Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.08 MB
2010-02-18 11:12:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1200
2550
Rövid leírás | Teljes leírás (1.53 MB)

Zalai Közlöny 1922. 223-248. szám október

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Béke vagy háborúi
Nagykanizsa, szept. 30.
Amíg egyrészt Anglia mellét veri, hogy a tengerszorosok szabadságát védi és a semleges zónát nem hajlandó kiüríteni, másrészt a diplomáciai vereség után sietve tárgyal a francia és olasz kormányokkal, hogy az amúgy is már kézenfekvő visszavonulásnak utat előkészítsen, Párisban az an-tant-főhatalmak keleti értekezletet hívtak össze és ezen a hivatalos jelentések szerint bizonyos közeledés történt egyrészt Franciaország és Olaszország, másreszt Anglia és a fenti két állam közölt.
Beavatott körökből eredő hírek szerint Anglia most már hajlandó lemondani Konstanli-nápolyról és a Boszporusról, úgyszintén a görögök által jelenleg megszállott egész európai területről, csak a Dardanellák bejáratát tarthassa megszállás alatt. Viszont Franciaország, bár kínosan érinti az angol befészkelődés a tengerszorosokba, hajlamig hozzájárulni ehhez, ha Anglia biztosit neki szabad kezet és támogatást Németország ellen.
Kemal pasa hadseregéről az a hír, hogy számos helyen már átlépte a semleges zónát és reősen készülődik onnan kiverni az angolokat. A csapatok harci hangulata hir szerint oly nagy, hogy Kemal állítólag 48 órás ultimátumot intézett az angolokhoz, melybon követeli, hogy csapataikat engedjék átvonulni a Boszporuson európai területre és ismerjek el ezekre Törökország szuverénilását, mert ellen kező esetben haladéktalanul támadni fog.
Kemal elsőrangú nehéz tüzérség felett rendelkezik, mely már nagyrészben felvonult az angol vonalak ele Az angolok sietve hoznak Gibraltárból és más helyekről erősítéseket, valamint még kel hadiflottát menesztettek a Dardanellákhoz.
Szerbia és Románia csendben vannak. Ugy látszik, nincsen módjukban a törökök ellA fellepni és kénytelenek majd eltűrni mint uj veszedelmes szomszédot a bulgárok oldalán.
Párisban és Rómában az egész sajtó hevesen tiltakozik mindenfele beavatkozás ellen. Az angoISftat kelletlenül érte Indiának az a kérelme is, hogy respektálja Anglia Törökország jogait és semmi szin alatt fegy-
veres ellentétet ne provokáljon a Keleten, mert ez n világ mohamedánjainak súlyos természetű megmozdulását vonja maga után.
Valószínű, hogy legközelebbi napok teljes és nyilt képét adják majd a keleti helyzetnek és eldől ez alatt a béke, vagy egy ujabb világháború kitörésének ma az egész emberiséget izgató problémája is.
A török csapatokat Izmíd körül összpontosították.
UJból felszólították Kemalt csapatainak visszavonására. — Az angol kormány álláspontja.
London, szept. 30. (Express távirat) A Reuter irodának tegnap este a minisztertanács ülése után kiadott jelentése szerint lehetetlenség a törököknek megengedni, hogy ax angol drótsövény előtt maradjanak és az angolok állását fényes nappal kikémleljék. Az Izmld kerületében a csapatokát már a város körül koncentrálták. A törökök magatartása egyenes kihívása a brit birodalommal szemben és a szövetségesek felfogásával teljesen ellentétben áll.
London, szept. -30. A britt. kormány nem tarlja kielégítőnek azt a választ, amelyet Musztalá Kemal pasa Harrlngton tábornok jegyzékére küldött. A tegnapi minisztertanács után a konstantinápolyi angol főbiztoshoz és Harrlngton tábornokhoz távirat ment. amelyben a kormány közli, hogy szólítsák fel újra Musztafa Kemal pasát csapatainak visszavonására.
London, szepl. 30. (Expressz távirat) Az> angol kormány, mint hivatalosan megerősítik. Harrlngton tábornokhoz, az angol főparancsnokhoz azt a táviratot Intézte, hogy eszközölje ki a törököknél szép sze révei, vagy más módon a csa nakl róna kiürítését. A távirat hozzáfűzte, hogy Ha^rlngtont a kormány teljes erejével támogatja és a határ biztosítására irányuló eszközöket, rendelkezésére bocsátja. A kormány valójában nem intézett ultimá-
tumot Angorlához, de a kérdés, amelyet Harrington fog előterjeszteni. egyenlő az ultimátummal.
Hága, szepl. 30. Londoni jelentés szerint az angol kor mány azon az állásponton van, hogy ha Törökország a semleges zónából nem vonul ki, azzal megszegik az 1918. évi ok-toberi fegyverszüneti feltételeket, azzal azután Nagybrita-nia és Törökország között a hadiállapot visszaáílott volna. Formális hadüzenet tehát az ellenségeskedések megkezdése végett nem volna szükséges.
Debrecen az in»ég-akcióért.
Debrecen, szepl. 30. A város törvényhatósága a kormányzó nyomorenyhlló akciójára" terményekben és pénzbtn 20 millió kor .nát kilevő értéket- szavazott meg.
A Lipótvárosi Takarékpénztárnál huiz milliót loptak
Budapest, szept. 30. (Fővárosi szerkesztőségünktől.) A budapesti Lipótvárosi Takarékpénztár ma délután ügyvédje állal bejelentette a főkapitányságon, hogy az üzletből valaki elvitte a valuta tárcát, amely körülbelül 20 millió értékű idegen valutát tartalmazott. A rendőrség nyomoz az iameretlen tettem után.
Ujabb vonatÖMzeiitközéa
fíudapcsl, szepl. 30. (Fővárosi szerkesztőségünktől.) Az államvasutak igazgatóságától vett érte-.ülés szerint ma reggel 4 órakor Nagykáta állomáson az 590 számú tehervonat a bejárati jelző téves értelmezése- folytán nekiment ax állomáson veszteglő 652. számú gyors tehervonatnak. A baleset következtében n kocsi ki.iklott, fehér Lajos szolgálatba utazott kisegitó fűtő meghalt. Forgalmi akadály nem volt. A szigorú vizsgálat megindult.
Fennmaradt továbra U az index-*zerii fizetés.
Budapest, szept. 30. (Budapesti szerkesztőségünktől, i A Magyarországi Grafikai és Rokon iparosok \'Főnökegyesületének ma tartott szakosztályi ülésén az eddig érvénybe volt index számszerű fizetés további fenntartását ugy a könyvnyomdászok, mint a könyvkötők egyhangú határozattal kimondották. A szerződés felmondása mához egy hónapra lép életbe. Ez a felmondás egyformán vonatkozik a budapesti és vidéki nyomdaiparra. A határozatról a szakszervezeteket levélben értesitette a Főnökegyesiilet.
Kemal előzékenysége.
Róma, szept. 30. Ma reggel érkezett meg Kemal pasának válasza XI Pius pápának arra a táviratára, hogy a szmirnai görög és örmény menekültek eltávozására adjon további haladékot. Kemal pasa elő-zékenyhangu táviratban kijelenti, hogy a pápa kívánságának eleget tehet.
Nagykanizsa, 1922 október I. Vasárnap Vasárnapi SZáW ára 10 korona 61. évfolyam. 223. szám
H*«rkeaxtAii«g <«« kUU6t/l»«t»l
ra-ul 13. »JiAn>. Intertirbafi-Telefon 78. kUgJalaiilk mindi* kora reggel
POLITIKAI NAPILAP
ZALAI KOZLONV
1922. nktdhrr 1
Jugoszlávia magára maradt
Belgrád, szept. 30. (Express távirat.) A .Samouva llprava" cimtl kormánypárti lap határozottan követeli a kormány eddigi békés politikájának foly-\' tatását. Jugoszlávia érdekeit a kózel kelet eseményei nem veszélyeztetik. I l\'rotics Sztoján volt miniszterelnök a „Radicsc" cimii lapban kijelenti, hogy Jugoszláviának az uj keleti konferertcián egyrészt az lCgei tengerhez, másrészt pedig a Jíni és Adriai tengerhez vezető szabad útját kell követelnie.
Nagy-Britannia és a korona gyarmatai magára hagyták Jugoszláviát és ez volt a fő oka baUjkerének. A nagyhatalmak közül egyedtll Franciaország szavazott Jugoszláviára, a többi nagyhatalmuk cserbe hagyták. Egész Délamerika Jugoszlávia ellen szavazott. Az eredmény általános megelégedést keltett. Az eredmény Magyarország számára rendkívül jelentőségteljes nemcsak azért, mert az a kis antant vereségével egyértelmű, hanem azért is, mert a tanácsba Svédország és Uruguay semleges állam jutott be.
Országos gazdasági értekezlet
Huílaptil, Bxcpl. 30. (Fávároii >xcrkc»tlő>égúnkt6l.) Ma délelölt Vili órakor kcidödött meg a vármegyék gaxdaiig\' egyesületeinek oraiigos értekezlete. tíuilay Barna - főelőadó ismertette n földbirtok* reform végrehajtása tárgyában kidolgozott kérdést.
A pénzügyminiszter útkorona stabilizálásáról.
Budapest, Az államjegykibocsátást ellenőrző parlamenti bizottság ma a parlament épületében ülést tartott, melyen megjelent Kállay pénzügyminiszter és Popovics. a jegybank elnöke is Kállay tájékoztatta a bizottságot a pénzügyi helyzetről, leszögezte azt a tényt, hogy a korona kurzusa nem fog csökkeni, emelkedésére azonban szintén nincs kilátás. Remény van arra, hogy a koronát igy lehet stabilizálni, magában véve ez is jelentős szó. — Ugyanakkor megállapították, hogy nincs létjogosultsága annak a feltevésnek, hogy a korona szédületes magasságba fog emelkedni, mint ezt a legutóbbi hetekben várták. Az a körülmény, hogy a koronának sikerülni fog stabilizálódni, igen jelentős ese-* mény, mert megindulhat a termelés, a kereskedő megtalálja a számadását, lehetővé válik az egészséges és gyors árucsere cs emellett az export és import hosszabb időre biztosítottnak tekinthető.
Kikerülhetetlen az angoltörök háború.
Aqglia ultimátuma Kemál pasához. — Eltávolították GaUipoliból a polgári lakosságot. — Venizolosz ínég nem tért vissza Görögországba.
I fogják Kcmal pasát -felszólítani, hogy csapatait
London, szept. 30. (Expressz távirat.) Általános itt az a felfogás, hogy keleten háborúra kerül a dolog A . helyzet veszedelmesebb, mint valaha. A törökök nagy csapatokat vonnak össze Csanaknál, erre való tekintettel a britt kormány ujabb utasításokat küldött a keleti haderő főparancsnokságának. — Ezért történt, hogy a keleti főhadvezetőség ismételten felszólította Musztafa Kcmal pasát csapatainak visszarendelésére és ha az haladéktalanul meg nem történik, akkor az ellenségeskedések elkerülhetetlenek.
London, szept. 30. A lapok szenzációs formában jelentik, hogy a tegnapi minisztertanács a legélesebb fellépésre határozta el magát. Harrington tábornok utján ultimátumban
i semleges zónából azonnal vonja vissza. Ujságirók kérdésére, vájjon tényleg ultimátumról van-e szó, Lloyd George a következőket válaszolta: Nevezzék, aminek akarják. Politikai körökben rámutatnak arra, hogy Anglia ezzel elvetette a kockát és hogy a háború Anglia és Törökország között Jóformán kikerülhetetlen. A határozatot Harrington tábornok jelentése alapján hdbták meg, aki közölte, hogy a törökök számos helyen elértek a tengerszorosok parjait. Harringtonnal küldött utasítás teljesen szabad kezet enged neki, a Kcmal pasához intézett ultimátum tartamára, a formáiára és a vele megállapítandó további időre egyaránt.
A tegnapi minisztertanács
Budapest, szept. 30. (Fővárosi szerkesitöségüntől.) A tegnspi minisztertanács nagyobbrészt a drágaság ügyével foglalkoiotti Az Összes szakminiszterek előterjesztést tettek, amelyeket a miniazter-" innád elfogadott. Az el«Ő referáló Kállay Tibor pénzügyminiszter vollt\' aki az állami alkalmazottak dé-, utáni munkadijának tetemes felemelésére tett előterjesztést. Vass József népjóléti miniszter a budapesti inségakcióról referált. Térffy Béla közélelmezési miniszter a hus és zsirdrágaság letörésére, illetve, mint • miniszter mondottn leépítésére. Előterjesztésében javasolta, hogy az élőállatok kivitele után az illetéket jelentékenyen emeljék fel, a kiviteli illetékekből származó be* vételt pedig olctó húsellátásra fordítsák. Majd a mezőgazdasági termény keretezésére telt előterjesztést, itt is az illetékek felemelése révén gondolja a miniszter • drá-
?óságot leépíteni. Nsgyatádi Szabó itván földmivelésügyi miniszter a gabonanemüek hozadékáról adott számot minisztertársainak. Schandl Károly államtitkár mindenekelőtt a földmivelésügyi miniszternek azt a kivánságát tolmácsolta, hogy a földbirtokreform végrehajtását se gitsék elő, majd Igy folytatta: U jól látja, hogy a pénzügyi kérdés megoldása a legnehezebb. Kijelenti, hogy msga a kormány és különösen a pénzügyminiszter ne zárkóz-zék el az elől, hogy a váltságföldeket járadékképpen adják a földigénylőknek. Azt hiszi, hogy a kormány helyesen fogja fel a nemzet érdekeit, amikor ragaszkodik a törvény végrehajtásához és nem csalódik, ha azt mondja, hogy ezzel a törvénnyel állunk, vagy bukunk. Schandl Károly állam litkár megnyugtató szavai után fiuday Bírna jelenti, hogy az érte-keilct anyagát a kormányrak éa a fÖldbirlokrendeiő biróiágnak fogják felterjeszteni.
II miniszterelnök nemfo-gadtaaszabadkőmüveseket
A avájcl aznbndkőmUviaek
nagymesterének kudarca.
— A Zalai Közlöny tudósítójától. —
A szabadkőműves-páholyok, fe ledve a mult bűneit, minden alkalmat megragadnak, hogy visszanyerjék régi hatalmukat, amellyel végromiáiba döntöttek Magyarországot. A nemzeti újjáéledés Idején a magyarországi szabadkőműves-páholyokat belügyminiszteri rendelettel egyszerűen feloszlatták. A szabadkőművesek azóta sem nyugodtak meg n kudarcban éa külföldi összeköttetéseik révén minden követ megmozdítanak, hogy uj életre kelhessenek. A liberális és, radikális magyar lapok, amelyeket ma is a szabadkőművesek vagyonából tartanak fenn, iáját érdekükben elhallgatják a szabadkőművesek mozgalmát. A délvidéki megszállt terület egyik Őszintehangu magyar lapjában azonban pontos tud<5«itást olvashatunk a szabadkőművesek mozgolódásáról. — A Bicsmegyei Napló ugyanis a kővetkező érdekes esetről számol be: A magyar szabadkőművesek már hetek óta kísérleteznek, hogy nem-xetköii összeköttetéseik révén helyzetükön segítsenek. Bánffy Miklós gróf magyar külügyminiszter svájci utazAsát la felakarták használni erre a célra éa ezért a svájci szabadkőművesek felkérték, hogy a külügyminiszternél közbenjárjanak. Bánffy gróf genfi tartózkodása alatt érintkezett is a genfi szabadkőművesekkel, akik rámutattak arra, hogy a világ szabadkőművesei körében nagy vissxatetszéat kelt a magyur szabadkőművesség elnyomása és elsősorban Magyarország érdekében kérték a külügyminisztert, hogy enyhitsen a feszült helyzeten.
Binffy Miklós gróf külügyminiszter nem volt linjlandó a <*abad-
kőművesekkel tárgyalni i exérl Reverton, genfi egyetemi tanár, a
badkőmüvesek nagymestere Budapestre utazott és mint a Bács-megyei Naplóban olvassuk, nyomban érintkezésbe lépett Bakonyi Kálmánnal és Balassa Józseffel a
magyar s?nbadkŐm3v4«aég főmea-tereivel é» velők együtt Pakots József nemzetgyűlési képviselő társaságában felkereste Rakovs.ky Iván belügyminisztert, maid Bethlen István gróf miniszterelnököt.
Reverson és társai felkeresték n psrlamentben a miniszterelnököt a félóráig várakoztak rá as előszobájában.
Fél egy órakor érkezett meg Bethlen, de pár perc múlva az ülésterembe sietett és a küldöttséget nem Jogadta.
Pákots odaüzent a miniszterelnöknek, hogy fogadja azonnsl Reveriont, mert egy ilyen európii (udóst nem lehet megvárakoztatni, dc a miniszterelnök nem hagyta magát zavartatni.
l\'élkettőkor azután Reverson kijött a béketűrésből és ingerülten felugorva, otthagyta a miniszter- _ elnöki előszobát és a három vonattal visszautazott Svájcba.
A budapesti liberális lapok a szabadkőművesek kérésére nem foglalkoztak az esettel, melynek azonban — a Bácimegyei Napló szerint — még folytatása Is lesz s igy bizonyára rövidesen Magyar országon is köztudomásúvá lesr.
Hírforrásunk megjegyzéséhez csak azt tesszük hozzá, hogy megszállt msgyar területen méltán kUérik figyelemmel a szabadkőművesek mozgolódását, mert a magyar terű\' leli integritás nagyrészben az ö leikükön szárad. Éppen ezért Bethlen István gróf miniszterelnök eljá- * ráiát teljes mértékben csak helye-selhetjük.
Tegnap járt le a pályázat a kórházi főorvosi állásra.
(A Zalai Közlöny tudósítójától.)
Nagykanizsa, szept. 30.
Ismeretes, hogy a polgármester pályázatot hirdetett nz dhalálozás folytán megüresedett nagykanizsai közkórházi sebészfŐorvosl állásra, melyet az állás betöltéséig dr. Nisponszky Béla, a női osztály főorvosa lát el általános megelégedésre. A kórháznál három osztály főorvosi állás van. A belgyógyá-azati, melynek főorvosa dr. Szabó Zsigmond, aki az igazgatói teendőket is végzi mindaddig, míg a vármegye alispánja kinevezi a kórház igazgató-főorvosát, a nőgyógyászat élén dr. Nisponsrkyval és a sebészeti — melynek főorvosát most fogják kinevezni. A népjóléti miniszter a vármegyei alispán legutóbbi felterjesztésére akként döntött, hogy a három főorvos között kell, hogy az alispán kinevezze az igazgató-orvost. Ez volt a tulajdonképpeni oka annak, hogy a kórház igazgató orvosi állásának betöltése oly sokáig eltolódott Most, ha a sebészeti osztály főorvosát kinevezik, semmi akadálya többé, hogy végre az a hosszú idő óta vajúdó kérdés is megöl-dúst nyerjen. Tekintve, hogy a miniszter határozata folytán a három osztály-főorvosból nevezik ki az igazgató-orvost — óriási érdek lődéssel néz mindenki a mostani főorvosi kinevezés elé és se szeri, se száma a legkülönbözőbb talál gatásoknak — ki lesz hát a sebészeti osztály uj főorvosa.
lm. oiióbci 1
A fío. vosi iíllnsra tejnpp <illíg tucnhtfrnian aciták be pályáicnUikat. lii pedia dr. Lukúcsy Gyula (Buda-pe.t), dr. Mészáros J4?ief (Buda-P">). dr. flccwu Elemér (Ti»m-földvár), dr. Hídvégi l,lviin (Kect kemíl), <)r. Csillag |Ó!»ef (Gyír) dr. I-ástló BrnS (Budapes\'), dr. Illc Viklor (Budapest), dr. Takács Zoltán (KővI^ÓSrs), dr. Járuló Benedek (Budapest), dr. Körmendi Ger« István (Budapest) és di Nii/ionizky Bél i.
Ax igaigató-orvos kinevez\'scnel kulcsa természetesen liödy Zolliío. Zalavirmegye népizerü nlispnnjí nak kezében van, aki teljesen függetlenül a népjóléti minisztérium vagy az Országos KSzegéizségügyi Tanács véleményezését51 — nevezi ki az állásra legalkalmasabb főorvost.
hírek.
Hideg szél
ráncigálja munkába n\\enő fázós emberek, a iszonyok kopott ruháját. Van ugy, hogy délre az öreg, kitartó n«p Inngyonra melegili az időt és megenyhülhet n fázó cm* beri izmok görcsös, remegő húzó dá.ia, de megtörténik, hogy egész nap erőse bb marad n fagyos szél a napnál; n tél hideg, emberkinzó és kinos gondolatokat ébresztő, itt dörömböl az ajtókon. S az ajtónk, vékony fenyődeszka, immár recseg ropog minden eresztékében. Még tart,-de egyszer csak majd szilánkokká forgácsolódik az akaratos, fagyos ököl csapásiitól s félelmes fagyossága egy tömegben, zuhonvs önti el szobánkat.
Kemény kinzó telünk lesz, tele nélkülözéssel, segélyvárással, imád kozással. Hittel, reménységgel . . . de emberek, ti tehetősek, földi javakban a szükségesen felül csak egy karéj kenyérrel, falat hússal, pohár tejjel rendelkezők. Emberek, a nagy hten képmásai, vigyázza toVJ — nem szabad hiányozni ez-idén u legönzetlcnchb szeretetnek sem I Adjon mindenki tehetsége szerint. Ezzel megmentjük Mag yai országol.
— Időjóslás. Szeles, hűvös idő várható, helyenkint még esővel.
— Októberi ájtatosság. A ferencrendiek plébánia-templomában október hó folyamin a Róma-füzér Királyné tiszteletére rc zsa-füzér imádsággal egybekötött ájta-tosságot tortan ik este 6 órakor. Vasár- és ünnepnapokon a 3 órai szokásos litánia, mig az ájtatosság tart, elmarad. A katolikus hívőknek mindenkor kedves ájtatos«ágai voltak a múltban a Rózsafüzér Királyné tiszteletére végzett üjta-tosságok, különösen a rózsafüzér-rel kapcsolatos októberi őszi esték. A rózsafüzér a hire* lepanlói győzelemre emlékeztet bennünket s jelenleg is ez ájtatosság kegyelmeire reászoruló keresztény magyarság katolikus tagjai sietne* ez estéken szorongatott hazánk számára n Rózsafüzér Királynője segit ségét kikönyöiögni.
— Dr. Szabady Lőrinc — tanácselnök. A Kormányzó Ur Őfőméltósága dr. Sxabady Lőrinc nagykanizsai tőrvényszéki birót ugyanezen törvényszékhez tanácselnökké nevezte ki. Örömmel közöljük ezt a kinevezést, mert a kormányzói előléptetés egy minden tekintetben kiváló, nagytehetségű, szorgalmas és minden erejével a
_____ííalw Kr.zipr/__
Anglia ultimátumot kiildöff Kemal pasának.
Paris, szcpl 30. (Express távirali) A Petit Párisién jelenti Londonból: Az angol kormány Sir parringtonhoz az éjszaka táviratot intézett, hogy szólítsa fél ál törököket, hogy ürítsék ki akár jószántukból, akár anélkül a ipm/eges zónát. Lzt a táviratot általában agy fogják fel, mint a {örökökhöz intézell ulti mátumot és a legtöbb reggeli ujsá? zámol vet azzal, hogy a háború kitörése küszöbön van. Az ultimátum állítólag azt a kijelentést is tartalmazza, hogy bárrr. lyen intézkedéseket is tesz Harrington tábornok ebben a kérdi weri, bizonyos lehet arról, hogy az angol összkormány támogat a öt. Ezért feltehető, hogy Harrington élni fog jogával és u fi mátumot küld Musztafa Kemal pasának.
Páris, SJicpt A Matin jelené Londonból: A hadügyminisztériumhoz Gallipoliból távirat rkezett, amely azt mondja, hogy a britt hadvezetőség elrende le-Gal/ipoli félszigetének a polgári lakosság által való kiürítéséi
köznek élő férfiút ért, aki sokoldalú, értékes munkájával kivivta magának embertársni megbecsülését. Dr. Szabndy Lőrincet ebből az alkalomból ismerősei, jóborátni ós tisztelői elhalmozták szerencse-kivánitnikkal.
— Áthelye zett szolgabíró. Beér Gyul.t szolgabíró Nováról Prtcsárn helyeztetett át.
— A biróaág köréből. Tudvalevő, hogy ov országos földbirtok-reform minél előbb való végrehajtása, illetve ft sok földigénylŐ-nek mielőbbi földhöz juttatása érdekében a miniszter elrendelte, hogy a bíróságoktól negyven hiró osztassák be i»z Országos Föld-birtok r endc • <\\ Bírósághoz. Nagykanizsán a nagykanizsai kir. törvényszéktől dr. liertin z\\gost táblabírót osztották be az O. F. B.-ho/, aki továbbra is a kani/sai törvényszék kebelében marad. B-.itin Ágost akkor fogl .|j t el uj beosztás át, mikor a nagykanizsai törvényszéknél ji pályázat ola\'t levő uj birói állást t»e fogj ik tölteni.
— Kinevezés. Aj- igazságügy-miniszter dr. Janzsó Ferenc szombathelyi törvényszéki titkárt és tiodor József törvényszéki birót n sátoraljdi járásbíróságtól n zaln-egerszegi törvényszékhez bíráknak nevezte ki.
— Nyugdíjazott tanerők. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Arv.iy Ignác, Horváth Jánosné, Horváth Erzsébet, Berzsenyi Sin-dor és Fazekait Lujos zalaegerszegi, Vörösné Rhotoczy Maliid kisszent-gróti beosztott, Jutassiné Rekner Mária, Rrmetené Mágot Jó\'.sa, Szabóné Mórán Zóra nugykanizMJi Állami elemi i.kolni tanítókat, illetve tanítónőket, továbbá Vár*ilyné Litván Irmu Keszthelyre beosztott állami óvónőt, Kováönics Juli:s
Nagykanizsára beosztotl\\állami állandó menh i.-.vezetőnőt e* dr. Ki*s Lís/lóné nagykanizsai lunit^nŐt nyugdíjazta.
— Anyakönyv] hirek. S<ej.-tember 24 tői 30 ig N.-gykaniz-án 18 születés fordult elő. ebből 7 íiu. 11 pedig leánygyermek volt. Házas ságot kötöttek: Csont-sk Fere.ic magántisztviselő Prucsei Ró/sn Ilonával. Elhaltak: T.^kác* Zsuzsánn« 1 hónapos veleszületett gyengeség, Szálpéter Sándor 7 hónupos hőrg hurut, özv. Schless Mírtonné Aranv Terézia 73 éves végelgyengülés, özvegy Zulhureczky Zugmondné Godina Gi/elU 69 éves végeigyon-gülés, HoUcndtr György téglagyári munkáb 26 éves lúdővész, B5röndi Károly napszámos 72 éves fgy-s/élhüdés, özvegy Fater Józucfné Vellák Annn 78 éves bélhurut.
Kovjcs Péter napftzámcs 32 éves tüdmész, CsSnyi József 23 hóna pos í.gyhártyalob, Tóth István 1 hónwos hörghurut. Boti József 7 hónsoos béihuru?, Plántck GyŐ;gy főldriüves 53 éves zúzódások, Katzfány\' Mátyás napszámos 72 éve^! ludőlégdag. Takács József C&i»nvidiomrstcr 84 éves a^j^kori vég kimerülés, Benkö Mária 5 nwpos rángfcörcs. Szlaviccek Józhef nyűg. pályéői 77 éves szívszélhűdés. Kubinek József 17 hónupos esi-golyá s\'zu.
— Ingatlancsere. A nagykanizsai kir. járásbíróság telekkönyvi hiVMt\'.iánál az utóbbi napokban a következő ingatlan ad-is-vételek jegyeztettek bc : R«CZ _ Mária és Rác Teréztő! z\\gh Gyul\'« c< neje N.»gyk»riiz>ai» házat 1.000 000 K. S<abó Mihalytól Benke l.tvánné Sormáson 50 néjfvsiögöl rétjét 6000 K, Mechner Ede és nejétől dr. .Deulsch Hugó Nagykanizsán h ./at 1400.000 K, Ritec* G.örgy-nétŐl Sípos Jinos és neje Kom»»r-város^n 493 négyszögöl szánkóját 50 000 K. özv. Fagyas L>josné és társától Simon L*jos és neje Nagykanizsán házat 1,000.000 K, Weisz Jikab és nejétől \'K\'rfl József és neje N.gykanusán husi 1,500 000 K, Me.s Utván és nejétől Bunczom Fer-nc é- n»je N igyk^nitsán házat 980 000 K, Schnit/er Góza cs nejé.-tői Lichischrirdl Pál Nagykanizsán házat 1.041 000 koronáért.
— Hetveumlliio koronáért adta nl az Osztrák-Magyar Bauk kaniznal palotáját. N-rn mindennapi á-on cserélt gizdát az Os*trák-Mt»gy»r B«nk nagykarti(s..i fiÓNÍntézetének palotája. Az intézet 140.186 aranykoronáért adta el gyönyörű fŐuti palotáját teljes bútor z»tával é.s felszerelésével a kincstárnak. 140.186 aranykorona körülbelül 70 millió 93 ezer magyar
k.>: oiiüt tesz ki, ami rgy oly ősz szeg, amely a mai értéktelen pénz-világbjn is egy tekintélyes summ<<t képvisel.
— Kétazázévea a somorjai templom. A somorjai rómui katolikus (.le\'hánia templomuk fenn-áHásánnk kétszázadik évfordulóján október elsején, vasárnap nugy ünnepséget rendeznek Somorj»n, amelyre Pozsonyvármegye hivatalosan képviselteti magát.
— Repülőgépet kap a pápa. Rómából érkezett hírek szerint a p«p» bíborosainak rábeszélésére elh itározta, hogy repülőiurára indul. Néhány olasz nemesi család, amikor megtudta a pápti ilyen szándékát, gyűjtést indított, hogy a szentatyának repülőgépet vásároljanak.
— Mikor egy pályázó nem akadt. A városi tanács a szegényházban elhelyezett szegények élelmiszer szükségletének szállítására pályázatot hirdetett. Tegnap járt le a pályázat határideje, a bizott-Mfig összeült, hogy a beérkezett ajánlatokat felbontsa, amikor kiderült, hogy egyetlen pályázat aem érkezett be. Nem volt tehát egyetlen reílektáns, aki a szegények elelmiszers.tükségletének szállítására vállalkozott volna.
Jellemző — o mai időkre, a mai viszonyokra.
— A Zalamegyei Molnár szövetség Boross István dr. szombathelyi ügyvédet választotta meg titkárának, aki a Vasmegyei Mol-nárszövetségnek is titkára.
— CsehSzlovákla vissza^ tartja a kiszolgált katonákat Bécsből jelentik « Középeurópai Kurírnak : Prágából jelentik, hogy Cs\'-h Szloviki > a kiszolgált katonákat nem szerelteti le. A prágai lopok ezt az elhatározást a keleti kérdéssel hozzák összefüggésbe.
— Mennyibe kerlll az osztrák vizűm? A Szentgotthárdra kiküldött os-trák határrendőrség ujabban csak nagyon sürgős esetben adhat vízumot. Egy ilyen vizűmért csekély 154.000 osztrák koronát kell fize\'ni.
— Amerika fegyvert szállit a vörösöknek. Ncwyorkból jelentik : Egyik itteni fegyvergyár haióknt bérel, hogy elszállítsa azt a félmillió gyalogsági puskát, melyet Oroszország rendelt. Hogy a rukomán yt hol fogják kirakni azt nem árulják el, c»»k annyit lehet megtudni, hogy a kikötőből Péter-várra viszik.
— Amnesztiát kaptak az orosz ellenforradalmárok. A moszkvai „Rusj Press" közlése szerint október 25-cn, az orosz forradalom ötödik évfordulója alkalmával amneszliarendeletct ad ki p szovjet, amely az ellenforradal-mároknak és szociálforradalmárok-riak azonnali szabadlábrahelyezését rendeli el.
— Öt milliárd a rákbeteg ség leküzdőjének. Londonból jelentik : Az angfíl orvosszövetség felkérte n kormányt, hogy szavazzon meg 500.000 font sterlinget a
rákbetegség orvotszerének kutatásáru. ami magyar pénzben 5 milliárd korona.
Az aranybulla 700 éve» jubileuma.
Budapest, szept. 30. Az aranybulla 700 éves évfordulója alkalmával m kormány országos jubileumi ünnepséget tervezett. A mai súlyos viszonyokra való tekintettel azonban ettől utólag elállt és az ünnepség megtartását és megrendezését Székesfehérvár városára bizta. Székesfehérvár városa a jubileum megtartását okt. 14-ére tűzte ki. Erre az alkalomra Havra-nek Lajos székesfehérvári szobrászművész emlékszobrot készitett, mely n székesfehérvári határban levő csúcsos hegyen, illetve András-gyepen kerül felállításra. Ezen az András-gyepen volt az az országgyűlés, amelyen Endre király az aranybullát kiadta. Az emlékszobor különben Sient István király hires bazilikájának egyik oszlopából ké szült. A jubileumi ünnepséggel kapcsolatban a város emlékérmeket is veretett.
Am.A) K021/CNY
1922. október 1.
TÁRSADALMI ÉLET.
— A kiskanizaai Polgári
Olvasókör ma d^lutAii 6 ómkor tánccal egybekötött szüreti rnultil-sagot rendez éjféli egy óráig.
— A Horth.v-io«égaKcióra az adományok .•» közig a?gat isi hatóságoknál is lendlmtók.
— A Lili bárónő sxoreplőit felkéri <lr Mutschenbüchrr Edvín kir. törvényszéki tanácselnök, mint a me/itlábos gyein>ekr.k jnv/tra előadandó színjáték rendezője, hoxy a .Lili bárónő" operettc prózd résziben is szereplők nz olvasó próba folytatást végett ma délután fél 3 órakor a polgári i.kola ll/a. osztályában, — a c»ak az énekszámokban leendő szereplésre felkért hölgyek ét urak pedig félórás rövid éntkpióba tartású céljából ma délután fél 5 órakor u. a. iskola I. cm. rajztermében pontosan megjelenni sziveskedjenék. Félreértések elkei ű\'ése céljából ezu»on is jelzi a rendelő, Hogy a jokkék-ként szereplő hölgyeknek és táncosokként szereplő uraknak az énekszámokban is részük van, kéri tehát, hogy az énekpróbán ők is megjelenjenek.
— FelUIfizetésck a munka sok rokkantestélyen. Trnns-danubia Rt. 2000 K, Baxsó József 1200 K, Vá.ony Emil. H. H., „Pátria" pótkávégvár 1000—1000 K, Práger Ferenc 800 K, Beréoyi Elet, Barta Miksa. dr. Krátky /István, Bogenrieder Frigyes, Ujnépi E\'ek Ernő. Királv S:rfőzde Rt. 500—500 K, dr. örley György 400 K, N. K. Vidéke kereskedők, Ka-lolikus Legényegylet, Adám Róbert, Zerkovitz Gyöiify 300 —300 K, dr. Bcusterien Erich 250 K, Krintofo letti József 224 K, önkénles Tűzoltó Testület, Weisíbetger Kálmán, Viron Gyula, F\'hér János, N. N., Bojtor József, Z daegerv/egi Társ-egylet, Izr. Nőegylet, dr. Rotschüd, Koós Ottó, Finto József, N. N., Gutmonn Viktor, Berényi József é-» fia, dr. Koufmnn L»jo», Nagykanizsai Cnsino, Schenker és Társa, Flipper Sándor Budapest, Kiss Ferenc Dombóvár 200 -200 K, Mágics János, Vajda Gixa 150— 150 koronát. (Folytatjuk.)
(x) Uránia. Vasárnap „Zézé* 1. rész 8 felvonásban. 7 é» 9 órakor katonazene. Kedd—s?erda (okt. 3-án és 4 én) .A zsebtolvajok" különleges bünügyi filmjáték 6 felvonásban, főszerepben: Erna Moréna. A darab hivatalos táino tatással és jóváhagyással készült, Berlin egész detektivtestülete és rendőrsége szerephez jut benne.
(x) Orvosi hlr. Dr. Beígér Miksa fül, orr, túrok és gége otvos szabadságnál visszatért s rendeléseit Sugár-ut 24. szAm ulstt (kuszarnyá val szemben) újból megkczdie.
SAJAT KOTESU békebeli
anyagból minderi\' szinben n legfinomabb minőségig készit és raktáron tart kabátokat, blounokat, harisnyákat és zoknikat FILIPP harisnya-kötődője, Szombathely, Széli Kálmán-u. 6.
(x) Kánonjogi doktorátusra feltétlen sikerrel készít elő dr. Kállai/ Zoltán jogi szemináiiuma Budapest, VI, Andrássyut 8.
(x) A Világ-mozgó . nngy és s/ciuációs műsora az „Asnieresi bandita" még c<ak ma, vasárnnp les* műsoron. Csütcrök és pénteken pedig a „Kis lord", nagy opcteU-szkecs lesz bemutatva.
Úlhir Sándor szeíTkíráiyimeggyilkolásáról és a belgrádi forradalomról.
Hivatalosan megcáfolták a hirodást. - Mit
mondanak a buda^-Jti jugoszláv köveUegea
Budapest, szept. 30.| (i\'ővnrosi szerkesztőségünktől.) Ma r(,aKcl a következő táviraV érkezett hozzánk Pécsről a Magyar Országos Tudósitu Utján
„Pccs. szeptember 30. Mohácsról jelentik : A jugoszláv halár felöl meg nem erősített íiirek érkeztek, hogy Belgrádban kitört a forradalom és Sándor szerb királyt meggyilkoltak." Alighogy a távirat Budapestre érkezett, máris megjött a hivatalos cáfolat ugyancsak Piciről, amely ezt mondja: .,A híradás nem felel meg a vulóságniik.\'
A budapu-.st szerb Köyctscgcn a fantasztikus híradásra vonatkozólag a következőket, mondották a ,Zalai Közlöny" szerkesztőjének :
— Sándor király meggyilkolásának és a belgrádi lorrada-lum kitöréióne:; Ilire légből kapott koholmány. Sokkal jelentéktelenebb eseményekről isi azonnal kapunk jelentést, kizárlnak tartjuk tehát, ha ez a távirat megfelelne a valóságnak, erről, ne éMesilenénck bennünket.
— Kőzöa táncgyakorlat n,a
este 8 ótvi kíídettcl Hirnay Gi\'i t íncilkoHjAban « Polgári E?yl«thcn.
(x) Uriinia. Kedd—»ierda i „A zsebtolvajok" Erna Morc návat.
— A liovác.iuesteroU ctoporlja cr Inili tagjai), hogy m.i, vp.jif n\'ip délrlöti 11 órakor fontol űtfybcn stt Ipsrlcstülct hrlyi-
rncgj\'-lsrini síiveskedjfnclt.
Divatcikkek, gyapja kötött kabátok, gyormokgaraiturák, férfi (ehc. onmUek GrUnberger cégnél Főnt 11 .Su^rcr-u. Kiírok.
Dr. Killxy ZolUn jogi u«miiú:i-uni. Ti.Jnp.it, AnJrAsiy-ut 8. C> SicigcJ, l\'.lUvicIni\'ii, a rcieltSlCKUct él blaloi likcr. lel kcwil C|6 biraioly rgyilm éi jOK.k.-Jcmi. f\'íiwi joji vinxÁir* u^yveji
111^114. Jcqrutl\'ílltl! R.kjpilnUci j! Min Icd tclviiiigositfil jn.-.al vagy levélben t-ml nkir u bud.peiti, nkwr « iicj-.eJi iRÍIglli^íg. 1 --
TÖRVÉNYSZÉK.
(§) Főtárjfyalások. A nrgy kanizsai kir. törvényszék büntető-t.»n<4Cin ho\'nap, hátfön a követ-kesö ügyekben taitjti míg a fő-tálgyalaíokat:
I.) Tifchlér J -izsef ís neje égen-földi lakosok h. tósíx «H«ni nő-szuk bűntettével vannak vá<iolvn, mert a keszthelyi járásbíróság végrehajtóját és a cser.dőrjcrőrt, aki víijrehoijt.ii foganatosítása védett náluk mrgjelentek, h7/hI a fenyegető kijelcntéssrl fogadták, hogy egymást biztatták: „ho-.d ki a ktSt, hadd »zu.-ká!jum őket ö^3ze" uzzal a célrbttal, hogy az árverés megtartá-sát megakadályozzák.
II.) Atonkivül hat keszthelyi fiatalkorú ügyét foyják tárgyalni, akik egy tolwjszővetkezetbr tömörültek é.t a villákat fosztogatták.
(§) Perujrnfclvétel. Ugynn-csak holnap, hétfőn tárgyalják Hóimig Gyula nagykanizsai pékséged ügyét, aki egy lopá&i ügyből kifolyóbg el lelt Ítélve, de Hóimig perujrafelvételi kérelmének helyt adva, a felsőbíróság a per újrafelvételét rcnd:llc el. Hóimig Gyulát a kommün alnlti szereplt\'-neért a biróság annak idején löbb évi fegyházra ítélte. Bünleté.<ét a váci fegyhárbin töl\'i ki, « holnepí tárgyalásra avonhau lefogjak kisérni Kanizsára.
(íj) Felmentették Bróuyait.
Bfóny.-ti Lajos kanizsai nyomdás/.-aegédet bútoroknak n kommün ideje alitt történt jogtalan elrekvi rolásával vádolták, a knniisti bíróság azonban felmentette. Most a pécsi kir. tábla is ezt az ítéletet hel)b?nhsgyta
(§) ítélethirdetés. Tóth Lás/ló csörnyeföldi Inkos nz amerikai Detioit-bi<n vo\'t hosszú időn át. Mikor visszajött m óha/ába. löbb detroitbeli ma/yar megkérte Tóthot, hogy adja át itthoni h;>7z.\\tarto-zóik.\'iak azokat a csomagokat és pénzösszegeket, miket ncVi átadtak. Tóth Lis/ló elho*l* a reábi;oU pénzt és csoin*«xoVaf, ds n^m odtu le a megjrlölt cimckic. El->ikkas»totin. A biióság ixgpdása di\'cáia hégy hónapi börtönre ítélte. A t.>blrt nyolc hói>>ipr<i eutelte fel a k,wii/S>ii bíróság áltul reá kirótt büntetését. A Ku;í.» most azt h-lybenh»gytrt.
Egy nagykanizsai szélhámos üzelme
Napidíjra fogadott fel egy fiatal gyermeket. — Végig ctnlttik Somogy vármegyét.
Kaposvár, szeptembei 30.
Mclczer Henrik nagykanizsai fog-l.ilkozásnélkülí egyén sehogy sem tudott tisztességes uton megélni. Gondolt egyet tehát és nem közönséges ötlet inegv •lósitás ivnl próbált msg\'mak pénzt szere.ni. El határozta, hogy a legkönnyebb módot, a kéregetést vállalja. Erőteljes, egészséges ember létére azonban vajmi kevés reménye leheteti aziránt, hogy »ikcres lesz h vállalkozaso, ezért másképp oldotta meg a kérdést.
Rábeszélt egy tizenhárom éves fiatal gyermeket arra. hogy jöjjön vele falusi kirándulásokra. Azt mondta n trpnqztalatlan és könnyen hnjlílhstó gyermeknek, hogy kap minden iu«pra 150 korona díjazást s mindezekért az lesz a kötelrs-ségr, hojjy ha egy faluba érnek, akkor t\'gye mayái bénának, sírjon és kolduljon a jó*zivü emherektől.
így is történt. Elindultak Kanizsáról Kaposvár felé. A gyermek nagyszerűen bevált. Ahol megjelentek, elkezdtek jpjgatní. Azl
f
hazudták, hogy vagyonuk elégett, apjuk, anyjuk a tüz áldozata lett. s most kereset nélkül, árván és nyomorultan csavarognak a nagy. világbon.
A jó emberek természetesen sr.. giteltek raj luk. Kaptak zsirl, kenyeret, lisztet, ebédet, vacsorát, meg pénzt is. Ami eladható volt, azt Melczer Henrik terniésietes-n eladta. A\'. így szerzett pínzbő! tényleg minden nap kifizette a ki* gyerek „napidat", a többit m g eltette mugán»k.
Igy koldulták végig a vármegyéi, íj mig tegnap Kaposvárra érkeztek.
Itt azonban nem párlolia őket a szerencse. Éjszakai kóborlásuk köz-ben a Bervsenyi-utcai rendőrőrszem-nek gyanús volt a két rongyos csavargó. Igazoltatta s megfelelő igazolvány hiányában letartóztatta őket. A rendőrségen töviről hegyire bevallottak mindent. Melczernél 7200 koronát, a kis fiúnál pedig 1053 koronát talállak, amelyei mind ugy koldultak ösaze. A veszedelmes csavargó Melcter Hepiik ellen megindult eljárás.
üres üuegeket
mlodto ir*oo)iiítU»> «« * l»i;m»x«ut-b Ultit |
Muszel és Friedenthal
Hiur- N J
A Népszövetség utolsó ülése.
Genf, szept 30. A Népszó-vétség ma délelőtt tartotta utolsó ülését. Az elnök közölte a meg: jelentekkel, hogy Spanyolország kettőezer Iont sterlinget adományozott a kis ázsiai menekültek részére ugy, hogy a segély akciónak eddig 60 "eztr^ Iont sterling áll rendelkezésére. Etward elnök ezután kihirdette a tanács nein állandó tagjáví választott hat ország nevét. A: uj tagsági helyre Uruguay is Svédország jutott. A kisantant azonban helyet sem kapott.
sportelet.
Nagykanizsai TE—Egyetértés Torna Oaztály (Győr). Nem
lest könnyű dolga az NTE fejlődő csapatának, a kitüi.Ő formában levő együttessel szemben. Az ETO, amely a háború előtt és alatt több évig volt Dunántúl, sőt n vidék legjobb c*apnta, jelenleg igen jó játékerőt képvisel és az idei őszi Nxezonbu) már hároin szép győzelmet adatolt. Különösen a védelme elsőrangú, mely nehéz feladat elé fogja állitani az NTE csatársorát. Igen érdekes és nivós küzdelemre van tehát kilátás ilyenformán a két csapat között, amely valószínűleg közel fog járni az eldöntetlen eredményhez. Hogyha a/onban az NTE kijátsza n mult vasárnap n SzAK ellen mulatott formáját, ugy győznio kell, mely esetben egyu*.twl döntő beles/ólá«t is fog nyerni a dun-ínluli els^-osztályú footballb.ijnokság döntőjébe. A mérkőzés ma délután ne \' gyed három órakor kezdődik • : Zrínyi SE József főherceg-utcai | sporttelepén. i
— Katonai sportélet Buda peaten. A mult héten zajlottak le Budapesten a m. kir. honvéd ség sportversenyei, amelyek ugy
Jobba Legjobbnál-
1922. olctAber 1.
ZALAI KÖZLÖNY
egyénileg, mint tömegsport izem-pontjából igen szép eredményeket mutattak fel. Különösen tömegsport szempontjából érdekesek és dicséretreméltók voltak e versenyek, miután körülbelül 15.000 ember vett bennük részt és igy alkalmuk volt az ismeretlen tehetségeknek is, hogy bizonyságot tegyenek a magyar elpusztíthatatlan testnevelés fejlettségéről és erejéről. A nagyszámú versenyzők n sport minden ágában bemutatták képességeiket és örömmel Allapit-hatjuk meg, hogy n pompásan organizált katonai sport ma Magyarországon a tömegsport legértékesebb tényezője. A jólsikerüit versenyeket József kir. herceg; továbbá igen sok kntonai és polgári előkelőség is végignézte. Ez alkalommal bonyolították le egyúttal az egyes körletek válogatott legénységi és tiszti mérkő>éseinek döntőit Is, a következő eredménv-nyel: Legénységi döntő : Miskolci vegyeidandár—Budapesti vegyes-Handár 1 : 0 (1 : 0). Tiszti döntő: Miskolci vegyesdandár válogatott— Szegedi vegyesdand^r válogatott 1 : 0 (1 : 0)
REGÉNYCSARNOK
A fekete matróz.
— Detektívregény. — 18
A Zalai Közlöny számára irta Ha vaa Ziigroond
Itt vannak a kékek! — hangzott a jelszó és aki csak egy kicsit is bűnösnek érezte magát, menekült.
Jack Murphy felugrott, látszott sápadt arcán, hogy még sApadiabb lesz. Felkapta a bőrzacskót, a kabátja alá rojtette ós egy ugrással a csapszék egyik hátulsó ajtajánál termett és kiugrott az ajtón.
Tipson üt4£8.
Jack Murphy kiszaladt egy hosszú pincefolyosóra és végigrohant rajté, míg egy vassjtó mögött el nem tünc Tipson ismerte ezt az egérutat, tudta, hogy kivezet a dokkok közé, ahol aztán ugy eltűnhet az ember, mint u kámfor, ha csak nem akar kész akarva a rendőrség kezéro kerülni. A folyosón végig futólépések hangzottak és a nsgy sötétben Tipson ugy érezte, hogy többen választották ugyanezt az utat, hogy meg-mentsék magukat a börtöntől.
Amikor azonban a folyosó végére értek, kinos meglepetés éite a csapszék vendégeit. A Icgutolso ajtó be volt zárva . . .
Káromkodás hallatszott, mindenki dühöngött, mert azt hitte, hogy a rendőrség fedezte fel a hátulsó ajtót és a detektívek záratták be. hogy igy mintegy csapdában, egy rakáson csípje cl a társaságot. Az ajtónál valóságos csata fejlődölt ki a csirkefogók között. Többen összevesztek egymással, egyesek pedig nekifeszítették vállukat az ajtónak, hogy azt kifeszítsék. És mindez a borzasztó sötétségben játszódott le.
Tipson itt a nagy kavarodásban elvesztette szeme elől Murphyt, aki belevegyülhetett a társaságba és menekülni igyekezett, nert félt, hogy ha a rendőrség kezére íerül ós megtalálják nála az ékszereket és akkor
vége van . . . Talán belekerül a vil-Unvszékbe is . . .
Tipson kétségbe volt esve, hogy eltűnt szeme elől a gyilkos, mert fél attól is, hogy a rendőrség elfogja és akkor, ha meg is kerülnek az ékszerek és el is fogják a gyilkost, de n másikat, a félelmetest és a titokzatost elcsúsztatják és akkor bottal ütheti a nyomát . . .
Egy reménye volt még, az, hogy a rendőrség nem talál rá a titkos folyosóra és nkkor az emberek ki tudják nyitni még idejében az ajtót és ő a dokkok közölt a holdfénynél feltalálhatja emberét és köveiheti, mig az illetővel nem találkozik . . .
Éppen ezen gondolkodott, mikor a vasajtó nagy csörrenéssel kinyílott és a betörők kiözönlöttek a sza-badba^ ahol mindenki a szélrózsa minden irányába futott, hogy megmentse irháját.
Tipson az utolsók között volt, akik az ajtón kijutottak. Rögtön megállt, hogy kikeresse a magn emberét, de o legnagyobb meglepetésére, sehol sem látta a menekülők között. Rögtön visszafordult, hogy a folyosón keresse meg és igy szaladtában a folyosó egyik részén belebotlott valamibe. Elkáromkodta magát, feltápászkodott, hogy megnézze, mibe botlott be)o. Elővette lámpáját és meggyújtotta.
A lámpa csörömpölve hullott ki a kezéből.
Lába e\'.őtt a föhlön Jack Murphy összetépett, összemarcangolt holtteste feküdt, még melegen. (Folyt, küv.)
Szerkesztői üzenetek.
Felelős szerkesztőnk kizárólag mindennap délután 6 tol 8 óráig fogad, mely idő alatt minden ügyben a legnagyobb készséggel áll a nagy. közönség rende!kezé«ére. Kézuato-kat legkésőbb este »/,9 óráig fogadunk el. Eícn időn tul nem fogadhatunk cl többé kéziratot. Bíküldött kéziratok, ha nem közöltetnek, nem adatnftk vissza.
KÖZGAZDASÁG.
Szőlőbirtokosok Ifigyeimébe
Nagykanizsa, szept 30.
Az 1918 évi I. t.-c. 10. §-ában foglalt rendelkezések értelmében a szőlőbirtokosok (bortermelők) a szüret eredményét — a szüretelt bor (bormust) mennyiségét — a szüret befejezését követő legközelebbi vasárnapig, az illetékes községi clóljár -ságnal — Nagykanizsán n városi fogyasztási adóhivatalnál — szóval vagy írásban bejelenteni tartoznak.
Midőn a törvény ezerfrcndelkczé-séi a nagykanizsni pénzügyőri biztosság az 1921. évi VI. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 1921. évi 16 000 számú p. Ü. miniszteri utasítás 5. § a alapján az összes szőlőbirtokosoknak tudomására hoz, egyidejűleg felhívja, hogy a szüretelt, és beplncézett összes mustkészleiüket a szüret befejezését követő legközelebbi vasárnapig a városi fogyasztási adóhivatalnál szóval vajiy irás ban annál is inkább jeler.tsék be,
mert a hójelentés clmu\'asztása vafjy valótlfin adatot/hcjctoni&tA nr. 1Í18. évi I t. c 24 § n alnpjftn az «d-> négytől nyolcszoros ö szegével bűn teltetik.
A törvény fentidézett 10 értelmében nemcsak a bepincézctt, h«nem az eladott vagy elfogyasztott bor és must is esstről-esetre beje lentendő.
A bejelentés megtörténtének i«a zolására a városi fogyasztási adóhivatal tartozik két péld\\nybtn szemle-ivei kiállítani, melynek mindkét pé-dónyát ugy a kiílii\'O kö/cg, mint a bejelentést tevő fél oíAirja és egyik péMnnyt hivatalos használatra visszatartva, a második példányt a bejelentés megtörténtének igazolására a felnek kiadja.
Figyelmeztetnek a termelők (szőlőbirtokosok) *rr* is, hogy * városi fogyiuz\'Asi adóhivatal liküUJ\'M kó z>gci áítal köteles a bejelentések he-lyess^géról a helyszínen <r<cgf;yózc -i!6«t szerezni. A pénzűgyőii !.ö/egek pcilig — függetlenül a városi fogyasztási adóhivatal e\'juásáiól — a fent idézett utasítás 6 § a érteimében kötelesek minden évivn január, április, ju\'ius és október h u>apokb.»n a borkészleteket felvenni is ezáiial Uvy a termelőket, n-int az ndókeze-lő< c\'jArásAt ellenőrizni.
A zalamegyei malmok kon-tlngena gabobája. Körülbelül 500 znUmcgyei malomra 195 vngon kon tingens gabonát ve>eltek k\'». A ma lorniuiajdonosok közül mintegy S0 feUtíbezctt.
Valuták .
Budapest, szeptember 36.
NapoteonOJOO, foot JUZS-lMZi Dollár 2600-2675, FrancU frank tVKj—9.\\ Márk. 17C-JD0, 0U%* líra 106-10, Osxtrák korona 310-3 2O Lel l&OO—160Í>, Sxokol 78—82, Svájci írunk 470 —Ao, Dinár :H20-32S(>, Kengyel mái ka 3! -32. Hollandi forint 070-W»6. Ilelga frank ISO—185, Uvi 1550-tCV).
Devizák:
Amsterdam --•—, Koppenhága 52-1—534, KrisxUáo\'a 4:t0-440. — l.orion —, Berlin —.Milano * , Pia* — l\'rága —•—, — Stockholm 603— Q/8, Zürich -- Wien ——
Zágráb ^80—8Í0, — New-York —\'\'--
VarwS —. UokilMt —. SofU —.
Zfírlchl zárlati
Berlin 33, Amsterdam —, Hollandia 20h, New-York 537, — London 234C , Páiis 40W, Milano 2275, Prá*a KW0, Buda-pcat 21-5, — Zágráb 1»5, Varsó 6, Wien 0 7-6, Siófia 316, Osxtrák béty. CH 7
Termény Jelentést
Bura (TlsxavSJéki) 10S60-JO&00. egyíb IOSOO I0S50, roxs 7400-600, Ukarrainy árpa U850-7000 KÍfirp* 7300-400, xab GI60-M00, tongerl 6100-0200,* repce 1(1-1 "OOO, korpa 5100 - 5200, kölex--.
Budapesti állatvásár:
Malhahus I. r. enésxbeo 300—380, hátulja 320-440, etejo 300—300, H. r. egé>»bcn 200—290, hátulja i.10-300 clojo 17"-200, Növendék ro«ii«: 1. r. o^szben 1*J-1<0, borja (ötött N5rb) — Késxlet : Nagy-marba 38, eladás 38, Növendék marfű 44, eladás 30, borjú —, ola-tí« —, Marha-bír 445—405. borjub^ 800 -820. Birka —.Juh 1^5-210, Faggyú 160—:«XJ.
Sertésvásár:
Felhajtás 1300, Elkölt díllg 30O, Ortg
, Köxóp 450-4 10, Könnyű 380-400 7.*\\t 840, Stalouna 740, Uh. hu< 320.
Felelős szerkesztő Benedek Rezső.
STELLA
Gylc Hu.UpcX. VII., KotUobllUr-«t«a *r,
I.CMlv«\'I\'tiealx mo*4por voiArhépvUalet*
■ütöpor
vanllin cukor pudding por aaUoyl
Weltner Testvérek
Nagykanizsa. Erisébet királyné-tér 18. ■iwW F.l»r I-T. b\'naiail nHira
üzletmegnyitAs.
Van izcrcncténk a n. c. koiüniÍK^ *itcr.i. hogy üildünkct Vníprcml Faipar R.-T. Mtoaiarl r»«<rír»l f. évi okiúUt hó t-én S\'aKykanix^án, Krx^bet kirátyn^-tér 18. \\zám alatt (Sxarva* sxálloda udvar)
megnyitottuk. Raklíroo Urtuok: Ké»t koctikat ét kerekeket. exek restéit, jármokat, lalieikákat, tragac^okat, péklapátokat, üMiectukhatú vendéglői «x4keket. keményfa pallói é» minden e txakbn vágó faárut.
Gazdasági gép, erSlakarminy és fflűtrágyakereskedés.
Ajánlunk kiváló óitxetételü ,l>«tby* eró-takarmányt azonnali szállitáira, ugy-xtintén elÁjeRyxéto\'cet elfogadunk super-
fosxfát tavaszi szállítására. Szíves támogatást kérünk és vagyunk kiváló tisxtelcttel
Weltner Testvérek
Eri.6b«l klrtlyn«.|«r IS. aiim.
A mosás legkíméletesebb
ás leghatásosabb módjai
.\\zt>ssuk a fehérneműt néhány órán ái, de legjobb, ha egé^z éjjelen át, az , Aaazonydlcaórct\' mosóklvonatba és nyssuk azután, mint szoktuk, .Schlcht-vauy .Huttor\'-íéte „S*arvaa"-véd-jegyű szappannal, (iyorsan és fáradtság nélkül tiínlk el minden piszok, ügyeljünk a „Schlcht"- c* „Huttor\'-névre, valamint s .Sxarvaw\'-véJieKvra- g>«»
KEMENY
SZŰCSMESTER
szőrmeAruhAza
laliuft VI. lUdrásly-art S- Takta a lf 8ZÓKMEKAB ATOK, BÓKÁK,
urmkhok UÍT víujjrtoa/. -
RanJa^aak utánvít mcltalt asonnal akilxűllcta«k
SINGER JÓZSEF ES TÁRSA
DIVAT/lRIIHflZn („KÖZPONT- SZ/ÍLLÓ" ÉPÜLETÉBEN)
SzAvöpamul és sxővöcérna állandó nagy raktára.
Ajánlj, mérsékelt Arikon r. k-\'.vcik.zl jóinifósé^U cikkeket: Fóríl-«xovot®k, nőt -zővoteU, xelg, »»lu«« clolb, fekot« cloth, karton, TalU, greaaidln, vaiazon, .Ufón, pargot, x«flr, kaoavási, damaatgridll, mtatracgrádli, báraooyok, kötópamut, kondorpamut, mxörő-pnmut, azővöcérna, ágyjfamttarn, dflBaBBXtjariiltlira, azatuauák. gabnáaxaák, tollkaodő, háráazkendő, fejkendő, z.ebkeadő, pohártörlő, plUaakabnt, trlko ingek, valamint trlko nadrágok.
ZAl.M közlöny
1922. okióh,, j.
Apró hirdetések
<t|J«> 10 UM( »» korosa. fMl«(>l>b V.m«.l
•.•ümi »>..»w <1 •>,■!*•. ••••••Illáinak. .1114.1
t,»r»«Ak»»h M tr»|»linla
ll»l»l
■ i.rtorciml), Y6 linuU kW«l«kk.
•»■«*.I Ml <• n«l <1
/••■tor>hmi|»|«. MtkrmUr. «4t««f
i IW *♦!< wtto.wAUs Yl.|»fcr« \'•
»"«» KianyA. ftr.ht ^(nlM ••<• WriloW |M inalftii.l.V
• ycnurk\'l... |rib Iví.SN <
.. ( :«.««•,i S--O.Í i^Ai
i IVWKS J»mM. KuWir*. • J
ii-IUsdtiuk nsr-i.c<b«t«n4 iiiiiiI-•«>> rjju ,.liVtliJ fch««* • IW<«1
r lVík Hí. Né, ul.,.1 UJj-l-
m<*ua. JtVe\'w.11 iíu^m ic-ii vv. »4»4<i ji>-
M»l»«r»iM, fi.nl. Ifin. InttUlQ <4l6t«r« • I •lU\'iiirmo^nol l»ii((rt(iiMlomti. |d«Bll«» l»f<»«« VIImtN. 3moot*-oI<i ib |lil
»:*> IrlrlUi.íl iMkil)l».>|> V-cjtiuiilil, \'<> Uué ra («<, bi<\'<w»t «t»i>. Cu«
• iqiiim, brillUmol irt»*«• h*|>l «•»... •nllhamknl H4r&ll *IU|>olt»n U). Míl.411 HtMrtkM l«x»ian;Ai<-bb«B «rl*> "l\'k-l /*o)4«t lijnln 6i»i.f>«kiifr*iiii«l "«I"J ul »-. KI.A >l&c>ar lllatoiHA |u.
V1L/ÍG M0ZGÓKMPÍ2IHH4Z
Yaúlftjp
Asnieresi bandita
KaUoJortórtimt j /tlvooi<Nin
Trikk-Trakk háború
Amerikai buíUíik-vl,jíiík
Jön! KIS LORD Jön!
MKI.YARAK : I\'íholy tí-j K, Z*oly« V. K, I li«l>- .1« K. II. b«|y ■£■) K, III. My V. K
K|AjJ.»ok . Ilélkuiniti\'okon V t\\ » ..jnkor, v«.«r» ci unncpiup y, 6. 7 i» oukor.
Megvételre keresek
.l\'unfikilor*. .Mon.ioi*, ,Kozb*«Uit<i»* I\'firifcjt.lRtpck«t vatilU\'ítiyu Uiclluií-*zck«t (Citlerok*!) mm k«ct-
n)iU\\W\'. xfis, KeOIifl 91lV-£At Karmlurákat. stabil xiivógii, Ixnzln é> nyertolajmotorokat 20-200 1 ciÁijt, fel-Ü0«-4\'0 loc-Ai^, <Kyc. dul ál lu »:<zl©komol-i>oUl U ívipl^ipc-kit A K<|-<k lcj;fc |«Vb Iv i.txV kh«tn«k.
Nagy György
Szombathely ,«,,,
Ss«Ustey-utca 43. asém alatt.
KÖSZVÉNY, CSUZ, REUMA
• iul>. Iii(((ili. iiocilijltliuk tayUilUH Iniu-
\'«• kc>oU> mm » Krl*(»«r.r«U
REPARATOR
K.;*tl* onltt pfoumbUt — F«««l* Iv.iift: KHIKUNKU«;«ir""1*r Ilu.L-CiltU\'Ur. hji
URÁNIA MOZGÓSZINHÚZ
Vuunt[\'
I. titt, rt ftlv.-ban
Pathé-revU
iVíwí »\'»Kol, ,10 K. /..Oly*
W !IA K. Zárt-
v aV ** l\'Ahol,
>0 K.^iuuk ao K.
EiAaJiwk Hakójn.Kkon 7 ét V <Sr»kor, iinn«j>n»p :», S, 7 é* 0 Ankor.
Ertesités.
MiuMn « gyójytxcreV\'t külföldről kell hcstcrc/nünk a o jfyi4r»k és jiiok képvi»cletcí árui hosszabb ideje miir c««k ké»rpénif»\'rié» elle nébeo srlUHtinok, kén>-lr!enrk vw Vyunk a nyilvánossá? ludomá*ár<i Komi, hojfy nem vgyunk nbban n hel»7eil>*n, mí*7<-rint további hiteleket nyújthassunk.
A váUoiott gArdfl\'Ági hfly/elff való tekintettel kéljük n nálunk lévő tírto/ások kir^yenli\'ését, annál in inkább, mrrt a pén>vi<io* nyok eltolódása mellett a hite1 mindenütt teljesen nicys\'ünt & eddig mi voltunk nz utoUók, kik n légi biteleiéx melleit kitartottunk. A gyógytzertnrak fentemiitett nehéz helyzetére való tekintettel a hiteleket uradalmak és gúvdnNágok részéie is szigoru*n legfeljebb 30 ntiplg tarlhotjuk fenn.
Kérjük ezen b-jelenté^űnket tudomásul venni sziveükedjenek.
Dr. Murkli Belus Jóxaef, Bogcnricder Frigyes, Neumann Alnd.ir, Scheiber József
nrvKjuticutk.
Zsoldos Tanintézet
Budapest, VIII., Oohány-utca 14. a. Tolofon J. 124-47.
A legjobban kószlt elö magánvizsgákra.
Ertesités.
A péksütemények uj Arait a kÖ-veikezőkóp Allnpitottuk incg: Ztcmlyo Jar«t<onként 7 K
Kélbsrna kenyér . . . . 115 K Zicmlycmorzsi . . 180 K
Ksnyéfiü és kKr-ként . . 4 K
Viszonteladóknak 50 fillér kedvezmény Jakabonként.
Nagykanizsa, 1922. szept. 30.
fiz összes sUtőmesterek.
LEGOLCSOBB MINDIG
KISFALUDI ÉS KRAUSZ DlUATNAGYÚRUHÚZfl
az ARANY KAKAS-hoz NAGYKANIZSA, ERZSÉBET-TÉR 21.
SZÚVET 0CCASSI0!
thiru..<!*» iitrM nthaki. rníifío 700 K
Ilu^l.MÍlwi ttljty.iniioJen ,iinb«ii tnct.f. 030 K
Uupl.ví\'f!.\'J.[j-J»ióv(t n r.!<n .iinb<n "liltrt 1130 K
HU cm ||(I(( o\'*i.»-ivet . . mílcrc 1S00 K
MO (m Mtfi.1.. ct ... TCUI. 1800 K
Sím. Ir.n.irov ulntiilú......tutltf. 630 K
Silnl.il.\'> [MtR.Krt......iinloio 300 K
Ez^.kiv.tl: Olvatvelouiok nlodm jilibcn kíMlri és ruMkn, níi kosilOm- és iuDí-híi«!rt. lérli doublé is kabíl-siívciek. sdimek, bársonyok és níi positák I
Magyar FIAT Mffvek r. t. Budapest képviselősége. Tauril gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás javító-műhely, benzin-árusitás. ■
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon : 359. Telep: Tárház-Utca.
\'Ka^atóság: Fö-ut, Bazár-épület.
Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSA.
Nyomatott a lapiuUjJonosvk és Gyarmati konyvny jiuUljto.a
Hirdetmény.
PótrélO k(v/,sé« képviselólesltilctc közhírré teszi, hogy a
közbirtokossági korcsma
1922. október 15 én délelőtt 10 ómkor Aivrés tnj\'tn bérbe adaik.
Feltételek « Hső\'ajki körjegyzói iro.\'Ahan mrgtudhatók.
4031/1922.
Hirdetmény.
Az 1921 évi XXI. t c. I § a értelmében a földadót I9U2. évi julius hó 1 tői\' kezdődőleg bu^aér-tekben kell kivetni és psdig a ka taszteri lissia jövedelem minden koronája és fiüérjo számszerűleg ugyanannyi kilogramm és dokit gramm buza fö\'d-dónak felel meg.
A buta Arái évnegyedenként a kövekezö évnegyedre szóló érvény-nyel az Országos Pénzügyi Tanács állapitja meg.
Az az adózó, aki valamely költség-vetési év ok\'tó*-er havának 3l-ig egésr. évi földadóját kifizeti, a kivo-tett évi fö\'dadó 5%-a elengedésének kedvezményében részesül..
Az a löldbirtokoü pedig, akinek mc7.ógazdas»g a fófogUlkozás^, ha a tulajdonában lévő fö\'dbirtok <>sz-szcs kataszteri tiszta jövedelme
a) 1 nuétlól legfeljebb 50 K ig terjed 30% os;
b) ha pedig 50 K lói 200 K-ig terjed 20*/«*OS adóelengedést k «p, ha egész évi földadóit október hö végéig ck-vszerrc lefizeti.
Ez a 20, illetve 30% kedvez-mény a fentebb említett fóldbirtoko-sokat megilteii ar-ban az esetben is, h4 október hó 31 ig évi földadójuk nak legalább fele összegét egyszerre befizetik, a befizetett ndórészletrc nézve is megilletik, a n ég hAtraiéVoj» adóösszegre né/.v<- abb^n nzeselt>en, ha ezt az cpész h»«rAiék<\'» összeget, mely IchAl az évi adó felénél nem több, március hó 31 ig egy összeg-brríi befizetik.
Ennélfogva — S\'ját jól felfogoll érdekük szem elóti tartásával — fi gyelmrztcli kluUroit vuou adóhivatal a földbirtokotokat, hogy a föld adujukat célszerű rne^tót elóbb, dc lögkésőbb okióbcr h) végéig az egész, költségvetési évre lefi cini, mert ellenkező estiben nemcsak « fenti kedvezménytől csn;k cl, hanem kiteszik magukat annak is, hogyha « bU\'.a rtra időközben esetleg emelkedik, megfelelő aránybm több adót tartoznak fizetni.
EzzíI szemben azok a fótdbirio kosok, akik a fenti adókedvezményre igényt nem turJanak és a földadójukat naptári évnegyedenként uégv egyen\'ő részletben óhajtják lefizetni: az esedékes földadójukat a megfelelő naptári évnegyed keretén belü\' an nái is inkább fizessék le, meri el lenkezó esetben a hátra é*os búzamennyiség után negyedévenként 24/o pótlékot inriozn>«k fizomi.
Epyuttal figyelmezteti a fóldbirioko tokni arra ii, hogy a miveiési ágban beállóit aliand > je legü vAlioz* sokat 30 napon belül annál is inkább jelentsék be a városi sdóhiv* tálnál, mert ennek elmulasztása esi • lében a ncUn mutatkozó adószapo rulaton fe ül még annak 26*/® visszahatóUg — a változás be*iltí»-nak időpontjáig lartoznak megfizetni.
Városi adóhivatal.
Nagykanizsa, 1922. szept. 30.
Horváth,
. sJóugyl tzáav«v3.
Nagykanizsa, 1922. október 3. Kedd
Egyes szám éra 8 korona
61. évfolyam. 224. szám
fUerb«*«t«*4|; kiadóhivatal FA-ul 13. iiim.
Iut»nirb»n-Twl»fon 78.
MckJ*\'*""* n»>\'td,B kora rrggql
POLITIKAI NAPILAP
«Uni krá 8 korona
A mi reményünk ,.,
Nagykanizsa, okt. 2.
Csillogó remények ébredeznek bennünk, valahányszor a most folyó nagy balkáni probléma egy-egy uj fejezetéhez érünk. Nemcsak a nagy török győzelem következményeire gondolunk ebben a pillanatban, hanem főleg a szomszédoknál mutatkozó nagy nyugtalanságra, mely az esetleges háborús hirek nyomán lépnek föl és az ujjonnan összetákolt országokban tapasztalható. — Szerbiában a horvát lakosság zendülései, a boszniai mohamedánok zendülései, sőt az a szárnyra kelt hir, hogy Sándor szerb király áldozata lett volna a zavaroknak, még ha csak részben valóság az, akkor is azt mutatják, nogy a Balkán forrong, a népek nyugtalankodnak és a trianoni béke épülete recseg-ropog.
Távol áll tőlünk, hogy minden csalóka reményt készpénznek vegyünk, azonban már maga az, hogy a külpolitika eseményeinek változásai ébresztgetik bennünk a reményeket, azt mutatja, hogy a föltámadás gondotata nemcsak irredenta propaganda következménye, hanem az eseményekszükségszerü folyománya, melynek előbb vagy utóbb be kell következnie. — A keleti háború lehetőségével már számolt az ántánt s szomszédaink már pénzt is kaptak a háború viseléséhez. Am a háború végeredménye sohasem bizonyos s kudarcuk már a mi győzelmünket jelentené. Ha Szerbia megmozdul, előtte van a bolgár, a hátában vagyunk mi; ha Románia beleavatkozik a háborúba, rögtön megmozdul Oroszország. Ki tudja kiszámítani az ityen lehetőségek beláthatatlan következményeit?
A mi reményünk ma, sajnos, nem a fegyvereink erejében van. mert csak az öklünk kemény, de a puskánkat
és ágyúinkat elszedték tőlünk. A mai háborúban pedig a vitézség egymagában már nem elég fegyverek és munició nélkül. Reményeinket ma kénytelenek vagyunk a külföldi események változandó-ságába helyezni, mert ezek a változások hozhatnak .csa\'k megváltást a mi számunkra. A mi kötelességünk ma az, hogy nemzeti érzésünk tüze-sitse át a magyar lelkeket, hogy majd ha ugy fordulnak a dolgok, akkor hősiességünk pótolja fegyverünk kevés szá-
mát. A hitünknek, a reményünknek ébren kell maradni. Talán ma még nem érett meg a termés számunkra, de már el van vetve, és előbb-utóbb meg fogja teremni a szabadulás gyümölcsét.
A népek nem tudnak igy élni, ahogyan elrendezték őket a győztes hatalmak. Uira megmozdultak. S e mozdulatukban ott él a mi reményünk, hogy üt még a fölszabndulás órája s eljön a feltámadás boldog napja . . .
A magyar feltámadásé . . .
Románia mozgósított.
Kiutasított romániai magyarok*
Békéscsaba, október 2. (S*jAt ludósftónktól) A román mozgósítás hírét minden vonalon megerősítik. Ide érkező jelentés axerlnt a háborúi készülődéseket tovább folytatják. A Bukarestben tartózkodó magyarok közül a legtöbbet őrizetbe vették, hogy az állítólagos zavargásoknak elejét vegyék. Bukarestben szeptember 28 án számos magyar családot letartóztattak, ezeket a bukaresti pályaudvaron vagonlakásba kényszerltet-ték. Tegnap érkeztek meg a kiutasított magyarok Békéscsabára. A város azonnal enyhítette a vagonlakók nyomorát.
Harrington tábornok jegyzéke Musztafa Kemal pasához.
London, október 2. (Express távirat.) Konstantinápolyból táviratozza a Daily Telegraph tudósítója. Harrington tábornok kísérletet telt arra, hogy a fegyveres összeütközést a törökök és görögök között megakadályozza, amennyiben Musztafa Kemal pasához ezt a jegyzéket intézte: „Dumosil tengernagy és Pellet tábornok utján megkaptam az ön üzenetét és köszönöm önnek azt a megnyugtatást, hogy ön cppen ugy, mint én kerülni kiván minden ellenséges cselekedetet. Engem épp ugy, mint önt az a vágy tölt cl, hogy a tábornok-tanácskozással rendezi a dolgokat, dc addig is fel kell önt szólítani, hogy vonja vissza csapatait kellő távolságra. Arra kérem önt, hogy jelöljön ki egy tábornok vagy más magasrangu tisztet, aki az ön képviseletében megjelenjék Panasan éá velünk együtt állapítson meg egy ideiglenes vonalat, amely lehetővé tenne, hogy minden összeütközést elkerüljünk.
Parasztforradalom Bulgáriában
Vérei zavargások Szófiában.
Bécs, okt. 2. (Saját tudósi- tokát feltartóztatták, revolverlónk tclcfonjclentése.) Szófiából rel és botokkal felfegyverzett jelentik: Vasárnapra virradó parasztok a vonaton utazó po-éjiel Strasnicában és Górna- litikusokat meglincselte, ugy, Orehovicában forradalmi ese- hogy néhány órával a táma-mények játszódtak le. A vona- dás után Madgarov miniszter
és Heralampiev ezredes kiszenvedtek. A politikusok ugyanis a Philippopoliszba hirdetett nagygyűlésre utaztak, azonban már Dubnikban nagu meglepetés érte őket. Daszkalap belügyminiszter jelenlétében a nép megtámadta a vasúti kocsikat és követelték a mult kormányok tagjainak fejét és a jelenlegi belügyminisztert arra kényszeritették, hogy ö is vegyen részt az ellenzék vezéreinek bántalmazásában. Az ellenzék vezéreit a belügyminiszter intézkedésére hatvan polgári politikussal együtt a tir-novói kaszárnyába szállították. Szófiában véres utcai zavargások folynak. A parasztmili-ciát behívták a rend fenntartására, a parasztmilicia azonban a tüntelö tömeghez csatlakozott.
A genfi értekezlet elnöke
— Magyarországról.
Genf, okt. 2. (Express távirat.) Edward záróbeszédében Magyarországról a többek közölt a kővetkezőket mondotta: Magyarország azzal, hogy belép a nemzetek szövetjégébe, egy nagy nép támogatásával erősíti ezt. Oly népnek, melynek jövője reménnyel biztat a béke és munkás együttműködés utján. Ez az együttműködés egyszersmind méltó kárpótlás lesz, méltó szenvedéselért Az elnök beszédének Magyarországról szóló részét a Jelenlevői; élénk tapssal logadják.
Konstantin királyt é«
minisztereit a görög
forradalmárok megakarták ölni.
London, október 2. (Express távirat.) A Daily Telegraph Jelentése szerint tegnap diplomáciai körökben azt állították, hogy a görög forradalmárok abban a pillanatban, amikor úrrá lettek a helyzet felett, megakarták ölni Konstantin királyt és a minisztereket, csak a szövetségesek diplomatál. köztük Franciaország képviselőjének közbelépésére állottak el ettól a szán-
2
ZALAI KÖZLÖNY
1922. október 3
Sktól. Konstantinápolyi Jelentés :erlnt 300 íónyi kemallsta lo-isság át kelt a Boszporuson gyuttal jelentik, hogy Kemal isa elfogadja a szovjet-kor-lánynak azt a javaslatát, hogy török nacionalista csapatokat losz hajókon szállítsák Ázsiá-•51 Tráciába.
k kormány megakadályozza a gabona áremelkedését is.
•m indokolt a gtbooa érték-övek.dé.e. — Dr. Blber .yala, az Ortc. Árvizsgáló ixottaág elnökének nyilat-koMta.
(Saját tudósítónktól.)
Budapest, 1922, okt. 2. A drágaság letörnének akciójá-»n fontos momentum volt a teg-ipi minisztertanács, ahol döntés irtént a kivitel szabályozásának érdéséről. :Az általános drágaság leni küzdelem folyamatában pedig jabb éa ujabb mozzanatok kap-tolódnak be. Térffy Béla közélel-taxési miniszter az Árvizsgáló Bi-ittság utján hatásosabb rend-tabályok életbeléptetésével készül icggátolni a további áremelkedé-sket a közélelmezés terén. A arlamcnti drágasági bizottság is aazeQl a napokban, hogy uj mó-Ozatokról tanácskozzék. A magyar egyintézet pedig a hitel végsőkig aló megszorításával készül a pénzt lesóbbá tenni, ami az egyetlen Ikalmas mód a féktelen spekulá-Isok letörésére. Az általános drágulás azonban búzaárak indokolatlan emelke-lésében kulminál. A további éréknövekedés meggátlását célzó anácskozások az összes gazda-rdekeltségek bevonásával már folytak. A tanácskozás plattformját aár elfogadták, ami annak a negállapitása, hogy a buza tőzsdei iremelkedése nincs arányban a nagyar korona zQrichi árnivójával ■a tulhagyta az arany és világ* >aritást.
Közös cél tehát, de mérhetet-enGl fontos államgazdasági lét-:érdé», hogy a buza további ár-jmelkedése megakadályozható le-jyen. Meg kell becsülnünk itt >ent pénzértékünk vásárlóerejét, Iminek első feltétele, hogy koro iánkat az országban stabilizáljuk, ^grárnemzet lévén, gazdasági súlypontúnk a gabonán nyugszik és gy a gabona az első árirányitónk és mint Ilyen, a magyar korona értékmérője is.
A buza árszabályozása ügyében kérdést intéztünk dr. Biber Gyula, > az Országos Árvizsgáló Bizottság elnökéhez, aki erről a következőket mondta:
— A buza árszabályozásának kérdésében tényleg folynak tárgyalások. Eredményt nem produkáltunk még, mert az érdekek összeegyeztetése körül megállapodás nem tőrtént még. Hiszem azonban, hogy a célravezető megoldást a jövő hét folyamán megtaláljuk és ezzel abban a helyzetben leszünk, hogy a már elbírhatatlan drágaság fokmérőjét a gabonát is megállíthassuk a tőzsdei spekulációkon hizlalt áremelkedésében. A kormány minden eszközzel azon van, hogy a drágaságot általánosan letörje.
Kemal népszavazást követel
A semleges zóna kiürítése előtt nem hajlandó a béketárgyaiásra.
Páris, október 2. (Expressz-tfvlrat.) A Newyork Herald konstantinápolyi jelentése szerint Kemal basa nyugati Iruciaban népszavazást fog kivánni. Ezt a kérdést azoban valószínűleg a legközelebbi békeértekezlet elé utalják.
Páris, október 2. A Chicago Tribüné jelenti, hogy Kemal basa közülte Franklin Bouillonnal, hogy Mudániaban főkövetelése lesz az angoloknak a semleges zónából való kivonulása, továbbá közölte, hogy mindaddig nem fog a bekéről tárgyalni, mig ezeknek a területeknek a kiürítését végre nem hajtják. _
A szabómunkások sztrájkja.
(A Zolái Közlöny tudósítójától.)
Nagykanizsa, okt. 1.
Szombat délelőtt ugy a szabóiparosok, mint a szabómunkások képviselői összejöttek, hogy a munkabér dolgában megegyezést létesitsepek. A tárgyalás azonban nem vezetett eredményre. A munkások kijelentették, ők nem akarnak sztrájkolni, ők dolgozni akarnak. A szabóiparosok viszont beakarták várni a Szabóiparosolc
Országos Szövetségéhez intézett feliratukra a választ, mivel tudvalevő, a SzOSz úgyis országosan kivánja rendezni a munkások bérét, hogy mindenütt egységes munkabér tarifa legyen, ami a munkásság szempontjából is kívánatos lenne. # \\
A szabómunkások azt követelik a mesterektől, hogy a műhelyekben az órabéres munkások órabérét 50%-kal, a külső munkások (Sitzer) bérét szintén 50*/. kai, azonkivül pedig az üzemköltségi pótlékokat 25%-kal emeljék.
Ilyenformán egy önálló munkás órabére 90 K, erős kézimunkás órabére 70 K, egy kézimunkás órabére 50 K. A napi munkaidő nyolc óra. Tiz órai munkaidőn tul az órabér 25%, tizenkét munkaidőn tul pedig 50%-kal emelkedik.
A szabómunkások, kiknek képviselői szerkesztőségünkben is jártak támogatásunkat leérni, azzal érvelnek, hogy a szabóiparosok ezen órabérkulcsnál magasabban kalkulálták eddig is számításaikat, mert mig ők kalkulációjukban a munkások órabérét 110 koronában állították be eddig -— addig tényleg 25—60 koronás órabéreket fizettek. Így tehát semmi akadálya annak, hogy a munkásság jogos követeléseit teljesítsék.
Ugy a mestereknél, mint a munkásoknál meg van a jóakarat a megegyezésre, hiszen nagyon jól tudják, hogy a munkabeszüntetés esetén mindkét fél részére súlyos anyagi kár háramlik.
Tény azonban az is, hogy a mesterek, kik a Szabómunkások Országos Szövetségének (SzOSz) tagiai — az alapszabályok értelmében addig semmiféle munkabér megállapítást nem köthetnek meg — anélkül, hogy az országos központot erről ne értesítenék és jóváhagyását ki ne kérnék. Ezt a szabómunkásoknak is respektálni kell. Most tehát ugy a mesterek, mint munkásaik kell, hogy a SiOSz válaszát bevárják, melynek megérkezte után a tárgyalások fonalát újból felveszik.
A tárgyalások vezetését egyébként most maga a kanizsai államrendőrség vezetője fogja kezébe
venni, aki a legnagyobb jóindu latot tanúsította eddig is. A megegyezést talán sikerül ma elérni.
I^ivégzés hipnotikus álomban.
Az alábbi cfdekos esotet a ki-lérelstocó Schmidt orvos mondott* el lapunk sxoikesitőjéoek.
A proletárdiktatúra első napjaiban elrettentő példaképen közölték, hogy a forradalmi törvényszék egy vörös Őrt rablás és fosztogatás miatt halálra itélt. Az ítéletet nyilvánosan hajtották végre az Országház-téren éa másnap már széltében hosszában beszélték a fővárosban, hogy a delikvens mellett néhány lépésnyire állott a hullakocsi, melyből a deszkakoporsót előre kivették: hadd lássa az elitélt túlvilági lakását. Ezúttal azonban nem sikerült megkinozni emberüket, mert egy orvos, tisztán humanitásból, érdekes kisérlet számára használta fel.
A kivégzés reggelén felkérték dr. Schmidt Lajost, a Moravcsik-félc idegkórtan! klinikai tanársegédet, aki a forradalmi törvényszéken, mint kriminálpszichológiai szakértő szerepelt, hogy menjen le egyik cellába és vizsgálja meg a halálraítélt vörös őrt, mert nem tudták mi van vele ? Dr. Schmidt eleget tett a felszólításnak és felkereste a vörös őrt, akit borzalmas idegállapotban talált. A hatalmas tagbaszakadt ember krétafehér volt, ax ajkai szederjesek és egész testében remeget. A halálos Ítéletet nem tudni mi okból két nappal előbb hirdették ki előtte és szörnyű halálfélelem vett rajta erőt. Mikor Schmidt doktor felkereste^ hozzáintézett kérdésekre se tudott válaszolni, s csak később, mikor a tanársegéd megnyerte a bizalmát, ami ilyen psychológiai eseteknél rendkívül fontos, kezdett nyögdécselni. Schmidt elhatározta, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel megmenti az emberi gyötrelmektől. Terve kész volt. Az embert szuggesztív állomba merültette s miután néhány ellenőrző kisérlet révén meggyőződött arról, hogy az álom mély és hatásos, így szólt hozzá:
- Ön most mélyen elalszik. Álmában végig vonul, ön előtt minden szép és jó, ami önnel az életében eddig megtörtént. Négy órát fog elaludni s ezalatt harminc évet öregszik. Ha fölébred keres engem s ha nem talál vissza fekszik és tovább alszik, senkinek a hangját nem hallja csak az enyémet.
Az esetnek ez a része, már az egyik vádbiztos szobájában történt és hawar híre kelvén a törvényszék épületében, sokan végig nézték az izgalmas kísérletet. A szerencsétlen ember ugy tizenkét óra tájban aludt el. Schmidt doktor
még egy ideig mellette tartózkodott, majd elment ebédelni. Ebéd után még mindig rendkívül sápadt volt. A szuggeráló ugyanis a szug-gesztió révén mintegy magára veszi a hipnotizált lényét,; egyéniségét, érzését. Schmidt ennek tulajdonította rosszullétét. Négy óra tájt visszatért a delikvenshez, aki már ébredőben volt. Interveniálni próbált a vádbiztoanál, hogy ha már egyáltalán kötik magukat a kivégzéshez tegyék azt most, mikor álomba van. Lent a törvényszék udvarán egyszerűen minden feltűnés nélkül el lehetne intézni az ügyet. Azonban a vádbiztosok határozottan ragaszkodtak a nyilvános kivégzéshez, melyre már a nép is készül, miután a hirlapok utián előzőleg közölték. Schmidt tehát az ébredőfélben lévő vörös őrt újra álomba helyezte és a következőket mondta neki:
- ön most újból elalszik és három óra után ébred föl. Itt szuronyos őrök lesznek, de maga nem törődik semmivel, nem gondol semmire, közéjük áll és megy velük, mikor megállítják, kimér husz lépést, kér egy fehér kendőt, amivel a szemét beköti, azután visszamegy oda, ahol megállították éa a bal kezét föltartva azt mondja : „Ide lőjjetek I" Da mondom, semmire, nemmire sem gondol a világon. Én is ott leszek és ha gyöngének érzi magát, akkor nézzen engem. — Hétkor fölébredt az elitéltl; megdörzsölte a szemét. Azután megpillantotta a doktort és balra tőle pontosan a leírás szerint a szuronyos Őröket. Szó nélkül közéjük állt. Visszafojtott lélekzettel kisérték a kis menetet. A delikvens többször összerázkódott, de ilyenkor mindig kellő pillanatban találkozott tekintete a doktoréval és megint délceg tartással ment tovább. Mikor a kivégzés szinteréhez értek már\' teljesen szuggesztív hatás alaU volt ismét. Félrelökte az őröket, maga mérte ki a husz lépést, maga kötötte be a szemét, s magasra tartva a bal karját kiáltott: — Idei . . .
A többit elnyelte a sortűz.
(Mog kell jegyosnünk, kogy az eiitétt lelkit öntudatos állapotban a halálra kellett volna elkészíteni.)
— Játékbarlang Savanya kúton. Megbízható értesülés alap ján írjuk meg, hogy egy francia konzorcium a jövő fürdőszezonra a Savanyukuton levő Grimm szállodában monacoi minta a^ju-int nagyszabású játékbarlangot rendez be. A konzorcium tervével már a városka vezetősége is behatóan foglalkozott. A franciák paznr ajánlata, az a remény, hogy a roulette rengeteg idegent fog Sa-vanyukutra csábítani, hozzájárulnak ahhoz, hogy a ma még félő és ingadozó magatartású városi vezetőség a játékbarlang megnyitása mellett fog határozni, már azért is, mert a polgárság egy része nagyon is rokonszenvesen fogadja a franciák szándékát. Főként a kereskedők és iparosok korteskednek a játékbarlang megnyitása mellett, üzletük fellendülését várják a nagy idegenforgalomtól. Bizonyos, hogy a magyar közigazgatás éa a magyar fennhatóság alatt aligha merülhettek volna fel Savanyukuton Ilyen fantasztikus monacoi tervek, a jó hírnévnek örvendő magyar Savanyu-kútra sohasem vonultak volna be a siberek és a trente et qarente többi kétes ekzisztenciával dicsekvő rajongói.
w,
1922. október 13
ZAlAl K02LÖ14Y 3_
HÍREK.
Bársony János,
az európai hitű nőgyógyász-professzor a mult napokban fog-Ulta el uj tisztét, a budapesti Pázmány Páter Tudományegyetem rektori méltóságát Székfoglalóul csodálatosan szép, alapos és aggodalmas magyar sziv-vei megszerkesztett tanulmányt olvasott fel a fajmentesités kérdéséről. Arról a helyről, amely hz eszmék tisztázásának legklasszikusabb fóruma, a tudo mányegyetem éléről mondotta ki, Hogy a testileg lelkileg leromlott mpgyarság lábraállitása körül el sem képzelhető fontosabb teendő, mint n faj megtisztulásának szükségét hangoztatni és előfeltételeit megteremteni. A pusztító betegségek: a vérbsjok, a tüdővész, a csecscmőhal«ndó-ság egyrészt, másrészt pedig a félmüveit civilizáció rengeteg lelki nyavalyája: az istentogadás, az erkölcstelenség, és megannyi egyéb kórság emészti a háborún éa forradalmakon keresztül ver-gődőtt nemzetet. Ha fajtánk nemesítését szivünkön nem viseljük n ezt a munkát a legmélyebb néprétegek Blapjainál egész szélességében meg nem kezdjük, akkor ne reméljünk uj feltámadást I Bársony János, a nemzete soraát szivén viselő tudós nsgy fennszóval kiáltotta belé a magyar politika levegőjébe, hogy a fajnemesitést nem a fertőzött városi talajon kell kezdeni, ha-nem a magyar erők Ősforrásánál, a falun. Ott találjunk módokat és eszközöket arra, hogy ml a szerencsétlen hazát saját fiainak hibátlanná, testében és szellemében tisztává javításával állítsuk lábra. Nemes szándékok, nagy gondolatok ezek, vajha kísérné őket olyan eredmény, mint aminő szeretettel és alapossággal gondolt* cl őket megalkotójuk!
— Dr. Wáber Pál - pápai
kamarái, Őszentsége XI. Pius pápa megyéspüspöklftnk közbec&ü lésben álló titkárát dr. Wébtr Pál azentszéki biró, pápai káplánt pápsi kamarássá nevezte ki. A szentaiya .kegye egy minden tekintetben példás életű; nagyműveltségű és iga?i papileik ületü. egyházférfiut ért, aki-nek-kítüntotö kinevezéséhez szívből gratulálunk.
— XIV. országos katolikus nagygyűlés. A XIV. országos katolikus nagygyűlést előkészítő bizottság befejezte munkáját. A bizottság véglegesen megállapította a nagygyűlés programját, majd na országos Eukarisztikus körmenet egyes részleteit tárgyalta le. Az Eukft isztikus körmenet október 8*án, vasárnap reggel pontban 8 órakor indul a Kossuth Lajos utcán, Károly körúton, Vilmos császár-uton és az Alkotmány-u\'cán ke-resvtül az Országház-térre. A körmenetben résztvevő fiu- és leányiskolák, kongregációk, M. rendek, plébániák, katolikus intézmények és egyesületeknek 8 óráig kell gyülokczniök a rendezőség által kijelölt helyen. A körmenetben részt fognak venni a kormány, a nemzetgyűlés elnöksége, n nemzetgyűlési képiviselők, akik elhatározták, hogy a menetben díszmagyar-ban fognak résztvenni.
Sikertelen tárgyalás a magyar-szerb határkérdésben.
A szerbek nem adják vissza a Vendvidéket.
Genf, október 2.\\ (Expressz távirat) A népszövetségi tanács szombati iilése tárgyalta a szerb magyar határkiigaiitás kérdését. A kérdés előadója Hymans belga kiküldött volt. Magyarország képviseletében Vest Fedor báró külügyminiszteri titkár jelent meg. — Hymans jelentésének végkövetkeztetésében kifejtette, hogy Szerbia nem akarja Magyarországnak visszaadni a Vendvidéket, de hajlandó átengedni a Vendvidék északnyugati szögletét átszelő utat egy faluval egyetemben, ha Magyarország belemegy abba, hogy Horgost Szabadka külső területei ellenében kicserélje. Magyarország kijelenti, hogy hajlandó erre a cserére, ha Szerbia visszaadja a Vendvidéket. Szerbia kijelentette, hogy erre nem hajlandó.
— A megyéspüspök itthon.
Dr. Roll Nándor megyéspüspök Sümegről, hol őszi bérmautja befejezte után néhány napig pihen\', hazaérkezett székhelyéie.
— KUlmlssziói estély Nagy kanizsán A nagykanizsai refor-mátu-j egyhájnak hírneves vendége érkezik városunkba október 7-én. Dr. Misley Sándorné, kír. ítélő táblai bíró özvegye, a Magyar Evangéliumi Nőegyesületek Nemzeti Siövetnéxének főtitkára és a Szövetség külmissziói bizottságának elnöke — aki már több kül-fölgi (angol és svájci) konferencián nagy sikerrel képviselte a hazai nőegyesüleleket és szerzett szegény megalázott és lerongyolódott árva nemzetünknek igazi jó-barátokat — f. hó 8-án, vasárnap este 6 órakor a városháza dísztermében értékes műsor keretében tort előadást a keresztyén kül misszió fontosságáról és szükségesgégéről. El fogja mondani, hogy r. nyugati keresztyén kultúrát elfoga dott nemzetünknek, a nagyturáni népc.alád előretolt sarjedékának milyen nagy feladatai vannak itt a kelet kapujában, hogy főleg keleten a rokon turáni népekkel ismertei te meg az evangélium Istenhez vezető, lelkeket megmentő, megtisztító hatalmát — az Üdvözítő parancsolata szerint: „Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe". Eszméltein! akar bennünket is, hogy mit kell tennünk a ker. hit terjesztése érdekében főleg a kinai nép körében, ahol már ké: magyar misszionárius nő és két benazülött kinai keresztyén a mi pénzünkön fejt ki áldásos munkát a lelkeknek Krisztushoz vezetésr céljából. Legyen ott az érdekes estélyen — felekezeti különbség nélkül városunk minden inlelligen-j keresztyén nő és férfi tagja, hogy meghallgassa a kiváló nőszónok értékes előadását és járuljon fillé íeivel a kinai keresztyén hittérítés támogatásához.
— A MOVE október 6 iki gyászünnepélye. A MOVE nagy kanizsai szervezete az aradi tizen három vértanú dicsőséges emlékezetére nagyszabású gyászünnepélyt rendez az „Uránia" mozgó fényképsxinház nagytermében. A yyászünnepély szónoka Horváth Olivér vczetöíelkész. Előadni fognak még Jáger Józsa és nagybányai Réttiger Ödön. A m. kír. 6. gyalogezred zenekara (Haton karmester vezetésével a zenét fogja
Szolgáltatni. A hivatalok, egyesületek, testületek és Nagykanizsa város hazafias közönsége ezúton is meghivatnak a gyászünnepélyre.
— A német és tótnyelvü magyar katolikusok gyűlése.
Az október 8, 9 és 10 én Budapesten megtartondó XIV. országos katolikus nagygyűléssel kapcsolatban ugy a német-, mint a tót-• nyelvű magyar katolikusok nagygyűlése október hó 8-án, vasárnap \'délután 2 órakor lesz a budai yVigadóban (Corvin-tér) Rótt Nándor dr. veszprémi megyéspüspök elnőklésével. A tótajku magyar katolikusok nagygyűlésüket ugyan csak október hó 8 án, vasárnap délután 2 órakor tartják Csiszárik János dr. címzetes püspök elnökiele alatt a Központi Katolikus Kórben (IV., Molnár-utca 11. szám.)
— A megyéspüspök adományai. A kallósdi tüzkárosultak-nak 5000, a kehidai harangokra 1Q00, az Ors/. Numizmatikai Társulatnak 4COO K-t odominyozolt a megyéspüspök.
1 — Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi miniszter, Orazágh Kálmán bnlalonfüredi, D*day Dezső tapolcai, Urhegyí Jenő balatonfüredi, dr. Pólyáné Kocsis Olga zalaegerszegi és Pihander Zimics Anna beoszlott, illetve megbízott állami polgári iskolai tanárokat rendes tanárokká nevezte ki.
— A rendőrség köréből. Molnár János rendőrfelügyelő, aki Zalaegerszegről ti magyaróvári rendőr»éghez helyeztetett át, vissza-vezényeltetett a zalaegerszegi rendőrséghez.
— Tanítói áthelyezések. A közoktatásügyi miniszter Siklóssy Anna tanítónőt Kaposvárról Nagykanizsára, Rusznyák Antal állami tanitót Szombathelyről Zalseger-szegre helyezte át.
— Áthelyezett pénzügyőrök. A pénzigazgató Fáth Lajost, a ZSE jeles footbalistáját Nagykanizsára, Francia János szemlészt Zalaegerszegről Z-ilaszentgrótra helyezte át.
— Tanítói pályázatok. A devecseri róm. kat. elemi népiskolánál egy lemondás folytán megüresedett és egy újonnan szervezett Unitéi állásra f. év október hó 8-ára az iskolaszék pályázatot hirdet. Az állás azonnal elfoglalandó. A somogyvári róm. kai. iskolaszék a lemondás folytán megüresedett rendes tanítói állásra pályázatot hirdet. Határidő : október 10.
Iskolaszék.
— Egy vasutas súlyos balesete. Szatvics György nyug. vonatfékező somogyszcnlmiklósi lakos a zákányi állomáson induló vonatra akart felszáln>, de meg-ciuszott és oly szerencsétlenül eselt le, hogy a vonat kerekei jobb lábát bokában levágták. Súlyos állapotban a nagykanizsai közkórházba szállították.
— Tárgyalások a uagykanl-zani közjegyzőnél. Zadubánszky
Lnjos és Piringer Klára nagykanizsai leko.\'ok hagyatékának tárgya lása 1922. december 27-én. Idézve ZeÜinger Lajos né. Osztermann János dióskAli Itiko* hagyatékának tárgyalása 1922. december 27 én. Idézve 0<ztermann János. Nyerki Katalin Fehér Györgyné nagyrécsei lakos hsgyotékánnk tárgyatása
1922. december 27-én. Idéive Nyerki Anna és János. Horváth Rozália Szalóki Józsefné zalasár-szegi lakos hagyatékának tárgyalása 1922. december 27-én. Idézve Lukácsi János és Szalóki József. Bokán József sormásl lakos hagya-tékának tárgyalása 1922. december 27-én. Idézve Bokán Adám. Sebők József gelsei lakon hagyatékának tárgyalása 1922. december 27 én. Idézve Sebők György. Kuti István cserfői lakos hagyatékának tárgyalása 1922. december 27-én. Idézve Kuti János.
— Ahol a minisztertanács a háztulajdonosok szabad rendelkezési jogát felfüggesztette. Zalavármegyében K»nzoházs, Zalaszentiván, Zalacséb, Szepetk, Bak, Zalalövő, Zolamindtzent, Nova, Lenti, Zalabér, Pacsa, Zalaszenl-mihály, Bucsuszentlászló, Oroaz-tony, Zalaapáti, Nagykapornak, Óhid, Dabroncz, Sümegcsehi, Kis-komárom, Zánka, Akaii, Balaton-arács, Alsóörs, dobri, Tótszerdahely, A\'sóbagod, Felsőrajk, Korpavár és Bonctodfölde községekre vonatkozólag a háztulajdonosoknak
az 5555/1922. M. E. alámu rendelet 1. § ában biztositolt szabad rendelkezési jogát a minisztertanács
felfüggesztette és az 5555/1922. M. E. számú rendelet hatályát kiterjesztette.
— Ki akarta Irtani családját. Vadász Ferenc bagolosáncl lakos már régebbi idő óta feltűnő zavart viselkedésével vonta magára csalágtagjainak figyelmét. Végre tegnap a szerencsétlen emberen kitört az őrültség és elmezavarában megtámadta családtagjait, ki-irlásssl fenyegetvén meg*\\Őket. — Csak hosszas dulakodás tftán tudták lefogni és miután a szerencsétlenről a hatósági orvos megállapította a közveszélyes elmezavart, a budapesti elmegyógyintézetbe szállítottuk.
— A szerb tisztviselő-redukció áldozata. A Középeuró-oai Kurirnok jelentik Belgrádból: Belgrádban egy, («»z állsmi tisztviselőredukálás folytán elbocüájtott tisztviselő a vonat elé vetette magát és szörnyet halt. Ezzel egyidejűleg történt, mint nhogy n belgrádi ellenzéki lapok éles kommentár közben állapítjuk meg, hogy Andre-jpvics delegátus azzal dicsekedett G«nfben, hogy a jugoszláv államhivatalok nyitva vannak az orosz menekültek előtt.
— A románok felosztották József főherceg kisjenői birtokát. A Kötépeurópai Kurirnak jcientik Nagyváradról: Conston-tinescu fÖldmivelésügyi miniszter szeptember 28-án délelőtt Kísjenfre érkezett, hogy ott részt vegyen az ünnepélyes földosztáson. A minisztert Márkus Mihály aradi prefektus fogadta, aki beszédében afeletti örömének adott kifejezési, hogy az első aradmegyei kisajátítást n Habsburg-ház egyik tagjának, József főhercegnek a birtokán kezdték meg. A fÖldmivelésügyi miniszter kérte az egybegyűlt földmive-seket, hogy a kisajátítótl földeket becsüljék meg, mert 800.000 ember halt érettük.
ZALAI KOZI.QNY
1922. október 3.
TÁRSADALMI ÉLET.
— A mezitláboa gyermekek
ért megindított hatalmi* mo/gniom likeréhez naponta hordjak «/. ujabb és ujobb téglákat, o kar.izsai éi n vidéki társad »lom mindjobban érti át kötelességeit mokk\'! s\'emben, kik esdő tekintetűket felénk vetik éa kiáltó szegénységük még a köveket is kell, hogy megindíts!-. Ma a kir. főíijfyésfxéjf vr/e«ő<égé hez többek kő/őtt az alábbi «do-mányok folytak be : Nngykanirsai Tárházak Rt., Pollák Ignác ig .z g.tó (Wien) 5000-5000 K. Breu r hfdor 3000 K, Sehe»ker és TársP. Gonda Hugó 2000 -2000 K, Her kules gőzlégiagyár 1500 K, PongOr Henrik, Hiischler Sándor, Farkas Pál 1000-1000 K, Eöri Szabó Jenő, dr. Rotschild J-ikab. dr. Gyulai Béla 500-500 K. Köve. Jenő földbirtokos ruhaneműeket és 1000 K-t. Stern Jó/sef 18 pár harisnyát, Armuth Sándor két pár cipőt adományozott. Hisszük, hogy akik még nem rótták le adományaikat a könyöiület oltárára, nem fognak késlekedni, e nemes lelkek példáján felbuzdulva, a nincstelen-aég gyermekeinek megmentéséhez hozzájárulni. „Kétszer ad, - ki gyorsan ad"...
— A vagyonmentő vásár ré szére a tárgyak mai naptól kezdő dőleg 9 ig bezárólag a Világ mozgó várótermében átvétetnek. A kiállítás napja októb-i 10. Az árverét 11-én délelőtt 8 órától délután 4 óráig, másnap, 12-én pedig égési napon át fog tartani pinzügyignz-gatósági ellenőrzés és rendőri fel ügyelet mellett. Félreértések kikerülése végett meg kell állapítanunk, hogy a kiállítók nevét nem tudj. senki, minden a legnagyobb kímélettel és titoktartással kezeltetik, hogy senkinek érzékenysége ne sértődjék. Neve is mutatj i — mentő vásár. Menteni az eladót az uzsora karmai alól, menteni a vevőt, hogy olcsón tudjon a szükséges cikkek hez jutni. A vásárra magáru még visszatérünk.
— Az Uránia-mozgó szombat és vasárnapi előadásaiban nem csalódtunk. A „Zízé" hatalmas tárai-dalmi erkölcsrajznak első része a közönség körében óriási tetszést aratott. A közönség nagyon is tudja értékelni a komoly, művészi értékű film előadásokat. Az összes előadásokat zsufoli ház nézte végig és a legnagyobb megelégedést váltották ki a nézők soraiból.
— FelUlfizetések a munka sok rokkantestélyen. (Folytatás.) Eperjesy Gábor, Eberhnrdt Béla, Szamek Mór, Adler Miks->, Skopál Antii, Büchler Mór, Go\'d Ignác, Steiner Fülöp, Gyümölcs Lajos, Kein Gvula, Hasprl Ferenoné, dr. bogáti H«jdu Gyula, Fitos Imre, N. N.. Pécsi Gyula, Vidi Lajos, dr. Kenedi Imrr, Knortzer György, Martincsevics Imre, Var$?q Ottó. Kráiky György, Moós N„ dr. Hoch Oszkár, Fischer és L\'itner, Szakonyi Géza, dr. Fodor Aladár, Walígurszky Antal 100—100 K, Nagv József, Pranger József 80-80 K, Lendli János. Pi.\'crer Alben, Armuth Sándor cs Fin, Zob Elemér, Moger Ignác, Moger Károly, Tóth
Íózsef, Baján Ferenc, Szabó István, \'ékásy Károly, Tőllősy Péter. N. N., Skrilecz József, Arnstein Ado\'f. Simon György, Tlbolya Líjoa,* Sternok Zsigmond, Sznbó István igazgató 50—50 K, Ksdarkuti F. , Egy menekült 30-30 K, Paulin N . Horváth Sándor 20-20 K. (Vége.)
Katonai lázadás tört ki Mexikóban.
Newyork, október 2. A mexikóbeli Juarez helyőrsége — mint az Associated Press El Pasóból jelenti — Veverde kapitány vezetésével fellázadt, a város börtönéből kiszabadít tta a foglyokat, tulajdon tisztjelt letartóztatta és a rendőrséget lefegyverezte. A távirat fosztogatásról is hírt ad. Későbbi jelentés szerint csapatok tüzeltek a lázadókra s ez alkalommal tizenketten meghaltak, vagy megsebesültek. A fővárosban a juarezi helyőrség lázadását tisztán helyi incidensnek tartják, mindamellett Chihuahuából csapatmeg-erősitést küldtek oda.
— A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör igazgatótanácsi ma, kedden este 6 órakor a városháza kis tanácstermében választmányi ül\'st tart. Tekintettel a tárgysorozat egyik, városunk kulturális élttérc igen nagy fo:ito<-ságu pontjaira, kéretnek a választmányi Ingok, minél nagyobb számban való megjelenésre. Elnökség.
— Az ország egyik legnagyobb és legszerencsésebb osztálysors jegyek íőel.irusitój ínak Deák é* dr. Ordódy bnnkháznak hirdetésére hívjuk fel olvasóink figyelmét, Nagyon kis kockázattal nagy vagyonhoz jutottak azok, akik biztak ezen bankház közismert szerencséjében.
(x) Uránia. Kedd-szerdai „A zsebtolvajok" Erna More-návai.
(x) Orvosi hir. Dr. Bcrger Miksa fül, orr, torok és gége orvos szabadságitól visszatért s rendeléseit SugAr-ut 24. szám alatt (kaszárnyával szemben) újból megkezdte.
(x) A Világ-mozgó rwgysza-básu szkecs-estélyt tart csütörtök és pénteken, mely alkalommal bemutatóra kerül Burnet világhírű regénye a „Kis Lord" táncos operetté szkecs 3 film és 3 színpadi felvonásban. Főszereplő Szécsi Ferkó, a megfagyott gyermek fŐ szereplője, ki ezúttal személyesen lép fel. Jegyek ezen film bemutatásra már elŐjegyezhetŐk.
Divatcikkek, gyapjú kötött kabátok, gyermekgarnlturák, férfi fehérnemliek Grlluborger cégnél Főút ll,Sugár-u. sarok.
SAJAT KOTESU békebeli anyagból minden színben a !cg. finomabb minőségig készít és raktáron tart kabátokat, blousokat, harisnyákat és zoknikat FILIPP harisnya-kötŐdéje, Szombathely, Széli Kálmán-u. 6.
(x) Uránia, Kedd—szerda : Erna Morenával főszerepben „Zsebtolvajok44. Különleges bűnügyi drámn 6 felvonásban. Erdekesíéget ad u filmnek az, hogy Berlin detektiv-testülete éi rendőésege is szerephez jut rajta. Annak dacára, hogy a legizgalmasabb bűnügyi történet, — mondhatnánk azt i«, hogy hivatalos támogatással készült arra a célra, hogy a jóhiszemű közönséget arra a tömérdek veszélyre figyelmeztesse, mely a különböző kaliberű csirkefogók és kalandorok részéről minden oldalról fenyegeti.
Vadászfegyverek és töltények legolcióbban vásárolhatók Szabó Antal fzgyverkereskedésében.
Budapesti állatvásárt
Marhahús 1. r. «Két*ben 300—200, hátulja 230—300, elejo 170-200, II. r. egészben —. — hátulja —•— — clejo — •—, Növendék matti*: I. r. egészbon 2.Í0-23S, borjú (flott bőrb) Készlet: Nagy.
marha 32. eladás .\'51, Növendék marha 3. eladás: 3, borjú —, eUdA* —, Marhabőr ItíS. borfuWr KÖO -820. Bitlu —. Juh 200-200, Faggyú 150—300.
TÖRVÉNYSZÉK.
Fiatalkorúak betörőbandája.
A nagykanizsai kir. törvényszék dr. Mutschenbttcher büntetőtanácsa tegnap vonta felelősségre azokat m 15 —16 éves keszthelyi suhanco-kat. nkik egymással szövetkeztek és n Balatonboglár és Bilatonlelle közötti villákba betörtek és több villából n legkülönbözőbb ingóságokat zsákbj rakva\' eltulajdonították, a falvakban eladták és a szerzett pénzt elköltötték. Érdekes a bíróság elnöke által fe\'olvasolt körzettanulmány, — melyből kitűnik, hogy lelkes olvasói voltak n Nic Cartercknek és a többi ponyva-irodalomnok.
Dr. Mutschenbacher Edvin tárgyalási elnök kérdéseire bevallják tettüket. Elmondják, hogyan hatoltak be a kerten keresztül, hogyan másztak be az ablakokon át a szobákba, mit vittek el, hogyan értékesítették. Hat suhanc volt vádolva, de cs*k négy jelent meg, u hiányzó kettőt majd elővezetteti nz uj tárgyalásra a bíróság. A fiatal betörők vallomása teljesen megegyezik a csendőrség előtt tett vallomásukkal.
Sándori Ferenc kereskedő — az egyik sértett — előadja, hogy mit loptak össze, hogy a félreesőhely ablakát betörve hatoltak be villájá-jának szobáiba. N:m kivánja n kár megtérítését, a gyermekek szegénységére való tekintettel.
Azután tizennégy tanút hallgatott ki n bíróság, akik a suhancok-tói megvették a rengeteg lopott holmit és akik ellen ezért a kaposvári törvényszéken eljárás folyik orgazdaság vétsége miatt.
A tanuk egybehangzóm azt vallják, hogy szánalomból (I) a gyermekek iránt vették meg a különböző tárgyakat, mert azt hazudták nekik, hogy szegény gyermekek, szüleik veszik olcsón a zsibvásáron ezeket az árukat, hogy fentnrthassák magukat. A tárgyak eredetét nem tudták. A tanuk u vádlottakban miad felismerték a holmikat árusitó suhancokat.
A bizonyító eljárás befejezése után Csillaghy György kir. ügyész szabadságvesztéssel kéri sújtani a fiatalkorú bűnösöket, már jövőjük szempontjából is. A biróság dr. Knnusz védbeszéde után D. I.-t háromrendbeli lopásban mondja ki bűnösnek és ezért másfélévi, V. F., Sz. E. és P. I.-t egy-egy rendbeli loprsért egy-egy évi, a fiatalkorúak fogházában cl\'öltendő fogházbüntetésre Ítélte. Ügyé sz, védő és vádlottak megnyugodtak az Ítéletben.
Hóimig Gyula perének ujrafe) vétele.
A má.sodik tárgyalás, amit a kanizsai törvényszék tárgyalt —
Hóimig Gyu\'n nagykanizsai péksegéd ismert perének ujrufelvélele volt. Tudvalevő, hogy a kanizsai büntetőtörvényazék Holmigot a kommün alatti lopás bűntettéért, mert egy alkalommal, mikor a vörös vérebek egy lakás berendezését maguk között felosztották, állilólag szintén egy grammofont vitt volna haza, azzal a kijelentéssel, „jó lesz « gyermekeimnek44 — hat hónapi börtönre ítélt*. mely itélet aztán jogerőssé vált. Hóimig Gyula azután peiének újrafelvételét kérte, b biróság helyt is adott a kérelemnek. Ett a pert tárgyalta a kir. törvényszék tegnap, dr. Mutschenbacher Edvin kir. törvényszéki tanácselnök elnöklete -Istt. Stavazóbirák dr. Podolay Jusztin és dr. Almássy Gyula. A vádhatóság képviselője Gtillaghy György kir. ügyész. Védőügyvéd dr. Fried képviseletében dr. Fodor Antal.
Holmigot elővezetik.
Nagy volt az érdeklődés a mai tárgyalás iránt. Hojmig Ismeretes személy Kanizaán. O volt n bakó-nnki vörös véwtÖrvényszék jegyzője és n szomorú emlékű, úgynevezett direktórium tagja. A kommün alatti dolgaiért a kanizsai büntetőbíróság öt évi fegyházra ítélte, mely büntetését o váci fegyházban tölti ki. Két szuronyos fogházőr kisérte le Ksnizsára a mai tárgyalásra. Kezei erősen vasraverve, daróc ruha rajta. A hároméves fogság semmi nyomát nem látni, bizonyságul annak, hogyan bánnak a mBgyar hatóságok és letartóztatást intézetek a vörös borzalom ombereivd. Az egész ember, ugy ahogy ott áll a két börtönőr között, a bíróság korlátja előtt — a vötös ember igazi tipje. Es fölelevenedik előttünk újból o kommün minden borzalma. Mugunk előtt látjuk Nagykanizsa Calliguláját — a hatalmi hóbortbari azenvedŐ vérebet — Polait. Magunk előtt látjuk a bakónaki „vészbíróságot" és felvonulnak szemünk előtt a moszkvai „j >g-rend44 kiáltók. Lelki szemeink el >tt látjuk\\s „minden a mienk" jel :& alatti zslványtársaságot és azov .it az időket, mikor a magyarság ts-ténklnt lefeküdt és nem tudta, nem- a hurcolják ki szerettei köréből r./. ágyából — és viszik a fa alá, mint a „proletáruralom ellenségét4* ci mi tagadás — rajongó magy: r szivünk nem tudja keserűségét elfojtani, amikor ennek a rendszernek kreatúráját látjuk bírái előtt. A független, eszmény! magasságban álló magyar biróság előtt. Csupín mikor a szemünk a hallgatóság padjaira téved és ott látja a vnsraverl ember szenvedő arcú nejét, két leánykáját, ragadja meg a szánalom érzete az embert, akik a férfi miatt szenvednek és ártatlanul bűnhődnek.
Hóimig vallomása.
Elnök kérdésére vádlott előadja, hogy 41 éves, bródi születésű nagykanizsai sülő. Az elnök azon kérdésére, mire alapítja perének újrafelvételét, elmondja, hogy n kérdéses napon Polai vádbiztos ráparancsolt, hogy jelenjen meg előtte, mire ö a Sugár-ut 40. sz. alatt meg is ielent, ahol lakberen-deiési tárgyokon és egyéb ingóságokon osztozkodtak. Polai egy grammofont tukmált reá erőszakkal, mire ő ez ellen tiltakozott, majd tiltakozásának dacára a lakására küldette. Polai akkor hatclmas elvtárs lévén - nem meú vele
1922. október 13
ZAlAl K02LÖ14Y
szembeszállni. Tűrte házánál a grammofont. Hóimig megütközéssel veszi, hogy őt ezért lopással . vádolják.
A tanuk.
Török József tanú nem emlékszik már pontosnn a történtekre, ~vtie tény, hogy Polai ráparancsolt Holmigra, hogy vigye haza lakására a grammofont. A bútorok szétosztása körül nem volt terepe.
Elnök: Miért nem mondotta ezt az első alkalommal ?
Tanú : Akkor nem hallgattak ki.
Elnök erre felolvasna az első bíróságnál tett jegyzőkönyvi vallomását.
Podolay biró: Miért éppen Holmignak akarta a grammofont küldeni ?
Tanú nem tudja. Akkor mindenki Palai terrorja alatt állott. . Pávelkovits Kálmánné Einspinner Valéria szombathelyi lakos tanú Ielőadja, hogy tényleg a kérdéses
Sión Polai vádbiztos rátámadt ligra, hogy vigye haza a lofont, Hóimig azonban til-üc&ott. A tanukat a bíróság meg-ÜTetteti vallomásukra.
A vádbeszéd.
Csillaghy György klr. ügyész mondotta el aiután vádbeszédét. ;Kéri az első bíróság Ítéletének helybenhagyását. Ha a kommün vádlottat most levetik tigrisbőrüket és a bárány bőrét veszik fel, pz ne inditson meg bennünket. Eit a komédiát már ismerjük. A tanúvallomások »nem állítottak semmit, ami a vádat megdöntené, de ha hoztak volna is mentő momentumokat, a tanúvallomásoknak (lem tud hitelt adni. Nem akarja megvádolni valótlan vallomással, qem mondja, hogy nem mondtak i igazat, de most mindent Polaira 1 akarnak tolni. Hogyan lehetséges &J&Í; hogy erőszakkal dobnak vala-\' valakinek a kocsijára. Piros még flor ég. ,Csak a vak nem látja szt. "Egy felmentő iteletre a*t mondaná, hogy nincsen igazság, nincsen jog. A biróság ítéletének helybenhagyását kéri.
A védő.
Dr. Fodor mondja el utána plaidorját. Akik a kommün alatt a társadalom ellen vétettek, a legszigorúbb büntetésben részesüljenek. Azonban a biróság állapitsa meg azt is perrendazerüco, hogy mik voltak azok. Osztja az ügyész ©r nézetét, ne csak jogászilag, de émbe/iltg is Ítélkezzen a biróság. ^ vádlott a kérdéses alkalommal hangadó szerepet nem vitt. Hóimig I terror hatása alatt cselekedett. Vádlott felmentését kéri. j, A biróság az idő előrehaladott--Mgára való tekintettel a tárgyadat délután 3 óráig felfüggeszti.
>>> \'l A
Ax Ítélet.
délutáni tárgyalásnál köz-idló reflektálva a védő beszédére t mondja, hogy a tárgyalás :inte a rimánkodás jellegét viseli agán. Az ítélet helybenhagyását jéri ismét. A biróság visszavonul, "ikor hosszabb tanácskozás után biróság ismét bevonul a tárgyaterembe, síri csönd honol a rémben. Feszült figyelemmel várja indenki a biróság Ítéletét. Ha Imentő lesz — akkor az amnesztia telmében nemsokára hazakerül, marasztaló — újból viasza kell lennie a vezeklés házába- Es a íróság Ítélt. Ugy ahogy a fűgget-magyar biróság lelkiismerete íktáita. A kanizsai törvényszék zlmig Gyula elleni ügyben az
első biróság Ítéletét hatályában fenntartotta.
Védő és vádlott felebbezett, közvádló megnyugodott.
Azután még egy nagyobbarányu Ügy került tárgyalás alá, mit helyszűke miatt c?ak jövő számunkban közölhetünk.
sportelet.
NTE-Győri ETO OiO. Ar.
óriási szélviharban lefolyt mérkőzés az erőviszonyoknak megíelelőleg el-dönteilenül végződött. A csapatok az erős hideg szél miatt rendes formájukat nem tudták kijátszani. Az első félidőben ETO játszik széllel, ennélfogva állandó fölényben is van, azonban a kiiünő NTE védelem és az orkánszerü szél miatt eredményi nem tud elérni. Modrovits, az NTE kapusa egy 1 l-est bravúrosan fogott. A második félidőben megfordult a helyzet. Most az ETO játszik szél ellen s igy az NTE tanyázik szinte állandóan ellenfele térfelébon, de a csatárok a labdát nem képesek a hálóba juttatni. Az utolsó percek ben állandó heves NTE támadások sorozatos kornereket eredményez nek, azonban az ETO kapusa mindent ment. A játékról különösebb bírálatot mondani nem lehet, miután az orkánszerü szél minden szebb akciót megakadályozott. Mindkét csapatból kitűntek a védelmek, az NTE-ből Modrovits és Topscher, az ETO ból a kapus és a centerhalf játéka érdemel említést. A későn végződő mérkőzést Kercsmár,szom-batho.yi biró vezette a tőle "megszo kott eréllyel és pártatlansággal.
Vidéki aporteredmények t
Tatabányai SC—Szombathelyi MAV 2 :1. Tatabánya szép játé* után megérdemelten győzött Killer-mann góljaival.
Szombathelyi AK—Győri Hun gária 4:1. A SzAK rácáfolva mult vasárnapi gyenge szereplésére, szép játék uián könnyen győzött.
FŐ^ároal sporteredmények:
VAC—MTK 2:1 A magyar fut. baltsport történetében példátlan botrány és verekedés szakította félbe a mérkőzést, amelynek több súlyos sebesültje van. A fanatikus nézőközönség és a játékosok egymásnak estek, ugy, hogy csak nagyobb rendőri készültség kivonulása akadályozta meg a komolyabb vérengzést.
Egyéb eredmények t
FTC—Törekvés 2:2, UTE—Zugó 1 : 0, Vaaas—KAC 1 : 1 MAFC— MAC 1:0, III. ker.—BTC 1:0.
Atlétika i
A MAC őszi nemzetközi verse nyén ssjnos, idegen versenyzők ne n indultak, de annál többen vettek részt a hazai kiváló atléták közül. A nap eseménye a 400 méteres Andrássy-dij volt, amelyben Fixl (MAC) pompás stílusban futva legyőzte 50 8 mpes idővel Kurunczyt (MTK), aki 51.2 mpel második leit A 100 yardos Király-dijban Gerő (KAOE) 10 mp alatt a 220 yardos József kir. herceg emlékversenyben pedig Juhász (MTK) 22.8 mp alatt győzött. A sulydobás Allamdijban a fiatal EngelthaUer (HTVE) legyőzte Vállayt (MAC), mig a diszkoszvetés-ben a tehetséges egri Molnár (MESE) lett az első 40.43 cm.-es dobásávrl A távolugrásban Molnár (SzTC) 7.14 m.-es pompás ugrásával győzőit Somfai (MAC) ellen. A szép és izgalmas versenyt a rossz idő dacára több ezer főnyi közönség nézte végig.
3_
REGÉNYCSARNOK
A fekete matróz.
— Detektívregény. — 10
A7áU\\ Köikmy számára irta Havas Zsigmond
Tipson megkövülten bámult a borzalmas látványra. Még az agya is felmondta a szolgálatot.
Megborzongott. Testén a halál-hidegsége futott végig és ez a hideg behatolt agyának minden molekulájába és megbénitotta működését.
Egyre azon járt a feje, hogy az a felsőbb hatalom itt volt a háta mögött, rászabadította emberére azt az állatot... és vége... megint eltűnt... arra gondolt aztán, hogy mi lett volna, ha őt ragadta volna torkon az a fenevad ?...
— Eh, mit! — kiáltott fel aztán idegesen, — csak nem fogok meg ijedni egy embertől és e«y pumától, igaz, hogy o városban még nem rendeztem v«diszatot ilye^ vadra, de végere Jményben, az emberek néha sokkal veszedelmesebbek, mint az őserdők lakói!.. É? nekem volt már egy pár ilyen vaddal dolgom és a harcból mindig győzelemmel kerültem ki.
Tipson megkereste lámpáját, mely szerencsére nem törött össze és megvizsgálta a szerencsétlen ember holttestét. E\'őször is az arcát és a fejét vizsgálta meg. A torka át vo t harapva, az állat áttépte az ü őeret és azonnal beállt), a halál. Az arcon éles fogak nyomait leheteti felismerni és a hulla ruhája több helyen le volt tépve róla.
Megvizsgálta a talajt. A kiömlött vér egy nagy darabon elárasztott* a folyosó földjét, lábnyomokat azonban nem találhatott, mert az előbb, mikor a Fekete Lámpa vendégei meneküllek, legázolták a nedve; földet. Az ékszereket tartalmazó bőrzacskót sehol sem találta, de talált két szál pumaszőrt., a bizonyítékát annak, hogy ugyanaz az ember voli itt a folyosón, aki Holbornnál is telt látogatást...
Tipson élo::o:ia a lámpát és óvatosan lépkedve, visszament a vendéglőbe... Mindenütt a legnagyobb csend volt. A tulajdonos Ott bóbiskolt egy széken és egy-két mairóz idogált csöndesen...
Mikor Tipson belépett a söntésbe, a csapos ránézett és csak ennyit monpott: .Nincs olaj a lámpában!
Tipson megérlelte. Annyit jelen, teli, hogy az olaj kifolyóit, mert a rendőrség a környéken nagyon gya nusan mozgolódik és kilátás v»n arra, hogy házkutatás lesz...
— Hogyan, nincs olaj a „Fekete Lámpá" ban ? — kérdezte Tipson csodálkozó hangon. — Hát lesz olaj?
— Ma éjszaka már nem hisze n, mert a boltok már zárva vannak és minden tisztességes embernek otthon van a helye ilyenkor.
— Tehát, nem törölt össze a lámpa ?
— Nem. Ugylátszik, hogy tréfa voli, de azért nem volt kár az óvatosságért... Még összetörhet... eddig csak feldőlt...
Tipson köszönt és ki nent a csap székből.
Eszerint —- gondolta magában — a rendőrség még nem tartolt razziftt a lebujban? ... És mé^is, valaki azzal a hírrel jötl, hogy a rendőrség jön . . . Tehát folyjon ki az olaj . . Valaki zavart akart csinálni a c«a tornában, hogy a zavarban aztán lecsaphasson . . . Kemény legény leheti Jól ismerheti a viszonyokat.
Körülnézett az uicán. Egy leiket
sem látott sehol sem. Nem tudta, hogy mitévő legyen. Menjen a rendőrségre és hozza ide a rendőröket, vagy hagyjon mindent és ha véletlenül megtalálják a holttestet, hagyja, hogy a csatornába sülyesszék ?
Levette arcáról a szőrzetet, lemosta magáról a festéket és bement egy nyilvános telefon állomásra, hogy felhívja Paddingtont.
Beszélt vele, de a felügyelő szavaiból ugy vette észre, hogy nem hogy örülne a felfedezésnek, hanem még inkább bosszankodik.
Felhívta a detektivfőnököt. Be mondta noki az esetet, aztán hazament. Amikor bement dolgozószobája ajtaján, már éppen reggel volt. a szooa falán már derengett a haj nal első szürkülete és kint az uicán ébredezett a város.
Kágyujtoit egy cigarettára és fel és alá sétált a szobában. Gondolatai összevissza kalandoztak, hol a pumára gondolt, hol pedig az összelépett holttestre, aztán meg Dollyhoz szálltak gondolatai . . . Eszébe ju tolt a kedves arc, a szigorú, de mégis édes szemek, a piros ajkak, a szőke, a csillogó arany haj . . Aztán végignézett magán és felnevetett. (Folyt, köv.)
— óvakodjunk a xsebtolva-
joktól a cime a mai esti előadásnak, mely egy bűnügyi filmjátékot mutat be hat felvonásban Erna Moréna főszerepében. A bűnügyi film oly szövevényes, oly lebilincselő és változatos, hogy a szemlélőt elejétől végig állandó izgalomban tartja. A bűnügyi filmek terén elsőrangú alakitás, méltó a Zézé-he*.
KÖZGAZDASÁG.
A szeszárak megállapítása. A hivatalos lap mai száma közli a folyó évi augusatus hó 29-tól kezdódóleg és további intézkedésig érvényes szeszárakat. Ezek szerint: az általános denaturálószerrel való megdena-turálás céljára szolgáló adómentes szesz alapára hl.-ként 230 korona, ecetgyártáshoz szükséges adómentes szesz alapára hl.-ként 200 korona, Ipari célokra szolgáló adómentes, valamint összetett aetherek gyártá-sáhos szükséges adóköteles szesz alapára hl.-ként 400 korona. —-Fogyasztási célokra szolgáló adóköteles szesz alapára hl.-ként 482 korona.
Valuták i
Budapest, október 2. NapoieonOiOÖ, íoot 11125-11425 DoUár2600-2575, Francia frank 105—10, Márka 160 — 180, Olass Ura 190-95, Osztrák korona 3 20-3 30 Lel 1500—1600, Sxokol 78—82, Svájei frank 470-85, Dinár 3120—3280, Lengyel 31 -32, Hollandi forint 970-995, Belga frank 180—185, Láva 1550—1650.
Devizák:
Amsterdam —*—, Koppenhága 524—534, Krisxtiánla 430—440, — London — •—, Berlin —•—, Milano Párii —\'—
Prága —•—, — Stockholm 663—678, Zürich —, — Wien —\'—. —
Zágráb 780-820, — New-York —"--
Varsó —, Bukarest —. SoíU —.
Zürichi zárlati
Berlin 31, Amsterdam —, Hollandia 207 5 New-York 536, — London 2352-, [Pirii 4070, Milano 2290, Prága 1Ö60, Budapest 22, — Zágráb 182 5, Vanó 6, Wien 0-7-5, Szófia 320, Osstrák Wly. 08-7"
Felelóg szerkeaztő Benedek Rcziő.
ZALA! KÖZLÖNY
1922. október 3.
Nyilt-tér.*)
Figyelmeztetés.
Nyomatékosan és jöakaraiuleK l«K\\clrr.czicijü\'< m t. közönsége^, hngy csak azokn k n szabóknak a mu > kAjaéri vrilla unk erkölcsi és gazcU-sftK\' köiclozínsé^et, akik szóveisé günkhóz txrio/i ak.
Szabómesterek Orsz. Szövetségének Nagykanizsai Fiókfa.
Feleségem semminemű tnriozúsAéit felelősségei nem VAlia\'oK.
Tibola Jözsrf.
\') Ab o rovatban kóxoltekért sero * snerkesxlóség sem a kiadóhivatal leleJdsséxol nem villái.
Apró hirdetések
d(J»* 10 aaAlg 80 korona. Yaílajabb ketOval ...<Utt »»»»«k Uoplfcn n*mlualnak. Allikt Ii«h>4>b«> ao 4r«n*odin<nr.
/.oiiKOratiangolA, iMkikU tiakonlxr. oklAtxf i-iA) vArotunklan lulöikdil. Vid«k*> l> «1-
kiAnyB* 4rak! KI6j«ortf«t r«*y fcrttcxí.l Ulti S«írt> Krnó ioieniűkMe»keá<t«*.
K*y inlailintmakátMt felrítnil. Cim • kiadóban. »•*»
Osztálysorsjáték
A nyarbitS ltj«utobb nyirtmífl*
5 millió
I nyor«mény A :» millió 1 ny«reui«ny á Z mllllA 1 nyeramíny a AOO.OOO :t ny«r«in*ny * 400.000 ;i nyorom*ny A 300.000 A nyerőmén? a Si»0 0OO a nyerewtny A luO.OOO alb.
Chszesen 22.000 nyeremény.
Ili*. I. o««. btk: Kjíti aOO K. f«l IOO K, kkjoJ AO K. ■X>it|<{)Ck t» Urv<k mí<TínJ<!íuc »ml< i ktultl tot uwuil ktld
Deák és dr. Ordúdy 1
J»dr4nj-ill fitt)* teftpttl. (Uiúr»»y-il
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai befőző pergamentpapír,
Vajcsoinagolópapir Supurior papírzacskó Csomagolópapír Csomag fUggőcimkék Sokszorosító kéatülék írógép
Irógépkcllékek Rendelési zsebkönyvek Forgalmiadó könyvek Mindenféle Üzleti könyvek Kötlevelek
Gabonavásárlási könyvek
legolcsóbb napi árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
paplrámhásábsn, Nagykantraán.
tarra MkrAk ■
,,couaol«"-«l f»
.(trklothvtA 10
rany karaiul. ,»..*n«ok. »»o-u»|>lK. CIIM a
Magyar-utca 7(1. ». I.A. a.í> «\' KiM] tlidO Ittvebbct l»rjnc.lt» ]*•* míjt *» rjy»nruh*«»li nkk»k ftikUkro.
rf.dd Cim * kUJ6bir«latUu-
URÁNIA MOZGÖSZINHtíZ
Zsebtolvajuk
líüntigyi történet 6 íc\'.vonásb- n Msxerepbcn : Erna Moréna
Szombat—vasáznap
Zézéll.rész
UolyArak h«lk«»napi l\'áholy 60 K. //>«!;» 45 K. KAr.ték S» K. TAmlAa JA K. Zártanok IA K. - v».*r A. dnnrpiiit|>: l\'Aholy KO K. Z»«lye 00 K. Kftr*aAk 4A K, TAmlá. JO K. Z*ru»Ak ao K.
Előadások : Hétköznapokon 7 és 0 órakor, vasár- és unnofni\'p 3, 5, 7 és 9 órakor.
uil4g mozgóképszínház m
Csütörtók— péntek
Sicca, Kerkó, • Mogf.By.tt iiyermek íósieroplője nemÉly" (.népiével »
KIS LORD
Uvnwtt Mrss regénye filmen Operette-sxkeccs!
IIKLYÁrA\': Páholy W K, Zsolye 40 K, I. hely 30 K, II. hely 20 K, III. h«ly \\-> K
Eladások: llítköxn«i-okon 7 és » órakor, vasár- és ünnepnap 3. b, 7 és 0 órmkor.
VESZEK ,
LIBAMAJAT
k(n><u*bb lupl iron
Nyitrai Jőzsef. Báthory-utca 10
LEGOLCSOBB MINDIG
KISFALUDI ÉS KRAUSZ DIUATNAGYÚRUHÓZA
az ARANY KAKAS-hoz nagykanizsa, erzsébet-tér 21.
SZÖVET 0CCASSI0!
DupU.iClc. »öv.t ruhik\'.......méter.
Dupluvicle* íélpy.pjusirtvcl minden iilobeo métere . „pt.Mclei lét^y.rjus.wvel minden síinben ■ míterc
HU c„, Métes >u.p« n{isxöv.t.....mélcro
H0 cin. vidci fétíitlö\'Ct . .....méler.
Sim. ftnnellok. J.inUrtó.......méteic
SilnUrtü peiKetok........míterc
700 K 930 K 1150 K 1«0O K 1800 K 050 K 500 K
E\'enki»OI: Olvatvelourok minden síinben kabítra és ruhikra, n51 kositllm- és ruha-sií.etek, lértl doublé és kabit-szUvítek, Sílymík. bársoníok és níl posztók I
Magyar fiat Művek r. t Budapest képviselősége, Tauril gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, javító-műhely, benzin-árusitás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon: 359. Telep: Tárház-utca.
Igazgatóság: Fő-ut, 8., Bazár-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALHI
RÉSZVÍNYTARSnSAa NAGYKANIZSA.
Weltner Testvérek
Kigykanlzsa, Erzsébet királyné-tár 18. Vtttpréml Faipar R.-T. blzomínyl raktára
üzlethegnyitAs.
Van szerencsénk a n. é. koiónségol érte-aiteni hogr Üzletünket V«z?fCfflI Faipar «.-T. blrominjl raktkázal í évi okióber hó t-ín Natcykaniasán, Erzsébcl királyne-ter 18. szám ulalt (Szarvas szálloda udv.r)
megnyitottuk. Raktáron tartunk: Kcü k«>c^ikat és kerekeket. exek tesxeit. jármokat, tallcskákat, tragacsokat, péklapálokat, ósszecaukhtitó vendéglói sxikeket. keményfa pallót és minden o sx»kba vágó Faárul.
Gazdasági gép, erStakarmány és műtrágyakereskedés.
Ajánlunk kiváló Óssxetételü .Üotby* eió-takarmányt azonnali szállításra ugy-síintén el\'ijenyzcsckct elfonadunk super-
foszfát tavaszi szá\'litására. Szivei támogatást kérünk és vagyunk
"ÍJváló tisztelettel
ja60
Weltner Testvérek
Iri.ébat királyné-tér 18. aiéa..
MAKKOT
(lölgyfa-makkot) kisebb-nagyqbb mennyiségbon
veszünk 1
Gyágyárukereskedelmi Részvénytársaság Debretzen
8 o
o 0 0 0
goooaooo aaaoaao oaoaooaoaoao oqoqoqoooqooqqoc o
Könyvnyomdai munkát ^ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghívók; eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalarés Gyarmati Nagykanizsa, Fő-ut 13
o
0
0
0
0
0 o
£30000000000Qoqqooq OC OOC300000000000000000000
Nyomatott
a Ittptulajdonoaok: 2alai 6s Gy.armati könyvnyomdádban.
Nagykanizsa, 1922 október 4. Szerda
Egyen wim ára 8 korona
61. évfolyam. 225. szám
iDl.mrb.n-T.l.tuu 7S. M.gJ.l.nlk mlndl| kor. l
POLITIKAI NAPILAP
K!0fti
TfatMr* MMfr\\ \'
r-*7 h6»»pr» l&O.— k«HM
■Áron Maijm kofxraa
ti
A Bethlen-kormány
tiltakozó jegyzékkel fordult Párisba a nagyköveti tanácshoz. Panaszt emelt amiatt, hogy az úgynevezett leszerelő és ellenőrző antant misszió Budapesten hiába tölt időt és költ rengeteg milliót a magyar állam terhére. Kormányunk óvást emelt Magyarországnak e fölösleges, a békeszerződéssel összeférhetetlen zaklatása ellen és sürgeti, hogy a mijszió tagjait vezényeljék vissza hazájukba
Másfél éve, hogy a nemzet-közi"katonai kirendeltség nagy személyzeti és hivatali létszámmal bevonult a magyar fővárosba. Nem panaszkodhatott sem a fogadtatás, sem az ellátás ellen. Bármily kedvetlenül végeztük is a leszerelési munkát, amit a békeföltételek ránk szabtak s a misszió számbavett tőlünk, minden kötelezettségünknek siettünk eleget tenni. Nem telt bele egy esztendő, a magyar hadierők leapasztása a szerződéses mértékig a legszigorúbban megtörtént. Az ellenőrző misszió vezérkara erről közvetlen tapasztalásokat szerzett és ezzel működését be is fejezte.
A vezérkar azonban tovább működőit a magyar kincstár költségén, hogy még néhány részletkérdésben „hivatalos tudomást" szerezzen a „tény-álladék" felöl. Ezt a tudomásvételt azután elnyújtotta fél-esztendőnél tovább s neki hónapokba került, ami pár óra alatt elvégezhető lett volna. Magyarországnak pedig ujabb milliókat kellett fizetnie havonkint aranyfrankokbanegészen céltalanul. — Vendégszerető nemzet vagyunk, az idegent mindig szívesen láttuk és ősi virtus szerint fürösztöttük minden jóban. Az antantmisszió tisztjei bizonnyal jól érezték és érzik magukat ma is Buda-
pesten, azért nem sietnék munkájuk végeztével.
Van ugyan tudomásuk arról, hogy ezen vendéglátás igen nagy teher a magyar államháztartáson s amit a misszió tartására költünk, azt éhező, ruhátlan véreink főlsegitése helyett a népjóléti és kulturális célok rovására vagyunk kénytelenek leróni. Át is látják, hogy Budapesten való tartózkodásuk nemcsák fölösleges, hanem nagymértékben kezd tűrhetetlenné is válni. Szívesen mennének már, mint igazi gentlemanek, akikre legkellemetlenebb, há alkalmatlankodtok kell valahol. D^ ők elsősorban katonák, a parancshoz ^szabják magukat,
mely őket Bndapestre rendelte. A nagyantant persze világpolitikai bonyodalmakkal van elfoglalva, a németországijóvátétel parázskérdése után kilobbant a görög-török háború, nem csoda, ha Páris-ban rólunk megfeledkeztek és a nagyköveti tanács a Budapestre küldött missziót itt felejtette.
A magyar kormány most emlékeztette a nagyköveti tanácsot arra, amit már egy év előtt kilátásba Helyezett, amivel most már tartozik is Magyarországnak, érélyesen sürgeti a budapesti ellenőrző misszió végleges feloszlását és az ittfeledt missziótágok haladéktalan visszahívását.
Fegyverszünet jött létre a görögök és törökök kötött
Ma kesdödik a mudániai konferencia.
London, október 3 (Express távirat.) Konstantinápolyi jelentés szerint a görögök és törökök között fegyverszünet jött létre, amely vasárnap délben kezdődött. Az angorai nemzetgyűlés fölhatalmazta Kemal pasát, hogy rendelje el az ellenségeskedések megszüntetését valamennyi fronton
Paris, okt. 3. (Express távirat.) A Daily Mail Jelentése szerint a francia külügyminisztériumba tegnap este az a hir érkezett, hogy az angorai nemzetgyűlés elfogadta a három antanthatalom szeptember 23-án kelt meghívását a formális békekonferenciára. Ez a formális békekonferencia rövidesen követni fogja a ma kezdődő mudániai konferenciát. A békekonferencia tárgya lesz a végleges békéről való megállapodás.
Konstantinápolyból érkező tudósítások szerint a helyzet lényegesen nyugodtabb. A törökök mérsékelték követeléseikét ás ez megerősítette azt a reménységet. hogy a ina kezdődő mudániai konferencia meghozza a válság gyors megoldását.
„Franciaország — Írja a" Temps — sokat fáradozott a válság megoldása és a béketárgyalások ügyébén, mert igen nagy érdeke a béke fenntartása a keleten. A konferenciával sikerült a válságot a békés diplomáciai megoldás útjára terelni."
Az angorai kormány nem válaszolt:
London, okt. 3. Az angorai kormá\'nytól eddig nem érkezett válasz a békekonferenciára való meghívásra. Időközben a mudániai értekezleten csupán katonai kérdésről lesz szó, cz az értekezlet indul az első lépéssel a kelet békéjének biztosítása felé.
Anglia tartja a Csanakvonalat.
London, október 3. Cuízón lord közölte a londbni francia nagykövettel, Hárrington tábornok utasítást kapott kormányától, hogy mindaddig, amig lehetséges, tartsa fefln a Csanak-vonál megszállását.
4.1 ijuUÚi C\'lÍDÍa/i
Németország a jóvátétel fejében vasúti anyagot
szállít Jugoszláviának.
Berlin, október 3 A BWllner Tageblatt belgrádi jelentése szerint a délszláv közlekedésügyi minisztérium és & nemet gyáriparosszövetség képviselői megállapodtak abban, hogy Németország az egész összeg lejében. amely Jugoszláviát a jóvátételi alapból a jfivő évre megilleti, normális és keskeny-vágányu személy- cs teherkocsikat szállít a délszláv közlekedésügyi miníszteriüírihak. Krröl a megállapodásról október 2-án irták alá a jegyzőkönyvet.
Belgium résztvesz az osztrák segélyakcióban.
Páris, október 3. Belgium hajlandó résztvenni az oszffáK segélyakcióban. — Az osztfák kölcsönügylet lebonyolításában Olaszország magatartása ujabb nehézséget okoz. Olaszország, nak nem a segélyezés ellen van kifogása, hanem ahhoz nem játul hozzá, hogy az akcióban valamelyik hatalom túlsúlyra jusson. Az olasz lapok szerint, az ellenőrző biztosokat nem a Népszövetség képviselőinek kell tekinteni, hanem az egyes államok meg-bizottainak s nem járulhatnak rhozzá, hogy Ausztriában az *angol bank képviselője játsza a főszerepet.
Eszt—magyar kereskedelmi szerződés.
Kovno, okt. 3. Az eszt kormány felhatalmazta a külügyminisztert, hogy (^gyarorsjiág-gal kereskedelmi szerzőiéit kössön és írjon alá, azzal a fen-

ZALAI KÖZLÖNY
1922. október 4
tartással, hogy a szerződést életbelépte előtt az észt országgyűlésnek ratifikálnia kell. A szerződés előkészítésére bizottságot küldtek ki, amelynek tagjai a következők: Rosendorf, a pénzügyminiszter titkára, Húrt, a kereskedelemügyi miniszter titkára, Ruubel, a külügyminisztérium jogi tanácsosa és Mlckvltz szak értő.
Amerika nem szerelheti le hadihajóit.
London, okt. 3. Angol lapjelentések szerint Edwin Denby, az amerikai Egyesült Államok tengerészeti államtitkára kijelentette, hogy kormánya nem hajlandó a tengeri fegyverkezés korlátozásáról szóló egyezmény végrehajtását megkezdeni mindaddig, —• amig Franciaország és Anglia ezt az egyezményt nem ratifikálták. Az államtitkár nyilatkozatában különösen arra mutatott rá, hogy Anglia olyan sorhajókat, melyeket az egyezmény szerint használaton ki-vül kellett volna helyezni, Keletre küldött és kifejezte abbeli aggodalmát, hogy a keleti bonyodalom következtében a szerződő felek nem lesznek képesek megtartani a szerződést.
Anglia elismerte az uj görög királyt.
Athén, okt. 3. A görög kormány tegnap hivatalosan közölte a hatalmak képviselőivel Konstantin király lemondását és György herceg trónralépését. Az athéni angol követ már bejegyezte nevét a látogatók ivére a királyi palotában. Az angol diplomáciai képviselőnek ezt a lépését az uj rendszer elismerésének tekintik. A francia és olasz követ eddig nem csatlakozott az angol kartársuk lépéséhez.
Olaszország — az ellenőrző bizottság elnöke.
Róma, okt. 3. Hivatalosan is jelentik, hogy Olaszország fogja betölteni az elnöki széket abban az ellenőrző bizottságban, amely az osztrák állami pénzügyek szanálására fog kiküldetni.
A szovjetkormány jegyzéke a keleti kérdésben.
London, okt. 3. (Expressz távirat) A szovjetkormány rövid időn belül immár harmadik jegyzékét intézi az angorai kormányhoz, a keleti kérdésben. A legutóbbi jegyzékben a szovjetkormány erélyesen tiltakozik a tengerszorosok blokádja ellen Kérdéses, hogy az angol kormány küld-e és milyen választ a szovjetkormány jegyzékére.
A szovjetkormány érvényt kiván szerezni az angorai kormány követeléseinek.
London, október 3. (Expressz távirat.) Helsingforsból jelentik, hogu a moszkvai kormány tudatta az angorai kormánnyal, hogy az orosz kormány minden eszközzel, ha kell fegyveres eszközzel is kész arra, hogy az angorai kormány követeléseinek érvényt szerezzen. Az orosz csapatösszpontositá-sok a Kaukázusban tovább folynak és Satumba a legutóbbi napokban három orosz divízió érkezeit.
A külügyminiszter a genfi értekezletről.
Budapest, október 3. (Fővárosiszerkesztőségünktől) Bánffy Miklós gróf külügyminiszter ma délben érkezett vissza Genfből. A M. T. I. munkatársa kérdést intézett a külügyminiszterhez, hogy milyen volt a Népszövetség tagjainak hangulata Magyarország iránt és hogyan fogadták Magyarország felvételét ? a következőket mondotta: A részletekre most még nem kívánok válaszolni, mert előzőleg a Kormányzó ur őfő-méltóságának és Bethlen gróf miniszterelnöknek kivánoW jelentést tenni. Azt megállapíthatom, hogy a Népszövetség tagjainak hangulata Magyarország iránt szinpatik,us volt. Kivételt tett Magyarországgal akkor, amikor nemcsak egyhangúlag, hanem közfelkiáltással határoztak Magyarország felvételéről. Kivételes helyzetben voltunk akkor, amikor a király anélkül, hogy a megbízó levelet megvizsgálta volna, beengedte a terembe. A terembe Tern helyét foglaltam el közvetlen Hollandia szomszédságában. Meg kell állapitanom, hogy a helyzet Magyarországgal szemben nagy mértekben javult. A pártatlanság és igazságosság szelleme mintha felülkerekedett volna.
Benes római utja.
Róma, okt. 3. (Expressz távirat.) Nagy érdeklődéssel várják itt Benes miniszterelnök látogatását. A látogatás célja az, hogy Schanzer külügyminiszter tárgyalásokat folytasson elsősorban az osztrák kérdésről, továbbá a kisantant és Olaszország egymáshoz való viszonyáról.
Szentiványi képviselő a nemzeti kisebbségekről.
Prága, október 3. Szentiványi magyar képviselő a Prágai Magyar Hirlapban cikket közölt a Népszövetség legutolsó üléséről és a kisebbségi kérdés megoldásáról, a melyben kifejti, hogy a polgárság loyalitásának kritériuma abban rejlik, hogy vájjon teljesitik-e és mennyiben a polgári kötelességüket. Kérdezi a miniszterelnököt, hogy vájjon a magyarok nem teljesitik-e ezeket a kötelességeket ? A kormánynak nem szabad elfelejteni, hogy önmaga teszi lehetetlenné a kisebbségeknek a kormánnyal való jóviszonyt.
Magyarország érdektelensége a török—görög konfliktusban. \'*\'
Budapest, okt. 3. Egy fővárosi újság munkatársának alkalma volt egy, a külügyminisztériumban vezető titkárságot betöltő diplomatával beszélni, akinél a balkáni mozgalmak Magyarországra való hatásáról érdeklődtünk. Az alábbi felvilágosítást kaptuk : A török-—görög ellenségeskedés és az angoloknak a törökökkel való k®nfliktusa folytán támadt külpolitikai mozgalom nem csapott fel Magyarországig. Egyáltalában ez a keleten ránk irányuló kérdés nem is jutott át Középeurópába és igy sem közvetlenül, sem közvetve nem foglalkoztatta a mi diplomáciánkat. Valamennyire elintézést nyert, mert a világ népei annyira sóvárognak a békéért, hogy nincs olyan államférfiú, aki egy háború felelősségét magára vállalná.
Bulgáriában komoly a helyzet.
Szófia, október 3. Bulgáriában a helyzet mindinkább komolyabbá válik. A parasztpárt nyillan a kommunizmus karjaiba vetette magát. Ha a nagyhatalmak energikusan közbe nem lépnek, a legközelebbi időben súlyosabb események várhatók, amelyek a Balkán különben is kritikus békéjét teljesen felborítják. A forradalmi mozgalom felélénkülése nemcsak a vidékén, hanem Szófiában is számos áldozatot követel. Tegnap a kormány katonaságát vezényelték ki a kommunista felkelők ellen, amely szétkergette a zavargókat és mintegy 50 halott és °uu sebesült aran e//el 2 arakor helyre állott a rend Érdekes hogy Bulgária a belpolitikai zavarok dacára bele akar avatkozni a balkani haboruba.
A ferences-plébánia javadalom rendezése
A Zalai Közlöny tudbsitójától.
Nagykanizsa, okt. 3. Olvasóink elölt ismeretes a nagykanizsai plébánia- probléma, amely hónapok óta vajúdik és jóakaraton kivül eddig még semmiféle pozitívumot felmutatni nem képes. A jóakarat ugyanis teljesen agyonnyomja az egész kérdést, amely léíekzethez sem jut — jóakaratból. Hogy mikor oldódik meg ? Mindenesetre mikor kevesebb jóakaratot és több cselekedetet fogunk láthatni.
A plébánia kérdésén kivül van azután egy másik nem kisebb fontosságú ügy, amely szintén ezzel szorosan össze van kapcsolva és amely szintén nem nélkülözi a jóakaratot. Ez — a ferences-plebánia javadalmának kérdése. Mert eddig ugy volt, hogy a hivatalos körök azon a téves nézeten voltak, hogy a szerzetesek is a mezők liliomához és az ég madaraihoz tartoznak, hogy azért, mert szerzetesi szegénységet fogadtak, nincaen szükségük ruházatra, cipőre, könyvekre, meg egyéb kulturemberi igényekre. Azt hitték, hogy a ferences zárda hideg kőfalai ezt varázsigékre mind előteremtik. — Nem tudták megérteni — hogy a lelkipásztorok éa hitoktatók önfeláldozó munkásságát dijazni is kell. Ezeknek a jóembereknek — ha mindjárt a termé9zetfölöttiségnek élnek is — emberi szükségleteik is vannak. Ugy, hogy volt rá eset, hogy a házfőnök különösen a ruházat terén, komoly gondok előtt állott. Képtelen volt a lelkészkedő rendtagokat a legszükségesebb ruházattal ellátni. Mikor azután ezek a kérdések szóba kerültek, ismét előjött a jóakarat, amely megszavazott rendes jövedelem helyett alamizsnát, segélyt — de a plébánia lelkészeinek rendes javadalmszásá-ról mit snm akart tudni.
Már pedig méltó a munkás az Ő bérére; Ha világi papság végezte volna ennyi személyzettel a város katolikus pasztorizációját — mennyi pénzébe került volna ez a városnak. így pedig évről-évre csak egy legminimálisabb segélyt nyújtott, amely egy ember eltartására egy évig nem futja.
Most azonban, hogy a plébánia.- -" kérdés elvben megoldást nyert oíy módon, — hogy a ferencrendiek plébániája mellett felállítják a világi plébániát és igy a szerény stóla-jövedelem is megoszlik, azonkívül, hogy a somogyszentmiklósi lelkipásztorkodás, melyet eddig szintén a kanizsai ferencesek láttak el, külön világi papi kezelés alá került és igy a stólajövedelem ezen részétől is elesik a Szent Ferenc-rend, csak természetes, illő, méltányos és igazságos, hogy a ferences-plébánia javadalma végérvényesen megállapittassék és fixiroztas-aék. Elvégre Nagykanizsa városa, mint a plébánia kegyura, nem zárkózkatik el ezen térdé, végletet
)0»\' <rví"y«\'í«a rendezése elől. A ferences-rend oly érdemeket szerzett a múltban Kanizja város beléletében, hogyha semmi misért, már csak múltjára való tekintettel kell, hogy Kanizsa megegye kötelességét a renddel szemben és a Házfőnök ne legyen kénytelen a várostól holmi segélyeket, szubvenciókat, alamizsnákat kérni, mikor a városnak kegyúri kötelességei vannak. Bántó — hogy
1922. október 13
ZAlAl K02LÖ14Y
3_
a rend segélyt legyen kénytelen kérni, mert a város a javadalmazás tekintetében nem akart még eddig dönteni.
MóU, hogy a ferences-plébánia a Homogyszentmiklósi plébánia javadalomtól is elesett, a legkomolyabb formában fel kell vetnünk a kérdést: mikor rendeződik véglegesen a ferences-plébánia javadsimának kérdése? A kétfelé válás most teljesen aktuálissá tette ezt is és most a városon múlik cs<ik, hogy kedvezően rendeződjék.
Akkor, mikor az újonnan felállítandó plébánia javadslmazás-munkálatai folynak, az igazság és méltányosság is azt kívánja, hogy a már meglevő plébánia javadalmazása a város részéről mindenkorra biztositassék. Mert hlsven eddig a fercnciek úgyszólván díjtalanul látták el s 20.000 lelket számláló nagykiterjedésű plébánia vezetését. Most, hogy a Rend megfelelő támogatás nélkül erre \\ többé képtelen a nagykanizsai N\\ rendház főnöke Pálinkás Róger ^ .^y.^jJebános azon kérelemmel fordul a városhoz, hogy rendezze végre y ezt a kérdést, annál is inkább, hogy a rend fokozatosan ismét beállíthassa azokat a munkaerőket, kiket most az anyagiak miatt kénytelen volt elvonni.
Azért kéri a város képviselőtestületét, hogy a Szent Ferenc-rend kezelésében maradó plébánia javadalmazására a jövő 1923. év január elsejétől kezdődőleg biztosítsa a város évenként az alábbiakat:
30 mm. buza, 30 mm. rozs, 20 mm. árpa, 20. mm. morzsolt kukorica, 100 ürméter hosábfa és 10 hektoliter bor — beszállítva. Míg a segédlelkész fizetését havi 3000 koronába állapítsa meg fejen-w ként.
Vagyis körülbelül azt jelenti, \' Jjtmil eddig a rend magától a ^raomogyszentmiklósi plébániától vé-\' telezr.tt be, dc amitől most, hogy világi papnak adatott át a lelkiek adminisztrációja — elestek. Amit tehát kb. a somogyazentmiklósi lelkész egy személyben élvez — azt kérik egy tíz tizenöt tagu plébánia számára.
Pálinkás főtisztelendő ur beadványát a folyó havi városi köz-
Iyülés fogja tárgyalni és semmi étség sem lehet aziránt, hogy Kaniisa város képviselőtestülete, amely mindenkor teljesítette a rend kéréseit, most is a régi méltányosaággal fogja a plébánia javadalmazásának ügyét kezelni és kért való ban legminimálisabb követelményei* teljesíteni, tekintettel a Szent Ferenc-rend több százada nagy-kanízsai múltjára, nemkülönben a megyéspüspök azon kifejezett óha-JAra, hogy a Szent Ferenc-rend kérdésében maradó plébániát Nagy-^Soizsa városa javadalmazza, mikor j^a.a felállítandó második plébánia "üwfldaimazását más forrásokból . ja biztosítani.
Eit a javadalmazást most végleg meg kell állapitani és ilyenformán a lelkészek szerény megélhetését némileg biztosítani. BEz a legkevesebb — amit a vá-ferences-plébániának meg-
SAJAT KOTESU békebeli
anyagból minden színben a leg. finomabb minőiégig készít és rakti-vrop tart kabátokat, blomokat, harl.nják.t éa zoknikat 7ILIPP hnrlanya-kotödéjo, onibftlhely, Sxíll Kálmán u. 6.
Az angol csapatok ujabb megerősítése.
London, október 3. (Expressz-távirat.) Konstantinápolyból jelentik: Az angol csapatok ujabb megerősítésével most már teljesen elhárítottnak tekinthető az a veszély, hogy a törökök meglepő támadással elfoglalják Csanakot. A repülők híradása szerint Cserenköly vidékén élelmező oszlopok vonulnak fel, de ujabb szerencsétlenség nincs közeledőben. Gallipoliban az erős német állások helyén az angolok messzehordó ágyukat állítottak fel, melyekkel lövetik a tengerszoros túlsó partjait.
Gyilkos legény.
— A Zalai Közlöny tudósítójától. — Kisrécse, október 3. Tegnap délben tizenkét óra után a kis-récsei Sándor-majorban Palkó Imre, egy fiatal, tizenkilenc éves fóldmives legény szóváltásba keveredett Szalai János sándor-majorbcli béressel. Palkó Imre annyira dühbe jött, hogy katonai revolverét előhúzta és Szalai Jánosra sütötte. Szalai egy jajszó nélkül összeesett és pillanatok alait kiszenvedett. A gyilkost a csendőrség azonnal letartóztatta. A mai nap folyamán a kanizsai kir. ügyészség részéről a helyszínére ki fognak szállani.
A nagykanizsai bérkocsisok újból emelik a viteldijakat.
Bérkocsisok küldöttsége a városházén.
(A Zalai Közlöny tudósítójától.)
Nagykanizsa, okt. 3. A nagykanizsai bérkocsisok egy nogyobbszámu küldöttsége jelent meg a városházán, hogy a tanácstól a viteldíjak ujabbi emelését kérjék. Dr. Kaufman Lajos városi aljegyző fogadta a küldöttséget, melynek vezetője előadta, hogy a mai viteldíjak mellett képtelenek tovább fuvarozni, mert inkább eladják lovaikat és kocsijaikat, semhogy tovább is ráfizessenek. Majd kifejtette, hogy egy pár lónak ellátására szükség van 14 kgr. zabrs, 30 kgr. szénára, 10 kgr szalmára. A mai árak mellett 14 kgr. zab á 70 K - 980 K. 30 kgr. széna á 20 K — 600 K, 10 szalma á 7 K ^ 70 K, vagyis egy pár ló tartási dija 1650 korona. Most ehhez járul még. a többi kiadás, ugy, hogy egy pár ló naponta körülbelül 2000 koronába kerül a tulajdonos fuvarosnak. Ezért kérik, hogy a következő tarifát engedélyezze a városi tanács: Egész napra — reggel 7 órától estig, beleértve 2 órai etetési időt, a város belterületére (belo. értve a hadikórház és gyártelepeket is . . . 3000 K félnapra, vagyis ötórai
időtartamra .... 1500 K rövid viteleknél, első negyedóra .....150 K
minden további negyedóra 100 K a várostól az állomásra, vsgy vissza (Erzsébettér, Zárda-, Rozgonyi-, Széchenyi-, Csengery-utcsi vasúti átjáróig) egy, vagy két személy 200 K minden további személy 60 K (s távolabb eső utcák 100 K-val többet)
csomngok, utazó bőröndök dsr-bonkint . . 25 K Sörgyár, Pátria pótkávégyár, hadikórház . . 500 K
oda és vissza \'/« órai várakozással ..... 700 K
katonai reáliskolához . . 300 K oda és vissza \'/4 órai várakozással .....40Ó K
A városi tanács a legközelebbi ülésen dönteni fog a bérkocsisok beadványa fölött.
HÍREK.
Napkelet felől
megindult a népek igazi konszolidációja: a törökök szabadsághőse, Kemal pasa a békeszerződések kőfalát döngeti s ugyanekkor azok az antantbizottnágok, amelyek közel három esztendeje „hajtják végre" n békeszerződés ránk vonatkozó rendelkezéseit, még mindig a ha-tárkiigazitás hálátlan mesterségét művelik.Szabadkáról ugyanii annak n hirq jött vasárnap, hogy Kelebia kö/ség határában a kiigazító bizottság olyan földrajzi, néprnj/.i, természetrajzi rendellenességeket talált, emelyek elengedhetetlenné teszik Magyarországnak ujabb ötszáz méfernyi területsávval való megrövidítései. Bizonyos, hogy erre a felette érdekes állásfoglalásra a határkiigazitó bizottságot kikerülhetetlen okok kényszeritelték. Kétségtelen, hogy a jövő esztendőre azon az ötszáz méteren, amelyre ezentúl jugoszláv ég mosolyog, jugoszláv nyelven fognak beszélni a fák, a szelek és a mndarak. A mélyen tisztelt bizottság tagjainak lelkiismerete pedig bizonyára meg van inost már nyugtatva, hojy ott lenn, a déli határszélen, ezentúl minden a legnekivalóbb helyére került.
— A pécsi tábla elnökének hivatal vizsgálata. A pécsi kir. iiélőtábla elnöke vasárnap Nagykanizsára érkezik és hétfőn kérdi rneg a bíróságok hivatalvizsgálatát.
— Eljegyzés, tíodrogközy Zoltán eljegyezte Nendwich Margitot Budapesten.
— A munkaügyi szervezet ülése. Genfből jelentik: A Nép-sí.övetség keretében működő munkaügyi szervezet október 18-tól kezdve tartja Genfben negyedik általános értekezletét, amelyre Magyarországot, mint a Népszövetség tagját már meg is hívták.
— Drágább e a villany? A Transdanubia Egyesült Gőzmalmok R. T, mely tudvalevően városunk villannyal való ellátását is végzi, a tegnapi napon az Uránia inozgó-fenyképszinházhoz beküldte számláját, amelyen a villanyáramot 2 50 koronán eddigi ár helyett 4 50 koronáért sxámitotts. Arra a kérdésre, hogy a majdnem 100 száraiékos áremelésre mi indította a Trans-danubiát, az igazgatóság azt felelte,
hogy a városhoz benyújtott kérelmében ugyanilyen arányú árfelemo-lést kért és azt a város meg is fogja adni. A városnál ezzel szemben most még esek tárgyalnak a villanyáram felemeléséről, Így tehát a Transdanubia nem volt jogosult a magasabb villanyárakat már most számlázni. Reméliük, hogy a fent emiitett eset a Transdanubia részéről csak jóhiszemű tévedés volt, amit idejekorán reparálni fognak.
— Személy! hírek. Az Első Magyar Általános Biztosító Társa-ság igazgatósága Lendvai Vilmos vezértitkárt áthelyezte Wienbe és az itteni fiók főnökévé Mandello Miklóst nevezte ki.
— A közalkalmazottak különórája. A hivatalos lap közli a miniszterelnök rendeletét a közalkalmazottak különórájának díjazásáról. A rendelet szerint a főiskolai minősítésű tisztviselő fizetési osztály szerint 40—50 koronát ksp, az érettségizett tisztviselő
35—45 koronát, a középiskola négy osztályát végzett alkalmazott 30 — 35 koronát, a kezelő 25, díjnok 26, műszaki altiszt 28, kezelő altiszt 24, egyéb altiszt és szolga 22 koronát kap óránként a hivatalos időn tul végzett munkáért.
— A megszállott nyugatmagyarországi tartományszékhely kérdése. Kismartonból jelentik : A nyugstmsgysrországi tartománygyülés képviselőinek körében mozgalom indult meg, hogy ne engedjék a tartománygyülés székhelyét Nyugatmagyarországról
Bécsbe vagy Grácba áthelyezni.
— Calkmegyében havazott.
Brassóból jelentik: Csikmegyében az idén korán beállott a tél. A csiki hegyeken, a Hargittán és a balánksbányai hegyeken sz utóbbi napokban sürü pelyhokben esett s hó és vastag hóréteg borítja a csiki és háromszéki hegyeket.
— Lift szerencsétlenség. Bu-dspestről jelentik: A Nsgymező-utcai telefonközpontban leszakadt a lift és a benne ülő 2 ember megsebesült.
— Hat hónapig nslnden mulatságot megadóztatnak az inségakcló Javára. A belügyminiszter elrendelte, hogy a iÖvő év március hó végéig mioden fajta mulatságra csak akkor adjanak ki engedélyt, ha a mulatság rendezői előzőleg a várható jövedelemmel arányos Összeget fizetnek le a Horthy-inségakció céljaira.
— VonatösszeUtkozés. Belgrádból jelentik : Ma éjjel 2 órakor Eskovátz előtt két személyszállító vonat összeütközött. A szerencsét-lens égnek 20 halott esett áldozatul, 34 en pedig meg.ebe.uHek.
— Oro.zoraxág llltakoxáaa. Londonbál jelentik: Ideérkeiett orosz jegyiéit szerint tiltakoznak nz ellen, hogy nngli. elzárta » Dardanellák.t él a Boszporuizl.
— Az osztrák konzulok által kiállított okiratok ár.ánya. A magyar kormány leguj.bb rendelete értelmében az osztrák konzuli hivatal által hivatali hatáskő-r ükben kiállított és pecséttel ellátott okiratok Magyarországon a hatóságok előtt felülhitelesítésre nem szorulnak.
— Japán kivonul Sxlbérlá bál. Parisból jelentik: A japánok kivonulása Szibériából rövid időn belül befejeződik. Szeptember 12 én kiúritették a Nikalaszki kerületet, szeptember 15 én Charbint, Vladi-vosztok kiürítése október 5-én veszi kezdetét.
ZALAI KOZl^NY
1922. oklóber4.
— Felemelték a külföldi honosok jelentkezési diját.
Külföldi hono>ok j<-lcntkezó»i diját a m. kir. belügyminiszter októbtr 1-től kezdődőleg 20 korona helyett • 80 koronában szabj* meg. A munka-, vagy cselédkÖny vvel ig.» xolt munkásoknak /s *gy*b személyeknek az 5 korona j-lmtkezési dijat továbbra is érintetlenül hagyja.
— Mcguzlluik e Komárom megye ? Csonka Komárom vár-meg)ét Győrmegyéhez akarják csatolni Ez a hír Tatat óvároson és Komárommegyében nagy izgalmat keltett. Az érdekelt körök mindent elkövetnek, hogy ez a tervezet ne sikerüljön, mert szerintük Komárommegye megmaradt része történelmileg orra van hivatva, hogy élő organizmusa le
„gyen a jobb jövőt váró csonka-orazágnak.
— UJ tölvénytervezőt a munkásblztosltás szabályozására. A népjóléti minisztériumban több uj törvénytervezetet dolgot tak ki, amelyet a rniniizter az ös/i üléaazakra kiván o parlament elé terjeszteni. Ar egyik tervezet a kereakedősdgédok és a magántisztviselők szociális helyzetének rendezésére irányul, mig n máaik n gyermekmunka szabályozásáról azól.
— Ak osztrákok átkeresz telték Nagymartont és Sércet.
Nagymartont a németek eddig Mattersdorff-nak, Sércet Gichies-nek hivták. A burgenlandi nngy zási mánia most azakit ezekkel a régibb keletű német helynevekkel. Nagymarton azt kérte, hogy Matters-burgra, Sérc meg azt kívánja, hogy Schützen am Neusiedlerseere változtassák a nevét. Mintha nem ma is Nagymarton éi Sérc volna az ősi igazi nevük . . .
— Befejezték a béca] nagygyűlést. Bécsből jelentik : Tegaap fejezték be Bécsben a nemzetközi demokrata nagygyűlést. A nagy-gyűléshez a szentszék táviratot intézett/melyben eredménydus munkásságot kívánt.
TÁRSADALMI ÉLET.
— A mezítlábas gyermekek
akciójára dr. Stabá Lrjos kir. ügyészségi elnökhöz ma többak kőzött a kővetkező ídományok érkeztek\':*
Király-at^főzde R T. 10.000 K, Gyeríes L&jos kereskedő 1000 K, Rotschild S«mu 400 K, Krauth Margit 200 K. Bírta Miksa egy gyermek kabátot, stb., stb. Azonban az akció sok sok pénzt kiván. Százezreket, sőt — milliókat, ha uzt akarjuk, hogy akciónk elérje célját. Nem szabad elfelejtenünk u jelszót, amit kiadtunk : egyetlen egy gyermeknek sem szabad elpusztulni a mostani nehéz időben ruha, élelem vagy melegség hijján.
Szebb missziót nem lehet elkép zelni, mint a mezítelen szegénység didergő apró axürkc emberbimbóinak megmentését.
Akinek igazi magyar szive van, "ki még érezni lud. az nincstelen felebarátjának gyermekeit segíti a pusztulástól megmenteni.
Szeretnők, ha naponta hozhatnánk hírt arról, és tanúbizonyságot tehetnénk mellette, hogy Kanizsa melegen érző szive ado-inányaiviH diadalra viszi azt n fCn-költ gondolatol, amit nz akció maga elé tűzött.
/C
Szerb csapatösszevonások a Dráva mentén
Kicaerélték a gyanua wrangellstákat. — Megerősítették az át keléai szakaszok őrségeit. — Megrendült a katonák szelleme.
felszereltek a komitácsik gyilokjá-
Drávamente, szepl. 3. A törökök sorozatos támadása és gyŐzelne erősen felizgatta ba\'káni szóm-srédoinkat. Különösen o szerbek azok a hŐa vitézek, akiknek inukbn-szállt a bátorságuk.
Erősen megingatta a török győzőiéin a Dráva déli partján Őrtálló azerb katonák szellemét. A Kia-ázsiából érkező győzelmi hírek, Györgye okvetetlenkedése Belgrád ban, a parasztpárti Rsdic* szeparatista törekvéseinek erős megizmosodása, a boszniai muzulmánok ébredező nrcionalizmusa, mind oly jelenségek, melyek állandó idegességben és rettegésben tartják a Somogy déli határával szemben tanyázó bocikorosokat.
A hadvezetőség ugylátszik, észrevette ezeket a jelenségeket a igyekezik azokat ellensúlyozni. Legelső ténykedése közé tartozott az, hogy a megbízhatatlanoknak tartott Vran-gclisták jórészét visszavonta a Dráva környékéről.
Az őrségeket Barcsnál, Vízvárnál, Zdálánál, Gyékényesnél megháromszorozta. Minden katonát
vj>I, a kukoricagránáttal. Mint. é!ő fogások sétálnak a kaionák a sok gránáttal teleaggatott testűkkel.
Alkonyattól virradatig kettős Őrségeket állítanak fel. Három hét óta minden hídon éjjel legkevesebb 4 géppuska csöve mered Somogy felé. N>ppal természetesen redukálják a géppuskák számát.
Felsőbb parancsra már hetek óta felemelték az élelmezési ada gokat. Ugylátszik, ezzel is kedvezni akarnak. Különben ügyes politika. A hadvezetőség tudatában van annak, hogy a gyomor a legnagyobb zsarnok.
A Drávával párhuzamosan haladó Koprivnica—Virovitica vasútvonalon erős csapatszállitások történtek az utóbbi hetekben. Fontos atraté-íriai vonalnak tartják u Drávát. Állítólag a déli partját ugv meg akarják erősíteni, mint a Szávát I9l4-b«n.
Ujabb és ujíbb behívásokat eszközölnek a horvátok között is. Ezek a behívások meghaladják a részleges mozgósítás mérvét.
fülelt bántalmazzák. Azonban az angol külügyminiszter nyugalma még Igy sem volt teljes, mert, mint még aznap bejelentette, a vele szomszédos szobában egy házaspár lakik, akik — mondta — egész napon keresztül olyan lármát csapnak, amely a madarak csicsergését és a villamosok nyikorgását messze felülmúlja. — .Nászutasok laknak abban a szobában, kegyelmes uram." — felelte alázatosan a tulajdonos. — .Költözködjenek át egy más emeletre." — kiáltott Ingerülten az angol nagyúr, A szállodás a fiatal párt felszó-lltotta, legyenek csendesebbek. A férj azonban annak a goromba nézetének adott kifejezést, hogy fütyül az angol külügyminiszterre. E váratlan ellenállás miatt Lord Curzon végül nem tehetett egyebet, mint hogy elhagyta a szállodát.
Minden adakozó arany betűkkel vési\'be nevét a könyörület oltárára . . .
— Ujabb adományok a Horthy-akclóra. A kormányzó által kezdeményezett nyomoreny-hilő akció céljaira báró Ullmann Ad,olf, a M»gyar Általános Hitel bank vezérigazgatója 500 000 K, nemet>kéri Ki*s Pál nyugalmazott államtitkár 100 000 K, a Mátra-Kőrősvidéki egyesült helyiérdekű vasútok résívényláraaaága 500.000 K, Dreher JenŐ 500.000 K M.da-rassy-Beck Gyula 250 000 K, Rúzsa G/örgy 2000, Szekeres Ármin 1600 koronát adományozott.
Megszállott területen élő véreink is megható j-.leit adják a hazához voló ragaszkodásuknak. Mindenfelől kisebb nagyobb adományok érkeznek be, melyeket a belügy miniszter nem hoihat nyilvánosságra, sőt meg sem köszönheti a nemesszivü adományozóknak, hogy lakóhelyükön üldözésnek ne legyo-nek kitéve a megszálló hatalmak részéről.
— A Lili bárónő szereplői közül dr. Mutschenbachcr Edvin bíró ur felkéri az énekeseket, hogy ma (szerdán) délután 6 órakor a polgári iskolában Ketling Ferenc tanár ur előtt pontosan és teljes számmal megjelenni szíveskedjenek.
(x) Uránia, Ma szerdán; Erna Morenával főszerepben „Zsebtolvajok". Különleges bűnügyi dráma 6 felvonásban. Érdekességet ad a filmnek az, hogy Bsrlin detektiv-testülete é« rendőrsége is szerephez jut rajta. Annak dacára, hogy ■ legMgalmasabb bünügyi történet — mondhatnánk azt i«, hogy hivatalos támogatással készült arra a célra, hogy a jóhiszemű közönséget arra a tömérdek veszélyre figyelmeztesse, mely a különböző kaliberű csirkefogók és kalandorok részéről minden oldalról fenyegeti.
(x) Orvosi hlr. Dr. Berger Miksa fül, orr, torok és gége orvos szabadságán! visszatért s rendeléseit Sugár-u\'( 24. szám alatt (kaszirnyá val szemben) újból megkezdte.
(x) Uráaia. Jön „ZézéM be-fejező része.
Divatcikkek, gyapja kötött kabátok, gyermekgarniturák, férfi fehémemüek Grünberger cégnél Főút ll,Sugár-u. sarok.
(x) Szécsi Ferkó, a legmagyarabb gyermek-filmszínész a „Megfagyott gyermek" személyesitöje személyes felléptével kerül bemu tatóra Burnett világhírű regénye, mint táncos operette filmszkeccs a „Kis Lord*, melyre már a jegyek a Világ-mozgóban rohamosan fogynak, ami természetes is egy ilyen filmszkeccs szenzációnál.
Az ideges külügyminiszter és a nászutasok.
A súlyos angol politikai problémák, ugylátszik, megviselték a volt angol külügyminiszternek, Lord Curzonnak idegeit, mint ezt a franciaországi Orleansban a vendégfogadó gazdája Is tapasztalhatta. Orleansban ugyanis Lord Curzon a legjobb szállodában szállt meg. Az első reggelen a szállótulajdonos hódolatteljesen tudakozódott, hogy ólofdsága miként töltötte el az éjszakát. A Lord boszusan azt válaszolta, a verebek cslrlpelése már kora hajnalban lelébresz-tetle. Nehogy a francia jóvátételi kérdés szenvedjen hátrányt az angol külügyminiszter idegessége mlalt, a szőlőtulajdonos leszedette a környéken található összes verébfészkeket. Alig adta ki ezt az intézkedést, amikor Curzon lord Ismét hivatta és panaszkodott, hogy az orleansi villamosok kerekei any-nyira nyikorognak, hogy nem lehet elviselni. Tüstént telefonáltak a polgái mesternek. aki kiadta a parancsot, hogy a villamoskocsik kerekeit olajozzák meg. nehogy Óexcelencíájának
Ne takarékoskodjunk a vetőmaggal.
A magas gabonaárak önkéntelenül is arra csábítják a gazdát, hogy igyekezzék a vetőmag mennyiségét apasz-i«ni, mert ha holdankint csak 10— 20 kilogramm vetőmagot takarít meg, végeredményben jelentős bevételre tesz szert.
A velőmaggal val/- helytelen fukar-kodásnak sajnálatos jelét sokfelé észlelni leheteti már a mült évben is. Annál inkább tartani lehet tehát attól, hogy az idén még több gazda fug igyekezni a vetőmag csökkenésével jövedolemre s<sert tenni.
Szükségesnek tartjuk ezért a gaz-<!A\'< figyelmét felhívni arra, hogy nagyon megboszulhatja magát « voiőmnggal való takarékoskodás és »z idén holdankint 10—20 kg. mBg-nyereség könnyen 100—Í00 kilóval kisebb termést idézhet elő a jövő évben, h\\ nem még kevesebbet
A legbiztosabb termést mindig a slirü vetés adja. ^Ha az időjárás kedvezőtlen, akkor a rilka vetés Jó ter-.mést nem adhat. Ha jó talajmun-kába, ió erőben levő földbe idejében tudunk búzát vetni, akkor valamivel kövesebb vetőmag is elég lehet, de nz áilagos viszonyok között nem Unácsos e\'lérni attól a tfipaszlalat-lól, hogy kat. holdankint 90—100 kiló bu\'.svctőmagra van szükség ( nagyar holdankint kb. ugyanennyi l\'tcr) A ritka vetésben kevés lesz a kalász, sok a sarjhajtás, későbbi az érés. nagyobb a besülési veszély.
A magyar gazda űliaiAban úgyis hkább kevesebb magot vet, mint többet, ezért alig lesz lehitőségo és célszerűsége annak, hogy az eddig, vetőmagmennyiséget csökkcnthessci Legfe jebb azt engedhetjük meg, hogy a gabona drágaságára való tekintettel ne vessen többet, mint eddig veteti, mert remélhető, hog* az idei átázott földben, jó talajmyn kában jó tesz a kelés és ha nem AH he tu korai ló\', kellőképpen megbök- * rosodhsl.
Óva inijük azonban r gazokat hogy helytelenül alkalmazott lakaré* koskodAssal súlyos károkat okozzanak u*y maguknak, mint az egész országnak 1
Nem mulaszthatjuk el ez alkalo n-mai is felhívni figyelmüket még aria
ZALAI KÖZLÖNY
19212. október 4.
is, hogy feltétlenül csávázott (pácolt) magot vessenek és a csávázási ha tásos szerekben az előirt gondossággal végezzék el.
Az is kívánatos, hogy mindenki lehetőleg géppel vessen, ez a legokosabb módja a vetőmag megtakarításnak. Az idén van idő és mód a gépvetésre.
Végül még arra is figyelmeztetünk mindenkit, hogy B vetést ne halasz sza későre. Az idén lehet bátran idejében vetni, nem kell a íégyká-roktól tartani, mert a sok eső után van már elég zöld tarló és szántás, ahová lepetézhet.
Nagy eredmény volna, ha annyi év után az idén végre ismét megbokrosodott szép zöld buzavelések kel mehetnénk neki a télnek.
REGÉNVCSARNOK
„ A fekete matróz.
— Detektívregény. — 20
A Zalai Közlönysiáraára Irta Havaa ZiIgraond
— Hogyha Dolly látna ebben a ruhában, hogyha Dolly tudná, hogy hol jártam ma éjszaka ? Jaj vége volna mindennek!...
Tipson hirtelen vetkőzni kezdett, hogy a kényelmetlen és piszkos ruhától megszabaduljon, eközben tekintete az Íróasztalra tévedt.
Az asztal közepén egy fehér papírlap feküdt.
Tipson gondolkodni kezdett. Hogy került oda az a papiros, hisz mikor elment hazulról, jOk emlékszik, hogy semmi sem volt az asztalon. Háziasszonya nem tehette oda, mert a házban mindenkinek megtiltotta, hogy asztalához nyu janak.
Az asztalhoz ugrott, kezébe ragadta a papirost, az ablakhoz ment és megnózte a hajnal első lényénél.
Két sor írást talált rajta, csak ennyit:
„Vigyázz magadra. Kétszer keresztezted már az utamat. No ártsd magad olyan dolgokoa, amikhez semmi közöd sincs. Vi-gyázz és hagyd abba ostoba vi. selkedésedet, mert akkor én következőm megint és mindig csak én következem... Red Tom."
Tipsonnak kihullott kezéből a papiros, újra érezte azt a hidegsé get végigfutni az egész testén, újra megbénult az agya. Egy perc multán azonban annyira V magához tért, hogy megállapíthatta, hogy a papírlapot az Ő mappájából í vették ki és a saját tintájával és a I saját tollával írták itt a szobában...
— Tehát mindent tudnak, a pumás . -ember engem is utóiért már, itt a
W figyelmeztetés...
Aztán felfohászkodott: |L — Dollykám, még csak ezt az * egyet, aztán ígérem, hogy abba-hagyom ezt a csúf mesterséget és ctak a Tied leszek 1
Aztán még ennyit fűtött hozzá: . | — De ezt az egyet végigcsinálom, \'onég hogyha a pokol minden ördögével is kellene megvívnom a harcot
A \' X.____
Már csak S segítheti
— Kérem főnök ur, elhatározásom megmásíthatatlan! Ne vegyék Kyávaságnak, hogy éppen most adom be lemondásomat, de be kell látniok, hogy az U\'óbbi időben sokkal többet dolgoziam, mint amennyit egy ember következmények nélkül megtehet .. Idegeim teljesen felmondták n szolgálatot és sok évi lelkiismeretes szolgálat után, remélem, nem fognak akodílyt gördíteni az elé, h"gy nyugodtan élvezzem munkásságom gyümö\'csét..
— Az Isten szernlmére, felügyelő ur, mindent megértek, hisz ön többet dolgozott eddig az egész rendőrségnél, de értsen meg, ez a kettős gyilkosság most a nyakamon és ön itt akar hagyni... Kire bizzam ezt a bonyolult üsjyet, kinek osszam ki, ha ön nincs itt, éppen most ? Hisz éppen maga mondta, hogy a kettős gyilkosság lettesében nemcsak a gyilkost fogjuk el, hanem elfogjuk a cári koronaékszerek tolvaját is.. TuJji, hogy hány milliót érnek a koronaékszerek ?
— Azt hiszem kettőt...
— Igen kettő volt az értéke, ak-kor, mikor ellopták, de most tízszer több mint akkor volt.. Dollárban...
— Miért >
— Azért, mert most utólag kaptunk az illetékesektől felvilágosítást, hogy az ékszerek között van a cárnő hires gyöngynyakéke és még tizenkét csodálatos gyémánt...
— Hm, ez nem nagyon változtat az én álláspontomon I...
— De kedves felügyelő ur, arra kérem, hogy legalább egy két hétre halassza el lemondását, akkor nem bánom...
— Hát kérem, amikor én ide jöttem, el voltam határozva, hogy álláspontomból nem engedek és még ma megyek, de attól féltem, hogy gyenge leszek... és most tessék, már erzem is, hogy nem tudok az ön kérésének sokáig ellentállni...
— Egy szóval, marad?
— Igen, de csak két hétig és addig is csak egy feltétellel...
— Halljuk, mi az ?
— Teljesen magam dolgozom az ügyben, senkinek ne legyen beleszólása...
— Ha ön bizik erejében, nagyon szívesen beleegyezem...
— Akkor rendben van és még egyre kérem, főnök ur. Legyen szíves figyelmeztetni azt a Tipson újságírót, hogy ne avatkozzon bele ebbe az ügybe, mert ő is csak za zarhat munkámban...
— De hisz, tegnap még elismerte ön is, hogy mennyit segitett eddig is ez az ember, aki csupán kedvtelésből nagyon sokszor volt már segítségünkre... hisz ma éjszaka is ő fedezte fel a gyilkosságot a Fekete Lámpá ban, hogy miként, azt persze nem tudom.
— Hát ezt nem tagadom, de ki tudja, ha ő bele nem avatkozik ebbe az ügybe, az a gazember még ma is él.
— Ebbon igaza lehet, hát rendben van, felhívom telefonon és megmon-dom neki, hagyjon abba mindent, hisz végeredményben: minek van itt a rendőrség, ha az újságírók nyomoznak, mit caináljunk akkor mi, menjünk újságot Írni ? (Folyt, kiív.)
KÖZGAZDASÁG.
A vagyonváltaájj-buxa cm m vámgabona októberi ára. A
pénzügyminiszter a vagyonváltság fejében október folyamán leadott buza árát kilencezer koronában állapította meg. A malmok által szép temberben és októberben beszolgáltatott vámgabona árát pedig a következőképpen szabia meg: Rozs 55C0—6000, árpa 6200—(5500, ten-geri 7700-8100, zab 6300-6-100, köles 5100—5500, tatárka 6000— 9000, ocsu 450—500 korona.
Hogyan kell a háxinyulbőrfc
azáritani? Felhívták a figyelmünket arra, hogy a házinyúl bőrének értékesítése körül mindig nagy hátrányok származnak a tenyésztődre azért, mert a bőr Ienyuzá9át és kiszárítását nem végzik kellő gonddal. A gyártáshoz pedig csakis olyan bőrök alkalmasak, amelyek rendesen ós szakszerűen vannak kezelve és szárítva. Ezért szükségesnek tartjuk a helyes kezelés és szárítás teendőit röviden ismertetni. A legfontosabb, hogy a bőr zsákformában fejttessék le és azonnal a lehúzás után a szőrével befelé vagy egy deszkára, vagy pedig egy villaalaku faággal olymódon feszíttessék ki, h gy n bőr simán száradjon meg és ne legyenek rajta ráncok, mert ahol a bőr összre zsugorodik, azon a részen a sző-beáztatás után kihull és emiatt értéktelenné .válik, holott ha a bőr jól van megszárítva, ami alig kerül fá-radságba, a gazdaközönség teteme sen magasabb árakat fog elérni a bőrökért. Ajánlatos még a bőrök szakszerű szárítása, továbbá az állatokat csak akkor leölni, h» már jól kifejlettek, mert apró, fiatal nyul bőrének semmi értéke nincs.
Budapesti síerkcsxt<5sógünkt<SL A tőzsdekezdetkor megnyilvánult rendkívül szilárd irányzat fokozatosan gyengült és az árfolyamok a legtöbb értéknél lemorzsolódlak. Az irányzat gyengüléséhez nagy mértékben hozzájárult a rendezési nap, a már szinte fojtogató pénzinség, illetve pénzdrágaság. Az irányzat gyengülése különösen a kuliszban volt érezhető, ahol a tőzsde vezelő értékei, mint a Salgó, Rima és Államvasút feltűnően ellanyhultak és árfolyamuk nagy mértékben lemorzsolódott. Szembeötlő árfolyamnyeresé geket csak egyes speciálisan favorizált papirok értek cl és pedig elsősorban a Lipták, melynek árfolyama a tömeges keresletre 1500 koronával ugrott a pénteki zárlat fölé. A malom piac aránylag szilárd volt, amennyiben az árlemorzsolódás csak kis mértékű volt, ugy, hogy az árfolyamok csaknem kivétel nélkül a pénteki zárlat felett maradtak. A vaspiacon túlnyomó részt szilárd az irányzat. A különféle vállalatok piacán a forgalom a tőzsdeidő első felében óriási arányú volt. Később azonban itt is megcsappant az üzleti tevékenység. A fapiacon feltétlenül lanyhább volt az irányzat és az értékek legtöbbje veszteséggel zárult.
____3_
Valutáki
Uud*pe»t, okióbor 3.
Napóleon 9400, font 1M25-1I425 DollirWOO-2575, Francia frank 190—05, Márka 15C—170, Olasx lira 105-10, Oxxtrák korona 3 20 -3 3O Lei 1500—1600, Sxokol 78—82, Svájci frank 470-85, Dinár 3120-3280, Lengyel márka 31-32, Hollandi forint 970-995, Belga írank 180-185, Láva 1550-1650.
Devizák:
Amsterdem —•—, Kopponhig. 524—534, KrlsíUial. 430—440, — London —•—, Berlin —, Mil.no Pirii ——
Príge —•_, — Stockholm 663-678, Zürich —■_, -- Wien —, —
Zigréb 7S0 -820, — New-York —■--
Versó —, Bukarest —, Soíle —.
Zürichi zárlat i
Berlin 20, Am.terdwn —, HollendU 207-5 New-York 636, — l.ondon 23J6-, Piri. 4060, Mil.no 2285, Frígé 1(180, Bnda-po.t 21-5, — Zágráb 182*5, Vértó C, Wien 00 7, Si.Sfle 320, Ontrák bély. 07 ».
Termény jelentési
Bui. (Tlsiavldéki) 10150—10250, egyéb 10100 10200, roi* 7500-600, takarmány érpe 6350-7000 aörárpa 7300-400, teb 6450-8600, tengeri —-—, — repce 17—17500, korpa
5100—5200, köles--.
Budapesti állatvásár!
Muh.hu> 1. r. .génben 340 —400, hátulja 34)—460, eleje 320—380, II. r. egéeiben 220 —320, hátulja "250, — eleje 190—210, Növendék tnerh.: I. r. egéssben 220-260, borjú (ülott bőrb) 420-75, Kéialet: Negy-merhe 240, elidáa 224, Növendék muh. 58, etedéi 32, borjú 70, eladás 62, Muhibír 460—465, borjubír 920 - 850. Blrke —. Juhbír 250, Keggyu 150—330.
Sertéovásár:
Felhnjtia 1700, Elkelt délig 600, üreg —, Küiép 465—510, Könnyű —. I. r. 530 Zsír 840, Sialonna 740, I-M), hu* 305.
Értékek:
M.gyar hitel 8575, Osztrák hitel 1450, Hazai 1470, Jelzálog 530, Leszáraitoló 3150, Kereskedelmi Bank 26000 Magyar-Olasz 525, Beocsini 54.000, Drascho 26.000, Általános szén 138 000, Szászvári 33.500, Salgótarjáni 79500 Urikányi 63.000, Rima 14435 Schlick 7600, Guitmann 12150, Nasici 65000, Danica 11800 Klotild 11800, Magyar cukor 145.000 Adria 40000, Allantika —•—, Királysör 8300, Bosnyák-Agrár 2950, Lipták 4975, Phőbus 6600, Vaim, Villamos 5000, Gizella 11500, Kon. kordia 16.900, Dili vasul 8400.
Változá* a külföldi poata-dijazabásban.
Budapest, október 3. Mint illetékes helyről értesülünk, a kereskedelemügyi miniszter o!<t. 5-től kezdve a nemzetközi posta-egyezményben aranyfrankban megállapított dijaknak magyar koronában való egyenértékét az eddigi 24 K helyett 100 koronában állapította meg. Ennek folytán módosulást szenved több, a külföldi viszonylatban megállapított postai díjszabás is.
Felelós szerkeszti Benedek Rezsó.
5 \' \' \'
f |l| mm *HH# f| Ajánlja mérsékeli ár.iknn n kfiveikezö Jón íinóséjjü cikkekei: Férfi szövetek,
\\INl1rlr lll/\\HB r\\ llil#\\!i n51 "8ve,,>k, xelg, .*lne. cloth, fekete cloth, karton, voila,
JwLvLI LJ I Hl\\JH grenadln, vászon, alffon, parget, zefír, kanavásx, damaatgrádll,
matracgrádli, bársonyok, kötőpamut, kondorpamut, axövő-
DlVflTíSRÜHrtZA („KÖZPONT- SZÓlld" ÉPÜLETÉBEN) -25=36
Szövöpamut és SZÖVŐcArna állandó nagy raktára, pohártörlő, plBaakabát, trlko Ingek, valamint trlko nadrágok.
t
ZALAI KÖZLÖNY
október 4.
Apró hirdetések
ZoBcor«hi»nc«.lö. eHflfcndfl iiaktmUr. öltebef l-líl »lr©.uokbaa urtótkodlk. VltUkra »•
m*KJ. Kl«ny«a Arak! mj««y.í«« T»*jr le«lti4«l kír«k Sitrt Eni I»rv«rr,\'uk*r»« kehiébe.
MiiHI ntlorM tnkrB* arany kerft\'el. mArrAarlapoa ,.W)M«U"-«t f»»tmínr»lr, Mohó r fUd4. Maj«»kln»het« 10 napig. Cim a kla.lóbaa. 5\'W
Irmukkal C«ak wnml tlhamaikodlu. Ajx> d.lomr. oloot^ oka. ín biUttt 1ot«iJ» m«r»4ok továbbra >• VetJ* M fejít-M »»t • rt«t«ot$ condotivx.
• mellyel 6fék borfuni élettnnt. Uzjr-« mif
nctn h.r.*aiíV 1 Vgy-4 }4 ? Vatároajt • tinci akoliban uHlkoihlUak. Vlrttl tojom. Tt-r»t)»r.
Kry balorozott ««obJ> kM fuulerebtr r<u«ra kia4«. l\'(f>»m>tt fliukmtxnk kontra f«Ir<tel&»k. Cim a kiadehiratafean. J>»7
llt»M«[ céljából lamCT«W<(t»t Wük )6 trtt.
j4metj<]«©í«S kt«ol<oy banktl»«lvU«ir. oly c«ído« 11 Ji< WIjü4\'\' & "»JtAnyO* óriibao lelkH feltiditao*. lloic<rJa/ nv<U(kei. Píoykíppel «JUtotl tel>«« dmO kr«kk<l „Bankfiu" jriif*r» a kUá6hl»ata!bi kírtk. Silcora diarkrécto MjUxltra.
Kl«k»lö, IdGaobb. j6m<|j«l«iX»0. MUtkn vii-embtr dinkrtt itmerenfrét iifíMm, aki dfimtoeo
fk«m ftlvv-iluni. C«f*5« tujtJOO k«dr«« lár>aii(a )<nrxk ViU.it „Vlu>hu«" jellgér* a kiadóba Wrtm.
ARGENT JÁNOS
■otfvi ciféutU Ntfykaatm. D»ik-tér t u.
Dus raktár kéxzol dolgozott chevreeux, boksz, antilop, krokodil-bőr, selyemcipőkben a legutolsó divat szerint A kézzel varrott duplatalpu
SZANDÁL
mely olcsó és kényelmes,
egyedüli kéislt\'jo. b.os
Weltner Testvérek
Nagykanizsa, Erzsébet királyné-tér te. ViUMtal «■-*• blnniirl rakUfa
üzletmegnyitAs.
Van szerencsénk • n. é. közönség! érte-aiteni, hogy üzletünket V«5tpccrol Faipar R.-T. bizományi raktíránl f. évi október hó 1-én Naíiykaniz:(án, Erzsébet királyné-tér 18. szán) alatt (Szarvas szálloda udvar)
megnyitottuk. RskUrec Urtaak: Kc*z kocákat és kerekekot, ezek részeit, jármokat, talicskákat, tr<»K*ísokat, péklapátokat, összecsukható vendéglői székeket, keményfn j-alJót és minden e szakba vágó faárut.
Gazdasági gép, erőtakanoány és műtrágyakereskedés.
Ajánlunk kiváló összetételű .Derby* erő-takarmányt azonnali szállításra úgyszintén eljegyzéseket elfoxadunk super-
foszfát tavaszi szállítására. Szíves támogatást kérünk és vagyunk kiváló tisztelettel ji6<>
Weltner Testvérek
Erssébat kirAlynó-lór 18. ss*m.
ftft
PASZTA
Jobba LbüjobbnáL\'
n
Fafűrészelést
vállalok kis gőzfürésszel jutányos áxon. Pinái András lizstl ffihirces-nt 34. Előjegyezni HofYáth Jéod hliUí árudájában lehet i»f>
VESZEK
LIBAMAJAT
|»jmagi»atb oapl »t«o
Nyltrai Itfzsef, Báthory-utca 10
VE""ÉI< ZONGORÁT PIAHINÓT kaufmannkAlhAn
Ilodapoat, líaro»»-otCa 124.. II-Otr^kU allartrtMt t l«rék»«»>M»ré l*Hk.
KISFALUD! ÉS KRflüSZ DlVflTHAGYÍRUHÍÍZfl az ARANY KAKAS-hoz
nagykanizsa, erzsébet-tér 21.
SZÖVET 0CCASSI0!
Duplaszéles szövet nahákra......
Duplaszéles félgy-pjuszövet minden színben Uuplaszéles félgyapjuszövet minden szinben .
140 cm. széles strapa nólszövet.....
140 cm. széles férfiszö*et.......——
Sima flanellok, színtartó.......vétőre
Színtartó paxgetok,........métere
métere métere métero métere méter*
700 K •50 K 1150 K 1000 K 1800 K 050 K
Ezenkívül: Dlvatvelourok minden színben kabátra és ruhákra, nöl kowtOm- is ruha-szöi/etek, férfi doublé és kabát-szövatek, selymek, bársonyok és nffl posztók I
KOLLARÍT
BORLEMüZ
GAZDASÁGI ÉPÜLETEK, GYÁRAK, MAIMOK BEEEOÉSÉRE ÉS RÉGI ZSINDEtYTETŐK ÁTfEOÉSÍRE A LEGALKALMASABB
Kapható: FISCHER és BÖDER
vaskereskedőknél NAGYKANIZSA.
ősz ivAn
nagyszerű könyve
AZŐSIRÖG
A tiszU Jierolcm apotheoiiu. A v.5-kos kötet kapható a kiadóhivatalban.
Ara 40 korona.
Magyar FIAT Művek r. t Budapest képviselffsége, Tauril gummlraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, javHő-mfftiely, benzin-árusítás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület Telefon: 359. TeleP: Térhéz-utca.
Igazgatóság. Fő-ut, 8a, Bazár-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RtSZVtNYTARSasAO HAOYKANIZSO.
1/ILÚG MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Bruóbet klrálrn*-Ur. a Haarva. .m*Uo<U 4paleUb«a. TaUfon 74_
Csütörtök-péntek
Szécsi Ferkó, a Mcgfajgrott Ky«"nek fószereplóje személyes lelléptével a
KIS LORD
Burnett hiraa regényo filmen Operette-szkoccs I
HF.LVÁRAK: Páholy 60 K, Zsölye 45 K, t. hely 30 K, II. hely 20 K, III. hely 15 K
Előadások: Hétköznapokon 7 és 0 órakor, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Hirdetmény.
Pfttréte kiteséfl képvia.l&ealUlete köthirré leszi, hogy a
közbirtokossági korcsma
1922. október lS íti délelőtt 10 órakor »iv;r4s utj»n bérbe-adalik.
Feltételek a f-lsőrajki körjegyzői Íródéban megtudhatók. •
ÜRÁHIA MOZGÓSZINHÁZ
Tataron
Kedd—szerda
Zsebtol vaick
Büni\'-gyi történet 6 felvonásban Főszerepben : Eroa Moréna
Szombat—vasanup
Zézéll.rész
Ilflrárak hótkbanap: Káholy 60 K. «A K, Kflraxók 3.1 «, TAuiiae K. 7A •aók 16 K. — V»»ár 4* aoaapoapt Páholy
---- -1 K, Kör»«Ak 4ft K.
:. /.irUiók 20 K.
Elósdások : Hétköznapokon 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 0 órakar.
A IX. m. klr.
Osztálysorsjáiék
t nrart.tl I4.HI.U cr«ra»éay
5 millió
1 n/ertmóny A 3 ujlUIO I ayaramóny á U millió 1 Dyar«iitóny A AOO.OOO .1 ny«ram4ny A 400.000 .1 nyí-ramónjr A 300.000 3 uyer*u«nr A 300.000 a nyaromóny A IOO.OOO »tb.
össztsen 22.000 nyeremény.
lliv. 1. oait. bü: Kffti KOO K. Ul 100 K, tXfy*& 30 K. Sor<}*o«k tl itx>ek mccrtndalon imi( a ktetlit tan aioc.nil Mid
áWrlwy-ítl fWkJt t«4«p«it, A>4riUT-«t 14.
)c3qoqoo000000000qqqooqqqc30 oqc3qc3000c30c300qooq
§ s
o 0
Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát
u. m.: Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erőa, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
naoQoooooooQoooooQo qq ooo ooooo ooooooooooooono
, Jk .
Nyomatott a laplulajdonosok; Zalai és Gyarmati kírayvnyomdéiibat).
Nincs a népnek kenyere,
mert nem volt a nyáron elegendő munkaalkalom a dolgozó tömegek részére. Adjunk tehát neki munkál, hogy meg tudja szerezni a télre való kenyeret, ruhát és tüzelőszerv. Ez a kormányzó által megindított inségakció alapgondolata. Nemes ember, érző szivéből fakadt gyönyörű gondolat.
Ne alázza meg a gazdag a szegényt alamizsnával, könyör adománnyal, hanem emelje fel, becsülje meg és ismerje el egyenrangú embertársának azzal, hogy munkát ad neki, amiből tisztességesen emberileg megélhet.
Utcák javitása, országutak tatarozása, középületek emelése, árterületek lecsapolása és általában minden közmunka sürgős megkezdése érdekében áll a gazdagoknak is.
Miért döcög tehát mégis oly kinosan az inségakció szekere? Mi az oka annak, hogy nemcsak a nagyobb adomány kevés, de még a morzsák is lassan hullanak ?
Pedig összes ijesztő rémével, rettenetes nyomort igérő kíméletlenségével holtbizonyo-san nemsokára itt lesz a tél! Most már sietni kell annak, aki adni akar és aki nem akart adni jószivből, könyörületből, az is jól teszi, ha ad — legalább önzésből, mert a nyomor rémeinek, az éhes gyomornak és fűtetlen szobának számos kisérője szokott lenni s ezeket a kísérőket nem lesz tanácsos Csonkamagyarország izekre szaggatott,, száz sebből vérző testére idézni!
Erre gondoljanak azok, akik jól fűtött palotákban, zenétől, kacagástól hangos kávéházakban élvezik a vagyon, a jólét örömeit és akik egyetlen mámorgőzös éjszakán léha mulatozás mellett n?gy ősszegeket fecséreltek el és egy pil-
lanatra sem jut eszükbe az, hogy nyomortanyákon\'ugyanakkor éhező és didergő embertömegek nélkülözik a betevő falatot . . .
Kétszeresen ad, aki hamar ad, — tartja a régi latin közmondás — „nyissa meg tehát erszényét az, aki a sors kegyelméből oluan anyagi viszonyok között él, hogy nyomorgó embertársain segíteni módjában áll.\'
Nemcsak emberszeretet gyakorlása ez, hanem kötelessége azoknak, akiknek a sors annyit juttatott, hogy nélkülöző embertársaikon segiteni tudnak, ha arra szükség van, ha a körülmények azt ugy követelik.
Szomorú, kétségbeejtő, de veszedelmes is, ha ezt nem érzik át a gazdagok és nem enyhítik a nyomort, a nélkülözést és szenvedést.
Az egységespárt tegnap esti értekezlete.
A miniszterelnök bízik a korona javulásában — Megindulnak a közmunkák.
Budapest, október 4.\' (fíjTélkor érkezett.) Az egységespárt tegnap esti szokásos megbeszélésén a képviselők nagyszámban jelentek meg. A párthelyiségben megjelenő miniszterelnököt a képviselők zajosan megéljenezték. A miniszterek közül megjelentek Kállay, Klebehbeig, nagyatádi Szabó, ott voltak Schandl és Petky Pál államtitkárok is. Mayer János, a párt ügyvezető elnöke és Gömbös Gyula között az est folyamán bizalmas beszélgetések formájában főleg a gazdasági kérdések kerültek szóba. A miniszterelnök azt a reményét fejezte ki, hogy külö-\' nősen valutáris szempontból a hét vége felé a gazdasági helyzet javulni fog. Ezt a reményéi arra alapozza, hogy az export, amely julius folyamán megszűnt, most újból megindul és a hét vége felé fokozódni fog. Főképpen az állatkivitelnél várható emelkedés, a takarmányhiány miatt. A miniszterelnök megemlíti, hogy intezkedés történt a közmunkáknak lehető legnagyobb mértékben való megindítására, ez sok embert fog keresethez juttatni. Gróf Széchenyi Viktor azt az aggodalmát fejezi ki, hogy a természetbeni vagyonváltság céljaira szánt földeket nem fogják megművelni, mert az átadók nem fogják megművelni, sem pedig az igényjogosultak, mert azok még nem kapták meg ezeket a földeket, llymódon az ország szántóterületének nagy része műveletlen marad. Schandl államtitkár erre válaszolva kijelentette, hogy már utasítás ment a gazdasági felügyelökhöz, hogy addig, amig a további eljárás végleges befejezést nem nyer, ideiglenesen bocsássák át a földeket az igényjogosultak birtokába. Tehát minden intézkedés megtörtént, hogy ezeket a területeket is megműveljék. — Ezután Hermann Miksa képviselő ismertette a Goldberger-féle esetet. A miniszterelnöknek e tekintetben az volt a véleménye, hogy ezt a kérdést nem politikailag, hanem gazdaságilag kell elintézni. Felhívta a képviselőket, ha ilyen hasonló esetről értesülnek, hozzák azt a kormány tudomására, amelynek megfelelő eszközei vannak, hogy intézkedjék. Még azt is bejelentette á miniszterelnök, hogy a mérnök kamara felállításáról szóló törvényjavaslat még ez év folyamán fog a nemzetgyűlés elé kerülni. Héjj Imre felhívta a miniszterelnök figyelmét a balatonmenti földmunkások szomorú helyzetére^akik nem tudlak megfelelő keresletie szert lenni a szőlőkben. A miniszterelnök erre válaszolva megjegyzi, hogy a közel jövőben az utódállamokkal megkezdendő tárgyalásokon különös figyelmet akar rendelni a polgárkérdés teljes megoldására. Végül a
párt elhatározta, hogy a jövő hét szerdáján drágasági és valuta vitát fog tartani. Ezzel az értekezlet a késő éjjeli órákban véget ért.
A tráciai helyzet.
London, okt. 4. A Tempsnek Konstantinápolyból azt jelentik, hogy Kelet-Tráciában komoly a helyzet. Egyes falvakban több embert megöltek és házukat felperzselték.
A mudániai tanácskozásról még nem érkezett hir Londonba.
London, okt 4. A mai napon még nincs semmi hir a mudániai konferencia első napjáról ós kénytelenek arra szorítkozni, hogy a szövetséges tábornokok tárgyaiásni esetleges eredményét találgatják. Egyes újságok tudni vélik, hogy Mudániában szigorú titoktartást fogadtak és jelentést kizárólag csak a kormányoknak küldenek. A Westminster Gasette vezércikke arról szól, hogy a tengerszorosok kérdését aligha fog sikerülni békésen megoldani és nem lehet a közel keleti beket lentartani, ha Franciaország nem támogatja Angliát.
A tráciai menekültek gyűlése.
Szófia, október -I. A tráciai menekültek központi szervezete nagygyűlést hívott egybe, amelyen oly sokan vetlek részt, hogy az utána tartott tüntető menetben mintegy 30.000 ember vett részt, A szónokok a tömeg tetszése közben kifejtették, hogy a tráciai kérdést a nagyhatalmak 1919. őszén tett deklarációja értelmében oldják meg, akkor figyelembe kell venni a százezernyi menekült jogos kívánságait is. A nagygyűlés határozati javaslatot fogadott cl, mely kimondja, hogy keleti és nyugati Tráciá-ban a Népszövetség védelme alatt autonóm kormányzást létesítsenek.
Nagykanizsa, 1922, október 5. Csütörtfik
Egyes szám Ara 8 korona
61. évfolyam. 226. szám
Interurbau-Tolrfon ?tt, Megjelenik mindig kora rerffel
POLITIKAI
... PIIAP
KIAIls*t«il árak háihox hordva.
n(]r rlilikrt postán kaidra i K*y hónapra ISO.— korona Három hónapra 4M.- korona Kgyes ulm Ara I korona
ZALAI KÖZLÖNY
1922. október 5
A görög miniszterelnök lemond.
Páris, okt. 4. Athéni jelentés szerintj Zaimis görög miniszterelnök lemond. Utódja Koniuriodis admirális lesz, aki annak idején Venizelosz bizalmasa volt. A görög hadseregben erős agitáció van az antant ellen. Az uj hadügyminiszter hivatalba lépése alkalmával beszédet mondott és kijelentette, hogy az utolsó emberig védelmezni fogja Tráciát.
Orosz
csapatösszevonások.
Belgrád, őkt. 4. A szovjet, az angol-török háború lehetőségével számolva csapatokat vont össze Ukrajnából, Kózép-Azsiából és a Volga vidékéről. Nagy csapatszállilások folynak a Kaukázus felé is.
A spexiai robbanás áldozatai.
Rima, okt. 4. A mult heti spezlai robbanásnak eddig 174 halottja van.
Olasz kommunisták támadása.
Róma, október 4. (Saját tudósítónktól.) Pariiban a kommunisták megtámadták Lupi képviselőt, amikor autón elutazott. A támadók számos revolverlövést adtak n kocsiba, melyek el is találták, Lupit azonban sértetlen maradt. A támadás után Lupi tüntető expedíciót vezetett a támadók ellen. -Az összeütközés során két ember megsebesült, egy kommunista meg is halt.
A görögök ellenállásra készülődnek.
Berlin, okt. 4. Londonba érkezett konstanttnápolyl jelentés szerint a görögök Tráclában ellentillás.-a készülnek. A görög hadsereg a Csataldzsa-vonal határán tul csoportosul és a görögök ott lázasan megerősítik állásaikat. Konstantinápolyi katonai körökben azonban ezt a hírt vatótlannak minősítik.
Gyilkosság Győrben.
Győr, okt. 4. Győri János 60 éves gazdálkodó szombatra virradó éj|el nyomtalanul eltűnt. A községben azonnal suttogni kezdték az emberek, hogy alighanem családja tette el láb alól, mert rosszviszonyban voltak vele. > A csendőrség nyomozol kezdett az ügyben, amelynek során kiderült, hogy Cyórt Jánost megfojtották és a kútba dobták. A csendőrség azonnal letartóztatta a meggyilkolt teleségét és fialt, akik erősen gyanuslthatók gyilkosság elkövetésével.
Zalavármegye és a Horthy-inségakció.
Znlavármegye határozata. - Mennyi adót vetett ki a vir-rn.gr\' * termelőkre, kereakedőkre éa. tSbbl k.t.*áriákr«. - A kivit." munkálatok . városi adóhivatalnál már folyamatban vannak. — Kik részestllnek zegélyban.
_ A ,Zalai Közlöny" kiküldőit tudósítóidtól. -
Nagykanizsa, olt. 4. Ismeretes, hogy Zalavármegye törvényhatósági bizottsága határozatilsg kimondotta, hogy egységesen megszervezi az egísz vármegye területére a Horthy-inspekciót és pedig oly módon, hogy a termelőkre a gabonanemuek és burgonyával bevetett földjük után, holdanként insigadól vet ki.
E szerint 1. a termelők a búzával bevetett terület után holdan-kint 5 kgr., rozs, zab, árpával bevetett terület után holdanként 5 kgr. és a burgonyával bevetett terület után holdanként 10 kgr. — insigadót kötelesek beszolgáltatni.
Az igy kivetett inségadót az illetők természetben is leróhatják, ha pedig ezt nem akarják, a napi tőzsdei árszámitás szerint készpénzzel is megválhatják.
2. Kereskedők, vállalatok, iparosok, stb. az 1921. évben terhükro előirt kereseti, illetve vállalati adónak hatszorosai tartozóak fizetni intégadó címén.
3. Azok pedig, akik egyik kategória alá sem vonhatók éa csak házbirtokuk van — az 1921. évben reájuk kivetett II. osztályú kereseti adónak hatszorosát fizetik.
A vármegye határosaiéban kimondotta, hogy Intézkedése a fe-lebbezéare való tekintet nélkül végrehajtandó.
A kiviteli munkálatok Nagykani-
zsán már folyamatban vannak a városi adóhivatalnál.
A kivetést magát a 2 és 3. pontnál a városi képviselőtestület fogja megállapítani, a termelőknél a mezőgazdasági bizottság javaslata alapján t ugyancsak a képviselőtestület."
A kivetéseknek október 15 én kell készen lenniők és a munkák befejezéséről az alispánt táviratilag kell értesiteni.
A kivetett inségadót Nagykanizsa város adóhivatala folyó hó 15 tői kezdődőleg köteles behajtani és ar alispán rendelkezése szerint október 31 lg- a behajtást befejezni.
A közjóléti bizottság tartozik a segélyezésre szorulók pontos névsorát összeállítani.
Elsősorban azokat kell felvenni, akik a családjuk réazére szükséges lisztet nem tudják beszerezni és az ellátatlanok közé nincsenek felvéve. Ezek ugyanis az Inségakció terhére lisztellátásban fognak részesülni. \'
Az inségakció terhére ugy Nagykanizsán, mint Zalaegerszgen népkonyhákat fognak felállítani.
A jótékony éa társadalmi egyesületek bevonásával megfogják állapítani, kik részesüljenek olcsó, kik ingyenes ellátásban, kik ruhaneművel, \' lábbelivel és tüzelőanyag gal. Ezt a névsort most állitja össze a városi közellátási hivatal.
Elnökválság Németországban.
Berlin, okt. 4. A pártokat főkép a küszöbön levő ellenválasz kérdése foglalkoztatja. A kulisszák mögött meglehetősen erős harcok folynak erre a kérdésre, hogy ki legyen Ebért utóda? A német párt vezetői tárgyalásokat folytattak Bauer helyettes kancellárral, az elnökjelölés dolgában.
Petíció a tarpai mandátum ellen.
Budapest, okt. 4. Zslrkay János tarpai mandátuma ellen Buza Barna és Kollmann Dezső ügyvédek utján a tarpai választók petíciót adtak be. A petícióban elmondják, hogy Nagy Ernő választólt nem engedték az urnához. A bizalmi embereket nem engedték a szavazóhelyiségben tartózkodni és az ellenzéki választókat megverték és becsukták. Bizonyítani kívánják, hogy a szavazatok nagy többségét Nagy Ernő kapta meg és kérik Zslrkal mandátumának megsemlsltésél és Nagy Ernő képviselővé való deklarálását. Itt említik meg, hogy a nemzetgyűlés megnyitása után a tarpai választókerületnek nagy küldöttsége lógja a kerületben történtek miatt a nemzetgyűlés elnökét felkeresni.
Bethlen István gróf nyilatkozata a drágaságról, a külügyi helyzetről és a Gömbös-akcióról.
Budapest, október 4. Bethlen István gról miniszterelnök tag. napi nyilatkozatával illetékes helyen elintézettnek tekintik az úgynevezett fajvédelmi koncentráció ügyét. A miniszterelnökhöz közelálló helyen azt mondják, hogy ezzel a nyilatkozattal az ügy végleg be van fejezve és ez a kérdés hosz-szabb időre lekerül a politikai színtérről. Mindmáig ugy volt, az egységes-párt ma este értekezletet tart, amelyen a miniszterelnök újra nyilatkozni fog. A miniszterelnök nyilatkozata természetesen &énk érdeklődést idézett elő. Értesülésünk szerint ez a mára tervezett értekezlet azonban elmarad. A miniszterelnök megjelenik ugyan ma este az egy séges-párt kerületi helyiségében, ott lesznek a kormány többi tagjai is, formális pártértekezlet azonban nem lesz. Barátságos beszélgetések során azonban a miniszterelnök nyilatkozni fog az összes aktuális politikai kérdésekről. Értesülésünk szerint, a párt tágjai megakarják kérdezni a minisztert, hogy az általános politikai helyzeten kivül a kormánynak
az egyre növekvő drágasággal szemben követendő magatartásáról és a külügyi helyzetről is. A miniszterelnök a hozzá intézett kérdésre válaszolni fog és c válaszok keretében ismerteti a kormány követendő programját.
Bánfly Miklós gróf külügyminiszter gyengélkedése miatt ma nem jelent meg hivatalában. A kormánynak nincs szándékában a külügyi bizottság összehívására intézkedni, mert a külpolitikai helyzet még nem tette azt aktuálissá.
Szterényi a korona ár javulásáról.
Budapest, okt. 4. Kátlay Tibor pénzügyminiszter legutóbbi nyilatkozatáról, amely szerint a koronát nem stabilizálni, hanem javítani kell, Szterényi József báró a hozzá Intézett kérdésre ez ügyben a következő nyilatkozatot adta:
— Ha a kérdést ugy állítják fel, hogy melyik a. helyesebb, stabilizálni a korona ériékét, vagy feljavítani, akkor erre a feleletem az, hogy előbb feljavítani azután stabilizálni. Óva Intek azonban minden mesterséges valutajavltásl akciótól, mert szükségképen megismétlődnék az ami Hegedűs Lóránt Ilyen akciója nyomán bekövetkezett, — nemcsak a súlyos gazdasági válság, hanem a valuta javításának Is teljes kudarca. A valuta javulásának természetes uton kell végbe menni. Okos pénzügyi politikával, az államháztartás rendezésével, erős, megállapodott gazdasági politikával, lehetőleg kis behozatallal, az állam gazdasági viszonyával számoló lehetó kis kivitellel. Mindezek alátámasztására pedig szélsőségtől ment, tendenciózus Irányzatokat nélkülöző, a külföld bizalmát felébresztő, hatalmas belső politikára van szükség.
Akció a Ház összehívására.
Budapest, október 4. A demokraták és szocialisták azzal a tervvel foglalkoznak, hogy legsürgősebben kérik a nemzetgyűlés összehívását. Az összehívó ivet már többen alá is írták és a szükséges aláírásokat még e hét folyamán megszerzik és a házszabályok értelmében 4 képviselő a hét végén az ivet átadja a Ház elnökének. A kormányhoz közel álló helyen az alábbi felvilágosítást adják erről: A kormány sem a bizottságok; sem pedig a nemzetgyűlés összehívását nem tartja indokoltnak. Semmiféle sürgős okot nem lát a nemzetgyűlés szünetének megszakítására.
1922. október 13
ZAlAl K02LÖ14Y
3_
Az egyetemi ifjúság mozgalma a külföldi diplomák beözönlése ellen.
A műegyetemi hallgatók akciója.
Bezárják a (Tudományegyetemet in.
Budapest, október 4. Az egész ország közvéleményét élénken foglalkoztatja az az incidens, mely állítólag a budapesti Goldberger S és Fiai gyárvállalat és egy mérnök között játszódott le. Egy, a budapesti műegyetemen oklevelet nyert fiatal mérnök ugyanis — a Nép cimü budapesti újság hire szerint — állást kért volija a Goldberger gyártól, ahon-\' nét azonban azzal utasították el, hogy csak prágai és zürichi műegyetemet végzett mérnököket alkalmaznak. A műegyetemi ifjúság erre a hirre tiltakozó gyűlést tartott, amelyen követelték a külföldön szerzett diplomák nosztrifikálásának numerus claususát s egyben elhatározták, hogy amig a Nép által megirt eset tisztázva nincsen, a zsidó niügyetemi hallgatókat nem engedik be a műegyetem épületébe.
A tegnapi napon a helyzet változatlan volt. A Magyar Távirati Iroda adott ugyan ki egy félhivatalos kommünikét, amelyben bejelenti, hogy hivatalos vizsgálat indult meg ebben az ügyben. A műegyetemi ifjúság azonban ezt nem tartotta elégségesnek. Kimondották, hogy törvényjavaslat tervezetet fognak benyújtani a mérnöki kamaráról. Követelni fogják, hogy a nemzetgyűlés alkosson törvényt a külföldről beözönlő diplomák ellen.
A Tudományegyetem keresztény ifjúsága a műegyetemiek felhívására a tegnapi napon szintén állást foglalt a magyar ifjúságot ért sérelem sürgős orvoslása mellett s elhatározta, hogy addig nem járnak az előadásokra, amig a kormány a Műegyetemnek ez ügyből kifolyólag teljes elégtételt nem szerez.
Az ország közellátása
A kormány exportmegszori-tásokkal kísérletezhet csupán az általános drágaság ellen. — Hatvanöt kilogram lesz a vám minden métermázsa buza kivitelénél. — Térfl Béla köz élelmezési miniszter nyilatkozata.
Budapest, október 4. (Saját tudósítónktól.) Az általá nos, de semmi kül$ő jelenséggel nem indokolható drágaság letörése hitt a legfontosabb és legsürgősebb problémája Magyarországnak. Az ebből keletkezett veszedelem különösen a munkás és középosztály folé ért legközelebb. A megélhetési lehetőségek egészén bizonytalanok ugy, hogy a nép a legnagyobb agodalommal tekint a ^él elé.
A kormány drágaság letörési akciója eljutott a múlt héten már a minisztertanács elé. Megállapították, hogy az általános drágulást két cikknek: a gabona és a vágómarha árnivójának folytonos emel-, kedése okozza, minthogy ezek köz-! vetett okai a zürichi korona leromlásnak is. A kormány elhatározta tehát, hogy minden sikertelen egyéb irányú árleszorító kísérlet helyett a gabona és az élőállat kivitelét teszi körülményessé és a külföldi piacokon versenyképtelenné, amiért az élőállat kiviteli illetékét a mai illeték ötven százalékára emelte, a gabona export feltételéül pedig minden kiszállítandó métermázsa után 65 kilogram terméazetben beszolgálandó vámot rendel el. A közélelmezés terén ezzel a radikális intézkedéssel kétségtelen javulás remélhető, ugy a gabona, mint az élőállat-kereskedelem ilyenformán helyipiacot lesz kénytelen keresni. A kínálatra ter-\'méazetszerüen beálló olcsóbbodás pedig leszorító hatással lesz az összes árirányitott cikkekre.
Térfi Béla közélelmezési miniszter Magyarország közellátásának kérdéséről következőkben nyilatkozott munkatársunk előtt:
— A súlyos viszonyaink ismeretesek. Az ország közellátása csak egészen minimálisan van biztosítva. Bolföldi cukorgyártásunk olyan kicsi, ami helyi szükségletek kielégítésére sem elegendő. A nagypiac számára importhoz vagyunk kénytelenek nyúlni, ez viszont valutáris elhelyeződésünk arányában nő, apad. A legfontosabb élelmicikk, a gabona közellátásra való biztosítása körül a kormány megtett minden tőle-telhető intézkedést. A helyzet azonban az, hogy az elraktározott készletből jól csupán a kői-szolgálatban álló alkalmazottakról gondoskodhatik. Az ellátatlanok nagy rétegének biztosítására csak a vármegyék, városok és községek támogatásával képes. A legutóbbi minisztertanácson elhatározott métermázsánkínt 65 kilogramnyi gabonavámot és a szintén természetben fizetendő fóldadó-váltságot \'az ellátatlanok javára fogjuk forditani.
— Azokkal a híresztelésekkel szemben, mintha a kormány külföldi gabonavásárlásokról folytatna tárgyalásokat, meg kell jegyeznem, hogy erről akkor lehetne ciak szó, ha a koronánk vásárlóértéke a belföldi gabona ellen előnyökhöz juttathatna. Erre pedig egyelőre nem Is gondolhatunk.
HÍREK.
— Időjárás. Változékony idő, helyenként, inkább csak Keleten esővel és lényegtelen hŐváltozással.
— Személyi hlr. A m. kir. zálogházak főfelügyelőségétől Be-nedikt Imre tanácsos tegnap Kanizsára érkezett és hivatalosan meglátogatta a Nagykanizsai Néptakarékpénztárt. Benedikt tanácsos Kanizsáról Barcsra utazott tovább.
— A nagykanizsai bérnloz-galmak. Az utóbbi időben lefolyt bérmozgalmak, miután a vállalatok és mesterek belátták, hogy a munkásság kérése jogos, mert bérük nem áll semmiképpen sem arányban a horribilis drágasággal — mind megegyezéssel végződtek.
A szabómunkások bérmozgalmá-nál szintén sikerült kölcsönösen megállapodni a munkaadóknak és munkásságnak, ugy hogy a munkások ismét felvették a munkát, csupán még kisebb ellentétek elsimításáról van szó, ami órák kérdése.
A .Pátria" pótkávégyár, úgyszintén
a „Tésztagyár" munkásainak bérmozgalmainál a tárgyalásokat folytatják és miután a munkások írem éltek a sztrájk kétélű fegyveréve), hanem becsülettel folytatják a munkát, a gyárak igazgatóságában meg van minden jóindulat és hajlandóság a követelések teljesitéséré.*
— Felemelik a szállodai szobák árát. Nagykanizsa város tanácsa helyt adott a kanizsai szállodások azon kérésének, hogy szobaáraikat felemelhessék és pedig a „Central" szállónak 100% kai. a többi szállodásoknak pedig 50%\' kai. A külföldiek a felemelt áraknak kétszeresét fizetik mindén alkalommal. Ami a külföldi, jó valu-táju országok polgárait illeti, bizony nyugodt lelkiismerettel megszavazhatta volna a városi tanács, hogy ne kétszeres áron szolgálják
ki őket, de teljesen hazájuk pénzértékében, ugy, amint azt a berlini városi tanács határozatilag kimondotta.
— Az Erzsébet-téri park,
mely egész más arculatot teremtett a város legforgalmasabb térségének, — mert míg azelőtt pirulnunk kellett az idegenek előtt, akik arra felé vették utjukat és egy kis Tattersaal képét mutatta — ma jóleső érzéssel legeltetjük szemünket az emberi cs állati hulladék összegyűjtő helyén szinte a földből kinőtt csinos parkon. Es mégis a közönség, — noha tudja, hogy óriási anyagi áldozatokba került, egy csöppet sincs tekintettel arra, hanem szinte vad vandalizmussal rongálja, pusztítja, a huzalokat tönkreteszi, elvagdossa. Szemtanú, voltunk tegngp délelőtt, mikor egy egész csomó falusi asszonyi batyuikkal, kosaraikkai, áruikkal betelepedtek a szépen gondozott gyepre, ráültek u huzalra, amely a szokatlan nehéz-súly alatt nyomban elszakadt és az ételmaradéko-kat elhajigálva, valóságos kis szeméttelepet csináltak maguk után, mig az egyik fegyőr erélyes mozdulatok keretében meg nem magyarázta a szieztázó nénikéknek, hogy e park nem magántulajdon, de kő/birtok, amelyre vigyázni mindenkinek kötelesséfce. Jó lenne, ha az arra cirkáló rendőrőrszem is figyelmeztetné erre a rend ellen vétőket.
— A Hangya tolvajai. A mai
hetivásár erős forgalmát arra akarta, két rigyácl asszony és egy (érRiil felhasználni, hogy vásárlás közben a „Hangya" üzletéből árukat igyekeztek elemelni. Az éber személyzet azonban rajtakapta őket éi átadta a három jómadarat a legközelebbi rendőrőrszemnek. A rendőrség letartóztatta őket és átkísérteti a kir. ügyészségre.
—- A népfőiskolai tanfolyam megnyitása. A jövő hét elején
meg fog nyílni n nagykanizsai népfőiskolai tanfolyam, melynek
keretében a következő ismeret-ágakból lesznek rendszeres esti előadások: 1. Magyar történelem. 2. Állampolgári jogok és kötelességek. 3. A szülőföld Ismerete. 4. Enck. 5. Számtan és mértan. 6. Mezőgazdasági, természettudományi és egészségtani ismeretek. 7. Rajz. 8. Népies irodalom. 9. Fogalmazás, polgári ügyiratok szerkesztése. 10. Társadalmi és erkölcii ismeretek. 11. Kézimunka külön férfiak és nők számára. 12. Ipari, technológiai ismeretek. — Beiratkozás október
5-ikén és 7-én este fél 7-től 7-ig a Rozgonyi-utcai tornacsarnokban. A tanfolyamon résztvehet minden férfi és nő, aki 16-ik életévét betöltötte, tekintet nélkül arra, hogy milyen előképzettsége van. Az előadások a polgári fiúiskola helyiségében tartatnak hétköznaponként este fél 7 tői fél kilencig.
— Gyászrovat. Városunk in-telligentiájának halottja van. Fendler Hugó a Transdanubia r.-t. igazgatója Budapesten, hosszas és kínos betegség után folyó hó 3-án meghalt 55 éves korában. A halál bár nem volt váratlan, mert családja és hozzátartozói régóta tudták, hogy menthetetlen, de mégis fájdalmas érzést keltett mindazokban, akik a kiváló munkabíró tisztviselőt, jó kartársat és a társadalm-életben is szép szerepet vivő embert ismerték. Szorgalma és buzgósága révén már szép állása volt a Transdanubia r.-t.-nál, gyeime-\' kei is szépen felnőttek, az élet kezdett derültebb szint mutatni neki, amikor is beállott a fordulat, Másfél évvel ezelőtt beteg lett, tüdőbaj támadta meg és ebből, dacára a leggondosabb ápolásnak, meggyógyulni nem tudott. Lsssu hervadás volt élete és s halál már jótéteményként megszabadította szenvedéseitől. Halála nejét, két fiát és kiterjedt, előkelő rokonságot borított gyászba, de számot barátja és ismerőse is fájó érzéssel veszi halálhírét. — Ma délután temetik Budapesten.
— Az uj soproni főispán beiktatása. Simon Elemér dr., Sopronvármegyo újonnan kinevezett főispánjának ünnepies beiktatása tegnap történt meg.
— Konzervgyár Zalaegerszegen. Zalaegerszegen „Konzervgyár és Gyümölcsért ékesítő R. T." néven érdekeltség van alakulóban, mely gyümölcs értékesítésével és konzerválással foglalkozna. Értesülésünk szerint a megalakulás rövid idő kérdése.
— Aranybányát fedeztek fel Korltnylca fürdő mellett. A Középeurópai Kurírnak jelentik Belgrádból: Az a holland érde. kéltség, amely Koritnyica fürdőt 9 és fél millió koronáért megvásárolta, kutatásokat végeztetett a környéken, ahol aranybányát fedeztek fel. A bánya kitermelését már meg is kezdték.
— Újságíró és színész sajtó-pöre. Az emlékezetes soproni népszavazás napján egy elmaradt hangversennyel kapcsolatban Somossy József szombathelyi hírlapíró kollegánk cikket irt, melynek egyeH kitételeit Király Ernő magára nézve sértőnek találta. A művész sajtópert indított a „Magyar Nyugat" szerkesztője ellen.
Az étkezési burgonya tájékoztató ára. Az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság elnöke az étkezési burgonya termelői tájékoztató \'árát az ország egész területére nézve kg.-ként 22 koronában állapította meg.
ZALAI KOZLftNV
1922. október 5.
— A Sándor majori gyilkos
ság. Tegnapi számunkban hirt adtunk arról a gyilkosságról, amely a kisrécsei Sándor-majorban játszódott le a amelynek folyamán egy összeszólalkozásból kifolyólag Palkó Imre földmivea agyonlőtte Staloi János földmiveat. A tegnapi napon khzállt bizottság, dr. Szabó Lajos kir. ügyészségi elnök, dr. Bettin Ágost vizsgálóbíró és dr. Sshwartz Károly törvényszéki orvos személyében megállapította, hogy a Palkó éa Szálai ciniád között már régóta folyt az ellenségeskedés, mely a tegnapi napon végül is gyilkossághoz vezetett. SzaUi holttestét felboncolták s a boncolás megállapította. hogy a halált a lŐseb okozta. Or. Szabó ügyészségi elnök ezután megadta az áldozat temetésére az engedélyt, a gyilkost pedig a tegnapi nap folyamán beszállították az ügyészség fogházába. — Az eset annyival is inkább sajnálatos, miután az áldozat két gyermek atyja volt s igy halálát az özvegyen kívül árvái is siratják.
— Tolvaj cselédleány. Csizmadia Anna cselédleányt a rendőrségre előállították, mert egy helybeli ékszerüzletben egy brilliáns-gyürüt kínált eladásra. Kihallgatása alkalmával bevallotta, hogy a gyűrűt más fehérnemückkel együtt munkaadójától lopta. Letartóztatták.
— Amerikai nyugdíj. Békéscsabáról jelentik: Honyecaka János békéscsabai lakos néhány esztendővel ezelőtt vándorolt ki Amerikába, ahol gyári munkás volt. Két esztendővel a háború után rokkantán jött vissza Amerikából. Most érkezett meg a megrokkant munkás nyugdijáról szóló éreaités, volt amexikal mui kiadójától. Az értesítés szerint Honyecska havonkint 32 doUár és 23 c«nt nyugdijat kap, vagyis a mi pénzünk szerint hozzávetőleg 85 000 koronát.
— Csomagok expresszdija A kereskedelemügyi miniszter n belföldi forgalomban a csomagok expresszdiját október 5-től kezdődő hatállyal a jelenlegi 50, illetve 100 korona helyett a levélpostai küldeményekre előirt expresszdij őszszegében állapította meg, ami jelenleg a belterületre 24, a külterületre pedig 100 korona.
— Kiket tartóstattak le a kommunista összeesküvés miatt. A budapesti kommunista öaaseesküvéa miatt összesen 100 letartóztatás történt. A letartóztatottak között van 1 gépészmérnök, 5 n\\agánhivatalnok, 3 magánhiva-tslnoknő, 1 törvényszéki dijnok, 2 egyetemi hallgató, 1 vegyésigya-kor.ook, 2 önálló iparos, 3 keres-kedősegéd, 2 ügynök, 1 földmivea, 85 munkás és 3 munkásnő.
— UJ bombavető repülőgép. Londonból jelentik : Ax angol hadvezetőség Norqichbsn nagy sikerrel kUérletezetl egy újfajta bomba-bavető repülőgéppel. A gép egé szen acélból készült éa mégis jóval könnyebb a fából készült gépeknél, két, összesen 1000 -lóerejü motorral van felszerelve, több tonna bombát és több gépfegyvert vihet, körülbelül 4 mérföld magasságig emelkedhetik és rádiusza több, mint 1000 mérföld.
— Módosítják a fényűzési adót. A pénzügyminisztérium el készitette s fényűzési sdó reformjáról szóló rendeletét, mely s legközelebbi napolb&n fog nyilvánosságra jutni. A rendelet egyelőre a fényűzési adó megváltoztatott
A belügyminiszter beszéde a soproni főispán beiktatásán.
A clnlxmu. te.sl tönkre «x or«í«ot". — Helyre kell állltenl a leklnMIy tjexteleUt.
Somon október 4. Rakovszky Iván belüjvmlniízter Almásiy Li.zló é, ftililích B.rchtold\'liséretében ma délelőtt V.IO á«k0r érkezeti Sopront).. Vitéi Simon Elemér [Si pán, Dévai volt albpán i\' Ihurnc polgármester a* állomáson íoj.dl.k őket. A pályaudvarról házára hajtatott a miniszter, .hol az alispán üdvödre . következőképpen^ vdMJoh.^^ j enntk „ 0I,zág«.k ellenálló képességét ? Hi a történelem szemüvegén át szemléljük mt eseményeket mely haránk vvászos helyzetét előidézte, könnyen éa biztosan megadhatjuk a teleletet ■ A fegyelmeietlenség, a tekintélyek tiszteletének hiánya tette tönkre ezt « nemrelet. Ez vilt bennünket ebbe • szomorú helyzetbe, .melyben m. vagyunk. H. .zt akarjuk hogy helyreálljsnak iámét « normális viszonyok, arra kell törekednünk, hogy a cinizmust óljuk kl elsősorban sz emberek szivéből. A ciniimus ellen minden becsületesen dolgozó embernek küzdenie kell. Hisiem és remélem, ho2y ebben az országb.\'n (elébrednek . legnagyobbtól a legkisebbig., lelkek és tudni fogják, hogy a magánérdeken felül olt van a közös nagy árdek, a haza érdeke, amely raugáb.n foglalja ii egyén érdekeit is.
A belügyminiszter ezután a közönség lelkes éljenzése kőiben a szent Benedek templomába ment, onnan a városházára hajtatott, ahol kezdetét vette bz uj főispán beiktatása.
értékhatárairól szól. Ugyanis a régebben megállapított öiszegek a m.i árak mellett már oly kicsinyek, hogy olyan holmi, ami fényűzési adó alá esne, úgyszólván nincs is. A fényűzési forgalmi adó uj eljárási szabályait egy későbbi rendolct utján fogják életbeléptetni.
— Nem kap helyet agy uj bankalakulás. A ksniissl közönség előtt sem Ismeretlen, hogy a nyár folyamán Zalaegerszegen „Agrár Bank és Kereskedelmi R. T." néven uj részvénytársaság volt alakulóban. A részvényjegyzés oly szépen haladt, hogy a legnagyobb sikert lehetett jósolni az uj .lakú-lásn.k. A helyiség kérdése azon-han váratlanul súlyos akadályokat gördített az ulbu, melyet még most sem sikerült leküzdeni.
— Péter király vógronde lett levele. A Középeurópai Kurírnak jelentik Belgrádból: Néhai Péter király végrendelete mellett egy levelet ii találtak, amelyet még 1914 ben Irt fiához. Ezt a levelet a belügyminiszter most adta át az uj királynak.
— A réaxeff emberek kl-plakátlroxáaa. H\'2yon helyes és követendő példával jár elől Grács városa, amelynek tanácsa elrendelte, hogy a rendőrség hetenként tegye közzé azoknak nevét, akiket botrányt - okozó részegség miatt előállítottak. Az első és terjedelmes névsor már meg is jelent a hirdető oszlopokon.
Vir,hi Ottd és neje szút t.ier Hsr,lt mint tiulík, ugy a mázuk, valamint nafsisiileik Lll.f fiílel él n.il és a tóbbl lokort nevében íájj.tointeit silvv.t luJatJák, hoxy felejthetetlen kis angyalkájuk, Illetve sieretctt kis unokájuk
OTTIKA
folyó hó 2-án este \\tQ órakor twn^c korának 13-ik hónapjában róvid, do kinos szenvedés után az Úrban csendasen elhunyt
A drága kis holott földi maradványai lolyó hó 4-én délután 4 órakor fognak a szülői háznál. Kossuth tér 10. szám alatt » róm. kath. egyház szertartása szerint beszenteltetni él a róm kalh. tome-tóben örök nyugalomra helyeztetni. Nagykanizsa. 1622. október 3.
Nyugodjék békében!
TÁRSADALMI ÉLET.
— A főgimnázium gyász-ünnepe október 6-án. A nagykanizsai róm. katolikus főgimnázium október hó 6-án az aradi vértanuk emlékére gyászünnepséget rendez, melyre a hatóságokat s Kanizsa hazafias közönségét ez Uton hivja meg az igazgatóság. Az ünnepség 10 órskor gyászistentisztelettel kezdődik a felsőtemplomban, ezután 11 ó\'akor a városháza nagytermében folyik le az ünnepség, a következő műsorral :
1. Himnusz. E\'őadja az énekkar.
2. A bitófák beszéde, Szepessy Lésdótól. Szavalja Dezső László VIII. o. t. 3. Október hatodikának jelentősége. Előadja Zalán Kornél VIII. O. t. 4. Bcriot Concert. Hegedűn előadják Frank György VII. és Bpth Ferenc VIII. o. t. 5. Bcli-czay: Ima a hazáért. Előadja az énekkar. 6. Az aradi vértanúk Pslágyi I.\'jóstól. Szavalja Vidos József VII. o. t. 7. Szózat. Előadja nz énnekkar. Bslépődij nincs, do önkéntes adományokat u szegény mezítlábas gyermekek részére hálás köizöncttel fogadunk.(
— Az Uránia gyáazünne pélye október 6 án. Az Uránia október hatodiki gyászünncpélyé-nek programja : 1 Himnusz. Előadja a katonai zenekar. 2. Jáger józsa szavalata. 3. Erkel Ferenc: Hunyady László. Játsza a 6 ik gyalogezred nagyzenekara, vezényel Blatton karmester. 4. Ünnepi beszéd. Tartja Horváth Olivér lelkész. 5. Erkel Ferenc: Ábránd n Bánk Bán operápól. Jataza a 6 ik gyalogezred nsgyzenekara, vezényel Blatton karmester. 6. Reidiger Olivér szaval. 7. Szózat. Ját sza a katonai zenekar.
— A zalaegerszegi iparosság Petőfi ünnepe. A borús magyar ég tündöklő csillagának, Petőfi Sándornsk, születése száz-éves fordulóján ünneplőbe öltözik az ország és gondolstban odaáll a a szegényes bölcső mellé, melyben a költők királya, milliók szemefénye örvendeztette meg a szülőket. A társadalom minden rétege igyekszik kivenni részét az ünneplésben. A zalaegerszegi iparosság mélló helyet akar elfoglalni a hódolók táborában, fényesnok ígérkező Petőfi est tartásával. Az ünnepélyt november hóban fogják
megtartani, mely alkalommal elő-ndásra kerül N. Szabó Gyula Petőfi cimü színmüve is.
— Az aradi vértanuk emlékünnepe az Irodalmi Körben. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör október 6-án este fél hét órakor hazafias ünnepélyt rendez a városháza nagytermében az aradi vértanuk emlékezetére. Az ünnepi beszédet Surányi Gyula a Kör másodelnöke mondja. Nagy Győző vámszaki tisztviselő hazafias ódát szaval, az ipartestületi dalárda pedig két énekszámmal veaz^ részt az ünnepélyen. A Kör elnöksége kizárólag ezen az uton hivja meg az ünnepélyre a város egész társadalmát,
— A vagyonmentő váaár, amelyről már megemlékeztünk — városunk társadalmának nagyfokú érdeklődésével találkozik. Ugy sz eladók, mint a venni szándékozók a legnagyobb mértékben pártfo-\' golják az árverés célját, mert minden érdek a legteljesebb mértékben nyer kielégítést. Ajánlatos tehát, hogy azok,,akik még eladásra szánt tárgyaikat nem vitték volna az árverés kiállítására, azt mielőbb bejelentsék, mert csak igy lesz lehetséges a rövidesen mrgkezdődő árverésen tárgyaiknak a legmagasabb áron való értékesítése.
—JFÜstlrás az égboltra. S>o-katlanul nagy feltűnést keltett Angliában Savage őrnagy talál-• rnánya. Részletek még hiányzanak, nagyjából azonban abból áll, kogy repülés közben val mi maradindó s nem könnyen szétfoszló füstöt bocsátanak ki. Ha már most a gép repülés közben például betű-alakokat Ir le, ugy a füstbetük hosszabb ideig megmaradnak s az égboltról leolvashatók, igy reklámcélokra igen jól felhasználhatók. Különösen sokat várnak azonban ettől a találmánytól a repülőgép közelében Jevő légtömegek mozgá-s<tnak|tauulmányozása tekintetében. Ugyanis rendszeresen visszatérő bizonyos rendellenességek — melyek a füstirás révén eddig már is mutatkoztak — a repülőgép mögött fellépő Örvényképződésekat sejtetnek.
— Német tanfolyam. A népfőiskolai tanfolyammal egyidejűleg külön német nyelv! kurzust is rendez a Szabadoktatási Bizottság, még pedig külön kezdők és haladók számára. A tanítás ugy a kezdők, mint a kaladók tanfolyamán kizárólag a Berlitz-rendszer szerint történik. Havi tandij 100 korona. Beiratkozás ma éa szombaton a Rozgonyi-ulcai tornacsarnokban este fél héttől hét óráig. A tanítási órák este 6 óra után lesznek, hogy azok is résztvehessenek, akik hivatalba, gyárba, vagy üzletbe járnak.
(x) Uránia. Szombat és vasárnap Zézé II. rész 8 felvonásban. Minden jegyet kérünk újra előjegyeztetni. Szombati jegyek pénteken déli 12 óráig átveendők.
(x) Orvosi hlr. Dr. Berger Miksa fül, orr, torok és gége orvos szabadságáról visszatért s rendelései! Sugár-ui 24. s»m alatt (kaszárnyával szemben) újból megkezdte.
(x) A kia lord filmszkecci premierje ma csütörtökön és pénteken lesz megtartva, melyre még néhány jegy kapható. A film színpadi főszereplői Sz. Bártfay Ilonka, Szécsi Ferenc és a legnagyobb gyermek filmművész, Srécsi Ferkó, n megfagyott gyermek Interpre-tálója. E művészi esemény lázba fogja hozni Kinizaa közönségét.
ZALAI KÖZLÖNY
\\9Z}. október 5._
Divatcikkek, gyapjú kStött
kabátok, gyermekgarniturák, férfi fehórn.mHak Gr«Lnb«rger cégnél Fönt ll.Sugír-u. .árok.
(x> Jön a S7«zon egyilc legsjebb újdonsága : Golathea Pctrovics Szvetiszlávva).
Vadászfegyverele és töltények legolcsóbban vásárolhatók Szabi Antal Fegyverkereskedésében.
TÖRVÉNYSZÉK.
Akik a végrehajtót akarták megszúrni.
(§) A nagykanizsai kir. törvényszék mint büntetőbíróság dr. Mut« schenbacher Edvin kir. tőrvényszéki biró, tanácselnök elnöklete alatt tárgyalta nagy érdeklődés mellett lischlér Józaef és neje Tisch-lér József né, valamint fiuk égen-Cöldi lakosok bűnügyét, akik, hogy uk végi ehajtás foganatosítás t egy csendőrjárőrrel megje-keszthelyi kir. jáLrásbírósági végrehajtót hivatalos aktusának tc 1-jesitésétől elriasszák és megfélemlítsék, az udvarukra belépő két hivatalos közeg elé azt kiálltották (a fftfi az asszonyhoz, majd ax asszony a fiúnak), hogy: „hozd ki a kést, hadd szúrjam le őket" 1 és becsmérlő szavakkal illették.
A kir. törvényszék a terhelő tanúvallomások alapján mind a három vádlottat bűnösnek mondotta ki a hatóság elleni erőszak és becsületsértés vétségében s ezért Tiscblér Józsefet 20 .000 korona, nejét 10.000 korona pénzb irságra,valamint 10000 •korona bűnügyi-költségek megfizetésére Ítélte.
(§) Elmarad a mai főtárgyalás. A kir. törvényszék szokásos csütörtöki főtárgyslása ma elmarad. A legközelebbi főtácgyaiáat
október 9 én, hétfőn fogja megtartani.
TAtlÜGY.
A zal a megyei tanítót eatUtat közgyűlése. A zalamegyei általános tanítótestület most tartotta -közgyűlését Csiszár József elnöklete alatt a vármegyeházán. Ez az^áŐ gyűlés a világháború előtti idő óla. Csiszár elnök lelkes megnyitójában megemlékezett két jeles tanítónak, Máié József orsz. szövetségi elnök-•nek és a zalaegerszegi Nóvák Mihálynak a.haláláról. Nóvák helyébe alelnöknek Éles Károly sümegi igazgatót választották meg. Msjd sz orsz. szövetség központi titkára, Simon •jos nagy beszédet tartott a tanügy érdekében, 1, a jövőre vonatkozó hitről, felemlítve a turáni eszmét, 2. az anyagiakról, követelve, hogy a tanító köztisztviselőnek vétessék, 3. hogy a tanítóképzést akadémiai rangra kell emelni, egyenlő képzettségű Isgyen s falun a pap,
tanító, a*jegyző. Ábrahám Kstó a nemzeti érzés ápolására fontos énektanításról tartott felolvasást, majd Németh József a dal s a zene ösz-szefüggóséról értekezett. Egyezer koronás jutalomra három pályamű érkezeit be, azonbsn uj pályadíjat tűznek arra « témára, hogy Csonka-Magyarország népiskolája, — Nagy-Magyarország alapja. Göbel Árpád a szabadoktatás intézményére hivta föl a figyelmei. A közgyűlésen Jelen volt Kolbenschlag Béla főispán ós Szirmai Miksa kir. tanfelügyelő is.
SPORTÉLET.
Az NTE atlétikai versenye.
Ma délután y43 órakor tartja az NTE pontszerző atlétikai versenyét a Ztinyi SE József főbercog-uti pályáján. Az érdekes versenyen indulnak az összes nagykanizsai atléták, többek között Marvallts, Schwarcz, Szépudvary, Sabján, Krámer stb. s így jó eredményekre van kilátás, különösen a dobó-számokban. A verseny célja sz úgynevezett munkastatisztikai pontok szerzése, amely pontok mulatják, hogy az illető egyesület atlétikája sportszempontból mily magas fokon áll. Minél több ilysn pontot szerez valamely egyesület, annál nagyobb értéket képvisel annak sportja. Itt közöljük, hogy az ogyes atlétikai számokban mely ered mény elérése szolgáltat pontot:
100 m.-es síkfutás 12.2 mp.
300 » 41
400 , 58 „
800 . . 2 15 „
1500 , , -1 45 .
suiydobisban 10 méter
diszkoszvetésben 31 .
gerelydobásban 40
távolugrásban 5.75 „
helyből távolugrásban 2.70 . 200 m. gátfutásban 29 mp.
A versenyt, amely hivatva lesz Nagykanizsa atlétikai sportjának fejlettségét megállapítani, a sportkedvelő közönség nagy érdeklődése kiséri.
Nagykaniisa uj sportegylete. A nagykanizsai sportélet nagy fellondüléséc és virágzását mutatja az a körülmény, hogy immár rövid idő alatt a harmadik életképes sportegylet alakul meg városunkban. E harmadik sportegylet a Transdanubia Egyesűit Gőzmalmok R.-T. kebelén belül alakult Sport Egylet, amely már vasárnap a közönség elé lép footballcsapataval a Zrínyi Sport Egyleuel tartandó barátságos mérkőzés keretében. Az ifjú egyesület első szereplését sportkörökben nagy érdeklődéssel várják.
A Zrínyi Sport Egylet atlé tálnak első szereplése folyó hó 22 én a vármegyei atlétikai verseny keretén belül fog megtörténni. A fiatal egyesület labdarugó csapata már bemutaUa kiváló szerepléseivel képességeit s amint a tréning eredmények mutatják, az atléták is sike-resen fognak szerepelni, bizonyságot téve a nagykanizsai sportélet virágzásáról. Az agilis, önfeláldozó vezetők felügyelete mellett naponkint serény atlétikai tréning folyik a gyönyörű pályán, amely nemsokára teljesen kiépítve egyike lesz az ország legszebb és legmodernebb felszerelésű sporttelepeinek. t—s
SAJAT K.OTESU békebeli anyagból minden szinben a legfinomabb minőségig készit és raktáron tart kabátokat, blonaokat, harisnyákat és soknikat FILIPP haráausya-kötődéje,
Szombathely, Sxáll Kálmán-u. 6.
(x) Uránia. JBn „ZéxéM be-fejező résxe.
Fafürészelást
vállalok kis gősfürésszel juUnyo* áron. Panda András Józni fóberug-ut 34. Előjegyezni Horrfth lóiul hlrlapárudájában Uhet.
„Magyar a magyarnak
nem lehet ellensége".
Horthy Miklós.
REGÉNYtSARNOK
A fekete matróz.
— Detektívregény. 21
A Zalai Kötlöny számár* irta Havas Zsigmond
— Egyre azonban megkérem főnök urat, ne mondja meg neki, hogy az én kívánságomra történt ez a dolog...
— Helyes, intézkedem és remélem, hogy öntőt hamarosan fogok valamit kapni. Nemde?
— Ugy van, ha nem üldöz a balszerencse, hamarosan fog valamit hallani, ami meg fogja lepni... Aján lom magamat.
Amikor becsukta maga mögött az ajtót Paddington detektivfelügyelő, a detektivfőnöft elgondolkodott.
— Miért nem akarja ez az ember, hogy senki se segítsen neki és miért lett olyan nagy ellensége egyszerre Tipsonnak
Felhívta az újságíró lakását, de a tolefonnál senki sem jelentkezett... Bosszús volt. Csengetett a szolgának.
— Kérem, egy levelet fog vinni a Pcarl.Streetre, Tipson újságírónak adja át. -Várjon, mindjárt készen leszek... Igy.
A rendőrfőnök szolgája kerékpárra Ült és kikarikázott az újságíró lakásához. A Pearl-utca a város I egszebb, legcsöndcsebb utcája. Tipson csak azért\'választott magának itt lakást, hogy elbújhasson az emberek elől. A házat egymaga bérelte ki s igy kívüle csak öreg gazdaasszonya lakott az egész házban. Az öreg asszony félig vak, félig süket asszony volt, di Tipson nagyon szerette, mert tszófogadó, szelíd, megbízható és becsületes volt.
Tipson rendesen azt szokta mondani neki, ha otthon volt, hogy senkit se engedjen be szobájába ós senkinek sincs itthon, de nemcsak hogy idegeneket ne engedjen be, de még ő .maga se jöjjön be a szobába, anélkül, hogy ő nem csengetne... Az asszony lassan megszokta ezt és igy tett azon a napon is, mikor gazdája csa\'< hajnaltájban jött hsza. Nem ment be a szobába egészen délig, akkor pedig azt gon dolia, hogy mégis csak jó volns megnézni, mit csinál, mert hiszen az ember nem alhat egész napon át anélkül, hogy ne enne valamit. Tehát délben azzal akart bekopogni, hogy hozza e az ebédet vagy sem. De később meggondolta és nem ment be, mert félt, hogy a gazdája összeszidja. Igy lett börülbelül 5 óra ós Tipson még mindig nem jött ki szobájából.
öt óra után néhány perccel ke-f rékpáron megérkezett a detektiv-főnök küldönce és arra kérte sz öregasszonyt, hogy vigye be gazdájához a levelet, választ vár rá... Az asszony előbb ellenkezett ós kijelentette, hpgy. gazdájától parancsa van, hogy senkit se engedjen a szobába ós semmiféle fontos ügyben sem kereshetik otthon...
— Jó, jó, vigye csak be neki a levelet, a detektivfőnök ur küldi, biztosan várja már...
Az asszony erre nagy nekifohász-kodások után benyitott a dolgozó szobába, de a következő pillanatban visszahökkent. A szobában minden fenekestől fel volt fordítva. A sző-nyeg összegyűrve, az asztalok fel-döntve, két szék összetörve, a virágvázák a földredöntve hevertek szanaszét.
__5_
— Szent Szűz, mi történt itt ? — sikoltott fel az öregasszony, mire a detektivfőnök szolgája is belépett a szobába.
— Ejhal Itt ugylátszik nincsen minden rendjén... Itt valami történt... Meg kell nézni a hálószobát is...
A rendőr berohant a szobába, shol szintén minden össze-vissza volt fordítva ugy, hogy a szobára alig lehetett ráismerni. Az újságíró ágyából az ágynemű a földön fe-kedt és egyik másik darab kelté volt hasítva.
A szoba közepén egy browning feküdt ós a szőnyeg közepén egy ötnégyzetcenti méternyi vórfolt. Az ablak tárva-nyitva...
A rendőr szinte megköuülten állt a szoba küszöbén és néhány percig szóhoz sem tudott jutni.
— Az áldóját, itt vér folyt I Mi lett a gazdájával ?...
Az asszony krétafehér volt ós hallgatott.
— Nem hallott semmi gyanúsat, hisz itt volt a házban?
— Nem, nem...
A rendőr tanácstalanul forgatta kezében a detektiv/ónok lovaiét, aztán kirohant a házból, biciklijére ugrott ós visszakarikázott rendőrségre. Még ott találta főnökét, aki. nek előadta a látottakat.
A rendőrfőnök belesápadt a rémületbe, egy pillanat múlva magához tért és Paddingtonért üzent. Mikor a felügyelő belépett a szobába és meglátta főnöke sápadt arcát, kérdően emelte fel szemét ós várt.
(Folyt. Wv.)
KÖZGAZDASÁG.
Valuták i
Budapeat, október 4.
Napoleon t»WO, font 11126-11425 Dollár 2500-2576, Franci* frank 140—95, Márka 130 — 150, Olas* lira 105-10, Osztrák korona 3 20-3 30 Loi 1600—IttOO, Sxokol 78— 82, Svájci írank 478-85, Dinár 3120-3280, Lengyel májk« 31—32, Hollandi forint 970-905, Belga frank 180—185, Léva 1550—1850.
Devizák:
Amsterdam 970—95. Koppenhága 524— S34, Krisztitől* 430—440, London 11125-425. Berlin 130-50, MiUno 105-10, Pázta 100—96 Prága 78-82, — Stockholm 663-678. Zürich 470-85, — Wien 320—30. — Zágráb 780-820, New-York 2500—2575, Varsó .11—32, Bukarest —, Sofia 1650-650
Zürichi zárlati
Berlin 27, Amsterdam —, Hollandia 207 5 New-York 536, — London 2357 Pátis 4062, Milano 22H6, Prága 1760, Budapeat 21-5, — Zágráb 192 5, Vaxsó 6, Wien 00 7, Szófia 325, Osstrák báty. 07 8.
Termény Jelentési
Buza (Tiszavidéki) 10750—10800, egyéb 10700 10750, ross 7/00-500, takarmány árpa 6850-7000 sőrárpa 7200-400, zab 6450-6600, tengeri —\'—, — repce 17—17500, korp* 5100-5200, köles--.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. r. egészben 300-470, hátulja 365—410, eleje 350—420, D. r. egéasben 200—340, hátulja 290-300, eleje 210—240, Növendék marha: I. r. cgésiben 290-260, borjú (ölött bórb) 435-80, Készlet : Nagy-marha 234, oladáa 206, Növendék marha 02, eladás 3í, borjú 40, eladás 40, Marha-bór 46o—480, borjubór 850—900. Birka 485—300. Juh 260-320, Faggyú 155—330.
Sertéavásár t
Fellujtás 1400, Elkelt délig 800, Üreg —, Köcóp 480-500, Könnyű —. I. r. 642 Zsír 840, Szalonna 760, Uh. has 340.
Felelői szerkesztő Benedek Rezső.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. október 5 .
Apró hirdetések
dijai 10 Mólf 00 korona. ruU|*bb VotDvol aa«<Wtt imtk dupUn ■itmllUluali. AlUat kor«MÖki><>V ao niuUk <kro«>É«<Wn<! »y.
Xatyar-tiloti 70. •«. hii n»cy IcIcMkI kíjSai tUdó. H5rtW*« l)ru«x«ic» J««*f ir.f(c« <• a*ytnreiii«atl okkak fiiUlébto.
Ilotoroxott utcái a«ob» Vonyhlnl «icrfm»l Aó. Ugyanott ttr li««l<« IwmMr j méri Kutre A0 Cin. > kladOhlTaUlbaa. Jlía
Aionaall b»l*p*ar«. »»ry ij-te <gí«* nifi filfc*l»n»i*Tii jam««jt^»tl »*ob»«eáD.Tl Ima log-r<T«l rcoddíjlb* dr. Kötilf. _JJ"
tMnaUroanA r«M«Mft Sumbtrctr Gyula («««<*-aikubcfi. J«Jcr.ikM» iri»btll ajinlaiot houoo m«-firil. _5«M
AIUn<IA m«nk*r» k«c««k V<1 kovloaftf del, kik a iDii !t fíderaa rr.onkiino Kije* jl««»»»<(Ci»t n.l. Vdtiy Jlocx lórid- <a kocáin*"6"*""-Kcitl>*l)r
vil^g mozgóképszínház
Csütörtök-péntek
Szécsi Fcrkó, a Megfagyott gyermok főszereplőjo személyes felléptével a
KIS LORD
hurnett hiros regényo filmen Opcroltc-szkeccs !
HELYARAK : Páholy tíO K, Zsölyo K, I. h«ly 30 K, II. hely 20 K, 111. holy 15 K
Klőadások: Hétköznapokon 7 és l> órakor, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 0 órakor.
Egy fiatal segéd
az uri- és női-divat szakmából ét egy ílu vpgy leány tanulónak felvétetik
KAUFMANN MANÓ
uri-, női-divat és rövidáru kereskcJóscbcn Nagykanizsán. y>oa
uránia mozgószinhíz
T«Uroo 3-13
Szombat—v.isárnnp
Zézéll.rész
A felvonásban Szómba\' i jogyok péntek délig átveendők.
10—»1-én
Galathea
I\'^Uov\'ks Szvctlsslávval
Hclrárak liMkBinapi l\'ahol) ((0 K. /AOtjre 45 K. KSrtt«k 3-\\ K. TAiiilOa -Z.\\ K. Zártanok 15 K. — V».Ur <W aDDppnu|>: l\'Alioly 80 K, /.lOljro <10 K, KQr»««k *:• K, TAmláa 30 K. /fWUiAk 510 K.
Előadások: Hétköznapokon 7 és 0 órakor, vasár- és ünnopnap 3, 5, 7 és 0 műkor.
A Transdanubia Egyesült Gőzmalmok R. T. Igazgatósága, felügyelőblzottsága, tisztikara és személyzete mély megilletődéssel tudatja, hogy nagyrabecsült igazgatója
FENDLER HUGÓ UR
folyó hó 3-án Budapesten az Uj Szentjános kórházban hosszas szenvedés után jobblétre szenderült.
A megboldogultban vállalatunk szorgalmas, odflBdó és csak hivatásának élő főtisztviselőjét veszítette el, kinek emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni. Nagykanizsa, 1922. október 4-én.
ö«. Ftodler Huséoé ugy « iraga, mint gyermekei Károly és JínoJ. valamint ax egész rokonság neveben fájdalomtól megtör vo jelenti, hogy forrón szerető férje, gyermekei jó édesatyja, szorető fivér és sógor
FENDLERHUGÓ
életének ü5-ik, boldog házasságának 2:-ik évében, hosszú kinos szenvedés után Hudupestou folyó hó 3-án dclelótt 10 órakor megtért Istenéhez
A boldogult hűlt tetőmét folyó hó 5-én fogjuk a róm kath. egyház szertartás* szerint bessonteltetni és Budapesten örök nyugvó helyóro kísérni.
Nagykanizsa, 1922. október 4.
Birl dr. Cütoisj Igti(a4 aifil. Hadiár Emília. Wdula MindoriU aaOI, fefitr IrU, 8ív. Orok fincoí a»íl. r»ft«<f iMn, dr. PívfcriCí űjírojaí iiaPf«nfi«r Dm« t>V*fci.
Használt
tölgyfa
szeszhordók
eladók
Szeszfinomitd R. T.-nál
Nagykanizsa. _},tj
ARGENT JÁNOS
■odtra cipéuati K»Wkantxs», Dtik-tér l u.
Dus raktár kézzel dolgozott chevreaux, buksz, antilop, krokodil-bőr, selyemcipókbon a logutolsó divat szerint. A* kéuel varrott duplatalpu
SZANDÁL
mely olcsó és kényolmes,
egyedüli készítője. bkí
LEGOLCSOBB MINDIG
kisfaludi és krausz divatnagyúruhííza
az ARANY KAKAS-hoz NAGYKANIZSA, ERZSÉBET-TÉR 21.
SZÖVET 0CCASSI0!
Duplassélos szövet ruhákra...... métere 700 K
Duplnszélos félgyapjuszövet minden színben métere SSO K
i\'uploszéles félgyapjuszővet mindon szinben . métere
140 cm. széles strapa nőiszóvet..... métere 1600 K
140 cm. szeles férfiszö\'ct....... metere 1800 K
Sima flancllok, színtartó....... métero 650 K
Színtartó pargetok...... . métere 300 K
E.ri.kiv.il: Olíalvilourok minden színben kabátra és ruhákra, níl kosztüm- és tuhi-siSielek, férfi doublé és kabát-szOvetek, selymek, bársonyok és nSI positók!
Magyar FIAT Müvek r. t Budapest képviselősége, Tauril gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, javító-műhely, benzin-árusítás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon: 359. Telep: TÖrház-UtCB.
Igazgatóság: Fő-ut, 8., Bazár-épület.
— Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSA.
lOOQOOOO OQOQOOO000000000000OOQOOOOQOQOQQOQQfl^
Könyvnyomdai munkát ❖ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlákfelevélpapirok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentéseks minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzinté-zetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
doqooqqqqoqqqooqoq oo00000000oooooooriqogoonO
Nyomatott « UptuUjdonosok: ZtUi és Gy.rm.ti kónyvnyomdijíb.n. ^
POLITIKAI NAPILAP
*fT hónapra ISO.— koram Három hóBijiri l&O.— Imiobi r.gyt nám ara ■ korona
Október 6.
Iria: Kovács Antal.
Nagykanizsa, okt. 6.
Nagy nemzetek is, minők közé tartozott az ókori Róma az ö rengeteg világhatalmival, meg - megemlékeztek áz ő végzetes veszteségeikről,-gyásznapokat ülve romlásuknak évfordulóin. Minden év julius 18-ika az Allia melletti csatavesztésnek, junius 23-ika a Trasimenns tó melletti, október 6 ikp a cimberektől szenvedett vereségnek emlékére a gyásznapok sorába {került a régi Rómában.
Kis nemzeteknek meg, minővé zsugorították számbelileg. és területileg a magyart, egyenesen életszükséglet az, hogy az emlékezet szövétneke mellett fölidézze múltjának örömét és gyászát.
Életszükséglet ez a felidézés azért, hogy leszállva a mult emlékeinek mélységeibe, onnan felszínre hbzza azokat a tanulságokat, amelyeknek megismerése és alkalmazása közremunkálhat nemzeti föllendülésében.
Ha volt a régi dicső [Rómá-nak gyászos október 6-ikája, van nekünk megalázott magyaroknak is I
S mi teszi előttünk október hatodikát gyászos emlékezetűvé?
Oh, megremeg a toll kezünkben, könnybe lábad a szemünk a keserűségtől, megvonaglik szivünk a fájdalomtól, ha a mi október hatodikunkra gondolunk!
De csak hadd remegjen a toll, legalább megkönnyebbül lelkünk attól, amit leírunk. Hadd ejtse vonaglásba a fájdalom szivünket, talán e fájdalom felváltására közeledik látóhatáránkhoz az öröm Napja I Csak hadd legyen kőny-nyes a szemünk, talán éppen e könnyeken ragyog fel számunkra a remény szivárványa!
Azért hát csak emlékezzünk! Mi is történt e zordon októberi napon?
Az történt, hogy szabadságharcunkban minket le nem győző, de orosz segítséggel mégis győztes Ausztriának akkori urai tizenhárom hős tábornokunknak életét részint a hóhér kötelével, részint — kegyelemből — golyóval oltották ki.
Kioltották pedig azért, mert a halált szenvedett tábornokok elég vakmerők voltak az osztrák seregeket megverni; mert nemes szivük utolsó dobbanásáig hivek maradtak a magyar szabadság és alkotmány eszméjéhez; mert értékesebbnek tűnt föl leikök előtt a halál, a becsülotMl kivetkőzött életnél s mert nem a gőgös Ausztriának csúfos futásokban gyakorlott serege, hanem az orosz haderő előtt rákták le a fegyvert!
Hiúsági Van-e náladnál vérfagyasztóbb tetteket sugalma-ró büo?! Mert a megsértett osztrák katonai hiúság diktálta a 13 tábornok halálité-letét, ez a sértett hiúság nem adott kegyelmet s ugyanaz nem nyugodott meg addig, mig az áldozatok kiontott vére el nem oltotta boszuszomját!
Tiszta lelkű, önzetlen jellemű. szabadságot és hazát szerető hősök életének irgalmatlan legázolása fűződik mind emlék október hatodikához.
A gondolat, mely őket e minden nemesebb emberi érzést kigúnyoló vérbűn elkövetésénél vezette, ez volt:,
„Ha nem lesznek már vezérek, nem lesz többé szabadsági után törekvő Magyarország sem. Nem marad más, csak letiport és névben élő ország. S az aradi sírokba fektetett vezérekkel együtt el lesz temetve a magyarságnak nemzeti léte is!"
Ám a nemzeti élet külső nyilvánulásait ideig-óráig sirba lehetett zárni, de a nemzeti élet gondolatát nem! Mert azokból a sírokból a nemzeti eszme sugárzott ki megszakíthatatlan folytonossággal s a letiport nemzet ez eszme-sugárzástól mind jobban magához tért, mind gyorsabban, kezdett életereje mozgásba jönni. Végre 1867-ben fel-\'lörte sírjának zárait a kilépv-ll az uj életre, de csak félig! Csak félig, mert a közös ügyek békói még mindig akadályozták a nemzet lábait a szabad lépésben.
És ime, hogyan működött a történelem igazságosztó keze I Az az Ausztria, mely hiu és kegyetlen gőgjéfcen tömegesen gyilkoltatta le dicső tábornokainkat, hogy bennök és általuk megölje nemzeti életünket is, -most, a világháború lezajlása után kénytelen látni,\' hogy a magyar egészen szabaddá lett, ő maga pedig, a mi országunk segítsége és támogatása hiányában a végső feloszlás haláltusáját vivja hitvány életéért !
Nekünk pedig osztályrészül jutott az Ausztriától független élet. De jaj, ez a függet-
Törökellenes zavargások Tráciában.
Konstantinápoly, október 5. (Expressz-távirat.) Kirkil-ben és Istrandzseban zavargások fordultak elő. — Miután ott körfllbelül 100.000 éhségtől elgyötört görög menekülő tartózkodik, akiket fegyelmezetlen görög katonák könnyen felizgathatnak, félő, hogy komoly törökellenes mozgalom tör kl. A görög és a török menekülőknek eltiltották, hogy bolgár területre lépjenek. — Jelentékeny görög csapatok Rodostó és Csataldzsa irányában nyomulnak elöre és útközben gabonát rekvirálnak.
lenség most még felénél is kisebb Magyarországnak a tulajdona. És igy mig 1867-ben egész Magyarország kapott félszabadságot, ma fél Magyarország élvez egész szabadságot. Az aradi sírokból előtörő eszme és az abból merített bizalom és erő tehát egyszer már félig talpra állított bennünket; hozzájuk kell fordulnunk ismét, hogy Nagy-Magyarország teljes szabadságához juthassunk.
Hozzájuk kell fordulnunk, hogy öntsenek belénk szent emiékök által olyan hazaszeretetet, amely hajlandókká tesz bennünket életünknek a hazáért való feláldozásra is! Hintsenek közénk olyan egyet-értest, amely a ragyogó célnak, a hazának fölemelésében csak egyet akar! Oltsanak belénk olyan törhetetlen bátorságot, hogy semminemű veszélynek bármily rémes arca se tudjon minket hazánk naggyá tételének útjától visz-szarettenteni.
És e célok lelkünkbe égetett kötelességek!
Hiszen az aradi vesztőhely oláh járom alatti terület I — Nyugodhatnak-e békésen sírjaikban azok, akik az egységes és teljes Magyarország függetlenségéért haltak meg? Nem, nem nyughatnakl Azért a mai nap annak a megmásíthatatlan fogadalomnak megújítási napja, hogy a magyar szivek kegyelete nem nyugszik addig, mig hős tábornokainak sírjai magyar uralom alatti földön nem domborodnak.
Hazám apraja, nagyja, fogadalomra emeljétek újra e napő!^ lelkeiteket és kezeiteket I Lelkeiteket annak bizonyságául, hogy tudjátok és érzitek a hálát, mellyel Nekik tartoztok! Kezeiteket annak jeléül, hogy ha másként nem lehet, acéllal és vassal fogjátok kivívni, hogy mártír-tábornokaink magyar uralom alatti földben pihenjenek !
Nagykanizsa, 1922. október 6. Péntek
korona 61. évfolyam. 227. szám
A pénzügyminiszter nyilatkozata őszi és téli programjáról.
« köztisztviselők Javadalmazásit a lehetőséghez képest megjavítják. — A korona zUrlchl szilárdsága biztató Jal.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. októberi
Budapest, október 5. Kállay Tibor dr pénzügyminiszter ma délelőtt őszi és téli programjáról a következőkben nyilatkozott :
— Elsősorban az adójavaslatok második részével foglalkozom, amely magában foglalja a községi háztartások rendezésének kérdését is. Azután a jövedelmi adótörvénynek no-veUáris utón való kiegészítése, az adókezelési szabályok megállapítása s végül a védelmi adónak behozatala bulgár mintára, Ez a négy törvényiavaslat remélhetőleg rövidesen abba a stádiumba jut, hogy a közvélemény elé léphessek velük. Megemlíteni kívánom, hogy néhány, most állami bevételi forrást a községeknek adok át, hogy pénzügyeiket rendezhes-
sék. Foglalkozom a köztisztviselők illetményeinek rendezésével is. A most több címen folyósított összegeket összevonjuk, ugy, hogy a tisztviselők, ugy mint a békében, fizetést, negyedévenkinl pedig lakbért és családi pótlékot kapnak. A természetbeni ellátást egyelőre még fenn kell tartanunk s remélem, hogy abban az esetben, ha a budget egyensúlya helyre áll, módomban lesz a köztisztviselők helyzetén is lényeges javításokat eszközölni.
— A most teljes erővel meginduló kivitel mindenesetre emelni fogja koronánk értékét, amint azt a miniszterelnök már a tegnapi napon ki is jelentette. Az, hogy most a korona 20 és 25 között stabilizálódott, mindenesetre biztató, jó jel.
Novemberben leaz • török—görög békekonferencia.
Róma, okt. 5. Az olasz sajtó a keleti kérdésról szólva annak a véleményének ad kllejezést, hogy Ventzelosz és híveinek Trácla megtartására vonatkozó álláspontja ujabb bonyodalmakat log előidézni. A mudánial konferenciáról beérkezett jelentések kilátást nyújtanak arra, hogy az értekezlet kielégítő eredménnyel zárul, sőt Rómában ugy tudják, hogy november 15-én a török és görög megbízottak Velencében már békekonferenciára ülnek össze.
Velencében vagy Szkutarlban lesz a végleges békekonferencia.
Paris, okt. 5. Konstantinápolyi jelentés szerint Mudá-niaban a végleges békekjnfe-rencia színhelyét illetően nem jött még létre megegyezés. A szövetségesek Velencét ajánlják, a kemalisták azonban Szkutarit kívánják a béketárgyalások színhelyéül.
Mozognak a Hberállaok.
Budapest, okt. 5. Politikai körökben híre jár, hogy a liberélis blokk megalakítására vonatkozó tárgyalások, amelyek nemrégiben megszakadtak, újra meg fognak indulni. A kormányhoz közel álló körökben azonban ehhez a vállalkozáshoz nem sok reményt fűznek.
Lebélyegzik a leit.
Temesvár, okt. 5. A „Temes-varer Zeitung" jelentése szerint a román kormány a lei bankjegyek lebélyegzését tervezi 4 : 1 arányban ami az aranyvalutára való, áttérésnek felelne meg.
Minisztertanács.
Budapest, október 5. Holnap délután 5 órakor gróf Bethlen István miniszterelnök elnökletével minisztertanács lesz — amelyen tárgyalni fogják a drágaság ügyét. A miniszter-, tanács foglalkozni fog a külpolitikai helyzettel is, Bánffy Miklós gróf külügyminiszter külföldi tapasztalataival és referátumával. Lehetséges, hogy a minisztertanácson Bánffy gról is résstvesz, ez azonban még nem bizonyos, miután a külügyminiszter gyengélkedik. — Egyes verziók szerint a külügyminiszter távolléte összefüggésben van a küszöbön álló lemondásával, mert rövid idő kérdése, hogy Bánffy Párisban a magyar követségi állást elfoglalja.
A Virradat i* megszűnt
Budapest, okt. 5. A Budapesten megjelenő „Virradat" elmü délben megjelenő politikai napilap, gazdasági okokból a mai napon beszüntette megjelenését.
Mozgalom Hébelt Ede
doktorátusának megsemmisítésére.
Budapest, okt. 5. A Verbőczy Bajtársi Egyesület (a keresztény jogászok legnagyobb szervezete) felterjesztést intézett az Egyetemi Tanácshoz, hogy miután dr. Hébelt Ede a nemzetgyűlésen nyíltan gyalázta a magyar nemzetet, — fosztassék meg a magyar doktori cimtől. Hébelt megszegte doktori esküjét, igy tehát méltatlan e cím további viselésére.
„Magyar ■ magyarnak n«m lehet ellenaége".
Horthy Miklós.
A szabadkőművesek ügye
Budapest, okt. 5. Rakovszky Iván belügyminiszter fogadta a M. T. I. munkatársát és nyilatkozott a legutóbbi napokban a szabadkőművesek ügyével kapcsolatban elterjedt hírekről.
— Teljesen légből kapottak azok a hírek — mondottá a belügyminiszter — amelyek egyes lapokban tendenciózus éllel megjelentek arról, hogy én a szabadkőművesekkel tárgyaltam volna. Mindössze annyi az Igaz, hogy megjelent nálam egy Rovernon nevü angol, egy Lompe nevű amerikai kíséretében és felvilágosítást kértek arra vonatkozóan, hogy Magyarországon miért van mdgtlltva a szabadkőművesek munkálkodása. Kifejtettem előttük, hogy a magyar szabadkőművesség a forradalmak felidézésében tevékeny részt vett. A bemutatott és jóváhagyott alapszabályok- helyett a szabadkőművesek titkos alapszabályok szerint működtek, Igy további munkájukat engedélyezni nem Is lehetett.
— Nem felel meg a valóságnak az a hlr sem, hogy én kitérő választ adtam volna, vagy a felelősséget a miniszterelnökre kívántam volna áthárítani. A kormánynak a szabadkőművesek ügyében leszögezett álláspontját adtam a nálam megjelent két külföldi ur tudomására.
A gazdasági felügyelők a \'öldmivelésiigyi minisztériumban.
Budapasi, október 5. Nagyatádi Szabó litván főldmlvelésügyi miniszter .2 összes gazdasági felügyelőket a tegnapi napra felrendelte a föfdmiveléaügyi mmiií tériumb., ahol az államtitkárok utján részlete. utasítást adott nekik a földbirtokreform sürgői végrehajtásinak módozatairól. Különösen hang súlyozta axt, hogy a kormánynak eltökélt szándéka a földbirtokre-form mielőbbi és szociális végrehajtása, s a gazdasági felügyelők hatáskörének a földositis előkészítésére Is ki kell terjednie, nehogy a miniszter kénytelen legyen kormánybiztosokat a gazdasági felügyelök főié kinevezni. A gazdasági felügyelők ej után részletesen beszámoltak működésűkről, amelyekben mindenkor a minisztérium rendelkezéseit tartották szem efőtt.
Ujabb vasúti szerencsétlenség Romániában.
Bukarest, október 5. (Saját tudósítónktól.) A Nagyuteben—Bukarest közötti személyvonat tegnapelőtt Aricest állomás közalábon kisiklott. Száztíz utas megsebesült. A vonat csak nyolcórfa káséssel folytathatta uiját. A forgalom helyreállítása után csaknem ujabb atarsttciétlen-ség tőrtént. A Verciorova felé ro bogó személyvonat csaknem összeütközött a szembejövő gyorrvonat-tat. A katasztrófát az utolsó pillanatban sikerült megakadályozni.
Rcssayék össze akarják
hivatni a Házat
Budapest, okt. 5. A Független Kisgazdapárt tegnap este értekezletet tartott, amelyen Rassay indítványára elhatározták, hogy a drágaság elleni küzdelem megindítása céljából akciót indítanak a nemzetgyűlés összehívására. E célból már ivet is köröztek, amelyet má\'néhány képviselő alá is irt.
Félhivatalos helyről nyert értesülés szerint azonban a kormány ezzel szemben azon az állásponton van, hogy a nemzetgyűlés szünetének megszakítása teljesen felesleges dolog, miután a kormány úgyis mindent elkövet a drágaság elhárítására.
200 vagonnal fokozódik a napi széntermelés.
Budapest, okt.5 (Telefon|elentéa.) A szénkormánybiztosság a széntermelés fokozása érdekében ezerkétszáz felvidéki tót bányamunkást helyezett el Csonkamagyarország bányatelepein s igy a termelés napi kétszáz vagonnal fog szaporodni az eddigi ezernyolcazáz vagon átlaggal szemben. A szénkormánybiztosság, amennyire lehetaégea, ellátja a vidéki vároaokat éa a gyárvállalatokat ip. Különösen • vidéki városokban adnak szénkereskedői iparepgedélyek.t.
Katolikus filozófiai tanszék Szegeden.
Szeged, okt. 5. A szegedi Katolikus Kör elhatározta, hogy Szegeden filozófiai tanszéket állit fel. A terv szerint a tanszék hallgatói sorába bármily katolikus hívőt minden különösebb képesítés nélkül vesz fel. A tanszék előadói tisztét jezsuitáit látják el.
Az egyetemi ifjak a kultuszminiszter előtt.
Budapest, okt. 5. Déli tizenkét órakor fogadta Klebelsberg Kunó gróf közoktatásügyi miniszter az egyetemi ifjak küldöttségét, akiknek nevében Vér Tibor adta elő a magyar egyetemi ifjúság sérelmeit. A kultuszminiszter válaszában kijelentette, hogy a panaszokat a maga részéről a legteljesebb mértékben orvosolni fogja. Már a holnapi minisz-
tertanácson szóvá fovja tenni a mérnöki kamara felállításáról szóló törvényjavaslatot. Beszéde végén nyugalomra intette az egyetemi ifjúságot.
Itt emiitjük meg, hogy a szegedi egyetemi ifjúság együtt érzése jeléül szintén elhatározta, hogy mindaddig, amig teljes elégtételt nem kapnak a kormánytól, nem látogatják az előadásokat.
1922, október 6
ZALAI KÖZLÖNY
3
Nagykanizsa történelméből.
Megírtuk, hogy dr. Krátky István városi főjegyző Nagykanizsának törvényhatósági jogú várossá való emelése ügyében Budapestre utazott, hogy az illetékes tényezőknél lehetővé tegye a város ezen kérelmének a most ösz-szeülő nemzetgyűlés elé való terjesztését.
Az emlékirat, melyet a város a nemzetgyűlés elé terjeszteni kiván s a melyet dr. Krátky István főjegyző szerkesztett többek segítségével — oly értékes adatokat tartalmaz Kanizsa múltjából és jelenéből — melyet mindannyiunk k . számára érdekessé teszi. Azért ^Vcivonatban az alábbiakban öA; közöljük olvasóinkkal.
fs\': Nagykanizsa r. - t. városát n Zrínyiek városának szokták ne vezni. Gróf Z\'inyi Miklós, a\'költő, a hadvezér és államférfin, a magyar é»x és okostág, egyben a magyar erŐ és vitézség dicső történelmi alakja — mint élő szellem — lengi át a város éleiét. A város végvára volt a magyarságnak kelet és dél felé és védbáslyája a nyugati kultúrának a keléiről jövő támadásokkal szemben. Et a hivatása, ez a történelmi feladata végig yonul egész történetén.
A városnak régi neve Keneaa volt s méjr e néven fordul elö egész a XIII. századig.
A Keness nevet a történetírók ugyanazonosnnk tartják a szláv Krneiu (népfőnök) sióval, s éhből következtetik, hogy az itt volt szláv fejedelemségben inár a m -gyarok bejövetele előtt szerepelt Kani\'sa. T. i. a mostani Zala-negye területe keresztény szláv fejedelemség volt, mert a honfoglalás előtt Alsó-Pannoniának Szála folyó melletti területét L»jo* frank király adományozta hivina nevü ízláv zsupánnak, ki elhagyta ősei hitét és megkeresztelkedett.
Privlna hittérítő popokat kért a salzburgi érsektől (kinek megyéjéhez tartozott Pannónia) és a papok pihenését nem ismerő buzgósággal terjesztették n keresztény vallás,!, az egész fejedelemségben a lefret, hogy a szláv 7supánságban népfőnök helye volt Kanizsa.
De erről nincsenek adataink.
Annyi bizonvos. hogy n honfoglalás után Kanizsa az 0>l család tulajdonában volt, mely nemzetség a 108 magyar törzs egyike volt. (Az Osl családot szláv eredetűnek is r.llitják, mely a honfog . lalás idején beleolvadt a magyar nemzctteatbe.)
A x Osl törzsnek egyik lógja Lőrinci mester a kanizsai birtokra királyi adományozást nyert 1324-ben és birtoka után felvette a Kanizsai/ családnevet.
A N.anizaay család vagyon éa méltóság tekintetében lassankint a leghatalmasabbak közé emelkedett. Igy a családalepitó Osl Lőrincz már Z»lamegye fóispánjt volt.
A Kanizaayak közül később igen sokan viseltek magas méltóságokat
Kani\'f ay Miklós (1387-1391.) Zala-, Vas- és Sopron vármegyék főispánja, majd tárnokmester volt.
(Folyt, kőv.)
A Népszövetség követelései
válságba sadorják Ausztriát.
Válságos a politikai és a polgári lapok
Bécs, okt. 3 (Éjfélkor érkezeit ) Az osz\'rák parlamenti körökben feszült várakozással néznek a kormánynak a Népszövetség határozatai értelmében teendő javaslatai elé, amelyek az osztrák belpolitikában súlyos válságra vezethetnek. Dr. Seipcl szövetségi kancellárnak nyilatkozata a népszövetségi tanács záróülésén nagy nyugtalanságot kelt. A lakosság [okozott megterhelésének szükségességél még az Arbelter Zeitung Is elismeri, anélkül, hogy feladná álláspontját, amely a munkásság teljes
gazdasági helyzet. — A álláspontja.
tehermentesítésével minden terhet a polgári osztályokra akar hántani. A vezeló polgári lapok ezzel szemben rámutatnak az osztrák közgazdaság további megterhelésének lehetetlenségére és a munkásság, valamint a parasztosztály eddigi monopólium szerii helyzetének megszüntetését követeli. Ugyanezeket a felfogásokat képviselik egyes parlamenti pártok is, ugy, hogy a Népszövetség részérói köve-lelt intézkedéseknek a sima keresztülvitele aligha lesz lehetséges.
Magyar magánvállalatot nem nacionalizálhatnak az utódállamok.
A trianoni békoaxerződés csak n reparáclóa bizottságnak ad jogot a kényszer lik vldácló elrendelésére.
Budapest, október 5.
(Saját tudósilónktól.) Mrazek román kereskedelmi és ipari államtitkár egy ujságiró előtt nyilatkozott a román nacionalizálási tervekről. Többek közt szó szerint ezeket mondta:
— A nacionalizálás előmunkálatai befejezés előtt állnak. Elrendeltük, hogy Erdély és Bánát vállalataiban elhelyezett tőkének majoritása román állampolgár, vagy állampolgárok tulajdonába menjen át, amit záros határidőn belül különbeni kény-szerlikvidáció terhe mdlett minden vállalatnak igazolni kell. A vállalatok vezetését okvetlenül biztosítjuk romániai állampolgárok részére. Nem tűrhető, hogy az állami életre és nemzetgazdaságunk jövőjére fontos üzemek idegen állampolgárok kezében maradhassanak.
Ez a román államtitkári nyilatkozat kinos feltűnést keltett a magyarországi érdekeltek között, akiknek körében mozgalom indult meg arra, hogy amennyiben a nacionalizálás tényleg megkezdődnék, megfelelő diplomáciai segítséggel ellensulyoztassák a román kormány beigért akcióját. — A trianoni békeszerződés, amely az utódállamokra épp ugy kőtelező, mint ránk, külön passzusban tárgyalja az elszakított vállalatok kőz és magánjogi viszonyát. Eszerint az uj impériumnak nem áll jogában a vállalatok magánéletébe befolyni, feltáve, ha befolyást az egyes vállalatokkal kötött külön megegyezés alapján biztosit magának.
Ebben a kérdésben a legilletékesebb helyről nyert Információt n következőkben adjuk:
_ A* elcsatolt területrészek uj impériumának a trianoni szerződés s/erirjt a reparációs bizottság utján csupán a közcélú in tézmények nscionalizálását lehel kérniök. Ez a szerződési rendelkezés elsősorban a volt magyar államvasutak vonalaira szól és ha a reparációs követelés ennek
értekénél nagyobb, kerülhet másodsorban államosításra közcélokat szolgáló üzem (villamosvas-utak, villamos világítási müvek, gázgyárak stb.) A reparációs bizottság ilyen érdekű kérelméről a mai napig nincsen tudomásunk.
— A nacionalizálás különben az államtitkár nyilatkozata szerinti formában — minthogy az a trianoni szerződéssel ellenkeznék — még nem hajtották végre és ezek a hirek valószínűleg csak azt célozzák, hogy a részvényeknek román részről való összevásárlása megkönnyittessék. Annyi mindenesetre tény. hogy a vállalatok igazgatóságaikat irapériumbeli állampolgárokkal egészítették ki.
HIREK.
— Megenyhül az idő. Az
Időjárásiam Intézet jelentése szerint hazánkban az esők nagyrészt megszűntek és a nappali hőmérséklet valamelyest emelkedett. Változékony idő várható, helyenként — inkább csak keleten — esővel és lényegtelen hőváltozással.
— Bődy alispán szemleuton, Bödy Zoltán, Zalavármegye alispánja, tegnap hivatalos szemle körútra indult.
— Személyi hlr. Vörös György pénzügyi tanácsos tegnap Nagy kanizsara érkezett, hogy az adó\' kezelést a városi adóhivatalnál ellenőrizze és felülvizsgálja.
— Kinevezések. Dr. Kecskés Kálmán Sümegre, Lcidl Ervin lovag pedig Balatonfüredre neveztetett ki közigazgatási gyakornoknak.
— UJ járásorvos. Dr. Lukonich JenŐ sümegi járásorvosnak neveztetett ki.
— Óssl kotona\'. A tapolcai esperesi kerület f. hó 24-én tartja a szokásos őszi koronáját Bnda csonytomajban.
— A kivetett inségadó. Lapunk tegnapi azámában részletesen foglalkoztunk a vármegye által ki vetett inségadó ügyével. Megírtuk, mit szolgáltat a termelő, n kereskedő és iparos, a háztulajdonos és a vállalatok az inségakcióra. Miután a mai nap folyamán a vállalatok részéről többen kérdést intéztek hozzánk a kivetendő acfő tárgyában, újból közöljük, hogy a keres-
kedők, iparotok és vállalatok az 1909 évi Vili. t. c. 20. §a szerint a mull (192/) évben fizetett adó hatszoiosát kötelesek fizetni.
— A mezőgazdasági bízott-aóg vasárnap délelőtt 11 órakor ülést tart, melyen a termelőkre kivetendő inségadót fogják megállapítani.
— Zalaogerazegnek nem Ieaz tUxelőfája. A nyomorúságos évek során a7oká*ba jött Zalaegerszgen is, hogy a szegényebb lakosság fasrük&glttéről « város gondoskodott, ez a tűzifa-akció az idén Zalaegerszegen elmarad, mert
városnak nem sikerült kellő mennyiségű fát biztosítani.
A brutális férj bűnhődése. Loski Lijos Teleky-ut 30. sz. slatti lakos, cipészsegéd, három szép gyermek atyjn, már sok keserűséget okozott szerény feleségének részegségével. Nem egyszer ugy verte meg asszonyát, hogy az a endőrsétf oltalmát volt kénytelen kérni a brutális férj ellen. A szerény asszonyt tegnap újból megtámadta résiegségébrn a brutális ember, fejszével nekiment a nőnek, ugv hogy ez önvédelmében kikapta a férf. kezéből a fejszét ét fejére sújtott vele, — hogy erősen meg-sérültv Az iszákos, brutális „családapát" a kórházban ápolják. Bertin Ágost vizsgálóbíró a kórházban kihallgatta tegnap.
— Körözés. Gond* Imre xala-csányi lakos, korcsmáros és vegyeskereskedő bolthelyiségének ax ablakát ismeretlen tettesek kifeszítették és nagymennyiségű rőfös ruhaneműjét ellopták. A kár meghaladja a 300.000 koronát. A gyanú
ismeretlen székely rőföskereske-dőkre irányul, kik a környéken gyakran megfordulnak. Kérem a nyomozásukat és eredmény esetén n zalacsányi Örs értesítését, parancsnok.
— A külföldre szóló postaküldemények tarifája megint megdrágult. A kereskedelmi miniszter tegnaptól kezdve a nemzetközi postoi egyezményekben a levélpostai küldeményeknél aranyfrankban megállapított dijaknak magyar koronában való egyenértékét az eddigi 24 korona helyett 100 ko-rónában állapítja meg, minek folytán Ausztriába, Csehszlovákiába, Lengyelországba, Németországba, Olaszországba és gyarmataiba úgyszintén Romániába a levél dija 40 korona, a levelezőlapoké pedig 22 korona. Egyéb külföldre a loveldij 50 koiona, a levelezőlap dija pedig 30 korona. A •nyomtatvány, áruminta és üzletpapirok dija 50 grammonkint 10 korona lesz, az árumintáknál 25 korona, az Üzleti papíroknál pedig 50 korona minimummal. Az ajánlás dija a bel-és külföldre 50 korona, az expressz-dij 100 korona lesz.
— Meghosszabbított vasútépítési engedély. A Dunántuli Helyiérdekű Vasút Rt. még 1898-ban engedélyt kapott a Zalalővő— Szentgotthárd—Gyanafalva, valamint a Muraszombat—Radkersburg vasutvonalak kiépítésére. Az engedélyt, mely többszörös maghosz-szabbitás után augusztus 6 án lejárt, a kereskedelemügyi miniszter egy évvel ismét meghossxabbilotta.
— Aranykoronában sxedlk a luxuaadót Burgenlandban. Kismartonból jelentik, hogy a burgenlandi tartománygyülés mull heti ülésén törvényt hozott arról, hogy n luxutadót és vigalmindót aranykoronában kell megfizetni.
ZALAI KOZLQNY
1922. október 6
— A kalocsai drótnélküli távíró. Kaloc*Á>ól j-lenik: line-retes, hogy a háború előtti ívekben a kalocsai jezsuiták fő^imná-xiumában P. Buzno Viktor jé/us-társasági atya nagy Áldozatokkal rádióállomást ster«lt fel, mely kitűnően funkcionált. A háború alatt a rádióállomás fon\'osibb részeit lepecsételték, másik részét pedig elvitték. A forradalmak idején, főleg a proleláidiktatúra alatt vörös kotonák n rádióállomás egétx berendezését elszállit{^t.ik a c«ak a kollégium felett alhuródó három azál drótot hagyták meg. A J*z«uita-atyák a forradalmak lezljlá*a után lépéseket tettek r-ldióálloméauk visszaszerzésére, azonban tikertele-nül, mert az elszállított <>Uetréiz»-ket aehol sem találták meg. Mint értesülünk, ujabban a kanócai főgimnázium a város bevonásával erőteljes akciót indít rádióállomásának visszaszerzésére.
— Huaxonegy esztendeig latállóban tartották. Csornától jelentik, hogy az ottani cserdőr-aéghez a minap elképpesztő esetről érkezett jelentés. A kőreli Arpáa köziégben lakó Sámaon József gazda istállójában — a lovól sz rint — elmebeteg ember él, aki már évli.-edek óla nem látta a napvilágot. A kiküldöU járőr megáUapito\'la, hogy a feljelentésben foglalt állitások megfelelnek a valóságnak és hogy a házigazda öccse, a negyvenkét éves Sámsom Kálmán csakugyan már több, mint huszonegy cs>tendeje van bezárva a dohos ittálldba. A szerencsétlen agyalágyult emberi, mint a barmot tartótiák a jászolhoz kötözve. Amint az raet ilyenformán napfényre került, azonnal intézkedtek, hogy az elmebeteget tébolydába azállitsák a a felháborító gonoaztett elkövetői, a Sámson család ellen szigorú büntető eljárás induljon.
— Pedlow kapitány novom barben vlsaxajön. Pedlow kapitányt, az ember szeretetéről köz-iimerttéleM magyarbarát amerikait, az újvilágba szakadt magyarok nagy ünneplésben részesítették a legutóbb tiszteletére rendezett vacsorán Pedlow kspitány az üdvözlő beszédekre válaszolva, kijelentette, hogy novemberben visszatér Magyarországba negyvenezer ajándék-
ctomaggi L
— Mlnlsxtarjáráa Erdélyben.
Kolozsvárról jelentik a Középeuiópsi Kurírnak: A napokban fontos ta-nácskozásra Kolozsvárra várják Bratisnu miniszterelnököt, Mtrsescu Vaitoianu, Hoiciu, Banu* és Con-stantinescu minisztereket. Ez lesz az első kolozsvári minisztertanács. A minisztertanácsra meghívták Zigre Miklós dr.-t Is, aki azonban a meghívást kereken visszautasította.
— Leáuykéiő, akinek bottal adtak válaaxt. A gazdag leány, a kőszívű szülök és a rcmenytclcr\\ kérő históriája regénynek elavult, de moat az egyszer az élet kölcsönzött a regényből, iőt mi több, a mtntők aegítégét is igénybe vette. Egy fővárosi kisebb bsnk anyagiakban is szerény hivatalnoka — akinek a nevét elhallgatja a rendőrségi jelentés — összeismerkedett egy dusgaidsg ügynök leányával. Az ismeretségből, mint a regény jó példával rlőljár, szere-om lett. A fiatalember, előszedve minden bátorságát és Irgjobb ru háját, beállított az ügynökekhez és megkérte a leány kezét. Az elbizakodott emberek erre olyan dühbe gurultak, hogy bottal támadtak a
kérőre, addig ütleg-ltéV. míg e*z nőietlenül te.üli «1 « fö\'dön. A fijtalembrrnck annyi ereje sem maradt, hogy saját lábán tántorogjon haz*, a mentők vitték el é« az ügy ilyen módon a rendőra^gre kerüli. Az ügynök ellen auly s tistiaértés mi itt inditsnak elj írást.
— Felemelték a hordójelxő dijakat. A kereskedelmi minist-r a hordójelző dijakat október 8-tól kezdve literenkint 30 fillérre emelte.
TÁRSADALMIÉLEt
— A MOVE október 6-iki gvász ünmp«ly« dé\'után 6 órakor kezd*» dik az Uránia mozgóképszínházban n következő műsorral: Himnusz Ss»val Jjgcr J zsh urhölgv. Erkel F. Hu- yadi László nyitány. El>adj< a m. fcir 6 ujaio^cercd n«gy zenekara. Ünr.epi beszéd Tartja Hor-vAih Olivér lelkész ur Erkel F. B*nk Bán op.-ra, aria Jatsza a m. ktr 6 Ky*i"ge2rrd osgyzenekara. S\'aval Ridiger Ödön ur Szózat A MOVE nagykanizsai főosz\'áya tisztelettel meghivja a hivatalokat, te-tUloteket, egyesületeket, amelyek részére hc. lyeket tart fenn
— Ax aradi vértanuk emlék ünnepe. A Zrínyi Miklós I oda mi és Művészeti Kór ma eato l/t7 órj kor a városhAra dísztermében hazafias ünnrpélyt rendez a követke/ő műsorral: 1. H mr.usz. Énekli az Ipartestületi d*\'Arda. 8. Ü.mcpi beszéd Mondja Surányi Gyula, a kör másodelnöke 3 Az aradi vértanuk c alkalmi ódoj <t előadja Nagy Győző 4. Szózat. E "ckli az Ipartestületi dalárda. A kor vezetősége az ünnepségre a vá:os hizsfws érzésű közönségét meghivja.
— A Katolikus Dláknagy-gyüléa. Egy esztendeje van, hogy a magyar katolikus főiskolai diákság a Magyar Katolikus Főiskolai Diákszövetséget léin hozva, zászlót b ni tott. Ez az es\'tcndő a belső meg alapozás munkajavai, az egyesüléli éleiben való hasznos és sűrű érintkezéssel és h katolikus diákságnak erős falanks\'-b* való egyesítésével telt el A külügyi osztály Rusznyák dr. vezetésével kivétő külföldi össze köiietéseket tereimen, melynek a nemzeti propaganda szempontjából igen nagyfontosságú volt a francit diákcsereakció. Az angol csereakció most van az előkészítés stádiumában. A sajtó- és belügyi oistály Vojniis főtitkár vezetésivel 37 egye sü etet birt csatlakozásra. A legutobn két hónapban a szövoiséj két csoport francia diákot és más külföldi vendégeket kalauzolt ugy a főváros ban, mint a vtdeken, e őkészitctte az első alföldi diák nagygyűlést és meg állapította az országos kato ikus xag> • gyűléssel kapcsolatos diaknagygyülé* programjai, az első n>ilvanos ütés október 7-én, szombaton négy ora kor Budapesten a Központi Katolikus Kór fehértermében lesz. Október 8 án, vasárnap reggel 8 órakor szent míso és közös szent dldozas az egyetemi templomban. Oatober 9-én. hétfőn délelőtt 11 urakor a második nyilvános Uiés ugyancsak a Katolikus Kórben A Mxgyar Kató ikus Föis kolal Diákszövetség felkéli az érdekelt egyesületeket, hogy minél nagyobb szá nban képviseltessék magukat.
(x) Orvosi blr. Dr. Berger Miksa fü>, orr, loro* és gége orvos sz*-b*dsagar.il visszatéri s rendeléseit Sugár-ut \'J4. nzam alatt (kas^arnya val szemben) ujbol megkezdte.
— A Caalno mexltlábaa ea-téiye. A Nagykani/Sai C«sii», amely i vnlyí magas színvonalú konzert-programjával megmutatta, hogy egyik 1 •ghivaiottobb ápolója Nagykanizsa művészeti életénsk, az idei szezont is fel akarja használni nemes céljai további propagálására. E cél érdekében vásárolta a közelmu\'than elsőrendű konzert rongoráját, melyet f. hó Í1 én Bárdos Alice a nemcsak nálunk, hanem külföldön is nagv hírnévnek örvendő hegedümüvésznő h ingversenyének keretéhen dr. Balla Jinos fo.< felavatni, aki egyébként a művésznőt zongorán kisérni is fopjí. A hangverseny teljes jövedelmo a uieziilábas tanulók érdekében meg indított akció Javára lesz fordítva. J .\'gyek S \'.erbnél * kaphatók.
(x) Uránia. Jön „ZéxéM be-fejexő réaze.
— A nagykanlxanl clpéax éa cslxmazla Iparoaok szakon-tálya visárnap, azaz folyó ho 8 án a Polgári Egylet emeleti termeiben Ztrlkőrü szüreti mu\'atságot tart, melyre az igen tisztelt kö\'.öis-^get tisztolettel meghívj» a vÍRalmi bizott-síg Vasárnap délután 4 órakor látványos migyirruins felvonulás íré-fis je cnctekkel a város főterén. Hi tévedésből vala nely t. csilád meghívót ne n kjpótt volna és arra igé iyt tirt, kórjü< a B5rip rí S\'.Ö/etkozot nél bejelenteni.
Divatcikkek, gyapja kötött Uabátok, gyermekgarnltarák, férfi fehérnemüekGrünberger cégnél F6at ll.Sugár-u. aarok.
(x) Uránia. Zézé 11. rész 8 fel-vonasban. A szombati jegyek ma dé\'ig, a vasárnapi jogyek szonbaton délig átveendőt. Kérjük a közönséget, hogy a vasárnapi 5 órai elő iidást használja fol, mert pótszék :ket az esti előadásokra nom adhatunk. Kedd, szerda a szezon egyik leg szebs ujdo isága, „Gilathei" Pelro-vicscsal a főszerepben.
SAJAT KOTESU békebeli anyagból minden színben a leg-fino naot» minőségig készit és raktáron "art kabátokat, blonaokat, harlanyákat éa zoknikat FIL I P P harisnya-kÖtŐdéje, Szombathely, Széli Kálmán-u. 6.
- Dobnányi hangversenyének dátumai felgyóityulása után nyom ban meg fogják állapítani. A művész győri hangversenyél lázss A lapo\'baa tartotta meg é* a h«ngver«eny kör-Útjai, melyen Sopron, Nagykanizsa, K-tposvftr és Pé& kerültek volna sorra, el kellett h ilasztani. A hangversenyt minden (^ülmények közölt meg fogják tartani.
(x) A kla Lord, melyben a kis Siécsi Ferkó személyesen játszik, óriási sikere arra késztette a Világ mozgó igazgatóságát, hogy ma 5 órai kezdettel is rendez egy előadást, melyen diákok és gyermekek kedvezményt élveznek.
Értékek:
Magyar bitel 8200, Osztrák hitel 1276. Hazai 1*300, Jelzálog 570, Leszámítoló 8200, Kereskedelmi Bank 25000 Magyar Olasz 650, Beocstni 50 000. Drascho 26.500, ÁllaUnos szé:. 140 000, Szászvári 33.000. Salgótarjáni 72000 Urikanyi 81.000. Rtma 14100 Schlick 7300, .Guitmann 10800, N-oici 58000, Danica 11000 Klotild 10500, Magyar cukor 143.000 Adria 36000, Atlantika 6900, Királysor 7000. BosnyAk-AgrAr 2500, Lipuk 5926, Pnóbus 6950, Vasm, Villamos —•—, Gizella 11000, Kon-kordu 9550. Déli vasul 8000.
sportelet.
Ver««nykitrá»
A ZiUvirmeíjíl Tcitn.voUíi B!,oll-«lí íoljri évi olclób.r hó 22-íi. . Zrínyi .porl-
Iclcp.n vírmcgvel «tlHik«i v.ncnyl rend.., mtlyn ríi.lvthel mlndrn lal.mcsyci Ifjú.
1. Vcr«.o».iimoV é» oiok •«\'•
rendi- : DílelSlt 9 <Sr.i Vedeltél: 1. 100 m .ItfulA. olSlutnraok. I.
M.ea.ugri. ölöt c..p«lvrr.eny.
3. 400 m. .ikfuli. elSfuHmok.
4. Di.zko.ívcté. 8t6s C.»p«t»er-■«ny. Dílutín 2 ór.i k.id.ttel: 1. 15 kilométere. t*v8v»losU« ««-lon.l W..erelfa.el. 2. 100 m. »ll<-futá. dSnlS. 3. M.e.»ugré.. 4. 800 m. »lkfulá». 5. Di.«ko«>;eli». 6. Tivolugri.. 7. 1500 m. .ikfulí.. 8 G.r.lyvctáv 9. 400 m. likfuli. dSnií. 10. Sülydobi.. U. 100X 200X300X400 m. .I»fét«.
2. NevexéseV folyó évi oklóber 16 in e.tc 6 órílg N.íyk.nim véroi tr.tnevelöjéhex (Víroibé\'.
I. .m, 16) küldend«k. Kí.SI.1) ir kezelt nevelések nem vétetnek figyelembe.
3. Dijuis : GySzle.ek eiüiloioU kis bronzérmei, méiodik helyezettek nagy bronzérmei, haimadik helyezettek kii bronzérmet nyernek, Csapatversenyben • gyüztes csapat minden t«íj. ki. bronz-érmat nyar. Az egye. számokban tiszteletdíjak
4. A vidéklek .zálUsigényelkel » nevezésekkel együtt jelentsék be s ekkor olcsó és tiszta elhelyeié-•ükríl « Testnevelési Blzoilsig gondoskodik.
Zal.egcr.re/ 1922. okt. 4. Zala
víirmtgye 7titnwtUÜ Bilotltága
Budapesti «porthirek.
Ai MTK—VAC mérkőzést, amely ludvalavöleg óriési botránnyal és verekedéssel fejezódótl bo, egy állítólag jogtalanul megítélt 11-e. bantetírugis miatt, az MLSz In-téróbizottaágán.k határozata folytán m., pénteken folytalják • szabályok szerint. A mérkózé.ro, amely a U-ea rugásáv.i kezdódik,-nézíkózónaéget — nehogy Iámét botrányos jelenetek történjenek — nem eresztenek be, csupán a játékosok, a bírd és . határbirák, két Jntélóbi rottságl tag éa MLSi intézőbizottságának előre Irásb.n bejelenlelt 10-10 klubtag vehetnek részt a hátralevő 22 petces pótmérkőrésen.
Blum Zoltán és Vogl II. Károly, akik huszonólstőr képviselték a magyar vilogatolt footb.llcs.p.t-ban a magyar színeket, nagy kitüntetésben részesölnek. Az MLSz hatalma, márványl.pján nyuj\'ja át nekik tmlékpl.kelljét, amelyet ez a mondat ékesít : .Huszonötször a hazáért I" A két jubiláns közkedvelt derék magyar játékos kitüntetését az egész msgy.r sporttársa-dalom osztatlan örömmel fogadja.
A MAC őszi nemzetközi verse nyert nagy feltűnést kelteti, hogy a vidéki atléták három bajnokságot nyertek meg. Az egri Molnár a diszkoszdobáat, a fial.l Engclt-h.llcr a aulydobá.t, mlg a székesfehérvári Molnár Ferenc 714 centiméteres ugrásával oly páratlan eredményt ért el, amely nemzetközi viszonylatban Is óriási eredmény. Ekkorát nyilvános versenyen msgy.r ugró még nem ugrott. Ezen eredmények minden beszéd és írásnál jobban bizonyítják azl, hogy az eddig elhanyagolt vidék sportja ^iár egyenrangú tel
192?. október 6.
ZALAI KÖZLÖNY
jesen a főváros túldicsért sportjával és elérkezik majd az idő, midőn a vidéki sport tiszta amatőr-szellemével és fiatalos üde frisseségével felöl fogja múlni a fővárosi elbizakodott, léleknélküli és minden vidéki eredményt lebecsülő sportot.
A kaninai rövidáru és divatkereskedők uj árjegyzéke.
Nagykanizsa, okt. 5. A n.gyk.nízsal rövidáru, uri ás női divatkercskedők a na^ykini-zsai álienu endőrség jóváhagyásával ujabban a következő árakat állapitoti meg, melyekel » npgy-körönség tajékoztatas. végett alabb közlünk : 225 métere, horgany vagy láncjegyü cérna 12—40 számig 240 K, 44-100 arámig 150 K, 275 méterea 12—40 számig 280 K, 44—100 .zároig 180 K, 915 métere. 12—24 .Iámig 870 K, 30—100 számig 620 K, gep- és lyukselyem egy orrá Torpedó 60 K, Rococó 100 K, Gra.iósa 125 K, 1 matring J mosóselyem 40 K, műselyem kis \'J matring 24 K, nagy mairing 210 K, Rubena míitelyem 1 gombolyag
( 230 K, Tosc. varróselyem 1 gombolyag 190 K, pamutáruk: Club 50 meteres 36 K, Triton 500 j.r-dos 270 K, Simson 1000 jardos ■ 450 K, U férc 30 azámu 210 K, U lé.c 1000 jardoa 450 K, ki. matring térc 40 K, Kötőpamutok : Eldorádó 14. azám malringban 250 K, Bélloria 24. azám 230 K, gombolyag 250 grammos 90 K, 300 grammos 90 K, 350 grammos 180 K, Aida 500 grammos 260 K, \' tőmőpamut 3} K, D. M. C. hímző-pamut fehér 1 kis matring 110 K, azine* 1 matring 85 K, Zephiet (Berlinerpamut) 1 dekagramm 85 K, Patent zar 1. minőség 36 K, U. minőség 15 K, vairótü 1. minőség 30 K, II. minOaég 16 K, horgolótű " darabja, fanyelű 30 K, acél 20 K, kötőtű acél, darabja 8 K, dróthojtü csomag 5 darabbal 8 K, csomag 25 darabbal 40 K, Övvászon II. minőség 1 méter 60 K, Gurami-pertii 1 méter 6. számú 30 K, 8. számú 40 K, Harisnyagummi cérnából 1 méter I. minőség 300 K, II. minőség 200 K, III. minőség 160 K, Gummibetét 1 darab 400 K, Vatta 1 tabla 65 K, 1 méter 160 K, Slusakötő 1 méter 35 K, P.mutportli 1 méter 5 K, 1 vég 50 K, Danubia (tisztázó szalag) 1 méter 14 K, Köfwrfüső 1 méter
3. sz. 16 K, 4 az. 18 K, 5 szán, 20 K, 6. sz. 22 K, Aljzainor pamutból 1 méter 20 K, Kefezsinor gyapjúból 1 méter 40 K, Fűző (Mieder) zsinór 1 méter 30 K, Cipőfüiő vasfonálból 100 cm. 40 K/120 cm. 45 K, 140 cm. 50 K.
Női p.mutharisny. (Standard) vé kooy, párja 280 K, v«.tag, páij. 300 K, Női harisnya pamulmuszlin >" pária 650 K, Női harisnya selyem-muszlin (Flór) párja 1600-1800 K
Férfi harisnya (sockni) psmulból sima p.stelszinekbcn 1. minőség párj. 350 K, II. minőség párja 280 K, különböző színekben III. minőség pá, ja 240 K, selyemflór különböző színekben 650—1500 K, Gyermek pstent harisnya pamutból fekete, fehér és barna színekben nagyság 1. 250 K, 2. 275 K, 3. 300 K, 4. 325 K, 5. 350 K, 6. 375 K, 7. 400 K, 8. 425 K, 9 450 K, 10. 475 K, 11. 500 K.
12. 5^5 K. Puhagallfr dar.bja 1. minőség 20Q K, II. minőség 200 K^ -- Keménygallér do rabja ssiropia 200 K, dupla 360 K, Kézelő fehér
párja 400 K, Kézelő szines párja 250 K, Férfi ingek fehír 1800 K feljebb, szines 1800 K feljebb, Férfi alsónadrág hosszú 1200 K-lól 2000 K-ig, Férfi alsónadrág rövid 800 K-tól 1600 Kig. Közalkalmazottaknak, magántisztviselőknek cs munkásoknak fenti árakból még 10 százalék kedvezmény. — Forgalmi adó külön felszámittatik.
REGÉNYCSARNOK
A fekete matróz.
— Detektívregény. — 22
AZalni Kózluoy számára irt* Havas Zsigmond
— Felügyelő ur, éppen most éfle-sitoiick, hogy Fred Tipsoo ujságiró lakását feldúlták, az ujságiró eltűnt ós minden jel arra mutat, hogy behatoltak lakásába és vagy meggyilkolták vagy sebesülten elhurcolták.
— Ez nem lehet, főnök ur! — kiáltott fel a fe\'ügyelő.
— Dű itjen, igy történt. Azért hivattam, hogy személyesen is megnézzük ar ujságiró lakását és az ügyben megindítsuk a nyomozást s mivel a jelekből azt következtetem, hogy az eset összefügg a kellős gyilkossággal és a koronaékszerek ügyével, önre kivánom a nyomozás vezetését biznl.
A felügyelő némán állt, majd felkiáltott :
— Nem lehet főnők ur.. . Ez a dolog nem függhet össze azzal az üggyel, metyben jelenleg dolgozom .. .
— Miből gondolja ezt ? . . . Az ujságiró nagyon exponálta magát ebben az ügyben az igazságszolgáltatás érdekében, sőt talán egyedül neki köszönhetjük, hogy némileg kiismerjük magunkat ebben a bonyolult és ravaszul elkósziictt büojóny-sorozatban . . . Nem tehetetlen, hogy Tipsont meglepték háló&zooájában és megakarták gyilkolni s mikor ez nem sikerült, elhurcolták, ha még Ali, mikor elvitték ! . . . Tehát nem értem Önt, hogy miből következieii azt, hogy az ö oliünése nincs ösz-szeíüggésben azzal a dologgal, mely fenekestül felfordította a polgárság békéjét és a rendőrség nyugodt munkáját ....
— Ugylátszik, tóvediem, főnök ur — mondta nyugodtan Paddington és lehajtotta a fejét, — hanem, ha ugy kibánja, mehetünk is . . .
— Igen, vegyen magamellé kél embert, rendeljen egy autót, aztán siessünk 1 . . .
Mikor az autó befordult a Pearl-Streetre, az ujságiró háza előtt már egy hatalmas tömeg bámószkodoll. A kapuban egy hatalmas .kékkabá tos" állt, aki senkii sem engedett a házba és minden erejével azon volt, hogy a közönséget eltávolítsa a kapu kornyékéről. Mikor megpillantotta a detekiivfőnök gépkocsiját, kilépett a járda szélére és tisztelgett feljebbvalóinak.
— Egy félórája vagyok itt, főnök ur és azóta senkit sem engedtem a házba, bent pedig csak egy oreg asszony tartózkodik, aki a konyhában sírdogált .. .
— Köszönöm, nagyon fontos, hogy lehetőleg mindeni vállozaüanul lalál-lünk . . . Menjen előre felügyelő ur és keritse elő azt az öreg asszonyt. En a haltban leszek és mielóii meg-kezdenők a holyszini szemlét, kihallgatjuk az öreg asszonyt.
öt perc múlva mar az egész bizottság a ház halljában ült és kihallgatták Tipson gazdaasszonyát, mini az egyetten embert, aki a bűntény
elkövetésekor a házban tartózkodott. Az asszony azonban nem ludoit lényeges dolgot elmondani. Elmesélte, hogy gazdája, — mini annyi sokszor — ma is hajnalban lén baza, hallotta a kapu becsapódását.
— De honnan ludja, hogy a gazdája jött haza?
— Abból, kérem, hogy ismerem a szokásait . . . Ugy bfcsapja az ajtót, hogy én is meghallom, pedig én egy kicsit rosszul hallok . . .
— Azután nem hallott semmil sem ?
— Nem, kérem; reggel korán kel tem, elmentem a piacra bevásárolni, egy félóra nr.ulva hazajöttem és megfőztem az ebédet. Az ebédet nem tálaltam fel, meri gazdám kereken megtiltotta, hogy előbb zavarjam bármivel, mint ahogy ő kivanja . . . Hát én azt gondoltam, hogy mivel hajnalban jött haza, kettőig háromig fod aludni, de hat elmúlott kél, sőt három óra is és gazdam még mindig nem csengetett . . . Kélszer men tem az ajtajáig, de mivel semmi zajt nem hallottam, azt gondoltam, hogy még alszik . . . Tehái vártam és akkor jötl, körülbelül öt óra tájban egy rendőr és egy levéllel kereste az én áldott jó gazdámat és akkor mernünk a szobába ós akkor látiuk szt a borzasztó felfordulást és a vért ós a revolvert . . . Jézus, atyám, mi történhetett vele? I. . .
A szegény öreg asszony sirása és jajgatása őszinte volt, léhát szavai igazaknak hangzottak. A detektiv-főnök elégedetlenül csóválta a fejét* ós újra átgondolta az asszony valló-\' másfti. Egyetlen pozitiv valami volt a vallomásban, hogy az ujságiró hajnalban lórt haza, lehal közvetlenül azután, hogy őt óriesitette a Fekete Lámpabeli gyilkosságról.
(Folyt, köv.)
Alagút a Mont Blanc alatt
London, okt. 5. A Mont Blancon keresztül alagutat lógnak íurni. A munkát tavasz-szal kezdik meg és az körülbelül 4—5 évig fog tartani. A költségeket 25—30 millió frankra irányozták elő.
KÖZGAZDASÁG.
A soproni hetivásárra fal hajtott marhák külön onge Oly nélUUl kivihetők ax országból. A kormány rendeletet adott ki, amellyel a vágómarha-kivitel lebonyolításának megkönnyítése érdekében megengedi, hogy Sopron-, Moson , Vas , Zala , Győr-, Veszprém- és Somogymegyék álloí-egészségrendőri okokból le nem zárt helyeiről a soproni hetivásárra felhajtott egészséges vágómarhák (■ kivitel időpontjában érvényes kiviteli illeték lefizetése után október 6-tól keidve további intézkedésig külön engedély nélkül kivitelre kerülhessenek. Ugyancsak külön engedély nélkül kivi leire bocsátható további intézkedésig o foproni inarhaközvá^ó-hldon levágott szarvasmarhák h!3pa, hiváve az emberi táplálkozásra alkalmas belsőségeket.
Borárak. Az utolsó hetek tul sok csapadéka következtében a szőlőtezméskilátások ugy minőségileg, mint mennyiségileg csökkentek. Csak a helyi szükségletek kielégítésére vásárolnak a kerea-kedők és nagyobb mérvű vásárlásokat nem eszközölnek. Az árak a
kővetkezők: Szekszárd 9—9\'/, \'ok 40-45 koron\', 10-10% fok 55— 60, 11 12 fok 70-85 korona. S\'egrd 1-1 fok 100, közönséges 60—70, Dunaföldvar I92l-es 68 — 80, must 50 —60, Révfülöpi óbor 80-100, C»ibaVhái" 30—35, Ka-locta 30-35, Pécs 16 5 fokos óbor 55, must 30-40 korona.
A zalai vámmalmok fefeb-bezése. Megírtuk, hogy a zalai vámmalmok közül, a kivetett kontingens nagysága ellen 80 zalai vámmalom felebbezett. A zalavármegyei szétosztóbizottság befejezte a felebbezésék letárgyalását, aminek végeredményeképen 17 malom felebbezését, mint indokoltat elfogadta, a többit pedig elutasitotta. A 17 malomra eredetileg kivetett és az uj megállapítás nagysága közti gabona-különbözetet tegnap vetette ki a vármegyei elosztó bizottság a nagyobb forgalmú malmokra.
Budapesti sserkMitóségiroktól. A tőzsde irányzata és áralakulása ma egyformán változatos volt. A megnyitáskor különösen a nehéz papirok a keddi záróárfolyamok felett indultak, mert a spekuláció egy hetes játékra aem vállalkozik az általános pénzhiány miatt, mivel ez megakadályozná az átvételben. A könnyebb papiroknál nagyobb volt az üzlet, különösen kisjátéko-sok vetették magukat ezekre a papírokra, mert i:t aránylag nagyobb haszonra tehetnek azért, mint a nehéz papirok játékával. A tőzsdeidő későbbi folyamán a hangulat bizakodóvá vált és magasabb árfolyamok kerültek felszínre. 12 óra után azonban az árak lemorzsolódtak, de zárlat felé ismét elérték a keddi nivót.
• Valuták I
Budapest, október 4.
N.poloon tíiOO, font 111 US-11426 Dollár 2500-2570, HrancLa fiao* 140— 95, Márka 13C — 150, OUss lire 105-10, Osztrák koron* 3-20—3 3v Ul 1500—1600, Szokol 78—82, Svájci írtak 478—85, Dinár 3120-3280, Lengyel márka 31-32, Hollandi forint 970-995, B«lg« fr«nk 180 — 185, Lév* 1550—1650.
Devizák:
Amsterdam 970—75, Koppenhága 524—534, Krissllánla 430—440, London 11125-425, lkrtin 120-40, MUano 105-10, Piri* 100—95 Prixa 79—83, — Stockholm 003 - 678, Zürich 470-85. - Wi.o 320—30. — Zigrib 800-840, Now-York 2500— 2576, Varsó .40—31, Bukatast —. Sofia 1550—850
Zürichi zárlati
P,«rlin 26, Amsterdam —, Hollandia 205-5 Naw-York 535 3, — London 2363 -, Pirit 4087, Milano 22H7, Pr**a 1785, Bnda-pcal \'22, Zágráb 187 5, Varsó 6, Wian 00*7, Szófia 325, Ositrák Wly. 07 8.
Termény Jelentési
Buza (TbxavUéki) 10760-10800, agyíb 10700 10750, rom 7600-500, Ukaxmány árpa 0850-7000 jőrárpa \'? 200-400, nb 8500-6650, tengeri ——, — ropco 17 — 17500, korpa 5100—5250, köUi —
Budapesti állatvásárt
Maxhahut I. r. •gásiboo 370-450, hitulja 4/0-520, elojo 350—430, II. r. cgóíiboo 280 -350. hátulja 290-370, olajo 210 -250, Nóvondék marha: I. r. ogí«bon 235-280, borjú (ólótt bórb) 400-600, Késsiet : Nagy-marha 97, eladás 79, Nóvendék marha 3rt eladás 31, borjú 56, eUdát 6G, Marha-bór 4ÖO-4S0, borjubór 900 -920. Birka 485—360. Juh 260-320, Faggyú 165-330.
Sertésvásár:
Felhajtás 1280, Elkelt délig 700, Oreg 365-440 Közép 470 -500, Könoyii —. L r. 560 Zsix 890, Szalonna 620, Leh. hos 840.
Felelős szerkesztő Benedek Rezső.
6 ZALAI KÖZLÖNY
1922. oVtóW 7.
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
DIVATÚRUHJÍZA („KÖZPONT-SZÁLLÓ" ÉPÜLETÉBEN)
Szfivöpamut él szSuScérna Állandó nagy raktára.
AUnlla mársákelt árakon a következí jómliiSsásü cikkakel: Fárfl azBveUk, BŐI azövetek, ..lg, ..In.a ctoth, fakót. clolh, karton, Toll., sr.nadin, va.xon, atffon. parg.t, ..Hr, kana.a.x, damaatfrídlj, matracgrádli, bár.onyok, kBtópamut. kondorpamat a.ÓTO
pamut, axövScirna, ágygarnllura. da»«ail?arDltar., aaalmaz.ak,
gabná.zaák, téllk.odő, hárá.ak.ndo, f.jkendi, xacbk.ndo, pohártörlő, ptQaakab.it, trikó iog«k, valamint trlko nadrágok.
VILÁG MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Csütörtök—péntek
Szccsl Kerkó, a Megfagyott gyermek főszereplője smmélye* íolléptével a
KIS LORD
llumetl hím regénye filmen Operetle-szkcícs! ^
HHLYARAK : l\'Aholy ÖO K, Zsolye K. I. hely 30 ff, II. hely 20 K, III. hely 15 K
KJáadisok: Hétköznapokon 7 és 9 órakor, vasár- éi ünnepnap 3, 6, 7 és 9 órakor.
Budapest képviselősége, Taurll arozés, személy fuvarozás,
Magyar fiat Művek r. t gummiraktár, tehsráru fuvaroz;
javító-műhely, benzin-árusítás.
Iroda: Erzsébet-tár, Köztisztviselő barakk-épület. Telefon: 359. Telep: TArHAz-UtCa.
Igazgatóság: Fő-Ut, 8., BaZÓr-ÓpÜlet. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSA.
URÁNIA MOZGÓSZINHÚZ
T.l.fon 3-13
Szombat—vasárnap
Zézéll.rész
8 felvonásban Szómba*i jegyek pónlek délig átveendők.
10—11-én
Galathea
PctrovJcs SzvetUzliwal
Helyárak bátkOtnapi l\'áholy ÖO K. r.«ölye 46 K, Könték 35 K, Támláa 35 K. Zkil-• xék lö K. - Vaaár ünnepnap: I\'áholy «0 K, ■ÍAft\\ye 00 K. KOrtoák «« K, Támláa 30 K, ZárUxák 30 K.
Előadások : Hétköznapokon 7 és 9 órakor, vasár- és ynnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor.-
LEGOLCSQBB MINDIG
KISFALUOI És KRAUSZ
= divatnagyAruhAza =
az „ARANY KAKAS".hoz NAGYKANIZSÁN, ERZSÉBET-TÉR 21. SZÁM
Duplaszélea a\'.övet ruhákra Duplas*éles félgyapjusxövet minden szinben .... Duplosrélcs félsyapjimövet minden színben .... 140 um. B7élca strapa nöi-
szövet.......
140 cm. »;éles fí\'rfisTtővet . Sima Flanelk>k, színtartó Színtartó parfétok
métere 700 K
métere 950 K
métere 1150 K
mátere 1600 K>
métere 1800 K
métere 650 K métere 500 K
SZÖVET OCCASSIOÜ
Otahnloorok minden színben kabátra át ruhákra, nőt ko»tM- ás mtia-szíiHak, férfi ioüblé is klkát-uOvttak, selymek, bársonyok és níl posztók I
Apró hirdetések
<IU«\' 10 ((Olg ÖO korona. v»»ta«abl. V«4Qv«l ti»d«tl luvtk dapláu azámlttatuak. Alikat k«r<i»kn«k 60 oáialék árengodinóny.
V ionnal! b«l*pA«r». vtgyo
Allaoiló munkára WrAck k(t kován mMet. kik • tCiti (i ít\'lfrc* munkában teljet jinuiitftl bírnak. Y«U»y Jino* lovicx- él kocaÍKyKifi-(iMttof, Kcwtbely.
nul4nak uooail felvétetik
KlCMirálném laliix.mil • víroa Lir-
n>)y fíaiío ItvB =cy»ooljan lakltitl. Cini a iitOó-ilvítklban. S5\'l
Szorgalma*. ra«tMibit6 uláritCol fclvíwtili
„SxAk* knby". Ai»n>o« aocai) tncftipum\' t• fMrii <tek i vífytftl. rr*»;l«írKrbe«»fai. Kímt
tud.».« vtkrn tulka «» hol UlálkoahatonV! £• ml kn u l«ntn<tej«l? „Bankfia."
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik fclejthetet\'en drága kis gyermekünk, illetve kedvos kis unokánk korai elhunyta é» tentcléso alkalmával raélyséces fájdalmunkban osztpekodni szJv<^ k voltak, \'ogadják ezúton is há.as | köszönetünket.
Nagykanizsa, 1022. oktőbrr 5.
Vargha Ottó és mit I loser József ós neje
Ügyes ujságárusitók
napi pú órai könnyű munkával jó jövedelemre lőhetnek szórt
Horváth József
ujiigirudijában.
Hannáit tölgyfa
szeszhordók
eladók
Szeszfinoiiiitd R. T.-nál
Nagykanizsa. 51,s
ARGENT JÁNOS
ootftni dpésula Rsgykulzu. Daik-tir t U.
Dos raktár kézzel dolgozott chevreaux, boksz, antilop, krokodil-bőr, selyemcipókben a legiitoUó divat szerint. A kézzé] varrott duplatatpu
SZANDÁL
mely olcsó és kényolmes, egyedüli készítője.
Szőlőtörkölyt
bármily mennyidben vesz IrgmAgasobb napi áron a
Nagykanizsa városi központi szeszfőzde
Báthory-utcu 4, „«0
Újságkihordók
jó fixeUsael felvétetnek
lapunk kiadóhivatalában
nOOOQQCJQ QQOOOOQ OQ OOOOQOQOQQ OQOQOOOQOOQOQOOQO O VAHinmiiAmJ^: M....!.!! I "L* V TTTl 0
Könyvnyomdai munkát 4- Könyvkötészeti munkát
u. m.: Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
3 Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fő-ut 13
OOOOOOOOQOOO anaOQna rtr-i r-»r»*-» ______________
0 o
0 o 0
0 §
30000QQOC30jOOOOOOOOO QOO OOOOQÖÖÖÖQQaoan
Nyomatott . Up.ulajdooosok: Z.I.Í ás Cy^m.ti könyvnyomdáiáb.p.---~
Nagykanizsa, 1922 október 7. Szombat
Egyej »zém Ara 8 Korona <;i.
év(olvatn 228. szám
POLITIKAI NAPILAP
ftUgJelrnili raln.lls kor* r<-atI
KIAn.rt\'.l *r»h liAiliut honit. \'•«> j~.vl*i« fccMt-e ,
K«jr l<»M»ra 1 AO. - k.r..ul
lUrom lióaapra 4AO. koioui f-ijm iuui *ra n koron*
A mudániai konferencia.
Nagykanizsa, okt. 6.
Az angol nem hiába a legpraktikusabb nép a világon. Ha valami nem megy egyféleképp, megpróbálja másképp 8 általában remekül meg tud alkudni a körülményekkel, még pedig lehetőleg mindig ugy, hogy kifelé megmentse fölényének látszatát, ami a leg többször sikerül is. Miután Kcmal basát semmiféle fenyegetéssel és semmiféle tényleges hadmozdulattal és háborús készülődéssel nem lehetett eltéríteni attól a szándékától, hogy átjöjjön Európába és visszavegye Konstantinápolyt, Tráciát és Drinápolyt, az angolok gondoltak egyet s háborús döntés helyeit felajánlották Kemalnak a békés megegyezési. Még pedig ugy, hogy előre biztositolták a győzelmes hadvezért arról, hogy mindent megkap, amit kivan. Kemalnak, aki — ugy látszik — diplomatának épp oly kiváló, mint hadvezérnek, miután garancwlcál kapott arra vonatkozólag, hogy a különben is megijedt angolok ígérete ezúttal komoly, s mivel egész bizonyosnak látszik, hogy vérontás nélkül is elérheti mindazt, amiért győzelmes csapatait ujabb harcokba akarta vinni, engedett az angol unszolásnak, s elrendelte a fegyverszünetet. Ugyanakkor Mudániában megkezdődött a nagyfontosságú katonai lanács kozás a törökök és az angolok, illetőleg az ántánt közt, melynek célja Konstantinápoly Trácia és a tengerszorosok kérdésének vérontás nélkül való megoldása. Alig szenved, kétséget, hogy a tanácskozás Kemal akaratának győzelmével és Anglia teljes kudarcával fog végződni, noha bizonyos, hogy Anglia talál más formulái, mellyel vereségét leplezheti. Angliát szelídebb hu- I
rok pengetésére különben egyrészt az bírta, hogy szövetségesei e kérdésben teljesen magára hagyták, csak ugy. mint saját dominiumai, másrészt az angol katonai körök idegenkedése az ujabb háborútól s végül az a körülmény,
hogy a csanaki front Harring-ton saját bevallása szerint Kemal csapataival szemben tarthatatlan volna, s igy az angol-török háború elkerülhetetlenül angol vereséggel kezdődött volna. Ezért kellett a mudániai konferencia.
Angol .politikai körök a törökök elleni beavatkozást sürgetik.
Meg kell védeni a tengerszorosokat. Hangulat Franciaország ellen.
London, október fi. Konstantinápolyból ide érkezett jelentések mutatják, hogy a törökök hadműveleteiket a Dardanelláktól a Boszporuszig akarják átterjeszteni. Megállapítható, hogy azok a londoni körök, melyek eddig ellenszenxruel viseltettek a fegyveres fellépés iránt, most etflyes magatartást követelnek az angorai kormány ellen Utalva arra. hogy a török nacionalisták immár nemcsak a sevresi, hanem az 1918. évi fegyverszünet feltételeit is fel akarják horitani. Mindegyre hangoztatják, hogy a tengerszorosok szabadságát minden körülmények között fenn kell tartani. Franciaországnak szemére vetik, hogy csapatai a semleges zónából való visszatérése által megbontották a szövetségesek katonai összhangját.
A kormány akciója a drágaság ellen.
Budapest, okt. 6. Bethlen István gróf miniszterelnök szabadságáról való visszatérése óla mindennap tanácskozást folytat az egyes szakminiszterekkel, amely tanácskozások mind a drágaság elleni akcióval vannak összefüggésben. — Ma délután a szokásos minisztertanácson ugyancsak a drágaság letörésé-
vel foglalkozott a kormány és ezzel kapcsolatosan bizonyos ellenőrzi Intézkedések megléteiét határozták el. melyek az egyes cikkeknél .előállott Indokolatlan árjmelkedésl lógják szabályozni. Ezenkívül a minisztertanács a mérnöki kamara felállításáról szóló törvénytervezetről Is behatóan tanácskozol!
Bulgáriában megbüntetik u háború bűnöseit.
Siófia. okt 6. A bolgár nemzetgyűlés november havában kíván összeülni, hogy döntsön a háború alatti kormányok büntetését elrendelő népszavazás kérdésében. A bolgár távirati ügynökség Jelentése szerint ez a kérdés az egyes külföldi lapok híreivel ellentétben ez nem okoz különösebb nehézségeket Bulgáriában, mert az ország általános meggyőződése, hogy a nemzet katasztrófájáért felelős politikusoknak bunhődnlök kell.
Kemal Konstantinápoly ellen vonul.
Konstantinápoly, október 6. Ideérkezett jelentés szerint Kandrában, mely a Fekete-tenger mellett, Konstantiná-polytól 65 mértföldnyire fekszik, töröli lovasság bukkant fel. Ebből azt következtetik, hogy Kemal pasa Konstantinápoly ellen szándékozik vonulni. .
A c«eh kormányválság.
Prága. okt. t». Csütörtökön délután 3 órakor minisztertanács tilt egybe, amely elha-
tározta a kormány lemondását. A minisztertanács után Benes miniszterelnök a köztársaság elnökéhez ment cs eléje terjesztette a felmentésre irányuló kérését. Az elnók elfogadta a lemondást és felkérte Benest, hogy vezesse tovább az államügyeket az uj kormány megalakulásáig.
A törökök már nem engedékenyek.
London, okt. 6. Politikai körökben nagy feltűnést keltett Harrington tábornoknak az a jelentése, amelyben beszámol arról, hogy Izmid pasa megszűnt az eredeti békés hangnemben beszélni és váratlanul merev magatartást tanúsított- Maga diktálta a feltételeket és Trácia azonnali megszállását követelte.
Tovább folynak a mudániai tanácskozások
London, okt. t!. Hivatalos körökben ugy véül;, hogy Harrington tábornok távirata, noha nem teljesen a helyzetet nehéznek és bonyolultnak tünteti fel. A katonai megállapodás, amelyeket Mudániában ki kellett volna mondani, nem jőt! létre, línnek ellenére a tárgyalások nem szakadtak meg, mert Harrington tábornok közölte ezt a szándékát, hogy ma reggel vissza tér Mudániába. A cseh kormány megalakulásának nehézségei.
Prága, október 6. Az utolsó pillanatban előre nem látható nehézségekbe Ütközött Svehla kormányalakítási kísérlete, mert a cseh nemzeti szociáldemokraták nem voltak megelégedve a tárcák elosztásávjl. Ók/ugyanis csak kisebb jelentőségű tárcákhoz jutottak, mint például a vasúti- és postaügyi minisztérium, továbbá a feloszlatás előtt álló élelmezési minisztérium. A párt a maga részére kérte a munkaügyi minisztériumot is. Turny Tibor szakszervezeti titkár, volt miniszterelnököt jelölték.
ZALAI K021.0NV
1922. október 7
Nagykanizsa történelméből.
> (Folytatás.)
:i Kanizsay litvánt, ki a székelyek \' ispánja éa főajtónálló is volt, egy \' 1397-ben kelt oklrvél Somogy I rnegye főispánjának írja. Ei ■ \' Kanizsay István különben kegyence * volt Mária éa Erzsébet királynék-j nak, kikért rabságot is szenvedett, mikor 1386 Ban Diakovárnál el-1 fogták. Azután pedig királyát Zsigmondot kísérte, mikor ez a nikápolyi csata után bujdosott.
Kanizsav János Zalamegye főispánja (1391-tői) esztergomi érsek és kir. kancellár volt. A francls-canus szerzeteseket Kanizsára le-telepitette 1415 ben, nekik templomot és zárdát építtetett. (E zárdából a törökök 1600 ban — Kanizsa elfoglalása után — a szei -zeteaeket kiűzték s mostani zárdájuk éa templomuk Kanizsa várának tégláiból épült, mikor a törő kőktől visszavett várat Lipót parancsára 1702 ben lerombolták.)
Kanlzsay György vasvármegyei főispán volt az 1405. esztendőben, mikor az örvényesi Kapornak mel letti) pálosoknak sok jósiágot adott Zalában.
Kanizsav László Sopronmegye főispánja (1432—1434) már nagyon gazdag ember volt, kit Zsigmond király arra kért, hogy saját költségén sereget állítson ki. „ígérjük, ha kérésünket és parancsolatunkat tel jetit ed, azon költségekert, melyeket kell tenned, olyan jutalmat adok, amilyennel méltán megelégedhetsz és fiaid is a jutalmak édességét kóstolván, érettünk az örök Isten előtt könyöröghetnek". Irta neki Zsigmond király Siena városából 1433 ban.
^ Egy másik Kanizsay László (ki Kanizsay Ferencnek, a család utolsó férfitagjának volt atyja) Zsl»- és Vasmegye főispánja s ezenkívül Horvátország bánja volt. Ekkor már — mint az egykorú oklevél mondja — „különféle tartományokban fekvő" rengeteg vagyonnal bírt a Kanizsay család, melyeket Vészipt csere, részint adományozás utján azereztek. Valamikor övék volt Zalaegerszeg is, de ezt elcserélték n veszprémi püspökkel Sormásért és Szepetnekért. Kanizsának pedig egész vidéke az ő birtokukat képezte. Igy többek között Laanak, Palin, Újudvar Szcglaki, Szent-Miklós éa Bille.
Ez • Kanizsay László buzgó hive lévén Zápolya János magyar királynak, „miután a Kanizaay család férfi tagjai az Úrban elhunytak", a megmaradóit egyetlen leányt Kanizsay Orsolát királyunk fiusi-totta 1532 ben „néhai Kanizsay László, ugy a közelebb elhalt Ferenc fia várai, kastélyai, városai, falui, pusztái, szóval összes jószágaiban, nehogy ezek ellenségünknek \' Ferdinánd királynak kezére jussanak".
Nagy hiábavalóság lőn ez a királyi óvás, rnert a fiusitott Kanizsay Orsola férje még meghódolt Ferdinándnak, összes jószágaival együtt.
Ugyanis Magyarország ez idő-szerinti leggazdagabb hajadonát Kanizsay Orsolát, mikor még 14 éves vala, feleségül vette Nádasdy Tamás. A nemzeti király hive volt Nádasdy, másként^ nem is kapta volna meg OrsoWt, de később Ferdinándnak leghódolóbb embere és ax ország nádorispánja lett.
(Folyt, köv.)
A keresztény koncentráció ttgj[fi*
Haller István nyilatkozata. — A mozgalom a Ház összeillése után súlyosabban fog megnyilatnoznl. — Az első fajvédelini erőpróba sikere.
— A tegnapi megbeszélésünkön részletesen megállapítottuk a ke-
Buda/test, október 6. Az egységes keresztény front munkaprogram? járói tanácskozást folytattak a mozgalom vezetői. A liberális lapok erről különböző dolgokat közöltek. Haller István ma a következőket mondotta ezekről a koholmányokról :
— A miniszterelnök a kormánypárt szerdai megbeszélésén egy árva azót sem mondott arról, hogy velünk nem kiván együtt haladni. Mindazon kombinációk, amelyek a miniszterelnök ezen állítólagos kije lentéséhez fűződnek, légből kapott koholmányok, amelyekbe annak a néhány volt liberális képviselőnek sugalmazásait kell látni, akik az egységes pártbsn egyedül vannak a koncentráció ellen. Körülbelül 44 volt liberális munkapárti képviselőn kívül a kormánypárt egész többsége a fajvédelmi akció mögött áll.
resztény koncentráció munkaprogramját. Ez a munkaprogram, melynek részleteire nézve megállapodtunk abban, hogy ezidőszerint még nem tárjuk fel teljes egészében a nyilvánosság előtt, kiterjecj ugyan társadalmi, mint gazdaság] és politikai térre.
— A nemzetgyűlés ősszeülése után fog csak a keresztény koncentráció a maga teljes valóságában megnyilatkozni és pedig sokkal súlyosabban, mint ahogy\'azt egyesek kívánnák.
A koncentráció parlamenti föllépése mellett a parlamenten kivül nagy társadalmi erők létesülő csoportosulásának kereteit és programját is megállapította. Az egyetemi ifjak fajvédelmi mozgalma máris meggyőzően mutálj*, hogy van mire támaszkodniuk.
Bemutatjuk a világnak a magyar kulturáL
A magyar állami vándorkollekció november 15 én Helaingforaban, Reval és Dorpat észtországi váró-•okban rendez kláilltáat. Götaborg svéd város ötszáz éves fennállásának emlékünnepére meghívta a magyar mütárlatot.
Budapest, 1922. okt. 6.
(Saját tudósítónktól) Külpolitikánk elért aikereit a nemzetek között elfoglalt kulturpoziciónk ereje támasztotta alá. Ott vagyunk készségeinkkel a nyugati elsők sorában, politikai megítélésünkkor mindenkor mérlegre kerül világkultúránk tekintélye. A trianoni Clemenc* au-szerződést csak egy Apponyi fékezhette a maivá, abból, amit ránk akartak kényszeríteni.
Kimarkolt műanyagból vándor kollekcic t állitolt össze a magyar hivatalos képzőművészet, hogy a mindenfelé vendégszereplő muzsiku-aok, színészek és a jól ismert irók mellé ilyenből is mutassunk a világnak. Ennek ad miniazt rációjára pedig külföldi művészeti kiállítás-rendező bizottság alakult \'Kertész Róbert miniszteri tanácsos elnökletével. A kiállításokat az első állomások: Hága, Amsterdam, Stockholm és Velence után, amelyek mindegyikén óriási sikert arattak, november 15 én Helsingfors-ban folytatják. Onnan Reval és Dorpat észtországi városokban, később a finn kormány felkérésére Abo nevü városban (Finnország ezelőtti fővárosa, a legnagyobb kulturközponO mutatják be a vándortárlatot. Ugyanakkor a vendéglátó városok egyetemein nyilvános tudományos elgsjáat tartanak a magyar képző- és építőművészet világjelentőségéröl előkelő esztétikusok, Finnországi Akseli, Gallon, Kilila festőművész tanár és Sibel-lius architektikus.
A jövő év programjának főstá ciói: Grenlingen, Rotterdam és Barcelona. Nevezetes pedig Göta-borg svéd nagyváros, melynek hivatalos hatósága a város ötszáz éves fennállásának jövő év áprilisában tartandó emlékünnepére meghívta a magyar vándo^kollekciót.
A tárlat anyaga 300 képből, 100 szoborból éi kisplasztikából áll. Képviselve van bennük az összes jelentős képzőművészeti alakulat, igy : a Céhbeliek, n Magyar Képzőművészeti Társaság, a Kéve, a Szinnyey Társaság, a Benczúr Társaság, az Akvarellfestők, a Cenini Társaság éa a Magyar Mérnők és Építés zegylet. Egyének szerint majd mindegyik modern művésznek alkotása vesz részt a kollekcióban, az elhaltak azonban csak Munkácsy Mihályig, visszamenőleg, akik müveit dr. Petrovics Elek muzeumi főigazgató válogatta össze. Külön becsülendő érdeme van a tárlat óriási sikerei körül Déri Béla festőművésznek, a Nemzeti Szalon igazgatójának, aki a magyar állami vándorkollekciónak vezelő faktora is. És jellemző gazdasági szinvonalunkra, hogy a kiállítás költségeit egy Andrássy Gyula gróf elnöklete alatt ál.ó tár-saaág gyűjtötte össze.
--
Elfogott betörő.
Nagykanizsa, október 6. (Saját tudósítónktól.) Az éj folyamán az igazak álmát aludta Kálovics Já-nosné kiskanizsai Szepetnek utcai lakos, mikor ugy rémlett neki, mintha valaki az éléskamrájában járna. Miután az ajl<St lefekvés előtt bezárta, nem tulajdonitott nagyobb jelentőséget a hallott zörejnek, hanem tovább feküdt. A nesz azonban . hangosabb lett éa csak nem akart megszűnni, mire Kálovicsné rosezat sejtve, felkelt ágyából, hogy a zaj okát kutassa. Erre a zörej elcsendesedett. Kálovicsné kiment a konyhába, az udvarra — azonban sehol semmi gyanúsat nem vett észre. Már vissza akart menni a szobájába, mikor az éléskamra előtt egy férfi-aapkát látott a földön heverni. Ilyen bizonyítékra természetesen be akart menni a kamrába, hogy a sapka tulajdonosának kiléte iránt érdeklődjék, mikor egy bozontos fej — a sapka tulajdonosa — kiugrott a kamrából és az ablak felé rohant, hogy azon kiszökjön. Az ablak szűk volt, az éjjeli látogató nem tudott rajta kereszlül-bujni, mire Kálovicsné megragadta üstökét és segítség utón kiáltott. A másik szobában fekvő leánya és édesanyja Kálovicsnénak, a
kiáltozásokra felébredtek és segítségül jöttek nz asszonynak, aki két kezével üstökénél tartotta erősen az él^kamra éjjeli látogatóját. A férfit Kájftyícsoá, f«lfea»tte Kel-lerrnann (Matfk) Mihály kiskauizsai kőműves BzemélKájiftB* ajci a három nőt könnyen lefej^ta magáról, Kálovicsqét lerázta ás félrelökte, édesanyját pedjg arculfltQtte és kiszökött a házból. Sapkáját és egy zsákot, miben vaiószjnfllag zsákmányát akarta, elszállítani, visszahagyta.
A nagy lármára éa scgltfég kiál tásra persze hamar ott termett a rendőrőrszem, aki magához vette a betörő férfi sapkáját és zsákját és a kapott felvilágosítás után azonnal jelentette az esetet a kiskanizsai rendőrőrszobán, hol azonnal a betörő elfogatása iránt megtelték a szükséges intézkedéseket.
Nem telt bele fél óra éa a kanizsai rendőrség gyors beavatkozásának meg lett az eredménye, n menekülő Kellermann Mihályt elfogták és behozták a kanizsai rendőrkapitányságra, hol az ügyeletes rendőrlisztviselő előtt a sapka, zsák éa szembesités nyomós érvei alatt bevallotta, hogy azért tört be Kálovicsnéhoz, mert lisztet akait az éléskamrájából ellopni.
A beismerő Kellermant a rend-őr»ég tegnap átkísértette a királyi ügyészségre.
Súlyos baleset.
Nagykanizsa, oki. 6. (Saját tudósítónktól.) Sukits István őr-tljosl polgár a szokásos napi munka elvégzése után este kl akajt menni szőlejébe őrködni. Ezért az Istállóban levő ágya fölött függő vadász fegyveréért ment, hogy azt Is magával vigye, azonban, mikor a fegyvert le akarta venni a szegről, a^fegyverszlj valahogyan megakadt a legyver ravaszában, Suklts a szljjat megrántotta, a fegyver elsült és pedig oly szerencsétlenül, hogy a balkarját széjjelroncsolta. A szerencsétlen embert nyombart be. hozták a kanizsai közkőrházba, ahol az ügyeletes rendőrtisztviselő kihallgatta Sukltsot.
Suklts állapota súlyos.
Herényiét Izlim paaa ellen
London, okt. (5. Bayrulhból Kairón keresztül a következőket jelentik: Izlim pasa kormányzóra ismeretlen tettesek rálőttek. Izlim sebet kapott a lábán. A golyók a pasa titkárát és 2 francia lisztet megöltek.
Zimmermann lesz az osztrák pénzügyek ellenőrző
bizottságának elnöke.
Bécs, október 6. Az osztrák pénzügyek ellenőrző bizottságának elnöke Zimmermann rotterdami polgármester lesz, aki már egy alkalommal, amikor a Népszövetség hasonló akciót indított az osztrák pénzügyek szanálására, ki volt szemelve errb az állásra.
1$22. október 7
ZALAI KÖZI fWr
3
Gazdasági kérdésekről tárgyalunk a csehekkel.
Budapest, oki. 6. Október 10 •én kezdődnek a magyar-cseh gazdasági tárgyalások. A tárgyalásokról és azok várható eredményéről Vavrecska Hugó, a cseh követség vezetője megerősítette azt a hirt, hogy a tárgyalások 10-én kezdődnek és pedig négy bizottság fog tárgyalni, még pedig kettő, a pénzügyi és a jogi-politikai Prágában, a gazdasági és közlekedési bizottság pedig Budapesten. A tárgyalások súlypontja természetesen a gazdasági és pénzügyi bizottságokra esik.
HÍREK.
A „tányérsapkások"
ami /iáink, nemzetünk biztató re-menye és jövendő büszkesége ellen bujtogatnak ismét országszerte, akik a tnigyar feltámadás izmos, acél-kai u úttörőit isméi elszeretnék gán csolni. A „tányérsapkások" — a magyar egyetemi és főiskolai ball gaták. A mi dédelgetett fiaink. A bujtogatás, a rágalom hadjárat nem ujkeletü, de Hébelt elvtárs parlamenti beszéde óla, mikor a magyar ke-restlény ifjúságot gyalázta — egyenesen tűrhetetlen. Ez a gyűlölködés minden téren megnyilvánul. Ha a magyar társadalom siet az egyetemi hallgatók segítségére, ha az állam hoz valamilyen áldozatot az ifjúság támogatására — a sok hébelt rög tön készen van a támadási a Ha kél részeg ember ellátja egymást — másnap tele van az egész világ, i hogy a zavargók csak egyetemi
V\' hallgatók lehetnek.
A magyar társadalomnak legelemibb kötelessége, hogy a meg rágalmazott magyar ifjúság védelmére keljen. Még pedig abban a formában, hogy segiti és lámogatju őket erkölcsileg és anyagilag A főiskolai és egyetemi ifjak nagy része lelket-testei ölő harcot folytat a mindennapi megélhetésért, a kenyérért. Nagy részük még azok közül valók, akik az ádáz világháborút végig-küzdölték. Ezeket a derék magyar ifjakat a szükségnek és nyomornak odadobni — egyenlő a magyar jövő halálraitélésével.
Védjük, segítsük — a „tányér• sapkások*-at /
— Az aradi tizenhárom vér-
j- tann dicsőságes emlékét Nagykanizsa város hazafias közönsége a hagyományos nemzeti gyászünnepé-lyekkel ülte meg. A ferenciek plébánia templomában 10 órakor nagy gyászistentiszteletet tartottak, melyen hivatalból részt vettek az összes városi, állami, katonai hatóságok, bíróságok, hivatalok és testületek és a hazaíUs közönség sokasága. Ott láttuk a m. kir. honvédség lisziikül-dötiségénck élén vitéz Bobest Mátyás ezredparancsnokot, a véros részéről dr. Sabján Gyula polgármester vc zetésével a városi tanácsot, a tiszti kart, a kir. törvényszék és járásbíróság birái é én dr. Kenedy Imre táblabírót, a kir. ügyészséget Csil laghy György ügyész képviselte, nz Ügyvédi kart dr. Hajdú Gyula ügyvéd, a rn. kir. államrendőrség lisztjei, tisztviselői és rendőrlegénységének élén dr. Krajcsovics rendőrkapitány és Stuller László főfelügyelő, Harsay György postafónök és a társadalom színe javát, akik mind adózni jöttek a magyar haza vértanúi dicső emlékének. A főgimnázium ifjúsága különösül felemelő módon, a magyar ifjak tüzével, lelkesedésével rótta le a kegyelet adóját, ugy, hogy a jelenlevő közönséget magukkal ragadták. Büszkék vagyunk a hazafias magyar kegyesrendi tanári kar által nevelt ifjainkra, melyek a magyar jövőt sranygloriával tárja szemeink elé. Általános feltűnést keltelt Zalán
VIII. o. t. ünnepi beszéde, melynek tartalmassága, tömör kidolgozása, izzó hnzafisága és helyes előadása a sziveket gyullasztotla. A többi elő adók is méltók voltsk az ünnepi kerethez. Az ünnepségen dr. Sabján Gyula polgármesterrel válogatott közönség volt jelen. A kereskedelmi iskola, a polgári iskolák, az elemi iskolák mind a magyar nemzethez
méltóan ünnepelték az aradi tizenhárom szent vértanú emlékezetét — Bensőséges és meghatóansíép gyászünnepsége; tartott a MOVE fiz Uránia helyiségében. A megjelent na^y számú közönség fájdalmas telkes i-désse: hallgatta az ünnepség komoly és szép számait. Nívós és minden tekintetben kiváló volt az Irodalmi és Művészeti Kör íjyAszünnepólye, méltó és megható az elmúlt gyásznap és a kulturális egyesület tradi-cióihoz.
— Személyi hir. Hann János vármegyei t. b. főjegyző 3 havi szabadságra ment.
— Hivatali beosztás. A vármegye alispánja Hertelendy Ferencet, aki a megyei központban teljesített szolgálatot, a letenyei fő-szolgabírósághoz osztotta be szolgálattételre.
— Az inségadó munkálatalt hétfőn kezdi meg a városi adóhivatal, mert 15 ig kell, hogy be-fejezre és 15-ike után kezdődik az általános behajtása. Miután a rendelet ugy intézkedik, hogy a képviselőtestület állapítja meg, illetve fixirozza mindenkinek n beszolgáltatandó adómennyiséxét, kell, hogy a városi képviselőtestületet a legközelebbi napokban összehívják.
— A nagykanizsai országos vásár, mely hétfőn lesz megtartva, az előjelek szerint Ítélve a legnagyobb éi legsikerültebb vásárok egyike lesz. A kereskedők nsgy vételekre számítanak.
— Nyugdíjazott tanitók. A vallás- és köcoktatásügyi miniszter Sümegi József znloszcnlgróti áll. rllcmi Ískol-«i igazgatói anitót és Éles Károly sümegi áll. elemi iskolai igszgatót és dr. Kecskés Kálmánné Nerger liona sümegi áll. elemi iskolai tanitónőt nyugállományba helyezte.
— Az iparostanonciakolák uj felügyelője. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Litlván Sin dor iparoktatási igazgatót bízta meg a znlavarmegyci iparostanonc-iskoláknak folyó évben való felügyeletével.
— Kanizsa ellátatlunjai körülbelül 3500 főre vehetők. E*ek közül sokan vannak olyanok, akik nem képesek családjuk résrére a szükséges lisztet a mai mag.ts ára miatt beszerezni, eseket természetesen a Horthy-in./égakció terhére fogják az ellátatlanok közé felvenni. A munkanélkülieknek munkát fogn\'«k juttatni és olcsó élelmezést. Ezért közmunkákat indítanak majd meg, hogy ne panaszkodhasson senki, hogy nem tud munkához jutni. A teljesen szegények, betegek, aggok és kereset-képtelenek olcsó vagy teljesen ingyenes ellátást fognak élvezni a felállítandó népkonyhától, ugvstin-tén a szegény gyermekek. Sabján dr. polgármesternek nz az intenciója, hogy nemcsak lisztet, de a liszthez nzüksé^es zsírt, atb. is igen olcsón vagy ingyen kaphassa
a kimondott szegénység. Tüzelőt, sőt ruhát és lábbelit szándékozik azoknak juttatni, akik enélkül tönkre mennének a télen. Persze, egy bizottság — a polgármesterrel B7 élen — felülbírálja mindazokat, alik-igényt tartanak ezekre, hogy hogyan, mi módon és mit juttasson nekik az inségakció. Dr. Sabján polgármester nemes emberbaráti s>ive az emberiesség sujgalta módon fogja eit a kényes problémát is megoldani.
— Szöknek a menhely! gyermekek. A gyermekmenhelyről gyámságba kiadott gyermekek egyre másra szöknek. Nap nap mellett jelentik, hogy ez és ez a 18 Vrtgy 19 évea fiu vagv leánygyermek megszökött arról a helyről, ahová kiadták. Megdöbbenéssel állunk meg e szürke kis hír előtt, mert itt a gyermekvédelmi és karitatív intézményeknek a hatósággal karöltve kell, hogy valamü legyenek és ellensulyoizák ezeket a szomorú jelenségeket. Mi ugy véljük, hogy valószínűleg az elégtelen táplálkozás, a goromba bánásmód és nem egy esetben a munkával való túlterheltség is okozzs, hogy ezek n szejjény, minden szülői melegséget nélkülöző, fejlődő gyermekek oly tömegesen megszöknek gyámhelyükről. Több szeretetet, több melegséget ezeknek n szegényeknek I Oly hálásak Ők egy jó szóért, egy csöpp mc-legségért. ..
— Ev. lelkészek országos gyűlése. Az evangélikus lelkészek országon gyűlésüket október 11 én Budapesten tartják.
— Két pénzintézet fúziója. A Z\'»ld<yjerszcgi Takarékpénztár R. T. és a Zulavármegyei Központi Takarékpénztár R. T. tegnap tartotta meg fi két intézet fúziójáról hetek óta pénzügyi körökben nagy izgalomnál várt döntő közgyűlését. A fuzionált két intézet a jövőben a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank égisze alatt működik. A társaság elnöke Hajik István, elnökhelyettessé Krosetz Gyula, vezérigazgatója fischer Pál lett.
— A aopronvidékl hatúrkl jelölés, amelyet vasárnapra terveztek, a jövő hélre marad, mert n soproni antwitbizottság még bizonyos utasításokat vár Genuából.
— Emléktábla Gyóni Géza nevének megörŐkltéaére. Békéscsabáról jelenlik, hogy Gyóni Géza, az orosz fogságban elhalt nagytehetségű köhő emlékének megörökitésére volt gimníÜ^umi osztálytársai összefogtak és elhatározták, hogy a csabai főgimnázium falába emléktáblát, helyeznek el. Ennek leleplezése minden valószínűség szerint október 22-én lesz országot ünnepség keretében.
— Drótnélküli telefon a gyorsvonaton. A Berlin—Hamburgi gyorsvonat egy részén drótnélküli telefont szereltek fel. A vonat minden kocsijában v. n felfogó állomás.
— Az újpesti polgármester-
választás. Újpest város képviselőtestülete most választotta meg a város polgármesterét. A kereszténypárti Semsev Aladár dr. és a liberális S/.alay Sándor között igen erős küzdelemre volt kilátás. A Keresztény Községi Párt egységes állásfoglalása azonban dr. Semsey Aladár javára döntötte el o küzdelmet, akit 119 szavazattal Szalay 72 szavazatával szemben Ujpeat város polgármesterévé választottók s Így Újpest városában ismét győzött o keresztény nemzeti irányzat.
— Gazdasági gyakornoki állások. A fÖldmivelésügyi miniszter pályázatot hirdet a gazdasági szakoktatási intézményeknél betöltendő 30 gazdasági gyakornoki állásra. Évi javadalmazás: 43 900 koron*, természetbeni lakás és élelmezés. Pályázhatnak: a gazdasági akadémiát sikerrel elvégzett magyar állampolgárok.
— Kisütötte a kntyája zsírját. Székesfehérvárról jelentik lapunknak, hogy az ottani rendőrségre előállították Vezdényi Gy.-né székejfehérvári lakost, akit azzal vádolnak, hogy a nemrégiben lebunkózott .Betyár" nevü kutyájának » zsirját kisütötte és az igy nyert kutyazsirral n vásárokon cigánypecsenyét készített él adott el. Vezdényiné kihallgatása alkalmával beismerte, hogy a gyepmester által kivégzett kutya szalonnáját tényleg kisütötte, de azt állította, hogy a kutyazsirt tüdőbeteg leányának kezelésére fordította. A székesfehérvári rendőrség most azután nyomoz, hogy Vezdényiné nem használt-e a cigánypecsenye kisüléséhez is kutyazsirt, mert ebben az esetben közegészség elleni kihágái címén megindítják ellene az eljárást.
— Osztrák agitáció a Magyarországnak Ítélt közaégek-ben. Tudvalevő, hogy a hntár-kiigazitó bizottság a magyar-osztrák határ rendezése kapcsán 10 községet visszaítélt Magyarországnak. Ezeket a községeket most osztrák agitátorok járják be és azzal ijesztik a lakosságot, hogy a visszacsatolás esetén Magyarország horribilis adót vet ki rájuk. Arra biztatják Őket, hogy foglaljansk állást m visszacsatolás ellen és kérjék a Népszövetséget arra, hogy a ha-tárkiigazitó bizottság határozatát semmisítsék meg. A 10 kö<ség magyar érzelmű lakossága azonban nem ül fel az osztrák agitátoiok tendenciózus izgatásának és alig várja azt a pillanatot, amidőn a visszacsatolás megtörténik.
— Az államvasutak negyedik kocsiosztálya decemberben lép életbe. Mint már meg-irtuk, az államvasutak igazgatósága az utazás drágulásával kapcsolatban az egészen szegény néposztályoknak is lehetővé kívánja tenni, hogy a vonatokat használhassák s ezért úgynevezett negyedik kocsiosztályt rendszeresít. Az e célra megfelelő teherkocsikat most alakítják át és előreláthatóan az uj kocsiosztály december havában forgalomba kerül.
— A törvényszék elitélte a Pesti Naplót. A „Pesli Napló" cimü napilapnak szerződése volt 1922. év végéig a Pallas nyomdával, amely szerződés értelmében a Pesti Naplót a Pallas nyomda állítja elő. Ez év elején a Pesti Napló két heti főimondással fölbontotta a szerződést, amelynek következtében a Pallas-nyomda kártérítési pert indított 323.000
4
ZALAI KOZLONV
1922. október 7.
korona erejéig a Pesli Nnpló ellen. A bíróság elmarasztalta a Pesti Naplót és kötelezte a perelt 323.000 korona, valamint a fölmerült per költségek megtérítésére. A Pesti Napló felebbezést jelentett be.
— Rathenaut gyűlölték gyii kosai, mert becsmérelte a császárt. Lipcsében — mint onnan jelentik — ma hallgatták ki a Rathenau-ügy fővadlotljál, Willi Günthert. A vádlott elŐ.idts, hogy gyűlölte RalhenöUt, mert egyik könyvében becsmérlőleg irt Vilmos császárról. A gyilkosságot előre megbeszélte társaival, akik hasonló érzelemmel viseltettek a kűlügy-niiniszlerrel szemben. A merénylet előtt céllövő gye. korlatokat tartottak egy erdőben.
— Muzulmán éa szerb miniszterek afférja. Belgrádból jelentik a Középeurópai Kurirnok: A jugoszláv minisztertanács legutóbbi ülésén löbb halálos Ítéletet tárgyolt. Az elitéltek közölt egy muzulmán rablógyilkos is volt, akinek megkegyelmezésére ox igaz-ságügyminiszter nem tett javaslotot. A két muzulmán miniszter megtagadta a heiálos ítélet aláírását és elhagyta az ülést,
— Ledöntötték a cserno wltxi Schlller-azobrot. Bécsből jelentik: Csernowitz német lakosságát brutális merénylet tartja izgalomban. Az Alrx indria-téren levő Schiller-szobrot a tűzoltóság felső p«ranc-ra ledönlöttc A kul-turbotrány ügyében a német ki- -sebbség a Népszövetségei készül fordulni elégtételért.
— Kiutasítják a magyar munkásokat. BícbŐl jelentik a Kö/épeurópni Kurírnak: Az akna-szlatinui állami s< bányákban komoly munkászavargások vannak kitörőben. Az igazgatóság negyven olyan magyar munkást bocsátott el, akik bár 10 éve dolgoznak ott, nem vették fel m csehszlovák állampolgárságot. Ezért csaladjaikkal együtt kiutasították őket. A munkások követelik n rendelkezés megváltoztatását és kimondották, hogy ellenkező esetben szlrrjicba lépnek.
— UJ devizarendelet lép életbe Jugoszláviában. Belgrádból jelentik n Középeurópai Kurírnak : A jugoszláv pénzügyminiszter uj deviztrendeletet bocsátott ki, melynek értelmében minden Jugoszláviából kiutazó c*ak 1000
dinárt, vagy ennek megfelelő értékű idegen valutát vihet magával. A gyenge vnlutáju országokba — mint például Mugyztrorszcigbn, Né metor.szágba, Bulgáriába, L-ngycl orszngbp, stb. — utazók 3000 dinár értékű valutát vihet ki. A kiviteli engedélyeket az útlevél alapján adják meg.
— A négy éves csehszlovák köztársaság. Prágából jelentik -Kö zépeurópai Kurírnak : Október 28-án ü.inepli meg a csehszlovák köztársaság fennállása negyedik évfordulóját. Az ünnepségre meghívták a kisantant államait is. — Jugoszlávia Trifkovits és Krstelj miniszterekkel képviselteti magát. A skupstínn pedig 150 kormrtny-párti és 30 ellenzéki képviselőt küld Prágába.
A német birodalmi elnökválasztás.
Berlin, okt. 6. Az elnökválasztást valószínűleg dec. ö-ára tfizik ki. Bauer kancellár-helyettesnél lefolyt értekezlet eredménye után azt hiszlK, hogy Ebcrtet jelölik, a német birodalom elnökének.
TÁRSADALMI ÉLET.
Enver a bolsevikiek ellen.
\'Paris, okt. 6. A Chikago Tribüné jelenti, hogy Enver pasa csapatai Samarkand mellett két bolsevista hadosztályt megsemmisítettek.
— A Itormányzóné is réazt vesz az Eukarleztlkus körmenetben. A XIV. Országos Katolikus nagygyűléssel kapcso\'atosan október 8-án, vasfrntp reggel 8 órakor a Ferencesek belvárosi templomából az Országház-térre induló Eukarisz-likus-körmenet rendezősége á kormányzói kabinetirodától rrjsgkapta az óriesiiésf, hogy a kormányzóné őfő-méltósága ré:-zt fog venni a szentségi körmeneten. A rendezőséget értesítette továbbá mind József kir. herceg, mind Izabella kir. hercegnő titkársága, hogy József kir. herceg és Izabella kir. hercegnő egész családja részt óhajt venni a körmenetén. Az Országos Eukarisztikus körmenet rendjét a rer-dczősóg már véglegesen megállapította és a felvonulás részlcteii kidolgozta. A menetet a lovasrendőrök díszszázada nyitja meg, m*jd a cserkészcsapatok következnek, ezek után kongregációk, női és férfi szerzetesrendek, melyek között énekkarok és zenekarok ha Iádnak. Végül a katonai zenekar és díszszázad, « papáig, a főpapok, püspökök, érsekek, a pápai kövei, mrjd a baldachin alatt haladó oltári szentséget vivő bíboros hercegpri más. Utána a főhercegi-családok, a kormány, a nemzetgyűlés elnöksége, nemzetgyü\'ési tagok, a katolikus* közélet nagyságai, a katolikus nagy gyűlés diszelnökei. Az óriási rnene (Cl a katonai diszs.\'.ázad és a lovas-eridőrök diszszakusza zárja be.
— A mezítlábas gyermekek akciója a legszebb reményekre jogosít. A kanizsai közönség, amciy min denkor kiveszi a (észéi, ha nyomort enyhíteni, könnyeket letörölni és pusztuló emberéletei- megmenteni kell — áldozatkészségének gyönyörű példáját adja az akció vezetőjéhez, dr. Szabó L»jos kir. ügyészségi elnökhöz naponta beérkező adományaival. A m. kir. mozgóposta, amely mindenütt olt van, ahol segíteni kell, nagyszerű tanúbizonyságot tett arról a szellemről, amely áthatja u posta minden egyes tagját. A mozgopos-tások elhatározlak, hogy tiietésük-nek egy bizonyos hányadát hat hü napon keresztül befizetik az akció céljaira. Első küdeményüket I07t> koronát má küldték be dr. Stabi) jelnök úthoz. Ugyancsak ma küldték be adomftnyaikal: Hofftnann és Frank cég 36 pár gyermekharisnyat és 7 trikót, Aitncr ós Kelemon 1000 koronát, Kövess Jenő földbirtokos ru-hanemüeket és lOüO koronái, dr Piosz Sándor orvos Pacsa 1000 koronát, Deutsch József cég 48 pár harisnyát, 5 pár keztyüt és 1000 koronát, Nagykanizsai Takarékpénztár 10 000 koronái, Viktória gőztégla-gyár 2000 koronát, Frank és Társa cég 3000 koronát, Tabajdy Kálmán 1000 koronát, Nagykanizsai Városi Központi Szeszfőzde 2000 koronát, Kaszter Miksa 1000 koronái, Székely Nándor 500 koronát, I/cht-scheindl Pal 1000 koronát stb. stb. Hisszük, hogy Nagykanizsán nem lesz egy ember, uki nem járulna hozzá a „mezítlábas gyermekek* fel segélyezéséhez, megmentéséhez. Mm den adományt a riylvánosság előtt nyugtázunk.
— A vagyonmentő vásár
most a li-l küszöbén valóságos jó-tétcményszámbn megy. Mikor a szegény középosztály az anyagi gondok su\'ya alatt görnyedez és a tüzelőanyag beszerzése iriózatos nehézsége meredt reá és kénytelen bútordarabjaitól, ingóságaitól megválni és mindent pénzzé tenni — a vagyonmentő vasár oly áron értékesíti tárgyait, mely segítséget jelent számára. — Akinek bármilyen eladni való tárgya van, adja le sürgősen még ma és holnap ös holnapután a Világ-moz-igóban levő árverési irodában. \\ — A jótékony nöegyletek tagjainak gyűjtési körútja. A IjülonbózŐ jótékony nöegyletek szintén a legnagyobb örömmel állottak a „mezítlábas gyermekek" akciójának szolgálatába és .megkezdik gyűjtésükéi. A nemes hölgyek, .kiknek neveit a Zalai Közlöny közölni fogja, házról házra ós üzleiről-üzletre fognak Járni, hogy az akció biztosítására uz adományokat összegyűjtsék. Ugy ruhanemüeket, mint terményt és élelmiszert vagy készpénzt hálás köszönettel vesznek. Fogadjuk őket megértő szívvel ós adjunk, ami csak módunkban van ós lehetséges — a legnemesebb célra adni.
— A Zézé mai előadása felől az egész városban beszélnek. A Zézé első előadása lázba hozta a nagykanizsai mozilátogató közönsé get. A ma esli és holnapijolytatasa messze felülmúlja sz első részt iz^a lom és a fordulatok gazdug változatossága tekintetében. A darab hősnője, Z4zó, ezer akadályokon ós szenvedéseken kérésziül végre a boldogság révébe evez. A mostani II. rósz felejthetetlen lesz azok előtt, akik tiz izgaimns filmdnrabokat szerelik Jegyek azért lehetőleg elővételben biziositandók.
(x) Esküvő. Ma délután 1 órakor a ferencrendiek icmplornaban vezeti oltár elé Micheller Béla keres kedő Pióh Lajos bájos leányát, Ilonkát.
(X) Adorjánné M. Frida tánciskolájában, a Casinóban ma dói Után 6 órakor van az utolsó Össz tanc a tanulóifjúságnak és holnap, vasárnap esto \'/,9-kor a felnőtteknek.
(x) Uránia. Szombat vasárnap Zézé II. része.
(x) Orvosi hlr. Dr. Berger Miksa fül, orr, torok ós gége orvos szabadságáról visszatért s rendelései! Sugár-ui 24. szám alatt (kaszárnyé vul szemben) újból megkezdio.
(x) Női kabátok, ruhák, pongyolák, biuzok, angol fórfiszöveiok, ragián és lólikHbát kelmék, kosztüm kelmék, sifíonok, vásznak a legnagyobb választékban a legolcsóbb árért Fűm József .Kókcsillag" áru-házában.
(x) A Világ mozgó szombaton és vasárnap ismét egy remek amerikai kalandordrámát, az „Amerika lázban* ós egy falrerigetó amerikai boh\' Ságot FaUhy fcllópióvel „a por-lásfiu" — az előbbiben Houdini, a világhírű amerikai jongleur játsza « főszerepet.
(x) Elveszett. Folyó hó 6 án a Sugár ui ós Vörösmarly-ujca mentén kél szemüveg elveszeit. Kérjük a be csüicics megtalálót, hogy azok*i lapunk kiadójában leadni s«iveskcdjék.
Divatcikkek, gyapjú kötött kabátok, gyermekgarniturák, férfi fehérnemüek Grilnberger cégnél Főút 11,Sugár- u. sarok.
Vadászfegyverek és töltények legolcsóbban vásárolhatók Szabó Antal fegyverkereskedésében.
SAJAT KOTESU békebeli
anyagból minden színben a legfinomabb minőségig készit és raktáron tart kabátokat, blouaokat, harisnyákat és zoknikat FILIPP harUnya-kötődéJe, Szombathely, Széli Kálmán u. 6.
Gyermekvédelem.
A „ Keresztény Szeretet Országos Gyermekvédő Műve"- hivatalos közlönye, a Katolikus Gyermekvédelem megjelent s a tagok kézhez kapják vakációi számát. Egyesületi hireken kivül a kis folyóirat hozza az esztergomi fiuotthonnak képét cs leírását, a növendékeket, a májusi nogy közgyűlést, annak le- , folyását és Bálhy László prelátus kanonok nagysz*bósu megnyitóját, melyből az alább közölt szemelvényeket, mint jelenleg városunkban is aktuális témát ht olvasóközönség szíves figyelmébe ajánljuk. Évi tagsági díj 20 korona, alnpitó tagsági dij 500 koronu, (Esztergom )
Dr. AngyAl Pál egyetemi tanár 1914 ben a XII. országos katolikus nagygyűlésen, a III. nyilvános záró-ülésen n követk«-7Ő szavakkal kezdte el b-szédét ! „Vannak eszmék és gondolatok, melyek feleli nem lehet elégszer töprengeni és melyekért nem lehet eléggé lelkesedni, vannak intézmények és mozgalmak, melyekről nem lehet elégszer írni 4 és beszélni s melyeknek jelentőségét nem lehet eléggé kidomborítani. Ilyen nz a közelmúltban oly óriási lendületet veit irelilució, mely gyermckwdelem néven ismeretes."
A ludós tanárnak igaza van. A gyermekvédelem a keresztény kultúrának egyik legmagasztosabb megnyilvánulása, a gyermekvédelem n keresztény szeretetnek a tevékenysége, a szeretet vullásának harmatcseppje, különöjsn akkor, ha ez a védelem nemíaak a testre, hanem a lélekre is kiterjed.
A gyermekvédelem fontosságát három megállapításban lehet körvonalazni :
1. A gyermekek megmentése minden nemzetre nézve, de különösen reánk magyarokra nézve, ex\'sztenciális kérdés. Pedig mérhe-ségtetlen pusztítást visz véghez n gyermekvilágban a rossz táplálko-zás, a legszükségesebb ruhaneműek nélkülözése, a tisztátalan és egész-telén Inkái\', ax iskolakerülés és vallástalanság s az ezekből származó testi és lelki betegség. Igen nagy százaléka pusztul el a gyermekeknek ilyen körülmények kö zött és nem csekély százaléka Vfat a fertőbe, a romlásba, u züllésbe és ostorává válik a társndalomnak.
Az orvosi statisztikák hajmeresztő számokbnn mutatják be a nogy gyermekhalandóságot, táplálékéri, ruházatért könyörögnek, hiszen a jövendő magyarság egy nagy százalékának megmentéséről van szó. Viszont o büntetőjogé-s/ok hirdetik, hogy a társadalom öntudatos és szeretctteljcH közreműködése nélkül nem érjük el, még csak meg sem közelítjük á büntetőjog céljai, mely nem egyéb,
192!?. október 7.
ZALAI KÖZLÖNY
3
mint biztosítani n társadalomnak védelmét a bűntettesekkel szemben, ezeknek, de kivált a bűnöző gyermekeknek morális és szociális átalakítása utján, mert jobb megelőzni a bűncselekményeket, mint büntetni.
Az eddig elmondottak a megszületett gyermekek megmentését sürgetik. De nem kevésbé fontos és ugyancsak a gyermekvédelem fogalma alá sorozható a születendő gyermekek megmentése is. Az óriási gyermekpusztulás mellett hazánknak mérhetetlen szerencsétlensége az úgynevezett „egyke", egy gyermekrendszer, mely ellen küzdeni
1 minden vallásos és hazafias embernek azent kötelessége.
2. A második fontos ok, mely bennünket a gyermekvédelem teljes felkarolására ösztönöz, a kulturáltság kérdése. Azt hangoztat-j^jft. ° parismentben, tudományos felolvasásokban, sajtóban egyaránt, hogy régi határainknak visszaszerzését, az ezerévea Magyarország ipteger visszaállítását, a földrajzi -^•természetszerű alakulatok mellett egyedül és pusztán kulturálii fö-\' lényünktől vái hatjuk. Egy nemzet
Í kulturáltságát legjobban hirdeti, ha a nemzet jövőjét alkotó gyermekek kellő elbánásban részesülnek, ha ugy vallási és nevelési és physikai szempontból mindent elkövet az ország, hogy oz ifjúság a keresz-i tény hitelvekben, jellemben és testi fejlődésben erős legyen. A magaa színvonalú operák, színházak, lóversenyek, fényes bulevárdok, előkelő szállodák még nem kultura, csak felszínes máz, ha az ország jövője, ^ ifjúsága, gyermekvilága elpusztul. \\ Az előbbiek is szükségesek, de e2y nemzet kulturáltságát legjobban kifejezi ni a törekvés, hogyan iparkodik a gyermekeket nevelni x J. és a testi-lelki pusztulástól meg-•kimenteni. Ennek a nézetnek adott kifejezést az a svájci emberbarát is, aki azt kívánta tudni, mit és mennyit tett a magyar társadalom a gyermekvédelem terén ? Ez a . tudat vezette a Keresztény Gyermekvédő Müvet, hogy kimuta*sa, mit tett Magyarországon az \'egyház és a társadalom a gyermekvédelem terén. Evégett a Gyermekvédelmi Központ egy nagy munkát fog kiadni magyar éa né met, vagy francia nyelven, mely a magyarországi összes katolikus gyermekvédelmi intézményeket is meg fogja ismertetqLa\'Sr országgal és a külfölddel. Er többet fog használni a kü főid előtt, mint a sok táncmulatság, dinom dánom, szónoklat, pártoskodás, pompa és fény, mely mögött nyomor, fájdalom és gyermekpusztulás ütnek L tanyát. Ezért kell nekünk a gyer-^ mekvédelmet egész odaadással felkarolnunk, ■fev 3. A haimadik szempont már csak az időleges hasznossági érdek a egyrészt szégyenkezés a megemlítése is, mert rosszul esik az a tudat, hogy mi magyarok is Európa koldusai közölt szerepeljünk, másrészt azonban rákényszerít bennünket a mostoha jelen. Érteni kell ezen azt az alamizsnát, $ melyet a külföld vet nekünk gyermekvédelemre. A külföld csak akkor hajlandó segélyt nyújtani, ha magunk is törődünk gyermekeinkkel éa mi is részt veszünk erőnkhöz képest a gyermeknyomor és gyermekpusztulás gyógyításában. És ez természetes is. Az a társadalom, az a nemzet, mely semmit sem törődik támogatásra szoruló gyermekeivel, amely szá-
zával engedi elpusztulni a jövő reményét s az utca csatornáiban engedi fetrengeni a fiatalkorúakat, nem érdemli meg a segélyt, nem érdemli meg azt sem, hogy fennmaradjon, hiszen maga segiti elő pusztulását, ő maga ássa meg airiát.
Megszívlelendő gondolatok a „Mezitlábos Gyermekek" felkarolása és segítése érdekében, nemcsak a testnek ruhával fedése, hanem a rongyos lélek felöltöztetése szempontjából is. Erről legközelebb.
REGÍNYCSARNOK
A fekete matróz.
— Detektívregény. — 23
A Zalai Közlöny számira irta Havas Zsigmond
A dítekiivck a főnök vezetésivel ezután bementek az újságíró szobáiba, melyekben a legnagyobb rend uralkodott, kivéve az egyetlen hálószobát, melyben minden fel volt fordítva. A vizsgálálot azonnal meg-kezelik. E\'őször is a szoba szőnyegét vizsgálták meg alaposan és megállapították a nyomokból, hogy aznap h&rom férfi tartózkodott a szo bábán. Először az ujságiró, aztán a rendőr — aki a levelet vitte — nyomait ismerték fel a szőnyegen, harmadszor pedig egy igen durva cipő nyomait látták mindenütt a szobában...
Mikor ezt a nyomot meglátták, a detektivfőnök Paddington felügyelőre nézett A felügyolő észrevette főnöke pillantását és igy szólt:
— Ugy van, fő lük ur, ez a gyilkos lábnyoma...
Megvizsgálták a földön htverő browning revolvert, melyben a gazda asszony ráismert gazdája fegyverére, de az ujságiró ugylátszik nem tudta használni, meri minden golyó benne volt a pisztolytárban. EzenkivUl az ejgyik ágylábnál egy jelentős felfe dezésre tettek szert. Egy véres tőrt találtak...
A detektivfőnök kérdésére az öregasszony kijelentette, hogy a tőrt nem látta azelőtt sohasem, tehát valószinti, hogy az éjszakai látogató felejtette ott.
Tehát meg volt már az a fegyver is, mellyel a gyilkosságot elkövet ték...
A felügyelő a legnagyobb nyu galommal vizsgálta ál az egész szobát és semmit sem hagyott számon kívül. A detektivfőnök szintén résztvett a nyomozásban és mikor átment • Tipson dolgozószobájába, egyedtil végezte kutatásait. A hálószobában ezalatt Paddington is egye-dUl maradt, mert a két detektívet a szomszédba ktildték, hogy kihallgas sanak mindenkit, akik a bűntényre vonatkozólag némi csekély nyomot is tudnak adni Mikor a felügyelő egysdtil maradt, sokkal idegesebb volt, mint mikor főnöke is a szobá bsn volt és a lehető leggyorsabban nézte át a szoba még hátralevő zugait.. Ebben a munkájában a detektivfőnök zavarta meg, aki hangosan kiáltott érte.
A detektivfőnök a dolgozószoba ablakánál állt és papírlapot tartott a kezében. A felügyelő izgatottan rrtent főnöke fe!é.
— Fogja, itt találtam az ablak-nál, ez is igazolja azt a következtetésemet, hogy Tipsont azok tették el láb alól, akik a kettős gyilkosságot elkövették...
Paddington a következőket olvasta a papírlapon:
.Vigyázz magadra. Ké\'.szer keresztezted már az utamat. N: ártsd magad olyan dolgokba, amikhez neked ^emmi közöd sinc. Vigyázz és hagyd abba os:oba viselkedésedet, mert akkor én következem megint is mindig cssk én következem... HedTom." Paddington elsápadt, de aztán igy szólt:
— Ugy látszik, Önnek van igaza, főnök ur...
— Igen, én is ugy gondolom és amint látja, már tudjuk a tettes ne-vét. Red Tom, igy hívják s feltéte lezem, hogy ez álnév, de ez is valami a kezünkben...
\' — Feltétlen álnév, íie én még mindig azt hiszem, hogy ez az irfts nincs összefüggésben eltűnésivel, vagy mondjuk meggyilkolásával...
— De az Istenre, miből gondolj t ezt ? — kérdezte most már türelmetlenül • detektivfőnök.
— Bocsásson meg főnök ur, de erre nfost nem felelhetek még — mondta a felügyelő is meghajolt.
A detektivfőnök hálalforditotl a felügyelőnek és kiment a szobábcl. Éppen akkor jöttek vissza a házba a detektivek, akik a szomszédokat hallgatták. A detektivfőnök azonnal jeleniist tétetett magának.
A szomszédoktól a detektivek megtudták, hogy körülbelül reggel fél nyolc óra tájban az ujságiró háza környékén egy hatalmas néger tartózkodott, aki állítólag matróz ruhát viselt Is, nagyon gyanúsan nézelődött körül, de hogy mi lelt vele, azt már nem tudja senki sem, arra azonban többen égiszen jól emlékeznek, hogy egy negyedórával a néger feltűnése uián, egy zárt kocsi vágtatolt végig az utcán a legnagyobb sebességgel.. A legközelebbi utcakcresztezisnil a szolgá latot teljesítő rendőr meg is akarta akadályozni, hogy a kocsi továbbra is olyan nagy sebességgel haladjon, de ez a kísérlete nem aikeiült, mert r kocsis ügyet sem vetett a rendőr kiáltozásaira. A rendőrt is kihallgattuk, ő azonban nem tud közelebbit a kocsira vonatkozólag mondani.
(Folyt, köv.)
Görög caapatszállitások a harctérre.
Athén, október 0 Konstantinápolyból Szalonikibe 2 görög katona-vonat indult cl. Rendeltetési céljuk Drinápoly.
Kitört a sztrájk a textiliparban.
Budapest, okt. 6. A szállító tisztviselők bérmozgalma még be sem fejeződött, máris ujabb sztrájk tőrt ki, még pedig a textiliparban. A szállító tisztviselők sztrájkja tovább tart, s eddig még kilátás sincs a megegyezésre.
A szlrájkolókat nagyon elkeserítette a íőnökök merev elzárkózása a bérmozgalom rendezése elől. Tegnap ugyanis a tisztviselők követelését a főnökegyesület elutasította. Ma délután a főnökegyesület újból ülést tartott, amelyen értesülésünk szerint a megegyezés le-, hetőségéről tárgyaltak.
KÖZGAZDASÁG.
A haszonbér fizet és szabályozása. A most kezdődő gazda-sági évre fizetendő haszonbér tekintetében a kormány még nem intézkedett éa igy intézkedés hiányában ideigleneaen a szerződésben kikötött haszonbér fizetendő. — Amennyiben s kormányzat szükségét látja, a földbérleti kérdésnek törvényes azsbályozáss előtt, ami különben a kivételes hatalom megszűnése folytán a közel jövőben esedékes, a bérfizetés tekintetében egy átmeneti rendelkezést fog tenni. Az ujabban kiadott haszonbérleti rendeletek slapján c*sk azon szerződéseknél lehfet a bérmegváltoztatást kérni, melyeknél az 1921/22. gazdasági évre a felek még meg nem egyeztek vagy birói Ítélet nem hozatott. Amennyiben ilyen megegyezés vsgy birói Ítélet már volt az 1921/22. gazdasági évre, ezeket újból revizió alá venni nem lehet. Ujsbb bérmegállapításnak egyelőre csak szon szerződéseknél vsn helyé, melyeknél a gazdasági év 1923 januártól 1923 áprilisig végződik.
Valuták átszámítása fényűzési és forgalmi adóknál. A pénzügyminiszter körrendeletben megszabta, hogy idegen államok pénzeit örökösödési illeték kiszabásánál s általános forgalmi és fényűzési adók megállapításánál október hóban a következőként sztf-nitják át: 1 angol font 8860, 1 bolgár léva 1210, Nspoleon arany 7920, dollár 1980, francia frank 154.70, lengyel márka —\'30, márka 160, líra 86*20, osztrák korona —\'025, lei 15 40, csoh koron* 65-10, svájci frsnk 376 60, koronadinár és frankdinár 22*60 korona darabonként,
Budapesti szerkesztőségünktől.
A mai tőzsdén kisebb forgalom mellett élénk üzlet fejlődött kl, melynek során az irányzat eleinte megszilárdult, és az árfolyamokban egyik másik papírnál lényeges árja-vulás állott elő. A tőzsdeidő későbbi folyamán azonban a rendes hétvégi .nyereség biztosító eladások következtében az árfolyamok lemorzsolódtak. A részvény árfolyamok azonban újból megjavultak, mert az alacsonyabb árfolyamnál nagyobb azáttfo.vevő jelentkezett. A nehéz papiroícban az üzlet ma is csendes volt és csak a kisebb papírok árfolysmábsn volt nagy arányú áreltolódás. Az utótőzsde üzlettelenül indult, tartott irányzat melleit, később azonban a kontre-min n nyereségbiztositó eladásokat kihasználts.
Értékek:
Magyar hitel 8250, Osztrák hitel 1300, Hazai 1675, Jelzálog 675, Le-számitoló 2275, Kereskedelmi Bank — — Magyar Olasz 580, Beocsini 48 500, Drasche 25.000, Altalános szén 138 500, Szászvári 33.000, Salgótarjáni 67500 Urikányi —, Rima 13250 Schlick 7000, Guttm .nn 10200, Nasici 59500. Danica 1ÖÖ00 Klotild 9950, Magyar cukor 135.000 Adria 38000, Atlantika 6500, Királysör 7300, Bosnyák Agrár 2700, Lipták 5800, Phöbus 6200, Vasm, Villamos —•—, Gizella 9800, Kon-kordia 9400, Dili vasút 9000.
„Magyar a magyarnak nem lehet eltetpége".
Horthy Miklós,
6
ZALAI KÖZLÖNY
1922. oVtóW 7.
Valuták i
Budapest, október 4.
Napokon!\' ;00, font t II25-IU26 Dollár 2600-2476, Francia frank 190—05, Márka 120 - NO, Olasi liía 105-10, Osztrák korona ;i <0-3 5o Lei 1500—IÖ0Ű, Sxokol 81—85, Svájci frank ■47K—85, Dinár :U00—3560, Lengyel márka 2Í -30, Hollandi forint 970-995, Belga frank >80—185, Léva —.
Devizák:
Amsterdam —•-, Koppenhága 534— Krisxtián-a 430—440;, — London — lUrlin -•-, Milano - , Paris— — Prága — , — Stockholm 663-078, --— Zürich - Wien —•
Zágráb X50—#90, — New-York -•—, — Varsó —, Bukarest —, Sofia —
Zürichi zárlati
B«tlin 24 5, Amsterdam —, Hollandia 207 5 ,SW York 535, — London 2364 • , fám 4065, Milano 2207, Prága IJWá, Budapest 22, — Zágráb 20.\', Varsó 5-j, Wien UJ-7, Szófia 330, Osxtrák bély. 0V7. ,
Termény jelentési
Busa (Ttssavldíkl) 11100—10200, tgyíb I h\'5U 11150, roxi 74O0.50U, Ukarmány árpa 6850-7C00 sórárp* 7200-400, xab 6500-6650, tengeri —•—, — repce 1/— I75UO. korpa 5150 -52 «0, köles--.
Budapesti állatvásár:
Murhahos I. r. egészben 380- 430, hátulja :;8 J-640, eleje .\'{60—460, II. r. egcstbcn L\'/U—360, hátulja 200-360, eleje 220—26-s Növendék marha: I r. egészben 250-280, borjú (olölt bArb) 46^540, Késsiet . marha 4<X, eladás 310, Nóvendék marha 53, eladás 31, borjú 62, eladás 62. Marhabőr 4\'iU—470, borjubAr 800 820. Birka -\'80-255. Juh 260-350. Kagfiyu 16<>— 320
Sertésvásár:
Kelhajtás 540, Elkelt délig —, Oreg — Közép 460—500, Konnyu 3*0-430, ! r.— Z%ii 880, Szalonna 760, Uh. hus 340.
Pelpiös szarkesztA Benedek Rezső
Apró hirdetések
dijai 10 u«l| SO korosa. vtaalagafcb b.iOv.l aard.ll iur»k duplán aaáuiMtntuik. Alláat ktr^küik 50 MLaaltk ánapdntn;.
Ur«kUn |«!«ll h tlyt* Wuck
Klc**r«lii»»i Iiyuolui Uklaoaiii • viroa blf. HrS vif ím!) aii iau.»l. Cím • hli<]«-
ÍtlUu-U MmukaiB karcuk Wl koTtiiMatilM, Hti t* It4*m rrmnkifcan Ul/. .uiMin,) Ms. itm »» t»ofr«» mu*li6«n Utj<i Wr-
■uk , Vtiuy Jiooa Vo*U.- 4. kv<«l«7Í/l6\'nic*lcr, KwiAcly.__}t97
MlmUnsa iMktc«a«l, klttlkn mcgfeáikMM ------ -v.ty bíkpeart. N«mci6l i*46k alioybw.
.........-.....-..... m*
K.u.«, Kálmán vukcretkttjo. EA«tö«-Wi y
i,Vn>ihu(ii
a :tr, *m. AM nacy \'tttlít- .Misi " I *r" N»,t-íl «"uae. T>a»ttib« >u«acrtc« )ftn«l lO.irr. (ic- 1 I <rrn <• <o<WrkS(lttl dkkak átl«4lxn
\' \'x.Muk ,«..b*n M»ft hato t»iof4«f>bnk>i nw. I —«H Cam • Vu&ttm 1 *
jó flzetéaacl felvétetnek
lapunk kiadóhivatalában
URÁNIA MOZGÓSZINHáZ
Trlafou S-l
Zézéll.rész
x felvonásban
10— ll-őn
Galathea
Prtiovics Sxvetixjüávval
H«lyár»k hátkOauapi I\'áholy U0 K, Z«»ly» <A K, K Ar«a*k 3.1 K, Támlá* Í6 K. Z*rl->a«k IS K. - VaaAr á« Dnnapnapi I\'áholy - # 0O K, KAraaák 411 K. ~ \' 9 K. /.ártanák S0 K.
Előadások : llétköxriapokon 7 és 0 órakor, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 0 órakor.
Használt tölgyfa
szeszhordók
eladók
Szesztinomitd R. T.-nál
Nagykanizsa. 5s»s
UIL^G MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Szombat — vasárnap
Amerika lázban
Kalandoriörténet u felvonásban
Fatty, a portásfiu
Vígjáték v. felvonásban
Hét Ifin nagy egészségügyi előadás moxgokcpekb.\'n, ai ússzes nemi l\'ete^-ségek bemutatása
HELYARAK : Páholy 60 K, Zsolyo <5 K, I. hely 3-\') K, II. hely 20 K, III. hely 15 K
Előadások: Hétköznapokon 7 és 0 órakor, vasár- éi ünnepnap 3, 5, 7 és U órakor.
Marvallts József uyy a maga, mint gyermekei: József, István, Ferenc, Margit, Irma é» Kálmán nevében fajdalomtól megtört szivvel jelenti, hogy szerető hitvese, a legjobb anya
MARVALITS JÓZSEFNÉ
szül. WATTHY BORBÁLA
életinek 63 llc, boldo; hái.i.<«én.lt 39-1 k évében, » haldoklók stenltégének felvétele utín f. hó 6 ín regjei 7 órakor oz Urbnn ciendesen elhunyt.
A mrgboldo(;ult hűlt tetemét f. hó B An, v.aáinap délután fél 5 órakor fogjuk a tóm. k.lh. anya.xentegyháx .zertartáfla szerint beszenteltel nl , a temetői halottas hÁlból örök nyugvó helyére kísérni.
A megboldogult l-lkíűdveért engeszleló azentmiseáldoz.t I, hó 9 én délelőtt fél 9 diakor ■ Sientfeiencieiidick templomiban fog az Urnák bemutattatnl.
Nagykanizsa, 1932. október 6.
Áldott emléke őrökké él bennflnkl
Magyar FIAT Mffvek r. L Budapest képvise\'ffságe, Tauril gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás,
ilüliám&llgljf; ÖKlilfl-líü^I: Iroda: Erzsébet-tár, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon : 359. Telep: TárháZ-UtCB.
Igazgatóság: Fö-ut, 8., Bazár-éolilet.
Tel
NAGYKUNJAI AUTQF0D6ALMI
ifAgr^umzsA.
Hangszerek. Zongorák. Gramofónok.
laajuirtaUrt (áUOiit «tU*^nk.-M
Királyi Ddftrl
hangszergyár STERNBERG
Budaposten, RAkócNut jCA/-
axáuiu a«Jál palotájában. W/ % írja mtc nocnil, hoc> milyen hancttma van utlilp f mi anöl dlltalmiul köMink ár. ajlnlatol. ha cicn ojjípa havalkoilk. J.tl-tobilO hanánbrál kflMjt poaKti xjírookba. )ulU>o»4nu,jUlaVlti»k Ornmofóu tulnj.lo-no.oknak lnr<jaU> Kan<kmcackT«l Ingyen (t mtmuuve kcwjok mfitorjccykkonkn. íj«j
ARGENT JÁNOS
■04«fi dpluetf Hágykáolm. Bsák-Ur 1. sz.
t>us rxktAr kézzel dolnozotl thevreeux, boksz, aiitilop, krukodll-Wir, selyeniclpók-beti a legutolsó dlval saerlnt A késsel varrott duplaUlpu
SZANDÁL
mely olW és kényelmes, eg>^duli kés> it >jo i
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai belözö pirgamantpapir, Vajcaomagolópaplr Superior papírzacskó
Cho másolópapír
CiouiHjf fUggőcimkék
Sokszorosító készülék írógép
Irógépkellékek R«ndeléai zsebkönyvek Forgalmiadé könyvek Mindenféle Uslet! könyvek llévelek Gabonnvásérláal könyvek
Hschei ÍKölop Mai
lÖOOOOOQ OQOOQOQ 00 OQQQOQQQQQ C3QOQC300QOOQOC3QOOO
l^fí^fFtfffraőfiníuf íK^r* -^ntfrryOTfbty^zeti "munKaf 1 g15
: Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, boritékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakba vagó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részérc főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattnskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa. Fö-ut 13
^aoooooqaooQQo0oODQDOQOooQooaoaQQOaoaaarinr,P
Nyomatott
a Isoiulíidonosok: Zalai ös Gyacmaii konyvnyumdaiab.
/
Nagykaulzsa, 1922 október 8. Vasárnap Vasárnapi »léw *ra 10 korona
61. évfolyam 229. szám
Jí.(j.l.nlk Mindi* I
POLITIKAI NAPILAP
I IAII.pU.I Árok liásltos honivá,
»»«!* vltUkra pmttn keldu : ügy hónapra 140.- korona llárom hónapra 430.— katona Kjyca wkui Ara * korona
Katolikus nagygyűlés
Nagykanizsa, okt. 7.
A magyar katolikusság az ország székesfővárosában tizennegyedik nagygyüléséttart ja. Az egész ország ma Budapestre tekint, hol a hatalmas, egységes katolikus tábor sereg szemléjét tartja. Mert seregszemle ez az országos nagygyűlés, hatalmas megmozdulás cs demonstráció a destruktív törekvések ellen. Hányan vagyunk, kikre számithatunk, mik a kötelességeink, hogyan védekezzünk — mindezekről folyik a tanácskozás. Az ország katolikusainak tiszteletreméltó, a küldések kohójában megacélozott vezérei ma hallatják az ország határán messze tul csengő szavukat. Rámutatnak hibáinkra, fogyatékosságainkra, sebeinkre, veszélyeinkre — és azokra az észközökre, melyek az újból tapasztalható mély letargiából kell, hogy felrázzanak bennünket.
Mert letargia vett immár erőt rajtunk Bántó közöny minden iránt, ami — katolikus. A nagy, szent ideálok mintha elhomályosultak volna előttünk. A gazdasági megrázkódtatás hideg szele mintha megfagyasztotta volna bensőnkben a termcszetfölöttiség felé való vágyakozásunkat. Az életért folyó ádáz tusa mintha elfeledtette volna velünk hovatartozandóságunkat, mintha letörlődött volna homlokunkról a krisztusi stigma, — és a hová csak nézünk, amerre szednünk tekint, hiányát látjuk az örök szecetet törvényeinek.
A magyar katolikusság leg-fontossabb problémái kerülnek tehát ma szóba, melyek mindannyiunkat érdekelnek és melyek előtt nem lehetünk közönyösek; mert legszentebb érdekeinkről van szó.
A mai nagygyűlés — a cselekedetek (kiinduló helye. Erő-
forrás a további küzdelemre, ítélőszék a múlt fölött. A testvérek eggyéforrasztása — a közös, nagy, szent eszmében.
Vajha a Lélek áthatná minden egyes résztvevőjét, hogy
mint a keresztény restauráció uj megmozditójáról emlékezhetnénk meg róla.
Zalavármegye katolikusai nevében a testvér meleg szeretetével köszöntjük a mai katolikus nagygyűlést. (*)
A mudániai értekezlet a törökök túlzó követelései miatt nem járt eredménnyel.
Izmid pasa agresszív magatartása. — A szövetséges tábornokok ujabb utasításokat várnak.
Loncfbn. okt. 7. Politikai körökben a helyzetet a következőképen Ítélik meg: A mudániai értekezlet célja, amint a szövetségesek jegyzéke hangsúlyozza, hogy biztosítsák a törökök visszavonulásét a semleges zónából és ezzel kapcsolatban biztosítsák a görögök visszavonulását is Kelet-Tráciá-ból a Mórica vonalig. Mudániá-ban azonban a tőrök nacionalista küldöttség szem elöl tévesztette ezeket az alapvető pontokat és a jövő politikai fejleményekre vonatkozó kérdéseket igyekezett felvetni, — amelyek semmiféle kapcsolatban nem állnak a mudániai értekezlettel. Izmid pasa egyenesen fenyegető hangot hasz-
nált az értekezleten, amikor kijelentette, hogy ha a törökök kívánságait nett teljesítik, akkor megtámadják a szövetséges erődet. Izmid pasának ez a kijelentése teljesen ellentétben áll Kemal pasának azzal a legutóbbi nyilatkozatával, hogy nem fo^ja megtámadni a szövetséges csapatokat. Minthogy a törökök kevés megértést tanúsítottak azok iránt a tulaj-donképeni tárgyak iránt, melyek megitéltetésére a mudániai értekezlet egybejött, képtelen volt a tanácskozást folytatni és Harington, valamint a többi szövetséges tábornokok visszatérlek Konstantinápolyba, hogy kormányaiktól újból utasitas: kérjenek.
Görögország ragaszkodik Tiáciához.
London, okt, 7. A görög kormány kijelentette, hogy Tráciáröl nem mond le és legfeljebb halár-kiigazitásba egyelik bele. Konslnn-tinápolyi jelenté, .lerlnt 10.000 görög katonát összpontosítottak a nsatsTdzsai vonalon.
Hegegyezés a horvát köztársasági és demokratablokk között.
Belgrád, okt. 7. Belgrádból magánjelentések szerint egy felől a horvát köztársasági parasztpárt és a demoktata-blokk, másfelől a mérsékelt irányú demokraták között elvi megegyezés jött létre, a belpolitikai kérdések egyöntetű megoldása ügyében. Eszerint mellőzik az alkotmány revíziót,
amelyet a horvát parasztpárt mulhutallanul szükségesnek lar-toil. Kadics az őszinte meg-bckülés jeléül íielgrádba menne, ahol részt venne a kumanovoi csata 10 éves évfordulója alkalmával rendezendő ünnepségeken is azután a jugoszláv parlament küldöttségével együtt a prágai nemzeti ünnepségre utazna.
A magyar-cseh gazdasági tárgyalásra hétfőn utaznak el a megbízottak.
Budflpest, okt 7. Az október 10-én Prágában kezdődő magyar-cseh gazdasági tárgyalás kiküldőnél hétlón utaznak el Budapestről. A budapesli tárgyalások előreláthatóan szerdán vagy csütörtökön kezdődnek.
Párisban létrejött a megállapodás a török kérdésben.
Paris, okt. 7. Poincaré és lord Curson lolytatták tanácskozásaikat a török kérdésről. Ma délelőtt fél 11 órakor azután letrejótt a megállapodás azokról a szerződésekről, — amelyekkel lehetővé teszik a mudániai értekezlet folytatását. Megerősítik azt a hírt, hogy Törökország a görög részről való kiutasítástól számított egy hónapon belül visszakapja Tráciát.
A cseh kormány megalakult.
Prága, okt. 7. Az uj kormány . már közölt li.la alapján megalakult. Benea külügyminiszter mu Velencébe indult a Sch.ncerrel való találkozásra.
A mudániai konferencia feszült hangulatban folyik
London, okt. 7. Konstantinápolyi tudósitás szerint a mudániai értekezletet újból megnyitották. A szövetségesek elutasítják azt, hogy a kemalis-ták hadseregének a békeszerződés megkötése előtt való átvonulását megengedjék. — A helyzet továbbra is feszült.
Lioyd George Párisban.
Berlin, okt. 7. A Berliner Tagc-blatt jelentése szerint L\'ovd George tegnap éjfzaka érkezett Pariiba és nyomban felkereste Polncirét, akivel hosszabb tanácskozást folytatott.
Teljes katonai segítséget ajánlott fel a szovjetkormány a kemalistáknak.
Róma, okt. 7. Aliroff közölte a kemalista kormánnyal, hogy Oroszország kész Törökországnak teljes katonai és diplomáciai támogatást nyújtani, valamint mindazokat a hajókat rendelkezése bociátani, amelyek a nacionalista hadseregnek Triciába való átállításához szükségesek.
Angol aeroplánok repültek Konstantinápolyiéiért
Pár is, október 7. A Reuter-ügynökség jelenti Konstantinápolyból, hogy öt angol repülőgép tegnap reggel elszállott Konstantinápoly fölött.
8
ZALAI KÖZLÖNY
1922. oVtóW 7.
Kiegészítik a Földbirtokrendező Bizottságot
Nagyatádi Szabó és Daruvári miniszterek tanácskozása. — Az uj bizottsági tagok kinevezése.
Budapest, október 7. A Földbirtok Rendező Bizottság erélyesen hozzálátott ahhoz, hogy a földbirtokreformot a lehető leggyorsabban és legsimábban végrehajtsa. A gazdasági felügyelök előadásából kiderült, hogy az előkészítő munkák már mindenütt befejezést nyertek és n föld mégis ezért nem kerülhetett az igénylökhöz, mert a földbirtokrendező biróság kevés tagból áll és nem győzi elvégezni azt a sok munkát, amely a bíróságnál összetorlódott. Nagyatádi Szabó István és Daruváry miniszterek tárgyalásokat folytattak Börcsök Andorral, a földbirtokrendező bizottság elnökével és a budapesti királyi tábla elnökével ebben az ügyben, hogy megállapítsák azt, hogy a budapesti tábla területén működő biróság tagiai köziil kiket neveznek ki a földbirtokrendező biróság tagjaivá. Kedden már minden valószínűség szerint összeállítják ezeknek az uj bizottsági tagoknak a jegyzékét és a legsürgősebben ki is nevezik őket és így a lehető leggyorsabban el is intézik azokat az ügyeket, amelyek felhalmozódtak a biróság előtt.
Népművelési program Dél-Zalában.
Népfőiskolai tanfolyamok.
A Budapesti Közlöny október 5-iki számában olvassuk a kultusz-kormány rendeletét, mely az Országos Szabadoktatási Tanácsot meg-szünteti » uj szervet állit helyébe, az Iskolánkhűli Népművelési Országos Bizottságot. A kflrmány ezzel a rendelettel egységes szellemet és nagyobb lendületet kivin belevinni a népmüvelés programjába, hogy azonban ez a terve sikerülni fog-e, az attól függ, meg tudja-e találni azokat a munkaerőket, melyek az uj szervezetbe életet öntenek, mert a személyek helyes megválasztása sokszor fontosabb magánál a szervezetnél is. A most megjelent rendelet egyelőre érintetlenül hagyja a vármegyei szabadoktatási intézményeket, de lehetséges, hog7 ezek átszervezése is sorra kerül.
Vármegyénknek is megvan a maga Szabadoktatási Bizottsága A bizottság elnöke dr. Bődy Zoltán alispán, ügyvezető alelnöke pedig Szirmai Miksa kir. tanfelügyelő. A vármegyei bizottságnak két titkári hivatala van. Az egyik a megye székhelyén, a másik Nagykanizsán (Csengery-ut 43 sz. alatt.) A bizottságnak hivatalból tagjai az összes vármegyei főszol-gabirák és a rendezett tanáciu városok polgármesterei. Minden vármegyei kulturális és társadalmi egyesület egy-egy tagot küld ki a bizottságba. A bizottság feladata általában a közműveltséget terjeszteni. Ezt a célját analfabéta tanfolyamok, egyes és sorozatot előadások rendezésével, Ismeretterjesztő és népfőiskolai tanfolyamok felállításával, népházak, olvasótermek létesítésével, dalkörök és zenekarok alakításával igyekszik megvalósítani.
Két éve már, hogy a vármegyei bizottság megalakult s ez alatt az idő alatt már szemmellátható eredményt ért el. A második évben már 38 községben megindult a szabadoktatási tevékenység. Pedig rendkívül nagy, sokszor teljesen leküzdhetetlen nehézségekkel kellett szembeszállni. Legnagyobb nehézségeket okozott a rendelkezésre álló anyagi erők csekélysége, de igen megnehezítette a munkát a társadalmi viszonyok kuszáltsúga Is. A falu intelligens emberei legtöbb helyen ellenséges viszonyban voltak s nem voltak hajlandók cgyüttmüködfri egymással. Nehézségeket okozott az is, hogy a népmüvelés gondolata teljesen ismeretlen volt a lakosság előtt s az előadások számára sok helyen csak kötéllel lehetett hallgatókat fogni. Ez azonban csak addig volt igy, mig meg nem barátkozott a nép a szabadoktatással, később mindenütt zavartalanul ment a munka, ahol rátermett előadók akadtak. A vármegye területén ebben n tekintetben vezető szerepet játszott Nagykanizsa, ahol ötvennél több szabadlyceális előadást tartottak az utóbbi tanévben, ezenkívül pedig két népfőiskolai tanfolyam is működött a városban (egyik Kiskani-zsán.) Szabadlyceális előadások voltak Zalaegerszegen is, ahol Borbély György szervezte meg az előadásokat. Szép munkát végzett a türjei helyibizottság Kárpáti Kelemen ny. főigazgató és Horváth János igazgató vezetése mellett.
Nagykanizsa környékén kiemelhetjük Gelséf, ahol Kovács József igazgatótanitó és Brand Béla káp Un, továbbá Zalaszcntbalázs, ahol Gyutay litván tanító fáradozott legtöbbet a népmüvelés fellendítése körül. Dicséretet érdemel Kollát-szeg is, ahol Mattos Béla és Fíló Fe.enc tanítók buzgólkodtak igen szép sikerrel a szabadoktatás érdekében.
Mindez csak kezdet volt, melynek kifejlődése a jövőben válható. A jelek azt mutatják, hogy az elhintett mag nem hullott kősziklára, mert mindenfelé biztató jelek mutatkoznak, a magyar nép szellemi életében n*gy átalakulás van folyamatban. Bármerre néiünk, mindenfelé ifjúsági egyesületek alakításáról tanácskozik a fiatalság és se szeri se száma a falusi, műkedvelő előadásoknak. A háború előtt ritkaságszámba ment egy ilyen falu\'si műkedvelő előadá*, az utóbbi években pedig az megy ritkaságszámba, ha egv faluban nincsen valamiféle műkedvelő előadás. A népszínmű reneszánszát éljük ma s a nép cgyszerü\'fiai játszák ma rnár a szerepeket.
Nincs módunkban az egész vármegye 1922/23. évi szabadoktatási terveit közölni, de kiemeljük a kanizsai terveket és a megye déli járásainak terveit. Nagykanizsán a következő tanfolyamok vannak előkészületben :
1. Népfőiskolai tanfolyam. Megnyílik október 12 én a polgári fiúiskolában.
2. Német nyelvi tanfolyam. Megnyílik ugyanakkor ugyanott.
3. Női háziipari tanfolyam. Megnyílik október 20 ika körül.
4. Népszerű tudományos előadások (kulturesték) vasárnap esténkint. Megnyitó előadás a Rozgonyi-utcai tornacsarnokban október huszonkettedikén.
5. Népfőiskolai tan/olyam Kis kanizsán. Megnyitása november elsején.
6. Női háziipari tanfolyam Kis-kanizsán. Megnyitása november másodikán.
A város közelében a következő tervek vannak előkészítés alutt: Komáivárosban népfőiskolai tanfolyam, Gelsén, Galambokon, Pa-csán, Lelenyén, Zalaszentbalázson, Szepetneken ismeretterjesztő tanfolyamok. De minden valamirevaló községben lesznek előadássorozatok. Ezeknek programja azonban még nincsen összeállítva. Ezekre később még visszatérünk.
L-gnagyobb figyelmet érdemelnek a népfőiskolai tanfolyamok, mert ezek nyújtanak legintenzívebb ismeretközlést, de egyúttal a kedély és a szellem képzésére is nagy gondot fordítanak. A népfőiskolai tanfolyamok mellett tervbe vannak véve szabályszerű népfőiskolák ia, melyek •mintogazdaságokkal és in-ternátussal kapcsolatosak. Ilyeneknek a létesítése azonban sokkal nehezebben vihető keresztül. A nagykanizsai gazdasági népfőiskola felállítása is a j5vö évre marad.
Befejezésül közöljük a nagykanizsai népfőiskolai tanfolyam tantárgyait. Ezek a következők :
1. Magyar történelem, 2. népies irodalom, 3. állampolgári jogok és kötelességek, 4. a szülőföld ismerete, 5. társadalmi és erkölcsi ismeretek, 6. ének, 7. anyanyelv, helyesírás, polgári ügyiratok, 8. mezőgazdasági, természettudományi és egészségtani ismeretek, 9. raj/,
10. ipari technológiai ismeretek,
11. kézimunka (külön férfiak és nők számára), 12. számtan és mértan.
A népfőiskola elvégzéséről a hallgatók diszes oklevelet kapnak. A népfőiskolai tanfolyamra, valamint a német tanfolyamra a be-írások október 9 én, 10-én és 11 én este fél 7 órakor lesznek a Rozgonyi-utcai tornacsarnokban. Megnyitó előadás 12-én, csütÖrtó-kön este 7 órakor a polgári fiúiskolában, melyre az igazgatóság minden érdeklődőt meghív.
A liberálisok mozgolódása.
Budapest, okt. Vazsonyi Vilmos lakásán megbeszélés-e jöttek össze az ellenzéki ve-zérpolitikusok, megállapodásra azonban nem tudtak jutni, részben azért, mert az iveket még nenv irta alá mindenki, részben pedig azért, mert nem vettek benn részt mindazok, akikre számitottak. Első együttes fellépésük a parlamentben lesz, amelyet a szocialisták kívánságára hívják egybe a közel jövőben, amikor elsősorban a kormánynak a drágasággal szemben tanúsított magatartását fogják kritizálni.
Nagykanizsa történelméből.
Kenizsay Orsola minta feleség volt, kit férje tanitott nleg az irás tudományára, a kinek levelei az akkori magyar családi életről becses adatokat nyújtanak.
Hazánkat ez időben végső pusztulással fenyegették a törökökkel folytatott szakadatlan harcok. — Kanizsa lakóit is — mint az ország egyéb vidékbeli lakóit, — öldösték és csapatonkint vitték rabságba a győztes törökök. A házakat leégették, a marhákat elrabolták.
Szolimán szultán 1532. évi hadjárat alatt Kanizsáról rabságba hurcolták Huszti Györgyöt, ki keserves rabságának ideje alatt az egész európai és ázsiai tőrök birodalmat végig kalandozta s eljutott egészen az indus végéig. E korszak hires utazója lőn Huszti, ki le is irta viszontagságos életét és azomoru utazásait.
A törők pusztítások ideje alatt Nádasdy Tamás és felesége ráérnek könyvnyomtató műhelyt felállítani egy másik birtokukon, a vasmegyei Uj Szigeten (1537 ben) s itt nyomatott az első magyarnyelvű könyv Magyarországon : az Uy Testamentum Magiar nelwen. (Megjelent 1541-ben Sylvester János szerzőtől.)
Kanizsa kevés ideig maradott a Nádasdy család birtokában, mert (1566. évben) özvegy Nádasdy Tamásné odaadta Kanizsát a királynak s ezért cserében megkapta a Kőszeg mellett fekvő Bors-monostort és a Nyitravármegvében fekvő Csejte várát, Verbó, Csejte, Kosztolán mejővárosokat.Komárnó, Solmafalva, Lezethe, Cherkon, Ko-"ritnó.Brezova.Zskosto\'án s Vagyócz helységeket, s végül Dubován n Brinz portiókat, mindenféle királyi jussal együtt. Kanizsa igy lőn országos (királyi) birtok.
Es ekkép került Csejte vára * Nádasdy Tamás egyetlen gyermekének (ki váratlanul született a házasság huszadik évében) Nádasdy Ferenc kir. főlovászmesternek tulajdonába, Ferenc halála után pedig özvegye, a hirhedt Báthory Erzsébetébe. Ha ez a csere meg nem történik, bizonyos, hogy Báthory Erzsébet legalább részben Kanizsa várában mivelte volna a „mintegy 600 szüzekkel" azon szörnyű dolgai\', melyeket Sárvárott és Csejtén véahezvitt.
Kanizsa fontos határszéli positio és az akkori idők szempontja szerint elég nagy és szép város lévén, az országos kincstár annyira meg-erősítette, hogy egyikévé lelt az ország legnevezetesebb erősségeinek, melynek leírását és rsjzát a régi francia, olasz, holland, német és latin könyvekben igen gyakran megtaláljuk.
Kanizsa vára nagy akadály volt a török hódító hadjárataiban s azért sokszor ostromolta, vagy legalább stünetnéhüli apró kirohanásokkal igyekezett a várat gyöngíteni és az őrséget kevesbíteni.
Sok jó leventének vére áztatta Kanizta földjét. A folytonos rablás és csatározás közben a török hányat végzett ki iszonyú kínzásokkal, hányat húzott karóba, hánynak vágta le orrát és fülét, hány vé-geite életét szomorú rabságban Tőrökország réziea börtöneiben, hány szép asszonyt rabolt el, hány viruló hajadonifok tépte össze szűzi pártját, azt csak a mindentudó Isten tudná megszámlálni l (Folytatás.)
Wí. október i
ZAU1 KOZLONl
HÍREK. Trácia mégis a törököké lesz
katolikus nagygyűlés - programmja.
XIV. Országos Katolikus Nagy lés rendje a következő: \\4 Október 8 án, vasárnapon : Béggel 9 < rnkor szentséges kői Álét a Ferencesek belvárosi tem-Sától az Országház-térre, ahol a pélyes Venl Sancteval Csernoch a< s bíboros, Magyarország her-M rlmása szentmisét. Boros Alán tc benedek-rendi főgimnáziumi izgató szentbeszédet mond. Dél U» 2 órakor a németajkuak disz-úm a £égi országház ülésterméig Délután 3 órakor a tótajkuak iiClésc a Középponti Katolikus Írben. Délután 4 órakor I nyil-nda (megnyitó) gyűlés a székes-/áfosi Vigadó termeiben. Beszé-t mondanak : gróf Zichy János, Katolikus Szövetség Schiopp.t Lőrinc pápai «ret, Szabó József nemzetgyűlési pviselŐ, Prohászka Ottokár szé-sfehérvari püspök, rfj
V v Október 9 én, hétfőn: iRiKgel 9 órakor szentmise az refcimédnsi templomban, mondja hpppu Lőrinc pápai rtuncius, énn ugyanott eukarísztikus disz-Oés. Délelőtt 11 órakor a szé-■tóvárosi Vigadó termeiben a ikosztályok gyűlései. Délután 4 ■for II. nyilvános gyűlés a szé-fővárosi Vigadó termeiben. — ítédet mondanak: Wolkenberg egyetemi tanár, Palacsi iaes nemzetgyűlési képvUelő,.7Wí lé, a Szent Istvnn-TárauUt al-. /"*ke. Csiszárik János c. püspök, ^Hfca^\'.stván nemzetgyűlési kép
4fő.
Október 10 én, kedden: Reggel 8 órakor Tedeumos szent-ise a Szerviták templomában, onídja Szmrecsányi Lojos egri i«k. Délelőtt a különböző ka-i«U« egyesületek érf intézmények Bgyülésci. Délután fél 3 órakor rt\'ülés a Középponti Katolikus Sr fehér termében. Délután 4 akor III. nyilvános (záró) gyűlés, azédet mondanak: Gtievich Tibor yetemi tanár, Sándor
elálus, P, Zadraveci\'itlvÁn tá-rí püspök, [Voljf Károly, a fő-varn«xy\' bíróság elnöke, Csernoch Dos biboros-herccgpriro»s. Este Órakor a Középpont! Kstolikus k fehér termében diszlakoma-
L Killmlsszlól eatély. A vá-shá7H dísztermében ma, vasárnap Le 6 órakor kezdődő külmissziói 1 műsora a következő: 1. Saját költeményét szavalja gy Győző. 2. „Nagy Isten I Téged ád ..c. egyházi dalt énekli Unt Gyula. 3. Előadás a pogány Ézióról. Tartja dr. Misley Sán-|né, a Magyar Evangc\'iumi Nő-resületek Nemzeti Szövetségének Itkáia. 4. „A legjavAt". Irta B"gh j Gyuláné.SzavaljaDoleschall irgitka. 5. „Nyílj meg, nyílj mey, mugas égi" c. egyházi dalt ikli az alkalmi kvartett-társaság, lép\'i d\'j nincs. Szíves ndomn ok a kinai hittérítés céljaira kö-incttel fogadtatnak.
Személyi hlr. Dr. Félix Ital, n pécsi kir. ítélőtábla elnöke Nagykanizsára érkezett Gyarmati irlós elnöki titkár kíséretében. . Félix n kir. törvényszék ügy-netét fogja felülvizsgálni.

A páiisi értekezlet a törökök javára döntött. — A görög lakosságnak és katonaságnak haladéktalanul ki kell üriteni Tráciát.
Páris, október 7. A szövetségesek ma délelőtti konferenciájukon elvben megállapodtak Trácia kiürítéséről. A kiürítés három részletben törlénik. Hlőször a görög lakosság és a görög hadsereg haladéktalanul kiüríti Tráciát. Másodszor egy hónapra a kiürítés után a török csendőrség birtokba veszi a területet? Harmadszor a béke megkötése után az ottonián hadseregnek joga lesz a tengerszorosokon átkelni és bevonulni Tráciába, amely ezzel teljesen visszakerül a török íennhatóság alá.
— A vároal közgyűlés tárgysorozatát holnap állilják össze és igy minden valószínűség szerint a polgármester e hét végén vagy b jövő hét első napjaira fogja kitűzni e közgyűlést.
— Időjárás. Felhős idő, sok helyütt esővel és hŐsülyedéssel.
— Felhőszakadás éa árvíz Felaőrajkon. Az elmúlt éjjel Felsőrajkon felhőszakadás volt, amely valósággal elárasztotta a falut. A rendkívül hírli len jött esőnek két kanászgyermek ét több mint száz dis«nó esett áldozatul, ezeket ugyanis elsodorta u keletkezett árviz. Mint tudósítónk jelenti jég is esett, mely igen jelentős Icárokat okozott.
— Uj Iparengedélyek. A városi tanács Schneff Tódornak serléskereskedésre, Kosztelicz Gyu Iának textiláruk, burgonya, mák és dió ügynökségre, ö*v. Goldstein Arminnénak sapkakészitésre és Gozdán Józsefnek ácsmesterségre — iparengedélyt adott.
— Anyakönyvi hírek. A nagykanizsai anyakönyvi hivatalnál október l-től 7-ig 8 születés for dult elŐ. Ezek közül 6 fiu, 2 leány gyermek volt. — Házasságot kötöttek: Balassa András pénzügyőri szemlész Kertész Mariával, Bireczki Gábor főmolnár Bsbics Annával, Mihalyics Mihály kovácssegéd Molnár Máriával, Micheller Béla keres kedő üde\' vezető Ptéh Ilonávol, Kertész Miklós asztalossegéd Varga Idával. — Elhaltak: Lunda János nyug. hadnagy 81 éves hólyagrák, Varga Ottó 12 hónapos bélhurut, Vajda Gizella 1 hónapos veleszületett syengeség, őzv. Molnár Ji^. nosné Pohón Anna 82 éves agg^öri végkimerülés, Papp Miklós 9 napos veleszületett gyengeség, S»ukics Utván földműves 25 vérmérgezés, Mnrvalits Józsefné Vathy Borbála 62 éves rnéhrák, Brunciic* János kádármester L-.lenyéről 77 éves tüdőtágulás, B.k^Zi Bertalan napszámos 54 éves szerviszivbaj.
— MegbUntetett külföldi honoa. A kanizsai államrendört.ég kihágási osztálya Písrk Mihály jugoszláv állampolgárt 1000 koroni pénzbírsággal sújtotta, mert jelentkezési kötelezettségének nem telt eleget.
— Ingatlancsere. A nagykanizsai kir. járásbíróság telekkönyvi hivatalánál az utóbbi napokban a következő ingatlan adás-vételek jegyeztettek be : Schwarz Adolfné szül. Breiner Bertától Vajnovics Ede és nej- N\'gykanizsán házat 1,200.000 K, Kosztelicz Géza és nejétől Maschnnczker Ignác és neje Nagykanizsán házat 1 500.000 K, Goldmenn I/nác\'ól Le .kei Ernő és nejr N -gykanizsán házat 4,500.000 K, Vargrf Ferenctől Szalai tlmréné Balatonmagyaródon szántót 140.000
K, Varga Ferenctől Varga József B*lrto«m*«yaródon fél házat 400 ezer K, Varga Józseftől Pus Jó zsefné Balatonmagyaródon rétet 148.000 K, Bognár Jánosnétól Kovács Gábor Biletonmagyaródon 5*8 négyszögöl szántót 25.000 K.
— Az uj bérkocsi viteldíjak. A városi tanác«, mint elsőfokú iparhatóság méltányosnak találta a kanizsai bérkocsisok viteldíj felemelési kérelmét és pénteki ülésén a viteldíjemelést illetőleg a következő véghatározatot hozta: Hozzá járul ahhoz, hogy egész nopra, reggel 7 órától este 7 óráig, beleértve két órai etetési időt, a város belterületére (beleértve a hadikórház éi gyártelepeket is) 3000 K-t szedhessenek, félnapra, vagyis 5 órai időtartamra pedig 1500 K-t. Rövid viteleknél első negyedóra 150 K, minden további negyedóra 100 K. Minden megkezdett negyedóra egésznek számit. A vasútállomásra, vagy onnét vissza, Erzsébetté, Zárda , Rozgonyi-utca, Széchenyi-tér, B*tthyányi-ulca és Csen-gery u\'coi vasuii uljáróij? 1 vagy 2 személy (I—II. kerület) 200 K, III. kerület (Kískanízsára) 300 K, minden további személy után 50 K. Utazóbőröndök, kosarak, daraboa-kint 20 K- Sörgyár, Pátria pót-kávéeyár, vagy a hadikórházhoz 300 K, oda és vissza, negyedórai várakozással 400 K. Reáliskolához 200 K, od3 és vi*sz», negyedórái várakozással 300 K. József főher-ceg-uti honvédlaktanyához 200 K, oda éü visszi, negyedóroí várakozással 300 K. KiskanwsÁra 300 K,
oda és vissza negyedórái várakozási idővel 400 K. Esküvő, kpresx telis, vagy leme\'ésre egy fuvar 500 K, mulatság, színház, mo\'ira stb 300 K. Éjjeli fuvarozások dija este 10 órától reggel 5 óráig a nappali tarifának 25 százalékával többe kerülnek. Szőlőhegyekre és vidékre a viteldíj megegyezés szerinti. A viteldíj kívánatra elŐr. fizetendő
— 61.000 tojáat foglalt le s zalaegerszegi rendőrség. A zolaegerszegi rendőrség Klein Jakab zalaegerszegi tojáskereskedŐ-nél 61.000 tojást foglalt le. Klein Jakab ellen ugyanis az a gyanú látszik fennforogni, hogy a tojásokat még a tavasz folyamán vette össze s raktározta el avval a céllal, hogy azt drága pénzen adja to vább.\' Nevezett ellen az eljárás
megindult.
— Pedlow kapitány és Ster neck mester találmányai. A
„Zalai Közlöny" részletesen isn tette azokat a nogyjövőjü találmányokat, melyekkel Sterneck Zsigmond celló és zongoraművész a zene és gyógypedogógiát gazdagította. Szántó Menyhért miniszteri tanácsos, a Népegészségügyi Mú-
zeum igazgatóját legutóbbi kijártában figyelmeztették Slerneck-mester találmányairól és felhívták reá a figyelmét. Szántó igazgató megtekintette Sterneck nagyjelentőségű találmányait és ígéretet tett, hogy az emberbaráti és pedagógiai szempontból nem eléggé megbecsülhető alkotásait Pedlow J. kapitány figyelmébe fogja ajánlani. Pedlow James ugyanis jövő hónapban Budapestre érkezik és\' igy Szántó igazgató arra törekszik, hogy lehozza Pedlow kapitányt Nagykanizsára, hogy Sterneck-mester nagyszabású többrendbeli találmányait bemutassa és ax ifjúság és a természet mostohái javára való felhasználásukat felajánlja. Szántó igazgató hosszabb időt töltött Sterneck mester lakásán, mindent bemutattatott magának éa a legnagyobb elragadtatás hangján nyilatkozott a látottak fölött, majd élvezettel hallgatta a mester gyönyörű zongorajátékát.
— BoykottI Az amerikai lapokban Hudtmuth ceruzagyáros a következő hirdetést tette közzé : „Minden üzletben kapható „Koh i noor* ceruzák a csehek országában állíttatnak elő. A cseheket tudvalevően elnyomták, de a nagy háború alatt forradalmat csináltak, megbuktatták a monarchiát és igy közvetve Németországot is. A csehek nz antant szövetségesei voltak, légionáriusaik hőstettei pedig ámulatba ejtették a világot. Hatalmaa tettük elintézéséül az antant elismerte a Csehszlovák köztársaságot. A bud-weisi gyárban 1700 cseh munkás dolgozik, de a csehek a Hardtmuth-cég tulajdonosai is." Ext a szép hirdetést figyelmébe ajánljuk\'min-denkinek, aki irónt vásárol. Bóykott alá kell helyezni a Felvidék rablói-nak gyártmányait.
— Egy azerb katonavonat beleazaladt egy tehervonatba. Belgrádból jelentik a Középeurópai Kurírnak : A Leskovác mellett lévő Pecienyevác állomáson a 141. sz. katonavonat hibás váltóállítás következtében belefutott a raktári vágányon veszteglő tehervonatba. A mozdony izzé-porrá törött és-kazán felrobbant. A romok közül eddig tu halottat, husz súlyosan sebesültet és huszonöt könnyen sérültet húztak ki. A romok között még sok hslott és sebesült van, a pecsenyeváci karhatalom a község egész lakosságát kivezényelte a mentési munkálatokhoz. Néhány órával a szerencsétlenség után különvonaton a helyszínére érkezett Sdanics Andrej közlekedésügyi miniszter.
— Keleti antant. Belgrádból jelenlik : Siovjeloroszország rigai képviselője, Roskolnikov kérdést intézett az afganisztáni kormányhoz, hogy milyen álláspontot foglalna el egy megalakítandó keleti antanttal szemben. A tervezett szövetség magában foglalná Szovjetoroszországot, Törökországot, Afganisztán\', Perzsiát, Mongoliát a kaukázusi köztársaságot és Bac\'uirát. A felsorolt államokhoz Kemal pasa is hasonló értelmű kérdést intézett.
— Hastífusz Csehszlovákiában. Prágából jelentik : Hivatalos megállapítás szerint 36 hastífusz megbetegedés fordult elő. Az esetek közül tiz halálos volt.
— Az NTE tagjait kérjük, hogy Marvalits Kálmán sporttársunk édesanyjának temetésén ma délután megjelenni szíveskedjenek. Az NTE elnöksége.

ZALAI KÖZI.ON r
1922. október^
\'ül í.
— A yorki herceg a gyulafehérvári koronázáson. Bukarestből jelentik: A gyulafehérvári koronái ás előkészületei élénken foglalkoztatják" a hivatalos köröket. Az idegen államok képviselőit ünnepélyesen fogj A k fogadni. Ms ér ke/ett meg a* értesítés arról, hogy angol királyt mfUods\'ü\'ött fia, « yorki herceg fogi/i képviselni. A herceg október lO-én indul el Londonból Romániába.
— Álarcos rabló garázdái kodása Szerbiában. S*ab»dká-ról jelentik: A kruseváci határban öt felfegyverkezett álarcos égvén megtámadta Szokolovics Randjel kereskedőt, akitől tizenkétezer dinár készpénzt és más értékeket raboltak el. A hatóságok erélyes nyomozást indítottak. A csendőrségnek tegmp sikerült n több hét óta garázdálkodó banditákat el fognia- Valamennyien katonaszökevények voltak s igy átadták őket katonai hatóságoknak.
— Jugoszláviában beszüntetik a zárdal lkolákat. Szabadkáról jelentik: A kormány értesítette nz összes felekezeti iskolákat, hogy kötelesek a folyósított államsegélyt felvenni. Minthogy a *ombo7Í zárda apácáit az államsegély elfogadása után kilakoltatták, a szabadkai zárda igazgatója az állami tanterv és felügyelet elfogadása mellett a szubvenció elfogadását megtagadta, minthogy a zárda 40 éve maga tartja fenn magát. A kormány erre elrendelte a zárda iskolai bizonyítványainak érvénytelenítését.
— Lelőttek egy csempészt a határon. Sopronból irják: Hor-váljárfalu község határában a lajta-körtvélyesi vámőrség parai csnoka, Szakács János tiszthelyettes éjszaka ellenőrző körútját végezve, egy alakot vett észre, aki nagy tömött batyuval és hátizsákokkal a nem messie lévő ositrik határ felé sie-lelt. Mikor mejjilláar. xólitolt. fel, a caempést nem engedelmeskedett, hanem fúlni keidett. a hátér felé. A lissthelyettqi réíítt, golyója a meneküli hétába fúródott éa megölte «t. A taebében talált Iratok arerint Steiner Jánosnak hívták és lajtakőrtvélyeat lakoj volt. A viiagAlatot megindították.
Nincs remény a görögtörök megegyezésre
Pirii, okttóber 7. A jörökök Szmlrnában tett ígéretükhöz képest azt kívánják, hogy Tráciát haladéktalanul adják át nekik. Az angolok ezt a kérdést politikai természetűnek tekintik és arra az\' álláspontra helyezked-nek. hogy ennek megoldása nem katonai értekezletre, hanem a békeértekezletre tartozik. — Izmld pasa. a tárgyalás során Igen meiev magatartási tanúsított. Ultimátummal volt egy értelmű az a kívánsága, hogy 24 órán belül választ vár s Igy megegyezésre nincsen re. mény.
SAJÁT KÖTÉSŰ békebeli
anyagból minden s?inben a Icf. fitlunialib minfisénig kíizit és raktáron lati kabátokat, blou.ok.t, Harisnyákat és\' soknlkat FILIPP hariirnya-kötődéje, Szombathely, Síéit Kálmán u. i.
Seypel nem jön Budapestre.
Bécs, október 7. Az a híresztelés, amely szerint Seypel dr. osztrák szövetségi kancellár Budapestre szándékozik utazni, hogy ott a magyar kormánnyal tárgyalásokat folytasson, nem felel meg a valóságnak. A kancellár a belpolitikai helyzet következtében czidőszerint nem valósithatja meg budapesti utazásának lervél. Azonban lehetséges, hogy a nyugatmagyarországi ügyben Bécsben összeülő döntő biróság Budapesten tartandó ülésszaka alkalmával ellátogat Budapestre.
TÁRSADALMI ÉlET.
— Mária gyermek zászló azenteléal ünnepe. Az Irgalmas-nóvérek vezetéke alatt álló MAria gyermekek Társulatának zászlószen-telési ünnepe ma,\' vasárnap délután y órakor lesz a plébánia templomban. Este 6 órakor műkedvelő előadást rendeznek a közkórházban a köveikező műsorral: h A két be főttes üveg. (Színmű.) 2. A divatos cselédek. (Bohózat.) 3. Fiam lakod-Ima. (Monológ.) 4 A sikerült tréfa. (Bohózat.) Ez alkalommal beléptidij helyett hálásán vesznek adományokat a zászló költségeinek fedezésére. Eddigi adományok: Voliaknó gyűjtése 1200, N N 600, gróf Batthyányi Ernő 300, Pátria pótkávegyár 200, Sörgyár 200, Benkó Júlia 200, Oltár-egyesület 100 korona. (Folyt, köv)
— A mezltlábaa gyermekek részére nap-nap után folynak be az ujabb adományok, jelezve, hogy Kanizsa társadalma megértette annak jelentőségét és siet mindenki leróni a moga adományát az emberiesség és könyörülő! oltárára. Kü\'önösen a kanizsai kereskedelmi világ jár elől jó példával és igyekszik természet benr\' adományaival biztosítani a szegény ^yerinckek megmentését. A természetbeni adományok különösen értékesek. — ür. Szabó Ltjos kir. ügyészségi elnökhöz ma ujabban többek között a következő adományok érkeztek: A HolTmann ós Frank cég, mely csak tegnapelőtt küldött be egy tekintélyos adomáoyt, ma textiláruosziálya 36 méter ruhakel-mót küldött az akció céljaira. A Hofl\'nann ós Frank cég ujabb adományával a legértékesebb természet-bftni adományi nyújtotta eddig Uj-népi Elek Emó ós Góia 10000, Magyar Bortermelők R.-T 2000, C.oldmann Ignác 1000, N. N. 500 és Poskovszky Károlynó 200 koronát küldött be szerkesztőségünkhöz. A bőrkereskedő* elhatározták, hogy fejenkint 21/, kiló talpbórt fognak adományozni az akció céljaira. Holnap, héttőn ós kedden minden házba bekopognak a szeretet angyalai, ami jótékony nőegyleteink áldott lelkű hölgyei, hogy mindenkinek lehetővé tegyék, hogy leióhassa a maga adományát a könyörüld oltárára. Hisz-szük, hogy nem lesz Kanizsán egyetlen egy ember, aki kivonná magát az emberiesség diktálta legszebb erények gyakorlása alól.
— A „Lili bárónő^4 című színdarabban a zsoké és virágát usleá-nyok szerepét játszó hölgyek délután l/,5 órakor a polgári iskolában I cm. Ketiing tanár urnái jelentkozni szíveskedjenek.
— Az Uránia mozgófénykép-színház kedden és szerdán ogy kiváló társadalmi fimet mutat be .Gatathea" címmel, amelynek fősze repót Pelrovich Svetislav, a magyar filmszínészet kiemelkedő fér fistarja j.itsza, Pelrovich neve ma már az egész müveit filmvilágban fogalommá vált. Legutóbb Berlinben és Műn-
chei.bon rendezett és játsrott szám-t Uan mozifilmet. A most kezdődő szezonra Parisba szerződtették feje-I delmi fizetéssel. Amit a „GalathCi*1-ban nyújt, az minden eddigi a\'aki-tásit felülmúlja.
— Színházi Élet. Bródy Sándor, Varady Antal, Bálint Lajos, Zsoldos Andor Ivánffy Jenőről, Szép Ernő, Szenes Béla cikkeket, Móritz Zsigmond regényt irnak a Színházi Eleinek, Incze Sándor pompás hetilapjának legújabb számában, mely nek ára 40 korona, negyedévi előfizetés 360 korona. Kiadóhivatal; Budapest, Erzsébet kőrút 29.
(z) Orvoal hir. Dr. Bcrger Miksa fül, orr, torok és gége orvos szabadságáról visszatért s rendeléseit Sugár-ut 24. szám alatt (kaszárnyá völ szemben) ujbol megkezdte.
(x) Még csak ma vnn műsoron a Vt ág mozgóban .Amerika lázban." Hétfőn csak egy napos műsor ke relében nagy egészségügyi bemutató. Rendoíi a .Telein* egyesület. Az összes non betegségekről kizárólag mozgókép. ÉöaJások — hölgyek számára 6, urak részére 7 ós 9 óra kor — kizárólag felnőtteknek.
— A nagykanizsai cipéaz és cslzmazia iparosok szakosztálya vasárnap, azaz folyó hó S án a Polgári Egylet emeleti termeiben zártkörű szüreti mulatságot tan, melyre az igen lisztéit közönséget tisztelettel meghívj* a vigalmi bizottság Vasárnap délután 4 órakor lát-ványos magyarrithás felvonulás íré fás jelenetekkel a vAros főterén. Hu tévedésből valamely t. csal&d meghívót nem kapott volna és arra igényt tart, kérjük a Bőripri Szövetkezet nól bejelenteni.
Divatcikkek, gyapja kőtőtt kabátok, gyermekgarulturák, férfi fehérnemliek Grünberger cégnél Főút 11,Sugár-u. sarok.
(x) A Krlegner-féle repara-tor évtizedek óta kipróbált legjobb szer köszvény, csűr, rheuma, szu rás, szaggatás, csontfájdalmak eny-hitésóro. Kapható a gyógyszertárakban. Egyedüli készítő:- Kriegner gyógyszertár, Budapey, Cá-vin tér. Postai szétküldés naponta.
(x) Női kabátok, ruhák, pon-gyo\'ák, blúzok, angol férfiszövetek, rsglán és télikabát kelmék, kosztüm kelmék, siffonok, vásznak a legnagyobb választékban a legolcsóbb árért Fürst József „Kékcsillag" áruházában.
(x) Uránia. Vasárnap: Zézó II •része. Előjegyzett jegyeket csak déli 12 óráig tanunk fenn. Kedd, szerda a szezon első magyar újdonsága: a „GaSathea" egy uj élet regénye, dráma 5 felvonásban. Szereplők: Pelrovich, Margiilay, Gy. Bánky Vilma, Mészáros Gyula, Kürihy Gizi.
Dr. KilUy Zoltán Jogi szeiulnári. urna Budapest, Andrissy-ut K. és Szeged, l\'atlavicini-u. :$. felelőséggel cs biztos síkor-r«! készít elő bármely egyelőm és jogakadémia összes jogi vizsgáira és .%r ügyvédi vizsgára Jcgyzctbcrlct I Rekapitulációi Minden íelvitngosiliM szóval vagy levélben készséggel ad Vak ár a budapesti, *kár » szocedt Igazgatóság.
TÖRVÉNYSZÉ
Főtárgyaiások.
(§) A nagykanizsai kir. t< szék büntető tanácsa holnap^J $ főn délelőtt vonja felelősségre \\ r \' gnlmazás vétsége miatt Kcle Jín Tóth Péter, ötv. Bencze Jái Mujzer József, Mutczcr Győrj Hohl Jánosné és Auer János naj kiinizaoi lakosokat, -f-- mert honvédelmi miniszterhez bead kérvényükben a nogykanizaai nyilvántartási parancsnokról if] állították, hogy a kincstártól zelt lovak szerzési módja jogottu gának igazolása tárgyában lefo^ tátott eljárásánál „s jobhmódu\' jobb és drágább lovait meghagy)! éa olybá tüntették fel Ál> dolga mintha protekció és korrupció jiS. szőtt volnn a dologban és a JU rancsnok ellen — a valódiság -tén — fegyelmi eljárás alnp\'l szolgálhatott volna.
(§) Piczell István csörnyefo, Pacsa Fáni zulabaksai lakosöí pás bűntettével vannak vád mert Horváth József kamaraj ajtaját benyomták és onnét t> ] és rozsot jogtalanul közösen • lajdonitoitak.
Mindkét ügyet dr. Mulsc bacher Edvin büntető tanácsa gyalja,
(§) A kiskanlzaal betör
Kcllermann Mih Uy kőművest l| 1 hónapi börtönre Ítélte tegnap kir. lorvényszék.
SPORTÉLET.
TransdanubiaS. O. I.-Zrlo
Sp. E. I. Ma délután mutatkoa be Nigykanüaa újonnan níaT^^6"\' 3 ik sportegylete a Zrínyi Sp. kJ első csapatával tartandó barattil gos foothullinérközés keretében) Az uj kanizsai csapat első nyilvi nos szereplését sportkörökben najj érdeklődései várják. A mérkőzé elölt a II ik kapatok mérkőzi egymással.
Az NTE. előcsapata G\'yörbi utazott, ahol n győri Hungfru val fogji bajnoki mérkőzését játszani. Az NTE a SzAK. elit csapotát állítja Jai, amely ha lag ját.iza eddigi formáját, ugy győor is fog, bár a győri csapatnak uc otthoni p.ilya nagy előnyéül szolgúci
A harmadik helyen áll NTE. footballcsapata a nyo<»®, kerület I osztályú bajnokságé 2 győzelemmel és 1 eldontetlei 8:4 gólorányban és 5 ponttal, az első helyet a győri ETO ponttal é* a második helyet a Ta1 tabányai több
Erősen kéaziiiődnek már nagykanizsai atléták a folyó hó 22-iki vármegyei atlétikai versenyre, amely Nagykanizsán, • Zri^yi Sp. E. aporttelepén lesz megtartva. A verseny leg érdekeséül száma a 10X300 m.-es staféta les> amely a sportteleptől Kiakanizsái és visszu a Király-utcán, Fő-térei és Sugár-uton át vezető utvonaloi kerül eldöntésre. A ritka ^oitlátvi nyosság iránt máris varosszerl nagy érdeklődés mutatkozik.
MTK-VAC. - 2 i 2 (Bud
pest) a lejátszott pótmérkőzést közönség kizárásával tartották m pénteken délután. A játék az on nózus botrányt okozó ll rug sával kcvdődött, amelyet Braun kapu mellé lőtt.
lem. | »l. mii
...... . ___________________ra°j ^
>ányai SC. szintén 7 ponttal, • 1*) bb játékkal foglalják el e!őtU*OT
7.ALAIK0Z1.0NV
1922. oklólw. 8
REGÉNYCSARNOK
A fekete matróz.
— Detektívregény. — 24
A Zalai Közlöny számira Irta Hava* Zsigmond
Ez volt mindaz, amit a két detektív megtudott * környéken. Mikor a Joleklivfőnök végighallgatta a jelen-■ ési, szótlanul fel és ali járkált a Máz előcsarnokában és gondolataiba mélyedt.
Lehet, hogy éppen az a néger követte cl a gyilkosságot vagy 6 hurcolta el az újságírót, ez valószínű ■s, mert a hálószobában szokatlanul nagy cipóktői eredő nyomokat talál tak. Az is valószínű, hogy azon a vágtató koctin szállították el élve vagy halva az újságírót . . . Meg kel lene még azt tudni, hogy vájjon « ház előtt állt-e a kocsi vagy sem és láltak-e valamilyen tárgyal kivinni a házból ?. . . Mindez akkor tőriénhc-tett, mikor «t gazdaasszony a piacon jáu . . . Az. öregasszony körülbelül abban az időben végezte bevásárlásait, mikor az a néger itt ólálkodott a ház környékén. A legjobb volna azonban, ha i^kocsit keriihetnők elő, akkor sok mindent megtudnánk.
Igy adta elő véleményét a delek-tivfőnök, mikor elindultak a ház kijárása felé. Éppen akkor érkezeit oda Paddington felügyelő is, aki a kertbon végzeit hosszabb ideig kutatásokat.
— Talált valamit ? — kérdezte tőle főnöke.
— Igen, főnök ur. .\'. Megállapítottam, hogy mikor «z illetők beha "toltak a házba, a hálószoba ablaka Nyílva volt, lehet, hogy az ujságiró nyitott ablaknál akart aludni ... A lettesek ugyancsak az ablakon keresztül hagyták el a házat és egy nehéz tárgyai, valószínűleg az ájult vagy a halott Tipsont vitték magukkal, amit abbúl következtetek, hogy az ablakdeszkán néhány apró vér-csöppet találtam .. . Ugyancsak sz ablakpárkányon találtain annak a nagy lábúnak is a nyomát. Az ab lak mellett • falon több karcolást, egy helyütt pedig friss törést találtam a vakolaton : ebből következtetem, hogy azok, akik az ablakon kimásztak, valamilyen nehéz tárgyat vittek magukkal, amivel ledörzsölték és össze-vissza karcolták a falat. . . Az ablak másfél méternyire van a földtől, tehát könnyen lehet ki és bemászni rsjta ... és közvetlen az ublak alatt u|ra megtaláltam azokat u hatalmas lábnyomokat, melyek egészen a kapuig tartanak.
— Köszönöm, felügyelő ur — mondta a detektívfőnök — és tekintettel srra, hogy szt állítja, hogy Tipson eltűnése nincs összefűggés-oen a két gyilkossággal, ezt az ügyet másnak osztom ki, hogy ön teljes erejével belefoküdhessen abba a másik Ügybe. ..
A felügyelő észrevétlenül elkomorult és igy szólt:
— Főnök ur, én megváltoztattam a véleményemet azóta, tohát ugy gondolom, hogy csatoljuk ezt az Ügyet is a többihez . ..
— Ha Így áll az ügy, n«gyon
szívesen teszem, mert bizom önben, de azt nem tudom megérteni, hogv mi adoti okot arra, hogy vélerré nyét, melyhez az előbb még annyira ragaszkodott, megváltoztassa?. . .
— Kérem, a legújabban felfedezett nyomok gyóztek meg vélemé nyem helytelenségéről .. .
— Akkor rendben van, — mondta
detekt\'vfőnök, majd beültek az
•Oltóba, hogy visszatérjenek k fóka-,\'ilánysAg épületébe, de ugyanakkor, mikor a soffór megindította a kocsit, egy autó kanyarodott az utcába. A detektívfőnök erre újra leszállt, mert ■átta, hogy az autó egyenesen az ujságiró háza felé tart.
Az autó tényleg a ház előtt álil meg és abból egy fiatal hölgy és egy egyenruhás férfi szállt ki, akit m detektívfőnök és a felügyelő azonnal felismert. (Folyt k3v.)
KÖZGAZDASÁG.
Valuták .
Budapest, oklóber 4. Napokon <i;00. fonti mi 11426 Dollár 2600-2676, francia frank lbo-95. Márk. 115 - 1*6, Otasi lila 106-10, Osztrák korona :< 40 - :i 5»; !.«l 1600 — 160o, Siokol 81— 8r>, Svájci frank 470 — Ki, Dinár 3440-3000, Lengyel mátka 28-30, Hollandi forint »70-íK»5, Uelga fiánk 180- 186, Léva -j.
Devizák:
Amsterdam —• , Koppenhága 624—534, Krisztián a 430—440, — London — í tértin —•—, Milano -•—, Páris —— Prága —•—, — Stockholm ÖS3-678, — — Zürich —— Wien —■ . — Zágráb 800—üCO, — New-York —"—, — Varsó —, Bukarest —. Sofia —
Zürichi zárlati
Berlin 24 3, Amsterdam —, Hollandia 207 Ű New-York 635-3, —* London 234)2 , Párté 40ti0, Milano 2287, Prága 1805, Hudn-pest "il ft, — Zágráb 20u, Varto 6\\J, Wien 00 76, Ssofia —, Osztrák bély. OA\'7.
Termény jelenté*i
líuza (Tlsuvldékl) 11200-10300, egyéb 112i 0 11260, rois 7400-600, takarmány árpa OV0O-7100 súiárpa 7300-400, zab 060U-6U60, tengeri —■—, — repce 17—tüOOO, korpa 6150-5200, kóles--.
Budapesti állatvásár:
Marhahús L r. egészben 3o0- 470, hátulja 260-340, eleje 270—3G0, tL r. egészben 200—240, hátulja —•—, eleje — —, — Növendék marha: t. r. egészben 240-280, borjú (OliStt bórb) 470-500, Készlet: Nagy marha 11», eladás 100, Növendék marim 76, eladás 30, borjú 2>, eladás 26, Marha-bór 430-650, borjubór 800 - 820. Birka -•—. Juhbór 260-280, Faggyú 160—300.
Sertésvásár:
Felhajtás 480, Elkelt délig. —, Öreg — Közép , — Küooyü 30Ó-3S4. I r.— Zsir —, Szalonna —, Leh. hu* —.
Felelős szerkesztő Benedek Rezső.
Megvételre keresek
,Purifikátor\\ .Monitor\', .Köiboállitús* lóhetfejtógépeket. vasállványu keretfüré-izektt (Cátterokat) 450 — 1050 mm keret-nyilAssal, gó», benzin és sxlvógáz csépló-garnitúrákat, stahll sslvógás, benzin és nyersoUJmotorokat 20-200 lóerőig, fél-stabil gftzgépeket 30-400 lóetölg, egye-dűl álló góxlokotnobílokat és cséptógépe-ket. A gépek legfc jebb 10 évesek lehetnek.
Nagy György
Szombathely
Sxelealeyutca 43. a.Am alatt.
Apró hirdetések
dUai 10 aaAlf 60 korona. (Mlacakk. l»(«<r»l • i»\'lrtl n.tak <tupU>. aaAiulttataiak. Alltat ktmAkttk AO ulultk ..y.
nutorotaill aaoliát l«m V.o,S«h.«in»Uiul
(Utal hli.i,Mi. Cin. Kifotjl villan; ucttlA. Cwn(ti). •><« »|. }JS1
MIchWb.. lukiraatl. MMtVa aarctAaKaaei
k-rc«k ,,-tti t«U?*ar«. NtmetSI t&Mk «M«",t>en. ktuujr K\'llmln ruktmllJJ. K-\',lr.\'.»-t«r jo. }jt»
Allantló muok Ara lírwl kit UrK.w*W<1, kvi a iiii f U&ftn munkiUa Ifljfi jlnaa»l*ral Ut Veit aj jlnoa korira- li kevaifji"\'\'<nn*t. Xt.athdy. }*t7
Kajy rakat* eopt elvlA Clm a
HaAéMratalban. )!»»
Kgr peaiaaakr«ny nv<r«iclrt krrnUlia. B4-»V<<t V!-ml <i Kricdnuhal ftiKi- «• intr*x<\\tm k )))»
Karcaak j-Mntan Uf.) M» l-ilú«Ui»U)k«t «(• vlulre. Clm • U»áóUn.
Va*k«r«xk*<10»«K^<l*l M Ij-ikt mI ükalmaa <..tk Kincü »»»*i«,kMT«kí^S <»* S«<jr-t»iai« M»
K»t-l<4roiai kocl «ak alaj* T«Uky»t<» leo. •<lm alatt. \'JJS
lláttn*al*r lakái-nctc tlkiWUn le\'Wirtlk. tijutdI %ni UUifiUa kt»4». Kek1» Sam». Kir»b-»- >>•
tfatoroiutt nabil k«»«t. bel Utal ia kbo. J4I fintík. ««.
Kb*rtlA..«flny*B. igo«i;o flado. MrjIrUnlhetí (t\'i klrpUnanl), l\'i ni 1)
Siorgal ma*. rw(titKat« takiritteS khrttttik Nkixma l. JJU
KI. (Aia«|>, 1110 luilKul. • ía ><l III\'. honival lúrraaarl eiadO \'óiacf f«twr.r<-cl )«. }}!}
Idóseob egyedülálló úrinő rétxérc kercsuak október 16, vagy november elsejére a Kisfaludy-, C.sengery-, Italthviriy-utca vagy KoasuUi-tér koneiében ejíy srolia-kony-hából állu jobb lakást, vagy egy * tohát bútorral avagy botor oéikül, csetteg teljes elütással Cim a kiadóhivatalban jj>«
URÚNIfl MOZGÓSZINHÍZ
-- T«l«ru* 3-13 —^——
Siombat—vasiinap
Zézéll.rész
8 felvonAslan
ÍO—11-én
Galathea
l\'ettovics S*vetlsslávval
Halyicak lií tkOinavi Pílrtly CO K. /aftly* 45 K. Kftr.i«k 3i K.TAn.U* 35 K. /.»rt-
•sék 15 K. - Vaiir BaD*(>ua|i: l\'Aholj
HO K. A*Oly* 00 K. KOra>*k e5 K. TAn.l*. JO K. /4rUa4k 30 K.
Elóadátok : Hétköxnapokon 7 és t) órakor, vasár- és únoepnap 6, 7 és Ö órakor.
A IX. m. kir.
Osztálysorsjáték
I. unt. htiaAaára »• lorajegyak ruoat ailatUk kl.
A ayufcttO ligoirroM artttmtar
5 millió
\\ »yrr«m*ny k mllllO I i>T*r*m4ny A » tullllA I nyer....íny A AOO.OOO J njr*r*m4ny A AOO.OOO :t oyuTAuiéay k 300.000 A ny»r«m*ny k 100.000 5 Dy*romány k 100.000 al.b.
összesen 22.000 nyeremény.
«... 1. c-tit. trák : ÍO<» ti.
M tOO K. a<o*J 50 X.
Soni«o<k tl Kr«<V m«crtrví«Uu< íml< •
Uukl un tionnal kOU
Deák és dr. Ordódy bankház
Aí</Ít»,-.U Mtja A»4fi»tf-*4 »». _
VILÁG MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Kmíu.1 klrU»t.Ur, a Durru aatlloda
epnl*|4U«D. T*l*r*B 14
Vasárnap
Amerika lázban
Kalandottörténet 6 felvonásban
Hélfóo
Szülők! Apák t Anyák 1
• nézzétek meg I atai tetessétek és tnk kMaimi«,tl
Jön I álrilul sAdréiu ióal
IIELYARAK : Páholy 60 K, Zsölye 46 K, I. hely »:> K, II. hely 20 K, tlt. hely 15 K
Elóadások : Hétköznapokon 7 és 0 órakor, vasár- és Ünnepnap 3, 6, 7 és 9 órakor.
Szojotörkölyt
b<rmily mennyiségben vesx legmagasabb napi áion a
Nagykanizsa városi központi szeszfőzde
Báthory-alca 4. ,„<>
Hirdetmény.
Érttsiijük n t. kereskedővilágoi éa Razdaközönséget, hogy a Közélelme-zéji Minisztérium hozzájárult azon előterjesztésünkhöz, hogy a f«\'rga. lom gyorsabb és simébb lebonyolítása érdekében a Somogy , Tolna-és Buranyavármepyék lírüleléról közraktárainkba szállitándó áruk átszáU tiiésához szükséges szállítási iga7ol-ványokat a felsorolt vármegyék székhelyen működő közélelmezési minisztériumi kirendeliségek a szállító feleknek közvetlenül is — és pedig su>yra való tekintet nélkül — ki ad-hassák.
Az egyes kirendeltségekhez intézendő ilyen kérelmeknél a Somogy-és Tolnavármegyék területéről szállitándó áruknál a Közélelmezési Minisztérium 24383/1928. IV. C. — a Btranyavármcgye területéről szállítandó áruknál pedig 30971/1922. C. I. számú rendeletére kell hivatkozni.
Barcs I., 1922\' október hó.
A Higyar Leszámítoló és Pénzváltó .jm Bank Barcsi Raktárai.
SIN6ER JÓZSEF ES TARSA
DlVflTÍRUHIÍZfl („KÖZPONT-SZÚLLÓ" ÉPÜLETÉBEN)
SzOvSpamut Ai izövöcérna Állandó nagy raktAra.
Ajánlja min.ókelt atalion h kövelkczí Jómlnőségü clkkokcl: Fórl I .töretek, o5l aiSvetek, >e>2, »*ln«. cloth, (akete cloth, karton, vollo, jfrenadln, vn.zou, .Iffon, parkot, safir, kaaavá.x, damaatgr^dll, mntracffrádll, b.r.onyoU, kötőpamut, kondorpamut, ai8» í-pamut, .xövőcérnw, ájfygur nltura. damuaztjearnltura, azalmaz.ák, gabnássaiik, téllkendö, hárá.xkondő, fejkendő, zaebkendó, pohártörlő, pIB»akab<t, trlko lngek, valamint tolko nadrágok.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. oliAK.r 8

atr
PA-SZ.TA
Jobba LegjobbnáL\'
n
KEMÉNY
SZŰCSMESTER
szörmeAruhAza
t*»t«H VL. UfcfrH-.! 6. TtMo. 61-76
8Z0KHEKAB ATOK, BÓKÁK. HttHMTYVI lUISY VllASÍllHU. -
fítnJolíitk titinvél incll.lt
■ toBDil ...kö.oll.ln.k
5ÍPS0/I 1922 Mm.
írlejtési hirdetmény.
A zalaegerszegi m. kir. Péizügy-igazgatóság 19Í3 évi Jtnuár h> 1 ló\' december hó 31 ig terjedő egv évre a sószáHi»mányo>c N-tgvkani Z8«n t vasúti pályaudvartól a kir. sóhiva\'alba fuvarozása és rendelte* wsi helyén a kamrákba hordása és máglyázása iráni a nyilvános árlej lís és ajánlati versenytárgyalás megtartására határidőü\' folyó évi október hó 25 Ik (huszonöt) nép jónak délelőtti 10. óráját (Qzi ki a nagykanizsai m. kir. adóhivatal hivatalos helyiségében.
Szillitási dijul mindm 100 (egy-s?ó/,) kilogramm után 8 .kor., azaz r\\o\'c korona állapittatik meg.
Ajánlattevők kötelesek 4000 (négyezer) korona bánatpénzt az arlcj-és •lón letenni, vagy annak valamely ál\'ampénzUrnál történt letételét nyűg tával igazolni.
A legelőnyösebb aj.Wattevő bá nmp<nze biztosítékul fog visszatar-latni és vele a »zerződés felsőbb he\'yről kieszközölendő jóváhagyás fentartásAval fog megköttetni, — mely szerződés a vállalkozóra azon. nat koultző erővel bir, mig a kincs-U r részérói a kötelezettség .csak a Pen> ügyminisztérium jóváhagyása után áll bc.
Jelen vállalatra 5 kor. bélyfeggel ellátott zárt ajanlatok is elfogadtal-v n».k, ha a fenti össze uú bána\'pénz-zc) felszerelve legkésőbb o verseny ir-r^yalás napján reggeli 9 éráig a sóiiivatal vezetőjénél benyujtainak ; ezen zárt ajánlatok felbontása a szóbeli árlejtés befejezése után fog eszközöltetni
A szerződési feltételek a nagykanizsai kir adóh-\'vaialnálbetekintheiők.
Zalaegerszeg, 1922. okt. hó 2 ár.
Rauschenberger
)»» m kir. j>4rixügyig«zgalú h.
ARGENT JÁNOS
maiua d»4mtt IitrkuUiL Dtik-tk t. u. Dui raktár kézzel dolgozott <hevrtf«ur, buksz, antilop, krokodil-bór, »«i)viuci;^k-bon « tegutoUá divat szerint A kéiMl vuriotl duplalalpu
SZANDÁL
xn«ly olcvi <1 kényelme*,
egyedüli kéizttóje. i«cj
dres üuegeket
Muszel és Friedenthal
Zsoldos Tanintézet
Budapest. VIII. Dohány-utca 84. sr. Tataion I. 134-47.
A legjobban kitilt elö magAnwIisgAMra.
TURUL CIPŐGYÁR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Nagykanizsa, Fő-ut 12. sz. alatt.
. TURUL
felülmúl minden cipőt kivitelben, tartósságban, olcsóságban!
KG llV.HITlL) ILJLARIT SORLEMEZ
GAZOASÁGI áPULETEK, GYÁRAK, U MAIW0K BECEDÉStRE ÉS RÉGI ZSINDELYTETÖKÁTfEOEaÍRE A LEGALKALMASABB Kapható: FISCHER és BAOER mkereskediknél MCYKUIIZSA.
I CuiÁ at a tux/ó<ii "Xotíaeü 6crUmx%. m4LjnáAtdt*t(uL\\ \\ *itr, (ímMctlrxiAnáAtlüúoa.— <ZUrini3io4ii*fagai&oatírf\\
fisz ivAn
nagyszerű koayva
HZ ŐSI RÖG
A tiiiU .ter.l.ra .[\'olíieo*!.. A v.i* koi kötél ktph.ló a ki.dúíiiviUlb.n.
Ara 40 korona.
Magyar FIAT Művek r. i Budapest képvise ősége. Tauril gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, lavitd-mflhely, benzin-árusltás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon: 359. Telep: Tárház-utca.
Igazgatóság: Fő-ut, 8., Bazár-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMf
részvénytarsosao nagykanizsa.
Hannáit tölgyfa
szeszhordók
eladók
Szeszfinomitd R. T.-nál
Nagykanizsa.
Egy fiatal segéd
• z uii-J Jivat *x»VmáWl é* egy
llu v«gy l«*ny tanulónak felvétetik
KAUFMANN MANÓ
wri*. nAi-dk.l f« tiivijám k*ir*ke<Hkél\'«n
Nagykantaain. Uoo
Mwanl a. Hf. ehrtfitikmUl\'tW.
5?005/l 19351. sam.
Úrlejtési hirdetmény.
A zalaegerszegi m. kir. pénzügy-igu7gatóság a nagyméltó,:águ m. kir. pénzügyminisztérium 125903/929. sz. rendelete folvtAn az 1923 évi január hó 1 tói 1923. évi december hó 31 ig terjedő egy évro a dohánygyártmányok Nagykanizsán a vasúti állomásról a m kir. dohányáru raktárba és esetleg onnan vissza a pályaudvarba leendő szállítás bizto-silására a nyilvános árlejtés és ajánlati versenytárgyalás megtortá sara határidőit! folyó évi október hő 23 lk (huszonharmadik) napjának délelőtti 10 óráját kitűzi a n»gyKanizsai m. kir. dohányáru raklár hivatalos helyiségében.
SzAlii ftsi dijul mindon (100) egyszáz kilogram után az eddig fizetett 13 (tizenhárom) korona állapillatik meg.
Az ajánlattevők kötelesek 5000 (öiczír) korona bánatpénzt »z árlej (ést vezetőnél a tárgyalás ető t letenni, vagy annak valamely kir. állampénztárnál történi letételét nyugta !eUvé>sel igazo\'n*.
A legelő yösebb ajánlattevő bánatpénze biztosítékul vi^szaiartaini és vele a szerződés, felsőbb miniszteri jó^Ahagyts fentanásAval fog megköttetni — mely szerződés a vállal-kozóra azonnal bir kötelező erővel — mig a kinc<fir részétől a kötelezettség csak a miniszteri jóváhagyás után áll be
Jelen vállalatra 6 koron-s bélyeggel ellátott. zan ajanla\'ok is elfogadtatnak, ha a fenti bánatpénzt larial-rraznak\' és legkésőbb a tárgyalás napján rcKgeÜ 9 óráig a dohányaiu raktári főnöknél benyujtat.iak, ezen zárt ajánlatok felbontást a szóbeli árli jtés befejezése után fog eszközöltetni.
A szerződési feltételek a nagykanizsai dohánvárurakiAr hivat-los helyiségében a hivatalos úrak alatt betckimhctók.
Zalaegerszeg, 1928. október 2-án
5jj, Rauschenberger
m kir. péiuügylg«gAtó h.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

LEGOLCSOBB MINDIG
Duplaszélea sjövcI ruhákra métere 700 K Duplas\'éles félgyapjuszövet
minden szinben .... métere 950 K Duplaszéles félgyapjuszövet
minden szinlpen .... métere 1150 K 140 cm. széles strapa női-
szövet.......métere 1600 K
140 cm. széles férfiszövet . métere 1800 K
Sima flonellok, színtartó métere 650 K
Színtartó pargelok . . métere 500 K
KISFALUDI És KRAUSZ
= divatnagyAruhAza =
az „ARANY KAKAS \'-hoz NAGYKANIZSÁN, ERZSÉBET-TÉR
SZÖVET OCCASIOü
Dlvatvelourok minden színben luUtra és ruhák™, níl koszton- és ruha-szövetek, llrtt dcuklf és kabét-srövetek, salyaek, bársonyok és oil puttókI
21. SZÁM
Nyomatott a laMuUiilotiowk: Zalai éa Gyarmati kúnyvnyorndéjáhat.
Ji
Nagykanizsa, 1922 október 10. Kedd
Egyesszím Ara 8 korona
61. évfolyam 230. szám »
Iu(*r>irb»n-T«lcf.in ÍM.
lpKli>l«nlk rnludlj; kor» reggel.
POLITIKAI NAPILAP
■ i(« a koron*
Az uj kereseti adó.
Nagykanizsa, oki. 8.
Az adónak ez a neme — néhány kivételtől eltekintve-- mondhatni mindenkit érdekel Ilyen kivételt képeznek mindenekelőtt a föld- és háztulajdonosok, akikről külön törvények intézkednek és akiknek a termelésből és bérből előálló jövedelmük után külön kereseti adót fizetni nem kell, de llzctlk természetesen a föld-és házadót. Ellenben semmiféle tormában nem (Izeinek kereseti adót: a nemzeti hadsereg és a rendőrség tagjai, továbbá a közönséges napszámos munkából élő egyének. Azok sem fizetnek kereseti adót; akiknek heti Jövedelmük az 1500. Illetve havi jövedelmük az 5000 koronát el nem éri.
Eme kivételektől eltekintve, az u n. általános kereseti adó csaknem minden elképzelhető jövedelemforrásból csörgedezik az állam, illetve a város kasszájába. Ezt az adót fizeti a kereskedő, az iparos, az ügyvéd, az orvos, általában a szellemi foglalkozás-ból élő egyén, továbbá a munkás, a hivatalnok.
A keresett adó alapja — va gyis az az összeg, mely után az adót kiszabják — a llxfizetéses alkalmazottaknál az adóévben élvezett fizetés, amelyhez azonban hozzá kell számítani a lakpénzt, a drágasági pótlékot ős mindenféle jutalékot Is A sza bad foglalkozású egyéneknél (ügyvéd, kereskedő stb.) a kereseti adó alapja az adóévet megelőző évben elért tiszta jövedelem.
A tiszta jövedelem kiszámítása végett az adózónak joga van a nyers bevételből levonni az üzemi kiadásokat, alkalmazottak fizetése, üzletbér), az adókat, a berendezés karbantartására és pótlására fordított kiadásokat stb.
A tiszta jövedelem megállapítása végett minden egyes év lebruár havában a városi adóhivatalnál bevallást kell adni. Aki ezt elmulasztja, az 25 százalékkal több adót log fizetni. Ha pe-
dig külön lelhivás után sem ad az Illető bevallást, akkor birság elmén 50 százalékkal több adót kell majd llzetnie.
Az adótétel, vagyis az az ösz-szeg. amit az adózónak a tiszta jövedelem után adó cimén fizetni kell, különböző a fizetéses alkalmazottaknál és a szabad foglal-1\' kozásu egyéneknél.
Az alkalmazotti viszonyban állókra vonatkozólag a törvény fokozatos adótételsorozatot állapit meg, pl. aki havonta 5000—8000 korona llzetést kap. az havonta 20 korona adót lizet. vagy pl akinek havi fizetése 18—20000 korona, annak egy hónapi adója 320 koronát lesz ki.
Az egyéb kereseti források után fizetendő adókulcsot még csak ezután fogja a város megállapítani. Ennek legmagasabb
mértékét azonban a törvény 10 százalékban jelölte meg.
A pótadek szünófelben vannak. Az alkalmazottak kereseti adója után semmitéle pótadót. a többleknél pedig csak útadót fognak kivetni.
Megjegyzendő, hogy az alkalmazottak jövedelme után járó kereseti adót a munkaadó köteles az alkalmazottjának fizetéséből levonni és 6 köteles felelősség terhe mellett ezt az adópénztárba beszolgáltatni.
Az uj kereseti adó 1923 jan. 1 én lép életbe Praktikus újítása a törvénynek, hogy a kereseti adónak eddigi négy osztályra való tagozódását megszüntette, ami mellett érdemes meg megemlllenl azt. hogy az állam a kereseti adót átengedte a községi háztartások céljára.
Franciaország érdeke, hogy megváltoztassa politikáját Szovjetoroszországgal szemben.
Paris, október 9 (Express távirat.) Hcrriot, Franciaország volt oroszországi követe Moszkvába zr*ÍcTvisszatérése után tölw hírlapírót fogadott, akik előtt nyilatkozott az orosz szovjetkor-mánnyal folytatott tárgyalásairól. Azt mondotta, hogy Franciaország erdeke, hogy Oroszországgal szemben folytatott eddigi politikáját megváltoztassa. Az orosz szovjetkormány hajlandó elismerni háború előtti adósságait, ezzel adva van előfeltétele annak, hogy Franciaország Oroszországgal a gazdasági és kereskedelmi viszonyt ismét felvehesse. Ez az idők folyamán Oroszország politikai elismerésére vezetett.
Katolikus nagygyűlés.
— Fővirosi s7trkc**lŐ3éi[«(ik!rtl. —
Budapest, okt. U. Vasárnap kezdődött Budapesten a három napra tervezett katolikus nagygyűlés, melyet oltariszcntséges körmenet előzött meg a hivek óriási részvételével. A nagygyűlés kimagasló eseménye volt Zichy János gróf megnyitó beszéde. „A kereszténység szellemének kell áthatni a kapitalizmust épp ugy, mint a munkát — mondotta — patriarkális érzéseknek kell újból bevonulniok a lelkekbe. Mi katolikusok senkinek a jogait
sérteni nem akarjuk, de tudatában történelmi jelentőségünknek, tudatában államalkotó és fenulurtó képessegeinknek, továbbra is fenntartjuk magunknak azt a szerepet, melyet a történelem folyamán becsülettel mindig betőliö:tünk.
Majd Zita királynénak, a pápáirak cs a kormányzónak üdvözlő süigonyt küldött u nagygyűlés. Utána Schioppa pápai kővel tartotta meg ünnepi beszédét. Majd a pápa őszentségének üdvözletét és jó-
kivánaloit tolmácsolta és a pápa áldásait adta az egybegyűltekre. Prohászka püspök, a magyar katolikusok láng-lelkű vezére utal arra, hogy a világon két hatalom áll szemben, az egyik oldalon a pápaság és a katolikus egyház, a másik oldalon a bolsevizmus.
Ilétrön\'a katolikus nagygyűlés második díszközgyűlését tartotta, melynek eucharisztikus diszülésél Csernoeh János hercegprímás nyitotta meg. — Beszéltek Schioppa pápai kő-vet, Apponyi Albert gróf, Zadravetz István tábori püspdk és Uottenbiller Fülöp államtitkár. Mindkét naj>on a különböző szakosztályok is tartották üléseiket. Ugy a szakosztályi üléseken, mint a díszközgyűléseken óriási közönség vett részt.
Lloyd George felmenténél kéri.
London, október 9. (Kxpressz táv.) A mult hét vége felé cgyic hevesebbek leltek a támadások a sajtóban Lloyd George ellen. Az a vélemény alakult ki, hogy keleti politikájával kudarcot vallott s nem maradhat meg a kormány élén. A beavatottak tudni vélik, hogy Lloyd George a legrövidebb időn belül felmentését fogja kérni a királytól és utódául Bonur Low-t fogja ajánlani.
Stanzer és Benea talál kozása.
Róma, okt. 9 (Saját tudó silónktól.) Stanzer es Benes közti velencei találkozásnak nagyobb jelentőséget biztosit az a körülmény, hogy a tanácskozásokon dr Kijbol római cseh szlovák követ Is részt vesz és igy valóságos előzetes konferencia alakult kl. a közel keleti kérdésben. Stanzer mielőtt Rómából Velencébe Indult volna, hosszasan tanácskozott az olasz miniszterekkel Olaszországnak a közel keleti kérdésben tanúsítandó magatartása felől.
2aLAI KOzlOnY
1922. olldber 10
A politika hirei.
Budapest, okt. 9. (Fővárosi szerkesztőségünktől.) A nemzetgyűlés összehívását, helyesebben az összehívást köröző ív beterjesztését nz ellenzéki képviselők mára tervezték. Be is jelentettek ezt tegnap Szei-tovszky Bélának, a Ház elnökének, aki ma délelőtt a hivatalában tartózkodott. Az ivet azonban mégsem adják át, hanem későbbi időre tartják fenn, hogy azt benyújthassák. Szci-tovszky elnök elutazott a fővárosból és csak akkor fog ismét visszatérni, ha az ellenzéki képviselők ismét össze akarják hivatni a Házat. Az ellenzék ugy határozott, hogy az elnökségnek módja legyen a nemzetgyűlést összehívni.
Egy hétlőn reggel megjelenő lap terjedelmes cikket közölt arról, hogy a Bethlen-kormány a pénteki minisztertanács határozata következtében felajánlotta lemondását a kormányzónak. Illetékes helyen kijelentették, hogy ez a közlemény elejétől végéig koholmány. A minisztertanács semmiféle más politikai kérdéssel, mint az izgató sajtó megrendszabályo-zásának ügyével, nem foglalkozott.
A német birodalmi elnökjelölt.
Berlin, október 9. (Sáját tudósítónktól.) December ;i-án lesz a birodalmi elnökválasztás, de a pártok még ma sem egyeztek meg az elnökjelölt személyében. Valószínűnek látszik, hogy a szociáldemokraták Ebért körül fognak ismét csoportosulni, ámbár ő nem mutat nagy hajlandóságot, hogy újból vállalkozzék a birodalmi székre. Egyes jobboldali pártok Ste-gerwald volt bajor miniszterelnököt szeretnék elnökül megnyerni. Stcgerwald egyaránt rokonszenves a nagyipar és a katolikus munkásszervezetek előtt.
Francia rendelés budapesti gyárban.
Paris, okt. 9. A párisi— orlcánsi vasúttársaság, amely hálózatának jelentékeny részét villamos üzemre építette át 2 da\'ab, egyenként 3400 lóerős villamos mozdonyt rendelt egy budapesti gyárban. A megrendelés nagyjelentőségű, mert ezen mozdonyok kísérleti eredményei fogják eldönteni a alkalmazandó gyorsvonatmoz-dony végleges típusát. A ma gyar gépipar nagytehetségű sí kerét jeleoti, hogy a francia vasúttársaság választása éppen magyar konstrukcióra esett.
A görögök kivonultak Tráciából.
A törökök bevonulásáigazantant taitja fenn a rendet.
Paris, október 9 (Expressz távirat.) Az angol kormány által már jóváhagyott Poíncare—Curzon-féle egyezmény a következőképpen szól: A három szövetséges megegyezett abban, hogy felszólitják a görög csapatokat, hogy a lehető leggyorsabban vonuljanak vissza a Maricától nyugatra. A kiürített területeken a szövetségesek ideiglenes szövetségközi megszállás utján biztosítják a rend fenntartását a török közigazgatási hatóságok és a török csendőrség Kelet-Trácíába való bevonulásának idejéig. A török polgári hatóságok legkésőbb egy hónappal a görög csapatok kivonulása után átveszik a közigazgatást.
A kormány még októberben megkezdeti a közmunkákat
Búzában is felvehetik fizetésüket a munkások. — A közmunkákat megyék szerint Írják ki és megyei hatéságok ellenőrzik. — A Horthy Inség-akcié eredményét a közmunkákra fordítják.
Budapest, október 8. (Ssját tudósítónktól.) Bethlen István gróf miniszterelnök az Egységespárt egy minap tartott értekezletén kijelentette, hogy a nogy munkanélküliség enyhítése céljából a rég tervezett közmunkákat haladéktalanul megkezdeti, a munkásokat pedig azok kívánságára gabonával is fogják fizetni, amivel különösen a gazdasági munkából kimaradtakat akarja kártalanítani.
Kérdést intéztünk illetékes körökhöz a közmunkák megindítása ügyében, ahonnan a következőkben informáltak bennünket:
— A kormány az általános és egyre nagyobb munkanélküliség leküzdésére még b nyár elején határozta el, hogy kiírja a közmunkákat. Átirat ment minden vármegye és város törvényhatóságához orról, hogy jelentsék be azok a területeiken szükségessé vált közmunkák milyenségét, csatolják a válaszhoz a kiírandó munkák munkaköltségvetését és teherbíró erejüket. Tudomásunk szerint a munkák kiírása elé nem gördülhet akadály. Bethlen István gróf miniszterelnök utasítására még október hó folyamán meg kell kezdeni mindenütt n munkáltatásokat, amik az általános kép szerint két főrészre oszlanak : ut- és házépítési munkálatokra.
— A közmunkákat megyék, illetve városok szerint fogják megkezdeni és ezek felett az illető megyei és városi hatóságok gyakorolnak majd közvetlen el lenőrzést. Uk irják ki területeiken a munkaszükségletet és fizetik ki a munkadijat. Amennyiben a területeiken szükséges közmunkákra kjllő számú munkást nem tudnának toborozni, o közvetítést az Országos Munkakö?-vetitö Hivatal budapesti központja fiókszervei utján látja el.
— A közmunkák tényleg óriási orányunk lesznek és alkolmasak arra, hogy az ország nagyfokú munkanélküliségét hathatósan enyhítsék. Az eddig kontemplált terv szerint több mint tiz^zer munkanélkülinek cdhat kereseti alkalmat ezzel a kormány. A gazdasági munkáknál különösen az aratásból kimaradt mezőgazdasági munkásoknak megadja azt
a lehetőséget, hogy munkabérüket gabonában kapják meg.
— A kormánv a közmunkákat elsősorban a Horthy-inségakció gyűjtésének eredményéből fogja fedezni, melynek összege a mai napig 50—60 millió koronára becsülhető, ami nagy tehermentesítés az államkasszára.
Konstantinkirálytragédiája
Konstantin görög király páratlanul álló rekordot csinált az uralkodók között: Most már harmadszor mondatták le trónjáról. Legelőször, még 1909 ben, egy katonai forradalom mozdította el, de csak rövid időre. Másodszor az antant nyomására 1917-ben kellett lemondania s ekkor Svájcba költözött száműzetésbe. Konstantin, akit Vilmos császárral sógorsági viszony kapcsol egybe, kezdettől fogva németbarát magatartást tanúsított és ha nem is lépett fel nyíltan a központi hatalmak oldala mellett, igyekezett megőrizni országa sem legességét. A párisi és londoni politikai körök megpróbálták először szép szóval, azután szelid eszközökkel átcsábítani Konstantint a szövetségesek mellé, de minden kísérlet hiábavalónak bizonyult. — Minthogy Görögország semlegessége az antant déli hadseregét szabad mozgásában nem kis mértékben akadályozta, Párisban elhatározták, hogy Konstantinnal egyszer-smindenkorra leszámolnak. 1917. juniusában Jonnart francia főmeg-bizottat Salamis szigetére küldték, aki junius 10 én átadta Ziimis akkori görög miniszterelnöknek az antant ultimátumát, amelyben ozt követelték, hogy Konstantin 24 órán belül mondjon le és rögtön hagyja el országát. Konstantin erre lemondott, néhány nap múlva Vc-nizelosz visszatért, fia, Sándor pedig elfoglalta trónját.
Konstantin király Luzernben te-lepedettTheg és szakadatlan összeköttetést tartva fenn görögországi hiveivel, várta a kedvező pillanatot, hogy ismét visszatérhessen. Venizelosz és kormánya a békekö tés után egy esztendeig látszólag szilárdan tartották magukat. — A békétlenség azonban már az 1920. év elején mutatkozott. 1920. májusában irták le legelőször a görög lapok Konstantin király nevét s ettől fogva nyiltan hirdették, hogy a királynak vissza kell térnie. Körülbelül hat hónspig tartott ez a félforradalmi állapot, mig végre Sándor királynak októberben bekövetkezett halála kirobbantotta u krizist. December 5 én Konstantint népszavazással visszahívták, Venizelosz és kormánya megbukott, magának Venizelosznak pedig menekülnie kellett.
Konstantin király mikor ismét
elfoglalta trónját, békét hirdetett és kilátásba helyezte a leszerelést. Ígéretét azonban megszegte. 1921. márciusában már három korosztályt, májusban pedig Öt korosztályt szóllitott be katonai szolgálatra. Kormánya azt hirdette, hogy a sevresi szerződés csak ugy tartható fenn teljes épségben, ha Görögország teljes erővel felkészül egy uj háborúra és irtó hadjáratot indít Musztafa Kcmal és a török nacionálisták ellen. A kisázsiai hadjárat még 1921-ben kezdődött, de a görög hadsereg nem ért el jelentősebb sikereket. Az idő alatt, mig a király Kisázaiában hadakozott, bent az országban folyton nőtt hz elégedetlenség. A belső zavarok lecsillapítása végett kezdték meg az idei nagy offenzívát Mus\'/tafa Kemal ellen, abban a Íriszemben, hogy a harctéri babérok és az esetleges uj hóditások u beldő elégedetlenséget lecsillapítják. Az offenzíva részletei ismeretesek. Konstantin király katonái, akik nagy hűhóval indultak, meg — mint Konstantin egyik tábornoka mondotta — a „keleti barbárok ellen" nem bizonyultak a homéroszi hősök ivadékainak. A megvert hadsereg a mult héten magát a királyt ejtették fogl)ul s miután aláíratták vele lemondását, immár harmndizor adták ki neki sz utat.
Az antant sajtója leplezetlen kárörömmel tárgyalja Konstantin király szomorú végét 8 közben a gúnyból is bőven kijut a királynak, akit a francia és az angol lapok rendszerint „Tinó" néven emlegetnek. — (A Konstantino rövidítése.) De fiától és utódától, György hercegtől sincsenek túlságosan elragadtatva. György ugyanis németbarát volt a világháború alatt a ezért ültette annok idején az antant Sándor királyt s nem őt Görögország trónjára.
— Az Inségadó miatt — hir szerint — több kanizsai pénzintézet éa vállalat mozgalmat akart indítani, hogy ne az 1921. év, de az 1920. év vállalati, illetve kereseti adójának hatszorosát róják ki inségadó címén, noha a „Zalai Közlöny" legilletékesebb hivatalos információ alapján pontosan közölte, hogy az 1909. évi Vili. t.-c. 20. §-a szerint 1921. évben fizetett tiszta vállalati, illetve kereseti adónak hatszorosát vetik ki. Amit tehát nem lehet félreérteni. Most, hogy a hivatalos köröknél félrc-magyarázhatatlan információt szereztek annak mikénti helyes értelmezéséről, — természetesen él-állottak mindenféle mozgalomtól, ami egyébként is hiábavaló lett volnu, mert a város el van tökélve a vármegye határozatának szigorú végrehajtására. A városi közgyűlésnek egyébként be lesz mutatva a kivetett inségadó, ha valaki magasnak találná, akkor a közgyűlésen felszólalhat és a képviselőtestületnek joga von egyei esetekben, ahol esetleg tulmagas lenne ez n kivetés, a kivetett, adót leszállítani. De hogy a vállalatokat, intézeteket stb. megnyugtassuk, közöljük, hogy a Délzalai Tskarékpénztár 17.227 K, a Bankegyeaület 205.758 K, a Transdanubia 38.626 K, Gróaz Ferenc bérlő 17,130 K, Pongrácz 20.050 K adójának hatszorosát fizeti be inségodónak. Igy tehát mindenki könnyen kitudja számítani, mit fognak reá inségadó cimén- kivetni.
1922. oklóber 10
ko/.lohy
3
Nagykanizsa történelméből.
(Folytatás.)
Dc másrészt a kanizsaiak sem maradtak adósak. A vár dobogó hídján keresztül sokszor hurcoltuk megkötözött pogány csoportokat, vagy vittek a várba lándzsákr.i tűzött, vértől csepegő tar fejeket, melyeket diadaljelül kiraktak a vár falaira.
Felgyújtott házak látása, bujdosó emberckkeli találkozások, botozá-sok, akasztások mindennapi dolgok vaiának.
Emellett a döghalál in puszii tott mindenfelé s 1553-ban azt irja Byki Ágoston deák Kanizsáról, hogy „Kanizsán a városban mindennap temetnek, a várbeli kapun állók közül sokan neghslának, még a szegény György mester is meghala".
A berzencei, szigetvári, pécsi törökök orvtámadásai napirenden voltak. A berzencei törökök Kanizsán megölték 1557-ben a széo-ségéről hires daliát Keglevics Péteri, majd pedig 1571-ben magét a várkapitányt, a vitéz Thury Györgyöt. Két évvel u\'óbb, 1573 ban, a
szigetvári török lepte meg Kanizsát, éppen hamvazó szerdán, mi kor a húshagyói tivornyátóK.még mámoros Takaró Mihály testét megégették a Rácvárosban a feje fölött meggyújtott házban, egy másik tisztet, Posgai Tamást, Stambulba hurcoltak és ott belefojtották a tengerbe.
Az 1599. évben pedig r „egy igazhitű török fogoly " kanizsai lőporos tornyot felrobbantotta s ezáltal néhány ezer keresztény disznót a pokol mélységes fenekére küldött, önmogát pedig a szintén ez alkalommal meghalt 170 muzulmán fogollyal egvűlt a piredi csomha juttatta". (Fejzi.)
Vég\'e egy 60 ezer főből álló török és tatár hadsereg 1600 évi szeptemberben, a Kanizsa közvetlen szomszédságában levő Bíjcsa erősséget elpusztítván, minden oldalról körülkerítette Kanizsa várát.
A szorongatott várnak Rudolf császár segítségére küldölt 25 ezer katonát Mercesur Fülöp lotharin-giai herceg vezérsége alatt, de a vezér Szemenye. táján a Mura mellett késlekedett. Igaz ugyan, hogy miután Kanizsa kétségbeejtő helyzetét egy szökevénytől megtudta, eljött Kanizsa alá, sőt ütközetbe is bocsájtkozott többször, de végre is visszavonult s védelem és segítség nélkül itlhagyta u csekély várőrséget u török martalékául.
A kétségbecselt őrség szökdösni kezdett s a vár többé ellenállni nem tudván, Dumád Ibrahim nagyvezér előtt kapitulált 1600. okt. 22-én.
Mim hogy pedig a nevezetes végvárnak elvesztését mindenáron megtorolni kellett: tehát kivégezték a várőrség fejeit, mint hazaárulókat, minthogy végső kétségbeesésükben a törökkel paktáltak- Paradeiser György várparancsnok, ugy Kugler György zászlótiszt és helyettes kapitány mindegyikének levágták a jobb kezét s azután Bécsben a Hoftéren pallossal fejőket vették. Nuzs Pongrác hadbiró és főstrázsa-mesternek pedig előbb a nyelvét kiszakas/.lotlák, s aztán a bécsi Graben téren felakasztották, n kitépett nyelvét a bitófára feje fölé szegezték a holttestét 3 napig a szabadon álló akasztófán hagyták.
(Folyt, köv.)
A török lovasság előnyomult a Fekete tenger partjáig.
London, október 9. (Expressz távirat.) A törökök Izmidnél megsértették a semleges zónái. Egyik hadosztályuk átlépte a Jarendjik-vonalat és megszállta Karaköjt, mig lovasságuk Schil-lenél a Fekele tenger partjáig nyomult előre. Ezekkel a csapatmozdulatokkal megszegték azt az Ígéretet, hogy incidensek elkerülése érdekében tartózkodnak minden mozdulattól A francia és olasz tábornokok átnyújtották Izmid pasának Harringlon tábornok levelét, aki rámutat ennek az igéretszegésnek komoly jellegére és Izmid pasa Ígéretére. Egyben kijelenti, hogy a semleges zóna megsértéséért a felelősség a törököket terheli. A biit csapatok na?y engedékenysége! tanúsítottak és a hatalmak egyébként már hozzájárullak ahhoz, hogy a török csendőrség egy hónapon belül megszállhassa Tráciát, feltéve, hogy a törökök kivonulnak a semleges zónából. Mindezek alapján Harringlon tábornok arra kéri Izmid pasát, vonja vissza a török haderőket, mert különben a következményekért a nacionalistákat terheli a felelősség.
Csanakból jelentik továbbá, hogy az oltani vidékre lovasság helyett gyalogságot küldtek. Három órakor Izmid pasa szárnysegéde levelet hozott a pasától Harringlon tábornok részére. Harrington tábornok már megkapta kormányának utasításait, mig a francia és az olasz tábornokok várják az utasítások megérkezését. A délután 3 órára kitűzött értekezletet estére halasztották és a hiányzó utasítások beszerzésére rombolókat küldtek Konslantinápolyba.
HÍREK.
Címadományozás. Az igazságügyminiszter előterjesztésére Horthy Miklós kormányz-S ur Őfőméltósága dr. Eőri Szabó JenŐ kúriai birói cimmel felruházott nagykanizsai kir. törvényszéki elnöknek és dr. Czikó János kúriai birói cimmel felruházott \'zalaegerszegi kir. törvényszéki elnöknek a kir. kúriai birói címet adományozta.
— Egyházmegyei hírek. Frászt Endre bala\'onberényi plébános elnyerte a aümegcsehi plébánia javadalmat. Major György zaluszántói plébános u keszthelyi esperesi kerület, Torma József lepsényi plébános az enyingi esperesi kerület tanfelügyelőjének kincvezteleit.
— Személyi hírek. Batthyány Strattmann László herceg dr., Körmend földesura, Köpcsényi hirto-káról, hol több helet töltött, állandó tartózkodási helyére, Körmendre visszaérkezett. — Dr. Krátky litván városi főjegyző több n.\'pos budapesti hivatalos útjáról tegnap reggel vissztiérkezctl. A főjegyző a belügy- \' és pénzügyminisztériumokban nagyfontosságú tárgyalásokat folyta to\'t. Dr. Kratky a mai napon megkezdi hat heti szabadságát. — Györnörey István főszolgabíró három heti szabadságra utazott.
— A mezőgazdasági bízott aág vasárnap délelőtt Karlovícs József városi képviselő, a Dunán-tuli Mezőgazdasági Kunná alelnökének elnöklete alatt ülést tartott, amelyen többek között elhatárolták, hogv Kiskanirs^n egy kosárfonó-tanfolyamot terveznek, melyet vagy az óvoda, vagy a mozi helyi ségben rendeznek. A váioi adná ho/zá a vesszőt és a kész árut ő is értékesítené, ezzel szemben a tanfolyam vezetőjének lakásáról, fűtéséről és világításáról gondoskodna. D\'. Novay Imre városi aljegyző ezután részletesen isrnerleltc a vármegye által kivételt inség-adói, melynek megvitatásánál ki mondo Iák, hogy a/, akinek két holdnál kisebb terjedelmű földje van, a/ egyáltalán nem fizet inség-adót. Csakis a két holdon felüli birtokos.
— Detektívek vizsgája. A
szombathelyi kerületi főkapitányságnál most folytak le a szokásos detektiv-vizsgák, melyeken Nagykanizsáról is több államrendőrségi detektív vett részt. A nagykanizsai detektívek közül Sasváry János, Krompacher Géza, Wajnovits Lijos, Benkes jAnos és Zafuta István tették le sikerrel az államrendőrség! detektiv-virsgát,
— Szukica István meghalt. Megirluk n múltkor Szukics István tragikumát, akinek balkarját sóját fegyverének golyója ronc«olta szét, hogy be kellett szállítani a kunizsai közkórhá/ba. Azonban a szegény emberen nem segíthetett már semmiféle orvosi tudomány, a seb ugylátszik inficialódott, Szukics vérmérgezési kapott, amelynek áldozatul esett.
— Az iskolán kivllli ifjúság tornanevelése. Mit érkezett le a városhoz dr. Bődy Zoltán alispán 23091. s*. leirata, amelyben az iskolán kivüli ifjúság testi nevelésére hivja fel a városi hatóság figyelmét s egyben közöíte azokat o módosotokat, amelyek melleit az ilyen irányú tornaegyesületek megalakulhatnak.
— Hadiárvák elhelyezése. A m. kii. |V. h vonatosztag parancsokság* 30 polgári alkalmazottat bocsójt el s ezek helyébe 15—18 éves fiatalembereket vesz fel. A felvételnél elsősorban hadiárvák jönnek számításba, akik havi 4000 K készpénzt és élelmezést a legénységi konyháról és laktanya szerű elszállásolást kapnnk. A felvételi kérelmekkel a m. kir. IV. h. vonatosztag parancsnoksághoz kell fordulni Pécsre.
— Tizenhét millió szobit ajánlanak Apponyl Albert gfóf birtokáért. Bécsből jelentik a Középeurópai Kurírnak : Apponyi Albert gróf eberhardti birtokát a csehszlovák kormány tudvalevően feloldotta a zárlat alól. Arra a hirre, hogy Apponyi eladni szándékozik birtokát, a Neue Freie Presse jó értesülése szerint sok ajánlat érkezett a birtok megvásárlására. Egy ajánlat 17 millió cteh koronát kinál Eberhardtért.
— Leégett a magdeburgi pályaudvar. Berlinből jelentik a Középeurópai Kurírnak: Az az óriási tűzvész, mely a magdeburgi oályaudvar raktárában keletkezett, átterjedt az állomás épületre is, a melyet elpusztított. A kárt még hozzávetőleg sem tudták megállapítani. A vizsgálat teljes apparátussal folyik.
— A német jóvátétel azám-lájára. A Középeurópai Kurirnak Berlinből jelentik: A jugoszláv kereskedelmi delegátusok és a német kormány között folyó gazdasági tárgyalások befejeződtek. — Jugoszlávia az őt illető német jóvátétel számlájára Berlinben vcsuti anyagot rendelt, aminek átvételét anuárban kezdik meg.
— A román koronázáai Ünnepély. A Középeurópai Kurirnak Bukarestből jelentik: A koronázási ünnepély első napján október 15-én Gyulafehérvár lesz a központ. 16 és 17-én pedig Bukarest. E három napon az összes hivatalok, iskolák és közintézmények zárva lesznek. A koronázás pillanatában megkondulnak az ország valamennyi templomharangjai és m megyei székhelyek százegy ágyu-lövéssel tisztelegnek. 16-án Bukarestben a király, az egész udvartartás és az idegen uralkodók képviselői ünnepélyesen felvonulnak az érseki székesegyházba, ahol ünnepélyes Istentisztelet lesz. Majd az ország összes polgármestereit fogadja a király.
— Elhalasztották az angol képviselőválasztásokat. Berlinből jelentik a Középeurópai Kurirnak : Londonból érkezett hirek szerint Llod George a nehéz külpolitikai helyzetre való tekintettel n jövő hónapra tervezett képviselőválasztásokat bizonytalan időre elhalasztotta. A londoni politikai körökben a keleti kérdés bonyodalmait annyira pesszimisztikusan ítélik meg, hogy czidőszerint lehetetlennek látják Angliát egy uj izgalmakkal járó választási küzdelembe belevinni.
— Felszámoltak a fiumei magyar pénzintézetek. Fiúméból irják, hogy a város gazdasági élete egészen halott. Az ott alakitott magyar pénzintézetek és pénzintézeti fiókok egymásután likvidálnak. Egyedül csak a Magyar Altalános Hitelbank fiókja működik. Információink szerint a pénzintézetek a súlyos külföldi hitel valu-táris diferenciái miatt buktak meg.
— Aktiv leaz a külkereskedelmi forgalmunk. Magyarország külkereskedelmi forgalma a devizaközpont felállítása óta aktiv volt. Az állami jegyintézet megállapította, hogy sok milliárd magyar koronával kevesebb érték árut és ipari nyers anyagot hoztak be mint amennyit exportáltunk. A statisztikai hivatal második félévi külkereskedelmi mérlege egész bizonyosan aktivával fog zárulni.
— Aki a magyar nemzet bccsUlete ellen vétett. A debreceni törvényszék most tárgyalta Lánczy Zoltán sajtóperét, uki az egyik sátoraljaújhelyi lap vezércikkében azt irla, hogy csak Magyarországon lehetséges az, hogy a gyilkosok szabadon sétáljanak és itt a gyilkosokat szándékosan nem büntetik meg. A biróság Lánczyt bűnösnek mondotta ki a magyar nemzet megbecsülése elleni vétségében és ezért hat hónapi fogházra, valamint háromezer korona pénzbüntetésre ítélte.
4
Zalai kÖzi.ONi
1922. október 10.
— Miniszteri rendeletek. A
pénzügyminiszter a cukor után a fogyasztási adón felül fizetendő kincstári részesedést október 16 tói 70 K-ra emelte fel. — Egy másik rendelete az állatváaárról kivitelre kerülő marha, marhahús kiviteli iil-lékét szabályozza, még pedig elő marhák után az érték 50 szá-™léka fizetendő az eddigi 30 helyett, a feldolgozott hus után pedig méter mázsán kint at eddigi 3600 K hrlyelt 8500 K jár.
— Hajmeresztő jelenet a kunszentmártoni Kőrös hídon. Kiss Ferenc Dávid kunszentmártoni gazdálkodó ittas állapotban kocsira ült és megbokrositotta lovát. A megvadult állat a Kőröshid közepe táján nekirontott a vaskarfának, kiütötte és hámszakadtáig a mélység fölött a levegőben csüngött. Az egyik kocsikerék szerencsére megakadt egy vasoszlopban és ez megakadályozta, hogy a kocsi a ló után zuhanjon. A ló sértetlenül partra uazolt és a virágoskedvü gazdának sem tőrtént az ijedtségen kivül semmi baja. Az eset annál vérfagyasztóbb volt, hogy a kocsi saraglyában két kis gyermek is ült.
~ Meggyilkolták a balfi halászkunyhó vendéglősét.
Sopronból jelentik : Néhány nap pal ezelőtt Bichler Jáno», n Balí községbeli halászkunyhó vendéglőse titokzatos módon eltűnt. A vendéglős hozzátortozóinak feljelentésére a balfi csendőrség megindította a nyomozást és fáradságos munka után a vendéglős holltestét a Fertő egy zsombékos helyén megtalálta. A rendőri bizottság megállapította, hogy a vendéglőit meggyilkolták. Tanuk vallomásából megerősítést nyert az a feltevés i», hogy n gyilkosságot csempészek követték el. Most a csempészek kézrckerilé-sén fáradozik a csendőrség.
— A filléres forgalmiadé-bélyeget bevonják. A pénzügyminiszter a forgalomban lévő ér-tékpopirforgalmi adóbél yegjegyek közül az 5, 10, 25, 30, 45 és 50 filléres, továbbá az 1, 2.50, 4, 5 és 10 koronás értékű bélyegjegye kel november elsejével a forgalomból kivonja. A forgalomból kivonl bélyegjegveket 1923. jtnuár 31-éig ingyen lehet kicserélni az állampénztároknál és a kerületi bélyeg-raktároknál máicrtékü értékpapír-forgalmi adóbélyeg jegyekre.
Milliós lisztpanama Szom bathelyen. Nagyarányú liszt panama pattant ki Szombathelyen. Az ellátatlanok lisztjének utalványozójáról Záinbony Győző nyug. jegyzőről kiderült, hogy visszaéléseket követett el. Visszaélt az alispán bizalmával s hamis utalványozásokkal két vagon lisztet tulajdonított cl. A kár meghaladja a 3 millió koronát. A visszaélést a Gok. szombathelyi vezetője fe dezte fel. Zámbony a letartóztatás elől megszállt területre meneküli. A rendőr.íg száleilcőrü nyomozást indított a bűnös jegyző bűntársainak kikutatására.
SAJÁT KÖTÉSŰ békebeli
anyagból minden színben a letf. finonub minőségi,, kfer.il 6s raklá-ron i„i kabátokat, blozz.ok.t,
■,S5r\'Ík*t xo kzitk a t F I L I P P harUnya-kStödéj*, btombathely. Síéit Kálmán-,,. 6.
.Magyar a magyarnak nem lehet ellensége*.
Hoilliy Miklós.
Osztrák közigazgatás.
Pusztulást jelent Ausztria járma.
Bécs. okt í> (Saj.it tudósiiónklól) Az Ausztriához csatolt nyugatmagyororszá^i területek lakossága a legközelebbi időre tömegakciót tervez, amellyel kényszeríteni akarja a kormányt, hogy a hallatlan állapotoknak vessen véget. Savanyúkút panü-sia különösen nagy. hogy addig, amíg Magyarországhoz tartozott. egy jegyzője volt, aki az állami ügyeket intézte, amikor pedig osztrák kézre került, az egy jegyző helyébe 500 képviselőt tettek, akik a jegyző munkakörét maguk között megosztották. A különböző hivatalnokok és hivatalok igénybe vették a nyaralókat, ugy. hogy a kis város ma teljesen tönkre ment. — Az osztrák közigazgatás tehát ennek a területnek vcgpusztulá-iát jelenti.
TÁRSADALMI ÉLET.
— A pápai követ adománya.
A szükséget szenvedő lelkészek kö-zölt Schioppa nuncius 800000 korona misepénzt osztott ki.
— Ujabb adományok a kormányzó Ínségakciója javára. A Magyarország kormanyapja áltól megindított inségakc\'ó javára ujabban a kövctke;ő nagyobb adományok érkeztek: Dr. Brand Sándor vármegyei főjigyző ItyÖOO, horgosi Kárász István földnirtokos 1.000.000 korona, ar-vf Berchtold I/póiné sztil Károlyi Ferdinanda grófnő 150 métermázsa kenyérliszt, gróf Berchtold Lipót 200 métermázsa tűzifa, báró Kende Zsigmond 250 000 korona és \'25 métermázsa Ijpza. Péchy Lásiló és Kölcsey Kende Matild 50—50.000 koroim és 5—5 métermázsa buzu, Klein Andor 50.000 korona és 10 métermázsa buza, dr Biró Pal nem-zctgyü\'ési képviselő 200 000, dr. Goszthony Mihily 100.000, bogáti H-jdu lmrénó 10.000, dr. budai (íoldberger Leó 100.000. Halmos Izor IO.UOO. dr. B\')kay J*n»% 4000, Bihar Árpád 1000, gr >f Mikéi János szombathelyi megyéspüspök 200.000 korona.
— A mezítlábas gyermekeknek a Valics és Dnusch cég 2000 koronát küldött be szerkesztőségünkhöz. Rendeltetési helyére juttattuk.
— A holtkéz ujabb adományai. A Karmclita-apAcak erzsébet falvi árvaházaionk kibővítésére a veszprémi székeskápialan 40 000, ugyanezen célra a püspök 50.000 koronát adományozott. Azonfelül a batéi iskola javitásá-a 10 000, az ádándi híveknek plébániájuk javitá sára 30 000, a monostorapáti híveknek templomuk disziiésérc 100.000 koronát adományozott a püspök
— MUvészestély a Horthy inségakció céljaira. Zilavárme-gye főispánja, dr. Kolbenschlag Béla leiratban értesítette a várost, hogy a „Nuance" Irodalmi, Művészeti és Könyvkiadó Társaság október hó második felétől kezdődően Zslacger szegen és Nagykanizsán magas nívójú müvésze-itéket rendez, amelyek bői befolyó tiszin jövedelem egy jelentős részéi a Horthy inségakció javára beszolgáltatják.
— Szerelem a háztetőkön. Newyorkban a napokban kéc féifi holttestét találták me,? egy ház tetején s a rendőrség megállapitotia, hogy mind a kettőt meggyilkolták. A vizsgálat folyamán később az derült ki, hogy csinos mulattleányok az amerikai szerelmes természetű urakat megkörnyékezik és holmi légyottra a htzak tetejére csalják föl, ahol azután néger cinkosaik megtámadják és kirabolják, sőt egyes esetekben n.eg is gyilkolják őket.
Mikor ennek hirc meni, a sz\'p lá t>yok kedvéért a h&ztotőre is felmenni hajlandó urak száma hirtelen megfogyow.
— A vagyonmentő árverés iránt oly nngy érdeklődés nyilvánult meg, hogy az aukció vezetősége október 13 ig hosszabbította meg a tárgyak beszolgáltatási idejét. Miután a Világ-mozgó váróterme szűknek bizonyult, a Rozgonyi-ulcai tornaterembe lett átlőve, ahová minden dadáira szánt tárgyat a közönség leadhat. Ezcntui tehát nem a Világ-mozgó, de a Rozgonyi-utcai torní, teremben folyik « tárgyak átvétele a kiillitás és árverés. Egész szoba berendezés, garnitúra Mb. leit mftr eddig leadva. A kiállítás 12. és 13 ön lesz, mig az árverést l-l és 15 én fogják megtartani. A kilizeiés 16-án történik, amikor *z el nem adott tárgyak visszaidatnak. Ezen idő után felelősséget nem vállalnak az olt hagyott tárgyakért.
— Esperanto tanfolyam Zalaegerszegen. Zimsiihof Lijos dr. varsói szemorvos nemzetközi világnyelve, az esperanto, mind job ban és joboan terjed az egész világon. Hazánkban az espermto terje dósét főleg a haboru és a forradalmi idők akadályozták, most Azonban már reményünk van rá, hogy e téren is előbbre haladhatunk. Az ország nagyobb városaiban egymásután tar tansk tanfolyamokat, sajnos, Zila-varmegye e tekintetben is egy kicsit maradi voli eddig. Most azonban halad a mi megyénk is: Zalaegerszegen a közel jövőben ingyenes esperanto tanfolyam fog megnyílni A hillgatók száma a jelek szerint teljesen kielégitó lesz. A tanfolyamot Huhn Gyula szerkesztő fogja tartani, ki kellő számú jelentkező esetében a tél folyamán Nagykanizsán is ren dezne tanfolyamot. Érdeklődők cz ügyben forduljanak Huhn Gyulához, (Zalaegerszeg, Tüuősy u 14.) ki szi vesen ad bárki részére felvilágosítást.
— Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjánax, az Uj Idők uj száma Kosáriné Kéz Lola és Paul Frank uj, érdekes regényein kivül közli Herczeg Ferenc ellesett pár beszédeit a Vörös talár körül támadt színházi afférról, továbbá Moly Tamás elbeszélését, Lyka Károly művészeti cikkét, Sas Ede tréfáját, azon-kivül igen sok érdekes, művészi és időszerű képet. A lap gazdag tartalmát kedvelt rovatai, a szépségápolás és a szerkesztői üzenetek egészítik ki. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 400 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., Andrftssy ui 16.
(x) Várkonyl Mihály felléptével ismét egy hatalmas irodaimi alkotást mutál be a Világ mozgó csütörtök és pénteken a .Volt egyszer egy hercegkisasszony" cim alait.
Tekintettel n nagyszabású filmre, előjegyzéseket már felvesz a Világ-mozgó.
(x) Nöl kabátok, ruhtk, pongyolák. blúzok, angol féiliszövetek, Mglán ós télikabát kelmék, kosztüm kelmék, siffonok, vásznak a legnagyobb választékban a legolcsóbb Afért Fürsl József .Kékcsillag" áruházában.
Vadászfegyverek és töltények legolcsóbban vásárolhatók Szabó Antal fegyverkereskr-désében.
(x) Uránia. Kedd, szerda 7 és ít i"rakor .Galathea", főszerepben Pelrovics. Bánky Vilma, Mészáros Gyula, Kürihy Gizi Petrovicsnak hóditrt párisi utja c\'őtti utolsó magyar filmje „Chap\'in az erdőben\' burleszk.
TÖRVÉNYSZÉK.
Egy lakásrekvirálás epilógusa.
A legutóbbi csütörtöki főtárgyalás tudvalevőleg a tegnapi napra tevődött át. Dr- Mutschenbneher Edvin büntelőtanácsa kilenc óra u«án kezdte meg tárgyalásait. — B:ró Pál né honvédelmi miniszteri t n n ácsos özvegyének rágalmazás! pőréi tárgyalták elsőnek. A pör hátterében <-gy bonyolult lakátügy húzódik meg, ózv. Biró Pálnénak Keszthelyen levő lakását ugyanis elrckviráltattn Wii\'disch gazdasági nkndémi-i tanár. Biiónénál « keszthelyi gazdasági akadémia egy Ruprecht Olivér nevű hallgatója lakott. Et m Ruprecht, hogy Win-dixch tanárnak a kedvében j4rjon, n keszthelyi Inkáshivalnlnál nllitó-lag a valóságnak meg nem felelő és özvegy Birónéra igen kellemetlen vallomást tett. Özvegy Biróné erre n nxgykaniz.Hui törvényszékhez, mint lakásügyi felebbviteli biróság* hoz beadványt intézeti, amelyben Ruprecht magatartását egy kissé élésen kritizálta. Noha c kifejezések Windisch tanár személvét egyáltalán nem érintették Windi>.ch bepőt\'ölte rágolino/áscrt és becsületsértésért özv. Birónét.
A kir. törvényszék a vádlott kihallgatása, a pör iratok ismertetése, n vád és a védelem mcghallgalnita után Özvegy Biiónét n rágalmazás és becsületsértés vádja alól felmentette, miután nyilvánvalóvá lett, hogy ö/.vegy Biróné a vád által inkriminált kifejezésekkel nem akarta Windhch tanár *z«mélyét becsületében megtámadni.
Az ügyész oc itébt ellen felebbexett.
A megrágalmazott huszárszázados. ,
Rövid azünet után a kir. törvényszék Kelc János éa társai nagykanizsai lakosok riígalmorási pőrét tárgyalta le. Valérián Zsigmond m. kir. huszárszázados ellen Kele János és társai a honvédelmi minisztériumhoz kérvényt adtak be, amelyben Valérián századosnak a katonai lóvásnrlásoknái tanúsítóit magatartását tették szóvá és Valérián jóhiszeműségét kétségbevonták. Valérián százados tehál rágalmazásért bepörölte Kele Jánost és társait, akik ma állottak ezért a tőrvényszék előtt.
K le János és társai azzal védekeztek, hogy a honvédelmi miniszterhez benyújtott kérvényt,(amelyben a Valérián százados elleni kifogások voltak felsorolva) egy előttük ismeretlen egyén szerkesz-
1922. október 13
ZAlAl K02LÖ14Y
3_
tette, ők nnnck tartalmáról, főleg pedig sértő kifejezéseiről egyáltalán nem tudtak. S:mmi szándékukban nem volt Valérián századost megsérteni s hí ez sajnálatos módon meg is tőrtént, tőle most mindannyian bocsánatot kérnek.
A kir. törvényszék tekintettel arra, hogy Kele János és társai sértési szándékát ez alkalommal nrm tudta felfedezni, a legenyhébb büntetést szabta ki rájuk. Kele Jánost, Tóth Pétert és özv. Benő Jánosnét egyenként 1000 — 1000 korona fő- és 500 —500 korona mellékbüntetésre Ítélte, a további három vádlottat, névszerint Muczer Györgyöt, Mujzer Jánost és Hol Jánosnét a vád és következményei alól felmentette.
Miután ugy a vádlottak, mint az ügyész megnyugodott az ítéletben, az jogerőssé vált.
Amikor a vádlott a tárgyalásról eltávozik.
Egy gabonalopásból kifolyólag mára idézték dr. Mutschenbacher büntetőtanácsa elé Péczeli Istvánt és Pacsi Pánit. Mindketten mint vádlottak szerepelnek ebben az ügyben. Pacsi Fáni és Péczeli István meg is jelentek a tárgyaláson, de miután a két becsület-sértési ügy tárgynlás.i egy kissé hossíura nyúlt, Pac»i Fáni eltávozott a törvényszék épületéből ugy, hogy amikor ügyük tárgyalás nlá került, csak Péczeli állott a bíróság elé. Miután pedig Péczeli c vád tárgyát képező gabonalopásból semmit be nem ismert és mindent a jelen nem lévő Pacsi Fánira háritott — a bíróság elnspolta n tárgyalást, hogy Pacsi Fánit ujbó! megidézhessék.
sportélet.
Zrínyi SpE—Transdanubia SO 3:0. A két csapat találkozása rléggé élvezhető sportot nyújtott, bár a felázott talaj nem kedvezett a játék szépségének. — A Zrínyi SpE végig fölényben volt, bár 4 tartalékkal játszott. A csatársor szép összjátékot produkált, a mezőnyben azont an a kapu előtt mindent tulkombináltak a csatárok. A Transdanubia szívósan védekezett. A Zrínyi góljait Szita (2) és Schmietzko lőtték, amelyek közül az utóbbié volt különösen szép. Megelőzőleg a 11-ik csa-ontok mérkőztek, amelyen ismét a Zrínyi győzött 3 : 0 arányban.
NTE i Győri Hungária £ x 1 (3 11). Az NTE kitűnő cfcnfársora elemében volt s bár az idegen pálya nem kedvezett a játékosoknak, végig fölényben játszva megérdemelten győztek. E győzelem* mel az NTE döntő beleszólást biztosított magának a dunántuli első-osztályu bajnokságba.
Vidéki eredmények : SzAK i Tatabányai SC Oi 0 (Szombathely) Végig erős és heves iramú mérkőzés, amely az erőviszonyoknak megfelelőleg eldöntetlen maradt.
Soproni FAC—Székesfehérvári TC 4 l 3 (1 l 1.) Egyrnlő erejű ellenfelek változatos küzdelme, amelyen a szerencsésebb és nem a jobbik csapat győzött.
Északmagyarorazág—Középmagyarország—1 i 1 (1 i 1.) (Miskolc.)
Budapesti eredmények :
MTK—Vrtsns (1:1)2:2, IJTC—MAC (1:0) 1:0, III. ker.—FTC (2:1) 2:2, Zugié—VAC (0:0) 1:0, NTE—KAC (0:0) 1:0, Törekvéí—MAFC (2:2) 4:2.
Összeállították a nyugati válogatott csapatot. A válogató bizottflág Szombathelyen n következő csapatot állította össze a Nyugat Dél elleni nugy mérkőzésre: Horváth (Hungária), Topscher (NTE), Prém (SzAK), Vámos (SzAK), Killermann I. (TSC), B.ss (SzSE) Kundler II. (SzAK), Killermann II. (PSC), Holcbsuer (SzAK), Farkas* (SzAK), Németh (SzAK). A válogatott nagy reváns mérkő zé* 17 én lesz Szegeden.
REGÉNYCSARNOK
A fekete matróz.
— Detektívregény. — 21
A 7*1* I KözlGnyszámára Irta Havas Zsigmond
A férfi Bruce tábornok, a hölgy pedig leánya, Dolly, Tipson menyasszonya volt.
Mikor a leány megláiis a nagy csődületet és meglátta a rendőrség uutóját, felsikoIto\'.t ós atyjába ka paszkodoti, látszott szemein, hogy már az uion is sirt, mert valószínűleg hallóit már az tíjságiró eltűnéséről.
— MI történt, az Istenért? — kiáltott fel a tábornok, mikor kilépett a kocsiból. Csak nincs valami komo\'y baj ? . . .
— Rendkívül sajnálom, nogy szo-moruságot kell önöknek okoznom, de azt hiszem nagyon komoly baj történt az önök barátjával . . . mon dotta a detcktivfőnök ós ránézett a félig ájult leányra.
— De hát mi van vele? — kór-Jezte Dolly fáradt hangon.
— Eltűnt a lakásáról . . .
— De hát ez semmit sem jelent, hisz néha napokig is elmarad . . .
— Igen, dc most félreismerhetetlenül világos nyomát látjuk annak, hogy Tipson nem önként hagyta el lakását, sőt nem is a maga lábán . . .
— Ugyan, főnök ur, mondja meg egyenesen ugy, ahogy törtónt . . . Fred Tipsont ma reggel meggyilkolták és elrabolták holttestét . . .
Paddington fetügyelő volt az, aki ilyen durván és kíméletlenül beszélt.
Mikor ezek a szavak elhangzottak, a főnök megütközéssel nózeit alantasára, aki félig mosolygó, félig komoly szemekkel nézett szét a kis társaságon. Majdnem ait lehetett hinni, hogy élvezi a hatást, amit szavai keltettek.
A hatás valóban nem maradt el, mert amint szavai elhangzottak, n tábornok nem tudott egy ijedi, rémült kiáltást elnyomni, de leánya viselkedése meglepő volt. Mindenki azt hitie és cl volt rá készülve, hogy a Halat hölgy rögtön ott az utcán összeesik, ugy, hogy többen melléje ugrottak. Ez azonban mindenki csodálatára, nem következett be.
Az első pillanatban mindenki lát-hatia, hogy a felügyelő szavaira még fehérebb lesz ós meginog, de egy másodperc multán igy kiál. tolt fel:
— Ez nem igaz! . . .
\' Mindenki ránézett ós bámult.
— Erti, nem igaz . . . Fredet nem lehel leölni, mint egy csirkét ós elcipelni . . .
— Sajnos, kisasszony igy van ... A nyomok világosan beszélnek .-?•. A főnök ur azt hiszem, a legilleté kesebb, hogy szavaimat megeiősitse. Nem ugy van?
Most már mindenki a detektív főnökre nézett, aki nagyon rosszul érezte magát. Neki meg volt. az a rossz tulajdonsága, hogy nem tudott kíméletlen lenni, ijmi hiba egy nagy világváros dctektivfőnökétől. Erélyes, szigorú és kitűnő detektív voli, de kíméletlen, különösen hölgyekkel szemben, nem tudott lenni.
Helyzete kinos volt és nom tudott magában elég rosszat kívánni a felügyelőnek, aki belesodorta ebbe a kellemetlenségbe. Dj aztán be-lálta, hogy miután l\'addington úgyis kikotyogta az igazat, a legjobb lesz, ha ugy adja elő az egész dolgot, ahogy van.
— Kedves kisasszony, én örülnék a legjobban, ha ez a szörnyűség nem volna igaz és viszontlát, hatnánk a mi kedves barátunkat... de most — sajnos — ugy állanak a dolgok, hogy nem lehet semmi jóra sem következtetni . . . egyelőre, legalább is . . . •
— Kérem, főnök ur, kísérjen be a lakásba, szeretnék egyetmást megnézni, talán én többet látok, mint önök . . .
Az Utóbbi szavakra Paddington felügyolő észrevétlenül elmosolyo-dott, de mikor a főnök intett neki, hogy kövesse, a legudvariasabban nyitotta ki a kertajtói és bekísérte a hölgyet, aki azonban ügyet sem vetelt rá, hanem egyenesen bement a házba.
Mikor az újságíró hálószobájába ért, megremegett és tágrameredi szemekkel nézto a küzdelem hátrahagyott nyomait. Ingadozó léptekkel ment körül a szobában és te kintete egyik bútorról a másikra ugrottak.
— Láthatja kisasszony, hogy nem túloztam, hogy az újságírót vagy megölték vagy nagyon súlyosan megsebesítették és azután elhurcolták . . .
Dolly most már ugy viselkedett, mint egy tanár, aki tanítványát vizsgáztatja. (Kolyt. Wv.)
KÖZGAZDASÁG.
A tegnapi országosvásár.
— Saját tudósilónktól. — A hétfői nagykanizsai országosvásár elé nagy várakozással néztek ugy a gazdák, mint a kereskedők. Az a hir tartotta magát ugyanis, hogy erős felhajtás lesz, különösen vágómarhákban, azonban a kevésbbé kedvező időjárás, úgyszintén a Rajk-környékbeli árvíz okozta felmosott úttest nagyban hozzájárult, hogy az ela dók nem hajtották fel marháikat. — A gyenge kínálattal szemben erős volt a kereslet és igy a csekély-számú marhát nagyon magas áron tartották. Egy közepes marha élősúlya kb. 200 kor. kilogrammonként. Egy tehénért 85, 100, J50 ezer koronát kérlek. — Lovaknál azonban erős felhajtás volt. Első rendű nehér lovak párját 400 ezer koronára tartották. A város gazdasági hivatala a város tulajdonát képező két kiselejtezett tenyészbikáját 301.000 koronáért adta el, míg két darab kétéves tinót 277.000 koronát sikerült eladnia. E két tinó általános feltűnést keltett a vásáron.
A budapeatl tőzsde.
Budapesti szerkesztóségiinktól.
Az értéktőzsde ma lanyha Irány xat jegyében zajlott le. — A mai tőzsde nem okozott meglepetést, mert a spekuláció el volt készülve bizonyos árlemorzsolódásra. Észrevehető mesterkedések történtek ugyanis nrra, hogy az árfolyamokat leszorítsa. A tendenciózus ál-hireknek egész légiója került forgalomba. hogy a gyengekezü játékosokat megzavarj*. Hirek terjedtek el a kormány lemondásáról, mely természetesen tőzsdehasználatra készült és terjesztették azt a hírt, hogy a kormány a bankoknál levő értékpapírokat zárolni fogja. Ez a hir azonban egyáltalában nem felel meg a valóságnak, amennyiben illetékes helyen fel sem merült a terv. A mai zürichi táv-1 irat a márka ujabb áresését jelenti. Zürichben 20l/t\'«l jegyzik a márkát, a magyar koronát pedig 21\'/,-el. Ha a zürichi márka jegyzését nézzük, ugy Zürichben már 957i magyar fillérért lehet vásárolni márkát. A márka ez alacsony kurzusa és a magyar koronának 21—22 közötti ingadozása a magyar K-nak a márkától való teljes elszakadását jelenti. A zürichi jegyzésnek egy másik föltűnő jelensége az, hogy a prágai deviza 19-en áll.
Valuták i
Budapest, október 9. NipoJeooi»;<X>, font 11126-11425 Dollár 2500-2675, Francia frank 190—95. Mázta 116 —136, Olasz llza 105-10, Osztrák korona 3 40-3 6o Lel 1500—IÜ00, Szokol 81—86, Svájci frank 47C-86, Dinár 3440— 3600, Lengyel márka 28 -30, Hollandi forint M70-986, Belga frank 180 — 185, Léva —.
Devizák:
Amsterdam 970-95, Koppenhága 534—634, Krisztlánla 430—440, Londoo 1 1125 -426, Berlin 105-25, Milano 105-110 Páris 190-95, Prága 82-86, — Stockholm 063-078, --Zürich 470—85, — Wien 340 - 360 — Zágráb Híjo-yoo, — New-York 2500-676, Varsó 27—28, Bukarest —. Sofia 1460-550.
Zürichi zárlat:
Berlin 203, Amsterdam —, Hollandia 207\'C. New-York 5313, — 1-ondon 2364 , Párls 4005, Milano 2290, Prága 1900, Budapest 21 5, — Zágráb 20ü, Varsó 5M, Wien 00 75, Szófia —, OszUák bély. Qi-7.
Termény jelentési
Buza (Tiszavidéki) 11400-11460, egyéb II3J0 11400, rozs 7400-600, takarmány árpa 6900-7100 sorárpa 7200-400, zab 6600-6C50, tengeri —\'—, — repce 17—17500, korpa 5160-6200. koUs--.
Budapesti állatvásár]
Marhahús I. r. egészben 370—480, hátulja 370—610, eleje 3tK>—460, II. r. egéssben ií\'íO—350. hátulja 280 - 370, eleje 210-25O Növendék marha: I. r. egészben 210-240, borjú (oWtt bórb) 420-450, Késsiet : Nagy-marha 210, eladás 173, NiWendék marha 43, eladás 13, borjú 32, eladás 32, Marha-bór 390—420, borjubór 780 - 800. Birka 341, eladva 221, Juhhus 260-340.
Sertésvásári
Kelhajtás 1000, Elkelt délig 1000, Oreg 560 Közép 480-520, Konnyu 360 - 430. I.r.— Zsír 880, Szalonna 780, l-eh. hus 345.
Értékek:
Magyar hitel 7900, Oszlrák hitel 1150, Hazai 1475, Jelzálog 620, Le-számitoló 2100, Kereskedelmi Bank 24.(500 Magyar-Olasz 650, Beocsini 42 000, Drascho 20.000, Alialános szén 121 000, Szászvári 28.000, Salgótarjáni 62000 Urikányi 54000 Rima 11900 Schiick 5800, Gutlmann 9700, Nasici 55000, Danica* 9000 Klotild 9100, Magyar cukor &9.000 Adria 35000, Allantika 5700, Királysör 6800, Bosnyák Agrár —,— Llpták 5100, Phöbus 6150, Vaim, Villamos 5000, Gizella 9500, Kon-kordia 8150, Déli vasút 8200.
Felelős szerkesztő Benedek Rezső.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. oItíAhcr to.
ö*T. Zala JOtacIiW •>\' I SaucaUh Maliid -«7 » ■»>•« fj«rm«UI
Tibor. Caoagor Lanke «» •» •<«»
*ci t»Uti*. hítj •>««»•<< ««»>♦. <6u*n»\\.
ZALA JÓZSEF
Ml J««». l<U)C Wwk"-1
I dJluiin Ml ■ «n>Ot m«<ful«.
TcnvtUM io-«o difiin J 6nio« !«•■ • r<wn. k«ih. uiMIl hak4ladililb6l.
Aa «««t4»1«M aa«**wilM • kU.MrMft ko flíkVu V
Mikit ». ( • ■münaknftÍKl rkMwi
Zala Jiiaa*l ucjc Tro»a .Maliid • itSfl. Aiv.Kiuctlch Karoly Zala Zomílla. Mariik*. D«»»ő i» Oy&rrr uunttL SaucaUh Aranka MiaciUbD9n«l9r.Kar«lr 4a Antal rtf™*\'-
Apró hirdetések
dUat m&lg 0® korona, TMia^abb fcaMval
.►..l.lt inni d.|.lta .aa...lll»lu»k. Alltat la • r**4k n »© tiiuHk 4r*ng*üw«i>y.
Atludi m»kln lt««» I
Jakb mlodíB««leanjr k!r«WtU Ulook^n/M).
T«Wly o»t» ».*«._
K.KHk |4»aiWa MW t-«M>«U»bok>i mtt.
Stétafafcfcvfrl a. kit. átUmi m<al«h» wwttUft.
1—2 szobából álló irodahelyiség azonnalra kerestetik. Cim a kiadóhivatalban
ÉRTESÍTÉS!
Krttvlera a nagyírdamú k<$xön*<R«i. hegy F*-ut 22. szám alatt
élelmiszer kereskedést
nyitó taui >„>
Kérem a o i. kótóaiég ulm p«rtíog«»ll
SINGER PAL.
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai balőzö pergaracntpaplr, Vajcsomagolópapír Superlor paplrxacakó Csomagolópapír Csomag fUggőclmkék Sokszorosító kéaxUlék írógép \\ írógép* el lékek Rendelési zsebkönyvök Forgalmiadó könyvek Mindenféle Uxlotl könyvek Kötlevelek
Gabonavásárlási könyvek
legokkóbb napi irakon kaphat-\'-k
Fischel Fülöp Fiai
pavlrárahisában, Najfykanlxain.
Pályázati hirdetmény.
A m. kir. állami lótenyész imézc. tek részére szükséges polgári ló-ápoló személyzet biztosítása érdekben.
Általános tudnivalók.
1. Jelentkezések korlátlan szómban és bármely időpontban elfogadtat-nak. Lóépolásban és \'ovaglásban még nem Járlas egyének is jelent-kelhetnek. A Jelenikezók felvétele mint méneskari lóápol >, lov. sr, kocsis történik.
2. Az arra alkalmas egyének részére ugy a felügyelői állásba való kiképzés, ezen állások elérése, valamint a rendszeresített felügyelő személyzet állományába való Átvétel is kilátásba helyeztetik.
Biztosítva van ezenkívül, hogy az nllami lótcnyészintezeiekiiél eltöltött .szolgálati idő minden más közszolgálati kötelezettségbe beszámiltatik.
3. A polgári lóápoloknak évente három heti szabadságra van igényük, mely idő alatt teljes illetményt kapnak.
A (elvétel feltételei a következők:
1. Magyar állampolgárság. Igazo andó illetőségi vagy községi bizonyítvánnyal.
2. Testi és szellemi alkalmasság.
3. Erkölcsi és politikai mcitbiz-(Vitóság. Igazo ando községi bizo •lyityánnyal.
4 Betöltött 17 év és tul nem haladolt 40 év Igazolandó kereszt-evéllol, katonai igazolvánnyal, mun-KakÖnyvel stb. 5. Nőtlenség.
Ö. Kiskorúaknál sz atyának (gyámnak) a belépéshez való beleegyezése.
Jelentkezés éa felvételi
A lóápoló személyzet kötelékébe való felvételre a fenti méntelcpvezetö-ségnél és a székesfehérvári, komáromi és nagykanizsai méntciep-osztály ve zetőségénél lehet jelentkezni.
A végleges felvételt azonban csupán a méntelepvezetőségc eszközölheti, a ménteleposztályoknál való jelentkezés alkalmával az előirt kö-tílcző aláírandó és a fent n cg kivant okmányok bemutatandede.
Az alkalmasnak talált jelentkezők a szolgálalUKal azonnal mcKkezdho-tik. A jelentkezők azon helyei h ■negjelö hetik, ahol szolgálni r hajts nak (Székesfehérvár, Komárom, Nagykanizsa), ezen kívánságuk t lehetőségig figyelembe vétetik.
A szolgálati kötelezettség:
Három év. A jelentkezők azonban egyelőre csak 6 hónapi próbaszol gálatra vétctncK fel, mely idő három évbe bemdaMk, s csak ezen próbaszolgálat után tartatnak meg ha arra alkalmasnak bizonyulnak,
Illetmények t
A po\'gári lóápoló személyzet ko-ulékebe belépő egyének a teljes természetbeni ellátáson (elhelyezés, élei •• czés, ruházat) kivül a következő il\'etmónyeket élvezik :
Az első félévben évi 10800 ko-na (havi 9C0 ko on») és évi 1825 ko.ona méneskari pótdíj.
m sodik félévtől -kezdve évi 13200 korona (havi 1100 korona) ús évi 18*26 korona métuSkari pótdíj.
Ezenkívül 100—500 koronáig icr-j.-dheő méneskari jutalomdíj, smely isszeg a méntelcpvczetőség javaslata alapján kiváló szolgálatok tnegjuia!-mázasára a m. kir. fóldmlvclésügyí miniszter ur állal cselenként Ítéltetik meg. A méneskari pótdíj félévenként utólag fizettetik.
Székesfehérvár, 1922. juHus S3.
Székesfehérvári méntelep vezetősége.
Búzát, rozsot
minden mennyiségben a leg mag\'sabb napi ár->n váaárot.
KORPÁT
ab íalamesyet maian a napi ár alatt árusít minden mennyiségben — a
Zalavármegyei Szövetkezeti áruforgalmi r.-t.
Nagykanizsa, Fő-ut 8.
(Saiir Apülot.) Telefon: 113. SurKunycim Futuro.
ARGENT JÁNOS
weitn dpéutta iMTUMm. 0aik-»U 1. u.
Du« raktár kéxx«l dolgoxott chavroux, b> ki(, aMtlop, krokodil-bőr, sdyenvclp^k-ban a lagutolió divat asarlat A kí«*cl varrott duptatalpu
SZANDÁL
m«ly o!cv> i* kéayalmet,
«gy«4üll ká«sUAj«. i«oi
Használt tölgyfa
szeszhordók
eladók
Szeszfinomitó R. T.-nál
Nagykanizsa. }tt«
Értesítés.
Tisz\'eleiiel ínesitem az igen tiszteit üzleifelcirtict és a mélyen tisztelt vásárló közönséget, hogy miu\'án a Kreft éa Lukáta cégből ki léptem, Sugár-uton (a régi üzletem mellett)
fűszer, csemege és élelmiszer üzletet
nyitottam, gatásukat
Kiváló tisztelettel
LUKÁCS JIINÖ.
eddigi szíves Iümo-lovAbbra is kérem.
I Magyar FIAT Művek r. L Budapest képvlse őségé, Taurll gummlraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, iavitd-műtiely, benzin-árusltás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon: 359. Telep: Tárház-Utca.
Igazgatósáfi: Fö-ut, 8., Baiár-éptilet. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
ríszvínytArsasAc naqvkanizsa.
lOODOOQQOOPOOOOOOOOOaOOOOOQPOOOaOOOaOQOOQOQ
0
OnoOOOOOOOQQ OOOOOQa OO OÖO OOQOO OOOOOOOOOOOOQái
Jk...........
I
Könyvnyomdai munkát ❖ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, "meghivók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minaen eszakbo vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, penztárköny-. vek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és tiyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
Nyomatott « laptulajdonosok: Zalai ás Gyarmati könyvnyomdájában.
M
Nagykanizsa, 1922 október II. Szerda \' Egyei »«*m ára 8 korona
61. évfolyam. 231. szám
Mindennap közelebb
Jutunk a Icgvigasztalanabb, leg-aggasitóbb télhez, melyet ez a nemzedék valaha látott. A drágaság nóttön-nő. Mint valami feltartózhatatlan lavina, gördül a nincstelenek felé, elsodorva a jobb Időknek minden reményét.
Teljes elismerés mindazoknak, akiknek hatalom és mőd adatott, hogy segítsenek az eleset, tekén és segíteni akarnak Is. A kormányzó áltat megindított és a kormány által támogatott In ségakcló felemelő, nemes cselekedet. amelyet elősegíteni, a melynek eredményeit biztosítani kötelessége minden becsületes magyar embernek, világnézeti (elfogására és pártállására való tekintet nélkül. Ha valahol, ugy ebben kell megértenünk egymást és félretéve minden ellentétet, segítségére sietni azoknak, akiknek kezeibe van az Inségakcló szervezésének ügye Meg kell értenünk, hogy óriási nemzeti értékek lorognak kockán abban, va]Jon át tudunk-e teleint csendben és nyugalomban és nagyszerű lehetőségek bontakoznak ki az esetben, ha legalább Itt megtudjuk érteni egymást.
Mert értsék meg a tehetősek. <f jómódúak, hogy hozott áldozatunk a közönség Iránt teljesítendő kötelességérzeten felül, legelsősorban önvédelem. A rend, a nyugalom, a békés fejlődés lehetőségeinek biztosítása, érdeke ugyan még a legelesettebb embernek Is. mégis legelsősorban legközvetlenebbül érinti azokat, kiket a nehéz Idők hullámverése nem sodort cl, akiknek gond-terhes napjaink Is módot adnak, hogy segíthetnek.
Jól gondolja meg mindenki, nem üres szólón, de rettentően fenyegető valóság, hogy keserves esztendők legkeservesebb tele kopogtat az ajtónkon. Szálljon magába mindenki és siessen adni. — Adni addig, amíg nem késó.
Franciaország népe a szedánl katasztrófa után. a vliágot bámu latba ejtó honllas áldozatkész-
séggel rövid pár hónap alatt kifizette, az akkori Időkbe példátlanul magas hadisarcot, amit a győzők vetettek kl rá. Annyi erkölcsi erőt mutatott, mely előtt tisztelettel, de megdöbbenve hajlott meg az elleniéi Is, mert jól
látta ebben a feltámadás Ígéretét.
Most a magyar társadalmon van a sor. Lássuk, van-e bennünk hit, erő, hogy megmenthessük magunkat és velünk együtt cf halódó nemzetet.
Németország Jóvátételi adóssága négyszázötvenmilliárd.
Páris, október 10. (Express lávirat) A „Figaro" megállapítja, hogy Németország jóvátételi adóssága szeptember végével 151) milliárdra mgotl és attól tart, liogy a márka árfolyamának esése miatt Németország nem lesz képes kötelezettségeinek eleget tenni. A francia lap foglalkozva Németország fizetésképtelenségének kérdésével, arra az eredményre jutott, hogy Németország már jullusban sem tudott fizetni és a mai helyzet már akkor előrelátható volt. Most a: a kérdés merúl fel, hogy Németország amennyiben nem tud eleget tenni jóvátételi kötelezettségének, ujabb halasztást fog-e kérni vagy pedig a Jóvátételi bizottság megállapítja, hogy Németország szándékosan követett-c cl olyan hibát, amely a békeszerződésben megállapított tfintutő rendelkezéseket hívja éleibe.
A katolikus nagygyűlés utolsó napja.
— Fívíroal sxcikriziőaégünktal. —
Budapest, október 10. Ma reggel 8 órakor nagy egyházi ünnepség volt a szerviták templomában, amelyen a nagygyűlés tagjai nagy számban jelentek meg. Különösen impozáns volt az Országos Katolikus Nőszövetség felvonulásit. Szmrccsányi Lajos egri érsek ünnepi szentmiséje után Te Dcummal végződött a mai nap egyházi ünnepsége. Horthy Miklós kormányzó fél 2 órakor ebedet adotl, amelyen püspöki kurt cs u renudezőséget vendégül látta. Az Országos Ivat. Nőszövetség közgyűlésén megjelent a kormányzó neje, Izabella, Auguszta és Zsólia főhercegnők, a biboros hercegprímás cs több megyéspüspök. Zichy Fíafaclne grófné elnöki megnyitójában hangsúlyozta, hogy a krisztusi eszmék győzelme, amelyre törekszünk, a szeretet és a megelégedést hozza uralomra. A katolikus asszonyok a jövőben is hű-
séggel állanak az egyház és u haza szolgálatára. A Magyar országi Kat. I.egénycgyesülc-tek szövetsége elnöki értekezleten dr. Révay Tibor beszámolt az egyesületek működéséről. Az Országos Kat. Tanügyi Tanács a Szent István Társulat kistermében tartotta meg diszülesét a váci püspök clnóklésével. Dzsida Ottó tankerületi főigazgató rámutatott arra, hogy a kat gondolat teljes harmóniában van az állam alapeszméjével s a kormánynak segiteni kell a kat. iskolákat abban, hogy céljaikat elérjék. Horthy Miklós cs neje kíséretükkel megtekintették a csepeli harangkiállitást. Délután a Vigadó nagytermében záróülését tartotta a nagygyűlés, amelyen llaller István, Ernszt Sándor és Zadravecz István püspök tartották az előadásokat. A nagygyűlést dr. Cscrnoch János biboros hercegprímás rekesztette be.
Szélcsend a politikában.
Budapest, okt. 10. (Fővárosi szerkesztőségünktől.) Azok a politikai hullámok, amelyek a keresztény koncentrációval és a liberális blokk alakulásával kapcsolatban az utóbbi hetekben érezhetők voltak, néhány nap óta ugylátszik elsimultak. A politikában teljes szélcsend állott be. Az előtérben meglehetős kevés érdeklődést keltve csupán az ellenzéknek ama ukciója áll, hogy a nemzetgyűlést újra összehívják. Arra vonatkozólag az a vélemény alakult ki, hogy. amennyiben az ellenzéknek sikerülne is a szükséges aláírásokat összehozni és annak alapján a nemzetgyűlést összehivatni — egészen bizonyos, hogy a Ház egy-két nap után ujrn szétoszlik.
A szövetségesek tábornokai erélyes fellépése a törökök hadműveletei
miatt.
London, okt. 10. (Expressz távirat.) A Mudániában újra kezdett tanácskozás anyagáról czidci^ megbízható jelentés nem érkezeti. A szövetségesek tábornokai energikusan léptek fel a török csapatoknak az Izmid semleges zónába való hatolása ügyéban, ugy, hogy a törökök megígérték a hadműveletek beszüntetését. Iiar-rington közölte a törökökkel, hogy bizonyos elővigyázati intézkedéseket megtettek. Ameny-nyiben pedig a törökök huzamosabban tartózkodnának a semleges zónában, az csak. késlelti Kelet-Tráciának a törökök rés/ére való átadását. A szövetségeseknek az a tervük, hogy amennyiben a semleges zónát nem tartják teljes tiszteletben, bizonytalan időre elodáznák a dolgok további kifejlődését.
Nagy tűzvész Milanóban.
Róma, okt. 10. Milanóban nagy tűzvész pusztított. A kár 10 millióra tehető.
ZALAI KÖZLÖNY
olclóber H
A görög kormány átadja Iráciát.
London, okt. 10. A Dayli Telegraph örömmel üdvözli azt a hírt. Hogy a görög kormány elfogadja a nagyhatalmaknak Trácia átadására vonatkozó kívánságait és ilyen értelmű utasitást küldött a mudániai görög delegátusoknak.
Kemál pasát háborúra ösztönzik
Paris. oki. 10. (Express táv.) A Newyork Herald jelentése szerint az utóbbi napokban Moszkvában és az angol uialom alatt levő országok nacionalista részéről óriási nyomást gyakorollak Ke mái pasára, hogy öt háborúra ösztönözzék. Moszkvában és Angorában élő egyiptomi és Indiai forradalmárok arről értesítenék Kemál pasát, hogy Egyiptomban és Indiában lázadás log kitörni, ha a törökök háborúba kezdenek és az angollal alganlsztán kövei meglgérle, hogy az afganlsztán hadsereg átlépi az Indiai határi. A mezopotámiai és szíriai görögök mindent elkövettek, hogy az ügybékés elintézését megakadályozzák.
Ausztria nem érdemli az olasz segítséget.
Róma, okt. 10. (Saját tudósítónktól. Mussolini képviselő a miniszterelnökhöz, a külügy-és a pénzügyminiszterhez interpellációtjegyzettbe, amelyben az Ausztriának nyújtandó hitel 2-ik részletének folyósítása ellen tiltakozik. A tiltakozást azzal indokolja, hogy az osztrák sajtó terepharcot folytat Olaszország ellen és ezért lehetetlen és megokol-hatatjan, hogy ezt az olaszellenes magatartást tanusitó államot Olaszország pénzsegélyben részesitse. Ujabb szénbányászsztrájk előtt Anglia.
Berlin, okt. 10. (Saját tudósítónktól.) A londoni lapok jelentése szerint, az angol szénbányászatban a bértárgyalások eredménytelenül folynak, ugy, hogy a {sztrájkveszcdelem közvetlenül fenyeget.
A tráciai bolgárok menekülése.
Szófia, okt. 10. (Expressz távirat.) Ezerszámra menekülnek Tráciából a bolgár határon át a görög katonák elöl a tráciai bolgárok és más nemzetiségek. Tele vannak panasz, szol az itt tartózkodó görög katonák atrocitásai miatt. A kormányt nagy zavarba hozza a nagy tömeg menekült, mert nem tudja őket hova tenni. Ennek következtében felhivla az antant figyelmét ezekre az állapotokra.
Nagy csapatszállitások Jugoszláviában.
A szerb hadsereg teljesen készen áll.
London, október 10. (Exprcssz-távirat.) A Dayli Express-nek Szerbiába küldött tudósítója táviratot küldött lapjának, a melyben közölte, hogy Szerbiában nagy csapatszállitások folynak. Nissben egy magasrangu katonatiszt elmondotta neki. hogy a hadsereg teljesen elkészült s szükség esetén 24 órán belül előre nyomulhat. Ez a távirat keresztül ment a szerb cenzúrán.
A magyar -cseh tárgyalások.
Budapest, oki. 10. (Saját tudósítónktól.) Most dolgozzák fel a magyar—cseh tárgyalások anyagát. A különböző szakminisztériumok már elkészültek a reájuk eső penzummal. Ugy értesülünk, a kormány utasításokkal fogja ellátni az egyes delegációkat és ezeknek nz utasításoknak, valamint a konferencián kialakult vélemények alapján egyeztetik össze a magyar—cseh vitás kérdéseket. Eddig n legtöbb szó a pénzügyi delegáció munkájáról esett. Természetes is, mert a pénzügyi kérdést dominálják a konferencián és hogyha áruegyezmény szerződés is, a pénzügyi kérdések sikeres elintézésével függ össze. A magyar és cseh felfogások ütköző pontja a háboru előtti magyar követelés lesz. Több százmilliós követelésről van itl szó és ha a tárgyalások során ugy alakulna á helyzet, hogy azo kat a követeléseket nem lehet kompenzáció tárgyává lenni, vagyis ha nem ugyanabban az értékben volna visszafizetendő,, mint amennyi értéket a háboru előtt képvisellek, ugy ez a magyar pénzügyi kérdések nagy sórelme lenne. A trianoni békeszerződés 254. §-a szerint, ha Magyarország ebben a fontos kérdésben, nem tudna megegyezni Csehszlovákiával, ugy ebben a fontos pénzügyi kérdésben a reparációs bizottság lesz hivatott igazságot tenni a két tárgyaló fél között. A pénzügyi delegáció vasárnap reggel indul cl Budapestről. Hétfőn kezdődnek a tárgyalások, melyek előreláthatólag legalább két-három hélig fognak eltartani.
A királyi család.
Bécs, okt. 10. (Saját tudósítónktól.) A .Neue Freue Presse" tudósítója ]=lentl Madridból : Zita királyné gyermekelvei együtt egy spanyol arlsz-tokra által felajánlott villában él. Szorgalmasan foglalkozik gyermekeinek nevelésével és mássál alig Is törődik. Az udvartartást egészen feloszlatták A királyné mellett csupán két hölgy van, az egyik Neusdorfl Viktória grófnő, a másik Kasztelbracher grófnő. A királyi család pénzügyi
helyzete nem nagyon rózsás, meri a nagyköveti tanács még mindig nem rendezte a Habsburg-vágyon felosztásának kérdését Egyelőre a spanyol király előlegezi. a háztartás költségeit. Az elhunyt Károly király holtteste egyelőre Founchalban marad.
A német birodalmi gyűlés
Berlin, okt. 10. (Saját tudósítónktól.) Wirth kancellár e hét végén tér vissza szabadságáról, amelyet a Ba-den-tó mellett töltött. A jövő kedden kezdődik\' meg a birodalmi gyűlés őszi időszaka.
A külügyminiszter szabadságon.
Budapest, okt. 10. (Saját tudósítónktól.) Bánffy Miklós gróf külügyminiszter Genfből való visszatérése óta szabadságon vttn és igy a külügyminisztérium vezetését előreláthatólag körülbelül két hét múlva veszi át. Az ügyeket addig is Kánya Kálmán intézi.
Árucsere szerződés Magyarország és a balti-
államok kőzött.
Budapest, okt. 10. Ballagi-Pordány Béla miniszteri tanácsos, a külügyminisztérium gazdasági ügyosztályának vezetője már hetek óta Rigában tartózkodik, ahol részletesen megtárgyalja a balti-államok vezető gazdasági politikusaival Magyarország és a balti-áilamok között kötendő árucsere-szerződések módozatait. Ballagi-Pordány miniszteri tanácsos tárgyalásai előreláthatólag három hétig tartanak és czekután Varsóba is el fog utazni, ahol érintkezésbe lép a varsói kormánykörökkel gazdasági tárgyalások megindítása ügyében.
Petőfi-ünnepély.
Budapest, okt. 10. (Saját tudósítónktól.) Pestvármegye közönsége ma délelőtt 10 órakor a vármegyeház termében Petőfi százéves születési évfordulójának megünneplésére rendkívüli ülést tartott. A közgyűlésen a kormány képviseletében Ua-kovszky belügyminiszter jelent meg.
Nagykanizsa történeiméből.
(Folytatás.)
Kanizsa végvárában ezután török lett , az ur. s innét, mint biztoi fészekből hosszú kilencven esztendőig zaklatta a szomszédos vármegyék lakosait.
A keresztény sereg sokszor megpróbálta visszafoglalni Kanizsa végvárát a törőktől, s az esztendők folytonos harcokban teltek el. (A többi közt az 1601., 1602, 1604., 1664., 1688. évek.)
II. Ferdioáad magyar király (még mint főherceg) 29 ezer főből álló nagy hadsereg élén eljött (1601-ben) Kanizsára,* hogy a várból kiverje a törököt.
— E seregben volt 13 ezer főnyi pápai csapat, melyet VIII. Kelemen pápa küldött segitaégQI Kanizsa várának a pogányoktóli visszavételére.
Ezen hadjáratot dicsőitették az olast és német egykorú könyvek. Pedigtbizony nem volt érdemes. Ferdinánd csúfosan megszslsdt o törők elől, hátrahagyva ágyúit, sátrait és podgyászait. Sőt otthagyta a nyomorult sebesült katonákat is minden védelem nélkül, martalékul a dühös tőröknek s kitéve a rendkívüli hideg tél miatt a bizonyos halálnak. A sebesült katonák (a mostani Felaőerdő é* Békástói erdő között levő halmon) a fősereg háta mögött voltak tt sátorokban elhelyezve, a ugyanott vesztek i« el rettentő nyomorúság között.\'Ez a hely máig Is Katona-temetői d2lŐ néven fordul elő n telekkönyvben.
A mint Fejzl Írja, a keresztények mintegy ezer sátrat, sok zászlót, ládát, szekeret, eleséget és hadi készlelet vesztettek, s Konizsa parancsnoka, Haszán basa két hóna-pig éjjel-nappal dolgozott, hogy a zsákmányt a várba szállíthassa.
Ferdinánd gyalázatos megfuta modésára a törökök ittasok lettek az örömtől és csuhajt kiabáltak Allah dicsőítése helyett, Stambul-ban pedig fényes diadalünnepet rendezett a szultán a kanizsai győzelemre.
De a kanizsai törökök ellen a legerősebb ostromot Zrínyi Miklós intézte (1664 ben), ki Kanizsától 2 órai távolságbsn csak kevéssel előbb (1661. évben) építette Uj-Zerin várát a törökök rékentartá-sára és aki soha nem lankadó eréllyel sürgette Lipót császárnál, a kanizsai vár megvételét.
Zrínyi hadjárata is szerencsétlenül végződött. A keresztény aereg nem magyar vezérei csúnyán viselték magukat. Hohenlohe gróf a fü növése előtt nem akarte megkezdői az ostromot, Strozzi Péter pedig, mihelyt hirt hallott török-segítő csspatok közeledéséről, a rögtöni elszaladást indítványozta Hiába tiltakozott Zrínyi Miklós, hiába vágta földhöz elkeseredésében kardját, hiába kapacitálta a vezéreket, a keresztény hsdsereg elvonult Ksnizsa alul, bár a várból kiszökött keresztény foglyok hírei szerint a törők várőraég még legföljebb 5-6 napig tarthatta volna magát. (Zrínyinek a királyhoz intézett jelentése szerint — Buchtler bajor tábornokot kivéve — sem egyetlen tábornoknak, sem egyetlen tisztnek volt őszinte szándéka kiverni a törököt Kanizsáról.)
(Folyt, köv.)
1922. október 13
ZAlAl K02LÖ14Y
3_
Mudániában ma döntenek.
Franklin Bouillon hazautazott. — Kemal paaa
meghívást kapott a konferenciára. — Ujabb angol cxapatszállitáaok.
Berlin, október 10 (Saját tudósítónk jelentése.) A Reuter-iroda jelenti Mudániából, hogy ott a mai napot tartják döntőnek. Ma történik meg a döntés a függöbet levő kérdések fölött.
A Morningpost értesülése szerint Franklin Bouillon már nem vesz részt a tanácskozásokon és már hajóra szállt, hogy Párisba utazzék.
Berlin, október 10. A Berliner Tageblattnak jelentik Párisból: Illeni beavatott körökben hangoztatják, hogy a török csapolok, amikor o semleges zónába újra bevonultak, meg nem tudtok a zóna határainak uj megállapításáról Minthogy Harrington tábornok most minden szükséges utasítás birlokábrn van és Franciaország, valamint Olaszország delegátusai haton lóan el vannak látva instrukciókkal, lellehttö. hogy Izmid pasával a döntö tanácskozások most zavartalanul megkezdődhetnek. Remény van arra, hogy a legrövidebb időn belül teljes megegyezés jön télre.
Berlin, okt. 10. A Berliner Lokalanzelger Jelenti Londonból, hogy a mudánlai értekezletet este újból megkezdték.
Paris, október 10. A Malin jelenti Londonból, hogy Musztala Kemalhoz táviratokat Intéztek, melyekben felkérték, jöjjön személyesen Mudánlába, hogy a tárgyalások menetét gyorsítsa.
Berlin, okt. 10. Reuter-jelentés szerint az angol legyverkezés változatlanul lólylk. Máltából ujabb öt csapatszállltmány van útban a Dardanellák leié.
Berlin, okt. 10. Az athéni kormány annak a nyugtalanságnak következtében, amelyet a lakosságban a Trácláról való lemondás kellett, kihirdette az ostromállapotot.
Berlini levél.
Berlin, 1922. okt. 10
B«rllnt egy varázsos név tsrlja most izgalomban: Kcmsl paaa neve. Az első a legyőzöttek között, aki fel merte emelni az öklét és rongyokba tépte a párisi külvárosi bé* két. Az első és az entente máris megzavarodva siet engesztelésére. Óriási lehetőségeket nyitott meg a megalázottak előtt, mindenki ugy érzi, hogy csak akarni kell. De a németeknek nincs Kemal pasáiuk. A legválságosabb időben a külügyminiszteri szék betöltetlen és a kancellár egy nyaralóhelyen piheni ki fáradalmait. A legnagyobb po litikai párt, — a most egyesült többségi éa független szocialista-párt — pedig győzelmi ünnepet ül és közös programmjuk legelső és legfontosabb pontjának az osztályt) ircot jelöli meg. Az osztály-harcot, most, amikor mindennél fontoaabb volna minden erőnek egyesítése. A németek nem érzik meg az idők szavát, akik pedig érzik, szoknak béklyót rakott kezükre a „köztársasagot védő törvény", amely kiszolgáltatta a birodalmat a baloldali diktatúrának.
A gazdasági helyzet soha még ilyen sivár nem volt. Az utóbbi két hl napban az árak ijesztően felszöktek, aminek következtében hirtelen pénzszűke állt be. Szükség-bankókat bocsátottak ki, 500 márkásokat, amelyek egészen olyanok, mint n mi kommunista kétszázkoronásaink : csak az egyik fele nyomtatott. „Notizettel" nek hivja a berlini humor. Egyes nagy vállalatok, mint példáu\' a Krupp cég, aaját nyomtatta pénuel fizetik munkásaikat.
A tél pedig ijesztő gyorsasággal közeledik. Berlin nincs ellátva a legszükségesebb élelmiszerrel és tüzelősnyaggal sem. Az élelmiszerboltok előtt újra feltűnnek a hosszú sorok és már most arról tárgyal-nak, hogy karácsonykor két hó napra bezárják az iskolákat. Az elkeseredés nspról-napra nő. Egy kiló zsir 900 márka. Ej<y öltözet ruha 30000 márka. Október elsejétől duplájára emelik a vasúti és postai díjszabást, de már most bejelentik, hogy november elsején ujabb 100 százalékos emelés következik.
A mulatóhelyek azért zsúfolva vannak Persje főleg jó valutáju idegenekkel. Éppen ő miattuk az operában egy ülőhely 2000 márka, egy karzati állóhely 300 márka. Aki hatóságilag igazolja, hogy német vagy osztrák állampolgár, az a helyáraknak csak az ötödét fizeti. Erre a rendelkezésre csak mi magyarok fizetünk rá, akik ugy látsiik, mindenütt a legrövidebbet huzzuk. A németek -nem is igen akarják elhinni, hogy a mi pénzünk még az övékénél is rosszabbul áll. Nemzeti önérzetük nagyon sülyedt.
A tél elé mindenki aggodalom mai néz. Nagy válságok bekövetkeztét jósolják. Csak a kommunisták reménykednek: hátha végre eljön az Ő idejük. Itt még nagyon messie vagyunk a feltámadástól.
kby.
„Magyar a magyarnak nem lehet ellensége".
Horthy Miklós.
hírek. x
— Időjárás. Az Időjárástani Intézet jelentése szerint hazánkban, főleg nyugaton és délen volt eső. A hőmérséklet sülyedésnek indult. Hűvös idő várható, helyenként még esővel.
— A közegészségügyi bl zottság tegnap délután Szigcthy Károly dr. elnöklete alatt ülést tartolt, amelyen a kórház sebészeti osztályának főorvosi állására beérkezett tizenhárom pályázó közül a kinevezése legalkalmasabb orvost kandidálták. A véleményezett neve természetesen hivatalos. titkot képet.
-AB. Hatás tanerők Ugyé
ben kérdést intéztünk illetékes helyen, hol azt az információt adták lapunknak, hogy a „Ztlai Közlöny "-ben már közölt visszahelyezett tanítókon kívül elintézést nyert még Gyergye Sándor, Nagy Lajos és Nagy L-josné, Jutassyné Reiner Mária, Remeténé Magot Irén, Tibolt Boldizsár, Steinauer József éi Wla«slcs Gyu\'a ügye, akik nyugállományba helyeztettek, a többiek ügye legközelebb fog elintézést nyerni.
— A tésztagyári bérmozgalom. A „Ztlai Közlöny" már megemlékezett a kanizsai tésztagyári munkások bérmozgalmáról. A gyár vezetősége teljesen honorálta a munkásvág kérelmét bérük felemelése iránt, hajlandó vo\'t kérésüket teljesíteni, azonban a szakszervezeti titkár azon . követelésé\', hogy az üzemredukció folytán elbocsátani kényszerült néhány munkásait is fogadja vissza a gyár — természetesen már nem akceptálhatta, hiszen a gyárüzem korlátozása szükségesté tette néhány munkásnak, mint teljesen felesleges munkaerőnek elbocsátását. Ezért a munkánok nem vették fel munkájukat, hanem tovább sztrájkolnak, mely munkabeszüntetésnek kárál sajna megint csak a munkásság látja.
— Dr. Bozzay nyugdíjazta
tását kérte. Dr. fíozzay Jenő zalaegerszegi kir. ügyész beadta nyugdíjaztatás iránti kérvényét.
— A szombathelyi egyházmegyében a mísestipendiu-nokat gróf Mikes megyéspüspök további intézkedésig « következőképpen állapította meg: Csendesmise 50 korona, énekcsmise egyszázötven koron-«, libériás gyászmise pedig 500 korona.
— Megváltás alá kerülő földbirtokok Az Országos Földbirtoké endező Bíróság legutóbbi ülésében az alább következő birtokokra rendelte el a megváltási eljárást : Magyarnádalja községnek — herceg BitthyánySirattmann László birtokára; Murarátka községnek — Inkey Nindiné báróné férjezett Rudi Weinprechtné grófné, Inkey Gibriella gróf.ié és Inkey Ludmilla báróné birtokéra; Rábaboroszló községnek — Balthyány-Strattmann László herceg birtokára.
— Megválasztott kántortanító. A baki köztégi kántortanitói állásra Terszlenyák József menekült B. listás tanítót választották meg.
— Zala József +• Tegnap délután 5 órakor temették nagy réaz* vét mellett Zala József v. cinfalvi jegyzőt, Zala György menekült perlaki jegyző tragikus körülmények közt elhalt fiát. Az elhunyt példás szorgalmú és pontos, kötelességtudó tisztviselő, szomorú kálvárián ment keresztül. Az összeomláskor a jugoszlávok kiűzték állásából és otthonából szüleit és testvéreit, majd ő maga is három apró gyermekével menekülni volt kénytelen, ahol már sok éven keresztül közmegelégedéssel vezette a község ügyeit — az osztrák átadás miatt. A sok szerencsétlenség és a magyar haza sorsa annyira megviselte ac izzó hazaszeretetü magyar honfiút, hogy súlyos szívbajt kapott, amely ctakhamsr a sirba döntötte. Özvegye és három kis árvája gyászolja, akik iránt városszerte óriási részvét nyilvánul meg.
— A kultuszminiszter elutasította dr. Fenyvea kérelmét.
Hivatalos helyről vesszük a hirt, hogy a m. kir. közoktatásügyi miniszter dr. Fenyves Ferencnek azon kérelmét, hogy Nagykanizsán polgári iskolára előkészítő tanfolyamot tarthasson fenn — elutaaitotta.
— Az Internálótábor Ixgatől.
Annak idején megírtuk, hogy junius hó folyamát a zalaegerszegi internálótáborban nagyarányú mozgalmat szereltek le. Az internáltak között ugyanis egyes internáltak izgattak s messzebbmenő céljaik voltak, egyes gyanuokok alapján az a feltevés is helyt állónak látszott, hogy az internálótábort felakarták gyújtani, hogy igy kitörjenek onnan. A vádirat most készült ebben az ügyben a zalaegerszegi ügyészségen, amely vádirat 8 internált ellen izgatás miatt emel vádat, 6 ellen a vádat elejtette.
— A földbirtokreform vég-rehajtásánakjgyorsltása. Nagyatádi Szabó István földművelésügyi miniszter összehívta a vármegyei gazdasági felügyelőket és igen szigorúan meghagyta nekik, hogy mindent tegyenek meg a földbirtokreform gyors és sima végrehajtására. Nem akar — úgymond — kormánybiztost rendelni föléjük, de ahol a reform végrehajtásánál huzavonát lát, ott kénytelen lesz ezt is megtenni. A gazdasági felügyelők részletesen beszámoltak arról, hogy majdnem mindrn községben befejezték már az előkészítő munkálatokat éa már csak a birói eljárás van hátra.
— Pedlow uton van Budapestre. Pedlow kapitány szikra-táviratot küldölt Budapestre az amerikai követségnek, amelyet értesített, hogy uton van Európa felé és október 20-án érkezik Budapestre.
— A román kormány nem bocsát kl több papírpénzt. A Középeurópai Kurírnak Bukarestből jelentik: A román pénzügyminiszter ragaszkodik pénzügyi programjának azon legfontosabb tételéhez, hogy bármely kényaze-ritŐ szükség dacára sem szaporítja n meglevő pénzmennyiséget. A piac szükségletének kielégítésére más uton kiván intézkedni.
— Ausztriában 100 koronái less a legklaebb pénz, Bícsl tudósítónk jelenti: Annyira leromlott az osztrák valuta, hogy nem érdemes 100 koronásnál kisebb bankjegyet nyomatni, mert nincs semmi vásárló ereje és nyomdai előállítása többe kerül, — mint amennyi a belső értéke. Erre való tekintettel Gürtler keresztényazo-ciálista képviselő és társai indítványt terjesztettek a nemzeti tanács elé, hogy a kormány szüntesse be a 100 koronásnál kisebb bankjegyek nyomását, mivel a 100 koronás bankjegynek előállítása is többe kerül 100 koronánál. Az indítvány arra is kiterjed, hogy az államháztartásban és a gazdasági életben ezentúl 100 korona legyen az egység, a kormány vonja ki a forgalomból a 100 koronásnál kisebb bankjegyeket, mert az indokolás szerint a mai 100 koronás alig ér fel belső értékre nézve a háború előtti egyfilléres rézpénz vásárló erejével.
— Hébelt Ede aoproni beszámolóját betiltották. Hébelt Ede nemzetgyűlési képviselő beszámolóbeszédet akart tartsa!, de a soproni rendőrség betiltotta a beszámolót.
4
ZALAI KÖZIEN/
1922. október 11
— Zanella Belgr idbun. Bel
jurádból jelentik : A fiumei elnök, Zanella Richárd tegnap Belgrádba érkezett, ahol hn<szas*n tárgyalt Pasics miniszterelnökkel. A tanácskozás eredményéről Pai\'cs a mi nisztertanéci előtt referált. A kormány ugy határozott, hogy a íiumei kérdéit a legrövidebb idő *lalt rende/ni kívánja, a határozatát a fiumei konstituannal közli.
— Meg ax Igor itották a kö-xéplakolal tandíjmentességet.
A kultuszminiszter az uj tandij megállapításával egyidejűleg a polgári iskolák, gimnáziumok és reáliskolák Undijmentoxégi lehetőségét korlátozta. A rendeM szerint caak kivételesen jó clőmenetelü szegénysorsu tanulók kophstnak tandíjmentességet. A tandíjmentesség megszorításául a kultuszminiszter újból tisztázta, hogy mely tanulók minő.Mtendők jeles és jó előmenetelüeknek.
— Szerb-Iensryel gazdasági tanácskozás. B-lgrádból jelentik a Középeurópai Kurirnak: Srom-baton reggel utazott el Varsób-i az a szerb delegáció, amelyet a szerb-lengyel kereskedelmi szerződés tárgyalására L-ngyelországba küldtek. A bizottság riiik már régebben el kellett volna utaznia, a kiküldöttek keveselték azonban a számukra megállapított napidijat és csak hosszas alkudozás és a megállapí tolt dij felemelése után indultak útnak.
— Feloszlatják az eidólyl közigazgatási ressxortokat.
Bukarestből jelentik : A Diuinoata jólértesült helyről jelenti, hogy a kormány a koronázás után fe\'o»z-latja az összes erdélyi közigazgatási resazortokat.
— Rossz termés volt Jugo szláviéban. Belgrádból jslrntik a Kőzépeurópai Kurirnak: Az SHS á\'l mban az idén\'r tavalyi 400.000 vagon gabonává! - szemben c<*k 302.000 vagon termelt. A nagy szárazság miatt kcdvezőllen a kukoricatermés is. — A kormány megtiltotta a gabonakivitel!.
— Bécsben egy pohár víz korona. A bécsi árvizsgáló-
hivatal a vendéglőket ellenőrző rendőrséggel egyült megállapitotto, hogy ■ bécsi vendéglőkben ezen t»U hu»z koronát kell fizetni egy pohár viiért. A bécsiek nem haragudnak ezért a rendelkezésért. Először azért, mert igy joguk van nem inni sört, vagy bort, amit nem tudnak megfizetni, másodszor meg Kért, mert van vshmi B-cv ben, .mii 20 koronáért li lehel kj|>nl.
— Ll.it-, Itenyár 4a xalr Ináé* Nagyváradon * Nagyvárid
ról jelentik a Köréprúróp.l Kilrl.. nak : A román kormá .y tudvalevően m; ximilta a ll.it, illetve gabon. Arát. A mtximiUi óla .ionban teljrs-n eltűnt ai áru a piacokról, ann.ira, hogy a kormány la 360 leiért vett hónát a h.d-" n.ra, holott a m.xlmálli ír 250 lel. A nagyváradi liwtfula-
tek üresek, a pikek li.ltkéuletc I. fogytán ven, a, űrietek elótt hoi.ru (
lugolódó .orok várják ai eirt lr«. k etileteket, de többnyié eredménytelenül. A helyletet májuk a város veietíl U tarthatat lann.k minőailik, tudva alt, hogy a regálban ax árak 350 -380 lei körül morognak, .61 Nagyvárad váro.án.k l, 370 leiért ajáílottak gabonát O-Románlából. Tekintve, »<*y a maximáló rendelet Igen •llgoru bűntelen helyei klUtálba
Orosz-japán béketárgyalások megszakítása.
Berlin, október 10. (Saját ■ tudósítónktól.) A csang-csani orosz-japán béketárgyalások megszakításáról a kővetkezőket jelentik: Az utolsó ülésen, amikor Makadeira japán delegátus közölte Joffcval, hogy Sachalin szigetének északi részét nem iiri\'ik ki és ö nem látja többé lehetségesnek a tárgyalás folytatását, Joffe azt ff lelte, hogy a történelem Ítélőszéke el fogja dönteni, ki a felelős a konferencia megszakításáért. Makadeira erre azt válaszolta, hogy a konferencia végleges megszakítása i?en kellemetlen következményekkel járhat az oroszokra nézve a | távol Keleten, mire Joffe kijelentette, hogy Oroszország készenlétben fogja várni ezeket a következményeket és hogy az orosz delegáció a konferenciát befejezettnek tekinti.
1 J
a rendelet megszegőinek, senki sem hox magasabb áron sem forgalomba gabonát, bár a prefektus — é» ez jellemző — szóbelileg engedélyt adott n mrximális árak áthágrsárn, a mnlmok azonban a szóbeli engedélyben nem bizva, írásos engedélyt kértek, amit azonban a prefektus megtagadott. A város egyik liszt viselőjét a prefektus Bukarestbe küldötte, hogy 40 órán belül vagy a rendelet megváltoztatására, vagy a városnak maximális áron való ellátására birja a kormányt. Hasonló a helyzet a zsirellátás körül is.
TÁRSADALMI ÉLET.
— A népfőiskola megnyltáaa
Csütörtökön este 7 órakor lesz a helybeli népfőiskolai tanfolyam megnyitása a polgári fiúiskola helyisé gében. A megnyitón Msjiényi Karoly népművelési tiikAr a .Népfőiskolai gondolatról\\ Surinyl Gyula pedig « „Turáni kérdésről" tart előadást. Az igazgatóság a megnyitásra minden érdeklődői meghív. Belépődíj nincsen, leiratkozni lehet a megnyitás alkaJ-mával.
— A Zrínyi Miklós Irodalmi éa Művészeti Kör igazgató tanA csa ma este 6 órakor a városháza tunácsiormében ülést tart, melyre az Igazgatóság tagjainak pontos megjo Icnését kéri az Elnökség.
— A mezítlábas gyermekek akciójára ma ujnbbsn a Weiszfeld és Fischer cég 514 hósapkát, 30 pár ér<r,elegitőt és 3 trikót, Fürst József 18 méter ruhaWclmét, Grosz Ferenc bérló 3000, fVeuer Vilmos 2000, Strém Ignác DV állomásfőnök, dr. Fábián Zsigmond ügyvéd, dr. Ssr-tory Zsigmond ésSipos Andor 1000— 1000 ós Győ.íT/ J.mosná 200 koronát küldött dr. Szabó Lsjos királyi ügyészségi etnök -kezeihez. A mozgalom tehát lendületei nyeit s most ha a többiek, akik még nem \'ada koziak, szintén lcrójj&k adományu kai, ugy mindon feltétel meg lese ahhoz, hogy a nincstelen szegény-, ség sajnátsiraméltó gyormekeit sixe
ül az inség fnjiogató karmaiból ki ragadni, felruházni, cipővel ellátói, meleg ételt nokik biztosítani és Igy h biztos pusztulástól megmentem Vajha mindenki át lenne hatva ennek az akciónak jeionlőiógéról, kihatásáról, horderejűről. Vajha mindenkivel meg lehetne érlelni, hogy a nemzet megerősödéséhez járul hozzá, nki a szomorú arcú, sápadl, vésna, ruhátlan és mezítlábas magyar gyermekek segélyezésérc siet. Minden emlékműnél maradand >bb emlékei állit magának mé^ életében, aki a le^szAmindobb teremtésen,\' a gyermeken megkönyörül.
— Házasság. Szegő László és Szabó Sarolta házasságot kölöuck. (Minden külón értesítés helyett.)
— A győri tUxoltók jubilen
ma. A Győri önkéntes Tütolió Egyesület most ünnepelte fennállásé-nak öiven éves évfordulóját, amelyre a belügyminiszter képviseletében llosvay Bálint államtitkár és dr. Ma-rinovich Imre államtitkár, tűzoltó-szövetségi elnök s az orszig minden részéből 160 vendég érkezeti.
— Gyászistentisztelet. Folyó hó 3 án elhunyt férjem, Fcndler Hugó lelkiüdveéri az engesztelő szt. miseáldozai e hó 12-én, csütörtök r.\'ggel 8 órakor, n szenlferencrendiek templomában lesz bemu<aiva.
— A hűség jutalma. Lélek-erne\'ó ünnepség keretében adla át vasárnap Kolbenschlag BVa főispán Horváth Józsefnek, a pusztaszent-lászlói Torányi-fólc uradalom derék gazdájának a fó\'dmivelésügyi miniszter oklevelét és pénzjutalmát. A fő ispln a kitünieictiet követendő példaként állította az egybegyűlt ünneplő közönség elé, mig Tarányi Ferenc dr. nemzetgyűlési képviselő szép beszédben bU\'.diio\'.ta a magyar ősi röghöz való sz:retcire a jelenlevőket.
— A Berlitz-tanfolyam megnyitáaa. A SzabadoklaiAsi Titkárság állal siervczctt Berlitz-rcndszerü német tanfolyam megnyitása együtt lesz a népfőiskolai tanfolyaméval csütörtökön esle a polgári iskolában. Külön csoport lesz kezdőknek és haladéknak. Jelentkezés a megnyílás alkalmával.
A sarokban.
— Borzasztó. A disznózsír n ár 900 korona, a disznóhús 360 Mi ez, ha nem árdrágítás ?1
— Ez nem árdrágítás!
— Hál?
— Disznóság!
— Berlinben aratja filmsi
kereit Várkonyi Mihály, a magyar íl mmüvészet reprezentánsa s e sikereit tanusiió filmek egyikéi mutatja be holnap, csütörtökön a Világ mozgó a .Volt rgyszer egy hercegkisasz-jszony* cimü remek drámát.
— Az Uránia tegnap mutatta be a szezon első magyar darabját, a .GalatheA\'-t Petrovicscsal a főszerepben Ga\'athea n magyar filmek legőszintébb sikereire emlékeztet a forradalmi időkből veit izgalmas történetévé! és a magyar szereplők gyönyörű játékával. Galaihea csak október végén fog Budapest legna-Rvobb színházaiban megjelenni. Az Uránia óriási áldozattal tudta a még vadonat uj filmet megjelenés előtt megszerezni. — Még csak ma van műsoron.
(x> Női kabátok, ruhák, pongyolák, blúzok, angol férfiszövetek, nglán és télikabát kelmék, kosztüm ke\'mék, sifi\'onok, vásznak n legnagyobb választékban a legolcsóbb Árért Fürst József .Kékcsillag" áruházában.
Három milliós kabát és egymilliós róka.
A kormány nem enged be-hozni külföldről szőrmét. — A hazai közönség csak utánzatokat és egéazen olcaó árut vásárol.
(Saját tudósítónktól.) Még pár derűs, még pár erős nap éa visszavonhatatlanul itt a léi, n maga kérlelhetetlen hidegével. A boldog békeéveiben ilyenkor tömve voltak árukkal és vásárlókkal a szőrme-üzletek. Előkerültek a prémes bun dák, kabátok, könnyen hozzáférhető volt mindenki számára.
Már azonban a háborús szenvedés nyolcadik esztendejében, nemcsak, hogy a vásárló közönség kilencven százaléka részére a prém elérhetetlen messzeségbe szállt, de még a szőrmekereskedő sem ludja s részben nem akarja beszerezni.
Nagy nyomoruságunkra jellemző, hogy ami prém, azŐrme külföldről be is jŐn, azt közöttünk különféle címeken élősködő idegenek, franciák, angolok s mások vásárolják ""
sze.
A szőrmeipar helyzetéről illetékes helyen a következő felvilágosítást adták :
— A külforgalmi iroda ujabban szőrmére egyáltalán nem ad valutát a igv nem lehet behorni. A buds-pesti üzletek vevői m>jdnem kivétel né kül idegenek. Aminek különben érthető magyarázata az,
hogy egy Sdl kabát 2—300 000 korona, B.berette-knbát ugyanennyi, Vakond-kabát 3-400.000 K, Nulria 5-700 000 K, l\'er/sa 8—1,500 000 K. BreitschwanU-kabát 2 és fél millió s hogy mást ne mondjunk, egy Alaszka-róka 30— 40.000, valódi 40 -80.000 korona, szürke Polár-rőka 80 —220.000, valódi kékróka 2-<500.000, ezüst-róka egy millióig.
— A magyar szörme-kereskede-lein Lipcsében vásárol, de a németek csak angol fontért adnak árut, most pedig egy eiüst róka 65 — 105 angol font. Ilyen körülmények között a hozni közönség csok utánzatokat és egészen olcsó árut képes vásárolni. Egyelőre még minden szőrmekereskedőnek van raktára, ha azonban a kereslet növekszik, akkor a készletek teljesen kimerülnek s üresen állnak a szőrmeüzletek
TÖRVÉNYSZÉK.
§ A dr. Hajdú — dr. Dómján per újbóli tárgyaláaa. Nyomtatvány ulján elkövetett becsületsértés miatt vonta felelősségre annak idején a kanizsai kir. törvényszék dr. Dómján Lsjos kanizsai ügyvédet, mert dr. Hajdú Gyuláról, a kanizsai uritársadalom köztiszteletben álló tagjáról a „Zala" cimü politikai napilapban sértő cikket Irt, melyért dr. Hajdú Gyula, dr. Domjánt beperelte. A biróság azért dr. Domjánt 2000 K pénzbüntetésre Ítélte, de az Ítélet végrehajtását felfüggesztette. A pécai kir. Ítélőtábla helyben hagyta az alsóbiróság Ítéletét, mig- a kir. Kúria megsemmisítette és uj -tárgyalást rendelt el. Ezt a pert tárgyalja holnap csütörtökön nagy érdeklődés mellett Mutschenbacher tanácsa.
mi október 11.
ZALAI KÖZLÖNY
S
sportélet.
Vármegyei atlétikai ver-seny. A Zalavármegyei Testnevelési Bizottság folyó évi október hó 22-én a Ziinyi sporttelepen vármegyei atlétikai versenyt rendez, melyen részt vehet minden zalamegyei ifjú. Versenyszámok és azok sorrendje: Délelőtt 9 órai kezdettel: 1. 100 méteres síkfutás előfutamok. 2. Magasugrás ötös csapatverseny. 3. 400 méteres síkfutás előfutamok. 4 Diszkoszvetés ötös csopatverseny. Délután 2 órai kezdettel: 1. 15 kilométeres távgyaloglás katonai felszereléssel. 2. 100 méteres síkfutás dŐntŐ. 3. Magasugrás. 4. 800 méteres sík. futás. 5. Diszkoszvetés. 6. Távolugrás. 7. 1500 raéterea aikfutás-8. Gerelyvetés. 9. 400 méteres sík. futás döntő. 10. Sulydobás. 11-100X200X300X400 m. staféta. 2. Nevezések folyó évi október 16-án eate 6 óráig Nagykanizsa város testnevelőjéhez (Városház, I. emelet 16.) küldendők. Később érkezett nevezések nem vétetnek figyelembe. 3. Díjazás: Győztesek ezüstözött kis bronzérmet, második helyezettek nagy bronzérmet, harmadik helyezettek kis bronzérmet nyernek. Gsopatversenyben a győztes csapat minden tagja kis bronzérmet nyer. Ar. egyes számokban tiszteletdijak. 4. A vidékiek szál-lásigényeiket a nevezésekkel együtt jelentsék be s ekkor olcsó és tiszta elhelyezésükről a Testnevelési Bizottság gondoskodik.
IRODALOM.
A központi szeszfőzdék kézikönyve. Irts: Kálmán Mihály dr., a „Fructus" igazgatója. Megrendelhető a „Pátria" r.-t. könyvkereskedésében (Budapest, IX., Üllői-ut 25). Ara a forgalmi adón kivül 440 K.
Kálmán Mihály dr.-nak, a „Fruc-lus" igazgatójának, 1917-ben a központi szeszfőzdék használatára közrebocsátott könyve 1918 ban teljesen elkelvén, most teljesen átdolgozott második kiadásban jelent meg. A munka világos képét adja n központi szeszfőzdék intézményének, rámutat azok közgazdasági feladataira s-rávilágit azokra a kincstári érdekekre, melyek a központosítást szükségessé tették. A kisüstös törekvéseket a kincstárra nézve hátrányosoknak és közgazdasági szempontból Is károsoknak minősiti, mert egységesen irányított országos céltudatos gyümölcsszeszipar kifejlődését akadályozzák. A kincstárnak a kisüstös gazdálkodás által okozott egy évi kárát az 1921. évben fennállott szeszadó mellett mintegy két milliárdra értékeli. A könyv egyúttal a kisüstös átalányozás és a központi szeszfőzdék termelése tárgyában megjelent rendeletek tömkelegében a könyv végén levő rendelet- és tárgymutató révén való eligazodásra és a kérdésben tiszto kép nyerésére is módot nyújt.
Benen dísze béde.
Róma, október 10. Dr. Benes— Stanzer miniszter és az olasz delegáció tiszteletére díszebédet adott. Utána a miniszterek hosszabb beszélgetést folytattak és a leg-szívélyesebb módon vettek bucsut egymástól. Stanzer Milanóba utazik tovább.
REGÉNYCSARNOK
A fekete matróz.
— Dotoktivregény. — 26
A Zalai Közlöayszámira lita Harsa Zsigmond
— Es mit gondol, felügyelő ur, hogyan történt a támadás?
— Először megállapíthatjuk, hogy Tipson ur már ágyban volt, amikor a látogató bemászott az ablakon . ..
— Azt én is látom — mondta a leány és az összegyűrt ágyra nézett.
— A gyilkos nem járhatott a lfghalkabban, mert Tipson ur felébredt és revolvert rántott, lőni azonban már nem volt ideje, mert ő gyorsabb volt és lesújtott*. . .
— Szóval, ön azt állítja, hogy már akkor megszúrták, mikor még ágyban feküdt? . . .
— Igen.
— Akkor ön nagyon téved. Hogyan magyarázza akkor azt, hogy vér csak a szoba közepén van és a revolver is ott fekszik?
— Igaza van kisasszony! — kiáltott fel a deteklivfőnök lelkesen.
— Hisz nem volt nehéz kitalál-nom. Minden jel erre mulat ... A jelekből én csak azt állapíthatom meg, hogy Frednek ugyan volt ideje a revolvert elővenni a párnája alól, de nem volt ideje hr.t hasz nálni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ágyban szúrták meg . . . Sőt egészen biztos, hogy a tulaj donképpeni dulakodás nem az ágy ban, hanem a szoba közepén történt . . . Lőni nem volt ideje, ami csak ugy történhetett, hogy a gyilkos lefogta a kezét, de ugyanakkor ő sem tudott szúrni, tehát dulakodtak .. . Eközben szakadtak el a párnák és dőltek össze a bútorok ... A revolver valószínűleg kihullott a kezéből és azután szúrhatták meg, ami megint nem Ijiztos, miért ne származhatna ez a vér a támadó testéből? . . .
— Ez igaz, de mire magyarázza akkor azt, hogy Tipson ur nincs itthon? ...
— Ebben igaza van. Da ön mire magyarázza azt, hogy ha a gyilkos megölte Fredet, miért vitte cl holttestét ?
— Ki tudjál? Talán azért, mert nem akarta, hogy áldozatának holttestét megtalálják ... Dc én nem állítottam, hogy feltétlenül meggyilkolták, én azt mondtam, hogy csak lehetséges, de az is lehetséges, hogy súlyosan megsebesítették és elhurcolták . . . Talán meg sem akarták gyilkolni, talán csak megakarták ijeszteni, de mikor látták, hogy nem bírnak vele megegyezni, megszúrták és elhurcolták . . .
— És nem számolt Ön azzal, hogy vőlegényem nagyon erős férfi, akivel nem lehet egy könnyen elbánni . . . Legalább két ember kell, hogy legyűrhesse . . .
— Azt a leghatározottabban megállapítottam, hogy a szobába csak egy ember mászott be és ezzel az egy emberrel dulakodott . . .
— Egy ember nem gyűrhette lel
— jelentette ki Dolly a leghatáro zottabban.
— Igen ám, do a szomszédok elbeszéléso szerint ez az ember egy hatalmas ember volt, egy néger matróz, széles vAllu, erős, izmos ...
— Szolt közbe a detektivfőnök.
— De én akkor sem hiszem el, hogy vőlegényemet meggyilkolták ... Kérem Önöket uraim, kövessenek el mindent, hogy megtalálják, sőt ha kell én is segítségükre leszek...
— ó, hisz minden erőnkből azon leszünk, hogy barátunkat megtaláljuk és nem hiszem, hogy ebben az Ön segítségét vehetnők igénybe. — mondotta mosolyogva a főnök és udvariasan meghajolt a leány előtt. — És engedje meg kisasszony, hogy mély csodálkozásomat fej-íz zem ki éles látása és bátorsága láttán.
— Hisz megérthetik Önök, a vőlegényemről van szó — mondotta Dolly és megnyomta a „vőlegény" szót — és ón nagyon szeretem azt a csirkefogót, aki többet törődött Newyork legutolsó zsebmetszőjével, mint velem ... És reméltem főnök ur, hogy jó kezekbe teszi ezt az űgyet, egy olyan emberébe, akinek tehetségében feltétlenül bízik . . .
— Erről meglehet győződve, kisasszony, sőt már most Í3 megmondhatom, hogy kire akarom bízni ba látunk felkutatását . . . Egy emberről lehet csak szó ós ez . . .
— És ez? — kérdezte türelmet lenül a leány.
— És ez Paddington felügyelő ...
— Ó, Paddington felügyelő ? — mondotta a leány és hangján érezhető volt s csalódás. (Folyt, köv.)
KÖZGAZDASÁG.
Befejezték a buzacsépl&ét
Budapest, okt. 10.
A földmivelésügyi miniszterhez beérkezett jelentések azerint az elmúlt két hét bőséges esőzései a nyár folyamán nagyon kiszáradt talajt jól átáztatták, a gazdák szorgalmasan hozzátáttak a vető-szántáshoz és vetéshez, ugy, hogy ezek o munkálatok már meglehetősen előre is haladtak. Azokon a vidékeken, melyeken a nyár folyamán esőzések voltak s a talaj korán megmunkálható volt, már nagyon szép zöld repce-, rozs- és buzave-téseket is lehet látni.
A buza cséplését mindenütt befejezték. Mennyiségre nézve a várható eredmény a legutóbbi bres-léshez képest mintegy 30 000 q-val emelkedett. Minősége általában jó. A bevetett 2.007,410 kht. hold területen mintegy 12.267,000 mázsa buza termett, a mult évben 2.030,000 kat. holdon 14.346,944 q buza termett.
A rozs minőségileg megfelel a várakozásnak, mennyiségre nézve a legutóbbi becsléssel szemben csökkenés mutatkozik. — A bevetett 942.410 kataszt. holdon mintegy 5.446.700 mázsa rozs termett, tavaly 943.032 kat. holdon 4 887,187 mázsa termelt.
Árpában szintén némi csökkenés mutatkozik a legutóbbi termésbecsléssel szemben. Minőségre nézve az eredmény kielégitő. — A bevetett 794.265 kataszteri holdon mintegy 4.545,300 mázsa termett, tavaly 832.913 kataszt. holdon 4 661,103 mázsa.
A zab csépléaét befejezték. Minősége kielégítő.
A tengeri törése már folyamatban van. A valószínű termés a legutóbbi termésbecsléssel szemben
mintegy 250.000 métermázsával kedvezőbbnek ígérkezik. A bevetett 1.206,656 kat. holdon ösaze-sen mintegy 8.253.000 mázsa aze-mes tengeri terem. Tavaly 1.523 940 kat. holdon 8.052,950 mázsa termett.
A" burgonya szedése folyamatban van. A bevetett 328.066 kat. holdon mintegy 9.214,000 mázsa burgonya remélhető. A mult év-
ben 467.353 kat. holdon 12.491.603 mázsa termett.
A cukortépi tetemesen javult. Szedése már sok helyült folyamatban van.
A takarmányrépa javult. Az Őszi repcevetések szépen kikeltek. A babban és a többi hüvelyesben a termés gyenge közepes. A köles gyengén sikerült. A cirok vágását megkezdték. A termés általában közepes. A kender és len közepes termést adott. A dohány törését befejezték.
A tőzsde irányzata. ( Budspesti szarkosxtóségOnktól.
Szilárdabb volt ma a tőisde, mint tegnop. A tegnapi nagy nyugtalanságnak, idegességnek ma már alig volt nyoma a tőzsdén és az üzletforgalomban már jobb éa biztosabb vélemény kerekedett felöl. A bankpiacon az áreltéréa nem volt oly nagyarányú, mint tegnap zárlatkor, azonban néhány érték ára alacsonyabb volt, mínt tegnap. A Magyar Hitel 500, íz Angol-Magyar Bank 150, az Ingatlanbank 350, a Forgalmi Bink 100 koronával alacsonyabban zárult, mint trg nap. A Kereskedelmi Bink árvesztesége 800 korona volt. A malompiac szilárdan indult és átmeneti árhullámzás után szilárdan zárult. Borsod Miákold 300, ElaŐ Bpeati Gőzm. 400, Hungária Gőztégla 5300, Viktória 6500 koronával magasabban zárult, mint tegnap. A bánya és téglagyári értékek piacán is nagyaránvu forgalom volt, zárlatkor újból jobb vélemény kerekedett felül és az árveszteség jelentékeny része megtérült. A vsa-müvek és gépgyárak piacán ma is Liptákban volt a legnagyobb forgalom, de a nagy ármennyisé-get a nagy piac csak alacsonyabb árfolyamokon tudta felvenni. A különféle vállalatok piacán igen élénk üzlet fejlődött ki éa a tőzsde-idő első felében az árfolyamok emelkedtek, zárlatkor az irányzat nem volt egységes, mert néhány papir, a tegnapi záróárfolyam alá esett. A részvény többség azonban tartotta tegnapi árszintjét, sőt azt meg is haladta. Az utótőzsdén bi-zokodó volt a hangulat.
A gabonapiacon ma csak búzában volt szilárd irányzat, mivel eziránt nyilvánult trs?g a legnagyobb érdeklődés.
A roza iránt igen csekély volt az érdéklődés. A terménycikkek piacán Igen gyér forgalom volt, mindössze néhány tétel került eladásra.
Valuták i
Budapest, o>tób«r 0. Napoleon OíOO, font 111U-11425 Dollár 2500-2575, Francia frank 190—95, Márka 90-110, OUis Hra 105-10, Osztrák korooa 3 40-3 5o Lel 1475—1676, Sxokol 82—88, Svájci írank 47C-86, Dinár ^440—3600, Lengyel mátka 28-:i\'J, Hollandi forint 070-995, Belga frank 180—185, Láva 1450—550.
Devizák:
Amsterdam 970-95, Koppenhága 524—534, Krisstíánia 430—440, London 11125 - 425, Berlin 105-25, Milano 106-110 Páris 190-95, Prága 82 -86, — Stockholm 603—678, --Zürich 470—85, — Wien 340-350 — Zágráb 860-900, — New-York 2500-575, Varsó 27—28, Bukarest —. Sofla 1450 —560.
Zürichi zárlati
Berlin 17 3, Amiterdam —, Hollandia 207-5 New-York 540 7, — London 2363-, Pirii 4027, Milano 2272, Prága 19X0, Budapest 21, — Zágráb 200, Varsó 6 5, Wleo 005 8, Szófia —, Osztrák b4ly. 07\'8.
* Termény jelentési
Busa (TUsavidéki) 11600—11660, egyáb 11450 11550, roxi 7400-500, takarmány árpa 6900-7100 sörárpa 720G-400, sab 6500-6660, tengori —•—, — repca 17—17600, korpa 6160—5200, kölei--.
ZAl.AI KÖZLÖNY
1922. oVtAWll.

SINGER JÓZSEF ES TflRSfl ^ScSS^SSSi^i
DIl/ATÚRUHÖZfl („KÖZPONT-SZÁLLÓ" ÉPÜLETÉBEN) ^S^F^^SS^.
Szövöpamut és »iöw6téma állandó nagy raklftra. poh.rto.lo, Pm..k.b,t, tr.n. nge
Budapesti állatvásári
Malh.hn> I. f. 300- 4SOj IliUll).
36t- &V , tUJ. 3W>— 4Í«\', II. t. tuttibtn ■/no—:IM>. hátulja 280 HÍO, elej< 310—Z6<> Nov.nJík muhi: I. r. OKMíben Z\'l>.250, borjú (.Mu tHj(b) ííü\'ÓOO. KetlUt :
■ ■ 3U\', .Udi, 310, NővcnJ<k mulu 72, tUdit 31, boiju .UJ.1 31, M.r b .-Ml 3SU-40O. borjubór 7öo 180. b«k. 26U, cl. lv. ZiO, Juhtiui 235-140.
Sertésvásár:
F«lh.jU» WO, KIk.lt 400, Oí.R —. Koiíp 48.5-1:0,!Kőnnyu 3W-41J0. 1. r. 560 /.VI HKO. Sialonn. 7bO, Uh. hu* 350.
Értékek:
Magyar hitet 7<00, Osztrák h.lcl 1050, Hazai 1475, Jelzálog 600, Le S7ámiiol0 2000, Kereskedelmi Bank 23.800 Magyar.Olasz 640. Beocslni •17 500. Dresehe 2Í.600, Általános srín 123 000, Szászvári £9.500, Salgótarjáni 62500 Urlkányl 54000 Rima 11800 Schlick 0450, Gultmann 9700, Nasici 54000. Danica 10000 Klotild 9300. Magyar cukor 1S8.000 Adria 37000, Allantlks 5800, Királysör 6000, Bosnyák-Agrár 2700, Lipiák 4650, Phöbus 5650, Vasm. Villamos 5750, Gizella 9S00, Kon-kordia 8550, D6II vasút 8300.
Felelfis szerkeszti Benedek Rezső.
Apró hirdetések
KIJII 10 u«l{ fiO korona, «UU|*M talOitl iMdrlI iur»k dafUu aitmlMalnak. Alikat k«r»»6k**k 00 náiaUk Irtapdiuii;.
fir«l< dliinótök (Iád* Ffi-ti J, xlm alatt.
PímtáraokoOnck k«mwt& iManytt Osktb* UJ ,0 kisMI val» l«li Vlsaaaaoojr. Cm a UuSA-hir.utoan. SJJJ
>lai;tr.nlc* 70. a». hAa naxjr Mfcktal uibal V«»MI «lul6. Dircbbct IWvtvaka Jóim! fOsicr, ne-mtc* «« tcrnruhUatl <VU«k tiVttbcn. jjsi
1—2 szobából álló irodahelyiség azonnalra kerestetik. Cim a kiadóhivatalban -
Ügyes ujságárusitók
napi pár órai kúnnyü inunkaval Jó JóvedeUnu* tehetnek »i«rt
Horváth József
ujsigáru dijában.
"öszeszhordók
eladók
Szeszfinomitő R. T.-nál
Nagykanizsa. j.»t
ARGENT JÁNOS
aotfara d»fa«t« «irri»»tm. Wk-Ur I. a.
Dus raktir kczxol dolgozott chovrcaux, boksz, antilop, krokodil-bár, selyemcipőkben a legutolsó divat «i«rtnt A kéxsel vaROU duplatalpu
SZANDÁL
maly olcsó it K<nyolm«i,
egyedüli kévsllóje. i4c«
Házat,
vagy más ingatlant
jutányos árban vehet »»*
DUKáSZ MIKSA
Lagatlan-kBsv.tltS által
Nagykanizsa, Rákóczi u. 29.
Hirdetmény.
Píiiéle község kípvfsc\'őtíslülelc köíhirré leszi, hogy a
közbirtokossági korcsma
1922. október IS én délelölt
10 órakor áivrrés inján bérbe-
adaiik.
Fellélelek s Msóra|ki körjegyzői irodában megtudhatók. „4?
Értesítés.
Tiszteiénél érlesitem az igen tiszlelt Üzletfeleimet és a mélyen lisztéit vásárló közönségei, hogy miuián a Krcft éa Lakáta cégből ki Ifplem, Sugár-uton (a régi üzletem melleit)
fűszer, csemege és élelmiszer üzletet
nyilottsm, oddigi szíves láqjo gatásukai továbbra is kéretri. Kiváló tiszlclcllcl
LUKÁTS JENŐ.
KOLLARIT I\'MIMIUI BORLEMEZ
1 UUTUU nUiuwi 6AZOASÁGI ÉPÜLETEK. GYÁRAK, MALMOK BEFEDÉSÉRE ÉS RÉCt Z5INDELYTETÖK ATFEOESÉRE A LEGALKALMASABB Kapható: FISCHER és BÜDER vasksreskedéknél NÜGYKAHI2SA.
1 I^PIÍWÍ

ősz ivAn
nagyszert! könyvo
AZÓSIRÖG
A tivil. »ic:tUjii ip.lhNilu AVH-kos kotac k.ph.ló ■ kl.drihlv.Ulb.il.
Ara 40 korona.
Magyar FIAT Művek r. t Budapest képvlselísége, Taurll gummlraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, iavltó-műhely, benzin-árusltás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon: 359. Telep: Tárház-Utca.
Igazgatóság: Fö-ut, 8., Baxér-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RÍIZWÉNYTARIASAG NAGYKANIZSA.
s
arr
PA5Z.TA
Jobba Legjobbnak
n
Búzát, rozsot
minden mennyiségben a Icr magasabb nspi áron vásíro).
KORPÁT
ab ulsintgyal malom a napi ír alatt árusít mindtn mennyiséjben — a
Zalavármegyei Szövetkezeti áruforgalmi r.-t
Nagykanizsa, Fő-ut 8
(Basái ápölet.) Telefon: 123. .Sürgönyeim-. Futura. _Uil
Gyümötc.ók p.koláur. .ik.lm.t ti.»L,
íí.^,"\'? tukros ládákat
nagy tnconyitéfcben fiad
CSONTOS JÁNOS Irodája, faéktilfihérvár,
Malom-utcn U-Tjám. >»i
500 kg-os uj tizedesmérleg, 2 darab kOCSi-ponyva, ^ Jrb- (2 cisó cs t hátsó) spediteur k e r é "t szabadkézből előnyös árban eladó. Cim a kiadóhivatalban.
Kereskedők figyelmébe!
ValMi prágai Sllíií persamentpiplr, Vajcsomagolópapír Sup.rlor pnplrzockó Caoosasolópaplr Csomag ftlggóclmhók Sokasoroaltó készUlék
írógép
Irógépkallékek Rondelé.l zaobkönyvek Forgalmladó könyvek Mindenféle, Üzleti könyvek Kötlevelek
Gabonavásárlási könyvek
t,Kolo.óbb n.fl árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
paptráxnhásábao, Nasykonl*«kn.
Duplasz^les aityct ruhákra Duplusiéles féljyopjuszővet minden szinben .... Duplaszélcs félgyapjuszövet minden »inben .... 140 cm. széles strapa nfli-
■zövet.......
140 cm. szélea f/rfiszövet . Sima flanellok, síintartó Szintartó porjelok . . .
LEGOLCSOBB MINDIG
KISFALUDI És KRAUSZ
= divatnagyápuhúza =
▼ ^ " -----—r,-—. jctjiiicn, uaiiunyuK e> noi P05/,I0K I
• ax „ARANY KAKAS"-hoz NAGYKANIZSÁN, ERZSÉBET-TÉR 21. SZÁM
métere 700 K
métere 950 K
métere 1150 K
métere 1600 K métere 1800 K métere 650 K métere 500 K
SZÖVET OCCASmü
Ditahtlourok minden színben kabátra és ruhákra, n5l kosztom- és ruha-szDvatak, lértl doublé és kabát\'SzQvetek, salymek, bársonyok ás níl positákl
Nyomaton a laotulajdonoiok: Zalai is Gyarmati könyvnyomdájában.
Nagykanizsa, 1922 október 12. Csütörtök
Egyes szám ára 8 korona
61. cvfolvnin. 232. szánt
lul«rwrb.o>T.I«(o. J*.
M.iJ.l.nlh ívlBdl, kar. r*n*>\'
POLITIKAI NAPILAP
K1A(H«U*I árak hAaho* hordva.
«lil«kr« |<uilin kolilt* i K«r hónapra 110. korona IIArnru hOaapta ÍM.- koiuaa Kcyaa uAui Ara a korona
Blondel professzor
a párisi College de Francé po-llllkal fakultásának tanára tanulmányútján a magyar fővárosba Is ellátogatott, hogy tanulmányozza. miként hallották végre Magyarországon a földblrtokre-lormot, s hogyan történt a nagybirtokok cgyrészének felosztása a földműves szegények közölt. Blondel professzor több ízben Járt már hazánkban, Ismeri és szereti Magyarország népét és a sajtóban Is a legnagyobb rokonszenv hangján emlékezett meg Maradék-Magyarországról.
Ez a professzor, aki rövid Kiléte alatt csak (utólag tanulmányozta a magyar viszonyokat és a magyar kérdést — mikor megmagyarázták neki a magyar kálváriái. amit trlanonban készítet lek számára. Indíttatva érezte magát kijelenteni, hogy
a Magyarországgal kölölt trianoni békeszerződés a lehetó legrosszabb és legelhlbázoltabb békeszerződések egyike.
Megkötéjfkor az volt a icg nagyobb Baj, az volt a legsulyo sabb hiba, hogy sem Wllson, sem Lloyd George, sem Clemenceau nem Ismerték a közép-európai viszonyokat. Wllson kezébe vett egy etnográllal térképet, és ha valahol véletlenül többségben volt valamely nemzetiség, akkor ezt a területei egyszerűen odaítélte az llletó nemzetiség államának. A békeszerződéseknél elkövették azt a helyrehozhatatlan hibát, hogy nem vették tekintetbe a gazdasági tényezőket, nem voltak tekintettel a történelmi momentumokra. különösen Magyarország történelmi szereplésére.
— Kényleien vagyok beismerni — mondotta Blondel professzor — hogy Magyarországgal a leglgazságtalanabbul bánlak el. Ez az ország még ellenségeinek sem köveiheteit el olyan súlyos bűnöket, hogy ezt a szörnyű büntetést megérdemelte volna, hogy terülclének hetven százalékától fosszák meg.
Ha lehetséges volt a törökökkel kölötl sévresi béke megváltoztatása. ugyanolyan alapon feltétlenül szükségesnek tartom a trianoni békeszerződés revízióját is. Ml nyugati államok a legnagyobb hálára vagyunk kötelezve Magyarországgal szemben.
Sajna, hogy ebből a hála-
datosságból Magyarország semmit sem tapasztalt . .
. . . Pirkad tehát a magyar égboltozaton... Mind többen lesznek a Blondel professzorok és a magyar Igazság hatalmas erővel kl fog törni a trianoni kriptából . . .
Bizzunk a magyar leitámadásban. (•)
A nyugatmagyarországi határmegállapitásnál több községet kaptunk vissza.
A gróf Batthyány ás Ldnyai uradalmakat Magyarországnak Ítélték.
Sopron, október 11. (Saját tudósítónktól.) Az osztrák-magyar liatárincgállapüó bizottság kedden tartott ülésén, amelyen a magyar állam képviseletében Villányi Frigyes báró követségi tanácsos is részt vett, — Ncniesmedves vasvármcgycl községet Magyarországnak Ítélték oda.
Ugyanezen az ülésen megállapította a bizottság a Fertő területének állaudó határait, mely mindenben követi a községek határait azzal, hogy nz úgynevezett főcsatorna egész terjedelmében Magyarországé marad.
Ugyanígy Magyarországnak Ítélte a bizottság a köpcsénylBattliáiiy-léle uradalmat, továbbá a Lónyay Rlcmcr tulajdonát" képező Laura-majort egész terjedelmében. Frigyes főherceg birtokából Magvurország-nak jutott Márialiget, Ilaidstal, Haidshof.\'Lehndorf, (Rohrerdorí) v^íí&l pedig az Albert Kázmér-puszta Itt Ausztria, kapta Kékmajori, Klelnhofot, Wltmann-hofot és a Hansági birtokrészt.
A kormányzó párt értekezlete.
Budapest, okt. 11. (Fővárosi szerkesztőségünktől.) Este Ü órakor kezdődött az egységes párt ertekezlete, amelyen Bethlen István, Kállay, Rakovszky, Dnruváry miniszterek is megjelentek. Gömbös Gyula es Ikiódi-Szabó János szóvátették. hogy aranyat cs erüstöt vittek ki külföldre és pedig 15 láda
ezüstöt cs 5 láda aranyat.---
Szóvátettek azonkivill a bank-jcgyinflációt, amelyet meg kell szüntetni. Kállay pénzügyminiszter válaszában rámutatott arra, hogy az arnnykivitel egyszerűen mese. Igaz, hogy ezüstöt kivittek, de nem tudja pontosan, hogy mennyit és arra szükség nincs a külföldi tarto-
zások kiegyenlítésére. Az inflációt a maga részéről is veszélyesnek tartja és azt a legszükségesebb mellékben igyekszik visszaszorítani. Utána Ulain Ferenc a buza maximálását követelte. Bethlen miniszterelnök válaszában kijelentette, hogy a mezőgazdasági cikkek maximálásához, mint agi árember semmi körülmények közöli nem járulhat hozzá. Ulain beszédére Trér Imre állt fel s a párt egyhangú bizalmáról biz\'ositotla a pénzügyminiszteri. Ezután Eckhard szólalt fel. Szóvá tette egyes lapok közleményét, mely szerint ha Szerbia részt vesz a Dardanellák elleni küzdelemben, ugy ennek ellenében bizonyos magyar pontokat szállnak meg. Bethlen miniszterelnök kijelen-
tene, hogy ez légből kapott dolog, melyet az antant a leghatározottabban megcáfol. Ezután Eckhard a jóvátétel iránt kérdezte meg a miniszterelnököt, aki megnyugtatta líckhar-dot, ugylátszik — mondja — az antant jobb belátásra jutott, amclv Magyarországnak a népszövetségbe való felvételei is biztosítja.
A nemzetgyűlést összehívó ivet pénteken adják át a Ház elnökének. Szcitovszky személyesen fogja álvonni és kijelentette, hogy pénteken Budapestre érkezik. Az első ülés kedden lesz.
Miniszterek tanicskoziaa
Budapest, okt. 11. (Fővárosi
szerkesztőségünktől.) Bethlen István gróf miniszterelnök ma délelőtt a kabinet több tagjával folytatott megbeszélést. — Klebelsberg Kunó gróf közoktatásügyi miniszter, Kállay Tibor pénzügyminiszter és Be-litska Sándor honvédelmi miniszter keresték fel hivatalában. A miniszterelnökkel való tanácskozás előtt Kállay Tibor, Belitska Sándor és Klebelsberg Kunó a pénzügyminisztériumban hosszasan tanácskoztak. Beazerzéai aegélyt kopnak
a közalkalmazottak.
Budapest, oki II. (Fővárosi tudósítónktól.) A közszolgálati alkalmazottak nemzeti szövetsége ma délután választmányi ülést tartolt, amelyen a lisztviselők drágasági segélyével foglalkoztak. A miniszterelnöknél cs a pénzügyminiszternél járt küldöttség beszámolt a fogadtatásról, amelyen a pénzügyminiszter megígérte a küldöttségnek, hogy a memorandumban kért beszerzési segélyt megadja. A pénzügyminiszternek valóban szándékában volt a közalkalmazottaknak újra beszerzési segélyt adni, azonban előbb a minisztertanács elé viszi az ügyet. Valószínű, hogy a legközelebbi minisztertanács fog ezzel a kérdéssel
ZALAI KOZLONV
1922. otl<íbrr 12
is foglalkozni. A tisztviselőknek ezt a kérelmét, hogy a fizetéseket a drágaság index számához arányosítsák, a kormány nem teljesítheti, mert leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik.
Még mindig nyakunkon van az ellenőrzöbizottság.
Budapest, okt. 11. Fővárosi szerkesztőségünktől.) A legutóbbi időben a sajtóban többször hire terjedt, hogy az antant katonai ellenőrző bizottság elhagyja az országot. Annak ellenére, hogy már elmúlt az utolsó terminus is, amelyre a bizottság távozását kitűzték és annak ellenére, hogy e bizottság már minden feladatát elvégezte, jelenleg még mindig 9—10 és :I0 főnyi legénység él Budapesten, az antant bizottság intézményeiben. Ennek a személyzetnek az eltartása horribilis összegeket igényel. A jelen pillanatig még mindig nincs megállapítva az antant ellenőrző bizottság távozásának időpontja.
Dóbé szabadlábra helyezése.
Budapest, okt. 11. (Fővárosi szerkesztőségünktől.) A büntető törvényszéken annak idején 100.000 K kaució ellenében szabadlábra helyezték Dóbé Nándort, akit a Landati ügyből kifolyólag elitéltek. Az ügyészség, a törvényszék végzését fellebbezéssel támadta meg. A tábla azt a határozatot hozta, hogy a szabadlábra helyezéssel kaució lefizetés nem szükséges és uj határozathozatalra utasította a törvényszéket. A vádtanács azt a határozatot hozta, hogy elrendelte Dóbé kaució nélküli szabadlábra helyezését. Az ügyészség a végzéshez még nem járult hozzá és csak a holnapi nap folyamán fog határozni. Ettől függ , Bóbé-1 szabadlábra kerül-e vagy \'-sem.
József főherceg ozsonnája
Budapest, okt. 11, Az országos katolikus kongresszus befe-lezése alkalmával József főher ceg szerdán délután ozsonnát adott, amelyen megjelentek Schloppa nunclus, Csernoch fcercegprlmás, gróf Batthyány Vilmos érsek, Mikes jános gróf, Rott Nándor és Zadravecz István püspökök, több mágnás család, köztük Apponyl, slb. Az ozsonna alatt a főherceg kedves meglepetéssel szolgált vendégelnek. Tiz-tlzenkét éves gyermekekből összeállított pesll hadlárvák zene kara mutatott be művészi ügyes séget. A hangverseny után gyermekeket fényesen megven*> dégelte. A hadlárvák zenekara legközelebb külföldi útra indul
Nyugtalankodnak a szerb politikai körök.
Belgrád, okt. 11. Szerb pp-litikai körökben nagy a nyugtalanság a kisázsiai ujabb fejlemények és a Kemal pasa előnyomulása miatt. Ennek a hangulatnak ad kifejezést a Novoje Vremja vezércikke, a mely aggodalommal számol be az ujabb fejleményekről. A lap szerint az antant engedékeny politikájának elsősorban Görögország és Szerbia fogja ká-{rát vallani, de végeredményben az antant húzza a legrövidebbet, mert az egész ver-saillesi béke semmivé válik és a nagy háboru eredményeiből nem marad más, mint néhány millió katona sirja és Európa lefegyverzése. Az európai közvélemény — folytatja a Novoje Vremja — retteg a balkáni tűzvésztől, holott nem volna semmi veszély, ha Anglia és Franciaország vétót mondana Kemal pasa elonyomu-
lásával szemben. Sajnos, dolog ugy áll, hogy noha érdekeik ellentétesek, abban egyetértenek, hogy Törökország európai birtokait visszaadják Görögország és Szerbia kárára. A muzulmánságnak most bátor vezére van, amire mát régen nem volt példa Törökországban. Azt hiszi-e az antant, hogy ez a bátor vezér meg fog állni ott, ahová esetleg egy értekezleten létesített megállapodással leszögezik ? Egyiigyü álom / Azt hiszi-e az antant, hogy Törökország nem vetett számot azzal, hogy örök, állandó és leghatalmasabb ellensége : a nemzeti Otoszor-szág most nem él, söt a szovjet még szövetségese is ? Kemal pasa okos ember és nem fog addig várni, amig a nemzeti Oroszország föltámad, annál kevésbé, mert ezidöszerint Bulgária is szövetségese.
A Rathenau-pör.
Lipcse, okt. 11. (Saját tudósítónktól) Az Obermayer két és féi órás vádbeszédének a befejezésével a büntetéskiszabás tekintetében ezeket indítványozta: Pechow Ernő mint tettestárs halállal, Pechow János 4 évi börtönnel és ugyan ő bűnpártolásért 6 havi börtönnel, Günzer Kutal bűnsegéd 6 évi fegyházzal, bűnpártolásért 9 havi fegyház és hivatalvesztéssel büntetendő. A főügyész vádbeszédében kifejtette, hogy nem tisztán politikai bűncselekményről, hanem részben közönségesgyilkosságról van szó.
Óriási erdőégés Kanadában.
ötvennól több halolt. - Ezrek vil> lak hajléktalanná.
Paris, okt. 12. Montrcnlból jelentik a Chicago Tribüné párisi szerkesztőségének :
A Felső Ontario tó mellékén levő óriási erdőség ismeretlen okból meggyulladt és a tűzvész olyan pusztítást vitt ve\'ghez, amelyhez hasonlóra nem emlékeznek Amerikában, ahol pedig a nagy erdő-égések elég gyakoriak. Az Ontario környéki erdők vagy háromszáz mérföld hosszúságban lengtek, az emberi lakások mind. n tüz martolékává lettek. Ezenkívül nagyszámú emberélet is esett a tűznek áldozatul. Az eddigi jelentések sze rint a Halottak száma ötven; cfe ennél minden valószínűség szerint jóval több. A lakosság, amikor a tűzvész kiütött, mindenét otthagyva hányat-homlok menekült. A szülők otthagyták gyermekeiket, a gyermekek elhagytók szüleiket s a zürzafhrt és borzalmat fokozta az is, hogy közben nogy szélvihar támadt. Az Ontnrio környékbeli városok a menekültek ezreivel vannak tele. Az eső fokozta a menekültek szenvedéseit, de másrészt
nsgy szerencse volt, mert a tűzvész elterjedését nem sikerűit volna megállítani s könnyen megtörténhetett volna, hogy az eidőégés az egé<z Quebrc-tsrtományt elpusztítja.
A Torontóból érkező legújabb jelentések szerint a tűzvész következtében öt</.T ember vált hjjlék talanná. A karokat ötmillió dollárra becsülik. A tüz olyan rettenetes gyorsasággal terjedt, hogy a lakosság nrm is gondolhatott ingósógai-n»k megmentésére. Voltak olyanok, nkik az erdőben levő tóba ve tették magukat a ott állottak ki rettenetes órákat, várva, mig a tűzvész véget ér Exek közül néhányat sikerüli megmenteni. Szerencsésebbek voltuk h/ok, akiknek automobiljuk volt. Azok id-jekorán eltudtok a lángok elől menekülni. Két kisebb község, Liskeard és Engle-ard, elpusztultak az erdőségben. Az nngol hatóságok minden tőlük telhetőt elkövettek, hogy a menekült lakosság nyomorát enyhítsék és fedél alá juttassák őket. A kanadai kormány jelentése szerint a menekülteket biztonságba helyezték és megadtak nekik minden tehető segítséget.
A szovjet tovább gyilkol.
Berlin, okt. 11. A „Rulj" értesülése szerint a forroíiRlmi törvényszék halálra ítélt 4 katolikus papot, akik meg akarták akadályozni a templomkincsek elrekvirálösát.
Lázadás a görög hadseregben.
London, okt. 11. (Express táv.) Drinápolyból érkező jelentés szerint a görög hadsereg katonái között mind jobban terjed a lázadós. Egyes csapatoknál kitűzték a vörös zászlót. A .Drinápolytól közelebb levő csapatok pedig t környéket fosztogatják.
Nagykanizsa történelméből.
(Folytatás.)
De még mindez nem volt elég. Montecuccoli gróf hadvezér a Zrínyi elleni vak gyűlöletből kiparancsolta Uj-Zerin várából az Őrséget és csupán németeket hagyván benn, ezek (nyilván előleges parancsra) a Kanizsáról jött ötven török elő) elfutottak és Zrinyi erős várát gyalázatosan az ellenség kezére játszották.
Bosznia-, Horvát- és Dalmát-országok zsupánjai voltak Zrinyi elődei a Brebiri grófok, s a török mihelyt megjelenik Európa földjén, attól fogva a Zrinyi család soha nem s/.ünő vitézséggel és elkeseredéssel viaskodik vele.
Mikor Zrinyi azzal foglalkozik, hogy Kanizsáról miként lehet kiverni o törököt, akkor már több mint 300 esztendő óta harcol nemzetsége a törökkel.
A költő édesapja Zrinyi György is mindig Kanizsa megvétele fölött tusakodik álmatlan éjszakákon. — Sohasem pihen. A kormány adós marad a hadi nép fizetésével, dr Zrinyi György (épugy mint később fia Miklóí) a magáéból fizeti őkel. Ssját maga beoson mint faáruló paraszt Kanizsa várába s kikémleli az erős várat. A török megtudja * rettegve várja támadásait a jól megerősített, ágyukkal sürün megrakott várfiiak mögött.
A kanizsai török sokszor feldúlja Muraközt, de a Zrinyiek is verik, zaklatják őt még béke idején is.
Samil bsaa, Kanizsa ura, egyik jelentésében keservesen panaszkodik a budai busának, hogy Zrinyi emberei sokakat leöltek.
A csáktornyai vár termei a folyosói félholdas zászlók, görbe tőrök kardok, tatár kézijjak és a töröktől elvett egyéb díadaljelvé-nyekkel vannak disz gyanánt tul-hídmozva.
Zrinyi György a harminc éves háborúk elején" meghalt 98 éves korában. ÁlíitóMg az uralkodó járvány lepte meg a ez okozta halálát, de a magyar nép Wallenstein ffivezért gyanúsítja, hogy megmérgezte retekkel.
Apja nyomain halad Zrinyi Miklós.
Zala és Somogy főispánja, horvát bán, kir. kamniás, főlovászmester és légrádi főkapitány volt Zrinyi Miklós a költő, kinek nemzetsége a biblia Jáphetig visszamegy a ki nemhiába viselte a Zrinyiek hires címerét, a röpülő sssszárnynkat, mert dicsőségétől, vitézségétől zengett egész Európa, rogyogó érdemei elismeréséül, önzetlen nagy szive megjutalmazásául VII. Sándor pápa emlékpénzeket veret és ő az egyetlen magyar vitéz, kinek tiszteletére Európa országaiban még életében egyházi körmeneteket tartanak.
Zrinyi Miklós Kanizsa visszavitelének tervével kel fel ágyából és azzal fekszik le. A bécsi haditanács gyűlöli őt, miként gyűlölte apját, öregapját és minden elődjét.
De Zrinyi Miklóa mindezek dacára crnyedetlenül zaklatja a törököket, kik egyszer majdnem elfogják, mikor a kanizsai vár alatt kémkedik 2 siolgája kíséretében. Néhai Ipolyi Arnold püspök ennek a történeti mozzanatnak megfestését ajánlta a magyar festők figyelmébe.
(Folyt, köv.)
1922. október 13
ZAlAl K02LÖ14Y
3_
A szultán felajánlotta végleges lemondását
Mudániábnvx uláirták az egyezményt. — — Anlantzáazlóaljak mennek Tráciába.
London, október II. (Kxprcssz távirat) A Reuter-ügynökség konstantinápolyi jelentése szerint tegnap Mudániában aláírták a katonai konvenciót.
Konstantinápoly, okt, II. Az egyezmény pontjai, amelyeket Harrlngton tábornok térj sztct: Izmed pasa elé és amelyet Kemal, aki tegnap érkezeti Mudániába, elfogadott, a következők:
„Felszólítják a görög csapatokat, hogy a lehetó leggyorsabban vonuljanak vissza a Maricától nyugatra: a kiürített területeken a szövetségesek Ideiglenes szövetségközi megszállás utján biztosítsák a rend lentartását mindaddig, mtq a török közigazgatási hatóság és a török csendőrség Keiet-Tráciába be nem vonul. A török polgári hatóságok legkésőbb egy hónappal a görög csapatok kivonulása után átveszik a közigazgatást. E határidő elteltével a szövetségesei: csapatai a békeértekezlet tartama alaU csupán a Marica jobbpartján levó néhány pontot és azokat a helységeket tartják megszállva, ahol jelenleg állanak."
London, október II A Morningpost jelentése szerint a szultán felajánlotta végleges lemondását. A nagy nemzetgyűlés elhatározta, hogy a lemondást elfogadja.
Berlin, október 11. Trockij, a föderatív szovjetköztársaságok haditanácsának elnöke, az orosz délvidékre utazott, hogy megvizsgálja a feketetengeri kikötőket és u batumi erődítményeket.
Konstantinápoly, október 11. A mudánlal értekezlet utolsó ülésén a szövetséges tábornokok teljes egyetértésben dolgoztak a törökökkel. A tanácskozás udvarias tormák között folyt.
A szövetségesek utasításaikhoz képest aláirt jegyzőkönyv 14 szakaszt tartalmaz Tráclában a szövetségeseknek mintegy hét zászlóaljnyi erősségű csapata fogja a rendet biztosítani és 30 nap leteltével — esetleg hamarabb Is, ha a görögök már teljesen kiürítették a területet —- ez a szövetséges erő köteles elhagyni Tráclát A jegyzőkönyv megállapítja, hogy vegyes bizottságok utján lógjak meghatározni a semleges zóna határalt. ameljnek tiszteletben tartására az angorai kormány kötelezettséget vállalt. A megállapodás az aláírástól számltoti harmadik napon lép érvénybe.
hírek.
— A nagykanizsai református egyházközség október 31-én délután hat órakor üli meg a Batthyány-utcai imaházában egyházi ünnepség keretében a reformáció emlékünnepét.
— Uj csendőrkerUIetl parancsnok. A kormányzó ur Őfőméltósága Ambrózy Gyula csendőrezredest, a belügyminisztérium VI. ügyositályának vezetőjét a csendőr -kerület parancsnokává nevezte ki.
— A szombathelyi egyházmegyéből, A szombathelyi egyházmegyei nyugdijintézeti bizottság az egyházmegyei papok évi nyugdiját évi 72.000 koronába állapította meg. Az igy felmerült szükséglet fedezésére a megyéspüspök 400 ezer, a székeskáptalan 200 ezer, az egyházmegyei takarékpénztár pedig 400 ezer K-val ját ult hozzá. Az egyházmegyei papság — a most megjelent püspöki körlevél értelmében — a mult évben kivetett hozzájárulási ősszegnek a négyszeresét tartozik fizetni. Ezen kivül a püspök asját pénztárából 100 ezer koiona gyorssegélyt utalt ki az egyházmegye nyugalmazott papjai számára.
— Egy tanítónő fegyelmi ügye. Zalavármegye közigazgatási bizottságának fegyelmi választmánya legutóbbi ülésén Kiss Vilma zaleszeritgróti áll. elemi iskolai ta nitónő fegyelmi ügyének újrafelvételét tcrgyalta s a miniszter állás-veszléai Ítéletével szemben korábbi Ítéletét tartotta fenn, vagyis áthelyezésre Ítélte.
— Uj választás a zalaszent gróti kerületben. Megírtuk, hogy a kormány Tarányi Ferenc dr. nemzetgyűlési képviselőt, a Zulft-vármegyéi Gazdasági Egyesület nagyérdemű elnökét fogja kinevezni Vasvárniegye főispánjává. E kinevezéssel megüresedik a zalaszenl-gróti kerület, ahol dr. Vass József népjóléti miniszter fog fellépni.
— Holttányilvánitások. Németh Gvula zalaazentmihályi kocsis, aki 1887-ben Pölöskén született, N. Vendel és N. Ágnes fia, Dezső Máriu férje, « 20. h. gy.-ezredböl 1914. szept. 7 én eltűnt. — Nagy József sógodi gazdasági cseléd, aki 1881-ben Pókafán szülelelt, Nagy Teréz fia, Kertész Teréz férje, a 48. gy.-ezrcdből orosz fogságba esve, 1915. május 20 ári hősi halált halt. — Pálfi Miklós nugylengyeli földmives, aki 1887 ben született, P. Miklós és Gyenese Örzse fia, a 20. h. gy.-ezrcdből eltűnt. (Zalaegerszegi kir. járásbiróság.)
— Pályázatok Zalaegerszeg városhoz. Z«laegerszeg városnál üresedésben levő adóügyi és a javadalmi ellenőri állásra eddig 2—2 pályázat érkezeit be.
— Letartóztatott csaló. A kaposvári rendőrség nemrégiben letartóztatta Friedl József nagykanizsai születésű és idevaló illetőségű lakost, aki Kaposváron megismerkedett egy Ferenci Pálné nevü asszonnyal, okitői házasság Ígéretének Örve alatt kicsalta ékszereit és készpénzét, azulán pedig megszökött. A becsapott asszony feljelenlétére a budapesti rendőrség letartóztatta a házasságszédelgő
H csalót, aki Kaposvárott, a rendőrség előtt tett vallomásában beismerte, hogy Nagykanizsán törvényes felesége is van s igy házas-ságnzcdclgés és csalás miatt megindították ellene az eljárást.
— Tárgyalások a kanizsai kir. közjegyző előtt. Tóth Anna Gyurka Péterné nagykanizsai lakos higyatékának tárgyalása 1922. évi december 27-én. (Idézve Gyurka Franciska Németh Ferencné.) Te-pervis Anna Kovács Imréné nagykanizsai lakos hagyatékánok tárgyalása 1922. dec. 27-«3n. (Idézve Kovács József) Takács Ferenc komárvárosi lakos hagyatékának tárgyalása 1922. dec. 27-én. (Idézve Takács István.) Gerencsér Annft Marton Mihályné kjskomaromi lakr>s hr gyatékának tárgyalás* 1922. dec. 27 én. (Idézve Marton Vendel )
— A törvényszék felhívása. A nagykanizsai kir. tőrvényszék felhívja Varga József molná-, volt kányavári lakost a házassági életközösség visszaállítására.
— A megye jobb vaauti összeköttetése. Zslavármcgye közigazgatási bizottsága tegnapi ülésén Bödy Zoltán alispán előterjesztette a megye vasúti összeköttetése tárgyában tett eddigi munkáját, amit a bizottság természetesen örömmel tett magúévá s a további terínivalókban az alispán előterjesztésére ugy állapodtak meg, hogy a tárgyalási okt. 18 án nem Tapolcán, hanem Sümegen tartatik meg.
— Egy fiatal asszony tragédiája. Megrenditö eset tartja izgalomban Csurgósarkad község lakóit. Egy jobb sorsra érdemes fiatal nskzony, Kovács Erzsébet csurgósnrkadi lakos szivén lőtte magát és azonnal meghslt. Kovács Erzsébet két férjé; eltemetve, ezelőtt 7—8 évvel harmadszor is férjhez ment rgy nagykanizsai órás és ékszerészhez, akivel a mult év őszéig
boldog házas életet élt. Azonban harmadik férje is elhalt s a még mindig fiatol asszony ismét vissza került a szülői házhoz, úgyszólván teljesen semmi nélkül és üres kezekkel. Szülői szegény emberek lévén, a nyáron cséplőgép mellé és napszámba kellett mennie, hogy kenyerét megkeresse. Azonban feltűnt mindenkinek a komor magatartása, dc senki sem sejtette sötét szándékát, inig most teljesen meg érlelődött benne tervének keresztülvitele. Leányát átküldte a szomszédba s mig az oda járt, az ajtót magára zárla, fehér ruhát húzott fel a a pamlagra ülve elcsattan-lolta a kis fegyvert, amelynek dörrenéséi a szomszédok meghallva, amire az ajtót betörték, már halott volt.
A kereskedők raktárának csökkenésére mutat rá minden kereskedő érdekképviselet. A háború megindulása óta a folyton emelkedő árak mellett a kereskedő mindenkor drágábban s/erzi be cikkeit, mint ahogy a készletét eladta. Bár értékekben nagy összegeket forgalmaz, áruraktárának a mennyisége állandóin apad. A ha ború évei alatt, amikor koronánk a külföldi viszonylatban majdnem állandó stabilitást mutatott, az áremelkedések folytán mutatkozó kü lőnbözet még talán konjunkturális hasznot jelentett. Ma azonban a külföldi rossz viszonylat folytán állandóan emelkedő árak mellett a kereskedő csak a beszerzés lehetőségét nézheti. Ezért ma minden vonalon nem a konkrét, hanem a napi beszerzési árak melleit kulku-Iái minden kereskedő, noha at újonnan érkező árura még igy is rendszerint ráfizet. Az Országos
Bizottság — legalább is egyes szakmákban — már elfogadta a kereskedők álláspontját.
— A muraközi helyzetre
élénk fényt vet az .az eléggé jellemző eset, hogy megszállók által beültetett közhivatalnokok egyre-másra visszamennek Szerbiába atlól való félelmükben, hogyha „a helyzet megváltozik" ők földönfutókká lesznek, mert hiszen a magyar impérium egy pillanatra sem tűrné meg a bitorlók kreatúráit. Tudvalevő, hogy Muraköz két járásból áll, a csáklornyai és perlakiból. Ugy Csáktornyán, mint Perlakon főszolgabiróság van. Nemrégen a perlaki főbiró hagyta ott a dictő-séget — a hivatalát, most pedig — amint értesülünk — ugyanazt tette a csáktornyai főbiró (kerületi főnök). A „bizonytalan helyzetro" való tekintettel visszament Szerbiába. És igy van ez a legtöbb közalkalmazottal, kit a szerbek varrlak n bitorolt területek nyakába. Mindenki retteg és félve várja azt a bizonyos „holnap"-ot, amikor feltűnnek majd a mi dicsőséges fiaink hegyes darulollai...
— Erdei termékek szállítása. Hogy az eladni szándékolt erdei termék jogos szerzemény-e, szállítási igazolvánnyal igazolandó. A szállítás akár vasúton, akár tengelyen történik. Nagykanizsa város területére a szállítási igazolványokat a polgármester vagy helyettese láttamozza. Erre vonatkozó nyomtatványokat a v. gazdasági hivatalnál lehet váltani.
— Román közigazgatás. Nagyváradról jelentik a Középeurópai Kurírnak: Botosán város polgármestere két ottani mészárossal és egy gazdálkodóval egyetértve azt a kontingenst, amelyet export vágómarhákból és gabonából a város részére tartoztak beszolgáltatni az exportőrök, nyom nélkül eltüntette. Igy tűnt el 250 darab hizott sertés, 200 darab szarvasmarha, nyolc vagon tojás éa 40 vagon gabona. A szállítmány hovafordításáról a jeles polgármester ozt a jelentést küldte Bukarestbe,\' hogy városa lakosságának a nagy ínségben nincsen szüksége zs>rra, húsra, tojásra. A kormány utasitására a polgármestert és cinkosait letartóztatták.
— A gazdasági főfelügyelői kerületek uj beosztása. A fölclmivelésügyi miniszter a gazdasági főfelügyelői kerületek uj beosztását határozta el. Sopron-, Bsrarwa-, Somogy-, Tolna-, Vns-, Zda- m Veszprémmegye a második kerülethez tartozik, melynek székhelye Budapest, vezetője pedig Ebner Jenő tn. kir. - gazdasági főfelügyelő.
— Örmény menekültek Romániában. Bukarestből jelentik: A román kormány állást foglalt a keleti kérdéssel kapcsolatban a beözönlő meneküllek letelepedése kérdésében. Hivatalosan kijelentetle, hogy bár a legnagyobb megértéssel viselkedik az örmény menekültek helyzetével szemben, politikai momentumok mégsem engedik meg Romániának, hogy örmény, v«gy más nemzetiségű menekülteket letelepedni engedjen. Ezzel kapcsolatban elrendelte, hogy a beözönlő idegeneket a határra toloncolják.
— Katolikus nők szervezkedése Olaszországban. Rómából jelentik, hogy az olasz katolikus nőegylet, melyet Ferrari biboros alapított, ez évben 370.000 taggal gyarapodott. A szervezkedést nagy arányokban folytatják.
ZALAI közlöny__
E héten tárgyalják Párásban az állatjóvátétel ügyét.
piris. október 11. (Expressz távirat.) Korányi Frigyes báró Parisba érkezése óta állandóan tárgyal a jóvátételi bizottság tagjaival az állal jóvátétel ügyében. A kérdés e héten a főbizottság cli kerül, amely a magyar kormány kiküldötteit is meg-kiz>ja a magyar álláspont kifejtésére. _
4
— Romániai közbiztonság. Nagyváradról jelentik: A Nagyvárad éa Váradpoaa közötti országúton bárom bunkósbotokkal felfegyverzett, bekormozott arcú ember megtámadta Molnár Jánoa váradpósi gazdálkodót és felesé gét, smint hazafelé igyekeztek. A rablók a rohanó kocsiról lerángatták sz asszonyt, egy szál ingre levetkőztették, ruháját és a nála levő 3000 leit elrabolták. A levetkőztetett asszonyt az országúton hagyták. A férj a támadók elől elmenekült.
— A fa- éa szénkereskedéssel foglalkozók részére a készletek bejelentő ivei és forgalmi jegyzéke a városi gardasági hivatalban átvehető.
— Uj papírgyár alakult egymilliárd korona alaptőkével. Értesülésünk szerint egy belföldi érdekeltség olasz és francia érdekeltségek bevonásával egymilliárd korona alaptőkével nagyszabású papírgyárat alapit Komárom városában, amelytől harminc hold földet éa rendkívüli kedvezményeket kspott s gyár céljaira. A gyártelep építésének előmunkálatait még ez év folyamán megkezdik. Az alakulásban részt vett egy ko máromkörnyéki szénbánya is, amely a szükséges szenet szálli\'ja. Az uj papírgyár egyike lesz legnagyobb és e nemben legüzemképesebb hazai gyárainknak.
— A szökött katona blln tetéae. Zanoti Sándor vámos családi molnárt, aki s zalai gyalogezredben szolgált, amikor csapatteste s szombathelyi katonai kórházba jött volna, hazaszökött, a csendőrség elfogta és a szombathelyi hadbíróság fogházába szállították. A katonai törvényszék most 3 heti fogházra ítélte.
— Katonai kötelezettség Szovjetorazágban- Moszkvai je-lentéa szerint a nagyorosz kommu nista végrehajtó-bizottság elhatározta, hogy az ország összes 20 — 40 év közötti fél fiaira kiterjeszti a katonai kötelezettséget. A gyalogság és a lovasság 18 hónepi" katonai szolgálatot teljesít, a többi fegyvernemhez tartozók 30 hónapig szolgálnak, a haditengerészetnél pedig négy és fél évi szolgálatra kötelesek. A rendelet azonnal hatályba lépett. Ime, a „militáf izmus" ellenségeiről kiderül, hogy ők is csak kénytelenek a „milltórizmus" rendszerét alkalmazni.
— Százkllencvenezer koro-náa lopás. Stellner Márton barcti szabómestertől egy fiatal cselédleány 42 darab ezüst koronát, két darab zsebórát, 3 darab aranygyűrűt és több szakadozott láncot lopott el. A kár körülbelül 190 ezer korona.
— A munkáablztositó alkal mazottalnak Igazolása. Abban « kérdésben, hogy o népjóléti és munkaügyi miniszter az 1920. évi 7770. ii. kormányrendelet .lapján
.nem igazolt" nek nyilvinitolt mun káabiztositó pénztári ilk.lm.iott.il, vagy orvosokat ujabb adatok alapján igazoltnak nyilváníthat is hogy az ilyen intézkedésnek mi a hatálya, kétaég m.rült fel a ez okból ■ miniszterelnök moat rendetetet adott ki. melynek értelmében az előbb említett rendelet rendelkezései nem zárják ki «zt, hogy i> népjóléti miniszter «z Országos Munkáibiztositó Pénztárnak, a Ke rületi MunkáibUtoaitó Pénztáruknak és a Magánrgyciületi Beteg-segétyzó Pénztáraknak sz idézett
rendelet értelmében „nem igarolt"-n.k nyilvánított alkalmazottját, vagy orvosát ujabb adatok alapján utóbb igazoltnak nyilváníthassa, ha ezt indokoltn.k látja. Ai ilyen határozat azonban az állásából elbocsátott alkalmazottnak, vagv orvosnak nem ad jogot végleges vagy ká térités követelésére, vagy arra, hogy állásába visszahelyezését, vagy uj állásra rlkalmaztatását követelhesse.
TÁRSADALMI ÉLET.
— A „LM bárónő" cimü színdarabban a zsoké és virégátuslcány szerepeket játszó úrhölgyek kéretnek, hogy ma délután >/,5 .órakor a polgári iskolában Ketting tanárnál megjelenni szíveskedjenek.
— Egy azegény Iparospár borzalmas nyomora. A .Zalai Közlöny már egy alkalommal szoyá tette a R tdi-házaspár megindító nyomorát. A fé:íl 81, a nő 70 éves, mind s kettő teljesen tehetetlen. Keresetről szó sem lehet, a férfi alig lat, a ig t?ir a lábán járni, az Ínségtől egyébként is összerogy, az asz sá-ony szintén beteg. Kádi József 41 évig becsülettel tttte Nagykanizsán a csizmadia ipart, gyermekei elhal tnk s most a szó szoros értelmében véve éhen kel hogy pusztulnak, ha nem nyernek hathatós segítséget ht kozbe kell lépni a város vezető ségéntk, hogy az agg házaspárt fel vegyék u szegények házába. Hogy nincs hely? Kell csinálni helyet szamukra. Elvégre most, amikor a leg különfélébb jótékonysági mozgalmak akcióban vannak, vérlázító lenne, hogy egy becsületes, munkában megöregedett iparospárt pusztulásnak engedné. Rádi Józsefék Hunyadi u Í9f szám alatt laknak. A kanizsai társadalomnak kell, hogy magáévá legye c n inden segítségre éfdemcs, tisztességes, dotgos muliu ipsrospár nyomorát, míg a város elhelyezi emberségesen. Felhívjuk a polgármester ur figyelmét a Rádi-házaspár nyo morára és ahogy a polgármester Urat ismerjük, AZ ő készségét, a szenvedőkön segíteni, meg vagyunk róla győződve, hogy intézkedik, h gy Rádiék valahol elhelyeztessenek. — Várjuk az. intézkedést.
— A Horthy Inaégakcló művészi hangversenye. Megírtuk, hogy Kolbcnjschlag Béla főispán kez deményezésére a Horthy inségakció minél haihatósabb anyagi támogatása végett Nagykanizsán és a vármegye többi városában is nagyszn básu müvészhangversenyt fognak rendezni, melynek bizonyos hányada az inségakcióra fog fordíttatni. A nagykanizsoi müvészhangversenyt Epcrjesy Gábor rendezi, ami egymagában is biztositja a sikert és az anyagi eredményt. Segítő munkaifr-sai a rendezésben dr. Darás László, Dobrovics Milán, Radnay Jenő és dr. Halphen Jenő. A rendezőbizott-sftg fel fogja kérni dr. Kftllay Tibor pinzügymii isztert a fővédnöki liszt-ség, báró Inkey József és Pál föld. birtokosokat, Batthyány Pal grófot, Bárczay Ferencet, Zichy Ödön grófot,
Kolbenschlag Bélát, Bődy Zoltánt <s n társadalom többi előkelőségeit a védnöki tisztség elfogadására. A nagyszabású hangversenyt január 3 án fogják visszavonhatatlanul meg tartani a Polgári Egylet nagytermében.
— Humor. Pesten már 31 koronán alul áll a tojás. Lipunk munkatársa kötelességének tartotta, hogy e szomotu jelenség felől részletes kutatás után jelentést legyen. Elment a. Magyarországi Tyúkok Országos Scnkszcrvezciébe és Juliska elnöknőt interjú alakjában megkérdezte, n,i az oka a nagy drágulás-nak, amely a lyukipar terén tapasztalható. Juliska igy nyilatkozol!:
— Tessék elhinni, nekünk is többe von egy-egy tojás. A tyúkok ráfizetnek. Miért; mosolyog? Kérem, azt önök nem is tudják, mily drága most a mész, amit a héjához használunk. A fehérnye drogériákban csak szókol valutáért kapható. A sárgája pedig saját termelés, patent alapján. Kérem, ha mindezt kisz4-milom, hozzá még a szükséges kot-kodácsolást, cgy-eay tojás negyven koronánkban van. Higyjc cl. Esnem keliemes mmka.
# S munkatársunk elhitte A drágaságletörő sorsa.
— Hallotta, felhívást fognak kibo-csájtaní, hogy jelentkezzen az, aki le tudja törni a drágaságot.
— No ós mi lesz aztán ? ,
— Aztán az elkeseredett emberek •gyon verik az illetőt, hogy miért nem jelentkezett már régebben.
— A népfőiskola megnyitása A népfőiskola igazgatósága ezúton értcsiii a beiratkozott és még beiratkozni szándékozó hallgatókat, hogy ma este 7 órakor lesz a megnyitó előadás a polgári iskola rajztermében Az igazgatóság vendójeket is szive-s.\'ii iát a megnyitáson. Belépődíj nincsen.
— Német tanfolyam. A népfőiskolával kapcsolatos német tan folyam megnyitása ma este 7 órakor lesz a polgári iskola r^jz\'ermében. Jelentkezések a megnyitás alkuimával még clfogadiatn&k.
— Shimmy-est. M* es\'.e \'/z9 órakor lesz s baladó csoport modern táncestél}c a Casinóban, amelyre szívesen látja az érdeklődőket Adorjánná M. Frida tánctanárnő.
— Uránia. Szombat, vasárnap: „Szajnaparii nyomortanya.* Titokzatos történet Páris külvárosftinak útvesztőiből. Főszerepben Mario Antónia, a .Quo Vadis" Viniciusának alakítója OKtóber 14-től emelt helyáraink vannak.
(x) Női kabátok, ruhák, pongyolák, blúzok, angol férfiszövotek, ragián és télikabát kelmék, kosztüm kelmék, siffonok, vásznak a - legnagyobb választékban a legolcsóbb ftrért Fürst József .Kékcsillag" áruházában.
Vadászfegyverek és töltények legolcsóbban vásárolhatók Szabó Antal fegyverkereskedésében.
— Volt egyaxer egy hercegkisasszony a címe annak a remek drámának, mely ma és holnap kerül bemutatóra a Világmozgóban. — A főszerepet Várkonyi Mihály jásszá.
_1922. október 12.
sportélet.
A vidéki atlétika védelmét
szolgálja a MASz tanácvánnk az a határozata, mely szerint a vidéki atlétának, mielőit igazolást nyerhetne, fővárosi egyesüleibcn előbb hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia, hogy legalább 12 hónapja Budapesten tartózkodik. Kívánatos volna, hogy ezt az amatőr sport sportszellemre oly üdvös intézkedést a futballsport is átvenné.
Marvallts, az NTE Immár országszerte ismert kiváló suly és diszkoszdobó bajnoka beiegen fekszik lakásán, amennyiben egy kellemetlen torokdaganat következtében kisebb műtétet végeztek rajta. Jelenleg már a gyógyulás utján van s valószínű, hogy rövidesen régi erejében látjuk ismét viszont az atlétikai versenyeken.
Vasárnap azaz 15 án lesz Szegeden a Nyugat-Dél váló gatoltjainak találkozása. A mérkőzést óriási érdeklődéssel várják, mert ez lesz hivatva eldönteni a kérdést, kit illet meg a vidéken a futball-hegemónia. Tavaly az elbizakodott nyugati csapat a lelkes déliektől vereséget szenvedett s igy most alks-lom van kiköszörülni a csorbát. Reméljük, hogy Nyugat fiai méltóak fognak marad lí önmagukhoz éá a nyugati kerület tradícióihoz ós majd ismét régi fényében fog csillogni Dunámul futballsponja.
Az Országos Ev. Tanitó-
egyeaület közgyűlése.
Budapest, okt. 11. Szerdán tartotta az Országos Evangélikus Tanító- és Tanáregyesület cvi rendes közgyűlését, melyen Ligeli Lajos elnökölt. — Elnöki megnyitójában a protestáns tanítók és tanárok helyzetével loglalkozott. Pruckner Géza tartotta meg ezután előadását Bethlen Gábor és a nickolsburgi béke elmen. Láng Menyhért követelte, hogy a protestáns tanítók és tanárok az államiakkal azonos fizetésben részesüljenek. Rekl Lajos menekült igazgató a társadalom, tudományos és gazdasági politika középiskolai tanításának szükségességél hangoztatta. Os-váth .Antal kérte, hogy a hadviselt protestáns tanítók és tanárok megkapják a hadviseltek pótlékát, az államiakéhoz hasonlóan. Adorján Ferenc kéri, hogy a protestáns tanítók és ►ianarok gyermekeikkel együtt az államiakéhoz hasonló kedvezményben részesüljenek. Pe-rényi Kálmán javasolta, hogy vezessenek nyilvántartást a tanítók özvegyeiről s azok gyermekeiről.
SAJÁT KÖTÉSŰ békebeli
anyagból minden színben a legfinomabb minőségig készít és raktáron tart kabátokat, blousokat, harisnyákat és zoknikat FILIPP harisnyii-kötődéje, Szombathely, Széli Knlmán-u. 6.
— Uránia. „Arany az utcán" börze történet.
ZAlAl K02LÖ14Y 3_
1922. október 13
REGÉNYCSARNOK
A fekete matróz.
— Dctektivrogény. — 27
A Zalai Közlönyixámára Irta Havas Zsigmond
A deteklivfőnök megértette a hölgy ellenszenvét felügyelőjével szemben, de igy szólt:
— Kedves kisasszony, legyen meggyőződve, hogy csak egyetlen ember kezébe lehetem le nyugodtan ezt nz ügyet és mondhatom, hogy Paddington felügyelő segiihet rajtunk . . . Nc vegye rossznéven tőle, hogy az elő^b oly kíméletlen volt, ezen én is csodálkoztam, de lehel, hogy nagyon felidegesítene ez a napról-napra isméilődó rejtély és talán csak azért nem vigyázott szavaira . . .
— Bocsánatot kérek kisasszony, ha megbántottam, de nem volt szándékomban és jól mondta a főnököm, hogy ideges vagyok, hisz alig van egynéhány órája, hogy beadtam lemondásomat: megrongált egészségemre való hivatkozással és ő nem fogadta cl . . . D j igazán ugy vagyok, hogy a legutóbbi na pok annyira kifárasztottak, hogy képtelennek éreztem magamat min den munkára . . . Most azonban félig-meddig elmúlt már ez a fáradság és reméllerr, hogy holnapra már nyoma sem lesz . . .
— 0, én egy csöppet sem haragszom ... Sőt igazán örülök, hogy ön vállalja ezt az ügyet . . . Sokat hallottam már önről és bizom teheiségében . . .
Paddington felügyelő mosolygott, de mosolyában volt valami hid&gsóg, ezt észrevette főnöke, aki nem tüdta megérteni, hogy mi ütőit n felügye. lőbe egy pir nap óta, sőt mikor elbúcsúzott a társaságtól és autójába ült, még a bajusza alá is mormolta:
— Én már nem ""ismerem ki magam ... Az ember sohasem ludja, mikor ezzel az emberrel beszél, hogy tehetséglelen-c, vagy zseni ... Ej, dc mi\\skónt volt az én időmben !... Csak mertem volna főnököm előtt igy viselkedni, majd elvertek volna.
Hol vannak a koronaékszerek ?
A nSUN* szerkesztőségében nz nap nagyon élénk volt az álét. A rendőri hirek szerint a lap legjobb munkatársa, Tipson meghalt, vagy legalább is megsebesült ós eliünt. A kollégák nagy sajnálattal mesélték el egymásnak az esetet ós nem egy közülök odaadta volna az egész vagyonát is annak, aki biztos hirt ho zott volna elveszett barátjáról. A szomorú hir Wollkinget dőbbentetlo meg, aki legjobb barátja volt Tip sonnak.
Wollking volt a lap legérdekesebb munkatársa, ő irta a legszellemesebb rovatol, a humoros részéi a lapnak és emellett arról volt híres, hogy ember még sohasem látta nevetni. ő nem Ismerte a nevetést, nem ismerte a mosolyt, ő mindig, örökkön-örökké egykedvű volt. Elmondta, leírta legeredetibb tréfáit, dc nevetni semmin sem tudóit. Egyébként egy szobában dolgozott Tip-sonnal, tehát természetes is, hogy őt kedvelte meg a legjobban a szerkesztőség tagjai közül.
Mikor először vitték meg a hírt Tipson szerencsétlenségéről a szerkesztőségbe, Wollking csak a papír-halmaz mögött morgott valamit bi zonytalanul, de mikor később a rend őrség is megerősitoiie a hírt, ő lelt egyszerre a legidegesebb.
— Elő kell teremteni, akár élve,
akár halva I — kiáilolt fel dühösen ós hosszú léptekkel járt fel és aiA a szobában.
— De hogyan? — kérdezték a többiek.
— Hogvan ? Hogy lehet ilyent kérdezni ? Elő kell keríteni ós punktum I ... Fel kell kutatni ezt az egész gyufaskatulyát: lámpával és revolverrel, mert kl hallóit ilyet? A nSUNM csak nem hagyja megdög-leni legjobb újságíróját 1 (Folyt, köv.)
KÖZGAZDASÁG.
A szeszadó emelése
A m. kir. pénzügyminisztérium folyó évi október hó 4 én 164.100 szám nlatt kelt rendeletével a szeszadót ez évi okt. hó 16 tói heklóli-terenkint ujabbi 200 koronával felemelte.
Ezen rendelet alapján a szabadforgalomba átment égetett szeszes italok után is n heklóliter fokon kénti 200 koronás pótadó fizetendő.
Miután « készletek bejelentésé nek elmulasztása szigorú büntetést von maga után, egyrészről az ál lamklncitár, másrészről pedig saját érdekeik megvédése céljából, a m. kir. pénzügyőri s«akas< ezulon figyelmezteti nz összea kereskedő ket, vendéglősöket, korcsmároíoknt, gycgyazei észekei, droguistAk.it és mindazon mngánfeleket (termelőket), kiknek birtokában folyó okt. hó 16 án 10 litert meghaladó alkohol (szesz, szeszből készült kö zÖnsíges pálinkn, szilva,- seprő, törköly, barack stb. pálinka, rum, cognac, likőrök, sósborszesr, illatszerek, kozmetikus cikkek stb. stb.) készlet van, hogy készleteiket n pénzügyőri szakaszon — az úgynevezett beszerezhető bejelentési iven — legkéiőbb e hó 18-ig jelentsék be.
Az időjárás gátolja a szántást vetést és a kukorlcacö-réat. Az állandóan esős időjárás nagyon hátráltatja nz őszi szántóvető munkálatokat, mert vannak vidékek, ahol az állandó esőzés miatt már egv hete is szünetel a munka. — Egyes gazdoságokban ugyan az Őszi vetést már elvégezték, de ezek inkább kivételszámba mennek. Azokban a gazdaságokban, zhol a hesszeni légy veszedelmére való tekintettel, csak októberben szokták megkezdeni n bu*a vetését, olt még nagyon elmaradt a munka és igy hosszabb ideig tartó száraz és derült időre volna szükség, hogy az őozi munkálatokat el lehessen végezni. Hátráltatja az esős időjárás u kopás növények betakarítását is. A kukorica nagy-ré«éf^énnek dacára már letörték, de a burgonya és répa betakarítási munkálatait jórészt megakasztották. A legnagyobb kárt az esős idő a szőlőkben okozza, ahol nemcsak a mennyiséget apasztja a rot-hiidás elŐidézéje folytán, hanem a minőséget it rontja a kedvezőtlen be^ réssel.
Jugoszláviába a olcsóbb lett a gabona. Belgrádból jelentik a Középeurópai Kurírnak : A jugoszláv kormány drágaság-letörési akciójának jelentős eredménye van. A kiviteli tilalom és egyéb kinál litási nehézségek miatt n gabona több mint 500 jugoszláv koronával esett. Jullus hónapban 1900 korona volt a búza ára, 1500 az árpáé és 1600 a kukoricáé. Ma búzát 1350, árpát 1050, kűkoricát 1300 koronáért kínálják. Zágrábi tőzsdejelentések szerint a gabona árában további áresés várható.
Tenyészló kiállítás díjazás sal. A Somogy- és Zslavármegyék Gazdasági Egyesületei támogatásával a Somogy- és Zalai Lótenyésztő és Lovassport Egyesület Keszthe lyen folyó hó 22-én nagyszoba* u tenyésztókiállitást rendez díjazással. Benevezéseket az egyesület 16 ig fogad el. A nagyszabásúnak ígérkező és szervezésében mindég jellel arra mutató tenyészkiállitáson a kisgazdák kiállított lovaira külön díjazási csoportot nlnkitoUak.
A tőzsde irányzata.
BudapesU szerkesztőségünktől.
A tőzsdei magánforgalom irányzata elég biztatónnk mutatkozott. Kevés üzletkötés történt, mert a kávéházakban állandóan detektívek tartózkodnak és megzavarják a játékosokat. Délelőtt tnriózkodó volt a hangulat, nz irányzat azonban tartolt volt, ugy, hogy az első kö tések körülbelül a tegnapi záróár-folyamokon történtek. Később fel élénkült az ü^let, az irányzat megszilárdult és magusfthb áifolyomok is kerüllek felszínre. A kora délutáni órákban elcsendesedett a for galom, de az irányzat tar.olt maradt.
Magánforgalomban Rims 12300— 500, Salgó 64500-65500, Üpták 4500—900, A\'Untika 6200-400, Eíisz 2700 -800, Egy. fa 1375— 1400, S\'nlámi 6000, Szlavónia 4100, Uchtig 1900. Rézbányai 4500, Vik-tória bútor 2100, Csáky 3000, Keleti és Murányi 5900.
Vetőmagvak piacán lucerna 400 — 440, biborhere 300—400, fehér here 700-800, tavaszi bükköny 115— 125, szöszös bükköny 300 -320, cirok 60 —65, borsó őszi 85—105, Viktória-borsó 100-120, fehér bab tarka bab 70-75, mák 350-400, naprnforgó 75—85, tökmag 110— 120, kendermag 110, lencse 100.
Valuták i
Budapest, október 11. Napo\'eonUiOO, font 11126-t 1426Dollár 2500-2676, Franci* frank 10Ü—05, .Márka 105-120, Olasz lira 105-10, Osztrák korona 3-40—3\'6u Lel 1416—1576, Sxokol 83—87, Svájci frank 47C—86, Dinár .1440 -3600, Lengyel márka 27-29, Hollandi forint 070-995, Belga frank 178 — 183, Láva 1450-6\'.0.
Devizák:
Amsterdam 970-96, Koppenhága 517—522, Krisztiánia 430—440, London 11125-426, Berlin 105-25, Milano 105-110 Páris 190-96, Prága 82-86, — Stockholm 063-078, --Zürich 470-85, — Wien 340 - 350 — Zágráb 8(30-900, — New-York 2500-575, Varsó 27—28, Bukarest —. Sofia 1460-650.
Zürichi zárlati
Berlin 19, Amsterdam —, Hollandia 207-6 New-York 635, — London 2363 , Páris 4040, Milano 2280, Prága 1835, Budfc-post 21, — Zágráb 20u, Varsó 55, Wien 003-4, Szófia —, Osztrák bély. 07 8.
Termény jelentési
Buta (Tiszavidéki) 11500-11660, egyéb 11450 11550, rozs 7400-600, takarmány árpa 0900-7100 sörárpa 7200-400, zab 0500-6550, tengeri —•—, — repce 17—17500. korpa 5150-6200, köles--.
Budapesti állatvásári
_ Marhahús I. r. egészben 370—ISO, hátulja 370—501\', elejo 370—460, IL r. egészben 260—360, hátulja 280—370, eleje 210—250 Növendék marha:. 1. r. egészbon 200-250, borjú (ölött bőrb) 400-520, Készlet : Nagy-marha 8 i, eUdás 64, Növendék marha 96, eladás 30, borjú 40, eladás 34, Marhabőr 340—360, borjubör 760 -780. Birka 192, eladva 142, Juhhus 230-350.
Sertésvásár:
Felhajtás 800, Rlkelt délig 660, Oreg —, Közép 470—5J5, Könnyű 380 - 440. 1 r. 670 Zsír 880, Szalonna 780, Uh. hus 370.
Felelős szerkesztő Benedek Rezső.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthe\'.eüen férjem, ületvc gyermekünk elhunyta és tometéso alkalmával mélységes fájdalmunkban osztozkodni szivo-sek voltak, fogadják ezúton is szívből Jövő hálás köszönetünket.
Nagykanizsa, 1922. október 11.
Öxv. Zala Jössefn* éa családja.
özv. Szántó Jcnőnó szül. Milhoffer Kata ugy a saját,
valamint gyermekei Karcai és Plata és az ösizes okooság nevében összetört szívvel tudatja, hogy hűséges élettársa, a lepjobb apa, gyermek, testvér és rokon
SZÁNTÓ JENŐ
életének 42-ik, legboldogabb házasságának 14 ik évébon kínos szenvedés után folyó hó 10-én este 10 órakor elhunyt.
Drága tetoircit 12-én délután \'/,& ómkor temetjük az Izr. temető halottasházából.
Ltgyto áldott a Uhuiul
ő»v.8chwar»cnber|:Mlhálynéaa)}a Mllhotler KálmAn é. neje apóaa ía anróti. Welaxleld Jóaaelní, Miántó latrán, Quaxiav, Olsclla, Manó. Brtal, Deiaö la Sándor tcatrtrd. I.ctlulaky Tódor ia neje. Mllhotler RStke. SaántA latvánné aifil. Qroaa J. aura, Saán t ó Guai tárni »«0LUroa» Sicrín ». 8chőn Jenő aC-iotal, illrtr* iftfoníói.
Búzát, rozsot
minden mennyiségben a legmagasabb napi áron vásárol.
KORPÁT
ib zalamegyil malom ■ napi ir alatt írajit mlndin mennyiséiben — a
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi r.-t
Nagykanizaa, Fő-ut 8. (Baaár épülőt.)
Tcl.fon: ÍM. Sürgönyeim Futura.
_m.
Fájdalommal és Sülnie riazvéttel jelentjük, hogy szeretett kollegánk
Szántó Jenő ur
folyó évi október hó 10-én elte 9 órakor váratlanul elhunyt.
Az elhunytban a legjobb barátot veszítettük el, kinek emlékét mindenkor kegyelottel fogjuk megórizni.
Temetése, melyen testületileg veszünk részt, folyó hó IS én délután 4\'/, órakor lesz az Izr. temeló halottasházából. Nagykanizsi, 1922. október H.
A nagykanizsai kereskedelmi ügynökök.
zalai közlöny
1922. oltöher 12.
MEGHÍVÓ.
a „Törekvé." Magánalkalmazottak Siö»elke«t« Nagy-
kanlxaa folyó hó 22-ín d. e. II ór.kor l.rlj. « Keresk. Alkalmazottak Egyesületének helyiségében (Caslno földszint)
évi rendes közgyűlését,
melyre • I. üzlelrész tulajdonosok ezennel meghívatnak.
tárgysorozat :
I Egy kozcyutisl j.gy.<Uny.v..««n.V J.w.Jkany vfcil.l«lt»n.k . lunJ^M
í .ÚWlM* fa 6%y«14-bizott,« j.I.ntó", . .u..™.J»ok c, .i ovi mitl.e eMtcrJrutésc, u ís«ir ttfMK tt rclú(iyclö-biiotr»K fclmctfae. 3 A tijiU nyereség relosiliw loletli h.tmOMt\'wiat.l.
. A íiov.lteic! |«IiiiaioU»n.t kimanJiw. _ , araalAsáa
1. a i.lstimolók kirtnd^íw. Mi i8«.ao«».s.
mérleg-szAmla
K < K r
Aiu-számla .... - . -M. kir. állAmfénztáz . . Adósok ....... - - l\'énztii-számla...... l.\'zlet- és irodaberendezés 2606-18 ■1420 72887 11132 22701 7> 91 t.\'zletrészek-száuiiA . . . Tartalékalap ..... Osztalék.......... Hitelezők......... F.lfogadvány....... Nyareség: Mult évról 3170*10 IV2I/22 évjt\'l I5I8V27 I&62WI lüooo X2.JS 60000 ovooo I8-Í5& 10 37
36l7tH> >6179" 47

ereomény-szAmla
K í K f
3317 4U NyereségáthozatHl
8313 »:• az lt)20 21. évról . 10
1335* 74 182112Í. uiletév ossz-
A talános üzleti koltsCK . 275008 04 315784 JJ
Nyereség:
Mult évról 3170 10
1921 22 év/ól I51W27 18355
318^61 40 318 \'M | 4 i
n
Hangszerek. Zonporik. firamolónok.
. Kliiljl ml.arl
fip hangszergyár STERNBERG
Budapozton, RAkócl-ut £fk >
iitmu mJA« paloUJAban. ww/ w ||)1 nw* aionnal. hc*y milyen h»tvr»i«fT« tjo •iWcc tt ml arról díjtalanul VUÍOnk H-KlnUlot. hl ««tn ujiltr» Writkoilk. Javl-latidO hao*»i«r*t MWje poaUil akruA*». JuUnrounofcUUHijuk. GramofOn tul^Jdo-____i___L..1.U. k.iutM..fAr.M 1nw*a
ARGENT JÁNOS
■otftra dpész.ti Nifykanlzvz. D.ik-tk 1. tt.
Dus raktár kczxal dolgozott chevreaux, boksz, Antilop, krokodil-bór, selyemcipőkben a legutolsó divAl szerint
Gyermekcipők
fckcic ós srines bőrből minden szAmbnn Állandóan raktáron. Mórtök utftnl rendelések 24 óra alatt készUlnek!
Nagykanizsa, 1022. szeptember hó 3i>án. A mérleg- és eredményszámaikat a szövetkezet íű-litoltuk és azokkal mindenben inéi ogyezónok találtuk
i mellékkonyveivcl össtehasoa-A folUgyold-bizottság.
Apró hirdetések
dUa • 10 aiAlg A0 korona, Tkatagabb k.ttMl ■a»<1r«l MMuk duplán uAMUUtaik. A likat karmáknak 50 aaAaAlAk Ar«..*adm*..y.
lrcy». uUi Wcrlhetm kaaaia kiiCin4 tUipot-Un o.\'.(KW K írt «U4ó. Minu k«rtakc4«oll.
MihAU. jjftj
Mi fi)tWn« foxtcrrlcrt AlUtUrtun*\'. J6 cbu«-lun íeotti lun«tJ • lulíjdooot, C«E<cr»-ui íj. i|i(ukaDn6 i—i-<c-
Hjcy llatil haiaapAr kAameateruek ajíal
ont Qim • UadAhirttalban. }jc6
ratndcnealsAnjr Wrtutlk l.«h<x«kj-nioál.
; dlmiólflK eladó Pfr-ut J. «»» »
Köszönetnyilvánítás.
MinJazoknak, akik rclejihelellen feleségein, illetve édesanyánk elhunyta és temotése Alkalmával fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton is hálás köszönetet mondunk.
Marwallta Jóaael *• gyormekel.
Idei bortermés eladó.
Tavat* i bortermés 13Va m.ligén •/. korona vendéglőben mint furmint lesz kimérve.
PICK OYÖROV )M,
pallni uradalma.
Ügyes ujságárusitók
napi pár órai könnyű munkával jó jövedelemre tehetnek szert
Horváth József
ujsigárudájában.
Gyiimölcsdk pakolására alkalmas tiszta,
iiX™ tukros ládákat
nagy mennyiségben elad
CSONTOS 1ÁK0S Irodája. Székeifehérvár.
.MaloiD-uíc. 11. ...m- jiji
1 2 szobából álló iroda-helyiség azonnalra kerestetik. Cim a kiadóhivatalban
_v.t\'
Magyar FIAT Mdvek r. t. Budapest képviselősége, Tauril gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, javító-műhely, benzin-árusítás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon: 359. Telep: TárháZ-UtCB.
Igazgatóság: Fö-ut, 8., Bazár-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFQRGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSA.
Értesítés.
Tisztelettel értesítem az igen tiszteli üzletfelei mot és a mélyen tiszteli v»-sárló közönséget, hogv miutín . Kreft i* Lukáta cégből kiléptem, Sugár- uton (a régi üzletem mellett)
tüszer, csemege és élelmiszer üzletet
nyitottam," eddigi szíves tárno g.tásukat továbbra is kérem. Kivéti tisztelettel
LUKÁTS JENŐ.
Használt tílsyla
szeszhordók
eladók
Szesztinomitó R. T.-nál
Nagykanizsa-
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai bllílí pergamentpapír, Vajcaomagolópaplr Snperlor paplrxac.kó Csomagolópapír Caomag fQggöclmkék SoU.zoro.ltó ké.iülék írógép
Irógépkuliékok Rendelési xaebkönyvek Forgalmiadó köoyvak Mindenféle Uiletl könyvek Kötlovelek
Gabonavá.árlá.l könyvek
legolcsóbb n.j l íi.kon k.j lv»tók
Fischel Fülöp Fial
paplráruhémíiban, Na^ykanlxnin.
IQ OQOOPO OOOOOOO 00 OOOOOOOOOQ OOOOOOOOOQQQQOOO O
e 0
8 0
s
8
Könyvnyomdai munkát ❖ Könyvkötészeti munkát
u. m : Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, azámlák, levélpapírok, boritékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minaen északba váijjó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
ÖPOQOQOOOOOO OQOOQOO 00 OOC OOQQO0000000000130000
Nyomatott a lapiulajdonosok: Zalai ós Gyarmati könyvnyomdajAban.
Az indexrend-szerű bérfizetés.
Az utóbbi Időben a flxflzeté-sesek, de különösen a munkásság köréből mindinkább olyan hangok hallatszanak, hogy be kell hozni a fizetéseknél az Indexrendszert Az Indexrendszerü fizetés abban áll, .hogy bizonyos Időközökben megállapítják a fogyasztási cikkek százalékos drágulását s a drágulás százalékának megfelelő százalékkal emel-. kedlk automatikusan a fizetés Is
Az Indexszámok szerint való fizetés és béremelés megvalósítását ab ovo a Icgerélyesebben vissza kell utasítani, mert hiszen köztudomásu, hogy Ausztriát Is ez tette tönkre. Hiszen még az ántánt Is csak azzal a feltétellel ad kölcsönt Ausztriának, ha az haladéktalanul megszünteti ezt a szerencsétlen rendszert.
Egészen világos, hogy az egész vonalon a fogyasztás csökkentésére kell törekednünk. Már pedig e rendszerrel nemcsak hogy ezt nem lehet elérni, de még további fogyasztásra ösztökéli az egyeseket. Amikor a nemzeti vagyon további csökkenését csak a fogyasztás korlátozásával lehet megszüntetni s a produkcióhoz szükséges uj tőkék keletkezését lehetővé tenni, akkor nem lehet a fogyasztást mesterséges s csak rövid Ideig érvényesíthető eszközökkel a békebeli nívóra emelni akarni ott Is, ahol az gazdasági képtelenség. _
Egyebekben az Indexrendszer behozatalánál az okozat, a fizetésemelés maga Is a drágulást, s ezzel a nemzeti vagyon értékcsökkenését elősegítő okká válik s csak ujabb drágulást von maga után. A végnélküll drágulás tehát ugy állna be (mint Ausztriában ls). hogy a drágaság növekedésével felemelnék a munkabéreket, ez viszont leiemelné az árakat, amely u|ra a munkabér emelését hozná magával, ami ujabb drágulási eredményezne s ennek következtében újra emelni kellene .a béreket és Igy tovább
a végtelenségig, a teljes gazdasági megsemmisülésig.
A gazdasági és pénzügyi rekonstrukciót csak a háború előttinél lényegesen több munka és lényegesebben nagyobb takarékosság teszi lehetővé.
Mindenkinek annyit kell adni, hogy emberhez méltóan megélhessen, de az ehhez vezető ut
Tráciában a helyzet nyugtalanító.
London, okt. 12. A Times drinápolyi jelentése szerint Tráciában a helyzet rendkívül nyugtalanító. A görög tisztek fogadkoznak, hogy Tráciát semmiesctie sem fogják harc nélkül a törököknek átadni, kétséges azonban, együtt tudják-e tartani csapataikat, amelyek inkább fosztogatásra készülődnek, miként Kisázsiában .lettek. A várható sanyargatások elöl a lakosság, különösen a bolgár, örmény és török lakosság tömegesen menekül Tráciá-ból. Ugyancsak menekülnek a görögök is, akik a tőrök csapatok túlkapásaitól tartanak.
A király lemondatja a szerb kormányt.
Bécs, okt. 12. (Saját tudósítónktól.) Belgrádból jelentik, hogy a kormány a király egyenes kívánságára c hó 17-en, a
nem az Indexszám alkalmazása, hanem a pénz vásárlóértékének visszaállítása. Ezért helyeselni lehel, hogy a nyomdász-szakmában (amely egyedül dolgozott index alapján) felmondták a főnökök az Indexszám szerint való fizetést. Tanuljunk az osztrák példából.
szkupstina megnyitása napján, benyújtja lemondását. A király bizalmatlan a kormány iránt és formálisan felszólította, hogy engedje át a helyéi más kormányzatnak, hogy a lako&ág elégedetlensége megszűnjék és az országban a nyugalom helyreálljon.
Olasz bank Moszkvában.
Berlin, oki. 12. Az olasz tőkések Moszkvában orosz-o"lasz bankói állítanak fel 250 millió líra alaptőkével. — A szovjetkormánynak nincs ki-logása a bank felállítása ellen.
Perzsia támogatja Kemalt
London, okt. 12. A Times jelentése szerint a Perzsa és Afgán kormány közölte az angorai kormánnyal, hogy Kemalt támogatni készek, ha a szövetségesek Törökországnak Tráciához való jogait el nem ismerik.
Szerb kulturállapotok.
Szabadka, okt. 12. (Saját tudósítónktól.) Az elüldözött és állásukból elbocsátott magyar tanítók helyébe nem tudnak képesített tanerőket beállítani a szerbek. Szabadkán megtörtént, hogy két polgárit végzett leányt állítottak be, mint helyettes tanítónőt. A szerb közoktatásügyi minisztérium elrendelte, hogy a kellő előképzettséggel nem rendelkező tanítók részére kiképcztctesUk céljára 3 hónapos tanfolyamot állítsanak fel Belgrádban. Tankörökben a rendelet meglepetést kel-tett és mintegy mosolyogva említik a szerb „gyorsforralo tanfolyamot."
A szövetségesek amnesztiái kértek a kisebbségek számára.
London, okt. 12. (Express táv.) Konstantinápolyból jelentik, hogy a szövetségesek tegnap az angoriai kormányhoz közös tiltakozó jegyzéket intéztek, amelyben kérték, hogy a kormány adasson a kisebbségek számára amnesztiát. — Arra az adott okot, hogy az angorai kormány haditörvényszék ele szándékozik állítani mindazokat a török területen illetékes görögöket és más nemzetisé-güeket, akik 1919. óta Tráciában, vagy Kisázsiában a görög hadseregben szolgáltak.
Uj devizarendelet Németországban.
Berlin, okt. 12. (Saját tudósítónktól.) A birodalmi elnöknek a deviza spekuláció leküzdésére jelzett kényszerrendszabály tulajdonképpen nem egyébb, mini uj devlzarendelet, amelynek értelmében minden devizavásárlást be kell jelenteni a külkereskedelmi hivatalnak és devizákat csak behozatali áruk kifizetésére szabad vásárolni, A rendelet megszególt a legszigorúbban fogiák büntetni.
Lengyelország követelései Csehszlovákiától.
Feszült viszony Lengyel- és Csehország kőzött. — Prágában várják a lengyelek jegyzékét.
Prága, október 12. (Saját tudósítónktól.) A ma esti cseh lapok arról adnak hirt, hogy Lengyelország és Csehország kőzött igen feszült lett a viszony. A közeli napokban Lengyelország jegyzékét várják a csehszlovák kormányhoz, amelyben igen erélyez hangon reprezentálja fenyegetéseit, ha Csehország a lengye! követeléseket nem teljesiti. Lengyelország követelni fogja, hogy Csehország adja át neki egész Javori-nát. Követelni fogja továbbá, hogy Prágában szüntessék meg az ukrán egyetemet. Ha ezeket a követeléseket Csehszlovákia nem teljesiti, Lengyelország nem fogja magára nézve kötelezőnek tartani a csehszlovák kereskedelmi szerződést és visszábivja Prágából a lengyel követet
Nagykanizsa, 1922 október 13. Péntek
>r*m *r» 8 korona 6j. évfolyam 233. szám
laUrnrban-Ttlefon 7K. Megjelenik mindig korareggel
ZALAI KÖZLÖNY
1912. október 13
A német jóvátétel leszállítása.
Paris, okt. 12. A Newyork Herald jelentése szerint a francia kormány a brüsszeli konferencián azt a meglepő indítványt akarja tenni, hogy a német jóvátételi összeget 25 százalékkal leszállítsák. Ebben az esetben még csak 40 milliárd aranymárkát, vagyis 10 milliárd dollárt kellene Franciaországnak kapnia Ezúttal azonban Franciaország kijelenteni kívánja, hogy 4 éven belül nem kell Amerikával szemben fennálló tartozásainak törlesztését elintézni.
Tanácskozás a német jóvátételről.
Páris, október 12. (Havas) A jóvátétel! bizottság tegnap délután Barthon elnöklésével félhivatalos ülésl tartolt, amelyen Németország pénzügyi helyzetét tárgyalta. A bizottság csak a későbbi ülések során fog avval a kérdéssel foglalkozni, hogy milyen Intézkedések volnának teendők.
A szovjet kormány elismerése.
London, okt. 12. (Saját tudósítónktól.) A szovjetkormány elismerése annyira aktuális stádiumba jutott, hogy Lelki-nov ebben az ügyben Londonba utazott, ahol — mint hírlik — az arra vonatkozó tárgyalásokat folytatni fogják.
Csalás, részvénytársasági alapon.
Budapest, oki. 12. Két nappal ezelőtt Konyha Géza ro-vottmultu kereskedősegéd, aki már többször volt büntetve, összes ismerősét rábírta arra, hogy gazdasági és ipari értékesítő részvénytársaság cím alatt üzemet létesítsenek. A részvénytársaság egyáltalában nem kezdte meg működését, hanem Konyha a hangzatos címet arra használta fel, hogy hirdetések utján csalásokat kövessen el. amennyiben házassági és állásra hirdetéseket tett közzé. A rendőrség a nyomozás során egész sereg ajánlat levelet talált. Azoktól Konyha előleget követelt. A rendőrség felhívta mindazokat, akiket a „vezérigazgató" megkárosított, hogy jelentkezzenek a főkapitányságon.
Enver csapatai harcban
a vörös hadsereggel.
Belgrád, okt. 12. (Expressz távirat.) A Novaje Vremja jelenti, hogy Enver pasa csapatai Szamarkandtól északra harcban állanak a szovjet sereggel.
Razzia a piacon.
A piaci rendőrség hat kanizsai hentest az ügyészségre kisért.
tolt csütörtökön ■ hentesek körül n piacon éa megállapította, hogy a piac közepén kifüggesztett táblán feltűntetett tájékoztató 900 koronás kilogrammonkénti ár helyett
Nagykanizsa, október 12. (A „Zalai Közlöny" tudósítójától.) A nagykanizsai közönség, főleg nz üres éléstár miatt naponta ezer gonddal küzdő kanirsai háziasszonyok, kiknek a mai lehetetlen piaci árak mellett egy-egy piaci bevásárlás egy kisebbszerü mártirium-számba megy, bizonyára megelégedéssel éa megnyugvással veszik, hogy a kanizsai államrendőrség mindenkor éber figyelemmel őrködik a hatósági tájékoztató árak szigorú betartása fölött és wigo ruan rácsap azokra, akik az árak súlya alatt roskadozó fogyasztó közönséget kiakarjik uzsorázni. Az utóbbi napokban Ismét egyre-másra érkeztek n panaszok a rendőrkapitányságra, főleg n lehetetlen zsirárak miatt, ugy, hogy n kapitányság vezetője elhatározta, hogy „zsír-razziát" tortáit és irgalmatlanul eljár azok ellen, akik nem elégazenek meg a tisztességes polgári haszonnal.
A rendőrkapitányság vezetőjének rendelkezése szerint őzért váratlanul nagyobbszámu rendőrőrszem-mel egy rendőrfőtiszt razziát lor-
egyesek jávai magasabban adják az olvasilolt zsir kilogrammját. — A rendőrfőtiszt természetesen lefoglalta azonnal a zsirkészletüket, házkutatást tartottak és a piac végé vei — kihallgatásuk után — rendőrökkel átkísértette őket • kir. ügyészséghez, ahol Csillaghy György kir. ügyész vette át őket a rend őrségtől.
Az előállított hentesek a kővetkezők: Káiavics György, Németh Lajos, Kovács Ferenc, Petrics Gyula, Atta/lon János, Babits Lajos — kik ellen a kir. ügyészség át uzsora cl mén fog vádat emelni.
Az uzsorabiróság elnöke, dr. Kentdy Imre kir. táblabíró a mai nap folyamán fog határozni a tárgyalás ideje felől. Lehetséges, hogy ma vagy holnap ül össze ügyükben a biróság. A kir. ügyész a hente seket szabadon engedte, de ügyük ben a nyomozás tovább folyik.
Venizelosz visszavonul.
Bics, okt. 12. (Saját tudósítónktól.) Párisi jelentés szerint Venizelosz elhatározta, hogy végleg visszavonul i politikai szintérről. Felhívta barátait, hogy a legközelebbi választásoknál az ő jelölésétől tekintsenek el. A választásokat valószínűleg még a bckcköles előtt kiírják.
Törökország uj fővárosa.
Berlin, okt. 12. (Saját tudósítónktól.) A nacionalista török körök terve szerint Konstantinápoly a jövőben a szultán állandó tartózkodási helye lesz ugyan, de nem lesz Törökország fővárosa. A főváros Eskischir lesz.
Anglia elismeri a szovjetkormányt?
London, okt. 12. A szovjetkormány de jure elismerése annyira aktuális stádiumba jutott, hogy Litvinov ebben az ügyben hirtelen Londonba utazott, ahol mint hirlik, az erre vonatkozó tárgyalások folyni fognak.
StambuIUski a szerb királlyal szeretne találkozni
Belgrád, okt. 12. A Trgo-vinszki Glaznik tudósitójának Stambulüski miniszterelnökkel folytatott intervjuját közli. A miniszterelnök kijelentette — hogy a jelen pillanat a legjobb alkalom arra, hogy Jugoszlávia és Bulgária kibéküljenek A miniszterelnök megelégedésének adott kifejezést Nincsics külügyminiszterrel lefolyt találkozása felet.
A pécsi bányászok sztrájkja.
Pécs, okt. 12. (Saját tudósítónktól.) A Mecsek-szabolcsi bányamunkások sztrájkba léptek, a sztrájk azonban csak részleges, mert a pécsi bánya területén a munkások husz százaléka ma reggel leszállt a bányába.
A sztrájk oka az, hogy a bányamunkások bcrjavitásl kértek a Dunagőzhajózási Társaságtól és azt kívánták, hogy az ügyben megindult tárgyalásokon a munkásság budapesti képviselői is jelenjenek meg. A bányaigazgatóság azonban nem várta be a budapesti kiküldötteket, hanem elfogadta a bérjavitás ügyét. A munkásoknak 50%-os javítást és ujabb kedvezményeket adott. A bányaigazgatóság határozatáról nyom ban értesítette a munkásokat, de ezek egy része a budapesti munkásképviselőknek a bértárgyalásokba való be nem vonása miatt hatalmi kérdést csinált és sztrájkba lépett. Mint illetékes helyről értesülünk, ma reggel a pécsi bánya területén a rendőri kirendeltség 30 bányamunkást tartóztatott le és pedig 9-et a pécsi bányaterületen és 21-et pedig Szabolcson. A letartóztatottak ellen megindítják az internálási eljárást. A sztrájk egyébként szünőfélben van. — Fischer Ferenc főispán ma reggel megjelent a bányában és kijelentette, hogy ha nem szűnik meg a sztrájk, akkor erő-sebb rendszabályokhoz fognak nyúlni.
Nagykanizsa történelméből.
(Folytatás.)
... És • hősök hősét, az édes-szavú költőt, ki a németnek naponkinti erőszakoskodásét látva, kétségbeesik nemzetének jövője felett s elkeseredve azt irjs, hogy nincí már a magyarnak más választáaa, ha a német iga siói szabadulni akar, mint Amerikába vándorolni, — összeesküvéssel vádolja hslálos ellensége, Montecuccoli fővezér, s megidézik Bécsbe.
Zrinyi föl is akar menni, de eközben 1664. november 18-án megölik a zrinyifalvi erdőben. Máig sem tudják, hogy Paka István já-ger lŐtte-e agyon, gyalázatosan kelepcébe csalva és orvvul rátámadva, — vagy pedig egy vaddisznó ölte-e meg.
Az elnyomott magyarok szentül hiszik, hogy bérgyilkosság okozta Zrinyi halálát és a gyilkos felfogadásával egyenesen a királyt vá-do\'ják, kiről az esztergomi érsek Lippay György azt mondotta elkeseredésében: „Legyen átkozott a magam két keze is, melyekkel királyi koronát tettem a hitszegő Lipót fejére!"
Annyi bizonyos, hogy Zrinyi megöletésének hirét szívesen veszik Bécsben az udvarnál éppúgy, mint szívesen hallják Kanizsán a „Pogány Tőrök ebek", kik életében „mérges foggal acharkodnak rá", most pedig még egyszer „reá ugatnak", mikor a halálhír fölötti örömükben a várban levő Összes ágyukból victoriát lőnek.
Zrinyi halála után még 26 évig rabiga alatt nyög Kanizss végvára, mig a haszontalanul elpazarolt tömérdek emberáldozat után Batthyány Ádám vezérsége alatt 1690 ben 60 ezer főből álló keresi-tény hadsereg veszi ostrom alá, s ez előtt végre megadja magát sz éhségtől elgyötört, füvekkel és gyöketekkel táplálkozó 600 főből álló csekély várőrség.
A vár bevételének emlékére Lipót császár háromféle gyönyörű érmet veretett. Mindegyik érem egyik oldalán Kanizsa várának képe van.
Szabad elvonulás levén kikötve, az őrség nejeivel és gyermekeivel együtt ment vissza Törökországba.
A kanizsai törökök feleségeinek nagy része keresztény nő volt. Mig a kapituláció feltételei Bécsből a császártól helybenhagyva visszaérkeztek, azon idő alatt a keresztény táborban levő szerzetesek a várba több izben erőszakkal bementek (a török tiltakozása és az ideiglenes megegyezés pontjai ellenére) és az asszonyokat rábeszélni törekedtek, hogy váljanak el pogány férjeiktől, mert másként nem gyóntatják meg. De az asszonyok semmikép se voltak hajlandók elválni. Végre is a barátok kényszerültek engedni és a makacs nőket meggyóntatni s bűneiktől feloldozni, hogy Istennel kibékülve mehessenek férjeikkel uj hazájukba.
Ekkor elhomályosult a félhold fényessége: Kanizsáról való kiűzésük után a törökök végkép eltűntek hazánkból.
A tőrök uralom alatt a kővetkező négy részről állott Kanizsa városa: Óváros vagy Régi város (Alte-Stadt) Újváros) Neue-Stadt.) K.ülsőváros(Vorstadt) és Rácváros (Raitzenstsdt.)
Lipótcsászár 1702-ben megparancsolta Kanizsa erősségének lerombolását, nehogy a törők újra elfogulhassa. (Folyt, köv.)
1922. október 13
ZAlAl K02LÖ14Y
Ausztria katasztrófájának előestéién.
Vilégparltéson telUI cimelkedlek as árak. — A gazdasági összeomlás éa a devalváció kikerülhetetlen.
A vérszagu Oroszország után Ausztriáé a babér a nagy számok birodalmában, élénk rémületére a világ fogyasztóinak. Ezek a számok, amig csak a nagyságukat tekintették, hideg borzadást kelteltek, noha minden nagyságuk mellett is olcsóbb volt a megélhetés Ausztriában, mint nálunk és más jobb valutáju országban. Nap-nap után jöttek a jelentések, melyek a számok növekedéséről számoltak be, mignem annyira szokottá vált ez az „osztrák magasbatörés", hogy egy százezer koronás ingszámla csak mosolyt keltett.
Tráciában uj harcokra készülnek a görög tisztek.
London, okt. 12. (Expressz-távirat.) A mudániai katonai egyezményt a szövetségesek és a törökök delegátusai aláir ták, kivéve a görög delegátus, aki kijelentette, hog£ előbb kormányával kell tanácskoznia, minthogy az egyezmény nincs összhangzásban intencióival Kivánta továbbá, hogy Trácia kiürítésének határidejét hosszabbítsák meg, azonkívül, hogy tartsák fenn az 1914. évi Marica-határt. Beavatott helyen kiemelik, hogy a törökök a tárgyalások egész folyamán a semleges zóna kérdésében és a tráciai rendőri erők korlátozása tekintetében nagyon engedékenyen viselkedtek.
A Reuter-ügynökség jelentése szerint Mudániában a Trá-ciába szánt török csendőrség erejét 8000 emberben állapították meg.
A Times konstantinápolyi jelentése szerint azt a hét szövetséges zászlóaljat, amelyeknek feladata Trácia kíüritését ellenőrizni, túlnyomó részben Franciaország fogja szolgáltatni
A nagy komédia azonban kezd tragédiává válni. Jelek szerint a nagy galoppot követi ezúttal is a letörés. A termelő, gyáros, iparos és kereskedő Ausztriában klasszikusan szemlélhető harca a fogyasz-
I tóval, odafejlesztették a helyzetet, hogy az örökös ár- és munkabéremelkedések következtében az árak a világparitáson felül emelkedtek. Ennek okát némelyek az índex rendszerben látják. Ugyanis, ha a kereskedő és termelő emelte az árakat, a munkások a drágulást kimutató index alapján minden egyes alkalommal, sztrájkok és zavargások árán, kikényszeritették a munkabérek felemelését, amit aztán ujabb áremelkedés követett, a termelők részéről.
A munkások viszont a gazdagabb osztályokat okolják, akik szerintük nem voltak hajlandók le-\\ mondani a megszokott nagy hasz-Honokról éo ennek következménye az \'ff a helyzet, hogy n vállalatok felmondják az indexrendszert, a termelők és a kereskedők pedig nem tudják majd eladni terményeiket és H áruikat, mert nem lesz, aki meg tudja fizetni.
A nagy pénzbőhég, mely az árak vilógpnritáson felülemelkedését eredményezte, csak egy devalváció segélyével látszik megoldhatónak. Ezzel ma mindenki számol Ausztriában és a nogy pénzügyi katasztrófa c locstéjén mindenki igyekszik idegen pénzben elhelyezni értékét.
Az árak világparitáson felülemelkedésének azonban megvan az a sokak előtt örvendetes eredménye, hogy az idegenek elhagyták nemcsak az ország fővarosát, de egész Ausztriát. Mesebeli számok fejezik ki ma az árakat.
Egy szerényebb ebéd 50—60000 Mk- jrona, ami a mi pénzünkben is W1100—1200 koronának felel meg. A Egy pár cipő 300000 koroni (8—9 W ezer magyar korona), egy olcsóbb L női kosztüm másfélmillió korona. Egy jobb szállodai szoba dija magyar pénzre átszámi\'va megfelel 7500 koronának. A legkisebb bankjegy a tízezer koronás, amiért még lehet vásárolni.
Mint e számokból is látható, Ausztria elérkezett a lejtő legszélére és csak a zuhanás van hátra a mélybe, — a gazdasági összeomlásba.
„Mogyor a magyarnak nem lehet ellensége".
Horthy Miklós.
HÍREK.
Sejtés...
— Annié Vicán ti. —
Igen; még rámmosolygott s csókja [én...
De szivem, mintha lassan már
(kihűlne. S reá a sejtés rettegése ülne... A lelkem is szól egyre érthetőbben: — A szerelem tűnőben 1
Igen; mint mindig, szivemen pihont... De arcom halvány s bárminő
[negédes,
Takarni a valót mosoly se\' Képes ... A fáradtság s a szürke unalom Ül sápadt arcomon.
Az ő szerelme is fogy s eltűnik Mini part fövénye, nr.it tartunk
[ökölben...
S kétségbeesve, láztői meggyötörten Szegény szivem kiállja szüntelen: Szerelem! Szerelem I
Mindkét kezembe rejtem arcomat, Ne lássam, mint közéig az éj felém, Szivemben ül búsongva a Remény. Körültekint. Keres t.z éjszakában Egy fénysugár! — hiában!
Olaszból forditotia : Zoltán Vilmos.
— Tiaztelgések a tábla elnökénél. A pécsi kir. ítélőtábla Kanizsán hivatalvizsgálatot tartó elnökénél ugy a birói kar dr. Eöry-Szabó Jenő törvényszéki elnök vezetésével, mint a kir. ügyészség dr. Sgfibó Lsjos ügyészségi elnök éfttílisztcletüket tették. Ms a kanizsai ügyvédi kor tiszteleg a táblai elnöknél.
— A Mezőgazdasági Kamara uj titkára. Az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara első titkára. Asztalos Lajos tegnap foglalta el hivatalát.
— A kórház kibővítése. A közegészségügyi bizottság legutóbbi ülésén elhatározták, hogy u köz-kórház kibővítése iránt sürgős felterjesztést intéznek a népjóléti miniszterhez.
— Betörés. Papp József Erzsé-bet-téri lakásába ismeretlen tettesek, mig Papp József Budapesten tartózkodott, betörtek s onnét mintegy 100.000 K értékű ruha-nemüeket lopták el. A nyomozás megindult.
— A hatóságok legyenek aegits égére az áthelyezett tanítóknak. A vallás- és közoktatásügyi miniszternek régebben
kiadott rendelete szerint a községi és felekezeti iskolákhoz beosztott állami tanítókat újból állami iskolákhoz osztják be és az áthelyezési végrehajtás most van folyamatban. Gróf Klebelsberg vallás- és közoktatásügyi miniszter intézkedett, hogy amennyiben az áthelyezés egyes cs:>ládok anyagi romlását vonná maga után, az áthelyezés visszavonassák és jóindulatu megfontolás tárgyává tétessék. Egyebekben a minisztérium rendeletet intézett az összes hatóságokhoz, hogy az áthelyezett tanítóknak mindenben legyenek segítségükre.
— Rendőri hírek. A helybeli rendőrség kihágási osztályán Wosz-ner Mária 300 K pénzbüntetésre, Kreim Máriát 12 órai elzárásra és 100 K pénzbüntetésre, Zsupnnecz Terézt 1 napi elzárásra és 100 K pénzbüntetésre, Leskovácz Máriát 2 nopi elzárásra és 50 K pénzbüntetésre ítélték, mert mint külhono-sok a rendőrhatóságnál kötelező jelentkezésüket elmulasztották. Ezeken kivül tegnap még ötvenen lellek kisebb pénzbüntetéssel sujlva, mert n piacon árjegyzék nélkül árusítottak.
— Az átmeneti viszonyba helyezett tisztek okióbrr 15 én, vasárnap délelőtt tiz órakor a Tiszti Kaszinó kis dísztermében (Váci-utci 38) fontos értekezletet tartanak.
— A dohány beváltási áraknak az állam teherbíró képességével arányba ho/ott méltányos emelése a közel jövőben várható, vagyis az idei őszi talajclőkészitő munkálatok megkezdése előtt rneg fog lörlénni.
— A genfi nemzetközi mun-kaUgyl nagygyűlés. Genfben október 18-án ül össze a negyedik nemzetközi, munkaügyi nagygyűlés, amelyen 54 állam képviselteti magát. Magyarország szintén részt vesz az értekezleten. A versaillesi szerződés értelmében minden állam négy küldöttel szerepelhet. Két megbízott a kormány hivutalos képviselője, mig két megbízott s munkaadókat, illetve a munkásokat képviseli. A kiküldötteket két-két technikai tanácsadó kísérheti cl. A munkaadók és munkások megbízottait a kormányok nevezik ki, egyetértésben az illető országok munkaadóival, illetve munkásainak szervezetével.
— A kommunista összeesküvés szombathelyi letartóztatottjai. A budapesti kommunista összeesküvés ügyével kapcsolatban Szombathelyen is történtek letartóztatások. A letartóztatottak ne-
_3_
vét és az ügy további részleteit a nyomozás érdekében még nem hozhatjuk nyilvánosságra.
— A párisi magyar Jóvátételi tárgyalások. Párisból jelentik : Báró Korányi Frigyes Pá-risban érkezése óta állandóan tárgyal a jóvátételi bizottság tagjaival az állatjóvátétel ügyében. A kérdés e hélen a főbizottság elé kerül, amely a magysr kormány kiküldötteit ia meghívja a magyar álláspont kifejtésére. Páriabői érkezett telefonértesülésünk szerint a kedvező tárgyalások hírére a magyar korona a párili tőzsdén máris lényegesen emelkedett.
— Hoittánylivánitás. Iber-pekker István zalaapátli földmives, aki 1884-ben született, 1. János és Hirsányi Anna fia, Monyünk Rozália férje, a 20. h. gy.-ezredből 1914. nov. 4-én az orosz harctéren eltűnt. (Keszthelyi járásbíróság.)
— öngyilkos akart lenni a kutyája miatt. A napokban a kaposvári adóhivatal emberei a pecérekkel megjelentek Horváth Emma Füredi utca 19. szám alatti lakásán s a bejelentetlen kutyáját keresték. Az asszony a kutyáját a hatósági emberek elől a szekrényébe zárta, azonban onnan a pecérek kiemelték. Amikor ezt Horváth Emma látta, hirtelen felkapott egy konyhakést s el akarta vágni a saját nyakát. Szerencsére észrevette szándékát egyik rendőr s megakadályozta terve kivitelében. A bitóság emberei az asszony fanatikus halálraszántságát látva, visszaadták neki a kutyát.
— Pályázatok. Takácsi nagyközség segédjegvzői állásra október 23-ig a pápai főszolgabíróhoz. — A csóti körjegyzőség segédjegyzői állására október 23-ig a pápai főszolgabíróhoz. — Két pénzügyőri szemlészi és három fővigyázói állásra 2 hét alatt a makói pénz-ügyigazgatóságho*. — Három fogházőri állásra a kaposvári kir. törvényszéki fogháznál 15 nap alatt a kaposvári kir. ügyészséghez.
— Kettőskeresztet viselnek a tót autonomisták. Pozsonyból jelentik : A \' Felvidék autono-mista tót pártjának tagjoi ujabban teljes nyíltsággal lépnek föl a centralisztikus prágai kormányzás ellen és jelvényt viselnek. A jelvény : töviskoszorúval keretezett kettőskereszt ezzel a fölirással: Autonómiánkért. A párt hivatalos lupja felszólítja a tagokai, tűzzék ki a jelvényt és viseljék állandóan. A felhívást ezzel fejezi be: Ne féljetek, akkor mások félnek majd tőletek |
— György herceg. Belgrád ból jelentik: A minisztertanács ülésére György herceget is meghívták hogy válaszoljon a vele már közölt kérdésekre. Az első kérdésre, vájjon továbbra is tagja óhaji-e maradni az udvarnak, a herceg kijelentette, hogy erre a kérdésre nem szándékozik választ adni. Arra a további kérdésre, vojjon hajlandó-e magát alávetni az udvartartás rendelkezésének éa elutazik Nisbe, a herceg nemmel válaszolt. Végül arra a kérdésre, vájjon elfogadja-e a pénzügyi döntéseket, a herceg igennel felelt, de hozzátette, hogy ezek a döntések nem kielégitőek. György herceg a jegyzőkönyveket nem irta alá, ellenben a minisztertanácshoz intézett levelében kijelentette, hogy adósságai következtében kénytelen sokkal nagyobb támogatást követelni, mint a mennyit felajánlottak neki.
_4 zalai közlöny
1922. október 13.
— Munkadíj — piarcenkéat
Ez a csodabogár is megszületett. A német Pfalz cipészszövetsége t munkabérmegállapitásm\'il uj árszabást léptelett életbe. Kisebb javításoknál az anyagokon kivűl per cenként másfél márka bért kell fizetni.
— A német trónörökös volt közöa hndaorcg ellen.
A német trónörökös legközelebb könyvet od lei a parancsnoksága alatt harcolt hadsereg eseményeiről. Ebben a könyvben élesen megtámadja a volt osztrák-magyar hadsereget és azzal vádolja, hogy sok kudarcnak volt okozója. — Nagyon elítélően nyilatkozik a volt monarchia külügyi kormányzásról is, mert azerinle az akadályozta meg, hogy a monarchia józan engedékenységgel tárgyaljon Olaszországgal a háborúhoz való csatlakozása előtt.
— Hatszázéves kínai bank
jegy. A hamburgi iparművészeti muzeumnak nemrég egy kinai, Ming dinasztia idejéből (1368— 1644) származó bankjegyet ajándékoztak. Ehhez hasonló régi nyomtatvány még csak a British Muze-umban és a volt petervári orosz császári múzeumban található. Az öntött fémlap segítségével készült fekete nyomás nem kevésbé érdekes szövege a következő:
„A Ming-dinasztia papírpénze az egész birodalomban való általános forgalomra. A kincstári hivatal ezt n jegyet a császár jóváhagyásával adta kl és elrendelte, hogy a rézpénzt helyettesítse. Hamisítóját lefejezik, aki pedig a hamisítót feljelenti, vagy elfogja, 250 taelt kop ezüstben és ezenfelül a hamisító egész vagyonát megkepja."
A szöveg melleit a bankjegy mind a két oldalán li\'zsor felfűzött rézpénznek a képe látható, vagyis összesen 1000 kis rézpénz, ennyi volt a bankjegy értéke. Az egyik oldalára egy, a másik oldalára pedig két nagy kormánybélyeg van vörös festékkel rányomva.
— Vasárnap lesz a gyula fehérvári koronáxáa. Egész Románia minden hatóságát ez idő szerint a koronázás előkészületei foglalkoztatja. A koronázás Gyula-féhcrvárotl, október 15 én lesz, de már TO-én elrendelték a legszigorúbb\' haUrzárt, amely október 17-ig tart. A kémkedés gyanúja miatti letartóztatások napirenden vannak. Kolozsmegyéből\' két nap alatt több ezer idegen állampolgárt kiutasítottak. A "koronázással egy-időben a kotonaság Gyulafehérvár és Ploesti között nugygyakorlatot tart s ezért Erdélyben n vasúti forgalmat is korlátozzák. Az er-dély^románság nemzeti pártja s a parasztpárt vezetősége kimondta, hogy a koronázáson nem vesz részt, ami a liberálisok közt nagy elkeseredést keltett. A kóronázésra n koronát erős katonai fedezettel a román miniszte» elnök és a hadügyminiszter október 14-én viszi Gyulafehérvárra.
— Statisztika a világ háborúból. A „Wirtschaft u. Statiatik" cimü német folyóirat érdekes szám-adatokat közöl 0 világháborúra vonatkozóan o német, a frnr.cia s az angol hadseregről. Németország összesen 13,250.000 embert mozgósított. A fegyveres erő a háhoru végén 8 millió embert számlált. Az 1918 máiciusi német offenzívában • nyugati hadszintéren 196 gyaloghadosztály és 2 lovashadosztály
Nincs megegyezés a magyar-osztrák döntőbírósági pörben.
Bécs, okt. 12. (Távirat) Az osztrák és a magya döntőbíróság Zimmcrmann Alfréd dr. rotterdami polgármester elnöklete alatt október 10-lke óta üléseket tart az Ausztriának ítélt nyugat-magyarországi területek körül támadt ellentétek ügyében. A bíróság elólt lévó anyag a következő : Az osztrák kormány azt állítja, hogy az Ausztriának itélt területet a magyar kormánynak a békeszerződés ratifikálásakor kellett volna átadnia, az átadás azonban nem történt meg ídejéban, még pedig az osztrák kormány állítása szerint a magyar kormány hibájából, mert nem akadályozta meg a magyar felkelő csapatok akcióját. Ezzel szemben a magyar kormány tagadja, hogy az ő hibájából történt volna a késedelmes á»adás
s azt állítja, hogy a felkelők mozgalmáért a magyar kormány seri erkölcsileg, sem jogilag nem vállalhat felelősséget.
A különbség a két álláspont közölt jogi és anyagi természetű és most a tárgyalások, amelyeken magyar részről Popovics Sándor, a Jegybank elnöke, osztrák részről pedig Relschl Richárd volt osztrák pénzügyminiszter vesz részt, ezeknek a kérdéseknek eldöntése körül forognak. Az ülések zárlak s eddig még nem jutottak semmiféle megegyezésre. Valószínű, hogy a bíróság mostani ülésszakán nem is fog sikerülni megállapodást létrehozni és a megegyezés nyilván csak a Jövő télen lesz, amikor is Budapesten fog összeülni a választott bíróság.
vett részt (Összesen 3\'/2 milliónyi legényvég é< 140.000 tiszt). E\' az offenzíva márciusitól juniusig 114.251 embert követelt hnlottakban, 73.473-at eltűntekben és 500,617 et sebesültekben. A franciák legnagyobb veszteségei az 1914 ougusztustól novemberig terjedő időben voltak (454 000 holott és eltűnt, 400.000 sebesült); 1916 febiuártól júniusig a fronciáknál a halottak és eltűntek száma 179.000, a sebesülteké 263 ezer ; 191S márciustól júniusig pedig 167 ezer halott és eltűnt, loyúbba 266 ezer sebesült. A verduni barikban a németek 150 ezer emberrel kevesebbet vesztettek, mint franciák — pedig a crőditmé-yek ostrománál a támadás mindig nagyobb veszteséggel szokott járni, mint o védelem. A németek Sommemenli harcokbon is ke-esebbet vesztettek, mint az angolok és pedig 35Ö emberrel. A világháborúban Németország ösz-szesen 1,824.051 (m5s forrás *znint 1.808.555) halottat és 4.247.105 (más forrás szerint 4,246.779) sebesültet, Franciaország 1,358 872 (azonkívül 67 ezer színes) halottat és 2,560.000 (azonkívül 140.000 színes) sebesültet. Anglia pedig 946.023 halottat és 2,121.906 sebesültet vesztett.
SAJÁT KÖTÉSŰ békebeli anyagból minden színben a legfinomabb minőségig készit és raktáron tart kabátokat, blouaokat, harisnyákat és zoknikat FILIPP harisnya-kötődéje, Szombathely, Széli Kálmán-u. 6.
— Uránia. Szombat, vasárnap : Szujnaparti nyomortanya.* Titokzatos történet Páris külvárosainak útvesztőiből.
(x) Női kabátok, ruhák, pongyolák, blúzok, angol fórllszövetck, ragián és télikabát kelmék, kosztüm kelmék, sifíónok, vásznak a legnagyobb választékban a legolcsóbb Árért Fürst József „Kékcsillog" áruházában
V — A Világ-mozgó nagyszabású irodalmi fiimalKotása, a „Volt egyszer egy hercegkisasszony" cír.ü filmje még csuk ma, pénteken lesz műsoron Várkonyi Mihály, a lc^. szebb magyar filrrmüvísz főszereplésével.
TÁRSADALMI ÉLET.
— Dr. Mlaley Sándorné elő adása. Ritka érdekessé^ü előadásban volt része a nagykanizsai Református Nőegycsűlet által rendezett külmissziói estély közönségének, amely n városháza diszt*rmét zsúfolásig megtöltötte. Dr. Mis\'ey Sán-dornó, a Nőegyesület fővárosi ven dégc fejtette ki az estélyen páratlanul kedves, közvetlen és nieggyózó előadásában a pogány hittérítés fontosságát keresztyén és magyar nemzeti szempontból. Kinai kultusztár-gyakkal ós bálványokkal is szemléltetve mutaita be lőleg n kinai po gányság lelki sötétségét, amely sötétségben in már két magyar misszió-náriusnő igyekszik az evangé\'ium tiszía fényét szótárasztani. Vasel MitPd az egyik, aki 12 év óta a Magyar Evangéliumi Nöegyesületek Nomzeti Szövetségének Missziói Bi zottsása költségén Kina tegbeisejé-ben, HunAn tartomány székhelyén, Csangshában hirdeti az igét a kínai asszonyoknak és vezetője az ottani vakok iskolájának; Kunszt Irón a másik, aki Csingshowban működik a Német Nők Missziói Szövetségének költségén. A Missziói Bizottság budapesti gyermekosztálya egy kinai vak leánykát (a neve: Siao Ü Kis Drágakó) képeztetett ki tanítónőnek, aki most már nogy sikerrel fftra3tT zik kinai benszülött testvéreinek meg téii\'.ósén; mig a budapesti kinai kolóniából egy Péter névre keresztelt ós Licbenzcllben hittérítővé kiképzett kinai ifjú várja nz indulást vissza hazájába — hittérítés cüjából. Az ó útiköltségének előteremtésére folyik most főleg a gyűjtés, melyhez az éstély közönsége is 3000 koronával járult hozzá. A lelkes előadást, rrne\'.y egy ismeretlen világot tárt a hallga-toság elé, feszült figyelem kisérte és élénk taps honorálta. Az estély mü sorát Nagy Győző szép prológja, Oolcschall Margitka órccs hangor>, remekül előadott szavalata, Bálint Gyula hatásos szóföéneke ós a kvartett társaság művészi énekszáma tették teljessé. — A külmisszió céljaira barmikor szívesen fogad adományokat Kádár Lajosné, ref lolkészné.
j— Uránia. „Arany a/, utcán" börze történet.
— Az Irodalmi Kör dalárdá-jánuk újjászervezése. A Zrínyi Miklós Irodalmi éa Művészeti Kör igazgatótanácsa elhatározta, hogy Ujjá fogja szervezni régi férfikarát, mely valamikor a Dunántul legjobb dalárdája volt. Karnagyul sikerűit megnyerni a kör másodelnökét, Su-rányi Gyulát, kinek neve biztosítékot nyújt az újjászervezés teljes sikerére. A kör vezetősége ezúton kó:i fel a d-ilárd* régi tanjait, valamint mindazokat, akik még belépni óhajlanak. hogy a kör titkárságánál felvételre jelentkozni szíveskedjenek.
— A mezítlábas gyermekek
fikciójára ma ujabban a kövotkező Adományok folytak be a kir. ügyészség elnökéhez: dr. Mistey Sándorné ref. kUlmissziós estélyen tartott elő adás persclvpénzc 2002, Kisfaludy és Krausz 30 méter pörget, S:h\\varcz Dezső 4 szvetter, 5 nadrág, 5 sapka, Grünberger Sándor 18 pár harisnya, Kohn Lajos cég 15 pár harisnya, Pongrácz Sándor, Szántó Salamon 5000—5000, Weisz Tivadar 2000, Kaufmann és Bien 1000 K, Armut Sándor 3 pár gyermekcipő, 2 sapka, Maschanzker Márton 1000, Koréin ós Stroch 2000, Guth Andor 1000 K
— A sirály meg a liba. Egy ismert pesti gavallér találkozott tegnap Mftly Gerővei, a népszerű, kedves színésszel.
— Ejnye, de régen láttam magát színpadon, kedves Mály l — szólította meg a művészt — azt hiszem, a „Sirály" ban láttam utoljára . . .
Mire Mály igy felelt:
— Igen, csakhogy azóta a Sirályból liba lett.
— ? ? ?
. . . mert mióta nincsen szerződésem, — fejezte be a mondatot a művész — azóta libával kereskedő:^ 1
— Elveszett. Szerdán este 1 óra felé az Uránia-mozitól a Zrínyi Miklós-utcáig vagy a moziba egy arany karkölő. Becsl\\[etcs megtaláló kéretik, hogy illó jutalom ellenében Dcutsch ós Eichner cég üzletében adja le.
TŐRVÉNYSZÉK.
A dr. Hajdú dr. Domján-per tárgyalása. A nt-gykanizaai kir. törvényszék mint büntető bíró-ság,d>\'. Mutschcnbachcr Edvin elnöklete alatt tegnap tárgyalta dr. Domjun L.jos ügyvéd sajtó utján elkövetett ismeretes ragalmazási peréi. — Ugyanis dr. Dómján dr. Hajdú Gyula, a keresztény magyor-ség egyik vezérfél fia ellen, a „Z\'dix\'\' cimü napilapban oly közleményt jelentetett meg, mely dr. Hojdu mélyen sértette. A biióság aojt utján elkövetett rágalmazás véts gében bűnösnek mondotta ki és is ítélte dr. Dómján Lajost, a kir. Kúria azonban ugy a törvényszék, mint a tábla helybrnhogyó ítéletét megsemmisítette és uj tárgyalás megtartását rendelte cl. A tegnopi tárgyaláson a biróság részint dr. Dómján vallomástétele, valamint a kihallgatott tanuk vallomásai után dr. Dómján L-ijos ügyvédet sajtó utján elkövetett rágalmazás vétségében újból bűnösnek mondotta
ki éa 2000 K fŐ és 1000 K mellékbüntetésre Ítélte, ítélet végrehojtá-sát azonban felfüggesztette. Az ítélet ellen ugy a fomagánvádló-kép\\iselöje, dr Tamás János, mint •t vádlott dr. Dómján L»jos ieleb-bezett.
y<
u ít
i\'
1922. október 13.
zalai közlöny
A meghatott elefánt.
Amerikából, a trükkök és leieményes ötletek hazájából származik ez az alábbi szóról-azóra megtörtént eset, amelyet Antony La-molhe, hires angol világutazó, ir most le világkörüli útjáról készített cikksorozatában, az egyik előkelő londoni napilapban. A sokféle és feljegyzésre érdemes dolog között ugyanis látott egy elefántot, mely csodálatos zenei tehetségével tünt fel s amelyik (majdnem) eljátszotta Chopin remekét rendes Bösendor-fer-zongorán.
Philadelphiában ugyanis — meséli az utazó — óriási plakátok vonták magukra a figyelmét. A falragaszokon egy impreszárió szórói-szóra ezt hirdette, illetve igérta a közönségnek :
„Ladies and Gsntlemen I Ma-tabo, a teremtés ciodája, az alig tizenkétéves csodaelefánt, melyet kora fiatalságában szakitottak el a fogságban haldokló édesanyja mellől, ma este a város közönségének fog bemutatkozni. — Matabonak rendkivül fejlett zenei érzéke van éa ez a körülmény arra birta Amerika egyik legelső zenetanárát, hogy- tanítványává fogadja és a zongorajátékban kiművelje. Mntabo rövid idő alatt óriási mód haladt előre éa ma már ott tart, hogy a legnagyobb mesterek müveit kotta nélkül játsza. Művészi felfogása különösen Chopin interpretálásában nyilatkozik meg a legekla-tánsabb módon, amiért is ma esti hangversenyén, amely nyolc órakor lesz a Grandtheatreben, Chopin gyászindulóját fogja előadni. Belépőjegyek 20, 10, 8, 6 és 4 dollárért kaphatók."
Lamothe, kit minden rendkívüli dolog érdekelt, sietve megváltotta tiz dollárért a jegyét és este 8 órakor ő is megjelent a zsúfolásig megtelt Grandtheatreben. A függöny szétnyilt és a kulisszák mögül méltóságteljesen előlépett az elefánt és rengő tapsvihar közepette a zongorához ült. Mindenki elhallgatott, a színházban halotti csönd támadt és mindenki figyelt, mikor hangzanak már fel az első akkordok. Ám elmúlt egy-két perc, sőt elmúlt tiz perc és Matabo még mindig nem kezdett bele a praelu-diumába. Nagyon lesujtottnak Utazott, sőt néhányszor mintha egész testében összerázkódott volna. A közönség türelmetlenkedni kezdett, az impreszárió pedig Matabohoz lépett és láthatólag: kapacitálta. Ám az elefánt most sem kezdett bele a zongorázásba és ekkor az impreszárió, mint aki hirtelen megérti a helyzetet, a közönség felé fordult és meghatott hangon je lentette:
„Ladies and Centiemen I Az Illem és a kegyelet nem engedi, hogy Matabo a zongorán ját\' szék. Önök ezt bizonyára méltányolni fogják éa meg fogják érteni a szerencsétlen árva hely zetét, ha megtudják, hogy ő, az Istentől megáldott művész, az egyetlen élő csodaelefánt, a zongora billentyűiben legnagyobb rémületére ráismert — az édes anyja agyaraira és annyit a elér xékenyült, hogy képtelen játszani.* Tabló I
SPORTELET.
A II. osztály válogatott caa
pata. A fővárosi II. osztály válogatott labdarugó csapata vasárnap délután Pécsett játszik a délnyugati kerület válogatottjaival. A szövetségi kapitány a válogató mérkőzés mellőzésével a kővetkező csapa tot állította össze: Fodor (BAK), Sxendrő (BAK). Kovács (VII. ker. SC). Győri (PTC), Tóth (KADE), Pebró (Postás), Pluhár (BEAC), Rázsó (Ékszerész), Ko vácsy (33FC), Hőfflinger (TTC), Berkes (Testvériség). Tartalék : Ne-hadoma (Húsos). A válogatás egyáltalában nem sikerült, miután a válogatásnál szinte kizárólag egyesületi és személyi érdekeket tartottak szem előtt. FellünŐ például, hogy a három jelenleg vezető csapat 33FC, UTE, BEAC jó formában levő játékosai közül csak 2 játékost tarlo\'.tak érdemesnek a kék válogatott sapkára, mig az utolsó helven fekvő és a VAC-hoz közelálló TTC egymaga 2 válogatott játékost adott.
RekordjaTltáal kísérletek. A MASz szombaton és vasárnap rendezi Magyarország 15 kilométeres futóbajnokságát és a tizes (dekát-Ion) bajnokságát a MAC Margitszigeti pályáján. Ezzel kapcsolatban a következő atlétáink kértek re-kordjavitási kísérletre engedélyt: Király Pál 10 angol mérföld és 1 órás futás. Némethy 3—4—5 angol mérföld és 5000 méter, Ha-luska és Molnár távolugrás, Orbán Ferenc ifjúsági magasugrás és Bedő Pál aulydobás. örvendetes tényként lehet megállapítani, hogy a magyar atlétika a háborús évek nehéz él súlyos megpróbáltatásait már kiheverte, amelyet az utolsó két év kitűnő eredményei is bizo nyitanak, ugy hogy a magyar atlétika jelenleg nemzetközi viszonylatban is vezető helyet foglal el a kontinensen.
REGÉNYCSARNOK
A fekete matróz.
— Detektívregény. — 28
A Zalai Közlöny ssimira irta Havas Zsigmond Wollking elhallgatott, dühösen leült asztalához, melynél már annyi tréfás cikkecske született, tollat vett kezébe és munkához látott, öt perc múlva a kővetkezőket olvasta fel kollégáinak:
„Keresünk egy fekete matrózt, aki tegnap délelőtt a Pearl-Streeten lődörgött. Aki bárminemű felvilágosítást tud adni, magas jutalomban részesül. Ha a fekete matróz személyesen jelentkezik, tízezer dollár jutalomban részesül ..." x — Adjátok le ezt a lapban azon nal — kiáltott aztán — és fogadni merek, hogy lesz eredmény . ..
És a hir megjelent a lapban. Az első jelentkező Paddington volt, aki megkérte Wollkinget, hogy ha valami eredmény lesz, értesiise, mert ő is szeretné látni azt a buta niggert. De nem csak ő, hanem százan és százan jöttek a .Sun" palotájába, akik mindnyájan látni vélték a néger tengerészt, de bővebb felvilágosítást egyik sem tudott mondani. Wollking egész nap bent volt a szerkesztőségben és fáradhatatlanul hallgatta ki a jelentkezőket és jutalmul mindegyiknek elmondott egy
jó viccet. Már este volt, de poziti--vum nem volt a kezében. Ugylát-szőtt, mintha a négert elnyelte volna a kőtenger. Mindenki rossz kedvü volt, de Wollking mégsem vesztette el reményét. És nyolc óra kor a következő levelet kapta: „Olvastam a hirdetést, ha akar velem találkozni, legyen éjfélkor a North Kivernél, ott ahol a „Prince" hor gonyoz. Black Jimmy
— Ejha, — füttyentett, mikor a levelet elolvasta és revolverét zse bébo csúsztatta — megvan a néger, de most arra vagyok kíváncsi, tud-e valamit Tipsonról? . . . Hm, majd meglátjuk . . .
Egy félórával később telefonon jelentkezett Paddington és megkér, dezte tőle, hogy kapott-e már valami értesítést a feketéről. Wollking dühös volt, mert nem szerette a rendőrséget, különösen a delektive-kel, de mivel megígérte, hogy érte -siti Paddingtom, hát megmondta neki, hogy levelet kapott magától a feketétől.
— Tyhü, a kutyafaját! — kiál tott a felügyelő a telefonba —• Ez aztán eredmény! Megfogjuk a négert . . . Éo is ott leszek . . .
— Igen, ott lesz, de csak akkor, ha ebbe beleegyezem ... — kiál-
t-)tta vissza Wollking. _ ?
— Igen. És én csak akkor egyezem ebbe bele, ha megígéri, hogy semmi olyat nem fog tenni, amt terveimmel nem vág össze . . . Mert ez az ügy teljesen az én magánügyem, tehát én rendelke-zem ...
— Nagyon furcsa a felfogása Mr. Wollking! — morogta a felügyelő — Hogyan lenne cz az Ön magánügye?
— Ugy, hogy ahhoz magának semmi köze! — ordította magából kikelve Wollking és lecsapta a kagylót.
Öt pere múlva megint jelentkezett a felügyelő és megígérte, hogy nem fog semmit sem tenni a matrózzal szemben, csak akkor, ha az az erőszakhoz folyamodna, éppen azért két detektívet is akar magával vinni, do csak azért, mert attól fél, hogy Wollkinget kelepcébe csalják a tízezer dollárért . . .
Wollking elgondolkodott és ig«zat adott a/felügyelőnek.
— Mit lehet tudni, — gondolta — talán az egész levél csak egy csálé tek és ezzel akarnak egy olyan helyre csalni, ahol könnyedén elvehetik tőlem a tízezer dollárt . . .
— Éjfél előtt itt találkozunk! — mondotta aztán a felügyelőnek
— Helyes, de fegyvert hozzon magával . . .
— Azt csak bízza rám . . .
Háromnegyed tizenkettőkor négy ur indult el a North River felé: Wollking, Paddington és két detektív. Az éjszaka sötét volt: eső volt keletkezőben. Az utcán végigsüvitett a szél és a kövezetre szórta a házak cserepeit. A North River pariján pedig szinte vágni lehetett volna az éjszakát. Az égen hatalmas felhók, mint holmi óriási tintafoltok zakatoltak, a folyó vize pedig zajosan csapkodta a partot.
— Ez aztán idő mi, Mr. Wollking! Nemsokára a nyakunkba szakad az egész égbolt. Veszett esőre van kilátásunk . . .
— Annál jobb!
— Hogy érti ezt?
— Csak ugy, hogy Ilyenkor sok-kai jobban lehet egy ilyen ügyet le-
tárkyalni, mint amikor a fejünk felett szépen süt a holdvilág. Ez legalább stilszerü ... Az ember négereket geresni ne akkor menjen, amikor minden fehér, hanem akkor, ha még a fehér ingünk is fekete .. .
(Folyt köv.)
KÖZGAZDASÁG.
Nyomott hangulat a borpiacon.
Nyomott és ideges hangulat uralkodik a bortermelők között, a pénzszűke nagy zavarokat okoz s ennek tudható bs, hogy a gyenge kezek a mai drágaságnál szinte hihetetlen áron adnak tul boraikon, igy például Kecskeméten már 16 koronás árakról is beszélnek.
Teljes csend, a gazdasági élet minden részén a legteljesebb zavar, amit a bortermelők kétszeresen éreznek. Az erős kezek természetesen tartják boraikat és bepincézik, mert 20—26 koronás áron eladni annyit jelent, mint reálkelni a szőlőtermelésre.
A jelen helyzet a szomorú szüret képét mutatja, mert a rossz bornak még ára sincsen, hitelt nem kapni stb. Síjnos, a gyenge kezek olcsó árai meglehetősen befolyásolják r közhangulatot, mely idegességével semmiesetre sem járul hozzá a gazdasági élet normális, nyugodt meno-téhez. Remélik azonban, hogy ez a nyomott és ideges hangulat nem tart sokáig s a jövő héten már jobb állapot alakul ki.
iA tej romlatlan minőségének biztosítása. A m. kir. föld-mivelésügyi miniszter a te] romlatlan minőségének biztosítására elrendelte: a közfogyasztásra szánt tejet kellően kitisztított edénybe kell önteni, az edény mindenkor kifogástalan tiszta állapotban tartandó. A tej fejés Után azonnal leszűrendő és 12 C fokra lehűlendő, közfogyasztásra szánt tejet savtompitó szerekkel konzerválni tilos. Aki a fenti rendelkezéseket megszegi, szigorúan büntettetik.
A tőzsde irányzata.
IkwJapostJ sxorkcs stóségvinktáL
Már tegnap a magánforgalomban mutatkoztak szilárd iranyzati tünetek, ma jelentékeny vételi megbízások vetették meg az alapját a tőzsde forgalmának és a részvények emelkedésének. Pénz is Könnyen kapható, 3 V»0/« 4% volt, a fteti kölcsönpénzt tegnap mar 2°/0 melleit kínálnak jelentékeny öis&egeket, ma pedig 1%-al lehetett kölcsönpénzt szerezni. Az olcsóbb pénz természetesen éreztette hatását, már a megnyitáskor igen élénk forgalom fejlődött ki a tőzsdén és jelentékenyen fellendült a vásárló kedv. Később az irányzat még jobban megszilárdult s a tőzsdeidő második felében nyercségblzto-sitó eladások révén alacsonyabb kurzusok kerültek felszínre, de a piacra dobott áruk hamarosan felvételre találtak, ugy, hogy zárlatkor voltak a legmagasabb árfolyamok. Az utótőzsde szilárd.
Valuták t
Budapest, októbor 12. Napolaoo 9W0, foot 11125-11426 Dollit 2500-2675, Francia frank 190—95, Mirka 110—116, Olasz líra 105-10, Oaitrik korona 3-06—3-70 Lei 1475—1576, Ssokol 82—86, Svijcl frank 470-85, Dinit U470 -3480, Ungyel mixka 27—20, Hollandi forint 070-995, Belga frank 178-183, Uva 1450—650.

6
ZALAI KÖZLÖNY
1922. október 13.
SINGER JÓZSEF ES TÁRSA
DIVATiÍRUHIÍZA („KÖZPONT-SZÁLLÓ" ÉPÜLETÉBEN)
Szövőpamut é» szövöcérna állandó nagy raktára.
Ajánlja mérsékelt árakon a következő jómirőségü cikkeket: Férf I-.xSveUk, „51 ..övetek, xelg, ..!».. cloth, fekete cloth, . grenadln, vA.zon, alffon. parget, zefír, k.nsvasx d-»^grtfdllf matracgrádll, bársonyok, kőtőpfmut, kondorpamut -zővo. p«mnt, szovőcárna, igygarnltura, dam-sztgarnltura, gabnászaák, tóllkendő, hárá.zkendo, fejWeudS, xaebkendő, pohártörlő, plttaskabát, trlko Ingék, valamint trlko uadragok.
Devizák:
ABUUKUOI 970-95, Kof>r*°h*K» 017 —A?2, KrisitUnU 430—440, l.ondbn 1112.\'. 42.\'., ücrlio I0Í2.S, Milano 106-110 Pirii jOO-SS. Prig* 82-88, — Stockholm 6Ö3-678, ■-Zürich 470- 85, — Wien 340 310 — Zágráb 860-900, — New-York 2500.576, Versé 27—28, Buk.rest —. SofU 1460-WO.
Zürichi zárlati
B«(lln 22, Amsterd»m —, HolUodU —— New-York 530, — London 237fl , I\'wls 4000, Milano 2200, Prága 1816, Budapest 21:,„ Zágráb 205-5, VmsA 5 6, Wien 00 7, S»oíit 336 0»xlr«k bíly. 07 8.
Termény Jelentés:
Buta (TiíMvIdíki) 11400-11460, egyib 11450 1150O, rozs 7400-600. t«k»rm»ny iip« 6900-7100 lórirp* 7200-400, *»b 6500-««t0, lenKflil —•—, — repce 17—17600. korpa 6160 -5200, kules--.
Budapesti állatvásár:
Maxhihoi I. r. «nénb«n "360 - 470, hátulja 360-480, «l«i« 360—47O, ÍJ. r. e«;éssben 250-34Ü. hátulja 270-3«0, eleje 200—270 Növendék marha: I. r. égésiben 160-230, borjú (ólött tórb) 360-490, Készlet: N»gy-maxha 11X, eladás 84, Növendék marha
íO, eladás 23, borjú 92, eladás 74. Marhabír 37v—3M. borjubAr 740 - .\'50. Biika
23 \', eladva 200, Juhhus 23 >-260.
Sertésvásár .-
Felhajtás 1028, Kikelt délig 8CO, Öreg —, Közép 500 —530, Könoyu 380 440. I r. 440 Zsír 900, Szalonna bou, Uh. hus 4 0.
Értékek:
Magyar híiel 8000, Oszirák hitet 1400, Hazai 1550, Jelzálog 600, Lc-RzámiiotfS 2050, Kereskedelmi Bank.
24 000 Magyar- Olasz 615, Beocsiiü 52.000. Drasche 27.800, Általános srón 143 000. Szászvári ,33.500. Salgótarjáni 69000 Urikányi 9100 Rima 13500 Schlick 8400, Guttmann 10600, Nasici 63000, Danica 11600 Klotild 10900, Magyar cukor 150.000 Adria 40000, Ailaniika 6450. Királysör 7300, Bosnyák-Agrftr 2950, Lipiák 5100, Phöbus 6450, Vasn:, Villamos K600. Gizella 9700, Kon-kordi* 8S00, Déli vasút 8500.
Peieiós szerkesztő Benedek Rezső.
Apró hirdetések
dUai 10 (aOlc 00 korona. vaaUtabb Sétával •s^dell »>»k dnplfcn iiáwllUMik. illUt k.rí.Akoek M ..Aa.Uk W«Py.
KlrAlyl raj-Utca t. »». háa u.hid W.MI RflvrbUt Síiinek E.. Ito4ape*t. Kriulliu-Mrat iit •<- _JJS°
Bejáró takarítónőt lertt ir. Köavc focc-m*.
Gyermektelen JldiaepAr Uitototoil »K*it k«ra. hol ra»ci u kh«IT Cím.. Kó-.tói-tér i« 0»». Topkt J6M«fa». \\_J}68
K<i fajüiilk fo*terriert álUtbaiitnal ebt«-
UUrt ingyen itcn«ed a talajdooo*, CMDCtry-ut I)
Mt<i«kiatb«<j i -a-jg._._5J59
Péoatárnoknűnik Vtic.idik leiceytl Oiletba ttj hittol *i!6 fifyet kluiuce;. Clm * kladO-
MnuHnn._»})
Hagyar-utra 7B. »«- há» nttkkkel «»ab»d k«*b<m tlfcíd. J)6r«bt<t I\'.toik»íc» Jemí Iflticr, mt<< «tlniHlx»li lilkek 6il«t&tn. H»<
ARGENT JÁNOS
Másra d»áu«te NsftkiaUji. Dsik tár 1. u.
Dus raktár kézzel dolgozott chsvreauz, boksz, antilop, krokodil-bér, selyomclp-Ak-ben a legutolsó divat szerint
Gyermekcipők
fekete és színi s brtrból n inden szAcnbitn ftll.ndó.n inktAron. Mérték utáni rendalisek 24 óra alatt készülnek!
Használt tölgyfa
szeszhordók
eladók
Szeszfinomitó R. T.-nál
Nagykanizsa. )19s

LEGOLCSOBB MINDIG
KISFALUDI ÉS KRAUSZ = divatnagvAruhAza -
Duplaszéles szövet ruhákra Duplaszéles félgyapjuszővet minden szinben .... Duplaszéles félgyapjuszővet minden szinben .... 140 cm. szélea strapa női-
azövet.......
140 cm. széles férfiazővet . Sima flanellok, színtartó Színtartó psrgetok . . .
SZÖVET OCCASIOÜ
Dlvatvelourok minden színben kabátra és ruhákra, nSI kosztom- és ruha-szivetek, férd doublé és kabát-szövetek, selymek, bársonyok és ndl posztók I
az „ARANY KAKAS"-hoz NAGYKANIZSÁN, ERZSÉBET-TÉR 21. SZÁM
métere 700 K
métere 950 K
métere 1150 K
métere 1600 K métere 1800 K métere 650 K métere 500 K
t
Búzát, rozsot
minden mennyiségben a legmagasabb napi áron vásárol.
KORPÁT
ab zalamegyei malom a napi ir alatt árusít minden mennyiséjben — •
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi r.-L
Nagykanizsa, F6-ut 8
(B.itr épttUt.)
Telefon: 123. Sürgönyeim Putur..
-aa.
loaoaoooaoaoaoaoa oDoaaoaoao aoaoaoaoaoaoaoaoo
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai belízí pergoientpaplr,
V.j cjom.golóp.plr Sup.rlor papin..cakó C.ouagol6paplr Csomag tllggőclmkAk 5ok.zoro.lt6 ké.iUlék bifé,
lrígípk.llékek Rendelési zsebkönyvek Forgalmiadó könyvek Mindenféle Bzletl könyvek Kötlevelek
Gabenavéssrlá.l könyvek
Ugoluább n.pl .rákon kaplialök
Fischel Fülöp Fiai
p.ptrárahlsában, H.Byk.iü*.in.
Magyar FIAT Mívek r. L Budapest képviselősége, Taurll gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, javitó-mflliely, benzin-árusítás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon: 359. Telep: Tárház-Utca.
igazgatóság: Fő-ut, 8., Bazár-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RÉSZV£NYTARSASAa NAGYKANIZSA.
0 0
Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételt és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fő-ut 13
o 0 o 0 0 0 0 0
nnooopcjQOQOp ooooooo oo 00000000000000000000000
Nyomatott a Isolul.jdonosok: Zalai és Gyarmati könyvtiyomdilíbáo.

Nagykaulzsa, 1922 október 14, Szombat
Egyes szám Ara 8 korona
61. évíflljfjjfj,
jodiA
nhoioltiti
\' >o>ht>s>. pl
lutrrurbaoTrlefon 79.
POLITIKAI NAPILAP
II K6BM>ra - kut^aa
VJUftr. Á WtéfÜ*1-\'\'
Kcpogás
hallatszik az ajtón és öreg úriember lámolyog be rajta. Tisztviselő volt, nyugdíjas lett, nyomorgó. És várja, mint sok ezren : majd a kormány.
Van valami erő a feményke désben, még ha tudatosan hiába való Is Én biztosan tudom és nem Is hihetem máskép, hogy a kormány mindenkin segítene, ha tudna. De nem tud. ^em tud, mert az állam is koldus, mert minden adózás ellenére milliárdok halmozódnak hiányokból és elmúlt évek adósságaiból. Kol dusok lettünk, mert mindenünk másé. Itt a kormányra nem lehet mindent reázudltani. Az állam nem kincsesbánya, hanem sajnos, csak bankóprcs-tulajdonos De minél több bankót nyom, annál szegényebb lesz. Itt másoknak kellseglteniök. Azoknak, akik még mindig ludnak Inni enni, amennyit akarnak, azoknak, akik nr^q mindig tudnak a cigánnyal k^/enc nótákat húzatni, azoknak, akik még mindig eljárhat nak cukrászdába és hatvan koronás süteményekkel bélelhetik felséges gyomrukat. Itt segíteni3 kell annak, akinek van. A nyo-morakcló spkak bűnéből eredt : nem felejlfuk a sok árdrágító és elrejtő bűnét. — Hát elő a pénzzé!!
D.i necsak a .jósziv" diktálja e nemes mozdulatot, de a jogos félelem Is. A nyomor nő, az állam hatalom végre is nem lesz ké pes legyűrni a lázongó szenvedélyeket. És akkor robbanás lesz. Jaj akkor azoknak, akik sohasem ludlak eléggí jól pazarolni, akik mindig azon gondolkoztak, mit lehetne még pénzszórás céljából kitalálni! Jaj a könnyen szerzett börze millióknak! Jaj az árdrágítás ezreinek ! Akkor nem kérdezi majd a szankülott nép, honnan veszi a nadrágot és ruhát
Jobb ezt megelőzni és egy pár ezret oda vetni a könnyen szerzett milliókból Hiszen olyan csendes ez a nyomor, ha krajcárt adsz — nem kér forintot. .
A gyulafehérvári koronázás.
Sándor szerb király nem ven részt az Ünnepségeken.
Franciaország képviselője Franchet d\'Esperay lesz.
Bukarest, okt. 13. (Express távirat) Holnap, vasárnap lesi Gyulafehérváron n román királyi pár koronázása, ame It/neV megünneplésére egész Romániában nagy előkészületek folynak. A koronázási sze/tartást Christea Miron volt lugosi sör. keleti lelkész fogja végezni. Ezután Ferdinánd király proklamációt intéz a nemzethez, majd seregszemlét tart.
A koronázási ünnepségekre Gyulafehérvárra várták Sándor szerb királyt is, aki tudvalevőleg veje Ferdinánd romáh királynak. Ez a remény azonban nem teljesedett be, miután Sándor* király ugy határozott, hogy nem távozik el Bclgrádböl.tiéHögy távollétében György herceg és hivei detronizációs puccbkteérie* tűket \'megismételjék. \' >pö2zo.\\
A koronázási ünnepségen Franciaországot nerri Frahchct d\'Esperay, a magyargyiilöletéről hűes francia tábornok, haném Foch marsall fogja képviselni. A román rendőrség Wagff elő-\' készületeket tett a királyi pár testi épségének bizlo&tóSSNi, VrtVrt* még mindie magyar irredenták merényletétől félnek. \' .b-om
y . m J
íi;d
Még mindig válságos a keleti helyzet
Harrlngton tábornok a mudániai egyezmény aláírás* utáni bonyodalmakról. — A háboru ves^e^ie mégi a nem mu.otl el. JHÍU9B,od
dotta Harringjon a mudániai ertekezlel iutái
London, okt. 13. Konstantinápolyból jelentik, hogy a mudániai egyezmény aláírása ellenérc mintegy 4000 főnyi török csapat átlépte az Izmid félszigeten megvont uj határi. Harrington tábornok repülőgépen küldött figyelmeztetést a parancsnokok számára a semleges zóna iWegsértese ellen. Voltak pillanatok — inon-
amikor a^t^hjt epj, | WgJlA háborút oem.JeM Hetfon enef vf>ll, a J^y^M,, gosabb a helyzet., amiftor, tqjj^ már odáig fejlődtek a dolgok, ho.sy káitylelen-lethártvvolná* ultimá(J*»flly oy v; t wi:át;km*ii, pasának. Szerencsére, ofyc
l Került, s
tls.ij
Huszár Károly intcrpellá ciója az éjszakai botrányok ügyében.
Budapest, okt. 13. (Fővárosi szerkesztőségünk jelentése.) A nemzetgyűlés összehívásával kapcsolatban Huszár Károly interpellációt jegyzett be belügyminiszterhez az éjszakai, botrányok ügyében, lirre nézve1 a következőket jelentette kl*:* Az éjszakai duhajkodásojí^, kívánom szóvá lenni. R.efös* polgárokat, akik sciikincklídont> vétenek, néhány bcszeszolpft*!\' tal ember az utcán, mindi^V\'óT nélkül, tisztái! virlu.sk, inzultálja. Ezzel mérhetetlen
iillll1!"!" .\' ". MII I Iliül.....In
károkat okoztiak\'az országnak,\'\' mü.rl\'éppen azokat a duhnjko-ilásakat. használják;, fel étlen\'-" ségeiitk1 arra, hogy"bénnübkot a külföld előtt befckcliJseirJi.
kfrfa ¥fa8iS^íí.is|\\??®r
hogy:ez:iz\'állnpljt megszóhfdn. Rat
ovsíky Andrássynál.
Bpest, okt.l 3, (Fővárosi szer. keszloségünktől.) Rakovszky István iTiízadobra utazott gróf Andrásay\'iGyulához, ábdl-tneg-beszéli-veit annak a deklarációnak a szövegét, melyei az :,ell»nzéki blokk megalakulása alkalmából fognak ki-, bocsátani.
A Mornlng Post Uoy* George ellen. \'\'
-\'LoHm, wi?
dósltóiCt<h\')"iA M.Mormng"Póst mai vízch^iíifccii vaftfiíéllalanos
PW?1 \'M i 1 Jf2^1 !"Pt< >s (,1-a
akm?iw,wásrc (.ihi\'jn.tiMjf. •W.\'V.W^InfieWifil
Hp.,,Hii>:i-.;nftax ipa<iá§öí6t)
idezte a habortj Hesftf^WíJ), $1 ha ez kitört volna, az tígész CÍVHiJíftbftH rtifwSídöMSRi.\'NÍWní\'
\'ffl/rfáflcs/l-Jmi. if.T8?Bftdí£ pesli sz^rkAxitő^fptíilk jelentése)
Az, m-nzfti kja^alp^r^é
^fmmtuA ^mi.:
■WBWteUJw M a 11 W-\'WV :tK«y,. átailjik a jMfflíglfiyi^ij^f-,, ■ iiMffííwfl^ííftl
\'h\'a,i ,,{iwp^\'mlf aci •"ft\'/w/MtSRiásimHB2^.
I hogy. személyen „wgV.f,^,
I \'Ml. ,í$j>cn
azonban .vismqd^, |yijtli(M| iveket Htm töltőitek .< has-szabályokwtk, |tifigfeleicmn. — Szcitpvp.ky illi^ÜK ,firrö/ vonát-
^/Ssií IsSilffpl\'f1
dotta: A kcpvisfl^.^fak ták nekem a nemzetgyűlés
j tetenfoYBlJtm.í: vwiwwtdp\', \' raeri ^i,íiáMjmp|ybnrtl«MvoHftk, 1 paijrtpsan.teíüUjM é?!,jgv r,*|itki| hit»K-. miiitl, ftqpjl ^VíÜII^KiWk
i iy,s,,ház0fci)WlyoHuHk.A\\ kW"-vidíts tua^nkijelwtaiwW\'.hogy.-
alaki hibákat-,iDiprfigdtai,
talomban leftí*\'"ft<l ha akkor az,:iv siiabilyszciAcn ,:ktn\\\'Jl4sz lóUve, ] aiuszabályolrtiabi .nioR-j l\'ejelően,: \\nlózkJidnti,tfagtójj ai neinzatgy41iés.jössi«íhivásáLiillefc tőleg.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1922. október 15. «
Nagyobb mennyiségű államjegyek kibocsátását határozta el a kormány.
Budapest, okt. 13. (Fővárosi szerkesztőségünk jelentése) A tegnapi minisztertanács hír szerint felemelte a kibocsáthaló államjegyek kontingensét. Az államjegyintézetnél ebben az ügyben ma délelőtt konferenciát tartottak és elhatározták, hogy a minisztertanács állásfoglalása után a magángazdasági hitel további megszorításától eltekintve, sőt utasították a váltóbirálo bizottságot is arra, hogy azokat a kereskedelmi váltókat, különösen a gazdasági váltóknak azt a kategóriáját, amelyet az utóbbi rendszer visszautasított, újból fogadják el.
A görögök még nem írták alá a mudánlai egyezményt.
London, okt. 13. (Saját tudósítónktól.) Hivatalosan jelentik, hogy ámbár még nem erősítették meg azt a hírt, hogy Görögország aláirta a mudániai egyezményt, ennek nincs különösebb jelentősége, mert az egyezmény vasárnap Görögország aláírása nélkül is érvénybe lép
A miniszterelnök utazása.
Budapest, okt. 13. (Fővárosi szerkesztőségünktől.) <A miniszterelnök ma 2 napi tartózkodásra Radványba utazott
A magyar—cseh gazdasági tárgyalások.
Budapest, okt. 13. (Saját tudósítónktól.) A külügyminisztérium ma délelőtt átnyújtotta a budapesti cseh követségnek a prágai és budapesti tárgyalásra kiküldölt delegátusok névsorát. A prágai pénzügyi és jogi tárgyalásokon Posfay Virgil rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter vezetésével a külügyminisztérium, a pénzügyi, az igazságügyi, belügyi, kullusz és népjóléti minisztérium küldöttei vesznek részt. A magyar delegáció október 15\'én utazik cl Budapestről Prágába.
A perzsa sah Madridban.
London, okt 13. Kábeltávirat.) Madridból jelentik: A perzsa sah Madridba érkezett Alfonz király látogatására. A sah három napot szándékozik a spanyol fővárosban tölteni.
Ma lesz Ítélet a Rathcnau pörben.
Lipcse, oki. 13. (Éjfélkor érkezett.) A Rathcnau pörben az ítélet hozatalt ma, szombat délután 3 órára tűzték ki.
A románok elrabolják a katolikus egyház birtokait.
Mennyit vettek el az erdélyi katolikus státustól a románok. A kisajátítás minden jogi alapot nélkülöz.
Kolozsvár, október 13. Az erdélyi római katolikus Status birtokaiból eddig a kővetkező birtoktesteket hasították ki állami kisajátítással: a radnótl uradalomból 43500 hold mezőgazdasági és 700 hold erdő-birtokot; az alsóbajomi uradalomból 1200 hold mezőgazdasági és 2700 hold erdőblrtokot: a nagyrajtolci birtokból 120 hold mezőgazdasági és 434 erdő; a kásapataki birtokból 1330 hold mezőgazdasági; a kajántól birtokból 1500 hold mezőgazdasági és 700 hold erdő; a kolozsmonostorl uradalomból 1760 hold mezőgazdasági és 2129 hold erdő; a kolozsl birtokból 1225 hold mezőgazdasági birtoktagot szakítottak kl.
Oroszország újjáépítése,
Moszkva, okt. 13 Herrlot ma visszautazott Párisba. Az Izvesztlja egyik munkatársával folytatott beszélgetésében elmondotta az Oroszország újjáépítésének haladásáról szerzett benyomásait. A Jövőbeli francia-orosz közeledés nem a kormányok szövetsége, hanem a két nemzet munkaközössége lesz. A kereskedelmi delegáció kölcsönös kiküldetése az első lépés a közeledés (elé. Herrlot nyomatékosan hangoztatta a francia-orosz keleti érdekek közösségét és közölte Polncaré távirati válaszát, amelyben Herrlot álláspontját támogatja és a szovjetkormánynak Herrlol szívélyes fogadtatásáért köszönetet mond. Herrlot a francia-orosz kapcsqlat ujrafelvétele érdekében egész Franclao szágban nagyarányú tevékenységet fog kifejteni.
Alhlr a görög csapatok
bolsevista lázadásáról.
Athén, okt. 13. A driná-polyi helyőrség bolsevista lázadásáról szóló hírt a legeré-lyesebben megcáfolják. Dri-nápolyban, valamint egész Tráciában teljes a nyugalom.
A szerb - orosz katonai szerződést megkötötték.
Pozsony, okt. 13. A Times közli a Szerbia és Oroszország megállapodását. A megállapodás arról szól, hogy háború esetén Szerbia megengedi, hogy orosz csapatok vonuljanak át Szerbia területén India felé.
Bajorország a kommunisták beözönlése ellen
Berlin, oki. 13. (Rádiógram.) Az egyik szociálista kőnyomatos szerint a birodalmi kormánynál Bajorország újból panaszt tett a külügyi hivatal ellen amiatt, hogy a beutazási engedélyek megadásánál a bolsevista oroszokkal szemben lul előzékenyen járnak el és ezzel előmozdítják Németországban a bolsevista propagandái. Ilir
szerint a birodalmi és poroszországi belügyi közigazgatás részéről már nyilatkoztak ebben a tekintetben.
Térffy távozik.
Budapest, okt. 13. A tegnapi minisztertanács folyó ügyekkel foglalkozott, mely több apróbb törvényjavaslatot vett tárgyalás alá. Hir szerint a minisztertanács tudomásul vette Térffy Béla közélelmezési miniszter lemondását és egyes verziók szerint már az utód személyében is megállapodott. Bizonyosra vehető, hogy a közélelmezési miniszter utóda Bud János lesz.
A dunamenti államok) hajózási konferenciára készülnek.
Az Ali.ml* «■ tfcr.as.fkS.l iia. mély- é. áruforgalmi viszony kl-böwllésé/61 l.ssn.k tárgyalások. — Ham slk.rllll . Jugoszláv-ro-mán különegyasság.
Budapest, olt. 13 (Saját tudósítónktól ) Magyarország hajóparkjának a békeszerző déa értelmében történt felosztása katasztrófális hatásúnak látszott egész nemzetgazdaságunkra. Teljes vesztesé-?". tengeri hajóparkot érte, amiéit tengerhajózási vállalataink kénytelenek voltak átaszlminálódr.i olasz vsgy jugoszláv vállalatokká. Dunaforgalmunk pedig IdSkörben uj\'aszerveződött, aminek lehetősé-gét biztosította is a trianoni szerződés internacioná\'is Dunsfrnha-lósága. A nagy zökkenésen túljutottunk, hajózási vállalataink, melyek egyréaze nemzetközi érdekeltség, pótolták az okozott veszteséget és üzemképessé vállva, most már kellően állnsk a személy- és áruforgalom szolgálatában.
A nemzetközi viziforgalom azon ban caak Igen redukált. A kibővítésről lényeges állatni éa társaság-közi egyezmény nincr. Ez különö aen a teherforgalom gyors lebo nyolitáaát akadályozza olyan mértékben, hogy a kereskedelmi nem zetközi viszony kiépiláic ezen az akadályon lehetetlenné vált. — A dunamenti államok gazd isági szük-aégböl elhatározták, hogy kedvező dunaforgalmi vi,zony létesítésére konferenciát hívnak össze, melyre
az érdekelt államok hivatalos kép* viselőin kivül a hajózási társaságok delegátusait is meginvitálják. — A konferenciát R mánia aürgeli különösen. Ugyanis nem sikerűit az a román jugo»2láv dunaforgalmi tárgyalás, amelyen a kát állam ciak ■z egymásközti viszonyt akarta az északi államok egyoldalú rovására szabályozni. A tárgyalás eredménytelensége óriási károkat okozott Rominiának, amely állam gazdasági életében nagyfontosságú szc repe van a Dunának azzal, hogy tengeri hajózása a Duna által közvetlen kontaktusba kerű het Európa északi kereskedelmi gócaival.
A dunamenti államok konfercn elé ja Bécsben lesz megtartva, való-azinQleg még a jövő hónap első felében. A nagyjelentőségű előkészületekről közvetlen hajózási körökből a következő információt kaptuk :
— Állam- és társsságközi forgalomegyezményre legfőbb szüksége van minden dunamenti államnak. — Az eddig korlátozott személy- és teheifoigslmunk ciak alig volt lebonyolítható száltal, hogy államhatárokon átrakni voltunk kénytelenek, illetve átszállítani személyforgalmunk utasait. — Megegyezés csak Auszlriávsl vsn a közvetlen crereforgjlomra, ameny-nyiben hajóink nemzetközi forgsl-mat lebonyolító hajósvállalatok egy-részében ausztriai érdekeltség is van képviselve.
— A forgalozn felszabadítására minden államnak egyformán szüksége van. A bécsi értekezleten minden valószínűség szerint létre is jön a megegyezés. A tárgyalások alapja nagy vonalakban az, hogy szállítmányainkat no kelljen határállomásokon átrakni, hanem a megejtett vámvizsgálat után szok eredeti rakományként folytathassák utjukat a rendeltetési célig. Ameny-nyiben mindegyik dunamenti államnak eminens érdeke ez, hiszünk a megállapodás létrejöttében.
Anglia választási kampány előtt.
London, okt. 13. Valamennyi párt lőhadlszállásán serényen lolynak az előkészületek az általános választásokra. — Lloyd George meg van győződve, hogy a konzervativek a koalíciós rend-szert nem fogják fentarlanl.
A birodalmi elnökválasztás.
Bécs, okt. 13. (Saját tudósítónktól.) Berlint jelentés szerint az uj birodalmi elnökválasztás valószínűleg december harmadikán megy végbe. A német nemzetiek Hinden-burgot jelölik erre az állásra.
Budipesti állatvásári
Budapest, október 13.
Muh.hu. I r. .ginben 300-4 \'<), bitalj. 300-480, .kJ. 3SO--44I, II. ,. ,,í„b«0 210—340, hátulja 270—3110, .taj. 200— 240 N.ivonjík muhi: 1. t egé»zb«n 170-240, borjú (ötölt bérb) 370-460, Készlet : Nagy-m.rli. 4|1, aladái 400, Növendék marb. 47, elíjú 32, borjú 34, «Udái 14, Marh.-bár 341—30O, borjubör 740 - 780. Buk. 230, eladva 220, Juhhui 200-200.
Sertésvásár i
Fethajiá. 800, Kikelt délig 400, Oieg 130-40. KOzéj, 430 -510, Küaoyu -■— l , 330 47o Zsír yoo, Szalonna 700, Uh hu. 450.
1922. október 14
ZMM K02UW
Nagykanizsa történelméből.
(Folytatás.)
A R\'gi- és nz Újvárost — melyek különben is leégetve és ösz-szelövöldözve voltak — elpuszli-tották a várral együtt. A lakósok a külsővárosba Húzódtak, hova az invalidusok is házakat épilettek a L\'pót császártól kapott ingyen fun dusokra.
A várban volt városrészeknek (ö- és Újvárosnak) mcgsemmisi téae fo\'ytán nem voltsk löbbé szükségesek az eddigi megkülönböztető nevek, azért egyszerűen a régi néven Kanizsának hívták ezután is a megmaradóit részeket, de a nagyobbikat, a külsővárost Nagy-Kanizsának, a kisebbiket, a Rác várost pedig Kis-Kanizsának nevezték el.
!N»g>- é* Kiskanízsa tehát sohasem volt különál\'ó két város.
A légi vár teljesen eltűnt és a vizsgálódó szem most alig képes helyét megállapítani a Vári réten a kiemelkedő körvonalakban.
Mé/ két rom van Ksnizsa vidékén. Az egyik a Szent-Miklós templom maradványa, csupán néhány légi. d^rab a N.irea erdő szélén. Ec a templom mintegy kétszáz év előtt pusztult el.
A másik a Szent Péter egyházának nevezett pálos kolostor romja közvetlenül a város határa mellett, de már a S/entgyőrgyvári szőlőhegység területén. A zárda mély vizárokkal van körülvéve n kőfalakkal éa felvonóhiddal megerősítve. Elpusztult a tizenhatodik azázadbeli török háborúk alatt. Az épületekből még láihaló szétszórva néhány ezer légledorab, melyet a nép el nem hordott építkezésekhez, vagy össze nem. lört kincsek ke resése kö.ber. Néphagyomány szerint « föllázadt nép dúlta fel a kolostort és öldöste le a barátokat, mert az urirendből való szerzetesek tűrhetetlenül sanyargatták a környékei, nőket raboltak, s vadászaiban éa tivornyában töltötték életüket. A zárda helyét a kanizsai nép Romladék néven ismeri.
A lerombolt kanizsai várat Gra-sics báró kspto meg, kitől megvette a Szvpáry grófi család. — Szapáry (II.) István gróf, — ki a vár tégláiból házat építtetett, melyei máig is „várinak hívnak, —utódod nélkül 1743 ban meghalt s urat-lanul maradt vagyonát a fiskus foglalta el. A koronától pedig rövid idŐ múlva megszerezte magának a kanizsai birtokot Batthyány Lsjos gróf az ország nádorispánja. E\'. a Batthyány család, t mely időközben hercegi rangot i nyeri, ináig is l>i>jh Kanizsái. U A pogány török kiűzése után a p/allást viszi túlzásba a sokáig elbu ult nép. Feltámadnak Kanizsán is a boszorkányperek.
A népnek ezen szomorú halra-maradottságán gióf Batthyány József kalocsai érsek segített azzul, hogy 1765 ben Kanizaán a piaris ták vezetése alatt gymnásiumot létesített, a földesúrnak gróf Batthyány Lsjosnak 10 ezer váltóforir.-los alapítványán, mely intézetnek a megnyitás u*án két évig tanára volt Simái Kristóf is. Nemzetünk jelesei közül itt tanultak : Virág Benedek, Királyi Pál és Deák Ferenc.
Zalában és Somogyban hosszú ideig nem volt a kanirsiin kivül más gymnásium.
(Folyt, köv.)
A pécsi bányászok sztrájkja.
A békéltetést a kormány tűrte feladatául.
— Remény van a békés megegyezésre.
Pécs, okt. 13. (Bxpress-távirat.) A pécsi szénbányában, mint már megírtuk, részleges sztrájk tört ki. Minthogy a sztrájk befejezéséhez rendkívül fontos gazdasági érdekek fűződnek, a békéltetést maga a kormány vette a kezébe és holnap a belügyminisztériumban Rakovszky Iván belügyminiszter vezetésével értekezletet tartanak, amelyen a szénkormánybiztos és a Munkások képviselői is részt vesznek. Hivatalos körökben bíznak benne, hogy a kormány békéltetési akciója hamarosan eredményre vezet és a munka megindul a szénbányákban.
HÍREK.
— Dr. Nispouszky — a fő orvosi állás első jelöltje. Zalaegerszegi tudósítónk jelenti: Ma érkezett a vármegyéhez a nagykanizsai közegészségügyi bizottság felterjesztése a kanizsai közkórház sebészeti osztályfőorvosának kandi-dálása ügyében. A közegészségi bizottság első helyen dr. Nisponszky Bélát, második helyen dr. Gergő Istvánt és dr. Takács Zoltánt, harmadik helyen dr. Jancsó Benedeket és dr. llck Viktort jelölte a sebészeti osztály főorvosi állására.
— A kórház alapszabályai. A kórház alapszebálymódositást a miniszter jóváh.*gyti.
— A betörők nyomában. A kanizsai detektívek nyomában van-nak a P-pp Józsefnél elkövetett betörés tetteseinek, akik Budepest felé vették uljukat és valószinüleg már a legközelebbi órákban sikerül őket elfogni és Kanizsára szállítani.
— Kitiltott idegen honos. Hiovccz Mariska peltaui születésű Nagykanizsán tuiózkodó idegen honos, mert jelentkezés kötelezettségének nem tett eleget, két napi elzárásra, 100 ko ona pénzbüntetésre és az ország területéről örök időkre való kitiltásra ítélték.
— Az Ügyészségre kisért hentesek ügyében a kir. ügyészség az iratokat viss7aadta a rend örségnek u nyomozás kiegészítése és a tanuk kihallgatása végett. Es csak az igy kiegészített jelentés kézhezvétele után emel ellenük vádat az ügyészség, ugy, hogy a gyorsított eljárás szerinti tárgyalást az uzsor&bitóság elnöke csak a jövő hét elejére fogja kilüzni.
— A temető fosztogatói. Igen, még a temetőket sem hogy-ják békében hihetetlenül eldurvul\' lelkek. Még arról a néhány gondozott sírról is letépik a virágokat, amiket a kanizsai temetőben találni lehet. Mert általában a lemető sírjai oly megindítóan szomorú képet mutatnak gondozatlanságukkal. Kivéve a hősök sirjai -- melyeket a katonaság gondoz — a többiekkel alig. törődik valaki. Elhalva: elh:igybtvn, elfeledve. Alig töiődik valaki a ha\'ottak nogy némi városának kis nyugvóparcelláival. Az emberek sivár lelketlenségét, a rid\'g emberi Önzést mutatja ez is, omely oly h3mar Medteti velünk azokat, akik még csak nem is olyan régen, szivünkhöz oly közel állottak... És az a néhány sir, melyet gondos és hálás kéz simogat és ápol, az sem leh*t nyugton, mert gonosz kezek megfosztják virágékestégétől. Vájjon mii érdemel az, aki a sirdombot virágától megfosztja ?
— A rendőrség kihágási
osztályában az utóbbi időben rendkívül sok kihágási ügy kerül tárgyalás alá. A helyiség rendesen tŐqjve van a sok beidézett féltőL Hogy milyen a forgalom u kihágásnál, elég rámutatnunk, hogy három jegyzőkönyvvezető van b tárgyalásoknál. Hétfőn például 120-130 fél ügyét fogják tárgyalni, illetve Ítélkezni.
- Óriási felhőszakadás DSÓs kálón és Orosztonyon, Cssk a mull számunk egyikében közöltük az obórajki nogy elemi csapást s ma ujabb szerencsétlenséget jelent a telefon. Dióskál és Orosztony határait tönkretelte a jég és az utáni duló felhőszakadás A mezei u>ak és a falvak u\'cái veszedelmes folyókká változtak és magukkal sodortak szénát, fát és házi szerszámokat, sőt még embereket is. Az egeraracsai tanító, sojnos nevét nem tudjuk, maga számos élelet ragrdott ki az árból, sok helyen nyakig gázolva benne, saját életét is kockáztatva. A pogányvár! híres bortermő szőlőt valósággal lemosta a sebes viz. A kár 5—100 száza lékos. A negy istenc«apás 6 házat is ö>szeomlas\'.tott, 70 et pedig ugy megrongál!, hogy összeomlásuktól tartanak.
— Megindult h földadó befizetése. A földadó kivetési munkálatok a vármegyében javában folynak. Az előírások a főkönyvben és az adózók fizetési könyvé-b:n nrgyobbréS\'t megtörténtek és az adófizetőknek kézbesiltettek. Az Bdózó közönség érdeke, hogy az
1922/23 költségvetési évre bu a alapon kiveteti földadót f. évi október végéig befizessék, hogy"£ nyújtott kedvezményeket, tehát 5, 20 és 30% os kedvezményeket igé.»ybe vehessék, mert az október 31-e után teljesítendő adófizetések ulán már negyedévre számitott 2% os adópótlékot kell fizetni. Az \' adót az adózók, a kis- és nagybirtokos is, közvetlen az illetékes közs-égnél fizetik le. Az uj földadó befizetése különben simán, fennakadás nélkül folyik.
— A vármegye virilistáinak névjegyzéke. Zslavármegye 1923. évi virilistáinak névjegyzéke mér clkéazült, azonban a névjegyzék még nem teljesen végleges, umeny-nyiben a felebbezések halárideje még nem járt le. A névjegyzék elkészítéséről illetékes helyen a következőket mondották: 0\'<lóber 13-án járt le az adóhivatali kimutatások elleni felebbezés határideje. E\'Után az igazoló választmány, előreláthatólag a hónap második felében összeül és megállapítja az 1923. évre szóló névjegyzéket a megyei virilistáknak. Körülbelül 70 uj virilista lesz a megyében.
— Botrány egy esküvőn. Izgalmas jelenetek voltak a breiten* feldi plébániatemplomban egy es-
küi őn. A VII. kerület egy egész utcájának lakói, főleg az asszonyok, zsúfolásig megtöltötték a templomot délután hat órára, mikor egy ottani kereskedő oltár elé vezette menyasszonyát. A szomszédok azért csődítették össze az egész népet, hogy megakadályozzák az esküvőt, mert a vőlegény előbbi menyasz-szonyát elhagyta kisgyermekével együtt. Mikor a mátkapár a násznéppel az oltár elé vonult, a felbőszült közönség éktelenül szidalmazta, egy asszony letépte a menyasszony fejéről a fátyok. Ezalatt a cserbenhagyott szerencsétlen leányanya felrohant az oltárhoz és a lépcsőre tette le a póiyásbabát, hogy a mátkapár ne léphessen sz oltár elé. Az egyházi szertartást nem lehetett megkezdeni, mig végre rendőrük jöttek és kituszkolták a templomból a lármás szomszédokat. Vallásháboritás miatt fog ellenük megindulni az eljárás.
— Öngyilkosság baltával. Siklósról tudatják, hogy Marton Jinosné ottani asazony a minap szokatlan módon vetett véget életének. Favágóbvitával, tükör előtt állva tizennégy csapást mért a fejére. Hamarosan kiszenvedett-
— Nem ellenőrzik tovább a malmokat. A közélelmezési miniszter 37381. sz. rendeletével a tegnapi napon a kontingenst vállalt malmokat feloldotta a további ellenőrzés alól. Nem értendők bele ebbe azok a malmok, melyek pót-kontingenst vállaltak, mert ezeknek az ügye még elbírálás alatt van,.
— Husz milliárdos vasúti megrendelés. Budapestről jelentik : A román és jugoszláv kormányok nagy menny iiégű vasúti anyagot rendeltek a MÁV. budapesti gépgyárában. A megrendelés személy- és teherszállító vasúti kocsik gyártására és különféle vasúti alkatrészek gyártására szól. A megrendelések összege húszmilliárd magyar koronát tesz ki, amit aranykoronában kell a megrendelőknek a szállításkor fizetniök. Az első szállítás időpontja január hó eleje lesz, nmikoria a román és jugoszláv kormányok megbízottal Budapesten veszik át oz addig elkészített vasúti anyagokat.
— Bulgária lisztet szállít Jugoszláviának. A Középeurópai Kurirnak Belgrádból jelentik: Az eddigi rossz jugoszláv gabonatermés pótlására s kormány nagymennyiségű gabonát rendelt Bulgáriában Bulgária azonban csak őrölve szá\'lithalja o gabonát. — Belgrád város községtanácsa bizottságot rendelt ki, amely S ó-flába utazott, hogy az első 150 vagon búzalisztet átvegye és Belgrádba való továbbításáról intézkedjék
— Állami jegybank Orosz-orazágban. Berlinből jelentik a Kőzépzurópai Kurirnak : Oroszország lassankint visszatér a kapitalista gazdálkodás rendszerére. Igy Moszkva székhellyel állami bankot alapítottak. Az állami bank elnöke, Scheimann most érkezett Moszkvából Berlinbe, ahol a ssjló képviselői számára érdekes előadást tartolt az orosz jegybank struktúrájáról. Scheimann elnök szerint az orosz jegybankot a kereskedelem, valamint az orosz valuta feljavítására kellett felállítani. Hosszú előmunkálatok után a jegybank felállítása sikerült és ma már 21 millió aranyrubel van a bank moszkvsi központjának pénztárában. A bank az áruforgalmat U felvette üzletkörébe, amivel az a
4
ZAUI KOZLONY
1922. október 14.
II belügyminiszter tanácskozott Friedrichhel.
Felvilágosításokat kért a faicUta mozgalom
szervezkedéséről. - Friedichnem nyilatkozott
Budapest, október 13. (Saját tudósítónktól.) Ma délelőtt Szcitovszky Béla, a nemzetgyűlés elnöke felkereste Bethlen Islv.ín gróf miniszterelnököt, akivel hosszasan tárgyalt. A miniszterelnök ezután még a délelőtt folyamán Daruváry Géza igazságyügyminiszterrel és Rakovszky Iván belügyminiszterrel is folytatott tanácskozásokat. A politikai eseményekhez tartozik az a nem minden jelentőség nélkül való tanácskozás. amely tegnap Rakovszky Iván belügyminiszter és Friedrich István között lefolyt. A belügyminiszter Friedrich Istvánt magához kérette és közel egy óráig tárgyalt vele. -Felvilágosítást kért tőle — hi» szerint — elsősorban azokról a fascista szervezkedési mozgalmakról, amelyekről széltében beszélnek a fővárosban, megkérdezte tőle, hogy igaz-e az, hogy uj szervezeteket állítanak fel. Közölte vele, ugy a kormány, mint a inaga elhatározását, hogy semmiféle oly szervezkedést nem nézhet el, amelynek felállítása & törvényekbe ütköznék. Friedrich közölte a belügyminiszterrel, hogy e szervezkedés teljesen jogi keretek között folyik és csak bizonyos eszközök igénybe vét\'elével akarják céljukat elérni. A tanácskozásról Friedrich nem kívánt a nyilvánosság számára nyilatkozni. ✓
célj., hogy az elrejtett pénzt rej fekhelyéből kicsalja. Al orosz lu-
bell 1922 tavaszán lebélyegezték, ugy, hogy a bank alaptőkéje 200 millió szovjetrubel tett.
— Amerikaiak vásárolták meg. a bakot naftaforráao-kat. Bécsből jelentik a Közép európzi Ku-írnak: Washingtoni jelentés szerint Srovjetoroszotszág egy aiperlkat társaaáffnak adtn bérbe a bekui nefteforrásokat. Az amerikai társaság 25 éves szerződést és ugyanilyen időre szóló abszolút monopóliumot kapott a szovjetkormánytdl, amely szerint a vállalat szuverén ugy az üzleti életben, mint a munkák megállapításában éa a munkások jogviszonyában. Oroszország a szerződés értelmében nem svstkoíhs-tlk bele a vállalat dolgaiba. A. kénye kedve szerint folytathatja a kitermelést, határozhat a termeléa hovaforditásában. Oroszországot csupán a termelés értékének 20 százaléka illeti. Ez a szovjetszerződés nsgy meglepetést keltett.
— Kormányválság, Jugo-aslávlában. A Középeurópsi Ku rirnak jelentik Belgrádból: Jól értesült kötökben az a felfogás uralkodik, hogy az uj kormányban csak nagyon kevés régi miniszter kaphat helyet. A hadügymlnistter távozása körülbelül már befejezett tény. Erre a tárcára Milotrávlye-vlca Milánt és Pésict Pétéit emlegetik legkomolyabb jelöltekként.
— Pavla él Arzán hercege kat vlaaxahlvtnlc. Belgrádból jelentik: A kormány Pavle és Arzén hercegeket sürgőlen hazahivta külföldről, hogy jelen legyenek a György herceg ügyében összeülő koionatanécson. A fontos tsnácv kozáson Tlnotievic* Kosztin fogja György hererg ügyében a tanácskozás anyagát előlerjestter.i.
— Ujabb románláda. Buks restből jelentik a Kötépcuróp\'i Kurírnak : Az Erdélyi Rómsi K-ith. Status birtokaiból a román kormány a földbirtok reform keretében a következő blrtokrészeket sajátl-tolla ki: A radnóti uradalomból 4350 hold földet és 700 hold erdőt, az alsóbajoml uradslomból 1200 hold földet és 2700 hold erdőt, a nagyrujtolci birtokból 130 hold földel és 434 hold erdői, a késapalaki birtokból 1337 hold erdőt, a kajántól bútokból 1300 hold földei éa 700 hold erdőt, a koloza-monostori birtokból 1700 hold földel és 2130 hold erdőt, a kolorsi birtokból pedig 1231 hold főidet.
— BUnllgyl eljár áa gróf Zichy Ágoston ellen Nagyváradról jelenlik: Október 5-én Indult meg az eljáráa a nagyváradi törvényszék előtt csempészés büntette elmén gióf Zichy Ágoston ellen, aki a vádirat szerint állilólag •100 darab juhot hajtott át Magyar orezágba Pelbárthida közaégnél. A Zichy birtok az uj hslármegállapl táa azerint kél részre szakadt, az egyik fele magyar területen van, a másik fele pedig átnyúlik Romániába. A juhokat Igy valószínűleg csak az egyik birlokréazről a másikra hajtották át a gazdasági cselédek, amikor a határőrök lefogták őket. A nsgyvársdi román törvényszék tárgyalás. Iránt nsgy érdeklődés nyilvánul meg.
— Oroaaorazág olajat azálllt Mag:,arora«ágnak. Jól infoimáll helyről érte.ülünk, hogy az orosz-magyar kereskedelmi tárgyalások kedvezően lejezödtek be. A tárgyalások eredményeként az orosz
kormány több száz vagon nyera-olaj szállítására kötelezte magát, melyet budaprsli olajfinomító gyá rsk kötöttek le A vállalt kötelezett.é/ szerint sz orosz kormány ez. év november végéig Fiúmén keresztül leszálllljs a lekötöd nyersolajmennyiséget.
— A jónál egyatem korlátossá a külföldiek fölvételit. Berlinből jelentik: A jénai egyetem közli, hogy külföldieket csak akkor vesz fel, ha az illető hallgaló országában a német főiskolai diákokkal szemben biztosítják a kölcsönösséget.
TÁRSADALMI ÉLET.
— Megalakul Nagykanizsán a Vaautasazövetaég. A Közalkalmazottak Nemzeti Szövetségének nagykanizsai vasutas csoportja hol nap, vasárnap délután 4 órakor a Kcrcsztó.iy Oi\'honban tartja rneg alakuló közgyűlését Fclszóliilainik ezért az össze-, tényleges és nyűg dijos vasutasok és az eddig is be iratkozott tagok, mint az összts köz alkalmazottak, hogy az aUku\'ó Ulé sen, melyen a bud«posii központi kiküldött is réizt fog venni, — lö tnegese\'n megjelenni szíveskedjenek.
— A mezítlábas gyermekek részére dr. Sz>bó Lajos kir. ügyészségi elnökhöz ma Sz*bó S*nJor Öt pár cipői, a Síeszfinomilo K.-T. és Stern J. Mór ós Fia cég 0000—5000 koronát küldött. Azonban ha végig nézzük a kan\'zsai társadalom tehe tős tagjait, még mindig nagyon sokan vannak, akiknek neveit nem Ifttjuk a hivatalos nyugtázásnál. —• Vajha ezek is a nemes szívűek példáján felbuzdulva, minél előbb jut latnának néhány morzsát hőségük feleslegéből azoknak, akik éheznek, fáznak, dideregnek és a tél borzai maitól rettegnek: a ml szegény, nincstelen rokonainknak.
— Sxervezkednek u helybeli husiparosok. A helybeli hentes és mészáros iparosok körében moz galom indult rneg, hogy érdekeik mcKVÓdésére a Nagykanizsai Hus iparosok Szövetségét megalakítsák. Mint értesülünk, a mii napon meghívók mentek szét az dsö értekezlet megtartására, amely holnap, vasár-
nap délelőit 11 órakor lesz a Köő féle vendéglőben. (Főút 17.)
— A diáknyomor enyhlté-■ére. Zalán Leó, a Furnórgyár és Keményfaipsr Részvénytársaság igaz gatója a diáknyomor enyhítőére a helybeli Fe\'sókereskedelmi Iskola ta nulói közt való szétosztásra 15 000 koroi.M adományozott. Zsláo Leó, eki a kanizsai kereskedelmi iskolának volt növendéke, évről évre megemlékezik arról az iniézeiró , amelyben kereskedelmi kiképzéséi nyerte.
— Sopronmegye éa az ínség akció. Sopronvármegyc torvónyha lósági bizottsága Simon Elemér fő ispán clnöklésóvel egyhangú lelkesedéssel elhatározta, hogy n Horthy irségakció javárn a teherbirOképes-Jég arányában körülbelül millió koronát kilcvő adományt gyűjt ösz sze, hogy ez összegből elsősoiban az önhibájukon kivül munkanéiküí maradt, de az akció folyamán munkai vállaló ínségeseket a szükséges liszttel elláthassa.
Hámor.
— Mondja, miért olyan drága a tojás ?
— Hja, kérem a lyukok is az in-d;x számuk szerint tojnak . . .
— Hallotta, Bícsben olciósigi hullám v«n.
— És miben nyilvánul az meg ?
— Miben? Egy barátom volt Bécsben éj azt mondta, hogy már 50 000 koronáért kapott ebédel.
— Tényleg, olcsói . . .
— Füazcrkeieakedők figyelmébe. A Kereskedők Társulata lia-t ságitag jóváhagyott legújabb fü szer- ós gyarmatáru árjegyzéke átvehető Rosenfeld Adolf Fiai cég üáletében, Fő-ut 4.
— Molnár Ferenc éa Fedák Sári házasságot kötöttek. A Színházi Élet uj számának címlapján az irodalmi és színházi világ reprezentánsának együttes fényképét hozza. A vezércikk is az uj párról szól. A napilapokat is -megelőzve hoz hírt elsőnek a Színházi Élet erről a házasságról. A gazdag és tar Ulmas lap ára 50 korona, negyedévi előfizetés 500 korona KUdóhiva iái Budapest, Erzsóbet-körut 29.
— Tiincvizsgák. .Ma este 7 órakor lesz a tanu\'ó ifjúság ís holnap délután 4 órakor a bsbák táncvizs-
Rája Adorjánná M •yersberg Frida tánciskolájában Mindkét vizsgán a ieánynövendékek b«ba\'ánc<>i fognak* lejteni. Érd klődőkct szívesen IUn*k. A zenét gjőri Lázár Pisla z*ncVara szolgáltatja
— Ma, szombaton és holnap, vasárnap Ismét egy remek amerikai íVmJt n.utat be a Világ mozgó a chik-igói Meiro filmgyár remek alkotását, az .Afrikai vadvirág" cin nl&n a egy kitü iő vig|átókoi. Az előbbi főszereplője Eiiih S orey, am-rika legszebb hö\'gyc.
X törökök betartják a mudániai határozatokat.
Konstantinápoly, október 13. (Saját tudósítónktól) Az utasításhoz képest, amelyeket a török csapatok még a fegyverszünet megkötésének napján megkaptak, az a csapattest, amely Ghcbzel vasútállomását megszállva tartotta, a hasonló nevü falu ellenkező oldalán vonult vissza. Nyilvánvaló ebből, hogy a török csapatok főparancsnoka pontosan be akarja tartani a megállapodásokat.
TÖRVÉNYSZÉK.
ítéletek.
A nagykonhaal kir. lörvény»/ék bQntetőtanácia elé került «őbb kitlccs thelyi magyar, akik ciak nzznl vanntk vádolva, hogy ®z elmúlt tél folyamán Fe.itetlch Tasziló herceg kastélykertjéből néhány fát kivágtak, néhány akácfagalyat{ lefűrészeltek és hairavitlck. A vádlottak beismerték teltüket — dc mind azzal védekeztek, hogy nagyon »zegények és éhesek voltak, fáítak — és nem volt tüzelőjük. A lárgyoláavezeiő elnök — aki a S\'igoiu törvénykönyvvel a kezében ia ember érző, melegszívű ember — komoly h»ngon meginti őket, hogy még akkor sem szabad más vagyonát jogtalanul eltulajdonítani éa a törvény — törvény !
Rövid tanácskozás után a törvényszék B.trna Jánost, B^rnn Józsefet, Farka* Istvánt. Horváth litvánt, Bke Józsefet, Fehér Lajos", Hoi v.íth Jínőt én Barnn L-tazló hnost fejenként három három heti fogházra éa egy évi hivatalvesztésre ilé.ltr, míg négy kiskoiu tizenöt napi foghízat kapott. Az Ítélet jfgerőí.
A kir. törvényszék súlyos lesti-aérléa vétségében mondotta ki bűnösnek ifj. BjIí József ejutereg-j. nyei főldmivest, mert Dávid Ferenc eazteregnyeNakost ösziökével ugy megvágta, hogy 25 száraiékos munkateljenilmény csökkenést idézett elő bnl kezefején, három hónapi fogházra és a/ össze* felmerült költségek megfizetésére ítélte, apját B*li Józszfet pedig felmentette a vád é« következménye alól. Baliék megnyugodtak nz ítéletben. A vádhatóság képviselője súlyosbításért felebbezett.
Ezeken a tárgyalásokon ii pécal kir. ítélőtábla elnöke dr. Félix A. is jelen volt dr. EŐry-Szabó Jenő törvényszéki elnökkel.
„Mogyar a magyarnak nem lehet ellensége\'.
Horthy Miklós.
1922. október 14
ZALAI KOZI.ONY
í
Kemal pasa női minisztere.
Hílíd Edib, — ez a neve annak az asszonynak, aki a beavatottak szerint, Musztafa Kemal pasa mögött áll. őt lelkesíti, kitartásra serkenti. Et a 30 év körüli asszony nem a háremek titokzatos alakja. Már évek óta küzd a török nök felszabadításáért s nem egy modern török női intézmény neki kö szönheti létét. Ezek az írásművek még a külföldön is feltűnést kel tettek.
1920. derekán megszökött Konstantinápolyból és számos küzdelem után elérte Angorát. Itt a kérlelhetetlen nacionalizmus Igehirdetői közé szegődött. Népgyüléseket hívott egybe s harcra buzdította társait, Musztafa Kemál pasa ekkor lett rá figyelmessé. Megismerkedett vele s csakhamar megé.tették egymást. Később Kemal pisa kinevezte a novellaírónőt — hadnaggyá. 0 volt az első török női tiszt, ami persze a mohamedán világban nagy feltűnést keltett. Kemal pasa később közoktatásügyi miniszterré nevezte ki s mint ilyen, gyökeres reformokat léptetett életbe. A kon zervativok persze berzenkedtek a női miniszter ellen.
— Hiszen még a modern Nyu gáton — vetették ellene — sincsen női miniszter. Miért kell éppen nekünk e>Z\'.l n szélsősége;-.reformmal a világot meglep >1 ?
Musztafa Kemal nem hallgatott a* ellenvetésekre. Az uj kő/oktatásügyi miniszternő keresztülvitte, hogy az angorai nők fátycl nélkül járhassanak és hogy ne kellessen egész életüket a háremben tölteni. Iskolákat nyitottak számukra, ahol Írásra és olvasásra tanították őket. Ekkora társadalmi forradalmat a törökök évszázadok óta nem éltek át.
— Tudom, tudom — felelte Halld Edib az ellenvetésekre — a mohamedán vallás szerint nem járok az igaz u\'on. Csakhogy most a török hazáról van szó. Már pedig az ín felfogásom szerint a tö rök hazát a török nő nélkül megmenteni nem lehat. A török nőt fel kell szabadítani vissza kell adnunk emberi méltóiágát és a férj-jel egyenrangú felet kell belőle teremteni. En tehát megyek dőre a magam utján.
1 Isiid Edibnek eddig mindet?* terve sikerült, A rossz nyelvek — persze ilyenek Angorábnn is vannak — azt mondják, könnyű az olyan közoktatásügyi miniszternek, akinek Musztafa Kemal a párt fogója.
— Uránia. Szombat, vasárnap: .Szajnaparti nyomortmya." Titokzatos történet Páris külvárosainak útvesztőiből.
SAJÁT KÖTESÜ békebeli anyagból minden színben a legfinomabb minőségig készít és raktáron tart kabátokat, blonsokat, harisnyákat és zoknikat FILIP P harlanya-kötŐdóje, Szombathely, Szél! Kálmán-n. 6.
(x) Női kabátok, ruhák, pongyolák, blúzok, angol fórfiszövetek, ragián ós télikabát kelmék, kosztUm kelmék, siffonok, vásznak a legna gyobb válaszlókban a legolcsóbb árért Fürst József „Kékcsillag" áruházában.
— Bgy háziszolga felvétetik Kanf-mann éa Blen lQsxcrQzletében.
REGÉNYCSARNOK
A fekete matróz.
— Detektívregény. — 20
A Zalai Közlönyszámira Irta Havas Zsigmond
— Hm, őrnek ilyenkor is v«n kedve tréfára ? Pedig én az ön helyében nem nézném ilyen humo rosán a do\'got. Nem gondolt ön még arra, hogy talán ez a nigger lette el láb alól a kollégáját ... és ha ez igy van, akkor velünk sem fog kesztyUs kézzel bánni . . .
— ó, én nem félek1, de ugylátom, ö.i nem tendelkezlk valami nagy bátorsággal.
— Persze, Ö.iök, akik nem ismetik ennek a nagy vámosnak a csatornavilágát, mind igy beszélnek. Csak egyszer kerülnének o\'yan helyzetbe, amilyenben mi majdnem mindennap vagyunk, majd másképp beszélnének . . .
— Azt hiszem, az olt a „Princ" — kiállóit fel most az egyik detektív
— Az az l — hagyta rá a másik — Jól ismerem, iit rothad már vagy egy féléve . . .
— Akkor most már óvatosan ! — adta ki a jelszót Paddington és revolverét a kezeügyébe helyezte, ugy, hogy mind íyájan láthatták.
— Csak semmi heveskedés! — tiltakozott Wo\'.lking. — Ö.iök csak akkor lépjenek közbe, ha a fekete rosszul viselkedne. Én tárgyalni aka rok vele, nem pedig verekedni!
A négy fótfi egymás mellett lépe gelett ós husz lépés ulán eléjük bukkant a bárka. Sehol sem lehetett látni egy teremtett lelket ós Wollkíng csalódottan nézett körű1, mert ezt hitte, hogy a nóger már várni fog rá. Paddington azonban egy csöppet sem vesztette el a kedvét, hanem élénken szaglászta körül a terepet.
— Egész jó csapda lesz részére 1
— dörzsölte elégedetlen a kezeit. — Hs egyedül jön, könnyen elbánunk vele, még ha oljan erős is, mint hat bika . . . Hoztatok karpereceket? . . .
— Egy tucatot — mondták nevetve a detektívek.
— Akkor jó. Várjunk, mig előjön az a jómadár . . .
Wollkíng szivarra gyujiott ós ide gesen nézelődött körül, Paddington pedig egy cölöpre ült ós ugy tárgyalt két társával.
Éppen éjfé\'.l ütött az óra, mikor l póseket hallottak. Mind a négyen feszülten hallgatództak ós kimeresz tették a szemüket. A lépések mind-közelebb hallatszottak, majd egy pillanat múlva egy hatalmas árnyék váll láthatóvá a parton körülheveró limlomok között.
Wollkiog két tépóst lett előre ós szembe találta magát egy hatalmas férfivel. Egyszerűen meghökkent, mikor meglátia a reávigyorgó areol. Mini egy hatalmas ősiilal, ugy ma-gaslott mellette egy matrózruhás néger. Az arca kékes fekeiébe játszott, sapkája alól hosszú haj csüggött ki ós az egész emberből csak kél óriási véres szemet és egy óriási fogsort látott. Oileil, mint kél hatalmas buzogányt, a csípőjére telte és lábát szétterpesztene az ujságiró előtt.
— ö.i az, aki azt a hirdetést le adta máma? — kérdezte hibátlanul angolul ós nagyszerűen kivicsorította fehér fogait.
— Igen, — mondta Wollkíng mikor egy kicsit összeszedte magAt.
— És maga az az ember, aki leg nap a Pearl-sireeten Ácsorgott ?
— Igen, én vagyok, Black Jimmy /
— Altright! ós mit fctreseit ott?
— Sétáltam egy kicsit . . .
— Ne mondja 1 és mit csiná t még ?
— Még egyszer sétáltam!
Erre már Paddington is közelebb Jött- Megállt a néger melleit és igy kiáltott rá :
— No te jómadár, elég szemtelenül beszélsz!
— Ugy beszélek, ahogy akarok!
— Onó, majd megláijuk. Ha so kai teketóriázó!, elviszünk egy kis sétára. Bint majd szebben fogsz válaszolni!
— Hehehe — vigyorgott a matróz — engem akarnak bevinni?. . . És ki vinne be?
— Mi! — mondta türelmetlenül Paddington és a két detckiivre mu latolt.
— Négyen ? — csodálkozott a néger — Csak négyen! . . . és nem félnek, hogy én viszem el mind a négyüket ? (Folyt köv.)
KÖZGAZDASÁG.
A föld irányára.
Gyakori a panasz amiatt, hogy a földkérők nem tudják, milyen vételárat kell majd fl\'.einlök, ugy, hogy voltaképpen zsAkban vésziek macs. kát. Felmerült tehát az a lerv, hogy a földbirtokokra nézve bizonyos irányárakat állapítsanak meg, még pedig buzaértókben, mert jobb értékalap ma nincs. Mi azonban arra figyelmeztetjük a tervezgetőket, hogy az irányárak megállapításával éppen a földigónylők érdekében — mo3t ne foglalkozzanak. B&kébcn husz koro nás búzaár melleit 600 —800 koro náért lehetett egy hold földet venni, tehát a föld ára harmincszorosa negyvenszerese volt a buza árának Most ez az átszámítás lehetetlenül magas földárakra vezeino. Nem el fogadható az a számitás sem, hogy a kataszteri úszta jövedelem minden koronája ulán bizonyos mennyiségű búzái számítsunk, mert ugy a taszteri felvételnél eUövetctt hiba több százszorosan fokozóJna ós he lyenkint olyan irányárak alakulnának ki, amelyek a föld való értéké messze felül en elkednének. O.yan nagyok ma a buza és a föld ára közölt az eltolódások, hogy a kettő között általánosan elíogadhaió arányt megállapítani képtelenség Egyelőre azzal lehetne tájékoztatni a fóidigóny-lőket, ha a környéken megítélt me*, váltási árakat tudomásukra hoznák. Ezekből az ármegállapításokból min den igénylő kövcikeztethctne arra, hogy a földtulajdon megszerzése milyen terhel jeleni.
A tőzsde irányzata.
Budapesti szerkesztőségünktől.
A hétvégi rendes nyereségbiziosil. eladások m-> megbolygatták a tőzsde irányzatát. Megnyitáskor ólónk forgalom mellett szilárd volt az irány zat ós a hangulat is igen bizakodó Valamennyi papir árfolyama a leg napi záró árfolyamok felelt mozog lak, sőt néhány részvény jelentékeny árnyereséggel cserélt gazdái. — A tőzsdeidő későbbi folyamán az el adások következtében az árnyereség egy része lemorzsolódott, sót néhány papir a tegnapi záróárfolyam alá csuszoti, később azonban az érdeklődés újból felélénküli és az árveszteség egy része megtérült.
Valuták •
Napo\'eon Ü ICO, font 111tO 11 -460 Dollár 2600-2576,Franci* frank 100-95, Márka 115-130, Olasz lira 105-10, Osztrák korona 3 *0 -3 5o Ui 1475—1575, Szokol 83—87, Svájci frank 470—85, Dinár 3600—3760, Lengyel márka 27—Hollandi forint 072-997, Belga frank 178—183, Léva 1450 —550.
Devizák:
Amsterdam 970-95, Koppenhága 517—522, Krlsxtiánla 430—440, Londoo 11125-425, Berlin 105-25, Milano 105-110 Páris 190-95, Prága 82-86, — Stockholm 663-678, --Zürich 470-85. — Wien 340 - 350. — Zágráb 000—970, — New-York 2500-575, Varsó 27—28, Bukarest —. SofU 1450 -550.
Zürichi zárlati
Berlin 20 6, Amsterdam —, Hollandia 208 80 N.w-York 537-3, — London 2383 , Párii 4072, Milano 2290, Priga 1830, Bada-poat 215, Zágráb 207 6, Varsó 6 5, Wien 5-72, Szófia 345 Osztrák bély. 0 8.
Termény jelentési
Buza (Tiszavidéki) 11300-11350, tgyéb 11400 11460, rozs 7400-600, takarmány árpa 6900-7100 sörárpa 7200-400, zab 64X>-6600, tengeri —, repce 16SOO—17500, korpa 5150-5150. köles -.
NyilUér.*)
Nagykanizsa város közönségéhez!
A Zklai Közlöny 1922. október hó 13 iki számában „Rszzia a piacon" című cikkben alulírott henteseket, figyelemmel a cikk első részóbon foglaltakra, oly színben tünteii fel, miniha ők lennének azok, akik a közönséget ki akarj tk u \'.sorázni, lehetetlen árakat követelnek, s nem elégesznek meg a tisztességes polgári haszonnal
Igazságunk tudatában, amenn>|» ben a cikkíró reánk célzott, a leghatározottabban visszautasítjuk vádaskodását. Jogot ad ehhez multunk, a közönséggel szembon lanusitott mindenkor becsületes bánásmódunk és az a körülmény, hogy az ellenünk folyamaiba tett eljárás* során alkalmunk lesz bebizonyítani, hogy a mai élőállalárak, szállítási- és regieköliségek, valamint a kimérésig felmerülő egyéb jelentékeny kiadások melleit a hentesiparosok még a megengeded polgári haszon felét sem keresik megi
A hus- ós zsirdrágaságnak nem a hontesiparosok az okozói, hanem köztudomás szerint a letmelők ós hizlalók, akik valósággal diktálják az Arakat, tehetik ezt annál íj inkább, mert az eladási ár reájuk nézve maximálva nincs.
A magas beszerzó>i árak mellett üzletünkre magunk ós családunk békebeli vagyonából nap-nap után rAíizeiünk, amit az is bizonyit, hogy a Jelenlegi készleteink meg sem" kö-zeliiik békebeli, állandóan beraktá-rozott zsir ós húskészletünket.
Az itt elsoroltak mind köztudo. másuak, mégis becsületünk meg-óvása végeit kötelességünknek tartottuk ezt előadni, kérve Nagykanizsa város közönségét, hogy irántunk tanúsított eddigi jó véleményét tartsa meg ós ítéletét a pártatlan bíróság döntéséig függessze fel.
Nagykanizsa, 1922. évi október hó 13 ik napján.
Marton János, Petrics Gyula, Babics Lajos, Németh Lajos, Kárlovits György, Kovács Ferenc nagykanizsai heotasosezterek
*) Az • rovatban kösöltekért sem a szerkosztóség tem a kiadóhivatal loUlősségct nem villaL
Felelős szerkesztő Benedek Reztd.
zalai közlöny
1922. oliíli" 14
Értékek:
Magyar hitel 8500, OszlrAk hitel 1576, HíZhi 1675.JelzáloK 616. Lt-sjímiloló 2100, Kereskedelmi Bank 24 600 Magyar O\'asz 400, Beocsir.i 51000. Dr.sche 27 500, AllalUnfis */tn 147 600. SzAszvítri 34 000. Salgótar|Ar.i ((7500 UrWnvi 05000 Rima 13300 Schlick 8550, Gutln\'anii 11100, N-aici —■-, DaniCí 111100 Klitill lOSOO, Magvar cukor 157.000 Adria 40000, Ailanlika 6600, Ki-rAlysör 7350, BostivAk-Aurar 2950, Lipál|5l60, Phohus B350, Vasir. Villatros H400, Gizella 10000, Kral-kordia fit\'OO Déli vaaut 8500.
vil4g mozgóképszínház
Szombat, vzsirnsp Bdlth Storcy fellíptíval az
Afrikaivadvirág
amerikai történd 6 fclv.
Lady Hamllton
MKLYARAK : l\'áholy «<> K, Zvolyo 45 K, \' hely U • K. IL hely 2-» K, 1U hely 15 K
Klóadások: lictl<oxn*pokon 7 i% l\' órakor, vasAr- i* iiiincpiup S, 7 éi D órakor.
beoike józsef
p«tail-ul 39. aiim alatti
VENDÉGLŐJÉT
ma cS\'C
disznótoros vacsorával
megnyitj-.
Apró hirdetések
ktlyha tUdO. főttel Í6t*t«f u.
ÁSZOKHORDOK
biVtóií letViiinöbb mmí^cbío
KLEIN SIMON-n&l, Budapest,
IX., BátUy-U. 39. - Tektoa: Józict «M1.
ARGENT JÁNOS
mo4tn clpfczats Nsjyksoltts, DȒk-tir l u.
Dus raktár kczxcl dolxozott chovr«»ux, boksz, antilop, krokodil-bőr, selyemclpók-ben a legutolsó divat szerint
Gyermekcipők
fekete As színes bftból minden szAmhan Állandóan raktArott. Mérték utáni rendeléiek 24 óra alatt készillnakl
Hannáit tölgyfa
szeszhordók
eladók
Szeszfinomitd R. T.-nál
Nagykanizsa.
Búzát, rozsod
minden mennyiségben a leg J mag sabb napi áron vásAroi. (
KORPÁT
ab lalamegyei malnn a papi ír i.-tt árus.t mltdtn mennyiségben — l
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi r.-"\\
Nagyk <"ií»a, Fő ul 5 .
(Baair Aptttat.)
Tcteron: ,33. Sür*ür.y. lm Futura.
m
I
1—2 szobából álló irodahelyiség azonnalra keres-telik. Cim a kiadóhivatalban ---aí
Magyar fiat Művek r. L Budapest kápvise őségé, Tauril gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, iavitó-mffhely, benzin-árusítás.
Iroda: Erzsébet-tár, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon: 359. Telep: Tárház-Utca.
Igazgatóság: Fő-ut, 8., Bazár épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSA.
ZALAI ES GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóin ézet
NAGYKANIZSA, FŐ-UT 5 és 13
Nyomdai telefon
117.

Mindennemű nyomtatványokat üzleti könyveket és könyvbekötéseket legolcsóbban szállít ízléses, csinos kivitelben
Szerkesz őség és kiadóhivatali telefon
78.

A „Zalai Közlöny" kiadóhivatala

Nyomaton a lamulajdonosok: Zalai te Gyarmati könyvnyomdájában
Nagykanizsa, 1922 október 15. Vasárnap Vasárnapi WéjB ár» 10 korona 61. évlolvam 235. szám
ammiiiiiiiiiiiim^
Ha«rk«axl6aég «a kiadóhivatal ra-ut 13. siáoi. Intorurbau-Trlefon 78. Mojdotrnlk ralinlls kora roggol. POLITIKAI NAPILAP Ki4nt«Mal árak ttáihox hordva. vkUkr* postán knldvo i KgT Ii4»a»r» ISO.— korona Három hónapra 4&0.-- korona y-sr** Stáui Ara • korona
A külföldi tőke Oroszországban.
Nincs a földkerekségen már egy ország, amelynek akkora volna a polentálls gazdasága, mini Oroszországé. Óriási step-peln megterem mindaz, ami az ország táplálására szükséges, van rengeteg erdősége, vannak nagy folyamai és folyói, melyek hajózhatók, vannak tengerei és vannak hegységei, amelyekben rengeteg a vas. réz, arany, ezüst, platina és az uran. Vannak óriási szénbányái és petróleum lorrásai és az északi vidékeken sarkvidéki launája, mely a legértékesebb prémeket szolgáltatja \' Európának.
De nincs a földkerekségen még egy ország, amely olyan szerencsétlen helyzetben volna ma, mint szovjet Oroszország Ótlásl természeti kincsei kihasználatlanul hevernek, meri a szov-lelrendszer beéri azzal, hogy az ország annyit jövedelmez, ameny-nylból a vezeték jól lakhalnak és uralmukat biztosíthatják — Rengeteg bányái teljesen ciha nyagoltak és megmilvelellenill hever, mert a bolsevizmus tönkretelte a legszebben megszervezett vállalatokat Is.
Nagyon Jól tudják ezt a külföldi tókések és most, hogy Orosz országban enyhül az őrület, versenyt Igyekeznek elhelyezkedni a különféle nemzetiségű tőkecsoportok. legelőször az ame rlkalak Jelentek meg Kelet Szlbé riában az arany-mezők kutatására, aztán következtek az an gólok, akik az Ural hegység nagy bányáira telték rá a kezű kel, a németek mezőgazdaságra vetették rá magukat és óriási területeket vettek bérbe, a szo cl.illzált birtokokból a svédek az erdók közhasználására kaptak koncessziókat. Oroszország Ipara és közgazdasága pár év al&tt teljesen rendbe fog jönni, de a külföldi tőke szerzés és tudás segítségével.
A bolsevista vezetők persze n n törődnek azzal, hogy az
ország Igy teljesen Idegen uralom alá kerül; ők a koncesszió kai pénzért árulják, a pénzt zsebre vágják és maguk Is be-állanak nagytókésnek és nagy vállalkozónak. Oroszország leggazdagabb embere ezldőszerlnt Trocklj, aki a vagyonát a forradalom Idején részben rablással,
részben pedig panamával szerezte. Oroszországban a mult évben rettenetes nagy ínség voll, de egészen bizonyos, hogy a népbiztosok és kommunista vezéremberek között egy sem voll aki a saját bőrén tapasztalta volna azt,
A görögök csak a szövetséges követek fellépésére fogadták el a békét
Athén, október 14. (Expressz távirat.) A minisztertanács elhatározta, hogy elfogadja a mudániai katonai egyezményt. A konstantinápolyi görög főmeg-blzottnak ilyen értelmű utasítást küldtek. Görögország kénytelen engedni a helyzet kényszerének, ezért aláirja az egyezményt. Az athéni kormány utasította a görög megbízottakat, hogy a IdtUiött határidő letelte előtt irják alá a mudániai egyezményt, Ez a határozat az olasz britt és francia követ fellépésének tulajdonitható. A követek ugyanis felkeresték a görög külügyminisztert és sürgették a további bonyodalmak elkerülése végett, hogy a görög kormány járuljon hozzá szintén az egyezményhez,
Török haderők a semleges zónában.
Konstantinápoly, október 14 (Expressz távirat) Az anatóliai kemalista haderőket két hadseregbe csoportosították át. Az első hadsereg Nureddin basa vezérlete alatt áll,& másodiknak Kaure basa a parancsnoka. Gebbzéhtöl északiad ujabb török haderők vonultak be a semleges zónába, de mindjárt visszavonultak török területre. Kizárólag lovas csapatok nyomultak előre. A semleges határ megsértése tévedésen alapul A török csapatok most általános visszavonulásban vannak a csanak területről.
Javaslat Németország ügyeinek rendezésére.
Paris, okt. 14 A jóvátételi bizottság kebelén belül folytatott tanácskozásokról a Petit Párisién közli, hogy Bradbury delegátus javaslata a következőket tartalmazza: Először Németország 5 évi időtarta mára beszünteti készpénzfizetéseit és kötelezvényekkel pótolja azokat, amelyeket az érdekelt államok bocsátanak rendelkezésére azzal, hogy a rendelkezésére álló eszközzel discomptálja. Másodszor a mi Nemetország dologi szolgá-
latait illeti szintén kötelezvényeket állit ki, amelyekel a természetben élvező államok eüenjegyeznek Németország ezeket a váltókat a maga részéről külföldi bankkal dis-comptáltatja Harmadszor a márka stabilizálására még lényegesebben csökkent a pa-pirmárka felhasználása és kicserélése, melyet aranymárkával pótolják. Egyrészt tehát arról van szó, hogy Németországot minden közvetett és közvetlen készpénzfizetéstől megszabaditsák, másrészt pedig a márkát a legtöbbel transakciósan pótolják.
ítélet a Rathenau pörben
Lipcse, okt. 14 Az állami itélőszéken délulán 3 órakor hirdették kl a Ralhenau gyilkosság perében az lléletel. — Techow Ernő a gyilkosságban való részvétel miatt 15 évi fegyházra és 10 évi hivatalvesztésre. Techow Jánost bűnpártolás és bünsegitség miatt 4 évi és 1 hónapi fegyházra. Günthert a bűnben való részesség és bűnpártolás miatt 8 évi legyházra és 10 évi hivatalvesztésre, Salamont és Fiidrlchet bünsegitség miatt 5 évi fegj-házra és 5 évi hivatalvesztésre, Hllsemannt a bűnpártolás és bünsegitség vádja alóli leimentés mellett jogtalan fegyvertartás vétsége miatt 3 tiónapt loghátra. Schütz és Dlestelll bűnpártolás miatt 2 havi fogházra Ezenkívül elmarasztalták a vádlottakat per költségében.
A MÁV aktuális kérdései
Budapest, okt. 1-í. (Fővárosi szer kesztőségün\'itől.) Munkatársunk felkereste Keleti Dénest, a MÁV. clnükigazgatóját, aki a közönséget érdeklő kérdésekről a következőket mondotta :
— A MÁV jelenlegi helyzete igen szomorú. Míg május, juliusban 3 heti szcnkcszlctek voltok, addig jelenleg csak 5 napra való van és lehetséges, hogy ennél is kevesebb lesz. Ennek oka részben a 4 hétig tartó salgótarjáni bányászsztrájk továbbá az a körülmeny, hogy hazánk széntermelése az utóbbi időben kisebb lett A téli hónapokra összesen 100 ezer tonna külföldi szén beszerzése válik szükségessé. Ilyen nagy bevásárlásnak valutnrontó hatása lesz és felvetődik az a kérdés, nem lehetne-e az ország szcnszükséglelét saját bányáinkból fedezni. — Ugyanis számos oly fejlödésképes szénbányánk van, amelyek terméke a kazánok némi átalakulása után ép oly jól használható, mint u salgótarjáni vagy tatai szén Ezeknek a szenét kellene a Máv. céljaira felhasználni.

Nagykanizsa történelméből.
(Folytatás.) A kanizsai gymnásiumot 1850-ben eltörülte az osztrák kultuszminiszter, hogy a lázadó magyar néptől a művelődést megvonhassa. És csak sok utánjárásra engedélyezett kis gymnásiumot, melyet 1867-ben a város főgymnásíummá emelt.
Kanizsa már a 18. században nagy erőfeszítéseket tett, hogv sxabad királyi várolsá lehessen. E célból Igen sokszor, nevezetesen 1739-ben, 1742-ben, majd 1791 ben deputációkat küldött a magy< r királyhoz Bécsbe. De n vármegye éj a Batthyány hercegek mindig meg tudták akadályozni Kanlzai óhajtásának teljesedését.
A közvetlen Kanizsa mellett, de már Somogymegyében fekvő Bagola ét Alsó Sánc községek 1884. évben azt kérvényezték az országgyűlésnél, hogy Kanhsával egyesítse őket. De az orsiággyülés sem errr, sem pedig Nagy-Kanizsa város későbbi azon kérelmeire, hogy Kanizsát a törvényhatósági városok sorába helyezze, — semmiféle intézkedést nem tett,
Ranolder János veszprémi püspök 1863. juliui 7-én a murakereszturi apátság székhelyét Kanizsára ajánlotta átteni, ha a város a plébánia jövedelmét az apátságnak adja. Ezt az ajánlatot a város közönsége nem fogadta el a franclscanus szerzetesek iránti szeretetből, „mert a cholera járvány alatt magukat önfeláldozóan viselték".
Az 1887 Ik évben Eperjesy Sándor városi képviselő irdilvánvára a felső-őrsi prépostságnak Kani zsára helyezése iránt tesz lépéseket a város köz*onnége, de ennek sem lett sikere, mert s patrónus Batthyány herceg semmiféle áldozatra sem volt hajlandó.
A francia háborúk idején polgár-Őrséget állitolt fel a város, az 1848-iki forradalom alatt pedig nemzetőrséget. Ekkor vsd serezsá-nok raboltak és féktelenkedtek Kanizsán, a városi tanácsot kény-szeritették temérdek termesztmény-nek kiszolgáltatására, — és még 1862. évben is deputációt küldött városunk a császár ö felségéhez, hogy a Kilik Péter által Jelasics hordáinak kiszolgált s a város ál tal megfizetni kötelezett húsnak árát téríttesse meg. A serezsánokon kívül még a császári katonák is megsarcolták 1848-ban a várost 8000 frttal.
Kanizsa régi erőssége posvány-ban és sárban feküdt s igy meg-köielithetlen volt. A török előj behúzódott a megriasztott nép a 30 kilóméter kiterjedésű, fákkal éa botokkal benőtt mocsárba, hova nem lehetett követni és ott csíkkal, hallal és madártojással táplál kozott.
A végvár megszüntetése után Kanizsa arra törekedett, hogy o mocsarat és sarat eltüntesse éa a várost, miként régen volt, a vidék centrumának megtartsa. A mocsaras völgyet az összes birtokosokkal közös költségen ciatornáztat-ták, a vizet elvezették, s annak helyén a talaj kiszárítása után a berki pompás réteket megteremtették.
Kereskedelme már a múlt század ban óriási méreteket vett s ez megmaradóit egész a legújabb időkig, bár azalatt a közlekedési eszközök teljesen megváltoztak.
(Folyt, köv.)
Razzia a
Ezen cim alatt lapunk pénteki számában — ugyanezen n helyen
— röviden megemlékeztünk az ál lamrendőrség által foganatosított piaci razziáról. Megírtuk, hogy az utóbbi napok magas zsiráral arra kényszeritették a nagykanizsai államrendőrség vezetőjét, hogy razziát tartaon a piacon és azétüssön azok között, akik nem elégszenek meg a polgári haszonnal. Megírtuk, hogy a razxiázó rendőrség hat hentesnél megállapította, hogy o rendőrhatóság által meghatározott tájékoztató nnpi árnál jóval magasabban árusították a zsírt. — Megírtuk, hogy nz államrendőrség közegei lefoglalták a náluk talált zsirkészletet és hogy házkutatást tartottal? náluk. Megírtuk, hogy o piac végével a rendőrség a hat hentest átkísértette a soros kir. ügyészhez — Csillaghy Györgyhöz. Megírtuk, hogy a kir. ügyész szabidon engedte őket, de a nyomo ■/ás tovább folyik ügyükben. \' Meg-irluk, hogv a, hat hentes: Kálovícs György, Németh Lajos, Kovács Ferenc, Petrícs Gyula, Marton Jáno*, Babits Lojos. De egyben elismeréssel adóztunk a nagykanbsji állam rendőrségnek, mint aki éber íigye lemmel őrködik a hatósági piac árak szigorú betrrtása fölött.
Ezt irtuk meg n rendelkezésünkre álló adatok alapján. Nem irtuk meg azt, hogy akkortájt Budapesten az olvasztott zsír kilogrammjs 860 K volt-és Nagykanizsán a hatósági ár 900 K — és (a hivatalos feljelentések szerint) voltak mégis hon-lesek, akik 1100, 1200 koronáért mérték a aslrt a közönségnek. Ezt
— nem irtuk meg. Nem akartuk a közönséget még jobban elkese ritenl, nem akartuk az állapotokat
piacon.
még jobban kiélezni, nem akartuk n közvéleményt felbőszíteni a hentesek ellen. Leszögeztük a tényeket tisztünkhöz híven. Es mégis mi történt. Lapunk tegnapi számának Nyílt-tér-rovAtában n fentnevezett hat hentesmester aláírásával a város közönségéhez címzett közleményt jelentettek meg — amelyben „igazságuk tudatában" — »m legha tárosottabban visszautasítják a cikkíró vádaskodását.
Nem vagyunk barátai semmiféle hírlapi polémiának, most is csak az általunk közölt riport igaz voltának megtámodtatása késztetett bennünket arra, hogy válaszoljunk és azért nem is akarunk h közleménnyel bővebben foglalkozni, ciu pán megkérdezzük a nyilvánosság előtt:
„Vádaskodás"-nak minősíthető e a rendőrségnek azon hivatalos megállapítása, hogy a helyi hatósági tájékoztató árnál jóval magasabban árusították n zsírt ? „Vádaskodás"• nak. minősíthető azon ténymegállapítás — hogy a rendőrség lefoglalta nevezettek zsírját ét házkuta tást tartott? „Vádaskodás" naV mi nősíthető, hogy a rendőrség átkísérte őket a kir. ügyészségre? — Avagy vádaskodás e az, hogy a rendőrkapitányság főnöke, a nagyközönség érdekeit mindenkor a legnagyobb mértékben szemmel-tarty/), az utóbbi napok magas zMrárai miatt indittatva érezte magát a piacon zsír-razziát tartatni ?
Mert hiszen riportunkban csak erről volt szó I
No de kérdjük szeretettel: mit utasítanak akkoY vissza???
o
lr/2. október 15
HÍREK.
— Időjárás. A nagy légnyomás Közép-Európa fölött megerősödött, míg az olaszországi depresszió Magyarország fölé vonult • északnyugaton újból sülyed a légnyomás. Az idő a kontinensei-részben derült, részben ködös és hÜvös. Hazánkban mindenfelé volt eső. Időprognó\'ls: Nyugat felől fogyó felhőzettel az eső szünés* éa hüvöaebb idő várható.
— Az alispán ujabb rendel kezése az Inségadó tárgy ábai Hivatkozással a vármegyei inség akció tárgyában a vármegyei hiva talos lnp 43 számában közzétet\' alispáni rendelet, Bődy Zoltái alispán tegnap értesítette a város polgármesterét, hogy a III. osztályú kereseti adót fizetők (kereskedők iparosok, szabadpályán lévők hozzájárulása képen az 1875. év 19. tc. alapján legutóbb kivetve volt kereseti adó hatszorosa vetendő ki, amennyiben azonban ezen Összeg egyeseknél a mai gazdasági és valutáris viszonyok mellett aránytalanul csekély lenne, az oknál a kereseti adónak 1920. Jvi 23. törvénycikkel felemelt ö>s<egét kell már a kivetésnél alapul venni. A város képviselőtestüle mindazonáltal arra törekedjék, hogy azok, kiknek anyagi helyzete nagyobb ndomány fizetését is lehetővé t«»*»i fontos emberbaráti érdekekből n felemelt kereseti adó hatszorosát fizessék.
— A pápai nunctas Szombathelyen. Schiopa Lőrinc pápci nuncius tegnap Szombathelyre utazott, hogy hivataloscn meglátogassa Mikes János püspököt, mint nhogy a mult hó folyamán látogatást tett a többi püspököknél.
— Fogorvosi kongresszus. Ma délelőtt 9 órakor tartják a Dunántul fogorvosai a v.irosháza kis tanácstermében kongresszusu kat, melyre tegnap (s?omba!) délután megérkezett Szabó professzor H, a M«gyar Fogorvosok Egyesületének elnöke és Simon tanársegéd, az rgyesület titkára A kon-gress uson részt vesz dr. Thassy Gábor vármegyei tisvti főorvos is.
— UJ postahivatal. Zalahás-hágy Rímánpuiztán a postaügynök-sig postahivatalt létesített s e hivatal hatáskörébe kapcsolta a, srtlomvári posta hWati.1 területéről Vu.pör él Ormánbük községeket.
— Neumanr Sándor háláin. Súlyos c.apás érte sz általános tiszteletnek örvendő Neumann* C.Blériot. A család feje, Neumann Sándor kereskedő, ki a nagykanizsai kereskedelmi életben tekintélyes nevet vivott ki magának ugy férfiul erényei, mint példái, becsületessége .itat, tegnap reggel 6 őrakor éte lének 87. évében, övéilöl kőrCI véve, csendesen elhalálozott. Nején él hat felnőtt gyermekein éa számos unokáin klvöl előkelő, kiterjedt tokonság gyászolja. A temetés ma délutln fél 5 órakor a Kazinczy utca 11. sz. gyászházbői fog végbe-inenni. Az elhunytban dr. Neumann Henrik belgyógyász édesstyját gyá-a tolja.
— Ingatlancs.ra. A nagykanizsai kir. járásbirőság telekkönyvi hivatalánál az utóbbi napokban a következő Ingatlan adásvételek jegyeztettek be: Huck Jözsefnától özv. Zsálek Ferencné N tgykanizaán híz 550.000 K-ért, Dénes Jénos éa nejétől özv. Farkas Andrásné
Nagykanizsán ház 2,300.000 K ért,
Módositjákaforgalmi adó törvényt,
L.maradnak „az árak for-Zalml adó nélkUl értendő" kiírások. — Ai uj ssámltáal mód.
Nagykanizsa, okt. 14. Mint értesülünk, a pénzügyminisztériumban törvényjavaslatot dolgoztak kl, amely közvetlenül a nemzetgyűlés összeülése után kerül tárgyalásra Az uj (avaslat az általános forgalmi adóról szóló törvényt lógja módosítani. Kimondja ugyanis azt, hogy a forgalmi adót csak az áru árába j belekalkulálva szabad áthárítani a vevóre, nylltaa azonban feltüntetni a forgalmi adó összegét tilos Ezzel szemben kimondja az uj törvényjavaslat azt, hogy a forgalmi adó alapját kiszámítani ugy kell, hogy az összes bevételekből le kell ütni azok 3 százalékát s az Igy megmaradó összeg után kell leróni az általános forgalmi adót. A törvényjavaslat Intézkedéseinek életbeléptetésével tehát meg fog szűnni a kereskedelemnek és Iparnak az a sérelme, hogy a forgalmi adó elmén beszedett összegek után ismét forgalmi adót kelljen fizetni. Az uj lörvény előreláthatólag még ez év vége elölt fog élelbelépnl.
A vámfelpénz felemelése.
Budapest, okt. 14. (Fővárosi szerkesztőségünktől.) A pénzügyminisztériumban a vámfelpénz ujabb emelésével foglalkoznak, meri "azok ma jelentékenyen alacsonyabbak az aranyparitásnál. Az emelés már a legközelebbi időben megtörténik, azonban nem egészen az aranyparitás arányában. Az emelés az eddiginek négyszáz-szorosa lesz.
Szénadomány a Horthy inségakclóra.
Budapest, okt. 14. (Saját tudósítónktól-) A Magyar Szénbánya Vállalat elhatározta, hogy a kormányzó inségakciójában részt vesznek és 160 vagon szenet bocsátanak az akció rendelkezésére abból a célból, hogy a nyomorgók közöli még a tél beállta előtt osszák szél.
Kozma Miklós, miniszteri tanácsos.
Budapest, okt. 14 (Saját tudósítónktól.) Az ország kormányzója a miniszterelnök előterjesztésérc Levcldi Kozma Miklósnak, a M. T. I. vezetőjének, a miniszteri tanácsosi cimet adományozta.
aALAÍKOZLOK*
A Kaukázusban szétverték a vörös hadsereg csapatait.
Berlin, október 14. (Saját tudósítónktól.) Moszkvából jelentik: Az északi Kaukázus fellázadt a szovjet-kormány ellen. A lázadóknak sikerült Georglevszk és Priszkoj kerületekben a vörös hadsereg csapatait szétugrasztani. A Kaukázusban a szovjetek ellen irányuló zendülés egyre terjed.
1922. október 15
Péter János és nejétől Péter litván Rigyáczon 1000 négyszögöles szdlő 40.000 koronáért.
— A köztisztviselők drága sági segélye. A köztisztviselők drágasági pótlékának felemelése ügyében értesülésünk szerint a mi* niszterelnökségen tartott miniszterközi megbeszélésen, amelyen a miniszterelnökön és Kálloy Tibor pénzügyminiszteren kivül Kelely Dénes, a Máv. éTnőkigazgatója is részt vett, végleges megállapodás történt. A köztisztviselők részére folyósítandó drágasági segély ösz szegéről eddig pontos részletek még nem ismeretesek.
— Az Iparegye.ület 80 éves jubileuma. Az Országos Ipar-egyesület ina, vasárnap délelőtt ünnepli az uj váiosháza közgyűlési
^ termében díszközgyűlés k-rétében \' fennállásának nyolcvanadik évfordulóját. A közgyűlést megelőzőleg a budapesti ipartestületek küldöttségei kivonulnak a kerepes! uti temetőbe és koszorút helyeznek gróf Batthyány Lsjosnuk, az egyesület első elnökének és Kossuth Lijosnok, az egyesület első igazgatójának sírjára. Ugyanekkor ax ipnitestületek az országban levő összes Kossuth szobrokit is inrg-koszorúzzák.
— Zalavármegyeállategész •égügye. Zolavármegye állntegész-ségügyi állapotáról az állategészségügyi.. felügyelő jelentést ndotl ki, ainrly szerint a veszettség és a sertésvés* tartott, a többi betegség csökkent. Veszettség uralg az ^■\'sólendvai járás 1, a balatonfüredi
a keszthelyi 1, a letenyei 2, a sgykanizsai 1, a novai 4, a pa-osai 2, a lapo\'cai 5, a zalaegerszegi j »rás 2 községében, továbbá Zalaegerszegen és Nagykanizsán. / Sertésvész van a balatonfüredi já-Avrás 1, a keszthelyi 3, a letenyei 1, 1 a nagykanizsai 1, a novai 3, a ^ pacsoi 1, a tnpolcsi 5, a zoloeger-szegi 3 és a zalflszentgróli járás 6 községében.
— Sertéavész. Karácsonyfa és •Nagylengyel községben sertésvész lépett fel. A ves/et\'ség nem mutat csökkenést a megyében.
— Holttányllvánltás. Mészáros István nagyrodni földmives, aki 1883 ban » ületett, M János és Hegedűs Anna fia, Tu\'ok Mária férje, a 20. h. gv.-ezredből orosz fogságba esve, 1917. elején eltűnt. (Nagykanizsai kir. ji£á4ffróság.)
— Pályázatok, Altiszti állásra az Oiízágos Mfgy. Szépművészeti Muzeumnál, két hét alatt az igaz gatósághoz. — Az országos mezőgazdasági kamara igazgatói állására, 1922. okt. 20 ig a földmivelésügyi miniszterhez. - Hirminc vámgyakornoki és 6 irodasegédtiszti, illetőleg kezelői állásra a budapesti fővámhivatalnál két hét alatt u m. kir. fővámigazgatós Sghoz.
— Oroszország mozgósította a tengeri flottát. Berlinből jelentik a Középeurópai Kurirnak: Moszkvai jelentés szerint a szovjetkormány elrendelte a feketetengeri flotta mozgósitását. A tényleges szolgálatot teljesítő legénység állandó készenlétben van, ezenkívül a feketetengeri flottához tartozó több korosztálybeli tartalékosokat behivábi paranccsal szolgálattételre rendelték be. S\'ovjetoroszország háborús készülődései a még mindig rendezetlen keleti kérdéssel vannak kapcsolatban.
— Elfogott városi tisztviselő. Kosik Gyula Z\'Iargerszeg városi tisztviselő az elmúlt hetekben meg-
szökött hivatali visszaélései miatt. T.gn ap Zalaegerszegre jött és tudomásunk szerint o rendőrségen jelentkezett, thol őrizetbe vették.
— Muukabéremoléaek a grafikai ipnrban. A Magyarországi Grafikai és Rokoniparosok Főnökrgyesúlete n szakmák munkásaival annak idején kötött, de időközben felmondott megállapodás követke?téb;n e mostani drágulásnak megfelelően, holncp hétfőtől, vaxyis október 16-ílól kezdve további 25.5 százalékkal emelte fel a munkások helibéreii. A felmondással ez az egye&ület is letért az Index t/ám szerint megállapítandó munkabércmelésck módozatától.
— Kigyulladt gőzös. S.in-Franciscoból jelentik : A Honolulu gőzös, amely ezelőtt a németeké volt, jelenleg pedig egy los onge-losi hajóstársaság tubjdonc, kigyullad;. A hajó 3C0 főnyi utosa mentőcsónakokba szállt. Egy másik gőzös útban van a szerencsétlenség színhelyére.
— A német császár eskü vője. Brrlinböl jelentik : Vilmos csábzár november 5 én tartja esküvőjét C-rols Biulhen herceg nővel. Még ncirv tudják, hogy az esküvőt Amerungenben, vagy a doorni kastélyban tartják e meg.
— Nemzetközi vasúti konferencia. A Középeu\'ópai Kurírnak Berlinből jelentik : Október 17-én nemzetközi vusutügyi konferencia lesz Parisban. Tárgya a nemzetközi leszámolási forgalom és a vasutak egyöntetű nemzetköz! kereskedelmi eljárása lesz.
— A szeszesz gyógyszerek uj árai. A népjóléti miniszter a szeszszel készüld gyógyszereknek és kötszereknek uj áiait a következőkben állapította meg: Alkohol: 10 gramm 24 K, 100 gramm 192 koron). Jódlinktura 10 gramm 95 koron \', 100 gramm 855 K, opiu n 10 gramm 87 K, 100 gramm 780 korona, digitális 10 gramm 19 K, aether 10 gramm 23 K, 100 grtmm 205 K. Sebészeti kötszerek : Pólyák 84 112 -140-168 korona. Tiszta gyapot 10 gra-nm 32 koion^, 100 gramm 280 koiona, 500 gramm 1316 korona. Kaibolo* gazé 54 — 92 — 168 korona, jodofoi mos 98— 175-336 K.
— Hindenburg vállalja a birodalmi elnökjelöiéat. Berlini távirat szerint a birodalmi belügyminiszter átiratot intézett a birodalmi gyűlés elnökéhez, amely ben közli, hogy a német bírod-Imi elnökválasztásnak semmi akadálya nlncten és o választás határnap-jául december harmadikát ajánlja. A német nem-eti pírt az elnökválasztás közeledtére elhatározta, hogy Eberttel szemben Hindenburg tábornagyot jelüli az elnöki méltóságra. Hindenbuig a hozzája inté zett kérdésre azt a válea»t adta, hogy a jelöl siget elvállalja.
— Romániai magyar iskolák Petőfi ünnepsége. A Középeurópai Kurirnak jelentik Kolozsvárról : A romániai magyar róm.
katolikus 8\'átus elrendelte, hogy november 5 tŐl 13-ig az összes katolikus felekezeti iskolák taitsák meg a Petőfi centennárium ünnepségét. A befolyó adományokból a státus Petőfi-jutalomalapot létesít.
— Albán rablóbandák megfékezése. A Középeurópai Ku\'írnak jelentik B lgrádból: R*donici nemzetgyűlési képviselő sürgető intervenciójára a jugoszláv belügy-és hadügyminiszter sürgős Intézke dé&t foganatosított az zdbán rabló bandák megfékezésére. Nagy ka toni-i és rendőri csaphtokat szállítottak az albánoktól veszélyeztetett vidékekre, melyeknek feladatuk, hogy a Crnn-Gora vidékén garázdálkodó albán rab\'ókat által-inatlunná tegyék.
— Rubel hamisító társaság. Berlinből jelentik a Középeurópai Kurirnak : Kievben bunkjegyhami-sitó bandát fogtak el, melynek tegjai különböíŐ külföldi pénzjegyeken felül óriási mennyiségű rubelt hamisítottak és hoztak for-ga\'omba. A pén. hamisítók ellen megindult a szigorított eljárás.
— A szarajevói rendőrség. A Középeurópai Kurirnak jelentik Belgrádból: A szarajevói rendőr ség lopás gyanúja miatt egy kilenc-éves gyermeket fogolt vallatás alí. A gyermek azonban a terhére rótt bűncselekményt bevallani nem akarta, mire bolozni kezdték. A gyermek még ennek dacára sem volt hajlandó magára vállalni a lopást. A rendőrök a botülések egész záporát zúdították a szerencsétlen gyermekre, aki a botozás olatt megőrült. A brutális rendőrök ellen megindult a vizsgálat.
— Kivégzett kém. A budapesti kir. katonai törvényszék ez év máiciusában vonta felelősségre Bogn ír László celldömölki születésű kereskedősegédet, akit a katonai ügyészség kémkedés bűntettével vádolt meg, mtrt a csehek s\'ámára kémszolgálatokwt végzeit s tapasztalatairól, nevezetesen a budapesti csapatok elhelyezésről, jelentést adott a cseh missziónak. A megtartott tárgyaláson Bognár brismerő vallomást teli, de a terhére lóit cselekményt különben is rábizonyították. A ka\'onai törvényszék annakidején kö\'éláltali halálbüntetésre Ítélte. A legfelsőbb katonai biróság a semmiségi panaszok elutasításával jóváhagyta ezt az ítéletet. A^ elitélt eire ke gyelemérl folyamodott, de legfelsőbb helyen elutasították a kegyelmi kéi vényt. Az iratok most visszaérkeztek a katonai törvényszékhez, ahol dr. Zwneicc<y Zsigmond alezredes hadbíró tegnap hirdette ki az elitélt előtt a döntési. Bognár Lászlót ma, vasárnap reggel 9 órakor a Margit-körüli katonai f.igház udvarán kivégezték.
— Terjed a feketehlmlő Jugoszláviában. Brlgrádból je-l-nlik a Kö~épeurópai Kurirnak: Ó Szerbiában a feketchfmlő jár-yányszerüen lépett fel. Minden megtett erélyes egészségügyi véde kezés dacára sem sikerült a jár-
3
ványt lokalizálni. A megbetegedések száma napról-napra jiő, a halálesetek a megbetegedés húsz százalékát teszik. A jugoszláv kormány az összes orvosokat a belgrádi főorvosi hivatal utján dirigálja az egészségileg különösen veszélyeztetett helyekre. Novisadra, ahol a feketehimlőjárvány aránytalanul nagy, kellő számú orvos-készültséget rendeltek ki.
TÁRSADALMI ÉLET.
— A vagyonmentő vásár
tegnap délelőtt nyilt meg a Roz-gonyi-utcai tornateremben. Amint előre volt látható, a kanizsai^kö-zönség rendkívüli érdeklődést,íanu-siiott az aukció iránt, különösen dé?u»án rengeteg látogatója volt. Az eladásra kerülő tárgyak között nagyon sok ruhaneműt láttunk, férfi és női kabátok, téli bundák, női kosztümök, cipők, azalon garnitúra, háló, egy rendkívül tökéletes hangú zongora, tükör, edények, porcellánok, nippek, képek, szobrok, szobadíszek, s minden elképzelhető tárgyak. Természetesen mind olcsó árban. Hiszen az a célja, hogy a mai rettenetes árak mellett o\'csón juthasson hozzá a közönség. Érdekes maga az árverés menete Is, mely a hatóság közbenjöttével történik. Aki valamit venni akar, ne mulassza el raa elmenni az árverést megtekinteni. A tárgyak kikiáltási értéke másfél millió korona. Mindenki talál valaki magának valót. Különösen karácsony előtt lévén — sok olyan tárgyat is belehet szerezni, amit akkor ajándéknak is tudunk felhasználni. Felhívjuk olvasóink figyelmét a mai árverésre, mely egész napon át tart. Holnap már nem lehet venni, mert az esetleg megmaradt tárgyakat az eladók kell hogy visszavigyék.
A Caslno szombat esti hangversenye. Bárdos Alice, a kivételes tehetségű vlrluoz hegedüjá-tékával Európai hirre stert telt művésznő fog bemutatkozni a Ca-sino szombatesti, zongora ayató-hangversenyén a nagykanizsai közönségnek. A külföld legnagyobb lapjainak, az elragadtatás hangján megírt hssábos kritikái alapján, nem kétséges, hogy Bárdos Alice nemcsak abszolút művészetének lebilincselő erejével, de szerény és szimpatikus megjelenésével is megszerzi n közönség szeretetét. Ai estély hasonló értékű művészi eseménye dr. Balla János szereplése lesz. ó természetesen régi ismerősünk, — a hangversenytermek pódiumán I, ha nagy művész méltó zongorakiséreléről van s:Ó — nem hiányzik. Ezúttal mint szólista fog bemutatkozni s az uj zongorát felavatni, bizonyára nem kevés művészi készséggé\'. Szereplése elé a publikum nagy érdeklődéssel tekint. Mindkét szerep\'^ műsora a zene gyöngyeiből v«j£ összeválo-lógatva. A hangverseny iránt való érdeklődést erősen fokozza, hogy a Caaino rendezősége, annak teljes jövedelmét a mezítlábas tanulók felruházására ajánlotta fel.
— A mezítlábas gyermekek akciójára a Néptakarékpénztár
5000 K, Hudy József 500 K, N. N. 1000 K, Grünfeld Márk 2 felöltő, 2 nadrág, egy öltöny, 5 sapka, egy pár cipő; Fischl Fülöp Fiai cég 2000 K, Kukor Győrgyné szabadhegyi kisbirtokos 1 zsák (56 kiló) burgonyát és 7 kiló babot
__ZALAI KÖZLÖNY_
Az antant pénzügyi felügyeletet akar gyakorolni Németországban.
Pár is, október 14. (Expressz távirat) Biztosra vehető, hogy a-jóvátételi bizottság hgutolsó ülésén a márka árzuhanásáról tarlóit vila ulán tudomásul-veite az angol kormány javaslatát.
A reggeli lapok jelentik, hogy az angol tervezet a német készpénzfizetéseknek öt évre szóló teljes rendezését állapítja meg azz\'il a feltétellel, hogy Németország hitelezőinek ötévi lejáratú kincstári váltókat ad
Mindegyik szövetségesnek jogában áll, hogy a német kincstári váltókat saját girójával leszámitoltassa A szövetségesek egyetemes jótállását nem mondják ki. Bradbury tervezete szigorú Intézkedéseket tartalmaz a német pénzügyek ellenőrzésére.
A tervezetek értelmében a garanciablzottságnak joga lesz a német papírpénz kibocsátását saját belátása szerint szabályozni.
4
juttatott a Meiitlábas Gyermekakció nemet céljára, amit mint az első kisgazda adakozást követendő példaképpen szívesen regisztrálunk.
— A nagykanizsai Kath. Legényegylet Altat rendezett szüreti-mulatság alkalmával felŰ lUotni szívesek voltak: Méltóságos BArczay Koicncné szül. Kegtcvich I ona grófné 10.000, Deulsch J zsef 6ü0. dr KrAlky litván, zcéri Posch GSza, Antal Jenő 500 -500. dr. Brandl Sándor Zdoegerszeg, Pongrácz Sán •tor, ujnépi E\'ek Ernő, Varsányi Géza 300—300, Marton Jinos, B^zsó József, Szekeres Djzső, B.llik Ferenc, SárVozy Kálmán, dr M>lek László, A\'v-i József ci| é>7, Varga Nándor \'200—200, Borbély István 160, Baria Mik na 150, Szánéi Mór 140, Simon György 110, Tóth Jizsef, Bojtor József, Martincsevics Imre, Bóha Feionc, Mischler IsivÁn, Tibolt Lh jos, Budai János, Kovács Ferenc, Tur.k Géza, Velccz Ede, Somogyi testvérek. Szántó Salamon, Kein Gyula, Schwcilzer István, dr. Hajdú Gyula, Arn.uih Sándor és Fia, Krcft Jo?sef, Tőke K -bért, Ernő,
Vlasits Kázmér, dr. Kaufman Lijos, Epcjesy Gibír 100—100, Mráx K , Klapper Gusztáv 80-80, Riiter József, A rostéin Adolf, M\'Az Kálmán, N. N. 70—70, Z.lai Károly 60, Scíftvnicsár E\'ek, ApAti Lnjos, Hege Károly, Kolovics Ferenc, R hn Ferenc, Schlosíach István, Szatay Zsig-mond, Haspel Ferenc, Németh Is ván, Tö! ösy Péter, Bazsó Sindor, S\'ompf Zsigmond, Ricdelmnyer Károly 50— 50. Horváth Lajos 45. id. FabikTt-vad.tr 36, SzUcs Imre, Kengyel Ist-vái», H.lvax Gyula 30-30, Spilak Lajos 25, BohAr Lajos, Mátés József, N. N, Tibola József, MarvaUcs Kál-mán, Kemény János, Németh N. 20-20, N. N. 15, Heimann J:z«f, KovAcs Károly, Kumln N, N. N , Németh Imre 10—10. dr. Sioion György (Veszprém) 400 korona. Az itt felsorolt nagylelkű adakozóknak, továbbá Pongrácz Sándor urnák az itiAsfogalok díjtalan kölcsönadásáért, Fabick Tivadar urnák virágtidomá-nyáérl, az összes szereplő hölgyeknek és uraknak szíves közreműködésükért ezúton is hálás köszönetet mond a Kath. Legényegylet Elnöksége.
— Gyorsírás! tanfolyam n népfőiskolában. Hirt adtunk már róla, hogy a legutóbbi napok-bi.n mrgnyilt n helybeli szabad-oktatási bizottság áltól azervezett népfőiskola 3 a vele kapc<ol.«tos német nyelvi tonfolyam. Most arról értesülünk, hogy a szép számban jelentkezett hallgatók kérelmére heti 2 órában gyorsírást is fognak beleilleszteni a programba. Ugy a népfőiskol i általá nos ismereteket nyújtó tanfolyamra, mint a német nyelvre és a gyorsírásra még egy héten belül lehet jelentkezni hétköznaponként este 7 órakor a polgári fiúiskolában.
— A hadirokkantak éa özvegyek országos pártja ma délután 3 órakor összejövetelt tart a Rozgonyi utcai iskolában.
— Az Uránia tegnapi éa mai előadása ismét az izgalom jegyében folyik le. Egy lebilincselt elejétől végig idrgi/getó történei a párisi nyomtirtanyákról, méltó az Uránia műsorához. A történet elvezet bennünket ezerféle izgalmat kalandokon keresztül a sötét párisi élet rejtelmeibe, ugy, hogy nem tudjuk eléggé megnézni a filmképek egymásutáni gyvrs leper Kését. A mai előadás képei páratlanul szépek, melyek minden előadásnak táblás házat biztosítanak.
— Táncvizsga. Mt délután 4 órakor lesz a babák cAncvizsgáj* Adorjánná Mayc.sberg Frida tánciskolájában. A vizsgán a leánynöven dékek búbaláncot fognak lejteni. Érdeklődőket szivessn látnak. -
— Elveszett malac Tegnap délután Babics Imre (Csengery-ut 64) hentesmester tulajdonát képe»Ő malac clves:ett. Miután tudjak azt, hogy ki a becsületes megtaláló, ezúton kélik, hogy a malacot jogoi tulajdonosának a legrövidebb időn belül szolgáltassa vissza.
— Az Afrikai vadvirág vai ma még műsoron a Világ.mozi ban, mig csütörtökön ós pénteken nagy iroddmi 6s történelmi attrakció kerü\' vászonra A cine: ,Lidy H imilton* s két részből áll. Főszerep\'őjc L\'ane Hayd és Wcrner Krausz. Jegyek már válthatok.
— Üzlethelyiség változón. Amint a „Nyilt-tér" rovatunkban olvashitó, az 1862. óla fennálló Nagykanizsai Segélyegylet S\'.öveiké zet üzlethelyiségeit a Keteskcdelmi Bink épü\'ctéból a Fó-ut és Sugár-ut sarkán levő Bibochay.fé\'e ház I emeletére helyezte á\'. Ez a Nagy kanlzsán egy^dü" álló, 61 év \' óla kitűnően működő hitelszövetkezet városunk és környéke lakosságának teljes bizalmit és (rege\'éged és ét vivta ki magának.
— Haraay Gizi tánciskola jában ina este 8 ór.ikor cigány zenével közös táncgyakorlat.
— Folyó hó 13 ánfolyósónról valaki tévedésből egy sz-uunyelü esernyőt elvitt Kérem az illetőt, hogy azi hozzárp visszajuttatni szivesked jék. Ur. Schichtanz, fogorvos.
— Szabóiparosok közlemé nye. Ériesitjük tisztelt rendelőinket, hogy tokintettűl az álta\'ános drága s*gr/-, a vair kellékek naponkint fokozód i drágu\'ásira, valamint a munkabérek folytonos cm .-Ikedésére, kénytelenek vagyunk a fasondijakat visszavonásig a következőkben m-« állapítani: zsaket öltöny foson 9000, raglíin 7u0J, tóikabii, 7600, mikádo (rövid léikab&O 5000, íc öüő 5500, sima öllöny 70U0, külön nadrág 1800, bncscsese nadrág 3000, fiu öltöny 3500 koronától fe\'jobb. A fenti árak kellék néküt énoidót. Vasalások : si.ua ö\'-töny 300, télikabát 300, fclöitó 300, t nadrág 100 korona. Fordítási dij 20°/« al több. Forgalmiadó külön szfemitandó fcl.> Egyben értesítjük a női szab óparo-sokai, hogy megalakult a nól Szibó-iparosok Országol Szövetségének nagykanizsd csoportja. B Iratkoz i íchet minden csütörtökön oste 8 óra kor az Ipartestület helyistgében. — Szabómé terek Országos S:övotsé-gének nagyka nizsai ftikj».
— Uránia. Jön t A „Három \' tcatör."
— Eljegyzés. KrtmsUr István eljegyezte tppinger Lsjos leányát, Margitot.
— Uránia. Vasárnap : .Szajnaparii nyomorlanya." Különös törté-ne^-Páris éleiéből 5 felvonásban, főszerepben Matio Ausonia, a „Qüo V.«dis" főszereplője. .Tőzsdekirály vígjáték 2 felvonásban. KodJ, szerda : „Arany az utcán" a tőzsde izgalmas életének szines, megragadóan moz-galmas rajza.
Vadászfegyverek és töltények legolcsóbban vásárolhatók Szabó Antal fegyverkereskedésében.
SAJÁT KÖTESÜ békebeli
anyagból minden színben a leg. finomabb minőségig készít és raktáron larl kabátokat, blousokat, harisnyákat éa zoknikat F I L I P P harlanyn-kÖtődéje, Szombathely, Széli Ktimáa u. 6.
(x) Női kabátok, ruhák, pon gyolák, blúzok, angol fétfiszövetek, ragián és léliknbát kelmék, kosztüm kelmék, silTonok, vásznak a legna gyobb választékban a legolcsóbb\'\' árért Fürst József ,Kékcsillag" áru házában.
(x) A Krlegner-féle repara-
tor évtizedek óta kipróbált legjobb szer köszvény, csuz, rheu.na, szti rás, szaggatás, csontfájdalmak enyhítésére. Kapható a gyógyszertárak ban Egyedüli készítő: Kticgner gyógyszertár, Budapest, CAtvintér. Postai szétküldés naponta.
— Dr. Kállay Zoltán jogi szeminát i-umi Hud«]>est, Andrássy-ut x. és SzcgcJ, i\'«lUvicini-u. 3. felelőséggel és biztos sikerre\' készít elé bármely egyetem és jogaks-dímla (isszes jogi vizsgáira és as ugyvéJi vizsgára Jegyzctbérlct! Rekapitulációi Minden íelvilágositá^z^óval vagy levélben kísz-ickk0\' \'>d akár a budapesti, akár a szegedi IgazgttSság.
öxv. Neumann Sándorné ugy a oiug*, mint gyermekei Hcnő. Henrik, Arthur, Józsa, lüza és Hrlgycs, valamint szánts rokonai nevét eo is fájdalomtól megtölt uivvel tudatjálc, hogy a legjobb férj, apt, nagyapa cs rokon
Neumann Sándor
folyó hó 14-én teggel tl urakoi életének 87-ik évében az Úrban csendesen elhunyt
A mogboMogu\'t földi niaiadvá-ny.t-t fo\'yo hó Ib-éii d. u. fél & ór\\kor fogjuk a Kuunczy-utca II. >zámu gyászhízból a lielybeli izr. louictőben utolsó útjára, knérui.
Nagykanizsa, IÜ22. évi október hó H-én.
Nyugodjék bőkében I
_1922. október 15. «
TÖRVÉNYSZÉK
Főtárgyaiáaok. Horváth J/ \' nos kehidai lakost fogja hétfőn f lelŐsségre vonni a nagykaniisoi k törvényszék hatósági közeg clle erŐszok és könnyű teslisértés vél ségeért, mert Pauker Jinos heg) őrt kötelességének jogszerű gyt korlásában erőszakkal megakad lyozla és kezén könnyebben meg sebesített*-. Ugyancsak a hétfői n.t pon keiül táigynlá^ra Szako/j István, Busa István, Molnár Fereivj bánokszentgyörgyi lakosok magán lakaértést ügye is, amelyet neve zettek nzáltnl követtek el, hog<\' Bínokszentgyörgyön Petecs Jíncj lakásába az ablalon keresztül más/tuk és ott veszekedést iitézfl tek elő.
Gulyás Sándor is hétfőn fel, í hatósági közegek ellen elkövet*\' i erőszakoskodásáért, mert n k«9zt helyi bírósági végrehajtót s az Mi kisérő esküdtet, amikor azok L udvarára beléptek, agyonveréast fenyegetett meg.
Ezeken kjvül tárgy-dás alá rü! lopás vétségével vádolt I Mária letenvei lalos ujrcfelvé ügye is. Frdő Máriát a léten járásbíróság 1 havi fogházra it I a a pör ujrnfelvétele folytán k az ügy hé\'főn a királyi lőrv szék elé.
SPORTÉLET
Iskolaközi mérkőzés |r>
délután a Zrinyi SE József I ceg ulc«i pályáján. A kapo>\\ n nagykanizsai kereskedelmi válogatottjai találkoznak bat goi futball mérkőzés keretében mé«kőiés igen alkalmas móo nyújt összehasonlítást lenni a k. város ifjúsági sportjának fejlel: géről.
Küzdelem a válogatotté serlegéért. A vidék hat fútba\' kerületo s 7-nek Bud»pest II os válogatott csapata kiesési rends. mellett küzd a MLSz értékes dr ért. Október 15 én két mérkőzés hsz a dijért. Pr\'cictt a delnyug< kerület ciapata mérkőzik a bud pesti II. osztály válogatottjnivi mig Szegeden a déli és a nyugi keiületek válogatottjai mérkőzne egymással. Kü\'öoösen a szegedi I lálkozást kiséri óriási érdeklődc s l az egész dunán\'.uli sportközö. ség, mrrt ez ft küzdelem lesz h» valvj eldönteni a vidéki futb.tll hegemónia kérdését a déli és nyu ga\'i kerületek közölt. Egyébkén nagykanizsai futballista is szerepe n n>ugMti válogatott csspatbai Topscher. az NTE kiváló hátvédj\' személyében, eddigi megbizható az repléséhez hiven, bizonyáia nu fogja állni helyét a nagy küzd< lemben.
A "Dunántull Sporthírek
cimü sportújság, négy hónapi »z netelés után, október hó 23-át kedve ismét minden hétfőn me> jelenik.
Roy«li*ta tüntetés
Bécs, okt. 14. A lapok jelentik Münchenből, hogy a volt bajot negyedik" tüzérezred augsburí-\'t ezredüpnepclycn vasárnap roya lisla t^ntOtóst rendezett. Rup-recht volt * trónörökös bottal kezébön nézte végig a felvonulást. A tüntetők hangosan eltették u királyi házat.
1922. október 15
Alhirek oroaz magyarbolgár-török szövetségről
Budapest, okt. 14. (liadio-gramm.) A bukaresti félhivatalos román sajtóiroda egy állítólagos moszkvai távirat alapján közli, hogy Szovjetoroszország, Magyarország (!) Bulgária és Törökország között katonai megegyezés jött létre, amelynek éle n kisantant ellen irányul. Illetékes helyen nyert értesülés szerint ez a román félhivatalos közlés teljesen légből kapott, amennyi-. ben nem szolgál másra, mint orra, hogy a kisantant hadseregét czc:i a cimcn is növel-hesse.
A Népszövetcégi Ligák Uniójának Illése Pesten.
Budapest, oki 14. (Fővárosi szerkesztőségünktől) A Népszövetségi Ligák Uniójának lő-tanácsülése október 20 án kezdődik meg Budapesten. A ránk nézve nagyjelentőségű értekezleten már eddig 19 nemzet jelentette be részvételét. Képviseltetik magukat az összes európai államok, Ázsiából Kina és Jnpán delegátusai érkeznek meg, Délamerikából pedig Argentína külföldi almegbizottai. Az utódállamok részvétele még kétséges. A magyor külügyi társaság ma délután Apponyi Albert gróf elnöklete alatt ülést tartott, amelyen leszögezték mindazokat az irányelveket, amelyeket a főtanács ülésén magyar résztől érvényesíteni akarnak.
REGENYCSARNOK
A fekete matróz.
— Detektívregény. — 30
AZaUt Közlöoyszámára Irts Havas Zsigmond
Wollking türelmetlenül hiHgatia ezt a vitái 6s íólbe is szskiioila.
— Ugyan, felügyelő ur, hagyjon engem beszé\'ni! Majd ón elintézem ezt az embert . . . Nézze, b\'ack Jimmy, ón egy kollégámat keresem, aki éppen ükkor lünt el nagyon furcsa körülmények között a lakásáról, mikor maga éppen olt mász kált. A rendőrség mindjut magára gyanakodott, me«t azt hiszik, naga is benne van ebben a dologban . Teh4t tisztázza magát, vagy mondja meg, hová vitték azt ai embert . . .
— Én semmit sem tudó*, én olt voltam, ozt ho is vallóit m, de te r.mi-fóe embert nem hurcoltam el . . . És szeretr.ém megkapni a tiztzer dollár! ... Az ujsflgban ugy volt, hogy h« Jclcnikezem, akkor tízezer dollárt kapok, tclfát ide a pénzzel.
— Igen, megkapja, de elűbb beszélgetni akarok magával .
— Csak rajta, velem lehet beszólni.
— Tehát mondja meg, n.it csináli olt abban az utcában? Mert nem ludom megérteni, hogy valaki minden ok és cél nó.kül ácsorogjon egy ház elölt órák hosszat.
— Hát ón megmoi dlam, amit mondtam, semmi mást nem tudok, mint hogy ott voltam, de semmi r >sszat nem követtem el.
zalai kOzlony
Paddington most hátrahúzódott ás »ugoil valamit a delektivtknek, majd Újból előlépett ós igy szólt:
— Mr. Wollking, akár bclocgyezik, akár nem, én ezt oz embert bekisé rem. Úgyis mindegy, hogy ma vi-szom-e bo, v>gy holnap, meri hol-n»p még a föld alól is előteremtenénk I Ez az ember nagyon gyanús, feliétlen része van a kettős gyilkos-sAghan, a koronaékszerek eltűnésében és kollégája elhurcolás\'ban.
— Éi liliakozon , hogy ügyembe beír szó jon. Én hirdettem, az én hirdetésemre jött, léhát nincs joga ah hoz, hogy letartóztassa . . . Különben, miért nem fogta cl már előbb, miért nem keriteitók kézre már teg nap este, vagy ma délelőtt, vagy dóiuián? ...
A fekete mairóz türelmesen hall-gatta végig a kél férfi vitatkozását, sőt közben még egy cigarettát is sodort magának.
— Szeretném már a pénzt látni I — jelentene ki azián nyugodlan.
— Majd meglátod boni! — kiáltott rá Paddington. — Előre!
A néger még mindig szétterpesztett lábakkal és csipőre szoritoit öklökkel állt, A felügyelő fe\'szóliiását egyszerűen tudomásul sem vetic. Nem törődölt azzal sem, hogy háta mögé a két delckiiv álii. Csak hol Wollkingre, hol Paddingtonra nézell.
— Ha nem jössz szép szór.i, megbilincselünk és ugy viszünk 1
— Se igy, se ugy I — morgoit B\'ack Jimmy ós egy nagyot köpött a felügyelő lábai elé.
— Ne mond, le barom, azt hiszed, nem tudunk elbánni veled, azért, mert olyan vagy, mint egy elefáni?
—- U^y gondolom, bizony — jelentene ki nyugodtan és újra a felügyelő lábaihoz köpött.
— No, m«jd meglátjuk l — kiállót! fel dühösen a fölügyelő ós a négerhez ugróit. Torkon akarla ra gtdni, do még fel sem emelte kar-j-lt, a mairóz ökle máris belevágódott a gyomrába. Egy pillanat alatt történt az egész, ugy, hogy még a két deicktiv sem tórtmagAhoza cso dálkozásió1, a felügyelő máris/egy j -jszó nélkül vágódott végig a kö vezeten. (Holyt. köv.)
KÖZGAZDASÁG.
Németországba sem lehet bort szállítani. Az állandó esőzés a sjőlőlermés minőségét lerontotta. A pénzhiány és a rossz minőség következtében a kereskedők a vásárlástöl tartózkodnak. — Az exportlehetőségek sincsenek meg. Ausztria a magyar bort nem biija megfizetni, Csehországban magas beviteli vámokkal sújtották a ma gyar bort,- Németország részére, ahol a bevitel kölönben is kontingentálva van és a piacot francia borokkal árasztják el, a márka árfolyamesése miatt kereskedőink nem tehetnek . ajánlatot. A must ára, minőség szerint, 25—30 borona. A piac hordókkal el van látva é» ezekben ninca hiány.
A bankok fölemelték a hl teljutalékot. A budapesti pénzintézetek az igénybevett hitelek után fizetendő negyedévi iutalékot egy százalékra emelték föl. — Az emeléssel o hitelkomat átlagban tizenöt százalékot tesz ki.
A magyar cseh gazdasági tárgyalások. Az október 16 án kezdődő magyar cieh tá»gyalások anyagát négy bizottság, úgymint a
1\'ogl-, pénsügyi-, gazdasági-éa kőz-ekedésügyl bizottság tárgyalja. A jogi és pénzügyi bizottság Prágá
ban, n gnzdaarfgi- és közlekedés ügyi bho\'tság Budapesten tárgyal. Magyar részről a tárgyalásokon a külügyi-, népjóléti-, pénzügyi-, kereskedelmi- és földmivelési minisztériumok és a vaautigazgolóságok képviselői vesznek részt.
A tőzsde Irányzata.
A magánforgalom elején Urlotl volt az irányzat, később azonban kedvielennó vúlt a hmgulal és neu tudóit nagyobb forgalom kifejlődni, mert a rendőrség állandóan a kávéház körül cirkált. Különösen nz arbitrázs papírokban volt lanyha az irányzat. +
Magánforgalomban: Keleti és Mu rányi 6050, Szikra 14900-15300, Uj c.fa 23360 - 400, K«ráiyautó 1800 pénz, Hazai fa 13600—700, Salgó 66000, Kina 13000, Magresii.7600, Atlanrka 6400 -600, É^isz 3000, Egv. fa 1450-500, Viktória buior 2000.
Budapest, október 14.
Valuták .
Napóleon 0.00, font 11 ISO 11450 Dollár 2500-2575,Francia frank 100—95, Márka 115 - 130, Olasi lira 105-10, OsiUák korona 3t0 -3 50 Lel 14;5 —1576, Szokol 83—87, Svájci frank 47C-86, Dinár 3000-3760, Lengyel márka 27 -.fJ, Hollandi forint 072-097, Belga frank 178 -183, Líva 1450-5-0.
Devizák:
Amsterdam 070-95, Koppenhága 517-522, Krlsztlánla 430-440, London 11126 - 426, boriin 105-25, Milano 105-110 Páris 190-06, Prájía 82-80, — Stockholm 063-078, --ZUrlcli 470-85, — Wien 340 350 -Zágráb 900—970, — New-York 2500-575, Varsó 27—28, Bukarest —. SofU 1450-550.
Zürichi zárlati
Berlin 20, Amsterdam—, Hollandia 21060 New-York 640, — London 2302 , l\'áris 409Ó, Milano 2286, Prága 1816, Buda-poat 21-5, Zágráb 212 5, Varsó 5 5, Wien 0-73, Szófia 350 Osztrák bély. 0 78.
Termény jelentést
Busa (TiszAvUíkl) 11300-11400, egyéb 11400 I1800,rois 7300-400, Ukarminy árpa 6900-7100 s<.\'-r»rp* 7200-400, sab 65 O-6000, tengeri ——, repce 16*00-17500, korpa 5100 6150, köles--.
Budapesti állatvásári
Mnrhxhus I r égésiben 360 - 470, hátulja 30)—480, eleje 3 >0—440, U. r. e«és»beo 250—340. hátulja 270—3\'tO, eleje 2<,0 - 240 Növendék marha: I r. egészben 180-240, borjú (ölutt t*5ib) 450-4B0, Késslet : Nagy-marha 67, eladás 46, XövenJék martu 35, elalás 16, borjú Zeladás 17. Marhabőr 346-360, borjubőr 7oö 760. Birka —, eladva —, Juhhus 200-260.
Sertésvásár:
Felhajtás 460, Elkelt délig 400, Öreg 63-MO, Közép 480-610, Könnyű — •— I r. 380 470 Zsír 900, Szalonna 700, Leh hus 460.
Felelő* szerkesztő Benedek Rezső.
Nyilt-tér .*) Értesítés.
A nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet üzlethelyiségét a Fö-ut és Sugár-ut sarkin levő Bsbóch.y féle ház 1. emeletére helyezi át. A befizetések folyó hó 23 ától, hétfőtől kezdve az uj helyiségben eizközlendök.
Nagykanizsa, 1922. okt. hó.
A nagykanizsai Segélyegylet SztfvetkezetIgazgatósága.
\') Az o rovatban közöltekért sem a
sierkeiztóség iem a kiadóhivatal felelősségei nem vállal.
— —
„Magyar a magyarnok nem lehet ellensége".
Horthy Miklós.
Apró hirdetések
<HJ». 10 ac4lg AO korona, vastagabb belOrol aaadell iuv>)t .lupláa saArullUlaak. Állást Vurosöknok 00 ssáiaUk árengedmény.
nicaerélném tsobs. H»?h*t«: >116 Ullaűoui a
Uc* fctíu- Clctío hasonló IsUii.l. Kg.i&s. Róiu-i. tJ.
I\'énstárnoknönek kertiünk ktrayti r.zktbe »XI Ja hitből T»ló {*ict kUistinny. Cím s ktadA-
"llBétl. „„
Kjy íróasztal, <a ílívlny, J«kart»an t*n»ln«s vohooWV. «cr oü«J«s MrlAtxst ttdaioi k. - Cfcn s Us<ÚSrsr "
Kgy háziszolga (elvétetik Kauf-mann és Blcn (QazerQzlctében.
1—2 szobából álló irodahelyiség azonnalra kerestetik. Cim akiadóhivatalban _üli.
Staniol
tahér,
1301 vesés
tredett gyári árak!
TtkfsakiH 1J-40.
Nagyobb mennyiségű
hordó
eladó. Megtekinthető
Zerkowitz Albert
céffnói.
Ilatinán, jókarban levő iparos és családi
Varrógépeket
legmagasabb áibao vesz
Brándl Sándor
varrögépraktára
Nagykanizsán, Deák-tér 2. sz.
Varrógép, írógép éa korókpár javításokat gyorsan éa pontosan eszközöl. 5 401
Csöves
tengerit
ab nagykanizsai raktárunk készpénzfizetés ellenében árusítunk mázsánként
K 4600-ért.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi r.-L
Fö-ut 8 Baxár épUlet.
Telrfon: 12S. _
6
zai.ai közlöny
1922. oVial.rr 15
SINGER JÓZSEF ES TARSA
DIVATiÍRUHIÍZfl („KÖZPONT-SZÁLLÓ" ÉPÜLETÉBEN)
Szövöpamut «< szövőcérna állandó nagy raktára.
Ai árukon . kOvCk. ZÍ J.lmln«.M cikkeket; F.rf l ,«ö».Uk,
i x«I».fc ie>l? »»"■>»• clotb, f.k.te. clolh, karton, toIIc, "f o\' d "ofiirfon, p«,.lfc\'arflr. k.o„á«, \'--"\'«\'«».
m.tr«2r»dll, bír.onyok, kSt«p.mnt, kondorp.mUt "3.5
tíllk.ndS, h<r*..k.ndí, f.jkeado, ,..bk.nd«, pohiirtSrlí, pIU..k«b.it, trlko Ingek, r.I.mlnt trlko nadrások.
Borókamagot, tölgymakkot
6s mindennemű famagvakat a fej? magasabb Aron vasArolok
sándor imre
nujckereskedő !»•
székesfehérvar.
Viszketeg
rahcialg dUw luunilja • (<<■:•!« Urilt Anlxc.ibln magyar ncvo:
Boróka-kenőcsöt?
Kt* «ít<Iy "> IK) K. N«cr 200 K.
Kapható minden t;ij[J»<cilárb»n. VMki „*<\\:&t K02W0CH(HIJ R.T. Budsput. JX.Rldiy-u.12.
Butorudvar
Schwarcz Lipót ós Testvére
Rptal, VII., I tár* fa-u. 37. WemUoyt-u.liettuWt^M
BOROSHORDOK
I) t* Hannák mirtóca n.£)\'»tl«i <» MaajrWgbcn
nltlroa Klein Simonnál, BudapEst,
IX., Rrtd«y-u. JJ. - Ytkíon. Jó»«ol 60.11\'
Magyar FIAT Hffuek r. t Budapest képvise;ísége, Tauril gummiraktár, tehiráru fuvarozás, személy fuvarozás, javító-műhely, benzin-árusitás.
Telep: Tárház-utca. k\\ Telefon: 183.
Igazgatóság: FÖ\'Ut, 8., Bazár-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RÍSZV£NVTARSASAa NAGYKANIZSA.
Ertesiftés.
É\'lesifcm »z igen lisztéit vásárló közönségei, hogy
élelmiszer üzletemben
a legolcsóbb Ar.k m.reit
liszt, burgonya, uradalmi tej és vágott fa
mindet) mennyiségben kapható Kiváló lisziclcuel
LUKÚTS fűszeres
Sugár-ut.
Búzát, rozsot
minden mennyiségben a leg magasabb napi áron vásárol.
KORPÁT
ab ziismegyíl malom a napi ér ilait árusít minden mennyiségben — ■
Zalavármegyei Szövetkezeti áruforgalmi r.-t.
Nagykanizsa, Fő-ut 8
(I.iir áp&t.t.) T.l.fon: 1X3. Sürgönyeim : Futura.
TURUL CIPŐGYÁR
részvénytársaság Nagykanizsa, Fő-ut 12. sz. alatt.
TURUL
felülmúl minden cipőt kivitelben, tartósságban, olcsóságban!
KEMENY
szűcsmester
szörmeAruhAza
Mmsl Ittrium l Tifch.« 7t
8ZÖRMEJCAB AT0K, BÓKÁK.
uíMiirta ««T »áuu\'t<MJL-
,1,7 R»nd«14,ek .Unvét inell.u .ionnal .,zkö*8tt.lnek
Megvételre keresek I
.Purif\'kátur*, „Monitot*. .Köaboánwú*\' iőherf-jtőgépeket vasállványu koretfürí-stekrt iGáltcrokat) <50-IOÍO mm keret-nyilisui, kőz, benzin és stlvAgis cséptó-garnitur.ikal. sUMl silvógiz, benzin éj nycrsolíjmotorokai 20 -5<X> r erőig, fél-stabil gAxnépo*et 30—("0 lóo őig, egyedül átló RŐilokontobHokat és cséplőgépe kcL A gépek legfc jobb 1U évesek lehetnek.
Nagy György
Szombathely ,<>>, Sxoleatcy-utca 43. ssára alatt.
ARGENT JÁNOS
modtrn dpéutl* JUffkaalm. Mk-tér l u.
Du* raklir kézzel dolgot olt cbcvicuuj, boksz, antilop, krokodil-bőr, selyemcipők-ben • logulolió divat szerint.
Gyermekcipők
fekete ás s bőrből minden sz4nihnn All.udó.n raktAton.
Márták utáni rendelásek 24 óra alatt káixUlnakt
Idei bortermés eladó
T.v.M bdrtermáx I31/, m.ligán •/
KORONA vcrdáglóten
mint furmint lesz kimérve.
PICK OVÖROV „,
palini uradalma
Zsoldos Tanintézet
Budapest, VIII, Dohány-utca 84. sz.
Toloton i. 124-47. ,,..,
A legjobban káaxlt elö msgánvlzsgákra.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
LEGOLCSOBB MINDIG
KISFALUDI És KRAUSZ
= divatnagyAruhAza =
az „ARANY KAKAS"-hoz
Oup&szélts »tnt ruhákra . . métere 700 K Duplaszéles félgyapluszflyet minden színben......métere 950 K
Dupluzális léliyaplusibvtt mindig silnbin.....métere 1150 K
140 cm. széles strapa níls;0»«t méttre 1800 I
144 ca. széles lérflsztvet . . métere 1800 X
Slmi flanelok, színtartó . . . métere 050 K
Színtartó pariitok .... métert 500 K
SZÖVET OCCASIOÜ
Olvatvelourok minden szinben kabátra és ruMkn, níl kosztom- és ruht-szD/tlik, lérll doublé és kabét-szSHtek, selymek, bársonyok és n5l posi tók!
NAGYKANIZSÁN, ERZSÉBET-TÉR 21. SZÁM
— , Nvom.tott a l.ptul.jdonosük: Z»Iaí ts Gyuni.il kOnyvnyomdáléb.n.----
Jk
Nagykanizsa, 1922. október 17. Kedd
Egyet uam ftra 8 korona
61. évfolyam .\'36. szám
Inl.rurb.U\'T.l.ron 19. M.gJ.l.nlk mln.ll, kora rrg|r!
POLITIKAI NAPILAP
Ktamct«<t Aruk hAxhoa hordva,
v«K)\'vl<l«kre t>o*Uii kDI.Iro i >\'-BT hónapra ISO.— korona HArom hónapra 450.— koroDa Kg/ó. Arit 8 korona
Békét hirdetünk,
keresztényi megbocsájtás, fátyolt a mult botlásaira, teljes Jogegyenlőséget minden vonalon. Elég volt a küzdelemből. Elég az áldatlan testvérharcbői, elég a viszálybői. Ezer vérző seb a magyarság testén. Mindegyik naponta ujből feltépve. Igy sosem léphetünk a győgyulás útjára. Testvér — a testvér eljen tör ádáz elkeseredéssel. Mindegyik nemzetét véli szolgálni és mindegyik nemzetének árt. És miközben testvérököl emelkedik testvére ellen, miközben a testvérei rut tusában összemérik erejüket — kívülről döngetik a magyarság kapuját.
Mindjobban szorul a gyürü körülöttünk, mind többen törnek vesztünkre, mind erősebben fo-lylk az összeesküvés ellenünk, mind nehezebbé válik gazdasági életünk: nem engedhetjük meg magunknak a (otytonos szétíago-zódást. visszavonást, gyűlölet-szitást.
No állassuk magunkat. Sem r az olaszok vállveregetése, sem Anglia barátságos kézszorítása, sem a párlslak udvarias bókjai nem hozzák nekünk vissza az Integer Magyarországot. A „jóakaratú" biztatások még nem állítják helyre katasztrofális gazdasági életünket. Az Idegen nemzetek dlthlrambjal nem emelik koronánk értékét. Hiszen „jóakaratukat" alkalmunk van állandóan tapasztalni.
Becsületes akarással, együttérzéssel és megértéssel kell mindannyiunknak eggyé forrnunk a nagy közös szenvedésben, hogy együttes Utáni munkával, ezerféle apró téglákkal rakhassuk le a magyar Jövő templomának szilárd alapját.
Kéz a kézben, váll a váll mellett kell hogy nemzetünk újjáéledésén, tökéletesítésén, helyre-tiltásán dolgozzunk — különben beteljesedik rajtunk a végzet,
Magyarok kell, hogy legyünk. A magyar név minden tisztaságával, minden ragyogásával, min-
den tökéletességével, minden erényeivel, minden nemességével. —
Béke, megfeszített munka, tekintély, tisztelet. Izzó hazafiság, testvéri szeretet, az eggyüvétar-tozás érzete kell, hogy mind-
nyájukat áthasson. És aki ezen cél elérésében munkatársunkká szegődik — keblünkre öleljük.
Mert a belső béke, az eggyü-vétartozás érzete — a magyar feltámadás első feltétele. ( )
Forradalmijelenségjugoszláviában
A Csáktornya! vérei testvérháború.
— Forrong az egész Horvátország.
Zágráb, október 16. (Éjfélkor érkezett.) Csak most hozták nyilvánosságra a Csáktornyán szeptember 21-én történt véres eseményeket, amelyek a Csáktornyái gyalogezred szerb és horvát nemzetiségű katonái között lejátszódtak. A nevezett nnpou Csáktornyán a szerb és horvát katonák valóságos hábornt vívtak egymással. Több mint 10 halott és igen sok súlyos sebesült esett áldozatul ennek a háborúskodásnak, amely a délszláv népek erőszakos egyesítéséből keletkezett, — Ezeket a véres eseményeket követően Belgrádban a horvát crzelmD katonasag ellen erélyes rendszabályok megtételét határozták el s állítólag a csáktornyai testvérháború előidézőit statárialis utoii kivégzik. Most az egész szerb, horvát, szlovén királyságban véres zendülések kitörésétől [élnek,
Ujabb kommunista-zavargások Berlinben.
Berlin, oki. 16 (Saját tudósítónkig) A német fővárosban vasárnap véres összeütközés volt a .Szabadság és Közrend" néven alakult szövetség és a kommunisták között A szövetség. melynek tagjai sorában minden polgári párt helyet foglal, délelőttre gyűlési hívott össze a Busch-clrkuszban.
A Rote Fahne cimii kommunista lap kiadta a jelszót, hogy a szövetség gyűlése a munkásság provokálását jelenti és arra izgatta olvasóit, hogy az ülés megtartását tegyék lehetetlenné.
A felhívásnak tényleg megvolt az eredménye, \'mert a kommunisták tömegesen jelentek meg már kora reggel a cirkusz elölt. Minthogy a főbejáratot zárva találták, egy mellékajtón nyomultak be a cirkuszba s ott rombolást vittek végbe. A rendőrőrs erősítést kért, amely csakhamar meg Is érkezett. —
Ekkor véres összeütközésekre került a sor a kommunisták és a rendőrök közölt. A kommunisták ugyan kiszorultak a Busch-clíkusz környékéről, de kissé távolabb csatasorba állottak fel és Inzultálták a gyűlésre érkező vendégeket.
A cirkuszból az ülés résztvevői a rendőrség tanácsára zárt sorokban távoztak el, de az összeütközés az utcán folytatódott és különösen a Fried-rich-strassei pályaudvarnál véres csatává fajult.
A rendőrség kellő számban csak nagykésőre vonult kl, mire azután az utcát megtisztította.
A kommunisták eljje készültek a véres összeütközésre, aminek kétségtelen bizonyítéka az. hogy nagyszámú hordozható ágyat és első segélyre alkalmas berendezést helyeztek el a Busch-cirkusz körül. Az ösz-szeütközés folyamán a kommunisták a \\egbrutálisabban használták fegyverüket, több rendőrt sulyősan megsebesítettek.
Berlin, okt. 16 (Éjiéi.) Az utcai harcok halottainak száma háromra emelkedett, közülök kettő a rendőrség tag|a A többé-kevésbbá súlyosan sérültek száma százakra tehető. Szemtanuk jelentése szerint az utcai harc vezetőiköröttszamos oroszt láttak
Lemond az olasz kormány
Róma, okt. 1(5. A király ma este tér vissza belgiumi látogatásáról a Turin mellett fekvő Racconigi villába. Facta miniszterelnök nyomban megér--kezese után tájékoztatni fogja telefonon a legutóbbi -IS órában kialakult válságos politikai helyzetről. Hir szerint a miniszterelnök holnap a királyhoz megy és a rákövetkező napon beterjeszti kormánya lemondását
ö«sr.ehivták a Házat.
Budapest, okt. ,1(5. (Budapesti szerkesztőségünk jelenti.) Az ellenzéki képviselők átnyújtották Szcitovszky elnöknek a kiigazított s a Máz összehívására vonatkozó ivet. A Házat folyó hó 20 ára, péntekre összehívták.
fl román kormány nem engedi nyilvánosságra hozni a gyulafehérvári koronázás részleteit.
Bécs, okt. 16 (Express távirat.) Vasárnap tartották meg Gyulafehérváron Ferdinánd román király és Mária királyné koronázását, A koronázási ünnepély részleteiről eddig nem érkezeit semmiféle jelentés. Ugy tudják, hogy a román koronázásról semmiféle tudósítást nem engednek ki Erdélyből, mert a román kormány ugy intézkedett, hogy a külföldi sajtót csak a Bukarestben felülvizsgált hivatalos tudósítások alapján szabad értesíteni a koronázás lefolyásáról.
A görögök hozzájárultak a mudániai egyezményhez
London, okt. 16. A konstantinápolyi görög főmegbizott értesítette a szövetseges főmeg-bizottakat, hogy a görögök hozzájárulnak a Mudániában irt fegyverszüneti jegyzőkönyvhöz.
/MJKl KOZLONT
Nagykanizsa történelméből.
(FolyUtis.)
Usányi László 1849-iki közlekedési miniszter Kanizsán keresztül akarta o Balatont és Murát egy hajözható csatornával összekötni, a ezzel Zala- és Somogymegyéknek közlekedését a tengerig kiterjeszteni, gróf Széchenyi István i égebbi terve alapján. Azonban a nagyszabású terv a Csányi tragikus halála után beállott szomorú időkben nem nyerhetett megvalósulást.
A közlekedés emelése céliából a város 1857. évben hatvan holdnyi területet ingyen átengedett a Déli vasútnak.
Szorgalommal és áldozattal sikerült Alsó-Fannonia kereskedelmének gócpontjává tenni Kanizsát, mely Fiume és Trieszten át a tengerrel, nemkülönben a monarchia fővárosaival, Budapesttel és Bécscsel egyenes vasúti összeköttetésben állt.
A horvát nép 1848 előtt önkényt Kanizsa felé gravitált. Itt adta el terményeit, gyermekei itt jártak iskolába. A horvátok magyarosítása céljából a negyvenes években tanítóképző intézetet tartott fenn az állam Kanizsán, melyet azonban 1848 után megszüntettek.
Szintúgy megszüntették az itt volt pénzügyigazgatóságot és később (már a magyar minisztérium alatt) a táviróigazgatóságot.
A forradalom leveretéae után "jöttek az elnyomatás keserű esztendői.
Sokat kellett tűrnünk. Városunk egyik fiát, Fataki (Piringer) Mihály volt honvedazázadost Bécsben ki is végezték.
Hosszú idő után, mikor végre 1851. évben tördelni kezdettük bilincseinket, akkor Kanizsa városának tisztviselői kara ezt a pas-sust is belevette eaküjébe.
„Esküszünk, hogy a magyar alkotmánytói és annak szentcaitett tőrvényeitől semmi körülmények között eltérni nem fogunk 1 Isten minket ugy segéljen és Istennek mirirden szenteil"
A város az 1848. év előtti időben áz akkori viszonyok miatt nem fejlődhetett, az azután következett és kevés megszakítással 1867 ig tartott szomorú időkben pedig — miként szegény hazánk — ugy a városok is az elnyomatás keserveit szenvedték. Nagykanizsa város azonban már akkor is közigazgatási szempontból oly jelentőséggel birt, hogy itt volt nagyon sokáig a pénzügyigazgatóság és a bíróságok szervezéséig egy városi tőrvényszék. ~ 1867 után, midőn az ujabb alkotmányos éra a cselekvés terének sorompóit megnyitotta, amikor az annak előtte részben lekötött ctők is mozgásba jöhettek, Nagykanizsa városa fényes tnnujelél adtb a benne rejlő fejlődőképességnek és életerőnek, amelynek segítségével — állumi és megyei támogatás nélkül — pusztán önerejéből emelkedett oda, ahol ma áll, Dunántul egyik legfejlődőképesebb, intelligens vidéki városává, amelynek vezetősége és közönsége egyaránt meleg azeretettel munkálkodnak azon, hogy a várost mindazokkal a kőz és magánintézményekkel ellássák, melyek a városiasodáshoz, a város polgárságának kulturális gazdasági és szociális^ fejlődéshez és jólétéhez szükségesek. A város közönsége ma is, miként a múltban, átérzi a város történelmi hivatását, amely valaha a Zrínyiek ide-
jében a Nyugatnak — Kelet elleni védelmében nyilvánult meg, ma pedig a város határszéli fekvésénél fogva az országnak déli végvárává teszi a délszláv hstár felé, hogy a maga magyar kulturájává és fejlettségével állandóan demostrálja kul-turália fensőbbségünket és azt az örök igazságot, hogy a kultura alacsonyabb fokán álló népek nem uralkodhatnak magasabb kulturáju népek fölött és ezzel a mementó-val tartsa ébren és buzdítsa, lelkesítse a délszláv határon túlélő elszakadt véreinket az élő reménységre, hogy lesz még magyar viszontlátás.
(Folyt, kőv.)
öeszeütkÖxé* a kelenföldi pályaudvaron.
Budapest, okt. 16. (Fővárosi szerkesztőségünktől.) Ma hajnalban a bicskei helyiérdekű vonat, amely tele volt utasokkal, hibás váltóállítás és a nagy köd következtében összeütközött egy tolató mozdonnyal. Az összeütközés .alkalmával hárman súlyosan, kilencen pedig könnyebben megsebesültek. A rendőrség megindította a nyomozást. Eddig két váltóőrt vettek őrizetbe.
_IfH. október 17
Csendőrkézre került a falvak fosztogatója
Egy tizenhétére* leány azáz-ezreket érő \'ruhaneműt lopott. — Lakat alatt az orgazdák.
Nagykanizsa, okt. 16 (Saját tudósítónktól.) Csak nemrégen közöltük, hogy a nagykanizsai csendőrség a többi járási csendőrőrsökkel karöltve széleskörű nyomozást indított egy ismeretlen cselédleány ellen, aki több zala- és somogy-megyei községben a mezőn dolgozó falusi nép elhagyott házaiba behatolt és ott nsgyértékü ruha-nemüeket lopott.
A „Zalai Közlönyben" megjelent eme közleményünk alapján egy ismeretlen, magát megnevezni nem akaró úriember azonnal telefon utján értesítette a nagykanizsai csendőraéget a leány legújabb tartózkodási helyéről. A szerzett adatok alapján a csendőrség azonnal a város végén fekvő Gsrai-utca 14. számú házba ment, ahol a lopás és orgazdaság vétsége miatt már többször büntetett Vasas Istvánná lakásán sikerült elcsipni a kiskorú 17 éves tolvaj leányt.
Az elvetemült leány már jólismert alakja a büntető igazságszolgáltatásnak. A győri kir. törvényszék kiskorú bírósága 1921. október havában többrendbeli lopás miatt már egyszer elitélte 6 hónapi fogházra, a súlyos büntetés azonban nem javította meg, mert alighogy kiszabadult április havában a börtönből, már ujabb lopást követett el. Győri gazdájától — kihez időközben elszegődött — nagyértékü ékazereket lopott s megszökött. Azóta Zala- és So-mogymegye több községében károsította állandó tolvajlásaivul a jó falusiakat s több mint féléve büntetlenül garázdálkodott a falvakban.
A csendőrség előtt tett vallomásában beismerte, hogy az ékszere-ken kívül Szepetnek, Murakereaztur, Palin, Ztlakaros, Zalas?entbalázs, Zalasárszeg és Ltszó községekből több százezer korona értékű ruhaneműt lopott el. Beismerte, továbbá, hogy a lopott holmikat részben Vasas Istvánnénak, részben pedig a színién büntetett előéletű s Rigyácon lakó Szári Máriának adta át, kik azoknak legnagyobbrészt Kanizsán és a környező községekben értékesítették.
A leány vallomása alapján a csendőrség azonnal Őrizetbe vette d két orgazdát.: Vosasnét és Szári Míriát, akik megtörten hamarosan fölsorolták mindazoknak a neveit, kiknek eladták a lopott tárgyakat.
Hogy az eladott ruhanemüek nagyobbrészt megkerültek, az egyedül Aczcl György törzsőrmester és Rózsa György csendőr fáradhatatlan munkájának köszönhető, kik szinte járhatatlan falvakban a legnagyobb nehézségekkel küzdve igyekeztek az eladott tárgyakat előkeríteni.
A tolvoj cselédleány, valamint Vasasné és Szári Méri mindaddig a csendőrség vendégszeretét fogják élvezni, mig az összes bűn-tárgyak együtt nem lesznek s csak azután adják majd át Őket a nagykanizsai ügyészségnek. (h)
„Magyar a magyarnak nerp lehet ellensége".
Horthy Miklós.
A Horthy-inségakció.
Nagykanizsa, okt. 16. Előző számainkban már közöltük o vármegyei törvényhatósági bizottságnak az ínségesek segélyezésére irányuló mozgalom támogatása tárgyában hozott »zon határozatát, mely szerint a termelőket, háztulajdonosokat és vállalatokat bizonyos mérvű természetbeni, illetőleg készpénz-adomány szolgáltatására kötelezte. — A beszolgáltatandó adományok egyénenkénti kivetése folyamatban van s azoknak behajtása iránt a vármegye alispánja a közigazgatási bizottságok utján intézkedett.
Minthogy a törvényhatósági bizottság határozata az adakozásban való részvételi kötelezettséget csupán a termelökre, háztulajdonosokra és vállalatokra nézve állapította meg, az Ínségesek segélyezésére irányuló mozgalomnak minden társadalmi osztályára vuló kiterjesztése céljából megalaklttatott a „Vármegyei Horthy Bizottság", melynek elnöke a főispín, ügy ve zető elnöke a vármegye alispánja s tagjai a vármegyei közigazgatási bizottság választott tagjain kívül a vármegye főjegyzője, árvaszéki elnöke, tiszti főorvosa, a járási fő szolgabirák (r. t. városok polgármesterei) az államrendőrség helyi főnöke, a vármegyebeli nemzetgyűlési képviselők, a vármegyei Vöröskereszt és egyéb jótékony egyesületek vezetői, az egyházak, a tantestületek, az orvosi kar és egyéb foglalkozásoknak a szegényebb lakossággal állandó érintke zésben álló képviselői, végül a társadalomnak azon hölgy- és férfitagjai, akik vagyoni helyzetük, jótékony hajlamaik, befolyásuk vagy mozgékonyságuk révén jó szolgálatokat tehetnek.
A vármegyei bizottság feladata a mozgalom központi irányitáss, a közmunkák meghatározása, élőké szités- éa ineginditúsa, a gyűjtés folyamatba tétele, h gyűjtöttek hovafordilásának ellenőrzése és az egyes községekben jelentkező fedezetlen kiegyenlítése más, kedvezőbb eredményű községek gyűjtéséből.
Ezen központi bizott«ág megalakításával egyidejűiig .nz.egyes községekben helyi bizottságok alakíttattak. ^
Ezen bizottságok elnöki tisztjét községekben a jegyző, r. t. városokban pedig a polgármester látja el. Tagjai u törvényhatósági bizottság az illető helyen tartózkodó és lakhellyel biró tagjai, a bíró, hatósági orvos, körgyám, a hely beli Vöröskereszt és egyéb jótékony egyletek vezetői, a lelkészség, a tanítóság képviselői és egyéb olyan helybeli lakos hölgyek és urak, kik rátermettségüknél fogva
a bizottság működésének támogatására alkalmasak.
A községi (városi) bizottság feladata a vármegyei bizottság útbaigazításai nyomán a mozgalom gyakorlati tennivalóinak közvetlen keresztülvitele. Ehhrz képest a helyi bizottságok hozzák javaslatba a vármegyei bizottság előtt a saját községük érdekeltségét túlhaladó közmunkákat, — határozzák el azokat, melyeket a község határában létesíteni szándékoznak, ha erre saját erejükből a kellő fedezetet nyújtani ludják, végzik a gyűjtést, a gyűjtött pénzt illetékes helyre eljuttatják, természetbeni adományokat összegyűjtik a vármegyei bizottság utasításainak megfelelően elküldik, raktározzák, őrzik, — egyenként megállapítják n segítségre szoruló munkanélkülieket éa külön a munkára képteleneket, meghatározzák szükségletük minőségét és mértékét, átveszik a segítséget, az ínségeseknek átadják és eljárásukról a vármegyei bizottságnak elszámolnak.
Mind a vármegyei, mind a helyi (városi, községi) bizottságok tagjainak mindennemű közreműködése ingyenes; sem költségeket, sem munkadíjat fel nem számiihatnak. * Az összegyűjtött készpénzt a helyi bizottságok tsrtoznak haladéktalanul az illetékes adóhivatal hoz beküldeni, — amely utasíttatott, hogy az e címen küldött ösz-szeget a belügyi letétnaplóba az Országos Inségenyhitő Mozgalom cimén újonnan nyitott alnaplóba vételezze be. A helyi bizottságok oz adóhivatalba küldött összegekről egyidőben a vármegye főispánjához jelentést tenni kötelesek.
A helyi (községi, városi) bizottságok fogják az adománygyűjtéseket foganatosítani. Az adománygyűjtés nemcsak készpénzre fog szorítkozni, honj^j még szívesebben fogad természetbeni adományokat, gabonát, lisztet, élelmiszert, fűtőanyagot s ruházati cikkeket. A helyi bizottságok házról házra gyűjtéseket foganatosítani,* aként, hogy előre kitűzött napokon, főleg ünnepnapon felosztják egymás közölt a község (város) területét s n gyűjtők személyesen keresik fel minden egyes házbnn levő lakót, hogy adományaikkal enyhítsék a segélyre szorulók nyomorát. Minden nyilvános mulatság jövedelmének bizonyos része a nyomor enyhítésére lesz igénybe véve.
A mozgalom anyagi sikere érdekében önkéntes adománygyűjtéseden kívül műkedvelői előadások, hangversenyek, mulatságok s egyéb ünnepségek fognak rendeztetni, melyek a társadalom jótéköny közreműködésével a mozgalom sikerét biztosítani fogják.
i922. október 17
HÍREK.
Magyar őu...
A mult zenél az őszi éjben: Ellobbant lázak tűnt vizében,
Mint holdkaréj az éji tájon, Halkan éled a magyar álom. .
... Pozsonui vén utcák emléke, Kincses Kolozsvár drága képe,
Beszterce grófi koronája, Kismarton ő»i orgonája,
Hunyadvár büszke sziluettje, Bácskai rónák száz keresztje,
Újvidéki bus áldomások, S váradi vidám busulások.
...De riadnak a harci lantok, Kassán az ősi, hősi hantok!
Szalonián Tokly népe széled, Segesvár sikja döngve éled.
...Mert szent e rög s az ős határ [szent
Es karddal mondjuk rá az áment / __ Vécsey Ub.
— Papszentelés. Vasárnap szenteli pappá a veszprémi megyéspüspök a veszprémi székesegyház-ban Meggyesi József subdiazonus, nagykanizsai hitoktatót.
— A zalaegerszegi városi állások. Zalaegerszeg városnál üresedésben lévő adóügyi éa javadalmi hivatali ellenőri állásra ösz-szesen hét pályázat érkezett be, még pedig az adóügy! tanácsosi állásra 3, az ellenőrire 4.
— Az IpartestQlet építése. Arról értesülünk illetékes helyről, hogy az ipartestület épitését még
héten megkezdik. — Anyakönyvi közlemények. Október 8 tói 14-ig Nagykanizsán 13 gyermek született. Ebből fiu 8, leánygyermek pedig 5 volt. Házasságot kötöttek: Sxegő László terménykereskedő Szsbó Saroltával, Németh László állami rendőr Ru-nyák Katalinnal, Szarka József cipészsegéd Sztrakija Teréziával. Elhaltak: Haidu István földműves 77 éves végelgyengülét, Zsla József körjegyző 33 éves szervi szivbaj, Kellermann Katalin 5 hónapos bélhurut, őzv. Bognár Ferencné Gás pár Éva 70 évea tüdőlégdag, Kó.ek Erzsébet napszámos 15 évea tüdőhurut, özv. Horváth Józsefné Csordás Rozálls 70 éves kéthegyü billentyű elégtelenség, Szántó Jenő kereskedelmi ügynök 41 éves szervi szlvbsj, Mstslics Erzsébet 12 éves agyhártyalob, Sebők István napszámos 68 éves ogyszélhüdés, Schnelder Mihályné Wassermann VEmms 40 éves méhrák, Neumann Sándor magánzó 86 évea vizkór, őzv. Slngerígnácné Sommer Sarolta 47 éves tüdőlob, Szsbsdi Gyula -nyug. tanító 59 éves vérhas.
— A cipész- éa csizmadia-Iparosok figyelmébe! Az ösz-szes cipész- és csizmsdisiparoaokat értesítjük, hogy saját jól felfogott érdekükben a forgalmi adónak átalányösszegben leendő megállapítása tárgyában folyó hó 17-én délután fél 3 órától kezdődőleg sz ipartestület helyiségében a követ kező sorrendben okvetlen jelenje-nek meg. Kedden, azaz 17-én délután fél 3 Örskor az A—H betűvel kezdődők, 18 án 1—N betűvel kezdődők. 19-én O-Z betűsök, 20 án az elmaradottak. Az ipartestület elnöksége.
A görög tüzérség Drmápoly lövetésére készen áll.
A törökök állítólag gyilkolják a keresztényeket.
— Kétszázezer menekülő hagyta el Tráciát.
London, október 16. (Éjfél) (Szlkratávlrat.) A görögök tegnap este Karmandacsba szállították tüzérségüket és kijelentették, hogy Drinápoly lövetésére készülnek, mert a törökök keresztényeket mészároltak le. Ennek a fenyegetésnek következtében igyekeztek siettetni a francia lovasság megérkezését, hogy a rendel fenn tudják tartani.
A Tráciát elhagyó menekülök számát 200.000-re becsülik, nem számítva a 50.000 főnyi zörög katonaságot.
A Chicago Tribüné csatalazsai értesülése szerint egy francia spahiosztag indult Drinápolyba. Öl napon belül fognak oda megérkezni, hogy ellenőrizzék a görög csapatok visszavonulását. Egy angol századot vasúton szállítanak Drinápoly vidékére.
— Értekezlet az Inségadó Ügyében. Holnap, szerdán délután öt órakor a városháza kis tanácstermében érteke/let lesz dr. Sabján Gyula polgármester elnöklete alatt a Horthy inségakció ügyében, me lyen n helybeli adófelszóKimlási bizottság tagjai és az érdekeltségeknek képviselői is résztvesznek
— Uj iparengedélyek. A városi tanács legutóbbi ülésén n következő iparengedélyeket adta ki: özv. Goldstein Arminnénsk, szőrme-, kötött és poszlósapka kereskedésre, Snefj Sándornak marhakereskedésre, Gozdán Józsefnek ácsmesterségre és Özv. Tóth Józsefné-nek geaztenyeárutitásrn.
— A földadó befizetése. Figyelmeztetjük o közönséget, hogy október végéig tegyen eleget a tőrvény követelményének, mert azontúl már 2 százalékot kell fizetnie. Ha pedig idejekorán minél nagyobb időre lefizetik az adót aránylagos kedvezményben részesülnek az adózók, még pedig 5, 20, 30 százalékos kedvezményben.
— Életunt leány. Szollár Mária Huszti-tér 6. szám nlatli lakos megmérgezte magát. Súlyos belrö sérülésével szállították a helybeli közkórházba.
— Nagykanizsa és a vidéki színészet. A kultuszminiszter kérdést intézett Nagykanizsa városához, hogy milyen formában gondolná támogatni a színészetet ? He lyiség, fűtés, világítás dolgában tudna e segítségére lenni. A városi tanács, illetve közművelődési bízottság behatóan foglalkozik a kér déssel és csak avulón fog válaszolni a miniszternek.
— Rendőri hírek, A nagykanizsai államrendőrség kihágási bírája 46 nagykanizsai lakost — legnagyobbrészt piaci árusokat — 100-500 korona pénzbirságra ítélt, mivel az árjelzőtábláikra nem írták föl a hatóságilag megállapított úra kat. Az elárusítók figyelmét ezúton is felhívjuk arra, hogy ez irányú kötelességeik teljesitését el ne mulasszák, mert n hatóság fokozott szigorral fog eljárni azokkal szem ben, akik nem írják ki az uralkodó árakat.
— Budapesten többen halnak, mint születnek. A háború következményei, u sok baj, irgalom, vesződség hatásai már jelentkeznek a népmozgalmi statisztikában. Budapesten az idén többen holtak meg, mint ahányan születtek. A fővárosi statisztikai hivatni ma publikálta az év első 33 hetéről való jelentését éa ez a jelenlés nagyon elszomorító Az év első napjától, augusztus 20-ig 12.569 született és 13066-an haltak meg.
— Temesvár miiegyetemet kap. Temesvárról jelentik a Kö-zépeurópni Kurirnnk : A temesvári műegyetemet október 23-án nyitják meg ünnepélyes keretek között. A megnyitásra Kozmn munkaügyi minisztert is meghívták.
— Rablók garázdálkodása. Belgrádból jelentik: Radoníty And-reii képviselő beadványt intézett n belügyminiszterhez, amelyben kéri ar S. H. S. állam és Albánia kö zött elhuródó semleges zónán.ik sz ott garázdálkodó rablóktól való megtisztítását. A banditák állandóan nyugtalanítják DeUzerbia és Montenegró lakosságát.
— Felrobbant vaautl híd. Zurnvlcénél Premysli közelében, e hó 8 án éjjel ismeretlen tettesek a hidat levegőbe röpitettók. A pályatest teljesen elpusztult és csak n mozdonyvezető létekjelentétének volt kösiönhctő, hogy n Varsó—lem-bergi gyorsvonat aránylag csekély rongálódással szabadult meg. Azt hiszik, hogy a teltrsek titkos ukrániai szervezetek lagjni közül valók.
— Mennyibe keiül egy temetés Burgenlandban ? A megszállott Nyugntinagyororazágról kap tuk a következő ;:da>oko> : Közönséges koporsó 324.000 K, a ko porsó heszögezéie 120.000 K, lebo-csátásn a sírba 48 000 K, siihely (adó nélkül) 1—12 .nillfc korona, mogft a temetés legalább félmillió koronát emészt fel.
— Pályázatok. Altiszti állásra oz Orsz. Migy. Szépművészeti\' Muzeumnál, két hét alatt az igaz-* gatóságho?. — Tiszti (pénztári és anyagkezelő ellenőri) állásra az állami nyomdánál. Pályázatok 1922 november 6 ig az igazgatósághoz.
— Pénzügyi számvevőségi fótaná ciosi, számvevőségi főnöki állásra a pécsi pénzügyigozgatóságnál, 14 nep alatt a pénzügyminiszterhez.
— Több nopihéres szolgai állásra az Orsz. Főldbirtokrendezö Bíró ságnál, 2 hét alatt. - Több dijnoki állásra az Orsz. Fóldbirtokrendező Bíróságnál, 2 hét alatt.
— Uj bordójelzési dijak. A kereskedelmi miniszter rendelete értelmében az alábbi hordójelzési díjuk lépnek érvénybe: Minden a hordójelző hivatalban jelzés céljá hói bemutatott hordóért literenként 30 fillér fizetendő. A 100 liternél kisebb hordók jelzési dija 20 koron*. Az 1 liternél kisebb maradék egész liternek tekintendő. A székhelyen, de hivatalon kívül teljesítendő jelzésekért még külön napidíj viteldíj és szükséges segédmunkás jár. A székhelyeken kívül tel jesitelt jelzéseknél ezek a dijak emelkednek.
— Elzárásra Ítélt polgármester. Prágából jelentik a Kö-zépeurópai Kurírnak : Fellnak város polgármesterét, amiért meghúzatta a lélekharangot, amikor József császárnak a városban felállított szobrát a kormány rendeletére lebontották, ötnapi elzárásra ítélték.
— A szovjetkormány bud-gettje. Rigából jelentik, hogy a moszkvai népbiztosok ülésén a. pénzügyi népbiztos előterjesztette a kővetkező évi költségvetést. A költségvetésben a vörös hadsereg 400 millió aranyrubellel szerepel. Ez az összeg Oroszország költségvetésének negyedrésze.
— Vaautl szerencsétlenség. Prlglevlcs Sv. Iyán állomáson tegnap tragikus vásuti szerencsétlenség történt. Az éjjel Vlnkovce felé haladó gyorsvonatot Welgand forgalmi tisztviselő fogadta második sínpáron állva, minthogy a vonatnak utasítása szerint a harmadik vágányra kellett volna befutnia. Eddig meg nem állapított okból azonban a váltókezelő a második sínpárra engedte be. Weigand már nem tudott a vonat elől elugrAni, smely mindkét lábát levágta. Weigand, miközben a vonattal a legközelebbi állomásra akarták elszállítani, elvérzett. A vizsgálatot megindították.
— Németül vezénylik a temesvári tűzoltókat. Temesvárról jelentik: A temesvári tűzoltóság ez évi zárógyakorlatát német nyelven vezényelték.
— Kisiklott egy gabona-vonat. Buksrestből jelentik a Kö-zépeurópni Kurírnak: Tarnovele állomáson tegnap egy gabonával megrakott vonat kisiklott. A kár óriási, ketten súlyosan megsebesültek. A forgalom n kisiklás miatt fennakadt és még napokig csak nagy késéssel közelekedhetnek a vonatok.
TÁRSADALMI ÉLET.
— Herceg Batthyány-Stratt-mann Lászlóné nevenapja. Vasárnap Ülte meg szük családi körben Körmend földesurának, hg. Batthyány Strattmann Lászlónak fenkölt gondolkozású neje, Korreth Mária Terézia grófnő. — Ez alkalomból gróf Batthyány Vilmos c. érsek, Nyitra egyházmegyéjének főpásztora csendes misét mondott a kastély kápol-nijában.
— A mezítlábas gyermekek
akciójára Hosenfeldné, az izraelita jótékonysági egyesület elnöknője tegnap nyújtotta át a Nőegylet gyűjtő-ivén eszközölt gyűjtések egy részét dr. Szabó Lajos kir. ügyészségi ol-nőknek, az akció megteremtőjének, 69.400 koronát. Ezenkívül a követ-kező adományok érkeztek: Frankéi Imre 1000, Halász Zs. 1000, Kloln V. 1000, dr. Fischer 200, Varga Nándor szerkesztőségünk utján 1000 koronát küldött a nemes célra. Ké-rétnek azok a hölgyek, akiknél még gyüjtőlv van, hogy azt a gyűjtött összegekkel együtt legkésőbb f. hó 21-én, szombaton délig juttassák dr. Szabó ügyészségi elnök kezeihez. Egyben felkéretnek az összes holy-bcli iskolák és tanintézetek igazgatói, hogy szombaton, f. hó 21-én délután 4 órakor a kir. ügyészség elnöki szobájában tartandó megbo-szé\'ésen megjelenjenek és a segítségre szoruló tar>ulók névsorát hoz zák magukkal.
— Uránia. Jön i A „Három testőr."
ÍALAI KOZI/)NY
1922. oHóber 17.
A magyar-cseh tárgyalások megkezdődtek.
3 voracsek cseh rendkívüli követ Budapestre érkezeik.
A tárgyalások teljes eredményre fognak vezetni.
Budapest, október 16. (Fővárosi szerkesztőségünktől. Ma délelőtt Budapestre érkezett Dvoracsek rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, a csehszlovák delegáció vezetője, hogy a magyar cseh gazdasági és közlekedésügyi tárgyalásokat a külügyminisztériumban a magyar kormány képviselőivel együtt M<&l$£djék. Dvoracsek miniszter az újságírók etőtt kijelentette, hogy a legjobb reménységgel yáriridkv eltelve a kölcsönös megegyezés iráHt^ ósánfö lm>5&győtfodése, hogy mindkét\'részéri meglesz a .tárgyalásoknál a legjobb szándék, meri hiszen mindkét*-állarh érdekei szempontjából etsőrettdü fontosságú, hogv végleges megegyezésre jussanak egymással.y Kijelentette továbbá, hogy az utlevélügyek kérdé-"áét ezen a tárgyaláson bem fogják szóvá tenni, tfteH ez a kérdés előbb-utóbb )egy egész külön konferencián kerül \'revlzi\'ófii," amely én\' vcílam en níji \'európai alltihf ré^zt\' ftVg Vfenni.
—1 Megalakult a Magyar Fogorvosok Egyesületének nagy kanizsai fiókja. A Magyar Fog orvosok Egyesülőiének egyik legfiatalabb hajtása,\' a M. F. E.-nek du-nántuli gazdssAgi egyesülése alakult meg vasárnap városunkban. A megalakuláson részi vetlek Budapcsttő\' Szabó professzor és Simon tanársegéd, mint a fentemliteit egyesület elnöke s t\'rtHrtfTMfty Gáho« vm. • tiszti főorvos, • az Orsz. Orfoaszövet-ség zalai "fiókjának- elnöke; -tovább V Győr, Pápá*-Sopron, \'Sxombsthejv, Veszprém/Székesfehárvár, Kaposvár,. Pécs fogorVosai. Az egyestiiéanok az a célja, hogyk\' nehée viezonypk súlyát legjobban\' \'érző fogorvosuk, helyzetén - a- svrwzJtevWs-L\'rejével segítsen. ■*[•, . \' »
— Eljegyzések, Flesch Jenő János, • TÁmsdsnuWa Egye - 0111 Gőzmalmok liszttfseiőjéNagykanizs*, eljegyezti ár."Fritdt&nder E-niboVvm leányát, Plröákát Dévény újfaluból. (Minden külön"értesítés1 helyett) — Fleiner Olgát Balatoftboglárrohelje gyezte /kfcA/\'eyÖrgy-\'fnolnáriii földbirtokos.\' Dejttsch Arankát eljegyezte Ecksl&tn\'Brnő vasvári kereskedő. (Stfrnlerrkülön értesítés helyeit.)
— A Ha,^Írpkkan^ ak és Hadi 5xT*gy«K.WW"**0\' Pártja nagykanjgsai ^sop^jknak vezetősége a következójcépen \' alakúit: E\'nök : Schléger József, ^ejnölcők: Domifta Zsigmond4 Károly, főtitkár: Kalamár Mátyás, "líücár: VfcfltfsZ JA nos, pénztárps: SáH György, Választmány : özv. (P$fy Gézáné, özv: Kovács Jánosné, özv. Schranz Józsefné, -Légrádi Fprpnf, HoWílh Iiajos. Bőte Vince, Kocsis Gyö/gySzőftófJános, Kocsis József,"Herceg Káröli\', Vellák György,. ;.....
— Rablókaland. Egy kis vidéki városkában történt a njin«p hajnal-tájban..rÁ,-. vár/)«^a egyik fiatal tisztviselője dülöngözve baúagoit a nép telen utcákon a lakása felé Oiyén állapotbAn „V9j»t.Jjpgy minden habb-zás nélkül, elhitte\' a föí\'d\'förgAsáról szólóila^t^ltj A JforzönVár gyanús külsejü ember loppknt eléje és megkérdezte tőle:
— Ugyarv Jcéreói, hány óra lehet mostí«» • U . --«•«..
A "fiatal tisztviselőnek volt még annyi öntudata, hogy nem vette\'elő az aranyóráját, hanem odaszólt \'a torzonborz alaknak:
— Itt\'van az1 orra előtt a főtéri toron/őrt, nézze Triegl
A csavargó boszasan mérte végig az ifjüt\' és \'cinikusan fetolt:
— Hájszen azt én is tudom, do azt nem érem ■ •*»» - •«
A* Hátai Usztvisető hosszasan cj-gondblltodott a válaszon Latolgatta, mérlegelte mindenfelől Majd meg adóári felette: 1
— Ez igaz: Tökéletesen igaz! — és "ezzel tfelenyutta zsebébe és nyy-> godtán átnyújtotta a csavargónak az aranyórát. De most jön a fordulat A tSáVargó- megnézte/toány óra s azután"szeliddn visszaadta az órát.
Köwíőnöm I •—mondotta illep-dóerí\' és tovabatlagott.
\'A fiital lisztvlietó másnap reggel még mindig mámoros* fővel, nevetve mesélte el áz éjszakai kalandot hivatalában\'. Közben szórakozottan húzta elCflaz óráját a ztebéhől. S abban a pilt*rralban az ajkára fagyott a nevelés. •»*
^Közönséges pléhből való, vásári játékórát tartott a kezében . . . T— ftirceg Ferenc képes irodalmi hetilapjának, az Uj Idők-nck -42. azáma közt! tfosáryné Rét Lola é* paulFrank^ uj érdekes regé nyeit, Szederkényi Anna\' elbeszé-
lését, O. Henry rimerikni humorista mu\'at*ágos történetét, Erdődy Mi hály kabaré jelenetét, Fodor Er»sé bet liportjál, Kösreghy István Ion-/ doni levelet, S/igethy Fererffe és Hartleben német költő verseit, ezenkívül a lap rendkívül nép szerű rovAWit: « szerkesitőí ü^e neteket éa a szépségápolást. amelyhez most uj rovat, n „jó tanácsok" rovata járult. A lap turtalníát érdé-ken és idówrü képek és fejlécek teázik teljessé. Előfizetési ára negyed évre 400 koron*. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kisdó hivatal Budapest, VIA Andrássy-ut \'16. szán. \' 1
— Elveszett tehén. A m. kir. 6-ik honvédgyaloge?r»-d tulajdonát képező vörSittarka 8 éves tehén elveszett n katonoi lőtérről. Uindr-tető jelt; n h«\'*ó combján VI. E. jel. M-glnláló v,,J?y nyomrnveT.ető azonnal jelentkezzék- r. fen\'i ,c»r«d-
p»ranc»t>oksAgon (telefon S46), •mert ugy n c*endőí^é>f mint ra rendŐraég nyomoz ebben az ü/yben éi akinél n tehenet megfogják találni, súlyosan megbüntetik.
— Uránia. Kedden és Gerdán „Afany az u»cán", egy\' Ízig-vérig mode//> történet. s< nyomasztó ha talommá nŐtt tiőrze életéWl: eyy pénzfejedel.em Ira^^diájt J tő/sde lüktető .életén,\' « Róst-bész fiktív tételein* széditŐ magasságon •zégyenlete* bukáson keresztül. Minden mozzanata irgalmas, de valószerű,. Reíhhold Scbünzel és Lianc Haid müvéftl iilakitlááával. t
(x) Női kabátok, rutíHcí \'pongyolák. blúzok, ang\'j) fér fi szövete*, ragián és félik«b<ii kel nék, kósztürti kelmék, sifTmok, vásznak a légna gyohb választékban a Icgo\'ÖSÖbb
árért Fürst József „Kékcsiling^ éru hAzftban.
— Lady Hamlltonról .^esíél
egéat Ktol/an, meíyet csütörtökön pénteken fog brmutntni o Világ-mozgó. E* a riRgyszeiüern monumentálik t5rUo»lmi fibnalkó táa a filmipar diadalé,. Az Összes felvételek o\\ crede\'i történeti helyeken léttek rázkozölve, külőnÓ *en a nagy tr*ftengeti ütkö zet. A témn pedig Nelson világhirSi angol admirális emlékir.itai után lett feldolgozva.
SAJÁT KÖTESÜ békebeli anyagból minden n
fino nabb minőségig k\'és/.it és i\'aktV ron tart kabátokat, bloutokat, harisnyakat és zoknikat F I L I P P hnrianya-kötŐdéje, Szornbuiholy, Saéll Káloián u. 6.
TÖRVÉNYSZÉK.
A tegnapi főtárgyalások.
A nagykanizsai kir. törvényszék dr. Kenedy Imre büntető tanácsa tegnap tárgyalta a hatóság elleni erőszak vétségével- -vádolt Guly\'(is Sándor bünügyét. Gulyás beismerte bűnösségét > ezért őt a kir. ••tür-vényszék a sértett étf\'-a t*mik kihallgatása után 2000 koronn fő-éa 1000 korona mellékbüntetésre ítélte. Az Ítélet jogerős. < 5
Ugyancsak elmarasztalta « k|r. törvényszék Rágyon janost könnyű tcstiaért£s vétségében, a\\nelyot 800 korona fő- é* 200 korona mellékbüntetéssel sújtott. - - .. | \'
Szakom/ István éa fíusa József ellen indított magánlakséptési \'Qgy s ben ii kir. törvénydrék mindVét vádlottéi 8—8 napi rj/áráarn és a köl\'-ségek megtérítésére "Ítélte.
\'.Fedő Máiía perújrafelvétel! ügyében, kit a letenyei kir. járásbíróság lopásért annakidején elitélt, Fedő Máiiát, miután bűnössége nyilvánvalóvá lett, a kir. törvényaxék 5 heti fogházra ítélte*.
TANÜGY.
Tanítói hírek. A köxoktatáj-\' ügyi miniszter Németh Sándor nagykanizsai áll. elemi itk. tanítót nyugdij»ita, Sebestyén Janka volt zaUbaksai áll. elemi iskolai tanítót, akit időkőzben Kaposvárra helyezett volt rtt, visszahelyezett Zslá-bnksárn, Szabados János Egyed-utára beosztott\' lafíhóP\'-á1 győrszigeti áll. elemi iskolához helyezte át, Tiszai Kálmán csörnyéföldi r. kat. iskolához beosztott áll. tanítót nyugdíjazta, Llpenszlty1\' Ái-pád,
Ríítthegi Miklós é» Hsiis Jenő ta-nitóknt pedig a pénzügyiga/gaté-ságtói « zalaegerszegi elemi iskolához helyezte át.
A főgimnázium Ugyéhet. Dr. Kolbcnschlao Béla Zslavármegye főispánja a rrigyeh\' laktanyának főgi\'nnáziummá való átalakítása ügyében a helyszíni szemle\' megfejtésére Sváb Gyula miniszteri tanácsost küldi ki s az ő\'Xréleménye után fog kért államsegély-folyósítása felől dönteni.
A tanítóság figyelmébe. Az iskolán kívüli ífjuiág testneveléséről s/.óló 1921. évi 43. te. végrehajtási) céljából a vármegye alis-pánjs\' frihivtn n törjegy\'/Őkefi\'hogy a 12 és 21 életév közötti iskolán kisüli ifjmágot iiják össze. Mint-\' hogy a község^^ körjegyzőit ezen
munkálatot más irányú és nagyfokú elfoglaltságuk miatt (az uj földadó kivetése, inségakció stb.) azt alig végezhetik, a vármegye kir. tanfelügyelője ezúton felhívja a \'tanítóságot, hogy az összeírás ben n körjegyzőknek segédkezzenek.
SPORTÉLET.
Vasárnapi Táloaakott mérkőzések. Nyugati ker. vili—-Déli ker. vál. 2:2 (0:0). A „nagy" revanamérkőzés sajnos befejezetlenül maradt, miután a sötétség miatt 105 perc után abba "kellett hagyni a játékot. A mérkőzés igen változatos és végig heves .voltk hol az egyik, hol a másik csapat volt fölényben. Mindkét "részről pompás játékot produkáltak a védelmek, a délieknél Biumg*rtner, u .ayuga- I tiaknál Töpschei: és,. Prém, d,c a \\ csatársorok is jól játszottak, külö I nősen a nyugatiaké, dtr lövéseiket | r^em kisérte szerencse^ A unezőny legjobb embere Topscher, az nti\') < . kiváló, hátvédje,,yfttt, aki eg/uttal egy gólt is rúgott 11 bői. A nyugatiak második gólját Farkai, míg I a déliek góljait Hapa_ lőtték. A j játékot tehát még folytatni kell, I ameddig pozitív \'erédnriénjft ér el I az egyik vagy ttfááHc empat.
Budapesti II. aszt. válh—Délnyugat vál. 2:1 (2:1)\' Pécs. (Budapest i.góljait az első percekben rúgták Höflinger és RázAój" mifr • a" »Dél-(\\yugat gólját Fein rúgta. A pesti csapat főlényét 1 Délnyugat „erős" i rámenős játékkal igyekezett ellensúlyozni, aminek következtében az I eredmény a.-JI. félidőben nem I
^változott. .........I
regénycsarno^
A feketé"\'ífiá\'fróz.
DetcWvrogéf^. —\' 31
i .............. \'f„
A ZiU\'i Közlöays«Áo>áxairUj^lY4a^li$S>onJ
•*. — Ezt megkeséKttödl — kWtott majdnem egyszeríe* \'a\' két detektív és ráróhsótak. Eg^\'üc a nyakát, a másik pedig a derekát kapta.át- A Héger, mintha megbénult volna, oem védekezett. . t,
— Áhá, meggoqdoltad magadat! —\' kiáltón., fel az\' egyik \'deMctiv. mikor látta, hogy a oéger hétn\'vé dekezik.
— Dehogy gondoJtam\'me^\'rVfága mai, csak n?m tudbm, mjt "cslHlljal veletek . . . Hova akarták f8í»Üln az égbe,,\'vagy a fólyö^a^ j" ^
— Buta azine^^U^tí, — Vfffttr í kod\'ak a detekjüvek. 6? .bjljncscki vettek elő. Rá\' akarták ralqy a ma i rozra, oki nyugodJat) nyujtptis, jel j • kezétj de- nem
bilincseltessei..-magáig,^anem^ iazért]^^ hogy átkarolja . a jc^t ,^ste^ivet. Olyan ügyesen tettei.40, \'S^v jljen-íelci beugrottak a .csap4átja.,.lKtarj«i val szépen átfonta őket, ^ fó 1 meg-ropöfetatía csontjaik^ majd felemelte őkci, mim két ko*pás fáikor \'és a folyóhoz ugrott. -Egy .pillanat- múlva szétnyitotta • karjslt és a\';ké,t .dfe)ek-tiv\'nagy loccsanással a vizbe\' esett.
WoWcittií sünte megbűvölten pózte az ótiás játékszerü -„mérkőzését. Eszébe "sem jutott, hogy segilsep a detektiveknek, s csak akkor ^szmélt fef, amlko^s\'néger hoz^i ugrott és kiáltott: \' > \\ ^
—\' ^ rijost yjr jössz sorra! —\'^s hatalmas kayát ö dfcV^lc^á. fonta, a • levegőbe emellé "es WdllHWd \'bgy ! gondolta, hogy elkeiülhetetle^; \'hogy ,
1952. október 17
\'ZALAI KÖZLÖNY í
ne vegyen ó is egy kis hideg fürdőt a folyóban. Behunyta szemét, hogy el ne szédüljön, mikor megteszi a levegőben a nagy kört és érezte, hogy a néger hatalmas ugrásokkal rohan vele. De mikor kinyitotta a szemét, nagyon meglepődött azon, hogy nem a folyó felé szalad vele a néger, hanem a parti sikátor rok közé.
A délelőtti nap besütött a szobába és a deiektivfőnök fáradtan sütkérezett melegébe i. A hatalmas íónök nagyon rossz kedvű volt. Éppen most kapta meg a belügyminiszter levelét, melyben őkegyel messége türelmetlenül sürgeti, hogy a föld alól is, de kerítse elő az orosz koroaaékszerekel, máskülönben a nagyközönség ós a hivatalos körök joggal hihetik, hogy á város rendőrsége egy centet sem ér.
— Az áldóját ennek a világnak !
— kiáltott fel dühösen és öklével ugy belevágott az asztal lapjába, hogy az Írások szanaszét táncoltak rajta. Ezek az átkozott gyémántok még megőrjítenek! Évekkel ezelőtt ellopják egy bankbó\', ugy, hogy még a szagát sem éreztük egyiknek sem, most pedig ismét előkerü\'nek ós izgatják az embereket! És igaza van á miniszternek ! A koronaékszereket ellopják, két gyilkosságot köve, nek el, egy újságírót elhurcolnak, ta án meggyilkolnak ós a rendőrség s romit sem- tud tenni! Még azt scui tudjak, hogy ki a gyilkos ós ki a tolvaj . . . Paddington lót-fut, de eredményt nem é^ el. Mintha a mélység nyelte volna el »z egész bordát . . ■
Csengetetett és a belépő titkártól
— reggel óla most már talán századszor — kérdezte, megjött-e már a felügyelő?
— Még nem jött be, főnök ur I
—•Hol a csodában mászkálhat
az az ember? — kiáltott fel dü hősen.
— Nem tudom, főnök ur . . . pedig már a lakásán is kerestettem ... de nincs otthon . . .
Ebben a pillanatban kopogtatás hallatszott az ajtón ós belépett a felügye\'ő.
— Na hála az Istennek! — sóhajtott fel megkönnyebbülten a főnök. — Már alig vártam . . . Van valami újságja?
A felügyelő sápadt volt ós fárad tan roskadt a szókbe. Egy ideig fásultan nézett maga eló, majd rekedt hangon szólalt meg:
— Ma éjszaka szemtől szemben álltam A néger óriással ... ós le^ ütött, mint egy bárányt . . .
— Megtalálta a négert? — kiáltott fel élénken a főnök. — Hála az Istennek, legalább van valami a
• kezünkben!
— Igon ám, do ugy eltűnt, hogy a nyomára som találtunk . . • Hárman voltunk ellene és ez az óriási barom ugy gyomron ütött, hogy monten összeestem, két detektívet pedig behajított a Hudson Riverbe ... Ugy másztak ki a vízből, mint a döglött halak . . . Mire aztán magunkhoz térlünk, a fekete matróznak hült helyét találtuk, sőt azt sem tudjuk, hogy mi lett Wollkíng-gal a „Sun" munkatársával. . .
— Azonnal mozgósítani kell az egész városi! — kiáltott fel izgatottan a detektivfőnök. — Azt a négert eló kell keríteni, akármibe kerüljön isi Ezer dollár jutalmat kell kitűzni a fejére ... ós ezer embert stabadilani a városra. Minden elképzelhető helyen razziát tartani .. v Adja meg a pontos személy-leírást! (Folyt kőv.)
közgazdaság.
A malmok és terménytőzsde ellenőrzése.
Budapest, okt. 16. (Saját tudási tónktól.) Megírtuk már, hogy a kormány, miután a korona zürichi stabilizálása óta sem szűnt meg az állandó drágulási folyamat, gátat akar vetni a gabona további áremelkedésének. A gabona ára ugyanis hetek óta állandóan drágult, maga után vonva természetesen minden egyéb cikk drágulását. A hivatalos körök, maguk a gazdaérdekeltségek is feltűnőnek találták ozt a folyamatol, amellyel szénben azonban, — egyelőre tehetetlenek voltak. Minthogy azonban a lakosság helyzete egyre elviselhetetlenebbé válik az állandó drágulás miau, a kormány — miként azt jeleztük — bár lehetőleg el akarja kerülni a kötött for-galomra való visszatérést, komoly rendszabályokkal akar véget vetni a gabona spekulatív célokból való drá gitásának.
A tervezett intézkedésekre vonatkozóan ma kérdést intéztünk Bele-mán Ernő dr.-hoz, az Országos Ár vizsgáló Bizottság alelnökéhez, aki a következő nyilatkozatot lene munkatársunk előtt:
— Ma tartott óriekezletünkön, amelyen az érdekeltek képviselőin kivül politikusok is részt vettek, egyönte tüen megállapítottuk, hogy a tőzsdei magas, árjegyzések indokolatlanok ós nincsenek arányban a termelői árakkal. A drágítás a malmoknál kezdő dik, még pedig az elvámolt buza felhalmozásával és . alkalomszerű piacradobásával. Természetes, hogy ezeknek a hatalmas tételeknek hirtelen való piacradobása irányítja a buza áralakulását.
— \'A malmok árufelhalmozása ollen megalakítottuk az ellenőrző bizottságot, melynek rendeltelése a malmok áruuzsorájának megakadályozása egyrészt, másrészt a nyomában jelentkező kisded tŐí\'sde spekuláció letörése. A bizottság — melyet hatalmas szuverén testületté
"építünk ki több albizottsággal, — munkáját ugy képzeljük el, hogy a vidéken folyó malomrazziákkal egyidejűleg itt Budapesten a tőzsdei jegyzéseket fogja ellenőrizni oly módon, hogy reális viszonylatba hozzuk a tőzsdei árakat a termelői árakkal.
— A bizottság megszervezése megtörtént, a kinevezések az uj közélelmezési miniszter első teendői közé fognak tartozni ugy, hogy vé leményem szerint a bizotiság, illetve albizottságok a legrövidebb időn belül meg is kezdhetik működésükéi.
Talságosan drága a sz* bolcsi burgonya. Az ország
burgonyatermésének legnagyobb részét tudvalevően Szabolcs termeli. A szabolcsi burgonya azonbnn, bór n termésjelentések a várakozásnak teljesen megfelelő termésről számoltak be, az idén a fővárosba felszállítva annyira drágának bizonyult, hogy a sokkal nagyobb szállítási költséggel terhelt lengyel burgonyánál is jóval drágább, de drágább egy kőzelebbfekvő, jobb-valutáju ország importált burgonyájánál is. Minthogy valószínűnek látszik, \'hogy az írroális-áralakulás-nak elsősorban a lelkiismeretlen spekuláció lehet az oka, Bíbor Gyula, az Országos Árvizsgálóbi-zottság elnöke ma Nyíregyházára utazott, hogy a helyszínen tanulmányozza a viszonyokat és az áralakulás tényleges okait megállapítsa.
A tőzsde irányzata.
A mai tőzsdén erős kontremin-akció indult meg, amely enyhítette az irányzatot. Ez az akció azonban nem járt sikerrel, amennyiben a spekuláció még lényegesen tartózkodó voll. Az irányzat tartolt, erősen ingadozó volt, azonban nagyobb ár differenciák nem fordultak elő. A bizakodó hangulatot az utótőzsde igazolta, amennyiben az irányzat zárlat után lényegesen megszilárdult és csaknem minden óriókben jobb árfolyamok kerültek felszínre. Különösen szilárdak voltak az igazgató intézeti értékek, főként az Orsz. fa emelkedése a készülő transakció hírére. Nagy nyereséget ért el a Hazai fa, erős érdeklődés középpontjában voll a Szikra, a Szalámi, hasonló képpen drágult a Ganz Danubius is. A bankértékek piacán az irányzat gyenge volt. A malom értékek körül a Viktória 3000, a Transdanubia 1000 koronás árfolyamnyereségével szemben a Hungária 900, a Buda pesti Gőzmalom 800 koronával visz-szaesett. A bánya ós téglagyári értékek piacán az árfolyamok mind visszaestek. A vaspiacon az irányzat mérsékelten lanyha és csupán néhány papir volt kivétel, amely nyereséggel zárult. A különféle vállalatok piscán nem alaku\'t ki egységes inr.yzat, amig az ériékek többsége kisebb veszteséggel zárult. Addig egyik-másik papír számottevő árfo lyamnyeresóget ért cl. A közlekedési vállalatok piacán az irányzat lénye gében és uz értékek csaknem kivétel nélkül veszteséggel zárultak. A gabonapiacon ma igen kis forgalom volt és csak a vidéki malmok vásá ro\'.tak.
Valuták i
Napoleon 9300, iont 11150-11450 Dollii2600-2575, Francia frank 1ÖO—95, ;Márka 95-110, OUsz lir« 105-10, Osxtrák korona 340-3 50 Lel 1455—1476, Srokol 83—87, Svájci frank 465—80, Dinár 3800-3960, Lengyel máxka 26-28, Hollandi forint 972-997, Belga frank 178-183, Léva 1475—575.
Devizák:
Amsterdam 970-95, Kopponhága 517—522, Krisitlánla 430—440, London V6125-425, Berlin 105-25, Milano 105-110 Páris 190-95, Prága 82-86, — Stockholm .663-678, ■-Zürich 470 ->S5, — Wien 340 350 — Zágráb 950-Ó90, — New-York 25CO-576, Varsó 27—28, Bukarest —. Soíia 1450-550.
Zürichi zárlati
Berlin 18\'5, Amsterdam —, Hollandia 211"50 New-York 541, — London 2402 , Pátis 4090, Milano 2277 5, Prága 1800, Budapest 215, Zágráb 212 5, Varsó 5 5, Wien 0 79. Szófia 345 Osztrák bély. 0 7 8
Termény Jelentést
Bura (Tisza vidéki) 11250-11300, egyéb 11200 11300, rozs 7300-400, Ukarmány árpa 700O-7150 sorárpa 720O-400, iab 6500-0600, tengeri —\'—, repce 1G500—17500, korpa 5050 -5100, kóloj--.
Budapesti állatvásárt
Marhahús I. r. ogészben 400 — 480, hátulja 400—520, eloje 390—480, II. r. égésiben 270—300. hátulja 300—400, eleje 210—200 Növendék marha: !. r. egészben 180-250, borjú (ölott bőrb) 390-500, Készlet: Nagymarha 152, eladás 134, Növendék marha 58, eladás 36, borjú 43, eladás 43, Marhabőr 330—355, borjubőr 740-/50. Birka 166, eladva 144, Juhhus 260-320.
Sertésvásár t
Felhajtás 2000,-Elkelt délig 800, öreg — Közép 480-590, Könnyű 465—510 I. r. 540 Zsír 920, Szalonna 740, Leh. hus 450.
Értékek:
Magyar hitel 8450, Osztrák hitel 1360, Hazai 1575, Jelzálog 590, Le-számitoló 2100, Kereskedelmi Bank 24 400 Magyar-Olasz 400, Beo&ini 60 000, Drasche 31.500, Altalános szén 141.000, Szászvári 32.000, Salgótarjáni 63500 Urikányi 58000 Rima 12850 Schlick 7700, Guitmann 10600, Nasici 61000 Danica 10500
Klotild 9800, Magyar cukor 149.000 Adria 36200, AUantika 8350, Ki-rálysör —,— Bosnyák Agrár 2850, Lipták 4850, Phöbus 5925, Vasm. Villamos —,—, Gizella 9900, Kon-kordia 8425, Déli vasút 8550.
Felelős szerkesztő Benedek Rezső.
Nagykanlssal Taka/ékpénstér és Dél salai Takar AkpAnztAr
részvényeket
bál mily mennyiségben a legmagasabb napi áron veszünk.
Tőzsdei megbízások
teljesitéso a budapesti, wienS, berlini, prágai és zágrábi tőzsdéken a legelőnyösebb feltételek mellett. Sorsjegyek vásárlása és sselvAnyek beváltása.
grosz és társa
bank- é» tóudeblaomAnyoiok
NAGYKANIZSA, Sugár-ut 1. I. imtlet.
Strc^oyclrn: BankárNa*jrkanl»aa.T«!«íc«311
Békés megegyezéssel ért
véget a pécsvidéki bányászsztrájk.
Budapest, okt. 16. (Fővárosi szerkesztőségünktől.) Vasárnap délután öt órakor Ra-kovszky Iván belügyminiszter vezetésével értekezlet volt a pécsi bányászsztrájk ügyében. Az értekezleten a miniszteren kivül a szénkormánybiztos, a munkaadók és munkások képviselői is megjelentek. A tárgyalások eredménnyel végződtek, a belügyminiszter intézkedett a letartóztatott bizalmiférfiak szabadlábra helyezése ügyében és a bér-megegyezésre vonatkozólag megkezdődtek a részletes tárgyalások. A munkások képviselői erre kijelentették, hogy a munkát hajlandók felvenni. Peyer Károly nemzetgyűlési képvisélő, mint a munkások megbízottja, ma> Pécsre utazott, ahol a további részletes tárgyalások folyamatban vannak. A munkások pécsi hivatalos hiradás szerint mind megkezdték a munkát
Nyilt-tér*) Értesítés.
A nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet flzlethelyl9égét a Fő-ut és Sugár ut sarkán levő Babóchuy féle ház I. emeletére helyezi át. A befizetések folyó hó 23 ától, hétfőtől kezdve az uj helyiségben cszközlendők.
Nagykanizsa, 1922. okt hó.
A nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet igazgatósága.
Pick György pali ni uradalma álul. hirdeted — minlh. a Jelenleg ki mérés alatt levő furmint boron áz
6 tulajdona lett volna, nem felel meg a valóságnak, határozott rágalom, amit ezennel visszautasítok, mert a tőle vásárolt bor — mint asztali bor — lett kimérve.
Nagykanizsa, 1932. oki. 17.
KISS KRNÖ
.Korona- •xállodá*.
•) Ax o rovatban közölteiért sem a sierkosztőség sem a kiadóhivatal fololőwégot oom vállal.
zala] közlöny
olttóber 17.
Vadászfegyverek fi löliíny.k lajolcóbban váairolbalók Si aki Antal feg)rvcrk«r«ek«l<»ib«n.
Apró hirdetések
taa4«U kUisk duplán karasAktiak 30 llAli uauilltAiuak. ^IMtt l«k trM|»la<a|.
Jo>* ralnil«n*il«any Wntnn Lahoe»*»«*a4J. T«\'-»> «u» 11 Mim-
Haadgaiüaasssonjnak i-jnilrs sjiattrutt. CL-\' A. tahtoni\'. KMÍ»!«lÍHiir« l« J)»*
Ugy Iroassial. «*J tjenlnr. ..-bc-Oók, o - Ct« • kWJAS rsl álltán,, l«»«rUa l«rj J.I.. .uilíoisi wrtrter »»•»
llasal remii • .it«i ■ci s .WJOÍió.ul lufáiWi. í«i.*rJkiín finlíWWlK->111
Kla.K) hai Ifirsd j»l fc.t4IMai jassd lafcm jí- u .Un.
KIM* arcai I .rl M ,.llr KI... IM]<u<l „,,,. .. ([ifl*|\'llt >»]jlu <i-"Utl f ilt.rft
4IA. .1 (- ■ t J*t*fflt
Búzát, rozsot
n.inden mennyiségben n leg magasabb napi áron vásárol.
KORPÁT
ib ;alamegyel malom i napi ár alatt árusít minden mennyiséiben — l
Zalavármegyei Szövetkezeti áruforgalmi r.-t.
Nagykanizsa, Fő ut 8
(Sasit ípöl.t.1 Tcl.fon: 123. Sürgönyeim MUNi _LiL
a Sörgyárban agy
ÉJJELIÖR
faiwétalik.
Sftaniol
fehér,
130 iv«t it
Rradatl gyári árak >
TtftiatfeM tí-4®.
..... i i Csöves
tengerit
ab nagykanizsai raktárunk készpénzfizetés ellenében árusítunk mázsánként
K 4600-ért.
Zalavármegyei Szövetkezeti áruforgalmi r.-t.
Fő ut 8. Bazárépület.
Tel.fon: 123
1-2 szobából álló irodahelyiség azonnalra kerestetik. Cim a kiadóhivatalban
BOROSHORDÓK
Klein Simonnál, Budapest,
IX., a.J.y-D. M. — Itói.n JÓMM .O-ii
Magyar FIAT HOtak r. t tudatait képtlHlísht. Taurtl jummlraktir. teheráru fuvarozás, Itemily tinarozis, IsvItó-mUhily. beniln-áruillás.
Telep: Tárház-utta. Telefon; 183.
Igazgutóság Fö-Ut 8., Bazár-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RtSZVtNVTARSaiAQ NAGYKANIZSA.
Kukorica, árpa
darálás a nap minden szakában leggyorsabban eszközölheti
Boitor Józsefnél
Kazlnczy.ulca 12—14. sz.
ARGENT JÁNOS
Oui raktár kéazei dolgozott chevrraux, íkAsi, antilop, krokoJil-b£r, »«ly«iniclpök-l\'oa a lagulolaó divat txarint
Gyermekcipők
feVete és szines bőrből minden szimban dllandónn raktáron. Mérték utáni rendelések 24 óre elutt készülnek I
Kereskedők figyelmébe 1
Valódi prágti btföző pergamantpspir,
Vajcaomagolópaplr Superior paplrxacakó Csomagolópapír Csomag függŐcimkok Sokaxoroaltó kéaxUlék írógép
Író gép kel lékek Rendelési zsebkönyvek Forgalmiadé könyvek Mindenféle Ualetl könyvek Kötlevelek
Gabounváaárláai könyvek
lagolcsóbb napi árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
paplrárnháiábaa, Hagykanlsaán.
ZALAI ÉS GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóimézet
NAGYKANIZSA, FŐ-UT 5 és 13
Nyomdai telefon
117.

Mindennemű nyomtatványokat üzleti könyveket és könyvbekötéseket legolcsóbban szállít Ízléses, csinos kivitelben
Szerkesziísés és kiadó-hivatali telefon
78.

0
o
0 o
0
0
0
A „Zalai Közlöny" kiadóhivatala
> s ,,, ■
QQQQQOQQQQQQQQQ
Nyomatott a laDtulajdonosok: Zalai is Gyarmati könyvnyomdájában.
Nagykanizsa, 1922. október 18. Szerda
Egyes siam ára 8 korona
, évfolvam 137. szám
Inl«rurt>uB*TeleroD 78. Megjelenik mindig koraregnél.
POLITIKAI NAPILAP
>:*r hónapra ISO.— korona HArom hónapra* 450.— korona t:«r« asAm Ara 8 korosa
A könnyesmultu Erdély
Ismét gazdagodott egy megalázóan szomorú történelmi dátummal, Hohenzollern Ferdinándot és nejét, az Asi magyar erdélyi fejedelmek temetkezőhelyén — Gyulafehérváron .Nagyrománia" királyává koronázták.
A nagyenyedl kél füz legendás határában Idegen, bocskoros horda, idegen király fejére tette egy kegyetlenül összerabolt ország fénytelen koronáját. Ezeresztendős magyar földön megtörtént a trianoni békerongy utolsó erkölcsi hadlsarca, megtörtént a most hatalmas, a most megszálló erószak részéről, s a hagyományaiban, érzéseiben, örökké Izzó magyarság könnyes szemekkel nézhette a slgurancla ügynökeinek, a bojárok országának, a bocskoros állambölcseknek és filozófusoknak vásári karneválját.
A bíborba öltözött királyi pár bizonyára ezer és ezer sáppadt néma arcot láthatott a borgőzös. üvöltő ünnepi tömegben. Ezer és ezer vádoló, bánatos haraggal és elfojtott indulatokkal teli szempár A magyarok lángoló szemelt. És a koronázást követő ünnepi lakomának nagy hazugságaiba, üres frázisaiba, amikor egy pillanatra elhallgatott a má noros evőé, belezendült a Zágon felől zokogó marón hideg őszi szél szava s megkocogtatta az ablakokat, mintegy figyelmeztetésül, mintegy bus mementóként: csendesebben ünnepeljetek! Csendesebben ünnepeljetek az elrablott portán, ne harsonázzon a rablás vig danája, mert a most kifosztottak, a mosl elgyötörtek, a most megalázottok némasága nem beleegyezést, hanem elutasító, dacos, örök nemet jelenti
Caraffa és Bastla késői unokái, a rablónemzetség rablókirá-lya megláthatták a blllncsbevert magyarság nagy tiltakozását, — örök vétőját és el nem aluvó gyűlöletét. Megláthatták, hogy a börlön, a korbács, az üldözés politikája nem oldja meg Erdély
fájdalmas problémáját soha. — Amíg él az örökkévaló magyar gondolat, amíg Erdély minden röge, minden emléke a magyar hitvallás mellett tesz tanúbizonyságot, — addig koronázhatnak román királyt, szervezhetnek román közigazgatást és Igazságszolgáltatást, nem lesz ott békesség, nem lesz olt „Romania Mare" soha. Amíg a szűk határokon kívül és belül dobbanva él és akar a magyar szív, amíg magyar agyvelőben lángol és követel a gondolat, iádig Erdélyről, a Bocskayak, a Bethlenek Erdélyéről nem lehet sem alku,
sem lemondás. — A gyulafehérvári királykomédia nem kötelez senkit, sem a határo-kon Innen, sem a határokon tul. Ha eljő a perc — és ennek el kell jönnie — ha riadva száll a kürtjel és megindul a magyar jövendő uj dladalutján, ronggyá tépődlk minden emléke, minden zászlaja ennek az operettkoronázásnak, mert az örök Igazság száz Trianon, száz koronázás. száz erószak ellenére is a ml boldog birtokunkba hozza vissza az izzó magyar földet, Mikes Kelemen szülőföldjét, a könnyesmultu Erdélyt. (o)
A görögök megkezdték Trácia kiürítését.
A török csapatok visszavonultak a semleges zónából.
A görög lakosság még mindig menekül.
Konstantinápoly, október 17. (Express távirat) Hivatalos közlés szerint a török csapatokat mind Izmldböl, mind a csanaki zónából visszavonták, mig a görögök megkezdték Drinápoly kiürítését. A görögök vasárnap éjjel kezdték meg Kelet-Trácla kiürítését. Helyüube angol csapatok vonulnak A legutóbbi trácia! jelentések szerint a városok görög lakossaga ezerszámra hagyja cl otthonát.
A tráclal görög hadsereg főparancsnoka közölte, hogy & francia vasúttársaságnak nincs elég mozdonya\'cs kocsija a tráciai görög csapatok hazaszállítására, ezért szerinte a kiürítést nem lehet a megállapított idfln belül végrehajtani.
Az Erdélyi Román Nemzeti Párt semmisnek mi nőaiti a gyulafehérvári koronázást.|
Kolozsvár, okt. 17 A gyulafehérvári koronázás alkalmával az Erdélyi Román Nemzeti Párt Maniu Gyula elé Írásban proklamációt tett közzé, amelyben megállapítja, hogy ellentétben az erdélyi, bánáti, kő-rösvideki és máramarosi nép kívánságával és szembehelyezkedve a közvélemény akaratával,, as egyesitett románok első királyának koronázási aktusán a mindenki állal mélyen megvetett és gyűlölt kormány jelent meg, miért is annak semmi politikai jelentősége nincsen, mert egy államcsíny és csalás által létrejött parlament támo-
gatta. A kiáltvány hangsúlyozza, hogy a román belügyminiszter nem vett részt a koronázáson, ott csak a meghamisított népakarat volt jelen. Az cgycsitett romániai alkotmány még nincs törvénybe iktatva, Ferdinánd király tehát erkölcsileg nem lehetett abban a helyzetben, hogy az egész országra esküt tegyen. Esküje csak az ö királysága alkotmányára vonatkozhatott. A román nemzeti párt ezért nem is vett részt a koronázáson
Pogrom Teheránbau
Belgrád, okt. 17 A -Jovoje Vremja szovjet rádió nyomán közli, hogy Teheránban a lakosság pogromot rendezett Részletek hlánj óznak.
Térffy visszatér a Futurához.
Budapest, okt. 17. (Fővárosi szerkesztőségünktől )Tér//yüé\\n volt közélelmezési miniszter, aki mosl vélt meg tárcájától, visszamegy régi állásába, a Futurához, ahol a gabonagyüjtés munkájának vezetését fogja átvenni, mint társvezérigazgató. Az uj közélelmezési miniszteri államtitkár személyére még folynak a tárgyalások, Mutschen-bacher Emil Az 0. M. G. E. főtitkárának személye van előtérben.
A kormányzó Bud Jánost közélelmezési miniszterré
nevezte ki.
Badapest, okt. 17. (Fővárosi szerkesztőségünktől.) A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére Bud János állam titkárt közélelmezési miniszterré nevezte ki és egyúttal Térffy Béla közélelmezési miniszter ezen állásától felmentette. Térffy Bélához meleg hangú táviratot intézett, amelyben köszönetét nyilvánít eddigi munkásságáért.
Budapesten felemelték a
gáz- és villany árát.
Budapest, okt. 17. A felemelt gáz- és villany ár tegnapi nap Budapest egész területére életbe lepeit.
Enver basa csakugyan meghalt.
Páris, október 17. A Times rigai levelezője azt Írja. hogy Enver basának többlzben két ségbevont halálát a moszkvai Pravda elmü lapban egy szemtanú megerősíti Augusztus 4-én Batumtól 17 kilométernyire körülzárták azt a kis katonai osztagot, melyet Enver basa vezetett. A csapat hőslesen védekezett. végül azonban megsemmisült Az összeütközés után a holttestek közölt megtalálták Enver basát is. akinek leslét öt golyó fúrta át.

ilui icüzlon\'
im. október 18
Amerika is rés^»esz t török-görög JíAetárgya láson.
London, október 17. Miül a görtig-lfföft —
nemsokárá\'niegke gol politikai körükben élénk vita tárgyát kéftpi az, hogy Amerikát meghívják-e ezokria béketárgyalásokra. Mint Londonban beszélik, Washington hivatalos álláspontja az, hogy hajlandó a görög-török békekonferencián résztvenni.
Lord Sheffield Magyarország jövőjéről.
Budapest, okt. 17. (Fővárosi szerkesztőségünktől.) , A Cobden szövetség tegnap délelőtti ülésen Apponyi Albert gróf és lord Sheffield tartottak nagyszabású beszédet. Lord Sheffield többek között a következő kijelentést telte: Magyarország élni és virulni fog és mai nehéz helyzete csak muló jelentőségű.
Nagyarányú kivándorlás a Felvidékről.
Prága, okt. 17. A Lude Pravo jelentése szerint a Felvidékről a „forradalom" óta ezer tót vándorolt ki, mert a .szabad Felvidék" területén felszabadításuk óta nem tudtak maguknak megélhetést teremteni Ugyanezen idő alatt Csehországból félannyian vándoroltak ki. Innen — úgymond a lap — inkább a Felvidékre, vagy a rutén területre vándorolnak ki, ahol mint szolgabirák, tanítók, tanárok, közigazgatási tisztviselők nyernek elhelyezést.
Zetkin Klára a németországi kommunisták elnökjelöltje.
Berlin, oüt. 17. A németországi kommunista párt központi választmánya vasárnap és hétfőn ülésezett. A politikai helyzeten kívül pártszervezet! kérdésekkel és a legközelebbi birodalmi elnökválasztással foglalkozott a központi választmány. Az elnökválasztásra a kommunista párt Zetkin Klárát Jelöli.
A német tónörökös elítéli Franciaország és Anglia politikáját.
Páris, okt. 17. Egy előkelő angol újság a német trónörökös egy levelét közli, amelyben a trónörökös Franciaországot nagyhatalmi törekvésekkel vádolja meg és Anglia közömbös politikáját Is Igen éles hangon bírálja.
„Magyar » niígyornak nem lehet ellensége".
Horthy Miklós.
Képviselőválasztásokra készpek Angliában
A kormánypktf *20 l^Witf mt~ E,Ue,nzékÍ ft*ll£c!ló
LMyd George tyen. -^^orraány helyzete szilárd.
irat) Az angol politJk os választásokra, ■•»■ ■
lordon, okt. J7.
jelölteket s bíznak aooan, nogy eoooi cegaiaoo murwútumót fognak szerezni. Uoyd George ellen az ellenzéki pártok igen
élénk agitációt fejtenek ki, ez azonban egyenlőre sikerre nem vezet, mert Lloyd George ezidő szerint még teljesen kezében (ar(fa a kormányhatalmat és nincs szándékában lemondani.
Pénzszűkén át lehet megjavítani a koronát.
(Saját tudósítónktól.) egyesek fogvacogva emlegetik Teleszky János egy állítólagos javaslatával kapcsolatban, hogy a kormány a pénzjegy forgalomban „pénzszűkét" akar előidézni. Ugyanezek a pénzszűkében valami szörnyű veszedelmet látnak, illetve azt veszedelmes szinben igyekeznek feltüntetni.
Alkalmink volt egyik tettintélyes közgazdasági szakemberünkkel erre vonatkozóan beszélni, aki a következőket mondott.■
— A „pénzszűke" ^zót azok találták ki, akiknek érdekük, hogy ezzel meghosszabbítsák azt a? inflációs pénzügyi politikát, amely a mai viszonyok köiött a bankuralomnak kedvez.
— Azt jósolják, hogy a forgalomban lévő pénz^sökkenése miatt a fizetések munkabérek, • de a kereskedelmi forgalom terén ia nagy nehézségek állanak be.
— Oly államban azonban, mely Ukósai eltartására képes s azonkívül valamelyes kivitele is van, a „pénzszűke" csak agyrém. Békidő-ben „pénzszűkéről" egyáltalán nem beszéltek, noh« az egész mönnrehia bankjegy mennyisége elenyészőén csekély volt Csonkumngyarorazág mai bankjegyforgalmából Vépe-f. Iga/, hogy ennek megfelelően az árak is elenyészően kisebbek voliak Ámde éppen a mai óriási árakat is éppen «/ n körülmény szöktette mti magasságukra, hogy a bankó prés állandó igénybevételével bankjegyforgalmunkat növeltük. Ezzel a pénz egyre vesztette értékét, tehát az árak egyre emelkedjek. A javaknak magukban való értéke végeredményben ma is ugyanaz, mint ami bércben volt, cs^pau a pénz. értéke sülyedt és e kettő közötti értékeltolódást nevezhetjük tulojdonképen drágaságnak.
— Biztosak lehetünk abban, hogyha a kormányunk tényleg elhatározza. az inflációs politikai megszükitését, pénzünk értéke stabilizálódik. Amennyiben pedig a jelenleg forgalomban lávő Wunk-jegymennyiséget lassankint kivonjuk a forgalomból, emelkedik pénzűnk éitéke, köznyelven kifejezve: olcsóbbodás áll be.
— E törvény fennállásának tipi. kut igazolását Ultuk Hegedűs Lóránt pénzügyi politikájának elején. Itt kapcsolódik bele a kérdésbe a „pénzszűke". Bizonyos, hogy mindaddig, amig a bankjegyforgalom csökkenésével párhuzamosan haladó olcsóbbodás be nem áll, némi nehézségek jelentkeznek a kereskedelmi forgalomban. De az emberi haladás a pénznek a forgalomban való helyettesítésére sokféle segédeszközt talált ki, mint amilyenek a pénztári jegy a ch<-que, a különböző bonnok s a hitelélet
•tsr
egyéb eszközei. Ezekkel teljesen le lehet bonyolítani a forgalmat az úgynevezett pénzszűke alatt is. Ha már ezt a szót a közvéleménybe beledobták, fá \'kell mutatnunk, hogy a békevilágban tulajdonképen állandóan pénzszűke volt s mégis mindenki vágyódva gondol vissza arra az időre. Egyébként is naivság azt állítani, hogy nzért, mert kevés a forgalomban levő pénz, a buza ii termelőknél marad s a fogyasztó éhen hal. Ugyanígy vajmi hihetetlen, hogy nz emberek ruha nélkül fognak járni csak azért, mert a ruha a pénzszűke miatt a boltban marad.
Budapesti állatvásár:
M*th«hu\\ I r. «Készb«n 440 •-■•20, butulj* 44 >-55\'\', ekje 430— 6 H\\ II r. ogésxbon 310-4..0, hátulja 340—440, el«;o 240-280 Növendék mazha : í r. egészben 2O0-280, fcorju <<5VM börb) 380-5U), Készlet Nagy-marha 3J2, eladás >84, Növendék marha 40. eladás 21, borjú iW.\'elad.i-; 34, Marhabőr 320—330. borjubdr 660 A0. Birka ilO. eladva l^g, Juhhús 200-320 Sertésvásár:
Felhajtás 80$ Elkölt délig 340, öreg — Ktfzép 50Ó 510. Könnyű 365—480 I : "0 Zsír 81)0, SíHloaoa 740. Uh. hiw 450.
Egy japán tanférfiu Magyarországról.
Yamamasu osakai japán tanügyi főfelügyelő európai tenulmányu\'já-ban már hosszabb idő óta Budapesten időzik. Ejcy fővárosi lap munkatársa Yamamesu Magyarországonszerzett tapasztalataim nézve kérdést intézett a messzi napkelettől érkezett vendéghez, aki n következő igen érdekes választ adta :
— Magyarországon a barátság cs a szeretetreméltóság az, ami á legfeltűnőbb. A léleknek a jósága az, amit felfedeztem, kár, hogy a külföldnek ninca alkalma ezt megismernie. Európa tőrténeiét már otthon tanulmányoztam és láttam, hogy Magyarország egy fejlődés-képen mongol-sziget Európ t közepén. E\' annyira kellamea nekünk, hogy büszkeséggel tölt el.
— Mert kétMe civilizáció van: egy nyugati és egy keleti. Az Utóbbit nem ismerték el, pedig van city nagy, ősi keleti civilizáció. Nyugaton tecknikai vívmányokkal könnyebbítik az életet, a belső civilizziciót elvesztették. Keleten nincsen villanyosság, de van egy hatalmas, belső civilizáció, ő^forrána minden tudásnak, minden hatalomnak. Az én hazám, mint egyik oldalról o nyugati civilizáció exponensének Amerikának, másik oldalról Kínának szomszédoso, ütközőpontja o nyugati és keleti civilizáció találkozásának. A japán nemzetnek hivatása ezt a két civilizációt egyesíteni, a súrlódást elsimítani. AmagyArok pedig, ez az Európába keletről bcyáiuiorolt nép ugyan,ezt.\\a hivatást töltik be. Jól tudták\' ápolni a magukkal ho-
zott keleti civilizációt, dé egy ezredév óta a lifUffati népek között lakván, elsajátitottfk a ■ífVffty OvÜizációt azért Mjar<*MMfnnT1 ff\'p/ a feladata, hogylUsZeomtssza Jspán-lal együtt ezt a két elvilizációt és PflteW WÉftöíf munkálkodjék az ■\'"""tg" [MNfeck\'aMymentésén, isén. ^
\' A török nép diajMait Japán őpzinle .$römqftn\' ki-éri\'figyelemmé). A Í#P»n csöppet sem csodálkozik cicién az esemény*
ken, amelyek egy kenyszerbékének a természetes következményei. Mejf fog változni Trianon is, csak erő* hittel munkálkodjanak a haza javán.
Száz pár gyermekcipő
áll készen a „Mezítlábas gyermek\' akció- jqvoUqból, h.jgij száz pár di
akar imiMOj, "m Pl dtrgö lábacskanak meleget, száz gyermek és szülői szívnék Őrömet és békességet adjon.
A szürke napihir keretéből kikívánkozik ez a hír, m rt ol^an szép, olyan lélekemelőén magasztos, hogy költeményt lehelne róla irni A jó-szivek és a szegények örömének költeményét. Meg kelt oltanunk ennél a hitnél, a vészes háborúságok\', a tornyosuló megpróbáltatások közepette, mert ebből nz egy szürke kis hirböl, ha tudjuk, ha akarjuk, kiolvashatjuk a jobb, a szebb, az igazibb magyar jövő igéretét.
Száz pár meleg gyermekcipő száz /ázó gyermek, száz magyar reménység, száz fázó arcocska, száz bízón szomorú szempár könnyét törli le, mert a tél kínzó hidegét a messzeségbe üzi. Száz kicsiny, reménykedő gyermekszívben zendül Jel a hóla, száz gondterhelt szülő homloka simul ki, ha egy pillanatra is, a bánat messzire röppen A száz kis qyermekcipőcske száz családi körbe viszi a jósziwk sugárzó melegségét és ad erőt a további szen védések elviselésére, meri dokumentálja az emberi sziv kibékülését, a megértést és a békét.
A /ázó és é\'tezö gyermeknél nincsen szörnyűbb és megrázóbb lát vány A gyermek hu s cnved, má sok hibáiból, rosszakaratából, vogy nemtörődömségéből szenved. A gyermek szenvedése a legfájóbb, legmélyebbre ható szenvrdés, különösen akkor, ha a szegénység durva keze letépi a gyermeklelksk finom virágait. Ahhoz ezerszer koldus ez az ország, hogy minden magyar gyermek számára örömtelt életet bizto sitson, de ahhoz eleg gazdagok yfi-gyünk, hogy ott és igazán segítsünk, ahol legkínzóbb, legelviselhetetlenebb az élet szenvedése.
Nagykanizsa társadalma megmutatta, hogy tud megértő és adakozó lenni, aminek tanúbizonysága a száz pár cipőcske. A missió azonban még nern fejeződött be, Nagykanizsán és környékén többszáz rongyokba burkolt mezítlábas ma gyor gyermek néz a tél elé. — Az akció elérte egyik jelentős állomását, de tovább kell haladnio. A cél: minden nyomorgó, nincstelen, me zitlábos gyermeknek meleg cipöcskét, ruhát Juttatni. Azoknak tehát, akik eddig még nem adakoztak volna, itt a hivó mementó: most, amig nem késő
Azt szeretnénk, azt akarjuk, hoou nemsokara elkészülne a második szaz pár cipőcske. Örömök támadnának abból, boldogság kacagna, a /oszivek öröme, a szegények boldogsága
. ;—i =: Vallási különbség nem választhat el magyart!
1*22. október 18
HÍREK.
— Időjárás. Az Időjárás la ni Intézet jelentése szerint .hozónkban helyenként csekély eső esett, n hőmérséklet nem változott lényegesen. Változékony, hűvösebb idő várható, helyenként esővel.
A fiatalkornak védelmé hez. Az utóbbi időbnn a rendőrség megfigyelései szerint nyilvános helyiségek ban (vendéglők, kávéhá zak stb.) mindegyre nagyobb számmal jelennek meg és tartózkodnak 7—15 év közötti fiatalkorúak, akikre tudvalevőleg a nyilvános helyisé gek látogatása országos rendelettel tiltva van. A tegnopi napon dr. Krajcsovich József rendőrkapitány, n közigazgatási ügyosztály vwc lője átiratot intézett dr. Sabján Gyula polgármesterhez, amelyben felhívta figyelmét erre a jelenségre a kérte a polgármestert, hogy n mennyiben a város a fiatalkorunknak a nyilvános helyiségekben való megjelenhetését szab ályrendeletnek megalkotásával e/ideig még nem szabályozta volna, a közegészség, a közerkölcsiség ób a nevelés szempontjából mielőbb intézkedjék, hogy 7—15 éves fiatalkorúak szabályrendelettel tiltassanak el a nyilvános éjjeli üzemek és üzletek látogatásától.
— A veszettség Zalában.
A hatóság erélyes intézkedése folytán a veszettség a megyében csökkent, sőt szűrőben van. Az utóbbi időben nem jelentettek ujabb esetet. A zolacgcrszegi járásból Összesen 37 nő, férfi éa gyermek volt a , Paster intézetben gyógykezelés alatt.
— Járványok. A legutóbbi napokhao Zálaiatvánd, Szepetk .és Pusmtasicntlánló községekből vör henymegbetegedést jelentettek, mig Zsid községben tífuszjárványt jelentenek, hol a betegségnek eddig már több halottja is van.
— A szabó- és cipésamainkák dija. A törvényhatósági árvizs-gálóbizottság hétfőn üléat tartott, amelyen a szabó- és cipészmunkrik árát a következőleg állapították meg: A szabómunkák diját két kategóriába sorolták, nyílt üzlethelyiséggel biró szabóknál és a nyílt üzlethelyiséggel nem bíróknál külön-külön állapította meg a bizottság a munkadijakat. Nyilt üzlethelyiségekkel bíróknál ezeket a dijakat állapította meg a bizottság : egy zakó öltöny munkadija ,5000, zakó kabáté 2500. \'meWny és nadrág 1250, rövid télikabát és felöltő 5000, hosszú télikabát fekete 6000, zsaketöltőny 6000 K. Nyilt üzlethelyiséggel nem biró szabóknál: zakó öltöny munkadija 4200, zakó kabát .2100, mellény és nadrág 1050, rövid télikabát és felöltő 4200, hosszú télikabát fekete 5000, zsaket öltöny 6000 korona. — A cipészek munkadiját a következőleg állapították meg : egy pár szeges női, vagy férfi és zsíros bőrű cipő munkadija 1200, egy pár női, vagy férfi sevro cipőé 1500, színes cipőknél 500 K-val több, lakk 600 K-val több, varrott lakk és szine* 800 K-val több, szegesboritás női, vagy férfi box cipő munkadija 500, sevroé 550, szines bőr 250;K-val több, lakknál 300, varrott lakk és szinea cipőnél 400 K-val több, talpalás és sarok-csináUatás munkadíja 200, sarkalás 40 K, varottnál 150 K-val több. Egy pár csizma munkadíja 2000, csizmafejelés 1000 korona.
Z.ALM KÜZLUN i
Apponyi Albert a magyarság nevében tiltakozni fog a gyulafehérvári koronázás ellen
A Ház pénteki ülésén napirend előtti felszólalásban teszi szóvá az erdélyi magyarság sérelmét. — Apponyi Szilágyi felkérésére határozta el magát c nagyjelentőségű nyilatkozat megtételére
Budapest, október 17. (Fővárosi szerkesztőségünktől.) A gyulafehérvári koronázás ügye a nemzetgyiiles pénteki ülésén is szóba fog kerülni. Eredetileg Szilágyi Lajos akarta szóvá tenni és kifejezésre juttatni azt a magyar álláspontot, amely a legmerevebben tiltakozik ez ellen az aktus ellen. Szilágyi Lajos ma felkereste Apponyi Albert grófot és felkérte öt arra, hogy nagyobb nyomaték kedvéért vállalja magára a gyulafehérvári karonázás elleni tiltakozásnak, a Ház pénteki ülésén napirend előtti felszólalás keretében való leszÖgezését. Apponyi Albert gróf hajlandó is arra, hogy ezt a szerepet elvállalja.
1 — A közrend fokozottabb
biztosítása. KoszÓ István dr. belügyi államtitkár a kormány megbízásából a közrend fokozottabb biztosítására szolgáló törvényjnvas-lat előkészítésén dolgozik. Á törvényjavaslat kizárólag a közrend fokozottabb biztosítását célzó intézkedést ket tartalmazza. Foglalkozik n jelentkezési kötelezettség, a menekültek beköltözési kérdésével, valamint az internálás megszüntetése folytán a dologházba va ó utalás kérdésével is. Gazdasági téren a következő intézkedései vannak a törvényjavaslatnak : Azok ellen, akik a munkásokat bármely célból a munka beszüntetésére, avagy valamely szervezetbe való belépésre, ilyenből való kilépésre, vagy a munkábaállástól erőszakkal,, fenyegetéssel visszatartani törekszenek, szigorú intézkedéseket kell foganatosítani, hogy az egészséges gazdasági élet helyreállhnsson. A tőrvényjavaslat előreláthatóan no vember végén kerül a nemzetgyűlés elé.
— A magyar jóvátétel. A
maii nap folyamán különböző híresztelések keltek szárnyra, melyek arról szóltak, hogy az antant jegyzéket intézett a magyar kormány hoz a jóvátétel fizetésének azonnali megkezdésére. F.rdeklődtünk Budapesten e hir valódisága felől, ahol legilletékesebb helyről a következőket mondották: „A mngyor jóvátétel ügyében még semmiféle antant-intézkedés nem történt. Nem is került szőnyegre még ez n kérdés, igy minden más híresztelés légből kapott koholmány.
— Veszett macska. Balog József háziszolgát tegnap reggel egy veszett macska megmarta. Balogot azonnal Budapestre szállították, a veszett macika kiirtása iránt pedig intézkedtek.
— Sok a gombamérgezés. Zitában az utóbbi időben tömegesen jelentenek gombamérgezést. Legutóbb Zsiden \'is gombnmérge-zést kapott egy család, azonban az idejében jövő segítség megakadályozta a komolyabb következményeket.
— Pályázatok Több kir. ul-mesteri állásra hat hét alatt a kereskedelemügyi miniszterhez. — Az ugodi községi Írnoki állásra okt. 31-ig a pápai főszolgabíróhoz. — A lovászpatonai kőrállatorvosi állásra okt. 31-ig a pápai főszolgabíróhoz. — Három fogházőri ál lásra n Vnposvári kir. tszéki fogháznál 6 hét alatt a kaposvári kir. ügyészséghez. — Pénzügyőri szem-tészí állásra veszprémi kerületben 2 hét alatt. Veszprémi p. ü. igazgatóság.
-- Állásvesztésre Ítélt lelkész. Szimonidesz Lajos evangélikus lelkészét az evangélikus egyház egyetemes törvényszéke — mint legfelsőbb fokú birÓság megfosztotta lelkészi állásától s egyúttal kimondotta, hogy az egyházi és iskolai hivatal viselésére képtelen. S\'imonidesz L\'jjos a letűnt vörös rémuralomban tevékeny lészt vett.. Falujában alakult direktórium elnökségét töltötte be a kommunizmus alatt. Ezért vonta felelősségre az egyházi törvényszék s ezért sújtotta a legnagyobb büntetéssel — papi\'isztének megfosztásával, jóllehet a vrllági törvényszék fölmentette. Az ítélet kimondása előtt egy másik ügyből kifolyólag szín tén egyházi biróság elé akarták állítani, mivel „Jézus életéről" irott könyvében tagadta Jézus megváltó voltát. Az eljárás megindítása azonban tárgytalanná vált a fönnt jelzett Ítélet következtében.
— Aranybánya Sopron mellett. A „Soproni Hirlap" írja, hogy Sopronban Hável Terézia soproni asszony, akinek az úgynevezett Kuruc domb mellett mészégetője van, egyik munkása munka közben sárga fémeket tartalmazó követ talált, melyről egy aranyműves megáliapitotta, hogy 22 karát tisztaságú aranyat tartalmaz. Az eset természetesen nagy izgalmat keltett, mert egy aranybánya ugyancsak elkelne, ebben a szerencsétlen, lerongyolódott országban A főiskola . geológiai professzora azonban nem sok reményt fűz a soproni aranybányához.
— A Goldberger gyár Ugye, A napilapokban megjelent arra vonatkozó közlemények alapján, hogy egyes hazai gyárak n hazai tanintézetek végzett hallgatóit bojkottálják, a vallás és közoktatásügyi minisztérium megkeresésére a kereskedelemügyi minisztérium szé leskőrü vizsgálatot indított. E vizsgalat során megállapítást nyert, hogy a közleményekben névszerint is emiitett óbudai Goldberger-féle gyárra vonatkozó állításnak komoly alapja nincsen és a vállalat vezetőségének viselkedése n nemzeti érdekek szempontjából kifogás alá egyáltalában nem esik.
— A szerb hadügyminiszter panamája. A szerb fővárost pir nap óta óriási botrány foglalkoztatja, amelynek megvizsgálására parlamenti bizottságot küldtek ki és melynek részletei a következők : A szerb hadügyminisztériumkikül-dött bizottsága néhány hónappal ezelőtt n hirtenbergi lőszergyárban 85 millió patront rendelt. A gyár igazgatósága — a belgrádi lapok jelentése szerint — nemcsak a bi-
zottság tagjainak, hanem Vasics tábornok hadügyminiszternek is magas províziót volt kénytelen fizetni. A Tribuna és a politika értesülése szerint a hadügyminiszter részére másfél millió dinár volt kikötve. Kapott is egy bécsi banktól crTc az összegre jótálló levelet, amelyet egy, a hadügyminiszterhez közelálló belgrádi hölgyhöz juttattak el. A belgrádi lapok leleplezése óriási felháborodást keltett. Mandel vezérigazgató, aki az osztrák gyártelep megbízásából Belgrádban tartózkodott, kénytelen volt sürgősen elhagyni a várost.
— Német leányok tömeges kivándorlása Hollandiába. — Több mint 20.000 német leány vándorolt ki Hollandiába ebben az esztendőben, ukik ott mint cselédek és egyéb háztartási alkalma-^;-zottak próbálnak megfelelő- alkaj/ maztatást keresni. Különösen a határvárosok vannak tele munkát kereső német leányokkal.
— „Emlékünnep" Déltirol annektálásának évfordulóján. Bécsből jelentik n Középeurópüi Kurirn .k : Déllirol annektálásának harmadik évfordulóján a lakosság nagy tüntetést rendezett. A házakra gyászlobogókat tűztek ki, a tüntetésen felvonult egyesületek zászlóikat gyászfátyollal vonták be. A szónokok kivétel nélkül az an-nexió ellen beszéltek, ecsetelték különösen a lnko>ság szenvedését, amelyeket n fascisták üldözése vélt ki belőlük.
— Ellentétek Csehszlovákia és Lengyelország között. A KözépeurópBÍ Kurírnak jelentik Bécsből: A Javorina-kérdés aktái még mindig nem zárultak le. Lengyelország politikusai komoly hangon emlegetik azokat a súlyos következményeket, amik bekövetkezhetnek, ha Jjvorina vidéke a Népszövetség rendelkezése dacára továbbra is csehszlovák impérium alott maradna.
— A világ legnagyobb uazó-daraja. A világ legnagyobb úszódaruja Németországban, Wilhelms-hnfenben van. — Hordképessége 2500 métermázsa, de már 3120 métermázsára is kipróbálták. A daru magassága 85 méter, tehát körülbelül olyan msgas, mint a budapesti B.tzilik* tornya, amely a legmagasabb budapesti építmény. A darut tartó hajó mozgatására két, egyenként 1000 lóerős gáp szolgál, az emelést pedig két egyenként 95 lóerős viUarnosmotor végzi.
— Német muzsikus dirigálta a román koronázási zenekart.
A Középeurópai Kurírnak jelentik. Bukarestből: A gyulafehérvári koronázás olkalmára ötszá\'ztagu zenekart állítottak össze Románia legjelesebb muzsikusaiból. A dirigens kérdésével a zsűri hosszú ideig foglalkozott, amig megállapodtak Rausch Andor személyében. A kinevezett karnagy jelenleg a temesvári szinház dirigense és müncheni származású.
— Kiutasítják a magyar színészeket Romániából, Bukarestből jelentik: Banu Konstantin kultusznyniszter rendeletet adott ki az idegen állampolgárok kiutasításáról. A rendelet értelmében sok, Romániában élő magyar színészt is ki akartak utasítani. Jova-novics Jenő dr., a kolozsvári Nemzeti Szinház igazgatója személyesen kérte a kultuszminisztert arra, hogy azokkal a színészekkel szemben, akiknek szerződésük van magyar társulatokhoz, ne alkalmazzák
I ZALAI K02L.ÖNY
1922. október 18
a kiutasító rendeletet. Banu miniszter megígérte, hogy az igazgató kérését teljesiti és az illetékes városok prefektusait átiratban utasította arra, hogy a szerződtetett színészekkel szemben ne alkalmazzák a rendeletet.
— Nagy izgalom Belgrád ban. Politikai körökben nagy izgalommal tárgyalják a fa«cistnk tűntető fölvonulását Susak és St.-Anna ellen. Ezeket a területe ket Jugoszláviának most kellett volna visszakapnia, a fascisták fölvonulása azonban valószínűvé teszi, hogy az átadás nem történik meg, Illetve csak nsgy bonyodalmak árán.
TÁRSADALMI ÉLET.
- Felhívás a hlvatalfőnö kökhöz. Felkérem a nagykanizsai közhivatalok és tanintézetek főnökei\', illetve igazgatóit, hogy a kedvezményes szén elosztása tárgyában leendő megbeszélés végeit f. évi október h> 21 én, szombaton délután 5 trakor hivatalos helyiségemben (kir. törvény, széki paloia) személyesen, vagy helyetteseik által képviselve okvfilenUI megjelenni szíveskedjenek. Dr. Ke nedi Imre.
— A Bárdoa Allce- dr. Balla hangverseny műsora mint velünk közlik, a következő számokból fog állani: Wagner Brassin : Fcuerzauber (Dr. Balla.) Goldmark: Air. Ssint-Saéns: Introduclion et Rondo cap-riccióso. Schumann: Abendtied Mosz-kovszky: Gulterro. Schubert: A méh. Wieniawsky : Souvenir de Moscou A hangverseny 21-én, szombaton este pont 9 órakor kezdődik. Az elő jegyzett jegyek Szerbnél átvehetők.
— Köztisztviselők figyelmébe. Befizetett kedvezményes pamutvászon, valamint szeptember 20-ig előjegyzésbe vett kedvezményes cipők fióküzletünkben átvehetők. Egy ben felhívjuk gyermekcipőre igényjogosult tagjainkat, hogy a cipők mikénti átvételére vonatkozó felvilá-gositás megadása céljából árudánk-ban minél előbb megjelenni szíveskedjenek. Köztisztviselők flókárudáj*.
— A nyomorenyhitő akció. Az országos inségenyhltő mozgalom javára ujabban a következő adományok érkeztek : Wcisz Manfréd báró 2,000.000, Budapesti Közúti Vaspálya-Társaság 1,000.000, Metternich Sándor Clemenlina hercegnő és a Budapesti Takarék- és Vásárpénztár R.T. 600,000—500.000, Demkó Dezső, Hoffer József és a Nemzetközi Bőripari és Kereskedelmi Részvény társaság 100—100.000, Hiermann Ferenc 20.000, Horánszky Dezső 15 000, Rózsa szücsáruház 12 964, Tóth János, az Országos Földbirtok-rendező Biróság elnöke, Ravasz László református püspök, Sparber Testvé-rek, Delka cipőgyár 10—10 000, a Magyarországi Kereskedelmi Uiazok Egyesülete ós Balog-Beóry László 5—5000, egy ismeretlen adakozó névváltoztatása alkalmával 10 000, a Fővárosi Cirkusz 10 000 koronát adott a mozgalom céljaira.
— Némát nyelvi éa gyora lráal tanfolyam a Népfőlako Iában. A legutóbbi n|pokban megnyitott népfőiskolai tanfolyam hallgatóinak kívánságára a tanfolyam vezetősége a német nyelvet ós gyors irást is felvette a programba. A né met nyelvet hefr3 órában, a gyors irást heti 2 órában fogják tanilani. Az órák este 7—8 óra közt lesznok hétköznaponkinl. Akik nem akarják a Népfőiskola valamennyi tantárgyát hallgatni, külön a német órákra,
Elkészült az 1922—23. évi költségvetés.
A köztiszt vixelők természetbeni ellátása évi 18 milliárdba kerül A külföldi missziók »« n«Ry ^Sí-terhelést jelentenek. A forgalmiadó jól jövedelmez.
Budapest, okt 17. (Fővárosi szerkesztőségünktől) Kállay Tibor pénzügyminiszter befejezte az 1922—23-ik esztendő állami költségvetés utolsó munkálatait. A költségvetés már nagyobbrészt készen van és minthogy a nemzetgyűlés nemsokára megkezdi érdem leges munkáját, az első teendői között lesz a költségvetés letárgyalása. Az 1922 23-ik évi költségvetésben a régi költségvetések milliói helyett milliárdok dominálnak. Az állami kiadások deficitje szintén milliárdokra tehető. Jelentékeny kiadási tétele a költségvetésnek a köztisztvi-
selők természetbeni ellátására fordított összeg, amely 18 milliárddal terheli a költségvetést. Nagy összeggel szaporítják az állami kiadást az idegen missziók budapesti és magyarországi tartózkodásának költségei Hogy milyen arányban nőtt meg a munkabér és az építőanyag, elég rámutatni arra, hogy egyes épületek tatarozási költségei egy milliárdra rúgnak. Az állami bevételek között jelentékeny szerep jut a forgalmi adónak. A forgalmi adó ezzel oly forrását nyitotta meg a bevételeknek, amelyre a pénzügyi kormány nem számított
vagy a gyorsirási órákra is beiratkozhatnak Jelentkezés esténkint 7 órakor a polgári fiúiskolában.
— Petőfi-Ünnepély Nagyka-nlzsán. Az Irodalmi Kör választmánya legutóbbi ülésén elhatározta, Jiogv Petőfi születésének 100 ik évfordulóját meg fogja ünnepelni. A nagyszabású ünnepséget a Kör december 31 én a Polgári Egy lettet karöltve fogja megtartani.
— A nyolcadik gyerek a legegészségesebb. Angliában az is-kolci hatóságok rendkívül érdekes vizsgalatokat végeztek néhány iskola növendékein. Arra az eredményre jutoilak, hogy nagyszámú családok ban a nyolcadik gyerek n legegész ségesebb, mig az e\'sőszülött arány iag a legbetegebb, úgyszintén gyarlóságok dolgában az elsőszülött van leginkább megterhelve, mig a nyol cadlk legkevésbbó.
— A magyar társadalom a magyar munkásságért. Nagyfontosságú alakulás folyt le a Szent István Társulat dis/.termében Pösa Endre vesiprémi nyomdatulajdonos kezdeményezésére n magyar közélet vezetőinek közreműködésével megalakult n Magyar Könyvipari Munkáspolgárokat védő Egyesület, amely céljává tüite ki a könyvipari munkáspolgárok jólétének emelését. Az egyesület közelebbi coljai közé tartozik kertrx családi házak, üdülőtelep, szanatórium létesítése, de kiterjeszti működését a munkásvéde lem minden ágára is. Az egyesület elnökévé Schandt Károly dr. föld-mivrlésügyi álhmtltkárt válaszlot ták meg.
— Országos Gyóny emlék ünnep. Mint már megírtuk, Gt/óny Gé/a osztálytársai 20 éves találko lójuk alkalmából, a költő Iránti lel kesedésükből összehoztak egy alt-pot, melyből if békéscsabai rv. fő-gimn. falába bronzplakettet illesztenek. A kiválóan sikerült plakett Hödy Kálmán szobrászművész i«!ko tása. Az ünnepség orizngos kere tek közölt fog megtörténni, me lyen képviselteti magát a nemzetgyűlés is. A leleplezési ünnepség okt. 21. és 22 én lesz.
— Dr. Schiller Vilmos, fi nagykanizsai állami Sftomkórh^z igazgató-főorvosa Kazinczy-utca 4 alatti lakásán rendel naponta szembetegeknek déiután 7,3 -7,5 ig.
— Dobnányl hangversenye november 9 én.
— A Külföldi Magyarok Szövetaége november 12-én tartja első közgyűlését. — A közgyűlést Budipesten nz Ors/ágházbnrt tartják meg Berzeviczq Albert elnöklete alalt.
— Főurl nász. Nádasdladány község a gróf Nádasdy család Ősi pá\'riái*, fényes eseménynek volt a színhelye. Gróf Széchenyi Imre *o-mogymegyei nagybirtokos tartotta esküvőjét gróf Nádasdy Ilonkával. Az egész esküvő a gróf Nádasdy család tradícióihoz méltó külsősé gek között folyt le. Avt esküvőn mindenek felelt a magyarom színezet domborodott ki. A menyasz-szonyon a családi kincsek között 700 éven át híven őrzött gyönyörű színarany dísszel dúsan ékesített, fehérselyem magyaros ruho volt. A^. mesébe illő menyasszonyi ruha/ uszályát a grófi csnlád két huszárja s 8 magyarruhába öltözö\'t grófi gyermek, mint ap\'ód vitte a meny-nsB70ny után. — A nászmenetben résztvevő összes vendégek, grófok és grófnők egyaránt díszmagyar ruhákban ponpázlak. Kápráztató volt ez a kép, amely a régi mn gyar főúri életet varázsolta rövid időre vissza. Esküvő után nagy nászlakoma következett, amelyen a főúri világ elitjéből,.mintegy 240 en vettek részt. Nagyban emelte a menyegző fényét és jelentőségét, hogy n gróf Nádasdy család ezen ágában 70 éven belül ez volt az első eset^ogy a csnlád egy női tagja férjhez ment.
— Haraay Gizi tánciskolájában a vasárnap tarlóit bosiooversenyen nz első dijat Gírzo János és Szabó Mariska a második dijat Btkss János ós Munkácsy Ilona nyerték meg.
— Felhívjuk az összes cipész ós csizmadia iparosokat, akik még nem egyeztek meg a forgalmiadó ügyben, hogy a saját érdekükben ma, azaz. 18-án délután 2 órakor az Ipartestület helyiségében okvetlenül jelenjenek meg. Utólagos jelentkezés figyelembe uem vételik. Enöksóg.
— A Magyar Francia Biztosító Részvénytársaság nagykanizsai vc^érügynöksége irodáját folyó hó 23-ától kezdve a Nópiakarékpónz-tár helyiségeibe helyezte át.
— A Világ-mozgó nagyszabású irodalmi fllmestélyóre, mely csütörtök és pénteken lesz megtartva s amelyen ,L*dy Hamilton" I. része, a
„Posvány" kerül bemutatóra, már igen sok jegy elkelt. Ily nagyszabású és monumentális filmalkotást alig produkált a filmipar s önmaga ellen vét, há azt meg nem tekinti.
— Elveszett a postától a Kazinczy-, Szemere- ós Csányi László utcán folyó hő 8 án este egy nagy fehér köves, aranyfoglalalu függő. Becsületes megtaláló adja ál a kiadóhivatalban.
— A Balatoni Tündérszőt tesnek nevezett bársonyt hímző tanfolyamra, amely Weiszfeld és Fischer cégnél volt k:állitva, jelentkezni lehet minden délután Fischer Árminnónál Csengeri ut 1. sz.
— Uránia. J5n i A „Három testőr."
SAJÁT KÖTESÜ békebeli anyagból minden színben a legfinomabb minőségig készít és raktáron lart kabátokat, blonsokat, harisnyákat éa zoknikat F ILI P P harisnya -kötődéje, Szombathely, Széli Kátmán-u. 6,
(x> Női kabátok, ruhák, pongyolák, blúzok, angol fórfiszövetek, ragián és télikabát kelmék, kosztüm kelmék, siffonok, vásznak a legna gyobb választékban a legolcsóbb árért Fürst József „Kékcsillag" áruházában.
— Uránia. Még ma szerdán „Arany az utcán", egy isig-vérig modern történet, a nyomasztó hatalommá nőtt börze életéből: egy pénzfejedelem tragédiája a tőzsde lüktető életén, a hósz-bész fiktiv tételein, széditő magasságon és szégyenletes bukáson keresztül. Minden mozzanata izgalmas, de valószerű, Reinhold Schünzel és Liane Haid művészi alakitásával.
Egy finánctörténet
Nem mese nz, hanem való igazság, hogy a finánc már messziről megérzi az elrejtett dohány szagát. Hogy a finánc orra honnan veszi ezt a csodálatos és különös tulajdonságot, azt a természettudósok mindmáig nem tudták megfejteni, de hogy megvan, arról tanúságot tehet Gölöncsér Andris bátyánk, a derék kisgazda — ha még ugyan él, mert a dolog a nagy háború előtt esett meg vele s Andris bátyánk már akkor sem volt a legfiatalabb legény.
Gölöncsér Andris dohányt termelt a/ állam számára — mert hisz máinak nem is szabad, de azért tudja a módját, mint lehet a szőlőben szőlőtőkék közt, a lucernás szélén, a konyhakertben zöldség közt, a méhesben cserépbe ültetve nagyranövelni egy-egy azép bokrot abból a különös növényből, melynek levele később a azép aranysárga dohányt adja • amelyet aztán kézalatl, mint szüzdohányt, jó pénzen el lehet adni, különösen Pécseit, ahol nagy kelete van az Ilyen tiltott portékának. A hidasdi vásárosok kocsijukon ingyen elvitték Andris bát — nem ugy, mint most, mikor hat nyolcszáz koronát is elkérnek egy ilyen utért — legfeljebb, mikor már közel jártak Pécshez, egy liter bort kellett fizetni a szekeresgazdának a szamár kuti csárdában, deazt is együtt iszogatta meg a fuvarossal.
Egy izben tehát Andris bá megint Pécsen termett a bő malac lopó köpenyege alatt ott duzzadt a tarisznya, tömve néhány kilóctka jófajta .faddi dohánnyal. A csendes Mária-utcát. rovogatta és épp azt forgatla.eszében, hogy rendes vevői
IV?? otldh.r 18.
z\\LAl KQZLOrií
on vtit jm rmj^rj,
drfs bá áflatlín arcol vágott
i a flnApc meljell, de mea-
y\'sr. -WíRSffí ,f*1r..ft .w,t*>
tfc£y.pe,n^io}jj uniformisban sjetn.
f!oi.iK-iivc látta, hogy az megáll,
V>1 ízrmáVór Ö\'tevc5^n>én, ozTSn ndcf taiV félrehajija a köpönyeg1 szárnyát V rámutatva a; » ővér tarisznyára, igv szól:
— Hát ex mi ?
Andris bátyánk nagy zavarban, V\'á Hlrtejen^ es*ébe jutott, hogy jó lesz valami zöldséget mondani, például polr-oí selymet, kelkáposztát, vágy sárgarépát — hálha a fioánc elhiszi ÍT nem nézi meg. Ki is bökte gyorsan :
— Spenót, ké^em.
Ez szerencsétlen* mondái volt, mert a fináncot ml sem bosszantja} jobban, mint az egyébként oly, hasznos .főrej^oövénv cin|exetésr. A ml fináncunk is elpirult, aztán, mérgesen Így s*ólt:
—• A spenótnak nincs ilyen szaga. Lássuk csoki
Ezzel inár bontogatja is n la-i iszTvyát, melyből hamnrosan előbukkant a ?zép sárgQ faddi .dohány.
— Hát ezt elkobpzzuk — s*ólt a finánc -7 mag.i meg mondja mrg a nevét és lakását, hogy meg-f-ür.teihessük.
Gölöncsér bátyánk tanácstalanul ré\'eVt körül, sztán felfelé az ^gre Exy kétemeletes ház előtt álltak, melynek második emeletén egy fi italos, uriforme ember nézett ki a- rtbl.»kon.
Andrisnak hirtelen eszébe jutott v.\'lomi, könyörgésre fogtn a dolgot és igy szólt:
— Nézze édes pénzügyőr ur, én szegény emb.er vagyok és otthon hat gverekem vár a kenyér után. (Ötöt hozzáhazudott.) Hanom nézze\' o\'t fenn az az ur nagyon gazdr-g. Vivőm. A dohányt épp neki hoztam. Magának mindegy, hogy kitől veszi el a dohányt. H«dd adjam ei neki előbb. Aztán utanam n pénz^gy^r ur menjen fel és kobozza e l . . .
A finánc egy pillanatig gondolkodott. Nski is volt egy pár gyermeke s igy megértette András bá rémületét. Aztán, ha az ur olyan güzdog, talán rögtön kifizeti n bírságot, miből neki is jár egy rész, mig n parasztból nehéz lesz kihozni a pénzt.
— Nem bánom hát — szólt. — Menjen fel, de aztán siessen vissza. Én itt megvárom a kapu alatt.
Andris bá loholt fel n lépcsőn s odafönn egy kis száipítás és egybevetés után becsöngetett egy ajtón. Csakugyan az előbb látott ur jött-ki -elébe.
Gölöncsér Andri$ illemtudóan levette a kalapját és siránkozó hangon .igy szólt:
— Nsgy kérésem volna az úrhoz. Engem odalent* elcsípett egy finánc, mert azüzdo^nnyt ár-ulok 8 most elakarja tőlem vonni. Azt mondtam peki, hogy ide hozom a kobozza el inkább az urtól.(Uram, nyolc neveletlen gyerqoakeija van 1 (Már hetet hfzydott hozzá.) Tegye meg nekem aieVa sslvességet, hogy a dohányt, mialatt a finánc feljön, dobja le nekem az ablakból az utcára. Eji ott várni fogom, A finánc itt nem fog találni semmit, éc^pegTO^p*JsÜlök — és a finánc
Aa ur nagyot ^ézatt a az egészből leginkább az ragadta meg a
ka» a\')
figyelmét, hogy a finánc meg lesz
tr#áfx»- H* ősi
ko>ó alkalmon-
— Jól\'van — szólt nevetve. — Megtesysm.
Andfis b\'á kivette a tarisznyából, a papírbo csomagolt dohányköte-
azfÍTT híTSTkódva és Ürts t nrísznyávai lesietett.
A kapu alatt megmutatta n
fináncnak- a. lapos tarisznyát és hunyorgatva így szólt :
— Megvette. Kfaat már nahet fel n pénzügyőr ui !
Az csakugyan ment is, mialatt Andris bá az utcán felszedte o megbeszélés szerint ledobott do-hányi* ötegeket s azokat vis.<w»rakvir tprisznyój.\'íbo, gyorsan elindult.
A finánc jól értesült emberek-fölényével kopogtatott be az úrhoz :
— Kérem, itt
egy\'paraszt járt és dohányt hozott. A dohányt lefoglalom.
Az ur nagyot nézett, aztán igy» szólt:
— Itt nem járt senki.
— Akkor kénytelen leitek házkutatást tartani.
— Tessék I
Előzékenyen bevezette szobájába, mindent megmutogatott neki, minden szekrényt kinyitott, minden fiókot kihúzott. Sehol semmi.
A finánc bocsánatot kért és hossza orral távozott.
Hát még ha .tudta volna, hogy akinél házkutatást tartott, szintén finánc volt: K. L. pénzügyi titkár.
REGENViSARNCP
moly ÁUDarMj tjk tjÚenWfcttl UtMv ,
Sicsif ríípfofTffCR.dSBlgftn le?-a \'
.hogy mi ^nj, yb aa ájs^ka Minden kérdésre csak nnnyit rnon dotr. hogy semmire sem emTéJTsztf. Kihallgatták a paiinkaűjéiás tulajJo-
A fekete matróz,
— Detektívregény. — .52
A Zalai Közl3ny**ám.ir*trt* Havas ZslRtuon.l
A detoktiv főnök csengetett és kiadta uz utasításokat a titkárnak.
— ö.venezer falrsgaszl csinálta1 • son azonnal, melyen felhívjuk * közönséget arra, hogy ezer dol\'ár jutalmat kap az, aki az alábbi sze mélyieiros a\'apján a rendőrség kezére juttatja a négert ... És küldj.? be azonnal minden osztály vezetőjét . /
A titkár kiment és alig egy fél óra alatt mozgósították az e-jész detektivlestUletct. Mire ez osztályvezető doliikúvíe.ügyelők megkaplak az utasításokat, n fatragaezok is megjelentek az utcán. És ezzel mcgk^dődött az órláil hajsza. Majd n?m ezer detektív és -ízszer annyi ráérő ember buzgólkodott azon, hogy a néger óriási ulfogjAk.
Az óriási városban a\'ig akadi olyan ecqber, aki; no izgatott volna az ezer dojlárps jutáién). Mindenki négerhajszára indult, s nem volt « városban egy olynn néger, akit b<: ne vittek vo\'na a rendőrségre É^e kot azonban mind szabadon kelleti bocsátani, mert egyik sem voli a/, akit kereslek. Az izgalom még n* gyobb leit, mikor ujabb falragaszo< jelentek meg, amelyeken a detektív főnök arról értesítette a közönséget, hogy a belUgymini^tef intézkedésére húszezer dollár\' külön jutalóm ban részesül az, aki az eltüm cári koronaékszerekre vonatkozólag olyan adatokat\' tud szolgáltatni, amelyek alapján nyomára lehet jutni a tolva jóknak éá a gyitkosoknak.
A nap azodbzo ujabb »*cpz4cló. kat hozott.\' Délfelé előkerült Woll-iüög S]s.\'"áíáz" nonv előRerüU, hanem mcgtalfttták. A .Sun- örökké ko-
nosát Is, dé \'fi rí efflbe"? sem tudoti ujat mondani, mérij\'csak arra em léMreti, hogy az ujíágiró éjfél\'ufán két <^ra tájban már elég Ittasv állá\' potbáh térj be boltjába s ott lötíéIV tesen leitta magát, ugy hogV reggel fe\'ó egyszerűen ki kellett tennie a szűrét az ajtóo. scJ\\Qgyscm, tudta mcgírter.I\'őt, mikor\' kljeiéotttie, hogy ném ad löbb whikyt "neki . . .
Wollklnget hazavitték, lefektették ós megvárták, mig kialussza .magái. Mikor az újságíró felébredt, még arra sem emlékezett, hogy déltájban o rendőrségen volt. Egy azonhíín nagyon fontos r>yom volt a rendőr ség kezében és pedig az, hoay az ujságirn zsebében nem lalálták meg azt a tizezer dollárt, amit zsebretetl. mielőtt az éj\'é\'-i találkára elment volna. A fekete matróz tehát egy szerűen bezsebelte ezt a jutalomdijat, amit a lap kitűzött részére, ha va-!ami felvilágosítást tud adni Tip ionró\'.
A nap iegiMg^obb.s^eazációja pedig az volt, mikor a néger .matrózt elfogta a rendőrség. Az eset ugy lörtént, hogy az egyik csapszékben éppen razziát tartónak a detektívek, mikor kicsapódott az Ajtó és a néger be\'ópeti az ivóba. A detektívek rá pillantottak ós megörültek, mert rög -tön látták, hogy a személyleírás tel jcsen ráillik. Hozzilóptek és igazo lásra 8ZÓlitolták fel. A néger azt mondta, hogy a neve: Black Jimmy, r foglalkozása matróz. Ez éppen elég volt arra, hogy a detektívek, akik nyolcan voltak, bilincset rakjanak rA. Black Jimmy nem védekezett, csaic egy kicsit meg volt lepődve. Sehogy sem tudta megérteni, hogy mit akarnak tőle Állandóan kimeresztette a szeméi és vigyor gott. A csapszékben ekkora m*r egy tlég nagy tömeg g>ült össze, akik mindnyAjan megbánO-Uliák a ha. talrcas lemciü iiégert. A detektívek autót hozattak ós miad a nyolcan a négerrel együtt felszálllak. A tö meg az utcára nyomult ós végignézte, mint ü telik a feketét kocsiha es mint ülik körül « dűtekiivek^.\\z autó elindult és a tömeg meglkír rázta « detektjvckoi. Így szoko.it ez mindig tonni Newyorkban, valahányszor egy néger! ártalmatlanná tesz-hek. De az éljenzés, mintegy villám-csaposra egys/.erro elnémult és a (Ömegot egy kü-önös látvány sziate mogbüvölte . . . Körülbe\'ül husz ló-pés után kinyitott az autó ajtaja ós hz utcakőre kigurult egy detektív .. Az elsőt a második követte, a másodikat pedig a harmadik" és egy másodperc mulya mind a nyolc dotekfiv r földön hempergeu, sőt utánuk repü\'t a soffőr is . . . Leg utoljéra a bilincsek repüllek ki az autóból, mely őrült iramban kanya i\'odjtt be a^; utcas.arkon és eljüat a járppŰLvek og^y tömegében > . .
(Fotj^ k^v.)
Termény jeleptéfi
Basá (TÍsiavIdéki) 11260-11300, ltZOO-nSOO; rozs 7300-400, Ukwmiay itpá 7000:7160 soiárpa 7200-400, lab WOO-ÖÖOO, lengeti —, rapco 16600—17500, korpa SOSO^.SIOO, kíJIas--.
leiménél\'melféfT átégtöbb részvény] Wü4rd*n>indult.\' Ei aeriráqyzarosftkl
Vil? lifáig lirmili innalr i Ifnnin I
min által terjesztett különböző hírek hatása alatt á ftíálátí Í^WHött, az árnyereségek lemorzsolódtak ós a részvények nagy része a tegnapi záró árfolyam alá esteit. ^4rlat felé i újból s.\'Üárdibb leti az irányzat, de jannyira\' nrfm szüál-du\'.t -ri^.-hogy minden- papír árfolyáma megJáKaik\'\' jvojna A bankpiacon az áreHolódás 1 jlényegtelen, .yolt. A biztosiió értékek iránt kevés érdeklődés., mulatkotőtí. A mÉlímptac\'stllárdán Indult és ÁH\' meneti eltsnyhuMS\' ut&ri1 urtotiattf áruit. A bánya és téglagyári értékek i közül nagy íorgalon voU-a szénipari értékben s a papír ára javult. A vas-pltó<»0, a. külörtféW ipati vállalatok riacáij Mvolt z inTnyzav Az ufótoz^dén a\' bécsi lanyhaság hirére az irányzat elgyen-KÜlt. — A gibu -"oi\'tcon ma tartott irányzat mellett kis forgalom volt, o«i»k néhány .vidéki maioin ewközöli.. vételi me^biífísokat A rozs te jeseo OzJettel-íh volt\'. A termé<iycikkek piacán zabban, morzsolt tengeriben ei takarmány árpában volt némi íorgf lom
Valuták :
N\'«polcoo\'.>300, iont 11150-11450 Dollir 2600-2575, Frsacla íraak tWl-ei\'. Márka 05- 110, Olasz Ura 105-10, Osztrák korona 3 -vO—3 50 Loi 14:6 — 1570, Sxokol 82—Un, Svijcl frank 466 -S-J, Diuir 03«0 - IÜS0, Lcugyol (oixka 26-:J», Hollandi forint ft7 2-097, B«lg» frank 158-186, Lév* 1475—675-
Devizák:
Amsterdam 970-06, Kopponhága 617—522, Krisztián\'ii 430—440, London 111 V> 435, Berlin 105-26, Milano 105-110 Piri* 1B0-05, Prága 82-86, — Stockholm 663—678, --Zürich 47« S5, - V/len 340 350 — Zágráb 970—1010, — New-York 2500-675, Varsó 27—28. Rukarest Sofla 1450-550.
Zürichi zárlati
Berlin 18-7, AinsterJum —, ItotlanJU 211- — New-York 542. - l.ondon 2406 , Pária 4080, Milano 2286, Prn$« 1770, Budapest 21\'6. Zágráb 235, 5 5, Wien 0 72, Sz^Ha 3 »5 Osstrák báty 0 > 8
Értékek:
Magvar hitel 3500, Oiz»rá:< hitel 1350, Hazai 1550, Jelzálog 530. Le-szá-niiÓIÖ 2100, Koreskedeliri Bánk 24.200 Magyar Olasz 450, Bocaini 51.000. Draschc 33 000. Alt.ilános szóit 142 000, S/.Jsevári 33.500, SaiKÓtarjAi^ 66500 Urikánvi 62500 Rima 13850 Schlick 7775, Gutliuaun 11000, Nn^ici 65000 Danica 11400 Klotild 10700, Magynrcukor 155.000 Adria 40500, Atlanüka 6650, Királysör —,— Bosnyák Agrár 2350, Lipták 4800, Ph\'ibűs 6375, Vasm. Villan- .. —,—, Gizella 9800, Kon-kurdi!. 8225. Di\'i vjwUU$8J&
Petrát-arkesziő Benedek Rezsd.
részvényeket
bármily mennyiségben ■ legmagf-
aabb njipl áron vassUn^.
Tőzsdei megbízások
leíjoiitéac a b\'n.U pesti, vvieni, berlini, prigni
grosz és ránsa
baftk- 4a itfMdabtaominyMfrk
0
ZALAI KÖZLÖNY
1VZ2. októher 18.
SINGER JÓZSEF ES TARSA
0IVAT4RUHJÍZA („KÖZPONT-SZÁLLÓ" ÉPÜLETÉBEN)
Ajánlja mérsékelt árakon a következi jóminősígtl cikkeket: Firfl .i5r.toli, nőt .xfivetek, lolg, axlnea cloth, fekate cloth, kartoa, Tolla, jrcn.diD, vjíaxon, ■Itfon parget, laflr, k.naráai, dama.tgrrfdll, matracgrádll, báraonyok, kStSpamnt, kondorpamut, axBvő. pumát, ■«övőcérn», ágy garnitúra, damautgarnltnra, lulmiuák, gabnáaxsák, téllkondő, háriaxlcendS, f.jkondí, i.ebk.ndö, Iiöwöpamut ét nxővöcérna Állandó nagy raktára. Poh«rtSrlS, plü..kabát, trlko Ingek, valamint trikó nadrágok.
Nyilt-tér#) Értesítés.
A nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet üzlethelyiségét a Fő-ut és Sugár-ut sarkán levő Pabóchay-féle ház I. emeletér-helyezi át. A befizetések folyó hó 23-ától, hétfőtől kezdve az uj helyiségben eszközlendők.
Nagykanizsa, 1922. okt. hó.
A nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet Igazgatósága.
*) Az e rovatban közöltekért sora a HMkwil^K lem a kiadóhivatal felelősséget
Apró hirdetések
dijai 10 uAI( 50 korona, «utt|sbb kettlvel aaadatt (urak daplAn lUmllUlask. Állast karakóknak 00 aaAsaUk ir«Dre<l\'i.«uy.
Aphrodité! »Wrt W«4Jm»llan> Ne kteouca yli«! Huj jjjin mtf Wrcm. Sm kdt >*l>en. fchttleaOi c.i.;4vfk
lláiAt *<etxk ■ város IxIierflUKc. £rd«kldd<ie-
kct • .iidóhiv.ul továbbil.
ÉrótirfC-jni !th« Jóisrf i.\'.hcr«(-\'jl Jt. u. tlitt.
i VUóáhWsuSbta.
A Sörgyárban egy
ÉJJELIÖR
felvétatlk.
TEJ
Eűlvfls tír 29 iz. alJtti
tejcsarnokban
pmr naponta
mn uradalmi tel kapható.
1—2 szobából álló irodahelyiség azonnalra kerestetik. Cim a kiadóhivatalban --ml
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Autóforgslml Részvénytársaság Nagykanizsán, 1982. évi október hó S8-4n déle\'őlt 10 órakor a Déizslai Takarók-pénztár r. I. helyiségében
rendkívüli közgyűlést
tart, melyre az igazgatóság a (. c. részvényeseket a társasági nlapéza. bályok 14. §-a értelmében ezen hir deimóny uiján meghívja.
Figyelmezteti az igazgatóság n -Részvényeseket, hogy a társulati alap-szabályok 15. § szerint a közgyűlésen csakis azok a részvényesek vehetnek részt és szavazhatnak, akik részvényeikéi, illetve az ezeket he lyeitesitó ideiglenes elisir ervényeket legkésőbb a közgyűlés előtt két nappal a Délzalai Takarékpénztár r i. Nagykanizsai bej. cég pénztáránál letétbe helyezték.
A közgyűlés napirendit:
1. Az igazgatósig jelentése a vállalat eddigi működéséről és helyzetéről.
2 Az igazgatóság javaslata a rész vények révériékének \'eszállitása és Uj részvények kibocsátása által n részvénytőke felemelése iránt.
3 Az igazgatósig javaslata az alapszabályok 7. §. rródositásn iránt.
A rendkivüli közgyűlés az alapszabályok 14 § 3. bek. értelmében érvényesen csakis ezen napirend fe\'.ett tárgyalhat és határozhat.
Kelt Nagykanizsán, az igazgató-Ságnak 1922, évi október hó 12-én tartón ülésében.
A Nagykanizsai Autóforgaimi r. t.
Löwcnstein s. k. Pósch s. k.
ARGENT JÁNOS
■ódám cIMusti Kijrkoaüis. Osák-tir 1. u.
Du» raktár kézz«J dolgozott chovraaux, boksz, antilop, krokodil-bár, selyemcipőkben a legutolsó divat szerint.
Gyermekcipők
- fekete és színes bórből minden számban állandón" raktáron.
Mérték utáni randelösek 24 óra alatt készülnek!
Ott
5
Magyar
PASZTA
Jobba Legjobbal
, Budapest képTlaelóiéfe. Tauril guramlraktár, teheráru fuvarozás, személy-fuvarozás, javltó-mOhely, benzin-áruaitáa. Telep: Tárháx.utCa. Telefon: 1 Igazgatósig: FŐ-utB. Bazár-épDIat. Telefon: 356.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Réazvány társaság
NAGYKANIZSA
ASZOKHORDOK
50—50 btktói< l«{Mtfaőtt> mlnóttfbca Upbatók KLEIN SIHON-nál, Bur\'-ipeat,
IX., Káday-u. 39. - Ttleíoo: Jóxaet 60-11.
_iU.
Csöves
tengerit
ab nagykanizsai raktárunk készpénzfizetés ellenében árusítunk mázsánként
K 4600-ért.
Zalavármegyei Szövetkezeti áruforgalmi r.-t.
Fő ut 8 Buzár épület.
Teh fon: 123.
Kukorica, árpa
darálás a nap minden szakában leggyorsabban eszközölhető
Bejtor Józsefnél
Kazlnczy-utca 12 14. sz.
ELADÓ INGATLANOK
Üslethás aionnal elfoglalható üzlet és lakai*aL Tóbb kisebb, nagyobb ház 30—40 holdat birtokok Zalaraegye északi részében Kitűnő 8 holdas sió ó
szigriszt lászló
Irodája, Sugár-ut 6. ;«ii
Búzát, rozsot
minden mennyiségben a leg mag sabb napi áron vásárol.
KORPÁT
ab lalamegyel malom a napi ir alatt árusít minden mennyiségben — a
Zalavármegyei Szövetkezeti áruforgalmi r.-t.
Nagykanizsa, Fő ut 8
(Baxlr ópülot.) Telefon: 133. Sürgönyeim. Futura.
Ha.iftiil, jrtk.tb.n ltvi ipifoi és ciaUdl
varrógépeket
legmagasabb árban vess
Brándl Sándor
varrógépraktára *
Nagykanizsán, Deák-t:r 2. sz.
Varrógép, Írógép c* kerékpár javításokat gyorsan és pootosan eszközöl.
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai befőző pergamentpapír, Vaj cao másolópapír
Superlor papírzacskó
Csomagolópapír Csomag fUggőcImkék Sokszorosító kéar.UIék
írógép
Irógépkellékek Rendelési zsebkönyvek Forgalmiadó könyvek Mindenféle Uxletl könyvek Kötlevelok
Gabonaváaárláai könyvek
legolcsóbb napi árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
paplráruháaába.o, Nagykanizsán.
LEGOLCSOBB MINDIG
KISFALUDI És KRAUSZ
= divatnagyAruhAza =
az „ARANY KAKAS"
Duplaszélbs szövet ruhákra . Duplaszéles féigyaplusziWet minden színben . . . Onplaszélis télgyapjuszövet minden színben 140 tm. széles strapa nölszflvet 140 cm. széles lérlIszCvet Sima flanelok, színtartó Színtartó parsatok . . .
SZÖVET OCCASIOü
Dlvatvelourok minden színben kabátra és ruhákra, nSI kosztüm- és ruha-szbiretak, térti doublé és kabát-szövetek, selymek, bársonyok és níl posztók I
hoz NAGYKANIZSÁN, ERZSÉBET-TÉR 21. SZÁM
métere 700 K
métere 950 K
métere 1150 K mólere 1600 K métere 1800 K métere 650 K métere 500 K
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

■ Dtuiatűonosok: Zalai és Gyarrnaii könyvnyomdájában.
Nagykanizsa, 1922. október 19. Csütörtök Egyes SI*m ftra 8 korona él. évfolvam
szám
A Goldberger-eset
Nagykanizsa, okt. 18.
A mult napokban történt, hogy - a fővárosi lapok a legsúlyosabb váddal lllellék a budapesti Gold-berger gyárat. Oly váddal, amely ha Igaz leli volna, egyenesen árulás a magyar nemzet ellen A vád az volt, hogy a magyar egyetemen oklevelei nyert mér nököket nem akceptálja, csak a külföldi dlplomáju mérnökökéi. Ezt persze oly beállítás mellett, mlnlha a gyárvezelós\'ég retorzióval élne kormányintézkedések ellen. A tóvárosi sajló nyomán a vidéki sajló Is hosszan foglal kozolt az üggyel, és ugy a fó városi, mint vidéki sajtóorgánumok a maguk ájláspontja szerint bírálták az cselei
Mi — akik mindig Iclüllud-lunk emelkedni a szenvedélyeken, a harcokon, akik mi lenkor tárgyilagosak ludlunk Unni — a várakozás álláspontjára -helyezkedtünk. Újságírói lelkiismeretünk tlllakozoll az ellen, hogy mindaddig llélelel mondjunk, mig a kormány részéről megindított vizsgálat kétségbevonhatatlanul meg nem állapllja a gyár feltéllen bün\'jsségél, vagy .a súlyos vád alaptalanságát
Napokon keresztül vesszőt íu-loil- a Goldberger-gyár, másról nem lehetett hallani, mint a Goldberger esetről és — a vádló a homályban marad. A vádló nem lépell a nylvánosság elé. A kormány állal megindítóit vizsgálat pedig a nehéz vád alaptalanságát eredményezte.
Most, hogy legfelsőbb helyen tisztázták az egész „esetet" — nekünk Is lenne néhány szavunk az ügyhöz.
Egy gyár, egy vállalat, egy cég életében megsemmisltőleg hal a megbízhatóságában való kételkedés Különösen áll ez, ha nemzeti szempontból dobják leiéje a megbízhatatlanság vádját. Már pedig a Goldberger-esetben ez volt a vád. Most, hogy a kereskedelmi minisztérium megállapította, hogy a vád tarthatatlan : a vezércikkek elhallgatnak, a vizsgálat hivatalos
eredménye pedig néhány soros kis hírré zsugorodik össze.
Rajongól vagyunk hivatásunknak resttel lélekkel-vérrel újság Irók. De tlszlában vagyunk felelősségünkkel Is. Azért elítélünk minden olyan esetet, mely tendenciózus beállítással lélkorbá csolja a népszenvedélyoket, akár jobb, akár bal felöl,
A sajtó munkása nemcsak a közerkölcs, a köztisztesség, a közrend őre. nemcsak papja a magyar nemzeti eszmének, nem-
csak vezelóje és irányítója hatalmas tömegeknek, városoknak és országrészeknek, de a köznek mindenkor nyill tekintetű, tiszta homlokú tárgyilagos bírája, és rendkívül rossz szolgálatot tesz. ha mint a Goldberger esetben — minden ok nélkül valóságos forrongás! idéz elő egyes társadalmi rétegekben.
Ezért több lelkiismeretet, több igazság- és felelősségérzetet! .
C)
A tótok elszakadási mozgalma nap-ról-napra nagyobb méreteket ölt.
Juriga Nándor sürgeti a tótok felfegyverkezését. — A harc a csehek és a tótok között minden pillanatban kitöi het.
Prága, okt. 18 (Saját tudósítónktól.) A Hlinkn-párl vasarnupl márlncelll zarándok-ulján Juriga Nándor prédikációt tartott, amely tulajdonképpen politikai szónoklat volt és amelyben a tótok elnyomásáról beszélt. Azt mondotta, hogy a harcosokat meg kell szervezni arra az esetre, ha egyszer Európának erőszakkal összetákolt térképet újból fel kell fejteni, hogy akkor a tótok zászlóaljai fegyerben álljanak és harcrakészen legyenek. Senkinek sem szabad haboznia, hogy vérét otil3a és eletét vesse kockára, mert a vérrel áztatott föld dúsabb kalászt hujt és belőle fog kivirágozni a tót szabadság. Délután Hllnku beszélt hasonló értelemben. Kifejtette, hogy a lótok a cseh elnyomás terhét tovább már nem kepesek el. vjselnl és a harc minden percben kitörhet a csehek ^és a szabadságra vágyó lótok között.
A miniszterelnök a Keresztény Pártban.
Budapest, okt 18. (Éjfélkor érkezeit.) A Keresztény Nemzeti Egység Pártja ma este Csilléry András elnöklete aluli értekezletei tartott, amelyen megjelent Bcthle.i miniszterelnök Vass cs Klcbclsbcrg miniszterek kisérelében A miniszterelnök hosszabb beszédben vázolta a politikai helyzetet
A fascisták a kormány átvételét akarják kierőszakolni.
Róma, október 18. Az eiős politikai párttá ala uilt fascisták arra törekszenek, hogy ti kormány lemondását kierőszakolják, mert azt remélik, hogy a I
fascistn párl a parlamenti képviselet állni ugy megerősödik, hogy más nacionalista pártokkal együtt a politikai uralom átvételére is gondolhat. A fascisták céljaik érdekében igen erős propagandát fejtenek ki országszerte és e hó 24-érc Nápolyba demonstratív nagygyűlést hívtak egybe, amely céljaik szeiini ennek a politikai irányzatnak eddig legimpozánsabb megnyilvánulása lesz. Ez alkalomból Nápolyban 250.000 ember megérkezését várják.
Wilscn haldoklik.
Nezuyork, oki. IS. Wilson betegsége napról-napra foko zódik — mar csak nehezen tud beszélni,
Pécsett a bányákban rendben folyik a munka.
Pecs, ont. 18. (Saját tudósítónktól ) Mini Ismeretes, a pécsi bányászsztrájk ügyében vasárnap megegyezís jötl léire A munkások lelarlóztatotl bizalmi lérfiall tegnap reggel szabadon bocsátották és tegnap délelőtt megindullak és be Is fejeződtek a részletes tárgyalások. A munkások megbízottja ellogadta az Igazgatóság részéről lelajánloll 50 százalékos munkabéri és 70 százalékos ruhasigély emelését. E/en az alapon tegnap délulán 2 órakor a bán) ászok az összes bányákban munkába állottak. A sztrájk körülbelül 1000 vagon szénveszteségei okozott az országnak.
A pozsonyi egye\'emen zavargások voltak.
Pozsony, okt. IS (Saját tudósítónktól ) Az utóbbi napokban a sajtóban ismét híradás jelent meg arról, hogy a pozsonyi egyetemen zavargások fordultak elő A pozsonyi egyelem dékánja ez ügyben kijelentene, hogy figyelmeztette a hallgatóságot, hogy mindenféle rendzavarástól tartózkodjanak, mert ellenkező esetben annak súlyos következményei lehetnek, amennyiben a hallgatók félévüket elveszítik. Szombaton ujabb zavargások fordultuk elő Erre újból kiadott a dékán egy figyelmeztetést, amelyben erélyes intézkedéseket helyezett kilátásba a verekedő fiatalsággal szemben. Hétfő óta teljes a rend és nyugalom. Eddig is mindössze kél tanár órája alatt fordult elő incidens.
A szociálisták és kommunisták harca Franria-országban.
Páris, okt. 18. A párisi kommunlsla nagygyűlésen a különböző irányzatok között kitört viszály ma esle laljes mértékben kibontakozott. A baloldal és szoclálista centrum nyilt harcba léptek, hogy a többségek magukhoz ragadják és a vezető szerepeken osztozzanak.
ZALAI K02LÖNV
1922. október ti.
I.Ioyd George fel akarja oszlatni az alsóházat.
Bécs, október 18. A párisi Temps londoni tudósítójának értesülése szerint Uoyd George nem hajlandó visszalépni, hanem fel fogja oszlatni a parlamentet és ezt a határozatot a jövő szombaton adja az alsóház tudlára.
Az uj najtófönök a hét végén veszi ét hivatalát.
Budapest, okt. IS. A miniszterelnöki sajtóiroda uj főnöke . dr. Ángyán Béla a hét végén foglalja el hivatalát-.
A német császár esküvője
Dooru, oki. 18 A német császár esküvőjét november 5-ére tüzlék kl. A polgári szertartási a doorul polgármester fog|a végezni a kastély csarnokában. Az egyházi eskelés Is oll fog lefolyni
Az Egységes Párt a Ház elnapolása mellett.
Budapest, okt. 18. Az Egységes Pártban a közhangulat erősen amellett van, hogy a nemzetgyűlés üléseit napolják el, még pedig határidőre, hogy igy az ellenzéknek ne legyen módjában négy nap alatt ismét összehivatni a ilázat. A házszabályok szerint ugyanis, ha határidőre napolják el a Házat, akkor az esetleges cgybehivás-nak 14 napon belül kell megtörténni.
Olcsóbb lesz a vasúti utazás Angliában.
London, okt, 18. Az angol vasultársaságok elhatározlak, hogy január elsejétől kezdve csökkentik a személyforgalomban a\\dijszabási tételeket.
A nagyhatalmak csapatai megszállják Tráciát.
London, okt. !R. A szövetséges csapatok ma kivonultok Konstantinápolyból, hogy végrehajtsák Trácia ideiglenes megszállását. Három vonallal indultak útnak. Az elsőn az olasz, a másodikon a francia, a harmadikon pedig az angol kontingens utazott. A görög kivonulás a megállapított terv szerint haladt előre.
, A jóvátétel Ugye.
Budapest, okt. 18. (Fővárosi szerkesztőségünktől.) A jóvátétel ügyében a helyzet telje sen változatlan. Döntés még ma sincs és egyelőre nem is tudják, hogy a tanácskozások meddig fognak húzódni. Valkó Lajos kereskedelemügyi minisz ler valószínűleg holnap este, vagy pénteken Budagjstre érkezik és referálni fog a miniszterelnöknek párisi tárgyalásairól.
A kommunisták Nagykanizsán is ki akarták épiteni szervezetüke?.
Hadik Mihály éi László Jenő zalaszentgrótl lakosokat bízták meg a sejtrendszer megszervezésével. — tt vidéki kommunista szervezkedés nem Járt sikerrel.
Budapest, okt 18 (Fővárosi szerkesztőségünktől.) A legutóbbi kommunista összeesküvés, amelynek leleplezése kö-velkeztében a rendőrség 110 emberi tartóztatott le, nemcsak a főváros területére, hanem a vidékre is kiterjedt. A kommunisták az ismert sejtrendszer alapján Nagykanizsán, Szombathelyen, Miskolcon, Debrecenben és Szolnokon is megakarták szervezni a kommunista pártot. Megállapitást "fíyert, hogy Gringer Ernő, a letartóztatott kommunisták vezetőférfia Zalaszentgróton Hadik Mihály cipésszel és László Jenő lakatossal lépett érintkezésbe. Ezt a két egyént \'bízták meg azzal, hofy Nagykanizsán és Szombathelyen megszervezzék a kommunista sejtcsoportokat. Hadik és László leutaztak Szombathelyre és a szombathelyi csoport vezetésével Székely László és Udvaros Józsefet bízták meg. Ezek az egyének azonban senkit sem tudtak megnyerni a kommunista eszméknek ugy, hogy a vidéken letartóztatás még nem is történt. Ugyanilyen alapon, Debrecen, Szolnok és Miskolcon is meg akarták kezdeni munkájukat, amit azonban a fővárosi rendőrség még idejekorán leleplezett.
A budapesti háztulajdonosok fel akarják emelni a házbért.
Budapest, okt. 18 A Uuda-pesli Háztulajdonosok Szövetsége akciót indított a hn?.bérek felemelésére. Elhatározlak, hogy küldöttségileg fogják felkeresni miniszterelnököt és kérni fogják a kormányt a házbérek felemelésére.
Venizelosz Belgrádba
utazik. \'\'Páris, oki. 18. ideérkezett jelenlés szerint Venizelosz a legközelebbi Idóben Belgrádba utazik, hogy a jugoszláv kormánnyal tárgyalásokat folytasson arról, hogy Görögország és Jugoszlávia a küszöbön álló keleti konferencián együtt haladjanak.
A csehek ágyút szállítanak Spanyolországnak.
Prága, okt. 18 A spanyol kormány ágyukat rendelt a pilseni Skoda-gyárban huszon-kétmillió cseh korona értékben. Az ágyukat repülőgépek ellen való védekezésre fogják használni. A spanyol hadügyminisztérium megbízottai már meg is érkeztek l\'ilsenbe, hogy átvegyék nz ágyukat, négy üteget.
A magyar cseh gazdasági tárgyalások.
Budapest, okt. 18. A ma-gyar-csch gazdasági tárgyalásokat ma délelőtt folytatták. A tárgyalás végén a magyar delegáció egyik vezető tagja a következőket mondotta:
— Megállapítottuk azokat az általános alapelveket, amelyeknek alapján az anyagról tárgyalni lógok. Itt elsősorban azokról az elvekről van szó, amelyek zsinórmértékül fognak szolgálni a két állam közötti kereskedelmi szerződés meg-
kötésénél. Az első 0 paragrafust már letárgyaltuk a kereskedelmi szerződésből és lisztázluk az alapelveket. A tanácskozás nyugodt mederben, jóakarattal folyt le.
Az antant előzetesen is tanácskozik a keleti
kérdésről
Páris, okt. 18. Az angol kormány (elszólította Francia és Olaszországot, hogy elózetes tárgyalásokat folytassanak vele. amely előtt a keleti konférencla egybe ülne. Olaszország e (elhívásra Igénylóleg válaszolt és remélik, hogy Franciaország Is hajlandó lesz e tárgyalásokra.
Budapesti állatvásári
Mirh.hu. I. r. .Kj*ihea 445-52. hitül). 44\'í—54ii, .leje iKO-51", II. r. etiíaib.ft UIO—400. hátulja 10 -440, .leje 220—2(1\') Növendék m«rh.: t. r. ei^szben 220-280, borjú (HWtt bérb) 4:10 -110. Kéitlel : Nany. merh. 120, «Ud*. no, NDv.ndék mirha 05, eleili. 4\'J, borjú 18. eleiiái 18, Marhabőr :t» 1—300, borJuhJr 730 850. E\'.irka 232. ela.lv* 24 >, Julthus 280-:H0.
Sertésvásári
VeünjUl 1400, Elkölt Jelig G00, Or.c — Kiisép.470 — 500, Kiinoytl —, I r. r.40 550, Zalr 000, Szalonna 740. l.eh. hu. 470.
— Jelenet a brassói katonai börtönben. Brassóból jelentik az alábbi esetet, melytől méltán szorul ökölbe minden magyar ember keze. A brassói ~Titonai börtön udvarén az elmúlt napok egyikén oléh katonaság gyakorlatozott. A 82 es romén ezredben volt egy magyar legény la, névszerint B iros S.indor. Egy Strindbu nevű oléh katona arra kérte meg a magyart, hogy élljon neki célpontul, mert gyakorlatozni szeretne. Boros tel-jeaitette a gálád oléh kérését és gyanútlanul falhoz éllotl. A romén katona erre vállhoz kapta puakáját éa egyetlen lövéssel leterítette Borost, kit aliven talált a golyó és nyomban meghalt. Hirom óra hosszat feküdi olt vérében és cilk azután szállították el a holltc.let. A román katonát a látszat ked véért kihallgatásra rendelték, melyen azt állította, hogy vigyázatlanságból történt az egész szerencsétlenség. A magyargyilkos katonát szabadon bocsátották.
A magyar jóvátételbe betudják az elrabolt területek áJJanjft#két.
Fontos jóvátételt ÜMeMWléaofc Pá risban. - Oté*e« fizetést haladé, kot kér a magyar kormány. - A kisantant követeléseinek nagyré-síét nem akceptálta a Jóvátételi Bizottság.
(A Zslal Közlöny tudósilójától ) A német jóvátétel válságával az egész gazdasági világ szeme n most folyó uj párisi konferencián függ, ahol a magyarországi fíze-tési képességeket teszik mérlegre és állapitjók meg hozzá a jóvátételi kötelezettséget. Korányi Frigyes báró, volt pén?ügyminisztert delegálta n bizottság állandó informálására kormányunk, akivel Valkó kereskedelmi miniszter folytatott le tegnap végződött párisi tartózkodása olatt nagyfontosságú megbeszélést.
A jóvátétel kérdésének előtérbe jutása kapcsán — amint az .előrelátható is volt — tisztán spekulatív célú vészhíres* telések kérőitek forgalomba. Beszéltek már óriási jóvátételi megterhelésekről, gazd t-sági csődről, devalvációkról, belétzárolásról, amikkel szemben a pénz-ügyminiszter nyiltnn mcgállapilolta, ho«y alaptalan koholmányok.
Megkérdeztük ebből az olkalo »-bíl a jóvátételhez legközelebb álló köröket, ahonnan a következő hiteles informáci t kaptuk :
— A msgysr jóvátétel ugye tulajdonképp még nem is került a párM konferencia plénuma elé. A mo<t folyó tárgyalásoknak ciupán előkészítő jelentőségűk van. Any-nyit azonban meg lehet állapítani, hogy a magyar jóvátétel kérdéiél egészen más elbírálás alá veszik, mint az összes legyőzöttek eddig tárgyalt ögyét. Megbecsülhetetlen előnyt igér — gyászos nrcíonális veszteségeink rekompenzációjául — azzt\'l o Jóvátételi Bizottság, hogy az elcsatolt területek álloméi lékeit (oány&k, vasutak, kö/müvek) betudj*-4 kivetendő jóvátételi teljesítési- r, igy a csehek, jugoszlávok, de főként a románok által „elzsákmányolt" vasúti szerelvényeket és anyAgot i», amiről pontos kalkulációs kimutatást adott a bizottság elé a magyar kormány.
— Ugyancsak jelentős engedményre számithatunk az állat- és lerményjóválétei körül. Az .bizonyos, hogy az eddig megállapított 28 ezer élőállatfizetés legalább kétharmadára redukálódik, amely léteiből eddig teljesítettünk már egy sürgősen, határidőre követelt hányadot. A kisantant együttes követelése pedig alighi talál elfogadásra a bizottságnál, ahol az n felfogás uralkodik, hogy a Magyur-orstágot környező államok minden veszteségeikben jóvátéíettck a hozzájuk csatolt területek politikai és gazdasági érdekelvei.
— A magyar kormány hosszú indokolású jegyzéket készített arról, hogy az ország gazdasági ereje ugy birja csupán az egyéb jóvátételt, ha ötesztendős fizetési haladékot kapunk a teljesítéshez. — A jegyzéket már a legközelebbi napokban külön futár viszi Párisba Korányi .káróhoz, akit értesítettek o jegyzék céljáról és aki megkezdte ennsk értelméén előkészítő tárgyalásait. A hangulat kormánykörökben erősen bizakodó. Hisszük, hogy az irántunk már sokfeleképp megnyilvánult rokonszenv lesz úrrá « Jóvátételi Bizóttaág döntő konferenciája felett Is.
1*22. október 19
ZAI/.I KÖZLÖK?
3
A kivonuló görög hadsereg rabolva és fosztogatva hagyja el Tráciát.
Még mindig özönlenek a menekülők. — A bolgár kormány akciót indított a menekülők segítésére.
Konstantinápoly, október 18. (lüxprcssz-távirat.) A lapok jelentése szerint a tráciai helyzetet rendkívül komolynak tüntetik fel. A teljesen demoralizált görög katonák állítólag fosztogatnak és gyilkolnak A görög hatóságok hir szerint utasítást koptak, hogy a gabonakészleteket szállítsák cl.
Az utóbbi napokban rengeteg menekült özönlött a bolgár hotárra Tráciából, Konstantinápolyból és Kisázsiából.
A kormány rendeletére a bolgár határhatóságok a lehetőséghez képest gondoskodnak a menekültek elszállásáról és élelmezéséről, de ez a feladat a menekültek számának óriási növekedésével ma már jóformán megoldhatatlanná vált. Az emberiesség érzésétől vezetve, mégis ugy határozott, hogy a határon jelentkező valamennyi menekültnek nemzetiségi különbség nélkül megengedi a belépést Bulgária területére és nekik segítséget ad.
HÍREK.
Amíg anyád van.
Ha van anyád még reggel este Áldd érette jb htened. Forró imád az égbe szálljon. Hogy az Ur téged igy szeret.
Ha i/an anyád még, sohse /élj te. Ha ront is rád ezernyi vész. fogd meg kezét, borulj reája S jóságos, hü szemébe nézz.
Ha van anyád még, ö előtte Tárjad jel vérző sebedet, ő mindenre tud jó tanácsot S a seb meglátod, beheged.
Ha van anyád még el ne hagyjad, Csábítson is a fény, a hir. Ha elhagyod, ugy fáj a lelke, S magányos éjen érted sir.
Ha van anyád még, reggel este Áldd érette jó Istened. Mily boldog vagy, nem is tudod tel— At „árva* szót nem ismered!
feleki Sándor.
— Egyre bUvösebb lesz. Az
Az időjíráslant intézet jelentése szerint hazánkban túlnyomóan borult, ködön és hűvös az idő. — Számottevő eső nem volt. Továbbra la változékony éa hűvös idő várható.
— Személyi hír. Dr. Kenedy Imre kir. táblabíró, az uzsorabiró-*ég, mint a törvényszék bűntelő-tanácsának elnöke, szabadságáról ma vUszaérkezett és átvette ügykörének vezetését. — E* a száraz regisztrálás. Azonban mi, kik naponta ott vagyunk • bíróságnál, tudjuk, mit jelent dr. Kenedy tábla biró „szabadsága". Akár délelőtt, akár délután mentünk fel —- dr. Kcnédy táblabírót mindig ott táji. Iáitok Íróasztala fölé görnyedve —
„szabadságon". Dr. Kenedy az ideális birák azon fajtájához tartozik, akiknek vérében van n munka. Akik vesztéi hivatásuknak. Akik nem érzik jól magukat, ha egy napot In Íróasztaluk mellől kell el-tölteniök. Oly jól esik ezt nekünk megállapítani.
— A munkaképc* egyének össxeirása közmunkára. Bődy Zoltán alispán telefonon utasította « város vesetőségét, hogy a közmunka teljesítése ellenében inség-akcióbsn részesülő, tehát munkaképes egyéneket irja össze, a névjegyzéket pedig küldje meg oz államépitészeti hivatalnak.
— Sümeg közaég tlaxtnji-téaa. A mult napokban volt oű-megen a községi biróválasztás, melyen újból Geíger János volt községi bírót választották meg egyhangúlag. A helyettes bírói
^ székbe Csepregi Gyula kisbirtokost, £^?sküdtokké Éles Károly nyugalm*-zolt igazgatótanítót, Kovác* Mi-« hály, Kiss Gyula és Gomba Sin-dor kisbirtokosokat, a pénztárnoki állásra pedig Végh János eddigi pénztárnokot választották.
— Az árdrágításért felje lentett hentesek ügyében az államrendőrség bűnügyi osztálya befejezte a nyomozást, kihallgatta a tanukat éa az Igy kiegészített jegyzőkönyveket tegnap átküldték a kir. ügyészséghez. A kir. ügyészség még tegnap elkészítette a vádiratot és valószínűleg még ma adia át az uzsorabiróság elnökének.
, Kérdést intéztünk dr. Kenedy Imre táblabíró, az uzsorabiróság elnökéhez, mikor kerül n hot hentes ügyo tárgyalás alá. A táblabíró ur volt
szives kijelenteni, hogy tekintettel rendkívüli elfogl«ltsógár*, több napon At való tárgyalásaira, stb. csak tt jövő hét köziére, valószínűleg szerdára fogja ügyükben a tárgyalást kitűzni. / tárgyalás iránt már most óriási érdeklődés nyilvánul meg, mert az 192Q. évi XXVI. te- be ütkö/ő cselekedet, mely törvénycikk büntető rendelkezése az elítéltet nemcsak az Ítéletnek hiflnpi közzétételére, hanern azonkívül az Ítéletnek bódéjában (üzletébén) hat hónopon át való kifüggesztésre kötelezi A tárgyn-lásvezetö elnök dr. Kenedy Imre táblabíró lesz, mig a vádhatóság képviselője Csillighy György kir. ügyész. A „Zilai Közlöny" tekintettel a nngv érdeklődésre, munkatársát kikü\'di a főtirgyaláira, hogy olvdsókpzönségé.ick n tárgyalásról részletesen b\'Számolh oson.
— A nagykanizsai jövedo lomndó felszólamlás! blxott ■ ág — a mai nappal befejezte működését. A felszólamlás! bi/ott-»ág ho«s7«tb-iövidebb megszuki-tással 58 n^pon át tárgyalta az ügyeket. Ezen Idő alatt Nagykanizsa városától, mint a nogy-kanizsai és letenyei járásokból 3103 tételt tárgyalt le Összesen. A kanizsai előadó Mérő Géza pénzügyi főtanácsos pár hónapra Búcsút mond Nagykanizsának és ezen idő alatt fogja elvégezni az 1920-1921. évi jövedelem és vagyonadó kiszámitáii müveletelt, nmi körülbelül január végéig fog tartani, ugy, hogy február elejével fogj> már az 1923—1925. évre megválasztandó uj bizottság előtt
— miután a mostani bizottság mandátuma 1922. év végével lejár
— oz I. fokú httóságnak előadni.
— Szigorltjuk az ebzárlatot. Dr. S\'bján Gyula polgármester a Wgutóbbi napok ujabb esettinak hatása alatt a nagyközönség érdekében kénytelen volt ismét szigorítani az ebzárlatot és pedig oly módon, hogy nemcsak az utcin járó ebek tartondók szigorúan pórázon, de a hézbsn, az udvaron levő kutyákat is okvetlenül pórázon vsgy láncon kell tartani, illetve odakötni, mert a rendőrőrszemek házról-házrn járnak mai noppal, ezen rendelkezést szigorúan ellenőrizni és ahol szabiidon tartják a kutyákat, utasításuk van * gyepmesternek a ci nét leadni, hogy a gyepuinster a legközelebbi órában a szabadon hagyott ku\'yát elvigye.
— Gazdáját azonkívül meg ís büntetik.
— A kanizsai fapiacról. Dacára az e>ős és kedvezőtlen időjárásnak, tegnep mégis elég fát hoztak be vidékről a kanizsai fapiacra. Azonban az ár természetesen oly magas volt, hogy » szegény néposvtály, mely elsősorbon szoktn \'tüzelőjét a piucon beszerezni — nem igen tudott fához jutni. Volt oly vidéki eladó, aki 7500 koronát is kért egy méter fáért. A piaci rendőrség vezetője azonban közbelépett őrszemeivel éi erélyes intézkedésére 4200—4500 koronáért kellett, hogy a fát áruba bociássák. A nagyközönség meg lehet győződve arról, hogy a rendőrhatóság főnöke mindent megtesz, hogy érdekeit minden rendelkezéiére álló eszközzel megvédje.
— Ujabb veszett macska oaet. Tegnapelőtt, tegnap, ma. Nemcsak a kutyáknál, de a macskáknál is erősen terjed a veszettség. Most Piihál Viktor macskája veszett meg, ugy, hogy a hatóság kénytelen volt elrendelni az egész Stentgyörgy vári\'utca közeiében levő macskák kiirtását.
— Megszökött internáltak. A\', internáltak közül hárman a tábori műhelyből újból megakarlak szökni, de az éber csendőrök elfogták őket.
— Fonótanfolyam Sümegen. A Munsz sümegi csoportja fonó-tanfolyamot rendez, amely rövidesen megkezdődik. Gyapjú, fonó-»zék, rokka van is már, csak még a helyiség kérdése nincs megoldva.
— A xalal veszettség. A zalaegerszegi járásban eddig 37 en voltak a Pasteur intézetbe utalva. Szomorú szám ez, de talán nem folytatódik, mert uz utóbbi héten egy esetet sem jelentettek.
— A megrongált megyei úthálózat. A mult heti szívós és n.-gy esőzések a megye uthálló-zotában is hatolmaa rombolást vittek végbe. Igen sok helyen az uttestet ugy felszakgatta a vir, hogy volósággal járhatatlanná tette, másutt iszappal öntötte el, sok hidat rombolt szét. A rombolás a legnagyobb mérvű a pacsai járásban. A zalaegerszegi államépitészeti hivatal minden intézkedést megtett, hogy n megrongált uttestek jókarba hozassanak és járhatóvá tétessenek.
— Leégett borpince. A tegnapi nap folyamán Gesztenyés-hrgyen Sebők Pál nrgyrécsei Inkos tulajdonát képező borpince eddig ismeretlen okból teljesen le*
égett. A nagykanizsai csendőrpa-ranonokság a tűzesetről szerzett értesülése után azonnal a helyszínére küldött egy járőrt, a tűz okalnek földerítése céljából.
— Elismerés Éles Károlynak. A vallás- és közoktatásügyi miniszter bles Károlynak, a sümegi állami elemi iskola igazgatójának a népnevelés terén eltöltött hosszú és eredményes működéséért elismerését fejezte ki.
— Egy műnké* kalandja egy vaddisznóval. Baranyai Imre balatonfüredi földmunkás gombát szedett a balatonfüredi birtokosáig / erdejében. Szedés közben több malccot látott szaladni, amelyek közül egyet megfogott. A malac visitá<ára jelentkezett az anya, egy vaddisznó. Baranyai eldobta a malacot, a gombát és egy kőris-fára menekült. A koca, miután a gombán bosszúját kitöltötte, nekilátott a kőrisfának. A póruljárt gombáról 5—6 óráig ijesztegette és csak este 9 órakor hagyta abba az ácsnak való kemény munkát. Az utóbbi időben ugy elszaporodtak a vidéken a vaddisznók, hogy falkaszám járnak s a kukorica és burgonya termésben nagy károkat okoznak.
— Nagy ékaxerlopáa Rédl-csen. Varga Ferenc rédlcsi vasúti vendéglős hálószobájában szombaton éjjel tolvajok jártak és ellopták aranyékszereit. — A kár 350.000 korona. A gyanú egy csavr.rgó pincérre irányul, aki most Budvpesten bujkál.
— Fölemelték a fényűzési adó értékhatárait. A pénzügyminiszter rendelete • fényűzési adó értékhatárainak felemeléséről a hivatalos lapban most jelent meg. Eszerint ezentúl fényűzési adó alá esik férfikalap 4000, nőikalap 800, ágy 18.000, pamlag 45.000, ruha-azekrény 28.000, könvvszekrény 60 000, éjjeliszekrény 9000, toilett-asztal, vagy mosdó 23.000, kredenc 64 000, tálaló, vagy edénvszekrény 40.000, ebédlőasztal 2<f000, Íróasztal 50.090, szék 4000, karosszék 10.000 -25 000, egyéb ház-tirtási berendezési tárgy 12.000, pipereszappan 1000, bor 150, p*-lackbor 180, gyászkoszorú 1000, esőzrnyő 3000 koronától feljebb.
— A szombathelyi kommunisták. A szombathelyi kerületi főkapitányságnak a Budapestről kiküldött csoporttal karöltve lefolytától^ vizsgálata még most sem nyert^teljesen befejezést. A Budapestre szállított letartóztatottak egy része beismerő vallomást tett, h többi ellenben még tagadásban van. Megállapított tény, hogy a
. szombathelyi fősejt Székely Lajos cipét/munkás vol», akin a szombathelyi és megyei szálak átfutottak. Székelynek sikerült megszökni és jelenleg Ausztriában tartózkodik. A kerületi főkapitányságra a mai nap folyamán beérkeztek ■ terjesztett kommunista lapok. Ezek kétfélék : az egyiket a kommunista felnőttek kapták, a másik pedig az ifjúmunkásoknak, készült. A sejt* rendszer alopján a legpontosabb éa legóvatosabb szervezkedést hajtották végre a kommunisták.
— Meghalt az őrhelyén. Székesfehérvárról jelentik, hogy Bujka József rendőr a vámsorompó előtti posztján tegnap hit telen összeesett és meghalt. Már órákkal előbb igen rosszul érezte magát, de a kötelességteljesítés szava nem engedte őrhelyéről távozni. Három árvát hagyott hátra.
I ZALAI K02L.ÖNY
1922. október 19
— HólazÁzhunz. koron* egy liter rum. Az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság elnöke rendeletet adott ki, mellyel a belföldön előállított negyven százalékos tum tájékoztató árát az ország egész területére megállapítja, még ped.ig a fogyasztók részére literenként, edény nélkül, n forgalmi adóval együtt hétszázhúsz koronában.
— Erősen terjed a trachoma Somogyban. Kaposvárról jelenlik: Somogymegye déli részén ujabban ismét hatalmas arányokban lépett fel az egyiptomi szem betegség (trachoma). Különösen .1 baroi járásnak azon a területén dühöng ez a betegség, amely nemrégen szabadult fel a szerb járom alól s ahol csak most le-hetett megejteni az orvosi vizsgálatot. A közeli napokban lefolytatott ellenőrző vizsgálat azt az elszomorító eredményt mutatja, hogy az ujabban felszabadult öt községben a megszállás alatt 114-ről 315-re szaporodott fel a tra-chomabetegek száaa. A ragály további terjedésére és a betegek gyógyítására a tiszti főorvosi hivatal sürgősen megtelte a szükséges intézkedéseket.
• — Pályatótelek. A .Veszprém egy ház megyei Kath. Tanítóegyesület" központi bizottsága legutóbbi ülésében két pályadijai tűzött ki. A tételek ezek: A kath. taniló az integritás szolgálatában. Jutalma 3000 K. 2. A népiskolai fogalmazás tanítása. Jutalma 3000 K. A pályadijakat Simon György dr. apátkanonok adományozza. A pályamunkák idegen kézzel írva, 1923. évi február hó 15-lg a világi elnök címére iTótszenlpál, Somogymegye) küldendők. Sxabady Sándor, tótszentpáli igazgatótanltó.
— A nyllvánoa helyiségek zárórája. A nyilvános helyiségek, — étkező és szórakozóhelyek, — zárórája éjfél után 2, illetve 1 órában van megállapítva. A belügyminiszteriéit a rendelkezését oda-módosította, hogy ott, ahol a helyi közbiztonsági viszonyok és erkölcsrendészeti szempontok a nyilvános helyiségek zárórájának az általános rendelkezésektől eltérő szigorúbb megállapítását teszik indokolttá, illetve szükségessé, ezt a körülményt a hatóságok jelentik a belügyminiszternek, aki ilyen esetekben a zárórát korábbi időpontban állapltja meg.
— Szerb—román ellentét. Belgrádból jelentik a Kőzépeurópni Kutírnak: A jugoszláv belügyminisztérium a napokban barátságos hangú jegyzéket intézett a román kormányhoz, amelyben magyarázatot kér a román iskolai és egyházi ügyekben kiküldött delegáció hirtelen visszahívásának okairól.
— Katollkua gimnázium Aradon. Aradról jelentik: Az aradi katolikus hitközség elhatározta, hogy 4.300 000 lei költséggel uj kath. gimnáziumot épittet.
— Oroazorazág mozgóal totta egész haderejét. A Daily Telegraph moszkvai jelentése szerint a szovjetkormány minden eshetőségre készen elrendelte az egész haderő azonnali és általános mozgósítását. A mozgósítás első jelensége a Kaukázuson tuli csapatok mrgei ősitése és a kozákok összpontosítása Budenny tábornok parancsnoksága alatt. Erre a hírre az angolok elzárták a Bosporus nak a Fckpte-lengcrhe*. vezető ö»z-szes szorosait.
Az olasz kormányválság ügyében.
Róma, okt 18. Illetékes helyről megcáfolják a Facta-kormány lemondásáról Rómából terjesztett híreket. Ezekre a hirekre kétGiolitti-párti politikusnak, Fuzzurt cs Corra-dini képviselőnek Facta miniszterelnöknél való látogatása adott alkalmat, akik felszólították a miniszterelnököt, nyujtsa be azonnal lemondását. Facta állítólag elvben
egyetértett velük, azonban nem fogadta el az általuk követelt határidőt. Hirc jár, hogy Giolitli bármely pillanatban Rómába erkezhetik. Az olasz kormány lemondása felől döntés csak megérkezése után történhetik meg. A miniszter tanács elhatározta, hogy í szenátus és a kamara elnöké nek javasolni fogja a parlament nov. 7-re való összehívását,
— Novlbazárt elborította az árvíz. Belgrádból jelentik a Kő zépeurópai Kurírnak : A volt Sand-aákban hetek óta tartó esőién annyira megduzzasztotta a Raska patakot, hogy kiöntött és elbori-, lotta Novibozár mélyebben fekvő\' részoit. A kár óriási, egyelőre még meg sem lehetett állapítani, mert az áradé* még nem érte cl telő pontját.
— Leleplezett szegedi leány-kereakedő. Sregedről jelentik nekünk, hogy uz ottani államrendőrség b napokban vrs\'cdelmes leánykercfckedőt fogott el. Adamov Alexa szerbiai iiielőségÜ féifi hol itt, hol ott bukkant fel a városban és tapasztalatlan leányokat igye kezett hálójába keríteni, akiket azután jó pénzéit Szerbiában adotl el. Kpprn megkö ölte az egyik legutolsó szállítmányra vonatkozó egjez ége», amikor a lesben álló detektívek és titkosrendőrök közbeléptek és Adamovot letarióztfctták. Csakhamor kiderült róla, hogy ugyanilyen bűnért már többször állott törvény előli.
— A celldömölki titokzatos tehervonatok. Celldömölkről az elmúlt nzpokbsn több tehervonat futott ki, amelyeknek tartalma és iránya felől a vjsuti alkalmazottak megtagadtak minden értesítést. A .Zalai Közlöny" muokatáriának mégis alkalma volt megbíz!) ttó helyen eról értesülni, hogy a titokzatos tehervonatok az Olaszországnak járó álLtjóvátételi marha és lóallomany egy részét vis.-ik ki az országból.
— Öl kiló zéztallért találtak. Újvidékről jelenlik: Srpska Z«d-rukan Banka Duna utcai építkezésénél a munkátok szél mállott rongydarabokba burkolva körülbelül öt kiló Mária Terézia korabeli réztallérokra bukkantak. A leletet beszállították a rendőrségre. Ennél kiválób és jobb eunpiciumok-ked kecsegtető helyet aligha találhatott .volna a bank.
— Felhívási Folyó hó 16 án valamelyik kereskedő Magyar Ke reskrdők Lipja Búdaprst részére 470 koronái, Gehscl wi.-.dt-féle azeszélesztő, likőr és rumgvár r. t. Budrpest 671 korona 50 fillért chrque . utalványon adott fel — mindkettőt egy feladó adta fel — elismervény helyeit » bf fizetési lapokat adtom ki tévédéiből. Kérem az illető urat, S2Íveskedno a két chrque szelvényt sürgÖsm a chrque osztá)yke*elő>éghez kiese rélés végett leadni. Posta Nagy kanizsa 1
SAJAT KÖTESÜ békéből,
anyagból minden szinhen a leg. finuin.ob minőségig ktsgjt is r.kift rcn inti kabátokat, blou.okat, harisnyákat é« zoknikat FILIPP harisnya •kötődéje, Szonibathch, Sxéll Kálmán u. 6.
TÁRSADALMI ÉLET.
— A főispán a „mezítlábas gyermekek*4 akció elnöke. Ko -
bcnsch\'sg Béla főispán ma értesítette h város po\'gármestcrét, hogy a „Mezítlábas gyermekek" gyermekfclruhA zási jótékony akció vezetősége állal neki felajánlott védnökséget clfogadln
— A Horthy-blzottság nagy kanizsai tagjai. A főispán dr. Kenedy Imre táblabírót és dr. Szib<) iNjos kir. Ügyészségi elnököl a,Vár-megyei Horthy-bizottság tagjai-közé /elvei ie.
— Az inaégadó kivetésének elhalasztása. A váro*i tanács, tekintettel hogy a nagy össztirási munkálatok hosszabb időt vesznek igénybe, az inségadó kivetésének elhalasztását kérte a várostól. Ezéri a tegnapra hirdetett városházi érte kezlct is elmaradt. Most csak akkor hivják ismét össze, hu a kivetési alap készen lesz.
— A Lili bárónő előkészületei lázas buzgalommal folynak. A disz leteket pazar kiállításban Fekete ipar-művész készili. A zenekar nagy ambícióval torija próbáit Ketting tantr veretése motlcli. A szereplők minden szsbad percüket a nemes cél szolgálatába bocsátották és nagyban folynak a próbák dr. Muischenbachcr nagyszerű igazgatásával A szerep osztás a következő: Malomszcghy baró — Németh Jenő, Lili, a leánya
— Nóvák Józsefné Kantz Manci, Illés-Itázy László gróf—Fcdor Viktor, Clarisse színésznő — Harsay Gizus, Frcd — O.lop Géza, Bícscí, Illésházy tisztiszolgája — Hrazdina P*l, József, o gróf komornyikja — Viola Kálmán, Emma, Lili baronesz komornája — Lajpczig Annuska stb. stb. A minden eddigi előadást messzu felülmúló nagyszabású operett előadás a jövő hó közepe táján kerül bemuiatásra
— A mezítlábas gyermekek akciójár* tegnap ujabban Blsnken-berg Imre, dr. Balázs Zsigmond 1000
— 1000, Zslai és Gyarmati cég 926, Mersiis Testvérek, Weiszberger Kai inán 600—500. Scheiber Jjzsef600 koronát küldött be a kir. ügyészség vezetőjének. Igaz, hogy sokan, nr« ryon sokan vannak, akik ír,egértették ennek a mozgalomnak nagyszc-rüségét és sokat áldozott pénzben, ruhanemüekben és egyebekben. — Azonban még többen vannak, akik. nek adatolt, hogy sz irgalmasság legszebb cselekedeteit gyakorolhassák és még sem akarják a körülöl tünk hangosan kiáltó mezítelenséget észrevenni Akik drága bundák kellemes érzéseibe lemeiik lelkiismeretük iniő szavát. Akik nem akarjak észrevenni az elkeseredés lavináját. Ezek is vannak sokan. Ne értessünk fílre — de a nemzet ellen vét --aki szivét elzárja a felsiró, köveket is megindító szegénység előtt, Ado-
mányok dr. Stabó Lajos kir. ügyészségi elnökhöz küldendők. Az Ugyés/. ség elnöke felkéri újból azon hölgyeket, kik még nem adták le gyűjtő ivüket, h?gy azokat siombu dél utánig a gyűjtés eredményével fel tétlenül adják le. Úgyszintén az isko Iák igazgatói szombat délután négy óráig nyújtsák be a mezitlábas gyér-mekek névsorát Fel kell en litonünk a Neu és Klein céget, amely « Li i bárónő operette díszleteinek festésé hez a drága festékeket icljjscn in gyen bocsátotta rendelkezésre, lényegesen csökkentette a kiadási. Harsay Gizus tánctan&rnő, aki min-den jótékonysági mozga\'om előadásánál ott van, hogy ugy egyéni bájává\', mint művészetével sikerre ve zesse azt saját költséggel több na pon át Budapesten tartózkodott, hogy az Operaház művésznőjétől, aki a Lili bárónő lánc-számait o Biaho Lujza színházban bctanitoUa. hűen elsajátíthassa az egyes láncokai, hogy a kanizsai szereplőket betaniihussn.
— Házasság. Dr. Bodó Henrik ós StulUr Ilonka Chizna Voda(His-nyóviz) házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyeit)
— Hol és hogyan élnek n Habsburg főhercegek ? Az osztrák császárság összeomlásával megszűnt a főhercegi rang, cim és ki váltság is. A főh:rcogi javakai elko bozlák s az egykor dúsgazdag fenségek elszéledtek a világ minden részébe. Egynémelyikük valósággal szegény sorban él. Jenő főhtrceg ezidőszerint Bisclben lakik az ogyik szálló két szobájában. Csak egyszerű polgárcsaládokkal érintkezik, sokat foglalkozik zenével és tudományos kutatásokkal. A főherceg egyike a Habsburg-ház legszegényebbé vált tagj tinak. Frigyes főherceg családjá val Magyarországon tartózkodik. A hirnudik fivér, István főherceg Lengyelországban él Károly Albrecht és Leó nevű fiival. Harmadik fia, Vtl mos, Ukrániában ezredesi rangban Vasil Wyslwany álnév alatt kato náskodik. Lipót Szalválor főherceg Bircelonában él, csak rossz anyagi viszonyok között. Péter Ferdinánd főherceg, az egykori hadseregfőpa-rancsnok Luzernben egy penzióhm lakik. Még aránylag a legjobb viszonyok közölt van Károly király édesanyja: Mária Jozefa főhercegnő és Miksa főherceg. J >zsef Ferdinánd főherceg lemondott rangjtrö! és ci mérői s mosi mint egyszerű fóldmi ves do\'gozik Sa\'zburg melleit egy faluban Egyébként megnősüli, polgárasszonyt vett feleségül. Henrik Ferdinánd főherceg Salzburgban lakik. Kép:ket fest, ezeknek árából tartja fenn családját. Lipót Szalvátor főherceg Zágrábban lakik Nikolits Lipót név mIaII. \\f.ria Terézia főit rrcegnő, Károly király mostoha nagy-anyj* Zita királynővel lakik együtt
— Mozgófényképaxinház. Az.
Uránia mozgófényképsz^iház tegnap és tegnapelőtt egy grandiózus l 5zsdc íVmet mutatott be, amelynek cime . Arany az utcán" volt. Az elejétől végig rendkívül izgalmas film keretében bemutatásra kerüli egy amerikai bank \'mindon rejtelme, a mére leiben is elkápráztató tőzsde nap nap után megujuló gigantikus harca, amelynek áldozatai azok a kisekzisz-lenciák, akik titkos és hatalmas ősz-szeköltelések nélkül csak szenvedő részvevők a Pénz nagy kamerá\'jábun. A telt házak elölt lejátszódó igazán mesteri film a legteljesebb elismerést váltotta ki. Szombaton és vasárnap, pedig világhírű filmet mutat be az Uránia Alexander Dumas világhírű regénye után a „Háro/n lesiőr" mes-
1932. október l9.
2 A LA! KOZI.ON\'V
teri filmalkotását. E*>n.k a fiinnek világsikerét egyrészt a kiváló tollal megirt regénytéma, másrészt a nagyszerű filmfeldolgozás biztosította. — Arra a nagyarányú érdeklődésre való tekintettel, amellyel a .Három testőr" találkozik, tanácsos a jegyeket már most előre biztosítani. Humor.
Jelenet egy pesti szállodában:
Vendég: Milyenek a szobaárak ?
Ponás: Első emelelen 800, másodikon 600, harmadikon 400 korona
Vendég : Sijnálom, nem megfelelő. Az ön szállodája nom elég — magas.
(Érdekes, hogy o keserűségei okozó árak mellett a mézeskalács nem olyan mézes, mint amilyennek az áru után gondolná az ember.)
— Elveszett. Király utca 8 sz. ház körül 1 egykarátos brilliánsgyürü elveszeit. A becsületes megtaláló vagy nyomravezető 10 000 korona jutalomban részesül. Jelentkezés Ki-rály utca 8 szám alatt.
Elveszeit folyó hó 16 án délelőtt a postától a Fclsőlemplomig vezető jobboldali utón egy operált szemhez megfelelő szemüveg. — Tekintetlel, hogy egy szegény öregasszony tulajdona, kéretik a becsületes meg-laláló, hogy jutalom ellenében lopunk nyomdájában leadni szíveskedjék.
— Uránia. Jőnt A „Három testőr."
Vadászfegyverek és töltények legolcsóbban vásárolhatók Szabó Antal fegyverkereakedésében.
— A Világ-mozgóban ma és ho\'nap kerül bemuiatóra „Lidy Ha-miliőn* I része, „A posvány." Ez a nagyszerűen monumentális filmalkotás a filmipar diadalA. Mindenki nézze me,?.
(x) Női kabátok, ruhák, pongyolák, blúzok, angol fórfiszövetek, ragián ós télikabát kelmék, kosztüm kelmék, sifTonok, vásznak a legnagyobb választókban a legolcsóbb árért Fürst József „Kékcsillag" áruházában.
— Uránia. Szombat, vasárnap : „Mister Collin, a szélhámos" Heller Frank vidám kalandor regény, főszerepben Reinhold SchÜnzel. A kalandorfilmek uj faja, mely idegizgató jelenetek helyett a humor és tréfás helyzetek beállításával frappirozzi a közönséget felvonásról-felvonásra.
REGÉNYiSARNOK
A fekete matróz.
— Detektívregény. — 33
A Zalai KöxliSnyszáraára IrU Havas Zsigmond Black Jimmy, a vasökiü.
Dolly, Tipson menyaszonya nem törődött bele egykönnyen vőlegénye eliünésébe. Fűt-fát megmozgatott, hogy legalább némi nyomra .találjon. Naponkint tizszer is érdeklődött a rendőrségen, hogy vájjon megtud\'ak-o már valamit, de a felelet mindig ugyanaz volt: Nyomon vagyunk / . . . Éz azonban nem ológiteite ki ői, s ezérl személyesen is felkereste a dotekiivfőnököt és Paddington felügyelőt, akik elölt ki-jolentefte, hogy Ő maga is részt fog venni a nyomozásban, csakhogy megtudja végre, ól-o még a vőlegénye V
Paddington! az Utóbbi napo\'t kudarcai nagyon megviselték. Nem ludoil kollégáival egy becsületes szói ssm váKani. Egész napon ós éjszakén át « várost járta ós minden lehetőt elkövetett, hogy nyomra akadjon, ő; csak egy izgalla: a
néger. Ői aksria mi.iden körűimé nyek között elfogni, ez azonban nem volt valami könnyű dolog, mert ugylátszott, hogy a feketének nagyon jó búvóhelye van. Álkutstia az összes csapszékeket, a bárkákat, a gyanús házakat, az eredmény azonban mindig ugyanaz volt. A négert száz ós száz ember látta naponkint, de mire a rendőrség a helyszínre ért, nyoma veszett. Minth \\ egyszerűen láihatatlanná tudóit volna válni. Egyszer Hobokinban látiák, máskor a Cityben, majd a folyó valamelyik bárkáján tűnt fel, de az emberek meg sem kísérelhették elfogatásit, mert ugy elnyelte az uicn, a nagy város forgataga, mintha a valóságban nem is létezett volna. Az emberek ebből azt következtették, hogy a néger nagyon jól is meri a várost, ami nem kis dolog, mert a sok mii iós metropolist ismerni valóságos művészet.
Dolly ki sem ál\'hitt* Paddingionl, s eddig is csak azért tartotta fenn vele az érintkezési, mert vőlegénye ügyét rábkták és mint bejelentene, ő is részt akar venni a nagy keresésben, de ezt nem u»y gondolta, hogy Paddingtonn »1 cgyült do\'gozk, hanem éppen né.kü\'e. Első utja a .Sun" felé vit\'e, ahol Wollkioggal akart beszélni, de ugy hallotta, hogy az újságíró gyengélkedik ós napok óla nem jár be a szerkesztőségbe. Nagyon kétségbe volt esve, mert Wollkinget tartotta az egyetlen va\'a mire való embenek, aki valamit lehet ügyében Ezt a hilét az is megerősítette, hogy Wollking mindjárt a második napon találkozott a néger óriással.
Egy napon megint a rendőrségen volt, ahol véletlenül la\'álkozolt War-. rington rendőrkapitánnyal,, aki akkoriban a rendőrséget képviselte, mikor felfedezlék a „Money" boording housebeii gyilkosságot. A detiktiv-fónök bemutatta Dolly nak ós a leánynak azonnal megtclsz-ill a fiitalember éles esze és becsüleies nyilisága.
Warrington egyszerűen kijelentene, hogy Paddington kezében nincs jó helyen az ügy, mert sze-linle a felügyelő az utóbbi hónapokban nagyon furcsán viselkedett. Színié egymásután követte cl a baklövéseket és eredni Ínyt egyöl talán nem ludott felmutatni.
— Fogadni merek — mondo\'.la Do\'lynak, — hogyha Mr. Tipsonnal nem történik ez a szerencsétlenség, akkor a koronaékszerek régen meg kerültek volna. Hisz mikor az c;só gyilkosságot elkövellók, egészen U-nác^lanok voltunk, s egyedü\' Yípsonnak köszönhettük, hogy megtudtuk, ki volt a meggyilkolt ós ki volt a gyí kos. És hopp, egészen elfelejtettem: Tipson akkoriban azl említett.\', hogy a második gyilkos ságot egy pumával követlófc cl a gazemberek, sőt még m» is látón annak a szerencsétlen embernek szótmaicango\'t holttestét . . . ott, abban a kis szállóban ós a másikai is abban a lebuj ">an . . ■
— A néger teheti j ezt? — kér dezie borzongva Dolly.
— Nem hiszem ... én u*y gon dolom, hogy ezeket a bűntényeket egy sokkal eszesebb, sokkal zse niállsabb gonosztevő követte el . . . mert minek ennek a hatalmas lest alkalu négernek egy ragadozó állat? .. Ha egy gyilkosságot akarna olkövetni, nem kellcno nagyot ülnie! ... Olyan keze van ennek, mint az acél. Néhány nappal cze lőtt például a legnagyibb könnyedséggel széttörte bilincseit ós egy autóból nyolc detekiivel hajított ki.
Mikor n detektívek elmesélték kalandjukat, szinte reszkedtek n rémü leitől. Azt mondták, hogy ebben n négerben husz e-nbernik az ereje van. Olt üllek körű ötté és a >zemü\'< láttára, egy szempillantás alaii, miit e^y gyenge sjlyemszáiat ^tépie szét bilincseit . . . Képzelje el : nyo\'c embar nem birt el egyetlen feko \'ível I . . . (Folyt. Uv.)
KÖZGAZDASÁG.
Jó vetőmag ad jó termést.
Mivel sok gazdaságban míg mindig nem csávázzák rendszeresen a vetőmagot, ebből az egyes gazdá nak s az országnak óriási anyagi károsodása van. Pedig ugy a tudományos, mint n gyakorlati élet régen bironyságot telt a csávázás-nak szükséges voltáról.
Az üs^ögbetegség nemcsak az őszi időszakban fertőzi a kikelő csiranövényt, hanem tavasszal is, sőt nagy mértékben fertőz tavasszal, mert a lavaszi csapadékos és melegebb időjárás mellett az üszög-gomba szaporodásának és tényé szeténck minden tekintetben megfelelőbb viszonyokat talál. Ennél fogva igen fonton ugy a tavoS\'l, mint rz őszi velőnog csávázási*.
A józan gondolkodású gazdinak be kell látni* a csávázásnak igen nagyfontosságú jelentőségét éi épp ugy védekezik ezen kicsinyrsségé vei is jelentéktelennek látszó, de annál veszedelmesebb ellenség ellen, minth i egy ellenséges szándékú ország támadásával szemben tenné. Egyszer már mi is tanulhat nánk a más kárából.
A mult év őszén, különösen a kötöttebb tol >ju gazd iságoV, a tarlós nyári szárazságból kifolyólag, a rendkívül hantos lalajmunkák miatt, nem voltak kép-sek az őszi vetéseket elvégezni, ú^y, hogy az ország jórészében a tavaszi vetésre szorítkoztak. E\'maradh itatlan fontosságú tehát a tavasz folyamán is u vetőmag csávázása, pácolás*.
Különös nagy gondossággal kell a csávázási r jelen körülmények között végezni, mivel az utóbbi évekber»» sok nagyobb és szórványosan a kisgnvd <ságok kivételével, fl legtöbb gazdisAg egyáltalán nem csávázza a ve\'őmagját. Ennik psdlg ugy az egyes gazda és gaz-d <aág, mint végeredményben az ország is óriási károsodását 1 itj».
A szakkérdésekben a mjgytr kir. növényélet és kórtan! állomás (Bu d.p;at, II, Debrői ut 17.), a nő-vényvédekező szerek beszerzésére és használatára vonatkozólag pedig a m. kir. földmivelésügyi minisztérium gyógy- és ipiri növény forgalmi irod -ja növényvédekező osztálya (Budipest, IX, Lónyai utca 7.) ad meg minden felvilágosítást.)
A tőzade Irányzata.
A magánforgalom m» csendesen indul\', eleinte a Salgó, Rima és L\'p\'ák iránt érdeklődtek. Keresték a Spódiumot, H »zoi fát, Szikr*, Migyar-Cseh Iparbankot és O\'iz. fát. Dél felé fellendült a forgalom és barátságos hangulat alakult ki, 12 óra után az üzlet ismét elcsendesült, a hangu\'at ózonban bizakodó volt. A gabonapiacon ma tartott irányzat mellett élénk volt a forgalom. Ugy « budapesti, mint a vidéki malmok vásárolták a ke-nyérmagvakat. A rozsban érdeklődés hiányában nem volt Üzlst. — Terménycikkek kŐrül takarmány és árpa iránt mutatkozott érdeklődés.
Valuták i
Napo\'con »:J0Ú, fout IIIIQ 11450 Dollár 2500-2575, Francia frank IUO—05, Márka 03 —105, Olasi lira 105-lp, Osstrák korom 3<0-3 5o Lei 1450—1560, Sxokol 81 —85, Svájci frank 406 —8", Dinár 4000-4100, Lengyel márka 20--ÍH, Hollandi forint D72-097, Belg» frank 170-181, Uva 1475-576.
Devizák:
Amsterdam 970-96, Koppenhága 510—615, Krisxtlín-a 430—440, London 11125 426, Berlin 105-26, Milano 105-110 Páris 100-96, Prága 82-80, — Stockholm 0G3—678, --Zürich 470-85, — Wien 340 350 — Zágráb 1000—1040, — New-York 2500-575, Varsó 27—28. Bukarest —. Sofia 1460 - 550.
Zürichi zárlati
Berlin J19, Amsterdam —, Hollandia 211*75 New-York 643, — Undon 2420 Páris 4070, Milano 2295, Prága 1800, Buda-pcat 21-5, Zágráb 20, Varsó V5, WI«o 0 74, Sx\'.fla 350 Osxuák bély. 0 78.
Termény jelentési
Buta (Tístavldékl) 11250-11300, egyíb 11200 II300, rozs 7300«400. takarmány árpa 7050-7200 sörárpa 73 X>-500, zab 6500-6600, tengeri —•—, repce 10 >00 —17600, korpa 5050 - 5100, kóles--.
Lichtig 1900, Gummi 10000, Pannóola .őr 5600, Rima 13900, Spődium 7510, Marosi petróleum 9500, Sslgó 65500, Lipták 4900, Nagybátonyi 5800 -6000, H .zai fa 15000, S ikra 16500, Allamvaau* 35000 -36000.
Folyós sserkesztő Benedek Rezső.
Nagykanlssal Taka/ékpéisstár Dél zalai Takarékpénztár
részvényeket
báimily mennyiiégbcn a legmagasabb napi áron vessünk.
Tőzsdei megbízások
te\' joiitése a budapoiti, wlenl, berlini, prágai ts zágrábi tóxsdélcn a legelőnyösebb feltétc\'ek mellett Sorsjegyek vásár-lása és szelvények beváltása.
grosz és társa
bank- <» (OiedeblaomAnjroaok
NAGYKANIZSA, Sugár-ut 1. I. emelet.
üitxbnycxm: Hankár Najykanli.a. TckfoaSH
Nyilt-tér.*) Értesítés.
A nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet üzlethelyiségét a Fő ut éa Sugár-ut sarkán levő Babóchay-féle ház I. emeletére helyezi át. A befizetések (olya hó 23-ától, hétfőtől kezdve az uj helyiségben eszkőzlendők.
Nagykanizsa, 1922. okt hó.
A nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet igazgatósága.
*) Ax o rovatban közöltekért som a sserkesxtóség vem a kiadóhivatal felelősséget nom vállal.
zai a1 közlöny
1922. október 19.
Apró hirdetések
dijai 10 "A\'K
,k flnpUn alAmllUlaak. AllAíl
k 30 aaáamlík Arrnf««lm<«y.
Aphroditének .ve <*y *:««o» »
.MihiIt, Krexmcutea <J*MaU> »«.«ltoo>l«-iftul <• *W mlr**nylaj«o» tjjclldtkrtii; juUrooa Iron tudo HoJ(oayi-UI*a :o. U alatt U. ud.ait-an JIJ9
""FIAT-
MMísr ■ lí^ ■ Művek
r. I. Budapest k<pvl»clA»4Re. Tauril guinrnlraktár, teheráru fuvarozás, azcraély-fuva-oiAs, Javlló-mftlicly, bcnxln-ái ualtás. Telep: Tárház-utca. Telefon: 183. Igazgatóság: Fő-ut 8. BazárépUlet. Telefon: 3S6.
Nagykanizsai Autóforgalmi
RilsvényUrsasAfl nagykanizsa
Ügyes ujjágárujiíók
napi pár órai könnyű munkával jó jövedelemre tehetnek szert
Horváth József
ujságáru Ujában
A Idényéi róm. kath. iskolaszék h megürrsedeit
IV. osztálytanitdi állásra
pályázatot hirdet.
F\'zeiés rendes Allamsegelycs Kél fi, kántoriakban jártasak có y-ben rísz\'sOlnck.
Választás november hó 5 én
Iskolaszék.
lesz.
Hangszerek. Zongorák. 6ramolónok. m»fc« ImiunWM Wum.t .UW-k.TH Királyi u«J»arl
w höngszergyár| STERNBEPG
Budapesten, R&kóci-u t gn > I
rilnia asJAt palotájában. ww/ » |
hja mez hocr inllyan h»i<«t.«r»e van
•>CiV*r(< <• ml aii«l <ll|UUanl IBIdlnV »«-••InlatcH. ka e«««i u}«i«ra Mvatkoillr Ja»l-(«nüO liaiigiKrAt MMJe poatAn cytwlbs-
Jvlinjö.aouüial.iiljcV. OrauioMn tnlaj.lo-uowknak j-t-t. Kar«kiwi«W3l Ingyen
Uimenive Mldjík mflaoíjí©\'\'"*4**- ---- 1
ÉRTESÍTÉS!
Van sxtienc.in az igen tisztelt vevőkörön «l-li»xtcT«tlel írto-iteni, liop.y a KIclu é* Dusclili:xky hordókeres-edó (VI.. Kirá>y ulc . \'£". st) crgbói kik picin cs Ujty a hotdókereskedést, vulaaiint a piuc»-g«zdá\\iati cikkeket saját nevem alatl foly-t-toiii A landöan raktáron tart k külön c\'e nagyság-t hordót a legki únóbb minisig-ben, valami..! bOrSlíVSttyUt,
I * bor!ömlöt c^rézmatúrát.
Mint eddig ugy továbbra is azon logok fáradozni, hogy t vevó mel a legpunto-»bban <* legszol dabbatt ki xolgáljam Tiszto\'t vevVim t vábbi pártfogását kírv*, v»gyok kiváló ItMte ettel
KLEIN SlttOl hordinagykereskedö
ni\'DArBST, IX., KAday-utcn )). »*..., T«í«lon. JGSMI 60-11. JJ«4
tURUl
cipőgyár r.t.
Nagykanizsa,
Fö-ut 12. sz. alatt
Turul felUlmui minden czlpöt kivitelben, tartóiitgban, olcsóságban I
Idei bortermés eladó.
T.vahi bortermés l3\'/t ni.lig\'in
korona vendéglőben
mint fut mint lesz kimérve.
WCK avöROY „„
palini uradalma.
1 — 2 szobából álló Irodahelyiség azonnalra kerestetik. Cim a kiadóhivatalban _Ilii
Búzát, rozsot
n.tnden mennyiségben a leg mag rabb napi ár<»n vásSröl.
KORPÁT
sb ulimegyel malom a capl ér alatt irusit minden mennyiségbea — a
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi r.-t.
Nagykanizsa, Fő ut 8
(Baxir Aptttet.)
Telefon: 123. Sürgönyeim flltura.
__
Kukorica, árpa
darA\'ás a nap mind n zakáhan legg>orsabban eszközölhetó
Boltor Józsefnél
Kazlnczy-utca 1114. sí.
ARGENT JÁNOS
ao4era clpásnta NaffkaaUss.- OsA-Ur 1 U.
Dus raktár kézzel dolgozott chevreaux, boksz, antilop, kiokodil bór, solyemclprtk-ben a legutolsó divat szerint
Gyermekcipők
fekete és szin-s bárból minden számban állandóan raktáron.
Mérték utáni rendelések 24 óra alatt készülnek!
OOOOOQQOOOQOOOQQOOOOQQ
ZALAI ÉS GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóin ézet
NAGYKANIZSA, FŐ-UT 5 és 13
)
Nyomdai telefon
117.

Mindennemű nyomtatványokat üzleti könyveket és könyvbekötéseket legolcsóbban szállít Ízléses, csinos kivitelben
Szerkesz őség ás kiadóhivatal! telefon
78.

A „Zalai Közlöny" kiadóhivatala
ooooooooooooaoaoaoooao
Nvom.loit a laplul.jdonosok . Zalai 6s Gyarmati kőnyvnyomJijií
Nagykanizsa, 1922. október 20. Péntek
Egyes nám Ara 8 korona
61. évfolyam. 239. szám
politikai napilap
Az elfogott
kommunisták.
Nagykanizsa, október 19.
Aláaknázták az országot. — Nemcsak Budapesten, de Szombathelyen. Nagykanizsán é§ az ország többi részén. Behemőtl agyafúrtsággal, pokoli leleményességgel szőtték lassan, titkosan, ezerféle fondorlattal, régi gyakorlattal, bevált módszerrel és kipróbált taktikával, Unom selyemszálakkal a moszkvai nagy vörös pók hálóját.
Mlg ml naponta küzdünk a kicsike darabka kenyérért, hogy legalább egy kis sótalan, ízetlen darab kenyér jusson nekünk és a mieinknek, mlg ml magyaros becsülettel küzdünk és felvesz-szük a harcol egy erósen szövetkezett ellenség gyűrűje ellen — addig sötétlelkü árulók, a vö-rös pokolnak zsoldosai harminc ezüst moszkvai judásrubelért aláaknázzák újból a szenvedések országát, Magyarországot
Bűnüknél nincsen menlség. Cselekedetüknél nincs enyhlló körülmény. A leggonoszabb országmérgezés, a legrutabb lélek-fertózés. a legaljasabb hazaárulás — amit elkövettek.
Nagyobb bűnt nem Ismerünk, mint mikor a suljos betegségéből feltápászkodó magyar nemzet gyógyulási folyamatát megakarják akasztani, hogy a megsemmisülés örvényébe essék.
Az elfogott kommunisták a magyar nemzet élete ellen törtek — Nem marxista-Imádatból, nem azért, mert Bakunln, Most, Bebel frazeológiáját nem tudta alacsony nevelésük megemészteni, hanem rut anyagi haszonból. Guruló szovjetaranyokért. Nem a vörös eszmének örültjei ók, de közönséges gonosztevők, kiknek teltük bosszúért kiált a magyar igazságszolgáltatás felé.
Aki a magyar nemzet élete ellen lör — az nem számíthat Irgalomra. A magyar törvény sújtó keze kérlelhetetlenül kell, hogy rája csapjon.
A magyar bíróság "tudni fogja kötelességét.
De tudni fogja a hatóság Is A moszkvai vörös pók minden terjeszkedési kísérleteit lüzzel-vassal meg kell akadályozni.
Mi lábhoz telt legyverrel őrködni fogunk — a koromsötét magyar éjszakában.
(*)
Az angol kormány lemondott.
London, október 19. (Éjfél.) (Szikratávirat.)
A kormány a késő éjjeli órákban beadta lemondását.
Az Egységes Párt tegnap esti értekezletén a miniszterelnök elitélöleg nyilatkozott a Ház összehivásáról.
Budapest, okt. 19. (Fővárosi szerkesztőségünk jelenti éjfélkor.) Az Egységes Párt csütörtök este 7 Arakor, mintegy 80 képviselő jelenlétében megtartotta nagy érdeklődéssel várt értekezletét. A kormány tagjai közül megjelentek Bethlen István gróf miniszterelnök, Be-litska. Nagyatádi-Szabó, Kle-belsberg Kunó cs Bud János miniszterek.
Elsőnek Bethlen miniszterelnök szólalt lel, kirámutatott arni, hogy a liberális blokk nem jelölte meg pontosan azokat az okokat, amelyek miatt a Ház összehívását kívánják. Egyelőre csak annyit tudunk, hogy a drágaság kérdésével fognak elsősorban foglalkozni, de minr den valószínűség szerint so-kerűl a titkos szervezetekről és a mellckkorniányról szóló szokásos mesékre is. Szóval oly dolgokra, amelyekkel fel lehet zaklatni a közvélemény nyugalmát, de amelynek semmi alapja nincsen.
A miniszterelnök éppen ezért magához kérette a szociálde mokrata párt vezetőit, nyilatkozzanak arra vonatkozólag, vájjon a drágaság kérdésében van-c valami különleges fontossággal és jelentőséggel biró propoziciójük, amely esetben a legnagyobb készséggel hajlandó a nemzetgyűlés ülésezését megfontolás tárgyává tenni. Azt is honorálja, hogy a Ház összehívása azért történik, hogy bizonyos mértékben tanúskod-
janak amellett, hogy a drágaság nehéz kérdésével loglal-koznak Ma azonban a Ház összehívása csak magáért az összehívásért történik, akkor ez csak politikai vétó jellegével bír, mert a Ház plénuma nem alkalmas arra, hogy nagyl\'on-tosságti kérdési részleteiben is letárgyaljon.
A megjelent szociáldemokrata képviselők erre azt a nyilatkozatot tették, hogy a Ház ósszehi vasához rugaszkodnak. A miniszterelnök beszéde során kijelentette, hogy az általa említett okoknál fogva holnap a maga részéről a Ház elnapolását fogja indítványozni.
A többi polgári párt kívánságai dolgában nincs tájékozódva a miniszterelnök. Valószínű, hogy ismét a régi szólamokkal fognak előhozakodni cs demonstrálják, hogy a Ras-say-féle demokrata-szocialista cs ugymondhatná, Rakovszky-párt most már egységesek (De. rültség.)
A drágaság megoldásának kérdésében a kormány mindent megtett, meg tesz és Illeg fog lenni. Ez azonban oly súlyos probléma, amelyet valami varázseszközzel megoldani nem lehet.
Javasolja tehát, hogy apáit tartsa fenn azt a határozatát, amelyet a Ház akkor hozotl, amikor szabadságra meni. A kormánynak szüksége van időre, hogy az őszi parlamenti ülésszakot előkészíthesse és tör-
vényjavaslatokat dolgozhasson ki. A kormány meg fogja találni az alkalmas időt arra, hogy a nemzetgyűlés mikor üljön össze. Egészen természetes, hogy a kormány sem mun-karen det, sem időpontot nem enged magúnak diktálni.
A\', értekezlet a miniszterelnök javaslatát elfogadta és elhatározta, hogy a nemzetgyűlés holnspí ülésén az esetleges napirendi vita során Berky Gvula és Zsitvay Tibor szólalnak fel. Csontos Imre e/után felhívta a közélelmezési minisztert arra, hogy az ország egyes nagyobb vidéki városaiban nagy mennyiségű gabona van el-raktáioiva, amely hozzájárul a drágaság fokozásához. Kérte a minisztert, hogy ezek felkutatására intéztessen erélyes vizsgálatot. Vasad! Balogh György szóvá tette, hogy n földbirtokreform végre-hujtási utasítását egyes végrehajtó közegek tévesen magyarázzák.-Bethlen kijelentette, hogy a kormány igen széleskörű ulmutatást adott ki, amelyben utasítást adott, hogy a helytelen gyakorlatot szűntessék he.
Pcrlaky György rámutatott arra n nehéz helyzetre, amelybe az állami alkalmazottak kerültek. A miniszterelnök megnyugtató kijelentést tett és azt mondotta, hogy a kormány oly in\'éikedéseket fog tenni, amelyeket a Kancz is meg nyugvással vesz tudomásul. Az értekezlet fél 8 órakor ért véget.
Newton lord Budapesten.
Budapest, október 19. (Fővárosi szerkesztőségünktől.) Newton lord, aki augusztus végén a Bécsben megtartott interparlamentáris konferenciáról Budapestre is ellátogatott cs innen hosszabb ideig tartó balkáni tanulmány útra indult, tegnap este érkezett vissza Budapestre — Megérkezése után kijelentette, hogy Tőrökországban töltötte az időt és az ottani viszonyokat tanulmányozta Mindössze néhány napig tartózkodik Budapesten és azután folytatja útját Angliába.
Brentano amerikai követ elutazott
Budapest, okt. 10. Brentano Tivadar, az Egyesült-Államok budapesti követe rövid időre eltávozik Budapestről. Távollétében a követség ügyeit Shoe-craft Jenő követségi titkár vezeti.
I
ZALAI K02L.ÖNY
1922. október 20
Amerikai szenátorok nyilatkozata Magyarországról
A jóvátétel. — A békeszerződés revíziója.
A Bécsben ülésezett interparlamentáris unió amerikai csoportjának tagjai — szenátorok és kongresszusi képviaelók a „President Roosewelt" fedélzetén visszaérkeztek Amerikába. Az Amerikai Magvar Népszava szerkesztője, Kende Géza, beszélgetést folytatott az amerikai delegátusokkal a ez a beszélgetés bizony szomorú megállapításokat kőzöl arra nézve, hogy a szenátor urak inkább kéjutazásnak tartották ezt az európai kirándulást, mint komoly tanulmányútnak. Itt-ott olyan tájékozatlanságot árultak el a szenátor urak, amelyhez hasonlót egy amerikai bányamunkásról sem mernénk feltételezni.
Talán egyedüli momentum, melyet le tudnánk szögezni ezekből a nyilatkozatokból az, hogy szinte egyértelmüleg ugy nyilatkoztak Amerika delegátusai hogy Magyarország jóvátételt nem fizethet.
Az első szenátor, akit az amerikai ujságiró megkérdezett, Spencer volt. Arra a kérdésre, hogy mi volt európai utjának legkimagaslóbb eseménye, a következőket mondta :
— Százezer osztrák koronáért a háború előtt húszezer dollárt adtunk. Ma egy dollár husz centtel kifizettem ugyanezt az Összeget.
A kufár szellemre végtelenül jellemző nyilatkozat után arra kérte a tudósitó a szenátor urat, nyilatkozzék Magyarországról. Erre a kérdésre a következő semmitmondó nyilatkozatot tette:
— A magyarok tisztában vannak helyzetükkel, de erős a meggyőződésem, hogy meg is fognak azzal birkózni. Én ugy látom, hogy a magyar nemzetnek jövője van.
A békeszerződéseket meg kell
változtatni Ezt a kijelentést Theodor E; Burton clevelandi kongresszusi képviselő, volt tokiói szenátor tette, aki már bizonyos tájékozottságot áriifc el a magyar ügyekkel szemben.
— Sajnos, ezúttal nem látogathattam el Magyarországra, azonban Bécsben találkoztam régi barátommal, Apponyi Albert gróffal, aki részletesen tájékoztatott a magyarországi helyzetről. Egész uton folytatott megfigyeléseim és tanulmányaim alapján és Apponyi gióf barátom felvilágosítása kapcsán
az a meggyőződés érlelődött meg bennem, hogy a békeszerződést minden áron meg kell változtatni.
— Reményem van arra, hogy ha az amerikai nép megismeri az európai helyzetet és azokat az igazságtalanságokat, amelyek Magyarországot érték, találunk majd módot arra, hogy ezek az injuriák orvosollassanak
— Ami a reparáció kérdését illeti, részletesen még nem nyilat-kozhatom, mert hiszen tagja vagyok a külföldi adósságok rendezésére alakított kongresszusi bizottságnak.
Mindarról, amit tapasztaltam, jelentést fogok tenni Harding elnöknek, egyelőre csak annyit mondhatok, hogy Magyarország tói reparációt követetni lehetetlenség.
Amikor a tudósitó eltávozott Burton képviselőtől, qki Harding
A fascisták vezére belép az olasz kormányba
Követelik az állami pénzügyek ellenőrzését.
— Erélyes kftl- és belpolitikát sürgetnek.
Róma, október 19. (Saját tudósítónktól.) A Facta-kor-mányt már végkép elintézettnek tekintik. A Giolitti-párt és a fascisták között tárgyalás indult meg, hogy Mussolini lép jen be az alakítandó kormányba, melynek Giolitti állana az élén. Ebbe a kormányba belépne Orlando is Mussolini kijelentette, hogy ö személyesen nem szándékozik a kormányban résztvenni, de azt kívánja, hogy hívei tagjai legyenek az uj kormánynak. Feltétele az, hogy az állampénzügyeket megtisztítsák a demagóg szempontoktól és a parazitáktól, hogy továbbá olyan külpolitikát csináljanak, mely az olasz érdekek legteljesebb védelmét tartja szem előtt és végül olyan belpolitikát óhajt, amely fölöslegessé teszi a fascista erők mozgósítását.
elnök bizalmasai és tanácsadói közé tartozik, záradékul még megjegyezte:
— Csodálatos nagy ember az Apponyi . . .
„Amerika szereti a magyar okát"
E»t a nyilatkozatot a lelkesedés ősrinte hangján Wi>. Mc. C\'nley, az interparlamentáris unió amerikai csoportjának elnöke lette, aki a tudósító kérdéseire igy válaszolt:
— Most voltam másodszor Magyarországon. Hirmincöt esztendő előtt jártam ott először s már akkor is nagyszerű benyomásokra tettem szert, most pedig még erő-sebben lelkesedem a magyarokért. Nem túlzok, amikor kijelentem, hogy Budapest a világ legszebb váross, amelyet minden Európát járó amerikainak meg kellene látogatnia.
A békeszerződésre vonatkozólag igy nyilatkozott llliónis állam szö vetségi szenátora, Mc. Cinley :
— Bizonyos, hogy Magyarország feldarabolásánál nem voltak tekintettel sem faji, sem gazdjsági, sem pedig politikai viszonyokra. Ilyen módon aztán tűrhetetlen helyzetet teremtettek. Már Budapesten is kijelentettem, most pedig örömmel ismétlem meg, hogy oz amerikai kongresszus még a háború aLtt is a legbarátságosabb érzelemmel viseltetett a magyar nép iránt. Ez a meggyőződésünk a legutóbbi magyarországi látogatásunk alatt csak öregbedett.
A tudósitó kérdéseire végül kijelentette, hogy neki is az n meggyőződése, hogy Magyarországnak nem kell és nem lehet reparációt fizetnie.
A nagyhatalmak csendőr sége Konstantinápolyban
Konstantinápoly, október 19. A
szövetségesek főmegbizottai döntésének megfelelően egy hajófedél-7elén 200 csendőr érkezett ide. Az éjjel vasúton szállítják őket tovább Trácíába.
A kereskedelemügyi miniszter hazatért Parisból.
Budapest, okt. 19. (Budapesti szerkesztőségünk jelenti.) Valkó Lajos kereskedelemügyi miniszter báró Korányi Frigyes társaságában ma reggel visszaérkezett a fővárosba. A miniszter megérkezése után azonnal hivatalába ment, majd a minisztereket kereste fel és referált nekik a párisi tárgyalások és a jóvátételi kérdések ezidő-szerinti állásáról.
Angol tőkecsoportföldgáz-kutatásai}Magyarországon.
(A Zalai Közlöny tudósítójától.) A trianoni szerződés tudvalevően megfosztotta\' Magyarországot ha talmas, jórészben még kiaknázatlan természeli erőitől. Az ország elvesztette szén-, sr-, nrany-, vasbá-nyáit, az erdélyi földgáz leiepet és a Felvidék foly\'óibon rejlő óriási vizi energiát. A felbectülhetetlen veszteségnek legalább részben való pótlása érdekében, min\\hogy az el veszteit"anyag- és energia termelés nélkül az ország fenn nem maradhat, országszerte megindultak a munkálatok a földben rejlő kincsek, energiaforrások felkutatására és felhasználására. A kutatáshoz szükséges hatalmas tőke természetesen «em áll rendelkezésünkre s Igy külföldi tőkecsoportok bevonásával folyik az akció.
Kérdést intéztünk Pálffy dr. m. kir. fődelegátushoz, aki a következőket mondotta munkatársunknak :
— Természeti kincsekben b Felvidék és Erdély elszakitásával úgyszólván pótolhatatlan veszteség ért bennünket. Az elvesztett pótlásár.* a megmaradt csonka országban végeztünk kutatásokat, nem egészen eredménytelenül. Borsodmegyében nagy szénterületekre bukkantunk kutatásaink folyamán. — A talált szén minőségben ugyan nem éri el a petrozsényi szenet, mennyiségben azonban felülmúlja az ottani szén-eret. Huszonnyolc kisebb szénbányát fedeztünk fel itt, melyek nagymennyiségű barnaszenet szolgáltatnak. — Különösen gyáriparunkban nagyfontosságú ez, mert azokat látjuk il b l orsodi bányák termelésével.
— Az aranykutatások nem mutatnak fel nagyobb eredményeket. Csupán egy helyen, Mátrabánván találtunk egy kisebb bányát. Ennek kiaknázását is megkezdték már, de az eddig lefolytatott munkálatok a kőrétegekben levő vékony ereken kívül nerá jártak más eredménnyel. A kitermelés itt alig lehet számottevő.
— A földgázkutatások sokkal nagyobb eredménnyel jártak. A nemrég felfedezett bajai földgázon kivül Somogymrgyében is bukkantunk földgázra, melyeknek kihasználására egy angol tőkecsoport alakult. A tőkrcioport a Somogy-megyében végeztetett kutatásai folyamán 1200 méteres mélységig fúratott le, de ebben a mélységben is csak csekély mennyiségű földgázt sikerült észlelniök. Kedvezőbb a^ helyzet Baja környékén, ahol a földgáz, különösen a Duna mellett, minden fúrás nélkül, gőzoszlop szerűen tor fel, ami nagy eredményekkel kecsegtet. Ennek kihasz-
nálási jogát is az nngol lőkecso-pot szerezte meg.
— Természetes dolog, hogy bár ezek a kincsek nincsenek arányban az elvesztett és felbecsülhetetlen értékű anyag- és energia-forrásokkal, mégis csak okszerű kihasználása is n.-gy perspektívát tár a megcsonkított ország elé...
HÍREK.
A szivet...
A szivet, a szivet. Oh azt megbecsüld / Kincs az, mit az Isten hgből földre küld; Száz kincskereső közt Egy éri csak el, Kincs az, mit szeretni, Megbecsülni kell.
Elveszteni könnyű, Meglelni nehéz. Drága, de törékeny S gyenge az egész ; Kíméletlen kézzel Csak egy karcolás, S nem segíthet rajta Többé a sirás.
«S ha egy rossz szavaddal Összetörted azt, Száz jó szavad sem hoz Már rá több tavaszt — És bár tenmunkádra Szemed sírva néz ; Tört szivböl már nem lesx Sohasem egész I
Zoltán Vilmos.
— Személyi hlr. Dr. Biba Ferenc kir. törvényszéki biró Budapestről három heti szabadságra Nagykanizsára érkezett.
— A miniszterelnöki sajtó-osztály uj vezetője. Megírtuk, hogy a miniszterelnöki sajtóosztály uj vezetője Ángyán Béla dr. lett, akiben széles látókörű, európai műveltségű és kemény energiájú férfiú kerül arra a helyre, ahonnan ma jobbnn, mint valaha — céltudatos működést, az újság jelentőségének teljes fölismerését s a i újságírás elé tornyosu\'ó ezer akadállyal szemben komoly támogatást vár a magyar sajtó. Ángyán Bíla személyét a magunk részéről a legteljrsebb bizalommal fogadjuk, mert bár eddigi közéleti működésében nem foglalkozott közelebbről a sajtóügyekkel, a tehetséges embereknek abból a fajtájából való, akik mindenütt szerencsésen meg tudják találni a leghelyesebb utakat s egyéni intenc:ójukkal pótolni tudják azt, ami esetleg tapasztalatokban hiányzik náluk. Az a tevékeny sokoldalúság, mily Ángyán Béla eddigi pályáját jellemezte, az az alkotó képesség, amellyel a gazdasági és kullurálii élet legkülönbözőbb ágaiban eredményesen tudott működni, az a feltétlenül megbízhaló igaz hazafiság, a mely a bécsi ellenforradalmi mozgalomban olyan jelentékeny szerepet juttatott neki és az a rendkívüli egyéni szeretetreméltóság, a mellyel az élet legkülönbözőbb vj. szonyaiban mindenkor mindenütt rokonszenvet tudott kelteni maga irén», — ebben az uj állásában is biztosítéka lesz annak, hogy egész emberként egész munkát fog tudni végezni.
— Üzemen klvlll helyezett vammalom. A zalaegerszegi GOK
kirendeltség távirati uton megkereste a város polgármesterét, hogy Szabó L-jos potyli malom
1922. október 20
ZALAI K0ZL0Kr
t
oltani vámmalmát üzemen kívül helyezze éi azoros zár alá vegye. A polgármester dr. Novay Imre városi oljegyzőt bízta meg az utasítás végrehajtásával.
— A férfi és női szabóipa-rosok figyelmébe. A forgalmi adónak átalány összegben leendő megállapítása largyábnn az egyezkedés folyó hó 24 és 25-én, azaz kedden és szerdán délután 2—5 órakor fog az Ipartestület helyiségében megtartatni, hova az ő*s*e« érdekelt férfi és női szabóipnroso-kat ezennel meghivj\'uk. Az Ipartestület elnöksége
—- Felemelték n törvényszéki orvosi vizsgálat diját. A hív.talon lop szerint a kormány az eddigi aLciony törvényszéki Orvtfsi szakvizsgálat dijit a moi drágasághoz: mérten 400 koronára emelte fel.
— Pályázatok. A nagyrábél segédjigyzői állásra okt. 28-ig a sárréti járás főszolgabírójához (Bi-harnagybrjom). — Allevéltárnoki
, állásra Bjranyavármegyéné\', 1922. nov. 11 ig nz alispánhoz.— Altiszti állási a a miskolci állompénztár nát, két hét olatt a mir.kólczi pénzügy-igazgatósághoz.
— Hogyan büntették Budit peaten a zairdrágitást. Mrduna Ferencné nagyv/gót — mint ismeretes — n budspesti uzsorabiró^ág másfélévi börtönre és kétszázezer korona pénzbüntetésre ilelte zsir-drágitás miatt. Semmiségi panasz folytán az ügy a Kúria elé kerül\', amely a másfélével börtönbüntetést helybenhagyta, de a pénzbüntetést négyszázezer koronára emelte fel és ezenfelül egymillió koronri vagyoni elégtétel fizetésire kötelezte Medunánét.
— A kedvezményes ellátás rr.Vorlátozás«. A minis* tériu n rendelete szeiint uzon állami nyugdijasok, özvegyek és árvák nem jogosullak a kedvezményes ellátásra, akiknek más fonásból származó jövedelme, vagy keresete havi 6000 K-t meghalad.
a — Egy Inas titokzatos halála. A budapesti Thököli ut közelében a vasúti sínek mentén egy detektív fejetlen holttestre bukkant. A hu\'lónak a feje tőből le volt vágva és n törzstől nem meSKic feküdt. A titokzatos esetben megindítottuk a nyomozást és megállapították, hogy a tetem Somogyi \' rererc lizenhétéves órnsinassM i azonos, oki vasárnap délelőtt eltá-X vozott. jíülei lakásáról és azóta el-tűnt. Az inas gazdájától tizenötezer m koionát vett át, hogy adót fizerf-1 sen, de a pénzt azonban már nem m találták meg nála. Lehetséges, hogy Jj a fiu elvesztette a pénzt és elkc-seredésében követett el öngyilkos-1 ságot, dc nincs kizárva, hogy a kirubolták és azután fektették a sinekre.
— Pályázat kertészsegéd képző tanfolyamra A népjóléti
iminiszter sz ikerváii hediárva in-j tézdben folyó évi november hó [ 14-én megnyitó kertészsegéd képző I tanfolyamon öt ingyenes helyei hadiái vák részére tart fenn. A fel vétel az intézet igazgatójával kö tendő írásbeli szerződés utján töi-ténik. A szerződést láttomozca a járási főszolgabíró és az Orszégos Kertészeti Egyc.ülel. A felvételi kérvényhez, mellékelni kell a pályázó egészséges voltát igazoló tiszti orvosi bizonyítványt, Ugalább 6 elemi osztály jó eredménnyel viiló elvégzéséről szóló iikolci bizonyítványt, h tdiárvaségot, a szülő vu gyoni állapotát éi a szülői ellátás
Oroszország mindenáron részt akar venni a keleti kérdésben tartandó konferencián.
Csicserin külügyi népbiztos nyilatkozata. — Oroszország támogatja Törökország terveit.
London, október 10. Csicserin külügyi népbiztos egy hírlapíróval folytatott beszélgetésében kijelentette, hogy a szovjetkor-rnány ragaszkodik eredeti kívánságához és részt akar venni a közel-keleti kérdések megoldására összehívandó értekezleten. — Oroszország támogatni fogja Törökországnak azt a követelését, hogy a tengerszorosok partjain érintetlen fenhatósági jogot biztosítsanak számára.
alatt levő gyermekek számát feltüntető kő\'.-egi bizonyítvány!. A kiképzén idő 3 év, 6 jó eredménynyel végzeit középiskolai bizonyítvány esetén 2 év. A pályázati kér-vényeket az Ornziígos Hadígon-do»ó Hivatalhoz (.Budapest, Vilmos ciászár u» 37) november hó 1 ig kell beadni.
— Egy holdnyi háztelekért 7 millió korona. Jánoshalma község elöljárósága n napokban nyilvános árverésen egy, a község kÖ7pontj.\'bnn levő egy holdnyi háztelekct nyolc részletben összesen 7 és fél millió loronáért adott el. A h.iztclek négyszögöU-nkint á\'lag 4000 koronáért kell el.
— Sztrájkolnak q varsói egyetemi tanárok. Varsói jelenlés szerint nz ottani műegyetem tanár«i sztrájba léptek, mcit fizetéseikből nein ludnik mígélni. A kormány a müegyelcm kupuit bezáratta, az előadasok bizonytalan idrig szünetelnek.
— Uj vasutvonalak cseh szlováklábau. A legutóbbi cseh minisztertanács foglalkozott a vas-utügyi minisztérium uj vusut épi-:é»i javaslatával, mely szerint Nyitrabánya és Felsős\' ubnya, Zólyom és Korpona, valamint Morva-Veszély-Vágujhely közüti uj v.isut-épilési munkákat tervez, amelyhez kisajátítási engedélyt és r.z épitke-\' zési munkák költségvetésének jóváhagyását kéii. A miniszterthnácj hozzájárult nz előterjesztéshez és igy a munkálatok rövidesen megkezdődnek.
— A brUnai kémkedési Ugy. Prágából jelentik : A nemzetvédelmi minisztérium rendeletére letartóztatták Wolff trencséni századost és N/itián Kvassay Pálnél, akiket azzal gyanuíilanak, hogy a brünni kémkedésben részük volt.
— Nagy diuamitlopás Ro mániában. ARaknrest közelében lévő Chezot^Arsova melletti raktárból e hó 15-én nagymennyiségű dinamitot loplak, ami n balóságo kat óriási izgalomban tartja. A lopást összefüggésbe hozzák o koronázási ünnep.égckkel, a ezérl még - fokozottabb ellenőrzést és felügyeletet gyakorolnak Az iime-retlcn tettesek után nagy apparátussal nyomoz R):náiia minden rendőrhatóság\'.
— Az orvosi szlgoi latok uj rendjo. Az orvostudományi karoknál legújabb rendelet értelmiben némi változás állott be a s)igorlatok rendjében. I^y a második doktoii szigorlat eddigi tárgyait kettéválasztották s a közegészségtani éa törvényszéki orvostani tárgyaknál külön szigorlatot, oivosi záróvizsgát alkottok. Er. a záró-vizsgo n hotm\'-dik szigorlat befejezése után, kél hónap múlva tehető le. További változás a klinikai szigorlatoknál van. A belgyógyászati klinikai vizsgát például
egy fi ytikozlati vizsgálót előzi meg, a jelölt hat nnpiv rend<-s munkaidőben a klinikán köteles tartózkodni é» ez alatt az idő alatt a tanár kérdéseket intéz a jelölthöz, hogy gyakorlati jártasságáról és ismereteinek alapossága felől meggyőződjék. Megváltoztak a szigorlati dijak is. Az e\'sŐ szigorlat első részén 960 korona, második részén 2240 korona, o második orvosi szigorlatért 1920 korona fizetendő, a harmadik oivosi szigorlat egyes tárgyainak dija 960 korona, a gyermekgyógyászati, elmekórtani, bőr- cs nemi kórtani részt kivéve, amelyek egyenként 480 koronábs kei ütnek. A záróvizsga dija 960 kotono, felavatási dij 2430 korona, ugy hogy a doktori diploma megszervezésének összes költségei 14.370 koronára rúgnak. Ez az uj lendelet o dijakra vonatkozó rész kivételével nem kötelező azokr.-, akik inost már hetedik félévükben járnak.
— Ismét elítélték a buisákl plébános gyilkosát. Mu\'.t hiten tárgyalta a pécsi.Ítélőtábla lváncsics J.ínoi buzsiíkí lakosnak és fiának bfinpörét. A kaposvári törvényszék i-nn-tkid\'jén Ivárciciot 15 évi, fiát 5 évi fegyházra ítélte. A tábla sulyosbilotla u törvényszék Ítéletéi, amennyiben az apát, mint tettest, életfogytiglani, fiát, mint bünré szest 15 évi fegyházra ilélte.
— A kormány képviselői Genfbe érkeztek. Gtnfből táviratozzák : A munkaügyi szervezet negyedik nemzetközi együttes értekezlete\' c tt magyar delegáció Genfbe érkezett. A delegáció tagjai közölt a kormány képviselői Halier Farkas inűfgyetemi tanár és Mayer Károly földmivelésügyi miniszteri tanácios, oki azonban akadályoztatása miatt még nem éi kezelt G\'nfbe, a munkaadók képviselője Tolnoy Kornél, volt állomvaauti elnökigazgató, a munkásoké pedig Jsszoy Smiu. A magyar i.iküldöltck megérkezésük után érintkezésbe léptek o munkaügyi hivat"! vezetőségével és annak főbb hivatolnoküivul. Albert Tho-mos, a nemzetközi munkaügyi hl vatal igazgatója, szívesen fogadta a magyar delegátusokat.
— Negyvenkétezer ember vétett az amerikai „száraz" törvény ellen. Nivvyorkból jelentik, hogy az alkohollilalom kibocsátás* óta alkohollal való kereskedés miatt 35 000 pert folytatlak le, 10 000 per még függőben van s összesen 42.1\'QO embert letartóztatlak.
SAJÁT KÖTESÜ békebeli anyagból minden színben a legfinomabb minőségig készii és raktáron larl kabátoknt, blousokat, harisnyákat és zoknikat FILIPP harisnya-kötődéje, Ssombaiholy, Széli Kálmán-u. 6.
TÁRSADALMI ÉLET.
— A Népegészségügyi Mu-zeum köszönete. A Magyar Népegészségügyi Muzeum igszgatója, dr.
^Szántó Menyhért tegnap meleghangú levélben köszönetet mondott dr. Szabó Islván igazgató-orvosnak és Majtényi Károly szabadoklalási titkárnak, a népegészségügyi kuliura előbbrevilele és a népegészségügyi kiállítás sikere érdekében kifejlett lelkes működéséért.
— A mezítlábas gyermekek akció fővédnökségót dr. Kállay Tibor pénzügyn iniszter a legnagyobb készséggel e\'fogadta és az akció céljaira 5000 koronát küldött. A mai nap ujabban a fővámhivatal tisztikara 5000, a „Hangya" szövelkezet igazgatósága 8 pár uj gyermekcipőt és 16 pár harisnyát, Kálmán Leő pedig 500 koronát küldött dr. Szabó Lsjos kir. ügyészségi elnök kezeihez.
— A letenyei autóbusz folyó hó 23 lói kezdve újból közlekedik és pedig háromszor: hétfőn, szerdán és pénieken. Hétfőn indul Letenyé-ről reggel 4 óra 30 perckor, Nagykanizsáról visszaindul délután 5 óra 30 perckor. Szerdán és pénteken Latenyéről reggel 6 óra 30 perckor indul és Nagykanizsáról visszaindul délután 5 óra 30 perckor. Az autóbusz a járat megkozdéséhoz vasárnap reggel 8 órakor indul a Centrál elől, jegyek erre az útra is válthatók. Helyárak: Lotenye—Nsgyksnizsavi-szonylatban egy jegy 600, tour rctour 1000 korona z\\ második viszonylatban (Nagykanizsa—Becsehely, Lete-nye—Sormás) egy Jegy 500, tour-reiour 800 korona. Csomagjegy 100, megállási jegy 100 korona.
— Amikor a bot visszafelé sUl el. Különös zsarolási kísérletet köveitek el a berlini .D" vonaton egy liszt ellen. A liszt civilben utazott s a szakaszban rajta kivül csak egy hölgy volt. A vonat rohant a pftlyalcsien, a tiszt az ablakon ke-rcsziül nézte a tájat. Egyszerre a nő hirtelen felugrott, a tiszthez léped s pénzt követelt lőle
A .liszt csodálkozva nézett támadójára s természetes, hogy nem teljesítene a felszólítást. A nő erre kijelentene, ha nem adja át a pénzéi, meghúzza a vészféket s azt fogja mondani, hogy útitársa a nyakán lévő aranyláncot aksrU elrabolni tőlo-
A liszt mosolygott, nyugodtan szivia szivarját s fejével bólintott „nemw-ct. t\\ nő beváltotta igéretét. Ruháját összetépte, haját egy rán-iftssal lebontolta, megrántotta a vészféket s feldúlt arccal fogadta az odasiető kalauzokat:
— Uraim, cz az ember cl akarta rabolni a nyakláncomat! . . ,
A féifi még mindig mosolygott s ezt a nyugodtságot látva, a kalauzok megkérdezték lőle, igaz e, amit a hölgy mondott.
— Ugyan, uraim — felelte a tiszt — hogy volna igaz? Az ellenkezőjo tórléni. Ha én lámadtam vo\'na meg utilársnőmet -- nézzék kérem — sz-varomnak a hamuja leesett votra s Ugy-e, látják, — rajta van a hamu !
A szivar hamuja éppen elegendő bizonyíték volt ahhoz, hogy a női leszállítsák s átadják a rendőrségnek.
— Adományok. A nagykanizsai önk. lüzollóieslület jubiláris költségeire Utó Ing adományozlak : Bayer Vmcéné 200, dr. Rott Nándor megyéspüspök ur 500, Hungária Biztosító Társaság fóügynökségc 1000, Magyar-Francit Buiosiló Társaság íóügynöksége 1500 koronát.
zalai közlöny
A miniszterelnök nyilatkozata a megszállt területen élő magyarságról.
Magyarország tud é« akar gazdaság! rendet teromten!. — Az államoknak ki kell " * \' \' -»-■-"
Budapest, oki. 19. (Fővárosi szerkesztőségünktől) Bethlen István gróf mlnlsitcrclnök a Szabadjai Hírlapba a megszálK területi magyarság részére szánt Igen érdekes nyilatkozatot adott, a Szabadkai Újság Budapesten járt szerkesztőjének. Az újságíró azon kérdésére, hogy miként látja a miniszterelnök a/t az utat, amely Középeurópa konszolidációjához TOzet, Bethlen István a következőket válaszolta: — Kölcsönös megértésre és bizalomra van szükség. Magyarország elég érthetően és világosan tadomására hozta a világnak, hogy akar is, tud is gazdasági relációt teremteni és fenntartani. A kellő visszhangra azonban hiába várunk. Konszolidációról komolyan csak akkor lehet majd komolyan beszélni, ha az összes államok kilépnek merev elzárkózottsá-gukból, leomlanak a gazdasági és kulturális válaszfalak és a nemzeti kisebbségek politikai, kulturális és vallásszabadsága többé semminemű kívánnivalót nem hagy hátra.
Arra kérdésre, hogy mennyiben felel meg a valóságnak a horvát lapoknak az a híre, hogy kombinációba jött Magyarországnak a klsantantba való belépése, a miniszterelnök kijelentette, — hogy az annál kevésbbé lehetséges, mert hiszen a kisantant éppen Magyarország ellen alakult meg és igy természetesen Magyarországnak nem sok keresnivalója lenne ebben a szö-
lépnlök elaárkózottaágnkból
vetségben. Magyarország békét akar és minden életenergiáját arra fordítja, hogy belsőleg meg erősödjék és komoiy, értéktermelő tagja legyen a népek kulturközösségének. Az utódállamokban élő emigránsok hazatérése dolgában a miniszterelnök a következőket mondta:
— Ebben a kérdésben már több ízben nyilatkoztam. Ml emigránsokat nem ismerünk. A magyar tö ténelemnck voltak emigránsai, ezek azonban abban tűnjek kl, hogy nemzetünk hírét a külföldi közvélemény elölt védslmszték és hazájuknak becsületet szereztek. Azok az egyének viszont, a\':lk ma emigránsoknak nevezik magukat, nem a remzeti érzés szám-üzöttei, sőt egyáltalán nem is száműzöttek. Magyarországnak nincsen számüzctésl törvénye, Ide mindenki szabadon visszatérhet, csak az a kérdés, hogy követett-e cl oly cselekményt, amely miatt joggal tarthatja, hogy Magyarországon a hatóságok felelősségre vonják. Az emigránsok nagyrésze ebbe a kategóriába tartozik és a hazatérésüknek legfőbb akadálya nem a kotmány tiltó rendelkezése, hanem a büntetéstől való félelem. Ennek az egész problémának különben ma már nincs Is jelentősége, főképen Magyarországnak a Népszövetségbe való felvétele után. hogy teljesen hitelét vesztette ez az egész emigráns-kérdés.
_
— Humor. Két tőzsdés bcszálgűl.
— Hogy megy sz Uzict? — kór dezi sz egyik.
— Köszönöm, nem jóll — feleli a másik. — Rengeteg baj van min denncl.
— Például?
— Most egy pénztArost keresők.
— Do hiszen csnk * n;u!t háton vettél fal ogy nagyszerű pénztárosi, akire art mondtsd, hogy milliók*: lehet bizni
— Éppen c:| k resem.
— Uránia. Jön i A „Három testőr."
— Dr. Schiller Vilmos, a nsgyknni?sai állami szemkórház igazgató főorvo-a K«z ncz>-U-ca 4 alatti lakásán rendel napontu szembetegeknek délután 7,3 - »/,5 U-
— A Világmozgóban szombaton és vasárnap ismét <gy nagyon szenzációs film kerül bemutatóra, melyre már előre fe:hivjuk a mozilátogató közönség fiigyeimét.
(x) Női kabátok, ruhik, pongyolák, blúzok, angol férfiszövete\'K, ragián és télikabát kelmék, kosztüm kelmék, siffonok, vásznak a legnagyobb választékban a legolcsóbb árért Fürst József „Kékcsillag" áruházában.
— Uránia. Szombat, vaSArnap: ,Mister Collin, a szélhámos" Heller Frank vidám kalandor regény, fö-szerepben Reinhold Schünzcl. A kn-landorfilmek uj faja, mely idogizgató jolcnetek helyeit a humor és tréfás helyzetek bcállitásával frappirozz* n közönséget felvonásról-feivonásra.
— Disznótor lesz zenével ma este « Horváth féle ven déglőben (Kinizsi utca 4 )
TÖRVÉNYSZÉK.
(§) Főtárgy.Iriaok. D•r.KmtJi Imre büntetŐtanácsa n tegnapi nap folyamán a következő ügyekben tartotta főtárgyalásail :
1. Kiskorú Sz. M. kerecsényi lakos, cselédleányt, aki P«lkó, Já-nosné egeraracii lakostól 2000 ko rónán felüli értékű ruhaneműt ellopott, bünőnek mondta ki a Btkv. 333. szakaszába ütköző lopás vétségében s ezért 6 havi fogházra Ítélte, melyet a f(,t,|koru,k foghá zábnn fog eltölteni. Az ítélet jogerői.
2. Ezután Ernrlk Viktor nagy-récici lelo. ügyinek \'tárgyalja kivetkezett. — Emrik Viktor su Iyos gondatlanságból irvitő emberölés miatt kciült törvényszék elé, mivel folyó ívi augusztus hó 16 án egy Nagykanirsán — hatósági engedély nélkül vásárolt forgópisztollyal, melyet baláljának, Medve-lics Lajosnak istállójukban m:g-mulatott a melynek kezeléséhez nem értett, véletlenül agyonlőtte az istállóba hirtelen betoppanó Filák Rózsit.
A törvényszék a tanúkihallgatás dr. Schwarz Károly törvényszéki orvos \'kórbonctani jelentése ulán, amely szerint a halált a szegycsont íölölt behatoló s a sziv ülő-erének fílvét széjjelroncsoló revolvergolyó okozta, — Emrikct bűnösnek mondta kl a Btkv. 290. szakssznba ütköző, súlyos gondst-l.nságból eredő emberölés vétségében a ezért 6 havi fogházre, 6000 korona ruhskár s az ösrzea felme i\'llö költségek megfizetésire ilélte.
tett be* Víd6 \'o\'^1*"4"
l L3" alsószemcnyei^
lako. földműves hivatali sikks.z-tássál volt vádolva, mtrl _ minl
Alaórzemenye közsíg bírája — a kezelésére bízott pénzből 5278 ko rúnát clslkklrszlúlt. A törvényszék ezéit ől 6 heti fogházra és 1 évi hivatalvesztésre Ítélte. Az itéletho zalainál különös tekintettel volt arra, hogy a azé banforgó összeget takarmánybeszerzésre fordította s rövidesen megtérítette. Az Ítélet ellen ugy a vádlott, mint az ügyész felebbeztek.
4 Bella Sándor szentmargitfalvAÍ lakost hslóság elleni erőszak vétségében bűnösnek mondta ki a ezért őt 2000 koronu fő és 1000 korona mellékbüntetésre ítélte. Az ítélet jogerős.
SPORTÉLET.
Az iskolán kívüli ifjúság sportja.
Az iskolánkivüli ifjúság testnevelésének ügye Zslavármegyében is teljes sikerrel bontakozik kl. A sport, amelynek nemzetnevelő- és fajvédelmi hatásával mindenki tisz-tábsn van, a trianoni békerongy által szétdarabolt és katonailag teljesen legyöngHctt országunkban az a test- és órtclemncvelö intézménnyé válik, mely hivatva lesz az iskolákon és a katonai szervezeteken ki-
vüi életerőssé tenni a magyar ifjúságot. A sportnevelésnek az Ifjú* sáj{ minden rétegére kl ktll terjednie 8 az iskolánkivüli ifjúság sportjn az, amely n nemzeti eszmények ólul vezérelt politikát elsősorban alátámasztani képes.
A sport iránt azonban nemcsak az ifjúságnak, hanem a nagyközönségnek ii teljes mértékben kell érdeklődnie. U álunk e tckinlelbrn az óriási méretű angol és amerikai spor (közönségre, mely nemeink lelkes ovációkkal, kitüntetésekkel, dijakkal és tapjorkánokkal, h tnem anyagilag is hathatósan támogatja a sportegyesületek minden faját. Rokonszenv és áldozatkészség azok n varázseszközök, amelyek világhírűvé és mintaszerűvé tehetik n nemzeti — s főleg, ismételjük, f^j védelmi, n.velő, erősítő és edző sportot.
Nagykanizsán a jövő vasárnapon egy minden tekintetben nagyszabású, mindvégig érdekesnek és iz-
? almasnak ígérkező sportesemény og lejátszódni, az iskolán kívüli ifjúság eliő, nagy sportünnepélye. Munkatársunknak alkalma volt a sportverseny rendezőségével eszme cserét folytatni s máris közölhetjük, hogy n vasárnapi sportünnepélyre 250 nevezést adtak be, nmely szám élénken bizonyítja azt az iga-
1922. október 21.
zán nagy érdeklődést, amellyel vármegyénk és városunk ifjúsága a sport mindon ága iránt tanúsít.
Külsőségeiben talán nem lesz pazarlón díszes a vasárnapi sportverseny, hiszen a rendezőségnek mérsékelten állanak az anyagiak rendelkezésére, de sportázempont hói mindenesetre nagyjelentőségű, sőt állithatjuk, országos értékű számok fognak lefolyni.
Vasárnap délelőtt lesznek az előfutamok és csapatversenyek, délután üz egyéni és dóntőversenyek lebonyolítva Délelőtt fúlják le a 10.^300 méteres stafétát, n városon keresztül. Az egész sportünnepség tartama alatt a 6-lk honvédgyalogezred kiváló zenekara hangversenyezik.
Reméljük, hogy ezen a sportversenyen Nagykanizsa egész társadalmát látni fogjuk, mert ugy hlsz-8/ük, mindenkinek kötelessége az iskolánkivüli ifjúság nemes sportjának nemes szívvel való támogatása.
A nagykanizsai honvéd-— zenekar driási sikere Szombathelyen.
A helybeli honvédzenekar vonós-együttese, — mely az utóbbi Időben úgyszólván kizárólag klasszikus zenét művelt és elsőrendű zenészek felvétele folytán ma nem esek szó szoros éltelemben vett fllhar* mónikus zenekar, h-xnem egyúttal az ország egyetlen klasszikus zenét művelő és legjobb honvédzeneknr is a mult napokban páratlan sikert fratott Szombathelyen.
A zenekar a Szabária nagytermében szimfonikus hangversenyt rendezett, melynek műsora n következő volt: 1. Erkel: Hunyady£»j Liszló nyitány. 2. Haydn: VI. Symphonia. 3. Schervenkn: Árkádiái kísérel. 4. Liszt: II. Migyar Raps/ódi
A hangversenyt a „Migyar Nyugat" a következőkben méltatja.
Elsőrendű műélvezetben volt része a vendégeknek a 6. honvéd gyalogezred tegnap esti szimfónikus hangversenyén. Minden darab előadását kivétel nélkül nagy precizitás és elsőrendű fegyelmezettség jelleimi. A karm -ster teljes mértékben urnlja zenekarát és a legnehezebb zenei feladatot, azoknak legkényesebb részeit is könnyedén és szerencvésen oldja meg. Allegro-j* és Menuetlo jún «k hangszerelése n terem méreteihez és a visszhang lehetőségeihez képest kissé erős volt. Elragadó volt a Symphoni* változatos, andalító, majd erőteljes kidolgozása, az Andante finom, gyönyörű dallimojsága elbűvölte a h\'illgutóságot.Scheiwenka : A»ka-disene Sülte c. müvében a zenei finomságok és plánok legtökélete-^ aebb interpretációját élvozhettük. Erkel: Hunyndy Líszló nyitányában, de különösen Liszt II Magyar Ripsiódiájában a magyar geníutz zenei zseni Jlitásit a maga utánozhatatlan művészi mivoltában bá-mulhittuk és a két nagy mester a zene tökéletes művészetével örökítette meg a magyar lélek legszebb érzéseit és gondolatait. Liszt Rapszódíája felejthetetlen lesz a közönségnek, amelyet teljesen magával ragadott, u*y, hogy meg kellett ismételni. Sdvből gratulá-lünk a karmesternek és nagyszerű zenekarának. . ,
A zenekor Schioppa pápai nun-cius miséjén, majd a nuncitis tiszteletére rendezett ebédnél í5 játszott. Ezen azcicplcséről a\' „Vas
1921 október 20.
vármegyédben a következőket olvassuk :
„A pápai követ nugymiiéjén a Crcilia-egyesület énekkara és o nagykanizsai ezred filharmónikus honvédzenekara Mittmann miséjét játszotta el, majd a gyönyörű egyházi ceremónia egyes mozzanatait a Mozart Graduáléjánok és Pern-bauer Offerló\'riumának áhítatot keltő művészi előadásával kisérte.
Gróf Mikes János szombathelyi püspök által n nuncius tiszteletére adott diszebéden is a nagykanizsai honvédzenekar játszott oly tökéletes művészettel, hogy az olaszok között is litka zeneértéssel biró nunciua legnagyobb elragadtatnának adott kifejezést és külön köszönetet mondott a zenekarnak, valamint elsőrendű .karnagyának".
regén visarnok
A fekete matróz.
— Detektívregény. — 34
A Zalai Közlöny száraira Irta Havas Zsigmond
— Borzalmas és ezt az embert látták vőlegényen lakása közelében azon * napon, mikor eltűnt . . .
— Igen, ott látták, sőt maga is bevaloita, hogy ott volt, de ez még nem jelenti azt, hogy íeliétlen része van ebben a dologban . . .
— Di hát ez rettenetes! Hol keressem akkor én a vőlegénye met? ...
— Kisasszony, ezen én is törtem már . a feje net és ugy gondolom, hogy a legjobb volna Wollkinggel beszélni ... 6 talán tud fetvilágo sitást vagy tanácsot adn: . . . Látja kérem, múltkor is egy jó ötlettel mindjárt előkerítette a négert . . .
Dolly gondolkodott és végeredményben rájött, hogy igaza van a kapitánynak.
— Ha kívánja, szívesen- állok a rendelkezésére . . .
— O megköszönném ... én tudniillik már kerestem Wollkinge