Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
59.84 MB
2010-02-16 20:46:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1029
5564
Rövid leírás | Teljes leírás (1.43 MB)

Zalai Közlöny 1935. 273-296. szám december

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
75. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ma 8 oldalas Képes melléUlelí
75. évfolyam 273 sxáin
u
y tstA/yvL
Nagykanizsa, 1036. december 1 vasárnap
Ara 12 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY

é» káadóMvatai i Fö«
Feklöt szerkesztő: Barbarlts Lajos
fclöflKtéai ára: tanr *>ra 1 pengő 40JllK Sccrkmtteéfi te U&foa. a
Uj megállapodás Ausztriával
A Magyarország c« Ausztria körött megkötött kereskedelmi szerződés eredeti elgondolása és feltétele az volt, hogy az osztrák piac minden Magyarországnak szálliiott 100 pengő értékű áru ellenében 150 pt\'ngö értékű magyar terményt, vagy termeivényt íog átvenni. A kül kereskedeln.1 forgalomnak ez az aránya biatositotia volna ugyanis Magyarország részére azt a paritást, amely qp Ausztriából felénk irányuló bevi\'.el és az Ausztria felé irányuló magyar idegenforgalom deviza és valutaszükségletét fedezte volna. Tudvalévő ugyanis, hogy a magyar áilampolgárók évről4vrc Igen nagy törcregekben keresik fel Ausztriát s igy a 100 : 160 arányú külkereskedőin.! forgalomra azért volt szükség, hogy a kellő mennyiségű osztrák valuta rendelkezésünkre álljon.
Nyugati szomszédunkkal fennálló külkereskedelmi kapcsolataink azonban kedvezőtlenebbül alakultak amint azt a fentebb emiitett külkereskedelmi szerződés előre látta JEz annyit Jelent, hogy Aysztria kevesebbet vásárol tőlünk, mint ameny-nyit a szerződésben kikötött arány alapján vásárolnia kellett \\o:na. Ennek a kikötött aránynak helyreállítása érdekében mcst fontos intézkedés történt. November 27 tői kezdve ugyanis az osztrák valuta, azaz a schilling kiutalásánál a Magyar Nemzeti Bank éppen ugy felárat fog felszámítani, mint a legtöbb más valutánál. Aki tehát schillinget igényel - akár árutartozások kiegyenlítésére, akár más célokra annak a hivatalos árfolyam pengőértékén felül még 13 százalók felárat kell fizetnie. Viszont a Magyar Németi Bank a beszolgáltatott osztrák schillingek után a feleknek a hivatalos árfolyamon felül 10 százalékos felárat térit.
A magyar-osztrák külkereskedelmi kapcsolatok uj rendezésének ez a lényege s ettől az intézkedéstől jo gosan várhatjuk külkereskedelmi mérlegünknek osztrák viszonylatokban való javulását.
Tudvalevő dolog, hogy az Ausztriával szemben fennálló áru- és cgyéb tartozásilink elszámolása miként a legtöbb más külföldi állammal - « kölcsönös elszámolásokon alapuló klíringben törtémik. A klíringben a tartozások kiegyenlítése csak ugy lehetséges, ha mindkét félnek körülbelül hasonló összegű tartozása és követelése áll fenn egymással szemben s ez esetben a követelések és tartozások kölcsönös kiegyenlítése minden nagyobb x nehézség nélkül lebonyolítható. > A magyar-osztrák klíringben az utóbbi időkben éppen az a körülmény okozott zavarokat, hogy az osztrák Piac felé irányuló kivitelünk meg csappant ■ igy megfelelő schilling-
Riasztöpisztollyal vagy igazi revolverrel történt-e a végrehajtás a felsőtemlom mögött?
A revolveres jelenet után még egy verekedés volt a végrehajtás színhelyén — Az ügy véd, akit le akartak lőni, elmondja, hogyan tőrtént az incidens — A rendőrségen egy riasztópisztoly volt a bűnjel, a pisztoly gazdája eltQnt a színhelyről
A Zalai,Közlöny szombati számában a városban elterjedt hirekkel kapcsolatban »Revolvenes végrehajtás sebesüléssel a felső templom .mögött* elmü cikkünkben igyekeztünk a rendőrkapitányságon és a helyszínen nyert információk alapján a valóságot felfedni. A rendőrségen is, a helyszínen is azt az információt kaptuk, ami a Zalai Közlöny tegnapi száméban megjelent. A lap megjelenése után viszont más oldalról azt az értesítést kaptuk, hogy híradásunk téves, mert igenis : történt végrehajtás, revolveris merénylet, sőt sebesülés is.
Mit mond a rendőrség?
A hlr vétele után, híreink hitelességének megóvása érdekében is, felhívtuk telefonon dr. Várhidy Árpád\' rendőrkapitányt, aki kérdesünkie a következőket mondotta :
— Az ügy nyomozás alatt van és én a nyomozás befejeztélg nem nyilatkozhatom. Amit tegnap mondtam, azt ma is állítom, hogy t. i. pénteken este, amikor az eset történt, a rendőrségre egy közönséges riasztó-pisztolyt hoztak, amit saját szemém láttára ki is próbáltak. A pisztoly-
ban papírszalagba ágyazott lőporszemcsék voltak. Ezzel a pisztoly-lyal lövést vagy sebesülést okozni nem lehetett. Lehet, hogy időközben kicserélték a pisztolyt, ezt maja a nyomozás fogja kideríteni, ami nem olyan könnyű dolog. Addig azonban érdemben nem nyilatkozhatom. ( l
Mit mond a szemtanú?
A rendőrkapitányság vezetőjének nyilatkozata után felhívtuk az egyik nagykanizsai ügyvédet, aki szereplője és igy szemtanuja volt az egész esetnek és aki a péntek esti végrehajtási incidenst a következőkben foglalta össze :
- A Zalai Közlönyt - mondta — félrevezették, mert igenis megbízásom volt, hogy a Mateosz pagykani zsai fiókjának tulajdonosa. H osztó-llcz Jenő ellen végrehajtást foganatosítsak, sőt hogy az irodába zárgondnokot ültessek be ^800 pengő tartozás m^itt. I *,
- Pénteken délutátí ügyvédi iro dámból El k László kir. járásbiró-ságl végrehajtóval és Bencze. Imre nagyfuvarozóval cl is mentünk a Széchenyi-tér felé, hogy a végre-
Anglia elejti az olajmegtor-lások tervéi?
Dsidsidaból menekül a polgári lakosság
Páris, november 30 A. Journal aggódik, hogy Olaszország a megtorlások súlyosbítása miatt erőszakos lépésre határozza el magát. Most már biztos, hogy a Népszövetség 18-as bizottsága haladéktalanul megállapítja az olajkiviteli tilalom hatálybalépésének idejét, annál is inkább, mert már nem két-
séges Ajqerika magatartása sem. Ez a gazdasági meglorlóháboru hatásos lesz, mert eltiltja az olajat és benzint, enélkül pedig háborút viselni lehetetlenség.
London, november 30 Az angol kormány hétfőn rend-(Folytatás a 7-ik oldalon)
hajtást foganatosítsuk. Bencze Imrével én elől menteni, mig a végrehajtó segédjével utánunk jött. Kosz-tolicz ugylátszlk megtudta, hogy zár alá akarják helyezni\' Irodáját, mert a EX\'ák-téri fasor \\égén várt már. Afyikor a felsőtemplom mellett befordultunk, El«k végrehajtó utánunk kiáltott: \'Vigyázzanak ! le akarják magukat lőni !« Mi a templom és a mázsaház mögé ugrottunk és láttuk, hogy Kosztolicz Jenő revolverrel a kezében szalad utánunk és »Még ma végzek veled !« kiabálta felénk. Mielőtt azonban hozzánk ért volna, felesége és a végrehajtó segédje lefogták. Én rendőr után néztem, de mire a rendőrrel megjelentem. Kosztolicz eltűnt. Tudomásom szerint Igaz. hogy a rendőrségen egy riasztópisztolyt mutattak be, hogy azzal a pisztollyal támadtak-e ránk, illetve Benczére, vagy egy valódi pisztollyal, azt nem tudom. ^
Még egy támadás
- Mi az eset után - folytatta az Ügyvéd ~ a végrehajtást foganatosítottuk. Ezután még egy incidens tok tént, amennyiben az iroda előtt\\ Kosztollczné és Bencze Imre között * történt heves szóváltás, majd tettlegesség. A kettős támadás után Bencze a rendőrségre ment és megtette a feljelentést Kosztollczék ellen. Le kell még szögeznem, hogy a péntek esti incidensnél lövés nem történt, Így tehát valótlan a sebesülésről szóló hir.
Eddig tart a nyilatkozat. Az ügy tisztázása most már a rendőrségre tartozik.
A hirek tehát valóban nem állnak helyt abban a formában, ahogyan a városban elterjedtek, mert végrehajtás és revolveres megfélemlítés volt ugyan, - d« lövöldözés, vagy sebesülés, nem.
kövt\'teíééek hiányában, mintegy 14 millió pengő értékű tartozásunkat nem egyenlíthettük ki Ausztriával szemben. |
Ezért volt szükség a fentebbvázolt és november 27-én életbelépett kormányközi! megállapodásra, amely részletesen szabályozta a felár beszedését és kifizetését és intézkedett aziránt is, hogy ezeket a felárakat ki fogja viselni. (
Gazdasági köreink, de az egí«\'. magyar közvélemény is. a legnagyobb örömmel és megnyugvással értesülhetett a magyar- osztrák külkereskedelmi kapcsola:ok ez uj rendezéséről, amely bizonyára a várt
eredményeket meg fogja hozni. Tekintettel arra, hogy az osztrák piac külkereskedelmünk szempontjából ma is Igen fontos szerepet játszik s az egész magyar gazdasági élet, de különösen a magyar mezőgazdaság terményeinek kivitele szempontjából a legkevésbbé sem közömbös az Ausztria felé Irányuló kivitel mikénti alakulása, kormányzatunk ig^n helyespn cselekedett akkor, amikor a felárak bevezetésével gondoskodott arról, hogy kedvezőtlen külkereskedelmi helyzetünk Ausztriával szemben minél előbb és minél gyökeresebben megjavuljon. Nem kételkedünk abban, hogy ez az uj ren-
dezés az osztrák gazdasági köröknél is megértésre ós helyeslésre fog találni, hiszen a két ország gazdasági érdekei annyira összefonódtak és annyira kölcsönösek, hogy ez érdekek összeegyeztetése kellő jóakarattal feltétlenül megoldható, amint ez az uj megállapodásban meg is történt. Joggal várhatjuk tehát, hogy azok a nehézségek, amelyek a magyar-osztrák külkereskedelmi forgalomban az utóbbi hónapokban felmerültek, rövidesen megszűnnek és ismét helyreáll az a szerződésileg kikötött egészséges arány, amely a Íjét ország kölcsönös érdekelt « legjobban kielégíti.
L ZALAI KÖZLÖNY
1935. december 10.
V/issza a természethez!
A»U:-fllHll\'I3vUben tt
OsgyAgyero rejlik, " \' \' .ól-\'
Mesterségen pótlás Nem sikerült eddig.
Akinek rendes széke nincs, Mit annak minden földi kincs... Igyál „lüMÁNDl" t és hidd el, Nem cserélsz te Vanderblltteí!
Szombat
ttucbp4-« I.
18 20 Olvas a falu. (Szabó Zoltán).
— 18 50 Korch Endre énekel. — 10.25 Mit üzen a rádió? — 19.45 Szerviínsz-szaloiizcncknr. — 20.10 Bolyongás az ősi tüthely körül (Dr. Szilády Zoltán). — 21 Bucsu a rádió lp esztendejétől (Dr. Illalky Endre). — 21.20 —24 Látogatás a Magyar Rádió székházában. Közvetítés műsorszámokkal. Beszél vitéz Somogyváry Gyula. — Közben 2220 Ilink. - 0.05 Hirek.
Uud«|*«J ||.
17.50 Mezőgazdasági félóra. - 18.25 Hanglemezek - Közben 1850 Keleti Artbur: «A réjd I\'adova kövei» cimü verses elbeszéléséből részleteket ad elő s«. Kováeh Ernő. - 20.20 Hírek.
B4(A
2210 Menotli szoprán dal- és ária-estje. — 23.05—1 Jazz.
Vasárnap
Knilafw-ftt L
915 Hirek — .10—10.11 Beforrná-tus Istentisztelet — 11—12.15 Kgyházi ének és szentbeszéd A szentbeszédet mise közben Streckc Ernő mondja
— 12.20 Időjelzés, MŐJárásjelentés. -12 30 A Magyar Bádió tízéves jubileumának megnyitó ünnepsége. — 1415 Hanglemezek. — 15 A földművelésügyi minisztérium rádíóelőadás-sorozata. — 15.50 Az 1. honvédgyalotf-ezred zenekara. — 10.30 Iskolafel. ügyeletünk reformja. (Dr. Hósa Kálmán). — 17 Pataky Vilmos jazz-zenekarának műsora, Sztáray Márton ének-számaival. — 18 A bölcső és kör. nyéke (Tamási Áron). — 18.30 Cigányzene - 19.35 Vitéz leveldi Kozma Miklós l>elügyminiszter beszéde.
— 20 Operettelőadás a Stúdióban. • Vig özvegy.. Operett 3 felvonásban. Írták I.con Viktor és Stein I.oó. Fordította Mérel Adolf Zenéjét szerezte és vezényel I.ehár Ferenc Rendező G.var. mathy Sándor — 22.15 Hirek, sport, eredmények — 22.45 I\'ertha István szalonzenekara — 0.05 Hirek.
Budape* II.
1030 Hanglemezek. — 17.15 Hogyan ismerték az állatokat a réjgi idő-ben. (Dr. Gaál István). - 18.35 Arany János debreceni diákkora. (Dr. Dóezy Jenő) — 10.05 Benedek Marcell be. 6zél Hugó Viktor «Notro Dame.-jából
11.45 Szimfónikusok Troster zon-ramüvésznövel. — 13.05 Könnyű zene.
— 17.45 Bádiózenekar Hirsch-Weim-berger szoprán ós Waldeinar előadóművész közreműködésével. — 10.30 Ze-nei rejtvények — 22.20 A 2. gyalog-ezred zenekara. — 23.35 Tánczene.
lói emésztek, jókedvem v«n, JÍe.n Irigylem senki fiát: „IGMÁNDr nak köszönöm a Testi-lelki harmóniát!
Vígan dudH a Portugál, Hu „IOMÁNDI- val operál!
Akinek ritkán kell vehet kis üveggel Porriitulíjdonoi; $(|)D]iÍtlimr UjU, X0IÍMI.
ID(3
KIRÍ soybtWi!
Prognózis: Gyengülő légáramlás, sok helyen még köd, az ország északi felén kisebb erfö, vagy haveseső, a hő kissé emelkedni fog, a hó a magasabb hegyeken is olvadni kezd.
3
Nagykanizsán egy tiszti-orvos és három kerületi orvos lesz a közegészségügy államosítása után
Miért késik a harmadik tisztiorvosi állás is orvosgyakornoki állás kérdésének megoldása
Mialatt Nagykanizsa érdcklődís scl várja a képviselőtestület óllal iw\'gsrervcz.t1 orvos gyakornoki ál áj jóváhagyását, valamint a beszüntetett harmadik tisztiorvosi állás ügyének befejezését (imi tudvalevően a várm\'gye megfellebbezett), addig a \'>lügyn)inisz!eriumban teljes erővel folyik a közegészségügy államosításának előkészítése. Gömbös Gyula miniszterelnök tudvalevően :iz egís< ségüp.yl kiállllással kapcsolatban bejelentette a magyar közegészségügy állemosi\'ásár és pf\'dig nfár j muár elsejétől. Az újjászervezés centruma az Országos Közegészségügyi Intézet Uyine. Értesüléseink szerint decemberben rendelkezési úllománybn kerülnének az ország összes törvény hatósági, városi és járási tisztiorvosai. A belügyminiszter dönt, hogy az önkormányzatok tisztiorvosai közül kiket vesznek át állami szolgálatba és ki\'tnek rend«lik el nyugdiju-zását. A miniszt\'ri rendelkezés szerint minden városban csak egy állami tisztiorvos 1 \'sz, a többi pedig kOrüle\'i orvos, akiket a város, illetve a megye fizet.
Nagykanizsán a miniszteri terve-
zet szerint egy állami tisztiorvos lesz. Nngyobb lesz a hatásköre és hatósági jellege is jobban ki fog domborodni, munkáját három kerületi orvos fogja támogatni. Ebből is láthitó, hogy milyen nagy súlyt he lyCz n kormány (főleg dr. Joh m állam iikár, aki nemrégen Nagykanizsán tartózkodása alatt igérstet tett, hogy röviJesen ismét eljön és előadása keretében a nagykanizsai orvosi kar tudomány<s ülést tart) a magyar közegészségügyre várakban és falvakban." egyaránt.
A nagykanizsai tisztiorvosi kérdés megoldásának késedelim is cbb.na tervezett változásban leli magyarázatot. ,
— (Á MANSz szövö-tanlolyama)
A Magyar Asszonyek Nemzeti Szövetsége nagykanizsai fiókja — mérsékelt részvételi dij mellett — december elején három hónapos szövő-tanfolya-mot nyit Akik o tanfolyamot sikeresen befejezik, állandó foglalkoztatást remélhetnek Mivel csak korlátolt \'számban vehetők fel hallgatók, igyekezzenek a tanfolyam iránt érdeklődők Zsigmond Józsefné ügvv. elnöknél (Vé. cscy-u 6.) mielőbb jelentkezni.
Liebner bécsi
; őrsiig legnagyobb j .lókboltjinak lertktlil mtgkaptam.
Raktáron 600 drb baba 24 fillértől 22 pengőig.
Babikocsik, hintalovak, ródlik legszebb kivitelben.
Pudardobozok, parfüm, kSIni, manikűr,
fésű éa varró kazatték legolcsóbb árban kaphatók
VÁGÓ ENDRE
Illatszer és játék-üzletében.
Apróságok asszonyoknak
Alumlnlumcdényt nem szabad épen ugy lcmosogatni, mint a rendes főző edényeket, lúggal, vagy. kőporral, ha nem legjobb, ha egy kis szappanos ruhával mosogatjuk, vagy benzines ruhával töröljük át
Olajos üvegek tisztítása nagyon ne.
hezen megy, nagyon nehezen lehet a homályos foltokat eltüntetni. I.eg. célszerűbb, ha fehér szappanporral Os forró vizzel kimossuk, utána pedjg erős lúggal és legvégül tiszta hideo vízzel öblítjük ki.

Orvosságos üvegek tisztítása is nagyon nehezen megy. Az erős szag sokáig benne marad. Először Is forró vizzel kell kiöblíteni, ha Így is meg. marad a szaga, akkor fekete mustár, lisztet kell a vlzbo, keverni és hogy az üveg no pattanjon szét, előzőleg gőz felett kell megmelegíteni
Elhasznált tealeveleket nem szabad a szemétkosárba dobni, hanem tiszta fehér papíron megszárítjuk és ha jól kiszáradt, diványpárnák megtöltésén; használhatjuk Molyokat eltávolít és kellemesen ruganyos lesz
Recept verseny pályázat
Sonkás fel fujt, eWtel. 12 deka há. mozott burgonyát sós vízben meg. főzünk, tőrjük meg szitán, raig kihal, hat tojás sárgáját 10 deka vajjal Jól elkeverünk, hat tojás habját adjuk hozzá, végül a burgonyát és 15 deka sonkát apróra összevágunk, az egész masszát jól elkeverjük a sonkával együtt lezárható, kivajazott fonná, ba öntjük 1 órát gőzbe fűzzük.
Tóth Andrásné, MWkolc.
Borjú borítás. 30 deka borjúhúst egész apróra vágunk és rendes pórköltet készítünk belőle, a hust zsír-jára le hagyjuk sülni, hagyjuk ki. hűlni, majd 5 tojás fehérjét komén* habnak felverünk, óvatosan beleké, verjük, az őt tojás sárgáját pedig a végén beleadjuk, 1 deci tejfelt ós 4 evőkanál lisztet tűzálló edénybe, amelyet előzőleg kivajazunk, « fele masszát beleadjuk é< u hust rátesszük ós a másik fele masszát tesszük forró sütőbe és 15 percig bennehagyjuk.
Tóth Andrásné, Miskolc
Mof/yoró torta. 25 deka mogyorót, 25 deka porcukrot, 10 tojás sárgájával elkeverjük, kis reszelt citrombájját adunk hozzá és 8 tojás kemény hab-ját. Torlaformában sütjük. Melegen kettévágjuk, barack, vugy narancsiz-zel megtöltjük. Két tojás fehérjéből t8 deka cukorral vonjuk be.
Tóth Andrásné, Miskolc.
Ilohtm torta. Nyolc tojás sárgáját 25 deka cukorral jól kikavarjuk, az. után közzékeverünk két kanál lisztet, 1 és fél rud reszelt csokoládét, 25 deka megőrölt mogyorót s ^ jjyolc tojás habját. Szép világosra sütjük. Ha kihűlt, kettévágjuk s q. kővetkező töltelékkei töltjük és vonjuk bc a tor-tát: három tojás sárgáját 12 deka cukrot, fél csésze nagyon erős fekete kávét, 2 szelet csokoládét, 20 deka vajat jól kikavarunk. Felül a tortát apróra vágott mandulával és tejsxin-/tabbal díszíthetjük
Bleyer Margit, Debrecen.
Onagyságának Mikulásra
Gyapjuselyem pongyolát $ Báránybőr házicipőt ) G. F. B, harisnyát vegyen ) __Siomolányi éruháiban_)
1035. december 1
ZALAI KÖZLÖNY *
Opel
Typ.
■ysrs •litai
Bav4al*|M<
Vezérképviselet: NEMZETKÖZI 8ÉPKEBE8KEDE1UII
Bndapeit, Vörö»m«rty-tér 4. Kérjen pro»p«ktu«t I
Tiz esztendő a Rlffkabylok között
Tiz esztendővel ezelőtt, 1925 Január első napján a «Piros rózsához* cim-zett és valamikor jobb napokat látott kanizsai vendéglő nagytermében kisebb társaság gyűlt össze. Jobbára tisztviselő emberek. Az inflációs évek utáni hosszabb lélekzetvételnek ebben a meleg |>ercelbcn, az egymásra találásnak közvetlen óráiban ez a pár ember a lelko gyökeréig átérezte, hogy Möksé«c van egymásra. Kicsillogott szemükből, hogy ezernyi gondjuk,\' vesződésük, aggodalmuk, knzködésük közepette jól esik a fehér asztal mellett, az élet szürke hétköznapjain «ny. nyira lefoglalt és csak ritkán látott kartárssal, baráttal; ismerőssel kicserélni egy pár emberi gondolatot. A föleszmélésnek ebben a pillanatában állott fel közülük az egyik, hogy a keresetlenség közvetlen szavaival mondatokba öntse a mindnyájuk ajkán lebegő óhajtást: — Jöjjünk össze máskor is. Alakítsunk egy kis asztaltársaságot. Jelöljük ki ezt a vendéglőt a jannár elsejl összejövetel mindenkori színhelyéül... Es megtörtént... Azóta igy történt... Tiz éven át...
Tiz esztendeje... Ekkor alakult meg tulajdonképen a Riff-Kabyl asztaltársaság A ZakT Közlöny előzó-kenységo folytán a korábbi években hasábos riportokban beszélgettem a kedves olvasóval arról, kik is ezek a Riff-Kabylok Mindig az volt az érzésem, hogy ennek a társaságnak jövője van. Megfogamzott bennem a hit: minden erőmmel magam is azon leszek, hogy ennek a félvad; de szabadságszomjas, azért halni kész népnek nevét viselő társaságnak igyekszem becsülést szerezni. Legyen fogalom a segíteni akarók előtt ez a név. N\'e lássa az aggódó anya, a küz-ködő feleség és a gondolkozó gyermek ebben a névben «titulus bi-bendli.t Magam, aki a legmérsékeU teblxk közó számithatom magara, Ilyenkor mindig arra gondoltam, hogy sok embernek sok filléréből a segítésnek égig érő tornyokat lehet emelni- Fűtött a gondolat: — előre, tovább, fejleszteni, nagyobbítani, legyőzni az ok nélküli gáncsokat... Le-győzni .. Igen... Ha ez olyan kőny-nyű volna... Ha az embereket a jó Isten megáldotta volna elsősorban is azzal a szent tehetséggel, hogy bele. lássanak a másik lelkébe, szivébe... Akkor talán... Dc igy?...
Tiz esztendő... Január elsejl összejövetelünkön beszámolok majd erről a 10 esztendőről bővebben a titkári jelentésemben, hogy azután én is oda állhassak a többi mellé, megkeresni Mt a szivet, azt a lolket, amely nagyobb a miénknél, amely ónzotlenebb » amely fel tudja áldozni férfias ön-érfetét is azért, hogy segíteni tudhasson ...
Tiz esztendő. .. Elmúlt. ■. Szenvedésekkel, küzdelmekkel teli gyönyörű 10 esztendő, amikor ma reá emlék-Mc\'mi meghajlik a fejem, ósszekul-fsolódlk a két kexem és hangtalan hálával gondolok mindazokra, akik ennek a Ux évnek tartalmat, értőket, jelentőséget adtak.
Tiz esztendő... Hálával emlékezem J»«g Társaságunk nevében a «Zalai Közlöny,.ről is Hasábokon, sokszor ,ek nélkrtl nyargaló riTf-rlportjaimnak mindig készséggel adott helyet, uiég sokszor akkor is. ha annak nívója !*m qnadrúlt a lap MtavonaUval .. £»n?yö ott cselekedni valamit, ahol
.Jí 1 ,s segítenek... Mégis...
1Ö3Ö. Január elaején tartja Társasá-junk a Hózsu-vondéglőben tradkáo-«U» évi rendes «kó*gyűlfcát» Jól te- |
bet ehbez talán nincsen hivatalosan jógiink, mert ini csak lelkileg vagyunk egyesület (alapszabályaink szi. vűnkbo Íródlak), dehát nem tudom hirtelen máskép meghatározni ezt a fő-fö RlfWjsszejő vetélt, amelyre szívesen látunk mindenkit már csak azért ls, hogy feltárhassuk előttük, mit cselekedtünk 10 év alatt
1935- november 30-án pedig a Markó-vendéglőbcn rendes havi összejövetelt tartunk este fóT hét órakor. Másnap, vagyis december első napján, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Vécsey-utcai állami elemi iskola nagytermélK-n ünnepség keretében osztjuk ki egész évi munkánk — saj. nos — nem nagy eredményét: 25 p»r cipőt és 20 rend ruhát Ezúttal csak negyvenöt gyermeket tudunk megsegíteni, mert mindössze 300 pengőt tudtunk összefllléreznl
A tantestület által rendezendő erre a kis ünnepélyre szeretettel meghívunk mindenkit
Bmaxtayl Gyula

A hílóratl reflexkapcjolóiú suocrt ellőnek Ml GYÁRTOTTUK AZ EGtSZ VIIAGON roMSítalötalnk több eulerxlőJek. A lesleleMöiebb orMóflOkban a leflna-gyobb flyitak követik mojt píldénkaL
KAPHATÓ MINDEN ORION RÁDIÓKERESKEDÓNÉl
A kórházi pótdijak és a zeneiskola-ügy a legközelebbi városi közgyűlés előtt
$vckVel ezelőtt Nagykanizsa várra kórházi szabályrendeletet alkotott, melynek tárgyalása éks \\ltát provo kált ós amelyben bizonyos megszo-riliísok voltak a kórházigazgató működési köre tekintetében. Mielőtt azonban a szabályrendelet a felsőbb fórumokat végigjárta volna, idököz-b<\'n a kormány uj alapokra helyezte a kórházi gyógykezelíst. Ugyanis 1931. november 1-töl minden kórházfenntartó az eddigi rendszer helyet* átalányt kap a szegény betegek
i gyógykezelleJósére. Ha ezt a/, ösz-| szeget túllépi, akior a kórházfenn-I íartó (város) tariozik azt mfgfi/etni, I Az. előtt minden szegény beteg \\ kórházi költségét az állam viselte/ Ennek, fedezésére az állam bot<-fí ápolási pótadót sz«\'dett és minthogy ez a póladó nem fedezte a kórházi szegénybetegek ápolásának költségét, kénytelen vc£t az állam áttérni az átalány rendszerére.
lennek az uj rendszernek következményeképpen az akkori népjóléti
lÉKoiííi.
ajándékot
KS.-\'Ja
vegyen
Karácsonyi iMvá*ArláMlnál gondoljon bavált Jelmondatunkra
elesén felrubáz
miniszter uj kórházi szabályrendeletet aduit ki, amelyben utusilottp a ivárosokat ÍB törvényhatóságokat, hugy uz uj szabályrendelet mintájá-ra alkossanak uj kórházi szabályremieletet. Nagyk.uüzsa cl is készítene, a bizottságok le is tárgyalták, mielőtt azonbun a közgyulia elé he* rült volna, u minisztérium ujabb rend<jikezt*t adott ki amely kimondotta, hogy a kórházi szabályrendelet megalkotását függőben keü tartani, míg a miniszter az öss/es kór-házakra vonatkozó egységet* vagyoni és pénzkezelési utasítást ad ki.
Ez azonban a mai napig m-m történt meg,
\\ folyó érvben azután a belügyminiszter ujabb rendelkezést adott ki, amely megengedi, hogy amig a kezelési utasítást megadja, a kórházak a magánbetegek tol bizonyos pótdijakat szedhessenek kötszer, gyógyszer, röntgen, stb. után.
Ezeknek a pótdijaknak a megállapítása kerül a jövő .héten összeüld városi közgyük* elé. Ugyanakkor napirendre kerül a várnai zeneiskola ismeretes Ugye is. Ennél a kérdésnél nemcsak a város elfogulatlan közvéleményének álláspontja az és városatyáitól is Azt szeretné hallani, hogy á Városi Zeneiskola kérdéséből már elég volt. Az intézet elismerést érdemlő és a város kultúrájának or-szágus elismerést biztosító pnunké. ját veszélyeztetik, akik állandóan következetesen napirenden tartják a zeneiskolát. Ez az iskola olyan kulturális értéke a városnak, amit nem lehal eléggé megbecsülni amiért érdemes még áldozatokat b hozni és amit minden áron meg kell tartani,
Gyomor- és bélbánlalmak, has-üreKbel! vérpangás, izgékonyság, migrén, klmeiUllség, szüdatés, sziv-szoiulii, rémes álmok, IjedAstég, általános rosszullét, • munkaképes-lég csökkenése sok esetben rövidesen megszűnnek, ha a beteg néhány napon át reggel éhgyomorra egy pohár természetes .Ferenc József keterflvizet Isiik. Az emésztőszervi bajok oivosprolesszoHi általánosan dicsérik a Ferenc Jócsel viz lissz-nálata folytán lényegesen enyhülnek.
l December I. vasárnsp. Rom. kst. Ellglus. Protestáns Kiss. Izraelita Klsi hé J. - Oeoestbv 2. hétté. Hsa. kst Biblsns. Protwrtfaa Aorétla. Izrael. KU1. hó 6.
UyóCrsserUrl éjjeli uolgálat e hé 15-tg a .Mária, gyógyszertár Király, utca 40, * kitkaolzsal gyógyuertár,
*
L ZALAI KÖZLÖNY
1935. december 10.
Tennlszflanel......46 f-töl\' Crepdemchln.....P 1.70-tól
Virágos ruhaflanel - - - 85 f-töl Cropdeachln, mintás - - P 1.45-tfll
Kockás és mintás szövetek 85 f-töl Crepmarocaln - - - - P 2---tői
Mosódelaln ---\'\'--- 60 f-töl Cropdeschln sál - - P 1.-v-töl
Zsebkendők......18 f tői Fényes hátú dlvatanyag P 2---töl
a FILLÉRES Divattizletben
A legeurópaibb magyar iró
Kárai Sándori Válás Budán
Talán csak ni utóbl>MSvck eszmél-tették rá r;\\ a magyarságot arra, ho#y irodalma nemcsak önmagában érték, hanem hangszer az curó|>ai népek nagy koncertjében is
A kevés kivételesek között, nkijt nemcsak felismerték, hanem szinte magukba is szívták ennek a legszebb értelemben vett .européer, eszménynek szellemességét. Marni Sándor kö-reliti meg legjobban a nyugati iró s a szó igazi jelentésén intcllektuel képét
Nála bizonyul be legszebben az az igazság, hogy a kultúra nemzetek fölötti egysége leszi igazán egy nép öntudatos és hivő tagjává az embert A maga módján n meztelen, a vérző emberi lélek végzetesen ugyanaz a párisi boulevard emberénél és a magyar puszták napsütötte népénél S ennek az czerhuru, fájdalmas hangszernek mestere Márai Sándor
Tulajdonképpen alig lehet sokai mondani könyveinek témájáról; de hány remeke van a világirodalomnak, amelynek tárgya önmngában semmitmondó! Márai Írásaiban is mindig az írót éiezzök mondanivalója mögött; fc a mocsoktalan lé\'.ekunulizis borzongató szele csap meg egy-egy alakjánál.
Egyszerű lelki konfliktust — egy biró szakadását önmagában és pályájában s egy látszólag kis élet mélységes tragédiáit jeleníti meg Márai irásmüvészeiének utolérhetetlen eiejé-vel s ritka acélos, megdöbbentő szélességre és finomságra kész stílusával
Mint Márai eddigi regényei, ez is a magyar polgárság ábrázolása. l)e Márai nem azt a reménytelen, szürke kisembert érti ezalatt, akit unos.unlig alakított a közelmúlt majd minden • társadalmi\' regénye, nála a kuliura öntudatlan hordozója, szük, de mély gyökerű réteg, amely sajátos életet él, eddig alig ismeretes. Ennek a pol. gárságnak, furcsa vagy szives embereinek atmoszféráját, a lassan múltba tűnő Budát (sajál lakóhelyét) jeleniti meg, örök prizmáján: az emberi lelken keresztül.
A két távolság közötti iv — a lélek, analízis mélysége és az emberábrázo. lás őszinte és kérlelhetetlen inüvészoto teszi Márait igazán nagy Íróvá — nemzedékünknek legkimagaslóbb alakjává, aki egy vívódó és igazságra törő kor eszményeit teszi magáévá.
(Hévai kiadás, egész vászonban 4.80 pengő.) _
Tretom sovró gumi hócipő különlegességek Mlltényi oipőruházban kapható.
- Bútorvásárlás i>«n tfondl Teljes berendezéseket reodkivQl előnyös rési-ictflxetésp*, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopstein butoránhás, HortUv Uiklós-at 4.
mim
Gazda-ügyek a nagykanizsai járás mezőgazdasági bizottságának illésén
X
A nagykanizsai járás mezőgazdasági bizottsága dv. pl Ihol Viktor felsőházi\' lag, kir. *kormányíöt;iná-esos elnökiele alatt ülést tartott a városháza tanácstermében. Az elnök rámutatott arra, hogy amikor fon-los gazdasági kérdések vannak napi-renden, a magyar gazdatársadalom saját, legvi.álisabb ügyei iránt is alig mulat érd* klodést. Kérte a megjelenteket : világosítsák fel társaikat, hogy a járási mezőgazdasági bizottság szoros kapcsolatban van a Mezőgazdasági Kamarával, amelynek sok cselben sikerült már a gazdákon segiteni, kérelmeiket, kívánságaikat elintéztetni. De líha nom jönnek el a gazdák ügyeik megbeszélésére, akkor igazan nem leltet rajtuk segíteni, i
Dr. Ném"ih László felolvasta a mull ülés jegyzőkönyvét, mllior panaszt tet^k a gyümölcsfák pusztulása mi \'tl, valamint gyümölcstermelő és állattenyésztési tanlolyam Rendezését kérték. Dr. Pl Utál Viktor is mer let te a Kamara válaszát, amelyben felhívja a polgármesterrel való tárgyalásra a tantolyamok ügyében. Ugyanis a kanizsai és vidéki gazdák azt is szóvá tették uz előző ülésen, hogy a legelökarbantartás terhei nincsenek arányban a legelőbérrcl, az állattenyésztés intenzív folytatására szükség lenne megfelelő szak-Ismeretekre, B\'.aktaniolyamra.
!)r. Krőtky István polgárnv s\'er, aki a város részéről jelen volt a/, ülésen, kijelentette, hogy Nagykunl-zsu a legelők karbantartására tekintélyes összeget áliit bc minden évben a költségvetésbe, a gyümölcs-
termelést és állattenyésztést a legnagyobb készséggel igyekszik előmozdítani.
Kowícs Miklós gazdasági segéd-felügyelő a cigánykérdésről beszélt.
Dr. Kvátky polgármester tejelőn tette, hogy a tanfolyamokat illetőleg Nagykanizsa megkapta már a szakfelügyelőt, akinek irányítási melléjt a gazdaközönség o.itatása történik. Az. állattenyésztés ügyében legjobb lenne, ha a gazdasági felügyelő á keszthelyi akadémiától kérne előadót.
A bizottság köszönetet mondott a polgárm«ü emek a mezőgazdaság ügyeiben mindenkor tanúsított jó indulatáért és támogatásáért
Kocác* Miklcs segédfelügyelő ja vaslalára a bizottság szaktanfolyam helyett vasárnapi szakelőadások tar tusát hatál^zta el.
Majd a járás mezögaztf-ásági helyzetének megállapítására került sor. A gabonatermés bu^Vban k^aepes voll, egyes helyeken a fagykár és aszály miatt a közepesnél jóval aluli A kapáitok általában közepesek Gyümölcs bő volt, de gyenge minő ségü. Itt kitértek a védekező szerek re, melyeknek magas árát kifogásolta á bkottság. Dr. Plihál elnök kK\'meÜe, hogy a szaksajtó az olcsó mészkénlét ajánlja, de annak főzése komplikált. A mezőgazdasági lakos ság élelmezése bizlositva van. Az állatok te.\'e\'toe kétséges. Szükség volna olcsó korpa akcióra. Kovács felügyelő takarmánypótlónak a tépett tengeriszárat ajánlotta. Dr. Plihál elnök felhívta a figyelmet, hogy zsombolyázásnál a tej szagot kap.

A Centrálban •
vasárnaptól kazdv* esténklnt a nagyhírű éa egész elsőrangú
Hungária tánc Jazz-zenekara
szórakoztatja a közönséget
A mezőgazdasági termények árai megfelelők. A termés katasztrális holdanként 7 q volt búzában, rozs 6.6 q, árpa 7-7.6 q, zab 7 q, burgonya 80-35 q, kukorica 16 q, takarmányrépa 70 q kat. holdanként.
Szóba kerültek a bércséplésl p« naszok Is. Rámutattak arra, hogy 8 százalékra csépelnek á bércséplós-nél. A tapasztalat azt mutatja, hogy a vlllunycséplés jobban bevált. Panaszolták g cséplési szem vesztesége-ket, miért is kívánatos volna a gépeket cséplés előtt megvizsgálni, úgyszintén a cséplő szaktudását, ilyen vérlelembon megkeresi a bizottság a Kamarát is. ^
Kovács felügyelő a kormány bakancs-akciójára hivla fel a gazdák figyelmét. 8.60 Rengőért a Hangya utján elsőrendű bakancsot kaphat a gazda.
D/. Pllhty Vikor elnök fe\'olvasta a zsizsik elleni védekezés módszerét.
Kanizsai gazdák tárták fel ezután panaszaiét. így többek kőzött, hogy a város megfelelő helyre ültesse a sacderfákat. Felmerült a ki vánság, hogj^álli snnak fel egy el-lenőrzőszerye! a bor fokának pontos mcgállapilására, hogy a gazda ©téren ne szenvedjen kárt.
Név- ÓS
születésnapokra,
ünnepekre, ajánlunk nagyon szép Cyclumen, Primula és mis ciarepes virágokat és növényeket.
Petermann kertészet
Báthory-utca 22.
A liétíön eslo nyitó Bánky min. társulat heti inüsorn:
Hittan <»,to: Megnyitó dlsielöailái: Kreutzcr szonáta. A Kedd: Masn pénzt korcs. Sierda: A nrtk elmondják Ciatórtsk Kéksiakáll 8-ik (elesége Péntek: Horthy Miklós kormányié névflnnepo alkalmából díszelőadás keretében Lesz feltámadás
- UbUJ4H.k Mlllényt Mlltényl tlpfr llzletben vegyenek ipimtpároáa boka-t&maaztót
Az őszi és tavaszi idényről visszamaradt divaftkelméket
lóval alacsonyabb árakon áusiftom Maradékok minden cikkből nagyon olcsón
Kirschner Mór divatáruházában.
1936. december 1
ZALAI KOZLOMY
B
A
¥HHATIAN
DEG
A CIPŐ ÁTÁZÁSA ÉS A MEGHŰLÉS ELLEN
VIGYÁZAT! CSAK OKMA VÉDJEGY GARANTÁL OKMA MINŐSÉGET
Avanzsál a Nép-Mozgó
A mozi igazgatósága elhatározta, hogy december 8-tól kezdődőleg a Nép mozgóban ugyanazokat a filmeket fogja műsorra tiizni, mint a miket a fővárosi niozik mutatnak be. Már most 3-án bemutatja Dumas Sándor világhírű regényének, a Kaméliás hölgynek a filmváltozatát, amely egész Európában óriási sikert aratott.
Eltekintve az elsőrendű műsoroktól, a mozi igazgatósága a mozi helyiségét is otthonosabbá tette s igyekezett a fűtés kérdésének megoldásával a közönség minden kényelmi igényét is kielégíteni.
Mindezek dacára az olcsó hely^ árakat semmivel nem emelte, a hely árak maradnak 20-40-60 fillér ilyen helyárak mellett módot nyuj a kevésbbé tehetős társadalmi ré tegeknek is arra, hogy olcsó pénzér a legnagyobb sikerű, irodalmi érté kü művészi filmekben gyönyörköd hessék és a világ legelismertebb filmsztárjait élvezhesse.
Gondoskodott az igazgatósúg arról is, hogy a slágerfilmek kísérő-műsorai is méltók legyenek az uj stílus nívójához.
A ,megnyitó előadás kedden, 3-án délután 6 órakor lesz.
Minden nőt szeretek!
Jan Kiepurát nem kell bemutatni a közönségek. Csodás szépségű, tiszta tenorját már nem egyszer volt alkalmunk hallani a mozi vásznáról, heg-ujubb filmjében ismét bebizonyítja, liogy nemcsak világhírű énekes, hanem jó színész is. Krnst Marisehka meséje egy füszeressegéd és a világhírű énekes hasonlóságára van építve. Az érdekes meséből Kari Lamae, u kitűnő rendező, ötletes ós fordulatos filmet készített A film lelke természetesen Jan Kiepura hangja marad, sőt ennek kihangsúlyozására állította sorompóba Lamac rendezői tudását, talán a filmszerűség rovására is. A filmnek különleges érdekességet Jan Kiepura kettős szerepi- ad, aki egyformán kitűnően játsza a fölényes és szerelmes operaénekest és a kissé félszeg füszeresinast. A szép operai részeken kívül legérdekesebb az utolsó rész, amikor Kiepura önmagával éuekcl duettet.
A csodahangu Kiepura mellett a német filmek ismert kitűnőségei, Adele Sandrock (kár, hogy csak rövid szerepe van), Lien Deyers, Inge Liest és a pompás Thco Liugcn viszik sikerre a filmet. A film zenéjét Róbert Stolz szerezte, kedves fülbemászó dal. larnai nagyban hozzájárulnak a film sikeréhez.
= Ke félejt se előre megrendelni a Mikulásra szánt „Mttlhmer44 alán-dék-kosarakat. — Ilyen kosarakat „Stühmer44 és „Fiumei*4 háztartási oik-ke,kb61 is összeállítunk Olcsó, szép és praktikus. ÉrdeklOdjék Sugár-ut 2. szaküzletben.
— Valódi gyapja 140 cm. BZélM férfi szövet maradékok reklám áron a Filléres DivatUzletben.
Gőzfürdő uyltv« reggel 6 órától estt A óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Uram Mikaláira t Lopjo meg a fele-Bégét hó vagy házielpővel az „Ideál" elpő&ruházboí, Fő-ut 12. bz.
- köialfcalmauHtak ílgjrelmitMl Hm* lorárulnkat -ényegesen leszállított árakon érusitjuk. Hosszú lejáratú hitelre j, kamatmentesen. Kopsteln butoríru-hÁx, Horthy lllklós-ut 4. uám
Most kezdődik!
Ebben a pillanatban, amikor a Zalai Közlöny szombaton délután az olvasó kezébo kerül, áll már a kanizsai decembernek minden évben legnagyobb eseménye: — a Keresztény Jótékony Nőegylet karáesonyi vására az iparos-székház emeleti termeiben-
Fillérekért nyújt a vásár rengeteg szórakozást és látnivalót, üilérekért minden jegyre nyeremény-esélyt a tombola, az élő állat sorsolás, fillérekért a mikulásnapi és karácsonyi ajándék-gondok megoldását, — fillérekért segítséget a kanizsai nyomorúság szánandó áldozatainak, a raezlt. lábas, éhező jm\'rmekeknck.
40 fillér a belépő (állandó jogy 1 pengő) és 20 fillér a gyermek-jegy.
A büffé és cukrászda részérc felajánlott dolgokat ma este 7-ig 6s vasárnap délelőtt szíveskedjenek az adományozók felküldeui a vásárba. , A büffé, a lxnv a cufcVászda ezidén ls páratlanul olcsó és gazdag. A terem gyönyörű A program mirjdkét napon a legváltozatosabb
— (Szentségimádás Kiskanizsán)
Vasárnap, Advent első vasárnapján ycggel (i ójrától este 6 ójrá& u kiskani-zsai templomban engesztelő Szentség-imádás lesz. Exen a napon az istentiszteletek sorrendje a következő: Szentmisék rendes idől>en: Ü órakor csendes szentmisével Szentségkitétel, 8-kor diákmise, 9-kor leventemise, 11-kor déli mise, este ü-kor szentbe, széd, litánia és Szentségeltélel.
— (Református istentisztelet)
Az állomásparancsnok, ma adta ki a meghívókat a kormányzó névün-nepo alkalmából december 6-ári 10 órakor a nagykanizsai" uj református templomban tartandó ünnepélyes is. tcntisztcletre- Mint jelentettük, ugyan, ekkor lesz az ünnepélyes katolikus istentisztelet is u felsőtemplomban.
— (Kinevezések)
Zalavármegye főispánja Dezső József nagykanizsai városi száratisztet II. alszáinvevővé, az igy megüresedett szánitiszti állásra pedig Acs József számvevőségi díjnok, nagykanizsai lu-kost nevezte ki
TnlndenJíl ^mfádcét 1 JUváfv!
VJJmif,
REGÖSE
ÍT1ESTERSUPER
NAVIMEMBRAN-0RSZAG3KALA
A fenti készülékeket készséggel bemutatja: Szabó Antal rádTó üzlete Fő-ut 5. szám.
— (Egyházközségi hir)
A nagykanizsai róm. kath. egyházközség december 0-én délután 5 órakor a plébánia fehértermében képviselőtestületi ülést tart- Tárgysorozaton a zárszámadás és költségvetés szere. I>cl. Az egyházközségi .elnöki tisztség betöltése nem szerepel ennek az ülésnek tárgysorozatán
— 70 cm. >xéleB női gyaplu szövet már P 2.26 tői, maradékok még olcsóbban a Filléres DivatUzletben.
= Hölgyek részére legszebb A Mikulásajándékok Herczleld Mim illatszertárában kaphatók.
— (A leánylioeum előadása)
A Notre Dame nagykanizsai lcány-liceum Máriakongrcgációja december 8-án, Iminakulata ünnepén,1 délután 5 órakor az intézet nagytermében műsoros előadást rendez. Az juifeet igazgatósága szívesen látja az\'iptézet ünnepén a szülőket, hozzátartozókat és a tanügy minden barátját BelcW>dij niucs, adományokat a kongregttrió zászlajára, valamint a könyvtár-alap javára szívesen fogadnak""
/
tifrtitt
tf-qya.wtÁúPKs- ^ /
15-25 OEKAIUMEN: P 1\'50 SZAK.Ü.ZLET8fN
"jCtACÍ
fUfvfhr^^
L ZALAI KÖZLÖNY
1935. december 10.
Mikulásra!
Téli cipőket, divatcipüket legolcsóbban az

99
Raktárra érkezett óriási választékban
NŐI, férfi és gyermek hócipők
NŐI bokacipők már 9-80-tól
Ideál
Női csattoftclpők meleg béléssel
cipöáruházban vehet. Fö-ut 12. szám
Fórfi ós fiu cserkész-cipők, sárclpők
Szombat fél 6 Vasárnap 4
órakor az Irodalmi Kör gyűlései
A nagykanizsai Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör közgyűlése körül kavargott nehézségek utolsó felvonása remélhetőleg hosszú időra megnyugvást hoz a Kör életébe. Az utolsó felvonás ma, szombaton délután fél 6 órakor kezdődik a választmányi üléssel a városháza tanácstermében és holnap, vasárnap délután 4 órakor fejeződik be :iz ugyan oda összehívott tisztiül tó közgyűléssel. (Négy órakor lesz a közgyűlés, mert 6-kor a gimnázium ünnepélye kezdődik !) A .vasárnapi közgyűlés most már a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Külön meghívók egyik gyűlési* sem mentek ki, csak ezúton történt a meghívás.
HÁLÓK, ebédlők, uriszobák,
kombinált berendezések
Budapest, VIII. Baross-u. 21.
Na0y választék. 3612 Kadvexö réaxletfIxotéar* I
— (Az Izr. Leányegylet)
holnap, vasárnap délután fí órakor az izr. kistemplomban kultur-délutánt rendez. Bcndkivűl érdekesnek és értékesnek ígérkezik u kultur-délután, j amelynek keretében dr. Winkler Ernő \' főrabbi tart előadást -Mit tunit a Talmud a nem zsidókról ?» címmel és Wiuklcrné Munkácsi Noémi ad elő • Zsidó nők, zsidó problémák, cimen.
- Schfitx kirakatában gyönyörködik minden gyermek.
— (A Rákóozi-bólyegek)
a postavezérigazgatóság közlése szerint csak ez év végéig maradnak érvényben, január 1-től kezdve tehát az ilyen bélyogekkel ellátott leveleket u posta megporlózza és a visszamaradt bélyegeket sem váltja be.
Virágos bársony flanel! maradékok már 85 fillértől a Fillérei Divat-üzletben.
— (A KAOSz-piknik)
iránt oly nagyfokú az érdeklődés már mosl, hogy jól teszi a közönség, lut jegyét a december 8-án este megtartandó piknikre már most elővételben váltja meg. Jegyelővétel Hcrcz-fcld Mimi illatszer-üzletében A rendezőség elsőrendű zenéről és kitűnő , szórakozó! lehetőségről gondoskodott
— A korxó meghoisxabodott, a közönség lesétál Schützlg, mindenki kíváncsi a szenzációs karácsonyi kirakatra.
— (A Hflsök Orgonájáért)
A tihanyi Hősök Orgonájának meg. valósulásáérl dolgozó bizottság elhatározta, hogy a balatoni vármegyékben, de azon tul is, templomi hangversenyeket rendez, amelynek Jövedel. mét a hatalmas tihanyi szabadtéri orgona felállítására fordítják- A bizott. ság ezügyben most fordult dr. Rott Nándor megyéspüspökhöz, aki válaszában közölte, hogy az eszmét melegen támogatja és u legnagyobb kész. séggel engedélyezi, hogy az egyházmegye területén a templomokban erre a célra hangversenyeket rendezzenek.
= Mikuldsra gyönyörű „Stilhmer" dobozok, csokoládé figurák, továbbá díszes ajándék-kas arak minden árban beszerezhetők Sugár-ut 2. szaküzletben,
— (Segítség I)
A. Szociális Missziótársulat egy teljesen elhagyott árva leányt ajánl gyermek mellé Minden munkára vállalkozik. — Egy ügyes, megbízható fiatalembert is ajánl u Misszió, bármilyen állásra Mindkettő ciinc a Missziósházban
Asszonyom Mikulásra 1 Lepje meg a férjét hó vagy sárcipővel az „Ideál* cipőáruházból, Fő ut 12. sz.
— (Sakk-bajnokság)
A kiskanizsai sakkbajnokság tizennegyedik fordulóján a Samu—K. Nagy párharcból K Nagy került ki győzte, sen. A Szekeres és Fülöp derby győz-tese Szekeres. A balszerencsével játszó K. Nagy a kilenc és a tizenegyedik fordulóban Haj I. és Baj II. ellen pariit vesztett Eddig Paur áll az első helyen veretlenül, 1Í2 csak a későbbi fordulókban dől cl, vajon kinek sikerül megszerezni Kiskanizsa első sakkbajnokságát Ez valószínű Samu—Faúr, Faur—K. Nagy közti mérkőzéseken dől el az utolsó fordulókban. Most tehát a helyzet a kővetkező: Faur 28, Samu 2(5, K. Nagy, Szekeres 24, Baj I. 20, Horváth 18, Imrei 15, Fülöp, Ziegler 14, Bolf 12, Varga II, Baj II. 11, Herjaveez 8, Böjti, Gödinek 7, Pókecz II., Martinccz 0, Tóth II. 4, Fókccz I., Strukla, Tenk, Sárdi, Koch 2 és Nagy II. 1 ponttal áll.
— Bársony, duvetln, flanell maradékok filléres árban a Filléres Divat-üzletben.
— (Nehéz ma iparosnak lannl I)
Zotter Béla nagykanizsai szubósc-&éd, aki a Rákóczi-uca 27- szám alatt lakik, nős, családos ember, a legutóbbi időkig egy mesternél volt al. kalmazáshan Mestere a mai helyzetben elbocsátotta ós Zotter kénytelen volt munka után nézni. Nem talált sehol alkalmazást, a mesterek inkább elbocsájtanak, semmint felvegyenek és élni és családot fenntartani kell. Zotter otthon dolgozott, noha Jpara nem volt. Sőt segédet is alkalmazott. M»-ray Géza j^ontár-cllcnör azonban rajtakapta és feljelentette Zottert, akinek akinek ügyét most tárgyalta a városi rendőri büiitctőbiró, Szőnyi Sándor árvaszéki ülnök. Zotter azzal védekezett, hogy kilépeti a munkából/ nem tudott sehol elhelyezkedni, így kénytelen volt munkát vállalni és jogosulatlanul dolgozni Tekintettel a nyomatékos enyhítő körülményekre, u rendőri büntetőiró 25 pengőre büntette jogosulatlan iparűzés miatt.
KLÖPLI
Függöny Ágyterítő Vitrage AutaltarltS
Schütz Áruházban.
— (A* Ciíaipla-autó)
a General Motors legújabb produktuma. Adója havi 5 pengő. Modern rugózás, abszolút stabilitás, kényelem és a közmondásos General Motors qualilás jellemzi Egyedülálló vidéki service szolgálat mozgó műhellyel.
— SxSnyagek, dlvány takarók, lepedő-váaínak, damasztok legolcsóbban a Filléres DivatUzletbcD. =» (A modern gyermek már nem Iot.J)
hanem autót kiván. Autója lehet még Önnek is, ha részt vesz a 05-ik jótékonycélu m kír. államsorsjátékon. Kis szerencsével 40 000 aranypengől nyerhet, összesen 17.000 nyeremény, melyek mind kr-szpénzben fizettetnek ki Ha nem r/ycr, akkor vtg&zlalja Qz a ludat, Hogy a nyomorgókon segített. Húzás már december 5-én.
Most vegyen gyermekének rnbát
Olcsó karácsonyi árusítás
LIDITH IMRE ESftffiLSfS
Boy fazonú kabál . . . P 9.50-töl
Valódi boykabát . . . . p I2.6fl-tól
Flanel játszó.....p I.80-IÓI
Fiu kötény......p -.90-161
Fiu és leányka ruhák, téli Ingek >«b. A* ásak nagyság szerint emelkednek
Leányka kötény . . . P 1.85-tSI.
Leányka kötény, előtt . . P 2.M-IÓI
Kötött garnitúra (kabát, sapka) 9.—tót
Mackó ......P 5.—töl ,
— (Fe)be rúgott a 16 egy. k«tonit)
Cserép József 27 éves! siívolyi szilKuífiü, nagykanizsai katona reg g-l be akart fogni egy lovat. Közbon a ló fejba rúgta Cserépét. A eszméletlen katonát a imntök súlyos sérüléss\'l a kórhíízba szállították. I
i.fe^rrn
— (A Magyar Lányok)
Otthonunk melléklete tele van ügyes, ötletes karácsonyi ajándékok leírásával. Mutatványszámot bárkinek küld a kiadóhivatal, Budapest, VI, Andrássy-ut ltk Előfizetési ára negyedévre 4 pengő.
Ma szombaton éa holnap vasárnap
disznótoros vacsora
a Magyar Király vendég-Ifiben. Szives pártfogást kér
özv. Guttmann Manóné.
- (Mikulás-versek}
és szindarab, sok szép mese, a kis Liszt Ferenc történele, németóra, vers, játék, rejtvény van a gyermekek leg. kedvesebb lapjának, az Én Újságomnak uj számában Mutatványszámot küld u kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 10. Előfizetés negyedévre 2 |>cngö.
— (Egyedül vagynnk)
Ez a elme Surányi Miklós nagy történelmi regényének- Ebben a regényben valósággá lelt számunkra az igazi Széchenyi, a bus és vér ember,\' a magyar történelem hőse és a maga hibáival harcoló ember. Az ötletes, változatos Ceruzajegyzetek, a szak-szerű szerkesztői üzenetek, művészi és időszerű képek egész sora egésziti ki az Uj Idők gazdag tartalmát Mutatványszámot küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., Andrássy-ut 10. Előfizetés negyedévre 0 pengő 40 fillér.
KOszOnetnyilvánitás.
Mindazon jóbarátainknak, ismerőseinknek, akik drága jó feleségem egyetlei gyermekének aranyszívű anyja, jóságos rokpnunk, testvérünk
Halász Sándorné
•aUl. Kaufmann »«ldonla
gyászos elhunyta alkalmából a temetésen való megjelenésükkel vagy más módon, mélységes fájdalmunkban «Mk»ni szívesek voltak, ezúton is hálás köszönetet mondunk
A gyászoló család.
Ml szövetek, férfi szögelek. bársonyok, selymek, szőnyegek
legolcsóbb beszerzési forrás
Gotenszky Ferenc
dlvatáruháza
Nagykanizsa, Fő-ut 14. sz.
1035. december 1
ZALAI KÖZLÖNY
*
Hócipő-különlegességeit ■ Tretorn, :evrá pl, Wlmpasslng és belföldi Korcsolyaclpők, 2 uattal P 12-80 Miltáfllli cipőáruházban vegyen fi 111C11 y 1 Ffl-ut 2. Városházban.
NŐI csatoscipők meleg béléssel Selyem - antilop Él Sitiit Nlllll tyU. Meleg házlcipők P195. m ilDtsíi P 2 90 Cserkészclpök Sl- és ródll-olpók Garantált vlzbatlan vadászcipők.
Délnyugaton is befejeződtek az őszi bajnoki küzdelmek
Az őszi bajnoki íutballszozon délnyugaton már befejezést nyert és csapataink jól megérdemelt téli pihenőre tértek. Az NTE azonban ü telet sem tölti tétlenül, mert tornatermi tréningekkel akar alaposan előkészülni a tavaszi szezonra. Amint a tabella állásából megállapítható, az. NTE előkelő helyezést ért el, hisz csak 1 ponttá 1 van lemaradva a vezető SBTC-től, a PVSK pedig csak jobb gólarányával előzi meg. Ha tekintetbe vesz szük azt, hogy ezen ellenfelei.el tavasszal itthon játszik, kétségtelen, hogy legjobb helyzetbon az NTE van. L^sz telik- Javasszal igazi küzdelem a bajnoki citnért, melyhez ta Ián egy évben^sem ált oly közel az NTE, mint az 1035-86. évben, nini annál is értékesebb volna, mert az NTE 1036-ban ünnepli fennállásának 70 éves jubileumát.
A Zrínyi csapatának nem sikerült a "szezonkezdet. J^ékosai nagy része gyakorlaton-Volt a szezon elején, igy nem tudott kompletten kiállni és igy érthető, hogy néhányszor ve K\'séget szenvedett. A szezon közepe felé és a végén már olyan szépen szerepelt, hogy minden remény meg van arra, hogy jelenlegi helyezésén javi\'ani tud és a vezető csapatok közé kerül.
I oszt. bajnokság állása
1 SBTC II 8 1 2 84 : 16 17
2. PVSK II 8 — 3 29 : 14 16
8. NTE II 7 2 2 27 : 16 16
4. PEAC II 7 - 4 21 : 13 14
5. KT8E II 6 1 4 24 : 23 1.1
6. DVAC II 4 3 4 22 : 26 11
7. ZTE 11 4 2 5 30 : 25 10
8. PBTC 11 3 8 5 21 : 31 9
9. N8B II 4 — 7 18 : 23 8
10. KRAC II 3 2 6 18 : 26 8
11.T8B II 4 - 7 18 : 30 8
12. DVOOE 11 — 2 9 12 : 32 2
A tabella változni fog, mert a PBTC megóvta a PEAC ellen 2:1 arányban elvesztett meccsét azon a elmen, hogy a mérkőzésen szerepelt Kajdi PEAC játéka jogosulatlan volt, mert szerepelt szeptember fo lynmán a PEAC II.-PBTC II. mérkőzésen is. Az óvás sikere biztosnak vehető s igy a meces két pontját 0:0 gólaránnyal a PBTC fojja kapni. ,
Tavasszal az NTE-n^k az SBTC, PVSK, KTSE és DVAC elleni mér kőzéscl lesznek itthon, a Zrínyinek Pedig az SBTC, PEAC, NSE, KRAC & TSE elleniek.
(Sporthír)
Az NTE vasárnap délelőtt 11 óra lor játékosértekezletet tart a Koro na éttrnem különtermében. Minden játékos megjelenését kéri az Intéző.
(Folytatás az
kívüli minisztertanácsot tart. Valószínűleg e minisztertanácson hoznak végleges határozatot a» olajszállítás eltiltása körüli kérdésekben.
A |x>ndonban elterjedt hirek szerint Olaszország szakit a Népszövetséggel, ha életbelép az olajkiviteli tilalom. Mussolini komolyun tervbevette, hogy kilép a Népszövetségből. Genfi olasz körökben is megerősítették e hireket. |
Newyork, no.ember 30 A kaliforniai olajtársaságok közül a Standard társaság vezetője kijelcn tette, hogy hajlandó ksz beszüntetni Olaszországnak a b nzin és olaj-
lsö oldalról)
szálli áaokat. A^öbbi társaság azonban nem ért egyet a Standard társasággal és továbbra is hajlandó Olaszországnak olajat szállítani.
London, november 80 Ujabb angol jelentés szerint az angol kormány s^m egészen egysé-ges álláspontu a megtorlások ügyében, sőt arról is szólnak hirek, hogy az angol kormány az olaj-meglorlások tervét elejtette és mert az angol kormány sem egysjges ezekben a kérdésekben, Anglia hajlandó Lavalnak átengedni a vezető szót az olasz-abesszin viszály éá fejleményei ügyében.
Részeg abésszln csapatokról és bajikeverő újságírókról szólnak a harciéri jelentések
- KBilUrfvUelttk r6<»M rendkívül
előnyős hulorváeárlási alkalom. Modern bei«ader4sck, tökéletes Jó kivitelben, nornu lejáratú rtsitetrc. sőt kamat menteteo U kaphatók KopMeln butor
Uortbjr Mikló»-ut 4,
London, november 30
Több mint 400 abesszin törzsfő gyűlt össze teljes díszben hadseregével együtt Dcssziébc, ahol a császár érkezését várják. A katonák közölt nyoma sincs a háborús figyelemnek, féktelen dorbézolás tombol köztük, minden házban csapszóket, állítottak, hogy utoljára Jól kimulassák magukat. Az utcákon mind\' nQtt sörtől lerészegedett alakok mászkálnak.
Dslilsida bombázása küszöbön
Dsidsidából a polgári lakosság fej. vesztetten menekül. Az olasz repülök ugyanis röpcédulákat szórtak fu a vá-ros felett, amelyben tudtul adják a lakosságnak, hogy rövidcsen bombázni /ogják a várost
Kassa herceg fiók-há orura készül
Kassa herceg csapatával együtt már hetek óta nem adott életjelt magáról. A debra tábort feloszlatta és a hegyekbe vonult. Az abesszin hadvezetőség attól tart, hogy a herceg teljesen külön háborút indit az olaszok ellen.
A császár Getacsiu herceget, a volt párisi aUsszin követet aMusz-sza aü környékén táborozó abesszin hadsereg főparancsnokává nevezte ki. Getacsiu herceg seregével azonnal útnak indult, hogy a keleti országrész megvédésében segítségére legyen Aussza szultánjának, aki eddig egyedül védte ezt a részt, amely hez Danakil tartomány nagy része is hozzátartozik, i
Az újságok az okai
Asm ara, november 30 Badogllo tábornok az uj keletafrikai főparancsnok az újságírók előtt hangsúlyozta, hogy az uj hadvezetőség
minden tekinteten megkönnyíti a kiküldött újságírók munkáját, már csak azért is, hogy ne egyoldalú abesszin hirek jelenhessenek meg a lapokban. A tudósításokért azonban nem a lapo-kat, hanem egyedül a tudósítókat te. szik felelőssé A háborút maga az olasz nép határozta el és nem egyesek, ezért nem is lehet külön egyese, ket dicsőíteni.
Lapzártakor érkezeti
Róma, no/ember 30 0adogljo tábornok táviratozza : A szomáli harctéren az olasz repülők ismét eredménnyel bombázták Da-gaburt. Egy erődítményt és egy teve karavánt elpusztítottak. Az eritreai repülők ismét sikerrel \' hajtották végre a szokásos.hírszerző útjukat az olasz fronttól délre elterülő vidéken, i . <
/temarn, november 30 Az olasz balszárny folytatta tisztogató tevékenységét. Egy olasz afgán katona és 10 abesszin katona elesett. i ,
London, november 30 A Jelek arra mutatnak, hogy az olaszok rövidesen támadni fognak Ogada tartományban. Grutíanl tábor, nok csapatából folytatja az előrenyo. múlást és a jfápesitett hadosztályát valószínűleg a sivatagon át küldi. Olaszországból hir szerint ujabb csapatokat is kapott
London, november 30 A külföldi haditudósítók szerint az abesszinek uj harcmódhoz folyamodnak. Ezentúl nem fognak meghátrálni, hanem erélyes ellentámadásokba lendülnek. A császárnak azonban még bizonyos Időre szüksége van, mert a határfront nincs kiépítve.
niszter elé. A küldöttség fogadtatásáról Budapíülről a következő tudósítást kaptuk :
Budapest, november 80 As uj gazduvófelml Intézkedésekkel kapcsolatban a kisebb vidéki pénzintézetek küldöttségileg fordultak • pénzügyminiszterhez és kérték tőle a mezőgazdasági törvényekkel 4s könyv-jóváírásokkal kapcsolatosan jnobilitá-suk biztosítását Hivatkoztak rá, hogy a gazdaváltók nagy része a Yid£k tárcájában van A küldöttség Hegedűs Lorántuak, a TÉBE elnökének vezetésével tisztelgett Fabányi Tihamér pénz. ügyminiszternél Kelemen Ferenc,, • Nagykanizsai Takarékpénztár igazgatója fejtette ki, hogy különösen a Mezőgazdasági lütel jövője szempontjából szükséges a támogatás A péns-i ögymlniszter megigérte, hogy megfelelő alapról fog gondoskodni, amelynek hivatása lesz segítségére lenni aa egyes intézeteknek, amelyeket a gazda-védelmi intézkedések netalán nehéz helyzetije juttatnak. A* egyes végrehaj. tási intézkedéseknél is gondja lesz rá, hogy a hitelszcrvezet méltányos és jogos igényeit megvitassák
TiriéiTtiuk
Irányzat: tartott, Jorgalomi csendtt.
bon Hmm. 77-ea 1795 -18 20 78a« 1810 18 35, 79-en 1825-1850. 80-aa 1840-1860 dunftnl. TJ-m 17 65 -17 80, 78-as 178 -17 95. 79-* 1795-1810, Du 1A65-1820. - Rora pestvidéki 18-25 1635. mis 1630-1650. Zab uj közép 17 50-17 60. - Tangarl u| Us.ánloll ab bpMt 1400—1410.__
Kiadja a laptala|donos KOzcazdaUfl Rt. ttatanberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata NaCykanlx«AB. Palelői Idadót Zalai Károly.
A vidéki kis pénzintézetek és a gazdavédelmi veszteségek
Kelemen Ferenc volt a klslntézetek szónoka a pénzügyminiszter előtt
A Nagykanizsai Takarékpénztár igazgatója, K\'.\'le.ncn Ferenc, évek óta folytat egyre több eredmény-nycl járó munkát a vidéki kis-pénz-intézetek szervezése és érdekeik közös védelme érdekében. Fáradságos, sok szakértelmet és sok uktivltást, dc mep nagy önzetlenséget is Igényel ez a munka (mert hiszen sem
a Nagykanizsai Takarék, som a többi kanizsai pénzintézetek köztll egyik sem tartozik a kisintézetek so rába), - melynek legnagyobb eredménye az a küldöttség volt, amit Kelemen Ferenc, a kisintéaetek blokkjának elnöke szervezett és H\'-geJU* Lóránttal, a TÉBE elnökével vezetett pénteken a pénzügyről
Utolsó napok!
Illil\'. JllttmitÉli miaimiltü
busása már december 5-éa.
Próbálja II szerenctéjét és a legközelebbi bank, sorsjegyérusltóragydohány-Műdében szerezze be 3.— pengőért az államaorsjegyet. — Kit kozkáiat, nagy lehetőség.
40.000 ír. pengőt nyerhet.
Oikiites ínirtoi Mim
KOatiIrré lenem, hotjr Nagykanl-zaán, Hunyady-u. 20. u. alatti lakásomon, tulajdonomat képező bútorokat, háitartáki lelwereléseket nyilvános árveréaen 1930. év) december hó 2-ín d. u. 3 órai kezd\'tiela le«IObhei l<írónek eladom.
Nagykanizsa, 1936. nov. 20-án.
Forintot JóucM.
•_ZALAI KÖZLÖNY _____1936. december 1.
Arany női és divatos cttr»m férQ karórák és mlDdenstma dlsitárjja i ItgsnlMibb irbin Fenyvesi és Bárány órái éi iburlmél KíS pénzzel — nagy oromét szerez h\' retikUlt, férfitárcát, kesztyUt, divatövet Kaeatlné Holior Elly retikülszalonjában vesz, vagy Ízlése szerint készíttet. Városkái épület, Roth kalspiMloabBB Győződjön meg erről: „Barta" mlnflsóg 1 „Barta" kivitel 1 Népszerű árak 1 Barta Sándor fehórnemO-ttgam. Háziasszonyoknak: a tápláló, vitamindús, olcsó, Huta, Ízletes és kiadós \' Vitái konzerveket Kaalzaal gyárt Kapható: Muszet és Prledenlhalnál.
Villamos háztartási készülékeket Drávavölgyinél Sugát-ut 2. Mit adjunk ajándéknak? u^„„„öf Kicsinynek és nagynak elsősorban egy megteleld K V II Jf V C 11 mert ez mindennél nagyobb örömet srerez. Nagy vátaasték a legszebb ajándékkönyvekből, képeskönyvek, metetcnyvek és Ifjúsági iratukból. — íróasztal-készletek, linóin levélpapírok, töltőtollak FI9CHEL könyvkereskedés és papiraruhéz Nagykanizsa, Horthy MlklAa-ut 1. Legkiválóbb aallagaal aeilárakat, ItaJ-vágé ollókat, borotvákat, mindennemű késeket éa ollókat, nyliúgépekel,Atado-Iáié vasakat éa Magákat, klazSraitet ét Javítást legjobban éa legolcsóbban Májon Testvérek acéláru üzletében.
Mikulási árokban a legnagyobb választék Makovlczky oukpAudában Jó, Ízletes, megbízható tetszetteket és vlrstltféléket ADLER hentesüzletben. Tegyen egy próbavételt, állandó vevőm marad. Olcsó Mikulás vásár és • kiváló Bien-oaokoládé csakis BIEN cégnél Erzsébet-tér 22. Csillárt, rádiót, vasalót a legolcsóbban Qulttner ArUrarnál Tel.: 394. Caan|try-ut 1.
játékáru, Baba, babakocsi, hintaló, róilli, parfüm, kölni, puiler és kozmetikai különlegességek Manikűr-, fésű- és varrókazetták legolcsóbban VÁGÓ ENDRE illatszer- és Játéküzletében. Arany, ezüst örök! Arany és brillláns ékszert, órát és ezüst tárgyat leszállított karácsonyi árban ZSOLDOS GYULA ékszerésznél vegyen FS-ut 0, ii. Tektatss mag vaaáraapl kiállításomat. Sitt az idd kaiMitt Melczer intaeMtti Óriási választék ajándéktárgyakban és díszműárukban igen olcsó arakkal. Taklatae ■«, véltlkéayaztr aélklt. Divatos férfi Altényéket, ízléses kabátokat az ezüatéremmet és dlazoklvéllel kitüntetett Bagladl Béla ffclI.MMnál Horthy MlklOa.ut 0. Allaartó aagy azlvetraktár. EtaáraadB szabászat
Mm lenkedvnelili \'lllllÉt 3 VÍfáQ. Ce«kr«kat,kmra- kat, viráfxó U »»ob«oövéuyck«t legszebbet és legolcsóbbat iffj. Petermann József virágüzletében, F5 ot 1. szerezhet be. KéHttUp I Mtv8»-tér IS. Teleion SÖJ. HÜLr Hl T V&SÁLpJN K Szövet-, selyem-, szflnyeg-és vószonárukban megbizható olcsó árak Golenszky Ferenc Divatüzlet, Fó-ut.
Rádiót, csillárt, lámpát MgT válaastikbaa Elektronná/ A legszebb és leghasznosabb karácsonyi ajándékot Ritter Hliill vásárolhat Világrrárkás Portable gyári uj Írógépet I7B pengőért Schless Testvéreknél. Divatos szőrmét, oicsd, jó bundát csakis Kindlovlcs mcti hiftiMfc.
m, mai Mwrn ■lkaimé •o»»*0*ron P 13-BO-ért árusítok. KIRSCHNER MÓR divatArubAxa. Legszebb, legolcsóbb karácsonyi ajándék egy művészi tinykip. Tüitőnél Ctengery-ut 2, Közvetlen utca/ bejirat. Örökéletű ajándéktárgyakat SCHNITZER ÍS GÖNDÖR áráé ét ékazeréazekaél Deák-tér IS. Araay-, eztlit- ókazertárgyak ée órák dua raktára. — Hihetetlen olcaó átak. „StOhmer", .Szereaosl*, „KoeatHn* Mikulások SíU-t ha üzletembe látogat. Nagy válaszlék Játékokban, s inert az ára kicsi, jól teszi, ha ajándékát üzletemben veszi Horthy Mlklós-ut 2, (Szabó clpóáruházaal szemben)
Férfinek, nőnek, gyermeknek EBBENSTEINNÉ IIVITilüUZ Horthy Mlklós-ut 3. harisnya, kesityö, kötöttáru. Karácsonyraekönyveket: Hacbmaaova i Élelem P 10.-Píplnli Dante P MO Fflidl M. i Bndtl hátiiplr p 4 90 Lawrenc t Böklek köve l-ll P I.W Zarek i Egv níp uetelme 1-iL P Krull i BeeiHuividUiok P 4.90 Tótk Tihamér i HUiem u ötök életet P MAYR könyvkereskedésben Férfiszövetek, ttrtiuiOk, i lebkendók, garnitúrák, sói télikabátok él Itllllárok l»«otcsóbban a 40 év óta tennálló\' WEISZFELD ÉS FISCHER Oé|t: WEISZFELD FERENO divat Aruúalatéban. Fűszert, csemegét. Játékárut. fotéclkkst, bőröndét legolcsóbban Teutsch drogériában vásárolhat. Lentheric Maluernár, Pirii, knüli
őrit, ékszert, lát szert is ajándéktárgyakat legolcsóbban XftS&ZB, Rabineknéf Cnt*b»i-t*r 1. kUu *•«•«. Még BO év múlva is kellemesen gondol viasza az 1938. if karáotonyára, ha felesége vagy l$nya a világhirü P F A F F varrógépet kapja ajándékul BRANDL SÁNDOR ÉS FIA cégnél Deák-tér 2. alám, a feltllaapleaaál. Kávét, teát, likért, rumot, karácsonyi cukorkákat, külAntaias felvágottakat, fOszert és csemegét vitéz Tóth Bélánál 8ufár«ut. Mindennemű rővidárucikket a megblibati és olcsó Kaufmann Károlynál (Erzsébet-tér)
Nem tudja, mit Yásároljon karácsonyra? Nézze át a fenti hirdetési rovatot és minden hozzátartozójának talál olcsó és örömötokozó értékes ajándékot. Clak a Zalát ttaltar Mríetátaól léié ol|u. E karácsonyi hirdeti*! rovatba csűtflrtok estig fogad el a kiadóhivatal hlrdetéat.
1035. december 1
ZALAI KÖZLÖNY *
Szombaton és vasárnap
a Rozsa vendéglőben
Házi
dlgnétoros vacsora
KltftnA badacsonyi (i uj boiok.
olcsó Arak. Ttaatelettol Hordós Aladár, vendiglöt
Vesz lött vadat,
kOIOnösen mezei tt Brigi nyalat;
lácánt, minden tételt a legnuga-ubb napi iron azonnali fizetéssel
Briaiart Harmann
námet vadki vitel
U»í1m1«I: SokilM Ottó. Sárvár 2.
Vaamefye. Telefon tt.
MODERN
LAKBERENDEZÉS
otthonos, ízléses és nem drága,
kapható
I M I kedvező feltételekkel is kap
Kopstein
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
4
Nagykanizsa.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
24794/1935.
Hirdetmény.
Az I—II. kef.vköztemeW főútjának rendezésVfolytán ezen útnak a jelenlegi tavatalozótól (kápolna) a bakónaki hősök sírjáig terjedő részén sirok és sirboltok áthelyezése vált szükségessé.
A szóbanforgó terület körül van kerítve, felhívom tehát az ezen területen levő sírok és sirboltok tulajdonosait, illetve az elhaltak hozzátartozóit, hogy az áthelyezések lebonyolításához szükséges jegyzőkönyvek felvétele végett, a hivatalos órák alatt jelenjenek meg a v. temető gondnoki irodájában, Városháza, II. em. 29. sz. ajtó.
Nagykanizsa, 1935. november 25-én.
Polgármester.
ANTHONY ADVERSE
HERVEY ALLÉN MONUMENTÁLIS, ROMANTIKUS REGÉNYE
As amerikai, aszol, francia, német, olass. skandináv kiadásokból eddig tobb mint 1.900.000 példány van
forgalomban. — Magyarul moat Jelent meg. - Három kötet. - 1200 olilnl — 12 pengi. — ManteklnUutd minden köny veeboltban — 8lnger áa WoUner kiadása.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
23679/1935.
Hirdetmény.
A Kinizsi- és Mária-utca, továbbá a József főherceg-ut vízvezetéki munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a fellételekben megadott cimzéssel f. évi december 10-én d e. 10 óráig a polgármesteri hivatal Iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A részletes versenytárgyalási hirdetést és a kiírási műveletet hétköznapokon d. e. 10-12 óra között a v, vlzmü hivatalában megtekinteni és beszerezni lehet.
Nagykanizsán, 1935. december hó 30-án.
Polgármester.
L ZALAI KÖZLÖNY
1935. december 10.
Városi Mozgó. Péntek.szombat, vasárnap
Joan Kiepura legújabb és legnagyszerűbb filmje
Minden nőt szeretek
nkarja KIEPURA csodás hangját hallani? Akar a mulatságos ADELE SANDROCK és a kacagtató THEO LINOEN mókáin nevetni? JBjjBn al a Városi Moziba I Nftl f&szaropbsRl LIEH DEVERB. Előadások pénteken 5, 7, 9, szombat-vasárnap 3, 5, 7, 9 kor. Hátkéznapokon az alatt elttadás filléres.
mdimntm
„N«fako«ák\'klrél>a" a Sörlal-lále azabsdaimaiolt Szelter. Ara 0—10—15 pergő. Egéaz nap próbalütáe. Serlet vaa-lereakedeabcn. (Schttla melleit). 1
Sa|át ttrméall kerecsenyl asztali édeakéa tebár kar Itterenkánt P 66 ért kapható Caangary-ut 19. 82
áatátazll kényelmaaet legolcsóbban Kaufmann Manónál rendeljen. Taletonállo mii 2 22. 3223
Képelt már moat keiete^teawe karácsonyra ráaalotra Slernnél, 16-ut 2. 7
_Margit fSrSfl, Csengelv-ut la Nyílva raggal 8 tói esi. 7-lg. Tyukazemvágáa. Kedvezményes legyek az Ipartestüktbefi. Omka-ban, Kaoe-nVl. 81
léabarataaéa, Dregezéa legolcsóbban a volt róth bazárban. 8
HaaaaAlt ruhát veszek éa eladok, hívásra házhoz megyek. Márkus, Ktrál
■tea 31.
4316
MtaaakAa ataal, modern parkattéa emeleti lakát azonnal kiadó Brzaábcl-tér 11.__4391
8 azobás fflrde.xobA. lakás azonnal kUdó Eriaébet-tér 10. 4427
éa máa hazat azenek, aarltattfa házhoz azállllva kiphitó: Fl.oh.r l.t.éa cégné\', EölvOl tér 8 >1. Teleion 2—12. 4428
Bejáró takarlléaSt kereaek aionna ra Zrínyi Mlblót-u 20. 4420
Z.lraartéa mlmi« Magyar-ntca 87 alatt. 4456
Újonnan tei tett 2 saobáa. előszobát udvari lakét álbttyezéa mlatl |aauáz 1-éie Babóchay u. 54. (Oyái-u.) olción klaaó.
E|vaiabta udvari lakás asonnal kiadó, Kosauth-tár 3. 4457
Piaci truslltl keresünk zománcedény eladásra, Bettlhelm éa Outb vaskereskedés.
4449
bundák, átmeneti kabátok, térti-, tlu- éa gjermekmbák a legolcsóbb árban Zwelg Imrénél kaphatók
___ 4450
Keveset haaználtTeletunhen, tlsztahangu réSIS, 2 drb angol rézágy, 1 drb modern kombinált azearóny, gyönyörű tele-hálószoba olcsón eladó Kukecsaénri, Erzsébet tár 11. 4452
Egy ul nutrla I Oyár-u. 3
sürgősen eladó,
4453
ÜJ Hpuau, mély avaraaakkaoal el-rdó. Clm: Batthyány-u. 6. ss£ 4446
Kétaasbáa msgányoe ház szép gytt-mötcsflasel és nsgy kelttet eladó, Rózaa-■tea 14. 4443
Egy aslr.artéa eladó Magyar-utca tttiíatt. 4445
Legújabb, legdivatosabb minták érkezük, melyeket fillérekért alára|aal
Bőtrmné, Zárda-utca.
1> 15 köves sválct Anker karérák chroa csattal, P 17 — Se.inltier éa OOn-dor óráa ékazeréazeknél. 4439
ZalamaraNyéN TÓUl Pélenié örö-höael azabad kézből eladnak egy Jókatban levő tégla házal telekkel egyílt Bármily üalelhelytságnek megtelel. — Érdeklődni ebet íier Istvánnal, Zalamerenyén. 4430
aállrakák tlsalttását és testóaét aask-azerüen végzi Rózaa-gyár. Oyajlőtelepe: Klrély-utca 32
F.hér sasé Ital pincsi kútja elveszeit, megta\'áló kéretik, adp te Illő Jdtalom ellenében Zrtnyt Mlklóa-u 40 alatt. 4462
Egy Jó fiút aaabótanoflcnak azonnal lel veaiek. Horthy Mtklóe-ul 4. 4460
áalá üzemképes állapotban oleaón eladó. Bővebbet ügyvédi Irodában Rozgonyl
álca 8. 4499
Fekete téllkahH, elősaobalal, ftrdő kád olcsón eladó, Rozgonyl u. 8. 4498
21089/1935.
Árverési hirdetmény.
A vágóhídi ut mellett levő őrház mögött, a Dencsár csatorna balpartján elterülő kb. 935 négyszögöl szántóföldet f. évi december hó 3-án d. e.
Nép Mozgó. November 30. és december 1. Kél iaB"\'mas alágar egy műsorban I
Dr. Mefisztó (Eoy nktil szörny ríitellei)
EienkivQli « fantasztikus fllmak királyát
A lélek bosszúja.
Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9-kor. 80, 40, 80 filléraa halyérak. * kaméliA* hölgy
Jön I
Jön I
10 órakor a helyszínen tartandó árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1935. november 27. Polgármester.
24.307/1935.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai folyó évi december hó 9-én, 10-én, 12-én, 13-án és 14-én naponta reggel 7 órától este 6 óráig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ez idő alatt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Nagykanizsa, 1935. nov. 22. (lll Polgármester.
Forrón szereteti gyermektink IIua, valamint szeretett lestvérem, aki folyó hó 23-án operáció következtében adta át lelkét Teremtőjének Budapesten, 27-én d u. 2 órakor helyeztük Örök nyuga ómra földi maradványát a balalonlellel sírkertbe.
Mindazoknak, akik mélységes fájdalmunkban részvétükkel osztoztak, ezúton mondunk hálás kösrönetet, egyben éilesil|(lk mindazokat, akik mélységes fáidalmunkban osztoztak, hogy szereltünk lelkiüdvéért december hó 2-án mutáljuk be a requiemet a nagykanizsai plébánia-templomban d. e. 8 órakor.
Szentlrmal (Novotnt) család.
fOrdfikályha
és zománcozott acél
ffUrdőkád

jólét és áldás a házban.
Semmiféle szerelés nem szDkséges, azonnal üzemképes, — legegyszerűbben kezelhető.
Ára "P FnrgdJ<lnl\' n"\'°"t\'\'\'
r • Hészlelttietést kedvezmény 11
Szabó Antal sportüzletében
Nagykanizsán, Fő-ut B. Telefon 91. az.
| Lópokrócok
ÍÜ1M
Árverési hirdetmény.
A Viktória Oöztégtagyár Rt.
felszámolás alatt nagykanizsai cég ezennel közhírré teszi, hogy nagykanizsai göztéglagyárát és annak teljes felszerelését 1935. <vl dec. hó 5-én önkéntes biiól árverésen eladja. Az árverés a nagykanlzssl kir. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság épületében a 18. számú szobában d. e. 9 órakor log megtartatni. A kikiáltási ár 63.727 P Az érdeklődők bővebb felvilágositáit dr. Balázs Zsigmond nagykanizsai ügyvédnél (Erzsébet-tér 21. sz.) kaphatnak. ,„,
Sikerült az országszerte Ismert
BMi-ii MXMi
íerakatát Nagykanizsa részére
megszereznem. •
Kivánatra bemutatom, hogy önök is meggyőződhessenek
a Tsoui-kölni
kellemes és tartós illatáról.
Teotsch Gusztáv
4<is Drogéria és illatszertár.
I--
I mlndo
Lh
SzünséaiBteít -—j
ilndenkt a helyi kereakadóknél I éa lparoaokaál aserana be I
Lombhulláa után
Alma-, körte , azllvafákat
100 liter vlzbon feloldott 5 kgr. Naa D.ndrln- nol, a IBbbi fákat
100 liter vízben feloldott a kgr. Solbár gyárilag kósiltott mésikánléval
Almola Pomrin
(ZjtmOk.ta.átrtoy sebhelyek bekeaSelre.) Oltóaiasz Hernyósnyv
Gazdasási és kerti aagvsk
Műtrágyák
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, nőványvédelmlsze-rek, zaák, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett)
Nfaaatatt a la*dajáoooa KBacaadaaád R- T. ttaá«a«. Nmda ás Dáiaalal Uatadt trátUI*. bto,^, .■mkm Nmkatok, (TalaM. Ixletvezdő tg ntraty."
75a évfolyam 274. siAm
NaKykanlzu, 1935. december 3 kedd
Ara 12 Mlér
ZALAI KÖZLÖNY

Felelőt szerkeszti: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 1 pengő 40 BlUr. S^crkwitóaéfi «a kiadóhivatall teWoa. 7* aa.
Alkotmányvédő szocialisták
Az ellenzéknek manapság legdivatosabb Jelsza\\a : az u. n. alkotmányvédelem szüntelenül ujabb és ujabb tréfás jelenségeket produkál a köz élet színpadán. A patentirozott al kotmányvédő szerepét egymás után alakítják a legkülönbözőbb szerep körökre berendezkedett aktorok, cgyütlesükkel mindenütt több deiiilt séget, mint tapsot aratva. Felbukkannak védelmező bajnokok képében a forradalmi radikalizmus szószólói, akik évtizedeken át holmi ldombolásra megérett, ósdi bagoly várnak tüntették fel az ősi magyar alkotmány szilárd, időálló, büszko báslyart ndszerét; az alkotmány aggodalma őrizőiként keseregnek a letűnt rendszernek a politika minden mesterfogásában jártas kép\\i selői, "akiket a hatalmuk ezerféle >apró munkájának* nyomasztó nyűge alól felszabadult közvélemény yéepert le a fórumról, éppen egyik legfőbb alkotmányos jog, a választói jog gyakorlása utján. Mcst pedig a parlamentben a szociáldemokrácia maroknyi élharcos csoportja szállott síkra az alkotmány oltalmában, teljessé téve a kört, amely a puccs-legitimizmustól az Ó-Hberallzmuson keresztül a vörös marxizmusig mindenkit egyesit, aki személyeskedő rosszindulattal, elfogultsággal és félelemmel szemléli a Nemzeti Egység népies reformpolitikájának ellenállhatatlan lendületü, eredményes munkálkodását.
Sajátszerű látvány ez az alkot-mányvédö gyülekezet. A reakciót megiestesjtő főúri politikusok karöltve az osztályharc apostolaival s ezek összeölelkezve a kisexisztenciá-kat kizsákmányoló mamut-kapitalizmus képviselőivel. Mennyire itt volt már az idők teljessége : intézményesen, egy átfogó reformprogram szerves résziéiként ragadni meg a magyar élet összes nagy problémáit, ez a tüzet-vizet egyesíteni próbáló szövetkezés igazolja a legélesebben.
A magyarországi szociáldemokrácia tudvalevően ma is az orthodox marxizmus alapján áll, tehát elveinek értelmében, de félszázados Jia-gyományalból és a vezetőibe bele-gyökereze,t világnézetből kifolyólag is elkeseredett ellensége az ősi magyar alkotmánynak. 1918-ban ugyan ^ a szociáldemokrata vezérkar egy rövid, de annál gyászosabb időközre meg Is szakította erőszakos kézzel a magyar alkotmány fejlődését, a történelmi jogrendet a proletárdiktatúrával cserélve fel.
Milyen lélekkel, meggyőződése 1 vonul fel most ez a társaság az alkotmány védelmére, arról beszélni » felesleges. Csak a cél kétségtelen, hirdetik a szövetségesekkel együtt hangosan : elbuktatni Gömbös Gyula kormányát.
Vájjon a szociáldemokraták azért sereglenek fel erre a szövetkezett jái "»dó hadjáratra, mert az ösi alkot, ^yt féltik, a nemzeti hagyoml
••Nagykanizsa polgársága lóvá akarja tenni a multat..."
Csak a Gömbös-kormánytól várhatjuk a nagykanizsai középitkezések megindítását A nagykanizsai Nemzeti Egység északi-kerületének vezetőségi Ölése
Vasárnap délelőtt tarottta rendkívül látogatott ülését a Nemzeti Egység nagykanüsai frontjának északi kerülete, amelyen részt vettek a kerülethez tartozó körzetek összes ve--zetti és élharcosai. Sumu Lajos ke-rüleil elnök örömének adott kifejezést, hogy oly szép számmal jelenlek meg az összes körzetek részéről, ami legjobban dokumentálja azt a lelkesedést, fáradhatatlan agilitást, ami minden egyest füt, amikor a Nemzeti Egységről, a nemzeti gondolatról van szó.
-> Eddig belső munkát végeztünk, - mondotta Sumu elnök — i
most a külső munkára, a tulaj-donképeni front-szolgálatra kerül a sor.
Hangsúlyozta, hogy a nagykanizsai polgárság a mostani községi választásokon jóvá akarja tenni azt, ami a város polgárságának akarata ellenére ez év március havában történt.
- Dokumentálni akarjuk, - mondotta Samu Lajos - hogy Nagykar zsán igenis viruló, életkedvvel tol\\< mozgalmas és lendületes Nemzeti Egység front van és \'Nagykanizsa polgáisága nem érdemli meg, hogy a múltból kifolyólag mostohagyermek legyen. Nekünk, nagykanizsai polgároknak, BCm időnk, som kitartásunk, \\ sem kedvünk, sem anyagi eszközehík kormánnyal való ujjhuzásra nini nek, mi csak a munkára vagyunk utalva, kényszerítve. Nagykanizsa polgársága csak a folytonos ellenzékieskedésnek, a szisztematikus „osak azért is" fenegyerekeskedés-nek köszönheti, hogy a többi fejl&dö városokkal szemben visszamaradt, hogy nem tud felmutatni komoly fejlődést és előretörést és ami fejlődést mi)tat, azt csakis a városi vezetőség agilitásának és várossze-retetének tudhatja be. Kétszeresen fontos, hogy minden nagykanizsai polgár, aki ezt a város szereti, aki jövőjét szivén viseli, aki aggódni tud ezért a rögért, ahol apái pihennek, a Nemzeti Egység zászlaja mögé sorakozzék, amíoiló a fcérfi mel-
lé, aki népi politikájával megmutatta, hogy minden társadalmi osztály Kívánságait megvalósítani lö. rekszlk. Nagyon fontos ez ma, amikor olyan nagykanizsai problémákról van szó, mink a középitkezések megindítása, komoly munkaalkalmak megteremtése, amiéig évek óta küzd és verejtékezik- a\' város -hiába. Az önálló tanonciskola, a rendőrpalota, az OTI székház, a len 1-vasut, az igazságügyi palota, stb., amely problémák mind vieszély-ben forognak a folytonos Jenegyere-keskedés miatt Nem szabad elfelejteni, hogy ennek a kormánynak köszönhetjük a közéiéti tisztaság megteremtését. Nem szabad elfelejteni, hogy
ha mástól függnének a kanizsalak ügyei, ugy tiz éven át mód lett volna Nagykanizsát az Inkel szomszédságból észrevenni.
Majd kitért az ellenzék ama kortes-fogására, hogy az adóztatás elviselhetetlen. Ezeket a súlyos adókat nem Qömbös ós kormánya léptette életbe, hanem egy örökséget vett át, amit most minden Intézkedésével enyhíteni igyekszik.
Amikor Gömbös kormányra lépett, egy teljesen tönkrement országot,
haldokló ipart, kereskedelmet és mezőgazdaságot talált. Gömbösnek ezek hullahegycin kellett járni, mlg a mai állapotot sikerült nehéz munkával megieremtenie.
Ne veszélyezte.ssék Nagykanizsa fejlődését - fejezte be beszédét Samu Lajos - ne kockáztassák a kilátásba helyezett és tavaszkor meginduló milliós közmunkákat a »csak-azért is« politikájával, mert a város polgársága számon fogja kérni, h« a város vitális érdekelt a politika játékszerévé teszik. Vitéz Tóth Béla hosszabban foglalkozott a Nemzeti Egység szervezkedésének szükségességével. Rámutatott Gömbös Gyula népi politikájára, revíziós programjára és a korV mány tevékenységére. Mindeki támogass;! a Vezért a községi választások alkalmával is. hogv Itt Is a Vezér zászlaja kerüljön ki diadalmasan.
Arató (Plander) Boldizsár tanító örömmej látja azt a fáradhatatlan tevékenységet, amit a nagykanizsai Nemzeti Egység minden vonalon kifejt. Nagykanizsa a Nemzeti Egység városa, — hangsúlyoz\'a.
Kalmár Zoltán építészmérnök lelkes beszéde után FKó Ferenc Igazgató a szervezkedés szükségességéről és annak módozatairól 6zólt.
A főispán ma érkezik Nagykanizsára
K«dd«n i — m KEI* naav-oyOI4tt«l KI a- éa Wvgykanlvaán
Mint tóbb ízben jelentettük, vitéz ■pábódu Tibor főispán ma, hétfőn délután érkezik Nagykanizsára. A program nem válíozott, ugy zajlik le minden, ahogyan ehelyütt és a falragaszokon is közölte a pártve-zetőség.
Ma, hétfőn délután u főispán 6
7 óra közt, megérkezésétől egészen vacsoráig a NEP-h"lyiségben tartózkodik, ahol meg óhajt ismerkedni a párt kanizsai választmányával és vezető harcosaival. Vitéz jabódu Tibor az élet főispánja és Közelről akarja ismerni a\' kanizsai éleiét, a párttagok megismerésén keresztül, valamint azoknak a depu-táclóknak kívánságaiból, amelyek
i ii i i
nagy számban fogják őt felkeresni a város mindenféié foglalkozási körei, bői. Este a főispán a Pannóniában vacsorázik, a pártvezetőségi tagok társaságában.
Kedden érkezik Nagykanizsára Pintér József, pápai kamarás, Krü-g"r Aladár és Peta,\'wk József, mindhárman országgyűlési képviselők, akik a főispánnal egyetemben fel* szólalnak kedden délután B órakor Kiskanizsán. a Polgári Olvasókörben, fél 7-kor pedig Nagykanizsán az Iparoskör nagytermében a Nemzeti Egység nagy gyűlésein. Kedden e»!e Nemzeti Egység bankett lesz a főispán ós a vendégek tiszteletére az Iparoskör nagytermében.
nyokat óvják, vagy ellenkezőleg: attól reszketnek, hogy a Nemzeti Egység parlamenté hatalmas, kor. szerű erődrendszerrel építi ki alkot, mányunkat a nacionalizmus bevehetetlen fellegvárává, erre a kérdésre az egyszerű józan ész is könnyen megfelelhet. Elég szomorú, hogy az internacionalista rohamcsoportok olyan szövetségesekkel együtt ostromolhatják a nemzeti reformok had-
állásait. akiknek éppen velük szemben, ellenük kellene harcolniuk.
De Így is hiába minden. Mig az ellenzék táborában felülkerekedett az elveken a kicsinyes pártos szellem, a Nemzeti Egység munkájából uj állam, uj társadalom, uj gazdasági rend van kialakulóban. Uj Magyarország, amelynek minden dolgozó magyar fia egyenlő jogokat nyer, nemcsak a politika, hanem a
megélhetés, a boldogulás tqrén is. Nem forradalom és nem diktatúra utján. A Nomzeü Egvség az alkotmányos formák teljes betartásávni épiti ki törvényhozási uton a népfc\'s reformnak egységes rendszerét, hiába rohamozzák tarka barka kor-teslobogóik alatt az u. n. alkotmányvédelem egymással is szöge6 ellenellentétben álló apró guerillacsa-patai i . ,
EALAI KÖZLÖNY
1935. december a.
BudftpMt
17.30 Miért takarékoskodunk? (Dr. Hellcr Farkas). - 18 Balázs Béla szalonzenekara. — 18.50 .Miérl és lio-gyan gyűjtűnk népzenét? (Bartók Hé. la). — 19.30 Dr. Palló Imre énekel.
— 20 Az ember tragédiája. Madách Imre ydfdmai költeménye 2 részben Bádiószin|>adra alkalmazta és rendezi dr. Németh Antal. — 22 Hírek, idö-járásjelentés. — 22.20 Hanglemezek. — 23 Cigányzene. — 0.0.) Hirck.
BudapeM II.
18-15 A kis béres. (Kiss Lajos). -19.30 Hans Georg von Mackensennck, a Német Birodalom budapesti követének üdvözlő szavai, majd német nyelvoktatás. — 20 I)r. Krúdy Andor clmbalmozik — 20.30 Hirek. — 20.55 Pityó József jazz-zenekarának műsora, Weygand Tibor énekszámaival U<c*.
1720 Dallemezek. — 20.15 A bécsi katonazenekarok egyesített vonóskara.
— 2210 Állástalanok zenekara — 23.40 Gaudriot-jazz
Kedd .
Htittapi-M I.
645 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hírek — 10 20 Magyar László Délafrikában. — 10.45 Gyermekruhák.
— 12.05—13.30 Cigányzene. — Közben 12.30 Hirck. — 13.15 Időjelzés, időjárásjelentés — 13.40-14.20 Triumpb énekegyüttes. — 14.40 Hírek, árak. — 16.10 A kézhezálló konyha. (Nádal Pál). - 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 Miért tanulunk magyar irodalmat? (Dr. Sik Sándor).
17.30 Emlékhangvcrscny a tíz év alatt elhunyt magyar művészek hanglemezeiből*— 18.30 Beszélgetés a ma. gyar asszonyokkal. (Vitéz Somogyváry Gyula). — 19 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 20.15 Gazdasági élet és ethika, (Láng Józscí). — 20.45 A lengyel rádió Európa.liangversenyénck közvetítése Varsóból. — 22.05 Hirek.
— 22.30 Szilágyi 24 tagu kis cigánygyerek zenekara. — 22.50 A Mándits jazz-zenekar műsora Kalmár Pál énekszámaival. — 23.30 Cigányzene, Kalmár Pál énekel. — 0.05 Hirck.
RuiNipMt II.
18 Gaston Maugras-nak, Franciaország budapesti követének üdvözlő szavai, majd francia nyelvoktatás. — 19 Mezőgazdasági félóra. — 19.35 A finnugor rokonság felfedezése. (Dr. Ba. róthy Dezső) — 20.05 Hanglemezek.
— 20.30 Hirek. — 21 Cigányzene. B*<*
12 Könnyű lemezek. - 14 Schubert: V. szimfónia lemezeken. — 15.20 Könnyű zongoradarabok gyermekek-nek. - 16.05 Filmletnczek.
1730 Bégi és uj karénekmüvek. — 2010 Rádiózenekar. — 21 Varsó. — 2210 Szedő Miklós dal- és ária-estje.
— 23.15 Divatos angol jazzdalok lemezeken. — 24 Silving négyes.
Naptár: December 3. kedd. ltom. kat. X. Fereno. Protestáns Ollvla. Izraelita Kisl. hó 7.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat o hó 15-ig a tMáriai gyógyszertár Király* utca 40. és a kiskauizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eslt fl óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
A főispán jelenlétében zajlott le Letenye nagy frontharcos-ünnepe
Lc ténye, december 2
Kiküldött munka!órstmktói) Nagy ünnepe volt Letenyének, a határ-m^nti járás székhelynek szombaton t\'ste. A vármegye főispánját várták, aki fővédnöke volt a leteftyei Frontharcos-főcsoport szineiőadásának. Vitéz Tabódy Tibor főispán, n világháború frontjainuk hős\\ a frontharcos bajtársiasság meleg érzéseit vitte, lelkében a letenyei ünnepre, n melyet éppen megjelenése avatott kimagasló jelentőségűvé.
Délután érkezett meg kerületébe Nagy István, a letenyei képviselő az ünnepség védnökéTÍíépes gyűlést tartott eZ;ilkalommal a Nemzeti Egység, melynek hivei még a kerület legtávolabbi községeiből is megérkeztek, igy Murakareszturról, Sormásról. Szt\'pelnekről, stb. A gyűlést Sall János gyógyszerész, a letenyei NEP elnök nyitotiameg. majd A\'agy István képviselő és vitéz dr. Biró Ignác, a NEP vármegyei titkára mondtak fr\'szédeket.
Esfe nigy vacsora volt a főispán liszteletére dr. C*smp?&z Dénes kir. közjegyzőnél, a letenyei Frontharcos-főcsoport elnökénél.
Este.fél 10 órai kezdett:! a letenyei $uri társaság műkedvelői előadták Csathó : Az uj rokon c. 3 felvonásos színmüvét, dr. Bányai La-jos rendezésében. Éjfél után 1 óráig tartott a jólsikerült előadás n rórn. kath. iskola zsúfolásig megtelt fíor-natermében, ahol ott volt a község egész intelligenciája, akik szeretettel és meleg ünnepléssel vették körül a főispánt, a képvifTlőt és a többi vendégeket.
Nagykanizsáról dr. Krátky (stván polgármester, dr. Lonfcy Aláh főszolgabíró, vitéz Tumátfi lyy Jf nő, a Nemzeti Bank fiók főnöke és Barifar 118 Lajos, n Zalai Közlöny felelős szerkesztője mentek ki Letenye ünnepéne. Két autóval érkeztek meg fél 9 tájban a nagykanizsai
frontharcosok, formaruhában, tizenketten, köztük VécScy Barna városi műszaki , tanácsnok, Wal\'gurszky Béla városi mérnök, Laioray Károly MAV főtiszt, dr. Fülöp György ügyvéd és mások. Síjnos, a rendezőség nem tudott helyet adni a ka nizsal frontharcos küldöttségnek, ugy hogy azok legnagyobb része nem tudott résztvenni az előadáson, mégis meghatóan felemelő volt az a frontharcos-testvériség, amely meg nyilvánult abban, hogy sem a fő;\'s pán, a vármegye legelső polgára, sem a többi vendég-notabilitiusok, sem A messze vidékről érkezett frontharcos-bajtársak, fáradságot és költséget nem kiméivé siettek a letenyei bajtársak hivó szavára, hogy egyek legyenek a fffajtharcos t s\'.vé-riség gondolatában^
Az előadás után táncmula tság volt a letenyei Kaszinóban, ahol ugyan, csak megjelent a főispán és kísérete.
Kedden délután 5 órakor!
ünnepi bemutatót rendez a Nép-moj/-gó. Budapesttel cgyidőben hozza a szezon lejrirodaluiibb filmjét, a világsikerű «Kuméliás hölgy• filmváltozatát, F/uinas legismertebb és legszebb alkotását.
A Nép-mozgó evvel az indulássul bizonyítja, hogy a Városi Mozgó szünetelése idején is ki akarja clégiU\'ni a közönség szellemi igényeit.
A Nép-mozgó helyisége kényelem szempontjából sem ha«y kívánni valót, mert a fűtés kérdése kifogástalan megoldást nyert
A nagy műsorok dacára n liely-árak maradnak 20, 40, 60 fillér. ,
sár
Szőlők ligyelKílel
Liebner bócsi
u oruág legnagyobb ]átékbollJáaak lerakatát megkaptam.
Raktáron 600 drb baba 24 fillértől 22 pengőig.
Babakocsik, hintalovak, ródlik legszebb kivitelben.
Puderdobozok, parfüm, kBInl, manikűr, féaQ és varró kazetták legolcsóbb árban kaphatók
VÁGÚ ENDRE
Illatszer- és j áték-üzleté be n.
Leendő anyáknak kellő figyelmei kell tordljinlok arra, hogy Ml. nidíődésuk rendben legyen, ami leg. egyszerűbben a régóta közlimeit természetes „Ferenc Jóiaef keze. rflvix használata által — reggel, éhgyomorra egy (él pohárral — érheW el. Nöorvosí klinikák verelöl egybe. Inngzóan dicsérik a valódi Ferenc Jónef vizet, mert könnyen beveh;. Ifi, rendkívül enyhe hatása pedig gyorsan él minden kellemetlenjét nélkül beiővelkeilk. \'
a zalai közlöny és ■ tOkOr együttes
előfizetése
A vidéki Sf^jtó fontos feladatot (ölt bc a nemzet életében. Munkánk sikerét bizonyltja, hogy a l^webti magyar képes folyóirat, a Tükör, szoios kapcsolatot létcsiiett velünk\'. Előfizetőink és olvasóink javára történt magállapodásunk alapján kJ zönségünk, számára ogys/erüsiljflk és nr\'gkőnnyi\'jük a Tükör előfizt tését s ily módon b ekapcsolódunk a magyar Irodalom és mtlvész-l, i magyar társadalmi- és sportélet j a nagyvilág eseményeinek nagyszj. básu képt\'s ismertetésébe. Lapunkkal együtt - kizárólag előfizetőid részére biztosított - előnyös félték-lekkel rendelhető meg a TükJr. Karácsony és újév ünnepének közt-ledlével minden előfizetőnknek módot nyujtunk arra, hogy kiadóhlvt tálunk utján a Tükör uj évfolyamának előfizetésével egész évre való szórakozást és gyönyörűség1! szerezzen családjának, barátainak. Ai együttes előfizetés kényelmes. és előnyös lehetőségéről kiadóhivatalunk szívcsen nyujl tájékoztatást.
A Tükör karácsonyi számában lei-jobb Íróink kedveskednek a magyar olvasónak Valóban ünnepi szám rí, külső kiállításával, olvasnivalóival ffí aránt, hisz lio^y csak pár nevet cm. iltsünk: Kosztolányi Dezső, Sik Sín-dor, Bibó Lajos, Illyés (lyula, Aradi Zsolt gondoskodtak a most megjelent szám maRns színvonaláról. Mellettük kálón ki kell emelni a kitűnő Ortutaj "yula gyűjtéséből származó izes rtt. kőzi mesét, Kopp Jenő értékes cikkéi a Madopna-ábrázolásokról, Révny Jí-zaff Horalius-tanulmányát Az aktualitások soráliól magasan kiemelkedik a inni Egyptom életéről és politikai helyzetéről szóló nagyszubásu képe* beszámoló és Kovrlg János szinfi cikke Hawaiiról A Tftkór dcccmboi száma kózöl eiöször képekei a Maftyar Ainaiőrfénvké|)ezők budapesti juliüi-ris kiállításából| a tiéldátlunul Kazáa| illusztrációs anyait komoly esemény
- A korié MfkoMMbaáott, a közSn-ség lesétál Sobützlg, mindenki kívánt* a szenzációs karácsonyi kirakatra.
- Ubtájó.ok Mlltényl MUtényl cipó-üzletben vegyenek gumlpárnás bokatámasztót.
K - Bútorvásárlás necn »ondl Tsi|» berendeléseket rendkt.01 előnyös réas-llttlzeUsre, sőt kamatmentesen la •állítunk. Kopatelu butoráruház, Hortkf Uiklón-at 1.
- (Bélyeiuyailtt fclálkMíW
dán délután 6-tól 8-lg • l\'annon" hátsó kistermében.
Onagyságának Mikulásra
Gyapjuselyem pon gyolát 9
Báránybőr házlcipöt I
G. F. B. harisnyát vegyen |
Siomolényi áruhéiban I
1^35. december 3.
zalai közlöny
Calasanll József emlékünnepe a gimnáziumban
Ahol csak kegyesrendi Intézmény van, minden évben megünneplik a-nagy rendulapitó emlékezetét. Méltóan ünnepelte meg a nagy kan izsji gimnázium is. Vasárnap délután zsuiolásig megtelt a gimnázium tornaterme a város vezetőtársadat mának tagjaival.
A szép és nivós Kalazancius ün-ncpély a gimnázium énekkarának két számával kezdődött. Előadásra került egy rés/let Haydn Teremtés, majd Liszt Ferenc Szent Erzsébet oratóriumáből Nagy Vince tanár vezényletévei. A szépen betanított ifjúsági kai- a maga friss Ijanganya-gávai vaióban figyelemreméltó teljesítményt produkált, amely messze kimagaslott az isnolúk szokásos teljesítményeiből. Lukác* Miklós V. oszt. tanulő Mécs László Költeményét szavalta szép, zamatos magyarsággal és előadói készséggel. Ujabb ének, illetve zeneszám következett. Kónig Missa Olasantlana-jából részleteket adott elő a mü minden finomságát kifejezésre juttatva az in. tézet énekkara, a zene kai- kíséretével. Kenorü László 1. oszt. növendék Sik Sándor költeményét szavalta. A vallásos poézis eme gyöngyszeme a kellemes, friss gyermekhungban szé-pin érvényesült. Majd Flotow : Stra-della cimü operájából adott elő részié-eket az énekkar, amely lendületes, szép énekével méltán rászolgált az elismerésre.
Az ünnepély kimagasló pontja Szakáll Gyula piarisia tanár ünnepi beszéde volt, amely apotheózisa volt a keresztény szeretetnek. A tu» dós piarista professzor kitért a hitújítás korának időjére, amikor , a papság és a szerzetesek közül is sokan gyengéknek bizonyultak és az uj áramlat megszédítette őket. Akkor nagy férfiak támadtak, akik az Egyház eme küzdelmes napjaiban, mint fáklyák világították be az egyház égboltozatát. Különösen kettő tünt ki: Loyolal Ignác és Kalazanti József. Mig Loyolal Ignác az előkelőséget tömöritette maga köré, a küzdőtérre lépett Kalazanti József, aki a szegénység megmentését tűzte ki célul maga elé. Kalazanti József 92 évet töltött az Ur szolgálatában. Eletének két főerénye : Isten imádat és ember szeretet. Ismertette életét, az ellenreformációban kifejtett lelkes munkásságát. A nagy pestisjárvány alatt a szegények kunyhóiban a mindenkifői otthagyottakat ápolta, főzött, mosott számukra, gyógyította, majd eltemette őket. Azután nagy szeretetét a gyermekek megmentésére fordi\'otta és ezzel alapját vette a piarista rend feladatkörének. Közel 60 esztendei munkásság után egész Európában Ismerték a piarista-rendet. Mindenütt felfigyeltek munkájára, ami eredményesebbé tette a katolikus renesszász munkáját. Az ingyenes népoktatás gondolata Kalazanti Józseftől indult ki. Majd rámutatott arra, hogy a magyar piaristák müi ködése szorosan összefügg a ma gyar nemzet történetével. A magyarság őrszemei voltak mindenkor a magyar piaristák. Elég csak két fér íiura rámutatni: Révayra és Horváth Orilli*. a magyar piaristarend J régi utón, de í>j mesgyén halad, nogy megvédje a katolikus egyhá-zat, hogy ott legyen mindenütt a magyar haza védelmében. |
Szakáll Gyula előadása a magyar katolicizmus és a magyar hónszeretet ragyogó megnyilatkozása volt a
Kalazanti-ünnepély diszes keretében.
Óoáry Győző II. oszt. tanuló Pro-hászka, a nagy magyar egyházfejedelem sas szárnyalású gondolatalt szépen és kifejezésteljesen tudta visszaadni.
Meleg taps fogadta dr. Korkay József piarista tanárt, amikor a ze-
nekar élén, mint dirigens bevonult és karával előadta Relssinger : A bérci malom c. szerzeményét. Az egész előadásból kiérzeft a gondosság, a minden árnyalatra való figyelem. A szép zeneszám méltó befejezése volt a kedves, hangulatos Ka-lazan: i - ünnep élyne k.
Semmi szükség sincs kisipari blokkra
A nagykanizsai Iparosság álláspontja a kisipari blokk ügyében
Ismeretes, hogy a parlamentben rövidesen megalakul a kisipariblokk. Ebb^n az ügyien a képviselőházban megbeszélés volt, ahol a Nemze i Egység kivételével résztvettek a többi pártok kiküldöttei. Az értekezleten kimondották, hogy a jövő héten formális alakuló gyűlést tartanak. Kérdést intéztünk Samji Lajoshoz, a nagykanizsai Ipartestület elnökéhez, hogy ebben az ügyben mi ^ nagykanizsai iparosság állásfoglalása. ,
7 Azok az urak, — mondotta Samu elnök - al.ik most a Kisipari Blokk összekovácsolásán dolgoznak, n«m Jeltek annyit egész kormányzási idejük alatt a magyar kisiparosság érdekében, mint a Gömböskormány három év ót& tett a kisiparosság, a kézművesség érdekében Annyit sem mertek tenni, hogy az OTI 24 százalékos kamatilletékét 6 százalékra szál i\'.ották volna le. Az OTI 24 százalékos illetéke o!yan magas volt, mint amüyennel még egy zugkölcsönző Intézet sem dolgozik. Gömbös 6 százalékra szállította ezt lei [
■ Érdekes, hogy a Kisipari Blokk alapitól sorában aiokat is látjuk, akik az OTI járulékokat fizetni r.em tudó kisiparosokat sikkasztóknojk minősi\'.ették és most hirtelen a profi iparostámogatók soraiba léptek. De hol voltak ezek az urak, amikor az előző kormányok egyre másra rakták a súlyos terheket a kisiparosságra ? Gömbös nem tovább terhelni, hanem tehermentesíteni akarja a kisiparosságot. Itt van a köz-szállitási szabályrendelet, amely a kisiparosság részvételét hangsúlyozza a közszfUUtásoknál. ,
— A nagykanizsai iparosságnak az az állásfoglalásai - folytatta - hogy amikor a Kisipari Blokk soraiban olyanok Js helyet foglalnak, akik egyenesen iparosellenes politikát folytattak és amikor a mostani kormányzat a kisipart mindig csak támogatta, - nincsen semmi szükség külön Kisipari Blokkra. Gömbös és kormánya tanúságot tett üdvös iparospolitikájáról, Nagykanizsán sem. mi szükség tehát Kisipari Blokkra, meg hasonlókra. A nagykani?sai iparosság a Gömbös-kormánytól és intézkedéseitől joggal várja sorsának jobbra, ordulását.
ID<3
Fső!
Prognózis: Élénk nyugati, északnyugati szél, változó telhó-zet, a szélvédettebb helyeken még kód, sok helyen e>5, nagyrészt ziporszerQ. A hegyekben esetleg havasesó vagy havazás. A hóemelkedés nem folytatódik, sót kedden lehDIés valószínű,
[Kettős öngyilkosság
Budapest, december 2 Hábcr János nyugalmazott allá bornagy vasárnap feleségével együtt megmérgezte magát. Az asszony azonnal meghalt, a férfit a helyőrség kórházába szállították, ahol hétfő reggelre szintén meghalt.
á Keresztény lót. Nőegylet Karácsonyi vására
Már az iparos-székház szépen feldíszített lépcsőházában hallani lehe. tett azt a vidám vásári zsivajt,, amit a Keresztény Jótékony Nőegylet kará. csonyi vásárának látogatói okoztak. A karácsonyi vásár a szombati megnyitás első pillanataiban is már ólénk látogatottságnak örvendett. Tetőpontra hágott azonban a forgalom vasárnap, amikor a város minden rendű ós rangú polgára megjelent a vásáron, ha másért nem, csak azórtj\' hogy filléreivel a kanizsai szegényeknek s«git. sen télire meleg ruhát szerezni. A A Nőegylet azonban a látogatókat filléreiért bőven kárpótolta. A kiállítás gazdag és színes volt. Hónapok hosszú munkája kötődött itt csokorba és kapott koronát a szép és ízléses keretben.. A sátrában kiállított, sorsolásra vagy eladásra váró tárgyak mindegyike szeretetteljes munkáról tett bizonyságot-
Ha végignéztünk a terem vidám vásári zsivaján, szinte nem is tudtuk, hogy melyik sátornál pihentessük meg szemünket. A tombolasátor szebbnél szebb és értékesebb tárgyai csábították fi nézőt\' a jegyek vételére El is fogyott minden jegy és a nyerők százai hálásak a Nőcgyletnok, hogy fillérekért egy-egy hasznos, értékes tárgyhoz jutottak. A bazár sátránál a léggömbnek volt nagy keletje, valóságos ballon-vadászat fejlődött ki. A karikadobásnál számosan produkálták magukat és ér. tékes tárgyakat nyertek. A Mikulás, sátornál a sok szép ajándék között feltűntek Riskó Gézáné szép Mikulásai. A cukrászdás sátornál a legfinomabb és a leginycsiklandozóbb sütemények között válogathatott a. sokaság. A borozó és az étkező különösen nagy látogatottságnak örvendett, ami csak a jó kedvet és a hangulatot fokoita.
Külön meg kell emlékeznünk a bárrá átalakított, hangulatos kisterem, ről, ahol állandó zeno szórakoztatta a közönséget. A kanizsai hölgyek pompás és kifogástalan kiszolgálása külön dicséretet érdemel-
A zsákbamacska, világposta; szerpentin csaták ós egyéb szórakoztató vásári mókákról, "valamint az egész vásár nagyszerűségéről külön hasábokat lehetne irni, de^toiég akkor $em lehetne jellemezni azt *«a képet, amit a Keresztény Jótékony ^Nőegylet karácsonyi vására nyújtott T>e nem ia kell, hiszen mindenki látta, élvezto. A szép és ügyes rendezésért dicséret illeti a fáradhatatlan ügyvezető alel-

-kabát fogalom,
mert szabása kitűnő
minősége mindig elsőrendű
ára mégis a legolcsóbb I
, minőségért mindig szavatol!
lJVuuuvu^Lrlr•"*""""*^*.........................................................■
4 _ ._ZALAI KOZLONV_______1935. december »
Mikulásra 1 Hócipö-kQlttnlegesség i Tretorn-ierrfi ornnl. Wimpasslog és belföldi Mlltény | cipőáruházban 1 Fő-ut 2. Városház
Női csatoscipő Korcsolyacipő, .neleg béléssel 2 csattal P 12 80 Meleg háziclpő P195, m fflltói P 2 90 Cserkészcipő Sl- és ródll-olpó Garantált vízhatlan vadászclpő.
nőknfit, Farkas Vilmát, valamint két társát, Barabás Kálmánnét és Szönyi Sándornét, akik hónapok óta lanka, dalian- szorgalommal dolgoztak a vásár sikere érdekében. legnagyobb ju-talnuik talán úgyis az a boldog tudat, hogy a siker nem is maradt el. A terem izléses, szép díszítése, rendezése Dobrovics Milán érdeme.
Beszámolónk nem volna teljes, ha nem emlékeznénk meg a szombat délutáni gycrmtkelöadásról, amely ugyan, csak a vásár keretében volt A kis mikulási színjáték kicsinek, nagynak egyaránt gyönyörködtető látnivaló volt
A szereplők a Jiozgonyi-uteai elemi iskola kis műkedvelőiből kerültek ki. Isa Anna, Vojkovlcs Magda, llor-váth Károly, Molnár Lajos, Németh Ilona szerepükben egyaránt olyan he. lyesck voltak, mini Belloni Magda fötündér, vagy mint Rárpáth Alojzia, Iletesi Magda, Horváth Margit, Pirit! Éva, Mikola Györgyi, Zábó Irma tündérei és angyalkái. Mellettük Nemes László Miklós püspök szerepében, Magasházi László, Radáni Róbert, Lu- j katos György manói és Ádám János ördöge voltak azok, akik a Kanizsa minden rétegéből kikerült gyermeksereget megnevettették és elszórakoztatták A darab előtt Horváth Mária, Belloni Magda és Mikula György, utána pedig Baán Juci és Szabó Ilonka ixmipás magyar táncai szereitek gyönyörködtető élvezetet-
A szombati gycrmekclőadás megren-dezéséért meleg elismerés és dicséret hangján szólhatunk Lónyav Mária tanítónőről, aki sok fáradsággal, de még több lelkesedéssel tanította be az apróka szereplőket, valamint Rácz Alajos kántorról, aki az énekeket tanította be.
Általában leszögezhetjük, hogy az idei nőcgyleti vásár a legteljesebb erkölcsi és a nehéz gazdasági világban is szép anyagi sikerrel zárult
A rendezőség ezúton kéri, hogy a toinbolajegytulajdonosok nyereményei-ket vegyék át, bármikor a tombolajegy ellenében a Népkonyhában. Ugyanitt átvehetik a háziasszonyok tó. laikat, teritőjüket és egyéb tárgyaikat, amelyeket a vásár tartamára kölcsönözni szívesek voltak-
Ahol a disznók villannyal világított ólakban, az emberek rözse-kunyhókban laknak
Bomba-vető Iskola a gyártelepek munkás-negyedeiben Séla a „szovjet-paradicsom" életében
Belerohant egy autó egy menetel} szizadba
Varsó, december 2 Torundban egy magángépkocsi :el j<\'s sebességgel belerohant egy menetelő katonai századW>7 2 katona meghalt, 9 sulyoBpn nvegssbesült. A gázoló autó elmenekült.
A szovjet ipara sok tekintetben még nagyon kezdetleges állapotban van. Ila néhány iparág a szükségleteket már ki is tudja elégíteni, annál t.\')bb kívánni valót hagy hátra minőség tekintetében. Ugyanis a szovjet azon az állásponton áll, hogy a legíonto-\' sabb dolog, hogy a népről gondoskodás történjék, a tökéiele .edés majd magától jön és nemcsak minőségileg lesz értékesebb, de exportra is alkalmas. Szovjet hivatalos jelentés szerint az Unió területén nincsenek munkanélküliek. Ez az állítás túlságosán hi. valalos izü ahhoz, hogy teljes egészében hilelt érdemelne.
A szovjet-munkarend
A munka rendel illetőleg minden hatodik nap szünetnap. A hétnek azok a nevei, amelyeket Európában haszv nálnak, mint hétfő, kedd stb, Oroszországban eltűntek a használatból. Csak a hónap-dátumokat tartják az emberek számon, még pedig nem a régi orosz, hanem a modern Gergely naplár szerint, amelyet a forradalom után vezetlek be Feladták a régi mértékegységeket is, mint a pud-ol a suly-, vers-et a távolságmérésben . és az európai méter rendszerre tértek át. Szigorúan szabályozva van a korhalár, ameddig az emberek munkakö-U;lesek. Ez a batár férfinél az 59, nőnél az 50-ik esztendő. A napi munkaidő nyolc óra, ^yHcIyből egy óra jut a pihenésre. Fiatalkorúak 14—16 éves kor között naponta négy, 10—18 évesek naponta G órát dolgozhatnak
-mmmmmmmmmm
Tizennyolcéves korában férfi ereje tcljébp érik az ifjú és akkor beléphet a pártba. Túlórázni csak a gyárral egyetértésben szabad és jiem lehet több, mint napi négy óra- Még pedig béremeléssel kapcsolatban-
Ha egy asszonynak gyermeke születik, kap hivatalból három hónapi fizetéses szabadságot Szoptató anyák minden harmadik fél órában foglal, kozhatnak csecsemőjükkel rövid ideig.
A gyártelepek az ország hatalmas arányai szerint szinte gigantikusak. A moszkvai Staün-müvek például, amelyek autókat gyártanak, 27.000 mun. kást foglalkoztatnak; u golyós csapágygyár 10000 munkással dolgozik és évente 24 millió különféle nagyságú csapágyat állit elő A charkowi mezőgazdasági gépgyárnak 13.000 munkása van és havonta 500 vagont, valamint naponta 35 szecskavágógépet gyárt- Az Elektromotor gyár 14.000 munkással dolgozik, a mozdonygyár lGOOO-rel, a traktorgyár 20.000-rel és igy tovább hasonló arányokban A traktor gyárról érdemes megemlíteni, hogy 1927—32 között épült és naponta 150 traktort állit elő, ami anny.t jelent, hogy min. den kilenc percre esik egy kész traktor. A 4 kilométeres feljáró utcát a telep előtt 9 hónap alatt építették mteg a munkások, ingyen u- n. «Subot-nik> szolgáltatásból.
Munkásviszonyok a gyárakban
A «Kirov \'Motormüvek* a háború előtt 300 munkással dolgozott és évi 3 millió forgalmat ért cl. Most van
Mattersdorfer
divatdilsUben
Teutsch drogériával szemben, Fő-ut I.
Az Összes raktáron lévé férfi kalapokat szenzációs olcsón kíáruaittoml
8000 munkása -és 69 millió forgalom. Gyárt motorokat, generátorokat,\' elek. tromos lerendezéseket stb. fiién egy technikai igazgató áll, aztán egy ka. tonai «Komander zavod> és egy jx>1. gári vezető. A munkásflzctésekct ha. vonta adják ki; az átlag muukás 250 rubelt keres, mig a specialista eléri a G00 rubelt Is. Megjegyzendő, hogy sok asszonyi Is foglalkoztat a gyár, különösen vezetéktekercselésnél, szi^e. lelósnél és könnyebb teljesítményű munkánál. A l>cjáratot revolveres vörös katona őrzi és nagyon vigyáz arra, ki megy be és ki jön ki. Minden munkásnak megvan a maga fényképes igazolványa, amit fel kell mutálni és ekkor az ellenőrző szelvényeket elszakítják- Táblán tüntetik fel naponta hogy a különböző osztályok milyen teljesítményt érlek el. Minden szakosztály el van egymástól különitvo és egyik osztály embere se léphet bc n másik munkaterületére, sőt még a pihenő idők Is ugy vannak beosztva, -a hogy szünetben se érintkezhessenek egymással. Ezeken a pihenőkön is sok. szor megesik, hogy a csoportból asztalra áll az egyik ember és előadást tart a többieknek- Étkezés ideje alatt szintén fokozott a .felügyelet. Külön étkezőterme van az egyszerű és külön a szakmunkásoknak, az ebédlők erősen emlékeztetnek egyszerű fehérre meszelt falaikkal a ml kórház-termeinkre- A gyárban vannak tech-nikai és politikai képzést szolgáló iskolák, de nagy gondot fordítanak a katonai kiképzésre is. Mindenféle fegyverek, l>ombák függnek a katonai iskola falain, emelvényen áll az előadó-asztal és olyan benyomást kelt, mln\'.ha szabályos iskolában volnánk.
A Kolchozok és Sowchozok
A földbirtok Oroszországiján 98 százalékban kollektív vagyon és csak két százalék van magán kézben A föld megműveléséről az állam gondosko. dik. Erre szolgálnak a Kolchoz- és Sowkoz-ok- A Kolchoz önkéntes parasztokból alakult szervezet, amely vállalkozik arra, hogy művelje a földeket, amelyek az állam birtokában vannak, mig a ház, berendezés és az állatok a földműveseké Részben lermészell>en, részben pénzben fizetik a bért az államnak, amcJy a Kolchoz. tói a termés negyedrészét bckövelcli. Viszont háromnegyedét eladhatja sza. hadon olyan piacokon, ahol magasabb árat kap érte. Minden Kolchoz egy évre vezetőt választ magának, állami ellenőrzés alatt áll és köteles a termés bizonyos hányadát államvagyon címén megőrizni
A Sowchoz viszont inkább kényszer alakulat, amelybe azokat a földművelőket osztják be, akik nem vállalnak magitól munkát, vagy , hajlandó^ a szabötálásra- Ezek pénzben kaplák fi-tésüket és a cseléd sor felel meg nekik. Minden, amit termelnek,\' az ál. lfun tulajdona, abbéi rész nem illeti
Az őszi és tavaszi idényről visszamaradt clivatkelméket-i lóval\' alacsonyabb: áiakon áuaifotvi
Maradékok minden cikkből nagyon olcsón
Kirschner Mór divatáruházábafi*
1035. december 1
ZALAI KÖZLÖNY *
Mikulásra!
Téli cipőket, divatcipüket legolcsóbban az
Raktárra érkezett óriási választékban
NŐI, férfi és gyermek hócipők
„Ideál?\'
cipöáruházhan, vehet. Ffl-ut 12. szám
NŐI bokacipők I Nól csattosolpftk I Férfi és flu cssrkésfc-már 9 80-tól | melegbéléssel | cipftk, sárelpők >
meg őket ős vezetőjük egy kirendelt Altami hivatalnok.
A Kolch tok élete
Ukrainában találjuk n legszebb, Icg. nagyobb majorságokat mert itt a föld alkalmasabb a művelésre, mint az északi homokos talaj. Közelebbi vizs. gáláinál mégis különös benyomást t sz az emberre egy ilyen Kolchoz. Látni lehet péljúul tiszta, fehérre meszelt, villanyvilágítással eliU4l disznóólakat, inig ugyanott a ház csak ágakból és sövényfonadékból készült és kb. 10 cin. vastag agyagtapasztáss:il van bo--ritva. Viszont traktorok, teherautók, gözekék állanak a félszerekbcn, lovat l>edig elvétve, lehet látni- Egy-egy Kol-cIiozqi) .néha J 00—150 család is él. Minden Kolchoznak megvan a maga munkás klubja, ]>olÍtikai iratokkal zsu. folt szobákkal s nem ritka a mozi és a színház sem. Érdekes egy parasztház belsője is. A falon még itt-ott látni ikonokat (szentképek), a ccns-tochovai Szent Szűz képét, amely igazolja, hogy hiába minden u n. felvilágosítás, a hitet erőszakkal nem, lehet kiölni a népből és nem lehít pótolni akármilyen hatásos politikai szólamokkal sem.
\' Slandl Romár9)
*) Fenti érdekes cikket a Pécsett megjelenő Dunántul laptársunkból vettük át
Az Izraelita Leányegylet koltnrdétalánia
A nagykanizsai. Izraelita Leányegy-lct vasárnap délután kezdte meg kul-turdéhit\'ánjainak sorozatát. Min ljárt az elsfl napon két illusztris előadó szerepelt a műsoron Az elnöki megnyitó után dr. NVinkler Ernő főrabbi tartott valóban élvezetes és érdekes előadást a Talmud tanításáról és szelleméről. Előadásában rámutatott arra, hogy mi a Talmud, mit mond ez az évezredes irodalom, az akkori kor enciklikája a zsidókról ós mit a nem-zsidókról Különösen érdekes volt előadásának az a része, amelyben a Talmud szel-, leméről: a .szeretet szelleméről beszélt, Előadásából kiviláglott, hogy a Talmud az igazságok ás bölcsességek bő, szinte kimeríthetetlen forrása ós ha azoknak szellemében éln<$ne\'-< a népek, boldog, megelégedett testvéri egyetértés uralkodna a földön.
A másik e őadó dr. Winklerné Munkácsi Noémi volt, aki hasonló élvező-tes előadásban szólt a zsidó,nőkről és azok problémájáról. Rámutatott rövid, de kerekded előadásában a zsidó nők sajnálatos közömbösségére és rávilágított a helyes é> kövelendő útra. v
A két érdekesen egymásba kapcsolódó és Juégis különálló előadást a kistemplomoL teljesen .yicgtöUö közön-nagy figyelemmel hallgatta végig és az előadó-párt megérdemelt ünneplésben részesítette.
Az érdekes müsoru kulturdéHitán ■ Száptó Károly kö?,vct)en és meleg I szívből fakadó szavaival fejező- I dött be.
Az erdélyi magyarság uj ostromot kezdetti az uj magyar-irtás ellen v
i, Bukarest, december 2
Az Országos Magyar Párt parlamenti csoportja megállapította, hogy a miniszterelnökhöz beadott memorandumban foglalt panaszok orvos lása érdekében a kormány mlndez-i leig semmit sem tett. Most ujabb memorandummal fordul a párt a kormányhoz, amelyben elsősorban a nyelvvizsgák terén duló igazságtalanságoknak, a magyarok elbocsátásáról, az adóbehajtás kilengései-
ről szóló rendeletek törvényeknek hatálytalanítását kérik. Kérni fogják továbbá az ipari törvényjavaslat életbelépésértek megakadályozását is, anv ly megfosztaná é magyarságo1 az ipari pályákon való boldogulástól is. Tiltakoznak a legutóbbi rendelet ellen is, amely a kisebbségi nyugdíjas tanárok és ta ni\'óktól megvonná a nyugdijlllet-ményt, ha a nyelvvizsgákon nem fe Jelnek mfyg a követelményeknek.
Béke-gesztust vái» Laval Olaszországtol
Abesszínia egy millió font angol kölcsönért újra eladta a petróleum-kitermelési |ogát — Az Egyesült Államok uj törvényt hoz semlégességének biztosítására
London, december 2 Párisi tudósítások szerint • Laval a párisi olasz nagykövettel tárgyalásokat folytatott, awlyek során sürgeti hogy Olaszoiszág bizonyos békergesztussal tegye lehetővé Franciaország békés klsérlcieit. Ha Olasz ország azt ajánlaná, ho^y bizohyoé vonalon feltartóztatná csapatait a béketárgyalások tartalmára, ezcs:t. b<\'n minden erővel megindulnának a békélt\' vonatkozó, tárgyalások és e! l\' he\'ne halasztani az ujabb uneg. torló intézkedések életbelépésé^
A négus a fronton
London, december 2 A négus Dos$ziébe érkezett, az északi hadszíntér főhadiszállására.
- Fél évvel ezelőtt a parlamentben imegígértem, - mondótta- a négu? - hogy háború cse\'énvmagani veze\'Jem csapataimat. Most eljftliam, hogy, szavamnak helyt álljak. Adéll hadsiintért már megtekintettem, és moe(|C\'ljöttem az északira is.
Az USA semlegessége
London, december 2 tyew-Yersey államban bizottság alakult, amely élelmiszert gyűjt az Egyesült Államokban Olaszország részére a megtorló intézkedések el lensulyozására.
London, december 2 Wsshlngloni jelentés szerint a szenátus lőszerblzottségíi uj semle. gcsségl javaslatot készít elő. A ter. vezet szerint az Egyesült Államok nr^vonják az útlevelet azoktól, a kik háborús államokba akarnak menni. Hadviselő államoknak kölcsönt sem nyújthatnak, a lőszer és fegyvereladás is tilos, valamint min. den szállítmány, amely fegyveres összeütközésbe keverheti Amerikát.
Abesszínia kölcsöne
,>?•,.\' / "Y.Párip, december 2 . Hivatalosan is megerősítik azt a hirt, hogy az Abessziniának adandó egymillió font sterling kölcsön ügyé;
■P
Nép Mozgó. Kedden, szerdán, csD\'örtökön Csak 20, 41, 60 filléres helyárakkal I
Budapesttel egyldőben! :: Dumas örökbecsű müve:
KaméHáshölgy
Regényben feledhetetlen, filmen uto\'éi hetetlen. Rendezte A. Oince Fözcrepben Ivonne Pflmtemps, Pirii ünnepelt drámai m\'jvílinöje Kifogástalan vetítés. A mozi kellemesen fűtve van I EI6atf*aok B, 7, ém 9 órator.
ben megindultak a táfíjyqlások. Meg eröslik azt a hlri is, hogy a WJJcsön ellenében Chertolt engedélyt nyert Abesszínia délkeleti terlUeteip levő köolajterílletek kiaknázására. Cher, tok, Newyorkba utazik. Kijelentette, hogy a kölcsön 100 azMléklj ango\\ töke és nem fpela flsyelenib^ ,\'SSn. nl Washington kízbelépését, amely érvénytelenné tette elődjének, RÍ kéjt engedélyét b. | \' Ai olaszok a meghódított terl-leten letegyverzlk a lakoaaágot Aflmara, december I Az olaszok Jelentik Keletafrlká-böl : Az olasz fdhadfezálláspt) el, rendelték, hogy a meghódított területeken a lakosságot teljesen fegyverezzék le. A hadvezqtíéég elnkl akarja elkerülni az eajtleges meglepetések lehetőségét. . i \', \'
Az olasz repülök Ilyen tartalom-mai kiáltványt dobtak le a Jávákban és felhívták, a bensziUptiqk 11-gyeimet arra, hogy szwlgált*»4k b» j fegyvereiket. Igy az olasz hátvéd-csapa luk nem lesznek kitéve további támadáaoknak. , ,, ,i \', \'
Három olatz hadosztály benyomult Tenblen tartományba
Asmarn, december a •
Háno.n olasz hadosztály benyomult Tcabien tartományba, ahol rendkívül nehezek a terepviszonyok, roejt csak málhéa állatokkal lehet közlekedni. Rövid ldö múlva valamennyi abesszin fegyveres csapatot kiűzik c vidékről és az o\'-íaz hátvédek itt sem lesznek kitéve meglepetésszerű támadáaoknak.
olasz képviselőház december, 7-én, a szenátus pedig tt-én üléat tart. | ,
Kedden az orazéfl oy illés mindkét háza Ölési tart
GÍ«U. BtaUstonUk Mtffa ~U BadipMtr* fakMjk
. Gömbös tiyula miniszterelnök, akt vasárnap és hétfőn Somogyban va. dászott, hétfőn este érkezik vissza a fővárosi*. Kedden minisztertanácson vesz részt, amelynek tárgysorozatán a legfőbb állatni számvevőségi oipőkl tisztség betöltése is szerepel A Jelöltek közül Varga Imre ny. pénzügyi ál. laintilkárnak és Jakab Oszkár Jelenlegi pénzügyi államtitkárnak van a leg. nagyobb esélye Ha Jakab államtitkár lesz az elnök, akkor helyére az államtitkárnak IInász Lajos kerül..
Kedden az országgyűlés mindkét háza ülézt tart Előreláthatólag holnap sor kerül Kozma Miklós felszólalására, amely után megkezdik az orvoai rendtartásról szóló törvényjavaslat részletes vitáját. A hitbizományi Ja. vaslat valószínűleg csak a Jóvö héten kerül a Ház elé
Hói szövetek, férfi szögetek, XZ+hZ bársonyok, selymek, szikesek
dlvatáruház*
N^jtaw^Jtyijt sz.
L ZALAI KÖZLÖNY
1935. december 10.
Értesítem t. vevőimet, hogy minden kedden újból kaphatók lesznek az elismert jó-mlnőségü
hurkafélék.
Adler hantnOiIti
Horthy Mlklós-ut 2.
ní6
Ma csto kerdi három hetes szint-idényét vitéz Bánky és társulata a Városi Színházban.
Bemutató előadás Tolsztoj .Krcutzer szonátái-ja.
Kedden, december 3-án csak felnőtteknek «Masa pénzt keresi vígjáték három felvonásban.
Szerdán, december 4-én a Nemzeti Színház újdonsága, «A nők elmondják vígjáték 4 felvonásban.
Csütörtökön, december 5-én Kék-szakáll 8-ik felesége, bohózat 4 felvonásban-

A* előadások pontosan órakor kezdődnek-

Az Igen tisztelt bérlők kéretnek, Jiogy a helyhez kötött b£rletszclvénye-ket mindig déli 12 óráig beváltani szíveskedjenek.
Pénztári órák: délelőtt 10—l-ig és délután 7 órától

Mint már közöltük, december 0-án a Kormányzó Ur őfőméltósága neve-napja alkalmából nagyszabású disz-előadásra készül a társulat-
Szinre kerül a «Lesr feltámadás,» Pohárnok Jenő a debreceni szinpár-toló egyesület 1000 pengő pályadijat nyert nagysikerű színmüve.
20 tagu zenekar kíséri a díszelőadás műsorát
Ezúton közli az igazgatóság a bérlőkkel, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel a hclyliez kötött bér-letszclvényeket legkésőbb december hó 3-án déli 12 óráig beváltani szíveskedjenek, mert ezen kivételes díszelőadásra való tekintettel nem áll módjában a helyeket fenntartani.
KLÖPLI
FOggSnr Ágyterítő Vitraga Aeitalterltö
Scbflti Áruházban.
Pusztító szélviharok
PAris, deoember 3 Francioországbnn vasárnap pusz-Utó szélvihar dühöngött. Magában Parisban ia számos to\'lyen fákat csavart ki az orkán. A vlhor nagy esőzésekkel karöltve Jelentkezett, az «\'sók mindenlltt nagy áradásokat okoztak. | ,
Vesz lőtt vadat,
különösen mezei és flre|i nyulat,
lácánt, minden tételt a legmagasabb napi áron azonnali lizetéssel
Briegert Normann
némát vadklvttd.
Képviselet: Bckilie Oltó, Sárrtr 2
Vasinegye. Telelőn 26.
Ezek a legszebb, a legjobb, a legolcsóbb
Műselyem harisnya . . , . P —"48 Bordás meleg harisnya . . . P —\'80
Férfizokni, meleg.....P —-48
Férfi harisnya......P —-98
Férfi zokni, flór.....P —\'88
Baba réklik.......P —-BO \'J>
Nöi nadrág, legmelegebb . . P 2-50 Tiszta gyapjusálak . . . . P 1-50 Gyermek kötött kabátok . . P 2-50 Férfi pulóver, cipzáras . . . P 3-50
Férfi mellény......P 4-50
Nöi kötött kabát.....P 4-50
Gyermek kesztyűk . . . . P —-80 Férfi és női kesztyű . . . P 1-20 Remek szép nyakkendők . . P i»40
Sglyemsálak.......P 1-50
RitikOlOk, arazényakbftl gyári lerakat. Gyermek erszények . . . . P —-20 Férfi gallér 88—50 flll , . . P —39
Csipkék métere.....P ^.08
Mackó ruhák igen olcsón. Pár azáz darab Jó férfiing egységára P 2-48 NŐI kötött kesztyű, divatos P 2-88 Gyermek nadrágtartók . . . P —.38 Férfi nadrágtartó . . . . P —98
Zoknitarlók.......P —-24
Melltartók.......P —52
Férfi poplen ing P 6 50 . . P 8-00 Férfi bokavédő P 2 50 . . , P 1-90 Pécsi kesztyűk a legnagyobb választékban, legolcsóbb árért. FésQk, párszáz darab . . P —-18 12 drb miki-csat . . . . P —.10 1 pár szép, finom kézelőgomb P —>18
1 horgolócérna.....P\'1— -10
12 drb borotvapenge . . . P —-58
Szalagok óriási választékban Nő! kötött blúzok P2 50 . . P 1-90 Gyermek kötött ruhák . . . P 1-90 Gyermekharisnyák 1. szám . P —-30 Gyermek kötöttkabát 1 évtől 4-ig P 2-58 December 6-án Plchlar gráci, Frankéi wleni gyár férfikalapjai meglepő olcsón. Selyemnadrág......P 1-28
Mielőtt vásárol, saját érdekében jöjjön el hozzám. Fillérjeiért meglátja, mennyi hasznos dolgot vásárolhat.
Fő-ut 8.
(Szooiálls oaaládl nép-délutánok)
A nagykanizsai Szociális Mtsszió-lársulat fáradhatatlan nővén i mindig találnak uj és u] munkaterüket maguknak. Most a téli Időben havonta egy egy vasárnap \' családi nép-délutánokat rendeznek u Roz-gonyl uleai tornateremben. Itt meleg, derűs vasárnupdéiutánl pihenést, n.-me-s szórakozást és közben egy egy kis lanilást biztosítanak az egyszerű néprétegek számára. Most azt kélik n missziós nővérek, hogy a Nemze 1 Újság és a Zalai Közlöny vasárnapi számait és azok képes-m< Ilék\'eMl az előfizetők ne dobják el, mikor kiolvasták, hanem szíveskedjenek azokat eljuttatni a Misz-szlósházba, u családi népdéhilánok közönsége számira.
— SckOts klr.k.Uk.n gyönyörködik minden gyermek.
— (Frontharooi Bajtársak I)
f Legfőbb hadurunk, Horthy Miklós Kormányzó JJr űfő-méltósAgának magas névnap-jAt az egész ország u hó fi.ín ünnepli meg, melyet ünne. pelnl nekünk ls szent kötelességünk, miért is felhívjuk főcsoportunk ósszos tagjait, hogy u fenti napon délelőtt 10 órakor a felsőlcmplomban megtartandó hálaadó istentiszteleten meg. Jelenni kötelességüknek ismirjék. Gyü. k\'kezés a felsöteinplom előlU téren délelőtt fél 10 órakor. Minden baj. társat elvárunk. — Egyszersmint ezúton hozzuk tudomására bajtársainknak, liogy a helybeli gőzfürdőben tagjaink kedvezményes áru Jegyeket kap, nak.mlérl isczeu kedvezményt igényim vevők arcképes Igazolványaik felmutatása mellett Jelentkezzenek Pctrics Vilmos bajtársunknál (Teutsch-drogé-l-ia) kinél is a kedvezményes jegyek és további felvilágosítások átvehetők — bajtársuk ne feledjétek el, hogy e hó 8-án 5 órai kezdettel szegénysorsu bajtársaink segélyezési alapja javára az Iparoskór földszinti helyiségeiben tánccal egybekötött tea-délutánt rendezünk. A vezetőség.
— Tr.tom sevró gumi hócipő különlegességek Mlltényl clpöruházban kapható.
(Al Úrasszonyok Máris Kongregációjának)
tagjai felkéretnek, hogy a december 5-én délután 5 órakor a plébánia fehértermében tartandó karácsonyi szeretet kiosztásban lehetőleg teljes számban megjelenni szíveskedjenek Vesetőség.
— Awionyon Mlkaláw. t Lapja mag a férjét hó vagy sáielpővel as „Ideál" cipőáruházból, Fő ut 12. az.
— (Utoljára a Fourage-ügy)
l)r. Sz. jelzésű minapi vezércikkünk, ben az állt, hogy a Nagykanizsán sok port (elvert Pourage Kaposvárott te-telepedett Most annak megállapítására kérlek tel bcnnünkcl, hogy a Fourage-uuk Kaposvárott som sikerült letelepednie.
— Ur... Mlkaláara I Lepje meg a (eleségét hó vagy házlctnóvel az .Ideál" cipóáruházból, Fő-ut 12. as.
— (A námet háború* emlékérem)
igénylésének határideje . december 31-ével lejár A jelvényszerü érem szalagján kurddal és kard nélkül less adományozva a szerint, hogy arcvonalban, vagy mögöttes országrészben teljesített szolgálatol az Igénylő Kér-vényminták lleegcr árpád műszaki tanácsos, a .Deutsche Ehreoleglon. ma. gyarországt képviselőjétől, Budapest, VI., Podmaniczky-utca S5. V. 17. igénylendök. Aa érem * vitásak,
1035. december 1
ZALAI KÖZLÖNY
*
MODER LAKBERENDEZÉS
otthonos, Ízléses és nem drága,
kapható
\'jiáW 1 kedvező feltételekkel is kap
Kopstein
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
Országos Frontharcos Szövetség ós a Hadirokkantak formaruháján, valamint l>olgári öltözéken viselhető-— (Adomány)
Ozv. Werner Boldizsánié 2 pengőt küldött a szer kosz tőségbe a nyomorgó sokgyermekes özvegyasszony részére, Wrabl Antalné 1 pengőt a Keresztény Jótékony Nőegylet szegényeinek-
m 11
mim
Tanaén jtöu4s
Irányioti lanyha, Jotgalom: cundtt. hu !)«■■». T7-ea 17 80-18 05 78 ai 1703—18-20. 78-m 1810-IBS5. 80-»n 1878—1845, dnnlnl 77 et 17 50 -17 65. 78-u 17 65-1781, 79" 17 80-1793, BO-.i 1780—1805 — Ro*t peihtdikl 1620-1630. mán 1625-16 45. 7-ati u| kOiíp 17 40-17 50. - Tengeil u| tl»ilnl»ll ab bpeat 1360—13-70 _
Kiadj* a laplulaJdoNoi KOiKaidaságl Rl Oataabari Nyomda «• Dilialal Lapkladl Vállalata Nafyhanliaán. Halelöa kiadd l Zalai Káioly.
Nyllt-tér*)
Nyilatkozat.
Alulírottak ezennel kijelentjük, hogy fiainkért\' a jövőben semmiféle anyagi fele.Ojséget nem vállalunk. Nagykanizsa, 1935. dec. 2-án.
Orbán István és neje.
*) e loval alatt költöttekéit Min a uo-WattMé"\' Km a kiadóhivatal nem váltai
fürdőkályha
és zománcozott [ acél
fürdőkád
jólét és áldás a házban.
Semmiféle izerelés nem szükséges, azonnal Üzemképes, —r legegyszerűbben kezelhető.
Ar„ O FflHttdjUnh naeowta 11
rlld lOv Részletfizetést kedvezmény II
Szabó Antal sportüzletében
■agykaniiaán, Fö-ut B. Talafon 91, n.
■aagykanlzaalak találkozóhalya aaz
István király Szálloda
Biadapaat, VI., Padmanloiki-atoa S.
Nyugati pályaudvar melleit. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. - Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház ía amerlcan bar
Hirdessen a Zalai Közlönyben
alkalmas ajándékok
Qyarmakaknak :
Malac mackóruhák Szvattorak
éa pullovarak
Hölgyeknek:
Ramek kAtAttruhák KAtAtt blúzok rínom iváld lekérjemS Pongyolák, harlanyák
Uraknak:
Kötött kabátok LálakmalaaltAk NyakkandAk, zoknik
Legolcsóbban
• BBÓNYAI DIVATHÁZ
HORTHY M.-ÚT1.
I— lüWM ,
I mindenki a helyi kereakaddknál I és Ipwoaokaál unu bal I
•«witeKErreYö
(. A Kereskedelmi Alkalm\'aottak piit-nlkje ai Iparoskór emeleit termői, ben.
Fronthareos-tca 5 órakor aa Iparoskör földszintjén. \'!! Daanker 15.
Gábor műsoros tínckoazorucsWja.
DcMmbar *
A Zalát KöiHny 7J tw> jubilMs matinéla /él VI inakor a Wrosl Sxintukban.

Pásztorjáték, tánc • Katii. Legény, egyesületben.
lar. Jótékony Nőegylet Húrja a Kasalnóban.
A Klskanlzsal II}. Egyesület oparelt-előadása. • Daoambcr II.
As Iparoskór Szllvesztcr-estje a székházban.
A Katb. legényegylet és az altisztek kóaós szilveszteri kabaréeslje. A Kereskedelmi Alkalmazónak mü-aoros siilvesatenosljo. Január 4. Katolikus Ml.
Január 5.
FTantharcos-bál. laouár II. NTE 70 évaa Jubiláris tunepsógelt megnyitó műsoros tánoeslély az Iparoskörben. »Január 14.
^ Vendéglös-bál as Iparoskőr termei.
i"jaauir IS.
Evangélikus estély. \' Jaaair 19.
Frontharcosok teája. Jaaair Ji. ,
Felsőkereskedelmit végzettek tánc-•atálya a Kasdnóbau. rebrair I. „
Al Ipartestület bálja, rabraii 2.
K. Nagy—Altay: Kis hercegnő c. salimrüve a Klskanizaai Olvasókörben, fakraár I.
Szanatórium-piknik. raWair I].
KAOSz-bál. fesMiMu
Frontharcosok teája. t>aW*á> a. .
Keresztény Jóéékouy Nőegylet Jel. 1 meibálja ax Iparoskőr termeiben, ftbnaár IS.
Aa Iparoskőr jelmez-bálja, rakni, M.
Kacajó-eat a Keraestány Tiaatvi-1 Mltnáknü.
hAlók,
abéttlAk, C uriazobák,
kombinált berendezések
mti mmmrn
\'BÁMpest, VIII. Baross-u. 21.
Nail wálaaatáb. »IJ ■adóst riaalsHIasMara I
ZALAI K0ZL0NV
1035. december 3.
Féltandifas angol és német nyelvtanfolyamok a Zalai Közlöny előfizetői részére
A Zalai Közlöny meg akarja könnyíteni előflzetőlnkek a nyelvtanulást és ezért megállapodott egy elismerten kitílnő nagykunlzsáí nyclvtanárnővel, aki két nyelvet 50 százalékos kedvezménnyel ttrnit a Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol éa német nyelvtanfolyamunk vezetője Pallos Erzsébet. A tanfolyam nem csoportos, hetenként két órával hat hónapig tart, havi tandíj a Zalai Közlöny előfizetőinek 5 pengő, (nem előfizetőknek 10 pengő). Palloe Erzsébet a lon-
doni egyetemen szerezte meg az angol nyelvtanári diplomát. A ^tökéletes kiejtést biztoeltjfák mr. Walter Rlpman nak, a londoni egyetem fo ne; lka tanárának eredeti grammo. fon lemezei. Jelentkezni bármikor lehet a nyelvtnnárnőnél (Erzsébettér 18. II. em.)
Minden tanfolyamra való féltan-díjas beiratkozáshoz fel kell mulatni a Zalai Közlöny legutóbbi előfizetési nyugtáját, vagy a Zalai Közlöny szerkesztiaégének igaarlá-sát.
qgSKgMafflg
,,H6fakoiók királya\'1 a SOtlel-láie szabadalmasod Sietter. Ara 0—10—15 pengő. Egész nap próbattltáa. Sörlet vaskereskedésben. (Schflta melleit). 1
Képelt már rnoat keretezlesae karácsonyra réaalatra Sternnél, ló-ut 2. 7
Játék éi clpölrak legolcsóbban n volt Tóth baaá.baa.
Ranaall cipőkel. jsvltásokat legolcsóbban Siekeres cipésznél szerezhet be, Erzsébet-tér 20. Ugyanott tanuló felvétetik.
4289
Egy drb hlaatt aarUa eladó, Vörös-maity-u. 37/a. *
Cgyaaobáa udvari lakás asonnal kiadó, Kessuth-tér 3. 4457
Egy ul nutlia bunda aurgösen eladó, Oyár-u. 3 4453
Keveset haaináll Teleíiinken, Itaztahangu rááll, 2 drb angol rézágy, 1 drb modern kombinált szekrény, gyönyörű tele-
hálószoba olcsón Erzsébet tér 11.
Kukecsnénll, 4452
, bundák, átmeneti kabátok, férfi-, ltu- és gyermekruhik a legolcsóbb árban Zwctg Imrénél kaphalók.
4450
Qyaralráal tanfolyamot nyllah
felnőtt, kérdők és haladók résrére lanuár-tói, heti 3 órában, havi 2 pengőért. Jelentkezni leirt szerdán és szombaton délelőtt a Líceumban. Iváncstts Mária oki. gyors-liáitanárnó. 4503
Ügyes aerrónflt keresik. Clm
adóban.
■ kt. 4502
Tlalfa éa épuletta-azakmában tel|e> lártaaságKal, azerény elhelyeskedést keres : Burger Sár.dor, Migyar-u. 18 aa. •
10 drb 170 kilís fiatal aalraartáa eladó. Merkly gyógyszerész. *
Eladó aaBISblrtah Látóhegyen, pincérét, felszereléssel. Bővebbet : Molnár. Rákóczl-u. 89/a. 4480
PehérnemU varrodába segéd és ta
nulóleányt kivessek. Horvátbné, Báder Rózsi. Kinizsi-u. 4 •
Sötétszürke téill télikabát Jutányossá eladó. Megtekinthető Marton tgyénruha-ssabónál •
Kélaaabáa utcai utca 3.
lakás kiadó, Oyár-
6 siemélyes eiüst evókésziet olcsón alaslé Schnitier éa Oöndör ékszeré-sseknéL •
Fele tfiaalAval bemelegítheti lakását leaulvbb Bakuiéit hőloboióval. Késstlt Baksa bádogos, iserelő, Erzsébet-tér 11. kapható Unger, Vajds, Schteslnger vas-keresktd sben Is. 4463
Eatátyl rahák, selyemruhák tlaztlrá-sát. festését legszebben a R\'zaagyár ké. sstlL Qytljlőlalep: Klrály-u 32 4484
— Köztisztviselők részéra rendkívül előnyős bulorváaárlási alkalom. Uodern berendezések, tökéletes Jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamat-menteaen ls kaphatók Köpetein bútoráruházban, Horthy Mlklőa-ut 4.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon {(barátainknak és Ismeröselni-nck, kik felejlhet t-len drága férjem
Pöroz János temetésin megjelenésükkel vagy bármi más módon mélységes li.daimunltban osilomi szívesek votiak, fogadják eiuton ls háidnkés köszönetünk kifejezését.
ön. Pöroi láioioi
és családja
Kaliforniai pajMtetat,
vértetüt
biztosan kipuszltt|a a m. klr. föld-miveiéatlgyi niifllszterium állal engedélyezett
NEO-DENORIN
koncentrált gyümölcsfacarbollneum. (Csak rügyfakadás előtt, fagymentes napokon használható.)
Kerti főzelék- ós wirágmagvak. Műtrágyák.
„PEKK"
„D* vitamin készítmény állatok részére ára:
\'/< kg.-os csomagolásban P 1.10
1 . . ... P 4
5 , , P 17.50
25 , » ... P S2.5Q
Nagykanizsán. Kapható:
ORSZ4G JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növény védelml-
Bzerek alb. keroskedésébon Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. fA bíróság melleit) Telefon 130.
• Klzgazdasápi Ré siványtiruaág .
Gutenbers Hyomctó és Dilzaloi Lapkiadó Vdllalnta
Nagykanizsa
KOayvnyooaía, ktayvkMáazat veoalazó latézat, Illeti könyvek és dobozok gyára a „Zalai MaWay" politikai napilap szarkcaztfiaéga éa kiadóhivatala
KéwzHUnfci
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, «*yvédi, gazdasági, egyházi éa iskolai
nyomlatványokat, árjegyzékeket, müveket, mcghivókal, eljegyzési és eskalésl értesítéseket, gyászjelettiésekel, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle . ízléses klállitásu nyomtatványokat.
ITELEFM: 78.
Gyártunk t
üzleti könyvekel, Ogyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekél, rajzftlzeteket és lömböket, minta-zacskókal, zsákcédulákat, naptártömböket; faiinsptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon. w
Nyemda, szerkesztősét és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Erzsébet Királyné jzúllö
Budapaat, IV., Egyatem-utoa 5.
t* B.l.ár.a ka.p.ntjában)
100 modern kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Központi fűtés. Az étterem és kávéházban minden este szalonzene. Az Erzaébet-pinoéban egypincér-rendazer I ManO ■ I pengő 60 fillér.
ftraa* ás MaaJal Uaaaaá rálalals Marvi 11 l MWn l, Ha«,kaal..áa. CFalelóa Uetveuttö UM Károly.)
75. Müym 275. aiám
Nagykanlzia, 1835. dectmber 4. szerda
Ara 12 nílér
ZALAI KÖZLÖNY
*"|1ji?mí méssssi *
Felelő* uerkrnM: Barbarlta Lajos
e16ii;
íliutal ári: nr Mr» » 40 ««r. kJ.IMfl í. kf«lól.l..tJ > n.
Efseje köríti
A biztonság, nyugalom is bizalom érzésével köszönt be a hó elseje tlz és tízezernyi magyar tisztviselői csalód bajiékába. A közalkalmazott, a nyugdíjas, teljes egészében és a múlt havinál nem kisebb értékben ismét felvette illetményeit, becsülettel. megszolgált szerény fizetését, avagy nyugdiját, amely háztartásának egyensúlyát, magának (b hozzátartozóinak megélhetését biztositja. A józan takarékossággal és gondos beosztással élő köztisztvs:elöi családoktól számlálhatatlan Jjajszáléren áramlik tovább a pénz, a. tisztes magyar pengő : tűzifa, élelmicikkek, lakás főszerszám, kenyér, cselédek hére, szórakozás, kereskedő, iparos, munkás és gazda egyaránt részeseik az államtól dotált magángazdaságok ellátásából.
Ha ezek az elsejeként folyósított teszgcek külön-külön nem js érik el cgy egy boldog, nagy birodalom közalkalmazottéinak nyújtott fényes díjazást, - elég egy pillantást vetni trianoni sáncokon át, a >győztis« balkáni államokra, ahol a tisztviselő baksissal, vagy a közpénzekelkezelésével kénytelen kiegészíteni rendetlenül érkező, szegényes fizetését, a nyugdíjas pedig hónapo kon át nélkülözni kényszerül nyomorúságos járandóságait, - tárgyilagosan megállapithaja bárki, hogy a magyar közszolgálat érdemes seregének sorsáról a nehéz viszonyokhoz kép<st elismerésre méltó módon gondoskodik a kormányhatalom. \\
A magyar köztisztviselő el is várhatja ezt a gondoskodást, hiszen büszkén vallhatja mindenkoron : •megcselekedte, amit megkÖAe elt a haza.« Elsőrendű nemzeti érdek az állami funkciókat ellátó társadalmi réteg exlstenciájának biztosítása, dó mint szabályszerű ós pontos teljesítőképességű fogyasztóosztály egyik legfontosabb tényezője a termelés anyagi ( eredményességének is.
Hogy a magyar közalkalmazott megélhetése - relatíve - legblztosi-totjabb ma és hogy ennek ezer és egy ok folytán így is kell lennie rendezett, élni, fejlődni és emelkedni akaró államban, - ugy tetszik, ez vitán felül álló igazság. Hogy ez <*kként volt az utolsó három esztendőben, a tisztviselő is ugy érzi a biztonság megnyugtató tudatával : másképp nem is lehet.
Pedig nyughatatlan lelkek járják az országot s nyiltnn vagy tetszetős politikai, jelszavakba burkoltan egészem mást hirdetnek. Aqru. n, egyesült ellenzék egyik felelőtlenségében legőszintébb képviselőjelöltje csak a minap küldött el a szentesi népgyűlési hordón állva százezer tiszt-vtoelőt állásából: választást en-g?dve nekik egy hold föl(j, vagy az uteán való sétálás között. Az egész iiKttgalom hátterében ott borong a legfőbb szöve\'séges társ, akinek kormányzása alatt a. pénzügyi politika iix^MH^-iatte a kflaalkataJMtotol
Vitéz
Tabódy főispán:
„A magyar nemzet a mai európai helyzetben csak teljes egységgel őrizheti meg állami létét"
A Nemzeti Egység nagykanizsai frontjának eseményei
Talán sehol nem jelent annyit egy főispáni látogatás a vármegyében, mint Nagykanizsán. Ezt a várost sohasem kényeztette el a felsőbb figyelem. Mi tagadás : - sokszor nem is a felsőbbségekcn mult, hanem Nagykanizsa magatartásán, azon az örökös duzzogó kuruckodá-son, ami annyira jellemezte eztavá-lost és annyira visszavetette a városok fejlődésének versenyében.
Most olyan főispánt kapott Nagykanizsa, aki megtalálta a szeretetteljes közeledés fonalalt, aki fel tudta olvasztani a céltalan kanizsai haragszomrád-tradiciók meddő légkörét és mejj tudta keresni az utat nem csak Nagykanizsára, hanem Nagykanizsa szivéhez is.
Egész más levegőt hozott \\ltéz Tabódy Tibor főispán a város és a felsőbbség viszonylatában. Uj, friss hit, bizalom és uj, friss akan\'tsok szellemét vetette el a mindig csüg-gedien dacoló Nagykanizsán. Ma már nem a köldök-néző merengés városa Nagykanizsa, hanem erős akaratú lendület, az életerők uj fa-kadása, reális ter\\ek gazdag (s ígéret teljes ébredése jellemzik a határ-menti város közéletét. Ma már érzi ez a város, hogy jószándéku, őszinte melegségü szemek figyelik, erők tenni tudó kezek nyúltak feléje. Ma\\ már csak el kell fogadnia Nagykanizsának, az elhagyatottságából felszabadult városnak a feléje nyújtott kezet és uj pespeklivák nyílnak meg Nagykanizsa holnapja számára.
gzt a szeretettel figyelő szemet. Czt a becsiileUs magyar szándékkal feléje nyújtott kezet jelenti Nagykanizsának a főispánja. Nem csak ünnepek fényében, nem csak szavak szépen font láncában, hanem komoly érdeklődésien, komoly tettekben is.
A iőispán-n^pok, ezek a helysz\'nl törvénylátó és panasz-napok, a barátságnak, a törődésnek, a szó igaz értelmében vett magyar testvériség-
a papirosmllHók, majd a *szanálás« B-lisláinak áldásaival. A . fórumon legiöbbet szereplő ellenzéki vezér <"gy általános infláció mellett agitál, ha hatalma és módja volna elgondolását minden további lavinaszerű omlás nélkül megvalósítania, ez sem jelentene semmivel sem kevesebbet, mint a tisztviselői fizetí\'sek ötvenszázalékos csökkentését az álta\'a ter vezett »devalorizácló« által. Pártjának kisebb intelligenciájú vidéki szónokéi é« jelöltjei pedig egyenesen árlejtés utján akarják betölt,-ni az állásokat azokkal, akik legalacso-nyabbra licitálnák Ív igényelt íizclé-
nek a napjai. A kanizsai installáció legnagyobb öröme a főispánnak az az Ígérete volt, hogy gyakran fog eljönni Nagykanizsára. Vitéz Tabódy Tibor ezt az ígéretét meg tartotta. Gyakran jön Kanizsára. És minél gyakrabban, annál - átérzet-tebb, annál bensőségesei^ az öröm és a szeretet, ami itt fogadja öt.
A mos oha-gy\'rmek szerepében elkeseredett Szájizü Nagykanizsa jóságos kezű édesapát kapott...
y
Három napos a főispán kanizsai látogatása
-fi főispán mostani látogatása három napra terjed Nagykanizsán. Hétfőn este érkezett meg és itt lesz még szerdán is, innét látogat ki Sormásra is. Vele érkezett vitéz dr. Bíró Ignác vármegyei vezető NEP-litkár és dr. Fotlor László szolgabíró.
vA nagykanizsai Nemzeti Egység rtyhden kerületének és körzetének vezetői és választmányi tagjai majdnem teljes számban gyűltek össze fogadására a NEP párthelyisé} eiben hétfőn eS!e. Ott volt SO t-ogi/l Gyula palini földbir!okos, dr. örl //György kii*, közjegyző, kormányfölanácsos, dr. Krd/I\'i/ István polgármes\'er. dr Lonfoit Alán fős-olgabiró. dr. Vár. ~-hIdir Árpád rendőrkapitány, dr. H^ftfl Lajos főjegyző, dr. l/ofd,, Gyula tb. várnrrgvei főügyész, dr. U1fuhi8s\\i Islván tb. főszolgabíró és számosan a városi közél-\'t és a kanizsai Nemze\'i Egység vezető tagjai.
Ott voltak a Nemzeti Egység ideális magyar t stvériségéten a kiska-nizsai gazdák, a nagykanizsai iparo- |
Miért van szükség a nemzet egyfiégére ?
A főispán válasza a szivekhez szólt, világosságot gyújtott és lel-kesüett. ,
- Ebben a szerény helyiségben is, - mondta - érzem a lelkek melegét, ami a mindnyájunkat összefogó gon
süket. Végül pedig a szövetkezés b »1 szárnyén o(t áll a mamutkapitalizmus védelmezőinek kicsiny, de sajtójával legmesszebbre hordó szavú serege, amely az u. n. gazdasági szabadverseny révén vetné oda a kartellek, a bankokrácia, az irgalmatlan nagytőke zsákmányául a fix-flzetéses ex\'stenciákat.
így, elseje körül, hasznos dolog elgondolkozni ennek az együttesnek egyetlen, de szüntelen hangoztatott programpontján : eltávolítani azonnal a Gömbös kormányt ! Méri gel-rri egy kissé : ha ez a bámulatosan államférfiul célkitűzés sikerrel Jár-
sok, kereskedők, munkásoik, latelne-rek, tisztviselők, az egymást minden foglalkozásban, minden egyéb viszonyok közt egyaránt megbecsülő kanizsaiak impozáns tábora.
A főispán\'üdvözlése
Lelkes óváció fogadta a megérkező főispánt, akit Szfíbó Győző ny. járásblróságl elnök, a Nemzeti Egység nagykanizsai elnöke köszöntött nemesen szépveretü beszédben. \\
- A hely, - mondotta — ahol a NCmzeli Egység nagykanizsai tábora fogadja méltóságodat, szerény, nem sokat ígér, de van egy tényező,\' a mely ezt a hiányosságot bőségesen pótolja. Ez a törhetetlen, hűséges ragaszkodás, amellyel a Vezér Iránt mindannyian viseltetünk. A Nemzeti Egység nagykanizsai szervezete 8 éves, de még nem volt alkalma, hogy életerösségéről tanuságot tegyen. Kivéve egy alkalmat, amikor azonban lábhoz tett fegyverrel kellett megállnunk annak ellenére,-hogy biztosan tudtuk : - átható győzelemmel kerültünk volna ki a harcból (Erélyes és tömeges »ugy van ! ugy van !« kiáltások.) Azóta a Nemzeti Egység nagykanizsai szervezete ujjá alakult, kiegészült. A1 párt minden tagja át van tyatva a párthüség-től és a cselekvés-vágytól. A küzdelmet felvnes^ük és Nagykanizsa be vehe\'.etlen^ vára lesz a Nemzeti Egység gondolatának, amelyet éppen a közeljövőben szándékozunk bevinni a város parlamentjéé is.
Hosszan zugó, lelkes taps és éljenzés fogadta Szabó Győző szavait. Hosszú és lelkes ováoió ünnepelte vitéz Tabódy Tibor főispánt.
dolatból sugárzik felém. Kérdés, fontos-e, hogy a Nemzeti Egység nagykanizsai szervezetének volté alkalma megmutatnia az életerejét. Ez a szervezet nem egy ad hoc alakulás, nem egyes esetekre épült,
na, ha a szövetségesek bármelyike valami véletlen fofytán uralomra kerülne, vájjon a szép jelszavak mögött meghúzódó tervek és elgondolások melyike volna kedvesebb, elönyősebb a közalkalmazottak számára ?
Mert akármelyik csoport jutna hatalomra, <\'gy holtbiztosnak látszik : isnét elérkeznék a tisztviselő társadalom a cipőjét önkezűleg tal> paló táblabíró, tisztes heroizmusá-ban bamulatraméltó, tipusának semmiképpen meg nem érdemelt, sao-moriK anyagi színvonalára.
9
balaí közlöny
1938. december 4.
hanem a jövőre állandó szervezetnek kell Lennie. Aki ezt a nemzetet újra nagynak akarja látni, annak tudnia kell, hogy széthúzással, ajwarkf>dással a jobb magyar jövőt soha elérni nem tudjuk, hanem csakis összefogással, igazi nemzeti" egységgel. Csakis Így tudunk valamikor kitörni a körülzárt várból. A magyal\' nemzet a mai európai hely zetben, amikor nem tudjuk, hogy a hatalmi viszonyok hogyan tolódnak el, csak ugy tudja állami létét meg\' tartani, ha itt, a határokon belül a legtökéletesebb harmónia uralkodik, - Ebből az itt felém árudó le ikes hangulatból, a szivek dobbanásából érzem, hogy itt a Nemzeti Egység gondolatának ianati tusai ál-nakelot tem, akik egyformán érzik velem a szervezkedtsben rejlő gondolat vég. telén nemzeti fontosságát. Hiszem, hogy amikor eljön az erőpróba, az igazi nemzeti egységre való törekvés kerül ki abból győz lesen és akkor a harc eredményes lesz, inert ennyi lelkes magyar ember kell, hogy diadalra vigye a város érde-keit, a vármegye érdekeit és a magyar haza érdekeit. , ,
Lelkesen kitörő taps és éljenzés volt a válasz a főispán szavaua.
A beszédek után a kerületi elnökök a kerületenként felsorakozott vezetőségi és választmányi tagokat sorra bemutatták a loispannak. Majd a kérelmezőket fogadta a főispán. Türelemmel ts szeretettel hallgatta meg az ügyeket, melyeket elébe terjesztettek s amelyek iehe. tőségeit azonnal megbeszélte a ha. tóságok jelenvolt vezetőivel. Az egyszerű íaiürcszelő munkás kérelme éppen olyan szenetteljes meghallgatásra talált, mint a 7 gyermekes, 100 pengő havi fizetésű vasutas frontharcosé; a fejkendős asszony paksaméta Írását éppen olyan türelemmel vizsgálta át a főispán, mint az adó-közigazgatás útvesztőibe keveredett kereskedő okmányait.
Vacsorára a párt-vezetőségen kívül a Uyjok is nagy számban vonultak át u főispánnal a Pannoniába, ahol u fehér asztalok felett is lelkes hangulatban lolytatódbtt az eszmecsere a párt vármegyei elnöke és kanizsai élenjárói közt.
A keudi programm
^ía, k,edden délben a gyorsvonattal megérkezett Pintér József pápai kamarás és P iálnék József ország" gyűlési képviselő, akik a Nemzeti Egység kanizsai gyűléseinek szónokai lesznek. Az állomáson S^ibó Győző elnök és dr. Szubó Zsigmond egészségügyi tanácsos, társelnök Jpgadta a vendégeket. | i
Délben a főispán és a képviselők a plébánia vendégei voltak ebédre, a város és a Nemzeti Egység vezetőivel egyetemben.
A délutáni Nemzeti Egység gyűlés 6 órakor kezdődik Kiskanizsán, a Polgári Olvasókörben és fél 7-kor Nagykanizsán az Iparos\'.iör nagytermében.
Bankett: — 1 pengő
Este 0 órakor az Iparoskör nagytermében bankett lesz, amelyre ed: dlg 200 Jelentkező van. A teríték ára 1 pengő.
Hat hónapra elegendő kőolajat ós benzint őriznek az olaszok a massaual klkőtőben
A Zalai KAzlöny Afrikából megérkezett munkatársának élményei Massauaban
A massaual kikötőbe félóránként szaladnak be katonasággal megrakott hadihajók, az utcákon végt\'lennek tetsző sorban vonulnak fel a Irontra készülő harcikocsik és tankok, a házak felett szédítő magasságban keringenek a zöld-fehér-piros iarku repülőgépek, a lapok különkiadásokban számolnak b^ a legfrissebb harctéri eseményekről, s szinte óránként érkeznek ujabb és ujabb hirek a hadszintérről...
70 fokos hőségben
£s ebben a háborús atmoszférá-ráju Massauaban az ember minden igyekezete csak odairányűl, hogy az itt uralkodó 60-70 fokos hőségben mennél elviselhetőbbé tegye éleiét. Eszébe sem jutna itt az embernek, hogy talán aznap még egy falat sem volt a szájában, s még csak gondolatban sem kívánja a szórakozást, vagy a társaságot. Apnig minálunk a létfenntartáshoz szükséges első kellék a mindennapi kenyér, addig a trópusok izzó földjén az ágy és a sisak belsejének pakolásához használandó jég, valamint a szomjúság ^llen jól bevált tamarindalé képezik az elengedhetetlen szükségletet.
Az olaszoknak még az abesszineknél is nagyobb ellenfelet jelent az itteni idegölő forróság. A Szuezi csatornán való átkelés után 40-46 fokos hőség fogadja a hadihajókat és ez az óriási forróság Massaua felé közeledve, egyre jobban növekedik. A mintegy nyolc napig tartó Vörös-tengeri hajóút nagyon megviseli a hadlesteket és éppen ezért az olasz hadvezetőség nagyon fontos körülménynek tartja, hogy a Massauaba hajón érkező katonaság lehetőleg azonnal folytathassa útját Abessziniába tovább, ahol a hegyek között nagyon kellemes az éghajlat.
Ahol mindenki csak addig dolgozik, amig éhes
Talán a gyötrelmes atmoszférának tudható be az is, hogy lusták itt az emberek. Ha éhes a benszü-lött, akkor kimegy szürkületkor a tengerpartra halat fogni, vagy kutat értékesebb kagylók után, s zsákmányával addig szalad, amig azt ei nem adja. Az érte kapott pénzen vesz panetUt, vagy más ennivalót és jóllakás után nem dolgozik megint
addig, amig a gyomra nem kényszeri li munkára. Massauaban nem ritka látvány az sem, hogy alig pár órával a kinyitás után lezárnak egy üzletet. Oka egyszerűen az, hogy a kereskedtí meg van már elégedve aznapi forgalmával, — s korábban pihenőne tér. Magyar ember szemének az is furcsa látvány( hogy az alattvaló katona égő cigarettával a kezében liszteleg századosénak. Lusta még arra Is, l»gy balkezébe átvegye a füstölgő cigaretta darabot... | ,
Chinin és rendila
A malária is Wgyon pusztít ezen a vidéken. A^ nehézfajsulyu levegő telve van a fertőző baktériumával s az európai embernek szüntelenül kell védekeznie ellene. Műiden harctérre menő olasz katona felszerelésében szerepel a chinin, a malária hatékony ellenszere.
»Rendita 5<>/o.« Nagy, pirosbétüs táblák hirdetik uton útfélen, hogy a hadikölcsönök után 6 százalékos kamatot lizet bankok utján az olasz állam. A lakosságot csábítja is a magas kamatláb, s éppen ugy, mint a világháború Idején Magyarországon most Eriireában is nagyon sokan {jegyeznek hadikölcsönt, itt elképzelhetetlennek tartanak ugyanis egy esetleges olasz kudaroot.
Egy csata mérlege
Afrikai tartózkodásom hatodik napján hivatalos helyről Is megerősítést nyert az a hir, hogy az abesszin haderők megkezdik az ellenállást az olasz előretöréssel szemben. Ez a hir egyszerre érkezett Massauaba azzal a jelentéssel, a mely beszámolt arról, hojgy jaz abesszin portyázó csapatok Makal-létói délkeletre többórás véres harcot vivtak az olaszokkal és az összecsapásban 84 olasz benszülött katona, 61 abesszin harcos életét vesztette, mig az olasz hadseregben 22, az abesszinek között 14 sebesült meg. Az olasz halottak között 6 tiszt volt. !
40.000 hordó petróleum
A szankciók életbelépését megelőző napokban pezsdülő élet uralkodott a myssauai kikötőben. Nagyon sok élelmiszerrel, fegyverekkei
Nép Mozgó. Kedden, szerdán, csütörtökön Csak 80, 40, 80 filléras HelyArakkal I
Budapesttel egyldőben! :: Dumas örökbecsű müve:
Kaméliás hc
Regényben feledhetetlen, Ilimen utolérhetetlen. Ríndeite A. Oincc Föizerepben Ivonne Prlmtemps, Párti ünnepelt diámat művésznője Kifogástalan vetítés. A mozi kellemesen tfltve vanl Elftadéaok B, 7, éa B órakor.
slb. megrakott hadihajó kötött ki az olaszok nugy tengeri várában, t> ez a körülmény meglehetősen elkeni mond aapuk az általános optimizmusnak, amivel az olasz nép körülveszi a megtorló Intézkedéseket.
Massuuaban sikerüli beszélgetési folytatnom egy olasz katonatiszttel, aki szerint az olaszoknak nem szándékuk egész Abesszínia meghódítása. A terv ugyanis csak az, hogy a Tana-tótól eg&zen olaszanlg (Olasz Szomáll hutárvárosa) egy sávot hasítanak kl Abesszínia testéből és ezzel egyúttal a Brltszomá-Jlt is elzárják Etiópiától. Informátorod elmondotta még, hogy a s/artk dók életbelépését megelőző napokon több, mint 40.000 hordó finomított petróleumot,-olajat és benzint szitu uttak az olaii hajók Massaua kikötőjébe. Ez ai óriást mennyiségű olaj és benzin az olaszoknak szűkösen, mintegy hat hónapig elég k\'sz az abesszin-háború viselésénél. A meginterjúvolt Is határozottan leszögezte, bogy nagyobb ota?z támadásról beszélni addig nem lehet, a mjg az uj keletafrlkál főparancsnok, Badogllo nem érkezik meg jErilreá- \' ba. A döntő ütközetek, ugy vélt, január kOzepe Iáján lesznek, valószínűleg Makdala környékén.
4 leleaég, 31 gyermek
A mercatóban fogadott egyik líiol-gámon keresztül ismertem meg ennek a ttépnek különös erkölcsi fel-fogásait í» életét. Szolgám, akinek a neve Obei, danakil törzsből szárit .ezó benszülött. Értelmes ember, olaszul éa németül Is beszél. Sokat Járt európaiakkal karavánnal Abe3z-szlniába és Igy tökéletesen ismeri egész Etiópia belsejét. Kérdéseimre elmondotta, hogy négy felesége van és hat családnál >alange< (házlba-rát). Harmincegy gyermek vlaell törvényesen nevét. Feleségei és gyer mekel mind Jó keresztények, mert mindegyiknek van >Eittingc-)e (vérbaj). Aki az ö családjához tartozik, az mind üdvözöl <najd, mert - és ezt büszkén mondta - Obel már megölt egy fehér embert. Az üdvözléshez pedig ezen a vidéken ez egy tf. elengedhetetlen kellék...
lltra készen a Zalai Közlöny karavánja
Vasárnap este, amikor a trópusi nap bíborvörös korongját elnyelte már a tengerfelöll^öldrész leható pereme és az este beköszöntését Jelentő Jótékony szürkület életet kezdett varázsolni Kelotafrlka leeel védhetetlenebb atmcezféráju váró sának, Massauanak utcáira, — már utrakészen állt karavánom. A szamár hálára csomagoltuk fel a római eljövetelem óla tetemes suly-lyal meggyarapodott máihámat, ősz vérem hálán pedig készítettek ré-szOmre egy kellemesnek Igazán mondható üléat. PJelmlszerkéezlete-
Gyapjuaelyem pongyolát
Báránybőr házlolpAt
G. F. B. harisnyát vegyen |
Ssomolányi áruházban
1935. deoembcr 4.
ZALAI KÖZLÖNY
met kiegészitcletttan Ötven íábla csokoládéval, egyjk vlziőmlónvet megtöltöttem |«ges tmnarindalével, s jfgy indult "\'1 az európai szemnek iSzóny kissé érdekes összetételű, dc Itt általános látványt (etentó karává, nom Haraosjön Ghinda irányában, Ab\'"ssziniába. 1
Hirmann Jótac/
Szlvbetegiknek és érelmeaze-sedésben szenvedőknek léggel éhgyomorra efv tél pohir természetes Ferenc Józset" keiertlviz — a legkisebb erőlködés nélkül — Igen konnytl orflléat biztosit, a gyomor és a belek működését elősegíti s az emésztés renyheségét csakhamar megszűnteti.
Kedd
17.30 Emlékhangveneny a tíz év atntt elhunyt magyar művészek hanglemezeiből. — 18.30 Beszélgetés a magyar a monyokkal. (Vitéz Somogyváry Gyula) — 10 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 20.15 Gazdasági élet és ethlka. (Láng Józset). - ?0.45 A len. gyei rádió Európa.hangversenyének kőzvetitéso Varsóból. - 22.05 Hirek.
- 2230 Szilágyi 24 tagu kis cigánygyerek zenekara — 22 50 A Mándlts jazz.zenekar műsora Kalinár Pál énekszámaival — 23.30 Cigányzene, Kalmár Pál énekol - 0.05 Hírek.
Budapart 11.
18 Gallon Maugras-nak, Franclaor-uág budapesti követének üdvözlő sza. val, majd francia nyelvoktatás. — 1!) Mezőgazdasági félóra. — 19.35 A finn. ugor rokonság felfedezése (Dr. Ba. rólhj Dezső) — 20.05 Hanglemezek.
Bíoa.
17.30 Bégi ás uj karénekmüvek. — 2010 Bádiózenekar. — 21 Vartó. — 2210 Szedő Miklós dal. ós ária-eatie.
— 23.15 Divatos angol jazzdalok lemezeken. — 24 Sllving négyes.
Szerda
ft45 Torna. — Utána hanglemezek. — lű llirek. — 10.2U Verses magyar fóidrajz 1763-ból. - 10.15 Egy |>o-zsonyi polgárasszony élete a középkorban. — 12.05 Bacsák Erzsébet zou. gurázik. — 12.40 Hirek. - 13-14.30 A 2 honvődgyalogezred zenekara. — Kózbeu 13.20 Időjelzés, időjárásjclen. lés. _ 14.40 Hirek, árak. - 1U.10 Diákiélóra. .A tőrök uralom hatása a Dunántúl népére > (Kalmár Gusztáv) - 17 Munkisfélóra.
17.30 Budapesti Koncert Szalonzenekar. — 18 Babits Mihály verseiből «d elő. — 18.30 Sugár Viktor orgo. nahangversenye. — 19 Magyar nötacst. Közreműködik Nagy Izabella, ilámo. ry Imre, valamint cigányzene — 20.35 llígl dolgok. (Ilarsányi Zsolt). - 21 Húrom magyar szvit Dohnányi Ernő, Bartók Béla ós Kodály Zoltán szvitje. - 1215 Hírek, időjárásjelentéo. -2240 Hanglemezek. — 0.05 Hírek. Badip«t II.
18 Budapesti Koncert Szalonzenekar. — 18.30 Olasz nyelvoktatás. — 20 Egy magyarbarát angol utazása 100 év előtt (Dr... Fwt Sáudur.) .-2030 Tánclemezek. - 21 Hirek. -2125 sándor\'.Gy^rgy azalon- ós jazz-zenekaráaak liilssi
12 Könnyű klasszikus lemezek — 13.10 Saint-SaMa4amezek. - 14 Pio. \'«» tenor lemezei. 16 Schnnbei \'oanoiomüvósz Beetham-saonátákat
játszik. _ 17 Klelu Walter zeneszerző müvei. t
B4<«.
1925 Wolf—Ferrari: A négy házsártos, 3 felvonásos zenés vígjáték - 2210 Jazz _ 13,45 Osztrák kme-
Magas Mihályt választotta elnökéül az Irodalmi és Művészeti Kör
Dr. Tholway Zsigmond 10 éves elnöksége és a Zalai Közlöny 75 éves jubileuma a Kör közgyűlése előtt
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör vasárnap délután tartotta meg sokáig húzódott tisztújító közgyűlését- A közgyűlés iránt most sem tanúsítottak nagy érdeklődést a Kör tagjai, mindössze 27-en jelentek meg. Az alapszabályok értelmél>en azonban a választás igy is megejthető volt, tekintettől a tisztújító közgyűlés másod, szőri összcliivására.
Az elnöki széket dr. Krátky István polgármester, a Kör tiszteletbeli elnöke foglalta cl, aki megnyitójában rámutatott a Kör 40 óves munkásságára.
10 éves jubileum
— Kör 40 éves munkásságáról — mondotta — a tavaszi díszközgyűlés számolt be. Akkor a padsorokból, most pedig az elnöki székből állapithatom meg, hogy a Kör alapszabály-swrü célkitűzéseit mindig komoly munkával és lelkiismeretesen szolgálta.
— A Körnek mindig voltak lelkes és elhivatott vezetői, akik helyes irány.
han szabták meg a Kór működésének
tempóját és irányát Különösen nagy szükség volt erre a világháború után, amikor a Körre a délnyugati határszéli városiján missziós szerep jutott osztályrészül. És ebben a nehéz időlnm a vezetőségben a rátermettségen kivül megvolt az öntudatos magyar lélek, a nem csüggedő magyar szív, a lelkesen bizó nvagyar hit s szinte a fanatizmusig menő magyar lelkiség G szel. lemet dr. Tholway Zsigmond és munkatársai nyomták rá a Kör működésére, azokra az alapokra épitve,\' amelyeket Szakáll Gyula, a Kör akkori elnöke, ma diszelnöke vetett meg kemény, kitartó, lelkes munkával a Kör legválságosabb esztendeiben- Tholway elnökünk Uz évig állt a Kór élén és c jubileumnál egy j>ercrc meg kell állni,
— Tholway Zsigmond Erdélybői menekült és onnan hozta magával a magyarsághoz való hitet, ragaszkodást és mcgingadhatatlan szeretetet. A hazaszeretet, az emberszeretet ós a magyar testvéri szeretet voltak lelkének domináló érzései s ezeket magával hozta a Királyhágón túlról a délnyugati kulturális vártára- Fanatizmu. sa rendkívül erőt kölcsönzött neki. Munkásságát mindenkor nagy tiszte-
telcttel figyeltük, missziós munka volt, amire csak az ő fanatikus székely lelke képcsitette. Tiz éves működésének határán azért kell egy percre megállni, hogy hálánknak, osztatlan tiszteletünknek, becsültünknek* és köszönetünknek kifejezést adhassunk. Indítványozom, hogy Tholway Zsigmond tíz éves elnöki munkájának emlékét a közgyűlés jegyzőkönyvben örökítse meg és ugyanott adjunk kifejezést hálánknak s elismerésünknek.
— Dc nem volna teljes a Kör mun. kájáról festett kép, — folytatta a polgármester — ha nem emlékeznénk inieg a fíőr másik fáradhatatlan munkásáról, a finomlelkü és aranytollú poéta-főtitkárunkról, Barbarits I.ajos-ról- Tholway Zsigmond és Barbarits I^ajos szinlo szervesen egészítették ki egymást Egyfelől a {anatikus székely lélek, másfelől az uj Magyarországért küzdő ifjú, — a régi boldog emlékeket lelkében melengető magyar is az uj sorsot, uj utakon kereső, dolgozó ifjú, — a szervező és Irányító munkás mellett a tollal, szóval ós gondolatokkal harcoló munkás, — a férfikor tapaszta»ataival rendelkező mult és az ifjúkor szép álmokat szövő idealizmusa álltak egymás mellett E kettőből született meg a Kör reneszánsza. Barbarits Lajos tehetsége és tudása, valamint az ezekből táplálkozó szüntelen munkássága csakúgy ránvomta bélyegét a Kör tíz éves múltjára, mint Tholway Zsigmond\' erős magyar egyénisége. Hálásak vagyunk Barbarits Lajos főtitkárnak és ezért indítványozom, hogy a közgyűlés mondjon neki is jegyzőkönyvi kösző-netet, kérve további munkásságát-
75 évec jubileum
— Nem mulaszthatom ol, hogy meg ne emlékezzünk egy kulturális jubileumról, amely nemcsak a kultúrával kapcsolatos minden kanizsai egyesületnek, de magának a városnak is ünnepe. Ez a Zalai Közlöny 75 éves jubileuma. 75 éve, hogy a Zalai Köz-löny elindult útjára ós ez idő alatt teljesen eggyéforrt a várossal, jóban rosszban, mindig önzetlenül szolgálta annak minden érdekét Azok közé a kulturális intézmények közé tartozik, amelyekre az egész város közönsége büszkeséggel gondolhat, mert szellc.
A nagykanizsai pénzintézetek ezúton értesitik igen tisztelt ügyfeleiket, hogy a Kormányzó Ur Őfőméltósága névnapján, e hó 6-án, pénztáraikat kizárólag váltórendezés céljaira tartják nyitva.
mc, nívója a magyar vidéki sajtóor. gánumok között a legjobbak, legeitők közé emeli. A Kör őrömmel Ali pieg a Zalai Közlöny tisztes jubileumánál, hogy kifejezést adjon elismerésének, hálájának, nagyrabecsülésének és tiszteletének, örömmel állapltjuk meg, hogy a Zalai Közlöny mindenkor közvetlen kapcsolatot tartott fenn a Kör munkájával, jelentősen elmélyült |ez a kapcsolat különösen akkor, ami. fcor a Zalai Közlöny felelős szerkesztője Körünk , főtitkára lett- Örömmel veszünk részt a Zalai. Közlöny jubileumában és további munkájához sok sikert és szép eredményeket kívánunk.
— Köszönetet mondok azonkivÜl mindazoknak, akik a Kör munkájában tevékenyen részt vettek, elsősorban Szakáll Gyula ideális lelkű diszclnö. künknek, a vegyeskar éltető lelkének és a sok dicsőséget szerzett kar fáradhatatlan és lelkes karnagyának, Ketting Ferencnek. Amikor ők, valamint az értékes munkát végző Kelemen Ferenc társelnök, és a Kör min. den munkás tagja előtt meghajtom az elismerés zászlaját, kérem őket hogy továbbra Is csüggedés nélkül végezzék munkájukat
Mindenek felett való cél
Krátky polgármester megemlékezett hnóg a jövőre felállítandó szimfónikus zenekarról, amelynek feltételei adva 7annak csak a személyi szempontokat kell félretenni, mint mondotta. Szavalt igy fejezte be:
- Mindenek felett álló cél a Kór zavartalan működése és annak biztosítása s minden egyéb szempontot ez alá kell rendelni- Ila igy lesz, akkor bizalommal nézhetünk az ujabb 40 óves munka elé
Az elnöklő polgármester szavait többször szakitotta meg taps ős éljenzés-
A pénztári helyzet
Ezután dr. Elchner Árpád pénztáros szabadságos távollétében Kelemen
^-kabát fogalom,
mert szabása kitűnő
minősége mindig elsőrendű ára mégis a legolcsóbb I
, minőségért mindig szavatol!
íjuTjvirijTjuuwiiYYyy^
4
ZALAI KÖZLÖNY
1935. december A
Ferenc társelnök; terjesttelte elő » pénztári jelentést A tagsági dijakból befolyt 450 pengő, adományokból 311 pengő, előadások jövedelme 12546 pengő, betétkamat 6498 pengő volt. Bevétel tehát a pénztári maradványnyal együtt 2691.45 pengő volt. Ezzel szemben rendezési kiadások, adományok és beszerzési költségek levonásával a pénztári készlet az idén 1227.12 pengő. A jövő évi költségvetési keretet 800 pengőben állapitolták meg. A közgyűlés a pénztári jelentés jóvá. hagyása után .a tisztújítást ejtette meg.
Tisztújítás
A 27 jelenlevő közül leszavazott 26 tag, akik a következő tisztikart választották meg:
Distelnók Szakáll Gyula, tiszteletbeli elnökök dr- Krátky István ós dr. Tholway Zsigmond, elnök Magas Mihály
* Társelnökök: dr. Hegyi Lajos, Kálmán Leó, Kelemen Ferenc, dr. Kerkay József, Nagy Vince, Surányi Gyula, dr. Szabó Zsigmond.
Ügyész dr. Hajdú Gyula, főtitkár Barbarjts Lajos, titkár Dorsa Béla, ellenőr Orbán János, könyvtáros San-torra Mihály, pénztáros dr- Eichner Árpád, háznagy Varga István, karnagy Ketting Ferenc
Igazgató tanács: Arató Boldizsár, Abrámovits Márk, Arvai Adolfné, Ba-log Dávid, Bertin Gizella, Béres Já. uos, Bitlcra Béla, Boér Gusztávné, Büchlcr Mór, Büchler Mórné, P. Czirfusz Viktorin, Csizmadia Vilma, Deák István, Faragó Márton,\' Fábián Miksa, Fábiánné Pásztor Irma, Farkas Vilma, Fekete László, Filé Ferenc, Flschel Lajos; Fisehel Lajosné, Fritz Celesztin, F. Garai Margit, Gráf Ernő, Iloffrichter Emma, Honti Ilona,1 Horváth Olivér, dr. Horváth Ti vadamé, Hutter (léza, Kaán Irma, Kádár Lajos, Kenedi Aura, Kerekes Irén, Kiss Olga, Kovács Illés, lA\'lirrnann Ferenc, dr Lóránt Ödön, Marosi Géza, Ncufcld Simon. Noll József, Polónyi György, Sass Ferenc, dr. Szabady Lőrinc, Schiller János, Vannay János, Vánkos Jenő, dr. Villányi Henrik, NVcisz Er. nőné, dr. W\'inklcr Eniő, dr. Windler Ernőné, Zsigmond József, BáderSán. dor, Baksa Jánosné, Csillag Jenő, dr. Kónjg József, Mayr Grete, őzv. Bo. senfeld József né
A választás eredményének kihirde. tése után Krátky István tb. elnök üd. vözölte az uj tisztikart és indítványt telt, hogy dr. .Tholway Zsigmond tiszteletbeli elnökké való megválasztása alkalmából mondja ki a közgyűlés Tholway Zsigmondot örökös tiszteletbeli elnöknek, ami visszavonhatatlan. Az indítványt a közgyűlés egyhangúan elfogadta-
Magas Mihály, az újonnan megválasztott elnök közvetlen és meleg szavakkal köszöntő meg a bizalmat ős a választást.
— Nehéz szívvel fogadom el ezt a megtiszteltető tisztséget, mert négy munkakört töltök be. Ismerem azonban a társelnökök munkáját, bizom munkatársaim támogatásában ós ez visz arra, hogy eleget tegyek a meg-tiszteltetésnek
Az uj elnököt ós u tisztikart a kőz. gyűlés meleg ünneplésben részesítette, möjd a közgyűlés dr. Krátky István tb. elnök zárószavaival ért véget
Hisszük, hogy » közgyűléssel a Kör életében egy uj, boldog és mukás 40 esztendő következik.
Mattersdorfer
divatUjcIetében
Teutsch drogériával szemben, Fő-ut I.
Az összes raktáron levó férfi kalapokat szenzációs olosón kiávusitftom I
A MATEOSZ-Ugyben a riasztópisztoly mellé lefoglalták Kosztolitz Browning-ját is
Élénk feltűnést keltett a Zalai Közlöny híradása a MATEOSz-vógrehaj-tással kapcsolatos revolveres incidens ügyében. Az ügyben, mint Ismeretes,-a rendőrségre egy riasztópisztolyt szol. gáltattak be. Később ugy fordult a dolog, hogj a nyomozásnak ki kellett terjeszkednie arra is: — vájjon nem valóságos revolverrel történt az össze, tűzés. Az ügyben szerepelt végrehajtó, aki Kosztolitz Jenő kezében a pevol-vert meglátta és az ügyvédet erre fi. gyelmeztettc, felment a rendőrkapitányságra és bejelentette, hogy hatá. rozottan Browning-revolvert látott Kosztolitz kezében, a riasztópisztoly tehát vagy tévedés lehetett, vagy Kosztolitzék azt félrevezetésül produkálták A rendőrségről ezután dclcktiv ment ki Kosztolitz lakására, ahol csakugyan találtak egy, Browningót Azonnal lefoglalták ezt a revolvert
is és már most a további eljárás fogja eldönteni, hogy a rendőrség előtt bűnjelként fekvő játék-pisztoly és igazi revolver közül melyiknek volt szerepe a felsötemplom mögvit lezajlott árverési incidensnél.
Ha fáradt és Izgatott, ha a hígban feszülés érzése kínozza és gyakori félelemérzetben szenved, akkor igyék reggelenként éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc Józsel" keserüvizet, mert ez megszünteti az emésziési zavarok okait, csökkenti a mérges bélgázfejlődést s elhárítja a vértódu\'ásokat.
— Tretorn sovró gumi hócipő különlegességek Miltónyl cipöruhAzban kap. ható.
13 bUlutTU ko»|lett, maulT ÚJDONSÁG I
REMTOR
hordozható POBTABLE ÍRÓGÉP. >
A ítemlngton európai gyárában készül
12 hóra a havi részlete 18 P
Csak
WiWfti
18 hóra a
bavi részlete
13 P.
aeSV.ei«: SZABÓ ANTAL sportüzlete
a Remington Írógép lsrakata, Nagykanizsa, Ffi-ut 5.
Kö.zöntJOk őket
a magyar kultura városról-városra 1 szálldogáló, szorgos méhcit, akik úttörő elődeik mintájára, nélkülözések és tövises vándorlások közepette egyengették a magyar haladásnak, a magyarság zengzetes nyelvének, a magyar kulturának utiát Köszöntjük őket, akik egy kicsi karéj kenyérért magukra vállalták a missziós papok nélkülözését, az útépítők küzdelmét, a fanatikus magyar-szeretet mellé a megnemértés keresztjét és végigjárják a megtépett országot, hogy hirdessék a magyar kulturát magyar lélekkel és szent daccal. Hogy megismertessék az örömöt, a derűty a mosolyt Trianon roskadozó népével Hogy lelket vigyenek a csüggedők közé, hogy felemeljék a lehajtott, bus; magyar fejet, hogy tanítsanak bizni, remélni a magyarság szent erejében, amely kiapadhatatlan forrása a» életnek. Hogy az élet színeit fessék néhány >iapra e szomorú város égboltozatára, hogy a gondtalan vidámság rózsaszínű szemüvegén mutassák be a szomorú magyar életet- Köszöntjük őket, akik eljöttek, hogy feledtessék velünk a magyar Viacrucist, a határvidék minden nyomorúságát és néhány napra hozzásegítenek, hogy ismét embereknek érezhessük magunkat, akiknek kulturális; lelki szűk-ségletclk is vannak, akikről a műve-lődés vágyának elfakult zománca nem pergett le teljesen Köszöntjük őket, akik eljöttek közénk, hogy pár hétre letöröljék azt a sok feketeséget, ami megüli kis városunkat Nagykanizsa város közönsége a szeretet melegével köszönti vitéz Bánky Bóbertet ős tár-sulatát, falai közötti I
(B. H.)
klöpli
FOggfiny Ágyterítő Vltrage Asztalterítő
Schfltz Áruházban.
Kreutzer Szonáta
Hétfőn este ismét felgördült a Városi Színház függönye. Vitéz Bánky ltóbert kamaraszínháza tartotta megnyitó előadását, sajnos, a nagykanizsai közönség nem nagy érdeklődése mellett. Pedig ez a lelkes Jds gárda egy minden tekintetben kifogástalan színházi előadást nyújtott.
A Kreutzer Szonáta Noriere és Savoir átírása után is megmaradt Tolsztoji-darabnak Az Írónak a nőkről vallott felfogását saját élete és szerencsétlen házassága magyarázza. A darab, mint a regényből ismeretos, áz örök háromszöget tárgyalja- Mély emberi problémák — tolsztoji megoldással. Végig érdekes és lebilincselő.
Ez pedig nem utolsó sorban Zemp-lényi Zoltánnak köszönhető. A feleségét megtartani akaró, filozofáló férj szerepében tökéletes volt A töprengő férj alakja, aki rájön, hogy felesébe
Az őszi és tavaszi idényről visszamaradt divatkelméket
ióval alacsonyabb árakon áusitom
Maradékok minden cikkből nagyon olcsón
Kirschner Mór divatáruhizában.
1035. december 1
ZALAI KÖZLÖNY *
Mikulásra
hasznos ajándék
Hócipő-kQlönlagesaéfi i
Trelorn iíiiö pi, Wimpasslng és belföldi
MUtényl
cipőáruházban Fö-ut 2. Városház
Női csatoscipő meleg béléssel
Korcsolyactpő, 2 aaltal P 12-80
Meleg házlcipő P195, m EDlDOltf P 2 90
Cserkészcipő Sl- és ródll-olpö
Garantált vlxhaUan
vadászclpő.
megcsalja, ezer és egy lehetőséget nyújt a siinésznek, hogy emberábrá-zolását ragyogtassa. Zemplényi egyetlen alkalmat sem szalasztott cl. Min. den jelenetet komolyan játszott meg. Hasonló szép színészi munka volt a kedves Mágory Máriáé, a szenvedő £s a szabad szerelem után vágyó asszony szerepében. Mágory Mária a tolsztoji asszony érdekes lelkivilágát plasztikusan ábrázolta E két kitűnő színész mellett örömmel láttuk viszont kisebb szerepeikben a másik két nagyszerű színészt, Serfőzy llunát és Szántó Ernőt Gyárfás Miklós még tul fiatal erro a szerepre. A főszereplők mellett nem tudott érvényesülni, sok rutinra van még szüksége Várjuk további szerepeit, épp ugy, mint Kéri Éva és Bakos László nagyobb szerepekben való bemutatkozását
Az előadás gyorsan pergő volt, szép és élvezetes. Valóban kár, hogy nem telt liix tapsolta végig.
(I- *-)
Szent István nemzeti Ünneppé nfilvftmtftsa ós m vasárnapi munka-■zünet m feieohftz elétt
A felsőház kedden délelőtt ülést tartott. Napirend előtt Széchenyi Aladár gróf Szent István napjának nemzeti ünnepié nyilvánítását és a vasárnapi teljes munkaszünet törvénybeiktatását kérte. Hivatkozott^ hogy Szent István napjának nemzeti ünneppé való nyilvánítása két keresztény egyház egyetemes kívánsága és miflt a többi hitfelekezetek vezetőinek nyilatkozataiból kitűnik^ a többi felekezetek is készséggel csatlakoznak a kívánsághoz, amejy igy a magyar közvélemény helyeslésével találkozott. Hivatkozott ennek fontosságára, különösen ükkor, amikor a hiiJterizmus és a bolsevizmus uj rohamot indított a kereszténység ellen.
(jörnböa Gyula miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány már elkészítette a Szent István nupjának nemzeti ünneppé való nyilvánításáról szóló törvényjavas atot és azt Szent István halálának UOO éves évfordulója alkalmával terjesztik be. Sajnálja, hogy a kérdésbe bevonták a hlilerizmust és a bolsevizniust, ami eeminl összefüggésben nincs e kérdéssel és sérti egy baráti állam ér. zéscji. a vasárnapi munkaszünetre vonatkozóan kijelentette, hogy a nagyobb városok élelmiszer szükségletét, különösen nyáron, nem le. huné ellátni. t
Széchenyi viszontválaszában hang-súlyozza, hogy nem volt sértő szán déka, de be kell látni, hogy ma Németországban olyan kulturharc fo tylk, amely valamennyi vallásfelekezetet érinti. Nem érti, miért kell várni- még két esztendőt Szent Ist ván napjának nemzeti ünneppé való nyilvánításával. Az elnök vál;iszál tudomásul véve, ezután áttérlek u napirendre.
Budapest, december 8 Kedden délelőtt Gömbös Gyula miniszterelnök elnökletével minisztertanács volt, amelyen folytatták az J\'gyes tárcák időközben felgyülemlett anyagiinak .megbeszélését. Tiz órakor a minisztertanácsot megsza-"Jották, tpert a miniszterelnök a felsőház üléséi* ment.
Férfivé változott
a sikfató világbafnoknti, aki nemrégiben Budapesten is szerepelt.
Prága, december 3 Sportkörökben óriási feltűnést keltett Tdon Zubck, az ismert spott-világbajnoknö esete, aki a 300 vardos síkfutás főiskolai világhajnoknüje és aki a nemzetközi főiskolai világbajnokságok során nemrég Budapesten is járt. A világbajnoknö most férfivá
lett Az angol sportvezetők legutóbb nem is csináltak titkot belőle, hogy Inckik a legutóbbi versenyzések során feltűut a férfi testalkatú markáns vonású, érces hangú és minden tekintetben férfias nő. Zubck most műtétnek vetette alá magát és a sportegye. sületekben máris mint férfi szerepel.
A 18-as bizottság még a héten békét akar létrehozni Afrikában
Elkeseredett harcok után az olaszok győztek az Aleraalel-szorosban
London, december 3 Púi isi politikai körökben nagy fontosságot tulajdonítanak Lavales Hoaiv szombati taiálkozusának. Azt hiszik Párisban, hogy a ib as bizottság még szombat eiott ujabb békéltető kiserieiet tesz az ubesszin háború békés be^ejezéso érdekében. ; , London, december 8
A négus karavánját többezer benszülött üdvözölte. A^ benszülöttek földre borulva üdvözölték .császárukat, ani a háborút jelképező vörös sátrában, vörös trónján ült. A császár a fegyveres karavánokat felosz lattá az esetleges légitámadások miatt.\' Halié Szdassziné meglátogatta nemrég elhunyt elődjének birto kyii is. ,
Asmara, december 8 Az Alemaü hegyszorosban egy benszülött olasz hadosztály véres harcot vívott Sejum herwg csapataival. A másfél óráig tarló elkeseredett harc során 15 abesszin és egy benszülött olasz harcos esett el. A heves harc győztesei végül is az olaszok lettek, akik elfoglalták a begyszorost. ^
Az alemalei ütközet
Lapzártakor érkezett
{ Asmara, december 8
olaszok jelentik Keletafrikából : Az olaszok ellen küzdő abesz-szinek Jegiöbbször a következő mód szert alkalmazzák a támadásaiknál i A domboldalakon nagyobb csapatokat vonnak össze, megvárják, amig az olaszok elvonulnak. Miután az ellenség zárt völgyben menetel, az abesszinek rohammal megtámadják őket, de ez a módszer még sohasem vezetett eredményre, mert az abesszinek mindig rengeteg halottat és sebesültet veszítenek.
Az alemalai ütközetről most érkezett részletes jelentés szerint az olasz tisztek vezetése alatt álló aszkari hadoszlop gyors menetben érkezett az alemalai hegyszoroshoz. A szoros rendkívül meredek, szinte függőleges
sziklák környékezik. Ezek mögött húzódtak meg az abesszinek és amikor az olaszok lent elvonultak, az elbújt abesszinek golyószóróval záport zu. di tol luk az olasz hátvédre. Az aszka. rik lefeküdtek és természetes . menedékhelyet kerestek a sziklás völgyben, majd azonnal viszont tüzet kezdtek az abesszinekre. A harc két óra hosz-szat tartott Az aszkarik végül is rohamra indultak az abesszinek ellen és elfoglaltuk azok állásait Az abesszinek megfutamodtak. A helyszínen abesszin maradt holtan-
Esküvőről cseh börtönbe
A felsőbb biróság most hozott Ítéletet öereoei István kémkedési ügyében, akit mult év decemberében tartóztattuk le, amikor nővére esküvőjére átutazott csehszlovák területre. A budapesti fiatk|einbert az elsőfokú Biróság kémkedésért 8 és fél évi fegyházra Ítélte. A felsőbíróság most felmentette a Mád alól, de tekintettel, hogy az ügyész feilebbe zett, továbbra is .őrizetben nvuad.
Meghalt az ahgol király nővéré
Viktória hercegnő, a király nővére kedden reggel 67 éves korában meghalt. A^hirre végleg elhalasztották a parlament megnyitásának keddre kitűzött ünnepélyeit. |
A színházi Iroda hirel
A • Magyar Komédia* kamara színház ma, kedden este Louis Vemeuil-nek <Masa pénzt keres* e- 4 felvonásos vígjátékát mutatja be. A darabot kényes témájánál fogva csak 16 éven felüliek nézhetik meg- A főszereiket lrsay Nóra, Zemplényi Zoltán, Sorr Jenő, Gyárfás Miklós és Szántó Ernő játszák.
Szerdán este a Nemzeti Színház műsor újdonsága, a «Nők elmondják* c. kacagtató vígjáték van műsoron.
A péntek esti díszelőadásra a bérlők helyeit a nagy érdeklődésre való tekintettel, kedd estig bezárólag tartja lenn a pénztár.
| Lópokrócök
ÍTí MliW&miMKTE
— (48-as bajtársak I)
Horthy Miklós Kormányzó Ur őfőméltósága névnapja alkalmából f hó 6-án délelőtt 10 órakor a feUőtwnp-lomban, valamint a többi felekeistek templomaiban tartandó istentiszteleten minél számosabban vegyetek részt Schöfl ny. ezredes. i
— (Borbála-mist)
Kedden délelőtt hagyományos ünnepi keretben ülte meg a nagykanizsai tüzérség Szent Borbála-napját, a tüzérség védszentjénck ünnepét Istentisztelet volt a felsőtemplomban, a melyem, a tüzérség a tisztikar vezetésével megjelent. Ott volt vitéa Tabódy Tibor főispán, dr. Krátky István .polgármester, vitéz dr. Biró Ignác, dr. Zarubay leránt és dr. Fodor Láuló kíséretében. Ott voltak aa összes polgári és katonai hatóságok, testületek és közhivatalok képviselői. A* Ünnepélyes szentmisét Gazdag Fereno püspöki tanácsos végezte, aki rövid szónoklatában kirejtette a nap eseményét és adózott a katolikus egyház nagy szentjének. Az istentisztelet után a tüzérség a megszokott tradl-cionális házi ünnepséflen ülte meg védőszentjének ünnepét
— A komó M«f koMMbodott, a közönség lesétál SehUtzlg, mindenki kíváncsi a szenzációs karácsonyi kirakatra.
— (A Leánylloaum Ünnepélye)
December 8-án, Immakulata-űnnépén a nagykanizsai leánylioeum Má-riakongrcgációjának nagy napja van. Akkor rendezik az intézet nagytermében műsoros délutánjukat, amelyen a növendékek szüleit, hozzátartozóit tfs a tanügy barátait szívesen látják.
— LAbfáJfeok MUtényl MUtényl cipő-üzletben vegyenek gumi párnás boka* támasztót.
— (Népkonyha-maflnyltáa)
A Világ zajától és a nyilvánossá* / tói távol meleg és bensőséges kis ünnepély zajlott le vasárnap délután a Király-utcai aggok házában Ekkor nyílt meg az Izraelita Jótékony Nőegylet népkonyhája. A kedves kis megnyitón dr. Winkler Ernő főrabbi kérte az Ég áldását az adományozókra és a nemes szívűekre, akik lehetővé tették, hogy a téli hónapokban 50— 60 ember meleg ételt kaphasson. A népkonyha ünnepélyes megnyitásán jelen voltak Welsz Ernőné nöegyleü elnöknő vezetésével a Nőegylet választmányi tagjai, Halphen Jenő hitközségi elnök, valamint Kleinfeld "" nác, a Szentcgylet elnöke; akik n indultán néztek a szeretet álul re hozott akcióban résztvevők boldog és megelégedett mosolyát
— SckdL kirakatában gyönyörködik minden gyermek.
— (Kia népszámlálás)
A belügyminiszter körrendeletet Intézett a vidéki hatóságokhoz az 1957. évre érvényes választól névjegyzék összeállítása ügyében. A törvény rendelkezései szerint minden ötödik évben nemcsak a .választókat kell összeírni, hanem a választókerület valamennyi lakóját Es az úgynevezett kis népszámlálás A nagy népszámlálás ugyanis minden tizedik évben történik és igy az legközelebb 1940-ben lesz. Nagykanizsán is még ebben az érben elvégzik a kis népuámlálást Ossfa
L ZALAI KÖZLÖNY
1935. december 10.
kell Írni a dteccmber elsejei Allapo. toknak megfHalően a város vain-mennyi lakóját. Az összeírás ligy tör. ténlk, hogy 18 éven alul csak szám-jelzik a lakossúg számát, inig a 18 4ven felülieknek már fel kell tüntetni a nevet, ax életviszonyt, a tanulmányi éveket ós a családi álla. pótot is.
torárainkat .ényegesen leszállított árakon ár-ialtjuk. Hos»«u ie]árutu hlteta la, kamatmentesen. Ko patáin butoiáru-Ma, Bajkj Miklóst 4. uáa
m.
todf
Hfl?ös8dik!
Proanógls: Míg élénk étugk-nyugatl izél, villózó lelhőzet, egyes helyeken Ismét záporeső vagy záporszerQ havazás, éjjel • negyeken kisebb havazás, a hőmérséklet tovább csökken.
Naptári Oaofuabor 4. aaerda. Rom. kat. Borbála. Protaattas Borbála. Izraelita Klal. M 8.
(iyögyszettllrt éjjelt aaolgátát e hó 13-lg a .Márta, gyógysrertár Király-utta 40. 4s a klskunixsnl gyógyszertár.
Göztürdö nyitva raggal 8 órától est* t óráig Ihátfí, azarda, péntek délután kadden agéas aap uóluiok).
Ttmáaittuia
IriMfiat: alíglafloH, Jorgatomi üxlttíthn.
■ma ItSHV. IV-ea 17 80-1805 75-as I7«—l*aa, 18 i0—1835, 80-as 1836—1845, dunánt. 77-aa 1750 -1765, 78«a 1765-17 8A 7&as 1780-17 95, BO-aa 17 90—1805. - Ro>a pestvidéki 18-20.16 30. más lb-25—1646. Zab u| közén 1740-17 50. -Tengeri n| llaaánlull ab bpest 13611-13-75.__
Kiadja alaatalaidonos Közgazdaaágl Hl Outeabarg Nyomda és Dálzatal 1 apkladé Váltatnia Nagykanltaán. Mattá Hadd i Z.l.l Károly, latafazkaa tatalom Nagykaaijzaa T&a^t
ü^nntfin
„Hgfafenaadk királya" a SMel-téle aaahadalMasott Siettet. Aia 6-10-15 paagó, Igáas aap próbatltáa. Sotlei vaa-
leiaskaiáebaa. (Schota melleit). t
KarAoaaajra olcsón vásárolhat kézívet. btrtanyát, nyakkendót, bokavédót sltr. Kautmenn Manónál, Era^bel-K, 1.
latsait lábét ragaccsal legolcsóbban végzi aaakaaerfien, t\'ó ul 5. 7
faltál veszek ét eladok, hl-Márkna, Király-4318
Ms aaaakargl és máa aarltattfa Házhoz azá Flaalssr taUáa cégnél,
Telelőn 2-11
máa hazai azenek, szállllva kapható: " Eötvös tér 8. sr.
4426
Bvegezáa legolcsóbban 8
■átaaakáa magányos ház szép gyfl--------- \' ta nagy Iwttel aladó, Róaaa
la 15 kövea eválet Aab cbzotu-csellal, P 17- Sc\'jaitzei át Oön db órás ákazsréaztknél. 4439
»átta>l«i. >9fa.
I.Hóhegyen, pia-Bóvebbet: Molnár, 4480
Budapesten azakvlzagázott aaabáaanS Januárban 3 hónapos, legmodernebb nöt-ruha azabásxatt tenlolyanrot nyit. Jelent-
kezni : Caaagery-ut 36.
Sassáasn aledó, nem uj Upuau caukott (areC kUttaJ. tltapótbaii, 5ŰŰ késapénz-fct- Végrehajtónál, Leteaye. 4313
A tesflnomobb nyúlszőr
férfi-
kalapok
Igen olcsó átérti
Péntek reggel kezdi az eladást

F6-ufc a.
Név- és
ünnepekre, ajánlunk nagyon szóp Cyclamen, Primula és más csorspas virágokat és növényeket.
JPetermana kertészet
I Báthory-utca 22. <m
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, nl.it telekkCnyvt hatóságtól.
7631/1935. Ik. szám.
Imid birdelmíay klvsnat.
Nagykanl-aal Takarékpénztár r. t. végre-ha|tatónak, Relch Mátyásné szül. Berger Aranka végrehajtást aienvedO ellen Indított végrehajtást ügyében a lelekvl hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 :LX t.-c 144., 146 óa 147. §§ nl értelmében elrendelt a végrehajtási árverési 1500 ar. P lökekövcteló*, ennek Járulékéi éa végrehajtási éa az árverést kérvényért Multai megállapított 40 P kólllég btha|-?TÍMt végeit.
A nagykanlsaat klr Járáablróság lertlletén levó Nagykanizsa községben f-kvö a a nagykanfia,! 11331 Btt|kben 494 hraalm alatt felvett hát 181. aa a. udvar éa kerttel Ingatlanból Relch Métyáané sa Berger Aranka nevén álló lele ré.zére 2500 P kikiáltási árb*n 8627\'tk. 1929. sa. végzéssel Berger Jskab tavára bekebelezett ha aronélveietl azolgalml |og fenntartásával Amennyiben aaonoan lenti Ingatlan a aaol-
Íatml Jog lenntartásával 1720 pengén aluli rban adatnék el, az árveréa halátytatanné válik éa az Ingatlan a azolgalml Jog lenn-tartása nélkül kerül árverésre.
A felekkönyvi hatóság sa árverésnek hlvataloa helyiségében (Igazságügyi palota földszint II. az. >|ló) megtartására 1936. évi december lló 28. napjának d. e. 10 óráját tazl ki Sa az árve-ásl Isilételeket az 1881 rLX 1.-C 150 §a alapián a kövelkeaókbeu állapltja meg:
I. Ai árveréa alá eaö Ingatlant a kikiáltási ár leiénél alacsonyabb áron eladni nem lehel (1908 : XLI t.c. Ja. §)
Az átveretni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltást ár 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal azámltott óvartftlc-képes értákpaplroaban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéaéról kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltóteleket alálrnt. (1881 r LX. t.-c. 147., 150, 170. §«.: 1908: LX. t.-o. 21. §1 Az. aki az Ingatlanért a kikiáltást árnál magasabb Igérefet tett, ha többet ígérni tenai sem akar, köteles nyomban a ki-kiállást ár azázaléita szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi azázaíékálg klegészllenf (1908: XLf.tc.2S.$.) Nagykanizsa, 1935. azepl. hó 3 án. Dr. Wébar sk. klr. Járásblró.
A kiadmány hiteléül: " Mlkó s. k.
4901 tfilUlt.
Hofherr Schrantz Clayton-Schuttleworth
nagykanizsai lerakatában:
orbzao júzsef
mag, mfltrágya, zsák, növényvédelmi ,terek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bUáság aselMtt) Telefon: 130
A világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált, kitünó szerkezetű, különféle
eredeti gyári árban vásárolhatja és alfcatráaz rendeléseket feladhatja.
Nyoaada és Mlaalsd Lasasattt váHalala Uayvayanátlttiaa. Nagvkantt.áa. (Fatalta talttvsaalt ZaW káratv.)
át
75. ívfolywa 276 szám
Nagykan!z»a, 1938. december 5 csütörtök
Am 12 mitr
ZALAI KÖZLÖNY

U tímMMnMi FM 5. nám.
POLITIKAI NAPILAI
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 1 pengő 401 flIU Szerkesztőségi é* kfadóhlvataU telefon i 78. í
Esze Tamás népe
Esze Tamás kuruc népe ma is a régi. kemény, józan magyar. Megfontolt és határozott, aki érzi, tudja a maga felelősségét minden munkájában. A politikában is, Keresi és nem tér le arról, bárki is bármilyen meg is találja a helyes, igaz utat s eszközzel is csábítja onnan. A tavaszi választások példája után ezt iga-zolja az időközi választások egész sora. Mint most legutóbb, a tarpai eredmény is.
Aipi Tarpán történt, az egészen természetes és semmi meglepő nincs benne, legfeljebb az ellenzékre nézve, amely ezt a területet már magának könyvelte el. Hirdette nagy garral, hogy ebben a határszéli kerületben »az ország közvéleménye* fogja elbuktatni Gömbös Gyula politikáját. Befelé azonban maga sem hitt ebben a jóslatban ezért min. dent elkövetett, hogy megzavarja, elszédítse az ország közvéleményét. Az volt az egyetlen reménysége, hogy a nagy ellenzéki felvonulássul, személyeskedő agi\'ációval bizonytalanságot és zavart keltve, talán si kerül elbuktatnia a Nemzeti Egység jelöltjét. i
Hát nem sikerült. Pedig megmozgatták a szélső radikálisoktól kezdve a szélső legitimistákig az egész ellenzéki frontot. Az elvakult, de tagadhatatlanul jóhiszemű Bajczy Zsilinszky Endre neve alatt a jobboldali politika, a keresztény nemzőt! ideálok reformjai el\'en rohamcsapat tá verődött ellenzék soraiban ott voltak a forradalmi radikalizmus, az őszirózsás októbrizmus, az úgynevezett népi legitimizmus, az agrár demokrácia, a feudális, liberalizmus képviselői. És te\'ekürtölték az egész kis magyar glóbuszt, hogy Bajcsy-Zsilinszky Endre nem a sajátmaga jelöltje, hanem az egész ellenzéké, sőt, az egész közvéleményé. Azé a közvéleményé, amely szerintük szivvel-lélekkei együtt érez nz Egyesült ellenzéki fronttal és a kormánypárt jelöltjének bukását várja és akarja.
£ régi stílus, a hála Isten vissza-jöhetetlenül elmúlt régi világ üt-között meg Tarpán a népi re\'ormok uj világával. És Esze Tamás kuruc népe ott a nehéz sorban éli/ trianoni határszéli tarpai kerületben félreérthetetlen nyíltsággal és eltán-torithatatlan határozottsággal bizo. nyitotta be, hogy végérvényesen wgelégel\'e már azt a régi világot. Tarpán éppen ugy, mint az egész országban, a tömegek GömbCs Gyula politikáját vallják magukénak, a Nemzeti Egység magyar reformjaitól, keresztény nem»-;ti irányától és munkájától várják a magyar sors és a.maguk életének jobbrafordulá-sát. A tarjjai választási N eredmény u\'h4t elsősorban nem Bajcsy-Zsl-Hnsaky Endre bukásv akinek egyébként nagy tanulságot és útmutatást jelenthet ez az eredmény htnem az egyesült ellenzék és* a* ó vüágsreijikktének gazdasági és
volt
A szegény ember kenyere a fő tömóia a Nemzeti Egység kanissai nagy-gyUlésének
Vitéz Tabódy Tibor főispán, Pintér Józaef pépai kamarás és Patainak Józaaff országgyűlési képviselő voltak a kia- éa nagykanizsai gyűlések szónokai
A nemzet egységének hűséges ki fejezője volt az a közönség, amely kedden délután 7 órakor megtöltötte Nagykanizsa Iparoskörének nagytermét. Méltóságos urak és egyszerű munkások, szellemi foglalkozásúak ós kis ipari műhelyek gaz. dál, a föld, az üzletek és hivatali irodák dolgozói sorakoztak e.gy eszme testvéresitő erejétől áthatva az emelvény körül, ahonnét a Nemzeti Egység igéit hirdették minden foglalkozásúnak, minden felekezetü-nek, minden társaduimi kaszthoz tartozónak a kanizsai politikai ünnep szónokai.
A gyűlést Szabó Győző ny. járás-bírósági elnök, a Nemzeti Egység
nagykanizsai szervezetének elnöke a Hiszekegy közös elmondása után nyl\'otta meg.
- Azt híresztelték, — mondta — hogy megszűnt a NEP Nagykanizsán Itt van reá a cáfolat. Eddig a Nemzeti Egység gondolatát csak az országos po\'ltikában propagálták, mcst pedig helyet követ?l a vármegye, a város képviselőtestületében is.
Plnlér József pápai kamarás, országgyűlési képviselő volt az első szónok. Husz év óta nem csak Igével, hanem egy élet mind<n munkájával harcosa a magyar szociális gondolatnak. Pár gondolat hatalmas beszédéből:
Munka a kisemberért és pecsenye-afltögetés
— Ahogyan a világnak, az embernek, a történelemnek, — mondta — Ugy a politikának is isteni törvények alapján kell állnia. Az isteni törvénynek két nagy parancsa van, az egyik: — legyetek tökéletesek, mint menyei Atyátok, a másik: — szeressétek felebarátaitokat- Azért szolgálom a Nemzeti Egység kormányát, mert minden működésében o két isteni tör. vény szem előtt tartását látom- A rabszolgaság, a jobbágyság megsíü-nóse után cl kall jönnie a hazafiutlan és istentelen irány megszüntetésével a nyomorgók kulturálatlan, szárakive. lett munkás-tömegek felszabadításának a felebaráti szeretet törvénye alapján. (Taps) Nemzeti mozgalmak, szociális átalakulás van .körülöttünk mindenfelé Hasonló nemzetmentő munkásság indult meg u Nemzeti Egység jegyében is.
— Sokszor kérdezik: miért vagyok kormánypárti? Hát voltam én eleget ellenzéki is, megtanultam, hogy kiabálással, krUizálással a minél nagyobb ember-tömegek tökéletesítésének és a felebaráti szeretetnek törvényeit nem lehet megvalósítani. A munkát ott kell megfogni, ahol erre a mód és kellő hatalom megvan
— A mai kormány
^ ^ a nép kormánya,
a kiseml>crek dolgát szolgálja Telepítés, hitbizomány, OEB-niegváltás, gazdavédelem, bortörvény, hegyközségi törvény ós igy tovább, — mind kisemberek ügye-dolga. Bornemissza miniszter mosl adja ki özönével a kisiparosok megsegítésére vonatkozó rendelkezéseket Maglik a párt képviselői is ezer meg ezer esetben ezer meg
ezer kisember ügyes-b^jos dolgát intézik el.
— A sok
iparos-probléma
közül legfontosabb a kisipari közigazgatás elavnlt formáinak újjáalakítása, az értékesítési probléma és a szakoktatás kérdése. A magyar iparos keze öröklött készségl>en Istentől meg van aranyozva, munkája elsőrendű vi. lág-márka lehetne s hogy az legyen és jövedelmező legyen, ehhez értéke, sitési intézkedések, mindenekelőtt pc-dig a szakoktatás elmaradottságának megszüntetése szükséges.
— Ellenzékre szükség van, hogy ellenőrizze a kormány működését. De
az emberi erkölcsöket nem szabad sértenie az ellenzéki működésnek.
korosmai beszédek, gyűlölködés, az ellenzéki tónus szörnyű elfajulása, s sarokból nyal- . vet öltögstni, szidni, rágalmazni és sütni a magunk és osalédunk kls peosenyéjét, ds semmit sem produkálni, — mindez beleütközik a,felebaráti szeretet, az erkölos, a jóizlés törvényeibe
és nem a haza érdekében .való munka hanem elárulása a haza érdekeinek Ifti nem jól van valami, segíteni kell a kormányt, hogy jól csinálhassa. Ez a helyes és becsületes politikai harc. Annyi érték, annyi tartalom, annyi munkakészség van a kormányban, amennyit az emberek \'belevisz-nek Ma már csak a függetlensége maradt meg a magyarnak és most
9 millió magyar függetlenségét 7 millió osztráknak árulják.
(Zajos helyeslés.) Azt a függetlenségei, amit Szent István hagyott ránk, aminek vértanúi vannak, ez^ akarják megint odadobni prédának- (Felkiállások: «Nem engedjükl») Erre*, akarják fordítani a magyar politilaK.irá-nyát, nem pedig arra, hogy a szegény ember sorsán segítsenek- A szgaVy magyar ember lelki, erkölcsi, kulturális, anyagi sorsáról kell aggódni, minden erővel ezért dolgozni és nem Petőfi, Kossuth és a márciusi ifjak szellemét piszkolni.
Politika, szív, szegénység és — veszekedés
I Harsogó helyeslés követte a pap képviselő beszédét. Utána Peto.\'neh József, a paksi kerület fiatal képviselője beszélt.
- A po\'ltikában - mondta — Ta bódy főispán az atyamesterem. Tőlű tanultam, hogy aki politizál, annak szive mindig ahhoz álljon legközelebb, akik legsúlyosabban emelik az élet keresztjét. |
Láttam Tabódy föiapint Budapesten a nyomortanyákon járni, mindenütt segíteni, ahova még az orvos sem szívesen járt. Ezért jöttem most szivesen az ö hívására.
- Ellenségek közé ékelve van itt a kis Magyarország. Egymásnak kellene vetni a hátunkat, hogy megvédjük és mi — veszekszünk ide-
polltikai céljainak, a liberalizmusnak a bukása.
Az egészséges nemzpti tradíciókon nyugvó és féjlődő konzervatív erők. kel hsladó és alkotó jobboldali politika győzött Tarpán. A Nemzeti
Egy«ég, Gömbös Gyula politikája, mely a nagy magyar tömegek lelkét, akaratát fogja össze és viszi nemzetféltő, igaz és eredményes munkára.
bent, megszállt területi testvéreink pedig siratják a belénk vetett kis reményüket.
— Két kézzel kell megragadni ezt a földej. De ne csak a gazdagok, hanem a szegények is érezzék, hogy ez a föld nekik kenyeret ad. A Jtor-mány célja az, hogy
ez a föld mindenkinek, aki be-osületesen dolgozni akar, adjon annyi kenyeret, amennyire magának ós osaládjának szüksége van. Gömbös miniszterelnök az őrgróf és a munkás közül azt beesüli többre, amelyik becsülotcsibb^n te\'jesitl kötelességét a magyar nemzettel szemben. A régi parlajnentbcn csupa olyan ember ült, aki nem tudta beleélni magát a jiyomorgó családapa helyzetébe. Ezért keüett az uj parlament az uj célkitűzésekhez, a szegény ember megsegítéséhez. Aid sorsának, jobbrafordiílását az ellenzéktől várja, az ugy jár, mint aki az ökröt akarja megfejni. (Zajos -derültség.) Ne üljön fel senki: -
ÍALAI közlöny
1&3S. december 6.
a lázítók a nyomorúságunkat akarják felhasználni, hogy a felizgatott tömeg hátán egyéni érdekeiket kielégítsék.
(Zafoa helyeslés.)
Vitéz Tabódu Tibor főispánt hosz-szu taps ünnepelte, amikor szólásra felállt.
— Nagykanizsa város egyetemes érdekei szempontjából - mondta -nem mindegy, hogyan végződik a köiS-\'li válasziás, amelynek lezajlását különös figyelemmel kísérem.
— Itt, a határ mentén különösen kejl érezni, hogy ha egyéni sérelmek, személyi hiúságok miatt pár. toskodás üti fel a tanyáját a körülzárt várban ós nem tudjuk fegyelmezetten követni az egység parancsát, akkor Muraközről örökre lemondhatunk. Csak áldozatkészséggel, lemondani tudással lehet a várat megvédeni és alkalmas időben áttörni a börtön falait.
— A világháború után uj korszak küszöbére léptünk, amelyre feltétlen hatással van a szovjet, a fascizmus,
Kiskanizsán a Polgári Olvasókór nagyterme zsúfolásig megtelt kedden délután e városrész gazdáival ós vezető intelligenciájának tagjaival, tilirc a főispán, a kéj)viselő-vendégek és a város, valamint a pártvezetőség hosz-síu autó-sora megérkezett.
Anek György, a Nemzeti Egység kiskanizsai kerületi elnöke, lelkesen kitörő óváció közben köszönte meg a főispánnak, hogy a kiskanizsaiaknak a véderdők felszabadítására irányuló, sokáig húzódott kérését két nap
alatt elintézte. Szabó Győző, a Nemzeti Egység városi elnöke, megnyitó beszédében kifejtette a párt szervezkedésének célját és jelentőségét, a párt elhatározott szándékát, hogy bevonuljon a városi képviselőtestületbe is.
Pintér József pápai kamarás, országgyűlési képviselő rámutatott arra, hogy az a két nap, ami alatt a főispán pliutézte a kiskanizsai kisgazdák ügyét, — ez a mottója a Nemzeti Egység gondolatának. A gazdagoknak úgyis megvannak a védelmezőik, — igy mondja a pápai bulla is — a szegények sorsa |»edig az Istenhez kiált segítségért. Ez a gondolat vezeti a Nemzeti Egység kormányát, amikor célkitűzése:
felszabadítani a szegény emberek tömegét a proletár-nyomoruságtól.
Eddig az volt a közmondás: szegény embert az ág is húzza. Ezt a közmondást ki kell radírozni ós helyébe irni- — minden ág a szegény embert segitse! Ez a törekvés a Nemzeti Egység minden cselekedetének rugója. Láttuk, hogyan
költötték a pénzt lófuttatá-sokra, tyukfarmokra, külföldi palotákra, osupa külsőségekre.
Nem ezekre van szükség. A mai kormány azt látja első kötelességének, hogy a szegény ember megkapja a
- Álljon mindenki tömött sorban a Nemzeli Egység mögé a községi választásokon is, mert csak ezen az uton lehet magunk és családunk jóbb sorsát biztosítani! ;
a hitlerizmus. A liberalizmus az el-mult korszaké. Tulajdonképpen nagyon helyes a szabad verseny, ha megvan az anyagi bázis, a lehetőség arra, hogy szabadv«rseny lehessen. De
egy 8 milliós nemzet maga nem alakithat sem politikai, sem gazdasági rendszereket.
Egy kis ország etekintetben mindig függvény, melynek alkalmazkodnia kell más nemzetek politikai és gazdasági berendezkedéseihez. Az autarchikus berendezkedést nem Magyarország, hanem a nagy nemzetek teremtették meg, nekünk eh. hez alkalmazkodnunk kell. íme : - ez | az irányított gazdálkodás szükségességének magyarázata. A kormány nem tesz mást, mint
igyekszik az autarchikus világban ugy Intézni az ország dolgát, hogy minden magyar ember meg alálja a maga életlehetőségeit. A jövő boldogulás attól függ, mennyire tudja a magyar egymást megérteni, kéz a kézben előre törni, érdekeit szilárd egységben külső és belső ellenség ellen megvédeni.
r A Vezér reálpolitikáját minden érzelmi momentumtól mentesen kell követni. A magyar hajlamos a fellegekben járásra, a kártyavár-építésre. De a fellegekből leesik, a kártyavár összedűl és akkor a magyar csüggedt fővel jár a közélet utain. Reális;ui kell a helyzetet megítélni. Középeurópa mai kialakulatlan helyzetében súlyunkat csak ugy tudjuk biztosítani, ha egységesek vagyunk, máskülönben a nagy üzletkötésnél, ami a középeurópai hatalmi viszonyokban bekövetkezik, még Európa térképéről ls letörölhetnek bennünket, j
A főispán nagy lelkesedéssel fogadott beszéde után Szabó Győző elnök záróbeszéde és a Himnusz fejezte be az impozáns, méltóságteljes pártgyülést. ,
gondolata szinte a várossal egyidős. A különféle felekezetek, foglalkozások letelepülése, városszépítő munkája évszázadokkal ezelőtt a nemzeti egység jegyében történt Mennyivel szükségesebb ez ma, amikor a város lüktető életerői megfogyatkoztak?
Pintér József pápai kamarás a nemzet nagy adventjének uj embertípusát rajzolta meg Á munkás-kérdés megoldásának sürgősségét fejtette ki mély szociális gondolatokkal.
Petőinek József a családról mondott felköszöntőt Aradi Antal lelkes beszéde után dr. Mészáros Béla hittanár fejtette ki, hogy a katolikus papság ugyan nem vesz részt a napi politika hullámverésében, de a Nemzeti Egység célkitűzéseit az uj ember-tipus kialakításával ők is intenziven munkálják már az iskolákban. A mi munkánk is — mondta — a nemzeti egységet szolgálja, azt az ideális célt, amely egymás szeretetét és országunk jobb sorsát akarja előmozdítani.
A Nemzeti Egység nagykanizsai napjainak rendezése, ez a sok gondoskodást és fáradozást igénylő munka dicséretére válik a párt uj vezetősége minden egyes tagjának, nem kis mértékben az uj, agilis, ügyszerető Kalmár Zoltán városi főtitkárnak, a kerületi ós körzeti vezetőségeknek.
Hogy a kanizsai újjászervezés az utolsó választás keserű emlékei ulán eljuthatott eredményei folytán ezeknek a napoknak uj lendületet adott ünnepéig, abból nagy részt könyvel a kanizsai párt vitéz dr. lüro Ignác vármegyei vezető titkár fáradatlan és lelkes munkássága és a kanizsaiakkal való törődése számlájára.
Kaméliás hölgy
Dumas híres regényél eleveníti meg a film. Tartalmát mindenki ismeri. Amilyen finoman rajzolja meg Dumas az egyszerű szegény leányból lett ünnepeli szépség szo moru szerelméi, épp oly finoman eleveníti meg ezl a film. Oance rendezése gyorsan pergő képekben állította be a Kaméliás hölgy életéi. Koszitlmos francia film tökéletes korrajzzal. Pária erkölcsei, bUnei és pompája ad hálleret a Kaméliás hölgy szenvedő szerelmének.
A cimszerepel Páris egyik legnagyobb színésze Ivonne Printemps játsza. Nem szép színésznő, Inkább érdekes. Alakja, játéka H egész lénye megfelel e különleges nö különleges szerelmi történelének. Partnerei ugyancsak kiiünö francia színészek, akik köztll az Oreg és a fialal Duval alakitól tűnlek ki. A film mindenben alkalmazkodott a regényhez és méltó Dumashoz.
Hogy a velilés néhol nem éles, az nem a mozi hibája, hanem a közbeiktatott néhány méter kék film-szalagé és általában a francia stl-lusu felvételeké, ar.elyek közöli azonban nem egy szép és müvésii beállliásu is van. A filmet a Nép mozi mulalta be.
A főispán két nap alatt elintézte Kiskanlzsa erdőügyét és most megmenti a Polgári Olvasókör jótállóit
| munkája értékét. Ez máról holnapra nem megy, mert minden pénzbe kerül, pénz pedig csak annyi vau tisztességes uton, amennyi adóban befolyik. Kölcsönöket vegyünk fel? Hiszen volt kölcsön elóg, még
most is a potyára felvett és kidobott kölosönök levét issza az ország.
Amig annyifelé huzunk, ahányan vagyunk, addig nem lehet fájtunk segíteni.
Petőinek József országgyűlési képviselő derűs epizódokkal fűszerezett beszédében kifejtette, hogy régen uri huncutság volt a politika, ma pecU^ becsületes harc a magunk és családunk nagyobb darab kenyeréért. Azelőtt két részre volt osztva aZ ország, egyiknek mindene megvolt, a \'másiknak kenyere sem. Gömbös miniszterelnök ezen akar változtatni. Azt akarja, hogy i
akiknek Isten jobb sorsot adott, azok ne osak saját oéljaikra használják fel jobb körülményeiket, hanem segítsenek a dolgozó, verejtékező szegény tömegek számára is jobb sorsot teremteni. A nagytőke ellen nem izabad uszítani- Nem ellenség az, ha arra használják fel, hogy minél több embernek jusson kenyér belőle. El keli jutni oda, hogy nem csak a születés, tanultság, pénz szerint jusson megbecsülés az embereknek, lianem aszerint, hogy ki milyen becsülelcsen teljesiti kötelességét a maga posztján-
Vitéz Tabódy Tibor főispán szavai dörgő tapsba éljenzésbo fúltak, amikor bejelentette, hogy azt a 20 gazdát, aki a Polgári Olvasókör építkezési kölcsönéért jótállt, nem engedi bajbajutni, hanem segítségükre lesz a hosszúlejáratú kölcsönné való átalakításban.
• \' Végtelenül nagyrabecsüli, mondta,\' Kiskanizsa rendkívül szorgalmas, takarékos, dolgos lakosságát, akik példa-képien állhatnak az egész ország előtt, hogy súlyos időkben is lehet összetartással, egyetértéssel olyan szépei és nagyot alkotni, mint az Olvasókör.
Hangsúlyozta a főispán a további összefogás szükségességét. Erőt kelL mutatni Magyarországnak kifelé és befelé Lássák, hogy a Dunameden-cében a következő ezerévre is követeli jogait ez a nemzet A mai külpolitikai helyzet tele van veszélyekkel és lehetőségekkel. A veszélyeket kikerülni, a lehetőségeket kihasználni csak ugy tudja a kormány, ha egységes nemzet áll mögötte-
Szabót Győző elnök zárószavai után a gyűlés a Himnusszal, fejeződött be.
60 lovas és a főispán
Az o lvasóteremben Anek György kerületi elnök mondott bucsut a főispánnak és vendégeknek. Meghatóan kedves jelenet volt, amikor azt mondta:
— Volt idő, fiatal koromban,\' amikor hatvanan ültünk lóra, hogy fogadjuk a főispánt és — főispán sohasem jött hozzánk. Most nem várjuk bandériummal, mégis eljön közénk és segít rajtunk a mi főispánunk...
250 teriiékes bankett
Este 250 teritékes, ritka impozáns bankett volt az Iparoskör nagytermében. Az egész város ült a fehér asztalok körül, polgármestertől a kézimunkás kisemberig. Ott volt a város köz- és társaséletének szine-java-
AZ első felköszöntőt dr. Szabó Zsigmond, a Nemzeti Egység nagykanizsai
társelnöke mondta. A közéleti tekintély rombolásáról beszélt, különös tekintettel ennek a politikába történt bevonulásáról és visszaható erejéről, valamint hatásáról a külföld felé-
Vitéz Tabódy Tibor főispán rámutatott várostörténeti adatokkal arra, hogy Nagykanizsán a nemzeti egység
Onagyságának Mikulásra
Gyapjueelyem pongyolát
Báránybőr házicipőt
G. F. B. harisnyát vegyen j
Szomolónyi áruházban
A főispán: „N»m mindegy, hogyan választ Nagykanizsai"
1936. deccmb«r 5
ZALAI KÖZLÖNY
8
Asztma <» szívbetegség, melléi tlKlöosj, gó vé y éi angolkór, a bór megbeteged Ki é« lutunkulóiis cieleiben a mindig kellemes listám lermészeles .Ferenc József" keserűvíz az emésitöcfc tornál alaposan kitisztítja s a gyomor és be ek működéséi kliunótn szib lyozza lli\'ne ves európsl és amerikai klinikusok luberkulótikus tgyén-knéi tapasztalták, hogy a betrgség kezd\'lén lelent-keió székrekedések a Ferenc Józief viz használati folytán lényegesen enyhülnek.
11 lett i Biti Kabylok 20 filléreiből?
A Jótág ünnepe a Vécsey-utcai Iskolában
A Jóság angyala látogatta meg a Vécsey-utcai elemi iskola tantermét, bogi\' a Rifí Kabyl asztaltársaság megbízásából örömöt és mouolyt varázsoljon sok szegény magyar gyermek fakó arcocskájára. Akik. nem ismerik a szülői ház gondtalan, puha fészkét, akiknek kicsi testét rongyok fedik, ezeknek a kis Hamupipőkéknek yará. zsolt mosolyt ajkukra a Rlff Kabyl asztaltársaság.
Sokan voltak, akik a szegénység kis^verébfiókáinak ezen örömünnepén összejöttek. Eljött a minden szépért és jóért hevülő polgármester, dr. Krátky István, a szociális ügyosztály vezetője, dr. Pottyondv József aljegy. ző, ott voltak a tanítók és tanítónők, ott volt a Rlff Kabyl asztaltársaság sok névtelenje.
Az^tskolai énekkar bevezető éneke után Brassányi Gyula kir. telekkönyv, vezető, a Riff Kabylok törzsfőnöke, az elrablott Erdély bus-szavu költője Ismertette a Riff Kabyl szokásokat. Tíz esztendeje immár, hogy a Riffek liónapról-hónapra megismétlik a táborozást, hogy a sápadt arcúak gyermekeinek egy kis cipőt, meleg ruhát össze-huszfilléreznek egy . éven át. Mennyi jót lehelne tenni, ha minden hivatal, minden iroda odaállana a Riffek törzse mellé, belépne soraikba és havi 20 filléres önkéntes adójukkal segítenék a nagy törzset muuká-jában.
Cseh Joákim igazgató-helyettes .beszélt ezután a távollevő Zsigmond József iskolaigazgató nevében. Hálás köszönetet mondott a tantestület névé. ben a Riff Kabyloknak áldott jótékonyságukért-
Majd több ének és szavalat következett, mire dr. Krátky István |>ol-gármester emelkedett szólásra. Méltatta a Riff Kabyl társaságnak munkáját, amelyben a hazaszeretet és ma. gyar tcstvérszerctet forrasztja össze azokat, kik maguk is nehéz munkában gyűjtik össze a filléreket, amelyekkel másokon segítenek.
A gyermekek nevében Tollár Lajos tanuló mondott kedves szavakkal köszönetet-
Perlaki (Fóliák) István tanító üd-vözölte ezután a polgármestert, a meg-jelent vendégeket
Majd következett a cipők, a ruhák kiosztása. 20 fillérenként jöttek össze a pengők és az a háromszáz pengő, ami a Riff-kaptárban egy éven át összegyűlt," most erős, meleg cipő, uj ruhácska alakjában került a szegény gyermekek didergő testére. Aki ott volt és látta a rongyokkal fedett testű apró magyar madárfiókákat, aki látta a felragyogó szemüket, csak az tudja igazán, milyen munkát végeztek a kanizsai Rlff Kabylok.
Kalapot le előttük I
A Jóság angyalának ünnepe volt vasárnap a Vécsey-utcai elemi isko-és az ég sok-sok apró angyal-kája mosolyogva nézte a sok magyar apróság örömkönnyét Ünnep volt ott fenn az Égben is...
Kilenc zagborkimérést lepleztek le Nagykanizsán a fináncok és rendőrök együttes razziáján
Az egyre jobban burjánzó nagykanizsai zugborkimérések és adózatlan bore.dások megakadályozására a minap a m. kir. pénzügyőrség és államrendőrség közegei a városi jövedéki közegek közreműködésével általános razziát tartottak Nagykanizsán végig, amely alkalommal minden gyanús helyet átkutatlak. Az általános razzia meghozta a kívánt eredményi, a hatósági közegek egész serát Jelentették fel a tiltott zugborkiméréseknek, melyeknek ügye egyrészt a városi jövedéki adóhivatal, másrészt a pénzügyőrség elé kerül. A hatósági közegekkel szem-
ben most nem történt ellenállás vaay támadás, a rendőrökkel nem merlek szembeRzállani, sem a fegyveres pénzügyőrökkel. Ugy ludjuk, hogy ezen\'ul minden városi jövedéki ellenőr hivatalos útjában rendes szolgálati revolvert tart magánál, amit ellenállás vagy megtámadása esetén használhat.
A razzia kilenc zugborkimérést jultatott hatósági eljárás alá A razziákat folytatják és állandósítják. A rendőrség és pénzügyőrség a város közegeivel megtisztítja a várost a gombamódra felszaporodott zugborkimérésektöt.
200 munkás otthagyta áz erdöirtást és feljelentették a vállalkozót
Napi 30 fillér volt a fadöntő munkások kereséte —■ Éhező munkás-tábor a komárvárosl állomás körül
A Lágymányosi Fakitermelő R.-T. munkásokat toborzott a zalanvc. re nyel erdőirtáshoz, amelyről már többször esett szó e hasábokon. A kétségbeejtő kenyértelenség messze földről hozott munkás csoportokat a minimálisnál is kisebb kereseti lehetőség ellenére is. Most azután megdöbbentő eset foglalkoztatja a hatóságokat ezzel az erdőirtási munkáltatással kapcsolatban.
Egy alföldi munkás-csoport, 100 békési és 63 csanádi munkás 9 napi munka után nbbahagyta a munkát. A fadöntő munkások egy része ugyanis nem tudott a szerződési feltételek mellett napi 80 fillérnél töb-bet megkeresni 6s a maximális kereset sem volt több napi 60-70 fillérnél. Ebből a »kereset-«bői, az erős erdőirió munka mellett, nom hogy maradt volna valamijük a munkásoknak, hanem még a vállalat erdei kantinjából a legszükös2bb napi élelmezésre som futotta. A vég. sőkig elkeseredett munkások közül 163-an éh\'sen, lerongyolódva a nehéz munkában, abba hagyták a munkát. Haza akartak utazni Békésbe, Csanádba. Eladták a szerszámaikat, (utolsó mentsvárukat!) de ebből sem telt útiköltségre, söt - betevő-falatra sem. A 163 szerencsétlen em-
ber a komárvárosl állomáson étlen-szomjan, dideregve várta a jószo-roncsét. A garabonei jegyző fejenként 40 fillért utalt ki /toekik, hogy legalább egy darab kenyeret tudjanak venni maguknak. De a darab kényéi1 is hamar elfogyott. Eladni már nincs mit. Szerszám sincs már, más^nunkát sem tudtak keresni. Kétségbeejtő helyzetben táboroztak a szánandó emberek az állomáson és környékén, mig végre a nagykanizsai főszolgabirósághoz fordultak segítségért, hogy haza tudjanak jutni. Dr. Lontay Aalán főszolgabíró érintkezésbe lépett a vármegyével, hogy az inség-alapból előlegezzék a szerencsétlen emberek útiköltségét amit\' azután illetőségi helyük meg fog tériteni.
Mint értesülünk, lépések történmik azlrányban ls, hogy az ügyet a hatóságok mélyrehatóbban kivizsgál ják és megállapítsák : - ki felelős a sok munkásembernek ilyetén sorfáért.
V^alőszinü hogy. a munkást rövíüeéen mások ls követik a munka abbahagyásában.

Lapzártakor kaptuk a telefon értesítést, hogy a merenyei irtás 500 munkása közül eddig összesen 200

Szülik ligyeluilie!
Liebner bácsi
u ország legnagyobb JáUkbolljának Ieríiatát megkapta]
Raktáron 600 drb baba 24 fillértől 22 pengőig.
Babakocsik, hintalovak, ródlik legszebb kivitelben.
Pudardaboaak, parfüm, klIisJ, maaikür, fcaü éa tarr* kazetták legolcsóbb árban kaphatók
VÁGÓ ENDRE
Illatszer és játék-Qzletében.
hagyta abba a munkát, kiknek a Lágymányosi R.-T. előlegezett útiköltséget. Mind a 200 munkás alföldi. .
A munkások közül 11 felmentéét tett a nagykanizsai főszolgablrósá-gon, amejy n nyomozás megejtésa után át[Cszl az Ugyet az illetékes bi-rósághoz.
Titokzatos támadás
Berta András, «kl a zalamerenyel erdökiíermelésnél van alkalmazva tegnap este u|falubói át akart nxjnnl a régi faluba, közben a sötélaégben Ismeretlen tettesík megtámadták, ásóval és bo\'okknl ugy fejbe verték, hogy eszméletlenül terült el a földön. Ezután elmenekültek. Később találtak reá, telefonáltak a nfentöknek, akik beszállították a kanizsai kórházba. Az eaeíet jelentették a kantnál kapitányságnak az Ugy klnyomozása végett.
Masa pénzt keres
Louls Verneuill az illókor aligha fogja fenll darabja ulán a szimü-írók halhatatlanjai közé sorolni. \\ Négylelvonásos vígjátéknak jelzett darabja egyáltalán nem bővelkedik vígjátéki kellékekkel. Ha őszinték akarunk lenni, az első két felvonási szívesen elengedtük volna, elég leli volna a darabból a 3. és 4. felvonás. Sajnos, a darab erkölc-i felfogása, de még csak színpadi felépítése sem blr el komolyabb kritikái.
Sokkal többet és |obbat mondhatunk a színészekről, akik minden igyekezetükkel azon voltak, hogy a darabot élvezhetővé tegyék — vígjátéki minőségében is.
Örömmel láttuk viszont Masa szerepében a kedves és szimpatlku\' fiatal szőke színésznői, Irsiy Nórái. A kevésbé sikerült szerepben Is megtudta magát kedvelletnl. Köny-nyed játékmodora, tiszta beszéd, hangja és nem utolsó sorban Jó megjelenése, hamarosan a közönség kidvencévé leszi. Az öreg grff szerepében Zemplényl Zoltán adott ismét dicséretes alakítást. Szántó Ernő jószívű végrehajtója vig|álékl és mégis emberi alakítás tolt Bakos inasa és Sorr gyárosa sem hagyott semmi kívánnivalói. Gyárfás Miklós fialal grófja már sokkal Jobb volt, mint első bemutatkozása
Az író bűne, hogy az első kél felvonás alall a közönség (nem mondható nagyszámunsk) nem tudóit felmelegedni. A datab vígére már felolvadt a hangulat és sokat lapsolt a közönség a színészeknek.
A színházi Iroda hlrel
Ma, szerdán este a Nemzeti Színház műsor újdonsága, a <Nők elmondják-kerül szinre. Itachel Crothersnck ez a kacagtató vígjátéka országszerte a legnagyobb sikereket árit\' el A főszerepet Orbán Viola játsza, ki egyik legjobb alakítását könyvelheti el. A lóbbt szerejwket Mágori Mária, Róbert Mária, vitéz Uáiiky Róbert, Zemp.
lányi Zoltán, Vándor István Járnák. •
Csütörtökön este Alfréd Savoir-nak kacagtató bohózatát mutatja be a társulat. Ez az elejétől végig mulatságos darub a kiváló szerző legjobb darabjai közé tarlosik. A főszerepeket a társulat legjobb erői játszák
<
ZALAI KÖZLÖNY
1935. december B
ID(3
Eső, hó!
Prognózis: Ismét élénk szél, több helyen még havazás, havas-eső. A síkságokon eső, később a felhőzet felszakadozása lehetséges. A hó a magas helyeken megmarad és hótorlaszokat alkot, ami a hófúvás veszedelmét csökkenti. A hőmérséklet egyenlőre még alig változik.
Naptár: December 5. csütörtök. Rom. kat Szabbasz. Protestáns Vilma. Izr. KlsL hó 9.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a «Mária» gyógyszertár Király, utca 4a ós a kiskanizsai gyógyszertár.
Szerda
Budapwt I.
17-30 Budapesti Koncert Szalonzenekar. — 18 Babits Mihály verseibői ad elő. — 18.30 Sugár Viktor orgo-nahangversenye. — 19 Magyar nótacst. Közreműködik Nagy Izabella, liámo. ry Imre, valamint cigányzene — 20.35 Régi dolgok. (Harsány! Zsolt). — 21 Három magyar szvit Dohnányi Ernő, Bartók Béla és Kodály Zoltán szvitje
— 1215 Hirck, időjárásjelentés. — 2240 Hanglemezek. — 0.05 Hirck.
Buriapcot IU
18 Budapesti Koncert Szalonzene-kar. — 18.30 Olasz nyelvoktatás. — 20 Egy magyarbarát angol utazása 100 év előtt (Dr. Fest Sándor.) — 20.30 Tánclemezek. — 21 Hirek. — 21.25 Sándor György szalon- és jazz-zenckarának műsora-
BAc*.
19 25 Wolf-Ferrari: A négy há. xsártos, 3 felvonásos zenés vígjáték.
— 2210 Jazz- — 23.45 Osztrák lcmc. ■ek.
Csütörtök
lludapMt L
6-45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hírek. — 10.20 Humor a mikro, fon körül. — 10.45 Versek a rádióról.
— 1220 Koncznó Keóhley Blancu énekel. - 12.10 Hirck. - 13-14.20 Hanglemezek. — Közben 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés - 14.40 Hirck, árak. — 15 Kózvetit&s a 05. m. kir. jótékonycélu állami sorsjáték huzásá. ról. Beszélő Turchányl István. — 16.10 Mi történt Mikulás estén? Kassay Béla meséje. — 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 Baromfitcnyésztési tanfolyam V. része. (Báldy Bálint).
17.30 Cigányzene. — 18.25 Magyar nyelvhelyesség és nvclvtisztaság. (Kosz. tolányi Dezső). — 18.55 Dr. H«lge Virkhunen finn énekművész a finn nemzeti ünnep alkalmából népdalokat ad elő. - 19:25 Pethes Sándor—Dénes György vidám számai. — 20 «Halló, tánczenekar. — 20.50 Kánya Kálmán külügyminiszter beszéde. — 21.20 Hírek - 21.40 Kamarazene. — 22.12 Időjárásjelentés. — 23 Cigányzene, Cselényi József énekel
Buitaparf IL
17.05 Cigányzene — 17.50 Angol nyelvoktatás. — 18.30 Beszkárl-zcne-kar- — 20 Az első magyar falukutató. (I)r. Vácz Elemér;. — 20.30 Hanglemezek.
Bét*.
12 Könnyű zene. — 14 Csajkovszkij: D-dur hegedű- és zenekari verseny. — 16.05 A bécsi filharmonikusok lemezei.
1730 Kern szoprán- és Urbach ba-ritonénekc. - 19.20 Fuchs szoprán dal. és áriaestje — 22.20 Rádiózenekar. - 23.45 Jazz.
Negyedszer törtek be egy Deák-téri üzletbe
A keddi nagykanizsai o.6zágos vásár után vakmerő tettesek kifosztották egy Deák-téri üzlet raktáráti. Három Ízben törtek már be eddig Kelemen Resző Deák-téri füszarüz-lctébe. Volt eset, amikor érettségizett fiatalemberek törtek be hozzá, akiket később el is fogtak. Most ugy látszik ismét olyas valaki követhette
el a be lőrést, aki ismerte Kelemen viszonyait. A vukmerö teltcs az éjszaka leple alatt a Kölcsey utca felöli részen halolt be a házba, kitontotta a raktár ablakrámáját és igy mászott be a raktárba, ahonnan nagymennyiségű fűszerárut, szeszes ilalokat és egyebeket zsákmányolva, elmenekült. A kár többszáz pengő.
A román katonaszökevény betöröbanda tagja lett Keszthelyen
A falazót elfogták, a banda tagjai körül is szorul a hurok
Annak idején a magyar határon átszökött teljes fegyverzetben, egyen ruhásán, szegény Csejtei János 22 éves bukaresü *oláh« katona. Azt mondta, hogy nem bírja a román hadseregben a bánásmódot. A magyar hatóságok az oláh hadseregbe besorozott magyar részére Keszthelyt jelölte ki tartózkodási helyül, ahol leülepedett és csakhamar munkához jutott. A fiatalember azon ban nem becsülte meg magát. Csakhamar baráti körre tett szert, olyan bará\'okra azonban, akik több izjben betörtek Krausz Zsigmond keszthelyi kereskedő raktárába, ahonnan minden alkalommal zsákmánnyal terhelten jöttek ki. Csejtei, míg tár: sai benn »dolgozíak,« künn a folaztf szerepét töltötte be, azonkívül érté-
I kesüetje a lopott árut. Nem volt 1 azonban sok szerencséje, egy alkalommal csendőrkézre került, mig társainak sikerült elmenekülnie. Csej\'.el sirva bevallotta, hogy barátai az okai mindennek, akik le-i.at{ák és ugy kényszeritették, hogy velük tartson. Be is mondotta nevüket. Sirva fogadta, hogy soha többé: nem barátkozik velük, csak enged, jék szabadon. Mivel Csejtelnek sem foglalkozásit, sem szállása és szökésétől tartani lehet, beszállítottak a nagykanizsai törvényszék foghazába A vizsgálóbíró letartóztatásba he lyezte, amibe bele is nyugodott. Társait, a menekülő betörőket a csend-őrség körözteti. Elfogatásuk órák kérdése.
h
Asztali tennlsz bemutató Klskanlzsán
Vasárnap délután 6 órakor, a Kiskanizsai Levente Otthonban, nagy számú közönség jelenlétében asztali tennisz bemutatót rendezett a Nagykanizsai Asztali Tenniszezők Egyesülete. Az első fordulóban Kardos Szakonyi (Kanizsa bajnok) került szembe egymással. Az- első szett 22 :16 Szakonyi javára. A másodikban Kardos nyer 21 :18-ra. S végül a harmadik szett 22 :20 Kardos javára.
A második forduló Váradi -Gaál, mindketten 77-es cserkészek. Első szettben Váradi győz 21 :18-ra, majd Gaál 24 :22-re és végül ismét Gaál 24 :22-re.
Páros forduló következik : . Szakonyi, Kardos--Fischer, Gaál. Gyönyörű játékban, mindkét szettben győz a Szakonyi-Kardos pár. 2:0.
Gerő Fiscber forduló győztese
mindkét szettben Gerő. Majd Sza-konyi Gaál két szettben (21 :19 és 22 :20) győz ügyes játékával Gaál. Kapdos- Váradi «Uk fordulóján két szetten győz Kardos (21 :16, 21 : 17) Utolsó fordulóban ismét páros mérkőzés következik. Szakonyi, Kar-dos-Gaál, Fischer. Az e\'ső szett 21 :17 Szakonyi-Kardos javára, a második szett ugyancsak 21 :16. — Nyeri Szakonyi-Kardos pár. t , A legügyesebb játékos Kardos, aki ruganyosságával, rutinosságával könny"n veri az ellenfeleit. Mindjárt az első fordulóban szép játékkal győz Szakonyi ellen..Gaál 77 es cserkész mutatott ügyes játékot, de mögötte nem maradtak le Szakonyi (KAQSz), Fischer és Váradi (77 es cserkész) sem. A kiskanizsai közönség megelégedett volt és ünnepelte a bemutató résztvevőit. -nl-
Nép Mozgó. Kedden, szerdán, csütörtökön Caak 20, 40, 60 filléres helyárakkal 1
Budapesttel egyldőben! :: Dumas örökbecsű müve:
Kaméliás hölgy
R.génybcn fsledhelellen, lilmen uio\'éifieldlen. Rtndrzte A. Oance Főszetepben Ivonne Prluitemps, Pária ünnspell drámai mOvés. nője
Kifogástalan vetítés. A mozi kellemesen IDlve van I _EI6«dá«ok 5, 7, éa 9 órakor.
Mindent együtt talál
A szállodában ■
teljes komfortot. A kávéházbani
100 újságot.
A aBrBiAbani
2006telkülönlagesságet ás Bura Sándor olgány-muzsikáját.
A télikertben ■
délutánl-estl tánoot ás u llnlozky rádió Jazz-zenekarát.
Budapest, Rákóczl-ut 58.
Véres csata a Király-utcában
A Bárány-vendéglöbcn kedden délután nagy clganyháboru voil, amely két súlyos sebcsülé-sel vég-zfdölt. Ismeretlen ember megtámadta a Bárány udvarán tartózkodó Kalányos Ferenc 22 éves zataapáti cigánylegényl és betörte a fejét. A verekedést meclálta a megtámadott Kalányos fivére, Kalányos István, aki testvéi e segítségé\'e sletetfj de vesztére, mert ö Is Kapott. A verekedés közben megszúrták az fi karját Is. A közelharc nagy csődületet okozott, majd megérkezel! a tendör, aki felvette 9 tényállási. A két sérült a kórházba került, de alig mosták ki Kalányos Ferenc sebét, mikor az megszökött a kórházból. A fivére olt fekszik A rendőrség megindította az eljárást.
Angliának nincs megfelelő hadserege
í London, december 3
ttár u parlament ünnepélyes megnyitása a királyi család gyásza miatt elmaradt, annuk Jelentőségéből ex semmit sem vont le. A kormány tróube. szédét a lordkana\'llitr olvasta fel, A Irónbeszédben a király tóbbek kirótt kijelentette, hogy a birodalomnak nincs megfeleld hadserege . u védelem biztosítására, and a hadsereg növelését teszi szükségessé-
KLfiPLI FOggin, Agyierltft Vitraga AaztaltaritS
Schülz Áruházban.
- Kistisztviselők rí-sére rendkívül előnyős bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes Jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sót kamatmentesen ll kaphatók Kopateln bútoráruházban, Horthy Mlkldi-ut 4.
Gőzfürdő nyitva n^gel 6 órától esi* IS óráig (hétfő, jzerda, péntek délután, keddezt egész nap nőknek).
1035. december 1
ZALAI KÖZLÖNY *
Béketárgyalások!
Olaszország hajlandó a béketárgyalásokat felvenni — Optimista előjelek a béke biztosításának sikere körül — Fordulat a diplomáciai helyzetben — Bizalmas eszmecserék Párls—London-Róma között
Az abesszin sereg Makalle felé halad ós támadásra készül
.London, december 4 A párisi tárgyalásokon a? anjjol kormány határozottan támogat minden olyan irányú megoldást, amely lehetővé tenné az olasz—ellop viszályban n békés megoldást. Ezt közös terület átengedéssel akarják elérni. A javaslat értelmében az olaszok megkapnák a jelenleg Abessziníához tartozó nem-amliara vidék egy részét, aminek ellenében az abesszinek tengeri kikötőhöz jutnának.
Páris, december 4 A francia sajtó szerint Rómában némi enyhülés jelei mutatkoznak. Az ujabb francia—angol közvetítés elő-rclálliatólag az olasz—eüop viszály* ban is enyhülést hoz-
London, december 4 lloare angol külügyminiszter szombaton, mint ismeretes, Párisba utazik, ahova bizonyos javaslatot visz. Ez a javaslat — ugy vélik — alkalmas lesz
arra, hogy teljes egyetértést keltsen a nagyhatalmak között az olasz—etióp kérdésben.
Páris, december 4 Párisban úrra számítanak, hogy lloare és Laval személyes találkozása uj lendületet ad a béketái^ya-lásoknak és fordulatot jelent a diplomáciai helyzetben. Mialatt a szakértők lázasan dolgoznak a keletafrikai helyzet békés megoldásán, addig Páris, Róma és London között bizalmas eszmecserék folynak
A jelek szerint az ujonan elkészített javaslat nagyjából az ötös bizottság régebbi tervezetén nyugszik- , A terv értelmében Abessziniát nemzetközi gyarmati megbízatás alá helyeznék, a Népszövetség i>edig beleegyeznék abba, hogy a kivitelezésnél Olaszország oroszlánrészt kapjon Olaszország és Abesszínia között egyes területeket kicserélnének és Abessziniáiiak szabad kikötőt biztositanának.
Mussolini válasza megérkezett Párisba
Párisba most érkezett meg az olasz válasz, amely szerint Olaszország hajlandó békés tárgyalásokba bocsájt-kozni, ha olyan javaslatot terjesztenek eléje, amely elégtételt ad az olasz becsületnek és bizonyos területeket biztosítanak számára- Hu ezt Olaszország megkapja, akkor Mussolini hajlandó\' kijelenteni, hogy nem utasit vissza^olyan békére irányuló javaslatot, amely tekintetbe vészi Olaszország legutóbbi különleges helyzetét Azt hiszik, hogy szombaton Párisban Laval és Hoarc kielégítő javaslatot dolgoz ki és rövidesen Mussolini is határozott lépést tesz a béke irányában. Altalános meggyőződés, hogy rövidesen fontos béketárgyalások indulhatnak meg. A hét végére nemzetközi politikai ^órók fontos fejleményeket várnak.
Elég olaj van felhalmozva Olaszországban
Róma, december 4 A Popolo di Itália szerint Olaszországnak az olajmegtorlások sem okoznak különösebb megrázkódtatást. Olaszország nem érzi meg túlságosan frzt a tüntetést sem, mert előre felkészültek az eshetőségekre és megfelelő mennyiségű nyersanyag van felhalmozva az országban.
. London, december 4 A Britisch Asocieted azt irla, hogy az olasz kormány ujabb megállapodást létesített az amerikai Stundard társasággal. ^szerint a társaság ellátná Olaszországot olajjal és ennek ellenében 30 évig egyedúrusitási jogot kapna Olaszországban. A nyersanyagot Románián, Magyarországon és Ausztrián keresztül szállítanák Olaszországba.
Ugyanezt a hírt az olajtársaság elnöke cáfolja.
Az abesszinek előre törnek Makalle felé
Aspiaro, december 4 Makalle közelében kisebb összecsapások voltak az olaszok és az öb\'sszinek között. Az abesszinek csakhamar visszavonultak és Így a harc egészen jelentéktelennek mondható. Ez a csata azonban megerő-sKette azt a felfogást, hogy azabesz-fizln hadsereg nemcsak Makalle felé natad, hanem megfelelő támadó penlókat keres, i
Megjárla egy cseh újságíró
Addis Abebe, december 4 Earlesax, egyik cseh újság hadi-
tudósítója kiment Abessziniába, a vállalattói tudósításáért egyetlen fillért sem kapott, ugy hogy nagy nélkülözések után szorult helyzetében kény leien volt belépni a négus hadseregébe.
Az olasz csapatok körülzárták a tenbieni fenslkot Lapzártakor érkezett
Adigrat, december 4 A külföldi haditudóshások arra következtetnek, hogy az abesszinek északon és dél\'-n egyaránt ellentámadásba kezdenek rövid idő alatt. Az északi harctéren gyülekező csapatokba besorozták a császár és a trónörökös t stőrségét is, akikel modern puskával, gépfegyverrel, sjf ágyukkal is felszereltek. ;
Addis Ab©ba, december 4 Vezető katonai körökben ugy nyilatkoztak, hogy az abesszinek aleg. rövidebb idő alatt megkezdik az ellentámadást. i
Asmara, december 4 Az olasz csapa\'ok a hivatalos jelentés szerint Makalletói délnyugatra ellenséges csapatokra bukkantak, akikkel rövid, de annál elkcseredet-
lebb harcot vívtak és az abesszineket megfutamították. Az olasz csapatok csaknem teljes egészében körülzárták már a Tenbien fenslkot. A Takazze folyónál és Makalle felé nagyobb abesszin seregek vonulnak. Még nem tudják, ellentámadásra készülnek e, vagy csak az olasz előrenyomulást akarják feltartóztatni
Fabinyi miniszter a gazdaadósságokról
A felsőház szerda délelőtti ülésén elfogadták gazduadósságok rendezéséről szóló törvényjavaslatot. Aa általános vitánál Sanik József és Jan-kovics Désán József gróf a javaslat mellett, Szontagh Jenő és Keszthelyi Gyula pedig a javaslat ellén szólaltak fel. Fabinyi pénzügyminiszter válaszolt a felszólalásokra és részidősen ismertette azokat az okokat, amelyek -a kormányt a gazdaadósságok rendezésére vezették. Visszautasította azokat u vá-dakat, hogy a tőke nom vett részt nz adósságok rendezésében. Az általános vita és a pénzügyminiszter nagy tapssal fogadott beszéde után a Ja-vaslatot részleteiben is elfogadták.
A felsőház ezután a bortörvény-javaslat tárgyalását kezdto meg A legközelebbi ülés csütörtökön dél-elöthSess
Ttroaénytöuóa
Irányzat-, jóltartott, Jorgalom: csendes. B«u HMM. Ti-t* 17 90-18 10. 1805-18-25, 79-«s 18 20-1840, 80-u 1835—1850, dunAnt. 77-«i 1700-1770, 78*« 17 75-17 85. TV-t* 1790-1800, ÍO-m, 17 90-1805. - Rom pertvWtld
16 20-16 30. mii lb\'25—1646. Zsö uj közép
17 46-17 55. — lengerl uj tUalniml ab bpcst 1360-13-75.
«= Háxlauxonyok I Megjoient a Dr. OETKER gyár 5t8dlk kiadású fénykép* ünnepi rwptkínyve, melyet kívánságára bárkinek ingyen ós bérmentve küld: Dr. OETKER A. Tápszerművek Budapoöt Vili, Contl-u. 25. Sütőpor éa vanlilinoukor ára most levelenként 12 fillér.
- (Bélyeggyűjtők találkozol sxer-dán délután 6-tól 8 lg a Pannónia hátsó kistermében.
Itfl
Fájdalomtól megtört szívvel jtlenljuk, hogy forrón szeretett férj, édesapa, rokon
Steininger Gyula

áldásos életinek 51-ik évében, hosszú szenvedés után visszaadta lóságos lelkét Teremtőjének.
Drága h. toltunk fóldl maradványul folyó hó 5-én d. u. fél 3 órakor fogjuk a r. kat. temetőben flrOk nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise-áldozatot december 5-én reggel fél 8 órakor a szenlferencrendi plébániatemplomban fogjuk a Mindenhatónak bemutatni.
Nagykanizsa, (Szem:re u. 4/b) 1935. december 4.
Steininger Syilásé sz. iáabsr kláris, (elesége. Steininger Illatul térj. Ligeti Bélésé, gyermeki, Ligeti Erika, unokáié. Tilt Gyaizlki, nevelt fia. Ligeti Bén. vele, láabír Anna fér|. Titkáé, Bédey Ilon. téri KlvuSy Stelilagír Albinná, liabír Jéieef és Téth lélllf, sógornői ét sógorai, Kflviiity Steininger Ottllla, Anni, Buztáv, unokaöccse! éa ai lanae rekoneég.
IO A »®K
sDMnykonyhn
Mint oly sok máa téren, az élelmiszerek terén la a tudomány u| utat nyitott
A Dr. OETKES-féle
SÜTŐPOR ÉS VAN1LLINCUKOR
(A IS fillér)
segítenek a háziasszonynak egészsége. és tápláló téaztákat köny-nyen éa gyoraan elkészíteni.
Milliószor bevált receptek Innen kaphatók minden fttszerOzletben vagy közvetlen
Dr. OETKER A
Budaiéit, TOI., CuU-ltM 2J.
— (Kinevezés)
A kormányzó az lgnzságögymlnlsz-
ter előt«rje*.ztésére dr Erdőst-Biba F»-rcnc, Erdős! Bálint ny Igazgató-tanító nitt, kúriai tanács Jegyzőt a budapesti Ítélőtáblához bíróvá nevezte ki .
— (Chamberlain fia Somogyban) Sir Joe Chamberlain angol politikus, Chamberlain volt angol külügyminiszter fia, Magyarországra érkezett, hogy gróf Pestelics Kristóf somogymegyeí nagybirtokos fácánvadászatán részt vegyen.
— Sehat. kirakatában gyönyörködik
minden gyermek.
— (Meghslt a S«ntgy8rgyvárl-h»gy harangtornyának épltt.tój.)
Egy őszinte egyéniségi!, vlrágoslelkü, aranyszívű férHI szólított el közülánk Ismét a Teremtő Steininger Gyula tanár, aki a Szentgyörgyvári hegyen két évvel ezelőtt a huranglornyot éa a Uirdi-kegyholyct építette, 51 éve. korában meghalt Nagykanlssán Hivatásának rajongó apostola, a* irodalom és a művészet nagy barátja és a nincstelenek megértő segítője, Islá-polója volt egész életében Tizennyolc éves korában az Ungmefcyel Szelmen-ccn mint Igazgató-tanító kezdte el ér-dcmeklren gazdag pályafutását, majd Szegedre került, oliol harminc éven keresztül az cinóvárosi Iskolának éa a gimnáziumnak volt tanára A háború négy évét mint töhadnagy küldötte végig s ott, a harcterek iszó poklában ts kiemelkedett kivétele, tulajdonságokkal rendelkező egyénisége. Aranyos lelkű hitvesével együtt a szegedi Jótékonysági egyesületek egyik vezető oszlopát alkotta A szegedi dalárdának nagytudásn karnagya volt A mult év végén vonult nyugalomba, ekkor Jött véglegesen Kanizsára, ahol kedden tfjjel háromnegyed 11 órakor visszaadta lelkét Teremtőjének Imakönyvet is irt, most aa tjr elé állt, hogy a könyv szövegét személyesen olvassa fel. Temetése csütörtökön délután fél 3 érakor lesa a nagykanizsai r kath. temető halottasházából.
— HOlgyek részére lefcélsze-rObb ajándék Hercafeld Mimi lllatszertárából egy ízléses kazetta
— Akaesé aMflMMsatwd.il, a kösöo-
ség lesétál Schütalg, mindenki kívánod a szenzációi karioMiyl kirakatra.
ZALAI KÖZLÖNY
1936. dccemter 5
A vasárnapi llceills előadást
d« Siabó Zsigmond egészségű tajMKspt, u Irodalmi ét Mílvészeli Kjjr Unja .Nigykanlztiríl > nagy-kaitizsaiátknak" elvien. A ki.- Jrfl mit-sofos dl. Wlnkler Ernőné Munkácsi Neéml laját költeményeiből ad elő. Énekel a klskanlzsal Katolikus Iflu-sági Énekkar, amely a kei Illeti da-losvenenyen feltüuést kelteit elBÖ nyilvános daloséletl szereplésével.
—« (A Zenolskola tanárainak első esti htngvertenye)
December ll-én esle9órakor tart-|á| a Zeneiskola tanán! a szezon elaO népművelési célzalu esll hang-visenytlket. A hangversenyen mu tajiozlk be az Iskola ulhegeilU-tapira, Drávai La|os, akit F. Pásztor Irma kitér zongorán. A műsorban earnkivül zongoratrió, gordonka-i«iiíla ét zongoraszólóazómok It terepeinek. A hangverseny a Zeneiskolában lesz, belépűdij nélkül. —. (Mag akart halni egy leány)
Nagy pánikot keheit kedden dél ulájr a Rákóczi-utca 15. szám alatti mulatóban, hogy az egyik 20 éves leány, Srancz Juliska (aki egy Ízben már karján felvágta az ereit) gyufa-szilákból és orvosságoklról oldato! kénlteti maginak ét azt öngyilkosaid szándékból felhajtotta. Társnői figyelmetek lettek hórgésére, berontottak szobá|ába. Kihívták a mentőket, akik beszállították a kórházba, ahol gyomormosást végeztek ra|ia. Állapota súlyos. A rendőrség igyekszik most megállapítani, ml kéwtette Srancz Juliikát végzetes teltére.
— (Balsset It evengellkue
templomnál)
A nagykanizsai evangélikus templomnál dolgozott tőbbedmagával lledenek István dcstegéd. Bedenek munkaközben eliévetziette az egyensúlyt és olyan szerencsétlenül esett le ss állványról, hogy többrendbeli bordatörést és egyéb belső sérülést szenvedeti, Telel.. náJtak a mentőkért, akik első segélynyújtás ulán bc-szilUtpUik a kanizsai kórházba. A rendőriig megindította a vizsgálatot.
— (Vérét párta) a hegyen)
Egy kisebb társaság mulatott a böraöncei hegyen. Az u| bor megtette a hatását, két gazdaember összeszólalkozott, névizerint Tánczos Oábor ts Kist Ferenc. A következő pillanatban kirepült a kés, a balta és Kiút súlyos felsebbel beszállították:* nagykanizsai kórházba. Almássy Qyula dr. vizsgálóbíró klszilll a kórházba, ahol a sérültet csktl alatt kihallgatta. Kiss vallomása szerlnl Tánczoe sértegette majd állítólag megütötte, mire ö előkapta kését és támadóját aroon szúrta. Tánczos erre fejszével válaszolt. Kiss vallomását most a csendőrség Is lenyomozza. Állapota rendkívül súlyos, mert az erős feiszecsapások beszakilollák koponyáját koponyaalapi törést szenvedeti és valószínűleg agya Is megtérült.
AWilUpmSKK
Mww^HÍftHmmFtu^^
kodjon silány utánzatoktól. Sorlel vaske rseMáe Nagykaitliw. I
»•*«»*•* a|re borítását lemét vállalja Stan Uvegee, M-et 2. 7
IWiwíbH\' dpfktt, Javításokat legol-eaóMless SicU... dpésaatt iiiriuil bt,
E-iM^Ul igVcifKUMtl^ WnilsWu
Jóiiáru karleafélt fajelteeee mfff Pzv. Cslimidla l.ajosnénál, Róaaa-u. 31. *
Játék éi cipóáruk legolcsóbb!n a volt Tóth kuiikii.
6 saemélyea eeüsl evókéazlet olcsón eledé Schnltaer it Göndör éksseré-ucknél.
Olo.* ■llrnlAe váaár, hslalmae vá-laszték, olcsó árak Hindu oaokolásie-
Syétr larakaUbaa i Wmlmmnm felírnék éa élelmlazerllllal, Brzsébet-tár II
KéleseMe utcai lakéa kiadó, Oyár utca 3 <
10 drb 170 kilót listai aalraarMa eladó. Merkly gyógyszerész. *
MrkakAtek, bórbiitorok, cipók les lése azjkazertlen a Róaaagyárhan kéazül-nek. U)ü|lótalep Király-utca 32
Krakkassdt lordttáa, Javítás muitop-polás. üveg- és porcellán-ragsaatái Kint zay-alca 19. •
Fiatal, llaal ludó a|ánlkoalk Jobb házakhoz mindenestek vagy bejárónak. -Rákóczi u. 27. 432t>
Balatonmárián 300 n öl »lllalalak olcsón eladó, részletre Is. Oörög, Caen gery-ut 87. 4527
Leiaaakk, lealobb mikulási alándék a Unom 40 dkg-os tábla „Hindu" 41-oeekelAdé SS ftll. Kapható Woilmann élelmtezerOztst, gyári lerakat Értethettél 14. 4529
Vaapyr Meaekáeáp és keménvla Iróaaztal aladó, Zrínyi Mlk\'óa u 50 *
jakiakéi való klssolgáló kisasszonyt keresek azonnali belépésre. — Plllpnvlts cukrtsi. 4510
Egv
utca IS.
eladó, Zrínyi Mlklós-
Üiemében visszamaradt tájljeaea eaA-rmm kukk ie IO«/» IStor hókalakész
letét a Konienreyár, Szemere u 4 telepén, naponta 8-12 ee 2—4-lg mázsánként P 240 é< kláruntja. 4530
TSalla éa épUletta-azakmában tel|ea jártassággal, szerény elhetyeikedéat kerea -■urger Sándor. Magyar-u. 18 sí. *
iteri rekMaaeér 11 kg. finom t*a|e-
pleteaejt 1-10 P Wwtmann te|lp<ft vállalat szakBilelében, Erzsi bal-tér 14.
4559
A lelenyel klr. Járárabtróaág, mint telekkönyvi hálósig.
3629/1935. tkv. stinü
Árverési hlrdelmény-kívonat.
Egyedutal urb btrtokosaág végrehajtónak végrehajtáat szenvedő ellen Indított végrehajtást ügyében a telekkönyvi hatóság ulóalánlalra aa u|abb végiehaltáal ár-vetélt 38 P 60 Ilit. lókekOveleléa él |á u-lékal behajtáia végett a lelenyel klr |á-ráablróaág területén levó Egyeduta község-ben tekvó s aa egredutal 665 aat|kvben felvett 122/a hrai. nánió a kerteksIMnl düló-ben Ingatlanra 7000 P, az u. o, 128 ait|-kvben lel vett 123/c. bisi szántó a Kérlek. al|ában Ingatlanra 800 P, az u 0. 358.
sztjkvben (elvett 122/h. hrsr. aiántónak I Keftekal\'ában a 10 12 alatt végrehajtást nrenvrdó nevén át:ó lllelóiégére 700 P klklálláil árban.
Ar á\'veréi nem érinti aa egyedutil 358 aíljkvív-n C. 8 slall Imre Andorné u Racz Eva lavára bekebelezett özvegyi hationélveaetl |ogot.
A telekkönyvi ha\'óiáii ai árveréenek Egyeduta Vflziéghiiánli meglartáláia 1935. övi december hó 19. napJAnak d. e. 10 órájilt\'lll kl é< aa árverési leltéleieket ai 1881: I X tc 150 $ a al«p|4n a kdvet kerókhen állapítja mtz:
Az árverés alá keríllfl Injrnll nok n klklál láll ár kélharmadánát alscso.iyabb áron el nem adhatók, még akkor sem, ha nx elért árverési vételár a végrehajtató köve-te\'ését megelózó ranghelyen kielégítendő terheket nem fedezné. (5610/1931. M E. az. r. 21. §)
Az árvertlnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át késs-pénzben, vagy az IMI : LX I. c. 42 6 áhan meghatározott árfolyammal tiámlloú óvadékképes érlékpaplroeban a klkOldöltnél letenni, vagy a bánatpénznek elólegea bírót letétbe helyeaéiéiól kiállított letéti elte-mervényt a klksldötlnek átadni éa az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. 8§., 1908: CX. t c. 21. §.)
Ai, akt aa Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretei telt, ha többet" ígérni senki sem skar. köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka azerlnl megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi . százalékáig kiegészíteni. (1908: XU. 25. §.)
Letenye, 1935 éli lullui hó 24 nap|án. Or. Bányai Lnjoa a. k. klr. |blró.
A kiadmány hiteléül: Balaaaa Sándor s. k. «l« KltkVnnyvvtitlS.
A nagykanizsai klr. Járáablróaág, mint lelekkSnvvl hatóságról.
8669/1939. Ik. szám."
ünerfti öinlttmíiii-kiToaat
NagykanlTsal Takarékpénztár r. t. végre-h«|t«tónak, özv. St«rnb«rg Mártonné é« Sternbcrg Dczifl végrehajtást nenvedö ellen indított v^rehajlásl ügyében a tlcvl hálósig a végrehajtató kérelme következtében az 1881 :LX t e 144.. 146 *« 147. §§ al érlelőében elrendill a végrehai.\'ásl árverést 1900 P tökekövetelét, enoek járuíékal és az árverési kérvényért emittál íreoálJapl-tolt 42 P költiém, vfllinii.it a ÍMtl.kozott-nak kimondott P^pp Zílgmond 18 500 000 korona, Weliz Lajot 15 9*6 500 korona, Berecki Oábor 1,9*5.000 korona, Dfut-ch I tván 45 P, Ooldschmidt Márton 100 P, Nagykanlzial Magyar Bank r. t 126 50 P, Aczél Pál 20 P Slernberg Vllmo. 5915 60 P, aa On 305-70 P, Mérleg éa gípkereak.
. t rwYi or» n \\ir.t___ _z°z..._* / «« ^
r. t 903 20 P, Welao gépárugyír 25 P tökekbveteléi és járulékai belujtá.a végett, a nagykanizsai klr. J*r«8blfó»átr erülelén
levő a pacsnl 1250. b«t)kvbel| 36/«. hrai. belsö\'éc 4 6 l\'ieiöségére 1200 P kikiáltási árban. Az illílÓiéget Pnp Zsigmond lávára 4040 P n, Welsa Lajos javára 6340 P n, Bcreckl Oábor lavára 7650 P-n, Deu ech látván Javára 7930 P-n, Ooidichmidt Márton Javá a 7983 P-n, Nagykanlml Maevar Bank r. t. 9071 P-n, Aczél Pál ja»ár« 9213 P-n. Sternberg Vilmos Javara 9238 P-n, OTI javára 15420 P-n legkisebb vétaláron alul árverésen eladni nem lehet A telekkönyv! hatóság az árverésnek
11 MMtstyfti ktmplett, huiU UJDOMSÁGI
REMTOR
hordozható FORTABLE ÍRÓGÉP. >
A Uemlngton európai gyárában készül
12 hóra a havi részléte 18 P
Ce«k
WaMaüM:
18 hóra a
bavi részlete
13 P.
Mképvueiő: SZABÓ ANTAL sportüzlete
a Remington írógép lerakata, Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Pjcss köaeégháiáaál magtartására 1936 ájH Január hó 10. napjának délelőtt 10 óráit tOzl kl ás aa áive-é.l lelté, leket aa 1881: LX X-c. 150 §a alapján a következókben állapítja meg:
1. Az árverés alá eaó ingatlant alap végrehajlató lavára a kikiáltást ár l(f)nél alacsonyahb áron eladni nem lehel (1906 XU.tc. 28. §)
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpéni-ben. vagy nz 1881: LX. L-e. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számítolt óvadék-képes értékpaplroaban a kiküldődnél le lenni, vagy a bánatpénznek előleges bírót letétbe helyezéséről kiállított letéti ells. mervényt s kiküldöttnek átadni éa az érvérééi fellételeket aláírni, (1881 i LX. t.-c 147., 150, 170. §§.; 1908: LX. L e. 21. §1 Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási áraál magasabb ígéretet telt, ha többet ígérni senal sem akar, köteles nyomban a kl-kiállási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig klegéazllenl (1908: XU tc.2S.«V Nagvkanlzea. 1935. szepl. hó 24 én. Dr. Wékar sk. klr. |árásblró.
A kiadmány hllelélll: Mlkó s. k.
un mtu.t.
alkalmas ajándékok
Gyermekeknek :
Moleg mackórubák Szvstterek
és pulloverak
Hölgyekor,k l
Remek kfttMiruhák KStatl blúzok
Unom svájci lehirceml Pongyolák, harisnyák
Uraknak:
Kötött kabátok Lélakmelagltök Nyakkendők, zoknik
Legolcsóbban
• BRÓNYAI DIVATHÁZ
horthy m.-ot1.
Kaliforniai pajxatotOt,
wértetüt
biztosan kipuszlitja a m. kir. (öld-mivelésügyi minisztérium állal engedélyezett
NEO-DENDRIN
koncentrált gyümölcsfacarbolineum. (Csak rügyfakadás előtt, fagymentes napokon használható.)
Kerti fAzelék- é» virágenagvak. Műtrágyák.
„PEKK"
,D> vitamin készítmény állatok részérc ára:
\'/a kg.-oa csomagolásban P 1.10 I . . ... P 4.
5 . . ... P 17.54
25 . , ... P tt.50
Nagykanizsán. Kspható:
OüSZfkQ JÓZSEF
mag, műtrágya, saAk, növény vMoIml-
szerek stb. koroakedénében Nagykanizsa, Erzsibet-tir 10. IA bíróság melleit) Telelőn 1W.
R.-T. ■alseSsn »a.Sa éa Bálaelel Upeaasle VáMeáa kOoyiWiniSS)átiii, lUgykare.sáa. (Telelte talelvezeU ZaW Kiretvl
75. évfolyam 277. szám
NagykanUia, 1936. december 6 péntek
Ara 12 Hllír
ZAtAI KÖZLÖNY

\'O L I T I K A I KAMUI
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajoa
Elöflietésl Ars: eny Mn s pmi« « «l«r. Sie<koit6sí»l ts kudólii,«t«li leldoii: 71 u.
HORTHY MIKLÓS
A* isteni Gondviselés különös kegye áldása és előrelátása, hogy valahányszor súlyos Idők virradtuk az országra, valahányszor nagy csapá sok zudultak a mapjyar rónákra, valahányszor a számklvefettség pusztáját járta a magyar nép, - mindannyiszor nagy férfiak támadtak, hogy ezt a kicsi, szegény, kereszt-hordozásra Ítélt magyar népet vezessék, a isötétségben irányító fáklyájuk, a viharban világító tornyuk, a vészben mentőjük, szétszórtságukban újraszervezőjük legyen. A magyar nagyok eme galériájában kimagasló szerepet tölt be Horthy Miklós. Mikor a kélségfbe-osés lett úrrá a nemzeten, mikor legjobbjait útszéli fákra hurcolták, mikor testvér a testvér ellen emelt gyilkot, mikor\' dögkeselyűk vijjon-gó, fekete serege károgott a magyar hegyek felért és kivül az ősi ellenségek a magyarságnak kaján kárörömmel sírját ásták, amikor a magyar égbolt egyetlen fekete felhővé változott és csak temetés, kétségbe, égés, pusztulás és romok voltak mindenütt: - akkor küldte nekünk a magyarok Istene az uj kor nagy íérflát, kjnek hadlettektől ragyogott a kardja, csodálaíos volt a magyar-szeretete, legendás a hősiessége. És mindenütt, ahol a Nagyúr megjelent, enyhült a fájdulom, fakult a gyász szín©, visszatért az élet lehelete. És megteremtődött a nomzeti hadsereg, büszkeségünk,\'kinoaünk, gyengék és hűek bátorsága és védője.
Történelmi nap, mártírok öröme, blllncsbeverlek* nagy felszabadulása lett Horthy Miklós budapesti, bevo nulása, , \\
És béke, megnyugvás költözködött ismét a kicsi magyar otthonokba, ahol még sajgott, égett a fájdalom. És kikerült, mint szent szimbólum, mint uj erők forrása a K7,jvek fölé a Bzent jelvény : a piros-fehér-zöld. És szétrebbentek a kicsi ország felett károgó hollók, a magyar fájdalom felett diadalmi torukat ülő árulók, akiket a magyar nemzet nevelt fel keblén és táplált önvérével. És ismét szóba álltak a magyarral és leültek wle \'tárgyalni a ihatalmak. A magyar ismét a kulturncmzetek asztalánál fogtál hatott helyet.
Vájjon tudja e a magyarság méltányolni, amit érette tett lángoló magyar szeretettel és nagy-nagy önmagaáldozással : Horthy Miklós, a Fővezér, egy ország bizalmából lett kormányzó ?
Alikor :Horthy Miklós kormány zó névünnepéti üljük, vissza kell gondolnunk mindezekre, vissza kell idéznünk a multat és a csodálat, a hála és a szeretet mélységes érzetével kell tekintenünk a férfiú felé, &kl a Mohipusztánál is nugyobb •vész napjaiban lett megmentőnk. Norihy Miklós több nekünk, mint J HWJdás hí®; hereierek rettegett el •\'nségverője, Horthy Miklós több ■\'\'künk, mint a N\'ovara hőae, Horthy Miklós nekünk több, mint a tuegedi Fővezér, Horthy Miklós nevét, tel
telt belevéste minden magyar gyermek, minden magyar édesanya, minden magyar frontharcos és minden magyar hazafi szivének mélyébe, Horthy Miklós neve ott ragyog kl örölh^tellenül a magyar történelem aranybetűs lapjain.
Ma, amikor kormányzónk névnapját üljük, amikor visszaemlékezünk a mult szomorú, véres napjai
ra, összetett kézwel kérjük a magyarok irgalmas Urát, tartsa meg öt nekünk és engedje\' megérnie, hogy 11 vezethess? nemzetét a trianoni pusztíságból a magyarok sz\' nt igé retföldjére, hogy még megláthassa földi él-lében, mikor újra magyar trikolór leng Muraköz, Kassa és Kolozsvár felett I
Bvnedek Rezjfl
Olaszország nem zárkózik el a béketárgyalások elől és hajlandó keletafrikai előnyomolását felfüggeszteni
Az angol külügyminiszter személyes tárgyalásra készül Mu8solinlvel
Róma, december 5
A lapok tudósításai szerint az olasz kormány nem zárkózik el a terv elől, hogy fontolóra vegye a békéltető javaslatot és hogy fel-függeszli a keletafrikai előrenyomulást, feltéve,\'ha olyan területi engedményekre van kilátás, amely kielégíti Olaszországot és amely a Népszövetség fennhatósága ulá rendeli Abessziniát és a vezetőszereppel Olaszországot bizza meg.
Róma nem ismeri még u francia és angol szakértők által kidolgozott javasla\'.okat, de azt hiszik, hoi^y azok a genfi régebbi ötös bizottság javaslalán alapszanak. Ha hónapokkal ezelőtt az elfogadhatatlan volt Olaszország számára, akkor az most is az, de az olasz kormány hajlandó mégis megfon\'.olás tárgyává tenni.
Páris, december 5
£ Journal szerint a keletafrikai harcokban az abesszinek eddig csak gerilla harcokra szorítkoztak. Most azonban ezt a módszert megváltoz-tatták, mert az éjszaka a Makalletól délre elterülő SeUkot mellett nyijt támadásba mentek. Az olasz csapatok azonban sikerrel visszaverték a jól felfegyverkezett, rnég gépfegyverekkel is rendelkező abesszineket.
Adlgrati olasz jelentés szerint is az utóbbi időben igen bő fegyver-ellátásban részesülnek az abesszinek Több európai nemzet megállapodást létesített az addis abebai kormánnyal a fegyverszállításokra \\0 nalkozólag, aminek következtében a fegyverszálll\'ás az utóbbi időben nagyon megélénkült.
A francia és angol szakértők Összeállították a béketárgyalás alápjául szolgáló Javaslatokat
Páris, december 5 A párisi lapokat élénken foglalkoztatja az a kérdés, hogy lehetséges e gyors megértés az olajmegtorlások ügyében! A francia és angol szakértők már összeállították azokat a javaslatokat, amelyeknek alapján megkezdhetnék a tárgyalásokat az államférfiak. így például a javas-szerlnt Abesszínia szabad kikötőt kapna Olasz-Eritreában. Tigre határa némi módosítást szenvedne <i8
pedig ugy, hogy /VUszum, az abesz-
szlnek szent városa, m^g a/, abesz-szinek kezén maradna, az olaszok pedig megkapnák Ogadent és a mellette elterülő néhány tartományt. Abesszínia többi része egyébként független maradna.
London, december 5 Londonban ugy tudják, hogy Hoare angol kiilügymln\'szter svrtejzi utazása során valószínűi g találkozni fog Mussolinivel az egyik .határvároskában. A két nagy államférfi találkozását karácsony tájára vár/ák
Titulescu magyar-ellenes kirohanása a felsőház előtt
A felsőház megkezdte a bortörvény tárgyalását
Budapest, december 5 A felsőház ülését csütörtökön délelőtt 10 órakor folytatták ■Széchényi Bertalan gróf elnöklete alatt. A napirend előtt Bídogh E\'emér arról beszélt, hogy Bukarestben a parii-mentben Bethlen György grófunk, a m:\\gyar párt elnökének a legtár-gyilag<>s:ibb kijelentésére Titulescu milyen éles hangon v4UszjO.lt és tá-
madta az erdélyi magyarság érdekelt. Balogh Elemér beszédét nagy figyelemmel és helyesléssel hallgatta a Ház.
Ezytán a bortörvényjavaslat tárgyalására tértek át. Belatlny Arthur a bortermelés válságáról beszélt. MalatlnSzku Ferenc abban látja a bort<vmelés válságát, hogy a trla-. (Folytatás a 6-lk oldalon)
Az elmúlt hónap
November folyamán a képviselőház egymásután tárgyain le a gaz-daadóssági törvényt és a bortörvényt, majd az orvosi rendtartásról szóló törvényjavi siatot. Általában alapos, magí-sszinvonalu vitával.
Az Időközi képviselőválasztások vertek a politikai életben nagyobb hullámokat. Az elmúlt hónapban három időközi választás volt: Csurgón, Ónodon és Szelesen. Mind a három választás a Nemzeti Egység Pártjának győzelmével végződött. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a nemzet nagyon hagy többsége meg ingathatatlanul ált Gömbös Gyula mögött: hitét és reményét köti fel-oldhatatlanul ahhoz a politikához, amelyet Gömbös Gyula vezet.
A választási hadjárat során Gömbös Gyula miniszterelnök ellátogatott Szentesre, beszédet mondott], válaszolt az ellenzék különféle vádaskodásaira, tiltakozva az ujabban elharapódzó személyeskedés eil2n. Foglalkozott ezután beszédében a magyar Alföldet elsősorban érdeklő buzakérdés megoldásával és vázolta azokat a tervelhet, amelyekkel a lpr-mány az Alföld pimaszain segíteni akar. Részletezte az Alföld vízellátásának és csatornázásának kérdéseit a hallgatóság feszült érdeklődése és tetszésnyilvánítása közben. Zajos helyeslés kísérte szavait, amikor az összefogás és testvériség szükségét hangoztatta.
- Mi eltemettük a régi világból mindazt, ami negatív, - momlotta - ami csak kritika és üres szalumcséplés s átlwztuk belőle mindet, ami e^őt jelent: a hagyományokhoz való ragaszkodást és az igazi átérzését annak, hogy mit jelent magyarnak lenni.
Ezek a szavak beszámolót és programot is jelentenek.
Orosházán és Gyulán a miniszterelnök most vette át díszpolgári oklevelét. Orosházán mondott beszédiben nyomatékosan utasította visz-sza a diktaturás törekvések vádját. ♦Semmiféle diktatúrára nem törekszem, - mondotta — mert ez erőszakot jelentene, az erőszak pedig a legtávolabb áll a magyar lélektől* Gyulán azt kérte, sürgette, hogy legyen vége az erők szétforgácsolásá-nak, mert kevesen vagyunk magyarok és ha egymással torzsalkodunk, elsöpör bennünket az idő kereke.
A mylt hónapban avatta fel Wincklor István kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a Calais -isztambuli transzkontinentális mü-ut magyar szakaszának befejező részét : a Kecskemét-szegedi utat. Ezzel az útépítéssel befejeződött a nagy közút magyar sznkpszának munkája és Magyaroiszág más, gazdagabb államokat megelőzve, büszkén állhat a világ közvéleménye elé : á níjigyar mérnök és a ipagyar jjtun kás megint olyan müvét alkotott, a mely sokkal nagyobb és gazdagabb kulturországok mérnökeinek és munkásainak is becsületére válnék.
L ZALAI KÖZLÖNY
1935. december 10.
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter novemberben Lengyelországban tett látogatást. Meg nyitotta a varsói magyar intézetet ós a varsói egyetem a minisztert díszdoktorrá avutta. E látogatás ismét erósebbre fűzte azokat az évszázados baráti kötelékeket, amelyek a magyar és lengyel nemzetet összefűzik. Reméljük, - mondotta hazaérkezve Hóni^n Bálint miniszter — hogy e lelkekben gyökerező barátság a jövőben csak prosödni fog és kulturális és gazdasági téren egyaránt meghozza a maga gyümölcseit.
A hónap végén Gömbös Gyula miniszterelnök Vácon mondott nagyobb beszédet. Előadásában sorra vette mindazokat a kifogásokat és vádakat, amelyeket ellenfelel han goztatnl szoktak. Ezeket a vádakat fényes logikával cáfolta meg és bizonyította be tarthatatlanságukat.
- Harmóniába kell foglalni, rend szerbe kell alakítani - hangoztatta beszéde során - a magyar politikai, gazdasági, szociális kulturális energiákat, hogy a nemzet íölös energiái ne pusztuljanak el, hanem mindig nyiljon számukra érvényesülési lehetőség.
Külpolitikai tekintetben az olasz -abesszin háború és ennek következményei álliak az érdeklődés előterében. A közönség mohó érdeklődéssel leste a harctér hireit, de ugyanilyen érdeklődéssel találkozott az a gazdasági harc is, amelyet az úgynevezett szankciók érvényesítésével Olaszország ellen indítottak. Szenzációja volté hónapnak a száműzött György görög király visszatérése a görög trónra.
Bennünket, külpolitikai szempontból, különösen Gömbös Gyula miniszterelnök és Kánya Kálmán külügy miniszter bécsi útja kötött le. Értekeztek a kancellárral, az osztrák kormány tagjaival és Gömbös miniszterelnök kihallgatáson volt Mik-las elnöknél. A^hivatalos közlemény szerint a miniszterelnök és a külügyminiszter bécsi utja egyik láncszeme ama személyes tanácskozások sorozatának, amelyeket a két ország vezetői időnként egymással folytatnak. A közlemény hangsúlyozza a megbeszélés szívélyes voltát. Különösen az általános európai -helyzet volt a tanácskozás tárgya, a gazdasági kérdések sorában pedig többek között a magyar buza és zsírbevitel. Ezek a megbeszélések újból megerősítették a két kormány barátságát és a római szerződésben kifejezésre juttatott szándékot, hogy a szerződésben résztvevő államok az őket közösen érdeklő kérdésekben a legmesszebbmenő egyetértésben járjanak el. [
Dugulás és aranyeres bántalmak, gyomor- éi bélzavarok, máj-és lépdurzadás, a has állandó puf-fodtsága és a rekeszizom gyakori feltolódása, hát- és derékfájás ellen a Iermé8zetadla „Ferenc József" keserűvíz, kisebb adagokba elosztva naponta többször bevéve, hathatós segítséget nyújt.
Európai „varázsló" csodaszereit használják a kis abesszin falvak lakói ós a száműzött császár
A Zalai Közlöny munkatársának beszámolója afrikai útjáról
A felhőtelen, tikkadtkék színben pompázó ég kárpitját a JündökJŐ csillagvilágnak ezernyi fénye ragyogja be. A hátunk mögött maradó Mas-saua felöl az ezüstös telihold int kacéran bucsut. A távolból hallani lehet még a trópusi város életkedvvel telített zűrzavarából is egy-egy hang. foszlányt. A cápáktól hemzsegő zóld-vizü tenger ugy búcsúzik el tőlünk, hogy a hegyek felé törtető kis karavánom után is elküldi forró, nchéz-fajsulyu légáramlatában a csókját.
\'A poros, göröngyös uttestén lassú lépésekben halad a karaván. Elől a málhát-cipclő szamaramat vezeti Arod, a fiatalabbik szolgám; aki kezében hatalmas fáklyát tartva világítja be a holdsugárral cirógatott utvonalat. öszvérháton, Obel; a danakil guidám kíséretében, mintegy liz méter távolságban követtem a málha-vivőket
Massauaból kiérve, a város végén, jellegzetes tüskebokrokkal tarkított homokos sikság terül cl. Az ut mentén elszórtan lehet találkozni kisnó-vésü, elernyedt törzsű fákkal és ég-nek-törő, délceg cuphorbíákkal is- Tá_ volodva a tengerparttól, — amelynek aszaló levegőjű fővárosaiban három élményekben gazdag napot töltöttem, — egyre ritkább látvány lesz a kietlen, termőföldnek egyáltalában nem használható terület. Az országúttal párhuzamosan vasúti sinpár szalad, melynek szálai a horizonton már látható, kékes-fekete erdőségek völgyein keresztül Asmarábp, az erit-reai fővárosba vezetnek.
Ahol minden kis vihar elsöpri a házakat
Az ut mindkét oldalán egy-egy vastagabb törzsű fa árnyékában vályogból készült, zsuppfedeles házikók húzódnak meg. Vezető-szolgám magya. rázza, hogy ezeket a putrikat a legkisebb vihar is elsöpri a föld színéről s utána a bentlakóknak minden esetben újra fel kell építeni őket Az itt látható viskókat, melyek a mifelénk található cigánykunyhókhoz hasonlítanak, ezen a vidéken csak alvásra használják a benszülóttek. Mivel a nyitott, barlangszerü lakásokban értéktárgyakat nem hagyhatnak, azért bizzák ércpénzúket is megőrzés végett ismert kereskedőkre, akiknek ezért szívesen fizetnek őrzési dijat is.
Hegyek szűk vallói között visz az utunk. Nagyon nehéz a terep, pedig országút. Minden husz lépésre meg-állnak az állatok pihenni-. Körülöttünk áthatolhatatlan erdőségek vannak, előre jutni más irányban itt
lehetetlenség. Harcászati szempontból olyan rész cz, hogy két gépfegyver kereszttüze elzárhatná itt a keresz-tül jutást-
Már pirkadt, amikor a WLs karaván elérte az első nagyobb települést Én nem merném azonban nézni ezt semmiesetre sem egy ezornégyszáz la-kósu helyiségnek...
A rltjocerosz szarvából csinálják a bátorságot
Ghinda Hamaslcn ezer méter ma. gasan fekszik a tenger színe felett Jellegzetes földviskói között, laposle-tejü, szárított agyagtéglából készült házak jelzik azt, hogy a civilizáció gyermekcipőben átszaludt már , ezen a vidéken- Az asmarai vasútvonal is érinti a. községet, melynek lakói egyébként teljesen Massauaból élnek. A háború kitörése óla különösen feliendúlt a kis község lakóinak kereseti lehetősége. Terményeiket szép áron tudják értékcsitcni s a benszülóttek túlnyomó része munkaalkalomra talált a massauai kikötőben- A danakil guidám meséU, hogy Ghinda Hamasienbcn van egy európai ember, aki különféle varázsszerek készítésének hírneves ezermestere. A rinocerosz szarvából ő találta fel ugyanis a bátorsági varázsszert és az eukaliptusz kérgéből a malária elleni gyógyport. (
Több órás pihenőt tartoltunk a községben, majd a tovább indulás el^tt felkerestem Obel kíséretében a Várázsszerckct gyártó európai csodaembert
A Harbieri mellett egy kis fehérre mázolt casaban lakik az európai ♦feltaláló,* aki kuruzslásból ól a félvad, értelmetlen-agyú benszülóttek között. Mosolyogva meséli el, hogy az első abesszin csapatok a* ő általa készített bátorság! varúzsszerrel indultak pl a frontra- Mióta Aduát megszállták az olaszok, azóta nem szállít csodaszeréből Etiópába, hanem csak szo-máliaknak és az ascariknak ad el belőle. Bátorsági varázsszerét használta I.idzs Jusszu, az egykori abesz-szin császár is, aki jelenleg száműzetésben él...
Bucsuzóul megkínál egy marék olaj-baccaval, s csak arra kér, hogy visszafelé újból látogassam meg. Kíváncsi;\' ugyanis, milyW" a helyzet Aduu környékén, mert ide a friss események híreinek csak csekély töredéke jut el.
Ghinda Hamasienen keresztül vezet az utja a frontra igyekvő katonaságnak- Erre szállították az olaszok az
Mép Mozgó. Utolsó nap, csütörtökön 1
Csak 20, 40, 60 filléres helyárakkal I
Budapesttel egyidőben! :: Dumas örökbecsű müve:
Kaméliás hölgy
Regényben feledhetetlen, filmen uto\'éihetetlen. Rend.-ite A. Oance Főszerepben Ivonne Prlmtemps, Pária ünnepelt drámai művésznője Kifogástalan vetítés. A mozi kellemesen fűlve vanl Előadások 5, 7, és 9 érakor.
északi hadszíntéren lévő összes hadifelszereléseket, fegyvereket és lösze-rcket
Ima-valuta, Mária Terézia tallér és a Ura
Eritreának ebben a kis helységé-ben ismertem meg ennek a vidéknek egyik igen érdekes sfokását A vásárba indulás előtt a család tagjai körültérdelik az eladásra készülő árut Ilyen helyzetben mindegyik 11110. iszik egy bicchiere tecst (méhsör), majd hosszú imájukban arra kérik az Abuunát (égyházfejedelem), hogy ne engedje a jövőben sem közelükbo a selvaggiót (vadat), s adjon még n jelenleginél is jobb, bőségesebb termést Vallásuk irja elő, hogy ilyon szertartás kíséretében kell útnak iudi-jtani a mercatoba az árut.
Az egyik . mistoaffarcban (szatócs) vettem zsineget Itt láttam előszór Mária Terézia tallért, az ezotikus vidék lakosságának ezt az örökéletű pénzét Jellemző, hogy a benszülött már ezen a részen sem fogadja cl szívesen a Urát, vagy más valutát, mert részükre az nagyon csekély értékkel bír.
A meglehetős közelben fekvő front egyre változó hirei nem nagyon nyugtalanítják Ghinda lukosságát Ok is tudatában vannak a természetalkotta védettségükkel, mely olyan; hogy szinte megközelithetetlcnek. A szánk-ciók várható ereje sem tud sctíet ejteni rajtuk, mert vidékének gazdagsága magában rejt , mindent, ami a létfenntartásukhoz, — az ő igényeik szerint, — szükséges.
Száz önkéntes katona egy kis faluból
Az egyik benszülött meséli cl, hogy több mint száz katonát vittek az olaszok harcba a községből. Eddig négy ghindai halál-Ilire jutott el a községbe, do tudják azt is, hogy pz élők közül nagyon sokan kaptak kitüntetést. Minden kemadin (szombat, {ennek1 a vidéknfcQt a népe ezt a napot szenteli meg vasárnap helyett) a cliic-sabuu (templom) külön misét mondanak a hősök lelkiüdvéért s ezen p szertartáson részt vesz a község és a széles környék benszülött lakossága.
Ghindában nem kellett sorozni az olaszoknak, mert a fegyvertforgatni tudó ascarik mind önkéntesen jelentkeztek a hadbavonulásra.
Ghinda lakói között sokféle vonatkozásijai! él az afrikai nép lelkivilágának misztikus ereje. És talán az ebben rejlő gyerekes tulajdonság az, ami oly hamar az európai ember szivéhez tudja emelni az itt lakó szerencsétlen páriákat. Közöttük időzw látom csak,, hogy milyen gyorsan is lehet megszeretni ezeket az embereket, akiknek legtöbbje talán különbséget sem tud tenni a pezsdülő élet (ás u megsenunjsitő halál között. Oly igazán természetes és oly megindítóan eredeti itt minden, hogy talán egy pillanatra azt is mernénk mondani, — kár volna ennek a .paradicsomi földrész megelégedett körülmények között élő népe közé beleerőszakolm ^ a nem csak építő, hanem egyúttal" romboló civilizációt...
Hzrmann Józ\'el
Önagyságának Mikulásra
Gyapjuselyem pongyolát
Báránybőr házicipőt
G. F. B, harisnyát vegyen
Szomolányi áruházban
1035. december 1
ZALAI KÖZLÖNY *
fleghalt Szilvay Gyula főjegyző
Alig van, aki nc ismerte volna Nagykanizsán. Itt is született 66 évvel ezelőtt. És az életerCs, kiegyensúlyozott kedélyű, müvész\'elkü kis komáromi főjegyző, Szilvay Gyula, jegyzői működésének 26 ik jubiláris évében, örök álomra hunyta le szemét.
Hat héttel ezelőtt dőlt ágynak. Tüdőgyulladása volt, ^nai csütörtökön regggel fél 8 órakor végzett vele. Szombaton délután fél 4 órakor lesz a temetése Kiskomáromban.
Íj) 10 óta dolozott a közigazgatási pályán. Andocsi jegyző volt előbb, onnét kQrtilt Kiskomáromba. A munka és a család volt az éltető eleme. Kiválóan megbecsült tagju volt a zalai jegyzői karnak, elnöke a nagykanizsai járás jegyző-egyesületének, elnöke a kis komáromi Ipartestület békéltető bitotfc ágának, elnöke a kiskomáromi testnevelési bizottságnak, mejy területeken mindenütt sokat, szívesen és eredménye s^n dolgozott. Legtöbbet köszönhet azonban céltudatos, községét mindenekfelett szerető munkásságának maga Kiskomárom, amely Szilvay Gyula jegyzői működésének negyedszázada alatt fejlődött azzá, ami ma.
Kitűnő amatőr festőművész is volt Szilvay Gyula. Szerelmese & tehetséges művelője volt az ecsetnek élete végéig.
Halála mélységes megdöbbenés: okozott égés? Zalavármegyében, a hol SzilvayxGyula széltében közbecsülésben állott.
Az elhunyt társelnöke volt a Kis komáromi Dalkörnek, amely a temetésen énekelni fog ós koszorút helyez el a ravatalon. A zalai dalos-kerület ^gyik leglelkesebb dalos egyesülete jóakaratú, megértő barátot ós támogatót vesziteflti el az elhunyt főjegyzőben.
iz flzletl zárórák karácsony előtt
A karácsony előtti üzleti zárórákra vonatkozólag a nagykanizsai rendőrkapitányságtól a következő felvilágosítást kaptuk. Nagykanizsán ugyanaz a mérvadó, mint országos viszonylatban. Aaokat a nyilt árusítási üzleteket, melyeket hétköznap este 7 óra előtt kell lezárni, december 9-től december 24-ig este 7 óráig, a túlnyomóan élelmiszeráru-sitó üzleteket pedig este 8 óráig szabad nyitva tartani. A december 15-érc eső vasárnapon azokat a nyilt árusítási üzleteket, amelyek egyéb-ként egész napon át zárva tartan -dók volnának, reggel 9-től déli 12 óráig, az egyéb nyilt árusitásl üzleteket pedig reggel 7 órától déli 12 óráig szabad nyitva tartani. A december 22-re eső vasárnapon a nyílt árusitásl üzleteket, amelyeket egyébként zárva kellene tartani, reggel 9-töl délután 6 óráig szabad nyitva tartani. Halféléket, élő és leölt baromfit a december 15-iki és december 22-ikl vasárnapokon az ország egész területén Pígsfel 7 órá tói déli 12 óráig, illetve dé\'után 6 óráig szabad forgalomba hozni, i
- KiitUrfrUeU* réaiér* rendkívül előnyős bútorvásárlás! sikálom. Modern berendezések, tökéletes Jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen la kaphatók KepsMa bútor * ruháiban, Horthy Mikló»-ut 1
Még ebben a hónapban érvénybe lép Nagykanizsán a nyolc órai munkaidő és a munkabérek minimálása
A Gömbös-kormány nevéhez fűző- I dlk az a szociális intézkedés, hogy \' a munkanélküliség csökkentésére, minél több munkás foglalkoztatása vég&tt bevezették-az egész országban a nyolc órai munkaidőt, egyben a munkások kiuzsorázásánuk dzsungelében is rendet kivont a kormánv teremteni a munkabér mlnimálásá-val. Olyan két Intézkedés ez, amelyek kihatását csak a szociális gondolkodás és emberszeretet tud felfogni. A kisegzisztenciákat védő Ipari és szociális politikának olyan regnyilvánulása ez, amit az egész ország örömmel fogadott. Az eddigi kormányok együttvéve sem alkottak annyit a kisemberek, a munkások, a kisiparosok és kézművesek érdekében, mint a három éves
Gömbös-kormány. Ezt letagadni annyit jelentene, mint háládatlannak lenni a nemzeti mentő munkával szemben.
Nagykanizsa érdekelt körei és a legnagyobb rokonszenvvel fogadták a kormány ebbeli intézkedését és már korábban megállapodtak a nyolcórás munkaidő és munkabér minimálása kérdésében, amely végre rendet teremt ezen a téren Nagykanizsán is. A megállapodások most az elsőfokú iparhatóság előtt fekszenek és yár csak napok kérdése, hogy jóváhagyják.
Ahogy értesülünk, Nagykanizsán még ebben a hónapban érvénybe lép a nyolc órai munkaidő és mun-kabérminimálás.
Cseh katonaszökevény betört az egyházközségi irodába
Egy asszony kirabolta a raozsgai templomot
Kellemetlen meglepetés érte minap Hoss József dr. kaposvári apátplébánost, aki ebédután az egyházközségi székház irodájába ment. Ebédidő alatt ugyanis ismeretlen tettes járt az irodában, aki több köny-nyebben elemelhető tárgyat magával vitt. Az apát a betörést azonnal je-lentetto a rendőrségen, ahol bravúros nyomozással elfogták a vakmerő
betörés tettesét. A betörő PÍeif^el Ferenc cseh katonaszökevény volt, akinél elfogatása után mec is találták az ellopott tárgyakat. A esek /Katonaszökevényt átkisérlék az ügyészség fogházába. 1
Ugyanaznap éjjel még egy betörés volt Somogyban, amely ugyancsak oz eklézsiát károsította meg. A mozsgal plébániatemplomban reggel észrevet-
Karácsonyl bevásárlásainál gondoljon
bevált Jelmondatunkra
olcsón felruház
ték, hogy több oltárlerltő, mlnlsztráns-ruha és egyéb tárgyak hiányoznak. A helyszínre kiszállt csendőrség megindította a vizsgálatot és már nyomában is van az éjszakai templomtolvajnak. A nyomozás szálai Kaposvárra vezetnek, a tettes — egy asz-szony — ugylátszik ott akarta értékesíteni a lopott tárgyakat
A szenvedő, beteg nőket reggel éhgyomorra, eey kis pohár terménze-t s „Ferenc József keserövtz 2—3 óra alatt könnyO, lágy bélkiürüléshez segíti éa ez által Igen sok esetben rendkívül jótékony hatással van a beteg szervekre.
A nök elmondják
Vontatott, nngyrészben hangulattalan előadásban került színre szerdán este a kanizsai színházban a fanyar humoru angol vígjáték: — A nők elmondják. Semmi poén nem csattant, semmi közősség nem alakult kl a nézőtér és a színpad között.
Nem a színészek voltak az oka n szürke színházi estének. A világ első színészének torkán is megdermednének a szavak, elfakulnának a izbiek olyan ürességtől tátongó széksorok előtt, mint ami tegnap volt a .színházban. Itt-ott lézengett pár ember a nézőtéren. Azt a párat Is megakadályozta a színpadhoz való kapcsolódásban előbb a fűtéssel járó szakadatlan, Idegesítő bugás, majd a fűtőtest folytonos kattogása. Ilyen körülmények közt jobb előadást várni nem lehet és a legjobbat sem lehetett volna élvezni.
A sikert. Orbán Viola ellenállhatatlan humora egymagában képviselte, ő Jelentett hangulatot a színpadon és mentette, ami menthető voit. Mágori Mária egy darabig csak próbálta adni művészetével finom, meleg színeit, de aztán — érthető in-diszpozicióval — feladta a Játszmát Vitéz Bánky Róbert egyik-másik je_ lenetben kitűnő volt. Zemplényl Zoltán alakítása, nem volt meggyőző. Róbert Mária becsületes erőfcszitóssel igyekezett lelket önteni a megcsalt asszony alakjába. Vándor/István mü-kedvelősen melléfogott figurát csinált Bobble szerepéből. Szántó Ernő mulatságos epizód-alajdtásának sikere volt
A színházi iroda
00 hlm\\
(•) Ma csütörtökön este Alfréd Sa-voir kacagtató bohózata, a «Kékszakái 8-ik felesége, kerül színre. Savoir-nak ez a kitűnő l>ohózata elejétől végig kacagásban tartja a közönséget A főszerepeket Mágori Mária, vitéz Bánky Róbert, Sorr Jenő, Bánky Elemér és Bakos László játszák.
(•) Pénteken, december 6-án esto 8 órakor vitéz nagybányai Horthy Miklós Kormányzó Ur őfőméltósága névnapja alkalmából díszelőadás. Színre kerül a <Lesz feltámadás.» Ezt hirdeti minden magyar, ezt kiáltja a világnak rendkívül hatásos drámájában Pohárnok Jenő is. A Lesz feltámadás érdekfeszítő magyar története egy megszállott városban Játszódik és elénk vetíti az elnyomott magyarság tragikus szenvedéseit és küzdelmeit. A Lesz feltámadás péntek esti díszelőadására a jegyekről ajánlatos előre gondoskodni.
Naptár: December 6. péntek. Rom. kat Miklós. Protestáns Miklós. Izrael.
KIhI. hó 10.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó
15-ig a «Márta» gyógyszertár Király* utca és a Idskanlzsai gyógyszertár.
é
L ZALAI KÖZLÖNY
1935. december 10.
Elveszett Könyvek Napja"
Miklós napja — Mvataloa ünnep
Lapzártakor érkezett a lür, hogy Miklós napját hivatalos űjinepn^k íuinősitették, igy a postahivatal is Vasárnapi szolgálatot tart (pénz- ós cso. magfcladás ninea!).
HudUpt* I.
17.30 Cigányzene. — 18.25 Magyar nyelvhelyesség és nyelv tisztaság. (Kosz. tolákyi Dezsőd - W..VS Dr. Helge Virkhuuen finn énekművész a finn nemzeti ünnep alkalmából népdalokat ad elő. — 10:25\' Pethes Sándor—Dénts (iyörgy vidám számai. — «Halló* tánezcnckar. — 20.50 Kánya Kálmán külügyminiszter beszéde. — 21.20 Hirek — 2Í.40 Kamarazene. — 22.12 Időjárásjelentós. — 23 Cigányzene, Cselényt József énekel.
Budapest n.
Utó Cigánym*. - 17.50 Angol nyelvoktatás — W.30 BeszkárUene-kar — 20 Az első magyar falukutató. (Dr. Váca Elemtc). — 20.30 Hang-
tenwsek-
1730 R«w szoprán- és Urbach ba-ritonéneke: — *0.20 Fuchs szoprán dal- és áriaestje: — 22.20* Rádiózene-k«r. - 33.49- Jajra.
Péntek
6.45 Torna. — tJtána hanglemezek. —- 10 Hirek. — 10;20 Időszerű apróságok. — 10.46- Ifjúsági .közlemények.
— l2.05-f3.3fr WcidUiger Ede szalonzenekara. — Közben 12.30 Hirek.
— 13.15 Időjelzés, időjárásjelentós. — 1\'3.40—r-f.20 Friss Antal gordonkázik.
— M. 10\' Hirek, árak. — 1(1.10 Cigányzene. — 16.45 FdÖjelrés, hirek. — f7 A magyar sportélet és a magyar rádió. (Dr. Kelemen Kornél). Utána sportkőzlemények.
17.30- Séta a királyi palotában. Be-szélfl- BUdinszky Sándor. — 10.15 Az 1. honvédgyalogezred zenekara. — M.55 Dr. Fabinyi Tihamér pénzügy-miniszter beszéde. — 10.30 A» Opera-há« díszelőadása a Kormányzó Ur Őfőméltósága névünnape alkalmából. •Rlp Van Wfcifcle.* Operett 3 felvonásban, 4 képben. Rendezi Márkus László. Zenéjét szerezte Planquette R. — A JI. fclv. után Hirek. — Az előadás uttta időjárásjelentés, majd hanglemezek. — 0.05 Hírek.
IIud* port II.
19 Az 1. honvódgyalogezred zenekar* — 10.3S- A kereszténység védő-bástyája. (Dr. Győry János). — 20 Hbngtumesek. — 21 Hirek. - 21.30 Vajda Sándor—Pártos Ernő szalonzenekarának műsora.
Véc*
12.05 Könnyű zene. — 14 Chopin-keringők zongorán. — 15.20 .Dité: Cselló- ós zongoraszonáta. — 1C.10 Landlerek ás dalok, lemezeken.
17.30 Hangverseny Salzburgból. —. 10.40 Gaudriot-jazz. — 21 Sziiuíóniku. sok Sehol* zongoraművésszel. — 22.10 A 14. gyalogezred zenekara* — 23.15 Bécsi ZQUQt
Ahányszor csak megállunk könyvtárunk üresen tátongó polcai előtt, mindannyiszor erős elhatározással megfogadjuk, hogy többet nem adunk kölcsön könyvet. A legközelebbi vendég azonban mégis elkönyőrög egy-két ro. gényujdonságot és ekkor egy ujabb elhatározás kristályosodik ki bennünk. «Ezentúl minden kölcsönadott könyvet pontosan feljegyzők, kinek adtam s inikor» — mondjuk magunkban ós két alkalommal valóban meg is tesz-szük. Legközelebb azonban egyik nagynénink kéri cl az «Első szerelem» elmü romantikus hakfis-regényt és «Nó ezt ugy wm felejtem cl, hogy kinek adtam* fcl-kiálltással nem Írjuk fel. Nagynénink szemüveget visel, tehát rosszul lát. A könyv kiolvasása hónapokat vesz lénybe, — mialatt ugyanilyen okoskodással az egész rokonságot és szomszédságot elláttuk ujabb és ujabb könyv-kölcsönőkkcl.
Egy hónap múlva a helyzet ugyanaz: Könyvtárunk polcairól foghíjas ürességet ásit felénk a kikölcsönzött könyvek sokaságának üres helye...
Valljuk be: kényelmesek vagyunk. És könnyelműen feledékenyek. Kölcsönkért könyveket továbbadunk, vágy megtartunk magunknak — sokszor minden mcl-lékgondolaf nélkül. S ki tudja, évente hány nehezen megszerzett könyv cserél gazdát igy ... minden adakozási szándék nélkül. Mert, sajnos, a világ minden táján dívik a könyvkölcsönzés rossz szokása. Azaz maga a kólesőnadás nem is rossz szokás, csak az a könnyelmű feledékenység, amelynek következtében könyvállományunk egy része állandóan más könyvtárában díszeleg.
Angliában ez a rossz szokás egy különleges és követésre méltó mozgalmat szült. Az angol birodalomban minden évben megrendezik az "Elveszett könyvek napját. • Ezen a napon mindenki
szemlét tart könyvei .kőzött s megnézi nem felejtett-e cl visszaküldeni valami kölcsönkért könyvet s ha talál ilyet (biztos, hogy talál), azt nyomban visszaküldi gazdájának.
Az angol posta dicséretreméltó előzékenységgel siet a hazátvesz- , tett könyvek otthonratalálásához/ Az Elveszett könyvek napján á britt posta 50 százalékos díjkedvezményt ad a nyomtatványküldeményeknek, hogy ezzel Ls elősegítse a kölcsönadott könyvek hazautazását.
Milyen jó volna igy karácsony előtt nálunk is megrendezni az •Elveszett Könyvek. Napját.* Manapság úgysem igen^tuduuk ajándékokat adni, okozzunk tehát örömet azzal, hogy az elveszettnek hitt könyveket szálütsukJHsz-sza tulajdonosának. A po^ta is csak nyerne az üzleten, ha megadná, a kedvezményt, mert a kőí-csönkezeken elsikkadt könyvek hazavándorlása bizonyosan tetemesen megnövesztené a forgalmat. fis milyen öröm volna mindenkinek, ha karácsonyra visszakapná régen kölcsönadott s már feledésbe ment könyveit.
Kezdjük meg mi, kedves olvasóink, ezt az örömet okozó figyelmességet, ami tulajdonképpen kötelességünk is. Fogadjuk meg e kis cikk olvasásakor, hogy most... azonnal körülnézünk könyvtárunkban és megkeressük a /könyveink között meghúzódó idegeneket és azokat vissza küldjük jogos tulajdonosának. Győzzük le könnyelmű feledékenységünket és térjük jóvá azt. Figyelmességünkéi bizonyára örömmel fogják viszonozni és hamarosan hozzánk Ls bekopognak oz elveszettnek hitt, sok bosszúságot és fájdalmat okozott kölcsönköny-vek...
Tartsuk meg tehát még ma az .Elveszett Könyvek Napját!.
EMLÉKEZTETŐ
December 5.
4 órakor Mikulás-est a Missziósházban December 7.
Tüzóral tisztek Borbála-estje féH 9 órakor a\'Kath. Legényegyletben. Dveember 8. A 25 éves Ev. Nőegylet szeretet-vendégsége 5 órakor az ev. otthonban.
Liceális előadás 6 órakor a városházán (dr. Szabó Zsigmond). A Kereskedelmi Alkalm«»ottak piknikje a» Iparoskőr emelelt termel, ben.
Frontharcos-tea 5 órakor as Iparoskőr földszintjén* December 11.
Tanári hangverseny a Zeneiskolában 9 órakor. December 15.
Liceális előadás 6 órakor a városházán (Lukács József). AdvcntL-cst a Missziósházbau 0 órakor (P. Oincrovics). Gábor műsoros tánekoszorucskája. December 18
Növendék-hangverseny a zeneiskolában 6 órakor. December 77.
A Zalai Közlöny 75 éves jubiláris matiné/a fel Vi órmkor a városi Színházban. December 7t.
Pásztorjáték, tánc a Kath. Legény, egyesületben.
Izr. Jótékony Nőegylet zsurj* a Kaszinóban.
A Kiskanizsai Ifj. Egyesület operett-előadása. December 81.
Az Iparoskör Szilveszter-estje a székházban.
A Kath. Legényegylet és az altisztek közös szilveszteri kabaréestje. A Kereskedelmi Alkalmazottak műsoros szHveszterestje. Január 4.
Katolikus bál. Jenuár 5.
Frantharcos-bál. Január lt.
NTE 70 éves jubiláris ünnepségeit megnyitó ,.mü9o.os tánoestély uz
Iparoskörflen.
Jsmmir 12.
0 órakor tca-est a Missziósházban. Január 16.
Vendéglős-bál az Iparoskör termel-ben. i
Január 18.
Evangélikus estély. t
Jamár 19.
Frontharcosok teája. Jnoár 75.
Felsőkereskedelmit végzettek tánc-estélye a Kaadnóban. Február 1.
Az Ipartestület bálja. Pebioár 7.
6 órakor,tea-est a Missziósházban K. Nogy-Altay: Kí» hercegnő c. színmüve a Kiskanizsai Olvasókörben.
Mattersdorfer *
divatUzletében
Teutsch drogériával szemben, Fő-ut I.
Az összes raktáron levő férfi kalapokat szenzációs olcsón kiárusittoml
Az őszi és tavaszi idényről visszamaradt divatkelmékeft
ióval alacsonyabb árakon árusitom Maradékok minden dkkböl nagyon olcsón
__* Klrschner Mór divatáruházában.
1935. december 6
ZALAMtöZLONV

r.kr.ár «.
Szanatórium-piknik. Február ÍJ.
A tanitók nagy rasgyebálja.
KAOSz-bál.
F.bruár II
Frontharcosok teája. Február ÍJ.
Keresztény Jótékony NÍSrsylel jelmezbálja az Iparoskór tűrmeiben. Febtnir 13.
A« Iparoskör Jelmes-bélJa.
Február 14.
Kacagó^at a Kariszlény Tisztvl-saliniknil.
Ne várjon Karácsonyig!
már most vegye meg clptf-szükségletétaz „IDEAl."
clpSáruházban Fő-ul 12. sz. • •
Annak dacára, hogy az árak emelkednek, nálam még a régi olcsó árban vásárolhat, a&t egyes cikkekel még olcsóbban I a a
Raktáron vannak: NÖI-, férfi- és gyermek hócipők, gyönyörű nöi divatcipők, bokacipók, csatlós- és füzöselpfik melegbéléssel, férfi- és fiu fél- és egészcipók, sportcipók, különféle házicipők, gyermekcipők slb.
mmm
A decemberi országos vásár
egyike szokott lenni Nagykanizsán a legjobb vásároknak. Sajnos, a decemberi országos vásár sok kívánni valót hagyott maga után. Nem hajtottak fel megfelelő minőségű marhát, amiért idegenek is felkert siék azelőtt a nagykanizsai állatvásárokat és a felhajtó gazdák, a vidék közönsége Js megcsappant. Meg. csappant pedig láthatólag és érezhetően. Ugyanakkor a mult napokban a szomszédos községek vásáraira a legjobb kondícióban levő állatokat hajtották fel és sokalta többet. Szakkörök ezt a szomorú jelenséget a nagykanizsai helypénz magasságával, hozzák összefüggésbe. Nagykanizsán még ina is 1.28 pengőt kell\'fizetni egy felhajtott állat után. •
A mostani vásáron 1800 szarvasmarhát hajtottak fel, ló kb. 900 volt. Két vagon marhát és 1 vagon borjut Olaszországba szállítottak, mig 4 vagon marha és 1 vagon borjú a belföldi piacra került. A.íöbbi állatok kisgazdáknák cseréltek gazdát. Az árak nem romlottak. Egy pár jó ökörért 660 pengőt is fizettek.
Tsnséaftöudi
Irányzati jóltartott, forgatom; csendes.
Bum tlaxnv. Tl-t% 1790-1810, 78-m 1805-18-25. 79-c« 1820-1840. 80-a« 18 35—1850. dunánt. 77-ei 17 65 1775. 78-at 17 80 -17 90, 79-m 1795-I805. 80-m 1805-1815. — Rom potvtdékl 1620 1630. más lb25~1645. Zab uj közép 17 45-17 55. - Teugtrl uj UsiánUII ab bpest 1360-13 75
— (A repülő-bizottság,)
amely Zalaegerszegen a községek költségvetését felülvizsgálja, állandó munkában van. Most a nagykanizsai járás községeinek költségvetése volt soron kél napon át. Ez a vizsgálat szerdán befejeződött. A felülvizsgálaton olt volt a járás részéről Lontay Alán dr. főszolgabíró, az érdekelt községek jegyzői. A legtöbb költségvetés simán keresztül ment, alig történt változtatás, ami legjobban bizonyítja a községek költségvetéseinek szigorúan takarékos összeállítását.
— (Frontharoos Bajtársak 1)
fNe feledjétek, hogy holnap, azaz 6-án, pénteken ünnepeljük legfőbb Hadurunk, Horthy. Miklós őfőméltósága Magyarország kormányzójának magas névünnepét, ezért is elvárjuk, hogy minél számosabban vesztek részt a holnap megtartandó hálaadó istentiszteleten. Gyülekezés délelőtt fél 10 órakor a fe:sőtempíom előtti térep: Egyben felkérjük bajtársainkat, Iwgy a f. hő 8 án (vasárnap) délután 5 órai kezdettel megtartandó teadélutánunkra - melyen, miként a múltban is, nem lesz hiány jókedvben és kellemes családi hangulatban — mentől nagyobb számmal hozzák magukkal ismerőseiket, barátaikat, kiket már ezúton ls örömmel hivunk és szívesen látunk. A Vezetőség.
— (Borbála ünnepély)
A tüzér altiszti kar szombaton este fél 9 órai kezdettel Borbálaünnepélyt rendez a Katolikus Legényegylet helyiségeiben. Belépődii nincs, qnkéntes adományokat a városi Inségakció részére kérnek. A táncmulatság előtt műsor van : Hiszekegy, beszéd, szavalatok, két egyfelvonásos színdarab.
— (Az Evangélikus Nőegylet)
fennállásának negyedx -ázadcs évfordulóját ünnepli meg vasárnap délután 6 órakor az evangélikus otthonban r ndezett szeretetvendégség l^retében. A* ünnepséget megfelelő műsor keretében rendezi a csendesen, de annál áldásdusabban munkálkodó, tarUdmas életű kanj zsal egyesület. ,
— Schfltx kirakatában gyönyörködik minden gyermek.
Kanizsáról a kanizsaiaknak,
ez lesz a elme a vasárnapi Jieeálls előadásnak, amelyet dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos, az Irodalmi és Művészeti Kör társelnöke tart délután 6 órai kezdettel a városháza dísztermében. A kitűnő előadó jól Ismerte a régi Kanizsát és alapos ismerője a mai Nagykanizsának, igy előadása méltán tart számot nagy érdeklődésre. A műsoron dr. Wlnklcr ürnőné, a melegszavu poéta-asszony adja elő néhány versét és o Kiskanlzsal Katolikus Ifjúsági Dalkör, P. Aliliolcsck Miklósnak ez a pompás kis fiatal dalárdája fog bemutatkozni a nagykanizsaiaknak. Belépődíj nincs.
— (A „Riff-Kabylok")
cipő és ruhakiosztásáról lapunk tegnapi számában irt tudósításunkba egy kis elírási hiba csúszott be, a mennyiben a Riff Kabylok elnöke nem a társaság titkári teendőit ellátó Brassányl Gyula, liánéin Perlaki (Pollák) István tanító. akit közbejött elháríthatatlan akadályok pár perces késedelemre kényszeritettek és funiatt nyitotta meg távollétében az ünnepséget tírassányi Gyula titkár, mig az időközben megérkezett Perlaki István elnök zárószavaiban mondott köszö-uetet alpolgármester és a közönségnek az üunepségcu való részvételükért. |
— A kontó meghoUMbodott, a közönség lesétál Schuulg, mindenki kivánoai a szenzáción kar&oeonyl kirakatra. 4
— (Az Ipari mintamühelyek)
nagykanizsai felállítására, ahogy
az Ipartestülettől értesülünk, január ban kerül sor. Most m<^g a megfelelő hely kérdését kell megolani. A testület sziíir<it etéren a polgármester jőakaró támogatására éfi akkor januárban, a többi dunántuli ipari városok mintájára Nagykanizsa is centruma lesz a min tani übely éknek. i j i
- (Bélyeggyűjtők találkvzéjej aser-dán délután 6-tól tí-ig • Pannónia hátsó kistermében.
— (A KAOSz-piknik)
délután G órakor kezdődik. Az agilis rendezőség már teljesen befejezte előkészületeit, hogy minden a közönség legnagyobb megelégedésére legyen. Gondoskodás történt, hogy elsőrendű zene szórakoztassa a közönséget. Jegyek elővételben Herczfeld Mimi illatszerüzletében kaphatók.
Gőzfürdő nyitva rutfgel 6 órától e«U 0 óráig (hétió, szerda, péntek détutáu, kedden egöax nap nőknek).
43 blLleatylf komplelt, maliit ÚJDONSÁG!
REMTOR
hordozható PORTABLE
írógép. ►
A Remington európai gyárában készül
12 hóra a havi részlete 18 P
Csak UitiotvistlftBtlt:
18 hóra a
W\\ részlete
13 P.
XS-képviieiői SZABÓ ANTAL sportüzlete
a Remington írógép lerakata, Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Odt, hamvas arcbőr titka a párisi Valery púder, rozs és krém. — Efyed* árusítás HcrczfeM Miminél, NagVka-n zsa Horthy Miklós ut 1.
Hangverseny belépődíj nélkül
A Zeneiskola tanárainak ÍM eall hangversenyén a zeneművészet klasszikus mesterei foglalják le a műsor nagyobb részét. Igy MoziOrt egyik zongoratrióju, Beethoven gordonka-zongora szonátája képezik a műsor gerincét. E számokon kívül Veracini, BrahmB, Liszt, Saraaat®, stb. müvei is előadásra kerülnek. E hangversenyen belépődíj nem fcsa.
— (Fourage-reotivlvus I)
A Zalai Közlöny X. hó 3-iki számában ügyfelemre, a Fouragéra vonatkozóan egy hir, jelent meg, mely szerint «a 1-ourage-nak Kaposvárott sem sikerült letelepednie.* És a beállítás tendenciózus és téves. Ügyfelem sohasem akart Kaposvárott letelepedni, tény azonban, hogy Kaposvár város vezetősége részéről különböző kedvezmények kilátásba helyezésével ügyfelemet arra kérték, hogy Kaposvárott telepedjék le, amidőn a Nagykanizsán ért támadások folytán ügyletem elállott attól a tervétől, hogy Nagykanizsán letelepedjék. Ügyfelem Kaposvár város vezér tőségének meghívását egyelőro különböző okokból nem vette igénybe. Nem lehet tehát arról beszélni, hogy ügyfelemnek Kaposvárott nem «slke-rült. letelepednie. Dr. Szölltoi Pál.
80 éves multam, mert .lgmándit" ittam, Minden héien egyszer, fél pohárral reggel.
— (Az „Obsitos" előadása)
A Kiskanlzsal Katolikus Ifjúsági Egyesület december 26-án és 29-én uagy operett előadást reudez a Kis-kanizsai Olvasókrwben. Szinre kerül Kálmán Imre—Bakonyi Károly Obsitos citnü daljátékav, Kiskanlzsa legjobb műkedvelőivel. As Egyesület vezetősége elhatározta, telítettel az év utolsó vasárnapjára, deouuiber 29-én a második előadás után nagy táncmulatságot rendes. A jegyek már kaphatok.
— (Harakiri)
Borzalmas módon vetett véget életének Boda István 80 éves szental földműves. Az idős £azda fiával élt együtt a legnagyobb egyetértésben. Minap azonbau, amikor ebédhez akarták hívni, ípl vágott hassal találták szobájában. Mellette megtalálták a borotvát, amellyel teljesen felvágta gyomrát. Az öreg gazda csak ennyit mondott hozzátartozóinak, hogy unja az életet, aztán meghalt.
m
10(5
A fagy enjbfll!
Prognózis: Ismét élénkebb szél, délnyugatról ielhősOdés. Több helyen Ismét hó, a síkságokon esetleg havas eső, a begyeken továbbra Is Igen JA hó viszony marad. A nappali hő alig változik, ss éjjeli fagy, kivált az ország nyugati leiében kissé enyhOMI tof.
Kiadja a laptalajdoao. Közgazdasági Rt. •at.ab.rg Njronda «> Délialat Upkladé Vállalata NaorkaalssS.. Fartlót UaiM i ZmUI KM,. laUrwbM Mdoal Smlulai 7S. swta
>
L ZALAI KÖZLÖNY
1935. december 10.
ízv. Slllv.y Oyulání szili Wsaáa
•Urgli ugy a saját, inlat s»i1trollak éa az ősazea rokonait; nevében mély ttídalommal, de a Mindenható szent rtaralábs . megnyugodva tudatja, Uogyforrón szerételt férje, a legjobb \' BÓgor és tokon
Szilvay Gyula
fflstT"ó
péidés éleiének 56-ik, boldog házasságinak 25-lk évében hosszabb betegség és a hsto ti szentségek ájtjtos (elvétele után folyó hó >én rcgKel 7 \'Ónkor visszaadta nemes lelkét Terehitójének.
Drigs hatottunk halt tetemét december 7-ée délután léi 4 órakor tng|uk a klskomároml temetőben örök nyugatomra helyeztetni. Klakomárom. 1935. december 5.
AWés és béka pasaira I ösv. Ssllvar Laj.sné édesanyja. Kovácsic« Andor, Tidi* János és Wach. Brnfl sógorai.
Dmiatl egy kocsttskiró 4 én dél-elélt 10 óra tájban a Klnlzky nlrtn át a Rákóczy vagy Sugár uton Kérem s bacstt-tetes megtalálót Illő Jutalom elleneben adja I» Király-utca 4. alatt Orbán Józielnél.
Pényeielt körasstslls aladá Rlkóczv-atca á ss 4".3S
Ogyes\'rfvltf Ara segéd azonnali belé. pésre telvátettk Pr.nk Msnínál. 4539
r*a Hasüval I halváiéval a aao-
M4 fülenj essk iSOrlet-léle szabadslmaiott irattér cirkulációs hőtokoióval lehet. Ovs-kodjon silány utánzatoktól. Sőrlel vaske-Nsgykaalzsa. I
____vr-a olcsón vásárolhat kez.
tyflt. harisnyát, nyakkendői, bokavédőt slb. Kaatrnann Manónál, Erisébet-lír 1.
Képelt már most keretezteue karácsonyra páaatatea Sternnét. IS-ut 2. 7
OyeTmek- éa babsknesik, babajátékok a legűltaóbbsa a volt Tóth kaaérban.
Budapesten szakvizsgáról! aaafcAaanS Jatmáfban 9 hónapos, legmodernebb női-ruha izsbászitl tsnlnlysmot nyit. Jelent • kssolrCasagary ut 30. 4ŐI4
Bajéra aaoaaal lelvétettk, Csen-gery-at 24. 4341
t-Wsaai*Ial 4-6~ fillérig vásárol ■Walsrné, Ktaizai-n. 15. sz. és a piacon.
4541
Álatok nevelésénél éa hizlalásánál^ nélkaiSxhalellen.
Csontképző és étvágygerjesztő. A valódi raáar caak eredeti gyárt csomagolásban kerül forgalomba. >Idtttl kitin HTOM until u Mju tl I ; Szánsavas takarmánymeszet FUTOR \'helyett ne fogadjon el I 1 leg.-ee caomag éra ... r>4 tlllér 6 kg.-oa caomag ára ... 110 fillér 60 kg.-oa zaák ára(zaákkal) 650 llllér
100 kg. OS zsák ára (zaákkan 12c0 [mét
Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi szerek Mák, stb. keteakeríáaében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. .
mmamrmp
nonl területek elvesztésével a bor termelő vidékek megmaradtak, a fogyasztók számi > azonban erősen csőkkent.
A felszólal/sokra Darányi Kálmán földművelésügyi miniszter válaszolt. A felsőház végül Is elfogadta a törvényjavaslatot, majd a 33 as orszá- I
(Folytatá»|az lső oldalról)
«as«v-.r3>ftwr»i >J yiMTOII * >r —
gos bizottság jelentését multévi működéséről. Elfogadták a mfntelmi bizottság Jelentését. Vásári József mentelmi jogát felfüggesztették, Csanádi Jó sef Jogának felfügges\' lé sét azonban megtagadták. Az ülés még tart.
Erélyes választ adott a belügyminiszter a legitimista röplap ügyében tett interpellációra
Budapest, december $
A Ház szerdai ülésén az orvos-javaslathoz elsőnek CaH\'éry András szólt hozzá, aki örömmel fogjadjn a javaslatot, mert látja, hogy a mi niszter nagy megértést tanusit az orvostársadalommal szemben.
Felolvasták KOzn-a miniszter vá!a szát Eckhnrdt Tibor interpellációjára az állampolgársággal kapcsolatban. A miniszter kijelentette, hogy azoknak, akik elcsatolt terület: n volt Illetőségük, egy évien belül optálniuk kellett, ha magyar állampolgárságukat fenn akarták tartani. A magyar állam tovább ment ezen a téren, amikor a vlsszahonosltásra módot adott. A trianoni rendelkezések meg tartása szomorú kötelessége a kormánynak. Ezt kellett alkalmazni az állampolgársági ügyökben Is.
Eckhnrdt polemizált a miniszterrel és nem fogadia el válaszát.
Kozma miniszter erre kijelentette, hogy meg fogja vizsgálni az állampolgársági jog kezelését és ha jogi szempontok lehetővé teszik és indokolják, szívesen tér át uj gyakorlatra. Ennek megtörténtéig azonban alkotmányos kötelessége volt a fennálló gyakorlat alapján, eljárni.
Matolc8\\/ Miklós az OFB-birtokok végleges rendezésére vonatkozólag interpellált. Arra kérte a minisztert, hogy foglalkozzék a kérdéssel: nem lehetne-e megoldást találni arra, hogy a lekötött kisbirtok helyett más fedezetet találjanak ?
Fablnjji miniszter kijelenti, hogy a kormány mindent megtesz ezen n téren, amit meglehet valósítani.
Moíaaiis Géza a győri fegyver-. használat ügyében interpellált.
GömbM miniszterelnök azt válaszolta, hogy az Illetékes pnrancsnok vizsgálati fogságot rendelt el és a bűnvádi eljárást megindította.
W"tlner Jakab a magyar ifjúság elhelyezkedése ügyében intézett kérdést, amire a • miniszterelnök válaszolt, kijelentvén, hogy kormányra lépése ó\'a több mint kétezer állrs talan ifjút sikerült elhelyeznie. Óvást emel, hogy a fiatal munkaerőket ugy használják ld, hogy havi 80 pengős fizetéseket adnak nekik egyes vállalatoknál, ez a mupka lealacso-nyitása, ami tűrhetetlen. A munkanélküliek, állástalan ifjak elhelyezése gazdaságpolitikai kérdés, hangoztatta és a gazdasági élet további fejlődésével ez a probléma automatikusan megoldódik.
P-xteUc* Sándor a Tidnsdmubln enyingi telepének leállítása tárgyában interpellált.
Lópokrócok 1
legolcsóbban
BIBSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
j Bornemisza mlnlsz\'er kijelentette, hogy a Transdanubla rendkívül súlyos visiónyok közé került, milliókat veszített, ugy hogy kénytelen volt több üzemét beszüntetni. Intézkedés történt, hogy a munká.9oknt a szomszéd malmok alkalmazzák.
Bórczoy János interpellációjánál a szombathelyi legitimista röpirat kér\' désében éles vita támíidt.
K<vtvta belügyminiszter váleszá ban azt mondotta, hogy röpiratnak sem szabad a szóban forgó iratot nevezni, melynek szerzője elten et kell járni. Nem tűr bomlasztó agitáció!, hangsúlyozta, a restauráció lehetősége nem áll fenn. A legerősebben elítélendő az az eljárás : elhitetni a néppel, hogy itt rögtön megváltozik a világ. Az ilyen pro pagandát, ha kell, a lesrszigorubb és legdrasz ikusabb eszközökkel is meg torolja.
Németország igényt tart a volt gyarmataira
Hamburg, december 5 Epp tábornok egy birodalmi ünnepély alkalmával n3gy beszédet mondott és kijelentette, hogy Németország nem veheti el más államok gyarmatait, de ahhoz kétségtelenül joga vtan, hogy idényt tarlson a volt német gyarmatokra.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
8306/1935. tkv. u.
Árverési liir íelmíajHiioiat
Dr. Beck Dezaő végrehajtónak Harangozó Istvánné szül. Kele Rozália végrehajtást sienvedö ellen Indított vég ehajtási ügyében a telekkönyvi halóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881: LX. t-c. 144., 140., 147., 176 éa 185. §§ aj
A Lili KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
htrdMMI
vásárolnak 1
Kocsiitakaró
Linóleum
Lébtörlö
Lóizzaaztó
Zsákok
értelmében elr<ndell a végrehajtási ón érést 450 P tőkekövetelés, ennek járulékai éa az árverési kérvényért ezúttal megállapított 15 P költiég, valamint a csntlako ottnak kimondott drJ RotschUd Béla 1000000 K, Epplnger I és Fia 368 P SO ffill. tőkekövetelése és |áiulékal behajlása végett, a nagykanizsai klr. járásbíróság területén levő, Eizteiegnvíj községben fekvő a ai eszteregnyel 848! »z. Ijkvb-n, 1892. hrsi. szántó a kastéiyhelyl dUlöben végr. men-vedő nevén álló Ingatlanra 110 P, 2757. hresámu azán\'ó a DOiSél földekben Ingatlanra 170 P. 2775. hrszámu siántó a borsói földekben ingatlanra 85 P, 7\' 4/a. hr»z *z*nióadefk mezőben Ingatlanra 140 P, 2997/a. hrcz. szántó a Klsréll dü\'őben Ingatlanra 90 P, ez eiztrregnyel 1286 «, tjkvben 114. hrsz. hAz 66/6 az. a. udvairal Ingatlanból végrehajtást szenvedő nevén álló i/i részre, az eizteregnyet 1836. sz. tjkvben 116/b. hrsr. kert a beltelekben ingatlanból végrehajtást svenvedő nevén álló ■/> révre együttesen 1000 P, az eutereg-nyel 1837 tjkvben 1053/a hr«. azán ó a Jakapon dülében Ingatlanból végreha|-táit izenvedö nevén álló »/« réairr 70 P, az eaxteregnvel 1847 az tjkvben 806, hriz, szántó a kendetfö dekben Ingatlanból végrehajtat azenvedő nevén álló >/« rémre 65 P kikiáltási árban, ai 1918/ik. 1922. végzéssel Harangozó István (nís Kele Rozival) javára brkebeleiett haszonélvezett szolgalmi jog fenntartásával
A telekkönyvi hatóság az árveréinek Esztcregnye községházánál megtartására 1936. évi január hó 8. napjának d. e. 10 6rájál tüzt kl és az árverési feltételeket az 1881 :LX. tc 150 §-a alapján a következőkben állapítja meg:
Ai árverés alá eső 414. l!6/b. hrsz. Ingatlanokat kikiáltási ár (elénél, kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 XLI. t.-c 26 §)
At árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10<>/o-át ké zpénz-ben, vagy az 1881 : LX t.-c. 42. §-ábin meghatározott árfolyammal szárilloit óvadékképes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegei blr I le étbe helyezéséről kiállítóit letéll elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételekel aláírni. (1881 : LX t.-c. 147.. 150., 170. §§ ; 1908 X J. U C 21 §).
Az, axl az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt as áltála ígért ár ugynnannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. tx. 25. fi.)
Nagykanizsa, 1935. évi asept. 16. Dr. Wéber s. k. klr. Jbiró.
A kiadmány MUI4UI: Mlkó s. k.
4510 Uoda-IAtUxt
alkalmas ajándékok
Gyermekeknek:
Melaf mackAruhák Szvattarak
éa pullovarak Hölgyeknek:
Remek köt&Hruhik KAI6H blúzok riiom svájci fehéríemó Pongyolák, harlanyák
Uraknak:
Kfitótt kabátok LélakmelegltSk Nyakkendők, zoknik
Legolcsóbban
• BRONYAI
DIVATHÁZ
hohthvki.-út1.
, NtfvkaaUiáa, (fdcléa ftzietveutö Zalai Károlv.)
75. tvfotjrai* 278. szám
Nagykanizsa, 1935. december 7 szombat
Ara 12 Hl*
ZALAI KÖZLÖNY
•v
■nirwrr-....„........... ...... -~rrniinininaiiirriii«<—mini.....iiai—iain.....miami—.......waw—mamania—mi...........——<■■■■ Tfirrrrr----
Felelő, szerkesztő: B.rb.rit. Lajos Ö^W.4!1^
As éjszaka sorban feltörték a törvényszék, járásbíróság, ügyészség összes irodáit
Tiz Irodát, négy szekrényt és az összes fiókokat felfeszítették — Az eddigiek szerint tlz pengőt, szivart, cigarettát vitt el a betörő és összeforgatott mindent
az összes Irodákban
hallotta, Hogy leszegetik a szobákat
éjjel
Az első hó meghozta a bűnügyi krónikánk első nagyobb eseményét Is. Péntekre virradó éjszaka betörő Járj a nagykanizsai igazságügyi palotában. A tettes derekas munkát végz«tt, tnert a törvényszéken, ügyészségen és járásbíróságon egyaránt felfeszitette a vezstő hivatalnokok szobáit és azokat, sőt a szomszédos /helyiségeket is ^tökélefcsan felforgatta.
Pénteken reg\'g el fél 6 óra után Srtghi Gyula törvényszéki altiszt kaput ment nyitni. Ugyanekkor az ügyészségi folyosó felől
hangos kiabálást hallott Az, ügyészségi folyosón, a 12-es szobában aludt ugyanis a Budapestről rovancsolásra kiküldött számtanácsos, dr. Mogdlkn István, ö hivla Sághit, hbgy jöjjön fel azonnal, mert az éjjel betörők járlak a szomszédos szobákban. A fellármázott és a közben érkező altisztek valóban megdöbbenve látták, hogy dr. Hennlg Alfréd klr. törvényszéki elnök hivatali szobájának ajtaja fel van feszítve. Annál Is inkább meglepte a kép a szolgákat, mert ez az ajtó mindig zárva szokott lenni, az elnökhöz ugyanis egy másik előszobán át lehetett Jutni. Az elnöki
szoba zárja lefeszítve ott feküdt a földön.
Szemben az ajtóval áll az elnök íróasztala, tetején szétszórva a felfe-szitett fiókok tartalma. Minden kulccsal lezárt fiók külön-külön felfeszítve. A szobában teljes a rendetlenség, midenütt papírszeletek. A folyosókon levő falragaszok és az ajtókon levő figyelmeztető és névjegylapok maradvány; 1 ezek. A tet tes mindent leszaggatott a folyosókon is.
Még siralm .sabb a helyzet ügyészségi folyosón, ahol három helyiségben forga ott fel a tett\'s mindent. Vitéz C*Maghy György Ügyészségi elnök szobájába tört be a tettes, kifeszítve a fiókokat, szekrényeket, majd átment dr. SzVy ügyész szobájába és nz iktatóba, ahol hasonló módon minden! feltört és felforgatott.
A földszinten a járásbirósági fo lyosón az 1-eq számú szobába tört be a tettes. Itt is felfeszítetne az aj-tót, majd átment dr. Paua Dénes já-" rástirésági elnök szobájába, kiszór ta az előzőleg feltört íiókok tortái mát. A tettes munkáját Sftulu Béln járásbíróság! irodafőtiszt szobájában fejezte be, ahol szintén feltört és fel forgatott mindent, majd
az ablakon át elmenekült.
A tettes nem vitt el semmit ?
A vandál pusztítás képét mutató betörés felfedezés? után azonnal ér• tesi\'ették a rendőrséget, ahonnét a helyszínre kiszállt njor.o/.óhatósá-gok megkezdték munkájukat. Időközben megérkeztek az irodat\'sztek, akik azonnal megindították a vizsgálatot, hogy megállapítsák, mit is vitt el tulajdonképpen a tettes.
Az első benyomások azt mutatják, hogy nem a itt el semmit. Pénz s.ohol sem volt, legalább is nagyobb ösz-szegten. A járásbíróságon Szondy irodafötiszt esztalából
tlz pengőt vitt el, továbbá színes oeruzákat, tollakat.
A teljes felfordulásban azonban \' a ttjtes éppen azt a fiókot nem t£röe amelyikben a pénz volt. A\' törvényszéki elnök szobájában az egyik Jókban talált egy pengő és két fii-jen, de azt kitette nz asztalra és otthagyta, ,
•Ivitte ellenben az elnök Ósz-
«*•» szivarjait és oigarettáit.
Kifeszítette az aktákat tartalmazó szekrényt is, de ugylátszik nem nyúlt semmihez, mert a nyomokból nem látszik, hogy keresgélt vo\'na az az akták között. Az asztalon szabadon heverő aktacsomót 82m bántotta.
Mindezekből a jelekből arra lehat következtetni, hogy a betörős bosz-szu müve lehetett és inkább egy fiatalabb suhanc követte el, mint komoly betörő. A tettesnek feltétlen a helyzettel Ismerésnek kellett len-nie, mert egyenesen azokba a szobákba ment, ahol a vezetőemberek dolgoznak. Ha aktákat akart volnn elvinni, akkor az irattárba tört volna be és nem az elnöki szobákba. Termésre\'esen határozottan állítani most még nem lehet, hogy a betörést nem valami régebbi bűnöző követte el, al i valami reánézve kellemetlen aktákat akart eltüntetni. A
betörés mindenesetre rejtélyesnek látszik, mert a tettes több mint 10 szobát forgatott fel, számtalan fiókot és négy ajtót feszi\'ett fel. Az ajtókon és szekrényeken komoly fií-szilési nyomok látszanak, ami meg lehetős hosszú IdőtA-ett igénybe.
A tettes egész éjjel sötétben dolgozott
A tettes egész éjjel dolgozott, még pedig valószinü\'eg sötétben, mert a szobák mindegyike az utcá-
ra néz, sőt Püizs elnök szobája a földszinten, köz.etlen a kapu mellett van és az Erzs íbet-térre néz. Ha a tettes itt csak egy gyufát is gyújt, az őrszem^s rendőrnek észre kellett volna venni, annál is inkább, mert a rendőrőrszemeknek kö.el sségük, hogy minden órában körüljárják az épületet, sőt ké* óránként az épületben is végigjárják az összes folyosókat. Az éjszaka ez az inspek-ciós körút elmaradt, mert a 12. sz. szobában fekvő dr. Mögül\'a számtanácsos ;
éjjel 11 órától reggel négyig hallotta, amint az épületben zajongnak ós feszegetik a szobákat, sót az fi szobája ajtaját is feszegették, de miután az belülről volt bezárva, n**m tudtak behatolni. Magdika dr. hadirokkant és idegbeteg ember, az éjszakai betörés és a zaj a legkino: sabb éjszakát szerezte neH, miután semmi fegyver nem \\Olt nála.
Egy volt fogoly bosszúja?
A^betörés bejelentése után dr. Várhldy Árpád rendőrkapitány, a kapl\'ányság vezetője személyesen ment ki a helyszínre a rendőri közegekkel ós detek\'ivekkel, hogy irá nyilsa a nyomozást. Kérdést intézetünk a nyomozás vezetőihez, akik rgejiérdekes kijelentés^tettiek. Minden amellett szól, - mondották -hogy bosszú dolgozott a betörőben. Valószínűleg valaire\'y korábban elitélt bosszúból törte fel a szobákat és valóságos vandalizmussal össz\'-dobált mindent. Komoly értéket nem vittek el sehonnét, ugy hogy kára nincs a bíróságoknak. A jelenségek amellett bizonyítanak, hogy olyasvalaki követhette el a cselekményt, aki valamikor mint fogoly dolgozhatott az igazságügyi palota épüle-tében és ott megismerte a helyszint, az egyes szobákat, stb. A rendőrség gyanúja már bizonyos személy iránt is m"írvah, akinek elfogah\'si iránt intézkedés történt.
Pénteken délelőtt a rendőrség vó-gigrazziázta a várost, a nyilvános helyeket és igazoltattak minden gyanús embert. A rendőrség olyan nyomok birtokába jutott, aipelynek alapján reméli, hogy a \'et(est rövid időn belül kézrekertth~ti.
Rejtély mara^/a kanhsai igazságügyi palotóbsm elkövetett Mikulásnapi betörés, mig c$ak a rendőrség - amely minden emberét mozgósította ebben az ügybsn^ világosságot nem dérit az egész Ügyre.
Nagykanizsa közönsége érthető kga\'ommai várja a nyomo\'ás eredményéi. Érdekes, hogy a telt s, aki nyilván
elfizfi este záratta magát az igazságügyi palotába,
mikor dolgát elvégezte, Szondy Irodafötiszt ablakán át menekült ki. Ott van még a lába nyoma. Ez a lábnyom lesz a veszte.
Nincs határozott nyom
A rendőrség valóságos hajtóva- | Azt a gyanúsítottat, akit az &az-
dásza\'ott Indított eg(sz délelőtti és a déli órákban a gyanúsított egyének ellen, többet előállítottak a kapitányságra. Másoknál házkutatásokat tartottak, azonban sehol olyan jeleket vagy nyomokat nem találtak, ami határozott irányba terelné a nyomozást. ,
ságügyi palota körül láttak ólálkodni és aki már hosszabb fogságra volt itélvc, előállították a kapitány-ságra, (le sikerült alibit bizonyítania, ugy hogy a délután folyamán valószínűleg elbocsátják. A többi eiőálü. tottakat is rövidesen elbocsátják.

L ZALAI KÖZLÖNY
1935. december 10.
Etrontott gyomor és ai e?zel ÖMMÍŰgtő bé zavarok, felfúvódás, kellemetlen szAJiz, émelygés, homlokfájás, láz, hányás, hasmenés vagy ezékszorulás eseteiben már egy po h^r természetes „Ferenc József" keserüviz is Igen gyorsan, biztosan és mindig kellemesen hat.
Pintek
Ibitlap-Ml I.
17.30 Séta a kirá yi palotában, üt— rzóiő Budiuszky Sándor. — 18.15 Az 1. houvédgyalogczred zenekura. — 18.55 Dr. Fabüiyi Tihamér pénzügyminiszter beszéde. — 19.30 Az Operaház díszelőadása a Kormányzó Ur Őfőméltósága névünnepe alkalmából. <Rip Van \\Vinkle.» Operett 3 lel vonásban, 4 képben. Rendezi Márkus László. Zenéjét szerezte PUnquetle R. - A II. felv. után Hírek. — Az előadás után időjárásjelentés, majd hanglemezek. — 0.05 Hírek.
Uiulapeol II.
19 Az 1. honvédgyalogezred zenekara. 19.35 A kereszténység védőbástyája. (Dr. Győry János). — 20 Hanglemezek. — 21 Hírek. — 21.30 Vajda Sándor—Pártos Ernő szalonzenekarának műsora.
IWc*.
17.30 Hangverseny Salzburgból. — 10.40 Gaudrtot-jazz. — 21 SzimfónikiL, sok Scholz zongoraművésszel. — 22.10 A 14. gyalogezred zenekara. — 23.45 bécsi zene.
Szombat
UuilajM* I.
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirck. — 10.20 Cholnoky Viktor elbeszéléseiből. — 1U.45 Mit nézzünk meg? — 12.05 Hanglemezek. — 12.30 Hirck. — 13.20 Időjelzés, i időjárás-jelentés. — 13.30 Cigányzene. — 14.40 Hírek, árak. - 10.10A Keleti pályaudvar postatovábbitó szolgalata. Beszélő Budinszky Sándor. — 10.50 Idő-jelzés, hirck. — 17 Feltámadás a Du-naparton. (Hallos Sándor).
17.30 Unlczky László jazz-zeneka-rának műsora. — 18 Hogyan képezzük a magyar orvosokat? (Dr. Vére-bély Tibor). — 18.30 Koncs János hegedül. — 19 Egy csuszó-mászó a levegőben. (Karinthy Frigyes). — 19.30 Budapesti Hangverseny Zenekar. - 20.40 Hírek. - 21 .Hogy vooótl Halljuk II!» Tarka est. Rendező Bánóciy Dezső. — 23 Időjárásjelenlés.
— 23.15 Cigányzene. — 0.05 Hirck.
BwiUj*** 11.
17 llnlczky László jazz-zenekarának műsora.
17.30 Missziós üzenetek. (Farkas Edith). - 18.30 Mezőgazdasági félóra. — 19 Kedvenc lemezek. — 19.35 Magyar város a XVIII. században. (Dr. Málnás! Ödön). — 20.05 Balázs Gyula magyar nótákat zongorázik.
Bte*.
12 Szórakoztató lemezek. — 13.10 Orosz zene lemezeken. — 14 Offers alt lemezei. — 15.15 Citeranégyes. — 10.40 Bizet: Carmen. Rövid opera lemezeken.
19 Riedinger: Hoch von Kahlen-berg, dalos, zenés bécsi egyveleg. — 20,30 llruby: Ma itthon maradunk. Dalos, zenés egybeállítás.
Panasz napot tartott a főispán Sormáson
Sormás, deoember 6 (Sajót tudósít ónktól) Ritka megtiszteltetésben részesült Sormás község szerdán délután 4 órakor Zalavármegye közszeretetbeny illó főispánja részéről, aki személyesen akart meggyőződni a sormási viszonyokról és ezért Ujfalupsy István tb. főszolgabíró, dr. Hajdú Gyula nagykanizsai ügyvéd, vitéz dr. Biró Ignác ny. alezredes ós dr. Fodor László főispáni titkár kíséretében, nagykankáai hivatalos dolga vé. géziével, mint legközelebbi község, be, kiautózott. Elsőnek Bubay Andor jegyző fogadta az előkelőségeket, majd a községi tanácsieremben Pitó Lajos biró üdvözölte vitéz Tabódy Tibort, akit mint főispánt köszöntött és kérte, hogy legyen tn nek a tisztességes magyar községnek igazi megértője, védelmezője, j Utána ifj. Szabó István, a sormási Nemzeti Egység Pártjának elnöke,
a helyi szervezet nevében köszön lőtte és a 10 éves Szabó Pistike mon dott üdvözlő verset. Majd a főispán a községház udvarán egybegyűlt, egész község lakosságának élénk helyeslése közben biztosította Sormást szereletéről és azt kérte tőlük, hogy vállvetett munkával mindenki igyekezzék becsülettel végezni a maga feladatát, egyszerű, de romlatlan lelküket ne engedjék különféle felelőtlen egyének által megmételyezni, tartsanak össze mindenben, bjUzpnak az arra hivatottak intézkedéseiben és higyjenck egy szebb, boidogalí) jövendőben. Utána egy óra hosszat általános panasz-felvételt tartott s mikor ezzel is végzett, kíséretével együtt meglátogatja lfj. Szabó István elnök családját, ahol vacsora volt, majd Kele Antal megyebizottsági tagot tisztelte meg látogatásával ós este 9 óra tájban hagyta el Sorm4s községet.
Törölték a megye költségvetéséből a 17 nyolcvanpengős tanító fizetését
Két évvel ezelőtt nagyjelentőségű uji.ást valósított m g ZaJLavárnvegye iskolánkivüU népmüvo.ési bizottsága.
A megye területén számos olyan község van, ahol nincs iskola. Messzi vidékekről gyalog járnak a szomszéd falvakba a kis zalai mugyai"ok a betűvetést megtanulni. A tanyák szegény népének gyermekiL sokszor az apjuk viszi a hálán iskolába a tél beálltával. Búdy Zoltán alispán javiislatára az iskolánkivüU népmüvelés megszüntette ezt az állapotot azzal, hogy az iskolánkivüU községekben a három téli hónapra havi 80 pengő fizetéssel egy egy állástalan tanilót randelt ki.
A falu népe, u gyermekek és /Szülők egyaránt hálásak voltak ezért. De jól jártak az állástalan tanítók Is, akik a kitűnő gyakorlaton kívül egy ruhára valót is megszereztek.
A népművelési bizottság az első évben 10-12 helyen, tavaly pedig 17 helyen létesített ilyen háiomhó-napos népművelési tanfolyamot. Az ujitás annyira bevált, hogy a kultuszminisztérium figyelme is rá-terelődött a zalai kezdeményezésre és mintájául az Allöldön az állami Iskoláknál is bevezetik a tanyai oktatást. A többi megyék népművelési titkárai is erősen érdeklődtek a
kezdeményezés iránt.
Sajnos azonban, ennek a hasznos újításnak a folytatása elmaradt. A vármegyék költségvetését- felülvizsgáló roizotlság törölte a téli oktatás cél/ára beállított összegeket a vármegye költségvetéséből. Azok a fiatal tunitók, akik már öt-hat év óta várnak állásra és akik tavaly szerencsések voltalt három hónapig álJ láshoz jutni, hiába érdeklődtek a megyénél az idén, ezúttal elmarad alkalmaztatásuk.
Igen sajnálatos, hogy a bizottság épp\' n ennél a tételnél érvényesítette a rideg pénzügyi szempontokat. Nem ismerjük a költségvetést, de bizo nyara akadtak volna kevésbbé fontos tételek,- amelyekből le lehetett volna faragni valamicskét, ha már csökkenteni kellett a kiadásokat. Nem hisszük, hogy a bizottság tagjai ismerték a zalai állapotokat, mert különben bizonyára nem engedték volna, hogy az idén a téli hidegben ismét a hátukon hordják a szegény tanyaiak mezítlábas gyér-mekeiket a sokszor messzi kilóméterekre levő iskolába.
Szerelnénk hinni, hogy máris lépések történtek és hogy a kultuszminiszter közbenjárására visszaállítják az erre szánt összeget a költségvetésbe. t
Nép MoJEQÓa Szombaton és vasárnapi
Kalandos I Izgalmas I Titokzatos I
Színes tOrténet a Déli-tenger tUndérvllAgából
Az ördög cimbjorái
Nagy Kató egyetlen idei filmje. Férfi főszerepben egy uj fiatal férllsztár. Fénye* kiaérA mQaor.
Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakori
OMk 80, 40, 80 fill*raa hely árakkal I
Kifogástalan veiltés. A mozi kellemesen intve van I
A szovjet harca a vallás ellen
A vallásos élet kifelé ugy, mint befelé, nagy változásokon ment át Oroszországban. A kongruát eltörölték, ugy hogy a néhány megmaradt és eltűrt felekezet kénytelen a maga templomát önerejéből eltartani. Egyszerű megoldást választottak ahboe, hogy valahol a templomot, az egyházi éle\'.et meg lehessen szüntetni ; elég hozzá, ha a lakosság kétharmada azt kívánja, hogy/ szűnjék meg, Abban qz esetben pedig, ha a hivők a maguk erejéből a templomot képtelenek volnának fenntarhuií, a templom az állam tulajdonába megy át. Igy lett a gyönyörű péterváradi Izsák katedrái s ból az állam kezén a Vailáseljimes Muzéum, a másikból raktár, Moszkvában kereskedelmi épület. Sajátságos a helyzei Kievben, ahol előbb 40 templom volt. Most összesen 5 van nyitva: 1 katolikus, 1 német protestáns és 8 orthomx. Kievben láttam egyébként egy temetést, a melyen a pópa kereszttel és teljes egyházi viseletben működött. De ez íilka látványosság egész Oroszország területén. , ,
A lenjplomokban, kolostorokban felhalmozott arany, ezüst, drágakő kegyszereket, vallásos tárgyukat egyszerűen elkobozta az állam. Hogy ez njit jelent, arról néhány számadattal\' próbálok .felvilágosítást adni. A Kiev) melletti, történelmi nevezetességű Lavra nevű kolostor óriást jövedelmeket húzott: pl. a , könyvkereskedésből 260 ezer, a kereszt árusításból 134 ezer rubej, a sáját kezelésben levő birtokukból évente 2 -ezer rubel hasznuk volt. Ezt a gazdag kolostort a forradalom alatt :íem kevesebbszer, mint hu-szoPíiégyszer fosztották ki, lerombolták, végre teljesen megssmmt sült. 20-30 kilós misekönyveik voltak ezüstből és a vallásellenes propaganda, amely mindezt a cárizmus bűnének rójja fel, még mindig hivatkozik egy súlyos aranykeresztre, amelyet a szerzetesek öntöttek.
Különösnek találtam, mennyi emlékmű maradt meg a cárok idejéből. A modern szobrok azonban - eltekintve néhány remekműtől - jobbára Ízléstelenek. Hogy példát említsek : Leningrádon vaji Sándor cárnak egy lovas s:obra, a köveike-ző felírással : .Apádat és fiadat megölték. Te is meghaltál, de to vább élsz nálunk, mint egy szörnyű uralom ólomból való madárijesz-töje.c
Egészségvédelmi berendezkedések O
Érdekes benyomásokat nyertem, amikor látogatást tettem a kharkovi u. n. »III. Poliklinik4i\\« A berendezés a legkáprázatosabb. Vannak külön osztályok a gyermekek, a nők és külön a felnőttek s rámára. Láttam magaslati napfénykeze\'.ést, elektromos iszap és gőzfürdőberende-zést, stb. A fogászati osztályon állandóan 10 fogorvos dolgozik, amint hallottam, ingyenes kezelést adva a betegeknek. Sok lelki betegséget gyógyi anuk hipnózis segítségével és
Hócipőket, ssárcipöket,
alsónemüeket vásároljon| Szomolányi áruhátban
1035. december 1
ZALAI KÖZLÖNY *
a kezeiteknek állítólag 60-75 szá^ lékánál eredményesen Js. A bőr és nerat-betegségek osztálya valósággal túlzsúfolt. Ez annak a prosiitució-nak az eredménye, amely törvényileg ugyan t^los, valójában azonban óriási arányokban pusztít.
A mérleg: Szegény Orosz-
__
Szovjetoroszországban tehát nincs magánbirtok, nincs magánkereskedelem, nincs magánoktatás. Minden az állam kezében van. A virágárus leány, vagy cipőtisztító, az ujság-árus: mind-mind állami •alkalmazottak* és éppen ugy az állam fizeti őke/, akárcsak az orvosokat, gyárigazgatókat, vagy a katonatiszteket.
A berendezkedések óriási arányai mellett azonban mindenütt süllyed, az, életszínvonal és a határtalan nyo mór szedi áldozatait különösen az orosz pusztákon, a parasztság körében., A túlméretezett ipari és egyéb müvek - amelyeknél nem hallgatható cl, hogy valamennyit külföldi, tehát kapitalista szellem terméke és nem oroszok állították e\'ö, legfeljebb mint egy szellemes iró mondja, n kubik munkát végeztette el a szov-jct - egyáltalában nem gazdeságo-gosak és tulajdonképpen a befektetett tőkét - jó amerikai dollárokban - só hozzák ki.

A vörös csillag végeredményben egyre halványodó fénnyel ég és Sztálin ujabb intézkedései nem egyebek, mint visszatáncolások a felé a polgári világrend felé, amelyet a bolsevik! forradalom véres lábbal felrúgott, de amint az bebizonyosodott, nem tudott helyettíe igazán életrevaló és gyakorlatilag az emberiség számára hasznosítható alapokat adni.
Standl Román
Étvágytalanságnál, gvomorhurut nál. gqftrirlkus láznál, bélrekedésné\', emésztési renyheségnél, anyagcsere-zavaroVnál, csalánkiütésnél é* bör-vUzket\'snél a természetes „Ferenc József keserQviz rendb hozza a gyomor és a belek mű ködösét s megszabadítja a testet a fclgyQlemle\'t rothadó anyagoktól.
Nagykanizsán december 21-én lesznek a községi választások
ID<5
Olvadás!
Mialatt Nagykanizsán nagyban folynak a választási előkészületek a közelgő községi választásokra, addig a polgárság még mindig bizonytalanságban van a választás napját Illetőleg. Ahogy értesülünk, a pol-gármes\'er mégtette javaslátát erre vonatkozólag az alispánnak. Decem. ber hó 21 -re kérte a nagykanizsai községi választás kitűzését. Miután nem valószínű, hogy Bődy alispán megváltoztatná a polgármester ja vaslatát, a ^ngykanizsai választás napját december 21-ének lehet tekinteni Zalaegerszeg december 12.
én ejti meg a községi választást.
A rendkívül mozgékony és agilis Nembeli Egység a választásig való rövid időt alaposan kihasználja, hogy a választópolgárság figyelmét ráirányítsa arra a tényre: - milyen nagyfontosságú a mostani kanizsai községi választás, mennyi városi érdek függ annak kimenetelétől. A Nemzeti Egység listájának kell győzelmesen kikerülnie, ha azt akarjuk, hogy Nagykanizsára a hosszú böjt után végre más napok következzenek.
Prognózis: Szombaton a szél gyengül, kisebb csapadék, változó felhő, több helyen köd, a déli órákban valószlnfl olva dás. _
Naptár: December 7. szombat. Rom. kat Ambrus. Protestáns Ambrus. Izr. Klsl. hó 11.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a <Mária> gyógyszertár Király, utca 40. és a klskauizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 0 órától estt 6 óráig (hétfő, szerda, péutck délután kedden egész nap nőknek).
- Bútorvásárlás nem fond! Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmeuteaen is szál-Utunk. Kopstein butoráruház, Horthy Mikló«-«t 4.
- (Bélyeggyűjtők Utálko^Ja) saer dán délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó klsrrméb*®.
Zsebtolvaj a templomban
r Zsebmetszők özöne a kanizsai vásáron
A tolvajlások, betörések, lopások egymást érik Nagykanizsán. Lopnak, letörnek hivatalban, üzletekben, magánlakásoknál és — a templomban is.
Pénteken délelőtt egy fiatal tanítónőnek a templomban, a kormányzó-mise alatt, kiloptak a rcliküljéből 14 pen-gőt. (Egy héttel ezelőtt a tanítónő állástalan fivérének télikabátját lopták el a lcgényegylcti előadás ruhatárából.)

A decemberi kanizsai országos vásár eléií élénk volt, ezt az élénkséget használták fel ismét furfangos bűnözők, hogy a piac tömkelegében hozzáférkőzzenek a vidék egyszerű népéhez és kifosszák azok sovány zse-
belt. Egyre-másra érkeztek a rendőr, kapitányságra a feljelentések, hogy n tolongásban ismeretlen tettes kivette a pénztárcát a zsebből, vagy elcmcltc a*kendőbe kötött néhány pcngőcskét. A detektívek végigjárták azonnal a piacot és a jelek szerint valószínű, hogy ismét a rigyáci asszonyok voltak munkában, akikhez már ismételten volt szerencséje a nagykanizsai bűnügyi osztálynak. Remélik, hogy rövidesen kézrekerülnek. Kijelentették a kapitányságon, hogy nem lehet csodálkozni, ha a kis területű piacon zsebmetszések történnek, a szük téren a tolongásban mi sem könnyebb, mint valakinek a zsebét kifosztani. Megfelelőbb, tágasabb piacra van szükség!
Két házkutatást tartottak a Deák-téri Uzlet-betöréssel kapcsolatban
A nagykanizsai rendőrkapitányság bünügyl osztálya a legszélesebb nyomozási indította a Kelemen Rezső üzletében történt betöréssel kapcsolatban. Megállapítást nyert, hogy a ház Kölcsey-utcai bejárata nyitva volt és igy a betörőnek könnyű dol ga volt. Az udvarnak palánkkal el különített részét, me\'.y Kelemen kül ső, udvari raktára volt, könnyű volt átugrani. A belső raktár rozoga ablakát sem volt nehéz kiemelni és igy semmi különös megerőltetés nem kellett ahhoz, hogy az árukkal teli raktárba jusson. Az udvar Köl-csey utca felöli részén két lakó lakik, akik pihenőre térve, sem hallhatták az ablak kiemelésével járó zajt. Az ellopott áruk mennyiségéből arra lehel következtetni hogy legalább ketten voltak, akik Kelemen raktárát az éjszakai órákban meglátogatták.
Kelemen Rezső a rendőrség előtt elmondta gyanúját, melynek alapján a detektívek két gyanúsítottnál nyomban házkutatást tarlottjak, azon ban eredménytelenül. Kihallgatták Kelemen Rezső alkalmazottait, főleg azt a segédet, aki észrevette reggel a betörést és annak nyomai . A rendőrség olyan ada\'ok birtokába jutott, meJyek alapján remélni lehet, hogy a tct-.es mielőbb az igazságszolgáltatás kezére kerül, i
klüpli
Függöny Ágyterítő Vitrage Asztalterítő
Scbfllz Áruházban.
Liebner bácsi játékboltja Lerakatát ide hozta;
.Erzsébet" oukor- és játéküzletbe (Szabó cipöáruházzal szembe) Horthy-utca 2. alatt s amely gyermek jó marad Jézuskától karácsonyra játékokat ismét kap.
Apróságok asszonyoknak
A recept verseny résztvevőihez 1 Felhívom azon hölgyeket, akik még recept és háztartási versenyünkben részt akarnak venni, hggy küldjék be pályázataikat még ebben a hóuapban elmemre, mert eredményt az újévi számunkban foglink közölni. A rovatvezető: Dr. Dévalné Erdős Bösko, Budapest, Teréz-körut 53.
*
A citromot, amit gyakran fűszerül használunk, alaposan ki kell mosnunk, mert a pórusaiba bizony por, szemét egyaránt belemegy. Gp ezért ne elégedjünk meg azzal, hogy .egyszerűen lemossuk, hanem puha, fehér, kis kefével mossuk ki a piszkot belőle. \\ •
A jó cukrot onnan ismerhetjük meg, hogy ha széttörjük, akkor ugy törik, mint a kő és felületén kristályos szcmccskék csillognak. Ha azonban nem törik igy, akkor olvasszuk fel vízben a cukrot és akkor ha elolvad, a viz aljára leülepedik a hamisított rész.
» \'1 \'
A halnak, hogy ne főjjón szét egy teljes óráig alaposan besózva kell állania.

Rétedény tisztítása. Szalmlákszesz-ben fekete kenőszappant feloldunk és az egészet jól összerázzuk. Rongyot belemártva, Jól bedörzsöljük vele az
edényt és bécsi mésszel utána sikáljuk. *
Régi burgonyának egészen friss ize lesz, ha este meghámozzuk és éjszakára hideg vizbe rukiuk, másnap friss hideg vízben felforraljuk, ezt leszürvo róla, uj forró és megsózott vizet
adunk rá és abban puhára főzzük. •
fcArnaréz fehérítése. Ha a sárgaréz edényeknek fehéres fényt akarunk adni, a legfinomabb smlr«liporhoz sztcarinolajat keverünk és ezzel súroljuk meg a réztárgyakat, puha ruhával megdörzsöljük azután.
Recept verseny Punosos kugler
Három tojás fehérjét igen erős habbá verünk. Beleteszünk hét deka cukrot, hat deka lisztet ős a három tojás sárgáját. Kizsírozott és kilisztezett tep-sll>en megsütjükt Pogácsaszaggatóval tizenhat darabot szaggassunk kl a tésztából. A maradék tésztát apró kockára vágjuk és keverjük össze egy szelet puhított csokoládéval, kevés spriccelt cukorral, amelybe forrás kőz. ben egy kanál barackizt keverhetünk, ízlés szerint rumot adunk hozzá és ezzel jól elkeverjük masszát. A pogácsa formákat egyik oldalukon barackízzel bekenjük és erre csucsalak-bnn az előbbi masszát ráhelyezzük. Csokoládémázzal bevonjuk. Hét deka csokoládét egy deci vízzel megpuhítjuk és hozzákeverünk tizenöt deka spriccelt cukrot. Kis mignon papirosokba téve igen jót mutat és igen Ízletes.
Bilchler Margit Nagykanizsa ■ > :
Kávé-krém
125 gramm frissen pörkölt kávét leöntünk háromnegyed liter édes tej-szinncl és egy negyedóráig főzzük, azután leszűrjük. Tíz tojás sárgáját 125 gramm törött cukorral habosra kövérünk\', a forró tejszint lassan hozzáöntjük, az egészet a türre tesszük és ott hagyjuk folyton keverve, míg sűrűsödni kezd, azután poharakba öntjük és jégre tosszük.
Szabó Kálmfinné Kecskemét *
Kirántott tojáa
A tojásokat forró vizben öt percig főzzük, azután hideg vizbe tesszük & óvatosan lehuzzuk a felső héjját. Mcg-hempergetjük habart tojásban uzután zsemlyemorzsában, majd ismét habart
_ZALAI KÖZLÖNY_^
Mi okozta a csütörtök esti 25 perces sötétséget ?
A DrávavölgyJ szakmérnökének nyilatkozata
4
tojásban s újra zsemlyemorzsában forró zsírban megsütjük, sült petrezselyemmel diszitve tálaljuk. Adhatunk hozzá paradicsommártás! is. Nagyon finom előétel.
Barna luóné Szeged •
Bélalt rostélyos
Szép rostélyosokat puhára verve megsózzuk és félretesszük. Ezalatt hat darab szardellát jól kiáztatunk, aztán összeaprítjuk egy kanál kapribogyóval, két kis vöröshagymával, petrezselyem zöldjével és kis citromhéjjal és vajjal jól megpároljuk. A rostélyosszeletckct bekenjük o tag-dafékkal, összecsavarjuk, erős cérnával és zsit-on, vagy vajon megpároljuk. Ha jól megbarnultak, egy csészényi tejfölt öntünk rá.
Magyar Aranka Debrecen
Kéksxakáll 8-lk felesége
Savoir, a franci* bohózat mesterének könnyed vidám \' darabja volt a l$zibház teguap esti műsorán. Kellemes /hangulata, mulatságos, szórakoztató este volt, ízléssel letompítva, aliol kellett, jól pergő előadásban. A nem nagy közönség olyan jól mulatott, hogy már nyiltszini tapsok is estek, •mit a kitűnően összejátszott együttes meg is éydemelt. Az amerikai bu-sinesz-erkölcs emlőin pöffeszkedő kék-szakáll dollár-millióit is legyőzi a be. csűletes szerelem. Ez az alap-tétel és ekörül varidlódik kacagtató helyzetekben a jól adagolt, csak néhol elhúzódó cselekmény, kitűnő alkalmat adva a szereplöknek hálás tipusok alakítására. A címszerepet vitéz Bánky Róbert játszotla, pompásan elevenítette meg a fölényes, száraz, nagy-mellényü üzletkirályt, aki összeroppa-nik és alázatos, egyszerű, boldog ember lesz, amikor a tiszta szerelemnek mindcu milliárdoknál drágább kincse hullik az ölébe. A női főszerepben Mágori Mária szebbnél-szebb, mély, meleg színekkel ajándékozott meg bennünket. Nagyszerű karakter-figura volt Sorr Jenő öreg márkija és hallatlanul mulatságos Bakos László a detektív szerepében. Kedves, jóizü, sikerűit alakítás volt Bánky Eleméré.
(M)
A színházi iroda hírei
(•) Ma péntekcs este 8 órakor vitéz nagybányai Horthy Miklős Kormányzó Ur őfőméltósága névnapja alkalmából díszelőadást tart a -Magyar Ko-média, kamaraszínház. Színre kerül Pohárnok Jenőnek pályadíjjal koszo-ruzott izzó magyarsága szinmüve, • Lesz feltámadás.. A darab cselekménye megszállott területen Játszódik és az országban mindenhol rendkívül nagy, valóban átütő.) sikert aratott. F.z a díszelőadás ,a <Magyar Komédia. társulatnak egyik legkimagaslóbb előadása lesz. A főszerepeket Irsay Nóta, Orbán Viola, Garamvölgyi Iván, dr. Dómján Gyula mint vendégek, v|-téz Bánky Róbert, Zemplénvi Zoltán, Bánky Elemér, Gyárfás Miklós, Sorr Jenő és Vándor István játszák.
T»méíTtöM««
Irányzat-. Jóltartott, Jorgalont: csendes. Buta tinta*. 77-e« 1790—18 10 78 a* 18 03—18 25, 7»-e8 18 20 18 40. 80-s* 1835—1850, duntnt. 77-es 1765-1775. 78-as 17 80 t 7 90 79-es 17 95—1805 1805—18 15. - Rom pestvidéki 1620-1630. m*« Itr25-I645. Zab uj közép 17 46-17 55. - Tengari uj ti»«é»4Hil ab 1360-1375
A csütörtök esti 25 perces kanizsai villany-zavar ügyében a Dijávavölgyi Villamossági H. T. részéről Ghiczy főmérnök a következőket mondta a Zalai Közlöny munkatársának:
— Tegnap délután 5 óra 5 perckor a régi postánál lévő transzformátor állomáson két olajkapcsoló leolvadt. Hogy miért: — nem tudjuk. Ez a két olajkapcsoló látja el az egész várost, kivéve a vasút mögötti r/-szt, a vasutat és a Szemere-utcát. Alig telt bele 3—1 perc, a visszakapcsolást elvégeztettük, a Zárlat azonban
London, december. 6 Az angol sajtó\' mérsékelt bizakodással várja Hoarc és Laval párisi találkozását.
Addís Abcbából érkező jelentések sz<Tint a négus vezérei hivatalosan
Genf, december 6 fienfi jelentés szerint népszövetségi diplomáciai körökben Hő ire angol külügyminiszternek az alsóházban elmondott beszédét ugy magyarázzák, hogy e-/ az uiolsó fi gyelmeztetés akart lenni Mussolininak, mielőtt a Népszövetség megszigorítaná a megtorló intézkedéseket. Genfben bizakodnak abban, hogy Hoarcnek Musssollnihez intézett beszéde nem ksz pusztába ki áltó szó és Mussolini hajlandói \\sz a béketárgyalások megindítására az angol -francia előterjesztett egyezmény alapján, még mielőtt összeül Genfben a 18-as szankciós bizottság.
Megélénkültek a támadások az afrikai fronton
Asmara, december 6 A legújabb harctérről érkező jelentések szerint a csatatér -g:nmegélénkült. Az olasz járőrök és az ellenség mindenütt kisebb-nagyobb
továbbra is fennállt és a villanytelep fökapcsolója is leoldott. Próbáltuk visszakapcsolni, ami azonban háromszor egymás után nem sikerült. Negyedszerre sikerült. Ez a kísérletezés okozta a hosszabb üzemzavart, mert a kapcsolásokat biztonsági okokból nem lehet azonnal egymás után eszközölni.
Az üzemzavar egyébként éppen ugy nem volt előre kivédhető, — mondják szak-körök — mint ahogyan csak a na|>okhan álltak meg a villamosok 20 teljes percre Budapesten. *
is bejelentették &z általános abesszin támadást. Az olasz hivatalos jelentések is a feketék támadásairól számolnak be. A jelentések szerint az olasz harctéri vonalak mögött vér\'S gerillaharcok folynak.
csatákat vívnak egymással. Az olaszok azonban mindenhol visszaverték az abesszineket és menekülésre késztették őket. Az abesszinek 24 halottat hagytak a csatatéren. Olasz részről 3 katona esett el, 1 megsebesít. (
Az olasz repülök bombákat dobtak le az egyik Gondar^ te Daba-d rah között menetelő abesszin csa patra.
A halálos ágyon vallott be egy 14 év előtti gyilkosságot
Tizennégy évvel ezelőtt Bécsben meggyilkoltak egy nyergesmest-rt. A rablógyilkost mindmáig nem sikerfllt elfogni. A régen elfelejtett ügyben^ azonban váratlan fordulat állt be. fii meggyilkolt ember özvegye most há-lálos ágyán bevallotta, hogy a gyilkosságra ö biztatta fel egyik barátját. A gyilkos ma is él. E vallomás hallatára azonnal rendőrért küldtek, de mire a rendőr a helyszínre érkezett, az asszony meghalt.
1936. december 7.
Ai Úrasszonyok Mária-kongregációjának Mikulás-estje
A nagykanizsai Úrasszonyok Máriakongregáció Mikulása felruházta a szegénység gyermekeit. A hölgygárda élén dr. Tamás Jánosné prefcktával zajtalanul, csendesen végzi emberbaráti misszióját és vallásos kötelmeinek teljesítése mellett bőségesen veszi ki részét a katolikus Karitász munkájából is. Az idén 32 szegény gyermeket ruháztak fel, mintegy 500 pengő értékben. Minden szegény, mezítlábas gyermek kapott egy pár erős cipőt, szvettert, harisnyát, sált és egy csomag édességet. Boldog gyermekarcok, örömkönnyek jutalmazták a meleg női sziv ajándékalt.
A kiosztáson szép számú közönség jelent meg. A kongregációk hölgygár-dájáu kívül ott láttuk dr. Krátky István polgármestert, dr. Hegyi Lajos főjegyzőt, Zsigmond József igazgatót és másokat.
P. Czirfusz Viktoriu prézes beve-zetőbeszédében Szent Miklós püspök gyermek- és emberszeretetét jellemezte. Majd megjelent a Mikulás-bácsi és két pirosruhás szolgával a gyermekek nagy örömére kiosztotta a csomagokat. Ezután dr. Krátky István polgármester mondott beszédet, méltatván a Máriakongregáció szép tevékenységét. Zsigmond József állami clomi iskolai igazgató az iskolák nevében a köszönet szavaival adózott a kongregáció* hölgyeinek. Végül a megajándékozott gyermekek közül az egyik köszönte meg a hölgyek ajándékát.
Es megindult a 32 boldog gyermek. Hónuk alatt a csomagokkal. Boldog örömmel mosolyogtak egymásra és vitték haza nagy kincsüket, amit Szent Miklós püspök ünnepén juttatott nekik a katolikus Karitász.
Mennyi nyomorúságot lehetne megkönnyíteni, mennyi fájdalmat enyhíteni, az életet szebbé s Jobbá tenni, ha minél több Ilyen kongregáclós sziv és ilyen kongregációs lelkület lenne az érzéketlen emberiségben ...
Mikulás a Missziósházban
Megható kis ünnepélyt rendeztek a missziósnővérek Mikulás napján a Missziósház nagytermében. Száz sze-génysorsu kisgyermek kapott ezalkálómmal szmjtetcsomagot.
Az ajándék kiosztást kis színdarabok, versek, páros jelenetek előzték meg, amelyet mind a kis napközlsták produkáltak sok kedvességgel. A gyermekek arcán lázas izgalom ült, amikor megjelent a Mikulás két angyal kíséretében, kik egy megrakott szánt húztak maguk után ...
A termet zsúfolásig megtöltötték n szegénysorsu szülők, kik eljöttek gyermekeik boldogságában gyönyörködni s a főnöknőnek megköszönni, hogy lielyettük szerzett örömet gyermekeiknek. Mire ők az örökös gonid s a létfenntartás harcában képtelenek, azt a missziósnővérek fáradságot nem ismerő munkájukkal megtették, mert nemcsak hirdetik a krisztusi szeretetet, hanem ezt hirdeti minden tettük, cselekedetük. Ezen a kis délutánon a napkózista gyermekek szemében felcsillanó öröm volt a legszebb elismerés és köszönet munkájukért.
Megmenekül a haláltól
• Ltndberg bébi gyilkos*
Newyork, deoember 6 Newyerse.v állam kormányzója olyan ada.ok birtokába Jutott, amely állítólag megmenti Hauptmann Brúnót, a Lindberg bébi állítólagos gyilkosát, akit az esküdtszék halálra ítélt.
Sl, RODLI, KORCSOLYA
nagy választékban
Szabó üxital
sportüzletében.
Hoare beszéde utolsó figyelmeztetés volt Mussolinihez
a szigorított szankciók alkalmazása előtt — Véres gerillaharcok az olasz vonalak mOgOtt
Genfben bizakodó a hangulat
1035. december 1
ZALAI KÖZLÖNY *

Hagyják legalább a halottakat békében pihenni!
Igen tisztelt Főszerkesztő Uraml
Hogy az élőknek nincsen nyugtok, abba mér valahogyan beletörődtünk, de hogy a halottaknak se légyen békés pihenője, hogy még. azokat is vcxálják és molesztálják, azt hiszem, arra egyedül Nagykanizsán van kirívó és bántó példa. Mint méltóztatik tudni, a rk. sírkert ama részén, amely a most épülő szertartás teremtől délre fekszik, nemcsak az utakat rendezik, hanem ugylálszik a város sírboltok részére uj területet nyit. Senki egy szót nem szólhat azért, ha a város a tcinetőrcndczésl programja szerint végre akarja hajtani, nem szól senki az ellen, uj földterület feltárásával igyekszik azt hasznosítani és uj kripták részére áruba bocsájtani. Elvégre mi, emberek még a halottak földjét is csak üzleti alapon tudjuk megszerezni. Nem is szólunk egy szót sem mindezek ellen. Azonban a h-g. határozottan óvást emelünk a tenu-tő-rendezésnek azon szokatlan és bántó módja ellen, amely nem hagy nvug-lot azoknak a régi síroknak, amelyek még tizenöt é/c nincsenek a helyükön. Ezeket a temetői szabályrendelet szerint sem szabadna még megbolygatni. £s mégis azt kell látnunk, hogy ezeknek sem lehet ^gkés pihenőjük, akik még nem érték cl azt a kort, amely megengedhetővé teszi, hogy a csontjaik kihányassanak és egy közős sírban "helyeztessenek cl. A kegyelet érzését bántja mindenkiben, aki arra megy és latja mi történik. Most nem csak ivet köröznek a városban, amelyen tiltakozásukat fejezik ki az ilyen eljárás felett, hanem küldöttséget sz. r-veznek a polgármesterhez, hogy akadályozza meg azonnal a további exhumálás! munkákat. Oldják mog a kérdést a kegyelet megsértése nélkül. Leqa\'á\'jb a halottak békéjét respektálják, ha már az életben úgysincs nyugalom és pihenés.
Kanizsai János és társai.
Földön árulni szabad, a túrót megfogni nem ?
Mélyen tisztelt Szerkesztőségi
Nagyon kérem, hogy b. lapjukban panaszomnak helyet adni szíveskedjenek. Szerdán reggel 9 órakor a tejtermék piacon nagyon szomorú és megbotránkoztató jeleneinek voltam tanuja. Egy falusi asszony kosarát letéve, a túrót rendezte a tányéron. Oda lép a civilruhás piaci rendező és azt mondja. -Hozza azt a túrót kiöntjük, mert hozzányúlt * Az asz-szony hosszas könyörgésére beleegyezett, hogy félre tegye és majd piac után megnézi, megvan-e. Kérdem, szabad-e a szenvedő, igavonó falusi néppel igy elbánni? Kenyéren meg hagymán él, meleg étel naponta talán csak egyszer kerül az asztalára, nyáron a melegtől, télen a hidegtől szenved, megvon magátólv mindent, hogy oz adóra valót fillérenként összerakosgassa, akkor kis holmiját, amit magától von megj hogy piacra hozza, nzt ki kell önteni, mert hozzá nyúlt? Hát amikor elkészíti, feldarabolja, becsomagolja, kicsomagolja nem nyid hozzá? ^zt igazán nem lehet elkerülni. Hallottam is, hogy ez a \'rendező. nagyon rettegett személy a piacon\'. Jól van, legyen tisztaság és rend, de tulkapásokkal nem szabad elkeseríteni a szegény sZenvedő falusi népet, különösképpen nem akkor, amikor éppen a város tflri el mindmáig-lan, hogy az élelmiszereket a piacon « földön árulják és mindenki átjárjon felettük. Tiszteletteljes üdvözlettel egy hátiassiony. •

— (Ülósok a vármegyeházán)
Zalavárm<\'gye nyugdijbiiotls^ga szombalon ülíst tart, hogy előké-szia folyó hó 10-i, keddi megye-g.vüks tárgysorozatán sz\'replőnyug dijügyelet. Kedden kisgyülís lösz, amdyen odni\'élik a kanizsai, eger. szegi és keszthelyi gimnáziumi tanulók r/szére lélesiett millcnluinl ösztöndijat. Az ös/.töndijért az egér. szegi és a kanizsai gimnáziumból 9 -9, a keszthelyi gimnáziumból pe. dig két növendék pályázott. A kisgyűlés után a közigazgatási bízott-ság tart ülíst.
— (Fereno-napl szerenád)
A Zrínyi Irodalmi és Művészül Kör Vegyeskíira Abramovics Márk főkántor vezénylésével szerenádot ado[t rajongásig szeretett karnagyának, Kctling Ferencek. A Kör nevében Szakáll Gyula dlszelnök, a Ve-gyeskar elnöke, a daloskerület nevében Barbarils Lajos főtitkár köszöntötte az ünnepeltet. A Vegyes kar virágokkal és ajándékkal kedveskedett karnagyának, aki meleg szavakkal mondott köszönetet és a dalosokat megvendégelte.
— (A Missziósház főnöknöje)
Ismételten kéri a jószivü közönséget, hogy akit a s egényeknek selejtezett rumanemü is cipőket felajánlani óhajtanak, azt sürgősen jj/Missziósliáz irodájában bejelenteni szíveskedjenek, hogy a csarké sz<-k állal az összegyűjtést zavartalanul lebonyolíthassuk. Az adomá nyokat nyugtázni fogjuk.
— (Eltemették Stelninger Qyula tanárt)
A Szenlgyörgyvárl hegyen felállított lurdi k>\'gyhely és harangtorony nemeslelkü építtetőjét, Steininger Gyula tanárt csütörtökön délután he ly«zték örök nyugalomr i a nagykanizsai r. kath. temetők n. Az elhunyt földi maiadványait nagyszámú rokonságán kivül a piar.\'s a reálgimnázium, a polgári fiúiskola és az eleiri skolák teljcsszámu tu-nári kara kiséríe el nagy részvét megnyilvánulása mellett uíolsó útjára. v
— (A Szanatórium Egyesület)
nagykanl sai tüdőb te,;g<>ndozó intézetében 146 beteget kezeltek no vemter folyamán, ki\'c közül 20 volt az elsöizben jelentkező- Az év eleje óta 1277 a, kezelések szánba. Az elmúlj hónapban 7 römtgcn-vi S2álatot és 20 laboratóriumi viisgála ot foganatos! \'.ottak az intézet orvosai. Természetbeni s gélyt 40 beteg ka pott 1200 liter tej alakjában.
— (Frontharoos teadélután)
A Frontharcosok vasárnap, * hó 8-án délután B ór^I kezdettel tartják jól sl\'jerültn ,-k Ígérkező teaestjüket az ipar testületi vendéglő különtermében. Kl tünő háziasszonyok gondoskodnak arról, hogy Ízletes ds mégis olcsó ételek és egyéb dolgokban hl inv ne legyen. Gondoskodás történt aziránt is, hogy táncosokban se legyen hiány s igy biztosan hisszük, hogy mindazok, kik e teán részt vesznek, egy kellemes cb\' emiékehe\' fognak távozni.
— A korzó meghotsxabodott, a közönség lesétál Schützlg, mindenki kíváncsi a szenzációs karácsonyi kirakatra.
Fischer Károly meghalt
Lapzártakor vesszük a hírt, hogy Fischer Károly, a Fischer és Bader nagykanizsai vasnagykcrcskcdés beltagja Badenl>en — ahol szívbajára gyógyulást keresett — meghalt. Holt-Iestét Nagykanizsára szállítják. Fischer Károly 64 éves vott. Jelentékeny szerepet töltött be a város kereskedelmi és közgazdasági életében, igazgatósági tagja volt a (lazdaságl Takarékpénztárnak. Munkásságával, tevékenységével közbecsülést vívott ki. A kereskedők azón kiváló tagjai közé tartozott, akik nevet, becsülést és tekintélyt szereztek Nagykanizsa kereskedelmének. Nemes emberbaráti szive közismert volt. Példás családi életet élt. Elhunyta súlyos vesztesége a nagykanizsai társadalomijuk. Halálát kiterjedt, előkelő rokonság gyászolja. Temetésének pontos idejét még nem állapították meg.
— (Kongregáolós hlr)
Az. Úrasszonyok Mári i Kongregációjának közös szentmiséje 9-én reggel 8 órakor, a gyűlés pedig délután 6 órakor lesz. Praefecta.
— (Kulturdélután az Izr. kőtemplomban)
Az Izr. Jótékony és Kulturális Leányegylet vasárnap délután fél 6 órai kezdettel a kistemplomban kullurdélutánt rendez, melyen dr. László István >A német zsidóság uj arca* címmel tart érdekesnek Ígérkező előadást. . .
— SchüU kirakatában gyönyörködik minden gyermek.
— (Anyakönyvi hirek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 6 gyermek született, 3 fiu és 3 leány-. Kóvesi Károly Máv fütö és ötvös Margitnak rk. fia, Bagonyai Mihály földműves és Szolár Juliannának rk. fia, llerzsenyák Mihály szabó-segéd és Hcrskovics Mariának rk. fia, Kálmáu József napszámos és Kovács Máriának rk. leánya, Mihályi József Má»v kisegítő fékező és líálovics Erzsébet-\\ nek rk. leánya. Házasságon kívül született 1 leánygyermek. — Halálozás 0 volt: Tóth József napszámos rk. 71 éves, özv. Molnár Mihályné Kis Klára rk. 79 éves (Alsórajk), Káldy József lelkész ág. h. ev. 43 éves (lha-rosberény), Spitzer Éva izr. 17 napos, Pórcz János nyug. vasúti altiszt rk. 07 éves, Sátrán Antalné ötek Katalin rk. 65 éves, Varga János határőr rk, 22 éves, Megyesy Kálmánné Boros* Terézia rk. 37 éves, özv. Mandli Ist-vánné Jóna Rozália városi szegény rk. 69 éves. — Házasságkötés 6 volt: Varga Károly földműves rk. és Varga Katalin rk., Czindrics János kőműves-segéd rk. és Németh Anna rk., Pőcxe József piaci árus rk. &i Kustor Terézia rk., Kreznár János cipész-mester rk. és Harmath Erzsébet rk., HorváOi István napszámos rk. és Vidovics Mária rk., Ifjovics Ferenc napszámos rk. és Vidovics Rozália rk.
— (Autó-szerenosótlensóg)
áldozata lett Berta Vendel nagykanizsai 24 éves fiatalember, aki az. Attila-utcában lakik. Az illető ugyanis Pacsáról teherautón hazafelé tarlott. A szentmihályi ut- egyik kanyarulaténál az autó nagyott zökkeni, Berta, aki a teherautóban állott, hatalmas ivl>cn kirepült az úttestre, ahol összetörve elterült. A teherautó megállott és a sebesült fiatalembert beszállították a nagykanizsai kórházba, ahol a sebészeti osztályra vitték. Súlyos fej, kéz és egyéb sérüléseket szenvedett.
- KOza&almaaotUk tlfjelnébsl B*
lorárjiukat .ényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú .ejáratu hitel*® Is, kamatmentesen. KopStcin butoxára-háx, Horthy Miklósit A. mám
Két év óta fottEtftgftH«*k&ruti üzleteket a tetténért rendőr
Budapest", december fl A csütörtökön éjjel teltenért Berevi József rendőr bevallotta, hogy Wt ér óta több Lipéit-köruti üzletbén fosz. togatott. Főképp papír ós kőWtt-szó. vöttáru üzletbe tört be. UVAsá? « házkutatás során fényképezőgépeket, töltőtolíakat, kötőttárukat és más hAf sonló tárgyakat talállak fölhalmosva.
Elhalasatották a Szombat* hely—Nagykanizsa városközi box és birkózó versenyt
A december 1-ére tervezett várqs. közi ókölylvó ós birkózómérkőzést. az ugyanakkor rendezett Stájer (Grác) és Északnyugat válogatott boxverseny miatt december 15-óre halasztották. A helyette 800 néző előtt Szombathelyen lefolyt válogatott versenyről, az alábbiakban számolunk bo:
Ez volt az első nemzctkőii bo»ver-seny, amelyet az északnyugati kerület önállóan rendezett. A bemelegítő* és bemutató mérkőzések után Gicw (Szombathely) és Nléger (Grác) az első ellenfelek. A, váltakozó támadásu szép mérkőzés meg Is holla az első magyar győzelmet/ amelyet. Giccr aratott 60 : 59 pontarányban a gráci versenyző íelettf Ezután egy osztrák majd ujabb magyar győzelem következik. A második mérkőzést P*Jor elvesztette, a harmadikat Hajós nyerte, 60 : 57 pontarányban. A negyedik mérkőzés osztrák győzelmet hoz és a válogatott sorsa döntetlenül áll. A következő versenyt azonban ismét magyar nyeri, ami annál is emlitésre-m él több, mert n kanizsai Németfc áll ki az osztrák Etl ellen. Felváltva erős támadások jellemzik a mérkőzést, de Németh mindig fölényben vau. Mind > a három menetet 20: 18 arányban nyeri, igy a mérkőzés végén a j>ont-urány 60 :54, a válogatott állása pe-dig 6 :4 a magyarok javára. A nép és élvezetes válogatott mérkőzést,, a mely szép magyar győzelmet hozoU, Zhnmermann József gráci és Sipo»-Lausch István kanizsai birók vezették általános megelégedéssel.
\' A ZAVftSKÖZLÖMT ém ■ TÜKÖR együttes •ISfizatés*
A vidéki Siyió fontos feladatot 1811 be a nemzet életében. Munkánk sikerét bizonyltja, hogy a. tojszebb magyar képes folyóirat, a Tükör, szoros kapcsolatot létesített velünk. Előfizetőink és olvasóink javára történt megállapodásunk alapján közönségünk, számira <\'gysz«rüs4ljük és megkönnyítjük a Tükör elótto-tését s Ily módon bekapcsolódunk a mugyar Irodalom és művészet, a magyar társadalmi- és sportélet s a nagyvilág eseményeinek nagyszabású kép** ismertetésébe. Lapunkkal együtt - kl/.úrólug előfizetőink, részéri\' biztosított - elónyöa feltéte lekkel rendelhető Mf a Tükör. Karácsony éa újév Unrypéntk kit* led lével minden el&liaatóakiwk raé dol nyujtunk arra, hogy kladóhiy«> tálunk utján j. Tükör uj évfolyaroí-nak előfizetésével egész évre való szórakozást és gyönyörűséget sza rezzen családjának, barátainak. Az együttes előfizeti* kényelmes. éa előnyös lehetőségéről kiadóMnta-lünk szívesen nyújt tájékoztat**
L ZALAI KÖZLÖNY
llirtö^ Kirabolták kW, DltóMtl templomot
\'\' L"\' i\' I" Budapt^at, december 6 Ollfluti római katolikus templomot az éjszaka Ismereti n tettesek kirabolták. A templomból a sekrestyéből arany kelyh* kot, szentségtartókat ée más érté\' s kegyszereket vittek el a betöri k. A rendőrség t^ljec erővel megindította n nyomozást.
EMLÉKJEZTETÓ
December 7.
Tüzóraltlsztek Borbála-estje fél 9 órakor a Kath. Legényegyletben. Wcodw 8. A 25 éves Ev. Nőegylet szeretet-vendégsége 5 órakor az ev. otthonban.
Liceális előadás 6 órakor a városházán (dr. Szabó Zsigmond). A Kereskedelmi Alkalmazottak piknikje as Iparoskór emeleit termcL ben.
Frontharcos-tea 5 órakor az Ipa-rosltör földszintjén. Dmmber 11.
Tanári hangverseny a zeneiskolában 9 órakor DMMU 15.
Lloeális előadás 6 órakor a városházán (Lukács József). Adventl-est a Missziósházban 6 órakor (P. Omerovics). Gábor műsoros tánekoszorucskája. Dumfcw 18.
Növendék-hangverseny a zeneiskolában 6 órakor.
A Zalai Közlöny 75 éves jubiláris matinéja júl 12 órakor a Városi Színházban.
Pásztorjáték, tánc a Kath. Legény-egyesületben.
Izr. Jótékony Nőegylet isurja a Kaszinóban.
A Kiskanizsai Ifj. Egyesület operett-előadása. Deetoitm 11.
Az Iparoskör Szilveszter-estje a székházban.
A Kath. Legényegylet és az altisztek közös szilveszteri kabaréestje. A Kereskedelmi Alkalmazottak műsoros szllvesxterestje. Január 4.
Katolikus bál.
Január S.
Frantharcos-bál. Január 11.
NTE 70 év«s jubiláris ünnepségeit megnyitó műsoros tánoestély Iparoskörben.
Jaauár 12.
6 órakor tea-est a Missziósházban, jauuár 14.
Vendéglős-bál az Iparoskőr termeiben. i Január 18
Evangélikus estély. Január 11
Frontharcosok teája. Jaauár 15
Felsőkereskedelmit végzettek tánc-estélye a Kaszinóban.
Február I.
Az Ipartestület bálja. Febraár J.
0 órakor tea-est a Missziósházban. K. Nagy—Altay: Kis hercegnő c. szünnüve a Kiskanizsai Olvasókór-
Szanatórium-piknik.
Február 15
A tanitók nagy megyebálja. KAOSz-bál. Február lé.
Frontharcosok teája. Február W.
Keresztény Jólékony Nőegylet Jelmezbálja az Iparoskör termeiben. Február 25.
Az Iparoskór jelmez-bálja. Február 24.
Kacagó-est a Keresztény Tisztviselőnőknél.
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Rt Qutenberg Nyomda <• Délzalal Lapkiadd Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó i Zalai Károly. Interurbán talelon: Naevkanlisa 78. Mám
AFBÓHIBDETÉSEK
Tél tlsalSval I kályhával t asa-
kát tüleni csak tSörlel-léie izabidalma.oll Szetler cltkulidóa hőlokozóvsl lehel. Óv«-kodjnn silány utánzatoktól. Sörlel vaske " Nagykanizsa. I
Vaadágtialk fl.y.lméh. 1 Oveg-és porcellán-árukst legolcsóbban Sterilnél vásárolhat, Pó-ut 2 7
Jóazáruf harlaaifált f.Jaltaaaa meg
özv. Caltfnadla Lajoinénál, Róz«a-u. II. •
Kápk.r.t.váa, Üvegeié, legolcsóbban ■ volt Tólh bazárban. 8
Ryakk.adft (otdllái., javllis müjtop-polás, üveg- és porcellán-ragsiatás Kirí zsy-ulcs lí •
Bslatonmárián 300 O öl vlllatatak olcsón eladó, részletre Is. dörög, Csen-gery-ut 87. 4527
Ügyes rövidáru segéd azonnali bele. péire felváletl. Frank Manónál. 4539
Zalraartáa aladá Migyar-utca 87, alatt. 4456
K.ttSaiakáa azép utcai lakáa, déli fekvéeü csendes helyen, telles komforttal január 1 ére kiadó. Értekuni Halász mü termében Horthy M.-ut II, •
Jókarban levő éléskamra állván éa egy vadászszlk elsdó Vörösmarty u. 20 *
Zalraartáa eladó, Csányl Láialó-utca 21. •
U| axakákályha eladó P,alckó szabó-melleinél Csengety-ul 47. *
BaJáráaAt keresek Kinizsi u. 5. Isz jobbra. •
Elvaavatt pénztárcám az lótemplom-
bsn folyó fn 6 *n a 9 órai mfcén. Kérem a becatlletea meglslálót, adja le a kledó-hivalstbsn. 4546
Megbízható, llgyes k.járúnflt keresek,
Pő-ut 20, •
Hó éa aárolallt olcsón javítja Havat, Deák lét 15. •
FalmunkAláa c.\'l|ából iitlkségünk van lugvobb mennylsegü lörl aranyra, melyért magas árat fizetünk, Schntlzer fa Göndör ékszerkétzl\'ők és órások. 4551
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon lóbarátalnknak ós ln-merőaelnknelc, valamint a vasutas karláranknak, kik folejlhetetlen, drága Jó fóriotn, llk-lvo fdeaapánk
Szsttler Antal
temetésén megjelenésükkel vagy bArtyl más\'módon mólységea fáj-dalmunkban osztozni szívesek voltak. ezufon mondunk hálás köszönetet.
özv. Szettler Antalné
ós gyvraekei.
A nsgykanlzsal klr. Járázblróaig. mint telekkönyvi hatóság.
8241/1933. tkv. az.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek
Dr. Beck, Dezső végrehsltstónsk Htrl István és nejé szül. Kurucz Kslslln és Csór-dás L.josné szül. Hárl Eiz-ébet végrehal-tást szenvedő ellen Indított végtehajláil ügyében s telekkönyvi hálósig a végre li.Itató kérelme köveikestében az 1881 > LX. I. c 144. 146., 147 éi 185 §§-al érteimében elrendeli a véttreh-jtáal árverést 1100 P tőkekövetelés, ennek |áruléksl és sz árveréil kérvényért ezúttal megállapított 26 P költség as Járulékai behsjtása végen
a negy\'.anlassl klr járásblrós4g területén lev^, sormás! 923. sztjkvben 59. hrsz ház <s udvar \'/. ll\'e ŐJÍgére 48) P. az 10T& sztjkvben 2107. hrsz. rei 115 P, 1937/c hrsz szántó 110 P, 1851, hrsz. szántó 86 P 1143/a h\'Sz. szántó 197 P. 1506/a. hrsz. szá ró 249 P, 1938/b. hrsz. szántó 259 P. 2073 a. hraz. ritre l\'2 P, 2550 hrsz. rétté 77 P, a 48 sztlkvnen 519 hrsz. rét ■/• Illetőségére 42 P, 536 hrsz. szántó \'/• llle\'öségére 62 P. 703. hrsz. szántó i/. Illelóiégére 51 P, 887. hrsz. szántó >/e Illelóiégére 62 P, 981. hrsz azán\'ó \'ll Illetőségére 25 P. 1211. htli rél l/s Illetőségére 9 P, 1240. hrss. rét ■/• Illetőségét\' 51 P, 1384. hrsz. szántó \'/• II-lelóségere 19 P, 1768 hisz. szántó r/s II. letőségéte 25 P. 1809 hisz. szántó t/s lile-tő,égére 31 P, 2103. hrsz. rél l/s llletósé gére 27 P.2223. hrsz satnló •/. Illetőié gére 15 P. 2585. hraa. rét •/. Illetőiégére 18 P. 2753 hrsz. rét •/• Illelóiégére 12 P. 145/s. szántó s/a Illetőségére 31 P, 1822/). hrsz. szántó i/t Illelóiégére 46 P, 1959/b.
1935. december 10.
hrss. szántó s/s Illetőségére * P, 2048\'a hrsz. rét •/• Illelóiégére 27 P klktlltá.i árban, lovábbá ajronio. kon ároml 787 iz tjkvbell 702/c hrlt tzőllőre 210 P. 620 sz. tjkvnell 75H hrsz. szőlő l/s Illetőségére 500 P kikiáltási árban elrendeli.
Az árverés a Hárl Iitvánné szül Kurucz Katalin Javára bekebelezett haazonélvezetl jogot nem érinti.
A telekkönyvi hatóság sz árverésnek Sormás községházánál megtartására 193Ő évi Január hó 13. nspjánsli d. e. 9 óráját tUrl kl és sz árverést teltélc-lekel sz 1881 : LX. tc 150 §-s alapján a kövelkezókoen állapítja meg :
Aa árvcét alá eső Invstlsn házát s kl-kláltáil ár telénél, a többi Ingatlant kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 XU. t.-c 26 §)
Az árverelnl szándékozó* kötelesek bá-nslpénzül a kikiáltási ár 10o/^át ké zpénz-ben, vagy sz 1881 : LX t.-c. 42. §-»b\'n meghstsrozott árfolyammal számítol! óva-dékképes értikpaplrosban a kiküldődnél lelenni, vsgy a bánitpénznek előlegez blr I le élbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árveréai leltételeket aláírni. <1881 : LX I. c. 147., 150 , 170. gg i 1908 XU. t.-c. 21 §|.
Az, a.1 az Ingatlanéri a klkláltáal árnál magasabb ígéretet teli. ha többel ígérni arnlíl sem akar, köteles nyomban a kikiáltási át százaléka szerint megállspllott bánatpénzt ss általa Ígért ár ugyanannyi azá-zalékálg kiegészíteni. (1908 :XU. t.c. 25 |.j
Nagykanizsa, 1935. évi azept. 17. Dr. Wébír a. k. klz. jbhó.
A kiadmány hileléül: Mlkó a. k.
UH Izodilállut
Lombhullás után
Alma-, kSrte, Bzllvafákat
100 liter vízben feloldott 5 kgr. Na* Dandrln-nel, a többi fákat 100 lltor vízben feloldott 3 kgr. Solbár cyárllaa; készített máaakánlával.
Altnola Pomrin
(srárnOlcifakairány i.bh.lyek b.k.aé.éra.)
Ollóviasz Hernyóesiyw
Gazdasási és kerti magvak
MUtrágyák
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, nővenyvédelmlsze-rek, zsák, stb. kereskedésében
Nliljykanlzsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
(iz|aiáa>á|i Részvénytársaság
fiutenteri nyomán és Délzalal Lapkiadó Otllalata
iagykanizaa
KBnyvnyvvásta, klsjrvMMMct voulozó Inttnt, Illeti könyvek és dobozok gyára ■ „Zalai MiMsy" paütifcai napilap szerkesztősége éa kiadóhivatala
i
KászHBnki
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ígyvédi, gazdasági, eérltázl és iskolai nyomtatványokat, árjeeyrikeket, rnöveket, meghívókat, eljegyzési és aakalésl érteaHése-ket, gydizjelentéseket, névjegyei, talragaazo-kst, kör\'evclekel, röplapokat és mindenféle . Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFÖS: 78,
T
Gyártunki
Odetl könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekel, rajzfUzelekef és tömböket, mlnU-zacskákat, zaákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobuzokat stb. elsőrangú" kivitelben és a legolcsóbb árakon. gy
Nyemda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
, Nagykajti.káa, (falsláa Saiel.ezató Zalai Hátolv.)..
\\ta 8 oldalas képes mellékleti
/5 a évfolyam 279. szám Nagykanizsa, 1936. december 8. vasárnap
Ara 12 miét
ZALAI KÖZLÖNY
rassa
és lUttMWi FM & aata.
POLITIKAI NAPILAP
Felelő* szerkesztő: Barbarits Lajos
ElöllzeUai ára: egy hóra a pcngö Srtrkoilóaíii éa kiad óh iratai] teW<
. 40 UMr. loai 78. aa.
MI POLITIZÁLUNK
Irta: dr. Balázs Zsigmond
A közélet terén érvényesülni óhajtó egyéni ambíció, főleg ha mögötte erkölcsi és intellektuális érték húzódik meg, feltétlenül tiszteletre méltó, de a közérdek szemszögéből nem jogos !
Egy ilyen valószínűleg tiszteletre méltó, személyében azonban homály ban maradó ambíció, vagy magát személyileg megnevezni nem óhajtó ad hoc társulás Nagykanizsa város hirdetőoszlopaira »Nagykanizsa város független polgárai* aláírással plakátokat ragasztott ki, amely plakátokon a képviselőtestületi választásokra szavazatokat kér, óriási betűkkel hirdetve, hogy ők »nen» politizálnak,* viszont azonban — ígéri az adó leszállítását, a közterhek csökkentését, a háztulajdon terheinek kisebbítését és a városi háztartásban a takarékosságot.
ígéri tehát mindazt, amiért minden árnyalatú közéleti párt kell, hogy küzdjön, Ígéri. mindazt, ami minden politikai és közéleti tevékenységnek alfabétája, ami nélkül tisztes politikai irányzat el sem képzelhető. |
A^ állampolgárok terhelnek csökkentésére irányuló törekvés kifejezetten politika, azok az állampolgárok, akik ilyen meghatározott szándékkal és céllal tömörülnek: -politikai pártok.
Groteszk ellentmondás tehát, hogy az az egyéni ambíció, vagy az ad hoc, a városi képviselőtestületi választásra tömörült társulás, aki, vagy amely a plakátokon ilyen emminens politikai célokért akar küzdeni, ugyanakkor hangos szóval és öles betűkkel azt hirdeti, hogy -ő nem politizál! i
A Nemzeti Egység Pártja politizál, mert csakis a politikai tevékenység keretén belül lehet elérni mindazt, amit a fentebb említett, személyileg homályban maradt egyén, avagy társulás elérni szeretne.
Kérdem tehát, ha Nagykanizsa város közönsége elérendő célnak találja, aminthogy annak kell találnia, a közterhek könnyítését, a háztulajdon terheinek kisebbítését, a takarékosságot, vájjon ezt^ a célt Nagykanizsa város nem könnyebben érheti-* el, ha a város parlamentjébe azokat küldi, akik a Nemzeti Egység Pártjának harcosai, akik az uralmon lévő kormányzattal, fellépésük erkölcsi súlyával, a do\'og természeténél fogva bárkinél jobban tudják megértetni ennek a határszéli városnak tragédiáját, akik a kormányzatnál tekintéllyel birnuk, akiknek felvilágosításai nyomán megkaphatók és elérhetők mindazok a jogos Előnyök, amelyek egy vidéki város számára a kormányzattól jö-. hétnek.
Emlékeztetjük Nagykanizsa város közönségét Zalavármegye főispánjának a Nemzeti Egység frontjának
nagygyűlésén tett ama nyomatékosan aláhúzott kijelentésére, hogy ő Nagykanizsa város közönségét azért kéri, hogy a Nemzeti Egység képviselőire szavazzon és hogy azokat küldje be a vánosi képviselőtestületbe, mert ez Nagykanizsa város egyetemes érdeke !
Azokat a célokat, amelyekért ennek a városnak egyeteme küzd : a közterhek könnyebbé tételét, a háztulajdon terheinek kisebbítését, a közmunkák megindulását, a város költségvetésének adható segélyt és
ros terhelt segítheti, kétségen kívül csakis a kormányzatnál súllyal biró és a kormányzat politikai m-\'sgyéjén haladó pártalakulás érheti el, nem pedig bármilyen tiszteletre méltó egyéni ambícióval rendelkező, de állítólag politizálni nem óhajtó személy, avagy társulás.
Amikor tehát Nagykanizsa város közönsége választ, döntenie keli abban a kérdésben, vájjon olyan képviselőtestületet akar-e. amely a kormánnyal való harmonikus együtt, működésben tetté válthatja mindazokat a vágyakat, célokat, amelyekért évtizedeken keresztül hiába küzdött, mert reáfeküdt a turáni átok. avagy olyan egyéni ambíciókat
mindazt, amivel a kormányzat a vá- j akaj.e mandátumhoz segiteni, ame- j
lyeknek megszemélyesítői csak Ígéretekkel tudnák táplálni ezt a várost, de ezen felül semmivel.
Igenis, a Nemzeti Egység frontja politizálni akar, de azemé\'utclenlll és a város érdekében óhajt politizálni ! I
A Nemzeti Egység frontja a városi képviselőtestületbe beküldendő személyek kiválasztásánál nem az egyéni ambíciót és nem az egyéni törekvést fogja hatalmas erkölcsi súlyával támogatni, han^m olyanokat fog kijelölni, akik alkalmasajk arra, hogy tetté váltsák mindazt, a mit mások a nem-politizálás önbeis-merést tanusitó gyengeségében csak ígérni tudnak.
■r
Csapat-visszavonások árán nem hajlandó Mussolini bókérfil tárgyalni
Az olasz külügyminiszter kijelentette, hogy Róma nem enged a korábbi kívánságaiból — Mussolini az angol nagykövettel találkozott szombaton délelőtt — Ellentétes hírek ellenére Is Párlsban bizakodóan Ítélik meg a helyzetet
D5ntó fontosságú a mai párisi angol-franoia megbeszélés
1 Páris, december 7
A francia sajtó nagy része jó reménnyel néz a szombati angolfrancia megbeszélések elé. Angliában is általános nézet, hogy a párisi angol-francia megbeszélés döntő fontosságú lehet. {
London jobbnak tartja az uj javaslatokat
London, december 7 A Times szerint Ogaden, Tigre és a környező tartományokat az olaszok kapnák, mig Akszum1, a szent város az abesszineknél marad. Abesszínia a tervek szerint Eritrea dtíi részén kapna egy szalagot, a mely egészen a Vörös-tengerig hatolna. Olaszország délen is termékeny területeket kapna, amelyek nagyon alkalmasak gyai*mn;ositásra. Angol részről hangoztatják, hogy ezek a tervek nagyobb engedményeket adnak, mint a szeptemberi genfi javaslatok.
Páris, december 7 Olaszország magatartásáról Párisba szombaton reggel ellenkező hi-rek érkeztek. Az olasz kormány tartózkodó és hűvös magatartást tanúsít. Párisban ennek ellenére lehetségesnek tartják, hogy Mussolini válaszol szombat délutáni beszédében Hoare külügyminiszter figyelmeztető szavaira.
Olaszország ragaszkodik régi kívánságaihoz
Róma, december 7 Az olasz külügyminiszter szombaton a következő kijelentést tette az újságíróknak : Az esetleges tárgyalásban résztvevő feleket figyelmeztetjük a való helyzetre. Olaszorszá-
got felszólították, hogy közölje kívánságait. Olaszország ezt már régen és világosan kifejezésre julatta. A régebbi kívánságokból Olaszország semmit sem óhajt engedni.
London, deoember 7 Mussolini - Írja a Daily Herald -közölte az angol és francia kormányokkal, hogy nem hajlandó Ab^sz-szlnlának az Olaszország által elfoglalt területekből semmit s^m átengedni és nem hajlandó olyan tárgya lásokba bocsátkozni, amelynek alapja olasz-abesszin területi átengedés volna. Figyelmezteti az összes álla-
mokat, hogy megszakítja velük a diplomáciai érintkezést, ha hozzájárulnak a megtorlások súlyosbításához. Az Olaszország által követelt béke feltételek előfeltéte\'45, hogy az olasz csapatoV visszavonásáról szó ne legyen. Csajtótvisszavonásról, különösen a keleti nadszintéreji, szó sem lehet.
:, , Róma, december 7
Mussolini szombaton délelőtt fogadta az angol nagykövetet, akivel hosszabban beszélt. Politikai körökben nagy fontosságot tulajdonitanak ennek a tárgyalásnak.
Az olasz repülők nem találják az abesszin seregeket
Addis Abeba, december
lők folytatták az abesszin harcterek felett felderítő repüléseiket, de sehol sereget, vagy csapattestet, tábort nem találtak.
Elmérgesedik u helyzet Egyiptomban 4 Kairó, december 7
Az egyetemi ifjúság az egyetem közelében Ismét nagyobb tüntetést rendezett, ugy hogy a rendőrség megerősített osztaggal vonult fel ellenük. Az összetűzés véres verekedéssel végződött. Félnek a helyzet elmérgesedésétől.
Az olaszok megszállták Tenblen fővárosát
Abesszin hadijelentés szerint pénteken délben olasz repülők átrepültek Harrar és az Addis Abebától130 kilométernyire északra fekvő Han. couver felett, de bombát egyik helységre sem dobtak.
Az északi harctéren ellenben bombázták az olasza gépek Mausangua és Uscera falvakat, valamint Ajelu herceg egyiK csapatának táborát.
Asmara, december 7 Imru herceg tábora felett olasz repülök Ríttak el. Az olasz repü-
Róma, december 7 Badoglió tábornok táviratozza : -Az olaszok megszállták Tenblen fővárosát, Abbiaddit. Az ellenség há rom halottat hagyott vissza. Az olaszok állandóan érintkezésbe állanak az abesszin csapatokkal. Makalletól délnyugatra egy ellenséges csoporton rajtaütöttek, 81 abesszint fogtak
el és igen sok hadianyagot zsákhiányoltak. Az abesszinek 5 halottjuk és igen sok sebesültjük van.
Desszie^-közelében a repülőgépek nagy afjésszin tábor felett repültek át.
Addis Abeba, december 7 Az olasz repülőgépek ismét több bombát vetettek le Desszlére.
ZALAI KÖZLÖNY
1935. december
Dugulás és aranyeres bántalmak, gyomor- és bélzavaroV, máj-és lépduízadáí, a has állandó puffadtság! és a rekeszizom gyakori feltolódása, hát- és derékfájás ellen a terméízetadla „Ferenc József" kesetüviz, kisebb adtokba elosztva osonta többször bevéve, hathatós segítséget nyújt. — Tudományos megfitye é*ek beigazolták, hogy a Ferenc József vir. alhasi megbetegedések eseteiben — lultáp\'ált, vérbő egyéneknél Í8 — gyorsan, biztosan és mindig enyh4n hat.
A Nemzeti Egység
nagykanizsai frontjának vezetőségi ülései
Pinteken délután a nagykanizsai Nemzeti Egység-front vezetőségi ülést tartott Szabó Győző ny. kir. járástirósági elnök vezetési alatt. A párth lyiségben összejöttek az ösz-szcs kerületek és körzetek elnökei, vezetői és élharcosai, hogy beszámol janak az eddig elvégzett munkáról és megbeszéljék a további teendőket. Szabó Gvőző elnök beszédében mindenekelőtt megköszöntei azt lelkes érdeklődést és munkásságot, amit a Nemzeti Egység nagykanizsai frontjának mind \'n egyes tagja, a vezetőségi tagtól, az élharcostól. a közka\'.onáig tanusit és ami biztos elöje\'.c a Nemzeti Egység gyeimének a nagykanizsai községi választá-sokon. Rámutatott mindama körülményekre, amelyek a Nemzeti Egység diadalát szükségessé teszik a községi választásokon, összetartásra buzdi otta a megjelenteket.
Majd az egyes kerületek és körzetek elnökei és vezetői tették meg jelentésüket a munka örvendetes előrehaladásáról. A munka tempója legszebb bizonyítéka annak az előretörésnek, ami a nagykanizsai Nem-z"\'i Egység frontján tapasztalható. A N \'inze\'i Eíység győzelmének tudatában indul a választásokba.
Elhatározta a v \'zetőség, hogy hétfőn -\'s\'.e 8 órakor a párlhelylségben ujabb vezetőségi ülést tart, amelyen mind n egyes vezetőségi tag pontos m gjelenését kérik az össz s kerü-lo\'ekbői és körzetekből.
A Nemzeti Egység nagyválasztmá-nya december 8-án, vasárnap délután fél 4 órakor Kisk anizsán tart ülést a Polgári Olvasókörben. Ott lesz a nagykanizsai pártvez-etőség, élén Szabó Győző pártelnök e\'.
IDC3
Hidegebb!
Prognózis: Egyes helyeken kisebb eső. A hegyeken és az északi megyékben esetleg kisebb havazás. Változó felhő, több helyen köd, a hő valószínű kissé sülyed. A magasab > jegyeken nem lesz olvadás, idelent az úttesten éjjel sok helyen kissé jegessé válik._
=3 A koreó meghomnbodott, a közönség lesétál Schützig, mindenki kíváncsi a szenzációs karácsonyi kirakatra.
A késő esti órákig folytak a kihallgatások a rendőrségen a birósági betörések ügyében
A nagykanizsai igazságügyi palotában történt vakmerő betörés ügyé-ben a rendőrség teljes apparátusa munkában van. Végig rnzziázták az össz- s nagykanizsai nyilvános helyeket, korcsmákat és mindama helyeket, amelyek a rendőrségi nyomozás szempontjából tekintetbe jöhetnek. A rendőrség ebből az alkalomból több előállítást foganatosított. Az előállítottak kihallgatása órákon k Vesztül folyt. Különtsen azokat vet;e elő a rendőrség, akik az utóbbi időben foglyok voltak és a kanizsai fogházból\' kikerültek. Mert a feltevés szerint azok egyike követhette el a vandál betörést, a
kik mint foglyok, az igazságügyi palotában dolgoztak és megismerték a b lső helyiségeket, irodákat és birói szobákat. Sikerült néhány ujjlenyomatokat is készíteni, aminthogy a Szondy hodafőliszt ablakán talált és lerögzi\'ett lábnyom is elősegíti a nyomozás ese\'legcs sikerét.
A kapitányság az esti órákban is. mélellen végigrazziázta a várost és az őrszemélyzetet megfelelő utasításokkal látta et. Az ujabban előállottak kihallgatása a kíső esti órákig tartott a kapitányság bűnügyi osztályán, dr. Várhidy Árpád kapitány, a r- ndőrség vezetőjének személyes vezetése mellett.
Légvédelmi előadás-sorozat Nagykanizsán
Nőknek december 9-én, férfiaknak 11-én lesznek az előadások
A légvédelmi törvény és minden" valószínűség szerint a közeljövőben kiadandó végrehajtási utesitás ren-d lkezés;i szerint szükségessé válik, hogy Nagykuninzsa polgársága a polgári páz- és légvédelem követelmény ivei előzetesen megismerkedő jék. Aliig fegyverben a világ. Lé-nyegléién esemény háborút idézhet elő, mely kegyetlenségében a világháborút messze felülmúlja. A harci eszközök műszaki tökéletesítése hazánk közvetlen megtámadását teszi lehetővé. A jövő harca városainkban is tombol majd, ezért elkerülhetet-lenül szükséges, hogy a lakosság nemre való tekintet nélkül necsak az őt fenyegető veszélyt ismerje, hanem a támadás eszközeit és hatását, valamint a védekezés módját is.
A nagykanizsai Népművelési Bizottság kebelében december 9 tői kezdödöleg fenli tárgykörről Ve. cs-ra Antal hiv. tikwltótiszt tartja sorozatos előadásait. F\'Jó Ferenc áll. elemi isk. igazgató szervezésében az iskolánkivüli népművelési bii.oitsá\'í rendezi ezeket az előadásokat. Nők részére az első előadás december 9-én 5 és 0 órakor, férfiak részére
| oedig 11-én 6 és 7 órakor lesz, minden esetben a Rozgonyi utcai elemi Iskolában.
A további előadásokat mindig az előadásokon hirdetik ki. Azért van egy egy alkalommal két előadás, hogy a nők is, férfiak is idejük és elfoglaltságuk szerint választhassák ki, hogy az 5 ^g:y a 6 órai előadáson óhajtanak-e részt venni.
AUTOMATA BILLlARDASZTALDK
szabadalmi jog használatával, kedvező fizetési foltételek mellett Is, valamint 8taxes vendéglőt és kávéhásl berendexóa újonnan éa használtan
legolcsóbban: CD I C r\\ Budopaat, VI., KlrAly-utoa 44 Kérjun érj«0y*«ket!
— Bútorvásárlás nem gondt Teljea berendezéseket rendkívül előnyös rész letflzetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopstein bútoráruház, Horthv Miklón-ut 4.
- (Uélye&ryüjtök találkozója) szerdán délután 0-tól 8-ig a Pannónia
i hátsó kistermében.
Mattersdorfer
divatüztetében
Teutsch drogériával szemben, Fő-ut I.
Az összes raktáron levő férfi kalapokat szenzációs olcsón kiárusiftom I
Teleion: 182.
Ifjúságnak
játék, baba, könyv, társasjáték.
Felnőtteknek
Írókészlet, töltöloll, levélpapír, széplr. dalnii könyv és mindennemű más ajá ndéklárgy a
legolcsóbban
legnagyobb választékban
kapható
Wajdlls utóda
Deák-lér 1. sz.
Leégett a ház az árverés előtt
Senki sem segített a lángba-borult porta oltásánál
Zalaegerszeg, deoember 7 Érdekes tüzeset történt a Zalaegerszeghez tartozó Cinkehegyen. Szőke László házánál kéményseprő járt s miután a tűzhelyben tűz volt, kérte, hogy vigyéjí ki a parazsat, mig ő a kéményt puoolju. A házbe-liek teljesítették a kérést és a parazsat a ház végébe vitték. Mig a kéményseprő a kéményben dolgozott, az udvarra kitett parázstól tüzet fogott a ház és csakhamar lángokban állott az egész tető. A házbeúsk és a kéményseprő gyanús ropogásra é3 szagra lejtek figyelmesek és megdöbbenve látták, amikor kiszaladtak, hogy a porta lángokban áll. A szomszédok csak a saját házukat védték és igy Szőke László háza teljesen leégett, a padláson felhalmozott takarmánnyal együtt. A gazda házéra deoember 10-ére volt ki:üzve az árverés. A gondalalanul kitett parázstól származó tüz ügyében megindították a vizsgálatot. j
Hócipőket, sárcipőket, meleg alsóitemiieket vásároljon j
|_Szomolányi áruházban
EMLÉKEZTETŐ
December 8.
A 2f> éves Ev. Nőegylet szeretet-vendégsége 5 órakor az ov. otthou-ban.
I.iceálls előadás 0 órakor a városházán (dr. Szabó Zsigmond). A Kereskedelmi Alkalmazottak piknikje az Iparoskór cmcleit termel-ben.
Frontharcos-tea 5 órakor az Ipa-roskőr földszintjén. Izr. Leánycgylet kultur-délutánja fél 5 órakor a kistemplomban. December 9.
Légvédelmi előadás 5 és 6 órakor a Rozgonyí-iskolában (nőkuck). December 11.
Tanári hangverseny a zeneiskolában 9 órakor.
Légvédelmi előadás 5 és ü órakor a Hozgonyi-iskolában (férfiaknak).
december 8
ZALAI KÖZLÖNY
Hétfőn kezdi meg mUködésót a Provincia Utazási és Jegyiroda,
amely ■ vidéki közönség tömegeit sok utazási, szórakozási, ellátási, kulturális és sportkedvezménnyel látja el
Nagykanizsán a Nagykanizsai Takarék a Provincia helyi kirendeltsége
Villámgyorsan népszerű, lesz a Provincia pengőszelvény-füzet!
Hétfőn kezdi meg működését országszerte egy nagyrahivatott vállalkozás: a Provincia Utazási és Jegyiroda. Az ország valamennyi jelentékeny vidéki városában lesz egy-egy kirendeltsége, amely azzal a nagy célkitűzéssel indul, hogy u vidéki közönség tömegeit minél több kedvezménnyel lássa el s ezáltal Magyarország belső forgalmát jelentékenyen erősítse ma, amikor a vidéki omber százszor is meggondolja, mielőtt útra kel s már az utazás előtt kinos számvetésre kényszerül: hogyan ossza be azt a szűkös összeget, amit az utazásra fordíthat?
Olcsóság, kényelem,, kockázatmentesség
A Provincia Utazási és Jegyirodának a vidéki ulas takarékoskodása érdekében megoldandó rövid programja ez:
Olcsóbbá tenni, még pedig lényegesebben olcsóbbá a vidékiek utazását, szórakozását, ellátását, kulturális és sjwrtszükségletétl Olcsóbbá tenni mindezeket, de ugy, hogy ez a meg-.Wkaritás a vidéki utas számára minden esetben a legteljesebb kényelmet és a legtökéletesebb kockázatmentességet jelentse.
A Provincia Ulazási és Jegyiroda nagyon komoly, megbízható vállalkozás, amely az anyagi és üzleti felkészültség legteljesebb biztosítékaival rendelkezik. liz a vállalat a Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankjának alapítása, tehát egy régi, neves pesti pénzintézeté, amelynek az ország legkitűnőbb vidéki pénzintézeteivel van állandó és szoros összeköttetése.
A vidéki városok forgalmit is
erösitenl fogja a Provincia
A legközelebbi napokban részletesen beszámolunk majd azokról a tervekről, amelyek alapján a Provincia Utazási és Jegyiroda a vidéki városok forgalmát kívánja megerősíteni. Ugyancsak a legközelebbi napokban ismertetjük majd a Provinciának azokat az akcióit, amelyek a megrendezendő csoportos utazások\' segi ségével fővárosi és vidéki viszonylatban egyaránt lényegesen olcsóbbá teszik a vasúti utazást. Most tulajdonképpen a Provincia egy egészen újszerű, érdekes és hasznos működési ágára akarjuk Elhívni a figyelmet, az úgynevezett Provincia pi\'ngőszelvény-füzetre, a ntfly minden bizonnyal villámgyorsan népszerű lesz egész Magyarországon.
Ml ez a pengőszelvény-füzet ? Nem egyébb, mint szellemes összefoglalása, egy vékony kis füzeibe való összegyűjtése mindazoknak a kívánatos kedvezményeknek, amelyeket ezután a vidéki közönség a Budapestre való utazása alkalmával játszi könnyűséggel igénybe ve-bet. Aki a Provincia pengőszelvényfüzetet a Provincia nagykanizsai kirendeltségénél, a Nagykanizsai Takarékpénztárban megvásárolja, bu-dapesu tartózkodása során 26 százalékkal emeli pénze értékét, mert a szabályos napi árnái^,lényegesen olcsóbban jut olyan szükségleteinek kklégitéséhez, amelyeket a főváros-
ban egye\'len vidéki kulturember sem nélkülözhet.
A Provincia pengöszelvény-füzet: a takarékoskodás kulcsa
A Provincia pen\'gőszelvény tulajdonosa ezután komoly mértékben takarékoskodni fog Pesten, mert akár autótaxii, akár szállodái, pensiot, éttermet, sörözőt, kávéházal, színházat, kabarét, orfeumot, mulatót, bárokat vesz igénybe, vagy sporttelepeket látogat: egyszerűen előhúzza zsebéből a Provincia pcngöszelvény-füzctct s az abban elhelyezett szelvényeket teljes névértékben készpénzként fogadja el tőle az a sok elsőrendű megbízható
budapesti vállalat, amelyekkel a Provincia jogérvénycsen megállapodott.
ördöngösen egyszerű s épen ezért ördöngösen ügyes, életrevaló és reális az a tőrvényesen védeti rendszer, a melynek alapján a Provincia pengö-szelvény-füzet holnaptól kezdve megjelenik a piacon. Nincs benne semmi komplikáció, semmi homály, semmi brnvur^semmi raffinéria! Pusztán arról van szó, hogy a Provincia Utazási és Jegyirodával szerződő kifogástalan fővárosi vállalatok vezetői belátták azt, hogv a nehéz viszonyok között élő vidéki publikumnak nv.\'g kell könnyíteni, olcsóbbá kell te\\mi a fővárosi tartózkodását.
20 százalék megtakarítás az egész vonalon
drb. 1 pengős és 4 darab 50 filléres leszakítható szelvény-szelet szerepel, tehát egy teljes lap névértéke 5 p<\'ngő. Az ingyen provincia-kalauz ban szakmák szerint vannak felsorolva azok a^udapestl vállalatok, amelyek a pengőszelvényekel teljes
Hogyan néz ki a Provincia pengöszelvény-füzet ? Nagyságát tekintve könnyen elfér a férfiak kabátzse-bében, vagy a hölgyek reliküljében, hisz alig néhány vékony lapból áll. A füzetben piros, fehér és zöld szinü lapok találhatók. Egy-egy lapon 3
Ne türelmetlenkedjék!
hétfőn kezdődik,
mely kellemes meglepetésekben felülmúl minden eddigi árusítást.
II
Tekintse meg szenzációs kirakatainkat.
is kin
áruház.
Hallgasson Orion rádiót
és megludja. mekkorát haladt a rádiózás 10 év alatt..I-
Mincen Orion rádlóforetkedónél kaphatót
névértékben készpénzként elfogadják. Az a vállalat, amely a piros szinü pengCszelvényt fogadja el 10 százalék, amely a fehéret fogadja el 20 százalék és amely a zöld szinü pengőszelvényt fogadja el 30 százalék kedvezményt adott a rendes áraiból. ,
Az 5 /r\'ngő névértékű piros szinti 8Z"luénu-lapot 10 százalékkal olcsóbban, t"hút 4 pengő 50 fillérért;
az 5 pngő névértékű fehér szinti sz lvényJapot 20 százalékkal ot. csóbban, t"hát 4 pengőért;
az 5 p<:ngő névértékű zöld szinti Sz JvényJapol 30 százalékkal olcsóbban, fhút 3 pengő 50 fillérért adja .\'l a Provincia npgi/knlzsal kl. r"ndell8ége. ,
A felhasználatlan pehgöszelvé-nyeket Nagykanizsán vagy Budapesten bármikor visszaváltják
Felmerülhet a kérdés: mi \'történik akkor, /ha valaki például nem használja fel maradéktalanul a pcngőszcl-vényeit? Ha a maradék pcngöszclvé-nyeket nem akarja megőrizni a legközelebbi pesti utazásáig, ükkor vagy már Budapesten u1 Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankjánál (V., Tükör-utca 4.), vagy a nagykanizsai kirendeltségnél, a Nugykani-zsai Takarékpénztárban bármikor visz-szaváltják.
Az óvatos olvasó most azt is megkérdezheti: vájjon mi történik akkor, ha Pesten kiderül, hogy odahaza kevés pengőszelvényt vásárolt és sürgős szüksége van még bizonyos mennyiségű pcngöszclvényre. A Provincia fővárosi irodájában annyi pótlapot vehet, amennyire szüksége van.
A pengöszelvényt teljes névértékű készpénzként fogadják el Budapesten
Az ősszeg, amit ezután Budupesleu megtakaríthat a vidéki közönség a Provincia pongőszelvény révén: talált pénz. És ami legfontosabb: sehol :scm kezelik, de nem is kezelhetik másodrangú vendégként a pengőszelvény tulajdonosát. A Provincia pengőszelvényt ugyanis sehol nem kell előre bemutatni, vagy használatát bejelenteni. Aki például autótaxit vesz igénybe, csak akkor húzza elő zsebéből a füzetet, amikor utjának végéhez ér. Aki hotelbe megy, szabadon választ f>zobát s csak akkor veszi elő a pengőszelvénye ket, amikor a számla kifl.
ZALAI KOÜLONV
1935. dccembéí 8.
Az őszi és tavaszi idényről visszamaradt divaftkelmékei
ióval alacsonyabb árakon^árusitom
Maradékok minden cikkből nagyon olcsón
Klrschner Mór divatáruházában.
xetésére kerül a^sor. Aki színházba akar menni, nincs szüksége arra, hogy szinházjegyirodákba szaladgáljon; vagy az elővételi pénztárnál ácsorogjon, mert a Provincia pcngőszelvény birtokában ráér közvetlenül az előadás
megkezdése előtt a színház pénztára elé állni; ahol a kifüggesztett helyárak alapján kiválasztja az igényének megfelelő jegyet és a pengőszelvényt ép oly őrömmel fogadják el tőle, mint ha ezüsttel vagy bankóval fizetne.
A vidéki ipar és kereskedelem érdekeit tiszteletben tartja a Provincia
Magyar Színház, Pesti Színház, Royal Színház, Terézkőrutl Színpad, Városi Színház, Vígszínház.
A Provincia Utazási és Jegyiroda a vidéki ipar és kereskedelem élat-érdekelnek védelmében őrizkedett attól, hogy a jjengőszelvény fel-használásására vonatkozóan budapesti kereskedelmi, vagy ipari vállalatokkal, áruházakkai magállapodást kössön. Csupán a közlekedési, szórakozási, sport ézs az úgynevezett vendéglő-ipái- körébe tartozó vállalatokat vonta be működési körébe és ezeket is ugy válogatta ösz-sze} hogy egyrészt Budpest legkülönbözőbb területein legyen szétszórva, másrészt pedig ugy a gazdagabb, mint a szegényebi) utas megtalálja köztük azt a nívót, amely péhjtárcájának leginkább megfelel.
A Provincia pengőszelvényt elfogadó budapesti vállalatok névsora
Az alábbiakban röviden felsoroljuk azon budapesti vállalatoknak szaknévsorát, amelyek a Provincia kedvezményes pengőszelvényvit fizetésül teljes névértékben elfogadják. A felsoroláshoz még csak azt a megjegyzést füzzük, hogy a jövő év áprilisának végéig a névsor j<\'len!é-k-\'nyen bővülni fog olyan szórakozó helyekkel, szezon-üzletekkel (strandfürdők, üdülőhelyek, hajójáratok, stb.), amelyeknek használata mindig az év egy egy bizonyos szakával kapcsolatos.
Autótaxi: Szürketaxi.
Szállodák: Beüevue, Britannia, Carlton, Esplanade, István Király, Meranó, Metropole, Pannónia, Park, Wien.
P nsiók: Club, Gröbel, Palaoe, Renaiss.ince.
£tt?rmek, Wrözők: Alkotmány, Brilannia télikertje, Déli pályaudj vari étterem, Esplanade étterem; Hadik étterem, Kárpátia éttermek és söröző, Meranó szálló étterme, Metropole sörözőjé és télikertje, Nyugati pályaudvari (Démusz-fél\') éttcfem és söröző, Pannónia szálló télikertje, Park szálló étterme, Wien szálloda étterme.
Kávéházuk : Abbázia, Centrál-Központi, Bodó, Club, Dunacorsó, Hadik, Metropole, Mignon, Ostende, Park, Stnmbul, Szabadság. C Színház, kabaré, orf?um : András-sy-uti Színház, Belvárosi Színház, Bethlentéri Színház, Erzsébetvárosi Színház, Fővárosi Orfeum,, József: városi Színház, Kamara Színház, Kisfaludi Szinház, Komédia Kabaré,
Mulató: Arizona. Bánik : Hadik Taverna, Mignon Bár, Savoy-Szalon. | . ,
Sport: A Nemzeti Liga valaineny-nyl I. osztályú futbalk\'gyesülete által rendezett mérkőzések belépőjegyei, illetve ülőhelyei minden vasárnap délelőtt provincia pengíszel-vény ellenében a Provincia Utazási és Jegyiroda központjában (Budapest, V. Széchenyi utca 5.) válthatók.

Nagykanizsai kirendeltség: Nagykanizsai Takarékpénztár
Szülők WwMM

Liebner bácsi
sí onxág legnagyobb |iUkbolt]ÍMk terakatát megkaptam.
Óriási választék mindenfajta játékban
Raktáron 600 drb baba 24 fillértől 22 pengőig.
Babakocsik, hintalovak, ródiik legszebb kivitelben,
Puderdobozok, parfüm, kölni, manlkdr, fé»0 éa varró kazetták legolcsóbb árban kaphatók
VÁGÚ ENDRE
illatszer és Játék üzletébe n.
Szombat
17.30 Ilniezky László jazz-zeneka. rának műsora. — 18 Hogyan képezzük a magyar orvosokat? (Dr. Yere-bély Tibor). - 18.30 Konca János hegedül. — 10 Egy csuszó-mászó a levegőben. (Karinlby Frigyes). -19.30 Budapesti Hangverseny Zenekar. - 20.40 lllrek. — 21 .Hogy vooótl Halijukul, Tarka est. Rendező Bánóczy Dezső. - 23 Időjárásjelentéi.
- 23.15 Ciginyzenc. - 0.05 Hírek. BudapM II.
17.30 Missziós üzenetek. (Farkas Edith). - 18.30 Mezőgazdasági félóra. — 10 Kedvenc lemezek. — 19.35 Magyar város a XVilI. században. (Dr. Málnási Ödön). — 20.03 Balázs Gyula magyar nótákat zongorázik. Bécs.
19 Rfcdinger: Hoch von Kahien-berg, dilos, zenés bécsi egyveleg. — 20.30 Hruby: Ma Itthon maradunk. Dalos, zenés egybeállítás.
Vasárnap
lludapnt 1.
9.20 Hirck. — 10-11.20 Egyházi zene és szentbeszéd. A . szentbeszédet Faiba János mondja. - 11.25-12.25 Evangélikus istentisztelet. — 12.30 Időjelzés, időjárásjelentés. _ 12.35 Ci-gányzenc. — 13.10 Hádiókrónika. — 13.45 Hanglemezek. — 14.45 Egészségügyi kalendáriuiu. — 15 Az ofaj-len-termesztés sikerének biztosítása. (Dr. Surányi János). — 15.50 Mándils szalonzenekar. — 16.30 A kuruc viláj hősei. (Uodor Aladár). — 17 Rendőr-íuvószenekar. — 18 Színészek a színészekért. A Kóvcssy-vár műsoros estje. — 18.45 Ének a magyar faluról. (Móricz Zsigmond). — 19.15 Rad-nal Miklós: Hegedű-zongora szonáta.
- 19,40 A ffclió jövője. (Zilahy Lajos). — 20.10 Sporteredmények. -20.20 A Budapesti Hangverseny Zenekar műsora. - 21 Beszélgetés Sven Hedlnnol. a világhírű svéd ázsiakutatóval. — 21.40 Hirck, sporteredmények. - 22 Basllldcs Mária énekei.
- 22.30 Cigányzene. - 23 Közvetítés az osztrák-magyar uszó. és vizipóló-mérközísröl a Ncmzeli Sportuszodából. Beszélő l\'luhár Istvánn. - 0.05 Hirck.
Badapert a
15 Hanglemezek. - 10.35 Mándils szalonzenekar. — 19.15 Magyar Ezó-pusok. (Dr. Kcrecsényi Dezső). — 20.15 Ttntorclto. (Dr. Hoflmann Edit)
ma.
11.45 A (bécsi női szlmfónlirus íe-nekar hangversenye. - 12.55 A bécsi Jazz-zf>nckarok és jazz-énckesek versenye. — 15.40 Marx; Ábránd Zűn-gorahármasa. — 17.40 Tarka zenés est. — 19.45 A bécsi szimfónlkusok Slbolius-hangverscnye. - 22.20 Tánczene, közben 0.15 Bécsi keringök lemezeken. \'
HÁfitini ffivpínítt Harisnyára húzható gummiclpőt és gummlcslzmát, nUllPUl, SdlklPOI, Korcsoly a-cipőt, meleg cipőt, sport- és vadászcipfit
Miltényi cipőáruházban vegyen, Fő-ut 2. Városház.
1935. december 8
ZALAI KOZLOW*
Abessziniában nincsenek vénkisasszonyok
Nem Jó keresztény az a fekete, aki legalább egy fehór embert
meg nem ölt
A Zalai Közlöny munkatársának beszámolója afrikai útjáról
A káprázatos táji szépségekben pompázó Ghinda Hamasien lakossága között az afrikai népek egyik legkülönösebb erkölcsi felfogása uralkodik.
A feketék házassági erkölcsei
Ezen a vidéken lehetetlenség vénkisasszonynak lenni, mert minden leánygyermeket a szülőknek maximum tizenkét éves korában (ekkor már nagyon fejlettek) férjhez kpll adnlok. A házasságnál jelentős szerephez jut az alange (barát), akit a vőlegény apja még az esküvő megtörténte előtt jelöl kl a leendő menye számára. Az alange vezeti oltárhoz a menyasszonyt s a nozzé (lakodalom) után egy hét múlva már ugyanolyan jogokat élvez, mint a törvényes férj. Minden asszony annyi alangcj tart maga mellett, a mepnyl jól esik néki, viszont a férj Is sok helyen lehet barát. Ez Igazán nem zavarja meg a családi életük boldogságát.
A bcnszülöttek házasságának egyetlen célja, hogy mennél több gyermeket adjanak az Életnek. Megvetik azt az asszonyt, aki anyai hivatását hiányosan, vagy egyáltalában nem gyakorolja. Itt nem ritkaság huszgyermekes anyát találni s rengeteg olyan férfi van, akinek 35-40 gyermek viseli a nevét. Általában jobban becsülik a fiúgyermeket, mert az - mint mondják - tud majd harcolni. Amikor a gyermek felserdül, az apának első dolga, hogy megtanítsa fegyvertforgatni. Ebben azután később egész müvész-szé tökéletesítik a fiuk magukat.
Kl a jó keresztény?
Nagyon vallásos érzületű nép ennek a vidéknek lakossága. Házaséletükhöz {hasonlóan a vallásukban is a legelképesztőbb felfogások uralkodnak. Nem tartják jó kereszténynek azt, aki nem kittlgens (vérbajos) és életében legalább egy fehér embert meg nem őlt. Nagy tisztelettel veszik körül azokat, akiknek testét sok seb és sebhely bo-ritja. Testük vastag bőrébe a legkülönfélébb díszítéseket vagdalják bele, mert ugy vélik, hogy barbár módon kierőszakolt szenvedésük az Urnák nagyon kedves. Ha valamelyikük esetleg egy rozsdás szerszámmal
Estélyi és báli ruhákhoz
legdivatosabb
Strasszok
Csokrok
Virágok
Zsinóroké
Díszek
Gombok
dug választékban, l\'iolct&bb árakon
BBÓNTAI
DIVATHÁZ
HORTHY M..ÚT1.
végezte el ezt a műtétet és később az elmérgesedett seb okozta borzalmas fájdalmakba belehalt, akkor egyszerűen elföldelik, de megkülönböztetett nagyrabecsülésük jel.éül a gödórbo melléje helyezik a puskáját is.
A leghitványabb embereknek tart\' ják azokat, akik nem gerincesek és megadják magukat az ellenségnek. A Ghiuda Hamaslenbe érkezett ama hir-adás, hogy Cembela lakossága behódolt az olaszoknak, ebben a községben, bár olasz fennhatóság alatt ál-lanak, a legkisebb örömet sem okozta. A vallásosabb érzületű bensza-lötteknck nem tetszett az sem, hogy a D. Abba szerzetesház is megadta magát az olaszoknak. Cembela lakosságának megliódolása egyébként jobban erkölcsi, mint harcászati sikert jelent, mivel az itt behódoltak száma alig haladja meg a száz főt.
Marhahnst csak a hiénák esznek Etiópiában
Sok a mifelénk gyakori háziállat ezen a vidéken. Amíg a tyukhust és a galambhust nagyon sz^etik, addig a szarva*marhának csak a bőre értékep előttük és a bőrfejtés után a marha húsát kiviszik a határba, — a hiénáknak. Rengeteg az öszvér és a szamár. Ezek a leghűségesebb és legigénytelenebb állatok. Két napig is el van egy öszvér és egy szamár eledel nélküt és ha már nagyon éhes, talán még a saját patkóját is meglehet vele etetni.
Előrenyomulás az őserdőben
Az olaszok a Ghinda Hamasientől alig kétszáz kilométernyire fekvő tem-
benl magaslatok felé nyomulnak előre, Santos tábornok vezetésével. Bár az olaszoknak az a tervük, hogy Badogllo megérkezéséig semmiféle nagyobb ütközetet nem fognak végrehajtani, nagyon könnyen meglehet az is, hogy Ras Sejum ellentámadásra felonuló 200.000 főnyi seregével találja magát szemben a menetelő olasz csapat és igy megtörténhetik az első komolyabb összecsapás. Az északi front mostani hadszínterén nagyon nehéz helyzete van az olasz hadseregnek. Sok olyan áthatolhatatlan erdőségből álló terület van ezen a részen, ahol csak a völgyekben lehet előrejutni. Harcászati szempontból a helyzet az, hogy két gépfegyver kereszttüze is , megtudná állítani itt az olasz előnyoraulást.
Djibouti és Massaua nagyon szegény pálmákban. Van mindegyiknek ugyan a város határában egy pálmaligete, de ezeket gondosan ápolni kell, hogy megmaradjanak. Itt Ghinda Hamasien környékén láttam afrikai utam alkalmával először olyan pálraacsoporto-kat, amelyek maguktói nőnek, fejlődnek és nem szorulnak ápolásra sem. Az itteni ózondus levegő kicsalogatja a párolgó főidből az étkezésre használható növények ezreit. A hegyoldal itt már tele van sokszínű apró virágocskák tömegével ós elvétve lehet látni opálkék árnyalatban pompázó szirmú nontlostét Is. Ghinda Ha-maslen kapuja egy uj világnak, mely Afrika misztikus, vonzó erejében rejlő csodálatos gazdagságot tartalmaz, de méhében hordja ennek a népnek minden lejketemelö szegénységét, szivbemarkoló magárahagyatottságát és szinte álomszerű megelégedettségét is.
Htrmann József
Lesz feltámadás (Dlszelőadáe)
Szép számú, díszes közönség, ünnepi hangulat; amit a forró magyar levegő még ünnepélyesebbé tett. Átragadt ez u hangulat a színészekre is, akik szinte áhítattal, nagyszerű együttesben játszottak. Ezen az estén nem is színészek, hanem a magyarság papjai voltak. Elvitték lelkünket a bitorolt magyar földre, láthattuk a magyarság életét, golgotáját a megszállók uralma alatt és felsírt lelkünkben a testvéri .együttérzés, a magyar fáidalom, a nagy magyar tragédia felett. Imaszerű áhítattal nézte, itta, szivta magába az előkelő nézőközönség Pohárnok Jenő pályadijas színmüvét, amelyből a magyarság szent lángja csap felénk. Kitűnő gondolat volt vitéz Bánky direktortól a kormányzó névünnepe alkalmából ezt a felejthetetlenül szép színmüvet előadni. A színészek magyar szivük minden szépségét, magyar érzésük minden gazdagságát vitték bele játékukba; mely a hallgatóságot megkönnyez-tette. Ezt a darabot mindenkinek kellett volna látnia; ezt a darabot minden magyar fiatalnak és felnőttnek meg kellett volna néznie, hogy megismerje a megszállott területek magyarjainak borzalmas sorsát, amely bosszúért az F.gbez kiált
A honvédzenekar szépen előadott Magyar Hiszekegye után vitéz Bánky Róbert direktor mondta el stílszerű prológját; sok melegséggel, művészi előadásban. Imává lett ós a* ég felé
szárnyalt a honvédzenekar hangszerei alatt a magyarok szent éneke: a Himnusz. Majd megkezdődött a díszelőadás.
Az előadás középpontjában Irsay Nóra (Mária, a magyar mennyasszony) és Bánky Elemér (a fiatal magyar mérnök) állott. Irsay Nóra színészi talentumának minden kincsét szórta
Üps

NAVIMEMBRAN
A Inti kéixülékeJut kéoriuel
bemutatja: SxaM Antal (MM-üzlete Fő-ut 8. i
bele a kálváriái magyar urileány hálás szeropábe. Bánky Elemér vitte, génye és a megszállók alatt élő mfr-nóke finom színekkel adott ember, rajz. a magyar hüs$, a magyar hMa. szeretet apotbeózlsa. Megrázó szinek-kel játszotta meg vitáz Bánky Róbert a vak magyar kapitány saw^pót, Zemplényi Zoltán oláh Őrnagya.- 6a-ram völgyi Iván oláh tábornoka, nemes kidolgozású játék. Vándor István, Orbán Viola, Sorr Jenő, Bakos László, Seríőzy Ilona, dr. Dómján Gyula, Gyárfás Miklós alakítása mind-mind magyar típusok, szivüknek egy-egy darabját vitték bele Játékukba. A Pista-gyerekről kOlón emlékesünk meg elismeréssel. Szántó groteszk oláh káplárja Ismételten derültséget keltett a maga Jól m(«játsK>tt esetlenségében. Parádés előadás volt, a ka-zőnség ugy hagyta el\'* színházai; mintha templomból távozott volna, phol a.magyarság oltárán >ló áldó-zatbemutatást nézelt végig. A sikerből derekasan vette kl részét a nagyon szépen fejlődő honvManekar. Ezt a« elóadást Bánkyéknak még meg kell ismételniük és a legszélesebb rák), geknek bemutatniuk. De qgy otyaa társulatot, mint a Bánky-tirsulatot, • közönségnek pártolnia la keU. A Horthy-únoep díszelőadásának minden szereplője megérdemli, bofjr kezet szorítsunk velük, mint a magyarság papjaival.
ÍSAj
— Mi csoda klvllégitáa van 1tt ma ? 3
ií i« H
— Nem kivilágítás
ónak épen kioser*l4ék a* eddigi lámpákat «j Tungsram Diiplaapirál-1 ampákra.
(Jó csere voll — • Tungsram DupJ** i p i r 4 I l4mpá\'n*<«t» csak jobban vilégif,d* kevesebb áramot ia fogyaszt. Takarékot ember Ump4j«.)
L ZALAI KÖZLÖNY
1935. december 10.
Karácsonyi ajándékot
■ legszolidabb árban nálunk szerezheti be, mert ir«M *k»ásá,tea, mekátak
■ •gblihatósáflba* trtal4rkllrt««k
Fenyvesi es Bárány
órás, ékszerész és látszerisz
Villamos iáitirttsl fcésxüléteiet
Brávavölgyinél
Sugár-ut 2.
\'Legszebb és legjobb
karácsonyi áruk és cukorkák
Mlakovlczky
JÁTÉKÁRU,
Baba, babakocsi, hintaló, ródli, parfüm, koliu. púder éa koimeti-
lcal kfllönleg. sségek •MínlWlr-, fésa és varrókazetták
legolcsóbban vAafi ERŐRE illatszer- és játéküzletében.
Köí y F9 l^ltSÍHüSI]
niiiarták a iMa
wm i lűdo. c^
kat, «Mpé U a»bM*r*iv«fc«t legszebbet és legolcsóbbat
WJ« Fetermann József
iriiAgUzlotében, Fö-ut 1. szerezhet be.
Rátl1|6t|
csillárt,
lámpát
mtfj a,<l»alákW.
Elektronnál
KíS pénzzel - nagy Örömei szerez.
h> retkltt, férfltárcát,
kesztyűt, divatövet
Kaaatlné Holier Elly
retlkülszalonjában vesz, vagy Illése szerint készíttet.
városai épSlat, Hoth kalapiialoabao
Győződjön meg erről:
„Barta" mlnSaég I „Barta" kiviteli NópsxerQ árak I
Barta Sándor
fehérnemü-üzem.
Mit ad]nnk ajándéknak? ifattlwlf0t
Kicsinynek és nagynak elsősorban egy megtelelő HJf V Sy
mert ez mindennél nagyobb Örömet szerez.
Nagy választék a legszebb ajándékkönyvekből, képeskönyvek, mesekönyvek és Ifjúsági iratokból. - íróasztal-készletek, llnom levélpapírok, töltőtollak
FISCHEL könyvkereskedés és papiráruház
Natykanlaaa, Horthy Mlklós-ut I.
Jó, Ízletes, megbízható fetszelleket fa vlrstllléléket
ADLER hentesüzletben.
Tegyen egy próbavételt, állandó vevőm marad.
Arany, ezüst örök!
Arany és brllllftns ékszert, pontos órát, ezüst éo ezüstözött dísztárgyakat mélyen leszállított karácsonyi árban
ZSOLDOS GYULA
órátmester, ékszerész és látszcrésznél vegyen FA ui 0. »*. a Koronával szemben.
vasár a api klállltáaoaat.
Olcsó karácsonyi vásár
és a kiváló
Bien-csokoládé
csakis BIEN cégnél
Erzsébel-lér 22.
Imúm az Idei
Meltzer ívíhAéé
Óriási választék ajándéktárgyakban és díszműárukban igen olcsó árakkal. Taklatae m«a vételkéayszír nélkül
A legszebb és leghasznosabb
karácsonyi ajándékot
Ritter
vásárolhat
Karácsonyra
Imakönywek
Képeskönyvek Játékok
a legolcsóbban kaphatók
ScMess Testvérek
könyv- és paplrkereskedöknél Deák-tár 10. Horthy M.-at 8.
Háziasszonyoknak:
a tápláló, vitamindús, olcsó,
tlsrta, Metes éis kiadós
Yttál konzerveket
Kanizsai gyári
Kapható: Muszel ésiFrledenthalnál.
Letfktválóbb sollngenl acélárukat, hajvágó ollókat, borotvákat, mindennemű késeket és ollókat, nylrógépeket, ondo-liló vaukat és lámpákat, köszörülést ét javítást legjobban és legolcsóbban
Májon Testvérek
acélfra-fltMében.
Csillárt, rádiót,
vasalót
a legolcsóbban
Qnlttner Artbnrnál
Tel.: 394. CWBg«fy-ut 1.
Oivatoa férfléltényftket, ízléses kabátokat
az ezQaléremmel ét diazoklvéllcl kilünteteU
Bagladl Béla
mhlsumnai Horthy Mlklós-ut 6. Állandó nagy szBvetraktár.
Elsőrendű szabászat.
Szövet-, selyem-, szönyeg-és vászonárukban
megbizhaló olcsó árak
Golenszky Ferenc
Divatüzlet, Fó-ut.
Divatos szőrmét, olcsó, jó bundát
csakis
Klndlovlcs tilcuil
MOV Utal
HJJtt IMuleffl
T 13*Mrt árusítok.
K1RSCHNER MÓR
Í- - :,r„ divatAmhAia.
Legszebb, legolcsóbb
karácsonyi ajándék eg^niűriszMénykt^
Kéai/ttasc Tütíőnél
Caengery-ut 2. _KimtUn utóul étjártl.
Örökéletű ajándéktárgyakat SCliNITZER tS GÖNDÖR
órát éa ókazeréazeksél
Deák-tér 16.
Arany-, ezüst- ékszertárgyak és órák dus raktára. — Hihetetlen olcsó árak.
Karácsonyi StUhmer
flllgslák, babák, társas és foglalkoztató, valamint felhúzható modern játékokban, tréfás tárgyakban óriási választék, cukorka éa játéküzletemben
Horthy Miklós-ut 2.
(Szabó dpOáruházzal szemben)
Uri éa nöl
divatárukat
legotosAbban
most vásárolhat
Ehransteinnó
Horthy MlklAa-ut 3.
Karácsony ra e k önyv < ket:
laake: Pápák története ... 7 50
Glaa Kau.: Nagy K.talln . . 6.40
llordeai Abesslnfl.....3.M
E. Ruaot i Papa............1 M
Bokor: EvI-Eva ..... >.40
Hr.raányh Magyar Rap.odia l/IV. 14 -
HAYR könyvkereskedésben
Férfiszövetek, lormktzsk,
riehluuáök.giraiturik.iiiU télikabátok él lextllaruk legolcsóbban
a 40 év óta fennálló
WEISZFELO ÉS FISCHER
Cí^.: WEISZFELO FERENC dlvattruOatotébon.
FOazart, csemegéi, játék-árut, fotócikk*!, béréndót
legolcsóbban
Teutsch drogériában
vásárolhal. Leatberlc lllatssergyár, Nrii.taM
Úrit, ékszert, látszert , éa ajándéktárgyakat
ÍS&KS Rabineknél
Erzsébet-tér 1. Schüt* mellett.
Még BO év múlva Is kellemesen gondol vissza az 1935. óv karáotonyára, ha felesége vagy leánya a világhírű
P F A F F varrógépet
kapja ajándékul
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA cégnél
Deák-tér 2. szia, a relaütenplomnál.
Kávét, teát, likért, rumot, karácsonyi cukorkákat, kOIAnlena felvágottakat, fűszert és csemegét
vitéz Tóth Bélánál
SugAr-ut.
Mindennemű röiidárndíket
a megbiiliitó és olcsó
Kaufmann Károlynál
(Erzsébet-tér)
Nem tudja, mit vásároljon karácsonyra?
Nézze át a fenti hirdetési rovatot és minden hozzátartozójának talál olcsó és ArómAtokozó értékes ajándékot.
Csak a lalal IMUi, hirdetőinél ráiároljon.
E karácsonyi hirdetési rovatba csütörtök estig fugád el a kiadóhivatal hirdetést.
1035. december 1
ZALAI KÖZLÖNY *
Ping-pong készletek,
Harnto labda ét egyéb Játikok. kölni, parlflm, kozmetikai cikkek
legolcsóbban, legnagyobb választékban
VÁGÓ ENDRE
Illatszer- és játéküzletében.
Antal államtitkár Jászberényben,
Eckhardt Kiskunfélegyházán
^ vasárnapi belpolitikai élet neve-zeíessége, hogy Antal István államtitkár Jászberénybe utazik. Útjára elkíséri Bornemissza Géza ljersske-dclmi miniszter is, aki szintén felszólal a jászberényi Nemzeti Egység nagygyűlésén.
Az ellenzék részéről Kiskunfclegy házán lesz gyűlte, ahol Eckhardt Tibor szólal fel.
Lsxé^S!
vceAfes^ m
A szerda esti hangverseny
Nem lesz belépődíj a zeneiskola tanárainak szerdán este 9 ómkor a zenciskolábnn kezdődő hangversenyén,\' inert e hangversenyt a népművelési tevékenység keretében tartják meg. Ez alkalommal mutatkozik be Drávai Lajos, az iskola uj hegedűtanára is, aki Veracini, Sarasatc és Brahms műveket játszik F. Pásztor Irma zon-gorakiséretévcl. Kerekes Irén Liszt és Chopin zongornművei mellett I-\'. darai Margit és F. Pásztor Irma Beethoven egyik kamarazene kompozícióját adják elő, amely számok melleit még Mozart egyik zongoratriója is elő-adásrá kerül.
A színházi iroda hírei
(♦) A «Magyar Komédia > kamaraszínház ma, szombaton este negyed í)-kor mutatja be az utolsó évtized legnagyobb sikerű vígjátékát, a 120-as tempót. Szántó A. és Szécsén M., a két társszerzőnek ez a mulatságos vígjátéka országszerte hatalmas sikert ■aratott. Kacagást igéi\' a színlap és szüntelen kacagás jegyében zajlik le az előadás is. Az amerikai filmbohózatok legszellemesebb párjelenetei sorakoznak egymás inellé, hogy állandó derültségben tartsák a közönséget. A társulatnak úgyszólván minden tagja Jdveszi a nészét a jiompás előadásból.
(•) Vasárnap délután \\ órakor olcsó délutáni hclyárakkal Indig Ottó nagysikerű vígjátékát, a Torockól menyasszonyt adja elő a társulat.
(•) Vasárnap és hétfőn este negyed 9 órai kezdettel a* 120-as tempót is. métli meg a társulat. A nagy érdeklődésre való tekintettel ajánlatos a jegyekről előre gondoskodni.
1898 1038.
Mflk álma - valóra válva •I a
\'„DIRCÉ" minőség. DERCÉ krémek DERCÉ púderek DERCE ruuok
DERCE arcvizek stb. minősége felülmúlhatatlan. DERCÉ flyorsborolvakrém győri, kellemes, _ kánytlmai. .
Qyártja: .DERCÉ Káatltmények" Budapest. IV. Postafiók 250. Kérjen Ismertető lOielkét Kaphatók minden Jobb szaküzletben
városunkban. 455Ó

— (A főispán Frigyes főhercegnél)
Vitéz Tabódy Tibor főispán kétnapos vadászatra Magyaróvárra utazott Frigyes főherceghez.
— (A vasárnapi lioeális) műsoron maga a jó öreg Nagykanizsa lesz az előadói műsoron. Érdekességeket, sokaktól nein ismert emlékeket fog elmondani az Irodalmi és Művészeti Kör társelnöke, dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos. Kanizsai poéta, dr. Winkler Ernőné sz. Munkácsi Noémi ad elő az asszonyszív tnelcg mélyeiből fakadt verseket. A kanizsai dalárdák benjaminja, a Kiskanizsai Kath. Ifjúsági Énekkar fog énekelni és egyben l>emulatkozni a nagykanizsai közönségnek. Az előadás belépődíj nélküli, csak önkéntes filléreket kér a rendezőség. Kezdődik 0 órakor a városházán.
— (Credo-gyülés)
Folyó hó 8-án, vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a Credo rendes havi gyűlése. Előadó Thury Endre rendőrfelügyelő.
— (Egyházközségi hir)
Folyó hó 9-én délután 5 órakor a róm. kath. egyházközség közgyűlést tart. Tárgy: zárszámadás, költségvetés.
— Nagy Kató] as ördög cimborája.
— (Balogh Qyula kiállítása)
Van egy festőművész Nagykanizsán, akinek a nevét kevesen ismerik. Kevesen legalább is ebben a vonatkozásban. Balogh (lyula öregcserkész, a cserkész-körökben szorgalmas és sze. rőtéinek örvendő tGyulabá\'.» Az inség-akeió során került a városházára szellemi munkára. Csupa szorgalom és kötelességtudás. Törekvő, jóravaló, szerény fiatalember. Szerelme a paletta és az ecset. (De csak az egyik I Mert másik is van! Családalapításra készül.) Most be szeretne mutatkozni a kanizsaiaknak. Szerény kis kiállítást rendez. Akit a .Mozdonyvezetők Otthona felé visz az utja, nc sajnálja a fáradságot, megnézni Balogh Gyula képeit. Tehetséges, melegszívű festő, igaz élvezetet nyújtanak a képel .Megérdemli a közönség támogatását
— (A Frontharoosok)
holitap, azaz vasárnap 5 órai kezdettel tartandó „ teaestjük kedves háziasszonyait ezúton kérik fel, valamint a rendezőség tagjait is, hogy délutáp 4 órakor szíveskedjenek az iparteSjülctí-ven-déglő külön termében megjelenni. A természetbeni adományokat pedig^ kérjük vasárnap délelőtt 8 órától kezdve a teadélután színhelyén ügyeletet tartó rendezöségi megbízottunknak átadni.
— Schütz kirakatában gyönyörködik minden gyermek.
A férfi gondja
éven át iid, felesig, prnik.
Karáua&yra Imuiii ín Mju
IIZU-ULINT,
inget, nyakkendőt, híüikabátot.
oégent ■
■ í* legjobbat, legolcsóbban 1
KOZU. Bűnt. KííiH-klríl 3. lanttziet
— (Névmagyarosítás)
Grünfeld László, a Kiráiy Sörfőzde R. T. Nagykanizsa főtisztviselője családi nevét belügyminiszteri engedély-lycl Hári-ra változtatta.
— (Ellegyzés)
Németh Ferenc hivatásos tüzér szakaszvezető eljegyezte Slozarek Mária urlcányt. (Minden külön értesítés helyett.) \'
— (Házasság)
Bila Dcutsch (Bécs) és Weisz Elemér Nagykanizsa (Bécs) folyó hó 8-án Bécsben házasságot kötnek. (Minden külön értesítés helyett.)
— Nagy Kató agyatlan
idei filmje.
A (Notre Dame leánylioeum)
fiajcongrcgációja Immakulata ünnepén, december 8-án délután 5 óra. kor nagyszabású műsoros délutánt rendez, amelyre heteken át a legnagyobb gonddal készült. A gazdag programban szerepel egy részben Kis-kanizsán lejátszódó színielőadás is, amely nagyon kedves szórakozást ígér. Müsor-mcgváJtás 30 fillér.
Tretorn sevró gumi hócipő különlegességek MUtényl olpőruházban kapható.
Nép Mozgó. Szombaton és vasárnapi
Kalandoe I Izgalmas I Titokzatos I
Színes tOrténet a Déli-tenger tQndérvllágából
Az ördög cimborái
Nagy Kató egyetlen idei filmje. Pirii főszerepben egy uj fiatal férllsztár. Fényes klaárű mflaop. Előadások szombaton 5. 7, 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakort Csak 20, 40, 60 fillér«s helyárakkall
Kifogástalan vetítés. A mozi kellemesen fOlve vanl
FUtfi, anód,
hogyha
rádiózás élvezet.
Zieblámpaelem, mdelem. Sav- éa aaalmlákmantaa.
— Hagy Kató parádóa ezerepe.
— (A Rozgonyi-utoii Iskola karáosonyl színdarabja)
Az iskola apróságai tanitóik vezetésével szorgalmasan készülnek a december 15-én (vasárnap) délelőtt fél 11 órai kezdettel a Városi Színházban előadásra kerülő karácsonyi színdarabra. A sok szereplő felnőttek számára is látványossá teszi az előadást Az előadás jövedelmét a szegény-sorsú tanulók részére Írószerek és fű- \' zetek beszerzésére fordítják, hogy azok is zavartalanul végezhessék iskolai munkájukat, akiktől a szegénység megtagadta a legszükségesebbeket is.
— Héelpíl, bócs izmát, sárcipőt, íilbé-rla gummlclpőt Mlltényi cipőáruházában vegyen.
— (Flaohel könyvkaraskadés)
lapunk mai számának mellékleteként átnyújtja olvasóinknak karácsonyi könyvjegyzékét u Singer és Wolf-ner kiadóvállalat könyveiről, amely a legszebb ajándékkönyveket tartalmazza. i
— Ma óa holnapi Ardftg
olmborája.
— (Uj hirdetési rovatunk)
lapunk mai számában a 0. oldalon • llol és mit vásároljunk Karácsonyra» címmel egy uj karácsonyi hirdetési rovatot adunk. Olvasóink karácsonyi gondjait akarjuk megkönnyíteni okkor, amikor összegyűjtöttük azokat a cégeket, ahol olcsó és örőmótokoxó ajándékokat vásárolhatnak. E karácsonyi hirdetési rovatunk minden vasárnap jelenik meg, hirdetést csütörtök estig vesz fel a kiadóhivatal.
Karácsonyra
játékárut, háztartási cikket
legolcsóbban
rolt Tóth Bazárban « • h • t. ,m
— Gyorsan rSvIdllnk
most a napok, mindig több vlllnny-fényre van szükség. Ha Tungsram Duplospirállámpút használunk, 20 százalékig terjedő megtakarítást ér he-tünk Cl, Világításunk pedig szebbé válik.
- Magyar Híradó. - Va-eáztstfinyag.
- .Daraá- a borotvakráaak krá»
Ezt kérje mindenütt I Használata gyors, kényelmes, kellemes. Gyártja .Dercé Készítmények. Budapest, IV. Postafiók 250. Kapható városunk szak. Ötleteiben is.
a legfinomabb nyúlszőr, Igen olcsón |jjj|
Fő-ut 6. szám.
Féitl bőrkesztyűk, pécsi gyártmány, gyapjú béléssel párja cs
®5P
L ZALAI KÖZLÖNY
1935. december 10.
hAlók,
ebédlők, urinobák,
kombinált berendezések
budapesti mmmm
Budapest, VIII. Baross-u. 21.
Hagy válaaxték. KarfvaxA réuUtflittéara I
•=» A uámok sohafam csaltuk
Hiteles műszaki adutok sokasága bizonyítja, milyen kitpagasló a teljesítménye a legmodernebb kémiai fölfedezések alapján gyártott «ZETT» nnódtelepeknek és zseblámpaelcmck-uek. t,
— Síékrekedia w*(fátolja
a szervezet tisztogató munkáját, nz egészségre ártalmas anyagok eltávolítását. Gondoskodjék tehát napi rendes KZékletételéröl az évtizedek óta bevált enyhe és biztos hatású Darmol hashajtó használatával. Utánzatok miatt csak eredeti csomagolásban fogadja el!
— A rádió abil-nma érkeiett el
A magyar rádióipar is megmutatta magasrendű képességeit: a jubileumi évben felvonultatja az Orion tíyúr a nagyszerű magyar Orion rádiók minden vivmánnyal felszerelt idei sorozatát. \'_
Naptár: December 8. vasárnap. Rom. kat Mária íog. Protestáns Mária. Izr. Klsl. hó 12. December 9. hétfó. Rom. kat. Péter. Protestáns Natália. Izraelita Klsl. hó 13.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a .Mária, gyógyszertár Király-utca és a kiskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától est« 0 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Karácsonyi ajándékot
csak szaküzletben vásároljon. Divatos nftl- éa férfi-• rnySkban,
sétabotokban
óriási választék. DIvAt.rnyök már 3-00-13! kaphatók. TtikaJmvIU*
UTiKEU II emyfl-BiIitÉhen
aa Martty Nlklás-it J. _
mwm
Belföldiek is kapnak valula-felárat
Az Angol-Magyar Bank nagykanizsai fiókjától kaptuk az alábbi értesítést. |
A Magyar Nemzeli Bank az utóbbi időben az exporttal és importtal kapcsolatos deviza és valutaügyekben igen jelentős újításokat léptetett életbe, mely intézkedések jórészt alkalmasak arra, hogy külföldi és belföldi viszonylatban is az eddigi kötött deviza és valutaíorgalom bizonyos mértékben felszabaduljon. Az intézkedések közül széleskörű ,cr-deklödésre tarthat számot a M*agyar Nemzed Bank ama rendelete, hogy a küllőidről Magyarországra érkező idegen állampolgároknak nyújtott azt a kedvezményt, hogy valutáikat a hivatalos árfolyamnál jelentékenyen magasabb árfolyamon értékesíthették, kiterjesztette a belföldi állampolgárokra is, ami azt jelenti, hogy belföldi állampolgárok minden nemű igazolás nélkül a tulajdonukban léyö külföldi valutát a hivatalos árfolyamon felül az erre felhatalmazott pénzintézetek utján felárral értékesíthetik. Ez a felár dollár, angolfont, frank, stb.jután 60 százalék, csehkorona után százalék, osztrák schilling után 10 százalék. Nagykanizsát elsősorban a dinár beváltási árfolyama érdekli; a valutáját értékesíteni óhajtó közönség dinárért az eddigi P 7.80 árfolyam helyett f. é. december 5-töl kezdödőleg kb. P 10.60-at kap. A Magyar Nemzeti Bank ezzel az intézkedésével valószínűleg azt óhajtotta elérni, hogy magyar .állampolgárok tulajdonában rejtőző valuták ismét legális uton forgalomba kerüljenek és ezzel a Magyar Nemzeti Bank valutakészle-tét gyarapítsák. ,
Mielőtt fényképet csináltatna,
tekintai s meg , | „
VASTAGH BELA
lényképéss Csengory-ut 1. iz alatt levő
(kapubejáratl)
k rakaiában látható mQvészi fényképfelvételekből álló kiállítását\'
Felrobbant egy gyár, négy halott
Hága, december 7 Izerhornban az egyik celluloid-gyár katlanja felrobbant és borzalmas pusztítást vitt végbe. A hatalmas gyár teteje papírlapként "repült a levegőbe, a raktárukat és a berendezéseket u robbanás egy perc alatt megsemmisítette, A robbanás pillanatában négy munkás tartózkodott csuk az épület közelében, mind a négyen ott lelték halálukat. _
Zendülés egy olasz gőzösön
Istambul, december 7 Egy olasz gőzös kénytelen volt a legénység lázadása miatt kikötni a Herceg-szigeteken. Az (jász parancsnok kérésére görög tengerészeti rendőrség szállt ki a hajóra és megfékezte a lázadást, majd az istambuli klkötöber kormányozták a hajót. A vizsgálat megindult.
T«rmónyt6zaű«
Irányzat i tartott, Jorgalomi csekély.
Bum tlsxav. 77-es 17 90-1810, 78-na 1805-1825, 79-ea 18 20-1840. 80-as 1835—1850. dunánt. 77-es 17 65-1775, 78-as 17 80-1790, 79-es 17 95-18 05, 80-m 1805—1815. — Rom pestvidéki 1620-1630, más 1625-16 45. Zab uj közép 17 45 17 55. — Tengeri uj tiaiántuli ab bpest 1365-1375
Horthy és Gömbös a bábolnai vadaszatokon
Budapest, december 7 Horthy Miklós kormányzó szom. baton délben Bábolnára utazott. A kormányzó vadászaton vesz részt.
Ugyancsak Bábolnán van Gömbös Gyula miniszterelnök is több közéleti előkelőség kíséretében Az államférfiak és az előkelőségek vasárnap este térnek vissza a fövá. rosba.
tíi
Kommunistalázadás tört Bulgáriaban
Athén, december 7 Bulgária déli részén a földművesek között kommunista lázadás tört ki. A bolgár katonaság elzárta a határt.
Görögországban szintén több helyen vannak zavargások. Kréta szigetén a Yenizelosz-pártiak összeverekedtek a királypártiakkal. ^
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés dija v J0 tillér, minden t< 10 tlfflg 40 fillér.
Fél tAxalfixal I kályhával 2 axo-
bát fűteni csak iSörl .t-féle szabadalmazott Szelter cirkulációs \';éfokozóvaI lehet. Óvakodjon silány utánzatoktól. Sörlel vaskereskedés Nagykanizsa. 1
Margit fAHIO. Csengery-ut 19. Nyitva reggel 6-tól este 7-ig. Tyukszemvágás. Kedvezményes Jegyek az Ipartestületben, in, KMC-oél.
Ipartestületben, 81
Karáoaonyra olción vásárolhat kez-
rt, harisnyát, nyakkendőt, bokavédőt, , Kaufmann Manónál, Erssébet-t-\'r 1.
Képelt már moit kereteztesse karácsonyra réaxletra Sterilnél, lő-nt 2. 7
Saját tsrméstl kerecsenyl asztali édeskés fehér bar literenként P -66-éit ksp-ható Cs«ngery-ut 19.. 82
Gyermek- és babakocsik, babajátékok a legolcsóbban a volt Tóth baxárbaa.
Ügyes rövidáru segéd azonnali belépésre felvétett* Prank Manónál. 4539
"LIEBNER bácsi játékboltja! Lerakatát idehozta:
„Erzsébet" cukor- éa játéküzletbe
(Szabó cipöiíruhjizzal szembe) Horthy-utca 2. alatt s amely gyermek jó marad Jézuskától karácsonyra játékokat innét kap.
MaaznAlt ruhát veszek éa eladok, hívásra haihoz megyek. Márkus, Királyaié. 31.
(Irály-4316
1> 15 köves svtiel Anker karórák chrom csattal, P 17 — Scjnltzer és Göndör órái ékszerészeknél. 4439
Sllrgó.en eladó, nem aj tlpusu csukott Ford, IrjtUnS állapotban, 500 \' ért Vtarebsjtónál, Letenye.
kéaapéaz-
4513
B,or.lré.l áaafalyasaaat nyitok
lelnótl, ke.dök és haladók lésiéte januártól, heti 3 órában, havi 2 pengőért lelent-keznl teli I szerdán éa szombaton délelölt a Líceumban. Iváncslts Mária oki. gyors-lláatanámó. 4503
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, kik szeretett férjem, édesapánk és rokonunk
Gábor János
temetésén megjelenlek vagy fájdalmunkat bármily módon enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család.
Télikabátok, öltönyök, szövetek, bársonyok végyltszUlasa ea Ic.téM legolcsóbban .Rózaa- mOlestögy árban készülnek. OyBJlfllelep: Királya. 32._
tEarlkagyQHllt minden létezd llnom-ságban és fazonban a kéaillönél, Seluiltzer 6. Uöndör ékazerkészltó és órásnál oa-terheli be legolcaóbban. 4551
Elatfé egy komplett umoklng éa frakk-öltöny és egy lekete télikabát (mind n|) Magyar .u. 7.__4S73
Park.tloa Irodahelyiség azonnalrs átadó Horthy Mlklós-ut J. sa. 4575
Slaaap ssabóvarrógép, használt, ló állapo.Ban, olcsón eladó. Havas, Deák-tér.
Hó- él aérolpik.l olcsón |avtt Havas,
Deák-tér 15 4573
Ktltlnö zamatu vörös bar kapható, literenként 40 lillérérl, Rákóczy utca 2 g. az. alatt. 4S84
G,áafiri|Sn aaaaa, hogy a Baksa léle legújabb hólokátóvariele tüzelővel meleg lakása leaz. Készíti Baksa bádogos, vla-vszelékszereló, Erzsébet-tár 11. Kapható Unger Vajds és Schleslnger vaakereake-désekben is. 4562
Elalá I drh 9 hónapos aalraartéa
Vörö.martv-o. 27 4579
Purtfo
& muÁödoti!
Erzsébet királyné jzálló
100 modern kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Központi fűtés. Az étterem és kávéházban minden este izalonzeae.
Budup.raf, IV., EW«t-m.uto- 5. Er«éb.»-Pinoéb.n -Q»pinoér-r.nd.,.r I
l« isMm kftz.a.tj*ka«] Menü ■ I pangó SO fillér.
1035. december 1
ZALAI KÖZLÖNY *
„ |-
MODERN
LAKBERENDEZÉS
II otthonos, Ízléses és nem drága, kedvező feltételekkel is kapható
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
Veszek tölgyfarönköt,
25 cm. átmérőtől felfelé, 1 métertől 5 m. hosszúságig, görcs- és keresztcsomómentes minőségben. Ajánlatokat kérek elmemre postafordultával, készpénzfizetési ár mellett
K0LI8CH BYULA 6ŐZF TÁQÓ ÉS PAHRETTAQYÁB, BUDAPEST,
IX., Vágóhld-u. 20.
Telefon: 399-44.
_4S?0
PAPRIKÁT
ajánlunk legolcsóbban. „KAKAVAN PAPRIKAKIVITtL SZtGED".
Bevezetett ügynökökéi felveazltnk.
Sikerült az országszerte Ismert
iáril-Tili MólÉir-
lerakatát Nagykanizsa részére
megszereznem. •
Kivánalra bemutatom, hogy önök is meggyőződhessenek
, Tsoul-kölni
kellemes £s tartós Illatáról.
Tenísch Gusztáv
<"! Drogéria éa illatszertár.
Sl, RODLI, KORCSOLYA
nagy választékban
Szabó Antal
sportüzletében.
Lópokrócok
legolcsóbban
HIRSGH ÉS SZEGŐ cégnél.
lost vegyen gyermekének ruhát
Olcsó karácsonyi árusítás
LIDITH IMRE OT^JSTS
Boy tazonu kabát Valódi boykabát . Flanel látszó . . Fiu kötény . . .
I> 9 50-IŐI
P 12 60-tól
P 1.80-101
P — .90-tól
Leányka kötény . . . . P I.9MÓ!
Leányka kölény, clott . . V 2 (50-tól
Kötött garnitúra (kabát, sapka) 9___tót
Mackó ......P H—-tói
lt|«k
Az árak naíyaás axarlnt ■maikadnak
Ktakomáromban egy háromizobáa uil Jakáa
azcnnsl kiadó.
A lakát 411: két nagy utal, egy udvail parkettái egobébél. előszoba, ftlrdÓ8xoba, konyha, éléskamra, pince, cselédszoba, vízvezeték, angol-klozet, a hazban^ntanycsenBÖ. Parkírozott udvar, konyakért, fáskamra, v 4512 Brtvrbb felvilágosítás a HiUlssflvstkasatnél nyerhető. A lakaa bármUor megtekinthető.
Név- és
születésnapokra,
ünnepekre, ajánlunk nagyon szép Cyclamen, Primula és mis eaarapaa virágokat és növényeket.
Petermann kertészet
Báthory-utca 22. <153
24.307/1935.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai folyó évi december hó 9-én, 10-én, 12-én, 13-án és 14-én naponta reggel 7 órától este 6 óráig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ez idő alatt pit tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Nagykanizsa, 1935. nov. 22. ük Polgármester
M
L ZALAI KÖZLÖNY
1935. december 10.

Fischer Károlyné született Krámer Hanna ugy a maga, mint gyermekei Erzsébet özv. Aczél Jőzsefné, Margit férj. Fíeischhacker Imréné fájdalomtól megtört szivvel tudatják, hogy a legjobb férj, apa, nagyapa és rokon
FISCHER KÁROLY
f. hó 6-án 64 éves korában a Wien melletti Badenben, hol betegségére gyógyulást keresett, hirtelen elhunyt.
Temetése folyó hó 10-én, kedden délután 3 órakor lesz a nagykanizsai izr. temető halottasházából.
Nagykanizsa, 1935. december 7.
j
Fíeischhacker Imre, veje Fíeischhacker Miklós, Aczél Tamás, unokái és az egész gyászoló rokonság.
Részvétlátogatások mellőzését kérjük.
Bider József fájdalommal tudatja, hogy üzlettársa, megértő, igaz barátja, akivel a Fischer és Badeí céget együtt alapították
Fischer Károly ur
életének 64 ik évében a Wien melletti Badenben f. hó 6-án váratlanul elhunyt. Temetése f. hó 10-én, délután 3 órakor lesz a nagykanizsai izr. temető halottasházából.
26 éven keresztül jóban, rosszban jó barát, segitő, szorgalmas munkatárs, egész ember, igazi ur volt, akinek emlékét a közösen megtett 26 esztendős ut felejthetetlenné tette s azt mindig kegyelettel fogom megőrizni.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
24.811/1935.
Tárgy: Városi borfogyasztási adóátalány kiegyezés.
Felhívás borfogyasztási adóátalány kiegyezésre.
Felhívom mindszokat a bortermelöket, akik Nagykanizsa város, továbbá Homokkomárom, Nagybakónak, Nagyrécse, Palin, Sátszeg és Somogyszentmlklós községek ierüle-tén tekvő Ingatlanon bortermeléssel foglalkoznak és az általuk 1936. évben elfogyasztandó bor után fizetendő borfogyasztási adóra nézve
átalányban kl óhaj\'anak egyeml, hogy az áttlányegyeziég megkötése végett legkésőbb 1935. december hó 31-ig a városi számvevőség lövedéki osztályában niponként d. e. 8 órától 12 óráig jelentkezzenek.
Termelő az, akinek költségéi éi veszélyére folyik a siölögazdáiko-dá«. A hasionbérbeadó, a haszonélvező akkor sem termelő, ha a szolgáltatás terményben jár.
Nem\' termelővel a város átalány-egyezsége! nem köt, úgyszintén azokkal a termelőkkel sem, akikkel a város 1935-ben egységben nem volf, valamint azokkal, akik az 1935. évi átalányukat nem fizették be
Nagykanizsa, 1935. december 2. ím Polgármester.
A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatósága, választmánya, felügyelő bizottsága és tisztviselő-kara mély megilletődéssel tudatják, hogy az igazgatóságnak másfél évtizeden át volt ügybuzgó tagja
FISCHER KÁROLY ur
folyó hó 6.-án elhunyt.
A megboldogult mindenkor meleg érdeklődést tanúsított intézetünk ügyei iránt és ezért elhunyta érzékeny veszteséget jelent számunkra.
Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni!
Nagykanizsán, 1935. december hó 7.-én.
Fischer és Bader cég személyzete mély megilletődéssel tudatja, hogy szeretett főnöke
Fischer Károly ur
folyó hó 6-án Budenben hirtelen elhunyt.
A megboldogultban nemcsak a jó főnököt, hanem atyai jó barátunkat veszítettük el, akinek emlékét soha el nem múló kegyelettel fogjuk megőrizni.
Allatok nevelésénél és hizlalásánál nélkülözhetetlen.
Csontképző és étvágygerjesztő.
A valódi Futó.* caak eredeti gyári csomagolásban kertll forgalomba.
!iMil kintit FIIIU-I mitil M Imája at I Szénsavas takarmAnymeszet FUTOR helyett ne fogadjon ell 2 kg.-oa csomag ára ... Gá fillér fi kg.-os csomag ára ... 110 fillér SO kg.-os zaik ára (zsákkal) 6611 fillér 100 kg.-oa zaák éra (zsákkal! 1210 fillér Reazerezheté: ORSZÁG JÓZSEF
mag műtrágya, növényvédelmi szerek zsák, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bírósági palota mellett. Telefon 130-
H»—* * NagffcáAltsáa. ífaMáa Uat»a*t Uaá Kárálrj
75. ivfolyun 280. szám
Nagykanizia, 1938. december 10. kedd
Ara 12 mifa
ZALAI KÖZLÖNY
-KS2
te kútióbjvita]: FW 5. ■
POLITIKAI NAPILAP
Felelői szerkesztő: Barbaritm Lajos
EJóliietésl árt: m hóri « p««gí « filk Sserkeutöségi (• kUdóhlyiUU teldoa: 71 a
Legitimizmus és sajtóreform
Magyarország az érvényben lévő törvények szerint királyság. A jkirá-lyi trón betöltésének kérdése azon-ben a józan ész ^örvényei szerint nem időszerű. Jól mondotta a belügyminiszter, hogy aki azt hirdeti, hogy a királykérdés megoldása a mai külpolitikai és belpolitikai viszonyok közt időszerű volna, az vagy végzetesén téved, vagy végletes és féktelen játékot üz a nemzet rovására.
Ujabban annyira elfogult ez a féktelen mozgolódás és játékiizés, hogy akadt sajtótermék, amely a maga brutális és felháborító visel kcdésével kapcsolatba hozta a le gitimizmus kérdését a sajtóreform maí. Jól tudja Magyarországon min deíiki, hogy az élő törvények megváltoztatásáért alkotmányos formák közt lehet mozgalmat inditani. Ez törvényes joga minden állampolgárnak. Egyszerűen arra az álláspontra helyezkedni azonban, hogy reám ez, vagy *maz a törvény nem kötelező, senkinek sem szabad, legkevésbbé pedig annak, aki maga is törvény* hozó. Nem csak minden állampolgár egyenlő a törvény előtt, hanem minden törvény egyenlő törvény minden állampolgár előtt, tehát mindenkit egyformán kötelez.
Ez az egyik alkotmányos szempont, amely miatt súlyos kifogás alá esik minden olyan legitimista megmozdulás, amely letéved a törvény-tisztelet egyedül helyes alapjairól.
Sajnos azonban olyan legitimista sajóagiációval is kellet találkoznunk, amely mindezeken túlmenve, egyenesen a nemzet Pantheonjába emelt régi nagyok emlékezetébe gázol bele, történelmet hamisít és formális nemzetgyalázést követ el. Bár czzel a sajtótermékkel a legitimista politikusok közül s?nki sem azonosltja magát, ez a tény egymagában nem jelenti azt, hogy ezzel a kérdéssel ne foglalkozzék a törvényhozás. Helyes volt ezért az az interpelláció, amely emiatt a sajtótermék miatt a parlamentben elhangzott, már csak azért is, mert módot adott a belügyminiszternek és az igazságügyminiszternek arra, hogy egyúttal a kérdés sajtójogi vonatkozásaiban is nyilatkozzanak.
Válaszaikból nyilvánvalóan kidé. ríllt, hogy a mai sajtótörvény az ilyen és hasonló nyomtatványok ellen valóban nem nyújt kellő védelmet. Nincs eszköz a hatalom izében, hogy a nemzet nagyjai ellen elkövetett támadásokat megakadályoz hassa. Elvakult emberek tehát a sajtószabadság köpönyege alatt végiggázolhatják a Panthtron sírkertjét, sáros csizmával taposhatják a nemzeti kegyelet virágait.
ftiáltóan intő példa ennek , a Kossuthot gyalázó nyomtatványnak °sete arra, hogy bármennyire ál-szenfeskedjenek Is a baloldalon a sajtószabadság védelmében, igenis tóükség van és pedig sürgős szük-
flntal álhmfiibár * -Tiltakozunk, hogy Bethlen István gróf nevé-Hinai anaiinnnar. ben Mvete„ék ,őlflnk m|Ddazti amn 0 tíz
évig egy lépéssel sem vitt előbbre"
Budapest, december 9
A vasárnapi belpolitikai élet legnevezetesebb eseménye volt Antal István dr. sajtófőnök, igazságügyi államtitkárnak jászberényi beszámolója, ahová elkísérte Bornemissza Géza iparügyi miniszter is. Antal István nagy beszédében számos pontban bírálta az ellenzék magatartását.
— A liberalizmus - mondta — ia maga idejében történelmi jelentőségű munkát végzett, de napjainkban nem tudja többé betölteni hivatását. Két súlyos mulasztása volt: megfeledkezett a magyar nép szociális érdekeinek védelméről ós kitaszítottá tette a milliós földműves tömegeket.
— A magyarországi liberalizmus mai exponensei — folytatta beszédét
- arra hivatkoznak, hogy 1919 óta már tulajdonképpen mi, a mai rendszer voltunk kormányon. Erre válaszunk az, hogy az idő nagy része alatt a nemzet >lenni.vagy nem lennU kérdése volt a főkérdés, másodszor pedig nem mi, hanem a Bethlen István gróf nevével fémjelzett rendszer volt az, amely a 15 évből 12 évig a hatalmat a kezében tartotta. Nem vádolunk senkit, az ellen azonban tiltakoznunk kell, hogy éppen Bethlen Istvftn gróf nevében követeljék tőlünk azoknak a kérdéseknek megoldását, amelyeket az ö kormánya 10 év alatt óriási pénzek birtokában egy lépéssel sem vitt előbbre. .
További fejtegetésében rámutatott arra, hogy mikor a zavaros európai helyzet azt követeli,, hogy minden
magyar közös erővel fogjon hozzá a legsürgősebb kérdések megoldását hoz, helytelen, hogy az ellenzéki oldalon nem a nemzeti erők egységének. hanem az úgynevezett ellenzéki front egyesítésének gondja a legnagyobb probléma.
Antal István beszéde kivetkező részében áttért a követendő kül-és belpolitika utjának vázolására. Kifelé : ragaszkodás bevált barátainkhoz, kitartás a barátságos nemzetek oldalán és megértés a nyugati hatalmak békemunkája iránt, lojális együttműködés a Népszövetséggel.
A kormány munkaprogramjában szereplő javaslatok felsorolása után a három fökérdéssel, a földblrok-politikával, a szociális politikával, és a sajtópolitikával foglalkozott ez-\' után részletesen.
A béke sorsdöntő napjai
Páris szerint Mussolini hajlandó tárgyalni — London mérsékelten bisik a tárgyalások sikerében — Titokban tartják Laval és Hoare megállapodásának részleteit
Kairó, december 9 Az egyetemi hallgatók és a rendőrség között ismét összeütközésére került a sor. A rendőrök vadásztölténnyel lőttek a diákságra, akik kövekkel dobálták meg a rendőröket. Mindkét részről több sebesülés tőrtént. A tüntetők két közúti kocsit( is felborítottak. ,
Nem határozták meg a szankciók súlyosbításának Időpontját
Páris, december 9 Laval és Hoare között létrejött megállapodások alapelvét teljesen titokban tartják, níort attól félnek, hogy bármilyen indiszkréció veszélyezteti a béketárgyalások sikerét. Aijnyit azonban mégis elárulnak, hogy a szakértőR az eddigi megállapodások anyagát kibővítették egészen addig, ameddig azt a Népszövetségi alapokmány megengedi
és ameddig a négus hozzájárulása remélhető és feltételezhető. Laval és Hojtre remélik, hogy Mussolini ezt a megállapodást elfogadja. Mussolini rövidesen félhivatalosan tájékoztatást kap a javaslatról, amikor is egyben felkérik, hogy szándékát december 12-e előtt közölje és kérik, hogy Aloysi bárót küldje Genfbe a kérdés megvitatása érdekében.
\\ A megtorló intézkedések sulyosbi. fttsájjak időpontját neni ^határozták meg, hogy ez se akadályozza a tár. gyaíások sikerét.
Hoare angol külügyminiszter a tárgyalások után vasárnap éjszaka Párisból Svájcba utazott.
A végző tervezet
Páris, december 9 Az Ouvre szerint a javaslat azon alapul, hogy Olaszország Etiópiával bizonyos terülctcscrét bajt végre. Etiópia megkapná Aszab kikötőjét és a
ségvan sajtóreformra. A tisztességes sajtót semmiféle szigorú uj sajtótörvény nem érintheti kellemetlenül, mert hiszen nincs az a magyar törvényhozás, amely a sajtószabadságot, a nemes értelemben vett véleményszabadságot korlátozni akar. ná. Legkevésbbé lehet azt feltételezni a mai magyar képviselőházról és a mai magyar kormányról. A baj az, hogy a sajtószabadságot állandóan összetéveszti az ellenzék a sajtóbanditizmussal. Nem arról van szó, hogy ne legyen szabad megírni az igazat, hanem arról, hogy tilos legyen sajtó utján a szemét-hintés, a lelkek mételyezése, a csa-
ládi élet feldulása, kiskorúak megrontása, vállalatok és -egyének terv. szerű és Üzletszerű zsarolása. A sajtó élősdieit kell kiirtani. Azokat, akik a betű által felkavart piszokból táplálkoznak.
Lehetetlenné kell tenni az oiyan esetek megismétlődését, mint amely miatt a parlamentben legutóbb interpelláció hangzott el. Lehetetlenné kell tenni, hogy sajtótermék csak azért létesüljön, hogy alacsony emberi indulatokát szolgáljon. A..sajtó álljon azon a magaslaton, amelyen állania kell és tagadja meg, közösítse meg mindazokat, akik méltatlanok az újságírói tollra és névre.
kikötőhöz vezető fóldsávot,- amely ósz-szekötné Addis Abcbát a tengerrel. Tigre tartományt Akszurn kivételével Olaszország kapná, valamint Ogaden és Danakil tartományokat is olasz fennhatóság alá helyeznék. Olaszország ezenkívül gyarmati tartományok céljára is kapna egy nagyobb területet; ahol másfél millió olasz Iclejcpcdésére nyílna lehetőség. AbesszinlSnak nem-amhara lakosságú részét a Népszövetség gyámsága alá helyeznék. A tervezet kidolgozásakór figyelembe vették azokat a jogokat, amelyeket Olaszország 50 év óta sok vér és anyagi áldozatok árán szerzett Etiópiában.
Mussolini hajjpndó...
Páris,vdecember 9 Párisban izgatott hangulatban vár-ják, hogy a Jiékejavaslutot Róma milyen hangulattal fogadja. Altalános nézet az, hogy Mussolini hajlandó lesz a javaslatot elfogadni. Illetékes körökben tudni vélik, hogy Mussolini már szombaton kifejezésre juttatta békülékcnységét.
London, december 9 Az angol sajtó mérsékelt bizakodás-sal fogadja a Laval—Hoare félő megoldást. A Daily Mail római tudósitóju szerint a most kidolgozott javaslat olasz szempontból lényegesen kedve, zőbb a régebbi 5 bizottsági tervnél. Rómában általában ugy tartják — mondja a tudósító — hogy lehet róla tárgyalni.
Altalános vélemény, hogy a közeli napok sorsdöntő fontosságúak lesznek.
Abban az esetben, lia a kidolgozott tervet a nígus nem fogadju el, Laval a megtorlások — az összes megtorlásoki —■ azonnali felfüggesztését fogja javasolni.
(Folytatás az 5-lk oldalon)
»
DALAI ÜOZLONV
1938. december 16.
Étváfytalanaignál, gyomorhurut nil, gasztrikus liznál, btlrchedésnél, eméuiési renyheségnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bftr-vUzkelénél a természetes .Ferenc József keserűvíz rendb.hozia • gyomor é« a beltk működését i megszabadítja a testet a felgyülemlett tothadó anyagoktól. Az orvoitudo-mány számos uttOrflje meiállipltotta hogy a Ferenc Józset víz abszolút megbízható haéhajtö, s ezért az emészt^siervek megbetegedéseinek kezeiéiénéi állandóan alkalmaibató.
10(9
Eső!
Prognózis- Élénk északkeleti szól, sok helyen további eső, nyugaton és a hegyekben havazás, hófúvás. A hőmérséklet egyenlőre vem változik.
Az éhezd rabok
tömegesen akarjak kiszökni a börtönből
Bukarest, december 9 Bukarestben az egyik börtönben, ahol a politikai foglyokat őrzik, a rabok együttes szökést kíséreltek meg. Sikerült is kijutniuk a kertbe, de mire a magas deszkakerítésen át^ jutottak volna, egy század csendőrt vezényeltek ki, akik meghiúsították szökést. A rabok a possz bánásmód és az élelemhiány miatt akartak megszokni, j-
Nincs kilátás a tengerészeti megegyezésre
London, december 0 Balduin hétfőn reggel nyitotta meg a locamoi teremben a tengerészeti értekezletet. A megegyezésre nincs sok kilátás, mert Japán egyenlőséget követel Anglia és Amerika mellett, amiről az USAV hallani sem akar. |
Az osztrák gazdasági miniszter Budapesten
Bécs, december Burcs dr. osztrák gazdasági miniszter hétfőn reggel Budapestre utazott, hogy Ausztria öj Magyarország gazdasági kapcsolatairól tárgyalásokat folytasson a magyarországi érdekeltekkel, i
— KBzllaxtvIaelők részére rendkívül előnyőa bútorvásárlás! alkalom. Modern beieudezásek, tökéletes ió kivitelben, hossza lejáratú részletre, sőt kamatmentesen ls kaphatók Kopatela bútor árabizban, Horthy lllklóz-ut 4.
Szemelő Mártont egész Budapest rendőrsége keresi
A kanizsai nagy trafik társtulajdonosa ismét eltűnt Budapesten
Néhány héttel ez>előtt beszámoltunk Szemelő Márton, a nagykanizsai nagytrafik jogtársának titokzatos körülmények között való eltűnéséről,amiről a budapesti sajtó is Ismételten megemlékezett. Szemjelőt hetek multán sikerült hozzátartozóinak az egyik idegszanatóriumban megtalálni, ahol idegbaja gyógyítása végett menedéket keresett.
Szemelő Márton felesége a mult napokban ismét megjelent a budapesti főkapitányság ügyeletén, ahol előadta, hogy férje titokzatos körül-
mények között megint eltűnt. Szemelő hozzátartozói attól tartanak, hogy az idegbeteg ember kárt tesz életében és azért a rendőrség ságit, ségét kérték. Szemelő Mártont most á budapesti rendőrség emberei keresik és kutatják. A detektívek most végigkutatják a kórházakat és idegszanatóriumokat, hátha máshová vétette fel mqgát, anjint ideggyőgyin-tézetbe vonulása/előtt is szállodáról szállodára változtatta állandóan a pesti tartózkodási helyét.
Megostromolták egy özvegyasszony házát a kiskanizsai legények.
Három hónapi fogházat kapott az^&ylk előharcos
Egy este nagy lármára futottak össze az emberek Kiskanizsán. Egy boros társaság meg akarta verni Viaszuk Flóriánt, aki látván a fenyegető helyzetet, bemenekült őzv. Varga Istvánnéhoz. A nekivadult társaság odaállt a ház elé és bősz ordítással követelték, hogy adják ki nekik Vlaszákot. Csakhogy VaXgá-né nem volt erre hajlandó, mire a kiskanizsai legények nekitámadtak botokkal meg egyebekkel a háznak, össze-vissza rongál Iák, levették a kaput, a kisajtót, beverték az egész utcai fjxtnt ablakait, behatoltak a lakásba, ahol a konyhából elővették késeket és összehasogattak mindent, amit elértek. M4r azon voltak, hogy benyomják a szoba ajtaját fe, amikor a nagy zajra figyelmes leit
szomszédság és segítségére siettek szorongatottaknak. Igy sikerült csak Vargáné erélyes közreműködése mellett az ostromló sereget kiverni a házból. , |
A támadók csakhamar a bíróság elé kerültek Gödinek Ferencet és Gödinek Györgyöt példásan meg is büntették. Törő Lászlót, aki akkor tfeiry jelent meg, most vonta felelősségig a nugykanizsai törvényszék és jogerősen hánom havi fogházra Ítélte. [
~ K«Mta*maM«Uk (Itfyelmébe! Ha-
t r4rutákat -ényegesen leszállított árakon árasltjuk. Hossza »ejáratu hitelre ls, kamatmentesen. Kopsteln bútoráruház, Horthy Mlklós-ut 4. sxám.
Nagykanizsai kirendeltség: Nagykanizsai Takarékpénztár
A vasárnapi mulatságok
1. A tüzéraltisztek Borbálája
Kedves és igazán meleg, bensőséges ■hangulatú estével ünnepelte meg a nagykanizsai 3. honvód-tüzérosz-tály altiszti kara védőszentjének, Borbálának ünnepét. Katolikus Legényegylet nagyterme teljesen megtelt. Ott láttuk csaknem teljes számban a tisztikart családjaikkal, az al tisztikart, "Valamint igen nagy számban polgári vendégeket is. A műsort a Hiszekegy nyitotta meg, a melyet a zenekar adott elő a közönség énekével. Ezután Hegyházi Fe renc szvth. üdvözölte a megjelen tekét és kedves (Szavakkal emléke zett meg az ünnnepélyröl. Itt emiitjük jneg, hogy őt Uleti a rendezte dicsérete is. Németh Ferenc sok szivvel és magyar lélekkel szavalta el a Tátra keresztje cimü 6zép költeményt. Dr. Kohányi Imre egyfelvonásos történelmi színmüvét láttuk ezután. A kis színdarab a Borbála üteg hősiességéről, bátorságáról é*y ki.artásáról szói B nemes színekben tünteti fel a magyar tüzérség világ, háborúban tanúsított magatartását A szereplők közül igen sok, annak ellenére, hogy nem rendelkezhetnek gyakorlattal, a megszokott műkedvelői\'kereten tuli alakítást adott. Elsősorban meg kell dicsérnünk Gyimóthy Jánost, Balog Lajost, Si-pos Imrét, Kráznjcs Ferencet . és Orbán Györgyöt. Mellettük Slozarek Mária kedves alakítása, Tóth Imre! Nyio-ai Zoltán és Gaál Ernő vitték sikerre a darabot. A darab rendezéséért Nagy A|. József minden dicséretet megérdemel. Garami Gyula sok melegséggel és imádságos hangulattal adta elő Fohászát Saent Borhálához. Sok derűt varázsolt az arcokra Szegedi János, aki *ama-tosan olvasta fel ötletesen megirt Borhála tekercsét. A műsort a Himnusz zárta be, majd utána a legjobb hangulatban fodyt a vigság és a tánc, j | [
2. A frontharcos-tea
A nagykanizsai Frontharcos-főcsoport vasárnapi teája nyitotta meg a társasélet táncos szezonját. Az Iparoskör földszinti termeiben a frontharcos-tábor tagjai és családjaik nagy számban jelentek meg. Ott voltak a társaság családjai is, a honvéd tisztikar és a polgári világ uri-családjai, akik mind a legkitűnőbb hangulatban vették ki részüket a frontharcos-szellem által diktált, bajt^rsiun meleg és pár vidám órára minden gondot feledtető hangulatból. Mert hangulat volt bőven. A parketten is, a fehér asztaloknál is. A rendezőség figyelme és gondossága mintaszerű volt. Az első idei frontharcos-tea nagyszerű erkölcsi sikere arra jogosit, hogy már most megjósoljuk a téli frontharcoa-program következő állomásainak a megnyitó teáéhoz hasonló, meleg sikerét. |
3. A KAOSz-pIknlk
fáinak is beiUett az a piknik, amit a Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete rendezett vasárnap este az Iparoskörnek hangulatosan deko.
Hócipőket, sár cipőket, | alsőnemüeket vásároljon! Siomoláwyi éruhéiban _ \\
It3g. dacon be/ Itt
ZALAI KÖZLÖNY
ráJJ.-wieW termeiben. Különösen a vawora utáni (Jrikban népesedett be a ♦án^tereol\', éa • gazdagon meg-rttíoft büífé-tenem ls. Volt dolga a aerésy ^BdeiöldWi é« kedve® házi. Msronyotaaiv ■ házMdsasszonyoknak
egyaránt. Az állástalan kollégák\' segélyezésének dicséretea szándéka W prognamju a helyi KAOSznak, ezéri Is, de meg a rendezés kifogáa-talan és alapos munkájáért is megérdemelte a KAOSz azt a meleg érdeklődést, ami első idei rendezése iránt megnyilvánult. Örömmel láttuk ott soraik között a tekintélyes főnökök néhány nemesen gondol kodé családját fe.
Miniszteri tanácsos lett Dr. Darányi Béla
a Futura vezérigazgatója
RUJta kitüntetés érte dr. Darányi Bélát a Futura vezérigazgatóját, a kinek a kormányzó a miniszleri tanácsosi eimet adományozta.
A külügy minisztériumban kezdte meg pályafutását Darányi dr. s an-nak Idején nagy feltűnést keltett, amikor a gabonatőzsdére tette át működésének színhelyét s az uj munkaterületen kitűnő presztízst biztosított a Dnrányl-lrodának. Négy évvel ezelőtt hívták meg a Futura élére, amely az ő működése előtt sorozatos támadások pergőtüzében állott. Darányi Béla dr. rövid néhány év alatt a Futurét a magyar agrárértékesitő szervek első intéz, ményévé tette s tehetségével, szor. galmávai olyan tekintélyre tett szert, hogy négy év óta a gabona, értékesítéssel kapcsolatos belföldi és nemzetközi tárgyalásokon az ö álláspontja mindenkor döntő sulyu volt. Az egész magyar mezőgazdaság, amelynek javáért oly sokai küzd, örömmel fogadta a legfelsőbb helyről Jövő kitüntetés hírét.
- (Bélyeggyűjtők kiálts**) szerdán délután 6-tól S-ig « Pannónia hátáé kistermében.
Kálvária-járás a jótékonyság szolgálatában
Régi választmányi tagja vagyok a Keresztény Jótékony Nőegylet-nek, már vagy 40 éve végzőm a gyűjtés nehéz munkáját a karácsonyi vásár céljaira, tehát bő tapasztalatokat szereztem orra nézve, hogyan fogják fel az emberek ezt a gyűjtést és hogyan fogadják a gyűjtő választmányi hölgyeket. Pedig előzőleg megkérte a vezetőség a Zalai Közlöny utján a nagyközönséget, hogy a hölgyeket, akik gyűjteni fognak, fogadják szívesen. Nem mondom,\' tok helyen szivesen is fogadtak, sőt már vártak is, de azért sokszor erős idegzetre van szükség, hogy el lehessen tűrni azt, amiben a gyűjtő hölgyeket részesítik, ízelítőül megemlítek , pár esetet; ami az idén történt
Megindultam erősen fölvértezve az elkövetkezőkhöz. Első állomás. Becsengetek, nem mutatkozik senki. Még egy csengetés. Végre a Ixáz úrnője kinéz az ablakon, megtudja ml járatban vagyok, azt mondja nincs pénze, sok a kiadása. Csak pár fillért kérek, mondom. «Annyit sera adhatok> és becsapja az ablakot. Mellesleg mondva két háza van, az egyik emeletes.
Megyek tovább. Ott is a ház-tulajdonosnő fogad és nem átalt 10 fillért adni. Szerettem volna visszaadni neki, de eszembe jutott, hogy hisz én most koldus vagyok, visszaadnom nem szabad. Egy tanár atyjához vezet az utam; aki meggyanúsít azzal, hogy ki tudja, mire gyűjtök, nem is hiteles a gyüjtőlvem. Mutatom a Nőegylet bélyegzőjét, de ez sem hatotta meg. Nem kaptam semmit. Nem tartottam érdemesnek, hogy bemutatkozzam.
Indulok tovább, egy lakásba nyitok, hol két kis lányt találok, az egyik vendég. Kérdezem: hol van a mama. Mondja: «mindjárt hivom; kinn van ar udvaron.» De miután a mama az udvarban meg-
tudta, hogy ml járatban vagyok, utasította a kis lányt: mondja, hogy nincs itthon. Persze én nem hagytam szó nélkül, hanem megjegyeztem, hogy kár ilyen kis lányt ilyen korán hozzászoktatni a hazudozáshoz.
Következő állomás. Benyitok egy konyhába, a nagymama főz. Kérdem,1 hol van a lánya. \'Mind-Járt hivom» — mondja. Hallom, Is, amint azt mondják a szobában: «mlért nem mondta, hogy nem vagyok itthon T» Kijött és adott 50 fillért, de a tőrszurást már megadta a megjegyzésével.
Ha közben kedves jószívű emberek nem fogadtak volna szívesen, ugy az első percben abba kellett volna hagynom ezt a szomorú sétát
A nagyközönség sem tudja, de • szegények sem, akiknek gyűjtünk, hogy milyen rettenetes ne-héx dolog az Ilyen gyűjtés. Legyen tehát tekintettel a közönség a gyűjtőkre is és tegye könnyebbé ezt a keserves dolgot, utóvégre mi nők vagyunk és nem magunknak kérünk. Azért bármilyen kellemetlen, bármilyen lealázó Ls, Jövőre újra kezűnkbe vesszük a gyüjtőivet és megindulunk a Jótékonyság szolgálatában.
Ezt a lds riportot egy gyönyörű régi Mária ének befejező soraival végiem: «...ott nyerjük el a babért, melyet Jérus Itt ígért.
Egy régi választmányi tag.
Rairtár: December 10. kedd. Rom. kat. Melktad. Protestáns Judit Izraelita Kisl. hó 14.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig • «Mária» gyógyszertár Király, utca 4a és a Idskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva nggel 6 órától eat« 0 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egéas nap nőknek).
i muzsika világtalanjal
Irta: BarbariU Lajss ^
Ilyenfajta Írásokat szokás Ádám-Évánál kezdeni. Ne méltóztassanak megijedni, — ezúttal én is az ősembernél kezdem. De csak egy pillanatra, mert ha a zenei hang ott született is az ősember barlangjában, maga a zene mindig a ma emberének problémája.
Sokat vitatkoznak a zene történettudósai, pszichológusai és etnográfusai arról, hogy miből és hogyan lett a zene. Az egyik azt állítja,- hogy a hang legősibb formája a fájdalom és a düh kitörése. A uagy érzelmi örvénylések hullámhegyein döbbent rá az ember, hogy a hangjában különbségek vannak ős hogy ezek az árnyalatok pontosan azt felesik kl, ami az ember, a legelső hangszer, belsejében történik. A másik elmélet szorint a munka ta-oltott* meg az embert a ritmusra, a muzsika legősibb és legfontosabb alkatelemeire. A kődarabból lándzsát pattintgató ősember a kalapács ütemes hang-sorából ébredt rá arra, hogy ö hangot sorakoztatni lehet, Időbeli elemekkel megtoldani és ettől köny-nyebb, vidámabb, kevésbbé fárasztó ktt a munVa. Mások, természetesen * freudi lélekben is, arra esküszik, fagy • «ene íái gyökerei a láncban keresendők, Wt sexuáUs eredetűek: ~í «Iln)tott ösztönök; vágyak kifejezései Darwin szerint a zenei hang; a mely az állatvilágban előbb volt meg, rniut fcaga az efflbcr, kizárólag a párkeresés szolgálatában Att. Példa ri
a dalosmadarak.
Akár egyik, akár a másik elméletet fogadjuk el, a zenei hang mindenhogyan a belső érzésvilág feszültségeinek levezetésére szolgál, amikor megjelenési formát keres, örömök, fájdalmak; vágyak érzés-komplexumuit akarja feloldani a teremtett lény, amikor a hang szárnyain igyekszik kielégíteni a belső feszültség felszabadná-sának ösztönét. Ez a kielégülés maga is öröm. Amivel enyhíteni lehet a bánatot a fájdalmat, az ingerültséget, amivel fokozni lehet a munkakedvet, az élet szeretetét, a bátorságot a küzdelemre, amivel hajtóerőt lehet adni a szerelmes vágynak is. «A művészet a kimondhatatlan tofcnácsa. — mondja Goethe. Ez a megállapítás éppen a muzsikára a legtalálóbb.
Lehet-e tehát a zene egyes kiválasztottak kiváltsága? Nemi A motívumok, melyekből a zene az Üseinbcr bölcsőjénél megszületett, hogy az emberiséget soha többet el ne hagyja, — olyan általánosan emberiek,\' olyan mélyen minden teremtmény lelkébe ágyazott, szavakba nem öltöztethető ősttönók, hogy a zene minden művészetek közül leginkább van azért, hogy minden emberé legyen.
Az irodalom, a legkönnyebben ért-hető és legnépszerűbb művészet; mégsem lehet általános. A forma-nyelve azonos az emberi beszéddel s igy már a nyelvek különbözősége miatt sem lehet olyan általános kincse az emberiségnek, mint a sarkvilág jéghegyei közt és a trópusi őserdők magányában ugyanazon a nyelven szóló
muzsikáé. A Szeptember végén csodálatosan finom sorait hiába szavalná fel a legszuggesztivebb előadó művész a Tanganylka-partján élő négernek, de a dzsungel népének harcra hívó dobszavát, azt a monoton, kezdetleges muzsikát megérti az európai is,\' abból a fekete harcos éppen ugy kiérzl a vérforraló hivást, a bosszú Uhegését, vagy, a szükség dobogó parancsát, mint a párisi hyperiatellek* tuell, a bácskai disznókcrcskedő, a newyorkl dollár-klrály vagy a budapesti taxi-soffőr.
Az irodalom nem lehet olyan általános kincse az emberiségnek, mint a rene, azért sera, mert nem csak a nyelvi külőnféleség, hanem a műveltség fokozatai is gátat szabnak elébe. Amig Egyptomban még ma is 100 ember közül 92, Portugáliában
100 közül 67, európai Oroszországban 62, Bulgáriában 50, Spanyolországban 46, stb. nem tud olvasni, addig az irás művészei még saját nyelvterületükön belül is csak korlátozott lehetőségek kőzött verhetnek visszhangot embertársaik lelkében. Nem szörnyű-e arra gondolni, hogy Tolsztoj müveit a halhatatlan Író minden 100 honfitársa közül csak 48 tudná elolvasni és még aközül Is hány soha nem olvassa elt Van-e azonban olyan orosz, akinek a lelkében — ha írástudó, ha írástudatlan — ne verne tóbb-kever sebb visszhangot Csajkovszkij muzsikáját Egy spanyol mondás azt tartja: —- minden emberben (eszerint tehát aa orosz muzsikban is) van valami a költőből, a muzsikusból és —
Rovatvezető: Dr. Dévalaá, Erdfe Hsks
A spotdivatról
Tegnap egy régi ismerősömmel találkoztam, nagyon megörültünk egymásnak, persze, hiszen az iskola pad volt az utolsó találkozóhelyünk. Azt hittem, el fogunk beszélgetni egymással egy kicsit a régi jó időkről. De láttam rajta, hogy zavarban van és szeretne valamit mondani. Végre kibökte, hogy asszonyka éa hogy: ne haragudj, kérlek, de muszáj rohannom, mert olvastam, hogy a meteorológiai intézet holnapra havat jelzett és most vakszol nom kell otthon, meg a szabónőmhöz kell rohannom, próbálni a sport-ruhát. És elment. En meg ott maradtam és észbekaptam. Tényleg, most már itt az ideje, hogy a si, korcsolya és nem utolsósorban a téli turaruhákról dlvattudósitást ir. Jak. Mert ma ezek Is dlvattudósitást követelnek, divatjuk épp ugy változik, mint az ostl, vagy a délutáni ruhák divatja.
Alig mult el a nyár, mjár is megzavarja vasárnap reggeli nyugalmunkat a kirándulók szöges bakancsainak és Jókedvű lármájának zaja* Nagyon érdekes egy Ilyen vasárnap reggel. Mindenütt várakozó tömegek megtömött hátizsákkal, szöges bottal, a hölgyek feladják erre a napra fogyókúrái szándékukat, Iát. ható megtömött hátizsákjukról. A! kevés rúzs és a széltől természeted plrosságuk nagyon vonzóvá teszik antilop mellényes, nadrágszofcnyáa alakjukat. Később, ugy 10-11 órakor még érdekesebb és talán mulatságosabb a kép, mert akkor indulnak túrára a »kocák.« Papa, mama, gyerek. A gyerek hátán akkora háti zsák, hogy éppen csak egy vajaszsemlye fér bele, elől megy a papával, hátukmögött 6-6 méterrel
bocsánatI — a bolondból.
A festészet, szobrászat művészi élményei a legexkluzivabbak. Köti őket az anyagszerüségük, az ebből eredő helyhezkőtőttség. A világ legnagyszerűbb képéből, szobrából ls csak egyetlenegy van és ember 2 milliárd él a világon.
íme: — nem csak eredetében általánosan emberi a Zene; hanem abban ls, hogy a muzsika az egyetlen művészet, amely valóban és korlátok nélkül lehet mindenkié, egyformán szól mindenkihez és mindenki számára legkönnyebben eúrhető. Webcr, A bűvös vadász örökéletű szerzője, a zenét hirdette a legtökéletesebb világnyelvnek. Carlylc, a mult század nagy filozófusa Így határozta meg a muzsikát. «A zene valami artlkulálaűan; megfoghatatlan nyelv, amely minket a végtelen széléig vezet ós legalább percekig betekintést enged a végtelenségbe..
Minthogy örömben, bánatban, fájdalomban, munkában, harcban, áhítatban, az élet minden érzésbeli megnyilvánulásában a ma <anberének lelkében éppen ugy vannak feloldást követelő feszültségek, -^int az első ritmusra, az első zenére rátalált ős-— ml sem természetesebb,
it £itgeUk és exért w tlelfcck, azoknak eliő-bixtositaniuk a lehctő-\' a muzsika a gyakorlati ls valóban mindenkié le-
(Folyt bőr.)
ZALAI KÖZLÖNY

kullog a mama- Ez csak a kezdet. Te jó Isten, raj ksz majd a hegytetőn ! Azt hiszem, a mama e hegy lábónál meggondolja magát és felkiált immár az ormon lévő családjának, hogy : Oszkár! Dobd le a vajaskenyeret, én itt megvárlak ben-Tteieket.
A sportdivat ma épp ugy változik szezononként,\' mint a többi ruhák. A korosqlyadivat elhagyta a szoká. sos bársony, gloknis, rövid, szoknyás fazonokat, helyüket elfoglalják az egyszerű angóra szövetruhák, szőrme mellénnyel, vagy szőrmés boleróval, vagy paszomány-diszcs bársony kosztümök kis huszár sapkával, majdnem ugy néznek ki a WflgyQk benne, mint a ihuszárok. Főszin a fekete, a zöld és elvétve a barna, meg .a bordó.
A-siruhadivat pedig annyira szép, annyira fantasztikus, olyan gonddal készül, mintha menyasszonynak szánták volna. Nagyon «ok a f°hér loden ,térdnadrág, ugyanilyen ika-bát, alatta pedig szines, eottis.vagy ■öld angóra bluz, vagy pullover. De ,nagyon jól mutatnak az egyszerűbb, sötétkék nadrágszoknyák, Garbó nyakú pullovemól, kis sildes sapká-val. A .barna szlnhoz a «árga laman blúzt lanszlro«zt\\kv De nem utolsó sorban kell megemlékeznünk a fekete bolyhos slruhákuól -sem. ezeknek «z az előnyük hogy nem piszkolódnak olyan .gyorsan és minden szinü bluz megy hozzá. Egy szines Wuz, megfelelő sapka, sál és kesztyű, esetleg ugyanolyan-színes, visszahajtott gyaniuszoknya teljessé és elegánssá teszi viselőjét.
-Hát igy készülődnek a hölgyek <n .téli sportszezonra. £s a« a legérde. kesébb, hogy ugy őrzik Sportruhá tjük fazonját kebelbarátnőjük előtt, mintha jelmezbálra készülnének és nopi akarják publikálni maszkájukat. ■Mert mitis Ienoe - horribile diotu -rha n barátnő Is hasonló ruhában jelennék meg._4 .(Ki Ismer olyan férfit, aki eltitkolja a barátja előtt a csináltatandó ruhája fazonját ?)
Dlvatposta
F«hér aatin Fehér estélyiruhájút csináltassa t jumper fazonra. Ujjatlan, .oldalon gombolódjék három nagy sirass gombbal, széles öv, strass csattal, a kivágásban nagy szincs virág arragemont. A szoknya ogyik oldalon , görögösen legyen raffolva. A bluz há-- tát négyszögletesen vágassa ki jó mélyen. Nagyon ajánlhatom ezt a fazont, Gyönyörű, üdvözlet.
Magyar lány. Nincsen igaza, ha azt hiszi, hogy túlhajtottak ezek a pa-ssományos diszek. Ha keveset és szépen alkalmazzák, akkor nagyon hatásos. Nyugodtan paszomány ózta t-hatja bársony kosztümjének kabátját. Üdvödet.
Pacsirtaszó. Barna szövetruhájának felső részét szedje le és csináltasson hozzá egy ecru csipkcbluzt nagy puffos ujakkal és ha kap, vogyen hozzá egy kis kabátra víáiőt barna szőrmével. I.esz egy elegáns kosztümje, üdvözlet.

Kérjük olvasóinkat, hogy leveleiket mindenkor tovatv*z*tőnk ei. méw: Budapest, Teréz-körut 85. sz küldjék.
Wellner Zoltán im&ykQnipwU marhaexportőr valutattgyében elrendelték a bizonyítás himgészitteét
Annak idején hosszan foglalkoztunk azokkal a valutaügyekkel, a melyeknek kibogozása érdekében heteket töltöttek Nagykanizsán a valutadetektivek, majd a valutaügyészség vezetője, dr. Kocsis klr. ügyészségi alelnök. A gyanúsítottak kőzött szerepelt Welner Zoltán exportőr is, aki vizsgálati fogságban is volt. Hosszú hónapok multán Welner Zoltán ügye most került a budapesti klr. törvényszék elé, ahol a valutaügyészsóg vádja szerint Welnert azért vonták felelősségre, mert állítólag sz;vrvasmarhákatszál-
lított külföldre és $00.000 lírát elvont a Magyar Nemzeti Banktól. Az ügyészség szerint Welner Zoltán hamis számlákkal vezette félreta Nemzeti Bankot és a valutát külföldön értékesítette. Welner Zoltán ezzel szemben határozottan ártatlanságát hangoztatta és ennek bizonyításául ujabb tanuk kihallgatását kérte. Welner védője, dr. Lázár Ernő bu-dapestl ügyvéd Bzlntén a bizonyítás kiegészítését kérte, aminek a törvényszéki h<Üyt is adott ós igy a főtárgyalás folytatását január 16-ére elhalasztotta. i
120-a s tempó
Egy érdekes véletlen folytán Szántó -Szécsény nagysikerű vígjátéka, a 120-as tempó praniénjét egy napon tartotta a Bánky és a Fodor színtársulat, egyik Pécsett, másik Kanizsán. Akik a szombat esti bemutatón ott voltak, nem csodálkoznak, hogy a mai kritikus közönség mellett is lehet 200-as szériát elérni ezzel a darabbal.
A siker egyik titka, hogy a végig mulatságos, ötletes darabban nem papírmasé figurák mozognak, hanem a mai kor mai emberei: a bankvezér, a hipermodern lány és apróbb, nagyobb mai egzisztenciák. Az első felvonás keserű humorral tárja elénk a ma emberének legnagyobb rémét,- a B-listát és a protékciót. v
A bankelnök egyik kis szürke hivatalnokát, kínéba neve már a B-lis. tán fekszik, az a szerencse éri, hogy az elnök lánya elüti az autójával. Az a pár perces együttlét, amit a baleset következtében együtt töltenek, megalapozza a fiu jövőjét, nkl a sok véletlen folytán egész pénzügyi óriássá növi ki magát.
Ennyit a darabról. A szereplőkről is csak a legjobbat lehet mondani. Elsősorban vitéz Bánky Róbert Rich-ter bácsiját kell kiemelni. Ennek nagyszerű alakitását rpég u. nehezen barátkozó kanizsai közönség is kétszeres nyilUzlntóri tapssal jutalmazta. Ha már a férfiaknál kezdtük, maradjunk először Itt. Az elegáns Zemp-lényi Zoltán elnöke, a félszegségében
Veszek tölgyfarönköt,
25 cm. átmérőtől felfelé, 1 métertől 5 m. hosszúságig, görcs- és keresztcsomómentes minőségben. Ajánlatokat kérek elmemre postafordultával, készpénzfizetési ár msUett
E0U8CH 6YULA GŐZFATÁGÓ É8 PAlKETTAVYál, BUDAPEST,
IX., Vágóhid\'U. 20.
is saim]>etikus főszereplő Bánky Elemér, pompásan alakították szerepüket. Ugyanezt mondhatjuk az összes szereplőkről, Sorr Jenő, Vándor István, Gyárfás Miklós. Kis epizód szc-repében is nagyon jól elevenítette meg Szántó Ernő a pénzét féltő szabót. A női főszerepben a szép Mágori1 Mária ép oly Jól játszotta a modern flappert, mint annak a szerelemben való megváltozását. A dekoratív meg-jelenésű Róbert Mária kacér asszonyáról, Serfőzy Hona minden ,póz-mentes .humorral megjátszott anya-helyetteséről csak a legjobbakat mondhatjuk. Általában a£ egész együttes frissen, lélekkel játszott Valószínű ők Is megérezték, hogy 1035 romantikája 120-as tempóban -fog a kanizsai siker relé haladni.
P. Z.
A színházi Iroda hírei
(•) Ma este negyed 9-líor adja elő a <Magyar Komédia* kamaraszínház harmadszor az utolsó évtized legnagyobb sikerű vígjátékát, a 120-ns tem-, pót. Három órás kacagástól hangos) a színház a 120-as tempó előadása! alatt. A darab csupa szellem, szipor-i \'Teázó ötlet, az előadás pedig a leg-i jobbak közé tartozik.
(•) Az igazgátóság kéri az igen! tisztelt bérlő-közönséget, hogy szelvényeiket minél előbb váltsa be azl esetleges torlódások elkerülése végett.
Kiskornáiomban egy háromixobái uri lakás
azonnal kiadó.
A lakás 40: Mt ntfy nini, ud.nl parkettá. szobiból elóe.obi, lürdöi.nbs, konyha, áléakamra, P\'nce, cselédszoba, vkvezeták, zngol klozet,a házban vlIlasyMangö. Parkírozott advar, konyhakert, III-kamra, 4913
Bívebb telvilácosltái a HltalssOvatkaaetnát nyerheti. A likáa blrmlkor megtcklnthtió.
w- (A zenatakola üaya)
A várná MpvMMmMItt píntugyi bizottsága \'-.hétfőn \'dílntárt • .trtiVor »|íst Wl, \' o^ycrjyjíl tárgy, a polftiírmc.^tcr ^ayi^lala $ váiqu ze. íWiskolá 4gy<be«. A, -píozigyl ság ülfSaát Ulty ew a héten -kCivM,, lógja,* várni rköagyóláa, aaioly üé a zeneiskola liMM keráf. Bemük,. VUsg J®9ít. JSÍt jtíoJJilS.________
— (Temetés)
tdkihnf KárttJ,-U-ri*t»e\'>IMH4dél-
xeineio .iwn«i*w(TmBiwf.
— OMKB)\\ri mMirt E
értesíti igen tisztelt tágjait; iogy
szerdMól keztfve híhflny hétig az Wi chWuMn Hl \'2 Ardtdí 3-lg (II a taJo)r ttMideiltezfeíre,
— (A Szent Ilona Uáoyklub)
vezoHIságe ttuton iztenltl iá kózfe-séget, hogy folyó M l^n dílutáa C órai kezdettel műsoros ndventi estet rendet. Az adventi estnek kimagasló része P. V)rlicrovif5 S. J. alk\'altíil be.
Imi. Minden katolikus testvért nagy síppeteítel rttr e Iredvrt eatje a I-eányklnb- vozet/tséfle.
— (Ai Ifjúság fl»yelmáb«T)
A nagykanizsai ifjúságot érdeklő ügyek rncgbwzáléaére dooanher 11-ád, /z»nlán »ste (41 S órakor érteketlet less a Neroseti Kgystg lielyiaégéhen/ (volt Ipartéitokét), melyre a <latakig megjelenásét kéri ~ a veeeWa^.
— fotv pudar minden színben kapható Hereijeid Mint illatsaertá-rdban. Telefon 520.
— (A kórház karáoaonya)
Mint minden évtwrt, a kanizsai kSI-kórház keds-ea, já apácai azon íára-doznak, hogy a JKgány bolegck, akiket a kör a rlife^ljetegílgyíio* szó-gezrtt, most ds érezték a Megváltó születésének melenK«« Ortmát. A -kár-ház karácsonyfája alá a szegény betegeknek is készítenek ajándékokat A ua»k(ulIMt közómig .mtacU-nllor hormrílta kedve. l|0»keae.
tét és segiti akiir kászpénzben, akár természeti adornfinvókkal ar. emberbaráti ovolekedet .aikertt Az Idán még nagyobb a szogínyság, nrág nagyobb az Ínség, még jobban rászorulnak ■ szegénv betegek egy maleff sinw#-tásra. Arra kári az apáctk lónákaíje a várni áldozntlrfsz. köadniégét, hogy vegiüiék az Idén is .törekvéseiben és juttassák el adományaikat hozzá a kórházba. Mindan adományt azlwaf" nyugtáz a Zalai Kózlóny.
— (Ha a osélád Ideges)
P. M. fiatal boefóldei cjtiédiájy mdr na|K)k óta kedwitlenül &zo|gilt egyik jómódú családnál. A szertnrtéi-len fiatal lány minap idegrohaoot kapott s tórnl-zuzni ki;zd«lt A Wz .összes ablakait hezuita, aijilírt g^íds-asszonya le akarta vonni béréből at ablakok árát/ A leány emiatt «p elkeseredett, hogy felkapott egy kést, Tejszaladt a padlásra £ teivágta-erfit Gazdaasszonya talált ni, pn-oih" szállították-. A csfcndünfg me«k«dt» a nyonióíást az an&-Ukoss4g Mttoxének tisztázására.

a legfinomabb nyúlszőr, fjj[}[ BíAlifL rendkívüli olcsó árért m
« 1936. december^ 10_
A
TMM ffOZLOWV
Nem küldenek külön meghívókat a Zeneiskola tanárainak szerda esti hangversenyére,
mert minden érdeklődőt szívesen Iáinak. A hangverseny este 9 órakor lesz a Zeneiskolában, melyre belépő dij nincs, hogy valóban mindönki, akli a muzsika ós a müvésff\'t -szeretete e hangversenyre vonz, meghall gathassa a koncertet. A rendezés költségeit önkéntes adományok hí. vatottak fedezni. A hangverseny műsorában Liszt, Beethoven, Mozart, Chopin, Schumann, Brahms, stb. müvei, tehát a zeneköltészet leg nagyobb mestereinek kompozíciói szerepelnek az iskola tanárainak gondos és kicsiszolt előadásában. A hangverseny kb. másfél óra hosz-szat tort.
— Magyar raptxódla
Chestcrton egyik miniatűr tanulmányában azt irja, hogy kevés ember élete dráma, dc minden ember élete regény. A magyar regényes életrajz Harsányi Zsoltban olyan müvelőre talált, aki ritka módon egyesíti azokat a kvalitásokat, amelyeket a jó regényes életrajz megkíván. Most a jubileumi esztendő sugallatára elérkezett Liszt Ferenchez, akinek életét négy kötetben irta meg. firtékes tanulmányban foglalkozik a müvei Hevesi Sándor, az Uj Idők eheti számában. Her-czeg Ferenc Rákóczi regényének folytatását, Bónyi Adorján és Szitnyai Zoltán Írásait emeljük még ki az Uj Idők gazdag tartalmából.
Értesítem t. vevőimet, hogy minden kedden kaphatók nálam az elismert jó-minöségü
hurkafélék.
Adler hentesüzlet
Horthy Mlklói-ut 2.
A ZALAI KÖZLÖNY éa a TÜKÖR együttes előfizetése
A vidéki atgtó fontos feladatot tölt be a nemzet életében. Munkánk sikerét bizonyltja, hogy a legszebb magyar képea folyóirat, e Tükör, szoros kapcsolatot létesített velünk. Előfizetőink és olvasóink javára történt megállapodásunk ulapjón közönségünk, számára egyszerűsítjük és megkönnyítjük a Tükör elófize-tését » Ily módon bekapcsolódunk a magyar irodalom és művészet, a magyar társadalmi- sportélet a a nagyvilág <-seményeinek nagyszabású képes Ismertetésébe. Lapunkkal együtt - kizárólag előfizetőink részére biztosított - előnyős feltételekkel rendelhető meg a Tükör. Karácsony és újév ünnepének közeledtével minden előfizetőnknek módot nyújtunk arra, hogy kiadóhivatalunk utján a Tükör uj évfolyaménak előfizetésével egész évre való szórakozást és gyönyörűséget aza "izzen családjának, barátainak. Aa együttes előfizetés kényelmes, és előnyös lehetőségéről kiadóhivata-luQk ezivtten nyújt tájékoztatást
A szenvedő, beteg nfiket reggel éhgyomorra egy kis pohár természetű .Ferenc József keserűvíz 2—3 ota alatt könnyű, lágy bélkiűrülís-nei segíti és ez á tal igen sok esetben rendkívül Jótésony hatással van * beteg szervekre.
! (Folytatáa|az 1 sí oldalról)
Legújabb jelentés « afrikai hadszíntérről
Róma, december 9
Badogllo tábornok jelentése szerint a felderítő repülök tovább folytatják munkájukat. Az eritreai határon ujabb csapatokat fedeztek fel, amelyeket azonnal bombázni kezdtek. A déli harctéren is fedeztek fel ujabb .16 sszin táborokat. A repülők ugyanis a rossz terepviszonyok miatt olyan alacsonyan repültek,
hogy az abesszinek könnyen lőhet-ték a gépeket.
Vnlógan váratlan puskatúzet Zúdítottak a repülőkre, de ezzel ónkéntele* II ül elárulták magukat. A repülők azonnal gépfegyverlüzbe kezdtek. Az olasz gépek megsérültek, de hiányta lanul visszatértek az olasz ^áborbu. Egy olasz tiszt meghalt.
h. kir. Államvasutak
menetrendje
Érvényest I93S. é«l október hó 6-tól kezdve.
Hagykanliia állomálra érkeií él u mull lniiló toialokról.
Nagykanizsa—Budapest <Ull\\p. a.
Vo.it A vonal Kn>lr«i- tt*utM,- üpestre Vout 1 A vonat Bp~l.il KMIIM,- Ki.ua.
Utll neme ,41 M. ,. Irt. érkezik ■ iln. | neme lódul rll M.I r. Irt.
IM; Oyv. 610 705 9-55 1220 Szem. v. 23 05 330 449
1213 Szem. v. 9-45 11-05 1540 1232 Motor _ 6-22 7-49
1211 Szem. v. 14-30 15-55 20-30 1202 Oyv. 730 1010 11-15
1201 Oyv. 1»-31 19-23 2217 1212 Szem. v. 630 1122 12-56
1231 Motor 1750 1923 _ 1314 Szem. v. 1410 1835 20-00
1219 Szem. V. 23-50 1-13 6-16 1208 Oytr. 20-00 2315 23\'45
Az 1202/1201.
Közvstlsn kocáik forgalma i
. gyorsvonatokkal:
egy étkező kocsi Pragerskolg. egy 1. 2., 3, o. kocsi Trieste-V Vsnllmiglla,
Venezia, Milano, Qenova,
itlmiglla,
egy t., 2., t. o. kocsi Trieste, Venezla-Mestre, Bologna-
Firenze, Róma. egy hálókocsi Csnnes. Közlekedik Xll./16.-tél 1936. V./8., lg héttőn, szerdán és pénteken. Az 1208*1207. sz. gyorsvonalokkal:
egy 3. 0. kocsi Venezia, egy hálókocsi Venezls. egy 1,2. o. kocsi Venezia-Trleste, Róma. A7 1231/1232. sz. motorvonatok közvetlen vonatok Keszthelyre Az 1220/1219. az. vonatokkal egy 2. és 3. osztályú kocsi hit Zalaegerszeg-Budapest között, valamint Budapest és\' Pécs közölt.
Nagykanizsa—Szombathely—Ag/alva
Ss. V. Motor Sz. v. Sz. v. Motor
5 20 8-lt
II 8ttfM.ll- IjlMtyr.lrk t^nnt. irt. hpw m M. 8.wb,t- Mjril M. fj.\',; M.I KMM-ra irt.
7-27 1 1034 \\I6 01 18-27 JIJS vonalokka 9-10 15-03 2001 1 egy-eg Utll I4Z7 141S 1413 tilt y 2. é Motor Motor Sz. V. Sz. v. Ss. v. 3. 0. 5-40 10 03 1345 1944 lOCSl 730 1123 15-29 2123 ut Zalae S-55 810 12-01 16 19 2148 erszeg 7-36 936 13 2! 17 41 23 34 -Buda-
pest-déli pu. között.
Az 1415 1416, sz. vonatokkal egy 2. és 3. o. kocsi fut Wlen-Oslek között.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
NaaEE | Sima II Se*. I | II I RssS II SvMrtt NsnCSt
..IrilW.lI irt. I irt. I 1 U. | W aérsM,
S-t* f ÍM ««/ f "Ml 5. ». - Mti
13 53 1605 17 571 I 2413 f Sz. V. 1215 I 1420 1811 II 21-31 | 23271 | 2421 | VegT. II 1655 | 1920 A 2414. és 2413. sí. vonatokkal közvetlen kocsi fut Oslek-W-en között. A 242 \'/242l. sz. vonalokkal egy 2. és 3. o. közvelltn kocsi fut Budapest déli pu. Pécs közölt.
nsr
w 16-06 21-40
Nagykanizsa—Oyékinyes—Uldomhovár—Budapest Keleti pu
A 2448/2447. sz. vonatokkal egy 3. éa egy 2. o. kocsi lut Nagykanizsa-Budapest keleti pu. között.
Nagykanizsa—Murakeresztur—Kotortba
N.gykani zsírói Indul
1292 Vegyes 1202 Uyors 12081 Uyors
Hova 7
715 11-40
010
U M.-Keresztül I VKttalflI.
I Roma
»"-\'"■> I Ki
IJ0J Gyors mr. Vegyes
1 J0||| Uyors
közvetlen kocsik ugyanazok, mint
Vsnezl* I I M.-Keresztüli
Roma
5-40 1158 1810
Az I20S\'I207 1201/1202. sz. vonatoknál a Nagykanizsa—Budapest viszonylat alattiak.
1292/129/. sz. vonalokkal csak 3. osztllyu kocsi fut Marakereazturlg. Azoknak az utasoknak, akik Jugoszláviába Murakereailuron át személyvonattal óhajtanak utazni, Murakereszturon át kell azéllnl a magyar vonatokról.
Murakereazturon át közvetlen személyvonati csatlakozóan csak a 2420. ás 2414. sz. vonatoknak van.
Estélyi és báíi ruhákhoz
legdlvatosahb
Sírmsszok
Csokrok
Virágok
Zsinórok
Diszek
Qombok
dut választékban, legolcsóbb árakon
bhM
DIVATH
HOHTVtre.Jíri.
As AUUmáahűt HmsaartéstanránW U ÉitáksaltS SsSvatkexat lelszámdás alatt
felszámolóinak kfntulatlsa. a Hmaltsddwl
törvény 206. §-a értelmében 1934. jsmlár t-töl 1935. szeptember 30-ig ter|edö Idöís. Hérl.g-isimta, v.,yo. i pénztár P 3 77, adósok P 674-41, vesztesig 1#3. évfől P 5140 96, folyó évi veszteség P ÍOO-9S, összesen P 5920-07. - T.h«ri lörzabajét P 5180 —, hitelezők P 627119, köztSItozi-sok P 112118, összesen P 59201)7. Nagykanizsa, 1935. szeptember 30. A /elszámolok
25623/935.
Árverési hirdetmény.
A város tulajdonát képező Köicsey-utca 9. sz. házban üresen álló 2 szoba, konyha és mellékhelyiségekb4l álló lakást folyó évi december 10-én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó árverésén bérbeadom.
Nagykanizsa, 1935. novtm-ber 30.
U\'S Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
25727/1935.
A csatornamű deritőteiepén
épitendő két medence és őrla-kás munkálataira nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel folyó évi december hó 18-án d. e. 10 óráig a polgármesteri hivatal iktatójában be kell nyújtani.
A kiírási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 -óra között a v. vizmtl hivatalában megtekinteni és beszerezni lehet Nagykanizsa, 1935. dec. 7. m, Polgármester.
I-
I saladéi
Lr
midii.
astadeakl a katyl IparosokaAl
L ZALAI KÖZLÖNY
1935. december 10.
APRÓHIRDETÉSEK
Fél t.*«16w«1 I kélvhéval 1 "ankét fűteni cuk \'Sörlei-léte iaab.dilmi.oit Sietter cbkoládóa hótnkozóvsl lehel. Ova-kodjon silány titánotoktól. Sörtet >iü: reskedéa Nsgykanlzaa. 1
■•■»r.ági miatt JafUzlávlából ki Bldözflll oktevaTea ai.nalórluml lőápolónő baláleiet miatt Marc llban áltáaál elvesil-lelte, tányér bizonyítvánnyal ajánlkozik
Elvát házba vigy kórhásba. Valláu róm. tb. Beazét dímelul, magyarul éa borvá-tul. Megkeresések tráabellleg vaey személyesen, Laldit Célta Teteky-ut 47. 4857
Egy Ialraar<4a eladó. Zrínyi Mlklóa-atea 10. •
eWtt
ajándékának beuerzése I mag Selinttxrr áa Oóndórék , ezfiat éa alpaca raktárát. 4591
már moat keielezleite karácsonyra
Manuál, tt*t 2. 7
Játák ás cipőárak legolcsóbban a volt Tóth taaáikaa. 4497
Eta** agy hal máit elegáns ebédlő. egy takamler, egy kombinált uekrény, egy modern konyhaberendazéa — Kinizal-utra 2 Steraaél. 4581
7 darab aalraarláa eladó, Rákóczy-atca 15, belirata vaskapun.
hllaaat káazltését, atakltáslt |utá-avoaan vállalom, Keaztler Lina, Király-utca 43. ^ •
[■yuokáa, koayhia udvari la k á i kiadó. Bővebbet Bérzzlnél, Petőit-ot 48. •
Étkezésre alkalmai Voltmann karfa. af« nagyban éa kicsinyben hlidó. — Maachimkar, Teleky-at 47. 4598
▼•■Héját legolcsóbban Eólvöa-tér 31 szarcztietl be, SsáUngemét. 12
Msgysru. 91 sz. ház •!■««. Bóvtb-bet Magyar-a. 89/a. 4571
Meleg izobá|a cuk akkor lesz, ha Schteafager Oyula vaikereikedéiében kt-fak»4t veaz. — Ugyanott 3 ai síimu gáaaaaatráay Jutányos álért eladó
_4583
Egy futa. egéssséges laléllá azonn.l kiadó Kinlisy utca 39. u. alatt. 4585
scrtéaotdalu kiphitó, 1 kg. «0 fUl. Dautach Ignác buslUstölde, Király-lka. •
ügyes k*Jérta«t karé-
Megbízható, Kk Pö-ut 211
1 drb aalraarUa elidó, Cláayl Láuló-utca 21. •
Egy remek azabáta, kösáptermetre való lértl •xMshiNc-aiUnf (alkalmi vétet) eladó. Hotler azabó. Biliébe! léi 13. •
ZatrkMIrtk, kevéa gyárt hibával, 30—50 lllerlg, nagvon olcsón nálam kapható. Pletler, Paljll-ut 44. •
Jóssátu harisaiéit (ajaltaaaa meg
Bzv. Calamadla Lsjosaénát, Rózsa-u. 21. •
is sok pénzt takarít mag, ha
nyomtatvány-axOkaéglatét és kBnyvait
nyomdájában, Fö-ut B. alatt randiali mag.
Sl, RODLI, KORCSOLYA
nagy választékban
Szabó Antal
sportüzletében.
Féltandijas angol és némát nyelvtanfolyamok a Zalai Közlöny előfizetői részére
A Zalai Közlöny meg akarja könnyíteni előfizetőlnkek a nyelv-* tanulást és ezért megállapodott egy elismerten kitűnő nagykanizsai nyelvtanárnővel, aki két nyelvet 50 százalékos kedvezménnyel tanit a Zalai Közlöny előfizetőinek. <
Az angol és német nyelvtanfolyamunk vezetője Pallos Erzsébet. A tanfolyam nem csoportos, hetenként két órával Jiat hónapig tart, havi tandíj a Zalai Közlöny előfizetőinek 6 pengő, (nem előfizetőnek 10 pengő). Pallos Erzsébet a lon-
doni egyetemen szerezte meg az angol nyelvtanári diplomát. A ^tökéletes kiejtést biztosltjfák mr. Walter Ripman-nak, a londoni egyetem fonetika tanárának eredeti grammo. fon lemezei. Jelentkezni bármikor lehet a nyelvtanárnőnél (Erzsébet-tér 18. II. cm.)
Minden tanfolyamra való féltan-dijas beiratkozáshoz fel kell mu-. tatni a Zalai Közlöny legutóbbi előfizetési nyugtáját, vagy a Zalai Közlöny szerkesztőségének igazolását.
Naoykanlzaalak találkozóhely* az
István király Szálloda
Budapeat, VI., Podmasslozkyutoa 8.
Nyugati pályaudvar melleit. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. KOzponll füléi, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komlort A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
nwkuluiTlIttl litihui Itllalil
MENETRENDJE
érvényes 1935. október 6-tól.
Erg*ék«s-I*r—Vaaatéllaméa
Valutállomáira
44Í
6 60 7>0 9 25
11 0» I24Í 13 30 14H igoo 1730 Hto 19 80 2135 2325
o
II 1} s -
a >
Letenyel menetrend
L*m,MIU. 8 45 NizjkMli.l,. trl. 8 00 Si{ykiili,irtl b*. 1400 UtM,lT.kfc. 15 15
Az 1924. évi IX. és az 1929. X. törvénycikknek a bortörvény fonlosabb rendelkezéseit tartalmazó és feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt kivonata újból beszerezhető
a Zalai Küzlöny kiadő&WatalábaD
Ára darabonként, kemény kartonlapra húzva I pengő.
A nagykanizsai klr. járásblrónAg, mint telekkönyvi hatóságtól.
7932/1935. tl^uám.
Árverési hirdetmény Kivonat.
Ktikoru Kocils Viktória végrehiltsténsk Kocsis La|oa (Illetve nóa Kun án Rozival) végreha|táat uenvedó elten Indított végrehajtási Ügyében a tkvt ha\'óság ■ végre, hajtató kérelme következtében az 1881: LX t.-c 144.. 148 éi 147. al éneimében el-rendeli a végrehatási árverést 161 P tőkekövetelés ennek Járu ékít és az árverést kérvényért ezúttal n egállspltott 10 P tóit lég. valimtnt a caatlakozottnak kimondott dr Beck Dezió 281 P tókekóveteléia és Járulékai behaltá-a végett, a nagykanizsai klr. Jlr\'iblróiá? erUletén levő, a hahóti 201 utikvben 376/c. hrsa. srántó </i Illető-•égére 425 P, 1206 hrsz szántó >/i ItleU. s-gére 113 P. az 1939. i>l|kvbell 1225 hru. aiótó i/i llletóiegére 258 P, a 41] iitlkvhelt 1204 hru siántó Va lllelM. g\'re 60 P, a 3343 aillkvbell 357/a hrn uántó éa rét >/. Iltetóségére 83 P, 357/í. hrsi. liánt) V Illetőségére 30 P. 358/a h"i. szánró éa rét >/i tlletóaégére 133 P 358/h, 1. hrsz. szlntó és rét >/4 llleiőié-Bére 66 P s a 2215. szllkvbelt 1304/4. hriz szántó >/a iltetóségére 14 P klklák tásl árban.
A telekkönyvi hatóság az árvetésnek Hahót kózaégháiánál megtartásán 1935. évi december hó 27. napjának délctótt 10 áráját tflzl ki és az árve \'áll feltéte-leket az 1881 : LX t.-c 150. i a .lapján i kővetkezőkben állaplt|a meg:
I. Az árverés slá esd ingatlant a kikiáltást ár Vs ánál alacsonyabb áron eladni nem lehe (1908 XLI. t.c. 29. g)
Az árverelnt szándékozók kóleleaek bánatpénzül a kikiáltást Ar 10»/o-ét készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le-lenni, vagy a bánatpénznek előleges bírót letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár-■erésl feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908 : LX. t. c. 21. §) Az. aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a ki-ktáltáat ár azázaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi ázalékáig klegészltenL (1908: XLI.te.29.$.) Nagykanizsa, 1935. uept. hó 7. napján. Dr. Wéber sk. klr. láráabtró.
A kiadmány hl teléül: Mlkó s. k.
<3S| töttwt.
Allatok nevelésénél áa hizlalásénál 1
nélhOISzhetetlen.
Csontképző és étvágygerjesztő.
A valódi Futor oaak orcdoti gyári csomagolásban körül forgalomba.
IiiHI liatil roiQM laiHlulmÜNlll Széntavas takarmánymeszet FUTOR helyett ne fogadjon ell
2 kg.-oa csomag ára ... 54 fillér 6 kg.-oa caomag ára ... 110 " 50 kg.-oa zaák ára(zaákknl) 850 fl ér 100 kg.-oa zsák ára (zsákkal! 1210 fillér Beszerezhető:
URSZAGJÓZSEF
mag nfitrágya, növényvédelmi szerek zaák, atb. kcieakedésébcn Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bírósági palota mellett Totálon 130
prhare.sáa iraáaléa Bslatvsaaáé Xalaá Káraira
75a tvfolyam 281. szám
Nagykanizsa, 1935. december 11 szerda
Ara 12 mi«r
ZALAI KÖZLÖNY

és UmáókinMt PM 5. ná»
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra • peofé 4« fillér. Szerkesztöséfi t* kürfóklraUH teMoai 7S.
Mi az oka?
A legutóbbi időben bekövetkezett sorozatos ellenzéki bukások önként vetik fel a kérdést: — mi az oka annak, hogy a közvélemény oly feltűnő módon elfordult azoktól a politikusoktól, akik a jelenlegi kormány zat politikájával szemben ellenzéki álláspontra helyezkednek ? Ha a sajtó bizonyos szárnyának megállapításait figyeljük, azt kell tapasztalnunk, hogy a bukott front tanácstalanul, naiv csodálkozással kénytelen elkönyvelni vereségeinek sorozatát. Dó ez a sorozatos kudarc még mindig nem indüotta őket arra, hogy a dolgok velejéig hatolva, maguk előtt is feltegyék a kérdést: mi hát a sorozatos bukások valódi oka?
Dr. Aiifal István államtitkár jászberényi beszámolója alkalmával cáfolhatatlan tényekre hivatkozva adta meg erre a választ. Atnit az ellenzék a »hideg terrorról* ós a közigazgatási »nyomásról« beszél, az mind önámító leleplezése a tények valódi képének. Tárgyi okok forognak fenn, amelyekkel az ellenzéknek is számolnia kell. Bukásuk legfőbb oka az, hogy az egész magyar nemzet, társadalmi osztályra és foglalkozási ágra való tekintet nélkül egybehangzóan, erős, stabil, felelőssége tudatában lévő kormánypolitikát akar, amely tisztában van a maga céljaival s nyílegyenesen halad elő. re a reformok utján.
A mai idők éppenséggel nem alkalmasak arra, hogy Dobzse László ideje térjen vissza országunkbu, a mikor pártvezérek oligarchiája tépázza az amúgy is ezer sebtől vérző nemzet testét. A központilag erős célkitűzéseiben nemzeti és keresztény irányú reformpolitika fejezi ki a népmilliók kívánságait s ha ennek a két szempontnak a találkozása tükröződik vissza a mai kormányzat arculatáról, lehet-e csodálkozni azon, ha az időközi választásokon a bizalom mifelénk fordult?
Az ellenzék bukásának másik tárgyi oka az, hogy mig egyrészről világosan körvonalazott program fekszik az ország előtt, amely felöleli a nemzet aktuális problémáinak egész sorát, addig a másik részről, az ellenzék oldaláról nem hall egyebet a nép, mint a folyamatba tett alkotások pártpolitikai bij-álatát, lekicsinylését, személyes harcot, szóval mindazt, ami a régi politika világában lehetett olcsó közéleti fegyver, de napjainkban nem szolgálhat vezérfonalul a nemzet jobb sorsának kiépítésére. Le nem tagadható tény az, hogy a nemzet egyetlen időszerű kérdésének megoldására sem tud más feleletet adni az ellenzék, mint amit a kormány nemcsak hirdet, de munkál is.
De legfőképpen azért fordult el a közvélemény az ellenzék oldaláról mert ott elvi és világnézeti szempontokból a legteljesebb zür zavart tapasztalja. Amikor felvonultak az utóbbi hetekben a mandátumok meg-szerzéséért, a legellentétesebb pol*.
A város leszállította, az alispán felemelte, a képviselőtestület megfellebbezi a pótadót, a viz- és csatornadijakat
mester szanálási javaslatát
Hétfőn este több mint háromórás ülésen tárgyalta a pénzügyi bizottság Babockoy György elnöklete alatt a polgármester jelentését a városi zeneiskola ügyében. A -bizottság a megértés álláspontjára helyezkedett a város nagy kulturális értékévei szemben, ugy hogy a zeneiskolai kérdésnek a szerdai közgyűlés elé terjesztése után, végleg nyugvópontra tyerül a tengeri kígyóvá tnőtt » zeneiskola-kérdés.*
A zeneiskola ügye, mint a felemelt városi pótadó kérdése hosszú, beható vitát váltott ki, amelyből kicsendült a város sorsa iránti aggódás. 1 N
Kisebb ügyek után
a helypénz kérdését terjesztette elő dr. No-al Imre tanácsnok. A bizottság behatóan foglalkozott az Üggyel, amelyhez minden bizottsági tag hozzászólt Végül is a bizottság arra az állás-\' pontra helyezkedett, hogy azok az okok, amelyek annak idején fennforogtak és amelyek akkor talán ezt a kérést indokolttá tették, a tler-ményárak 50 százalékos mai emelkedése, a marhaárak emelkedő tendenciája mellett nem forognak többé fenn és azért nem javasolja a leszállítást. A határozat egyhangú volt.
Hosszabban foglalkozott a pénzügyi bizottság
Görög traflkos
kérelmével. Azt kérte, hogy a Strém-ház előtt trafik-bódét állíthasson fel, közterületen, mert üzletét felmondták. Hadirokkantról lévén szó, a polgármester a kérés teljesítését javasolta. Dobrovrcs Miíán attól tart, hogy ha ezt az engedélyt megadják, akkor mások is hasonló kérelemmel fognak előállni, már pedig város szépészeti szempontból ez nem kívánatos.
A polgármester ismételten pártolta a kérelmet, a bizottság végül is
tlkal erők fogtuk össze a Gömbös, kormány megbuktatására, amelyek között ott látjuk a szocialistákat afc ellenzéki agráriusokkal, a liberális tákat a feudálisokkal, a legitimistákat a köztársaságiakkal, stb., stb.
Ugyan ki előtt érthetetlen tehát ezek után, hogy az ilyen politikl konglomerátumból nem tudja klke. resnl a nép az értékes gyöngyszemeket, amikor a másik oldalon színtiszta igazságok összesítését látja azzal a nemes törekvéssel, ami tfz egész nemzet óhaj tilsából fakad.
Nagy lekicsinylése volna az a magyar nép politikai érettségének,
javasolta teljesítését. Foglalkozott a bizottság
a város felmérésének
gondolatával térképészeti célokra.
tagosítás kérdését szeretné megoldva látni. Végül is hozzájárultak ahhoz, hogy a polgármester lépjen érintkezésbe megfelelő mérnökkel a felmérési költség tárgyában.
Dr. RotSchild Béla ezzel együtt A felemelt pótadó és visszaemelt víz- és csatornadíjak
Altalános figyelem közepette terjeszti elő Hemmcrt Károly főszámvevő az alispán határozatát Nagykanizsa város 1936. évi költségelőirány zata ügyébnn. Bődy Zoltán a\'ispán a város által megállapított 46 szá. zalékos póthdót 3 százalékkal fel-emelte.
Dr. W-fSz Lajos: Ezt feltétlenül meg kell fellebbezni.
,Dr. Rotschüd: Emeljenek bennünket törvényhatósággá !
Jöbb hozzászóló kijelentette, hogy ha Nagykanizsa törvényhatósággá alakulna, az sem kerülne többé, mint jelenleg megyei városi minősége.
Az alispán folytatta Hemmert főszámvevő jelentését - a vá^os viz- és csatornamű költségelőirányzatát, amit a pénzügyi bizottság le-
szállított és a közgyűlés Is magáévá tett, visszaállitotyt(a£ eredetűre.
Egyhangú volt a) felfogás : a pénzügyi bizottság az alispáni határozatot minden intézkedésében megfellebbezi.
Dobrovlts Milán : Határozhatunk mi akármit, a felügyelő hatóság ugyls módositja azt!
W\'-\'lSz Lajos dr.: Ez az autonómia !
Dr. Barth° István : Nagykanizsa város költségvetését elvégre nem lehet ugy elbírálni, mint Kacorlakét !
Dobrovtt* Milán megjegyzi : előre meg volt győződve arról, hogy a felügyeleti hatóság felemeli a pótadót.
Majd a bizottsági ülés nagyágyuja :
a városi zeneiskola Ugye következett
Hrgyl Lajos dr. főjegyző ismertette a kérdést. A legutóbbi közgyűlés megbízást adott a polgármesternek a zenrIskola számszerű adatainak megállapítására és megfelelő szanálási javaslat elkészítésére. Ennek értelmében bemutatta az egyes évek tandijenedményét, valamint az Iskola feljes anyagi képét, amiből az Intézet fokozatos anyagi fejlődése, rentabilitása állapítható meg.
A szanálási javastat 1. A közalkalmazotti kedvezmények megszüntetése, 2. a tanárok óradijának visszaállítása, 3. a tandíjak mérséklése. A!z eddig 25 százalék erejéig adott tandíjkedvezményt a bizottság leszállította 10 százalékra.
Htía növendék-létszám 20 százalékos emelkedését sikerül elérni, már örvendetes javulást jelent a/eneiskola mérlegében. A tandijmérséklés nem fog jövedelemcsökkenést előidézni. A tanároknak 2 pengős óradíj megállapítását javasol|a az előterjesztés. Dr. Hegyi meleg szavakkal emlékezett meg a zeneiskola szép teljesítményéről és annak nagy kulturális értékéről a városra nézve.
Rotschlld Béla dr. kifejtette, hogy az Iskola „fenntartása évi 12.000 pengő áldozatot követel a várostól.
Dobrouils Milán: A nyugdijaktól tartunk. Ha ezt a kérdést most nem oldjuk meg, akkor a jövőben még több nyugdíjjogosultság lesz és ezt a városnak meg kell oldani. A zene-
ha komolyan feltételezni is lehetne róla, hogy tisztánlátását elhomályosíthatja az ellenzék összevisszasága.
Eljutottunk már, hála Istennek, oda, hogy mindenkinek, aki a nép bizalmáért folyamodik, számot kell adnia arról, hogy utja merre vezet. Jobbra, vagy balra ? Szint kell vallania,\'mert a sötétbeugrasztó^poli-tika veszedelmét átszenvedte már ez a generáció s saját balsorsán okulva, határozott választ vár arranézve, hogy milyen politikát kiván szolgálni az a közéleti férfiú, a ki az ő nevében akar befolyással
birni a törvények megalkotásánál.
Komolyan vehető-e az az ellenzéki politikus, aki legfőbb argumentumát csak abban a programban tudja összesűríteni, hogy Gömbös Gyulát meg kell buktatni. Jerikó falai leomlottak-a trombiták harso-gásától, de téved az az ellenzéki politika, amely arra épiti reménybeli hatalomrajutását, hogy zűrzavaros hqjigoskodására összeroskad az a népies Irányú keresztény politika, amelynek gyökerei a magyar szivekben s a nép józan gondolkodásában találhatók meg.
0ALA3 HOZLONY
Bizottság elé utalták a nagykanizsai katolikus egyházközség elnökválasztásának Ügyét
A költségvetést és Zárszámadást a képviselőtestület Is elfogadta
A nagykanizsai római katolikus egyházközség P. Cilrfust Viktorln plébános elnöklésével képviselőtestületi gytllésl tarlóit. Béres János jegyző felolvasta dr. Pelrlcs Józtef gondnok Jelentését az 1934. évi zárszámadásról és az 1936. évi költségelőirányzatról, amelyeket a Zalai Közlöny inár ismerteteli és most a a képviselőtestület elfogadóit.
A képviselőtestület 100 pengői szavazott meg a Katolikus Legényegylet székházépítési alapjához való hozzájárulásként, amiért Oaidag Ferenc püspíkl tanácsos, a Legényegylet egyházi elnöke közvetlen szavakban mondott köszönetet.
Aradi Antal kérdés1 intézett az elnöklő plébánoshoz, hogy miért nem töltik be a megüresedett egyházközségi világi elnöki tisztséget?
Kelemen Ferenc hangsúlyozta, hogy dr. Fdbldrt Zsigmond világi
elnök lemondása megmásíthatatlan és ma, amikor a hitélet elmélyítése rendkívül nagy jelentőségű, ezl a kérdést annak veszélyeztetése nélkül kell megoldani. Ezért javasolta, hogy üljön össze egy bizottság, amely még december hónapban hozzon Javaslatol: — belöllsék-e egyáltalán a világi elnöki széket és ha Igen: — kivel? Ez a blzotlság a legközelebbi tanácsülés elé terjessze javaslatát.
A képviselőtestület egyhangúan elfogadta a javaslatot és a bizottságot a következőkben küldte ki: Aradi Anlal, Barbaiits Lajos, Oazdag Ferenc, Gyümölcs Lajos, Kelemen Ferenc, Ketting Ferenc, dr. Králky István, Mojzer Ferenc, Polonyi György, Szabó Győző. Thuri Endre, Treler János. A bizottság elnöke dr. Králky István polgármester.
A rendőrség hajtóvadászata a törvényszék betörői után
Meg kéli oldani sz IgazságQg^l palota biztonságát

jskola a város büszkesége, de amikor a megye mindig felemeli az adót, amit mi keservesen leszállítunk, akkor mi is kényszerítve vagyunk ott redukálni, ahol erre lehetőség adódik.
RotsChild: És mit fogunk tenni, ha a szanálási remények nem válnak valóra ?
Králky polgármester: Mindent el fogunk követni a zeneiskola prosperitása érdekében.
Schlcil/er Imre dr. és Weisz Lajos dr.: Ha mérséklik a tandijat, uz nem jelenti a bevétel csókkenését.
Rotschlld: Ha már ezt az Iskolát, melynek 152 növendéke van, a mai szervezetében fenntartjuk, akkor szükséges a tanári kar létszámcsökkentése.
Dr. Hegyi főjegyző: Több tanár óraadó, ami azt jelenti, hogy ha az iskola nem rentábilis, ezeket az állásokat meg lehet szüntetni.
Dr. Rotschlld megnyugtató reformot szeretne látni.
Dr. Hegyi főjegyző: Ha egyszer nyugvópontra jut a kérdés és leszállítják a tandijat, hiszi, hogy a növendékek száma is szaporodni fog. Rámutat arra, hogy a zeneiskola beszüntetéséről szóló és egyéb hírek,\' a zeneiskolai kénlés folytonos napirendre tüzéso nagyban hozzájárul a növendékek létszámának csökkentéséhez. A szülők nem adják szivesen olyan Iskolába a gyermeiket, amelytől tartani kell, hogy beszüntetik.
Dr. Králky István polgármester hosszabban reflektált minden felszólalásra. Mindent el keli követnünk, mondta, hogy az iskola virágozzék és fennmaradjon. Ha meg tudjuk oldani, amit most elhatároztunk, olyan helyzetet fogunk teremteni, ami igen kedvező az intézet további életére.
Dobrovlt* Milán: A soproni zeneiskolának 181 növendéke és 11 tanára van és szé|>cn reuzál, mint magániskola, egyesületi alapon.
Dr. Bartha István, dr. Rotschlld Béla, dr. Halphen Jenő, dr. Welsz Lajos, dr. Schlcif/er Imre szólalt még fel, akiknek dr. Hegyi főjegyző válaszolt.
A bizottság végül is elfogadta a polgármester szanálási javaslatát azzal a Dobrovits Milán által beterjesztett hangsúlyozással, hogy csak teljesen szegény és jó tanulók kaphatnak tandij-kedvezményt.
Az ülés este 9 óra után ért véget, kedden délután 6 órakor folytatódik. Szerdán délután 3 órakor lesz a rendkívüli közgyűlés.
Gyengélkedés Idején, kű\'önösen ha a rosszullétei szorulás vagy keresztfáiig fokozra. az envhe és igen kellemes természetes „Ferenc József" keserűvíz mindig puha, könnyű tzékörűlést és kielégítő emészléit szerrz.
ÉJDŐ
. fflfqiH lesz I
Prognózis: Északkeleti, keleti sz#, több helyen még ke vés esö, a hegyekben esetleg kisebb havasesö, a hőmérséklet lassan csökken. A magasabb helyeken megszűnik az olvadás és a hó nagyrésze megmarad.
— Schütx kirakatában gyönyörködik minden gyermek.
i
A nagykanizsai rendőrkapitányság szünet nélkül az igazságügyi palotában elkövetett vakmerő betörés kinyomozásán fáradozik. Sok igazoltatás, előállítás és házkutatás történt, azonban a vandál gonosztevő olyan óvatossággal dolgozott, ami megnehezíti a nyomozás munkáját. Ameddig előállítottak közül a legtöbben alibit bizonyítottak, ugy hogy el kellett őket bocsátani. Minden jel arra mutat, hogy a tettes alacsony színvonalon álló valaki Tehetett, de régebbi, gyakorlott bűnöző Nem valószínű, hogy tettét
csupán bosszú vezérelte volna, mert amikor felforgatta és kiürítette az összes Íróasztali fiókokat, valószínűleg pénzt keresett. A Werthcim-szekrényt nem bántotta, azon egy-.szerű oknál fogva, mert nem volt kasázafuró, n«m tudott volna vele megbirkózni.-
A törvényszék elnöki irodájában történt kasszafurás, az írógépek későbbi ellopása után a mostani betörés azt követeli, hogy az igazságügyi palota biztonsága szempontjából külön intézkedések történjenek. Mégis csak lehetetlen állapot, hogy
1935. december 11.
a város kellős közepében, órrákon át dolgozhasson egy betörő a legnagyobb nyugalommal és elmenekülhessen anélkül, hogy valaki észrevette volna. Régi kívánság, hogy a fogházőrség szolgáltasson rendszeresen éjszakai szolgálatot a törvényszéki palotában, kötelező körüljárással. Met ilyen esetek után a bíróságok aktái sincsenek biztonságban. ;
A rendőrségi apparátus értesülés szerint az utolsó órákb:in olyan nyomokat kapott, amelyek határozott irányba terelik a nyomozást. Állítólag már ismerik a betörés elkövetőjét, kinek kéznekeritésére minden intézkedés megtörtént.
A vasárnapi előadások
1. Liceális előadás a régi Nagy.
kanizsáról és MurakOzröl
A Murakőz és a Hungária Irredenta melegszívű, kiapadhatatlan lelkesedésit szerelmese, dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos, a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör társelnöke volt a vasárnapi liceális előadó. Szép és zsúfolt háza volt. az előadásnak. Dr. Szabó Zsigmond,\' a kilünő poUhistor és élvezetes előadó közvetlen szabadelőadásban beszélt a r£gi kanizsai vár-tólj a vár helyén a város -kialakulásáról, a hajdani kanizsai gazdasági forgalomról, a fejlődésnek a vasutvonalak kiépülését kővető megállásáról. ^Elmondta azután, milyennek látta 40 évvel ezelőtt, amikor Kanizsára érkezett, a várost, annak yícáit, házait üzleteit. Felolvasta végül egy 1910-ből való vezércikkét az akkori Zala hasábjairól és ehhez fűzve rávilágított a muraközi magyarság akkori helyzetére, a muraközi kérdés jelentőségére és a trianoni muraközi kérdés lángoló, nyitott kérdőjelére. Sokoldalú képzettségről, nyitott iró-szcmről, szenvedélyesen és mélyen izzó magyar lélekről tett bizonyságot dr. Szabó Zsigmond a kedves emlékeket idéző, a mult tanulságait összegező speacho keretében.
Dr. Winkler Emőné sz. Munkácsi Noémi néhány hangulatos,\' finom tollal megírt, gazdag lélek mélyeiről fakadt költeményét olvasta fel. Minden verse megérdemelte a bőven kapott tapsot, amiben a poézlsének bensőséges szépségei felett érzett őröm robbant ki.
Bemutatkozó szereplése volt a legfiatalabb kanizsai daloscgyesületnek, a P. Miholc-sCk Miklós szervezésében és I-enz Gyula kántor vezetésével alakult Kiskanlzsal Katolikus Ifjúsági Dalkörnek. A derék kiskanizsai dalosok büszkék lehetnek arra a szimpátiáról tanúskodó fogadtatásra, amivel őket a liceális előadás közönség fogadta. Szépen énekeltek, különösen a nép-dalcgyveleget könnyedén, jól összetanultál) adták elő, szeretnénk őket máskor is hallani a nyilvánosság előtt s
2. Kulturdélatán ac Izr. Leány-
egyletben
Az izr. Jótékony és Kulturális Leányegyletben a sorozatos előadások során dr. László István, az uj lelkész tartott előadást «A német zsidóság uj arca» ciirrtnel.
A mindvégig érdekes előadást az 1933. évi.eseményekkel kezdte László dr., de nem arról beszélt, hogy mit vesztett azóta a német zsidóság, hanem arról, hogy mit nyert? A Német-
Raktáron 600 drb baba 24 fillértől 22 pengőig.
Babakocsik, hintalovak, ródlik legszebb kivitelben.
Puderdabozok, parfüm, kélni, manikűr, féafl éa varré kazették legolcsóbb árban kaphatók
VÁGÚ ENDRE
illatszer és játéküzletében.
Hócipőket, sárcipöket^
meleg- alsónemiieket vásároljon
_Siomolényl áruházban
1935. december ll.
A
ZALAI KÖZLÖNY
Telefon: 182.
Ifjúságnak
Játék, babj, könyv, társasjáték.
Felnőtteknek
írókészlet, töltőtoll, levélpapír, szépirodalmi könyv és mindennemű más ajándéktárgy a
legolcsóbban
legnagyobb választékban
kapható
Wajdlts utóda
Deák-tér 1. sz.
országban élő zsidókat, a kereskedelem, ipar terén és más szabad pályákon szivesen fogadták, akik pedig tanulni mentek, azok a német tudományban, művészetben, szellemi életben annyira elmerültek, hogy vallásukkal nem törődtek, legfeljebb csuk kegyeletet éreztek iránta. Mikor azonban az uj törvény a marxizmust és a zsidóságot közös nevezőre hozva ellenük fordult, akkor felébredtek, mert tudnivaló, hogy minden % vullás az üldöztetésben erősödik. Azóta nincs egyéni érdek, hanem közösen védik a zsidóság érdekeit és éberen őrködnek vallásuk felett.
Dr. László az zsidóságnak ezt a súlyos problémáját rendkívül finoman és meggyőzően tárgyalta, anélkül, hogy bárkit is vádolt, vagy ostorozott volna.
3. Ünnepély a leányliceumban
Immakulata-Qnncpén kedves, bensőséges műsoros délutánt rendezett a leányliccum Máriakongregációja az intézet nagytermében. A szépen megrendezett és gondosan ósszeállitott műsor bevezetője líoczor Mária szépen előadott szavalata volt. Kerecsényi Mária és Kerccsényi Erzsébet Charles Orunod: Menüettét játszották nagy sikerrel zongorán. Kamarás Klára, a kongregáció prefektáia tartott ezután Jól átgondolt előadást a nagylelkűségről, legfényesebben tükrözteti vissza abban az emelkedett szellemben, amit a liceura képvisel. Nugy Márta Tschal-kovszki BarcaroUáját adta elő ügyesen zongorán. Majd egy vallásos irányú és a kougregációs leányéletből merített színdarab előadása következett, melynek dicséretet érdemlő szereplői voltak: Veszély Gabriella, Scher-mann Gizella, Harsányi Valéria, Ho-vány Erzsébet, Laborczi . Margit, Ke-recsényi Erzsébet, Pörzse Ilona, Ja-kabfi Margit, stb. A jelenvolt szépszámú közönség sokat tapsolt a kedves szereplőkuek.
4. Kelemen Ferenc
bankigazgató,! a nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör társolnöke Zalaegerszegen tartott vasárnap szépen látogatott előadást az oliani Közművelődési Egyesület liceális-sórozatában. Témája az arany volt, ez a napjainkban rendkívül aktuális gazdasági tényező, amifői a rutinirozott előadó kellemes modorában és a sokoldalúan kéjMtott szakember alaposságával tartott érdekes szabadelőadást. A terem közönségének soraiban ott voltak a megyeszékhely gazdasági éltének reprezentánsai is. _ t
- Buttrrájáriá^MPMkMdl
berendezéseket rendkívül •lőnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen ls szál-Htunk. Kopsteln bútoráruház, Boti*]
< _________ . á „n
Mindenáron börtönbe akar kerülni agy kanizsai vendéglő nemfizető vendége
Sopronban jólmenő üzlete volt, ma a kabátjába rejtett fejsze az összes vagyona
Nem mindennapi, izgalmas éjszakai kaland zájlott le a Horthy Mik-lós-uton levő Vida-féle vendéglőben.
Nyolc óra elmúlt, amikor kinyilt az ajtó és egy iparos."ormáju férfi lépett be és ennivalót kért. Egyszerű vacsorát rendelt és egy kis bort. Alig tartózkodott néhány ember a vendéglőben. Mult az idő, azonban az ismeretlen ember meg sem mozdult, Multak az £fák, éjfél lett, de az idegen nem tize tett és, semmi készséget nem mutatott a vendéglő elhagyására. Az egész emberen valami komorság látszott, egész magatartása titokzatos és gyanús volt Goszpod Sándor fizetőpincér előtt, aki végül is megunván a hosszadalmasságot, odalépett hozzá és utalván a késő órákra, fizetésre szóli-titta fel a titokzatos idegent;.
— Sajnos, nincs pénzem, nem tu-í. dok fizetni! - jelentette ki az uleg-1* nagyobb lelki nyugalommal.
A főpincér az első pillanatban azl hitte, hogy talán rosszul hallott, de az éjszaka vendége megismételte:
- Nem bánom én, akármit is csinálnak velem, nem tudok fizetni.
A vendéglőben már csak két ember volt a főpincéren és feleségén kivül. Goszpod udvariasan rámutatott arra, hogy bizony ezt meg kell fizetni, mert ha^minden vendég hasonlóan csinálni^ akkor bezárhatnák
a vendéglőket.
- Nézze, akármit is csinál, engem ez hidegen hagy, úgyis alig várom, hogy már a börtönbe kerüljek, -volt a válasz. »
Goszpod Sándor nem kapacitálta tovább vendégét, hanem rendőrért ment az utcára.
- Rendőr ! - kiáltotta u sötétségben.
Az arra járók közül két jóképű fiatalember lépett ekkor a vendéglő ajtajához, hogy érdeklődjenek, mi történik ott, hogy rendőrért kiabálnak. Egy pillanat alatt megtudták, hogy miről van szó, összenéztek egymással és a következő pillanatban feltalálván magukat, egyikük odalépett a fizetni nem akaró vendéghez és a legkomolyabb hangol szólt neki:
- A rendőrségtől vagyunk,! Kö vessen bennünket, a többit ott majd elmondhatja !
Nem is várták be a válaszát, ha-ncln belékaroltak és máris vittek magukkal, a rendörségre, fel az ügyeletes tiszthez. Az ismeretlent e \'két fiatalember ügyes trükkje any-nyira váratlanul érte, hogy abban a hiszemben, hogy valóban detektívek, követte őket ellenállás nélküj a rendőrségre.
Az ismenetlen éjszakai vendéget mégmotozták a kapitányságon és kabátja belső zsebében egy élesre
ÉÉIill
ajándékot
Karácsonyi bevásárlásainál gondoljon
bevált Jelmondatunkra
olcjyJn felruház
Név- és
születésnapokra,
Ünnepekre, ajánlunk nagyon szép Cyclamen, Primula és más curijNp virágokat és növényeket.
Petermann kertészet
Báthory-utca 22. 4in
fent baltát találtak elrejtve. KihaUl-gatása alkalmával elmondotta,hogy Varga Károlynak hivják, kőhldai születésű, férfiszabómester, akinek valamikor virágzó üzlete volt Sop-ban, azonban családi körülményei, feleségétől való válása, stb. teljesen tönkretették, annyira, hogy most munka után megy az országban, de sehol sem tud munkát kapni. Azért végső elkeseredésében elhatározta, hogy bármi áron, de azon lesz, hogy börtönbe kerüljön, hogy legalább szállásra és ellátásra ne Legyen gondja. | ,
— El voltam mindenre határozva, - jelentette ki - mert nekem most már minden mindegy. ,>\' .
A baltára vonatkozólag kijelentette, hogy azért vitte magával, hogy utján legyen egy önvédelmi fegyvere. I , . . t | i Mig kihallgatása tartott, odaérkezett egy detektív, aki korábban Sopronban teljesített szolgálatot és min. denben megerősítette Varga Károly bemondását. Tény, - mondotta a kanizsai detektív - hogy Varga Károlynak Sopronban igen jól menő üzlete volt, mint katona Szolgáit a háború alatt és mindig igen szépen viselte magát. Varga Károly arcáról könnyek peregtek, amikor a detektív ezt az ügyeleteselőtt elmondotta* De többet nem volt hajlandó elmondani.
Miután Varga Károlynak,sem lakása, sem foglalkozása, azonkivül a vendéglőben történt esete a csaláp kritériumát is kimeri ti, a kapitányság a továbbiakig átkísértette a kir. ügyészségre.
„--A rendőrség most azután nyomoz, nem e terheli valami Varga Károly lelkiismeretét, j
A színházi iroda hírei
(•) Ma, kedden este negyed 9 órai kezdettel mutatja be a kamara-társulat Scheldonnak, a Románc világhírű szerzőjének érdekfeszítő amerikai szinmü- * vét, az .Éjféltől hajnalig»-ot A darab meséjének központjában egy előkelő milliárdos lány és egy bártáncos, egy úgynevezett gigoló áll. Ez az előadás próbaköve lesz a «Magyar Komédia. kiegyensúlyozott művészi teljesítményének. A főszerepeket Mágori Mária, Orbán Viola, vfttéz Báuky Bábért, Bánky Elemér, Zemplényi Zoltán, Serkenő és Szántó Ernő Játszák.
(•) Jordán este negyedszer kerül színre a szezon legnagyobb sikerű yig-játélta; a 120-as tempó.
(•) Az igazgatóság felkéri az igen tisztelt b^rlőközőnséget, hogy szelvényeiket juinól~előbb, az esetleges torlódásokra való tekintettől váltsa be, .
«
ZALAI KÖZLÖNY
1935. december il.
Excelsior Harisnyaház, rő-ut 14.
Olcsó pullover vásári Makó pullover I 98-tól, gyapjú pullover 480-tól. Finom matt harisnyák I 74-től, bokavédők I\'98-tól, női szines zsebkendők tucat vételnél 33 fillér, krepszaten sálak minden szinben 480-tól, gyUrhetetlen nyúlszőr nyakkendők 2 00 P-töl.
EXCELSIOR, G. F. B. ós Hellas-harisnyáinknál állaHÉD ÍH|P SZOIÉlSZGÉÍ VéQZDak — IDSáS QtáO ÍSl
Szerdán kezdődik a Zeneiskola tanárainak népművelési esti hangversenysorozata
Nagykanizsa kulturéletébcn már nél-kűlózhetet&nné váltak azok a népművelési célzatú előadások és hangversenyek, melyeket a zeneiskola rendez a zeneművészet népszerűsítése és^apo-lása érdekében. Több éve folyik már az iskola ily irányú tevékenysége, mellyel égést gárdát nevelt maga kóré hallgatókból.
A szerda esti hangversennyel a mostani szezon esti hangversenye ének sorozata kezdődik. Kezdés A órakor a zeneiskolában. Mintegy másfélkét órás műsorban klasszikus és romantikus komponisták művei kerülnek előadásra. Belépődij nincs. A rendezés költségeire önkéntes és tetszésszerinti adományokból fedezik.
Agyonlőtte magát a felfüggesztett szolnoki főmérnök
Szolnok, december 10
Ismeretes, hogy hétfőn visszaélések gyanúja miatt felfüggesztették állásukból Tóth Tamás polgármestert, Sárközi György tanácsost és Hubai Ferenc főmérnököt. A felfüg g^sztett Hubai kedden reggel fca-lántékon lőtte magát. Azonnal kórházba szállították, megoperálták. Állapota igen súlyos, nem hiszik, hogy megtudják menteni az életnek.
Hubai Ferenc főmérnök az elmúlt éjszakát a vasutépület mellett levő vendéglőben mulatta át. Ott is bérelt szobát és az öngyilkosságot is ott követte cl. Állapota változatlanul súlyos.
Ha fáj a feje és szédül, ha teit-séget, bélwgaiiuat, gyomorégést, vér-tóduláht, szorongást vagy ssívdobo gast erez, Igyék miuéi előbb valóul „Ferenc József" kesetüvízet, mai ez a gyomor és a belek működését előmozdítja, az epekivalasziákt fokozza, az anyagcserét megélénkíti és a vérkeringést MfrUíiJ.
Naptár: December 11. szerda-JRom. kat. Damáz. FroteBtáns Árpád. Izraelita Klsl. hó 15.
Gyógyszertári éjjeli soolgálat e hó 15-ig a <Mária* gyógyszertár Kigály. utca 40. és a kiskanizsai gyógyszertár.
Még péntekig tart a Nagy kanizsabudapesti telefon-mizéria
A nagykanizsai járásban nincs semmi zavar a hó miatt
Ismeretes, hogy a mullheti vihar különösen Székesfehérvár környékén erősen megrongálj a lávíróvezeté-keket. így megrzakadt a Budapest— székesfehé vári vonal és -természetszerűleg a Budapest nagykanizsai is. Székesfehérváron az egész vár&> ban megszakadlak a vonalak £és napok óta szünetel is a telefonforgalom. Vasárnapra a Budapest székesfehérvári vonalat sikerült ugy ahogy rendbehozni és így a forgalom olt megindult, Nagykanizsa felé azonban még mindig szünetel
A postaigazgatóság 90 szakmunkást rendelt ki, akiknek felügyeiele alatt 200 napszámos dolgozik éjjel, nappal a vonalak helyreállításán. Elsősorban a közintézmények telefonjait javítják meg amelyednek nagy-része máris használható
Érdeklődtünk a nagykanizsai hely zetől is, ^hol azt a felvilágosítást keptuk,. nogy helyi viszonylatban
mindössze csak egy két állomás vezetéke rongálódott meg, a budapesti vonal azonban még mindig rossz és előreláthatólag csak péntekre lesz használható. Híreinket mi is kerülőuton, Szombathelyen át kapjuk, ami meglehetős zavarokkal és késéssel jár.
A főszolgabirósághoz érkezett jelenlések szerint, azok a kisebb mértékű fogalmi zwarok, amiket a h fuvások okoztak a nagykanizsai járás utjain, már elmultak.
Nagykaniz<án a hótakarltásokat a városi ellátatlanok serege végzi és biztosítja a forgalom zavartalanságát.
A rendr-rség felhívja a város háztulajdonosait, hogy a járdák tisztántartásáról fokozottan gondoskodjék. Rendőrök járják végig az utcákat és ellenőrzik a járdák tisztántartását, felhintését.\'Minden mulasztás esetében eljárás indul.
Vakmerő tolvajbanda garázdálkodott Keszthelyen
Egy román katonaszökevény volt a banda feje
Keszthely, december 10
Krausz Zsigmond keszthelyi keres kedő üzletét hosszabb időn át dézsmálták, de nem tudott reá jönni, kik a tolvajai. Zsákszámra lopták tőle a babot, diót, hordószám a pálinkát. Krausz Zsigmond fclje* intésére a csendőrség kinyomozta, hogy a tolvajlásokat nem kö^eibette el más, mint Jancsikics Árpád, Gondi István munkások és Pozárki János román katonaszökevény. De mire elfogták volna őket, megszöktek Keszthelyről. Előbb azonban két helyen is tettek éjszakai látogatást: dr. Hoffmann Zsigmond ügyvédnél, azonkivül valószínűleg ők törhettek be Hoffmann Istvánná fakereskedő-nél is, ahonnan az Irodából több mint ezer pengő készpénz, több mint hat ezer pengő értékű ékszer tünt el egy kazettából.
Ek\'inte azt hitték, hogy a Hoff-inanné szakácsnéja követte el a lopást és azért őt és vőlegényét őri.
zctbe vették, de kihallgatásukkor a szakácsné bevallotta, hogy ezt a mostani lopást nem ő kö\\ette el, hanem előzőleg hosszabb időn át 10 és 20 pengőnként lopta meg a .gazdáját az iróasztaifiókból. Házkutatás alkalmával a csendőrség talált is 600 pengő lopott pétyst. Bevallotta a szakácsné, h<Mfy nemrégen 800 pengőért vásárolt egy telket. De ezt most felaiánlotUi úrnőjének kár* pótlásul, amit az el is fogadott és visszavontu ellene a feljelentést. Ai szakácsnét és vőlegényét szabadon-bocsáíották, de Jancsiklcjsot és társait a keszthelyi csendőrség orszá-<>gosan körözteti.
— KSztlsztvlsel&k részére rendkívül előnyös butorvásártási alkalom. Modern berendezések, tökéletes Jó klvitelb«u, bosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Kopatoln bútoráruházban. Horthy Miklós-ut 4.
25 éves a nagykanizsai Evangélikus Nőegylet
Szeretet-vendégség keretében
ünnepelték dr. Krátky Istvánné
elnökasszonyt
Áldásnak lenni a földi életünk legnagyobb gyönyörűsége és ennek a nagy értéknek leghivatottabb katonája a nő, akinek leikében ésszivé* ben a jóság szebben, fényese 14>en ragyog, mint a férfiéban. A_£agy-kanizsai Evangélikus Kulturális és Jótékony Nőegylet immár huszonöt év óta képviseli az áldás nemes gondolatát és hirdeti annak magasztos igéjét. Két és fél évtized óta törölgeti már a könnybarázdás, bánatos orcákat, juttatja kenyérhez az éhező nincsteleneket, takargatja be ruhával a didergők ,testét és egy léi emberöltő óta szórja megértő bőkezűséggel a jótékonykodásnak ezernyi szrnben pompázó virágait, i
1910 májusában alakult meg az egyesület, melynek első elnöknője Loipzig Antalné, a jóságos szivéről közismert úrasszony volt. Az első évek minden igyekezete oda irányult, hogy a nagykanizsai ev. gyülekezet nőtagjait lehetőleg teljes számban az egyesületi zászló alá tömörítse s ez u munka szép eredménnyel is végződött: 1913-ban már 40 rendes és több mint 45 pártoló taggal rendelkezett az egyesület. Ebben az évben a templom több adósságát fizették ki, vulamint több hiányzó templomi felszerelést sze« reztek be. A háború kitöréseken 3000 korona hadiköcsönt jegyeztek s a háború egész ideje alatt minden tehetségükkel a sebesültek, hadiözvegyek és had lárváknak voltak a segítségére. Árháború után rövid ideig szünetelt az irányított egyesületi tevékenység, de csak azért, hogy azután annál nagyobb lelkesedéssel állhassanak ismét munkába. Ettől az időtől kezdve pezsdülő élet uralkodott a Nőegylet kebelében. A rengeteg készpénz éa természetbeni segélyeken kívül a templom céljaira is sok pénzt fordítottak. 1926-ben választották meg elnöknek dr. Krátky Istvánnét, aki azóta kivételes jószívűségével párosult tehetségével áll a nemes munkát kifejtő egyesület élén. 1926-ben 160.000 koronát adtuk a Közművelődési Egyesületnek s ugyancsak ekkora összeget fordítottak a Hősök temetőjében felállítandó síremlékek költségeinek részbeni fedezésére. A®
Az őszi és tavaszi idényről visszamaradt divatkelméket
ióval alacsonyabb árakon árusítom Maradékok minden dkkből nagyon olcsón
Kirschner Mór
1935. december 11.
fcALAI KOZLOOT

A négus ellenállásán dngába dőlnek a béke-kísérletek
Az angol kormány-tanács bizonyos módosítások kikötésével elfogadta a francia angol javaslatot — A 18-as bizottság már szerdán összeül Genfben — Rómában ls azt hiszik, hogy Mussolini elfogadja a javaslatot kiinduló pontnak
A pápa fegyverszünetet indítványoz karácsonyra
Az addis abebai jelentések után Párisban ugy vélik^.hogy a négus nem fogadja el a párisi javaslatot. Abesszínia, a négus kijelentése szerint , nem fogad el semmiféle olyan megoldást, amely sértené függetlenségét és területi épségét, i
Ha a sajtónak c hirei megfelelnek a valóságnak, akkor a megegyezés dugába dől, mert az abesszin kormány nem vfpgadja el á feltételeket.
London, december 10
/, London, december 10
Az angol kormány tagjai hétfőn este hozzájárullak az olasz—abesz-szln viszály rendezése céljából előkészített francia-angol javaslathoz, bár a miniszterek egy része nem nagy hajlandóságot mutatott erre. Végeredményben elfogadták a javaslatot azzal a kikötéssel, ,hogy a Népszövetség által is> elíogadható formába kell önleni. Szó van arról, hogy a Népszövetség 18-as bizottsága már szerdán összeül, tehát egy nappal előbb, mint tervezték. Ez a a hir meglehetős érdeklődést, okoz.
Páris, december 10 A párisi sajtó §zerlnt Rómában különösen bizakodnak abban, hogy Mussolini a párisi javaslatot elfogadja kiindulópontnak. Rómában a pápa békítő közbe járására is szá-mitanakj aki fegyverszünetet fog Indítványozni karácsonyra, ami alkalmat ad, hogy a javaslatot a Népszövetség keretén belül kedvezően megvitassák. |
Az an^ol kormány többsége ugy véli, hogy a megtorlások csődöt mondtak és Anglia jól teszl^ ha megragadja az első alkalmat és tárgyalásokat kezd Mussolinival a béke érdekében. .
Eden lemondott
London, december 10 Eden népszövetségi miniszter kedden reggel beadta lemondását, mert so-kalta az Olaszországnak adott engedményeket.
„ A király kihallgatásra hívta magá-
Nép Mozgó. Pec. 11-12. Sze<da-csQtOrtök
Óriási világvárosi müsorl Stefan Zweig müve filmen:
A vágyak éjszakája
Wllly torst é» Hilde Wagener, ■ Burgthealer tagjainak brllllant együttesével. — Ezenkívül a legsikerültebb, legmulatságosabb s legmegrázórb katona-Ilim, a
Három császárvadász
Előadások 6 éa \'/i9 órakor, de folytatólagosan is megnézhetők Caak XO, 40, BO fillérem helyárakkal!
T
uj elnöknő agilitásának tudható be, hogy 1926-ban egymillió koronát adtak ki templomi berendezésekre és azóta évről évre nagyobb anyagi és erkölcsi siker jegyében munkálkodnak. Az egyesület jelenleg 60 rendes és 26 pártoló taggal rendel* kezik, tb. elnöke Waligurszky An-talné, elnöke dr. Krátky Istvánné, alelnöke Horváth OUvérné.
A jubileum alkalmából vasárnap délután szfretetvendégséget rendezett a Nőegylet otthonában. Aji\\ü-sort dr. Krátky Istvánné szenetet-tcljes szavakkal nyitotta meg. Meleg szivvel köszöntötte a szépszámú jelenlevőket. Vánkos Jenő karnagy vezényletével az énekkar előadta a »Tc hozzád, ö Uramc c. vallásos éneket, majd Schnábl Paula Interpretált mély átérzéssel egy költeményt. Horváth Olivér le kész ünnepi beszédében rámutatott arra, hogy Isten mindenkor az embereken keresztül végzi munkáját és az emberek szikén át jtíttatja el szeretetét, gyengédséget ós segítségét az arra rászorultaknak. A Nőegylet vezetősége és tagjai mindenkor emelkedett lélekkel és meleg szivvel érezték át az Ur segítségre buzdító szavát s visszatekintve az elmúlt 25 évre, az elvégzett munka eredményéből meglehet állapítani, hpgy az egyesület vezetősége és tagjai isten előtt nagyon kedves munkát végeztek. A nagy tetszéssel fogadott, mélyenszántó beszéd végén üdvözölte a gyülekezet nevében dr. Krátky Istvánnét, aki 10 éve elnöke, Böhm Bánfalvi/ Ignácnét, aki 15 éve pénztárosa és Ltttvay Endrét, aki alakulás óta jegyzője az egyesületnek, majd átnyújtotta az ünnepelteknek a Nőegylet tagjainak kedves ajándékát.
Uttvay Endre tani tó, Kádár Lajos ref. lelkész és Vécaou Barnabás, né mély gondolatokkal tártét! bé széde után dr. Krátky István polgármester üdvözölte a város nevében a jubiláló egyesületet. Horváth Olivér zárószavaival és Lalpzig Ilus Bzép, meleg énekével fejeződött be a meghitt hangulatban lefolyt szeretetvendégség műsora.
A muzsika világtalan] al
Irta: B.rb.rlts Lajos 2
Mindenkié, mint az írás és az olvasás. Nem ugy, hogy mindenki tudjon könyvet irni, hanem ugy, hogy mindenki el tudja olvasni azt, amit nz irás mesterei Írtak. Am a Zenében nem szégyen analfabétának lenni. A magát legműveltebbnek tartó ember ls a legparányibb szégyenkezés nélkül vallja be.- — «én bizony nem értek a zenéhez.. Mennyiért vallaná be valaki, hogy egy Móricz Zsigmond regényt nem tud elolvasni, mert — nem\' érti. Pedig mennyivel közvetlenebb, mennyivel mélyebb és mennyivel több nyelven beszélő emberi érzékek élnek a zenei beszédben, mint a _r legmesteribb toll betüoszlopaiban vagy " leghivatottabb ecset színfoltjaiban! f.s mégis, ha csak az irpi-olvasni tudással felérő zenei képzettség szempontjából statisztikát készítenénk általában az intelligencia gyűjtőfogalma alá tartozó emberekről, — a zenei &nalfabetizmus megdöbbentő számadatait kapnánk eredményül.
Hát ha a zene a legalkalmasabb művészet arra, hogy mindenkié ,1c-gyen, akkor hogyan vau mégis, hogy a gyakorlatban majdnem ennek az ellenkezője a valóság?
Mert kényelmesek vagyunk. Az irodalom < a képzőművészetek esztétikájának alajielemelből az iskolában akarva, nem akarva, elsajátítunk annyit, a mennyi elég ahhoz, hogy továbbra a puszta érdeklődés rávezessen bennün-
ket az eme művészetek által teremtett szép megismerésére és megértésére. Az intelligenciához való tartozás kvalifikációjához azonban maga az Iskola sem tartja szükségesnek a zenei esztétikának megfelelő mértékben való oktatását. A zenei műveltség alapelemeit is csak mellékesen és | iprvát.-ban szerezheti meg a serdülő gyermek. Az irodalmi jambus törvényeit, a korintusi ornamentika elemeit szóban és rajzban tudnia kell a ma-turandusnak, de azt nem kérdezi tőle senki, hogy a kezdetleges kotta-\'olvasáson tul van-e fogalma a hangok birodalmának csodálatos gazdagságáról. Ahhoz pedig már kényelmesek vagyunk; hogy olyasmit ls tanuljunk, különösképpen, hogy komoly rendszerességgel tanuljunk olyasmit, amit nem okvetlenül kell.
Így nőttünk bele a nagyvilágba valamikor mi, akik számára ismeretlen világ maradt a muzsika világa és most, amikor ^gyermekeink már zeneiskolába járnak, ugy botorkálunk utánuk és ugy torpanunk meg benne lépten-nyomon, mint a világtalan, akinek napfényes rétről, kéken ragyogó égről, holdas estéről, vizén hintázó aranyhldról beszélnek. Próbálja valaki a vaknak megmagyarázni a szivárványt! Igy nőttünk mi fel és ma a vak ember befelé könnyező szomorúságával figyeljük, hogyan fonogatnak szivárványt; a lélek mélyéből visszavert I színekből, a muzsikáló gyermekeink, j A zene vllágtalanjainak tömege óriási, köztük még ma is elenyészik | a zenei látók száma, a zeneileg müveit
ember fehér holló. Mert amit az iskola elmulasztott, azt az élet forgatagába került enil>cr önszorgalomból már nehezen pótolja. Addig ls, mig\' a zenei nevelés lehetősége a frissebb generációk részére már mindenfelé egyre jobban kiépül, — meg kell küzdeni | néhány előítélettel, amelyek útjába állnak >a zene mindenkié> elv megvalósulásának.
Ilyen előítélet például az a gyakran halott önvallomás, hogy «magyar embernek csak a cigányzene az Igazi muzsika, én csak azt tudom élvezni, 8 többi nem érdekel..
A muzsika világtalan ja arra nem is gondol, hogy a cigányzene távolról sem meríti ki a zene fogalmát, sőt nagyon sok esetben meg sem közelíti azt, amit művészi értelemben zene alatt érteni szokás. A cigány muzsika lehet hazafias aláfestésében megbecsülendő zenei szórakozás, lehet etnográfiai érték; lehet eredményes őrizője magyar népzenei hagyományoknak, a magyar nóta-kincs értékes termésének, de nem lehet kultúrember számára.-a zene. Bármilyen szép és pwgl*5-csülendő a guba, a cifra szűr, meg a rozinarlngos k\'iskalap, — kulturált magyar embernek eszébe sem jut ezeket hordani a müveit világ megszokott ruhadarabjai helyett.
• De hiszen játszlk,-ffía már a cigány klasszikust is» — halljuk az ellenvetést. Szegény klasszikusok, — hogyan foroghatnak a sírjukban, mikor n cl-gányzeno a maga sajátosan jellemző felfogásával csűri-csavarja a halhatat lan szerzők által caak egyetlen egy
hoz, amely után Eden visszavonta
lemondását
Olaszország Abesszínia felét kapná ?
London,. december 10 Párisi hírek szerint Olaszország csaknem a jelenlegi Abesszínia felét megkapná. Ezzel szemben a londoni lapok azt Írják, hogy Olaszország csak kisebb határkiigazltást kapna, ha beszünteti az ellenségeskedést
A tárgyalások még folynak. Bald-win miniszterelnök telefonon tárgyalt Hoarcval, aki viszont Lavallal folytatott tanácskozásokat.
50 éves a keszthelyi kaszinó
KesztHtíy, december 10
Ünnepi keretek között ülte meg a Keszthelyi Társaskör 50 éves .jubileumát. A Hungária dísztermében tartott jubileumi díszközgyűlésen a tagokon kivül igen szép számmal jelentek meg a meghívott előkelőségek is. A falakról vIetektntö elnökök és díszeinökök Jcépel alatt meleg barátság és Jubileumi hangulat uralkodott, amikor Rei8chl Imre városbíró, elnök elmondotta mélv érzésekéi-áthatott beszédét A Társaskör alapítóiról, múltjáról beszélt Beleálütotta a Társaskört Keszthely város 60 év előtti életébe és mélJ tatta azt a szerepet, amelyet; a jubiláló egyesület betöltött és betjöltt Példának állította az alapítók Mikes munkáját és a régi vezetők1 lel? kesedését.
Ivrs.\'t* Gyula igazgató, a Kör ügybuzgó titkára bő, színes éa kimerítő beszámolót adott a Társaskör fél évszázadáról. A lelkes elgondolók és kivitelezőknek" már csak az emh léke él. Sok mzunkát, kitartást és lelkesedést követeit ez az 50 év, amelynek minden mozzanata mjeg-elevenedett Iwsits Gyula szép és ér-» tékes beszámolójában.
A közgyűlésen fe\'olvwták a jubileumra érkez»tt üdvözlő táviratokat és leveleket, amelyek között ott
értelmezésre teremtett és csak abban az egyetlen egy értelmezésében Igazán művészi kompozíciókat! Vagy cigány az a cigány és akkor nem tud művészi értelemben klasszikust játszani, vagy tud klasszikust játszani, akkor azonban nem cigány, hanem tanult | muzsikus.
•Meg modernet is játszik a cigány. — mondják, akik mindenáron kompromisszumot akarnak lítrchoznl a cigánymuzsika és a zemmüvészet kő-zött. Nos hát, — azokról a Jdzsesszc-siíctt cigányzenekarokról, vagy meg* fordítottjairól jobb nem beszélni. Ezek a ma sokfelé látott és hallott felemás hibridek legfeljebb arra jók, hogy még a zenei haladást világszemléleti alapon elbírálókat is kiábrándítsák saját elméleteikből.
A zenei világtalanságnak sajnálatosan erős fertőzőanyaga ez a világ-szemléleti alapon álló rajongás vagy idegeskedés a muzsika ilyen vagy olyan megnyilvánulási formájával szemben. Etéren a zene is ugyanolyan mindennapiságokba; politikába, számításba és egyéb hasonló emberi gyengékbe ütközik, mint a művészetek bármelyik ága, akár az Irodalom, a festészet/ a színjátszás. A régi és az uj muzsika, a cigányzene és a dzsessz szeretete és megbirálása, sajnos, nem fcsak a divatnak van alávetve, hanem elveknek is. A köznapi élet szerint értelmezett .jobboldali mentalitás.-hos a régi muzsika és a cigányzene Jlllk, a baloldalihoz a jazz és a modern zene.
>
4 ZALAI KÖZLÖNY
1938. december 12.
volt Tabódy Tibor főispán, B"rk«t Ottó főigazgató (s 0?t* Pálffy Dénes képviselő levele is. I .
A további üdvözlések a közgyűlést követő 100 teritékes banketten hang-róttak el. |
EMLÉKEZTETŐ
Dacenber 11.
Tanári hangrrrseuj a BBieiAkö lAbon 0 órakor.
Légvédelmi elÖAdá* 5 éa 0 órakor • Rozgonyi-isko Lábán (férfiaknak). Deoembar 15.
Liceális előadás 8 órakor * városházán (Lukács József). Adventi-est a Missziós házban 0 faikor (P. Omerovics). A Nánl harmadszor a Kath. Legényegyletben 4 órakor. dmcjbümt ii.
Növendék-hangverseny a aeneisko-lábau 6 órakor. DflMab«r 33.
A Zalai Közlöny 75 évei jubiláris matinéja fii í* órakor a Városi Színházban.
Pásitorjáték, tánc a Kath. legény, egyet ületben.
l«r. Jótékony Nőegylet Murja a Kasiinóban.
A Klskanizaai Ifj. Egyeiülat oparett-•lőadása. f
Daoember tl.
Aa Iparoskőr Szilveszter-estje a •lékházban.
A Kath. Legényegylet és aa altisztek kóaös szilveizteri kabaréestje. A Kereskedelmi Alkalmazottak mü-■oroB szüveszterestje.
Január 4.
Katolikus bál. Január 5.
Frantharcos-bál. Január 11. NTE 70 évee jubiláris ünnepségeit megnyitó müaoros tánoestély az Iparoskörben.
Január 12.
6 órakor tea-est a Uisssiósliázbon. Jaauár lé.
Vendéglős-bál aa Iparoskőr termei, ben. i
Január 18.
Evangélikus estély. ,
Jaauár 19.
Frontharcosok teája. Január 33.
Felsőkereskedelmit végzettek tánc* estély* a Kasalnóban. FeWaár 1.
Aa Ipartestület bálja. Fabrnár 3.
6 órakor teaest a Misssiósházban. K. Nagy—Altay: Kit hercegnő c. színmüve a Kiskanizsai Olvasókörben. Február I.
Saa n atórium-piknik. Február 15.
A tanítók nagy megyebálja. KAOSz-bái. Február 11
Frontharcosok teája. Febntár 33.
Keresztény Jótékony Nőegylet Jel-tnezbátya aa Iparoskör termeiben. Február 33.
Az Iparoskör Jelmez-bálja. ftbwár\'M.
Racagó*st a Keresztény Titttvi-aalfnlknü,
— (Kinevezések)
Vitéz Tabódy Tibor főispán dr. vi-téa Arvátfalvy Nagy István országgyűlési képviselőt és Lévay Jenő dr. budapesti ügyvédet Zalavármegye tb. fő-, ügyészévé, dr. Nagy Bélia szolgabiró, főispáni titkárt pedig tb. főszolgabíróvá nevezto ki.
— (T\'mp\'oniszentaléa)
Dr. Rótt Nándor megyéspüspök megbizásából-december 8-án szentelte fel belülről a csurgói Jézus Szive templomot Csóthi Géza pápai prelátus, murakereazturi -apát nagy papi segédlettel. A környékről papjaik veze-kénóvel nagyon sokan vonultak fel erre a ritka szép alkulomra. Nagykanizsáról Gazdag Ferouc püspöki ^tanácsos és Lukács József lütoktató vezetésével vettek többen részt. A megjelent papságot és templomépitö bizottságot i.esz János csurgói osperes-plé-bános látta vendégül, ki elismerő sza-vukkall méltatta a templomépitö Lon-gauer Imre érdemeit.
- Wllty For.t nagy aza-repai Vágyak éjuakéja.
— (Vannty a rádióban)
A Vakok Homeros Énekkara holnap, szerdán délután 6 órakor Van-nay Jánosnak, a nagykanizsai városi zeneiskola igazgatójának Dina című szerzeményét énekli a budapesti rádió müsoráu. >
— (A megyéspüspök adományai)
Dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök a budapesti Rákóczi szoborra 200, a zalakoppányi tpmplom tatarozására 100, a pápai fs.tcgények részére 100 pengőt adományozott
SttfaaZweig aálághirA regény* i Vágyak éjuu^ija
— (A KAOSz rendezősép j)
hálás köszönetet mond mindazoknak, akik piknikje alkalmából adományaikkal vagy bárpii módon közreműködtek annak szép sikerében.
(Megnyílt a MANSz szövő-tanfolyama)
A nagykanizsai MANSz-flók kedden délután a leányliceum helyiségében nyitja meg ünnepélyes keretek között első szövő-tanfolyamát, amelyre szép számmal jelentkeztek növendékek.
— Ragyogó katonai vígjáték i a három ooáoxár-wcdiaz.
Gőzfürdő nyitva reggel 0 órától este fl óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknok).
"LIEBMER bácsi játékboltja* Lerakatát idehozta:
„Erzsébet11 cukor- és játéküzletbe
(Szabó cipöáruházzal szembe) Horthy-utca 2. alatt i s amely gyermek jó marad Jézuskától karácsonyra .játéksat innét kap.
— (Harangszentelés Nagyréosén)
Szép egyházi ünnepe volt Nagy-récse községnek. Felszentelték a hívek áldozatkészségéből beszerzett 3-ik ha. rangot, amit I\'. Gulyás Gellért bucsu--szentlászlói gvárdián és Kozma plébános adott át rendeltetésének. Elsöizben a hősi tudállal halt hősök tiszteletére kondulk^meg az uj harang, majd <iz iskolábán vallásos ünnepség volt, ahol 70 szivgárdista leány mellére került |Tcl a gárdista jelvény.
«=• A korxó meghosazabodott, a közön-Bég lesétál Schützlg, mindenki kíváncsi a szenzációs karácsonyi kirakatra.
- Egy miiaorban két aagyalkarfl filmi Vágyak éjszakája éa A három oaávzárvadáaz.
— (A Nánl harmadszor)
A Katolikus Legényegylet kitűnő műkedvelőinek előadása nem várt sikert aratott. A felujitqÜ Nánl mindkét előadásán nagyon sokan nem kaptak jegyet, miután azok elővételben elkeltek. A rendezőség most újból műsorra tűzte a kacagtató színdarabot; hogy lehetőséget nyújtson mindenkinek az olcsó szórakozásra, vasárnap, 15-én délután négy órai kezdettel. Az (előadás a Kath. Legényegyletben lesz 50, 40 és 30 filléres helyárak mellett A jegyek elővételben Fenyvesi és Bárány cégnél kaphatók.
- Vigyázat! A hoiszu mfiaor miatt azalAadáook kazdata 5 éa >/«• éra.
- (Bélyeggyűjtők találkozója) szerdán délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátaó kistermében.
— (Az ifjúság figyelmébe I)
A nagykanizsai ifjúságot érdeklő ügyek megbeszélésére december 11/én, szerdán este fél 9 órakor értekezlet lesz a Nemzeti Egység helyiségében (volt Ipartestület), melyre a fiatalság megjelenését kéri — a vezetőség.
Sl, RODLI, KORCSOLYA
nagy választékban
Szabó Antal
sportüzletében.
A ZALAI KÖZLÖNY éa a TÜKÖR agfUHaa eléfizetéae
A vidéki sajtó fontos feladatot tölt be a nemjet életében. Munkánk sikerét bizonyítja, hogy a legssebb magynr képes folyóirat, a Tükör, szoros kapcsolatot létesített velünk. Előfizetőink és olvasóink javára történt megállapodásunk alapján közönségünk számára egyszerűsítjük és megkönnyítjük a Tükör előfizetését s ily módon bekapcsolódunk a magyar irodalom és művészet, a magyar társadalmi- éfl sportélet • a nagyvilág eseményeinek nagyszabású képes ismertetésébe. Lapunkkal együtt - kizárólag előfizetőink részére biztosított - előnyös Jeltételekkel rendelhető meg a Tükör. Karácsony és újév ünnepének közeledtével minden előfizetőnknek módot nyújtunk arra, hogy kiadóhivatalunk utján a Tükör uj évfolyamának előfizetésével egész évne való szórakozást és gyönyörűséget szerezzen családjának, barátainak. Ab együttes elöfizetée kényelme*., és előnyös lehetőségéről kiadóhivatalunk szívesen nyújt tájékoztatást.
klöpli
FOggSny AgytarltS Vitrage AaxtaltarilS
Schfltz Áruházban.
Tsraín»l4uís
irányzat: gyengébb, Jorgalom; cundts. Busa tt.aav. 17-eS I7 9S-1&I5. 7»*1 18-10—18-30, 79-M 1&2S-.1845, 80-.. 1840—1855 dnnM. Tl4> ITfltt—17-TO. 78-M 1775-17 85. 7»« 1780-1800, 80-u 1810—18-20. — Row p«>tvldáM 16-30-1640, más 11)35-16-60. Zab «| kOtíp 17 45-17 55. - T.oj«rl aj tluáshill »b t)p««t 1360-13-75.
Kisdia • l.ptulajdona. Kfl*I.wtMá*i Rt. a.twb.rs Nyomd, ál DáUsUt UpfcUdá Váttst.t. NsnriustuáUl. r•!«)»• Uadói Mai Ktnáy. Istsruibsn telelőm ItatTksaisss N.ssá>

11.
ZALAI KÖZLÖNY
MODERN
LAKBERENDEZÉS
otthonos, ízléses és nem drága,
kapható
I m I kedvező feltételekkel is kap
Kopstein
Kérjen árajánlatot!
butorátuházban
Nagykanizsa.
APRÖHIRDETfcSEK
ff >>dM[d*téf 41|« .H.T.IJ .1 tn.BM, 10 IIAU H Mii\', mlndin lovibbi uó 4 IMIér. htikoima 10 tl6lg 40 HIMr, mlndan toVlbbl u6 3 (Illír.
- ManWnl I kAlyhával 1 U4-
Mt fűteni esik iSörlel-léle ■ub«d«lm».ot( iielter cl.kaládóa hólokoiówl lehet. Óvakodjon ahány utániatoktól. Sórttl vaake rukedáa Nagylunlaaa. 1
• bl.k.H lehér ngaceill lefwlctóbbin Slern végit aiakaieillen, Ffl-ut 2. 7
TMIkaktwk, Ollónyók, aióvetek, bár-sonyok vegytlaitilaia él leatéie leg. lcaób-
ban . _ 0yH|l6telsp:
múleitögyiiban kéuUlnek. Kllily-n. 33_
NunéH rahát ressak éa elidok. hl itiri háahoz megyek. Márkus, Klrá\'v •Ka 91. 4316
Meleg uobája ctik ikkoi lesz, ha Sehléilnger Oyula vaskereskedésben KS-lakaaA vesi. — Ugyanott 3 at siámu péaaaaahria, |ulányoi álért eladó
4583
UakaratuáB) üvegeiéi legolcsóbban l Tolt Tóth báláiban. 8
M é< •ároipSt kilátóiig gumlvulka-nlallónál |avlllaaaon. Cvelkó Mályáa F6->14. • 46C4
MrMl\'liixl fé*y ftrétíalel,
Irodai munkaerő, nagyon aie Illáit keni. Vidékre ti
elmenne. Cin a kiadóban.
„ ««l ebédlóaiekrény, hasinált, loailolt übátfll aMá, Caengery-ut 19. 4607
Oywmeksieretö llatal k«|*réa<l aion-naéri keteaak, Klaliay .. 4. 4606
, Kniasiinqi és nássáfániMkál Itgokaóbbsn órláil válaulékbin SchnlUer él DOndOt ékaieréai és órásoknál aierei->*« be. 4551
■snu Minónáí
fúdllk olcsó árban Kául-
Eladó
• <11 <{, léajuiH ■ Rákóciy u, á. ssám
"■aHarJiIbSta
hl*. Bui
•Kl 18.
Mffér, kerelke-la Jártai, sierény elhe-Burger Sándor, Magvar-
ba Provlncia-pengöszelvény nélkül ntazlk Badapestre.
2
0/
De
• f r ifi n
I HZ
ha kitünö fővárosi szállodákban, pensiókban, éttermekben, kávéházakban, színházakban, kabarékban, mulatókban, sporttelepeken és az autótaxiért
Provlnola-pengöszelvénnyel fizeti
Kényelmesen és kockázat nélkül takarékoskodhat, mert a felhasználatlan peng&szelvényeket itthon vagy Budapesten bármikor visszaváltják.
á Provincia nagykanizsai kirendeltsége: a Nagykanizsai Takarékpénztár.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
KöizOnetnyilviokás.
Mindazon |óbarátaimnsk és ismerőseimnek, kik felejlheltl-len drága férjem Szllvay Byala főjegyző
temetésén megjelenésűkkel vagy bármi más módon melységes íádalniainban outornl szivének vonak, fogadják eiulon Is bálám is kösznnelem kilégzését. Klskomárom, 1935. december hó. özv. Szllvay Oyuláné
Lombhullás után
Mm gyümölcsfáit!
Alma-, kSrte , szltvafákat
100 liter Tízben feloldott 5 kgr. Nh Dandrln-nel, a többi fákat 100 liter vízben feloldotta k(r. Solbár gyárilag készített méaxMaléval.
Nlmoia Pomrln
(srSmOteafaaátráfly aibhiljsk bakiaásárs.)
Oltóviasz Hsrayósayv
Mm és kerti murik
Műtrágyák
Kaphatók:
ország József
mag, műtrágya, növónyvédelmlaie-rek, zsák, att>. tereakeSésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
4 ZALAI KÖZLÖNY
1938. december 12.
Estélyi és báli ruhákhoz
legdivatosabb
Strasszok
Csokrok
Virágok
Zsinórok
Diszek
Gombok
dal választékban, legolcióbb árakon
BRómi
DIVATHÁZ
HORTHY M—ÚT 1.
FéltandIJas angol és német nyelvtanfolyamok a Zalai Közlöny előfizetői részére
A Zalai Közlöny meg akarja köfinyíUTü előflzetófnkek a nyeli, tanulást és ezért megállapodott egy elismerten kitűnő nagykanizsai nyelvtanámővel, aki két nyelvet 60 százalékos kedvezménnyel tanít a Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol éa némot nyelvtanfolyamunk vezetője Pallos Erzsébet. A tanfolyam nem csoportos. hetenként két órával hat hónapig tart, havi tandíj a Zalai Közlöny előfizetőinek fi pengő, (nem előfizetőknek 10 pengő). Pallos Erzsébet a Ion doni egyetemen szerezte meg az angol nyelvtanári diplomát. A,tökéletes kiejtést biztoeltjfák mr. Walter Ripman-nak, a londoni egyetem fonetika tanárának eredeti grammo. fon lemezei. Jelentkezni bárralkor lehet a nyelvtanárnőnél (Erzsébet-tér 18. II. em.) ■
Minden tanfolyamra való féltan-dijas beiratkozáshoz fel kell írni. tatni a Zalai Közlöny legutóbbi előfizetési nyugtáját, vagy a Zalai Közlöny szerkesztőségének igazolását.
Iilrtiilwtllttl Iititaí tíllilit MENETRENDJE
érvényei 1933. október 0-től.
■ MutátlontAa
4" 5 60
730 8 28
11 06 12 46 13M 1410 19M 1730 1110 19 60
2136
2326

i I
a
Latanyai menetrend
l.l»,WII«l. 646 Hiukululii M. 6-00 I*. 1400 L.U.,*f.lrt, 16-16
MEGHÍVÓ.
A Dunántull Gazdasági Sissigyirosok Szeszflno-mltA Részvénytársasága Nagykanizsán 1935. december hó
20 in délután 3 órakor saját helyiségében
XXXII. évi rendes közgylllését
tartja, melyre 1. részvényeseit ezúton Is meghivja Nagykanizsa, 1935. november 28-án.
az Igazgatóság.
Táp
1.\'Az igazgatóság jelentése.
2. A felügyelő bizottság jelentése.
3. A lefolyt üzletévi zárszámadások megállapítása és a nyereség feloszlása iránti határozathozatal.
4. Az Igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentvénye iránti határozathozatal.
5. A felügyelő bizottság díjazásának megállapítása.
6. Az igazgatóság választása.
7. A felügyelő-bizottság választása.
8. Hivatalos lap kijelölése.
9. Indítványok.
Mérleg-számla ■
Vagyon: Gyárépületek P 66.153 12, Oyárberendezések P 258 15605, Központi szeszfőzde P 28.75879, Ineatlan P 1.200—, Iparvágány P3.000—, Hídmérleg P 2 400 —, Tartánykocsik P 62 892 —. Fogat P 1.200-—, Értékpapírok P 9 490 —, Anyagok P 19 666 55, Hordók P 47.748 73, Szesz, szeszáruk P 328.959 68, Pénztár P 7,401 02, Adósok P 58.992 99, Összesen P 896.018-93.
Teher: Részvénytőke P 190.000—, T6ket»rtalék P 151.203 08, Ér-lékcsökkenési tartalékalap P 157.000—, Tartalékalap P 45 000—, Értékpapír tartalékalap P 800—, Nyugdi|alap P 24.000\'—, Fel nem vett osztalékok P 50-40, Forgalmi adó P 891 08, M. kir. Adókincstár P 3.080 20, Átmeneti télelek P 500-—, Hitelezők P 306.412-61, Nyereség P 17.081 56, összesen P 896.018-93. Az Igazgatóság.
Megvizsgálta és rendben találta a Felügyelő-bizottság.
Veszteség- és nyereség-számla ■
Tartozik: Általános Üzleti költségek P 43.387 73, Tiszti fizetések és napszámok P 41.746-32, Jelenléti jegyek P 700—, Adók P 10.149 08, Biztosítási dijak P 4.500 45, Jutalékok P 6 631 07, Behajthatatlan követelések P799 82, Kamatok P5.966-17, Értékcsökkenési tartalékalap P 18.000-—, Közművelődési és köz|ótékony célokra (Átmeneti tételek számla) P 500 —, Nyereség P 17.081-56, Összesen P 149 462-20.
Követel: Nyereség-álhozat P 681-16, Szesz, szeszáruk P 148.781 04, összesen P 149.462-20. Az Igazgatóság.
Megvizsgálta és rendben találta a Felügyelő-bizottság.
i
Lópokrócok
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Allatok nevelésénél és hizlalásánál nélkülözhetetlen.
Csontképző és étvágygerjesztő.
A valódi Futor csak eredeti gyári csomagolásban kerül forgalomba.
UMI Hullt FUTOR -1 ciltll M Imlju ti I Szénsavas tukarmánymeszet FUTOR helyeit ne fogadjon ell
2 kg.-oa osomag ára ... M fillér 6 kg.-na csomag ára ... 110 fillér 60 tg.-oa zsák ára (zsákkal) 650 tlllér 100 kg.-os zsák ára (zsákkal! 1210 fillér Beszerezhető:
orbzAg József
mag, műtrágya, növényvédelmi axerek. zsák, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A blrdeágl palota mellett Tolelon 130
n
Klskomáromban egy háromixobás uil lakás
azonnal kiadó.
A lakát áll: két nagy utrai, egy udvail parkettás szobából. elő»zoba, fürdösaoba. konyha, éléskamra, pince, caeWdaioba, ylzveieték, angol-kloiet,a házban villanycsengő. Parkírozott udvar, konyhakert, fis-
kamra, 4912
BAvbb felvilágosítás a Hitelszövetkezetnél nyerhető. A lukas bármikor megtekinthető
I-
I mindenki a helyi karesksdöknál és Iparosoknál szerezze bel
• Kfa|«»d»lt|l Részvénytársaság n
Mentei nyauk b Mlzulal Lapkiadó Vállalata
■aiykaaizia
Intézet, faleti könyvek és dobozok gyára
mp*«|i szerkesztősége és kiadóhivatala
TEUFM: 78.
mindenféle
ígyvédi, gacetn-ági, laM\'éi MoU nyomtatvány shat, árjeeysékeket, műnket, meghívókat, eljegyzési és askattsl értesMae-
S; ^r\'wdeí\'^iil^kl?^ míndeaMe
. Ízléses MáNftáaa nyemtatvánrefeat. b
Gyártunki
Bzieti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfilzeteket és tömböket, mintá-zaeskékat, zsákcédulikat, naptáriömböket, fatkwptárakat, dobozokat stb. elsőrango^ld-vitelben és a legolcsóbb árakon. a
Nyomd*, saeokess^sóg és kiadófefcwtal Fő-ut 5. szám alatt.
S list IlUi.n Kihaaadaaáai
R. T. OuMabsrg Nvsmda ás Bélialal Lanaiado VáUalata.UayvayoaidáiáUa, NaivSaoiiiia. (Felelóa llsletvazstó Zalai Káiolr.)
75. évfolyam 282. Mám NagykanlzM, 1936. december 12 csütörtök
Ara 12 Altér
ZALAI KÖZLÖNY

POLITIKAI NAPILAP
Felelő* szerkeiztó: Barbarlts Lajoa
EI6tlxetésl in: e«» hőn » pengi 40 BU Sierkeíxtötójl k* kladóhWiUll telefoai 78. i
aia
Vádirat
Abból az alkalomból, hogy magyar politikai arénában mind élesebbé alakul a harc, ami az el lcnzék kesztyüdobása folytán támadt, nem lesz érdektelen rámutatni azokra az eseményekre, amelyek néhány év előtt lezajlottak, de ugy látszik már feledésbe mentek. Akkortájt volt ez, amikor Nagykanizsa Erzsébet-terén hordókon összetákolt pódiumon egy Berky, egy Szilágyi arról beszéltek még, hogy milyen nehéz Bethlen közelségébe férkőzni még saját párttagjának is és néhány szerencsés privilegizált kivéte lével, a párt nagy többsége örül, ha Bethlen István gróf télikabátjának szörmegallérját megtudta simogatni. Ez azonban még akkor volt, amikor Berky az ellenzék keserű kenyerét ette és nem ismerie •poros-fiókok* fogalmát. Azí>ta de minden megváltozott. Azóta de minden feledésbe ment. NagykanÍ2Sán is. E szerény sorok az emlékezőtehetség némi felfrissítését vannak hivatva szolgálni.
Ugyanis a Bethlen István néhai kormányának védői utalnak arra csatározásaik és minden, csak tárgyilagosnak nem mondható bírálataik kapcsán, hogy az akkori kladá sok rendkívüli méretű emelését az ország újjáépítése, a beruházások tették szükségessé. Már pedig a po litikailag kevésbbé iskolázott ember is tudja, hogy Bethlenék, amikor uralmon voltak, nom ebből fe dezték a beruházásokat. 1922. évi hivatalos megállapítás szerint be ruházásokra a köiségvetésen belül az utolsó öt esztendőben a Bethlenkormány összesen 185 millió pengőt költött. A többi beruházás külön kölcsönökből nyert fedezetet. Ezeknél a kölcsönöknél azután eljutunk olyan tényekhez, amelyek minden, csak nejn alkotmányos gazdálkodásról tesznek tanúságot.
A Bethlen-kormány nem tárta fel az országgyűlés előtt az államháztartás valódi helyzetét, kölcsönöket vett igényb^, hitelmüveleteket bonyolított le, szavatosságokat vállalt és ebekhez az országgyűlés felhatalmazását nemcsak előzetesen, hanem sokszor bizony utó\'ag sem kérte ki, ennek következménye volt, hogy amikor a Bethlen-kormány bukása után szanálni kellett az államháztartást, ujabb és ujabb,"összesen közel 600 millió pengő olyan kötelezettségvállalás derült ki, amiről az országgyűlésnek részben tudomása sem volt, vagy legalább is felhatalmazását nem kérték ki.
Erről a Bethlen-féle gazdálkodásról nagyon komoly és illetékes bírálatok hangzottak cl, mely birálat mindegyike egy-egy verdikt-számba megy az ország szempontjából.
ÍRy a Népszövetség pénzügyi bizottságának 1922. évi jelentése azt mondja, hogy »Magyarorszag helyzetét súlyosbította az elmúlt években a kiadásoknak a bevételeket meghaladó mértéke, kölcsönöknek külföldön túlzott mértékben és gyak-
A revizióellenei államokban nagy izgalmat keltett a párisi tervezet
Mit tartalmaz a javaslat módosítása — Baldwln februárig reméli az olasz-etiop viszály likvidálását — Addisz Abebából pánikszerűen menekül a lakosság
A négus mindaddig nem tárgyal, mig az utolaó olasz katona ia el nem hagyja Abesszínia területét
| Páris, december 11
A francia sajtó szerint a Laval-Hoare tervezet elmegy a végső határokig, amelyet Olaszország javára tehetnek. Remélik Párisban, hogy e javaslatot Mussolini elfogadja tárgyalási alapul. Viszont azt is valószínűnek tartják, hogy a négus visszautsitja a javaslatot.
A lapok arról Írnak, hogy a 18-as bizottság csütörtök délutánra össze-hívott ülése tárgytalanná válik.
Az Ouvre ugy tudja, hogy Balduln eltökélt szándéka, hogy februárig le
A nagykövetek még szerdán átadják MussoHnlnek a megegyezési javaslatot
Róma, deoember 11 | tárgyalások bizakodó hangulatban
zárja az olasza-etiop viszályt. így valószínűnek tartják, hogy az olesz módosítási igények miatt -nem kell ^artani Anglia visszautasításától.
Addis Abeba* deoember 11 >\\ Tcülügyminiszter szerdán felkereste az abesszíniai angol követet, akitől a békekeret Iránt érdeklődött és kijelentette, hogy a császár nem hajlandó addig tárgyalásokba bocsátkozni, mig az utolsó olasz katona is el nem hagyja Abesszínia területét.
A megegyezést tartalmazó javfs lat megérkezett Rómába, a francia és angol nagykövetek szerdán délelőtt átadták Mussolininek.
V^i\'is, december 11 A Matln szerint Mussolini megbízottja kimentette, hogy az olasz kormány s#mmi I örülmények közö\'t nem feszi tanulmány tárgyává a tervezetet, ha azoknak bármilyen módon ullnujtum jellegük ,van.
\\ Páris, december 11 Diplomáciai\\körökben elterjedt hírek szerint akedd esti módosítási
fejeződtek be. A lapok is bizakodva Írnak a kérdésről. A javaslaton végzett módosítás a Tigre tartomány határmcgállapitásának kérdése körül forgott. Laval azért utazik Genfbe, hogy békítő szerepet vállaljon Anglia és Olaszország között.
A párisi reggeli lapok valószínűnek tartják, hogy a 18-as bizottság ülését elhalasztják. I
A Balkánon nagy az Izgalom
Genf, deoember iir Qenfi hirek szerint a kisantant államok körében a párisi tervezet
nagy izgalmat keltett. A revizióeHe-nes államokban azt hiszik, hogy olyan háromhatalma megegyezés jön létre, amely a területi intézkedések módosítását akarja keresztülvinni. E lépésben ^ kisantant államok veszedelmes po\'llikai lépést látnak. , (
Csökkentették a területi engedményeket
London, december 11 Az angol sajtó a javaslaton végzett módosításokról Írva ugy tudja, hogy a módosítás a következőket tartalmazza :
Tigre tartományban a területi engedményeket Olaszország javára csökkentették, ugy hogy a négus nemcsak névleges, hanem bizonyos kormányzási hatalmat kapna ezen a területen. I Anglia szünetelteti az olajmegtorlást London, december 11 Az angol kormány kijelentette, hogy a béketárgyalások befejeztéig nem fenyegetődzik az olajmeglorlá-sok ügyével.
(Folytatás az 5-ik oldalon)
ran nem produktív célokra való -igénybevétele és a ki nem elégítő hitelellenőrzés.« Súlyos megállapítás ez valóban. De továbbfolytatja a jelentés : »Egy meg nem felelő költségvetési rendszer követelése folytán a beruházási kiadások legnagyobb része költségvetésen kívül, az országgyűlés előzetes ellenőrzése nélkül nyert fedezetet.*
A népszövetségi jelentés tehát tényként fc\'szögezi a büdzséjognak a megsértését. Továbbá az állami számvevőszék 1929-30. évi jelentésében megállapítja : »A kereskedelmi miniszter az útépítési program végrehajtásával kapcsolatban véghez vitt hitelműveletekhez a törvényhozás előzetes felhatalmazását (nemi eszközölte kt« Vagy s ami annyit jelent, hogy dacára, hogy az állami számvitelről szóló törvény impcrative kimondja, hogy kölcsönök, hitelmüve\'etek csak a törvényhozás előzetes felhatalmazása alapján köthetők, ez nem történt meg.
Ami viszont azt jelenti, hogy maga az állami számszék állapította meg a törvénysértést.
Azonban a számszék tovább folytatja megállapításait eképpen : >a
kereskedelmi miniszter az emlitéít útépítéseket tovább folytattál anély kül, hogy azokhoz a törvényhozás felhatalmazását, ha mindjárt utólag is, kérte volna.«
Mint pörölycsapás hangzik a to vábbi megállapítás is : »a számadási év folyamán kölcsönök vétettek fel és oly hitelműveletek kötettek, amelyekhez a törvényhozás előzet\'S hoz zájárulását a kormány n\'\'m eszközölte ki.c
Csak természetes, hogy az ilyetén-képp beterjesztett zárószámadások nem vallották kl a Ház dicséretét, hanem felháborodását. így történt-azután az is, hogy a Hál az 1930-31. évi zárszámadásokat csak 1932. év decemberében tudta tárgyalni. Amikor kiderült, hogy az utolsó három év előirányzatnélküli tul-kjadása kerek 264 millió pengő volt. Akkor az akkori ellenzék a felmentvény megtagadását is követelte. És akkor felállott Eckhardt Tibor és egy 24 tagu parlamenti bizottság kiküldését kérte arra vonatkozólag, hogy állapítsa meg, hogy a sorozatosan elkövetett súlyos hibák láncolatáért és az önkényes gazdálkodásért a kormány tagjai egyénileg
l .................in i
milyen mértékben feleiőssck. És ugyanakkor Eckhardt Tibor tovább folytatta: \\
v — Kérdem, miért következett be ez a helyet ? Azért, mert az egyoldalú párturalom - majdnom azt kell mondanom, pártdiktatúra - a \' sajtészabadság lenyügözésén, a gyülekezési jog kerékbetörésén, a közélet önállóságának és függetlenségének úgyszólván gúzsbakötésén keresztül olyan nyomott, lefojtott, kélt ségbeesett, apa tik us közvéleményt tudott kitermelni, amelyből már az elhatározóképesség is hiányzott.
Akkor tehát, amikor mind élesebbé válik az ellenzéken a tónus, illenék mindezekre visszaemlékezni. És mintha illenék egy kissé visszaemlékezni a nagykanizsai Erzsébettéren elmondottakra is...
$s most újra erről az oldalról várjuk az ország sorsának jobbrafordulását? Újra onnét reméljünk nemzetmentő politikát ? Reájuk biz-zuk újból a magyar közélet irányítását ? l
A nagykanizsai községi választásokon "kell megadni mindezekre n méltó választ. ( \' •
(B. R.)
a
\\>
0AHA1 ROZLOOV
1938. december\' 12.
A szenvedő, beteg nőket reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes .Ferenc Jozae!" keaerüvlz 2—3
óra alatt könnyű, lágy bélkiUrülis-hei leglli éi ez által igen sok eset ben rendkívül Jótékony hatásul van a beteg szervekre. A női belegsé-
?;ekre vonatkozó ludományos irodalmi több nagynevű alapvétőié Írja inttveloen, hogy a Ferenc Józsel vizzel elért kitllnő eredményekről saját kísérletei utján Is alkalma volt meggyőződét! szerezni.
EMLÉKEZTETŐ
December 11.
Tanári hangverseny a zeneiskolában 9 órakor.
Légvédelmi előadás 5 és ö órakor a Rozgonyi-iskofában (férfiaknak). December 15.
Liceálls előadás 6 órakor a városházán (Lukács József). Adventi-est a Missziósházban 6 órakor (P. Omerovics). A Náni harmadszor a Kath. Legényegyletben 4 órakor. December 18.
Növendék-hangverseny a zeneiskolában 0 órakor. December 22
A Zalai Közlöny 75 éves jubiláris matinéja fél Vi órakor a Városi Színházban. December 2é.
Pásztorjáték, tánc a Kath. legény-egyesületben.
Izr. Jótékony Nőegylet zsurja a Kaszinóban.
A líiskanizsai lfj. Egyesület operett-előadása. December Sl. Az Iparoskör Szilveszter-estje a székházban.
A Kath. Legényegylet és az altisztek közös szilveszteri kabaréestje. A Kereskedelmi Alkalmazottak műsoros szilveszterestje.
Jau«iir 4.
Katolikus bál. Január 5.
Frantharcos-bál. Január 11.
NTE 70 éves jubiláris ünnepségeit megnyitó műsoros táncestély uz Ipanoskórben. Január 12.
0 órakor tea-est a Missziósházban. Január 14.
Vendéglős-bál az Iparoskőr termei, ben.
Január II.
Evangélikus estély. ,
Január 19.
Frontharcosok teája. Január 25.
Felsőkereskedelmit végzettek tánc-estélye a Kaszinóban Február 1.
Az Ipartestület bálja. Február 3.
0 órakor tea-est a Missziósházban. K. Nagy—Altay: Kis hercegnő c. színmüve a Kiskanizsai Olvasókórben.
Február 8.
Szanatórium-piknik.
Nagykanizsai ügyek a megyei kisgyfilésen
Fábián Zsigmond a kanizsai községi választások elnöke — A megye hozzájárult a Katonaréti vízvezeték kibővítéséhez — A főispán rendkívüli közgyűlést hlv össze a Sopron—tapolcai ut ügyében
Zalavármegye kisgyülése kedden délelőtt tartotta december havi közgyűlését Tabódy Tibor főispán el-nökletével. A kisgyűlés Mesterházy Jenőt és dr. Koller Istvánt jelölte ki 1986. évre a számonkérószék tagjiüvá. Jóváhagyták, hogy Nagykanizsa a hen/jerüaem részére 820 pengő póthitelt engedélyezzen, hogy Nagykanizsa január 1-től leszállítsa a csatornadíjakat, hogy a városi kertészet részére 1000 pengő póthiteit engedélyezzenek, hogy négy évre évi 126 pengős ösztöndijat létesíthessen a város a Sokgyermekes Anyák Szent István Fiuotthonában, továbbá, hogy Nagykanizsa baleset ellen biztosithassa Ínségeseit. A továbbiakban tudomásul vette a kisgyűlés, hogy Kók Katalin nngykani-\' zsal laklos 200 pengő sejjéiyt kap lisieuxi Kis Szent Teréz Kollégium^ ban, majd a vármegye milLeniufmi ösztöndijait Ítélték oda. Több hozzászólás után az ösztöndijat r Nugy Győző nagykanizsai, Ángyán József egészégi és Imrik Andor keszthelyi reálgimnáziumi tanulók kapták.
A kisgyűlés a tpvábbiak során még egy kanizsai határozatot hagyott jóvá. Eszerint Nagykanizsa 8806 pt\'ngő költséggel csatornázási és vízvezetéki munkákat végeztethet, kibővítheti a katonaréti vízvezetéket is. A nagykanizsai képviselőtestületi választások elnökéül dr. Fábián Zsigmondot, alelnökéül pedig Babochay Györgyöt jelölte ki a kisgyűlés.
A közigazgatási bizottság ülése
A kisgyűlés után ugyancsak a főispán" elnökletével a közigazgatási bizottság tartott üléslf. Az eseményjelentés szerint a nagykanizsai államrendőrség az elmúlt hónapban 78 bűnügyben nyomozojf, ebből kiderített 53-at, az egerszegi rendőrség 36 ügyben nyomozott és kiderített 81-et. A megye közbiztonsága kielégítő. Tüzeset n$gy volt.
Gyömörey Sándor a Bécs és grácl utak körül támadt versengést tetlb szóvA; Hangoztatta, hogy a vármegyének ebben a kérdésben ?gysége-si\'n kell eljárni a Sopron-Jánosháza
tapolcai ut mellett. A főispán vá-
laszában kijelentette, hogy ebben az ügyben januárban rendkívüli közgyűlést hiv össze. | ,/\'
Csóthy Géza apát a Becsehely és Pola községekben duló álduhan állapotot tette szóvá, amely már bevonult a templomba is. Tabódy fö.spán kijelentette, hogy tud a dolgokról és rövidesen maga megy ki a helyszínre rendet teremteni. [
Farkas Tibor a balatoni utakat tette szóv& és i ,
a zalamerenyel fakitermelés
ügyévei foglalkozat, kérve annak tisztázását. ( ; t
4 főispán válaszában kijeleritettc, hogy az utak kérdésében a kormánynak is ugyanaz a véleménye, nunt Farkas lioornak. A kérdést , megfelelően előkészítik a rendkívüli közgyűlésiv. A zalumerenyei fakitermelés ügyében a főispáp kijelen, tette, hogy a vállalat ellen az ügyészségen feljelentést tettek. A Lágymányosi Fakitermelő R.-T. éhbérért nejih kapott munkásokat Zalában, ezért szegény békésnjegyel munkásokat hozatott. Közülük ejOk-százan ínég ma is itt vannak, ügy kell hazato-onoolni őket. ,
Br. \'\'"•arányi Ferenc a négy közgyűlésről szóló határozatot tette í azty/á. ,
Gyömörey Sándor a jegyzőgya-Kornokok érdekében szólalt fel.
Az állategészségügyi jelentés további javulásról számol bo. v ,
A. tisztifőorvos jelentése szerint a közegészségügyi viszonyok kielégi-tőek. , , l.Mi
A tényleges adóhátralék 5,180.470 pengő, azaz 109 százalék. A<povem-beri befizetés kedvezőtlenebb a mult évinél.
Naptár: December 12. csütörtök. Rom. kat Ötlilla. Protestáns Gabriella. Izr Klsl. hó 16.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg a «Mária» gyógyszertár Király-utca 40. és a kiskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel ü órától est* 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap uő^iek).
Nép Mozgó. Dec. 11-12. Szerda-csütörtök óriási világvárosi müsorl Stefin Zwelg müve filmen:
A vágyak éjszakája
Wllly Forst és Hllde Wagener, a Burgtheater tagjainak brltllana együttesével. — Ezenkívül a legsikerültebb, legmulatságosabb a legmegrázóbb katona-Ilim, a
Három császárvadász
Előadások 5 és VtO órakor, de folytatólagosan Is megnézhetők Csak 20, 40, BO filléres helyárakkal I
A pénzügyi bizottság keddi "ülésén Király tanácsnok beszámolt a közmüvek eddigi munkájáról
A városi képviselőtestület pénzügyi bizottságának mfcsodik napi, keddi ülését már félő volt, hogy nem lehet megtartani. Megjelent a polgármester, az összes előadók, azonban a bizottsági tagok közül dr. Weisz Lajos és Mayer Károly jelent meg. Tekintettel a szerdai közgyűlésre a »bizottság« ebben az össze-tételében volt kénytelen lefolytatni »űlését.« Elnök lett Mayer Károly.
Vécsey tanácsnok beterjesztette a Stern-gyár kérelmét a gyár előtti 400 méteres járdajavításhoz való inségmunka segítségért, amit a polgármester javasolt. Krátky polgármester utalt arra, hogy a járdajavítás a háztulajdohos kötelessége, de jelen esetben annyi méltányossági szempont van, hogy kivételesen javasolja. Majd a gőzfürdő telek-par-celiázásának ügyét tárgyalták, amit uj bői felszerelve küldenek felame-gyéhez. Király Sándor, a közmüvek igazgatója terjesztette be ezután részletes és mindenre kiterjedő jelentését. az úgynevezett nagy beszámolóját a viz- és csatornamű zárszámadásai alkalmából, hogy a közmüvek lefektetése óta miiyen munkákat, hol, milyen költséggel végeztek a városban, az első és második Speyer-köicsönből, stb. A véghez vitt munkák összege mégha* ladja a yiúsfél milliót. Majd a le-folyt évben történt vízvezetéki és csatornázási munkákat ismertette. Itt dr. Weisz Lajos szóialt fel és kérte a polgármestert, hogy mindazon utcákban, ahol a közmüvek még nincsenek bekapcsolva, Intézkedjék a bekupcsolás iránt, legalább a város belső területein, a Batthyány-utca környékén, ahol a lakosság szempontjából fontos a közmüvek bekapcsolása. Krátky polgármester Itt Ígéretet teli, hogy minden igyekezetével azon lesz, hogy a kérelmet teljesítse, hiszi, hogy a nehézségeket sikerül elhárítani és két éven belül az egészet meg lehet csinálni. Hangsúlyozza, Aogy á katonaréti lakosságnak van a legnagyobb szükségük a vizzel való ellátásra, j
Ijemmert főszámvevő beszámolt a tűzoltólaktanya kibővítésével kapcsolatos kisajátítási eljárások ellásá-ról, mig dr. Pottyondy József előterjesztette az Ipartestület: kérelmét, hogy a város járuljon hozzá elaggott, szegény iparosainak felsegélye-zéséhez. A bizottság a polgármester javaslatára 600 pengőt javasol kiutalni elszámolás mellett.
A pénzügyi bizottság ezután sori a vette a kisebb, a szerdai közgyűlésen letárgyalásra kerülő ügyeket és másfél órás ülés után végzett anyagával. i
A városi képviselőtestület rendkívüli, közgyűlése szerdán délután 3 órakor vette kezdetét, amelynek fűibb tárgypontjairól már tegnapi számunkban referáltunk a pénzügyi bizottsági üléssel kapcsolatban.
Hócipőket, sárcipöket,
alsónemiieket vásároljon!
Szomolányi áruházban
l&M. decembtr 12
ZALAI KÖZLÖNY
S
Anthony Adverse
— Amerika legnagyobb könyvsikere
1911 őszén egy szőke, magas fiatalembert baleset ért az annapolisi lenge-részeli akadémia futópályáján. Eleinte nem sokat törődött a dologgal ,de pz-utáu kórházba kellett vonulnia s amikor elbocsátották, visszatért Pitts-burghba s a városi távbeszélőtársaság szolgálatába lépett Közben elvégezte az egyetemet és 1915-ben Bachc-lor of Sdence-é — szószorint. a .tudomány agglegényé.-v6 avatták. Egyre többet foglalkozott Írással. 1915-ben és 1916-ban a mexikói határon telje sitett szolgálatot s itt irta meg -határszéli balladáit..
Aztán Flaudria és a Marnc következett. Hervey Allén hadnagy kétszer is megsebesült, egy Ízben napokig feküdt egy gránáttölcsér ben. 1919 elején visszatért az "Egyesült Államokba és előbb Charlestonban, majd a Co-lumhia- és a_ Vassar-cgyctemen adott elő angol Irodalomtörténetet. 1927-ben megházasodott és egyszerre .szakitött b «civilizációval,, feleségével a Bermuda-szigetekre költözött. Itt irta meg nagy regényét, amelynek -Anthony Adventi. a elme, terjedelme ezerkétszáz oldal.
1933 junlusábau az Anthony Adverse megjelent Amerikában. Hat héttel később tőbb, mint százezer példányt adtak el belőle az Egyesült Államok területén. Nyolc héttel később a hollywoodi Warner Brothers filmgyár megvásárolta a fllmesités jogát. Főszereplője Leslie Howard kit, a Vörös Plmpernel íelejtlicktlcn alakitója. Decemberben az amerikai kiadás túlhaladta a negyedmilliót. 1934 januárjában megjelent az első angol kiadás
— egy hónappal később már az ötödiknél tartottak. Márciusban <Anthony Adverse-divatrevüket. rend-, znek Párisiién és Londonban. Talán egyetlen könyv sem érte meg még eddig « világirodalomban, liogy — hölgyek és urak számára divatot kreáljon, illetve támasszon fői. Az .Anthony Adverse. 1775-ben kezdődik s 1830 körül feje-ződik be — a közbeeső ötvenöt év divatjának valóságos megújhodását jelentette Angliában, Amerikában és Franciaországban a regény.
Ma már, külóuböző kiadásaival, ez a gigászi könyv jóval túlhaladta az egymilliós példányszámot. Csaknem
A másika világtalanjai
irta: B»UriU UJm 8
Elvből kell szeretni valamelyiket, elvből kell ugy tenni, mintha élveznénk ezt vagy azt és a végén, anélkül, hogy egyikbe vagy másikba megpróbáltunk volna belemerülni — és éppen ezért — már magunk is plhisszük, hogy a kulturemberi lélek reagál ben-•nünk igy a zenei hatásokra. Az már aztán eszünkbe sem jut, hogy aki az őszi lombhullás színeinek harmóniájáról akar véleményt alkotni, annak először látnia kell a színeket és tudnia, hogy mi az a harmónia. ítéletet csalc látó ember mondhat. Helytálló véleménye at lenében ls csak annak lehet^ aki a zene birodalmából a Játó biztonságával tud járni. A fcuUursm* beren magán fordul meg, hogy megszűnjék körülötte az a nagy, tltokzutos sötétség, ami nagy általánosságban körülveszi a zene lelkét, tartalmát. A zene felé ls ki kell nyitni a műveltségszerzésre, mint kötelező célra irányított szemeket és tanulnia kell azt ls, mint minden egyebet, amit a civilizáció, a nevelés, a modern kulturemberi értékelés megkíván a XX. század emberétől.
Térjünk csak vissza még egy pillanatra a cigányzenére, amely körül sok elvi harc dul al utóbbi években hivatásos zeneművészeti körök és a laikus zenekedvelők közt. Szögezzük le, hogy a cigányzene, mint népi muzsika, szép, hangulatos, hagyományos és amíg nem hamisltja meg idom-talán cikornyázásokkai a magyar nép-dalkölUaaet bájosan egyszerű termé-
két trrr*I angliai megjelenése után, hetenkint még mindig közel ezer példányt adnak el belőle.
■Anthony Adverse. — romantikus és kalandos regény. Kalózok és rabszolga kereskedők, spanyol intrikusok és gyönyört énekesnők szerepelnek tenne. Akad fejezet-llien matrózlázadás, afrikai varázsló, krokodilusvadászat és tőzsdei pánik. S bár hőse mélyen emberi ós tökéletesen megrajzolt alak, az események szinte sodró árként ragadják magukkal, nnu mindig akarata és kedve szerint.
Valljuk bc: a mai olvasó talán Jvelefárad a finom lélekbonoolásba, az
sét, addig népzenei értékmentő hivatása is van. Dc hogy olyan kizárólagosan magyar lenne, mint ahogyan sokan esküsznek reá, az .legalább is kétséges. Szláv nemzetek rádiójában hányszor hallunk a magyar cigányzenéhez tökéletesen hasonlót. Tévedés ne legyen: — nem külföldön járó magyar cigányt, hanem szerb cigányt, meg román cigányt, amely népekhez pedig ugyancsak nem fűzi semmi ro-jkonság a magyar fajtát,1 de még csak annyi rokonszenv sem, hogy egyik a másiktól igyekezne elsajátítani kultúrát, művészetet. A Magyar Hírmondó 1802. évi évfolyamában név nélkül, de valószínűleg Csokonai Vitéz Mihály tollából megjelent tudósítás szerint az 1790-es évek táján zsidó cigányban-dák ls jártak a magyar vidéken. Nem magyar zsidók, hanem Idegenből, Lengyelországból bevándorolt zsidók voltak ezek, akik még magyarul is alig ludtak talán. Mégis — írja a Hírmondó — «olyan jól megtanulták a Magyar Országi született muzsikusoktól a tzigány fogásokat, hogy szinte ugy láb a lá ropták a nótát, mint amazok.. És végtére h: — maga a cigány olyan kétségbevonhatatlanul magyar, hogy igazi magyar sajátosság csak annak a hangszerszámán át találhat a magyar lélekhez t
Sok-sok hályognsk kell még lefoszladozni a muzsika vllágtalanjainak szeméről, amíg elfogultság nélkül, pusztán zeneművészeti szempontból tud állástfoglalnl a laikjup is a cigányzene vitájában. Tény azonban, hogy ameddig a zenei érdeklődés terén a főhelyw az általános műveltséggel
eseménytelen, de belső feszültségtől remegő Írásokba, ahol egy szó hangsúlyán, egy mozdulat sebességén fordulnak meg sorsok és életek. Belefáradtak az analitikus regénybe, a szürke, köznapi témákba. Ragyogásra vágyódnak, kalandra, messzi tájakra, gyorstempóju eseményekre. £s Hervey AUen regénye mindezt bőven és gazdag tehetséggel adja.
Kifogyhatatlan bőség, kimeríthetetlen kincsestár, amelyről kötetre valót lehetne írni. Igy hát csak annyit,1 hogy magyarul is megjelent, még pedig méltó köntösben Singer és Wolf-ner kiadásban, 3 kötetben, ára fűzve 12, kötve 18 pengő.
rendelkezők táborában Ls a cigányzene foglalja el, addig komoly értelemben vett általános zenei műveltségről nem lehet beszélni, csak világtalan tapogatózásról a muzsika csodatermő utjai mentén.
Beetboveh netn áll egyedül azz?! a felfogásával, hogy a zene magasabb-rendű, mint minden filozófia. És vájjon ki szerzett már járatosságot a filozófiában kávéházi asztaloknál vagy a rádió hangszórója mellett? Ha egyszer elismertük, hogy némi zenei jártasság é|>en ugy az általános műveltség rekvizitum*, mint a Pithagoras-tétel, vagy a höseposzok szerkozete, akkor éppen ugy kell tanulni azt Ls, mint az irodalomtörténetet vagy a vegytant, vagy akármit, amit akarva, nem akarva, hasznosan vagy haszontalanul tanulnia kell mindenkinek, aki számot tart a «müvelt ember, epltetonra.
A gyermekeinkkel már igyekszünk is pótolni az általános műveltségnek ezt az évszázados hiányosságát, amikor zenére is taníttatjuk őket. De valljuk meg őszintén: — vesszük-e olyan komolyan a gyermekeink zene-leckéjét, mint — mondjuk — a \'Mzi-feladatot a két Ismeretlenes egyenletekkel J A zene csak olyan mellék«S7 • Úgysem akarok művészt nevelni a gyerekből,. — mondjuk. Hát persze hogy nem lehet ós nem ls kell mindenkiből művészt nevelnL De tudni kell a zene alapelemeit, mert enélkül művész sincs, még zeneértő sem. Zo-nét pedig nem lehet csak könyvből tanulni. Az áftalános műveltséghez tartozó zenei alapelemekhez ls okvetlenül szükséges • muzsikának valamely,
Ping-pong készletek,
Huio liMa ti e«éb (átikok, kölni, jarfÍB, kozmetikai cikkek
legolcsóbban, legnagyobb választékban
VÁGÓ ENDRE
tllatizar- is |átSk»zl«tíke».
••• _«•
\'Sk
Éjféltől — hajnalig
Mostoha érdeklődés mellett hozta jvZinre a Bánky-társulat Edvard ScheL donnák, a Románc nagynevű szer-zőjének háromfelvonásos színmüvét.
A darab meséje nagyon érdekes. Madeleine Caryt, aki édesanyját már kora ifjúságában elvesztette, iszákos, könnyelmű apja neveli fel. Az öröklött hibákat és a hiányos nevelést rZ erős önkritikával reridelkező felnőtt Madeleine minden Jóravaló törekvése és vágya ellenére sem tudja egyéniségéből kiküszöbölni, ami később azután a ledér, könnyelmű élet felé sodorja. Az ár már majdnem magával ragadja a vergődő teremtést, amikor megjelenik a szabadító egy tiszta-lelkű angol mágnás személyében. A koros lord nagy szerelmet ébreszt Madelelneben, megakarja váltani az anyagi nehézségektől és felajánlja, hogy elveszi feleségül. Madeleinenek egy, délamerikai énekessel volt korábban kalandja, aki közbelép és megakarja akadályozni a házasságot. A boldogságát féltő Madeleine utolsó kétségbeesésében ugy szabadul meg az énekestől, hogy mérget kever italába és megöli. A kerületi ügyész, aki szintén Madeleine egyik régi udvarlója, el szeretné simítani az ügyet, de amikor rájön Madeleine bűnösségére, letartóz-. HftUa. A sokat szenvedett teremtést egyben, önzetleh barátjának és az öreg Inasnak bamis vallomása menti
hangszeren való gyakorlati tanulása.
A másik véglet: — a gyermek egykét évig tanult valami zenét és akkor már türelmetlenül várjuk, hogy mikor lesz belőle művész, mert a szülői meggyőződés művésznek szánta a gyermeket. Ha aztán az Ilyen gyermek csakugyan viszi annyira, hogy némi helyt sikereket könyvelhet el a muzsikájával, akkor bekövetkezik aZ az örökös iéaserü szájízzel, temérdek meghasonlással Járó állapot, amit Ca-talanl, a mult század világhíres olasz énekesnője Igy foglalt szavakba, amikor Sontag kisasszonyt, egy kevésbbé Ismert nevü német riválisát jellemezte: .Nagy az ő körében, de az ő köre — kicsiny.. Ezekből lesznek az örökké félreértettek, minden szaktekintély ösztönös ellenségei, akiknek szivében mindig ott sajog a Minder-wertigkeitsgefühl szomorú lélek kórtan! komplexuma.
A muzsika vllágtalanjainak el kell jutuluk legalább odáig, hogy gyermekeiket látókká tegyék és megnyissák előttük a zenei világ mindama szépségeit, amelyek számukra elvesztek, amikor évszázados gyakorlat helytelenül állította össze az emberi kultúrának az általános műveltség keretében megismerésre előirt értékelt. A muzsika világtalanjai tanulják meg, hogy gyermekeiket nzért ls keli zenére taníttatni, nehogy ők is egy életen át kénytelenek legyenek ezt a hályogot a szemükön hordani és elveszíteni mindazt a magasztosan és örök-emberlen szépet, amit a muzsika jelent mindazoknak, akik meg tudják érteid a muzsika nyelvét (Vége köv.)
500 aranypengőre biztosítja a Zalai Közlöny minden előfizetőjét
A 75. évét jubiláló Zalai Közlöny ajándéka
A nagy külföldi éa fővárosi lapok mintájára érzékeny anyagi éldoza:o\'< árán, a 75 év«s »Zulal Közlöny* is elhatározta, hogy előfizető-táborának egy 600 aranypengős, a Magyar Hollandi Biztosító rt. által kiállított közlekedési baleset-biztosítási kötvényt ajándékoz, mely után a dijat a Zalai Közlöny fireti ki előfizetői helyett.
Vidéki lapoknál szinte egyedülálló, páratlan ajándékunk száz százalékig hűséges táborunk érdekeit kívánja szolgálni. Tudjuk azonban, hogy ez az akciónk, mely tőlünk olvasó táborunk javáért nagy anyagi áldozatot követel, hűséges előfizetőink körében nagy megértéssel fog találkozni, már azért te, mert előfizetőinket egy esetleges Szerencsítlvn ígnek be! .0 /etkezé; e kor hathatós támogatáshoz tudjuk juttatni.
Azokat az előfizetőinket, akik előfizetési dijukkal hátralékban nincsenek, 50 fillér kezelési költség megtérítése mellett a Magyar Hollandi Biztosító rt.-nél kötött szerződés értelmében, az abban foglalt körülmények figyelembe vételével
ugy halál, mint állandó rokkantság esetére, egy évi időtartamra 500 aranypengöre biztosítjuk. Ezen biztosítás kiterjed részleges rokkantság eoetére is. Azoknak az előfizetőinknek, akik 1936 végéig előre rendezik, vagy rendezték uz előfizetési dijukat, a kezelési költségét is a »Zalai "Közlöny* egyenlíti ki. Akik eddig példányonként vásárolták meg a »Zalai Közlöny«-t, azok csak ugy juthatnak értékes ajándékunkhoz, hogy negyed évre előfizetnek a magyar vidék legrégibb és legelterjedtebb napilapjára, a 75 éves »Zaiai Közlönyére. ,
Minden egyes előfizetőnk, aki « biztosítási ajándékunkra igényt tart, j-lentse be ebbeli szándékát a »Zalai Közlöny* kiadóhivatalában, ahol kiállítják részére a jubiláló •Zalai Közlöny* nagy értékű ajándékát, az 500 aranypengös biztosítási kötvényt. ;
- Köalkalmaiottak tlftyelmébe I Hn-
torárulukat .ényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre ls, kamatmentesen. Kopstein bútoráruház, Horthy Mlklós-ut 4. Mám.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1938. december 12.
meg ar elitéléstől. A tárgyalás ulán mindenki elhagyja a lányt, egyedül az angol marad mellette, akinek nagy sgejfelme mindent megbocsájt.
A darab legnagyobb alakítását Má« gori Mária nyújtotta, aki egész előadás során egy pillanatra sem zökkent ki nehéz szerepköréből. Tudással párosult művészetét pazar bőkezűséggel csillogtatta, épen ugy, mint vitéz Bánky Ról>ert, aki markánsan elevenítette meg az angol lord patinás alakját. Orbán Viola féltékeny Rosieje, Zemp-Iényi mindenre kész barátja, Bánky Elemér hányatott Morenoja, Sorr Jenő jószivü ügyésze és Szántó Ernő részeges apja tökéletesen illeszkedett bele az előadás tónusába.
_ (\'//■>
A színházi iroda hlrel
A «Magyar Komédia» mfl; szerdán csto negyedszer mutatja be a szezon legnagyobb sikerű újdonságát,\' a 120-as tempót. Aki jól akar mulatni és sokat akar nevetni, az nézze meg a kamara-társulat ma esti előadását. Má-gori Mária, Serfőzy Ilona, vitéz Bánky Róbert, Bánky Elemér, Zemplényi Zoltán alakítása maradandó lesz a kanizsai közönség szivében.
(•) Csütörtök délután 5 órakor Molnár Ferenc ragyogó vígjátéka, az • Olympla. kerül színre olcsó filléres helyárakkal.
(•) Csütörtök este negyed 9-kor olcsó propaganda előadásban kerül színre Dr. Szalui Juci, Fodor László kacagtató vígjátéka. Ezt az előadást ketten egy jegtfyel nézhetik meg, vagyis egy jegy áráért ketten jöhetnek színházba.
Érdekes fogadás
Nem mindennapi fogadás játszódott le tegnap Budapest egyik legelőkelőbb szállodájában, ötórai tea alatt. A nemzetközi társaság két irigyelt szépe fogadott azon, hogy az éppen érkező elegáns hölgy francia, vagy angol. A kérdéses hölgy szőke fejét ugyanis egy ujmodellü remek tollkalap koronázta, kezeit pedig egy gyönyörű szőr-metmiffba sQlyesztette. Miss Ellen megesküdött volna, hogy ez csak párisi modell lehet. Barátnője londoninak vél le. A kérdéses hölgy ekkor vetette le Jjundáját. A sima coektail-ruhát színes bársonyból készült gyönyörű művirág diszitette. Remek volt. Ez méginkább meggyőzte Miss Ellent, hogy a hölgy párisi. A fogadást a megvesztegetett ruhatáros döntötte cl, aki elárulta az irigyelt kalap és muff készítőjének cimét. Ez volt: -Hoff-mann Anny kalapszalon Nagykanizsa, Zrínyi Miklós-utca 40.» (—x)
A szállodában i
teljes komfortot. A kávéházbani
100 újságot. A sörözőbeno
200 ételkűlönlegességet és Bura Sándor olgány-muzsikáját. A télikertben i
délutánl-estl tánoot és w llnlozky rádió Jazz-zene-karát.
fiudapest, Rákóczl-ut 58.
A Melropole valamennyi üzemében elfogadják fizetésként a Provincia kedvezményes pengöezel vényt.
KARÁCSONYI SPORTKOLÖIVDHAT
i. ír. b. ong. 264.
AUSZTRIÁBA
Végállomás Innsbruck
1935. december 22-től 1936. január 5-ig
Schllllnclgénylés orvoil bizonyítvány nélkül
Menetdíj IIL oszt Budapestről 65*— pengő
Vidéki utasok Budapestre és vissza 33% kedvezményt élveznek
IBUSZ összes pesti és vidéki Irodái I Budapest; Vigadü-tér 4.)
Osztrák Forgalmi Iroda Budapest, Anarássy-ut 26
A habverő üst is bevonul a polgári légvédelem eszközei közé
Megkezdődölt Nagykanizsán a légvédelmi kiképzés előadás-sorozata
Az Idegeink\' pattanásalg feszültek. A világháború borzalmait még ki sem hevertük és máris újra a hé-ború réme vesz körül. Lélegzet visszafojtva figyelünk naponta, hogy ml hir a távol keletafrikai harcmezőkön
Az. emberek gázzal, gépfegyverről, bombákkal, guerilla harcokkal pusztítják egymást és folyik a vér, folyik a könny. Pedig az emberek millióinak lelkén egy szent vágy hullámzik végig : - Békét!
A békét mi egymagunkban nem tudjuk megteremteni, ml-legfeljebb csak - védekezhetünk. De védekeznünk kell ! Mert ha a trianoni térképre nézünk, le-künkben felsír a kétségbeesés, hogy ellenségcink között milyen egyedül, védtelenül, kiszolgáltatva állunk. Mi a jövő há-boruj.ára, a légitámadásokra nem vagyunk berendezve. Mig körülöttünk lázasan építenek, alkotnak, hogy aztán ugyanolyan erővel rombolhassanak, pusztíthassanak, addig mi itt is csak védekezhetünk, Trianon béklyóba kötötte kezeinket.
Európa többi országában mái-évek ója folyik a polgári lakosság szakszerű kiképzése a légitámadások ellen. Hozzánk ez is csak nagyon lassan ért el, határmenti városunkban pedig csak most kezdte el sorozatos előadásait Vccsera Antal hivatásos tüzoltótjszt, nki vel|jte!f képes előadásokban világosítja fel a lakosságot, hogy tulajdonképpen mi is a légitámadás és hogyan védekezzünk ellene ?
Az első előadás során Vecsera Antal ismertette csonka hazánk helyzetét és elmaradottságát a légvédelem terén. Ha légitámadásokra ke rülne a sor, akkor a kisantant és Oroszország gépeivel együtt ösz-szesen 7000 repülőgéppel álínánk szemben.
Hasonló oktatásokban Lengyelország vezet, ahol már 1919 óta rendszeres tanításokban részesitik a lakosságot, azonkívül ingyen könyv, tárak állnak a nagyközönség rendelkezésére, ingyen röpiratokat osztogatnak.
A ve ti tettképek különböző tipusu repülőgépeket mutattak be. A büszke gépmadár berregés? már nem csodálattal, hanem félelemmel\'(ölti el az embert. Legjobban megbámultuk a különböző repülőbombákat, n melyeknek súlya 12 kg.-tó\' 2000 kg.-
Ig terjed. Ha egy Ilyen sulyu bombát ledobnak, 85 méteres körzetben visz végbe hihetetlen pusztítást. Ezek ellen legjobban ugy védekezhstünk, ha mély fekvésű pincében tartózkodunk, vagy ha kint ér a szabadban, azonnal a földre fekszünk, de legjobb, ha árokba hasalunk előle. A gyújtóbombákat olajjal töltik meg, hogy annál könnyebben terjedjen a tüz. Itt természetessn a tüz meggátolására kell törekedjünk, amit legkönnyebben ugy érhetünk el, ha házunk teteje impregnálva van. Azonkívül fontos, hogy a padlás üres legyen. Ha légitámadást várunk. egy pár vízzel telt hordót ál-llttunk a padlásra ós homokot hordunk fel, amelyet buckákba rakunk, hogy a becsapó bomba lángját ezzel elfojtsuk. Sajnos, mi nem vagyunk felszerelve ijiodern gázálarccal, d helyett arcunkat vizesruhával kössük be és szemüveget tegyünk, fejünkre sisak helyett megfelel a konyhában használatos habüst is.
%fínylt az első oktatásból. Mikor a villany felgyulladt, megkönnyebbülve néztünk körül a barátságán, fehérfalu teremben. A biztonság jóleső érzése töltött el mindnyájunk-^. A vetített képeken látotlt bombák, repülőgépek, füstölgő házak romjai után jólesett egymás arcába tekinteni. Pillanatnyi csend után feszül ten figyeltünk, hogy kiből milyen hatást váltott ki az előadás ? És rá jöttünk, hogy az emberek mégis csak szcne\'ik egymást, legalább is a veszedelem árnyékában.
Egy kiskanlzsai csoport áll mellettünk, rök»ld gondolkozás után megszólal az egyik nénike :
- Nézze Kati, én mégis csak azt mondom, hogy maguk is csak a mi pincénkbe huroolkodjanak, ha Isten őrizz, arra a veszedelemre kerül a sor, a mienk sokkal jobb. , Aztán tudja, közös bajba sok mindent elfelejt az ember, gyühet bátran a Rozika is, én igaz lelkemből meg bocsátok neki...
_ -S
- *5zlUr!yUelük rfeita rendkívül előnyős butorvásárláai alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, «őt kamatmentesen ls kaphatók Kopa4eln bútoráruházban, Horthy liiklóa-ut 4.
— (Kinevezték a veszprémi papnevelő Igazgatóját)
Rott Nándor dr. megyéspüspök Kiss György teológiai tanárt, a püspöki papnevelő ideiglenes igazgatóját az intézet igazgatójává nevezte ki.
— (Muraközi előadások)
Nagymagyarország és ennek keretében Zalavármegye szerves alkatrészét képező Muraközt, melyet 1918 karácsony estéjén a fegyverszüneti szerződés ellenére irreguláris csapatok szállták meg, önkényesen elszakították Magyarországtól. Muraköz fiai ebbe sohasem nyugodhatnak bele. A magyar közönség, dc nagyrészt a vezető személyek előtt is azonban Muraköz úgyszólván «ismcrctlen» terület. A Muraközi Szövetség tehát elhatározta, hogy Hazánk ezen elszakított területét megismerteti mindazokkal, akiket az ezer éves ország megcsonkítása fájdalmasan érint. Ezzel a Szövetség egyrészt érdeklődést kiván ébreszteni ennek az országrésznek sorsa iránt, másrészt pedig annak megismertetésével azt közelebb kivánja hozni a magyarság megértő szivéhez. Ez okból Muraközről előadás-sorozat megtartását ha. tározta el, melynek első előadását december 12-én, csütörtökön este 0 órai kezdctetl a TE$í (Társadalmi Egyesületek Szövetsége) V., Falk Miksautca 1. I, emeleti üléstermében fogja megtartani. 1. Elnöki megnyitó. Tartja dr. Csury Jenő társelnök. 2. Bevezető: elmondja Uzdóczy Zadraveez István felszentelt püspök. 3. Muraköz természeti alakulása. Ismerteti Zrínyi Károly nyug. tanítóképző intézeti Igazgató. 4. Zárszó. — A legközelebbi előadást .Muraköz történetei elmen dr. Lápcsy Ilallcr Jenő középiskolai tanár tartja január 9-én.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 9 gyermek született, 7 fiu és 2 leány: Halmos István magántisztviselő és Hajas Kornéliának rk. fia, Dávidovics Sándor földműves és Baj Máriának rk. fia, Mihálecz József földműm és Anek Máriának rk. fia, Móger I.a-jos cipészmester és Horváth Máriának rk. leánya, Kopecskó József napszámos és Takács Teréziának rk. fia, Tóth Károly Máv üzemi altiszt és Cserpes Ilonának rk. fia, FöldesI György államrendőrségi díjnok és Garzó Juliannának rk. leánya, Kálmán János napszámos ós Neuhoffer Matildnak rk. fia. Házasságon kívül született 1 fiúgyermek. —. Halálozás 12 történt: Radakovics I,ajos városi szegény rk. 83 éves, özv. Horváth János-né Sebők Terézia rk. 63 éves, Haszon Lászlóné Vajda Éva rk. 69 éves, özv. Mantuanó Edéné Farkas Rozália rk. 71 éves, Szcttlcr Antal nyug. Máv. fő-kalauz rk. 86 éves, Máté Istvánná Bedének Rozália rk. 78 éves, Gábor János földműves rk. 72 éves, Steinln-ger Gyula nyug. községi tanitó rk. 51 éves, |özv. Tóth Mlhályné Büki Julianna városi szegény rk. 78 éves, Fekete Imre liatárőr^k. 30 éves, Benczc Gyórgyné ötvös Julianna rk. 65 éves, Liplin József földműves rk. "81 éves.
— Házasságkötés 2 volt: Németh Zoltán gyógyszerész rk, és Csillag Erzsébet magán tisztviselőnő rk., Kiss János érettségizett >Máv. üzemi segédtiszt rk. és Kesclfl Ilona magántisztviselőnő rk.
KLAPLI
FdgnBny Ágyterítő
Vltrs.no JlsztaltarlM
Scbfitz Áruházban.
1035. december 12.
ZALAI KOZLOWVI
*
A vasárnap] liceálls
előadást Lukács Józsof hitoktató tartja n karácsonyi népszokásokról. Az előadás nem csak aktualitásánál, hanem azért is különös figyelmet érdemel, mórt a műsor kisérő számai is nz előadás tárgykörébe vágnak.
— (A Qeorgikon IV. szakülóse)
A keszthelyi gazdasági akadémia Georgikon Köre IV. szakülésén «A vitaminok Jelentőségéről a haszonállatok takarmányozásában! Sándor Ih\'la tartott élvezetes és alapos készültségi! felolvasást. Dr. Pleidoll István gazd. akad. gyakornok <Növény-egészségügyi vizsgálatok és a .gyümölcsexport a Dunántulon> címen lartott felolvasást. I\'cihivta a hallgatóság figyelmét a nagytömegű egységes minőségű gyümölcsök előállításának a fontosságára. Ezután a már több ülésen folytatott vita befejezésére került a sor: «Van-e Magyarországon jelentősége és lehetősége a szövetkezetek létesítésének?" A vitához számos hallgató szólt hozzá, kik ugy a szövetkezet ellenes, mint a szövetkezetek je-Icsitése mellett szóló érveket úgyszólván teljes egészükben felsorakoztatták. A nagyon nivós vitát dr. Tamás I\'e-rcnc rk. tanár, Náray Andor védnöktanár és Stolp Ödön igazgató felszólalásai fejezték l>e. Majd Pecze Lajos
I. éves hallgató humoros monológot adott elő nagy sikerrel.
— Karácsonyi tanácsok. Karácsonykor mindenkinek a legnagyobb gondja az, hogy olyat ajándékozzon, amivel örömet okoz. Az ajándéknak hasznosnak, praktikusnak, kedvesnek és ami a leg-lontosabb olcsónak kell lenni. A 75 év óta lenuállo óa immár európai hírli budapesti Kozma cég az, ahova bizalommal bemehet, azért, hogy itt karácsonyi ajándékot vásároljon. A vásárló minden ferll-divatcikket megtalál itt Kalapok a legkülönbözőbb arban és mlnosegben. Fehérnemű, nyakkendő, pyjama, házikabát. Ha Budapestre utazik, ut> leledkezzék meg arról, hogy leikeresse a Kozma ceg üzletét Károly-kőrut 3. sz. a. a sarkon.
— (A Keresztény Jót. Nőegylet)
ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik karácsonyi vásárának anya-gi és erkölcsi sikerét bármi módon elősegítették. Meleg hálával köszöni a Nőegylet u rendezés körül fáradozó segiiotarsainak és tag-hölgyeinek buz. gó és eredményes munkásságát, nemkülönben a Drávavölgyi Villamossági
II. T. nemes úldozuikés- ségét Mindenki, aki segített, a nyomorgókon segített, isten áldása legyen inóUó jutalmuk érte.
— A korsó meghoiaxabodott, a közönség lesétál Schülzig, mindenki kíváncsi a Bzenzaciós karaoaonyl kirakatra.
— (8 éves kanizsai rém)
Különös esettel foglalkoznak a nagykanizsai bűnügyi hulóságok. Még a mai időkben is szomorú szánalmat vált ki az ügy a magyar gyermeket szerető emberből. Az eset vádlottja egy 8 éves fiu. Jobb szülők gyermeke, akiről nem lehet azt mondani, hogy otthona az utca. Lopások láncolata terheli. Bizonytalanná teszi a szomszédok életét, lia tettenérik és rábizonyítják a lopást, akkor meg-fenyegeti az embereket, hogy felgyújtja a házukat. Rettegnek az emberek ettől a nyolc éves kanizsai rémtől, "kinek ügyét áttették a fiatalkorúak bíróságához.
— (Az ifjúság figyelmébe!)
A nagykanizsai ifjúságot érdeklő ügyek megbeszélésére december 11-én, szerdán este fél ü órakor értekezlet lesz a Nemzeti Egység helyiségében (volt Ipartestület), melyre a fiatalság megjelenését kéri — u vezetőség. ~~ A Magyar Lányok
Otthonunk mellékleto sok karácsonyi Jótanácsa külön értéket ad a íupnak, ft szokott nélkülözhetetlen rovatok mellett. \'Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrüssy-ul Előfizetés negyedévre 4 pengő.
; (Folytatás >z Pánik Addls Abebában
Addis Abeba, december 11 A fővárosban szerdán reggel azt n hírt terjesztették, hogy uz olasz röpülök minden pillanatban megkezdhetik a város bombázását. A lakosság pánikszerűen menekült ki házaiból, mindenütt kocsik állnak készen a menekülésre. Mlndczideig azonban egyetlen egy olasz repülő* gép sara jelent meg a láthatáron.
Róma nyugodtan várja a béketerv szövegét
Róma, deoember 11 Rómában a legnagyobb nyugalommal várják az angol-francia béke-terv szóvegét. Az olasz közvélemény egyelőre csak az angol alsóházban lefolyt vitát ismeri. Az Osszervatore Romano keddi számában közölt megbékélésre való felhívás is meg> erősiti azt a feltevést, hogy az olaszok elfogadják a javaslatot. Szer-
l-ső oldalról)
I da délelőtt 11 óráig még nem tör tént meg a francia-angol javaslal átadása. |
Csend van a harctereken
Róma, december 11 Badoglio tábornok jelentése szerint a kcletafrlkai hadszíntéren nem történt semmiféle nevezetesebb esemény. A harcvonalak mögött azon ban a hadtávszolgálat mcgerísi tésc és az útépítés annál serényeb ben folyik. |
Kik akarják az olajmegtorlást?
Genf, december 11 A Népszövetség titkárságának hivatalos Jelentése szerint eddig Uz tagállam Jelentette be részvételét az esetleg elrendelő kőolajtilalomban. Ezek a résztvevő államok a következők: Argentína, Finnország, Irak, Ujzéland, Hollandia, Románia, Sziám, Csehország, India és Szovjetoroszország.
Óriási repülögépszerencsétlenség 11 halottal és számos sebesülttel
Magyar ember István
London, december 11 A ken 11 grófságban súlyos repülö-gépszerenCáétLenség történt szerdán reggel. E^y repülőgép Brüsszelből jövet lezuhant. Utasai közül az e.\'sö jelentések szerint 5, majd a nxist érkezett szerint 11-en meghaltak, a
az áldozatok között
többi súlyosan megsebesült. Ez nz angol repülők történetében a legsúlyosabb katasztrófa.
A legújabb jelentések szerint az áldozatok között van egy Párisban élő Buckmann nevü magyar ember is
Egész Egyptomra átterjedt a zendülés
Kairóban a tüntető .mészárosok ökörvérrel kenték be ^az utcákat
Kairó, december 11 | abba a munkát, végigvonultak a vá-
A tüntetések és zavargások csaknem egész Egyiptom területére átterjedtek. Egyedül Alexandria és Port Said mentes a "tüntetésektől és zavargásoktól. Kedden \\ mindenütt voltak zavargások. Kairóban tegnap a vágóhíd ezer munkasohagyta
roson. A m^pzárosok és henteflék is csatlakoztak hozzájuk, akik ökör-vérrel bekenték az utcákat. A tüntetők mindegyikének kezében kés volt, a rendőrség csak nehezen tudta szétoszlatni a tüntetőket.
A keszthelyi petíció ügyében elrendelték a bizonyítást
Budapest, deoember 11 A keszthelyi petició ügyével szer. dán délelőtt foglalkozott a közigazgatási biróság, amely elrend\'.lto a
bizonyítást a választási védelem által bejelentett állításokra. A , közigazgatási biróság a pécsi ítélőtáblát bizta meg az üggyel.
Sl. RODLI, KORCSOLYA
nagy választékban
Szabó Antal
sportüzletében.
— (A Napköll Otthon)
rímért novemW hónapban bafolyt
adományok. Késiemben- Száva Nin. donié 5, özv. I\'lánder Jánosné 5, N«m-zell liank 20, Halva* és Horváthné 5, Kollay Jánosné 6, l.iUvay N-né 1 pwigö. Természetben: özv. llontt Edé-ué 4 kg. tarhonya, Schmldl Oltó é» Kornél 1 kocsi burgonya, MIHél Ist. vénné h. ruhanemű, N. N. 2 pár h. cipó, Kovács Sebestyén MiklÓsné 80 kg. karaláb és mhanemflek; dr. Matek Lászlóné ruhanemftek, dr. 1\'ábiá* Zslgmondné babák, képeskönyvek f egyéb játékok, dr. Szabó Zslgmondné 3 kg. liszt, 1 kg. cukor, 1 kg. dara, P. Czirfusz Viktorin 50 kg. «r&s cékla, Adler Miksa naponta t kg velőscsont, (iyenes UJosné I kfl. mandula Mindezekért hálás síinél molU kúszónelet a Missziósház főnöknője.

— Karácsonyi kfilfevonat Iftdnl Assxtriába
A magyar síelők nagy őrömére » Magyar Nemzeti Bank . hozzájárult ahhoz, hogy karácsonyi sport vonat induljon Ausztriába s az utazó sportközönség kivételesen orvosi bizonyítvány nélkül igényelhesse schilling-szükségletét. A különvonat december 22-én, vasárnap indul Budapest Ke. leti pályaudvarról és vWien, Linz, Salzburg, Bischofshofen, Schwarzach St. Veit, Zell am See, Kitzbühel, Jen-bach, Hall in Tirol érintésével Innsbruckba vezot, ahol még eléri a *ze-mélyvonalcsatlakozást az Otztal és Arlberg felé. Vissza január 5-én reggel indul Innsbnickból és éjfél előtt érkezik Budapest Keleti pályaudvarra. Menetdíj oda-vissza III. osztályon 65 pengő, II. osztályon 96 pengő. Vidéki utasok Budapestre és vissza külön 35 százalékos kedvezményt élveznek. A kedvezmény elnyeréséhez lalásai fejezték be. Majd Pezoö Lajos tani.
— SckHttt kirakatában ,gyönyörködik
minden gyermek.
- (Bélyeggyűjtőit tatáits*ef-dán délután 6-tól 8-if hátsó kistermében

A Nagy kanliaal Kaszinó folyó évi
déluttn i
folyó óvl dacambar hó 18-án SE 6rákot t saját he-
lyiségében tartja meg
évt rendes közgyttlését,
amelyre a Kaszinó t. tagjait ezúton meghívjuk.
Ha a tagok a közgyűlésen határozatképes számban nem jelennének meg, akkor 193S. évi december hó 26 án d. e. 11 órakor ujabb közgyűlést tartunk, amely ai alapazabá-lyok 7. § a értelmében a megjelenlek számára való tekintet nélkdl Határozatképes lesz
Nagykanizsa, 1935. december 10.
_Ax dnSkrif.
A kSzgyDIéa Urgyal:
1. A választmány évi jelentéae.
2. A számvizsgál j bizottság jelentése.
3. A költségelőirányzat etöterjew-tése és megállapítása.
4. A felvételi éa tagsági dij megállapítása.
5. 10 választmányi tagnak 3 évre és 3 számvizsgáló bizottsági tagnak 1 évfe való választása.
6. Esetlegei indítványok.
Indítványokat ai alapszabályok T. f-a értelmében 6 nappal a köcgyaMa tlM kell az elnftkaéflK* irtotta* beatat.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1938. december 12.
ID<$
Kíl, MwW
Prognózis: Északkeleti, északi szél. FelhSsSdés, néhány helyen kisebb esO, eseti, g havazás. A hő lassan tovább csikken. Magasabb helytken már valószínű nappal sem lesz olvadás.
Twafaultirti
Irányulti gyen&to, toriatom : cstkéty. huta. 77-es 1785-1815. 78 ai 1800-18 30. 79-as 18 15-1845. 80-n 18 30-18 55 dunánl. 77-as 17-50-1760, 78-n 1765—1775, 79«s 1780-1880, ■o-aa 1790-1800. — Rom pestvidéki 1630-1840. mis 1635—1660. Zab a| korép 1740-17 50. - Tengeri u| tlsaánlnll ib bpéat 1350-13 60
Klaá|a a laptalajdonos KOn.idailgl Rt. Oataabarg Nyomd, él Délz.lal Lapkl.dí Vállalata N.fyk..lzUn, raletus kiadd l Zalai Károly
latararbaa telető.! Nagykanizsa 78. aaáji, ----—--------------
APBÓHIEDETÉSEK
(.■lóhlrdrt*. élit T.Mrn.p .1 DnMmp 10 uólf M) I. .1 mlndwi további 11Ű 4 llllir. Ml^.nu 10 «0 líMf. ni]riö»(i lot.bbl 1IÚ 3 Üllél.
altlaati szabályiéért sapkák minden számban nagy választék Beleuntnál, Sugér-ut 53. 3338
rél Maall.al I kályhával t •»•-
kél ffltenl csak Sörlei-léTe ■labadalmaiott Siettél dtkuládós hófokozóval lehel. Óvakodjon silány utánzatoktól. Sörlel vaskereskedés Nagykanizsa. I
Vak Iflkpflk n|ta borítását Ismét vállalja Iteia üveges, F6-nl 2. 7
Tk.lféjét legolcsóbban Eötvös-tér 31. azeieihell be, Ssállniernél. 12
Játék ás dpóérok legolcsóbban s volt Tóth batáikaa. 4497
M ás a*ral*»f kizárólag günlvulka-ntzálónál javíttasson. Cvetkó rtltjés F5-
clpóket. Javtlásokat legol-i Sackeiea ctpéssnét szereiket be, Insébat-téf 20. Ugyanon Unnló IdyéteUk.
Meleg ssobáis csak akkor lesz, ha Sehksáagcr Oyula vaskereskedésében h«-Maist vesz. — Ugyanott 3aa siámu páaslsskféay jutányos árért eladó
4583
Jósaára harisnyán fajaltaaaa meg
Izr. Calamadla Uloanénál, Rózaa-u. 21. •
Kataaal ás sanrabáaall dkkak legnagyobb választék és legolcsóbb beszer-zfillorrásBelezaalnál, Sugár nt 58. 3339
(kaaar kásaltésl, alaUUit, larltltl és ialalllást legolcsóbban Schnltzer és Oóndöi-nél eeaközOltelhet. 4551
Étkézésl Volkmann karssnys nagy-ben ás kicsinyben eladó Maachaazkernél Teleki-ul 47. •
II.4.1, rollntliai, madlérát elvállal Klnirai ulca 70. •
Raktáron levő Uniti árakéi szenládós a áiuallom. Mattersdorter Pó at 1. •
HAolaft-jawItAa
cégnél, Deák tér 2.
Hraadl Sándor éa Fia
Kiadó, baléleael mUtt. egy aéka.l.t
imáiom, örv.
telje. berendeaéaael. Klikoi Kov.cilc.nl
VCkösmsity-u. 19 kisebb bahxoiott szoba uilember részére okaón klaás. •
m. kir. Államvasutak
menetrendje
Énóayasi I93S. évi október hó 6-tól kazdve. Nagykanizsa állomásra érkező él a< onnan Induló vonatokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p. u.
Voo.l A vonat Ki.lj.i- K*uth.iy- \'Jpenre \'.\'ú nlt A vonat Qp.ilríl Indul KMIIW}- Ku.lr.i-
..Int neme ról Ind. W. érkezik ..in. neme ríl l^vl ra i,k.
1201 Oyv. 6 10 705 955 1220 Szem. v. 23 05 3-30 4 49
1213 Szem. 9-45 11-05 15 40 1232 Motor — 6-22 7-49
1211 Szem. v 14-30 15*55 iil-30 1202 Ivv 7-30 1010 11-15
1201 Oyv. 18-31 19-23 2217 1212 Szem. v. 630 II 22 1256
1231 Molor 17 ro 19 23 — 1214 Szem. V. 1410 1S35 20 00
1219 Szem. v. 23-50 115 6-16 1208 Oyv. 20-00 2315 23 45
Közvatlan kooslk forgalma l
Az 1202/1201. sz. gyorsvonatokkal:
egy étkező kocsi Pragerskolg,
egy I, 2., 3, o. kocsi Trlesle-Venezia, Milano, (Jenova, Ventimlglla,
\'u--\' egv l., JÉ., 3. o. kocsi Trleste, Venezlá-Mestre, Bologna-
Firenze, Róma. egy hálókocsi Cannes. Kózlekedlk XII./I6.-IÓI 1936. V./6., lg hétlón, szertlén és pénteken. Az 1208/1207. sz. gyorsvonatokkal:
egy 3. 0. kocsi Venezia,1 A egy hálókocsi Venezia, f egy 1,2. o. kocsi VenezlaÍTrieste, Róma. Az 1231/1232. sz. motorvonatok közvetlen vonalok Keszthelyre Az 1220/1219. sz. vonalokksl egy 2. és 3. osztályú kocsi fut Zalaegerszeg-Budapest közölt, valamint Budapest és Pécs között.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
Kulná Efwu. II SZM*.1- frmi. U.l KMII.Í-
rfiy. ■ kk. Jj Myr. ki ki. bll u. Mrrll M. .. ki.
1413 Sz V. 520 6 58 1 7-27 9-10 Hlh Motor _ _ 555 7-36
1122 Motoi 811 9 44 10-34 15-03 IIZ7 Motor 5-40 730 8 10 936
Mii SZ. V. 13-50 1514 1605 — IIIS Sz. v. 10 Ii3 11 23 1202 13 22
1,11 Usz. v. ■ 620 17-44] 18-27 2001 MIS Sz. v. 13 45 15-39 1619 1741
HM 1 Motor 2016 2l\'47l 2235 — •II) Sz. V. 19-44 21-23 2148 23 34
Az 1412/1411. sz. vonalokkal egy-egy 2. és 3. o. kocsi fut Zalaegerszeg-Budapest-déli pu. közölt.
Az 1415 1416. sz. vonalokkal egy 2. és 3. o. kocsi fut Wlen-Oslek közölt.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
rar
ItitM indul |
B.rt,\'. II pfcw.
ki.
ki
I Pkirtl |
B..CI | Huykul-
, ÜZ.V. j loi { tM( rftt f 2ili | 3z. v. | - i 4^3 i "tTo"\' 2414 Sz. V. i3»3 1605 -.757 2413 Sz. v. i2!5 14 20 1606 2428 I! Vrgy. J 1811 |( 21 3< | 23 27| | 2421 | Vegy. | 16 55 | 1920 | 2140 A 2414. és 2413. sz. vonatokkal közvrt en kocsi fut Oslek -Wien közölt. A 242 /2421. sz vonalokkal egy 2. és 3 o. közvetlen kocsi ful Budapest déli pu. Pécs között.
Nagykanizsa—Gyékényes- Uldombovdr—Budapest Keléit pu pSHCTfff
indul
Bpesl fl HKanlzsárn kp. ind hé érk
J-533—
A 2446/2447. sz. vonatokkal egy 3. és egy 2 o. kocsi fut Nagykanizsa—Budapest keleti pu. között.
Nagykanizsa—Murakercsztur—Kotor !ba z»Zíu,l
12921 Vegye® 12021 Uyors 1208 Qyon
7-15 11-40
o-io
U M.-Keresxlui \\ Vtntlmlglla I Róma
Oyors Vegyes Oyors
Venezle M.-Keresztút Roma
zsára
kani érk.
s-4J 11 58 1810
közvetlen kocsik ugyanazok, mint
Az 1208/1207.. 1201/1202. »z. vonatoknál a Nagykanizsa—Budapest viszonylat alattiak.
1292/129\'. sz. vonatokkal csak 3. osztályú kocsi fut Murakereszturlg. Azoknak az utasoknak, akik Jugoszláviába Murakejsszturon át személyvonattal óhajtanak utazni, Murakereszturon át kelj szállni a magyar vonatokról.
Murakereszturon át közvetlen személyvonat! csat akozása csak a 2420. és 2414. sz. vonatoknak van.
■•gykanixulak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI., Podmanloxky-iatoa 8.
Nyugati pályaudvar melleit. Telefon: (Interurbán) ) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20°/o engedményt kapnak. Központi Iillés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Hirdetmény.
Homokkomárom hegyközség határozata alapján a borókát a vevők kötelesek a helyszínen átvenni és kifizetni. Amennyiben a fenti határozatnak bárki eleget nem tesz, 20 pengő bírságot fizet ugy az eladó, mintha vevő.
Homokkomárom, 1935. december hó 12-én.
Homokkoaároa hegykíiiég
«ii elöljárósága.
egy I
url lakás
azonnal kiadí.
A lakás 411: két may utcai, egy udvail parkettás szobiból, előszoba, fflrdősioba, konyha, éléskamra, pince, cselédszoba, vízvezeték, angol kloiet, a házban villanycsengő. Parkírozott udvar, konyhakert, lés-kamra, 4512
Bővebb felvilágosítás a Hltelaaövatkaaatnél nyerhető. A lakas birmlfor megtekinthető.
Estélyi és báli ruhákhoz
legdivatosabb
Strasszok
Csokrok
Virágok
Zsinórok
Diszek
Gombok
dua választékban, legolcsóbb árakon
BRÓNYAI DIVATHÁZ
HOHTHV M.-ÚT 1.
Hofherr Schrantz Clayton-SchuttleVvorth
nagykanizsai lerakatában:
ORSZÁGJÖZSEF
mag, mflt\'ágya, zsák, növényvédelmi szerak kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíráséi B«il«tt.) Tdeloo: 130
A világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, leg|obban bevált, kitűnő szerkezetű, különféle
Ésáii oépeit
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
Emimmw.«—|j
mkl a helyi kereakadöknél I Iparosoknál azoreue bal
HytMiMI a 1
Nyomd, is Bátaalal Laoaiadtt VáUaUta.Mayvmwál|áhaa, Na<vkaaluáa. (Találás Watvssaá ialal káralf l
75. évfolyam 283. Kcám
Nagykanlzu, 1936. december 13 péntek
Ara 12 HUér
ZALAI KÖZLÖNY
Milllllill
ta kúdókinbli ^
POLITIKAI NAPILAP
Felelöl szerkesztő: Barbarlta Lajoa
ElSIIietéil ára: e«y lióra » wniö 40 füi*r. Sierke.ilS.iil íi kUdóhlTiUll teíeloai 7«. u.
A képviselőteftület egyhangúan megfellebbezte a vármegye határozatát Nagykanizsa 1936. évi költségvetésére vonatkozólag
Szükség volt-e a pótadó emelésére, a régi wiz- és csatornadíjak visszaállítására ? — Éles vits az alispáni határozat tárgyalásánál — Küldöttség indul a miniszterhez—A zeneiskola kérdése végleg nyugvó-
fiontra jutott — A városi parlament legteljesebb elismerése a zeneskohl tanári karának — Az idén több karácsonyi segély jut a városi kisalkalmazottaknak
Mit tárgyalt a városi parlament ez évi utolsó ülése ?
Nagykanizsa megyei város szerdán délután 8 órakor a városháza kis tanácstermében rendkívüli közgyűlést tartott, melynek 41 tárgypontjának főbb pontjait mér a pénzügyi bizottság üléseiből főbb vonásokban ismertettük.
Dr. Krátky István polgármesterbe jelentette, hogy Aradi Antal és Vlczenty Árpád napirend előtti felszólalásra kért engedélyt. AJtfizgyü-lés megadja. ,
Napirend előtt
Aradi rámutatott a küszöbön álló községi választásokra, arra kérvén a képviselőtestület tagjait és a város választópolgárságát, hogy a választásnál ne a személyi szempontokat, hanem mindenekelőtt a város érdekelt tartsák szem előtt. Egységesen fogjanak össze a város érdekében. A polgármestert arra kérte, hogy a
régi, még elintézetlen ügyeket, nevezetesen az ovodai tandíj ismeretes ügyét végre likvidálja.
Dr. Krátky polgármester válaszában kijelenti, hogy a polgárság joga azt választani meg képviselőnek akiket akar. Ebben a teremben sosem volt politika, künn pedig kizárólag a város érdeke dominál. A legnagyobb szükség vun arra, hogy az egységet keressük és kerüljük mindazt, ami széthúz. Az ovoda-tandíj évek óta húzódó ügyében azonnal intézkedett, hogy nyugvópontra Cserül jön.
Vlczenty Árpád a KlnizsJ;utcal burkolás érdekében interpellált. Krátky polgármesler azt válaszolja, hogy az a szokás, hogy először a vízvezeték és csatornavezetéket rakják le, azután kerül sor az útburkolásra. Tavasszal kerül sor az útburkolásra.
A felemelt pótadó, vízvezetéki és csatornadijak
Dr. Hegyi Lajos főjegyző az al\'s-pán határozatát a város 1936. évi költségvetését Illetőleg terjeszti elő. Az alispán - mint felügyeleti hatóság - jóváhagyta Nagykanizsa város 1936. évi költségvetését 1,609.165 pengő szükséglettel, 1,308.938 pengő fedezettel és 200.719 pengő hiánynyal, amely 416.000 pengő adóalap után kivetendő 49 százalékos pótadóval fedezendő. Vagyis az alispán 8 százalékkal felemelte a város pótadóját. Jóváhagyta a vizmü költségvetését 126.700 P szükséglettel és ugyanannyi fedezettel, a csatornamű 1 öl ség.\' tését <16.510 pengi Szükséglettel és ugyanannyi fedezetül, a városi szeszfőzde költségvetését 221.852 P szükségéttel; 222 600 P fedezette^és 2748 P felesleggel.
A vármegye a várossal szembon korábban mcgállapi\'ott és a háború előtt 80.000 aranypengő katonabe-szállásolásl kártalanítást, amelyet azután 30.000 P-ben másított meg, fedezet hiányában
évi tl.000 P-vel leszállította.
Az igy támadt különbözet fo\'ytán k Uett azután a költségvetés egyéb tételein ls változtatni. Visszaállító^ a megye a közgyűlés $ltal leszáll* tott közműdíjat. A kereseti adó 5 százalék.
A pénzügyi bizottság azt javasolta a polgirm s fiiiel egyetértCLg, ho^y
a határozat ama részét, ahvely a pótadót 3 százalékkal felemeli és a l\' szállitott viz- és csatornamű dijakat a régi beállításba visszaállítja, megfellebbezi, illetve felterjesztéssel él a belügyminiszterhez.
Menjen küldöttség a miniszterhez
Dr. Balázs Zsigmond hozzájárul a fellebbezéshez. De ez a fellebbezés még nem kielégítő, — mondja — azokat a konkrét Intézkedéseket is meg kell panaszo\'ni, amiket a vármegye tett, hogy kénytelen volt felemelni a pótadót. Lássa a miniszter, hogy azért késett felemelni, mert a vármegye nem akar fizetni. Hogy ez nem más, mint a váituUegye és a város harca. Hogy az alispán kevesebbet akar adni, 111 tat ami a városnak jár. Hogy a miniszter a városnak adjon igazat. Menjen küldöttség a miniszterhez, aki őt felvilágosítja...
Dt Dobrovits Milán valamit odakiált dr. Balázs felé, aki azt válaszolja, hogy Dobrovits hagy a abba ebben a teremben a politizálást.
Dr. Krátky polgármester : Az egész véghatározatot megfellebbeztük, tehát elsősorban azokat a megyei réndelkezéseket is, amelyek u várost károsítják. Mindent elfogunk követni, - mondja - hogy a minisztert felvilágosítsuk. Kijelenti, hogy a belügyminisztérium illetékes ügyosztálya ls csökkentette mái* azo-
kat a tételeket, amiket az alispán törölt és igy nem hiszir hogy a megye rovására megfogja azt változtatni. Egyébként megállapítja, hogy
a város háztartásában örvendetes bevételi javulás mutatkozott Dobrovits Milán : Sajnálattal kell tapasztalni, hogy azt a pótadót, amit ml. itten leszállítottunk, azt a vár-i megye felemeli, azt a viz- és csatornadijat, amit mi lefaragtunk, hogy a polgárság terhein könny itsünk, azt a felügyeleti hatóság eredetire visz-szaáliitotta. A ml pótadónk nem 49 százalék, hanem ehhez hozzájön a
inegye 12.5 százalék pótadója is ami összsen 61.5 százalék pótadó jelent. Ez a helyzet. Azért ne cso dálkozzanak azon, ha az adóala nyok annyira el vannak keseredve Felhasználnak 8 millió pengőt útépítésre és Nagykanizsa ebből 20.000 pr-ngős utat kap. Ne tegyünk ml akkor elkeseredve ? Meg kell értetni a megyével, hogy Nagykanizsán minden második háznál le van tiltva a lakbér, a közterhek te vannak kebelezve. Ne vegye azért rossz néven, dr. Balázs ur, mikor ö 1000 P jövedelem után 100 pengőt fizet csak, ellenben ő mint háztulajdonos, 1000 pengő átlagos jövedelem után - amit nem is kap meg - 650 pengőt íizet. El smeréssel szót a polgármesterről, aki oly konziiiáns n hozzájárult ahhoz, hogjf a közmüvek terhei csökkentessenek és a pótadó leszállittassék. De hozzájárult ehhez a főszámvevő ls, akiről pedig tudvalevő, hogy nagyon nehezen megy bele az ilyen leszállítási ügyletek be. Ne vegyük tudomásul a megye intézkedését, fellebbezzük míg. És ha azt látjuk, hogy a polgármester minden erőfeszítése dacára sem sikerül keresztül vinni a csökkentést, akkor menjünk fel küldöttségi\'eg a miniszterhez.
Dr. Krátky: Pótadó emelés nélkül is lehetett volna módosítani...
Dr. Krátky polgármesler válaszol- I Dr. Bartha István felszólalásában
va az elhangzottakra, kijelenti, hogy a pótadó emelése és a közmüvek d^ jainak visszaállítása nélkül Is lehetett volna bizonyos módosításokat a költségvetésen keresztül vinni. Tény, - mondta*- hogy n pótadóhoz hozzájön a megyei pótadó. Tény, hogy Nagykanizsán súlyos a helyzet, főleg a háztulajdonnál, amit súlyosbít a házak öreg volta ls. Kijelenti, hogy az alispán csak ^következetes volt, amikor a belügyminiszter már a mult évben kijelentette, .hogy nem járul hozzá a vízvezetéki és .csatornadijak további 1\'szállításához.
két tételt ragad ki: a gyógyszerellátás és a katonabeszállásolási kártalanítás leszállítását, ami össze-Ni£n 15.000 pengőt tesz ki. Kéri, hogy a ><gyei költségvetés tételeivel be-hatóafc kell foglalkozni.
A polgármester viszonválasza után a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a polgármester javaslatát a fellebbezésre vonatkozólag.
A képviselőtestület ezután meghosszabbítja a 600.000 P függő és a 46.000 P vágóhídi kölcsönt a jelenlegi feltételek mellett.
Jelentékeny tandijmérséklés a zeneiskolában
Dr. Hegyi Lajos főjegyző a zeneiskola Ismeretes ügyét, illetve a polgármester szanálási javaslatát terjeszd ezután a közgyűlés elé, amelyről már a pénzügyi bizottság tárgyalása kapcsán részletesen be számoltunk. Dr. Hegyi elmondja, hogy a képviselőtestület utasításához képest a város vezetősége behatóan foglalkozott a zeneiskola ügyével. Hangsúlyozza, hogy az is kola költségvetésében a legteljesebb takarékosságot alkalmazták. Az is kólát ugy be kell népesíteni, hogy a tanerőket kellőleg kl lehessen használni. Mert ma az a helyzet, hogy hetenként 27 kihasználatlan óra van az iskolában. Az utóbbi időb n azonban örvenedetessen javul a helyz*^ Mondja kl a közgyűlés, hogy az iskolát az eddigi \'mód mellett fenntartja, a közszolgálati alkalmazottak eddig élvezett kedvezményeit meg-
szünteti, az eddig 26 százalék erejéig adott kedvezményeket leszállítja 10 százalékra és csak a legszegényebb és jól tanuló növendékeket részesiti tandíjkedvezményben. A tandijakat leszállítja. A tandijmérséklés rövidesen meg fogja hozni a kívánt eredményt. Az óradijak visszaállítása ls hozzájárul a kedvezőbb helyzet megteremtéséhez. Mindenütt, ahol a tandíjakat mérsékelték, - mondja dr. Hegyi főjegyző - növendékszaporulat állott be. A tandíj mérséklést a következőleg javasolja : A.j:ongoisa és hegedű tanszak alsó tagozatában 8, a köz^p tagozatban 11 és a felső tagozatban 15 pengő. A gordonka tanszakon az alsó tagozatban 6, a közép tagozatban 8, felső tagozatban 15 pengő. Magánének I. előkészítő osztályban 8, a II. osztályban 10 és a felső ta-bozatban I. osztálybun 11, a többi
« ZALAI KÖZLÖNY
1836. december gfl.
osztályokban 15 pengő. Zeneszerzés előkészítőben 8, felső tagozat I. osztályban 11, a többi osztályokban 15 pengő és ebben az arányban a töb(íi tanszakoknál is. Ezek a mérsékelt tandijak máff a folyó tanév második szakában érvénybe lépnek.
Dr. Krátky polgárm ester hosszabban foglalkozik a zeneiskola kérdésével. Mindenekelőtt kitér a tanári karra, amely éppen azért vállalta az állást, mert nyugdíj képes. Kettő között kellett választani: vagy megszüntetni az iskolát, vagy megkeresni azokat a módozatokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az iskolafenntartásával járó deiicit mérve csökkentessék. Meg van arról győződve, hogy azsok az intézkedések, amelyeket a főjegyző felolvasott és előterjesztett, lehetővé teszik az inllézet pénzügyi egyensúlyát helyreállítását. Kéri a javaslat elfogadását.
Legteljesebb elismerés a tanári karnak
Kelemen Ferenc hasonló értelem ben szólal fel. Legteljesebb elismerését fejezi ki a tanári karnak kiváló munkásságáért és arra kéri az igazgatót, hogy az intézetet az eddigi szellemben Vezesse továbbra ís.
Dobrovits Milán: Be keli látnia mindenkinek, hogy egy Ilyen fejlődő városnak, mint Nagykanizsa, szüksége van egy ilyen intézményre. Arra kéri a polgámes\'tert, tegyen lépéseket az iránt, hogy sikerüljön az intézet számára államsegélyt kieszközölnie. Mi nem a zeneiskola, mit ilyen\' ellen szólaltunk fel, hangsúlyozza, hanem csupán a nyugdíj terhektől féltünk, i | !
Dr. Krátky polgármester köszöni Kelemen Ferencnek a me.eg elismerését a zeneiskola tanári kara ré-széxe. Le kell szögezni akkor, amikor az intézet sorsáról van sz<^ -mondja ú polgármester — hogy a nagykanizsai városi zeneiskola aa ország egyik első ilynemű intézete, a melynek igazgatója és tanári kara elsőrendű munkát végeznek és teljesen át vannak hatva attól a feladattól, amellyel megbízattak, amit teljesítenek. Minden emberit el fog követni, hogy az iskola deficitjét csökkentse. 1
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a "polgármester javaslatát.
A többi tárgyak
Dr. Hegyi főjegyző beterjesztette Gazdag Ferenc püspöki biztos kérelmét a kisebb váro6i alkalmazottak, munkások, napszámosok részérc való karácsonyi segély megállapítása iránt. A közgyűlés 8770 pengőt szavazott meg erre a célra. Nagyobb családdal biró alkalmazott többet k<*p.
Az igazoló választmányba Ujnépi Elek Gézát és Papp Oszkárt választották. Az jgtllami elemi iskolai gondnokságba uj tagként bekerült Gazdag Ferenc és Dobrovits .Milán.
Nlódositják a piaci és vásártartási szabályrendeletet oly módon, hogy ezentúl április 1-tői szeptember 30 ig reggel 6 órától déli 12-ig, október 1-től március 31-ig reggel 7 órától 12-ig lehet majd a marhákat a vásárra felhajtani.
lyíagyar János moziigazgató ké- ;
rclmét, hogy (miniszteri rendelkezés értelmében) társbérlőnek vehesse a Közművelődési Egyesületet^ a pénzügyi bizottság javasolta. A közgyűlés több felszólalás után hozzájárult a kérelemhez. Itt Armuth Náthán, dr. Hajdú György, Dobrovits Milán, Kelemen Ferenc, vitéz Tóth Béla szólaltak fel.
Dr. Pottyondy József aljegyző be-
terjeszti a városi Ínségakcióról szóló jelentését, mely szerint a lefolyt két hónap alatt a város ellátatlanok el látására 12.294 pegőt fizetett ki. A város 414 munkaképes és 217 mun kaképtelen családot több mint 2100 személlyel lát el az inségakció keretében. 500 pengőt megszavaznak az ipartestületi szegény iparosoknak
Egy egyesület, ahol mindenkinek dolgozni kell
Megnyílt a MANSz nagykanizsai szövőianfolyama
Csendesen, szinte észrevétlenül uj kereseti forrás telepedett közénk. Csak most, mikor a kezdet kezdetén tul van, tudtuk meg, hogy a MAJ*JSz szövőtanfolyama már egy hete működik városunkban. \\ .
Nyolc kis fiatal leány áll a szövőgépek, orsók előtt s lelkes vezetőik tanácsa közben próbálják e.6a-játitani a szövésnek, ha nem is ágas, de mindenesetre bogos mesterségét. Szemükben remény csillog, hogy az élet robotos utjain talán sikerül elérni ifjuságuk egyetlen vágyát, - dolgozni, szivvel lélekkel 1 , í
Igen, ez ma az ifjúság egyetlen vágya, örök refrénje : dolgo$i\\i, munkát kapni. Kenyeret keresni azoknak, kik ifjú erőnkben bizva, ezt tőlünk várják. Kenyeret keresni a magunk számára, hogy ne gyűljenek fel hátunk mögött a tétlen tegnapok \\ ,
Az ilyen ki néni mondott vágyak is teljesülnek néha. így történt ez most is. Dr. Krátky Istvánné, a MANSz fáradhatatlan elnökasszonya, Zsigmond Józsefné, dr. Szabó Zsigmondné, Farkas Vilma vezetőségi tagok közös munkával, fáradságot nem kiirféfte, letelepítették ide a MANSz szövőtanfolyamát. Otthont a líceumban kaptak az apácák jóvoltából, szövőszéket Pestről - kölcsön, a tanúlók egy része fi-
zet, a többinek nem áll módjában, de azok elől se zárták el a tanulás útját, amely a megélhetés lehetőségével kecsegtet. Majd valahogy csak sikerül megszilárdítani a talajt lábuk alatt, hisz jelszavuk az op« timlzmus s ha ez olyan kezekben van letéve, mint a fentlek, akkor nincs kétség a siker iránt.
Farkas Vilma elmondotta, hogy ő már 1927-ben meg alfarta valósítani a szövőtanfolyamot, de az akkori helyzet megnehezítette ezt. Nem sikerült. Most dr. Krátky Istvánné, a MANSz elnöknője vette kezébe ezt az ügyet, személyesen felutazott Pestre ós aa eredmény itt látható, — mutat szét a teremben. Még azt is clujságolja nekünk, hogy már megrendeléseket is kaptak a Notre Dame apácáktól, kórházból, Stefániából, stb.
Dr. Krátky István polgármester kedden délután ünnepélyes keretben nyitotta meg a szövötoníolyamot szép számú érdeklődő közönség jelenlétében. Meleg, szívből jővő szavakkal adott kifejezést azon örömének, hogy uj kereseti forrást üdvözölhet városában, hogy ma mindenekelőtt munkaalkalmat, kenyér, foglalkoztatási lehetőségeket kell teremteni. Egyben kijelentette, hogy nem szavakra, hanem tettre, munkára van szükség és arra kérte a jelenlevőket, hogy pártolják és karol-
Liebner bácsi
orjiág lepagjobb játékboltjának lerakatát megkaptam.
Óriási választék mindenfajta játékban
Raktáron 600 drb baba 24 fillértől 22 pengőig.
Babakocsik, hintalovak, ródlik legszebb kivitelben,
Puderdobozok, parfüm, kölni, manikűr, féaO éa varró kazetták legolcsóbb árban kaphatók
VÁGÓ ENDRE
illatszer- és játék-üzletében.
ják fel ezt az uj intézményt, mert ez elsősorban a nők feladatköréhez tartozik. , ,
Ezután a polgármester megtekintette a szövőgépeket és a leányok munkáját, akikkel szívélyesen elbeszélgetett.
A megnyitás után dr. Krátky Ist-tyánné elnökasszonyhoz intéztünk lkérdést a MANSz tevékenységével kapcsolatban, i
A MANSz lelkes elnökasszonya kijelentette, hogy egyesületében csak olyanok lehetnek tagok, akik a munkából egyformán kiveszik a részüket. A saját munkájáról ós a pesti útjáról azonban nem beszél. De talán nem is kall, mert közben az egyik gép kattogása elnyeli szavunkat, ütemes bugása mintha azt mondaná, hogy itt nincs szükség szavakra. A munka megindult, a leányok tanulnak, dolgoznak, a megrendeléseket várják és.kapják. A munkanélküliek száma ismét csökkeni fog városunkban. Ha csak egy csepp Jfes fog hiánytozni a nincstelenség tengeréből, akkor nincs szükség szavakra s hogy egy közmondással fejezzük be utunkat: — >Minden szónál szebben beszél a tett!« Ennek pedig legújabb példája a nagykanizsai MAtySz lelkes vezetői által létesített szövölfmfolyam, amit Jtövetni fog a többi tanfolyam és munkalehetőség megteremtése.
A vér felfrissítése céljától — kiváltkép kOz> pkoru férfiasnak és nőknek ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes .Ferenc József" keserüvizet inni* /
\\DÓ
tót II!
Progaöxii: Élénk, a nyugati határon és az Allöld nagyrészén viharos északi, északkeleti szél, sok helyen havazás, néhány helyen havaaeső. A hőmérséklet nem csökken tovább, az éjjeli lehűli s ls valószínűleg mérséklődik.
j December 13. péntek. Rom. kat Luca. Protestáns Luoa. Izraelita Ki-i. hó 17.
Gyógyszertári éjjeli ssolgáM e hó 15-ig a «Márla» gyógyssertár Király, utca 4a és a klsknnixsai gyógyszertár.
A színházi iroda hlrel
(♦) Ma délután 5 órakor Molnár Ferenc világhírű vígjátékát; ax ölym-piát mutatja be a kamara-társulat olcsó filléres helyárakkal.
(♦) Este negyed 0-kor olcsó propaganda helyárakkal kerül színre Fodor László világsikerű vígjátéka,\' a Dr. Szabó Juci. A darabon végigvonuló szellemes párjelenctck Molnár Ferenc humorával vetekeznek. A főszerepedet a társulat legjobb\' erői játszák.
(♦) Péntek este B. Shaw kitűnő vígjátéka, a Pygmalion van műsoron, olcsó propagandá előadásban.
(*) A csütörtöki és pénteki előadásokat ketten egy jeggyel nézhetik meg, vagyis egy jegy áráért ketten jöhetnek színházba. )
Hócipőket, sárcipökéti meleg* alsónemiieket vásároljonj Szomolányi áruházban
ItflCb december 13
ÍALAI KOZLONV
á zeneiskola
tanári hangversenye
— Drávai Lajos bemutatkozása —
Tanári hangverseny nagyobb érdeklődés, melegebb hangulat és igazibb siker jegyében míg nem folyt le Nagykanizsán. Nem csoda, hogy a zeneiskola hangversenyterme teljesen megtelt, hisz kevés ember bemutatkozását vártuk jobban, mint Drávai La-ijósét; a zeneiskola uj tanáráét. Drávai Lajos évközben, váratlanul került a zeneiskola tanári székébe és tőlo mindenki auuak a magasröptű szellemnek folytatását várja, amelyet az iskola boldogult első hegedűtanára honosított meg a hegedűtanszakon. Már elöljáróban örömmel rögzitjük le, hogy az uj tanár u hangversenydobogón mindenben megfelelt e várakozásnak és hogy Drávai Lajosban a város olyan hegedűtanárt nyert, akinek méltó helye van a 10 éves zeneiskola fémjelzett tanárainak sorában. Meggyőződésünk, hogy a zeneiskola nemcsak semmit sem vesztett,\' hanem csak nyert Drávai Lajos taaévkőzl alkalmazásával.
A műsort Kerekes Irén zongoraszámai nyitották meg Liszt Nocturno (E)-ját hallottuk elsőben, majd Wagner-Liszt: Fonó-dalát. Csak két ilyen ihletett művész tudása szülhetett ilyen müvet. Wagner és Liszt szellemi nagysága egyesül Liszt pazar virtuozitásával. A szép, ezer változatban és színben meg-meg újuló téma minden variációja teljes szépségében ragyogott Kerekes Irén keze alatt. Kerekes Irén tudását már ismerjük, nem egyszer bebizonyította már, hogy otthon van a klaviatúrán. Most csak megerősítette, komoly tudásáról alkotott vélcméT nyünket.
Drávai Lajos kitűnően megválasztott műsorral lépett a közönség elé. Veracini lágy, szélesen Ívelő, templomi tónusu Largoja azonual elárulta, hogy avatott mesler kezeli a szárazfát és a vonói. Tökéletes biztonságú, intelligens játékáról alkotott első benyomásunk Sarasaié forró, szinte ér-xékies Andalusiai románca és Brahms ismert szép A-dur keringője után méginkább kikristályosodott bennünk. Drávai Latos kedves, szimpatikus megjelenése már jó hatást keltett. Tudásának biztos tudatával és mégis szerényen Állt ott Kanizsa zeneértő intelligens közönsége előtt, akik csaknem teljes számban megjelentek ezen a bemutatkozón. Drávai játéka mint már említettük tökéletes, biztos. Ujjai könnyedén,\' lágyan mozognak, a magas fekvésű kettős hangokat is kristálytisztán^ finoman szólaltatja meg. Technikája, biztos vonóvezetésc meglepő. Emellett játékában élet van, szívvel és lélekkel Játszik, arcán látszik az elmélyülés^ a müvei való belső kapcsolat ihletettsége. Mindet együtt adja azt a nagyszerű tudást és Játékot, amely kellemesen lepte meg a hangverseny közönségét. Zugó lelkes taps fogadta Drávai minden számát A meleg ünneplést Drávai egy finom, lágy poénnel köszönte meg. Kanizsa szivébe zárta uj senetanárát. Mi is büszke örömmel üdvözöljük ezt a fiatal,- tehetséges tanárt, aki méltó lielyet kapott a kanizsai zeneiskola kitűnő tanárai Borában. Most csak egy van hátra: gyakorolni és egyre csak fejlődni, mert rarfnden adottság meg van arra, hogy országos viszonylatban is egy elismert művészt üdvözöljünk a zeneiskola uj hegedűtanárában.
Ismét Kerekes Irén következett a műsoron. Schumann enyhe tónusu Románca most is igaz élvezetet szerzett. Chopin rövid Pnolude-ja után a lengyel mes4er egyik (c) Tanulmányát hallottuk. A Chopin-film ismeri forradalmi száma volt ez, amelynek felejthetetlen témája és hömpölygő kísérete Kerekes Irén mélyen átérzett j és nagy technikával előadott játékán keresztül felidézte bennünk a film csodás é6 művészi képelt.
Szünet ^után Beethoven zongorára és gordonkára bt szonátáját hallottuk F. Pásztor Irma és F. Garai Margit
előadásában. E két kitűnő tanárnő bámulatos technikával ée összjátékkal
szólaltatta meg Beethoven szonátáját A zongora itt nem kisérő hangszer, hanem önálló és egyenrangú a gordonkával. A kettő együttes játéka adja azt a komoly muzsikál, amely — valljuk be őszintén — még egy kicsit nehéz nekünk. I)e éppen ennek élvezésére nevelnek bennünket ezek a hangversenyenként egy-egy komoly hangverseny szamok, amelyokuek élvezésére feltétlen zenei intelligenciára van szükség. Ezért külön is köszönjük a két kitűnő előadó dicséretreméltó munkáját.
A műsor utolsó száma Mozart háromtételes B-dur zongoratriója voll F. Pásztor Irma, Drávai Lajos és
F. Garai Margit előadásában. A bárom, külön-külön is nagyszerű zenész tökéletes együttese teljes pompájában ragyogtatta az ©gyes tételekben .megújuló kedves mozarti témát, amely váltakozva bukkant fel az előadók ujjai alatt. Meleg tapssal honorálta a közönség az est minden egyes szereplőjének dicséreles munkáját és művészetét.
Értékes, komoly raüsoru, szép estében volt részünk, amely ismételten meggyőzött bennünket annak a Városi Zeneiskolának magas nívójáról, amelyre büszkék lehetünk és amelyhez még áldozatok árán is ragaszkodnunk kell.

Drózdi Győző felemeltette a munkabéreket a zalamerenyei erdőirtásnál
A jövőben csak zalai munkásokat alkalmaznak a vállalkozók
Mogyesaerte kinos megdöbbenést keltett a merenyei erdőkitermelésnél alkalmazott 200 alföldi mukás * sete, amelyről a Zalai Közlöny a napokban megemlékezett. A messze földről idehozott munkanélküliek kénytelenek voltak abba hagyni a munkát és lerongyolódva várni a Jószcnencsét a komárvárosi állomáson, mert nagy részük napi 80 fillérnél többet a vállalkozóval kötött megállapodás alapján nem tudott megkeresni
Drózdy Győző, mtat a kiskomá-ronü kerület országgyűlési képviselője, akinek a szegényemberek sorsával való törődése mindenkor közismert volt, ezúttal is, amint a
Zalai Közlöny híradását olvasta, azonnal munkába lépett, hogy megakadályozza a helyzet további elmérgesedését és a munkások helyzetét megkönnyítse. Drózdy képviselő azonnal leutazott Zaíamenenyére, az erdőirtás színhelyére, ahol a munkáscsoportok és a vállalat megbízottjai között barátságos tárgyalást! folytatott a megegyezésre.
Budapesten azután érintkezésbe lépett a Nasichy Rt. igazgatóságával és megegyezett abban, hogy több munkáit az Alföldről nem hoznak Zalába, a most már ottlévők, akik helyzetükben megnyugszanak, ott-maradnak, de a jövőben kizárólag környékbeli falvakból verbuválnak
ajándékot
Karáoeoayl bevásárlásainál gondoljon
bevált jelmondatunkra
olcsón felrnüáz
TAPASZTALATBÓLTUDJA AZ OKOS HÁZIASSZONY
munkásokat. Hogy munkáshiányról no panaszkodjanak, azt ajánlotta a cégnek, hogy azonnal emeljék fel a munkabéreket, amit a vállalat vezetőség" el Is fogadott és mintegy 15 százalékos béremelést azonnal foganatosított, ugy hogy a jövőben a hasáb tűzifa köbméteréért 00, a dorong tűzifáért pedig 70 fillért topnak a munkások.
Szóval a békességet ezzel a munkabéremeléssel Drózdy képviselőnek az egész vonalon sikerült megteremtenie és valószínű, hogy az! egész kflrnyék erdei munkásait foglalkoztatni fogja a vállalat őzen a télen, i i !
A vágyak éjszakája és a Három császár vadász
A Stefan Zweig híres regényének filmváltozatát láttuk szerdán este a Népmozi műsorán. Az érdekes témájú filmet meglepő finoman és szépen dolgozták fel. Az előkelő szállodában fiával üdülő fialal mama kilsndba bocsátkozik az evyik vendéggel. A kalandból szerelem lesz, de az asszony 13 éves kisfia, visz-szavezeti anyukáját a férjéhez. A férfi is lemond az asszony-ól és hogy megkönnyítse neki a felejtést, uj kalandot játszik Ezt a témát oly finoman és művészien oldja meg a film, amely megérdemli, hogy megnézzék. A téma művészi kivitelezéséért nagyszerű szereplőgárda áll sorompóba. A rég nem látott Wllly Forst és az érdekesen szép Hilde Wagener Jáiszák a főszerepeket, de az egész mesét átszövi a 13 éves gyermek lelki áthasonulása, vagy mint a film mondja — férfivé válása.
A másik kitűnő film a világháború előtti Időket elevenili meg kedves, vidám és szomorú Jelenetekben. Megrázó erővel adja a film a vlágháboru kitörésének minden mozzanatát A mesét át meg átsző-vik a csodái stájer táji felvételek, amelyek csak növeli1! a film különben Is érdekes felvételeinek és rendezésének értékelt.
Mindkét film várakozáson felüli sikert aratott a szerdal bemutatón.
ir:
4
ZALAI KÖZLÖNY
1938. december 12.
Az őszi és tavaszi idényről visszamaradt divatkelmékét
Jóval alacsonyabb árakon árusítom
Maradékok minden cikkből nagyon olcsón Kirschner Mór divatáruházában.
Nem volt elég jelentkező a földnélküliek kisbérleteire
Uj alapokon Indul meg a tárgyalás a hercegi uradalommal
Plng-pong hírek
A nagykanizsai 77. Szent László cserkészcsapat ping-pong szakosztálya 1036. övi január hó 5-én és (5-án, Nagykanizsán, n Rozgonyi-utcai elemi iskola tornatormél>en meghívásos pingpong csapatbajnokságot rendez. A rendezőség ezúttal felkéri ,a kanizsai ping-pong csapatokat, hogy benevezésükkel tegyék lehetővé, hogy ezt a szép tervet megvalósíthassuk és Kanizsa ping-pong sportját fellendít, sük. Benevezés határideje 1935. december 27. este 8 óráig a Rozgonyi-utcai cserkészotthonban. A részletes felvilágosításokat körőzvényben megküldjük a csapatoknak.
Vasárnap délután 5 órakor találkozik Nagykanizsa két legerősebb asztali tennlsz csapata u KAOSz helyiségében. A 77-es cserkészek lesznek a KAOSz csapatának vendégei. A cserkészek Gnál, Váradi, Kálovits nevü játékosaikkal, a KAOSz pedig a Kardos, Szakonyi és Sclilesinger nevü játékosaival áll ki a porondra. A találkozó iránt nagy az érdeklődés, mert már Itt figyeli a két egyesület a játékosait, hogy kiket áfllihnt sorompóba a január 5-én és 0-án megrendezett Nagykanizsai Asztali Tennisze-zők csoportversenyében.
A Nagykanizsán nemrégen megalakult őstermelő Szövetség azt tűzte ki feladatául, hogy földhözjuttatja a földnélkülieket. Ezért a jövő évb;in lejáró sánci és Novák-féle földbérleteket szerette volna mintegy 150 klsbérletre felparcelláztam!. A mozgalom vezetői érintkezésbe léptek az OKH-val is, amely leküldte közegét a helybeli vezetőséggel tárgyalni. A do\'og azonban alighanem meghiusul, mert a kis gazdák tartózkodtak albérletben való részvételtől, tulmagosnak tartották a feltételeket, ugy hogy nem jelentkeztek aitnyian, amennyi szük-
séges lett volna a bérletek átvételéhez.
A Szövetség megbízottal mfíst arra kérték a polgármestert, $Ogy uj alapokon tárgyaljon a hercegséggel és pedig olyan formában, hogy a sánci földekből 200, a Novák-féie bérletből pedig 100 holdat hasítsanak ki a kisbérlet céljaira, mely eset ben az igénylők nemcsak minden tekintetben anyagi garanciát nyújtanak, hanem teljesen alávetik magukat a hltbizomány szabályainak.
Értesülésünk stetfnt dr. Krátky István polgárm< s:er eleget tesz o földnélküli kisgazdák kérelménekés
már a legközelebbi napokban ily értelemben folytatja tárgyalásait a hercegi uradalom nagykanizsai kép viselőivel.
Etrontott gyomor és az érzel
összefüggő bezavarok, felfúvódás, kellemetlen szájiz, émelygés, homlok fájás, láz, hányás, hasmenés vagy székszorulás e*eteihen már egy pohár természetes „Ferenc József keserűvíz Is igen gyorsan, biztosan és mindig kellemesen hat.
1935-1936 Arany Karácsonyi Album
Egy egész év zenetermése, amit az idő hatalmas folyama a partra mosott. Sok homok, salak, de vannak közte aranyszemcsék. A szerkesztők szorgos munkával a kritika választóvizét! eresztették a partra vetett anyagra, amig csak a tiszta színarany piu-radt meg.
Ezt a színaranyat formás alakba kellett kovácsolni, szépen kicizellálni s ükkor... megszületett, létesült az 1935—1936. évi Arany Karácsonyi Album.
Az év magyar zenéjének szinc-java, szinaranya egy füzetben: nem szép és jó van ilyenformán az Arany Karácsonyi Albumban, hanem a legszebb, a legértékesebb és a legjobb.
Soha még szebb összhangban n<*n volt belső tartalom, érték és külső alak, mint az 1935—36. évi Arany
A mnzsika világtalanjai
Irta: B»rb*rlt« Lajos 4
Do nem csak magáért a muzsikáért kell és hasznos muzsikát tanulni. Minden művészetnek az esztétikája uzonos alapokon nyugszik. De legélőbb, legmélyebb és leglHiszédesebb kifejezője ezeknek az esztétikai elemeknek éppen a muzsika, amelyen keresztül tehát legelébb ismerhetjük meg minden művészet alapelemeit és irányelveit. A zenében csak félig-meddig jártas ember érzékenyebbé válik minden maga-sabbrendú iránt, fogékonyabb lesz azok befogadására és megnyílik az érdeklődése más művészetek "felé. Beethoven 30 éves korában már világhírű muzsikus volt, de mert a zenén át u figyelme a klasszikus költészet felé terelődött, akkor kezdett el lalinul ós görögül tanulni, hogy megismerhesse azt a kulturát, amelyből az ő művészetének klasszikus elér m-i desztillálódtak.
Akik világtalanok maradtuk a zene birodalmában, természetesen ezer kifogást találnak, hogy miért nem igyekeznek pótolni az elmulasztottakat. Sokszor halljuk: — «én már nem vagyok olyan fiatal, hogy most kezdjek zenét tanulni!• Vitán felül áll, hogy amint az egyszeregyet, éppen ugy a muzsikát is akkor legokosabb elkezdeni, amikor az agy legfogékonyabb, az izmok legmozgékonyabbak, tehát ^vermek-korban. 1)0 a zene-tanulás . megkezdésének szempontjából sem tul fiatal, sem tul idős ember nincs. fis , nincs botfülüv ember som. Ez ejjy beidegződött tévedés. Van éles és ke- | vésbbé éles hallású ember; de a zenei felfogó képesség nem a fül dolga; hanem az agyé. Az egészséges fül min- |
dig egyformán fogja fel a hangot (és egyformán szállítja lel az agyba, ahol aztán zenei élménnyé dolgozódik fel. Minthogy tehát a zenét nem a ifülönj hanem az agyon keresztül érzékeljük, természetes, hogy ez az appercipiáló képesség fejleszthető. Minden tanítás az ágybéli munkakészségnek ezen a fejleszthetőségén alapul. A zenére dresszlrozott agy ezt a készültségét hajlam, készség alakjában az utódokra is átörökíti. Beethoven, Wagner, Liszt, Dolmányi, Bartók, Siklós családfáján mindenütt megvan ez uz öröklött hajlam, amely ha át is ugrik az átöröklés biologiai törvényei szerint egy, esetleg több generációt, do c!öl>b-utóbb feltétlenül újra jelentkezik. Már csak <ez a meggondolás is arra késztethetné a zene világtalanjait, bogi\' legalább a kővetkező generációk száftiára köny-nyitsék meg rendszeres tanulással a zenei világ szépséges titkainak megismerését Nem Wagner és nem Bartók ! zenei alkotóképességeire gondolunk itt, ■nem is a nagy interpretátorok előadói hajlamaira, amelyek egyaránt örököl-•hetők. Hanem az egyszerű zenei műveltség egytokercseiiv, amelyek éppen olyan törvény alapján szállhatnak apáról fiúra és unokára, mint a szőke haj vagy a barna szem.
Olyan ember, akit — ha akarja — zenéro ne lehetne megtanítani az általános zenei műveltség határáig, — nincs, fis olyan ember sincs, aki zenei műveltség nélkül, avagy csak papiros- \\ hói merített zenei műveltséggel mara- : déktatanul Ismerhetné meg a zenei j élvezet határtalan gyönyörűségeit. A zene világtalanjai érzik a zene szépsé- I gét, mint ahogyan il vakok a bőrükön érzik a tavasz langyos lehellctét, a j csiklandozó napsugarat, de nem látják •
a tavaszt és nem tudják, milyen lehet a zöldije borult crdőszélen átremegő tavaszi naplemente.
Akarat, kitartás és fegyelmezettség. Ezek nélkül nincs muzsika. A zenében nincsenek tanulás nélkül jelentkező csodagyerekek és őstehetségek, Imi, képet, szobrot alkotni lehet csupán az őstehetség erejével ritka kivételként, do muzsikálni meg kell tanulnia annak is, aki a legcsodálatosabb és legősibb tehetséget hozza magával. Itt nincsenek kivételek. ^
«A kritikus és a filozófus élkor-csosult költők- — mondja Emerson, maga is filozófus és egyben poéta. Ne higyjc tehát senki a muzsika világtalanjai közül, hogy elég hangosan bírálnia a hallott muzsikát és máris zencértőnek fog látszani. Egy kicsit muzsikusnak is kell lenni ahhoz, hogy kritizálni tudjunk. Muzsikusnak legalább is unnylra, mint amennyire nz az általános műveltség keretében minden intelligens embertől megkívánható volna. Ml — bevallom: jómagam is — többé-kevésbl>é vakon tapogatózunk n zene világában, amit tudunk is belőle, csak felületesen szedtük fel, itt-ott, rendszertelenül, megemésztetlenül és sokszor mégis azon kapjuk magunkat, hogy komoly meghallgatást kívánunk kritikánk számára, vitatkozunk i felelte, sőt: — perbe szállunk a muzsika kitanult mestereivel és nem vesz- | szük észre, milyen fonák helyzet adó- ! dik, amikor a világtalan akarja vezetni a látót. Ha áll az, aminthogy vitathatatlan, hogy marudékt ílnn zenei élvezetet c.-ak tanulással le^et megszerezni, mennyivel inkább áll ez a kritikára. Az irodalmi műveltségűnket nem a Divina eommedln kri-Uzálásával kezdtük megalapítani,\' ha-
nem tanulással és sok, nagyou sok olvasással, amig az Inferno lázas vi-zió-tőmegéig jutottunk. Do addig is, amig odáitf eljutdttunk, elhittük, amit Dante rennftcéről azok állapítottak meg, akik megértéséig előbb jutottuk el, mint mi. A muzsikában mindannyian először kritikusok akarunk lenni és azután .,. Azután sem valami erős bennünk sem az akarat, sem n kitartás,1 sem a fegyelmezettség ahhoz, •hogy a szükséges ismereteket — legalább utólag — csakugyan megszerettük. Amig nem szereztük meg; addig ne mondjuk sohase azt, hogy «ez vagy az nem muzsika.» Addig csak annyit mondhatunk, hogy -ez nekem nem tetszik» vagy .ezt én nem értem.» Nem Is mondom azt, hogy ml, akik távol estünk a zenei látástól, szerények legyünk, amikor vélemény-alkotásra kerül a sor. Csak azt kérem, hogy világtalanságunk tudatos legy<m bennünk, legyünk objektívek Ómfcögu nkkal szemben. Akkor nem lesz nehéz belátni, hogy a muzsika örök művészete nem alkalinaz-kodhalik a benno járatlanok egyéni véleményéhez, hanem igenis Ós újra és mindig: —• nokünk kell keresni az utakat és módokat a zene titkainak megismerésére és csak eme titkok birtokában juthatunk cl odáig, ahol kritikánk már subjektivitásunktól független, tehát általános megállapításaiban is a szakértő figyelmére jogosult és komoly művészi vitára alkalmas.
Nagy, sötét éjszaka innenső partján állunk-ezeren és százezerén, a muzsika világtalanjai. Ott, ahol az éjszaka kárpitja meghasad, tűz és arany és ragyogás int felénk a túlsó partról. Egy csodálatos világ van a uagy, sötét éjszaka kapuja mögött. A látók világa.
1935. december 13
ZALA1K0ZL0MV
Bizakodó a hangulat a bébe frontján
Rómába és Genfbe tolódott át a világbéke nagy csatájának súlypontja — Kedvező előjelek Róma felől — Párii egyhangú hatarozatol vár a Népszövetségtől —■ A négus egyelőre nem hajlandó abesszin területről lemondani
Karácsonyi Albumbon Ajnil a ragyogó külső kiállító* takar — az is arany: magyar szerzők szellemének sziporkázó ragyogása, szivüknek melegsége.
A kiadók tudják, hogy a mostani világban kevés családnak áll, módjában két karácsonyi albumot vásárolni. Ezért határozta cl a Bárd és n Rózsavölgyi cég, hogy ebben az évben csak egy közös albummal, az Arany Karácsonyi Albummá\' jönnek piacra. \'
Míg az előző években közönségünk a nagy sikert aratott számokat két albumban találta meg, az idén egy albumban/ az Arany Karácsonyi Albumban élvezheti a legnépszerűbb zeneszerzők/ a legszellemesebb szövegírók mindent felejtető melódiáit, gondűző szövegeit, modem táncait.
A Bárd és a Rózsavölgyi cég közös munkájából született meg ez a csupa derű, 72 oldalas, bő tartalmú, gyönyörűen kiállított album, melynek tartalma minden dicséretnél többet mond.
A Napsugár-leányok bemutatkozása a Ilceálls előadáson
A nagykanizsai Napsugár-leányok vasárnap délután 6 órakor,• az Irodalmi és Művészeti Kór Uceális előadásán mutatkoznak bc először a nagy nyilvánosságnak. Lukács József iiiüanár a karácsonyi népszokásokról tart előadást és ezt a témához illő kisérő-müsor veszi körül. A kisérő műsort adják a Napsugár-leányok; kiknek énekkara Rátz Alajos kántor vezénylésével két régi karácsonyi éneket ad elő. A téraa-kőrből szavtíJ Horváth Ilus. Ugyancsak karácsonyi éneket ad elő Rátz kántor vezetésével a II. körzeti iskola énekkara.
klBpli
FDggBny Ágyterítő Vltrage HutoltoriU
Schfllz Áruházban.
A látóké, akiknek az élete gazdagabb, szebb, örömtelibb. A látóké, akikre ugy zuhog a világosság, u fény, mint áldott palást, rajta százféle sokszínű drágakő, csupa-csupa emberi érzés. Csillogó, boldog sugárözön fakad valamennyiből, amint ráömlik az emberi szellem legcsodálatosabb kincsének léuyózöne: — a művészeté. A teremtés első, tiszta örömének végtelensége lehetett ehhez hasonló, azért visszhangzik az idők végtelenéig az emberben, akit kézen foghat a művészet, hogy elvezesse oda, ahol a szemek, a szivek, a lelkek kinyiinak az Örök Szép befogadására. \'
A világtalanok szomorú serege még csak áll... áll a fekete éjszakában, virág hiába nyilik a lábánál, hulló csillag hiába hasit titokzatos glóriát a fejő fölé, hiába kel fel a nap \' és Inába húznak át az égen aranyszélű felbök, mhit lassan hulló szinmd a mindörökkön múló időnek.
A világtalanok szomorú serego csak áll és minderről csak annyit tud, amennyi elég, liogy mélyre marjon lelkébo a fájdalmas kivánkozás a látók öröme után.
Nem elérhetetlen öröm ez. A művészi szépnek lényegéhez tartozik a
v%, hogy világosságot gyújtson >n«ga körül. Ugy hajlik ez a vágy a világtalanok utat kereső tapogatózása felé, mint meleg t^stvérkéz. El kell fogadni a Szép lüvó szavát, meg kell járni vele érte az éjszaka széléig vezető, sötétbe yeszö utat. Az ut UCm könnyű, do a végén ott vár a világosság és benne egy uj világ, uj örömök, amelyekből minden nap le-•iet uj rözsetüzeket gyújtani, amikor «z élet fáradt vándorát elhagyutott "•széleken éri a fagyos éjszaka.
Páris, december 12 Párisban ugy tudják, hogy Genfben nem gyakorolnak nyomást a négusra, hogy elfogadja az angolfrancia tervezetet. Ha azonban a császár nem fogadja el a párisi javaslatot, azt a Népszövetség sem tcs2i magáévá. i
Addis Abebából érkező Jelentések szerint a négus szívesen elfogadná a Népszövetség tanácsát, de abesz-S7,in területnek Olaszországnak való átengedése ügyében tárgyalni sem akar, mert ebben hazaárulást lát.
Hoare Mussollnlhez utazik
Páris, december 12 A Matin a cáfolatok ellenére is fenntartja azt a hirt, hogy Hoare Olaszországba utazik, hogy Musso-llnivel tárgyaljon. |
Párisi diplomáciai körökbon ugy vélik, hogy a megegyezési tárgyalások súlypontja G<^ifbe tolódott ót. Bíznak abban, hogy a Népszövetségben az egyes államok egységesen foglalnak állást a javaslat mellett.
Munkában a Szentszék
London, december 12 A fenti hírrel szemben Londonban ugy tudják, hogy a tárgyalások súlypontja nem Genf, hanem Róma felé tolódott. Bizakodó je nek tekintik, hogy Mussolini csak 48 óra múlva ad választ, amiből arra követ* keztetnek, hogy a javaslatot alapos megfontolás tárgyává teszi. A pápa is élénk érdeklődéssel kíséri a helyzet alakulását és már két Ízben is
I elküldte megbízottját Mussolínibez és sürgette, hogy még karácsony előtt tisztázzák a helyzetet. Ugyanekkor a Szentszék minden nemzethez átirt és mérsékletre inti az államokat a megtorlások ügyében.
London, december 12 A Daily Mail jelentése szerint az angol és francia nagykövetek bizakodó hangulatban nyújtották át Mussolinlnek a javaslatot. Afc egész városban bizakodó hangulat uralkodik. A nagykövetek és Mussolini találkozása alkalmával - mint a htnek mondják - szóbakerült az olajroeg-torlás és a fegyverszünet kérdése is.
A négus visszautasította a béketsrvet
Genf, december 12 Laval csütörtök délben Edén angol népszövetségi miniszterrel és Madariaga, az ötös bizottság elnökivel megérkezett Genfbe. A\' megérkezés után azonnal megkezdték^ tanácskozásokat. Lavalék a török és lengyel kiküldöttekkel is érintkezést kerestek. A 18-as bizottság csütörtökön délután ül össze, t
AdtWs Abeba, december 12 A Havas iroda jelentése szerint a négus a leghatározottabban yissza-utasitotta az angol-francia béketervet. Nem engedhetünk annak az erőszaknak, - mondotta a császár - amelyet nem mi vívtunk ki mp-gunk ellen. | |
ÖSZI AVARON
Elmúlnak a núpok, \'.
Vágytalan holnapok Hótköznapoe szürke Hosszú aora vár. Búsan hallgatagon, Társtalan egyedül Elindultunk már.
A eok-Bok kérdésre, Céltalan mléttre — Mit az élet tel vet — Nem feleltünk még. Közepén az útnak őszi szelek zúgnák Es harcolni válflk Elfáradtunk rég.
Álmainkba halkan, Mint búa kóexa dallam, Belecaendül egy-egy Rég elfelejtett nang -Es a temetőben, Kőztflk elmenőben, Mint Ismerőé köerönt Annyi drága hant j
Vágyott tüzek lénye, Hunyt szemű emléke, Mi egykor lelkflnfcbén, Lassan tovaíxáll. Az őszi avaron Búsan hallgatagon, Társtalan egyedül Elindultunk már.
Dr. Win klemé Munkácsi Noém/
— (A főispán Budapesten)
Zalavármegye főispánja/ vitéz Tabódy Tibor néhány napi tartózko (fásra Budapestre utazott, ahol a\'főispánok értekezletén vesz részt »
— Missziós hlr)
A Szociális Missziótársulat helyi szervezete utolsó gyűlésén elhatározta^ hogy folyó hó 18-án délután 4 órakor 100 elaggott szegénynek rendes karácsonyi ozsonnát, felkéri az 111-nökség mindazon szervezeti tagokat iklk a gyűlésen részt venni nem tudtak, hogy ezen ozsonnához kaláccsal, vagy kávé és tejjel hozzájárulni szíveskedjenek. Fogjunk óssiiív^ós tegyük n száz elaggottnak sivár m&ét a krisztusi szeretet által legalább 1-2 órára örömteljessé.
— (Jánoaka karáotonye)
és Üzen a fenyves. Ezt a két meghatóan kedves színdarabot adják elő vasárnap délelőtt fél 11 órákor a Rozgonyi-utcai elemisták a Váropi Szinház színpadán. A gyermek-sereg szive mozdul meg ebben az előadás-ban, hogy hosszú hetek szorgalmas fáradozása után odaálijanak-Szeretettől sugalmazott munkájukkal a nagyok közönsége elé éa annak eredményét, a uinelőadás jövedelmét szegén^ ix-kolatársuik iskolaszereinek beszedésére fordítják. A kicsinyek nemes igyekezete megérdemli a nagyok támogatását
— (Agyonütötte az áram)
A somogymegy vi Bálványos községben Őrös István gazdasági..alkalma-fzott a megrongált villanyvezetéket akarta megjavítani. Munkája közben a szerencsétlen embert a villanyáram agyonsújtotta.
— A korxó -MftMttabMUtt, a közösség leeétál Schützlg, mindenki kivánoal a szenzációs karácsonyi kirakatra.
— (Adomány)
A református szegény gyermekek karácsonyfájárji\'-Weber Lajos egy pengőt küldött a Zalai Közlöny szerkesztőségébe.
- D^erVáaáitte msí tm#t ^Teljat < beieadeaéaeket rwodkirOl elöitföe\' rém-UWlaHam, aót kamatmMma ta Mfr" ttank. Köpetein tmtoiárabá*Húrt**
Miért ?
Mert tegnapelőtt Budapestre utazott, ahol autótaxit vett Igénybe, szállodában lakott, kávéházban reggelizett, sörözőben ebédelt, ötórai teán táncolt, színházban szórakozott 8 végül bárba ment a divatos dizőz énekszámát meghallgatni.
9 P 5B fillért ráfizetett erri: a aapra.
Miért?
Mert Kovács ur könnyelmű volt, nem váltott itthon kedvezményes Provincia pengőszelvény füzetet, amelyet a legkitűnőbb pesti vállalatok teljes névértékű készpénzként fogadnak el.
Nincs kockázati
mert a felhasználatlan pengőszelvényeket itthon, vagy a fővárosban bármikor visszaváltják I
A Provincia Utazási és Jegyiroda nagykanizsai kirendeltsége: a Nagykanizsai Takarékpénztár.
ZALAI KÖZLÖNY
1935. december 13
^ --
— (iMh^)
jMjfmáoyökát oyuRtáeott a Zalai l^dörtybcn. Ejlirás folytán hiba cju-Müft\' bé: — a dr. Szabó „slgmondné ezewplft adományt Szabó Győ-soűó Idtaj\'4 ( ■
—- (Olgány-osendétst)
Bogdán ^ftwoc szepetneki cigány egy társával Összeveszett, mire az ugy fejbe sújtotta, hogy súlyos sérüléssel beszállították a nagykanizsai kórházba. Időközben Bogdán Ferenc t0ta-nuszmérgezést kapott, ugy, hogy állapota válságosra fordult. Dr. Révffy Andor vizsgálóbíró kiszállott a kórházba Bogdán kihallgatására.
— (A behavazott express)
A világ minden nemzetisége képviselve van a sztambul—calalsi expres-sen, amelynek étkezőkocsijában a furcsa kis úriember egyedül üldögél asztalánál. Másnap reggelre halva találják fülkéjében a milliomost. Polrot mester, Agathe Christie regényeinek detektlvhőse mesteri fogásokkal szorítja sarokba • döbbenetes dráma szereplőit. Szinte önmagától hull le a lepel az ördögi gonosztevőről, aki, mint milliomos esik áldozatul a megérdemelt megtorlásnak, mert tervezője és végrehajtója volt a már-már feledésbe ment gycrraekrablásnak, ami aztán sorozatos tragédiáknak lett a forrása. A detektlvtrodalomnak ez az egészen eredeti ^zines, drámai erővel megírt darabja, a Palladis Pengős Regényelnek sorában, Bálint Lajos fordításában került kiadásra.
— Schlta kirakatában gyönyörködik minden gyermek.
— A Twwlil hufMrmrt
a Színházi filét most megjelent uj száma pompás képsorozatban mutatja be. Az est zenei jelentőségét Hevesi Sándor méltatja. A nézőtérről Endrő-dy Béla, míg a káprázatos toalettekről Guthy Böske számol bo.
— HáxIaMtonyok I Megjelent a Dr. 0ETKK1 gyár Btftdlk kiadású Unyképea luepi r«c*ptk8nyv«, melyet kívánságára bárkinek Ingyen ós bérmentve küld: Dr. OETKER A. Tápszerművek Budapest VIII, Contl-u. 25. Sütőpor é« vanllllncukor ára most levelenként 12 fillér.
— Ai Én Újságom
a Mikulás legszebb ajándéka. Karácsonyi előkészületekről találnak a gyerekek érdekes cikket,\' hogy mit csináljanak ajándékba szülőknek, pajtásoknak. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-ut 16. szám.
A páratlan gyógyerö, ami az Igmándl-
ban rejlik, Évezredek óta föld gyomrában érik I
— A Ka telikas SxemU
decemberi számában nagy érdeklődést kelthet Tápay-Szabó László egye. temi tanárnak, az országos lürü publicistának «Zugsajtó — szennysajló — reform» c. tanulmánya, továbbá Hamvas Béla cikke az asztrológia újjászületéséről. A Katolikus Szemle az uj esztendővel ötvenedik évébe . lép, ami azt mutatja, hogy nélkülözhetetlen folyóirata lett a müveit katolikijs értelmiségnek. Előfizetési ára egy évre 10 pengő.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától estt 0 óráig (hétfő, szerda, péntek délután k«ddeo égési nap nőknek).
TarménytÖMli
irányzat : gyengéntartott, torg.i csendes.
Boxs Htm. 77-et 17 85—18-15, 78-a» 18 00-1880, 79-es 1815-18 45, 80-ss 1830-1855, dunínt. 77-es 1745-17-60. 78-as 17 00-1775. 79-es 1775-17 90, 80-m 1785 -1800. - Rom pestvidéki 16-30 • 16 40. más 1635-1650. Zab uj közép 174U-17 50. - Tengeri uj tlssántull ab bpest 1350 1360_
Idilli • imwhjilisii KOup.uUsáJ
Drágaság és sajlóreform
a Ház Interpelláció! között
| Budapest, december 12
A Ház szerdai ülésén harmadszori olvasásban ls elfogadták az orvosi kamaráról szóló törvényjavaslatot. A Jegre\'söbb állami számszék elnöki állására e\'ső helyen Kuncz Ödönt jelölték, második helyre Jakabb Oszkárt, harmadik-helyre Vargha Imrét.
Az interpellációkpál Gallasz Ru dolf azt kérte hogy a védettség, visszaszerzésére megállapított ha táridőt a jövő évi aratásig hosszab bitsák meg. Kh;n Antal az OKJ1-nak a gazdákkal szemben tanisüott eljárását tette szóvá, hangsúlyozván, hogy az OKH magasabb kamato\'-at számit, árverez!et és tönkret-sz so\'< kisegzisztenciát. Prtro- áez az / 61 landó drágosági tendenciára hivta fel a kormány figye\'mét. . ^
Gömbö* Gyula min\'szterelnÖk kijelentette, hogy a drágnságról a kormánynak is tudomása van, de ezt nem lehet olyannak minősitoni. hogy intézkedéseket tegyen folyamatba. |
Dtrini/és Lajos a sajtóretorm kérdését t^te szóvá. Ha a kritika valakinek . nem tetszik, - mondottn Dinnyés - akkor nem lehet mindjárt sajtóneform után kiáltani.
lázár Andor igazsögügyminiszter válaszában kijelentette, hogy a kormány már hivatnlbal épéikor a sajtóreform gondoLitát hozta. A kormány igenis foglalkozik a sajtó-reform kérdésével, ha az érdekeltségek erre a törvénytervezetre megtették észrevételeiket, a törvényir vezet a Ház elé kerül. Majd több ki sebb interpelláció került sorra.
EMLÉKEZTETŐ
December IS.
Liceális előadás 6 órakor a városházán (Lukács József). Adventi-est a Missziósházban 6 órakor (P. Omerovics). A Nánl harmadszor a Kath. Legényegyletben 4 órakor. Deeeaaber 18.
Növendék-hangverseny a zeneiskolában 6 órakor. December 22
A Zalai Közlöny 75 éves jubiláris matinéja fél V2 órakor a Városi Szinházban. - v December 26.
Pásztorjáték, tánc a Kath. Legény, egyesületben.
Izr. Jótékony Nőegylet zsurja a Kaszinóban.
A Kiskanizsai Ifj. Egyesület operettelőadása. December Sl.
Az Iparoskór Szilveszter-estje a székházban.
A Kath. Legényegylet és az altisztek közős szilveszteri kabaréestje. A Kereskedelmi Alkalmazottak műsoros szilveszterestje. Január 4.
Katolikus bál. Január 5.
Frantharcos-bál. Január II.
NTE 70 éves jubiláris ünnepségeit megnyitó műsoros tánoestély az Iparoskórben. Jaaaár 12.
6 órakor tea-est a Missziósházban. Jaauár 16.
Vendéglős-bál az Iparoskőr termei, ben. v
Január 18.
Évangélikus estély.
APBÓHIRDETÉSEK
Ap,.\'hlid«tít dlj. v.tainBp tl nnn.pn.p 10 iriMf •y ,. ... n. nd.ii tuv.bbl uú 4 ili.r, h*tk0ni«, ;0 ..óla 41) l.llei. minden tcvíbb ttó \'i llllér.
Egy nagyon Hegíny clpéaz foly^ hó II ín délután Ifi 5 ón tájban •■•••«Ult agv Jobblábra való nól szandált a Magyar-utcán. Kéri a Woolelts meglelálót, adja le Magjrsr-o. 106. alatt.
Fél tdiélSxl I kályhával I aio-
bél lüteril caak SOrlel-léle iiabadalna>óU Sietter d\'knládós hfllokoióval lehel. Ovs-kod|on silány utániatoktól. Sorlei viake-raakedéa Nagykanlxaa. I
Sl-talpaV, rúd lik olcaó árban Kául-mann Manónál.
Képeli már moit keielezteiae kirácionyra réatlaln Sternnél, ló-ut 2. 7
Eladé aiany éa ezQat tárgyaiárt legma-
?aaabb árat fizet Scbnltaer <1 QOndor kazeréaz éa óráa, Deák-tér IS. <551
Gyermek- éa babakocalk, babajátékok a legolcsóbban a volt Tólh basérbaa.
Né éa -éroípöt kizárólag gumlvulka-nlzálónál iavlttasjon. Cvelkó Mátyáa Pó-
u\' 4._ 4604
Meleg fiobála caak akkor leu, ba Srhteilnger Oyula vaskereskedésében hfl-lekaiat vesz. — Ugyanott 3ai tiámu páaiuakrán. Jutányos álért eladó
4583
Kiadó, baláleaet miatt, egy pékOaUt teljea birendezésitl. Ktlkomáiom, órv. Kovacalcané. 4620
Hat aalraarléa eladó Rákóczi utca 15. Bejárat a vaskapun. 4627
Jól lövedeimezö emeletes bérhéa várói belterületén eladó. Jelige .Tókebefek-tetít". 4626
Kiadja a l.plulajdono. Kóigazdaaágl KI. Qntenberg Nyomda és Dálztlal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán, felelői kiadói Zalai Károly. Interurbán telefoni Nagykwlua 78. aaáru
HUZATOS
lakását
LÉGZÁRÓVAL
szigeteltesse. Kapható:
HIRSGH ÉS SZEGŐ Mi
Estélyi és báli ruhákhoz
legdivatosabb
Strasszok
Csokrok
Virágok
Zsinórok
Díszek
Oombok
dua váfoaxtéhban, legolcsóbb órahon
BRÓNYAI
DIVATHÁZ
HORTHY M.-ÚT 1.
Állatok nevelésénél éá hizlalásánál nélkülözhetetlen.
Csontképző és étvágygerjesztő.
A valódi Futop csak eredeti gyári csomagolásban kerül forgalomba.
Ziikbil kimért FUTOR-t tziitil u fméju il I Szénsavas takarmánymeszet FUTOR helyett ne fogadjon el
2 kg.-os csomag ára ... 54 fillér & kg.-os csomag ára ... 110 fillér 60 kg.-oa zsák ára (zsákkal) 650 fillér 100 kg.-os zsák ára (zsákkal) 1210 fillér
Beszerezhető:
orszAq József
mag, műtrágya, növényvédelmi S ereV. zsák, stb. keteskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett Telefon 130
51, RODLI. KORCSOLYA
nagy választékban
Szabó Antal
sportüzletében.
K.-T. Oltiakng Hwé» áa PétasJtl UMMdó IfállltoU.kéuniiirMBOIálmi. Naokanluin tfalalóa MatyeMta ám Károly.)
7g. tvtotym 284. arám
Nagykanizsa, 1936. december 14 szombat
Ara 12 A"*
ZALAI KÖZLÖNY

ta kiidttintaii F6«t5. náa.
Felelö» szerkesztő: Ba
Elöllietéil ári: e«y hón • wnri 40 Jllto. SirrkoiCGrtíl kUdóhlttUÍ leSfooi 71 •».
A hltblzományok egy részének kisbérletekre való felosztását
Javasolta Kenéz Béla, a képviselőház hitbizomány-vitájának vezér-szónoka
A képviselőház csütörtök délutáni ülésén megkezdték a hitbizományi javaslat tárgyalását. Soltész János kisgazdapárti, képviselő a nép milliói számára á helyes földosztást találná igazi megoldásnak. Először a föld-javaslatokat kellett volna tárgyalni és csak azután nyúlni a hitbizományokhoz, hogy lássuk, milyen messze.keli elmenni a földbirtok feloldása terén. Nem fogadta el £ javaslatot, i
K"néz Béla rvigy érdeklődés kö zepette állt fel szólásra, mint a kormánypárt vezérszónoka. Alapos és a kérdés historlkumáru is kiterjedő beszédében egyebek közt a kővetkezőket mondta:
- A/Wgyar föld nem\' lehet kor-lattan, üzérkedés, kalmárkodás tárgya, mert az országra nezve nem lehet közömbös, hogy ki tartja kezében a földet. Végre is a föld az ország öserejének fundamentuma és kimeríthetetlen kincses tárháza. Ezzel a földdel elválaszthatatlanul össze van forrva népünk szine javának. sőt az egész országnak a sorsa.
,A hitbizományi kisbirtok létesítésére utalt, majd igy folytatta:
- Minden foglalkozási ág között a földművelő van leginkább kitéve a sors kényének, az elemi csapásoknak, a gazda juthat legsűrűbben önhibáján kivül az elesetiségnek olyan állapotába, amelyben joggal várhatja az Állam segítségét és védelmét az ellen, hogy a lába alól a földet kihúzzák.
— Ha valamely pgrárius társadalomban a földbirtok kevesek kezén van összehalmozva, akkor é\'es lesz az osztályok ellentéte, de áthidalhatatlan is. Az osztályok keretei megkötöttek lesznek. A megkötöttség merevvé és öntudatlanul osztály-érdekűvé teheti a jogot is.\' A1 jogtól és az emelkedés lehetőségétől megfosztott alsóbfi" osztályokat helyzetük reménytelensége elkeseríti, a vagyon el\'enségévé teszi, könnyű lesz tehát őket a felsőbb osztályok elíen hangolni, Izgatni és fórra dalmasitani.
Utalt arra, hogy a reform segítségével rá lehet kényszeríteni a nagybirtokot, hogy helyesen ismerje fel és töltse be hivatását: példát adjon célszerű újításokra, termelje a nemesített vetőmagot, tenyéssze a
tenyészállatéi lom ány legnagyobb részét, t a pisa fenn és fejlessze a mezőgazdasági ipart, termelésének mennyiségével, miníségével és egyöntetűségével fokozza a kiviteli lehetőségeket, vagyona révén pártolja a tudományt, a művészetet, az irodalmat, lássa ei a nagy költekezése-seket l\'ivánó országos és nemzetközi* köztisztségeket. 1
Felvetette a gondolatot: ot\'t ahol a helyzet ugy követeli, a hitbizományosok számára kötelezővé kellene tenni a szántóföldek egyrészének bérbeadását kisgazdáknak.
Másik javaslata yí&m ke\'lene-e a hitblzományok engedélyezését megfelelő készpénztöke, vagy értékpapír^ fundálásának feltételéhez kötni ?
Takács Ferenc szociáldemokrata képviselő határozati javaslatot nyújtott be, melyben kéri az egyházi és világi hitbizományok teljes megszüntetését és telepítés céljaira való felhasználását, a javaslatot nem fo gadta el.
/^vitát pénteken délután 4 órakor kezdődő iilésen folytatják.
„Meghalt a béketerv, szerdán mór csak a temetése leszi"
Elégedettség és pesszimizmus hullámzik a béke-javaslat kftrül — Újra módosították a terveket — Laval külpolitikája ellen uj rohamra Indul a francia baloldal — Angol képviselők a revízióért
Egyiptomban zavargásokká fajult a lelkesedós
Páris, december 18 A franci sajtó nagy része megelégedéssel ir arról, hogy az angol francia béketervezetet a Népszövetség elé juttatják. Abban azonban nem bíznak, hogy Olaszország hozzájárul az\'előkészített béketervhez. A béketerv legújabb módosítás i szerint átengednék Abessziniának Asz-szab kikötőt. Tigre tartomány többi része Adua és Adigrat az olasiokó maradna. Ogadent is megkapnák az olaszok, azi ország többi területe azonban népszövetségi fennhatóság alá kerülne, azokKal a területekkel Wtt, amelyeken telepítési lógókat biztosítanának Olaszországnak. >
London, december 13 A hivatalos és a nemhivatalos la-. P°k nagy megelégedéssel Írnak arról [>ogy a Laval Hoarc féle békejavas-latot a Népszövetség elé terjesztik. Angliában általában kedvező a
hangulat. A francia sajtó nem nagy öröm-
mel veszi, hogy Genfben a párisi javaslat módosítását tervezik. Előre félnek, hogy Qenfben lapokra tépik a párisi javaslatot.
örülnek, hogy a javaslat a Népszövetség elé kerül, de annak módosítását pesszimisztikusan Ítélik meg. Szívesen látnák, ha Mussolini hamarosan válaszolna a hozzá benyújtott javaslatra. Mert ha igent mond, ez-
zel kedvező hangulatot teremtene népszövetségi körökben.
London, december 13 A Times tárgyilagosan, de Igen szigorúan bírálja a párisi tervezetet. Többek között azt Írja, hogy Laval közvetitő tervezete máris meghiúsultnak tekinthető és a cikk végén megjegyzi, hogy a békefei*vezet meghalt, jövő Szerdán már csak a temetése lesz 1
Olasz csapat-eltolások az afrikai fronton
London, december 13 Addis Abebából érkező je\'entések szerint a négus csütörtöki légiszemléjének igazi célja az volt, hogy az uralkodó megtekintse az északi hadszíntéren az uj olasz csapatmoz-
dulatokat. Megállapi\'ották, hogy az olasiok több csapattestet MakaUetól áttollak Hausl\'n felé. Azt hiszik, hogy a makallei olasz csapatcsökkentéssel támadásra akarták birni az ab\'sszin hadoszlopokat az északi hadszíntéri
táraság kölcsöneit. London :
A7» angol alsóházban ismét megalakult a magyarbarát képviselők csoportja, amelynek elnöke ismét Sir Robe-rt Gouwer lett. A titkári tisztet Moore ezredes, képviselő tölÜ be. Kijelentették, hogy az uj parlamenti ciklusban ls a képviselők nagy része azon dolgozik hogy megvalósulh sson a trianoni szerződés módosítása, különösen azon a ponton, amely visszaadná Magyarország elszakított területeinek nagy részét. ■ Kairó:
A külpolitika zajlása a háboru-béke kérdése körül
Pária:
A szélsőbaloldal ujabb támadásra készül Laval ellen. A kormány kül-
politikája ellen tiltakoznak és követelői akarjak, hogy Laval csökkentse az Addis Abeba- Djíbutl-lvasut-
A kormány helyreállítása óriási lelkesedéssel töltötte el a lakosságot, olyannyira, hogy valóságos zavargássá fajult. 4000 ember vonult fel az utcákon éjnek idején és zajos kiáltással a teljes függetlenséget követelte. Az ujjongó tömeg a rendfenntartó rendőröket elsöpörte. A\' karhatalom kevésnek bizonyult, a tüntetők a villamosokat leállították. Port Saidbon és Alexandriában ls voltak tüntetések, de a rendőrség közbelépésére Alexandriában nagyobb zavargás nem volt. Portsaidban 800 ember tüntetett, több üzletet ls betörtek. A zavargások során egy angol rendőrtiszt is súlyosan megsérült.
A négus a NépsxBwsiség összehívását kéri
Addis Abebá, \'december 13 A francia és az anfcol követek ma adták át az abesszin külügyminiszternek az angol és francia békejavaslatot.
Desszie, december 13 A Havas iroda jelentése szerint a négus meghívta Colstont, az abesz-szin kormány mel\'ett működő amerikai tanácsadót, hogy vltESsa meg az abesszíniai angol követtel az olasz-abesszin viszály békés rendezéséi^ irányuló javaslatokat.
Genf, deoember 13 A Népszövetség titkársága levelet kapott Abessziniától, amelyben a négus azt kért, hogy hívják össze a Népszövetség közgyűlését, mert csak ez hivatott annak\' elbírálására, hogy a béke javaslatok összeegyeztethetők e a Népszövetséggel.
A 18-as biiottság pénteken délután 4 órakor tartja tanácskozását. Eden a tanácskozás után, még péntek este visszautazik Londonba^ de 18-ára, amikorra a tanácsülést ösz-szehivták, ujbói visszatér Genfbe.
*_1___BAIA1 KOZLOWH______
Asmara vidékén nincsen elégedetlen ember
A Zalai Közlöny munkatársának helyszíni beszámolója
Asmara, az olasz Erürea fővárosa, 2800 méter magasságban fekszik a tcngerszlne felett. Alig 120 kilométernyi távolságra van Massaua-tól, azonban az európai embernek ugy tetszik, mintha egy egész világrész választaná el a két várost egymástól. |
Nappal 40, éjjel 10 fokos meleg
Aijjig Massauaban éjjel-nappal gyilkoserejil a hő, addig Asm arában a 40 fok körül mozgó myppali hőmérséklet éjszakánként lesz\'áll 10 fokra, sőt még azon alulra is. Az itt uralkodó elviselhetőbb klímának tudható "be, hogy Asmarában nem lehet annyi meztelenséget látni, mint a Vöröstenger két nagy kikötővárosában, Massauaban és Djiboutiban. Az ezen a vidéken lakó bennszülöttek garderóbja fehér, lepedőszerű soprabltokat és sajátkészítésű, faragásokkal díszített fapapucsokat tartalmaz. A nappali hő enyhítését szolgáló trópusi sisak mellett, a lehűlt asmarai estéken kellemes viseletet képez a mifelénk használatos ruha, sőt lehet mondani a felöltő és a télikabát is.
A világ legjobb feketéje
A bennszülöttek Jobbára állattenyésztéssel és földmüveléssel foglalkoznak. Legértékesebb állatjaik közé tartozik a ló, öszvér, számár, szarvas marha, zebumarha, kecske, birka és a baromfi. Növényfélék közül a narancs, banán, ananászeper, citrom, kávé, burgonya, répa, kelkáposzta, paradicsom, kukorica, buza, rozs, árpa, zab, bab és a rizs található meg ezen a vidéken. Az itt lakó nép nagyon jó anyagi körülmények között él, ami elsősorban annak tudható be, hogy egész Mas-sauanak lakosságát az asmarai benn szülött termelők látják el életszerrel. 1
AíPig az ételeket európai ember számára élvezhetően elkészitenl egyáltalában nejm tudják, addig a világ legjobb feketekávéját mérik az asmarai bar-tabacchikban. Egy csészével ebből a kitűnő zamatu cso daitalból, magyar pénzben hat fillérbe kerül.
Kincsek iz utmentén
A lombos fák és a sok-kezÜ sej-tán hatalmának csodás birodalma Asmara, telve a földi élet minden kívánható gazdagságával, szépségé vei. Parlagon, szinte az utak mentén hevernek a kiaknázatlan kincsek, melyekben nem képesek értéket látni az itt lakó bennszülöttek. Érdekes, hogy itt mindenki meg van elégedve sorsával, senki sem nélkülöz, nincs egy ember sem olyan, akinek félni kellene attól, hogy másnap nem lesz ennivalója.
Ahol a mákot patikában árulják
Ha nagyon szaporodik az állatállomány, akkor pár darabot leölnek belőle, megfejtik bőrétől s a hust kiteszik a vadállatoknak a ha-
tárba. Ha jó vásárt csináltak a terményekkel, akkor azt ugy köszönik meg a sej tannak, hogy elkábítják öntudatukut két-három napra \' a geso-cserje kesernyés levével. A máknak, mely megterem ezen a vl déken is, nagy varázserőt tulajdonítanak. Itt általában csak gyógyszernek használják (neqi is árulják máshol, miht a farmadákban) s aki egyszer ugy evett mák^.hogy nem volt beteg, azt többé nem\' tartják tökéletes embernek.
Asmarában egy nagyon érdekes eset történt meg velem, a mákkal kapcsolatban. Este pastát ettem és mákkal hintettem meg, - ugy ott-honias módra - a friss, gőzölgő tésztát. Szolgáimnak lefekvés előtt meghagytam, hogy reggel a megszo* kott korai időben ne keltsenek fel, mivel kissé fáradtnak érzem magamat és egy kicsit tovább szeretnék aludni. Nagy meglepetésemre más nap reggel már hajnalban ^örgettefi. szolgáim az ajtón, — eljöttek megnézni, hogyjmég nem haltam é meg a máktól... 9
7000 sorozat bélyeg a háború óta
A harctéri események híradásai nagyon gyoi\'san érkeznek Asmará-ba. Ennek u körülménynek tudható be az, hogy az eritreai főváiosban tartózkodnak majdnem az öss/es harctérre kiküldött külföldi újságírók. A posta forgalmáról kápráza-zatos adatokat tudtam meg a posta-főnöktől. A háború kitörése óta több mint 7000 bélyegsorozatot adtak ki és kb. 1)500 küllőidre szóló levelet, valamint majdnem ugyaneny-nyi táviratot vettek fel. ,
Izgalom Ras Sejum vörös sátra körűi
Asmarában való tartózkodásom ideje alatt érkezett az eritreai fővárosba ama híradás, hogy az olasz repülők Tembien mellett rátaláltak Ras Szejum vörös sátrára és azt teljesen szétbombázták. Nagy izgatottságot váltott! ki a város lakossága \' körében az a később hivatalos helyről is megerősített híradás, hogy Sautini tábornok második hadteste támadásra indult Kassa Sebas
serege ellen, azonban az abesszinek visszaverték a támadó olasz sereget.
Abesszin győzelmek
Az Asm arába érkező harctéri tudósítások kisebb-nagyobb abesszin győzelmekről számolnak be. Ezek közül a legjelentősebb kélségld-vül az, hogy a négus vejének, Ras-Desta Damptunak serege a Tafan tó völgyéiben megütközött Graztani tábornok motorizált hadseregével és az abesszineknek sikerült az olasz rc-i pülöcsapatok áltm korában elfoglalt területek egy részét^yfeezahódi-tani. Gorahaltól északra mintegy 20 kilométernyire fekvő Gabridihari várost is sikerült az abesszineknek visszahódítani, s e győzelem után Ras Desta Damptu megkísérli az Ual-Ual visszaszerzését is. A Gohari környékén lefolyt harcokban 14 olasz bennszülött és 31 abesszin katona vesztette életét.
Sebészeti klinika Aduaban A.sok olasz sebesült miatt az olaszok a bolognai sebészeti klinikát Acjuaba helyezik át. A kórház vezetője Paolue--! főorvos, az ismeri sebószprofesszor lesz, 18 orvos és 67 ápoló .icbédlete mellett. ,
Asma\' aban már érezni lehet, hogy alig 200 kilométernyire a várostól öldöklő harcok folynak a talpalatnyi \'földért. Asmara egy egész ezredet áldiott ki eddig harcrakész fiaiból, akik közül kerültek ki legnagyobbrészt az eddigi harcok elepetj hősei. Az özvegyek és árvák ajkáról - akik hiába várják már vissza a szerető hitvest, a kenyérkereső apát és az édes, szüleihez ragaszkodó gyermeket — nem lehet panaszkodó szavakat hallani. Ok büszkék arra, hogy hozzátartozóik meghallhattak egy eszméért melyet 14 év óta képvisel és hirdet Olaszországban és annak gyarmatain Mussolini, a fanatikus és lelkesedni, sőt ha kell, áldozatot hozni is tudó olasz nép körülbálványozott vezére. 1
Hsrmann Jó»sef
193Ss>decembcr 14.
Székrekedésnél, gyomorrontás-nál, eraéaxtésl zavaroknál, gyomorégésnél, májduzzanatnál, vértódulás-nál, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános rosszulléinél igyunk reggel éhgyomorra egy ponár természetes „Ferenc József keserű vizet.
Rovatvezető: Dr. Dévaiad Erdö. BUi
Ajándék-problémák
ilyenkor karácsony előtt mindenkinek fő a feje, hogy mivel ajándékozza meg az érdemeseket a lehető legnagyobb megelégedésre és mégis igen-igen olcsón. Vannak olyanok, akik egyenesen »gusztáló-körutra< indulnak és megálinuk minden kirakat előtt, odalapitott orral számítgatják a lehetőségeket és a pénzüket. Hát bizony, minek tagadjuk, nem könnyű probléma, nem köny-nyü mái- csak azért sem, mert különösen a hölgyek nem olyan >meg-elégedősek.« , t i
§oha nem felejtem el, egy kislány ismerösöm tavaly karácsonyra a legkitartóbb udvarlójátói kapott egy fantasztikusanszép rózsa s.egíü, orchides arragement. Az egész család, az ismerősök szinte lélegzet visszafojtva állották körül á csodát és mindenki várta, milyen hatással van a kislányra, aki eddig némán szemlélte. Végre megszólal a nagy csendben: »Tényleg gyönyörű, de látjátok, ezért Pali kiadott annyit, amiért legalább hat pár hernyó-s<-\'lyemharisnyát vehetett volna és azokat én mennyivel jobban kl tudtam volna használni L.« I ,
Hát Így vagyunk mindennel. Igaz, hogy ajándék lónak nem nézik a fogát, de hogy is állunk azokkal az igényekkel? , .
Az. asszonyok számolgatják a lespórolt háztartási pénzt és ennek alapjá® indulnak vásárolni. Kétszer egy heten tésztanapot rendeznek karácsony előtt és már meg is van az uruk két nyakkendője, vagy egy selyemsálja, de nem utolsó sorban féltucat zsebkendője. Hogy őszinték legyünk, a férfiakat könnyebben és olcsóbban tudjuk »ciintézni.« De ezzel szemben... (Ugyan, ki ismer olyan hölgyet, aki egy féltucat zsebkendőt szívesen venne udvarlójától ? Azonnal félreértené ós felhúzná az »orrát.«)
Hogy őszinték legyünk, megsajnáltunk benneteket, ti szegény, ajándékozni akaró férjek, fiatalemberek és elhatároztuk, hogy ineg-könhyltjük a munkátokat azzal, hogy alantabb tanáccsal szolgálunk, hogy feleségednek, vagy sveather-todnak mivel szerezzél karácsonyra örömet. Reméljük, hasznod lesz belőle I ,
Ha őnagysága szereti a szépet, hiu egy kicsit, legnagyobb örömet a ruhával, fehérneművel, szőrmével, vagy harisnyákkal szerezheted, I mert ezáltal dupla lesz az öröme:
"LIEBNER bácsi játékboltja9 Lerakatát idehozta:
„Erzsébet" cukor- és játéküzletbe
(Szabó cipöáruházzal szembe) Horthy-utca 2. alatt s amely gyermek jó marad Jézuskától karácsonyra ^játékokat innét kap., m
Hócipőket, sárcipöket, meleg alsónemiieket vásároljon Szomolányi áruházban
2935, dec^b^ 14
ZALAI KÖZLÖNY
Ö is örül *B a barátnőbe is pukkad.
tfn sokat dohányzik, cigaretta-késztette\' lepjed meg, de hogy ne bízza nagyon el magát és még annál is többet szívjon, töltsd meg a tárcát apró cukorkákkal.
Ha kövér őnagysága, fekete vagy sötétszinü tolletteI kedveskedj neki és - egy jó fűzővel, i
Ha viszont sovány, ajándékaid közül ne hiányoznék a szőrmekepp vagy pelerin, amf a csontok zörgését felfogja és a *ótartókat«. eltakarja.
0a ftleséged vagy sveatharto.l pem tt^vik fél társaságban, végy neki csillog* ékszereket. (Na, ne lfcdj nkgi k. vásárló, nem valódit értettem, ez igazán bizarr öÜet lenne tőlem, ma, 19»-beiUV Az utánzatokat ma oly sajenzáclésin készitik, hogy csak a szakértő mondja meg, hogy melyik a valódi és melyik a talmi. Vehetsz háromsoros gyöngyöt, hozzávaló fülkllpset, strass gyürüt, gombokat, klipscket, egész garnitúrákat, hadd csillogjon szíved hölgye.
Ha folfeséged rajongója a lakás nak, igazán gyenekjáték a dolog : előtted fe!<s:ik ezerszámra a szebb nél szebb kerámia, kézimunka, válogathatsz.
Ha anyósod — horrlblle dictu -még fiatalosan hat, óh ! piperedolgoknak őrtllla legjobban, de ha már elérte az élemedettebb kort és már nem akar unokáján sem túltenni, ne felejts el meleg alsóruhát, kötöttkabátot vagy meleg harisnyát venni.
fis végül kedves Vőlegény, Arádnak szépen csomagolt szakácskönyvet végy, ha nem ls fog nagyon örülni, de ez egyszer legalább való-szinü Neked is hasznod lesz az ajándékból. , ,
Divatposta
Fantasztikus. A beküldött kék szövet minta nágyon szép. Csináltassa a kővetkező modell szerint: Egyenes szoknya két oldalt zsebekkel, ami alól jön két hói. Fent a nyaknál egész magasán féloldalas kivágás, ami magából nagy masniban kötődik. Hosszú bő ujjak. Üdvözlet. Szórakozáshoz. Legszebb volna ön-
Halandzsa a négnsról
Irta: Baranyai János
Már nem is tudom, hogyan kezdődött. A földrajz különben is gyeuge oldalam volt, mindig odaírtam a térkép szélére, amikor feleltem, hogy ip, meg í>ány, szóval fejlett ipara van és bányavárosai stb., de őszintén szilva a legnagyobb zavarban vagyok, ha valaki ugy mellesleg megkíiílezi, hogy mondja csak, maga biztosan tudja, milyen megyében van ez vagy az a község?
Persze csak Magyarországot gondolom. Aztán, mint ahogyan pingpongoztunk, jojóztunk, bridgeltünk parancsszóra eleinte, később szenvedélyesen és legkésőbb veszekedve is, szóval ahogyan ezeket a lélekemelő és agyunkat élesitő dolgokat miveltük, elkezdtük ewel a négussal, meg azzal az Abesszlniávkl. Bádióbeszéd, sorozás, háború,, előnyomulás, bombázás, igy jöttek szépen sorba, olvastuk a sokoldalas hadi\' tudósításokat ós cikkeket. Néha ugy reggel, amikor nagyon hideg van és arról tartok szellemi konferenciát magammal, hogy úgyis fel kell kelni a végén, de biztosan hideg van ós Jobban magainra húzom a takarót, mert fagy van kint, — szóval mikor a minden téli reggelen megismétlődő morrondirozásomat végzem, — akkor arra gondolok, hogy Harrar, meg Dosszié, meg Adua, meg
Addisz-Abeba.. .
nek egy szmokingos esti ruha, akár fekete klokéből, akár pedig valami uiás színből, aini jól áll. Nagyon szép volna egy szilvakék bársony szoknya is, csipke blúzzal, nagy zsabóval, ehhez egy bársony szmoking kabát, nagy ujjakkal, amire a zsabó kihajlik és ha még egyféleképen akarja viselni, akkor vegyen annyi anyagot,
Harrar különösen tetszik nekem, ugy ágyból, jó meleg ágyból kinézni p fákra, hideg, nedves hó, brrr... harrar. Kutyáknak szokta mondani az ember, hogy «harrrapd meg,» két-három er-rel, ahhoz mérlcn, hogy gyenge; vagy súlyos testi sértést akarunk kiprovokálni kutyáéktól. Szóval elkezdek ugy magamban morfondírozta a négusról, akinek a fényképét naponta közlik az újságok és aki a szép Tana-tó mellől torzonborz bajsza és szakálla mögül nyilatkozik ugy néha mindenfélét.
Muszáj utánanéznem ennek, mondom .magamban, hát illik már egy kicsit foglalkozni a dologgal. Igaz, térképet nem vettem 80 filléréri,\' de az újságok ugyls közlik naponta nagy hurkákkal; meg kis fekete narnikkal, hogy aszongya: olasz hadállás, meg abesszin hadvonal, vagy például egy sajt, egy hurka; Szejum herceg serege. Aztán nyilak mindenfelé,\' azt mondják, liogy statégiával foglalkozók ezekből pontosan tudják a.-Hadműveletek állását.* Igaz, kis koromban a park végében agyonnyllaztuk az ellenséget, gépész Miska csöpp, de annál elszántabb seregét, mert femmód harcias voltam, mint Piros Bölény. Összevissza pofoztuk egymást; ordítoztunk, nagy ludtollakat dugdostunk a sapkánk mellé, a környék minden használható drótkerítést elloptuk, nyilakat gyártottunk, minden mogyoróbokrot megnyirbáltunk, minthogy kiválóan alkalmasuak bizonyultak a vékony
hogy a szoknyához saját felsőrész is legyen, amit esetleg mély dekoltázs-zsal megoldva, estélyre is felveheti. Üdvözlet.

Kérjük olvasóinkat, hogy, leveleiket mind«nkor rovatvezetőnk cl. mére: Budapest, Teréz-kőrut 85. sz küldjék.
ágak nyílvessző készítéséhez, szóval alaposan nekiláttunk és a végén megtartottuk az ütközetet. A legtöbb ütközetnek sajnos stratégiai szempontokból nem a legjobb vége lett, mert bizony gépész Miska, mint Fehér Sas kissé túllépte a Népszövetség által megengedett határokat és mindegyikünket jól elnadrágolt. Nem is beszélek persze arról, hogy rajtam ilyen «hadmüvelet» után a legnagyobb jóakarattal sem lehetett fellelni a német Fráuleinok által hosszú évek nehéz és fáradságos munkájával rámerősaJu-kolt úgynevezett jónevelést, amiért külön pofonok repültek a fentebb emiitett nevelő egyének jóvoltából. Stratégiai előtanulmánynak mindenesetre jó lecke volt napsugaras ifjúságom emo harcászati megnyilatkozása, ugy hogy nem minden szakértelem nélkül figyelem a .hadműveletek állását»
Szóval ugy reggelente elmélázok a jó etiópokon, jobban. magamra hu-Zom a takarót és arra gondolok, hogy most valahol az Atbara partjain, vagy méginkább a Gabat hegyipatak körletében — Makalletól délnyugatra — mondjuk éppen egyik hadoszlop erős ellenséges különítményen «üt rajta* és tegyük fel élelmiszereket és tekintélyes mennyiségű hadianyagot zsákmányol. Milyen szép lehet ott és kezdek szavalni ugy magamban, mert bizony egyedül vOgyok, szóval szavalgatok, hogy hej ha én is ós mégegyszer mondom: én is köztetek lehetnék, — szóval fenemód kedvem szottyant egy olyan
magyar /iacra, küzdelemre buzdította a megjelenteket, akik a Nen* zetl Egység zászlajához csatlakoztak. Ez a lelkesedés, ez a munka-készség, «z a tántoríthatatlan hit a jövőben kell, hogy áthassa a NEP Ifjúságét, akiknek a Nemzeti Egység frontjának élcsapatát kell alkotniuk. A magyar haza büszkeséggel tekint reájuk, a magyarság nagy Ígéretére, a revízió vérteseire. Legyenek kitartással nemcsak a közelgő községi választások idejére, hanem tartsanak ki mellette hűséggel, bizakodással és azzal a szeretettel, mint amilyen szeretettel őket most a Nemzeti Egység frontja keblére öleli. f
Szabó Győző elnök meleg szaval nagy hatást váltottak ld a megjelent nagyszámú ifjúságból, i
Majd dr. Und&iHr Gyula, az Ifjúsági osztály titkára tette meg Jelentéseit. Ezután belső ügyek és napi kérdések kerültek az értekezlet elé. l i
Ha Iá] a feje ét szédül, ha leltséfet. bélizgalmat, gyomorégést. vér-tóduláit, szorongást vagy szlvdopo. gást érez, l^yék minél előbb valódi .Ferenc József* keserüvlzet, mert ez a gyomor és a belek működését előmozdítja, az epeklválasztást fokozza, az anyagcserét megélénkíti és a vérkeringést felfrissíti.
mm
M w Erös fagy!
Prognózis: Mérsékelt keleti szél. változó felhőzet, néhány helyen ujabb havazás, sok helyen köd. A hő alakulása bizonytalan. Erősebb éjjeli fagy Ismét lehetséges. _
- Bútorvásárlás nem tfoadl Teljes beiendezéasket rendkívül slőnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopstein bútoráruház, Horthy Miklós-vt i.
kis testhezálló rajtaütésre, vagy mondjuk egy olyan jólnevelt és az <illiky nem illik, által előirt fonnák betartásával végrehajtott icl-pici táma. dásra, mondjuk Makálle és Basz Da-san között, ott ahol az Ó szép szakadék van. I
Igazán, ml európaiak itt egészen meghülyülünk, elposványosodott hét-köznaplasságunkat szégyeltem a többlek nevében is, mert hej, egy olyan rendes előretolt állásból lövöldözni az ellenségre — és most nagyot sóhajtok/ olyan kéjeset, tetszik tudni, amilyenek minden pacsuli regényben a hetvennegyedik oldalon elsz&Unak, szóval sóhajtok egy őszintét, A hej, vagy tyu-haj, vagy nem is tude^u hogyan kell stratégiai szempontból jól sóhajtani, szóval irigykedem, pedig tudom, hogy nem szép dolog. Egészen elpuhulunk, nem is értem, hogy a mi honleányaink hogyaiy tudnak ilyen pipogya férfiak oldala\'nellett élni, — én, ha nő lennék, szóba sem állnék olyannal, aki nem edzette meg férfiul izmait a Funan-Guba, vagy még inkább a Djigdjiga,. vagy leges leginkább a Ho-daju-wein melletti harcokban. Bizony, bizony, nem csodálom, hogy az olaszok olyan messzire mentek. Az igenl Hetekig bajóznak, énekelnek\' is közben, lelkesednek, szóval mlndjm stratégiai kellék megvan ahhoz, hogy mint strarnm gyerekek térjenek vissza; ha ugyan visszatérnek ahhoz a bizonyos lagymatag családi tűzhelyhez.
Mi pedig csak bolondot csinálunk
A nagykanizsai Ifjnság njabb tömege csatlakozott a Nemzeti Egység zászlajához
A NEP Ifjúsági csoportjának értekezlete
ünnepe volt szerdán este a Nemzeti Egység nagykanizsai frontjának. Eddig is számos ifjú magyar volt tagja és tevékeny munkása a tábornak, szerdán este azonban még nagyobb számban csatlakozlak. Az ifjú magyarság, a Muzeum-kert márciusi ifjainak utódai, belátván a Vezér nemzetépítő munkájának nagy szerű jelentőségét, mind többen és többen csatlakoznak a Vezér zászlajához, mert tudják, hogy ha a mai körülmények között valamit e\'érni lehet, ez csak a Vezér áltat kijelölt uton lehetséges, örvendet s je\'enség, hogy a magyar ifjúság nem veszi be a csábos szirénhangokat, hanem megy a maga utján, amely előbb-utóbb meghozza a nemzetnek a jobb jövőt, az egyesnek a nagyobb és biztosabb kenyenet. \\
A szépen látogatott értekezleten vitéz Tóth Béla, az jfju magyarság nagykanizsai vezetője elnökölt.
Hosszabb beszédben kifejtette: miért van szükség arra, hogy a magyar ifjúság ott legyen a Nemzeti Egység táborában. Kifejtette a NEP célkitűzéseit, amelynek pro gramjában mint sarktétel scerepel a magyar Ifjúság nagy problémája. Rámutatott arra, hogy a Nemzeti Egység minden törekvése, hogy ezt a mai trianoni ifjti magyarságot védje, megőrizze a magyar nemzeti gondolatnak. Arra kérte őket, hogy legyenek hűséggel fi Vezér zászlajához és ifjú magyar szivük minden fanalizmusával vegyék ki részüket a Nemzeti Egység munkájából.
Melegen ünnepelte a nagyszámú ifjúság a jelenlevő helyi elnököt, Szsibó Győző ny. kir. járásbirósági elnököt, aki szívélyes szavakkal adózott annak az Ifjú magyarságnak, a mely Trianon szomorú csillagzata alatt ;á szenvedés és nélkülözés idegőrlő országutját járja. Kitartásra,
Mép Mozgó. Szombaton és vasárnap!
Mindkét napon négy előadás: 3, 5, 7 és 9 órakor. Jtz Izgalmak filmje I Három asszony pusztulása egy emberi szörny kezében. — A düsszeldorfi rém utóda:
AZ EMBERFARKAS
(Állat az ambarban.) Emberi titkok, emberi rejtelmek. Föszereplfi Warner Oland. FantaaztlkuafHmak királya. Csak SO, 40, 60 filléres hely Arakkal!
A terem kellemeoen tütve va.l Kifogástalan vetltéal
ZALAI KOCLONY
Még egy jubiláris ajándék
a Zalai Közlöny előfizetőinek
Minden előfizetőről a lakisin ingyen fényképet készíttet a Zalai Közlöny
A magyar vidék legnagyobb és legrégibb napilapja, a 76 é\\es Zalai Közlöny, jubileuma alkalmából elhatározta, hogy a vidéki sajtó körében szinte páratlanul álló biztosítási ajándékán klvill még egy értékes ajándékkal kedveskedik hűséges előfizető-táborának.
A Zalai Közlöny szerződíst kötött Pogány Lajos fényképésszel, aki lapunk minden egyes előfizetőjéről, vagy kívánságára előfizetőink bármelyik hozzátartozójáról egy 18x24-os nagyságú, művészi kivitelű fényképfelvételt készít. A Jínykép-felvételeket, egy darab kópiával, a jubiláló Zalui Közlöny teljesen díjtalanul adja minden egyes olyan előiizetójének, aki előfizetési dijával hátralékban nincsen, valamint minden uj előfizetőnk is részesül értékes ajándékunkban. Azok az elő-
fizetőink, akik előfizetési dijukat 1936 december 81 lg előre rendezik, vagy rendezték, két különböző fényképfelvételre tarthatnak igényt éta két különböző felvétel mindegyikéből kapnak egy egy kópiát a Zalai Közlöny ajándéka képen. A művészi kivitelű felvételek lapunk előfizetőinek egy fillérbe s>m kerülnek, mert annak diját a jubUáló Zalai Közlöny egyenlíti ki.
Előfizetőink kényelmét kívántuk szolgálni azznl, hogy fényképészünk minden egyes előfizetőnket a lakásán fogja felkeresni ff ott készitl el róluk a felvételt. A felvételek blzo nyos sorrendben készülnek el, de módjában áll előfizetőinknek, hogy soron Mvül kívánják a Zulnl Közlöny ajándék-felvételének leszállítását. Ebbeli igények a kiadóhivatalnál jelentendők be. , .
Nagy
árleszállítás!
Férfikalapok, fehérnemüek, kesztyűk, nyakkendők, harisnyák, zsebkendők, nadrág- és zoknitartók, női meleg téli alsótrikókat
«ggn«áclás olcsón árusítom.
MATTERSDORFER divatüzlet
Fö-ut I. Teutsch drogériával szemben. FA ot I.
*
A Hahsburg-Nlon«rohfa Stueomláta
— Bruno Brehm könyvo — A kiadóhivatal a könyv ismertetésében felteszi a kérdést: regény vagy történelem t Nem olyan könnyű a könyv elolvasása után e kérdésre válaszolni. Tény az, hogy azoknál a részeknél, melyeket ismerünk, a szerző a történelmi tényekhez semmit qcni tett hozzá és semmit nem hallgatott el. Ezekutáu el kell hinnünk, hogy a könyv történelmi vonatkozású azon részei is, melyeket csak Bruno Brehm könyvéből tudtuk meg és amelyek e szempontból a könyv legértékesebb résvei,\' szintén a történelmi tényeknek megfelelőek. Ebből a. szempontból tehát a könyv feltétlen történelem. És ha ezt elfogadjuk; igen magasra kell értékelnünk ezt a munkál, mely. történelmi eseményeket nemcsak érdekesen, hanem egyes részeiben olyan tökéletes művészi módon\' ad elő és Jr le, hogy mint szépirodalmi mű ís a legmagasabb nívóra emelkedik. Grill-"kiadás. i
KLOPU
ÁgytaHtft Vitrage Asztalterítő
Schfitz Áruházban.
A laghzgalmaaabb filmi Cmbarfarkai.
Naptár: December 14. szombat Rom. kat Ntkáz. Protestáns Szilárd. Izraelita KM. hó 18.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hé 15-ig a .Mária, gyógyszertár Király, utca 40. és a ktekanizsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva röggel 6 órától esi* 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
a dologból. A múltkor hallom, az egyik ismerősöm telefonál a kis ügyvédnek, hogy jöjjön nyulvacsorára és hozzáteszi a végén, hogy persze csak ugy, ha a «nyegus,. — igy mondja, ehnyel, meg eA-el, szóval ha a nyegus is beleegyezik. Már örülök, hogy fontos stratégiai megbeszélések lesznek, amikor csalódottad veszem tudomásul,1 hogy a nyegus a ,kis ügyvéd felesége. Nna, gondolom, nna... De csak gondolom, nem szólok semmit, nem merek olyan disznóság^,\'. kimondani. Nna, ha ezt Hajló Szelasszié tudná, vagy mondjuk, nem Is kellene neki megtudni, csak például a Vebi Dzsesztro kies partja mellett táborozó Ras Deszta szerezne róla tudomást, lenne nemulass! Hogy merjük mi,- elsatnyult, elkorcsosult kis alsós-játékosok, akiknek még kígyózó izmunk sincs, amin -valósággal pattani lát-jsfik a fényes fekete bőr,» szóval nincs kigyózás, nincs pattanás, hogy merjük mi a minden abesszinek császárját csak igy nyulvacsorákkal kapcsolatban lealacsonyítani.
Láttam a múltkor fényképeket; természetes nagyságban, ■két dum-dúm lövedék, amilyet az abesszinek hnsz i nálnak\' aláírással, bccsszavamra, kel- ! lemctlen lehet két ilyen a mm Iának megfeleli) dum-dum, mondjuk a bőr \' felületétől befelé, illetve pontosan | (mert stratégiai nyelven nincs befelé , I északnyugati irányban, úgyis; mint a | test sulyiwntjában elhelyezélt közéj)
Attól eltekintve; hogy a mi nőink, hm... (és ugy biggyesztem az ajkamat^, tetszik tudni, ahogy színészeknek zárójelben adják tudtukra, hogy fitymálva, — igy fitymálva félrc-blggyesztem az alsó ajkamat) a mi nőinket még egy napon sem lehet említeni az c|iói>ok dclnőivel, mert a múltkor olvastam, hogy ezek hosszú, formás végtagjait megirigyelhetnék a Louvrc vagy a Capitolium valamennyi Afrodité!. De az ám! Mert az arcukat nem igen lehet látni a fátyoltól, de kérem a végtagok éppen eleget adnak tudtunkra. Tessék elképzelni, milyen fej lehet ott, ahol olyan végtagok vannak, hogy még az Afroditék Is ... Viszont voltak olyanok, akik megállapították, hogy a szomáli hölgyek nem éppen a legszebbek. Na de nem baj, ■a fontos,- hogy\' egy Ilyen hadi tudósító az éppen tüz alatt lévő mogadisciói piacon félóra alatt több szép nőt látott, mint amennyi valaha is megfordult Hollywoodiján. Hogy a piac éppen tüz alatt volt, ezt nem ő írja, de valószínű, hogy lapunk Afrikába küldött tudósítója biztosan a legveszélyesebb helyekot k\'Tesi ki és két golyó között írja tudósítását, természetesen életét kockáztatva. Mert aki már e;jy-szór elszánja magát, az kockáztat. És mit kockáztathat egy olyan szegény afrikai haditudósító egyebet, mint azt a kis hazulról magával hozott szerényke élctecskéjét.
A négus borzasztó komoly ember,
távcsövez, nyilatkozik és torzonborz
> \\ •
külseje ellenére\' nem is unszimpatikus jelenség. (Ez az utolsó jelző azt hiszem hadászati szem|>ontokból kifogás alá esik, de nem Jut eszembe megfelelő stratégiai szó.) i
Mi pedig, mi korcs kis európaiak,, bolondozunk, nyegusozunk itt a feleségeinkkel, illetve feleségünkkel, mert ugyebár egy is éppen elég; szóval nye-gusdit játszunk itt a Duna mellett, amíg a Kék Nilus, vagy ahogy ők (mondják, afl Abai mentén is olyan fentebb emiitett kétféle dum-dummal lődöznek egészen komolyan.
Arról nem is beszélek; hogy ahányszor találkozom a hosszú gyógyszerésszel/ mindig a négu6sal kezdi, hogy mi van, ha a négus felmászik a fára, meg hogy mikor moridja a négus, hogy jónapot, meg miért hord fekete nadrágtartót és ilyeneket. Én persze egyik kérdésre sem tudok felelni (már mondtam,- földrajz nem volt épp kedvenc tantárgyam), szóval, nem tudom, hogy a négus akkor fogja mondani, hogy jónapot, ha megtanul magyarul, és azért hord fekete nadrágtartót, hogy le ne essék a nadrágja. Aztán röhögünk rajta, hogy milyen jó vicc...
Mondom, most ez a divat. A négus. Olyan jó exotikusan hangzik, hogy négus. Meg hogy Hajié. Aztán a legvégén, hogy Szelasszié. Van még néhány neve raktáron, ott fenn egészen hátul, a hatodik és hetedik felesége I között, de mi csak azokat használ- | juk a vicceinkben. Ez is elég. , |
Néha még sok is.
1035. <toccwbgf ^
Pogány Lajos a fcgalőUplöbb by-dapestl fotómüternaiekben dolgozott évek hosszú során át, kitűnő, gyakorlatra! tett szert (s tÖKélel(:»en megtanulva mesterségét, most ön-állósüotta magát Nagykanizsán. Nyugodtan állítjuk, hogy az általa készített felvételek a legkényesebb Igényeket Is kl fogják elégíteni, amely körülmény csak emeli Jubileumi, tölflnk nagy anyagi á\'dozalot kivánó ajádékupk értékét.
Dr. Szabó Jad
Nem először láttuk a kanizsai színpadon Dr. Szabó Jucit. Fodor László vígjátéka nem csak vígjáték. Dr. Szabó a huszadik század egyik áramlatának megszemélyesítője. Azé, amely a uőt egyenrangú, küzdő, dolgozó Intclek-tuellé akarja tenni. De két felvonás elég ahhoz, hogy a dolgozó, egyen-\' rangú; sőt a kissé felsőbbséges Inte-lektuelből — kibújjon az Őrók nő. A Nő, aki nem tud szembeszállni az Élet szent törvényeivel — és bármenynyire is «más» akar lenni; szerelmes asszony lesz belőle. ^Jgaz, hogy Fodor László egy kis kerülőuton éri cl ezt, de eléri és végre is ez a fontos. Ennyit a darab vígjátékon felüli ré-széről. Mint vígjáték kitűnő, ötletes, fordulatos és felépítésében ls ügyes. Végig könnyed és szórakoztató. Sajnos ismét kevés volt a tenyér ahhoZ, hogy a siker tapsviharrá nöjje kl magát. Mert a darab és a színészek részéről minden kellék meg volt ehhez, csak a közönség hiányzott
Ennek ellenére a címszerepben Mágori Mária a női léleknek a dolgozó doktornőtől a szerelmes asszonyig va\'ó kifakadásának minden mozzanatát sok melegséggel, Igazán szépen játszotta meg. Partnere Ránky Elemér jól Játszott, beszédjére azonban nem ügyelt eléggé. Pedig egy színésznek fontos, hogy tisztán és érthetően mondja el szerepét a megjátszás mellett. A darab pompás két figuráját, az Élet mellékvágányra csúszott, vagy mint a darab mondja .nyilt pályán, mozgó alakjait tökéletesen elevenítette meg a direktor-pár. Orbán Viola és vlttt Bánky Róbert művészete a színjátszás legmagasabb fokán áll. Nagyszerű volt a jószívű keresztmn-ma szerepében ScrfŐzy Ilona. KÖvld szerepeikben Sorr Jenő, Szántó Ernő és Gálffy Marlka érdemelnek említést. A darabot Zemplényl rendezésében simán, gördülékenyen hozta színre a Bánkv-társulat. «
f^X)
A színházi Iroda hlrd
(*) Ma este negyed 9-kór Bemard Shaw cPygmalion. cimfl vígjátékát adja elő a Magyar {Somédia. Ez a pompás szatíra a világhírű angol gúnyolódó legértékesebb és legmulatságosabb müve. Jjlérc állított helyzetek, mély értelfnü és kegyetlen igazságok ömlenek Shaw e nagyszert, mulatságos vígjátékából. A főszerepeket Mágori Mária, Orbán Viola, SerWzy Ilona, vitéz Bánky Róbert, Zemplényl Zoltán és Sorr Jenő Játszák.
Ezt az előadást szintén ketten egy jeggyol nézhetik meg, vagyis egy jegy áráért ketten jöhetnek színházba.
(*) Szombaton délután 5 órai koz-dettel olcsó filléres helyárakkal kerül színre Savoirc kitűnő vígjátéka, a Kékszakái! 8., felesége.
(*) Szombaton este negyed 0-kor a nagysikerű 120-as tempó van a kamara-szinház műsorán.
Í0Q6. december 83.
ZALAI KÖZLÖNY
— (Karáosony a leányliooumban)
A nagykanizsai Notrc Dame icány-liccum növendékei december 14-én és 15-én, szombaton és vasárnap rendezi meg karácsonyi ünnepélyét az intézet tornatermében. A kedves -karácsonyi ünnepély műsorán a szavalatokon kívül az alsós növendékek Gyermekszívek karácsonya címmel egy kis színdarabot/ a felsősök pedig egy egyfelvonásos daljátékot adnak elő «Karácsonyi regc» címmel, zenekari kísérettel, Belépődíj nincs, csupán mü-sormegváltás 60 és 100 filléres árban. Mindkét előadás pontosan 5 órakor kezdődik. )
Szombaton éa vasárnapi Emberfarkas. (A düsseldorfi rém másodpéldánya)
— Karácsonyra virágos flanoll métoro 85 fillér a Filléres Dlvatüzletben,
— (Vendéglős-gyülés)
A nagykanizsai Vendéglősök és Korcsmárosok Szakosztálya fölkéri az összes kartársakat, hogy folyó hó 14-én, szombaton délután 2 órakor az Ipartestület uj tanácstermében tartandó fontos gyűlésen teljes számban megjelenni szíveskedjenek, mert akkor lesz itt Szombathelyről a nme-körzet igazgatója, a zenéltetni óhajtó kartársakkal való kiegyezés végett. Elnökség. /
Temérdek kidiuiíijku )it
SudapostBB, te kltlaö kötelekkel, penstókbaa, kivíhtxakban, éttermekben, uliUiikbu, kabarékban, maiatokban, sporttelepeké él ix ai útailert
Provincia pBQQöszBlvísaysE fizet.
A Provincia Utazási és Jegyiroda nagykanizsai kirendeltsége • Nagykanizsai Takarékpénztár.
Állat as emberben i Emberfarkas.
— (A Frontharootok)
f összessége nevében ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, kik e hó 8-án megtartott leadélutánunk anyagi sikeréhez akár természetbeni, akár más adományaikkal vagy felülfizeté-\' selkkel alkalmat nyújtottak szegény sorsú bajtársaink nyomorán qnyhiteni. Külön is hálás köszönetünket felezzük ki mindazoknak a kedves hölgyeknek, kik háziasszonyi tisztségük betöltésévé/ teadélutánunk .erkölcsi sikerét nagyban emelni szívesek voltak. Egyben ezúton hívjuk fel mindazon szegénysorsu bajtársainkat, kik karácsonyi segélyre igényt 4artanaky hogy a föcsojíorl titkáránál, Laborczy Károly bajtársnál akár liivatalos óráink alatt helyiségünkben, akár annak magánlakásán (Wlassics Gyula-u. 2. sz.) mindennap délelőtt 12-tŐl délután 2_ig délután G-tól esto 8-ig, de mindeneseire legkésőbb e hó 19-én este 8 óráig segélyro való igényüket jelentsék be. Vezetőség.
- Karácsonyra mattlassé maradékok métore 1 P-töl a Filléres Dlvatüzletben.
Emberfarkas főszereplője. Warner Oland.
- KlzttarfvUelök ré***r* rendkívül előnyős bútorvásárlás! alkalom. Modern beitmdez^Mk, tökéletes Jó kivitelben, hosszú lejáratú résdatre, sőt kamat-nenteMo u kaphatók Kapatta butor áruházban, Horthy Mlklóa-ut 4.
- Scbflts kirakatában gyönyörködik
ttlnden gyermek.
Lelőttek egy elmebajos magyar cipészt a szerb határőrök
A sebesülten menekülő áldozatot agyonszúrták és holttestét kitették a határon
Prolog István elmebajos kerkaszent-miklósi cipész a lendvaujfalusl határnál a határőrök előtt átment jugoszláv területre. Mikor a határőrök megállásra szólították fel, Prelog futni kezdett és sikerült is bcmenekülnio a jugoszláv területen fekvő Pince faluba, bár megsebesült, inert a határ-
őrök üldözés közben fegyverüket használták. A szerencsétlen elmebajos cipészt a faluban elfogták és több késszurússal megölték, majd a holttestet kihurcolták a határra. A helyszínre bizottság szállt ki és megállapította, hogy az eset igy tőrlént
— Báj08, finom karácsonyi ajándékot hölgyek részére Herczfeld Mimi illat szertárában vegyen. Horthy Mi klósut 1.
mm Karácsonyra crepdeschln P 1 95-től, maroquin P 2-től a Filléres Dlvatüzletben,
Hojmeraaztö Emberfarkaa.
izgalmak i
- Mit adjak karácsonyra ?
— e kérdés nemcsak a vevőnek gond, hanem a — kereskedőnek is. No legyen tuldrága, ne legyen szegényes,\' mutatós legyen és főleg örüljön neki a vevő: ez a karácsonyi reklámajándék feladata. lirről hoz gyakoriali cikket a Reklámélet uj száma. A lapot négyojdalas, mélynyomásu ki-rakatmell^kk-t ogésziti ki. Kiadóliiva-tal: Budapest, V., Lipót-kórut 9.^.
— Karácsonyra bársonyok, szövetek, főnye8hátu selyem reklám áron a Filléres Dlvatüzletben.
Csak arfta idegzetűeknek való az Emberfarkas.
— A korxó mef hossxabodott, a közönség lesétál Schützig, mindenki kíváncsi a szenzációs karácsonyi klrakutra^;
— Mi*s Plnkortoa
A telefon éles csengője első, méjy álmából veri föl Miss Pinkertont. Néhány perc múlva taxija már ott van a Milchell-ház elölt. Kinyújtott karral fekszik ott a nadlón uikönnyelmü-ségéről közismert unokaöcs. — ön-
EMLÉKEZTETŐ
December 14
^A Hceuml növendékek előadása 5
órakor az intézet tornatermében. December 15.
Lioeálls előadás 6 órakor a városházán (Lukáce József). | Adventi-est a Missziósházban 6 órakor (P. Omerovics). A Nánl harmadszor a Kath. legényegyletben 4 órakór. A II. körzeti elemisták szlnelőaddsa a szinházban délelőtt fél 11-kor. A liceumi rjövendékek előadása 5 órakor az intézet tornatermében.
December \\b<
Növendék-hangverseny a zeneisko-lábau 6 órakor.
Egy fillért sem kockáztál, te PtotUoIi peigó-
sselmjt fisáról, mart li falhaaználatlan pangtt-azal.ány.kat itttel ngj Bidi-
\'N,n bánikír fiuuríJíjíi.
A Provincia Utazási és Jegyiroda nagykanizsai kirendeltsége a Nagykanizsai Takarékpénztár.
róbálja:
Ha egyszer kiprób örökre rászokik
i Provincia ptiiMiiyrt,
ameljttek hastnilata u Ön bod.poiU útja soréi 25%-kal emeli penae értekét
A Provincia Utazási éa Jegyiroda nagykanizsai kirendeltsége
■ Nagykanizsai Takarékpénztár.
gyilkossági Vagy talán mégis gyilkossági... A fiatalember nemrég nagy összegre biztosította életit. Szerelem, féltékenység, kapzsiság é-s vérszomjas bosszú* mind forróbb izgalmak és halálos borzalmak sodorják magukkal az olvasót. Az események rohanó árjában mind ujabb és ujabb nyomok vetődnek felszínre és izgatnak iH-nnún-kel mind izzóbb feszültséggel, mig végül az Író bámulatos fantáziája és meggyőző logikája szülte megdöbbentő fordulattal tárja elénk a megoldást, mely mindannyiunkat kiengesztel. A ralladisnak ezt a legújabb Félpengős regényét dr. Fekete Oszkár fordította.
— K.ráesőn,ra fényeshátu, faháncs szövésű aclyem még néhány színben P 3-50 a Filléren Dlvatüzletben.
Mindenki Idájában .ált., mag jegyát aa Embarfar-kaahoz.
— Karáesenyra (ényeshátu selyem-anyagok P ü-ort fekete éa fehér azln-ben a Filléres Dlvatüzletben.
Decea>ber H
Pásztorjáték, tánc a Kath. Legény, egyesületben.
Izr. Jólékony Nőegylet asurja Kaszinóban.
A Kiskanizsai IfJ. Egyesülőt operett-előadása.
Az Iparoskőr SzUvesztcr-estje a székházban,
A Kath. Legényegylet és az altisztek kózós szilveszteri kabaréestje. A Kereskedelmi Alkalmazottak műsoros szilveszterestje. Január 4.
Katolikus bál. Jaaaár 5.
Franthorcos-bál. Január II. NTE 70 éves Jubiláris ünnepségeit megnyitó műsoros táncestély az Ipanoskőrben. Jaaaár 12.
6 órakor tea-est a Missziósházban. Jaaaár lt
Vendéglős-bál u Iparoskőr termel, ben. i
Jaaaár II.
Evangélikus estély. i
Jaaaár 1».
Frontharcosok teája. Jaaaár 15.
Felsőkereskedelmit végzettek táno-eslélyo a Kasaim\',ban. Február I.
Az Ipartestület bálja.
Fekmái 1
8 órakor tea-est a Uissoiósházban K. Nagy—Altay: Kis hercegnő c. színmüve a Kiskanizsai Olvasókörben. Febraár I.
Szanajtórium-pUmlk. F.braár IS.
A Unltók nagy megyebálja. KAOSz-bál. .! i
F.braár II.
Frontharcosok teája. Febraár 11.
Keresztény Jótékony Nőegytel Jelmezbálja as Iparoskór termeiben.
Febraár IS.
Al Iparoskőr Jelmes-báiJo. Február 14.
Kacagó-aet a KatwsUoJ TMH-aallnlknál.
VltorlarepQtés Nagykinlitán
A vltorlarepülóa sportját . egyik másik magyar városban már uéöen kultiválják. Nagykanizsán ü voltak több Ízben akaj-ások ennek « Kép sportnak meghonosítása érdekében, de közbejött nehézségek mindig megakadályozták. V nagykanizsai sportkedvelő fiatalság egy rétege most újból magáévá tette a gondolatot és erőteljes mozgalmatudtt a vitorlarepülésnek .Nagykanizsán való meghonosítására. Érintkezésbe léptek a világhírű magyar pilótával, Rotter Lajos budapesti bajnokkal, hogy jöjjön le Nagykanizsára éa Január folyamán előadást tartson a Szépen fejlődő magyar vitorlasport-
NÉ UTAZZON BUDAPESTRE
Pniiiúa aggjjg M
mari ráfiaat aa utral —
A Provincia Utazási éa Jegyiroda nagykanizsai kirendeltsége
• Nag, kanizsai Takarékpénztár.
ról, majd alkalmas időben tartson Nagykanizsán replllö-napokat la.
A^ a terv, hogy ujjászsrvezik az Aero«zövetség szünetelő nagykanizsai fiókját, hogy megvalósíthassák a vasút mentén elterülő földeken a nagykanizsai repülőteret, i <
Taraéaytíisáa
Irányzat i Javutó, Jorg.i
Basa Hasai. 77-es 17 85-1115. M 1800—18*30. 78-aa 1115—1845, KVaa 1840—1865. dunánl. 7J-aa 1748-1710.
1710—17 75, 7»-ee 1775-17S0, 10-as 17W—1805. - Roaa imdllMM 1830-1840. máa 16-35—10-aa Zab aj kOaáp 1740—17-50. - Teafarl aj UssáaWl ak bpaal 1350—13 80.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1938. december 12.
A kormány és a főpapiig a telepítésről tanácskoztak
Budapest, december 13 kormány tagjai Gömbös Gyula miniszterelnök elnökletével pénteken délelőtt minisztertanácsot tartottak. Főleg folyóügyeket tárgyaltak, majd • tanácskozások után megjelent a miniszterelnökségen Serédy Jusztiniáp h«rc«gprluiás( Glattfelder Gyula Csanádi püspök és Kelemen Krizositom pannonhalmi főapát, akik Gömbös miniszterelnökkel, Darányi Kálmán és Hóman Bálint miniszterekkel a telepítésről tanácskoztak.
Jogerős lett Matusk* Szil-vészár haWJbpntetése
Budapest, december 13 Av királyi fyiria pénteken déiben hirdetett Ítéletet Matuska Szilveszter ismert büni>erében. A bejelentett sem-miségi panaszt a Kúria elutasította éa. «u«l a, kötólálttU halálbüntetést ÍMfrtf •Pfrifr- Min kegyehui tanáccsá alakult át a biróság. Lapxár-tálg döntés még nem érkezett, hogy ajánlják-e kegyelemre a többszörös gyilkost.
Legkisebb munkabérek ntcgáUápJitAsa a mezőgazdaságban
AvW- klr, konuány 1ÍU60/1035. M. E. \'rendeletével a mezőgazdá-
ig munkások munkaereje jogosulatlan kihasználásának meggátlásáröl •Zélő 1921 évi XXV. t.-c. 2—14. g-al hatályát 1936. óv végéig meghosszabbította.
E*- alkalommal felhívjuk a mezőgazdasági . munkásság figyelmét az liiézettt.töryéAysWkasíokra, melyek ér-t el nmében bárki kérlkcti, a földművelés-öjpd, nú^iszVer úrtól a legkisebb mp-Bögazdásági munkabérek megállapításának az elrendelését. A kérelemnek akkqr van, helye, ha valamely járásban, vagy. köxsétbcn a mezőgazdaságban alkalmazott gazdasági muukások részér* k{su)4ptbep, vagy terményben ftzetett napízárciDérek, a bérek évSza-kordfJijU változását és az adolt gazdasági j vjMjonyjQk^t is fejembe vévo, oly>l«^ny«k, hogy ezen .bérek fenntartása túlhajtott és jogosulatlan kihasználását Jelentené és ennélfogva a munkás és. családja megélhetését nem biztosítaná.
Ea a rendelkezés nyer alkalmazást akkor is, ha a részes szerződésekkel kapcsolatosan napszám, vagy szak-mánymunka teljesítése köttetik ki és az egy munkanapra kikötött pénz, vagy természetbeni járandóság értéke aj. összes számításba vehető körülmények ., figyehjmlMJ vétele mellett nem éri el\' annak a legkisebb munkabérnek a mértékét, amenhylt. a munka teljesítése idején és helyén, vagy annak legközelebbi. vidékén hasonló munkám a napszámos részére rendszerint ttaetnek.
Amennyien a legkisebb., mezőgazdasági munkabérek megállapítása elrendelésének szükségessége valahol felmerül, legcélszerűbb a földművelésügyi miniszter úrhoz címzett, adatokkal megfe\'.ülö^n alátámasztott és megindokolt kérvényt a Mezőgazdasági Ka-roarához benyújtani, amely azt vélo-ményes Javaslatával továbbítja.
Ktatyi a t.nhil.Jdoiio. KStcaidaaAgl Rt
OtrtenWg Nyomda «• DétnUI l.npkladA
Vállalata N«ryK.nli^n. \' PatoMi Idadó 1 Zal^ Károly, latcnntxa Ukloat Nagyttanlw 7fl. t*4m
APRÓHIRDETÉSEK
10 w.lly ,u llll.r, mlitd.i) lot.bbl „A S llllér.
fii m..iö..t 1 kálokánal 1 sáskát fűteni csak Sörlel-féle szabadalmazott Sielter d-kuládóa hólokozóval lehet. Óvakodjon •Hány utánzatoktól. Sorlel vaskereskedés Nsgyksolzss. 1
Vondáoláoák figyelmébe I Oveg-é« porcellin.árukat legolcsóbban Sternnél viliről hat, Pó-ul ]. 7
Hé és sárolp•« kizárólag (furnlvulk.-nizilónil |svlHas«on. Cvetkó Mltjá. Pó-ul 4. 4604
Kápksrstssás, üvegezés legolcsóbban 1 volt Tóth bazárban. 8
Meleg iiobila cuk akkor leu, ha Srh\'eslntírr Oyula vaskereekedésében h«-,okoséi veaz. — Ugyanott 3 aa srámu pénsssskrány Jutányos árért eladó
4583
Étkezéal Vollmann kisrsenvs nagyban éa klcstaybea eladó Maschsnzkemél Teleki.ut 47. \'
Jóssáru harlaayélt fsjsltssss mtg
özv. Calimadll Lsjosnénál, Róisa-u. 21. *
Jól lóvedelmezó emeletes béeltéa véről belterületén eladó. Jeliga: .Tökebelek, tétét-. 4626
■alWaéank van egy pér nagyobb briliáns Itlggó megvételére, melyért magaa irat fizetünk. Scbnltzcr éa Göndör éksre-réaiek ;éa óréiok. 4551
Nem kell öenek fagyoskodni a piacon tejtermékek bevásárlása védett, mert nálunk állandóan trlaa. klltlnö va|st, aaltot éi mindennemű le|len*éket a legolcsóbban bakból. Wortmsru tejkrmé* sziküzlet. Erzsébet-tér 14. 4647
■ ar.uk I, esetleg 2 szobás, kU\'ön-be|áralu bulorozoll lakáét, lehátöleg türitó. szobs-hsaználattal, Január l-re. Clm a kiadóban. 464\'
Megblih.tó snlsiáeneslássy azonnal felvétetik. Petöll-ul 81. az. 4645
■m kdráskoM oo.koládí- éo okyk>iaé.ér, gvOevö 0 karácsonyfa dinek. „Htnáu" caoknládégvár lerakall-Ijan, Erzsébet-tér 14.. Wortmsnn. 4647
Urthárhoz lóinl Itndó hállsrtáal d.Mat karén*. Cin > kiadóban. 4637
Egy plontno béibe kereatetlk. Címek Caengery-ut 6. fodrászüzletbe adandók. •
Vlomonloo aátot- éa kocslponyvák lutáoyoi árban kaphatók Kelemen Re.sö cégnél. 4640
Szlisiflleliit —
I—
I mindenki a helyi korenk«dőkn41
éa Iparosoknál szerezze bel
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
Jövö hó elsejéig,
ha most. előfizet.
Allatok neveléiénél éa hlzlnléaánál nélkülözhetetlen.
Csontképző és étvágygerjesztő.
A valódi Fnloi* csak eredeti gyári oao-magoláábaD kerflí forgalomba.
IiUHI tlalit miH-l utiUl ut Miiiill
S/.énsavas teharniánymeBZet FUTOR helyett ne lugadjun el 2 kg.-on csomag ára ... 54 fillér 5 kg. oH caoinng ára ... 110 fillér Hl i g.-o« zsák ára (zsákkal) 650 fillér ICO kg.-on zsák Ara (zsákkal) 1210 fillér Beszerozholó:
ORSZAQ JÓZSEF
mag. műtrágya, növény védelmi aierck. zsák, atb. kcteakedéaébsn N«gyk«nlisa, Erisébet tér 10. A bírósági palota mellett Telefon t30
Gyerekek!
SZABÓ ANTAL sportüzlet
karácsonyi ajándék- és játékosztálya.
Estélyi és bál/ ruhákhoz
leg divatosabb
Strasszok Csokrok Virágok Zsinórok » Diszek Gombok
das vAlatztékban, legolcsóbb árakon
BRÓNYAI
DIVATHÁZ
HORTHVM-ÚT1.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
8734/1935. tkv. sa.
Árverési hirdetmény kivonat.
Bognár József végrehsjtslónsk Mslek Andris végrehajtást sienvedö ellen Indítóit végienajtial Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1861 : LX. t.-c 144, 146. éa 147. §5 al értelmében elrrndell a végreh\'Jtiit árverést 200 ar. P él 45 P tökeköveleléiél, ennek Járulékai éa az irveréil kérvényért ezúttal megállapított 10 P kollség, vsls mist s ciallakozottnak kimondott Mslek l.lván 450 P tökeköveteléae és Járulékai beha|láiá~ véjeti, a nagykanizsai klr Iá-ráablróság terQletén levó, szepelnekt 148. szljkvnetr 178. hrsz. házra, udvarzs s kertre 1200 P kikiáltási álba..
A telekkönyvi hatótág az árveréanek Szepct\'iek községházánál mrgtartására 1986. évi Január hó 8. napjának d. k. 10 éráját I0\'l kl éa az áivréal feltételeket ál 1881 LX. tc 150 § s slspján a kővetkezőkben állspitls meg:
As árverés slá esó Ingatlant a klklikásl ár leiénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 XLI. t.-c 26 9)
Az árverelnl szándékozót kötetesek bá naipénztll a kikiáltási á, 10s/»álké apénz-ben, vsgy sz 1881 : LX t.-c. 42. §-ábm meghslsrozott árfolyammal számító t óvs-dékképes értékpaplroibin a kiküldöttnél letenni, vsgy s bánatpénznek előlegei blr I le élbe helyezéséről kllllltott letéti elismervényt s kiküldöttnek átadni éa az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX t-e. 147., 150, 170. §8; 1908 X I. r.-c 21. §1.
Az, s.l sz Ingallantit a kikiáltási árnál migssabb ígéretet tett ha többet ígérni
senki sem sksi. köteles nyombsn s kikiáltást ár aaázlléka azerlnt megállanltolt bánatpénzt aa általa ígért ár ugyanannyi azá z.tékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. tc. 25. |.)
Nagykanlaaa, 1935. évi szept. 25. Dr. Wébtr s. k. klr. (báró.
A klsdmány hlleléUl: Mlkó s. k.
4SJS IzMU-tétUlL
Iia sah pénzt takarít meg, ha
nyomtatvány-axOkaéglatét éa könyveit lapunk nyomdájában F6-ut B. alatt randall mag.
TT
Ikmám Uniti él Délsalai UdsukM VSUa^Sa.morvavoiiiitáétliia. ttagv—zktiiás (Talslás kslelveaalö Zalai Károly.)
V/g 8 oldalas képes melléleteii
75, évfolyam 285. szám , Nagykanizsa, 1936. december 15. vasárnap
Ara 12 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
mM

Fddőt uerketzta: Barbarlts Lajos
Előfizetési árt: tzy hón f penső *0 BlUr. Sufkmttecl te kkdóhlwtall t&om, 7Í. as.
BÉKE?
Irta: (U. luU Z.lgmond
Olaszország lakossága 1920 óta 7 millió lélekkel szaporodott, meglevő gyarmatai legnagyobbrészt terméketlen területek, az Egyesült Államok, sót a délamerikalállamok nagy része ts a lehető legszűkebb korlátok közé szorította a bevándorlást, ezek szerint a túlnépesedett Olaszországnak helyet és megélhetési 1 "hetőséget kellelt biztosltpni. Erre egyedül az északon Erilhrea, délen az olasz Szomália által határolt Abesszínia látszott alkalmasnak. Olaszországnak évtizedek óta kellemetlen és ellenséges Indulatú szomszédja Abesszínia, amelynek császára és kormánya is az olaszok részéi* megbízhatatlan és ellenséges indulatú, bárhn a nagykiterjedésű etMópok által lakott terület különböző törzsei közül csak az amhura törzs Ismeri el Halié Szelasz-szlét császárnak. Bár Abesszínia a Népszövetség tagja, megbdzhatalüan .iötAszílr1 JlRnpoéJvrí Ígéretei dacára még ma sem szüntette meg a. rabszolgatartást.
Ez év januárjában Olaszország Franciaországgal szerződési viszonyba lépett azon kölcsönös kötelezettséggel, hogy Olaszország ört áll a Brenneren a német ter-jeszl«dés ellen, Franciaország pedig támogatni fogja Olaszország afrikai gyarmnti Igényelt ugy az angol kormánynál, mint a Népszövetségnél. A junius hónapban Rómában lefolytatott angol olasz- francia megbeszélések során Anglia tudomásul vette Olaszország afrikai gyarmati terjeszkedési szándékát és ugy látszott, hogy az blzonycfi engedményekkel békés uton megvalósítható lesz. A későbbi tárgyalások során azonban Anglia tu\'ságos soknak találta az olasz követeléseket, Erlthrea és olasz Szomália vasútvonallal való összekapcsolását, a Tana tó környékének birtokbavéte lét és az abesszin császár szuverenitásának megszüntetését.
Anglia tiltakozására a kölcsönös diplomáciai jegyzékek hangja egyre barátságtalanabb lett. az olasz sajtó ellenséges hangot ütött meg Angliával szemben te dacára Lava\' közbenjárásának, nx olasz abesszin viszály elmérgesedett és hovato\'-vább Anglia és Olaszország közti viszállyá fojlödött. A Jelenlegi an-Col po\'ltlka alapelve a világ békéjének a Népszövetség általi blz\'osi-tiisa és amig egyrészt az olasz-ab sszln viszályt a Népszöve\'.séglu-tiskörébe vllte, másrészt figyelmez lette Franciaországot, mint a népszövetség) eszme megteremtőjét, ""gy az olasz-aetsstjn kérdésben nem állhat egyoldalúan Olaszország mellé, hanem a béke érdekében egyntt kell működnie a Népszövet-Mggel. Az angol álláspont szerint ugy Olaszország, mint Abfsszinla teljesen egyenlő Jogú tagjai a
Kösépeurópa kulcsa Németország kezében
Mussolini bizonyos fenntartással elfogadja a béke-tervet kiinduló pont gyanánt London olasz-francia szövetkezést lát a tervezetben
■égyhatalmi egyezményért Páris elejtené m kieantantot és a szovjetet
Párta:
A francia lapok többsége szerlnl a népszövetségi tanács szerdai ülé sén valószínűleg elfogadják a javas latot kiinduló pontnak, de azt is valószínűnek tartják, hogy a Laval -Hoare féle tervezettel szemben a Népszövetség bíráló álláspontra helyezkedik és nem fogja összeegyeztetni a népszövetségi alapokmány 10. cikkelyével. Ha a tanács ebbe nem megy bele, akkor a javaslat megbukott, mert Etiópia nem lesz hajlandó bővebb tárgyalás alá venni olyan javaslatot, amit a Népszövetség nem fogadott el. Róirta is csak komoly megfontolás és módosítás után teszi magáévá a javaslatot. Róma:
Rómában megelégedéssel veszik tú*3omásul, hogy Laval és Edén elhagyta Genfet. így a megtorlások frontjának túlzott erőlködését nem kell komolyan venni.
Olasz polibkal körökben azt várják, hogy Mussolini elfogadja a pá rlsl tervezetet, bizonyos fenntartás sal. Az olaszok ugyanis az engedményeket nsm tartják elégségesek nek minden tekintetben. Annyi eredménye minden esetre van a javes iatnak, hogy a kőolajtiíalom életbeléptetését egyelőre elejiették.
London:
A2 angol sajtó a szélső jobboldal kivételével nagyrészt a párisi ter-
vezet ellen harsog. Azt gyanítják, hogy az egész béketerv nem más, mint a francia-olasz szövetkezés eredménye.
Btrttn:
A berlini angol nagykövet fel kereste Hitler khncellárt és érdeklődött, hogy mi a nézete a légihaderőről, Németországnak a szomszéd államokkai kötendő megnemtáfcnk-dási szerződéseiről, az általános le-szerelési egyezményről és hogy milyen álláspontot foglalna el Németország, ha a háború átcsapna Európára ?
Altalános vélemény, hogy Közép, európa kulcsát most Németország ország tartja kezében. Franciaország szeretné, ha Mussollnlvel közösen meg tudr/ák teremteni a négyhatalmi egyezményt Anglia, Franciaország, Németország és Olaszország között. Laval ezesetben örömmel feláldozná keleti barátait, a kasantantot és szovjetet.
Az abesszineknek elfogyott az élelmiszerkészletDk
Desszie, december 14 A haditudósítók jelentése szerlnl a Vörös Kereszt megbízottal, a belga katonai tanácsadók szerveivel együtt vacsorát rendeztek a császár tiszteletére, aki a legutóbbi bombázások ellenére is igen Jókedvű volt.
Népszövetségnek, az alapokmány szerint pedig a Népszövetség engedélye nélkül egyik tagállam sem vehet el a másik tagállamtól területekét. Az ügy népszövetségi tárgyalásain Olaszország nem birta keresztülvinni azon felfogását, hogy a rabszolgatartó Abesszínia nem egyenrangú tagállam, s«m azt, hogy terű-, letek elfoglalásával kulturmissziót\' teljesít, hogy a világ békéjét őrzi meg, ha a részekre bontott, belső jpavaroktól emésztett Abessziniából olasz fonható6ág alatt megbízható egységet teremt. A Népszövetségben Laval fáradozásai dacára az angol álláspont győzött és Olaszországot azxm esetre, ha területi igényeit ön hatalmulag, fegyveres erővel való sitaná meg, támadó félr.ek minősítette és eaten esetben ellene a 16 lk szakaszban előirt szankciók alkalmazását helyezte kilátásba. Musso lini e/ekne a népszövetségi határo zatokra azon emlékezetes kijelentéssel válaszolt: Olaszország meg fogja valósítani gyarmati terveit Genf-
fel, Genf nélkül vagy Genf ellen\'is.
A kocka tehát el volt vetve és október hó 3-án északon és délen az olasz csapatok átlépték az abesz-szin határt. Az olasz offenzíva északon és déK\'n megindult, a diplomácia erőlködése meddő marad\'t és a Népszövetség 54 állama Magyarország, Ausztria és Albánia kivételével éle(tbe léptette a gazdasági megtorló intézkedéseket. Az olasz haderőnek a szankciók életbelépése előtt voltak sikerei, de az Abcsszi-nlába irányuló fegyverszállitási tilalom megszűnte után a négus hadserege mindjobban modern háborús anyaggal szereltetett fel, időt nyert a szervezkedésre, a nagy összecsapás előkészítésére ós ha az olajszál Üási szankcióval az olasz haderő megbénittatott volna, ugy a háború kimenetele nagyon bizonytalanná vált volna.
Az anjjol közvélemény tekintélyes része alámadó fél megbüntetése végett követelte az olajszállitási szankció életbeléptetését, ámde az angol
Abcsszlniában az óriási csapatösszevonások következtében elfogyott az élelmiszerkészlet és mivel a katonáknak önmagukat kell éle 1-mczni, áz egyes hadtestek tagjai egymást rabolják ki.
Asmara, december 14 ölasz jelentés szerint a kclet-afrlkai fronton egyik hadszíntéren sem történt emlitésre méltó esemény.
Massaryk lemondott
j ^ Prága, december 1% Massaryk elnök szombaton déllift ff \'ufti^pef^sn^MÍmrtóTOtM* sáXif3 -nők jogai\' az alkotmány értelmében a kormányra szálltak át. Massaryk utódát december 18-án választják meg. _
Elkészült a telepítési tör-vény|avaslat
BudapCi.^, deoember 14 Al telepítésről szóló törvényjavaslatot már véglegesen megszövegezték és még karácsony előtt a nyilvánosság elé tárják.
Kivégzik Hauptmann Brunot
Newyork, deoember 14 Hauptmann Brúnót, a Lindberg-bébl gyilkosát a legfőbb .bíróság} Ítélete szerint január 14-én végzik ki.
kormány az utolró pillanatban még is megtorpant ettől a végzetes lépéstől. A jelek azt mutatták, hogy erre az intézkedésre a végsőkig elkeseredett Olsszország képes lehei megtámadni az angol Földközi tengeri flottát és ebben az esetben kétséges, hogy a francia kormány Ígérete dacára számithatott volna-e a francia flotta segítségére. Franciaországban a jelenlegi pártközi béke dacára ig-en nagy az olasz testvérnép iránti rokonérzés, a háborútól való irtózás ós a hatalmasad felfegyverzett Németországtól \\aló félelem. Anglia szeme ezenkivüK n távol keletre is figyel és az angolok jól tudják, hogy egy európai háború csak Japánnak és az orosz szovjetnek lehet hasznára. i /
Megszületett az angol-francia béketervezet, amely a Népszövetség elé fog kerülni. Az ut azonban odáig még riagyon hosszú és ki tudja, a békegalamb eljut e odáig.
tMM KÖZLÖNY
hAlók,
abédISk, urlusbák,
kombinált berendezések
budapesti mmmim
Budapest, VIII. Baross-u. 21. nmat vAlautéll. KfrioiS rMallliitiin I
Kik fizetik a legtöbb adót Nagykanizsán ?
A városi képviselőtestület letárgyalta és elfogadta a virilis névjegyzéket. Ennek alapján 1036-han a képviselőtestületnek legtöbb uilút fizető tagjai a következők. (A diplomával rendelkezők adóösszegei kétszeresen esnek számításba.):
1. Herceg Batthyány Straltmniin László 20.007.75 1\', - 2. Dr. Hoch Oszkár 8.120.93 (kétszer), — 3. l)r. Halphen Jenő 5.1117.04 (kétszer), -4. Dr. Síréin Zsigmond 3.0I2..18 (kétszer), - 5. Kalmár Zollán 2.300.72 (kélszer), — 6. Teulsch (íusztáv 4.269.51, — 7. Gerő Károlyné 4 003.07,
— 8. Dr. Goda Lipót 1.912 (kétszeri,
— 9. Welsz Ernő 3.745.98, — 10. l)r. Knausz László 1.808.49 (kétszer), -11. Pollák Józse! 3.4(10.41, — 12 Szu-kils Henrik 1.692.00 (kétszer), - 13. Dobrovtts Milán 3.249.13, - 14. özv. Slrém Mórnó 3.248.33, - 15. Sti-rn-berger Samu 3.110.43, — 10. ujnépi Elek Géza 1.513.24 (kétszer), 17. Armuth Náthán 2.991.39, — 18. Strém Károly 2.956.38, — 19. Fábián Zsigmond 1.373.45 (kélszer), - 20. Stern Gyula 2.712.78, - 21. Lenkei Krnilnó 2.710.43, — 22. bogáti dr. Hujdu Gyula 1.354.78 (kétszer), — 23. i)r. Krcl-ncr Zsigmond 1.348.50 (kélszer), — 24. Babochay György 2.017.05, — 25. Dr. Hajdú \'György 1.273.49 (kétszer),
— 26. Blankenberg Imre 2.542.30, — 27. Dr. Kreisler József 1.217.09 (kélszer), — 28. Dr. Petrjcs József 1.213.40 (kétszer), - 211. Márkus Károly 2,365.24, — 30. Vass Sándor 2.311.01, - 31. Horváth Lipót 2.314.03,
— 32. Szomolányi Gvula 2.306.66, — 33. Dr. Berlin József 1.132 (kélszer),
— 34. Hoffmann Bernát 2.219.91, — 35. Dr. Haiszcr János 1.95.99 (kétszer), — 36. Kctting Ferenc 1.089.67 (kétszer), — 37. Dr. Rolschlld Béla 1.056.76 (kétszer), — 38. Miklós Gyula 2.099.27 pengő.
Póttagok: 39. Id. dr. Tamás János 1.038.06 (kétszer), — 40. Dr. Rapocli Aladár 1.036.43 (kétszer),\' — 41. Du-kász Dávid 1.996.13 pengő.
Havasesö!
Prognózis Mérsékelt szél, változó felhőzet, több helyen havazás, délen esetleg havasesö. Egyes helyeken kőd, a hőmérséklet valószínűleg nem változik, esetleg kleBÓ emelkedik.
Nsptir: December 15. vasárnap. Rom. kat. Valér. Protestáns Johsnna. Izrael. Klsl. hó 19. December 16. hétfő. Rom. kat. Etelka i\'rolestáns Albloa. Izraelita Klsl. hó 20.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat e hó 15-ig a .Mária, gyógyszertár Király, utca 40l ós a kiskanizsai gyógyszertár.
Irodalmi és mUvészeti szerda-délutánok
Az Irodalmi és Művészeti Kör vita-sorozata
A nagykanizsai Zrinyi Irodalmi és MüvéS\'.eti Kör újfajta előadás sorozatot rendszeresít. A jszélosebb tömegeknek szánt vasárnapi lioeális előadások mellé egy hitenként vagy kéthetenként ismétlődő szarda-délutáni előadás sorozatot szervez a Kör. E^ek szűkebb körű vita előadások 1 sznek, szűkebb körű kultur-közönség számára, belépődíj nélkül. A felvetett irodalmi, zenei, művészeti témához mindenki hozzászólhat. i
Az előadások mindenkor szerdán délután 5 órakor lesznek a zeneiskola kamaratermében, be\'épődij nélkül. Az első december 18-án, szerdán lesz, dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos lesz az előadó, képzőművészeti témakörből..
Terv van a következőkre: -irodalmi vita-est, könyvek megbeszélése, illusztrált zenei vita a cigányzenéről, német nyelvű vita a német irodalomról, szavalóverseny díjazással, helyi szerzők előadása, stb., stb.
Kísérletként indítja útnak az Iro dalmi és Művészeti Kör ezeket a szerda-délutánokat, amelyeket néha
este fognak tartani, egy csísze teával, muzsikával. A kísérlet sikere attól függ, hogy azok, akik Nagykanizsa társadalmának komolyan kulturált rétegét jelentik, mennyire fognak érdeklődést tanúsítani a vita-órák iránt.
Edgár Wallace afrikai könyvei i
Bosambo. — Finoman cizellált néger-alak,\' — fekete márványba vésett profil — aki félig-meddig már belekóstolt a fehérek civilizációjába, de nem tagadja meg néger ösztöneit Furfangos lélek, de a ravaszsága gyermekesen naiv, átlátszó; önző és kapzsi, nevetségesen hlu, de a végletekig hűséges Sandershez és ezek az ellentétes ősztönök hol drámai helyzetekbe, hol humoros epizódokba sodorják.
A kannibálok között. — Embrr-evők-e,\' fenevadak-e a Nagy-folyam őserdőiben élő négerek? Félni és iszonyodni kell-e tőlük, vagy szerető jósággal és fegyelmező vesszővel kell őket-nevelni, mint nagy gyermekeket? Wallace közéjük vezet, kicsi kunyhóikba, szörnyű harcaikba, bájos idilljeikbe és babonáik döbbenetes titkaiba.
ajándékot
o
Karácsonyi bevásárlásainál gondoljon
bevált Jelmondatunkra
runaz
olcsón felrnház
1938. december 15.
Kétévi fegyházra Ítélték a menyecskét,
aki fejszével agyonverte az anyósát
Keszthely, deoember 14
(Sajót tudósítónktól) Ez év nyarán történt a keszthelyi járásb.in fekvő Vlndornyaíok községben, ho^y egy fiatal menyecske fejszével leütötte anyósát, akivel együtt lakollt. Molnár Jánosné született Lerovits Margit anyósával, Aes Jánosnéval békétlen életet élt. Egy juniusi napon már alig volt valami az éléskamrájukban és a flatalnsszony kénytelen volt zsírt kölcsönkérni, hogv főzni tudjon. Az öregasszony pedig még ezt a kis zsírt is megdézsmálta. Molnárné ezen annyira dühbe gürűlt, hogy fogta a kezeügyébe esö szekercét és azzal hátulról két olyan ütést mért anyóS9 fejére, hogy annak koponyája beszakadt és hamarosan belehalt sérüléseibe.
A csendőrök előtt a menyecske mindent bevallott. Beismerte, hogy mogöl\'e anyósát, de nem akarta megölni, csak megfenyíteni, mert mindig lopott tőle.
A Keszthelyre kiszállt nagykanizsai törvényszék Makáry-tanácsa erős \'elindulásban elkövetett szándékos emberölésben mondotta ki bűnösnek Molnár Jánosnét és őt ezért két évi fegyházra Ítélte. Tekintettel volt a törvényszék a fennforgó enyhítő körülményekre. A szabadlábon lévő Molnárné fellebbezett. ,
TÁNCK0S70RUCSKA
Vasárnap, 15-én. esle 8 Arai kezdetid az Iparoskfir nagyformában
műsoros tánckoszorucskát
tarlók. — Az ul tanfolyam l»ni-lási 6rá|a Hétfőn esle 8 órakor kezdődik. GÁBOR.
Az árakba forditatta lakodalmas utasait egy keszthelyi bérautós
Lakodalom volt CserszegtomnJ községben és ahogy ez ilyenkor illik, szólt a z ne, folyt a bor, pompás volt a hangulat. A vendégek nagyszerűen mulattak, közlük volt Vinczc József, Gál Mária, Király Erzsébet és Gál Kálmán is. Mikor már Javában mulattak, a négy főből álló társaság hazament és erre felhasználták Kopcsándy Géza bérautóját. A lakodalmas hangulatban egy kanyarulatnál a gépkocsi kél hátsó kei-eke defektet kapóit és az autó egy remek szaltóval felbillent, ugy hogy utasai nagy ivben kiie-pIlitek. Mind a négyen megsérültek. A bérautós Kopcsándy a bíróság elé kerüli godattanságból okozott testi sértés miatt. Két havi fogházra és az összes kéltségek megfizetéséi Ítélték. _ . f
— X.ráetonyr. fényeshátu selyem-anyagok P 2-ért lekete és fehér színben a Filléres DlvatUzlotben.
J Hócipőket, sárcipöket, I meleg alsónemiieket vásároljon
4_Szomolányi áruházban
" t<)35. december IS.
ZALAI KÖZLÖNY
*


Szülik Ügyeiméi!!!
Liebner bácsi
ai orisíe legnagyobb Játékboltjának lerakalát megkaptam.
Raktáron 600 drb baba 24 fillértől 22 pengőig.
Babakocsik, hintalovak, ródlik legszebb kivitelben.
Pudardobozok, parfüm, kBInl, manikűr, féaO éa varró kazatték legolcsóbb írban kaphatók
VÁGÓ ENDRE
illatszer és játék-üzletében.
Az éjjel ki akartak rabolni több nagykanizsai fizletet
Munkatársunk leplezte le a tetteseket
Hosszú éleset esengett a szerkesztőség telefonja. Egy ismeretien férfi hang egy elmet mondott be, hogy azonnal menj Unka helyszínre. Hiába halióztunk tovább, letette a kagylót. >Rossz vicc* — gondoltam s tovább akartam - ^dolgozni. Riportervérem azonban nem hagyott. Felpattantam.
Az utcán gyerekek állták utamat. A karácsonyi ajándékokról vitatkoztak. A jdsebbik játékokat ikivánt, magának : felhúzható, szikrázó tankokat, bugó repülőgépeket és olyan autót, amelyik magától megfordul, amikor az asztal sarkára ér. Olyat, amilyet a Schless Testvérek üzletében látott akkor, amikor anyukája egy Írógépet vett apukának karácsonyra. A nagyobbik szép elbeszéléseket tartalmazó könyveket és ifjúsági regényeket akart, meg töltőtollat. ö is a Schlessnél választotta ki magának a legmegfelelőbbet.
Szerettem volna tovább hallgatni őket, de eszembe jutott a telelőn és rohanni kezdtem.
Sajnos nem sokáig rohantam, miért az Erzsébet-téren hatalmas tömeg állta utamat. Megtorpantam. Szeren-* csétlenség történt ? Hiába kerestem fiz áldozatot, nem találtam. Akkor vettem észre a szenzációt. A gyerekek tömege a SchUtz kirakatában harangozó angyalkát csodálta. A kirakat előtt gyönyörködő tömeg, a rakatban gyönyörű holmi: mintha minden szép ruhaneműt összehordtak volna ide Schützék. Nem nehéz Jézuskának innét karácsonyi ajándékot választani. A nagy filozófus Casson szavai jutottak eszembe : >Nem is kereskedő az, aki évente cgyszer nem okoz kirakatával forgalmi akadályt.* Nekem Is fájt a szivem otthagyni, t ,
Végre átvergődtem a tömegen és most már nyugodtan folytathattam utamat. 10 perc múlva heiyben \\ol-tam. Alacsony ház volt, sötét, szük udvarral. Hátul valami lebuj féle helység. Majdnem beleltem egy meszesgödörbe, de végűi is sikerült eljutnom az ajtóig. Beiülröl hangok szűrődtek kl. Visszahúzódtam. Óvatosságból. Pedig ekkor már ugyancsak égett bennem a kíváncsiság. Fülelni kezdtem. - .\\onnan a Szubó cipőáru/lázba megyünk át, - mondotta egy borizü hang. Amennyire beláthattam, odabenn négyen kártyáztak a gyér lámpafény mellett. Egy nő ls volt köztük. A borizü hang vitte a szót: |
— Ott vannak a legjobb cipők, Egyszer ml is járhatunk olyanokban. A finom női cipőket jó áron el lehet adni, meg Jolinak ls kell, nem igaz ? ,
Most a nő szólalt meg:
- Igaznak igaz, csakhogy a szép cipőhöz szép harisnya is kell ám I
- Ne félj, lesz az te ! Én már kiválasztottam, hogy hol lehet kapni a legszebb női harisnyákat. Tudod melyik az ? Hehehe, tudhatod, hisz mindenki tu^ja! A Rttter András, nál. Ott kapni egyedül csak azokat a finom Hellas harisnyákat i
— Hej, az igen rendes üzlet I mondta megint a nő. Azt ismerem, ott kapni egyedül csak azokat szép habselyem dolgokat, amiről minden nő álmodik. Megvallom, én is szsretnék olyat...
— Ne félj, Joli, kiöltöztetünk mi pucoossaan I
- Igazán? No akkor már csak egy kis párisi Valery púder, krém, meg rúzs kellene, olyan, milyet a H-.rczfeld Miminél kapni és akkor már egész dáma lennék. I
~ Leszel te, meglásd, JoU ! Még mi kell ? Kaphatsz ékszert is I Aranyat, meg ezüstöt, mert ellátogatunk . It . . .. , a B-rényi ékszerészhez is. Igen hi-lellogás Igazolja, nogy rcs Üzlet, képzeld, most lesz száz Ryomorbántalmaknál, szók- éves ! - ezt a fiatalabbik .mondta.
rekedésaól, elhízásnál a , r "
lesz bajotok ? Inkább a doktor ék hoz legjobb m hn a híres nl0nnétek. Ag* igc„ gazdagok. KOMBVS tablettákat Tegnap la láttam, egy festő volt ni-szedjük. luk. A nagyságosiisszonyt festette,
sitadíu >7o(r.nrUrbia k.ph»u de ugy ám, hogy szakasztott olyan
Az egységes
lett. Igen szép kép és ugy hasonlít a doktornéra, hogy tegnap a kutyája
festménynek a Jeezét nyalta meg. Látod, ilyen gazdag emberekhez kell menni I
- Ugyan, menj már, hiszen az a Molnár f\'ístö. Azt ismerem, ott lakik a Magyar-utcában. No, ahhoz ugyan nem kell nagy gazdagság. Igaz, hogy szépen fest, de egy arckép csak 25 pengőbe kerül. Megállj, ha sikerül a bót, téged is lefestetünk ! Ugye, Sidri ?
- Inkább azon törd a fejed, hogy hogy hozzuk kl a Szabó Antaltól majd a fegyvereket. Arra mindig szükség lehet.
- Egy rádió kellene...
- Az nehéz, majd Inkább gramofont, meg fényképezőgépet hozunk onnan, - ezt megint a nagyhangú mondta.
Most már biztosra vettem\', hogy itt egy betörést szerveznek. Már akartam menni, amikor ismét megszólalt a borizü hang:
- Már a kirakatban kiválasztottam őket. Most jöttek meg az uj si felszerelések, korcsolyák és ródlik-ls. Jó fogás lesz, mert ott a* ég világon mindent megtalálunk egy-helyen. . \'
Ittak, majd újból osztani kezdétt. Felhasználtam ezt az aljcalmat tó óvatosan visszahúzódtam. A többi már gyorsan ment. A rendőr ott posztolt a sarkon : 20 perc múlva mind a négyen zár alatt ültek. A betörést tehát sikerült upéghhisltanl. Az említett cégeknél liiány nélkül meg vannak az áruk és várják a kedves olvasót. (
A rendőrség a nyomozást természetesen Jpvább folytatja. ( .

...a legszebb, amit Imiért a Karácsony hozhat
Kapható minden Orion rádlAk*r««k*d6n4l
A szepetneki adós agyonütötte a hitelezőjét
Halálos párbaj a szekér ülésdeszkájával egy ló miatt
Mint jelentettük, a nagykanizsai kórházba beszállították Bogdán Ferenc szepetneki lakost súlyos fejsérüléssel. Egyik társa olyan ütéseket mért a fejére, hogy koponyája beszakadt. Kiszállt a törvényszék vizs-gálóbirája, aki Bogdán Ferencet halálos afcyán kihallgatta.
Bogdán a kórházba való beszállítása előtt elmondta, hogy egy lovat adott el Szlojkó nevű falubelijének, aki a vételár egy részével adós maradt. Bogdán többször követelte az adósság megfizetését, ebből szóváltás keletkezett, ami annyira fajult, hogy Sztojkó ^huzta szekerének ülésdeszkáját és azzal ugy fejbevágta Bogdánt, hogy az beszakadt
koponyával elterült. \\
Bogdán Ferencen nem lehetett svgi\'eni. Szombaton reggel belehalt súlyos sérüléseibe. Az esetet jelentették a bűnügyi hatóságoknak és valószínű, hogy a klr. ügyészség a holttest felboncoiását fogja indit-, ványoznl. I Sztojkó letartóztatása várható.
— Sebőt* kirakatában gyönyörködik
minden gyermek. \\
— Wimpatilng, Dorco éa Huagtria hócipők legújabb formákban az „Ideál" cipőüzletből. Fő-ut 12. tz.
— Karácsonyra bársonyok, szövetek, fényesbátu selyem reklám-áron a Filléres Dlvatüzletben.
0ZMrtvrf Uqa^eMti
4 ZALAI KÖZLÖNY
1938. december 12.
Excelsior Harisnyaház, Fő-ut 44, ===== Nagy karácsonyi vásór! ........> --J-.
I n a • k I I* puplinból P B-20 Joss Ingek P 9-SO-től I« hílólng P 8-50
EXCELSIOR, G. F. B. harisnyáinknál állandóan ingyen szemfelszedést végzünk(
__— Flanel piziamAk éa 800 darab pullower kiárusitáaa. —• Kia hibáa, gyárilag javított avAjoi téli fehérnaműak f.llóraa árakoa I
Pygniallon
Első pillantásra egy groteszk llnlor a Pygmalion, dc csak addig, amig lassú, de szel emes expozíció ulán a hiílga;ó átveszi a játékos kedvű, de mindenkinél mélyebb és bátrabb filozófus, Bernhard Shaw gondolatvilágának levegőjét. A groteszk fintorból csakhamar döbbenetes igazságok uj perspektívája tesz, egy vadul és nyersen őszinte görbe tükör. .Ez vagy te, a hires Emberi" Ennyit akar m ndanl Shaw és ezt tökéletesen és érthet <<n kl is mondja, söt: — cl Is hiteti veltlnk a maga keserű humorával.
Az előad la |ó volt vidám staniol-ban kaptunk egy mélyen elgondol tató, irodalmlan értékes estél. Mágori Máiia többrétű szerepének mindegyik síkjában elesen, meggyózó alakot formált. Bánky Róbert az ember-sz- br sz r.yers, rideg de alapjában melegszívű alakjában — bár inkább gorombára játszotta — nagy sikert aratott. Szenzációs volt Orbán Viola figurája. A kitűnő Zempléni ezúttal is élményszámba menő maszkot és já\'ékoi nyújtott. Finom volt Sorr Jenő ezredese. Az összjátékot itt-olt znkkenökön is átsegítette 3 nézőtér és a színpad pompás hangulata.
(M)
A színházi iroda hlrel
(*) Este negyed 9-kor Ikerül színre ina, szombaton ötödször a szezon ieg-nagyobb sikert! vígjáték újdonsága, a 120-as tempó. Aki még nem látta ezt a ragyogó vígjátékot, az siessen megváltani) a jegyét.
(♦) Vasárnap délután 4 órakor ugyancsak a 120-as tempó van mö. soron.
(*) Háromórás kacagástól lesz hangos a sZinház vasárnap este, amikor az utolsó évek legfrappánsabb bohózatát, az Andrássy-uti Színház legutolsó műsor újdonságát, a «Ncm ismerlek többé»-t mutatja be n jtársu. lat. Ezt a kitűnő vígjátékot kényes témájánál fogva csak felnőttek nézhetik meg. Ajánlatos a jegyekről mái-ma gondoskodni.
(*) Hétfőn este Barry Conners világhírű vígjátéka, a Fruska van műsoron.
December 21-én lesz a nagykanizsai községi választás
Az alispán a polgármester előtér- erdőmestert és vitéz BcntzA Lajos
jesztésére a nagykanizsai községi választásokat c}£ce«nber 21-re tűzte ki. A választás elnöke dr. Fábián Zsigmond, alelnöke Babochny György. Az igazoló választmányba az alispán Burthot Gyula hercegi
kormányfőtanácsost, a Néptakarék Ig$lzgat6ját nevezte ki, a képviselőtestület által megválusztott két bizottsági tag, ujnépi El"k Géza éfl Papp Oszkár mellé.
_2L
Szemelö-Singer Mártont megfosztották a hadirokkant címtől
További bonyodalmak az eltQnt kanizsai fötrafikos körül
Szemelő Márton, mint a cs. kir. 63. gy. ezred hadirokkant őrmestere, | miután 16 évig volt társtulajdonosa a nagykanizsai fötrufiknak, mint megírtuk, eltűnt NagykMnizsá-zsáról és hosszas nyomozás után találtak rá egy budapesti idegszanatóriumban. Közben itthon és Budapesten a hatóságok nyomoztak, mert az volt a gyanú, hogy hadirokkantságát ís kitüntetéseit nem tudja igazolni. A hónapokig titokban folyt nyomozás már-már holtpontra juíott, amikor kiderült, hogy Szemetőt eredetileg Singer Kijár Ionnak hivták. Ez a körülmény új szálakat adott a nyomozó hatóságok kezébe. Az igazolás, amire most
már Szcmelőt felszólították, nem járt mggfe!elő eredménnyel.
Az Ügyiratai most megérkeztek a nagykanizsai polgármesteri hivatalhoz. A városházán összeült a hadi-gondozó bizottság, amely határozatában Szejnelő-Singer Mártont eltiltotta a hadirokkant cim használatától. A határozat ellen fellebbezésnek, van, helye.
A Szemelő ügyben ezen kivülmús iráhyban is folyik a nyomozás.
— Karácaonyra orepdeschin P I bőrtől, maroqulnP2-tőlaFillére«DlvatU?letben.
m Ugcél««.rükb k.ráwpyi «JA*4ék
a cipő ar. .Ideál" clpöflzletből. Fő-ut 12. Üzletünk ma vasárnap 12-ig nyitva
Nagy karácsonyi
árleizállitás!
Férfikalapok, fehémemüek, kesztyűk, nyakkendők, harisnyák, zsebkendők, nadrág- és zoknitartók, női meleg téli alsótrik&kat
szenzációs olcsón árusítom.
MATTERSDORFER divatüzlet
Fő-ut I. Teulsch drogériával szemben. FA ut I.
A holnapi liceálta
Holnap, vasárnap délután 6 órakor érdekes liceális előadása lesz a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Körnek. Elő* adás, ének és szavalat egyaránt a ka-rácsonyi népszokások köréből való. Az előadó Lukács József hittanár, aki gondos adatgyűjtéssel állította ósszo előadását és annak illusztrálásául szolgáló kisérő műsorát. A Napsugár-leányok énekkarának bemutatkozása lesz az egyik énekszám, a másikat kis gyermek-kar énekli, mindegyik Rácz Alajos kántor vezetésével.
OyönyöfU kötésű ifjúsági mesekönyvek
már 88 fillértől
PorcellánfejO alvó babák
P l\'SO-tól
Legújabb társasjáttkok, tankok, babakocsik, hintalovak, karácsonyfadíszek s más ajándék tárgyakból a legnagyobb vá-
feltflnó olcsó árakkal
II). Wajdllt utóda
OFENBECK
MPF-.
Deák-lér 1. SZ. Telefon: 182.
Az Irodám) és MQvé8Zetl Kör karácsonyi tfistata
A nagykanizsai Zrinyi Miklós Iro« 4?lmi és Művészeti Kör alapszabály-Tzerü kötelességéhez hiven a helyi festőművészet támogatását is intenzíven igyekszik programjába illeszteni. Első lépés etéron Faragó Mártpijpak és Fekete Lászlónak együttesen megrendezett karácsonyi tárlata, apiely holnap, vasárnap délelőtt 11 órakor az Irodalmi és Művészeti Kör elnöksége fog megnyitani. A Kör vezetősége ezúton kéri a tagtársakat és a vezetőségi tagokat, hogy a megnyitáson megjelenni ós a tárlatot érdeklődéssel kísérni szíveskedjenek. A kiállítás a
Uabochay-há*ban, « Sugár-utl volt olasz-fagylaltos üzlethelyiségben van. Belépődíj nincs.
- A a.WWto-
*óg lesétál 8ebtítzlg, ©la4enkl..klxáa«»l
4 szenzációs karácsonyt,
Az őszi és tavaszi idényről visszamaradt divatkelméket
ióval alacsonyabb árakon árusttom Maradékok minden dkkböl nagyon olcsón
Kirschner Mór divatáruházában.
1936. djcgnber 15
ZALAI KOELONY
.. . ragyogó ötlet...
karácsonyra o hanaui uj kvarclámpát ajándékozni • Télen a hanaui lómpa áldás ai egén családra, s nélkü-lözhetetUn gyarmeknsk ós felnőttnek •gyaránt. Ellenállóvá tesz a fertőző bajokkal szemben, frisseséget, pompás arcszint ad. ; A7. uj automatikus honaui lámpa \'\' épeu ugy gyullad, mint a villany-Ikörte; az elavult, billeotős gyuj-Itásu hanaui lámpák gyártása meg-\\ 8zUnt.
Az eredeti hanaui ujtypusu lámpák otthoni használatra 220 pengőtől 480 pengőig a szaküzletekben kaphatók. SIEMENS, Budapest. VI. Nagymező Ucca 4. szám
Oyengélkedés idején, különösen ha a ros8zullé!et 8iorulás(, vagy keresztfájás fokozza, az envhe és igen kellemet természetes „Ferenc József" keserűvíz mindig puba, könnyű székOrülést és kielégítő emésztést szerez. Hires orvosok a legnagyobb elismerés hangián Írnak a valódi Ferenc József vi-ről, mert ez a kritikus életkorban (t hosszabb időn át alkalmazható anélkül, hogy szerfelett kedvező hatása csökkenne
- IkiUxvásárlás asm «oadt Teljes
berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen la szállítunk. Kopstein butoráruház, Horthy Mtklós-ut 4.
„Az összes eddigi kormányok együttvéve nem tettek annyit a magyar kisiparosért, mint a Gömbös kormány három év alatt11
A Zalavármegyei Ipartestületek Szfivetsége által felter-eímek legtöbbjét a kormány magáévá tette
jesztett kéreTi
A nagykanizsai Ipartestület decemberi elöljáróság! ülését Samu Lajos elnöklete alatLtartotta. Megjelent azm dr. Hegyi Lajos városi főjegyző,\' ipar-biztos és dr. Hajdú Gyula testületi ügyész is.
Háznagy-válság
Nagy Béla háznagy napirend előtt ízóvá tette sérelmeit az ipartestületi Székkel kapcsolatban, melyek folytán lemondott háznagyi tisztségéről.
Samu elnök kijelentett •, hogy a Szék teljesen különálló intézmény, amit az elöljáróság nem tehet bírálat járgyává.
Kedvező eredmények
Ezután előterjesztette elnöki bejelentéseit. Köszönetet mondott a város képviselőtestületének és vezetőségének,
Az iparos-nyugdij Ugye és az
A kormány megfelelő intézkedést foganatosít. Az iparosuyugdij kérdésben már a legközelebbi napokban körlevelek mennek széjjel az egyes ipartestületekhez, hogy a rendes évi közgyűlésükön hozzanak határozatot, hogy vállalják-e a kötelező nyugdijbiztosi. tással járó terheket. Ezeknek a válaszoknak. beérkezése után dönt a kormány a továbbiakra nézvu.
Az a kérelem, hogy a kormány n gazdaadósságok mintájára a kézműves iparosok adósságait is rendezze, a kormány előtt fekszik és komoly megfontolás tárgya. Az ipartörvény 4.\'és 17. g-ának ügyében Bornemissza miniszter ismételten hangsúlyozta, hogy a kérdést törvényhozási uton kívánja rendezni. Ezzel kapcsolatban állandóan napirenden tartja az IPOK a kontárkérdés megnyugtató módon való rendezését. A miniszter azon van, hogy az ipartörvény módosítása kapcsán keresztül vigye az iparosság-
akik lehetővé tették,\' hogy 500 pengőt kapott a testület szegény iparosak segélyezéséri\'. Bejelentette, hogy Vé-csey Barna műszaki tanácsnok már munkába vette az ipartestületi vendéglő modernizálási terveit. A testület igazgatása és anyagi eredményei kedvezők, ugy, hogy u Jövő évben valószínűleg már tőketörlesztést is tudnak teljesíteni.
Bejelentene, hogy n Zalavárnicgyei Ipartestületek Szövetségének nagygyűlésén felhozott és az IPOK utján a miniszterhez felterjesztett iparosklván-ságok legnagyobb része kedvező ollu-tézést nyert. Igy a kisipari hitel tárgyában az volt a kérelem, hogy flbba ^izokat a községeket is belekapcsolják, amelyek nem tudnak megfelelő ösz-szeggel hozzájárulni a hitelakcióhoz.
Iparos-adósságok rendezése
nak azt a kívánságát is,\' hogy fl mezőgazdasági ipari üzemekben dolgozó iparossegédek idejét a képesítés Igazolásánál n? számítsák be.
Az OT1 hátralékok flgye
Sikeres volt az a kérelem is, hogy uzok az iparosak, akik az OTI-hátra-lékok elengedése ügyébon kérelmüket
kellőképen nem támasztották alá, l>óttólag az Ipartestület által kiállított bizonyítvánnyal igazolhassák, hogy a súlyos gazdasági válság következtében nagyobb veszteségeket szenvedtek. Az OTI késedelmi kamatainak további leszállítására való törekvés egyelőre meddő. Az IPOK állandó sürgetésére sikerült elérni a százalékra való leszállítást, de ennél alacsonyabbra nem hajlandók már leszállítani. A 20 és 30 filléres receptdíjaknál sikerült 10 filléres leszállítást elérni.
A közszállitásl panaszokat soron klvfll orvosolják
— Amint mindeblwl Is látható, — mondta Samu elnök a Gömbös-kormány igenis a . lehetőség keretei között mindent elkövet Bornemissza miniszterrel együtt, hogy a magyar kisiparosságnak segítségére legyen. Az összes eddigi kormányok együttvéve nem tettek annyit a magyar kisiparosság érdekében, mint a Gömbös-kormány egymaga.
Majd felolvasta a miniszter leiratát a közszállitási szabályrendelettel kapcsolatban. A helyi elnökségnek minden alkalommal, amikor konkrét panasz vau közszálliíásokkal kapcsolatban. azonnal Jelentenie kell az IPOK-hoz, hogy a panaszt soronklvül a miniszter lehesaen terjeszteni.
Samu elnök a legnagyobb hála
szavaival adózott a kormánnyal szemben, amely a közszállitúsok terén is messzemenően védi és segiti a magyar kisiparost, a magyar kézművest.
Bazsó József vezetőjegyző beterjesz-tette a havi elszámolását, amely szerint 1105 pengő bevétellel szemben n kiadás 017 pengő volt. Viola Lajos jegyző a szánivizsgálónlzotlság jelentését terjesztette be, mely szerint mindent a legnagyobb rendben találtak. Házbértartozás nincs egy bérlőnél sem.
l\'app Oszkár alelnök tette meg ezután előterjesztéseit. A inestervizsgáz-tató-bizottság tagjait a közgyűlés ál.
lapltja meg. Majd a segélykérclmckre
került a sor. Feltűnő sok a segélatkérők száma. Az elöljáróság; tekintettel a karácsonyi ünnepekre, bőkezű •volt. Mindössze egy kérelmezővel szemben foglalt cl negatív álláspontot, de ezt is "a szakosztályhoz utasítót la.
Mirko Jelueiohi Caesar
Az idei karácsonyi könyvpiac egyik legfőbb érdekessége Mirko Jeluslch világhírű Caesar-Jának magyar kiadása.
A nagyszabású történelmi regény a világtörténelem egyik legkimagaslóbb egyéniségét, Jullus Caesart hozza egészen közel a mai ember szemlélet- és érzésvilágához. Filmszerűen lepergő fejezetek egyre fokofcódó, lüktető erővel tárják fel előttünk egész életét, a gyerekben már korán mutatkozó igazság-
NAVIMEMBRAN-ORS2AG5KALA
A fenti készülékeket készséggel bemutatja: Szabó Antal rádló-Qzlete F6-ut 5. szám.
szeretetet, az ifjú tévelygéseit, a férfi mindinkább elmélyülő lelkivilágát, a hódító hadmér ezernyi küzdelmét a külső és belső ellenségek \'özönével, a társadalom csúcsára felkerült magános ember önklnzó tépelődéseit, majd a mindent lángbaborltó szenvedélyes szerelmet, mely végigszáguld az öregedő Caesar életén, hogy azután a legnagyobb emberi áldozatot köve* telje tőle: lemondást az egyéni boldogságról a haza érdekél>cn. Látjuk a papot,\' a katonáj, a diktátort, az jirapc-rátört,, katonái bálványozott vezérét, ahogy elérkezve a társadalom ormára, a Rómában uralkodó kllkkok fondorlatainak végül is áldozatául esik és a diadalmas hadvezért, aki soha csatát nem vesztett, akit ellenség soha még csak meg sem scl>csitctt, saját honfitársainak tőrei teritik le. De látjuk W tévelygő embert is, aki utolsó órái kínos vergődésében felismeri, hogy élete müvében csak egy, maradandó,-{iz a világ, melyet saját szívében épi-tett fel.
Mindezt Jeluslch a mai ember szemszögéből nézi és a ujai ember pyefvén mondja el, ami különösen élvezetessé íeszl a könyvét. A vllághirü ma eddig német, angol, dán, norvég, cseh, lengyel, olasz, holland, horvát és szlovén nyelven jelent meg, sőt vakok számára is Brallle-rendszerü vak Írással. Több százezer példányban olvassa már q müveit közönség a világ minden rémiében. Most magyarul ls megjelent (:*111 Károly könyvkiadó kiadásában a munka hírnevéhez és belső értéké-hex méltó igen szép kiállításban.
De nagy Itt a fényea* a«s. anyjukl
Nagy hat, — dupla-spirálos Tungsras lámpát vettera, azért.
(Nemeink a fény* jó annak I Kcveiebb áramol ii logyasxt, mint «nii lámpa. Takarékot smbsms* való.)
/
a
_ZALAI KÖZLÖNY \'MB. december 15.
Karácsonyi ajándékot i legszolidabb árban nálunk szerezheti be, mert áralak aloaéaáglwK, nsakálak aogblztatáságbaa atalirhatatlaaak Fenyvesi éa Bárány órás, ékszerész és látszerész Kis pán szel - nagy örömet szerez ratiklllt, férfitárcát, kesztyllt, divatövet Kaeztlné Holzer Elly retlkQlszalonjában vesz, vagy Ízlése szerint készíttet. Városház épület, Roth kalspMSlonbSD Ismeri a hlrsasé vélt BARTA férfi fehérneműt? Kászsága*\' bemutatom Barta Sándor férfi lahérnemO-Ozem, rö ut a. Háziasszonyoknak: a tápláló, vitamindús, olcsó, tiszta, ízletes és kiadós Vitái konzerveket Kaalzssl gyári Kapható minden fűszer- éa csemege üzletben.
Villamos háztartási készülékeket Drávavölgyinél Sugár-ut 2. Mit adjank ajándéknak? la^nuvot Kicsinynek és nagynak elsősorban egy megfelelő K 11 jf « aS mert ez mindennél nagyobb őrömet szerez. « Nagy választék a legszebb ajándékkönyvekből, képeskönyvek, mesekönyvek és ifjúsági Iratokból. - íróasztal-készletek, linóm levélpapírok, töltőtollak F1S C H E L könyvkereskedés és papiráruház Nagykanizsa, Horthy Mlklóa-ut 1. Legkiválóbb sellaieal acélárakat, baj. vágó ellikat, borotvákat, mindennemű kósakol éi ollókat, aylrógépokot, •■<• láló vasakat is táapákst, kiszlrlllást ós javllált legjobban és legolcsóbban Májon Testvérek acéliru üzletében.
Legszebb és legjobb karácsonyi áruk és cukorkák Nlakoviczky cukrászdában Jó, ízletes, megblzltató tetszetteket és vlrstlltéléket ADLER hentesüzletben. Tegyen egy próbavételt, állandó vevőm marad. M karácsonyi rásár és a kiváló Bien-caokoládé csakis ESIEN cégnél Erzsébet-tér 22. Csillárt, rádiót, vasalót a legolcsóbban Qnlttner Artbnrnál Tel.: 394. Cesngsry-ut 1.
JÁTÉKÁRU, Baba, babakocsi, hintaló, ródli, parfüm, kölni, púder és kozmeli- kai különlegességek Manikűr-, fésű- és vairókazelták legolcsóbban vAgÓ EIDRE illatszer- és játéküzletében. Ara és órás r T Arany, ezílst örök! ny és brlllláns ékszert, pontos órá\', ezüst züstözött dísztárgyakat mélyen leszállított karácsonyi árban ZSOLDOS GYULA mester, ékszerész 6s látszerésznél vegyen Int Oa az. a Koronával szemben, klntse meg vasárnapi kiállításomat. lim&i az idei karűuooyi Ytö kioei imMMi* Óriási választék ajándéktárgyakba és díszműárukban igen olcsó árakká Teklatse meg vátelkiayszsr nélkül. ! 1 n . Divatos férflóltSnyóket, ízléses kabátokat az ezüstéremmel és diszoklvéllel kitüntetett Bagladl Bóla Mrflaaabáaál Horthy Mlklös-ut S. Állandó nngy IzSvotraktár. Élőárénál szabászat.
Mm legkedveiebb kát, virágzó én »*ob«n8 vény eket legszebbet és legolcsóbbat ifj. Peiermann József virágüzletében, F«-ut 1. szerezhet be." K*rtt«lep: Eflt»««-Ur lí. Telefon 502. HOL- MIT V-SSÁLPJHK KARXCXtim Szövet-, selyem-, izönyeg-és vászonárukban megbízható olcsó árak Golenszky Ferenc OlvatDzIet, Fö-ut.
Rádiót, csillárt, lámpát nagy válaeatókbaa Elektronnál A legszebb és leghasznosabb karácsonyi ajándékot Ritter DMáiiin Karácsonyra Imakflnyvek Képeakflnyvak Játékek a legolcsóbban kaphatók Schless Testvérek Dívaios szőrmét, olcsó, jó bundát csakis Klndlovlcs „a.,.éi EnaóM-Mr.
vásárolhat könyv- és papirkereskedöknél Deák-tér 10. Htrtby M.-at 8.
- mw lérflizö¥BiBt alkalmi agyaégáron P 13\'90-ért árusítok. KIRSCHNER MÓR divatAkuhAza. Legszebb, legolcsóbb karácsony/ ajándék egy művészi fénykép. Készítesse TÜttŐ/lél Csengery-ut 2. Közvetlen utcai bejirat. örMIetfl ajándéktárgyakat SCHNITZER ÉS GÖNDÖR trás ás ókozerászakail Deák-tér 18. Arany-, ezüit- ékszertárgyak és órák dus raktára. — Hihetetlen olcsó árak. Karácsonyi StUhmer Uggalék, babák, tárus és foglalkoztató, valamint felhúzható modem Játékokban, Iréfós tárgyakban óriási választék, cukorka és játéküzletemben Horthy Mlklós-ut 2. (Szabó dpőáruházzal szemben)
Legolcsóbban most vásárolhat Ehrenstaínné Horthy Mlklóa-ut 3. Karácsonyra e könyveket: Raake: Pápák történele ... 7.50 Glaa Karút Nagy Kslalln . . 6 VI Notdeai Abesslnls.....3 50 E. Brusel t Papa...... J 60 Bokor t EvI-Eva......>.40 Hariáayl r Magyar Rapsodla 1/iV. 14- MAYR könyvkereskedésben Férfiszövetek, tortutitt. asebkeoiDk.ganiltarik.aöltélikaUtok él leilllártk legolcsóbban a 40 év óta fennálló WEISZFELD ÉS FISCHER 0<ft.: WEISZFELD FERENC dlvatAruQalstéban. Fűszert, csemegét. Játékárut, fotócikkei, bóróndót legolcsóbban Teutsch drogériában vásárolhat. Leathorlc lllatuorgjár, Pirii, Mm
Órát, ékszert, látszert és ajándéktárgyakat legolcsóbban SÍSK5S& Rabineknél Erzsébet-tér 1. SehOtt mlhtt Még BO év múlva is kellemesen gondol vissza az 1935. év karácsonyára, ha felesége vagy leánya a vllághlrtl PFAFF varrógépet kapja ajándékul BRANDL SÁNDOR ÉS PIA cégnél Deák-tár 2.llá«, a felséteaploanál. Kávét, teát, llkórt, rumot, karácsonyi cukorkákat, kűiónleges felvágottakat, fűszert éa csemegét vitéz Tóth Bélánál 8ugAr>ut. HindennemQ rÖTíáiroclkket i mogblibstó és olcsó Kaufmann Károlynál (Erzsébet-tér)
Nem tudja, mit vásároljon karácsonyra? Nézze át a fenti hirdetési rovatot és minden hozzátartozójának talál olcsó és Arömötokozó értékes ajándékot. Cuk ■ Zalai I6«15aj hlrdelíloíl váiároljoi. E karácsonyi hirdetési rovatba csütOrlOk esllg fogad el a kiadóhivatal hirdetést.
Í0Q6. december 15.
ZALAI KÖZLÖNY
— (Uj kormányfőtanáosos)
A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére Lénárd János dr. keszthelyi hercegi uradalmi főtitkárnak n közélet terén szerzett érdemei elismeréséül q kormányfőtanácsosi cimet adományozta.
— (Vasutat hir)
A MAY igazgatósága Scmjén (Stix) Viktor főlntézőt, a berzeneei állomás főnökét Somogyszob állomás vezetésével bizta meg.
(ömartd a* adventi est)
A nagykanizsai Szent Ilona Leány-klyfr holnapi, vasárnapi adventi-estje elmaradt.
— (Kitüntetett gépiró)
A nemrégen Budapesten lezajlott országos gépíró versenyen részt vett Nagykanizsáról Biba Sándorné Horváth Mária városi tisztviselőnő is; aki a magas fokon kitűnő eredménnyel vett ré^zt a versenyen, ugy, hogy kitüntet oklevelet kapott az Országos Szövetségtől.
— (Növendékhangverseny)
Szerdán délután 6 órakor tartja a zeneiskola december havi növendékhangversenyét, mely alkalommal különféle tagozatú növendékek lépnek dobogóra. E hangversenyre sem lesz belépődíj és a rendezés költségeit önkéntes adományok hivatottak fedezni.
—.< (A leányiloeum karáotonyJ ünnepélye)
A nagykanizsai Notre Dawe leánylioeum ismót a közönség elé lép, hogy gpndo:»au összeállított műsorával egy kellemes délutánt szerezzen mindazoknak, akik a liccum barátai. Az ünnepély december 14-én délután 5 óra. kor az intézet tornatermében kezdődik. Szinre kerül Sik Sándor Karácsonyi álom cimü költeménye. Majd uláua a növendékekből összeállított műkedvelői gárda előadja a Gyermek-szivek karácsonya cimü karácsonyi regét. Több szavalat után Várady—Er-ney Karácsonyi rege cimü hangulatos daljátékát adják elő, zenekari kísérettel. Az előadást december 15-én délután 5 órakor részben más szereplőkkel megismétlik.
— Karácsonyra virágos flanelt métere 85 fillér a Filléres Dlvatüzletben,
— (A Nánl harmadszor)
A Katholikus Legényegylet kitűnő műkedvelői a felújított és oly nagy sikert elért Nánit a nagy érdeklődésre való tekintettel vasárnap délután harmadszor is előadják. Igazán nagy szolgálatot tesz a Legényegylet akkor, amikor lehetőséget nyújt, hogy ezt a kedves darabot mindenki megnézheti. A helyárak ugyanis 30, 40 és 50 filléresek, igy a legszegényebb néposztály is olcsó szórakozáshoz juthat. Jegyek elővételben Fenyvesi ós Bárány cégnél kaphatók.
Ping-pong készletek,
Huoo labda él <u?6b látikok, Utal, fuUa, koineUkil cikkek
legolcsóbban, legnagyobb választékban
VÁPÓ ENDRE
tllfmur- és láWBjletéaen.
— (Felvétel az egyetemre)
A pécsi Erzsébet tudományegyetemre való felvétel iránti kérvények 1030. január\' 6-ig nyújtandók be. A rendes beiratkozások határideje január 7— 18-ig, utólagos beiratkozások végső határideje február 6.
— (A Városi Nőikar)
minden hétfőn délután 0—7 óráig a zeneiskolában dalórát tart, igy folyó hó 10-án is. E próbákon uj tagokat is szívesen látnak. Az együttesben való részvétel semmiféle anyagi teherrel nem jár.
- Karáclonyl ajándékul Miltényi-olpőt
vegyen a városházban.
— (A mai gyermek Játéka)
Óriási szenzációja van vasárnap óta Nagykanizsa utcáinak. Nap-nap után látni az utcán egy vas-szörnyeteget, a haditankot nagyszerűen utánzó reklámot. A feltűnést fokozza, hogy legtöbb ember tankot még sohasem látott. A cég, amely a tank-reklámot kitalálta és elkészítette, a játékáru osztályát szándékozik bevezetni és a közönséggel megismertetni, amit bizonyára cl is fog érni, mert nem lesz Nagykanizsán és kórnyékén ember, aki ne tudná, hogy a legszebb játékok Szabó Antal sportűzletében kaphatók.
— (Sakk-hlr)
két utolsó fordulója lesz vasárnap és hétfőn. Nagy érdeklődéssel néznek a vasárnapi forduló elé, mert itt dől fl a bajnokság első helyezése. Ha Samu győz Paur ellen, akkor ő a bajnok, mig Paurnak egy döntetlen is elég a bajnoki címhez. A luvrmadik helyéért K. Nagy és Horváth küx-denekl
- Báj08, finom karácsonyi ajánáékot hölgyek részére Herozfeld Mimi illat szertárában vegyen. Horthy Mi klósut 1.
— (Uzsora-per K«azthely*ri
Özvegy Fassiug Imréné keszthelyi asszony egy. siketnémaintézeti tanár özvegyének, Zemkó Péternének 300 P kölcsönt adott havi 20 pengő kamatra, majd egy ujabb 150 pengős kölcsönnel együtt összesen havi 30 pengő kamatot számítolt. Az uzsóra tényálla-dékát kimerítő cse|ekeda miatt özv. Fassingnó a törvényszék ólé került A bíróság kihallgatta eskü ahitl a megszorult özvegyet, akinek vaVoraéjja cí* döntötte a per sorsát. A törvényszék bűnösnek mondta ki Fassing Imrénét, akit 100 pengő pénzbüntetésre ítélt, egyben a bíróság megsemmisítette a hitelügyletet. Az ítélet jogerős.
Karácsonyra mattlassé maradékok métere 1 P-tői a Filléres Dlvatüzletben.
«= „Stühmer" szaloncukor és karácsonyfadíszek nagy választékban, olcsó árért Sugár ut 2. szaküzletuen szerezhetők be.
— A Nyugat karácsonyi máma
megjelent. A szám közli a Nyugat
1000 pengős novella-pályázatáról szóló bírálati jelentést, amely a beérkezett SCjO-nál több műből nyolcat díjra, nyolcat pedig dicséretre tartott méltónak. Az ünnepi szám élén Babits Mihály ír a mai Vörösmartyról; Kassák 1-ajos kisregényt, Földi Mihály és Szerb Antal novellát irt. ■pm Karácsonyra fényeshátu, faháncs szövésű selyem még néhány színben P 8 60 a Filteres Dlvatüzletben.
— Si-premler a Szinháxi Életben
Az első hó a budai hegyekben valósától si-dressz ruharevüt varázsolt. Gu$£y Böske számol be erről a havas divatrevüről és pontosan megírja,\' milyennek kell lenni a modern és legdivatosabb si-toalcttnck. Nagy Endre Fedák Sárit nézte meg egy próbán és leírja, hogyan alakul ki egy alakítás és egy előadás Fedák irányításával. Hatvány LM a hét színházi eseményeiről referál.
- Cip«J4i leg^Jcsábban MU^nyl cipóáruházban szerezheti be,
ALúkvzfltits etfayet:
Egyenletes meleget ut, kényelmes a használat*, tiszta a kezelése.
Nemfiimittriflli^-nsm Hwmpm ^fitowA nemi rmlsi 9 IsrvQt \'
i . .1.11 - ,.. U • jl. I (1. If .
Ellopták a nagykanizsai polgári§Hk \\ a* igazgató fiókjából
Budapestről iSH NagykanUtára lopni »gy knttíflyi Italal
Is Utltt a kipa®.
njegteWk cllíflC a
sikerült la »«wn*l íWál pilányságra, ahol dr. fogalmazd kihallgatta. A
.........SJf
Érdekei eset IáUzídott le a nagykanizsai polgári fiúiskolában. Egy aznap Budapestről Nagykanizsára érkezett iialalasszony végig koldulta a várost és eközben betért a pql-gári fin skola Igazgatóidnak, tiiMwa lilának V mUm, topfO
Sffvölm^
pénzt, amit — nem volt sok — a növendékek előadásaiból sikerült összehozni |ólékony vagy Iskolai célokra. Mikor Bilteia igazgató csakhamar visszatért, nyembaf észrevette, hogy mi tortént. ÍJivel ojások
Schneff Mária keszthelyi ullleMsA siket-néma nfi volt, akit csak jel-beszéddel lehetett kihallgatni. Mivel engedély nélkül kéregetotl a város lenijeién, 3 nam* Mrták, majd áikisérletik a járásbíróságra, ahol a lopásáért vonják telelSsségre Aí a gyanú, hogy Sctinefl Márfi máshol Is követett el hasonló cselekményeket, amiket most igyekeznek" kinyomozni.

ii
=33
EGYEDÜL VAGYUNK
SURÁNYI MIKLÓS
SZÉCHENYI
REGÉNYE
Jelent lí^eg.
Három kötet Ára 15 pengő
/
Surányl Miklós:
i - fl!. .\'I r
.Nem regényes életrajzot írtam, hanem egy lélek, a legnagyobb magyar lélek tragédiáját, a „Napló" rpQjQ, amely Szent Ágoston vallómmal óta, a
gyónás."
S INGER ÉS WOLFNER KlflDflSA
4 ZALAI KÖZLÖNY
1938. december 12.
Karácsonyi cipff-vásár! Rendkívüli olcsó árakkal eMMig aUdeál"cipőárutlázban, M\\l
árakat mw hlrd«t«h, kmrmmmm 1ml fliUUwt wéUlkgUlwtUég wélkdll ^
Raktáron vannak: N«5i divatcipők, bokacipők, posztócipők, meleg béléses bőrcipők, házipapucsok, férfi és fiu cserkészcipők,
fél és egész cipők, gyermekcipők, stb. m2
— Szorult helyxatben segít
a «Rombus» görcs nélkül ható hashajtó. Gyógyszertárakban kapható.
— SxoMofinytt
veszélyezteti a /ossz világitAs. Rendelkezésre\'\'áll a Tungsram Duplaspi-rállámpa, mely 20 százalékig terjedő megtakarítást nyújt és mégis erősj szemctkimélő fényt ad. -Ili legjobb fűtőanyag ?
Nyugodtan felelhetjük: a koksz. A koksz kiadós, mert magas fűtőértékű s amellett súlyra könnyű. Nem Jüstől, szagtalan, a szoba levegőjét nem rontja.
— Fehér karácsonynak
nevezzük a karácsonyi ünnepeket. Tegyük Igazán «fchérré» a karácsonyt valamivel, ami örömet és boldogságot hoz. Ez az Orion rádió.
Hit adjunk karácaonyra ?
Nagy goud ez minden karácsonykor.. A jó cigaretta és Jó síivar magán hordja a karácsonyi ajándék legjellegzetesebb tulajdonságalt. Mit adjunk tehát karácsonyra? Níkotex-et, £őt: a cigaretták cigarettáját; a Niko-tex-Darlingot
Felrobbant egy bronz-gyár
I,; Nürnberg, deoember 14
Az allenbergi egyik bronzgyárban hatalmas robbanás történt. A robbanás a gyár több ép ük tét rom-badöntötte. Két munkás életét vesz-tette, többen súlyosan megsebesültek
Leégett a washingtoni főposta
Washington, december 14 A washingtoni főpostahlvatalt az éjszaka a tüz csaknem teljesen elpusztította. A hatalmas épület percek alatt lángokba borult, ugy, hogy már nem lehetett megmenteni.

h
Plng-pong veneny
A Tapolcai Ifjak Atlétikai Clubja december 24 . 20. és 26-án asztali tcunlsz versenyt rendez Dunánlul \\9?b/36. évi bajnokságáért. Neve-zesi zárlat dccembtr 23. esle 9 óta.
„Motesz" Jelvényszerző-
verseny
Ma, vasárnap délulán 4 órai kezdettel a nagykanizsai kegyesrendi reálgimnázium tornatermében jelvényszerző verseny lesz. 83 induló van. Belépés dljlalan.
Kiadja ■ l>ptul«Jdono> K0iK.ida.igl Rt Sataabtrg Nyomda «■ Oilzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsái, l-alelőa IdadO l Zalai Kiről,. Inlarutban telelőn: Nagykanltsa 7tL aaira
áUltmd^
hogy fájdalom nélkOl *t nyomta. ^J tanul altOntali • lyultutmtl a
Burgit
TyüKSZEMTAPASZ
EOYEDARUSITAS: TEUTSCH GUSZTÁV drogéria Nagykanizsa, Fő-ut.
Svájci lap a magyar „kisebbségek" elnyomásáról
Genf, december 14 A Zürichben megjelenő «Dio Front» clmü lap kolozsvári tudósítója a romániai kisebbségek helyzetével foglalkozva megállapítja, hogy kíméletlen hadjárat folyik a nemzeti kisebbségek ellen. A Népszövetségnek lenne
kötelessége, hogjf ellenőrizze a Szerződések megtartását — jpondja a lap, — dc sajnos a Népszóvebflíg nem teljesíti ezt a feladatát, Abesszínia érdekében a Népszövetség mindent megmozdít, de szó nélkül hagyja azt, hogy Európa szivében az egyik tagállamának ö millió állampolgárát^ jogaiból kiforgatva idegen önkényuralom alatt sorvasztják.
RUter Dlvotűruházban
Angol gyártmányú Colorbide
vagy Caraván zsebkendőt Habselyem fehérneműt Habselyem pongyolát Hellas harisnyát Divat kötöttruhát Divat puilowert
Hó- vagy sárcipőt $
Retikült vagy pénztárcát Berendezett bőr utazótáskát Manikűr- vagy fésükészletet Angol puplinból készült férfiinget Pijamát Sphinx nyakkendőt
Nagykanizsa székhellyel uj gyümölcstermelés! körzet alakult
Dr, Krfitky istvin polgármester előterjesztésére, a város anyagi támogatásával és a földművelésügyi minisztérium jóváhagyásával a Gyümölcstermelők Országos Egyesülete zalavármegyei tagegyesülete működési területét gyümölcstermelés! szempontból két körzetre osztotta. Zalaegerszeg székhellyel megmaradt egy hét járásból álló központi körzet, amelynél Prlgly Ferenc intéző látja el a teendőket. A másik körzet a nagykanizsai, lete-nyt\'i, alsólendval és pacsai járásból 411, körzeti ^ékhe\'ye Nagykanizsán (Kossuth Lajos-tér 14. II. cm. H) van, intézője C. Szabó Gyula, akit az anyaegyesület Zalaegerszegről 6aját kérelmére helyezett át Nagykanizsára. Mindkét gyümölcsiermelési in-/tézóség egymástól függetlenül működik, azonban vármegyei közigazgatási vonatkozásban qilndkcttő alá van rendelve a vármegyei tagegyesület elnökségének. l ,
Gyümölcsiermelési előadás
December 16-én, vasárnap délután 4 órakor a Rozgonyi utcai Iskola földszinti 8. sz. tantermében G. Szabó Gyula intéző a gyümölcstermelő birtokosok és kerttulajdonosok részére előadást log tartani a termő gyümölcsösök rendbehozásáról. A sorozatos előadások ugyanitt K\'sznek Január 5-én és 26-án, február 16-án, március 8-án és 2!)-én és április 19-én. Az előadások pontos Idejét és programját mindig napokkal előbb fogjuk közölni lapunk olvasóval. Az előadásokon beléptldij ninqsen, minden érdeklődőt Szeretettel várnak a kellemesen fűtött tanteremben. Minden birtokos ott legyen ezeken az előadásokon i
TtrataTttufc
Irányzat i tzlldrd, jorg.i iltnk.
Hun llliat. 77-es 1803—1840, 78-al 18-20 1855, 79-ea 1835-1870, 80-at 1860-1890, duninl. T7-aa 17-75 -1785, 78-as 17 85-18 00, 79-tt 1800-18-15, 60-aj 1815—1830. — Kon putrbttkl 1630-1640, mii 1M5-I6 50. Zab a|k0z«p 1745-17 55. - Tangert u| llsaántull ab bpest 1363-1380.
Ha azip oiaialgiizllit ia |i bari akar lar-M»lal, ugy ültessen Herr-léle azőlőoltvinyt. (3922) Hlrr L. lUUaaafyv.
Gőzfürdő nyitva nqget I őritől eats 6 éráig (héttő, szerda, pintek délután, kedden egész nap nőknek).
Hrírinát tíflTÍllfít Po"tÓ" é* böro»"Mo» n.ole0oip«», aiermek-, férfi- éa nóiolpSt IlUlfipUll ilUlvIpUlf Korcsolya-, sport- éa wadáaaoipót, utoai- éa aatélyi cipót legolcsóbban
Miltényi cipőáruházban vegyen, Fő-ut 2. Városház.
1916. decemberlS
ZALAI KÖZLÖNY
MODERN
LAKBERENDEZÉS
— — otthonos, Ízléses és nem drága,
fl M (I kedvező feltételekkel is kapható
Kopsteiü
r-
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
APRÓHIRDETÉSEK A.ióhhd.iá. .l|. V.Hm.p .. Onn.pn.p 10 Mdlf M Hll.i, mliid.n további nú 4 llllár. fitthbin.B 10 I,úl| ¥1 MMr. mlnd.n további ttO 3 tlllá, TS.Ilá|át legolcióbbin Eólvtu-tér 31 sierezilell be. Sálingeméi. ]2
Hó éa aArol^SI kizárólag gumlvulka-nlzálónál lavlttaason. Cvelkó Mályáa Póni 4. 46l\'4
■ataaatlaatl éa altlaatl uabály-aáerli aapkák minden számban nagy vá-laaaták Beleinalnál, Sugár-ut 53. 3338 Haaaaélt ruhái veaaek éa eladok, hl-váira fiáihoz megyek. Márkua, Király a tea 31. 4316
Meleg aioblja ciik akkor ieu, ha Schleaingcr Oyula vaskereikedéaében ha-fakaiál veaz. — Ugyanolt 3 n atámu ááaiaaakráay jutányoa árért eladó 4583
Fél MseMhrel 1 kályhául t »o-kákl Inteni eaak SOrlel-féie aiabadalmaiott Széftér d\'kuládóa hólokoióval lehet. Óvakodjon silány utániatoktól. Sorlel vaake-raakedáa Nagykanizsa. 1
Kiadó, haláleset miatt, egy pákknlat teljea berendeiéiael. Kiikomárom, özv. Kovaealcaná. 4620
Margit Mrii, Caengerv-ut 19. Nyitva reggel 6 tói eate 7-lg. Tyukaiemvlgái Kedvezmányea jegyek az Ipartestületben. Otnke-ban, Kaoa-Jíl. 81
Jól lővedelmeső amelates kárhéat várói belterületén eladó. Jelige: .Tőkebefektetés". 4626
•l-telrak, ródiik olctó árban Kaul-mann Manónál
Karoaalyik. hólokoiók, i.uiórlók, kávé-, mák- éa diódarálók mozsarak, hab-Uitflk, psrkettpaazták stb. legolcsóbban SOrlel vaa- éa testékkereakedásben, Sehála aaellett* 4674
Képeli már most kereteztem karácsonyra ráaalatre Sternnél, ló ul 2. 7 Salát termáaü kereeaenyl aaztall édeakéa lehár kar ilterankánt P -66 ért kapható Caengery-ut 19. 82
Konyhabútorok, varrógép éa egyéb dolgok aladék. Bővebbel Suglr-ut la. 4667
Játák éa clpóánik legolcaóbban a volt Tóth baaérbaa. 4497
ZalraerMe eladó, Kosanifa tér 20 4663
FelaaaaUláa céljából iiUkségBnk van nagyobb mennyiségű tört aranyra, melyéti magas árat Illetünk, Schnllzer éa Qóndor ékazerkásiltók éa ó\'iaok. 4551 Hetatálak, bórbutorok, cipók, rell-klllok festése alakszerűén s . K ■rtá" mű-leitógyárban eazkóióltelnek. üjUJtótetep: Király-utca 32
■alaaal áa agyaaraháiall cikkek legnagyobb választék éa legolcsóbb beazer-záal lorráa Beleznalnil. Sugár-ut 53. 3339 Karlctonyra leguebb ajándék gyermekeknek Irlolkll vagy ktikajtáav. Olcsóé kapható: Havas, Deák-tér 15 4660
Eiy nói karékpár,
és ktlnyvek tlidók. Klniisy-u. 7a
angol hangszóró " 4655
létaubéa utcai lakái aionnalra kiadd, Paléli al 11. 4654
Rózsa a. 11. u. Mi ala4«. 4667
Egy uj lakete téllkahál Batlhyánv-u. 9. síim alatt eladd. 467]
Jobb családból való kllatéieéay azonnal felvételik Hlrach éa Sregó c\'gnél. 4671
Egy drb 160 kilós >alrS Magyar-u 87.
eladd 4670
Egy ügyea kalMl lik, Caengery-ulW.
felaéle 4675
La«ajakk mintákat fillérekért el6ra|iol BOhmné, Zárda-utca. Ugyanott tákarllínó felvétetik. 4677
Tiuta loaitotl él (osztatlan llbaloll eládó Sugár-ut 43., az sdvarbaa. 467»
Eavaaakáa udvari lakás azonnal kl-
adóKossuthtér 3. 4678
Jdaiáru knkoáN lalaHsaaa wa
özv. Calamadlá Lajosáénál, Róssa-u. 21. *
Állatok nevelésénél éa hlilaltaánll
n«UlfaMt«H.
Csontképző is étvAgygerjesztö.
A valódi Fater csak eredeti gyárt csomagolásban kerül forgalomba.
Utw kUt HTH-1 ralil Beinti!
Szénsavas takarmánymeszet FUTOR helyett ne fogadjon el 2 kg.-o« csomag ám ... 54 fillér 5 kg.-os csomag ára ... 110 HHér 50 kg.-os zsák ára Izsákkal) 650 tlllér 100 kg.-os zsák ára (zsákkal) 12C0 tlllér
Beszerezhető:
orszAq József
mag. métrágya, növényvédelmi szarét, zaák, atb. keraskadáséban Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota rbfllett Telefon 130

LegnlRnlmosabb Karácsonyi ajándék
szövet, selyem, szőnyeg, vászonáruk, lengarniturák
legolcsóbban
. ., js - ^ -.
Golenszky Ferenc
divatüzlet
Nagykauizsa, Fö-ut 14. sz.
Jfi_
ZNJiI KÖZLÖNY
1935. december 1B. ,
HUZATOS
lakisit
LÉGZÁRÓVAL
szlgeteltesse. Kapható t
mm ÉS szEsi Mi
Karácsonyra
játékirut, Háztartási cikket
legolcsóbban
YOlt Tóth Bazárban
w a h kt> „„
és
születésnapokra,
ünnepekre, ajánlunk nagyon szép Cyclamen, Primula és mis esarapas virágokat és növényeket.
Tetermann kertészet
Báthory-utca 22. <ua
MqtfttfttUa mérjél város
„ ptífgá-meéterélöl.
26 204/1935.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a helybeli tüzérosztály f. évi december 18-án ta 19-én KManlzss, Sormás, Szegetnek, Pityeháza, Bijcsa konégek.
Sbbá a Oyótal major és a Prln-lls Cíátórna által kOfflltárt terO-t, vagyis a Hidegkotl, köiismer-ten az Altónyiteti erdőben és az erdővel határos a fent felsorolt községekkel •b.-vel körflliárt teraletcn (□térségi életi oVészetel tart. amiért la a lakosságot a kővetkezőkre fi-gjretnnwn:
1. A lögyakorlat fenti napokon 11 órakor kezdőd* ét kb. 18 óráig tart. fczen Időpontban a lólérra lépni tfloa ét életveszélyes, amiből származó esetleges bale-elekért a honvéd kincstárral szemben semminemű Igény nem támasztható.
2. A fent leirt lerü\'etre belépni, valamint tz oda ét az onnan elvezető összes közlekedési ulakit f. é. december bó 16-án 11 óiálól 18 óráig ét december hó l»én 11 órától 18 óráig terjedő időben hasz-nálnl tilos.
3. A fenti napokon Klskanlzsa, Sormás, Szépe tnek templom tornyaira a községi elíIJárós4K0k által zászlók tüzelnek ki. melyek azt Jelentik, hogy mig eiek kitűzve vannak, a lőtér terűidére belépni tiloi. Ugyancsak minden ekyes blitorisáfi AWitfláirt Viyen f-i zászló lén rlffftve ugyanolyan refidellelérsel
4. Tllot minden, eset\'eg a fOldOn fekve maradi lOveJtkÁet vagy lövedékrés zeket érinteni vagy elvinni, nttután ifz ebből származó bileie-tckjrtsem valót o d kincs-
lár. Esetleg a földön e\'fekvő fel nem robbant lövedékeket a meg-lal.íló a hely megjelnléie melleit ételei a község eloijá óláénak bejelenteni, me>y kötelezett\'égen leiül míg pénzjutalomban Is részesül.
5. A lövésret folytán netán elO-állott károk f. é. december 31-lg a tüzéroBitáiy paranc-nokságácak be-Jelentendök, hogy azután a károsult bevonásával a blzotuágl mrgvha-gMást végrehajthassa és megtéríthessem.
Nagykanizsa, 1935. december 9.
Polgármester.
nmm
> <
I acslltiltl a tutyi kareaksdőknál éa Iparosoknál szarni* bel
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
25,648/1935.
Tárgy: A lakosságnak az országgyűlési képviselóví-lasz\'ói Iiévjegyzék u| össze áilltátát megelőző ősszelráta.
Hirdetmény.
Közhírré leszem, hogy az 1926. XXVI. t.-C. 28. § a írtelmében a lakotságot az országgyűlési képvl-selóválasztól név|egyzék uj Ottze-állitása cé j bői össze kell Irnl.
Az Ottzilrás hivatalból rendelkezésre bocsálott Összeíró Jegyzékekkel történik. Az összeíráshoz szOk 9ége>, összeíró l|egyzék-Oriapokkal a helyszínen megielenő közegeim
Mielőtt fényképet csináltatna,
tekintse meg
L
VASTAGH BÉLA
fékykéfiti Ctetgery-at 1. ii alatt letí (kapubejárat I)
kirakatában látható mdvétzl fényképfelvételekből álló kiállítását.
Nép Mozgó. Szombaton és vasárnapi
Mindkét napon négy előadda: 3, 9, 7 ét 9 órakor. Az Izgalmak fiimis I Három asszony putztuláu egy emberi azőrny kezében. — A düsazeldorfl rém utóda:
AZ EMBERFARKAS
(kHal az ambarbaa.) Emberi titkok, emberi rejtelmek. Főszereplő Warner Oland. Fantasztikus filmek királya. Caak SÓ, 40, 80 filléraa hely árakkal I
A torcm kellummen fűtve vaol ^ ay KltoKáBtalanretitá* I
Most vegyen gyermekének ruhát
Olcsó karácsonyi árusítás
LIDITH IMRE (M^TE
Boy tatonu kabát .\'. . P 9 í.O-től
Valódi boykabát . . . . P IJ.SHÓI
Flanel |álsió.....P 1.80-tól
Hu kötény......P -.M-től
Plu ás leányka ruhák, MII IHk*k stb. Az árak nagyság szerint smslksdnek
Leányka kötény . . . . P 1.95-től
Leányka kötény, elolt . . P 2 50-161
Kötött garnitúra (kábít, sapka) S.—töt
Mackó ......P 5,—tói
Gyerekek!
Hol a legszebb
SZABÓ ANTAL sportüzlet
karácsonyi ajándék- és játékosztálya.
m\'nden hit gondoiójtt (lu\'ajdonotl, haszonélvezői, házkeie őt, házfel-Dgyeót stb) látják el ét a kiötölt össreirólegyékeket Is ök szedik be. Az Osizeirójegy ékeket a ház gondozójának ugyancsak hivatalból ren-delkerétre becsalod össiesliés kap-c in kell bea olgá tatnl.
Az Oiszrlró legyzék űrlapokat kézhezvételük után kltötés végett azonnal síéi kell a lakók között ositanl. Az 0 lapoknak a ház lakói köiötl való szétosztásáról, valamint a kitöltött ür\'apoknak OttzegyOJté-téröl a ház g ndoióji, mezögazda-t>gl, ipsrl stb. cseléd- és munkás-házík lakói töíOtt pedig a munkaadó vagy megbízót\']4 gondoskodik. A kitöltőit összeíró Jegyzékeket a ház gondozója, I lelve a munkaadó, vagy me*blzoit|a klottlásHklól elámított 8 nap alatt Összeszedni és az azokat Összegyűjtő közegeim megjelenéséig gondosan mcgtMinl köteles.
Az OsBzelró Jegyzékek kitöltésére vonatkozó tudnivalót Htok hitl>p|án levő részletet ulasHáa tartalmaiza.
A hiányos, a valóságnak meg nem (e\'elO, vagy elkésett adalttol-gMtatás cetén az 1925: XXVI t-c. 141. és 142. §-a<ban foglalt bünlelő rendelkezések nyernek alkalmazást.
Nagykanizsa, 1935. december 13. m, Polgármester.
Karácsonyi ajándékot
csak szaküzletben vásároljon. Divatos ttáf* áa fárfl-ar nyakban, sétabotofc ban
óriási választék. Dtvatwmr<k már »-»»-töl kaphatók. T»»k.|.vtt*»
u:REBU0n i. miHiWtta
m H.rthy «iklál-«tS._
Nagykanizsa város
Központi Szeszfőzdéje
(a törvényszék mellett). Ajánl príma mlnőaégU eredeti Mllva-,meggy .barack-,körte-, seprű-, Mrkflly-pálinkát, magasloku borpárlatét.
■ ladás nagyban éa kloslnybsn.
mi
Nagykanizsa "megyei város. polgármesterétől.
25.423/1935. sz.
Hirdetmény.
Nagykanizsa megyei városban a f. évi őszi rendes apa-átlatvizsgálat napját folyó hó 21-re tűzöm, ki. Aki bárminő apaállatot köztenyésztésre engedélyeztetni kiván, azt legkésőbb f. hó 19-ig bezárólag jelentse be a városi ni. kir, gazdasági felügyelőnél (talál -ható a főszolgabírói hivatalban).
Nagykanizsa, 1935. december 13.
Polgármester.
, ttafykaaáuáa. «ralsl«s artstranU Zalai Kársly.)
75. évfolyam 2i6 síim
Nagykanlua, 1935. december 17. kedd
Ara 12 füMr

kháMnáakt KM 5c i
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra « pengő 40 fillér. Sicfkeiitőaégi U kiadóhivatal! UMomt A «.
Gazdasági javulás
A Magyar Gazdaságkutató Intézet uj jelentése a magyar gazdasági helyzet lényeges javulásáról számol be. Ez a megállapítás annál Jelentősebb és annál örvendetesebi), mivel az intézefcrjaaíiely e jelentést kiadta, a legszigorúbb tudományosság eszközeivel dolgozik és sohasem befolyásoltatja magát a politika, vagy egyéb tényezők által. Számokból, statisztikai adatokból, tényekből és a gyakorlati é\'et folyásából mpriti ez az Intézet megfigyeléseit s az általa gyűjtött adatokból vonla le a gazdasági helyzet alakulására vonalkózó következtetéseit.
A magyar közvélemény tehát a legnagyobb megnyugvással és bizalommal fogadhatja a Gazdaságkutató Intézetne^ azt a megállapítását, hogy nemzetgazdaságunk helyzetéten javulás, megkönnyebbülés állott be. Ugyanezt az eredményt szögez^ le a Gömbös-kormány működéséinek harmadik évfordulója al kalmával kiadott Kék Könyv is, hozzátéve azt, hogy ez a gazdasági javulás jelentés mértékben a kormány előrelátó, céltudatos és eredményes, gazdaságpoliátikai intézkedéseinek" köszönhető. Az ellenzéki bírálat természetesen sietett e megállapítást ké/ségbevonni s ba a gazdasági vál ság enyhülését nem is tagadhatta le, mert az a mindennapi életnek úgyszólván minden viszonylatában érez hetővé vált, mégis azt hangoztatta, hogy ez a javulás egyáltalában nem irható a kormányzati politika szám Iájának javára, hannm kizárólag a gazdasági élet természetes fejlődésének következménye volt.
A Gazdaságkutató Intézet jelentésének egyes részletei és az abból levont, mindenképpen tárgyilagos és a tudományosság szempontjából klfogáitalan következtetések no.pnál világosabban mutatják, mily elfogult és igazziágtalan volt az ellenzéki kritikának ez a beállítása. A je-I \'niús ugyanis megállapítja, hogy a magyar mezőgazdaság nyomasztó helyzetét elsősorban az agrárterményekben beállotj jelentős emelkedés idézte elő. Eaen a téren igen fontos és figyelemreméltó jelenség az, hogy a mezőgazdasági termények és termékek ára sokkal lényegesebben emelkedett, mint az ipari cikkek ára Az áralakulásnak ez az Irányzata végső eredményben a hírhedt agrárollónak, a mai válságos idők o kóros tüneményének szükülését eredményezte, olyannyira, hogy ez az agrárolló 30 százalékról 14 százalékra csökkent. Ennek viszont természetes következménye »volt mezőgazdasági lakosságunk vásárlóké-IX\'sséjflének lényeges emelkedése.
Vájjon lehet-e tagadni,* hogy a m"zőgazdasági terményekben - -Illat és növényi termékekben - bekövetkezett javulás a kormányzat céltudatosan irányltotj külkereskedelmi kritikájának köszönhető ? Vajjö^; tényleg oly önként órtetődő bog? höéSiaí évek merév elzár-
„Ni igenis politizálunk, de nem Ígérünk, hanem cselekszünk Nagykanizsáért"
A Nemzeti Egység nagy- és klskanlzsal gyűlései a szombati választások előtt
Több optimizmusra van szllkség a város vezetésében I
Még csak hat nap és Nagykanizsa polgársága az urnákhoz járul, hogy szabad polgári véleményét nyilvánítsa. A „ Nemzeti Egység, a mely a legszélesebb tömegeket mozgósította a szombati választásra, a legteljesebb erővel indult a választási küzdelembe.
Szombaton este rendkívül látogatott gyűlése volt a Nemzeti Egys\'ég-nek, amelyen megjelent a teljes vezérkar, élén Sxibó Győző ny. klr. járásbíróság! elnökkel, a kanizsai Nemzeti Egység vezérével. Szűnni nem ejwró éljenzés köszöntötte Szaabó iQyőző elnököt, amikorlfteg-nyitotta a III. kerület választói nagygyűlését. Mindenekelőtt rámutatott a város küzdelmes helyzetére, arra, hogy mire van szüksége Nagykanizsának mai helyzetében, miért eminens városi érdek, hogy mlndon városát szerető polgár a Nemzeti Egység zászlaja mögé tömöhiljön. Bejelentette, hogy a III. keVület hivatalos NEP jelöltjei a következők : Szabó Győző ny. járástirósági elnök, dr. Balázs Zsigmond tb. főszolgabíró, ügyvéd, B:ilo ;h József MAV-fóintéző, Boda Károly borkereskedő, póttagok : Melcz^r Jenő kereskedő és Törő József MAV géplakatos. v^
Szabó Győző beszédét soksTÖr-fél-beszaki otta a tetszésnyilvánítás, mikor vázolta a Nemzeti Egység fontos szerepét a város életében.
Dr. Baltize Zsigmond ügyvéd lelkes beszédben rámutatott arra, hogy a magyar nem/et minden tagjának a trianoni határodon tul sínylődő véreire is kell gondolnia, akik minden lelki, vérségi és nemzeti kapoccsal össz" vannak velünk forrva és akik várják a velünk v^iló egyesülést. A revízió nagy programjával jött Gömbös Gyula, támogatnunk kell, hogy ezt a programját
egységes nemzettel tudja megoldani.
Balogh József MAV intéző felhívta a nagyszámú v£sutasság figyelmét arrír, hogy a városi parlamentben a vasutasságnak is kell kellő képviselet.\'Számos olyan probléma van, ami vasutas szempontból ls nagyon fontos a város képviselőtestületében.
Bnda Károly kereskedő kifejtette, hogy a város iparának, kereskedelmének, vállalkozásának léte, boldogulásáról van szó. Ezt szolgálja, aki hűséggel kitart a Nemzeti Egység mellett. A város fejlődése el sem képzelhető a városhoz való ragesz kodás, hűség és város szeretet nélkül. Aki a város érdekeit komolyan szivén viseli, aki azt akarja, hogy ez a város Ismét felemelkedjék elesett-ségéből, tartson ki a Nemzeti Egy-
ség mellett. (.
Törő János MAV lakatos a munkássághoz intézte szavait. A jiemzeti eszmékhez való tántoríthatatlan ragaszkodásról beszélt. : ^
Kalmár Zoltán építészmérnök, n Nemze i Egység főtitkára kifejtette, hogy várospolitikai íjz>~mpontból mit jelent az, a Nemzeti Egységhez tartozni és ezt a szellemet "belevinni a városi politikába.
Szabó Győző zárőszavaiban hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Egység Nagykanizsa város érdekeit minde-nekfölé tartván, nagyon megfontolta, mikor listáját összeállította és eszerint válesztotta meg hivatalos jelöltjeit. Fegyelmezett, testvéri összef<>gásra hivta fel a hallgatóságát.
Egyenlő elbánást Klskanlzsának!
Vasárnap délután Klskanlzsán a Polgári Olvasókörben volt nagygyűlés, amelyre kimentek a köz-poti vezetőség tagjai Szabó Győző elnökkel az élen. Kiskanizsa népe kitett magáért. A nagyterem annyira megtelt, hogy sokan már nem tudtak bejutni a yyülésre. Sz-ibó Győző hosszabb beszédlen ismertette a Nemzett Egység célját. Rámutatott arra, mit tett már eddig ls n Gömbös-kormány a kisemberek, a kisgazda társad alom érdekében. Rámutatott a Gömbös kormány igazi néDl politikájára. Ml Igenis politizálunk, - mondotta Szabó elnök -de nem Ígérünk, hanem csrlekszünk Az el\'enzék a választásokon Ígér, váltót ad, de ezt a váltót csak mi, a Nemzeti Egység tudja beváltani.
Dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos, a Nemzeti Egység társelnöke, rámutatott a nagy összeomlás idejére, majd vázolta GönjJ>q$ Gyula
és kormányának országépitő munkáját, amit minden hazafias magyarnak kötelessége támogatni. Különösen fontos ez nekünk, nagykanizsaiaknak, akiknek annyira szükségünk van a kormány jóindulatára, ha a mai súlyos helyzetbői ki akarunk jutni és tűrhetőbb állapotokat elérni. A Nemzeti Egység azt kívánja — mondotta dr. Szabó - hogy Kiskanizsa egyenlő elbánásban rér sz.esüljön \'Nagykanizsával, hogy ne legyen különbség Nagy- és Kiskanizsa között, \\ne legyen Hamupipőke Kiskanizsa, amely közteherviselésa jogán mindarra Jogot formál, amire Nagykanizsa. A Nemz«ti Egység mindenkor a kispolgár mellé állott, most is a kiskanizsa! pölgárság minden ügyét magáévá teszi.
Kalmár Zoltán főütkár a hitbi^o mányok egy részének felosztásából nyerendő földeknek a kisgazdák, mezőgazdasági munkások között-
kózása után egymásután nyíltak meg a magyar mezőgazdasági jer-mények előtt közteli és távoli országok piacai, hogy kedvező értékesítési lehetőségeket nyújtsanak a magyar föld, a magyar kéz produktumai számára ? Semmiféle ellenzéki bírálat n«m vonhatja kétségbe, hogy a mezőgazdasági termelésünk és értékesítésünk helyzetében beállott javulást legelsősorban éppen a Gömbös-kormány gondos gazdaságpolitikája idézte elő, amely minden erejét megfeszítve arra töreíe dett, hogy biztos és előnyös fogyasztópiacokat szerezzen a válságban vergődő magyar gazdatársadalom számára. Ezek -az erőfeazi ések hozták létre a római egyezményt, amely főleg a magyar buza elhelye-
zését tette lehetővé, ugyancsak e kormányzati politika eredményeinek köszönhetjük azt is, hogy ma sertés kivitelünket oly jelentős mértékben fokozni tudtuk, aminthogy e céltudatos gazdaságpolitika nélkül nem találhattak volna utat a magyar föld terményei az angol piac fielé sem. ;
Oly tények és oly adatok erek, amelyeket semmiféle olwetet\'enkedő ellenzéki agitáció el nem tagadhat, meg nem cáfolhat. S a Gazdaságkutató Intézet jelentésének részleteit tovább böngészve azt is inegállupit-hatjuk, hogy a magyar mezőgazdaság helyzetének javulása örvendetesen hatott ki-a termelés egy másik fontos ágazatára : az Iparra is. A mezőgazdasági lakosság vásárlóké-
I pességének emelkedése követke/té-\' ben növekedett ugyanis a szükséglet az ipari cikkek iránt s mivel ez-z?el párhuzamosan a kormánynak sikerült iparunk kiviteli lehetőségeit is fokozni, egészen természetes, hogy jelentékenyen emelkedett az egész magyar ipar foglalkoztatása, termelésének mennyisége, Így csökkent az ipari munkanélküliség.
A statisztika adatai tehát azt, bizonyítják, hogy »%iagyar gazdasági élet minden vonalon a javulás útjára lépett s ezt a kedvező fejlődést a kormányzat ügyes és a nie* Viszonyokhoz alkalmazkodó politikája Idézte elő. E tények és adatok mellett el kell hallgatnia minden kicsinyeskedő ellenzéki bírálatnak.
«
ZALAI KÖZLÖNY
1836. december gfl.
való, elosztásáról beszélt, ami Ismét Gömbös népi politikáját hirdeti. A városnak, a gazdáknak fogyasztók ra, vásárlókra van szükségük a gaz gazdasági élet fejlődésére, kiépítésére. i , .
Boda Károly hosszabb beszédéten kifejtette, hogy ebben a városban csak keresztény ós nemzeti politikát lehet folytatni. A keresztény politika dominálásíi azonban azt je lenti, hogy a kanizsai polgárság érdekelt felekezetre való tekintetnél-kül akarjuk megvédeni, ugy az or szágos, mint a városi politikában. Mert^ íiiindannyiun egy édesanya : Magyarország gyermekei vagyunk. Majd a továbbiakban kifejtette, hogy a keserűség, a pesszimizmus nem lehet alapja egy város politikájának, a város vezetésében* nagy adag optimizmusra van szükség. Ez a város élni akar, ez a város régi nagyságát akarja visszaszerezni. Ezt az optimizmust akarjuk belevinni a város parlamentjébe. (_
A szónokok szavait sokszor szakította félbe zajos tetszés. ,
A polgára fiúiskolában történt lopás Ügyében nyilatkozik az iskola igazgatója
Jelentette a Zalai Közlöny, hogy Schneff Mária keszthelyi születésű süketnéma Budapestről Nagykanizsára érkezett kéregetni és eközben lopást követett el a polgári fiúiskola igazgatójának irodájában.
A rendőrkapitányság az ügyben a nyomozást befejezte és Schneff Máriát átkísértette a kir. járásbíróságra.
BUtera Béla, az iskola igazgatója, a lopásról szóló hirrel kapcsolatban, a szülök megnyugtatására a kóvetke-kezök közlését kéri:
• Bittera Béla igazgató az igazgatói irodu közelében lévő tanterem ajtójából — ahol a tanulókkal halaszthatatlanul elintézendő dolga volt — látta (az iskolában többször megforduló 6Zülő jártasságával) az iroda felé igyekvő érkezői, sőt rá is kiáltott, hogy várakozzék, de a* asszony továbbhalad és bemegy az irodába. Az igazgató nyomába sietett tehát, de már nem találhatta vendégét a hivatalos helyiségben s p. futó találkozás alatt csupán azt állapíthatta meg, hogy látogatója süket-uéma.
Igazgató a tanulókkal való munkájának befejezése után bemegy az irodájába és nyomban észreveszi, hogy az Íróasztalon hagyotl — a Városi Színházban délután előadásra kerülő «Uj földesúri c. darub megtekintésére jelentkező tanulók belépési dijaiból beszedett — 5.90 P eltűnt
A rendőrségre sietett ezek után igazgató, hogy a süket-néma tolvaj kézrekeritése ügyében szükséges lépéseket megtegye.
A rendőrség munkája nyomán előállított bűnöző a kérdéses összeget, mely jótékonysági célt nem1 szolgált, az igazgatónak visszaadta.)
A Nemzeti Egység jelöltjei kerültek be a zalaegerszegi képviselőtestületbe
— KliUirfvUelftk réuM rendkívül előnyős butorvásáilásl alkalom. Modem beiendezéaek, tökéletes jó kivitelben, hossza lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Kepsteta butor áruháiban, Horthy MlkUJ.-ut 1
Nagykaanlzsán még erősen folynak a községi választások előkészületei, amikor Egerszegen máris szép győzelmet aratott a Nemzeti Egység Pártja. A szomszéd város ugyani > csütörtökön választott. A Nemzeti Egység győzelmét mindenki biztosra vette, komoly ellenlista mindössze csak az egyik kerületben volt, de ott is alulmaradtak.
A közel 4000 választásra jogosult közül komoly harc hiányában és a rossz idő miatt csak 1229 en szavaztak lo, csaknem valamennyim t/a Nemzeti Egység listájára. A kisebb egyéni listák alig tudtak valahol s^ámbavehető szjivazatot kapni. Az összesítés után W^ kerületenkénti eredmények a* következők :
I. kerület. Rendes tagok: Be-reczky Vilmos műszaki tanácsos 210, \'indra János kereskedő 200, Telman Sándor dr. körjegyző 196-(A nyilas lista jelöltjei 30-33 szavazatot kaptak.)
II. kerület. Rendes tagok : Zsidó
Sándor dr. ügyvéd 185, Kovács Károly bankigazgató 183, Arvay László dr. ügyvéd 171. (A szocialisták 12 körül kaptak szavazatokat.)
III. kerget. Rendes tagok : Zsúp-pán József polg. isk. igazgató 171, Fridrik István ny. isk. igazgató 163, Széli György dr. ügyvéd 166. (A szocialisták 17 körül kaptak.) ,
IV. kerület. Rendes tagok : Hegyi Kálmán lakatos 168, Dankovics Lajos 147, László József 147. nyilasok és a szocialisták 30-30 "körül kaptak.)
V. kerület. Rendes tagok : Rigler Mihály kereskedő 160, Bencze Imre dr. ügyvéd 147, Kakas Agosjon nyomdász 129.
Egerszeg tehát megmutatta ^ a Nemzeti Egységhez való hűségét. Egerszeg p&dát mutatott, hogy csak á Nemzeti Egység Pártjának jelöltjeiben biznak£akik uj utakon előre megszabják a város fejlődésének helyes irányát. ,
Élet az Irodalmi és Művészeti Körben
A nagykanizsai Zrinyi Miklós Iro daíml is Művészeti Körben nagy lendületei Indult meg az idei téli szezon. { v
1. A Szerdai Társaság
Nagykanizsa szellemi elitje fog találkozni a Kör Szerdai Társaságának előadó és vita délutánjain, Az első szerdai délután - tekintettel arra, hogy mostantól január B ij a Kör szokásos karácsonyi szünete van - nem december 18-án, hanem január 8-án lesz. A Szerdai Társaság íjieghivói karácsony után ^mennek szét és a Kör 2-3 tea-hangversenyére is érvényesek lesznek.
2. Tárlat vezetés
volt vasárnap délelőtt 11 órakor az
I Irodalmi és Művészeti Kör karácsonyi tárla\'táo, amelyen a Kör két jeles kanizsai festőművésze, Faragó Márton és Fke:e László képeit ál-11 otta ki. A megnyitáson szép számban jöttek össze az érdeklődők. OÍt volt Szakáll Gyula diszelnök, Kálmán Leo és dr. Szabó Zsigmond társelnök-ók, Barbarits Lajos főtitkár, a város vezetőségének képviseletéin Waligurszky Béla városi mérnök és sokan a Kör választmányi tagjai. Később meglátogatta a tárlatot dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettes és Kelemen Ferenc bank igazgató, mindketten a Kör társelnökei. A megnyitás alkalmából dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos, a kitűnően képzett esztéta és műtörténész mondott beszédet, hang
Karácsonyi vásár alatt felgyülemlett maradékok
rendkívül olcsón
súlyozván a helyi művészek támogatásának kötelességét és a klállitók-nali művészi szempontból erre való ér/áemességtó Majd tárlat-vezetést tartott a két ^reni falain végig. Megállapításai egyezők voltak minden hozzáértő szemlélő véleményével : - a kiállítás $ok darabja megüti a nagy fővárosi tálrlatok elismert darabjainak nívóját. ; :
3. Liceális előadás
Tele ház előtt zajlott le a vasárnap délutáni liceális előadás. A téma egysége tette kedvessé a műsort, a melyen uj, fritss színek, hangok is megcsillantak. Lukács József hitta* nár a karácsonyi népszokásokról tartott érdekes, aktuális előadást Végigvezette hallgatóságát az európai és amerikai országok, vidékek karácsonyán, a pogányság emlékeitől, ősi babonáktól, kedves és különféle jelentőségű népi szokásokon. Élvezettel hallgatta a közönség a magyar volklor már-már feledésbe menő karácsonyi etnograilkus érdekességeit, melyek megbecsülésére lelkes szavakkal hivta fel az előadó hallgatóságát. /
A kisérő műsoron Horváth Ilus, a Napsugár-gárda tagja Bzép karácsonyi szavalattal aratott sikert. A Napsugár Leány-gárda énekkara ezen a liocálison mutatkozott be a nyilvánosságnak Rátz Alajos kántor vezetésével. Szivesen hallottuk a leányajkakon frissen csendülő karácsonyi énekeket. A ^Napsugár-leányok karának bemutatkozását meleg siker és szimpátia kisérte. Aranyos volt az utolsó szám, /Imikor a Rozgonyi-utcai elemi iskola apróságainak énekkara zendített rá Rátz Alajos vezénylésével a karácsonyi rlgmu-sokra. ( , | . ; i
4. Választmányi ölés
Ma, hétfőn délután választmányi ülés van, 6 órakor, a városháza tanácstermében. Az elnöki tanács a mult héten tartott üléslj, ennek javaslatai kerülnek most a választmány elé. I ,
ID<3
Hó, esti!
Prognózis: Tftbb helyen hivsili, havasesö, egyei helyeken eió, sok helyen köd. Némi hfcmelkedéa. A magas hegyeken zúzmara, az alacsony hegyeken és síkságokon némi olvadás. Mérsékeli déli, délnyugati uél.
Naptár: December 17. kedd. Rom. kftt Lázár Protestáns Lázár. Izraelita Klal.
hó 21.
Gyógyszei^árl éjjeli szolgálat e hó 15-tfll a .Fekete Sas. gyógyszertár Fő. ut 0. és a ktskanlzsai gyógyszertár. . Gőzfürdő nyitva r»«gel 6 órától est. 1 óráig (hétfő, oerda, péntek délután, kedden egéu nap nőknek).
- (Bélyeggyűjtők találk*ié|a) mer-dán délután 6töl g-ig a Pannoul.
hátsó kisterméből.
Hócipőket, sárcipöket,
alsónemiieket vásároljon | Szomolányi áruházban
17.
Székrekedésnél, #yomorrontás-nál, emésztési »av rokitál, gomor-
Sfsnél, májduzz*natnál, vértódulai-I, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános rosszullétnél Igyunk rrggel ék-gyomorra egy pohár termé-zrtes .Ferenc József" keserűvrlxef. A bel-oívpii Munkákon azcrzeli tapas\'ta-fatök sierlnt k Ferenc József viz az Ideális hashaj\'ő minden Jellemző tulajdonságát egyesíti magában s igy állandó használtra — különö»en Jól táplált, kövér férfiaknak és nőknek — feltétlenül alka mai.
■agfkanizeén osak két osalMnqk lenne folee-legee, haunélt ruha* féléje a Nieezióehéz •tegényei számára ?
OUisKjrszágbtuv Torinoban vaxL-• Plcola Casa» nevű Intézmény. Alapi-rM* «Cf WiWüj Cottolenko József nevü szerzetes volt. Száz éwél ezelőtt alapított, meg azt az ottbont, ahol gy^gyitlúiUjUan betegek.\' nyomorékok menedéket, ápolást találnak. Ide nem kell protekció, ajánló levél, semmiféfe irat.: Aki rászorult/ azt felveszik; E száz év alatt a Piccola Cas«; qzaá: kicsi ház olyan méretűvé fejlődött, hogy ma egész utca sorai vannak M Intézménynek Legcsodálatosabb, hogy a* Intézetek vezetői senkitől neip kéTnek semmiféle adományt. Cotto-lenko József ezt ugy alapította, hogV kérni nem szabad* csak elfogadni. & Isten különös kegye van ezen az iri-tázményen. Rengeteg embert ápolnak ax otthonokban és mindig kapnak eléjg adományt,, pénzt, élelmet, ruhaneműt, hog^ gyámoltjaikat elláthassák..
Egyik szabályuk az, hogy semmit, még pénzt sem szabad gyűjteni, ami befolyik, azt el kell költeni, mert Isten kegyelméből jön helyette másik. Nemcsak Olaszországból; hanem a világ minden tájáról, mert az otthonokba mindenféle állam nyomorultjait felveszik.
. S a Jó Isten adakozásra indítja az emberek szivét.
Nálunk néha ez az indítás kissé nehezen megy. Ha az ember nem látja egészen közelről a nyomorúságot, nem Játja, a didergő, fázó testet, nem veszi észre az éhező, sápadt arcot, taláp közömbössé .válik és hém goridol arrá, hogy adjon, még Ha szivében benne is lakik a Jóság. Fásultak vagyunk. Néha egyik napról a másikra halogatjuk szivünk parancsoló szavát, •mely azt beszéli: «tégy jót.» íme itt is van egy kis ház, ahol jót tesznek, ahol Te is jót tehetnél. De talán nem tudói, Uogy van olyan anya, kinek csak egy pici vállkendő a téli ruházata és nem tudja elhozni kicsinyét a Mlssllósházba, ahol angyalkezek ruhát varrnának neki. Pedig nekik is alig van miből jótékonykodni, holott naponta nagyon sokan keresik fel őket, az élet szegényel.
A missziós nővérek kértek ruhát, kUrták; hogy a cserkészeket küldik érte, de egész Nagykanizsán csak két caolád jelentkezett, akik adni óhajtanak. \' \' í.
Kedves Embertársaimi Ne zárják «1 sjflvük jóságát a közöny kapukulcsá-, val. Nyissák fel szekrényüket talán mégis akad egy ruhadarab, egy pár cipő amit ha talán még viselhetnének ts, de esetleg elnélkülózhetlk. A MisZ-szlósbfcbsn hálatelt szívvel fogadnak el és kijavítanak mindent, hogy segítnek a nálunk szegényebbeken.
Adjunk, hogy másnak örömet szerezvén nekünk is békességes, boldog karácsonyunk legyen.
húü cm
ZALAI KOZljONV
mm.
Megsemmisítették a keszthelyi törvényhatósági választásokat
Mindenki • helyi ketwkeMkotf és Iparosokat! szeresse
Ifiknél I
»\' I
Keszthely, december 16 A legutóbbi keszthelyi törvényhatósági választásokat mcgfe\'lebbcz-ték. Az i|gy a vármegye közigazgatási bizottsága elé került, mely n felhozott panaszokat felülvizsgálván, megsemmisítette a törvényhatósági választásokat ugy Keszthelyen, mini Alsópáhokon. További fcllebt-ezés folytán aaz üggyel a közigazgatási bíróság foglalkozott, amely n*»t
hozta meg határozatát. A titkosság megsértése miatt megsemínisltctte « keszthelyi törvényhatósági választást. Vagyis dr. Meizler Károly, dr. Barsl Jenő, Leklcs Lajos (Keszthely), Bősze János (Zalavár) és Szita Imre (Cserszegtomnj) elvesztették törvényhatósági tagságukat.
A megye alispánja az uj választások kirása Iránt a legközelebb Intézkedik. |
Apróságok asszonyoknak
Ha uércsepp, vagy rúzs kerül fehér ruhánkra könnyen eltávolíthatjuk, ha azonnal egy kis fércelőcérnát gala-csinná göngyölünk és azzal addig dörzsöljük; amig a folt el nem tűnik.
Varrógépet célszerű a következő módon tisztítani: Ha már nehezen megy, ez azt jelenti, hogy a benne lévő olaj megcsomósodott és megsűrűsödött, ezért uj olajjal be kell alaposan kenni és erősen meghajtani a gépet; ami által a régi rossz olaj kicsurog belőle. Ha megtisztult, ismét bekenjük friss olajjal, ami által könnyen hajtható a gép.
«
Vasalálepedöt annyiféleképpen szokták odaerősíteni a deszkához, de senki sem, vagy csak kevesen célszerűen. Legjobb végig patentoznl a . vásznat, ami könnyen mosható, levehető, nem piszkolódik a deszkán.
Recept verseny
Túrás csutka. 15 deka lisztet 15 deka átpasszlrozott tehéntúróval; 15 vajjal, egy tojás sárgájával, egész kevés sóval, egy kanál porcukorral, egy kis kanál rummal előtte való este alaposan összedolgozzuk, pihenni hagyjuk másnap reggelig. Akkor kinyújtjuk egész vékonyra, kis kockákat vágunk belőle, közepébe izt teszünk, egész gyengén áthajthatjuk egymásra, tojás fehérjével megkenjük, darált dió-cukorral meghintjük.
Kun Józsefné, Csorna.
Pácolt libamell. Szép llbameUet a zsírjától megtisztítjuk, besózzuk, egy mély edénybe tesszük három nappal az elkészítése előtt bepácoljuk, a kővetkező páccal: egy szál sárgarépát, egy szál gyökeret vékony karikákra vágjuk, egy elég nagy fej vöröshagy-
mát szintén karikákra vágunk; két gerezd fokhagymát ls felvágva beletesszük, azután pár szem fekete borsót, egy kis babérlevelet, kis ecetet és feltesszük az egészet forró vizbe és egy félórai forralás után. ráöntjük a* egészet a húsra, lefödjük, öt percig rajthagyjuk, Ismét feltesszük forrni a pácot és ezt háromszor ismételjük, harmadszorra hideg helyre tesszük a hússal és állni hagyjuk pár napig, azután feltesszük a pácot és a hust is együtt főzni. Ügyeljünk, hogy elég les-e legyen, mikor puha a hus, kivesszük és egy gyenge rántást csinálunk, a pác levével feleresztjük, a Sárgarépát,. gyökeret átpasszlrozzuk, ezt ts hozzáadjuk a szafthoz; Ízlés szerint cukrozzuk és ecetezzük. Ot deka mazsolaszőlőt megtisztítva, megmosva beletesszük; a hust elszeleteljük és forrni hagyjuk a szaftban. Forrázott Zsemlyegombóccal tálaljuk, de lehet maccarónlval ls.
Fischer Istvánné, Szolnok. •
TepertOs pogácsa. Rétes tésztát készítünk; pihentetjük, ledaráljuk a Uba-tepertőt, beleteszünk egy kanál porcukrot, törött borsót, élesztőt, egy tojás sárgáját, pici sót, kanál rumot, elsodorjuk azután a tésztát,, a tepertőt belékenjük; összehajtogatjuk. 10 percig pihenni hagyjuk, ezt háromszor ismételjük, de mindig Zsírral megkenjük a tésztát. Azután kinyujtjuk, pogácsa szaggatóval kiformázzuk, tojássárgájával a tetejét megkenjük; világosra megsütjük.
Szép Istvánné, Debrooen.
- A korsó ■■ili.w.bxUtt, • közönség lesétál SehQtzlg, mindenki kíváncsi a szenzációs karácsonyi kirakatra.
4mlí itt ssenttnk, marad-
vegyen 1
Karácsonyi bevásárlásainál gondoljon
bevált Jelmondatunkra
Hái ott felruház!
[ DOXA óra
valódi svájci gyártmány, kitunó minősége világszerte közismert. Ara mérsékelt. Xjéariékként akár nBnak, férfinak vagy gjermaknak
DOXA órát vegyenl
Ragaszkodjék a DOXA márkába*
és ügyeljen az ólomplombára I
Nem Ismerlek többé
A vasárnap végre meghozta az első igazi színházi sikert és az első — mondhatni — telt házat. A hetek óta közönséget alig látott színészek olyan kedvvel és lelkesedéssel játszottak; mint még egyszersem. A színészek és a közönség már az első jelenetekben találkoztak. Igaz, hogy kevés darab indul olyan frappánsan, mint Aldo de Renedetti vígjátéka, a "Nem Ismerlek többé. A közönség ízeínpontjából a ccsak felnőtteknek, jelzés még mindig Jó vonzerő. Sok «fehér» darabban több pikantériát láttunk, bár Be-nedettl valóban kényes, de szellemes témát választott. Az ötletekben és fordulatokban gazdag első felvonás után a darab kicsit esik; do a harmadik felvonás ismét fordulatokban bő, bár bem a legsikerültebb megoldást hozza.
Értesítem t. vevőimet, hogy minden kedden kaphatók nálam az elismert jó-minőségü
hurkafélék.
Adler henteedslet
Horthy Mlklós-nt 2.
A színészek vérig a közönséget látó művészek lázával \'játszottak. Irsay Nóra kedves szépsége, pompás Játéka és megjelenése teljes illúziót keltett Szénzáclós volt Serfőzy Ilona Klotild nénije, aki nem egy nyíltszíni tapsot könyvelhet el magának. A mindig kitűnő Zemplényiro most sem lehet más jelzőt mondául; az övé a rendezés dicsérete is. Bánky Elemér néhol túljátszottá szerepét, túlzott he-begős beszéde pedig csak rontott Kár, hogy Róbert Márlát ritkán és csak rövid szerepekben látjuk. A kitűnő együttesbe; a kisebb szerepekben Gálffy Mai lka, Kéri Eva és Bakos László Jól illeszkedtek be.
A pompás, de néhol kissé kabaré-Jellegű darabban (amit a színészek Ls elősegítettek I) a közönség nagysze-rűen mulatott Végig kacagta aa egész előadást; sokat tapsolt, de a színészek meg is érdemelték ezt a sikerekben és tapsokban gazdag estet
A színházi Iroda hírei
(♦) Ma í\\ste negyed 9-kor Barry Conners világhírű vígjátéka, a Fruska van a kamara szinha^ műsorán. Ennek * pompás kis darabnak minden egyes jelenete derűt éa kacagást varázsol a nézőtérre. A főszerepeket Serfőzy Ilona, Gálffy Marlka, Kéri Eva, vitéz Bánky Róbert, Bánky Elemér és Vándor István Játszák.
(♦) Kedden este Vaszary Jánosnak egy mulatságos vígjátékát, aZ Igazi asszonyt mutatja be a társulat
(•) At igazgatóság felkéri az igea tisztelt bérlő közönséget, hogy aZ utolsó előadásokra való tekintettel a bérletszelvényeiket: minél előbb beváltani szíveskedjenek.
11. ZALAI KÖZLÖNY
Nrfl ioIUÜ _ _ .
... „ ... t- f.tn ... «.— p«Í ... — M iui-t«
B4l.lt Mi Hrflluüt,! 5 - FKI
Nil kitfitt blu> ............UJ FKI
J««i rxn^ák _ ».- T-m
Ml .. J. M
Ml HU MMl halra 1.-. t-m ■aates kivtlt
l» .vájcl ét
1000 pár kiMaUMaSi haHa^a «ta-
a«o iri. (Hindu párírt jóláül.) Gjramak m>«VÓ <s Ír 4aln,rakák,
1935 „Faln jegyzéje"
Az erdélyi irodalom ^gyik, legmarkánsabb egyénisége Nyirő Jórsef. Első bírálója art mondotta Nyirő Az én népem dmü uj regényéről: Ezt a könyvet csak Eötvös «Falu jegyzőivel lehet összehasonlítani.
Kevesen tudták olyan életerővel és -emberi mélységgel megjelentetni a Székelyföld egyéni varázsát, nehéz sorsát és ősi embereit, mint Nyirő. Mint egy kis erdélyi falu papja, szoros közelségben élt népével, összenőtt vele, együtt étezte örömeit és sok-sok szenvedését. A föld és az emberek közellétéből fakad nála az emberábrázolás utói nem ért művészete.
Uj regényének hőse egy székelyföldi fiatal református pap a maga családi, hivatásbeli, társadalmi és politikai bájáéval és gondjaival. Hát-íere pedig a székely falu a maga szívós, egészséges népével, amely kifelé szűkszavú, befelé mélyérzésú, nem sok Jót vár a Sorstól és ezért fölké-szülton fogadja az őt ért súlyos csapást: a kisebbségi magyar sorsot
A regény a mai; 1935. évi székely falut mutatja be vezető személyiségeivel, a pappal, a román szolgabiró-val, a jegyzővel, a református tanítóval, a zsidó boltossal, a félbemaradó magyar Intellektuelekkel, egy a maga diplomáját nosztrifikáltatni nem tudó fiatul székely orvossal és a román nyelvet megtanulni nem képes székely diákkal: a mai Erdély minden figurája megelevenedik könyvében.
De Nyirő Józsefben a lira olyan erős; hogy ezt a társadalmi és epikai elemet minden izében k-resztül-kasul járja a maga ellenállhatatlan érteln\\i aláfestésével és lépten-nyomon fölcsillanó igaz, székely humorával. A szerelmi részek mélységükkel és tisztaságukkal a legszebb székely balladára emlékeztetnek.
A mai erdélyi magyarság nagy többsége falun élő, földdel foglalkozó, súlyos politikai és anyagi gondokkal sújtott nép. Erről a népről, amely szenvedései és az őt fenyegető súlyos helyzet miatt minden magyar szivéhez legközelebb áll, nyújt tökéletes képet Nyirő József.
Egészvászonkőtésben 4.80 pengő. í Héval kiadás.
Angol koiHnányválsá&a bóke* terw miatt
A londoni Fehér Könyv kirobbantotta az ellentéteket az angol kabinet tagjai között — Róma csalódott a békefeltételekben — Mussolini veje megy Genfbe a béke-értekezletre
Támadásra készen áll auc abesszin hadsereg
London, december 16 A Daily Mail szerint a Fehér Könyv közzététele erős ellentéteket szított a kormány kebelében. Az ellentétet különösen ama jegyzékek robbantották ki, amelyeit Anglia Mussolininak és a négusnak küldött. A lap szerint Eden ennek tiltakozása jeléül le akiar mondani és példáját több fiatal miniszter is követi.
Párls, december 16 A Times szerint Hoare hétfőn valószínűleg a kormány kebelében beállott ellentétek miatt lemond és helyét minden valószínűség szerint volt elődje, Sir John Simon tölti be.
Róma elégedetlen
!. Páris, december 16
A párisi javaslat értelmében Ellópia a Vörös-tenger partián kikötőt épithet és a kikötőhöz szabad sávot Js kap kijáratul, azonban azzal a fenntartással, hogy a kikötőhöz külön vasutat nem építtetheti, Róma,\' december 16 Az olasz sajtó az angol-francia javaslattal kapcsolatban mind csa-lódot<abban ir. Általánosságban és részleteiben is kifogásolják a javaslatot és elégedetlenek a megoldási tervvel szemben. Hangoztatják a lapok, hogy a javaslat zavaros és nehezen érthető. Az Olaszországnak átengedendő területek mess.e fe-
küsznek a tengertől éa éghajlatiig sem megfelelőek. A, gyarmatosításra szánt területek is el vadnak szigetelve Oiasz-Szomáliföidtől, igy tehát gyarmatosításról beszélni nem le-bet, különösen nem a négus felügyelete alatt, mint .azt\' a javaslat mqndja. |
Rövidesen újra fellángol a harc Afrikában
Párls, december 16 A Párisba étkező keletafrikai és római jelentések arról számolnak be, hogy Keletafrikában a harctéri tevékenység rövidesen megindul. Harrar környékén az abesszin csapatösszevonásokat már teljesen be fejezték. Az abesszin haderők Ara-nele környékén táboroznak és lehet, hogy még a héten támadást intéznek az olasz állások ellen. A\' tudósítók is arról számolnak be, hogy Oga-dennél az abesszinek nagy előkészületeket tesznek. Makomnen tá bornok csapataival Dlredeuából elindult dél felé.
Genf, december 16 Római jelentés arerint Cyranó grófot, Mussolini vejét . rövidesen Genfbe fogják küldeni á kormány képviseletében, aki, mint a ^ajtómi-niszterhim tagja, résztvesz az olasz-abesszin viszály békés elintézése céljából tartandó esetleges értekezleteken.
Az olasz repülők bomba-zápor alá vették Deszta-herceg csapatait
Astnara, deoember 16
Badoglló tábornok táviratozza: Az eritreai harcterekről nincs semmi jelenteni való. A SzomáU harctéren az olasz repülők nagyobb mennyiségű bombát vetettek egy nagyobb abesszin seregre, i
A később érkezett részletes jelentések szerint 15 bombavető repülőgép 14-én reggel felszállt felderítő útra és egy nagyobb abesszin csapatot figyelt meg. A csapat Deszta herceg seregéhez tartozott. Amikor az ab\'Jasainek meglátták a 15 repülő
gépet, erős géppuskatüzbe vették, egyik repülőgép légcsavarját sikerült is eltalálni, de folytathatták azért útjukat. A gépek erős bombázással feleltek áz abesszin lövöldözésre. Mind a 15 gép aznap 800 kilométert repült és valamennyi rendben megérkezett felszállási üelyéie.
Lemondott a négus belga katonai tanácsadója
Addis Abeba, deoember 16 A külföldi haditudósítók jelentése szerint a császár\'(belga katonai ta-
K.táconyl .(íadékoUrn alkalmas > damasat és Jour garnitúrák nagyon olcsón Slnger DlvAtáxuházban.
Nagy
árleszállítás!
Férfikalapok, fehérnemüek, kesztyűk, nyak. kendők, harisnyák, zsebkendők, nadrág- és zoknitartók, női meleg téli alsótrikókat
szenzációs olcsón árusítom.
MATTERSDORFER divatüzlet
Ffi-ut i. Teulach drogériával jjzunb.cn. FS-ut I.

náeMd^a IcmfJBíWfc^J/.^üteér
ugyanis iWm Í»ga4lav,»l,e.frflgn kaionui. tinrfnW«u*nMi .Watttijioii heditwwt. A.W^bi twl(*t |k«<»na. tlsjt, ,«klk "JMiftWíntóu » -**gus 6wlgála|áb«i» *l:oy«k, Mtvtrttk.cél-(iáját í; ^wwltmai, i\'
Oeníb^n rti^j R«m» €» « ní|us
A szerdán dételőtti sUurfcitiliSaen lie-lj*t íoglaiuak il ásMW «iW»ok| kúl-ügymlniutf »if kiytSvo ^iLxino»o|.. ilt-vinov
útja ugyanis m(g kétséges. Atl htsilk, hogy Atojtrt\' Wrt h\'elutazik Genfbe. A tanács elnöke al arffl
űl&\'^pínlck\'^sílg\'^ÍSií^ir*
Eldölt a sikU-vIHgbajnokság
London, (főember lg A, sakkvflágbajnojiság utolsó jálszmájo 40 Jépés utón döntetlenül végsődött. A. mérkőzés Nhát Eume Javára döntötte a világbajnokságot, aki 9 jáUimát nyert, migelltntcle, Aljechln csak 8*»t. Az eldöntetlen mérkőzések . 13 yolt. Az uj sakkvliágMjnok tokit Euwo iett.
A magyar mó a Felvidéken
Kassn, december 18
A felvidéki magyarok Németi Pártjának hivatalos lapja, a Barázda nagy jelentőségű mozgalmat Indított a magyar kisebbség nyelvhasználata érdokében. A felvidéki kisebbség 17 év dia szenved, a hivatal^ Iratokat sem. kapja . tneg anyanyelvén. Sok esetben ezonban a magyar lakosság Is hibás ebben, mert a lefektetett jogok szerint magyar nyelven ls követetett hivatalos Ügyének elintézteti.
Halálra Ítéllek tgy szovjetkémet
Moszkva, deoember 13 Leningrádban a szövjettörvény szék kémkedés miatt halálra Ítélte Kontowsky szovjet állampolgárt, aki egy leningrádi külföldi konzullá* kapcsolatot tartott lenn annak a honvédelemre vonatkozó Icátokat szolgált kl 1
A ntmetorírfgl MhldvHel
Budapest, december lfl A földmü\\*lésflgyi és a kereskedelemügyi mlnlizter klkaldöttei a külkereskedelmi hivatal veeetöjénck klsé. relé\\-el rövidesen Berlinbe utasnak, hogy megállapodást létesítsenek az 1036. évi németországi xslr, szalonna és hpsklvitel ügyében. Hemélik, *ogy uftyanolyan mennyiségot sikerül lekötni, in|nt ebben SS évben.
(Betörö-logii > tiaHron) A minap több betörés .történt •Keszthelyen, többok köiött Hofl-mann Istvánnétól 1000 pengő készpénzt ás mintegy -«000 pengő értékű ékszert loptak el. Jancslkics Árpádot és cgj^k társát a soproni határon (ogták el. Nemsokára egy t»z-trák területről; f«v« m^lk embert Sikerült eUognl. ^derUll, hogy Mró János, akit Mntto efeböl M ilgytről
EALAI KOZLONV
IVÓp Mozgó. Kedd, szerda és csDtflrtOkön t
A legizebb, legmegrázóbb, Örökéletű Htm hangos változatban
Királyok királya
OyönyörD kiállítás. Egyházi kórusok és szivbemarkoló zene. Jézus Krisztus élete ós szenvedései. Ennél tökéletesebb filmet még nem készítettek! Mindennap négy előadás: 3, 5, 7 és 9 ómkor. Csak 20, 40, 80 filléres helyArakkall
KOtfln Hjyágl •Iflaidáaokl A terem kellemeaen fűtve van!
1935. december 17
__ (Plébánoal kinevezés)
A veszprémi megyéspüspök Szabó Sándor csökölyi plébánost nevezte ki az eltávozott dr. Beöthy István sümegi apátkanonok utódjául.
— (Kozák Géza),
a nagykanizsaiak kedves ismerőse, szerkesztő lett. A Pénzügyőrök Lapját szerkeszti, melynek most Jelent meg az első száma. A lap kiadóhivatala Budapesten,\'szerkesztősége Nagytétényben van.
— (A szerdai növendékhang-veraeny)
Érdekesnek Ígérkezik már csak azért is, mert a műsorban Nagy Frigyes porosz király, aki igen zeneszerető ember és a fuvola virtuóza volt, egyik szerzeménye is szerepel a műsorban. E kompozíciót, melyet két fuvolán adnak elő, még nem Játszották Nagykanizsán. E szám mellett szóló és együttes számok változatos összeállítása teszi élénkké a műsort. Belépődíj e hangversenyre sem lesz.
— (Frontharoos hírek)
fA Zalai Közlöny mult számában közöltük már, most ismételjük, hogy — mint minden évben — az idén is kereset nélkül álló, vagyontalan és sze-génysorsu bajtársainknak és családjaiknak anyagi erőnkhöz mérten karácsonyi segélyt nyujtunk. Akik tehát e segélyre igényt tartanak, azok minden tartózkodás nélkül jelentkezzenek Laborczy Károly titkár bajtársunknál legkésőbb c hó 19-én este 8 óráig akár hivatalos helyiségünkben (Pannónia-szálló), akár pedig fentnevezett titkár bajtársunk magánlakásán (Wlassics Gyula-utca 2. sz. a.) naponként délelőtt 12-től délután 2-ig és 6-8 óráig, hol és amikor a bövebbiekről értc-sitést nyernek. — Itt kérjük fel bajtársainkat, hogy amennyiben olyan frontharcos családot tud, mely o karácsonyi szerény segélyünkre jogosult és igényt tart, azt titkárságunknál bejelenteni szíveskedjék. A vezetőség.
— (Halálozás)
özv. Táncsics Béláné született Török Margit, vároei tisztviselő özvegye 4i> éves korában elköltözött az élők soriból. Temetése hétfőn délután történt a rk. sirkert halottasházából, nagy róBzvét mellett. Az elhunytban Török jfenenc, a Zalai Közlöny nyomdójának gép-matere testvérét gyászolja. | .
; Crepe de Chlaa P 1.90, marooaln P 2 28, imprlmé P 148 minden színben éa dl-vatmlot&kban Singer Divatáruházban.
— (Fodrász-vizsga)
vasárnap délután az Ipartestület kis termében tartotta záróvizsgáját a fodrász-szakosztály több hetes tovább, képző tanfolyama, amit Merk János fodrászineBtcr vezetett. A záróvizsgára megjelent dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, az ipartestületi elöljáróságot varga Nándor képviselte. Szerencsés gondolat volt Gumilár Ferenc szak-oatályi elnöktől, a szakmai továbbképzés szempontjából ezt a tanfolyamot megrendezni, amelynek már első Bikalommal 18 hallgatója volt. A tanfolyam a legmodernebb vasondolálás-™ tanította meg a hallgatókat, amit követni fog legközelebb a gép és a TOondolálás elsajátítására ujabb továbbképző tanfolyam.
— Karác^iyl gondjai
JCs2llck oly súlyosak/ ha bevá-m.^,. a ürónyai Divatházban végzi, E ?U, dacára ax ár»k legkiválóbb jJunoségéuek, az árak a mai viszonyok-001 - a lejjolcsótrbak.
— (Börtönre ítélték a kórházigazgató tolvaját)
Keszthelyen dr. Magyary Gerő kórházigazgató-fCorvos lakásából nagyobb pénzösszeget elloptuk. A Keszthelyre kiszállt nagykanizsai tör vényszék ezért Csörgei Lászlót egy évi és két hónapi, Pécsi Ferencet 6 hónapi fogházra Ítélte. |
— Modern mintái patent torontáli
nyegek, ágyclflk és összokütők reklámárakon Singeméi.
Mindenki tudja, hogy karácsonyi ajándéktárgyak utolérhetetlen olcsó árban kaphatók t FENYVESI és »ArAnY órás és ékszerész cégnél, Horthy Mlklós-ut 3. MIS
— (A Nánl nsgyedszer)
A Katholikus Legényegylet műkedvelő gárdája vasárnap délután újból megismételte a Nánl cimü népszínművet. Az ügyes szereposztásban immár harmadízben színre hozott darabot most ls zsúfolt ház nézte végig ,és a közönség sokat tapsolt az t^gyes alakítást nyújtó, műkedvelőknek. A Náni iránt megnyilvánuló nagy érdeklődésbe való tekintettel közkívánatra mégegy-szer megismétlik a nagy sikert .elért színmüvet. Jegyek már most elője-gyeztethetők Fenyvesi és Bárány cégnél.
•n A svájci Doxa óragyár
újból figyelmezteti a vásárlóközönséget arra, hogy csak olyan Doxa óráért vállal felelősséget, amelyem^ Doxa ólomplómba rajta van. Vásárlásnál ragaszkodjunk tehát a Doxa márkához és ügyeljünk a Doxa ólom-plomhára. ;
TtrméQytflaide
Irányzat: tartott, Jorg.; élénk. \\ Buta IIbxhv. 77-es 18 05-18 40, 18 20 -18 55. 79-e« 18-35-18 70, 80-as I86Q—1890, dunánt. 77-et 17 75-1785, 78-as 1785-1800. 79-es 1800-18-15, 80-m 1815-1830. — Roxs pestvidéki 1630 16 40. más 1630—1640. Zab uj közép 1750—17-55. — Tengeri uj llaiánluii ab bpeat 1375-13 85.
h
KAOSz—77-es cserkészek
20 : 4
Vasárnap este rég nem látott szép játékot mutatott bo Kanizsa két legerősebb asztali tennisz csapata,- a KAOSz iparos köri helyiségében. Az első fordulónál kardos (KAOSz) győz Kálovits (Cserkési) ellen 2 : l-re (21:12, 17:21, 24:22). A második fordulóban Schlésinger könnyen" veri ellenfelét, Gaált 2 :0-ra, majd Szakonyi gyönyörű játékával szegezi falhoz ellen-lenfelét, Váradit (KAOSz). Ezután cserkész győzelem következik, ami egyúttal az est egyetlen győzelme a cserkészek javára. Gaál szépen feljön és az első szettét, 21:5 arányban nyeri Kardos ellen. A második szetben fczintén ö a győztes (21:17). Szakonyi mindkét szetben győz Kálovits ellen, Schlésinger pedig Váradi ellen. Most erős küzdelem kezdődik Szakonyi és Gaál közt, de Szakonyi itt ls jobbnak bizonyul. Ugy látszik^ ezen az estén minden sikerül neki. Kardos 21:12 arányban megnyeri Váradi ellen, Schlésinger pedig nehéz küzdelemmel Kálovits ellen (22:20, 21:18). Két páros forduló következik: Szakonyi, Kardos—Gaál, Kálovits. Az első szetben a cserkészek győznek 21:14, de a másik két szét a KAOSz-istáké. A végeredmény 2:1a KAOSz javára. A második páros fordulónál Szakonyi, Schlésinger—Kálovits, Váradi kerülnek szembe egymással. A KAOSz győz 2 :0-ra.
Az est hőse Szakonyi, aki rég nem látott szép játékot produkál. Ügyes mozgékonyságával-^ ravaszságával számtalanszor megtévesztette az ellenfeleit. Schlésinger annak ellenérc, hogy kissé könnyelmű, szép játékot produkált és nem sokkal maradt Szakonyi mögött. A cserkészeknél Kálovits és Gaál érdemelnek dicséretet
-nl-
S
BuflapMl L
17.20 Időjelzés, időjár ás jelenté*. — 10 A gyereknek jó. (Vándor Kálmán).
- 19.30 Len Baker tánczenekara. — 20.35 Hirek. — 20.55 Hanglemeaek.
- 22.10 Időjárásjelentés. — 22.15 Hon Lili zongorázik. - 23 Cigányzene, Orbán Sándor énekel. — 0.05 Hirek.
Budapest IL
17 Reisz Pál—Angyal Árpád szalou-ötösének műsora. — 18 Német nyelvoktatás. — 19.20 A porcellán története. (Dr. Gyurkovitsné Mika Irén). B*€*.
17.15 Puccini- és Kálmán-lemezek.
- 20.30 Loeffel Félix basszust énekel.
- 21 A Schubert szövetség vidám éneknégyese és a Tautenbayn-négyes.
- 22.10 Klentl-est. - 23JJ5 Gaudriot jazz. v i
- SckBti kirakatában gyönyörködik qd&den gyermek.
Ping-pong készletek,
Haaio la Ma és efytt Játékak. kölni, ftrfta, koiaettkal cikkek
legolcsóbban, legnagyobb választékban
VÁGÓ ENDRE
Illatszer- éa liUMilatétu. „DEHCÉ" kénllméaysk lerakaU.
Kedd
Budapeal L \' \'
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
- 10 Hirek. — 10.20 Jancsika beteg. (Dr. Somogyi Béla). — 10.45 Hl-n-k az uj divatbemutatókról. — 12.05
- 13.30 Állástalan Zennészek Sztmfónl-kus Zenekara. — Kózben 12.30 Hírek.
- 13.15 Időjelzés, Időjárásjelenlés. -13.40-14.15 Szegedi Egyetemi Énekkar. — 14.40 Hírek, árak. — 16.10 Asszonyok tanácsadója. (Aranyi Mária). — 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 Láng Erzsébet ccmbalo-műipypL (• f
17.30 Védelmet a kontárok ellen. (Tihanyi János Lajos). - li Al 1. Ilon véd gyalogezred zenekara. — 19.15 A magyar jellom ős a c?eh nemzeti hivatás. (Dr. Deér Jóaief). — 19.45 Kádas Gyórgy és Németh Béla szerzeményei. — 20.50 Humor a költészetben _ 21.30 Hírek. - 21.50 A Zeneművészeti Főiskola tanáraiból alakult kamnrazeuocgyúttes. — 22.15 Idő-járásjelentés. - 22.50 Dr. OttUk Gy. olasznyelvú előadása. — 23.15 Hanglemezek. — 0.05 Hírek. BudapM |L
18 Francia nyelvoktatás. — 18.30 Mezőgazdasági félóra. - 19.05 Ma-gyar szalonötös, — 20.50 Hanglemezek.
- 22 05 Hirek, Időjárásjelenlés. BSea,
12 Szórakoztató zene. — t4Relnmar bariton dallemeset. — 15.20 Gyermekkar. — 18.05 Lemezek.
17.25 Tragin szoprán és Varga Gyula zongoraművész előadása. — 20.05 A bécsi Si-hindler-szóvetség német dalestje. — 20.45 Muzsikáló Bécs. — 22.10 Cassado cscllóművész és Men-delssolm-Gordlgiani zongoraművésznő Játéka. - 23.15 Ja«z.
KLfiPLI Hnhr AgrtaritS
Vttr.g.
NutaltarHS
Scbfltz ÁrnMzbu.
Gyerekek!
Hol a legszebb
? I SZABÓ ANTAL sportüzlet
karácsonyi ajándék- és játékosztálya.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1938. december 12.
gu
» I—
mm
Ingyen csemegeazőlö ojtó-; vessző az amerikai direkt-.\' termők ótoJtásAhoz
A m. klr. Földművelésügyi Mluisx-térium 98.200/1935. 11. 2. szAm aluli ». Budapesti Kózlőny 278. atámAban hirdetményt telt közzé, mely szerint at amerikai dlrekttcnnő szőlők ne-megrstőlőkké való Alojtásának .elősegítése érdekében mindazon szőlősgazdákunk, akik amerikai dtrckllermő szőlőültetvényeiket az 1936. év folyamin csemegeszőlőkké kívánják Atoj-tanl, az átoJtAshoz szükséges oltóvesz. szöt a rendelkezésre illő készlet erejéig az 1956. öv tavaszán la csupAn • szállítási és csomagolási díj tel. számitásAval Ingyen fogja rendelkc-stere bocsAJtanl.
Ezen Ingyen csemegeszőlő oltó-vessző kiutalása iránti kérelmek legkésőbb 1938. évi Január hő 10-ig Jelentendő be a Földművelésügyi Minist, térium szőlészeti és borászati ügyosztályának.
At igénylők a kiutalás Iránti kérelemben kőteletek pontosan feltüntetni
5 átojtandó amerikai szőlőtőkék szá-át és fajtáját, továbbá azon területnek telekkönyvi és helyrajzi számát, amelyen at átojtást foganatosítani kívánják. Ezen adatok valódisága az Illetékes községi elöljárósággal a kérvényre rávetetendő záradék* alakjában laazolandó. Az ojtóvesszők rendeltetésszerű felhasználását a kerületi sző-l&zell és borászati felügyelők és az Illetékes községek elöljáróságai fogják ellenőrizni.
Kanizsai lapoa-babot kapott a Dunántul
I , Budapest, tjeoeiyber 16
A földművelésügyi minisztérium az egységes minőségű termények elérése céljából DunántuInak közép-soproni hosszú és kafiizsui lapos wtő-bebot idolt több métermázsa mennyiségben. Az Alföld gyöngyéé fürjbabot papolt ugyancsak hasonló célból. Kiosztanak ezenkívül né-hány métermázsa ieQ(8evetőm»£ot is.
emlékeztető
Növendék-hangverseny a íenelsko-lábau 6 órakor.
Pásztorjáték, tábc a Kath. Legény, egyesületben.
]zr. Jótékony Nőegylet ssurja a Kaszinóban.
A Kiskanlztal Ifj. Egyesület operett-előad^sa.
Meanber II.
At Iparoskör Szllveszler-etlje a
A Kath. Legényegylet és as altisztek közös tzllvettteri kabaréestje. A Kereskedelmi Alkalmazottak műsoros szllveaateiestje. Január I.
Kijoilkus bál. JaeaA. S.
Pranttinrcos-bAl.
NTE 70 érts Jubiláris ünnepségeit megnyíló műsoros tánoestély az Iparoskórben. Január 12.
8 órakor teaest a Hisstiósházban. Izr. Nőegylet mesedélulánja a Kn-szluóban 4 órakor. Jaunár lé.
Vendéglős-bál at Iparoskör termei, ben. i
Január II.
Evangélikus estély. Január 19.
Frontharcosok teája. Január 25.
Felsőkereskedelmit végieltck tánc-eslélyo a Kasalnóbun. F.btuár I.
Al Ipartestület bálja. Fabraár 2.
6 órakor tea-est a Misstióshátban K. Nagy—Altay: Kis hercegnő c. színmüve a Klskanizsal Olvasókörben. Fabntár I.
Szanatórium-piknik. Fabrutr 15.
A tanítók nagy megyebálja. KAOSz-bál.
Fabraár 16.
Frontharcosok teája. Fabeár 22.
keresztény Jótékony Nőegylel jel. tnetbálja at Iparoskör termeiben. Febraár 25.
Aa Iparoskór Jelmez-bálja. Február 24.
Kacagó-est a Keresztény Tltltvl-aalénéknál.
Allatok nevelésénél is hizlalásánál
nélkOlftzhetetlen.
Csoniképzó és étvágygerjesztő.
A valódi Filter eeak eredeti gyAri cso-magolAtban kerül forgalomba.
Ut^tl Ualtl mH-t rabi ■ hutai il I Szénsavba takarmánymeszet FUTOR helyett ne fogadjon el
2 kg.-oa csomag Ara ... 64 fillér 5 kg.-oa csomag Ara ... 110 fillér 60 kg.-oa zsák ára (zsákkal) 860 lillér 100 kg.-oa zsák Ara (tsAkkall 1210 fillér
Beeterethelő:
orizAg józsef
aag, mübAgya, növéayvédelnit szerek. ssAk, stb. kételkedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A biröaAgl paipta mellett Teleion 130
APHÓHIKDETÉSEK
an,.\' hiid.ié. ,l|. vaiinup I. 0t»n.pn#p 10 tiátf
M> i, Itt. mlrid.íi további llű 4 lillér. h.lkOin.p 10 ..ól|} 4U flIMr, minden lov.bSI Mó 3 lllltr.
ii ■Hlentl tzabály-siertl ispkák minden azámban nagy vá-laiztik BeletntlnAI, Sugár-ut 33. 3338
Fél tHaelBwel I kályháttal « ua.
kát fűteni csak Sörlet-léle iiabadatmaiolt Srettrr clkuládós héfokoióval lehel. Óva-kodjnn silány utániatoktól. Sörlel vaskereskedés Nagykanizsa. I
■tarlkaayaHHt minden létező finomságban és faronban a késtllőnél. Schnllrer és Oöndör ékuerkésillö és órásnál ssa-
reiheli be legolcsóbban. 4551
Tkallájál legolcsóbban Eötvös tér 31. szerezheti be. SsáliaRcrnél. 12
, Hé ét eárelpSt kizárólag Eumlvutks-alzilónál javíttasson. Cvelkó Mttyás Fönt 4 4604
Kataaal is anearaháaatl rlkkek
legnagyobb válisziék és legoltsói>b beszerzési forrás Btlzznalfá; Sugár-ut 53. 3339
nawéelt cipőket, lavllásokal legolcsóbban Szekerei cipésznél szerethet be, Erzsébet-tér 20. Ugyanolt tanuló felvétetik.
Kaweaebéa udvari lakás szoanal kiadó Kossuth tár 3. 4678
Játtáru harlaayáll lejalteeee mec
Ozv. Cliimidla Lajosninál, Rózsa-u. 21. *
(XciizAoióa ArlíszAllitA* i
60, M 52 alb. cm. magas, torlMtat en kalkak ia, 10, a saagllil l.f.lé
éa minden más/\'jt. JMéklru Itgo\'csób-bin kapható vasú emdrc iTlalszai-il Játéküzletében.
Gylár-u. 53 szAmu ház szabzdnéiböl alaáé. 4684
E.-as.há. udvari lakás azonnal kiadó. Bérezi (Bruncslcs) Pelöll-ut 48. •
Ügyes klolklleták lalura éa klbotdó-aak Kivételnek. Hollhy Mlklós-ut 4. sz. 13
Egy aa •A. alatt.
eladó Bltbory-utea 4685
Szárat keaiek Jérdahlntéihez azonnali aséllltá.ra megrendelhető, Blumenscheln, Kossulh tér 5. 4687
Egv kft •»kél«fcs is egy kis pléh-
kályha elsdó S gár-ul 25/b. •
Jókarban levó pyerHaakvaaéay matraccal és asttalii átalakl hsló gyeimek-tzék eladó Holfmaun, Király- u 13. •
Kiadja a laplalajdonos Közgazdasági Rt. Oateaberg Nyomda éa Délzalal Lapkladr Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadót Zalai Károly. Interurbán teleloa: Nagykanizsa 78. asám
I.klr. rendarség nMykanttaal hplUnysin
142/1935.11, Tárgy: Kspuk beiá-rin ts kapualjak, O\'e-löleg lépcsőházak vllá-glma.
RENDELET
A 39 820/1921. B. M.sz. r^ndelel 38. §-Aban biztosított ]ogk1römtien a kapuk bezárása és kapuil|ak, illeiö eg lépcsőházak megvilágítása tárgyában a kővetkezőket tendelem:
1. §. Amennyiben cse\'ekménye iulyos>bb büntetés rend ikezéi »lá nem eiik, kihágást kövei el és a rendelet alapján 100 (egyizáz) pergőig terjedhető péuzbünte>éssel bünielheló az, aki az alábbi lendelkezéteket megszegi, vagy azok betartását elmúlás Ija;
a) bérházakban, hol kellőnél több béi tő van, a lakások siámmsl meg-jelölindök és a lakók név|egyiéke a tspu ala t, vagy a lépc őhizban szembetűnő helyen kiraggesz<endO.
Ezen névjegyzék klfüggesilése a háztulajdonosnak vagy megbízottjának kötelessége.
b) A btüc\'ü\'eten l.kvő minden bérháznak iuajdonosa, illetve m g-blzollji vagy béri je tsrloiik a ház utctl kapuját használható zárral el-I tni. Ez.n hétházak kspul ele 10 órától reggel 5 óráig zárva tartandók.
Ta loiik a háztulajdonos l\'yen bér-htuk bejárai! kapuját |e zfl csengővel el\'álnl.
c) A lent megjelöli bérhátakbsn tartozik a háztulajdonos vagy annak meebizot\'Ja, házbétlő (háite ügyelő) a kapurljai és lépcsőházat a sötétség beálltával ugy megvlltgitanl, hogy a közlekedés oll zavaria anul biztosíttassak.
2 §. E rendelet 1. g ába ütköző khigasok felet elsöfokon a m. klr. r< nd Vség nagykanizsai kapitinyaá-gánsk vezetője vagy he\'yelte a Belügyminiszter áltat rendőri bün\'e ö blrtskodá-ial megbzott tlsz viselő, másodfokon a m klr rendőrség vldíkl fök\'p\'lánya, harmadfokon pedig a Belügyi Inli\'ter bíráskodik.
3. §. Ez a rendelt i a klhlrdeté-t lövető 24 óra el"lével l-p éi-the és Hfe|ez ll megu ltás rtélkttl 1936. évi december hó 31-lg érvényes.
N gyksnljss, 1935. november 5.
A kapitányság vezetője helyett Várhldy tta] rendőrkapitány.
■agykanlnalali «>lálkaaóh*ty« mx
István király Szálloda
Budapaat, VI., Podmanioxky-utoa S.
Nyugali pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202- 43, 294-34. - Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árit mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20°/o engedményt kapnak. Központi fűtés, lolyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és smerlcan bar
Hirdessen a Zalai Közlönyben
HH B Hl
erzsébet királyné szálló
■uiaaaaL IV- Envatnm.utna 8.
modern kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Köz-fütés. Az étterem és kivéhécban minden este szalonzene.

Egyatamrtttoa B.
rH klapeajfkaa)
Erzaébet-pinoébcn egfplnoér-rendazer I Menü i I pengő 60 filltr.
-■t. aiiiikt"ii=
i Kéagatt
Hxaatla is Mkalai Uouadíi ViUalata.UamyoaáálilKa. Nagvkaaluáa. (FaWté UaneaeM Zalai KAralr.1
75. <vfoly«m 287. szám
Nagykanizsa, 1935. december 18 szerda
Arm 12 mi*
ZALAI KÖZLÖNY

ét UadéWnWi FM Sl i
POLITIKAI NAPILAP
Elöllietésl kit: egy Mn »
Felelői szerkeszti: Barbarlts Lajos 7a a*
Lángokban a ritbergi ferences kolostor és az erdélyi Schlll-gyAr
BadBIt ■ hires óratorony, sok műkincs elpusztult — Felrobbanlak m benzin- és olajtartályok a rövidzárlatból keletkezett gyári-tOznál
Münster, december 17 A ritbergi híres ferencnendl kolostor az éjszaka kigyulladt. A XVIII. század egyik legremekebb kolostorának tetőzete csakhamar lángokban állt, bér a környék üss u-s tűzoltói kivonultak, de szinte tehetetlenül álltak a lángokkal szemben. A mii-történeti értékkel biró nevezetes óratorony la bedőlt, igen sok műkincs
elpusztult. Az igen értékes és híres könyvtárt sikerült megmenteni.
Bukarest, deoember 1?
Erdéty leghíresebb és legnagyobb gép- és vagongyára, a brassói Schlll gyár lángokban áll. A tüz az éjszaka az ái\'amfejleszlőben rövidzárlattól keletkezett, csakhamar átterjedi) a többi épületekre Is. Az olaj és
benzintartályok felrobbantak. A\' hatalmas detonációra páni Rémület keletkezett a környék lakói között. A brassói tűzoltók és a helyőrség közösen igyekeznek a tüzet lokalizálni, azonban az még mlndezideig nem sikerült. A tüz egyre tovább terjed, félő, hogy az egész gyámegyed leég.
Mussolini közölte a béke-tervvel kapcsolatos kívánságait \'
Nagyobb tsrOlstat, tSbb gazdasági elftnyt, BsszekBtA vasutat, Akezusn birtokát, korlátlan rendelkezést kAvetel Olaszország a gyarmatosított
területeken
á háborn már rég befejeződött volna, ha Anglia nem szállítana fegyvereket a törzseknek
London, december 17 Grandi olasz nagykővet a külügyi államtitkárral folytatott megbeszélései során közölte Róma kívánságait a párisi békeiervvel kapcsolatban. Róma elsősorban egyes pontokat kiván szabatosabban megállapítani, továbbá kéri, hogy szélesebb keretek közt honorálják az olasz gazdasági kívánságokat és a területi engedményeket is bővítsék. Kapja meg Olaszország a Szomáli határon lévő háromszöget is. Kívánja továbbá, hogy vasutvonalat építtethessen Addis Abebától nyugatra, amely összekötné Szomáliföldet Eri ttjával. |
Páris, december 17 A párisi olasz nagykövet a béke-tervvel kapcsolatban négyfé\'e módod* 6* t kért Mussol\'nl nevében. Ezek a kővetkezők : Akszum, a szent város, maradjon olasz kézen. Ugyancsak olasz uralom alatt maradjon Asszab kikötő is* Sár itt az abesz-szinek a szabad kikötő jogait élvezhetnék. A gyarmatosításra szánt te rületen az eddig kiadott. összes engedményeket hatálytalanítsák s \'végül, hogy Olaszország szabadon rendelkezzék a gyarmatosi\'.ott terű letek rendőrségével.
Az olasz rrpOIAk felfedezték az előrenyomuló abessrln csapatokat
London, december 17
Deszta herceg előrenyomult csa patait, ame]y«k 60 mérföldnyi szé lességben vonulnak, az olaszok két izben Is bombázták. Az alx*szin csapatokat súlyos veszteség érte. Ha valóban igaz, hogy a repülők fel
fedezték Deszta herceg csapatalt, akkor valószínűnek tartják, hogy az olasz repülök állandóan üldözni fogják. >\' Az olaszok megbízható forrásból
értesültek, hogy az abesszinek a déli hadszíntéren óriási arányú támadásra készülnek. Annalénái az eddigi legnagyobb haderőt vonták össze Nasibu herceg vezetése alatt.
Véres ütközet a támadó abesszinek és az olasz csapatok közOtt
Róma, december 17 Badoglió tábornok táviratozza a keletafi i\'tai hadszintérről : Egy 3000 főnyi abesszin csapat megtámadta az olasz előőrsöket, akik véres ütközet után meghátráltak és átkeltek Takazze folyón. Az abesszinek utánuk mentek és szintén átkeltek a folyón. Az olaszok és az üldöző
Angol tisztek vezetik
Djibuti, december 17 Az Addis Abcbából érkező amerikai újságírók elbeszélése szerint az abcsz-síln soregek legnagyobb részét fehér tisztek, még pedig angolok képezik és vezetik. 11a Anglia nem szállitnno fegyvert és élelmiszert a törzseknek és nem pénzelnék a fojedelineket, a háború már rég befejeződött volna.
abesszinnek között a harc még most is ál\'. Az o\'aszwknak száznál több halottjuk van, nagyrészt eritreai benszülötiek. Meghalt 4 olasz tiszt és 9 olasz katona is. Három tiszt súlyosan megsebesült. A végleges veszteséglistát még nem állították össze, mert a csata még tart.
az abesszin seregeket Az angol minisztertanács
London, december 17 A keddi angol minisztertanács mindössze két óra hosszat tartott. A miniszterek a tanácskozás után Hoare lakására mentek, aki betegen fekszik és orvosa nem engedi, hogy kimenjen.
Letartóztatták a szolnoki polgármestert,
akit lakásán szuronyos fogházőrök őriznek
Szolnok, deoember 17 Kedden reggel letartóztatták Tóth Tamás polgármestert, aki betegen fekszik a lakásén. Lakása előtt most állandóan két szuronyos fegyőr áll. Láva! Istvánt, a mérnöki hivatal vezetőjét szintén letartóztatták, va-
lamint Hubai Ferenoet, aki mint Ismeretes, öngyilkos lett ís akinek az állapota az utóbbi napokban javult. Hubai az éjszaka hirtelen roaszul lett, megállapították, hogy vérmér\' gezés állott be. ,
á Nemzeti Egység fegyelmezett rendben várja a szombati választást
A nagykanizsai Nemzeti Egység hírei
A Nemzeti Egység nagykanizsai táborában forrponton vannak a választási előkészületek. Lázas és tervszerű alapossággal folyik a munka minden kerületben, gyűlés gyűlést ér, amelyeken a j)árt lelkes vezető -férfiai fáradságot nem ismerve folytatják a felvilágosítás, a szervezés munkáját. A\' jelölések elkészültek és a pártvezetőség holnap hozza azokat nyilvánosságra. Minden Igyekezet a jelöltek listájának összeállításánál arra irányult, hogy minden foglalkozási ág a megfelelő kerületben képviseletet nyerjen .a város parlamentjében. Sok érdemes embernek helye volna a képviselőtestületben, de az üres hely kevés s igy érthetőig nagy gondot és körültekintést követelt a vezetőségtől a listák ösz-szeállitása. A párt meg fogja mutatni ezen a választáson fegyelmezett egységét, amikor az urnák elé kell járulni éa személyi tekintetek félretételévei a minden becsületes magyar egyformán keblére ölelő
gondolatot diadalra segíteni. •
A Nemzeti Egység IV. kerülete, amelynek Miklós János postafőnök a lelkes ós szívós agilitásáról ismert elnöke, népes tag-gyülést tartott. Ott volt és meleg ünneplés közben felszólalt a párt elnöke, Szabó Győző ny. járásbirósági elnök is, akit, bárhol jelenik meg a választási kampány során, mindenütt szeretetteljes, őszinte szimpátia és tekintélyt adó megbecsülés vesz körül. Felszólalt a párt társelnöke és fá-radhataatlan vezér-munkása, dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos is, akinek le\'ke mélyén lobogó muraközi magyarság itt is felcsiholta a szivekben a Hungária Irredenta tüzét. Samu Lajos, az Ipartestület elnöke meggyőző hévvel és város szeretettel világított rá íjrra, hogy miért íkntos a várcs sorsára a választás kimenetele. Száll,\'nffrr József és TUxilt \\ajos és még többen szólaltak fel, iftindegylkilk hangjából kicsendült a párthüség, a magyarság é« a város borsával való
közösség aggodalma.

A Nemzeti Egység III. válaaztó-kerülete legközelebbi értekezletét a Horthy Miklós uton tartja, a Kosz-tolitz-féle Kissör-ház vendéglőben holnap, szerdán este fél 8 órakor. Az értekezletre ezúton hivja meg az elnökség a kerület/összes választópolgárait. /
___HALAI KÖZLÖNY_
i 75 éves Zalai Közlöny ajándékai
500 pengős biztosítás — Ingyen fénykép minden előfizetőnek — ötven százalékos tandij-kedvezmény a nyelv-tanfolyamokon éa a tánciskolában
s
Gyomor-, bél- éa anyagcsere-betegségeknél, vérszegénység, sápadtság éB lesoványnlás eseteiben reggel éhgyomorra egy pohír természetes „Ferenc József" keserű-,iz az eraészlöszervek működését hathatósan elömo/ditja s igy meg könnyíti a tápanyagok vérbejutását
17.30 Védelmet a kontárok ellen. (Tihanyi János Lajos). — 18 Az 1. hon védgyalogezred zenekara. — 19.15 A magyar jellem ós a cseh nemzeti hivatás. (Dr. Deér József). — 19.45 Kádas György és Németh Béla szer-reményei. — 20.50 Humor • költészetben. - 21.30 Hírek. - 21.50 A Zeneművészeti Főiskola tanáraiból alakult kamarazeneegyüttes. — 22.15 Idő-járásjelentés. - 22.50 Dr. OtUik Gy. olasznyelvü előadása. — 23.15 Hanglemezek. — 0.05 Hirek.
Budapest II.
18 Francia nyelvoktatás. — 18.30 Mezőgazdasági félóra. - 19.05 Magyar szalonütós. — 20.50 Hanglemezek.
— 22 05 Hirek, időjárásjelentés.
Bécs.
17.25 Tragin szoprán és Varga Gyula zongoraművész előadása, — 20.05 A bécsi Schindler-szövetség német dal. estje. — 20.45 Muzsikáló Bécs. — 22.10 Cassado csellómüvés» és Men-delssohn-Gordigianf zongoraművéwniö játéka. — 23.15 Jatt.
Szerda
BuOapMrt L
($.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Báró Eötvös József a szólásszabadságról. — 10.45 Vadászat a Bakonyban fényképezőgépül. — 12.05—13.30 Weidinger E. szalonzenekara, -r Közben 12.30 IU-rek. - 13.15 Időjelzés, időjárásjclcn-tés. — 13.40—14.15 Zsögőn Lenke énekel. — 14.40 Hirek, árak. — 16.10 Diákfélóra. «Watt.» (Sztrókay Kálmán). — 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 Hogyan készül a habselyem? Beszélő Budinszky Sándor.
17.35 Cigányzene. — 18.30 Hósszan-tartó zal a baloldalon. (Dr. Bory István). — 19 Hanglemezek. — 19.45 Szinmüelőadás a Stúdióban. «Bizánc.» Színmű 5 felvonásban. - 21.45 Hirek, időjárás jelentés. — 22.10 Az operaházi zenekar. — 23.30 Cigányzene.
— 0.05 Hirek.
Budapert II.
17 Hanglemezek. — 18 Olusz nyelvoktatás. — 19 A tisztességtelen verseny. (Dr. Wilhchn Jenő). — 19.50 A 2. honvédgyalogezred zenekara. — 21.15 Cigányzene. — 22.15 Hirek.
Bíe«.
12 Kis Lajos zenekara lemezeken.
— 13.10 Szimfónikus lemezek. — 14 Kulenkampf hegedűművész lemezei. — 16.05 Filmlemezek.
17.20 Mainau Károtok zeneszerző művei. — 19.30 Rendkívüli szimfónikus hangverseny. — 23 Könnyű zene. — 24 Schrammel zene.
• KOnlkalmaBottak figyelmébe! Ba
torárulnkat -ényegesen leszállított árakon árasltjuk. Hosszú >ejáratu hitelre It, kamatmentesen. Kopatein bútoráruház. Horthy Miklósit 4. sxám.
A Zalai Közlöny, mely a magyar vidék legrégibb és egyik legel terjedtebb napilapja, 75 éves jubileuma alkalmából az ajándékok és kedvezmények sorozatával kedveskedik hűséges előfizető-táborának.
A napokban közöltük olvasóinkkal, hogy nagy anyagi áldozatok árán sikerült megállapodást köt-nünk ja Magy.tr Ht llatul Biztosító R.-T.-\\e\\, melynek értelmében a Zalai Közlöny mindeíh egyes előfizetőjét, amennyiben előfizetési dijával hátralékban nincsen s erre a kedvezményünkre igényt tart, ugy halálosét, mint állandó és részleges rokkantság esetére egy évi Időtartamra, ötszáz aranypengőre Ingyen biztosítjuk. A biztosítás előfizetőinknek, az 50 fUlér kezelési költség megtérítvén kivül, egy fillérbe se kerül, mivel annak diját a jubiláló Zalai Közlöny egyenlíti ki. Máris sokan jelentették te igényüket ingyen-biztosi-tásunkra, ami bizonyltja azt, hogy előfizetőink körében nagy megértésre lalált értékes és a vidéki lapok körében szin\'e páratlanul álló ajándékunk. Igénylés ket a Zalai Közlöny kiadóhivatalánál lehet bajelen-tenl, ahol előfizetőink mindjárt megkapják a névre szóló biztosítási kötvényt. /
A Zal8i Közlöny másik nagyér-tékü jubileumi ajándéka az ingyen fényképfelvétel. Megállapodást kötöttünk ugyanis Pogány László fényképésszel, aki
lapunk minden egyes előfizetőjéről, vag^ kívánságra előfizetőink hozzátartozójáról, egy 18 x 24-es nagyságú fényképfelvételt készít. A művészi kivitelű fényképfelvételeket, egy darab kópiával, a jubiláló Zalai Közlöny adja minden
egyes olyan előfizetőjének ajándékba, aki előfizetési dijával hátralékban nincsen. A fényképajándékunk előfizetőinknek egy fillérbe ssm kerül, mivel annak diját a 75 éves Zalai Közlöny egyenlíti kl. Előfizetőink kényelmét kívántuk szolgálni a fénykép-ajándékunkkal kapcsolatban, amikor minden egyes előfizetőnknek á lakására küldjük ki fényképészünket, aki előfizetőinket otthonában fogja lefényképezni. A felvételek bizonyos sorrendben készülnek el, de módjában áll előfizetőinknek, hogy soron kivül kívánják az ajándék-képek leszállítását. Ebbeli igények a kiadóhivatalnál jelenten-dók be.
A Jubiláló Zalai Közlöny előfizetői érdekelt szolgálva, megállapodást kötött Gábor Lajos tánctanár ral is, aki jóhirnévnek örvendő intézetében • \' * a Zalai Közlöny minden egyes Igazolt előfizetőjének, vagy annak egy hozzátartozójának a tanításnál 50%-os tandíjkedvezményt biztosit. Ez a kedvezményünk a most induló táncszezon elején különösen nagy ér tékkel bir s igénybevételére tel hivjuk nagyszámú előfizetőink figyelmét. Az igénylések ugy a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, mint n nagy látogatottságnak örvendő tánciskolában (Iparoskör. eme\'.etl nagyterem) Gábor Lajos tánctanárnál jelenthetők be.
A 75. évét jubiláló Zalai Közlöny meg akarja könnyüeni előfizetőinek a nyelvtanulást s ezért megállapo dott Palfos Erzsébet nyelvtanárnő-vei, aki
az angol és a német nyelvre 60%-os kedvezménnyel tanltja a Zalai Közlöny előfizetőit.
A kedvezmény igénybevétele esetén
1935. decembeTlS.
Név- és
születésnapokra,
ünnepekre, ajánlunk nagyon szép Cyclamen, Primula és más caerepe* virágokat és növényeket.
Petermann kertészet
Báthory-utca 22. 41B
nem 10, hanem csak 5 pengőbe kerül a havi tandíj előfizetőinknek. Jelentkezni, az utolsó havi elöflzetísl nyugta felmutatása mellett, a nyelv-tanárnőnél, Erzsébet-tér 18. II. em. lehet. |
A fentebb felsorolt ajándékainkban és kedvezményeinkben minden uj előfizetőnk la részesül, ha negyed évi Időtartamra előfizet a magyar vidék legjobb hírszolgálati! és egyik R\'gierjedelmcsübb napilapjára, a 75. évét jubiláló Zalai Közlönyre.
ID(3
Eső, bú, kod
Prognózis: Mérsékelt Iég-áramlás, több helyen havazás, havasésÁ, esetleg egyes helyeken csakis esó, sok helyen köd. Va- , lószlnűleg hőemelkedél, a maga- -sabb hegyeken egyenlőre nem lesz olvadás.
- (BáljreütyailU találkoula) uer-dán délután 6-161 8-18 a Pannoni.
hátsó kistermében.
Edgár Walaoe afrl kai fcBnyvei ■
Sanders, a folyam ura. — Puka-puka-puka-puk... jaj, jön a fehérarcú Nagy Ur hajója, föl a Nagyfolyamon, puskája igy szól: ha-ha-ha-ha — és az őserdő békótlenjei rettegve menekülnek előle. Sandi büntet és jutalmaz, alakja egyre nő, legondává és hőskölteménnyé.
Sandi. — Afrika titokzatos szép-ségekkel és borzalmakkal teli őserdői s gyermetegül bájos ós kegyetlen négerei fölött atyai szivvel és főlényes bölcseséggel őrködik Sanders, a jQtor-matosltó angol fajnak bronzba és köl-lészetbo öntött szobra. Távolról fél-Isten, közelről jóságos barát, akit őrökre megszeretünk.
Kalandok a kannibálok földién. — Kannibál: az európai népek gyonnek-kori mumusa. Emberovő, vad hlrc van, de Wallaeo kézenfogva bevezet bennünket a feketék ősvadonába: a rettegés és váratlan izgalmak számumja sodor bennünket is, hősökre és testvérekre találunk a feketék titokzatos földjén.
Sandl rendet csinál.. — Az ördögök anyja — a néger babona szerint 6záz évesnél is vénebb varázsló-asszony — majdnem az egész angol gyarmat-birodalmat lángba borítja. A jolenet,\' amikor megtalálja a rég halottnak vélt misszionárius leányt; Wallace páratlan Írók művészetének egyik legszebb gyöngyei i
Karócsanyi íiúsúr alatt lelsyQlemlett maradékok
rendkívül olcsón
Sinner Wíito.
J Hócipőket, sáx-cipöket, J meleg alsónemíieket vásároljon
|_ Sxomolányi áruháiban
1935. december 18.
)
Zalai kozlonv
Karácsonyi ünnepély a Ieínyliceumban
Onnepe volt a nagykanizsai Notre Damc leánylioeumnnk szombat ts vasárnap délután. A nagyszámú és dtszes közönség az intézet tornuter-inét zsúfolásig megtöltötte. Dr. Kerkay József igizgató kltünö munkatársaival, Mehr Margit apáca-tanárnővel, a darab betanítójával, K\'Tessy Géza tanárral, a díszletek művészi Ízlésü festőjével, Frey Gabi tanárnövel és a többi lelkes munkatársakkal olyan" munkát produkált, amiért csak elismerés és hála illeti őket. Büszkék lehetnek slkerilkre, minden snereplö növendékkel és a zenekar tagjaival együtt, inert felejthetetlenül kedves karácsonyi dtí-utúnt varázsoltak elénk abban a szellemben, amely oly bensőségessé teszi az intézet falait növendékeknek, szülőknek egyaránt.
Az ünnepély a zenekar megnyitójával kczdödfltt dr. Kerkay József Igazgató vezetése mellett. Majd Gyuiai Magda szavalt szép előadókészséggel. Bájoa és sok karácsonyi melegséggel teli volt a Gyermekszívek karácsonya cimü karácsonyi rege előadása, amély a szivekhez hatóit, itt Waiigurszky Adrienné, Fink Etelka, Krátky Evelyn, Pu-eovszky Elvira, Zborovszky Katóka, Fülöp Klára, Mltskó Éva, azonkívül Vukies Anna, Pink Etelka, Atfi Erzsike, Bajcsy Klára, Szakáiios Klári, Ehmann Zsuzsi, Mltskó Éva, Saághy Anikó, BaAn Mária, Dedovátz GI-zella, Láng Mária szerepeltek. Franké Weinachtstraum-ját Rátkay Ágota és második napon Gaertner Éviké szavalta Bzép tiszta német kiejtésééi. Sok tapsot kaptak. Farkas Irma francia nyelven adott elő karácsonyi költeményt. A karácsonyt regében enni való volt a kis Zborovszky Kató. Nagy fába vágták fejszéjüket a növendékek egy karácsonyi daljáték előadásával, ami nagy zenei tudást és előadókészséget igényel. A szereplők mindegyik* nagyon szépen oldotta meg feladatát. A?, egyes daiszánioknt a zenekar dr. Kerkay József igazgató vezénylete mellett kísérte, i>zei«p-lók: Salga Ilona, Brassányi Edit, Krefft Margit, Hemntert Dudus, Varga Mária, Somogyi iMagda, Ko csor Magda, Pandúr Irén, Kamarás Klára, Pintér Erzsébet, Péter Éva, Ehmann Mária. Angyalok voltak : Dedovátz Gizella, Baán Mária, Akay Ilona, Könnyűd Ilona, Szoko-lay Anna, Benedek Ilona, Vida Gabriella, Posti Valéria, Láng Mária, Nagy Márta, Kettlng Klára, Saághy Anikó. Pásztorok : Laborczl Margit, Benedek Józsa, Kustos Margit, Ke-recsényi Mária, Szerecz Aranka, Flachnér Karolin, Paizs Ilona, Rátkay Edit, Görög Annus, Frei-vogel Margit, Hujnal Margit és Sal Rózsi. ,
\\ minden tekintetben sikerült, Szép karácsonyi előadást hétfőn délelőtt megismételték. Valószínt), hogy niégegyszer meg kell ismételni.
- A b«4 mcfhouicbodolt, a közönség lesétál Schützig, mindenki kíváncsi
* szenzációs karácsonyi kirakatra "•ftá,: December 18. SMnU. Rom. kat Grácián Protestáns Auguszta. Izraelita KM. tő J2.
<-J«gyn«rtári ÍJjíU iMttlat • hé 15-től a .Fekete Sas, gyógyszertár I\'ő-kis kanizsai gyótyucrtár.
Wzlűnló nyitva rquei 8 órától sitt
• óráig (bittó, péntek áélutia, Wlta oi|iaiMk),
01
ajándékot
vegyen I
bevált Jelmondatunkra
Z Ql
y
Kártérítési pert szeretnék indítani a Provincia Utazási és Jegyiroda ellen,
mert csak most kezdte meg működését
Egy Ismert nevü helybeli ügyvéd :lőfketönk intézte ma hoz. zánk az alábbi levelet, amely :t 1:1 fca terjedelmében közlünk: Wélyen tisztelt Físzerk^ztő Ur ! E hét elején egyik helybeli kereskedő ügyfelemmel Budapestié utaztam hivatalos dolgaink elintézése céljából. Aiz önök lapjában megjelent hirdetések tartalmán felbuzdulva | elhatároztam, hogy kipróbálom a Provtnc)\'i p ngöszdwtyy.fllze-t-t, valion csakugyan ojyan sok előnyben részesül.e használatuk folytán a vidéki utas, mint a hogy a hangzatos hirdetések jrúzlwi ígérték? Bevallom, kissé nehezen szántam rá magam a pengőszelvények megvásárlására, hiszen - tnint minden vidéki ember - én is^kQn^ervativ gondolkodású vagyok s őrizkedem az újszerű kísérletezésektől.
Hátha tényleg nem lesz semmi baj ! - biztatgattam magamat s bementem a Provincia helyi kirendeltségébe, a Nagykanizsa Takarékpénztárba, ahol bőven elláttam magam
pengőszelvényekkel. Figyelmeztet tem.kereskedő ügyfelemet, hogy vásároljon ő is, de az én kedves barátom elhárította a jótanácsot, mond ván, hogy , *
bizonyára valami csalafintaság l-\'sz a dologban, az ő eszén nem lehet túljárni, majd engem használ fel kísérleti nyúlként Nos, kedden együtt utaztunk íi fővárosba, ahol már az cisö lépésnél szükség volt a pengőszel vényre, mert a pályaudvarról autótaxin mentünk az egyik budai gyárba.
A so/főr az ut végén mély m- ff. hajtással fog-.dta el á pengő-sz Ivényty amely már ezen az egyetlen alkalommal is 50 fillér készpénz-megta-kaiitást jelentett. Délben egyik kitűnő bptyárosl étteremben ebédeltünk s mikor fizetésre került a \'sojy c\'sentíesen mosolyogtam a baj úszóm alatt, mert én p vgőszelvénnycl fizettem, a barátom p \'dtg készpénzzel, t ls 30 fillért könyvelhettem cl nyereségként. *
Nagy karácsonyi
árleszállítás!
Férfikalapok, fehérnemüek, kesztyűk, nyakkendők, harisnyák, zsebkendők, nadrág- és zoknitartók, női meleg téli alsótrikókat
szenzációs olcsón árusítom.
MATTERSDORFER divatüzlet
Ffi-ut I. Teutsch drogériával szemben. FA ut l.
Nem részletezem tovább a dolgot, hisz 3 nap alatt sok helyen megfordultunk Budapesten : szállodában laktunk, szórakozó-Helyekre jártunk s mikor tegnap hazautazva, mérleget csináltunk a vonaton, az én tisztelt barátom pontosan kiszámította, hogy
3 napi szakadatlan együttlétünk alatt -gyformán fogyás, toltunk, kiötöltünk s üz ő p *tl kirándulása mégis pontosain 17 p.ngö-v\'l került többe, mint az enyém, m rt nekt nem volt pengőszcl-vénye.
Ezek után kijelenthetem: szinte kedvem volna kártérítési pert indítani a Provincia Utazási és Jegyiroda ellen, mert csak most kezdte meg a működését s nem legalább 10 esztendővel ezelőtt. Én ugyanis kerek 10 éve folytatok ügyvédi gyakorlatot, azóta hivatalos és magánügyekben számtalanszor jártam már Ps-t\'.\'n s ha minden alkalommal Provincia pvig őszei vénnyel fi. z"lheJcm Lolua: egy egész ctlr nos kis vagyont rakhattam volna félre az így megtakarított
össz"gekbCl. Kedves Főszerkesztő UramA engedje meg, hogy az ön lapján ke-\'resztül gratuláljak a Provincia Utazási ós Jegyirodának kitűnő munkájához, amely valóbön Jótéteményszámba megy a Budapestre utazó vidéki közönség számára.
Teljes tisztelettel: aláírás
Fruska
Majdnem üres ház előtt hozta színre a vendégszereplő Bánky-társulat Barry Conners ismert és a kanizsai színpadon már több ízben bemutatott vígjátékát. A mostoha érdeklődés nem tudta letörni az együttes tagjait s bár voltak kisebb zökkenők (a függöny, is leszakadt), a pompás, élvezetes előadáson a parányi kózőnség mégis jól /mulatott. V i
Az est legnagyobb és legmegérde-meltebb sikerét vitéz Bánky Bóbert aratta. A fölényes játéktudást képviselő direktor egy percre sem zökkent ki neH^z- szerepkörébői. Az első felvonás meghunyászkodó papucshősét éjien olyan nagy rutinnal és kacagtató fé.szegséggel alakította, mint amilyen rokonszenves és megkapóan emberi volt a parancsoló és ellentmondást nem tűrő férj megszemélyesítésében. üálffy Marika testhezálló szerepében többet nyújtott, mint amennyit vártunk tőlo. Sok kedvességet vitt a boldogsága után vadul törtető 19 éves bakfis őszinte alakjába és a sokszinüen csillogó, meghatóan poétikus játékát többször Julalmaztu nyiltszintéri tapssal a megértő közönség. Kedves volt Serfőzy Ilona elfo-gult-szlvü anyája. Bánky Elemér jól adta elő szerepét,\' de beszédmódéra kívánnivalót hagyott maga után. An-derson megjátszása valóban nagy teljesítményt követelt, de ez a körülmény nem ok még arra, hogy a szinész no ügyeljen eléggé kiejtésére. Szántó Ernő kis epizód szerepében tökéletes karakterfigura alakítását nyújtotta. Kéri Évától vajuú keveset láttunk. Hálás szerep jutott neki Grace megjátszásá-ban, de nem tudta kellőleg kihasználni a kínálkozó lehetőségeket. Vándor István sem tudott elfogadhatóan érvényesülni papírmasé szerepében.
Bánky direktor a rendezés körül tepeutalt zökkenőkről nem tehet
m J
ZALAI ttOgLOWV
1936. december lé.
A színházi iroda hlrel
(♦) Ma esle negyed 9 órakor kerül bemutatásra vidéki színpadokon először Vaszary János pompás vígjátéka, • Az igazi asszony. • Ez a kacagtató vígjáték a szerző egyik legsikerültebb darabjai közé tartozik. A főszerepeket Róbert Mária és Zemplényi/ Zoltán játszák.
(*) Szerdán este kerül szinre utoljára olcsó filléres előadás keretében a szezon legsikerültebb vígjátéka,\' a 120-as tempó. Ezt nz előadást ketten egy Jeggyel nézhetik meg.
(♦) Az igazgatóság kéri az igen tisztelt bérlő;!tózónséget, hogy tekintettel az utolsó előadásokra, bérletszclvé-nyeiket a torlódások elkerülése végett minél előbb beváltani szíveskedjenek.
FENWESI ÉS BÁRÁNY órás és ékszerész cégnél, Horthy Miklós nt 3. 441
lovatvezető: Dr. Dévalaé, BnHto BMw
Az ágy
Tévedsz kedves olvasó, ha azt hiszed, hogy most valami hálószobai intimitást fogsz hallani. Nemi Mi kizárólag divattal foglalkozunk ás akármilyen csodálatos is, pillanatnyilag bennünket az «ágy, divatja foglalkoztat—s reméljük az olvasót is.
Az ágynemű divatja épugy változik, miut a felsőruháké, csak természetesen nem annyira gyors iramban. Semmi egyebet ne tegyünk most, minthogy vegyük elő emlékezetünk azon részét, ahol anyáink és nagyanyáink stalirungját raktároztuk cl. Azok kizárólag fehérek, Csipkések, .stikkeltek* voltak és még akkor gondolni sem merlek ilyen mai rózsaszínű, lax, halványkék ágyfelhőkre. Ezek a színek pedig kizárólag a. hölgyek részére készülnek ~ ez nem vitás. A férfiak igyneműje megmaradt az ogyszerü, angol vonalú fehér szin. Most csak azon törjük a fejünket,; hogy a külön hálószoba van-e a v szincs ágyneműkért, vagy fordítva; azért jöttek a szi-nus huzatok a divatba, hogy még unuál inkább kiabáljon a különbségi
Ma egy nő réin sokat ad a •keretekre.. Vannak olyan nők, akik pl. csak azért játszák a gyengélkedőt,\'hogy felhúzhassák a nemrég kapott szincs apUkáeiós egyszerű, de annál jzebb párnáikat a szincs satin marabu szegélyes pehely|>aplanaikat, u hozzávaló, tehát a paplannal • kompiét* alkotó ágykabátot, nem beszélve a gyóuyörú csipkés hálóingről. Ilyen • Gyengén, várja a telefonon időkózl>cn összeeső-ditett beteglátogatókat. (A nőket azért hívja meg, hogy azok végleg megpukkadjanak, a "férfiakat pedig azért, hogy megmutassák — a «kereteiket.»
Különösen, mikor egy társaságiéi elegáns asszony gyermeket hoz a világra, terjedt cl a szines ágynemük divatja. Már hónapokkal az esemény előtt próbálják, válogatják a szebbnél szebb fehér, illetve szincsncműckot, hozzávaló ágyhuzatokkal. — Nemrég egy társaságbeli dáma fővárosunk egylK legelőkelőbb szanatóriumában életet adott egy egészséges . leánygyermeknek Ulána anya és leánya jól érezvén magukat halványkékbe öltöz-
tek. A látogatók között volt egy idősebb rokon ur is, aki másodízben is meglátogatta a • hölgyeket,* do ez-ilttal már rózsaszínben pompáztuk ágyruhával együtt. Erre aztán megjegyezte a látogató: Érdekes azl hitlem, hogy szanatóriumba jöttem, de látom, hogy fehérneinüszalon divat-liemulatóján vagyok ...
Pedig higyjék el hölgyeim, nem luxus ma már a szincs ágynemű, inert a régi csipkézett fazonokat, fodros-bodros ikórltésckcW elhagyták, lielyüket a teljesen angolos, könnyen mosható, vasalható fazonok foglalták el. Gs ami a legfontosabb hölgyeim, uj és olyan szint választhatunk, ami legjobban megfelel hajunk és bőrünk színének, össze is állítottuk u©\' nagyjából, hogy kinek milyen szin illik: Harna hajú hölgy okvetlen sárga szint válasszon,1 a fekete rózsaszínt, a szőke halványkéket, a tlzián hajú halványzöldet és az ősz hölgyek pedig halványlila ágyruhát válasszanak maguknak.
Divatposta
M&dy. Tavalyi satln ruhájából csináltasson egy elegáns látogató ruhát, meghagyhatja a fényes oldalán. Egy sima, szépvonalu szoknya, rendes dél-utáni hosszal, két bevágott Zsebbel, öv, a derék elől két nagy reverrel, hat diszcs üveggombbal, mcllényszc-rüen, hosszú bő ujjak, alul összefogva. A kivágásba elöl, illetve nyakkörül alkalmazhat keményített csipke gallért; legszebb volna rózsaszínű csipke mellényt, de hagyhatja enélkül is. Üdvözlet.
Tavaszi előrelátás. Még ugyan mesz-szi vagyunk a tavasztól, de jól tette, hogy ezt a szint választotta. Egész biztosan nagyszerűen fogja hordani tudni tavasszal is. Ez a kék mindig divatos. Most csináltassa maga is a fent leirt módon, ez nagyon szép fazon, egyszerű, angolos és mégis elegáns. Tavasszal azután csináltathat hozzá $\'gy hasonló hosszú gyapjú kabátot. Üdvözlet.
Kölcsönös kártérítési per lett
a belga nász-utaspár és a kanizsai hentes autó-karamboljából
Nemrégen a balatoni országúton összeütközött egy nagykanizsai és egy brüsszeli autó. A nagykanizsai autóban ülő henlessegéd megsérült, de megsérült a belga autó úrvezetőjének, Georges Leelerq-nek fiatal felesége is, aki férjével nászuton volt Magyarországon. A fiatal asz-szonyt bevitték egy budapesti klinikára súlyos térdkalács töréssé A nagykanizsai hentesmester, akinek, az autója súlyosan össz^zuzódoft, kártérítési pert indított Leclerq gyáros ellen, kirvek ügyét dr. Bartha István nagykanizsai ügyvéd képviseli. Dr. Bartha keresetét benyújtotta a brüssz<:li polgári biróság előtt, amely rövidesen kitűzi a tárgyalást ebben a kélségkivül érdekea kártérítési perben. Ugyanakkor a b^lga gyáros is kártérítési igénnyel lépett fel a nagykanizsai autó tulaj-
donosa ellen a nagykanizsai polgári biróság előtt, amely ügyben most volt a pcrfelvétei és januárban l$gz a tárgyalás. ._
A vér íéHrltaltése c\'ljáhól — kiváltkíp köz pkoru féifiaknak ét nőknek — ajánutoi néhány napon át korán rrgeel egv pohsr terméaz.1-tes .Ferenc Józaef" keserOvliet Inni.
":ttr mónytóaiíi
Irányit? t Jóltartott, Jorg.. ilénktbb.
Buts fitsa*. 77-ei 1805-1840. 7S-«» 1820 18 55. 79-m 18-35-1870. 80-as 1860 -1890 dunánt. Tl-t» 1775-1785, 78-as 17 90-1800. TO-w 1808-1815, 80-as 1820-1830. — Rom pestvidéki 1630-1640. más lb 30-16 40. Zab uj közép 17 50-17-55. — Tengeri u| llssántoll ab bpest 1380 13 90
Gyerekek!
Hol a legszebb
SZABÓ ANTAL sportüzlet
karácsonyi ajándék- és játékosztálya.
Kicsinyek a kicsinyekért
Vasárnap remtezte meg hagyományos \'karacsonjf pásztorjátékát a Kozgonyi utcai elemi iskola. A Várai Színház nézőterét ezalkakunmal zsuloiuslg uiegtö-to Kozunaog &oAat tap9oli az ügytg gyermekswregnek, akin a jótékonycélu előadás keretében Hatul szivük minuen ueicgét adva tcjezték ki szeretetüket, ra-gaszodusüknt és hódolatutvut az isten-király előtt. ,
A szeréét. is béke közelgő ünnepe előtt sokan vannak olyanok, a kiknek nincs ruhájuk, betevő lalat-Juk. Fitó Ferenc, a Rozgonyl-uteai eiemi iskola nerneaszivü igazgatója a pásztorjáték tiszta bevéie-ébol gonooskoüik arról, hogy a nyomorgók is tudjanak örülni karácsony szent ünnepenek. Sok könnyet töröl le a bánatos orcákról azzul, hogy megértő ügybuzgósággal beiedi a ruháüan apróságok iázó tatét és kenyérhez juttatja a betevő falat nélkül álló, nélkülözésben elgyengült gyermekeket. ,
Ulkac* József hit tan ár nagyhatású bevezető szavai után a kis műkedvelők szinrehozták az .Üzen. a fenyves, cimü 8 felvonásos Irredenta szindarabot. Az ügyes szereplők előadásában á darab nagyon hatásos volt. Szerepükért dicséretét érdemelnek: Schless Márta Sátrán József, Hegyi Károly, Fe-renczy Ida, Leidl Ida, P«mmei József, Kovács Sebestyén Tloor, Fülöp Lajos, Takács Tibor, Szűcs Sarolla, Hegyi Erzsike, Ilureii Magduaua, Fülöp László, Magasházy A., Simon B., Horváth M., Frk Anna. Csóka Au Sági Mária, Kozmet R., Buday E., Pliler a, Uoios Kva, Czimmer-mann A., Dávidovlts E., Gerenciér A, Tóth I., Brecska Jenő és Harangozó Baba. | ,
4 kiserő kétfeitonásos színdarab szintén nagy sikert aratott. Kovács Győző, Tóth Klára, Báron Ferenc, Trajer János, Mankovils Ella, Lengyel Klára, üomp Mária, Pabocsa Etus, Sipos Ilona, Vmce Magda, Tóth Anpa, Gyalog Manci, Ballal Teri, Trajer Ili vittek a darab kedves meséjébe sok szint és melegséget.
Az énekkart dr. Méttárot Béla hittanár dirigálta nagy hozzáértéssel, inig az eiőadás befejezéséül Purttmer Magda szavalt hatásoaan el egy alkalmi költeményL
A rendezők, Erdélyi Jánoané éa Vlhurláty Istvánná tanítónők nagy munkát végeztek. Fáradhatatlan tevékenységüknek köszönhető elsősorban az a nagy anyagi ée erkölcsi si, ker, amely még az előző évek pász. torjátékainak sikereit is felülmúlta.
Az édesanya tejszével agyonverte a Hál
Az.e4yik biharmegyei községben Lenti Ferenc gazdálkodót saját édesanyja fejszével agyonverte. As anyát letartóztatták, de minden felvilágosítást megtagadott, hogy miért végzett Uy kegyetlenséggel fiával. A gyermekgyilkosság ügyében a csend őrség erélye* nyomozást indított.
Az őszi és tavaszi idényről visszamaradt divatkelméket
ióval alacsonyabb árakon árusítom
Maradékok minden dkkböl nagyon olcsón
Kirschner Mór divatáruházában.
Iga december li
ZALAI KOZLMTO

Nép Mozgó. Kedd, szerda és caDtOrtOkOn I
A legizebb, legmegrázóbb, OrOkélelO Ilim hangos váltóiéiban
Királyok királya
OyfinySrD kiállítás. Egyházi kórusok ás szlvbemarkoló zene. lázus Krisztus élste és azsnvsdésai. Ennél tökéletesebb filmet még nem készítettek! Mindennap négy előadás: 3, 5, 7 és 9 órakor. Csak 20, 40, 80 filléres helyérakkall
KSISn iljastgl alSaSéMk 1 A terein kellemeeen tiltva Tan I
lagyar Rapszódia
_ Harsányt Zsolt Liszt-könyve —
Cliostcrlon egyik ininialür tanulmányában nzt irta, hogy kevés ember élete dráma, de minden ember. élele regény. A regényes életrajzok lázas divatja a nagy angol kritikus kijelentését igazolja. A magyar regényes életrajz tyarsányl Zsoltban olyan müvelőre talált, aki ritka módon egyesíti magában azokat a sziute ellentétes kralitásokat, amelyeket a jó regényes életrajz megkíván. Eddig a költő Zrínyit, Madách Imrét, Munkácsy Mihályt és Petőü Sándort dolgozta fel — csupa regényes és érdekes élet — és most, talán a Jubileumi esztendő sugallatára, elérkezett Liszt Ferenchez, akinek életét négy kötetben irta meg.
A 19-ik században két olyan ma-gyar tehetség született, akik egész lényükkel és egyéniségükkel át tudták itatni a külföldet, úgyhogy nemcsak a nevük lett nemzetközi, hanem a szerepük és a hatásuk is teljesen egyenértékűvé vált a zsenijükkel. Ez a két magyar ember: Kossuth és Liszt /
Persze, nem tekinthető véletlennek, hogy Kossuth Lajos életének majdnem felét, Liszt Ferenc pedig majdnem egész életét külföldön töltötte; távol a hazától; amelynek akkori kereteiből kinőttek. Liszt Ferenc magyar zsenije csak idegenben, a f<j!ődés vi-lágsikján válhatott világtényezővé.
Harsány! Zsolt könyve kitűnően oldja meg ezt a problémát. Liszt ma- ; gyarsága meggyőző és megdönthetetlen erővel sugárzik belőle s az apának, Liszt Ádámnak művészi és aprólékos portréjával «Francit» annyira belehelyezi a mngyar hagyományba, hogy itt semmi kétség nem maradt fenn. Ain a könyv nemcsak mint élet-regény, de mint Liszt Ferenc alakjának és jelentőségének igazi megrajzolása, abban éri el tetőpontját, hogy a szerző; Liszt emberi és művészi problémáját, életének romantikus dilemmáját helyesen érezte meg és nem röstelte igénybevenni a lelkiismeretes életrajz-kutatónak és szemfüles riporternek minden eszközét, hogy a dilemma a kevésbbé tájékozott olvasó előtt is eleven erővel bontakozzék ki az aprólékos részletek szinte krfbitó tömegéből.
Lisztnek ezt a romantikus dilemmáját, amely túlmegy magán a zenén, áthajlik az irodalomba s végignyúl a szellemtörténetnek egy emlékezetes és döntő korszakán, két név fejezi ki és foglalja egybe: Faust és Don Jüan. Az aszkétikus és az erotikus ember, — az, aki mindenről lemond és az, aki mindent birni vágyik, a merőben szemlélődő és a csak cselekvő egyéniség, ez a tragikus kettősség, amely egyforma erővel ragadja a lelket a kolostor falai és az öröm kulisszái közé, — ez Liszt életének és művészetének, rendkívüli hatásának és halhatatlanságának, bámulatos termékenységének, teljes odaadásának és kifogyhatatlan jóságának kulcsa.
Harsány! Zsolt sohasem téveszti szem elől, hogy nem elméleti müvet ir, hanem életregényt és igy nem bonyolódik analízisekbe, nem keveredik magyarázatokba, hanem a gyakorlott Iró tökéletes biztonságával a tényeket beszélteti maga helyett.
Ez a négy kötet, mint négy hatalmas reflektor, világit egy ritka ember és ritka művész életére, amely egész teljében bontakozik ki a magyar olvasó előtt s az olvasó most van először abban a helyzetben, hogy Liszt Ferenccel kapcsolatban minden kérdésére feleletet kaphasson.
[ Hevesi Sándor
~ CmM karáMMyt káa»fll«dás
« Magyar Lányok, Tutsck Anna közkedvelt ifjúsági lapjának Otthonunk cimü melléklete. Kézimunkák, sütemény receptek, dlvatrajzok, Jótanácsok váltakoznak benne. Mutatványszámot bárkinek küld a kiadóhivatal: Budait, VI., Andrássy-ut 10.
— (Esperes! megbízás)
A veszprémi megyéspüspök a sümegi esperes! kerület vezetésével ideiglenesen Frászt Endre tb. kanonok, sümegcsehi plébánost bizta meg.
— (Karáosonyl lelkigyakorlat a rendőrségen)
Az évek óta szokásos karácsonyi lelkigyakorlatot a rendőrség számára ezévben is megtartja P. Miholcsek Miklós ferences kiskanizsai Ifelkész. Az Idén a gyékényes! rendőrség számára is lesz kedden és szerdán lelkigyakorlat, csütörtökön, pénteken és szombaton pedig a nagykanizsai rendőrkapitányságon. A közős gyónás és áldozás péntek és szombat reggel a plébánia-templomban.
— (Nyugalomba helyezés)
Mikó György kir. járásbirósági irodafőtisztet az igazságügyminiszter több mint 40 éves közszolgálat után december 31-ével nyugállományba helyezte. Mikó György a nagykanizsai klr. járásbíróság egyik kitűnő tisztviselője, aki felettesei logteljesebb elismerését mindenkor kiérdemelte.
— (A Stefánia Szövetség)
nagykanizsai anya- és csecsemőgon-dozó intézetében a Szövetség fiókja csütörtökön délután 6 órakor igazgatósági ülést tart az intézet helyiségében. s
— (Frontharcos Bajtársak)
f Ezúton értesítjük bajtársainkat, hogy pénztárunk ideiglenes kezel ésével és a pénztárnoki teendők ellátásával Balázs Vilmos frontharcos bajtársunkat biztuk meg, miért is pénzek, értékek be és felvételére a további intézkedésig fentnevezett jogosult. Egy-szersmint ezúton hozzuk tudomására bajtársainknak, hogy ugy a tagdijak, mint egyéb esetleges más illetmények " nyugta melletti beszedésére és hivatalos értesitményeink kikézbesítésére kizárólag főcsoportunk altisztje, Ko-sek József bajtársunk bízatott meg. A vezetőség. ,
— Karácsonyt a|á*áákokra alkalmas damaszt és jour garnitúrák nagyon olcsón Slnger Dlvat&ruházban.
— (Cserkósz-karáoaony)
A nagykanizsai áll. polgári fiúiskola cserkészcsapatának szeretet délutánjára a köretkezők adományoztak: Szabó Antal, Singcr József, Schütz Áruház, Perlsz Dezső, Fischel könyvkereskedés, Vágó Endre, Mair könyv-
kereskedés, Schless Testvérek, Golensz-ky Áruház, Muszel és Fríedenthal, Kohn Erzsébet, Heffer Gyula, Bazsó Erzsébet, Ofenbeck könyvkereskedés, Bedének István, Sípos Andor, özv. Gyenes Lajosné,- Bazsó Lajos, vitéz Tóth Béla, Kirschner Mór, Matters-dorfer I,ajos, Weiszfeld Ferenc, Kauf-inann Manó, Stampf Zsigmond, Valics és Deutsch, Bien Gábor, Fürst Divatcsarnok, Lchoczky fűszerüzlet, Brónyai Divatáruház, Melczer Jenő, Sternber-ger Gyula, Köztisztviselők, Schlemc-nyer Zoltán, Bittér András, Szomolá-nyl Gyula, Perlsz Vilmos, Sáfrán Ferenc, Leitner Aladár és Ferenc, stb, stb. A jószivvel küldött adományokból a cserkészek kis csomagokat készítenek és azokat december 22-én délután egy cserkészuzsonna keretében 15 szegénysorsu gyermeknek karácsonyi ajándékul osztják ki. A parancsnokság hálásan köszöni a megértő embertársak jóságát, amivel lehetővé tették az áldásos karácsonyi gondolat megvalósítását. ^
- Sckflti kirakatában gyönyörködik
minden gyermek.
— (Szinelőadás Klskanlztán)
A Kiskanizsai Kath. Ifjúsági Egyesület a Kiskanizsai Olvasókörben december 26-án és 29-én este 7 órai kezdettel szinelőadást rendez. Szinre kerül Kálmán Imre: «Obsitos, cimü oj>ercttje. A rendező Ős szereplőgárda a legnagyobb tudását viszi a színpadra. A 29-iki előadás után táncmulat, ság lesz. Jegyek már kaphatók mindkét előadásra.
— (Uj Murgáoa nóták)
ízléses füzetben, tizenhét szerzeménye hagyta el a sajtót Murgács Kálmánnak, a közismert zeneszerzőnek, örök emberi érzést kifejező, uj gondolatokat költői lendülettel megszólaltató, magyar humuszban gyökeredzett verseket egyéni illatú melódiával színezve, művészi zongorakísérettel ellátva bocsájtja közre Murgács ezen immár VI. nótáskönyvében, hogy ápolja bennünk hazánk iránti szeretetet, élesztgesse az irredentizmus szunnyadó tűzét.
— (A zeneiskola szerdal hangversenye)
délután G őrekor lesz a zeneiskolában E koncerten különböző hangszereken különböző tagozatú növendékek mulatják be a folyó tanévben elért fejlettségüket. A hangversenyre belépődíj nem lesz és minden érdeklődőt szívesen látnak.
— (A VOQE)
választmányi ülését folyó hó 19-én, csütörtökön este fél 8 őrakor kivételesen a Mozdonyvezetők Otthonában tartja, melyre a tagokat is meghívja az elnökség.
— (A szilveszteri záróra)
A belügyminiszter Szilveszterre a nyilvános helyiségek záróráját általánosan hajnali 6 órában állapította meg. j
Citpe de Chiae P 1.90, marocaln P 2 28, lmprlmé P 1 48 minden színben éa divatmintákban Slnger Dlvatáruházban.
— (A karáosonyl azünldö)
A kultuszminiszter rendelete szerint az Idén az összes iskolákban december 21-től január 6-ig bezárólag tart a karácsonyi szünidő.
— (Koszoruoska)
Gábor Lajos táncintézetének kurzustzáró koszorúcskái mindig a legkedvesebb hangulatban^ a legőszintébb siker jegyében zajlottak A most vasárnap megtartott koszorúcska is bővelkedett jó hangulatban és a mulatni, táncolni vágyó fiatalság a fcéső éjjeli órálítg maradt együtt A koszorúcska őszinte sikert aratott műsorának kiemelkedő száma a bemutató tánc volt, melyet AUmann Mancika, Fabick Józsa, Temesváry Bözsi. Te-mesváry Manci, Somogyi Irén, Várady Nusl, Tóth Annus, Auer Jucika, Túra Aranka, Csöndőr Ily, Csürger Mand, Lengyel Zsuzsi, Dervalits Manci, Lasky Irénke, Zavodnik Elvira, Weisz Manci, Hurtz Mária, Ujlaky Manci, Horvát* Ilus és Tóth Ilus adtak elő jelmezben. A műsor végén a növendékek üdvő-zólték Gábor Lajost 15 éves tanári működésének jubileuma alkalmából és ajándékkal kedveskedtek neki.
— (Vasárnap délután: Nánl negyedszer)
A Katholikus Legényegylet nagysikerű szinmüelőadásat, Kint már Jelentettük, a nagy érdeklődésro való tekintettel újból meg kell ismétclnL A Náni vasárnap, 22-én délután négy órai kezdeltel megy negyedszer a bemutató szereplőivel; egészen olcsó helyárak mellett. r
— A kis kutya kát iaulája
Az eseményeknek pazar szinekben játszó hullámverése^mögött két család életének mélységei i\\ feltárulnak előttünk és egy gyürü körül szövődő bonyodalmak hálóján át-\\meg átsugárzik két fiatal sziv szerelmének derűs epizódokban gazdag ébredése. Alice Grant Rosmannak ez a minden izób&n modern szellemet tükröztető regénye Is/ mfntha a fiatal nemzedéknek UJ, igazibb boidogság felé törekvő; szivár-váhylüdla lenne. A mai fiatalság derűsebb életszemléletére tanít meg bennünket, öregebbeket is. Földes Jolán étvezetés fordításával bizonyára meghódítja magyar olvasóit ez a Palladla Félpengős Regényei sorában magjelenl
kötet , 7TTu3
/
Szülőt linrelmítel
Líebner bácsi
li onzág legaigrokt |ttákksll)ássk lerskilál megkapta*.
Óriási választék mindenfajta Játékban
Raktáron 600 drb baba 24 fillértől 22 pengőig.
Babakocsik, hintalovak, ródlik legszebb kivitelben.
Pudsrdebozok, parfüm, kfllnl, manikűr, féaO *a varró kazetták legolcsóbb árban kaphatók
VÁGÓ ENDRE
illatszer- és ]áték-Dzletében.

4 ZALAI KÖZLÖNY
1938. december 12.
-tii> UJsár>»
uj számában szép mesék, versek \' mellett a kislányok pompás karácsonyi ltalwfősőclkét, a fiuk techclksl ro- i vatci, vadászjátékot találnak benne. Kedvesek a karácsonyi küszóntök és o né--.! oldal kis\'etjátsihaló Jelenete. Mutatványszámot bárkinek kiild a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-ut IC. szám,
todera alatáa patait torontáli ..«-■ysf«k, ágyelők és összekötők reklámártkon Slngornél.
Tortiáiz jelvényszerző verseny
4 Magyar Országot Tornászegyletek Szövetségének Ifjúsági bizottsága minden évben megrendezi ez u. n. tehetségkutató versenyét. Mivel különböző nehézségi fokú gyakorlatokat kell a versenyzőknek bemutatnia, a nehézségi fok uerlatl Jelvényekkel díjazzák. Bzér\'. Jelvényszerző versenyeknek is hivjáíc. Nagykanizsán vasárnap rendezték meg ezt a versenyt, melyen dr. Vlt Fcnenc volt a Szövetség képviselője. Hála és köszönet Deák János, Horváth Béla és. Lázár Arthur testnevelési tanároknak, kitűnő eredménnyel szerepelt a felvonultatott gárda. Különösen a gimnázium aprótermettl, de Jó flzikumu növendékei tetszettek. Mindegyik elindult tornász megszerezte vágyai tárgyát, a bronz, illetőleg vasjelvényt |
Az elindult tornászok névsora a kővetkező: i ,
Bronz jelvényért: AtQtmaiw P4I, Balogh Péter, Kalmár Béla, Kovács István ét Révay József reálgimnázium!, Báder Béla, CCzoller István, Jámbor István, Junker László és Kováos János felsőkereskedelmi, Gödri József, Horváth Imre, Kovács László, Nagy Lajos, Németh Fcnenc és Solymosl Gyula Zrínyi tornászok. l ,
Vatjelvétjyért: Balogh Péter, Gálos! István, Horváth János, Kovács János, Kulik István, Láng Fereno, lUtseher György, Idb. Szabó István, ifj. Szabó István, Schner LŐzló, Wagner László, Zsiga Sándor, Zsu-pányi Lajoe reálgimnázium, Caol-ler István, Hegedűs Géza, Jámbor Jó zsef, Junker László, Kovács János, Szcrecz Lajos, Tanczenbergcr Sándor, Temesvári Károly fe sikercske-delml, Gödri József, Horváth József a Zrínyi TE tornászai.
Dr. Vit Ferenc buzdító szavak kíséretében osztotta ki a jól megér-(, \'nielt jelvényeket, majd a Himnusz eléneklése vei záródott be a Jelény-szerző verseny.
Kiadja a laptuiajdonoa KOasaidf.Sgl Rt Outenberz Nyomda éa Délzstsl Lepkladí Villalala nafykmlzsáa.
Fsletős Hadé l Zalai Károly. Intafurban telelőn! Nayvkanlua TS aaáo
Nagykanizsa viros
(a törvényszék melleit). Ajánl príma minőségű eredeti szilva-, meggy .barack-,körte-, seprO-, tOrkflly -pálinkát, magasloku borpárlatot.
■ta4to nslrbsnés Ktoelnyben.
Rendkívül olcsó
9 * 9 9
A legfinomabb férfi kalapok
Selyem harisnya, hibátlan. . —-48-től
Férfi zokni, meleg .... —.38
Pécsi bőrkesztyűk, bélelt.... 4.90
Kreppszatln sálok .... csak 4.50
Kötött kabátok, gyermekeknek . . 2-50
Gyermek harisnyák .,-.,. —.30-től
Női meleg harisnya.....—.80
Sokszáz retikül és pénztárca
Férfi ingek........2-48
Meleg sálak gyermekeknek . , . —-56
Női nadrág, meleg......—-96
Zoknitarlók........—25
Nadrágtartók ........ —96
Selyem kombinék minden árban
Selyem hálóingek . . . Svájci sapkák .\'..., Női és férfi kabátok, kötött
Jég zoknik ......
Női és férfi kesztyűk . . NŐI kfitények . . . . Férfi harisnyák . . Férfi zokni, cérna . . . Selyemharisnya .
6\'50 —.96 4-50 —■98
1.— 1-98
—•96 —•96
1.90, most 1.28
Soha ilyen olcsón még nem vásárolt
Fó-ut 6.
Gyönyört! kötésű ifjúsági meséskönyvek
már 58 fillértől
PorcellánfejO alvó babák
1 P l\'20-tói
Legújabb társasjátékok, tankok, babakocsik, hlntalovak, karácsonyfadíszek s mái ajándék tárgyakból a legnagyobb választék
(elltlnö olcsó árakkal
Uj. Wajdlts utóda
OFENBECK
kOiTT-, papír- éi IráuwktrMMii
Deák-tér 1. sz. w Telefon: 182.
EMLÉKEZTETŐ
Pnw!ir II.
Növendék-hangverseny a tsnalsko-lában 6 órakor. Daoaaabar M
Pásztorjáték, tánc a Kath. Ugény. egyesületben.
Izr. Jótékony Nőegylet ssurja ■ Kaszinóban.
A Klskanlzsal IIJ. Egyesület operett-előadása. DMember II. Aa Iparoskör Szilveszter-estje s ssékházban.
A Kath. Legényegylet és as altisztek Hali szilveszteri kabaréestje. X KSieskedelml Alkalmazottak műsoros etil veszterestje. A fűtőház! kézművesek Jótékony Szilvesztere a Markóban. tanár 4.
Katolikus bál. Jiaair S.
Frantharoos-bál. lA\'ventebál Kisksnizsán. Január II. NTE 70 éves Jubiláris ünnepséget megnyitó műsoros táaotstély Ipaioskórben. JanaAr 12.
8 órakor tea-est • MMóaMzban. Izr. Nőegylet mesedélutánja a Kaszinóban 4 órakor. JanaAr II.
Evangélikus estély. >
Janair H.
Frontharcosok teája.
Janair 15
Felsőkereskedehnll végzettek Unc-estélye a Kaseinóhan
F.brcár
As Ipartestület bálja. Fehr«ár J.
6 órakor teaest a UleasMsMiben K. Nagy—Altay: Kis hercegnő c. színmüve a Kiskantssai Olvasókőrben. F.brnir I.
Szanatórium-piknik. F.brná, 19.
A tanítók naff rwgyeJjálJa. KAOSz-bál. F.Wmtr li. Frontharcosok teája.
F.brair 21.
Keresztény Jótékony Nőegylet fal-mesbálja az [paroskőr termetWn. Február U.
Az Iparoskőr JeliuozbálJ*. F.kruár 14.
Kacagó-est ■ Kensstánr TUttvi-aalíaíksál, ,
tfltt. december 18.
ZALAI KÖZLÖNY
MODERN
LAKBERENDEZÉS
otthonos, Ízléses és nem drága, kedvező feltételekkel is kapható
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
Agyonlőttek tíz tüntető diákot Pekingben
Peking, december 17 A diáktüntetések a legnagyobb kan-hatalmi felügyelet mellett la állandóan megismétlődnek. Csaknem valamennyi alkalommal öss.etüzés ia történt a tüntető diákok és a rend örök között. A _rondőrség 10 tüntetőt agyonlőtt. A város rendőrsége készültségben van, intézkedés törtónt a (apán kormány részéről, hogy Hu Ki és Qsiang-Mong-Lung tanára kat azonnal bocsássák el, mert ők a diákzavargások irányitól.
Latrai felvetette a bizalmi kérdést
Páris, december 17 A képviselőház kedd délolőlll ülésén Laval felvetette a bizalmi kérdést A francia parlament kedd dölutáQ szavaz.
Hannover hegedűművész meghalt
Budapest, december 17 Hannover Gyórgy, a kiváló hegedűművész, aki hétfőn a Stúdióban vér-mérgezés következtében hirtelen rosz-szul lett, kedd hajnalban meghalt.
KAazSnetnyilvúnltás.
Mindazon jóbarálalnknak. Is meröseloknek, kik szerelelt, drága jó édesanyánk, illetve nagyanyánk éa dédanyánk In. Rltlar flyfipgyné temetésén megjelentek vagy részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Rltter Testvérek a gyászoló család
APRÓHIRDETÉSEK
apióMrdM* J*lm rair»p 4* DnlMM* 1Q4.4U 10 ni.,, mind*, UmSfcM uA 4 IlMr, UtUiMf 10 MOlf 40 ruur. mlndw, lo.SbM u« a fHMv.
r« MnISvsl I kSMtoal t w
hét tflteal csak SOriei-léle azabadalaasott Sietter dtkaládós hófokozóval lehet. Óvakodjon silány utánzatoktól. Sttld vaaks reskedés Nagykanizsa. 1
Sl t.lp.v ródllk olcsó main Manónál.
iii SsMIeh. bórbutorok, cipók, retl-kaiok lestése szeíszerten a ,R<tea\' ml-lastógyárban aszkmöitetnek. OyOjlólekp: Kilály-utci 32.
Iiwatul iMiwte •lóit názze meg Schnltser ás Oftodaetk áksser, érs, e.U.t és alpaca rskláiát.4851
árban Ktul-
■zsaiáoiea AaLaazALurAai j
60, 86, 52 stb. cm. msgaa, löihetetlen Mái ia, 10, ■ *••(«•■■ tafalé .
is minden má>f.|t. juáklru legolcaób ben kaphsté VA6Ó OMI iTlalmr-
és játéküzletében.
Ograa klolkllaták l.lurs éa klhoidó-lak felvételnek. Horthy Miklós nl 4. az. 13
H« áa aAsmlptt klzárólsg »«lvnlk.-
nlzálónál javlllssson. Cvetkó Mátyás Fó-nt 4. 46C4
Naaaaáll ruhái Teszek éa eladok, bírásra házhoz megyek. Márkás, Király-a tea II. 4316
A vllághbü „• dkg-os tábla M fillér,
IMi" saakaMá 40
gyári lerakat: Wmrtmmmm tejknnák- 4.
élelmiszerüzlet, Erzsébet t4t 14. 74
Msgysr a. 91. az. ház mlméé. ttóv.b bet álsgyar-u. 88/a. 4S7I
Száraz hiMik járdahlnl aaállltám MgreaiMbatő, Koaaalh-téi 5.
itásbax aaonnall
~ s
Mint aasaMá^ keresek Myet, 21 évea vagyok, gjeratkem kát hónapos.
Clm a kiadóhivatalban. 4700
Olos* 0MÍI9MM4- és
cakofkavá.ár, szaloncakor reklám árban : l/s ka te flUAeSM. Hindu OMtoládó-gyár íerakata:
BalUewk UsstlUss mattra éa finyazva. leisrebbcn a Rózss gyárban. dyu|lótelep : Király-utca 32.
Jószára fc.rt..,áM fajritsm meg
Ozv. Calimadla Lsfosaáaál. Róaaa-a. 21. •
\'LIEBNER bácsi játékboltja Lerakatát idehozta:
„Erzsébet" oukor- és játékOstetb*
(Szabó cipöáruházzal szembe) Horthy-utoa 2. alatt s amely gyermek jó marad Jézuskától karácsonyra -játékokat innét kap.
Allatok nevel4a4n41 4a hizlalásánál
qétUISahatptlM.
Csontképző éa étvágygerjesztő.
A valódi Sabr eaak eredeti gyári csomagolásban kerfll forgalomba.
UkWMilora-inMMMadi
Szénsavas takarmányai estet FUTOR helyett ne tagadjon el I kg.-os oaomag ára ... r,4 ftllír ól kg.-oa caoaac ága ,.. 11® fillér 60 kg.-aa zaak áraizaákkal) (150 fillér 100 kg.-os zsák ára (zsákkal) 12C0 tlllór
obszAq József
asac, acÁráop, atvéayvádalml szerek, zsák, stb. ksiaskadáiétwn Nagykanizsa, Erzaéber ttr W. A bírósági palota mellett Telefon 130
I ■Inda
| «a ||
Szttsíjlitiit .<
■todaokt a kaljl kanakvMkaái I
Iparoaoknál
4 ZALAI KÖZLÖNY
1938. december 12.
Niryk*ni\'«« mepyel »áro« polgármesterétől.
26.437/1935.
Hirdetmény.
Kthhirré teszem, hogy Zilsvár-megye slispán|a ad. 32.610/nl 1935. sz rendeletivel N-gykanizss megy 1 városban a kípvlsc\'öleatoicil t«íok válasrlásánik n«p|«i az 188T :XXll. t-c. 45. §-a a\'apjtn dr. Fábián Zsigmond választási elnök \'s Ba-bochty Ojörgy válatzlátl helyetles elnök veietése mellett 1935. évi december hó 21. napjára tflite kl.
A választás öl kerületben » alábbi beosztás nerlnt kerületenként na-varólspokkal történik és a válsntél |og a választás napján d. e. 9 Órától d. u. 4 Aráig gyakorolható.
Kennelenként két-két iniml-szedö küldöttség működik ét az elsőnél azok • választók szavaznak, akiknek neve A—K betűvel kezdődik, • másodiknál pedig azok, kiknek neve L—Z betűvel kezdődik.
I. ksrOlet-hez tartozik: Eötvös-tér, Fö-ul, Oyepmeaferí telep, Hon-véd-u., Hunyadl-u., Hutztl Oyörgy-
he«, 1
nyl-u., Sugár-ut ét Vörösmarthy-u. Választ 4 rendes és 2 póttagot.
a) Vdlaszldsvezetl és I. sz. szavazat-
szedő kUldOttség : elnöke: dr Bsrtha litván, belyettete: Ortulay Qyula. Ennél • küldöllségnél szavainak azok a válaszlók, akiknek neve A—K betűvel kezdődik.
Választátl helyiség: a Rozgottyl-utcal elemi likola földszínű folyosó-Ián a föbrjáratlól jobbra levó 9. sz. lantettűletl szoba.
b) 11. tz. szavazahzedó küldöttség: elnöke: Algner Qéza, belyettete: Falér Mihály.
Ennél a küldöttségnél azok a választók szavaznak, akiknek neve L-Z betűvel kezdődik
Választási helyiség: a Roigonyl-utcai elemi Iskola földszinti loljio.ó-ján a főbejárattól balra 1. tz. Un-terem.
II. kerOlst-hez lartoilk: Arany Jánot-u., Arpád-a, Bithory-u. Er-ztébet-tér Feltöerdól erdösUk, Qs-ral-u., Oábor Áron lakianya, Her-kulet téglagyár, Hizlalda. József főherceg-u, Kinlzsy-u, Klrály-u, Közvágóhíd, Magyar-a, Slkálor-u., Vár-ut és Va|d«ma)or.
Választ 4 rendet ét 2 póttagot.
a) Vdlasztdsvezető és az 1. n. sza-
vazatszedő küldöttség: elnöke: dr. Szabó Zsigmond, helyettese: Kertász Bála. Ennél a küldöttségnél szavaznak azok a választók, akiknek a neve A— K betűvel kezdődik.
Válaiztáti helyiség: Arany Jánot-ulcal iskola 2. sz. tanterme.
b) A II. sz. szavazatszedő küldöttség: elnöke: dr. Pelilct Józtel helyettese: Araló Boldliiár. Ennél a küldöllségnél azok a választók t/avatnak, akiknek neve L—Z betűvel keidödlk.
Választási helyiség: AranyJinot-ulcit elemi Iskola 3. az. tsnteime.
III. kerűlet-bcz tarlo\'lk: Btrak-telrp, C«anyt Láttló-U., Ciergery-ul, Ha|ctái-u.. Honvéd- és Köitendé-szetl kórház, Huthv Miklós ul, Jtr-ványkórhiz, Nagyréctel állomát. Őrházak (Vaiutl), Palyaudvsr, Só-u„
S-émere-u., Szent Imre herceg- u,, Tárház-u, Vasul-u., Véctey Zsig-mond-u. ét Wlssslts Ov.-u. Választ 4 rendet ét 2 pótligot.
a) Vdlasztdsvezető és az / sz.
szavazatszedő küldöttség: elnöke: Bsrlsl Béls, helyettese: Kelting Ferenc. Ennél a küldöttségnél azok a választók szavaznsk, akiknek neve A-K belűvel kezdődik.
Választó\' I helyiség: A Zrínyi M -ulcsl polgári flulsVo\'a fö\'dszlnll folyosóján baloldalon az 1. tz. tanterem.
b) A II. szavazatszedő küldöttség: elnöke: dr. Sctilelffer Imre, helyettele: Varga Nándor. Ennél a küldöttségnél nok a vá-Issitók tztvaznsk, C. tklknek neve L—Z betűvel kezdődik.
VálssztásI helyiség a Zrínyi M.-ulcai polgári fiulsko\'a földtilnli folyoió|án balra a 2. tz. lanterem.
IV. kerOlst-hez lartorlk: Altóerdöl rrdőt\'ak, Alfila-u., Bagoial tor, B\'lza-a., B»tthyány-u., Boctkay-u., Deák-tér, Feltósánd ms|or, Ferenc-msjor, BahochavOyörgy- u (Oyár u.), Kipoliia-tér. Károly Iskttnya. Kls-fsludy-tt, Kórbáz- u , Koetuih La-lot-u., László heiceg-u„ Lengyel Lajos-u, Levente-utca, Márit-ulca, (Potyll) Me\'ei mtlom, örház-u., Rózta-u,,. Stnd-u., Siahadhegy, S\'ekeres JOrlrf-ulci, Sien\'györgy-vári-n., Sréchenvt- tér, Tavaas-uica, Teleki u., Várotl ms|or (Kertétz-telen), Vlklórla gőztéglagyár, Zárda-u. és Zrínyi M.-utia.
Válatzt 4 rendet ét 2 póttagot.
a) Vdlasztdsvezető és az 1. tt.
szavazatszedő küldöttség: elnöke: Ziigmond József, he\'yet\'ese: Kenedl Imre. Ennél a koidölltégnél azok a választók siavainak, akiknek neve A—K betűvel kezdődik.
Választasi helyiség: Telekl-u. 14 sz. a. elemi iskola főbejáratitól jobbra levó tanterem.
b) a II. sz. szavazatszedi küldöttség: elnöke: Dohrovlti Milán, helyeltete: Bazsó Jóitel. Enné) a küldöttségnél szok a választók szavainak, (kiknek neve L—Z be\'üvel kezdődik.
Válás tasi helyiség: Teleky-ul 14 tz. a. tlemi Iskola löbejárallól balra levő tan\'etem.
V. ksrüiet-hez lartoilk a város 111. közlgazgatltl kerülete (Kiskanliaa).
Választ 3 rendet ét 2 póttagot.
a) Vdlasztdsvezető és az I. sz.
szavazatszedő küldöttség: elnöke: dr. Vlt Ferenc helyeltete: Anek Qyörgy. Ennél a kü\'dnttségnél azok a vá-Isutók tzsvaznik,, akiknek neve A—K betűvel keidMIk.
Válstzlásl helyilég; a Templomtéri elemi Iskola L sz. lolyotóján jobbra levő 1. tz. tanterem.
b) a II. sz. szavazalszedő küldöttség: elnöke: Kováct lilét helyettese: Szerecz Pá\'. Ennél a tzavszatszrdó küldöllségnél szok a választók szavaznak, akiknek neve L-Z belüvel kezdődik.
Választási helyiség: a Templomiért elemi iskola II. tz. folyosóján balra levő II. tz. lanterem.
Nagykanizsán, 1935. ávi decem ber hó 16-án.
Polgármetter,
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
26048/1935.
Hirdetmény
tz 1938. évi január 1 el lóálio mányt feltüntető lóösszelrás tárgyában.
Felhívom a lótulajdonosokat, hogy a minden egyes lovaikról külön-külön kiállítandó „Lóbe-jelentő lap"-ot az I. és II. kerületben a városi marhalevél-kezelőnél, a III. kerületben (Kis-kanlzsán) Gozdán József közrendészeti altisztnél vegyék át, azokat töltsék kl és 1936. jan. 15-ig úgyanoda, ahol átvették, szolgáltassák.vissza. — A régi „sárga" szinü haszonállatvizs-gálati igazolványokig megsemmisíteni, vagy eldoonl tilos.
Nagykanizsa, 1935. december 13.
«aa Polgármester.
A nagykanizsai kir. Jtrtafefráság,
mint telekkönyvi hatáság.
8893/1935. tkv. u.
Árverési hirdetmény kivonat.
Dr. Elek Mór vé«r*tia|tató«ik, Divld Jinos (nős M. Tóth Honival) végrebaltást sienvedö ellen tadi ott vég-chajtisi ügyében a telekkönyvi hatósig a végrehajtató kérelme kóvetkeztébeo az 1881 :LX. L-e 144, 146, 14? 13-al értelmében elrendelt a véíreh |ttsl irreléat 400 P tOkekOveletéi, ennek |in likai ia as irverbl kér.ényért esuttat .iegillapltolt 18 P költség tt tíiu likat >«ha|Msa viselt, a nagykanissal kir. liiisiotrésig t.rgittiG levő: ailamhokl Ilii ra l|kbetl 710/a. 2/a. hraz. ré\'re 201 P, 573/0. I. hrsi rétié 226 P, 1372/a. hru. aii tóra 670 P, 1327/b. I. hisr sz\'nl\'rs 100 P, 1323/. tirsi. .ríaMra 306 P 1327/a. hrst s«4n töri 573 P, 479/7. a. asantöra 157 P, a 278. az t kvhe I 1748 brsi k.szitó </s ttletftsíaif\' 150 P. 1749 lusi sitté íja lile tőségére 657 P ktkiiniai iibao.
A telekkOoivi haléaig as ánuiaaek OatarntxikkOzsighiziail megtaitiaira 1998 évi Isnair bé 9. napjának d. a. 10 irijit tUri kl ia az irraisl fcilite-leket az 1881 LX. Ic 150. $-a alapjia a következóktxn állapítja meg:
1. Aa árveiii alá eső Intatlasokat a klktit-ti.l il ktlhiraudirát ataeaoeyabb áron eladni aem lehat. <1908 XLI. t.-c 26 8) Ai irverelai aiiadékozé^ kötelesek ba aatpénzűl a klktittisl ir 10°/,-II ké-spinz-ben, vagy az 1881: LX t,-t 42. (-ibm meghatlroiott irtolyamnal szimttott óvadékképei értékpaplrosbaa a kiküldöttnél letenni, vagy a binatpinznek clOtegei Ural la\'ittx hetyeiéséril Uállttolt lelétl ettsmeivényt a kiküldöttnek itadal ia az irvcrial lellételeket sliltal, (M8I : LX t-e. 147., 150, 170. §tt 1908 XlXt.-c 21. 6).
Az, aki az IngaUanélt s kikiiltial irnii migusbb Igézetet lett ha többet Ígérni aenkl sem akar, kötelei nyomban a kikiiltial ir siizaltka szerint megállapított bánatpénzt as illata ígért ir ugyanannyi azi-lalékaig klegésiltenl. (1908 :XU l.e. 25 |.)
Nagykanizsa, 1935. évi szept. 27. Dr. Wábcr s. k. Idz. |bltó.
A kiadmány Uteütll: Miké s. k.
«SS lro4.-l6tfMt
l
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
hirdetőinél péeéeo tnah I
Nagykanizsa m. város x polgármesterétől.
26438/1935.
Tárgy: A v. szolgák és kézbesítők részére köpeny beszerzése.
Hirdetmény.
A v. szolgák és kézbesítők részére sötétkék posztóból mérték után készítendő 16 drb. köpeny szállítására versenytárgyalást hirdetek.
Ajánlat külön az anyagra és külön a munkára, vagy mindkettőre együttesen Is tehető.
Mintával felszerelt zárt ajánlatok f. hó 23-án déli 12 óráig a v. iktaló hivatalba nyújtandók be.
Nagykanizsa, 1935. dec. 14.
Polgármetter.
A ZALAI KfiZLfiHY éa ■ TOKOK együttes •IfifiMtéM
A vidéki sajtó fontos feladatot tölt be a nemzet életében. Munkánk sikerét bizonyltja, hogy a legszebb magyar képes folyóirat, a Tükör, Szoros kapcsolatot létesített velünk. Előfizetőink és olvasóink javára történt megállapodásunk alapján közönségünk számára egyszerüsitjük és megkönnyítjük a Tükör előflze tését s Ily módon bekapcsolódunk a magyar irodalom és művész t a magyur társadalmi- és sportélet s a nagyvilág eseményeinek nagyszabású képes ismertetésébe. Lapunkkal együtt - kizárólag előfizetőink részére biztosított - előnyős feltételekkel rendelhető meg a Tükör. Karácsony és újév ünnepének közeledtével minden elöflaetőnknek mö-dot nyujtunk arra, hogy kiadóhiva-tálunk utján a Tükör uj évfolyamé nak előfizetésével egész évre való szórakozást és gyönyörűséget s/erezzen családjának, barátainak. Az együttes előfizetés kényelmes és előnyös lehetőségéről kiadóhlvnla lünk szívesen nyújt tájékoztatási.
- Kistisztviselők ré\'séra lendklvtl elOnyós bútorvásárlás! alkalom. Modem berendezések, tökiletes jó kivitelben, bosszú lejáratú liasletto. sót kamat-mentesen la kaphatók Kapstels bútor trubisban, Horthy Miklás-ut t.
HUZATOS
lakását
LÉGZÁRÓVAL
szlgeteltesse. Kapható■
HI1SGB í\\ SZEGŐ M
%a»ata« a Ustalaldoeoa KtNtaadasáel R -T.
Mvomáa éa MaaW Laoaisae vallalala.soayvnvoaiaáijatjaai, Natvkwaluaa (TaWás SaMvsutö Zalai Küatl)
7§. 288. szám
Nagy kan lx»a, 1S35. december 19 csütörtök
Ara 12 miér
ZALAI KÖZLÖNY
fi^l/ tj H^t, mim.
FeWfle szerkesztő: Barbarlta Lajos
BtttlieUal ára: egy béta I f—fl *»JH*t. Surk*ulM(i U UWInltl UUoi W SS.
A Wu egészaégUgye
Irtai ár. Woi1 J4«"l orvo«
Az államhatalom a kötelező egész-légügyi biztosításokkal bizonyítékát adta az egészségügyi védelem és megsegítés nagy nemzeti fontosságának. Szükséges volna azonban, hogy ez a nagyjelentőségű munka bővüljön, hvgy helyet kapjanak benne a mezőgazdasági munkások és kisbirtokosok ls. Ez a réteg a zöme a magyar társadalomnak.
A falu népe legbővebben részesül a tér, levegő és napfény áldásában, fáról szakított gyümölcsöt, frissen fe|t tejet eszik, Iszik, mégis nagyon sok közötte a sápadt, gyengén fejlett, tuberkulotikus, gyakran pusztítja fertőző betegség. A „sokgyermekes apa, anya nem képistna gát gyógyíttatni, mert erre nincs pénze, vagy nem akarja családfái földecskéjétől, házacskájától meg fosztani. Keresni kell és meg ts kell találni a mezőgazdasági munkások és kisbirtokosok egészségügyi védelmének; lehetőségét.
N«m szorul bizonyításra, hogy «_ falvak nagy áttalánosságbnn, kevés" kivétellel nincsenek ellátva olyan közegészségügyi Intézményekkel, be rendezésekkel, amelyeit meggátol nák a ktHönfé*: betegségek kifejtő, dését. A rosszul szellőztetett, nap-fényt-alig kapó, pctróleumvllágltáju zsúfolt lakás, amelyben alszik és napközben ls sokat tartózkodik és életének talán több, mint felét éli a falu nép\', egyike a bújok legbővebb forrásának. Az ilyen lakások ute\'eg-ágyai a tetegségek tömegének, ezek között a tuberkulózisnak. A vá-rosi, főleg Ipari munkás, akinek élete nem az erdő, mező tiszta levegőjében, hawm a gyárak, mü. helyek állott, bűzös környezetében tollk el, csak jobb lakásviszonyai miatt esik kisebb mértékben áldoza. lul a tuberkulózisnak. Aa arány kö rülbelü! 2:4 a városi munkásság lavára. Köztudomásu, hogy a föld azenyezódfae a talajnedvesség áram lásával nagy körzetben megfertőz, heti a vizet. Ha csak a falual, tanyai trágyadombok és a kutak gyakori közelségére gondolunk, már ezzel ls sok betegség kiindulási le hetöségéne találunk, magyarázatot. Esek csak Jilctvó hiányosságul a be fgség megelőzésének. A test helyes ápolása, a csecsemők és gyermekek Mneveléee közben érvényesülő, "éha babonás eredetű, rossz szoká. »k szintén aok betegség okozói.
A közösség érdeke a közősség é»zmunkájávál, ennek egységes Irányításával érhető el éa Így oz rgéazségvédelem is csak általános fványü és kőflezö erelli -rendclke-Zfsskkel vlhétő kereszUU. Ha ez«k a Vétkezések zavarnák is a Jalu \'n*«azokott, sokaámak kedves, (te \'Wauágttoa OMBdáletét, ekkor la
MB, hogy létrejöjjenek.
4 falusi nép Irányítóinak, a m« "l»»zdaaágl érdekképviseletek ve zenümk Wil ktrvankftk -az alkuimat
Nagykanizsa sorsa a saját kezében van!
SzaM GyöxA, ■ Nemzeti Egysén nagykaalzsaí elnökének nyilatkozata a szombati vélasztásról
Az uj kanizsai városatya-jelöltek névsora
A szombati választás lázában forrongnak a várospolitikai berkek egész Nagykanizsán. Ot kerületben folyik azakadatlanu! a munka. A Nemzeti Egység vezérkara nem Ismer fáradtságot ís nem Ismer akadályokat. A győzelem hite és a pái t-godolatból kisugárzó lelkesedés minden nehézséget áthidalt és tömör fronttá kovácsolta a. város széles rétegeit.
Megkérdeztük Stabó Győző ny. járásbirósági elnököt, a Nemzeti Egység nagykanizsai azervezeténck elnökét, a választás minden front szakaszán jelenlévő, mindenütt fáradhatatlanul dolgozó és mindenhol szeretettel körülvett .Győző bácsit,, hogy
hogyan állnak a válaaatásl előkészületek?
- Az előkészületeket - mondta — teljesen befejeztük. Az első és legnehezebb felvonáson : a jelöltek lis tájának össr\'állllásán tul vagyunk. A lista kész és holnap már át ls ladjuk a nyilvánosságnak. Most következik a városi polgárság lelkiismeretének a dolga, miután ml a [miénket becsülettel és legjobb meg-jgyöződésünk szerint elvégeztük.
. Milyen tapasztalatokat szerzett Méltóságod a vá asztási kampány Blatt 1 - kérdeztük.
-r te. érdeklődés és lelkesedés a ikerületekben kifogástalan. Őszintén imondhatom : - ekkora lelkesedésre magunk sem számítottunk. Minden (kerületben 1
uj tömegek osatlakoztak a Nemzeti Egység lobogójs köré. M eszme, andt pártunk képvisel, nagyon sokat hódilott a választási Iküzdelem során.
- Azokhoz Is volna pár szavam foijrtatta -
akik nem taglal még a Nemzeti Egységnek,
de velünk együtt éreznek. Arra kérem őket: tartsanak lelkiismeret-vizsgálatot és ion tolják meg jól,
hogy mi válik előnyére ennek a városnak és a nagy nemzeti sxempon-toknak egyaránt. Ha egeket gondosan mérlegelik, akkor hifijeni, hogy ha nem is lajstromozott tagjai a NemzeU Egység tábortaak, szavazataikkal elő fogják segítem a Nemzeti Egység listáinak győzelmét.
A jelöltek névsorát Illető véleményét kérdeztük ezután az elnöktől.
- A jelöléseket - mondta — szerencséseknek tartom. Szerencsések azért, litert képviselve van a listákon minden foglalkozója!, minden vallású, minden társadalmi elhelyez, kedésü rétege ennek a városnak- Eb. ben a tényben a Nemzett Egység Igazi és méjyértelmü szelleme jut kifejezésre, az az emberien Cszinte demokratikus szeltem, amely nem ismer különbséget sem a ruha, sem az iskola, sem a pénztárca, sem egyéb mellék-teklntetek szempontjából, hanem csak egyet néz, azt, hogy mindenki, akit listájára felvesz, becsületes hittel legyen szószólója és haroosa a megválasztás után a Nemzeti Egység gondolatában rejlő célkitűzéseknek ée a jobb
sors után áhítozó határszéli város Jövőjének. |. ,
— Milyenek a választás kilátásai ? - tette fel munkatársunk az utolsó kérdést, amiro a következő feleletet kapta: |
V A legnagyobb opitra tanússal nézek a választás kimenetele elé. Lehetetlennek tartom, hogy ez a város ezúttal is ellökje magától a feléje nyújtott kezet, amelytől a nagy magyar sorsközösségbe való bekapcsolódással egyben a város sorsának jobbrafordulását remélheti. Ha Nagykanizsa most sem ragadja meg a kínálkozó alkalmat arra, hogy évtizedeken át sokat panasziát félreáilltottságából kilendült, jön, akkor a jövőre nézve a hasonló panaszok létjogosultsága megszűnik és azt kell hinni, hogy Nagykanizsa nem akar kiemelkedni a Hamupipőke kuckójából, csak azért, hogy önmagának -tetszeleghessen az elhanya golt fél romantikus, de hálátlan szerepében.
- Nagykanizsa sorsa most a saját kezében van. Ennek a meggondolásnak keit eldönteni? a szombati választás aoraát.
A szombati képviselőtestületi választás hivatalos listája
Sok előzetes megbeszélés, minden irányú mérlegelés, százféle szempont összeegyeztetése után a Nenisetl Egység Pártjának nagykanizsai szervezete elkészült a jelölt-jelnek lislájáia\'. Az utolsó slmltá:o\'i még tegnap történtek a jelöléseken, amelyek most már végérvényesek. A jelöllek kerü\'etenkénta következők : I. kerület:
Rendes tagok :
Mac/;.a Mihály, s kegyesrend! reálgimnázium Igazgatója,
Samu Lajos, a Nagykanizsai Ipar-testület elnöke, l
Molnár Ferenc kisgazda, Rátkai László kéményscprőmesler.
Póttagok : báu\'dcuics. István kisgazda,
Varga Nándor kelmefestő :
II. kartlet: Rondes tagok :
P. Clr/u\'z Viktorin plébános, F.AS Ferenc elemi iskolai igazgató, i B leim\' János kereskedő, dr. DHkal Imre orvos.
Póttagok : M\'gu\'mortcz Tamás szabón-ester, Vldouic* István ny. postaaltiszt.
III. kerület: Rendes tagok :
Stabó Győző ny. klr. járásbíróság! elnök,
<Jr. BiiláiS Zsigmond ügyvéd, tb főszolgabíró, Balogh Józaof MAV lWézö,
larra, hogy a falu egyszerű, de értelmes népével belátassák, mog. értessék az egészségvédelmi Intézke. déaek nélkülözhetetlenségét, halnszt-hatadanságát. Bpp-n ilyen fontos n falu népéouk kötelező bet.-gségblz. tositáa* is.
A társadalom mlnd-n tagja me«-kívánhatja, hygy h» egymaga k$p-Wien magát gyógyíttatni, akkor az államhatolom legyen segítségére egészséginek tuagvédOsében, beteg, aégének gyógyításában. Aa orvosok, .bár ezzel hivatásuk szabadsága ki-
sebbedik, mégis teljes mértékben támogatják az állam kötelező egészségvédelmi és betegbiztosítási törekvését és ennek a mezőgazdasági munkásokra és töfp"blr[okosokrá való kiterjesztését feltétlenül szűk. ség-snek tantiák. Ha az orvosok vállalhatják és elviselhetik az e szo clális egészségügyi ellátással kapcsolatban bekövetkező helyzetet és olcsó munkájukkal külön adózhatnak az államnak erre a szükségletére, okkor mm tartom kivihetetlennek, -hogy a társadulouinuk-egy má-
sik rétege megadja az anyaöl .feltételek hiányzó részét.
A szociális betegellátásban való-részesülés szükségét, ml, orvosok, akiknek alkalmuk volt betekinteni a ifalu népóaek (éleiébe la, Igen jói .tudjuk. Amáp.Js érzi, néhol hangoztatja ls.
Á mezőgazdasági ál\'ílekképvis-let itcgye idöeecrüvé ennek .nikófiUsnJk a meg<iltMsát és kérje az e kérdés-sel már régebb idő óta foglalkozó államhatalom támogatását. \'
»
■MM SOZUHTO
1935. december 11
BoOa Károly borkareskedö.
Póttagok: M-lctsr Jenő kereskL Jő, Tart József fütőhiizi munkává zWŐ. • I
IV. kerület:
Rendes tagok: dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos, Miklós János mozgópostái önök, Ssálingr József szltísmester, Tibiit Lajos kötélgyártó.
Póttagok: Horváth Sánra János kisgazda, Zsigmond József áll. elemi Iskolai Igazgató.
V. kerület:
Rendes tagok: Kőtov\'k* Sándor (Misina) kis-gazda, ! Plánd-r József kisgazda, Piánd-r László kisgazda.
Póttagok : Mátét József (Tiszai) kisgazda, Varga József (Makár) kisgazda.
Mindent együtt talál
|J
A szállodában i
teljes komfortot.
A kávéházbani
100 újságot. A aBrfizAbeni
200 ételkülönlegességet és Bura Sindor olgány-muzslkáját. A télikertben i
délutáni-esti tánoot ét llniozky rádió Jazz-zens-karát.
Budapest, Rákóczi-ut 58,
A Metropole valamennyi üzemében elfogadják fizetésként a Provincia kedvezményes pengfiizelvényt.
Rászegezte az ajtót a sógornőjére és cselédjére, aztán felgyújtotta a házat
Déva, december 18
Tar János gazdálkodó háza az éjjel kigyulladt és teljesen leégett. Oltás közben vették észre, hogy a lakás ajtaja éa ablakai be vannak szegezve. Ekkor derült ki, hogy Tar János lesége és cselédje bentégtek a házban. Rövid nyomozás után letartóztatták Tar Dénest, a károsult jjnzda öccsét, aki bevallotta, hogy ő szegezte be oz ajtót és ablakokat, ő is gyújtotta fci a házat, mert nagyon haragudott sógornőjére. _
Finnország egyedül fizetett
Az Egyesült Államok szövetségesei közül egyedül Finnország tett eleget háborús adósságainak, a többi volt szövetséges nem fizette meg a most esedékes törlesztést Roosevelt elnök a legutóbbi sajtóértekezleten nagy dicsérettel emlékezett meg a kötelességét pontosan teljesítő Finnországról.
Mi az igazság az életbiztosítások valorizációja körfii?
A Debreoen c. napilap Írja: Néhány nappal ezelőtt Szombathelyen tartotta vándorgyűlését a Magyar Biztosltástudományl Társulat. A nagyközönséget az elhangzott előadások közül leginkább érdekelheti a Biztosítási Intézetek Országos Szövetsége Igazgatójának, dr. Kutast Elemérnek az előadása.
Dr. Kutasl fejtegetésének lényege abban csuososodott kl, hogy Magyarországon a csekély . mértékű (B százalékos) valorizáció is nyugalmi állapotot teremtett Nos, ennek az állításnak csak oz e\'sö fele Igaz, még pedig az, hogy | \' Magyarorsiágon csakugyan csekély, töt kétségb^e/löen etekéin mértékű volt " valorizáció. De hogy ez a csekélymértékü valorizáció nyugalmi állapotot teremtett volna: olyan kolosszális tévedés, amelyet még a legelíogultabb biztosítási szakembernek sem szabad megkockáztatni
Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen adatokra építi dr. Kutasl az optimista véloményét 1 Ha valaki tudja ebben az országban, akkor néld igazán Illenék tudni, hogy az él /biztosítással szemben kp. rántstnes a publikum azZal a bizalommal, megnyugvással ét lelkesedéssel, amll valamikor régen tamitHott. Nem titok az, hogy a legutolsó esz-tendő alatt is kőz i 40 százalékoá dllklesét mutatkozik a biztosító társaságok él-tblziositisl ágazatainál. s ez a katasztrófáiknak nevezhető romlás, amely tulajdonképpen csak folytatása az elözó esztendők óta egyre tartó süllyedő tendenciának; mindennél hangosabban harsogja a szélrózsa minden Irányába azt a régi tételt: azt a klienst, aki egyszer megsütötte a száját, nehéz új-
ból becsAMtanl az üzletbe.
Az életbiztosítás gondolata szociális és tőkegyűjtés! szempontból egyaránt nagy nemzetgazdasági jelentőségű feladat. A, magyarországi biztosító intézetek Igazán csak saját magukra vethetnek azért, ha az életbiztosítási ágazat egyre Inkább sorvad * i I I
a közönség, ha a tőkéiét gyu/-t\'-nU konzerválni akarja, egyre Inkább a pénzintézetek /«lé /or. dul t takarékbetétek tormáid, ben gyU/tl élérs a garati. Hosszú évtizedekre lesz szükség ahhoz, hogy a magyar közönség elfelejtse : két nemzedék vagyona úszott ed a .békebeli jó aranykoronákban befizetett életbiztosítások nyomorúságosnak nevezhető ötszázalékos valorizációja kapósán. És az a nemszünó. elkeseredés, amelyet az ötszázalékos valorizáció sokkal inkább növel, mint csökkent, olyan magas gátat állit az életbiztosítási üzlet elvesztett lerütelelnek ujabb meghódítása elé, hogy ezt a legszebb frázisok csillogó gyöngy-füzéreivel sem lehet eltakarni.
Apt senki sem várta a biztosító társaságoktól, hogy a valorizáció százszázalékos lesz, hiszen kétségbe vonhatatlan, hogy az életbiztosítási díjtartalékoknak egy Jelentős részét a világháború során hadtköicflön-jegyzés re kellett fordítani, de az sem képezi vita tárgyát, hogy | a dlltartalékfilap hadikOlcsönK való felhasználásának aránya ét az ötszázalékos valorizáció aránya között olyan mély szakadék tátong, amelyet nem lehet optimista szónoklatokkal betömni. Azon senki sem csodálkozik, ha az életbiztosítási üzletág csökkenö tendenciát mutat, hiszen a gazdasági viszonyok tényleg nyomasztóak. De tévedés volna mindent a gazdasági válság rovására Imi és itt
Karácsonyi vásár alatt felgyülemlett maradékok
rendkívül olcsón
I
10.
megállapíthatjuk, hogy a diliét-lek magasak, drágák, n\'-m állnak arányban a való él\'-l követelményeivel. A mai életbiztosítási díjtételek még mindig azon a nívón mozognak, a mely a biztosítási matematikusok szerint helyes lehetett a világháború kitörése elölt, de annál helytelenebb ma. Ne feledjük el, hogy pontos statisztikai adatok szerint az elmúlt 20 év alatt mintegy 60 azáza-lékkal emelkedett az átlagos embe-t ri életkor Magyarországon. 1914-ben átlag 40 éves korig, most átlag 60 éves koráig él az ember Magyarországon, ami azt jelenti, hogy ez úgynevezett vegyes életbiztosításoknál, amelyeknél halál és elélés esetére kótlk a biztosítást - is az életbiztosítások sokszorosan túlnyomó része ilyen Magyarországon -sokszorosan nagyobb a hatzna a biztosító társaságoknak, mint
Weeídöben volt. ffem tudjuk mi az oka, de lehet, hogy biztosit^ társaságaink azérl ragaszkodnak görcsösen a régi rend szerhez s azért irtóznak minden átfogó reformtól, mert még a rrvii helyzetben is busásan megtalálják számításaikat. Bármikép Is álljon a dolog, tagadhatatlan, hogy ha ebben a tempóban fejlödnek a dolgok, akkor az életbiztosítás Magyarországon néhány éven belül teljesen el. caentevészedik, , ( *
Gyomor-, bél- és anyagcsere-betegségeknél, vérszegénység, sápadtság és lesoványodás eseteiben reggel éhgyomorra egy pohár terméslelet „Ferenc József" keserűvíz az eméstlőszervek működését halhalősin előmozdítja < igy megkönnyíti a tápanyagok vérbtjuUtsíl. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a Ferenc Jóxsel vlz ugy felnőtteknél, mint gyermekeknél Igen gyorsan, biztosan és mindig kellemesen bal
Napsütés I
Prognózis: Észcknyugati szél, egyes belyeken havazás, hóval vegyes eső. Egyes vidéken kivált a hegyeken hófúvás. A hó-mérséklet szerdán még emelkedik kissé, a síkságokon átmeneti olvsdás, az éjjeli TehOlés Dunán-tul nyugati részén kissé erósó-dlk. Csütörtökön délelőtt a felhőzet felszakadozáta várható, napsütés lehetséges.
i December 19. csütörtök Rom. kat Pelágla Protestáns Viola. Izraelita Klsl. hó 23. f
Gyógyszertári éjjelt srclgálst ® hó 15-től a .Fekete Sasi gyógyszertár Fő-ut 6. és a klskauizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva n«gel 6 órától esl« 9 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egéas nap nókaek).
Hócipőket, sárcipöket, meleg alsónemiieket vásároljon j
Szomolányl éruhésban

ZALAI MZLOIW
Apróságok asszonyoknak
féétéU ptiM ismét jtíp lest, h> már nagyon megkopott. Ha félllter denaturált, tzessben tört gyantát feloldunk é« míb otdsttsl ■ kopott padlét agy*»let«aea bekenjük. Rögtön Malmit «ép tartós tényt kap foíi fcsMt padl-v
HétMoltnl nagyon Icóanyü eltávo-.itaai, hm W«(ébeo éasravestzük. Hitzeo |gsn gyakori tl, mikor festenek, va(ry másolnak valamit, méazfolt esik a pádlóra, ilyenkor átáraz kefével kell ifcllrtfélnl, BS asonbau már késő volna,
ráftserű eectt* rnártntt ronggyá! fal-
MUt UK** Mdörxaölni •
. j H*:ítt4m. Ahol alneaee por-), igen gyakran ás aok helyen oüT tlsttitják a szőnyegeket. Tóílmytre\' • Jtáit■ oldalin porolják, holott «•- fH • szőnyegnek, legjobb ugy tissutánl, hogy a bal felén kell aröaan kiporolni; • jobb felén pedig ■>»,■■ isktlálai Ha tata, langyos vi-ma kofával szál mentén éa szál ellené-alapos^ MMtljük. A tatai
Ha 4ÍV hellén aok port talilunk, hű íj ae ssálljon aserts ás sáprés köt-ban na ártson M tüdőuak, legjobb ned. taa füréMIport azörnl a poros helyi*.
.■\'i" Rtcept verseny
öéétlénis hl/ujl Főtt ás azitán áttört 30 deka gesztenyét 10 deka vaj-tel áa 1 ded tejszín nal sürore fjxsúk AáuUu elvetsaűk a tatról ás ha kihűlt, jsjulc tojás sárgájával ás négy tojás habjával elagyitjük óssza. Vajjal ki-kant formában, gőzben kifőzzük. Ti\' joé ftaslcnyo mártást adunk
Báliul Pálué, Slagod.
laUskiX
CtékélédéffolyóM dUval. 1í deka cu-(tarból * egy ás fél daei vizzel sűrű a*-up«t főzünk Azután 18 deka őrölt iftól adunk halté és azzal megfőzzük. Mikor kihűlt, langyos vizbe mártott MaasJ gblyókat formálunk belőle, szá. ■rtft* tagyjuk azután ctokoládéjégben BSÍ\'ÖbtjÖlí \'trin vágott mandu-Magyar Andorná, Győr.
\'!.•■.\' a
Wétl*t émlélti. Hat asemélyre hal \'éjiéit! Mssttűnk omlettel ás fél he-rtnget festőnk hossá, amelyet lenyu \' átrak/ teáikéitól megtiatlltjuk és aprót* vágva a föltart tojás közé ke-TCrfM. Sót sem kall a tésztába tenni, \'ttot a hering atág sós és as egészet vajban megtűtjok.
Schón Arthurné, Debrecen, .a
rejtést Kététét. Kát sasmiét vékony saaiatakra vágnak, tsirban ropogósra aútjúk, vajjal kikent tálra taasaűk és mirdan saaWtra egy-egy tojást dtnnk, úgyhogy egészben maradjon, sóval, borsaal meghintjük, édos tejfellel le-öntjük éa addig hagyjuk a sütőben, mig fehér hártya tépsődik raJU, da ml) vm kaméa>atlk sgáacoa Hirte-
toaróa tálaljuk. -> Mf. énirátké, Szagai
•Mnutart asagaál atMra. Téfcb-Ms iT lklhii\' >r« assiatakis vá-M<É awtk Uéaakaa rt-
Ml árts *M parti* kavartak éull kalitunk ás aM*fe-
\'\'^óaollfBf!
. «c ^ní; i \'i
» •áuláclís fcaráásoayl kirakatra.
Eldfilt a szarufa az épfi!6 háztetőn és agyonütött egy 17 éves legényt
Három síró férfi felelt a halálos balesetért
T*ródl r*Tanc egyedutai fiatal földműves másfél évvel azelőtt nősült. Fiatal feleségéül egy évi szor. gaimas takarékoskodás után összegyűjtött annyit, hogy egy kis ház épl\'ésébe bele mert kezdeni. Annyi pénte azonban nem volt, hogy kép. zett munkásokat fogadjon. Ezért is meröseihez fordult, hogy legyenek segítségére az épilésben. A szomszédok szívesen segítettek Taródl Ferencnek, hogy újszülött ils gyér mekével minél hamarabb beköltöz hessék kis házába. A munka: eze tést Kohdc* Adóm vette a kezébe,-mert valamikor ácsse^éd volt s igv ő volt a szakember. Pip isi. An ilá val, a 17 éves lf|. Pap Istvánnal együtt segített. A házépítés már |a vábsn tartott, mi\'or egv eldűlt szarufa olyan sz"rencsétl.?níil ütött,\' fejhe ifj. Pap Istvánt. ho?v nz hamarosan b\'lehall a sérülésbe.
A munka termés etís-n abba ma rsdt s most három m gtöi t emb?r áll s vádlottak pid|a előtt, i ondnt lap emterölís bOnt\'ttévcl vádolva. Egyszerű agyuk reh-\'z n fo-\'ja fel a vádat: -- emberölés.
Kovács Ad Ara csak azt hangoztatja, hogy még egy állatot sem bántott aoba, nem hogy embert öl.
Jön. A tanácselnök megmagyarázza neki, hogy nem szándékoa emberöléssel van vádolva > a kettő közt Igen nagy a különbség. De azt ők nehezen értik meg. Emberölés oly súlyos azó, hogy a többit már nem bírják felfogni. Aa apa nem szól semmit, \'a airáis s a könnyek összeszorítják torkát, annyira, hogy még a (elteit kérdésekre is csak a legnagyobb erőfeszítéssel tud felelni. De nem csak ő vette el már a büntetéséi, hanem Taródi Ferenc :a,akit valószínű, egész életen át kísérteni íog az, hogy háza emberáldozatot követelt. t
Az Ítélet mindezt tekintetbe veszi fs Kovács Ádámot á hónapi, Taródl Ferencet és Pop Istvánt 8-3 hónapi fogházra Ítélte, de az apa büntetését 3 évi próbaidőre felfűg-gsz\'ette.
Három síró ember vette tudomásul és nyugodott bele aa Ítéletbe. Pedig a férflkpnnyek nagyon szomorúak:..
Királyok királya
Jézus Krisztus földi éleWk fümje, _ melyet Gjcll B. de Mllle mesteri keze varázsolt örökéletüvé — már sokszor sz \'repclt a kanizsai filmszínház műsorán. Eddig némafilmben e\'evcncdtok meg e öltünk a biblia örökérvényű Írásai, de az egyre fejlődő filmtechnika ezt a filmet is szinkronizálta és n.tnt hangos vál ozatban került temuWísra a Nép-moziban.
A film lélekbemarko\'óon tárja elénk Jézus mag.sztos földi élete 83 évének minden mozztnatál. A vallásos érzést nevelő ailolás tökéletes szépségben ál ltja e\'énl; pólóénak a Királyok Királyának jóságos alak-
ját, megrázó képekben látjuk meg eleven?dnl a vásznon Krisztus w^n védéseit, halálát éa a dicsőségre iiK\'nnytemeoe telét.
A grandiózus tömegjelenetek nagy ban hozzájárulnak ahhoz, hogy fe. lejthetetlen maradion s néző lelké, ben Cecil B. de Mille mestermüve.
Reisenfeld zenéje pompásan illeszkedik bele a film tónusába.
(HI-)
- KlitlaltvIaoMt ráaafce tendklvál előnyős bútorvásárlás! elkaloss. Uodttn berondezásak, tőkálatsa Jó Uvitaiban, hossza lejárata láasMn. aőt kaaat-saesiteseo Is kapkaiók KipHils tmto, Iraházbao. Horthv Hiktóa-at á.
- KarátMayl íjáaiilbal IIIIMayl-elpőt vegyen a városhásban.
- (Bályattyüjtn hlálkezájt) wm, dán áélutift (MAI Hl a Pannónia bátaó kl*eneábaa.
ajándékot
rtöl
Karáaaonyl k»r*aárlá»alrtl ■entfoljM
á DOXA óba
valódi svájci gyártmány, kltonő minősége világszerte közismert. Ara mérsékelt. AJAndékként akár nBnak, f érfiMk «n narmkMk
DOXA érét vegyen I
Ragaszkodjék a BOSK márkáén
4a Qgyeijsn as őlomplotobáia I
Egyedül vágyónk
(Bárányi Miklós Száebenyi-refénye)
Ilogy Széchenyit igazán megiamw-hessúk is megérthessak, m« koii Ismernünk ét meg kall értenénk korát Is. A dallam egéss szépsége is a gazdag zenekar hangzivatarai kőst bontja ki szivárványát. Surányi Is kor* káprázatos pollfonláju orchesierének kósepébe állítja be hősét. De milyan nehéz, zűrzavaros, önmagát marcangoló kor ex a mult század első fele, sora, mlazmás páráktól mocsárlásaa vöifty, két forradalom hullámhegye közt \'De maga ez az Ingovány is két partot hasit és mintha Széchenyi/ a nagy hídépítő, magát taszítaná hídnak a két part közé.
Az a kor, amciyben Széchenyi István elindul/ Európa legnyugtalanabb kora. A reményekéi, amelyeket a francia forradalom ébresztett, a Szánt Szövetség fojtogatta. Soha nem volt a világon annyi álmatlan éjszaka, mint as 6 korában, fts as osiborlség a roppant álmatlanság hajnalának lázaa látomásai közt hánytorgott fis ebben a tántorgó; mámoros bizonytalanságban szivek biborot vulkánja tört föl, hogy (kttóréiévei megakadályozza a földrengést . Ilyen vulkánja volt aa eszmék világának Lord Byron; ilyen tűzhányója volt a ml szegény kis magyar glóbuszunknak Széchenyi.
Surányi művészetének egyik legszebH próbája, ahogy Széchenyi lelkében ezt a bénává vert magyar hitet alélta-gábói felrázza, majd szárnyra aegltl. Lassú léptekkel; szinte észrevétlen fokokkal halad ez az eszmélés, akár a konvertiták lelkében a kegyelem mflve. De Surányi éppen ezeknek a kegyelmi pillanatokban dlvináclós pillanataiban Igazi, szinte a misztikus mélységeid* leszálló mester.
Itt tslán csak egy rettenetes megrázkódtatás nemzetgeológiai vihara segíthet. Föidinduhii kell hozzá, hogy a nemzet megindulhaasoa. Bt ekkor robban Id Széchenyi izzó lelkének vulkánja, hogy megakadályozta az általános földindulást, amelynek romjai esetleg mindent maguk alá temethetnek. Es á vulkánlobogás Széchenyi nemcetébresztő, orazágépltő munkája. Surányi csodálatos szin- éa plasztikai gazdasággal Írja krónikáját, távol minden atokványos konvenciótól. Éreztük ennek a Utáni vállalkozásnak egéss feszülő drámaiságát, éreztük st ellene ágaskodó, a titokban őrlő. rejtett aknákat rakó erőket is. amelyéé a} égis leli<l«k a földindulást s agy roppant megrázkódtatás félelmsa ájaaakájába boritják est a eaodáa viláaotaágot lob-bántó, ayngtalan MayskW sz!portárt
Suráart UOlds végigkíséri váltosatoa át MMMatas pályáján gróf !
"re irzt »«é>T,
____ ___él Itgiamiiihé ér-
Waaábse. Hatalmat ás arányos fesaa-
.. „ JC*t Jzádtsert TaMUt Suváayt möra igazi r*ény, • mt lagHteMbb " ■ "
kittéi. Hatalma reaMá, aanly óriási ssjs#t, sMh rátété a lafUvatottabb nflvéat kft* Matton Mbw WftlWI nty aady* aekJWaéWfcyt takoaea, hmg? mk-WPW 1 WMMUlt atlVl"
•65 aseNMM* I
SarAql akkjal kfvéW kéké] l#sai
émbénk, píroaan lobog buaOk aa
Hlé am a katalzsjst, IM, MM
ZAisAI KÖZLÖNY

szeroidalss regényeek sgyetlM párbe-sráds smi, amely a drámai átéltség teljes illúzióját ne adná. Nincs egyetlen sió, amely inógótt ne íroznők a aslv egykori vergődését s ftniely éppen esért llletetleuül hagyhatná as olvasó szivét.
De nemcsak tökéletes enibcrTajs Surányi könyve, hanem káprázatos gazdaságii, a legalaposabban dokumentált s mégis szinte fantasztikus lobogása korrajz Surányi regénye. A Napokon után kővetkező félszázad egész Európája olt kavarog, viharzik eböen a könyvben. Alig tudunk hozzáfogható hatalmas alkotást ujabb Irodalmunkban. Betűről-betüre kell olvasnunk, hozzátapadó, mindenről meg* feledkező érdeklődéssel. Valószínű, hogy nem csak a szereplő kor azonossága teszi, de sokszor a legnagyobb regényt, Tolsztoj Háború és békéjét Juttatja essűnkbe. S a kritikus legszebb elismerése az az irigykedő vallomás, hogy ha tudta volna, ő sem irts volna meg másképp.
KUhíl Mikiit
Szerda
17.S5 Cigányzene. - 18.30 Hosszantartó zaj a baloldalon. (Dr. Bory latrán). - 19 Hanglemezek. — 19.45 Színinűelőadás a Stúdióban, < Bizánc.. Színmű 5 (elvonásban. — 21.45 Hírek, időjárásjelentés. — 22.10 Az operaházi zenekar. — 23.30 Cigányzene.
- 0.05 Hírek.
Budapeet IL
17 Hanglemezek — 18 Olasz nyelv-oklalás. — 19 A tisztességtelen verseny. (Dr. Wilhelm Jenő). — 19.50 A 2. honvédgyalogezred zenekara. — 21.15 Cigányzene. - 22.15 Hirek.
■U
17.20 Mainau Károly zeneszerző mö. vei -- 19.30 Rcudkivűll azlinfónikus hangrerseny. — 23 Könnyű zene. —
Csütörtök
DuflapeaS L
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
- 10 lllrek. - 10.20 Karácsony körüli népszokások. — 10.45 Hogyan érvé. nyesűlnek a nők lelki sajátságai. — 12.05 Llpóczky József énekel. — 12.30 Hirek. - 12.45 Kovács Antal hegedűi. - 13.20 Időjelzés, időjárásjelző-lés. - 13.30 Hanglemezek. - 14.40 Hirek, árak. - 16.10 Karácsonyi sü-lés-lózés (Héjjas Pálné). - 10.45 Idő. Jelsés, hirek - 17 BarorafilcnyésztésI lanfolystn.
17 35 A Zeneművészen Főiskola Ussl-erolékhangversetiyének kózvetité. s«.- — 19.10- Pannóniai Mihály ma. gyár feslő. (Farkas Zoltán). - 19.40 Oltár-est. - 20.45 Hírek. - 21.10 Huber Károly-emlékesl, halála 50 éves fordulója alkalmából. - 22 Idöjárás-Jelenlés. - 22.05 Cigányzene. - 23 Sándor György szalon- és Jazz-zene-karának műsora. — 0.05 Hirek. istpn a
17 Budapest kózuti közlekedéséről. (Műnnich Aladár).
18 Angol nyelvoktatás. - 18.35-49.35 Tánclemezek. - 20.15 Hírek.
Bécs.
12 Könnyű zene. — lé Knotc Henrik tenor Wagner-lemezei. — 16.03 11 égi kedvea dalok lemezeken.
17.25 Jacobsen szoprán északi szerzők dalait énekli. - 19.20 Hanglemez-kabaré. — 20.25 Wlchart-népzenené. gyes daikeltösőkkel. - 23.45 Jaa

)\\tmetf. j(.í)0£«nqA
; Gtw.nn íjba
.VJ ^\'M. \'í »0
cu
ZALAI KÖZLÖNY
A h"lyl sajtó pontos hírszolgálata és a legszebb magyar folyóirat ér. dekes cikkel, művészi képel együtte. sen tájékoztatják, szórakoztatják és gyönyörködtetik elöftoetölnkcfr A Tükör képcinek művészi tökéletessége, novelláinak, költeményeinek Irodalmi színvonala, riportjainak, humoros cikkeinek, képzőművészeti,
színházi és filmkritikáinak érdekes-sége, divatbeszámolóinak, Állandó pályázatainak és ötletes ravatalnak változatossága felülmúlhatatlan. Ezer oldalon ezernyi kép, évente sokszáz pályadíj várja a Zalai Köz-löny és a Tükör cgyüt|es előfizetőit.
Kiadóhivatalunk (Nagykanizsa, Pó ut 6.) előfizetőinknek különleges
Együtt üt MHitUt a hét lapra havi 2 ptngi 96 fUlir.
előzékenységgel áll resde!k*»é«re, ugy hogy a Zalai Kö»16ny <■ «.,TÜ-kör együttes cWbxUm megtakjri. tást jelent.
Lapunk választéka ízlésű, művelt közönsége bizonyára méltányoljs áldozatkészségünket, aiheHyel e»t a kedvezményt a Zalái Közlöny »lő-fizetöl részére biztosítottuk.,
„Splon!... a te életed már beborult!"
Lépésről lépésre üldözi a bosszú Dene városi kertészt
Egy izgalmas borellenőrzés alkalmával egy társaság megtámadta a jövedéki ellenőrt fe társalt, akiknek a hatalrpas erejű g>ene József városi kertész sietett segítségükre éa legényeivel elzavarta a támadó borcsempészeket, akik azóta el is vették méltó büntetésüket a törvényszéken. Ugylátszlk onnét eredt a harag EK\'ne ellen, aki a kapitányságon tett feljelentése szerint különös dolgokon ment át azó/a. Ismeretlen tettesek egy reggelre megmérgezték hat szép hízósertését Klskanlzsán levő lakásán. Más alkalommal a kertész telep irodájából elloptak mintegy 5 kg. gyorsan ölő, permetezéshez használt kékkeresztos mérget, ami elegendő lenne arra, hogy többszáz embert megmérgezzenek vele. Mikor pedig a betörés után bement irodájába, asztalán egy cédulát talált a kővetkező szöveggel : Spion ! Derűs még a nap, de a te életed már beborult, sorsát senki el nem kerüli. Most te következel !« ■
Dene az Írást felvitte a rendőr, kapitányságra ennek alapján a nyomozás még tart,\', A hurok már fonódik a bo«zuálló émber körül.
Most legújabban az történt, hogy Dene József kerékpáron elindult Kiskanizsáról a Teleki-utca végén levő kertésztelepre, am|\\or hirtelen hátulról valaki ráugrott, töb. ben körülvették, lec^ntották e földre, ott fojtogatták, ütö^ék, verdék. A bika^rejü k*^ tész lerázta magáról támadóit, de ások nem tágítottak, mig aztán a zajra odacsődült az utca népe és megjelent a rendőr, aki csakhamar rendet teremtett és jegyzőkönyvet vett fel az esetről. Dene azonnal elment a rendőrségre és feljelentést tett a két Vékási fivér és egy Dulcs nevü Teleki-utcai munkás ellen.
A rendőrkapitányság nyomozási indított, Dene pedig engedélyt kapott, hogy állandóan JjöUött fegyverrel járhat, hogy támadás e«otén védelmezhesse magát.
Nagy karácsonyi
árleszállítás E
Férfikalapok, fehérnemüek, kesztyűk, nyak-kendők, harisnyák, zsebkendők, nadrág- és zoknitartók, női meleg téli alsótrikókat
szensáclős olcaőn árusítom.
MATTERSDORFER divatüzlet
F6-ut 1. Teutsch drogériával szemben. FA-ut I.
l£9zi iikzo-X
Ha a színlap nem tűntetni M S darab iröját, skkoF :|s -kfllehetna találni, annyira tipikus Vaszary darab. Cselekrríínye szinte allgran: sgy nő bebizonyítja, hogy neiű olysh, mini a többi asszony és ezzel meghódit egy cinikus, főlényes miUlomoiy\'Témája az igazi asszony/ aki s: nő mílfcfc* fegyverével, fogásával és cselszövésével küzd főlényes áldozatáért, aki üla-den furfangra előre félkészül\' és \'pfcrt-roz — az utolsó felvonás utów (♦ lenetélg, amikor Beslk szerepéből: « tigrisvadász beleesik a csapdába.
Az örök nőt, az igazi asszonyt tárgyalja az egész darab; .\'csaknem váglg párbeszédes formában. De Vastara V-lűnően érti mesterségéi, ÓUSon na a színpadon és tudja, mikor kell. egy-egy injekcióval feldezitenl a kóf^nfé-get. Ezért nem fárasztó és usal^a| M a forma. Végig szellemes. .Nincs, sók mondanivalója, de ahogyan Ml qjqpá-Ja (néhol egészen sablonos- aaamár-ságokst) — os élvezetes.
Bóbert Mária most mutatkozott ts nagyobb sséfcpbem Jelesen viugáaotá Intelligens, finom játéka van,, nsgyasa-rűen mozog, tisztán, érthetően i fessél, mindig elegáns, testhesáUó. Me^»p4«|Mi pompásan sorakoztatta,fel u asMosyt érzéseket és fegyvereket A lóMsiyea nülliomos szerepében Zemplépyi • Zoltán adott kitűnő alakítást. Velük ki !■ merüli a számbavehető szereplőgárda, legfeljebb a .vendégszereplő. kedrea Baán Etelt kell* megemlítenünk. Aa együttes a kózónság mérsékelt érdeklődése mellett, hosszú szünetekkel, da egyébként kifogástalanul hozta sziora Vatzary szellemes vígjátékát. KelWrara szinházl est volt. i * 15—1"\'
jtiv« y^X"".
• . . s 1" is SÍK,. avo
A udnházl Irotla hfrel » "
(•) Ma szerdán eet« negjed\'l .kor az utolsó értlzeí\' la#ia«mbb altért vígjátéka, a 120-aa tempó knrűl asinrs olesó pmpsaaed. - brtyArakV.\' Ezt a nagysikerű vtgjáMaot less™ egy *««y»l lehet sff
Jegy áráért Mise j6l»tie*-«*shá*» 7-) Csütörtökön délután i» a«toe a vasárnap aa
Posztó- é* bSroMttoa matogoipSI, gyarmak-, fAHfU és. hAIs!*** Koroaolya-, aport- éa vadássoipAt, utoal- éa aatélyl olpSt lagoloaóbban
Miltényi cipőáruházban vegyen, Fő-ut 2. VárOSbüiz.
Hócipőt, sórcipít,
HALAI KÖZLÖM*
Mivel fiitsiink ?
1935, december 19
Nem ismerlek többé cimü vígjátékot ismétli meg a . társulat.
(♦) Csütörtökön este ugyancsak kelten egy jeggyel kerül szinre Gandera kacagtató bohózata, a Ki babája vagyok én. Tekintettel a darab kényes témájára, az előadást csak feluőttek nézhetik meg.
(•) Az igazgatóság kéri az igen tisztelt bérlő-közönséget, hogy tekin. tettel az utolsó előadásokra, bérlet-szelvényeiket a torlódások elkerülése végett minél előbb beváltani szíveskedjenek.
— (Doktorátus)
Dr. Mutschenbacher Edvin ny. kir. törvényszéki tanácselnök Imre fiát szombaton délelőtt avatják dok torrá a közgazdasági egyetemen.
— (Kinevezés) Zalavármegye főispánja dr. Sebestyén József vm. dt. közigazgatási gyakornok nagykanizsai lakost Zala. vármegye tiszteletbeli szolgabirájá. vá nevezte ki. j , ,
— (Halálozás)
pslgaházy Erpő premontrei kanonok, gimnáziumi tanár 62 év«s korában Keszthelyien, meghalt. I
— Modern mintás patent torontáli sx£-
nyegek, ágyelok és összekötők reklámárakon Singeméi.
— (A Vörös Kereszt)
nagykanizsai szervezetének vezetősége mindent elkövet intézményének kiépítésére. Az ifjúságot is felsorakoztatja a gcnli kereszt mellé és ennek során elhatározta, hogy ápolónői tanfolyamokat rendez, amelyben rendszeresen kiképezi a jelentkezőket. Első lesz az iskolák nagyobb növendékeinek kiképzése. Főként minden leánynak és asszonynak szükséges ez az életben, hiszen betegség elölordul minden házban. Az első ilyen tanfolyamot a Notre Dame leányliceum felső osztályainak növendékei részére tartja a Vórós Kereszt. A tanfolyam több hetes. Előadók lesznek dr. Fodor Aladár városi tiszti főorvos ós dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos. A lcány-lioeum után a polgári leányiskolára ►érül a sor, majd a női egyesületekre, stb. i i i
— (A leventék karáoaonya)
A nagykanizsai Levente Egyesület is méltó keretek között ünnepli meg a szeretet ünnepét, amikor deoember 22-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a Iloxgonyi-utcai elemi iskola torna-termében karácsonyi ünnepélyt rendez. A műsor keretében osztják fii wegény mezítlábas leventék között pzt a 30 pár cipőt is, amelyet a fáradhatatlan testnevelési vezető,1 Brcm-ser Gusztáv gyűjtött össze erre a célra. Az ünnepély műsora .a következő: i. Hiszekegy. Leventezenekar. 2. Karácsonyíagyujtás. 3. Szavalat: Papp Ferenc. 4. Krátky István dr. polgármester ünnepi beszéde. 5. Az egyesületből kilépő 1914. évíolyambeli leventék búcsúztatása. 6. Szeretetado-inányok kiosztása. 7. Himnusz.
— (Szilveszter az Inséflesak Javára) A Fűtőház! Kézművesek Önsegélyző
és önképző Egyesülete december hó 31-én este jótékonycélu Szilveszterestét rendez a város Ínségesei javára « Murkó-íéle vendéglőben, Élö malacsorsolásról, elsőrendű cigányzenéről és disznótoros vacsoráról gondoskodott s rendezőség.
— (Balatoni könyvtár)
A