Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
62.78 MB
2010-02-16 20:19:19
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
601
7120
Rövid leírás | Teljes leírás (1.7 MB)

Zalai Közlöny 1935. 097-122. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
75. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


UL AA^ H
folyam 97. szám
/
Nagykanizsa, 1936. mijus 1 szerda
Ara 12 ffflér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztősé* és kiadóhivatal: Főút 5. szám. Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 1 pengő 40 filU Szerkesztőségi és kíadóhlvaUli telefon: 78. i
Május elseje
a természet ragyogó pompájának, a munka szabadságának, a munka megbecsülésének napja. Május elseje a kedves magyar népszokások, májusfa napja. Május hava az örök női eszmény, a tiszta nőiesség, a k-gtündöklöbb női erények piedesztálra állításának, hódolatnak hava.
Mindenki örül május elsején : a zöldelő rétnek, a virágzó fák gyö* nyörködtetö gazdagságának, a frissen pezsdülő levegőnek, az égbolt nevető kékjének, az ébresztő madárdalnak, az újjáteremtő tavasznak. Május pompázó ragyogása megihleti a költőt, homlokon csókolja á művészt. A jóságos Isten hatalmas teremtő erejének minden szépségét juttatja kifejezésre a legszebb hónap : május hava.
Varázslatos ereje van a májusnak. Hatalmas erővel felemeli a lelkeket a föld anyagiasságából, szárnyat kölcsönöz nekik és tisztán látókká teszi őket. Lehull az aranypikkely és a csodás természet odaviszi az Embert a Teremtőhöz. Láthatóvá teszi az Embert. És ez fa felszabadult lelkiség készteti leborulásra a mindenség Ura előtt. Nagy tanitó, oktató, pozitiv választ adó május hava az igazságot becsületes akarással keresők számára.
Ünnep a má>us elseje a (dolgozóknak, a munkásoknak. A munka tisztességét, becsülését, nemességét és annak szabadságát hirdeti. A helyesen értelmezett szabadságol: amely nem ismer kategóriát, hogy ki mi-lyen munkáscsoporthoz tartozik, milyen zászló alatt szolgálja hazáját, nem ismer szervezett és nem f>zer-vezett munkáéi, hanem csak a Jma-gyar nemzet hűséges dolgozó fiát, aki megérdemli a Munkát és érte a Kenyeret azon az alapon, hogy mindenkinek van létjogosultsága e hazában, aki dolgozni akar.
És ha mér kategóriákról és ta-gozódásról van szó, (mert nem a nemzeti alapon álló magyar munkásság állított válaszfalakat !) akkor elsősorban annak jusson kenyér, aki a magyar nemzet hűséges fia. Akinek a magyar trikolór a zászlaja, aki imádságos ajakkal teszi kezét a piros-fehér-zöld lobogó rudjára. Aki nem osztja meg szivét a turulmadár és az internacionalista földgömb között. Akinek szive, lelke, érzése, gondolata : magyar. És csak Is magyar i
Május hava az Egyház hava is. Az Egyház az év minden hónapját °gy-egy eszmének, egy-egy szentjének szenteli. Május hava a legszentebb női eszmény, a felmagasztosult tiszta nőiesség, a legragyogóbb nöi erények tiszteletének hava. Má. Jus hava ünnepe annak, amit !a mai anyagelvüség és pókhálós szofiz-™k, szürke doktrínák egy fölényes ajkbiggyesztéssel elintéznek. Az Egyház lelkiséget visz május havába « az erények diadalának havát esi-nálja belőle. Az illatos, pompázó vi-rógok havából az .örök eszményiség
„A francia-orosz szerztdés Moszkva diplomáciai szélhámossága"
Főként Románia ellenzi Magyarország felfegyverzését
London, április 80
A Matln jelentése szerint Magyarország ugylátszik nem zárkózik el a középeurópai együttműködés elől, de biztosítékot kér, még{ pedig a Népszövetség alapokmányaival összhangban álló revízió alkalmazását a védkötele7ettség jogával együtt. Magyarország \'csak akkor vehet részt az ért\'-kezlcten, ha a fciagyha-talmak elismerik a magyar erőfeszítés őszinteségét és jóhiszeműségéi Az értekezlet színhelye Róma lesz, Velencét elejtették. A magyar fegy. verkezésl egyenjogúság ügyét később tárgyalják egy értekezleten, a melyre meghívják Bulgáriát is.
Londoni jelentés szerint a ma. gyar, osztrák és olasz külügyminiszterek május 4-iki értekezlete össz.
hangban áll a létrejött fancla olasz megállapodással. A kisantant bizonytalan érzelmekkel várja az értekezlet kimenetlét és különösen Ro mánia ellenzi Magyarország felfegy. verkezését. j
Pária, (április 30
A reggeli lapok szerint az <yosz • francia szerződés megszövegezését befejezték. Kedden délelőtt az ál lamtanács elfogadta a szerződést.
A Quotidien azt Írja, hogy a francia orosz szerződés Moszkva diplomáciai szélhámossága, amely csak háborúra veidtbet.
London, április 80;
Németország a május elsejére ler. vezett londoni értekezlet elhalasztását kérte.
Ragyogó flnnepl pompa közbon nyitotta meg a kormányzó a képviselőházat
A képviselőház és a felsőház ülése
Budapest, április 30
Kedden délelőtt 12 órakor nyitották meg ünnepélyes keretben az országgyűlést a kupolacsarnokban. Az ülésen megjelent a kormányzó a politikai és közélet előkelőségeivel, a kormány tagjai, a teljes diplomá. clal kar. A kormányzót a "Ház bejárata előtt Rakovszky és Putnoky Móric fogadta, majd az alabárdos őrség sorfala között vonult a kupolacsarnokba, ahol a kormány elnö. ke, Gömbös Gyula fogadta. Gömböst Sándor Pál korelnök üdvözölte. Mikor a kormányzó a kupolacsarnokba ért, harsány éljenzés fogadta, majd átnyújtották neki a megnyitóbeszéd szövegét, melynek felolva. sása alatt többször megéljenezték. Utána a kormányzó a Himnusz hangjai mellett elhagyta a magyar parlamentet.
A magyar képviselőház ünnepélyes megnyitása látványnak is felséges volt. A felsőház és a képviselőház hgjuj diszmagyarban jelentek meg.
A Ház megnyitása után Sándor Pál korelnök mondía cl megnyitó beszédül, majd a képviselők megkezdték mandá-
tumuk liCinut&tását és sorlran letették a Ház asztalára megbízóleveleiket. Hz-után felolvasták, hogy az egyes képviselők melyik mandátumot tartják meg, melyikről mondanak le. Bejelentették továbbá, liogy Temesváry s ThuránszKy képviselők mandátuma ellen n közigaz. gatási biaoltság panasszal élt.
K feMöház Fiáth Pál báró elnöklete alatt tartotta ölését. A korelnök bejelenlet.e, hogy n képviselőház megn vitásán mondott kormányzói beszédet Gömbös Gyula miniszterelnök megküldte a felsőháznak. A l>cszédct kinyomatják és szétosztják. Elhatározták, hogy PCrényi Zsigmond, Farkas István, Shvoy István meghívását az igazságügyi bízottságba küldik át.
Utána leveldi Kozma Miklós bel. ügyminiszter kijelentette, hogy képviselőnek választották meg és meg. választását elfogadta. Továbbá elfogadták. Gergye Ipoly csornai prépost lemondását. Utána az igaz-ságügyi bizottság 18 lagját választották meg. Megállapították a felső-ház legközelebbi ülését, amely szerdán délelőtt 11 órakor lesz. Az ülés fél 2 órakor ért véget.
kultuszát. És cz ad tartalmat, irányt és célt az egész emberi életnek.
Május elseje nem privilégiuma a marxista-ideológiának. Nem mono. pólium azok számára, akik a !munka szabadságát egyoldalúan, a maguk számára értelmezik, de elvitatják attól, akik a nemzeti trikolórt vallják magukénak. A májust nem sajátíthatja Ki magának egy csoport, vagy egy osztály töredéke, a Jnájus elseje, a május hava és amit az szimbolizál: mindnyájunké, akik e
magyar haza gyermekeinek valljuk magunkat. * \'
A május elsejét, május havát csak igy lehet értelmezni, ahogy az Egyház és a magyar Haza fogja fel és ünnepli. Lángoló piros szívű hazaszeretettel, a jelen fehér nagy áldozathozatalával és a magyár holnap rendíthetetlen zöld reményével és bizalmával.
Ez a helyesen értelmezett május elseje.
Benedek lletmö
Iától fogra délntin Jelenik meg a Zalai KSilftny
Április 30-tól, keddtől kezdve a Zalai Közlöny nem reggel, hanem mindennap (hétfőn és ünnep után> napon is) délután fél 8 órakor jelenik meg. Ekkor jelenik meg a Zalai Közlöny az utcán és ekkor kézbesitik az előfizetőknek is.
Erre az ujitásra az késztelte a Zalai Közlönyt, hogy az újságolvasó közönség a fővárosi újságok nagy versenyében egyre frissebb és elevenebb hírszolgáltatást kövelelt a Zalai Közlönytöl is. A Zalai Közlöny eddig is megtett mindent, ami módjábart állott, hogy reggelre friss anyaggal lepje meg olvasóit és nem a Zalai Közlönyön mult, hogy nem mindig akadtak az éjszakai órákban olyan események, amelyek reggel a friss szenzáció erejével hatottak volna olvasóink számára.
A szerkesztőségnek azonban kötelessége minden utat-módot megke. resni a közönség igényeinek kielégítésére s ha a közönség még frissebb újságot, több friss hírt, minden nap friss híreket akar az újságjától, akkor az újságnak mindazt nyújtania kell. A Zalai Közlönynek frlssesége fokozására más módja már nem kínálkozott, mint a délutáni megjelenés.
Ezzel elértük azt, hogy a nagykanizsai és vármfgyel seméni/eket mindenki már az. nap olvashatja a Zalai Közlöny. b.n.
De frissebb lesz a hírszolgálatunk az országos és világ események hi« reinek közlésében is. Ezeket a híreket a rádió estje 9 óra tájban szokta közölni hallgatóival, majd az ugyancsak ezidőtájt Nagykanizsára érkező UJ Nemzedék, Az Est és az éjfél körül ideérkező Magyarország hozta Kanizsára az országos vonatkozású és világ-események hireit. Keddtől kezdve
a rádiói Is, a fővárost lapokat Is megelőzi a Zalai Közlöny az országos és világ "Seméntfek ludóslMaalval, mrt a Zalai Köz lönif mindezt már (létalán fél 0 órakor nyújtja Nagykanizsa kö.
zönségén"k. A lüktető, eleven, modern hírszolgálat követelményeinek, a közönség egyre fokozódó igényeinek tett eleget a Zalai Közlöny kiadó vállalata, amikor anyagi áldozatok árán is, a lapot előállító minden szellemi és fizikai munkaerő fokozottabb igénybevételével, a reggeli lap előállításának kényelméről vaJó lemondással ezt az újítást bevezette.
Aradások a Köfcüllő-vldéken
Dicsöszentmárton, április 30 Dicsöszentmártonbin az esőzések és olvadások árviz.\'t okoztak. A Küküllö kilépett medréből és Dicsöszentmárton nagyrészét elárasztotta. Az áradások igen nagy károkat okoztak. Egy kis leány halálát lelte.
ZALAI KOZLQNT
1938. ml|ut 1.
Glno CncohelU nagy-kailzsal eléidásal
(Uuo CucclMU május hó 2-án érne-lik Nagykanizsát®. Vele Jön E jc is, aki ismert novü feslömüvésznfl. Első előadását május hó 2-áti délután 0 órakor
a városháza dfex£?rmébfn tartju me* Előadásának tlrgva a magyar r«vixió kórdóst\'. CucchetÜ jóuevű olasz publicista, a fascistapárt tevékeny tagja ós titkára, akit Mussolini Is nagvrahecsfll. Az \'Útban a revízió> cini Ti előadása tehát komoly értéket jelent számunkra, mert ismertetni foftfa a Duce felfogását a magyar ügyről, meiyuek még külön érck\'kcssénet ad azon körülmény, hbgy Cucchettl előadása a római dunai konferenciát megelőzi.
Május hó 3-án ejrte 8 órakor az OMKE nagytermében, mini az OlMUnriUok Körénk
ven lége a 10. és 20. század olasz Irodalmáról tirl felolvasást. Teidntvc a magyar—olasz kulturkapcsolatot, ez az előadás is nagyon érdekes és tanulságos lesz közönségünknek, tyiszen Caccheti i>eje ii elismert nevü olasz költő, jalán egyike a legjobbaknak a mo<ieroek közül. Az irodalmi előadás után az OMKIi helyisógébea társaavn-caora lesz, amelynek részvételi dija 1.20 P. Jelentkezni lehel Muszel és 1\'rK\'denthal üzletében.
A két olasz előadást a Magyar Revíziós J.iga és az Olaszbarátok Köre rendezi és felkérik a város tisztelt közönségét, hogy az előadásokra, u melyeken belépődíj nincsen, minél számosabban jelenjenek meg.
Első előadása pontosan 0 órakor kezdődik a városházán ós azon a I.e. ventezenekar is közreműködik.
Magyaros öltözködés az iskolákban
Budapest, április 30 A közoktatásügyi miniszter rendc. letet adott ki az Iskolás Igyermekek magyaros ruházkodásáról. Ez az intézkedés mindenütt helyesléssel találkozott és több intézet máris elhatározta, hogy növendékeit magyaros ruházattal látja cl.
Meizler Károly megpeticionálta a keszthelyi választást
Keszthely, április 30
(Saját tudósítónktól) A l.gutóbb lezajlott országgyűlési választások során egyike volt a legizgalmasab-baknak a keszthelyi, dr. Oetl Pálfy Déiu\'s, a Nemzeti Egység hivatalos jelöltje küzdött itt dr. Meizler Ká-roly keresztény gazdasági párti jelöttel. Az elkeseredett kampányból éjfélen tul tarló szavazás után. a
Nemzeti Egység jelöltje kerüli kl győztesen. Dr. Meizler Károly, aki nem elöször maradt kisebbségben a keszthelyi kerületben, nem tudott belenyugodni az ujabb vereségije. Adatokat gyűjtött vélt sérelmei igazolására s ezek alapján petícióval támadta meg a keszthelyi válasz, tást. Dr. Meizler a peiiciót már be is nyújtotta.
& vádlottat felmentették és a sértettet Ítélték el egy fadarab körül folyó véres háborúságban
Nem mindennapi érdekességü tárgyalás zajlott le pénteken a oiagyka. nizsai törvényszéken.
Nyolc nagyradai magyar nyüzsög a törvényszéki folyosón. Ivanics Károlyt szólítják be elöször. ö a
vádlott: 37 éves kovácsmeslcr, de oly szelidképü és vékonydongájú, hogy szabónak nézné az ember. A tü jobban illik egyéniségéhez, mint a kalapács. Pláne mint az ásó.
Azzal vádolják, hogy november
Legszebb imprimék, kosztüm- és ruh aanyagok
Legújabb divatú mintás és sima lenvásznak
nagy választék
Sin$er diuatáruházban
10-án súlyosan megsértette Horváth Gábort, aki ennek következtében nem is tudja használni bal fcezét.
Csendcsen kezdi elsorolni az ese. ményeket, majd sírni kv*d, később pedig ugy rázza a zokogás, hogy alig tud beszélni. Makáry bíró győzi csitítani és vigasztalni. .
Elmondja, hogy kint dolgoztak a földön és ö egy megyejelzö cöveket keresett, hogy egyenesen tudjon ásni. A negyedik szomszéd földjén, Horváth Gáborén talált egy korhadt, 70 oentis, zsindely deszka vastagságú fát, amil el akart vinni, dc Horváth gorombán rászólt. Iva. nics többször telt szívességet Hor-váthnak és meglepte, hogy ezért az értéktelen\'darab fáért szól. Visszadobta a fát, de vissza is szólt neki. Horváth azonban »rengeteg goromba volt és ltegylbeszaladt az ^sóval* - mint Ivanics mondja. Ivanics szintén védekezni kezdett és ásót ragadt. Horváth háromszor sujtoti a vádlott felé, egy a közbelépő Ivanicsnét érte, keltő pedig a kovácsot. Végre Ivanics is ütött, egy oldalvágással kl akarta ütni Horváth kezéből az ásót, dc annak csuklóját találta ugy hogy B hónapi kzvelés után a Kéz teljesen hasznavehetetlenné vált, mert az éles ásó átvágta az erekel ós inakat.
Ivanics látva a bajt, bekötözte a sértett ellenkezése ellenére a sebíjl, sőt ö hozatott mentőt is és Ő szál. litatta be a kanizsai kórházba.
A sértett Horváth Gábor is megjelenik. Mikor a nevét mondja, kihúzza magát. 33 éves, de plyan derék, hogy »kettő hasadna belőlec olyan, mint Ivanics. (Ezt Ivanics maga állapította meg.) Leg-Inkább csak ném\'án bólint az elnök kérdésére, erősen kiálló homlokú, nagyszemü leg^qy, flottja mindig támadó áfiásban léntte." Bal kezefején nagy kék kendő. Elmondja, hogy »ő nem akart haragot venni, Ivanics mondott rendetlen szavakat, ö hat lépés hátráaott és (akkor érte az ütés.« Egészen mást mond, mint Ivanics A szembcsitétffor a biró felé igy szól :
- Felszólítom az urat, hogy ennek egy szava sc Igaz !
Nádasdy György 69 éves, harcsa.
liplotirtM it orssz foptíl
Irt*; Luál Fmm 5
Orosz módon
1\'J17. év nyarán. Nagy forgalmat bonyolított le u ha. difogoly cipész-szabó-kapt ifa és cipő-fa.sz£gmúhe|y. A sok egyélű számlát a fö|)éiizlár nem kezelte tovább. Hatá. rozulba meni, fogy a földművelési osztályba |>énzláriK)kot ültetnek be, ki az apró té.eicket a könyvelés alapján átveszi és fél hu v,>n kint beszolgátatja u főpénztárnak. ,
A földművelési o«ztáIy vezetője nem helyeselte, dc leszavazta u szobránja (gyűlés . Ezúttal sikertelen maradt az a törekvése, liony a me^bizh^tó hadifogoly-irnok kezelje a kézi pénztárt
A multkoriban megorroltak reá, ami. kor a cipész-műhely bőrraktárának kezeléséről v0lt szó, amelyei oroszra akartak bizni. Ez éljen u leghatározottabban állást foglalt és a szobránja dc. íerrtlt súlyos érve előtt:
Ha pedig a bőrraktír kezeléséi méjds oroszra bizzák, nem vállal fc-leiősséget, meri az orosz mind ellopja.
l\'gyláU/ik, jöl ismerték fajtájukat, mert az érv dönlötl. Azonban a pénz kezelése kérdéséljen az ojosz irányzat győzött...
Pár hónapig simán ment minden, aztán lassan elmaradtak a főpénztárba való lefizetések. Végűi is a szigorú felszólításnak az leit «z eredménye, hogv a muszka fiókpénztámok — megszökött... beit nagy ricsaj! A ha.
difogoly-ii-nok pontos könyvelése megállapított! u közel ezer rubeles liiánvl.
A földművelési osztály főnöké élég-téieit nyert, apuról jóizű mosoly volt olvasható...
Leltározás
A Zemszkája l\'prava udvarán asztalos, lukaios, bádogos műhelyek is voltak, amelyek vezetője orosz príkas. esik (ispán féle . Nagy anyagraktárt kezel, de a felelősség kérdése oroszék-nál nem okoz lelkiismereti kérdést. A 1k>sszu és keskeny raktárban kél oldalt beépi\'.ctt állványokon van a temérdek asztalos, lakatos, bádogos fpar. hoz szükséges anyag elraktározva.
a nyári délután, de a 1i<>sszii-kás raktár kitűnő hűseiő hely...
Bepillantunk Ide is. Nagy munkában áll u gospodin prikasesik.
Őszintén el is mondja;
— Csórt vozml (az ördög vigye el), egész lielefárad az ember a munkába!...
Bővebb kérdésre előadja, hogy dél. előtt leltározás volt. Az északi oldal már rendben -van, most a hiányzó anyagot átrakja u déli oldalra, houy a holnapi leltározásba a déli oldal is rendben legyen...
A kása meg a osája
így leltároznak oroszéknál, azéri nicsevó (semmi baj).
Ami a IrtagyPrjnpfc a gulásj ős a l>or, az az orosznál a tartalmatlan kása és a csája... E napló töredékből nem maradhat ki ez az orosz különlegesség.
Sok, sok hadifogoly keserves sóha
jában benne van a csája és a kása, de találjuk a boszúnkodásában, ott az átkozódásában, mert tesle-lelke megunta a csáját, és n kását Az orosz pedig él-hai érte, nélküle az élei nem élet...
Nincs nap, hogy az orosz nép zömének asztalán ne voln i található a kása és a c-sáju ..\'.
A fő étkezési idő a reggeli. Az asztalra kerül ilyenkor minden tartalmas étel. A bárányhus a legértékesebb, — u borjúhús a legsilányabb náluk. A kása és csája kisérő zene a mindenkori étkezésien, soha el nem maradhat...
Jó magyar szokás szerint, ha vendég érkezik, hát bor kerül uz asztalra.
Azfrosz ilyenkor kiadja a parancsot: «|»sztávit szamovár!, (állítsátok fel a szamovárt) é« isszák a csáját szakadásig...
Meg kelj jegyezni, a szamovár a leg. fontosabb eszköz a háztartásban. A férjhez menő leány leglrccj^\'scbb hozo. mánya...
l\'trakészen áll előttünk az orosz. Csomagjainak nélkfllózhctcllctt darabjai: a teáskanna a forróvlz számára, egy kisebb ftndzsu a toa-kivonat készítéséhez és egy pohár, amelyből issza...
Ha kocsin utazik s Kifogy u forróviz, a legelső alkalmas helyen letáboroz, tüzei rak s vizet forral...
Ha vasúton utazik, nincs akadály. Az orosz vasúti vezetőség megbecsüli pépének a csája iránti szeretetét, mert minden nagyobb állomáson ingyen áll
rendelkezésre a kipijátok (forró fa). Hatalmas kazánszerü edény, oldalán csapokkal, állandóan forralják I»«inne a vizet. Beérkezik a vonat, az utasok rohannak a forró vizért Dicséretükre legyen, példás rendet tartanak, iOcse. red!» (sorba) kiáltják. Tolakodó, rendbontó sohasem akad. Mindenki vár a sorára. Ezt itthon is jó rolna W-vezetrd. Addig el nem indul a vonat, mig az , utolsó is meg nom töltötte uti kannáját kipijátokkal... Csak azután hangzik fel az indulást jelző sip.
Ott található a csájjn a hivatalokban is. Külön, csájásnő, mint hivatalnok, állami alkalmazott ... Kötelessége a hivatalos idő alatt csáját felszolgálni. Kilenc órakor megkezdődik k délután 1 óráig szakadatlanul hordja a hivatali szobákba.
t carl időkben a lifvawl cukorul is gondoskodott .később a jegyrend-,sz*rrcl megszűnt ez a kedvezmény. \' Kezdetben bőven cukrosak... Majd később a kockákat darabokra törtéi, a két fog közé illesztve, rajta keresztül szürcsölték a teát...
A forradalmi idők .jóléte. alatt még igy sem elégíthették ki délyüket... Papár köz* fotfta « k\'J cukor darabot ós a szájú szélén hu«» végig s műiden húzás uUty leeresztett egy-egy kortyot. Egy kockacukorral 8-10 pohár tea is lecsúszott A fórra-dalom alatt igy isszák a csáját N™ ritka eset, boRj- az orosz egy ülőhelyben 12-20 vizespohár csáját gyászt szesz nélkül...
(Folyl köv.)
1935. m*|u« 1.
ZALAI KÖZLÖNY
bajszú öriff napszámom botoz bc\\ Síi mflldake ll »«jy I ccntlre kiáll, mintha ökielnl akarna. A méter hc. lyctt kilométert mond, dv az eseményeket ugy sorolja el, mint ivanlcs.
A többi tanuk alig látlak valamit a verekedésből. Horvárti Lajosné apróra, színesen és részletesen cl. tiwndfo ax előzményeket, még azt Is, hogyan terített kabátot a vállára, d<- olyan gyorsan beszél, hogy a törvényszéki (rgyzö ls alig blr)a kő. vetni szavait. Az esemény lényegé-ról azonban nem tud semmit. így a többi tanuk is.
A tárgyalás során azonban mind-lobban tisztázódik a helyzet Kid.-rül, hogy nem is annyira Ivanlcs a hibás, mint inkább az izgága tcriné. szetü Horválh, aki az értéktelen fa-darab visszaadása után elkezdett verekedni. A tárgyalás alatt többször felszólal, de mindig csak any-nylt mond, hogy :
Uram, ezt nem hagyom helybe!
A perbeszétjrk után meglepő ér-ilekességil «z Ítélet. A bíróság a vád-iottat felmenti, mert bizonyítottnak látszik, hogy önvédelemből cseleke deli, a sértettet azonban elítéli.
Nagyot Tiéz a megfordult helyzetben Horváth Gábor, m-m is érti, hogy ő a panaszos és mégis őt bün. telik meg. Pedig ez az igazságos Ítélet. Az értéktelen darab fáért kezdett verekedés fináléja tehát : Ivanlcs felmentése, Horváth Gábor • 8 napi fogházbüntetése. A büntetés végrehajtását azonban, teklnletlel, hogy bűnéért úgyis megszenvedett, 3 évi próbaidőre felfüggesztették. Az ügyész Ivanlcs felmentése miatt fellebbezett.
, , , felülmúlhatatlanok
Mer) "«qha\'*«j*\'-\'*jdolmok
ElOfízetOlnket
ktr\\ak, hogy amfnnglben a (\'Miliőn! migtelenéere való ál/érés követkéz, lében Zalai Közlöny kétbesltésé-bn xwarok állnának be, egy-két napig, mkj a klliordó-gdrda az aj mmkaboszMsöa belezökkenik, III. r\'lemmel lenni szíveskedjenek. Min. ihn panasz! kérünk jelejitenl a ki wlúlilvatalba (Hl. 78.), ahol mlmlen panaszt azonnal orvosa/mik és a kézbesítésre vonatkozó minden kl. lunsdgol lehetősén szerint lyyekez. n-.k tel/esllenl-
A kiadóhivatal
Hirdetőinket
kér/ük, hogy hlfd\'ttselkct mtoden "ap d«!g, apróhirdetéseket délután 3 óráig silvisltedlenek leadni a Zala! Közlötw kiadóhivatalában. 12-től 2-lg a kladóhlVídal nem tar! tolgótatol.
4 Zalai Közlöny április 30-tól naponta d. u. tél 6 ómkor l\'lenlk m g °z ideón és az elö\\lzetök aszlalabi-Hlrd-tölnk lávám szól a délutáni l/jelenésnél az a körülmény, hogy mlndm hirdetés két napon Is foglal, kazlat ja a nyilvánosságot, m-rl ez. után n-m esak délelőtt, hanem dél. alán ls árusítja a rlkkanes.gárda a Zalai Közlönyt.
A kiadóhivatal
A hOtlen kezeléssel vádolt gazdatiszt bíróság elé állította ujnépi Elek ErnAnét és vejét, Klán Mihályt
A törvényszék elrendelte a valódiság bizonyítását
Nem mindennapi érdekességü tárgyalás zajlott le minap a jnagykunl-zsai járásbíróságon. Ujnépi Ebk Ernőné és veje, Klár Mihály voltak a vádlottak, akik ellen volt (gazdatisztjük, Morvái László tett felje-lentést hatóság előtti és közönséges rágalmazás miatt.
Az eset előzményeihez tartozik az, hogy Klár Mihály apósa elhalálozása után együtt vezclte a palini birtokot a volt gazdaliszttel, Morvái Lászlóval. Alig egy év muívía azonban hibákat vett észre a bii tok-vezetés körűt és miután ö faem értett a gazdasághoz, egyik okleveles gazda barátját és dr. Mulschen-bacher Emilt, az uradalom gazdasági szakértőjét hivta ki felülvizsgálatra. Ugy látszoit, hogy a birtok valóban hütlenül volt kezelve és iczért a gazdatisztnek .felmondtak, majd később állásától felfüggesztették. Különféle levélváltási bonyodalmak után Morváit fel is je-lVntelték hűtlen kezelés raiatl. A
megtartott tárgyaláson azonban a törvényszék megszüntelte az eljárást Morvái ellen, aki most az ellene beadott vádiratban felhozott, állítólag alaptalan, vádak miatt perelte be volt munkaadóját rágalmazás miatt. Súlyosbítja a helyzetet, hogy Klár Mihály állítólagos közlésére dr. Mutschcnbacher, amikor hozzá Morvái uj elhelyezkedéshez szükséges ajánlólevélért ment, azzal fogadta a volt gazdatisztet, hogy azok után, amikot róla hallott, nem ajánlhatja senkinek sem nyugodt lélekkel. Klárék több nyilatkozatot is becsatoltak, amelyek Morvái bűnösségét vannak hivatva megállapítani. A becsatolt iratok azonban tartalmi és alaki hibájuknál fogva nem tekinthetők okiratoknak és igy tiszta képet a biróság sem tudott jnagá-nak alkotni. A kétséglelenül érdekes ügyben a biróság tehát a valóság bizonyítását rendellc el és ezért a tárgyalást bizonytalan időre elnapolta.
A gy arnyak-zsurok divatja, a éetakilv-fIlmák ós az édesanya kótslsssógel
Szülői értekezlet a nagykanizsai
leányllceumban
Nagyszámú szülő és tanügybarát. részvételével tartotta szülői értekezletét a Nolre Dame női kanonok és tanltórend nagykanizsai leájiyllceu. ma, amely megbecsülhetetlen taná. csókkal szolgált a megjelent szülőknek.
Mária Auguszta főnökasszony hosszabb előadásban rámutatott az édesanya szerepére a mai leányne-velésben. Végigvette a gyermek egész napi életét és a bzülö, főként az édesanya szerepét gyermeke nevelésében. A gyermek reggeli felkelésénél kezdődik a gyermek nevelése, az édesanya munkája. A gyermeknek lefekvés előtt kl kell készítenie a másnap reggelre szükséges tanszereket, könyveket, ruhát, . hogy reggel ne kelljen kapkodni, idegeskedni és az Iskolába futni, ami azz egészségre is hátrányokkal jár. Az édesanyának személyesen kell felügyelnie gyermeke felkelésénél, öltözködésénél, mosakodésánál, reggellzésénél. A tanulásnál is ott legyen és ügyeljen gyermekére, hogy az csakugyan tanuljon. Kérdezze ki az anyagból, hogy ia gyer-mek mindennap felkészülve menjen iskolába. A szülő ne engedje meg, hogy a gyermek az étkezésnél válogasson. A húsétel nem fontos, azonban súlyt kell helyezni a főzelékre, főleg nyáron az zöldnemüekre. hüvelyesekre (csontképzés, vértisztttás). A leányoknak \'korán kell pihenőre térniük, hogy reggel időben felkelhessenek. Ebéd után ne fogjanak mindjárt a tanuláshoz, hanem az édesanya foglalkoztassa inkább házi munkával, segítsen a konyhában édesanyjának. Ez voltaképpen lassú és céltudatos előkészités a jövő háziasszonyi hivatásra. Nem szabad tümi, hogy a gyermek csak a legkisebb valótlanságot engedje meg magának. Az édesanya ügyeljen arra, hogy leánya kivel barátkozik, milyen könyveket Olvas. Helyteleníti az úgynevezett gyermekzsurokal, amelyek nem szolgálják a gyermeklélek zavartalanságát.
A gyermeklélckért való aggódó, szeretettől átlttatott előadás után dr. Kerkay József igazgató a leánynevelés fontos problémáiról beszélt. Rámutatott a nem gyermekeké nek való köqyvek veszélyeire, lélek-rombolására és kérte a szülőket, hogy vegyék ellenőrzés alá gyermekeik olvasmányát. Beszélt a divatbajött gyermekzsurokról, amelyeket nem tart kívánatosaknak a gyermek szempontjából, mert sok esetben egészen hamis illúziókba ringatja és teljesen elvonja a tanulástól és a gyermektől távól álló világba tereli, A mozinál nem itéll cl p detektív* darabokat, mert ott rendszerint a fináléban van valami erkölcsi vonás, amennyiben a végén ren,dsze-i rint a bűnös elveszi büntetését, azonban óv a >könnyü« darabok látogatásától, amelyek a jólét, gazt
Legfőbb gyermekolpők
Leguebb nöl-oipők Legelegánsabb férfi-oipők
\'•w. k»»i ............ 7 80 8 80 u k™ ",0\' »■«• 0 80
eb*, t, magan .. O On 0.01) M* ,5«°\' UU
\'°kk.l. fekeie, barna é. sltirke O ÖU 3 ÖU
kMul 14* ... 10 80 " U\'" —"" " V-mm- _______
Miltényl Sándor fia cipőáruftáza, Fő ut 2. sz. Városház palota.
E,in c\\p6 26- 77 S.SO Laiayka- 28-30 T#0 4. fia 31—33 HO 34-J6 BBO 37—39 tO*UO
UUMtai TarreU
i9—aa »—
23-26 ar—30 e io
i
Zalai kozlonv
Itft május I.
Crepdeschinek, taftok, cloquék tupfos . kockás . miutá«
legnagyobb válasszték, legolcsóbb reklám árakon
Kér/Uk kirakatainkat megtekinteni. Cl Filléres MvaiUscletben.
Uj fejezet kezdődik Nagykanizsa zenei életében
Évenként több hangversenyt közve\'It a rádió Nagykanizsáról Újra lesz szimfonikus zenekara Nagykanizsának
Amióta Stefániái Imre nagysikerű kanizsai hangversenye, amelyet a városi zeneiskola nendezett, felhívta a nagy befolyású művész figyelmét Nagykanizsának szépen fejlődő zenei kulturájára, azóta uj lehetőségek horizontja bontakozik a város zenei életében. Elég utalnunk csak arra, hogy Stefániái, aki a magyar rádió zenei tanácsának is vezetője, dr. Krátky István polgármesterrel és Vannay János zeneiskolai igazgatóval történt megbeszélés eredményeként kilátásba helyezle, hogy évenként 2 3 hangversenyt fog közvetíteni a rádió Nagykanizsáról. Az első ilyen hangversenyre maga Stefániái vállalt egy számol zenekarral.
Uj fejezet kezdődik Nagykanizsa zenei életében azért is, mert a május egy nagy zenekarral fogja gazdagítani a város kulturáját. Ebben !a
zenekarban a város minden arra hivatott muzsikusa helyet talál tehetségének. Vannay igazgató olyan szimfonikus zenekari életet szeretne kiépiteni, mint aminő öt évvel ezelőtt szép kilátásokkal indult, de a honvédzenekar megszűnte folytán a tagok jelentős részét elveszítve, abbamaradt. v
Itt említjük meg, hogy a középiskolai zenei oktatás reformja és ál. talános kiterjesztése Is küszöbön van. Erre vonatkozó javaslatokat is tartalmaz az a törvénytervezet u mely átszervezi a magyar közoktatást. Az országos közoktatásügyi tanács szombaton ülést tartott ebben az ügyben. Az ülésre • moghivták Vannay Jánost, a nagykanizsai városi zeneiskola igazgatóját, akinek tanulmányozás és hozzászólás végett megküldték a szőnyegen lévő javaslatot.
Vitéz Liszkay Viktor bucsu-banhettje
dagság, pompa világába vezetik el a szegény szülő gyermekét, megelé* gedetlenné, békétlenné teszik és leltkében rombolást Idéznek elő. Nyomatékosan figyelmezteti a szülőket az olvasmányok és könyvek ellenőrzésére. Vannak veszélytelen, de vannak veszélyes könyvek, a melyekre a szülőnek különös gondot kell fordítania, hogy gyermekének kezébe ne kerüljenek. Ez lelki-ismereti kérdés a szülő számára. Majd kitért a többi nevelési problémákra. t ■
Az igazgató előadása mély be, nyomást keltelt a szülőkben, akik megköszönték a gyakorlati pedagógia és leánynevelés irányelvednek előadásait.
Emésztési nehézségek, gyomorfájás, gyomorégés, csalánkiütés, rosz-szullé\', fejfáj * 8, idegizgalmak, álmatlanság esetében a természetes .Ferenc József" keserűvíz megszűnteti az emésztési zavarokat, fertőtleníti a gyomrot és a beleket, a vérkeringést helyes útra tereli és felfrissíti a szellemet. Az egyetemi klinikákon végzett kitértetek bizonyítják, hogy alkoholisták a Ferenc József viz használata folytán étvágyukat majdnem teljesen visszanyerik.
A cserszegtomaji halottkém ügye
Megírtuk, hogy a nagykanizsai törvényszék vizsgálóbirája, dr. Al-mássy Gyula letartóztatta Pintér János cserszegtomaji halottkémct és Kovács Vlnoe földművest, mert a gyanú szerint Kovács agyonverte közeli rokonát, Fehér Antal Idős gazdát, akit a halottkém hamis bizonylata alapján sikerült eltemettetni. Csak most, hat év múlva, bosszúból történt feljelentésre derült kl a bűntény. Mindkét letartóztatott felfolyamodott a vizsgáló, bíró végzése ellen. A klr. törvényszék vádtanácsa, majd a pécsi tábla is elutasította a két gyanúsított kza. badlábrahelyezési kérelmét-
Igy választanak Szerbiában...
( London, április 30
A szerb kormány meg akarta semmisíteni valamennyi ellenzéki jelölt ajánlási Ivét és Pál régensher-oegnek kellett közbelépnie, hogy ezt megakadályozza. {
Nagykanizsa uritársadalmának diszes együttese találkozott a Pan. nonla fehérasztalánál, hogy társas, vacsora keretében bucsut vegyen a mai nappal Budapestre helyezett vitéz Liszkay Viktor állomásparancsnoktól.
Vitéz Liszkay Viktor aránylag nagyon rövid időt, másfél évet töltött Nagykanizsán- Ez a másfél év azonban elegendő volt ahhoz, hogy őszinte baráti érzésekkel forrjon össze ő és családja e ,város társadalmával és megtettMntse a katonai és polgári köz- és társasélet harmóniáját- Vitéz Liszkay Viktor kl-váló katona és szeretetreméltó ember. Szolgálati felsőbbség a fővárosi beosztással, Nagykanizsa pedig szeretetével becsülte meg katonai és emberi erényeit és értékeit.
A bucsu-vacsorán meglátszott, hogy nem sablonos udvariasság ül tette le egymás mellé a város közéletének egyházi, polgári és katonai élenjáróit, hanem az őszinte becsű-lés. ragaszkodó barátság és a 1ávo« zás felett érzett igaz sajnálkozás.
A vacsorát a nagykanizsai vitézek rendezték, hívásukra minden hivatal, mlndeji közösség a legjobbjait küldte el, hogy bucsut vegyen az
ünnepelttől.
Az első felköszöntőt dr. frótku István polgármester mondta-
Amig a magyar h^íivédelein-terén szabad kezet r.em kapunk, -- mondta-egyebek közt - ki kell építenünk?! belső, lelki honvédelmi frontot, whez a katonai és polgári társadalom összefogása, az ebből előálló kAzösség öntudata szükséges. Éreznünk kell, hogy a magyar katona, a nemzeti hadsereg vérünk, bői való vér. Éreznünk kell, hogy nincsenek különbségek, melyek elválaszthassanak bennünket, h\'szeil lélekben\' mindannyian honvédek vagyunk. Bűnt követ el a nemzet ellen, aki éket akar verni a honvédség és a polgári társadalom közé. Aki pedig kimélyíti a kettő kö:t lévő jóviszonyt, az a nemzetnek tesZ szolgálatot. Etércn apostoli munkát végzett vitéz Liszkay Viktor, aki kovácsa volt a magyar testvériség-
Vitéz Tomásfalvu Jenő Járási vitézi hadnagy a vitézek társadalma nevében a me/eg bajtársiasság hangján üdvözölte a távozó állomás parancsnokot.
Vitéz Liszkay Viktor katonásan határozott, mégis melegszívű váln>
szában szeretetét és háláját tolrnáf csolta a város egész közönségének, amely megértette az ő szándékait, a közös egyetértésben a közös hazá ért folytatott közös munkálkodás célkitűzését.
Több helyőrségben szolgáltam,
- mondta de olyan Jszfcietetfe-méltó barátokra seholscm találtain, mint Nagykanizsán.
Gazdag Ferenc püspöki tanácsos a Zrinyi Torna Egylet nevében, (annak elnökétől búcsúzott.
— A magyar hazának — mondta
- ma kiegyensúlyozott lelkű emberekre van szüksége, akik nemzeti és emberi ideálokat tűztek ki életcéljukul. Ilyen vezetőt vészit el aZTE Liszkay ezredesben. v
K\'.\'lem<-n Ferenc bankigazgató az emléklapos tiszti társadalom nevé. ben mondott bucsut a távozónak é® megköszönte az Irodalmi és Művészeti Kör nevében az annak nyújtott erkölcsi támogatást. Az értékes, gondolatokban gazdag pohárköszöntő kifejtette és méltatta a szeretet kontaktusának jelentőségét a katonai és polgári társadalom és annak vezetői között. Liszkay ezredesnek sikerült etérenahidat felépíteni.
- A társadalmi közösség sajá.\'os ösztöne, - mondta, - hogy csalhatatlan klasszifikálással le tudja mér. ni vezetőinek értékét. Liszkay ezrekesnél százszázalékosan bevált a társadalomnak ez az ösztönös Ítélete. Bizonyságul a társadalom sze. retetének Signum laudis-át viszi ma. gával uj állomáshelyére.
A fchérasztalok diszes közönsége sok és k\'lkes ünneplésben részesítette az est folyamán a távozó állo. másparancsnokot.
Elavult é* törött
játékbabáit
szakszerűen Javitla VÁGÓ IX nhfmtár UWkliaikij*
— Schfíh divatbemutató egyik legnagyobb meglepetés© a helyes fazonú, mintás műselyem ruhák voltak Anyaguk kiválóan tartós, az ár csak néhány pengő.
— XyórlcipS újdonságok naponta érkeznek «z <Ideál* eipőáruházbn Fő-ut 12 szám.
— Ijegufabb selyem poupünc és tropikál inganyagok, színtartó pyamák és ruhakelmék nagy választékban -Singer Divatáruházban.
Szőnyegek, Függönyök, Paplanok
legnagyobb választékban éa legolcsóbb árban kaphatók
Kirschner Mór divatáruházában.
1985 iál"i I
ZAUU KOZlONV
Ne kísérletezzen! Vegyen Ideál cipőt, mert jó és olcsó
Hecht Lajos „Ideál\'\' cipőáruhálában Fő-ut 12. siám
NAPI HÍREK
NAPIREND
Május I, szerda
Római katolikus: Fülöp ProUtláni: Fülöp. Iir.: NU. hó 28.
OyógyueiUii éjjeli ssolgilat • bótup b«n: „Fekete mi* gjrógysxerUr Fó-
oi 6. és a klskanliul gyógyszertár. •
Mozi előadások hétköznap 5, 7, 9,
vasár és Bnrifepnsp 3, 5,7 és 9 órakor. •
OŐilUfdö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nsp nóknek).
- (Fertocefl hírek) A plébánia templomban.május hónapban minden este 0 órakor litánia. Keidet-\' április 30., kedd. — Május 2-án, csütörtökön este 7 -8 közölt Srentóra.
_ (Rltllpfelé*) A kormányzó Villányi Antal voll 18-as hadnagyot a harciéin szerze.t vitéz magatartásáért (■s a [wlgári életben tanúsított példás magaviseletéért entféklapos föhfldn így. gyá lépte.te elő.
• (MegtWbsj.\'Aii) A Gazdaság f.rde. kéltségek Közös Storve, a Választott Hirósági Központ Weiser János nugy. kanizsai géngyáros, okL mérnököt u magjar gazdasági életlen kifejlett köz. "érdekű működésért a központi elnökség a szakmai képviselők sorába feb wtte.
- (KifiOhetés) A keszthelyi lovas csendörosztag kitűnő parancsnokát, er. zsébetvárosl Issekalz Lajost a katonai szolgálat terén szerzett érdemeiért a kormányzó a IV. oszt. katonai érdem, kereszttel tüntette ki. A kitüntetést szép ünnepség keretében nemes Suhay Imre aoti át.
- (A BugylnasiixBil e«ptresl kerülel; |»psága május 1-én, szerdán tiríja tavaszi gyűlését Hahóton Kreutzer Dezső «\'s|>eres, kanonok elnöklet;- alait, ami-, lyen a nagykanizsai papság is részt vesz. >
- (K^veaéa) Svastiu Géza készt-lí«lyi mérnököt a Balatoni Intéző Bizottság a siófoki mústiki kirendeltség heiycti Keszthelyre műsraki megbízottnak kinevezte.
- (El)rgyzés) IV>tiyondy Lajos (Tol-na-Mözs) és Baksu Blanka (Za\'aszent. grót) jegyesek. (Minden külön értesítés
helyett.)
Májusi költözködésre szőnyegek, sc/.lontakarók és divatos függöny kelmék nagy választékion, leszállított árban Uiienszky Divatüxlelbcn.
- (1\'1\'báooa-hr\'lyefiMliés) Kovács Imre pacsid plébános helyettesítésére, "ki súlyos betegen a győri kórházban K\'kszik, a megyéspüspök Kovács I\'e-i*nc zalabéri káplánt rendelte ki.
Isméi nagy divat a férfi burburry felöltő Elegáns kési raglánok és bur-Ijurry anyagok legolcsóbban Schütznél
szerezhetők be.
Gyermekcipőket legolcsóbban az •Ideál, tlpőáruháxban vehet Fő-ut 12
— (A lliidaprvt!<m élő n.igvkinl-autik) 1035. május hó 4.én, szoinba-ton esie fél ü órakor a Boyal szálló • Pálma.-W\'rmébcn (bejárat n*teraszról) nagy közös összejöveteli t irtanak, me. lyen dr. Krátky István, nagj-kaniz.su város |»lgármestcre u pünkösdi najjy. Kanizsai • Zrinyi Napok • ünijepségét ismerteti és méltatja. Az együttes ösz-szejövetelre meghívták gróf Bethlen Istvánt, Nagykanizsa város, továbbá Zalavármegye többi országgyűlési Képviselőjét.
— (Az Kgylutri Vegy«wíí»r) nőikara május 1-én, szerdán est.- ? órakor próbát larl. Gazdag kántor.
— Női szivetek a legnagyobb választékban, alkalmi áron a Filléren Divalüzieiben.
— Gy< rmeksziget cimmel irt Rene-dek Bözsi uj regényt Az fin Újságom számára, dr. Tábori l\'ál pedig ílufus* és lickó cimen folytatja vidám cser-kész.e||)cszélését. A népszerű rovalok A a német oldal melleit kedves képek, ben még gyermekdlvatot Is kapnuk az anyák.
— Gyermek tren.* coat kabátok, leányka kabátok minden méretben nagyon olcsó árban kaphatók. SchúU Áruház.
— (Mfg\'op\'s a likátadónőjét) Les-tyák Islvánné nag.ykaniz.sni asszony meglőj tr lakásadó háziasszonyát. A lopást csak akkor vc.ték észre, amikor az asszony már odébb állót.. í.estyák-nét feljelentés folytán u rendőrségni előállították, ahol l>elsmeró vallomást teit. Atkisérték a kir. ügyészségre.
— Férfi szövet választékban, árban a Filléres Divatüzlet vezet
_ At Kbő-Murfyokr AltaUíV* 111*,. to«bó Tárwiság április hó 27-én tar-tolta 1934. évi rendes közgyűlését, ume|y az évi nyereséget 283.541,2» lengőben, az o sztalékot pedig részvényen. Jdnt 8 jx-ngőln-n állapította meg.
— - Tennlsx és s|>ort ruhára való anyagok legújabb minőségben megér-keztek Singer Divaláruházba
— Első áldozásra fehér és lakk-cipőket Miltényi cipőüzletl>en vegyen.
— (Iy szédült az Málló tetemről) Tudósítónk jelenti: Ható József picsái lakos istállót épitietett és azt maga fedte be szalmával. Munka közben megszédült és oly szerencsétlenül esett le, hogy bal lábszárát kél helyen eltörte. a\' szerencsétlen cmlxrt első segélyben részesítették, majd kórházba szállították.
— Touktijf ugy lesz teljes, ha cipőt Mlllényinél vesz.
— Syárl takarók, papiunok. szőnyegek dus választékban Singeméi.
Tupfos ruhaanyagok 75 fillértől a Filléres Divatüzletben. d 5 > Uágréwz vt-^zli h)</ík a dicsé. Vtlől, mellyel az Aspirin-tablcttáknak adóznak. A 33 év óta mindig ismétlődő eredmények igazolják, hogy az. Aspirin-table t;\\k a leghatásosabb szer mindennemű hülés, járvány, reuma, csuz, zsába, azonkívül fej- és fogfájások ellen, anélkül, hogy a szívre káros hatással volnának. Könnyen elképzelheti), hogy ilyen kitűnő szer állandó utánzásnak vun kitéve. Ogyel. j«n azért az eredeti csomagolásra, a . Baycrkeieszt.-lel, mert hanüsitványok nyakra 11 hatásln|anok, sőt sokszor károsak.
— MWá* selyem, szövcl, grenadin és lenvászon újdonságok megérkeztek nagy választékban, olcsó árban Go-lenszky Divatüzlet.
Május 3.-án nyílik m?g a
Budapesti Neietközi Vásár
A vásáron 200 szakma kere-tébena magyar ipar,kézműipar és a mezőgazdaság számos exportcikke mutatkozik be.
80 uinliho* utazási kedvezmény.
Vásárigazolvány váltható: a vásár tb. képviseleteinél és a menetjegyirodában.
T»r«6ttTlöiidö
Buu tlaia*. 77-ei 1675 1700 78... 1600 1715, 78-«» 17 05 -1730, 90-11 17 15-1750, dunínl. 77-e. 18 10-1625 7S-aa 1625-1640, 79-ea 1640-16 55 8Q-«* 1650-16 65. — Rori ui pestvidéki 11 25-1135. mii 1145-1165. Zab u| kOzép 1380-13 93 Tengeri llaslntail 12 70 — 12-85. _
- K6zllsztvtsel6k ré»zfrt rendkívül elflnyöa bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, takíleles JO klvitelWn, bosszú lejáratú részletre, söl kamat menteaea la kapbatök Kopatela butOr A ruhát ben, Horthy Ulkl6s-ut 4.
RÁDIÓ-MŰSOR
Uudapesl, kedd.
18.10 Fraucia n\\el\\t>ktalás. — 18.40 Hanglemezek, r- l\'J.20 Munkásíélóra
- 19.50 Füredi Mihály, u né|>dalok hőse. l\'atuky József előadása. Közreműködik Kőszegi Teréz és Cselényl József. - 21.10 A diákvilágbajnokságokról. Kasztovich Imre előadása. —• 21.30 ltazik Károly uordonkázik. — 22.15 Hirek. - 22.35 A üachmann-szalpnötös műsora. — 23 Cigányzene.
- 00.0{> ILirck.
Budapest II. 18^5-18.45 Pataky Vilmos jazz.zeuekara. — 18.50 Mezőgazdasági félóra. - 19.25—ll\'.55 Paul Tl-l>or klarinétozik. - 20 Verstanitás a szinésziskolában. ^Jagy Adorján előadása. Közreműködik N. Szabados Piroska. — 20.35-21.50 Az 1. gyalogezred fúvószenekar. — 21.55 Hirek.
Béc«. 18.56 Verdi: Aida, opera. — 22.20 Ma\'ndolinajenekar. - 23.15 Köny-nyü /uvószene. — 0J0 TánclemezeK.
Uudape»t, szerda.
0.30—7.45 A rendőrség fuvószeneka-ra. — Közben 6.45—7 Toma. — 10 Hitek. — 10.20 Kgy elfelejtett dráma-Író tragédiája. (Jónás Károly.) - 10.45 Tanácsok turae\\*zősöknek. (Machán Til>or.; - 12.05-12.35 Zsógón J.enke énekel. — 12.40 Hirek. — 13—14Í0 Hanglemezek. - 13JW Jdőielzés, idő-járásjelentés. - 14.40 Hirek ,árak. -lti.10 Uiákfélóra. .Linné.. Uán Már-ton előadása. - 10.45 Időjelzés, hirek.
- 17 Az erdélyi népmüvéstetről. Bejh: len Mária grófnő előadása. — 17ÚÍ) Csóka liéla énekel.
18 Olasz nyelvoktatás. — 18J0 Válasz több nötabarátnak. Dr. Spur E. előadása és cigányzene. — 19.40 A g>ermekvéde:im uj feladatú. Albrecht fől»erceg előadasa. — A Magyar
Színházból. <Türténnek még csodák.* Zenés komédia 3 felvonásban, tt képben. Irta Halász Imre és Béke© István. Zenéjét szerezte Ábrahám Pal. — 21.U5 A mugyar ipur ft Nemzetközi VA. sár tűKrében. ^l)r. Chorin Ferenc.) — 22.20 Hixek. — 23.05 Len Baker jatt-zenekarának műsora. — 00.05 liirek.
Budapttd U.
18.40—19.55 Erőss István szalonzenekara. — 20 Film az iskolában. Geszti Lajos előadása. - 20.35-21.30 Cigányzene. — 21.35 Hirek.
Bécs.
8 Schubert: Fsz-dur nagy mise a Szent István székesegyházból — 12 lládiózenekar. - 14 Osztrák klassziku. sok lemezei. — 15.40 A filharinoniku. sok vonós-négyese. — 17.10 A régi IK\' u tscli meis ter-f u vósze ne ka r. Ind ulók, nyitányok és kerlngők.
19.10 0 du, mein österreich, zenekari ábránd népszerű dallamokból, a szimfónikusok előadása. - 22.15 Há-diózenekar (leorg Rita sxopránnaL Hécsi zeneszerzők ojKrettjeibőL — 23.45 Kongressz-négyes dalokkal. J\'a. rasztzene lemezeken.
— legújabb nyáii férfi szfivetek,
troplkiUok és ruha vásznak nagy választékban, leszállított árban üoleuszky Divalüzieiben.
— Gyönyörű nyárt ruhaanyagok színpompás változata várja u vevőközönséget a Schütz Áruházban.
kalmafaató, vagftisstilö
mos, fest, tisztit
kifogástalan kivitelben,
szolid, mérsékelt árban. Horthy ■ihlés-ut 8. Hnnyady-utoa IS.
W DELKA-cipői I
ZALAI KÖZLÖNY
1935. má|u» 1
Mielőtt vásárol, győződjön meg vételkényszer nélkUI olcsó áraimról ós áruim minőségéről.
Mattersdorfer Simon divatüzlet "ut 1 "ám
Telefon 503.
SPORTÉLET
Értékes győzelmet szerzett a Zrínyi
Zrínyi TE-Sxekszárdi Turul 2:1 (1:0)
Labdarúgásra nagyon kellemes időben játszotta le a Zrínyi a Szekszárdi Turul elleni mérkőzését. Sok a sérültje a csapatnak és pzért a felállítás nagy gondot okozott a csapat vezetőségének. De azért nem t volt semmi komolyabb baj, mert a küzdőtérre állított csapat megtette kötelességét. Értékes győzelmet aratott és végeredményben ez a fontos. Ellenfele, a Szekszárdi Turul beváltotta a várakozásnál hozzáfűzött reményeket, mert benne egy nagyon szép játékot folytató és szépen kombináló együttest ismerhetett meg Nagykanizsa sportközönsége. De ennek a csapatnak is az a hibája, fcimit a Zalai Közlöny a helyi csapatok kritikájánál lc ssíOkott szögezni, hogy szépen játszanak, de a kapu előtt mogáll minden tudomány. Az ilyen szépen játszó csapatoknál legtöbbször az a szakértő véleménye, nagyon szép a szemnek a simán gördülő támadások sorozata, de a labdarúgásban az eredményt a rúgott dugók fejezik ki. Akkor lehet a mérkőzés mind a lkét pontját megszerezni, ha a csapat által rúgott gólok száma mindig eg|?yel több, mint az ellenfél által xugottak száma.
A Zrínyi a következő felállításban játsaott:
Hetyei - Kárpát, Pőce - Beke, Ködbaum, Babos Flumbort, Boda, Csöngel, Pum, Poór.
Mindjárt a mérkőzés elején ko moly támadásokat vezet a szekszárdi csapat. A Zrínyi felforgatott összeállításban játszó csapata nem tud magára találni. így meg ez vagy 10 percig, amikor a Zrtnyi kezdi átvenni az irányító szerepét. Sorozatos támadásainak meg is van az eredménye. A 16. percben Poór szép labdát kap Púmtól. Kicselezi a s* k. szárdi védelmet és a meglepett ka. pus m.llctt halajnias keresztgólt rug a sz\' kszárdi hálóba.
A félidő további részében jobbára a Zrínyi van fölényben, amit néha-néha szakit nvg egy egy szépen fel. épített szekszárdi támadás.
í iet után 1 l-est vét az első per. ce! Szekszárd, amit Babos ma-gc-.ni .u»pu íú • lug. A 16. percben Kárpát hazajátszik egy veszélyleien labdát Hetyei könnyelműen fogja, a labda kiperdül a kézéin i és a szén-..dics szekszárdi balszél>4ő kl-egyen! t. A Zrinyl nagy iramban küzd í győzelemért, ami be is következik a 23. percben. Sarokrúgás a Szekszárd ellen, Poór gyönyörűen iveli be a közép ne. Pontosan Csön-gei fejérc száll és megszületik a győztes dugó.
A további idő céltalan mezőny-játékkal lelik el.
A Zrinyl csapatéban Hetyei kicsit könnyelmű volt. Kárpát sokat és okosan dolgozott. Pőoe volt a nap legkellemesebb meglepetés^. Nagy. szerű védőjáttkot mutatott be. Beke végig jó volt. Ködbaum nagyszerű taktikus. Babos még nem heverte kí sérülését Flumbort keveset volt játékban Boda szeleburdi, de egy-
pár szép akciója azért volt. Csöngei rossz formában van. Pum a csapat esze. Elől Is, hátul is. Poór a szo-
katlan balszélső poszton jobb volt, mint a múltkor.
Szekszárd csapatában a védelem mindhárom tagja nagyon jó volt. Ügyes játékos a középfedezet is. A csatársor balszárnya volt a jobbik rész.
Fenyő biró se hideg, se meleg bíráskodást mutatott.
HJ
Az NTE remek küzdelemben döntetlenül látszott Pécsett a DVAC ellen ,
A DVAC csak az utolsó percben egyenlített -1:1(1:0)
A tavnszi szezon hátralévő meccsei közöl a legnehezebbjét is sikerrel játszotta lc az NTE Pécsett az üszögi oroszlánbarlangban. Az NTE-nek már a startnál nem lelteitek sikerre kilátásai, hisz ismeretes a DVAC nagy játéktudása, csapatának 5 játékosa állandó tigja a Délnyugat válogatottnak és mindezeknél pedig szebben beszélnek elért eredményei. így töbl>ek között a PEAC ellen 2: l.re, DPAC ellen 3 :0-ra, Turul ellen .r»:0-ra, majd a nagyformában levó Zrínyi ellen 4 :0 arányban diadalmaskodott, pécseft i*\'m is volt viláB u DVAC győzelme, legfeljebb azon folyt a vita, hogy milyen nngy gólkülönbségé lesz a győzelmük. Hozzájárult még éhez ujon körülmény, hogy Csász, a csatársor fő-erőssége a Zrínyi meccsen szerzett bokasérülését még nem heverte ki, igy az NTE Csá« nélkül tartalékkal volt kénytelen kiálni.
Az NTii ezen a. meccsen igazán kitett magáért. Várakozáson relülit produkált minden Játékosa. A DVAC válogatóit halfsora mellett fölényt tudott kicsikarni és az utolsó percig győzelemre állt a meccs, amikor sikerült a honi csapatnak az egyik pontot megmenteni.
A két csapat a következő felállítás-ban játszolt:
NTE: Csondor - Csáki, Engellei. ter — Radics, Farkas, Kudich - Szol-lár, Jakubecz, Hitler, Swndröi, Jelinek.
DVAC: Grozdlcs - Loosz, ümjda — Krivitz, Kántor, Tóth - Führer, Kcsztler, Csirke, Sértő, Hcrgeit
Az első Őt perc a OVAC-é, de las. san bele melegszik az NTE és sorozatos támadásokat vezet a pécsi kapura. Jelinek szép beadását Jakul>ecz 2 méterről u kapu mellé helyezi, majd Hitler remek labdával kiugratja seend* rőit, aki a kapu szájáig vezeti a lab-
dát és lövése a kapufáról pattan visz. sza. A DVAC védekezik erősen. Szol-lár jó labdát kap Jakubecztől, bombája gólba jut, <te n biró ofseidot itíl Farkas hátra huZódva harmadik bek-ket játszik, mondhatjuk, hogy sikertel, mert Csáki Engelleiterrel valósággal csirájában elfojtanak minden DVAC támadási.
Most Csondornak van alkalma brillírozni, mert egymás után kétszer menti a hálót a biztos góltóL
Szünet után mindkét csapat veszélyesen Umad, nagy az izgalom a néző. téren. Az NTE halfsora felülkerek dik a válogatóit DVAC haifsoron, Hitter mindenhol ott van, remek húzás »it és passzalt öröm nésni, a veterán Murcsi |»edig másod virágzását élve, jálsza végig a mérkőzést, de Kudich sem marad el tőle. Csász nagyon hiányzik a csatársorból, de még nélküle is Időnként nagyszerűen játszik csatársorunk. Az egész meccs az összjáték és pontos passzok Jegyében zajlik le. A 27. percben Szollár beadására a kapus kisza-lad, Szcndrői belefejel a labdába a kapus elveszti a labdát, Szcndrői a kapunak háttal állva emeli maga fölött a hálóba a labdát, Ijoosz hátvéd beszalad az üres kupuba és remek kapus stílusban tudja csak kézzel védeni. Vitathatatlan tt-cs, Csáki laposan a léc mellé helyezi és vezet uz NTE (1:0. Utána Jelinek nagy lövése látszik gólnak, de Brajdának sikerül fejel tisztázni a meleg helyzetei. Az NTE meg van elégedve az ered-mennyei, védekezésre rendezkedik be, a DVAC támad, de Csondor válogatott formában védi még 3 méterről is a biztos dugónak bitszó labdákat. Már a meccs végét várjuk, amikor a l-l. lőrében Ijoosz 10 méterről szépen i\\«lt szabadrúgást küld a kapu elé, Csondort boxolás közben fejjel zavar-
Városi Mozgó
Május elsején, szerdán
Két alágar agy
3, 8 és 9 órakor, ••a-ban I
.. Kik Duna kerlnsű
Johann Sfrauss .Frühlingstimmen" c. keringőjének motivu-mai alapján készült zenés film Adele Kern, a bécsiek világhírű énekesnőjének és Sxöke Szakáll alakításával.
u.
Szerencsés utat
Magda Sohneider, Max Haasan és Adale SaadcMk a fésaerepafcbaa.
Három órás mflsor! Három előadás!
min* Mméáu fillére* I
ják, kiütése rövidre sikerül és Führer 5 méterről belövi az egyenlítő gólt
Ezzel vége is a meccsnek. Az ATI\', csapatának minden tagja dicséretet érdemel játékáért. Egyénileg Csondort lehet kiemelni, aki a mezőny legjobbja volt, a lobbi játékos mind megállta u lieiyét és sikerrel küzdötte végig u mérkőzést. A DVAC, csapata nagy játékerőt képvisel. Különösen Ixwsz, Kántor, Krivitz, Sértő és Csirke válogatott játékosai mutatlak nagy játékot, de most már Pécsett Is elismerhetnék, hogy Csáki jobb, mint Ixhísz és Hitter jobb, mint Kántor és joggal kérnek helyet a válogatottban.
Sturm kaposvári biró minta birás-kodást mutatott be. A rendkívül iz-gUlmas légkörlxn lefolyt mérkőzést szinte hiba nélkül vezaite.
(Otl)
IFI
GyfinyörO n»l . kötött blúzok . . 1.3U tói
1.30-1
Remek nBI nadrágok.
Párls gyöngye harisnya, alig észrevehető . ..
kis hibával . . . 1.90
O. F. B. harisnyák a gyár magszabott árain
N6I kalapok. . . 2.50 -ui
2.50 isi
Legdivatosabb férfi Ingek. . .
BRONYAI DIVATHÁZ
NAGYKANIZSA HOBTHV MIKLÖa-UT I. SZ Város h*«paleta
Alosztály eredmények
PEAC—PVSK 1:1 (1:0).
NSK-SBTC 2:1 (1:1.
KPAC-MC 2:1 (0:0:.
Proli eredmények
Fcrcncváros—iiuiifíária 3:1 (1 ;0.
Kispest -Hiidal 2:2 (11.
Phídmi—Atilla 5:0 (2:0).
Soroksár— Somogy 2:1 (1:1).
Szeged-Ili. kcr. 2:1 (0:1).
közgazdaság
Az uj cukorárak
A cukor eladási-árakra vonnikotú m^gefO-ezés nem lépett íjetbc. A iie-xserz&i áruk augfacabljak B konUíbnn közölteknél. A leszállított uj eladási árak május 1-UI a kövtolkexők: KockJ-i* porcukor 130, kristálycukor 130, kdatályculeor riuomitolt 132 \'litlér. ■ OMKi: IDarmiUnilJi
(H A <iJ|í)kUiUuttl oruá|(»» vá.\'irl jnájus 7-én turlják n*>«. A »e«M
vásári alispáni rendelkezés folytán kedden tartották nu\'tí Nygy kanizsúu,
1985. május I.
ZALAI KÖZLÖNY
*
Modern gyermekkocsik nagy választékban!
MODER
LAKBERENDEZÉS
_ _ I otthonos, ízléses és nem drága,
■ M 1 kedvező feltételekkel is kapható
Kopstein
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
APRÓHIRDETÉSEK
SoinhltdaM* Síje vasárnap t. ínHpM. |fl
SÓ h Ifi. minden lovtbbl tiú 4 ItlUr, liélliOinJI 10 miig 40 Iliiéi, mintán lovibM uS I lUUr
Május l-re kiad* egy kllKIntxIátalu utcai szoba, bútorozva vagy üreaen, laljaa eli*t*aaal la, magánosnak. Roagonyl-ulca 19. A lőbérlőn klvUl mái tskó a házban ntvs. *
Tml-h41|a|aHMiilal, caereloze tek, ragasztók sth. kaphatók Schleslnget Erzsébet-tér 18. 1566
Udvari kétaaaUa Iskis miltékhelyl-ségekkei rnájusts vagy augusztusra kisíK Zrlnyi-ules 20. 1926
Slreaalákat márványból és gránitból ctak Kovácsnál, Király 0. 33, kaphat olcsón éa |-L \' 106
Sírbolt építését olcsón váialom. > é.l léUlléaaal. Kovács, Király u. 33. 106
foltos tükrök sslra IBkHUéaét Isméi vállalja Slern üreges Pó-ut J. 1276
Eiy ctlnos, karoaaaértás, 5 szcmélyss ctukott aaemáfyaaté olcsón eladó. Er deklódnl Szabó Aatal tporlüzletében. 1522
Háromszobás lttr(lóitoh4i laktat ka-reánk sugusttus l-re. Cím s klsd\'bsn.
1431
Ügyes nlsígárnsok
felvétetnek a
Horváth ujságárudában
Uyár-utca 53. IZ. héa eladó. Bóvsbbet
ugyanott. 1662
Egy déli fekvétO, két nagy szobából álló udvari lafc*a, aa Ostzes mellékhelyiségekkel eayatt augusztus l-re kiadó. Caengeri-ut 35. 1532
Elsőrendű káilkaaalra 1-ére elő|egv-séseket ellogsd és szíves pártfogást kér özv. Beck Béláné Erzsóbet lér 1. I. emelet 1514
Keményla l-óaa.lal eladó Zrínyi Miklós-utca 38. Ssánlóné. Megteklnlheló
9 12 lg. 1799
_ . urodalml fejbőreim
kaphatók lllerenklnt már 40 fillérért, mely árban asár a fogyasztási adó la
hass na - Legkisebb télcl 25 liter. Grosa Király földbirtokos, Batthyány-utca 26. ss. 12
Egy 3X4 nsgyságu argamen és egy 3X4 német aarakakalayao azonnsl eladó. Plscher Atmln, Erzsébet-tér II. 1795
Csányl LétzW-u. 20. SS. alatt egy utcsl a(ya«akáa lakás azonnal Hsdó. 1796
OlMkalsM, pedélos, jutányosán eladó. Bővebbet a kiadóban 1485
Cseagery-ut 38 ujart lestett rulvsil egy-szoba előszobás lakás kiadó sug. l-re
1789
VagyeakareakaMa berendezéssel, leglorgslmsaabb ulvons\'on, betegség mtslt bérbeadó. Clm a kiadóban. 1788
Jó családból való latayt, kinek négy polgáris van, péküzlelbe felveszek. Kr»s sütöde, Erzsébet-tér 20. 1786
■ ajér«a«*ak ajánlkozik Halat leány. Vörösmarty-u. 20. 1781
Könnyű, jó, strapát bíró Inkszns cipókét fájós lábakra Is olcsón. Egyben értesítem a t. vevőimet, hogy mflhalraAiat Király n. 20. slá helyeztem. Szekeres, dpész.
1715
Klaakk faanarOnlal berendeiéi megvételre kerestetik. Piacher és Leltner, Nsgy-kanlzsa. 1777
Óvja aieméi
óa vásároljon bizalommal egy jól IM szemüveget
Zsoldos Gyula
Olcsón, kitűnő gyártmányú szemüveget árusítok. Legmodernebb gépekkel felszerelt optikai üzememben bármilyen orvosi receptet jutányosán, szakszerűen elkészítek. Jsvltások azonnal készülnek.
Óra-, éktzer- és láluir - raktár.
Elismert precíz óra-, ékszer éa lát-szor Javítóműhely.
Kaltlaaalgal >. bármilyen más állási keres ügyes ember, szerény Igényekkel. VOröemsrty-n. 17, 1790
katátsijtlt, kényelmeset, caukoltst leg-olcsóbban. Teleli nállotnás 222 számon Ksulmsnn Msnónil rendeljen. 402
Kataaal éa agyaaraéaAnatl cikksk legolcsóbbsn beszerezhetők Beieznalnál — Sugár ut 53. •
----1 ruhát veszek és eladok, kitárni házhoz megyek. Márkus, Klrály-utci 31. |4|5
Oaagaa-muaUlalakat lego\'csób-ban stern üteges végei. Kívánatra hátakhoz Is uiagy. IZK
k.járOaít, kl Önállóan 16a, eton-lalrt keretek. Arany János-u. 2/a. 1776
Keresek a város belterületén, novemberi beköltözésre, 4-5 szobás, iürdószobás, összkomfortos IstkéaL Clm • kiadóban.
1797
ROLETTA-
I VÁSZON. RUD, ZSINÓR
n*
NOR |
matrac
vászon
nyugAgy
VÁSZON
Hirsch és Szegő
linóleum hátizsák labtörló
Olvasóinkhoz!
Felhívjuk a ICvánxba utazó olva-sóink figyelmét arra, hogy megállapodást kötöttünk a UelMaa-lérl Színház vezetőségével, mely szerint az Igen nhgysikerll Kktz bácsi c. zenés vígjáték bármely előadására az alanti szelvény bemutatása elleniben a színház pénztára kél kedvezményei jegyet szolgáltat Id
SZELVÉNY.
Zalai Uslfay. Tessék levágat I
Kedveiményes utalvány., JegyreaáeUai 443- 71
Ezt a Jogyot a Bethlen-téri Színház pénztárit bármely esti óa a vasárnap délutáni \'/td-oa előadásra P 1\'— értékbnn számltja be az 1 — pengőnél drágább beazoa helyek
Kiadja a lapl«la|donoe Kőzgazdnaági Rt. Oulenberg Nyomda éa Dél zalai Lapkiadó Vállalata Nagykanltaán. Palelóa kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. saám.
I
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALÁI KÖZLÖNY
hlrdttttnil
vétánfwH
ZALAI KÖZLÖNY
1936. mijui I.
Pk. 9975/I9S4. n. I9J4. vghtól
Árverési hirdetmény.
Dt. Gyulai Béla nagykanlzasl ügyvéd állal képviaelt Compactor Könyvkoiiaretl Vállalat budapesti be|. cb |avára «S P 10 mi. lika éa tt)bb kOvetsSs lánüáial ere
!0 tj a alap|in a feni glaláal Jcgyiflkönyvból iglaltatók favára la ai
léig a nagykanlzaai klr. táráablióeág 19 M207I X. rtiiWnl elrendelt kliléglt vígreh.|láa lolyUn végrshsltáat azsnvedó löT 1934. ki október tó 22-én lelogláll éa 134 P re beaatt Ingótokra a nagy-kanliaal klr. UrásbfcósáV lenti ai. vígt®. vel ai árveree elrendeltetvén, annak ai
1906. évi XLL I.-C. 20.......
megnevezeti a a fogli kl nem lunó máa foglaltai árveréa megtartáaál elrendelem, de cssk arra >z eeetre, ha klelágltéei |oguk »a la lennáll éa ha ellenük halasztó hatályú Igénykereasl folyamatba sincs, vátreha]-tl.l assnvsdó lakásán, izletében, Nagy-kanlreán. I ó-at 13. házaa alatt kiwló megla,tálára határldMI IMS. évi májnl hó 2. napjának d. s. 11 órája lOzeUk kl, amikor I Mróllag lefoglalt bútorok, nyomdagépek, Írógép, Üzleti berendezés, papíráruk a egyéb Ingóságokéi a legtöbbet ígértek készpénzfizetés mellett, esetleg becs-áron alul la - de a kikiáltási ár kéthar-madánál alacsonyabban csak a végrehajtást uenvedó beleegyezésével el logom adni Azon Ingóeágokra, amelyeknek I k|í kiáltás ára egyezer pengőn leiül van, az MIO—931. M. B. számú renddel értelmében csak azok árverezketaek. akik i klklálláal ár egyttzedreazáá bánatpénzül le-
Nagykanlzsa, 1935. évi ápdlla hó 2
Elek László i. k. kk. btr. végrehajtó, irar mint bírósági kiküldött.
A nagykanizsai klr. |aráat>tróség.
•Int telekkönyvi hatóság.
799/tkv, 19357si
Árverési hirdetmény
és árverési leltételek.
Szíva Antal hsMtl lakos vágntaltató-nak Harkány Imra (sóa Kelesét Mártával) gatamboki lakos végrehajtást sienvedö elles Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóéig a Tigris|taló kérelme következtében az 1881:1X l-c. 144, 146. éa 147, fa írtelmében elrendeli a végre hallási árveréat 150 P tókekóvetaléa, ennek 1934. évi Inllua hó 31. napiától táró W/o kamata, 49 P 19 1111. megálUpItotl per- éa végrehajtási éa az árveréai kér véSjrétt azáltal megállapított 8 P 50 IUI. költség, valamin! a caatlskozoHnak U mondott Kugler Oyörgy 88 P éa Hegyi Jóssal 290 P tőkekövetelés éa járulékai behaftáaa végett
I. a nagykanizsai kii. járálblróslg lerll leién kví, Galambok községben fekvő a a galamboki 1142 aal|kvben. 1283 hrazám alatt lehelt alántólold s Nyerges dűlőben Ingatlannak végrehaltáat szenvedő nevén ál0 \'/• részre 206 P, as u. s. I|kvben67l hrszim a lati felvett rét a Belső rétben la-gsllsn végrehsjtást azenvedó nevén álló 1 h részére 123 P, sz u. a. tjkvben 1269 hrasámu satntó s Nyerges dflióhea Ingatlannak végrehajtást szenvedő nevén illó l\'i részére 119 P, u u. a. tjkvben 1807 hiazám szőlő, kaszáló a Rtgóhegyen In
fatlannak végiehajlást szenvedő nevén lló \'/. részére 162 P,
U. a galambok] 1523. aat|kvben 2961/b. h[Számú szőlő a kaszáló a Felsőhegyen Ingatlannak végrehaltáat szenvedő nevén álii Ui részére és sz n. a tlkvben 2301/a. hrazámu szőlő és kaaaáló a Felsőhegyen Ingatlannak végrehajtáat S\'envedó nevén álló \'/« réazéie egyBtleaen 904 P,
in. a gelamboki 1876. azljkvben 406 hrssánt alatt felvett asántó a Vöröakull dűlőben vépehajtáat azanvedó nevén álló \'/i réazére 99 P, u u. a. tjkvben 1381. hrazámu szántó sz I. KOxépdUlóben Ingsl \'annak végrehattáal szenvedő nevén álló \'I. ríszére 174 P 93 HU. kikiáltást álban, aa I. áa III. abtll Inga\'lsnokra nézve 3265/tk. 1929. sz. végzéssel ösv. Kulcsár Jánosáé szüL Horváth Julianna lavára be kebelezett haszonélvezeti azolgalml joguk, a II alatti 2961. hrasámu ingallaue nézve 994ltk. 1902 as. végzéeael Marion Ferencaé sz. Talián Juli javára bekebele zett haszonélvezell azolgalml jognak lenn-
A telekkönyvi hatóság sz árverésiek Oa Umbok kösségházánál meglariáaára 1939 évi májua hó 20. napjának d. e. 10 óráját tüd kl és az árverést teltételekel sz 1881 i LX. L-c. 190. | a alapján a követ kesékbenállapítja meg:
1. Az árverés slá eső Ingatlanok s lü-kiáltást ár kétharmadánál alacaonyabb áron el nem adhatók. (1908 : XLi. L-c 26.5.) Az átvcrelnl izjmdékorók kötelesek M-
Tenniszütők
Szakszerű hurozás
FotbalMabdék,
játéklabdák
SZABÓ ANTAL
sportDzletében.
nalpénzül a kikiáltási ár l(Wo-ál készpénzben. vagy ss 1881: LX. L-c. 42. §-ébsn meg-hatirozott árlolysmmal számított óvadékképes értékpapuosbsn a klküldőllnél le lenni, vagy a bássipénznek előleges blról leiéibe lielyesáséril kiállított feléli ella mervényt s.kiköidőtlnck átadni és az ár. veréal feltételeket sUirni. (I8>11 LX. t.-c 147., 150, 170.H.; 1900: LX. t.-C. 21.§l Az, aki az lafsysnért a kikiáltási árnál mscsssbb Ígéretei tilt, hs többet ígérni sessi sem akar, köteles nyombsn s kl-kiállási ár százaléka azerlnt megállaplloll bánatpénzt as általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (IKK: XU.lc.25.4.1 Nagykanizsa, 1939. |an. hó 31. napján Dr. Bentzlk s. k. klr. jUró.
A kiadmány hiteléül:
Mlkó a. k.
Iroda-latiul
A nagykanizsai klr. járásbíróság
mini telekkönyvi hatóság.
964 Ikv. 1939 szám.
Árverési hirdetmény
és árverési teltételek.
Id. és llj. dr. Tamás Jánoa ügyvédek nagykanizsai lakosok végrebajtaldnak Csórl Ferenc inös Szalai Juliannával) nsgytécsel lakoa végrehajtást szenvedő ellen Indítóit végrehajtási ügyében s leiekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme követke\' lében az IS8I1 LX. t.-c. 144, 146. éa 147.
Ssl értelmében elrendeli a végreha|lá»i rverést 190 P tókeksvetelés, esnek 1933 évi december hó I. nspjálól járó 9 /a ka mata. 12 P hátralékos per- éa végrehajtási és sz árverési kérvényéit ezúttal megállapított 10 P költség, valamint a nagyrécaei 170 azljkvben 4637-4640. hr.z, Kgallan \'/t réazére nézve csali kimondott dr Báron Pál 940 P, Nsgykantzsa m. várói kótönaége 485 P 20 llll. tókeköveteléae él Jár. behajtása végeit, a nagykaniieal klr Játáiblióság területén levő, Nagyrécae köz ségben fekvő s s
I. nsgyrécsel 873. szljkvben 4697-4690/r. hrsa. szóló, szántó és rét s Uis-páihegyen ingsllsnnsk végreha|tá«i szenvedő nevén áll) \'/a réazére 311 P, a 4641-4644 hrazámu szőlő, présház szinló löld és rél u. o. Ingsllsnnsk véerehi|tásl szenvedő nevén áU] >h részére 914 P,
II. a nagyrécaei 170. arl|k.ben 4637— 4640 hrazámu azőló, présház, saántólőld éa rét a Qáapárhegyen Ingatlannak végre hallást szenv-dó nevén álló tele részére 821 P kikiáltást árban a II. pontban Irt
Ingatlanra 6678/k. 1900 sz. végzéssel Qll Máris Ozv. Csöndét Ovörgyné Javára bekebeleaell haazonélvezell szolgalmi jog
lendtsításával, de a II. alatti Ingatlan dr. Bárod Pál követeléséi Illetően 1230 P-ben megállspltóit legkisebb vételáron alul el nem adható
A telekkönyvi halóság u árverésnek Nagy ráess Uziégbásáaél megtafliiára I93Ö. évi asálus hő 17. napjának d. e. 10 óráját tüal VI és aa árverM lellélele
LX. te. 190. § s alapján s aovetaezosnea állapítja meg:
I. Az árverés alá eső Ingstlssokst s kikiáltási ár kétharmadánál, illette a legki.
aebb vételáron alul eladni nem lehet. (1908: XLI. I. c. 26. 4.)
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá-nalpénzül a kikiáltási ár lOoAj-ál készpénzben, vsgy sz 1881 :LX. L-c. 42. |-ában meghatározott árfolyammal azámltott óvadékképes értékpaplroaban a kiküldöttnél leUnnl
vagy a bánatpénznek előlegea bliól letétbe helyezéséről kiállítóit letéti elismervényt s kiküldöttnek itsdnt és sz árvetést leltétele-
kel slálrnl (1881 ;LX. t.-c. 147., 150, 170. « 1908:LX. t.-c. 21. «.). . >;.
Az, skl sz Ingatlanért a klklálUal árnál magaaabh ígérete" telt. ha ipt»e! ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiál-
tási ár azásalé\',a szerint megállspllotl bá nstpénzt sz iltals ígért ár ugyanannyi azá-ulekálg lűegéullenl. (1908: XLI. L-c. 29. 8.)
Nagykanizsa, 1939. Január hó 21. Dr. Bentzlk a k. klr. |Mró.
A kiadmány hlleléUI: Mlkó s k
imo kod* iaiu1l
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7554/1935. sz.
VerseoTtárgyaiasí MiMn
Az Arany János-utca csatornázási munkálatainak és a Kinizsi, valamint Arany János utcában a házi vizvezeték és csatornázás bekapcsolására szükséges vezetékek munkálatainak elkészítésére nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel f. évi május hó 18-án d. e. 10 óráig a
munkája
testiHasM vegytiextttó Ozam
MINDEN IflÉNYT KIELÉGÍT
Hagykuizsa, Fó-nt 7.
polgármestérl hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A részletes versenytárgyalási hirdetést és a kiírási müvelelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra k<W)tt a v. vízmű hivatalában megtekinteni és beszerezni lehet,
Nagykanizsa, 1935. évi április hó 13.
itss Polgármesler.
tuk u.küllőiben vásároljon I
Divatos
f k 1-iyőkiieD
• Slabatakban óriási választék.
DlfaUruyAk márF 3\'90-tUUpbiUt Táska-javltáa
Lackeobacher á.
crnyö-Qiletébeo.
Nagykanizsa megyei város adóhivatalitól. 714/1935. sz.
Tárgy: Köztartozások behajtása.
Felhívás
Nagykanizsa megyei város adóhivatala felhívja mindazon adózókat, kiknél köztartozásban zálogolás történt s ezen lefog lalt zálogtárgyra az árverés kl-tllzetett, azok a fenálló tartozásukat az árverés előtt feltétlen fizessék be, mert elleneseiben a lefoglalt zálogtárgyak 1935. év május hó 2-tól kezdve el-&gnak szállíttatni s ellesznek árverezve.
Nagykanizsa, 1935. évi április hó 30.
Virosi Adóhivatal
Téglagyár
•ladó BOkSn (Sopronmegye). Érdeklődni lehet: Feiglitock örököseinél
Bükön.
SzAlóben
gyUmBlosfiknél
hartivataménfeknél
rózsafáknál
pázsitnál
csodát művel a
réti-Só műtrágya.
I kg. Péli-SÓ kell: 20 stóldtókéhez 30 rózasláhos 35 m" ksrU velemfnyhcz 20 m\' páznithol alb.
(Nemosak zsákazámra. hanem már 1 kg. Is luphsló):
Ország József
saag, aiftrágya, rfv^yvéa«laalazarek,
Nagykanizsa, Eriiébet-lír 10.
bíróság m»U«tt)__
Nyoosiott s Ispáulaldooos KOigatdaiágl R.-T. Quisnberg Nyomda ás Délasisl LaDkiaüó Vállslsls kOn)Vnyotulá|ábsn, Nagyksnlssáo. (Felslóa tuletvsistó Zslsl Károly )
76. ívfolynm 98. szám
Nagykanlzu, 1935. május 2 csütörtök
Ara 12 \'ÜK\'
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztősét; és kiadóhivatal: Főút 5. szám. Megjelenik minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra t pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhiv
.hivatali telefon: 78. sz.
i kormányzó beszéde
történelmi kapunyitás volt. A magyar nemzet sorsa csírázik az eljövendő esztendők méhében s ehhez az epochális jelentőségű határkőhöz méltó, a magyar élet-akarás gránitjába, minden magyar sziv élő húsába kívánkozó volt minden szó, amit a kormányzó ajkáról útravalóul kapott a nemzet történelmé-n-k az uj törvényhozással kezdődő fejezetéhez.
Különös figyelemmel várta az egész ország a kormányzónak a nemzetközi helyzetre vonatkozó kijelentéseit. Az egész magyarság fájdalma és meggyőződése csendült meg az államfő szavaiban, amikor megtagadta a \'békeszerződés* nevet az egyoldalú, erőszakos szerződésektől. Mint fárosz! intelem hangzott az egész világ felé a bölcs utmutatás, hogy a lelkek megnyugvása és békéje, a jólét nyugalma |és a népek között a fszerelet uralma csak akkor következhetik be, ha a nemzetek és különösen a nagyhatal. n>ak végre elszánják magukat arra, hogy a megegyezéses béke útjára lépjenek. Felsikoltó intés, az emberiségnek megálljt parancsoló kiáltás harsogott a beszéd emelkedett horizontjáról a világ sorsának intézői felé. »A közelmúlt világégés véres emlékeinek hatása alatt ki gon-dolhatna ma komolyan háborúra és ki akarna ujabb mérhetetlen katasztrófákat felidézni ?« A magyar nemzet kész résztvenni az európai béke és együttműködés nagy müvének megteremtésében. A béke azon, ban csak akkor érdemli meg ezt a nevet, ha az igazság és a jog talapzatán nyugszik. Érc.keménységü. megdönthetetlen igazságú szavak, a melyeknek ott kellene ragyogni egész Európa egén most, amikor recseg-ropog a vén földrész minden eresztéke a nagy egyensúly-keresés lázában.
Befelé, a nemzetnek szól a legfelsőbb tanács: szükséges, hogy a nemzet belső erejének latbavetésével tudjon fellépni a nemzetközi fórumok előtt. A nemzetnek, mondja a kormányzó - ha továbbra is teljesíteni akarja történelmi küldeté. sét, meg kell ujhodnia gazdasági, szociális, jogi, kulturális és politikai vonatkozásban egyaránt.
íme : a reform-politika nem csak (mint sokan feltüntetni szeretnék) divattá vált jelszó, hanem a nemzet sorsdöntő problémáinak, uj történelmének kialakulásával szervesen összefüggő, kikerülhetetlen szükségesség. Nem a napi politika mezein küzdő politikus állapította meg ezt, hanem a minden politikán felül álló, legfőbb magyar tekintély, a magyar állameszme legfőbb mai Pillére, Magyarország kormányzója-
Nem elég tehát nem-félni a reformoktól, hanem minden magyar erő megfeszítésével akarni kell azokat, mert nélkülük gyenge lesz ez az ország ahhoz, hogy a vajúdó történelem sodrában kiharcolja magának a méltó helyet a (nemzetek kö-
Egy elhibázott házasság miatt
országos hirü szélhámos lett 320 hold birtok urából
Az Élet sok furcsa, kettétört, önmagával meghasonlott alakot produ. kál. Most is egy ilyen szerencsétlen állt a nagykanizsai törvényszék Makáry-tanácsa előtt. Egy eset a sok közül, amelyeket az Élet színpadán játszat cl a Sors.
A gazdasági válság, a rossz házasság és bizonyos tekintetben az ősi vér juttatta egy valamikor jói-menő gazdagság urát a megtévelye-dés útjára. A tárgyaláson kibontakozik teljesen, hogy lett 320 hold urából — országos szélhámos.
Az anyagi romlás alapja a rossz, elhibázott házasság volt. Fauszt-hammer Adám szerencsétlenül nősült. Hamarosan bekövetkezett a vá. lás, a válóper azonban öt év óta húzódva, csak most ért véget. A válóper nagy összegeket emésztett fel, a gazdasági helyzet pedig egyre súlyosbodott. Végül is a birtokot bl kellett adnia. Akadt egy amerikai vevő, aki azonban a vétel Mán röviddel visszament Amerikába és a 11.000 pengő vételárból alig párezret törlesztett csak le. Az pmerlkal azóta levélben igérle a fizetést, a dollárok azonban mindmáig nem érkeztek meg-
Fauszthammer Adám teljesen a töpk szélén állt és akkor rosszul vá. lasztott. Ném a munka, az (elhelyezkedni akarás mesgyéjén indult útnak, hanem könnyebb, de veszélyesebb uton akart célt érni. Először talán nem is tudatosan követte el csalásait, de később szinte szokásUá lett nála.
Búzát adott el és arra előleget vett fel. A búzát azonban j*\'m tudta leszállítani. Az első esetben remélte, hogy az amerikai pénzből tud búzát szerezni és a megrendelést leszállítani, a pénz azonban nem iérkezett meg és igy a búzát sem tudta szállítani. Az első esetet követte a második, majd a harmadik és igy tovább...
Kenderesen botlott meg a búzával, Pécsett hasonló körülmények között disznókat adott el, de itt már egészen elesett. Súlyosbította a helyzetet, hogy egyik osztálytársának a nevét Sárközy Mihály jászberényi orvosét - hamisította a kötvényekre és igy csalása magánokirat-hamisítássá vált. Jászberényben
ijeágot egy 32 éves váM
járva, ugyanis egy óvatlan pillanatban ellopta barátjának, Sárközynck »Takarékossági« tagsági igazolványát és azzal igazolta magát. Kenderes és Pécs után jött Szigetvár, majd Nagykanizsa, ahol Löbl Jenőnek adott el búzát, ugyancsak Sárközy Mihály nevével. A módszert ugylátszik jónak tartotta, mert csak nem az egész országban megfordult. És alig maradt vidék, ahol ne követeti el volna csalási vagy okirat hamisítást. Nagykanizsa ulán Sopron következik, ahol a vasúti tiszttői kért kölcsön útiköltséget /természetesen Sárközy neve alatt), amivel Pestre utazott, ahol a Park iés Erzsébet királyné szállókban fek-jtett el fizetni. Azután sorra jönnek a színhelyek : Celldömölk, Kenderes, Kisbér, Kunhegyes... Alföld, Tisza köz és Dunántul végig mindenütt. Három-négy pengős csalások ezek, d( akadnak 100 pengőn felüli, sőt egy közel 400 pengős *esete« is van. Most már csak a helységneveket jegyezzük : Zalaegerszeg, Szigetvár, Jászberény, kélszer Pécs. Majd igy következnek a csalások : Kápolnyásnyék, Várpalota, Szabadszállás, Kunszentmiklós, Répcelak, ismét Pécs, majd Miskolc stb.
A bünlajstromá végül Is igy fest : 8 rendbeli magánokirathamisitás, büntette, 1 rendbeli magánokirat hamisítás vétség1, 1 rendteli csalás büntette, 1 rendbeli lopás vétsége és 24 rendbeli csalás vétsége. Összesen tehát 35 bűncselekménnyel van vádolva.
Szomorú látni ezt a valamikor jobb napokat látott embert, aki eny. nyire elcsúszott az Élet síkos utján-Töredelmesen bevallja bűneit, csupán egy esetre nem emlékezik.
- Tessék elhinni, ha az embernek ennyi van, mondja szomorúan naivság volna egyet letagadni... Lehetséges, de nem emlékezem rá.
Amikor az elnök sorba felsorolja bűneit, mindegyikre csak ennyit felel :
— Igenis... Igenis elkövettem...
Hangjában van valami megrázó
erő, állandóan könnyfátyolos a szeme és sokszor messze elrévedezve beszél. Akármennyire is országos szélhálmos, van benne valami, amit nem találni meg a nagystílű szélhá-
zösségében. Az ezeréves alkotmány szellemét állította oda a kormányzó vezérlő gondolatként a reformok megvalósításában s ennek oltalma alatt a nemzet belső erőinek megsokszorozását várja a reformoktól.
Enn-k a beszédnek tanulságaival nyugodtan nézhet a magyarság Gömbös Gyula kormányának nagy
reform-célkitűzései elé, amelyek -im.e ! . elnyerték a legfelsőbb pla-cetumot, a legbizonyosabb igazolást. Az ut tehát helyes és egyedül célravezető. A reformok önmagukban is az idők követelményei, de ennél sokkal többek Is : a magyarság belső, lelki fegyverkezése a történelem uj fejezetének küszöbén.
mosokban. Sajnálni való ez a 32 éves, érettségizett és intelligens ember. Megrázó, ahogyan elmondja, hogy a büntetéstől való féléin*\' és a nyomora hogyan vitte egyik bűnből a másikba. Szinte elhisszük, hogy akaratlanul lett szélhámossá.
A törvényszék tanácskozásra vonul vissza Fauszthammer Adám ott ül a vádlottak padján és könnytől csillogó szemmel néz bele a semmibe. Vájjon mire gondolhat ?
A biróság végre is 20 percnyi tanácskozás után meghozza az ítéletet : 3 évi börtön, 3 évi hivatal és jogvesztés. A vádlott az ügyvédjével tárgyal, majd fellebbezést jelent be. Az ügyész is fellebbez súlyosbításért.
A fpgházőr rárakja a kezére b bilincset és felhajtott gallérral vlsz-szaklsérl a fogházba a megtévedt embert. Ezzel egy időre lezárulnak egy letört, országos csalóvá lelt gazdálkodó aktái.
A konzervatív felsőház is a haladás álláspontjára helyezkedik
A felsőház ülése
Budapest, május 1
Szerdán délelőtt a felsőház illésén megválasztották a tisztikart. Elnökké gróf Széchenyi Bertalant, alelnökké Beöthy I.ászlót és báró Madvánszky Albertet választották meg egyhangúlag.
Gróf Széchenyi Bertalan székfoglalójában kijelentette, hogy két vezérelv: a pártatlanság és méltányosság szemeli; H tartásával kívánja betölteni az elnöki széket. A felsőház már összetételénél fogva is a józan konzervatív álláspontra helyezkedik az állami élet. ben, mégis meggyőződése, hogy ha a nemzeti érdek ugy kívánja, az igazi haladás ügyének jiem lesz nála lelkesebb és önzetlenebb pártfogója.
I.elkes éljenzés után Glattfeldcr Gyula megyéspüspök üdvözölte az uj elnököt.
Majd Bethlen Pál grófot, Ra-kovszky Tibort, Szontagh Jenőt, Bezcrédy István, vitéz Görgey Lászlót, gróf Khucn-Héderváry Ká_ rolyt, Kiss Ernőt, Wilcsek Frigyes grófot választották meg jegyzőknek. Legközek-bbi ülés csütörtökön.
Hirtelen halál az egyetemi katedrán
Budapest, május 1
Szerdán délelőtt a budapesti Tudományegyetem bölcsészeti fakultásának kari ülésén az elnöklő Göm. böch Zoltán hirtelen rosszul lett, elvesztette eszmélelét és mire a gyor. san előhívott mentők megérkeztek, beállott a halál.
____ÜALAI HOZLOW_
Válságosra fordult a helyzet Jugoszláviában a szuronyos választási harcok miatt
Magyarország békés szándékalt emeli kl az angol sajtó a kormányzó beszédéből
*
Bethlen István gróf a Jövő héten Nagykanizsára érkezik
Beavatott forrásból nyert értesíi. lésünk szerint Bethfcn István gróf a jövö héten Budapestről Inke-v: utazik és akkor Nagykai /.sót is meglátogatja.
A nagykanizsai Ipartestület üdvözölte a kereskedelmi minisztert az Ipartórvény módosítása alkalmából
A kereskedelemügyi miniszter K\'rvbe wette az ipartörvény 4. és 47. §.ának módosítását. A nagykan!, zsai Ipartestület elnöksége ebből az alkalomból Üdvözölte a kereske-delmi minisztert, köszönetét fejezte kl, egyben arra kérte, hogy h tervezett módosítást minél előbb valósítsa meg, mert ez vitális érdeke a magyar iparosságnak.
Idejében kell orvost hívni
A halott unok* nagyanyja a bíróság előtt
60 éves nagymama áll a bíróság előtt. Gondatlanságból okozott cm. berölés miatt került ide. Még október 16-án történt Dlóskálon, hogy Vigh Adámné sz. Szabó Teréz 60 éves földmüvesasszony a forró lejei otthagyta a konyhában. Kilenc hó. napos unokája egy óvatlan pillanat-ban a forró tejbe nyúlt lés egész kezefejét elégette. A aebet bekenték ugyan olajjal, de orvushoz csak hat nap múlva vitték. A késői (Orvosi kezelés már nem tudott segíteni a gyermeken, egy hét ;nuiva meghalt. A bíróság bűnösnek mondotta kl Vigh Adámnét, de betudva unokája elvesztése feletti fájdalmát, 80 pengő pénzbüntetésre Ítélte, azt is a évi* felfüggesztene.
liplóteriiltt 22 írni fogságból
Irta: Und! Fwwac 6
Az orosz nyers vizet nem iszik soha. Roppant csudálkoztak a hadifoglyo-kon, akik a nyers vizet itták. Egész-ségügyi szempontból feltétlen igazuk van.
Nagyon aromás, Kitűnő teát tudnak készíteni. Ezt meg is tanulta a hadifogoly. lorró viz, tea, üvegpohár és egy kisebb, fedővel zárható íindzsa kell hozzá... A findzsába teszi a szükséges mennyiségű teát Erre önti u forró vizet. Kivonatot készit. Majd az üvegpohárba ónt u teakivonatból, ráereszti a forróvizet. Gyönyörű, tiszta, iliutos italt nyer. Sőt sxabályozhatju is. A teaki vonalból kevesebbet, vagy többet ónt... Gusztus szerint, a mint a világos, vagy a sötét csaját szereti...
A köznépnek — a nemzet tömegéi nek — elengedhetetlen tápláléka a kö. les-kása... Heggel, délben, este ott található a csájávai együtt az asztalon. Némely helyen teinciés uikalmával a halott előtt is viszek u temetőig...
A szegény magyar hadifoglyot keserves emléK fűzi a csájához, a kásához ...
Orosz hadifogságot járt magyar u rummal még csak itthon is megissza, de a köles-kása aligha kerülhet uz asztalára...
Forradalmi kép
1917. év őszén.
A Kerenszki-forradalom rémségeit a bolsevisták őrjöngése váltotta fel.., A törvény, tekintély tiszielelét máról-holnapra elfújta a forradalom romboló szele...
kép éles kontúrja rajzolódik az
London, május 1 A Times részletesen ismerteti Horthy Miklósnak, Magyarország kormányzójának a magyar parlament keddi megnyitó ülésén elmondott beszédét. A cikk kiemeli a megegyezésen alapuló béke fontosságát és Magyarországnak a békére vonatkozó készségét hangoztatja.
Lord Rothcrmene lapja, a Daily Mail a kormányzó beszédjének a •Horthy béke-szózata* elmet adta.
Front a német buvárhajók ellen
I Páris, május 1
Az angol kormány szívesen látná,
emlékezetbe... A cárizmus uralmát a feltétlen engedelmesség, a rettegő féle. lem, a szolgai megalázkodás jellemezte. Az irodában folyik a beszélgető mun-ka. Bejön a muzsik, lekapja sapkáját, alázatosan hajlong, majd révedezve tc. kint szét ós a főasztal felé tart, térdre borul, megcsókolja a íóldet és mély alázatossággal, szintó siró, könyörgő hangon adja elő panaszát.
A forradalom után a kép színhelye ugyanaz az iroda. Belép a muzsik, a sapka fején marad, az újságpapírba csavart, félig égett cigarettát ki sem veszi a szájából, szinte orditva szót:
— Még most sem intéztétek el az ügyemet? Miért .hallgattok? >jo jó majd megfelelek nektek.
Azzal öklét rázva eltávozott. E két igazi képhez nem kell kommentár.
Vallás- és arköloa
Az orosz nép lelke a maga mozdulatlanságában a beláthatatlan nagy orosz síksághoz igazodik. Ennek jellegzetes bélyege erős vonalként vonul Végig a nép többségének életéi A vég. telen o rosz puszták egyhangúsága lel-kileg, a nagy távolságok mérhetetlen versztjei pedig testileg különítik «l egymástól. Kiíiebb-nagyobb körben élik a maguk zárkózott, félénk, misztikus életéi. A tesü és lelki élet teljes kontaktusban áll a cári orosznál. A léleknek akarata a TeUzincn moflog, a külső benyomások hatása alatt él, amit a lomha test szolgaként követ. A testi élet tunyasága teljeseu ránehezedik a lelki életre.
Az orosz néptömeg lelki — tehát vallásos élete nem bir erős erkölcsi alappal, amelyre építeni lehetne. Az örökös tépelődő félénkség, a láthatat-
ha a berlini kormánynál megteendő lépéseit a francia és az olasz kormány Is támogatná. Arról a tiltakozó jegyzékről van szó, amely Hitlernek a tengeralattjárók építését bejelentő nyilatkozatára vonatkozik.
MacDonald marad
London, május 1 MacDo\'nald miniszterelnök egészségi állapota annyira javult, hogy nem mond le a miniszterelnökségről, ínég a király jubileumi ünnepsége után sem.
lantól való rémüldözés, a külső képze. lödének láncolat i, a babonás misztikum vezeti a lelki és testi életét.
Az úgynevezett intelligencia nagy része u francija könnyüvérüség utánzó tébolyában él. Fenékig igyekszik kiüríteni uz élvezetek poharát.
Könnyű mozdulattal térnek .minden felett na|iir«ndre, a nicsevó (semmi baj) teljes összhangban áll az akarm-nélküli lelki életükkel... Minden csak külsőségi A látszat uralkodik, l>elsö meggyőződés kevés. Ez a vonatvezető, mely aztán könnyen hajlítható az egyik végletből a másikba.
Oospodi pomiluj
A kozák «haJcsárok» éjjel-nappal mind beljebb és beljebb hajtolták a védtelen hadifoglyokat. A chirovi, n lembergl széles országutak éji vándorai az elcsigázott hadifoglyok, alvajárókként vonszollak meggyötrölt testüket. Nappal a kozák horda erős szemlét tartott. Az éj beálltával a kiszemelt áldozatokat kirángatták a lassan vo-nuló tömegből, kirabolták, kifosztották őket a betyárok. Csak a segítséget kérő keserves jajszavak hallatszottak.
Az ökölbe szorult kéz tehetetlenül zuhant alá, a fegyver hatalma nagyobb!
A felkelő nap aranysugarai rávetődnek egyaránt az ártatlanokra és gazokra is.
Az éji rablógyilkosok feledve borzalmas tetteiket, az első útszéli ke. reszt előtt megállanak, mély hajlongá. sok, sürü keresztvetések közepette, szinte fanatikus ábrázattal imádkozzák:
— Gospodi pomiluj I (Uram irgalmazz!)
. _16SS. májas 2.
Erőszakosságok és vérengzések sorozata a szerbiai választási küzdelemben
London, május 1 Az angol lapok részletesen foglal, koznak a jugoszláv választósokkal. A helyzet egyre válságosabb lesz. Az erőszakoskodások és vérengzések egészxm elfajultak. Szerajevó-ban szuronyos rohammal verték szét a csendőrök a békés választókat. Boszniában az ellenzéki jelölteket mind letartóztatták.
Németek a magyarok ellen a cseh választásokon
Prága, taiájus 1 A csehországi német ellenzéki polgári pártok közös választási listán indulnak a kisebbségi magyar ellenpártokkal szemben a képviselő, választások alkalmával.
„Mi németek nem félünk senkitől a világon41
Berlin, Jnájus 1 A birodalmi fővárosban nagy má. jusi ünnepséget tartottak, amelyen 200.000 Hitler-ifjú vett részt. Hitler beszédében a következőket mondotta:
— Ahogy a mai napon a széljnieg-kmgette a zászlókat, ép ugy Jehetsé. ges az ls, hogy a közel)övöben fellegeket kerget Németország fölé. Mi németek nom félünk és ne féljünk senkitől a világon. A német ifjúság : a német nép biztonságának és jövőjének záloga.
Anglia légi fegyverkezése
London, május 1 A légügyi minisztérium 17 repülőteret épiltett 8 millió (ont költséggel. Ezenkívül 500 hatalmas erejű hadirepülőgépet építenek.
Prognozli
É«U U HÍI, váltod
felhÖMtUl, »8bb b«lyea xApor vagy siv»-Ur. A k«wér»ékh« kW talkW, * uil vfcUtt ksljrekaa éy*U fagy UhatUgM.
A kórházi ágyon fekszik a hadifogoly, a szobia sarkáig a falra erősítve az elmaradhatatlan Jkon (oltár-szerű szent kép). Belép az orosz sza-nitéz, követi a másik. Mély hajlongások, keresztvetések áradata, monoton, egyforma ima-sza vak után teljes nyugalommal hozzáfognak a haldokló ha-difogoly kifosztásához.
Mig a test küzd a hallálal, a bágyadt tekintet műithtt még várna valakire, egy utolsó sóhaj száll messze... Az orosz martalóook már fosztogatják, veszekednek, dulakodnak a rablott holmin.
Ott hagyták u kifosztott halottat, azonban az ajtónál megállanak, mintha mi sem törlént volna, sűrű hujlongás, kereszt s-e tés:
— Gospodi pomiluj...
Az orosz aroa
Érdekes tanulmányozni az orosz arcát. A félénkség ismert vonása, majd valóságos gyűlölet olvasható le róla, azonban csakhamar felváltja u mvasz ságíg fokozódó sunyi tekintet. Majd szinte gyermeki, ártatlan mosoly verő-(ttk a száj körül s a fóW legártatlanabb, legkedvesubb lényét látja szemlélő maga előtt.
Szinte másodperoenkint változik * kép, amint a bolső mozzanatok irányítják az iugalag lelket Bizonyára az örök l>iZouytalanság1 a félénkség rajzolhatja arcára az áruló külső vonásokat.
Mennyire más a mi
magyarunknak
nyílt, becsületes tekintete, amelyről egyenesség, az önérzet, az erős akar»l sugárzik.
Legszebb imprimék, kosztüm- és ruhaanyagok
Leguiabb divatú mintás és sima lenvásznak
nagy választók
Sin$crdivatáruhdzbnn
193üj mi|itt a.
ZALAI KÖZLÖNY
fogormok bolognai vII ág kong r e ss z u sá n
Röviden hirt\'.adtunk arról, hogy
Bolognában összejöttek az egész világ fogorv<*ai n kongressiusna, a moly, az oüstkirály és a.Duce véd-nökfeéft® aktt tálfcU és a bolognai archiglmnaslum dísztermében zajlott le miniíl|gV tudós, Egyetemi tanár ós fogorvos részvételével. Kü-lönösen nagy számmal jelentek meg a magyarorwégi, kiküldöttek Szabó professzor,-alatt, „a honvéd-orvosók vHéz\'Ortf&dy tábbmok^p vos vezetésével. A-kongresszuson az olasz
király*- é* í*%ssollnl. képvbel-hitték magukak NSgy eseményt jelentett a tudományos és orvosi vi-lágban a bolognai világkongresszus, amelyen számos magas nivóju és értékes előadás hangzott el. Ben-niinketfc zalaiakat és dunántúliakat főleg- dr. Kőnig J<teaef nagykanizsai egésaségügyi tanácson tudományos előadása érdekel, aki a fogszabályozás körébe eső, gyakorlati tudáson alapuló előadásával nagy sikert aratott. Df. Kőnig egészségügyi tanácsosnak. van egy szak-találmánya,, amit czutlal jelentett be. Dr. Kőnig előadása és találmánya is. nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a magyar orvosi tudomány hirnevét és alaposságába vetett bizalmát még jobban öregbítse. A magyar orvosoknak különösen bő szeiep jutott az előadások programjában és a világ, minden tájékáról összese reg. lett professzorok, az orvosi tudomány kiváló férfiai nagy elismerés-adóztak a magyar orvostudomány, nak, a,fejlett magyar fogászatnak.
Idegesség, fejfájás, álfnatlan-
ság, reggeli rosszullét, levertség, bágyadtság, szédülés cselében a természetes „Ferenc József" keserűvíz aa emésztöszervek hiányos működéséből eredő zavarok inagy részét azonnal megszünteti, az étvágyat erősen fokozza s visszandja a testnek ét szellemnek régi frissességét.
A cári o ross néptömegeknek határtalan a hő do tata, szeretete a valláson tárgyak, képek iránt, oly nagy, mintha u szentképek, vagy vallásos tárgyak legelső életszükségletét képeznék lelki, szűknek. Szobájában a szentképek között is első hely illeti a cár és cárnő képét, amely egyetlen há«ból
*cm hiányzik. ..
Jött Az összeomlást A forradalmi áramlat első szele piacával ragadt-i a tömeg ingatag lelkét,, n uagy tiszteletnek falon függött szinbolumul uj helyet kaptak u szemétdombon... Az első vihar kidöntötte az .Jngatag lélekből a gyökértelen vallásos érzésl, a liitéleleL A töntfgtesten az üres lélek lett az ur. A lútnek, a vallásnak nem volt i gyökere, mnn volt crkölc&i alapja.,
Szegény orosz nép! Vájjon ncra volaa^j boldogulj, ha u szentképek a cári képekkel még mindig a falou ffifigenének? Hizonyára visszahelyezné awkatt Az erkölcsi erős alap nélküli hitet elsodoféu o lorrad«loin szele, az ördögi gonosz KZollc.miMjk zsilipjei fcl-tayiiUik s l>elekjHpaszku^livk az ingaing lelktkbo............A .
Mosti már sirva-sirszivében .a* Istenit Most már megtanulta szeretni, imádni azt- a Oöspoetáit, kinek nevét Ix-lső meggyőiődés,\' -«Kit és létek nélkül annyiszor elhadarta!
Most ftifiwwáUwuu
az örök igazságra: csak ott a szabad-
.: f \'\'faú ■
Gyorsriport a megfiatalított Zalai Közlöny első délutáni számáról
Magunkról nem szeretünk Imi. Az újságírói etika sem teszi ezt szívesen és magunk sem. Ma mégis magunkról írunk és ugy érezzük, hogy mégsem követünk cl sértési az újságírói etika ellen. Hisz csupán csak egy eseményt regisztrálunk : Hogyan Indult friss, fiatalos lendülettel útjára a 75 éves Zalai Közlöny első délutáni száma.
Magán a szerkesztőségen, de a szerkesztőségi tagokon is meglátszott, hogy itt ma valami rendkívüli készül. A déli órákban már nyüzsgött minden. Még a máskor ply nyugodt főszerkesztőnk is furcsán érezte magát. Sehogy sem ludta a 12 év óta megszokott éjjeli munkái beleilleszteni a nappalba. A szerkesztőségben egymást kérdezgették : Mikor lesz Időnk ebédelni?
Egyelőre azonban a gépeket kel. k\'tt etetni, amelyek reggel fél 8 óta falták a kéziratokat. A szedőgépek öntötték a hasábokat. Ebéd után még fokozódott a tempó. Ugyneve zett »rumli« volt. A szedőgépek za jába belcvitatkozott a telefon csen gésc. üzemlx! lépett a nyomda szerkesztőség. Jöttek a drót szár nyán a legfrissebb hírek. Egy ne
gyed négy volt. Tlz perc múlva már ott sorakozott a hir ólomsorokba öntve. A tördelő keze alatt (égett a munka. A szedők már a korrektúrákat készítették.
Az izgalom ugylátszik áthatott az újsággal kapcsolatos összes, (szervekre. A jó öreg Péter -bácsi, a legrégibb kanizsai rikkancs, - aki már vagy 30 éve árusítja a Zalai Közlönyt - négy órakor\' megjelent a nyomdában és újságot követeli. Izgatottan mondta, hogy lekésünk, már öt óra van. Alig lehetett vele megértetni, hogy elnézte az órát, mert még csak négy óra van. Dohogva ment el és egyre erősködött, hogy a városházán ötöt mutat az óra. f 1
A nyolc oldal negyed ötkor került a gépbe. 4 óra 25 perckor került kl az első példány. A szerkesztők összedugott fejjel élvezték a még festékszagu példányt.
4 óra 82 perckor hangzott fel a kommandó: - Mehet!
Aztán megindultak a gépek dübörögve és ontották magukból a friss Zalai Közlönyt. Ekkor már gyülekeztek a rikkancsok is. 4 óra
Most
vásárolhat, meri árainkat mélyen leszállítottak
Aru&ásc
40-kor munkába álltak a hajtoga-tók. 4 óra 43-kor Indult laz első példány az ügyészségre. Alig két perccel utána futott kl Kanizsa legjobb hangú rikkancsa : Fischer Pali.
4 óra 45 perckor hangzott /el először az utcán :
- >Zalai Közlöny*... »Friss. a Zalai Közlöny.«
Az első példányt Bablcs hentes vette meg. A másodikat egy nyugalmazott vasúti a Oentrál előtt* A következő vevő egy pesti utazódé akkor már felhangzik az időközben kirajzó többi rikkancsok sza-va ls:
- Friss a .Zalai Közlöny«
Negyed négykor hangzott el az
utolsó hir a drót szárnyán £s 90 perc múlva már az utcán volt alap. Amit a Távirati Iroda pesti ItudósL tója 3 óra 15 perckor telefonon le* Jidott, azt a közönség már 4 óra 45 perckor olvashatta az utcán.
5 órakor már százával állt a friss »Zalal Közlöny* az elosztó asztalon. A kihordók ls lázasabban sürögtek-forogtak. Aztán ulnak indult az uj, friss, délutáni »Zalal Közlönyt az előfizetők asztala felé...
Amiben Budapest vesz példát Nagykanizsáiéi
Valamikor Budapestről indult kl a Jelszó: »Virágos Budapestet.* Majd szétterjedt a jelszó a városokon és egyszer csak hallottuk : »Vi-rágos Magyarország.* Mint minden jelszó, ez is sokat vesztett idővel az értékéből. Nugykanizsán azonban valóság lett belőle. Virágos Budapest még ma sincs, már nem is igen hallani róla, de a virágod Nagykanizsa pár év alatt eleven, színes, szép valóság lett. Természetesen még Itt sem minden vonalon, itt is vannak még tennivalók, főként a magán-vlrágositás terén- Hanein amit a város végzett el ebből a programból, az minden elismerést megérdemel, az céltudatos, hatalmas munka és figyelmes, mindenfelé néző program a továbbiakra. Erőss Rezső városi erdőmester örökké tervező agyából mindig uj és uj elgondolások születnek. Kertész és a virágoknak költője lett nz erdőmémökből, aki sziwel és lelkesedéssel kutat fel minden kis szögletet, ahova virágot, pázsitot, szépséget lehet varázsolni.
A polgármester a Zalai Közlönyben már a tél végefelé pályadíjat tűzött ki a legszebben virágozott kanizsai ablakoknak. Nem is tudta a polgármester, kinek ezer gondja, temérdek elfoglaltsága melleit min. dig jut szeretete és érdeklődése a kanizsai utcák virágjai számára is. - hogy iskolát teremtett ezzel. Teg. nap olvastuk a Budapesti Hírlapban, hogy a székesfőváros felhívás, ban szólítja fel a lakosságot különösen az ablakok és erkélyek kivirág-sen az ablakok és erkélyek kivirá-gozására és pályázatot hirdet -kanizsai mintára — a legszebben felvirágozott ablakra vagy erkélyre, megftelelő pályadijakat.
— Tcnnltt és sport ruhára való anyagok legújabb minőségben megérkeztek Slnger Divatáruh&zba.
— KftaüfcabnaMtfek ri*yelm*bel Bn-toráninkat -ényegeaen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopstein bútorára-ház, Horthy Mlklós-ut 4. «*ám.
— Ismét nagy diuat a férfi burburry, felöltő- Elegáns kési ruglánok ós burburry anyagok legolcsóbban SchüUaél szerezhetők be.
ZAUU közlöny.
1938. miftui 2.
tavaszi nagy selyem érusitás a Filléres Dlvaftűzlétben.
Eladásra kerül: sok vég kifogástalan minőségű 90 cm. széles sima crepdeschin, kis szál hibával, minden szinben méterenkint P
sok vég mintás crepdeschin, legújabb minták és tupfok, minden szinben, prima minőség, 90 cm. széles méterenkint P
Nagy tétel marocain, minden szinben, teljesen hibátlan, nagyon jó minőségű áru, 90 cm. szélességben méterenkint P
Paplanbrokát 140 cm. széles, prima minőség, minden színben, legújabb minták,
méterenkint P
Ezenkívül nagy mennyiségű crepselyem, (lokon, resista, cloqué, taft, minden szinben, legújabb kimintázásban, reklámáron.
A selymek egy kis része kirakatainkban Iái ható ármegjelöléssel. CÍIIAmAC n i U 3 i ■! 71 a t
Kérjük vételkényszer nélkül raktárunkat megtekinteni. I III C I C5 UlVdlUZIcI.
170 árban 235 árban 2 70 árban 4 00 árban
Nagykanizsa munkássága negyedórás munkaszQnettel ünnepelte május elsejét
Május elsejét a munkásság rendszerint munkaszünetiéi szokla megünnepelni. Az idén a munkásság csak részleges munkaszünetet tartott. A nagykanizsai szervezett mun. kásság délelőtt 10 órától negyed 11 óráig szüneteltél te a munkát. Semmi felvonulás, gyűlés vagy tünietó-séla nem volt.
A nagykanizsai rendőrség természetesen teljes készeniélet tartott és minden vonalon megtörténlek azok a biztonsági intézkedések, amikel a hatóságok május elsején foganatost-tani szoktak.
Gyomor-, bél- és anyagcserebeteglégeknél, vérszegénység, sápadtság és lesoványodás deleiben reggel éhgyomorra egy pohár ter-méuelea .Ferenc József keserűvíz az emésztőszervek működését hathatósan előmozdítja s igy megkönnyíti a tápanyagok vér bejutását.
A zeneiskola tanárai a szezon utolsó hangversenyét Bach és Hatidei emlékének szentelik
Május hó 6-án, hétfőn este 9 órai kezdettel tartja a Zeneiskola tanári kara az évad utolsó tanári hang. versenyét a Zeneiskolában, melyet teljesen Bach és Hündel emlékének szentel születésük 250-ik évfordulója alkalmával. Ebből kifolyólag a műsor minden száma Bach és Hündel munkáiból kerül ki. Az első klasz-szicizmus két tagjának jelentőségét Vannay János igazgató méltatja. Belépödij c hangversenyen sem lesz.
— iXgujtibb selyem poupllne és tropikál inganyagok, színtartó pyamák és ruhakelmék nagy választékban — Singcr Dlvatáruháiban.
— Schüti divatbemutató egyik legnagyobb meglepetése a helyes fazonú, mintás műselyem ruhák voltak Anyaguk kiválóan tartós, az ár csak néhány pengő.
Az adós tudta nélkül a tartozásra történt levonás: — zsarolás
Érdekes eset a nagykanizsai törvényszék előtt
Nem is sejtené az ember, hogy milyen könnyen és akaratlanul zsa-rolóvá válik a kereskedő. Frk Ferenc 50 éves nagykanizsai hentes és mészáros is azt hitte, hogy jogosan fogja le adósának pénzéből a 10 pengőt. Történt ugyanis, hogy Várszegi Györgyné kislányát a mészároshoz küldte bevásárolni. A vásárlás mindössze 30 fillért tett ki, dc a mészáros azon a cimen, hogy az asszonynak 62 pengő számlája van nála, 10 pengőt is lefogott törlesztésre. A kislány ugyanis egy 20 pen-
gőssel fizetett. Várszeginé még aznap este visszakövetelle a pénzt, da Frk megtagadta a visszaszolgáltatást és esdi helek múlva fizette vissza azt, amikor az asszony már megtette ellene a feljelentést. A Zsarolás vétsége kétségtelenül fennforgott, - mondja a törvény, azonban tekintve, hogy az összeget a mészáros visszafizette már, csupán 20 pengő pénzbüntetésre Ítélik Frk Ferencet, az Ítélet végrehajtását azonban 3 évre felfüggesztették.
Vásárvonalok indáinak Budapestről Ot nagy magyar városba a Nemzetközi Vásár idején
Ismeretes, hogy a Budapesti Nemzetköri Vásár a magyar városok és a magyar turisztikai helyek forgalmáuak a vásár tartama alatt való fellendítése érdekében már hónapokkal ezelőtt nagyszabású akciót indított, a melynek sikere érdekében a nagyobb magvar városok vezetőségeivel tárgyalásokat folytatott és rpégállapodásokat létesített oly- értelemben, hogy a Nem. zetkózi Vásár tartama alatt a nagyobb magyar vidéki városok látványos idegenforgalmi napokat rendeznek a vásár látogatói számára. Most arról ér-tesfllünk, hogy a MAV a vásár vezetőségével történt megállapodás alapján a vásár tartama alatti két vásárnapon május 5-én és 12-én öt nagy városba fog külön vásárvonatokat "indítani, a melyeken u vásárlgazolványokkal ellátott látogatók Budapestről 75 száza, lékos kedvezménnyel utazhatnak: l>eb.
rccenbe, Szegedre, Pécsre, Szombathelyre és Kőszegre.
A MAV-nak és a vásár vezetőségének ezekkel a beállított újszerű vásár, vonatokicai az a célja, hogy a külföldi idegenjárás idején egyidejűleg a Jjelső vándorforgalmat is előmozdítsák és a Nemzetközi Vásár állal teremtett ha. lalmas idegenforgalomból megfelelő részt biztosítson a vidéki városok idegenforgalma és gazdasági élete számára is.
A MAV-nak és a magyar városoknak a Nemzetközi Vásár kezdeményezésére létesített ez az akciója nemzetközi szempontból is igen nagy jelentőségűnek tekintendő, mert ily módon a vásár tartama alatt úgyszólván fillérekért módjában íog állni a dunántuli kereskedelem és iparnak, a .Tiszántúl gazdasági életének megismerésére és viszont a Tiszántúlnak és u Duua-
Ezuton is értesítem i. t. üzletfelelmet, hogy a
LUSZTIG és WEISZ
cégből a mai nappal kiváltam.
Gazda- és kereskedő-üzletfeleimnek továbbra is készséggel állok rendelkezésére régi üzletemben, Ma0y6r-u. 186. •S. alatt. (Telefon 823.)
Kérem üzletbarátaimat, hogy megbízásaikkal engem továbbra is felkeresni szíveskedjenek Kiváló tisztelettel
Nagykanizsa, 1935. május 1. LÜSZTIG ÖDÖN
1628 gabona- és terménykereskedő.
Tisza-közének a jlunántuli városok kultúrájának megismerésére.
A magyar városok programja színes, eredeti és valamennyi különböző, de mindegyik izig-vérig .magyar. Szeged • Szegedi Nap»-ot rendez gyöngyös bokrétával, halásrversennyel, orgona-hangversennyel és a hun-avar magyar népvándorlásért gyűjtemények megtekintésével.
Debrecen a maga eredeti magyar levegőjével és Hortobágy felejthetetlen látnivalóival fogja szórakoztatni vendégejt. Kalauzolás mellett fogják bemutatni a hires debreceni egyetemet és a nagyhírű Déri-muzeumot. Kőszeg a magyar vitézségnek festői fekvésű városa, a vásár tartama alatt rendezi meg az ifjúság és a virágok hctéL Május 12-én ezer tagu énekkar közreműködésével országos ifjúsági napot rendeznek 800 éves ősi virágzó gesztenyefák alatt, sportversenyekkel és az ősi Jurisics\' vár, Bencés-templom, városháza és mutieutri megtekln. téséveL Május 12-én a virágzó Mecsek alján rendezik , meg « pécsi napot ipari bemutatóval, pezsgő- ós borkóstolóval, a mecsckvidéki hires fürdők és az abaligeti cseppkőbarlang megtekintésével. «.
A 75 százalékos kedvezményes vásárvonatokra már a vásárigazolványok váltásával egyidejűleg az IBUSZ vidéki menetjegyirodáinál lehet helyet foglalni. Csak u vidéki előjegyzések után fognak a budapesti előjegyzések sorra kerülni.
(-)
Bélyeggyűjtők figyelmébe
Mindazok a kanizsai felnőtt bélyeggyűjtők, akik szívesen vennének részt egy filatelista asztaltársaság megalakításában, szíveskedjenek ci-műket leadni a Zalai Közlöny szerkesztőségében. Cél: megszervezni az anyagi áldozat nélkül, vagy minimá. lis áldozattal való gyűjtést, értéke-sitenl készleteket és csere-anyagot, általában : megtanulni a sport szerű gyűjtést, a komoly fiialéliát Az asztaltársaság tagdijat nem szed-
Ttraéaytfo*
Buta tUxav. 77-es 16 50-1685 78-»» 1665-1700, 79-et 1580-17 15. 80-m 1690-17 35. dunént. 77-es 16-10-1625 78-as 1625-1640, 19-M 1M0-IÍ-M. 80-as 16 bO-1065. - Ro»s u| pestvidéki U\'2b-U\'35.máa 11-45-11-65. Zab u| közép 1385-1410. Tengeri tfcaáatali 12 80-1295.
HaSü Ama a Filléres Divatüzlet ben!
1988. mt|m 2
ZALAI KÖZLÖNY
Ho$y selyem* a Filléres Divatüzlet ben!
RÁDIÓ-MŰSOR
BmUpíwt, «rer<la.
18 Olasz nyelvoktatás. — 18.30 Válasz több nótabarátnak. Dr. Spur Ii. előadása és cigányzene. — 19.10 A gyermekvédefctn uj feladatai. Albrecht főherceg előadása. — 20.05 A Magyar Színházból. .Történnek még csodák.» Zenés komédia 3 felvonásban, 6 képben. Irta Halász Imre és Kékéül István. Zenéjét szerezte Ábrahám Pál. — 21.05 A magyar ipar a Nemzetközi Vá. sár tükrében. (Dr. Cborin Ferenc.) — 22.20 Hirek, — 23.05 Len Baker jazz-zcnekarának műsora. — 00.05 Ilirek.
Budapest II.
18.40-10.55 iürőss István szalonzenekara. — 20 Film az iskolában. Geszti Lajos előadása. — 20.35—21.30 Cigányzene. - 21.35 Ilirek.
Béc«.
19.10 O du, mein österrelch, zene-kari ábránd népszerű dallamokból, a szimfónikusok előadása. — 22.15 Bá-diózenckar Qeorg Rita szopránnal. Ilécsi zeneszerzők operettjeiből — 23.45 KongiCssz-négyes dalokkal. J>a. rusztzene lemezeken.
Burtapetf, esötértttk.
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
- 10 Hirek. — 10.20 Rákóczi halála Mikes leveleiben. (Dr. Huttkay Lipót.)
- 10.45 Virágágyak kiültetése. (Dr. Kerekes I.ajos.) — 12.05 Cigáuyzeue.
- 12.30 Hirek. — 13.30 Időjelzés, idő-járásjelentés. — 13.30 jjeszkárt-zone. kar. - 14.40 Hirek, árak. - 16.10 Cserké.szregősökrőL (Faragó Ede.) — 16.45 Időjelzés, hirek. - 17 Az előrelátó háziasszony időszerű teendői. (Kapitán Mária.) — 17.35 Kalmár Rezső-Balázs László szalonötösének műsora. i ( i
18 Angol nyelvoktatás. — 18.30 Ab-rahamsohn Manó énekel. — 19 Török Sándor elbeszélése; .Vásár lesz Endréden.\' 19.30 Hanglemezek. — 20 30 Külügyi uegyedóra. — 20.50 Az qpéru. házi zenekar. — 22 Hirek. — 22.20 Cigányzene, Lipóczky József énekt\'L -- 23 Dr. Eckhardt Sándor francia-nyelvű előadása. — 23,20 llniczky László Jazz-zenckarának műsora. — 00.05 Hirek.
Budapest n.
17.05-17.30 Csernussi Ferenc man. doünzenekara. — 17.40 «AHstoteles.» Haiasy-Nagy József előadása.
19.10-19.30 Kalmár Rezső—Balázs László szalonötösének műsora. — 21 Hirek. - 21.20-22.10 Egyetemi Ének. karok. - 22.15 Időjárásjelentés.
Bécs. ,
12 Bádiózenekar. Szórakoztató zene,
- 14 llorowitz Wladimir zongoraművész lemezei. — 16.10 Hires opera-kettősök lemezeken. — 17.30 Zwiedlnek Anaie zongorázik, Kőstler Károly tenor énekel.
20 A bécsi német nópdalegyesülct zenekara és éneknégyese; népdalok. — 21 Tarka tiz perc. — 21.30 Bádlóze-nekar. - 22.10 Tánczene. - 23.40 Jazz,
- Gyermek, ircns coat kabátok, leányka kabátok minden méretben nagyon olcsó árban kaphatók Schütz Áruház.
— Nyárt takarók, paplanok, szőnyegek dus választékban Singeméi.
Bajt bajra halmozott a zsuppszalmában talált puska
Elveszítette a karját és fogházba került az orosztonyl gazda
A baj sohasem jár egyedül. Igy történt Soós János oroszlonyi lakossal is, aki még a ínult évben pincéje közelében levő zsuppszalmában egy fegyvert talált. A fegyvert nem szolgáltatta be, hanem megtartotta magának, áldás azonban nem volt rajta, mert alig három hét múlva meglőtte magát. A kórházba került, ahol társai azt tanácsolták neki, hogy ne vallja be, hogy találta a fegyvert, mert akkor megbüntetik. Amikor a szerencsétlenségről kikér, dezték, Soós. maga is azt mondta, hogy egy kanizsai bádogostól kapta, akinek a nevét azonban num tudja. A hazugságért is külön megfizetett,
mert annak ellenére, hogy 13 hétig kezelték, végül is bal karját amputálni kelleti. Ilyen előzmények után került Soós a nagykanizsai járás-t>lró elé, anol összes bűnei kiderültek. A biróság előtt Is azzal védekezett, hogy egy ismeretien kanizsai bádogostól vette a fegyvert 10 pengőért, azonban ezt az átlátszó védekezést a biróság nem fogadta pl és Soós Jánost bűnösnek mondotta ki jogtalan elsajátítás vélsége miatt és ezért öt - cnyhitő körülménynek betudva balkarjának elvesztését — csak 8 napi fogházra Ítélte. A vádlott fellebbezett. \'
- i
Mozgószinház
Kék Duua keringő és Szerencsés utat
Két vidám, kedves és bohókás filmet mutalott be kedden a Városi MozL Az egyik komoly Strauss muzsikával, u másik ugyancsak fülbemászó dalia, mos slágerokkal van aláfestve.
A Szerencsés utal az ötletes mesén /is a pompás szereplőkön kivül a pygy-szerü muzsika viszi sikerre. Csupa elsőrendű — bár nálunk ismeretlen — slágerből áll a film, végig zene és hangulat. Ebben u keretben játszódik le egy nagyravágyó kis szegény gép-irókisasszony szerencséje, aki két tengerentúli .farmerrel, levelez egyszerre, ötletes fordulatok után ismerkedik meg az Európába érkezett két .pacienssel,. akik előtt mTHiomosnőnek adja ki magát, de végűi is kiderül mindkét félről, hogy szegények. Ezzel csinálja meg igazán a szerencséjét, sőt magával rántja u szerencsébe barátnőjét is. Magda Schneider aranyos, vidám és kedves, ezerarcú dc-rüje beragyogja az egész filmet. Partnere Max Hansen kltCtaő, de nagy-szerű az egész együttes, akik közül az epizódszerepben is elsőrendű Adele
Sandrock tűnik ki. Alfréd Ábel a rendező, igen tehetséges, pompás vígjátékot készített. v
A Kék Duna keringő Strauss János Tavaszi hangok cimü keringőjének alapján készült zeués film, amelyben u közismert keringőt „A<Jíle Kern, u világhírű bécsi énekesnő énekli kristálytiszta csengő hangján. A filmet Fejős Pál, a tehetséges magyar rendező készitette. A mese nem dicsekedhetik túlságos szellemességekkel, de ezért bőven kárjxitol a nagyszerű muzsika. A humort sem nélkülözi azon-(oan a film, hisz annak mestere, Szőke Szakáll szerepel, aki ebben a filmben mint pcdelus, mindenes apa és végül mint őrömapa remekel. A két zenés filmet egy müsorl>an háromórás előadásban mutatta l>o a Városi Mozi. Bár mind a kettő jó film, u bánom óra egy kicsit liosgzu idő. Aki szereti a vidám zenés filmeket, uz nézze meg.
- Batonrásérlái nem goodl Tel)*
berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen la szál-Utunk. Kopstein butoráruház, Horthy Mlktós-ut 4.
— Gyönyörű nyári ruhaanyagok színpompás változata várja a vevő-köiönséget a SchűU Áruházban.
„HEULAS"
harisnyagyár reklám harisnyája
PT28
Egyedárusitó
RITTER Divatáruhál.
NAPI HIREK
NAPIREND Május S, csütörtök
Kómát katolikus\' Athanáz Proteitáni: Zaigm. lar.t NI*, bó 29.
Qyógy szertári éjjeli wolgálat « hónapban: .Fekete saa* gyógyszertár Főút 6. és ■ kiskanlaaal gyótyazertár. •
Mozi előadások hétköanap 5, 7, 0,
vasár ét Ünnepnap 3, 5,7 2a 0 órakor. *
Oőzfördő nyitva reggel 0 órától ette 0 éráig (hétfő, szerda, péatak délután, kedden egész nap nőknek).
Nagykanizsaiak zarándoklata Proháazka Ottokár sírjához
P. Czirfusz Viktorin nagykanizsai plébános rendezésében nagyszabású zarándoklat indul május 30-á» Pro-hászku Ottokár székesfehérvári sírjához. A zurándokvonat Zalaegerszegről indul Nagykanizsán át Székesfehér, várra és útközben is felvoazl azokat, akik u zarándoklatban részt akarnak venni. A rendezés pontos lebonyolitáa* végett jól teszi mindenki, ha már most elójegyezteti magát a Prohászka-zarándoklutru a plébánia-hivatalban a hivatalos órák alAlt
Nagykanizsa kathollkus köaönaéga az idén különösen ki fog tenni magáért pzzcl u hitvailól úttal ós a jelek weriat nagy számmal képviselteti magát * zalai I\'rohászktt-zarándoklaton.
- (t:j letdnyw plébátno« esperes)
Mikes János gróf szombathelyi me-g>-éspüs|>ök a kegyúr bemutatólereta alapján Krutzler József eddigi lelvnyol helyettes plébánost plébánossá nevezte ki és egyl>en u letcnyei kerület esperc-sévé léptette elő. Mindkét beiktatás ünne|)élycs keretek közt lesa Letenyén.
- (Májú* á)ta»cMitf ■ Swk. Mlíi-sxlóbao) A nagykanizsai Szoc. Mifcsaió Bozgonyi-utcai kápolnájában misden délután Ü órakor kezdődik a májusi ájtatosság.
- (A zmebkoU növendékei 8-áki famét dobogóra lépi**) 8,án délután 6 órai Vezdettel a zeneiskolában növendékhangverseny lesz, melyen különböző osztályú növendékek, különböző szerzők műveit adják elő. Belépődíj nem less.
- (A tQcMfefettfondoró Inténl) Április havi forgalma: 57 uj betrg jelentkezett, 163 volt a kezelt betegek létszáma. Az év elejétől Jogra 621 tüdőbeteg állt az intézet gondozásában. Bóntgen-vizsgáiat áprilisban 14 volt, laboratóriumi egyéb vizsgálat 24. SegélylK-n részesült • hó folyamán •10 beteg, akik 1200 liter iiyct, 102 kg. lisztet és 50 kg. cukrot kajHak.
- (TurfelS fclr) A Magyar Turista Egyesület Nagykanizsai 0**álya n»á-jus 6-én, vasárnap fi bfertkcaó egész napos túrát rendezi: Fclsőrajk, BaJU hegyek, DióskáB hegyek, Pogány rár, János, hegy, Ungjakabfa puszta, Alaó-rajk. Gyaloglás 4 óra. FcteŐrtjkig <ém vissza vonalon. Útiköltség tur-retur jeggyel 1 P üü fillér. TaliUkozás rjf-
Mielőtt vásárol, győződjön meg vételkényszer nélkül olcsó Araimról ós áruim minőségéről.
Matfter&dorfer Simon divatüzlet SSiSST:
ZALAI KÖZLÖNY
1938 má|m 2.
Nagykanizsán kizárólag
gm a^S iiuKyKaII,£HUu Kizuruiag
W DELKA-cipot. smmmum
7 óra 50 perekor a vasútállomáson. A vonat indul 8 íófrfc 5 perckor. Vissza, indulás I\'clsörajkról 17 óra 10 perckor, vagy 2t óra 10 perekor. Vezető dr. Szűcs László, akinél (városháza I. ím. 13. ajtó) jelentkezni lehet május 4-ike, szombat déli 12 óráig. A jelentkezés kötelező. Az ebéd S«bó Sándor pogányvár! pincéjében lesz. — Pogányvár a kanizsai dombsör északi részének a legkiemelkedőbb pontja. Rajta Koppány pogány vezér varának romjaiból ma már alig néhány kődarab látható. Szent István halála után az ősi magyar pogányság ismételten megpróbálkozott, hogy a hatalmat visszaszerezze, nem kis fáradságot okozva királyainknak. I. Béla 1003.ban Székesfehérvárra koronázó országgyűlést hirdetett, amelyre különösen vidékünk, ről jelentek meg nagy számmöl, főkép pedig az ősi pogány vallás hívei, akik az újonnan koronázott királytól vallásuk visszaállítását követelték. A király • pogány magyarok táborát megtámadta, azt teljesen szétszórta és egy részüket a Bakonyon át üldözve a Balaton és Zala folyó mentén az er-dős-berkcs posványokba szorította, Pogányvár nevü hegyi erődítményüket leromboltaita, táltosaikat ósszcíogatta és kivégeztette, oltáralkat pedig fel-dulátta. A pogányvár! hegyről a környék egyik legszebb panorámája tárul elénk. Látható a Balaton a zalai oldal hegyeivel együtt. Belátni Keszthelyt. Látható Somogymegye egy része, sót Nagykanizsán keresztül a Mura és tiszta időben a Dráva is a gyékényesi hiddal.
— (A Várost Kgyháxl Vegyeskar) szerdán délután egynegyed hét órakor a sziokotl helyen próbát tart. Rácz Alajos. c
— (8 jxntfős cipői d M pengő pénzbüntetés) Hogy mennyire rossz üzlet a* eltulajdonítás, mutatja a keddi já-rásbirósági tárgyalás. Kanizsai Katalin nagykanizsai napszámoslány 1931-l>en egyik társától egy női félcipőt tulajdonított eL A, nagykanizsai járásbíróság lopás miatt Kanizsai Katalint 30 pengő pénzbüntetésre ítélte. Ezért a* összegért csaknem 4 pár cipőt vehetett volna, mert nz ellopott cipő csupán 8 pengőt ért. így fizet rá, uki olcsón akar lábbelihez jutni.
Egy alig használt mély modem nakkaml eladó Caengery-ut 2. fodrászaikét. •
Zajos jelenetek a Házban Eckhardt deklarációja kttrdl
Budapest, május 1
A képviselőház szerdai ülését délelőtt 10 órakor nyitotta meg Sándor Pál korelnök. A szociáldemokraták helye, tekintettel a május\' cl-j séfére, iinesen maradt. Megjelent 234 képviselő, akik összegen 245 meg blzólcvelet nyújtottak be, ezek közül 242 kifogástalan volt. Az elnökválasztásra 185 szavazatot adtak lc, ebből 165 Sztrany^vszky Sándorra, a Nemzeti Egység országos elnökére jutott, 15 szavazólap üres volt. A két alelnök megválasztásakor 185 szavazatból Korniss Gyulára Bobory Györgyre 175 esett, 4 tlres volt, 3 megoszlott. Ezutáji a 6 jegyzőt választották meg, majd 187 egyhangú szavazattal Pulnoky Móricot háznaggyá.
Fél egy után Putnoky Móric háznagy bevezette a Házba Sztra-nyavszky elnököt, aki diszmagyar-ban foglalta el az elnöki széket és egyebek közt a következőket mondotta :
— Meggyőződésem, liogv a Ház valamennyi pártjának kötelessége elismerni, hogy személyes indulatok legyőzésével kell bebizonyítania a nemzet egyetemes érdekeinek szolgálatára való alkalmasságát. Javasolta, hogy a hat megválasztott jegyző mellé még hármat válasszanak.
Eckhardt Tibor kért szót. Deklarációt kívánok felolvasni — mondotta. A Független Kisgazda Párt az uj Ház megalakulásának első pillanatában súlyos kötelességeket akar teljesíteni Magyarország nemzeti felmelegedésének legnagyobb akadálya az a balkáni rendszer... (óriási zaj támadt, ugy hogy Eckhardt szavai teljesen érthetetlenek maradtak.) A zaj tecsilloipul. tával Eckhardt folytatni akarta bcszé. dél, de az elnök félbeszakította: hivatkozva a házszabályokra. Eckhardt vitába bocsátkozott a házszabály és a gyakorlat értelmezése felett. " Végül Sztranyavszky elnök vetett véget a vi. tának:
- Nem arra tettein fogadalmat, hogy a gyakorlat mit követel, hanem arra, hogy a házszabályokat be tartom és azt meg is fogom tenni.
Városi Moiflé
Május 2-tól 5-lg. Csütörtöktói vasárnapig.
A legújabb magyar film!
Vadnay László és Cziffra Géza zenés vígjátéka
Ez a villa eladó
Szereplók: Csikós Rózsi, Kabos Gyula, Berky Lili, Somló latsán, Réthy Anni, Verebes E., Turay Ida, Gózon Gyula, Pethes Sándor, Keleti Láasló, Justh Gyula.
á színes kiegészítő mflsor külön szenzáció!
Előadások kezdete: csütörtök és péntek 5, 7 és 9 órakor, szombat és vasárnap 3. 5, 7 és 9 órakor. Rendes helyárak I
Ullain Ferenc kérle, hogy ezt az ,-lvI kérdést pártmegbeszélés utján rendezzék- A Ház illése fél 2 órakor ért véget.
Pusztitó vihar tombol a Fekete-tenger felett
E.rával pu.itntnak .1 a vándormadarak
Konslanza, május 1 A Fekete-tenger feleit órlósl vihar dühöng. A vihar tftbb, a kikötőben várakozó hajót leszakított a horgonyokról és kisodorta a nyílt tengerre. A vándormadarakat, amelyek most vannak útban Európa Hé, a tenger felett érte a vihar és ezrével vesznek a tengerbe. A város határa félholt vándormadarakkal van tele, amelyeket a jószivil lakosság élcl-
Kladja a kplulajdono. KOzgaida.ágl Rt Gutenberg Nyomda él Délialal l.apkladf Vállalata Naiykanliaán. PelelOa kiadd: Zalai Károly.
Szólóben
gyümölcsfáknál kerti vetemény éknél rózsafáknál pázsitnál
csodát művel a
Péti-Só műtrágya.
I kg. PéH-Só kell: 211 szólótokéhoz H0 rózsafához 35 m1 kerll-veteményhez 211 m\' pázsithoz alb.
(Nemcsak zsAkazámra. hanoin már 1 kg. Is kapható):
Ország József
m»f, műtrágya, növény védelmitiorek, .th kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.)
Slramlákat márványból és gránitból csak Kovácsnál, Király-u. 33., kaphat olcsón és jót. jog
Ablakalt faliéi* kittel végeztesse mert Jó és olcsó. S\'ern üveges, Fö-ut 2, \'
Egy csinos, karosszériás, 5 azemélyei csukott aarsmályaiató olcsón eladó. Érdeklődni Szabó Antal sport üzletében. 1522
Egy déli fekvésű, két nagy szobából álló udvari lakás, az ösize* mellékhelyiségekkel eaytttt augusztus l-re kiadó Csengerlut 35." __1552
Csinyl László-u. 20 sz. alatt egy utcai agyszobáa lakás azonnal klsdó. 17%
Keresek a város belterületén, novemberi bekö\'tözésre, 4-5 szobás,í fürdőszobás, Összkomfortos lakást. Clm a kiadóban
15OT
C*enpery-ut 38 uján lestett udvari egy-szoba előszobás lakáa kiadó aug. l-re.
— J1589
A Klrály-u. 22. ss. alatti újonnan épült házban 3 háromsxobás, flssskom-forlos lakáa aaoanal, aaatlsq f.
ávi augusztus hó l-ára. Szent !m;t herreg-u. 5. sz. alatt 3 szobás lakás I. ÍW augusztus l-re kiadó. Bővebbet a nairr-kanizsai Izr. hitközség irodájában. 1631
Eladd egy kutház Kisialudy-utca 38 tx. tlati ___
Qyár-u. 37. sz. 3 szobás Más jutányosán eladó. Érdeklődni Deák-tér 10., ajtó I. *
Déli fekvésű. kQIOnálló bútorozott szoba május 15-re kiadó. Batthyány u. 19. 1630
3-4 asabáa, cselédszobás utcai lakás Klsfaludy-utcában augusztusra kiadó. Labor, Csengery-ut 22. _I629
A „Hargita" sütődében van a legjobb kifli, zsemlye. Kenyeret Is ott vegyen, ha akarja, hogy jót egyen. ♦
Rákóczi-utca 40. sz. ház aladó. •
Rartl tfrpa, piaci kosár 96 fillérért kapható Vágó lllatszertárban. *
Boroshordók, kllogástalan állapotban. 300 -500 literesig, eladók. Magyarutca 64.
Előrajzolás uj mintákból legolcsóbban Saagt Olgánál. Eötvös tér 2.
Bőrkesztyűk készítése, alakítás, javilái legolcsóbban Sxagft késztyümühelyben Eötvös-tér 2. \\_____
Cgyaxobás előszobás Iskás augusx-tusl-re kiadó. Caengery-ut 46. sz. 1567
Jól lő*ó háxwaxatáaA magánost* felvétetik. - Jelentkazés délutá* 4-5 lg. Csengery-u. 19.
Már 6 pengős részletre vehet „Kaf"
iípM.
Gyári lerakat:
Szabó Antal
sportüzletében
FS-ut S. szám.
Nyomatott i lap(ula|dooo. Kfagai(la.á«l R.-T. Outeber, Nyomda és Délzalai LaoUaOÓ Vállalati kónrinyonuUtábkn, Nafykulaain. (F«lalóa mlMvezetó ZÜÜÜÜr\'W
7&a évfftlyam 99. szám
Nagykanizsa, 1936. május 3. péntek
Ara 12 Mlér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerlreszlírflt és kiadóhivatal: Főút 5. s<ím. Megjelenik minden bélköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: eíy hóra « pengő 40 lilll Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telelőn: 78. I
Cselekvő magyarság
Az ezeréves magyar alkotmány szellemében, ünnepélyes fonnák között megkezdte munkáját az uj országgyűlés, mely arra van hivatva, hogy a miniszterelnök által kezde. ményezett Reformpolitika részleteit élő valósággá formálja. Nagyon he. lyesen és találóan mutatott rá Hó-man Bálint kultuszminiszter arra, hogy a kormány és a törvényhozás leglelkiismeretesebb reformmunkája is csak akkor vezethet eredményre, ha ezzel eggyütt és párhuzamosan a nemzet lelkisége is megfelelően átalakul. Itt az Ideje annak, hogy a magyarság Széchényi István gróf szellemében ismerje fel a mult hibáit és igyekezzék azokat saját magából, lelkéből és belső énjéből kiirtani. Olyan hatalmas feladatok várnak az elkövetkező esztendőkben megvalósításra a magyar élet egész vonalán, hogy a nemzetnek kétségtelenül minden erejét latba kell vet-nk\\ minden energiáját meg kell feszítenie ezeknek a nagy magyar cé-lóknak elérése érdekében.
A magyar nemzetnek tehát a jövőben belsőleg is át kell alakulnia és hozzá kell idomulnia a reánk váró reformkorszak nagy feladataihoz s ha valóban modern, (egészséges és életerős Magyarországot akarunk teremteni itt, a Duna-me. dencébén,\' akkor elsősorban a ma. gyarságnak kell alkalmazkodnia a modern idők szclk\'méhez, hogy méltó versenytársa lehessen a többi európai nemzeteknek. Ha röviden akarjuk kifejezni azt, amire a ina-gyar nemzetnek e belső, lelki (átalakulás tekintetében törekednie kell, akkor azt kell mondanunk, hogy a reformpolitika igaz sikere érdekében cselekvő magyarságra van szükség.
Mit jelent ez a fogalom : cselekvő magyarság ? Ez a két szó \'tulajdon* képpen magában foglalja mindazt, amit az uj magyar reformpolitika meg akar valósítani. A cselekvő magyarság tehát az a vezérlő gondolat, amely egységbe foglalja ösz. szeaz összes reánk váró feladatokat s amely egyben megjelöli a nemzeti élet jövő irányát és a nemzet minden egyes tagjára váró kötelességeket. Ennek a vezető gondolat-az első szava : a cselekvés. Tehát végleges szakítást jelent a múltnak sokféle hibájával és tévedésével s azt jelenti, hogy fel kell hagynunk immár a légvárak építésével, a meddő és terméketlen vitatkozások-kai, a délibábos álmok kergetésévcl » rá kell lépnünk a valóság talajára. Abba kell hagynunk a kicsinyes torzsalkodásokat, véget kell vetnünk az ábrándozásoknak s minden erőnél, minden időnket és minden igyekezetünket akomoly cselekvésre, az alkotásra, a munkára kell fordítanunk. Do cz az \\)j gondolat Jelenti tet Is, hogy a jövőben meg kell szűnnie minden meddő és okvetetlenkedő birilgatásnak is. Sokan azt hiszik, hogy a különleges magyar lelkiség egyik /jellemző tulajdonsága
Véres közelharc a Kölcsey-utcában egy zugkorcsma-razzia közben
A „korcsmárosné" megtámadta a pénzügyőrt — Izgalmas tárgyalás a bíróság előtt — Egy másik zugkorctmában vasvillával akarták megvédeni a pénzügyőröket
a „rugós lótól"
Erélyes nagytakarítás a kanizsai zugkorosma-fronton
A tiltott borkimérések ügye ugy-látszik nem kerül le a Napirendről Nagykanizsán. Hol a kihágás, hol a törvényszék előli bukkan fel egy-egy eset. A zugborkimérés a kihágásba tartozik, de a borkimérők mindent elkövetnek, hogy a leleplezést elkerüljék, még az erőszaktól sem riadnak vissza, - igy történt,\' hogy egy zugborkimérés ügye a törvényszék elé került hatóság elleni erőszak formájában.
Február első felében történt, hogy a zalaegerszegi pénzügyőri nyomozók razziát tartoltak Nagykanizsán. 11 én ellátogattak Bakonyi Istvánék. hoz is, akik a pénzügyörök kimutatása szerint tiltott borkimérést tar. tottak fent. Bakonylék a pénzügyőrök régi tsnvrflsei, hisz már 10 -16 esetben rajtacsípték őket zugkimérésen.
\'.KOzelharc a zug söntésben
A pénzügyörök utja most is eredményes volt, inert Bakonyiék Köl-csey-utca 13. szám alatti lakásán egy 6-6 tagu társaság borozgatott. A belépett pénzügyőrök a tényállást azonnal fel akarták venni, lefc miután ellenszegültek, a pénzügyőrök elküldtek Brunner Kálmán pénzügyőri fősz^mlészhoa:, aklrtek házkutatási engedélye volt. A fő-szcmlész megérkeztekor >a bor után kérdezősködtek. Bakonyi meg Is mondta, hogy a bor a (konyhában letakart állványon van, de Bakonyi-né a pénzügyőrök útját állta és amikor az egyik pénzügyőr lehajolt, hogy az eldugott bort elővegye, az asszony egészen magából kikelve odaugrott, nekiesett a pénzügyőrnek, tépni kezdlfc a ruháját, a kezét, az arcát össze-vissza karmolta. A
pénzügyőr, asszonyról lévén szó, csak óvatosan védekezhetett, igy aztán a dulakodás hevében Bakony 1-nénak sikerült a pénzügyőrt ugy megsebezni, hogy annak egyik kezén a hüvelykujjáról a körömházat Is leszakította. A vérző kezü pértz-ügyőrnek Köves Kálmán rendőrfőtörzsőrmester siclett segítségére, aki karhatalmi segédletül volt az aktushoz kivezényelve. A rendőrnek csak hamar sikerült a dühösen hadonászó asszonyt ártalmatlanná tennie.
Aki „csak Igy" tud beszélni
A törvényszéki tárgyalás Makáry Vilmos egycsblró előtt folyt le. Ba-konylné még itt is hangosan ki-abálva védi igazát, ugy hogy a biró többször is kénytelen erélyesen rá-szólni és mérsékletre inteni.
Bakonyiné egyre orvosi látleletet követel és »vendégeinek« mondja a náluk borozó társaságot. »V<endégci-nek< nevét azonban nem tudja. A
kihallgatott tanuk vallomását nem fogadja el, Ismét elkezd kiabálni és az elnök figyelmeztetésére szinte büszkélkedve igy válaszol :
Kérem, én Így tudok beszélni. De ellenük még egy fene bzót sem mondtam...
A vendég, aki fizet...
Ezzel szemben a bíróság megálla. pltja a tanuk vallomása alapján, hogy Bakonyiné erőszakoskodott (sérülés is történt), a zugmérés is bizonyítva látszik, mert a »vendé-gek« - fizetni akartak. A letakart állványon talált több liter bort és rumot éppen ezért k\'foglalták.
Végül is a bíróság bűnösnek mondotta kl Bakonyi Istvánnét hatóság elleni erőszak vétségében és ezért őt 60 pengő pénzbüntetésre ítélte.
Az eleinte izgága természetű asz-szony most már slrnl is próbál, de az Ítéletben ez ügyvéd tanácsára — megnyugszik.
Vasvillás bor-razzia az istállóban
Ugyancsak hasonló körülmények között elkövetett hatóság elleni erőszak miatt került a törvényszék elé a Kovács-család is, akik még 1934 augusztus 12-én kerültek ellenkezésbe a kötelességüket teljesítő pénzügyörökkel. 1
A törvényszék már egy izbon letárgyalta az esclct, amikor Kovács Istvánnét és Kovács Józsefet 20 20 pengő pénzbüntetésre ítélte. A pécsi tábla fellebbezés folytán Ítéletet hozott és tekintve, hogy. ugyancsak hatóság elleni erőszakért már több izben mindkettő büntetve volt, 2 hónapi fogházra és külön pénzbüntetésre ítélte mindkettőt. A má-
sik két vádlott, Kovácsné férte és sóeora ügyében most hozott a törvényszék Ítéletet.
Augusztus 12-én ugyanis fel jelen, tésre megjelentek a pénzügyőrök Kovácsék lakásán, hogy a be nem jelentett bor után kutassanak. A bort egy agyagkancsóban meg is találták, de az asszony lálva a veszélyt, a korsót az asztalhoz vágta.
- Folyjon kl Inkább, semhogy le-foglalják! kiáltotta.
A kancsó összetörött és a bor kifolyt. A zajra belépett az asszony sógora, Kovács György és igy ki. áltott fel :
— Miért nem a fejéhez vágtad, a
a minden áron való ellenzékieskedés, mely kritikával és bizalmatlansággal fogad mindent, amit a kormány, illetve a nemzet hivatott vezetői javasolnak és kezdeményeznek S valóban az évszázadok küízdelmei közepette, mialatt a magyarság puszta létét és függetlenségét volt kénytelen az uralkodóház elnyomó és központosító törekvései ellen megvédelmezni, tényleg kialakult az ellenzékiségnek, a dacnak, a kuruc rátartiságnak szelleme, amelynek kétségtelenül megvolt a történelmi jogosultsága mindaddig, amig a magyarság idegen érdekek járma alatt nyögött, de amely ma teljesen értelmét vesziUotne s a nemzet fejlő-dósémik és boldogulásának egyik legnagyobb akadályává válhat. Ma
már nem fenyeget bennünket Bécs önkényuralma, nem kell alkotmányjogi harcokat vívnunk szabadságunk és jogaink érdekében : hiszen magyar kormány intézi magyar nemzeti és keresztény szellemben a magyar nemzet ügyeit.
A cselekvő magyarság fogalma azonban a cselekvéíen kivül még sokkal többet jelent. Azt a kötelességet hárítja a nemzet minden tagjára, hogy minden tettével, egész munkájával és teljes lelkével valóban a magyar célok megvalósulását mozdítsa elő. Igyekezzék tehát mindenki a maga területén, a ünaga hivatásának és munkakörének kenetein belül a legjobbat és leghasznosab-bat alkotni, de cselekvőében mindig. az az irányelv veaesse, hogy
munkájával és alkotásával necsak magának, hanem a nemzet egyetemének is használjon. Legyen tehát minden tettünk és gondolatunk komoly cselekvés és legyen minden cselekvésünk igazán és őszintén magyar. Ezt követeli a cselekvő ma-gyarság gondolata.
A nemzeti társadalom a legnagyobb bizalommal és szeretettel fogadta a most összeült uj W?form; országgyűlést, annak jeléül, hogy megértette az uj Idők szellemét és meg akar indulni a biztos haladás és fejlődés utján. Ez a bizalom és megértés már az első biztató lépést jeleri ti á magyareág olyannyira szükséges belső átalakulása : a cst-\'-k\'kvö magyarság megvalósulása felé.
ZALAI KÖZLÖNY
1935. mi lm 3,
szeme közé ? I
Utána az istállóba mentek keresni a bort, mert ugy tudták, hogy ott a szalma között van elrejtve. Ekkor érkezett meg az asszony ura, Kovács István. \\
Kl innen - kiáltotta a pénzügyörökre. i
Kovács István azzal védekezik, hogy csak azért mondta, hogy menjenek ki, mert az istállóban egy rugós ló is állt és ftem akarta, hogy a pénzügyöröknek bajuk legyen. Vasvillát is csak azért veit a kézé-bo, hogy a lovat elállítsa onnan.
Szembesítéskor mindketten tagadnak, azonban a törvényszék elintek ellenére bűnösnek mondotta ki őket hatósági kt^eg elleni erőszak vétségében és Kovács Istvánt - laki már volt büntetve egyszer ugyancsak hatóság elleni erőszakért 12 napi fogházra, Kovács Györgyöt pedig 8 napi fogházra, azonkívül mindegyiket 5 napra átváltoztatható 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.
A másik két Kovács előtt is felolvassák a tábla Ítéletét. Ott állnak sorban mind a négyen. Tekerik a fejüket, de végül is megnyugosz-nak.
- Leüljük kérem, amit köll, tíe a pénzt kifizetjük.
Meg is egyeztek rögtön havi két pengős részletekben. \\
Spanyol kormányválság
Madrid, május 2 A kormányválság kitöréséi )>éntckrc
Zavargások miatt megszakadt a\'tolofonBsszokSttetés Boszniával
Zágráb, május p Szerdán este a horvát főváros, Zágráb, továbbá Szarajevó és Spa-lató között a telefonösszeköttetés megszakadt. Attól tartanak, hogy Boszniában zavargások törtek ki és ezért nem lehet telefonösszeköt tv-
tést kapni. A zavargások, mint a lapjelentésckből ismeretes, a jugoszláviai választásokkal, illetve az azok kapcsán megismétlődő véres és erőszakos eseményekkel vannak\' összefüggésben.
várják.
Hlzókurát tartanak az angol hölgyek a király Jubileumára
I-ondon, május 2 Az angol király 25 éves nagyszabású jubileumára a régi divatot is vissza akarják hozni. Abban az Időben a teli idom ós gömbölyded vonalok voltak (Uvatban. Az előkelő angol hölgyek abbahagyják a fogyókúrát és hizni kezdenek, liogy a jubileumon a régi divat szerint jelenhessenek meg.
— Nyári takarók, paplanok, szőnyegek dus választékban Singeméi.
MacDonald Berlinre hárítja a felelősséget az angol fegyverkezésért
A magyar fegyverkezés ügye és a kisantant ellenkezése
Ivoudon,\' május 2
A Times értesülése szerinl n római Duna.értekezlct sikerének biztosításához még sok előkészítésre van szükség. Bécsben nem tartják valószínűnek, hogy Németország aláírja az osztrák be nem avulkozásl egyezményt.
Ajz a kivánság, hogy Olaszország szorosabb együttműködést folytusson Franciaországgal és a kisantanttal, dc azzal ne i<\'eg«fütse el Magyarorsi igot, amelynek tcrúUjli követeléseit u kisantant ellenzi. Ez sugalmazta azt a strezai javaslatot, hogy a "kisantant
Legszebb imprimék, kosztüm- és ruhaanyagok
Legújabb divatú mintás és sima
járuljon hozzá Ausztria, Magyaror. szág és Bulgária felfegyvorkezéséhez" kölcsönös garancia ellenében.
A kisantant azonban nem mutat nagy lelkesedést a katonai egyenjogú, sági terv iránt. •
Az angol fegyverkezés
London, május 2 Az an#ol sajtó már befejezett tény. nek látja, hogy Anglia ismét fegyver, kezik. Németországra való tekintettel a légihaderőt fogják különösképpen növelni. MacDonald miniszterelnök csütörtökön délelőtt az angol alsóházban beszédet mondott, amelyben ki. jelentette, hogy a fegyverkezéseknek Németország az okti és igy Berlinre háritja a felelősséget.
A francia—oroiiz szerződés tovább vajúdik
Páris, május 2 A francia—szovjetorosz szerződés aláírását ismét elhalasztották. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szerződést nem kötik meg, mert lehetséges, hogy még ma vagy holnap aláírják.
Két hadtest Indul AfrlkAba
London, május 2 Olaszország összesen 30.000 főnyi ujabb két hadtestet inditott Afrikába.
nagy választók
Sínser díuotáruházbon
Lóri és a király
Irta: Hall Cili
Lóri egész nap puha párnán ült. Tanitónéni nem igen ért rá vele fog-lalkozni napközben, csak este. Ilyenkor odaült hozzá beszélgetni. Kimondta neki a napi eseményeket. Elmondta, mennyit.fáradt néha, mennyit dolgozott, mint Általában azok a nők, akiknek nemcsak hivataluk, de otthonuk is van és ezt az otthont szeretik tisztán és csinosan tartani. A tanitónéiük. nek ezenkívül sokszor családjuk is van, azokról is kell gondoskodni. Helyt állni minden vonalon, nem kis . dolog.
I-órl is azért maradt napközben többnyire magára, mert tanitónéninek mindig volt valami dolga, valami el-intézni valója. Pedig egyedül volt, család nélkül, vagy talán éppen ezért kel. lett mindent magának intéznie.
Lóri nem vette nossz néven, hogy ugy néha magára hagyták. Tudta, hogy tanitónéni gondol rá és este hűségesen beszámol aznapi életéről.
Most is, hogy fáradtan oda ült, mégis valami boldog nyugalom szállta meg. Elkezdte a beszámolót:
— Tudod I/Jri, ma nagyon jó na|x>tn volt. Képzeld minden sikerült, amibe belefogtam. Az emberek jók voltak hozzám é-s én is jó voltam hozzájuk. Könnyű ott jónak lenni, ahol jósággal találkozunk, dc még jobb érzés, ha uz ember jó tud lenni ott, ahol rosz-szak hozzá.
— Már ezt is próbáltam Lóri, de tudod, nem mindig érdemes. Az emberi néha kinevetik érte.
— Azt gondolod, nem? Hát jó, legyen neked igazad! Ma nem vitatkozom veled, legyen uz estém is jó, ha már egész napom jó volt.
— De nii az Lóri, ugy tartod a keze. det szorosan a test mellett, mint szegény apánk, mikor szalutált!?
— Tudod Lóri, én még akkor kis-lány voltam. Nem hiviak tanitónéni. nek, hanem Ágnesnek. Otthon Áginak, Ágicának, ahogyan jól viseltem magamat. Ha nagyon jó voltam, akkor Ágica voltam. Anyám mindig igy hívott. Mikor nyári napon kiültünk a kertbe, anyám varrni én meg tanulni, közben többnyire anyám ölébe haj. toltam fejemet és elaludtam. — Ágica, Ágica ébresztgetett anyám. Tudod Lóri, hogy a gyerekek akkor u legboldogabbak, amikor még uz anyjuk ölébe hajthatják fejüket. Szegénykék nem tudják, hogy eljön az az idő, mikor már nem hujolhatnuk hozzá, mert már nincs, már elment hosszú útra. i,
— Azt gondolod I-óri, hogy ne beszéljek ilyen szomorú dolgokat, ha már az egész nap örvendetes volt? Hát jó, akkor apámról fogok mesélni, aki nagyon szeretett mulatni ós a tiszt uraknak köszöntgetni.
— Tudod, ő valamikor katona volt, részt vett ,a boszniai háborúban és nagyon megszokta a tekintélytiszteletet.
~ Papa — kérdeztem tőle, miért kö-
szön a kis hadnagynak, aki erre jár, hiszen ő fiatalabb, miért nem köszön ő magának?
— Hát azért — felelte apám, mert én csak káplár voltam, igy nekem kell köszönnöm a hadnagy urnák.
— Dc hisz nem is ismeri: — meg ő nem is tudja, hogy maga káplár volt, ellenvetettem én, dc apám azt mondta, ufa u király ruháját viseli, unnak meg kell adni a tiszteletet,
— Később aztán örültem, hogy ugy szeretett a tiszt uruknak köszöntgetni, mert mikor nagygyakorlat votl nálunk, akkor IJpót Salvátor főherceg ott la-kott a mi utcánkbun ós naponta u mi házunk előtt ment e|. Apáink mindig kivárta és szalutált\'neki, ml meg a kapu mögött lestök, hogy elfogadja^? Bizony elfogadta, mindig szépen visszaszalutált, pedig főherceg volt
— Azt gondolod Lóri, hogy a fő-hercegek mind büszke emberek? Dehogy. Lehetnek köztük olyanok Is, do ez a <ml főhercegünk, olyan szelíd, szerény embernek látszott, hogy büsz-ke volt az utcánk, hogy éppen ml kaptuk ezt a nagyszerű embert Mert a többi magasraiiguak másfelé voltak elszállásolva. Grófi kastélyban, ura. dalmi épületekben, más privát helyen.
- Aztán tudod, Lóri, mikor a király megérkezett, mi iskolásgycrmekck sor. falat álltunk ós ugy éljeneztünk, mint-ha választás lett volna. Torkunk szakadtából kiabáltunk. Más fényes hin-tók is jöttek nagy urakkal s az egyik kocsira u hátunk mögött álió emberek
Előfizetőinket
kérjük, hogy amennyiben a délutáni megjelenésre való áttérés kOvotkc/rv tébrn a Zalai Közlöng kétbesttéfé- { b\'Ti zavarok állnának be, egy-két napig, mlg a klhordó-íjárda az uj munkabeosztásba belezökkenik, ta. relemmel lenni szíveskedjenek. Min. d°.n panaszt kérünk jelenteni a kiadóhivatalba (tel. 78.), ahol minden panaszt azonnal orvosolnak és a kézbesítésre vonatkozó minden kL vánságot lehetőség sz\'erlnt Igyekez. nek teljesíteni-
A kiadóhivatal
- KSztkzIfUelSk ih»*ét* reodklrfil előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modem berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Kepetela bútoráruházban, Horthy Miklés-ut 4.
azt mondták: «na ennek nem fogunk éljenezni!. Nem is éljeneztek, csak mi gyermekek, mert örültünk a szép látványosságnak és nem tudtuk, hogy mi a politika ós hogy abban a koesi. ban egy másik uroak, a szombathelyi püspöknek kellett volna ülni.
— Jaj Iyóri, hogy milyen ikrádé volt az! Hát még mikor lefújták a hadgyakorlatot! Tc — plyan közel voltam a királyhoz, olyan jól láttam, nem is mondhatom1, milyen jóL Aznap mesélték, hogy a király, I. Ferenc Józseí bement a falusi nép közé, egy menyecskének megdicsérte a ruháját, egy kis parasztlánynak megcsípte az arcát. Az emberek boldogok voltak. Én meg oda voltam, liogy most egés* közel látom a beszámolóL Apám igy nevezte a <lefújást*\'
- Mikor a kis grófi kápolna év-Százados tölgyfái alá odaérkeztek a főhercegek a királlyal és tábornokok. ka|, én már ott álltam apámmal és másokkal, akiket oda engedtek, hogy lássuk a befejezést.
- Hogy deteküvek voltak-e ott? 6n nem tudom, kicsi voltán* én míg akkor, nem értettem ehhez, csak azt láttam és néztem, hogy őfelsége gyönyörű szürke lovon ült és mindenki lovon ós akkor a* egyik tábornok jelentést tett németül. Hogy mit jelentett az katonai értelemben, nem tuü-tam, de arra még n»a is emlékszem, hogy őfelsége azt mondta: -W.rum habén Sle nlcht dte Dlvision n«oh m. diriglert?.
— Apám akloor azt mondta, liogy
1333. május 3.
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai Zrinyi-napok végleges programja
As Oltársgyesület film-előadásai a Nép. moziban
A Nagykanizsai Ónálló Oltáregye-sfliet rendezésében n Népmozi szerdán egy seéP magyar filmet mutatott bő. A film I)ohnányi Ernő főzene. igazgató ós más kiváló szakemberek irányításival készült és .Hungária, néven most indul hóditó külföldi ut-járü. A film felöleli a trianoni megcsonkításában is élnlakaró magyarság földjét, iparát .kereskedelmét stí>. Re. mek felvételekben mutatja l>c az egyes Ujak szépségeit n Hortobágyim a Hu. latonig, a városokat, a Türdőkct, emlékmüveket stb. ; Bemutatja a Gyöngyös és egyéb népi bokréták bevonásával a magyar nép életét, szürettől az aratásig, nagyon szép felvételekben. Különösen nagy érdeklődésre tarthat számot az ipari rész, amelyben soha nem látott gyári gépek működését láthatjuk. A szép film — gyönyörű magyar muzsika aláfestésével — hisszük, hogy külföldön is tetszeni fog és még több idegent vonz hazánkba.
A kísérőmüsorban a közönség kedvenc kis színésze, a 3 éves szőke Csipl von derűt az arcokra társaival együtt. A film 20, 40 és <10 filléres helyárakkal még csütörtökön 3, 5, 7 fs 9 órakor van műsoron.
Ennek U Hitler az oka
A nagy.
kanizsai mentők büszkék (minden joggal!) a három mentőautójukra d-. legbüszkébbek az utolsóra, am<9. lyet éppen ezért be Is akartak ne. o\'Znl a napokban Budapesten kezdj, lott autó-szépségv"rsenyre. Biztosak voltak b-nne, hogy egy dijat haza tudnak o?le hozni Kanizsám. Dc -ember tervez, Hitler végez... Közvct. hi a kanizsai mentőautó benevezése dőlt megérkezett a concours (fele. ganoe-ra Hitler kancellárnak az az aulája, amelyet a német autógyáro. sok ajándékoztak n\'kl tiszteletük jeléül. Hatalmas, pompás Mercedes. Az a tlpum kocsi, mint |a ml mentőink büszkesége. HUler autója pll. lanat alatt learatott minden érdeklő, dést. MU tehettek az udvarias ka. hlzsal mentők? Minthogu Hitlerrel mégsem akartak konkurrálnl, - elálltak a benevezéstől.
ez a tábornok most megbukott, fin meg gycrekésszel ugy képzeltem, hogy n királynak van egy óriási notesza, meg egy nagy ceruzája aztán este beírja a Tábornok umak at ötöst, mert elvesztette a csatát.
- Szeretnéd tudni Lóri, hogy még mi volt ott? Hát sok külföldi katonai attasé és én azt mondtam apámnak, minek hívják ezeket ide, hogy kitapasztalják, hogy ml mit tudunk? Do apám azt mondta: «ez a szokás.»
- Aztán más tábornokok ós főhercegek is beszóltok és a király hangja néha szigorú volt, do én már csak az első bukott tábornokot néztem ós na-gyon sajnáltam szegényt... igy csak « gyermekeket sajnálom, lia ötöst kell beírnom nekik. De én is mit tegyek, ha ők vem teszik meg a köteiességü-
— Hogy még ml volt Lóri? A végén elvonulás. Az olyan volt, mint a
tündérmesékben olvasni. Vágtattak « gyönyörű fasoron végig a király, a főhercegek és utánuk a fehérkőpőnye. gea testőrök. A nau teáldozó bilwr-"i\'garai bearanyozták a sok csillogó egyenruhát Egész éjjel arról álmodtam.
— Hogy miért "Jutott ma .mindez eszemljeí Mert ugy tartottud a Keze-\'kit lm, mint szegény apáin, mintha Te ls szalutálni akartál volna! Vagy nemíl
Lóri nem felelt Lóri egész idő alait nem szólt közbe, mert Lóri egy nagy — baba volt
Tanitónéni neki tárta fel a fjfivét.
• Zrinyi-napok. elnevezést kapta I Nagykanizsának kit pünkösdi idegenforgalmi napja.
Mint értesülünk, a Zrínyi-napokra nem filléres gyors jön Nagykanizsára, mert azt a Máv csak egy napra engedélyez, hanem u. n. kulturvonat, ">7 százaiékos kedvezménnyel, két najws érvényességgel.
A részletes program a következő: PPnköwí-vasámap;
Délelőtt 11 óra körül érkezik a kulturvonat, a levente Zenekar fogadja.
12 órakor a Keresztény Jótékony Nőegylet rendezésélten virágos kocsikorzó a Nagymugyarország-emlékmü-től a 2()4is hősök jzobráig. A kocsi-korzóhoz csatlakozik a kiskanizsai lakodalmas felvonulás, a kis sáskák csapata és a dterás-csapat. Az utvonalat magyarruhás kislányok szegélyezik. Az utcákon a Nőegylet tizfilléres selyem-muskátlikui árusit a leány-gárda mozgósításával. A kocsi-korzó tartamára a Nőegylet személyenként 25 fillérért bérbe adja az útvonal ösz-szes ablakait.
Délután 3 órakor kiskanizsai népszokások, lakodalom, citerás-bál és népviselet bemutatója a sétatéren a tüzoltó.junlális keretében népmulat. Sággal.
I 3 órakor kezdődik a lovas és kocsiverseny a Zrínyi sportpályán.
Délután lesz a Felsőkereskedelmit Vógzctiek Szövetségének közgyűlése és a kereskedőim ista találkozók.
Este 8 órakor a diáktalálkozók társasvacsorái, külön a volt gimnazistáké és külön a volt kereskedelmis-táké.
I\'ühkösd-h:\'tfőn: Délelőtt 10 órakor a Piarista Diákszövetség közgyűlése és találkozót
9 órakor a vármegyei tanítóság választmányi ülése, 10 órakor járáskőrl tanító-gyűlés.
Fél 11 órakor a 20-as és 48-as baj-társak ünne|>élyeson megkoszorúzzák a hősi emlékmüveket
Fél 12 órakor az elemi iskolák kis dalosversenyc a színházban, 9 iskola részvételével.
Délután fél 1 órakor az iskolák kő-zős tornn-bcmutntójn a Zrinyi-pályán.
Fél 5-kor uz Irodalmi és Művészeti Kör 40 éves jubiláris díszhangversenye a színházban, amit a rájtíf) a helyszín, ről közvetít
Fél 7-kor a Zrinyl Torna Egylet* l>ajnoki futball-mérkőzése a ZTE-pá-lyán. 1
9 órakor a Keresztény Jótékony Nő-egylet kultór-.\'stjo, utána tánc az Iparoskör nagytermében.
Ma nyililc meg Budapesten m
Nemzetközi Vásár
BO százalékos
utazási kedvezmény, vasúton, hajón, autooarokon.
A magyar Ipar irainak legszebb és legértékesebb gyűjteményével várja az ön litogat&sit!
Nem jó a cigányt irás-olvasásra tanítani
Cigány áll a bíróság előtt. De amolyan uri cigány, aki írni-olvasni is tud. Talán éppen ez a lmja. Mert most is okirathamisilásért van a törvény előtt
Farkas Jánosnuk hívják, Pötrétén lakik és lovukkul foglalkozik. Erre ugyan nem sok ideje maradhat, mert az öt évi fegyháztól a nyolcnapi elzá. rásig minden formában vo\'.t büntetve. Alig van a megyében hatóság, amelyikkel nem lett volna dolga. Nyolcadszor van a törvény előtt a bírák is már személy szeriut, mint régi ismerőst fogadják.
Felesége elköltözéséről és lopásáról egy bizonyítványt állított ki ós azt a bíróval alá akarta iratnl. A binS az aláírást megtagadta és amikor az kiment a szobából, Farkas csapott fel birőnak:
— -Mondtam a bírónak: Nyomja nlá a pecsitnyomót. Nem nyomta. Láttam olt az asztalon a pccsiüiyomót fogtam a jwcsilnyomót alányomtam /én a j>ecsitnyomót!i
Tetszik neki a pecsétnyomó szó, igen sokszor mondja. A főügyész beszéde i> te iszik neki, mert enyhe Ítéletet kér és mélyen meghajlik az ügyész felé:
— Köszönöm szépen ügyész url
Enyhe is az Ítélet: A cigányt felmentik, mert igaz, hogy a biró pevét jés a pecsétet is aláhamisitotta, de a cédula ezáltal mégsem lett «okirat,» mert a biró aláírása egymaga nem elegendő. Mikor az ítéletet meghallja, igen megörül, nagyokat hajlong és köszönget Kifelé még odaszól a társainak:
— No ugy-e mondtamI
S nem is hallja, hogy a* ügyész megfellebbezte az Ítéletet
Főzzünk nappal I
A kaliforniai háziasszonyok felszava: A takarék kos asszimy »nuppal« főz. Nm dél. -lőtt kell ebédet főzni, hisz ez nem uj dolog, hanem Nappal. A Nap m -legével. A jelszó St. Dlegóbói In. duJt hódító útjára, ahol most "nyílt meg az első »Nap-étteriem,* amely érd-késsége mellett az amerikai mérnöki zs-nlalltás csodája. A sZer. tezet, a * fűtési mód* voltaképpen gyszerü. Olaffal Hitelt csövtk fel. fogjuk a Nap melegét és \'az Igy "gybegyüjtött hőt használják a tűz. helyek fűtésére.« A találmány Igen ügyes, csak egy hlbáfa van: Ha borús az ég - nincs hbéd..
— Gyönyörű nyári ruhaanyagok színpompás változata várja a vevő-közönséget a Schütt\'Áruházban. ^
N
MBHHMHN

Most
t
01 tavaszikabatot
legolcsóbban
vásárolhat, mert árainkat mélyen leszállítottak
Aru&dx
ZAUI KOZLOKY
1*35. miiu» 3.
a tavaszi nagy selyem árusítás a Filléres Divaftűzlefben.
1 70 árban
Eladásra kerül: sok vég kifogástalan minőségű 90 cm. széles sima crepdeschin, kis szál hibával, minden színben méterenkint P
sok vég mintás crepdeschin, legújabb minták és tupfok, minden szinben, prima minőség, 90 cm. széles méterenkint P
Nagy tétel marocain, minden szinben, teljesen hibátlan, nagyon jó minőségű áru, 90 cm. szélességben méterenkint P
Paplanbrokát 140 cm. széles, prima minőség, minden szinben, legújabb minták,
méterenkint P
Ezenkívül nagy mennyiségű crepselyem, (lokon, resista, cloqué, taft, minden szinben, legújabb kimintázásban, reklámáron.
A aalymsk afly kia rénum kirakatainkban látható ArmegJotBlésaal. rjllí ... Hiua>f ÍWLa! Kérjük vételkényszar nélkül raktárunkat megtekinteni. lHICtCS 111V Ö lliZfC I.
235 árban 270 árban 4 00 árban
A biztosítótársaságok helytelen üzletpolitikája miatt rohamosan csökkennek az életbiztosítások
Négy év alatl 42 millióról 28 millióra esett az életbiztosítók díjbevétele
A Magfflir Hírlap közgazdaságrovatónak élén jelent meg az plábbl cikk, amely — minthogy életbiztosítása majdnem mindenkinek van érdekelni fogja a vidéki újságolvasó közönséget.
Az életbiztosítási intézmény 1931 óta sorvad. 1931-ben még 41.95 millió pengő volt 19 bel- és külföldi társaság magyarországi díjbevétele, amely azonban 1932-ben 35 68 mii. lióra, 1933-ben 30.19 millió pengőre, 1934 b?n pedig 27.95 millió pengőre csökkent. Ha tehát az 1981-os díjbevételt állítjuk szembe a tavalyi díjbevétellel, azt a tényt kell megállapítanunk, hogy
Országos átlagban négy év alatt 33 százalékos volt a dljklesés.
Egyes intézeteknél még enncl is na. gyobb volt az esés. A Magyar Élet és Járadékbiztosító m. sz. díjbevétele ugyanis 36, az Első Magyar Általános Biztosító Társaság dijbevé. telte 40 százalékos csökkenést szenvedett az 1931 1933. üzlelévekben, tehát három év alatt- Ugyanakkor egy másik biztosító dijállománya 7 százalékkal emelkedett, még pedig igen figyelcmreméltő okokból. Mlg ugyanis a többi társaság átadta magát a dicső múlton való merengésnek, addig a szóban lévő intézet felismerte a csoportos biztosítások szerzésében nejlö óriási motorikus erőt és a havi 1-2 \'pengős diju temetkezési biztosítást népszerüsi-tette egyházi, társadalmi, gazdasági, sőt politikai csoportok tagjai között. És megnyerte a csatát. Ellenben a többi biztosiló amiatt sir, hogy ma már az életbiztosítás a belső tőke-
képződésnek és a nemzeti vagyonosodásnak nem olyan erős eszköze, mint csak pár évvel eaelőtt volt.
Nemcsak a dollár bessz, nemcsak az általános gazdasági válság, nemcsak a valorizációs probléma megoldása miatti kétségtelenül meglévő általános elégedetlenség volt a leromlás oka, hanem főként az, hogy az életbiztosítók nem Ismerték fel Idejében, hogy a közönség gazdasági szükségl"te megváltó-zett az életbiztosítással szemben-Nem az életbiztosítás szükségességét tagadta meg a közönség, hanem a viszonyokhoz alkalmazkodó igér nyekkel lép fel. Kapósak lettek a kistőkéjü biztositások és megbecsülte a közönség a kevés pénzbe kerülő temetkezési biztosításokat Is, amelyekről a konjunktura Idején hallani sem akart. Az intézetek legnagyobb része azonban ragaszkodott és egy-kettő ma is ragaszkodik a nagyobb tőkeösszegre szóló, orvosi vizsgálat nélkül nem köthető életbiztosításhoz. Kisebb djjktesést csak azok a társaságok szenvedtek,
amelyek idejében polgárjogot adtak a szerényebb népbiztositásoknak. így az egyik Intézet áttért a féléves várakozási idő rendszerére s ennek köszönheti szokatlan sikereit, ellenben a többi társaságok még ma is 1, 2, sőt 3 eves várakozási idő mellett vállalnák népbiztositásokat, aminek semmi értelme sincs ilyen tömegbiztosításnál.
Anglia most csaknem békebeli konjukturát élvez és mégis Európa !:• (/nagyobb életbiztosítója, a Prud<>ntkd, 1034-ben csupán 93.574 darab orvosi vizsgálatot ul él "tbiztosítási kötött, ugyanakkor, amikor orvosi vizsgálat nélkül 2.34 millió darab aj népblztosltúsl kötvényt álll toll kl-
A 85.8 millió font sterling uj tökeprodukcióból 60.3 millió font a hetidijar népbiztosit ásókra esik. A Prudential azonban minden eszköz, zel jiépszerüsitl a legszegényebb társadalmi osztályban épugy, mint a társadalom vezető rétegeiben az életbiztosítást. Az eredmény az, hogy legutóbbi mérlegében 10.3 mii. Hó font sterling tiszta hasznot mutat ki, tehát a haszna körülbelül hatszor annyi volt, mint a Magyar-országor működő összes életbiztosítók bruttó díjbevétele.
Az események mérlegéből tehát azt a megdönthetetlen következle-tetést kell levonni, hogy
texftilfesftft és vegytisxiitó Oztm
mmikája BIWDEN IGÉNYT KIELÉGÍT Nagykanizsa, Fó-nt 7.
a válságban levő magyar életbiztosítási Intézményi nem külső sngltséggely hanem a biztosítóknak maguknak k-ll feltámasztani.
Erőteljesebben kell ráfeküchiiők a népbiztositásokra; be kell rendezkedniük, angol mintára, a hetidijak inkasszójára ; le kell szállítani a reguláris életbiztosítások minimé, lis tőkeösszegét is 600 pengőre ; meg keli teremteni a helyes propagandát. Ezen intézkedések nélkül üzleti javulásra nincsen kilátás, annak dacára, hogy a bankbetétek utján való belső tökoképzés folyamata két óv óla tart és bizonyos kereskedelmi és gazdasági jelenségek is viszonylagos konjunktura kö. zeledéséne mutatnak. Ne a kormánytól várja a szakma a kezdeményezést, hanem vizsgálja- meg a dekonjunktúra szakmai okait, akkor meg fogja találniia gyógyítás pszkö.
Gyomor-, bél- és anyagcsere-betegségeknél, vérszegénység, sápadtság és lesoványodas e»etelben reggel éhgyomorra egy pohár ler-meszetea .Ferenc József" keserűvíz az emésztőszervek működését hathatósan előmozdítja s igy megkönnyíti a tápanyagok vérb. Jutását. Orvosi szakvélemények hangsuyoz-zák, hogy a Ferenc József vlz ugy felnőtteknél, mint gyermekeknél i&en gyorsan, biztosan és mindig kellemesen hat
Ágyunaazád postacaomaiban
A Jong-C-h-Kking folyón két hét óta így u/ angol naszSid cirkál-A hajót postán küldték Liverpool, ból Sanghalba 440 postacsomagban. Ott csomagolták Id a ládákat ósugy állították össze az 50 méter hostui. modern, sok tonnás ágyúnaszádot. Egy ágyúnaszád Liverpoolból Sang. halba 440 csomagban... n°m Is rossz üzlet. Sc a hadiiparnak, se a postának!
Szőnyegek, Függönyök, Paplanok
legnagyobb választékban éa lagolcadbb árban kaphafték
Kirschner Mór divatáruházában.
1985. má|"« 3
ZALAI KÖZLÖNY
M seMsár o Filléres DMzletba!
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapest, csütörtök.
18 Angol nyelvoktatás. — 18.3Ü Ab-rahamsohn Manó énekel. — 19 Török Sándor elbeszélése: «Vásár lesz Endréden^ — 19.30 Hanglemezek. — 20.30 Külügyi negyedóra. — 20.50 Az ojwra. házi zenekar. — 22 Hirek. — 22.20 Cigányzene, Lipóozky József énekeL
- 23 Dr. Eckhardt Sándor francia-nyelvű előadása. — 23,20 Ibüczky László jazz-zenekaránuk műsora. — Ü0.05 Hirek.
l)udape*t II.
17.05—17.30 Csernussi Ferenc man. ctolinzenekara. — 17.40 «Aristoteíes.« Halasy-Nagy József előadása.
19.10—19.30 Kalmár. Rezső-Balázs László szalonőtősének műsora. — 21 Hirek. - 21.20-22.10 Egyetemi Ének. karok. — 22.15 Időjárásjelentés.
Bée*.
20 A bécsi német nópdaiegyesület zenekara és éneknégycse; népdalok. — 21 Tarka tlz perc. — 21.30 Rádiózenekar. — 22.10 Tánczene. — 23.10 Jazz.
Badapftf, pémlek.
G.45 Torna. — Utána hanglemezek,
- 10 A budapesti Nemzetközi Vásár megnyitásának közvetítése. — 10.15 Hirek. — 12.05 llosvay.trió. — 1230 Hirek. - 13.10 Időjelzés, időjárásje-lentés. — 13.15-14.30 Bádióűzenetek n Nemzetközi Vásárból. - 14.10 Hírek, árak. 15.30-10.40 Rádióűzenetek a Nemzetközi Vásárból. - 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 Csevegés az interurbán beszélgetésekről. Közvetítés a •József, távbeszélőközpontból. Beszélő Hudinszky Sándor.
17.45 Sebők Stefi énekel. - 18.30 (lyork!róta11 fo ty a m. — 19 Sportkózlo. mények. — 19.20 Vígjáték a Stúdió-Ijüii. \'l»róbaházasság.» finekes vígjáték 3 felvonásban. Irta (íerő Károly. Rádióra átdolgozta és rendezi Náday Béla. - 21.25 Hírek. - 21.45 Herz Üli zongorázik. — 22.3.) Olchváry Odún előadása a lengj"*\' irodajomróL I). Adriány Hona szaval. - 23 Az operaházi zenekar, l- 00.05 Hirok.
Budapest II.
18.25-19.40 Budapesti Koncert Sza. Innzenekar. — 19.50 BudapesU minta, török. Cs. SzalK) László előadásu. -20.40 Hirek. - 21 Cigányzene. -22.05 Időjárásjelentés.
Béc*.
12 Bádiózenekar. Könnyű zene. — 14 (\'.ravoure tenorista lemezei. — 16.10 (\'■odwin.zenekar lemozeken. — 17.25 I.ewinter Felicitas és Wermelinger Antal zongorázik.
20 Besnicek: Donna Diana, vigopera 3 felvonásban. — 22.10 Srammel zeno.
- 23.25-1 Szimfónikus lemezek.
- Sohüts divatbemutató egyik legnagyobb meglepetése a helyes fazonú, mintás műselyem ruhák voltak Anyaguk kiválóan tartós, az ár csak néhány pengő.
- Toalettje ugy lesz teljes, hn cipőt Miltényinól vesz.
- Legújabb selyem poupllne és \'r«I>ikál inganyagok, színtartó pyamák és ruhakelmék nagy választékban — Singer Divatáruháxban.
Az éjszaka elfagytak a gyümölcsösök és a vetemények
A májusi tél nagy károkat okozott Nagykanizsán és környékén
Ujabban az időjárás minden esz- | is mértek.
tendőben részesiti meglepetésekben az öreg földgolyóbist. A grönlandi kanikula ma éppen ugy nem újság, mint a velencei hó, vagy a decemberi égiháború. Az 1935. év megint meghozta már a maga idöjárásbeli furcsaságait. Még telet mulatóit a naptár és már rügyezlek a fék és szekrénybe kerültek a télikabátok. Most Hl a böjtje. Május van, kizöldült minden, kéken ragyog az ég, de dermesztő hideg van, megfagynak a madarak, a növényzet és újra fűteni kell a lakásokat és hivatalokat!
Május elsejének zord hidege után éjszakára fagyot jósolt a prognózis. Pedig a fagyos-szentek még csak ezután következnek. Csütörtök reggelre a jóslat bevált. Nagykanizsán és környékén megfagyott minden. Legtöbbet szenvedtek a gyümölcsfák, a kerti vetemények. A piacon sirva panaszkodtak a kiskánizsai asszonyok, hogy. a saláta levele egész merevre fagyott, feketére fagyott a lucerna, elfagyott a burgonya, a dió és igy Jovább. Szabad területen négy militnéteres jeget
A nagykanizsa tűzoltóság meteorok) giai megfigyelő állomása az éjszaka folyamán a következő hőmérsékleteket mérte: ,
Éjjel 1 órakor még fagypont felett 1.6 fok volt a hőmérséklet. Hajnali 3 órakor már fagypont alatt 0.8, négy órakor 0.6, öt órakor újra 0.8 fok volt a (nulla alatt. Reggel 7 órakor ismét fagypont felelt állt a higanyszál ós 1.4 volt a hőmérséklet. De még délelőtt 11 óra-kor, teljesen derült, napsütéses idö-ban sem tudott feljebb emelkedni, mint 5 fok. /
Az Alföldön is
Cegléd, május 2 A csütörtök reggeli erős talaj-menti fagy a környékben is pok kárt okozott, épp ugy a szőlőben, mint a gyümölcsösökben.
Prognozis
Nyugat felöl a txil gyengüld, keleten xipor v«|« xáporsxerfl havasi*, éjjelt fagy erSttdé.e, .ok helyem. kll«»i-»on nyugaton, mlnas 5 fok ls lehetstcM. Pénteken n w>t felmelegedés fekmé&b.
Petícióval támadták meg a pacsai és a lengyeltóti választást
Bosnyák András és gróf Bethlen András bukásának ügye a közigazgatási bíróság elé kerül
Választás sohasem mulhatik el anélkül, hogy a vesztes fél )ne keres, sen nagyon különböző okokat bukása magyarázatául. Az emberi pszichében rejlik, hogy ezek az okok legtöbb esetben egyáltalán nem függetlenek szubjektív érzésektől és megítéléstől.
Zalából két petícióról érkezett jelentés. Egyik - mint már közöltük - Keszthely örökös képviselőjelöltjéé : dr. Moizler Károlyé. A fiiáslk-ról most értesülünk a pacsai .kerületből. Pacsán ugyanis Bosnyák Andor is fellépett. Négy-öt jelölt is
küzdött a pacsaiak bizalmáért és tagadhatatlan, hogy a Nemzeti Egység hivatalos jelöltjén kivül.aki a választást meg is nyerte, Bosnyák Andornak volt a legnagyobb tábora. Most Bosnyák Andor is összegyüj: tött egy petícióra való vélt sénelmet és kéri a közigazgatási bíróságot, hogy semmisítsék meg a Nemzeti Egység jolöltjének győztes mandátumát és őt mondják ki a pacsai kerület megválasztott képviselőjének*
Nagy érdeklődés kísérte gróf Bethlen István fiának küzdelmét
ItlMtftitl, vs gytisstltó
mos, fást, tisztit
kifogástalan kivitelben,
szolid* mérsékelt árban. HM Horthy Niklós-ut 8. Husyady-utos 19.
Lengyeltótiban. Ilt Gaál Gaszton fia is felvette a haroot te mandátumért, de mindkelten elbuktak a Nemzeti Egység jelöltjével szemben. Nagy volt a harc, termósaeUs, hogy igyekeznek peticionáini. Előbb, ugy volt, hogy Qaál Olivér hyujtja. bo a poticiót. De aztán mégis jn«ífi változtatták a haditervet és célt szerübbnek találták, ha gróf Bethlen András támadja meg a választást. Az ifjv gróf Bethlen már be is nyújtotta a petíciót a közigazgatási bírósághoz.
SzékMzat éptt i nagykanizsai QKE
Nem hiába országos viszonylatban is.mintaképül állítják oda a n»gyk«ui< zsai OMKK-kerület fiatalos, friss lendületét éa kitartó munkásságának eredj móuyeit, — a kanizsai kereskedő-érde. kéltség meg is felöl ennek. a. hiréuek.
Az uránylag ifjp kanizsai éfdekkép, viselet ma már olyan rendszeres életet teremtett meg, ami szükségessé teszi az OMKE-olthon ügyének végleges formában való megoldását. Ter. mészotes, hogy a városban minden Ki, akinek segitő erőjére ctéien szükség van, örömmel tekint a mozgalom otó és minden módon igyekszik annak sikerét előmozdítani.
A nagykanizsai OMKE-kerület. ugyanis tervbe vette, hogy székházat épit magának. A kivitelt ilietőleg még, több módozat relett folyik a tanácskozás. Mindenesetre az ügy már olyan-komoly stádiumban van, hogy a*> OMKE választmánya is foglulkozott vele és legközelebbi ülésének tárgyso-sorozatára is kitűzték.
A gyorshajtás orvossága
Az orvosság csak okkor orvosaágt ha hatásos. Ezen elv alapján indult cl\'a zágráb r-nd őrség is, amely uj módszert: kreált az cgyty; jobbtól lábrakapott és sok szerencsétlenséget okozó gyorshajtás ellett. Zágrábban eim. tul minden gyorshajtásos kihágást \'Iköoctö autózót UáUUatak ós a rendőr szó nélkül kiereszti mind <i négy kerékből a levpgőt. Ezzel p-renaszerrel nagyobb Itatást• érmk el, műit a. pénzbüntctéapkkel, mert a jómódú úrvezetők, akik rtíndsze. rlnt a gyorshajtás és gázolás m t. trel, lefizetik a büntetés összeget és... száguldozik tovább. Igy azon. ban vagy s. k. kell felpumpálniuk a pn\'uimatlkot, vagy a munkál más. sal elvégeztetni, ami mindenképpen IdOb? kerül. Ilyen mód ezer mellett az autósok rájönnek, hogy: »Uissan hajló előbb célt érsz,* meri a pumpálás időveszteségét liem tud. fák pótolni i
A módszer jó. Csak egy hibája van. Mindenütt be kellene vezetni, mert különben az autósok vagy el. kerülik Zágrábot, vagy még örül. lebb tempóbítn foynak száguldani hogy előre behozzák a Zágrábban rájuk váró Idővszteséget
lack. pántos 23-26-lgP 4>9Oj^
Női sandalett P6 50—6\'80 Legelegánsabb fórfl-cipőfe Első áldozásra
wif.k.ufci™ ......... 780 8 80 f«ki»imi«iw 980
"e intMWU cubAa ét magas O Qíl Q\'ftQ toWJ IIH.IW.IHl P/L">
»«ltn» kl.lul 1U», 1M», l*M 10 8U 31_53-l| P Í.M, 3*^86-1* P lO-*)
Nliltónyi Sándor és fta cípóáruháza, Fő-ut l sz. Városház palota.
f_ZALAI KÖZLÖNY____I9SS. nH|u» 3
ho$9 selyemuósúr o Filléres Divat üzletben!
Táncbetont építenek a kanizsai strandon
Fürdőruhában nem szabad táncolni — Az uszoda ujabb fejlődése
Bodrogkőzy Zoltánt vitézzé avatták
A Zalai Közlöny egykori szerkesztője, dr. Bodrogkőzy Zoltán miniszteri osztálytanácsos, a miniszterelnökség sajtó-előadója Szerdán délelőtt letette a vitézi esküt Lázár tábornok, budapesti vitézi törzskapitány kezébe.
Bodrogkőzy Zoltán egész fiatal újságíró volt még, amikor a forradalom utáni nemzeti újjászületés hajnalhasadásakor idekerült Nagykanizsára, Zalai Közlöny felelős szerkesztői székébe. Viszontagság* a harctéri évek sok hősiesen kiállott megpróbáltatása állott mögötte és fanatikus magyar hazaszeretet. A polgári élet frontján is, a vidéki újságíró nehéz: posztján is a fcöteles-ségteljesités hőse volt. Igy emlékez, nck ma is Nagykanizsán szeretetreméltó egyéniségére és ezzel az (érzéssel figyelik büszke örömmel közhivatali, iról és emberi pályafutásának nagyszerűen Ívelő útját. A tehetség és a törhetetlen magyarság kndi tették Bodrogkőzy Zoltánt a karrier útjára, amelynek egyik legbüszkébb dekórumát, légiéi fiasabb és legmagyarabb elismerését a vitézi cimben kapta meg a kormányzótól. Nagykanizsán, ahol Bodrogkőzy Zoltánt ma is magáénak vallja a város társadalma, széles körben kelteti őszinte örömet a vitézzé )ava. tásáról szóló híradás.
Glno Coochettl Nagykanizsán
Csütörtök délben érkezeit Nagykanizsára a kiváló magyar-barát olasz publicista, Gino Cuccftctti, kinek előadását egy izben már alkalmunk volt hallani. Cucchctti fogadására megjelent a pályaudvaron dr. Krátky István polgármester, dr. Szabó Zsigmond járási tiszti-főorvos, a Magyar Olasz Barátok Körének vezetője. Potzner Gyula és számos magyar olasz-barát. A vasúti kocsiból kilépő Cuctfoettit lelkesen megéljenezték. Dr. Krátky István polgármester meleg szavakkal üdvözölte a kiváló magyar-barát olasz közéleti férfiút, majd dr. Szabó Zsigmond üdvözölte a szere-tet hangján. Ezután Cucchctti a megjelent előkelőségekkel szállására, a Pannóniába hajtatott.
Glno Cucchctti előadását csütörtökön délután 6 órakor kezdi meg »Utban a revízió* cimen a városháza dísztermében, pénteken pedig (8 óraisor est ) az OMKE Myiségé-ben az olasz irodalomról tart előadást az Olasz Barátok Köre rendezésében. Csütörtöki előadása után társas vacsora. Kívánatos, hogy minden alkalommal tömeges érdeklődés formájában Is megnyilvánuljon a határváros olasz-szimpátiája.
— Első áldozáftra fchér és Inkk-cipőket Miltényi cipőüzletben vegyen.
A város fürdőügyi bizottsága vitéz Bentzik Lajos kir. kormányfőtanácsos elnöklete alatt ülést tartott, amelyen részt vett dr. Krátky István polgármester, dr. Prack István tanácsnok, Hemmert Károly főszámvevő és a bizottság tagjai.
Vécaey Barna városi főmérnök előterjesztette a polgármester javaslatát a városi strandfürdő és Uszoda fejlesztésére és modernizálására vonatkozólag. Az a terv, hogy nagyvárosok mintájára a kanizsai strand fürdőn táncbetont építenek, ahol a közönség a fürdőzés befejezése
Meghalt egy kilenchónapos zalai fiúcska, mert súlyos égési sebbel csak egy hét múlva vitték orvoshoz. A tör-vény szék álla pl tolta meg n gondatlanságot és igazságosan itélt is felette.
A döbbenet hideg borzongása futott végig az ember hátán, amikor ezt a lürt olvadta minap o hasábokon.
Az Urnák" 1935-ik esztendejében, a tudomány széditő csúcsának ^ mai ismeretében és Trianon 14-ik , évében, amikor minden egyes magyar életre ezerszeresen szüksége vau a nemzet jövendőjéuek...
A magyar falu népéről azt tartja a közmondás, hogy csak akkor kerül szárnyas az asztalára, ha döglenek a tyúkok. Hát ez nem egészen igy van. I)e hogy orvost csak akkor hivatnak, ha már halálán van a beteg, az többé-kevésbbé általános szabály.
Az ok legtöbbször könnyelműség. Majd meggyógyul — mondják. Aztán jönnek a házi panaceák, a pókháló, az ecetes hamu, a s2$nes viz( a marha-ganéj és egyéb csodatévő népi orvosságok. Ha ez sem segit, akkor jön a Kati néni és egyéb tudós asszonyok, meg a falu bábája. Mindenki, még a
után zene mellett elszórakozhatik. A táncbeton 5x6 m terjedelmű lesz a büffé közelében, db fürdőruhában táncolni nem szabad. A világításról reflektorok beállításával gondoskodnak. A torna-szerekkel való ellátás terén is vannak ujabb tervek. A város vezetősége reméli, hogy az újítások a közönség körében is kedvező fogadtatásra találnak és nagy közönséget vonzanak majd a nagykanizsai strandfürdőre. A kivitelre kimondták a sürgősséget, ugy hogy a munkálatok már a közeli napokban megkezdődnek.
kisbiró vagy a csordásgyerek Is előbb fordul meg a betegágynál, mint az orvos.
Pedig hát a házi csodaszerek is sokszor meglehetős pénzlx: kerülnek, a javasasszonyok zsebének meg igazán nem suokott feneke lenni
A falu orvosa pedig, fejében, kezében, müKzertáskájában az életmentés biztos tudásával: — nyomorog, alig tud megélni, az intelektuáli8 nyomorúság kercszthordozója lesz, lelkét, agyát megüli a falu pora. Az utolsó órákban, amikor már semmi egyéb kuruzslás, sem a ttermészet* nem se-gitett, szaladnuk a doktorért s ha ekkor már az sem tud segíteni, akkor megállapítok, hogy: — lám, az orvos sem tud semmit.
Hái)- és Jjány eler emberélet megy Így veszendőbe évenként a magyar tel\'.vénvení Nem csak faluhelyen. Vá. roson 1$. A városi nép is ösztönösen vonakodik az orvostól. A városi nép is napokig arra vár, hogy magától múljék el a baj. Pedig aztán az orvos is, orvosság is mégegyszerannyiba ke. rül, amikor már megkésve jut a tudomány a betegágy mellé. És mégegyszer-
takkora a beteg életének kockázata is
Ha aztán a beleg meghal, jőfii a tör-\' vény és megbünteti a gondatlanságért felelőseket. Amint megbüntette annak a kilenchónapos ártatlan apróságnak a nagyanyját, aki ma már kicsattanó egészséggel hancúrozhatna a tavaszi verőfényben a Bodri kutyával, meg « szomszédék Lacikájával és jövőre nvír tarka lepke után szaladhatna és estén, ként összetehetnó a két kis kezét, hogy imádkozzék a jó öreg nagymamáért — ha a jó öreg nagymama nem s]>eku\' Iáit volna hagymalével, meg kovászos borogatással, meg jóég tudja mivel hanem amikor a kis unokájának pe! csenye-pirosra égette a tqj a kis kezét, azonnal átszaladt volna vele a túlsó\' sorra az orvoshoz.
A nagymamát megbüntették, de a kis porontyot eltemették, azt feltámasztani többet a földi életben nem lehet. A piros, pufók arcocska többet nem fog mosolyogni, hanem vádolni fogja örökké a nagymamát... És vádolni fogja az egész ttfráadalmal, a mely a civilizáció büszke ormain járva még ma sem jutott el odáig, hogy megismerje az emberélet értékét és megtanítsa a föld népét arra, hogy az életnél drágább nincs semmi, sem a pénz, sem a kényelem. Meg arra is, hogy az ember életében semmi sem helyrehozhatatlan, csak a halál
(W)
Csak szaküzletben vásároljon I
Divatos
aétabotekban óriási választék.
Dlvaternyök márP 3-90-töl kaphatók. Táska-Ja vitás
Lackenbacher A.
ernyő-üzletében.
SPORTÉLET
A kereskedelmisük torna-Ounepélye
Mint a mult években, ugy Hz Idén is q kereskedelmi iskola rendezi míg először évzáró tornaiinne-pélyét.
Esztendők óta örömmel várja egész Nagykanizsa véros sportked-velő társadalma a kereskedelmisük bemutatóját, melyen a szakszerű vezetés mellélt a lelkes és buzgó diákcsapat évről-évre szebbel, ujab. bat és tökéletesebbet produkál. A zenés szabadgyakorlatokon klvill külön figyelmet érdemelnek az Iskola tornászai, kik az országos kö-zépiskolal tornáiz bajnokságban Ls az elsők közé torájzták fel magukat, lalajtoi-nászaik, látványos gúláik és atlétáik ls.
A tornaiinnepály május 6-én díl. után 4 órakor lesz a jirinyl sportpályán az egész véros érdeklődése mellett. _
- Májusi költözködésre sezkinUiknrúk és divatos füBBöny krimik Huny vilnizlékban, leMUUlott ban Uol«nszky ülvatiulctbeü.
„HELLAS"
harisnyagyár reklám harianyáji
PT28
Egyedárut itó
RITTER Divatáruház.
W DELKA-cipői
■agától ls meggyógyul...
Egy kilenchónapos zalai fiúcska ravatala fölött
18407515
1988. máiul 3
ZALAI KÖZLÖNY
*
NAPIREND
Május S, Hinták
IWlgmoWM! St fl«lt PioteiMm:
Írott. Isr.: Nli. U 30.

Oy4gyut/Url é))«ll taolgálal ■ hónapban : .Fekete tat\' ET^ayirtrü: y:,. Dl 6. ét t klakanlisal lyójytirrlár.
Mozi elöadAtok hálkOtnap 5, 7, E Tatár éa Ünnepnap 3, 5,7 <t 9 órakor.
ütalUctt njltit ref«el 9 Urától etil 6 óráig (MIM, aierda, páuUk délulái.. kedden egétx nap itdlmtk).
Városi Moigé
Május 2-16) 5-lg. Csütörtöktől vasárnapig.
A legújabb magyar filmi
Vadnay László éa Cziffra Géza zenés vígjátéka
Ez a villa eladó
Szereplők: Csikós Rózái, Kabaa Gyula, Berky Lili, Somló látván, Réthy Anni, Versbsa E., Turay Ida, Gózon Gyula, Pathas Sándor, Keleti László, Juath Gyula.
i színes kiegészítő mflsor kfllOn szenzáció I
Előadások kezdete: csütörtök és péntek 5, 7 és 9 órakor, szombat és vasárnap 3. 5, 7 és 9 órakor. Randea helyárak I
NAPI HIRIK
_ (Első síf^táltForás) A nagykanizsai II. elemi iskola-körzet növendékei vasárnap reggel fél 9 órnkwr a Bel. sötemptomban első szentáldozáshoz járulnak. Több mint 200 első áldozó lesz Lukács József és dr. Mészáros Béla lútianárok növendékei közül Az első szentáldozás ünnepélyes keretben, ünnepi beszéddel .kapcsolatban történik, utána nemes lelkek jóvoltából az első szentáldozókat szeretet.vendégségben részesitik.
- (Előléptetés) A kormányzó dr. Mező F«r«nc középiskolai tanárt, az amszterdami oUmpiász szellemi világbajnokát, u harciéren taiyjsitoü hősiessége és a polgári életben tanúsítóit hazafias magatartása elismeréséül, a 15 éves kormányzói jubileum alkalmából emléklapos "századossá léptette elő.
- (VagykWntmaM • mértiM-kon-gr««zusoto) A Budapesten most folyó mérnöki és utépitő kongresszuson Nagykanizsát dr.\' Krátkv István polgármester és Vécsey Barnabás városi főmérnök képviselik, akik szombaton ■utaznak Budapestre, v, • •\'
- Tennisz és sport ruhára való anyagok legújabb minőségben megérkeztek Singer Divatáruházba
- (Megbízatás) A Gazdasági firdek. képviseletek Központi Szerve Stcm J. Kálmán nagykanizsai üvegkereskedöt a Választott Bíróságok Központja elnökségébe felvette a szakmai képviselet sorába.
- (Halálozás) Kelenföldi Lőti Ka-rolin 7-t éves korában Bécsben el. hunyt. Az idős hölgy szive jóságáról, európai műveltségéről volt ismert az egykori császárváros tánsasági köreiben, ahol általános szeretet és tisztéét övezte. Megnyilvánult ez temetésén ls, ami hétfőn volt Bécsben, hatalmas részvét mellett A koszorúk és virágok erdeje lwritotta utolsó utján " jóságos matróna koporsóját. Az elhunytban ujnépi Elek Gézáné édesanyját gyászolja.
- legújabb nyárt férfi "lövetek,
tropikálok és ruha vásznuk nagy választékban, leszállított árban Golenszky Dlvalüzieiben.
- (VédőnőJelöltei \\**z fel a Stefánia) a nagykanizsai Stefánia-intézet, nél egy védőnői állás van üresedésben. Miután a helyi vezetőség elsősorban csak helyi pályázót ukur alkalmazni, fellüvja a pályázni szándékozókat, hogy jelentkezzenek a nagykanizsai Stefánia-intézet vezetőségénél. Feltétel: középiskolai végzettség. t
- A Budapest* Nemfftközl Vásár Vas., Gép- és Elektromosipari Csoportja, amely az Iparcsarnok felél fog-lalja cl, grandiózus kéi>et ad a magyar vas., gép- és elektromosipar sokoldalú-agáról és teljesítőképességéről. A legkitűnőbb anyagból ós a legtökéletesebb kivitelben készülnek a kis villamos önborotválókészülékek éppen ugy, mint a hatalmas vasúti mozdonyok.
- ltmél nagy divat a férfi burburry felöltő. Elegáns kész raglánok és burburry anyagok legolcsóbban Schütznél
szerezhetők be.
A zeneiskola tanárainak hétfői hangversenyén,
me|y Bach ós Hándel müveiből íog állni, F. Pásztor Irma Bach zongora-müveiből fog játszani, Honli Ilona Hándel egyik nagyobb zongoramüvét adja elő. Hándel egyik közkedvelt ho-gedüszonátája is műsoron van, melyet még ének és gordonka számok egészítenek kl.
— (Győmflrey Évát,) a volt zalai főispán leányát, a Gyümölcstermelők Országos Egyesületének országos igaz-gatóságába delegálták u gyümölcstermelés terén kifejlett érdemes munkássága elismeréséül.
— (Nem lesz balép&BJ) a zeneiskola növendékeinek május 8-iki hangversenyén, mely délután 6 órakor kezdődik a zeneiskolában.
— Gyermek trens coat kabátok, leányka kabátok minden méretben nagyon olcsó árban kaphatók SchüU Áruház.
— (A Piarista Diákszövetség kö*-gyüléae) A nagykanizsai Piarista Diákszövetség szombaton, május hó -J-éa délután 0 órakor tartja meg ezévi rendes közgyűlését a reálgimnázium tanácstermében. Ez a közgyűlés a meg. jelenő tagok számára való tekintet nélkül is határozatképes. A Szövetség elnöksége ezúton kéri u tugok megjelenését v I
— MWáH selyem, szövet, grenadin és lenvászon újdonságok megérkeztek nagy választékban, olcsó árban Golenszky Divatüzlet.
— (A kte-maras «z Iparostanonc!*, kolálwn) A nagykanizsai iparostanonciskola leánynövendékei május 5-én, vasárnap délután 6 óiWoor a Missziósház nagytermében előadják Kincs István «A kis mama. c. vígjátékát. Belépőjegyek 20 és 40 fillér.
— (Amerikába todult 3 gyerek) A nagyatádi csendőrség három simontornyai fiatalkorú fiút fogott el, akik Amerikába akartak kiszökni. A gyerkek a szüleiktől pénzt loptak és re-volvereket vásároltak. A csendőrség a három fiatalkorút bekisórte a kaposvári kir. törvényszékre, ahonnét szüleikhez szállítják őket.
A szavalókórus
pénteken este 7 órakor a szokott helyen próbát tart. Pontos megjele, nést kér a Vezetőség.
— (Anyakönyvi hírek) Nagykanizsán az elmuít héten 6 gyermek született, 1 leány és 5 flu: Simon Antal kovács-segéd és Kovács Juliannának rk. fia, Pap Péter kereskedő és Dolmányos Ilonának rk. fia, Dobri József lakatos, segéd és Nóvák Annának rk. fia, Horváth József bognár és Kovács Máriának rk. fia, Kováts Jenő napszámos és La kies Máriának rk. leánya, Gál György távírda munkás és Auer Rozá-liának rk. fia. - Halálozás 5 esetben történt: I-éránt Péterné Balassa Margit rk. 30 éves, Horváth István nap-számos rk. 26 évos.Báczvekerdi József-né Burján Frzsébet rk. 81 éves, Rad-ványi Henriknó Auer Fáni izr. 9Ű éves, özv. Anek Győrgyné Dávidovics Ro-
zália rk. 75 éves. — Házasságkötés 10 esetben történt: Dr. Póterffy István Béla vm. fogalmazó iTc. és Fatér Klár* óvónő rk., Matyók Pál csizmadia mester rk. és Bedekovics Anna rk., Barát József gazdasági cseléd rk. és Rácz Katalin rk., Dclv Pál gépkocsivezető rk. és Orbán Katalin rk., Bajzik János téglagyári munkás rk. éa Török Ilona rk„ Sánta György kereskedő rk. és Bognár Lujza rk., "Kertész Feienc háziszolga rk. és Gyurmánczl Ilona rk., Hegyi István földműves rk. és Vörös Mária rk., Magyarósi János Máv. fü-tőházi munkás rk. ós Császár Katalin rk., Szoltorits Ferenc kőmüves-segéd rk. és Török Emma rk.
— (Fittéit gyermekgyilkos «W»ya) Péter Ilona sávoly 1 leány meggyilkolta újszülött gyermekét A csendőrség le. tartóztatta. Az ügyet a kaposvári kir. törvényszék tárgyalta és Péter Ilonát gyermekölés büntette miatt 4 hónapi fogházra Ítélte. Az Ítélet\' jogerős.
— (Tömege* kutya-Utá«) zajlott le a Badacsony-vidéken. Lábdljiegyen megveszett egy kutya, amelyre izgalmas hajtó vadászatot rendeztek. A kutya közben több ebet megmart, a lakosság árkon-boknon, faluról falura üldözte, mlg végül napok múlva sikerült puskavégre kapni. Most Tomajon, Tör-demicen és Lábdihegyen minden kutyát kiirtanak, amelv a vészelt ebbel érintkezésbe juthatott.
Hirdetőinket
kérjük, hogy hűtéseiket minden nap délig, apróhirdetéseket délután 3 óráig szloeskedfének leadni a Zalai Közlöny kiadóhivatalában. 12-től 2-lg a kiadóhivatal ti\'m larí szolgálatot.
A Zalai Közlöny április 30-tól naponta d. u. fél 6 órakor felenlk meg az utcán és az előfizetők asHalrítri-Hirdetőink faoóni szól a délutáni m*g jelenésnél az a körülmény, hogy minden hirdetés két napon ls jogiul, koztatja a nytíixtno&Mgol, meri ez. után nem csak délelőtt, hanem tíél. után üt árusltfa a rikkancs-gárda a Zalai Közlönyt.
A kiadóhivatal
Bélyeggyűjtők figyelmébe
Mindazok a kanizsai felnőtt bélyeggyűjtők, akik szívesen vennének részt egy filatelista asztaltársaság megalakításában, szíveskedjenek elmüket leadni a Zalai Közlöny szerkesztőségében. Cél: megszervezni az anyagi áldozat nélkül, vagy minimá. lis áldozattal való gyűjtést, értékesíteni készleteket és csere-anyagot, általában : - megtanulni a sportszerű gyűjtést, a komoly fllatéliát. Az asztaltársaság tagdijat nem szed.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
8164/1935. sz.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Nagykanizsai Vadásztársaság a város egész határában levő erdőkben és az azzal szomszédos részekben ragadozó és kártékony állatokat foszforszörppel való mérgezés utján pusztít
Felhívom a város közönségét, hogy a kitett csalihoz, vagy elhullott állatokhoz ne nyúljon, mert ez nemcsak életveszélyes, hanem büntetendő kihágást is képez.
Nagykanizsa, 1935. ápr. 30.
Polgármester.
Tenniszütők
Szakszerű hurozás
Fotball-labdák,
Játéklabdák
SZABÓ ANTAL
•portüzletében.
ZALAI KÖZLÖNY
1085. májúi 3.
á belpolitika Urei
A felsőház csíltörtöki ülése
Budapest, május 2
A felsőház csütörtökön délelőtt 11 érakor gróf Széchenyi Bertalan elnöklete alatt .ülést tartott Megválasztották a bi»ottsáf}ok és országos tanácsok tagjait. A felsőház teljes egészében elfogadd- a hivatalos listát. Elnök ezután felszólította a bizottságokat, hogy még e hét folyamán alakuljanak meg és válasszák meg az elnökséget. Majd előterjesztették a gazdasági bizottság jelentését az 1935 -36. évi kőltsé«ve-tési előirányzatról, amelyet a felsőház egészében elfogadott. A legközelebbi üfésénék időpontjáról később döntenek.
Minisztertanács
Gömbös Gyula mlnisr.zterelnök csü. >törtökön délélőtt fogadta Kánya Kálmán külügyminisztert, aki még ugyanezen a napon elutazott Velencébe, az olasz—magyar-- osztrák külügymiuisz\'.e rek találkozójára. A kihallgatáson részt vett Fáhinyi pénzügyminiszter és lm-rődy Béla," a Nemzeti Bank elnöke is, «Ud Genfbe utazik, a Népszövetség pénzügyi bizottságának ülésére.
Utána minisztertanácsot tarotttak, amelyen Fabinyl miniszter ismertette a költségvetés alkalmával benyújtandó expozéjának szövegét, majd folyó ügyeket tárgyallak.
46 petíció
A közigazgatási bírósághoz eddig 16 mandátum ellen nyújtottak bc panaszt. Csütörtökön nyújtották be a Független Kisgazdapárt petícióját Hegymegl-Klss Pál részéről a debreceni választás ellen.
Itftzgazd&ság
Ofatí-magyír gazda-tffjuságl csereakció
A »Falu« Magyar Gazda ós Földműves Szövetség a megelőző két év nagy sikerén felbuzdulva, ezévbenls megrendezi olasz magyar gazda Ifjúsági cscreakolóját. A kicteorélen-dÖ gazdaifjak családoknál nyernek elhelyezést, ahol családtagként kezeltetnek az itt, illetve ott tartózkodás Idejére. A tartózkodás , ldtje május hó végétől november 15-ig tart. A csere időtartam végén a magyar Ifjak Rómában jönnek össze és ott tisztelegnek Mussolini mlnlsz. terelnök előtt. A részvételi költség összesen 196 pengő.
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági kerületének" gyümölcstermelése most van kifejlődőben. Olaszország gyümölcskultúrája messze felette ál a magyarnak. Ez a körülmény is In-Wfjícolttá tenné, hogy kerületünkből néhány olyan gazdaifju vegyen részt a csereakcióban, akik már is gyümölcstermeléssel foglalkoznak és Is. mereteiket olaszországi tapasztalatokkal bőviteni akarják.
A csereakcióban való részvételre vonatkozó jelentkezések legkésőbb május hó 10-ig beküldendők az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamarához Kaposvárra. Jelentkezés esetén megküldik a csereakcióval kapcsolatos tudnivalókat.
Nagykanizsán éi a járásban nincs állatbetegség
Magyar Miklós, nagykanizsai és járási m. klr. föállatorvos kijelen tése suerlnt sem Nagykanizsa városban, sem az egész járásban rzidő-szerlnt semmiféle állatbetegség nincs, ugy hogy a kanizsai vásárokra mindén állat szabadon felhajtható. _
(-) Pé>vásár. Pölöskc községben az április W-án elmaradt országosvásárt májat tft-án tartják meg.
APBÓHIRDETÉSEK
Apr6M<d.té. dl}. ..Űrnap 4. 6m,.,in. 10 uOU
M rill.r, minden to.ibbl uú 4 Illl4r. MUCin» 10 udlfl 40 ftU4r, mlnd.n lov.bbl u4 8 Álla,.
Aionnaha kiad* agy ktllönbeiiralu utcai szoba, bútorozva Vagy üreaen, toljia éllAMaaal is. miginosnak. Rozgouyi utca 19. A iöbérlön klvUl má. lakó a hiz-ben nincs. *
Hyuaágyak elsőrendű mlnóségben, rendkívül olcsón kaphatók Kaahnann Maiul dlvalUzlelíben, Erzsíbett<i l.Telefcn ZB.
6 drb. nlép abisllSesék, 2 nép Mai,, uj Állapotban. 1 gyönyörű kom pklt konyhabútor oloaiaa eladó Kukecr-rtínil Eizatbel-lér 11. 1639
Sírbolt íplttett olcsón vil\'alom. t «•! fttMUaaal. Kovlcs, Klríly u. 33. 106
Vendéglők részére hu te iruk olcsón Sternnél kaphatók. 1276
E|y calnoi, karoaazértis, 5 eaemilyet caukott aaamél,aaté olcsón eladó. Et deklídnl Srabó Antal sportüzletében. 1922
Hssznilt butar raktáramat mai napon megnyitottam Erzsébet tér 20 alatt. Kérem -a tisztelt vevó éa eladó közönaéa azlvea pirtlogisit. Kardos (Kukecs) Antal. 1640
CfetrgeTTMit 38 után leitett udvari egy-szobs előszobás lakás kiadó sug lre
1589
Bgy déli fekvésű, két nagy szobiból illó udvari laUa, ai összes niellékhe Mségekkel ntyitt sngusztus l-re kiadó Caengeri-ut 39. 1592
Bgy modern dió latéMM sürgősen eladó Magyar-utca 10. IMI
M\'aaaHa, cselédaiobia utcai la-kia Kisfaludy.ulciban augusztusra kiadó I (bor, Csengery-ut 22. 1629
Haaanilt karttpárt vessek. Srabó Antal sportflslet. 1633
Használt bútort vessek és alaáak. Kaidra Antal Erzsébet tér 20. 1642
Tóbb kisebb lakis kla Dtulsdi Deák-tér 12.
BSvebbet 1634
Jó Maoflzttvinnyal kioaai azonnal ielvélellk. Jelentkezni Sörgyár Ordnteld. 116
Kétazobis utcai lakis suguaztus l-re ktaaM Sret»ere-utca 2/c. 1644
Surányi Miklós
A LELKED A TIÉD
LETELEK A HÚSZÉVESEKHEZ
Valamint az apákhoz és anyákhoz, akiknek aggodalomban reazket a szivük a húszévesekéit, sót általában mindenkihez, aki kétséubeesve gondol a magyar fiatalság jövendőjére.
Háfera éa béke - Az apák Hal, a kiu-éveaek — A mai leány — A hataloa —
A haro: A magyar renaissance. A magyar pápajelölt Franciaország magyar marsallja. A Dardanellák hóse. A legvitézebb huszár.
Nagy Frigyes huszárjai Magyarok az olasz szabadságért. Lincoln Ábrahám magyarjai. Olimpia. — A költő — A taáéa: Akik innen indultak el. Magyar műterem Párizsban. A magyarok azlmlóniája. A magyar impresszionisták. A két Bólyai. A dardíil-lingl síremlék. Az elsők... A aiaaka - A pém: A koldusdiák Vándorkereskedőböl hercegek apósa. Az építőmester A nyomdász. A cukrász. A keramikus. A tímár. A mészáros. A kardcsiszár. A sörfőző. — Magyarak éa a nagyvilág: A dervis Szabó-legényből indiai kormányzóhelyettes. Madagaszkár királya. Négy világrész hóse. A
külföld magyarjai. ■o«t jeltat Mg f Ara P 2.80
Megtekinthető minden könyvesboltban.
smsEi £4 woirna kuiau.
______összkomfortos, vagy
ketlöazobia minden helyiséggel. vlzvezaU kas utcai lakás aug. 1 re kiadó KOIcsey-utca 17.__117
Sugir-ut 46 azámu laaaaáaháa BUff.
l re kiadó. Éldeklódnt Rikóczy-utca 93 Spiegel. 1643
Kélaaafcáa fUrdóssobis udvari lakis a belíirosban kiadó. Lénird bOkeiea-kedéa. 1645
Eólvös-lér 3. alatt kaMsaafcéa vlr-vezatékes lakis augusztusra Idadó. 1646
__________ udvari lakás sug. l\'tt,
esetleg |ul. l-re kiadó. Hunyadi-u. 13 sz. alatt. 1647
Kótaxakéa, utcai, elósaobis lakis Rákóeay-utca 29. alatt aaonnalia, vagv augusztusra kiadó. 1646
A Budapestre ntaió vidéki iu
tízparancsolata:
A Metropole szálíodábao lakon
1. kényelmei, folyóvlzes, telefonnal rádióval és központi fűtéssel ellátott szobákat 4 pengőtől, kétágyast 7 pengőtől kapok,
2. teljes penzió már & pengőtől kapható,
3. a Metropole konyhája Európa-hlrfl,
4. a Metropole a fővároa mtivésxt és társadalmi élete előkelőségeinek találkozóhelye,
ö. a hangulatos étteremben esténkónt Hurn Sándor hírneves cigányzenekara muzsikál,
0 a gyönyörű télikertben egy remek jazz zenéjére táncol a közönség,
7. a fényes kávéházban igazi világvárosi hangulat uralkodik,
8. n Metropole a város szivében fekszik (Rákóczl-.ut 58.),
9. a személyzet elismerten figyelmes éa elő*ékeny,
10. a borravaló megváltás I0°/o.
g !l
VSlyAny&ra nBI . .. kötött blúzok . . 1.0U-I61
Homok nBI . nn nadrágok.....I.OU-tól
Párls Kyöngya harisnya, alig éazrevahaift . ftn kis hibával . . . l.SJö
G. F. B. harisnyák a cyár megszabott árain
NBI kalapok. . . 2.50 -161
(.•■divatosabb „ férfi Ingák____ £.DU-t61
I
BRONYAI DIVATHÁZ
NAGYKANIZSA
HORTHY MIKLÓS-UT 1. BZ. Váro.háapalota
ROLETTA-
I VÁSZON, »ÜO, ZSINÓR
MATRAC
VÁSZON
nyuoaqy
vászon
Hirsch és Szegő
LINÓLEUM 1 HÁTIZSÁK I LÁBTÖRLŐ
Suza tlazav. 77-aa 1650-1685 7^-., 1665-1700, 79-as 1580-1715. 11690-1735. dunint. 77-«s 1610_lf» 78-ss 1625-1640, K+t 16-40-16M 80-as 1650-1665. - Rozs u| pestvidéki ll\'25-tl 35. mis II 45-11 65. Zab ul Mib, 13 85—14\'10 Taagerl tlaaial.ll \\2«T 11295.
Kiadja a Eaplulajdonoa Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda éa Dilzalal Lapkladí Villalala NasykanlzUn. Felelős kiadó i Zalai Kiroly. Interurbán lelcfon: Naavkanlzaa 76. eaira.
SzAIAben gyOmBIoafáknál
kartivstaménfaknél
rózsafáknál pázaiinál
csodát művel a
Piti-Só műtrágya.
1 kg. Péti-8ó kell: 20 szólótókéhez 30 rózsafához 35 m" kertl-veteményhez 20 m\' pázsithoz slb.
(Nemcsak zsákszámrs. hanem mir 1 kg. 1> kapható):
Ország József
aaag, aaltrigya. ^véajvédalaalszaTak,
Nagykanizsa, Eruébet-tér 10. (A biróság mellett.)
I mindenki a balyl kazaUedókoél I I éa Iparoaokail aaerezzo be I
Városi Színház Budspesl. HOMTHY HANNA esték a Nemzetkflzi Vámár alatt
Szombat, május 4-ón este 6 órakor Honthy Hanna fallApléaal i
Szökik az asszony
Brodszky-Kardos szenz. slkeril operettje Vasárnap, május 5-ón d. u. 4 és p.te 8-kor Honthy Hanna fsalléptáaa11
Szökik az asszony
Brodszky-Knrdoa az Ml*, siker tl operelljo
Kedd, május 7-ón esto 8 ólakor Honthy Hanna f.lléptéveli
Sárga liliom
81ró Lajos magyar rapszódlája Péntek, m4Uus 104n aate 8 órakor
Honthy Hanna fallé|lté«eli
Vlg özvegy
Lehár Ferenc világhírt! operettje Szombat, május II-ón esto 8 órakor
Honthy Hanna falléptévsli
Maya
llarmath - Fényes nagy operettje Vaaárnap, náj 12-én d u.4 óaeato 8-kor
Honthy Hanna falléptévoli
Maya
Harmath—Féoyea nagy operettje Holyárak 30 UUérHl 4.50
Utalvány.
Ezen utalvány ellenében a Vinal SalaUa pénztára\'4€».o engedményt ad a Zalai KMSay olvasóinak.
Ntfoaatott a laptnlajdonoa Kóigazdaaád R-T. Outanberg Nyomda és DtlzalaJ Unkiadó Villalala könjvnyomdijiban, Na^ykaakain. (Fslalóa uletvazató ZalalKároly )
76. **íoly»m 100. szám
Nagykanizsa, 1938. május 4 szombat
Ara 12 fUMr
ZALAI KÖZLÖNY
Sitrkcfitöfl4r i> ki«i!ólil».ltl: Póol i „fa, Megjelenik mtoden hétköuup délután
Felelős szerkesztő: Barbarlt* La]os
F-löfizetéM i" *Vf * Szerkeaitöiégi is kiídóhivaUII lelek
fllWr.
leieloo: 78. u-
As első vihar ntin
A képviselőház megkezdte működését. Elébe a legnagyobb várakozással tekint az egész ország. A munka a reformok jegyében indult meg, azoknak a reformoknak a jegyében, amelyekkel a kormánypárt a választási küzdelmekbe bocsátko. zott. A nemsut óriási többségének bizalma támogatja a reformparlament törekvéseit, bizonyságául annak, hogy a reformcélk itüzések mennyire népszerűek.
A reformok elsősorban szociális és gazdasági természetitek, mert ezen a két területen van a legtöbb javítani és változtatni való. Az ország gazdasági és pénzügyi mefjerő. sitésc mintegy bevezetője lesz a szociális reformoknak, amelyek elsősorban a miniden rendű és rangú dolgozó rétegek fokozottabb védelmét óhajtják megvalósítani a nagytőke túlzott haszonszerzési törekvései ellen. A szociális reformok másik ágazata a birtoké löszt ás egészségesebbé télelét akarja, mert teljesen lehetetlen helyzet az, hogy csaknem három milliónyi magyar földmunkás lézengjen ebben a ha-zában, nemcsak föld, dc minden biztos megélhet éa nélkül.
A gazdasági természetű reformok megvalósítása esőién kerül majd sor az alkotmányjogi reformokra, ame. lyek arra hivatottak, hogy a ^dolgozó magyarok országának uj alkotmányos kereteket adjanak.
Természetes azonban, hogy amíg országunk belső frontját igyekszünk kiépíteni, nem feledkezhetünk meg a külpolitikáé kérdésekkel való be. ható foglalkozásról sem. Annál is kevésbbé tehetnénk ezt, mert a Jmai forrongó, változó légkörű Európa szinte mindennap uj és uj külpolitikai kérdéseket vet fel, amelyekkel nekünk magyaroknak is számolni kell, hiszen a Duna-mcden-ce az európai érdeklődés középpontjában áll, ennek a kérdésnek a szabályozása és megoldása pedig műiket a legközelebbről érint.
Az uj parlament elé tehát szinte feltornyosul a rengeteg munka s igy nem érdektelen felvetni a kérdést, hogy milyen benyomást jgycrl a dolgozó magyar polgár a most meginduló parlamenti élet első pár napjáról. Őszintén meg kell monda, nunk, hogy éppen az elnökválasztás napjának eseményei kissé elkedvet-k-nitőtag hatnak- A Ház tudvalevőleg nagy lelkesedéssel választotta elnökévé a Nemzeti Egység Pártjának eddigi elnökét, Sztrsayawky Sándort s <eza»l a legmagasabb közjogi tisztségek egyikét olyan ember kezébe tette le, akinek erélye közismert, de nem kevésbbé közismert egyemméfit és lgszaágsaeretelc J»
Elnöki működésének szinte első Perceiben tört kl az a sajnálatos incidcna, amelyről szólni akarunk. Eckhárot Tibor, a Független Kisgazdapárt vezére határozatot akart felolvasni napirend előtti felszólalás formájában, amely hivatva leli volna a Függetlon Kisgazdapárt
Ágyúgyárak Ügynökei terjesztik
a rémhíreket az olasz-magyar barátság megrendQlósórAI
Az olasz parlamentben minden képviselő a magyar revízió hitvallója — A Népszövetség nem lehet tovibb egy tudományos akadémia torzképe — Mussolini győzelemre fogja vinni Magyarország Igazságot ügyét
A német elnyeléssel szemben Franciaországnak Is támogatnia kell a magyar revízió Ügyét
Csütörtök délután tartolta meg a nagy magyar-barát olasz publicista,
Ofno Cucchettl időszerű előadását a magyar revízióról Nagykanizsán. A magas színvonalú előadást sokszor szaki tolták félbe a tetszésnyilvánítások, a taps, amire bőven rászolgált az olaszmagyar barátságnak ez az önzetlen propagálója. ,
Viharos éljenzés hangzott fel a városháza dísztermében, amikor dr. Krátky István polgármester és dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos kíséretében a terembe lépett Gino Cucchettl és fiatal, szép fele. sége. A polgármester bevezető beszédében rámutatott azokra a lelki kapcsolatokra, melyek a két nemzetet egymáshoz fűzik, majd olasz nyelven köszöntötte Gino Cucc-hettít, akit a közönség tapsorkánnal ünnepelt. I Cucchetti előadásának cjime:
útban a revízió.
Megmagyarázta mindenekelőtt Mussolini politikáját, melyet egy mondatba foglalva ugy lehet jellemezni :
míraUff sz-mbe kell nézni a
m -2leien Igazsággal és nem sZa. bad btilisükednl demokrata,. lb b:rálls és szabdűkömüoes módón,
amint ez még néhány országban szokásos. A sacro egoismo politikájának ma már vége van. Végezni kell mér egyszer a diplomáciai furfangokkal és a történelmi tettek korszakába kell lépni, amely irányt
szab a jövő eseménycinek. Idézte a Duee kijelentését: Szembe kell nézni a közgazdasági élet jeLensé\' gelvel és külpolitikánk alapja legyen : szakítás a maradisággal. Több?\' érnek két állam közötti gazdasági szerződések, mint a véfjnélküll konferenciák, amelyek siralmas eredményeit mindnyájan ismerjük.
Mennyi eredménytelen konferencia mindenütt, mennyi köauVy : olasz embernek kellett jönnie, aki belekiáltsa a világba, hogy más utakat kell keresni a gazdasági kibontakozáshoz, a lefegyverzéshez, aifegycn-jogusághoz. Ez az ember: Mussolini. (Éljenzés és taps.) ö (alapozta meg a világpolitika biztos alapJtK és azt a gazdasági alapot, hmely ki fogja elégíteni a különböző nemzeteket és amelyet a világ őszintén kiván.
Meg lehet-e változtatni a szerződéseket?
Utalt a szerződések megsértésére német részről, ami sokkal nagyobb bajt okozhatott volna, ha a többi lefegyverzett országok is csatlakoznak hozzá. Mert bár ismeretesek a Duce kijelentései, hogy a békeszerződések nem tarthatnak örökké és módosítani kell azok igazságtalan rendelkezéseit, mégis nem lehet azokat teljes egér szttkb-n megsemmisíteni Nent-z \'tközl szerződések csak kölcsönösség alapján bonthatók vagy változtathatók meg. Hova vezetne, ha minden nemzet
egyoldalúan változtatná meg sz*?^ ződéscít? A németek cselekedete a nemzetközi jogba ütközik. Ezért Genf is igazat adott a francia-angol-olasz tiltakozásnak. Magyarország nagyon jól tudja ezt (és ezért jelentette ki Gömbös miniszterelnök, hogy Magyarország nem akarja követni Németországot ezen az uton, Magyarország a fel fegyverkezés-kérdésében a népszövetségi tanácshoz fordul. Reméljük, hogy olasz barátaink segítségével el fogjuk érni célunkat, - mondotta Gömbös- És
ez a remény valóra fog "válni, biztosíthatom ÖMk-t, - mondotta az előadó nagy éljenzés közepette.
A Népszövetség tehetetlensége
A sajtó közölte, hogy ha a Népszövetség nem változtatja meg alapszabályait, akkor meg fog szűnni. Ez a gondolat is a Duoetöl eredt. Felfigyeltek reá és az egé&z vilég helyeselte. Kimutatta, hogy a Népszövetség tehetetlensége onnan eredt, hogy állandó ellentétben áll az elvont és a való tények között. A Népszövetség lénye valóban ideális, azonban a gyakorlatban aprósá. gokkal vesződik, általános érdekeket old meg egyes érdekek helyet. A Népszövetség vagy megujul, vagy megszűnik, mert nem lehet tovább egy tudományos akadémia torzképe.
Majd megcáfolta Cucchetti azokat a híreket, mintha az olasz -francia egyezmény gyengítené a magyarolasz barátságot. Az ilyen hlreszte. lések rossz hiszemüek, nem akarják
helyzetét tisztázni az uj parlamentbea. A Ház uj elnöke a hászabályok két paragrafusának felolvasásával
bizonyította b? a kisgazdapárt ve-zérének, hogy napirend előtti felszólalás tormájában nincs joga megtenni a tervbevett deklarációt. A Vérdés felől vitának helye nem volt, hUsen az elnök - amint már mon. dottuk magukból a házszabályokból olvasta tol art a két rencfclke. zést, amely eltiltja, hogy napirend előtti felszólalás keretébea bárki is másról beszéljen, mint valóban a napirendről.
Erre óriási vihar tört ki a Ház. ban, átforrósodott a levegő s az Ülésterem képe egy pillanat alatt hábargá tengerhez hasonlított. As
! egyseerü magyar polgár, akit a napi megélhetés kérdései, családja fenntartása s az élettel való kemény küzdelem sokkal jobban érdekelnek, mint minden parlamenti vihar, kissé elszomorodva és meghökkenten áll meg ennél az eseménynél. Nem botrányokat, nem személyeskedő vitákat vár a parlamenitől, a politikának nem azt a régi stílusát, amelyet oly találó szavakkal Ítélt e| Gömbös Gyula miniszterelnök szegedi mandátuma átvételekor, hanem alkotó munkát, nehéz életének meg-könnyítését s reformokat, reformokat.
Reméljük, hogy nem ez a stílus fog elhatalmasodni az uj Házban. S hogy ne ez a etilus hatalmasodjék
el, az egyedül és kizárólag Saz ellenzéken fordul meg. A többség : többség. Alkotmányos uton keresztül fogja vinni akaratőt, amelyet az el, lenzék meg nem akadályozhat, legfeljebb okos és célszerű bírálattal helyesebb irányba fordíthatja ezt az akaratot. Ha azonban az killen-zék tényleg ezt a termékeny és hasznot hajtó munkát akarja végezni, akkor a logika, meggyőzés s mindenekelőtt a higgadtság fegyvereivel hadakozzék, m pedig kemény és igazságtalan támadások buzogá* nyőval, amelyeknek eredménye csak az lehet, hogy az egy célra irányuló munka színtere helyett terméketlen parlamenti viharok szinterévé teszik a képviselőházat.
megérteni a nagy politikai és gazdasági előnyöket, amelyek egész Európára az olasz francia antantból fakadnak. Kérdezi: mikor nem tartotta be a Duoe szavát, Vagy igéretét ? Magyarországgal, Ausztriával és Bulgáriával szemben lemondott a hadikárpótlásokról. A Ducc Ismételten proklamálta a trianoni szerződés revíziójának szükségességét mindenki ellenében és ezt a véleményét meg fogja védeni az egész világ ellen Is. Az ezzel kapcsolatos
rémhíreket a SkxxM-gi/ár ftetetett ügynökei terjeszthetik. Beszélt a marseilk\'i gyilkosság után Magyarországról terjesztett rágatomhadjámtról, amelynek azonban sem Olaszországban, sem másutt nem adtak hitelt, ö taaga ls ezekben a szomorú napokban számos cikket irt Magyarország mellett (éljenzés).
Mór lobog a fiumei szabad kl-kötóben a magyar lobogó, ott leng a bécsi hajón is (hosszú !taps és éljenzés).
Minél jobban távokidunk Vereall-lestől, mondta, annál jobban kitűnik azoknak a férfiaknak mélységes tudatlansága, akik egy véres háború keserű tragikuma után bátorságot vettek maguknak annyi nép sorsa felett ítélkezni. Versailles, Neuilly, Sanct Germain, Trianon - szomorú kálvária ez, főleg OnÖkrp nézve, akikkel szemben az igazságtalanságnak párja nincsen a történelemben. Ismétli, hogy a Duoe tempója nem lankadt el az Igazságért vívott harcban• Emlékeztet Mussollnlnek Gömbös tábornokhoz Intézett sürgönyéro, a ml bizonyltja, hogy nem lehet vitatkozni a Duce hűségéről. Sokat halljuk, hogy Angliában 200 revizionista képviselő van- Uraim, az olasz parlam\'ntben minden egyes képviselő ntagyar-revizlo-nlsta
(szűnni nem akaró éljenzés). Már b budapesti rádióban elmondottam, hogy az olasz kormány feje, Mussolini, a magyar ifcvizló zászlóvivője I Elképzelni sem lehet, hogy p külpolitikában a fascisták ne követ; nék mesterüket, , a jasclsta uralom revíziós politikája mindaddig fog dolgozni, amíg el nem érte \'célját. Hogy háborút idézn." elő a revízió ? Békét, nem háborút! Azért akarjuk areviziót, hogy elkerüljük a háborút.
A német befolyás, a francia érdek és a revízió
Uj politikai Irányzatra van szükség a Duna-medencében, amelyből eddig csak Németország húzott hasznot. Az itteni kis államokat Németország fogja elnyelni. Az utóbbi Időben a német befolyás Igen erőteljes lett a Duna-medencében. Ha ez Így folytatódik, Franciaország arra ébred, hogy Középeurópa tel-jesen Németország hatalmába ke-
2AUU KOZLONT
rül. Miért nem hallgat Franciaország a jó tanácsokra, hogy bek ti-fikálja ezt a helyzetet ? Minden más népnél jobban a vitéz Magyarország lenne a legjobb gát a Pángerma-nizmus ellen s ezért Franciaország most már nem Id\'genkedhetlk a revizionista politikától, mert ez az ö érdekelt szolgálfa. Franciaország jól tenné, ha Mussolini revizionista politikáját támogatná.
Magyar barátaim, Mussolini ezerszer megjövendölte önöknek igazságos határaiknak visszaadását. A történelem korszakai lassúak, de biztosak. Bízzanak önmagukban, bízzanak Gömbös miniszterelnökben, aki biztos kézzel vezeti kor. mányukat és mindenek előtt blzzíuuik abban.
aki Önöket az elszigeteltségből kisegítette és aki továbbra ls segíteni fogfa önöket és gyöt* I mre viszi Magyarország Igazságos ügyét: blzzdnak Ohszf-országban. ,
A közönség percekig ünnepelte Cuccbettit beszéde után. A beszédet dr. Szabó Zsigmond járási tiszti-főorvos tolmácsolta magyarra.
Dr. Krátky polgármester meleg szavakban mondott köszönetet az előadásért a jeles olasz publicistának.
Az előadás kezdetén a zenekar a Giovinezzára, majd az előadás végeztével az olasz királyhlmnus2Íra zendített Schiller János tanár vezényletével.
Az előadás befejeztével a közönség háromszoros éljennel ünnepelte Cuccbcttit és feleségét.
A párizsi lapok is ellenségesen irnak a nyilvánosságra hozott szovjet-szerződésről
Diplomáciai csatára készül a kisantant a francia-orosz szerződés körül
London, május 3 Simon angol külügyminiszter az nngol alsóházban pénteken délelőtt a légi fegyverkezéssel kapcsolatban a kó. vetkezőket jelentette ki:
— Szivünkön viseljük, hogy Német, ország visszatérjen a Népszövetségbe, de Hitler magatartása erősen Aiábrán-ditó volt ebben a kérdésben. Nem akarunk részt venni kétségbeesett és határtalan fegyverkezési versenyben, de kötelesek vagyunk u béke érdekében biztosítani Angliát bárkivel szemben. Az a feladatunk, hogy közveütők legyünk, felszólítjuk tehát Németországot: mulussa meg, hogy szerepét nem
csak szavakkal, de teltekkel Ls be tudja tölteni.
Páris, május 3 A francia—szovjetorosz egyezmény szóvegét pénteken közölték a nyilvánossággal Páris ban és Moszkvában egyidejűleg. A félhivatalos lapok meg. elégedéssel Írnak az esetről, do a tób. biek határozott ellenséges hangon tárgyalják ezt a legújabb szerződést
Páris, május 3 A kisantant diplomáciai csatára készül. Titulescu pénteken érkezett Pá-risba é« ki ufcArja használni a szovjet
Legszebb imprimék, kosztüm- és ruhaanyagok
Legújabb divatú mintás és sima lenvásznak
nagy választók
SInser dlu atár uhdzban
1935, roálut 4.
—francia szerződés lehetőségeit a kis-antant javára.
Varsó nyugtalan
Varsó, oyijus 3 Varsóban meglehetős nyugtalanságot keltett a francia—szovjetorosz szerző-dés, különösen annak a kölcsönös segélynyújtásra vonatkozó része.
Kánya elutazott Velencébe
Róma, május 3 Villányt Frigyes quirináli magyar követ pénteken Velencébe utazott az osztrák—olasz—magyar külügymiuisz. terek tanácskozásaira.
Budapest, május 3 Pénteken reggel Kánya Kálmán ma. gyar külügyminiszter Velencébe utazott a hármas külügyminiszteri találkozóra. «
Nemzeti katasztrófát Jósol a Tímea Jugoszláviának
Elkoboztak egy lapot, mert nem közölte egészben Jeftlcs beszédét
London, május 3 A Times jelentése szerint a jugoszláv kormány folytatja az ellenzék üldözését Pénteken elkobozta a Politika cl-mü lapot, mert csak részletekben közölte JefUcs miniszterelnök beszédét. Ha sikerül — irja a Times — a loor-mánynak erőszak árán megszerezni a többségei, akkor ez nemzeti katasztró. fát jelent Jugoszláviára.
Igen kellemes szórakozásnak ígérkezik
nemcsak a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek Ls az I. körzeti áll. el. iskola növendékeinek május 6-án (hétfőn) fél 6 óratyjr a városi színházban rendezendő gyérfoekető&dása; A go\'n-dosun összeállítóit műsor keretében 100 kis szereplő lép fel, akik pompás betanításiam magán számot táncokat és nevelő értékű 3 felvonásos látványos színdarabot adnak elő.
A bevételt iskolai felszerelésre és a szegény gyermekek félsertésére tor-ditja a rendezőség. Tekintve a kellemes szórakozást, nem különben a nemes célt, az előadást a város megértő közönségének Jóindulatába é» pártfogásába ajánljuk.
Hirdetőinkéi
kérjük, hogy hirdetéseiket minden nap délig, apróhirdetéseket déíután 3 óráig szíveskedjenek leadni a Zalai Közlöny kktdóhlvatalában. 12-től 2-lg a kiadóhivatal nem tart szolgálatot.
A Zalai Közlöny április 90-tól naponta d. u. fél 6 órakor jelenik meg az utcán és az előfizetők asztalát* Hlrd-tőtnk javára szól a délutáni m-g jelenésnél az a körülmény, hogy mlnd-n hirdetés két napon Is foglal, koztatfa a nyilvánosságot, mert ez. után nem csak délelőtt, hanem dél. után ls árusttja a rikkancs-gárda a Zalai Közlönyt.
A kiadóhivatal
Városi
Mozgó
Május 2-tól 5-Ig. Csütörtöktől vasárnapig.
Vadnay László éa Oziffra Géza zenés vígjátéka
Ez a. villa eladó.
* salnaa kiagéazltft mOior hOlBn uwuáoii.
Előadások kezdete: csütörtök és péntek 5, 7 és 9 órakor, szombat és vasárnap 3. 5, 7 és 9 órakor. Randa* helyérak I
Nép Mozgá
Május 4-5. Kit
■ Szombat-wtaup
Gyllkoiiág a szalonkociiban
Pokoli ligalmak, hAtbo>zong»tó bOnOgji tOrtíne1, ne»el6 fergeteg. 94 vidám és Izgalmas óra a száguldó axprsaaaa.
Ezenkívül STÁB éa PM falrengetó burleszk-attrakciója:
AclualaM flcal Előadások: szombat 7 és 9 órakor.
Sivatag TIBIa Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
_ZALAI KÖZLÖNY_ _
Fagypont alatt 7 fokig süllyedt a hőmérő péntek éjszaka
Tovább pusxtitott a májusi fagy Magyarországon
1035. mijus 4.
N ugy kanizsai problémák az IPOK pénteki értekezletén
Budapest, méjus 3
(Saját tudósítónktól Pénteken dél-ben Ült Össze. Budapesten az IPOK gazdasági bizottsága Papp József országos elnök elnökletével. Az ülésen részt vettek a hét vidéki ipartestület delegáltjai, köztük Samu Lajos, a nagykanizsai Ipartestület elnöke.
Az országos értekezlet tárgysorán nagyszámban szerepeltek {rtMgyka. nizsai problémák ls. Igy többek kö-> zött tárgyalásra került a nagykanizsai Ipartestület határozata az ipar-törvény 47. §-ának módosításáról. Ezp határozat a módosításhoz vál. tozatlanul ragaszkodik, ne csak a szabó és cipő iparban, hanem min. den ipari cikkre vonatkozólag. Az értekezlet egyhangúlag hozzájárult a nagykanizsai Ipartestület határozatához.
Szóba kerültek azok a kamarai szakvélemények is, amelyek habár akaratlanul - előmozdítják a kontárkodást.
Samu Lajos arra kérte az országos értekedetet, hogy a jövő évi iparos kongresszust - tekintettel a Nagykanizsán lezajló országos ipari, háziipari és mezőgazdasági kiáltásra - Nagykanizsán rendezzék meg. /tö) IPOK ezt a íjavaslatot a folyó\' évben Nyíregyházán tartandó kongresszuson pártolólag terjeszti elő. Az értekezlet különben ls kimondta, hogy a nagykanizsai Ipartestület 60 éves fennállása alkalmából rendezendő országos kanizsai kiállítást teljes erejével támogatni fogja.
Bejelentette még Samu Lajos, hogy a nagykanizsai Ipartestület -okulva Zalaegerszeg példáján elhatározta, hogy rendületlenül kitart ama álláspontja mellett, hogy a vásártartások rendje maradjon változatlan Nagykanizsán, vagyis évi tíz országos vásár legyen továbbra is, amelyre a vidék és az prszág minden részéből jöhessenek be a kirakodók és vásározók. Olyan kérdés ez, mondotta Samu Lajos, amely ha helytelenül oldjuk meg, nemcsak a nagykanizsai iparosság, hanem a város egész gazidasági életének húsába vág. |
Frelvogel Ferencné Budapesten tölti kl büntetését
A Schencker-qég nagykanizsai fiókjánál történt sikkasztások mtatt 8 nagykanizsai törvényszék Fret-vogel Ferencné az. Caonták Margitot nyolc havi börtönre Ítélte. Az Ítélet jogerőre emeltkedése után frelvogel Perencné azzal a kérelemmel fordult a klr. ügyészséghez, hogy büntetését ne Nagykanizsán, tan-m Budapesten tölthesse kl. Ig&zságügymi&iazterl hozzájárulás "tán Freivogelné felutazott Buda. Pestre és az Ottani gyűjtőfogházban Ulti kl hátra la vő büntetését.
- Schait dloatbémutató egyik legjobb meglepetét* a helyes fazonú,
•n\'ntós műselyem ruhák voltak Anya-kiválóan tartós, az ár csak néhány P«ogö.
~ ButarváeAriáe aem tömi 1 Teljes berendezéseket rendkívül előnyös résx-tőt kuutmfoteten ls száU jJ^Kojrfela taiWmbás, Horthy
A csütörtökre virradó éjszaka után péntekre virradóra megismétlődött, sőt fokozódott a fagyos hideg egész Mu-gyarorezág területén.
Nagykanizsán a tűzoltóság meteoro-logiai megfigyelője á következőket közölte velünk:
Csütörtökön este 9 ómkor még 2 fok volt a hőmérséklet fagypont felelt. Éjjel 1 órakor már 1.0 fok volt nulla blatt s ez a legmélyebb higany-állás, amiről az állomásnak tudomása van. Magánházak ablakainak hőmérői azon. ban ennél hidegebl>et, mínusz 2 fokot is jeleztek. A megfigyelő állomás ada. tai szerint még pénteken hajnalban 5 órakor is 1.4 íok volt a fagypont alatt, de reggel 7 órakor már 1.5 volt a nulla felett.
Amit a csütörtök éjjeli fagy megkímélt, abban is nagy károkat okozott a péntek éjszakai hideg. A város belső részein a kánok kevésbbé érzékenyek, de a külső utcákban és a szal:adl>an annál nagyobbak. Főként a lapos,
alacsony1 fekvésű helyeken pusztított a fagy erősen.
Budapest, május 0 Hétfőn és kedden szomorú napja volt Egernek, az utcákat bokáigérfli hó takarta. A virágzó fákat belepte a hó, a gyümölcsösökben a fagy igen nagy kórokat okozott.
Zalaegerszeg, május 8 Zalaegerszeg környékén és a vá>> rosban a mélyen fekvő helyeken nagy kár van a gyümölcsösökben, főleg a dióban és almákban. A gai bonafélékben a rozs, majd a lucerna és a lóherében. Legnagyobb kárt Zalabcsnyő vidékén szenvedték.
80 százalékos kár Szabolcsban
Az éjjel egész Szabolcsvármegyében a fagypont alá sülyedt a hőmérő. Több helyen —7 fokot mértek. A szőlőkben és gyümölcsösökén egész éjszaka tüzeltek és füstöltek a gazdák, dfc a kár igy is 80 százalékos.
Kecskemét, május 3 Péntekre virradó éjjel . Kecskemét környékén Ls —5 fokot mértek és a fagy itt is igen nagy károkat okosolt.
s
jHMHBBHBHMnBMaK
*ir év az blzto* alap
\'j - kozma kalap
Ibo éj nyakkendő kliltieutgik.
Budapest, Károly-Mrnt 3, sarokfiilat ^■HBHHHHHHHH^
Egy quarz-lámpát hozott a Stefánia láthatatlan bálja
A nagykanizsai Stefánia nem vett részt az egyesületek nagy farsangi versenyfutásában, nem rendezett semmit. Megvárta, mig minden bá-lozás, rendezés elmúlik és akkor jött a Stefánia. Láthatatlan bált rendezett. Gyűjtő hölgyei végig járták a várost és sorra nyitogatták a jó sziveket és az erészényeket. A vá. ros közönsége megértő szeretettel fogadta a gondolatot és mindenki moghozta önkéntes adóját az anya-és csecsemögondozásnak. A láthatatlan bél azzal a kimondott céllal Indult cl, hogy a nagyon hiányzó quarz-lámpát megszerezzék a Stefánia rendelőjének. A terv sikerült. Ossacggyült 900 pengő és a quarz. lámpáját már meg ls rendelték, a napokbarn már az is beáll a sorba, hogy az emberi szivek melegéből épített Stefánia-otthonban segítsen megmenteni a magyarságnak sok olyan értékét, amelyek e gondoskodás nélkül elpusztulnának.
Bertin Agostonné, törvényszéki tanácselnök neje, a hölgygárda élén nagy érdemeket szerzett a látha-t tatlan bál sikere körül.
Egyesült erővel
A Zalai KOzlOny és 2 TÜKÖR együttes elötlzetéae
Most érkezett ide testvér|«punknak, a Tükör májusi száma. Olyan szép, olyan friss, olyan művészi és szórakoztató, hogy az olvasó nem tud betelni vele. Előfizetőinknak melegen ajánljuk, használják ki az általunk biztosított feltételekkel az együttes olcsó előfizetés lehetőségét Kiadóhivatalunk e tekintetben készségesen áll rendelkezésre.

Körutazás a tavaszba; ezt a elmet lehetne adni a Tükör májusi számának, amely szebbnél-szebb képeiben, szellemes, tartalmas cikkeiben valóság, gol kórutazásra viszi olvasóit, elvezeti Stresa szigetére, hogy — ne a világ-hatalmak konferenciáját, hanem magá. nak a szigetnek költői szépségeit tárja fel, elvezeti I^ondonba, az angol király jubileumáig s itt a politikai és társa, daltni élet romantikus külsőségeit mutatja meg, elvezeti a távoli Indiába, l»ogy megismertessen annak filmiparé, vaj. Kedvelt rovataiban most ls beszá-mol a színház és a fUm eseményeiről, a női divatról s közli A jelen század regénye cimü nagy pályázatának eredményét és díjazottjait
— íA ttMianp az iparostepOHelS-
kölábfln) A nagykanizsai Iparostanonc-iskola leánynövendékei május 5-éo, va-sárnap délután 6 óitfoor a Missziósház nagytermében előadják Kincs Istrán .A kis mama. c. vígjátékát Belépőjegyek 70 ós 40 fülér.
— Ismét nagy divat a férfi burburry felöltő. Elegáns kész mglánok ás burburry anyagok legolcsóbban Schütxnél szerezhetők be. . .. ,U ff
Most r
Női tavaszikabátot
legolcsóbban
vásárolhat, mert árainkat ■élyen leszállítottuk
. ■ t - , L. •
AruQiíx

MÉHi
2MAI KOzlXjNV
1938. nrfta 4.
A Budapesti Központi Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság
^^ (Kurkommissió) naponta reggel 8 órától este 7 óráig díjtalan információkat ^^ ad a hazai és külföldi közönségnek Budapest gyógyfürdőiről. ==
díjtalan külföldi hotel-információs szolgálat. V., Vigadó-tér 3. ——= Telefon: 81-2-80.
Szükség van-e a Balatonvármegyére?
Balatoni közigazgatás - Balatonvármegye vagy a statusquo?
Aki naponta jár a Balatonra, ;ukl naponta több fürdőhelyen is megfordul, egypár helyet kivéve, alig tapasztalhat nagyobb fejlődést.
A közhatóságok által támogatott fürdőhelyektől eltekintve, az egész fejlődés a téli hónapok nagy előkészületei dacára egypár nyaraló emelésében merül ki, mlg közintézmények csak kiváltságos helyeken létesülnek, közmüvek pedig csak csigalépésckkel haladnak.
Az egészséges fejlődés azt kívánná, hogy az elismert fürdőhelyek mindegyike kapjon valami oiyan közintézményt, amely az illető fürdőhely adottságának megfelel, miáltal az általános fejlődés megindulna, mig a nagyobb helyek már önmaguktól is továbbhaladnak.
Itt nertl fel az • kérdés, vájjon ezen fejlődést hátráltatja-e az, hogy a Balaton és annak partvidéke 8 vármegyéhez tartozik, illetve a fejlődés tempóját gyorsítaná-e az, ha Balatonvármegye létesülne.
A kérdés megvilágításához nevezzünk meg egy fürdőhelyet! Balatonmáriát I Ez a fürdőhely évek óta minden hatósági támogatás nélkül annyi/a fejlődött, hogy a Balaton egyik leglátogatottabb fürdőhelyévé nőtte ki magát. Ebben nagy segítségére van nagy vidékén nyugvó olcsó ellátása és az egyéb fürdőhelyekkel is versenyző vize, partja, homokja stb.
Kérdés most már ;
1. a balatoni közigazgatás oenlr/ lizációja lehozhatta volna Balaton-fenyvesről, 9 km-ről, a villanyvilá. gltást ?
2. elkészíttethette volna a Keszthely és Fonyód között az Ide ter-vcaett és rég kijelölt kikötőt ?
3. kiirtathatta volna a partot sze.
gélyező nádast ?
4. elkészíttethette volna a rég szükséges felüljárót ?
A délnyugati Balatonpart majdnem végig Somogyvármegyéhez tartozik és bár minden fürdőhelynek ugyanaz az érdeke, van-e mód. ja és anyagi eszköze a közigazgatásnak ahhoz, hogy az egyenlő érdekű fürdőhelyeket eggyenlően fejlessze ? Lesz-e több mód arra, ha a 8 fő- és alispán és 9 főszolgabíró helyett 1 fő- és alispán /és megfelelő főszolgabíró látja el a .közigazgatást ?
Nézetem suerint nem a statusquo a hiba, hisz a közigazgatás nem Jogszabályalkotó és önálló utalványozó hatóság, hanem az orvoslást az ország általános gazdasági helyzetének javulása adja meg, amikor egy olyan oentrális hatóság, mint a m kér. Balatoni Intézőbizottság, nemcsak véleményező hivatal lesz, hanem a szükséghez képest rendel, kezö és utalványozó hatáskört is kap.
A m. klr. Balatoni Intézőbizottság mellett van még magánegyesülés, a Balatoni Szövetség, a Balatoni Társaság, stb., de ezek is csak nagy erőfeszítéssel tudnak menetrendi javítást ugy, ahogy kieszközölni. Viszont a legjobb szándék mellett sem sikerül a tarifát a Jnal igényekhez megfelelöleg leszállítani, a balatoni körtelcfonba a környező városokat, még azokat sem, amelyek a háború előtt már benne voltak, belekapcsolta^!- Mindezen Jogos kérelmek és kívánságok, a nehéz viszonyok közhelyü Indokolá.
tésre, jóllehet a kívánságok és kérelmek a forgalmat erősen fellendítené és végeredményben a hozamot emeltté.
A kormányférfiak és képviselők a Balaton reformját hangoztatták s hisszük, hogy a sofort-progrömmal ezek meg Is valósulnak s fez összes tervekbe bele is fognak, mert a késlekedés itt mindág egy évet Jelent s ha most tavasszal p megvalósítható! el nem végzik, oz már megint a következő évre marad.
Minden beruházás hasznos itt és kifizeti magát. Ehhez nem a köz-igazgatást kell a Balaton körül cpn. trallzáini, annál kevésbbé, hisz min. de* fürdőhelynek más és más az érdeke, más a zalai és *nás a somogyi oldalnak, hanem egységes munka-
tervet, kell készíteni, azt kormányrendelettel és megfelelő anyagi eszközökkel végrehajtani és a kiadandó rendelkezéseket majd a rendek-tek értelmében foganatosíttatják Zala-, Somogy- és Veszprém megyék alispánja, főszolgabirái, Jegyzői, államépitészcti hivatalai és az alájuk rendelt hatóságok és közegek.
Hatóságokban és hivatalokban nem szűkölködünk, a vármegyei beosztáshoz a 13 vármegyében nem szabad hozzányúlnunk, hanem inkább erős központi hatalommal kell á hiányokat és mulasztásokat pótoltatni. Dr. Hoch Oszkár
Pénteken délelőtt nyílott meg a Nemzetközi Vásár
(Budapesti tudósítónktól) A Nemzetközi Vásárt pénteken délelőtt nyitották meg ünnepélyesen. Az újságírók, akik sok hasonló attrakciót láttak már, elképedve és megdöbbenve járták a vásárvárost és nem tudtak beülni attól a pompától, attól a gaz,tagságtól, attól a teljességtől, amit itt láttak.
Ijcfflztük a külföld leghíresebb Mcs-séit, — hangoztatták lépten-nyomon s elragadtatva torpantak meg minden fordulónál.
— Jöjjön, jöjjön mindenki ide, aki magyar, — mondták lelkesen — Jöjjön tanulni, hitet nyerni, Jöjjön szórakozni.
Hagyja ott mindenki a Inunkahe-lyét néhány napra és jöjjön, siessen fel Budapestre, utnely most valóban a csodák városa. Zsúfolva minden, mégis elfér mindenki s a lázban, amely ott ég most minden magyar szívben, a legszebb érzés: — a büszkeség érzése lobog, hiszen minden magyar érzi, hogy része annak a munkáwk, amely. n«k eredményei a vásánon tárulnak or. szAg-világ Bzernei elé.
J&jjsaek lel • hölgyek és ftézsék meg, hogy amit szivük csak kívánhat, •mire sz életben cstk seftkségák bbM, az minden itt van maradék rjélkül és csodálatosan tökéletes kivitelben. 2000 íőváPosi nőiruhakészitő versenyzett á®oa, hogy a vásár dJivatrcvüjén a lég.
csodálatosabb atodeilujdonsáKokal mutassák l>e, toalettekben, ruhákban, pyamákban, fürdőruhákban. Kalap, cipő, ékszer, uj illatszer-kreációk, háztartási cikkek, kézimunkák olyan káprázatos kollekciókban kelletik itt ma-gukut, hogy oz még a .csodánál b több.
Jöjjenek fel » férfiak M /léziék meg, hogyan tehet olcsón esaládiházat építeni, ismerkedjenek meg a sport minden elképzelhető eszközeivel, cso. dálják meg a repölőkiállitás megdöbbentően szép csarnokát, nézzék meg á vásár sportarénájában az uttétiksi, a box- és birko*óverseoy«ket.
Jöjje»íek M a gyermekek, akiket íjaimé r bácsi vér és szórakoztat s vásár területén lévő aveeeváfosbSa, ahol apró pavilonokban maguk a gyermekek lesznek az eladók és a vevők is.
Jöjjenek fel as iparosok és jójjcacfc fel a kereskedők, akik Itt találnak mindent, amiből tanulhatnak, amire csak szükségük lehet.
Fel kell most jönnie budapestit mindenkinek, megnézni ezt a vásárvárost, amint itt áU o mngs mamrmtt-csarnokaival, helyet ad\\* minden m»-gyar ipari terméknek, de helyet adva a vidéki városok, valamint Francia-. I-engyei- é» Olasz-országok, Aiurfria, Kgyjáom éa a liaUi-államük mádén
ntt a tavaszi nagy selyem árusítás a Filléres Divatüzletben.
Eladásra kerül: sok vég kifogástalan minőségű 90 cm. széles sima crepdeschin, kis szál hibával, minden szinben méterenkint P
sok vég mintás crepdeschin, legújabb minták és tupfok, minden szinben, príma minőség, 90 cm. széles méterenkint P
Nagy tétel marocain, minden szinben, teljesen hibátlan, nagyon jó minőségű áru, 90 cm. szélességben méterenkint P
Paplanbrokát 140 cm. széles, príma minőség, minden színben, legújabb minták,
méterenkint P
Ezenkívül nagy mennyiségű crepaelyem, Hokon, resista, cloqué, taft, minden színben, legújabb kimintázásban, reklámáron.
* —iywi»mnki.r黫eMaaáeeiwláthat* ápwg|«»i*«»ei. pj||£[gj Divatüzlet
1*70 árban
2 35 árban
270 árbw 4 00 árb«»
Kérjük vételkényuar n
ralilárwlnt
■gtehtetoal.
1835. málui 4
A vásáron kivül Is utazásra csábit is hívogat mosl mindenkit n tavaszi lámpában ragyogó Budapest. Rcnge. tog vidéki és lfAlföldi érkezeit már Pestre s sacrle a fővárosban egyebet s<-m hallani, mint az idegenek clfa. !»n itatását. Pest megtanulta végre, ho. gvan kell idegent, legyen ne vidéki magyar, vagy távoli országok fia, f0. gadni, vendégül látni, örökre meghódi. tani. Már is fcl kell jönnie
Pestre mindenkinek. Kiélvezni a fövá. rosi szórakozások teljességél és nzt aj olcsóságot, amely kellemesen lep me^ mindenkit.
RÁDIÓ-MŰSOR
17.45 SebÖk Stefi énekel. - 18.90 CivoTsirótanrolyam. - W Sportközle. mények. - 19.20 Vígjáték « Stúdió, ban. «l\'róbaházasság.» Énekes vígjáték 3 felvonásban, irta Gerő Károly. Hádióra átdolgozta és rendezi Náday Itóla. — 21.25 Hirek. — 21.45 Herz ijli zongorázik. — Olcljváry
Odún előadása a lengyel irodalomról, ü. Adriány Ilona snval. — 23 Az operaházi zenekar. - 00JXS Hirek.
Bu(*pt* n.
18.25—19.40 Budapesti Koncert Sza. ionzenekar. — 10.50 Budapesti miniatűrök. Cs. Szabó László eiőudása. -20.40 Hirek. — 21 Cigányzene. -22.03 Időjárásjelentés.
Béc*.
20 Resnioek: Donna Diana, vigopeta 3 felvonásban. — 22.10 Srammel zene. ~ 2125—1 S/imfónikus lomerek.
fctdapWt, SUfflM.
C.45 Torna. — Utána hanglemezek.
- 10 Hirek. — 10.20 Ezer szóval a világ körűi. (Halász (lyula.) — 10.45 féta a Botanikus-kertben. (Selineider József.) — 12XB Weidingec Ede sza. lonzenekara. — 12.30 Hirek. — 13.10 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.15— 14.30 Rádióüzenetek a Nemzetközi Vá. sárból, - 14.40 Hirek, árak. — 15.30 -10.40 Rádióüzcnctek a Nemzetközi Vásárból. - 16.45 Időjelzés, hírek.
- 17 Hanglemezek. — 17.25 Szán-házasdi. Vt^szary Pinoska csevegése.
18 A debreceni Kollégiumi Kántus ét a sárospataki kollégiumi kórus együttes hangv«rsenye. - 19 Hibahelyek az antennától a hangszóróig. Zakariás János előadása. - 19.25 Cigányzene. — 20.20 Kit és mit idézek. l)r. Bánóczi Dezső előadása. - 30.50 Kgy óra vidámság. Rendező Uyar-matby Sáaéor. - 22 Hiwk. - 22.210 A Budapesti Hangverseny Zenekar ■ Bécsi-estje, a Vigadóból. - 23.15 Heinemann Sándor Jazz-zenekarának műsora. - 4*05 Hi«k.
llMfcfBÜ 1L
13.30—14.30 Állástalan Zenészek Szimfónikus Zenekara. - 17.05 Tsrkas Kdit: Missziós üzenetek.
18.30 Mezőgazdasági félóra. - 19.05 —20.10 A Nemzeti S*ak>u kuUuiestjé-nek\' közvetítése. — 2050-21 Lukács Sári énekei. Népszerű német, olasz, ismeretlen magyar háborús balladák és Tiszaparti népdalok. - 21.10 A Ruda. pesti Hangverseny Zenekar fBécsi.esl-jc. a Vigadóból.^
Béét.
12 Állástalanok zenekara. Szórákoz. tató zene. — 14 Kenzl-lemczck. — 15.20 Weringi férfldalegylet. - 17 Fu. vószene.
17.55 Cartiso-lemezek. - 20.25 Ka-rintiai.esl zenével. — 22.20 Rádiózene. kar Battistiz \'tenorral. — 21 Siebert-négyes szórakoztató aene.
ZALAI KÖZLÖNY
ta&tfeQévesKegztoláByl
1US IMI:
A modern magyar költészet egyik legkiemelkedőbb köllői profilját mutatja Kosztolányi Dezső verseinek összegyűjtött kiadása, ligyike ő azoknak a keveseknek, akik azj igazi, euró-|>ai értelemben vett emelkedett szellemiséget képviselik irodalmunkban. Kosztolányi valódi literátor, a szó leg. nemesebb érlclmélten: minden izéljen iró. Talán Tíazinczyhoz hasonlítható a nyelvnek, a költöi magyarságnak az a szenvedélyes szeretete, ameUvel uj kincsekként tárja föl u magyar nyelv rejtett szépségeit Szavak, rimek, versek — mind hajlékony művészetié nemesednek az ő tolla alaiL ösztönös biztossággal és finomságában rejlő nagy erővel használja Kosztolányi a versmüvészet kényes eszközét.
Régen romantikus képzetet avatta a költőt jóssá, a hétköznapokon túli élet papjává; ma, amikor fokozott szükség van minden kulturális érték igazán hivatott mcgtcstesitésérc, aka. ratlanul, öntudatlanul is az irodalom papjává avatódik mindaz, aki ki mer állani a művészet és szel k-m védelmében.
A .Négy fal között, indulásától a
panaszain* keresztül Koszloiáuyi leg-«Szegény kisgyermek, és «Bus férfi ujubb verséig egységesen felívelő költői pálya tárul föl előttünk.
Kosztolányi Dezső m» ötvenéves; ennek a rélszázadnnk költői termése kerek egészet mutat, költői eredménye egy értékes és Ízig-vérig elhivatott élet-nek, melyben egyesül u két nagy hullámlv: Élet ós Irodalom.
Kosztolányi Dezső összegyűjtött költeményei megjeleni a Révai kiadásban, ára\'egészvászonkötésbcn P 4.80.
Bélyeggyűjtők figyelmébe
Mindazok a kanizsai íclnött bé-lyggyűjtSk, akik szívesen wnnének részt egy lllatellsta asztaltársaság megalakításában, Bziwske<fyenek cl. műket leadni a Zalai Közlöny szer-krsztöségében. Cél: megszervezni az anyagi áldozat nélkül, vagy minimális áldozattal való gyűjtést, érteke, sltcnl készleteket és csere anyagot, általában: - megtanulni a sportszerű gyűjtést, a komoly íllaléllit. Az asztaltársaság tagdíjat nem saed.
Surányi Miklós
á LELKED A TIÉD
IET0.EI A
Valamint az apákhoz és anyákhoz, akiknek aggodalomban reszket a szivük a húszévesekéit, söt általában STtodttJdhaE, aki kétségbeesve gondol a magyar fiatalság jövendőjére.
Háfcora *• Mkt - Az a#ifc fial, a basi-évtHk — A mit leáay - A hataloa A harc: A magyar rcnakaance. A magyar
pápajelölt Franciaország magyar marsallja. A Dardanellák hőse. A legvitézebb huszár. Nagy Prigyes huszárjai Magyarok ai olasz szabadságért Lincoln Ábrahám magyarjai. Olimpia. - A MM - A t«*a: Akik Innen indultak el. Magyar műterem Párizsban. A magyarok szimfóniája. A magyar impresszionisták. A két Bélyai. A dardzll-lingi síremlék. Az elsők... A munka - A pénz: A koldusdiák. Vándorkereskedőből hercegek apósa. Az építőmester. A nyomdász. A cukrász. A keramikus. A timár. A mészáros. A kardeaiszár. A sörfőiő. -Magyarok fe a Nagyvilág s A dervis Szabó-legényből indiai kormányzóhelyettes. Mada-.iUr királya. N4gy világiész hőse. A
külföld magyarjai, ■wt J«l«rt «a« I. Af HM
Megtekinthető minden könyvesboltban.
81*(Kl ti WÓLFWEB UABÁBÁ.
Minden pengő veszteség a nemzetnek, amelyet külföldre visz ki a gyógyulásra és üdülésre vágyó magyar kOzQnség
A főváros legújabb attrakciója a Budepestl Oyógy- és ÜdDIÖbelyi Bizottság Vígadó téri aj otthona
A magyar külkereskedelmi mérleg veszteség-oldalának é\\41»edek óta leg. szomorúbb adatai közé tartozik az a temérdek millió pengő, amelyet külföldön kőit el a gyógyulásra és üdülésre vágyó magyar közönség. A külföldiek, akik fővárosunkban megfordulnak, nem győznek eleget csodálkozni azon, hogy a távoli országok gyógyfürdőibe és üdülőhelyeire hordják pénzüket a magvarok, holott ilt-hon, az ország szivében, a gyönyörű Budapesten ősidőktől fogva felbecsül-lietetleo értékű hőforrások és ásványvízforrások kínálják a pihenésre és gyógyulásra váróknak dus Jdncseikrt. Olyan nagy gyógyhatású kincsek ezek, amelyeknek szinte sehol a világon nincs párjivk s u mi publikumunk túlnyomó részben eddig mégis behunyt szemmel, süketen halad tel a természet e nagyszerű csodái előtt.
Az elmúlt héten avatták fel lélekemelő ünnepség során a Buidapeflti Központi Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság Vigadó-tér 3. szám alatti hatalmas, káprázatos uj helyiségeit, amelyek előtt azóta százával tolong a kíváncsi pesti közönség, mert ez a modem por. táléju, építészetileg kivül-belül pompás alkotás egyik legvonzóbb látványossága a fővárosnak. A pazarul kiképzett lie-lyiség, amely valóban méltóan repre-zentálja a rohamosan fejlődő Buda-pest-fürdővárost, nemes célok megvalósításáért való munka színhelye. A legkiválóbb szakemberek .vetlek rószt n bizottság munkájúban. A bizottság ügyvezető igazgatója, Szviezsényi Zol. tán miniszteri tanácsos, u fűrdőügyek legkiválóbb és elismert szakértője, aki. nok hivatott irányítása mellett a kitűnő tisztviselők egész légiója dolgozik, liogy Budapest.fűrdővárost külföldön és \'belföldön egyaránt népsrerüsltoe. A Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság a legnagyobb készséggel áll a vi.lóki kö. zönség szolgálatára. Az iroda reggel 8 órától este 7 óráig díjtalan inforniá. dókat ad a közönségnek Budapest gyógyfürdőiről, ezenfelül ugyancsaK díjtalan külföldi holeUnfórmádós szol-
gálatot tart fenn. Ha a magyar vidéki publikum levélbeli információt akar, egyszerű R*vclezőlapon előterjesztheti kérdéseit, nmelyekftj posiarordwKával kimerítő felvilágosításokat kap.
A Gyógy- és üdülőhelyi ftitottság munkájának sikere komoly nemzeti ér. dek: fel akarja végre fedezni Buda. pestet u mi számunkra is, akik — ngy látszik — eddig nem ismertük és nem méltányoltuk eléggé.
4-*
A fcIMaat oMkkff^e, ImW-
Jebb nébáay JdentéMelen sáp«r« az éjjeli fagy kissé csökken, a MpjnüÍ Moáraéklet tavibb fokozódik.
Székrekedésül, gyomorrontás-ntl, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, máJduzvMlnil, MÉrtódu-■áaiI, lejtáJátnál, álmatlanignil, á\'tallnos rosszullétnél Igyunk reggel éhgyomorra egy pohár termé-8Mle8 „Ferenc József keserüvizet.
Előfizetőinket
kérjük, hogy tmctiH^en a déUikhU
megjelenésre való áttérés követkéz, tében a Zalai Közlöny kézbesítésében zavarok állnának be, egy-két napig, mlg a klhordá-(jórda az Ml munkabeosztásba IxUeeŐkkvnlk, tü. retemmel lenni szíveskedjenek. Mtn. d°n panaszt kérünk jelenteni a kiadóhivatalba (tel. .78.), ahol mtnden panaszt azonnal -orvosolnak és a kézbesítésre vonatkozó minden ki. vánságot lehetőség s&rtnt Igyekez. nek teljesíteni-
A héadóMvatal
Nagy seiyennr a Filléres Divotüzlelben!
ZALAI KÖZLÖNY
1936.
ml|u« i
Mozgószínház ez a villa eladói
Ismét magyar film fut a Városi Mozi műsorán csütörtök óta. fis Joggal hozzátehetjük, hogy jó magyar film. Sőt Jobb magyar filnfc
A kanizsai közönség egy kicsit el van kényeztetve. A legutóbbi mágyar filmnél is különféle kifogásokat kerestek. De nagyon mellé fogtak. Egyben igazuk van, hogy itt nincs szó irodalomról. De ezt senki sem állítja. Mit akarnak ezek a könnyű kedves magyar darabok? Szórakoztatni. Ennek a célnak pedig tökéletesen megfelelnek. Mert aki azt mondja, hogy nem szórakozott azalatt a két óra alatt, mig megnézte, abból rosszlndu. lat beszél.
tEz a villa eladói fényes bizonyítéka annak, hogy a magyar filmgyártás megfelel céljainak. Bár a pesti kritikák egy réssé érthetetlenül elvCsz-szőzte a filmet, mert uj utakon haladt — uj prodocer, uj főszereplő, uj rendező, — mi leszögezzük, hogy ez a film egy nagyon kedves és hangulatos, nem sablonos meséjü, Jó magyar film.
Csikós Bózsira szeretnék ráfogni, hogy tehetségtelen. Nem igy van egészen. Hogy nem egy uj Gaál Francival állunk szemben, azt tudjuk, de nagyon kedves, temperamentumos és egyáltalában nem látszik meg rajta, hogy kezdő. Verebes Ernőről jiem is kell szólnunk. Kifogástalan. Kabosés GÓBou ismét remekelnek és unnyi vidám |>ercet szereznek, hogy a közönség fáradtra nevetheti magát.
A többi szereplők Is a helyükön vannak. Turay Ida helyes, Berky Iili, Pcthes, Keleti nagyon jók. Somló István geugsterén a kezdők fölénytclen-sége kicsit meglátszik, de igy is ügyes.
Vadnay László és Cziffra Géza meséje kedves, fordulatos és újszerű. Hangulatos zenés vigjáték ez a film, amelyet Cziffra Géza rendezett nem minden tehetség és .ötlet nélkül. Aki Irodalmat akar, annak nem ajánljuk, de aki szórakozni, jókat nevetni kíván, az nézze meg ezt a ^nagyar filmeL
Külön meg kell emlékeznünk a ki-sérőmüsorról is. Három pompás amerikai rajaos trükkfilmet látunk, amelyek közül a szép színes Bababál
aratott igen nagy sikert, grdemes meg. nézni o-t a kétségtelenül művészi tökéletességű színes filmet.
nitjT^VVVVVlW-rt*!* m m " ^^^^^
Bojkottálnak a borbélyok minden üzletel, ahol filllet-pengét árusítanak
Országos mozgalom indul Nagykanizsáról az Onborolválkoz&s ellen
Érdekes, ülést tartottak a nagykanizsai fodrászok és borbélyok. Az ülés a hevesség és izgalom jegyében zajlott le. Tárgysorozaton szerepelt ugyanis a fodrász és borbély iparosok súlyos helyzete és ennek során szóbakerült a Gilett-penge ügye is, amelynek terjedése a férfi közönség sorában veszélyezteti ennek a nemrég még virágzó iparnak a fennállását. Izgalmas felszólalások után a szakosztályi ülés |kimon. dotta, hogy a nagykanizsai Ipar-
testület fodrász és borbély-ipari szakosztálya országos mozgalmat indit a Gillet-pengék bojkottálására. Kimondották, hogy bojkott alá veszik azokat az üzleteket, amelyek ezentúl a Gillet-pengét árusitják. Kimondották, hogy egyidejűleg megkeresik az ország összes Ipartes!-tületeit, szakosztályait ós az összeg ipari érdekeltségeket, hogy tegyék a nagykanizsa szakosztály mozgalmát magukévá és hasonló határozatot hozzanak.
160.000 pengd jövedelem csökkenés melleit 3.200 pengó felesleggel zárait Nagykanizsa háztartásának zárszámadása
A városi számvevőség lezárta Nagykanizsa város mult évi háztartásának zárszámadását és a képviselőtestület számvlzsgálóbizotlsága dr. Weisz Lajos elnöklete alatt megkezdte napokon át tartó munkáját, minden egyes tétel leggondosabb felülvizsgálatát. Máris sikerült a városi gazdálkodásról és a város anyagi állapotáról nagy vonásokban tiszta kéi>ct megállapítani. A megállapítás a város minden polgárát a legnagyobb megnyugvással töltheti el, mert minden aktából, számadatból kitűnik, hogy a pénzügyi bizottság, a képviselőtestület, a megye, majd utolsó fokon a minisztérium lefaragásainak ellenére, a bevételek és jöve. delmek szinte példátlanul álló csökkenése ellenére a város vezetősége eredményes munkát végzeit, ho^y a háztartás egyensúlyát póladó-emclés nélkül rendben tartsa.
Jm
A város mult évi háztartási előirányzata 1,600.000 jxmgő körül volt. Más hasonló városok költségelőirányzatához arányítva már az ilyen keretek közt mozgó költségvetés is mestermü volt, amihez pagy város-szeretet szük. séges és főleg az adó-alanyoknak a M-hetőséghez mért kímélése.
A takarékos, lelkiismeretes gazdálko. dás eredménnyel járt, a város súlyos helyzete ellenére is sikerült elérni, hogy a félve várt pótadóemelés helyett mintegy 3200 pengő megtakarítást tud felmutatni a városi zárszámadás. i r
A számadatokból meg lehet állapítani, hogy az elmúlt évben mintegy 160.000 pengőre rug a városi jóvedel. mek visszaesése. Elsősorban visszaesőit a forgalmiadó, valamint a bor-, hus- és egyéb fogyasztási adók ugy, Tiogy nagy erőfeszítéseket kellett ten-
Üzlet-áthelyezés.
Tisztelettel értesítem mélyen tisztelt vevőimet, hogy
oukorka-azememtt
Horthy Mlklói-ut 29. sz. alá
helyeztem át.
Kórom mélyen tisztelt vevőim további szlvea támogatását.
Kiváló tisztelettel
Klein Simon
ni, hogy ilyen körülmények között egyensulyben lehessen tartani a város háztartását. Nagy segítség volt etórcn, hogy a polgármester utánjárásának eredményeként a levételi csökkentsek ellensúlyozására sikerült 80.000 pengő államsegélyt kieszközölni Nagykanizsa város számára. Ez az összeg, mint-egy 20 százalék pótadónak felel meg, amitől sikerült a város polgárságát mentesíteni.
UJ tárgyalások Indultak a nagykanizsai vágóhld-modernizálás ügyében
Akták és újságcikkek rengetege foglalkozott már az évek folyamán a nagykanizsai sertésvágóhíd, hütö és egyéb korszerű átalakítások meg. valósításának ügyével. Bármennyire a parancsoló szükségesség diktálja a tengerikigyóvá vált tervek kivitelét, - hiányoznak hozzá az ianyaglak Most újra szőnyegre került a kérdés. A napokban ugyanis itt járt dr. Kertész Lajos kerületi állategészségügyi felügyelő és beható tanácskozást folytatott dr. Krátky István polgármesternél, aki viszont felvette újra az összeköttetést illei tékes helyen a fedezet biztosítása érdekében. Nagykanizsa érdekelt iparosai, de az egész husfogyasztó közönség is kíváncsian várja az uj tárgyalások eredményét.
— Nyári (akarók, paplanok, szőnye-gek dus választékban Singeméi.
A Magyar Divatcsarnokban
milliók vására.
A Nemzetközi Vásárra iövöket vária
d lesszebb mim áruház 550 alkolnuzottlo.
A Magyar Divatcsarnok végtelen kirakatsora a leghűségesebben tükrözi vissza a női-, férfi- és gyermek-divatot, szolgálja az egyén, a család
és a köz kulturszfikségletét.
fl Magyar Divatcsarnok kirakatai Rákóczi-Ut 70, 72, 74, 76. számú épületekben, az Alsőerdösor-utca és a Szövetség-utca között húzódnak végig. A Magyar Divatcsarnok I. számú bejárata a Rákőozí-ut 74. számú épületben van, ahol az alagsorban, a földszinten, a félemeleten és az első emeleten van árusítás. A !l. számú bejárat az újonnan átépített és gyöuyórü belső panorámát nyújtó Rákóczi-ut 72, számú épületben vnn, ahol az árusítás a földszinttől a negyedik emeletig folyik. Ez épllletben négy felvonó bonyolítja le az állandóan hullámzó nagy forgalmat
ü ím IMIIM Itent 72-74. síin írtál palotái i Kiüti piljiitaríil 2! prtiji Mftn M\\\\
1935. mtlm 4
ZALAI KÖZLÖNY
T
ffi? DELKfl-cipőt
NAPI HÍREK
NAPIREND
■éjM 4, szombat
Kómal katoHkua: Plórlád Prnteilina:
Plóríán. Iir.s IJar bő I.

Oyógysieitjlll éjjeli szolgálat c hónap „Fekete sas* gyógyszert!! Fő-
nt 6. és a klskanlasai gyógyszertár.
• \'
MoxJ elősdáaok hétkOanap 5, 7, 9,
már éa flnnepnap 3, 5,7 és 9 ómkor. •
GőztUidö nyitva reggel 6 órltól este 6 óráig (bétlő, szerda, péntek délutáu, kedden égési nap nőknek).
_ (KNUépMés) A kormányzó juhi-Icuma alkalmából dr. Kuhár Ottónagy. kanizsai ügyvédet, volt emléklapos tÜ. zérfőhadnagyot tüzérszázudossá lép. telte elő a harctéren szerzett vitéz magatartása ós a polgári életben tanu. sitott példás magatartásáért.
- (Tfeztl éiteke/loi ■ főszolgabíró. sáfttfi) A nagykanizsai járási főszolga. bíróságon szombaton délben tiszti értekezlet lesz dr. Lontay Alán já-rási főbíró elnöklete alatt, amelyen a járás összes jegyzői é* tisztikara részt vesz.
- (A hétfő WU habgventtfd.venO
melyet a zeneiskola tanárai rendeznek a népművelési ^pkció keretében Bach és Hftndei emlékére a már Jelentett miisorszámokon kivül előadásra kerül még Hándel Messtósának egyik áriája, melyet UJfalussy Erzsébet énekel. F. Garal Margit Bach közismert és közkedvelt Adagio-ját és Hftndei egyik Bourré-Ját játsza gordonkán. Bc. lépődij nem lesz.
- Májusi költözködésre szfayegek, ertztontakarók és divatos függöny kelmék nagy választékban, leszállított árban Goienszky Divatüzletben.
- (A kapásul ke«»k:-<Win»s ák) lé-lekemelő hazafias ünnepélye zajlott le tegnap a hősők-temetfljében. Az Iskola ifjúsága, élén a tanári karral, kegyeleti ünnepélyt rendezett a becsű, let mezején hősi halállal elhunyt hő-sók emlékére. Az Ünnepélyt nagyobb számú közönség, az intézet növendékeinek hozzátartozói is végig nézték. A megható ünnepély a Himnusszal kezdődött, amit az intézet énekkara »<fctt elő. Harsány! Mihály II. oszt. & Balogh István IV. oszt. növendékek alkalmi költeményeket adtak elő haza. Has szivük fiatalos hevével. Az ün-oepély kimagasló pontja volt Surányi G)\'ula tanár emlékbeszéde, aki szívből »zivhez szólóan adózott az ell.unyt bősök emlékének és a magyar haza Wláját tolmácsolta piros betűs szavakkal az áldozatos hazaszeretet vér-"nuinak. Az ünnepélyt az. Intézet ^ekkarának Szózata fejezte be.
- (A Nsgjlili|nftilal PkirMs Dlák-•rtrrtnég) év iren^ közgyűléséi május hó 4-én, szombaton délután 6 érakor tartja a reálgimnázium tanács. Jermében. A* elnökség kén a Uflokst,
a közgyűlésen minél többen "^jelenni szíveskedjenek.
- Gyermek trtns coat kabátok, lcányka kabátok minden méretben na-«y°n olcsó árban kaphatók- SchüU Áruház.
— (A mieWtola »«ferdul növendékhangversenyének) műsorát alsóbb ós felsőbb osztályú növendékek mutatják be változatos keretben. A műsor különféle stilusu szerzők munkált öleli fel változatos összetételben. Belépődíj nem lesz. A rendezés költségét önkéntes ildományok fedezik.
— Legújabb nyárt férfi szivetek, tropikálok és ruha vásznak nagy választékban, leszállított árban Golenszky Divatüzletben.
— (A <Klff-Kabyl> asztaltársaság) ezúton értcsiti tagjait és azok barátait, liogy május havi rendes összejövetelét az ipartestületi székház írégi Polgári Egylet) vendéglőjélxm 1935. évi május hó 4-ik napján délután 7 órakor tartja. »
— lAgujabb selyem poupline és tropikál inganyagok, színtartó pyamák» és ruhakelmék nagy választékban — Slnger Divatáruházban.
— Bajor Gizi szobrát most mintázza Kisfaludy Stróbl Zsigmond. Karinthy Frigyes képes riportban számol l>c az érdekes művészi eseményről a Szin. házi filét uj számában. Az eheli Szin. házi filét nagy kézimunka melléklete bemutatja a legújabb párisi kézimunka modelleket, \\
— Ml»tá« selyem, szóvet, grenadln és lenvászon újdonságok megérkeztek nagy választékban, olcsó árban Golenszky Divatüzlet.
— A Magyar Müvé*w4 legújabb száma a Nemzeti Képzőművészeti Kiállítást mutatja be. Farkas Zoltán Jellemző irása mellé a képek egész sora csatlakozik .melyek a kiállítás értéke, sebb alkotásait szemléltetik. A legelső külföldi művészeti orgánumokkal egyszinten álló, népszerű és külföldön is igen elterjedt, a mélynyomásos Képek százaival díszített, kitűnő magyar folyóirat előfizetési á/a negyedévre 7 pengő 50 fillér. Illusztrált tájékoztatót küld a kiadóhivatal: Budapest, Er-zsébet-kőrut 7.
— Ttnnlsi és sport ruhára való anyagok legújabb minőségben megér-keitek Singer Divatáruházba
— As Odol májvlzbfln a hatásos Odol fertőtlenítő anyagokon kivül hirhából készült kivonat is van, ami igen hatásos anyagnak bizonyult a fogak meglazulása és a íoghus vérzése ellen. A mirhát erre a célra már ezer év óta használják.
— Gyönyörű nyári ruhaanyagok sxinpompáB változata várja a vevőközönséget a SchüU Áruházban.
SPORTÉLET
Szekszárdon játszik vasárnap az NTE
Délnyugat válogatott futballcsapata vasárnap Pécsett játszik a £zeut Korona Kupáért fiszak válogatottja ellen. Vasárnap tehát nem lesznek bajnoki küzdelmek, csupán az NTE ját-sza le emaradt futball-mérkőzését a Szekszárdi TSE ellen. A szekszárdi csapat saját otthonában nagyon komoly ellenfél, a PEAC, KPAC és SBTC ellen az ősszel győzött, a PVSK, DVAC, DPAC és Turullal pedig dőn-tétlenül Játszíott.\' Bár tavasszal kissé visszaesett formájában, de vasárnap a Zrínyi ellen Is láthattuk, hogy még Nagykanizsán is egyenrangú ellenfele tudott Jbcnnl a Zrínyinek. Nagy fel-adat előtt áll tehát az NTE és bár jelenleg jó formábim van, mégis nehéz küzdelemre van kilátás.
Ha nr. NTE ezen mérkőzését meg-nyerné, ugy pillanatnyilag a bajnokság élére kerülne. A csapat szombaton ebéd után a háromnegyed 2 órai vonattal indul Szekszárdra.
Murakeresztur, május 8 (Saját tudósít foki ói) Az utóbbi hetek azt mutatják, hogy a fezarvas-marha exportban nem történt nagyobb eltolódás. Hetenként átlag 50-60 vagon szarvasmarha hagyja el Murakereszturon át az országot az olasz p acokra. A buzaforgalom a mult hetek lendülete után egy két hét óta megcsappant. Azelőtt hetenként 300 vagon buza is kiment az országhatárokon át, most heti 100 vagon indul- Valószínű azonban, hogy rövidesen ismét erőteljesebb lesz a buzakivitel. Burgonyából április elején heti 26 -80 vagon ment külföldre, ma 15-20 vagon és ez is tovább csökkenik. Cukor mindössze 10 vagon ment ki Murakereszturon át. Ugyancsak csökkent a magyar vasáru, a magyar gépek
A kereskedelraisták torna-ünnepélye
Mint a mult években, ugy iaz idén is a kereskedelmi iskola rendezi meg először évzáró tornaünnepélyét.
Esztendők óta örömmel várja egész Nagykanizsa város sportkedvelő társadalma a kereskedelraisták bemutatóját, melyen a szakszerű vezetés mellett a lelkes és buzgó diákcsapat évről-évre szebbet, ujab. bat és tökéletesebbet produkál. A zenés szabadgyakorlatokon kivül külön figyelmet érdemelnek az iskola tornászai, kik az országos középiskolai tornászbajnokságban is az elsők közé torászták fel magukat, talajtornászaik, látványos gúláik és atlétáik is.
A tornaünnepély május 6-én dél. után 4 órakor lesz a Zrínyi sportpályán az egész város érdeklődése mellett.
kivitele, mindössze a Gans-gyár szállított kl néhány vagon gépalkatrészt, cséplőgarni túrát Olaszország, ba. A többi kiviteli cikkek nagyon visszaestek.
Ali ez azonban talán még nagyobb mértékben a behozatalra, itt a nyers pamut vezet. A déligyümölcs inváziója lejárt, úgyszólván megszűnt. Olaszországból az első vagon cukorborsó ment át Murakereszturon budapesti rendeltetéssel. Nagy mennyiségben jön be ni \'or szágba az újpesti Wolfner-gyár ré szére bőr (cserző) anyag Indiából Olaszországon át, van olyan hét, amikor több mint 80 vagon fut bc. Ezenkívül bejön még az országba részint Ausztriából, részint Jugoszláviából fürészelt fenyő hej 7-8 vagonnal. A többi bejövő áru és anyag elenyészően csekély, ami külkereskedelmi mérlegünk szempont. Iából üdvös is.
Klatfjs s laptulajdoaoi KOlfa/daiftfi «t. Qutenberg Nyomda és Détzalai Lapkiadó Váltalati Nagykanizsán. Felelői Idadót Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. txám.
a LALÁI KÖZLÖNY
boréiul
. ZALAI KÖZLÖK
ítmj./fll. mát
rarmetommt o pésdrolmű^/
„HELLAS"
harisnyagyár reklám harisnyája
PT28
Egyedárusltó
RITTER Divatéruház.
KÖZOMZDASÁG
Megszűnt a déllgyflmOlcs-Invázió, helyette primőrök jönnek be Olaszországbél
A miirakereutari export-import forgalom
ZALAI KÖZLÖNY
állami
•8 millió deficittel sárul* költségvetés
FaMnyi hétfőn mondja el É kölíségvetérf expozét
Budapest, május 3 A képviselőház pénteken délulán tartott ülésének egyetlen tárgy-pontja volt a jjazdaságl bizottság jelentése a költségvetésről.
A mult évi költségvetés 00 millió deficittel zárult, azért az uj költség-vetést bfasonvos megtakarításokkal kel-leU fesscíUÚUni.
A Héa legközelebbi ülése hétfőn délután lesz, ezen az ülésen terjesztik be az uj költségvetést Akkor mondja el Fablnyl pénzügyminiszter expozéját A képviselőház j^aKdAsógi bizottsága pénteken délelőtt ülést tartott, amelyen ■ Jövő évi költségvetést tárgyalták. A költségvetésben n képviselői fi. zetések és lakbérek 2,13X620 pengővel szerepelnek. r,
A képviselőház
második viharos ülés,- fél 5-től 7 óráig tartott csütörtökön délután. Az ülés eseménye volt, hogy Eck-hardt Tibor folytonosan megujulö viharok és zajos közbeszólások köeí-ben felolvasta a Független Kisgazdapárt deklarációját. A deklaráció a Kisgazdapárt választási tapasztalatait, fal hatósági közogek állítólagos tulkapásalt összegezte és afürgeti azok megbüntetését-Kozma Miklós belügyminiszter
(szíizbeszéd !) válaszolt elóra. A vádakat, főként a nemzetre vonatkozó általánosításokat, melyek kifelé ls árthatnak az országnak, visszautasította. Ez ellen a választás ellen hangzott cl a legkevesebb panasz s ami konkrét panasz volt, azt a belügyminiszter, ha kellelt, személyesen is elintézte. A lefolytatott nyílt választás politikai kény saerhclyzetben történt s ezt annak idején Eckhardt ls Igy követelte.
Gömbös Gyula miniszterelnök is válaszolt Eckhardt felszólalására. Eckhard - mondta - a választás előtt meg volt elégedve a jelen választási rendszerrel. A panaszok1 csak akkor ütötték fel a fejüket, a mikor a pártja kevesebb mandátumot kapott, mint várta. Hangsúlyozta a miniszterelnök, hogy a választások tisztaságát illető igéretét száz százalékig betartotta. A nyilt szavazást nem tartja alkalmasnak, de hogy mégis nyíltan kellett választani. ebben Eckhardt is részes, aki helyeselte akkor a választás ilyen módját
A képviselőház a deklaráció vitája után megválasztotta bizottságait.
Mlitiif
Viroil Színház Budsput.
HOaTHVHAMA aatéfc ■ ■amxatUzI Vásár alatt
Szombat, május 4-én esto 8
HanUay Hnaann MlépMnl i
Szökik az asszony
Brodazky-Kardoa ezenz. síkor U operottje Veeároap, mSJSa 5-én d. u. < ée esto »-kor
llaathy Haaaaa Mlá*<énli
Szökik az asszony
Brodezky-Kardoe ezenz. elkcrll operettje
Kedd, május 7-én oato 8 órakor Honthy Haana f .IUpt*..l,
Sárga liliom
Btrd Lajos magyar rapezódiája Péntek, május 10-én este 8 órakor Honthy Hanna felléptével!
Vlg özvegy
Lehár Ferenc világhírű operettje Szombat május lt-én esto 8 órakor Honthy Hanna felléptével!
Maya
Harmath-Fónyes nagy operettje Vasárnap, máj. 12-ón d. u. 4 «a oato.8-l(oz\' Honthy Hanna falláptávali
Maya
llarmath—Fényee nagy opeatttjo Hrtjfcrt M IMrlöl i» paagSlg.
Utalvány.
Uenákaa a Várai \'S.k I. páaatára 40° o engedményt ad a Zalai KSitfin, olvasóinak.
r
BIZTOS
Uldirfiijt csak ngy If el, ka btrdeáásaát a naponta többszer példányban meg-JcIsnÓLmeaszevIdéken If el-tsrieat ZALAI Ktal.ÖNY-ben adja tel. Kiadóhivatal Póat 1 (as ad varban.) TeL 78.
SiMttaa
ayUmBIoafáknál
kartiwatamányal rózsafáknál pázsitnál
csodát müvet a
Píti-SÓJplR
I kg. Pótt-86 kell: ül ezólólókéhea flü róaaaláhoa 35 m* kertl-vateménybez 20 m1 pázsithoz atb.
(Nemcsak zaákezámra, tűnöm már 1 kg. ls kapható):
Ország József
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellen.)
o
Gyónyórü níl , ^ kótttt blúzok . . 1.3U-W
nadrágok..... 1.30-tű
Páris cyincy* harisnya, alig észravahatft . kis hibával . . . 1.90
Q. P. B. harisnyák a gyár magszabott árain
Nál kalapok. . .2.50-181
\' .2.50 hi
Legdivatosabb férfi Ingák. . .
I
BRONYAI DIVATHÁZ
NAGYKANIZSA
HORTHY MIKLÓa-UT az.
Már 6 pengős részletre vehet
Kaf"
zekrénvt.
Gyári lerakzt:
Szabó Antal
sportüzletében
Fö-ut B. szám.
1835. Málut 4.
APRÓHIRDETÉSEK
RpfóMr<
K fillér,
tcsxtit
■kai szoba, botoram vagy tkeaea, t.ll.,
■IliUual ls. msgánosnsk, Rozgonvt. Mtea 19. A lóMflóa IdaUl aáa lakó a Uí. baa nincs. .
lalaaal éa anearaMaall cikkek
legolcsóbban beszerezhetők Betanulnál -Sugár at 33. .
Hiunált batar raktáramat mai nipon megnyitottam Erzsébet tér 20 slstt. Kérto a Háziéit vevó és eladó közönlég ulvea pártfogását. Kardos (Knkeca) Antal. 1640
VlaaaalaladSk résaén flveg- éa por-cellán baaárárak legolcsóbban Sternnti
Hint » 12ré
•Ireasléket márványból éa gráallból caak Kovácsnál, Király a. 33. luphal m. eaáa áa JóL I0G
Esy csinos, karoeszárlés, 5 személves csnkott weia4l,airt4 olcsón eladó. Érdeklődni Szabó Antal aportüzleMfcea. 1922
Jó btsonsltvánnyal alsáoafsaia. Uin4 azonnal felvételik. Jelentkezet SOcgyár OrUnleld. uj
óeaakomrorlot, viry kettóazobáa vlsrtseléku \'utcai Ukás m l-re kiadó Kólcsey-nlcs 17 117
TObb kisebb lakáa kledé. BSvebbd Deatsch Deák-tér 12. 1G34
Eötvös-tér 3. alatt tiMmU. ,i,. vezetékes lakás sagasztusrl kiadó. 1646
Kélssobás utcai lakáa •uguizlui t-re kta*é Szemere ulca 2/c. IU4
0 drb. aaép akédH.aék, 2 Bit ráaSfi uj állapotban, 1 gyönyörű koa-
--------" — ataato eladá Knkeo-
II. tolt
A mélyen tisztelt köiónség szlvts Is domására adom, hoy Jakáiomat Bagotó Hl aalyaatea í
23. (Kstonarét) 1 1 nagyérdcuiH
ves pártfogását. Fiancalca Zslgmoadaé, réglrag, atb. kareakaáó. 1665
InaiiUe, konyhás padléalakái k több balyltáaból álló, műbél,nek vaa
raktárnak, kiadó. Clzaébet-tér 2. I6Í
6 hengeres, nyílott IW> aalá, ICO pengó adóval, eladó. — 0« 1 kiadó, hivatalban. _\'
Keveset baaznált sör-aparát Jullayoni •laSé. Rákóczy n. M._
Uáát, |ó állapotban kaphatók u Ideál kótógyárbsn, TIlMl-i. 8. lg
gladá SUJ. l ére I. esi. comkuUx zu-con lakáa Érdeklődés Horváth és Vii épátó mestereknél, Cveogery at 17.
Udvart hiusMs lakás mettékhelrl; ségekkel sagnsatneva Madó. Sseaere-a. •
iáátaaakáe llrdSaaobás udvari Ilkái a belvárosban kiadó. Uaánt bórkew
krdé, 16®
IMS egyaaobáa lahéa aaHékbeM.
■skkal, azonnal. Bővebbel Irasébst lár tiuzaj Halat.
KátiMká. .d^rt lakáa soforrt*" kiadó. Zárda n. 8.
Öaaakomlortoa, 3 azobóa. oarkaltááeloj lakáa anguiztaa l re UaM. BóvaMd Ebtvóa tér 31.
Foeetoát, ssép II-------, ,
aááá állapotban lévól. 8-10 kg lg, l- „ BMgvétalra. - AJáalatokaá a lap
Cgystobái, nép advari laMa (mW I £?, egyaaobá., kUaM ^v«l M* I Ekdó. KauoáSSár 3.
IHnMIaáal ^í?0-1\' » \'ÍSH.M Lellner, Klrályulca. Ugyanott I0knu|««; kapható.
Ctoektí tórm\',^
i^-évt » kataaU..*
hó elsejére liládé Bóeebfcel kszaág Irodájában.
Egy alig l-
■aaéűaaoal aladáCsa*w-ul 2. K*""*;
llalet.
Nyomatott a laptnlajdonoa Közgazdasági R.-T. üutenberg Nyomda áa Bátzalal Lapuadó Vállalata UoynyondáJáUa, Naolaalaaáa. CFslslós Szletvezstó ZalalKársf\'
Ma & oldalas lcénes mellélcleít
75. évMyam 101. szám
Nagykanizsa, 1936. raájua 5. vasárnap
Am
ZALAIKÖZLÖNY
SrerfcMitöifef ét kiadóhivatal! Pöut 3. RIim. Mctlolenlk minién hítkóinap dtlután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Eienutiai ára: egy hóra * pengó 40 Altér. Sxerkeiztóaági iá kiadóhivatal! telefon: 78. u.
Irtóh ad járat
Indul mindenütt az idegen munkások, más állambeli alkalmazottak ellen. Törökországban júniusig el kell hagyniuk az országot az idegen állampolgárságú munkásoknak és alkalmazottaknak. Több mint 18.000 magyart «ujt ez a rendelkezés, amely ismét súlyos tehertételt jelen Magyarországnak, a nemrég Jugoszláviából kiutasított több ezer magyar vértami után. Franclaor. szág egyre-másra bocsátja el ésuta. sitja ki - saját munkanélkülijei védelmében - az idegen munkást és alkalmazottat. Számos magyart érint súlyosan ez a rendelkezés, mert no-kan tűrhető egzisztenciát és elhelyezkedést tudlak -maguknak teremteni és családjukat is kivitték magukhoz. A magyar munkás és alkalmazott megbízhatóságánál és munkabírásánál fogva keresett erő mindenfelé. A honi ipar és munkásság védelmében azonban érthe^ tóén 1 - ehhez a rendszerhez kénytelenek folyamodni, mert ma mindenütt kevesbedett a kenyér, mind ritkábbak lettek a munkaalkalmuk ugy, hogy elsősorban mindenki a saját fajtáját jutt^ite keresethez. Az idegen munkái, bármily kiváló ls legyen az, csak tehertétel, rivális a kenyérharcban. Csak a legutolsó, a legldegölőbb munkakörben, bizonyos selyemgyári munkaresszortok-ban tűrik meg a magyar Vagy más nemretbellt, mert erre a munkára francia munkás nem vállalkozik. Erre az idegsorvasztó, lelketölö munkára jó a magyar munkás, akit, majd ha ott rövidesen megrokkan ée kidől a francia gyár szolgálatából, mint kellemetlen idegent és az országra nézve tehertételt: kény-saeruttevéllel küldik vissza hazájába - tehertételnek. Gondoskodjék a saját hazája róla, amikor férfi erejét odaáldozta az Idegen ország iparának.
Románjában egyenesen irtóhadjá-r«t folyik az idegen munkások é* alkalmazottak ellen. A soviniszta román sajtó felhívja a román kormány figyelmét arra, hogy nemcsak Pénzbüntetéssel, hanem az összes állami és hitelkedvezmények megvonásával kell büntetni azokat a gyárakat, vállalatokat, melyek a
törvény rt-nctelkfczései értelmében «*m jelentik be külföldi éa .kisebbel* alkalmazottaikat, hogy kény-weritheasék ötet az »idegen« helyett (mert bizony, ott a magyar >\'<k,gen« « saját é<fcs szülőföldjén) Ománok alkalmazására.
Ugyanez áll a megszállott magyar Felvidéken és a többi utódállamokban.
Sok dolgos, becsületes magyar munkáskéz és egyéb alkalmazott tudna Magyarortíágóri kenyérhez Jutni, ha a magyar hatóságok nagyobb eréllyel járnának el az egész vonalon a Magyarországon alkaN "Hzott, magyar kenyeret evő idegen munkásokkal és egyéb alkaN
Széttépte a rab-csaikét
és a Pléh-darabokat lenyalta a kanizsai foghAz bivaly-ereiU öngyilkosa
Egyszer már a kanalát is megette, hogy a rabkórházba kerüljön — Mindenáron •zöknl szeretett volna a 28 éves „nebéz flu" — A súlyos belső sérüléseket szenvedett foglyot a budapesti gyfijtökórházba kellett szállítani
Árvái Qéza ráfizetett fantasztikus szBkéei terveire
Utcahosszat feltűnést keltett \\eg-nap este, hogy a nagykanizsai kfr. ügyészség fogházából két szuronyos fogházőr egy megbilincselt férfit kisért. A fogoly tagbaszakadt, hatalmas darab ember volt, de ugy támolygott a fogházőrök között, min/ aki megmérgezte magát. A korzó közönsége kíváncsian figyelte a különös eskortot, amely ahelyett, hogy a vasútra vitte volna foglyát, mint az ilyenkor történni szokott, — a fogházőrök befordultak a Felső-templomnál és a kórház felé vették utjukat. Néhány perc múlva a különös menet sllhuettje eltűnt a kór-bázkerités bejáratánál. I
Az esti órák közönsége különbözőképpen kommentálta a látottakat. Munkatársunk kinyomozta az esetet és az alábbiakban számol be róla : Nemrégen történt, hogy a csend, őrség egy járőre a környék vala-4 melyik kis falujából beszállította Nagykanizsára Arvai Géza 28 éves férfit, különböző bűntettek gyanúja miatt. Arval Géza nem Ismeretlen a bűnügyi hatóságok közegei előtt. Viharos múltra tekinthet vissza. Fiatal kora dacára, már többlzben ismerkedett meg a magyarországi letartóztatás! és büntető-intézmé-"y<-k berendezéseivel és hosszú esztendőket ült börtönben. Emellett hatalmas, bika-erejű ember, aki cérnamód szakítja széjjel a szíjbilincset. Arvai Gézára, a robusztus erejű emberre tehát fokozottabb mértékben vigyáztak a szigorú őrök.
állandóan szemmel tartolták, nehogy a furfangos és kipróbált »ne-héz fiu« egy óvatlan pillanatban Valamit csináljon.
Arvai Géza a fogházban nagyon tevertnek látszott és több ízben kijelentette, hogy nem bírja már ezt az étetet, inkább öngyilkos lesz,, semhogy ismét hosszabb időre meg büntessék, vagy dologházba utalják. A célja voltaképpen azonban távolról sem az öngyilkosság volt, hanem szeretett volna a rabkórházba kerülni. A többszörös bűnvádi eljárások alatt Arvai Géza ugylátszik már »jogi tapasztalatokra* tett saert, mert már latolgatta, hogy hány »mázsa< esik reá az Ujabb bűn. cselekmények »ellenértékcként« s hogy mennyivel jobb lesz ebből pár hetet a rabkórház ágyán töltenie a kemény priccs helyett.
Egyik napon elhatározása végre tetté érlelődölt- Amikor a fogházban délben megkapta az ebédjét, a cinkanalat hirtelen apró darabokra összetörte és darabokban tenyelte. Kutyabaja sem történt a blvaly-szerveaetü embernek. Arval az első sikertelen kísérlet után még rosszabb kedvű lett, de nem hagyta fcbba a nem túlságosan komoly öngyilkossági klsérteteit, amikrt a fogházőrök csak csendes mosollyal fogadtak, hiszen ők tudták, hogy a »nagy-multu* embernek esze ágában sincs megválni az árnyékvilágtól, hanem csak alkalmat és módot k -res iarra, hogy jogcíme kgyen a kórházba
való kisérésre, hogy esetleg az es-kortálás alatt megugorjék őrei mel-lől, vagy pedig a kórházban ápolói mellől megszökhessél Tehát egy csöppet sem volt tragikus a ttolog. Arvai őreinek ébersége és különös figyelme ellenéra rövidesen nemcsak megismételte a .kanál-Jelenetet,*; hanem egyéb fém-darabokat ls tördelt és nyelt te, de egyik kísértete sem sikerült. Ugylátszik kard-nyelő torka és gyomra tehet. így aztán nem volt ok öt a kórházba kísérni. A terv dugába dőlt.
Arval Géza azonban a régi bűnöző kitartásával tovább fotytatta manipulációit. Tegnap, amikor iámét megkapta a fogházban szokott katonai alakú csajkában az ebédjét, látszólag nyugodtan nekiült kanalazni, majd egy óvatlan pillanatban fogta az erős bádogcsajkát, hatalmas erővel darabokra törte és eze. ket a bádog-darabokat, mintha csak kenyérhéjat enne, lenyelte. A nagy és éles fémdarabok azonban ezúttal súlyosan megsértették a nyelőcső1 vét, gégéjét és belső szerveit, oly annyira, hogy a gyorsan előhívott fogházorvos mojt már a kórfiázba-ufcalását javasolta- Arval Géza elérte célját, de nem ugy, ahogyan jgon-dolta.\' Mert a szökésből aztán nem lett semmi. A fogházban ismerik n delikvenseket! A kir. ügyészség utasítására erős fegyveres fedezet mellett átkísérték a városi Horthy Miklós közkórházba. A kórházban az ügyeletes orvos megvizsgálván
mazottakkal szemben, akik elvégzik ugyan a rájuk bízott munkát és ügy. kört, azonban érzésben, gondolkodásban, magatartásban nemcsak távol állanak a magyarságtól, hanem egyenesen magyar-el lenes érzol. müek. Hányszor robbanik ki egyikmásik ilyen idegenből ez a magyarellenesség lekicsinylésekben, sőt gyalázkodásokban és n^h^-^apjánel is veszi méltó büntetését De nem kivánatosak állambiztonsági szempontból sem.
Nem tehet tovább igy gyakorolni a hagyományos magyar lovaginssá-got. Saját fajtánk védelme, munka, nélküli magyar testvéreink rettenetes helyzete parancsolólag köveleli, hogy a többi államok és országok példájára Magyarország ls felállítsa a sorompót az idegen munkások és alkalmazottakkal snemben.
Aa létfenntartási ösztön parancsolja, hogy revízió alá vétessék minden magyar gyár, vállalat, iroda, sőt háztartás. Ahol idegenek vannak, ptt a munkaadót sürgősen szólítsák fel az illetőknek magyar munkaerővel való kicserélésére.
Tűrhetetlen, hogy trianoni Magyarországon, amikor a munkanélküliek ezrei koldulásból tartják fenn magukat, - idegen, ellenséges érzületű munkások, munkavezetők, igazgatók vagy bármiféle más idegen portéka egye a ml vértami testvéreink elöl a magyar kenyeret. Tűrhetetlen, hogy amíg csak egyetlen magyar munkás vagy alkalmazott vah kenyér nélkül: Idegen szialje az áldott magyar kenyeret !
Nincs szükség idegen munkásra. Nincs szükség semminemű magyarellenes idegen nációra. Ha szak-
munkásokról, előmunkásokról van szó: tessék azokat szakszerűen ki-képeztetnl, velük szakkurzust végez-tetni. Jobb, megbízhatóbb, lelkiismeretesebb és becsületesebb munkás nincsen, - mint a magyar mim. kás. Ezeknek biztosítsunk kenyeret. A ml fajtánknak termi a magyar róna az áldott magyar búzát és a magyar munkás tegyen kénytelen nézni, hogyan eszi el családja elől a magyar föld termését az idegen náció, akinek még akkor is, amikor magyar kenyeret szel, - a magyar csak »ungarlscher Hund« ? !
Az idegen államok irtóbadjáratá-tói tanuljunk magyarvédelmet. M\'rt nem lovagiasság, hanem gyávaság lenne az, hogy amikor a Jmi fajtánk éhezik, az eltenséges érzületü Idegeneket magyar kaláccsal tömjük-Bmtdt* Rem
ZALAI KÖZLÖNY
1935. ml|ui H
Arvalt, kijelentette, hogy a sérülés súlyos és olyan komplikált, sürgős műtétei igényel, hogy szükséges s fogolynak Budapestre való azonnali felszállitása valamely körházba, ahol mi-gvannak az ebben ax eset. ben megkívánt speciális műszerek.
Arval Gézát tehát már a legkto. lebbi vonattal a fogház kél legerősebb fegyveres őrének kíséretében felszállították a budapesti gyűjtő-kórházba, ahol nyomban műtét alá került. Állapota súlyos. Nincs kizárva, hogy a bika.erejü csajka-nyelő az életével fireti meg a meghiúsított szökési kísérletét.
Ezzel kapcsolatban kérdést Intéz-tünk a nagykanizsai kir. ügyészség vezetőjéhez, vitéz Csillaghy György, höz, aki kijelentene munkatársunk, nak, hogy a fentiek valóban igy történtek meg.
Mikor a sorok napvilágot látnak, Arval Géza a gyüjtókórház kórágyán mér tul lesz az orvosi műtéten és mégsem kerüli el a földi igaz. ságszolgál tatás kezét...
(B. R.)
Fodor főállatorvos bucsu-bankettje Letenyén
Letenye, május 4
(tol\'II lutliitUónklól) A letenyel Caslnoban rendeatt banketten búcsúzott a lelenyel járás társudalma a most nyugalomba vonult Fodor Vilmos m. kir föállatorvostól, aki 40 éves működése alatt az egész dörnvék becsülését és meleg szeretetét vlvia ki magának. Ennek a meleg srerelelnek a megnyilvánulása volt a tiszteletére rendezett disz. vacsora is, amelynek ünnepi szónoka Kovács Sándor községi főjegyző volt, kinek meleghangú beszédére válaszolva. Fodor Vilmos mélyen meghatva mondott köszö-netet a járás vezetőinek és társadalmának hosszú orvosi működése alatl tanúsított támogatósáért és szeretetéért. A bankett a járás egész intelligenciájának réeszvételével, kl-tünő hangulatban a reggel! órákban ért véget.
Idegesség, lejlájáa, álmatlanság, rrgícll rosszullét, levertség, bígysdltig, szédülés egeiében a természetes .Ferenc Jóisel" keierll-vli sí emészlöszervek hiányos működéséből eredő isvarok nagy részéi azonnal megszünteti, az étvágyat erőien fokozza s vls«rand|a a lestrek és szellemnek régi frissesség!!. Orvosi szsktekinté\'yek megfigyelték, hogy s Ferenc Józsel vii öregemberek betegségeinél és neuraszlíni\'sok bajainál is mindig megbízhatóan és kellemesen hat.
— Tennitt és sport ruhára való anyagok legújabb minőségben megér, keitek Slnger DlvaUruházba
- KSzltszl.UelW réssé* rendkívül előnyös bulorvisárUsi alkalom. Uodero bcj«udezések, tökéletes Jö kiviteliem, hosszú lejáratú részletre, sőt kamat-mentesen Is kaphatók KepaSela buto,-irahásbsin, Horthy Hlklős-ut 4.
Szerdán lesz vitéz Tabódy főispán nagykanizsai installációja
Jelentette a Zalai Közlöny, hogy vitéz Tabódy Tibor, Zalavármegye uj főispánja május első felében Nagykanizsára érkezik, hogy megtörténjen a szokásos kanizsai installációja is. Most kitűzték az Jnstallá-eló napját: - május 8-ra. A főispán autóval érkezik a délután 5 órakor kezdődő díszközgyűlésre, ahova a városi képviselőtestületen kivül hivatalosak lesznek a hivatalos, egye. sületi és társadalmi élet reprezentánsai is. A díszközgyűlésen dr. Krátky István polgármester -bevezetője, dr. Hajdú Gyula tb. vm. főügyész ünnepi beszécfc és a fő-Ispán válasza ven tárgysorozaton. Közgyűlés után fogadja a főispán ja
tisztelgő küldöttségeket. (A ttszte-logni óhajtó küldöttségeket kedden délig írásban kell bejelenteni « yá-rosházán az Iktatóban.) Majd a nagykanizsai törvényhatósági tagokkal kiván a főispán megismerkedni és velük megbeszélést folytat. Bankett a főispán kívánságára nem lesz, aminthogy a mai gazdasági viszonyokra való tekintettel Zalaegerszegen sem volt. Csupán szűkebb körben vacsorázik, másnap pedig mint értesülünk - a nagykanizsai és letenye* járások törvényhatósági bizottsági tagjaival fog megbeszélést tartani. főispán csütörtökön délelőtt távozik Nagykanizsáról.
Kánya Kálmán: „Nem sok jelentenl-valónk lesz Velencéből"
Románia kölcsönök után házal Párlsban és Prágában
Velence, május 4 Suvich olasz külügyi államtitkár szombaton délelőtt Velencébe érkezett. Szombaton délután 8 órakor kezdődtek meg a magyar, olasz és osztrák külügyminiszterek között a tanácskozások.
Csehország légi fegyverkezése közadakozásból
i Prága, május 4 A cseh kormány ezer állítólagos sportrepülőt akar kiképezni, akik a hadsereg tartalékos repülői lennének. A költségeket közadakozásból akarják fedezni.
Romániának pénz kell
Bukarest, május 4 A cseh kormány egy milliárd lej kölcsönt folyósít Romániának 8 százalékos kamattal. Ezt az Ősséget a Scoda-fegyvergyárnak fizeti Kő-
mánia a nemrég megkötött fegyverszállítás! szerződésre.
Ugyanekkor Titulescu Párlsban Laval külüggyminiszterrel tárgyal és tárgyalásainak politikai céljain kívül pénzbeli céljai is vannak. „Nem lehet hinni a szovjetnek" Páris, május 4 A francia-szovjetorosz szerződés szövegének közzététele után a párisi lapok tartózkodóan Írnak. A cikkck alaphangulata : Nem lehet hinni a Szovjetnek.
Kánya ft Villanl nyilatkozata Velence, május 4 Báró Villanl Frigyes (julriná^l paagyar követ a tanácskozásokra lelencébe érkezett. Villanl a sajtó képviselői előtt kijelentette, hogy egyszerű baráti összejövetelről van szó a három ország Olasz, Magyar-
Legszebb imprimék, kosztüm- és ruhaanyagok
Legújabb divatú mintás és sima lenvásznak
nagy választók
Sin$er dluatáruliázban
ország és Ausztria között.
» Bécs, knájus 4
Kánya Kálmán Velencébe utaztá. ban kiszállott Bécsben. Itten az újságírók kérdésére kijelentette hogy nem sok jelenteni valónk lesz Velencéből. Majd Rómából Inkább Különben is az előzetes megbeszélések nem tartoznak a nyilvánosság
Szúk körben ünnepelte az Olaszbarátok Köre Qlno Cucchettlt
A nagykanizsai Olasz-barátok Köre családiasan meleg és benső-séges ünneplésben részesítette pénteken este az OMKE helyiségében Glno Cuccbettit, a magyarság lel-kes barátját, a kitűnő olasz Írót és újságírót. \\
Az olasz irodalomról hldetctt elő-adást a kanizsai közönség érdeklő, désénck hiánya miatt nem lehetett megtartani, örömmel elfogadjuk, ha valaki Idegen sikraszáll a szenvedő magyarság Igazáért, de ha egy Ilyen önzetlen és értünk sokat dolgozó jóbarát eljön ide, a Imagyar határszélre, akkor üres terem to gadja... Vagy ne rendeznének ilyes, mit, vagy ha már vállalkoztunk reá, akkor csupa udvariasságból sem szabadna üres teremmel fogadni a magyar ügyért sokat fáradó vendéget. Igy többet árt ez a Kanizsán ls különös gonddal ápolt olasz-magyar barátságnak, mint amennyit használna akár a legsikerültebb elé. adás is.
A kevésszámú megjelentek őszinte érzései szerencsére hamarosan feledtetni tudták Gtno Cuccbettlvel és gyönyörű (magyar származású) feleségével a kanizsai közönség udvariatlanságát. A társasvacsora fehér asztalánál feloldódott a hangulat. Dr. Szabó Zsigmond," szara GyOzö" Sekulja Jakab, Geletlch Renato, Potzner Gyula és a hölgyek meleg szeretettel Igyekeztek feledtetni az illusztris párral a pillanatnyi kellemetlen benyomásokat. Torma Tóni zenekar figyelmes volt: a Giovi-nezza hangjai mellett foglalt helyet a társaság a virágos asztal körül. Dr. Szabó Zsigmond olasz nyclvil felköszöntöjére Glno Cucchctti lelkes beszédben válaszolt.
- A magyar feltámadásért, a trianoni bilincsek széttöréséért dolgozom, ezért vagyok Itt már másodszor. De eljövök még harmadszor ls Kanizsára és hiszem, hogy akkor nagy-nagy újságot fogok hozni. Én akarok az lenni, feki meghozza Magyarország feltámadásának hirét.
A Jelenvoltak kérésére Glno Cucc-hettl felolvasta néhány magyar témájú versét, amelyeket magyarul Barbarits Lajos olvasott fel. Közben megérkezett a kanizsai olasz kolo-nia, a népszerű olasz fagyialtos vezetésével, kinek hüvelyknyi kisfia, a közismert Franco, magánál is nagyobb magnolia-csokrot nyújtott át Glno Cucchctti Teleségének.
Éjfél is elmúlt, mikor a legkedvesebb órák emlékével az egész kis társaság szállására kísérte a magyar ügy barátait, akik reggel tovább utaztak Nagykanizsáról.
Ntfl sandalett P6 50—6 80 Legelegánsabb fórfi-cipők Legszebb gyermekcipők
780 880 F^é.^ ............ 9-80
ttl*«, kötős, pántos, varrott, 28-30-lj p
I 4a kuss clp4k
Ha dlvstd.sk cubán és msgss ssrokltsl, lekele, bsrns és szürke KSI, Inss kivitel 14.80, ll-SS, H íd
10-80
»«rstl talpú tsaalss elpS síi P (54, férfi P 7.—
Pah4* aatilsp, 1
[ős, pántos, varrott, 31—35-ig P ISO.
Miltényi Sándor áa fia clpOáruháza, Fő ut 2. sz. Városház
1835. mi|ut 5.
Éjjel a Dunán
Qlno Ouooh«ttl verao
Vándorolj hold a felhők utján S rejtsd el halovány arcod, Csillagoknak ezrei gyúlnak s az élet zaja harsog. A lámpák égnek Buda alján, nagy fény-kígyóvá nőnek, szemei ők talán Bélának, a nagy tatár-verőnek. A fények Árpád nemzetének dicsőségét ragyogják. Ezer üdv néked, ezeréves letiport Magyarország. A partok között fut a Duna, vize keverve vérrel és ezer évnek legendáit zengi, dalolja széjjel. Vándorolj hold a felhők alján, de takard el az arcod, nézd ez a nép a Duna partján hogyan állja a harcot. Sötét habok a jövendőnek dicsőségét ragyogják. Ezer üdv néked, ezeréves Hős, erős Magyarország I
Ford.: Falu Tamás.
Dr. Welsz Lajos előadása az Izr Nőegyletben
Dr. Welsz Lajos ügyvéd, aki nem. régiben érkezett meg féléves amerikai útjáról, május 12-én délután fél 6 órakor előadást tart az Izrae-lita Jótékony Nőegylet rendezésében, a Kaszinóban. Előadásában amerikai tapasztalatait fogja érdekes összeállításban a közönség elé tárni »Család, nő, gyermek* elmen.
ZALAI KÖZLÖNY
Két virágzó almafa
Irta: SÜLI MÁRIA
Szem bej öt lek velem az Erzsébet-híd felől. A Belvárosi templomból igyekezhettek haza. Két testvér. Az egyik kis fiu, a másik kLs leány. A fiún fehér matrózruha, kékcsikos gallérral, a leánykán tiszta, hófehér grenadinruhácska. A fiúnak a gomblyukában egy-ktt szál arabis, a leány hajában apró margarétából kölöft füzér. Szerető édesanya keze tudja csak ily gonddal elkészíteni a gyereket"— ünnepélyes tílkalomra. két gyerek pedig az élet legszebb és legünnepélyesebb mozzanatára készült ma és onnét Jön. Az arcuk, a sze. mük ,de a kezükben lévő nagy első szentáldozási emlékkép elárulja, hogy az oltár tövéből indult cl a két gyerek: a tatasz két remek-beillő virága.
Thoophorok. Istenhordozók! A szó szoros értelmében. Isten lakik bennük. S mint a belő nap csodá-kat varázsol sugarával, ahová csak elér, ugy rajzolódik ki a két gye. rek lelkére és lelkéről arcára, egész lényére a bennük lakó Isten fenségének fényessége. Mint két kis szent, nem vesz tudomást, ■ml a körülötte forgó profán világban végbemegy, olyan összeszedetten száll fel a villamosra és ül helyén. Nem kapkod tekintetével, mint más gyerek. A szent pillanatok hatása alatt áll még mindig s az ünnepi óra hatásától megitta, sodottan, csendben néz maga elé a helyén. Minden szem az utcán és a villamoson végigsimogatja őket. Istenem, ha az élet a maga durva kezével el nem mázolná és lc nem szedné a gyönyörű ember-virágról a himport és le nem törné a szirmokat, milyen paradi. csom lenne az élet a földönt
Nagynéném szokta mondani:
mikor tavasszal virágporapájába öltözött kertünkben az almafa, vagy télen hóval hintette l>e az erdő fáit télapó:
— Ezt csinálja valaki utána a jó IstennekI
így Ls van. Isten a legnagyobb művész. Nem dolgozik síppal-dobbal, festékkel, hanggal, neki nem kell színpad, reflektor, se transzparens. A reklámot nem Ismeri. Nincs rá szüksége. Csendes, észrevétlenül, magátőlértetődően műveli a legszebb csodákat. Csak. hogy ugy megszoktuk már, hogy legtöbbször érzéketlenül megyünk el mellette, mig tehetségtelen csepűrágók értéktelen, silány utánzásának és torzai kotásainak időt, pénzt, figyelmet szentelünk.
Amerre nézek, diszliartnónio, hangban, szinben. Az .ember ma olyan, mint a rossz gyerek. Ahová néz: nem a Jón akad meg szeme, alvóvá nyul: rendet bont Pedig az ember arra teremtődött, hogy Isten munkása legyen, szinben, dalban — az ő festője, az ő dalosa, az ő kőművese. Szebb, színesebb, dalosabb \'lenne az élet. Az ember, mint a teremtés koronája egy nagy összhangba fogná össze a természet sokmilliós zenekarának hangszereit és művészeit és létre, jönne a nagy, hatalmas, soha nem hallott szimfónia: Isten dicsősége.
A Szilágyi I)czső-tércn leszállt a két gyerek. Mindenki utánuk né. zett. A szakállas barátoknál éppen délre kondult meg a harang. A tér bokrai közt madár dalolt.
Harangzugás és Isten dalosainak énekétől kísérve — mint két kis fejedelcmsarj — lépdesett a két gyerek.
Két illatos, virágos — kis almafa.
Am ii TUOJA HA HJW rtirr híhmmú
BOROTVAKRÉMMEL
BOROTVÁLKOZIK MWMJOM Úi -Hj. MERT MfiíVM KtUÍHZTlIN
«£US.ÍKIÍ./Ajmuw tablót
Kicsinyek színháza
a nagyoknak
Hétfőn délután eleven, tarka képet fog nyújtani a kanizsai Színház tája. 120 apróság, az I. körzeti elemi iskola kis növendékei ekkor lépnek a nagyok nyilvánossága elé, hogy jó tanitóik rendezésében pár kellemes, kedves órát szerezzenek a közönségnek és clpöt, ruhát télire, Irkát, ocruzát a mezitlábos, szegény kis Iskolatársaiknak. Az előadás fél 6-kor kezdődik. Egy magánjele. net, egy táncos duelt, meg egy bűbájos, aranyos három felvonásos színdarab van műsoron. A belépődíjak minimálisak. Felnőttnek, gyer. meknek egyaránt öröme lesz, ha megnézi ezt az előadást.
I TöTo N T ÍLLl
ágyelök, falvédők, összekötök, sezlontakarók és nagy-szönyegek
propaganda árusítása
megkezdődött.
Májusi költözködésre ilyen kitünö vásárlási alkalom még nem kínálkozott.
, áru frász
ZMM KOELQHT
l935.-milm 5,
a tavaszi nagy selyem árusítás = a Filléres Divatüzletben.
Eladásra kerül: sok vég kifogástalan minőségű 90 cm. széles sima crepdeschin, kit szál hibával, minden színben méterenkint P
sok vég mintás crepdeschin, legújabb minták és tupfok, minden szinben, príma minőség, 90 cm. széles méterenkint P
Nagy tétel marocain, minden szinben, teljesen hibátlan, nagyon jó minőségű áru, 90 cm. szélességben méterenkint P
Paplanbrokát 140 cm. széles, príma minőség, minden szinben, legújabb minták,
méterenkint P
Ezenkívül nagy mennyiségű crepselyem, flokon, resista, cloqué, taft, minden szinben, legújabb kimintázásban, reklámáron. A selymnk agy kia része kirakatainkban Uhtható ármegjatBliaael. r:ll II j 1 • j I i
Kérjük vételkényezer nélkül raktárunkat megtekinteni. 11116165 UlVOtUZlCI.
1 70 árban 235 árban
2 70 árban 4 00 árban
Az első fürdőszoba, az első billlárd asztal és az első gyárkéaény Nagykanizsán és klskanlzsal ház a hambnrgi villanegyedben
Színes emlékek egy csendes kanizsai centennárlum margójára
Nagykanizsa «régi dicsőségének* a terménykereskedelem volt a bőségesen buzogó forrása. A régi kanizsai nagy kereskedő-házak majdnem mindegyike a termény-szakmában alapította meg a ma is ismerősen csengő nevek pati. náját. Egyik legérdekesebb ilyen keres-kedő-diaasztia volt a Ulau-család.
A bosnyák szilvától a tavalyi viharig
1835-ben, pontosan száz esztendővel ezelőtt jutott eszébe Blau Mózesnek, hogy nem csak a tőrök uralom alatt álló Bosznia termi racg nzt a szilvái, •miből táplálni lehet a Nagykanizsáról szétágazó virágzó szilvórium-kercs-kedelmet. Termelt akkoriban is gyümölcs elegendő ezen a vidéken. Ha pedig Kanizsa szállította a jóféle Harcost az egész Monarchiának, fűként Galíciának, akkor egyszerűbb és hasz. nosabb volt az| Nagykanizsán előállítani.
A gondolatot tett követte. Igy született meg Blau Mózes kis rum és likőrgyára száz évvel ezelőtt," a Magyar-utca elején, az akkori Rákóczi-Kocsma szomszédságában, ugyanazon a helyen, ahol a szeszgyár ma is dolgozik. (Az eredeti gyár-épület kéménye 99 évig állt a talpán. Tavaly döntötte le egy vihar.) Ez • gyár volt az első, amely Magyarországon francia módszerű konyak-lepáflást végzett
A kutyabőr é» « kanizsai barátok tortája
Blau Mózes halála után fia, Blau Pál vette át a gyár \'vezetését. 0 érttette a Szentgyőrgjtári-hegyeu a ma is csak Blau-villa nősen ismert emeletes hegyi lakol. A 60-as évek elején tl>. szolgabírónak nevezték ki, majd a nemességet is felajánlották neki, de puritán jellemű eaflicr volt, nem szerette az ilyenfajta cifraságot, — nem fogadta el a 4<uiyal>ört. Egyebekben
kedélyes, joviális ur volt Blau Pál. Nagyon jó viszonyban volt a kanizsai ferences barátokkal, sokat kártyázga-tottu páterekkel. Hagyott is egy 200 fo. rintos alapítványt arra a célra, liogy minden Porcinkula-bucsu napján torta legyen a barátok asztalán. Az a\'apit-
Néprajzi emlék letl a „sáska
Blau Pálnak 11 gyermeke volt. Az egyik ma Hamburg közelében lévő birtokán él s olt felépíttetett teljes hü-ségében egy kiskanizsai házat s azl élethűen kiskanizsai módra be is.ren. dezte, ugy hogy Hamburg városa a házat néjwajzi emléknek nyilvánította. Kirándulók százai a világ minden részéből megcsodálják itt .a kiskanizsai tulipános ládát, a magyar szőtteseket én cserepeket.
A kis rum- és likőrgyár lényeges fejlesztése Blau Pál két fiának, Lajosnak és BéUinak nevéhez fűződik. Ok ■vezették be a hideg uton való ]>árlás helyett a gőz-k párolást. Még Kiip.ik-gyárat is rendezlek be, hogy ne kelljen a likőrös üvegek fém-kupakját idegen, bői hozatni. Állandóan 2—3 utazója volt uton a Monarchia városaiban és minden nagyobb városban állandó képviselete volt a kanizsai konyakgyárnak. .
„Pálinkás zsidó", aki fürdik és fest
Blau l^jos nagyműveltségű ember volt és — festő. Hirschler Sándornak a Kaszinóban lévő portréját is ő festette. A Szcntgyórgyvári-hcgyen hete. kig dolgozott: freskókat festett a Blau-villa falaira. Pár elmosódott színfolt még ma is látszik belőlük. Híresek voltak itt a hegyilakban tartott szüreti mulatságaik, melyeken a város legjobb társasági körei "találkoztak. Még bll-liárd.asztal is volt itt a hegyen.
vány a háborús évekig meg is volt, akkor azonban elértéktelenedett.
Arról is nevezetes volt Blau Pál, hogy ő építtette az első fürdőházat Nagykanizsán. Persze nem nyilvános fürdő volt ez, (ilyen akkor még nem volt a városban) hanem családi fürdő. Az Erzsébet-téren volt a .Jllau-család háza (ahol ma a Schütz van). Ennek u háznak a £rinyi-utcá .felé néző te-lek.résfén épült külön kis ház, amiben csak 3—4 fürdőkád volt, meg egy zuhany. A család jóbarátai is mind szívesen látóit fürdővendégek voliak BlauéknáL
Hamburgban berendezett - házból ■
Akkoriban divat volt csak per .pálinkás zsidó» emlegetni a kisvárosi kereskedőt. A JJlau-család széles műveltsége, uri modora azonban ledöntötte az előítéletek hamis falait. Ezek a .pálinkás zsidók* műkincseket gyűjtöttek, nyelveket beszéltek, olvastak, muzsikáltak és közepe voltak a kanizsai társasági életnek. És — fürödtek. Ami akkoriban még nem volt olyan divat, mint mainapság.
Egy izlien a budapesti opera diszle-tezöit hozatta le Blau Pál Kanizsára, mert fi rendezte a zsidó nöcgyleUMk •egy éjszaka a sarkvidéken, cimü estéivé! (lám: — akkor is voltak már revük I) és ehhez havas surki tájjá varázsolták az egész Polgári Egyletet
Szenvedélyes vadász volt Blau Lajos. Mégw80 éves korában is járt vadászni. Irtó nehéz elültóltős puskáját még ma Ls őrzik a szeszgyár valamelyik szekrény-sarkában.
A háború árnyéka
Blau Béla még a világháború előtt kivált a cégből (játékgyárat csinált Bécsben) és ettől fogva Lajos fivére maga vezette a gyárat. A világháború elvette egyetlen fiát, aki civilben ügy.
vódjelölt volt és katonai_szolgálat
közben autószerencsétlenség áldozata lett. Ettől kezdve Blau Lajos derűs kedélyére árnyék borult Már ll)03.ban (átadta o gyárat a jelenlegi cégtulajdo.
nos részvénytársaságnak, a Dunántúli Szeszgvá rosoknak. 15 000 bektó noha-bor torsa
Fontos mezőgazdasági cenlrumroá vált Nagykanizsa, amikor Iwldogult ujuépi Elek Ernő két város: Nagykanizsa és Kaposvár versengéséből Nagy. kanizsának szerezte meg n sz.\'szfino. mitót. A gyár nagyobl>odott, üzeme, üzletköre bővült, a háborús nyertanyag hiány idejéig (Flclschner Miksa igazgatása idején) Párisból hozatott ve. gyésszel a parfőm-gyártósru is bertn. dezkedeti. 192L óta u vállalatnak Ver.\' rocs Géza az igazgatója. A központi szeszfőzdével is bővült üzem most már sóslxjrszcsz-gyártásra is berendel kedett.
Gazdasági jelentősége abban domborodik ki « kanizsai seesznyérnak, liogy a vidéken nagy mennyiségben termelt másként liíUZnawehetetlen no. ha.bort szeszgyártásra értékesíti, amivel hozzájárul a vidék (gazdasági fellendítéséhez. Például az Idei főzési kampányban 15.000 hl. Ikerült lepárlásra. Ez csak fogyasztási adóban óriási összeget jelent
A szeszgyár a ccntennáriumot csak egy uj likőr-fajtával ünnepelte meg. Egy uj márkát eszellek ki, a Szent Domonkos gyógy keserűt, amely még csak párhónapos reoeptjc a szeszgyár, nak, de már Pestre saállltana* belöK jókora tételekéi.
1835—1933...
A munka száz As*tcn<fcJc volt. A* évfordulón is csak a munka ünnepel az Ősi falak között...
(W
flcak Mikftileta ráaároljoa! Divatos
attakotokba* óriási választék.
Dlntanjtt márPlaaMölkipMK-Táska-javítás
Lackeilicber A.
ernyffflstotébea.
A közelgő nyári szezon
legpompázóbb újdonságai, legnagyobb választékban kaphatók
Kirschner Mór divatáruházában.
isaft Máiu* 5
ZALAI KÖZLÖNY
j,Uraknak, Gyerekeknek JíeíTcipöt! WW
Heftit Ülés „Meál" cipöáruhfriában Fö-ut 12. siátn
Árt-e á vidéki iparnak és kereskedelemnek a Nemzetközi Vásár ?
Éré•*« bettélstiée ytrtn Emillel, a magyar kereekedUibor régi vetérhameáual, aki hitet teez a vidéki ipar 4$ keret hedelem érdekel mellett
(Uudap-tíit tud<Múaktól) A m«g nyitás napján,,e fényes nyitó ix^ népség lezajlása után, tízezernyi tömeg hullámzik & gyönyörű vásár, városlabirintusai között. A közönség elragadtatva bámulja az eléje táruló tengernyi csodát s általános az a vélemény, hogy az idei Nemzetközi Vásár hatalmasabb, színesebb, szebb, gazdagabb,.mtai valaha. Hősi munka ez; egy megnyomorított, megrabolt, leWklyóaott kis ország iparának és kereskedelmének bi. zonyságtétele arról, hogy a magyar tudás, a magyar tehetség és a magyar szorgalom lehengjeritette magáról Trianon sírkövét és feltámadott" . . ,.t j;; ÍJ . . : • •
A Vásárigezgatóság trodájábsn fogadja munkatársunkat a Vásár ni. elnöke, Vértes Bmll, oki egy emberöltöt töltött el a magyar kereskedelem érdekelnek önzetlen szol. gálatében. Hosszú idö óta elnöke Fővárosi-Kereskedők Egyesületének, de díszes pozíciójában is mindig megmutatta, hogy nem vakítják el a partikuláris szempontok és 6, a fővárosi kereskedelem példátlan népszerűségi] vezére, mindig lel tudott emelkedni arra a magaslatra, hogy nem csak a főváros, hadén): az egész ország kereskedelme általános érdekelnek a szószólója- Tör-hetetlen energia és tüzes optimizmus árad minden szavából, orrítkor arra a kérdésünkre válaszol, va||t» igazuk van-e asoknak, akik u vidéki ipar és kereskedelem érdekeit féltik az évről-évre növekedő Nemzetkőzi Vásártól 1 \'■ i \'
Sajnos; tudom - keidl nyitót kozatát hogy bizonyos oldalnM évek óla hangulatot igyekeznek kelteni a vidéki Ipar és kereskedelem körében a Bodapesti Nemzetközi Vásár ellen azzal, hogy iparunk éa kereskedelmünk ezen évenkénti reprezentatív bemutatója kárt okoz a vidéknek. Ez a ,vád, amelyet csupán a legnagyobb elfogultság hivhat életre, teljesen alaptalan ás indokolatlan. Kétségleien, hogy a vád abból az elkeseredésből táplálkozik, amelyet a tulgyakori utazási kedvezmények termeltek ki. A vidéki iparos és kereskedő ugyanis a saját közönségének a Budapestre vau csábítását látja benne. Tárgyilagos akarok kuni és elismerem, hogy valóban hslytejen a nyakló nélkül nyújtott teméixjok utazási kcdwcsn^;,^ vidék kereskedelme és ipari\' szempontjából. Igen, ezt £q ""ntipin. ?M pádig a. f"tíV - év*. tizede fennálló Fővárosi\'Kareskedők Egyesületének vagyok az Ü ((laíke.\' Én az igazságot keresem" és évek óta minden. kínálkozó alkalomms! hirdetem újságcikkekben és pódiu
lem védelw^ep
háromszor lenne szabad engedélyezni és pedig márciusban a Mezőgazdasági Kiállitás és Tenyészállat-vásár alkalmából, májusban a magyar ipar és kereskedelem életképességét és fejlődését hirdelő Nemzetközi Vásár kapcsán és augusztusban, amikor a Szent István-napi ünnepségek idején minden igaz magyar nemzeti ünnepét üli. Ha a kereskedelmi minisztérium csak ezekre, a jelentőségükben a vidék által is elismert alkalmakra szorítaná az utazási kedvezményeket, egyfelől megnyugvást keltene a vidéki érdö kéltségeknél, másfelől az előbb említett három alkalommal nyújtott utazási-előny értékét csak fokozná. A főváros iparos és kereskedő-társadalom nem abban keresi a maga boldogulását, hogy a vidéket elsorvassza, mert mi, mint gyakorlati férfiak jól tudjuk, hogy egy sor. vadó vidék mellett elképzelhetetlen egy virágzó és fejlődő főváros.
- A vidéki ipart és kereskedelmet védeni és erösileni kell. Ezért igen
nagy jelentőséget tulajdon ttok a magyar belforgaloin inlnéá nagyobb arányú élénkítésének. A MAV kövessen el mindent, hogy a faagy vidéki városok közönsége minél több alkalommal és minél olcsóbban látogathassa a vidéki emporÉumokat. A tiszántúliak keressék fel a Dunán -tult és viszont, mert ezáltal nem csak a belforgalmunk fejlődik majd, hanem e kölcsönös üzleti kapcsolatok Is lényegesen élénkülni fognak. A főváros és a vidék közötti harmónia és barátságos közeledés érdekében a Nemzetközi Vásár vezetősége c hó 5-én, vasárnap, őt filléres vonatot indíttat fővárosi és külföldi vendégekkel megrakodva öt nagy magyar vidéki városba. Mindent elkövetünk, hogy a vidék és a főváros kereskedői és iparosai ne ellenfelet, hanem barátot lássanak egymásban.
- Végezetül cl kell még jnonda-nom, hogy épen a vidéki iparos és kereskedő.társadalom egyik régi és jogos panaszát igyekeztünk megszüntetni akkor, amikor ezév januárjában a közbenjárásunkra életbelépett uj kiállítási törvény rendelkezései szigorúan kimondják, hogy a Nemzetközi Vásár területén ezentúl szigorúan tilos a kicsinyben való árusítás. Remélem, hogy ez a tény önmagáért beszél. F. L.
Ebi izíi műm iitiMelwMi i mm titua m
vm
pitroKumiái-kénOlék. — Magyar jyártmány! ~
Elómelegités, pumpálás ulmm. Szag-, korom-,
Bad*:
Tflkéletw klvlUlirt gyári garancia.
Budapest, Andrássjr ut 90. (Oktogon tér.)
Ikrei születtek egy asszonynak, elásta őket
Borzalmas gyermekgyilkosság ZalalSvőn
Ujabban nagyon elszaporodtak
rok a csecseniflfyilkosságok, ame, pket- bűnös éa telteden anyák kötettek el újszülötteiken- Minap számoltunk be két hasonló e*tröl és anost ismét borzalmas gyermekgyilkosság robbant ki Zalalövön.
Misszórl Károlyné földmüvesasz-árony a napokban ikreknek adott életet, de azokat még aznap éjjel kivitte a község határában lévő földjére és ott a szántóföld árkába elásta őket. A faluban másnap már suttogni is kezdtek, majd névtelen fel jelentés érkezett a oetidórségieaz asszony ellen. A nyomozás folyamán az asszonyt őrizetbe vették és \'ttoíí is Ismerte-, hogy ikreknek adott életet, ete orról, hogy ml történt a gyermekekkel, nem volt hajlandó felvilágosítást adni. A lelketlen asszony Időköski* megtetefodett, egy hogy a wlaejersaegi kóriláíbo kellett szállítani. Misszóriné portá-
ját felásták, de a holttesteket nem találták. Ekkor az asszony földjéit kezdtek ásni. Rövid kutatás után megtalálták a szerencsétlen két kis hullát a szántóföld irkában. Az ese. tet azonnal jelentették az egerszegi vizsgálóbírónak, aki elrendelte a holttestek felboncolását. A nyomozás tovább folyik, hogy mihamarább megindíthassák az eljárást a szívtelen anya ellen.
Belépődíj nélküli hang-
lesz a Zeneiskola tanárainak e ían-évi utolsó hangversenye, melyet hétfőn este 9 órai Itezcfette! tartanak meg a Zeneiskolában. A műsor Bach M H&ndel emlékének kódol, születésűk 260-ik évfordulója alkal-
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapot, untául.
II A debreceni KolW*lueii Kántus
ós a sárospataki kollégiumi kórus együtt*. Itangverseuye. — ty Hibahelyek az antennától u hangszóróig. Zakariás János előadása, — 19.25 Cigányzene. - 20.20 Kit ós mit idézek. Bt. Bánóczi Dezső előadása. -20.50 Hgy óra vidámság, Rcodcző Gysr-mathy Sándor. - 22 Hirek. - 22X A Budapesti Hangverseny Zenekar • Bécsi-estje, a Vigadóból. - 25.15 Heinéinann Sándor jaz/..zenekarának műsora. — OO.OG Hirek.
Budapest 1L
18J0 Mezőgazdasági lélóra. - 1003 —20.10 A Nemzeti Szalon kulUircstjé-nek kózveliiése. - 20^0-21 Lukács Sári énekel. Népiparü. német, olasz, Ismeretlen magyar hibórus balladák éa Tisza parti népdalok. - 21.10 A Buda. pesti Hangverseny Zenekar .Bécsi.est. je. a vigadóból.
Bán.
17.55 Caeuso-lemeack. — 20.23 Ka-rintlai-est zenóvcL — 22.20 Iládiózene. kor Battlstiz tenorral.- — 21 Siebert-négyes szórakoztató zene.
8.45 Hírek. - ».10-».S5 RádtótMe. peték a Nemzetközi VásárlxSL — 10-11.tO Egyházi ének. A szentbeszédet mise titán dr. Tóth Tihamér mondjr. — 11.15-12.15 Evangélikus Istentlsz-tetet. - Hffl Időjelzés, ldőjárá^Jelen-tés. - 12.S0-13.55 Rádióüzenetek • Nemzetközi Vásárból. - H Clgánv-zene. — 14.45 A baromflkotera. I>r. Csontos József előadása. — 1530-10.55 Rádióflzenetek a Nemzetközi Vásárból. - 17 Diósgyőri Vasgyári Vasmunkások Dalárdája. — 17.50 I.ibef Endre előadása .Anyák napján.. — 18.15 Losoncéi—Schweitzcr Oszkár sti. lunsenekara. — t9.25 .Bocotcdo,. na-dó Antal előadása. — 19.55 A varsói rádióállomás műsorának közvetítése. • Kunyhótőt-kunyhóig.. lengyel pa. rasztdalok, táncok és játékok — 20.35 Oltár-est. Rendező Nidíy Béta. — 21.40 Hirek, sporteredmények. — 22.10 Cigányzene. - 22.30 Közvetítés a ma. gyár kardvtvóbejnokságról. Bestélfl Phrhár István. - 23.Í5 Vajda Sándor -Pártos Ernő Jazz.senekarának mfl-sora. _ OO.tB Hirek.
Budapest II.
12.40—13^0 Hanglemezek. - 15-15.15 és 10-10.10 AZ 1. honvédc-olog. ezred zenekara. — 17.55-18.30 Eyssfln Iván énekel. - 18.40 Palóc tórténc. tok. MaKk Antal előadása. — 19.20-20 Dr. Haranvi János zonflorázik. — 20.05 Miért kutatnak a bánhldat Sze-iin.barUuigban. Dr. Gaál István előadása. - 20.40 Hirek. - 2110-22 Erőss István jazz.zenekarának műsora.
fttTlstenlisaeleL - 11.46 Bécsi «a. aarsaenekar Hinterlioter zongoraművésznővel. — 12X16 Állástalanok w-nekara. — 1535 Dvoixsák: Esz-dur aonfaeanéffyes. — 1IL0& Írország ás dalai — 17-06 klasszikus és modern operettek lemezei. — 19,a5 Karlntiai dallemezek. - 20 Sygictlnsky: Knnjr. itórói-kunvháni, lengyel népzeneszvlt VarsőbóL - 20.30 .Riedlnger: Nagy tavaszi rádióegyveleg. Közreműködik Gerhard szoprán., Bsrsos tenor, Kunz basszus, egy vegyeskar, a Vo^ihat-jazz és a rádfórenekar. — 22.28 Tánczene dalokkal — 23.50—.1 Faltulégycs Mctáaaa.
S sélyemvúsár o Filléres Oii/otOzlelben!
F \'
ZALAI KÖZLÖNY
1935. ml|ui 5
100,000-viselnek
■ M tk • HÍ Nagykanizsán kizárólag
ek DELKfl-cipot. Szomí?piná\'
Miért szekundázik be az iskolában a diák, aki otthon mindig jelesre felmondja a leckét?
Az ideges gyermek és s vele való bánás — SzQlőI értekezlet a gimnáziumban
Az Iskolákban örvendetesen meg. honosodott szülői értekezletek csak ugy érhetik cl céljukat, ha második iskolává válnak: — a felnőttek, a szülők iskoláivá. A kézimunkát, a tánoot, a bridxsct, ezer minden egyebet tanfolyamokon tanítanak és számtalan ember megél ezekből az . .iskolákból.-Mennyivel több, — hisz majdnem minden embert érdekel a gyermeknevelés, a legfelelősségteijcsebb munka ós kötelesség és mégis ehhez ért a lcg. kevesebb ember, eKt tanítják a legszü-kósebb keretek közt.
A céltudatos, gyakorlati értékű szű. lő-nevelésnek kitűnő példája volt a nagykanizsai kegyesiendi gimnázium minapi szülői értekezlete, amelyen a mai gyermeknevelés legégetőbb prob-lémája, az ideges gyermek nevelése került szőnyegig.
A szülői értekezletet Magas Mihály igazgató 1 Kivezető szavai nyitották meg, majd Kajmó József piarista tanár tar. tolta meg előadását, amelyet a követ-kezűkben — kivonatosan ismertetünk.
Ismertette az előadó, \'a test és a léink ama örökölt adottságait, amelyeken nem lehet változatni. A bajok általános forrása azonban nem itt van, — mondta — hanem a mai gyermek gyengébb idegrendszerében. Ez okozza ina a gyenge bizonyítványok nagy százalékát. A háború $lőtti időkben a gyermekek 20-30 százaléka volt gyenge idegzetű, ma: — 70 százalék. Ok: a háború alatti és azt követő Idők élct.viszonyai.
A gyermek ideges tünetei: sápadt arc, étvágytalanság, vérszegénység, gyomorfájás, rángatózó izmok, érzékenység, sírás-hajlam, álmatlanság, nyűg-talan alvás. Ide tartozik az önérzet túltengése, « beképzeltség és ennek ellenkezője: a túlzott szerénység és visszahúzódás. Előbbi károsan befolyásolja a gyermek természetét, utóbbit nem szabad elhanyagolni, mert később felbukkanó értékek rejtőznek alatta. Ilyen idegesen visszahúzódó gyermek volt Darwin, Pestalozzi, Franklin, a fizikus és mások.
Az ideges gyermekek közt vannak tehetségesek, jóeszüek, sőt zsenik is, de kózepes-jók nincsenek kőztük. Az ideges gyermek tehetsége ugyanis nem univerzális, hanem korlátozott. Van, aki nyelv-zseni, de más tárgyakban egyáltalán nem boldogul. Azt «>z ideges gyereket, aki mindenben gyenge tanuló, nem szabad veréssel javítani akarni. Ha az a gyermek otthon Jól felmondta a leckét, akkor nem a ta-nulásban van a hiba, hanem ar idegekben. Ezt nem bottal, nem szidással, hanem orvossal kell gyógyítani. Az ilyen gyermek akarat-gyönge ós a kedvét hamar el\\«szlti sikertelenség esetén. Szeretettel, megértéssel kell a szülőnek is az ilyen gyermekhez köze-
liteni, akkor az is megtanul bízni önmagában. Vetessük elsőnek a gyermekkel azt a tantárgyat a tanulásnál, 4 melyiket — mert fél tőle - utolsónak szokott hagyni.
Az ideges gyermek, ha jócszü, látás és hallás után gyorsabban, jobban fog fel mindent, amit lát, hall, így az iskolai magyarázatot Ls ^legelőbb megérti. Csakhogy az Ilyen gyermek fáradékony. A normális idegzetű gyer. mek 25—30, a jó ideges 10, a gyenge ideges 5—6 percig tud egyfolytában figyelni.. Amit tehát ezen az időn tul beszél á tanár, azt ő már nem fogta fel, az agya csak értelmetlen töredékekkel lett gazdagabb. Amit gyorsan felfogott, azt is gyorsan felejti. Az Ilyen gyerek gyorsan elkészül a lecké. vei, de éppen oWan gyorsan ki ls párolog belőle. Ezért van, hogy otthon a gyerek mindenből jelesre áll, a szülő örül, — az jskolában pedig szekunda kerül a noteszba. A normális idegzetű diák 24 óra alatt e#y megadott anyagból 15-20 százalékot felejt, az ideges jóeszü gyermek (50—85 százalékot.
Mit lehet tenni ez ellen? Sokat kell n gyermeknek a feladatait ismételgetnie. legokosabb, ha a diák délután 2-tŐl 4-ig tanul, akkor egy órát pihen, sétál ,vagy a ház körül valamit dolgozik, 5-től 7-ig megint tanul. Ettől vacsoráig és vacsora után lehetőleg ne tanuljon már, csak fél 9 kórül -mondja fel a leckét ,aztán menjen aludni. Az alvásból 9-től reggel 5jg, fél 6-ig elegendő. Akkor pihent agy.
gyai újra olvassa át, utána pedig moudja cl magában a feladatot. A* Iskolai tizpcrc első felében az agy pl-henjen, a második felében mégegyszer nézze át a kővetkező órai leckét. A szülőnek pedig délutáni tanulás alatt is többször be-be kell nézni a gyer. mekhez, buzdítani, reggel vele felkelni, elkészíteni a reggelijét és ellenőrizni a fenti házirend betartását. Mindez persze csak keret, amelyen az elvek betartásával szükség szerint vál. toztatnl lehet. Fontos betartani a reg. geii tanulást, mert az agy olyankor a legfogékonyabb.
A nagyfokú idegességnél orvoshoz kell fordulni a gyermekkel.
Vannak u. n. kóborlási hajlamtól űzött iskolakerülő gyermekek is. Az orvosi tudomány megállapítása szerint ezek vízfejűek. A felesleges viz a moz. gási idegvégződésekre nyomást gyakorol, azért ugy gyógyítják, hogy meg-ésapolják a hátgeriheiWccL Ha ez a hajlam erkölcsi vagy jellembeli defektusra _ nem veret, hasznos is lehet Ilyen "volt Edison ós Uelmholtz is.
A lámpalázas gyermeket pofonnal gyógyítani nem lehet, mert az még csak növeli a szorongó, szívdobogtató érzést a gyerekben. Szelíden kell bánni az ilyennel, sokszor szerepeltetni idegenek előtt, időt engedni neki, ha hibát ejt.
Van aki állva nem tud felelni, mert a felállás pillanatában az agy felé áramló vért a hirtelen összehúzódó halánték-izmok elzárják és megáll a gondolkodása. Mihelyt leül, már tudja, amire állva nem tudott felelni. Az ilyent, ha rájönnek, az iskolában\' is ülve feleltetik.
Az előadás második része a serdülő kor titkos diák-büneinek megelőzéséről, testi és lelki gyógyításáról adott érté-kes útmutatásokat a szülőknek.
„HELLAS"
harisnyagyár reklám harisnyája
PT28
Egyedárusitó
RITTER Divatéruház.
Rosszabbodtak Zala-megye és a községek háztartási viszonyai
Ai alispán évnegyedei leien léséből
I Zalaegerszeg, május 4
Május 14-én megyegyülés lese Az erre készült alispáni jelenlés Mjná. lattal állapltja meg, hogy február óta általános rosszabbodás tapasz-talható a vármegyei, valamint ;t községi háztartásokban. A vármegye háztartásának egyensúlyát csalt nagy körültekintéssel tudta az al Ispán megőrizni és valószínű, hogy ez a takarékosság fokozásával sikerülni fog a jővőbrn is. Eddig még <i tisztviselői és özvegyi nyugdijat pontosan tudták flzjetnl s remélhi-tfc log ezután aem lesz fennakadás.
Az egersacgl állapot az évnegyed elején kedvező volt, februárban azonban az influenza itt ls járvány nyá fajult, különösen az Iskolás gyermekek közt. Az utolsó negyedévben 2124 születés és 1383 halálo zás volt, & természetes szaporodás tehát Ml volt.
Az állategészségügyi állapotuk ja. vultak, a pásztorebek veszettség elleni booltáisa ls hamarosan befejeződik. A sertéspestis elleni oltásokra 3000 pengő hitelt állítottak bc. Az állatvásárok forgalma csőkkent és ezacl együtt a szarvasmarhák árában is csökkenés tapasztalható.
Akinek a szívműködése rendetlen, úgyszintén az, akinél ■ vérnyomás emelkedésének tünetei tnu-tatkoznsk, uty érhet el erőlködés nélkül me.ftlelO könnyű székeiét!, ha reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes .Ferenc József" keserü-vlzel Iszik.
Hirdetőinket
kér/lik, hogy hirdetéseiket minden nap délig, apróhirdetések*! délután 3 óráig szloeéhed/enek leatlnl a Zalai Közlöny kiadóhivatalában li-töl 2-lg a kiadóhivatal n-m larl szolgálatot.
A Zalai Közlöny április 30-tól naponta d. u. fél 6 órakor jelenik m:-g az uteón és az elóflzelök aszialabt-Hirdetőink lávára szól a délutáni megjelenésnél az a körülmény, hogy mbtden hirdetés két napon Is foglal koztatfa a nyilvánosságot, mert ez. után nem esak délelőtt, hanem dél. alán la órusUfa a rlkkanes-górda a Zalai Közlönyt.
A kiadóhivatal
Városi Mnzgá
Május 2-tól B-ig. CsfltOrtOklől vasárnapig.
Vadnay László és OziHra Qéza zenés vígjátéka
XSz a villa eladó.
A salaes kiegésaUé műsor hOlSn szsazéoió.
Előadások kezdete: csütörtök és péntek 5, 7 és 9 órakor, szombat és vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Rendes helyárakl
Nép Mozgó
Május 4—5. KM sláger KI műsorban I Szombat-vaiárnap
Gyilkoifág a szalonkocsiban
Pokoli Izgalmak, hátborzongató bűnügyi lOrténe\', netelö fergeteg. 84 vidám és Izgalma, éra a száguldó «»pr«...n
Ezenkívül ITM éa PH falrengetfl burleszk-attrakciója:
ElOadátok: szombat 7 és 9 órakor. Vasárnap 3, 5, 7 te 9 órakor.
A sivatag Vial.
zalai kOzlOny
50 pengőt és 30 pengő valutát tehet kivinni Magyarországból
Megszigorítják a külföldi fürdőkre való utazást
i Budapest,, május 4
A budapesti kir. valutaügyészség Helfi Bélát és Friedlaender Lajost valutavisssaélés, csalás magán-okirathamlsitás büntette elmén le. tartóztatta.
Értesülésünk szerint rövidesen rendelet jelenik meg, amely felsorolja,
hogy milyen esateklxon engedhrtő meg valuta vagy deviza kivitelű külföldi utazásra vagy üdülésre. A Nemzeti Bank ezen intézkedése nem célozz* 11 külföldi utazás megakadályozását, dc mindenesetre a külföldi utazást megszigorítják. 30 pengő valutát r>0 pengőt lehet kivinni személyenként.
1995. mtjm 5. _
NAPI HIRIK
NAPIREND
Május B, vasárnap
Római katolikus: MUerlc. Prototána:
íiotttmrd. Itt.: Ijar bó 2.

üyófyazdrtáil éjjatl szolgálat a hónapban : .Fekete sas* gyógyszertár Főút 6. és ■ klskanlasal gyógyszertár.
Mozi előadások hétköznap 5, 7, 9, vasár éa ünnepnap 3, 5,7 és 9 órakor.
OfefUMlé nyitva retRd 6 órától esto ö óiéig (bétlő, szerda, péatek délután, kedden egész nap nőknek).
Méjna 8, hétffA
Rom. kalholtkni: János. Prottttána: Hilda. izr.: ijar. bó 3.
(F-itfUfMéa) A kormányzó a 15
éves jubileum alkalmából Gseto Lajos emlóklflpos 20-us honvéd főhadnagyot emlóklapos századossá léptette elő a harctéren tanúsított hősies magatartáséért éa a polgári életben szerzett |»azafias érdemeiért.
- (Kaküvö) Sehichtanz Irén és dr. Géber ödén orvos májua bó 5.én fél 1 órakor tartják esküvőjüket Nagy. kanizsán a Piaristák kápolnájában. (Minden külön értesítés helyett.)
- (S*ülö» érUk»/W) A II. körz<Hi áll. el. iskola tanítótestülete május 5-én (vasárnap), délután 4 órakor szülői értekezletet • tart a Hozgonyi .utcai iskola tornatermében. i)r. Aáé*zárt»K Béla lúttaoár tart előadást -A szülők kötelessége a tanév végén és a vakációban* címmel.
- S\'yőrl takarók, paplanok, szőnye-gek dus választékban Singernél
- (Két keodö baktiott) Merzf,) Györki Iván és Holfmann András, ki. ket utóiért a mai fiatalság közös, szomorú sorsa, a munkanélküliség^ elindult a RuUlnupartról azzal u kzllárd elhatározással, hogy meg fognak éini. Tehetségesen komponálhattak, kitüntetést is nyertek a Mdgyer Zenei és Irodalmi Társaság pályázatán a «Ilcr-vadozó őstlrótsáK» c. angolkeringő-júkkcl, ami meg ls jelent a bályázai után. Mont a kotláikkal járnak városról városra, hátról házra. Ahol zongorát találnak, ott mindjárt be is. mutatják a szerzeményeiket és eladják a kottájukat. Kezdő, fiatal szerzők, " bátor ne kivágás, amivel felvették a harcot a mai élettel, megérdemli «
támogatást.
- Schúli divatbemutató egyik legnagyobb meglepetése a helyes fazonú, mintás műselyem ruhák voltak-.Anyaguk kiválóan.tartós, az ár cwk néhány pengő.
- tA zetMfcdQolB szerdal növendék-bangvrraenyén) nem tesx belépődíj. A hangverseny változatos óaszetételú mii. sorral a zeneiskolában Ívsz 6 órai kez.
dettel.
- Májusi költözködésre szőnyegek,
/-lontttkarók és divatos függöny kelmék nagy vákastékban, KsxálLUott árban Goftuzky Divat üzletben.
- (Ogyvédá leoda áihetyr***) I)r. Sullér István ügyvéd irodáját Rozgu-nyl-u. 8.. sz. alá helyezte át.
- (T0aol(éMM«lr«ai Kewlhelyen) áz Országos Tűzoltó Szövetség indítványára a betügymfatiastor hozzájárult ahhoz, hogy ez év julius 7 és 2Uke között Keszthelyen a Saövctség kerületi tüzoltótanfolyamot rendezhes-aen.
- tamil nagy divat a férfi burburry fclóUő. Elegáns kése ragláuok és burburry anyagok legokaóbban Schütxiiél •íwezhotők be.
- Toalettje ugy lesz teljes, ha Pi^őt Miltényinél v*sz.
A kísérleti ásatások megindul a kanizsai
A nagykanizsai vár helyén a kísérleti ásatások befejeződtek. Munkatársunk megkérdezte dr. Králky , István polgármestert, hogy meghozta-e a kísérlet azt az predményt, amelynek alapján a rendszeres ásatásokra gondolql lehet. A polgármester kijelentette, hogy a próbaásás eredményével meg van elégedve, mert hiszen rábukkantak a vár egyik Altjának nyomaira és ez eiogendő Jö*z ahhoz, hogy a vár meglévő térképei segítségével a rendszeres kutatásokhoz hozzá fogjanak Minthogy a városnak nincs külön fedezete az ásatások munka-költségeire, kénytelen azt az Ínség-akció keretében lebonyolítani. Az inségakció azonban csak az ósszei kegdödik, igy a nyár folyamán a munka megindítása nem várható
Véleményünk szzerint - bármenynyire el kell ismerni, hogy a fedezet a legnagyobb ur a kérdés eldöntésénél nem szerencsés a i nyarat kihasználatlanul hagyni és esetleg az esős, hűvös öszi fdö^ak-ban megindítani az ásatásokat. Az őszi időjárás x-setlcgességei az ásatásoknak sok eredményét tehetik |
eredménye alapján vár-terület feltárása
tönkre. Az esetben tehát, ha az in-ségnjunka előlegbe való ledolgozta-tásával, vagy valami más lehetséges úton-módon nem volna a kérdés már a mostani nyáron ine^olcfhptó, akkor inkább el kell halasztani azt a jövő tavaszig, amikorra gondoskodni lehet az inségakció keretében megfelelő munkaerő-fedezetről.
EtMzettinkot
kérjük, hogu anumylben a délutáni megjelenésre oaló áttérés köveiket, tébm a Zalai KOzlOny kézbesítésé-bii zavarok állnának be, egy-két napig, mlg a klhordó-gárda az ul munkabeosztásba bek zökkenik, tü. rrlemmel lenni szíveskedjenek. Min. dm panaszt kérünk jelenteni a kiadóhivatalba (tel. 78.), ahol minden panaszt azonnal orvosolnak és a kézbesítésre vonatkozó minden kL vánságot lehetőség szerint lyyekez. nek teljesíteni-
A kiadóhivatal
■■ \' « t FULVEX MVARWTÓ
hatáaoe, megbízható.
Színtelen, szagtalan, emoefre nem mérgező. _ \' (Wtattai
0m»«, le. tuptl«Irtfrtoi-W.
AagUa.
Kapható minden nagyobb azakmabelí üzletben. Magyaromul raktAr:
Llndasr DAnl.l ■•«•»•>«,
V. Alkotmáay-atca 13.
_ (A arbwüléal érem é> • WoÖ csapatkén*"® odaítélését, llictdlcg ké. rések elótcrjesrlésériek utolsó hitit. Idejét a honvédelmi miniszter ez év december 31-ben Hlb\\pitottu u»eg. Áx elkésett kérvényeket nem tfrgyaljók.
— IjCgufabb selyem poupllne és tropikál Inganyagok, színtartó pyamák és ruhakclmék nagy választékban — Sláger DlvatérubjUban.
- (A Uff-manss as »l> iM.lt. koUkno) A nagykanizsai iparost«nonc-lskola lcénynövendtfkei május 5-íti, va-sérrwp délután 6 óiWmr a Misaútshila nagytermében eUadJAk Kioea István ■ A kis manw. c. .vígjátékit. Belépi-jegyek 20 és 10 Hllér.
— GyönyOrD nl/drí ruhaanyagok S.lnpompás váUosata várja a vevő-kócónséget a SehAU Áruházban.
- ,A KMk. Itl gumiul, a Sáska futlralcsapattal (llajna FG) karóitve május délután 4 órai kezdettel majálist rendes a Levente Otthon helyiségében. Kabaré-tréiák, szépségverseny, kéttdobás, atb. Utána reggelig tartó tánemulaHflg. Re. , lépő dl j 40 fillér. A J«gy«k már kap-
hatók az egyesület helyiségében.
Műtét enpléo dc hatauék; pud*-pestre, a Dr. ÜRÜNWALD SZA-^ATÓRIUMBAI Vagyonivitsonj^ hoz kérten talál elhelyezést.
— Fehér tpoWp és lakk gyenaek-cipőket legolcsóbban ex .Ideált cipő-áruházban, Fő-ut 12. atám.
A páratlan gyógyarő, ami az „tjjmándf-
ban rajllk, Év«zr»d«k óta (Old gyomrában érik I
— Húszezer boroírá»ort» ax a körülbelüli átlag a férfiak életében, a
mellyel egy kuitvrwb^r yLaw^hat Huszezerszer kénytelen elsrenvednl a mindennapi Iwrotváikorás kellemetlen, ségeit. A világhírű KKln féle .Yenky lanoünos habozó borotvakrém öasse-tételében lehetővé teszi a azőr eltéTO. Utást meglepő köunyc4sőgBel anélkül, Ikogy az arcon bárminő égető érséa, a bőr feszülése jelentkeznék.
- pnpáfl:, mámnak, fiukáuak,
babának Mitóvi cipőt vegyen.
— Gyermek trens coat kabátok, leányka kabátok minden méretben nagyon olcsó árban kaphatók Schütx Áruház.
- Pulvex rwvMrirtt- E név«n a Coo-
|*r, Mc Doifgull A Jtobertson Ltd., angliai cég védjegyczJette különleges rovarirtószeréi és ennek lorgolombaho* zalalát Undner Dániel budapesti cég vállalta. E szer az összes rovarfélék u. m. bolha, poloska ,tetü, pv»ly, hangya, svábbogár elleu nandkivül hatásos, ember\'e, háziállatokra nem gtó-gező.
- Mintán selyem, szövet, greoadin
és lenvászon újdonságok megérkeztek nagy választékban, olcsó árban Go-lenszky Divatüzlet.
— Szandálok, szandálét te k, gumml-talpú cipők ^okxéiiMá. aí <i<Ml* dpőáruházban, Fő-ut 12. azám.
- lfft)abb nyáji férfi ftirMk, tropikálok é« ruha vásznak nagy választékban, lesaáWtoU árban GotenMky DAvatttisihen, . , . , .
Hagy tawaaal kabáfaáaár l
1935-ös tavaszi divat!
Gyermek kabitok már ... ............. P 8.-tól
Noi kabátok ........................ P u.90
........................ p uao
........................ P 15.80
príma minőségű............... P 19 90
; ; , . ..............v 28—
Modell nöl kabát ..........................................P JMOIŐI
Cupt dc chlne ......... .... ........................P 1«S
Paplan ............................................................P 850
. príma minőségben ..............................P 8.50
MDselyem paplan .........................................P 8.40
Brokát paplan ................................................P 18.80
„ príma mlníségű ........................P 21.80
Féril navetofc aár ..........................................P «J0I81
FérfiazBustak elsőrangú mlnőiégben, nagyon olo«64rban
WEISZFELD és FISCHGR
„Gólya"-Ár uh árában. «
ZALAI KÖZLÖNY
1935. mt|u« 5.
Ketter átterem
szép éa kellemes kerthelyiségben ■Hda, Horthy Miklós-ut 48.
Esténként, úgyszintén vasár- és ünnepnapokon a déli órákban is szegedi KárWyi Árpád muulkál. Ltsfeaky jfe»f
énekei. — Elismert kitüní konyha. — Dreher sörök. Pompás lajborok,
SPORTÉLET
Cég-közi körmérkőzés egy hordó sörért a Teleky pályán
Érdekes fotbaU-mérkŐzés lesz május 5-én .vasárnap délután 2 órakor Nagykanizsán, a Teleky-uti pályán. Két textil-cég, a Sjnger és a Kirschner üzlet alkalmazottai állnak ki a gyepre. A mérkőzést szövetségi biró vezeti. A meccs első része egy háromfordulós fotbaü-tornának. A liarmadik csapat a Schütz—Polgár kombinált A mér-kőzések három egymás után kővetkező vasárnap lesznek és a pontozás alap. ján győztes csapat egy bordó sört kap. Az érdekes mérkőzéseknek bizonyára nagy érdeklődő közönsége lesz.
Balatonfsnyvsssn
a gyermekek paradicsomában vegyen részletre villatelket.
t hftU: Subó Antii Balatoníenjíes
Kerületi tornász-bajnokság
A nagykanizsai Zrinyi Torna Egylet a MOTESz meglátásából május 12-én rendezi meg u délnyugati kerület 193T). évi tornász.bajnokságát a követ, kező szántokkai:
I. Csapatbajnokságok: a) kerületi II.. bszt., b) ker. I. oszt. ifjúsági, c) I1J. oszt. szenior, d) II. oszt. szenior csa. patbojookság. 1
II. Egyéni bajnokságok: a) kerületi ifjúsági, -b) kerületi szenior egyéni bajnokságok.
A verseny délelőtt 9 és délután fél 6 órakor kezdődik a gimnázium tornatermében.
Résztvesznek: PAC, PEAC, NTE, ZTE, Kereskedelmi.
BOROTVALKOZÓK ^
VEZÉR és DUNA
t kapható, n Ojrirtji: Wledtr borotva-jAr n BodapMi, VII., NOrabtrg-a. M.
Az első tornavizsga
május 5-én, vasárnap délután 4 órakor lesz a Zrinyi-sporttelepcn. A felső-kereskedeimistik állnak ki évvégi tor-ftaünnepélyükkel először a nyilvánosság elé, hogy gyönyörködtessék azt b testgyakorlás céltudatos munkájáv&l elért kiváló eredményeikkel. A keres-kedelmisták évzáró tornaünnepélye bport szempontból, de meg látványos. Ságnak is elsőrangú teljesítmény lesz, amely megérdemli a legszélesebb körű érdeklődéit
Elsvult és t 0 r Ott
Játékbabáift
szakszerűen lavltja VACÓ lllatea.itár hUlyU|i
Prsgnazis
Kevés felhő, gyengülő keleti ét délkeled Miiramlii, u éjjeli lehűlés gyengül, Inkább enk t» líjmentl fagy. A nappali hőmérséklet tovább emelkedik.
Félárva, fiatal urileány
gyermek mellé, vagy Idősebb úrinő gondozásira imbbiIii ajánlkozik. Ajánlatokat .Kimondottan urlcsa-lád\' jeligével a kiadóba kín.
latwal (a ati.araMaatI cikkek legolcsóbban beszerazhelők Beleuainál -Sugár ul 53. •
Fosztott, szép llbatallat. nem haaz-
nált állapotban lévőt, 8-10 kg lg, kereaek megvételre. Ajánlatokat ármegjelölésaet e
lap kiadóhivataléba.
Pgy 3X4 nagyságú argamen éa egy 3X4 német HnaBBala,a| azonnal
eladó. Pltcher Armln, Erzsébet-tér 11. 1705
rakUrk.1,1... Széchenyi-tér locskay-utca sarkán (mlzasház elöli) Itt és más utcákban lakások, Oiletbelylaé-
...... "" " \' dr, noeh
gek azonnal kiadók. Bővebbet i ügyvéd Irodájában.
1694
Kladé 1 szép ebédlókradenc. 6 sze-mélyea ebédlókészlet, ebédlóaszlal, Ultóra, 2 villanyluszter, több faliképek. Zrinyl Miklós-u. 6. sz., jobbra, ajtó 3. 1675
Udvari kétaaafcáa, verandis lakás augusztusra kiadó. Klnizsy-u. 11, 1007
Uvsa, poro.llaa ragasztás, nyak-
kendőfordilós, müstoppolas. Ktnlzay-u. 19, ajtó 3. 1674
raktáramat mai napon
megnyltottaai BrzaétMl tér 20. alatt Kérem a tisztelt vevő éa eladó Uzőaaég szíves párttogését. Kardoa (Kaktca) Antal. 1040
Margit Hkiái, Csengery-ut 19. Nyitva ggel 6 tót este 7-ig. T>u : dvezményea jegyek Omke ban, Kaoe-nél.
ukizemvágái
N,.|á,,ak elsőrendű minőségben, rendkívül olcsón kapbatók Kautmann Mano dlvailixletében, Erzsébet iét 1. Telefon 222.
Sírbolt építését olcaón váratom, I évi jllálltaaal Kovéos, Klrályu. >3. 106
Paa*afw«rl urodslml lajboraim kapbatók literenklnt m«r 40 fillérért, naiv árban mér a fogyantéal adó Is buí.na — Legkisebb tétel 25 liter. Gnsa károly földbirtokos, Batthyány-utca 26. aa. >2
E<y csinos, karoaazérlás, 5 személyes csukott aa.aaélraaté olcsón elsdó. Br-dtklődnl Szabó AnUl apottllxlctében. 1522
Saját termésű kerecsenyl asztali édeskés
tebér aj kor lilerenként P —\'56-0)1, siller ó bor lllerenkint P — .44 ért kapható Csen-gery-ut 19._ 82
H.Bxn.lt ruhát veszek éa eUdok, hívásra házhoz megyek. Márkus, Király-ulca 81. . 1415
KlBab. éflaB.rMxl.t berendezéi megvételre kerestetik. Plscher éa Leltner, Nsgy-
kanizaa.______17H
~Tőbb kisebb lakás klaM. B»ebbei Deutsch Deik-tér 12. 1634
Klaáé sug. I ére 1. cm. comlottos gsr-con lakáa Érdeklődés Horváth éa Vas épllőmestereknél, Citngery ut 17. 1656
6 hengeres, nyitott eaiex aalt, 100 pengő adóval, eladó. — Cin a kiadóhivatalban. 1655
Kétaaobés utcai lakáa augusztus l-re " Szemete-utca 2/c 1644
Keveaet haszná\'t söf-sperát jutányosán
Rákóczy u. 93. 1643
Szent Imre herceg-utca 5. sxém alatt háramaaaMa lak*, folyó évi aug
hó elsejére kiad*. Bővebbet aa Irr. Ilii község Irodéjlban. V 1671
M.4.rn képkeretezéseket előnyói réaz-lelflxetéaek mellett végez Stern Üveges, Pó nt 2 1276
ársMuakés óasakomfortoa, vagy kettőaaobás viaveaetékea \'utcai Ukés aug. \' rt kiadó Kölcsey ulca 17. 117
A mélyen Itiaztelt közönség szíves tudómét ára adom, hogy lakáaomat Bagolai sor 23 (Kalooarél) k.ly.xt.an ál. Ké rem a nagyérdemu közönség további szl vas pártfogását. Prancslca Zalgmondné, régli& stb. kereakedő. 1665
Caéayl Lészló-u. 20 sz. alatt eg 1 utcai Hysaskáa lakás azonnal kiadó. 1796
textilfestő éa vagytisztitó Özem
mnnká,a MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍT Nagykanizsa, Fó-ut 7. ©
Tenniszütők
Szakszerű hurozás
Fotball.labdék,
Játóklabdák
SZABÓ ANTAL
(portQzletébcn.
Óvja nemét
ós vásArolIon bizalommal egy Jól Illő szemüveget
Zsoldos Gyula
mVVíputt Mttztrtac uikoiletébcn Pfl-ot 8 ix Koron* txéUodivit tjtmbtn
Olcsón, kitllnő gyártmányú szemüveget árvsitok. Legmodernebb gépekkel felszerelt optikai üzememben bármilyen orvosi receptet jutányosán, szakszerűen elkészítek. Javítások azonnal készülnek.
Óra-, ékszer- és
látszer-raktár.
Elismert precíz óra-, ékszer éa látszer Javítóműhely.
Azonnalra kiadó egy külőnbe|áratu utcai szoba, bútorozva vagy üresen, (•!]•■
__________il Is, magánosnak. Rozgonyi-
utca 19. A föbérlőn kívül mis lakó ■ hír-
KétsarobAs fürdősiobis udvari lakás a belvárosban kiadó. Lénárd bórkerea-kedés. 1645
roletta- VÁSZON, tllD, ZSINÓR matrac 1 nyuqaoy vAszon 1 vAszok 1
Hirsch és Szegő
linóleum hAtizsAk 1 lAbtórló 1
Erzsébet-tér 18. számú házban 3 szobái, fürdőszobás, komfortos emeleti lakás augusztus hó l-re kiadó. Bővebbet dr. Halpben Jeaö ügyvédi Irodájában. 1708
Dlaskrét belyen bútorozott szobát azonnal kivennék. Ajánlatokat a kiadóba kérek. 1607
Síép 2 szobás, elószobás utcai. 2 sto-bái udvart lakások aug. l-re kladék.
Összes tavaszi vst6 magvak, kendermag, bükköny, lapánköles, vöröskölea, szudánlümag, muhar stb. legolcsóbban kapható Pischer és Leltnernél, Király-utca.
1 szobás villa Juliul—augusztus hónapokra kiadri Balatonmárián, pécsi telep. Érdeklődni Pallós János, Budapest, II. KeleU Károly-u. 26., IIL, 4. 1603
Oalatiiolylaéf kladíé Magvar u. 10 sz. alatt. U oal hérornssobás lakás Horlhy Miklói-ut 21. sz. alatt aaaasa-tus l-érs juiaayosaa klaaé ós sBysxoba-koayhaa lakás atonnaln.
Héromsiobái lakába augusztus 1-ére kUdó. Széchenyi-ter 4. _ 1700
KIsS sxoartáldSHásI fényiépfelvételek |utánvoun készülnek vasárnap esést napon, HsUUz műtermében Horthy Miklós ut 11. >703
150 holdas salamegyel elsőrendű birtok kitűnő épületekkel 2 holdas cserfól szőlőbirtok pincével, hordókkal, atb., vall-mint tóbb nagykanizsai éa kiskanizsal magán é« bérhát sürgősen elsdó, pénzkfll-csönöket ellő helyi. bekebelezésre folyó-alltatok. Bővebbet: Acsél Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Horlhy Mlklói-id 2.
Lakéaasaat Fó ut 17. alá helyeztem át. A hőlgyközőnaég további szivei párt Jogását kérem. Hege Oézáné, szalésmó.
SzólAbsn gyOmBlosfáknál ksrtiwstsménysknél rózsafáknál pázsitnál
csodát művel a
l-SojÉráíR
1 kg. Pétl-8ő kell: 20 aíílőtókéhei 80 rówaféhox 85 m" kertl veteménybw 20 m* páxaltlio* atb.
(N.moaak taákaaémra, hanem mér I kg. la kapható):
Ország József
Nagykanlzu, Eriéíbet-tír 10. (A birósAg mollett)_
1938. 5-
ZALAI KÖZLÖNY
I
Modern gyermekkocsik
MODERN nagy választékban!
LAKBERENDEZÉS
otthonos, ízléses és nem drága,
kapható
s II UUI1UI1US, 1ZIC8C3 CS I1CIII UR
I M I kedvező feltételekkel is kapl
Kopstein
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak és Ismerőseinknek, kik felejthetetlen drága jó édesanyánk, anyósunk, Illetve nagyanyánk Bz». PiuAr Józsefné
temetésén megjelenésükkel, vagy bármi más módon súlyos gyászunkban osztozni szívesek voltak,fogadják ezúton Is mélységes hálánk kifejezését.
A gyászoló család.
Köszönetnyilvánítás
Mindazon jóbarálainkn k és Ismerőseinknek, kik felejthetetlen drága Jó édesapánk, apósunk, nagyapanfc Illetve dédapánk (udilk Antal nyűg, MÁV kalauz temetélén meg elmésükkel vagy bármi más módon súlyos gyászunkban osztozni szívesek voltak, fogadják ezulon Is mélysí-ges hálánk kifejezését.
A gyászoló család.
Leányka- ós flu-ruhák, intézeti-, Iskola-ruhák,
felöltők és gyermekruha-különlegességek
legolcsóbbak
Ciaiiö Imre
gyermekruha szaküzletében
M Horthy Mlk!ós-ut 1. (Városhizp*ioU).
V-ÍV RGA
kelmefestő, sagytlaztltó
mos, fest, tisztit
kifogástalan kivitelben,
Horthy ■IMóa-ut 8.
Hunyarfy-utoa 19,
flgyes nlságárnsok
felvétetnek a
Horváth ujságárudában
f— mmmu *—i
I Klndankt a helyi k»r«l«Mknél I ás Iparosoknál szeresse bal I
Nagykanizsaiak találkozáhalys az
István király Szálloda
Budapest, VI., Podmanlozky-iitoa
Nyugati pályaudvar mellett. Teleion: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefpnoi szobák. Teljes komfort A szállodában étterem, kávéház és unerlcan bar
i r
GlySnyflrfl nöl , rA kötött blúzok . . l.DU til
Remek n8l . »n nadrágok.....I.OU-Ul
Párle gyöngye harisnya, alig észrevshstó , .. kla hibával . . . LVÖ
a. F. B. harisnyák a gyár megszabott áialn
NSI kalapok. . .2.50-111
Legdivatosabb férfi Ingek. . .
I
BRONYAI DIVATHÁZ
NAGYKANIZSA HORTHY MIKLÚa-UT 1. SZ. Vársehaspslets
.2.50 161
Zalai
közlöicy
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
vdntrobmkl
ZALAI KÖZLÖNY
1935, má|u» a
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8778/1935.
Arlejtésí flirdetméhy.
A hivatásos tűzoltóság, részére mintával ellátandó tárt írásbeli ajánlat alapján
14 drb. nyári zubbonyt 14 „ nyári nadrágot 14 . téli zubbonyt 14 , téli nadrágot 75 60 m. nyári ruhaanyagot 3340 téli ruhaanyagot 14 pár téli csizmát 14 drb. tűzoltó sapkát
szerzek be és 14 pár csizmát fejeltetek meg, Illetve 14 ftltOliy nyári ruhát és 14 Öltöny téli ruhát\' varratok meg.
Az összes beszerzendő anyagoknak, valamint munkáknak a budapesti hivatásos tűzoltóság által eIfiirt mintának kell megfelelni.
Zárt Írásbeli ajánlatok folyó évi május hó 16-ik napján déli 12 órájáig adhatók be a városi Iktató hivatalba.
Bővebb felvilágosításokat a Városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1935. április hó 30-án.
tm Polgátlueater1.
7907/1935.
Hirdetmény.
Felhívom a város közönsé-
f[ének a selyemtenyésztéssel fog-alkozó részét, hogy a selyem-tenyésztés felkarolása és előmozdítása érdekében abból a célból, hogy az idén minél többen és minél nagyobb buzgalommal fogjanak hozzá a
{;ubótenn«léshea, a földmive-ésügyl minisztérium a selyemtenyésztők között külön jutalmat Is fog kiosztani, összesen 6000 jutal lom kerül kiosztásra, lllítve azon tenyésztők közül, akik legalább 20 kg. jóminŐ-tégü gubót szolgáltatnak be, minden második tenyésztő a beváltási áron kivül még külön pénzjutalmat is kap, 1936. évre gubóbeváltási árak:
I. osztályú kg.-kint 80 fill. 1L . . 70 „ III. . . 10 .
Különösen a lakosság szegényebb sorsú rétegét hívom fel, hogy a selyemtenyésztéssel foglalkozzanak és akik erre magukat eltökélik, ezen szándékukat adják azonnal tudtára a helyi selyempetekikeltőnek annál Is inkább, mert a selyemhernyók kiosztása már a napokban megtörténik.
Nagykanizsa, 1935. április 30-án.
Polgármester.
63SS/1935.
Tárgy: Az épületek ablakainak virágdi-szitése.
Hirdetmény.
Hivatkozással a tárgyban jelzett tlgyre vonatkozó kérelmemre, közhírré teszem, hogy az ablak-virágdlsszel legszebben ellátolt ötven lakás tulajdonosainak jutalmazására ugyanannyi virágdijat tűzök kl mégpedig:
az első legszebb 5 lakás ablakainak jutalmazására 20—20 pengőt;
a további legszebb 10 lakás ablakainak jutalmazására 2—2 szép dracénát;
a további 10 lakás ablakainak jutalmazására I—1 szép dracénát;
a további 25 lakás ablakainak jutalmazására I —I díszes szobanövényt A virágnyertes lakások tulajdonosainak neveit egy későbbi Időpontban megalakítandó öttagú bizottság döntésé alapján a Zalai Közlöny Szent István napján megjelenő számában fogom közölni.
Nagykanizsa, 1935. évi április 1-én. Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7555/1935.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai folyó évi május 3„ 4 , 6. és 7-ét\'., naponta reggel 5 óra 30 perctől este 7 óra 30 percig •. Tölgyes erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ezen idő alatt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Nagykanizsa, 1935. évi ápr. hó 25-én.
IM Polgármester.
8938/1935.
Árverési hirdetmény.
A strandfürdői buffet és pe-dikür helyiséget f. évi május hó 9-én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1935. április 30-án.
„„ Polgármester.
8775/1935.
Faárverési hirdetmény.
Folyó hó 6-án, tehát hétfőn d. e. 9 órakor a sáncl erdő magashegyi vágásában megkezdődő árverésen 33.317 tm\' selejt műfát eladok.
Nagykanizsa, 1933. évi május hó 2-án.
,m Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7473/1935.
Hirdetmény.
Felhívom az összes birtokosokat, hogy birtokaikat azok északi és keleti oldalának sarkán, a vármegyei, illetve községi határt képező, továbbá az utak mellett fekvő birtokokat pedig azok déli és nyugati oldalának sarkain jelen felhívás közzétételétől számított 15 nap alatt határjelekkel annál inkább lássák el, mert a hiányzó, vagy megrongált határjeleket az 1894: XII. t.-c. 35. §-a értelmében az érdekeltek költségére és terhére fogom felállíttatni.
Nagykanizsa, 1935. április 23-án.
,„, Polgármester.
w
BIZTOS
„„jafayt csak ugy ér et, ha hirdetéseit > naponli Ubbuer példányban megjelenő. messze vidéken ti (1-terjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adja lel. Kladatmiui F6utS.(u udvaibaju) Td. 78.
7924/1935.
Hirdetmény.
1. 6 drb. nyári erdőőri és egy kocsis zubbonyra, 2. 7 drb. nyári cstananadrágra és mellényre, 3. 7 drb. esőköpeayre a v. iktatóhivatalba folyó évi május hó 27-ének d. e. 12 órájáig beadandó zárt írásbeli ajánlatot kérek.
A zárt borítékokon kivül „Ajánlat erdőőri ruhára" Írandó tel.
Bővebb felvilágosítás a v. erdőhtvatafában kapható.
Nagykanizsa, 1935. április 20-án.
a. Polgármester.
7297/935.
Faeiadésl hirdetmény.
A v. képviselőtestület 4710— 1935. sz. véghatározata értelmében készpénzfizetés mellett bárki, közszolgálati alkalmazottak pedig 6 havi részletfizetésre hivatalos órákon beiül rendelhetnek tűzifát a város erdőhivatalában.
Nagykanizsa, 1935. ápr. 12. 11S Polgármester.
Bésisémtán a«á|
ItyMfe is rnm Lapkiadó
Nagykanizsa

intéwt, felett kónyrtk és dobozok (yin SMHusaUséfs ém klaaUhhratala
Készítünk i
mindenféle kerertedelmi, Iptrl, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági. egyházi é« Iskolai nyomtatványokét, árjegyzékeket müveket, meghivókat, eljegyzési és esketésl értesltése-ket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, korleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállllásu nyomtatványokat,
*

üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, Mebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajtfuleteket és töroböüet, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártOmböket, falinaptárait*!, dofxnokat «tb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon. »
tyemda, szevkesztéség és ktadóhfcatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a laptolajdooos KOigaidasiti H.-T. Gutenberg Nyomda ás Bábalal Lankadó vállalata UorrayoiuUlátM, Na«ykaalasiu. (Felelte tiletrexeU ZalalKáioly.)
76. 4vfoIy»m 102. szám
Nagykanizsa, 1936. május 7. kedd
Ara 12 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztősét; és kiadóhivatal: Pőut 5. szám. Megjelenik minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Élóllzetési ára: egy hóra 1 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
áz igazság útban van
Nem hiába Anglia a világ legelső nemzete. Nemcsak világraszóló hatalmi helyzete, hanem felsőséges erkölcsi ereje tette naggyá s emelte megdönthetetlen tekintéllyé az angol népet. Minden nemes eszme, minden becsületes törekvés, minden emelkedett gondolat és (minden megalapozott jog és Igazság fellétlen megértésre és megbízható támogatásra talál az angol nemzetben. Jellemének egyik kimagasló tulajdonsága : a részrehajlatlan tárgyilagosság, amely minden kérdésben megnyilatkozik. És ha állásfoglalásról van szó, akkor mindig inkább a gyengébbnek és elnyomottnak, mint az erősebbnék és elnyomónak a pártjára áll. Nagyon természetes és önként érthető, hogy Anglia ís óvja és gondozza a maga hatalmi érdekeit, de viszont teljes megértéssel viseltetik más nemzetnek ér-dekel iránt ls. Az angol nép sohasem veszti el a fejét s ami több : sohasem veszti el a lelkiismeretét. Az emberi szolidaritásnak és az emberiség összefogó egyetemes eszmélnek Anglia mindig biztos mentsvára volt és marad.
Magyarországnak számos lelkes barátja van Angliában. Ékes bizonysága ennek nemcsak Rothermere lord, hanem az a tekintélyes parlamenti csoport, amely a magyar revízió hívéül vallja magát. Ez már Ismételten és újra meg újra rámutatott az angol törvényhozás mindkét házában arra a borzalmas igazságtalanságra, amely Magyarországot érte s fennen hangoztatta a trianoni szerződés módosításának és a szörnyű sérelem jóvátételének múlhatatlan szükségét. És az angol ember nem tántorodik meg, hanem híven kitart meggyőződése mellett és következetesen szolgálja - teljes odaadással — az egyszer felkarolt igazságos gondolatot.
Most május elsején nagyarányú vita folyt az angol felsőházban a népszövetségi alkotmány hires 19-lk szakaszáról, amely az igazságtalannak felismert, zavart és békétlenséget okozó s ezért végrehajthatat-lanná vált békeszerződések revízióiéról rendelkezik. Lord Davies javaslatot terjesztett elő, amelyben a 19. szakasz érvényesítését és a békeszerződések felülvizsgálatát követelte, azzal a megokolással, hogy cwk a revízió utján lehet éz államok közötti viszonylatok békés meg. változtatását elérni. Erre a célra egy állandó bizottság létesítését aján-totta, mert a Népszövetség mai szervezete nem képes arra, hogy a revízió körül támadt vitákat eldöntse. A kérdéshez többen szóltak hozzá s valamennyien helyeselték és erőteljesen alátámasztották az előterjesztett javaslatot. Íme néhány kiragadott mondat az érdekes vitából :
Lord Esher mondotta : A 19. szakasz alkalmazásának elmulasztása végzetes hatást gyakorolt az európai helyzetre.
A halottkém kiüldözött feleségének
feljelentésére elrendelték a boncolást a hét évvel ezelőtt holtan táléit cserszegi csordés ügyében
Megyszertc élénk feltűnést keltett a Zalai Közlöny tudósítása arról az egyelőre rejtelmesnek látszó, de a kibogozáshoz már nagyon közelálló feljelentésről, amely az asszonyi bosszú erejével akarja lerántani a leplet egy hét esztendővel ezelőtt elkövetett állítólagos bűntényről. A feljelentés óta a nyomozás szakadatlanul folyik, már letartóztatottjai, sőt beismerő vallomásai is vannak az ügynek, amelyről most ujabb részleteket áll módunkban közölni.
Keresd az asszonyt
A lavinát a cserszegtomaji halottkém, Pintér József fek-sége Indította útnak. Tette pedig ezt fafeletti elkeseredésében, hogy az ura az utóbbi Időben egyre hevesebben kezdte tenni a Szépei egy idegen nőnek, mlg őt egyre jobban elhanyagolta. Pintérné türelmes volt egészen addig, amig birta a ynegalázó helyzetet. A vége mégis az lett, hogy a halottkém és feleségi\' megszüntették a házassági életközösséget, szét-váltak, Pintér portájára pedig beköltözött - pap nélkül és anya* könyvvezető nélkül az uj asszony. A hites feleség ekkor irta meg feljelentő levelét a csendőrségnek ar. ról, hogy Fehér Antal cserszegtomaji öreg gazda hét esztendővel ezelőtt nem természetes uton-módon költözött el az árnyékvilágból, ha-nem megölték és ebben ludas Pintéi-József halottkém ls.
Civódások a cserszegi csordásportán
Fehér Antal hatvan év körüli agglegény volt. Testvérének, Fehér János közbirtokossági csordásnak a házában lakott és ellátása fejében annak segédkezett a munkájában. Fehér János családos ember volt. Az egyik leányának Kovács Vince ugyanodavalósi földműves volt az ura. A fiatalok is egy íödél alatt éltek az öregekkel, Így sokszor voltak tanul a két Fehér-testvér között
lezajlott veszekedéseknek, sőt sokszor kellett abban résztvenniük is.
Az elhagyott asszony feljelentése szerint az öreg Fehér 1928. október 80-án nem természetes halállal halt meg, hanem Kovács Vince ütötte agyon és a halottkém hamisan állította kl a halotti bizonylatot.
Két jogerős letartóztatás
A csendőrség a halottkém feleségének feljelentésére megindította a nyomozást. Előbb azt hitték, hogy ez inkább csak kötelességszerű hivatali ténykedés lesz, asszonyi bosz-szu, ami nem takar komoly vádakat, hanem befejeződik a hasonló ügyeknél gyakori nemleges jelentéssel. Azonban a nyomozó hatóságokat ls meglepték a nyomozás adatai. Nem telt bele hosszú idő, Kovács Vincét, a fiatalabbik Fehér vejét és Pintér József halottkémet őrizetbe vették. Még meglepőbb volt, hogy amikor a két gyanúsítottat a nagykanizsai vizsgálóbíró letartóztatta s az ügy felfolyamodás folytán a törvényszék vádtanácsáhz, majd a pécsi táblához került, - a letartóztatást mindkét fórum helybenhagyta.
Az öreglegény megtakarított pénzecskéje miatt...
A kiskeszthelyl anyakönyvben Fehér Antal halálának okául •aggkori végelgyengülés* szerepel. Ez. zel szembt\'n a most le tart ózta tolt Kovács Vince beismerte, hogy Fehér Antalt ő ütötte fejbe vasvillával ugy, hogy másnap holtan találták.
Ugy történt a dolog, hogy a két Fehér 1928 őszén egy napon megint összeveszett. Állítólag Fehér Antalnak, a családtalan >rideg legénynek* kis megtakarított pénze körül volt a nézeteltérés. Csakhamar ölre mentek és eközben a 60-hoz közeledő Fehér Antal maga alá gyűrte öccsét, aki segítségért kiáltozott. Er. re előszaladt a házból a szorongatott Fehér János veje, Kovács Vince, felkapott egy vasvlllát és azzal
olyant ütött Fehér Antal fejére, hogy az vérbe borultan, eszméletlenül maradt a helyszínen. Arra persze senkisem gondolt, hogy az ütés halálos is lehetett. Fogták az ájult embert, becipelték az istállóban lévő ágyába, ahol rendesen aludni szokott, gondolták : — majd magához tér másnapra.
Fehér Antal azonban nem tért magához. Mikor másnap bementek az istállóba, mert már feltűnt, hogy az öreg sokáig nem bújik elő, — Fehér Antal kihűlt holttestét találták a szalma-derekaljon.
A halottkém nem tud semmiről
Kovács, - mint most elmondta — rendkívül megijedt. De aztán mentő ötlete támadt. Jóban volt a halottkémmel, Pintér Józseffel. Megkérte, állitsa ki ugy a halotti levelet, hogy az öreget simán el lehessen temetni. A halottkém ráállott. Miért, miért se, — még nem tudni. Tény, hogy az anyakönyv szerint az öreg Fehér aggkori végelgyengülésben halt meg.
Mindezzel szemben az ugyancsak letartóztatásban lévő Pintér József halottkém tagad. Szerinte az egész, bői egy szó sem igaz, ő nem tud semmiről.
Hogy most a két vallomás közül melyik igaz, majd kiderül |a továbbiak során. I
Boncolás 7 év ntán
A nagykanizsai kir. ügyészség indítványt lett Fehér Antal holttest tének felboncolására. A közel hét évvel ezelőtt elhantolt sirt a közeli napokban felbontják. Az exhumáláshoz kiszáll Nagykanizsáról dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró, vitéz Csillaghy György vezető ügyész és dr. Deli Károly törvényszéki orvos. Az ezután megejtendő boncolás fog világosságot deríteni Fehér Antal megzavart örök nyugodalmának rejtélyére.
Lord Lothian : Ha nem alkalmaz, zák a 19. szakaszt, akkor á Népszövetség el fog tűnni. A békeszerződések felülvizsgálata feltétlenül szükséges a világ békéjének biztosításához.
Lord Ponsonby : Minden szerződést koronként, például öt évenként automatikusan módositandónakkcll nyilvánítani. ^
Lord Cecile : szintén helyeselte a javaslatot, de utalt arra, hogy az uj államok léte fűződik a versailíesi és trianoni szerződésekhez s az érdekelt országok rögtón riadót fújnak, mihelyt a szerződések módo-
sításáról van szó. Felszólalt a vitában a kormány képviselője, lord Stanhope is s egy szóval sem helyezkedett szembe a javaslat szándékaival, de ő is rámutatott azokra az érdekellentétekre, amelyek a békeszerződések körül fennállanak. Szerinte talán jobb nem bolygatni ezt a kérdést.
Ma tehát még/ ez az angol kor-mány hivatalos álláspontja. De a felsőházi vita mutatja, hogy az an. gol lelkiismeret nem nyugszik s ml szentül hisszük, hogy ha nem ma, hát holnap, vagy holnapután megváltozik-az angol kormány hivata-
los álláspontja ls. A vitában minden szónok kiemelte a megegyezéses és az egyenjogúság alapján felépülő békeszerződések szükségét, vagyis azt az eszmét hangoztatták, amely Magyarország kormányzójának az uj országgyűlést megnyitó nagyjelentőségű beszédében is kifejezés, re jutott.
A lélekemelő tanulság, amelyet aa angol felsőház vitájából levonhatunk. az, hogy a magyar igazság útban van s végül feltétlenül diadalmaskodni fog, mert diadalmaskodnia kell.
$


Velence * „Mosf a kisantanton a sor, hogy meg-
mutaaaa Jóindulatát"
Róma, Jmájus 6 A velenoci értekezlet hétfőn tartotta utolsó ülését és este knár cl is vágyták Velencét ez összes résztvevő kiküldöttek.
A párisi lapok valamennyien feszülten figyelik a velencei megbeszéléseket. A Matin szerint olyan közvetítő megoldás jön létre, amely elégtételt szerez Magyarországnak. A megbeszélések eredményét diplomáciai uton azonnal továbbítják a három kisantflnt-f óvárosba. Szóba kerültek a jogi egyenlőség, az jijra-fegyverkezés és a kisebbségi jogok ls. . Kánya Kálmán külügyminiszter a
sajtó képviselőinek a következőket jelentette kl: (
— Most a kisantanton van la sor, hogy megmutassa jóindulatát.
Páris, május 6 Párisban ugy tudják, hogy Hitler május közepén a birodalmi gyülé-ecn fogja ismertetni a dunai (egyezmény ügyében elfoglalt állásporit ját
Ujabb tanácskozások
Vclcnoo, május 0 A tanácskozásokról eddig még sem-rnit sem közöltek. Az eredeti tervektől eltérően még délután 5 órakor is lesznek tanácskozások. A hivatalos közlemény 5 órakor várható.

300 : 70 a Jugoszláviai választások eredmény * kormánypárt javára
Belgrád, május 6 | ellenzékre. Az angol lapok még
Egy órával a szavazás befejezése után az eredményből arra következtetnek, hogy a kormánypárti listán szereplő horvát képviselők legnagyobb részét megválasztották. Magánértesülés szerint azonban három akti v miniszter kibukott.
Belgrádban a választások alatt több tüntetés volt, ugy hogy a rendőrségnek kellett szétválasztani a tömeget. Macaek.és több bizalmas híve mandátumot szerzett. Ugy tudják, bogy a 870 képviselő közül 300 jut a kormánypártra és 70 az
mindig bizalmatlanul figyelik a választások kimenetelét. Zágrábból a külföldi levelezőket a kormány utasította, hogy utazzanak Belgrádba. Többet közülük ki is lutasitottak.
Belgrád, május 0 A kormánypárt nagy győzelmet aratott a szerb és szlovén területeken, mig az ellenzék a dalmát és szlavón részeken kapott többséget. A kormány egymillióhétszázezer szavazatot, Ma. csekék egymilliónegyvcnez-.\'ret kaptak. A szavazatok háromötöd része a kormánypárté.
Véres elleniUnteiés
zavarta meg az éjszaka az angol király-Jubileumot Skóciában
í London, piájus 6 Az angol világbirodalom egyetlen része az Ir-szabadállam, ahol nem ünneplik a király jubileumát. Londonban már a kora reggeli órákban százezrekre menő tömeg várta az ünnepségek megkezdését.
Skóciában az éjszaka véres ösz-szeütközés támadt a királyt ünneplő tömeg és a tüntetők között. A rendőrök le akartak tartóztatni két tün. tetőt, mire a tömeg a tendőrök ellen fordult.
Májusi fagy
Irta: Gr.f Era«
Zajosan lélekzett az utca. A nagy. város lármája megszokott muzsikája volt, alig vette észre, csak akkor figyelt fel, ha villamos csörömpölt el mellette, vagy autó tülkölt észbontóan a füle-közé. Két perccel hat előtt ért a Körút sarkára, Jóleső érzéssel állapította meg, hogy pontos ember. Ezért szeretiK a hivatalban is. Megállt a villanyóra Hlatt s várt.
Gondolatai messze előreszálltak. Tervezgette a közelgő óra programját. Édes óra... Erre várt két nap óta. Manyival ugyanis, a vasárnapokat le. számítva, csak minden második nap találkozhatott. Gondolataiba merülve kémlelte az utcát. Az óra kismutatója közben odabGllagott a tizenketteshez. Nem sokat időzött ott, hanem tovább sétált így történt, liogy mire Elemér felébredt gondolataiból, már hat óra öt percet mutatott az Időmérő.
Megállapította, hogy a hölgyek nem nagyon pontosak. Ezt most ismét iga. zolva látta. Csupa nagyképűségből sze. rétnek elkésni mindenünnen — mondta magában. Nem is értem, mire való ez? Különösen ha várják őket! Hatban állapodtak meg. S ime hét perccel mult hat.
Hogy levezesse bosszankodását, a plakátokat kezdte olvasni + L,— Uuszonötödször ... Soha nem lá.
London, május fi Az uralkodói díszmenet hétfőn 10.46 órakor indult kl a Bucking-ham-palota kapuján. Lovascsapat nyitotta meg a menetet és Jovas tüzérség. Utána az uralkodópár udvari hintóban, előtte és utána testőrség. A királyon tengernagyi disz-ruha volt. A királynőn ezüstös csil-logásu szövetruha. Az óriási tömeg egetverő éljenzésben tőrt kl. A királyi pár után öt hintó haladt az udvari méltóságokkal, indiai fejedéi-
tott siker... a népszerű filmsztár.. vcndégfeilépés naponta...
M«ég a helyárakat is elolvasta, pedig esze ágában sem volt elmenni.
— Hol késliet ilyen soká? - tünő. Idött. Biztosan valami barátnő kuksol a nyakán. Igyekezett menteni magában. De rögtön kész ls volt a válasszal: egy borátnőt könnyű lerázni randevu előtt Aztán a varrónőre gondolt. De hiszen Manyi nem szokott a varrónőhöz menni. Ehl t törje ő a fvgft • kifogásokon, idegesen kémlelte az utcát. Az eml>«. rek ugy rohantak el mellette, mintha sürgős dolguk lenne. Észre vélte, hogy itt az emberek nem tudnak lassan járni. Aki majd lassan jöu, a* bizonyo. san Manyi lesz.
Ahányszor egy-egy villamos elment mellette, tnincfig kémlelve figyelte az utasokat, elment a megállóig, hiába.
Ekkor már negyed hét volt Balsej. telmek kezdték gyötörni. Talán l>e. teg... Vagy valami baja esett az uton. Idegesen Járkált fel-alá. Szinte szé-gyelte már magát: — Ő, Elemér, a Najp-bank titkára, Itt a sarkon rostokoljon óraszámra... Azt nemi Itt volt és alászolgája.
Akart incfulni hazafelé... De hátha épp most érkezik? Elhatározta, hogy még őt percet vár. Hátat fordított az úttestnek.
Manyinak nem kell észrevenni, hogy mennyire várjál Szórakozottságot szin.
mckkel. A törvényszék épülete előtt a lordmayor szokásához hiven felajánlotta gyöngyökkel kivert kardját. A Szerit Pál székesegyház előtt London püspöke várta az uralkodó párt teljes egyházi pompában.. Az istentiszteletet a centerbuy éraek vé-
gezte. Utána ti királyi pár visszatért a buckinghami palotába.
Budapest, május 6 A kormányzó a maga és-* • magyar nemzet nevében. üdvözlő táviratot in. tézett az angol királyi párhoz -trónra, lépésük 25. évfordulója alkalmából.

ítélet a miskolci zálogházi panama ügyében
! Miskolc, május 8
Az itteni törvényszék hétfőn hozott Ítéletet a zálogházi sikkasztás ügyében. Bartus Béla zálogházi igazgatót, Vaktor Géza becsüst és Rimanóczy József városi tanácsnokot 8-8 évi bftxfahnel tujtottáW. Vittich Andort sikkasztásért és orgazdaságért egy év és hat hónapi, Peyker Béla volt városi főszámvevőt hat hónapi börtönre Ítélték sikkasztásért. Vaktort és Rimanóczyt azonnal letartóztatták. Majd megkezdte a törvényszék Plank Miklós
városi főjegyző másik bünügyének tárgyalását. Nemlétező egyéneknek utalta kl az inségsegélyeket. A tár. gyalás körülbelül két hetet veaz igénybe.
Hat halott a Dunán
Bécs, május fl Vasárnap súlyos tőmegcsónakszercn-csétlenség történt. A Dunán egy tíz-személyes csónak feldűlt és az utasok közül G belefulladt a hullámzó Dunába.
Legszebb imprimék, kosztüm- és ruhaanyagok
Legújabb divatú mintás és sima lenvászvtak
nagy választék
Sinser diuatáruházban
lelve kezdte nézegetni a körúti kirak*, tokát
— Nó lám, milyen szép djolgok van. bak itt... Az á nyakkendő például nagyon szép... Szükség is volna egyre, de... Huszonhatodika van.
Nő állt meg mellette. Már azt hitte, Manyi. Már csaknem megszólította. Akkor kiderült, hogy csak egy festett dáma. A kihivó pillantástól vissza, riadva odébbállott Jó lesz vigyázni — gondolta magában. Ugylátszik, már meglátszik rajtam, hogy várok valakit.
Megint sétálni kezdett. Fogorvos... Gyógyszertár,.. Hóvidárukereskedés ... Ügyvéd... Szövet... Konfekció. Olvasta a clm táblákat, cimeket
— Hm, tulajdonképp miért is vagyok olyan türelmetlen?... Lehet, hogy Manyi megfeledkezett... Talán éppen mással randevúzik valahol a Dunaparton I? S most pajkosan kacagva meséli, hogv a titkár urat rászedte.
Dühös lett...
— Igazán el is fogadhattam volna azt a kihívó tekintetét... miért ne?
De eszébe Jutott, hogy mégis csak szereti Manyit. És különben sem szo. kása.
— De igazán jöhetne már. Az órára pillantott: tíz perc múlva fél... Elha-tározta, hogy Manyi elé megy.
Villamosra kapott. A hátsó i>erronon állt meg és élénken lekergette nyakát, nehogy véletlenül elkerülje Manyit. A harmadik megálló után hirtelen össze.
szorult a szive: hátha Manyi meg * másik uton ment a Körútra és most ott vár? Leugrott a villamosról és rohant vissza. Sok nő mászkált • villanyóra közelében: szép, csúnya, fiatal és öreg, de egyik sem volt Manyi. Újból visszaindult Manyiék lakása felé, áfi már gyalog. Talán találkozik vele. Fél hét mult, mire a lakás elé ért A túlsó soron kezdett izgatottan Járkálni Diákkori szorongó érzés vett rajt erőt. Megnézte a karóráját: 35 perc késés. Erre még nem volt példa... Szerelmes pá\' ment el mellette összebújva. El W dühbe hozta, hogy nagyott rúgott » levegőbe.
Már éppen haza akart Indulni, m\' kor megpillantotta Manyit Akkor szállt villamosra. Otthagyta a fasoros csendes utcát és rohant a villamos után. •
Manvi letette u könyvet. Háromnegyed hat volt ,nem akart elkésni, kabátot kapott magára, felkent egy leheletnyi púdert és már lent is wll" utcán. Szerencsés percben érkezni, azonnal kapott villamost. A nap p"-\'. rul szórta biborsugarát Május volt... A szivekben is. _ H
- Mi volna, ha meglepném EkWMJJ
- támadt egy bolond ötlete, hkutfr azt mondta négykor ütése lesz inm biztos, hogy pontosan tud jönni.
- ón várni fogom már a kapuban, -határozta el. Hogy fog örülni!
Nem is szállt * a Körűen,
1WBI;W«|UI T.
ZALAI KÖZLÖNY
UJ otthont kap az őszre a Katolikus Legényegylet. Hosszú, munkás évek eredményeként Véesey Barnabás városi főmérnök tervet szzrint már meg ls kodték az |6pttkezést az egyesület Horthy Mlklós-utoal tel. kén A minden tekintetben megfelelő, husz méteres előadótermen kívül modem berendezésű színpadot, öltözőket, nihatárt, stb. kap az egyesülőt, mely az utóbbi években már nagy hiányát érezte az épülő helyiségeknek, mert nemcsak tagjainak száma emelkedett a kétszeresé re, hanem m kulturális és szociális tevékenység állandó fokozása is megkívánta a modern, uj termek építését.
örvendetes tényként lehet megállapítaniuk, hogy a többi kanizsai egyesületek, testületük és magánosok is átérezve az egyesület fejlődésének szükségességét, a kibocsátod .ttgütfccyek vásárlása utján készséggel vesznek .részt adomá nyaiftkal tíz éplOtozéshez még szük séges űesseg előteremtésében. A téglajegyeket az egyesület tagjai árusítják.
MagkezdödSH a jelentkezés a nagykanizsai orsz. Iparklátlltásra
A nagykanizsai Ipawsság .országos Ipari, háziipari, tnczögazdaságji és kereskedelmi kiállítást rendez a jövő évben, fennállásának 50-lk évfordulója alkalmából. A város és az Ipartestület vezetősége, valamint a kiállítási bizottság működését máris megkezdte.
Az Ipartestület elnöksége felhívja elsősorban a uagykanUsaádttt,. akik ezen a kiállításon éa vásáron részt akarnak venni, hogy szándékukat minél előbb jelentség be a ieslület irodájában,
Fontos, hogy Zalából és Nagykanizsáról minél többen vegyenek részt a kiállításon, mert a rentjezö. ség célja nemcsak az, hogy1 bemutassa a. fejtett zalai Ipart,: Hamm ar is, hogy részére megfelelő piacot is biztosítson.
A pacsai nyilaskeresztes asszony-jelölt plakátjai miatt szembeszállt a szolga-bíróval egy 5reg dióskáli házaspár
A nyilasok már a nemrég lezajlott képviselőválasztások alatt is sok kellemetlenséget okoztak. A pacsai kerületben, mint Ismeretes, dr. Dücsö Jánosné lépett fel nemzetiszocialista programmal és asszony létére ls nem egyszer összeütközésbe került a törvénnyel. Mosl a nemzetiszocialista agitáció egy öreg dióskáll házaspárt állltolt a törvényszék elé, |
Még a választási harcok Idején történt, ami a pacaai kerületben elég heves volt - hogy a pacsai 1b. főszolgabíró beszédeket ment ment ellenőrizni Zalaszabarba. Útközben Dlóskál községben Dell Já. nos háza előtt a törvénybe Ulközö nyilaskeresztes plakátot látott kifüggesztve. Azonnal intézkcdelt és Szita Károly községi segédjegyzővel és két elöljárósági taggal együtt megjelent Dell János házánál, hogy a 3 méteres rúdra függesztelt plakátot eltávolítsa.
A választási törvény szerint már a plakát kifüggesztése ls vétséget képez és súlyosbítja a helyzetet oz, hogy á hatósági emberekkel az időközben előkerült Dell Jánosné szem-beszállt és ezzel hatósági közeg elleni erőszak vétségét, sőt becsületsértést ls követett el.
A plakát ugy került oda, hogy március 19-én dr. Dücső Jánosné agitációs útjába ejtette Dlóskált és \'Ott a programbeszéd elmondása után plakátot ls osztott. Gkkor k rült a plakát Dell Jánoshoz, aki most Itt áll a törvény platt.
Dell János 70 éves, öneg, réncos-. képű magyar. Felesége alacsony, kövérkés asszwny, 60 éves, három kendő van a fején, csak laz arca látszik ki. Mindketten nagyothallók.
Büszkén mondják, hogy eddig még nem voltak büntetve, pedig szép Időt megértek.
- A nevemet föl tudom lrnyi, mást azonban nem, -- feleli az asz-szony az elnök kérdéséé.
A kihallgatás során az ember bűnösségén- vonatkozóan furfangosan
a megbeszélt találtató volt, haoom csak a Nagybank előtt. Megnézte az óráját: két perc múlva haL AUg sétált el párszor az épület előtt, amikor kezd. tek hazafelé szállingózni a bankból. KgvenkiMt, eaoportevui. Az arcokat tiesdte figyelni. Es gépírónő lehel, ott u már talán hivatalnoknő. Irigyelte őket, hogy dolgozhatnak. 0 is szeretett volna, de nem kapott állást. Igaz nem ls tiagyrur igyekeaett, inert nem saarnlt rá.
N«ey«d hétkor elment AZ utolsó tisztviselő is. Manyi még várt egy percig, aztán bemerészkedett a portás, hoz,
- As K lemér titkár urt Oh, az már i»gy fél. jutfkor. elsietett, - adta. meg « felvilágosítást • borhangu szulga.
Maiiyl köszönés nélkül rohant kl
« utefra. - ■\'
- No lim, nekem aztmoatéla \'gyé-
hogy lehet, hogy kicsit k*ml fog! Hát lói vanl...
így dohogott magában, miközben villamosra ugrott. Egy sarokban \'kuk-Mit hazáig. Hat óra 25 volt, mikor visszaélt a szobájába. Levetette magát a sczlonra és sirni kezdett. Nem
^i^Líí 3&3SB
villant:
- Hátha lifemór a Kőrúton- vári
Nef \'U éxg*.ír ifeiiütte «t.vlI!a)É)«s( jvimU Lerotont
raí« éppen eiedpte. Felugrott rá. Ekkor
látta meg Elemér.
Alig ugrott le Manyi a Kőrútnál a h villamosról, berobogott Elemér is. A villanyóra mutatója most ballagott tovább a háromuegyed hétről...
Hűvös pillantás fogadta Elemért. Megérezte, hogy baj van. N«m «ólt. Ugy érezte, hogy neki van igaza, üaafc ra#gában szórta a szemrehányás lWny felé: v
-- fin sietek a munkáinmai, hogy lrtmaral»l» Ml Ráhattok és «M«>r ő -tO Jwrc késéssel érkezik... Várok már fél órája és akkor még ő ío^ad szemrehányó tekintetekkel... Ezt nem érdemeltem ■«?{...
Manyi viszont, ugyancsak szótlanul, magában:
Egyszer akarom meglepni... vá. rom a kapuban ép akkor a fiatalúr t^it tudom én, kivel randevúzik.. Dánom fa hogy etj<*t«rn... Ugylátszik lejártam... Akadt más... Pedig ezt nem érdemeltem meg...
így dohogtak magukban, de egyik sem szólt egy szól sem. Csak magukban vádolták araíst, de a tfacos szájuk nom nyŰI «lór«. Art icra kérdezték u*g egjrmáitól: hol voltált csak mak«os ssttiaaságtaan mentek egymás mellett. Erezték, hqgy egy-másboz tartoznak. ,és méais szorongó érzés vett rajtuk ertft. Mintha valami hideg kéz tolta volna Őket... mindig messzebb... egyre távolabb...
pedig twm történt semmi,.i saei«tték egymást.
Csak fagy jött a májusi vetésin.
így felel:
- Hát plakátnak - plakát vót, — oszt hát kifüggesztettem.
Felolvassák a szóbanforgó plakátot is. Erősen szocialista szellemű, a töke és a kartellek ■ ellen izgat. Amikor a főszolgabíró és a többi hatósági ember megjelent Deliék háza előtt, az asszony rájuk támadt :
- Mit akarnak itt ? Kik maguk ? Az én portámon én - parancsolok I
Az elöljáróság! tagok figyelmeztették, hogy hatóaágl közegekkel áll szemben. A figyelmeztető elöljáró sági tag, Csorna Lajos, történetesen az asszony k<Tesztfia volt, akiiv az asszony külön ráripakodott s
Menj innen, mert ugy pofonváglak, hogy megemlegeted!
Szita Károly dióskáli segédjegyző szerint az asszony a rudat kivette a földből, de araikor az egyik elöljárósági tag cl akarta venni tőle, kirántotta a kezéből, sót a főszolgabírónak sem engedte levenni a pia kátot, hanem ö maga vitte el lakása felé. I
A hatóságok megnyugodva eltávoztak, de amikor a föbtró Zala-szabarból visszatért, újból kl volt függesztve a kérdéses plakát.
Az asszony a tanuk vallomásába állandóan beleszól, ugy hogy többször kell figyelmeztetni. De a figyelmeztetés csak addig használ, mig a teremőr ott áll mellette. Végül ls az elnök a toemőrt a vádlott mellé rendeli.
A Makáry-tanács - amely az i ügyet tárgyalta - végül is hosszas tanácskozás után meghozta az ítéletet. Deli Jánosi a törvényszék bűnösnek mondotta ki a választójogi törvénybe ütköző vétségben, mert a nyilas plakátot az utcán egy 3 méteres rúdra kifüggesztette és ezért őt az enyhítő körülmények figyelembevételével c&ak 80 pengő pénzbüntetésre ítélte, azt ls 3 évre felfüggesztette. Feleségét hatósági közeg elleni erőszak vétségében mon. dotta ki bűnösnek és ezért 20 pengő pénzbüntetésre, valamint a bün-ügyi költségek megtérítésére itéltc.
Megnyugosznak, de az öreg magyar nincs megelégedve : - Persze, hogy belenyugszom,
még ha kiakasztanak is, hiwen
nem csináltam semmit, - dohog kifelé.
Ezzel lezárult ez as ügy, kle a választást harook még csak most kezdődnek a törvényszék előtt. Május végén a megpettctonált keszl helyi választással kapcsolatban 12 vádlott kerül a törvény elé. I
Magyar problémák ,erdélyi arammal"
(Makkal erdélyi pflspflk hatalmas tanulmánykötete)
Rgy kitűnő magyar kritikus szerint három nagy tisztító vihara volt az utóbbi Ötven óvben a magyar irodalomnak: az első Mlkszáthékat hozta Szeged felől, a másik Adyt és tábofát, U peceparti Párlsból, a harmadik pedig most zug felénk Erdélyből, honnan cslllagrajokban futnak át a mejgdöb-bentö, a* áhított tehetségek.
E csillagrajnak legállandóbb fényű, legreprezentatívabb csillaga Makkal Sándor, akinek egyházban és társadalomban, politikában és irodalomban bgy vezető gondolata van, a Bethlen (jábor gondolata: megtartani Erdélyt ti magyarság számára. i
Ez a kötete lelki naplója nemcsak a legnagyobb élő magyar Írók egyiké, nek, hanem egyúttal Erdély lelki naplója ls azóta, hogy az anyaországtól elszakították. Bethlen Gábor, Széclie. hyi István, Kemény, Jókai, a Rolyalak egészen mások «erdélyi szemmel* néz. ve; ujabbak, érdekesebbek, lelkűnkhöz közelállóbbok.
Még érdekesebb azonban *z. amit Makkal Sándor a máról, a mindennapi életről és harcról beszél, kissó halkan, kissé a sorok közt, kissé erdé. 1yle«en. Hol komolyan, hol tréfáson, — de mindig a kérdések mélyét érintve.
Ez a könyv bizonyítéka, hofjy milyen híven és lelkeson, milyen Tárad-hatatlanul ós Iwzzáúrtően teljesiti Makkal Sándor erdélyi magyarság egyik szellemi vezérének önként vállalt nagy feladatát, szóban ós Írásban, az élő beszéd és az írói toll egyaránt hatalmas fegyverével.
A kötet *Az élet kérdezett» címmel a Révai kiadásában jelent meg. Ara egészvásaoii kötésben 6 pengő.
- KOsaHuümazettak ftfyclartbe! Hu-
torárolnknt aényegesen leszállít.,ti árakon ár.isltjuk. Hosszú iejár«t.i hlfalfe is, kamatmentesen. Koptfáta butoi*«u-biz, Horthy lliklósmt 4. srárn
-7 Gyönyörű nyári ruhaanjfagok színpompás változata várja a yevő-közönséget a Sohútz Áruházban.
Sokezer méter
Nagysxerü minőség hihetetlen olcsó ár
-nél.
ZALAI KÖZLÖNY
1938.
á kesityfl és a pária
Nézegetek ki az ablakon. Jönnek-mennek az emberek. Ismerősök, isme. rétiének. Büszkén, gőgösen, közőmbö. sen, egykedvűen, vidáman, szomorká. san, már a pUlyén a hangulatuk.
Érdekes pár kapja meg a figyelme-tnet. Kissé molett hölgy, fiatal nagy-mamának néztem. (Ha nem az volt, bocsánatot kérek!) Mellette kis fiút vezet egy férfi. Apa ós gyermeke lehetett. A- hölgy kezében táska és hosz. Szuszáru kesztyű, — de csak egy.
- Hol a másik? kérdem tőle gondolatban — és miért Jóból ja az egyet?
A hölgy nem felel. ,N\'cm is néz föl, bármennyire szeretném szuggerálni, mert már észreveltom, hogy a kesztyűnek a párja, pár lépé,ssel a hölgy mögött a járdán fekszik elterülve.
Szegény kesztyűi Mint párját veszteit egyén, olt van, magál>a roskadva, hem törődik \\«|e senki. Nincs részvét a közelben, ki fölemelje, megsimogassa, vissza származtassa oda, a hova való — a párjához.
Magam Ls valahogy részvétlen vagyok, mert nem nyitok ablakot, hogy kikiabáljak, ae késő is lenne, már tul vannak a hallótávolon, igy azt gondolom: — minek beleavatkozni má. sok dolgába, intézze el a maga ügyét mindenki egyedül.
Figyelmemet tnosl az árva kesztyű, re irányítom. Kíváncsi vagyok, kl veszi észre?
Csodák-csodája t Tizenegy ember, fel. nőtt, gyermek, férfi, nő haladt el mellette, egyiknek sem tűnt fel, sőt érdekes véletlen, még rá sem léptek. Bebi-konyosodott, liogy az emberek néha Csakugyan nem látnak tovább az orruknál.
Ujabb emberek jönnek. Egy társaság, két nő és két férfi. Vidáman és hangosan beszélgetlek. Np, ezek aligha fogják észrevenni, gondoltam magamban.
Közelednek a kesztyűhöz.
Most... most! Az egyik hölgy lehajol, fölveszi a kesztyűt, magasra tartja, körülállják, mutatja, néznek erre^rra, ki lehet a gazdája, — nem jelentkezik senki.
A kesztyűt elviszik.
Vájjon vLsszatalál-e a párjához? Azt mondják, akik együvé tartoznak, azokat össze vezérli a Sors, a Végzet.
Ezek után figyelni fogom a molett hölgyek kesztyűit.
U ült CiU
Epe- ét májbetegségeknél, elsősorban ep hólyagkatarrus, epekép ö-dés és sárgaság eseteiben s mindig enyhe hatású természetes „Ferenc József" keserűvíz a hasi szervek funkcióit élénkebb tevékenységié serkenti. Évtizedes orvosi tap\'szialstok igazolják, hogy az otthoni ivókura leggyakrabban ugy válik igen eredményessé, hs a Ferenc József vizet reggel éhgyomorra, kevés forró vízzel keverve isszuk.
-r Schütx divatbemutató egyik legnagyobb meglepetése a helyes fazonú, mintás műselyem ruhák voltak Anyaguk kiválóan tartós, ax ár csak néhány pentö
— Legújabb selyem poupllne és tropikál inganyagok, színtartó pyamák : és r uh* keim ék nagy választékban —
Singer Divatáruházban.
A MUTSCHENBACHER-BANKETT
Egész Nagykanizsa szive dobbant
meg szombaton este, amikor a fehér asztaloknál buesut vett a nyugalomba vonult dr. Mutschenbacher Ed. vin törvényszéki tanácselnöktől. A megjelent díszes közönség soraiban ott láttuk a város hivatali és társadalmi életének szinejavát, az egész biról és jogászi kart, nagy-számban hölgyeket is. Ünnepi hangulat, őszinte melegség uralkodott a Korona éttermében, ahol olyan férfiú ünneplésére jötbek össze, akit mindenki szenet, mindenki nagyife-bccsül és aki hivatali működésével, társadalmi tevékenységével méltán rászolgált erre a becsülésre.
Hatalmas éljenzés fogadta a nejével belépő dr. Mutschenbacher\' Ed-vint, akit nem szűntek meg ünnepelni, amig csak helyét el jnem fog-lalta. A második fogás előtt dr. Honn lg Alfréd, a törvényszék elnöke emelkedett szólásra, hogy a nagykanizsai kir. bíróságok nevében búcsúzzon Mutschenbacher Edvintöl. Három fázisba tagolta az emberi életet, az Ifjúkorba, amikor a jövö számára él az ember, a második fázis a férfi kor. amikor a jelennek él, a harmadik a pálya befejezése, amikor visszatekint a múltra. Művész az az ember, aki életének tartalmat tud adni és életében nincsenek zökkenések- Dr. Mutschenbacher Edvin az ő nehéz pályája mellett időt talált arra, hogy a kuli,mm, a művészet és irodalom számára is éljen. Ha most befejezte birói pályáját, az irodalom és művészet nyerni fog vele. Szép családi élete mellett legyen osztályrésze a művészet által nyújtott nemes örömökben. (
A nagykanizsai ügyvédi kar nevé. ben dr. Hajdú Gyula búcsúzott az aktiv munkatérről lelépő érdemes férfiútól.
A mai nap nemcsak a bíróságoknak, hanem az egész városnak ünnepe, - mondotta. - Ennek az ünnepnek a hangja felülmúlja a megszokott hivatalos keretet, -ö csak a bírótól búcsúzik, mert a társadalomnak dr. Mutschenbacher továbbra is megmarad. Csak egy pltár marad Üresen Justicia templomában... 40 év nagy idó la biról pályán. Ez a 40 év : tiszta, Igazságos és becsületes volt. Ez a nyugalombavonulás nem jelent pihenést, csak szerepcserét, mert Mutschenbaclher nemcsak bíró volt, hanem a Múzsák templomában ls áldozott nap-nap
mellett. TárendBlml tértin ls tevékeny részt kért a munkából, az egyesületekbe belevitte az Ő ncf.nes, tiszta lelkét és igy lett értéke és ereje a társadalomnak-
Dr. Mutschenbacher Edvln a meghatottság hangján szólalt fel, hogy megköszönje a szeretetteljes ünneplést.
- Mikor visszapillantok a lefolyt időre, kezdte beszédét - hálával tekintek az ég felé, az lörökbiróhoz, aki mindig mellettem volt. Hálával gondolok blrótársaimra, munkatársaimra, akik munkámban, működésemben támogattak. »
Majd Így fejezte be a ^elköszöntöt :
- Érdemeim nincsenek, csak kötelességemet teljesítettem. Az érdem : a példaadást illett, \'amit pályám elejétől fogva magam előtt láthattam. A kapott jókivánatokat minden egyestől kapott virágszálként összeszedi, összefonja <s magával viszi haza, mint egy kedves, felejthetetlen emléket és erőforrást.
Dr. Mutschenbacherr beszéde gazdag szivének őszinte, szép megnyilvánulása volt. Az Ünneplő közönség hosszan és melegen ünnepelte. Az gybegyültek még sokáig e(gyütt maradtak az igaz, őszinte szeretet jegyében.
Bensőséges, ünnepi hangulatú, melegséggel telített búcsúztatás volt. Nagykanizsa szivének szereletét ontotta a köztiszteletben álló és a közpályáról visszavonuló dr. Mutschenbacher Edvin felé...
HETI RIQMUSOK
Egynémely szakmának A baja igen nagy, Mert alaposan „betűt" nekik A májusi fagy.
A slkerbon dus Emmy Sonnemann Otthagyta végleg a színpadot. Más Ilyenkor a Semmerlngro, ő meg Gőrlngre utazott
A közigazgatási bíróságon 40.000 az elintézetlen ak<a, Minisztériumban ilyen nem fordul elő: Ott lakább a felét elteszik „ad akta".
Zajos siker Jegyében nyílt meg A mlotavásár Budapesten, Zaj van bőven. De látszata...? Pontosan mint a parlamentben...
-dl*-
VARGA
kalmef eat A, vegytlaitltA
mos, fest, tisztit
kifogástalan kivitelben,
axolid, mérsékelt érfcaa. ~Ma Horthy ■iklós-ut 8. Hunyady-utoa 18.
■Mllut T.
^avo\'r^é\'xr
Bécs, május 6 Megállapították, hogy a legitimista birodalmi szövetség több vezetőembc-re nemzeti szocialista tevékenységet fejt ki. 15 embert letartóztattak, Bre-chovszkyt közigazgatási uton hat hó-napi fogházra Ítélték. Valószínűleg el. járás indul Flesch őrnagy, a szövetség ügyvezető elnöke ellen.
A zeneiskola tanárai ma tartják utolsó Idei hang-versenyüket
Bach és Hflndel emlékének szen-\'tell a zeneiskola tanári kara iez évad beli ,utolsó hangversenyét, melyet ma, hétfőn a zeneiskolában tartanak meg 9 órai kezdettel. A hangversenyen nincs belépődíj. A rendezés költségeit önkéntes, tetszés szerinti adományok fedezik. I
Erdélyi magyar népművészeti
kiállítás Nagykanizsán Bethlen Mária grófnő Kanizsán
Szép magyar missziót végez özv. gróí Bethlen Sándoroé született Bethlen Mária grófnő. A megszál. Ion Erdély összekötő kapcsa kíván lenni az anyaországgal, amikor mindenütt a magyar városban érdé j lyl magyar népművészeti kiállításokat rendez és előadások keretében bemutatja mindazt a specialitást, amit kincses Erdély tiszta magyar és székely népe a két kezével termel, az erdélyi szőttestől a legkülönfélébb kézimunkáig, famunkáig. Bethlen Mária grófnő most szervezi meg ezt az akcióját |a vidéki városokban éS Nagykanizsán, ahol a pünkösdi Zrinyt-napok hetében kívánja mhídazt bemutatni. A kiállítás megnyitására Bethlen grófnő felkérte dr. Krátky István polgármestert, aki vállalta a menyit ó be. szédet. _
A kötélről vágták le az életunt fiatal asszonyt
Nagyon\'\' elkeseredhetett Matyotán Ferencné született Nagy Irén 28 éves nögy-kanizsíi: Bátlhyány-ütcal fiatal, asszony, egy kocsis felesége. Valami csekély caaládl ügy miatt öaszekúlön-höftek az urával, arai annyira elkeseri. tette, hogy kimeut az udvaron levő pajtába és felakasztptta magát A szerencsétlen fiatal teremtés már kékülni kezdett, amikor az urának gyanús volt az asszony hirtelen kirohanása, utána ment ós megtalálta a pajtában felakasztva. Nyomban levágta és élesztgetni kezdte, ami sikerült Ls. A gyor-san kihívott méntők otthon hagyták ápolásra. \' | •
- Itmét nagy divat a férfi burburry felöltő Elegáns kési ragláook fa burburry anyagok legolcsóbban Schütmél uerezhetők be.
A közelgő nyári szezon
legpompázóbb újdonságai, legnagyobb választékban kaphatók
Kirschner Mór divatáruházában.
jp35. a><ln 1
NAPI HIREK
NAPIREND
Május 7, kodd
Római katolikus: Gizella Proteslám: N»poleon. tar.: IJar bó 4.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e bónsp-b«n: .Fekete Mi* gyógyszertár Fő-ot 6. éa a klskanlisal gyógyszertár.
Mozi előadások hétköanap 5, 7, 9, vasár éa ünnepnap 3, 5,7 és 9 órakor.
Gőzfürdő nyitva reggel 8 órától este 0 óráig (bétlő, azerda, péntek <ié0iu, kedden egész nap nőknek).
Mérsékelt déli szél. Nyugaton felhősödés, valószínűleg eső
nélkül. _
(Krittma hir) Vasárnap, május 12-én gyalogzarándoklat Indul Hdmok komáromba a vános plébánosának veretése alatt. Reggel 6 órakor szétfő mise, utána sorakozás R indulás a fe« ronoes templomból a kegyhelyre Kis. kanizsán át. Visszaérkezés, illetve )>e-vonulás a MagyOr-utcán át a |)lébánla templomba este 7 óra felé. — E napon a ferenoes tomptoinban délelőtt 10 óra. kor elmarad a szent beszéd, dc ugyan, ezen órában lesz a plébániai nagy-mise. Az esti 6 órai szent beszéd "és litánia is elmarad, helyette 7 óra ulán a megérkezéskor lesz szent beszéd, hálaadás és szentségi áldás.
- (SsAlfia érVtaulel ■« elemiben) Vasárnap délutin tartotta a II. körzet tantestülete harmadik szülői értekezletéi. Filó . Ferenc igazgató megnyitó szaval után dr. Mészános Béla hitok-totó tartott előadást a szQlők évvégl és vakációs kötelességeiről Különösen » gyermekektől való ottlioni számonkérést és a vallásos ós erkölcsös családi nevelést hangsúlyozta.. Filó Ferenc igazgató zárószavaiban az utóbbi hónaitok tapasztalatairól számolt bé és figyelmeztette a szülőket a gyermekek mozlbajárására, környezetük cj-knőrzésére. A csavargó és kolduló gyermekek bejelentésére és elutasítására hívta fel a szülők figyelmét. Ai értekezletet kislánykák szavalatai egészítették ki.
») özv. Földy Antalné MüL Filipovits Terézia 65 éves Korában hétfőn reggel jobblétro szenderült. Temetése kedden délután 5 órakor lesz a róm. kath. temető halottas, házából. Az elhunytban Földy\'I. János forgalmiadó főellenőr édesanyját gyámolja.
- Tennltx és sport ruhára való •nyagok legújabb minőségben megértetek Singer Divatáruháiba.
- Buoautó. Mindazoknak a jóbaxá-^inknak és ismerőaeinknbk, aklkl5l Pestre költözésünk alkalmával személyesen elbúcsúzni nem tudtunk, cz-fton mondunk Isten hqizádot. Otő család.
- (A aiSiWna^) saerdán délután 6 órakor növendékhangversenyt rendé* a zeneiskolában. Belépés díjtalan.
- Gyermek trena coat kabátok, leányka kabátok minden méretben ua-gyon olcsó árban kaphatók. Schütz Áruház.
ZALAI KÖZLÖNY
Már 6 pengős részletre vehet
„Kaf"
jégszekrényL
Gyári lerakat:
Szabó Antal
sportüzletében
Fő-ut 8. szám.
Nyilatkozat ujnépi Elek Ernőné és elbocsátott gazdatisztjének hűtlen kezelési és rágalmazást ügye körül
A nagykanizsai járásbíróság mint a Zalai Közlöny jelentette « minap tárgyalta az ujnépi Elek Ernőné és veje, Klár Mihály ellen elbocsátott gazdatisztjük, Morva László által inditolt rágalmazás! pert. Elekék ugyanis hütien kezeléssel vádolták Morva Lászlót, de a megindult eljárás a vádat facm igazolta, mire a volt gazdatiszt tett feljelentést a volt gazdái ellen hatóság előtti rágalmazás címén.
Morva László az ügy járásbiró-sági tárgyalásáról szóló tudósításnak Klár Mihály vallomását tartat, mazó részéhez a kövéthéző nyilatkozatának közlését kérte;
- Valótlan, hogy én hütien kezeléssel voltam vádolva, hanem a való tényállás az, hogy amikor jogtalan elbocsátásom miatt egy fél évi felmondási időre járó illetményeim iránt pert indítottam ujnépi Elek Ernőné ellen, utóbbi engem a kir. ügyészségnél feljelentett, a kir. ügyészség azonban a nyomozást megszüntette és a vád képviseletét át nem vette, ujnépi Eiek Ernőné pedig a polgári pejben illetményeim kifizetésére magát kötelezte.
- Ujnépi Elek Ernőné és Klár Mi. háJy ellen az ellenem kellő alap nélkül tett feljelentéssel elkövetett hamis vád miatt a kir. ügyészségnél feljelentést tette, a kir. Ügyészség azonban 4426/kü. 1934 Számú határozatával hamis vád miatt a
nyomozást megszüntette, az iratokat pedig a járásbírósághoz tette át p következő indokolással: »A nyomozás során beszerzett adatok alapján kétségtelennek látszik, hogy Klár Mihály kellő ténybeli alap nélkül könnyelműen vádolta meg a sértettet hütien kezelés bűntettével, Elek Ernöné pedig azzal, hogy a feljelentés benyújtásához szükségelt ügyvédi meghatalmazást aláirta, elősegítene e cselekmény elkövt{_é-sét, bűnrészessége tehát nyilvánvaló- A fennforogni látszó hatóság előtti rágalmazás vétségének elbírálása végett az iratokat az illetékes nagykanizsai kir. járásbírósághoz áttétetnek.*
- A cikkben az eset előzményeit képező tényékként előadottak nem egyebek, mint Klár Mihály által kihallgatása során védekezésül fcL hozott, de valóság tekintetében még általa bizonyítandó állitások.
^ nagyérd
MlgyMzönaégH, hogy
divatszalonomat
Kiefahtdlatca 14. ttám alól Csengery-uí 1. a*. old helyeztem át. — Ugyanott
«-■----"lm i4mé«»L **,mtm
lanuioieanyoK Twivwiwmwtt.
hont! (Hotcshe/m) Károly ni
■ukijl
btUINtU *• wagytiaxtHA lm
MINDEN 1GÍHTT KIELÉGÍT
Nagykaiitssa, Fó-nt 7. •
Hogyan segít magán, akinek nlnca két pengője fejsiére?
Apró falusi esetet tárgyal R&íffy járásblró. Nehéz munka, ttt egyst^ü magyarok alig értik a tőrvény nyelvét, minden szót ugy kell megmagyarázni nekik.
Kuzma József 21 éves tityeháZi legény az első vádlott. Alig beszél ma-\'gyarul. Magázza saját magát.
— Valahogyan tud Imiolvasni \'j-mondja.
Béri Mihályné fityeházi asszony >e. lentette fel sikkasztásért. Még 1934. byarán Kuzma Józseí egy fejszét kért az asszonytól és azt nem adta vissza, síit később letagddta, hogy egyáltalán
kérte volna. Igy mondja el Bériné.
A legény tagad és azzal védekezik, hogy bátyja, Kuzma István vett Ka. hizsán egy fejszét és azt találták meg o csendőrök nála. Igy vall a bátyja is.
A asszony nem tud tanukat állítani — annyi fejsao v^n egyforma — igy a bíróság kénytelen felmenteni bizonyítékok hiányában KuziuáU Az asszony azonban nem nvugajfilk meg. Szegény asszony, 9 gyereke van, mo*t Is várandós, nem akarja a legény büntetését, dc a tiejszéjét kéri A Vádlott Is szegéuy és a jogos tulajdonát té-pező fejszéi nem akarja o<fe*dal Biliének.
A szegénységgel védekeznek, — d« Jellemző a magyar felfogásra — inkább fellebbez Bértné és hajlatadó a 10 pengő fellebbviteli költségét rne* fizetni, semhogy belenyugodna át Ítéletbe és venne hazafelé ö vásárban 2 pengőért egy fejszét.
— (A IL «W »«vtáldoxáw) A hagyományos
ünnepélyességgel éa bensőséggel tör-tétrr meg május első vásárnftbjáli a Kozgonyl-utfcal iskolfc kis c^mlstálnak első szeut;Udozása a fclsőtei*pÍQmban. A szentmisét és szentbeszéd Lukács Jóisef hitoktató moudta, mise alJU az iskolás gyermekek énekeltek. Utána az iskola tornatérrrifl^é, SZert^-Mg gelit kaptak a gyerriíÉfcek, aln\'elyct a Szociális Misszió Társulat és az iskola közösen rendezeti. A" Leányklub tagjai szolgálták ki a csóppségeket, akik a íehér asztalnál Is átérezték a nagy, nap örömét és jelentőségét. Reggeli ktfiSen szavalatokból és énekből álJ4> Us műsorral telték még emlékezetesebbé * gyermekek est az hnnepftL A* első áldozókat ruhával, pénisel éa » reggelihez szükséges hozzájárulással segí. tették: Kovács Sebe^tény Miklós 60 L tej, őxv. Pap Jóüfe% 5 fefiffif, HüU Cecília fél kg. cukor, a beszerzése és a reggeli űondos meg-rendezése a Saoc. .Jrtimfó WfeOfcpő-Jéoek és Leány klubnak érdemé. Á tLé, réiztény Jótékóny Nőegylet egy leány* éa hálom Öuruhát, 6Zv. Banelaovfeh Jáooané egy pár cipót, Szabó Antal két nadrágot, llitter András két pár harisnyát, Kovács Scbeslépy MKllttié egy pár cipőt, az iskola két leAnyruhái és két kg. csokoládépori, özv. Kónlg Frigyesné kettő pengőt, N. N. 1.50 peu-gőt, Saomor Gyulá őrnagy 1 pe»íg«t, Arató Boldizsár 50 flUéirt éí a Keresztény Jótékony Nőegylet eúő &I-dozásl képekre 13.50 pengőt adott. A jó Isten fizesse meg nekik éa minden, kinek, akik adományaikkal segítettek a Kis gyermekeken.
- (A mén résoh+lt * Mpéléra) Kovács Kálmán 25 éves lóápoló a nagykanizsai méntelepen sujyoi szí. rencsétlenséget szen\\edett. Az Istállóban eddig meg nem. állapítható módon az egyik mén rázuhant Kovácsra, ugy hogy az telje«h a ló alá\' került Kovács kulcscsonttöréist szenvedett. A mentől kórházba ttáUHMWK.
» DELKA-CÍP0t. ^Snyinál
ZALAI KÖZLÖNY
A szavalókórus
kedden este 7 órakor próbát tart. Pontos és teljes számban való megjelenést Kér a vezetőség.
- (Kcrrffpiron balenel) Vlléz Hsr. sányi Péter 45 é\\<s Teleky-utcsí lakos kerékpáron Síutcba indult. Az uton leesett és olyan súlyos sérüléseket szenvedeti, hogy kórházba kellett szállítani.
Kiadja a laptulajdoaoi Kózgaidaaigl Rt. Oateabarg Nyomda éa Dálzalsl Lapkiadó Vállalata Nsgykaalzaán. Falelós kiadót Zalai Károly, lntarartaa teleion: Naokaniasa 78. BaSm.
APRÓHIRDETÉSEK
a.isaus**. et|e w«*niae *» tmiii. 10 -óu
tO íllér, mlndan tovtbM nS 4 IllUr. LatkStnaZ 10 üeta 40 mUr. aOnSM tovSSSt né S 1S4r.
Aaonnalra hl>44 egy ktllóobcláratu atcal aaoba, bútorozva vagy üresen, taljaa sltálásaal Is, magánoaaak. Rozgouyi-■Ica 19 A lóbérlón kívül máa lakó a hás-
4 szoba Hráásastávsl Sngér-atou aafasstnsrs kiadó.Bóvebbet ZrlnylMIklóe-atca 18. «
Keresek jnlli\'S- - ,iuguszluara lalalaa aoarofyl oldalán, csendes belyen, kóavet-lea a parton szobs-koayháe nyaralót. Leírást ármegjelöléssel a kiadóba kérek. 1713
Kétszobái udvart lakáa augueztsa l-re kiadó Hnnyady-ulca 13. az. alatt 1710
Egyszobás ndvsrl lskás azonnalra hlaáé Klrály-ntcs IC 1713
__ . _ . kiváló eredménnyel Unit aí Beetet, traadát. Arany Jánoa-utca 2. •
Egy hasinál! kardkjdrt slligóseo vennék. Lsckeobscher tttszertlzkt Csengery ut 44. u •
Byaraaakkaoal, modem, ló állapotba! eladó. Mattersdorter divatüzlet. •
■Iákat márványból ás gránllból csak Kovácsnál, Király a. 33. kaphat ot-caóa áa jót. 106
I éa enaarabáaatl cikkek léfolcaóbban beszerszhelók Bekznalnál — Sugár nt 53. •
Oeapaa araahálatski _____
ban Stera Öveges végei. Kívánatra Házakhoz ia megy. 1276
Eay csinos, karoessáriás, S sacmétyea csukott nsaiMiaaté olcsón eladó. Er-áafctódat Szabó Antal sporttliktáben. 1922
óasskomlortos, vsgy
kéttóasobáa vlzvezelékes lutcal lakáa aag. 1 re kiadó Kólcsey-ntcs 17. 117
■ aaaiiéW ruhái veszek éa eladok, bt-fáéra kázboe megyek. Márkus, Király-ntca 31. 1415
WafyaakvraekeSéa berendeléssel, leglovgalmesabb útvonalon, betegség miatt bérbeadó. Clm a kiadóban. 1788
_ _ __i 1. cg, comlorto* gar-
eon lakás. Érdeklódé. Horváth éa Vas .......1. Csengery ni 17. IKK
EMMa-tár 3. alatt k.ttóuaUa ,L-vezetékes lakás aagnszlusrs kiadó. 1646
A mélyen tisztelt kösOuaé* azlvea tu-domásárs adom, hogy lakisomst Begotat-sor 23. (Katnaarát) Myestem ét. Kársa s nagyérdemű kózóaeág lovábbt sat-vsa pártfogását. Francaki Zatgaundné, réglrégTalb. kereekedó. 1665
Saép 2 aaohéa, elóeaobU ntcaL 2 aao-báa ndvarl lakások ang. 1-n kladék. Zltayt MIUós-utca 16. 1666
Horthy Mlklómt 21. az. alatt raiu-taa t \'ára latérmsaa küld ás ■ginaáa kaaikáa laká
»á4e..Mi Itrdóaaobáa udvari lakáa a belvárosban kiadó. Láaárd bérkeret
. cselédszobái ulcat la-Klstaludy utcában augusztosre kiadó. Labor, Caeagtry-ut 22. 1620
SPORTÉLET
Az NTE igazságtalan ll-essel szenvedett vereséget Szekszárdon
2:1 (1:0)
minden szekszárdi játékos ott tanyázik n 10-uson és sikerül is megakadályozni öz NTE-t a góllövósben.
Az NTE csapatn mindvégig szép játékot mutatott. A közvetlen védelmi liármas minden tagja jó volt, a halt-Kor, valamint a mezőny legjobbja Ra. dics volt, a csatársorból Csász emelkedett különösen ki, de lövéseit nem kisérte, szerencse.
A szekszárdi csapat kapusa Lövi, kovács III., Dóra, Dobói ós Gyfiszrt érdemel dicséretet.
Fürszt kaposvári birónak e kél le. hetetlen Ítélete elég volt ahhoz, hogy ttz NTE-t a l)izlos győzelemtől meg fosztotta. Ideje volna, lm a Délnyugati B. T. megválogatná, hogy kinek ad cipót a szájába. Értesülésünk szerint tu NTE vezetősége feljelentést tesz tt biró ellen a Szövetségnél.
_ (ori)
. A cégközi mérkőzés
vasárnap délután mintegy 300 nézőt Vonzott a Tclcky-uli pálvára. A Singer és a Kirschner cég alkalmazottaiból ninkult két fotl>allcsapat mérkőzött l^ckenbücher Andor szövetségi biró vezetéséül. A közönség igen lelkes volt.. Az eredmény 1 :0 (0 :0) a Slnger. csapat javára. Jövő vasárnap n Schfltz. csapat mérkőzik a mostani győztessel.
TSE-NTE
(Kiküldött rovatvezetőnk jelentése)
Az utóbbi szép szereplése után váratlanul jóit az NTE szekszárdi veresége. Bár ismeretes volt a szekszárdi csapat saját otthonában való f éle Íme-lessége, mert a legjobb délnyugati csa. patok sorra elvéreztek, de ézuttai meg-fillapithathik, hogy ezt a meccset öem az NTE vesztette el, hanem Fürszt kaposvári biró leverte , meg\' a szekszárdi csapat számára. A legnagyobb lclkiismcretlenség és rosszindu. lat keléit ahhoz, hogy egy teljesen ártatlan vállra cső labdáért 11-est itél jen, majd Farkas szabályos gólját lesállás elmén nem Ítélte meg. Ilyen körülmények között azután hiába futballozott az NTE gyönyörűen, a meccs 2 pontja Szekszárdon maradt.
A mérkőzés mindvégig izgalmas és szép volt. Az NTE teljes klasszissal felülmulta ellenfelét és időnként nwes. ka-egé* haroot vlwtt ellenfelével: AH ez különösen az első rélldőrc, amikor is egy percig sem volt kétséges az NTE győzelme, de szünet után is állandóan az NTE támad ós mégis meg kell adnia magát sorsának. Az NTE a következő felállításban játszott:
Pandúr — Csáki, Engelleitcr — Ha. dics, Ritlcr, Kudich — Farkas, Ja. kubecz, Szendrői, Csász, Jelinek.
fKornersorozatlal kezdi az NTE a Játékot, eredmény nélkül. Az állandó NTE támadásokat csak időnként szakítja meg egy-egy uszályos TSE támadás, de Engellciter—Csáki ura a mezőnynek. Pandúrnak is van alkalma tudását csillogtatni. Izgalom van bőven, mert állandóan a kapu előtt van. nak veszélyes jelenetek. Már-már dön tétlennek "látszik a félidő, amikor a 45. percben Pandúr egy kapura tartó magas labdába öklöz, Engeltoiter\' tejelni akarja a labdát, de vállára csúszik és « biró 1 l-est itél, melyet Fekete védhetctienúl a felsősarokba lő (1 :0).
Szflnet után az J«JTE rákapcsol, Szendrői jó labdát ad Farkasnak és Farkas éles szögből küldi a felső sarokba az egyenlítő dugót (l:l).;1Min. denki az NTE nagy gólarányu győzelmét várja, meri nagyon is megy a játék. Jelinek a korner vonalról tálal be jó labdát *a 11-cs tájára Jakul>ccz elé, Jakubecznek még a bekkel is kl ■kell cseleznie, ami sikerül, a kapuról visszapattanó lövését Farkas behelye. W. Vitathatatlan szabályos gól, de a biró Jakubecaet ofszeiden li^ta és liem adta meg a szabályos gólt. Az NTE-t deprimálja az eset, a TSE-nek szárnyat ad és Dobói jobbszélsőnek sikerül a győztes gólt belőnie. Ezután
Szólóben
gyümölcsfáknál
ksrtiveteményeknól
rózsafáknál
pázsitnál
csodát művel a
PÉti-Sijiiia.
l kg. Pétl-Só kell: 20 szőlőtőkéhet 30 rózsafához 35 m" kertl-veteményhez 20 m\' pázsithoz stb.
(Nemcsak zsákazámra, hanem már 1 kg. ls kapható):
Ország József
aug, mltvágyj. a»váa|vláelmleaerek,
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A blróoáü mellett.)
Városi Moigó
Május 7—8 - 9-én
Kedd—szerda- csütörtök
Fiatalok éa Öregek felejthetetlen élménye Molnár Paranc világhírt! mfive filmen
A PÁLUCCAI FIUK
Kiegészítő műáor:
1. Dalommal adom el, 2 felvonásos, színes film.
2. Magyar vllághlradó.
3. A repülőgép csodál.
BRONYAj DIVATHAZ
NAGYKANIZSA HORTHY MIKLÓS-UT1. »*• Váro«hát«a»lota
___ _
Htomatott a laptulajdoooe Közgazdasági R..T. Gutenberg Nyomda áa Dálzalal Lapkiadó vállalata könyvnyomdáiéban, Nagykanizsán. (Felslós Szletrezeti ZalalKáioly)
Előadások kezdete : 5, 7 és 9 órakor. Az alafi alfiadás filléres I
1938. mi|ut 7
KatSnkaJárata bútorozott szoba u adó Bztthyáay ü 20.

1725
Idősebb túlnő mellé szerény nöTh^Z aak. Ajánlatok Mllhoffer sorajegylrodibi Csengery-at 5.__l72í
Elvaaxatt egy Texa gyártmányú irta. kurkötöóra szombaton este a postától í Horthy Miklós ut végéig. Szivei megtaláld Illő Jutalom ellenében >d|a le ■ kiadóba __ 1727
Barbélytaaaaoat lelveizek. Procktr János, Eötvös tér 23.
3 szobás url laháat keresek lugutzlui 1 re^|mckct s kUdóbs kérek.
Gyönyörű fekete Htfla>maayar". valódi perzsával és egy pipatsital eladó, ara a kiadóban
Egy ndvarl emeleti kétizobás url lakát elónobával és mellékhelyiségekkel, vli-vezetékkel, bent w. c..-vel augusztuwa kiadó. Érdeklődői Petőfi ut 4. ♦
HáamtsUmak gyermektelen háui-pár felvétetik. Bejárat vaskapu, Rákóczy utca 15. ♦
FBtdy L Jáaw, Zoltáa és tloaka
ugy a maguk mint alulírottak nevében fájdalomtól megtört sziwel tudatták, hogy a legdrágább édesanya, legjobb testvér,anyós, nagyanya és rokon
Ozv. FÖLDY &NT&LNÉ
sai. Flllpo.it. T.réxl.
róvid, de sulyosrszenvedés és s halotti szentségek felvétele után éleiének 6.5-lk évében 1935. évi má|ut hó 6-án reggel tél 5 órskor vlsszsadla lelkét leremlólének.
Drága haloHunkat lolyó hó 7-éi\\ kedden délután 5 órakor helyezilik örök nyugalomra a róm. kai. snvs-szenlegyhaz szertartása szerint s rom. kst. lemetó halottasházából.
Az eneeazteló azenlmlse-áldozatot május 7-én,délelőtt 9 órakor mutalluk be a mindenható Istennek a srenlte-rencrendl plébánia templomban. Nagykanizsa, 1935. május hó frán
SrsasrSlzIwsIkliérBskslelléstaéril Nsa felejtünk el.sehal Fllipo.lt. Násásr, Fere.o testvérei. Flllpsvlta Háaásraá \'szUI. Kallarlta Taráz sógornője. Flldy I. láasiné szül. Mataevlla Erzaákst és Flldy Zoltáaaé szül. Halász Mergll menyei. Kelmék Vllaies vele, Flláy Itelvta és llj. Helecsek Vlla.i unokái.
GyAnyfirO nSI
!!
,o: i.5o.ti
... 1.30-mi
k6tött blúzok
Hatnak nBI nadrágok.. Pária gySngya harlanya, alig észravohatft . qq kis hibával . . . I.SÖ
a. P. B. harisnyák a gyár magsaabott árain
N8I kalapok. . . 2.50 141
Lagdlvatosabb a ca férfi Ingok. . . . Ú.JV W
75* évfolyam 103. szám
Nagykanizsa, 1938. május 8 szerda
Ara 12 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
StniilllHifr kbMKrial: PM 5.
mSÜiM -Ma MUtoap <UtatáT^
POLITIKAI KIPILkr
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elftllutol ára: eev hóra I pentf) M Sicrkesilóaégi t% kiadóhivatal! telefon > 7
A fiatalok hitvallása
A parázs vitákkal induló, tempó-ramuntumos közbeszólásokkal tarkított parlamenti élet uj és friss hangja ellen máris hallatszik néhány nagyképűen szigorú és alaptalan panasz. Hogy igy-ugy, ez a* uj stílus, ebben éli ki magát a re-fcrrmakawrt ? - s más eféle kérdések és megjegyzések kisérik azuj Magyarország klkltódésérc küldött reformpariament eddigi egy-két ülését. Hát igenis, ez a hang is, ez a teljos és lelkes odaadás js rtXiz az uj világnak, az uj céloknak, akaratoknak. Mert ebben a parlamentbon a többségi párt fialal tagjai aduz zadó magyar életerő követei, akik minden hitükkel, egész meggyőződésükkel a maguk világnézete alapján állnak. Az azonos világnézet és a nemzet akarata kapcsolja egységbe őket, az az akarat, amely törvényhozói munkára hivta és alkotásra, reformokra kötelezi őket.
Igenis, az uj stihis, a jtermö uj magyar politika egyik megjelentője a parlament tüzes, dc fegyelmezett, a meggyőződésért egész mellel kiálló bátor hangulata. A nemzeté, a magyar tömegeké ez a hang és ez a hangulat. A kőevéleméaiy ráunt a régi semmittevésre, kiábrándult a pártpolitikai beroe hurcákból, vég. kép elfordult a langyos elkcnések, lényeget kerülő toldozások, foltozások, az egyhelyben topog ások rendszerétől. Munkát, eredményt, uj stílust vár és akar a (nemzet.
És a kormánypárt éppen azért lehetett többségi párt, ment hangot tudott és akart adni az uj stilust, uj politikai vonalvezetést követelői. Igazi reformokra váró nemzeti akaratnak. Természetes, hogy amikor egész lelkűkkel, minden idegszálukkal érzik a többségi párt tagjai, hogy céljuk, munkájuk, hangjuk az egész magyar nép célja, munkája, hangja, akkor felsürüsödlk bennük a sokáig tétlenségre kárhoztatott energia s keményen kelnek világnézetük, munkatervük tisztaságának és helyességének védelmére-
A nemzet biztos holnapjáért küzd a Nemzeti Egység Pártja, amely harcos, munkás készséggel sorakozott Gömbös Gyula reformprogramja iqellé. A természet rendje szerint való, hogy ez a párt, femely a legtisztább magyar ideálok legszen* tebb szolgálatára esküdött fel, javarészt fiatal, tetterős férfiak mun. kaközösaégc s hogy lelkesítő lendület viszi minden megnyilatkozását. A lendület a meggyőződés ereje, á messze hangzóbb kifejezés a világnézet öntudata, a temperamentu-mosabb parlamenti tárgyalási modor a fiatalság munkasóvárgása.
Jóhisacraüen ki akadhat fenn azon, ha az azonos világnézeten épftlt és erősödött párt fiataljai parázsló bírálattal szállnak szembe egy-egy ellenzéki felszólalással, meg állapítással1? Há védik, hirdetik a maguk tiszta hitét, eltánlorithatat-lan meggyőződését ? Ha lobog bennük tCN^yWózól nagy kötelessé
Lingauer Albin és a marcalgergelyi evangélikus pap tízéves háborúsága
Egy Izgalmas és poliilKai frtíterU per-lavina bélce-Köíéssal fefextíúöií be a nagyKanlxsal törvénymxéUen
Rendkívül Izgalmas atmoszférájú tárgyalás zajlott le (helyesebben : csendesedett le) a nagykanizsai törvényszék Makáry-tanácsa előtt. Érdekessé tette a tárgyalást maga az a momentum, hogy a vádlottak padján dr. Ukay-Unf/au«r Albini volt országgyűlési képviselő, a •Vas-vármegye* politikai napilap főszicri kesztője, az ismert kereszténypárti harcos ült, sajtó utján elkövetett rágalmazással vádolva. Az Illusztris vádlottat Mdhácsi/ Lajos dr. marcalgergelyi evangélikus lelkész állította a törvényszék elé, egy még 1931 ju« nius 28-án megjelent cikk miatt.
A kétségtelenül érdekes tárgyalást tulajdonképpen a szombathelyi ki-rályi törvényszék volna hivatva tárgyalni, azonban a vádlott elfogultsági kérelmet terjesztett a Kúria elé. A Kurla a kérelemnek helyt atfott \'és a nagykaniteai törvényszéket delegálta a tárgyalás lefolyatására.
.félen volt a tárgyaláson a ifőma-gánvádlo, valamint annak képviseletében dr. Geszner Márton szombathelyi ügyvéd, dr. Lékai-Ungáuer Albin és ügyvédje, dr. Blpllch János.
Se borjú, se 20 dollár, se útlevél
A tárgyalás tiz év harcának utolsó felvonása. Az előzményeket röviden az alábbiakban foglaljuk össze :
Lékay-Lingauer Albin 7-8 évvel ezelőtt tudomást szerzett arról, hogy dr. Mohácsy Lajos evangélikus lelkész egy árvalánynak Ígéretet tett, hogy útlevelet szerez Amerikába. Ezért a leány megtakarított 20 dollárját adta oda a lelkésznek, aki azonban ncip tudta beváltani igé-
retét. Később egy másik szegény embernek is tett hasonló Ígéretet, Ígéretet, akitől egy borjut kapott Mohácsy, de neki sem tudta megszerezni az igért amerikai útlevelet. E kipattant esetekből pert lett, amelyben mindhárom fokon jogerősen elitélték MohácsyI. Megálla-pitotia aziték\'t azl is, hogy Mohácsy Üzletszerűen foglalkozott ilyesmikkel és az egyszerű emberek hiszé-kenységét kihasználta. /
Szerencsés perújrafelvétel
Lékay-Lingauer ezen esetek után figyelemmel kisérte Mohácsy működését és több cikket is írt róla. Kifogásolta ezekben, hogy Mohácsy Igyekezett elhitetni az emberekkel, hogy összeköttetései révén módjában áll a földblrtokrendezés körül a hozzá fordulóknak kedvező kilátásokat szerezni. JEaek, valamint zug-Irászat miatt is elitélték Mohácsyt.
Az útlevél ügyében később Mohácsy perújrafelvételt kért. Bár az első bíróságok elutasították a kérelmet, a belügyminiszter hatályon kivül helyezte a már jogerőssé vált Ítéletei. A zugirászatl ügyekben sem hoztak ítéletet, illetve csak kimondta a felsőbb bíróság, hogy Mohácsy elkövette ugyan a terhére rótt cselekményt, csak azok már elévültek. Mohácsy, amikor ezek az Ítéletek a » Vasvármegyében* napvilágot láttak, sajtópert indított Lékay-Lingauer ellen, mert érvelése szerint Lékay őt megrágalmazta, öt ugyanis nem büntették meg, hanem felmentették, - mondta. (A felr mentés azonban nem ártatlanság, hanem elévülés miatt történt).
A levélszekrényben fennakadt levél szerepe
E pernek a tárgyalását a Szóm-bathelyl törvényszék 1981 június 25-ére tüíte ki. Ebben az időben folytak azonban a képviselőválasztások, amelyekben Lékay is igen nagy eséllyel indult, sőt, mint isme. rétes, a kősaegi kerület képviselője is lett.
Lókay-Lingöuer az ellenzék ujjon, gásából értesült, hogy mi készül ellene. A két-három napig eltartható
sajtóper helyrehozhatatlan veszteséget jelenthetne a kortesidőből, hisz közvetlen a választások előtt álltak.
Az ellenzék ezt a hirt kihasználta, ■őt olyan hírek is tetydeztek, hogy a tárgyalás al&tt olyan aüyag kerül szőnyegre, amtt az ellenzék ki tud használni. Lékay kérte a törvényszéktől a tárgyalás elhalasztását s miután ezt a kérelmét elutasították, az igazságügyminIszterhez fordult. Ová$t emelt, hogy rgy képviselő jelöltet ilyen természetű üggyel megakadályozzanak akció-szabadságában. Az IgázságtSgfymtnlSZter helyt adott a kérésnek és utasította ujabb kérvény beadására. Ez a kérvény
güknék tudata és dolgozni akarnak, terjeszteni akarják az ellenzékkel szemben, sőt az ellenzéken Is a maguk hitvallását ? Az erő, az érték, az öntudat megnyilatkozása ez csupán, amely ellen nem hadakozni kell, hanem amelynek éppen elk-n-kezőleg, wak\' örülni lehet. Antoál is-
inkább, mert ez a megnyilatkozás, az eddigiek tanúsága szerint is, nem megy túlságba, nem fegVelil\'iezetleh. Távol áll a kirobbanó indulat szélsőségeitől.
Csak az igazát védi. A (támadókkal szemben. Ehhez pedig nemqsak joga van, de ez kötelessége «s.
azonban nem került el a Szombathelyi tanácselnökhöz. (Mint később kiderült, a levélszekrényben fennakadt)
Elrendelik a perbefogott képviselőjelölt elővezetését
Ilyen előzmények után kerültsof az 1931 junius 26-1 főtárgyalásra. A tárgyaláson - abban a hlszém-ben, hogy azt nem fogják érdemben megtartani - sem Lékay, sem Ügyvédje nem jelent meg- Az Igazságügyi miniszter ugyanis utasította az ügyészt, hogy a tárgyalás előtt tegyen indítványt az elnapolásra- Az ügyész azonban véletlenül egy másik teremben várt a törvényszékre, mig az már meg is kezdte a tár* gyalást. Míutfth Lékay nefn volt ott. Mohácsy ügyvédjének Indítványára a törvényszék elrendelte Lékay elővezetését Erié azonban nem került sor, mert Lékay telefonon értesült az eseményekről és azonnal megje-k-nt a tárgyalási elnöknél, högy a félreértésről informálja. A tanács elnöke azonban ekkor már csak a 12 órára újra kitűzött nyilt tárgyaláson hallgathatta meg az ügy tisztázását.
Előkerült a másik teremben várakozó ügyész is. tisztázódott a helyzet és a tárgyalást elnapolták. Lékay erről a tárgyalásról és saját elővezetéséről betóámolt másnap lapjában, dc egyúttal ismertette is az előzményeket, hogy az izgalmáé választási harpban megvédje önmagát a terjengő hírekkel szembeni
Emiatt a négy év előtt megjelent cikk miatt indított most újból sajtópert Mohácsy Lajos Lékay-Lingauer Albin ellen. Az elfogultsági kérelem folytán igy került az ügy a jwRyka. nizsai törvényszék elé.
Békekötés Nagykanizsán
Makáry tanácselnök mindenekelőtt utalt az egész ügy régi voltára és kérte a fek-ket, hogy béküljenek ki. A békítő kísérletek lassan, de biztosan eredményre vezettek. Lékay Lingauer kijelentette, hogy ő Mohácsyt sem személyében, sem hivatali működésében bántani vagy sérteni nem akarta, csupán politikai működése fek-tt gyakorolt kritikát és ezt visszavonni nem hajlandó- Sajnálatát fejezte ki a történtek felett, de ő kényszerítve volt saját reputációjának megvédése ér* dekében közölni a nyilvánossággal az előzményekit és a tényállást.
Makáry elnök kérte Mohácsyt, hogy fogadja el ö is a kibékülést. Mohácsy hajlandó belemenni, a békés elintézésbe, ha Lékay ajkairól ott a biróság előtt olyan klje^ntést hall és amelyet a »Vas vármegye*
ZA1AI KOZLONT

nyilvánossága előtt Is megismétel, amely ezt lehetővé teszi, hisz ő mint lelkész is, a békét hirdeti.
Lékay ismételten leszögezte, hogy vissza nem von semmit, de ha valamiben meg tér lette volna Mohácsyt, hajlandó ezennel bocsánatot kérai és azt lapjában is leközölni.
A bocsánatkérés után Igen érdekes és emberi jelenet játszódott le. Mohácsy szót kért és Lékayhoz fordulva kijelentette, hogy sokkal nagyobb erkölcsi ábtorságot lát a bocsánatkérésben, mint a harc továbbfolytatásában és ezért hajlandó békejobbot nyújtani.
A tizéves harc után a jkét ellenfél kezetszoritott egymással...
A Baoh-Hfindel emlék hangverseny
A nagykanizsai városi zeneiskola kitűnő tanári kara hétfőn este nagysikerű hangversenyét n zeneirodalom két halhatatlan klasszikusának, Bach és Iliindel emlékének szentelte. Mint már megírtuk, czóvl>en ünnepli ugyan-ds a kutturvilág o két géniusz születésének 25a évfordulóját.
A nagykanizsai zeneiskola méltó keretek közölt ünnepelte ez eseményt. A növendékek hangversenye után most u tanárok hódollak a nagy plődők szellemének. A hétfői műsor igen díszes és nagyszámú közönség clőtl zaj. lott le. Megnyitóul F. Pásztor Irma Hdott elő három Bach darabot: egy három- (c) ós egy kétszólamú inven ciót (F), valamint egy preludium és fugát (f) a Wohlteinperiertes Klavier. bői. A komoly felkészültséggel szépen, rutinosan előadott müvek megérdemelt tapsot arattak. »
Vannay János igazgató méllatta ezután Bach és Htodéi hatalmas szellemét. Érdekes előadásában nemcsak rámutatott a bachl megmászhatatlan hegyre, hanem ügyes párhuzamot vont a két egyóvben, egészen közel egy. máshoz született, de az életben soha nem találkozott alkotóművészről, akik kózúl az egyik a hlr, a dicsőség, a fény ós a tx>mpa vett körül az egész világon, míg a másik csendesen önmagának Írva nem került ttrl hazája határain. A két különböző művész egyben azonban megegyezik: mindkettő halhatatlan lett és elsőnek kapott helyt a jsenemüvószct klasszikusainak sorában.
Htodéi leghátul masabb művéből, a Messiás cimú oratóriumból hallottunk ezután egy áriát Ujfaiussy Erzsébet előadásában, Kerekes .Irón rutinos kísérete mellett. Szünet után ismét Hándelt hallottuk a C.rosschmidt változatokban, amelyet. Honti Ilona adott elő szép lendülettel és technikával.
Szép sikert aratott F. Garoi Margit pompás játékával, aki Bach: Adagio ját és Htodéi: Bourrée-Jét adta elő gordonkán F. Pásztor Irma ügyes kísérete mellett. Utána Ismét Ujfaiussy Erzsébetet hallottuk, aki most Bach egyik nagyon szép kantatéját, az ö örvendj hiv lélek cimüt adta elő. A műsor utolsó száma Htodéi hegedűre és zongorára \'Irt 5. A-dur szonátája volt. A négy tételből álló szonátát Szeiess Béla és Kerekes Irén adták elő pompás összetanulásban. Meglátszott játékukon technikájuk és tudásuk, igen szép munkát végeztek, számuk méltó befejezése volt a Jólsikerült cmlékhangversenynek.
Mindazon mérgezési esetek leküzdésénél, melyeket romlott ételek okoznak — tehát főleg huimér-gezés vagy gombamérgezés elöfor-dulásskor — a gyorsan ható természetes .Ferenc József keserűvíz azonnali használata rendkívül fontos segédeszköz.
— Ltgufabb selyem poupllne és tropikál inganyagok, sdntartó pyamák és mhakelmék nagy választékban — fünger Divatáruháibau
A Zrínyi-napok propagandája Budapesten
Dr. Krátky litvánt ünnepelték a fővárosban élő kanizsaiak
Budapest,- május 7 (Saját tudósítónktól) A Royal-szálló páinatermében zajlott le a Budapesten élő nagykanizsaiak találkozója, amelyen Krátky István dr., Nagykanizsa közszeretetben álló polgármestere is megjelent. Elek Béla u N\'agykauizsáu felsőkereskedelmit végzettek budaj>e.sti csoportjának elnöke üdvözölte meleg szeretettel a megjelenteket, majd Itóna Gyula főtitkár emelkedett szólásra s a hazulról elszakadtak lörltetetlen ragaszkodásáról, szeretetéről biztosította dr. Krátky Istvánt és felkérte, hogy ismertesse a pünkösdkor \' tartandó nagykanizsai Zrinyi-napok jelentőségét. Bejelentette a különíéle BudaptsUn működő nagykanizsai egyesületek fúzióját és méltatta ennek jelentőségét. Visszaemlékezései során összehasonlította a régi gazdag yáros elmaradottságát n mai elszegényedett város szépségével, rendezettségével és meghatottan mondott köszönetet ezért Krátky István dr. polgármesternek, aki szinte csodát műveli. Végül bejelentette, hogy
gróf Bethlen Jslvánt táviratilag hívták Bécsbe, de megígérte, hogy a leg-» közelebbi összejövetelen . \' okvetlenül megjelenik, mert ismerni akarja a Pesten élő nagykanizsaiig*!; s a .körűimé, nyeket, melyek között élnek.
Ezután Králky István dr. emelkedett szólásra. Meghatottan mondta, hogy a szemekből feléje áVadó szeie-tel melegében ugy órzl, nrintha otthon lenne. Ez a szeretet lelkesíti, hogy minden erejét megfeszítve küzdjön to. vább Nagykanizsáért. Ismertette ezután Nagykanizsa idegenforgalmi vonatkozásait, értókét, fejlődéséi, a .Zrinyi-napok célját és részletes programját.
I)r. Mező Ferenc köszönte meg végül dr. Krátky Istvánnak, hogy eljött. Megemlékezett érdemeiről, amc-lyeket Nagykanizsa fejlesztésével szerzett, örök emléket állítva magának a nagykanizsaiak szeretetében.
A kanizsaiak a késő éjszakai órákig ültek együtt a pSlmateremben, szeretett polgármesterüket ünuepelvc.
Május 15-én kezdődik a nagykanizsai szini-szezon
Talán még sohasem várta Nagykanizsa olyan türelmetlenül a színészeit, mint az idén. Az telmult év«.>k mozgalmas, jó szezonjai után különös várakozással tekint a közönség a színház kapunyitása elé.
Tegnap megérkezett Nagykanizsára Fodor Elek, a színház helyettes igazgatója és meghozta a hírt: május 16-én nyit a színház. Az ördöglovas c. operett-sláger lesz az első este műsorán.
A társulat megtette bejelenlését a polgármesterhez is. Ebből vesszük a társulat következő újdonságait, me-lyck Pécsett már mind mentek, tehát elsőrendű betanulásban és rendezésben jönnek Kanizsára.
Operettek: ördöglovas, Tabáni orgonák, Vadvirág, Szeressen ked. ves, Dorozsmai szélmalom, Itt a szerelem, Ma éjjel szabad vagyok, Egy görbe éjszaka, Nápolyi kaland, őnagysága nem hajlandó, Én és a klsöcsém, Viki, Szeressük egy-\' mást, Csak huszárosán, Mimi, Orgonavirág.
Prózai újdonságok : Tovaris, Az
Abbé, Legboldogabb emer, Szembe-kötösdi, Döntő éjszaka, Rágalom, A lánc, Hölgyeim elég volt, Az orvos, A nők elmondják, Ismeretlen lány, Egy nő, akinek múltja van, Randevú, Születésnap, Ének a búzamezőkről, A szeielem nem olyan egyszerű, Három sárkány, A becsület nem szégyen, Szegény Havrler, Gereldíne. A társulat névsora : Timár Ila és Vlzy Judit énekes primadonna, Harczos Irén és Timár Kató szubneftprlma donna, Dobó Milly nalva, Radványi Gaby vlg» játéki 87\'Jbrett, Meaey Mária drá. mai sfUiésznó, Majtényi Gabriella szende, Vass Irma anyaszlnésznö, Egry Berta és Hosszú Irén komi ka. - Homokay Pál szerelmes színész, Nagy Gábor bonviván, Erdödy Kálmán táncoskomikus Keleti Árpád buffó, Késmárky Kálmán jellemkomikus, Antal Béla, Danis Jenő és Fodor Oszkár jellemszinésoJk, Koltay Gyula és Kallós Emil drámai színészek, Gaál Béla énekes színész. Karnagy Endre Emil.
Most vásárolion!
Nagy olcsóság
l\\Mi Máruházban
90 cm. széles prima imprimé crepe de chine P 1.98 Divatos szövésű marocain, összes színekben P 1.08 Valódi francia hernyó selyem foulard . . P 1.70
Legújabb selyem-, len- és tennis-ruhakelmék dus választékban I
A magyar testvériség városa .
„.. .Több városban szolgáltam, de olyan szeretetreméltó barátokat senol se találtam, mint Nagykanl-zaánl-... (Wte utxkaf. Oyöző)
Még fülünkbe csengenek Llszkay Győző búcsúszavai Nagykanizsától, a nagykanizsai társadalomtól, Nagykanizsai lakosságától. Ugyanilyen értelemben nyilatkozott szombaton este dr. Mutscbenbacher Edvin törvényszéki tanácselnök. És aki csak néhány napot is tölt Nagkanizsáu és megismeri ennek az áldott kis városnak társadalmát, népét, szivét, lelkét: ugyanerre a megállapításra jut.
Ez Nagykanizsa !
Mindenki, aki ebben a kedves határvárosban lakik, dolgozik, akit élete, hivatása, gyökere, vagyona ideköt, vagy aki máshonnan olvadt bele a nagykanizsai közösségbe, -egy nagy családnak a tagja.
Vannak szebb, mutatósabb, gazdagabb, kevésbé küzdő vidéki magyar városok, melyek modern palotákat, sok mutatnivalót tudnak térni látogatóik elé, de Nagykanizsa - a szivek városa.
32.000 embert számlál Nagykanizsa. Sokféle* foglalkozású, osztályú, felekezetű polgárra tagozódik, sok. féla felfogás, elv, világnézet és politikai hadsor szerepel nálunk, -de mindegyik elsősorban nagykanizsai I
Van valami öntudat, valami büszkeség, valami magyar dac, rátartiság és sok-sok melegség abban a hitvallásban, hogy: nagykanizsai vagyok !
Sok-sok ezer tagja a nagykanizsai családnak a legkülönbözőbb foglalkozású és hitvallású, de mindegyik testvérének, a »nagykanizsai család* tagjának tekinti egymást. Itt mindenki a szomorú közös osztályosság országutjárója. Mindegyik is. meri a másikát. Nincsenek válaszfalak, nincsenek kategóriák, nincsenek első és másodrendű kanizsaiak, dédelgetettek és mostohák, az apai asztalnál ülök és kitagadottak, nincsenek felsőbbrendűek és nincsenek alsóbbrendüek. Nagykanizsa a legeszményibb demokratizmus, a testvériség, a legnemesebb családi együvétartozás városa !
Itt mindenki ^megbecsüli a másikát, aki dolgos méhe és hasznos tagja annak a nagy emberkaptárnak, amit Nagykanizsának neveznek.
Nincs még egy városa ennek az országnak, ahol a különböző társa-dalml osztályok, a különböző vallásfelekezetek ugy fognának össze a magyar gondolat, a sorsközösség legyében, mint Nagykanizsán - a léke és demokratizmus városában I
Valami érzelmi fonál, valami különösen erős és magasabb szolidaritás köti itt össze az embereket, akiket egyrészt az ösl hagyomány, a Burger-kcdélyesség, a nagykanizsai családhoz való tartozandóság, másrészt a közös keresztut-járás kovácsol össze szétválaszthatatlan erőU kötelékkel. Nagykanizsa egyenlő az édes haza a meleg otthon, a kedves csalácn kör fogalmával.
De nincsen hálásabb, kedvesebb és megértőbb nép Nagykanizsa népénél. Mindenütt ott van, ahol a\\ szívnek helyet kell adni, ahol érdé- ~ meket jutalmazni, sebeket gyógyítani, részvéttel fájdalmat enyhíteni kell. És ha valahol más határban, más városban összetalálkozik két naj^kanizsGi; megdobban IttUét «
JELEÍIÜLL.
ZALAI KÖZLÖNY
nagykanizsai szív és testvérek találnak egymásra!
,C$ek, azt tudja megérteni, aki nagykanizsai
Az Igazi egység, a nagy ember-család, a szent béke, a magyar testvériség városa - Nagykanizsa !
Bnmkk BaM
Vér-, b6r- és Idegbajotok Igyanak hetenként többaiOr, reggel lei-keléskor tgy pohár természetes .Ferenc József keserOvizet, mett et mindig alaposan kitisztítja és míregtelenltl a gyomoibélciatornát s ezenkívül is emésztést ét &z anyag esetét Is Jótékonyan befolyásolja.
RÁDIÓMŰSOR
Kudapent, Md. .
18 Francia nyelvoktatás. — 18.25 A hetvenhetedik magyar—osztrák labda, rugómérkőzés. Magyar Károly előadása. — 18.40 Teleky Sándor magyar nótákat énekel. Kísér cigányzene. — 19.40 «Ellák.. Tragédia 5 felvonásban. Irta Harsány! Kálmán. Rendező Odry Árpád. - 2V& Hirek. — 21.45 UuUá-, pesti Hangverseny Zenekar. — 22.25 Plum A. németnyelvű előadása (Buda-pester Vorbereitungen auf die akade-nÜschen Weltmoislersvhaften). — 23.05 Ilniczky László JazzIzenCkarának raü sora. — 00.05 Hirek.
/iiBüyiari!
J 18.40 Mezőgazdasági félóra, — 19.20 —19.50 Vájsz Róbert hegedül. —. 19,55 Baktériumok, amelyek l>arátaink. Dr. Bélák Sándor előadása. — 20.30 Hirek.
- 20.50-21.25 Matuska Miklós énekeL Bée*.
19.30 Bemondás szerint. — 20 \' A bécsi német népdalegyesülct kis énekkara. Német népdalok. - 20.45 Róma.
- 22.15 Rádiózenekar. Indulók és ke-ringók. - 23.30—1 Zamazai-jazz.
Budapert, szerda.
• 6.45 Torna. — Utána hanglemezek
- 10 Hirek. - 10.20 Fgy elfelejtett nagy emberről (Biró Lajos). Irta Fazekas István. —v 1(U5 Erkély és .1b-lakvirlfcok. (Dr. Kerékes Lajos.) — 11.15-^11.56 Rádióüzenetek. — 12.05 Cigányzene, 12.30 Hirek. 18.10 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.15-^ 14.30 Rádióüzenetek. — 14.40 Hirek, árak. - 15.30—10.40 Rádióüzeoetek.
- 16.45 Időjelzés, lüiek. - 17 A Nemzeti Gyermekhét keretében közvetítés a Gyöngyósi-uti gyermekjátszótérről. Beszélő Gecső Sándorné.
17.40 «Halló. tánczen<ekar. — 18.30 Olasz nyelvokattás. — 10 Dr. Herz Ottó ós Róth Ferenc zongora-hegedű szonátákat játszik. — 19.50 Székely Itertalau. Ybl Ervin előadása. - 20.20 Az operaházi zenekar. — 21.25 Külügyi negyedóra. 21.40 Cigányzene.
- 22.10 Hiiek. - 23 Len Baker Jazz. zenekara Weygand Tibor énekszámai-v«l. - OÓjfi Hirek.
Budapest II.
13.20—14.20 Hanglemezek. 18.25—18.65 Darvas Ibolya énekel.
- 19.06 Kuncz Aladár szerepe az erdélyi irodalomban. Jékey Zoltán előadása. — 19.40-20.10 Erdős Vera tá. rogatózik. -a 20.15 Lovagi szerelem. KodWányi János elbeszélése. - 20J0 -21.25 Hanglemezek. - 21.30 Hirek.
- 21.40—22J0 Tioharich Zdenka zon.
Bét*. •
12 Opeiettlemezek. — 13.10 Opera-lemezek. — 14 Melchior énekes Sieg-fned lemezei. — 16.05 Tánclemezek.
- 17.30 Schiffmann Edgár zongorázik.
19.20 Sandauer-jazz. — 21.20 Arran Klaudlusz zongorázik. — 22.10 Rádiókká* Operaiaméwk.
— Ismét nagy divat a férfi burburry lelóllö. likgáns ktet r,giáaok és buiv
SiSheSk\'S kg0lC1^>Wl Scihauaél
Zalában a legrosszabbak a bábaviszonyok Magyarországon
A nagykanizsai szülész-kerület egy esztendei munkájának tanulságai és eredményei
A nagykanizsai szülész-kerület főorvosa, dr. Haba Antal a napokban terjeszlelie fel 1931. évről szóló jelentését a lH\'lúgyminisztériumba a szülészeti ügyek kormánybiztosságához.
A jelentés magában foglalja a ker. főorvos ellenőrzési körébe tartozó 3 vármegye (Fejér, Veszprém és Zala) Székesfehérvár, Veszprém, Pápa, Zalaegerszeg, Nagykanizsa városok és a szülész.kerület területén működő kór házak 1934. évi szülési eseményeit. A jelentésben most már teljes képet kap. nak a kerület szülészeti eseményeiről, nem ugy, mint 1930. évben, amikor még a keszthelyi, letcnyei, pacsai és nagykanizsai járás szervezetlen volt. Ezen járásokba és Nagykanizsa megyei városba 1933. óv május hó 1-vel vezettetett be a számonvétel. Ezzel az. tán
Zaja megye szervezé-w bc te fejeződött.
A Jelentés 19.959 szülésről, 2000 abortusról ós 49 méhen kívüli terhességről számol bc. A nagykanizsai szü-lész.kerülethez tartozó törvényhatósá gók területén összesen 720 bába, e<wk közül 596 elsőrendű, 124 másodrendű és 6 cédulás szülésznő működik. Ha a bábaviszonyokat összehasonlítjuk az ország többi kerülcicivel (összesen 10 kerület van), nagy szomorúsággal kell megállapítanunk, hogy a zaUmegy** báhavlszoínyok még m*»ih« a k*ro»z«bbuk az országba*.
Hogy ezen a helyzeten lényegesen Javítani lehessen, a nagykanizsai szülész. kerület főorvosa sürgősen kérte a belügyi kormányt a másodrendű és cédulás bábák leváltására.. A jelentés név szerint és egyenkint felsorolja azokat az eseteket, "hol mulasztás, hanyagság, lelkiismeretlenség, vagy a megkésve Idvott orvosi segítség miatt, ukár az anya, akár a magzat elhalt s azt is, hogy mindezekért kit terhel a mulasztás.
A kerületi szülész.főorvosi hivatal az ,el mult óv folyamán a fenti esetekből kifolyólag
3«4 esteiben telt folyamatba cljá-rást a kőz\'^ifMM hatóságoknál
bábák elLp. Az elmúlt évben az Intézeti szülési esetek száma 1211, abortus 593, méhen, kívüli terhesség 49. Döbbenetes szám uz intézetbe beszállított abortusok és az ezek után fellépő sok megbetegedés. JEzeknek a nőknek kb. egyharmada súlyosan megbetegedett és igen sokan őrök életükre nyomorékok maradtak. 6ajnos az Ilyen eseteknek egy részét, még ma is eltitkolják a szigorú bejelentési kötelezettségek davára is és különösen ezen eltitkolt elhanyagolt lesetekben sok az olyan, ahol tiltott manipulációk szerepelnek. A törvényszékek is hathatósan támogatják a szülészeti rendturtás ügyét, amennyiben laz igazságügyminiszter által kiadott rendelet értelmében a kir. ügyészségek minden idevonatkozó esetet közöl, nek a ker. szülész-főorvosi hivataljal, ez pedig azonnal közbenjár a hatóságoknál, hogy az elitéit, sőt a gyanúsított szülésznő is, a hatósági állásból azonnal elmozdittassék. Büntetett előéletű szülésznő hatósági állást sohasem nyerhet. Gondja van a szülész.főorvosi hivatalnak prra, hogy a kiöregedett szülésznők, -a régi kiképzétü bábák helyére friss kiképzésű, megbízható erőket küldjön ld. Az egész bábakérdés országos rendezése folyamatban van. Egyelőre
kttrietok UA3tmk báb-védőnők MtllfttáKával » t» ezek beráfcuk,
ugy ez lesz a Jövő bába-ttpitaa.
. A Jelentésnek egy Igen figyelmet ér-\'demlő rovata, hogy a három megye területén 287 magzat halt el szülés
I aiatl. Ez a 287 elhalt magzat terhcU a szülést vezető bábákat, özeknek jó része kellő időben érkezett orvosi segítséggel megmenthető lett volna. Ezen jelentős szánni magzati halálozás meg. javítása egyik legfontosabb feladata a rendtartásnak. A cél eléréséhez elsősorban az szükséges, hogy a községi és kórorvosi állások betöltésénél le-lietőleg olyan orvosoké legyen az első. ség, akik igazolni tudják, hogy hosz-sznbb, rövidebb időt töltöttek el szakemberek vezetése alatt álló sfctilész-osztályon, de nem utolsó sorban fontos az, hogy magasabb kiképzésű Dábák-kal rendelkezzünk, akik rátermettségüknél fogva kellő időben felismerik a veszélyt és gondoskodnak megfelelő intézeti elhelyezésről. Ma, amikor a kormányhatóságoknak legégetőbb prob lémája a pusztuló magyarság megmen. tése, amikor tőrvényjavaslat yau az egyke ellen készülőben, amikor a ker. szülész-főorvosi hivatalokat a belügyi kormány egyenesen felszólítja az egyko tanulmányozására Jelentéstétel kötele, zettsége mellett, ma amikor a születési index szám vészesen közeleg ahhoz a számhoz, amely a nemzet klhalásál Jelenti, amikor minden kis magyarra szüksége van ennek a hazának, nem lehel a rendtartásnak fontosabb célja mint az, hogy minden újszülöttet biz. tos kezekl>en tudjunk. Ezt azonban csak jól képzett orvosi ós hivatásu magaslatán álló szülésznői karral lehet elérni.
Ismerted a jelentés az egyes kórházak működését, felsorolja a lefolyt szülési eseményeket, ismerteti az egyes műtétek számát és kimenetelét, örven. detesen állapítja meg
Székesfehérvár és Nagykanizsa szülészeti osztálynyiak az elmuH
évnél Jóval nagyobb forgalmát. A jelentés végül foglalkozik a törvényhatóságok területén felálliiandó uj szülészeti osztályok szervezésének szükségességével és a meglévőkfaek tovább fejlesztésével.

A szülész-kerület orsosai csendben, zaj nélkül dolgoznak, őrt állnak a magyar jövő küszöbén és munkálják a szebb magyar holnap útját.
- Bútorvásárlás nem gond! Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopstein butoráruház, Horthy Uiklós-ut 4.
Óvja mm
éo vásároljon bizalommal egy Jól Illő szemüveget
Zsoldos Gyula
Olcsón, kitűnő gyártmányú szemüveget árusitok. Legmodernebb gépekkel felszerelt optikai üzememben bármilyen orvosi receptet jutányosán, szakszerűen elkészítek. Javítások azonnal készülnek.
Óra-, ékszer- és létszer- raktár.
Elismert precíz óra-, ékszer ée lát-szer Javítóműhely.
A nagyrécsel tragédia ntolsó felvonása:
árverezik Walkóék nagyrécsel és baiatonmagyaródl birtokát
A Zalai Közlöny ismételten foglalkozott Walkó Agostonék szomorú tragédiájával. A súlyos gazdasági válság Walkó Ágostont és társait ls tönkre tette és csakhamar fizetésképtelen lett a hatalmas gazdaság, amely igto/1 mintagazdaság volt. Megindult ellene á csődönktvüli kényszenegyezségi eljárás, azonban a vállalt fizetési kötelezettségeknek akkor sem tudtak eleget tenni és a nagykanizsai törvényszék megnyitotta a csődöt.
Most azután a csődtömeggondnok kérelmére a nagykanizsai kir. járás, bíróság elrendelte a végrehajtási árverés joghatályával biró önkéntes árverést Walkó Ágoston és társai nagyrécsel kastélyára, ingatlanaira, parkjára, cselédházaira és gyümöl. csös kertjeire, úgyszintén Walkó Ágoston, Árpád, Béla balatonma-gyaródi nagy birtokára.
A járásbíróság a nagy\'é sel kas tély, park és udvar árverését május 22-én, a nagyrécsel ingatlarokét Ju. tiius 16-én és a baiatonmagyaródl birtokét pedig junius 8-án foganato. sitja.
Nincs kizárva, hogy a földmüvelésügyi kormány telepítési céljaira megvásárolja a két birtokot.
Sokexer méter
Nagyszerű minőség hihetetlen olcsó ár
-nél.
ZALAI KOZLONY
1936.»itu»,«.
■bBH ■ m a* g Nagykanizsán kizárólag
? DELKA-cipot
viselnek
Nagykanizsa őiszkőzgyüléae
Megittuk, Itagy szerdán délután mutatkozik bc Nagykanizsa város közön-síének ZalaváfaMgJM uj főispánja, vitéz Tabódy Tibor díszközgyűlés kertiéin.
A díszközgyűlés rendezőiébe kéri, hqjiy a résztvevők helyeiket 5 óra előtt két perccel elfoglalni szivesked-jeget, mert a díszközgyűlés pontosan 5 órakor kezdődik A díszközgyűlés után a tisztelgő küldöttségek részére várakozó helyül a 9. és 10. ss. irodák áltpak rendelkezésre. A díszközgyűlésre karzati állójegyekvl szerda ,léll 12 óráig dr. Hottyomly József aljegyzőnél lehet Igényelni.
A képviselőtestület tagjai a jobboldali (udvar Felőli) padsorokban foglal. n»k helyet
Tfli i városi erdóbew
Hétfőn d(Julin fél 6 óra leié a sormísl malomból crdőtilzet jelenteitek. A nagykanizsai tűzoltóság motoroefecskendővel azonnal a hely-színre sietett éa megállapította, hogy kb. fél holdra való fiatal fenyves ég a gördövényl városi erdőbea. Az autófecskendóic nem is volt szükség, a tűzoltók pillanatok alatt la-pétokknl elojtották a tüzet és Így annak terjedéaél megakadályozták. Stereacaéw az erősen füstölgő tllzet a sormási malomból idejében éazre-vették. n)ert a szélben nagyobb lílzet fogva, tetemes kárt okozhatott volna a városnak. Igy azonban a kár jelentéktelen. A tüzet valószínűleg egy eldobott gyufa vagy cigaretta okoz. halta, amitől lángra lobban a kl-száradt fű.
ÉrUríltm a nagyérdemű MlgyMxSntégtt. hogy
divatszalonomat
JRafcMfarfro 14. uém alti Csengcry-uí 1. ax. alá htlynltm át. — Ugyanott tamUhinvoh UMftiuk.
Honu (HoktMm) Hérolynt
Család, nfi, gyermek
Ilyen elmen tart nagyszabású előadást a Kaszinóban az Izr. Jótékony . Nőegylet rendezésében a fi«P<a áraésü, élea niegflgyelésü éa kl««ő előadó, dr. Wetsj Lajos Ogy-véd, alti több hónapos amerikai impresszióit foglalta öasza meleg-sztull nieglátáaban. Dr. Weisz Lajos előadása élményt lelent. Az előadás májas 1t-én déhtán fél » órakor k»z megtartva, t
Jegyek már most kaphatók Vágó-Illatszert! zletben. \'
Vakmerő betörés Pauk mérnök Horthy Miklós-utl házába
Vakmerő betörés történt hétfőre virradóra Pauk Vilmos mérnök Horthy Mlklós-uti házába. Pauk mérnök és családja nem tartózta* dott Nagykanizsán, csak a szakácsné maradt otthon, aki gondosan beszórta a Waput és a lakást, majd nyugovóra tért, i
Virradóra azután ismcrotlcn tettes álkulccsal kinyitotta a kaput, behatolt az udvarba és felfeszítette a mosókonyha ajtaját. A betörő ruhaneműt, szerszámot, nagymeny-nyiségtl fosztott tollat és a Szakácsnő ruháját vitte magával. Ugylát-szik valami megzavarhatta, inert megelégedett a mosókonyhában talált zsákmánnyal. A kár legalább
800 pengÓ.
Mikor a szakácsnő reggel kiment az udvarra^ a nyitott mosókonyha láttára odafutott és akkor meglepetve látta, mi történt.
Jelentették az esetet a rendőrségnek, ahonnan nyomban detektívek mentek ki a helyszínre. Valószínű, hogy a helyi viszonyokkal ismerős ember követte el a betörést.
Érdekes, - amint nekünk Pauk mérnök elmondja — hogy mintegy 10 nap előtt eltűnt hazulról fcagy bernáthegyi kutyája, ami évek óta birtokában volt és amit az egész városban ismertek. Valószínű, hogy a kutya eltűnése összefügg a hajnali betöréssel.
Nem csökkentik a közalkalmazottak fizetését
Fablnyl nagyszabású expozéja
Budapest, május 7 a Ház hétfői üléséa Fabinyi be. nyújtotta az 1985-36- évi állami költségvetést, melynek során több mint három órán át hatalmas pxpo-zét mondott. Utalt arra, hogy )a nemzetek politikai helyzetének tisztázása nélkül a gazdasági helyzet javu-lása sem várható. A valutáris nehézségek abból származnak, hogy a különböző országok valutái folytonosan ingadoznak. Egyelőre saját erőnkre vagyunk utalva. A jövö évi állami költségvetés kiadásainak végső összege 1176.1 millió pengő, a bevétel ezzel szemben 1100.2 millió pengő, a deficit tehát 75.9 millió pengő. A dologi kiadások nagy réfjw állami beruházások és itt a miniszter ismertette hatalmas beruházási programját. Fabinyi kate-górlkusan megcáfolta azt a rosszakaratú és tendenciózus híresztelést, mintha a közalkalmazottak fizetését csökkentenék- Hangsúlyozta az adózás egyszerűbbé tételét. A munkáskérdést az ipari minisztérium lesz hivatva megoldani. A hatvan hóiumos adófizetési részlet-
kedvezményben 1170 adózó részesül kamatmentesen. A nagyobb csalódok az adózás terén fokozottabb kíméletben részesüljenek. Különös gondot fordít az idén a kormány a népegészségre. A tizholdon aluli kisbirtokosoknál bc fogja veretni a kényszeregyezségi módszert. A tagosítás költségeit felére szállították le. Fabinyi minisztert nagyszabású beszéde befejeztével telkesei éljenezték.
Csütörtökön lesz a zeneiskola növendékhangversenye
A városi zeneiskola legközelebbi növendékhangversenye közbejött ako. dályok miatt nem szerdán, hanom csütörtökön délután hat órakor lesz a zeneiskolában.
— Schütz divatbemutató egyik legnagyobb meglepetése a helyes fazonú, mintás múselyem ruhák voltak. Anyaguk kiválóan tartós, az ár csak néhány pengő.
— Tennisz és sport ruhára való anyagok legújabb minőségben megérkeztek SInger Divatáruházba.
luHMcili ém v^fftiailtté Oaam
BIMDElf IGÉNYT KIELÉGÍT Nagykanizsa, Fő-ut 7.
Autó és. mtoikevékpAr karambolja
Könnyen végnetessé vátHató autó-karambol történt kedden délben a Csengery-\' ós ZrtnyLutcák sarkán. A váróiból kifelé haladt Ungár
László autóH, atult Rohacr sofför
vezetett- tjeink jött rendez
menetsebességgel motorkerékpáron egy tlatal katoaftsA \\ Az Rutó és motorkerékpár eddig meg nem állapitható módon összeütközött, a Italai katonaliszt kleaett az úttestre, Ide szerencsére komolyabb bajá nem töríónl, Csakhamar megleknt a helyszínen a rendőrőrszem, aki az esetről jelentést tett a kapitányságon. i . ,
NAPI HIREK
napirend
Május 8,
Mmrrt katolikus: St.Jizs.Prote.llni:
Qlzells. Izr.: Ijar M 9.

Oyógyssatlári éll.H esoigital a h6»i> osn: .Fekete sas* gyógyszertár fí-ut 6. és t kiskanlsssi gyógyszertár.
Mail előadások IiétkOznsp 5, 7, 9, vasár és Biraepeap 3;&?és 9ónkor.
Uözlttrdö nyitva reu«! « ésátél >M d éráig (héllő, izcids, péntsk dítaláu, kedden egész nap aékaak).
PpagMila
•MUt áttl asál, WpmUst Mag ■jragatoa, falMsaU M» A H.I..1H.I
- (KM-«Uv< « páarwa trmplom-
ban) Vasárnap a déli ml»e után egy lélek nem veit a kanizsai kbrzón: A teljesen swMtlaa jelenség\' oka egy fénves esküvő volt, amely folé uz egész kanizsai társadalom szimpátiája for-dült meleg érdeklődéssel, nr. (iéber Ödön kistomllromf orvos vezette ol-\' tárhoz dr. Schleht&nz litván nagykanizsai fogonws leányát. A polgári esketést dr. I\'álffy hl. anyakOnyvvezeló végezte. Tanult volUk: Sehichtanz Pál és Héber Jenő. Az egyházi esküvő a plarlMa letltplomWan volt. Ez volt «z elsd házasságkötés a kegyesretrdl atyák uj templomában. Az eskátlH ■ Htsrfcay József dr., a luányüoeuin igaz^tója végezte, aki szivekhez szóló, raagas szárnyalású, szép beszédet intézett uz uj párhoz. A templom zsúfolásig lek. veit. De a Sagár ulon végig ls halai mai ember-áradat hullámzott. M egéss város ott veit. Az UJu pár még az esti vonattal BudafMM, onnét Olaszországba utaaoit. >t i -
A közelgő nyári szezon
legpompázóbb újdonságai, legnagyobb választékban1 kaphatók
Kirschner Mór divtááruházáfoan.
1985, mi|u. 8
ZALAI KÖZLÖNY

Modern gyermekkocsik
nagy választékban!
LAKBERENDEZÉS
otthonos, iztéses és nem drága,
kapható
• « UIU1UUU3, IX.IC9C9 C3 IICIII UK
\\M IS kedvező feltételekkel is kap!
Kopstein
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
- (A pá»rlf*« rmfititok Nagyfai. uíesAd) Sebess Ferenc dr., a magyar piaristák rendfőnöke, felsőházi tag, Nagykanizsára érkezett az intézet hivatalos látogatására. Az állomáson Magas Mihály gimn. igazgató, piarista házfőnök fogadta a rendrőnököt
- (Ideffrvforgutmi tájékoztató a nagykanüaul állomáson) Az egyre fokozódó idegenforgalomra való tekintettel a Máv a nagykanizsai határállomáson idegenforgalmi tájékoztatót állított fel, amely a Magyarországot felkereső külföldieknek áll rendelkezésére. Az utlevélellenőrzésnél mint tolmács, útmutatással, útbaigazítással szolgál már itt a határon. A tájékoztató vezetője vitéz Stádlcr István nyug. százados, aki a legtöbb külföldi nyelvet l»eszéli és már a mult évben is végzett hasonló szolgálatot a nagykanizsai állomáson. A Máv ezt a tájékoztató-szolgálatot rendszeresíti a* egész pyári fürdőidény alatt. A tájékoztató a perron egyik pavillonjában nyert elhelyezésű
- (A Vám* Egyházi V«*y»kar) 8-án, szerdán délután egynegyed hét árukor tartja összpróbáját. RáeX Alajos.
- (A NagyteMbMl Emberfcarát Te-metW* Kgy*4lW közgyűlése) A Nagykanizsai Emberl«orát Temetkezési Egyesület most tartotta meg 34. évi fcades közgyűlését. A nagyszámban megjelent tagokat Horváth József alcl. "ök üdyözőlte. Az ülés megnyitása Mán Adlovits Ferenc jegyző ismer, •ette a választmány jelentését, valamint az 1931. évi zárszámadást és .»« 1935. évi költségvetést, melyet a kóz-gyülés elfogadott. Ezután a közgyűlés " megüresedett elnöki tisztségre egyhangúlag nagy lelkesedéssel Horváth József eddigi alelnököt, mig az igy megüresedett alelnöki tisztségre Baticza Józsefet .\'Ugyancsak egyhangúlag megválasztotta.
- Gyermek trens coat kabátok, "ttnyka kabátok minden méretben na-froiiolcaó árban kaphatók Schüta
A kismama
volt a cimo annak a kedves, vidám, kétfelvonásos szindaralmak, amit a nagykanizsai iparostanonciskola leánynövendékei előadtak a Missziósház nagytermében. Két lelkes, fiatal tani. tónő, Sáfrán Márta és Balogh Margit dolgoztak, rendeztek, vesződtek hete. ken át és fáradozásukat a legszebb siker: a közönség tetszése, szereplők és szőlők öröme .jutalmazta. A nézőtér egészen megtelt hallgatósággal, a taps, a kacagás, az elismerés Jóleső zaja sokszor akasztotta meg az ütemesen pergő előadást. Kitűnő yplt a tcét vénkisasszony: Csákányi Manyi és Zábó Ilonka, a címszerepben Erdélyi Munci. Aranvos volt a kis Szokol Teri. Jó alakítást adott Mayer ída, Altmann Margit, Horváth Margit és Váradi Anna. Több jelenetet meg is kellett ismételni. Az anyagi siker az iskola keretében alakiiandó lcány-cgyesülct céljait szolgálja. A két rendező tanítónőnek ezt a nemes és szépen értékesíthető célkltüzősét örömmel fogadja és szívesen fogja támogatni mindenki, aki a baráti érzésekkel és megértéssel viseltetik az iskola-, padokbuu ülő uj magyar nemzedék lelki kiképzését célzó mozgalmak iránt.
— Gyönyörű nyári ruhaanyagok Vlnpoiihpás változata várja a vevő-közönséget a Schülz Áruházban.
— (Állományok
zásokra) A nagykanizsai városi zene-iskola szegénysorsu ^tanulóinak segélyezésére és jutalmazására ujabb ado-mqáyók: Nagykanizsai Takarékpénztár 20, Keresztény Jótékony Nőegylet 15, Izraelita Jótékony Nőegylet 10, Dráva, völgyi R. T. 10, OMKE nagykanizsai fiókja 10 pengőt. Fogadják a nemes adakozók e helyen ls az iskola meleg köszönetét.
— (Utazási ked>«aané|ayek ■ Balatonra) A Máv közli, hogy a Balaton mentén nyaralóknak, ha azok bala. tonmenli kirándulásra mennek, menet, díjkedvezményt biztosit a fürdőidény tartama alatt, vagyis május 1-től október 31-ig. A kedvezméuy körülbelül 30 százalék ós igénybevételének feltétele, hogy a nyaruló pbbéli minőségét a Balatoni Gyógy- és üdülőhelyi bi zottság vagy a községi elöljáróság által kiállított «Bizonyítvány*-nyal Iga. zolja. Balatoni háromnapos, a hét bármely napján kibocsájtásra kerülő mérsékeltáru jegyek egész éven át kap. hatók. Továbbá"azoknak a nyaralók-nuk, akik legalább t|z napot töltöttek a Balaton melleit 02 százalékos visz-szautazási menetdljkedvezményt biztosit a M^v a tavalyi feltételek mellett
— IIereZ?g Fen«tc szózata az asszonyikhoz a Dolgozó Asszonyok Lapja ünnepi szenzációja. Várnai Zseni ver. set ir, Földes Jolán a mandzsu császárnéról és Csau-Kai-Csek feleségé-
ktlHtffttlŐ! v«ntlsitl«ó
mos, fest, tisztit
kifogástalan kivitelben,
uoiid, Mérsékelt Árban. "Ü Horthy Hikléo-tft 8. Hunyady-utoa 10.
ről mesél érdekes titkokat Földes Bva Bachmanovával csinált Interjút Kiadóhivatal: Budapest, I., Ferry Osz-kár-u. 78. Mutatványszám kapható,
— Nydri takarók, paplanok, szőnyegek dus választékban Singeméi
Közgazdaság
Kinevelték a borellenörzö bizottságokat
A földművelésügyi miniszter Zala-vármegye alispánját leiratban értesítette a bor kezelésének, forgalmának szabályozásáról és a borhamisítás tilalmáról szóló törvénycikk, röl. A nagykanizsai járás terflle. tért\' a borellenörzö bizottságok elnökévé Rubint «Károlyt nevezte kl, tagok : Pálffy László pöKSskcföl és Ujnépi Elek Géza ujnéppusztal lakosok. Nagykanizsa m. város : elnök Bayer Vince, tagok : Hltaelberger György és Kohn Lipót nagykanizsai lakosok- Egyúttal a miniszter felhívta az alispán figyelmét a bizottság támogatására és a vele való együttműködésre. |
Bou Hmm. 77-es 1630—16fl0, 7^as 1649-1675, 79-M 1660-1690, 80J« 16(0-17 10, dnnUnt 77-» 1688-1ÍOO 7»*a 16U0—16 15, >815—16-30
80-u 1625—1640. - Ro.« jl poMHU 1130-1140. más ll\'50-Il«l.2Msj tuttp 13 85-13 95. Teafcsrl Uu4nl.ll 13-25-1340.
Klacya • lapt.lajdoüo* K«sfai4asáfl «t. O.tanb.rg Nyo«d. t. IMIialal Upktadí Vállalata Natykaaliaáa.
ralelfls kiadó! Zalai Mroljr. latarurbai 1«i«Iq«: Nanrkarim 71, H4a,
ZALAI KÖZLÖNY
1936 m4|u» 8
H Nemzeti Egység
Ul pártelnöke egyhangúan Iváéy Béla lett
Budapest, kníjus 7 A NHP hétfőn délelőtt 11 őrékor értekezletet tartott. Gömbös Gyula miniszterelnök az elnöki székből felolvasta Sztrínyavszky Sándor le-relét, amelyben közli, hogy a Ház élnökévé való megválasztása miatt (i-mond a párt elnökségéről. A miniszterelnök javasolta, hogy Sztra-gyavszky érdemeit foglalják jegyző-1 Jönyvbe. továbbá uj éloökké Ivády) Bélát ajánlotta. Kérte továbbá, hogy
Marton Béla főtitkárt és Brandt KÜrtián háznagyot erősítse raeg tisztségében. A javaslatot egyhangúan elfogadták.
Utána Ivády Uélla elfog/alta az elnöki széket és beszédéi*!! hangoztatta, liogy az igaz érdekeket kívánja szolgálni. Meleg ünneplésben részesítették. Makkai János üdvözölte ezután az uj elnököt és a vezetőséget. Ezután a \'miniszterelnök tüzetesen ismertette a kormány négyéves munkatervét.
IimamMV*1
A dmmsi
. .. - Jt__il^l_—1. AWIM-A
11*111 rojfiuiiiud oiran
fenntartása ügyében
a tet ületi állapotok
Vetence, május 7 i A velencei tárgyalások befejezése Sétán IlcrgerAValtfcnegg, Suvich $lasz külügyi államtitkár és Kánya \'Kálmán külügyminiszter üdvözlő táviratot Intéitek Gömbös Gyula magyar miniszterelnökhöz. Közlik ebben, hogy a legnagyobb barátság szellemében és szívélyes együttműködésben töltötték el a tanácskozásokat, igaz sslvélycsséggel köszöntik a magyar miniszterelnököt.
Párls, május 7 Párisban megelégedéssel értesül. t»ek a velenoei tanácskozások eredményeiről. Sikerült a beavatkozást kizáró szöveg tervezetében is meg. állapodni. A francia lapok kiemelik, hogy Magyarország most már biztosan részt vesz a római értekezleten. Sikerült biztosítani a tárgyalásoknak továbbfolytatását a klsantanttal is. A kiadott közlemény véglegesen eloszlatja azokat a különösen Németországban elterjedt híreket, amelyek a magyar-osztrák olasz csoport ellentéteiről szólnak. A Matln a következőket Írja: a dunai értekezlettel tervbe vett be nem avatkozást rendelkezéseknél csak a többi állam belügyeibe való
beavatkozást itélik cl. <k kerülik azt, hogy állástfoglaljanak a területi állapotok fenntartása ügyében. | Róma, in áj us 7
Az olasz lapok megelégedéssel foglalkoznak a velenoei értekezlet\' tel Londonban szintén élénkért tár. gyalják a lapok az érU-kerteljered-ményét. Megemlítik, hogy Olaszország élénken trgyalja Magyarország gal azt a kérdést, hogy növelje haderejét és erkölcsi támogatást nyújt a határok módosításáért dolgozó magyar követeléseknek. Kánya kül ügyminiszter kijelentette, hogy Magyarország külpolitikája változatlan marad- «
Legújabb jelentési Kiszivárgott hírek szerint Olasz, ország biztosítja Magyarországot hogy a magyar fegyverkezés elhalasztása következtében a magyar revízió nem szenvedhet halasztást. A velencei tanácskozások problémáit olyan formulában egyesitik, amelyben szó van Magyarország, Olaszország és Ausztriának a bc nem avatkozás tekintetében elfoglr.t egyöntetű álláspontjáról és a Magyarországnak megadandó egyenjogúság elvi helyesléséről.
Mucaek óriási diadala Horvátországban
Az eddigi hiiek szerint Jeftics mi-ntsztcielnök listája 1 millió 000.000 sta-vazatot kapott, mig Marsok ellenzéki listája 900.0ÜÜ4JI. Macsek megsemmi-(dtő diadalt aratott Horvátországban, de ez nem Jelenti nítj hogy a párt jelöltjei valóban képviselők lesznek, mert olyan bonyolult u jugoszláv választójog. __
Plaadlnt újból operálták
Páris, máius 7 Ismeretes, hogy Flandin miniszter, elnököt két nappal ezelőtt gépkocsi, szerencsétlenség érte, felső karját három helyen eltörte. A miniszterelnök karját hétfőn gipszbe teiték, dc a kötés nem sikerült, ugy hogy kedden yjból műtétet hajtottak rajta végre.
A londoni dlszfelvooulás alatt leszakadt egy tribün
Az angol király jubileumi ünnepsége során S diszfelvonulás alatt beszakadt az egyik emelvény. A szercucsétlen*ég. nél 60 ember megsebesült. 18-at sU. lyos állapot bon a kórházba szállítottak.
A hercegprímás hazautazott Rómából
Róm», május 7 Serérfy Jusrttnlán Magyanország bá. faros hercegprímása szombaton ma-gánkihaUnatúNoíi jelent meg XI. Pius pápa őszenUégéuél. A hercegprímás kedden délelőtt utazott cl Hómából Budapest reléw
Ciak luk&iletbea Tásároljoa!
Divatos
i- ÉS (éíli-ÜÉ
aitab.tokb.. órláal vílaazték.
DtatinjJk már P 3-90-töl kipbtUtk. Tálka-javítás \'*»
Laokenbaoher A.
ernyő-üzletében.
Városi Mozgó
Május 7—8 9-én Kedd—szerda-csütörtök
Fiatalok é> Öregek felejthetetlen élménye Molnár Fimw világhírű müve Ilimen
A
Kiegészítő mfltor:
1. Dalommal adom el,j «»oniaoa, uiim tiim.
2. Magyar vllighlradtf.
3. A repOI6g«p csodál.
Előadások kezdete : 5, 7 és 9 órakor.
Az elaft előadás filléres I
HOLETTA-
| VÁ1Z0H. TOD.IMM
MATRAC
VÁSZON
I
Hirsch ós Szesö
LINÓLEUM HÁTIZSÁK LAbTÖRLÓ
lataaBl éa a«rearahiaatl cikkek legolcsóbban beszerezhetők Beleznalnál —
Sugár ut 53. •
Éd en-léle eladók. Megtekinthetők
Hall.
Caengery-nt 50.
1738
Egy raktár éa kit hetylségból álló Jjlaégel kereaek. Ctm Magyar-u. 19. 1737
hely]
K^taxobás előszobás ulonnan festett ..........kiadó
udvari lakás augusztnara
■ílca 7.
Klnlaey-1726
lyasámk elsőrendű minőségben, rendkívül olcsón kaphatók Kaulmann Manó dlvallllletében, Erzsébet-tér I. Teleion 222.
rt urodalml falboraim kaphatók líterenktnt már 40 Mlérétt, mely irkea mér • fogyruzUat >« la keaae - LegUaebb tetei 25 liter. Ciaaa íáz.ly lóldblrlokoa, Batthyány, utca 26. aa. 12
Sírbolt építését olcaón vállalom. • 4.1 jótáll*...1. Kováca, Klrály-u. 33. 106
Fottoa UkrSk sajr* UirrSataM tatét vállalta Stern llvegea Fó-ut 2. 1276
Eay calnoa, karoaazérlás, 5 személyes cankott ue»4l,aaté olcaón eladó. Er deklődnl Szabó Antal ipottatfctálMs. 1522
Eladó hésr Klskantzaán, . utcában, háromaaobái ulonnan mellékhelylaégekkel, nagy kerttel. Kedvező flaetéal (eltétetek. Bóvebbet a kiadóban.
Jó losaalmu in átalakítva.
Tenniszütők
Szakszerű hupozás Fotball.labdák,
játéklabdák
SZABÓ ANTAL
■paHMcMbmi.- --------—
■•« r.kUrk.tyl.éo Szérhenytlér éa Bocskay utca sarkán (mizaahás elölt). IU éa más utcákban lakiaok, Urlethelylsé-gek a tonnái kiadók. Bóvebbet dl. Hoch ügyvéd Irodájában. 1694
Balatonfenyvesen
450 négyaMgOt vlttatalak akár egészben, akii egy réaae, megálló koselében, Wanlazpálya neyetl «!■<«. - BóvebtMt Hóth Reraó, Kaposvár, Koroaa-u. 1742
Saép 2 atobáa, elóaaobás utcai, 2 aso-bás udvari lakáaok aug. l-re kiadók.
Zrínyi Mlklóa-utca 16^ 1686
KtlICssN.iArsilsa tutoroiotl aioba kl adó Balll^iny-u 20. 1723
Kétaaobáa vlaveaetékes utcai 1*1 augusztus elsejére kiadó Zrlnyl-MII utca 48.
klós-1740
Egy csinosan
járatú sroba áronnal
S. « \'
szám alatt.
kauraastt külóabe inal kiadó Szemere ut\'s
Csányl
. Láialó u. S. jókarban levó, ti lakáaoa bérház, (Mofa ás betegsáf alstt jutányoaan alasMT 1239
Szfilöbsn gyflmSIoafAknái kartivetsmányeKrtél rózsafáknál pázsitnál
csodát művel a
1-SijÉrina.
I kg. PUl-Só kell: 26 aaólótókéhez 90 róiaalához 85 tn1 kartl-veteményhoz 20 m> pazaltboa atb.
(Nemoeak ulkaOnra. hanem már 1 kg. la kapható):
Ország József
Nagykanizsa, Ernébet-tér 10.
(A bíróéig melleit.) __
Nyomatod i laptulajdoDóa Kíigazdaaágl R.-T. Üuteoberg Nyomda éa Bílzalal Upnadó VáUaUta könyvnyomdájában, Nagykaalaaáa. (Felalóa Izletvezetó ZalalKároly )
75* évtolyam 104. szám
Nagykanizsa, 1935. május 9 csütörtök
Ara 12 mi«r
ZALAI KÖZLÖNY
S»imm\'« * UXHtintali FM 5. uio M#HHB «**« hHktoup dUuUa.
•OLITIKAI N A f* I L A I
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
eictlzettsf ára: egy hón 1 pengi 40 HIU S/erkculóiégi (. EítiióhlviUU telelom 78. •
Ktaxtatfftk a Wlspént
(M) Köszönti főispánját a déli végek kálváriás sorsú városa, Nagykanizsa. Köszönti öt falai között igaz örömmel, Ünneplő létekkel, magyar szeretettel és sok-sok bizalommal.
A deákfenencl anekdóta még tigy ismerte Nagykanizsát, hogy a parlamentet is szeretné áthelyezni a világ közepére, Nagykanizsára. A városi fejlődés első, heves lendületéből azóta a komoly várossá ér-lelödés céltudatos akarása lett é« Nagykanizsa többé nem ellenfélként áll szemben a megye székvárosával, hanem Jiemes szándékú verseny-társkéni
Sulyo évtizedek sok ostor csapása pattogd ennek a vártosnak a hátán, a trlött ni magyar sors mártíromsága vé zö sebeket hasított Nagykanizsa t« tén. Sok a romhalmaz, sok a tátonj i ür, ami a nagy magyar katasztrtfa nyomán támatft azon a földön, i melyet egykor Zrínyi Miklós lába aposott. Azé a Zrinyi Miklósé, aki döngő buzogáhnyal, ékes ^zóval é verejtékes munkával telte valóság! i a »ne bántsd a knagyart* jelmondi tát. Ennek a történelmi távlatoki a elhangzó szónak büszke önérzeté el építgette Nagykanizsa hosszú 4 századokon át városi léte alapjait, mígnem a nagy világégés összedöí ött mindent benne éjs körülötte. I ísocfeie, ha a gazdaságiing, érzelmik j szervesen vele élö, vekf lélekzö « dék elveszítésével ugy fel-gyülemk t a keserűség ebben a létezése óa csak Vérző, csak áldozó városban, hogy az ujraépülés első évtizedeiben szorongó aggodalommal és *emi irigységgel nézett minden figyelmet, ami másnak jutott a vármegyében ? Nem az fájt sohasem Nagykanizsának, ami támogatást más város kapott, hanem az fájt} amit Nagykanizsa nem kapott. Az a Nagykanizsa mozdult meg minden úgynevezett »rivtilizálásban,« amely-ben legdagyöbb az életerők buzo-gása ebben a Vármegyében és amely a legtöbbet veszített a megmaradt Zala földjén a nagy földrengés után. Nagykanizsa nem mvaltkálnU akar. Ntgykanlzsa élni, fejlődni akar és ehhez a vármegye szere, teltelfes figyelmét, gondviselő se-gitségét kéri. Nagykanizsa örömmel és büszkén látja a megyeszékhely nagyszerű iramú kibontakozását és benne a magyar élet diadalmas igenjének egyik legerőteljesebb vonalát üdvözli. De ÖSztntén kívánja Nagykanizsa minden polgára, - és eteklnletbén nincs különbség 31.000 omber között - hogy állandósuljon és fokozódjék az utolsó Időknek azaz Irányzata, amely Nagykanizsát is odavette a vármegyei gondosko-dás szárnyai alá.
Ez a város ma is az életerő buzogó forrása, de ezeknek a felki-vánkozó erőknek eredményekké ér-tékesíthető lendítést kell adni. Az önmagából kitermelt kezdeti sebes, ségnek alkotó, építő iramot kell adni. Az akarat kemény hajtószP ját a törödés folyton ható erejével
A megyegyülósröl kiutasított Berki Gyula kaposvári botrányának következményei
Berki Gyula ragaszkodik a törvényhatósági mandátumához, de a vármegye Intézkedik a helyette soron következő póttag behívásáról
•őrnagyi főispán nyilatkozata a támadásokról éa ■ tSrvényaa alapi éi
Somogyvármcgyc törvényhatósági bizottságának hétfői közgyűlésén támadt botrány, kiutasítás és szómegvonásról az egész ország sajtója hosszas tudósításokban számolt be. Miután a fővárosi újságok kommentárokat is fűztek az esethez, szükségesnek tartjuk megvilágítani a tényeket és egyúttal a (somogyi fő-Ispán válaszát is közölni az (elhangzott hozzászólásokra, i
Mint ismeretes, a nagy érdeklődéssel megtartott közgyűlésen jelen volt ,
gróf Bethlen István, Nagykanizsa képviselője, Palki. vlclnl György őrgróf, Széchenyi Aladár gróf és Berki Gyula volt országgyűlési képviselő is.
Az ülés során gróf Széchenyi Aladár felszólalásában élesen bírálta hjmúndu Hegyessy László főispánnak a választások alatt tanúsított magatartáséi. Rosszaiig, hogy a hatóságok terrort fejtettek kl Berki Gyula híveivel szemben és hogy Goál Gaszton fiát is elütötték a mandátumtól. A főispán emberei állítólag a kisgazda párt mellett korteskedtek és olyanokat mondtak, hogy i
négy-öt év mnlva egypár uradalom már nem fog létezni. E beszédre óriási zaj támadt, mire a főispán megvonta a szót Széchenyi Aladártól. Ezután Berki Gyula emelkedett szólásra, de mielőtt szóhoz jutott volna, a főispán a következőit mondotta :
- Megállapítom, hogy Berki Gyula ur az 1929. évi XXX. |t.-c. értelmében, minthogy nem országgyűlési.
meg keU lódítani.
• Nagykanizsában van valami ku-ruckodó rátartiság, hogy mindent, amivé lett, amije van, a >naga ferejé-ből saeraetfc Ma .már ebben a rá(-tartiságban több ama beismerésnek pálástölása, hogy eleink főként magukra vethettek, ha magukra maradva kellett küzdeniük a város sorsáért. Azóta az idők fordultak Kanizsa felett is. Ma már korántsem Ox a bakafántos kuruc-várbs Nagykanizsa, amely inkább lemond minden ségltő kézről, de nem enged a hagyományos negyvennyolcból. Ma már Nagykanizsán sincs talaja a mindenáron való ellenzékieskedés-nck s ami belőle megmaradt, az rtfa már nem kegyeletes ptirger-« Öröjkség, hanem tiszteletei érdemlő meggyőződte az elvek *Arűk ha reá
képviselő és Somogyvármegye területén bejelentelt lakása nincsen, nem tagja a törvényhatósági bizottságnak. Berki Gyula urat felkérem, hagyja el a közgyűlési termet.
Berki Gyula meghallgatta a főispáni enunciációt, majd egyre fokozódó zajban igy szólt:
— A törvényt nem értelmezik helyesen, ami rávall a mai rendszerre.
Ezzel kisietett a közgyűlési teremből, miközben a közgyűlés tagjai a főispánt és az alispánt éljenezték.
Ez az eset igen nagy vissánangot keltett a fővárosi sajtóban. Sokan várták, hogy az esethez hozzászól gróf Bethlen István is, azonban a szenzációsnak Ígérkező felszólalás elmaradt, Bethlen mindössze helyeslőleg bólintott a főispáni rendelkezést megokoló Hegül Árpád dr. érvelésért!. A pesti lapok közül különösen a 8 Órai Újság foglalkozott bővebben a kérdéssel, ahol Berki Oyuli nyilatkozott és törvényhatósági bizottsági tagságának érvényességét hangoztatta.
Vitéz Igmándy Hegyc&sy főispán e cikkre vonatkozólag a következőket válaszolta :
~ A lap támadása, helyesebben Berki Gyula nyilatkozata nem lepett meg s nem érdekel, [meri tetteimben teljes törvény- és jogszerűséggel jártam el. Teljesen tartottam magam az 1929. évi XXX t.-c.-hez, amelynek 7- szakaszénak 6 pontja értelmében Berki Gyula már nem tagja a törvényhatóságnak s a fent idézett törvény világosan kimondja, hogy ha egy képviselőnek,
aki nem lakik %z Illető törvényhatóság területén és ott adÖt nem fizet, képviselői megbízatása megszűnik, egyidejűleg elveszti megye, bizottsági tagságát is.
- Bárkinek, mint volt törvényhozónak s aki pláne résztvett a törvény megalkotásában 18, ezt tud. nia kellene. Az általa hivatkozott 21-ik paragrafus rá nem vonatkozik s az ő esetét ne huZza a 21-lk szakasz köpenye .alá.
Eddig szól a somogyi főispán nyilatkozata, amihez csak annyi hozzáfűzni valónk van, hogy értesülé. sütik szerint röVideáín összeül az igazoló választmány és a kettős mandátumok ügyóvel együtt Intézkedik Berki Oyula betyett a soron lévő póttag behívásáról
is, aki Mátés Ferenc csökünyl kisgazda lesz.
Az igazoló választmány erről azonban nem értesíti Berki Gyulát, mert a törvény ezt wom Írja elő és megszűnt megyebizottsági tagságát nem is fellebbezheti meg a közigazgatási bizottsághoz.
össiefilt a Ház pénzügyi bizottsága
Budapest, május 8 A képviselőház .pénzügyi. bizottsága szerdán délelőtt Búd János volt pénzügyminiszter elnökletével ülést tartott Betljlcn István gróf az illésen nem Jc. lent\' meg. Iílstfsorban az egyes tárcák előadóit választották meg. A költségvetés letárgyalása körülbelül két hetet vesz igény he.
ban. Ma mér Nagykanizsa is (egész mellel, két vállal álj a nemzetépítő célkitűzések szolgálatában és falai, közt nem lehet senkit képviselővé választani csak azért, mert ellenzéki-Nagykanizsa mind jobban é6 jobban felébredt az évek során a városi tradíciók pókhálós álmaiból és ma már világos, nyilt szemmel tud beleállnl a politikai erők harcába.
Elmultak tehát azok az okok, a melyek miatt sokáig volt Nagykanizsa a fekete-listán. Aliitjuk, hogy nincs és akarjuk, hogy na is legyen ellentét a vármegye városai között. Es megtörött a jég a hajdan híres »kuruc-város« politikai magatartá. sa terén is, hiszen éppen áz utolsó választás előzményei is bebizonyították, hogy a »csakazériis< Ideje elmúlt és helyét dtagláMa a.kneg^
gyözödéseken alapuló, józan mérlegelés. \'■> •«.!\'. <
Érdemes tehát ez a város érrai hogy egyenjogú tagja lőhessen a magyar ujjáépitkezésben a magyar városok hadrendjének.
Amikor Zálamegye uj főispánja\' lángoló magyar lelkét, jóságos; bölcs tekintetét, méltóságának díszét és súlyát elhqzta ma Nagykanizsára, ugy érezzük friss életerők reménykedő pirja hasad a kanizsai hajnal szélén- Ezeket a friss erőket attól a szeretettől, attól 4 meleg kézszoritástól kapta ez azt elátkozott határszéli Csipkerózsa, város, amit a főispán hozott magával Szeretet, bizalom és háfa Jár ezért a főispánnak mindenkitől, aki a holnap hitével vallja magát Nagykanizsa polgárának.
Bajban van a francia bank
A frünrlii kamarák elnököl szerdin ilílelMt illtet tartottak Páiisbnn. Ov« LntcttAk « k\'tniiinyl hogy ne csökkentse tovább a franknak ai frtékiM, mert er l*14lhalatl«ii lffln.lkrzmtayek-re \\«zethet
Pál régens herceg letért Sándor király útjáról
J\'rtris, mitjns 8 A lapuk élénken foglalkoznak a jngoulAv viUaiztások eredményével. Aggódnak amlatl, hogy az ellenzék jelentékeny győselmet aratolt a kormány párttal sn\'mben, továbbá azért, Ivogv Pál régens herceg tetérl Sándor klrtly útjáról
Mindazon mérgezési esetek leküzdésénél, melyekel romlóit éle-lek okoznak — tehát főleg husraér-gizés vagy gombamérgezés előlor-dulásakor — a gyorsan ható természetes .Ferenc József" keserűvíz azonnali hasznalata rendkívül fontos segédeszköz. Híres orvostudományi könyvekben felemlilik azt Is, hogy a Ferenc Józsel viz ólom-mérgezésnél, mint specifikus ellenszer, teljes mértékben beválik.
RÁDIÓ-MŰSOR
17.40 .Halló, tánczenekar. - 18.30 Olasz nyelvx>katlás. — 19 Dr. Herz Ottó ós Róth Ferenc zongora-hegedű szonátákat játszik. — 19.50 Székely Bertalan. Ybl Ervin előadása. — 2020 A* operaházi zenekar. — 21.25 Külügyi negyedóra, — 21.40 Cigányzene.
— 22.10 Hirek. — 23 Len Baker jazz. zenekara Weygaad Tibor énekszámai-vaL - 00.05 Hirek.
Budapeat IL
— 19.06 Kuncz Aladár szerepe az erdélyi irodalombon. Jékey Zottáú előadása. — 19.40-20.10 Erdős Vera tá. rogatózik. — 20.15 Lovagi szerelem. Kodolányi János elbeszélése. — 20.50 -21.25 Hanglemezek. - 21.30 Hírek.
— 21.40—22^0 Ticharich Zdenka ion. gorázik.
Béc*. \\
19.20 San dauer-jazz. — 21.20 Arran Klaudiusz zougoráxlk. - 22.10 Rádió-zenekar. — 23.35—1 Opera lemezek.
UudapMt, crtUkUtk.
6.45 Torna. — Utána hanglemezek. 10 Hirek. - 10.20 Tibet. (Bátz KáL mán.) — 10.45 A turacvezós gyakorlati módja. (Machán Tibor.) - 11.15-1155 itádióüaenetak. — 12.05 Srervánszky szalonzenekar. — 12.30 Hirek. — 13.10 Időjelzés, időjárásjelentés. - 13.15-14.30 Itádióüzenetek. - 14.40 Hirek, árak. - 15J0-16.40 Rádióüzenetek.
— 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 A tör-pegyümólcsök kezelése. (Horn János.)
17.35 Cigányzene. — 18.25 Angol nyelvoktatás. _ 18.55 Paul Lorenczl olasz dalokat énekel. — 19.40 A szabadtéri néprajzi muzeumok. (Dr. Viski Károly.) — 20.10 A Budapesti Hang-vorseny Zenekar hangversenye. — 21.20 Hirek. — 22.40 KőZvStités a magyar ökölvívó bajnokságokról. Beszélő Plu-hár István. — 23.10 Heinemann Ede jazz.zenekura Tóth Imre énekszámai, val. — 23.25 «Conosocrei per amorri,* Gino Cucehetli olasínyelvü előadása.
— 00.05 Hirek. Btutopisl II.
13.20—14.20 Győző Amália és Jákó Béla énekel. — 17.05-17.30 Hanglemezek.
18.30—18.50 Cigányzene. — 19 Debus. sy utolsó alkotó korszuka. (Dr. Fábián László.) - 19.&-20.10 Hetényl—Hei. delberg-Budai- Sebő trió. - 20.30 Ili-rek. — 20.55—21.45 Bachmann sza-Lonötös.
20.45 Rádio-Paris. - 21.45 Slczák: Ixíhengrbi. - 22.20 Rádiózenekar. Bó. esi operettekből. — 23.45 -1 Seebach.
ZALAI KÖZLÖNY
Jövő szerdán megindul a Nagykanizsa-kaposvári autóbusz
A járatnak Marcali felé van vasúti csatlakozása
Az uj tavaszi menetrend életbelépésével, vagyis május lB-étől kezdve a MAV több személyautóbusz járatot indit. így Bornemissza Géza kereskedelmi miniszter, Kaposvár képviselőjének közbejárásá-ra a MAV Nagykanizsa és Kaposvár között is autóbusz-összeköttetést létesit. Régi kívánság ez, amely most végre megvalósul.
Nagykanizsa -Kaposvár, a két szomszédváros az autóbuszjárat következtében egészen közel kerül egymáshoz, mert az autóbusz me. netideje mindössze 2 óra 40 perc.
A járat Nagykanizsáról naponta reggel 7 órakor indul a Korona előtti végállomásról, 8 óra 25 pere-kor érkezik Böhönyére, ahol csatlakozása van a Marcali felől érkező, ilk\'tve a Marcali felé induló vonatokhoz. Kaposvárra 9 óra 40 perckor érkezik. Vissza Kaposvárról délután 2 órakor indul a pályaudvari végállomástól, a közbeeső községekben mindenütt megáll. A böhönyei állomásról ennek a járatnak is van csatlakozása Marcali felé.
A dijszabás Nagykanizsáról Kaposvárra 4.40 pengő, retúrjegy váltása esetén 8 pengő. Nagykanizsáról Pogánysaentpéterig 70 fillér, Iharos, berényig 1.20 pengő, Inkéne pedig
1.70 pengő a viteldíj. Az egyes községek között 40-50- 60 -70 fillér az útiköltség.
Gyermekek 4 éves korig (ölben) nem fizetnek viteldijat, a 120 cm-nél alacsonyabb gyermekek pedig a menetdíj felét fizetik. Podgyász 20 kilón alul díjmentes, súlyosabb csomag 20 km-ig 20, azon /elül 40 fill.
Hisszük, hogy e praktikus és kedvező utazási lehetőséget a közönség szívesen fogadja és ki Is fogja használni.
Bécs-balatoni autóbusz
örömmel számolunk be továbbá egy másik autóbuszjáratról is, a mely a Balatont van hivatva közelebb vinni Bécshez. Egy bécsi autóbuszüzem ugyanis elhatározta, hogy a nyár derekán, a főszezonban (ju-nlus 8-tól augusztus 81-ig) Bécsből Balatonboglárig személyautóbuszjáratot indit. Az alig pár órás ut 18 shillingbe kerülne, igy valószb nü, hogy a vállalkozás sikerrel fog járni.
Mint értesülünk, bécsi mintára Grazból is lpsz a főszezonban naponta autóbuszforgalom Keszthelyre. így a Stejer főváros is egészen közel kerül a Magyar Tengerhez.
Nagykanizsa útviszonyainak rendezése a kereskedelemügyi miniszter előtt

Nagykanizsa egyik legfontosabb kérdése a rossz utaknak mogjavitá. sa. Mindaddig nem lehet rendes forgalomról, a vidéknek Nagykani-zsához való kapcsolásáról beszélni, amíg nem hozzák alaposan rendbe a Nagykanizsára vezető utakat.
Leheletlen a helyzetük emiatt a nagykanizsai autósoknak is, akik nem győznek eleget ráfizetni a rossz utak okozta folytonos javításokra.
Dr. Krátky István polgármesternek állandó gondja az utkérdéa meg oldása. Most szombaton is buda-pesti hivatalos utja alkalmával eljárt Bornemissza Géza kereskedelmi miniszternél és előterjesz-
tette részletes tervezetét a Nagykanizsa-vidéki útjavításokra és útépítésekre vonatkozólag. Rámutatott arra, hogy vitális érdeke ez nemcsal. Nagykanizsának, a város idegenforgalmának, hanem az országos és Balaton-fejlesztési szempontoknak is.
Bornemissza miniszter érdeklődéssel hallgatta a polgármester tervelt és Ígéretet adott, hogy mindent elkövet annak megvalósítása érdekében.
Itt jegyezzük meg, hogy szerdán a nagykanizsai bérautósok és autó-tulajdonosok küldöttségben akartak a főispánhoz menni, hogy sürgős
Most vásároljon!
Nagy olcsóság
Sinser dluatáruhűzban
90 cm. széles prima imprimé orepe de chine P 1.98 Divatos szövésű marocain, összes színekben P 1.98 Valódi franoia hernyó selyem foulard . . P 1.70
Legújabb selyem-, len- és tennis-ruhakelmék dus választékban I
1935. május I.
közbenjárását kérjék a Nagykani. zsára vezető utak írndbehozatalá. hoz. Ilyenformán * küldöttség feleslegessé vélt. \'

A hivatalokban elhasznált tollak éa a színházi
gyermek-előadás
Egyik kanizsai tanító mondja :
- Talán el sem hiszi, szerkesztő ur, amit most mondok. Ha az iskolában irásra kerül a sor, mindig van 8-10 gyerek, akinek se irkája, só tolla, de még parányi idarab ceruzája sincs. Mert a szüleiknek nincs rá pénzük. Tudja már mit csinálok ? Eljárok egyik hivatalha, az eldobott tollhegyeket mindig elkérem és azokat osztom ki á gyerekeim (igy mondja: »gyerekelm«) között, hogy valamiként mégis megtanuljanak írni... I
Csak aki ezt hallotta és tudja, ,az tudja megbecsülni azt az lember. feletti gondot és munkát, amit a kanizsai tanítóság önként vállal, hogy Iskolaszert, tollat, irkát, sőt : \'- pár meleg ruhát és |cipőt Is tud. jon adni a nyomor gyermekeinek.
Ezt a célt szolgálják az egyes iskolák rendezései. Ennek a célnak szolgálatában állt ae «r bűbájos hangulata, kedves, tarka est, amit az I. körzeti elemi iskola apróságai nyújtottak Zsigmond József igaz. gató elgondolásából és irányítása mellett a kanizsai közönségnek.
Mintegy 100 gyermek egész nap a színpadon volt. A színház péző-terén pedig előbb az iskolás Ifjúság, a délutáni előadáson pedig a nagyközönség tapsolt a gyönyörű telje-\' sltménynek.
Első szám Tóth Magduska volt. Szabályszerű kis rendőrnek öltözve, énekes magánjelenetben. Elgondolni sem lehet édesebbet, mint ez a csöppség a biztos ur (szerepében volt. Volt is siker, csak ugy tombolt a taps. Aztán Krátky Etelln és Nagy Livla a zenélő óra (táncát mutatták be. Aranyos volt. Következett a virágok tarka tánca. Mint egy megelevenedett tavaszi rét. JtÖaben Mohos Gabi a prolog és konferan\' szié szerepében aratott derekas sikert. Végül egy bájos tündérmese kelt életre a színpadon sok-iok szereplővel, akik közül az ajságlró tolla nem akar külön kiemelj egyet sem (hisz közel száz apró tündérke, manó, bogárka és virág időzött melyik nem a legdrágább a gyer-mek-szenető szivek számárat) -de szeretné megsimogatni valamennyit azért a csodaszép tündérvillgért, a mit ártatlan ajkukról fakadt szavakkal, tarka, szép tánookk*!, édesen zengő-bongó énekükkelj egy röpke órára elővarázsoltak. ;
Meg kell azonban említeni a ha-gyokat, akik ezt az eredményt kicsiholták a kis gárdából. Zrfgmond igazgató feleségét, aki irt, rimeket faragott, zongorázott, segített, ahol kellett, Horváth Józaef tanilőt, Németh Jenő tanítót és feleségét, akik a rendezés és betanítás neh* munkáját a magyar tanító lelkesedésé\' vei és ügyszeretetével vígezték. Meg kell említeni a táncolt ízlésesen és nagy fáradsággal betanított Szabó Pistát és a zongoránál fáradozó Goldschmiednét.
Az előadást vasárnap filléres \\ helyárakkal megismétlik.
— Legújabb selyem poupUne és tropikál inganyagok, színtartó pyamák és ruhakelmék nagy választékban — Sin jer Divatárukéiban- ; . , ^
KW&. míjm *
ZALAI KÖZLÖNY
A film elégett, a koffer megkerült,
a filmes elveszett, az utánvételen csomagnak nincsen gazdája ét egyéb kalandok a* O/Uregyeaű/et fílm-eKadiaa körűi
n
Nemrégiben megjelent a nagykanizsai Oltánegyesüfct igazgatója, dr. Horváth Athanáz szentferencrencfl lelkésznél egy budapesti állítólagos film-vállalkozó. Jólhangzásu névca mutatkozott bo és a gomblyukában Credo-jelvény volt. Azt mondta, hogy hazafias és vallásos fllmvál-lalata van Budapesten és három llyea tárgyú fűmet ajánlott fel az Oftáregyesületnek. A megegyezés Igen Jó ajánlás alapján létrejatt az. zaí, hogy a vállalkozó vlaell a rendezés: rezsi-költségeit, az Oltár, egyesötet gondoskodik propagandáról és a Jegyek elhelyezéséről, a tiszta Jövedelmet pedig elfelezik.
Ai léleö kellemetlen meglepetés ott érte az Qltáregycsületet, hogy a három hazafias ás vallásos filmből, amit itt "meg Is hirdettek, fcsak kettő lett, azok közül ls egyik földrajzi ismeretterjesztő, a másik pedig egy amerikai burleszk. A harmadik film pedig - a váttaUaosd bemondása szerint - Időközben elégett.
Az előadást, minthogy a Jegyek > réaae előre el volt adva, termé meg kellett tartani A rendeaésne felmerdlt költség 142 pengő volt. BMadáa etán dr. Horváth Athanáz jelenlétében pénztárt csináltak, a filmes kijelentelte, hogy mindent kifizet, aztán visaza-Jöa a nyugtákkal és elszámolnak a megmaradó öaaaeg elosztása tekla-letében. Aki nem )öit viasza: - a filmes volt- Helyelte egy levélkét kapott az OMfregyesUfcl Igazgatöja. A levélben az áll, hógy (a filmes atttáskája, melyben egyebek közt 170 pengő pénze is volt, elveszeit, most találták meg Koniárvároson s ezért neki okvctlöi uka kellelt utaznia. A rendezési, számlák persze kl. (lzetetáeaek maradtak.
Várták, hogy majd csak visszatér a film vállalkozó, de hiába várták-Egy napeoi azonban a plébánia értesítést kapóit a postáról, hogy egy csomag film, amelyet a nagykanizsai plébáaáa nevében utánvéttel adtak M Budapestre, visszajött azzal a taegJegyaéaKl, hogy a fővárosi fitmkölcsflnzö nem hajiandi nztkl. váltani. Ekkor már kezdett gyanús lenni a dolog, mert hiszen 8 plébánia semmifoe csomagot nem adott fel. Nyilván az itt járt íflmes akart ilymódon saabadui ni a filmazáUitás költségeitűi. A csomag ma is a kanizsai postán várja a sorsát.
Közben érdeklődtek Budapesten szak-körökben a filmes kiléte iránt. A film kölcsönző azt a választ adta, hogy a Kanizsán *órt filmesnek tu-lajdónképpen nem is az a heve, njtnt ahogyan bemutatkozott, sőt nevéből következtetve a Credo-jel. vényt is alighanem illetéktelenül viseli
Az Oítáregyesütet ekkor a nagykanizsai rendőrséghez fordult pa-Mssával 8 most a nyoma veszett
EMsaör is azt keresték, hogy bal
lakott 8 napon át Nagykanizsán. Kiderült, hogy nem szállodában vett fel lakást, hanem egy alkalmi szálláson ütötte fel tanyáját s igy se bejelentve nem volt, se ki nem Jelentették. Igy aztán még csak a nevét sem lehet biztosan egyköny-nyen megállapítani. \'
Intő tanúsága cz az eset is annak, hogy mennyire óvatosnak kell lenni idegenből érkező ügynökökkel siratta Egyben ex az eset la követeli, hogy minél erélyesebben meg keli rendszabályozni az iparengedély nélküli szállásadást, aminek következménye, hogy a rendőrségi bejelentés kikerülésével könnyen tudnak egérutat venni azok, kiknek forró lesz a lábuk alatt a kanizsai talaj. A rendőrség ez irányban mindent meg is tesz s a fenti példán is okuló közvélemény csak helyeselheti az ebbéli szigorúságot.
Kis tubus P —.70. óriás tubus P 1.—
Csütörtökön lesz a zeneiskola növendékhangversenye
A városi zeneiskola legközelebbi növendékhangversenye közbejött akadályok miatt nem szerdán, hanem csütörtökön délután hat órakor lesz a zeneiskolában.
Éj a pusztán
Irta: <3/no Cucchettl
Nincs hang és nincs egy árva lehelet, csak egy hun tó, más se közei, se távot. Nincs ut, mely a bűvös éjen átvezet s egy csillag se világol.
Ahogy a pej nyerít, nincs visszhang rá se ott, se itt Előre I Vad sörényed lengedezve, rohanj az örök végtelenbe, messze /
A kezdete, vajh merre van a főidnek? S a vége... az is hol lehet ? És mit határolnak? Tán a világot? Mi rá a felelet?
Uagy egy tenger nesz/ körül határul, amelybe a föld, mint mély sirba zárul? Előre hun föl A nagy éjbe, csendbe lengő sőrénnyel fuss a végtelenbe I
Ford.: r*i*ki Sándor
Száz szegény nagykanizsai gyermeket nyaraltat az idén a plébános
A nagykanizsai gyermek nyaraltass erőteljes kiterjesztése
Éveken át szép eredményekkel folyt Nagykanizsán a szegény gyermekeknek balatoni csoportos nyaral tatása. A város áp jótékony egyesületek lelkes segítségével évente elindult egy-egy kis sáppadt gyer-Btek sereg Nagykanizsáról vala. melyik Balaton-menü községbe, ahonnét rendszerint pirospozsgásaai, meghízva jöttek haza.
Néhány év óta nagy szeretettel bonyolítja le ezt a gyermeknyaraltatási a Saodóbs Misszió, eleinte Bela tanbogi áron, az ottani Missziósházban, majd amikor ez szűk lett, a balatonberényi iskolában-
A Szoc. Misszió most megkezdte az előkészületeket az idei gyermeknyaralta tásra, amely julius 8-án
kezdődik. Sajnos, az anyagi eszközök, amelyek rendelkezésre állanak, olyan szerények, hogy csak korlátolt számban vehetnek fel gyermekeket, távolról aem ugy, ahogyan a nyomorgó gyermekek szám óhoz képest szükségesnek mutatkozna. Azért a Zalai Köslöny szerkesztősége kéréssel fordult P. Czirfusz Vlktorin pélbánoshoz egy erőteljes gyermeknyaraltatási akció érckké-bm. hogy minél több rászorult,
beteges és szegény nagykanizsai gyermeket lehessen az idén a jBala-tsn mellé vinni és egészségüket
visszaadni, hogy minél többen érezhessék ők is a magyar tenger ter* mészé ti áldásait.
P. Czirfusz Viktória megértéssel
tette magáévá a propozlclót és taia-gára vállalta legalább száz szegény nagykanizsai gyermek balatoni nyaraltatásának megszervezéséi. Olyan szép és nemes gesztus ez, ami nem szorul bővebb méltatásra. P. Czirfusz nemeslelküségét máig és még sokáig emlegeti előző állomásának, Székesfehérvárnak népe, flhol százszámra öltöztette Jel a szegénység gyermekeit. Most ugyanezzel a melegséggel és szociális érzéssjel kezdi meg Nagykanizsán Is a Szeretet tevékenységét.
Egy n| erdélyi Iré:
Wass Albert gróf regénye: ..Farkasverem"
Wass Albertnek, a fiatal erdélyi
költőnek első regénye külön eseményt jelent a magyar impresszionista regényírás terén.
Merőben uj hang, az emlxtfiátásnak és különösen a tájhangulatok Ismeret, len szépségű megrögzitésének zsongítő, elragadó hatása teszi lebiUncselővé ezt a finom, levegős, majttaem festői Írásművet.
Az angol «vidéki» regények hangulatait idézi föl Wass Albert Müve; de ebben az e#ász könyvön ejAmtó, speciálisan erdélyi zamat oajeli megkapó varázsát. Szinte észrevétlen eszköeók-kcl adja meg egy tájék igazi atmoszféráját, ahol vidék és embersorsok tel. jes harmóniába olvadnak össae. A regényben a cselekmény alig küMnódik ki ennek az ím presszió-gazdag látásmódnak hangulati egységéből. Egypár különös ember sorsa: az öreg földesúr, volt főispán, aki az összeomlás óta, tizenhét éve nem mozdul ki kastélyából; a hajdani világfi, Rápoltby Jenő báró, aki remcteéietet él a kis falu mélyén, kölönc, félbolond anyjával, aki farkasokkal, ebekkel és egyéb állatokkal tölti meg házát s az eredeti alakok rajsáo át észrevévén b-k La a eléuk egy egész társadalmi réteg pattija.
Az író szemléletének legjellegzetesebb vonása leheletfinom, tartott humora. Alakjai javarészt mulatságos figurák, de mind rokonszenvesek, mind tele meleg és emberi érdekességgel.
Révai-kiadás, ára egészvásmnkötés ben 3.75 pengő. ,
— Schütz divatbemutató egyik legnagyobb meglepetése a helyes facooa, mintás műselyem ruhák voltak- Anyaguk kiválóan tartós, az ár csak néhány pengő.
TSf DELKfl-cipőt
ZALAI KOZLONV
1935. mitus 9.
Tuték pedltréi amerikai
Ugetö lovat.
Árajánlatokat és leirat a lap kiadójába kérek „Ügető" jeligére.
KOZMETIKA
Emlékezzünk régiekről..
\'Kozmetikai szerek a XVIII. szá-zadbam cimíl cikkem ugylátszik, egy kis derűt tudott belopni a mos. tani gondterhes mindennapok sötét ablakán. Azóta ugyanis több oldal ról érkezett hozzám az a kívánság, hogy folytassam a régi reoeptkönyv ben talált tanácsok közlését, mert jól lehet mulatni rajtuk. Készsiggcl teszék eleget ennek az óhajnak, a\' mikor a következőkben folytatólago san közlöm a két évszázad blótli időkből származó tanácsokat. A lé nyeg azonban itt inkább a kuriózum és miután a kozmetikai vonatkozású »házi különös orvosságok* fogytán vannak, bemutatok majd néhány kitűnő háztartási tanácsot is az eddig ebben »szükölködöknck vigasztalására következőképpen az betű
rendé szjerént külön-külön.* •
Tetves és ser kis. főről, vagy haj. ról• Az lugbant égy egy (és két marok báarány-ürmöt, el-vész ha kétszer, vagy háromszor nieg-mosod. NB. Jó az kígyó lyukban önteni forrón, aliol béjár az házban ; vagy tégy egy kevés vajba kén esőt, és el-elegyltvén, kend meg, ki kell veszni.
Vls\'ketegről. Törd meg az régi diónak a\'bclét, tölt vajat rá, főzd meg jól, vess gálltzkövet, és tem-jént, azután timsóval, kénkővel cgygyütt és tűznél kend véle jó melegen. A\'vad kaprot törd öszev ó hájban, vagy hadd az hájban hogy fórrjon-meg, és kend-meg az varat véle ; vagy : Káposzta lévben tyúk ganéjt, és veres hagymát kell meg-főzni, és azzal egy néhányszor a* egész testet megmosni.
Az alább következő tapasz clké-szitésc eléggé komplikált lehetett-Mint ahogy egy-egy élelfélének vannak specialitásai, ugy tudták ezt Jól vagy rosszabbul összekotyvasz-tani a falvak tudós asszonyai és bi-zony ez egyes vidékeken még ma is közkedvelt háziszer.
Flastrom minden féle sebre, vá. gásra, ütésre. Szedgy katáng kóró virágot, és végy mosatlan szappant, raj viaszat, bárány fagyut, vagy disznó áltsontyának a\'velejét, veres hagymát, egér farkat, uti laput, mind ezeket egy arányú mértékbe kell fel tenni egy mázos fazékban, és az fazékat jól bé kell fedni, és nem tűz, hanem jó meleg párásában, egy nap egy éjjel szüntelen főzni, és annak utánua ki-szedvén, le kell szűrni a zsírját; melly-is megaluván, mint egy flastrom válik belőle, és azt ruhára kenvén, akár melly sebre tészik, meg-gyógyitlya.
A szájvizeket még aligha ismer, ték, de azért a száj illatosabbá tételéről történt gondoskodás. I me :
Büdös szájról. A\'Zsállyát, uti füvet, isópot, szek-füvet, fejér bor. ban erőssen meg kell főzni, és azt innya.
■ •
Meglehetősen cifra kotyvalék a következő is. Aki meg találná benne
a logikát, kérjük, küldje be postafordultával, köszönettel nyugtázzuk.
Kelevény ellen. Egy diónl viasz, szat, egy dióni mézet, egy dióni szurkot, egy dióni hájat öszve kell olvasztani, és kilentz fekele pókot, kinek a\'lába nem hoszszu (!) és kilentz legyet béle kell rontsolnl, és kevéssé megfőzni, és az után megszűrni, \'s ugy kell akár melly mérges kelevényre ragasztani, és a\'ki arra való, hogy fakaszsza, ki-fa-kasztya, és a\'ki nem, harmad nap alatt el-oszlattya-
(Folyt kőv.) • Dr. B«oedi0ié Lin< Magda
Kozmetikai üzenetek
Um®. Rendkívül sajnálom, hogy ép-4 pen távollétem alatt keresett fel. A jel-* zett időben őrömmel várorrf é-s készséggel állok rendelkezésére. Sok üdvözlet.
Baranya. A kért dolgokat elküldtem, a pontos használati utasítást levélben közlöm. Pár hét múlva értesítsen az eredményről. Szíves üdvözlet.
MMi« v* ez? Azért van ez valöszl. nülog, mert a gyakori alkoholos lemosással kiszárította arcbőrét. Az alkohol használatit hagyja abba, ehelyett és-ténkénl zsíros krémmel tisztítsa le arcát j
A leveleket kérjük közvetlenül ro-vatvezetőnk elmére (Deák-tér 8. szám) küldeni.
Megtámadták Bárczai Ferenc mandátumát
A petíciók sorában legújabb a csurgói kerület mandátumának megtámadása. Mint megbízható helyről értesülünk, báró Inkey Pál választói elhatározták, hogy különböző érvénytelenségi okokra való hivatkozással, poticióval támadják meg Bárczay Ferenc megválasztását.
Az Inkey-párt szorgalmasan gyüj.
töttc a szükséges aláírásokat és most Budapestre vitték a panasziratot, átadták dr. Láng Hugónak, aki azt nyomban benyújtotta a közigazgatási biróságnál.
•A peticionálók azt kérik, hogy semmisítsék meg Bárczay Ferenc mandátumát.
Ez a tizenhetedik petíció a most lezajlott választások után.
A vásárfia-bábsziv megölt egy négyéves kisleányt
Halálos tragédia a csurgói vásáron
Csurgó, május 8 Megrázó tragédiát okozott a vásárfia. Vörös János gazdasági cseléd Csurgón járt és a vásárban két bábszivet vásárolt otthonmaradt lányainak. A gyermekek a vásár-fiának Igen megörültek és hamarosan meg is ették. A 4 éves Annus csakhamar gyomorfájdalmakról panaszkodott, majd elvesztette eszméletét és irtózatos kinok között pár óra múlva meghalt. A kétségbeesett apa kislánya halálát azonnal jelentette a somogyszobi csendőrségnek és a körorvosnak. A körorvos megállapította, hogy a kislány halálát valószínűleg a mézeskalácson lévő szines díszítésekhez felhasznált fes tékanyag okozta. Egy csendőr azon. nal Csurgóra ment és Pintér József bábosmrster egész festék^készletét, valamint a halálos bábszivhez ha-sonló mézeskalácsokat lefoglalta- A lefoglalt holmit be is küldték Kaposvárra az Ügyészségre, ahonnan felküldik a budapesti vegyvizsgáló intézetbe, annak megállapítására, vai\\-e a festékben az egészségre ká-
ros anyag. A csendőrség is tovább folytatja a nyomozást. A kislányt az ügyész utasítására felboncolják, hogy megállapíthassák, kit terhel a felelőség a kis Vörös Anna hirtelen halála miatt.
A kútba ölte magát egy 75 éves asszony
Letenye, május 8 (Saját tudósítónktól) özvegy Gerencsér Józsefné szül. Tizedes Katalin 75-ik esztendejét tiporta már. Terhére *>lt az élei, mert állandóan betegeskedett. Leányánál, Molnár Istvánné.iál lakott Becsehelvon. F.gvik nap esterelé az öregasszony bejelentés nélkül eltűnt hazulról. Tudták, hogy kinzó l>eicgsége miatt sokat szenvedett az utolsó Időben, ezért azonnal keresésére ipdul\'ak. Hajnalig tűvé tettek órte mindent, de nem találták. Ekkor már öngyilkosságra gondoltak, mert az idős asszony többször hangoztatta, hogy nem bírja soká a fájdalmakat Hajnalban nekiláttak a Molnárék kútjának Jdmcrésé-he*. A gyanú helyis volt. A kut fenekén megtalálták holtan a 75 éves életuntat
Városi Mozgó
Május 7—8 - 9-én
Kedd—szerda— csfltörtSk
Fiatalok é« Öregek fele|lhetetlen élménjre Molnár Faranc világhírű möve filmen
A PÁLUCCAI FIUK
Kiegészítő műsor:
1. Dalommal adom •!, 2 letvonásoe, azlnea nim.
2. Magyar világhlradó.
3. A repülőgép caodál.
Előadások kezdete : 5, 7 és 9 órakor, la alsA előadás filléresI
A Budapestre alazó vidék! i\'u
tízparancsolata:
II üropoWmíliis lakom
1. kényelmes, folyövlzes, telefonnal rádióval és központi fűtéssel ellátott Bzobáknt 4 pengőtől, kétágyast 7 pengőtől Kapok,
2. teljes penzió már 8 pengőtől kapható,
a a Motropole konyhája Európa-hlrtl,
4. a Motropole a főváros művészi ée társadalmi élete előkelőségeinek találkozóhelye,
ö. a hangulatos étteromben esténkónt Bura Sándor hírneves ol« gányzenekara muzsikál,
6. a gyönyörű télikertben egy remek jazz zenéjére táncol a közönség,
7. a fénye* kávéházban Igazi világvárosi hangulat uralkodik,
8. a Motropole a város szivében fekszik (Rákóczi-ut 58.).
9. a személyzet elismerten figyelmes ós előzékeny,
10. a borravaló megváltás 10%.
Mozgószlnház
A Pál-utcai fiuk
Ki ne olvasta volna gyermekkorában lázas izgalommal a Pál-utcai fiuk megható történetét. Kl ne gyönyörködött volna a !is Nemecsek hősiessé-gében. Kl ne Jalta volta Molnár Ferenc órökszépségü gyermekregényét a Pál-utcai grundról Velük éreztünk, velük szenvedtünk, velük álmodtunk, kijártunk á grundra ós mi is harcoltunk.
Ebben a filmben, most ez a Molnár regény elevenedik meg. Az amerikai filmgyártás ki szokta tekerni, meg Szokta hamisítani a magyar filmek zamatát. Ez a film megmaradt ma-gyarnak, ebben a filmben igen csekély eltéréssel a molnárferenci pesti grund, & Pál-utcai fiuk tanyája elevenedik meg. Borzage, a rendező talán Sohasem volt Pesten, de tökéletes másít tudta adni ebben a fii miien a magyar regénynek. A kis Nemecsek Ernő, Hóka elnök, Geréb és a többiek, Acs Feri és társai mindmegannyi régi Ismerős. Nem tudjuk £z amerikai fiuk neveit, de szeretnénk megszorítani kezüket, (elsősorban a kis Nemecsek Ernőjét, aki nem egyszer könnyet csal a nézők szemeibe. grundért folytatott harc megrázó képj>cl zárul, amely méltóan fcárja le e/t a nagyon szép filmet. Talán mi sem jellemzi jobban a film si-korét, mint az, hogy a pesti l>emuta. tón megjelent Molnár Ferenc ls, zokogva nézte megelevenedett xegényét Aki egy darabkát vissza akar lopni diákkorából (már pedig ki ne akarna) üz nézze meg ezt a Illmetj önmaga ellen vét öreg és fiatal, ha ezt elmulasztja. A kisérő film is jó.
Pk 235/1934. az. 1934 vghtól 235. az.
Árverési hirdetmény.
Dr. Klapéczy Gyula bpesU lakoa ügyvéd
Dr. Klapéczy Qyula bpesU lakoa ügyvád Javárt 250 pengő 60 fiit töke ét több követelés járulékai erejéig a nagykanizsai kir. Járásbíróság 1933. évi 127.504 aa. régzé-aével elrendelt kielégítési végreh«|táa folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. ért Június, hó 30-án lefoglalt, 1163 pengőre becsalt Ingóságokra a nagykanizsai hír. Járáa-btróság fenti ssáauvégzésével ex árverés elrendeltetvén, annak végr. axenv. lakásán, fix létében, előbb Pötréte majd loíj tátva
Felsörajk ki vonásával \'
\'""*<\' ffitó
---- - ■Hlllláslll —
1939. évi máj«. hl) 13 nwjának d. I. I írila tűzetik kl, amikor • blréllaj k*Uir hintó, nilká. ~
botd«, oköf, mérleg, de aágokal el fogom adal.
Nigykaoliu, 1935. évi április hé 8.
Elek Usrló
klr. btr. vél \' " mint biróaigl

1985. májm 9
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HIREK
NAPIREND Héjas 9, osHt&rt&lc
Római katolikus: N. Qerg. Protestáns:
;Oergely. l».: IJar bó 6 •
Oyógy szert ári éjjeli szolgálat • hónapban: „Fekete sas\' gyógyszertár F6-
ut 6. £s a klBkanlisnl gyógyszertár. •
Mozi előadások hétkömap 5, 7, 0,
vasár és Qnnepnsp 3, 5,7 és 9 órakor. *
Oözlütdö nyitva reggel 6 órától este 8 óráig (héttő, axerda, péntek délutiw,
— (Áthelyezés) Dr. Magyar LásZló nagykanizsai OTI-tisztviselőt az orszá gos központ Budapestre helyezte át
— (Esküvő) I^nvay Ilonka okL ta-nitónőt május 11-én, szombaton dél. után fél 4 órakor, a nfwykanizsai piaristák templomában vezeti oltárhoz Jankovies István kaposszentbenedeki kántortanító. (Minden külön értesítés helyett.) i
— (Vasár**p ma)áUr* lesz Kiskart-zsAn) Az idei kanizsai majálisok soro. zatát az idén Kiskanizsa nyitja meg. A Kath. Ifjúsági Egyesület, karöltve a levente Egyesülettel vasárnap délután 4 órakor a levente-ott honban gazdag műsoros majálist rendez filléres belépődíjakkal.
— Gyönyörű nyári ruhaanyagok színpompás változata várja a vevő-körönséget a Schütz Áruházban.
— (A tuwánusWás uj rtntfje) A nagy. kanizsai Ipartestület husipari szakosztálya beadványt nyújtott be a város polgármesteréhez, amelyben kérik a városi husfülkékben való árusítás oly értelmű szabályozását, hogy köznapokon csak délig lehessenek nyitva, hcli és országos vásárok napján pedig 2 óráig (kóser árut árusító mészárosok délután 4 órától 6 óráig 1»). Dr. Knátky polgármester tanulmány tárgyává tette a szakosztály beadványát és néhány nap múlva hoz határozatot.
— Tennlst és sport ruhára való anyagok legújabb minőségben megérkeztek Singer Divatáruházba
— (Anyakönyvi hirek) Nagykanizsán az elmúlt héten 9 gyermek született, 5 riu ós 4 leány: S«eff Antal földműves és Imrcy Juliannának rk. fia, Pulszter János körhlntás és Steflovics Máriának rk. fia, Orbán János kefekötő-segéd és Horváth Erzsébeinek rk. leánya, Neumann Rez$Ő fényképész és Czibol Juliannának rk. leánya, Rácz Péter fűtőház! munkás és Bólé Katalinnak rtc. leánya. Házasságon kivül született 3 Uu és 1 leány. — Hplálozfts 8 esetben történt: Szadnik Antal nyug. vasúti kalauz rk. 91 éves, Mógcr Terézia sirásó vállalkozó rk. 08 óves, Kálovics Józscí nyufl. vasúti altiszt rk. 52 éves, Krausz Juliánná városi szegény izr. 79 éves, özv. Ritscher Adolfné Lővvinger Josefa izr, 67 éves, Szmodics Julianna rk. 2 éves, özv. Bakos Igtvánné Jáno-sos Zsuzsánna ág. h. ev. 66 éves, Galambos Jolán rk. 1 hónapos. — Házas, ságkótés 8 volt: Szokol Ferenc föld-műves rk. és Kuifener Rozália rk., Tas-•nr Rudolf József szabómester rk. és Férhezli Rozália rk., Balla János György Máv. vonatkísérő rk. én Horváth Gizella rk., Várhelyi József gép-lakatos rk. és Baa Erzsébet rk., Bokros Ferenc nyug. tűzmester rcf. és Béres Mária rk., Koszednár Jenő bér-autós rk. és Csiszár Irén rk., Farkas József csizmadlu-mester rk. és Deve cseri Rozália rk., Horváth Antal kőműves, tanonc rk. és Kunics Rozáliu rk.
— Nyári takarók, paplanok, sxőnye-8°k dus választékban Singeméi.
— Kftn&afamaatlak rigy símébe! Uu-jorárolnkat -éoyegesen leszállított árakon árasltjuk. Hosszú .icjáratu hitelre is, kamatmentesen. Kopstein bútorára-
Horthy lüklós-ut 4, szája*
SPORTÉLET
A kereskedelmiiskola tornaűnnepélye
A kereskedelmi iskola torna-üime- ! pélye mindenkor nagyszámú közönséget vonz, nemcsak a szülőket és lan-ügybarátokal, hanem a sportközönsé-get is. A felsőkereskedelmi iskola mos. tani évzáró vizsgáján és torna ünnepélyén ismét kitett magáért, bemutatta uzt a rejlett torna és sporttecluÜKi\'it, amit oly lelkes .szeretettet elsajátított és sikerült oly szép teljesítményt produkálni, amely nemcsak a Jelenlevő nagyszámú és diszes közönség, hanem a szakkörök teljes megelégedését kivál. tolta. Meglátszott az a szép testneve. lési munka, amit Lázár ^Arthur, az intézet kitűnő tornatanára az egész év alatt végzett. A felsőkereskedelmi is-kola meg lehet elégedve toraa-tudásá. sának bemutatásával.
A szertornacsapalból kiemelkedett: Gyarmati I\'erenc, NyirŐ József Hl. évf. tanulók, Relnltz László, Heltay Miklós, Kovács Sándor és Kamarás Ferenc II. évf. t., Zentai József, Lieb .Gyula I. évf. tanulók munkája.
Műszabadgyakorlatban szépet produ. kált és kicmelkedelt: Gyarmati Ferenc, Reinitz László, NyirŐ József, Nóvák Ferenc és Zentai József. v Talajtornában szépen dolgoztak: Szokol István, Detrich Dezső, Nylrő László ós a fentiek.
AlléUka.
80 m. sikfutásban: 1. Tóth Emő I.
évf. 10.5 mp. 2. Czulek Ferenc.
100 m. sikfutásban: 1. Járfás Bálint
II. évi. 11.8 mp. 2. Pungor Antal III.
évf.
•100 m. síkfutásban: 1. Tőke István 1. évf. 56 mp. 2. Detrich D. J1I. évf. 800 m. sikfutásban: 1. Tőke István
I. évf. 2.18 p. 2. Detrich D. III. évf. 1500 m. sikfutásban: 1. Sifter I.
évi. 5.14 p. 2. Csobánczi III. évf.
4x100 m. staréla: 1. II. évf. 2. III. évi. 3. I. évf. Távolugrásban: 1. Gyarmati Ferenc
III. évf. 0.02 m. 2. Kovács Sándor
II. évf.
Magasugrásban: 1. Gyarmati Ferenc
III. évi. 157 és fél m. 2- Kamarás Fe. r«nc II. évf.
Sulydobásban: 1. Reinitz László II. évf. 12.76 m. (5 kg.). 2. Kovács Sándor II. évf. _ \\
Diszkoszdobásban: 1. Reinitz László II. éví. 32.98 m. (Kisok). 2. Németh József III. évf.
Gerely vetésben: 1. Kovács Sándor II. évf. 38.62. 2. Szokol István IV. évf.
Külön kiemelkedő volt a 3 gula, 2 talaj és 1 nagy szergula.
A közönség lelkesen tapsolt a szebbnél-szebb gyakorlatoknak, bemutatók nak.
Az érmeket lelkes és gyújtó beszéd kíséretében dr. Hegyi Lajos polgármCs-terhclyeites.főjegyző osztotta ki.
Sportankét Csurgón az atlétikai élet telélénkltésére
A nagykanizsai Józta Dezső 153 cm.-es helyből rekordmagasugrása Csurgón
Az ország atiélaélcténck figyelme va. sárnap délután a csurgói T. K. állal Csurgón megrendezett kerületi atlétikai versenyen volt. itt indultak ugyanis a Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub imár európai hirü atlólái. Többek között Bodossy, Verbőczy, Bebesi, Józsa, Megyeri Jenő dr. és a sxjntóu nagykanizsai Vass Gyurka. A nagyszerűen megrendezett verseny számai közül a helyből magasugrás eredménye emelkedik ki. Józsa Dezső, ez a nagykanizsai atlétaóriás 153 cm-es ugrásával megjavította az ezideíg fennálló rekordot. Csurgó közönsége nagy ünneplésben részesítette az uj rekordot Mindenki ölelte és csókolta. Meg is érdemelte a fiu az ünneplést, mert teljesítményével Európa legjobbjai so. rába érkezett be.
A versenyen nagykanizsai szempont, ból a következő eredmények emel-hetük ki:
3000 m.-es síkfutás: 1. Vass György 9 perc 57.2 másodperc.
Távolugrás: Dr. Megyeri Jenő (Mol-varecz) 0.80 em.
Diszkoszvetés: Józsa Dezső 43 m. 33 cm. t
Helyből magasugrás: Józsa Dezső 153.2 cm. kerületi és országos rekord.
Nagykanizsáról indult még Artner, a Zrinyí versenyzője. Első komoly versenye volt a fiúnak. Nagy lámpaláza volt és igy 10 m. 35 cm-es dobá sával csak 4. tudóit lenui.
A verseny után a kerüiel meghívott utlélikai és egyéb sportvezetőinek bevonásával értekezlet volt a csurgói gimnáziumban. Sok komoly és okos terv vetődött fel a megjelentek felszó. lalásaiban. Többek között a diákság és a levente Intézmény intenzivebb bevonása a magyar atlétikai és toraász éleibe. Szóba került a régen országos, hirü nagykanizsai atlélikai élet. Érthetetlennek tartják a njostani slagná-ciót. Nagyon kérik ezúton is a Nagykanizsai Torna Egylet ós a Zrínyi Torna Egylet vezetőit, hogy igyekezzenek bekapcsolódni a céltudatos \'at-létikai életbe, mert ezzel érzésük szerint nemcsak a város, hanem az egyetemes magyar atlétika is sokat nyer. Hiszen épen a Csurgón megrendezett versenyen egy nagykanizsai fiutai fiu neve került bele arany betűkkel a ma. gyar atlétika történelmébe. Nem ha-gyandó figyelmen kívül a fegyelmezett
levente intézmény sem. Egészen biztos, hogy okos és körüjtekintő munkával nagyon sok tehetséget sikerülne kibányászni a magyar őstehetségek közül. Célirányos volna a nagy városokban már eddig is nagyon bevált u. n. levente sportszakasz feláUitása. Ezeknek a szakaszoknak tagjai külön vezetés mel. lett foglalkoznának a nekik legjobban megfelelő sportig üzésével. . Ezúton nagyszámú versenyzőgárda kerülne ki soraikból. Nem kellene más hozzá, csuk egy kis jóakarat az illetékesek részéről. A sportszakaszokba való be. osztás ugy történne, hogy egy vasárnap a levente oktató a vezetésére Iázott gárdával póld\'ául sikíutást gya-koroltatna. I.ehet ezt tömegesen is. 15-20 leventét indítana. A beérkező elsőket feljegyezné magának. Utána a csoportokban győztes és helyezett leventéket eresztené össze küzdelemre, így lassan kialakulna egy nagyszerű versenyzésre alkalmas csoport.
A diákoknál is ugyanezt az eljárást lehetne követni ia akkor rövidesen újra egy nagyszerű gárda állna a nagykanizsai atlétika szolgálatában.
Reméljük, hogy a fentieket m^jsziv. leli az érdekelt társadalmi egyesületek vezetősége, a diákság és a levente intézmény vezetői és módot adnak a Zalai Közlönynek ahhoz, hogy a sportrovat hasábjain dicsőséges eredményekről számolhat bc. Olyan eredményekről, melyek a Józsa Dezsőéhez hasonlóan újra Nagykanizsára terelik az atlélikai és ej{y\'éb magyar sport-világ figyelmét.
az biztos alap
h1" kozma kalap
bl ÉJ uittetM tMMl
Bodipest, Urolj-Unt 3, untUtt
Már cuk május 18.-ig tart a
MÉM Vásár
Siessen vásárigazolványát megváltani, mert a vásár
50 százalékos utazási ksdvszméays
csak május 13.-ának 12 órájáig jogosit az olcsó felutazásra YásárUrttiTiDj Tiltható: t Tftsár tb. képviseletekéi és i menitjeflirodákn
- (Mcpeti««Mfvá»oz*») A nyári me.
netrendek május 15-én lépnek életbe. A nyári menetrendeket tartalmazó európai nivóju, 55. évfolyamába lépő
• Vasúti Útmutató, néhány nap múlva megjelenik ós pontosan közli a magyar vasutak ós vidéki személyszállító autóbuszjáratok, valamint a repülő- ós ha. józásl menetrendeket, a díjszabásokat stb. Ara az eddiginél olcsóbb: P 1.40 lesz. Egyidejűleg Jelenik meg az 1 píen. gős .Zöld Menetrend. Is. Csák a
• Vasúti Útmutató, és ennek olcsó kiadványa: a .Zöld Menetrend. Jelenik meg áz eddigi, megszokott beosztásban. Ugy a VasuU Útmutató, mint a Zöld Menetrend az eddiginél finomabb papíron készül s igy elfér a zsebben. A VasuU Útmutató és Zöld Menetrend vásárlói a nyári menetrendek érvénye alatl, a bekövetkezett időkőzi változásokról,továbbra ls díjtalanul értesítést kapnak. Mipden po«. taliivatalban, könyvkereskedésben ét dohány tőzsdében kapható lesz.
- A Magyar Mu«#fcMó Ko>t*u*á« megvalósítóiul a könnyű zene hivel-nek régi álmát. Fülérekért ad havont* 7 népszerű zongoráznék kottát (nótát, népdalt, slágert, jazzt, müdalt éa-klasz. szikust), másrészt nemzeti szempontból karolja fel sajtó-részében a könnyű muzsikával kapcsolatos ós a muzsikáló nagyközönséget érdeklő kérdéseket. Zenei hiteket, novellát, tréfás cikkeket rejtvényeket ad, zenei és versirói pá-lyázatokat hirdet Kiadóhivatal; Budapest, VII., Dohány-u. 68.
- Az my** napjáról rajzol Mühf-beck Károly kedves fcjléoet a Magyar Lányok uj számában R erről szól Ko-sáryné Réz Lola cikke ós «egy egész sor szebbnél szebb vers. Az \'Otthonunk tele van szebbnél szebb kézimunkával, jó tanáccsal, hogyan ichesüö a fiatal leány kedvessé az Anyák ünnepét
- A tejfoipk *xt<lo» jiKtévé" U szükséges a fogak érdekében. A felnövekedő ifjúság ugy védi legjobl>an fogait, ha naponként ápolja Odol szájvízzel. Az pdol szájvíz fertőtlenítő, jóizü, illatos és liaszuálata után még órákig védi a fogakat, a szájat és a mandulákat. Az Odol koncentrált száj-fertőtlenltő, néhány csepp belőle elég. Az Odol nagyon gazdaságos a haszná. latban, tehát az Odol olcsó.
- (OwtMléki hJ+mümiai) Bognár Istvánné kiskanizsai fiatal asszony fel. Jelentést telt szomszédja, Neumájer István 22 éves kiskanizsai fiatalember ellen, mert az súlyosan bántalmazta az asszony édesapját A 67 éves Tiszai Ferenc künn állt n ház előtt, amikor Neumájer fejbeütötte öognárné leány, káját. Tiszai kérdőre vonta a durvaságért Ncumájórt, mire az Dekitáma. az fcregnek .torkon ragadta, földhöz vágta, ütlegelte és csizmás lábával ősz. szerugdosta, ugy hogy sürgős orvosi segítséget kellett igénybe vennie. A ka. pltányság megindította as eljárást N«u- * májer ellen, ,, :\') \\ f J\'
ZALAI KOZLÚNT
1988
GRÓF BETHLEN I&TVÁN

érdeket kérdését 0 kormánytól faJtfrrtl, a M.iházi Mfa az a/ •ajtótSruJnnyrt kapcsolatban
Gróf BilhUn István kövnlkezö kérdése}, hogy a sajtórcforraot ml-ly<\'n Irányban kívánja a kormány megvalósítani. I
Lázár IgazságOgymlnisztcr klje. hintette, hogy még nem alakult kl az a szempont, amely szerint végré akarják hajtani- A föelv : a család és a magánélet fokozott megvédése.
A bizottság rövid vita után elfogadta a tárca költségvetését.
Lapzártakor a kereskedelemügyi tárca költségvetését kezdték tárgyalni.
B\'thten István grftf egyébként kijelentette, hogy a pénzügyi bizottság ülésein tevékeny részt fog venni.
május 8
[A képviselőház p\'éKzfl£y! bízott-" l délelőtt kezdte meg a tárgyalását. KLsönek az tárci l(áz elé kerülő vitatták meg. A kér. rféálfez többek között hozzászfclt rt-óf B-.lhUn István is, aki megkér-Jrzte, bogy ml a szándéka a kor-riánynAk a kormányzói jogkör kiterjesztéséről és a írlsóház halás-Mörénrk klbóvltásáröl szóló törvényjavaslattal kapcsolatban.
I txfur Igétságflgyirrtniszter vála-Aában kijelentette, hogy ez a kérdés általános politikai kérdés és vá lisMíásra a limazterdnök hivatott.

Mussolini
megtalálta a revtiló-formulái, amtt a kieantant eem utaeithat viuexa
Páris, május 8 Ptfrfpb«n ugy tudják, hogy a revízió kérdőével kapcsolatb*n Mussolini kö-ttfí«klteéget váltóit arra nézve, hogy még á cMiai értekezlet előtt nágy nyj. l&tkozatban ismerteti felfogását a nép-si!6i*tségl alapokmány 19. szakaszára vonatkozóan, amely a békés revíziót tárgyalná. Mussolini olyán formulát frlált a revízió békés végrehajtásáról, afne»y<;i á küqsntant államok sem uta. slthatriak \'vissza.
Bukarest, május 8 Paul Bonqóur volt francia minlszter-erii8k Bíi ka restben tartózkodik és klje. lentette, hogy Rórilábhn sikerül meg-köthl a dunai egyezményt. Véleménye lííerlnt a kisantant kitart továbbra is FrariciaorSttig mellett. <
Párls, május 8 ^>árUbta ugy tudják, hogy u dunai értekezlet helyét ós idejét még ncth állapították meg véglegesen.
Páris, május 8 A francia lapok nem küldenek ki hiilósjthkilt rjKiillal együtt Moszkvába, tóért a Malin tudósítójától megtagadta Moszkva a beutazási en^délyt.
Hogyan lesz Rómában?
Paris, május 8 Az Eovre Írj* a következőket: A francia ktlltitfyminisatertum meg v^n elégedve áz Olaszország közbevetése által elért erethnénnyel. A láp\' szerltit kevéssel a római érte.

kéziét tíótt Mussolini kijelenti, hogy a magyar fegyverkezést hivatalosan ; nem ellenzi ha az a Népszövetség keretén belül történik.
Ehhez a nyilatkozathoz csatlakozna a kisantant nyilatkozata, a mely ugyan szigorúbb lenne, de 1 valójában nem jelenti a kérdés elutasítását.
Belgrádi vélemény
Belgrád, május 8 A jugoszláv kormány bizalmatlansággal fogadja azt a tervet, hogy a kisantant külügyminiszterei a római érte, Iqezlet elölt külön-külön ellátogassanak Rómába. Haugoztatják, hogy a rendes diplomáciai utón is el lehel intézni a kérdést.
Edén meggyógyult
London, május 8 flden főpecsétőr teljesen felgyógyult, rövidesen visszatér 1-ondonba és a rhájus 20-án kezdődő népszövetségi la. nácsülésen részt vesz.
Hömann Berlinbe éa Varaóba utazik
Budapest, május 8 Hóman Bálint kultuszminiszter a német kormány meghívására junius-ban Berlinbe utazik, Hióman meghívást kapoU Lengyelországból is és Berlin nrln Varsóba megy.
Feldarabolva találtak meg egy eltűnt 20 éves leányt
M Capone hnzatoloncoH mankatdna volt a gyilkoe
Csérnovic, május 8 Sserdán reggel fektarabolva találták Suizter Nina 20 éves csernovici leányt, aki pár nappal előbb eltűnt lakásáról. A gyilkost még a délelőtt folvauxán letartóztatták, akiről megállapították,
hogy Bürge r Iirael a neve, Amerikában Al Capone bandájában szolgált, ezért cl Is Ítélték 20 évi kéuyszermun. kára, de később kegyelmet kapott és hazafcolonoolták Csemovieba, ahol most elkövette ezt a borzalmas gyilkosságot

Közgazdaság
A nagykanizsai országos rWMr
A nagykanizsai országos vásáron éltek kugsiom mellett kévéi (elhajlás volt, Ugylátszlk u jpizdák most nem hajijuk Ml vásárra általaikat, inkább tartiák. Ia> Is kevés Utat cserélt gazdát.. ElsjfJÍU»ol«k » beltóldl forgalomban 4 vaisal Szarvasmarhát, inig Olaszországba egy vagon 10 és egy vagon
.sajvatmarhát szíiuiultak. Az áltat-irak tar túliak voltak
— Jrmít illual a térti huiburry lelóltó Uegáas késs rsgláuok ás b«r-burry anyagok legolcsóbbau Schülmél srerezhetők be
Fagykárok bejelentése
A mezőgazdasági kamara ezúttal Is
felhívja a gazdák figyelmét arra, hogy ázok, akiknek szántóföldi IcnmUviS-a.veiklH\'ii a közelmúlt juij.ikl.uu (agy-
Íir puszUtult, a kárt nunak Siegtór-□létíll számított 8 napon Intól je-utsék be a kóz.végi előljáróságsál, avattaoes taldadó lörfe elnyerése cél-
Iából.
A lejelentés lrásbar vagy »z,\'.bclll,( Is történhetik. .Írásbeli l«jeli«n\'sl kö-Hevek tenni arak a birtiloosnW, akik birtokának összes kataszteri tiszta Jó. ■y\'.fclm" touo pengőt nagbatail. Kis<l>b birtnfcisnk ■bejetíiitéstlk.-t az általuk ihegtiiaoll két képviselőjük álul kó-l(ósen Ls megteheilk, tnelyröl a községi i jegyzökönyvet
elöljáróság «Jmei
kötetes ferwrtnl.
Olyan szóbeli bejelentést, amelynek inegtórténte, bármely okból jegyzőkönyvileg igazolva nincs, nem veszi Tigvélembe a pénzügyi liatóság. Ha va. la mely l»lrtok több község határában fekszik, a kárt mindegyik kózségt elől-járóságnál külön-külön kell bojelen-teni. A lejelentésben fel kell sorolni az elemi csapás természetét (jolen eset. bon fagykár), idő|»ntját, a dűlők neveit, esetleg az ilíető földterületek el-nevezéreit,\' amelyek!»en az elemi kár pusztított, továbbá, a károsult v«lé-mény, illetőleg termény némét.
Megjegyezzük, hogy a kamara fenti körülményről már május 3-án értesi tette a községi mezőgazdasági bízott, ságok elnökeit azzal, hogy azt gazdatársaikkal axonnal tudathassák.
Taratéayléudi
Buxa Hwav. T7-es 1625—1655, 78-as 1640—1670, 79-e« 16 W-16 85, 80-as 1665-1705, dunínt Tl-u 1590-1600 7&*t 1605-1620. 19-H 1&20-1635 80-as 1630-16-4!). - Ro7t u| p««Md(M 11-25-11*35. má» 11 45-11 75. Zrt u| körép 1390—1400 Tcagcri HasántaH 1^28 -1340.
Kiadja a l-p1oJ^4o.o. Kta«azdasági Rt. Oataabarg Nyomd, ét Mtaalat I .pkladó Váttalata Nagykanizsán. FalelŐs kiadó t Zalai Károly. Interurbán teleion: Naairkanfacsa 7a aaám
APBÓHIBDETÉSEK
flpróhlrd«U« dija Tuámap 4* Qnnipoap 10 uüm
Azooaalra klaa« egy kttlöatxláralu atet szoba, batorozvs vsgy üreMa, t.lj.a •IUU...I U, magánosnak. Rozgonyt-utcs 19. A töbérlön kívül más lakó s tiáz-baá nlaca. •
Bty cslaaa. karosaaátláa, 5 aaeinélves
csukott siaaiéliaalá olcsón eladó. Er-- - - ■ - i Antal sportttzklábaa. 1922
dektódal Szabó/
Ua«4 1 azép ^bédlökradeac, e aze-mítyes cbédHkéaztel. ebédlönltat. talMta, 2 rlllsnylosste/ több faliképek. Zrínyi Miklós-u. 6. as., jobbra, ajtó 3. 1679
Olaakalaaa, pedllos, jutányossá eladó. Bővebbet a kiadóban. UK,
DaUar. kiváló eredménnyel tanít at-metel, tranctát. Arany Jáaoa-utca 2. *
KMaaakAa lak
Szemere utca 21c.
ItraaiMát márványból (a gránitból csak Kovácsoál, Király u. U., kaphat olcsón és Jot. 106
Ablakait tokár klnal végeztaase,
meri jó és olcaó. Stera üveges, Fj-ut 2.
gattlaa.Ua előszobás utcai lakás azonnal kiadó Rákócay-utea 29 alatt. •
Lszsnskoa a kaslélvbaa totaháM, kézimángorló ás egyebek eladók. 1791
. Z0 paaaD feflastáeael
éa nau MaWkkal asonaal kávááataa s
Horvátn u/aágboltban.
alig hasaaált mély modern nar-I eladó Csengery-ut 2. fodrász
Caáayl Láastő a. 9. lókarbsa leví, 6 laltásos béibáz, ócagság ás betagság atait Jutányosán alaáá. 1230
Két.a.ká. tltrdöasobáa udvart lakéi belvárosban kiadó. Lénárd bőrkerea-tdéa. 1649
— Gyermek trení coat kabátok, láányka kabátok minden méretben nagyon olcsó árban kaphatók. SchúU áruház.
Kapaalatti ktUőabalárstu bútorozott ssob. Maié Zrlnyt Miklós -utca 47. 1799
Ügyes .areaáaéMa I
Mta ssalonjába Horthy
Balon Miklósul II. •
Csinosan butorozótt fcSHIstajá^ atu utcát aaoka kaasttal vagy saélksl kiadó. -Ugyanott ag, szabó varrógép átadó, dn a kladóbaa. 1794
MaSSateaS-X
ázonnalra latvétcük
Rakott Makal,< a való egéas uj 1(41-szesaMs sladó Teteky-ut 46. •
29 kllár 4 drb ba,MMI tabletta Teutach drugérUban. •
w haaaaálattal bútoroson
____V. hó 15-re, Sugár-»t km
nyékén. Clm a kiadóban. I7S6
•xfiMban gvBmBIoafAknái h«rH»atem«ny éknél réfltaafá hnál pazanitM
csodát művel a
Piti-Só gítriuL
1 kg. PáU-Só kell: 26 szőlőtőkéhez
39 m\' kartl\'VBtotnényhBZ a ma pámlthos stb.
(Nemcsak ttákáaánra, hanem már 1 kg. la kapható):
Ország József
"**\' ~ alkw£asaááils\'»«a
Nagykanizsa, Erzsébat-tér ID.
(A bíróság mellett.)
Már 6 pengős részletre vehet
ff
Kaf
tf
Gyári lerakat:
Szabó Antal
sportüzletében
FA-uft szám.
Hyoautott a la[<ul.|i1onoa Kóagasdasád R.-T. Uulaabarg Nyomda áa Uélzalal Lanuadó Vállalata Unyiayomdájábaa, Natykaaiaaáa (Falalös Hzletvazalö ZalalKároly )
70. «vfoty«m 105. szám
NagykanlzM, 1935. mája* 10 péntek
Art 12 fllUr
ZALAI
\' O L I T I K « I NAPILAP
J^tmWl és UaHóklnUI: PóÉt 9. síim. »V>asft atetai h.ttOuup délután.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Eljltictésl árt r ejy Itón » ptngí 4 Sierkewtöségl és khdóhtntxl «Mtk
Nagykanizsa és a vármegye nagyjelent tőségU kézfogása volt vitéz Tabódy Tibóf főispán kanizsai installációja
A város fejlesztését, m felekezeti és társsdslml békességet, a segitée ősxints szándékát
hirdette vitéz Tabódy Tibor főispán, aki gyakran meg fogja látogatni Nagykanizsát
Hagyományos ünnepi külsőségek között történt meg szerdán délután Zaiavármegyo uj főispánjának, vitéz Tabódy Tibornak nagykanizsai installációja. A városháza díszterme is ünnepi diszt öltött. Impozáns együttesben sorakoztak ott a város képviselőtestülele mellett az összes hivatalok, hatóságok, egyházak, les-tűitek, egyesületek küldöttségei.
A harc és munka Nagykanizsától a munkáért való harc vArosálg
Lelkes éljenzés fogadta a polgármester kíséretében a terembe lépő főispánt. A Magyar Hiszekegy elmondása után dr. Krátky István polgármester mondta él megnyitó beszédét. Zrínyi Miklós saclk\'méi idézte, a lant és kard szimbólumát, a magyar haza és a magyar kultura áldozatos szeretetének kanizsai hagyományait. Majd Deák Ferenc klasszikus hazafiságának zalai és kanizsai örökségét, a szociális, testvéri megértés példáját idézte. Örökös harcok szintere volt Nagykani. zsa, majd azok elmultával a becsületes polgári munkáé. E kettő nyomán fakadt a haza forró szeretete, w polgári öntudat és az Ősi vármegyéhez való ragaszkodás érzése. A trianoni Nagykanizsa népében is a harc és a rminke tartja a hitet, a bizalmat a jobb jövőben. Ma már
jóformán csak a munkáért való harc maradt meg, de ehhez a nehéz küzdelemhez az erkölcsi bázist a mult hagyományai adják meg. Szükséges azonban, hogy felülről ls joqják meg a nuin. kát ós egymást kerpsö kezünket-(Ugy van ! Ugy van !)
A munkával elfoglalt kéz ritkábban lendül a testvér ellen is. Az a szociális megértés, amelynek vitéz Tabódy Tibor régi, aktív katonája, vezet az igazi magyar egységhez. Mi
nem kérünk mást, csak őszinte, Igaz testű ári érzést és egi/enlö elbánást. (Zajos helyeslés.) Többet is kérhetnénk, hiszen határszéli helyzetünk folytán a gondjaink bajaink is súlyosabbak. Azt kérjük, jöjjön el minél gyakrabban közénk, Ismerjen meg bennünket s mi tudjuk. hogy akkor szivébe fogja fogadni ezt a várost és a gyakorlati mogfsmerés szemüvegén át\' fogja látni Nagykanizsát, nem pedig az egyéb érdetek által diktált információk helyett. (Helyeslés.) Nagykanizsa ugy érzi, hogy a főispán első látogatása máris uj megerősítést, bátorságot adott itt a halárszélen küzdőknek nehéz harcuk megvívásához.
A közéleti mult és az u| feladatok
Dr. Hajdú Gyula vm. tb. főügyész emelkedett ezután szólásra, hogy N\'agy. kanizia képviselőtestülete nevél>en üd. v<MI)c Z*Uvármeg>« főispánját.
— EZ az únnep nem egyszerű formaság, — mondta — hanem kifejezője annak, hogy Nagykanizsa magáénak vallja Zfctamegye főispánját. (Hosszas éljenzés.) Közhasznú és tb>zlu közéleti, társadalmi tevékenysége a U-ttér. (ékesebb erkölcsi tartatommal töltötte meg vitéz Tabódy Tibor életét, A háborúban vérével pecsételte meg önfeláldozó hazaszeretetét. Utána, nmikor az élét nemes tőrvényei értéküket vesz. tették, amikor nem volt eszme, amely, ről a zománc te ne kopott volna, a komrayn ^iyár napjai idején, amikor már. alig nx>1í hiyő lélek, inert a hitvallás ára kinpad volt, — vitéz! Tabódy Tibor akkor vópta összo egy seregbe a hivők tömegeit. Közéleti munkássá-Káv«l elért© a legnagyobbat, am»t a közért fáradozó férfin elérhet: - a közbecsülést. Ehhez fűzi Nagykanizsa a maga tiszteletét, szeretetét és bizal-mát.
— A főispáni Állás nem csak disz, hanem méltóság és kötelesség Ls. Vitéz Tabódy Tibor már egenvZWgi székfoglalójában .hitet tett, hogy a kflteiessé-
"gek teljesítését szivén hordja s célja
a vármegye beibékéjének, felokezeti és társadalmi összhangjának, személy- és vagyonbiztonságának megóvása.
- Minden munka, amely a nom-i zetért von, értékes munku. Ebben félre kell állma a politikai viszálykodásnak, a vallási és osztály-érdekek harcának, cl kell némulnia az önzésnek. Mindén, kinek össze kell tartani a nemzet legfőbb érdekében. Egészséges, tevékeny közszellem re van szükség. "Ehhez nagy eszményekre és az eszmények kultuszára van szükség. Eszmények nélkül nagy célokat elérni nem lehet. Minél többen viszik harcba egy eszményért egész egyéniségüket, annál közelebb vagyiiifk a célhoz. A kózszetlem ilyén megerősítését látjuk vitéz Tabódy Tibor hitvallásában. Hisszük, hogy össze tudja szedni a szétforgácsolt társadal. mi, kulturális, váltási és gazdasági ket ós szárnyat fog adui ezzjJl.sofc ér-.tékes gondolatnak.
1 — Nagykanizsa égylk végvára d, ál-kotmányossápak, tohát a vártbégyé-nek is. Trirtnoh elvágta gfítóbsígi wreink^t, de kulturális erőinktől nem
foszthatott meg. Nagykanizsa kéri főispánját, munkálja o város jólétét is, mozditsa elő aimak kulturális és dasági fejlődését.
A főispán beszéde
Hosszantartó, lelkes ováció közben állt fel szólásra vitéz Tabódy Tibor főispán.
- Örömmel jöttöm és örömmel vetem alá magamat a második installációnak, mert szenolein betar. tani a tradíciókat. Amig a mjjgyar tiszteletben tartja a hagyományokat, addig von remény, hogy a neraaet újra nagy és boldog lesz. Különös büszkeséggel és tiszteieltel jöttem Nagykanizsára, mert ennek a városnak sok magyar vérrel, sok keresztény magyar vérrel megszentelt a földje. Ismerem ennek a városnak történetét. Csodálatos ennek a városnak: a sorsa. Országos viszonylatban majdnem olyan, mint Magyarország sorsa Európában. E város népe sokszor jobban kivette részét a megpróbáltatásból, szenvedésből, mint más vidékek Nagykanizsa jelenlegi helyzete is nagyon emlékeztet a török hódoltság idejé. re. Ma Is elveszítette gazdasági te. rületelt, meg van bénítva az iparos, a kereskedő, a földműves, a munkás életereje. De nem szabad elve-sziteni a reményt. Nagykanizsa cson* kaságábtan Is fontos bfetyája Magyarországnak- Külkereskedelmünk fő iránya Owfeország felé mutat, szükséges tehát, hogy Itt a külkereskedelem lebonyoll tására megfelelő kereskedelmi és gazdasági Intézmények legyenek.
A kereskedelmi élet szempontjából
programom ugyanaz, mint amit az OMKE tűzött ki, melynek Ismerem oélkltüzéseit, vezetőivel sokszor jöttem össze közéleti munkám során és szoros kapcsolat, meleg barátság
fűz hozzájuk.
- A régi Kanizsay-családból származó egyházi méltóságok és főispánok szelleméhez hiven . < szivemen kívánom vfStínl az egyház érdekeit. Tudom, hogy öt évszázad Óta a ferencesek vezetik Itt a telki éVUft és ök vitték ki, bogy Nagykanizsát nem csatolták a zágrábi püspökséghez. Tudom, hogy kőael két évszázad óta a kegyesrfcndi atyák plt-ják a fiatalság lelkébe a magyar lelkesedést. A tanár, a tanító égő gyertya: - világit, magát közben felemészti. Mint katolikus ember, igaz, meleg szeretettel emléketafn meg a református és evangélikus gyülekezetekről, melyek kicsinyek ugyan, de sokszor válságos helyzetben voltak hirdetői az evangéliumi igazságnak, a krisztusi igéknek, őrei a szivből fakadó magyar nemzeti gondolatnak. Megemlékezem a történelmi multu Izraelita egyházközségről is, kiket a Batthyány hercegi család vett ánnak itfcjén védelmébe Talán ezért maradt el Nagykanizsán; mindig a vallási villon* gás, ezért talált itt otthont az égy* más megbecsülése, tisztélete. Igen :
adjunk példát továbbra is az egész orSzághtk a felekezeti békességben.
A trianoni börtön végpusttuiást jelentene, ha itt a felékeíeti vlHOiitfita lenne urfá és vallási szempontból akarnák a magyart a magyartól el. választani.
Percekig elementáris erővttl zúgott a taps, amikor a főispán ki. jelentette, hogy eleget fog tenni a polgármester kívánságának és gyakran el fog látogatni Nagykanizsára, mert kötelességének tártja, hogy megismerje a várost, megismerje a panaszokat, kívánságokat, amelye\' ken csak személj es kapcsolatok utján akar és tud segíteni mindenütt, ahol érre módja kínálkozik. A segítést magyar testvéri szivből fakadó, elsőrendű kötelességnek taft-ja és Isten áldását kéri Nagykanizsa minden lakójára.
A főispán beszéde után sokáig tartolt a lelkes ünneplés zaja, majd háromszoros harsány, szivekből ?a-kadt, élféimel fíiezödött be a disz-közgyűlés a polgármester zárószaval íután.
Husz tisztelgő küldöttség a főispán előtt
Díszközgyűlés után a tisztelgő küldöttségeket fogadta a főispán a város, háza tanácstermében.
A katolikus egyházközség külrfőttsé. gétna plébános Budapesten létében P. KJrály Lőrinc h. plébános vezette és résztvett abban a Tűt község világi elnöke, dr. Fábiáu Zsigmond kir. kor-mányfötjtaáczo.H ls. A főispán iCraét melegen emlékcSett taeg a Íercnpeíok. ről, a ferences kolostorokban saerMtt
lelki gazdagodásáról.
tit Evangélikus és református: égy. há/kö/sé^k kötős küldöttségét \'Kádár
Lajos ref. lelkiz Vezette, akt te \'égy--séget hangsúlyozta üdvözlő beszédé-
ben. A főispán az üdvözlésre adott
válaszában hangsúlyozta, hogy az evangéliumi alap keresztény és keresztyén számára ugyanaz, feltétlenül szükséges, högy a felekezetek közt az egység tökéletes legyen.
Az izraelita hitközség küldöttségét dr. Winkler Emő főrabbi egyházi disz. \' ben vezette, részt vett abban cfr. Halphen Jenő n hitközség ét Lőwen-ítein Emil sfe egyházkerület nefében.
-— Ma szellem és anyag. — mondta a főrabbi — hil és tagaik- áll egymással szemben.\'1 Olyan idmtft élünk, amikor mindenkinek össze Kell fogni, aki hisz istenben. A magyar zsidóság
ÍALA1 KQZLONV
1Q35. máim ^
hűséges lélekkel szólalja a magyar hazát és bizakodva várja az igazságos, jobb magyar jövendőt.
A Mis pán válaszéhiui rámutatott a magyar zsidóság hatható* érdemeire a tudomány, kereskedelem, hazafias érzés terén, idézte a pozsonyi és kassai magyar xsi.lók példáját ós támogat/ iá. ról biztosította az egyházközséget
A járás vitéziéi nevében vitéz Tamás, falvy Jenő járási iiudnagy vezetett küldöttséget, amelynek üdvözlése katonás, mégis meleg rövidséggel tőrtént
Dr. örley György közjegyző, kormányfőtanácsos, majd a hercegi uradalom nevében Barthoss Gyula «rdŐ-mester tisztelgett a főispán előtt
Az összes iskolák tantestületeinek nagy küldöttségét Magas Mihály, a kegyesrendi gimnázium igazgatója ve-zctte.
— A határszéli helyzet nyomorúsága — mondta — kiterjed a szülőkön át az iskolára is. Ezt a reménytelenséget nekünk kell az iskolán keresztül biza. kodássá, a hitetlenséget hitté változtatni.
A főispán válaszában leszögezte, hogy a nemzet sorsa van ma letéve a pedagógusok kezébe, kiknek valóban legszebb feladatuk: a mai nehéz időkben szeretetet és reménységet önteni a szivekbe.
A vasút küldöttségét Kanitzcr Ernő főfelügyelő \\«zetle és részt vett abban a folyammérnökség tisztikara is Tóth János vezetésével.
— Akármilyen munkakörben dolgozunk, ma mindenkinek lebegjen szeme előtt, hogy nem csak magunkért, nem csak családunkért küzdünk, ha kell nélkülözünk is, hanem a hazánkért is. A tisztviselő fizetés, tudom, nem bőséges, sok lemondást igényel, de le.gyen meg szivünkben a hit, hogy ezzel hazánk sorsának a topke a saját sorsunknak jobbrafordulását segitjük elő.
A posta küldöttségét dr. Tholway Zsigmond és Miklós János, a krt postahivatal főnökei verették. A főispánt dr. Tholway postahiv. igazgató köszöntötte lelkes szavakban. A főispán válaszában meleg elismeréssel adózott a postások példás hivatali és hazafias kötelességteljesítődének.
A m. kir. Adóhivatal küldöttségét Sugár Adolf tanácsos vezette. A főispán kérte a küldöttséget, hogy mindig a méltányosság szempontjait tartsák irányadónak nehéz kötelességük telje, sitésében.
— Sokat szenved mindenki, — mondta — együtt kell velük érezni még akkor is, ha a kötelesség kényszeri* intézkedésekre.
Az összes női egyesületek Jiatalmas küldöttségét Rubint Károlyné vezette a főispán elé.
— A mai magyar bő — mondta a főispán — mind hős, amikor a család mai súlyos gondjai kőz* a női lélek finomságával és áldozatosságával állja nehéz kötelességek posztját A magyar nő hősi kitartását a magyarság m» nem tudná nélkülözni.
Katonás rövidség és bajtársi együvé, tartozás érzése jellemezte a Fronthar. oosok, Nyukosz és Hadirokkantak tisz. telgését. A küldöttséget Tr«lber Kálmán elnök, ny. ezredes vezette.
Az ügyvédi kar dr. Fábián Zsigmond kormány főtanácsos vezetésével tisztelgett.
— Büszkék lehetünk — mondta a főispán — a magyar jogászi, ügyvédi karra, amely olyan magas nívón áll, mint alig valahol. Csak az alkotmányos érzés, a jog tökéletes tisztelete vezetlieti jobb jövő felé az országot
Az orvosok deputációja dr. Kőnlg József egészségügyi tanácsossal az élén tisztelgett.
— A nemzet sok betegségét — mondta a főispán — másként leküzdeni nem tudjuk, csak "lia mind keressük egymás kezét és igy erőt mutatunk
belül és kifelé egyaránt.
A TESz, MOVE, IVdgári Egylet, Ka-«zinó, Irodalmi Kör, Dalos-kerület, KANSz, Nemzeti S*öv«tsé« köaős fcfil-döttsége nevében dr. Hajdú Gyula kő szőintötte a főispánt. A Kath. Legény, egylet külön küldöttsége Gazdag Fc. Knc püspöki tanácsossal az élén tisz. teigett, aki az ifjúság ügyének támoga. tását kérte a főispántól.
Az Ipartestület küldöttségének Samu i^ajos elnök volt a szónoka. A főispán kitartásra buzdította az iparosságot, mert a (közeljövőben olyan intézk«-dések történnek, amelyek hóna alá nyúlnak a magyar kisiparosságnak.
Az OMKE nevében Rajki István elnök mondott üdvözlő beszédet, Ismertetve Nagykanizsa kereskedelmi múltját és a máig való hanyatlás útját. A főispán válaszából a keres-kedő-gondok iránti meleg és őszinte megértés csendült kL
Aradi Antal vezette a kisgazdák küldöttségét. Több Írásba foglalt kívánságot, egy 19 pontból álló memorandumot nyújtott át a főispánnak, ki előtt hosszú beszédben ismertette az aktuális gazdapanaszokat. A főispán ígéretet tett hogy lelkiismeretesen fog. ja tanulmányozni a kérdéseket és kér. te mindenki, a legkisebb ember is mindig bátran forduljon hozzá, mindenkit meghallgat és mindenütt igyek-szik a lehetőség szerint segíteni.
Ismerkedés a törvényhatósági bizottság tagjaival
Este 7 órakor a nagykanizsai megyebizottsági tagok \'gyűlt \'k össze a városháza dísztermében. A tőis-pán bejelentette, hogy egyenként is fel akarja venni a személyes érintkezés fonalát a törvényhatósági bizottság tagjaival, ezért többször is cl fog jönni Kanizsára (taps), hogy tájékozódjék az itteni helyzetről és tájékoztassa a tagokat az időszerű politikai kérdésekről (Helyeslés) Vázolta a bel- és külpolitikai aktuális kérdések lényegét, fegyelme-zett, önzetlen magyarságot sürgetett a közélet minden frontján. Majd kérte, akinek kivánsága, gondolata, panasza van, adja elő.
A főispán papirt, ceruzát tett maga elé, de - senki sem jelentkezeti
panasszal. Áz Ünneplő hangulat, a főispán személyes megismerésének örömteljes benyomásai visszatartó*-ták a tagokat a konkrét ügyek felsorakoztatásától.
Dr. Krátky István polgármester megköszönte a főispánnak az uj stílust
- Elvben csak annyit kérünk, -mondta - hogy mi is érezhessük, hogy édesgyermekei vagyunk a vármegyének, mint a többi városok és községek.
Végül a főispán megígérte, hogy a polgármesterrel együtt felmegy a kereskedelemügyi miniszterhez a
Nagykanizsa-környéki utak megja. vitása érdekében.
Társasvacsora
Este szük körű társasvacsora voll a Pannónia barátságos, intün.éttérmében, ahol nem voltak felköszöntök, csak a virágos fehérasztalok közvetlen melegsége kapcsolta szorosabbra azt a barátságot, amit ezen a napon kötött Nagykanizsa a vár. megye főispánjával.
A főispán csütörtökön déli 12 órakor autóján Lctenyérc, majd onnan Lentibe és Zalabaksára uta-zott.
áz országgyűlés tagjainak látogatása a Budapesti Nemzetközi Vásáron
Háromszázezer látogatója volt eddig a kiállításnak
(Budapesti tudósítónktól)
Szerdán délelőtt a most Összeült országgyűlés tagjai nézték meg a budapesti Nemzetközi Vásárt Szó. chenyí Bertalan gróf a főrendiház és Stlranyavszky Sándor a képviselőház elnökének vezetésével. Az országgyűlés tagjait Eb?r Antal, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és egyben a vásár elnöke, Chorln Ferenc főrendiházi tag, a vásár társelnöke, VérA*Em|l alelnök és Hallóssy István igazgató fogadták és kalauzolták végig a vásár hatalmas területén.
Főrendek és képviselők éppen olyan kedvtelve nézték végig a kiállítást, mint az a hatalmas látogató közönség is, amely a megnyitás óta reggeltől estig nagy tömegekben hullámzik a vásár területén, ellepve a széles utakat és tereket éppen úgy, mint a pavlllonokat is. Ez a látogató sereg döntötte el, hogy melyek az idei vásár legérdekesebb részletei. Nyilvánvalóan azok, ahol reggeltől (estig a legtöbb ember szorong és ahol csaknem közelharcok folynak az első sorok helyeiért. Ilyen szempontból nézve a vásárt,
Most vásároljon!
Nagy olcsóság
Sin$er diuatáruliázbaii
60 cm. széles prima imprimé crepe de chine P 1.98 Divatos szövésű marocain, összes színekben P 1.98 Valódi francia hernyó selyem foulard . . P 1.70
Legújabb selyem-, len- ée tennis-ruhakelmék dus választékban I
meg kell állapítani, hogy a legnagyobb sikert azok a kiállítók érték el, akik nem csupán kész áruikat mutatják be, hanem bemutatják azt Is, hogy hogyan és milyen modern és tökéletes gépekkel készitik ezeket az árukat Ott dolgoznak ezek a csodálatos gépek a vásáron és működésüket reggeltől estig nézi a fáradhatatlan tömeg. A legmodernebb gyapjufésülő és damasztszövő gépek boszorkányos működése világosan mutatja, hogy hová fejlődött a régi rokka, meg az egy. sze\'rü szövőszék. Egy impozáns gép a vásáron vizsgálja szakadatlanul, hogy elég erős-e egy készülő uj repülőgép szárnya, máshol azt mutatják be, hogy hogyan festik a i gyapjúfonalat, máshol megint azt, hogy hogyan fújják és készitik a villanykörtéket. Smaragdzöld, tengerkék, borvörös vagy négerszlnü— lesz az idei szőrmedivat s ezael kapcsolatban azt is bemutatják, hogy hogyan készülnek a »buono« háromnegyedes bundák, hogy hogyan készül a magyar báránybőrből a legnemesebb prémeket teljesdh pótló gyönyörű szőrme. Természetesen se szeri, se száma az ilyen bemutatóknak. Hatalmas, nagy sikere van ez idén is a divatrevünek. Ezúttal a kis- és középiparosok bizonyították be, hogy éppen olyan csodálatos toiletteket tudnak tervezni és varrni, mint a legdrágább és legelőkelőbb szalonok. Jelentős ujitás, hogy a divatrevüket szabad színpadon tartják, a ruhákat tehát nem mesterséges világítási effektusok csalóka fényében mutatják be, hanem napvilág mellett, a maguk igazi valójában.
Már közel kétszázezren nézték meg eddig a vásárt, amely ezldén minden tekinletben a grandiozitá-sok vására. Tiz tizenöt, húszezer ebédet szolgálnak fel naponta, kétezer asztal, nyolcezer szék, négyezer abrosz, tizenkétezer étkeáő-készlet, ugyanannyi sörös, vizes és borospohár áll rendelkezésre. A konyha kitűnő, ami természetes, hiszen a vásár vezetősége arról Is gondoskodott, hogy a legkitűnőbb szakember gondoskodjék a látogatók seregének élelmezéséről.
Az országgyűlés tagjait a vásár vezetősége ebéden látta vendégül. Az itt elhangzott felköszöntőkben elismeréssel állapították meg, hogy
"SS* DELKA-cipőt.
It35- má|u« 10.
ZALAI KÖZLÖNY
a magyar Ipar valóban a kor színvonalán áll éa hogy a vásár a le-hctő legméltóbb keretben állította kl a magyar Ipar nagyszerű eredményeit.
Vásárigazolvánnyal már csak május 18-áig tehet télárujegyet vál. tani, ugy, hogy a látogatónak hét-fón déli 12 óráig kell Budapestre érkeznie. Visszautazásra a íéláru-jogy május 19-étg érvényes.
Bágyadt, levert, dplgoinl képtelen egyéneknél reggel éhgyo mórra egy pohár természetes .Ferenc Jói»el" keserűvíz a bélir.oigfst ciakhamar megélénkíti, ax emésztö-csatornában Összegyűli (alakot kiürül, • vérkeringési szabaddá leszi és • gondolkodó- é« munkíképei-séget emeli.
RÁDIÓMŰSOR
Budape*. WMtrUMc.
17.35 Cigányzene. — 18.25 Angol nyelvoktatás. — 18.55 Paul Lorenczl olasz dalokat énekel. — 19.10 A szabadtéri néprajzi muzeumok. (Dr. Viskl Károly.) — 20.10 A Budapesti Hangverseny Zenekar hangversenye. — 21.20 Hirek. — 22.40 Közvetítés a magyar ökölvivó bajnokságokról. Beszélő Plu-hár István. — 23.10 Helnemann Ede jazz-zenekara Tóth Imre énekszámai, val. — 23.25 «Conoscerel per amarci.. Gino CucchettI olasznyelvü előadása.
- 00.06 Hírek.
BudipMt II.
18.30-18.50 Cigányzene. — 19 Debus. sy utolsó alkotó korszaka. (Dr. Fábián László.) - 19.35—20.10 Hetényi-Hei. delberg—Budui—Sebő trió. - 20.30 Hírek. — 20.55—21.45 Bachmann szalonötös.
20.45 Rádio-Parls. - 21.45 SlezáÜ< I-ohengrin. — 22.20 Rádiózenekar. Bé. esi operettekből. — 23.45-1 Seebach.
)«". _
Budapfftf, pMtek.
6.45 Torna. — lltána hanglemezek.
— 10 Hirek. - 10.20 Időszerű apróságok. — 10.45 Ifjúsági közlemények. -11.15—11.55 Hádióüzeéetek. - 12 05 Az 1. honvédgyaiogezred zenekara. -12.30 Hirek. - 13.10 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.15-14.30 Rádióüzene-lek. - 14.40 Hírek, árak. - 15.30-16.40 Rádióüzenetek. — 10:45 Időjelzés, hírek, — 17 A tulajdonjog fentartásá-val kötött ügyletek. (Dr. Auer György.)
- 17.20 Zenei paródiák. Előadja Szondy Lajos.
17.45 Gyorxlrótanfolyam. — 18.10 Wechaler lU zongorázik. - 18.45 Sport-közlemények. — 18.55 Szép Ernő csevegése. — 19.25 Cigáuyzcne. — 20 • Don Josó csodálatos éjszakája.. Játék két részben. Irla\' k. Halász Gyula és Kristóf Károly. Rendező Csanády György. - 21.20 Hli«k. - 21.40 Buda. pesti Hangverseny Zenekar. — 22.50 llejnemann Sándor jazz-zenekara. — 00.05 Hirek.
Buctapeflt II.
13.30—18.55 Saotyorl Nagy Jolán zongorázik.
19.45 «Száz köt\\yv.» Babits Mihály beszél HoraUusról. - 20.05 -20.40 CL gányzene. - 20.45 Himk. - 2110— 21.50 Fehér Ilonka hegedül. - 22.05-22.35 Cigányzene, Kalmár Pál énekel.
Bét*.
20 Schiller: Ármány és szerelem, szomorújáték. — 22.10 Rádlózcnekar. A tavaszról szóló zenemüvek. — 23.30 Schúlz Ferenc Rcgcr-müveket orgonáL
— 0.05-1 Osztrák népzene lemezeken.
A nagykanizsai képviselőtestület tagjainak akciója a nagyrécsei telepítés érdekében
A földművelésügyi minisztert kérik az árverés alá kerülő Walkó birtok megvételére
Egész Zalamegyébcn élénk beszéd tárgyát képezi a Zalai Közlönynek tegnapi híradása, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróság elrendelte a végrehajtási árverés joghatályával bíró önkéntes árverést Walkó Agostonék nagyrécsei és ba-latonmagyaródi milliós birtokaira-A nagykanizsai képviselőtestületi tagok egy részének régi terve, hogy Itt létesüljön az első nagyobb zalai telepítés, amely a fővonalhoz és Nagykanizsához való közelsége miatt nagyon lalkalmas a tclcpilésrfc.
Híradásunk nyomón most újból megmozdultak a nagykanizsai képviselőtestületi tagok, hogy felhívják a kormány figyelmét a május 22-én, junius 8-án és junius 15-ón lefolytatandó árverésre és arra kérjék a\' földművelésügyi minisztert, hogy vegye meg az állam az árverés aló kerülő két hatalmas birtokot zalai települések céljaira.
A 19 pontból álló memorandum már tol ls készült és vitéz Tabódv Tibor főispán utján terjesztik fel a földművelésügyi kormányhoz.
k 30 filléres „szállodák" és „fekete korcsmák" alkonya
A rendőrkapitányság rendszeres razziákkal teremt rendet a szállás-adói dzsungelben
Régi panasz, hogy az utóbbi években gombamódra felszaporodott nagykanizsai zugborklmérésekben nem csak a »sveroclés« (a borfogyasztási adó kikerülésével kimért borok olcsó árusítása) folyik, hanem rendszerint olyan elemek is húzód, nak meg bennük, amelyek sem a közbiztonság, sem a közerkölcsiség szempontjából nem kívánatosak. Ugyancsak felszaporodott az utóbbi időben a 30 40 filléres szállásadók száma, akik nem igen jelentik be a náluk legtöbb esetben egy-két éj. jelre megszálló idegent. Az olcsó »nópszálló« sokaknak a 30-40 filléres napipénz mellett is uj foglalkozást, uj keresetet jelent. Csak ter. mészetes, hogy ezék vendégei között a legkülönfélébb ek-mek vannak, helynélküli cselédek, munkanélküli férfiak és kétes exlslcneiák-A nagykanizsai kapitányság vezetője, Solymossl László rendőrtaná. csos elhatározta, hogy a zugborkimérések és a filléres szállásadók kőzött rendet csinál. Állandóan szemmel tartatja a közegeivel azokat az utcákat és házakat, ahol ezek tanyát ütöttek és rendszeres razziákkal felkutatja az ujabb gorkij-tanyákat. Érdekes személyek kerülnek minden ilyen razzia után a rendőrség elé.
A nagykanizsai közönség megnyugvássá! veszi a kapitányság szi. goru rendszabályait, melyek a közbiztonság, közrend és közerkölcsl-ség szempontjából nagyon üdvösek.
A minap a nagykanizsai kapl-tányság rendőrlegénységéből és detektivjelböl alakult több csoport végigrazziázta a várost és eközben több gyanús alak került a rendőrség kezére, akik a szokásos igazolás után közigazgatási elbánás alá kerülnek, rendszerint visszatoloncol ják őket illetőségi helyükre-
A kapitányság nyomatékosan figyelmezteti a szállásadókat, hogy minden náluk megszállót feltétlenül jelentsenek be a rendőrség beje. lentő hivatalában.
Ahol nincs nőfőlSsleí
Az 5gyík
angliai A/s faluban, Dantonban ri°m 82ül"thek lányok, vagy Irgolább ls csak °gész kivételesen- A legutóbbi évb^n születeti 20 gyermek közül 28 flu és csak ?gy leány. Anyák tiklknik másutt leányuk született. amióta Duntonban laknak, csak fkik sztil\'tlk- Az orvosok érthetetlenül állnak az °settel szemben. Ugylát* szik ? területen a természet meg akar fa oldani a »nöfölősl>g« kérdését.
De t ó m i n e kü n k e/öbéíi mr én n
sfó/
Páratlan kedvezményt ad elAfizetöinak a Zalai KSzIBny
A legszebb képes liAvi folyóirat, a Tükör, amely Nagykanizsa ós vidéke müveit közönségének körében fa közkedveltségnek örvend, már hosszabb idö óta közeli ka|>csolatl>an áll lapunkkal. A Zalai Közlöny rellsmerte ennek t. a gyönvörü magyar folyóiratnak kulin. I ráüs jelentőségét és áldozatok árán is lehetőséget keresett arra, hogy nagyrabecsült előfizetőink számára megköny-nyitse és olcsóbbá tegye mindkét lap-uak együttes járulását.
A Tükör képes havi folyóirattal léte. sitett megállapodásunk a Zalai Kőz-lönv előfizetői számára páratlan kedvezményt biztosit, melyről igen tisztelt előfizetőinket legutóbb Ismét részlete-sen tájékoztattuk. Körlevelünk — mint örömmel értesülünk — általában rendkívül szives fogadtatásra talált Lapunk közönsége szívesen fogadta a számára biztosított fcltételoket és már eddig is nagyobb számban vette igénybe ,ye-lünk cgyütthaladó laptársunk, a Tükör képes havi folyóirat, kedvező ajánlatát A Zalai Közlöny ós a Tükör együttes előfizetése tekintetében kiadóhivatalunk készségesen áll előfizetőink szolgálatára.
A ZALAI KÖZLÖNY szerkesztősége és kiadóhivatala
- ElsttaJtfUetfk rétaM rendkívül
előnyös butorvásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó klvlielbeo. hossan lejáratú részletre, sőt kamatmentesen U kaphatók KafMUla bútor áruházban, Horthy Mlklói-ut 4.
OZLETMEQHYITAS!
Van szerencsém értesíteni a t vásárló közönséget és JólBinerflselmrt hogy Kisfaludy SAndar-utca és Kossuth-tér sarkán fflszerOzletet
nyitottam. ^ _
Raktáron tartom e szakmába vágó összes cikkeket melveket a legjobb minőségben, szolid árakon é« a leg-flgvelmasobb klszolRáláaaal bocsátom a t! vásárló közönség rendelkezésére.
Szíves pártfoijáht kér IfJ. Deáky Sándor
Pedagógiai szemin Wuml napok
Dr. vitéz Barnabás István, Zala-vármegye kir. tanfelügyelője a vármegye tanítóságának továbbképzése céljából május 80-án, Junius 1. és 2-án Keszthelyen három napos szemináriumot rendez. Az első nap a népiskola VII., VIII. osztálya megoldása körüli kérdésekkel, a második nap a népiskola és a Balaton közötti kapcsolat megteremtésével, a harmadik nap a gazdaságtani ismeretek elmélyítésének fontosságával foglalkozik.
A második nap egyben az eddig megrendezett 50-ik szemináriumi nap, amelynek programját\' Zálavár-megye főispánjának, vitéz Tabódy Tibornak előadása vezeti be.
E három nap minden egyes előadása, mintatanilása nagyértékü tanügyi élmény U-sz, amely már előre ls méltán foglalkoztatja a vár. megye egész tanítóságát.
Szénné égett egy kisgyermek
Mcgdöbl>entő halálosyógü balesetről érkexett lür. A szerencsétlenség áldozata egy két éves nagybajomi fiúcska. A szűkszavú csendőri jelentós a szerencsétlenség részleteit nem közli, mindössze annyit mond, liogy Nagybajom községben Papp Ferone ottani földműves két éves kisfiát halálos íze-rencséHenség érte. A kis gyermek, va. lahogyan a tüz közelébe került, maggyulladt ruhája és borzalmas tüzha-lált szenvedett Valósággal szénné égett a kisfiú. A csendőrség azonnal széles körben megindította a nyomozást a borzalmas gyermektragédin körűimé, nveinek klnyomozására. Egyelőre még azt sem tudják, lio/v terhel-e valakit felelősség és hogy kit. Az esetet jelen, tették a kajiosvári ügyészségnek is, a nyomozás eredményét kiváncsiun vár, ját
IMAI JtQZLÖNV
It3ft. májua IC.
Megindult a külföldiek áramlása Budapest gyógy- és OdOIAhelyei felé
Us et • temérdek kincs nálunk lenne: ■ mi betegeink soha sem m«nnén«k Idegen országba gyógyulás és üdülés céljából — mondja egy angol tábornok
A Budapesti Gyógy- és Üdülőhelyi BiJBottság nagyvonalú munkájának már is menye. Búr még látszik az ered-a szezon elején vagyunk, de napnap után csoportosan érkeznek a gyógyulásra és üdülésre vágyó külföldiek Budapestre, hogy a földkerekségnek ebben az egyik legszebb városában felkenessék a csodatevő gyógyforrásokat és a kimeríthetetlen pesti szórakozási program élvezése mellett egészségüket is visszanyerjék.
A magyar Mrdőügyek egyik kiváló seakértője az idegeneknek erről az őr. vendette inváziójáról a következőket mondta munkatársunknak:
- A Budapesti Gyógy- ós Üdülőhelyi Bizottság nagyszerű propaganda-mun kájának eredménye már a kezdet-kez (telén is felülmúlja a tegwéitaescbb vá. rakozásokat. I-olytou szaporodik a gyógyulási és üdülési célból Festro érkező külföldiek serege. Egyre több idegen szó hangzik a világvárosi nivóju gyógy fürdőinkben, ■melyek*** rém mhtmmmyi beleng *é<y*á»ám, ,a^y V* alább m >kn»fk*«y euyhRfeére alkalma*.
Vannak itt már a Távol-Keletről ór kezett japánok, hinduk ceyloniak. Legutóbb Ausztráliából, sőt a Fokföldről is érkeztek idegenek, akik elragadtatva nyilatkoznak fürdőink ma«as szinvwnaiáeól, és csodálatos gyógyhatá. sáról. Nem győznek betelni Budapest szépségével, ugy hogy kivétel nélkül valamennyi fürdővendég meghosszab bitja itt-tartózkodását. Különösen sok látogató érkezik Amerikából, Francia, országból é» Angliából, de a napokban számos spanyol, osztrák, olasz, belga, boliaud, dán, svéd, sőt izlandi vendégünk is érkezett. Valamennyien szemrehányást lesznek nekünk, hogy miért nem kezdtük meg a propagandamunkát már évtizedekkel ezelőtt, hiszen Buda. pestről eddig csak azt tudták, hogy gyönyörű a fekvése és temérdek szóra. Ilozátrf lehetőséget nyújt, de ■rrél fogalmuk w*p vot, hogy • • rédló»ktiv gyé«yfor-féBsfc "órával aJipd«*oita
Egy angol tábornok, aki családjával együtt négy héttel ezelőtt súlyos rheu. mával érkezett Ide, tegnap szószerint esel*. mondta, nekem:
— \'Valamennyiünket egészen elbűvölt ez a város. Mikor a vonatról leszálltam: kél i)otra támaszkodó uggas. tyán voltam, dc Uálu a budai gyógy-torrúíok tüneményes erejének és a nagyszerű magvai orvosoknak, már jóformán semmi bajom, visszanyertem az egészségemet, életkedvemet, energiámat. Ha nálunk Angliában ilyen gyógyvizek lennének, lia ennyi termé-szetiklucsünk volna, akkor a ml bete. geink sobasem utaznának gyógyulás és üdülés céljából külföldre, hanem
— Látja kérem, — fejezte l»e nyilat, kozatát informátorunk — a külföldiek felfedezték Budapestet és morf niár a jnagyur közttnsAgen, főleg a >ti!éklek«i ■ «or, hogy ráJÖJJ<W* anw, amire mz Idegenek már rá)«lt«k. A Budapesti Gyógy- és üdülőhelyi Bizottság Vigadó-tér 3. szám alatti iz léscsen berendezett lielyiaégei minden, nap reggel 8-tól este ?-ig nyitva állnak az érdeklődök számára. Ha valaki vidékről levelezőlapon érdeklődik, posta, fordultával díjmentesen megkapja a pros|>ektuNokat és a lehető legrészletesebb egyéb információkat Budapcsl gyógyhelyeiről és üdülőhelyeiről.
(-)
NAPI HÍREK
ÉrltiHm a nagyérdemű hölgyktitneéget, hogy
divatszalonomat
KU/atudlutca 14. mi ám a Ml Caemgmry-ut 1. sz. altt heiyextetn át — Ugyanott tanutóleányok felvétetnek.
Hontí (Hotczheim) Károly ni
Meghűlésnél, nátháiéinál, lorok-
Eulladáanál, mandolalobbnál, fül-
Haiusnál, valamint idegfájdaImáknál és szaggatásnál naponta fél pohár természetes .Ferenc József" keserOvis nasyon Jót tesz, mert a gyomor bélcsalornát alaposan kltisz-ti6zlit|a és deslnliciálja, azonkivöl pedig megfelelő eméssUst biztosit.
— Schatz divatbemutató egyik legnagyobb meglepetése a helyes fa*onu, mintás műselyem ruhák voltak Anyaguk kiválóan tartós, az ár csak néhány pengő.
— Nyári takarók, paplanok, szőnyc. gck dus választékban Singeméi
NAPIREND
Május 10, péntek
Római katoilkaa: Autonln. Protestáns
Ármin, lu.: Ijar bó 7.
Uyógyswitiii Éjjeli aaolgálat a hónapban: .Fekete sas* gyógy szertár Pó-
Ut 6. és a kiakanlisai gyógyszertár. •
Mozi előadások hétkOinap 5, 7, 9,
vasár és Ünnepnap 3, 5,7 és 9 órakor. •
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától tsta 8 áráig (bálié, aufda, péaUk délután, kedden egéss nap nőknek).
— (A polgámwnter Budapf«t«tt) Dr.
Krátky István polgármester csütörtök reggel Budapestre utazott és péntek este érkezik vissza.
— (Megy egy ülés) Zalavármcgyo törvényhatósága május 14-én délelőtt 10 órakor tartja meg május havi rendes közgyűlését.
— (Pályásat »t ipaiY**mooclskoLa igaxgatéi áUáaánu) Nagykanizsa képvi. selöteslülcie határozali\'ag kimondta a főlúvatásu (önálló) i|>aroslauonciskolai igazgatói állás szervezését, amihez a vármegye is hozzájárult. Míniumost értesülünk, a miniszter is jóváhagyta a határozatot azzal, hogy az állás véglegesen töltendő be. Az e célra kilátásba helyezett évi 1500 pengő állandósított államsegélyt a miniszter kényszerítő szükségből leszállíthatja. A pályázatot rövidesen kiírják az állásia.
— (A nigyWanJmal Ipartestület) május havi előljáróságt ülését csütörtök Cite 8 órakor tartják meg.
— (Ma, <«ütértüke» • órakor) növendékhangverseny a zeneiskolában.
— (As I. kör*, élen* tekoia) nagyszerűen sikerült, meleg tanit/;-lélekkel megrendezett gyermek-előadásról szóló tudósításunkba névcsere csúszott be, ezért pótlólag közöljük, togy a rende. zés fáradságos munkájában Horváth József taniló neje tevékenykedett.
f0l
Péntek, szombat, vasárnap
Fényes kisérö műsor!
Előadások kezdete: pénteken 5, 7, 9-kor, szombaton-vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakér.
1SHAU. A hétköznapi első HT előadások filléreik
— (Halálosán) Súlyos csapás érte d/. Knausz László nagykanizsai ügyvédet, városi képviselőtestületi tagot. Édes-apja, Knausz László, a Délzalai Takarékpénztár nyug. főkönyvelője az éj. szaka folyamán meghalt. A megboldogult régi, tokintélyes nagykanizsai családból származott. Mintakél* volt a becsületes, csak hivatásának élő tisztviselőnek, aki csakliamar vezető szerepre telt szert Knausz Lásslót tevékenysége, polgári erényei kózbe-csültté telték. Halálával egy igazi nagy. kanizsai polgár szállt sirba, aki értéke volt a városnuk. Halálát fián kivül kiterjedt rokonság gyászolja. Temetéso pényeken délután 5 órakor lesz Sugár, ut 3a sz. alatti gyászházból.
— Gyönyörű nyári ruhaanyagok színpompás változata várja a Tevő-közönséget a Schüta Áruházban.
— (As Uftm* JUKékoW NőeKylet,
május 12-én délután fé hflt órai ke«. detiol rendezi meg a Kaszinóban azt az igen nagy érdeklődésre számot tartó kulturdélulánt, melynek előadója dr. Wciw i>jos ügyvéd lesz. Weisz Lajos mint ismeretes nemrég érkezett vissza Amerikából, ahol többhónapi tartózkodás alatt éles szemmel, és kitűnő éraékkel figyelte meg uz amerikai életet Most is amerikai impresszióiról Uut előadást .család, nő és gyermek* cku-mel. Jegyek már kaphatók Vágó Endre üzletében.
— Ismét nagy divat a férfi burburry felöltő. Elegáns kész ragiánok és burburry anyagok legolcsóbban Schütmél szerezhetők be.
— (A máMNkárc* ajánlanak) egy egészen mcgbizható .szorgalmas, jó megjelenésű fiatul embert akinek aür. gős elhelyezkedése egy családnak nehéz problémáját oldauá meg. Vállal állást üzletben, elmenne pl. urasági inasnak, stb. Vidékre is. Nagyon kérjük az érdeklődőket, forduljanak minél előbb az alábbi címhez; Missziósház Nagykanizsa, Rozgonyi-utca.
— Legújabb selyem poupliuc és tropikál inganyagok, színtartó pyamák és ruhakclmék uagy választékban- — Singcr Divatáruházban.
-- (l^kocaalom két nap, k« éjjel) Azt mondják nagy a nyomorúság, de az ulábbi kis lür megmutatja, hogy vannak még faluhelyen nagy lakodalmak. A iouiogymcgyci Gölle községben most vczcite oltárhoz Márton József módos góllei gazdalegény Beberlka Katalin góllei leányi, A la-kodúlom két nap és éjjel tartott, 100 vendég vett részt rajt Levágtak 100 yukot, négy sertést és a még rengeteg ennivalón kívül megittak 500 lüer l»rt.
— Gyermek trens coat kabátok, leányka kabátok minden méretben nagyon olcsó árban kaphatók. SchüU Áruház.
— (Egy n*»rti«nyW»k"t érdeklő
ktoyvrél) Kojnok Adám munka, szerx-ező (Hódmezővásárhely) nevét ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági körökben már előnyösen Ismerik. Most megjelent könyvecskéje .Hogyan kell egy vállalatot hasznothajtóbbá tenni, érdekes és értékes tanulmány-tervezet, amely munka megmutatja a helyes utat, hogy hogyan kell egy vállalatot vezetilCVniabillssá tenni és jóvedclmezését fokozni. Érdeklődőknek díjmentesen küldi meg a szerző.
— Meg)ekpt a Milliók legújabb száma, ára 20 rlllér. kapható mindenütt. Minden szánrivoe keresztrejtvény értékes dijakkal.
A közelgő nyári szezon
tegpompázóbb újdonságai, legnagyobb választékban kaphatók
Kirschner Már divatáruházában.
1935 május 10.
- A tegUftto WflmíMT (* felfele.
a jószerencse és véletlen kegyes müve volt: ert n meglepő Állítást hl-zonyitja a legnagyobb felfedezők (s-mertetésé vél a* TJj Idők legújabb nzá-mában Surányi Miklós és Gutenberg-tői Edisonig végigvezet minkéi azokon a kalandos sorsokon, amelyek e lángelméknek részül jutottak. Rovatai tanácsokat adnak u szépségájHilás, a konyhaművészet és a kertészet köré-liől, rejtvényei pedig 3Ö.0U0 és 7 ezer pengős pályadijukat tűznek ki meg-fej tőiknek.
- Tenntsz és sport ruhára való anyagok legújabb miuőségben megérkeztek Singer Divatáruházba.
- Jobba* megy « Jtték, ha anyu is játszik. Az Én Újságom anyák űnne. pére megjelenő számának szinte minden közleménye olyan, hogy anyák ünnepén íelliasználliató. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-ut Itt.
SPORTÉLET
Vasárnap délnyugati tornász-bajnokság lesz a Zrínyi rendezésében
Nagykanizsán lesz vasárnap a
délnyugati kerület tornász egyéni és csapatbajnoksága megtartva. Ez. i<k-ig mindig Pécsett szokták megrendezni a tornász bajnokságokat. A MOTESz méltányolta a nagykani-zsai tornászsportnak az utóbbi időben való nagyarányú fellendülését, az idei kerületi/ tejrnászbajnokság-nuk megrendezését a Zrínyire bizta.
Nagy megbecsülése ez a kanizsai tornászsportnak. A közönség támogatásán a sor, hogy a törekvő rendező egyesület, a Zrtnyt, rá ne fizessen.
Nagyon érdekes tesz az egyéni bajnokság lebonyolítása. Ebben Pécs és Nagykanizsa legkiválóbb torná, szal igyekeznek a kerületi bajnoki cimct megszerezni. Minden szernek meg lesz a bajnoka és aki minden szeren a legjobb eredményt éri el, az lesz a kerület összetett tornászbajnoka.
Külön van ezenkívül az u. n. csa. patbajnokság. Ez is minden szeren külön-külön megszerezhető. A leg. jobb összeredményt elérő csapatok tagjai szerzik meg a kerületi összetett csapatbajnokságot. A részletekre még visszatérünk.
A bajnokság első helyén álló PVSK játszik vasárnap Nagykanizsán az NTE-vel
Az NTE már összes vidéki mérkőzéseit lejátszotta, hátralévő meccsei
Nagykanizsán kerülnek lebonyolításra. Vttsárnap a tavaszi szezon legnagyobb
attrakciója van soron, még hozzá Nagykanizsán . A Pécsi Vasutas Sport Klub lesz az NTE elteifele, meíy együttest nem kell a kanizsai közönségnek !>e-mutaini. A nagyszerű játékerőt képvl-<*lő pécsi együttes szinte természetesen már hosszú évek óta birtokolja a büszke délnyugati bajnoki cimet. Ezúttal az NTE kísérelheti meg a bajnokságtól való megfosztását azzal, ha sikerülne a kitűnő együttes felett győ. a-dclmeslcedni. Ezesetben a Zrínyi baj. noki reményei kerülnének előtérbe, ugy hogy az NTE győzelmével egyut-
ZALAI KÖZLÖNY
iy. tti-Vfav.o
látogassa meg ■ Memzetkfizi Vásáron
IDr.OETKERpiTiiiiiiítl
ahol ingyen kapja a második kiadású
|FÉNYKÉPES VÉNYKÖNYVET, |
amely befőzőrecepteket ls tartalmaz. Postán la Ingyen és bérmentve küldi:
Dr. OETKER
■uáapsal, VIII., Contl-Mtoa SS.
,tai a /.rfrnfc is 2 i>i?tos pont előnyhöz jutna. Teliát ezen a találkozáson nem csak az NTE tábora, hanem Nagyka-nlzsa egész sportközónsége szurkol és buzdítja győzelemre a piros-fehér \'szi neket.
A* NTE-nek adósságai is vannak a PVSK-val szemben. Revánsra készül az ősd súlyos 5 :0-as vereségéért és ezen a meccsen akarja beigazolni, hogy a legjobbakkal szemben is sikerrel állja meg a helyét.
A rendkívül izgalmasnak ígérkező mérkőzés vasárnap délután háromne. gyed I órakor kezdődik a Xrinyi.pé lyán.
Közgazdaság
Helyenként 70 százalékos a fagykár a zalai borvidéken
A május eleji fagyok nemcsak a gyümölcsösökben és a gabonane-müekben, hanem a szőlőkben is kisebb-nagyobb kárt tettek. A tapolcai 6zőlőszeti és borászati felügyelőség a balatoni borvidék májuS eleji állapotáról és a várható terméskilátásokról Bődy Zoltán alispánnak a következő jelentést küldte :
A hitkg időjárás ellenére is szépen fejlődnek a szőlők. Beérkeztek a jelentések a május 2. és 8. napjain észlelt kontinentális fagyról, mely a szőlők idei .hajtásaiban 15-70 százalékos kárt okozott.
A badacsonyi borvidéken a kővetkező községek szenvedtek fagykárt : Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Balatonederlcs, Le. senceistvánd, Lesencetomaj, Zala. haláp, Badacsonytomaj, Kisörs. szőlőhegy, Ábrahámhegy, Rendes, Kövágóörs, Balatonfüred, Csopak, Alsóörs és Palóznak, mely ktesé-gek szőlői 15-85 százalékig szenvedtek fagykárt.
Szentgyörgyhegy, Szigliget, Hár. mashegy, Csobánc, Nemesgulács, Káptalantóti, Nemestördcmic, Bács-hegy, Szentbékkálla, Köveskál egyes hegyhátain pedig 86-70 százalékig terjed a kár.
Általában a Balatonhoz közeleső, déli fekvésű szőlőkben és az egyedülálló hegyek magasabb részein kisebb a kár, mint a sik fekvésű, mezei szőlőkben. Fagykárt szenvedtek még a szőlők sok helyen a ba-latonmelléki, valamint a somogy-zalai borvidéken is. A napszámbé. rek változatlanok. Úgyszintén a borárak is, ami a lanyha keresletnek tulajdonitható.
Basa tts«av. 77-es 1836—16-70 78-«« 1650-1685, 79-es 16 75-1700, 80-as 16 75-17 20, dunínt 77-as 16 00-16 20 78-as 1615-1635, 7^ss 1630-1650. 80-«s 16 40—16*60. - Ro*s nl pestvidéki 11-40-11 55. más 1165—1200. Zab aj közép 1400-1410. Tengeri ttsséatsll 12 90 13-00
textilfvsté ás vsflyttoxtitó ümmm
munkája BlWDEW 1QÉWYT KIELÉGÍT Ragyktnlzsa, Fó-nt 7. €
Ar
Proflnozlft
mtiMU ki..i ...Ik.JIk, ulp U-UUa hk~Ulk.
Három állástalan tisztviselő kl akart rabolni egy Üzletet Budapesten "
Budapest, májút » Az éjjüaka Budap^stcn^aVó/Kfici, uton tetten érték Ocprg8yl«{Íy6rgj(,, Bojár látván és Schwann Zoltán be. törökét, akik egy ctpéjzüzlrtet akar. tak kifosztani. Már 1600 pár cipőfelsőrészt össze Ls i«omagoltak, amikor a rendörök rájuk akadtak. A kihallgatásuk során kiderült, hogy mindhárman állásnélküli ttaztviaelök
A szovjet munkás-paradicsoma 1
{ Moszkva, május 9
A Szovjet, mint ismeretes, nemrég belső kölcsönt bocsátott ki, amelynek során 660 milliót (egyezték le. Ezt az eredményt a Szovjet ugy érte el, hogy minden munkásnak le kellett mondani három heti fizetéséi®!.
Tömeg-szerencsétlenség a Szamoson
\\ Kolozsvár, május 9
Nagylak község közeiében a Szamoson felborult egy csónak, amely, ben húszan ültek. Az utasok közül 12 a viibefult.
A balatonkenesei gyilkost IS évre Ítélték
l Budapest, nftfus •
A Kúria csütörtökön hozott Ítéletet Vág! Lajos balalonkooesMi gazda bűnügyében, aki agyonverte anyósát és sógornőjét súlyosan megsebesítette. Vág* 16 évi fegyházra ítélték.
•ilMbsn gyUmBIoafáknél kertivetem AnyeknAI rAzsafákaál páuitnál
csodát művel a
Pátl-SÉ lilriiiL
t kg. Pétl-Bé kell: 20 uólótókéhM 30 rózMtáhos 86 m1 kertl-vetamányhM 20 m\' pázsithoz atb.
(Nemosak zsákszámra, hanem már 1 kg. la kapható):
Ország József
auiir 1 \'•
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
Szönyegkiállítás! Kedvező fizetési feltételek Szöny egkiállitás!
Weiazfeld éa Flsoher áruházában szombaton, f. hó 11-én kezdődik a nagy szőnyegvásár és 15-ig tart. Bemutatásra kerülnek perzsa rendszerrel szövött príma szőnyegek, ágyelők, sezlontakarók, összekötők stb. minden nagyságban. Az árak meglepően olcsók. Ogyeljen a dátumra el ne mulassza megtekinteni. Vételkényszer nincs. — Fárfiszövetok, salymek, vásznak és a raktáron levő Bsmss áruk olosÓsá(|JI USnzáolÓt kelt.\'
ZALAI KÖZLÖNY
1938 mi[ut 10
BSTHLEN KRITIKÁJA
• «*f «|bn éa osztrák gazdagéi! m»fi ijyínH hasznáról
kcdelml imH MMtaétfvHfs" tár. ííMMk-. Klimli SÍU¥»jr előadó Ismer-
feas\'trftt
vW\'fetódtoláitfbiin Wfflőnöfeen azt tette sfcóvá; hogy Olaszországgal és Ausztriával kötött gazdasági mag-egyezés fenntartása a mai alakban többé nem értfektink, nifcrt az áruforgalom mindkét irányban számunkra kedvezöttanül alakult. • Szerinte \\jj eszmény kötésre az Olaszországnál valainipt Ausztriával fennálló baffiii Jóvlszony megadja a kedvező alapot. Kérdést \'intézett végül Bornemissza Iqeieskedeppi miniszterhez, liogy tjkprfliány hajlandó-e ebben a vonntkbzilshan valamit tenni? lapzártakor az ülés tart.
Ab első interpelláció
A Ház szerdai ülésén a közoktatás
igazgatásáról sxóló törvényjavaslat folytatólagos vitáján a szónokok áür-gctlék a mezőgazdasági szakoktatás rendezését, melynek sorén élénk vita indult meg. Hangoztatták, hogy a tanulmányi fclügyolflk a katedra emberei legyenek.
Az interpellációk során a pécsi vegyesdandárparartcsnokság helyiségbérlete került szóba, amelynél Gömbös miniszterelnök és az interpelláló Czirják között éles vita támadt. Gömbös erélyesen visszautasított minden olyan inszlnuációt, a mely magánérdeket emlit azzal kapcsolatban, hogy a dandár részére a Vlsnya József felsőházi tag igazgatása alatt mUködó bank épületét bérelték ki. A miniszterelnök felvilágosítása szerbit Pécseit az építkezés 6- 700.000 pengőbe kerülne, erre pedig a tárcának fedeze. te nincs. A Ház a választ az interpelláló iparos-képviselő kivételével elfogadta.
A HABSBURG-KÉRDÉS
és Ausztria M*gyv*rxés« Savich és MmmoHnl msgtuszélMnok programián
Róma, május 9 A Times rómaj jelentése szerint Su-vich és Mussolini küszöbön álló ta-nácskozása mindenekelőtt Ausztria fel. fegyverkezésének kérdését és a Habs-burgök jövő helyzetét fogja tisztázni, mert ezek a kérdések is szóbakerülnek a tanácskozások során.
Jévwl az olasz-Jug ószláv viszony
A Times fontosnak tartja továbbá azt. a; tényt, hogy Jefücset felkérték, bogy, Genfbe való utazását szakítsa meg Velencében és tanácskozzék ott Stmch külügyi államtitkárral. Ez a meghívás a legjobb bizonyítéka a jugoszláv-olasz viszony javulásának.
Párls, május 9 Párlsbap izgalommal várják, hogy Németország milyen álláspontot foglal el a francia-szovJetorosz szerződéssel. kapcsolatban Azt hi-Stík, bogy Németország rövidesen
Vismavoaják a maseillei jugoszláv tiltakozást
London, május 9 A Mornlng PoM sprint arra számítanak, hogy amarst\'iUesi merénylet miatt M&uwrszág ellen lri-nyoló, eddig. Ntggöbeo maradt jtrgo-szláv tiltakozást formailag is vissza fogják vonni.
felszólítja Angliát, hogy nyilatkozzék a locarnoi és a francia orosz szerződés összeférhetetlenségéről.
Fogadja-e1. Pllszudszky Uvalt ?
Moszkva, május 9 Feltűnő jelenségnek tartják, hogy Pil8ud8zky tábornagy nem fogadja kihallgatáson a Varsón keresztülutazó Laval francia külügyminisztert. A francia lapok azt hiszik, hogy utólag mégis felveszik a pro* gramba a Pilsudszkyval folytatandó tanácskozást.
Abesszínia fegyverkezése
London, május 9 A7. abessziniai külügyminiszter válaszolt Olaszország legutóbbi felszólítására. Kijelentette, hogy csak csekély fegyver és lőszer érkezett az utóbbi időben Abessztalába Csehországból.
A magyar pénzügyi helyzet Űeafbea
Genf, május 9 A Népszövetség pénzügyi bizottsága csütörtökön délelőtt Magyarország pénzügyi helyzetével foglál-kosotf A fcáÍHtság kiigazító felvilágosítást kéri Imrédy Bélától. A bizottság megállapította ezután a Népszövetséghez tntéawidő pón»-UD\'i Jelentés szövegét, amelyet né-hány nap múlva közölnek a nyilv£-
m Hittattal íiSrollon!
»IT)
■yiakiliktu órtiat választék.
\'01rit«r»Tíl mírP S-90-tJUtphilít;.
T4i1tí-]6vltá8
UckenbacHer 1
ornyfl-Ozletében.
nossággal. Hangsúlyozzák, hogy a tárgyalások a kölcsönös jóakarat és megértés szellemében folytak.
Kiadja • laptutajdonoa Kózgazda.ágl Rt. Outanbarg Nyoaule 4a Dálzalal Upkl.d/. Vállalati Nagykanizaia. f\'elelóa kiadó: Zalai Károly.
Mmag*grak eltóiendll mlnóeégben, idUvM okeón kaphatók " \'
rendi dlvatl
Kaufmann Manó Erzaébetlér 1. Teleion 222.
Sírbolt épMaét olcaón vállalóin. I léiaiia.aal. Kovács. Király u. 33. 106
Vendéglők réséére I.ag fa paroalléa áruk olcaón Sternaél kaphatók. 1276
Eay catnoa, karoaazérláa, 5 ezemélvea ciukott aaiailljartá olcaón eladó Í!r-------Ibó Mtal apoilüzletében. 1522
haainálattal hnloroaott
______hó 15-re, Sugár-ut kor
nyékén, dm • kiadóban. 1796
Eraébat-tér US. azámu házban 3 aiobáa. flUd«aa«Ma. komlorloa emeleti lak*, augusztus hó l-n kiadó. Mvebbet dr. Hjphen JenO ügyvédi liodl|ában 1706
Szép kétenMw, elfeaobéa, u|onnan fiatett utcai lakáa eaguului I re kiadó Jólaet Mhefceg-ut 98. |78y
fiatal, varral tudó, elmenne tdóaebb whótgy vagy gyermek mellé vldékaa, laatoálüaa mindenhez éit. Molnár Anna, Ba|za-u. 13. 1/69
Egy •■lik szekrény éa i háló olcaón eladó. Erzsébet t
r knnénvfn-20. 1767
wolbtta- vaszon, rud. zsinór matrac 1 nyuqaqy vászok 1 vafhwff
Hirsch és Siegö
linóleum hAtizsAk j lAbtórlú
VARGA
kelmefasté, Hnllutlté
mos, fest, tisztit
kifogástalan kivitelben,
uolid, mér*ék«H ftrfcan. HM Horthy BMklóa-ut 8. HuoyMly-iatCMi 18.
Eltzomorodott szívvel Jelentjük ugy a magunk, mint az a\'ul-lrottjk nevében, hogy forrón azerelett Tér|em, li«m, drága |ó édea-apa, apót, testvér, sógor, Illetve rokon
KNAUSZ LÁSZLÓ
ayag. lalurékpáuUbrl Nktayvalé
áldásos életének 68-lk, boldog házasságának 43 Ik évében rOvld szenvedés után visszaadta jóságos lelkét Terem lilének.
Drága halottunk fOIdl maradványait lolyó hó 10 én, pénteken d. u. 5 órakor lógjuk a Sugár-ut 30 >z gyászházból a róni. kath. anyaszentegyház szertartása szerint beszenlelletnl és a róm. kalh. temetőben levő családi sírboltban ö Ok nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise-áldozat folyó nő 10-én d. e. 9 órakor a szentferencrendiek plébánia templomában lesz a Mindenhalónak bemutatva,
Nagykanizsa, 1935. május hó 9. Sunfetbk kliér ilelté lUltwl Ryugoájál Mkékeal
Sav. Hu... LáaaléBé szül. Szakoayl Gylrgyt neje, la>. lun P.r.ae.á szül Bolt Sva édesanyja, Dr. laaaaa UaaU (la, Dr. hím llullaf a>QI. Kaéaa Taré. menye. «... VMa Kil.áuá szOI. íta... largtt testvére, •av. Vlrr Maaolaé azlll Suk«l Jiau, U^fcy laágpa.a.á azQI.
C.U.4 azOLGÍier Ela. sógojíói, PorldL. »ít3*ís\' tSSttSIUÍ^M
ésji Osaaea rokonaág.
A Nagykanizsai Bankegyesület és Dél zalai Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatósága, felügyelóbizottsága és tisztviselői fájdalmas megilletődéssel jelentik, hogy az irité-zet nyugdíjas tisztviselője, szeretett kartársuk
KNAUSZ LÁSZLÓ ur
foíyó hö\' 8-án elhunyt.
fl megboldogult 43 évig működött intézetünknél, mint odaadó szorgalmú, lelkiismeretes tisztviselő tényleges szolgálatban, 1Ö29. óta éveit jól megérdemelt nyugalomban töltötte.
Emlékét kegyelettel őrizzük meg!
nyomatott a laptulajdopoa Közgazdasági R-T. Gutenberg Nyomda ét Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában, Nagykanizsán. (Fslalót tzlctvazeU ZalaUUroly)
79a évfolyím 106. szArn
Nagykanizsa, 193S. \'májra 11. gxpjnbat
Ara 12 tUllr
firwwr
politikai n\'tpil »>
MÉMM
é» IMÓW..U1: f!M 5. síim.
wvatali rí MUaup
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Gazdasági harmónia
Irta: ix. Paktál Tth.Mlr
pénzügyminiszter
A közérdeknek, de saját jólfelto-gott magánérdekünknek sem használhatunk, \'Ím valamennyien, mi-sok, « többlek, u össiesség érde kelt szem előtt nem tartluk.
Magyarország erősen Iparosodó agrárország. Az agrárnépesség Javára tett és teendő Intézkedéseket tehát az egész országnak a saját ízetekében szeretettel éa megértéssel kell fogadnia, mert a mezőgazdasági lakosság Jóléte az alapj.it n többi foglalkozási ág boldogulásárak Is. Viszont négyzetkilométerenként 94 főnyi népsűrűséggel pusztán a mezö gazdaságból nem tudunk megélni, hanem szükségünk van a nemzet érdekeibe bekapcsolódó Iparra és kereskedelemre Is, amely bivatása magaslatán állva megfelelő meny-nyiségben és minőségben, a k\'gjobb időben, a legjobb helyen és a legmegfelelőbb áron - léhát minden-klfe nízve a legjobb eredménnyel -Igyekszik te árukat ptten hozni. Nem szabad felcdill, hogy hatalmasait fejlődő Iparunkat nagyrészt a kereskedelem megtakarított tőkéi-bő] létesítették s Így ax Iparnak és kereskedelemnek a határkérdéseket - mint például áruházi kérdés, detailárusltás stb. - elsősorban maguk között kell a sorsközösség tudatában méltányosan ellntémlök. Ha a mezőgazdaság, az Ipar és a keresktdelelti nem prosperál, bogyón élhetne meg a miutkásság, amelynék\' Ifi van a Tielye a ml «o rainkban, hogyan boldogulhatnának a mérnökök, ügyvédek, orvosdk és egyéb szabad foglalkozásúak, ho gyan prosperálhatnának a magánalkalmazottak és a köztisztviselők ?
A soraközösségi tudat megerősödése nélkül a nemzeti összefogá-s eredményesen meg nem valósit, ható, egyedüli biztos forrása ez a mellőzhetetlenül slükséges erköleai mogujhodishik és a nehéz gazdasági viszonyok között csak ez szolgálhatja a társadalmi és szociális jobbulást. Énekből az alapekmak-bői születik meg a nemzet gazdasági éktéftek az a harmóniája, a melyet a ml kormányunk megvaió-siiani óhajt.
A rtsid és a nyugalom olyan éltető ekme a gazdasági életnek, mint az emberi megélhetésnek létleltétele a szabad levegő. Az előző kormány - tíllcntező külföldi példákkal szemben - két és fél é»n át blztoaltolia * rendet és a nyugalmat, ezt minden erejével a mos. tani kormány ls biztosítani fogja. Ehhez azonban erős és stabil kormányzat kell. Szükségünk van továbbá és ez aű, amit tőlem, mint pénzügyminisztertől elsősorban várnak, - józan és megfontolt pénz. ügyi politikára és pedig annak mindbánom iránya felé, vagyis a budget, * valuta és a hitelpolitika lenén egyaránt.
Vittr Gömbös Gyula kormányának politikája a gazdasági és pénz-
A főispáni installáció visszhangja ax OMKE választmányi UléSétt
Az OMKE csütörtök este megtartott választmányi ülése a főispán Ünneplésének
jegyében folyt le
Kompromiaazttnt JBtt létra az OMKE éa az IpartaaitaTat WboruJéWn
A nagykanizsai OMKE-kerület csütörtökön este 9 órakor választmányi Ülést tartott. !
Raj ki István ügyvezető elnök megnyitójában beszámolt azokról a benyomásokról, melyeket vitéz Ta-bódy Tibor főispán nagykanizsai székfoglalóbeszéde s a hozzá védetett OMKE küldöttség előtt tett kijelentései tettek az ott jelenlevő kc( reskedókne. Mindkét beszédből áradt az az otthonosság, mellyel a főispán a nagykanizsai helyi viszonyokkal ismerős. Az a hatalmas közgazdasági tudás és a közgazdasági erőviszotnyok alapos ismerete, miket a főispán magáénak vallhat, azt a helyzetei teremtették, hogy Zalavérmegyének olyan főispánja van, aki tudja és méltányolja a nagykanizsai kereskedő-társadalom, nak a város életére gyakorolt jótékonyan döntő befolyását Az elhangzott főispáni beszédek után nem kétséges, hogy a jövőben a megyénél meghallgatásra találnak a nagykanizsai kereskedelem olyan kívánságai, amelyek — miként az rendszerint törtéhni szokott - pár-
huzamosan haladnak u közérdekekkel. Pártfogót remél találni a kanizsai kereskedelem a főispánban azon törekvései számára is, hogy a külkereskedelem ügyleteiből méltóan részesedjél^, a jövőbén az a nagykanizsai kereskedő-társadalom,\' amely a jnellŐzfetés utolsó éveit kivéve, századok óta jelentékeny faktora volt az ország külkereskedelmének.
Az elnöki beszámoló és az installációs beszédnek a Zalai Közlönyben közölt szövege ünneplő \'lelkesedésre hangolták a választmányi ölést, mely elhatározta, hogy vitéz Tabódy Tibor főispánt ez alkalomból átiratban fogja üdvözölni. •
Az ülés további folyamán belső egyesületi ügyeket intéztek és ciha-tározták, hogy et város vezetősége iránti loyalifásból nem ragaszkodnak az országos vásárok ügyében az eddigi kívánságokhoz, hanem elvi álláspontjuk fenntartása mellett egyelőre megelégesznek egy kompromisszumos megoldással, mely a
áldatlan viszonyoktin Jávltahl tíaák
némiképpen Is alkalmas.

ftájkl István ügyvezető elnök a főispáni installáció és fogadésután az első benyomások hatása alatl a következőket mondta munkatársunknak :
- Nagyon zóvártta hozott a főispán tir. Depütácíót vezétvén, természetszerűleg retijib^izedtem mondanivalómat, felkészültem. arra, hogy a főispán iir figyelmét felhívjam a helyi kereskedelem jelentőségére, a közérdekeket ls érintő sérelmekre és támogatását akartam kérnt igazságos ■ törekvéseink itzÁ-niáhi. És mthdezt, ím, a ÍŐfcpán ur mondta el helyettem olyan alapossággal bó\'gy ugy éreztem, mjíhiKa az C)MKE közpóntjában hallgatnám valamelyik vezető szónokunk beszédét. Ezek után üdvözlő beszédemben csak spontán hálámnak adhattam kifejezést és nem -kétlem, hogy minden kereskedő-társamban az Őszinte öröm és hála ét*zetét fbg-ják felkelteni a\'mai nap éséméhyei.

Izgatott találgatások kisérik a Varsó felé robogó LavaH
Aggodalom Párlsban, fagyos várakozás Varsóján
Páris, május 10
Mussolini és Schuschnigg kancellár találkozásának idejét még nétn állapi, tották meg, de lehetséges, hogy szombaton találkoznak Firenzében. Laval igen jó hangulatban -indul varsói és moszkvai útjára. A francia lapok mégis aggódva figyelik útját, mert Varsóban nem nagy lelkesedéssel várják a francia kftlügyminisztert. Re-mélik azonlMui, hogy sikerül felmeie-giteni a jóviszonyl, bár a lengyelek eddig a francia diplomácia minden lépését igen fagyosan fogadják.
Jeftics jugoszláv miniszterelnök május 18-án -találkozik Velencóbén Su-vich külügyi államtitkárral, sőt valószínűleg Mussoliniul is.
Francla-leagyel barátság?
Berlin, május 10
Laval külügyminiszter Moszkvába utaztában pénteken reggel féP 9
óraákor Berlinbe érkezett, ahol a francia nagykövet fogadta. Mintegy 20 percnyi tartózkodás után a külügyminiszter vonata tovább indult Varsó felé.
A Petit Párisién I^val útjáról a kővetkezőket Írja: A lengyelek felvetik a kérdést, hogy a francia—szovjet-orosz szerződés mögött nem lappang-e olyan politikai szándék, amely a fran. cia—lengyel barátságra vonatkoznék? A lengyel lapok vita tárgyává teszik a francia—lengyel barátság kérdéséi. "Hi-tonyosnak vehető, hogy a K\'ngy.\'lck panaszt lógnak emelni, hogy Franciaország még mindig kiskorú államként kezeli I.engyelországot.
Paul Borttdftr Belgrádba átázott
Páris, május 10 Paul Boncour volt miniszterelnök Belgrádija utazott, ahol Mária özvegy királynéval találkozik, akivei a mar-seillei merénylet ügyében folytat tár-gyaláaokat. Ebben az ügyben a volt francia miniszterelnök, mint ismeretes, ügyvédkén? szércpei.
Béke éa mozgósítás
Páris, május 10 Az abessziniai császár • kijelentette, hogy hizik az abesszfliiai visttfly bé--kés elintézésében. A népszövetségi tanácsülés május 204 ülésén fognak dön-
teni ebben az ügybé|i. Az abesszin császár kijelentette továbbá, hojjy fia nz olasz kor hiány tovább is mozgósít, akkor AKsszinlá is elrendeli a mozgósítást.
von a Boraianyzonm
Budapest, tnájuö 10 Gömbös Gyula miniszterelnök pénteken délben kihallgatáson )elenl meg a kormányzónál. A kétórás kihallgatáson a miniszterelnök az ak. tuáHs kormányzati kérdésekről tájé* koztattá ét áfiarrffőt.
ügyi ér&ekékhek józan és megfontolt, de egyben pozitiv gazdasági és pénzügyi politikával való gondozását Jelenti, az erkölcsi, családh és kistmbervédelmi szempontok fokozott érvényesítését, a nemzet-
Összességnek a sorsiközösség gondolatában való egyesítését és jelent a haladó dinamikos konzervativizmus Jegyében oly fefbrmokát, énfe-lyek tekintetében magyar és magyar •köz<W eltérés hérh píhet.
A Vésáry—Keresztes Fischer foWgf** flgy
Budapest, május 10 Váftflry Irtván folt \'debreceni polgármester, mint Isihereteb, lovagias tolégtétett kért Keresztrt-I\'iachw Fewne stílt belögymllrUztertfll. Kertszleí.Fi scher KSieae Icépylwlettban az ügyet a loUgtussüg siaMlyal szerint gróf ttí-ilsv (l*kmn hflns lAfif HOtdm:lr esütőrtök/ln elintézték.
Nyíregyháza, május 10 Vásáry debreceni polgármwler ügyének ismertetését befejezték péntekWn délután mPgkézdődtek a peiteslédtk. *
kozlokt
lMg; ■*)■».H.
Nem vesznek rénf ■ parlament illésein az ul horvát képviselők?
A horvát politikusok nyilatkozatot
tettek k&zze, un»lj ntrlnt a most megváhsitott borv« Mpvlaelók
azon gondolkodjak hogy elmen, jenek-c Belgrádba/Lehetséges ugyan ls, hogy az uj horvát törvényhozók nem vesznek részt a parlament ülé-s.\'ln, mert szerintük ugy sem lehet a horvát nép sorsán olyan helyen se. gltenl, ahol mentelmi jog nincs, a sajtószabadság pedig hiányzik.
Árvaház leiz Polocaré vagyonából
Poinoaré volt kdzUrsaségl elnök minden vagjxjnát egy fiuárvatiáx lét«-útéséra hagyta.
Ünnep a zeneiskolában
Valahányszor a nagykanizsai városi zeneiskola szerepel a nyilvánosság előtt, mindig ünnepnapot jelent meg-rendezcttség, tartalom és előadás ti-kintelében, legyen az estély, tanárok, vagy akár a növendékek hangverseny. Meglátszik a .gondosság, a ícéz, amely az egészet irányítja, a szellem, amely az egész intézetet áthatja és amely a nagykanizsai városi zeneiskolát az ország egyik első ilynemű vidéki intézetévé emelte.
Egy ilyen kedves meghitt ünnep volt növendékeknek, szülőknek, közönségnek egyaránt a csütörtök, esti növendékhangverseny, am«ly bizonyítéka volt a .tanári kar és az igazgató lelkes munkájának. t
Vegyük soron őket egyenként, ugy, ahogy a műsoron szerepeltek:
Kovács Sebestyén Erzsébet és Miklós (1. o.) zongorán előadott népdalai sok kedves igyekezetet árultuk cl. Kero-csényi György és Erzsébet (II. o.) gordonkán előadott Imája áhitatszerüen finom volt. Kovács Sebestyén Tibor, 1 tanti Károly ós Németh László (I. o.) könnyed darabjai, amit zongorán mutattak be, szép gyakorlottságról tettek tanúságot. Kedves és meleg zongorajá. ték volt Ney Tamás Menuette-je, Flesch Ágnes lendületes Vidám társasága, Balázs Éviké nett Babatánca. Mind a három I. o. Ugyanezt mond-1 tatjuk Német Lajos Bölcsődaláról, amit fuvolán mulatott be Ladeczky Emrny (1L o.) szép kíséretével Krátky Eveiyn (I. oO paraszttánca és Zbo-rovszky Magda (II. o.) Keringője előrehaladásról tett tanúságot Szunyög János (I. o.) Menüetté-je zenei fi nomsággai volt leli és Kecskés Eszter (III. o.) kísérete biztos, fejlődött volt. Fábián Magda (II. o.) Altató dala lágy, a mugusubbrendúség vénájával, mig Lemberkovits Alajos (II. p.) és József (V. o.) hegedüjátéka nagyon figyelemleméltó volt Schermann Gizus (IV. o.) hegedűn bemutatott Népdalával sok érzést csiholt kl, Kecskés Eszter zongorakisérete stílszerű volt Benedek Józsa1 Valse Interméde és Humoresque zongoraelőadása rutinról tett vallomást. Somlai Magda (U. o.) és Ladeczky Emmy (II. o.) kettőse figyelmei keltett. Babics Ferenc (II. o.) Schubert dalával szép reraéuyekre jogosít. Hemmert Erzsébet (II. o.) két Grieg.számával szép és komoly mun kát végzett. Frey Zita (III. o.) hegedű Onionettája a látható fejlődés, Ungár Edit (IV. o.) zongorakisérete kedves, érzelmes. Kiss Rózsi (akad.) két dal-számmal mutatta bc énektudását, tech. nlkája szépen Ívelő fejlődését. Komoly figyelemreméltó játék volt Kertész Endre (II. o.) Aria zongorajátéka.
Hét óra elmúlt... I)e a közönség szívesen hallgatta volna még tovább. Szivébe lopódzott a növendék**, a ta. párok, az igazgató szép munkája, ami a növendékeken keresztül jutott kifejezésre.
Ünnepi hangulattal, a megelégedett-Rég érzetével hagyta el mhidenki az előadói termei. Mindenki nqgyon-na-gyon meg volt elégedve mindennel.
Cpnep volt u városi zeneiskolában.,.
MEGBUKOTT AZ INDÍTVÁNY,
hogy tagdijhátrolékos Iparosnak ne éjt-
Csütörtökön este tartotta május hávi elöljárósági ülését a nagykanizsai Ipartestület Samu Lajos el tfóklete alatt. At elnök* bejelenté.
sek beszámoltak a legutóbb Nagykanizsán megtartott zalai ipartestü-letközi értekezletről, amikor a nagykanizsai Ipartestület arra az állásfoglalásra kényszerült, — korábbi határozatával szemben - hogy mindazok a községek, melyek Nagykanizsához gravitálnak, a nagykanizsai ipartestülethez csatoltassa-ik.
Majd beszámolt a város által meghívott ipari szakosztályok informatív véleményadásról a nagykanizsai
oásárr°ndtartás tárgyában, amikor minden egyes ipari szakosztály kimutatta dr. Novai Imre városi tanácsnok előtt, hogy ugy ipari, mint városgazdasági és forgalmi szempontból eml-nenter fontos, hogy eltérően az ed. dig elfoglalt állásponttól, a zalp-. egerszegi példa által is alátámaszt* va : a nagykanizsai vásártartási rend továbbra is megmaradjon a régi módon, az évi tiz országos vásár mellett, mint amely legjobban megfelel Nagykanizsa viszonyainak.
Bejelentette, hogy a polgármester információkat kért más kiállításokat rendező magyar városoktól, hogy miből fedezték a kiállítás költségeit,
azonkívül ls részletes információt kért a kiállítás rendezését illetőleg, hogy Nagykanizsa teljesen felkészülve foghasson hozzá az országos kiállítás rendezéséhez. A jelentések, beérkezése után azonnal összehívják az összes nagykanizsai érdekeltségeket. A szervezést és a vezetést a város vezetősége végzi.
Majd beszámolt az elnöki jelentés az IPOK országos gazdasági értekezletéről, amely
az OTI államosításának kérdésével is foglalkozott. Az volt az általános, országos kívánság, hogy a kormány segítse meg az iparosságot is ugy, amint hogy a magyar mezőgazdaságot megsegítette. örömmel hallotia az Iparos-
űhsxéeére a testül* irodája
ság, hogy Bornemissza Géza keres-kodeinül -miniszter a magyar Iparosság érdekei mellett száz százalékos hitvallást tett.
Majd elmondta Samu elnök, hogy szinte lelkiismeret furdal ás t érzetiv amikor Nagykanizsáról elvitték az állami fémipari szakiskolát, amely veszélyes konkurrenciát támasztott a helyi vaslparnak. Most azután Nagykanizsa után jönnek a pécsiek, ahol ugyanaz a helyzet és ahol az iparosság szintén erőteljes mozgalmat lnditott, hogy megszabaduljon az államilag szubvencionált versenytárstól. Igy nem kell lelkiismereti furdalást éreznie a nagykanizsai Ipartestületnek, hogy elvitték a fémipari szakiskolát, mint veszélyes versenytársat.
Bazsó József előterjesztette a pénztári jelentéseit.
A Kath. Legényegylet építkezési segélyt kért az Ipartestülettől. Nagy Béla melegen pártolta a kérelmet, annál is inkábbv mivel Iparosifjak neveléséről van szó. Az elöljáróság a segélyt megszavazta.
Kertész Béla, majd Papp Oszkár alelnökök javaslatai után a fodrász szakosztály átiratát tárgyaltak, mely szerűit az Ipartestület irodája csak azon tagok részére álljon rendelkezésre, akik rendesen befizették a tagdijukat. Bazsó József hangsu. lyozta, hogy ez nem lehetséges, mert
nem lehel megtagadni a tagok, tói a testület segítségét, azonban privát munkát a tagok részére most ls csak díjazás ellenében végez az iroda.
Baglady Béla, miután ismételten nem jelent meg az előljáróságl illésen, megfelelő felszólítást fog kapni. Volt ugyan egy indítvány, högy azokat az elölj árósági tagokat, akik harmadszor nem jelennek meg az üléseken, az Ipartestületi Szék elé utalják, de a többség elállott ettől a tervtől. i
Ideges embereknek és lelki betegeknek az Igen enyhén haló, mindig megbízható természetes „Ferenc Józsel" keserűvíz — reggel éhgyomorra egy pohárral bevéve — rendes MlmQködést, jó emésztést és elegendő étvágyérzetet teremt.
Most vásároljon!
Nagy olcsóság
l\\mi Móruházban
A slber front fővezérét a bécsi gyorsvonaton letartóztattak "f-
Bécs, njéjus 10 A Bé^s—budapesti gyorsvonaton a detektívek letartóztatták Nagelberg Jó. zsef bécsi textilkcrcskadőt, a ki a bécsi
siber.társaság vezére volt Megmoto. zása alkalmával a ruhájába bevarrva 1UO.OOO pengő értékű kötvényt találtak.
A letartóztatott kereskedő kihallga-tása során megnevezte azokat a bűntársait ls, akik a budapesti pályaudvaron, várják érkezését.
A magyar dctcküv«k Nagclberget a bécsi főkapitányságra szállították. Remélik, hogy most sikerül felrobbantani a siber-kőzpontot
30 cm. széles prima imprimé crepe de chine P 1.98 Divatos szövésű marooain, összes színekben P 1.98 Valódi francia hernyó selyem foulard . . P 1.70
L«gu]abb selyem-, len- ée iennle-■Hihakelmék due választékban I
A Magyar Katolikusok 1988. évi arsséfloo nemzeti jcarándoklásai
Az Actio Catholika Országos Elnöksége most tette közzé az 1935. folyó évi magyar országos nemzeti zarándoxlá-sok részletes tervét. A program szerint három országos nemzeti zarándoklás indul ebben az évben a világ három nagy kegyelmi helyére. Az Országos Elnökség zarándokprogramja a követ, kezőképen hangzik:
Az I. junius 1-i indulással Czensto. cliowflba a bites lengyelországi kegye-lemhelyre, a magyar Pálos atyák vésésével. Útiránya: Budapest, Végvölgye, Oderberg, Krakow, Czenstochowa és ugyanezen az útvonalon visszaérkezés Budapestre junius 7-én. Részvételi dl jak: 3b 85, 3a 120, 2b 185 éa végűi / 2a osztályon 105 ar. pengő. Jelentkezés / május 15-ig.
A II. nagy nemzeti zarándoklás ju-nlus 21-én indul Padovába, Perugiába, Assisibe és Kómába. Útiránya: Buda. pest, Nagykanizsa, Kotoriba, Postu-mla, Venezia, Padova, Firenze, Peru-gia, Assisi, Róma és juliuS 2-án érke zés vissza Budapestre. Részvételi dlj: 3b 198, 3a 232 és 2. osztályon pedig 322 ar. pengő. A zaránctoklás tartama tizenkét teljes nap. Jelentkezés ju-nlus 3-ig.
A III. országos nemzeti zarándoklás augusztus 1-én indul a Szentföldre, amely uugusztus 29-én érkezik vissza az ország fővárosába. Részvételi dij: 17 napi tartózkodással a Szentföldön, L osst\'tlyu hajójeggyel, teljes ellátással együtt 670 ar. pengő.
Az Actio Catholika Országos Elnöksége részletes, mindenre kiterjedő pro. gramjában kifejti, hogy ezen hivatalos zarándokiások főcélja, hogy felújítsák a zárándoklásoknak régi megszenteli alakját, éppen ezért Idvánatosnak tartja, hogy az egész magyar katolicizmus egyháziak és világiak, de kiváltkép az Actio Catholika, valamint az egyházközségek és katolikus egyesüli, tek vezetői résztvegyenek ezen zarándokiások valamelyikében. Külön érdé-késségé a zárán doklások közül a ezen. stochowainak az, hogy ez alkalommal keresik fel a magyar katolikusok, « haránkba újból letelepedett magyar Pálos atyák vezetésével országos nem. zeü zarándoklással a Jasna-Góra or mán épült czenstochowai Pálos kolos. torban a csodatevő Máriának fekete kegyképét, melyet a legenda szerint Szent Lukács apostol egy cédrusfalapra festett.
A zarándoklásokra vonatkozó részletes programot és felvilágosítást, valamint a részvételre való jelentkezést az Actio Catholika Országos Elnökségének központi irodája (Budapest, IV., Ferenciek-tere 7. III. lépcső I. emelet 8.) fogad eL
- EtadkaknmM f^jste-b«l Bn-
torárainkat .éayegeMn tetfállttott Arakon áruttjuk. Hossz, lejáratú hitelre ls, kamatmentesen. Koprttín bútorára-hás, Horthy Miklósit i. mám.
— L«gufabb selyem poupllne és tropikál inganyagok, színtartó pyamák \'és ruhakelmék nagy választékban -
Sinjer Dlvatáruháxban . ._■-.,._, ^
JOűtimsk
ZALAI KÖZLÖNY
Destrukció az „úgysem lehet elhelyezkedni" hirdetése
\'to»«c V
Div SebMS Ferenc piarista rendfőnök optimizmust hirdet az Iskolából klkerDlő msgysr Ifjúságnak
\' Dr. Sebess Fteréhc felsőházi tag, a magyar piaristák rendfőnöke,
több mpön fit Nágykanlzsán tartóz-^ 8 ^^^
Alkalmunk volt a rendi önökkel beszélgetést folytatni. Dr. Sebess régi barátja és jóakarója Nagykanizsának, budapesti rezidenciájából Is élénk figyelemmel kiséri Nagykanizsa minden megmozdulását és törekvéseit.
Beszélgetésünk kapcsán arról a minden\'szülőt súlyos feladat elé állító és a fiatalok életerejét még a nagy harc előtt felőrlő hatalmas kérdőjelről esett szó :
mi i°sr az iskolákból kikerülő magyar Iffákból, akik a holnap reménytelensége tudatában végezték el tanulmányaikat és az elhelyezkedés velőkbehasitó nagy kérdőjele mered le reájuk a maga vigasztalan ridegségében ?
Dr. Sebess Ferenc rendfőnök, aki egyben az összes piarista tanintézetek legfőbb irányítója és mint Ilyen, gyakorlati tanférfiu és a legkitűnőbb pedagógus,\' - a kővetkezőkben nyilatkozott: I
- A mostani fiatalságnak az a feladata, hogy ezekben a súlyos időkben fokozza a munkát és egy jósán, jövő alapjait vesse meg. Ölhez kell elsősorban
Ugy nagy l8ten-tíff% másodsorban egy önmagában bízó hit-Bizni önmagában; a munka értékében. Az ember azt tapasztalja, hogy aki komolyan dolgozik, a mostani időkben is meg tud élni. Egy lesújtott nemzet fialnak meg kéli szokniuk, meg kell tanulniuk, hogy ők maguk
minél igénytelenebbek legyenek, hogy tudjanak minél szerényebben élni, másrészt pedig minden kinál. kőző munkalehetősége t válogatás nélkül fel keH használniuk.
- Az én tapasztalatom az, hogy az ilyen ifjak mégis csak tudnak elhelyezkedést találj és aki jobbat éa többet dolgozik, mint mások: az jpbban is tud előhaladni és bol-dogulni.
- Tessék elhinni, hogy 50 60 év előtt sem taerüHek ki a legtöbben kedvezőbb körülmények között, mint mostan, - de azokban több volt a szívósság és az életkedv.
- Azok, akik azt mondják, hogy »ugy sem lehet elhelyezkedni* és ezt a pesszimista mondatot beleviszik a fiatalság lelkébe, csak destruálják a magyar ifjúságot Mert tény az, hogy aki küzd és elég kemény és férfias ebben a küzdelemben : Igenis, mag tud állni az életben 1
- Hatvan év előtt kaptak 80 ko-roöá^.ipa, kev,és qPkik... ,
Majd elmondja, nogy felülvizsgálta a nagykanizsai reálgimnáziumot és az itteni növendékeket fe-kovööJy.-ifjaknak tapasz-Sári karról a legteljesebb
elismerés hangján nyilatkozott.
...Valami nagy igazság, életböl-cselet, az élnltudás művészeié és filozófiája van abban a néhány mondatban, amit a piarista rendfőnök mondott a Zalai Közlönyön
keresztül a magyar ifjúságnak, a magyar szülőknek.
Igen, Istenben való hit és önbizalom és bizalom a munka értékében, ez legyen a magyar Ifjúság útra való ja, amikor kikerülnek az Iskolából. De szól ez azoknak Is, akik éveken keresztül folytatott eredménytelen uttörés után, mindennap újból folytatják a verejtékes küzdelmet az elhelyezkedésért.
i (B. H.)
„Amióta vak vagyok, tudom,
hogy van Isten t"
Beszélgetés Szántó Györggyel, a vak magyar íróval
Arad, húsvét előtt.
(Copyright)
A nyárspolgárok és a hétköznapi embeiek életében tapintatlanságnak tartják, ha valakivel olyan témárról beszélgetünk, amiről ugy vélik az embeiek, hogy az illetőnek kellemetlen.
...Ét én Szántó Györggyel mégis a vakságáról beszéltem.
Az utolsó esztendők egyik legnagyobb irodalmi sikere kétségkívül a Stradivari volt. Révaiék most ad. ják ki azt hiszem 9. kiadásban Szántó György regényét. Nemsokára elkészül a film Is. A budapesti Nemzeti Szinházban még ebben az évben szlnrekerül A sátoros király. Nem rég jelent meg Az arany ágacska és az első kiadás napok alatt elfogyott Aradon, a Dobó-utcában pedig napról napra ujabb és ujabb fehér árkusok telnek meg az Írógép gyöngybetüivel.
Szántó György dolgozik.
Fekete éveinek történetét írja. Könyvének az is lesz a elme : Fekete éveim.
Erről beszélgetünk.
Szántó György Így beszélt:
- A vakok világa egy egészen kü. lön világ. Legalább Is igy volt ez eddig. A vakok a látók társadalmától különváltan éltek. Ez egy igen nagy igazságtalanság. Én sohasem hallottam azt, hogy Zangwillről va laki azt mondta volna, hogy : púpos
író Pedig Zangwlll egy szörnyszülött volt. Nekem fáj, nem tagadom, ha rólam azt mondják, vagy azt Írják: a vaklró, a világtalan iró. A vakság nem lehet senkinek* a számára attrakció, aminthogy én sem vagyok attrakció. Az én vakságom nem tartozik a közönségre. Egyetlen kérdés lehet csak döntő : vagy tudok könyvet írni, vagy nem tudok. Én Írtam már akkor Is, amikor festő voltam és nem azért Írok, mert elvesztettem a szemem világát. Én nem akarok sem kefét kötni, sem kosarat fonni.
- Van egy nagy fekete fal, amely elválasztja a vakok világát a látók világától. Ez a fal éppen annyira igazságtalan, mint amennyire igazságtalan volt a kinai fal, avagy a ghettók falai egykor.
- Amikor én. megvakultam, .két gondolat villant át az agyamon. Az egyik : látó koromban, de iuár akkor is, amikor egészen kicsiny voltam még, magam is féltem a vakoktól, mint általában a látó emberek. Az ember, minél kisebb az intelligenciája, annál jobban idegenkedik attól, aki nem lát. A primitív népeknél a sámánok, táltosok, papok : vakok voltak. A maláji népeknél és a négereknél a vakokat még mindig megkülönböztetett tisztelettel ke-zelik.
- A másik gondolatom az volt, hogy : mhitán én most vak vagyok, engem be fognak zárni egy intézet.
Városi Mozgó
Péntek, szombat, vasárnap
Fényes kisérö műsor!
Előadások kezdete: pénteken 5, 7, 9-kor, szom baton-vasárn ap 3, 5, 7 és 9 órakor.
A hétköznapi első előadások filléresek
be. El fognak különíteni a látó emberektől, akárcsak a leprabetege, ket. Én ugy képzeltem - valóban igy is van - hogy a vakok külön életet élnek.
- Ezekkel a gondolatokkal kezdődik uj könyvem, amelyben fekete éveimnek históriáját írom le. Feltárom benne egy vak ember életének legrejtettebb titkait is. A legteljesebb őszinteséggel. Megírom azt is, hogy mindaddig, amig világa volt a szememnek, soha nem éreztem azt, hogy van Isten. Csak amióta vak vagyok : azóta tudoiji, hogy van. Én ezt a könyvet négy évvel ezelőtt kezdtem el irnl, abban az időben, amikor egy igen nagy lelki meghasonlás \\ett rajtara erőt. Voltak okok, amcljek arra késztettek, hogy többet nem írok regényt...
- Azután clkezdiem Írni a magam vadsága évelnek történetét.

- Úgyszólván psichoanalizist alkalmaztam önmagamon, hogy rájöjjek lelklbajslm rugóira- Anyagilag jól éltem. Az enyéimBt szerettem. Szóval: az élet megadott nekem mindent, ami egy embert boldoggá tehet. Kerestem lelki válságom okait és megírtam a legkisebb észJeleteimet is, hiszen a memóriám nagyon éles, a vilgon mindenre tudok emlékezni, csak a házszámokra nem.
- A munkámnak egy harmati része már elkészült. dD ezt az Írásomat eredetileg nem szántam a nyilvánosság számára. Egyszer aztán azt mondta nekem Kassák Lajos Pesten: »Homeros és Milton, akik vakok voltak és írók, rengeteg könyvet írtak, de egyetlen Írásuk sem szól a vakok életéről- Ezt Neked kell megirni-c Talán ez az oka annak, hogy folytatom a munkát és felhozom a felszínre a látó emberek elé.
- Sajnos, a munkámat sokszor abba kellett hagynom. Meg kellett csinálnom a Stradivarit, azután meg Írtam a jazzbandról szóló regényemet, a Sátoros király cirnü drámámat, Az élő mujt-at, Az aranyágacskát, ez volt az utolsó regényem, amit az apámmal megbeszéltem. Mert az apám, aki nekem min-dencm volt, egy évvel ezelőtt itt hagyott. Amikor az Aranyágacska első kinyomatott kötetét megkaptam, kivittem azt a temetőbe és odatettem az apám sírhant ja alá..,
- Most folytatom az életem regényét. Ebbe az életbe akarom elvinni azokat, akik nem tudják megérteni, hogy a ml életünk mélységéibe\'r. is vannak kincsek, a mi életünknek is van romantikája, szépr sége, gyönyöre, amely kárpótól bennünket a látó emberek életének sok-sok szennyéért- Bennünket nem kell sajnálni, mi boldogok vagyunk akkor is, ha nem tart bennünket boldognak a világ...
A látó emberek élete telistele van tragédiával.
Az ö világukban gyakrabban van aratása a bánatnak, mint az örömnek. Sokszor, de sokszor fáj, ha meg kell valamit látni
Aki nem látja a csúnyát, a rutát,
m DELKA-cipőt. fcSSS
MMtm | — f . --Í—--»—!-B-_J-—--- —\'--
ZALAI KOZLONV
«
■nnak csak a szép tobzódik lelkének néma világában.
A Szántó György csak a szépet látja.\' És ö éppen ezért nem csak nagy iró, hanem mindenek felett boldog ember...
Paál Mb
DIVATCSEVEGÉS
Roralvexetó: Dr. Dévtlaé, Eréfa BUi
1935. stranddivatja
Legyünk ezúttal optimisták és merjük hinni, hogy majd csak végre mégis eljön a nyár, amikor strandolhatunk, evezhetünk és csokoládé-barnára süttethetjük magunkat -és mindenkit megelőzve, számoljunk be a stranddivatról.
Itt fekszenek előttünk a legújabb párisi modellek. Kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy sok változás történt tavaly óla, ami bizony a feltűnni akaró hölgyeknek nem nagyon fog konveniállii. Ugyanis a kivágások Jóval szolidabbak lettek és színekben is Inkább a sötétebb tónusokat kedvelik: a feketét és a sötétkéket, mint a felsőruhákban. Látni négszögletes, ovális, szivalaku kivágásokat, ahol a meztelenség vajmi keveset látszik, de megnyugtatóul közöljük, hogy a Jóalaku hölgyek ezekben a dresszekben ls nagyszerűen érvény*\'sülhetnek, mert raffinált vonalaikkal a teljes alakot kimutatják.
A tavalyi kétrészes trikóknak, ahol egy kis nadrág és egy melltartó al-> kotta az egész strandöHözetünket, az alkonyát kell Jelentenünk, aminek viszont a molettebb hölgyek örülnek majd, mert már tavaly kétségbeesve gondoltak arra, ml lesz, ha ez a divat gyökeret fog verni és akkor mit fognak csinálni az ol* dalakon ki-kibuggyanó hájakkal ?...
Ugyancsak a molet tebb hölgyekre gondoltak, amikor a dupla, dia-gonal kötés helyett a sima trikó anyagot választották az idei dresz. szek anyagául, ami szintén arra szolgál, hogy néhány centivel soványabbaknak lássanak.
De megnyugtatjuk azért azokat a Jóalaku és feltűnni akaró hölgyeket, akik elszontyolodva olvasták cikkünk eddigi részét, hogy nekik is alkalmuk lesz azért nem véka alá rejteni bájaikat, hogy volt alkalmunk látni kevésbbé szolid strand-toiletteket ls, amiknek láttára né-hányszor összecsaptuk kezeinket hogy vájjon fognak-e akadni olyanok IS, akik Uy«ieket viselnek majd ? Ismét megnyugtatjuk az olvasót, fognak akadni! Ilyen volt pl. egy féhér alapú, Imprimészerü trikó, a melyre a virágok ugyancsak trikó anyagból nagyszerű össze.vissza. ságben voltak ráaplikálva. Fantasz" tikus színösszeállításokkal is találkoztunk. Sárga-barna gombokkal, vállakkal. Méreyzöld trikó arany, sárga felsörésszel, fehér-sárgával stb., stb.
Volt egy pár gyönyörű fehér és
sárga trikó. A sárga általában roppan favorizált szin lesz a strandon is. Láttunk továbbá sok pettyes dresszet is, amelyhez nagyon t>ájos volt a világos álapu ugyancsak gumiyisapka és cipö. Az uj gummí-sapkákat gyönyörű, finom gummik-ból, egészen a fejhez tapadva vlse. lik, rendszerint a ruhával harmonizáló színekben. Egyszóval megállapíthatjuk, hogy az idei strand-toilettek között mindenki megtalál-hatja az egyéniségéhez illőt, csak
Kilenc kiskanlzsal legény 01 a vádlottak padján. Magánlaksértés, súlyos testisértés, ingatlanrongálás a vád ellenük. Ez év farsangján történt, hogy házimulatság volt Ba-gonyaiéknál, ahol a kilenc kiska-nizsal legény közül többen, név. szerint Godinák György 27 éves szobafestősegéd, öccse, Godinák Ferenc 20 éves kőmüvessegéd, Törő György, Tófcjü János napszámosok, valamint Vajda József 21 éves pásztor és annak kiskorú öccse. Ugyan e házban lakik Hóbor János is, akinél aznap este Vlaszák Flórián 29 éves nagykanizsai kötelesmester volt vendégségben. Éjfél felé Járt már az idő, amikor szétoszlatta a háziasszony a társaságot. Varga Károly 25 éves kőmüvessegéd valahogyan megtudta, hogy a fent-emlitett társaság meg akarja verni Vlaszák kötelest. Varga közölte-ezt Vlaszák kai és behivta hazafelé ő hozzájuk, nehogy útközben valóban valami baja essen. A fenti társaságból azonban a két Godinák testvér és Törő György bementek Vargáék-hoz az udvarra Vlaszák után, sőt az őket figyelmeztető Varga Károlyt el is verték. Varka Károly segély-kiáltásaira kiugrott az ágyból két bátyja, Varga György és Pati László,,
persze legelőször azzal kell tisztában Jönni, hogy milyen egyéniség vagyunk.
Divatposta
BartffUfay. Zöld ruháját csináltassa fehér pikó garnitúrával, vagy zöld pettyes transparente gallérral. Üdvözlet.
Ibolya. Szürke szövetruháját fehér gallérral és piros virággal, esetleg piros övvel díszítheti, de a piros kalap már sok lenne hozzá, viselje szürke kalap-pal, piros szalaggal.
akik öccsük segítségére siettek. Kl is szorították a támadókat az udvarból, de azok leemelték az ajtót és újból behatoltak az udvarra, ahol karókkal szerelték fel magukat és ostromot indítottak Vargáék lakása ellen. Sikerült behatolnk>k a kony. hába, ahol a felébredt asszonyok és gyermekek sikoltásai közben való. ságos közelharc fejlődött kl. Természetes eredményeképpen több vérző fej vetett véget a harcnak. Kifelé azonban Godinák ék még az összes ablakokat, számszerint kilencet kitörték, egyiket másikat rámástól együtt.
— Szépségesen maga sc engedné ki, biró ur, ugye, ha valakik bemennének a lakásába ? - védi Var-gáné az ágyból kikelt és 12 fokos \'hidegben, egyszál ingben veszekedő fiait, általános derültség közben.
De a bíró is kénytelen helyt adni az asszony védekezésének, mert, igaz, hogy csak hosszas tanúkihallgatások után lát tisztán a biróság, végül is a kilenc vádlott közül csak hármat mond ki bűnösnek- Egy közülük, Törő, nincs jelen- A , két Godlnákot magánlaksértés és va-gyonrongálás elmén 4-4 havi fogházra Ítéli a bíróság. A többi vádlottat felmenti, mert Vajdáék a ve-
_ifijMjBWBSL
rekedésben nem vet^Ki gáék pedig Jogos ŐnVédetembŐT védekeztek a lakásukba behatolt G<* dinák fivérek ütlcgeivel szemben.
Törő György ügyében\' uj-<«árgya» lás lesz! A Godinák fivérek a Varga-testvérek felmentése mialt fel)pb4 bezést jelenteltek bé.
RÁDIÓ-MŰSOR
Butlapert, p«ek.
17.45f, Gyorsíró tanfolyam. — 18.10 Wcchslc\'r 1U zongorázik. - 18.45 Sport, közlemények. — 18.55 Szép Ernő csevegése. - 19.25 CigányWne. - 20 .Don Jósé csodálatos éjszakája.. Játék két rósxbcn. Irta k. Hatász Gyula és Kristóf Károly. Rendező Caanády Gyórgy. — 21.20 Iltrek. — 21.40 Budapesti Hang\\er»ny Zenekar. — 22JSO lleiuemAjm Sándor Jazz-zei»kara. — 00.06 Hirek.
Budipert n.
19.45 -Száz könyv.. Babits Mihály beszél Horatiusról. - S0.06-20.40 Cl. gányzene. - 20.45 Hirek. _ 21.10-21.50 Fehér Ilonka hegedül. — 22.06— 22.35 Cigányzene, Kalmár Pál énekel.
20 Schiller: ármány és szerelem, szomorújáték. — 22.10 Rádiózcneka. A tavaszról szóló zeoeművek. — 23.30 Schűtx Ferenc Iteger-müveket orgonái.
- 0.05—1 Osztrák népzeue lemezeken.
Budapest, aaombaL
6.45 Toma. — Utána hanglemezek.
- 10 Hirek. - 10.20 A Nemzeti Gyér. mekhét célja is Jelentősége. (Novágh Gyula, a Gyermekhét igazpuója.) — 10.45 A Néprajzi Muzeum népszokáso-kot feltüntető gyűjteményét Ismert Ml Szendrey Akos. - 11.15—11.55 Rádió, üzenetek. - 12.05 Eugén Sle|»t bala. lajku zenekara. — 12.30 Hírek. — 13.10 Időjelzés, ld6Jánis)el«ntés. 13.15-14.30 Rádlóüzeuetek. — 14.40 Hirek, árak. - 15JO-16.45 Rádióúze. netek. — 10.45 Időjelzés, hirek. - 17 Egy régi magyar nagyasszony. Mada. rassy Erzsébet előadása.
17.30 Uray Margit magyar nólákat zongorázik. — 18 A rádió kedvencei. Aszlányi Károly csevegése. - 1H.30 Kalmár Rezsó-Balázs Uszló szalon, ötösének műsora. — 19.15 Mit üzen a rádió. — 19.45 Opcrettréjxtetek. Kóz-remüködik Antal Rózsi, dr. Szedd Miklós ós a Budapesti Hangverseny Zenekar. - 21.15 Hirek. - 21.35 Cigányzene. — 22.45 Hanglemezek. — 00.06 Hirek.
Buda pert II.
13.20—14.20 Weldingcr Ede szalonzenekara.
18.35 Mezőgazdasági félóra. - 19.10 —19.40 Szarvas Kiáim hárfázik. — 19.50 Olaszország. Dr. Pécsi Albert előadása.
- 20.15 Hírek. - 30.40 Kertész Miklói szalon- és Jazz-zenekarának műsora. — 21.35-22.40 Az Operaházi zenekar,
Bées.
12 Szimfónikus leinesek. - lt Pertlle énekes lemezei. - 15.25 Mandolln-zene. — 10.20 Hanglemezkabaré. — 17.10 Lux: Bécsi elégiák.
18.30 Néptánookat tanulunk. - 19.35 Hruby: l»l, kamgás, tánc; rádlóegy-veieg. — 21 Beethoven: IX. szimfónia, Weingartner vezényletével.. Közvetllés Firenzéből. - 22.25 Iw - 23Í0-1 Maclio.zene kar, majd népzene és végül kózvetilés egy bárból.
Lengyel János kegyelmet kér a kormányzótól
Kollektív munkára szervezi Lengyel János az állástalan nagykanizsai Ifjúságot
Lengyel Jánost, az UJ Nemzedék volt kanizsai bizományosát sajtórá-galmazás ;nlatt az ismeretes röplapügyben Jogerősen egy hónapi fogházra Ítélték Gazdag Ferenc püspöki tanácsos megrágalmazása miatt. Lengyelnek most kellett volna a Jogerős büntetés kitöltését megkezdeni a nagykanizsai kir. ügyészség fogházában, azonban védője, dr. Petrics János ügyvéd utján kegyelmi kérvénnyel fordult a kormányzóhoz, büntetésének kegyelmi uton való elengedéséért. Kénelmél megfelelő Indokokkal támasztotta alá. Dr. Petrics a kegyelmi kérvényt felterjesztette a kabinetirodához és ez»el a halasztó crejü ténnyel Lengyel János fogházba-vomiláaa a kor.
mányzói döntésig függőben marad.
Itt említjük meg, hogy Lengyel János, alig van tul a röpirat-ügyén, máris uj akcióba kezdett. Az állástalan nagykanizsai fiatalságot szer-vezl egy politikamentes tömörülés-br, gazdasági célkitűzésekkel A vá-rostól megkapták ecélra a Rozgo-nyi-utcai népkonyha helyiségét, itt tartják megbeszéléseiket. Egy kollektív munkaszervezetet akar Lengyel János alakítani a nagykanizsai foglalkozásnélküll fiatalokból. Ez a csoport elfogadna minden kínálkozó munkát és felosztaná annak jővedel-roét. A kollektív munkaszervezet megalkotása ügyében május 14-én a helyiségükben gyűlést tartanak.
Házimulatság Kiskanizsán vérző fejekkel
Szabályszerűen megostromollak egy házit a Jókedvükben összeveszett vendégek
Nép Mozgó
Május 11—12.
Szombat-vasárnap
Lángol a Volga
Főszerepben Inklslnoff és Natalle Kovanko. Remek hisérfi mOsorl
Előadások: szombaton 7 és 9 őrakor. Vasárnsp 3, 5, 7 és 9 órakor.
Vároal Mozgá
Onk egy napi Május 13-án, hétfőn Ouk agy ""P1 Minden előadás filMrea. Két sláger egy műsorban.
II. Örökké felejthetetlen sikerű, kedves, ftlibefnStóí\' itoizsikáju
Vége a dalnak.
Előadások, az (Jrlásl műsorra való tekintettel 3, 9 *• • inkor.
1W5. má|ui
ZALAI KÖZLÖNY
Agyvértódulás,
nehéz légzés, félelemérzet, idegesség, fejfájás, lehangoltság, álmatlanság, gyengeségi állipotok,mnnkaképtelén-ség a rendkívül enyhén haló\' terwft szeles „Ferenc lom!" keaertWte használata által igen sokszor gyo£ megszflntethei^,^,^
& 10-dik színházi szezon
Sxarááa ftaieyélyes aagayltóeléaiái
Szerdán este 8 amikor szép
kis színházunk kárpitja fellebben, két hieghatódolt csoport fog szembenézni cgymássaL
I-ent a színpadon az ünneplőruhába ölt&aölt síinész-screg — a társulat tel jes együttese — a Himnüsz éneklésének áhítatában fog hálát adni azért, lwgy immár tizedik éve mostani Igazgatójának \' vezetése mellett- jelenhet meg Nagykanizsa város melegszívű kör zúnsége előtt, akik viszont lenn a né. főtérről fogják köszönteni régi kedvenceiket és megismerni azokat az uj tagokat, akik a közönség meghódító-«ára szövetkeztek. t
Minden beharangozás helyett -— hmire a Fodor-társulatnak nincs szük sége — csak azokat a sokatmondó ada-. tokát ismertetjük, amelyek fokmérői a szeretetnek ós megbecsülésnek, amely, ben a kényes igényű pécsi közönség Vészelteli a mi közös színtársulatunkat.
Négy nappal ezelőtt zajlott le Pécsett egyik nagysikerű operettnek (Én fs a kisőcsém) huszadik jubiláris elő-ndása, de a prózai előadások közül az ugyheve»ett .nagy daraboki mint az elmúlt szerdán az Ismeretlen lány, tizenöt előadást ért meg, az utolsó két hónap alatt a pécsi színpadon.
Ezek a sorozatszámok, amelyek csak békeidőben voltak szokásban, azt bizonyítják, hogy a társulat művészi működése minden kényes kritikát bir. Az a tény pedig, hogy a már leközölt több mint 30 premiert jelző hiradásunk a törzsközönség körében milyen kellemes benyomást keltett, záloga egyúttal annak is, hogy a következő néhány hetünk színházi Reményekben igazán .gazdag lesz.
NAPI HIREK
Harozeg Fereno •Ibea
ujabb
■élései
Huszonhat elbeszélés - valójá. ban harminc, mert az egyik clm alatt öt történet húzódik meg. Ahány elbeszélés, annyi kép, jobbára miniatűrök. Együtt egy csodálatosan szines és változatos galéria. Köréjük a legváltozatosabb motívumok fonódnak, a mindennapi életnek hol kicsinyes, hol izgató fordulataitól kezdve, világrtJnditö eseményekig. S változatos az a mód is, ahogyan Herezeg lcz>eket a rövid drámai jeleneteket elénk vezeti : qgyszer pil-lanatf öl vételeket ad a fényképezőgép lencséjén megjragacfva, máskor fantasztikus (rajzokat, a művészet legfinomabb eszközeivel dolgozva.
Herezeg leibeszélő művészete lényegében legy a stilusmüvészetével, csak más síkban érvényesül : ott a kifejezés, fitt az ábrázolás terén. Ugyanaz a bámulatos ökonomia, de ott a nyelv, itt az anyag világában. Minden mozzanat, amelyet a bonyodalom és a megoídás megkövetel, súlyt kap, minden elmarad, amine nincs szükség, s a kész mü világos, szilárd és harmonikus, akár a legszebb épület, amelyet emberkéz emelt - mint egy görög templom. Cs B.
- Schütz divatbemutató egyik legnagyobb meglepetése a helyes fazonú, mintás műselyem ruhák voltak. Anyaguk kiválóan tartós, az ár csak néhány pengő.
NAPIREND
■ájaa II, szombat
Rómát katolikus: Sz, Per. Protestánst Mamertui. Izr.i IJar hó 8.
Gyógyszertáil éjjeli ssolgilat a hónapban: „Fekete sas* gyógyszertár Főnt 6. és a kiskanlisal gyógyszertár. •
Mozi előadások hétkösnap 5, 7, 9,
vasár és ünnepnap 3, 5,7 és 9 érakor. •
OöxIBrdö nyitva raggal 6 órától aata Q óráig (béttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Prognozla
TuUyaaéin derfilt Idő, a mappali U-•aialkwUa, as éjjeli l.hflU. m*g írlull, a t.l«J»«nUn aikáay halya* mig fagy la Uhataóf aa.
(1 iomokkoniároná nréUdoAlat)
Vasárnap, május 12-én gyalogzarándoklat indul Homokkomáromba a város plébánosának vezetése melletL Heggel tí órakor szentmise, utána sorakozás és indulás a ferences templomitól a kegyhelyre a Magyar-utcán át. Vissza, érkezés, illetve bevonulás a Magyar utcán át a plébánia templomba este 7 óra felé. E napon a ferences templomban délelőtt 10 ótakor elmarad a szentbeszéd, de ugyanezen órában lesz a plébániai nagymisc. Az esti 6 órai szentbeszéd és litánia is el-marad, helyette 7 óna után a megérkezéskor lesz szcntl)Cszéd, hálaadás és szentségi áldás.
- (A ntfaszfcfcifivérf* ajánlanak) egy egészen megbízható .szorgalmas, Jó megjelenésű fiatal embert, akinek Gür. gős élhelyezkedóse egy családnak nehéz problémáját oldaná meg. Vállal állást üzletben, elmenne pl. urasági inasnak, stb. Vidékre is. Nagyon kérjük az érdeklődőket, forduljanak minél előbb az alábbi címhez: Mlssziósház Nagykanizsa, Rozgonyi-utca.
— Ismét nagy divat a férfi burburry felöltő. Elegáns kész raglánok és burburry anyagok legolcsóbban Schütznél szerezhetők be.
- (Feifticca hír) Vasárnap, Május 12-én gyalogzarándöklat\' lódul Homok\' komáromba a vános plébíánösátíák\' Vezetése alatt. Reggel 6 órakor szentmise, utána sorakozás s indulás, a fe-rences templomból ft kegyliclyie Kisi kanlzsán át. Visszaérkezés, illetve be-vonulás a Magyar-utcán át a plébánia templomba este 7 óra felé. — E napon a ferences templomban1 délelőtt 10 őty. kor elmarad a srent beszéd, de ugyan, ezen órában lesz a plébániát nagymise. Az esti 6 órai szent beszéd és litánia is elmarad, helyette 7 óra után a megérkezéskor lesz szent beszéd, hálaadás és szentségi áldás.
— (Aí OltáKOe-üM) fUm-előadá sával kapcsolatos tudósításunkba tévesen került dr. Horváth P. Athanáz fiew, a filmessel nem ő, hanem másiK rendtársa tárgyalt, amit kívánságára ezennel helyesbitünk.
— Gyönyörű nyári ruhaanyagok színpompás változata várja a vevőközönséget a Schütz Áruházban.
— (A* IroiUhrti éa Művészeti Kör) •ma, szombaton délután 6 ómkor ülóst tart a postapalota földszinti termében. Tárgy: a Zrinyi-napok és a Körnek vele k®pcsolatós programja.
— (Zqa* hl**) A Zenepedagógiai Egyesület, amely a hivatásos zenészek\' egyesülete, igazgatósági tagjává választolta Vannay Jánost, a nágykanízsal
, városi zeneiskola igazgatóját A tíztagú Igazgatóságban főiskolai tqnárok és csak pár vidékei muzsikus foglal helyet. — Mlskoloon a kormányzóné inségakciója javára rendexett hangver. senyeh olyan sikerrel adták elő Vannay János zenekari szvitjét hogy a zenekar kénytelen volt azt megismételni.
— Tennisz és sport ruhára való anyagok legújabb minőségben megérkeztek Slnger Divatáruházba
— (A ruhánU ipart fa#*reaMu»<m,)
amely most zajlott le Budapesten, részt .vettek a nagykanizsai szabóipari szak. osztály kiküldöttei is. A kongresszus egyhangúan kimondta, hogy ragaszkodik az Ipartörvény 47. g-ának módosításához az összes szakmákra kiterjedően.
— Látogassa meg a Budapesti Nemzetközi Vásáron Dr. Oetker pavillon-ját, ahol ingyen kapja a második kiadású «FényKépes vényköhyvet,» a mely befőzői«ceptcket "is tartalmaz. Postán is ingyen és bérmentve küldi: Dr. Oetker Tápszergyár Budapest, VIII., Contl-u. 25.
enniszütők
Szakszerű hurozáa
Fotball-labdák,
Játéklabdák
SZABÓ ANTAL
iportOzletében.
- (A oaxyUsStaaal OTf-válaí*.
mánrJ melybe az önállóvá lett kanizsai kerület 10 munkaadó éa 10 munkavállaló rendes tagot választót), u Jövő héten tartja alakuló ülését, likkor állapítják meg azt a napot |s,. amelyen havonta a választmányi üléseket tartani lógják.
- (As <M alaas kfcápdató buss N«<vkaH»ssi) Pénteken délben egy órakor érkezett Nagykanizsára aa első Idei, ktegenekat hozó hatalmas turaautóbusz 32 olasz utassal, akik megebédeltek és lolylauák áljukat Budapest leié.
- (teJvéM a Crédá egjeaületbe) Május 25-én Nagykanizsára árkozlk P. Bólé Koméi, a Domonkosiend buda. pesti hásfönöto azon célbót, hogy a kanizsai tértiak réazéte megalakít** a, Crédó egyesületei. Már miale* vWósí lain a hitvalló térti világ a Crédóban tömörült, most Kanizsa férfial a pp. Utlkátói mentes Crédóban mutatják meg a hitegységel. Az országos blrü szónok: P. Komét május 23-to, szorn bakon este 1 ófajcor a íerenoes" plébánia templomban tartja meg a Crédó beszédet, majd másnap, nsájus 36-án,, vasárnap délelőtt 10 órakor szentbeszéd és szentmise keretében avatja Ke. nlzsa hit vallóit Crédó tagokká. Este 0 órakor is P. Böle fog szózatot in-téznl Kanizsa közönségéhez
Ha betegség gyötrl, arra legyen gondja, „Igmándlvst" amóaztóaát mindig rendben tartsa 1
- (TurMa hlr) A Muyar Turista Egyesület \'Nagykanizsai Osztálya május 12-én, vasárnap egéaz napos túrót rendez a Keeske völgybe. Útvonal:\' Zsigárdi erdő, Homokkomároto, Nagy. hegy, Aligvárl begy, Hála Isten hegy, Kecskevölgy, MagyarssGntmiklós, Ujnépi vasútállomás. Gyaloglás 3 óra. Akik nem uknmak vonattal visszajönni Nagykanizsára, ások külön vezetővel gyalog Jönnek vissza. Útiköltség Ujnéppusztától 60 fillér. Találkozás reggel háromnegyed 7 órakor a kir. törvényszék előtti parkban. Ve-\' zetó dr. Szűcs László. A Zsigáról erdőben találjuk az Erzsébet parkot és a mtllcniumi parkot .továbbá az u. n. Zrínyi hárslát, mely állítólag még Zrt-nyl Miklós korából maradt fenn. A hotnokkomároml kegytemplomban van. nak Szent Félix ereklyéi, melyeket n pápa 1751-ben a tományotttl a templomnak. Szent l-\'élix a rómaiaktól szenvedett vértanú halált anyjával, Szent Felicltássaí éa\'6 testvérkéjével együtt. A templom műkincsei közöl megemlítjük a Műemlékek Országos Bizottsága álul Is felvett Mária kegy. képet, Szent Péter és Szent Pál remek faszobrait, miseruhákat stb. A Kecskevólgy egyike a legszebb vól-
Seknek Nagykanizsa környékén. Mél. n hasonlítják ősazc a sokat emlegetett Cuhavölggyel.
Busa tltsav. 77-ea H4S-1ÍT0. 7Ma 1680—lfr8ö, T»aa 18 73-17 Ott 80-a. 1686—1710. dunSnt. 77-as IMÍ6-t<23 78-as 16 13—18 40. 79-as 1630-16 35 80-as 1640—I6tj6 - Kosa al pestvidéki 11-3S-11 73. máa 11 80-12 13. Zab al Ua* 1400-1410. Teagaii ttsaáatall 1323-1340
Szőnyeflkiállltásl Kedvező fizetés, feltételek Szönyegkiálliftás!
Weiszffeld éa Fisoher áruházában szombaton, f. hó 11-én kezdődik a nagy szőnyegvásár és 15-ig tart. Bemutatásra kerülnek perzsa rendszerrel szövött prima szőnyegek, ágyelők, sezlontakarók, összekötők stb. minden nagyságban. Az árak meglepően olcsók. Ügyeljen a dátumra el ne mulassza megtekinteni. Vételkényszer nincs. — Fárfiutövetek, eeiymek, \' nak és a raktáron levő fleszea áruk oloaóaága azenzáoióft kelt*

IM5. mátua 11
jBpfapriwőaó
MtuJu.-1-k .A "\',"] ■ ■ 11 -ií <.|||MH
lAUMt\'MütOrUW illésén Borom Maaipfca mWszfer > beterjesztette a»vfc«M*yl,!v«»4*ilnt a mo.ikwte-kW«tyluMikMWk><MMKy<i ><•««■
tcrhimról szóló WnteV^MktOt,. melynek tárgyalására kimondották a
siti\'«4M<WlV IIBIMMI\', I.
DróWy ayóiSTi V tokomimml kardiét ké|)vi*l«Jc most elsólzben szólalt felj kijelentvén, hogy ma mlnjenl máskép lát már: nem le. t»t mindent Ifgy nap alalt inejf. csinálni. Örül, hogy Itthon megkez-dö.iiW ,« fetprmuk. Bwélt az ajnewlkal iskolan-ndszerról, amaly kWI a gyermekből a kt»Kt M gépe\' csinál belőle. Maid visszautasította Calrják képviselőnek előad napi tá-madáaát a területe tanítói ellen, akik ■tőkrészegen korirskedtek,.
imtv^hw^ q.^wjftwtr
Elégtételt köveiéi tök ezért. Szüksé gewek tartja, hogy a leányok tanuljanak, A miniszter ügyeimébe ajánlja a 4illlf«l<liv menő magyarok ügyét.
Tón\' Tibor iiangsulyozta, hogy a tulusl matu»r IcuiM a \'toiitara őrt-állója, a talppal ós a jegyzővel képvl. selik az intelligenciát igen nehéz anya. HÍ kórilmfavek kósótl.
Schanrll Károly és Kiút Eazterházv Móric felszólalása után Hómon Bólint miniszter szólalt fal, kijetaMn, Imgy az Iskolaügy ujjószerveséaével jön a Ház elé A suliéiul élet alapjai! kell megerősítenünk — hangsúlyozta. Meg. leckéz telte a szociáldemokratákat, Inondván, hogy a szabad szellemi oktatást, amelyet most vele szemben kó. ■vetettek: a saui-IdlüemokraWk tórtók meg előszór és valóságos példáját ad. tik az egységes vliágnéaeli nevelésnek
SPORTÉUET
A díUiystgall kertUet loraiu-B»|nok»*Kil
A torflktbqp bosszú évek óta szüue-telő tornásza portánk az utóbhé évek-bso órvoadafcs fellendülése következett be. Ennek eredményeképen ina már oda ls eljutottunk, hogy megreu-rfejlxtjok w euó kerűkill tonulss-balaoWgoket. A torna fellendülésében (ó erdenru van Nagykanizsának. I jft méltányolva a Magyar Országos Toma Szövetség az etsó kerületi bajnokságokat Nagykanizsán rendezi meg s ezzel a Zrinv! Toma Egyletei bizia
a A kanizsai tornászok felkészülve * a versenyeket, hogy a kerület legjobbjaival felvegyék a küzdelmei.
A veraeov vasárnap a reálgimnázium tornatermében lese lebonyolítva két részben. Délelőtt lesaiek a esapat baj. boksánok, délután pedig az ígyénl bajnokságok. A versenyek kezdete dél. CÍM * és (délután fél « óiékor van.
A vislraapt NTC-PVSK-ntui u országol tippversenyben
l\'gykiiszik a nagykanizsai futballcsapatok állandóan szerepelnek az országos érdeklődés középpontjában. Az Idei tavaszi uezonbeu »s NTE—PAC, NTE-WAC, NTE—Zrfnyi és Zrtoyl —jPEAC mtfyőzéj kaptak helyei e<t-dlg a* uiszágos tlppyeracnybea és most a* osjlrik -iuug\\»r mérkőzés tbwbajjaokságáheu mint a lopiagyobb vidéki eaanege szerepol az NTE— l\'VSK nagykanizsai mérkőzés.
géUzegcaen lazthal óriási ér.fcekl,,-déwe « a meccs elsősorban is, ajeri még utliidig a legnagyobb bizonytalanság Uralkodik a bajnokságul Illetőleg, másodszor pedig a VVSK nagykanizsai szereplése mindenkor élményt jelentett a sportkózöusó^iek.
A rendkívül izgalmasnak Ígérkező kúzárkw délután liiminucgjad 4 óra. kof kezdődik- Mi\'ó V. Adorján Ka. pozvár. l
A Zrtnyt • levente válogatottal
A /rijtyl csapata szabad vasárnapját azra használja fal, hogy a leyeqln vátagelaital mén össze eiejét az NTE —PVSK meccs előtt. A levente vákiga. tolt a követkéz,) felállításban játszik: Madár — Atchla, Nagy — lintz, MlMMz, Stróbl III. - Szabó, Joó, Poór 11., Horváth, Kardos 11. A meccs fél fróiaiair kesdődik.
• MpaMtff* w*M<M
\'Érdekes hitbailmórkőafc^klion tesz
«ég *U%l(nWOtt«U mérik ÖMÍe fjüket u Siltfrr (ftvaUmhái
FÍ5 6 órakor |
pedig a Kirtchner t»s HktUt lÜWaUnwptíai p^MMk ötz-
swi elöreUVtha^^g nagy 6t<fekVödés és tóbb kd*p<*Ni
Közgazdaság
Kififkaoissa gyümöfestermesztése
A <Zalai Ntpló> Írja az alább k&. ^-elkenő cikket Nugykanlzsa g>ümölcs-termesztéséről.
Ez az ideiglenes trianoni határ mellett fekvő város a Sonwgymegyébe át. nynló alacsony dombjaival és hegyvidékével főleg a téli almák és az őszi szilvák tcrmcsztéséie alkalma*. A város gyümölcsfaiskolája igen egészséges, világkereskedelmi gyümölcsfajtákkal lgita el a környékén levő községeket is. Mivel a város nehéz anyagi viszonyai miatt ezt a faiskoláját kénytelen vo.it beszünletnl, a készieibin levő mintegy 40.000 darab gyümölcsfa alanycsemetének a felhasználásáról is gondoskodni kellett.
Dr. Ktfátky István polgármester és Erőss Rezső erdömester — a szakemberek előterjesztésére — elhatározták, hogy a gyümölcsfa alanycsemetéket ingyen osztják ki uzok közölt u birtokosok közt, akiknek a hegyközségekben vagy a városban gyümölcstermés*, tésre alkalmas földjük van. Nemes elhatározásukat végre Ls hajtották. Egy. egy birtokos 50-100-200 csemetét is kapott, egyes lvegyköxségok iiedig saját területükön létesítettek 1500-2000 csemetével külön faiskolát. A csemetéket ennek az évnek a nyarán alvószemzés. sel mind beoltották s az 1936. év őszén már egyéves oltványokkal fognak — ajBierikéj rendsaer eaerint — gyümölcsösök *l*epiWni. A kiosztott alany. c»\'in<-tékt>öt tóbb t 30.000 durub vedalpe wR, tehát u nagyluaitsol birtokosok az íítttí. év ősién ott a főltf-jükütt felnevelt eisőreudü fajtájú, téii a|mafáklW»l 30.000 darabot fognak te. iSpitésre kiültetni. Igy segíti a város a lakóit akkor, amidőn a zugfaiskolai dpedetü, fiatal gvümölcsfáfcst a kóz.m-ség kénytelen volt kivágni, mert azok nem akurlak fejlődni, viszont a közön, ség pénz hiányában nem tudta volna másként n Kyütnőlcstcrmészíésre al-kaimas terülctcil beültetnL
A kertészet és gyümölcstermesztés fejlesztésében pedig az európai hírnevű ősz kertészmüvész és mester: I)ene Béla István városi íökertész és családja; l)enc József városi kerfész-siel <u élükön végeznek elismerésre méltó, szép éi> hatalmas irtunkét, a melyre büszke lehet a város minden lakója. A város kezére tavalv került vissza a mintegy 800 darab szép, ler-mrt a|mafát számláló gyümölcsös s ezenkívül saját nevelésű almafákkal 20 kat holdat ültetett be a város az éltnult év ŐsSén. A város a legmodernebb magasnyomású háti és talvigás permetezőgépekkel kcaeli • gyümöl-a a ^ermeiezőgépeket dijtalauul adja ki használatra n birtokosok ré-i^Sére. A város birtokosai a gyümöl-csészetl tanfolyam lutása alatt meg-atak^tták • Ciynin öles termelők Orssá gos F.gj^sülete zalavárrae^ci fiókegyc. söktéiiek líWyi csoportját * mintegy
1Ö0 *>lgoftJ tefcal ápolták *
gyümölcsfáikat *
Dr. Krátky István polgirmcstur,
Erőss Rezső erdőmester s a város, ícntnevezelt izaketóbetei minden támo. iatást, tiszteletet,--megbecsülést, hálát1 L szer«te;pt fficg^rdeiweliwk a fáradlia. fallanut s égész saviéi és egész lélek.; kel végzett nagy munkájukért. Bóldog: Jesz ez a váro% ahol,*.közérdekű-muiK kákát ilj-en hazasseiető szl\\-ek intézik.?
G. s*. Gy.
APBÓHIEDETÉSEK
al. MftM. tu hMn. 10 M4I, K (IWr. Mlnéw IrrlSU m. 4 SlUr. MUOum, 10 „úla 40 fllUr. .Inlu tovébM uú , niMr.
Asoosalra kMá vy kuloobeláralü utcai szaba, bútorozva vagy Drtaaa, taljaa aiutésa.l Is, auiiaoaask. Rozgonyl-utca 18 A lőbédőaHvtll mái takó • híz-
Sir«Mlék«t aKnáayMI és grialtból csak Kovácsnál, Király a. 33, kaphat olcsóé áa jét 108
magas Jutalékkal orván ujsigboltban
20 paagő asoansT !
Egy sllg haazaált mély modern mr-M.Tk.o.l eladó Cseagary-ut 2. fodíász-
„mtamml és iffmnkMI cikkek lagolcsóbbaa banmazhatők Bekzaaiiiál -Sugár at 53. " *
VtanmMIMMk részére üveg- és por-rellán basáráruk legoksóbbaa Sttrnnél, Pó-at 1 127(1
Eay csinos, karosszériás, 5 uemélyes csukott aaeaaálgmatá olcsón eladó. El-deklódnl Szabó Aatal spoflOzUtébaa. 1922
29 fillér 4 drb Ttatsch drogériában.
Udvail kétuakáa lakás méll(kh«lyi jrekket azoaaalra vagy angasztusra kl-
aoo Zrtayl Mlkléa-u. 20.
HfMNMMa
17W
Eadllaékt, lollaUást, aépblmsést ti-togad Husztioé, Klalzay-n. 7U. •
Mra«llariin,a. hibálla Ehreaslelnaé. Horthy Miklós n\'
hibátlan P fia.
bmaatorMk gytraaktelen bázaa-pár felvétetik. Bejáist vu^apu, Rákóczy-utca 19. *
Hosszabb gyakodattsl, Imi n a k.l osonnál tdvaaiek. Ráu Maitata,
Báthory.utca. •
KMé tafattaart Nagykaafzss városban úgymint bérházak, tuletházak, csslldlhájak a Balaton IMaatt »-4 szo-
bái nysraW*,23 - 60 éa 190 Mte birtok
LIplklekM nsa \' "
oah Jeni Ingallaal aaa. Ihayaáy álca 21.
aagyoa okaóa. igAbaUkiatW
okaóa. Bővebbel
Keveset Ttkky-nt 65.
Usn mM klrskstalmat és MMyfr-ződhet arról, begy legolcsóbb Ehiensklnné.
Háreas
MnUtnk-s Ukás
ebijére kiadó Caaagary-ul 33 \'
Jó házból való fiat izek. Deatach 9áador-cég
Cé( \'lífit í!
tk, használt, Utogáslslin
állapotban, 300 - 500 litere«ik, eladók. -Msgyar utca 64. •
Bikavár vörösbor 1 liter 44 tlllér sári palackokban, Sátrán, arnnmr-a. 14. •
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mlat telekkönyvi hatóságtól.
8373/tkv. 1934. i
Árverési hirdetmény
irifarlil l-télá.l.L
e» nrvercsi iCiiCtCLvSi
i iSleaíndfioS
végrehajQsl ígyében s leiakkőnyvi hatóság a WgnSjmtó kérelme követkevté-
ben a nagvkaalzaal klr. tarvéayuék PkL 9(0/191459. <a I04»ll934/J7 IS.
Bazaó Laioiaé Kangyei tmjtatónak Banó 84iidot és végjehajtárt szenvedők
rtmma
m A^^L\'Ln\'
lése éa JáralikSI behajlása végeit á nagy. kaotzul klr. léflsUfMg IsrUiléa tevő, Nagyksalsas városban lekvő s
l.a aagyftaateal \'B7S.\'ss. IJktbeti \'A + 1. —Una. a. klgW ház Bet. u a.
lOfSZ. t , J
udvarral logatlaaiuK végiehajtást szenvedők, Illetve Bazsó Sándor kelyatt kiskor. Bassó Sándor, Erzsébet és Eva aavéa álló lek részére 7000 P,
IL a nagykanizsai 574. sz. Ukvbea A + 1. aorsz. 636 hm. a. loJUll hlz 321. u! a. udvar és kerttel Ingatlannak ugyanazok ne. vén álló fala részére 4000 P HUálfáil ár ban aszal, hagy:
1. a 039. hm. IníáSsn Baaaó Sándort llleló \'ll része végrehajtaténak 949 P Hl I. követelését liktósa UÜ00 P Hajda OynU követelését Uletóaa 18SOO P,
2 a 636. naaz. iaaallaa Bazaó Sándori llleló >/i része végrelujtatóaa 946 P, 10 I követelétét llWOsa 11(00 P Ha|du Uyuli követelését Itletóen 18500 P,
3. a végrehspást aaeavedők nevén Ilié 649. tusa Ingatlannak \'/a láazét illetően véjteMUtőask 5000 P követelését Illetően
4. a\'639. hrsz. lagatlaaaak l/t réazét illetően 4390 P,
hajlatául 7000 P,
9 a 636. Ima. Inn\'laanik >H részét lik. tóea f.00 P megállapított legkkebb vétel éren alul cl aem adható.
A kiskorúakat Illető Uletóeégekie 8275, tfcv. 1934. az. véaaéssel őu. Bazsó Sás-dotné Kengyel Aana laváia bekebelezell haazonélvezeti isolgalml jog teanlaitáslval rendeltetik el az árverés azzal, hogy ha Igy a megelőző terhek lederetére ezennel meg-ál\'spltott 19000 P be nem IgMttnék, az árverés hatálytalanná váHk ■ A Illetőségek
lanstartáss aálkdl kerülnek íifftE-azon haláraapon árverés alá.
A telekkönyvi hatóság az áiveréaaek a kii. Járásbíróság hivatalos nelylségében (Igaz aáaOgyl palota Idsa. II. ajtó) acgtailialr. 1935. évlmájus hó 29. napjának d. a. 10 óráját HU ld la az érvérééi teltételekel az 18811LX. t-e. 190. 4 a alapján a kivel kezókbea álkpttja Meg:
1. Az árverés alá eső bntlsnoksl a meg állapított legkisebb vételárnál alacsonyabb \' on eladni aem lehel.
Az ánreielni asándékozók kötelesek bá-nalpénzU a tdküllásl ár iOVo-ál készpénz-
tenni, vagy s bánatpénznek előleges biiól letétbe ketyezéséraáktállllott fetéd elli mervéayt a klkáldőttaek átadni és u ii-varési Kitételeket stáinl. (IMI 1IX l< 147., 190, 170.59.: 1908: LX. t. c. 21.9) AÍ, akt az honért a ktktáltáal árnál
magaaat* lgére&t tett, ba többel ígérni aeaai aaa akar, köteles ayombaa a kikiáltást ár szássléka szerist magáliarilott bánatpénzt ZZ általa tgért ár ujryznannyl százalékáig kkféazfkeai(lö06:XLl.k.25.t\' Nagykanizsa, 1834. szepl. hó 20. Bárján Dr. Elsaltl a. k. klr. Jblró.
A kiadmány hitetétll; lisi »Bká s. k.
; LX. t-e. 144,146, éa 147.
_________i eiieadelt a véaieMjláal
. it Bazsó Sándor dka 946 pengő 10 ailér kéltség tők., 18 pengő 40
gyOmBlosfáknil kartlvataménf éknél
riuatákaél pénHnál
csodát müvei a
Ptli-SíjÉráp.
1 kg. Pétl-Só kell: SO ssőlótőkéhee bO rózsafához 85 m1 kertl-vetemónyhez » m> pázsithoz atb.
(Nemosak Saákasámrs. hanem már
1 kg. la kapnató):
Ország József r* ~írLaíx£!r*~*-
Nagykanizsa. Enuébít-tér 10
maim -
nyomatott a lapiilalitooos Kósgasdaaágl R.-T. Uutaabarg Nyomda la Dábalal lannadő vállalata könyvnyomdáiéban, Nagykaalaaán. (FaWőa tzUtvazató ZalaiKároly.)
Mg S oldalam Icépea mettékleil
75. évfOlymm lQ7. szám Nanyltaaizs., W3S. május lí vasárnap
Ara 12 miér
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
ElStlutésI áis: asy Hn B pas«6 — OMr. Sierkerct6»*«l t. Hadóblvalatl tSrtoo: 78. K.
Mussolini kitart mellettünk
Irts:.
Sajnálom, hogy Gtoo CucCbet* máHÚÍ J-án tartott előadását mm Jóval többen hallgatták meg, mint ahányan ott megjelentek. Mert ha nálunk kellően értékelnék az olasz nemzet baráti segítségét, akkor a váróiház terméből kiszorult tömeg nek piegefonokkal kellett vobia köz-vetíteni a hírneves olasz publicista izzó magyarságától átitatott elff-adáeát, amelyben az olasz kormány ét főleg Mussolini politikáját ismer-
teteóta megtörtént a velencei ma-
gysr- olasz osztrák értekezkt Is. Más azokból a izUkszevii hivatalos sejtóközleményékból is klvtfágllk, hogy a velenoei értekezlet szorosén I Rómában tavaly megkötött ma-gyajr-iolasz-osxtrák megegyezés sseHemében folyt la, ami annyit ietoafc hogy a magyar külpolitika Wtoelvet ott teljesen érvényre y,-Wttak. A magyar tes-mányelnök Ismételten leadott nyilatkozataiból kltuolk, hogy Magyarország fltót-tén óhajtja a békét éa csen irányban készt éggel akar együttmOMdni b szomszéd államokkal is, azonban etak mtnt teljesen egyenrangú tér. gyaló fél. Követeli tehát a teljes egyenjogúságot, a határai védelmé, re szükséges falfegyverkezést és az orsság mrgélbetésc éa fejlődése emtMM érdekében a békés uton keresztülvilt békerevWót. Minthogy a nemzetek egyenjogúsága kizárja azt, hogy Magyarország továbbra is Igazságtalant! vádoltassák a mar-sejllel egyben, követeli a Jugoszláviai Jegyzék visszavonását, de követeli egyben azon természetes Jogát** érvényealtbetéaét, hogy a három és (él milliónyi, utódilla mokbah, élő magyar kisebbségek Jogba sérelmeit a népszövetségi tanács elé hozhasss.
Habár a velencei értekezlet nem Is volt határozathozatallal biró fő. rum, mégis már ott ts kialakult azon tény, hogy Magyarország az előbb felsorolt követeléseinek hono-rá lázával késznek mutatkonott a rómál konferencián való részvételre ás elhatározott szándéka a duna medencei államok békés szellemű együttműködésének megteremtésében, tehát az eurójrel béke meg szilárdításában részt vwml.
Ismeretes dolog, hogy a kisantant teljea egészében ellene van s Jogos magyar követeléseknek és bár nem utasítja vissza teljesen Magyaror-uíg felfegyverkezését, az egyenjo guság kérdését s békés revízió tel les etojtésébes -
rg^^M^Wt, kötele
Olaszország most teljes erejével azon fáradozik, hogy francia szövetségesét rávegye hogy az általa megteremtatt klz államokat engeSé kenyságre bírja Ugy Olaszország-
Huszonötévi házasság után ra*S? a válópar alöl a halálba mana* kült agy fakosl asszony
Az öregedő feleség szomorú tragédiája — Kerékkötő lánccal a ház előtti hársfára felakasztotta magát - Utolsó kívánság: szép temet éa
Nem történt bOntény • Bárczay-uradalom ardöa-lakAban
Megdöbbentő öngyilkosság tör tént d Nagykanizsa töszomszétfeá-gában fekvő, de már a csurgói Járáshoz tartozó Nagyfakos közaég ben. Itt lakik Bárczay Ferenc uradalmának egyik erdöörc, Bogáti József, akit az egész környék ismer. Józan, becsületes ember hírében áll, akivel a gazdája Is mindenkor meg volt elégedve. Bogáti W év óta nős, gyermektelen. A házaspár s legjobb egyetértésben élt egymással, az utóbbi Időben azonban gyakori volt közöttük a nézeteltérés, a családi viszály éa ahogy a faluban beszélik, a legutóbbi Időkben as aUtotftek olykor étaen ta h»-robbantak. - *
Tegnap este Is - állítólag - a férfi éa sz 60 éves assaony összekülönbözött egymással. Bogát Iné nagyon el volt keseredve, ugy hogy sírva vonult vll.ua a szobába. Az esti órákban, vacsora után Bogáti Józsefné kiment sz udvarra- HÖsz-szan meredt kUnn, and végre is (eltűnt a házbelieknek. Utána men. tek .benesték, de nem tudták megtalálni.
Fél 10, óra Mielőtt, amikor az erdős egyik cselédje a lovakat ment Itatni az Istállóba. Mikor kiért az udvarra, megdöbbenve látta, hogy Bogátiné a lakás előtti nagy hársfára akasztotta fel magát, egy kerék-kötő lánccal, amely mélyen belevágott e szerencsétlen teremtés busába. Nyomban (ellármázta a ház beiteket, akik levágták a szerencsét-
len asszonyt, azonban az már halott volt.
Azonnal Jelentették az esetet 1 hatóságnak Megjelent a helyszínen a somogyszcntmlklósl csendőrség egy járőre, amely kihallgatta a ház-bclleket, de senki bővebb felvilágosítást nem tudott mondani ez erdös-né cselekményének oka (elől.
Megtalálták azonban Bogáti Józsefné búcsúlevelét, amelyet férjéhez Intézett és arra kéri ez urát, akivel se év óta együtt élt becsű lettel, hogy temesse el tisztességesen. ,
-Rövidesen MstáUt a helyszínre
WÜ» ......... ....
körjegyző és dr.— . kőrortos, akik a rendőri Szomlé ejtették meg éa megállapították, hogy kétségkívül öngyilkos.
klr járásMróeág en-kl Is edts a temetési Bogáti Józsefnél, a sse-erdősnét, akt elkeseredésében követte el végzetes lettét, valószínűleg szombatra dékltáa tana. tik el a községi temetőben.
A lakosi tragédia báré eljutott NagyMsálzaár* is, ahol persze az esetet már mtat »nsgy bűntényt* pertraktálták. Azért kimentünk a községbe, ahol alkelmuak volt ■ megboldogult számos Ismerősével, sót hivatalos emben*W beszélge. tést folytatni A községben szt mondják, hogy ez erdős, aki már megette kenyere Javát, de azért mág
mindig fiatalos kedvű férfi, válni skart öregedő asszonyától, akivel U évig élt\'együtt. Hogy miért akart válni, arról különbözőképpen nyilatkoztak a közságben. Tény azon. ben, hogy az asszony, aki,negyedszázadon keresztül becsületes Mesése volt ez urának, nem akart erről tudni. A dolog nagyon bántotta és Idegessé telte. Vtmk, akik tudni vélik, hogy as erdőé házaspár között emiatt voltak az utóbbi Időben a gyakori összekoccanások ts sz M) éves assozny valószínűleg efetettl elkeseredésében dobhatta & magától az,élete*. .Mikor a férj :
hKCL .,,.„
kívánságát olvasta, maga ts sírva (akadt és kijelentette, hogy teljesiti a szerencsétlen asszony utolsó kívánságát: nagyon szépen fogja el-
Érdsklödtdnk ax ilMáhes hatóaá-
Sahol megcáfolták a Nagy-n elterjedt hírt, mintha Bo bűnténynek esett vobia Adósaiul.
Mikor a sorok napvilágot látnak, Bogátinét éppen akkor Ideérik utolsó Htjára, végső pihenő helyére, hogy nyugtot találjon zaklatott élete
Szegény asssony, ekindr tt évi együttélés után a kerék-
együtlél
kötő lánchoz kellett nyubita, hogy megnyugvást találton egy zaklatott assjonyálet utolsó mentsváraként..
flUJ
nak, mint Frarx-tanet tágnak deő.
rendű érdeke, hogy Magyarország és a kisantant államok között meg. értőbb viszony álljon elő, mert Magyarország részvétele nélkül Ausz-tris függetlensége nem Ustosltbstó. Mussolini ma is a békeszerződés* Igazságos revtsiója meUatt foglal állást és ezt az állásfoglalása a franciákkal kötött azeraödée nem befolyásolja. De a Duoe különös nyomatékkal kívánja a trianoni szerződés revízióját, mert tudja, hogy Magysrországgsl történt a tcfpia-gyobb Igazságtalanság éa hogy ez a megcsonkított ország Jelen áltspo tában életképtelen, t
Az olasz kormány tudatában van annak Is, hogy hs s (rencla kormány a kisantant követeléseit tárogatja és ha a közeli kapókban megtartandó kisantant konferencia a v-lencrl megbeszéléseken kialakult, olasz msgyar-oartrák Irányzat el-
len Urdui ás eeáltal a római ken-ferencia eredményét már eleve meghiusítja, akkor Magyarország nem
hajlandó a további tárgyalásokon résztvenni. A dunamedencet álla-raok egymásközti viszonyéin* dezése, tehát a keleteurópei !Igazságos bébe megteremtése ~ ország kezében ven, emelyl esek f kisantant álli " most már vele szoros szonyban levő Olaszot re is tekintettel ki antant államok kl
nek változatlan fent Franciaorsság. számára Is
szág Izolálására irányul és bér a
^mSÉSnm
■ »»w wmweww weauw
Németországtól való ratufeddlg nem sikerült [.varsái utjs nem sok küá Magyarország eléggé
áWwtené
^tSSS ______ "S
a mm órámért Oflsesor-
mmílfi-
most ts ura lesz
ZALAI KDZ101ÍT
■ WW.

^fíTL A©
legtartalmasabb éa leghatékonyabb természetes keserOvIze
üyógyérlékemegbecsttlhelellen!
A ..,.111. ..Uf (d palié. (106-120 gramm),de Ieftt0t>b«z<l*már3-4*vö<
kanil ls elegendő. UimegteMMbb reggel, éhgyomorra haaznAal. \'
^kj/éHíei
éa MM Eltárolnia a t»K«ségek baktériumait. J
Ezazujitás kózkeJveii _ az olcsóbb ár és.kényclmeaabb k»-
zelés (ulazésoknál, slb.) 111 alt. Masznélall utasítás é> kullelréi min-den Üveghez mellékelve.
Elanrad Wetoz Lajos dr.
Az Izraelita Jótékony NCegyle! nTumtsán e hó l&W, vasfrnap délutánra .Mrdi-tett dr&Wrisz Lajos Ugyv^tt. «Í0»dását, WiHaz Tlya.lar korok, tanéesos közt* Jötl-HaMl*.. folytán eSáfaszlották. V J.
— Feéiér a*.\'Uop és lakk gycrmck-rtpöket legnlrsóbban-sz .Meálr cipőáruház ban, rö-ut IZ asám.
TIzévasa nagykanizsai Piarista DMkaaSvats*p
Most van tlz esztendeje, , bpgy Kberlafdt Béls c. főigazgató -u-0
Isitort VJkra agilitásával nwglMa-kltotta a nagykanizsai Hiait+i mák-szövetséget, amely hivatva tan si Intézet régi tradícióit, a vallásossá-got, a nemzeti érzést, az egyűvétai1. tozást ápolni a régi diákok kőtótt, egymást seglb?nl és a mostani Ifjúságot nem csak tanulmányai alatt, barm az élet harcébm ts témo gatnl. A kis muetármag, amit Éber-hartjt főigazgató ttz év etott vetett, kikelt, terebélyes fává nőtt és ttz esztendő alatt szép gyümölcsöt ter. mett. A nagykanizsai Piarista Diák-szövetség a vidéki városok egyik kgtevékenyebben nltlködO Ilynemű szövetségeinek egyike A Szövetség most tartatta Jubiláris közgyűlését Bertin Ágost ily. törvényszéki tanács elnök elnöklete alatt. Az elnöki megnyitó ismertette a szövetség eddigi működését Vegek; Károly ta. nái- előterjesztene főtitkári jek-nté aét a szövetség munkájáról. A szfl-vétség tagjainak Jelenlegi létszáma 266 Vitéz Bentzik Lajos kormány-főtanácsos a szövetség -pénztári fe-lentéaét terjesztette elö, amelyből kl tűnik, hogy a szövetségnek ma már szép anyagi eszközei vannak.
Számvizsgálókká választattak : Sehermann Antal, Szabó József és Szabó Kálmán. A választmány egy részét kisorsolták Bokerültrk egy. bangulag uj tagokul : dr Lontay Alán főszolgabíró, vitéz Tamásfalvy Jenő, a Nemaett Bank fiókjának főnöke, Vécaey Barna városi főmérnök, dr. Szlgethy Aladár orvos, Metzger István cégvezető, dr. Ma. lek László ügyvéd, dr. Osskó Endre.
Út _______________
A kaposvári ssMgasgaló, Tolnai Andor, most barsazlk Kapó—ár közönségétől és ld-álls lélekkel ét magú reményekkel rfy lelelthelellen apentislet akartjaiul a közönségnek. Lcho. intta Pitiről Oe,r. Lolát, Érdy Páll, Honi Brzsll ét még löbb op-rahátl művészt, Komlót Pállal az élm kl. MollHftk a zenekart ét egy Igazán tzép előadásban szlnrehozták a CarmiU. Blzel melódiái csaknem ttr-e Hiz elöli harsanlak lel.
Eredmény ? - Hétszáz pengő rá. flsrtéél
Vaffon Kanizsán mfmyl lett ■ootnai... _
— 1 ÜSfUfabb selyem poupllna és tropíkél Inganyagok, színtartó pyatnák és TUhaftelmék nagy vátazztélban — Slnger Dlvatáruházbau
Miért késik húsz perept a gyorsvonat n kanizsai állomáson?
Nehéz dolog a nei
izonyiatok
szonylatok ismerése n^lkÖl hibáz-\' tat ni a vMut-nieoetnsraH őaeaeálU.
\'tását. Tény azonban, hogy Nagykanizsára nézve nem túlságosan kedVczö a május 15^n ékítbelépŐ nyáíl menetrendnek\'áz az intézkedése, hogy az esti gyorsvonat majd nem egy órával előbb Indul vissza BudfcpcstH>l. Télen, amikor sc a kanizsai, se más vidéki nem igen tud mit kezdeni, ha dolgai végeztével szabad órái maradnak estefelé, - télen este \'8 órakor indul vissza a gyors Budapestről. Nyáron, amikor a vidékinek sem lenne probléma, hogy mivel töltsön el estefelé pár órát az egész napi pesti lótás-futás után, nyáron m$r 7 óra után pár perccel Indul a gyorsvonat.
Hogy ezen lehet-e segíteni, ném-et \'- nem tudjuk. Ennél a vonatpárnál sok függ a nemzetközi csatlakozásoktól.
Ellenben lehetetlen, hogy ne lehessen segíteni a tavasz óta ffyák-ran ismétlődő késéseken. A délelőtti órái mindenkinek drágák, aki Budapestre utazik. Ezeket megrövidíteni kcllö ok nélkül, sok pénzbeli és ldóvel (mások Idejével és mások pénzével) való pazarlást jelent.
A télen mindig Jugoszlávia felől késett a gyorsvonat, akárhányszor
Wmo percet Is. Akkor Balkánt emlegettünk. Most meg hófúvás sincs, JygiDSztóVla felől is pontosan befut, riaka gyorsvonatok és mégis igen gyakran 16-20 perc késéssel indul-lunk tovább Gyors
vonatoknál, Pesten \'hivatalokba\' fut-kozó, kommisslózó embereknél nem lehel lekicsinyelni ezeket a 15-20 peroeket.
Az utasforgalom nem olyan nagy Jugoszlávia felöl Magyarországra, hogy a határ.vizsgálatok emiatt huszperoes késedelemmel volnának csak elvégezhetők. Ha 40 utas van, az mái- sok. Ez azonban nem jelent tó útlevelet és 40 átvizsgálandó podgyászt Komplikációkkal Járó útlevél és vámvizsgálatok elég ritkán fordulnak elő. Hol van tehát az ok, amely szükségessé teszi, hogy a gyorsvonat jelentékeny késésekkel induljon tovább Nagykanizsáról?
Ennek a kérdésnek a tisztázása érdeke az idegenforgalomnak, érdeke a vasútnak, de érdeke elsősorban az itthoni utazóközönségnek, a mely nagyon kiszámított Idővel és kiszámított terminusokkal utazik Budapestre. _
— Gyermek- trens coat kabátok, leányka kabátok minden méretben nagyon olcsó árban kaphatók. Schütx áruház.
Most vásároljon!
Nagy olcsóság
Slnser díuatáruházbon
90 cm. széles príma imprimé orepe de ohine P 1.98 Divatos szövésű marooain, összes színekben P 1.98 Valódi franoia hernyó selyem foulard . . P1.70
Lagujabb aalyem-, len- és tennla-puhakelmék dua válasitékban I
I WeiM Tifadsr I
Na! zsa. lan üt) muló l a» űrt, \\ iT.táWngó» annyit jelent, mtnt amikor egy krlp. lón megfordítják a elmert. Ezt az ürt, ami az ő helyén maradt, nem temeti bc a muló idő sem Wels; Tivadarral e város egy\' lendületes
1 i ■ililinl ..W.1.A un \' \' Slw.ni IffiTantKBllBK uajiau nagy .zignjsa
szállt alrba. . .
1863-ból1 fezWé lett >«gf kanizsai kereal«dő-e»alá«bíJ, A, üaiyteberg I. és wélsz cég tfiár akkor ismert volt meaaae. vidéken. Iskoláit Nagy kanizaán, a kereskedelmi,akadémiát Bécjben és Grácban végizM, Utána mindiárt hanaJötf éa egöz fiatalon bjállt a családi uaetbe és a régi céget a monarchia egyik legna-gyobb és messze külföldön Is elismert\' magyar gabodáexport-cé gévé fejlesztette.
1900 óta volt Igazgatósági tagja a Bankegyesüktnak, amelypek elnöki székében 1914-től haláláig Iá radhatatlan ügyszeretettel munkál kodott az Intézet felvirágoztatásán. Közgazdasági . tudása, bölcs, hlg. gadt llélóképcsséigc kimagaaló uak tekintélye folyón csakhamar széles körben súlyos márka lett a neve. Még a békevilágban kapta Ferenc Józseftől a kir. kereskedelmi tanácsosi cimet. Részt vett a Közraktárak, a Szeszflnomltó alapításában és veziitésében, utóbbinak haláláig Igazgatósági tagja ia volt. Olnök-; (később kültag elmet kaplak az ülnökök) volt a Kereskedelmi és Iparkamarának- Egész fiatul kori. ban hosszú Időn át volt tevékeny titkára a Nagykanizsai Kereskedők Társulatának. *
Mint pénzügyi szaktekintély, fon. tos szerepet töltőtl be évtizedeken át a városi képviselőtestület életé ben ls, melyben a pénzügyi bizottság felelősségteljes elnöki lisztéi töltötte be.
Halála súlyos veszHnUy jS zsidó hitéletnek la. Már az 1900-as éwk elején hosszú Időn át helyet foglalt az Izraelita hitközség elöljáróságé ban. 1929 óta elnöke volt a IX (Somogy- zalai) izraelita községku rükitnek s mint ilyennek nsgy ér demei vannak a zsidóság ügyének Irányításában. Az ő nevéhez fűződik a háború óta majdnem teljes tétlenségre kárhoztatott kösségkerü let uj életre keltése. Rendszeresen részt vett a községkerületek elnöki értekezletein Budapesten és még az Idén ls tevékenyen munkálkodott közre a kongresszusi kfcgészitó szabályzat megalkotásában.
Kiváló egyéniség volt és ezt a kiválóságát mindenkinek éreznie kel lett, aki, vek érintkezett- A régi patrícius kereskedő-családok utolsó tölgy-óriása volt. Nagy saelleml fölény, emberi emelkedettség \'ugír-zott minden szavából és , minden cselekedetéből, í
Már mintegy 4 esztendeje boté-geskedett. Nemrégiben Bécsben gyógy közel ték hat hétig, majd onnét hazahozták, de r8vide»n újra, eiuttal Budapestre a Paik-szanató-
HSlsyehneh, Uraknak, Weknek „Ider-tlpít!
HocM Lajos „Idaál" cipttéruhézéban FS-Ut 12. fiám

ZALAI KÖZLÖNY
----I—
Tentftásc I |YMÍ»MR <HbitfnC\'-f. órakor lesz. A nagykanizsai txr. templomban ravatalozták fol, ahonnét dr. Neumattq Ede fórabbi óta. nem teiWttoH UiW. \'A-gyászbcszé.. det dr. Wlnkler Ernő főrabbi mondja. Abrámovlcs Márk MKtator\' és h templomi kar énekel. A temetőben a családi sírboltnál a IX. tar.- kö«. ségkerUet nevében.dr. Oumann Aurél Iv\'ildík) liH«ja«v(ili»kr. hitközség elnöke, a Bankegyesület ne-
bucsuztatj*—\' \'•"(*\' A
nl.il,. \' • IM ,
Nagykanizsa központi váiaszlmá-nya szombaton délben dr. Krátky István polgármester etnöklésével Ölést tartott a választól névjegyzék összeállítása ügyében Tárgysorozat előtt a polgármester melegen clpa. reniália Weisz Tivadar koreskedel-, mi tanácsost, aki évtizedeken át legszorgalmasabb tagja volt a választ-manynak. Az ttlés {elállással áldozott az elhunyt emlékének éa azt jegyzőkönyvben megörökítene.
A temetésen az OMKE testületileg vess résst, gyülekezés az egyesOtef helyiségében fél 4 órator.
ZíWay, május 11
SzladeTl József záknyíelepl lakos M14>bst\\ " mqiijtfsltás • e|afl. napján. ^>evonult és mar fésztvell az orb-skjK elten vívott legelső csatában .ép -ugyancsak vitézül megállta a ufcelyél, olyannyira, hogy több kitüntetést is kapott.
A háború folyamán Szlad.-k csaknem valamennyi harcteret bejária és lelkibe leg volt, ha egy-«gy jót, barátja, bajtárs^ elegeit Ilyenkor.
nannlilii a.Atlnn wj I lm\'
i .................
Untot Homokkomirombas
Százaikkal czolílü, boldogabb «lő. diktöL ráokbwo\'l emlékűt Wcsülúnk afg akkori .amikor Homokkumárom lílekMUftjoagaslalára. zarándokolunk. Kfvé. a.irfuííilJe 1\' kell. Kevés a léiekl. sz kell. Lásaék meg
Homoktawáiyralvut Nagykanizsa képe, vailákiMlgaj Wke.
Talán senki Hm lűszí el azt, amit most. iderovok, ISM-bwi ltja Horváth Vidor ferences szerzetest bomokkomá. romi helyettes plébános: .1771. 6. 7 8. sept, contessSfil 80 coacursus mag-dui.i irj« ö tovább: .Majdnem bllKMm szám. Honnét következtetni lehet: h» a mai\'korban (I8ŐS.), midőn « vallásosság ethúlitl készül é« csak •boldogok a. szwények,. .kiknek, ki-zárólag hlnkJtwtík .evangélium, keb-l«jcnél| és midőn legnagyobb innepen Juzo esődéllek szolgálatira elegendő Írtrom k\'gfóllebb négy szorgalmas pap... Fájdalommal Ír borénál, mog-emlékezve a ,4)1 időről: .Midőn a kényelem, a-Mny4aé« uenv emésztel tel Sanyit urt családoknál, mennyit ma s gaayhék- Máinál t midftn • vaHáso.. «« vstt fő minden hálás kebelben. "IIIII A Mil-.bálAs .hsugahMál » áhítatát, égi ábdáa harmatozta és, a. nép. hiedelmét a JliiegyKIt csudák kövei, w. juiaimáKUSiiMWSbilr\' raérták KWonytiaailNl\'W agyagyil, de Jám-koe hlaakl. *
Mit szóljunk met-ttőMl hasonlítva >u» 17174sif.bsnssl.. ue&őt 1777-le], ngy oak l*H,maU Gyiszlserotes la pók™ kellene htyCaai korunk vállá-?"á«4l, erkölcséi, meggyőződéséi F*0 l"pt«.»«g az ember szivét, mini « mos1anl.m4Jart.fagj- a szőlő rügy ét.
"gyitnlí. Távotestünk a múlttól, meri tvol vagyunk Islcnlől.
Menjünk felüdülni, zarándokolni, Kwl a kél emmausl tanítvány, aki "lakozott ulkózben a Mesterrel. Men. Wtik engesztelni, hogy találkozzunk Krisztussal éa magunkkal.
^\'oíiqjiií n*f<f>Bts
4 homokkomároipl zarándoklat a «\'torfctíik; 1
most m
ő eldobja magától az éfoiet. Akkori felvágta az ereit, de a gyors orvosi I beavatkozás megmentette az- á»et-nek. Két évvel ezelőtt a szerencsétlen ember nadragulyamagot, szedett és azt összetörve megette. De ekkor sem sikérült az öngyilkosság, mert gyomomK>sást alkalmaztak és élet-
Tegnap délután Szladeiqié az ud-
sasért ~h-ant<
napokig srtttm volt többfzlör. „«r fc$l dörrenést hallott. Kim.
\'•"•\'-------- ----------- \' "v \' hant és olt az eperfa alutl állőll hu-
lántákknl holtan talíta férjét, melletlo még, füstölgött a hatalmas
ború véj^e az olasz .harctéren érlc Szia de köt, aki a forradalom .klltS-réso után hazament Zákábytelepre, családja körébe.
Eselőtt körülbelül három érvel orős lelki váltosás utt erőt Szlade. ken, ajd többször kljalente.te, hogy az ordsz harctéren annyi Jó bojtár-
pisztoly, amelyhek golyója a szerencsétlen omber Jobb halántékán hatolt be.
Sziadrkné a férje öngyilkosságáról értesítette a csandörséget, az ügyészség kiadta a temetési engedélyt
Furcsa vége lett a hahóti maszka^járásnak
Aki másnak vermet. á«...
A farsangi vigalom nem ritkán voie-kedéssel szokoti végződni, ig)\' történi Hahőton ls ez év húshagyó keddjén. Szakái Jáuos 26 éves hahóti iparos-segéd felóítózólt maszkába, hogy lay. búcsúzzék a farsanglól. Először SzakJl József 36 éves cipfezhez meni, aki\'jó\' barátja volt. Kávettc, bogy ő is öllöz. zón fel és cgyütl mentek az Ismerősük, hőz. Tcrmószeleson mbidcnüit Ittjií, ugy, hogy mire a község koresm;lJ4hoS értek, már Jócskán llalosak voltak. Különösen Szaki! J^aosuak iitoll meg a bshéti ,ns<lo, alig 411 • láb.tn s rnls«l M tudott rendesen láncolni, kilelték \'n IcorcsmibóU As üdv\'- ■ -találkozott Farkas Ovőrgy éjjsll kki a részeg Szakáll magpnfr \'—
főidre líks« assrugdosts.- A_____„,
ból klhlvtiBí\' Szakái Józsefet fi hogj-jöjjön, mert ag\\-o\'nvcrík n barátját A
clptsfmester Rlfogla névpkooál és
|iaza akarta vezetni. Miután azonban ISoya a mulatságban maradt, fél atról visszament és az ittas Szakái Jánost egytk\' arrajáró legényje bizlo.
Kkkor ért oda Farkas liyőrgy éjjeli őr, aki már a korcsmttiidvatban. Is megverte Szakái Jánost. Mint éjjeli őr ajánlkozoll, hogy hazakísért a részeget és elküldte a kísérő kgénvl. Még két. három hás rálaulolla ep őkel Szakái lakásálől, amikor Farkas G.vórgy éjjeli őri jelsönvével, a vasvégil furkósbot.
tal agyU.fölH: verte a magává^ tehe letien iltas legényt. A legény védekezni akart és l>c le kapaszkodott az éjjeli (tr .ruhájálta és azt valószínűleg esés közben elszakította. Szakái testének min. dfn részén sulyvs sérűlésekel szenvedett, még motl is fájlalja t»gjail, ajon. ■ bán — ós ez az érdelws — mégis őt Jelentene fel az éjj«u ót hatósági kö-acg elleni eníszak eiméo.
De egyébkén! lAim lehet valami sze. Ud emlwr az az éjjsirőre ^nezl rend-: cwoálás helyett már oen, egyszer okosul! zavargást azzal, hogy ő akart Ignaá^tlsrtó lenni és még olt sz éjjel elwle a rendellenkedő hahöli legé-tyeket. Ezér! e| is bocsájtollák -nár rtwKsáMi és ez eset ubln megszűnt hatóság közeg lenni, amire oly büszke ■voljL ,- — ■
De a torvéuyazék is megbozla s maga igazságos llélelét. A vádlott Sza. kát Jánost fe.iiMíutcuo, da Farkas tlyőrgy volt éjjeli .őrt 8 napi fogházra és Szakái kó.tségeUiek megfizetésére ítélte, l\'orkas húzódozott, de sz ügyész tanácsára végül is megnyugodott, és Így. az ilélel jogerőssé lelt.
— Gyönyört] nyárt ruhuntiyaf/ok színpompás változata várja a vevő. köcónséget a Sehütz Áruházban

BOWÍlVANRtMMEl.
ftOflOTVÁLKÖKlH
wűjSá^taSííCt&K\'
Szélhámoskodaak ■ fronlh«roo«-n黥Bl
Az utóbbi Időkben gorpbawódra szaporodnak a különféle válla.ko-zások, szövetkezolek és., alkalmi egyesüléiek, melyek a..frontharcos. nk\'gjelölést használják hongistos elmeikben.
A magyar frontharcosok egyetlen hivatalos, s m. kir. belügy intn|szter által jóváhagyóit alapszabályokalsp Ján működő sservcícte, sz Országos Frontharcos SzOvelség tlgyWmBlWI a közönséget, hogy üzletszerű vállalkozásai, szövetkezetei stb- »|n-csenek, miérl.ta lulkér mindenkit, hogy a .frontharcos, névvel visszaélőket rendőrileg Igazoltassák ésaz cseleket a Szövetkezet Országos Elnökségének ( Budapest Vilii, Rá-kóczl-ut 27. szám, telefon M-T-\'W) hozzák tudomására.
Egyben közli, bogy a fronthar-cos jelvényeket igazolt tagjai részére kizárólag a Stoövetság Országos Elnöksége jogosult kiadni, ezcki)«k magáncégek, vagy személyek állal való forgalombahozatalá töryéeybe ütközik és kihágást képez.
\\ Legszebb
legdivatosabb ruhaselymek
w
•r • y
tf~ fí?^
: %

ig9l ttfígisPrn>li|u ifdóxr.q, a
•JÜ f
tj íl -1* .-Líffi § a! álm
ZALAI KÖZLÖNY
tftte. má|ui 12.
Budapest csodás rádiumos thermáiban visszanyerheti egészségét, ifjúságát, életkedvét
9 thermálfürdő, 60 rádiumos gyógyforrás (23°—74° C-ig) ós 200 glauber-
sós forrás áll a fürdővendégek rendelkezésére I Fürdőidény egész éven át I Olcsó pausálkurák I
Díjtalan felvllágoaltáat ,c levélben, vagy sióballlag ■ Gyógyhelyi UiolMg „ V*Mló-tér 3. Talatoa 812 «0.
A CSIKÓS
Q/no Cucchsttl mtm
Csodást Al fsl nyeregben
ménekért iU, mtnt a gyertyaszál.
Száz paripa nyihog körötte
és mind szabad: mm HU mit
te zabola, se fék.
Ott állnak tdgra nyttt szemekkel,
szorongd Illatommal
mintegy bUlncsbe verve,
ftlokffaSra lesve.
Körben nyertlés száll a légbe,
paUk dobottnak,
darvak kiáltanak,
gályák, nyájak bőgése hallik,
a Iá/ napfényben JárdUr.
s a tűri cserje költ bujkálva fut
a félénk gyalogul...
Hajrá I kiált a csikós 8 nagyol suhintva ostorával a kvótái síelt, a por! Is fölvtrl i lovat ugrásra készteti A ttbbl nyomdokába órait Iramban, mint a villám szdguld utána. TovábbI További kiált a cslÁós,
I 6 maga föláll a nyeregben.
s fénylő szemekkel amint rohanjuk,
viharként előre tör a mént*.
Pokoli zajtól megrendít a föld... Majd megszán a szilaj robogás, csendes fesz a tájik •
és a magányos rónaságon nincs sehol dm*"
I árnyék, hálák
M elődbe, mint földből támadt csoda... Ám a a kép Is eltűnik...
De hirtelen
A puszta szélén újra megjelen a messze távozott tömeg, sörénye idilliként lebeg. A mének vágtalása mostan lépésre haHul... De hangzik Ismét: .Előrer él a pe!paripák
----SA1S- á..tl _ MA a . .a.
jttwr r*i iiu-mmu niratfttn, miként ha hópehely födni nyakuk t szügy Hk. Szél szárnyain Jönnek feléd. Majd, mintha gyökeret Vert volna lábuk, megállónak...
Az él leszáll < a félhomályon di a csikós árnya óriásra né, mlkéntha szobra volna ö a nagy Hunyadinak, U a világnak minden tájára szétszórta a magyar hlr sugarát, melyből ragyogva Int mult és Jelen i az akarat — t a győzelem.
A kanizsai Igazságügyi palota ler?e a képviselőház pénzügyi bizottsága előtt
Megtörténik a méntelep kibővítése
Bethlen István gróf, Nagykanizsa 4-
város országgyűlési képviselője közölte dr. Krátky István polgármesterrel, hogy Nagykanizsa régi terve, a méntelep ki. bővítése érdekében eljárt a földművelésügyi minisztériumban, hogy a Kibővítéshez szükséges összeget a város megkaphassa. Évek óta tervezi a város a méntelep megfelelő kiépítését, ami a lótenyésztés szempontjából országos érdek. Anyagiak hiányában azonban ez nem wlt lehetséges. A tervek már régóta készen vannak. Bethlen István gróf intervenciójára a földművelésügyi miniszter most intézkedik, hogy a vá-
ros megkapja a szükséges összeget és mielőbb megindulhasson az építkezés.
Ugyancsak az ig azságügyl tárca költségvetésének pénzügyi bizottsági tárgyalásánál gróf Bethlen szóvátette a nagykanizsai igazságügyi palota épl. tésének szükségességét és Ismertelte azt a lehetetlen állapotot, hogy a nagyka. nizsal törvényszék és Járásbíróság bé-relt helyiségekben yan elhelyezve és kérte, hogy .a meglevő tervek alapján építsenek uj Igazságügyi palotát Nagy. kanizsán, amelynek kivitelezéséhez megadta a szükséges javaslatokat
Fillérekért kaphatják meg a Zalai KOzlöny eló-ttzetól a magyar folyóirat-kiadás két nj szenzációját
Országszerte páratlan népszerűség Jegyében Indult útjára a magyar családoknak egyedülállóan tartalmas, változatos, gyönyörűen kiállított folyóirata : a TŰKOR. A Zalai Közlöny megszerezte előfizetőinek azt a kedvezményt, hogy kombinált előfizetésben (a Zalai Köslöny és a Tükör együtt) havi 2.96 pengőbe herűl. Napról napra többen (elent-keznek kiadóhivatalunkban, akik Igénybe óhajtják venni ezt a kedvezményt. A havi M fillér különbségért páratlanul szép és élvezete* tartalmú folyóiratot kap az olvasó, olyant, amilyent eddig csak idegen nyelvű külföldi magazinok tudtak nyújtani, de azt la jobbára csak a kávéházi asztalokon láttuk néha-Most ugyanaz az Irodalmi vállalat, a Franklin, kiadta a Tükör testvérlapját a BUVAH-t, amely nép-usrü tudományos folyóirat, ugyanolyan formában, ugyanolyan gazdag
szöveg és képanyaggal. Szenzációja s magyar folyóirat kiadásnak a Búvár, talán még nagyobb szenzáció, mint volt a Tükör, mert a tudást szomjazó tömegek számára hozzáférhetetlen éa amúgy Is érthetetlen szaklapok mellett van végre egy könnyed, pompás kiállítású, • lal. kus számára irt és szerkeazlett folyóirat, amely a tudomány napi aktualitásai között elkalauzolja az intelligens embert. A Zalai Közlöny erre a folyóiratra is kedvezményt szerzett előfizetőinek. Aki együtt fisét «lő a Zalai Közlönyre és a Bu. vár-ra, az együttesen bavl 8.12 pengőért kapja raindakettót. Intelligens család asztaláról, főként ahol tanuló gyermekek Is vannak, szinte nélkülözhetetlen a Búvár.
Akár a TOkör-rel, akár a Búvárral, akár mindkettővel kombinált előfizetéseket bármikor (elvesz a Zalai Közlöny kiadóhivatala.
Mozgészinház Garbó Nagykanizsán
A admm fát jel I
A Metró Gooldwln utján Ismét Nagykanizsára Jött a művészek fej*, deiroe és koronázatlan királynő}*: Greta Garbó. A színes fátyol rend-kivül érdekes tájakra — Kína keled-tói pusztított belsejébe — viszi «l a nézőt, Egy gráci orvoslányt vonz a tá-uolkelev Ismeretlen tája éa ezért, liofly oda eljuthasson, feleségül megy egy Kínába induló orvothoz. Ott tudja csak meg, hogy őt a kelet vonzotta és szerelmes lesz férje egyik kollégájába, aki megmutatja neki Kinn aj szerű szépségeit, mlg a férj hivatásának élve kü»d a kolerajárvány ellen. Az asszony a férj\' parancsára mégis kénytelen követni urát Belső-klnába, abol a nélkülözés éa gyötrődés közöli - az utolsó pillanatban — megszereti férjét. Ez a film rövid\'meséje, amely, ha őszinték akarunk lenni, kétségtele. nül tartalmas, de van fogyatékosság* is. Erről aaonban nem beszélünk, mert elhomályosít mindent jnaga a fösze. replö Garbó. Igazi assaonyt játszik fb. ben a filmben, érző, szenvedő .szerelmes asszonyt. Mlg a rendező Kina miszticizmusát a szép étt érdekes felvételekben mutatja be, addig a cselek, ményt Gieta .Garbó arcáról látjuk. De nem is érzékeltethetné jobban, mert ez az arc az érzések hihetetlen skáláját tükrözi vissza. Néha percekig tlartió felnagyított arcát létluk, másutt el unalmas wina, Itt, talán ezek a leg. szebb részei a filmnek. De partnerei is méltóak Garbóhoz, a szép, hivalásá. nak élő orvos, Herbert Marshall és a könnyed udvarló, Georges Brent. Mtg kell emlékeznünk a film körültekinti rendezőjéről, a lengyel Richárd Bo-
leiziawazkyrűl, aki már Igen sok szép Hímmel ajándékozott meg bennünket és most Gieia Garbóval is méltó fii-
Hímmel
idékozotl
bennünket
met készített. Meg keii mondanunk aaonban egyik hlbéját is a filmnek Rengeteg sok a szöveg. Szinte az állandó szövegolvasástól nem tudja él-vezfcl a néző a játékot, amely pedig a legtöbbelérő. De ezen lebet segíteni. Kétszer kell megoértfcj, Brdemes.
—1——
Elavult és tftfött
játékbabáit
javítja VAoó CűuSlialháje
-_______reodUrtl
előnyös botorráaálUst alkalom. Modem berendezések, tökéletes jó UvlWlMa. bosszú lejárata részletre, sőt karral-maateaao Is kaphatók EsysMn bútor áruházban, Horthy Htktéa-ut 4.
A közelgő nyári szezon
legpompázóbb újdonságai, legnagyobb választékban kaphatók
Kirschner Mór divatáruházában.
1939. má\'iH 12
ZALAI-KOZLONY
Óvja szemét
ós vásároljon bizalommal egy Jól Illő szemüveget
Zsoldos Gyula
,zakképz«tt Uüiiríu izskOiUtétxa FS-nt 8. *z.
Koroat Ili Hódival iittiibett Olcsón, kllünő gyártmányú szemüveget árusltok. Legmodernebb gépekkel felszerelt optikai Üzememben bármilyen orvosi receptet Jutányosán, szakszerűen elkészítek. Javítások azonnal készülnek.
Óra-, ékszer- és
létezer- raktér.
Elismert preelz óra-, ékszer ós lát-Mer Javítóműhely.
Válság fenyegeti Genfet
London, május 11 Az olasz-abesszíniai viszály kiéleződése súlyos aggodalmat keltett Londonban és Párisban. Ujabb mozgósitás várható. Genfet május 20-án súlyos válság fenyegeti, mert Olaszország nem hagyja magát.
Olaszország be akar vonulni Abesszlnlába
Róma, május 11 Római jelentés szerint Olaszország a Népszövetség elé azt a javaslatot terjeszti, hogy az abesszíniai nyugatom 1 helyreállítása és a rabszolgaság kérdésének megszűntetése érdekében megfelelő megbízatást kér. Ez annyit jelent, hogy Olaszország be akar vonulni, illetve meg akarja szállni Abessziniát.
A részeg férj meg* késelte * feleeégét
Válságos állapotban, több kéfcszu-
rástól vérezve hoztak be az éjjel . egy nagybakónaki asszonyt a mentők a nagykanizsai kórtiázba. Tekintettel áz asszony súlyos állapotára, azonnal jelentették az esetet\'a kapitányságnak.
A szerencsétlen áldozat Lengjél József bakónaki lakos felesége, aki 86 éves és sokat ttirt el eddig is férjétől. Lengyel Jóafcef az éjszaka ittasan tért haza a hegyről, ahol alaposan beszeszelt. A felesége szemrehányást csinált ezért Lengyelnek, aki erre elővett egy konyhakést és azzal a nyakán, karján, mellén összeszurkálta a feleségét.
GÖMBÖS GYÜLA
lemondott a szegedi mandátumáról ét a* abádexalókit tartotta meg
Hudapest, május (iőmbós Gyula miniszterelnök pén. teken levelet Intézett Pálíly József szegedi polgármesterhez, amelyben közli, hogy szegedi mandátumáról lemond és abádszalóki mandátumát tftrtja meg. Ezt azzal indokolja, ltogy r jelek szerint az abádszalóki kerületben olyan
választási tülekedés borítaná fel a köznyugalmat és a rendel, hogy ezért felelősséget nem vállal. Levelében közli hogy a .mandátumról csak formailag mond le, mert minden mandátumnál erősebb lelki kötelékek fütík Szeged városához. Helyett® Hunyady Vas Gergely kerül be\'a parlamentbe.
LENGYELORSZÁG nem csatlakozik semmiféle
német-ellenes megegyezéshez
| Varsó, május 11
A francia- lengyel megbeszéléseken a francia -szovjet és a francia -lengyel szövetség összeegyeztetéséről, valamint a dunai egyezményről tárgyal Laval Lengyelországgal. A francia lapok szerint Lengyelország Franciaországgal, Olaszországgal és a kisantanttal egyetértésben jár el a középeurópai kérdésben.
HQvOs a hangulat Varsóban
Páris. május 11 A francia lapok őszintén megírják, hogy Lavalt Varsóban nagyon híivös udvariassággal fogadták. Az első megbeszéléseken röviden átfutottak a . francia-lengyel
kérdéseken. Megállapítható, hogy a két ország között a kapcsolat határozottan rossz a német -lengyel meg állapodás aláírása óta.
Londoni vélemény szerint jelen pillanatban szó sem lehet arról, hogy Lengyelország csatlakozzék egy Németország ellen irányuló bárt milyen megegyezéshez.
Varsó, május 11 Laval szombaton Beck lengyel külügyminisztert látogatta meg, akivel egyórai tanácskozás során tárgyalt az ország kül- és belpolitikái járói. Utána Ldval Mostlczky elnököt látogatta meg.
Laval és Beck szombaton este rádión nyilatkoznak.
Nagy árat kér a Balkán-blokk a három kis ország felfegyverkezéséért
London, május 11 Az angol saj|ó azt hiszi, hogy a Balkán-Szövetség bukaresti értekezletén igen nagy árat követelnek Ausztria, Magyarország és Bulgária fegyverkezésének megengedéséért. Megegyeznek abban, hogy csakH^v-
látóit fegyverkezéshez járulnak hozzá. De azt is beiktatják a szerződésbe; hogy a Habsburgok visszatérését a békeszerződés megí*érl{&ié-nek tartiák. A balkáni csoport egyébként csatlakozott a dunai egyezményhez.
„Inkább meghal ,mind a 66 millió német"
n> a* milliós nép, ameljregyütt érez, vagy
Nagyhatalomként akar élni, vagy "egv zárt tömegben haí meg.
Qflríng porosz nagy beszédet mondott Frankfyft-ban. Többek között kijelented liógy aki\' még akarja támadni Németországot, ne felejtse el, hogy ott :lkeseredett ellenállásra talál. A 66
A firenzei találkozó
Róma, május 11 Mussolini szombaton a sajátmaga
Friss TÖKMAGOLAJ Nemes KONILÓ-virág
Kapható HIR80H éa SZE6Ő cégnél
PULVEX ROVARIRTÓ
hatásos. megbízható. Színtelen, Magtalan, emberre nem
mérgező. Yf Jártja:
CM»r. Ic. SotgsU & KaWIioa LU
A.,11..
Kapható minden nagyobb"szakmabeli Magyarországi raktár:
üzletben. Lli
V. Atki
iotraány-utea 21.
által vezetett repülőgépen Firenzébe érkezeti, ahol Sebese tiniig osz. trák kanoellár fogadta. Mussolini még szombat este hazautazik.
33 halilos ítélet Athénben
Athén, máfus lt Athénben a hadbíróság a iegl utóbbi lázadásban való részvétel miatt 83 vádlottat halálra Ítélt. Ezek közül 31 Olaszországba menekült
Állásvesztést kér ügyész a Vásiry-Ugyben
Nyíregyháza, május 11 A tiszti füúgyész szombaton el-mondta vádbeszédét, Vátóry debreceni polgármester ügyéfreti, amelyben fenn. tarolta vádját és kérte, hogy Vátóry polgármestert és Mlszty Károlyt mentsék fel állásától. A tóbbl vádlottat pe. dig mtót 10U0 pengő pénzbüntetést* líérle elitéin!. \' -
EgyOtt a Dunába ngrott két leány
Budapest, máfus 11 Szombaton reggé/ a Ferenc J6-zsef hídról együtt a Dunába ugrott két leány. A? egyiket\' egy rendőr mentette ki, é másikat a motoros mentők Mind á kettőt eszméletlen állapotban szállltAtlák a Rókus, kórházba. Az egyik Virág Mlci, a másik Szűcs Márta. Kfcek\'bbk\'k le. klntetében kihallgatni még nem le-betelt őket.
- Bútorvásárlás nem «oadl Teljes berendezéseket rendkívül előnyős rész. tétfizetésre, lót kamatmentesen ls szállítunk. Kopstein butorárjbáz, Horthy Mlklós-ut L
— 7\'cnrün és sport ruhára való anyagok legújabb minőségben megérkeztek Slnger Divaláruházba
A Filléres Divatüzlet
nagy selyemvásárát
e héten folytatja.
Ujabb szinek és minták érkeztek!
. ..... .... .»;■ . Árak aMt Is: Príma nehé« 90 cm. izélés sima cre^deschin kis hibával P 1*70 legjobb minőség 90 cm. széles mintás crepdeschin . . P 8*35 f príma nehéz marocfflo-, \'--, . , . . .... . P 2*70
\' -vr
1936. mílus 12
Fehér cipőink feltűnést keltenek
Gyönyörű modellek P 8-80, io-so, ií-80, 12-80 Sandaletteb P 8-9D, 7-50 MIHónyl Sándoi és Fia clpUruháza, Fő út 2, sz. Városház palota
Tandíjat fizetek
Talán még méltóztatnak emlékezni Pali öcsémre, aki tizéves, negyedik ele. mista és szorgalmas gyűjtője a < Képes magyar történelem, irodalom és mfivészel. cimfi albumba való képeknél:. Az albumot a Szenl István cikóriagyúr ajándékozza husz kép ellenében, a képek i>cdig, am«lyekot az albumba bele kell ragasztani, a Szent István pótkávés dobozokban íalálhatök. Pali ócséitmél láttam az albumot, megkívántam, magara is szereztem egyet és lelkes gyűjtő lettem, aki Palival szoktam képeket cserélgetni. Ezeket különben a múltkor már álmodtam.
E legújabb szenvedélyemén kivül van niég egy régebbi is: szenvedélyes keresztrejtvény-fejtö vagyok. Pali ócsém nem az, ő még fiatal ehhez, gondoltam. Hololt... Azt kérdezi a múltkor, mit csinálok a keresztrejtvénnyel, ha készen vagyok \\«le.
— Semntit — feleltem, örülök neki,
— Na és most is Örülsz? - kérdezi a gyerek. — Mert nem látszik rajtad.
Most nem örülök. Mert az egészet megfejtettem egyetlen szó kivételével és bosszant, hogy azt az egy szót nem tudom.
— Milyen szó az?
— Valami népviselet. Ügy s* tudod.
— Háthal
—i Ugyan kérjek! — mondom bosz. szusan, de azért hozzáteszem. — Hat betű. Lássuk c$ak. Mezőkövesdi - az XI betű, matyó 5 fcett. K^b\' 7 betű. Nem is tudom, milyen van m&! Hon. nan vegyek 6 betűs népviseletet?
■pali nem felel. Gondolkozik. Apró ujjaival számolni kezd, az ajkai morognak.
— Csak nem hiszed, hogy te fogod tudni, amit én felnőtt létemre nem Jtudok, pedig én érettségiztem is? — kérdezem nóopilcg sértett hiúsággal és vesaá készülő tekintéllyel.
masan. — Bujáki!
— Már tudom isi — kiáltja diadal-
— Mi ax?
— Népviselet — feleli. Ránézek a kere$zti«jlvényie. Békülik.
— De hát honnan tudod? — csodál, loozom. {
— A Szent István clkória-gyár albumából!
Persze! — csapok a homlokomra, bogy éz nem jutott eszembe. Mentségemre csak az szolgál, hogy bár két matyó és három jpezőkóvesdi népvi-UOA iu»u luxpiyfnq \'HÍM J?UI UJ»J»IDS Hát honnan tudhattam volna? S mert Palinak kettő volt belök, azonnal esc. réltem vele. A kis betyár nem adta olcsón. Két matyót, egy l II. Ujost, egy 18-as Ivo n véd tisztet és égy gróf Tisza Istvánt kellett adnom ftte.
— Ez az árfolyam? — kérdeztem csodálkozva. - Olyan ritka a bujáki?
— Sem is ritka - fejeli Pali, miután ejtette a csereüzlet alapján szer-tett öt képet — nekem négy van. De
b&t mindenkinek kell fizetni — t»n-_
— Isméi nagy divat a férfi burburry felöltő. Elegáns kész raglánok és burburry anyagok legolcsóbban SchüUnél szerezhetők be
Az évek óta félbemaradt kórházi építkezések ügye ttjra szőnyegen
A tervek éa a költségvetés már fettn vannak a minisztériumban Sürgetik a megyei hozzájárulás kifizetését
Nagykanizsa város móg a jobb esztendőkben nagyszabású kórházfcjlesz. tési programba fogott, amelynek pontjai között több uj pavlllon építése is szerepelt. A felsőbb egészségügyi ha. lóságok Intenciója az volt akkoriban, ráodern szemészeti és trachoaia gyógykezelési centrummá akarták kiépíteni a kanizsai kórház szemészeti osztályát. Sajnos, anyagiak hiányában nem sikerült az egész kórházféjlesztési programot megvalósítani, a megindult építkezések sem fejeződtek be mindmáig és ma az a helyzet, hogy a fél-ljemaradt, befejezetlen épületek teljes tönkremenetele fenyeget. Sürgős szükség van u félbemaradt épitkezések befejezésére ,ha csak nem akarjuk/hogy az eddifl kiadott összegek elvesszenek a befejeretlen épületek elpusztulása miatt.
A város és a kórház vezetősége most a kórházépálkezísek 1 Kifejezésére vonatkozó terveket, költségvetést [elküldték Budapestre a belügyruinisz* térium illetékes osztályához, kérve a félbemaradt építkezés mielőbbi folytatását és a rógii kórház-prograoii be fejezését,, ami nemcsak a városnak, hanem a vármegye határán messze tul terjedő vidéknek ls érdeke.
Ugy értesülünk, liogy u vármegye-által annak idején megszavazott kórházi hozzájárulás kiutalását is most újra megsürgeti » város, hisz fBként ez akasztotta meg. az építkezéseknek terv szerint való befejezését.
Dr. Krátky István polgármester és dr. Takács Ztotlán Igazgató-főomos mindent elkövetnek, hogy a Kibe maradt kórházépltkezés most már süxgő<-sen befejeztessék.
á bíróságot és i megyegyűlési is foglalkoztatja i kanizsai ravatalozó Igye
Az «gy aktái fellebbezés folyttá sz alispán előtt vaank
Feltűnési keltétt nemrégiben, hogy dr. Krátky István polgármester az alispántól kért felhattümazás alap. ján rágalmazásért pert IncfiWftt verból Cséti István nagykanizsai építész ellen. Caétl megfellebbezte & ravatalozó épKkezési munkálatainak a Horváth éa Vas cég részére tőrtént kiadását, ugy hogy emiatt a mintegy 26.000 pengős munka végrehajtása halasztást-szenved mindaddig, inig a felsőbb fórumok nem hozzák meg ebben az ügy. ben döntésüket.
A fellebbezési eljárás során Bódy Zoltán alispán igazolásra szólította
M a váráét A műszaki hlvsfal terjedelmes Jelentésében felsorolta mindazokat az okokat, melyek alapján a munkát a Horváth éa Vas cégnek adták kl. A legdöntőbb ok: a beérkezett ajánlatok közMt ez volt a legkedvezőbb és legelőnyösebb a város szempontjából
A város műszaki hivatala részletes Igazoló jelentését felterjesztette az alispánhoz 4s valószínű, hogy az ügy már a (egkörelebbl megye-gyülés elé kerül.
A fellebbezés, kimenetele nem lehet kétséges. A munka odaítélésénél sem most, aem máskor nincs
Városi Mozgó
Péntek, szombat, viiirnip
Fényes kisérti műsor.!
Előadások kezdete: pénteken^, 7, 9-kor, szomta Ion-vasárnap 3, 5, 7*ts 9 órakor.
A hétköznapi első előadások filléresek
más szempont, inint kizárólag a város közönségének éedekv. Még akkor ls, hft.cz nem fedi. a versenytárgyaláson lemaradt pályázók érdekelt.
Vér-, bőr-- és Idegbajosok Igyanak hetenként többs ör„ reggel felkeléskor egy pohár Itrmészetes .Ferenc jóml\'\' keserűs!set, mert ez m\'ndlg alaposan Mtfeztiljs és méregtelenltl a gyomorhétcistornái s ezenkívül as emésztést és sz snyag cserél Is Jólékonysn befslyásoljs. — As orvosi tudomány legjelesebb képviselői mfr réeőls hsngoztst|ák, hogy s Ferenc Jőiset víz hatá&A-vsl minden tekintetben aeg vsnnsk elégedve.
NAPI HIREK
NAPIREND
6...1 kaUHkaa: >MM PaasráC; Isr.i i*u u a
Oyéasiatruil «|f.ll MoljáUt • M..p baa: .FekeU as- gyógyszert* F6-
•t 6. és ■ Makaaiuai gyágyazefMi. •
Hasi alflaáássk hétkoinip S, T, 9,
Ulti él Jlssipiiy 3, 6.74s ftácahor. •
OóilSrdó ayttva icn«l S írttól asta
MMisa 13, MtfS
Rom. katboMirasi.Rób«(t.iP^otestán#: Senác. Isr.: Ijir. bó VX
— (A jrB^F^n ftmmM0V SU**)
A város központi választmánya május 11-én, szombaton délelőtt 12 órakor összeült, tárgy: az 1Ö30. évi választói névjegyzék összeállítása.
— (EaMvf) Horváth üéza tematke-zési vállalkozó vasárnap délután ötnegyed négy órakor vezeti oltárhoz Kuruc/. Saroltát a -nagykanizsai plébá-nia.templomhan. Az esketésl szertartást a vőlegény unokabátyja, P. Tóth Mőric esztergomi hittanár végzi (Minden külön értesítés helyett)
— (A ro* iwtfykanfaatl 48-»» b«J. lármk) Budapesten % Kovácsevic-s étteremben vacsorára jöttek össze, ame. lyen az ország minden részéből jöttek össze, akiket összeforrasztott a front szenvedése és a közős sors bajtársias. Aága. A vacaorán megjaient Zslfkovi.-. »yug. tábornok is, a bajtársak egykori * parancsnoka. Nagykanizsa réwtéröl megjelent dr/ Krátky Ist^rn polgánnes. ter, »ki a Nagykanlzta szeretetről beszélt és szeretetükbe ajánlotta ft régi l>aj társaknak azt a várost, ahonnan kiindultak a becsület mezejére.
— Nyári takarók, paplanok, szőnyegek dus választékban Singeméi
"S," OELKfl-cipől ^^
1935 május 12
L* LAI KÖZLÖNY
— Egy élatea át kíséri u embert a nászút első napjainak boldog romantl-kAla éí soha el nem mulö emlékezése. A földkerekség legszebb virágos kertje: Bodapesten ^Margitsziget, susogó lomb-jalval, nyíló virágjaival,tökéletes szállóival várja a nászntásokat.
_ (lpurfwrtüWt hlr) A legutóbbi Ipartestöleti elöljáróság! ülésen a fod. rász-szakósztály azt az indítványt teF Jeszlette elő, "hogy azok a svédek, akik egy iparból felszabadult »k, ne mehessenek át annak az iparnak a munkakönyvével más iparra, hanem rendes tanonckod ás- és segédvizsga után térhessenek csak át uj szakmára. Azt az indítványt, hogy tagdíjhátralékos iparosnak az ipartestületi iroda no álljon rendelkezésére, Várossv Gyula terjesztene elő, nem a fodrász szakosztály. Az ipartestületi iroda privát munkákat csak azon tagok részérc vé-
Et, akik befizették tugdijaikut, azon.
n a privát munkáért semmi díjazást nem fogad el senkitől.
— (AgyefütWák • kórház gólyáját) •Megenyhült a iég, vJ^ufl a hsíKlr s fc újra itt vagy jó gólyamadár.. De vesz. tedre, mert a lesipuskások életedre tőrnek. Különösen Kiskanizsán divat a gólyákat a kazlakról lelődózni. Egy különösen sajnálatos esel történt hetekkel ezelőtt: a kórház Paulai szt. Vincéről elnevezett ápolónővérei egy
gólyát neveltek fel a kanizsai kórház tágas udvarán. A költöző madár bő-v*p kapott táplálékot, fis talán honvágyat érezhetett a Tsad-tó vidéke után és télen talán álmodott is az *Jrikal mocsarakról ós őserdőkről, mégis hü maradt gondozódhoz, akik az állatot télen át a kórház pinoe tágas, meleg helyiségeiben tartották önkéntes fogságban. Csak néha-néha ébredt fel benne a vándorösztön és ilyenkor, ha Szép idő \'.volt, fölcsapta magát a magasba ,körülrepülte a víftosl és , kíváncsian kutatta a terepet, de jnin-4ig .visszatért hajlékába. Egy ilyen kirándulás alkalmával egy pár pillanatra pihenőt tartott n barakkóHház terülelón és ez volt végzete, mert egy ssenvedélyes .áltatbaráb kfcott rá-• lógta a pkiskáját ós M tfwgéfcK 2 éves állatot agyonlőtte, fis ez a szoporu állatvédelmi kihágás mindeddig következmény nélkül maradt. (vn.>
— Sapdatottek, sandátok, bocskorpk és gyermekcipők legnagyobb választék, ban Mit tény 1 cipőáruházban.
— {MQMveUU eMWáauk rtwkrfH) tjgyclmezteijük, hogy olyan színdarabok betanításához, amelyek az engedélyezett.színdarabok jegyzékében nincsenek berni (a jegyzék az elsőfokú rendőrhatóságoknál megtekinthető), ad-dlg ne kezdjenek, amig azt a törvényhatósági népművelési bizottság elő-adásra alkalmasnak nem találta. Több esetben előfordult, hogy az Illetéke-sek ezt előzőleg elmulasztották és ami. kor már a színdarabot betanították, sőt tetemes kiadásaik voltak, akkor kérték a véleményezést, amit azonban az iskolánklvüli népművelési bizottság a betanulás és a kiadások ellenére sem adhatott meg.
— Papának, mamának és az egész családnak Miltényi cipőt vegyen.
— N\'e hagyja az Ittel nyara* elmúlni anélkül, hogy egészsége érdekében megtegye «zt, ami szükséges. Jöjjön a magyar határ közelében levő Gleichcn-berg fürdőbe. Idegesség, érclmeszese-dés éa ebből eredő szívbajok gyógyítására természetes szénsavas fürdők, tökéletes komfort, elsőrangú ellátás és Igen kedvezményes árak.
Diploma, az állami kenyér és a munkásság ügye a képviselőház bizottságai előtt
A képviselőház pénzUgyi bizottságának pénteki ülésén a kultusztárca és a belügyi tárca költségvetését tárgyalták.
^órnan Bólint kultuszmlniszler a tanszabadságról mondott nagyobb beszédet. Kijelentelte, hpgy tökéletes álláspontnak tartja a tanulás szabadságának biztosítását, de az iskolábajárás szabadságit azoknak akik nem tanulnak : nem lehet biztosítani. Nálunk mindenki az államtól várja az elhelyezkedését. Ilyen körülmények között időlegesen bizonyos korlátozásokat kell élelbe-léptethi. A társadalom nagyrészének a szakiskolák felé való terclése el. sörendü életszükséglete a nemzetnek. A felsőoktatás reformja egyik legközelebbi programpontja a miniszternek.
A belügyi tárca költségvetésének tárgyalásánál Buchinger Manó élesen támadja a volt belügyminisztereket és kijclenteite, hógy ideje
VOlna már ejícfcjteni, hogy Magyarországon proletárdiktatúra Is volt (!) , Töfeb .ytán Kfiflna Mik-
lós belügyminiszter nagy beszédet mondott, kijelentvén, hogy a magyar munkásság ügye neki éppúgy sziv ügye, mint a szociáldemokratáknak. Nem áll az a béállitás, mintha e munkásság ügye a belügyminisztériumban csak rendőri kérdés lenne. Nem hive a tüszurá-sok politikájának. A rendőrség óva. tossága jogosult a kommunista agi-táqiéval szemben. Kívánatosnak tartja a rendőrlegénységi hozzátartozók betegellátásának megoldá. sót- Kijelentette, hogy nem vállalkozik arra, hogy még egyszer ezzel a választójoga! vegyen részt válasz, fásban. Hive a titkos vu.usJójog valamilyen megvalósításának. Igyekszik megvalósítani elődjének tiz éves népegészségügyi prgramját.
A bizottság elfogadta mindkét költségvetési előirányzatot
Az iparügyi minisztérium terve a bizottságok előtt
^Budapest, május 11 A képviselőház egyesitelt bizottságai szombaton letárgyalták az iparügyi, kereskedelmi és a közmunkaügyi minisztériumról szóló törvényjavaslatot. Több felszólalásra Bornemissza\' Géza válásait, aki kijelentette, liogy Ofiy. nyira megnóviekedett a kereskedelmi minisztérium ügyköre, hogy azl egy embernek elvégezni szinte lehetetlen.
Egészen uj problémák merültek fel. Fokozottabb mértékben kell foglalko*. nl az utpróblémákkal Légi közlekedés, idegenforgalmi és az ipari raunicás-kérdés problémáival. A minisztérium figyelemmel fogja kisérni az árproblémát is. Nem szabad nézni a költségtöbbletet, mert ennél sokkal többet jelént a guzdaságl eredmény.
SPORTÉLET
Vasárnap délelőtt ét délután tomáazbajnokság
A reálgimnázium tornatermében ma délelőtt 9 órakor kezdődik m«g a dél. nyugati kerület tomászbainoksáaL Az <!semény fonlosAágárá váló KWntéttcl á Motesz dr. Szalay József tornász-bajnokot, a Motesz egyik alelnökét küldi le poutozó bírónak.
Dr. Szalay József az eatT személyvonattal érkezik meg Nagykanizsára. A kerületi bajnok, a Zrínyi Toma Egylet rendezi. Propaganda szempontok okos figyelembevételével filléres hely árakat állapított meg a vezetőség. Ugy a délelőtti, mint a délutáni ver-
senyre az együttes Jegy ára, ülőhely
r rendű 50 fillér, másodrendű 30 ril-. diákok és katonák részére 10 fillér. \' Áz érdekes és sportsrempontból bem mindennapi tomászesemény megér, \'démli, hogy a..város sportszerető közönsége minél nagyobb számban keresse fel vasárnap a gimnázium tornatermét. A versenyen minden szeren végzett munkát pontoznak és Így " a közönségnek módjában lesz a verseáy állásáról állandóan tájékozódást sae-reznie.
A bajnokság élén álló PVSKJátszik ma Nagykanizsán
A aafy kiaáalwa */4 árakar kasáSátk
A délnyugati alszóveiség vasárnapi fordulójának legizgalmasabb futball, mérkőzésre Nagykanizsán kerül lejátszásra. A bajnokság sorsát van hivatva eldönteni ez a találkozás, mert a jyles pécsi vasutas csalinak az első helytől való búcsúját jelentheti az NTE-től való veresége.
Az NTE az utóbbi időben minden
i megálta helyét. AH ez első. sorban a nagy csapatok ellen, hisz az összes bajnok-jelölteket, Így a Zri nyit és KPACot logyőzte, mig a DVAC-al annak saját otthonában dön. tetlenűl végzett. Vasárnap Szekszárdon is nagyszerűen játszott a.csapat, csupán a bíró rosszindulatú 1 l-esével fosztotta meg az NTE-et a biztos
PONYVA
kéizllét, javítás, kölcsönzés
Hlrsobás Szegd
uik- tt rmn-nnolAu.
1wi» - i-1- —" \'iiliMr tMla—\'
Budapesten t Jlargitszlget
Egy világváros kellós kDzepén és
mégis távol > világ sálától. Esfeiséasassk pthsitést, ■atMBak tXkálataa avitvtlilt
kimerültnek ujjá.zffUtEt ajáadékoi, Mindenki megtalálja a viszonyain A megfelelő ideális elhelyezést.
I MinlttlM I iMÉiltÉÉI nMMI 11
? f ■ B.^tr. LT^ ??? Hjrtff.yy\' \\
Motal Patatlnua
a legtökéletesebb luxusszálloda, 250 szobával. — Appartementek lürdö-szobával. - A legelőkelőbb társaság. — Mondáin szórakozások. — Világhírű konyha. Mar«ltaxisat Szanatórium appartementjeinek fürdőszobáiban a. Stent Margitsziget világhírű gyógyvízé, vei. — A legmodernebb orvosi be-
Marsaráta- áa Dálla-a*AII6k
Ideális tartózkodást biztosítanak ládok részére.
ponttól. A PVSK^oak Nagykaalzsón; ritkán sikerült a győzelmet megszerezni. Csapata mindenkor felülmúlta az NTE játékát és hiába csillogtatta és vonultatta fel az amatőrfutball szép. ségeit, majdnem minden alkalommal vereséggel távozott
Az NTE ezen a meccsen tudása Leg. javát igyekszik kifejteni, lwgy a nagy multu délnyugati bajnok ellen is sikerre L állja meg a helyét.
Az NTE a következő felállításban játszik: Csondor — Csáki, Engeilel-ter - Hadics, Ritier, Kudich -Far. kas, Jakubecz, Szendrői, Csász, Jelinek. Tartalék Hoffmaiui.
A mérkőzés pontosan háromnegyed 4 órakor kezdődik, hogy a közönségnek legyen ideje a háromnegyed 6 órakor kezdődő és rádión kósvetitésie kerülő osztrák—magyar mérkőzésre hazaérni.
Biró v. Adorján Kaposvár.
Előmérkőzést a szabadnapos Zrínyi játszik a levente válogatottal pontosan fél 3 órai kezdettel.
Ezt megelőzően egy nagyon érdekes és sok humort keltő Konkurens küzdelemben lesz ifeze a sporfkózón-ségnek. A Schütz és Stnjer divat-áruház alkalmazottai mérik össze ere-Jüket kétszer 30 perces mérkőzés keretében fél 2 órai kezdettel.
Majd az NTE meccs után fél 6 órakor pedig a Polgár és Kirschuer cég alkalmazottai állnak ki pult nél-küli versenyre.
Az érdekes cég-mérkőzések iránt a kereskedő társadalom körében élénk érdeklődés nyilvánul meg.
WUk
sz slspl
egyidejű kezelése különösen fontos. A ♦teletienbérii kúrák CfMek s követelménynek Idválám megtelelnek. H 10 ncoMtk-tust küld s Kurkommlsslon Bsd Mlfa-fcirg, Sieiermsrk.
BOROTVÁLKOZÓ!

- Sflnks Dem KM Miá, mint a Schütz Arutiáz. U\'gsxcbb válusztékn rtl gyapjúszövetekben, kompié anyagokban, Imprimé újdonságokban. l.ogflno. mslib áru Sclrützékuél ulálhaU.
Szőnyegkiállltás!
SEönyegkiállitásl
Kedvező fizetési feltételek
Walaafald éa Fisoher áruházában szombaton, f. hó 11-én kezdődik a nagy MŐnyeg-vAjár.és4^igtíaftí#f|H«4Ha«kfirtaíek perzsa rendszerrel szövött príma szőnyegek, ágy«#k, sezlontakarók, összekötik BÚ), mirrden nagyságban. Az arak meglepően olcsók. Ügyeljen a dátumra el ne mulassza megtekinteni. Vételkényszer nincs. — Férfiaaflvetak, aalymak* váax-nak és a raktfHjn,levő ér«k olosóMa»,Wm?ápMt kait.
ZALAI KOZLONY
1936.\'má|ut 12.
ezüst jü&er
használt. de ssgyoa jé iIUpolb.il gr-ként ■«\'/• t> aíh fillérért ksphstó
Beréoy József és Fia
RÁDIÓ-MŰSOR
17.30 l\'ray Margit magyar nótükM tongorázik. — lé A rádió kedvencei. Aszlánvi Károly csevegéée. - 18J0 Kalmár Resoői-BaláM Utaló sraloo. ötösének miisora. — 19.15 MII üzen a rádió. - 10.45 Operettréazlelek. Kr.z-temiikódik Antal Hóul. dr. Szedő Miklós és a Budapesti Hangverseny Zenekar. — 21. tS lUiek. - 2135 Cigányzene. — 22.45 Hanglemezek. — 0005 Hirek.
Budapest II.
18.35 Mezőgazdasági félóra. — 1010 tr-19,40 Szarsas Klára hárfázik. - 10.50 Olaszonság. Dr. Pécsi Albert előadása ■•— 20.15 Hirek. _ 20.40 Kertész Miklói sasion, és jazz-zenckarának műsora. -21.35 22.40 Az Operaházi zertekar \' Béos.
1830 Néptáncokat tanulunk. — 19.85 Hruby: Ital, kacagás, tánc; rádióegy-.veleg. 21 Beethoven: IK. szimfónia, Weingartner vezényletével.. Kózvelilé* Firenzéből. — 22.25 Jazz — 2350-1 Mscho.zenekar, majil népzene és végfii közvetítés egy bárból.
Budapest, vasárnap.
8.30 Hitek. - MO-9-55 HádióÜSe-netek. - II 12.15 Kgyliázi ének. A \' szentbeszédet mise előtt Nádler István pápai kamarás mondja. Rnekel az esz, teremi tanltóképzőintéset énekkara. ■ 12.20 Iddjelzés,. időjáráslelentés. -\' 12.30-13.55 R^dlóüzenetei^ - 14 Hang.: lemerek. — 14.45 A mMMket pusziit,\',\' betegségek. iVajJójSnHA . 15.30— 10.50 Bá.li.ttMe#eléll, llarllia;
István ssalensedékara. - 17.45 H; gyarország - Ausctriu válogatott lali\'ia. rugómériUWts 11. félideje, Beszéld Plu ltár Irtván. - 18.45 ltodén Margit magyar nótákat ésiekel, kiiéri cigáuv-zene. - 19.4.5 TaslosZl Játék. Tamási Aron elbeszélése. — 20.15 Budapesti Hangverseny Zenekar. -1*21.45 Hírek, versenyeredmények, i-r 23,15 Claudio Arrau OongorUk. —\'.23 Cigányzene.
- OO.OS Hitek.
Burfcpeal 11. i" ■\'
12.40 13.50 Az operaházi zenekar
- 16.10-18,50 Cigányzene. - 17 30 —18.30 Frtts Miklós gitározik. 18 50 Hogyan lebetfink műgyűjtőkké. (I)r. Genthon István.) — 19.40-20.30 A Debreceni Városi Dafcgylet - 20.35 lUrek. - 21.10-22 ciglnyzene.
11.45 Kamarazenekar. Satalin Má. ria songoraművéaznóvel. — 18 Gold-mark: H.dur songorunégycs. — 17 Tánclemezek. - 17.45 Az Ausztria-Lengyelország tabdariigómérkőzés II. félideje a stadionból. - 19.45 Tarka, est. 22.25 Bádlózenekar. - 24-1 Rácz József dgányzenekara a buda. pesti Pannónia-szállóból.
, szaadalettek, gummi* talpú cipók legolcsóbban az .Ideál, cipöárutiizijan, FÖ-ut 12. szám.
APBÓH1KMTÉSEK
Azonsaira Mséé egy kttlOabeláratn akol szoba, botoram vagy weaeo, taljoa sllÉMusl Is. aafáaoansk. Rozfoayt utcs 19. A UMrUoUvtU aát lakó a ház-baa nincs. *
SsJAI termést! kerecsenyi asz tehér aj kW Marsaként P — 68 ért, stUer ó bor illersoklat P-44ért ksphstó Csen-g«zy-al 19. _ 82
fialnak elsőrendű minőségben, lendklvöTolcsón kaphatók Kaalmaaa Manó dlralQztetébea, Erzsébet lét I.Tckfoa 222.
Sírbolt építését olcsón válisloor. 1 évi
JéWIIAaoaL Kovács. Klrilya. 33. 106
___ képkeretezéseket előnyös rézz
kiűzetések mellett végez Stern Öveges, Fő at 2 1276
Msrglt tar**, Cseagery-ut 19. Nyitva regtel 6 tót este 7-lg. Tyakazemvigás Kedvezményes Jegyek sz Ipartestületben. Otake-baa, Ksoe-aíl. 81
_ _ _ P torosban
utcébaa. Mroarssobá. ajoanaa éWskltvs. ■eHékbeMségekkel, nagy kerttel. Kedvező flsetési főtételek. Bővebbet a
Szép UlsoUe, előszobás, s)oarian festett atcal IsUs ssgusstns l re IWé József Mberceg-ut 98.
Erzsébet-tér 18. száma házban 3 szobás fürdőszobás, komfortos emeleti lakén .ngSuThó l-re kiadó. Bővebbet ír Képben Jeaó ügyvédi ltodi)ában. 1785
tMako»l*kot, Ford-trsklorlioz értő ket, (elveszek cséplésre. Klnlzsy utcs M 1777
__Józsel főherceg al 87. ss. ház
Bővebbet ugyanott. Ogynők kizárva. 1807
Friss Uzlslt Urkskis állandóan kap ható BatHcs Lajos üzletébea, Fő-nt 1(X 1811
tás méllékhelyl-légekkel szoonalra swy augasztasrs ll adó Zrtayl Ml klós-ii. 20. 1778
btsssl és sfissrsUsall cikkek legolcsóbban! beszerezhetők Beteznatnál — Sugár ,t 53.
fsaáswárt urodslmi fsjborslm ksphsták utsreoklat már 40 fillérért, _!, árban már a fsgyaaatáal aéé la baaaa vao. - Legkisebb tétel 23\'llter. (basa Kársly loűblrtokos, Bsltbyiny-atca 26. SS. 12
Esy csinos, kstosasértáa. 5 személyes • \' -------•* olcsón etsdó. Er
deklődnl Srsbő Anlsl spottüzlelébea. 1522
Catllaéat, rollnlzáit, gépblmzést el-logsd Hussllaé, Klalzsy-u. 70. . •
Haszsált rabit veszek és < vásrs házhoz megyek. Márkus, . atca 31. t*lt
■•«> raktArfcolylaéa Szérhenyl-lér és Bocskay atca sarkin (márisház előtt), III és má« utcákban Iskisok, üzlethelyiségek azonnll klsdók. Bővebbel dr. Mocts %yréd Irodájába*. . ............I®4
T-- jntányos\' Irtáé\' álaéá <g> ^őksrtlen levő modern, leháf gyermekkocsi Klnlzsi-atca 13. Beacse. . 1S04
Békástónát 2 hold ssáaMUM eladó Clm s kiadóban. 1808
Cláajrl László a. 9. Jóksrbsn levő, Ö Iskásos bérház, öregség és betegséf mtstt Jntáayessa >U4I. 1239
1 hold aa»t« etsdó lőrhéad begyen. Bővebbet Szepetaekl-ut 9/s. 1810
■liaUlsstsi keres 2—3 szobás U-káj^g mellékhelyiségek nükül ^
HárwawsÜs, türdóatobáa laki. sngusstaa elsejéze kiadó Caengeiy-at 33
HAarMOlaraak gyermektelen bázas pir felvételik. Be|irsl vaskapu, Rikóczv-Sa 15. \' \'8)2
Izr. Jólelkű *p»lóa< beteghez sjáalko-ztk. esetleg bázvezetőaóaek magányos úrhoz vagy bő gyhőz, vidékre ls. Bergerné. RÓZM-Otcs 18 _ 1813
VMfkőris háló és taasza aaa«*-a olcsón elsdő. Clm s Usdoban 1822
lélhoy-a.
Szemere n. é/b. száras Kés ala*«, 01-szobéá lakáa azonnal ellogtalhaló. 18)9
Ara, ékmmmr Jsvllásokst és SMakMi-
Hssznált hatari vear és elad Ksrdoi Antal, Erzsébet-tér 20. Ogyinott aagvón szép aatlk szekrény olcsöa etadó. 1824
Szakszerű hurozás
Foiball.labdák,
játéklabdák
SZABÓ ANTAL
sportOzletébeo.
OzletmeomtitAsi
Van azereneoém értesíteni a t vásárló közönséget és Jólsmerfaelmet, hogy KlatalMdy •Andor-utca éa Kooouth tér sarkAn
lOinrOiIettl
nyitottam. ""
RakUron tartom e azakmába vágó őaazea cikkeket, melyeket a legjobb minőeégben. szolid árakon éa a leg-flgyélmeaebb klozolgáláasal bocsátom al vásárló közönség rendelkezésére.
Szlvea rártfogást kér lf|. Oaáky Sándor
Szemere-n. 3. sz. msgáabáz és Rákécay-atca 29. sz. bérhlz alazM. 1817
Ugy telpőtteket, mlat gyermekeket a*-aio« nyelvoktalitrz o\'csicr elfogadok. — Nyírt hónapokra csatádhoz (vidékre is) gyermekek mellé, nfmzl nevelőnőnek el-mennék. Clm a klsdobsn. 1816
Elköltözés miatt mindennemű berendezés alaM. Horthy Miklós át 21. Relnliz.
1815
_________ mázolást legszebben
és legolcsóbbsn Pipál végez. Pelffl-at 91.
1828
mlméé Koszulb-tér 20 1814
Egysznbs konvbis lakás Eötrto-tér . 14. slstí kiadó, r ----------
, Bővebbet Petóli ut 6.
J?nci?é<cuf
Bs|za u 6
Ml k arak part vésnék, vagy lérli-
kerekpárr. becserélném. Clm s klsd bsn
1839
Közgazdaság
Drágul a csirke
A csirke ám az utolsó hetekben lényegesen emelkedett a kanizsai pia. oon. .Külónófcn a kirántanivaló csjrkfl nagyon korcsét! cikk. Nem mintha a helyi fogyasztás hirlólen tnegnöveke. (Jelt\' volna, hanem azért, mivel a bn. fomfi kcre^tl cx|»ft.cikk lett. Ka. posvári ós szombathelyi uutós borom-fikereskédók keresik fel n helyi pia. cot, vag\\- a környék falvait, hogy a tenyésztőktől, a szárnyasokat összevásárolják. Ügy pár nehezebb csilléért 2.80 [tengőt is kínálnak. A Inryészet magas ára legjobb tncgsegitoji.- a kis. gazdáknak és bár városi lakosság az idén drágábbon élelmezi magát, mint tavaly, az eleven export mégis igen kívánatos jelenség. Csak |t közvetltó kofáskodásl kellene erélyesebben ellenőrizni a vásárfelügyelőknek. Szívesen látjuk az Idegen nagykereskedőket, de idegenkedünk a profi helyi kufá-roktól. __(vj
Huta 77-es 1640-16^70. 78-ss
1695-1689, 79-cs 1670-1700, 80-as 1080-17 20 danánl. 77-es lb\'0—16 25 7fraa 1615-1640, 79-ea 1630-1655 80-za 16 40-1665. - Róza ni pestvidéki 1190 1170 más 11 80-1215. Zabul közép 13-95-14-09 Tengeri HaaSotoll 1329-1339.
Kiadja a laptalajéonos Közgazdasági Rt. Ooteobarg Nyomda és Célzatai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsái. Fatetős kUdót Zalai Károly. Intarorbsn telefon: Nagykantsss 78. saim
Nép Mozgó
Májút
Puakin allAghtrO roghya Szombal-vasárnap
Lángol a Volga
Főszerepben InkislaoH is Natall* Kovanko.
\' Marnak kitért mOaorl "\'),e\' \'\' ■*
Előadások: szombaton 7 és 9 órakor. VaUriup 3, 5, 7 é» 9 órákor.
VároKl Mozgó
OMk mar nap I Májúi 13 án, hétfőn Oaak aBy nap I
Minden alóadáa filléraa. Két sláger egy mQtorban.
u Lengyel vér.
IL Örökké felejthelítlen, sikprü, kedves, fülbemászó muzsikájú
Végo a dalnak.
Elíadások, az óriási műsorra való tekintettel 3, • éa B órakar.
6352/1935,
Tárgy: Az épületek ablakainak vlrágdl-
szitése.
Hirdetmény,
Hivatkozással a tárgyban Jelzett ügyre vonatkozó kérelmemre, kOzhlrré teszem, hogy az ablak-vlrágdlsszel legszebben ellátott ötven lakás tulajdonosainak Jutalmazására ugyanannyi virágdijat tűzök ki mégpedig:
az első legszebb 5 lakás ablakainak jutalmazására 20—20 pengőt;
a további legszebb 10 lakás ablttatmk jutalmazására 2—2 szép dracénát;
a további 10 lakás ablakainak jutalmazására 1—1 szép dracénát;
a további 25 lakás ablakainak jutalmazására 1—1 díszes szobanövényt a vlrágnyertes lakások tulajdonosainak nevelt egy későbbi időpontban megalakítandó öttagú bizottság döntése alapján a Zalai Közlöny Szent István napján megjelenő számában fogom közölni un Nagykanizsa, 1935. évi április 1-én. Polgármester. —**---—
,! te f.B.IJ.1.11
f \' ulutiU G * i
I Mlajhalü a kalyl k«rask«Mko»l I
| : «S IpMOMtail Ml bal I
1936. május ÍZ
ZAUl közlöny
I
Modern gyermekkocsik
JtJ nagy választékban!
LAKBERENDEZÉS
otthonos, Ízléses és nem drága, kedvező feltételekkel is kapható
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
pAlcsics •
lamtilf—Ü él MiyÜiiillé^liiM
MINDEM IBiETT tlEEteiT
Hagykanlzsa, Pó-nt 7. ®
Onk mklzlitkM rtlánl|M!
Dtratoa
ti- b ü-üieB
■Mafcatakkaa óriási rálaasták.
mriUrnjtt márí S-SO-tM kaphatók. Táska-javítás ""
Laokenbaober A.
snqrMzIstábeo.
Leányka- és fia-ruhák, Intézeti-, Iskola-ruhák,
felfiitők és gyermekruha-kOlfinlegességek
legolcsóbbak
Liaiiő Imre
l^nmkraki uakliMékM
Horthy IHlklós-ut 1. (várotbiipaiou).
SsantalMIjJiM Szabó Mária
emberé a munka
A magyar manka hlmnnaza ez a regény. Egy dabraoeol nemes magyar kereekedSrfl Bál, aki Kossuth korlázaa volt, egy életen át küzdött > «s gyózótt
Ára 5 pengő.
M^UUsUmU "lo4.n ktajTMfettL^
S1NQER és WOLFNER JOADÁSA
Zálál KflZtOlW
1935. nH|us 12.
Balatonfenyveeen
V u gyermekek paradicsomában vegyen részletre vlllalelket bwktut Ms JftH iíül-ÍUiionftijni
divatszalonomat
JOifatadtalca 14. uim alól <Caengery-uí 1. a*. alá
fnÜÜEJk htöHfJT"
tanuHMtanyok Ttmwtetncm.
Monti fHolciMm^Károh/né
7297/M"
Faeladásl hirdetmény.
A v, képviselőtestület 4710—
■)T. \' , ,,X„(.b»ZrrwW\' \' Artel-
t935f1 síi véghatározata\' fértel-tfizetés mellett áláti alkalma-pedig 6 havi részletfizetésre hivatalos órákon belül rendelhetnek tűzifát a város erdöhivatalában. ! Nagykanizsa, IÖ35. ápr. 12. ,,, Polgármester.
á Mimin linó riááfcl atu
tízparancsolata: A Melropole sialledabaa lakon
fekszik (
9. a namél PáEÍ»JÍ . . ...... .. .
10. a borravaló megváltál 10°/o.
butaioiiUU ma HlliUt
MENETRENDJE
érvényű ItM. október 7-tól

C T» l«
II"
ir»
m
IS"
í\'.AiMT
tt
tf"
tO^^^^ÍOi IUMMIPBIHI
L.>n>M!M »4S HwtnU.iM.iee WaaiBWI LM-jk.kt,
A IX. Isr. Községkei , mén jel niély fájttaipmmal
™ ICÁD,
et, a Nagykanizsai Izr. Hitközség és lntéz-
atják, hogy
klr. k««mk. tanácsos úr közaégkerQletl elnök éa hitközségi elöljáró
J. hó 10-én Nagykanizsán elhunyt
A drága Elhunytat folyó hó 12-én,
vasárnap d. u. 4 órakor a nagy-
kanizsai Úr. hitközség templomából kísérjük utolsó útjára.
; A felekezet szent céljai érdekében kifejtett önzetlen, és , $rtéÍ6W > íjjvi\' * "
emelte és- ez
tenysége, áldozatos közéleti munkássága legjobbjai? adja meg veszteségünk-nagyságát is. ,
Áldjuk áldásthozó tfmléKét I
üdkívUl t közé
Nagykanizsa, 1835. május 11.
ügető lovat.
Árajánlatokat ás leírást a lap kiadójába kérek ,0(et6* jeligére.
Hotterr-Sclirantxféle
Planet lókapa
„ kézikapa
ercdel^íyárí\'árban kí^5\'
Soflurr-Sílimtt-dtjtMi-SlUttlíTírt I«ir WjWárl Jiitk Eit
nagykanizsai lerakatában:
f
ORSZÁG JÓZSEF
sug, Mftrigya. apb|iHilslnwit. lip itk. IntkféMW
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bírósági palota melleit. Telelőn 180.
A Trieszti Általános Biztosító Társi
főQgynöksége mély fájdalommal tudatja, hogy
Weisz Tivadar
kir. kereskedelmi tanácsos
folyó hó 10-én 72 éves korában csendesen elhunyt.
A megboldogult 28 éven át vezette és irányította lankadatlan buzgalommal a íő.Ugynökséget és ezen idő alatt megbecsülhetetlen munkájával ötök érdemeket szerzett.
Emlékét soha el nem muló kegyelettel őrizzük meg!
Nagykanizsa, 1935. május 11.
- ......... "
VARGA
kelmefestő, f«||tl«l<ltá
mos, fest, tisztit
kifogástalan kivitelben,
szolid,, mérsékelt árba*. Horthy SHMés-ut 8. Hunysdy-utoa IS.
\' \' KtlagsinffeJ^t ^t^aváeifrérsseéB1 . ~ ^
Mtm Nyomda és mim Lapkiadó mmm
Ifllfbanlita
Könyvnyomda, kfajvUOtásMt, trsseloat intézet, teleti kflnyvek és dobozok gyára ■ „Tolsl Közlöny" politikai napilap szerkesztősé** ée kiadóhivatala
KéuitOnki
, ipari, ptnzlntéceti, agyvédi, gazdasági, egyházi ás Iskolai nyomlalványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és eskeiési értesítéseket, gyászjelenlésekel, névjegyet, lalragsszo-ksl, Kórleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kíáIHtásu nyomtatványokat.
rva
T
Gyártunk i
Ozlell könyveket, Cfcyvédl naplókat, JegyzS-könyveket, zsebkönyveket, bevásárlási. könyveket, rajzfüreteket ás tombokel, minta-zacskókat, zsákcáduláfclt, naptártomböket, lallnaptáraksl, dobozokat ttb. elsőrangú H-rltelWn ás a legolcsóbb árakon. «
Nyotada, szerkesztőség és kiadóhivatal jPőnit 5. szám alatt.
—-i " ■ saia.,..., i ■ . —r^
\'ZALAI KOZL0NY
Welsz László és felesége Somogyi Erzsébet, Edlth és férje Lázár László, Irma, gyermekei; Lázár István és Éva unokái mélységes gyásszal és szomorúsággal tudatják, hogy a legjobb édesapa, após és nagyapa, a becsületesség, tisztesség és kötelességtudás mintaképe, a legodaadóbb testvér, rokon és barát
,„,, : i w
a Danneberg J- és Wolsz cég senior lönttké, m. kir. kereskedelmi tanácsos, a IX. Izr. községkerület elnöke, Zalavármegye törvényhatósági bizottsági tagja, a Nagykanizsái Bankegyesület és Délzalai Takarókpénztár H-T. elnöke, a Magyar Nemzeti Bank cenzora, stb. stb.
hosszas betegség után, május 10-én, 72 éves korában, sorsában bölcsen megnyugodva, kilehelte, igazán nemes, minden szépért és jóért buzgolkodó lelkét. ,
Híllt tetemét május 12-én, vasárnap d. u. 4 órakor helyezzük örök pihenőre a nagykanizsai tar. hitközség templomából az Izr. temetőben lévő családi sirbóltba. Nagykanizsa, 1G35. május 11.
tv*v. Prager Adolfné szili, Welsz Irén özv. dr. Frled Odünné ízül. Welsz Illza testvérei.
Unokaöccse! és unokahugal.
őzv. Breuer Mérné nzv. Justos Mlksánó Hosenberg Károly és neje Hónig Albert sógorai és sógornői.
Danneberg J. és Welsz cég és tisztviselői mélységes fájdalommal jelentik, hogy egy hosszú >\'eMberöltőn át vezető szerepet betöltött senior cégfőnökük t
WEISZ TIVADAR ur
*klr. karuk, tanácsos, a IX. Ixr. kSzságksrülst elnöke, stb. stb.
I
falyó hó 10-én este visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.
A megboldogult 56 éven át példás becsületességgel, körültekintéssel és mélységes kereskedelmi tudással vezette a cég- és intézményeinek ügyeit. Munkatársainak é» tisztviselőinek Igazi édesatyja volt. Mindenütt ott volt, ahol a közért dolgozni és áldozatot hozni kellett. Fáradhatatlan tevékenysége, kivételes tehetsége, óriási tudása, a köz érdekében folytatott munkássága közbecsültté tették, elköltözése pótolhatatlan űrt hagyott maga után.
Hült tetemeit vasárnap délután négy órakor kisérjük | örök nyugvóhelyére az Izr. nagytemplomból.
" \' - íöíifiösüiii Mttüto! isi
6 alMKAzAft, d« tanító aaallam* tovább 41 közfittünk I
Nagykanizsa, 1935. május 11.
Herkules Téglagyár Bészvén\' Igazgatósága, telflgyelébizotlsága és tlsz viselője mély fájdalommal jelenti, hoi
felejthetetlen és fáradhatatlan tevékeny-,
■ s$í
| ségü elnöke
\' 4
kir. kereskedelmi tanáosos
áldásdús életének 72. évében elköltöz
az élők sorából.
Kitűnő kvalitásai, fáradhatatlan mufir?,
kásságai és férfiúi erényei felejthetetlenné
teszik Öt előttünk. \' *2
Emlékét mindenkör a legnagyol
szeretettel fogjuk őrizni.
I
Nagykanizsa, 1935. május 11.
■ "" •-■..-f ■ . it <
ki
ZAIAI nozuytt
1095. toátur 12
A Nagykanizsai BankegyesUlet és Déizalaf Takarékpénztár Részvénytársaság Igazgatósága, felügyelőbizottsága és tisztviselői mély gyászban Jelentik, hogy az intézet elnöké
WEISZ TIVADAR úr
klr. keresk. tanácsos, Zalavármegye törvh. bizottságának tagja, a IX. izr. községkerület elnöke, a Magyar Nemzeti Bank váltó-blrálója, több vállalat igazgatósági tagja stb.
f. é. május 10-én elhunyt.
Fájdalommal veszünk bucsut attól a férfiútól, aki kivételes tehetségét, sokoldalú tudását és tapasztalatait mint az igazgatóság tagja, illetve annak elnöke 35 éven át nap-nap után páratlan lelkiismeretességgel és odaadó buzgósággal boosájtotta intézetünk rendelkezésére, emelkedett göndolkodásával, higgadt bölcsességével fényt árasztva tanácskozásainkra. Működésével elévülhetetlen érdemeket szerzett, távozásával végtelen (irt hagy maga után.
EmMkát hálás kegyelettel őrizzük mefl.
F^rnv-
-■•jé \' n
A Dunántuli Gazdasági Szeszgyárosok Szeszfinomitó Részvénytársasága igazgatósága, felőgyelőbizottsága, tisztviselői és munkásai mély fájdalommal jelentik, hogy a vállafatnak megalakulása óta igazgatósági tagja
•l\'.\'íl
WEISZ TIVADAR
ÜK
J
klr.
ilslml tanácsos ur
elhunyt.
flz Elhunyt 32 éven át volt bölcs tanácsadónk, szolgálta nagy tudás- . j sal, lelkesedéssel és önzetlenséggel vállalatunkat. Elhunyta pótolhatatlan veszteségünk. Örök hálánk kiséri őt sirjába.
Emlékét mindenkoron kegyelettel fogjak megőrizni.
i
> i
,íá ...
76a évfolyam 108. szám
Nagykanizsa, 1935. május 14 kedd
Ara 12 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
politikai nap r l a p
SurtesdJMg
é» UadóUvalal: PM 5. szlu.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóilielétl ár«: egy hóra • pengi 40 niür. Szerkmtöaégl it kiadóhivatali telefon: 78. sz.
A gyors tempót
tartó parlamenti élet során megindult a bizottságokban is a mun|-ka. Az uj parlament munkaképességének egyik értékmérője az a meg értő és alapos, nyugodt hang is, a moly az igazságügyi tárcának megvitatásánál mutatkozott. Az igazságügy miniszter, amikor válaszolt az elhangzott felszólalásokra, külön is kiemelte ennek a megértésnek jelentőségét s világos okfejtéssel vázolta a célokat és tennivalókat, a melyeknek megvalósítására, elvégzésére tárcája költségvetésié hiva-tott.
Az igazságügyi igazgatás egészséges szellemét bizonyltja, hogy a tárca kérdései csak ritkán kerülnek a nagy nyilvánosság előtt megvitatásra. Azért van ez, amint azt a magyar közvélemény büszkén tudja, nrcrt igazságügyi intézményeink egész szelleme, teljes munkája a maga hozzáf érhate Uen emelkedettségével alkalmatlan az úgynevezett szenzáció kitermelésére, munkáját jól végzi, feladata magaslatán áll. Természetes azonban, hogy azért a fejlődő élet megköveteli ügyi igazgatásunk jogszal nak fejlesztését, módosítását.
Csak jó igazságszolgáltatással lehet nemzetépítő munkát folytatni, mert rossz igazságszolgáltatás az elégedetlenség melegágya lenne, -mondotta Lázár Andor igazságügy-miniszter. Felszólalása során kijelentette, hogy a perrendtartás bizonyos mértékű átdolgozása meg fogja gyorsítani a tárgyalások tempóját. Régóta esedékes szükségesség ez, mert tagadhatatlan, hogy a mai élet üteme nem bjrja el a perek hosszú, sokszor évekig való elhúzódását. A gyorsabb tempó szolgálatát jelenti az elsőfokú Wróság mentesítése a bagatell ügyektől, az első fok erősítése, a társasbiróságl rendszer kiterjesztéséve/ s az egyfokú fellebbvltel bevezetése, megtartva természetesen a legfelső bíróság jogi irányító szerepét. Rámulattott a jogszabályalkotás alapszempontjaira s ekkor hangsúlyozta, hogy a politikai és gazdasági szükségletek igazságos kielégítésének életeleme a jogbizonytalanság minden körülmények között való elkerülése s bejelentette a falusi lakosság szempontjából óly fontos tagosítást eljárás anyagi jogi szabályzatának felülvizsgálatát, magának az eljárásnak m egolcsóbbí tásával.
Megkülönböztetett figyelmet érde. demel a miniszter bizottsági felszólalásának áz a résie, mely a kü|-szöbön álló sajtóreform irányelveit körvonalazta. Még gondolatnak is abszurdumként kezelte azt a feL tevést, hogy bárki is a gondolatszabadság gúzsbakötését tervezné a sajtótörvény reformja utján, de rá. nnitatottt arra ls, hogy a mai sajtó-viszonyok jnellett észlelhetők olyan kilengések is, amelyek ellentétben állnak a közélettel. Minden jóhiszemű újságolvasó és ujságcsináló
Árokba fordult az autó egy két nap óta lakodalmazó társasággal
A ezerenoeétlenül járt autó mind a hét utasa megsebesült
Keszthely, május 18 Nagy lakodalom volt a Keszthely közelében fekvő Cserszegtomajon. Vasárnap kezdődött a nagy lakzi Cseh Berenc jómódú gazda házánál és - tartott javában még hétfőn is. Cseh gazda a mostejhateányát adta férjhez.
Még állt a java hangulat, amikor hétfőn délután Pintér Lajos, az egyik vőfény, autón haza akarta vinni Király Erzsébetet, a koszorúslányát, aki meglehetősen messze lakott. A mulatozásba már kissé belefáradt násznépből többen, akik útban laktak, felkapaszkodtak az
autóra, amely keszthelyi bérautó volt és Kopcsándy Géza soffőr vezette. r Nagy énekszóval robogott az autó a falu gidres-gödrös utcáján, amikof hirtelen mindkét hátsó gumi hatalmas pukkanással defektet kapott. Az autó 60 kilométeics sebességgel rohant 8 erniatj a defekt hatása ka-tasztrófális volt. A kocsi először átrepült az úttest túlsó oldalára, majd megfordult önmaga körül és belerohant az utmenti árokba. Az utasok mind kizuhantak az úttestre, részben az árokba. Mind a heten. Mind a hét meg is sebesült. Ki sú-
lyosan, kl könnyebben. Legsúlyosabban sebesült Gál Kálmán 80 éves földműves, aki koponyaalapi törést szenvedett és eszméletlenül maradt az ut porában- A koszorúslánynak a kulcs-csontja törött el. A bal vállán szenvedett törést Vince József keszthelyi soffőr, aki Kopcsándy mellett ült. Kopcsándy is zuzódáso-kat szenvedett a halántékán, kezén és lábán.
A sebesülteket egy másik autón szállitotlák bc a keszthelyi kórházba.
A csendőrség meginditotta a nyo-mozőst.

„Akasszanak fel, hogy ne lássam többet a családomat!"
A booskai erdőben leütött kereskedő esete — „Százasbankók" a szállást kérő vendég zsebében — Az ujudvari házigazda nyomorúságától a fegyházig *
Beesett arcú, kopott kabátu, egyszerű falusi áll a nagykanizsai törvényszék Makáry-tanácsa előtt. A megtört, hajloithátu vádlott össze-tett kezekkel, magábabámultan áll. A félelem és a kétsébeesés látszik egész szegényes voltán. Szánakozva pislog a fogházőr szuronyéie mellett a kályha felé, ahol családja ül. Felesége és három apró gyermeke. A legkisebbik még anyja karján ül, lehet tán 2 éves. Kedves, kékszemű csöppség, vidáman tekintget, nem is tudja szegény, hogy apja gyilkosság bűntettének kísérletével és rablással van vádolva.
//oriHith István, a vádlott, 48 éves ujudvarpusztai lakos. Mindjárt az első kérdésre bevallja, hogy bűnösnek érzi magát. Révedező szemmel mondja el a történteket.
Ismeretlen vendég és tele pénztárca az ujudvari portán
Ez év március 21-én este beállított Horváthék lakására Rokk János 61 éves ember, aki sertések eladásával foglalkozott. Most is ilyen ügyben járt, Gelsén volt és haza akar! menni Mikefára. Útközben azonban ráesteledett és igy tért be szállásra Horváthékhoz. Az asszony, aki most szintén itt áll a bíróság előtt, kisgyermekével a karján, orgazdaság-
gal vádolva, először nem akart neki szállást adni, de amikor Rokk azt mondta, hogy ő nem csavargó, megfizet a szívességért, adtak neki szállást és vacsorát. Vacsora közben újból szóbakerült a pénz és Rokk azt mondta, hogy akár száz pengőssel is tudna fizetni. Horváth István csakugyan látta, hogy a vendég tárcájában több papirt>ankó van. Horváth, bár háza, földje van, szegény ember és amikor lefeküdtek, nem tudott szabadulni a látott pénz hatása alól és minduntalan az járt az eszébe, hogy hogyan kellene a pénzt megszerezni. Nem volt ugyan is a házban már napok óta liszt és az előző nap nem sikerült kölcsönt szereznie.
Hajnali találkozó az erdei szakadéknál
Reggel már 3 órakor felkelt Rokk. de Horváthék lebeszélték az ilyen korai indulásról. Sötét is volt még, hát visszafeküdt Rokk és csak 5 óra után vett bucsut Horváthéktól. Távozóban kérte Horváthot, hogy kísérje el, mert nem tudja az utat. Horváth készségesen ajánlkozott és együtt mentek egy darabig. Már rég elváltak, amikor a bocskai erdőnél a szakadék mellett újból összetalál-koztak. Hprváth ugyanis utána lo-
álláspontja ez, mert hlszien nemcsak az egyén, de a nemzet egyetemes érdeke, hogy a magánélet ferdesé-geit alantas indulatok üzleti kihasználására nelehessen kiteregetni. A sajtónak ez már nem a szabadsága, hanem a szabadossága, amit közérdekből törvényes eszközökkel lehetetlenné kell tenni. 1
Vetődtek;\' fel még kérdések, pro-plémák, amelyekpt egyelőre csak
I
érintett a miniszter, miután azok ál-talános politikai vonatkozásúak 1 s igy az általános ,vita során a kormányelnök fogja azokat \'inegvilági. tani. Felszólalása azonban igy is kerék egész volt, amelyből a bizottság meggyőződhetett róla, hogy az igazságügyi tárcát Irányító alapél, vek lépést tartanak a nagyúr élet haladó szükségleteivel.
pódzott és amikor Rokk hátrafordult, az útközben szerzett tölgyfakaróval fejbesujtotta a szerencsétlen öregembert. Körülbelül négy-öt hatalmas ütést inért Horváth Rokk fejére aki már az első ütés után igy kiáltott fel:
- Segítség, emberek, elrabolják a pénzemét!
Horváth erre még egy párszor üzembe helyezte a tölgyfahusáhgot.
Hiába ütsz, megismertelek ! -nyögte a már földön fetrengő Rokk.
Horváth ismét ütkgeini kvzdte a bérbeborult embert és amikor látta, hogy nem mozdul, elszedte Rokk pénzét és futásnak eredt. Útközben megszámlálta a pénzt : 90 pengő volta tálcában. Horváth 2 300 pen-re számított. Először a kacor laki korcsmába tért be három decire, majd a gelseszigeti vendéglőben tízóraizott, ahol szintén ivott.
A korcsmából a malomba
Már dél Hé járt az idő, amikor hazaért. Feleségének csak ahnyit mondott, hogy gabona és liszt után megy. Megebédelt, magához vette a zsákokat és a malomba jnent, ahol a rabolt pénzből 51 pengő erejéig lisztet és gabonát vásált. Éjfél felé tért csak haza.
A szerencsétlen, vérbefagyott Rokk János később magához tért és segítségért próbált vánszorogni-Ekkor akadtak rá a munkások, aWk! azonnal bevitték Zalaszentbalázs-ru, ahol dr. Mikola László orvos részesítette első segélyben a csaknem agyonvert embert. Rokk szinte csodálatos módon meneküli meg-, mert olyan hatalmas karócsapásokat kapóit, hogy különös Isten-kegyelmének köszönheti csak, hogy "nem pusztult bele.
ZaUI KÖZLÖNt
sét. Fellebbez súlyosbításért fe az asszony felmentése miatt az ügyész is Megrázó jelenet Játszódik le ek. kor. A fogfcázör megláncolja az elítéltet, felesége odarohan hozzá, de nem válthatnak bucsucsókot sem1,
mert Horváthot máris viszik vissza a cellába. Megtörten rogy le az asszony a vádlottak padjára. A kis kéksaemü csöppség pedig mit sem sejtve a tragédiáról, tovább majszolja a pogácsát.
Keszthely városa jól járt az uj képviselőjével
ötven választópolgár a Nemzetközi Vásáron a képviselő költségén — Megépül az Erzsébet királyné- ut a Balatonig
Keszthely város, mint Ismeretes, a Nemzeti Egység jelöltjét, dr. Oetl Pálffy Dénest választotta meg országgyűlés képviselőjévé. Az uj képviselő sokféle jelét adta már a kerülettel való gondos törődésének.
Egy nagyon- fontos kérdése oldódik meg Keszthelynek még május hó folyamán, az uj képviselő közbenjárásának eredményeként. A város legforgalmasabb autóutvonala, az Erzsébet királyné-ut és utca évek óta nagyon sok kívánni valót ha-
gyott a forgalom zavartalansága és biztonsága tekintetében. Oetl Pálffy Dénes közbenjárására, a községi elöljáróság kéielme alapján sikerült a vármegyétől az ut.vonal javítási költségeire 3000 pengő segélyt kapni. Keszthely maga 4000 pengőt irányzott elő hozzájárulásul, ugy hogy a munka még májusban megkezdődik és mielőbb be is fejező\' dik, hogy a szezon megindultával már jó ut vezessen a keszthelyi Balaton-partra és a hajó-kikötőhöz.
Nagy olcsóság
SlnMwtMbban
90 cm. széles prima imprimé crepe de chine P 1.98 Divatos szövésű marocain, összes színekben P 1.98 Valódi francia hernyó selyem foulard . . P 1.70
Legújabb aelyem-, len- éa tennle-ruhakelmék dus választékban I
- a
Most is, ahogy a biróság elöttéll, kopasz fajén hatalmas forradások, akadozva beszél, agya nem fog mái-könnyen, egésaen megrokkant. Csak nem egy hónapig volt ápolás alatt, mig sikerült megmenteni.
Az ártitlan csaláu
Kihallgatják az asszonyt is, aki ellen orgazdaság a vád. Vallomásából azonban kitűnik, hogy nem tudott a pénz véres eredetéről és ahhoz nem is nyúlt. A hiányzó összeget megtalálták a szekrényben, ot(, ahová Horváth tette. Karján csendesen alszik a kisfki, amikor Hor-váthné sírva megteszi vallomását. A másik két l^sgyerek is - egy alig 6-6 éves kislány és egy talán 4 éves kisfiú - mit sem sejtve az izgalmas tárgyalásból, csendesen ásítoznak és unatkoznak a széken A vádbeszéd alatt azonban az ügyész indítványára kiküldik őket. Ne hallják ap. juk bűnét, amely mégis nyomot hagyhat az ártatlan gyermeklelkek. ben. A perbeszédek után hosszas tanácskozásra vonul vissza a törvényszék.
Az utolsó szó jogán Horváth még felszólal és igy szól:
- Akasszanak fel, hogy ne lássam többé a családomat.
A vádlottak padján ül a kis c*a-lád. Az ember és az asszony között a szuronyos fogházőr. Szeretnének beszélni egymással, de nem lehet és igy elfojtott zokogásban tör ki mindkettő. Csaknem félórai tanács-kozás után vonul be ismét a tanács. Már 1 óra felé jár az idő, amikor felhangzik az Ítélet :
A magyar szent korona nevében !
Hat évi fegyház és felmentés
A törvényszék bűnösnek mondotta ki Horváth Istvánt gyilkosság bűntettének kísérletében és rablásban, mert előre megfontolt szán--dékkal megtámadta és kirabolta Rokk Jánost és ezért őt hat évi fegy. házbüntetéssel sújtja. Feleségét az ellene emelt vád alól felmentették.
Horváthék zokogva vették tudomásul a törvényszék ítéletét, Horváth elfúló hangon jelenti be fellebbezés
SÁRI NÉNI
I/ta: Sfil. Mária
Beteg a leánya. Az élet időelfltt ki-verte a családi fészekből. A megrokkant apa helyeit keltett a ki* Juliuiak kenyérkeresőnek beállnia.
A kis vézna gyerek bekerült a gyár. ba. Már az első nap odaállították egy sebeden forgó szövőszékhez. KÍt Ids keze hamar megtanulta az ördöngös gép kezelését. Kagyogó szeme csillogva nézte, bog)- fut, sodródik a sok színes fonál. Észre sem vette, hogy rabszolgája lett egy neki eddig ismeretlen hatalomnak ,mely odalánoolta magához, szivta az erejét és sorvasztotta az életét, ö is a gé|mck — ennek a kegyetlen polipnak — lelt zsákmánya. A napot csak akkor látta, mikor reggel • munkahelyére sietett, este pedig rníir Csak a lámpák csillogtuk t*z uton. Rá mc eszmélt szolga sorsára. És amikor előszór kapt-j ki hét végén a kis jyapir-zacskót, melyre fet volt Írva a neve, száma, órabérc és benne csórgótt egész heti kis keresménye, sebesebben dob-l>ant meg a szive: hazavihette első keresetét.
Igy ment ez egy darabig, mig a gép — mely világszerte maga alá gyűrte az embert — egy óvatlan pilla, natban elkapta és ugy vágta oda a vasállvánvlwz, hogy tórt gerinccel, véresen szedték fel a kis Julist a padlóról. Egy ujabb áldozat, mely a munka oltárán égett el. ;
Egy időig fizetett nz OTI. Majd ez j/t elmaradt. Már csak gyógykeuelés
járt ki neki.
Szerencséié ,közben az anyán meg-könyörült az egyik fővárosi fürdőigaz. gatóság ós felvette napszámosnőnek.
Sári néni meg tudta becsülni a ke. nveret. Korán reggel indult, késő este tért haza. Szivesen, pontosan végezte dolgát. Munkáján, utján azonban — mint árny — kisérte nyomorék gyermekének kinzó jelene, szomorú jövőjének gondja. Mi lesz ezután? Holnap, tói kezdve már a gyógykezelés sem Jár. Pedig Julis megsérült gerincének villanykezelés kell. Az ö keresete pc-dig csak a mindennapi kenyérré elég. Orvosra, gyógyszerre gondolni sem lehet.
Szüntelenül e pondolat kavargott benne és mint kigyó .tekerőzött a lelkére, ugy, hogj- még a lélekxeto is nehezebbé vált.
— No, majd összespórolom. Fillérekből ... ugy, hogy ne vegyék észre odahaza.
fis el-clfogott valamit, ma a kenyér bői, holnap a tejből. Keservesen ment (pza spórolás. lassan sorakozott fillér, fillér mellé. És mire eljött újra a hét vége és vele a villanykezelés Ideje, csak kettőszáz fillér volt eldugva odahaza. A leánya pedig kínosan nyöszörgött s látszott, hogy fájó gerince mellett jobban sajog a lelke, mely kifelé vágyódik a nedvet odúból, vissza « gyárba, a kenyeret adó zsarnok gép mellé.
Közben telt az idő. Sári néni egyik nap a másik után elhazudott valamit a napi l>orravalóból, Re jnár isásod-
•0Íluad }9 2B pmofozssQ JJBJJB UI»U
5JWD s-? efduu s?|»z»3( n tj^|ozí»5t JOZS fipp egy pengő hiányzott.
Egy pengő...
Milyen kevés és mégis milyen sok.
Istenem, — dörmögte magábun — mennyi ember dob el naponta köny-nyeimüen egy-egy pengőt. Mi volna, ha neki csak egyet adnának?
Sári néni hűségesen szolgálta ki a vendégeket. Csukott, néma ajakkal, Jó. ságos, beszédes szemekkel végezte munkáját Az emberek belenéztek ugyan a szemekbe, de nem olvastak bennök. Igy hát senki sem akadt, aki pengőt adott volna neki Azt a rendes kis l>orravalót is nehezen kapargálták elő a kopottas tárcákból. Ja, ma mindenki spórol. legszívesebben azon, amit másnak kell adnia. Sári néni nem a gazdagok osztályára volt beosztva, ezért nem is panaszkoadotL Megköszönte a fiiléieket és becsületesen .le is adta mindennap... a «közös. -be. Ez a <közös* egy Ids láda fiók volt, az ajtóhoz közel. Minden alkalmazott oda tartozott leadni a In>rraválóját, amit kapott. Ami befolyt, azon megosztoztak. Mivel a szisztéma a közös bizalmon alapult, jaj volt annak, akit hűtlenségen rajtakaptak. A tolvajnak n«m volt irgalom. Megfelleb. bezhetetlenül kimarták állásából. A ve. zetőség sem ismert ebben tréfát Nem is teltetett máskép, mert különben felborult volna a rend és vele a Jjékfcsség.
Aznap, mikor ez Sári nénivel megtörtént .véletlenül nagyobb volt a for. gaiom és a «közős»-ben tok volt n
_iM\'mt|u»\'14.
Húsvétkor 400 pengőt adományo zott Qetl Pálffy Dénes Keszthelynek, jótékony célm. Az elmúlt vasárnap pedig kerületének 60 saegény, de törekvő falusi gazdáját ÖSsaeválo gatta és felküldte őket Budapestre hogy nézzék-híeg a Nemzetközi Vásárt. A képviselő fizette mtnd az 60 gazdának teljes útiköltségét, teljes ellátását, a vásár mindennemű belépődiját.
Zarándoklat Proháozkaa Ottokár sírjához
P. Czirfusz Viktorin « plébános rendezésében Nagykanizsa, Zalaegerszeg és Keszthely városok részvételével liagyszabásu zarándoklat indul junlus hó 2-án Prohászka Ottokár székesfehérvári sírjához, i A MAV igazgatósága a zarándoklatra kUlturvonatot engedélyezett- A kul-turvonat feltéttelei: legalább 200 utasnak kell lenni Zalaegerszegen és 200 utasnak Nagykanizsán. Zalaeger szegről a vonat Indul reggel 7 óra kor, érkezik Nagykanizsára 8 órakor, Székesfehérvárra 11 órakor. Ha a keszthelyiek 100-an felül lesznek, Balatonszentgyörgyig 60 százalékos kedvezményt kapnak. Visszaindulás Székesfehérvárról este 9 óra 20 perckor, érkezés Nagykanizsára pontosan éjfélkor.
A menetjegy ára : Zalaegerszeg ről 8 pengő, Nagykanizsáról 6.20 P, Keszthelyről 4.60 P.
Jelentkezni lehet az egyházközség irodájában és a MAV menetjegy, irodájában.
Elbízott egyéneknél a már régóta szívesen ^kálmaxott természetes .Ferenc József keierdvizkura a bélgtlködetf erőteljesen előmozdítja, az anyagcserét tetemesen élénkíti, a ztirmennyiséget megfelelően lecsökkenti és a testet könnyeddé teszi. Az orvoii szakirodalom kimutatja, hogy a Ferenc József viznek a máj és a végbél felé irányuló vértolulá-soknál, valamint aranyérnél és pro-slatabajóknál Is valóban áldásos ba-fása van.
pént: nikkel, ezüst Is. Máskor meg sem akadt a tekintete, de ma szinte rajta-tapadt a szeme. Mennyi pénz? Neki csak egy pengő hiányzik még... A tóbbá meg aem ér«zné... I)a rajta segítve lenne... Mintha a ládafiából szomorú szemű gyermeke nézett volna reá... ( C
— Vedd el, — súgta neki valami — ugy sem látja senki. És különben is, mTaz? Csak egy rongyos pengő.
É« Sári néni máris nyúlt utána s felkapott egy pengőt...
Szivét a torkán érezte. A máskor nyugodt Ids gépbe mintha a sátán eresztett volna áramot. S ez az ideges, ség átragadt a kezére és á becsületben megöregedett munkás keze megcsúszott a l»ün síkos utján. Amikor visszakapta, olyan ügyetlenül ütődött bele a fiók szélébe, hogy kiesett belőle a pengő, hangos csengéssel gurulva végig o padlón...
— Sári n&ii ,iait csinál? JIlsz maga k>pl I\'engőt lopott 1 — csapott rá, mint a hiúz, egyik kollégatársa.
— Sári néni meglopta a kasszát II -ez az izgatott kiáltás szaladt át a folyosón. |
Mint a tűzoltók a vészjelre, ugy szaladtak össze az egész házból « für-dösnénik és takaritóassxonyok. Amikor pénzről van szó, nagy urak sem ismernek tréfál, nem csoda hát, ha a saegény ember elveszti a hidegvérét. Sári néni pedig az Ő pénzüket lopta meg. Az izgalom szinte elvelte az eszüket. Egyik a másikat heccelte bele. S « szidalmazó tömeg közölt - fajpt ö*őt|
ZALAI KÖZLÖNY
I93S. májm 14.
•PORTÉLÉT
Alapos revansot vett u MTE a Pécsi Vasutason az ószl súlyos vereségért
NTE-PVSK 4:0 (1:0)
Mlnlegy 1000 főnyi közönség vándorolt hl a Zrinyl sportpályára, hogy szemtanúja k\'gyen a délnyugati bajnok Pécsi Vasutas-NTE küzdelmének. A nagy érdeklődést méltán megérdemelte ez az összecsapás, mert mindkét csapat teljes tudását vitte harcba és ha a játék nem ls volt szépségekben mindvégig gazdag, Izgalmakban nnnál Inkább bővelkedett, sőt Időnként szemkáp. ráztató támadásokban gyönyörködhetett a néző. A PVSK hagyományos nagykanizsai vervséga Ismét bekövetkezett. A délnyugati bajnok csapat nem érdemelte meg ezt -a súlyos vereséget, mert az első félidőben szebben játszott, mint az NTE, Igaz, hogy szünet után meg az NTE-nek nrnt nagyon a játék. A bajnokcsapat bajnokságába került ez a kudarc. Az NTE nem felejtette el az őszi súlyos 5 :0-ás vereséget és ha Farkas hatalmas lövése nem a kapufát találja el, ugy éppen visz-szakapta volna az őszi vereséget.
A két csapat a következő felállításban játszóit:
NTE : Csóndor - Csáki, Engel-lelter Radics, Ritter, Kudlch -Farkas, Jakubecz, Szcndröl, Csász, Jelinek.
PVSK : Szarka - Turman, Sánta - Muskát, Sándor, Tőth - Darányi, LlchtenStein, Bendekovlcs, Jánosi, Puszpán.
Az NTE ostromol és már a 3. Percben gőlt ér el Jelinek elől Turman kornerre játszik, a sarokrúgás! Jelinek Ideálisan küldi a kapu elé és Jakubecz nagyszerű fejese a hálóban köt kl. Nagy örömrivalgás a tribünön és az állóhelyen. Tovább is erősen támad az NTE, Jakubecz kornerét már a tömörült vasutas védelem tisztázza A szél mtndki-kább erösödlk, Így a PVSK kerül fölénybe és egymásután három kor-Dert ér cl, de az NTE védelem remetei. A 26. percben lóg az egyen, lltés. Bendekovlcs az előre hiaódott NTE bekkek között kiugrik, már biztos gólnak látszik a helyet, de Csondor kiszalad és ügyes beledobással sikerül kornerre menteni a meleg helyzetet. Az NTE erősen védekezik, Farkas is hátra megy, a PVSK hiába játszik szépen, a nagyszerű NTE vérfclem mellett nem t«d eredményt elérni. (
Szünet után az NTE.t támogatja a szél. Most Csász játszik jobbflzél-söt, Farkas pedig halöasxekölöbe megy. A PVSK mlmfcnt elsöprő lendülettel lámád, de csak 10 percig, azután az NTE vesd át a játék Irányítását és a meccs végéig kezében Is tar I ja. Örvendetes nézni Csász jobbszélső játékát. A 10 percben Csász leszalad, beadása Parkos elé kerül, aki védbetetlenill belövi (2 :0) Bendekovlcs nagy lövéssel válaszol de Csondor remekül védi. A 16\' percben Csász beadása Szendrői elé kerül, biztos gólhelyzetben Sánta már nem tud mást tenni, kézzel üti el előle a labdát, vitathatatlan U-es, Csáki angol flegmával a sarokba
helyezi. (8:0). A meccs sorsa eldőlt. Az NTE ostromol, a 38 percben Csász Jakubecz elé tálal, kinek nagy lövését a kapus kiejti és a résen álló Farkas a hálóba küldi. (4 :0). Ezután Kudich küld két nagy bombát alig léc fölé, inajd befejezésül Farkas 26 méterről a lécet bombázza.
Az NTE nagy játékot mutatott ezen a mérkőzésen. A PVSK ellen Ilyen fölényesen játszani és 4 gólt rúgni nem kis teljesítmény volt. Része volt a közönségnek nagyszerű védelmi játékban, de Időnként mesés csatárjálékban ls gyönyörködhe. lett a néző. A kapuban Csondor hiba nélkül látta el feladatát. Kirohanásai jól sikerültek. Csáki Engel-
lelter egymást multák felül. Engel-lelter az elegáns futball szépségeit vonultatta fel, Csáki pedig áttörhe-tetlen voli- A halfsor legjobbja Kudlch volt. Labdoosztogatását- és értékes keresztlabdáit Sr«m volt nézni. Ncra sokkal maradt cl tőle Radics sem. Ritter az első félidőben bizonytalankodott, de szünet után remekelt. A csatársor értéke Csász Jobb-szélső játéka volt. Három gólban benne volt. Bámulatos gyorsasággal rohant le jobbszélen és ballábbal tálalta be a jobbnál jobb laljldákaí. Farkas ugy a jobbszék-n, mint balkötőben nagyszerű volt. Ismét vlsz-szanyerte jó formáját. Jakubeeznek oentrrben a helye. Nagyon okosan játszott. Jelinek megjátszotta labdáit. Szendrői igyekezett.
A PVSK csatársora a fő érték. Védelme bizonytalan, halfsora megbízható. Kitűnt Sándor, Jánosi és Bemfckovics.
Adorján az ofszeidek megítélésében sokszor tévedett.
(Oli)
Zrinyl—Levente válogatott 6:0 (4:0)
A leventék egy ilióráig szépen tartják magukat és azután Összeroppannak és a Zrinyl köojiy-ui
gyöz. _
Slnger cég—SchOtz cég 3:0
Nagy énlcklfalés előzte meg a rőfös szakma két reprezentánsának zöld gye-pen való összüxsapásál A rőfös szak. mák egymás közötti küzdelmeire u Slnger cég egy ezüst serleget ajánlott fel. Slnger Pál meccs előtt üdvözli a
pályán • nemes ellenfelet, amire a Schülz cégtől Izsák válaszol és selyem, zászlót nyújt At Sbigeréknetk. firdeke-s és sok humort keltő a kúzdetan, egyenrangú ellenfelek küzdelme a meccs, de a Schütz cég kupusa megsérül, kiáll és a Singcr cég lg)- 10 emberrel szemben könnyen győz Kolin, Szántó és Szto Iroda góljával Bíró Vfolf. _ <
Polgár cég—Klrachner cég 2:1
l^olgáréknak sokkal Jobban megy u játék ós megérdemelten győznek.
Nép Morgó.
Május 15-16-án S-ierda—caötörtökön
Megtanítjuk a nőket arra, hogy kell hódítóan OltflzkOdnl
ELEGANCIA
(1935.)
Ruha teszi az asszonyt!
TánoolA tündérek Rivalda angyalai
fantáziáit is felülmúlja az
ELEGANCIA
Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor Helyárak: 20, 40, 60 fillér.
Ml wagyttaatHé
munkája ^^ ig^yj glELÉfilT
Nagykanizsa, Fő nt 7.

Az eszt elnök Párlsban
, Párls, május 13 Az eszt köztársaság elnöke hétfőn Párlsba érkezett. Az es4 államfl Iá-togatósa magánjellegű, rangrejtve érkezett a francia fővárosba.
Záptojással fogadták Vajda Sándort Bukareitben
Bukarest, május 18 Vajda Sándor volt miniszterelnök Bukarestbe érkezett, ahol a fogad, tatására összegyűli közönség záptojás sortűzzel fogadta.
RÁDIÓ-MŰSOR
BudapM, hHfő.
18.10 Német nyelvoktatás. — 19.20 Hanglemezek. — 20.20 Rádió a rádióról. — 20.40 Az 1. Ikonvédgyalogezred fuvószenekara. — 22 Hírek. — 22.20 Cigányzene. Upóczky József énekcL — 23.15 Ilnlczky László jazajenekura. — 00.05 Hitek. Bwbiart II.
17.35-18.50 Cigányzene. - 1925 Ma. gyar tájak: -Jászság* (Dr. Fodor Ferenc.) - 19.55-21 Ditrói Cslby József (zongora), Oruágll Tivadar (hegedű) és Palotai Vilmos (gordonka) hármasa.
- 21.05 Ilitek. - 21.30-22.10 Kertész Lajos énekel.
Béta.
17.10 Marienschek szoprán és Re. nardy hegedűművész hangversenye. — 18.15 A kismartoni népdalverseny. — 20 A rádió bayarbechl népdalversenye, Ismertetés lemezekkel. — 20.15 Rádió-zenekar. Weinschenkcr szoprán H Ara. mescu tenor hangversenye. — 22.10 Waller Károly orgonázik. - 22.50 I)r. Magyary Gyula: Nyaralás Ansrtríában (magyarul). — 23 Liszt: Az előjátékok: Mazejrpa. — 23.45—1 Gaudrlwt.juzz Buriaperd, kedd. 0.45 Toma. — lltána hanglemezek.
- 10 lllrek. - 10.20 Magyar szin&J«l a Bach-korszakban. (Syftaey Orion.)
- 10.45 Divatas fehérnemű kfazltése.
- 12.05 Rendőrzenekar. — 12.30 Ilitek.
- 13.20 Időjelzés, idöjárásjelentcs. -13.30 Az Egyetemi gnekkarok éneknégyese. - 14.40 Hírek, árak. - 10.10 Asszonyok tanácsadója. (Arányi Mária.) — 16.45 Időjelzés, hírek. — 17 A kamaszkor. (Dr. Marczinkó Ferenc.)
17.35 Virány László szalonzenekara,
- 17.55 Francia nyelvoktatás. — 18.45 Kis színpad. -Vasárnap délután.. Hangjáték 3 képben. Irta Tórők Sán. dor. - 19.45 Cigányzene. - 2050 rek. — 21.10 Krnmy Braun zongorázik. - 21.50 Hanglemezek. - 22.35 Zolnai Béla rranclanyelvü előadása. — 22.50 Az operaházi zenekar. - 0005 Hirek.
Jknkpm IL
18.15 fírdekes változások M»nyuror-szág emlösvilágában. (Dr. 6hlk Gyula).
- 10 10.40 Goda Gizella énekel. -19.50 Mezőgazdasági félóra. - 2030-21.20 lirőss István Jazz.zenekara. — 21.25 lllrek. - 21.45-22.40 Cigányzene.
12 Rádiózenekar. - 13 Kőnnyú ze. ne. — 14 Pattiéra tenor lemezei. — 17.15 lluttrer zougoramüvánznő és Sáulha János basszus hangversenye.
18.55 Mozart: Flgoró házassága, opera. - 22.30 Iládiózenekar Mofí-mann tenorral. — 23.30 Régi osztrák tánook lemezeken.
— Nyéri takarók, paplanok, szőnyegek dus választékban Singeméi
» DELKB-cipőt
Itat. május 14
ZALAI KOZLONT
napi hírek
NAPIREND Májvitt 14, k*dd
Hónul katolikus: Bonifác. Protentám Bonifác. Itr.í IJar bó 11.
* i ,
Gyógyszertári éjjeli szolgálat • hónapban: ,Pekele sas* gyógjtoertár Fó-
at 6. és a klskanlsaal gyógyzjertár.
• ^
Mozi előadások hélkOsnap 5, 7, 9,
rssár és Ünnepnap 3, 5,7 és 9 órakor. •
OözIBfdö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (bétW, SBtfdfl, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Pragnoxla
■ársákalt Aoakayagati wM, nikány náfifU, i-......
helyen még sáp-----
ke»«s, éjjj talaj aaaatl tégy.
— (Áthelyezés) A m. kir. pénzügyminisztérium Qzumpf Ernő pénzügyőri íőszemlészt Keszthelyről N\'ágykaíii»:ára helyezte át s megbízta az itteni vidéki szakasz vezetésével.
— <Me*WU4») A választott birlqko-dási központ, a gazdasági, .érdekteatü-lclcli közős szervének elnöksége Mend. tóviibs József és Márton nagykanizsai /ézmüvesmc^terekel a magyar gazda-sági életben .kifejtett, közérdekű működésűk elismeréséül szakmai képviselővé választotta. t
— (Anyák-napja az elemi iskolában) Szépen sikerűit Anyák-napját tartolt a Hozgonyi-utcai elemi iskola lantestü. lete a szülők tömeges részvétele molett Az egósz ünnepélyen meglátszott, hogy szívből rendezték, nemcsak a kultuszminiszter rendeletére. Ortutay üyuláné tanítónő ünnepi beszédében az édesanya meleg szeretetével méltatta a magyar édesanya fontos hivatását, szent szerepét államban, társadalomban, a családi otthoniján. Majd több énekszám következett, amit az is. kolások nagyon szépen adtak elő. Ber. náth (lyőző I. oszt. tanuló Magyar va. gyok cimü. szavalatot, Oífenbeck Margit VI. oszl. tanuló Az én édesanyám c. verset, Csapó Mária V. oszt. tamiló íidesanyám könyve cámü költeményt, Bácsi István VI. oszt. tanuló Nekem is volt édesanyám cimü verset, szavalta el nagy lelkesedéssel és sok-sok szép séggel. Megható Jelenet volt, amikor a kedves növendékek egy csoportja kezében egyjegy hatalmas betűvel meg jelent ós csakhamar olvashatóvá vált: • Éljenek a magyar anyák!» Lelkesen megéljenezték a kedves meglepetést. Nagyon kedves volt a magyar tánc, meg is tapsolták érte u kis táncosokat. A záróbeszédet Füó Ferenc igazgató mondta, aki a melegszívű tanitó nevelő lelkiségével mutatott rá a magyar édesanya fontos szerepére.
— (A Vára* Rgyhézi Vefye^ar) kedden délután 3 órakor is próbát tart h\'lsőtamptomban. Kérem, aki csak tud jöjjön. Hácz Alajos.
— Ismét nagy divat a férfi burburry felöltő. Elegáns kész raglánok és burburry anyagok legolcsóbban SchüUnél s/.erezhetők be.
— (Egy hévízi üdülő terve) A fővá. rosi tisztviselők Scgitőalapja tagjai számára a közeljövőben négy gyógyfürdőben szándékozik egy-egy 25 sze mélyes penziót építeni víjgy vásárolni A terv megvalósítása már a legközelebb jövőben várható, minthogy közel 500.000 pengős készpénzállomány felett rendelkezik a Segltőalap. A négy kiválasztott gyógyfürdő között van lléviz és Balatonfüred Is.
— Gyermek (rens coat kabátok, leányka kabátok minden méretben nagyon olcsó árban kaphatók- Schütx Áruház.
Ózbak helyeit egy gombaszedó földmflvefet litt agyon Sári lenó nemesvidi földbirtokos
Tapolca, május 13 Sári Jenő nemesvidi földbirtokos őzbakra vadászott. Egy bokor mögött meg: is pillantott egy szép példányt, Ráfogta a puskáját és lőtt. Az őzbak felbukott, dc ugyan e pillanatban jajszó is hallatszott .a bokor mögül. A földbirtokos ódarohant és Kardos József nemesvidi
földművest találta ott, akinek gyomrába fúródott a golyó. A földműves éppen gombát szedett. Azonnal kórházba vitték a * besül tet, de segíteni már nem tudtak rajta, Kardos rövid szenvedés után meghalt. $ári azonnal jelentkezett a csendőrségen, ahol megindították a nyomozást. .
Bogátl lózsefné tragikus halála ügyében
Az orvosrendőri szemle megállapította az öngyllkosaágot
Vasárnap délután nagy részvét mellett temették el Bogáll Józscfné születeti Gyalázs Anna nagyfakosi erdősnét, aki elkeseredésében tragikus módon végzett önmagával. Tekintettel arra, hogy az orvosrend-őrl szemle kétségkívül megállapító tla az öngyilkosságot, a csurgói járásbiróság kiadta, az engedélyt a temetésre. A szertartást Bognár János plébános végezte. Kevés szem maradt szárazon a sírnál.
Az öngyilkos asszony morva eredetű és anyanyelvű volt és évek multán is meglátszott beszédén származása. Hátrahagyott levelét is félig morva nyelven Irta, ugy hogy csak nehezen tudták kibetűzni, egy
ny. cscndőrtlsZthelyettes, aki valamikor értette ezt a nyelvet, fordította le. Bogátl természetesen értette és tudta felesége nyelvét, gyaWan be széltek egymással az asszfcmy anya-nyelvén.
A faluban az eset m^g mindig izgalomban tartja a lakosságod, amely az esetet még mindig a maga tuód\\ ján kommentálja. Azt beszélik, hogy a csendőrség topább folytatja a nyomozást bizonyos körülmények tisztázása végett. Egyébként, ahogy ez ilyenkor szokás, Nagyfakoson is megindult a »falu szája * Bogátlnak sok haragosa van a községben éá igy érthető a különféle szóbeszéd a szomorú cycttel kapcsolatban.
- (Dávid t* Gállát párbaj Leáe-
nyén) Tudósítónk jelenti: Révész Ferenc letenyei lakos már hosszabb ideje rossz viszonyban volt Pető György moUiárscgéddel. Minap este Révész ha. zafeié ment a mezőről, amikor találkozott a Fő-utcán régi haragosával, Petővel. A bivalyerős Révész megállásra és leszámolásra szólította fel a filigrán termetű Petőt, de .\'alaposan pórul járt, mert Pető még a kocsijának lőcsét is eltörte rajta. Révész Ferencet kocsin kelleti lakására szállítani, ahol dr. Marton Imre járási orvos vette ke. zelésbe. Révész igén súlyos belső S#rü_ léseket is szenvedett. Megérkeztek idő.
közben a telefonon kihívott mentők
is, akik a sérültet súlyos állapotban szállították be a kanizsai kórházba. A verekedés ügyébén megüidult a nyomozás. .
— (Adományok) Az első sz<*t áldo. zási reggelihez a Missziósházhoz befolyt adományok kimutatása: Kaán Irma, dr. Tamás Jáoosnó, Lábay Jó-zsefné, özv. Vioenty Lajosnó és Árpád-né, Honfi Lőrincné, Mayr Tinka, őzv. Ujfalusy MihályM N. N., Török Gizella, N. N., özv. Krátky Józscfné, őzv. Dreven Lajosné, Őzv. Bontz Edé-né, Száva Nándomé, Barabás Kálmánná, Benedek Rewüné,
Már 6 pengős részletre vehet „Kfcrf"
Gyári lerákat:
Szabó Alttal
sportüzletében
PS-ut 8. uim.
VAR a A
k a I in a f • • I A, « a «y tlaatlt* \'
mos, fest, tisztit í
kifogástalan ktvHríban,
Horthy ülkióa-ut B. 1M|r>«#\'»toi W.
4-
Kerocsényl Jóoetné süteményt. Szabady Lírtnmt. Harsay Gyórgyné eukn>t..Kapo(sy (lézáoé, dr. Szigelhy Károlyné, N. N„ Kiss Olga pénzt, mely feszeget 4próStibeniények és f.él csokoládépor beszerzéséi" Msz-_jtuk tol\' A Keresztény Jótékony N8. egylet, tl?itvlsel8tjSk UMmmlM. ezer is Stern ééóek » még ■MUltp estiket «cHS» Iftlmto. fisuton mood Ismét Hálás kós^ónetet ugy a Her^aet, a Szent Ilona boünyklub, taginak, mint minden egyos\' jótevpinknak.., kik annyi megértéssel tán»got»ak minden munkánkban. Mindazok, akik tf lendezésen résztvettek és ptl .\'-tapasztalhatták, mily f" >-,, .másukat bolÁSgiUni..
- Gjtfnüfrd m/éri ntkpfo, uinpoínpíi változata várja « wl kOtóniíáet i Schűt* AnálteUn.
- A «á|\'í kapu1 i uimára, amelyet Bakt tepok. Ug)\' védekcíik eeelc ihleti1... Jobban, hű fcMWrű MflJápo!á«t k,lytaí, vágyik Odol íiáJápoUlt. M Odol uáj. viz pompásan üdltfl és ttcgvérf a fer. UUis ellen, Al. Odol frtdtlO^ltOnek megvan at a lulajdoasíj", bMr » uAJ, nyálkahártyát egy iSmny réteg, gel vonja be & órákon át hat Ha Odoi szájvizet hasinál a siáj ápolásé, hoz, nagyon ászszerü szájápolást (oly* tatl Af Odol owdaságos a hasznáUt-ban, néhány S^p belőle e%, tehát Sz Ódot olcsó.
- Wjirlűbk Uly*n poupllne tropikál\' Inganyagok,\' ssfaturtó pjratnik is ruha kelmék na0 TilaastékUn -slnaar DivaUntkásban. . K "r
- (Vm.aJ»tu»»a sanjli >»>■») er
dekes, de nándíneaet™, kurnoly fM"
landja. volt PeU JAnos 28 irti f----
famkasnyk a szakarával,\'A^ uradalomban, ahol 1 kalit szamarakat la.ktMt ooh
uapclött b. itillcAiaHMn a .------
etette, az vklamllOl fetlngertlva lefcfr rott és olyat rúgott Peti Wjím,\'<»igy elterült a íóldóii. Olyan súlyos sérülést szenvedeti, \'hogy be lelldl szdIUtazü a nagykanizsai kórUifta.^jUj!T
. J•\',. I ily i , 3 inuli ljl ...
Meghalt, mert elfagyott ■ csalamidé
9n)e4 miju M Oléh Jánoa sut-gw* BBxülkodó hétfőn rigeel MiduazHotU raa«At. A gazda azért kflwtt* el |ettét, meri a legullSbW fagyok elkakiiéval takarmánya mind ellugyott, Vét tehenét adósságai miatt el kellett adnia éa ez annytl-í) elkeseritetU-, hogy iJctöbta majától az életet.
i...;.. di Közmüvei
H^yltanlzíal \'dödeil EgyeMMtOI.

Maghivá.
A Nagykanizsai KOzmüvelödísl
Jícsalél i«3S. évi május hó
én déli 12 érakor a városi székház kistanácstermében
rendkívüli hBagyfllAat
tart, amelyre az tagjait
ezúton meghívom. ,
H» a tagok a közgynléteii ha«-rozaiképes számban nem Jelennériek meg, akkor 1935. évi lunlus hó3-4n déli 12 órakor ugyancsak a városi székház kistanácstermében ujabb közgyűlést tartunk, amely az alapszabályok II. §-a értelmében a mö(-jelentek (tárnára való tekintet nélkül határozatképes lesz.
Tárgysorozat i
1. A nW^«A?t*(N»rM(ára vonatkozó magállapodás bamutalása.
2. Esetleges indítványok.
Nagykanizsa, 1935. aiájas 13.
Dr, Krátlrr «. k.
UJS
ZALAI KÖZLÖNY
A HALOTT PILSUDSZKY
agyvelejét tudományon célokra hagyta, a titvét édesanyja mellé temetik
Var-,6, május 18
Pllsudszky tábornagy 68 éves korában, \'".sárnap este 9 órakor váratlanul elhunyt. Gyomor és májrák öl le meg. Halála Európa-szerte nagy megdöbbenést keltett, mert bár betegeskedett, senkisem várta Ilyen hirtelen halálát. Lengyelország legnagyobb fiát vesztette el. ö ,teremtette meg a világháború után az uj Lengyelországot, amely nagyhatalommá vált. Az összes külföldi sajtóorgánumok nagy részvéttel és elismeréssel emlékeznek meg az cü-hunyt nagy lengyel áliamférfluról. Olyan időben halt meg, amikor Európának még nagy szüksége lett volna reá.
A francia lapok érdemcinek elis-
merése mellett azt itták, hogy Németország barátja volt és olyan nagy politikus, aki el tudta tántorítani Németországot Franciaország, tói.
Lengyelország nemzeti gyászát rendelt el.
( Varsó, május 13
Az összes középületekre kitették a félárbócra engedett lobogót. A tábornagy a tudomány iránt érzett szeretetből agyvelejét tudományos célokra hagyta, s a továbbiakban ugy rendelkezett, hogy szivét Vil-nába, édesanyja földi maradványainak lábaihoz helyezzék. A hires lengyel államférfit Krakkóban te metlk el.
SÚLYOS NEHÉZSÉGEK
a Balkán-blokk M»k»xM*n a kit árnátok Utttíyvtrxét kBrül
London, május 13 A bukaresti Balkán-értekezlettel kapcsolatban, a titkolózás ellenére ls kiszivárgott hírek szerint, súlyos nchézszógeh támadtak azoknak az álláspontoknak egynevezőre hozása kirfll, amely álláspontokat ktllőaiö. am Jugoszlávia és a snösetség többi tagjai foglaltak el Magyarország Ausztria és Bulgária íelíegyverkezé\' se kérdésében. A klsantantnak nem tetszik Olaszország álláspontja a magyar éa osztrák felfegyverkezés héa5éatto«T
Genf, május 19 A Népszövetség titkársága hétfőn hivatalos jelentési adott kl, amelyben közli, hogy a marscillel eseménnyel kapcsolatos magyar jugo szláv viszály ügyét a május 20-án megnyíló tanácsillés napiiz-ndjére tűzték
Laval Moszkvába érkezett
Moszkva, május 13 Laval francia kUltigyminlszt-.T hétfőn délelőtt 11 óra 46 perckor Moszkvába érkezett.
Tífusz miatt felégetik a kiskuni cigánytelepet
f Szentes, május 13 A kiskuni dgánytetefm klütóes U. fuss ötölte lel a lejét. A betegek száma IS, egy maghalt A telep* teljesen felégetik, a cigányokat pedig vesztegzár alá helyezik. _
Fagy utia jégverés
Nagykörös, május 13 Vasárnap Nagykörösön ás környé, kén hatalmas jégeső volt, amely a múltbeli fagy után ujabb súlyos ká-rokat otamott.
Közgazdaság
Sasa Ms.av. 77-as 1940-1960 7»as 16 99—16 75, 7B-aa 1970-1990, «0-ai l»»-mo. donánt 77« ItrtO-lí M TSaa 1919-1939. 79ea 16-30-1690 ■Oaa I640-IMO. — Rom «| pestvidéki 11,0 11 80. máa II Í0-12-19. Zab aj közép 13 85 1396 TeagariJ Usséal.ll 13Í0-13 30
O^b a laptalaj doaos Wsgazdaságl Rt Ostaab.rg Nyomás ás Délzalal Lapkiadó Váttalaéa aaokaaissáa. PaMOa kiadói Zalai Károly. Inl armban teleloai
■ tadoevisáetli
beieudezések, tőkélete, |ó kivitelben, hoana lejáratú réázlstn. sőt kamst-waUaaa Is kaphatók EepaMa butor
Horthy Miklóa-at 4.
Nagykanizsa m. váro« központi választmánya.
9670-1935. tt.
Hirdetmény.
KOzhlrré teszem, hogy az 1936. évre szóló országgyűlési képviselő-választók névjegyzéke, az Ideiglenes pótnévjegyzék S a kihagyottak jegyzéke folyó évi május hó 16-tói Június hó 14. napjáig bezárólag a II. emelet 29. számú helységben a hivatalos órák alatt közüzemiére lesznek ki\'éve A névjegyrék ellen észrevételnek v»n helyt. Jogosulatlan f Ivétel ellen bármelyik választó, kihagyás miatt azonban csak maga az érdekeli fél szólalhat fel.
A felszólalásokat május hó 16. napjától május hó 30. napjáig bezárólag írásban lehel a v. iktatóban benyújtani. A felszólaló köleles a felszólalását indokolni él mellékelni, illetőleg bemulatni azokat az okirati bizonyítékokat, amelyeknek megszezése mód|ában állhat. A felszólalások benyújtásuktól kezdve Június hó 14. nspjálg ugyancsak a ti. emelet 2S. számú helyiségben ■ , közszemlére kitéve.
A felszólalásra mindazok, atikel • felszólalás joga megillet, Junlus tó 14 If bezárólag írásbeli észrevételekel nyújthatnak be. Ugy a felszólalások, mint az észrevételek a Központi Választmányhoz Intésendók.
Nagykanizsa, 1085. május 1-én.
Dr. Krátky s. k.
polgármester, ,131 a kózpocli Választmány elnöke.
APRÓHIRDETÉSEK
ir^^fíttTT^IköíJS
iaa további sxú 3 IUUc7
Azonnalra kiadó egy Wlönbejáratu utcai szoba, bútorozva vagy üresen, Uljn •llátáaaal U, magánosnak. Rozgonyl-utca 19. A főbérlfin kívül aás lakó a hái-
Slr«mléhat márványból és gránitból csak Kováénál, Király u. 33., kaphat ölesén és Ját 106
■alaaal és afyaarakAaatl cikkek legolcsóbban! beszerezhetők Beleuntnál — Sugár ut 53. *
Egyszobás udvari lakás azonnalra kiad* Király-utca 13. _ 1713
0ve»ea-maakéla«aka« legolcsóbban Stem üveges végez. Kívánatra házakhoz ii megy. 1276
Egy csinos, karoasiértás, 5 tsemélyes csukott aaawélymrté olcsón eladó. Érdeklődni Szabó Aatal.spoct üzletében. 1522
Cadllxéet, rollnliáit, séphlmzést el-logad Huaztiné, Klaiuy-u. 70. •
Hártaueliáa. fürdőssobáa lakás augusztus elsejére kiadó Csengery-ut 33. •
________é« mindenes kerestetik. Sugár-ut 8. emelet •
Bejáró takarltéaft keresek D<ák-tér 3. emelet. ♦
Szemere-utca 3. és Rákócii utca 29. m
....m-mmmm verandái lakás augusztus l-re kiadó Klalzsy-atca 11. 1830
bapMt akMIIt keretek megvé telre. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kfcek. •
1936,
májút u
EMBERÉ A MUNKA
A magyar munka himnusza ojs a regény. Egy debreceni nemes magyar kereskedőről Mól, aki Kossuth kortársa volt, egy életen át küzdött és győzött.
Ára 5 pengő.
Mtgt*k(nth«t6 mindén kOayvMboltbsn.
SINOER és WOLFNERIKIADÁSA
Ogyea .arrálsá., felvétetik Araay jlnoa-atca 2/a. SIÓ Mária. 1850
bútorozott ssob. zzoaoál kiadó Klnlzay-u. 19. 1852
belorozolt, 2 ablakos ko-löabe járata utcai szoba kiadó Cteagery-
f 36. 1151
—-----20 peagő lUHzetéaael
és magsa jutalékkal azonnal (elvételnek a Horváth nfaégbottban.
ügy alig hasaaált mély modern gy«r -■akkaaai eladó Csasgery-ul 2. lodráaa Salat •
Hoftaerr—Schranlz f
Planet tókapa
99 kézikapa
eredeti gyári árban kapha ó
Korberr-Schrsatz-Clsytoit-Sbutllewort IMjit Gípjjlrl liiel B. T.
nagykanizsai lerakatában:
ORSZÁG JÓZSEF
■Mg, mi trágya, nSvényvédelmlsxerek, g*p atb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A birósági palota mellett. Teleion 130.
Friss TÖKNIAGOUIJ Nemes KONILÓ-vIrág Kapható HIRSCH éa SZEQÖ cégnél
Tenniszütők
Szakszerű hurozás Fotball.labdák,
Játéklabdák
SZABÓ ANTAL
sportQzletében.
fc-T.
Nyomda áa Dálzalal Lastmdó váUalala könyvnyomdájában, Nagykanizsán. (Falslős luletiezetó ZalalKáioly.)
7Ba évfolyam 109. szám
Nagykanizsa, I93S. május 15 szerda
Ara 12 Hléí
ZALAI KÖZLÖNY
5"2S£2
í» UaHóWnlali PM 5. szám.
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elfltiietésl egy hóra S KMi 40 SÍM Szerkesztőségi ts kladóhivstill teletöm 78. a
Több mint megdöbbentö
az a nyilatkozat, amelyet Puky Endre, a közigazgatási bíróság elnöke ennek a legtöbb bíróságunknak ügyforgalmáról a sajtóban tett. Megtudjuk ebből a nyilatkozatból, hogy közigazgatási blrósígonk a teher bírás határait meghaladóan el van halmozva munkával, (le nem azért, mert a nagy, érdemleges Ügyek ez. relben kell ítélkeznie, hanem azért, mert a|)ró-(acprö, alig 2 pengő 60 tillér értéket Jelentő ügyek tízezrei özönlenek fel a legtöbb fórumig, a melyeknek érdemekben, tapasztalatokban és tudásban gazdag blrát arra vannak kárhoztatva, hogy ilyen jelentéktelen Ügyek elintézésével őröljék fel Idegzetüket és pazarolják az államnak Is nem csekély pénzt Jelentő munkaerejüket és Idejüket
Ha ez nem hibás, sőt vétkes po-csékolása a közvagyonnak, hanem prédálása a nagyobbra hivatott cne [energiáknak, akkor igazán nem tudjuk, hogy mit nevezhetünk po-csékolásnak és prédál ásnak I Lássunk csak egy példát, amilyen tízezrével található a közigazgatási bt-róság gyakorlatában. Valakinek va-gyonadóalapjál ax.adőktoaUaaál -mondjuk - tízezer pengőben állapították meg Az llfetö felszólamlással él éa a felszólamlás! bizottság, amelyben a pénzügyi előadón, két Jegyzőn éa egy elnökön kívül négy olyan tag ül, akik napi dijat kapnak, alapos tárgyalás után megállapítja, hogy az adóalap 9800 P. Az adózó ezzel nincs megelégedve, ó 9600 pengős megállapítást akar Tehát panasszal él a közigazgatási bírósághoz olyan vagyoni érdek miatt, ami készpénzben három pengő értéket Jelent. Nem elég, hogy ez a három pengős ügy egy órán át már hét embert foglalkoztatott, fel kell vinni a legfelsőfórum elé, elé, hogy ott Ismét egy egész ta-nta és birólroda, kiadóhivatal slb. mozgósítva legyen. A panaszos fél-nek bélyegben, Időben, államköltségben legalább 10 pengője megy el ezért a három pengőért, - dehát ügyében mégis csak a logfelsöbb fórumnak kellett döntenie és ő ezt dicsőségként könyveli el. Büszke arra, hogy három pengős ügyecskéjé-vel két fórumon 26 embert mozgó, sitott és azéi-t, hogy ő három pengő, vei kevesebbet fiaessen, kiadott 10-12 pengőt, a kincstárnak pedig legalább 100 pengő kárt csinál, amibe még nincs beleszámítva az elpazarolt idő értéke !
Szükség van mindenekelőtt egész, ségea decentralizációra él különösen az adóügyekben olyan közbeeső fórumra, amely bizonyos kisebb ér-tékhatártg végérvényesen dönt és összegszerű vitákat nem enged fel a közigazgatási bíróságig. Általában érvényesülnie kell a közigazgatási jogszolgáltatás terén Is annak az elemi szabálynak, hogy a legfelsőbb hátóság csak nagy érdekek ütközése esetén vagy pedig elvi Jelentőségű ügyekben vehető Igtajrbe. A mai állapot, amelyet sokon nem minden |
Hogyan Jutott Vukics István szopatnak! kareskadö a letenyel kerület képviselő-Jelöltségéhez?
A megbukott legHimiatn Jelölt öaezoütközéobe került a válaeztáei törvénnyel éa ezért megbüntették
A követküldésben starthozálltak közül sokan már vígan mosolyognak a t. Ház névjegyes padsoraiban és ugy pihenik a választási harc küzdelmeit. Még többen vannak azon. ban, akiknek álom [maradt a frnandá-tum és egy kellemetlen emlék a választás. Sok jelöltnek, de még több választónak még most sincs nyugalma, mert a választási harcok alatt minduntalan belebotlottak, csotle ttek a törvény paragrafusaiba. A nagykanizsai törvényszék előtt ls mind gyakoribbak lesznek a választási vétségek és kihágások.
A sort lfj. Vukics István, a letenyel kerület országgyűlési képviselőjelöltje nyitotta meg, aki »clvil-ben* Szepetneken toereskqtíő. Választási vétség miatt került a törvényszék Makáry-tanácsa elé, mert a választást harcok közben két röplapot terjesztett engedély nélkül.
Hogyan születik meg egy képviselőjelöltség ?
Vukics István kihallgatása során elmondotta, hogy tulajdonképp hogy is lett képviselőjelölt. Már évek óta meggyőződéses harcosa a lefgitimiz-musnak és most a választások közelgő hírére felutazott Pestre, ahol közölte a párt vezetőségével, hogy ugy látja : alkalmas a letenyel kerület arra, hogy esetleg egy legitimista képviselőt küldjön a parlamentbe. A Nemzeti Legitimista Nép. párt vezetőségétől ekkor azt a tanácsot kapta, hogy lépjen fel Ő maga. Először vonakodott, de miután meggyőzték, hogy Pestről ellátják mindennel, pénzzel, nyomtatvánnyal, tanáccsal, vállalta a jelöltséget.
Ez március 8-án történt, amikor Vukics azonnal hazajött és Nagykanizsán egy bejelentő röplapot nyomatott. Ez a röplap azonban sok-kai többet tartalmazott, mint amit a választási törvény megenged. A »Magyar Testvéreim* kezdetű röplap a- Nemzeti Legitimista Néppárt nevében adta tudtul a választóknak Vukics István fellépésé*. Kb. 4000 példányban készült és autóról terjesztették a falvakban. Vukics azzal védekezett, hogy azért csináltatott ilyen röplapot, mert nem volt pénze és Pestről még nem érkezett meg a beigért plakát.
Elnök : Hát nem került volna olcsóbba egy olyan plakát, amelyen csak ez áll: »Éljen Vukics István!« ?
A vádlott erne bevallja, hogy olcsóbba került volna, mert bizony a kérdéses röplap egy sűrűn tele-nyomtatolt negyedoldal volt.
A töke ellen ágáló röplap ax Iskolásgyermekek kOzött
Két nappal később megérkezett a Pestről beigért röplap-csomag, a melynek átvételére hétfán, március 11-én Bestián György 36 éves sze-petneki molnár jött be autón Nagykanizsára Vince Ferenc soffőr kíséretében. Reggel még hét óra előtt vették át a röplapokat az állomáson és fél nyolckor már Szepetneken voltak. Útközben felbontották a csomagot és Szepetnek község ele jén az IsKöiaba Igyekvő nagyobb csoport gyermek között mindjárt szétszórtak egy csomót.
Vukics, amikor megkapta a röplapokat, elolvasta és azonnal intézkedett, hogy azt ne terjesszék, mert a tartalma nem tetszett neki. A »Le tenyei kerület választóihoz* cimü, nyomda és kiadó megjelölése nélküli röplap ugyanis felvetette a titkos választójogot, azt hosszasan tárgyalva a kartellek és a töke ellen agitált. Vukics még az iskolába is felküldött a tanítóhoz, hogy a gyerekek által szétkapkodott röplapokat megsemmisítse. Kenyeres Béla tanító a gyerekekkel tűzbe is dobatta a talált röplapokat, ugy hogyabbóJ mindössze csak pár darab került forgalomba.
Szégyen e, ha valakit fökortes-nek mondanak?
Bestián György kihallgatása során az elnök megkérdezi, hogy ő volt-e főkortcse a jelöltnek ?
- Nem szeretem magam annak csúfolni, - válaszol a molnár.
- Miért ? Hát nem szégyen az, ha valaki főkortes ! - mondja az elnök, amire Bestián csendesen megjegyzi :
- Szepetneken, kérem, szégyen. fC tanúkihallgatások után a bíróság rövid tanácskozásra vonul visz-sza. Végtll Vukics István kereske-. dőt, volt képviselőjelöllet a törvény-
ok és alap nélkül neveznek szabad tekintélyrombolásnak, feltétlenül megszüntetendő, mert csakugyan te-kintélyrombolással határos, amikor a közigazgatási bíróság tanácsa afelett dönt, hogy pl. X. Y. öt pengőt, vagy hat pengőt köteles-e évenként vagyonadó elmén fizetni ?
A polgárságot, ró, kell nevelni ar-
ra, hogy a legfelsőbb fórumok igénybevétele Ilyen apró-cseprő ügyekbon nem egyeztethető összef az állampolgárt kötelező etikával, azzal a bizonyos szerénységgel amelynek irott jogszabályai nincsenek ugyan, do amely nélkül müveit állam közigazgatását ellátni nem tehet.
szék a maga által szerkesztett röplap terjesztésében bűnösnek mondotta kl, mig a pesti Grteger-féle röplap miatt nem. Figyelembe vette a birópág az enyhítő körülményeket Is és ezért mindössze csak 20 pengő pénzbüntetésre itélték a mandátumtól elesett letenyel képviselöjetölUrt. Az Ítélet jogerős.
A belpolitika hiroi
Munkában a Ház bizottságai
Budapest, május 14
Fábián Béla interpellációt jegyzett be a fővárosi választásokkal kapcsolatban, a boleita körül topasztalt állapotokról.
A képviselőház igazságügyi, közgazdaságügyi, közlekedésügyi és külügyi bizottsága Z»itvay--Tibor elnöklete alatt együttes ülést tartott, amelyen a légi jármüvek blztositAxi lefoglalására vonatkozó nemzetközi egyezmény becikkelyezését .tárgyalták. A bizottság Lázár Andor igazságügy miniszter felszólalása után a javaslatot elfogadta.
Az igazságügyi és külügyi bizottság Z&itvay elnöklete alatt együttes ülést tartott, melyen a kiadatási és bírósági bünügyi jogsegély tárgyában Tallinban 1934-ben kelt magyar—eszt megegye rést és a nagykorú nőkkel űzött kereskedelem megakadályozásáról szóló nemzetközi egyezményt tárgyalták. Mindkét egyezmény becikkelyezéséről szóló javaslatot elfogadták.
Érdekes változások a külügyi szolgálatban
Budapest, május 14 A külügyi szolgálatban a napokban érdekes változások várhatók. Máiiássy József követségi tanácsost, aki éveken át töltötte be a külügyminisztérium kabinetfőnöki tisztét, az ankarai követség ellátásával bízzák meg. Utóda gróf Csáky István lesz, aki mint a külügyminisztérium sajtóosztályának főnöke működött.
A szovjet megengedte Qyónl Oéza hamvainak hazahozatalát
Budapest, május 14 A szovjetkormány engedélyt adott Gyóni Géza ós testvére hamvai hazahozatalára, Rövidesen négy lagn bizottság utazik ki Krasznojarszkba a szükséges intézkedések megtételére.
Elégett a marselllei film
Páris, május 14 A marselllei merényletről készült filmet a vizsgálóbíró előtt lepergették. A film eközben kigyulladt és teljesen elégett. f
ZALAI KOZLOKY
Hfaal félmillió pengővel 15 mUliöra |jpyi\'>|iiwlull a város vagyona 1934-ben
Nem váltak valóra a költségvetés optimista előirányzatai — Az adóhátralékok csökkentek — Érdekes számok a városi háztartás elmúlt évi zárszámadáséi
Hétfőn este tartotta ülését a városháza kis tanácstermében a képviselőtestület pénzügyi bizottsága dr. Rotschild Béla elnöklete a\'att Tárgysorozaton volt a város mult évi zárszámadása, amit a számvizs-gálóhtoottság dr. Weisz Lajos el-nők le te alatt már fölülvizsgált és i\\ndbnn lévőnek talált.
Előirányzat és valóság
Hcmmert Károly főszámvevő be-terjesztette jek-ntését a zárszámadásról. E szerint a belügyminiszter által mí/dositva jóváhagyott 1034. évi költségvetésben 1,527 327 pengő a rendes és 36.100 pengő a rendkívüli szükséglet, 1,563.427 pengő az összes fedezet. Pótköltségvetés nem volt.
A zárszámadás főössz.sltésjí szerint a valódi kezelés eredménye a következő volt:
Rvndes bevétel 1,436.000 P, rendkívüli 719.484 P, összes bevétel 2,145 485 P. Ezzel szemben rendes kiadás 1,507513 P, rendkívüli 634-081 P, Összes kiadás léhát 2,141.594 pengő.
A mérleg tehát rendes kezelésben 71-512 P hiánnyal, a rendkívüli kezelésben 75.402 P feleséggel, vagy is végeredményben 38Ö0 pengő felesleggel zárult.
Az eredmény jelenti a főszámvevő - a rendes kiadásoknál
Az elmaradt bevételt azonban ellensúlyozza a kiadásoknál elért 19818 P megtakarítás, valamint a rendkívüli jövedelmek, fcs itt elsősorban fel kell említeni a polgármester által kieszközölt 80.000 pengő államsegélyt. A rendkívül! bevétel legnagyobb tétele .a Drávavölgyi Villamossági R T által több évre; előre kifizetett 500.000 P közterület-használati dij, mely összeget a város teljes egészében a Magyar Föld-hitel Intézetnél fennálló függököl-csöhének részbeni törlesztésére használt fel. További rendkívüli be vételek : Inségjárulék 62 028 pengő, törzsvagyonalap hozzájárulás a Ieónyllceumi Internátus átalakítási költségeihez 5000 pengő, az Inség-segélyezéssel kapcsolatos egyéb bevételek, államsegély, gyűjtés, slb. 86.851 pengő, rendkívüli erdöhasz-nálat 25 608 pengő.
A rendkívüli kiadások
A rendkívüli (előirányzat nélküli) kiadásoknál szerepel az alkalmazottak karácsonyi s-gélye 3191, líceumi Internátus alakítása 6599, segély az ev. ref. egyházközségnek 1000, Ínségesek segélyezéséi-e 77.175, Szenthá-romság-szobor áthelyezése 998, a rendkívüli erdőhasználat kitermelési költségei 4416, a Wolser-telken nyitott utcában létesített közmüvek hoz való hozzájárulás 1855, hozzájárulás a kisipari hitelez 3000, végül a Földhitelintézetnél fennálló kölcsönre 500.000 pengős törlesztés.
19.813 pengővel, a rendkívüli bevételeknél 709.484 pengővel kedvezőbb, a ívndes bevételeknél 127-426 pengővel, a rendkivüll kiadásoknál 697.981 pengővel kedvezőtelncbb, mint ahogy a vagyonkezelés alakulását a megállapított költséfvetée elönt látta.
Javulás helyett visszaesés e bevételek froittjta
A rendes kezelésbe* a költségvetéstől valö eltérés a bevételeknél 8 százalék, a kiadásoknál 1.3 száza, lék. A kiadásoknál elért csekély megtakarítás azt mutatja, hogy áldozatok nélkül a szükséglelek lényegesen már le nem • szállíthatók- Az előirányzat reálisan, de a legminimálisabb mértékkel számolt.
A rendes jövedelmeket az előirányzat, a gazdasági helyzet némi javulást Ígérő jeleire támaszkodva, tulmagasan becsülte. Javulás helyett bevételeink feltartóztathatatlanul tovább estek.
Így többek között a fogyasztási adóknál 15.718, az illetékeknél 19.576, a kereseti adónál 11.626, a községi pótadónál 19.255, a forgalmiadó részesedésnél 18.511, a helypénznél 5636 pengővel esett a bevétel.
Az ingatlan vagyon tiszta hozadéka 23.499 pengővel maradt alatta az előirányzatnak.
Bejelentette a főszámvevő, hogy az adóhátralék 16-000 pengővel i csökkentek.
A pénztári mérleg sem hiányt, sem felesleget nem mutat fel.
Gyarapodott a város vagyona
A háztartás-alap tiszta vagyona a mérleg szerint 9,623779 P, az előző évihez hasonlítva 846.551 P a gyarapodás. A pénztári vagyon csökkent 103.184 pengővel, a leltári vagyon pedig 449.736 pengővel gya. rapodott.
A hasznos jogok, javadalmak értékét a jövedelmek átlagos eredményének romlását csökkentette.
A hosszúlejáratú kölcsönök apadtak a törlesztésekkel, főként azonban a Speycr-kölcsönöknél a dollárárfolyam csökkenése folytán.
Nagykanizsa város tlkzta vagyona a számadási év végével 14,907.848
pengő,- -vagyis az előző évinél 433.691 pengővel több.
Harc «e OTI és a kórház között
A zárszámadás bizottsági tárgyalása sorfn dr. Rotsofüld íelÜDÜtte a kérdést, nem volna* ajánlatosegy tranzakciót kezdeni a félbemaradt kórhá/.épltkczée* ?befe)etésórv Hcmmert főszámvevő rámutatott a kérdés nehézségeire. Dr. Rotschild viszont utalt a sümegi kórház példájára, amely ápolási dijaiból 70.000 pengős beruházást végzett. A főszámvevő felvilágsltásal után dr. Krátky István polgármester szólt hozzá a kérdéshez, majd Rotschild kife.jtelte, hogy az OTI és a kórház közt fennálló harc miatt nem lehet e.léggó kihasználni a városi közkórházat. Utalt arra, hogy amikor Nagy? kanizsa egymaga több OTI-járulékot fizet, mint az egész vármegye, megtörténik az, hogy az OTI Budapestre vagy Szombathelyre küldi a betegeit.
Dr. Kreisler József megfelelő át irat Intézését javasolta az OTI-hoz.
Dr. Krátky István rámutatott arra. hogy a nagykanizsai kórház a bcljdg állapota szempontjából mérlegeli a kórházban való tartásét és csak akkor bocsátja cl a beteget, ha az teljesen meggyógyult- A kórházigazgató lelkiismereti kérdésnek tekinti, hogy meddig van szüksége a beteg-nak a kórházban való tartózkodásra. A polgármester a legnagyobb el- , Ismerés hangján emléVezett megdr. Takács Zoltán kórházigazgató kiváló és rendkivüj lelkiismeretes munkásságáról.
Újra lesz Kazinczy wtcza
A polgármester ezután felvetette a kérdést, hogyan nevezzék el a Sugár-utból nyitott uj utcái : Pia rista-u teának, Kazinczy -uto&nak, vagy Virág Benedek-utcának ?
Kelemen Ferenc és a bizottság többi tagjai is a megszüntetett Ka. zinczy-utcát kívánják feltámasztani és ezért a Kazinczy-utca elnevezést javasolják a közgyűlésnek.
Majd dr. Novai Imre tanácsnok és és Vécsey Barna főmérnök terjesztették elő referátumaikat.
A letárgyaltak a szerdán délután 4 órakor Összeülő rendkívüli közgyűlés elé kerülnek.
I (B. B.)
lgfo/mlfui 15.
Szerdán indul ax eleö autétoie* ■agykanizeá-rél Ksspoeirárra
Valáalkor a \'MAVART már pró-bálkoaötf Nagykanizsa kaposvári viszonylatban autóbusz-járatok
rendszertsétésével. A járatok egy darabig mentek is, de a rossz utak és a drága viteidij következtében a forgalmat csakhamar bc kellett szüntetni. Most -. mint jelentetlük - a MAV maga. vytte kezébe több vidéki vlszonylatbáh az autóbuszvonal fenntartását. Egyik ezek közül a Nagykanizsa kaposvári reláció, amelyben május 15-én, szerdán in. ul meg a forgalom. Az első autó-usz szerdán reggel 7 órakor indul Nagykanizsáról, a Korona elől és 9.40 órakor ér Kaposvárra. Onnét délután 2 óna 5 perckor Indul visz. sza és, 4,4{> órakor már újra Kanizsán van- A vonalon csak ez az egy járat közlekedik- Menetdij 4.40 pengő, retúrjegy 8 pengő- Pogányszent-péterig 70 fillér, Iharosberényig 1-20, Inkéig 170, Véséig 2.30, Bö-hönyélg (innét vasúti csatlakozás van Marcali felé) 2.90 pengő a vitel-dij. Retúrjegy esetén mindenütt olcsóbb. Gyermekek 4 éves korig díjtalanul utaznak, azon felül féláron. Podgyászt minden utas 20 kg súlyig vihet magával, azon felül 20 -40 fii lér pótdijat kell fiaclni-
Jé álljatok kiaérik a szerdai azfnház-megnyítót
Dlsz-lőadás keretében kezdi Fodor Oszkár szinházk tizedik évadját Nagykanizsán, szerdán este 8 órakor.
A* ördöglooas a budapesti évad legnagyobb opcnettslkere volt nemcsak az Illusztris zjeneszerzti": Kálmán Imre jóvoltából, de mert librettójában is a magyar átültetésnél humorban és cselekményben oda-Idomult a magyar néplék\'khcz.
Daliás magyar huszárok és a bécsi császári udvar kedves romantikájából szövött mesében Igazi Kálmán-muzsika Jelenti ennek a nagyoperettnek a sikerét.
Az első hét műsora ugy van megválogatva, hogy ezen keresztül a teljes társulattal megismerkedjék és megbarátkozzék Nagykanizsa kö. zőnsége.
Au \'-lőjelekből ítélve, a bérletek számából következtetve, megnyugtató, hogy a bizalmat a közönség előlegezte^.mert azok a sajtóneferá-dák, amiket a pécsi működés nyomán olvasunk, de az a sok Pécs-kanizsai személyes kapcsolat eleven bizonysága annak, hogy ez a tlie-dlk évét ünneplő Fodor rvzslm méltó lesz a múltjához.
Ma már a társzelooreken szállított diszk-tek és a színház műszaki személyzetének sürgés-forgása a tavaszi vendégjek megérkezését jelzi, hogy szerdán este kezdetét vehessa a szinházkert muzsikás élete.
Kedden reggel fél 10 órától a szerdal előadás számára már a jegyek válthatók a szinházi pénztár nál és ugyanattól az időtől kezdő dóén a szinházi irodában minden irányú érdeklődésre rendelkezésre
611 a színház igazgatósága.
taxtllfaaftft áa veyytlsmtiftó ftaaan
manká" 1IHDEH IflÉNYT KIELÉflIT
Nagykanizsa, F6-nt 7. r
TS? DELKfl-cipőt faS*
Honnét Mármutak a rendkívüli bevitelek ?

24UI KÖZLÖNY
II kisgyűlés nem hagyta jóvá Király tanácsnoknak 0 vízmüveknél való alkalmazását
ZatevArwiftOfe ki»«yOIÓ«e táviratban üdwöiölte Gömbös miniuter-
Zöíacgers&eg, májua H Zalavármegye kísgyülésén vit|éz Tabódy Tibor főispán megnyitója után, dr. ffajdu Gyula szólalt fel. Ma, mondta - amikor a külföld fokozottabb figyelemmel kiséri Magyarország belsöhelyzetét, a térvéhy/urtóaágok nak is °r. kötcsl kötelességük, hogy teljes bizalmukkal támogassák a kor. mányzal törekvéseit-Dr. Hajdú javaslatára a kisgyűlés táviratilag üdvözli Gömbös Qyula miniszterelnököt és a kormányt.
A megjwbizottsági tagok elutasított vasúti kedvezmény kérelmét a kisgyűlés újra a miniszter elé terjeszti.
A vicinális utak kiépítésének előterjesztett programjában bejelentette az alispán, hogy Keszthely 15.000 pengő hitelt kap a kikötőhöz és fürdőkhöz vezető útszakasz kiépítésére. \'
Dr. Tarányi Ferenc jáVasolt a, hogy 2 közgyűlés helyett újra négyet tartsanak. Dr. Hajdú Gyula támogatta az indítványt. Tabódy főispán javáslátára ezt a kérdési az őszi közgyűlésre halasztották.
A vármegyei gazcDaságt felügyelő fagykár-jelentése alapján kimond, ták, hogy a gazdák megsegítése érdekében felirnak a kormányhoz. Rozsban 40, kerti veteményben 100, takarmányban 10, répában 25, szöl-lőben 15-100, gyümölcsben 20-
elnftfc&t és m kormányt
80\' százalék a fagykár. Tabódy főispán bejelentette, hogy logközdobb a pénzügyigazgatót is magával Viszi körútra, hogy megmutassa neki a fagykárokat.
Somogyi Gyula hathatósabb sc. gély kérelmezését javasolta, mert 1- 200 pengős adóelengedés nem ellensúlyoz 2- 3000 pengős károkat.
Dr. Kolbr István javaslatra felt iratot intéznek a kormányhoz, hogy a fagy miatt lekaszált vetés után Is nyújtsalak adóelengedést.
Nagykanizsa határozatait mind jóváhagyták, kivéve a nyugalomba vonult Király Sándor műszaki tanácsosnak a viz- és csatornamű vezetésével történt megbizását. A kisgyűlés! javaslat az volt, hogy alkalmazzák Király Sándort egy évio, mig valamelyik fiatal városi mérnök átveheti az üzemel. Vitéz Tóth Béla felszólalt és e helyett a megoldás helyett valamelyik városi mérnök vagy pedig egy állástalan mérnök azonnali alkalmazását tartja helyesnek és igazságosnak. Dr. Hajd\'i Gyula az előadói javaslat mellett, Somogyi Gyula és Tabódy főispán pedig Tóth Béla javaslata mellett foglaltak állást. A kisgyűlés a kanizsai fellebbezéseknek ezek-után helyt adott.
Nagykanizsa a Zrinyi-napok rendezéséhez, Zalaegerszeg a Göcseji Hét megrendezéséhez 3 300 pengő vármegyei segélyt kap.
Farkas Tíbor két kérdése
A kisgyűlés nem szolgált a várt politikai viharokkal. Főként a fagykárokkal kapcsolatos gazda-segélye, zési kormány-akció foglalkoztatta a tagok érdeklődését. Az alispáni jc. kötésnél Gyömöney Sándor és Ma-latiszky Ferenc kőzött támadt vita a mult ülésen elhangzottak folytatásaként, de. Tabódy főispán a két vitába szállt fél klbékitésével eloszlatta a félreértéseket.
f arkas Tibornak kérdésére az al\' ispén bejelentette, hogy a nyugtázandó megyei tisztviselők ügyében a belügyminiszterrel tárgyalt és a
főispánnal közös javaslatot fog tenni.
Azt is kérdezte Farkas Tibor, hogy a főispán a törvény szerint és az alispánnal egyetértésben alkalmazza-e jogkörét a tisztviselőkkel szemben ? Az alispán bejalenU\'Ue, hogy a főispán eddig is akceptálta és reméli, a jövőben is akceptálja a tisztviselők feletti intézkedés ügyében tett intervencióját. A főispán kijelentette, hogy mintfen tet-téért vállalja a felelősségei ; vannak körülmények, amikor a közbiztonságra fokozottan kell Ügyelni. A fal-
hozott konkrét panaszok esetében is ezért és jóhiszeműen történtek az intézkedések, a panaszok pedig a közigazgatási bírósághoz tartoznak.
A választ Farkas Tibor kivételével mindenki tudomásul vette.
Gyomor- éa bél zavaroknál, has üregbell vérpangásnál, étvágytalanságnál, szorulásnál, felfúvódásnál, gyomorégésnél, felböfőgésnél, szédülésnél, homlokfájásnál, hányingernél egy két pohár természetet „Ferenc Józaef" keserű viz alipo-san kitisztítja.
A Kath. Legényegylet építkezése
Jclcnlettúk, hogy a nagykanizsai Kath. Legónyegylei egyrészt az e.jyesü. leli élei kiniélyilé-se, piásrészt az íjkí-rosifjusng tu\'veiésC és továbbképzésé szempontjából nagyobbmérvü székház, bővítést határozott el, melynek munkálatait 26.000 pengős költséggel meg is kezdték. A Kalh. legényegylet már korábban azzal a kérelemmel fordult a város vezetőségéhez, hogy az egycsü. let magasabb szempontokat szolgáló célkitűzéseit anyagilag is támogassa. A Kath. legényegylet kérelmét a szerdán délután összeülő képviselőtestületi ülés tárgyalja. Felesleges rámutalni a Kath. legényegy.ei fontos, nemzeti és hazafias irányú missziójára uz iparos és kereskedő ifjúság körél>en. A nagy. kanizsai legényegylet olyan diéséretes és érdemes munkát fejt ki, hogy megérdemli, hogy a városi képviselőtestület mcgfe:elő!cg láinogassu. Keszthely képviselőtestülete i emrégen egy sokkal kisebb építkezésnél 2000 pengővel járult hozzá az olluni Kath. Legényegylet ói»itkozéséln\'/. Nagykanizsa szer. dai közgyülósének is jpegfelelőleg támogatnia kell a minden pártolásra érdemes uagyl-anizsai Kath. Legényegyletet. »
- StnU nem ieh«< olcsóbb, mint a Schütz Áruház. legszebb választókn öl
gyapjúszövetekben, loomple anyagokig, imprimé újdonságokban. legfino. mabb áru Schfltzéknél található.
Elegáns
leéssz nöiruőáU, Kompiéit, pongyolák
legszebb divmtsnyagokból yWaroci/ff, //bwíso/i íoti Kéííoo »/. Mátok
legszebb kivitelben
áruház.
divatcsevegés
Rovatvezető: Dr. Déváim*, Kráta IU«
Divatbemutatón
Minap tartotta a Női Stnl>ók Országos Szövetsége a Fővárosi Operettszínházion a Dáma c. zenés operett keretében 21 budapesti ve»ető szalon-lolmal karöltve nyári divatbemutatóját. Nagyon ügyes rendezői ötletekkel vonultak fel a mannequinek, kiknek mindegyike egy költeménynek beillő ruhát viselt.
A darab meséje egy divatszalonból indul ki, ahol épen egy divatbemutatót tartanak a délutáni ruhákl)ól. MSh-den képt»en (6 kép volt ö»8W.\'9en) 21 szalon vett részt egy-egy modellel P.s ép <?zért, mert «nnyi volt, c*ak egy-kettőt fogunk felsorolni és ezekből majd együtt megállapíthatjuk, hogy mi lesz a nagy nyári sláger. Tehát Sz első képben legszebb volt egy plroa, egészen bő hátú kabát, fehér slicceit m»roc<-in ruhával, melynek ováltyi nyak kivágását ót piérész övezte, ha-sonlóké|)ün az öv résznél, aliol e»ek a piék egy seszllrészt alkottak. A nyaknál a keresztnév kékből, ae öv-résznél pedig a vezetéknév mono. gramja volt pirosból. Nagyon érdekes volt egy délelőtti kék cnsemblé sötétkék gyapjú |>eierine.H kabát, világos kék cloqruhu kis kabáttal piros öv vei és virággal.
A 2-ik kép a Dunakorzóra vitt beu-m\'inket, ahol épen két hölgy beszélget a ruhákról. Közben az egyik megjegyzi:
— Ide ülők mindig a korzóra, hogy nézzem a ruhákat. Borzasztóan tudok örülni, ha látom, hogy egy jóiaaierö-süm rossz ruhában jelenik meg. Mert hidd el édesem, nincs ssebb óróm a kárörömnél. Hatalmas tapsot kapott... Itt azután felvonultak a sétaruhák. legjobban tetwett egy virágos Imprimé kosztüm fehér transparent blúzzal. Kgészen ujserrften--hatott egy vllá. gos lila mellirt kosztüm sötét lila blúzzal. Sok nadrágszoknyát láttunk, ez ugybitszik mégis maradandó divat lesz. Különösen kedves volt egy beige színű nadrágszoknya, amely oly ügyesen volt szabva, hogy csak a lépésnél\' látszott, mikor a szoknya sliccelése szétlibbent, bogy tulajdonképen nem szoknya, hanem rendes nadrág.
Most hirtelen a Szigeten találjuk magunkat és nem győzzük néeoi a csodálaots nagy délutáni ruhákat. Sok a fekete ruha fehér kabáttal, vagy pelerinnel, még több a fekete taft kosztüm nagy fehér zsabóval. Benge-teg tapsot kapott egy barna selyem ruha, amelynek felsőrésze keppnek is használható, vagy a fejre húzható, indiai kendő gyanánt. Bájos volt egy kék-fehér ijnprimé ruhu, egyleszubva derékig érő puierinnel, amelyet hosszú ujjuak is lclehetelt kapcsolni. Meg kell még említenem egy fohér ftamisol ruhát egéssen hosszú sólétalapu imprimé kabáttal, a ruha elöl zsabóval csukódott olyan üveggömbökkel, amelyek alatt a kabát virágainak másai látszottak ld.
A 4-lk kép egy bridge-ssakmba Nézeteit minket. A mannequínek bridgez. nek. Bámulatosan sok az hnprimó ruha, .sima kabát, imprimé béléssel és a szoknya dereka ugyancsak. Szép egy fekete maroccin ruha elől elálló érdekes vonalú fehér transparent gallérral.
Innen a Grillbe megyünk. Szinte tobzódnak a fantasztikusnál fantasztikusabb , szebbnél-szebb estélyi ruhák, ban. Láttunk egy gyönyörű egyszerű vonalú uszályos fekete ruhát, mély detoltással, amelynek csaknem az egész elejét elborltoüa egy nagy fehér tantáziavlrág. Fla*tosságl>aji az első dijat nyeri egy lialviny kék-fehér min. tás organdi ruha hatalmas puffos njh jakkal, nagvon széies szoknyávaL Elképzelhetetlenül elegáns egy rózsaszínű csipkeruha hatalmas úszó újlakkal. Egy virágos organdi ni ha fekete taft líombinéval nagy tetszést arat. A vállait olyan művirágok borítják, amilyen vlráfok a ruha ^magában előfordulónak. Nagyon sok az esllruha, amelyek
ZALAI KÖZLÖNY
I83S. má|ui 15.
mindegyike az indiai fejrecsavarós irányt jelei.
Valamilyen formában mindig fejre. tehető: vagy az uszály olyan bosszú, vagy a derékból hajUk felfelé, vagy a pelerin ugy van megkonstruálva, avagy a nagyon széles övből jón ki ez az igazán újszerű és sok esetben igen mutatós kendő.
Ezek az esti ruhák itették u legnagyobb tetszést, mert a rendezése is gyönyörű volt. Tessék elképzelni, hogy a sötét estiruhák felvonulásánál a háttérben ezüst lamé függöny ereszkedett le, mig a világos toaletteknél fekete bársony és mikor a tnanni\'quijn a .v&u-padra\' lépett, elkezdett alatta a oa* kett siklani, hogy neki nem *s kellett lépnie, hanem lassan siklott tova a uúnpadou. fis végül az összes esti ruhák egy csodás élőképet alkottak.
Nagyon meg voltunk elégedve és bár azzal a titkos szándékkal mentünk el, hogy választunk magunknak egy jó faxont csináltatandó ruháinkhoz, ez a tervünk alaposan mcghiusult, mert annyit láttunk, oly gyors egymás, utánban, hogy alaposan nem tudnánk kis varrónőnknek elmondani, hogy kopirozza le...
Divatposta
Rétm. legjobban ajánlanék egy hóssiu fekete köpenyt, amit azután egész nyáron tud viselni és minden ruhájához megy. liste ép oly elegáns, mint délután. Csináltasson hozzá egy fekete taft ruhát fehér xsabóval és ha..ezt is ki akarja egészíteni, egy fekete rövid taft kabát, vagy bő háttal, vagy egészen testhez simulóan, attól függ, milyen az alakja. Odvózlet.
Pítoköftilrr. A vászonruhák nagyon divatosak és ha szép fazonnal csináltatja, még délután Ls felveheti. Fehér vászonruháját diszltse sárgával, ami most nagyon divatos, vagy sárga gallért és mansettákat alkalmazzon rá, vagy nagy sárga monogrammot és gombokat, üdvözlet.
— Tennltt és sport ruhára való anyagok legújabb minőségben megér-keitek Singer Divatáruházba.
ummonMtti titta liiimi
MENETRENDJE
érvényes 1935. májai 15-től.
IwtkaMtr-VaaaUlls^a
Vasútállomásra Erzsébet-térre

JM £
7 U 3
«» s &
ll« i
t24S • 3
11 M « •
M» - 1
II" i 8
17* 1 *
1110 1 4
II"
21» N
22 40 >
Latanyai muatraM
LataayérCt M. MS -tfrJbMlM. 14-a ■•OtulnbiML-MO
Ut»,k.«.. IMS
10 havi részletben fizethető 145 pengőért
12 napot tölthet a berlini olimpiámon
Az <"*gész világ készül már a* 1936. augusztusában Berlinben megtartandó olimpiászra. Az Országos Magyar Ifjúsági Társadalmi Egyesület már most megindította u mozgalmat, hogy rend. kivül kedvező feltételekkel biztosit, hassa a magyar fiatalságnak és felnőt. teknek egyaránt a Berlinbe való kiuta. zást. A tanulmányutak résztvevői három turnusban, különvonatokon utaznak. Az első csoport 1936. juUus 30.án indul és augusztus 18-ig marad Ber linben, részvételi dij 225 P. A második csoport ugyanezen a napon indul, de már augusztus 10-én jón vissza, az ebben való részvétel 145 P. Ugyancsak 145 P annak a csoport-kirándulásnak a részvételi dija, amely augusztus ü.án indul és augusztus 18-ig marad Ber linben. A jelentkezéskor 5 pengő jelentkezési dijat kell lefizetni, a vész-vételi dijat pedig 10 havi részletben lehet fizetni 1935. junius 1-től. Min
den kiránduláson van külön Ifjúsági, külön vegyes felnőtt é> külön && csoport, ki-ki a tetszése szerinti csoport ban . nyer elhelyezést. A költségben benne van: Budapesttől Budapestig az utazási költség, a kirándulás egész tar-tama alatt napi háromszori étkezés, szállás, vezetés, kedvezményes jegyek, ről való gondoskodás. Berlinből külön 2- 4 napos társas-kirándulások lesznek nagyobb német városokba és természeti szépségek megtekintésére. Ha va. laki 1935. december 31-ig visszalép, a befizetett dijakat visszatérítik. Azután is vissza lehet lépni, de csak a szervező egyesület hozzájárulásával, ugyan, igy másra is át lehel ruházni a befizetett dijakat.
Nagykanizsán Deák János, a kegyesrendi gimnázium tornatanáránál lehet jelentkezni, minden nap (szerda és szombat kivételével) délután 6 és 7 óra között a gimnáziumban.
ÉLET A NÉPMOZGÓBAN
Előlépett a Nép-Mozgó. Eddig csak kiegészítője volt a Városinak, de most nagyobb, diszesebb szerepet kapóit Átveszi a Városi Mozi műsorát s ott kerülnek bemutatásra azok a.filmek, amelyek a folyó évben a fővárosban sikereket arattak. A Nép-Mozinak mostantól kezdve válogatott műsorai lesz-nek, mert a moii igazgatósága azt akarja, hogy a közönségnek az a réstoe, amelyiknek bármilyen okból nincs módjában, hogy a nyarat üdülő- vagy fürdőhelyen töltse, az itthon ls találja a maga szórakozását s láthasson olyan filmeket, amilyenekhez őt a Városi Mozgó a főszezonban szoktatta.
A Nép-Mozgó szerdai jnüsora már Ízelítőt ad a közönségnek a nívóról, amelyen a Nép-Mozit a direkció vezetni fogja. Első műsorul bemutatja az esztendő egyik legragyogóbb és legsikerültebb revüfilmjét, az .Elegan. cia 1935» cimű nagy filmalkotást, a melyben 300 gyönyörű görl szerepel
s amely megtanítja a mi hölgyeinket — persze csak azt, aki eddig nem tudta, — hogy hogyan öltözködjenek.
Egy szélhámosról van benne szó, aki a legraffináltabb trükkökkel lopja el a legelső párisi szalonok modelljeit Közben persze egy szenvedélyes szerelmi regény keretében «do!gozlk» a 300 görl s bemutatja azokat a szemkápráztató rcvüjeieneteket, amelyeket csak a rengeteg pénzzel dolgozó Amerika tud produkálni.
A szombat- vasárnapi műsora pe-dig a .Botrány Rómában,* amely ele. jétől végig kacagtatja meg a közönséget, főleg pedig azokat, akik vala. mennyire ismerik a klasszikus Róma históriáját . «
A Nép-Mozgó minden saerdán—csütörtökön és szombat-vasárnap tart előadásokat a hogy az itthonmara-dottakat még inkább megvigasztalja, a helyárakat nem emeli. Azok maradnak 20, 40, 00 fillér.
Nép Hoiflé.
Május 15—16-án Szerda—ciDtSriOkSn
Megtanítjuk a níket arra, hogy kell hódítóan SltSzkMnl
ELEGANCIA
(1935.)
Ruha teszi az asszonyt 1
TOndBklft asszonyok Tánooló tOndérak Rivalda angyalai
fantáziáit is felülmúlja az
ELEGANCIA
Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor Helyárak: 20, 40, 60 fillér.
Cak
vUánlJoiI
■atahalakhan órlAal választék.
Dliiterijök márP 3-90-til kiphittk. Táska-javitás <™
Lackenbacher A.
ernyő-tlzletében.
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapest, kedd.
17.35 Vlrány László azalonaenekara.
- 17.55 Francia nyelvoktatás. — 18 45 Kis szinpad. .Vasárnap délután.. Hangjáték 3 képben. Irta Tőrük Sdn dor. — 19.45 Cigányzene. — 20.50 rek. — 21.10 Krnmy Biaun zongorázik. - .21.50 Hanglemezek. - 2235 Zoinai Béla francianyelvü előadása. — 22.50 Az operaházi zenekar. — 00.05 lllrek.
Budapsal II.
18.15 Érdekes változások Magyarország emlősvllágában. (Dr. Élük Gyulád.
- 19-10.10 Goda Gizella énekel. _ 19.50 Mezőgazdasági félóra. - 20.30-21.20 Frőss István Jazz.zenekara. 21.25 Hirek. - 21.45-22.10 Cigány, zene.
Béea.
18.55 Mozart: Figaró házassági), opera. — 22.30 Rádiózenekár Holf-mann tenorral. — 23.30 Régi osztrák láncuk lemezeken.
BuitapMt, Mteda.
8.45 Torna. — llUna haqglemewk
- 10 Hitek. — 10.20 Pasteur műhely, titkai. - 10.45 Magyarok Délamerikában. - 12.06 Haarlemetek. - 12J0 Hirek. - 13.20 IdóJtlzft,. ldőj,jrási<]f»-lés. - 13.30 Állástalan Zeniszele Mm-fórdkus zenekara. — 14.40 Hirek, áiak.
- 16.10 Diákfélóia. .Bethlen Gábor.
- 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 .Száz kónyv.. Schőpfiin Aladár beszél Gárdonyi <A bor* c. darabjáról.
17.20 Cigányzene. - 18.30 Olasz nyelvoktatás. — 19 Hüvós Irén és Zalatnay Géza szerzeményei. Előadja Dobál Lívia ét Szűcs Láazló. Kiséri a Mándits-szalonzenekar és Polgár Ti bor. - 20.15 .Könyves Kálmán.. Tór. lénelml szomorújáték 5 felvonásban. Irta Jókai Mór. Rendelő Odry Árpád.
- 22 Hitek. - 22.30 Cigányzene. -23.20 Heinemann Ede Jazz-zenekara.
- 00.06 Hírek. Budapeal II.
18.25—19.06 Marik Irén zongorázik
- 19.10 A második honfoglalás, (Po-gónyi Gyórgy.) - 20J0-21J5 Az ope. raházl zenekar. - 21,40 Hitek. -22-2140 Hanglcmeack.
Béea
12 Fúvós könnyű zene. — 13.10 Klasszikus lemezek. — 14 Berlioz- és Weber.lemezek. — 17,10 Pktrich Osz. kár: Változatok egy saját témáia két zongorán d-moll vonósnégyes.
20 Katonazene. — 21.15 Vidám ősz-szevlsaraság a stúdióban, kisieti est az éterben. - 2X10 Bruckner: E-moll nagy mise. - 23.15 A bécsi humor (eszperantó). — 23.40 Tánclemewk. — 0.10 Bécsi árnyképek, Sllving: Vonósnégyes. \\
A közelgő nyári szezon
legpompázóbb újdonságai, legnagyobb választékban kaphatók
Kirschner Mór divatáruházában.
19S5. májúi 16
ZALAI KOZLONY
TöröRorsstöQ is
{ 1 \' London, május 14
A török kormány hivatalosan közölte a hatalmakkal, hogy a béke> szerződések katonai rehdelkezésé-nek módosítását kéri a Dardanellákra vonatkozólag.
A Balkán blokk álláspontja
Ugy tudják, hogy a balkáni értekezlet olyan értelmű megállapodás-ra jutott Bukarestben, hogy a blokk fenntartja álláspontját a Habsbur. gok visszatérését illetőleg, Magyarország és Bulgária fegyverkezését nagyhatalmakra bizza és kéri Törökország megerősítése végett a Dardanella-szoros kérdésének rendezését.
Páris, május 14 Párisi lapok megelégedéssel Írnak arról, hogy Lavalt Moszkvában milyen melegséggel fogíadták. A meg beszéléseket - mint Jelentik - a kölcsönös bizalom és megértés szelleme hatja át.
Róma, május 14 Mussolini és a francia légügy-
bejelentette igényét a békeszerződések katonai rendelkezésének módosítására
miniszter hétfőn este aláírták a francia-olasz légügyi egyezményt, amely a légügyi forgalon* szabályozásáról szól.
Miről volt szó Firenzében?
Róma, május 14 A Popolo d\'I&üia Schuschnigg kancellár és Mussolini legutóbbi firenzei tanácskozásáról azt Írja, hogy semmi más tény nem volt szőnyegen, mint a dunai államok szuveré-nitásának tiszteletbentartása, a támadástól való tartózkodás és a kölcsönös tanácskozás kérdése a ró. mai jegyzék alapján.
Az abesszíniai frontról
Róma, május 14 Az olasz lapok felháborodva Írnak arról, hogy az abesszíniai kor mány szabadlábra helyezte ai abesszíniai olasz konzulátus támadóját.
Az elnök lemondását várják Lengyelországban
Pilsudszky halála miatt yeszélyben a német—lengyel barátság
Pária, május 14 A Figaró szerint francia körökben nem tartják valószínűnek, hogy Pilsudszky halála után Mosdczky személyesen fogja gyakorolni azt a majnem korlátlan hatalmat, amit a lengyel államfői méltóság jelent. Kérdés már most, hcwy kJ fogja ezt a hatómat \'Alvttfoir Valószínűi**\' tartják, hogy Mosciczky távozni fog az elnöki székből.
Páris, május 14 A párisi lapok találgatják, hogy milyen változásokat okoz Pilsudszky halála Lengyelország kül- és belpolitikájában. Azt hiszik, hogy a
lengyel ellenzék meg fogja nehezíteni Lengyel- és Németország txu rátí viszonyát.
Varsó, május 14 Pilsudszky generális holttestét csütörtökön átviszik a székesegyházba, ahol 36 óráig lesz felravatalozva. Csütörtökön határoznak ar-1 ról, hogy Krakkóban, vagy Vílnábari lesz-e a temetés.
Budapest, május 14 A Nemzeti Egység Pártjának kedd délutáni pártértekezlet én Ivády Béla elnök kegyeletes szavakkal elparentálta Pilsudszky marsall!.
Árokba zuhant Purgly Emil és feleségének autója
Makó, május 14 Purgly Emil volt földművelésügyi miniszter feleségével autón haladt kifelé a városból. A síkos kövezeten a gépkocsi kerekei megcsúsztak, az
autó az utmentí árokba zuhant. Purgly Emil kisebb zuzódásokat szenvedett, feleségét az üvegszilánkok súlyosabban megsebesítették. Kórházba szállították.
Meghalt földbevájt barlangfában a pölöskei remete
Pacsa, május 14 (Sa/át tudósítónktól) Közismert alakja volt a pacsai vidéknek a »pölöskei remete.c Molnár Józsefnek hívták valamikor, mig az emberi közösséghez tartozott és Pölös-kén lakott. A háború után azonban meghasonlott önmagával és az egész világgal. Ok : - az asszony. El is vált a feleségétől és ettől kezdve életunt volt. Ott hagyta a falul is, sokági kóborolt a Pacsa-környék hegyeiben, végül ls a földbe barlangot vájt magának az öröm-hegyen és
ott élt évek hosszú során át, egészen elvadulva. Csak néha látták az utuk mentén koldulni. A tél óta azonban nem látták a pölöskei remetét a falusiak. Ellenben az örőmhegyl barlang felől erős bűzt hordott a szél. Felmentek a barlanghoz, betörték a deszkából, szőlőkaróból összetákolt ajtaját és ott találták a 65 éves remete holttestét, oszlásnak indult állapotban. Az éhség ölte meg. Minthogy bűntény nem forgott fenn, eltemették.
készítés, javítás, kölcsönzés
fllrsoh ós Szegő
uák- ói poByu-ruTotátaL
Nem lesz rádió-kOzvetités a Zrínyi-napok alatt Nagykanizsáról
Az Irodalmi és Művészeti Kör junius 10-éti dlsz-ünnepélyt, junius 16-án jubiláris díszközgyűlést rendez
A Zrínyi Míklóa Irodalmi és Művészeti Kör népes választmányi ülést tartott a postapalota földszinti tanácstermében. Az ülést dr. Tholway Zsigmond elnök nyitotta meg és üdvözölte a megjelenteket. Nagykanizsa város részéről jelen volt dr. H?gyl Lajos főjegyző és a Zrínyi Napok főrendezője, dr. Poty. tyondy József városi aljegyző.
Az elnök meleg szavakkal emlékezett meg Wetsz Tivakar kenesk. tanácsos elhalálozásáról.
A választmányi ülésen véglegesen megállapodtak abban, hogy a Kör 40 éves jubileumát junius 16-án délelőtt 11 óra 30 perckor a városháza dísztermében díszközgyűlés kenetében ünneplik meg. Előtte ünnepi nagymise és Istentiszteletek lesznek az össfces felekezetele templomaiban. A róm. kath. plébániatemplomban megtartandó nagymisén Gazdog István karnagy vezetéi sével az Egyházi Vegyeskar fog közreműködni. A díszközgyűlés programja : Hiszekegy. Énekli a Kör Vzgyeskara Ketting Ferenc karnagy
vezetésével. Elnöki megnyitó Mondja dr. Tholvtay Zsigmond elnök. Dr. Krátky István polgármester üdvözli a Kört. Főtitkári )etoat«s, * Vegyeskar Javaslatba hozott tagjai-nak kitüntetése. A díszoklevele** átadja Szakáll Gyula dlszelnök, a Kör Vegyeskarának elnöke. Esetleges indítványok és felszólalások, üd« vözlések stb. Zárószavak, tartja K\'-kmvn Ferenc társelnök. Szózat, énekli a Kör Vegyeskara.
A választmányi ülés véglegesen megállapodott abban is,\' hogy a Kör 40 éves évfordulója alkalmából junius 10-én, a Zrínyi Napok keretében délután 5 órai kezdettel , az Iparoskör nagytermében nbszünne-pélyt rendez, később közlendő műsorral. (Mint értesülünk, az eredeti tervektől eltérően a rádió ed js rendezést, tekintettel a rádió aznapi nagy elfoglaltságára, nem közvetíti, hanem a következő vasárnap 1esz. egy nagyszabású hangverseny-kÖz-vetités Nagykanizsáról, melynek előkészületei ugyancsak folyamatban vannak.)
•PORTÉLÉT
A délnyugati kerület tornászbajnokságának eredménye
Vasárnap délelőtt és délután a reálgimnázium tomhtermoben bonyoUtot. tik lc a délnyugati kerület férfltor-\' nász bajnokságait. Sajnálattal kell c helyről leszögeznünk, hogy a törekvő rendező egyesületnek, a Zrínyinek hl-• báján klvöl nem volt meg a várt eredménye. Vonatkozik ez egyrészt a kö-ség nemtörődömségére, másrészt pedig arra, hogy a kerülethez tartozó városok sem Jelentek meg a versenyen. Pedig ogy ilyen versenynek megrende. zése .óriási fáradsággal és munkával jár. Ugy látszik nem veszik jó néven, hogy a nagykanizsai tornasport pz utolsó időben olyan rohamos léptekkel fejlődött. Be is bizonyította Nagy. kanizsa ezt a legutóbb megtartott ke-rületi válogató versenyen, amikor is a válogatott 6 tornász közé csak vélet. lenül került bele egy pécsi, a többi mind nagykanizsai volt. >
Egyébként a versenynek NagykanJL zsa szempontjából örvendetes meglepe. lése volt. Dr. Szálai József központi kiküldött szerint (aki a magyar tornasport egyik legnagyobb szakértője,
lüsz hosszú évekig magyar bajnok volt) a legutóbb márclusbap tett kanizsai látogatása óta olyan nagyot tej-\' lődötl a csapatok munkája, ami Ilyen rövid idő alatt meglepi a komoly hoa-záértőt. A MOTES* pazar díjazásban részesítette a versenyt, melynek erőd. mónyei a következők:
Szenior egyéni: 1. IX>ák J.ászíó Zrínyi 119.6 pont, 2. Jakubecz Vilmos Zr, 118.8 pont,, 3. Németh István Zr. 118.6, 4. Zcntai Józseí Zr. 106.1 pont.
Ifjúsági egyéni: 1. Reinitz László Felsőkeresk. 120.2, 2. Kőszegi János Zrínyi 115.1, 3. Lieb Gyula Felsőkeresk. 112.7, 4. Simon J^jos Zrínyi 106.2 pont.
II. oszt. szenior csapatbajnok • Zrínyi csapata 3-13.7 pont.
III. oszt. szenior csapatbajnok az NTE csapata 366.9 pont.
I. oszt. ifjúsági bajnok: 1. Felsőkereskedelmi 211.8 pont, 2. Zrínyi 226 pont.*"
II. oszt. Ifjúsági bajnok a .polgári fiúiskola csapata 222.1 pont
A kerületi hölgy tornászbajnokságok
Vasánup u NTB rwiwl a mwayt
Nagyszabású hőlgy-tornászvcrsenyi rendez vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel az NTE a városi színházban. A MOTESz megbízásából a délnyugati tornászkerület hölgy-bajnoki versenyét bonyolítja le, amelyen a kerület női szakosztállyal rendelkező mindhárom egylete, a Pécsi AC, a Kiskunhalasi AC és az NTE részt jpu. *?i
A verseny a kerület I. ós II. Dszt. bajnokságáért folyik és pedig a "csapatbajnokságért, meg az egyéni bajnokságért is. Szabadgyakorlatokban, buzogány gyakorlatokban, talaj tornában és alacsony korláton fognak a hölgyek versenyezni. Mindegyik csapat 8 versenyzővel indul s a csapatversenyben Ki 6 legjobban pontozott hölgy eredménye számit. Az egyéni versenyben az összes szereken legjobban pontozóit hölgy az összetett bajnokságot is nyeri,
A kiskunhalasi hólgycsapat m" a legjobb az országban, a tavalyi orszá-
I gos válogatott 4 tagja náluk szerepel | most. Indulásukat már a nyári brüss-szeli nemzetközi versenyre is lekötöt. ték. Szereplésük tehát nagy sportszenzáció. Az NTE ós a J»AC hölgyei n II. osztályban fognak egymással versenyezni. A jegyeket elővételben Rit-ter, Saomolányl és Vágó üzleteiben lehet váltani. *
A Levente EgyesOlet uj elnöke dr. Tholway Zsigmond
A nagykanizsai Levente Egyesület tisztújító közgyűlést tartott Filó Ferenc ügyvezető elnöklete alatt. A közgyűlésen szép számmal vettek rósut a tagok. A szokásos bejelentések és zárszámadások előterjesztése után a tisztikar választására került sor. Egyhangúlag dr. Tholway Zsigmond po»-taliivaiali igazgatót választották meg elnökké, ügyvezető elnök ismét Filó Ferenc állami elemi iskolai igazgató lett. Jegyző dr. Lindbausr Gyula, péua-táros Dedovácz József.

ZALAI KÖZLÖNY
1835 mttu. 18
NAPI HIREK
NAPIREND Május 15, u«pda
i S. Jin Proteitána: 7*5Ha. Isr.t Ijar bó 12.
Oyégywertlrl éjféli siolfélat e hónapban: .Fekete sas\' gyógyszertár Fő-üt 6. éa a kl8kanlsf.nl gyógyszertár.
Mozi előadások hétköinap 5, 7, 9,
vasár és Ünnepnap 3, 9,7 és 9 órakor. •
OfefOtdö nyitva reggel 6 órától Mte 6 értig (héttő, axtrda, péntek délután, nap nókMk).
Fagyveuély
Prognózis: A szél gyengfl-lése várható, a talsjmenti fagyveszély fokozódik, egyes helyeken másfél méter magasságon tul Is lehet fagy. A nappali hőmérséklet emelkedik.
— (EakörS) A második esküvőt tar. totlák a nagykanizsai piaristák uj templomában. Jankovics István kapós, szcntbcnedeld kántortanító vezette oU tárhoz Lónyay Ilonka okU tanitöoőt. Az esketési szertartást Torma József, l^psénynek nagykanizsai születésű es.-peres.pióbáuosa, u in«nyas>zony nagy bátyju végezte, aki a m«leg szeretet liaugján intézett szívhez szóló intelmo. ket az áldozatos házastársi szeretetről \' u/ ifjú párhoz. Tanuk voltak: Treiber Kálmán ny. ezredes és Junkovics József kántortanító, a vőlegény bátyja. A Szent Ilona Leányklub és az Irodalmi Kör Vegyesknrának tagjait, fl rokonsitg és jöbarátok egészen megtöl. tölték a templomot és elhalmozták
a fiatal párt szerencseklvánatalkkal. A jwlgári esketést dr. Pálffy Gyula anyakönyvvezető végezte, tanuk voltak Treiber Kálmán ny. ezredes és Bar-barits Lajos főszerkesztő, a menyasz. szony unokabátyja.
— (TaaKéi Hy«gdljB«ás) Xa\'avármc. gye közigazgatási bizottságának ülésén a tanfelügyelő bejelentett^ Somoskéry. né Seheffer Gizella és Koronczy fiizeila nagykanizsai tanitónök nyugdíjazását május elsejei hatállyal.
— (Az OTI-rálaMJmány) nagykani. Zsai alakuló ülése május í7-6a, pénte ken délelőtt 10 órakor lesz a városháza kis tanácstermében. Utána rögtön következik a választmány r»*ndes havi ülése. Megjelenés yag)\' elmaradás ki-meutése kötelező.
— (Halálozás) Ozv. Najjy Ujosné, állami tanító neje, néhai vitéz N\'agy Győző nagykanizsai költünk édesanyja, oki. tanítónő, hétfőn éjjel ól-költözőit az élők sorából. Méltó liitvese \\*>U megboldogult férjóuck, Nagy Iji-jos állami tanítónak, akinek költeményei és cikkei szintén sokszor jelenlek meg a Zalai Közlöny hasábjain. A megboldogultat szépián délután 4 órakor temetik a tanítótestület teljes részvétele mellett a rów. kuth. sírkert halottasházából.
— Legújabb selyem poupline és tropikál inganyagok, síintartó pyamák és ruhakelmék n«,y választékban — Singer Divatáruiu\'ubun.
— (Járási vMd Vasárnap délelőtt tartotta a paesai járási vitézi szék rendes tavaszi gyűlését. Megjelent vitéz Farkas Sándor megyei székkapitány és vitéz Kokus Hmő, kiket a járási vitézek nevében vitéz Hunyadi J-áiZló üdvözölt. \\ gyűlést társasebéd kövttie.
— Isméi nagy diual a férfi burburry fílóltő. Klegáns kés* rnglánok és bur-bwrry anyagok legolcsóbban SehüUnél MerezUetők be.
m. kir. Államvasutak
menetrendje
ÉraAayasi 1835. évi május hó.lS-tM k«>d«>.
Iinkuliu állomáira érkező éi az ouu Induló múlókról.
Nagykanizsa—Budapest déli p u.
VOMI A vonat KMrtMy. r. M. B.,1. Upestrc Vo.tl A vonat Bftlíll tvi. KMU.^,- KMtíttá-
"\'-* nattia ril M. M. érkezik Ml- neme Mű M rll Mii r. *rk.
1207 Oyv. 610 705 — 9-55 IUO Szem. v. 22-01 — 300 4 35
2217 Slnant. 6\'22 •.54 SU/.lth. 9 11 1232; Molot —, 622 7 49
11U Szam. v 9-45 11-05 _ 1545 1201 Oyv. 7Í> — 1010 1118
2233 Motor 13-35 I!r55 15 \'ti — 1112 Szem. v. 6-30 — 11-10 1»56
1211 Szem. v. 14-30 1555 — 20-35 1214 Szem. v. 14-45 — 1635 20 04
2243 Molor 1610 17-30 1805 _ 224ff Motor — 1815 19-40 20 58
1231 Motor 1750 19-37 _ _ 2218 Sinaut. — 1 21-iá 20 45 22 40
1201 Oyv. 18-33 1937 _ 2217 I208|0rv. 19151 - 2Í05 23 06
1219 Saem. V. 23-40 115 —, 6-25 2238 Motor — I 22-10 2205 2400
"íJ fli!
Ktavatlan kooalk rómaimat
Az 1201/1302. n. gyorsvonatokkal l
egy 3. o. étkező kocsi Pragerskolg.
I. Z, 3, o. kocsi Trlaste, Venezla, Milano, Qenovi. \'enömiglla,
I., 2., 3. o, kocsi Trleste, Venezls, Mestre, Bologna, Ircnze, Róma. As 120SI1207 sz. gyorsvoastokksl:
egy 3 o. kocsi Venezls,
egy 1,2,. o. kocsi Tríeste, Venezls, Bologna, Firenze. Róma egy hálókocsi Venezls,
egy 2, 3. o. kocsi Abbszls-Flume, de csak V. 19. -IX. Í5-lg. oda kedd, cilltörtök, szombat, vissza héllő, csütörtök és szomost. Az I23U/I232. sz. vonatok közvetlen vonatok Keszthelyre A 2217. sz 2218. sz vonatok VI. 23. IX. 8-lg naponta közlekednek. A 2293. és 2238. sz. vonatok vasár- éi Ünnepnapokon VI. 23.-1X. 81* kőzlek. A 2243. és 2248. sz. vonalok csak szombat ás ünnep előtti napokon. VI. 22.— IX. 7-ig közlekednek.
Az 1220. és 1219. sz. vonalokkal egy 2 és 3. osztályú közvetlen kocsi hit Zala-;—Bodapesl-déli között.
MII j sz. v. 1U1 Motor Se.v. t«« |Sl v.
IMaáiEim
rlIW. ■ ■
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
5 20 | 6 58 8 11, 9-44 HU0 115-14 1622 17 44 2016 22-14
TSJS:
7-27 9-10
1034 15-03
1605 —
18-27 20 01
2235 —
llllt Motor IUT fl Motor tol U Sz. v. 1413 iSz.V.
Sav.
s^rtm-j| izmui- || f,».ti
5-40 7 30
10 03 11-23
13-45 I 15-29
19-23 20 46
555 810 12-02 1619 2102
ra M.
736
13 22 17 41
/2 53
Az 1412/1411. sz. vonatokkal egy 2. és 3. o. közvetlen kocsi lut Zalaegtrszeg-Budapcal-déll pu. között
Az I4l9i éi 1416. sz. vonatokkal egy 2. és 3. o. kocsi lut Wien-Pécs, Wlen-Osiek között.
Nagykanizsa—Barcs—Pécsi vonal
| H Barett. I
m
2414 242S
STTT
Sz. v. V.gy.
töt
1353 1811
TíTj
16 05 I 2136 [
rtat. I
M.
PkitU ! Biriirt í NtgjVtnl
I U | U. | Ilárt l-t
1 2417 Vl V " 4 43 JiD"
I 2413 Sz. v. 1 1230 1420 1606
| 2421 Vegy. 1655 1920 21 45

17 57, 23 271
A 2414. és 2413 sz. vonatokkal közvetlen kocsik lutnak Wien-Oslek és Wten-Páca között.
A 2420. és 2421. sz. vonaloknál kőzvcllm kocsik Pics-Budapesl déh pu. kőzött. kanttsa—Gyékényes—Kaposvár Budapest Ktltíl pu \'anlzsáról || ti* \\ Bpastrel | I IIBpestről] ha Kanizsára Indul | Kiért. J | _ | r Ind N í érk.
iz.v. |i íps^rat-$3fi~j\'2Wsz. »■ f
Qy.v. II 2316 || 29-48II - | | 240^1 Qy v. [ - | «-33 I 5fl5 A 2408/2409. sz. gyorsvonatokkal közvetlen kocsik lutnak Budapest déli pu. Fiume és Sosák kőzött.
Nagykanizsa—Murakereszlur—Kolorlba
1292 kv. szem. 12061 Qyorl
^Magym
ICSK |
islríl Indul )
Hwra?
7*15 11-40
2339
M.-Kereutui MUilli,
Fiume, Róma
n3n*érk.
120J Qyors Si»., V-..I. | 5-41 12971^ t v. szem. | M *Keresztüli 1158 I20l| Oyors IjTrleste.Romsf 18-10
közvetlen kocsik ugyanazok, mint
Az 120&I207., 120i\'1202. sz. vonatoknál a Nagykanizsa—Badipest vlwonyUi alaltiak.
1292/1297. sz. vonatokkal csak 3. osztilyu kocsi fut Mursksresztnrig. Azoknak az utasoknak, sklk Jugoszláviába Murskeresituron át sssmélyvonsltsl óhajtanak utazni, Murakereszturon át kell szállni a magyar vonatokról.
A magyar vonatok köztll a aiemély vonatok kőzUI Murakareazturon csak a 2414. és 2420. sz. vonatoknak van azonnal csatlakozásuk.
Friss TÖKMAGOLAJ Nemes KOM LÓ-virág Kapható HIRSCH és SZEGŐ cégnél
Hirdessen a Zalai Közlönyben
. Elhízott egyéneknél a már régóta szívesen alkalmazott természeti s .Ferenc József keieiüvizkura a bélmüköd<8t erőteljesen e\'ömozditja, az anyagcserét tetemesen élénkíti, a zairmennyiséget megfelelően lecsökkenti és a testet könnyeddé teszi.
— (N«m aaouos) Törő György kis. kaiüzsai kcresekedő annak ipogállapí. tását kéri, hogy nem azonos a «Házl mulatság Kiskanlzsán vérző fejekkel, e. törvényszéki tudósításban szereplő Törő (íyörgy napszámossal,
— (Hogy wgUhetftnk a fagykáron?) Ilyen elmen a M. kir. Növényvédelmi t»opa íomjnuijn pflfA(?J XBa jbipM[ozS-ki, mely mindazokat a tudnivalókat összefoglalóan tartalmazza, amelyeket a fagykár sújtotta gazdáknak a szántó-földön, zöldséges kertben .szőlőben és gyümölcsősben tudni kell. Ezt az .útmutatót mindenki díjtalanul megkap. Itatja a Földművelésügyi Minisztérium Növényvédelmi Irodájánál (Budapest, Földművelésügyi Minisztérium), ahon. nan válaszbélyeggcl ellátott levélbeli kérésre postán is elküldik. Minden . gazda tehát saját érdekében cselekszik, < ha ezt az utmutatót figyelmesen átolvassa.
— Gyermek trens coat kabátok, leányka kabátok minden méretben nagyon olesó; árban kaphatók. Schütx Áruház.
— (Tűz három f«iu» portán) Tudósítónk jelenti: Hétfőn éjszaka ve-szedelmes tűz ülőit ki Pacsatüttősón. Három szomszédos gazdának leégett
az Istállója, pajtája és egyéb gazdasági épületei. Sok takarmány és felszerelés is elpusztult. A kár jelentékeny.
Óvja szemét
és vásároljon bizalommal egy jól illő szemüveget
Zanlfafi Gyula
tt.Ufpt.lt llln.tlít tftkBlltMbtn rfl-.l 1 tl.
Olcsón, kitűnő gyártmányú szemüveget árusítok. Legmodernebb gépekkel felszerelt optikai üzememben bármilyen orvosi receptet jutányosán, szakszerűen elkészítek. Javítások azonnal készülnek.
Óra-, ékszer- és látsMf raktár.
Elismert preels óra-, ékszer és lát* szer Javítóműhely.
— (Kiss Vlwe »ilt«fne«IM hstsznros Ipari kUuitfMrt M|elnslellék) Ai
uUiliitl iilőiien mind szinorublmn lo-lyik « hutósáffok részéről az eg>-w ipari üzemek, Így u pékmábelyvk ellenőrzése ls. Most uz egyik lutgykani. sasi n-ndórörazem a 62.921/1U2U. as. K. M. rentloleüic . ülkőző luilizlieni i]>ari kiliilgáí minit teljelenl&t teli Kiss Vince nagykanizsai sőlömcMT ellen. A Mjcleutóst áttelték n nagy-kantzsui várnai ronilőri inulUlöhintliuí
— tiyóni/Cra nl/drí ruhaanfjegok azlnpompáé változata várja a vevő-közönséget a Scbütz Áruházban
— Anzeoyok, lásiyok nyárt ulra-valéját ismerteti az Hj Idők 0 hcli számának díjtalan nicliéklel*: Az Uj Idők Divatlapja, anraly nemciak nag}. izimu nyári dlvtilmoőeUt kózól, lu>-ni\'m Iiuiuciioh tudnivalókat u nyári estélyi ruhákról, alakításokról, a rjtiu-kiegáaziléaről, a lakás nyári képétől, a nyár kozmetikájáról, kézimunkákról, atb. \' »
— A Magyar Upyoi Tábora uj nk-clójáról: nyarnHalás .tanítás, tanulási ulknlmakról számol be « fialni leányok kertvas lapjánuk uj száma Kél regénv, »ik cikk, az otlhonunkbau weekéndház lierondezé-sére, kcrtéazeirt-. háztnrlásrn, kézimunkáia fs.a vnrrii-a.>k lorlélyám tuakják aKB t olva-aókaU
— latotWiIk aav »-*> Wl"
twendaatekal raadklvfil «4* láHlzeláaie, sM k^OKrJaaeo B «ál-■kink. KDpaWo katoitnUs, Hertbj
Miklós-ut 4, . . . . ___-
A kiállítás és vásár Iráni ltfoii Mily oi érdeklődés. A nrig>lt textilipar riL-gvoKéan szép keretben tan mt\'njelennL A ijimara « kiálliVut n NagymUl Btin. jximiiás kömyrocVben a célra éjiáleH csarnokokban rendezi. A kiállítás at. kulnuiW IXbaMBIibe w^y veuc*#»r. B«lm»t várnak._
Ztra4ayUu4t
Bum tle.av. t7« 1635-1655, 78-a» 1650-1610,\' 1665—16 65, 80-a«
1675-1705 dunánt. 77-— 1595-16 15 78-aa 1610-1630, 79*a 1*29-16-49, 80-aa 1639-16-95. - Rozs «| putvtdíH 11-7011 SO.raáa II 00-12 16. Zab.J közép 13 85-1395 TeaterlJ UatárUall 1320-13 30
- KSillarfTlseWk ifat.l rendkívül
elfinyöi butorvásárláll alkalom. Modem bertniWMk, tókíletei Jó klvit»U*>n, bosszú lejáratú tiniéire, >61 kamat-meulaaeo la kapbattk Kapaaal. bútor árubázbao. Horthy Htkló«.ut 4.
Kiadja a laplalajdoitoa Közgazdasági Rt. Oataabarg Nyoarta 4a Dálaalal l.apktadé Vállalata Nagykanlzaáa. Felelöa ktadé: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nankankaa 78. i.lm
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik folejthe-tetlen drága Jó anyám temetésén résztvettek és fájdalmamat részvétükkel enyhíteni Igyekeztek, fogadják hálás k«-szőnetemet.
Bodor Anna
.»\'!»\' I\' \'I
I mindenki a holyl kirak adétaáj éa IparoMkaál ezereaae bal
MM- »_______ZMJl K0ZL0NY
I
Modern gyermekkocsik
MODERN nagy választékban!
otthonos, Ízléses és nem drága, kedvező fettételekkel is kapható
Kérjen árajánlatot! bútoráruházban
Nagykanizsa.
Newyorltban fogtik el a pénzhamisító Lusrtlg Viktort
Ncwyork, május 14 A néwyorkl titkos rendőrség megtalálta Lusztjg Viktor Európaszerte kó. rözőtt pénzhamisítót, ukinél nagyon jól felsrofelt pénzhamisitógépeket ta-láttak.
Letartóztattak két fokhagyma-csempészt
Budapest, május 14 A vahita.flgyészség letartóztatta Kft nitz Viktor és Rubinstcin Armln soproni kereskedőket, akik ?5 métermázsa fokhagymát kicsempésztek és az érte járó export-valutát nem szolgáltatták be a Nemaeti Banknak.
Vasárnapi kerületi eredmények
TSE-DVAC 2:1 (1:1). A DVAC is vereséget szenvedett Szekszárdon. KTSE—SBTC 5:1 (0:1. PEAC—PAC 2:0 (t :0). KPAC-DPAC 2:0 (1:0).
— Nyári takarók, paplanok, szőnyegek dus választékban Singeméi
Köszönetnyilvánítás. Mindazok, akik felej hetetlen, drága balo tank
jKnsusz László,
temetésén való megjelenésük-kel, vagy bármi más módon; bánatunkat enyhíteni igyekeztek, logadják őszinte köszönetünket és hálánkat.
A gyászoló család.
KOzgazdaság
Tiszántúli Ipari Kiállítás és Vásár Debrecenben
Debrecen városa az utolsó (jiásfél évtized alatt szinte tüneményes változáson ment keresztül. Az u város, a melyről Petőfi 1847-ben még igy irt Merényi Frigyesnek: «Voltál-e. már Debrecenben barátom? Láttad-e e pusztai városi, vagyis e városi puszta, ságot? Ha porba vagy sárba akarsz fulladni, csak idejójj.»
Amelyről, mint u maradandóság városáról beszéltek, a bábom után óriási lendületet vett és azok, akik éveken keresztül nem látták Debrecent, ha ma .Debrecenbe utaznak, rá sem ismer, nek. Tüneményesen szép strandfürdője, Stadionja, páratlan az "egész országban, kulturális intézményei közül az Egye-
tem, a Déri Muzeum, az országhatárain tul is a legnagyobb elismerést váltják kl
Most a pünkösdi ünnepek alkalmával Debrecen szintén hallat magáról, mert juuius- 6—16-ika .között lesz a Tiszántúli Ipari Kiállítás és vásár, a melyet a debreceni karaára rendez, június 8., 9., 10-én lesz a debreceni Stadionban a Magyar Országos Tornász Szövetség jubiláris versenye, ezen kivül különféle sportesemények és kui-urális események tarkítják ennek az ünnepi hétnek programját.
Ebből az alkalomból juiUus, 2-18-Jg Dobrecenbe a Menetjegyirodákuál kapható vásárigazolvány ellenében féláron leijet utazni. Ott ahol Menetjegyirod* nincsen, vásárigazolvány az ipartestü-leleknél kapható. A ^vásá(igazolvány ára 100 km-es körzeten belül 1.20 P, 10U 2«> km-ig 1.30 P, 200 Ipp.en fe-lül 2 pengő.
Tenniszütők
Szakszerű hufoacás Fotball.labdák,
játéklabdák
SZABÓ ANTAL
sportüzletében.
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
TSwirtEí
p *■ himi. 10 •>«.
•ió 4 niÜi, BitkDina, - " IMI u. 1 rÚUf.
■|..tg)ak daőrendü minősít ben, tendklvll olcsón kaphatók Kaatmann Manó -aktéba, Emébettér I. Teleion ZO.
Sllbolt éplléséá olcaóe vállalom. > évi ...... -. Kovács, ICkály u. 33. IM
I üvegei Pö-nl 2.
AH urodslml talboiiim
Egy eataoe, karoeeaértáe, 5 ueméljea caukott liimibewtÉ olcaön eladó, tir áeklódal Szabó Aatal spoetüzletében. 1922
CmdlUétttTrolialzáit. géphlmzéat el-lOfad HaaztiaZ, Klninyu. 70. •
Staáé fc^a Ktaksnlzaáa, jó loegalmü ■tcátan. háromasobái ujonmn ^talakitva.
_____. előszobáz, ujonnaa
•Icai lakáa aaguatae 1 re kiadó Mketceg-ui 98. 1797
Udvari ki ikillg az
ada Zrínyi MlUóa-a.
láa méllékheiyl-vagy cagnaztuir* kl-
2T 1779
Szemete a. 4/b. azáma ház ot-
aaobáa lakáa azoaaal elfoglalható. 1819
Siemere-u. 3. az. magánház éa Rákóeay-atca 29. az. bérház alaSé. 1817
____,___I 2 hold
Cba a kiadóban.
eladó. 1808
Haazaáh aSI és férfi karákpérak
tokaiban, olcsóé kaphatók Havasnál, Deák-tér,_1890
májas 15-re. 1898
Plattal kilárlaH Királyi PtlSc. 19.
Hofherr—Scbrantz-réle
Planet lókapa „ kézikapa
er-deti gyári árban kapható
Etrhan-Sckruti\'CUjtoa-SliDttlMKirt ijtjtr Gtpíjir! Nnt B. T.
nagykanizsai lerakatában:
ország józsef
gé* atb. kn—killaáfcaa
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A b róaági palota mellett Teleion 180.
A nagykaalzsal klr. járáablróaág, m at telekkönyvi hatóság.
1182 .1934. tkaz.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
Uránt Józsel és nela Mészáros Aaaa dlóakáll lakosok végrehajtáat leien védők allea Indított végreha|téal ügyben a telekkönyvi hatóság a Végrehajtató kérelme kovetkeitében az 1881 :LX. t-e. 144, 149. és 147. §-sl értelmében elrendeli s végre-tah»al anmeéat 900 P tókekavetelés, eííek 1933. évi lebraár hó 20 napiétól táró 9»/a kamata, Va•/. váltódíj, 92 p adig meg-ájapllott per- éa végrehajtási éa aí árví-rbli kkvénréft ezattal megállapított 29 P költség behajtása végett, a nagykanizsai Ui. liiáablióaág teiOletén levő Dióikéi községben tekvő és a dlóakáll
LI&ZulJkvDen A f 1. sorsi. a. 332. áraz. 90. az. a ház, ndvar, kert 800 P,
u, o. A-f 4. aorta. a lOTJ/a. asáatő begy melletti lelaő mező 101 P,
n. a. A f 9. sorsi. a. 789. hrsz. szőlő s ssegtslusl hegyen 174 P 90 Ilit,
n. 0. A +6. sorú. a. 736/g. hrsz. azőtó 100 P 90 1111. kikiáltási árban,
1L a dlóakáll 921. sztjkvbca A11. eorsz. s. 1638/b. szintéföld ss uagl begy melléken 207 P 20 fiit,
a. 0. A + 3. sorsz. a. 1699. fasz. szántó as ungl begy mellékea 371 P 20 fül. kl-Uáltd álban,
ra. az ungjákabftl 296. zztjkvben Af I. sorsz. s. 210/b. tusa. a. azölő a felső ungl hegyen 60 P,
u. o. A+3. sorai. a. 296^. hisz. azőlö a bflkl hegyen 77 P 40 llll,
u. o. A j4. sorsz. a. t/b. 90 b. erdő a Jalubll pusztán 190 P klkláltáil árban.
A telekkönyvi kstóaág a dtóskáll 893 aztjkvbaa loglalt Ingatlanokra aa árveréai kérelmet elutasítja, mert ezaa ligatlaaokra jMvégiafcsjtáal jelzálogjog elrendelve nem
A telekkönyvi hatóság sz árvetésnek Dlókkál és ifngjakibta közaégek házánál megtartására 19%. évi janlna hó I napiának d. a. 10 éa d. u. 1 óráját llttl kl ie aa árverési teltételeket as 1881, LX tc. 190. 9-a alapján a kővetkezőkbea állapítja meg: r Az árverés slá eső Ingatlanokat éa I. alatti Ingatlaat a kikiáltási ár a többit kétharmadánál ala-Inl aem lehet. (1908: XLL t c. fe. |.j
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10Wb-it készpénz ben, vagy sz 188I:LX. t-e. 42. ft-ában meghatározol! árfolyammal aaámltoti óvsdékké-pea énékpaplroabaa a kiküldöttnél lelenni vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az érvéréit feltéleleket aláírni (I881:LX. t-e. 147, 190., 170.
1908:0. t-e. 21. §). Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magaaabb ígéretet lett ba többet ígérni aenkl aem akar, kötelca nyomban a kikiáltást ár százaléka szerint megáltspttott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi ezé-zaiekálg Idegézzltenl. (1908 :XU L-c. 25- }.)
Nsgykaalzsa, 1934. december bő 20. Dr. Elsnltz a k. klr. Ibiid.
A kiadmány hitelül:
ISB Iroda-ltfUut
A nagykanizsai klr. járáablróaág, mint telekkönyvi hatóságtól.
3236/tkv. 1939. I
Inirftl llnktitij-kiiuHt.
Bunczom Perenc pallni lakos végrehajla-lónak, Holfmana Jóssel nős Knllch Rozival, Ratt Ujos nős Kovács Katival és Juhász Józsel korpavád lakónk végrebajtáit szenvedők ellen Indított végrehajtja! ügyében a telekkönyvi hatóaág a végrehajtató kérelme kóvetkeztébea as 1881 :LX. t-e. 178. f-a élteimében elrendeli az sjabb árverést 1440 P tőkekövetelés, ennek 1934. májai 10-töi Járó 5-5»/i kamata. 198 P 20 t perköltség, ez őuzeg etán 1934. április ll-től járó 9a/e kamata, 109 P 88 L bakeb-lezett költség, 7171/tk. 1934. sz. végzéssel megállapított 57 P 46 I. eddigi s 20 P lejen kérvényért megállapító!! Söllaég és |á-rulékal behajtása végett a nagykaalzsal klr. iárásblróeág területin levő, Magyaiazeida -hely községben tekvő s
L s magysrszerdsbelyl 919 sztjkvbea 904/a. hrsz. a. erdő az Öreghegyen Ingatlannak Hottmann József nevén álló 60/3496 részbea 9/16 részére 30P kikiáltást árban;
II. a pallni 990. ailjkvbca ét a korpavárt 90. sztjkvben leivel! a korpavárt Ur-
tokoaok legeltetési táisulat aeréa álló ln-glUaaból Hottmann Józeel nevén átló 10 haazaálatl liiatöaégie 1000 P klkláltáil ár.
sstjkvben
gátlásból Hottmann Józaet nevén álló 10 baa:
III. 1 homok komálom! 149. 222. kraz. a. leivel! azóló, peéaháa a Nagybegy keleti oldal dUóbea Rntf Lajoa nevéa álló Ingatlanra 760 P kikiáltási árbla;
IV. a korpavárt 29 szt|kvben 97/c. 1. hrss. rét s Qeréb rétekben lagatiaanak Bull tajoi nevén álló i/s illetőaégére 21 P 90 I. kikiáltási árban, 110/c. 1. hras. szántó i Budai földekben 6 P klkláltáil árban. 124/c. 1. hrsz. Máató, iát l/a Ulalőaigére 20 P 90 t kikiáltási árbaa;
V. a korpavárt 89. sstjkvben L 1—II. sorsz. alatti ttaff Latna nevén álló alábbi
1. 39/d hrsz. száató és rét a Középme-zőben 200 P 90 t.
2. 51/i. hnz. szántó s Nyugstl kertek aljában 190 P.
3. 60/a. hrsz. szántó a Nagyföldekben 124 P 90 I.
4. 67/1. hm. izántó a. a. 181 P 90 L
5 70/d. hnz. szántó a Cserélt lőldekben 193 P 50 I.
8. 98lá. hm. rét a Caerélt löldekhen 173 P
7 109/1. szántó a Budai földekben 45 P.
8\' 122/d. hm. szántó a Budai földekben 201 P 50 I.
9. 156\'a hm. azántó a Keleti kertek aljában 132 P.
10. 193/b. 4. sainló u. ott 65 P 50 t
11. 123 hm szántó éa rét a Budai földekben 58 P 90 f. kikiáltási árban;
VI. a migyameidahelyi 519. íztlkvben 904/1. hm. erdő sz Öreghegyen ingatlannak Ruff Lajoa laőa Ifovici Katalinnal) nevén álló 80/1728 részének 2/13 tészére 28 P kikiáltási árban;
VII. s msgyaiszerdahelyi 519. azljkvben 904/a. hrsz. erdó u Öreghegyen Ingatlannak Juhász Józsel nevén álló 18/3456 tészére 35 P kikiáltási iibaa;
VUI. a pallni 590. éa i korpavárt 50. izljkvben a korpavárt blrtokoaok legeile-tésl társulat nevén álló lagaiUnból juháai Józsel nevén álló 9 haaznlUH llletóaégre 500 P és Rnli Ujos nevéa álló 4 haazaá-latl Illetőségre 400 P kikiáltási árban
A llt éalv. alatti ingatlaaok külön-külön végrehajtató követelését lllelőcn 1000 P megállapított legklaabb vételáron alul, mlg a V. a Ingatlanok 2449 P legkisebb vételáron alnl el aem adhatók.
A telekkönyvi hatóság dr. Bálázz Zsigmond ügyvéd, mint a Nagykanizsai Bank-egyesület éa Délzslal Takarékpénztár r.-t képviselőiének költségét 20 P-ben állapítja meg, mlg dr. Podor Anlal végrehajtató költaégelf 29 P-ben állapítja meg.
A leiekkönyvi hatóaág az árverésnek Ralin köaaégháeáaal d. e. 9 órára ét i a. 10 érára, Koepavár községházához d. s. 12 órára ét Magyamerdahely községházánál d. a. 2 órára, Homokkomárom kósséghá zához 1939. avi májaa hó 23. napjának leaatl órái! tüll kl és aj árveréai taltátslekel SS 1881: LX. t-e. 150. t a alapján a követ keaókben állapltja meg:
1. As átverés alá eső Ingatlanokat a kl-kiillátl ár kélbirmldánál, Illetve a meg-állapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet 11908. XLI. tc. 26 }.)
Az árverelnl stándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 104e-át készpénzben, vagy az 1881 :LX.t-c. 41 §-ábaa meghatározott árfolyammal azámltott óvadék-képes értékpapírosban a kiküldöttnél le lenni, vagy a bánatpénznek előlegez bírói leiétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt s kiküldöttnek átadni és az ár-•ezéai feltételeket alálzal. (18811 LX. tje 147. 150, 170. §§.; 1908:LX.t-c. 21. f.)
Az. aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magaaabb ígéretet tett, ha többel Igérnt aenkl aem akar, kőlelea nyomban a kikiáltási ár azázaléka szerint megállapított bánatpénzt as általa Ígért ár ugyanannyi százslékátg kiegészíteni (1908: XLI.tc.25.S.l
Nagykanizsa, 1915. áprtl. bő 11. napján Dr. Wéber a. k. klr. jblró.
A kiadmány hiteléül:
A nagykan Izaai klr. Járásbíróság, mlat telekkönyvi hatóságtól.
1700/tk. 1939. szám.
Árverési hirdetmény és érveréti teltételek.
Iljn Qoldmtnn Józsel nagykanizsai iakós végrehi|lltónak Puchi András él neje sa. Hlmler Anni szepetaeki likósok, végrehajtást szenvedők ellen indítóit végrehs|-tást ügyében a telekkönyvi halóaág a
végrehajtató kérelme következtében az 1881: LX. L-c. 144, 146. 4i 147. §-al értelmében elrendelt a végrehajtási árverést
2400 svájci bank pengőben azámliandó egyenértéke tőkeköveteA, eaaek 1931. évi zzeptember hó 10 nap|áUI Járó a bíróilag érvényealthetó legmagasabb kamata. 910 P 94 I. eddig megállapitolt pez éa végrehaj-láal és az árverési kérvényért ezúttal meg állapított 82 P költség, valandat a caatla-kozotlnsk kimondott dr. Mező Ignác X P tőkekövetelés éa járuléksnKhi|Usa végett,
________ taek) kőz\'aég
petnekl 978. szljkvtxa
■ nagykaalzsal klr. járáahlióség területén\' levő. Szepetaeki kőziígben lekvj, Ilin
1935. május 15.
L 952-1. hrsz. alatt loaUlt azántótóld a Mltteltálel dűlőben véfreha|!áel szenvedők nevén álló IngatUnra Í» P
947/4 hrsz. szántóföld a Seiteatálel dn löben 200 P.
1015/4. hm. a. toglalt rét a berki |t. tásban 60 P.
1279/4. hnz. a. foglalt szántó 1 Msiitz tóid dűlőben 180 P.
11804 hrsz. a foglalt rét a berki lrtii dűlőben 112 P.
1489/1. hm. a. foglalt izántó a Közép, táblai dűlőben 280 Fi
1724/1. hm. a. foglalt azéaló a Tégla-szín dűlőben 300 P.
1914/1. hrsz. a. toglalt szántó a Cze. renka dűlőben 240 P. 1996/1. hnz. a. foglalt azántó u. 0. 220 P 2238/1. hm. a. foglal! rét a klnzepet neki dülóbea 120 P. 2371/1. hnz. a. foglalt azántó u. o. 120 P 258211. tusa. a foglal! náatóföld a kis\' szeprtnekl dttőben 110 P.
2644/1 lm a. toglalt astaló a Kereszt fal dűlőben 240 P. 2672/4. hrsz. s. toglalt ssáatő a. o. 140 P 2818/4. hrss. a. foglalt satatő u o. 160 P. a I. 18-17. som. alatt foglalt legelő ts erdó Illetőségre 170 P
75/e, 75/b. 75/a hras. a. foglalt ház 185. sz. slatt ndvar, kerttal beilcTek egységéé e^ésiet képező Ingatlanokra együttesen
sj-4 sorszáma erdő llleUaégére 80 P tl. a szepetnekl 1289. azijkvbca 1211, hrsz. alatt loglalt rét a Berki Irtás dtiőbei Pnchs Andrái nevén álló ingattam. 80 f.
992/a. I, hrsz. itt a Caaraeéti dsióbea 120 P.
1349 a. 1. hrss a loglalt szántó t Má-naalöldl dűlőben 260 P.
1461/b. 2. hraz a. toglalt száató Közép-táblai dűlőben 340 P.
1870/a. hnz. a. loglalt saáaió Cmeaka dűlőben 380 P.
28821b. hrss. sUtt loglalt száató Kintiul útra dűlőben 200 P.
III. a szepetnekl 431 izl|kvt>en ■ II. It-15 soruámok alatt loglalt erdó éa legelő Ulelölégnek Fucha Aadráa nevén álló\'/i i észéle 120 P. klkláláásl álban.
A hlrdetméay 1. pontiéban Irt IngaUanok-nak Hlmler Jánoal Illetett fele téizéit. va-lanrtat Hlmler Jáaoaaá az Plellei Mirlál Illetett Ma réazére 3S28/!k 1911. éa 63791k. 1911. IZ. végzéaekkel Hlmler Jinosné sa Pleller Márta javára bekeblezetl haszoa-éiveaell ttolgalml Jog leanlarUWral,
a hkdehslnyll—in. ponijiías filaoroll Ingatlanokra 3622/tk. 1928 az. végzétsel Puchs András (aős volt Filcbl Mirttrsl) szepetnekl lakos |aváes bekebiezelt klköt-ményl Jog lenntsrtáaávst
Fenti Ingatlanok dl. Mező Ignác végre, hajtató követeléséi Illetőleg 4900 pengő legklaebb vételáron alul el aem idinték.
A telekkönyvi halóaág ai árvetésnek S lépetnek községhlzáail megtartislii 1939. májas 31. napjának d. e. 10 éráját, tűzi U és az áiveréii teltételeket az laSi: tx. t-e. 190. »-s alapján a következőiben állapltja meg:
1. Az árvetés alá kerülő Ingatlanok ét pedig a 75/c, 7M>, 75/a hrazámaikal i klkláltáil áz lilénél, a többit kélhirmid1-nát alacsonyabb áron eUdnl nem lehel (1908:XU. tc. >9. |al.
2. Az árverelnl szándékozók kötelesek Ki-natpéazűl a Ukláltáal ár lOs/s-ál kész pénzben, vagy az IMI: LX. tc. 42 § Ibin meahaSozott árfolyammal számlBlt Sve-dékképei értákpaplroaban a kiküldöttnél letenni, vagy a Maatpéazaek előleges Mréi letétbe belyeiéeéröl klállitott leiét! eűs-mervényt a klküldöltnek átadni és is ál-verésl feltételeket slálraL (1881 : tX. t.-t 147. 190., 170. M-, 1908: LX. L-c. 21. §.)
Az, aki tu Ingatlanért a kikiáltási árnál
magaaabb ígéretei tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási, ár azázaláka szerint megállaplloll
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi MagéllHinL (1908: XU. 25. § ) Nsgykaalzsa, 1935. február 25. Dr. Wéber i. k. kit. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó a k. MUuL
kslmslssti, vagyllastlté
mos, fest, tisztit
kifogástalan kivitelben,
nsolid. Mérsékelt Árban. "M Horthy MlklAs-iat 8. lhmysd|Hrtos 10.
kyomalott a laplulalúonoa Közgazdasági R.-T. Ouleabeit Nyomda ás Dáisalai UoHadó Válialala kóojvnyomdájiban, Nigykaaissán. (Felelóa üzletvezető Zalai Károly.)
75. 4vfolyam 110. azám
Nagykanizsa, 1935. május 16 csDIfirtOk
Ara 12 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY

H kúd6U.>UI: FÚ 5. Blm.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajoa
Előfizetési ára: egy hóra a pengő 4a HiU Sxerkentöségl és Efsdóhlvatali tetefoa: 78. ■
Tunljuak-e a leányok?
Drózdy Győző, a kiskomáitomi kerület országgyűlési képviselője, első parlamenti felszólalásában hangsúlyozta, hogy »nemcsak he-lyesnek, hanem szükségesnek tartja, hogy a leányok tanuljanak.®
A vélemény feltétlenül kompetens férfiú ajkáról hangzott el. Nem a politikus Drózdy mondotta e kijelentéit (és Itt mi sem beszélünk most politikáról!) hanem Drózdy Győző a pedagógus, a gyakorlati tai.férfiu, az apa, akinek leánygyermeke van, aki tehát nem szürke elméletek értéktelen csatározásaira alapítja véleményét, hanem a való életre.
Drózdy Győző kijelentését, tekintet nélkül politikai hitvallására, mindenki aláirja. Olyan komoly probléma ez, amit nem lehet felelőtlen okoskodással tárgyalni ahogyan azt ma az egész vonalon tapasztaljuk. Nem lehet ezt q kérdést az Ojság tónusában, a pezsgősva-cfcorák kellemes izével, a jól szituáltság minden lekicsinylő fölényével olyan szemszögből bírálni, a mély sosem tudja magát beleélni a mai középosztály leányainak helyzetébe, a magyar középosztály családjainak vergődésébe, a magyar leányok idegölő problémájába: -ml lesz a mai magyar leányok holnapja ? Milyen elhelyezkedésre, milyen szerepkörre számíthat a magyar leány, akinek bölcsőjénél már ott leselkedett a trianoni fátum, a magyar végzet, a fekete rém?...
Minisztereknek, államférfiaknak, szociológusoknak, pedagógusoknak, közgazdászoknak, tan ügy barátoknak cs tudósoknak kell foglalkozniuk ezzel a kérdéssel, a nagy témával : a holnap asszonyának, a magyar nemzet jövő bölcsőrlngatójának a sorsával.
Amikor ez a probléma ráneheze. dik az államra, társadalomra, családra, gyermekre egyaránt, ugyan, akkor gróf Zichy Domonkos, a fehérmegyei nagybirtoknak egyéb-i ként igen szimpatikus, de valószínűleg még Igen fiatal ura, aki több községre kiterjedő birtokának ka-1 ásztengeréből nem tudja meglátni a magyar közép és polgári osztály rettentő íusáját, aki előtl ismeretlen annafya gondja, hogy 8000 oklevelei magyar tanitó és tanítónő vár el-heljezkedésre, — a nemes gróf közbeszól Drózdy beszédébe és odaveti :
- A leány ne tanuljon, hanem maradjon otthon a családban !...
Tisztelettel kérdezzük a magyar törvényhozás tiszteletreméltó fiatal tagjától, va»-e tudomása arról, hogy J98fi-öt írunk ? Vájjon érzi-e Trianon öldöklését, látja-e, hogyan vág rendeket a nyomor a magyarság soraiban ? -\' Észreveszi-e, hogy nem <-gy vt^senylstálló futó ménjéről, a bukmékerek favoritjáról van szó, han^m a ma egyik legfontosabb problémájáról, a|nely minden magyar ppának, minden magyar törvényhozónak szívügye Kell, hogy
A kanizsai „Király-kérdésben4 a miniszter fog dönteni
■agykiniiM megfellebbezi a kisgyűlés határozatát Király Sándor tanácsnok alkalmaztatása Ogyában
Tegnapi számunkban már röviden beszámoltunk a vármegyei kisgyűlés ama határozatáról, amely helyt adott ama fellebbezésnek, a melyet az egyik városi képviselőtestületi tag nyújtott be Király Sán-dor ny. műszaki tanácsnoknak a városi közmüveknél vezetőként haívi 200 pengő fizetés mellett való alkalmaztatása ellen és mely fellebbezés utal arra, hogy ameddig számtalan mérnök van állás nélkül, addig nem lehet egy teljes nyugdijat élvező főtisztviselői újból, külön fizetés mellett a városnál alkalmazni. Az alkalmaztatás csak egy évre szólott, amely után valamelyik városi mérnök veszi át a közmüvek vezetését.
A városi Wlzgyülési határozatnak a kisgyűlés által történt elutasítása után felvetődött a kérdés : - ml fog történni a megyei határozat után? Mert vagy megfellebbezi a város a
végső fórumhoz, a miniszterhez, vagy pedig Király tanácsnok helyét mással tölti be.
A kérdés érthetően a város pol. gárságát, főleg a képviselőtestület tagjait élénken foglalkoztatja. AL kalmunk volt több komoly városi tényezővel beszélgetést folytatni, akik abbeli nézetüknek adtak kifejezést munkatársunk előtt, hogy a város képviselőtestületét hatrozatá. ban, amikor a nyugalmazott műszaki tanácsnokot alkalmazta, semmi más nem vezette, mint a város közönségének érdieke, mert a viz-és csatornamű rendkívül komplikált mü, már pedig Király tanácsnok ott volt a közmüvek k-fektetésénél, senki Jobban nála nem ismeri a nagy körültekintést és szaktudást igénylő hálózatot, azért mindaddig, mig egy fiatal mérnök átveszi tőle a közmüvek végleges vezetését, aki
teljesen beletanul a technikába. Király tanácsnok kell, hogy vezesse a közmüveket, a város közönsége érdekének szempontjából. A közgyűlési megbízatás csak egy évre szól, csak egy átmeneti idő. Ami már most a fiatal munkaerők alkalmazását illeti, a város is azt akarja, lehetővé akarja tenni, hogy a mostani átmeneti idő után fiatal munkaerőt alkalmazzon. A város ama tényével, hogy Király műszaki tanács, nokot egy évi időtartamra alkal* mazta, semmi olyant nem követett cl, ami valamely rendelkezésbe vagy törvénybe ütközz*. Csak a váras érdekelt tartotta szem előtt. És ezért a kisgyűlés határozatába valószínűleg nem fog belenyugodni, hanem: megfellebbezi, ugy bogy a Királykérdésben a miniszter fog dönteni.
IzMwu lefolyású volt o májusi nieMIUs
Zala tSrvínyhatóaága táviratban UdvBaBHa a QSmbSa-kormányt
Egész Zala vármegye nagy érdeklődéssel leste a máju-sl niegyegyülés kimenetelét. Bár a keddi megye-gyülés valóban zajos és helyenként izgalmas volt, korántsem volt olyan viharos, mint azt előre várták.
Az évnegyedes rendes megyegyűlésen a bizottsági tagok meglehetős tekintélyes számban jelentek meg. Vitéz Tabódy Tibor főispán elnöki megnyitója után kegyeletes szavaki.
kai emlékezett meg a megyegyülés elhunyt tagjairól, Így Kanizsa nagy halottjáról, Weisz Tivadarról is, akiknek érdemelt jegyzőkönyvben örökítették meg, hozzátartozóiknak pedig részvét táviratot küldtek.
A főispán ezután a kinevezéseket jelentette be : dr. Zsidó Sándor ügyvédet tb. vármegyei főügyésszé, dr. Szentgály-Faur Aurél közig. gya. kornokot tb. aljegyzővé, dr. Józsa
Fábián közig, gyakornokot tb. szol-gabiróvá- nevezte kl.
Napirend előtt Farkas Tibor szólalt fel, aki meleg testvéri érzéssel emlékezett meg Lengyelország nagy gyászáról. Méltatla Pilsudszky nagy és elévülhetetlen érdemeit, helye* seltc a magyar-lengyel barátságot és kk\'melte, hogy a földretepert Lengyelország felemelkedett és tdl-jesiti történelmi hivatását: védi
legyen, amelyről illenék tudni leg alább is annyit, mint a conoours d\'elegance első nyerteséről ?
Igen, gróf ur, a leány maradjon otthon és ne tanuljon ! A családban a helye !
Ez mindennapi imája, törekvése, küzdelme a ma szülőjének ez a kívánsága mindén magyar leánynak. Otthon lenni, a békés, nyugodt, boldog családi otthonban, annak védőszárnyai alatt, hogy ne kelljen megismernie azt a gyilkos tusát a mindennapi kenyérért, amelyben csak az erősebb, az élelmesebb, a jobban öklöző tud felszínen maradni. Hogy az otthon biztos szárnyainak oltalma alatt készüljön hivatására, amire a jó Isten predesztinálta a teremtés örök müvében. Hogy ne váljék az írógép, a comp. toir, a laboratórium, vagy a műhely rabszolgájává. Hogy minél kevésbé legyen a férfi versenytársa a munka piacán. Hogy ne kelljen ham* vasságát cserébe adnia egy kenyérmorzsáért, amit az olcsó munkai erőt kereső munkaadó neki Juttat. Hogy a szent otthon és a Txildógság őrzője legyen, az erkölcs és az esz-
ménylség tiszta hordozója.
Ig.\'n, igen a leány maradjon ott. hon a családban ! I
Ez a jó Istennek akarata és rendeltetése is, gróf ur. És ez volna a miénk ls ! De jött a nagy világkataklizma és felforgatott mindent és Isten képmását, az Embert Is kiforgatta lényéből és a nők a leányt kidobta a meleg, puha fészkéből és arra kényszeri tette Irgalmatlan vasmarkával, hogy kenyeret keressen, hogy egzisztenciát teremtsen magának. És a családi fészek szelíd galambja odakényszerült a férfiak durva, brutális kenyérharcába, ahol ádáz tusát folytat, mint olcsóbb munkaerő és mejjszünt nő, leány, vagy asszony lenni, megkülönböztetett becsülésben nem részesülhet, mert ő ls csak munkaerő, csak kenyérkereső, csak versenytárs, és jaj neki, ha nem tudja megállni helyét a kérlelhetetlen, vad kenyérharc. bar.!
Gróf Ur I A leánynak ma Igenis tanulnia kell. Sokat tanulni, még többet tanulni. Elsöbbrendünek, kiválóbbnak, jobbnak, sírvósabbfcak\', használhatóbbnak kell lennie, ha
meg akarja áltól helyét a kenyér frontján. Ha meg akarja keresni a kenyerét. Ha állást, munkát, egzisz. tenöiát akar : mert hiszen az otthon melegségét elzárta előle Trianon ! Álig van lehetősége férjhezmenés, hez, his?en a férfiaknak is bizonytalan és szűken kimért, kicsi a kc« nyere.
Fontos és életbevágó, gróf ur, hogy a Trianon csillagzata alatt született magyar leány tanuljon, sokat tanuljon, minél többet tanuljon, hogy megállja a versenyt és ha nem nyjllk meg számára a védett otthon, a család szentélye, becsületesen és tiszta homlokkal állhassa a robotot és végezhesse őrszolgálatát a magyar vártán a kicsike magyar kc« nyérért.
Tehát tanuljon a leány, gróf ur. Sokat tanuljon és pályákra is készüljön. Tanuljon mindaddig, mig a magyar fiatalságból csak állástalan nemzedék hadrendjel támadnak, nem pedig biztos kenyérre alapított családok, amelyekben a leányaink csakugyan »otthon« maradhatnának.
Bwdefc Keatf
atm KoztOnY
IWfc diáiba*
;»ökro néne sérelmesnek érthoJS\'ki* Jelentést tstt, - akkora vihar töri kl, hogy az elnök percekig hiába rálto a csengőt A MeseléMk, a\' ssöcsnlák és vitalkozátxik M»pello az elnök felszólította Eilnert, hogy vonja vissza sértését. EKb,t kijelentette, hogy Indbkolstlan Takács jegyző pulykakakast kiabálása. Erna még nagyobb zaj tört ki, aminek közepette a főügyész megtette szék, sértési indítványát. Közben azonban EitiKr meggondolta niagát, nyilatkozatot tett, amlnc a széksértésl ügy elsscndesedtqt
Fartas Tibor szólilt H ezután, akt az elmúlt zajos puroeket kezdi, kritizálni, újoncoknak aposztrofálta a vthflrcslnálókiit, de ■ már-már ismét zajongó hangokra békitö húrokat ütött meg, ugy hogy mindkét felet kielégítse.
Bődy Zoltán alispán válaszolt ezután a felszólalásokra- Többek között kijelentette, hogy aki törvényt sértett, megkapja büntetését; ó a törvényt mindig betartotta, mindig pártokon felül állott.
A közigazgatási bizottság ka meg I üresedett helyére dr. Tarányl Fe- |
renoet és Koller Istvánt választották nxas, A törvényhatósági blzotteág bárom örökös tagjául közfelkiáltás-■el Blaha Sándor álhmtflMrt, OyömSray Györgyöt és TbassyKrls. tófot választották meg.
A törvénylatóság OdvSzlI ■ kormányt
Tabajdy Kálmán ezután a kormány ükvözlésére vonatkozó javaslat mellett szólalt fel. EUsmerésset beszélt a kormány munkájáról és kérte a törvényhatóságot, hogy egységesen álljon a javaslat mellé. SAnrtfcr Jenő kflniér^NUnáw*. zalaszentgróil. plébfeos szintén kijelenti, hogy a kormány nemes uk elúfának támogatása kötelesség.
Farkas Tibor ellenzéki hangokat szólaltat meg. A megyegyülés ez. után kimondotta, hogy táviratban üdvözli a kormányt és annak tagjait kinevezésük alkalmából Sok sikert kíván működésükhöz, kért, hogy gazdasági és pénzügyi téren a nem. zet javára szükséges kormányzati intézkedéseket mielőbb sok sikerrel mogvalósitani szíveskedjék.

Egyesíteni kell az öröklakás, a* OTJ-palota is az OMKErszákhiz terveit
Öröklakás, vitézi otthon, OTI-pelots, OMKE-székház, Legénye gy. let háza, - ezeket az építkezési terveket hozta a kanizsai tavasz. Kon-krétum csak egy van eddig! - a Legényegylet megkezdte az épitlúe zést. A többi tervbeveti építkezés ettől függ, attól függ, sok mindentől függ és kérdés, hogy mikor válik valóra. Mint értesülünk, az OMKE többféle tervet is felvetett, LAB kUbáAnnel kapcsolatos elgctcblá-sok Is voltak, de mindegyiknél Derültek fel olyan akadályok, amelyek a megvalósítás útjába1 álltak.
Most azonban szárnyra bocsátja a Zalai Közlöny a gondolatot: -nem volna-e helyes az öröklakás, az OTI-palota és az OMKEszéktiáz tervelt egy kllap alá voiml. Ha az öröklakás és az OTI-palota egyben épülne (cl, akkor a város szívesen támogatná tet a tervet azzal, hogy rendelkezésére bocsátja a FuHíreteket Úgyszintén rokonszenves a
város vezetősége előtt az a gondolat is, hogy az OMKE társuljon bc szándékaival ebbe a vállalkozásba s igy a három célkltt^ást egy eredőbe egyesítve lehetne nagyot alkotni, mig a három terv háromfelé lépten-nyomon ujabb és ujabb akadályokba ütközik. E hármas elgondolás szerencsés társulás lehetne a kérdés anyagi oldalának biztosítása szempontjából, ami külön-külön egyelőre úgyis vagy megoldjatatlan, vagy esek korlátozott lehetőségeket enged érvényesültnl.
Ajánljuk ezt a terve, illetékesek figyelmébe.
— C.y&nyorü\' nyári rultmnyaffot színpompás változata várta\' a vevő-közönséget a SéhOtz Áruházban
- Itaskalmasettak tt«THi >111 Bu-toiáratokat\' éuyegesen MááUtott á»-koa árasltjuk. Hosszú .ejiratu hitelre Is, bsÉMbnantasSB. KopoW tus. HoiOr mktóMt «.
A közönség rovata
Ml lesz « vakutl fedett carnoklal ?
igen tlsziell Főszerkesztő Unni!
Mf, nagykanizsaiak, nagyon hálá sak vagyunk a Zalai Közlönynek azért a hathatós munkásságért melyifck ségltségÉve! sIMitWt ai 11-letélflrsek közbevetésével a lebon tásra ítélt MkV pályaudvari fedelt csarnokot megtartani. AsMs már két év elmúlj, (ki a fedett-csarnok beígért ldJavMátfs, az állomás csira,, sitása még mindig félbehagyvs késik. 9?av«tottok tuéta vélik, tWgy a fwfcttcssrnok javítása azért késik, mert a MÁV Igazgatósága még Is csak le akarja bontatni. Bárhogy Is ánjorr tt dolog, tény ar, hogy s jelenlegi htlyaet nem maradhat fenn. ÉrtMtéMen különben I* az a politika, mely mindig idegenforgalmat emleget, de nem hajlandó azt előmozdítani. Hogy mit Jelent a nagykanizsai pályaudvar fedett csarnoka a batárváros Nagykiullzsá nak, azt felesleges újból megtemé-telhl. Minden esetre Itt az Ideje, hogy a város vezetősége és aiok a lelkes férfiak, akik megakadályoz, ták a fedett-csarnok lebontását : Ismét akcióba lépjenek, nehogy vá-rattan meglepetés érjen bennünket.
Mindenekelőtt az uj\' kereskedelmi miniszter elé kell vinni sürgősen az ügyet, aki amúgy is Nagykanizsa barátja, bogy Intézkedjék nemcsak a fedett-csarnok fennmaradása, hanem kijavítása és a vasúti állomás renoválása Iránt.
Nagykanizsa állómása ldcgfnfor. galml szempontból olyan missziói toUatJt aminek már messze küllői, dön Hítv van. Na engedjük ezt elrontani. Akcióba kell1 lépni, mielőtt váratlan események keresztülhúzzák számításainkat.
Fogadja Igen lisztéit1 Főszerkesztő Ur őszinte nagyrabecsülésünk kifejezését és legteljesebb elismerésünket a délután megjelenő Zalai Közlöny erősen észrevehető Irisa:. Ságéért, gyors hírszolgálatáért és mindazért; amit a közönség érdekében kiiejt. K. 1.
-A^___
Nyugateurópát a bolsevtemusaal
selteaea magát Pllsucteky temetőn
A megjegytllés néma felállással hó. cfolt Pilpudszky emlékének, majd elhatámata, hogv a temetésre a vált
megye koszorújával gróf Sommsíöh Antalt küldi ki.
A fAiapáo megvonja Melzler károlytól a szót
Bödy Zoltán aliapán jelentéséi** elsőnek Melzler Károly szólalt fel és ami előrelátható vott, a zivatar bekövetkezett. Melzler az alispáni jelentés mellett szólalt fel, df egypár kívánalmat kívánt előterjeszteni. Nagyobb inségaegélyeaést, a munkanélkülieknél pontos statisztikát, a kormánysegélyben részesített községekről kimutatást, a gazdaadósok fizetés teljesítéséről tiszta képet kér. Foglalkozott a mezőgazdasági munkásság, súlyos helyzetével és a kisiparosság helyzetével, majd rátért beszéde gerincére, amelyben a közigazgatási állapotokról szólt. Szorosan a választásokkal kapcsolatos kérdéseket tette szóvá, beszélt a lakosság megingott törvénytisztelő-, térölésaz »áprilisi fagyrólamely alatt a választók összefogdittását érti. A főispán figyelmezteti, hogy kqnkrét panaszokat soroljon fel. Melzler egyes esetekeft kezd hosz< szadalmasan elsorolni; mtito a főispán kijelentette :
Mivel egyéni sérelmekkel nem a törvényhatósági bizottság, hanem a közigazgatási biróság hivatott foglalkozni, Melzler bizottsági tag úrtól megvonom a szót
E kijelentésre közepes vihar tört ki. A főispán erie szavazást rendélt el: a többség helyeselte a szó-megvonás t*
Dr. Boraay Jenő azt kívánta bizonyítani, hogy az infhkaizávial kapcsolatos iskolabezárások túlzottak, amire több tanító t^ élén* ellentámadása következett.
Izgalom éa vihar ...
Több kérelem előterjesztése után ifj. Elther Stador a mezőgazdaság helyzetével, a kartellekkel éa a v*t-lutaslberrkkel kezdte beszédét, de csakhamar áttért ö is a közbiztonsági állapotokra. 9ok kifogást emelt, meg is hallgatták, amikor a jegy-
Saaaiiv abaaHnn" iifl(7|luDA BftVliUUU
Irta: M few
Ahogy a cimet átfutotta, egyik-másik olvasómnak bizonyára eszébe Jutott az egyszeri pataki diák mondása: «Ne beszélj rébuszokban, amiket az öteg. apám sem ért megt... No de mindjárt világosság derűi a két érthetetlen szóra\\
Az amszterdami olympiát kővető év. ben, 1929 nyarán ifjúkori álmom, évtizedes vágyam ment teljesedésbe: el. jutottam Görögországba, végigjárhattam azt a klasszikus országot, amely-nek berkeiben, vizeinél egykoron nymphák játszadoztak, mUtsák dalol. Uk, amelynek földjén istenek- lakoztak.
FlsŐ utam Athénbe vitt. Hosszan írhatnék mindarról, ami sok szépet, gyönyörűt ott láttam, egyszer majd sort is kerítek rája, de most más ked. ves élményeim tisztelegnek az ólombetűknél.
Kijutottam Kréta szigetére 1». A Krisztus előtt való IV. század egyik neves irótónak, HeraVleidesnek müvei, bői tudjuk, hogy a krétai ifjak már az ókorban is jócskán kivették részüket a testgyakorlatokból. .Szabályos har. ookut vívnak — olvassuk ókori fórrá, sunknál — ököllel ós bottal és amikor öwzecsapnak, egyesek fuvol áznak nekik és lantot pengetnek. Bátorságra H>«ilá>ra ►zoktatjuk ökcL Csif
a betűket tanulják, de még ezeket is csak módjával.. Valószínű, hogy ez a tudósítás az ókori állapotokat hiven festi, u maiakra már csak részbeu illenék. A krétai gyermekek most is szeretik ál sportot. Iígylk délelőtt el-látogattam az egyik herakieioni gimnáziumba (a mindössze 45.000 lakosú városnak két gimnáziuma vanl). Az épület aránylag kicsiny, a folyósok szűkek, de a tantermek tágasak, egy. egy padban csak egy tanuló ül. Fiuk-leányok együtt tanulnak, az igazgató ennek tulajdonítja az értelmi tárgyakban elért ió eredményi. A falakon mindenfelé táblák lógnak és figyelmez. t«tik a tanulókat hol latinul, hol görögül, majd meg franciául, hogy ne köpjenek a padlóm, ne lépjenek WHel a faihoz, aztán, bogy tiszteljék szüleiket. <Laboremus> (dolgozzunk), mondja az egyik, -Non scholae, aed vitás discimus. (nem az iskolának, hanem az égetnek tanulunk), hirdeti a másik. Minden osztálynak megvan a raöga külön jelmondata s lanteroJé ajtaján nyomtatva olvashatói Az elsőé például ezt mondja: .Szép kezdet — szép vég,* a negyediké m«g ez: .A szorgalmas legyőz minden nehézséget* Az intézeti igazgató igazi görög szl-vélyességgel íogadoti. Általában a kré. taiak vendégszeretete, kedvcsségo felül, múlhatatlan. Ha látták, hógy valamit keretek, egyszerre tizen Is segítségemre akaitsx lconi.
tisztviselőtől hallolUm, ők azt tsrtják most Is, hofty sz Idegen sz istentől jép. Igj\' volt ez már az ókorban ls. Az Imént Idézett llerskleides Is említi egy helyen, hogy lakomáik alkalmával
a vendéget dlsshejyrc üttetik, előstór neld adnak enni és mindenképpen elő. sékenyek vele szemben. Az igazgató is igazolta a krétaiak Jó hlráL Blőbb liásilóvei kínált meg, majd végigkalau. zolt -as inlézatbsn, töviről.hetire meg. mutatott, megmagjarázott mindent
Meghívására másnap újra ellátogat, tsm az intézetbe. Bp akkor voltak az érettségi\' Írásbeli vizsgálatok (egy dél. előtt három tárgyhóit). Összehívta a növendékeket, bemutatott nekik, aztán beszélgetési* elegyedtem velők (ógörögül, latinul, néaKIOl ment a szó). Megkérdeztem, van-c köztük sportoló llju. Többen Is Jelentkeztek. Az egyik - társai ls bizonykodtak mellette -ismételten futott 11.6 másodperces százmétert, a másik távolugró vott; már elérte, sőt tul ls ugrott* a 6.10 métert, a harmadiknak futballjelvénye vot «s büszkén közötte, hogy tagja s herakieioni futballcsapatnak A lányok között csupán csak tenniizcsö akadt, más sportot egyik sstn űzött
Érthető, hogy úrra is kiváocai voltam, mit tudnak, - itt a világ háta mögött — a mi édes hazánkról. Fel is leltem a kérdést:
- - Aztán mit tudnak Magyarország-
m_______
— Budapest szép város, — mondls az egyik.
A másik már többet tüdőit:
— A világháború után területének nsgy részét elvették t\'ölé.
- Melyik magyar íróról hallattak, -kérdeztem tovább. KM* nem kaptam választ, mini ahogy msgyar nrtvész. ról, hadvezérről, politikusról sem hal. totlak.
— Hát a magyar sportról mát tudnak) - {aggattam őket Erre már felderült néhányuk képe:
— Zepesz ahontlca, — válaszolta a távolugrójuk nagy moaotyogvs, anil magyar szóra\' fordítva Sanyii jelent! Seepes gemyvetfc... (tudvalevőleg as előtte való nyáron az amszterdami olympián a gerelyvetésben U. helyre került).
— Haránt, Barani kolumvilto, — mondta a másik s szorgalmasan —
melluszó tempókW - msfcsttáMS sza. volt,\' amik különben aimylt jelentettek magyatrul: itárény ussó...
Arról b hallottak, hegy klttoően
tudunk vívni, <to már a nsgtlaMognH lerstyázssskv nevével semmiképpen sem boldogultak (akkoriban halt meg derék bajnokunk és ók őszinte részvéttel hallgatták ahogy elneséitem nekik tragikus halálának Űrtlmányelt).
Ok teltek tlgyeltaessé\' a szomszéd knosscal múzeumban őrzötl1 phslstosl (kszkoszia. A tuöASok »m évesnek unják a műemléket, di. «>j^tkéf
■Hírt?16
ZALAI KÖZLÖNY
pnUIW *t SwWIV Gyula: MAOVAR TÖRTÉNET
\' A* Egyetemi N,.„„.u kiadásából . most Jelent neg n Magyar Tőrténai 1 második kiadásának Hl. kötele. Hómapi Bállal:* saaku liyuki uu«y taevínj ■ elsó kiadása a sorozat utolsú köteté-naás megjelenésekor teljesen elfogyoM. A második kiadás az addigi hét kötél, tel szemben öt vaskosabb kólcttxti készül el, oly módon, hogy az elsó kjadás anyaga ebben az ót kötetben I oszlik el. Egyébként az uj kiadás nih}. den kihagyás nélkül tartalmazta ap elsőnek teljes azó*egél, sőt miul.ia a* alsó kiadás megjelenése óta a tudományos Irodalomban több nevezel^ adat és felfogás merült . tel, ezeknek felhasználásával «z uj kiadás ki t bővült. Külön UemeKndt, hogy m első kiadás kőteleinek vétfón lévő Izo-dalml utalások, melyek együttvéve f. Magyar Történetnek sehol máshrjl eddi; nem található teljes blbttografiá.. Ját nyújtják, szinlto bevételiéit a. második kiadásba, sőt al aaóta megjelent kritikára és Irt)dalomra vooatkozó ful-vlllgosltó éa polemikus résalelekkel is bővüllek. Az uj publikáció legelső kő. tele a Szeklú Gyulától meuirt XVI. és XVn. századot, ILel«K» a IVTL század első felét tartalmazza éa ezt lógják felváltva követni a kél sacrzőlöl Irt további kőtelek. Az Egyetemi Nyomda megváltoztatta az első kiadásnak monumentálisba hajló nagy formátumát és ehelyett könnyen kezelhető oyolcad-rét kötetekéi ad kJ, melyeknek külseje és beosztásba jmagyar nyomdaiechnl-kának kimagasló tetjasltménye. A zötd. színá félbőrkőtóses sorozat ára ft korábbi kiadás árához képest lényegesen alacsonyabb; mindössze 78 pengő. Ez • tény ls bizonyára hozzá fog járulni a legtökéletesebb magyar történet szé. leskőrü elterjedéséhez.
tstagbélmt-itf, puffadtság, fí !ele \'Irérzés, Dódntt-ŰL migrén éa általános rosszullét csatén a wodkivtll enyhén hald lar-■ésatfra JTareac J&iaef- kasetg-via a gynssar ia a kéksaiom* lar-Mnátmme Marta, a bétarirlgyek aHMtmt MÉMj, a tMtrlngéil ettmorditja • tartós megkönnyebbülést szerei. Qyomor- éaMspectaHs-ták a Ferenc Miset vizel, ugy tér-fUknil, mint nflknél is gyetmekeft-nét teljes eredménnyel slkslmsssák.
I mint a
SekMz A ruhás. Legasebb vits setéim Al
gya^Jasaóvetekben, kompié anyagokban, Imprimé újdonságokban. I.egflno. mtb ára SekQtsékaél található.
oldalán látható IzásJeleket, sz ősi kré. tal Írás belült mai napig sem sikerült ■uegfettenlők. A tudományos világban halhatatlanná teszi a nevét, aki ezek nevét, értelmét Waerlli.
fléhány nap múlva Görögország leg-nyutfitibb kikötővárosában, Patrasjai vitt utam. A mólónál éppen vízipóló, mérkőzés folyt (a tengerészek és a helyi csapat mérkőzött\'\', de már csak a végére értem oda. Megkérdeztem az egyik sportjelvénye* Ifjút — n helyi gimnázium növendéke volt, — hal. Mim híjét a magyar vizipótízóknak. Kissé ballameUenüi vrinrtU, amikor ta. gadé választ adott, de aztáa - lehet, ......szánta, ~.nkJ-
ÜCTitleitgy érdriüMé teteit meg
a % Első Magyar énkénton IWkaszizad nagykanizsai alakuló ülésén
Az utolsó fagyosszenteki nap enyho koradélutánján a megszokott cseudes-ségben pihent a város. A Fő-ut képe sem változott, csakúgy ott álldogálnak a sarkon a munkanélküliek, mint másik napon. Talán csak annyi különb, ség van kőztük ós a korzón sétáló érettségizett áilá&tvárók között, hogy rongyosabb a nadrágjuk, iukasabb a cipőjük. És az a csekélység, ltogy a sarkon köpködőknek családjuk vas, akiket el kellene tartani, a sétálóknak pedig szüleik vannak, akik el tartják 1 őket. Mindkettőt végelemzésben a tár. s«dalomnak kell eltartania, <So dolgozni •em mind akar közülük. •
Az ifjúsági kérdés és az elhelyetke. éfz problémája talán egyik legnagyobb kéréójei u élet irányitói előtt. Scám-talun gyűlésen vitatták meg már ect a kérdést, ezerféle mcgoldázl ajánlottak, de mindmáig a helyretea segítve nincs.
A kanizsai áiláanélküli Ujuság egypár tagja ezen a m^usl délujánon elhatározta, hogy önerejében bizva szerzi meg magának a mindennapi élet harcában a betevő lalat kenyeret. Akik meguntak protekcióra, kinevezésre, behívásra éa ideig-óráig tartó alkalmi munkám várai, akik tökbte becsülték ón ón erejüket a 15 pengős szellemi inségmunkánál, akik élni akar. auk, azok ezen a májusi délutánon egy nagyjóvőjü elgondolás zászlaja alá állottak. (
Sajnos kevesen, nagyon kevesen vol. tak olt azok, akiket pedig elsősorban érdekelt volna a szervezkedés.
Megírtuk már a Zalai Közlönyben, hogy Lengyel János a nagykanizsai állásnélküli ifjúságot egy kollektív munkatáborba akarja szervezni s Magyarországon eddig kétségtelenül egye. dülálló szervezkedésnek alakuló gyűlése kedden délután lett volna, a város
által már Felajánlott helyiségben, a népkonyhában. A kitűzött időben
volt r
.meg ts Xtentek a hatóságok képviaekH,
« sacrvezkedéa saükebbkörü vezetői és... és mindössze egy érdeklődő.
A szervezkedés kezdeményezője Lengyel János, aki az emlékezetes röplap-ügy óta nem egyforma szlmpátiá nak örvend Nagykanizsán. Azonban azt hisszük nem vitás, hogy vissza kellje fogadni a társadalomnak egy megtévedt embert, aki a köt javára ajánlja fel szolgálatait, v»gy sem. Meg.
nélkülit tartott vissza az a tény, hogy a szervezkedés megindítója lengyel János. Inkább* nrtíátétiWW*
ság (felflofáaa volt az a fit, amely
miatt még annyi fáradságot sem vettek, hogy legalább meghallgassák: miről is van szó. 1
Előre kell bowáteauak, hogy ez a külföldi mintára megszervezeiufe ala.
kulás igen szimpatikus volt ugy dr. Krátky István polgármesternek, mint a város egyéb vezetőinek. Volt alkalmunk megismerni a szervezkedést és annak munkatervét, amelyet az alábbiakban vázolunk.
Az alakulat egyelőre Első Magyar Önkéntes Munkaszrtzad néven szerepelne. Tagjai politikamentes nemzeti ala. pon állanának, tehát csupán gazdasági cél kitűzőkkel dolgozó tömörülésről vau szó, amely olyan lehetőségeket akar kiaknázni, ahol az egyéni erők kevesek, mig szervezetben hihetetlen eredményeket érhetnének el . -
A tömörülésnek két célja van: mtm. kaalknlmakat felkutatni és aaekat elvégezni. Mint minden egyesülésnek, ennek is alap)* volna a fegyelem és aa engedelmesség. Tagja minden fiatal állásnélküli lehet, vallás, származás és minden más külónbeág nélkül. A mun. kaalknlmak között elsőaerb*n a külön, féle Irodai munkák lennének, amelye, ket az egyes közületektől kapna a munkaszervezet. Így például Krátky polgármester máris megígérte, hogy minden alkalmi n*inká.t a munUoazer-vezet kap meg a vánostóL A városnál, tehát a Jówőbeo csak as kaphat mim-kát, aU tagja aanak a munkaazen**-kedésnek Munkaalkalmak között szerepel továbbá az egyes cégek Inkasz-szánsi megbízása, az űgynököskódés egyöntetű megszervezése, a hasznos fémek értékesítése, a keménycaont, er. dei gyümölcs, gomba & gyógynövények gyűjtése éa értékesité-e. Gyümölcs és tenaény értékMÜés, stb.
A város máris felajánlotta erdeit ét útjait, amely tálnak gyümökssiből (szeder eper, ké^bb gomba) évente 8—10,000 pengő jövedelemhez luthata* a munkatábor. Kevesen tydják. hogv a caoo\'t métermázsájáért az enyvgyárak súlyos ezer pengőket fizetnek. Az egyes csafádok háztartásaiban alig gyűlik Assm érték, de ha ect valakik megwer. veaett munkával egy mennyiségben értékesíteni tudják, nagy összegeket könyvelhetnek el Semmiből valamit alkotni természetesen csak munkával fccliet, ami szégyen, da manapság sokaknak kényelmetlen.
Tekinletbel, hogy a munkaév most kezdődik, a munkatábor csak junius l-ig fogad el jelentkezéseket. Jelentkezni lehet a hivatalos helyfaégben pénteken 5 és é ót* kőzött.
A munkjaszázad tökét is gyűjteni, amelyei a posta takarékban bejyezné-nek ol Megfelelő táfte egy*t«é|e ut% kisebb vállalkozásokba U kezdene, munkaközösség és szóvetkezetté alakulna. Hogy a gyümölcsexport is n|| l>*e% bfrbihégakal oaaAUaa % dolgos ifjuaéyak; ^Jréjmmémi.
— Ismerem az Újpestet, a betét és a Ferencvárost, mert azok Bár JártaK Itt, olyan Játékost meg még sohozom láttam, mfcit a Takac (Takács
U-N gondolti). \\
Gyönyörű gőrőgorsZá^ utam egyik legkedvesebb emlék£ e kót éJmtiny<«DL v Természetesen Jobban esett volna,, ha *zeUerol étetünk kiválóségalt b Ismer^ ték volna, do Így is nagy volt az örő-
i^fetUMsím
l»aut rdluofc >ee,aljünl< hát mdg
mindenkit, aki a psessze Idegenben hírt, dlcaőséget sjerez ám házion-sakl j
Nép Moiflóa
Májua 15 -16-in Megtanítjuk a nőket arra, hogy
ELEGANCIA
(isis.) , Ruha taazl az
.„/ . TBadZhló
Táncoló tündér*! Rivalda angyalai
fantáziáit is felülmúlj hl.
CLEQANCIII
EKadátok kMdete : 5. 7 éa 9 <í. Hely tok: 20, 40, (« fiUér.
klnilhsH alkalaat
• mtuiMákor, Hogy JévflJéo* alapot
biztosi Uoa..
A külföldi minták ast mutatják, hogy ai ilyenféle alakulások slkarrel Járnak. Az előzetes tervek itt ls nagr tehetőségeket nyújtanak és a szervea-kedés vezetői hiszik ls, hogy slkez koronássá vállallaoaáaukat, a eMkély ér. dsklöaés elleaéie b. Az EM Magyar Önkéntes Muabuzáaad samtlakalt é» hacsak eddig tlz.ibenkét la«yl la, halad a ma^. alján...
Prognózis: A nappatt hőmérséklet nem váttoilk. Ag órait telében MMsMés néhénjt helyen esö.
SW

RÁDIÓ-MŰSOR
17.20 Cigáayaeaa. - 1M0 Olsas nyelvoktatás. - 19 Hüvős Iién éa Zalalnay Gém szerzeményei. Előadja I>obol l.lvla és **•» Wszló. Kísért a Mándits-szalonaenekar éa Polgár TI kar. _ »15 .Mísoyesa Hitet in. Tőt. téaelmi saomanjáték ö WeonáalML Irta MM Méa. Hen*s« Oilj AsjásU
- 22 lllrek. 22J0 Cigányzene. — 23J0 IWasmaon E* JasMenakaia.
- 00.t» Uliek. Buda pert II,
lgatS-l&M Ha dk Irén aosmoréslk. _ Ullfl A aáaodik honfoglalás. (P»-
aóayi Cyőrgy.) - 30.att-a.3i As opa. rahízl zeisekar. - UéO Blt«k. -22-22.10 llaogtemeaek. Bé*.
20 Katoaaxsae. - Í1.15 Vidáo Osa-saevisazaság a stwllóhan. kisieti est az étertxiu. - 22.10 Btttckn":: 1-toU nagvmise. — 23.15 A Mcsi husoor (eszperaqto), — 23.40 TáncK\'mezek. -0.10 Mai árnyképek, Sllvlng: Vonósnégyes- \'
Budapest, ssiahttt.
6.45 Toma. — Utána haiulemeaek.
- 10 Hirek. - 10J0 Kaktu.Zuk ébia. déaa. (HwvwU Istvfci.) - t&45 EaMaéMyi kalen dáriusa. - Uit Cigányzene. - 12J0 lllrek. - 1320 Időjelzés, ldőJírásJe«rté«L — 1SJ0 Lo. sonczi—Schsveitaer Osxkár szalonzenekara. - 14.40 lllrek, átak. - H10 A VTI. szegedi Ipari vásár. (Erdős Ar. pád) - >145 Mőjelzés, kisek. - ti VMskesés a kalláomiai pajmteto sl-leu. (tlyőrtly Jauő.)
17.15 Szerémi, tiusztáv brácséaik. — 18.10 Vátady Atauka éa Kiss Fersoc, lakatos László: .Vita a házasságról, a szeletemről, a térdről és a nflről. c. párMszédea cae«gését adják aM. - 19 Hangleneask. — I9jft Az OpesaUs előadása, .tlioooixla.\' Ualmd 4 M-vonásban. - 20.25 Külügyi negyedóra.
- 21.20 és 22.20 Hirek. - 23.10 Ci-gányzeas, _ 00.06 Hirek.
Ikutepa* D.
17.06 Budapest várasfejlesasésének Kbb kérdései. (Fodor SlncW.) 1ÍJJ6-18.J5 lhsr Ferenc tároasló«k.
- 18.40 Miniatűrök, (névért Béla.) -19.29 Atsóbbiendűek voltak-e • oooiá dok. (Qr. Rásooyl l.áisló.) - 2005 A Budapesti llaagveraeny Zenekar haagseiaenye a Tárod SataházbóL KöaremttkódDl Bianea Mian (Songom).
- 21 Hitek. - tUO-2240 Heln®. maim Sándor .
11 Ktaayü asne. — 14 psnaa swp-Mn lemert. _ W.I0 HangsaerseéilS
lemezeken.
17.30 WlUgtas Frtgyts klartoétoa-vész Játéka. - 18.30 Az állami ss#-házak hete. _ ltjb Munka tf> tfá-
kieknégyessel és rflensaOML
r^ "
Mauclienster I
_ t.
TBxtísx puxtltott Ffllöpmalorban
Szerdán délelőtt a nagykanizsai tűzoltókat telefonon kihívták a Sormás tnelletti FülÖp-majorta, mely Lázár László és Lá*ár Somádé bérletét képezi és Batthiány-Strattmann herceg tulajdona. Ugyanis az ököristálló kigyulladt és csakhamar nagy lángokban égett. A cselédség az Íz. gatoK állatokat kiverette az istállóból. A nagykanizsai tűzoltóság Ve-cáera Antal őszt vezetésével a motorosfecskendővel vonult kl a vész színhelyére és sikerült rövid időn belül a tüzet lokalizálni, mielőtt aj a másik épületne átterjedt volna. Á tetőzet! géréridák és nagyobb széna-mennyiség lett a vész martaléka. A csendőrség kutatja"a.lüz keletkezésének ókát. Malószlnam-k tartják, hogy valaki a pipáját vagy cigarettáját ejthette el a száraz szénában és innét keletkezett a tüz. ,
Hirdetőinket
kérjük, hogy nagyobb hirdetéseiket ■minden nap d. e. 10-ig, kisebb hit. j rí\'téliket délig, apróhirdetéseket. délután 3 óráig szíveskedjenek le. J ádnl a Zalai KOzlOny ktadóhlvata. Iában. 12-tOl 2-lg a kiadóhivatal n>m tart szolgálatol.
A Zalai Közlöny április 30-*ól na. pónfa d. u. fél 6 órakor jelenik meg az utcán és áz elófleetök asztalain-Hirdetőink javára szól a délutáni megjelenésűét az a körülmény, hogy ■ minden hirdetés két napon ls foglal. \\ Aoztatja a nyilvánosságot, m°rt ez. után nem csak délelőtt, hanem dél. után ls árusítja a rikkancs-gárda a Zalai Közlönyt.
A kiadóhivatal
SPORTÉLET
Az NTE utolsó bajnoki mérkőzése lesz vasárnap Itthon Nagymányok ellen
Az NTE vasárnapi szép szereplése után érthető nagy érdeklődés nyilvánul meg az NTE—Nagymányoki Sport Egylet futballmeccse Iránt. Ez kétsze. résen is érthető, mert az NTE futball, csapata a szézon végére érte el tor-\'mája tetőpontját, másodszor pedig a nagymányoki csapat a Zrínyi ellen ■ Nagykanizsán bebizonyította, hogy •méltó ellenfele a legjobbaknak is és hogy ve!e komolyan kell számolni.
A bajnokság állása
1. KPAC IS 9 7 2
t NTE 21 10 .4. 7
í. PÍAC i. PV8K 19 18 U 9 5 i 5 4
211 IS 8 9 t 4 « II
7. N8B 19 S 4 7
8 8BTC 19 7 S 7
9. ,T8E 21) B 4 10
la KT8E IK 4 6 9
il DPAC 20 5 2 M
il PAC 20 4 3 13
30 : » 28
40 : 31 24 36 : 22 23 35 : 24 23
41 : 28 22 88 : 27 22 26 : 81 20 87 : 37 19 26 : 33 16 17 : 84 13 28 : 48 12 26 : 44 11
— Gyermek trens coat kabátok, leányka kabátok minden méretben na-,gyou olcsó árban kaphatók. SchüU Áruház.
ZALAI KOZLONY
Hova tett? a sógorasszony a keszthelyi képviselőjelölt ajánlási ivét ?
KI ÍJjenezftt- a feloszlatott cserszegi választó-gyűlésen ?
Nem ls gondolná az ember, hogy milyen csekélységekért törvény elé Juttatja a ^ártsaxsnvedély az embereket. Bár már ülésezik a parlament, a választási harcok utó-hullámai még mindig nem csendesedtek el a zalai községekben. Különösen a keszthelyi kerület választói sürü vendégei a nagykanizsai törvényszéknek;
Kocsis Józ9efné született Varga Ilona 40 éves zalaszántódi kőműves-asszohy ls igy került a törvényszék elé. Azzal van vádolva, hogy a hivatalos jelölt, OeU Pálffy Dénes ajánlólvét eltépte. A csendőrök előtt bevallotta, dc most tagadja és lajbijából előhúz egy ajánlóivet. Egyszerű kendős asszony, de retl-külje van és a fekete nagykendő lecsúszó rojtszéle szép aranyórát t;akar a karján.
Kocsisék ugyanis mindkét jelölttől kértek ajánló iveket, de Pálffy Dénesét nem adták vissza. Hogy mit csináltak vele nem tudni. Egyik vallomásbor. azt mondja, eltépték, másikban elégette, harmadikban elkallódott. Most itt vah ugyan egy ajánlási iv, de kérdés, ez-e az, a melyet á választás elölt kaptak? Vörös Gábor az egyik tanú, az asszonv sógora, akft a bíró az ajánlási ivekén- küldött. Azonban ő sem tudja, hogy ez-e a kérdéses iv, de azt mondja : — gyanús.
A biróság tanácskozásra vonul vissza. Ezt az alkalmat felhasználja Kocsisné és kérdőre vonja Vöröst, hogy mert ellene vallani ? Már cstknem parázs botrány dobbant ki, amikor a törvényszék tanácsa bevonult Ítéletet hirdetni. Bár kétség, telén, hogy az asszony szándékosan rejtette el az eltenfél ajánlási ivét, a cselekmény kicsinységére való tekintettel a biróság megszünteti az eljárást Kocsisné ellen ós csupán a tanú költségeinek megfizetésére kötelezi.
- Mepnyi az ? - kérdezi az asz-szony.
, A bíróság kiszámítja a tanú költ-
ségeit : - 10 pengő 70 fillér. Az; asszony sokalja- Már-már megint\' vita fen veget, amikor végül is megegyeznek 10 pengőben. Az asszony! látható undorral, de mégis nagy-lelküer. előszedi retiküljéből a ttaest
»Jössz te még a mi utcánkba* hangulat van, amikor a kormánypárti sógor és a Meízler-párti só. { gorasszony elhagyta a tárgyalási tmj«t.

Hasonló érdekes körülmények között került a törvényszék elé Ma-gyarósl József cserszegtomaji föld-, műves.
Még a választási harook nagyben ffultak a keszthelyi kerületben, a mikor Oetl Pálffy Dénes, a htvtotalos Jelölt kiment Cserszegtomajba, hogy ott programbeszédét mondjon- Alig nyitotta meg azonban a gyűlést vi. téz Tersányszky elnök és jilíg szólalt fel Pálffy Dénes, amikor az cl. lenzék az egyik sarokban éljenezni kezdték Mcizlert. A hivatalos lista párthívei Pálffyt kezdték éljenezni, ugy hogy egy hangkáosszá vált a gyűlés De ezzel véget is ért. mert a ncgyobb rendzavarás elkerülése végett a főbíró azonnal be is vonta az engedélyt és a gyűlést be keDelt fejezni.
MagyarósJ fejcsóválva hallgatja a vádat nem érzi magát bűnösnek, minthogy még vagy tizen kiabáltak ugy, mint ö. Hogy miért éppen ő került a vádlottak padjára, nem tudja.
Egypár tanút ls kihallgatnak, dc ezzel sem lesz lesz okosabb a bíróság. Tisztázatlan az ügy, hogy azért a két él jenért szakadté félbe Pálffy programbeszéde, amit Magyarósi kiáltott, vagy sem. Nincs más hátra, mint kihallgatni a gyűlést vezető elnököt. mi volt tulajdonképpen a gyülésbezárás közvetlen oka ? Ilyen döntéssel el ls napolja az Ügyet a törvényszék, ugy hogy a cscrsaeg-tomaji magyaroknak mégegyszer bc kell jönniük Kanizsára a két »éljen« miatt.
Már 6 pengős részletre vehet
Oyári lerakat:
Szabó Antal
® sportflzletében
N-ut 6. uám.
iw». .tumf\'ie
NAPIREND
■é|M », ntMriik
Rteul UloUk..: N. JU. Protaslias: Mózes. Izr.t Ijar bó 11 " .
Oyégy szertári <|jali isolgilal a hénsp-baa: .Pskele Ml\' gyógyszertár Fö* ut 6. és a klaksnlsssl lyéfyazaitár. a
Moll oMadllaok hétköznap 5, 7, 9, már ás Qnnepnsp 3, 5,7 és 9 órskoi.
il 9.
OSaftidö a,Itta re«sl « órától aats 9 éráig (MtM, szaré*, péntak Miatta, taa nap aékaak).
KAszAntJOk
ThdUa kedves papjait és papnőit, akik hozzánk Jöttek, hogy néhány héten át derűt, mosolyt, érőmét fakasszanak, hpgy egy Ids szint éa elevenséget vigyenek hé eM>e a szomorú Sorsú, kálváriás határvárosba, amelyre Trla. non véres stigmáját nyomta. Köszöntjük őket, amiéri tetedtetnl akarják ve-lünk néhány héten ál a magyar aorsol, a bilincseket, a hóhérokat, azt a néhány kilométernyi közelségét a denjor. kációnak, kmelyen tul már idegen pus. kacsé villan és bocskor tapoSsa a sxcnl magyar földet. Hogy a bizás rózsa, szinü ködfátyolát liozták Zrínyi Miklós városába és felejteinl Igjekeznek e nemes város takóival mindazt, ami gómjeszt, ami feketére festi á magyar égbolt kékjét, ami Kavarja a magyar láthatárt és nem engedi, hogy végru megnyugodhasson Árpád nemaeU. Kő. szönljük ékel, akik a magyar kultura szivárványos fáklyavivöl a sötét magyar éjszakában. Akiknek ajkukon fc;l. csendét " magyar szó szivet őrwndez. telő zengzetessége, n magyar dal szir. hemarkoló azéi»óge, akik a magyar hazaszeretet "tör/t gyújtani, síitani, éleszteni hlvatvák. Homlokukon a ma. gyar hazafiság huszoanjulckarátoa ék. kövével. Köszöntjük ókeU akik jn» tizedszer léptek Nagykapizsa dicső ésék ragyogó Uaditetteltét megszentelt földjét*. A kard és a |ant vtrosiba. Érezzék magukat mindenkoron ugy, mintha haza jönnének.
A nagykauizutf közönség meleg sze. teleltél fogadja éa köszönti kedvenceit!
_ (B-B.)
- (K&éazflM a Uh-ijl .lltaök
orgonáié.-™* fcrvsá) Ismeteles, hogy mozgalom indult irteg abból a célból, hogy a tihanyi hegyen felállítsák a ■ Hősök orgonáját. Wálder Gyula műegyetemi lanár díjmentesen elkészítette a terveket. A hösók orgonája lesz tulajdonképpen az első országos hősi emlékmű. A költségek előteremtését társadalmi ulon kívánja biztosilaui a bizottság. Ezért a nyár folyamán a Halálon monlén templomi hangversenyeket rendeznek. A hangversenyeken szerepel Schmidthauer l.aJos orgona, művész és a tapoloai Palosztrlna Kórus is. I
- (Hé» emlélaoüavatáa) Nagysza-bésu ünnepség keretében május 19.én leplezik le Balatonalmádiban a hésök emlékművét. A leleplezési Onnepélytn az ünnepi boszédet Józaeí kir. heroeg mondja. i ■
— legújabb selyem poupllne és tropikál inganyagok, színtartó pysmik és ruhakehnék najy választékban -Sin ser Dlvatáruháiban.
100,000-ek viselnek


Nagykanludn kizárólag
Szomolányinál
kapható.
mamjL
ZALAI KÖZLÖNY
Dr. Ooda Lipót városi tiszti főorvos nyugalotnbavonulása
A város nyugdijválasztmáuya szer-dán délután ülést tartott a városházán, melynek egyedüli tárgya dr. Goda 1.1. I>ót városi tisrti főorvos ny.ugalomba-helyetéáá volt. Dr. Goda Lipót ugyhn. is teljesen betöltötte az előirt szolgálati idejét és a hyugdijválasztmány juliuB* elsejétől kezdődő nyugatomba helyezését javasolta. A városi közgyü. lés szerda délutáni ülésén foglalkozik a tiszti főorvos nyugatomba vonalú-sával. , ,
— (A polgári rtuMcote m 7*\'M\\ juu-Ifiuy nyomdájában) A nagykanizsai polgári fiúiskola növendékei kedden délután felkeresték a Zalai Közlöny nyomdáját Biltera Béla igazgató és Vánkos Jenő és Horváth Béla tanárok vezetése alalt, hogy a modern nyomdaüzem technikáját és minden csínját megismerjék, a kézi szedéstől, a szedő, szekrényektől kezdődőleg, a szedőgé-I>ckig, a Zalai Közlöny cikkeinek kiszedéséig, a lap összeállítása és gépbe, tevéséig. Zalai Károly, az üzem igazgatója kalauzolta a nagy érdeklődést tanusiló kedves növendékeket. VJtíi a héten a többi Iskolák növendékei is meglátogatják a legmodernebb felszerelésű Zalai Közlöny nyomdáját
- (Dftftérl* eiWat védőoltások) A\' diftéria elleni védőoltások május 19-én, vasárnap délután 2 órakor a Rozgonyi-utcai elemi iskolában ós Kiskanizsán az óvodában tarlatnak meg. A diftéria elleni védőoltások jó eredménnyel közöltetnek. Ezért BŐdy Zoltán alis-pán eseket a védőoltásokat kötelező-lég elrendelte. Felhivatnak a szülők, akiknek 3—6 éves gy«rcmekük még nem oltatott volna be, oltassák be gyermekeiket, minthogy a védőoltás kötelező. Az idén a gyermekek csak egy Ízben lésznek az uj védőanyaggal beoltva.
- (A
községi Usüujltásokon) Kisszentgrót község most válusztoUa meg a kötség bíróját és elöljáróit. Zalaudvarnok köz. ségbea ugjanesak most töltötté* be czekéd a titttsétfíket. a két köz-ségben a Nemzeti Ej^ség tagjai ke. rültek ki győztesen a választásból.
— Ngdrt takarók, paplanok, szőnye. gek dus választékban Singeméi.
A BsisfMtrs itssó vidéki itu
tízparancsolata:
A MeírepolB szallodáöaa lakon
mert:
1. kényelme*, folyóvize* telefonnal rádióval éa központi fOtéaael ellátott szobákat 4 pengőtől. két-
ágyast 7 pengótól kapok,
2. telfea penzió Ház 8 pengótól kap-
a a Wétropote konyhája Európa-
4. a Mótropole a főváros mtlvószl éa társadalmi élete előkelőségeinek találkozóhelye,
6. a hangulatos étteremben\' esténként Bura Sándor hlrneVea cigányzenekara rntzalkál,\'
6- a gyönyörű télikertben egy remek Jazz zenéjére táncol a kö-
7. a^tSnyeekávéházban Igazi világvárosi hangulat uralkodik,
Metropole a város szivében " rSösMlt-88.).
it elismerten llgyel-
.. ,----ékeny,
10, a borravaló megváltás 10°/o.
A Ház csOtörtOkön a költségvetést tárgyalja
Budapest, május 15 A képviselőház szerda délutáni ülésén valószínűleg befejezik az iparügyi minisztérium felállításáról szóló törvényjavaslatot s igy holnap, csütörtökön mór a költségvetést kezdik el tárgyalni.
A Nemzeti Egység Párt köreiben az a felfogás, hogy a képviselőház már junius elejére be is fejezi a
költségvetés tárgyalását.
Budapest, május lS A diplomáciai karban beállott változás során gróf Csáky Intvén ankarai követ helyére Vodlahet- Andor buenos ainesi ügyvivőt helyezik, ugyancsak ügyvivői minőségben.
„MU» Mfcrfe ctfő*?,
nájaként követelik
Bécs, május ls A racrb Itórttiby lijzár sfcrb csiszár arahykbroriSJét, kSWfclt Bécstől. Bécsben mégf)l*pUa(ttk, hogy ez a Lázár féle kottsw * me-, sék világába tartozik ét valóaztnö, hogy a siicrbck Bocsfay trdöyf W Jedelem koronájára pilyéiwűí. __
m. kir. Államvasutak
menetrendje
Érvényű s IttSB. tvi málna U IS-tM Matva. liOkailxtt tilonáira érted éi n má Mtl<
Nagykanizsa—Badapesl dili p. u.
Kösvattsn kocsik forgalmai
Az 1201/1202; sz. gyorsvonatokkal:
egy 3. o. étkező kocsi Prsgerskolg.
egy l„ 2., 3, o. kocsi Trleste, Venezis, Milsno, Oenovs,
egy "., 2. 3. o, kocsi Trieste, Venezia, Mestre, Bologna, Firenze, Róma. Az 1208 1207. ss. gyorsvoaslokltal:
egy 3. o. kocsi Venezis,
egy 1,2,. o. kocsi Trieste, Venezis, Bologas, Firenze. Róms egy hálókocsi Venezia, . .
egv 2., 3. o. kocsi Abbazla-Flume, de csak V. 15. -IX. 15-lg, oda kedd, csütörtök, szombat, vissza hétfő, csütörtök és szombst Az I33ls/1232. sz. vonatok közvetlen vonatok Keszthelyre A 2217. sz 2218. sz. vonltok VI. 23.-1X. 8-lg nsponU közlekednek. A 2233 és 2Z39. sz. vonatok vasár- és ünnepospokon VL 23.-1X. 8-lg közlek. A 2243. és 2246. sz. vonatok cssk szombat és ünnep előtti napokon. VI, 22.— IX. 7-ig közlekednek.
Az 1220. és 1219. sz. vonstokksl egy Z és 3. osztályú közvetlen kocsi Int Zalaegerszeg-Budapest-déli között.
Sí. v7 Motor
tl: Motor
lUnillEsKu.\' rÜW. trt.
Na^kanlzsa—Szombathely—Ágfalva^
5-20 658 8\'U 1 9-44 13 90 E1S-14 1622117-44 30-16 22 14
GST
7-Z7 10-34 16 lg 18-27 22 35
»10 15-03
Motor Motor Sz. v, Sz.v. Ss. v.
540 1003 13\'« 1M3
WirrfIM.
n
730 11-23 16-29 20-46
6116 810
12-02 1619 31-02
18
1322
Az 1412)1411. sz. vonatokkal egy 2. és 8! o. közvetlen kocsi hit Zalaégerszcf-Budspest-déll psu között.
Az 1416 és 1416. sz. vonstokksl egy 2. éa 3. o. kocsi lut Wien—Pécs, Wlen-Oslek között.
Nagykanizsa—Bura—Pécsi vonat
2414
Sz, v. I Sz. v.
sw
1353
TH1
16 05
fctu
"W
17-57
Sz. v.
raarpranraa
U Ml slaH
443 í m
_ _ 12 30 1 14-20 | 16-06
24M || Végy. | 1811 || 21 38 | 23 27| | 2421 || Vegy. | 16 55 | 1920 | 21-46
A 2414. éa 3413. sz. vonstokksl közvtllen kocsik lulnak Wiea-Oslek és Wlen-Pécs között , .
A 2420. és 2421. sz. vonstoknál közvetlen kocsik Pécs-Budspest déli pu. között.
Nagykanizsa—QyjMnyts—Kaposvir—Budapest Keleti pu. 0 Kanizsáról y | BpMrel\' | | || Bt«e<rtr01[ w
Indul
3z.v. | SIW lilái 8-M\'T Í44?f 8a v. I\' B-M" ft-2) fm
dy.v.l 23-16 || 23*481 - r 1240Új| Qy v. | - 1 433 I 5-06
A 3406/3406. sz. gyorsvonatokkal közvetlen kocsik futnak Budapest déli pa. Fiume és Susák között.
Ind
Nagytaiúz^a—Mutakeitsztut—Kotorlba

1292| tv. szem.
imlOyan íjoelayon
T-lS
11-40
23-39
IiMi&Ob!!
I Fiume, Róma
120/1 Oyora 12971 t.v. szem. I20ljoyoa
Az 1306/1307., 1301/1303. sz. vooatoknál a közvetlen kocsik ugyanazok, mint
a Nagykanizsa—Budspesl viszonyul alattiak. 1393/129/. sz. vonstokkarcsak a osztá Azoknak az utasoknak, sklk Jugoszláviái óhsjtansk ulsznl, Mdrakereszluroli át kell sz"
A msgysr vonstok közül a személyvon és 3430. sz. voaaloknsk van azonnal csatlakozásuk.
i Csak a 2414.
Kun Bélát
a cseodörök vi
aUAfeíftftwtá
Kun Béla tervet szerint Rom&ntán át akar visszautazni Oroszországba. Ha a tervff lii^y<űó«ltjc| csendőrök hete
_i. ■.... ... .\'^^.i..
egy gyei meg tnqpenaja
Nagykörös, május U
Csók I.ásZlól ttnyájín a házőrző efci, mellyel a genust együU, ^UjolL
annyira összeharapta Csók UDökéJái;
maradásához ICvwt w rcOroj.
Mackenten yezértóbor«zer-négy Bndapettea
BuiKpAt, n^Jáa 1( Mackcnscn vezértábonssgy iíéí-dán délután 6 órakor érkezik 4 Zsólla hajóval Bmtowrtrc. A M-kőtőnél díszes fogajfeáktxh\'r-^" sitik. Két dlszniháa " \' áll majd sorfáUt és részéről Shvc párancs«6k fii «yt._■ 1
. Bezárták a b\'ukareiti egyetemet
Bukaíest, máfua U A boka resti egjWrfT orvoai karát
rtíost végleg l«4rtJli!alrámHÍó s^rl K-W.k miatl. AS i>r\\V>sliúiliatl||Stók ezt az évet aylkltt^ ,
Nagy árvIZ fW/éJet
Kolozsvár, május IS Erdélyben nagy árviz lenyegek A Körös és a Szamos kiöntött
1 I
a\' untfr inai-1*\' ■üjij
itiiRiiuuTlmi ntittt miiM
érvényes 183S.
míIiVlk-löt.
- - I-J- ^LJjtig
4* |u
7» »»
ug-
I
its
««
UmwW! W\' Ml • m^^WIM. 14-H
ZALAI KÖZLÖNY
Sxlgoru vizsgálat
indult a miákold visszaélések ügyében
| Miskolc, május 15
A sorozatosan kipattant visszaélésekkel kapcsolatban a belügyminiszter a legszigorúbb vizsgálatot rendelte el.
Hlr szerint Kozma Miklós bel, ügyminiszter magához kéreti Hobo-day Sándor miskolci polgánncstert, aki részletes felvilágosítással fog szolgálni az adminlsztrativ dolgok-
ban is. Llchtenstein báró főispán szintén tanácskozásokat folytat az illetékes tényezőkkel. A főispán kijelentette, hogy a legszigorúbb vizsgálatot rendeli el nemcsak a nyilvánosságra került ügyekben, hanem minden ténen és ezt a legsürgősebben kívánja lefolytatni, hogy a bűnösök mk\'lőbb elnyerjék méltó büntetésüket. \\
biarconl sscenscAdós
éa óriási jelentőségű aj találmánya
, London, május 15
A Dayli Mail jelentése szerint Mar-ooni egy nagyszabású katonai találmányt mutatott be Mussolininek és a ■wtkérWluH\'k. Az autósok hetek óla észlelték, hogy a Rómába vivő ország, uton rafciden különösebb ok nélkül leáll a motor és a soffőrók tétlenül
állottak az autó mellett A gépkocsik egy fél óra múlva maguktól megindultak. Azt hiszik, hogy Marooninak si-került feltalálni egy olyan sugarat, amely képes megbénítani a motorok működését. A találmány óriási jelentőséggel bir.
A török UUlUoyminisxter
váratlanul Budapestre érkezett
Budapest, május 15 JKcdden este Budapestre érkezett RüsdA Arjas török külügyminiszter, a ki legutóbb réssvett a bukaresti bal-káni értekezleten. Érkezéséről sfenki »em tudott és igy nem is jelent meg senki az állomáson fogadtatására, sem a térök követségről, sem pedig magyar
részről.
A török külügyminiszter az éjszakát a Dunapalota szállóban töltötte, szerdán reggel pedig fogadta a budapesti török követet, akinek kijelentette, hogy átutazóban van Budapesten ós útja egyenesen Genfbe visz.
Nagy fontosságot
>.h
tulajdonítanak Póriéban Mussolini keddi beszédének
Pária, május 15 Párísbap nagy fontosságot tulajdonítanak: Mussolini keddi beszédének, aki kto*»eK módon felhívta a hatalmak figyelmét arra, hogy tartózkodjanak olyan lépéstől, amelyet Olaszország barátságtalannak minősíthet. Róma egyébként az európai
biztonság érdekében tevékeny munkát akar kifejteni.
Róma, május 15 A római angol nagykövet felajánlotta szolgálatait, hogy közveleli a békét Olaszország és Abesszinla közt.

Krakkóban temetne
t
a lengyel nemzet nagy fiát, Pilsnaetky i
Budapest, május 15 A lengyel köztársasági elnök távirat ban köszönte meg Gömbös Gyula miniszterelnöknek részvéttáviratát, amelyet Pilsudteky elhunyta alkalmával hozzá intésett,
Varsó, május 15 Pilsudszky holttestét szerdán délután fel ravatalozva a varsói sz^kesegy.
1 marsallt
házba szállították, ahol egész péntekig áll közszemlén a ravatal. Pénteken a katonai gyakorlótérre viszik, ahol nagy katonai díszszemléi rendeznek Pilsudszky ravatala előtt. Szombaton gyászkülönvonat viszi Lengyelország nagy halottját Krakkóba, ahol örök
nyugalomra helyezik.
,Ceó szelleme"
elhagyta Matuskát a fegyházban
\\ V f Bécs, május 16
Matuska Szilveszter, a bjatorbágyl rém, s telni fegyházában jegyző, könyitf vallomást tett a biatorbágyi merényletről. Uj vallomásában az eddigiektől eltérően már nem beszél
Leó szelleméről, hanem az állitja, hogy egy szervezet utasította a merénylet elkövetésére. E szervezetről semmiféle bővebb felvilágosítást azonban Matuska nem adott.
Sztálin és Caval
Subdnéíl rohama Mottkvéban
Pária, május 16 Amikor Sztálin és Laval Moszkvá kan tanácskozni kezdk-k, Sztálin . beszédjét rzMl kezdte :
- Be«zél|ünk Őszintén Én meg-
vallom, nem vagyok diplomata. . Laval igy válaazott:
Én sem vagyok diplomata, léhát kezdtetjük a tanácskozásokat.
Buza Hezav. T7-ea 1835-1655, 78-aa 1650-16-70, 79-cá 1665—1685, 80-ai 1875-1705. dunánt. 77-e» 1590-1610 7&SS 1606-1625, 79«a 16-20-1640 80-aa 1630-1650. - Rorá aj peatvldlki 11 85-11 95. mia 11 90-12 15. Zab aj közép 1380-1393. Tengeri; Itazáalall 1320-1330.
Kiadja a laptelajdonoá Közgazdasági Rt. Oataabarg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaáa. felelés kiadó i Zalai Károly. Interurbán telelőn! Nagykanlasa 7a ssám
apróhirdetések
»(MiMH díj. wrm. ás Imhhm W hM
miai. mlnáan további itó 4 (Illír, kálkflm.,
10 Hdia 40 RÍM., Ujvábbi ná ■ (Ulár.
Száp atcal Izoba-konyhiá lakás azonnal ktaM Arpád-utea 7.__•
Nfakhararift\'farálltáa. mlatoppolái,
4, p----------------- --■---\'-
ajtó 3.
üveg éa porcellán-ragasEláa Klnlzsy-uica
19, a"\' "
Négy polgárit véglett fin felvétetik Kelemen Ressó cégnél. 1884
márványból éa gránitból csak Kovácanál, Király u. 33, kapbat ol-taén éa Jót 106
Kaláaal éa •nraáarmkáuU cikkek legolcsóbban beszerezhetők Beleznalsál -Sngáret M.
Esy calnoa, karoaaxérláa, 5 aaemélyea csukott aaanáélyairté olcsón eladó. Er-deklódnl Szabó Antal aporldrletébea. 1522
(adllaáat, rollnlzátt, itpblmzést el-logad Huaztine, Klalzay-u. 70. •
ruhát veazek éa eladok, hl-us, Király 1415
vásra háihoi megyek. Márkus, ntcs 31.
Ota^aaNtlM vetótengerl, szemesten-gert minden mennyiségben kapható Luistig Ödön, Msgyar-u. 126. Teklon 223. •
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8*113/1935. Tárgy: Kukoricamoly elleni védekezés.
Hirdetmény.
A rendkívül veszedelmes és kártékony tengeri-moly irtása céljából minden gazda, vagy bárki más a birtokában lévő s az elözö évek terméséből származó tengeri kórót (kukorica szárt) tengeri csutkát, tengeri tuskót köteles minden év április hó végéig megsemmisíteni, avagy ugy fehasználni, hogy azokban rejtőzködő tengeri moly petéi megsemmisüljenek.
Kötelesek a tengeri terméssel foglalkozók annak szárát minden év április havának végéig a szántóföldről elszállítani, a tuskóját ugyancsak ezideig a földből kiszedni és megsemmisíteni, illetve a takarmányozásra alkalmas részét ezideig felhasználni. A megsemmisítés legegyszerűbben ugy történhet, ha a tuskókat és gazdasági célra alkalmatlan egyéb részeket szántóföldeken egy rakásba hordjuk és ott elégetjük.
Aki ezen rendelkezéseket meg szegi, kihágást követ el és az 1884. évi 95. §. értelmében büntettetik.
Nagykanizsa, 1935. május 6-án
issi Polgármester.
1938. májúi 16
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
9884/1935.
Hirdetmény.
G. Szabó Gyula gyümölcs-termelési intéző a tavaszi kétnapos .gyümölcsvédelmi tanfolyamot május hó 17-én és 18-án fogja megtartani teljesen ingyen, összejövetel május hó 17-én, tehát pénteken reggel 8 órakor a Templom-téri kiskanizsal állami elemi iskolánál és szombaton, tehát 18-án ugyancsak reggel 8 órakor a város sétakertjenek szerszámkamrájánál.
Nagykanizsa, 1935. május 13.
Polgármester
Pk. 8112/1934. az. 1934. vghtól 160. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Cs, Tóth Oeyza budapesti ígyvéd állal képviselt Hlaó Magyar Altaláaci Biz. toaltó Társaság budapesti bej. cég |avára 261 P 87 1111. léke és tóbb kOveTelés |á-rnlékal erejéig a nagykanlzaal Ur. járásbíróság 1934 évi 4190/1. aa. végaéaével elrendelt kielégítési végrehajtáa folytán végre, hajtást \'szenvedótöl 1934. évi májas hó 7-in lefoglalt 1206 P re becatUt Ingóságokra a nagykanizsai klr. járásbíróság leáll sz. vég. zéaével az árveréa elrendeltetvén, annak az 1906. évi XLL lc. 20. §-a a foglalási |egyió-könyvból kl nem tOnó más foglal la lók la-vára Is as érverés megtartását elrendelem, Felaótajk községben, majd hlytatva Pötré-lén az uradalomban leendó saegtartáiára halárldótU 1936. évi májas bó 22. nap. ".aak d. n. 4 órája tüzelik kJ. amikor a róllag lefoglalt sertés, aóvendík borjú, hintó, bor. hordó s egyéb lagóaigokat a legtöbbet Igérónek készpénzllzetés melleit, eaetleg becsáron slul Is — de s klklállásl ár kétharmadánál alacaonyabban csak a végrehajtást sseavedó beleegyesésével el fogom sdnt. Nagykanizsa, 1935. évi április hó 29.
Elek László i. k.
klr. Ur. végrebsjtó, ím mint bírósági klköldötf.
Hofberr—Scbraatz féle
Planet lókapa „ kézikapa
eredeti gyári árban kapha\'ó
Hofherr-Schttoti-Cujtoi-Sliittliiort I«jir Gípíyírt Kirak 8. T.
nagykanizsai lerakatában:
ország józsef
sasg, műtrágya, ■gváayvádela.faK.rak,
táp atb. kavakeélálkás Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bírósági palota mellett. Telefon 180.
L
A lALAI közlöny
barátot -
. ZALAI KÖZLÖNY
hlrdMMI
vétárolnak I
a lapb
t KJtsgasá
R.-T. Oulsabsrg Nyomda ás Délzalai LanBadó VállalaU könyvnyomdájában, Nagyksslaaln. (Felelöa lUletvezetó Zslal Károly.)
7B» évfolyam 111. szám
Nagykanizsa, 1936. május 17 péntek
Ara 12 fillér
politikai napilap
S/CTtofe^^l
és kiadóhivatal: Föut 5. fixám.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajoa
Előfizetési ára: egy hóra ft pengő 40 fillér. Szerkesztőségi ét kiadóhivatal! telefoni 78. «.
A nagy viták elé
A képviselőház pénzügyi blzott-ságaságtf\'meglehetös gyors Ütemberf végzett az egyes tárcák költségvetésével, serami akadálya tehát, hogy a kormány a parlamentben ls megkezdhesse a már beterjesztett költi ségvetés tárgyalását.
Tehát nem szünetel a munka, amint azt sokan tréfás és gúnyos éllel állították. A neformpariament a vitán keresztül megmutathat ja igazi arcát az ország várakozással eltelt érdeklődésének.
Sok uj nevet, sok uj Ígéretet találunk a mai képviselőházban. S az ország joggal várja és reméli, hogy a rövidesen meginduló költségvetési vita megfelelő keretet fog benyújtani ahhoz, hogy a képviselői /ft&zólalásokon keresztül kljegece-/ sepjék az ország és a nemzet igazi akarata a tervbevett reformgondo-latokkal és tervekkel szemben. S mint a bizottsági tárgyalásokon elhangzott felszólalások sejtetik, a meginduló vita az ellenzék részéről az alkótmányjogi javaslatok körül fog lezajlani.
Tudvalévőleg ezek a kérdések már a mult országgyűlést is foglal* koztatták s elégszer szerepeltek a sajtóban éppep ugy, mint magában a törvényhozásban. Sőt igen sokszor késztették nyilatkozatra a kormány -elnőköt magát ts. A közvélemény érthető érdeklődése a választások kiirása és lezajlása után sem szűnt meg az alkotmányjogi javaslatokkal szemben, haöár az ország népe ma kenyerei és munkát vár. A felsőház reformja érdekében maguk a felsőházi tagok indítottak nemrégen szélesebbkörü mozgalmat, amelynek célja,, hogy egy kiterjesztett és titkosan történő választás utján létrejött parlamenttel szemben a felsőház hathatósabban tudja a kiegyensúlyozás és mérséklés munkáját teljesíteni és betölteni. Egy korszerű refonn ellen a kormánynak sem volt semmi kifogása, sőt azt maga is óhajtandónak és hasznosnak-találja. Éppen Ilyen általános tetszéssel találkozott a kormányzói jogkör kiterjesztésének szüksége ls, amelyet az egész közvélemény azzíal az egyetemes megnyugvással foga. dott, amelyet a kormányzó magas személyisége iránt táplált általános bizalom tehet csak érthetővé.
A legnagyobb vitára természetszerűleg maga a titkos választól jog ad alapot, mint az alkotmány-Jogi javaslatok iegfontosabbja, a nyelvek\' miatt váltak voltaképp szükségedé a többi alkotmányjogi javaslatok ls. E Javaslat kérdése mái az uj törvényhozás első ülésén Is szóba kérült, amiből arra lehet következetni, hogy még igen sok vitát íofc támasztani. Pcdfg a sok vita nem szdl^álja faágát\'a célt kegyetlen lépéssel sem viszi a kérdést a végleges megoldás felé! A kormány álláspontja nytlt és tiszta. Azt mondja Gömbös Gyűla\' miniszterelnök í
- Több Ízben kijelentettem már és ezúttal is meg akarom ismételni,
A városi kápvisalőtestUlet a Király-ügyben szembe helyezkedett a kisgyűlés határozatával
Vita nélkül fogadta al a kftagyUléa a wéroai aáraaémadáat — Ooda tiaxtiorvoa auguaatua MAI nyugalomba vonni — Kétazer pengft épit-kaaiai segélyt kapott a Katolikua Legényegylet
Szerdán délután 4 órakor tartotta rendkívüli közgyűlését Nagykanizsa város képviselőtestülete dr. Krátky István polgármester elnöklete alatt. A városház folyosóján napok előtt már -tudni vélték, hogy auárszáma-dás tárgyalása alkalmával éles fel* szólalások és Izgalmas besZéd-k hangzanak el. Azonban semmi ebből nem történt. A közgyűlés a legnagyobb nyugodtsággal, szinte monoton folyt le.
Mégegyszer a Király-kérdés
Napirend előtt dr. Krátky István polgármester bejelentette a képviselőtestületnek, hogy a vármegye megváltoztatta a képviselőtestület ama határozatát, amely Király Sándor nyugdíjazott műszaki tanácsnokot a város közmüveinél havi 200 pengő fizetés mellett alkalmazta, noha a város és a képviselőtestület mindon rendelkezést betartott. Felhatalmazást kért, hogy mindaddig, amig ez a kérdés végleges megoldást nyer, Király tanácsnok tovább vezethesse a városi közmüveket és a megállapított illetményét megkaphassa. Király Sándor ny. műszaki tanácsnok alkalmazásánál hjároin pont kell, hogy mérvadó legyen, hangsúlyozta a polgármester. 1. a város érdeke^ 2. a takarékossági szempont és csak a 8. szempont lehet szociális szempont, amely az if. juság elhelyezését hangoztatja, ö is ezt akarja. Semmi olyasmi nem történt, ami ezt a határozatot indokolttá tette. Mindaddig, amig a vár. megye írásban ls nem küldi meg határozatát és nem közli indokát, nem szólhat érdemben a kérdéshez. Addig is kéri a fenti felhatalmazást megadni Király tanácsnok ideiglenes akceptálására.
Arad! Antal szól röviden a kérdéshez, majd a polgármester ki-, jelenti, hogy egy öt milliós üzemről van szó, utal az óriási fek-lős-ségre, ami egy Ilyen üzem vezetésével jár. Szóvá teszi a mérnökök megnagyobbodott munkakörét, mert ma két városi mérnöknek azt kell
elvégezni, amit azelőtt három mér. nők végzett.
Aradi Antal ezután megkérdezte a polgármestert, hogy történt-e már intézkedés, hogy az átmeneti idő alatt valaki elsajátítsa a közmüvek vezetését ?
A polgármester kijelenti, hogy a megfelelő intézkedés meg fog történni. Neki semmi oka sincs arra, hogy ehhez vagy ahhoz a személyhez ragaszkodjék. Ez nem hangulat kérdése. Itt óriási értékekről van szó, nagy és súlyos felelősségről, a város és a közönség érdekeiről. És arról, hogy a fiatalságot el lehessen
helyezni, ö mindenkor megmutatta, mindenkor ott volt, amikor az ifjúságon segíteni, azt elhelyezni kellett, de most a városi érdekeket az Ifjúság elhelyezésének kérdésével csak az általa javasolt mödonTchet össze egyeztetni. Végül ezt kívánja a műszaki hivatal jelenlegi két mérnökének érdeke ls.
A közgyűlés tudomásul vette a polgármester bejelentését, felvilágosítását és meg adta a felhatalmazást ahhoz, hogy mindaddig, amig a »Király-kérdés« véglegesen eldől, Király tanácsnokot a közmüvek vezetőjeként havi 300, pengő fizetés mellett alkalmazhassu.
Kölcsöntörleiztés helyett tartalékolják az erdőkihasználás jOvedélmelt
térek és faiparosok a városi cipőben szerezhették be anyagszükségleteiket. Szóvá teszi a város súlyos jövedelmi és bevételi visszaeséseit. Talán Valami hiba van Itt a rendszerben ls, mondja. Az értékesítésben. Nem lehetne-e szabaddá tenni a gazdaságot ? Segítő erőt kér az erdömcster szárnára, hogy munkás, ságát jobban ki tudja használni. Az erdőmester olyan szorgalmas, hogy az urak kőzött egyik sem olyan szorgalmas, - mondja csendes derültség közben. Beszél a kórházi állapotokról és a kórházi ápolási dij leszállítását kéri. Nem lát előrehaladást a város gazdálkodásában.
Hcmmert Károly főszámvevő terjesztette be ezután a város 1934. évi zárszámadásait, amit a pénzügyi bizottság elfogadásra ajánlott a közgyűlésnek, miután a számvizsgálóbizottság felülvizsgálta és mindenben rendben levőnek találta és amit a Zalai Közlöny részletesen közölt olvasói tájékoztatására.
A pénzügyi bizottság javasolja, hogy az erdőhasználat tiszta jövedelmét amit függőkölcsönök tör-ksztésére kellett volna tartalékolni — azt a város mint forgótőkét tartalékolhassa. Amihez a közgyűlés hozzájárult.
Hemmert főszámvevő ezután felolvassa tömör jelentését a zárszámadásról
A jelentéshez elsőnek Aradi Antal szólalt fel, aki az elismerés hangján emlékezett meg a polgármesterről és munkatársairól. Kl. jelenti, hogy Nagykanizsára fontos szerep vár.
- Olyan dolgok vannak a kezei között. - mondja - amelyek Nagy. kanízsát az ország első tényezőjévé fogják tenni. (Mozgás.)
Sérelmezi, hogy a város mindent a saját gazdaságára köt le az erdő kihasználásánál, nem veszi be a közönséget is. Annak idején a pfcn-;
A polgármester válasza .
Papp Oszkár rövid felszólalása után Krátky polgármester nyomban válaszol. Az erdőgazdaságnál tényleg az az elv, mindent a város háztartása számára kihasználni. Ez azonban pótadócsökkenést jelent. Ennek a metódusnak megvan a nagy anyagi előnye. Elismerés Illeti az erdőmestert munkájáért, nagy elfoglaltsága az<inban nem akadályozza meg őt abban, hogy minden munkáját kitűnően végezze. Ami a rendkívüli kitermelést illeti, az az uj üzemtervvel van szoros kapcso-

hogy a választójogban nem akar a kormány olyan látszatjogot adni a magyar népnek, ami nem teszi lehetővé, hogy azzal valójában élhess n tt. Egy pillanatig sem csináltam tjtkot belőle és most sem csinálok, £ogy a nyiltszavazásos mai rend-«ertx ngtty tartom Ilyen megoldásiak. A választójog Kérdésében ál-léspontom már ismeretes. És ezen 4 felfogáson nem is kell változtatnom^ Meggyőződésem, hogy a nem-
zet érdekeit ugy szolgáljuk igazán, ha határtalan komolysággal kezel, jük mint a választójog, jjpiint pedig a többi alkotmányjogi javaslatok kérdését. Meg kell értetünk, hogy nem is a választói jogon magán van a hangsúly, hanem a nemzet valódi érdekén. Az egész alkotmányjogi javaslat szerves egész. De ezek sorában mégis a választól jogot kell első helyen szerepeltetni. Ereket a kérdéseket a jelűn parla-
ment életében napirendre is tüzzük és meg is fogjuk oldani. Hitem és meggyőződésem, hogy megoldásával a nemzet nagy érdekelt nen> kockáztatjuk, hanem ellenkezőleg szolgáljuk és védjük.
Az hisszük, olyan álláspont ez, amihez az ország magasabb érdekeit még pártszempontból sein kockáztató magyar ember csak tapsolhat és helyeselhet.
ZALAI KOZLONT
A HALOTTKÉMET axabadlábra helyezték a cser-
•zegtomall boncolás ntán -A másik gyanusttott fogva maradt — KBlsére^ni nyomokat nem találtak
holttestről volt
Szerdán reggel a nagykanizsai kir ügyészség vezetője, vitéz Csil-laghy György, a kir. törvénytszék vizsgálóbirája, dr. Almássy Gyula, dr. Dely Károly kir. törvényszéki orvos, dr. Oszág Lajos körorvos és dr. Mispál törvényszéki Jegyző kiszálltak Cserszegtomaj községbe, hogy a temetőben foganatosítsák a hat év előtt hirtelen meghalt Fehér Antal 61 éves gazda exhumálását és megállapítsák halálának körülményeit, bogy fény derüljön a titokzatos és rejtélyes esetre : bűntény áldozata lett-e Fehér Antal ?
Ugyanis mint inegirtuk, Pintér Jánosné községi halottkém felesége feljelentésére megindult nyomozás folyamán Kovács Vinoe dserszeg-tomaji gazda bevallotta, hogy hat év előtt karóval agyonverte Fehér Antalt, amikor ez apósát megtámadta és a községi halottkém kéné-sér? olyan halotti bizonylatot állított ki, hogy áldozata aggkori vég. elgyengülésben halt meg. Vagyis hamis halottkéiui bizonylat alapján temették el Fehért,, hogy ő a büntetőjogi következményektől szabaduljon. Ezzel szemben azonban Pintér János halottkém tudni sem akart arról, hogy neki bármi szerepe volna ebben az ügyben Ennek a tisztázása tette szükségessé az exhumálás és boncolás elrendelését.
Az \'.\'xhumálás 11 óra után ment végbe és nagyon nehéz volt, mert a koporsó már teljesen beszáradt földbe. Nehéz feladat elé állította dr. Deli Károly törvényszéki orvost a boncolás is, hiszen egy hat év óta
a földben pihenő
szó.
A boncolás teljesen épen találta a koponyát, rajta semmiféle külsé-relmi nyomokat nem lehetett felfedezni, ami erőszakos halálra (agyón-verésre) engedett volna következtetni. Sehol a csontokon törés nyomai.
Az orovoszakértő szerint ez azonban nem zárja ki azt, hogy Fehér Antalt nem verték agyon. Ugy valószínűsíti a dolgot, hogy Kovács Vinoe karóval fejen verte áldozatát, az az ütések nyomán agyrázkódást kaphatott, eszméletlen lett és utána tüdőgyulladást kapott; ami végzett a szerencsétlen, idős emberrel.
A boncolás azonban tisztázta Pintér János községi halottkém szerepét, mert a jelenségek alapján teljes joggal állapíthatta meg a halál okául a »végelgyengülést,« vagyis nem láthatóit bűntényt fennforogni és igy nem követhetett el okirat-hamisitást.
Jogászi körökben azt mondják, hogy a boncolás eredményeként Pintér János halottkém rövidesen szabadlábra kerül.
A boncolás jegyzőkönyvét csütörtökön terjesztik be a kir. ügyész, ségre, amely még a nap folyamán megteszi indítványát.
Lapzártakor arról értesülünk, hogy a kir. ügyészség Pintér János szabadlábrahelyezését indítványozta, amjt a vizsgálóbíró el is rendelt. Pintér János cserszeg torna ji halottkém már el is hagyta a kir. törvényszék fogházát Kovács Vince azonban a továbbiakig fogva marad. ;
Agyonlőtte a testvérét egy kereskedösegéd
Halálos testvér-háború a vagyon miatt

latban. A bevétel és jövedelem csökkenésénél erősen csökkentették a háztartás kiadásait is. A kórházi ápolási dij leszállítása igen nehéz kérdés, amit nem tud kilátásba helyezni. Majd kitér a szemészetiosztály kérdésére.
A közgyűlés tudomásul vette a polgármester válaszát és egyhangúlag elfogadta áz 1934. évi zárszá-medást.
Dr. Ooda Lipót városi tiszti főorvos nyugdíjazása
Dr. Goda Lipót városi tiszlifő-orvos nyugdíjazásának ügye került ezután tárgyalás alá. Dr. Hegyi Lajos főjegyző bejelenti, hogy dr. Goda Lipótnak összesen 40 évi közszolgálata van. Szolgálati idejét már májusban betöltötte, azonban mivel az újonnan szervezett orvos, gyakornoki állás betöltése nem remélhető előbb julius végénél és a tisztiorvosi teendő megköveteli a maga zavartalan menetét, dr. Godát két hónapra visszatartották, ugy hogy julius 81-ével javasolják nyug. dijazandónak, amikor ís a VIII. fizetési fokozat 1. osztályába lép. Nyugdíj eJlátása : 100 százalékos.
Dr. Krátky polgármester melegen méltatja dr. Goda tisztiföorvos érdemeit, munkásságát és javaslatára a közgyűlés teljes elismerést fejezi ki a kiváló tisztifőorvosnak.
A közgyűlés hozzájárul dr. Godá-nak fenti értelemben való nyugdíjaztatásához és llletménymcgállapi-tásához.
A Ksth. Legényegylet építkezési segélye
Majd a Kath. Legényegylet építkezési segélykérelmét tárgyalják. A javaslat: 1500 pengő. Aradi Antal legmelegebben pártolja a Kath. Legényegylet kérelmét. A Legényegylet fontos missziót tölt be és megérdemli a város legmesszebbmenő támogatását, hangsúlyozza 3000 pengő megszavazását javasolja. Vitéz Tóth Béla, id. Tamás János, stb. szintén melegen pártolják a kérelmet.
Krátky polgármester készséggel elismeri a Kath. Legényegylet foni tos szerepét, azonban a város anyagi helyzete olyan, hogy nagyon kell vigyázni a kiadásokra, készséggel akceptálja Aradi javaslatát, ha a közgyűlés elfogadja.
A közgyűlés több hozzászólás után 2000 pengő építési segélyt szavazott meg a Kath. Legényegyletnek. Ellene senki nem szóialt fel.
A strandfürdő modernizálása került ezután sorra. A táncbeton (parkett), valamint a kivilágítás, stb. Dr. Rapoch Aladár ellene van a táncparkettnek- Krátky polgármester utal arra, hogy szüksége van a nagykanizsai közönségnek egy olyan helyre, ahová a nyári délutánokon elmehet. A tánc alatt a fürdő el lesz zárva. A képviselőtestület eh« hez is hozzájárult.
A Sugár-uton nyitott uj utcát a közgyűlés Kazinczy-utcának neve. zi el.
Majd a tárgysor többi pontjaira került sor.
(B. R.)
- BaUrváaártác Mm «ondt Teljes berendezéseket rendkívül előnyős részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopstein butoráruház, Horthy Miklót-nt 4.
— Ismét nagy divat a férfi burburry felöltő. Elegáns kész raglánok és burburry anyagok legolcsóbban Schütznél #*erezhetök be.
Tapolca, május 16 Kapolcs kisközség, a tapolcai járásban fekszik. Csendes kis zalai zug, ritkán szerepel a neve az újságok hasábjain. Most aztán szomorú tragédia hire állította Kapolcs kisközséget a nyilvánosság elé.
Horváth Kálmán kapolcsi kereskedősegéd és Gyula nevü testvére sokat civakodtak egymással. A veszekedés oka legtöbbször vagyoni természetű volt. Szerdán is nézeteltérés támadt a két testvér között, a vita egyre hangosabb lett, végül
is a kereskedösegéd revolvert rántott és rálőtt a testvérére. A golyó talált, Horváth Gyula összt«sett és rövidesen meghalt.
Horváth Kálmánt a cs.ndőrség letartóztatta. A holtlesteti felbon. colják. A nyomozás folyik.
- S»*»w (Min Miet olcsóbb, mint a Schútz Áruház. Legszebb választéknői gyapjúszövetekben, kompié anyagokban, imprimé újdonságokban. I-egfino. mobb áru Schütxéknél található.
_ IMS, Május |7,
öreg 18 é?esek...
Ballagtak a kereskedelmi* ták
Azaz, hogy ballagtunk, ök az ut közepén, fehér rózsával a gomb. lyukban, szép katonasorban, vidá-man, énekszóval. Én mellettük a gyalogjárón, lehorgasztott fővel, csendesen, elgondolkodva. Csak ugy néha-néha lopva pillantottam rájuk. Hej pedig, de szerettem volna gyönyörködni tüzes saemelkben. de szerettem volna homlokon csókolni valamennyit, de szerettem volna odakiáltani nekik :
- Fiuk, ti vén diákok, ti öreg tizennyolcévesek, csak daloljatok, bátran hangosan ! Járjátok be az egész várost, szálljon szivetekből a dal, zengjen ajkatokról a nóta, hadd lásson benneteket mindenki, amint éretten, duzzadó életkedvvel, bele. ballagtok az életbe !
Ezt szerettem volna hangosan felétek kiáltani, én, az igazi öreg diák, akit ti bizonyára észre sem vettelek- De nem szóltam semmiV, mert nagyon-nagyon sajnáltalak benneteket. Valami fájdalomféle fojtogatta a torkomat. Sirni szerelten) volna. Mi lesz belőletek? Mit tar-togab számotokra a sors ? Terem-e nektek még babér ? Melyikteket öleli keblére a forgandó szerencse, avagy melyikteket temet el kenyérharcai közt örvénylő hullám ?
Igy ballagtunk be a Sugár-utra. Ti az ut közepén, én a gyalogjárón. Igy értünk a líceum elé. Ti vidám nótaszóval, fehér rózsával a gomb-lyukban, szép katonasorban, vidáman, énekszóval, én meg szomorúan, lehorgasztott fővel, titeket sajnálva, csendben, elgondolkodva És ott, ott a Sugár-uton, ott a líceum előtt minden megváltozott. Azaz, hogy csak én változtam meg. Többé már nem sajnáltalak benne, teket, ti vén diákok, ti öreg tizennyolcévesek. Ott tanultam meg, hogy nem kell titeket sajnálni, nem keli titeket félteni, nem kell értelek aggódni, hisz ti vagytok az élet, értetek születik a dal, nektek aeng a nóta, számotokra nyílik a virág. A ti szivebek verése, a ti lelketek finomsága, a ti szép ifjuságtok az örök tavasz, amelynek csak örülni kell. A ti kedvetekért nyíltak kl a líceum emeleti ablakai, a ti szemetek villanását cikázta\'vissza, a ti szemetekbe mosolygott sok égő leányszem, a ti holmotokat érintette -persze csak képzeletben - sok ártatlan leányajak, a ti nótátokra ka cagott édesen, kedvesen egy egész leány se reg.
Hát kell titeket sajnálni ?
Pedig ismét fojtogatta valami a torkomat. Ismét sirni, könnyezni szerettem volna, de már nem a fáj. dalom, hanem az öröm miatt.
Elgondolkodtam 1... Milyen szép is az élet I Különösen igy tavasszal, diák ballagáskor, virágfakadáskor, leány kacagáskor...
Arató Boldizsár
Székelési zavarok, vastaabélhu-rut, puffadtság, félelemérzés, bódultság, migrén és általános rosszullét esetén a rendkívül enyhén ható természetes .Ferenc jóasef" keserűvíz a gyomor és a bélcsatorna tartalmát gyorsan kiüríti, a bélmlrlgjrdj működését élénkíti, a vérkeringfci előmozdítja s tartós megkönnyebbülést szerei.
- Gyermek trfns coat kabátok, leányka kabátok minden méretben na* gyon olcsó árban kaphatók. SchüU Áruház. .
Tenniszütők
Szakszerű hurozés Fotball.labdók,
látóklabdák
SZABÓ ANTAL
sportQzletébcn.
i
1935, május 17.
ZALAI KÖZLÖNY
Zalán Kornél dr. Joglkttnyve
ZöláP Koméi dr. nagyszabású jo«l tanulmánya <A végintézkedések kellé-kei? cimmel Grill Károlv kiadásában Jelent meg Budapesten. A tudományos munka a budapesti klr. ra, Pázmány Péter tudományegyetem magáujógi szc. inlnáriuuiiUiak könyvkjádÓ sorozatában mint a szeminárium kiadványa szerepel.
A nagytudásu, alig 27 éves szerző tudományos felkészültsége már azért Is igényt tarthut különös érdeklődésűnkre, mivel Nagykanizsa az ő,szülő, városa; itl végezte gimnáziumi tanulmányait, itt tűnt fel először kiválósága, amelyet\'a budoi»esli egyetem jogi kara is beigazolt, amikor őt sub aussplciis gubernatoris védnökségével a joglndo. mányok doktorává avalta, Mbit fiatal jogtudor, Töreky Géza törvényszéki elr 11 ök személyi titkára lelt és jelenleg a budapesti központi járásbíróságnál mint bírósági Utkár tölt l>e hivatalt. Jogászi kőróklK\'n l>csz^lík, hogy nCm. sokára a budapesti egyetem jogi fakultása meghivja öt magántanárnak.
Zalán dr. munkája 577 oldalra terjed. A könyv érdeméről szólva idézzük dr. Szladits Károly nyilvános rendes tanár kiáérö előszavából a következőket; .A feldolgozás értékét nagyban emeli a gazdag összehasonlító joganyag, amely nem puszta aduihulmaz. kéiit jelenik meg, a tételes anyaggal szerves összefüggés nélkül, hanem miuflvégig a hazai jogtélelek helyes értelmének megvilágítására és nálunk még \'meg nem oldott kontrovcrziátk előrevetítésére szolgál. Az ösizehason. Utó magánjognak ez a fontos szerepi; nagyon szépen jut érvényre ebl>en a könyvben, amely ilyképen érdekes igazolását nyújtja annak, hogy úz európai államok magánjogi rendszereiből lassankint az alapvető jogelvek közössége alakul ki. Noha a könyv clső.-*>rl>an gyakorlati jelentőségű, mégis helyes érzékkel tárgyalja azokat az elméleti kérdéseke! is, amelyek a Jjpl-dolgozott tételes jogszabályok alkalmazásában felmerülnek. Mindent egy. 1 Kivéve, Zalán Kornél könyvét öröklési irodalmunk határozott nyereségé, nek tekintem, mely elméleti és \'gya-korlati irányban egyaránt hasznos szolgálatokat fog teljcsitcnl.«
Ytl-
Epe- és májbetegségeknél, elsősorban epehólyagkatarrus, epeképzö-dés és sárgaság ezeteiben a mindig enyhe hatású természetes ,Ferenc József" keserűvíz a hasi szervek funkcióit élénkebb tevékenységre serkenti.
Mozgószinház
Elegancia
A színtársulat bevonulásával előtérbe lépett Nép-mozgó szerdán vette át egyeduralmát. Hatalmas amerikai revü. filmet mutatott l>o elsőnek, a régi olcsó helyárak mclletl.
Aa amerikai tőke és agy eszelhet csak ki olyan látványos és hatalmas méretű revükéi, mint amilyen jelenetek ebben a filmben is vannak. A film egyébként egy vidám mcséjü történet, uj szélhámosokról, akik a Icgszem-teleijebb módon zsarolják a divat mindenható uralt, awal, hogy fantasztikus módon lopják cl ^ legújabb párisi rnu. delieket. Természeícscn szerelmi szŐt. tcssel. A fordulatos mesében u legvál-ságosabb%s legkritikusabb pillanatban talál kibúvót a hős, aki tipikus • szinpatikus gazember.* A |>ompás is. mert amerikai szereplőkön kivúl sok-száz görl mutat be egy hatalmas, egészen újszerű és meglepő szép revüjele. netel. A fílnmek nagyon ihUlAUJps, fül^ bemászó zenéje vau, ainl csak fokozza a hatást. A kisérő film is jó. Aki szc. rcli a revüfilm®!, xiézzc Kűlönö.
sen mzóI ez a hölgyöknek; akik bámula-toaiettftk kőzöU v4liUZtloito«k.
A padláson elrejtett újszülött halála a bíróság előtt
Esküvő helyett fogházba került a lelketlen menyasszony
Az utóbbi időben mind gyakrabban fordulnak elő azok a borzalmas
f\'iyermekgyilkossági esetek, amikor elketlen anyák kegyetlenül beléfojt-ják az alig párperces életet gyermekeikbe.
A nagykanizsai törvényszék előtt ls egy Ilyen leány állott minap. A Sápadt, ijedtszemü vádlott: Récfll Mária zalaszentmártonl 22 éves leány, aki ez év február 15-én egész. Séges gyermeknek adott életet, de azt pár perc múlva el is vette. Ismeretes a Zalai Közlöny hasábjairól, hogy a leány jegyben járt egy zalászentmártoni legénnyel és ezéri még szülei előtt is eltitkolta leendő gyermekét. Az ártatlan gyermek az udvar egyik eldugott sarkában, a kerités mellett látta, meg a csillagos égboltot, de a hideg februári éjszakában csakhamar el is szállt a lélek az újszülöttből, meri a leány-anya. hogy az esetet eltitkolja, papírba csomagolta és a padláson élve elrejtetle gyermekét. A szomszédok sugdolózására kezdte meg a nyomozást a csendőrség és meg is találták a kisgyermeket, de már holtan. Megindult az eljárás a közvetlen esküvő előtt álló leány elí\'n, aki mosl itt áll a biróság előtt.
A személyi adatokat a fiatal leányanya már zokogva diktálja be. Ekkor az ügyész zárt tárgyalást kér, amit az elnök el ls rendel.
Csaknem másfélórai tárgyalás után nyílik meg Ismét a tárgyalási terem a nyilvánosság számára. Ami. kor a közönség, a rokonok és falubeliek bevonulnak, még tanácskozik a Makáry-tanács. A leány némán ül a vádlottak padján, könnytől ázta. tóti zsebkendőt szorongat.
A törvényszók végre kihirdeti az Ítéletei. Rédll Mária védekezését, hogy a gyermek halva születeti, nem fogadja cl a törvényszék, mert a szakorvosok véleménye szerint- a gyermek, ha csak pár óráig is, d" élt és halálát a gondos kezelés hiánya, vagyis a kitétel okozta. Bebizonyította ezt a hullán végzett tüdő- és szivpróba ls. A biróság ezért bűnösnek mondotta kl Rédll Máriát gyermekgyilkosság büntetto helyett, az enyhítő szakasz alkalmazásával, gyermekgyilkosság vét-
ségében és ezért öt 4 hónapi fogházra Ítélte.
Az ítélet kihirdetésekor a vádlott zokogásban tör kl, kéri, hogy ne büntessék meg ,mert édesanyját ő tartja el. Közlik, hogy a büntetés ki van szabva, azt elengedni nem lehet.
- Akkor legalább engedjenek még egy kicsit, - könyörgi a leány* anya, aki sehogysem nyugszik beid büntetésébe. Fellebl>eznl akar, de végül is ügyvédje tanácsára megnyugszik és igy az Ítélet jogerőssé vált. I
Elő szél!
Prognózis: Élénk szél, eső, sok helyen zivatar, a hőmérséklet sQlyedése kelet felé terjed.
Zarándoklat Máriazellbe
Junius 21-én indul Szombathely, ről zarándoklat Máriazellbe, melyhez a nagykanizsai hívek is csatlakoznak. Útlevél nem szükséges. A zarándok-csoport két napig időzik c kegyhelyen. Bővebbet az egyház, községi irodában, ahol legkésőbb junius lO.ig kell jelentkezni.
Hirdetőinket
kérjük, hogy nagyobb hirdetéseiket minden nap d. e. 10-tg, kisebb hlr. d\'fésslket délig, apróhirdetéseket délután 3 óráig szíveskedjenek le. adni a Zalai Közlöny ktadóhlvata. Iában. 12-tfíi 2-lg a kkidóhloatal nem fart szolgálatot.
A Zalai Közlöny április SO-\'ól na. ptín\'a d. u. fél 6 órakor jelenik meg az utcán és az ••löflZetök asztalain-Hirdetőink fanára szól a délutáni m-g jelenésnél az a körülmény, hogy minden hirdetés két napon ls foglal, koztatfa a nyilvánosságot, m-rl ez. után nem csak délelőtt, hanem dél. után Is árusít fa a rikkancs-gárda a Zalai Közlönyt. •
A kiadóhivatal
SZÍNHÁZ
Ördöglovas
A adatáradat oper«ttegy{ltteséMk bemutntUozAna
A Városi Színház megnyitotta kapuit. Nagykanizsa kedvenc szinlársn-lata Lsmét eljölt hozzánk, hogy mosolyt, derűt, vidámságot vonjon a gondterhes arcokra.
A Fodor-szintársulat szerdán este a tizedik kanizsai szezon m«gn\\i!> disz. előadásaként Kálmán Imre na^y sikert aratott magyar operettjét, az órdöglo-vast mulatta be. Az előadás megkezdése előtt a Himnusz "hangjai mellett felgördült függöny mögött élen Fodor Oszkár igazgatóval a teljes társulat köszöntötte\' a nagykanizsai közönséget. Megható szép "kép volt igy együtt látni kedvenc színészeinkéi.
A megnyitó lelt házat vonzott, alig maradt szók üresen. I)e meg Ls érdemelte a társulat, amely nagyon szép előadásban nyitotta meg a JtanlzsaJ szezont.
Az első megállapításunk az, liogy ilyen jó opcretlcgyütlcs nem egy hamar volt. A régi kipróbált és kedvenc tagok mellé tehetséges, uj tagok jöttek, akik erősségei lesznek az együttesnek és akiket a kanizsai közönség is bízvást szivébe fog zárni.
KJsősorban a primadonnáról, Ti már Iláról kell megemlékeznünk, aki mosl mutatkozott Ikj a kanizsaiak előtt. Kedves megjelenésével, rutinos játékával én kellemes hangjával az első pillanatban, megnyerte a közönségei. A kanizsai közönség nehezen zár valakit a szi-vél>c, de ha valaki bebocsájtást ka|x>tt, jó dolga van. Meg kell szolgálni érte, do megéri, mert a közönség nem marad hálátlan. Ha szabad jóslásokba bo-csájtkozni: Tímár Ilát hamarosan 0 szivébe zárja a közönség.
A szubrctl: I)olxi Milly az első sze-rcpébon még nem tudta megmutatni teljes tudását s igy teljes kritikát nem is tudunk mondani felette. Kiváucssian várjuk ujabb szerepeit. Annyit máris elárult, liogy táncolni tud. :
Nagyon komoly és tehotségos színésznek mutatkozott be Antal Béla, aki Metternich bitrikus nzcrepél>cn is meg tudta magát kedvclictni. Külön dicséret illoli Antal Bélát a szép szm-l«uli képekért, a nagyon ügyes rendezésért és a gyorsan j>orgő előadásért.
És a többiek? A régi kedvenc kitűnőségek. Mezey Mária kiforrott játéka, finom császárnéja ékszere volt az előadásnak. ízléses, szép toalettjei, ben minden l>e|é|>ésnél tapsot aratott.
A tavaly nélkülözött Nagy Gábor is ujl>ól meghódította, a. közönséget, Szini>atikus alakítása volt ez a szerdai is, a délceg Sándor gróf szerepében.
Hrdődy Kálmán minden mogjele-
Elegáns
késs nöiruQáK, komplék, pongyolák
legszebb divatanyagokból Marocain, flam/sol, lenvászon \'I, kabátok
legszebb kivitelben
áruház.
/
ZALAI KOZLONY
1935. «A{n> 17.
nése színt és üdeséget hozott Pompá. sabbnál pompásabb táncaiul és vidám alakításával megérdemelten aok tapeot aratott ép ugy, mint társa, Keleti Árpád, ald pompás maszkjaival (és felajzott idegeivel) a humort képviselte.
N agyon kod ve* és derűs alakításával a kanizsaiak régi kedvence, Danis Jenő aratolt nagy sikert énekes szerepében, mint Monaco fejedelmi.-. Késmárky rövid szerepétien is hangulatos volt. Kü. lón meg kell említenünk a kari jeleneiekei és táncokat, amelyeken meglát, szolt a rendező és Erdődy rutinos keze. A többi szereplők is szépen illet, tek az együttesbe. Nagyon jól hatoltak a szép uj kosztümök, amelyek ll\'riszl János színházi föszabó tervei szerint készültek.
Az operett legsúlyosabb támasztéka, a zenekar is megálita a helyéi. A ka-aizsai zenészekkel kibővült pécsi zenészek a fiatal ós tehetséges karnagy, Endre Emit kese alatt szépen ki tudta hozni a vidám Kálmán-molódiákat.
A közönség sokat tapsolt ós jól mutatott, a színtársulat az első szép sikert könyvelhette el.
A színházi Iroda hirel
f) az hivja fel az
Hpw.fltfósátf a közönség jóakaratú figyelmét arra, bogy az a több, mint harminc operett én prózabemutató, amitel kedveskedik a színház Nagykani. Zsáfiak, nagyon sokozer pengős áldozattal olyan kiállításiján, (lisztetekkel, ruhákkal és rmdezév*l k<*rfilnek szin. rt, emeljek eröprtbéja az a «>k»sok előadás "volt, amik a pécsi közönség előtt váltak már elsőfendűvé. — Az ma, csütörtökön este és vasárnap délután 3 órakor van műso-
f) Mw* Mária drámáten diiMAr,
Poikít László újdonságában lép fel. ahol partnere, a KokiZsvárf Nemzeti Sörtház kftftnö wrelmes-szlnésze, Ho-irtokay Pál k-«. A saerek-m nem olyan egyszerű az évad egyik legszebb, legértékesebb vígjátéka, amely brilliánwn preoU összjátékban, teljesen kiérctten, övszehangolt előadásban kerül a kani. zssi közönség e|é, alfcalmat ad a régi kedvenceknek, Vaw» Irmának, Egry Bertának, Kolluy Gyulának és Kallós Emilnek is, hogy értékes alakításokkal gy*ra^tnák kanizsai sikereikel. Fodor L*B*|ó, a k-gdivaV>sabl> magyar víg-játékirónak M a remek-- a budapesti VigszinházMI indult cl hóditó útjára és bizonyos, lwgy ez a színjáték mindenkinek Itt is igat gyönyörűséget sze. ifcz.
(•) Harc** lf*» etsö Mléfh*. -
SftMMtetan este, a Dorozsmai szélma-lem Ofieretfcíjdonságban köszönti az ö ntekyszivfi kanizsai közönségét Har-eaos Itém, akinek minden péesi fellépése egy*gy ünnepi esemény volt. A Dorozsmai szélmalom Tahy-Tóth Terkája azok közül a szerepek közül való, amelyekben legizcsebb magyar sttnéettiőnk, a mi Harczos Irénünk és izért választolta első bemutató operett-JéOl, mert ez a könnyed ós nagyon mulattató opcreltujdonság ugy, miként a j»écsjeknck, Nagykanizsa közönségé, nek is gondűző, kedves táncosan mutattató operettje ktsz.

(♦) I rukjO közöljük a bérelni szándékozókkal, hogy az évad elején biztosítsák helyeiket, mert a .gazdag mű. •or és a kjfomAt clöafflások és az aUg hat hétre tervezett szezon túlzsúfoltsága miatt a jobb helyeket később acm lesz alkalom Igénybtevehetni.
RÁDIÓ-MŰSOR
Budapest, csütörtök.
17.35 S te rémi Gusztáv brácsázik.
18.10 Várady Aranka és Kiss Ferenc, lakatos László: «Viia a házasságról, a szerelemről, a férőről és a nőről* c. párbeszédes csevegését adják elő. — 19 Hanglemezek. — 19.30 Az Operaház előadása. «Glooonda.» I>almü 4 fel-vonásban. — 20.25 Külügyi negyedóra
— 21.20 és 22J0 Ilirek. - 23 10 Ci-gányzene. — 00.06 Hirek.
Budapest II.
18.05-18.35 Ihar Ferenc tárogatózik.
— 18.40 Miniatűrök. (Kévés* Béla.: -10.20 Alsóbbrendúuk voltak-e a nomá dok. (í)r. Hásonyi László.) - 20.05 A Budapesti Hangverseny Zenekar hangversenye a Városi Színházból. Közreműködik Bianca Miari (zongora).
— 21 Hírek. - 22.20-22.40 Heine, mann Sándor jazz .zenekara.
Bécs.
17.30 Wildgans Frigyes klarlnétmü-vész játéka. — lg..-*) Az állami színházak hete. — loJ) Munka és regé-nyesség a \\lzen, német, magyar és dél. szláv dalokkal. — 20 Rádiózenekar, éneknépyessel és citeraszólóval. — 22.10 Marx: Ábránd zongorahármassal. Dalok. — 23.10 Az Ausztria-Manchenster labdarugómérkőzés hírei.
— 23.40 Jazz. f
Budapest, pMek.
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. 10.20 Időszerű apróságok. - 10.45 Ifjúsági közlemények -12.05 Frdössy Rózsi és Mezev Zsigmond énekel. - 12.30 Hitek. - 1320 Időjelzés, időjárás jelenté*. — 13.30 Ci. gányzene. — 14.40 Hirek, árak. — 10.10 Diákfélóra. «A kór négyszógesi-tése., Sztrókay Kálmán.; — 16.45 Idő. jelzés, hirek. — 17 Lótenyésztésünk újjászületése. (Cs. Szabó Kálmáu.)
17.30 Hanglemerek. — 18 Gyorsiró-tanfolyam. — 183) Sporteredmények.
— 18.45 Babrik János gitározik. — 10.20 -Kedves költőm.. Babits Mihf.y beszél Vörösmartyról. 10.50 Ityrlha István szalonzenekara. Szántó Gyula énekszámaival. 21 Hogyan lettem színésznő. Márkus Emília előadása. — 21.35 Hírek. — 21.55 Gergely László zongorázik. — 22.35 Az operaházi zenekar. — 00.05 Hirek.
Budapest II.
18.05 -18.45 Hanglemezek. - 18.50 Az ujabb spanyol irodalom. (Kállay Miklós.) — 10.25 -20 Kemény Rezső hegedül. — 20.05 .150 évvei ezelőtt az cgyetemcn.» (Dr. Sándorffy Kamill.,
— 20.40-21.45 Cigányíene. — 2150 Hirek.
Béc*.
12 Klasszikus k-mezek. — 13.10 Rí-goletto, operákból lemezek. — 15.40 Ausseei lányok stájer népdalokat énekelnek. — 10.10 Régi operettek lémé. zci. — 17.20 Bayer Stefánia Debussy, müveket zongorázik.
17.35 (Uipek—Angcrmavcr Zs. szop. rándalókat ad elő. 10.40 Wiedemann bariton a kézművesekről szóló dalokat és áriákat énekel. — 22.10 IssCrlis Gyula zongorázik. — 23.20 Állástalanok zenekara. _\'
— Gyönyörű nyári ruhaanyagok színpompás változata várja a vevő-közönséget a SchüU Áruházban
NAPI HIRiK
NAPIREND ■éjus 17, péntek
Róma! katotfkm: Paakál Protestáns:
Paskál. tar.: Ijar bó 14.

Oyógyssertiil éjjeli azolgálat e hónapban : .Fekete sas* gyógyszertár Fönt 6. és ■ klakanfisai gyógyszertár. •
Mozi előadások hétköznap 5, 7, 9,
vasár és Baaepaep 3, 5,7 és 0 órakor. •
OözfBrdö ajrttva raggal 6 órától este S éráig (hétfő, szerda, pétitek déhitáu.
. UWíJfiizsaJ (omavlz»ga) minden évben színes, kedves eseménye az évvég! ünnepségeknek és mindig sok a pagy kanizsai közönsége ls Szépud. vary tanitó kis-sáska csapatának és a többi kiskanizsai tomász.apróságnak. Kzidén a kiskanizsai elemi iskola tor. na-ünnepélye május 20-án,. vasárnap lesz. \' i ,
_ (Stn*«Mt-me*iyltás) Még fűtik a gyorsvonatot, még fűtenek a lakások, ban és sok helyen a hivatalokban is, a tavasz télikabátosan talál sok embert és — már készül a strand.meg-nyitás. Lzidöszcrint még csak Kujws-ár tűzte ki a strandfürdő kapunyitását - vasárnapra, május 10-rc. Nagy vizi-üimepély lesz ekkor, az ottani cserkészek rendezik. Nagykanizsán még csak a Hcrkules-strandon indult meg a bátrabb fiatalok strand-élete.
- (Külföldi diákok M-igvÍrországon) A Magyar Nemzeti Diákszövetség a hazai idegenforgalom növelése céljából szeretnék, ha a tehetősebb családok vendégül látnának egy, esetleg két külföldi egyetemi hallgatót. A külföldi diák saját költségén jönne a vendéglátó családhoz, ott azután ter-mészelcsen díjmentesen) mint vendég merne elszállásolást és kosztot. Előnye lenne belőle a vendéglátó családnak is, különösen ott, aljol szintén van főiskolás, vagy akár középiskolás, aki az idegen nyelvek gyakorlására így aránylag kevés költségért kapna jó nyelvmestert saját otthonába, majd a levélben! összeköttetés szintén jó nyelvgyakorlat lenne. Nemzeti érdekről valószínűleg nem kell külön beszélnünk. Hiszen azzal mindenki tisztában van, Iwgy az ilyen vendéglátóit diák szép \'mlékekkel távozva tőlünk, nemcsak a szállásadó családot, hanem azon ke. resztül az egész magjar népet megszeretné. Készséggel nyújt l>ővebb fel-
világosilást N?««^Diák.
szövetség Budapest, Semmelweis, u. 2. szám. i
- ( Vpyakfeyil hírek) Nagykanizsán az elmúlt héten 10 gyermek született, G fiu és 4 leány: Acs György A\\úv. \\onatfékező és Gödinek Máriának rk. fia, Marton István fogházőr és Zsup-pouies Ilonának rk. fia; Bedők István napszámos és Paizs ^rzsébeUjck rk. leánya, Pálmai Imre Máv. fékező és Pethő Annának rk. tía, Nagj- Károly Má.v, munkás és Kunics Julíamiáuak rk. leánya, Bertha Viflc® tanító és Cseh Margitnak rly fia, Szmodics Fe. reuc naj>szároos és Steinitz liszternek rk. Qa, Balogh I^jos napszámos és Bukovits Annának rk. leánya. Házas, ságon kívül született 1 öu ^s 1 Jeány. gjermek. — Halálozás 15 vpU: özvi Fóldy Antalné Filippvlts Terézia rk. 04 éves, Simon István rk. 14 napos, Toripa Ferenc pincér rk. 31 éves, Nagy I-ászló rk. 14 napos, Bregovica Katalin tanuló rk. 7 éves, özv. Bunczom Fe-rencné Milialecz Rozália rk. 74 éves, Vugrincsícs András napszámos rk. öt éves, Niklcsz György kegj\'dijas vasúti munkás ág. h. ev.* 83 éves. Szűcs György városi szegény rk. 56 éves, Tóth Mária rk. 3 hónapos, Knausz László ny. takarékpénztári főkönyvelő rk. 67 éves, Weisz Tivadar kereskedő izr. 72 éves, özv. Bodor Fcrencné Fii. szár Mária rk. 78 éves, Darvas Erzsé. bet tanuló rk. 9 éves, Berke Ferenc rk. 8 hónapos. — Házasságot kótótt 14 pár: dr. Geber Ödön orvos rk. és Schiehtanz Irén Brigitta rk., Kuzraa/^\\ László kőmüves-segéd rk. és Kuti Juj ( lianna rk., Lipovics Lajos földfcnűves rk. és Tar Gizella rk„ Halak Antal kádár-segéd rk. és Dolcnecz Anna rk., Jankovics István kántortanító rk. és I^inyay Ilona rk., Aradi Antal Máv. lakatos rk. és Németh Ilona rk., Király Ferenc napszátpos rk. és Hok-man Mária rk., Bogár József napszámos rk. és Hokman Rozália rk., KaJa. már Mátyás állampénztárt irodatiszt rk. és Schweitzer Jolán rk., Horváth Ferenc Gyula kántortanító rk. és Somogyi Mária rk., Rabics Simon mechanikus rk. és Zsiborás Mária rk., Sós János földműves rk. és Németh Gizella rk., Illés Ferenc székesfővárosi tisztviselő rk. és (iorbél Anna rk„ Horváth Géza temetkezési vállalkozó rk. és Ku. rucz Sarolta rk.
Ami tarmészates, abban lahet blznl, Kl H^mépdlt* használ, np.m fog osalat-koznl.
- Izgalmas küzdelemben győzte le Magyarország válogatott futbaHcsa|>ata az osztrákokat. Bus Fekete I^lszló ér. dekes cikkével és remek fényképekkel számol be a nagy meccsről a Színházi Klet legújabb száma, mely a nagyai-kerü: Én és a kisőcsém operettet adja darabmeUéktetüL Farczady Irisről képes ri)>ortpt kőzöl az uj szám.
texiilfMii ém «HyNwlH6 Bimü
MINDEN IÖÉNYT KIELÉ8IT
Hagykaolzsa, Fó-it 7.
A közelgő nyári szezon
legpompázóbb újdonságai, legnagyobb választékban kaphatók
Kirschner Wlór divatáruházábaii.
1985, májút 17
A 70 éveg gazda és a hűtlen házvezetőnő
, Major György 70 éves zalai gazda nagyon egyedül érezte magát és házvezetőnőt keresel. Talált is egyet Herczeg Teréz személyében, aki. odaköltözött és mindennel ellátta az öreg gazdát, ahogy az egy hűséges házvezetőnőhöz illik. Herczeg Teréz - saját vallomása szerint az öreg gazdának »bizalmas házvezetőnője* is volt. Egy napon azonban meglopta gazdáját és tovább állott. Keresték, kutatták, mig végül másfél év után sikerült őt elfogni és a nagykanizsai ügyészségnek átadni.
Ilyen előzmények után került Herczeg Teréz a nagykanizsai törvényszék elé. Beismerte tettét. A blttteág három havi fogházra itélk-. Az Ítélet jogerős.
— (IMftoa-tyatés) A zalai daloskerü-let választmányát dr. Tholwy Zsigmond ü .v. elnök május 21-én, kedden délelőtt 10 órára összehívta a zaln. egerszegi városházára. A dalos.váíaszt-mány ezen az ülésen határoz az idei kerületi válogató verseny helyéről és idejéről. Az ülésen a kerületi vezetőség nagykanizsai tagjai is részt vesznek. <
— (Ai Amazon evőeszközeinek ka-tojMlas sorsa) Ismeretlen tettes ellopta nemrégen a keszthelyi Amazon kávé-hát alpakka evőeszköz készletét A nyomozás csakliatnar kiderítette, hogy a tettes Mengyán János ottani iparossegéd, aki a topott készlettel beállított őzv. Antal Károlyné vendéglőshöz és eladásra kínálta azL Azt mondta, hogy a készletet akkor vette, amikor megnősült, most azonban .családja nélkülözés között van és igy kénytelen el-adni. Darabját 25 fillérért kínálta. AnlaLné meg is vette. Csakliamar azon. ban kiderült, liogy a készlet lopott és a nyomozás folyamán lefoglalták a megvásárolt evőeszközöket, Mengyán János pedig csendőrkézre került és beszállították a nagykanizsai ügyészségre. Makáry Vilmos törvényszéki biró a vádlottat beismerő vallomása után három havi fogházra, özv. Antal Ká-rolynét 20 pengőre Ítélte.
— (KoIdus-raz4ák) A városok utcáin a koldulás — igy Nagykanizsán is ~ uz inségadék, inséjjakciók és hatósági tilalmak ellenére is egyre tömegesebb. Nagykanizsán meg á sétahelyek, Így a vasutpárt is jó koldus-stand lett, nem is beszélve a .házi és üzleti koldulás rendszeréről. Ez a gondja ugy látszik más városoknak is megvan, de más városok tesznek is ellene valamit Kaposvárott például a rendőrség állandó koldus.razzjákat tarL Polgáriruhás és egyenruhás rendőrök naponta végigmennek a városon ós mindenkit előállítanak, akit kolduláson érnek. Minap 47 koldust ítéltek el hosszabb, rövidebb elzárásra. ! .
ÉS) Tab község határában a réten gyerekek sóskát szedtek és azt eszegették. Az egyik gyermek másnap rosszul lett és mérge, zési tünetek közt meghalt. A csendőrség nyomozást indított. A gyermek holttestét felbonoolják.
— (Gyermek-gyilkos őzv«>i£ya81j*>ny) Boronyák Boldízsáruó szül. Mujor Anna bazilal özvegy földműves-asszony április elején megfojtotta újszülött kis. gyermekét. A zalaegerszegi törvényszék sok enyhítő körülményt talált és ezért az asszonyt csak 3 havi fogházra ítélte. Az ítélet jogerős.
ZALAI KO2L0NY
•PORTÉLÉT
A IH-ik testnevelési kerület sportversenye Nagykanizsán
Három vármegye leventéi mérkőznek a Zrínyi-pályán
Zulu., Vas- és SoprQnvármCgyék Jc-ventéinek nagy napja lesz junlus 2.án és 3-áp Nagykanizsán a Zrínyi sporttelepen. Akkor tartják meg nagyszabású kerületi sportversenyüket a húrom vármegye S|)ortközőnségének óriási érdeklődése mellett.
Az eddigiek szerint a junius 2-iki versenyszámok többek kőzött: távgya. logló ötös verseny 15 kg-os megterheléssel, 8 kilométeres távon. Mezei futó-verseny ö-jös csapattal, 4 kilométeres távon. Kerékpárverseny: 5-ös csapatverseny 20 kilométeres távra. Ezenkívül különböző atlétikai számok, úgymint 100, 400 és 800 méteres átfutás, ma.
gasugrás, távolugrás, svédstaféta, olimpiai staféta.
A versenyen több mint kétszáz le. vente vesz részt.
Junlus 3-án a kerület lőversenye, a melyen a három vármegye legjobb lö. vőinek 5-ös csapatai és a legjobb le. vcnte-oktatók mérkőznek.
Az első napon részt vesznek a kis ka. jiizsai sáskák és leventék csapatai is, akik puska* és fokos-gyakorlatokat mutatnak bc. A kis kanizsaiak ismét re. mekelni fognak.
Mindkét napon délelőtt 9 órakor kezdődnek a versenyek.
A vasárnapi női tornász-bajnokság
Vasárnap délelőtu 11 órai kezdettel biztosan meglesz a Városi Színházban Kiskunhalas, Pécs és az NTE hólgy-csapatának részvételével a női torná. szok kerületi bajnoki versenye. Kóz-ponti kiküldöttként Sós Géza, a MOTESz országos főtitkára érkezik Nagykanizsára, Az ünnepély jelentősé, gét emeli, liogy Kiskunhalas polgármester és főjegyzője is bejelentették megérkezésüket Jegyek Vágó, lütter és Szomolányi üzleteiben kaphatók.
A Nagyraányoki Sport Egylet játszik vasárnap Nagykanizsán az NTE-vel
Vasárnap ismét itthon áll ki az NTE, liogy a tavaszi szezon .utolsó mérkőzését lejátszva, megérdemelt nyári pihenőre térjen. Az NTE jelenleg a bajnoki tabella 2. helyén ájl. Hogy kJ lesz a bajnok, még most is teljesen bizonytalan. A nagymányoki csapat ugy az ősszel, mint a tavasszal bravúrosan szerepelt Vesztett pontok alapján egyformán áll teljesen az NTE-vel és ha ezen a meccsen legyőzné az NTE-t, ugy meg is előzheü a talícllán. Centert, Orosz tagja volt a jól szerepelt Délnyugat válogatottnak, sőt a győztes gólt is Orosz lőtte.
Lovasmérközés Kanizsán
A juníusi Zrínyi-napok egyik kimagasló eseménye lesz a Somogy-zalai Lótenyésztő Egyesület által Nagykanizsán rendezendő lovasmérközés a Zrí. nyi-pályán, junius 9-én délután 4 órai kezdettel. A nevezési zárlat junius hó elseje. A mérkőzést a L. Sz. szabályai szerint tartják meg. Nevezéseket Schmidt Frigyes nyug. huszárezredes, ügyvezető igazgató cimére, Budapest, V., Újpesti rakpart 14. szám alatt, I,
emelet, i. alá kell küldeni Nevezési dij lovanként és számonként 3 pengő az ugrószámokban, a többiekben 5 pengő. Elhelyezésről, lótápról ártérités ellenében az egylet gondoskodik. Az istálló díjmentes. 80 százalékos vasúti díjkedvezményre jogositó igazolványt az egylet utján a MLEOSz ad.
Nagykanizsa és a járás polgári lőversenye
Sportkórékben óriási érdeklődés nyilvánul meg a május lö-éu a József, laktanya melletti lőtéren megtartandó nagykanizsai és .nagykanizsai járási polgári lóverseny iránt, amelyen Nagy. kanlzsa és a járás összes leventeegyesületei és oktatói is részt vesznek.
3308/1935.
Felhívás.
Alulírott városi Adóhivatal felhívja mindazon helybeli lakos adóhátralékosokat, kik az adófőkönyvekben előirt s a folyó évi II. negyedére járó adójukat még nem fizették be, hogy azt jelen felhívás közzétételétől számított 8 nap alatt okvetlenül befizessék, mert ellenkező esetben e határidő letelte után a hátralékosok ellen a végrehajtás haladéktalanul folyamatba fesz téve.
Nagykanizsa, 1935. évi május hó 15-én.
Nagykanizsa m. várót „„ Adóhivatala.
VARGA
kalnafoatft, vagytlaatlt*
mos, fest, tisztit
kifogástalan klvltslbsn,
aaolM, w«ra«kalt árbaa. "M Horthy MUUta-at 8. H—yady—toa IS.
Közgazdaság
Hűtőház Kaposváron
4-
w.
A dunántúli exporlketeskedetem elő. mozdítására a lókimúvelásugyl kormányzat a Dunánlukm hűtőházat szándékozik felállítani. Ext a> Alaódu. nánluli Mezőgazdasági Karaara kőafca. lépése éa annak felhozott komoly indokaira valrt tekintettel, de a vároa crednfényes utánjárása éa áldnzatkéaa. Séfje folytán, több kéeelmeaő duMMutt város közül Kaposvárnak ítélte oda éa felállítását <15.000 pengő állami hozxá. Járulásaal támogatja.
A Dunántúlon ma méfl sehol atoca hűtőház. A Kaposvárott télá!*i»!t<ló és előre láthatólag rövid Időn belül elkészülő hűtőház az alföldi gócpontokon eiholyeaett hűtőházakkal «Mra-ben nagy fuvarmegtakarttást éa Uav-nyehb kereskedelmi lebonyolítást log jelenteni
A hűtőháznak még előre mag nem Ítélhető előnyei kőzött azámottevő aa ls, hogy a Balatonnak a nyíri Idény, ben főképp te)jel és tejtermékeikéi való ellátása, mely eddig Jóréaít Buda. pestről történt hűlő kocsikban, drága vasúti fuvarral, a kaposvári hűtőháa felállítása következtében szülte leíjea egészében Kaposvárra, illetve as Aiaó-dunántulra terelődik á(.
Bttta Itasav. 77-ea 164J-1W0. nm
1880-I87S, 78-aa ISW-IT-K -IS 85-17 10. danánt. Tt-m 78-as 1810-1830, 7í-as \' 80* lőéO-li-56. 11-90-1200, máa 17 I37K-U8S Taa 13%
Tcaiafl! tlasáatall 1320-
lOa^a a taytalajdmaa Ml— «a lágt te Oataabarg Nyomda éalMtelai U«M«M
Palelőa kiadd: Zalai Káró*,. Interurbán telelőn: Nacykanhaa 71 Mán
bak 3B3Ü» TátánílMl
Divatot
aátafeatakhaa örláal válaaxték.
DíllUríjík núP 3-90-tíl kaphatót. Táika-ja vitás m
Laokenbaober A.
ernyő-Irtaié bea.
249/1935. ikt. Ilim.
Pályázati hirdetmény.
A nacykaalaaal városi kBakór-
ház egy tiüléunói állásra pályázatot hírdeL A pályául! kérvények 1035. májul 31-12 a kórház Igu-
Ía óaágánál tamélyeton adandók t. Csatolandók: oklevél, anyakönyvi kivonat, erkölcsi bizonyítvány, «o»-gálatí bíaonyiiványok. Fizetés; ha»l 30 pengő ét ellátás. Nagykanizsa, 1935. május 15-én. Earlky Ilkttt rárol Uikérkái W laijkjaixaa.
gpa mm a m mm* NagyKamitan Hizaroiag
•ay DELKA-cipol sta**
MEbóYULLAtíT A SZÍNPADON

KÖZLÖNY
IftSft nittu« M
Vétaéy Attika, a N*mz*ti Sxinház müvéunője
Budapest, május 16 A N«n«t1 Színház csütörtökön *Mőtt nyilvános íópróbát tartott, előadás alatt a azinfalak köeött elhelyezett gyertya lángjától Várady Aranka, 9 Nemzeti Színház művésznőjének ruhája lángot fogott. Oj^ry Árpád egy asztalterítői ka-
pott le és azt Várady Arankára borította, akinek már lángokban állt az egész ruhája. Igy sikerült a tüzet elfojtani, ugy hogy Várady Aranka csak a kezén szenvedett égési sebeket. Az eset a nézők között nagy riadalmat keltett. Várady Aranka sérülései nem súlyosak.
* Csehországot nem veszik be a keleti egyezménybe
figyelmezteti Angliát, hogy kötelessége lesz Németország oldalán háborúba keverednie
Moszkva, május 16 A francia-szovjetórosz megbe-•aátéaekröl kiadott jelentés lényege aa, hogy a Szovjet hozzájárul Fran,
eiaország nemzetvédelmi politikájához. Laval beleegyezett, hogy Cseh-qrszágot lengyel kívánságra ne vegyék béíe a keleti megnemtámadási egyezménybe.
Párís, május 16 A Matin hangoztatja, hogy Franciaország nem bjzúatik meg a kommunista Oroszországban és a fran* Cia hadsereg -újból léthatja majd a szovjet kétszlnüaégét. ,
A lapok általában elégedetlenek a moszkvai tárgyalásokkal s azt Írják, hogy Laval vak emberként viselkedett Mosekvában. Egyes lapok véfcméaye szarint a francia—orosz barátkozás határozott veszedelmet #lent fran etaországra nézve.
A Jeftics—Suvldi Utálkozó
\'. \' i\'>: ■> úí London, május 16 Iondonban ugy tudják, hogy Sdvfeh olasz külügyi államtitkár saoobaton találkozik Velencében Jeftics jugoszláv külügyminiszterrel, akivel a Rómáhan tartandó dunai értekezlet Ügyében folytat tanácskozásokat-
Párís, május 16 Nafcy érdeklődés előzi meg Hitler
kancellár külpolitikai nyilatkozatát. Azt hiszik, hogy erősen meg fogja támadni a francia-orosz egyezményt, amely nem egyeztethető osztóé a locarnol egyezménnyel és egyúttal figyelmezteti majd Angliát, hogy kötelessége lesz Németország mellett háborúba keverednie, ha franeia hadsereg átlépi a német határt.
A francia vezérkarral Is tárgyal Lltvlnov Párizsban
Moszkva, május 16 Hivatalosan közlik, hogy LItvinov május végén utazik Párisba, hogy viszonozza Laval moszkvai látogatását, amikor is folytirtják a megkezdett barátságos tárgyalásokat és érintkezésbe lép a francia vezér karral-
MacDonald külügyminiszter lesz
London, május 16 Politikai körökben ismét foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy MacDonaíd miniszterelnök átveszi a külügyi tárca vezetését és helyette Baldvin lesz a miniszterelnök, a belügyminiszteri tárcát pedig Simon külügyminiszter veszi át.
Ni
ÉS ZSIDÓK
tiltfi tüntettek a prágai német-ház előtt
Pr%», május 16 Tegnap 200 fönyl tömeg vonult a prágai német hiz elé. ahol hangos túnkléa Mattéban követelték, hogy a németek éa a zsidók hagyják el
Prágát A töm-g be aksrl tömi az épük-tbc, de a rendőrségnek slkc. (•Olt a tüntetőket megfékezni és szétverni a zavargókat.
VÖRÖSRE MÁZOLTÁK
■ti.
a kommunisták a brassói ferences templom feszületét
Brassó, május 16
Csfftfrfokfé virradó éjjel ismeretled tetté^ék vörös festékkel lelocsolták a fércetek temploma mellett ájló" felületet. A feszület mellé
Ugyancsak vörös festékkel sarlót és kalapácsot rajzoltak. Még az éjszaka folyamán, valamint délelőtt több kommunista tüntetőt loiert óz toltak.
A kisipart is bélé kell káposelitf az exportba,
sörgette az Iparügyi minisztérium vitájának szónoka
fi ,;>ü Budapert; május 16
A képvirtlŐhéc-földművelésügyi, külügyi és pénzügyi együttes bizottsága .MaVer János elnökletével Ölést tartott, Smelyen a növényvédelem tárgyában llómában létrejött 1929. évi nemzetközi .fgf-ztoény becikkelyezéséről szóló tör. bvés>Jarartalot elfogadták.
,1; \' ii Ház Qlése
A Máz szerdai üléséi? az ipari ninisz-4ériumról szóló javáslatot -tárgyalták. A javaslat vottaképen kerettörvény, •
iselytoit a komirtny felhatalmásl kér a kereskedelmi ..minisztérium kettéosztására. A javaslat élénk vitát provokált.
Mfttter Antal kifejtette, hogy az uj ipari minisztérium azt célozza, hogy az összes ipari kérdéseket egyesítse, egyszerűbbé tegye az adminisztrációt Az érdekeltségek mit ho*sz u érek óta kérték ennek a minisztériumnak « W. állítását. A kerisIfBdeUni müfcztérium mammut.minisztérium lett, ezt az állapotot meg kellett szüntetni. A«*uJ ml. nisztérlum egyik legfontosabb felAUata
S termelési ágak kiegyensúlyozására M«jd beszélt a kisipari sírelmekről. Fontos lenne, ha a kisipar bele tudna kapcsolódni oz exportlja, amelyben e«l. dlg csak a nagyipar jött számba. Majd az iparoeok öregségi biztosítását, a munkásság fokozottabb védelmét és a munkanélküliek foglalkoztatását kö. velelte.
Malasits Géza szociáldemokrata ellenezte az ipari minisztérium felállitá. sát, mondván, hogy nein minisztérium, hanem kenyér kell a kisiparosságnak.
Reményi-Schneller Lajos az uf minisztérium felállításának szükségességét fejtegette, melynek során rámutatott a magyar ipar hatalmas lendületű fejlődésére t
Több interpelláció után Fabinyi pénzügyminiszter bejelentetle, hogy őszre elkészül az adó-kódex.
Az ülés este 9 óráig tartott.
Junius 171 •x iskolaév vége
Budapest, május 16 Hóman Bálint kultuszminiszter ez. évben az iskola év végét junkis 17-ben állapította meg. Ekkor lesznek mindenütt az évzáró vizsgák. A te-Íratások időpontja Junius 18-19.
Mackensen a kormányzónál és a hflsök sírjánál
Budapest, május 16 A kormányzó csütörtökön délelőtt fél egy órakor fogadta kihallgatáson Mackensen vezértábornagyot. Utána a kormányzói pár Mackrmsen vezértábornagyot és feleségét, valamint fiát. Mackensen György budapesti német követet és feleségét, továbbá gróf Hülsen őrnagyot, a vezértábornagy szárnysegédét családi villásreggelin fogadta.
Budapest, május 16 Mackensen vezértábornagy fia kíséretében a rákoszkereszturl leme. tőben megkoszorúzta a hősök emlékmüvét. Onnan az Ismeretlen Katona sírjához ment, ahol tiszteletére egy díszszázad állott fel. Ott voltak a 10-cs huszárok, a német kolónia tagjai és a főváros réoszéről Szendy Károly polgármester. Mackensen ellépett a díszszázad előtt _ koszorút helyezett az Imeretlen Katona sírjára, majd németül rövid beszédet mondott, amelyben barátságos szavakkal emlékezett meg arról az időről, amikor a magyar és német katonák együtt harcoltak a hazáért.
Petaln marsall Varsóba utazott
B\'rlin, május 16 Petaln marsall csütörtökön dél. előtt Berlinbe érkezett. A marsall Varsóba utazik, hogy résztvegyen Pilsudszky temetésén.
Szegleteit .«
Apróhlrdrti* dija TtUnup tl
APRÓHIRDETÉSEK
ísartós*
>.taM m4 l njuíT
kraDáayat ctiórendu mlnőaégbea, rendkívül oleaóa kaphatók Kantmann Manó dlvatszletében, Eroebet téf I. Telel, n 222.
Sírbolt építését otcaéa vállalom. « évi
JétélMsaal. Kováca. Király u. 33. 106
Eay rslnoa, karoaazértáa, 5 sicmí\'yes csökött a«aaiél,aalá okáén eladó. Érdeklődni Siabó Antal spoHtUletében. 1522
C-dlIiáat rollnlsáit, aéphlmzéat elfogad Huazllné, Klnlzay-u. 70. •
900-aa Holler oaé*l*SMakréa,, 12 HP faubeiésa motorral, kazalozóval leljesen —irál javítva sürgősen eladó. QrUnbaum
geaerál Oetae.
Calnoiaa bateroaolt atcal ixoba, előszoba fürdőszoba baiználalfal azonnal felafli Mtgyar ulca 21. 1873
■ IMMIX, lehetőleg keiátraétral, azon. nal telveaaek. Gyenei tUazeiUzlel, város-háza. 1876
UJs*(éra»«k 10 pengő ItiliieUssel éa isagai jutalékkal azonnal (elvételnek a Horváth ujslgboltbáa.
Hofherr—Scbraatz féle
Planet lókapa „ kézikapa
eredeti gyári árbstt kapható
HarberT-Scb;ant2-CUyton-Sb[ittIa*ort <«gy»r Stpjjírl link fi. T. nagykanizsai lerakatában:
ország józsef
aug, ailrágya, ■lváayvédal»lwaraV, iá, atb. kavaakrééaákaa
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bírósági palota mellett Teleion ISO.
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elteléig,
ha most előfizet.
készltéf, javítás, kSlctOnzéi
Hirsoh és Szegő
iiák- él pon jH-rarrodábaa.
Hyotaatott > laotulajdoooa Közgazdasági R.-T. Omaalwg Nyomda ás Délzálsl Uoatadő vállalata Uajvayomdájábaii, Nagykanlaaáo. (Pelelőa üzletvezető Zalái Károly.)
7BU Évtolywn 112. szám
Nagykanizsa, 1936. május 18 szombat
Ara 12 ÜUif
POLITIKAI NAPI 1
euSS* adade* ttUuup
Felelős szerkesztő: Barbarlt* Lajos
Klöllieléal ára: egy hóra 1 pengó 40 filU Su»ke«il6eégi és kiadóhivatal! tclclooi 78. s
á* uj minhitórlma
Az általános nemzeti jólét a termelés eredményességétől függ, az eredmény fokozásának pedig első feltétek az, hogy a termelési ágak kormányzati különállásának meg. teremtésével a termelési ágak egyenlő befolyása > és ezzel a termelés egyensuiyozottsága is biztosi tv;t 1 legyen. A mezőgazdaság ügyeit Intéző -földművelésügyi miniszter mellett az ipari termelés ügyeiwek intézése is önállóságot ki-ván és c két, egyenrangú gazdasági termelési ág független szolgálatára külőr kormányzati ágként, önállóvá kell tenni e kereskedelmi és az ezzel összefüggő közlekedési ügyintézést is.
önálló, uj iparügyi minisztérium létesítését ajánlja, sürgeti az ország lakosságának \'a trianoni békeszerződés folytán bekövetkezett nagy népsűrűsége is. A nép szaporodó sának tufoyomó részét a megmaradt területen a mezőgazdaságban nem Lehet foglalkoztatni, csupán az ipari termelés helyes irányú fejlesztése .uagy|0bb számú lakosságnak munkát," megélhetést biztosit.
Az ipar egyrt nagydbb mértékbén
látja el hazai készítményekkel a lakosságot és kivitelünkben is egyre növekszik az. ipar jelentősége. Az iparosnép szaporokíása és éjetviszo nyalnak javulása elsőrfcndü érdeke n mezőgazdaságik, amelynek az, számszerint is . legnagyobb fogyasztója és vásárlója. Éppen ezért az ipar fejlődése, valójában nem csupán,, egyetlen termelési ágazatnak, hanem az egész országnak egyetemes érdeke-
Az a kapcsolat, amely a bányászat, az ener