Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
46.92 MB
2010-02-18 10:41:57
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
591
4426
Rövid leírás | Teljes leírás (1.15 MB)

Zalai Közlöny 1922. 198-221. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Szeptember 1. Péntek
198. nám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
kUdóhlv«Uli Pőnt 13. n. ——— UUrnibuft«]«(on 78. ■
Mogjcloulk uilmll^ kora rojj^cl
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSÓ
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hóra 100 K. ífogyodívro 300 ] Egryoa «»4m ár* • K.
Németország halálos ágyánál.
.Megrázó és hatalmas élmény egy nép halálos ágyánál állni", mondta a napokban Wirth birodalmi kancellár a német nemzet gazdasági agóniájára célozva. Nemcsak az élmény megrázó, hanem e szavak is, melyek a maguk cicomátlan, de tragikus mivoltukban egy Aischylos, egy Shakespeare ajkára is odaillenének. Mert ugy érezzük, hogy nagyon is, vagy mondjuk igy: egyszerűen igazak.
A német nép a nagy háborúban elvesztette a játszmát. De, — amint a szörnyű következmények mutatják, — ő többet vesztett, mint amennyit más nemzetek eddig levere-tésük után veszíteni szoktak, mert nemcsak tartományokat, hadisarcot, lefegyverezést követelnek tőle, hanem kétségbe-voniák a legnagyobbat: az élethez való jogát. Egy nálánál alantosabb ellenségnek sikerült az egész világ szekun-dálása és \'támogatása mellett fölibe kerekednie s most a megrémült nyomorult a mások által neki kivívott győzelmet iszonyatos módon használja ki. A németeknek havonként, mondhatni hetenként vérét veszi s e bőszült, megdühödött vámpirmunkában nem lát sem Istent, sem embert, nem ismer jogot, nem hallgat az emberiesség, sőt még a józan ész tanácsára sem. Hiszen éppen az ellenkezőjét akarja elérni, mint amit a jobb érzés javasol. Nagyon jól tudja Franciaország, hogy az u. n. jóvátételi követeléseket, ezt a sátáni elmével kigondolt rengeteg hadisarcot megfizetni nem lehet, — dehát éppen a lehetetlenséget kell
követelni, hogy a német nép ereiből, csontjából minden életnedvet kiszívhasson, azt tehetetlen ájulásba ejtse s mint élőhalottal részletenkint ölje meg.
A világtörténelem ehhez az őrjöngőgyülölethez, de egyben
hitvány gyávasághoz hasonló példát fel nem mutat.
Ámde valljuk meg, hogy a német nép szerencsétlenségének főoka mégsem a francia, hanem a német nép maga. A kérdés ugyanis ugy van neki feltéve: vagy biztosan el-
Módosítják az adójavaslatokat.
A Ház uj elnöke a kormányzónál. — A nemzetgyűlés az adójavallatok letárgyalása után négy hetes szünetre megy.
A belpolitikában az egész közvélemény ma már az adójavaslatok helyei és az ország; érdekének megfelelő megoldására l-.tváncii. — Scitovszky Béla képviselőházi elnök kb. Stnejf yedórás kihallgatáson jelent meg a kormányzónál, ahol a Ház ütéseivel kapcsolatban a föld-birtokreform letárgyaltáról Is referált. A Ház elnöksége, hogy a földbirtokreform minél előbb megoldható legyen, a 8 órás ülésekkel fogja kezdeni működését mindjárt az összeülés után. A beavatottak szerint a föld adójavaslatokat a kisbirtokosok, a kisgazdák óhsjainak megfelelő módosítással terjesztik a Ház elé. A mai minisztertanácson Kállay az adójavaslattal kapcsolatban már azokról a tárgyalásokról la referált, amelyeket G.iil Gaszton és a többi kisgazda társadalmat védő politikusokká folytatott. A földadójavailat átdolgozott végleges szövegezését terjeszti elő n minisztertanácsnak. A Ház az adójavaslatok letárgyalása után kb. 4 hetes szünetre megy, majd szünet után R ikovszky Iván belügyminiszter által beterjesztett közigazgatás reformtárgyaláséra tér át.
Kiüldözték a piaristákat
Prága, aug. 31. A podolinl piarista gimnáziumot a mult héten vette át Szevcsik redemptorista prior. Szepesay kegyesrendi áldozó pap személyében az utolsó piarista tanár Is elhagyta a Felvidéket.
Írországban megint fellángol a felkelés.
Hága, aug. 31. A Handelsblad jelenti Dublinből: Da...