Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
6.16 MB
2010-02-18 13:34:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
198
2060
Rövid leírás | Teljes leírás (1.03 MB)

Zalai Közlöny 1923. 001-024. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
62. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

M. év»olv««u

Nagykanizsa, 15f23. január 3. Szerda
ár"
'•Mí.iitff IY:
I.
tft -; 1
POLITIKAI NAPILAP
jt.TaUfOD 7S. »»ám.
Egyes szára ára 10 korona.

H6n.«4*al armk: B»y h«..pr» K
llárttm MO.— X
Mementó.
■ A nefnietköii szociáldemokrácia budapesti .tanácskozás.!- és az olt elbiogzott szónoklatok egyáltalán nem h.lottak > meglepetés jellegé-vei. Csupán al alvajárók. politikai rövidlátók, jánusircu gerinctelenek váruk miit Vandervelde-töl é. a „,pirul besiéló „elvlársak'-tól.
—'Aer, jövőjén aggódó, egyszer
oeráltsága, nem volt uj előtte a • ónoklstok tendenciája és tenorja, • íHyek mintha még nagyon li keretben élnének a négy eaz-'övel ezelőtt, de blronyosan eló-és utoljára „rendezett" nép-diktatúra terrorlaztikua nep-
41.
vz a hnng, amellyel az egyet izónokok az Ipari és falusi pol-iág megmételyezé.ére felvonul' 'ék fóldllitU a:icnr.lju.ini: -
) rombolást löveWS ütegeit, — vnló a airének csábító, dallamául, amely egyirb^if már pusztulást, sülyedést, erkölcsi züllést okotott a megcsonkított ország elárult vilikéin. A betolakodott, bív.tlan, nemzetközi „apostolok" fenhéjjázó, arcátlanul diktatorikui kritikája, a proppersamuely pökhendi, szovjet után sóvárgó vóiöa rikácsolása Is-mét eazünkbe juttatja az 1919-et gyászesztendó .zociáfdemokratlkus óasres gazságalt.
A budapesti .kongresszus' mü-szónoklatai is tévülései ismét bebizonyították, hogy a hamu al-tt lappangó. fellángolásra váró ps-ráis rejtőnk, amelynek kirobbanását megakadályoml már több, mint kötelesség. A polgári társadalom, • melynek egyik magyarosan jellegzetes vonása a felejtés és nemtő rődőmiég, a nocialdemokrácia által rendezett budapesti nsgygyülés ese "lényei mellett nem haladhat el némán. A kongressrus véget ért. A siónokiatok eredményeit vigyorogva válja Lucifer tábora. Most már nem csak a város, de a magyar falu beciületea, hüaég es, józan
ÍMdanépe is veszélyben forog. — ,ötlék kJf hogy a Wu| {ll
meghóditjak, hóbortot, ostobán népbolondltó, a valóságban gciat-"vei éa akatztófával jellemezhető világuralmuk számára.
Talán soba nem volt még időszerűbb éa azükségesebb a magyar társadalmat, a város ás falu immúnis polgárságát figyelmeztetni a nemzetközi azamuellicmus ujabb próbálkozásaira, mint most. Talán »oha nem volt még nagyobb szűk-•égünk összetartásra, megértésre, közős munkálkodásra és együttes védekezésre mint éppen most az újesztendő küszöbén.
Az ó-esztendő utolsó hetében lezajlott vörös komédia intő mementó valamennyiünk számára, akik még hisszünk egy nagyobb, egy boldogabb Magyarországban. Ez u kongresszus a mementó, amely nemtörődömségéről hires polgári társadalmunkat ismét falanx* kovácsolja ö»sze a nemzetközi, ötágú szovjetcsillag elleni küzdelemben. Ennyiben még köszönettel is tartozunk a kongresszus megrendezé-
séért. Legalább ismét bebixotíyó'* sodott, hogy a paráis még nem aludt ki. Még lappang, izzik, fel-lángolásra vár...
A magyar keresztény polgári társadalom ezzel szemben jobban, mint valaha maga előtt látja a mementó'. Nem felejti cl a mult bűneit. Résen lesz. örökre el fogja némítani gyűlölt, földalatti eszközökkel lelkeket mételyező és gyilkoló idegen ^ellenségét.
Kállay Tibor pénzügyminiszter résztvesz a főispáni installáción.
Budapest, januiir 2. (Telefonon jelenti tudósítónk.) Dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter. Nagykanizsa nemzetgyűlési képviselője Vargha Imre államtitkár és dr. Paul Iván miniszteri titkár kíséretében szerdán Zalaegerszegre utazik, hogy mint a kormány képviselője részt vegyen dr. Tarányi ferencnek. Zalavármegye főispánjává való beiktatásán
A kormányxó fogadja a ma* gyár faadaták küldöttségét.
tíudapest, jan. 2. A kormánvió ma délután fogadta a Magyar Fas-cista (Hungarista) Tábor tisztelgő küldöttségét. Az Sdvözlő bestédre adott válaszában a kormányzó hangoztatta a nemzeti erők összefogásának szükségességét.
MegaxUnt az oroaz ellenforradalmárok üldözése Bnlgárlában.
Sxójio, jan. 2. Az orosz emigránsok helyzete az utóbbi időben lényegesen javult. Az üldözések megszűntek, mert n kormány kijelentette, hogy minden orosr menekültet bolgár állampolgárnak ismer el.
Utcai harc Loaoncoo.
Losonc, jan. 2. Véres tüntetés folyt le december 30 án Losoncon. Mintegy 600 munkanélküli gyűlést akart tartani a város főterén. A rendőrség jarra való hivatkozással, hogy a gvulést nem jelentették be, megakadályoita a szónokokat be , szédjük elmondásábsn. A tömeg erre a zsupán! hivatal elé vonult, ahol azonban a rendőrök kivont kaiddal támadtak a munkásokra. Vérea verekedés támadt, amelynek mindkét részről srámos sebesült ál dozata lett.
Megindult a Tálaaztáal ktlz delem a salasseotgrótl kerll-latárt.
Zalastcnlgrót, január 2. Vast József népjóléti miniszter .zerdán Lét leérkezik Zalaszentgrőtra, hogy a. ünnepek miatt félbeszakított agitációját tovább folyta—. Vele asemben az egyesült kerea.-téoy ellenzék programjával fangter
Bála lépett fel, -ki ugyanok mag-
kezdte a kerületben a kortesutat.
Sorozatos bombamerényletek í Lisszabonban.
Pátis, január 2. Lisszabonból éri.esett jelentés szerint az olasz követség közelében és több templomban 15 bombát lobbantottak fel. A merényleteket állítólag a radikálisok hajtották végre, hogy határozzanak Lokatelli nunciusnak bíborossá való kinevezése ellen.
A német jóvátétel Ugye változatlan.
Htrlin, jan. 2. A jóvátétel kérdésében ujabb fordulat nincs. — Minden valószínűség szerint a párisi nagyköveti tanács foglalkozik az ujabb német javaslatokkal, bár a franciák erélyesen tiltakoznak minden halogatás ellen.
A római magyar követ a papánál.
Róma, jan. 2. A prtpa újév napján kihallgatáson fogadta Nemes Albert gróf magyar követet, aki a magyar kormány szerencsekivána-tait tolmácsolta az uj esztendő alkalmával.
A külföldi diplomáciai kar. a kormányzó olőtt.
Budapest, jan. 2. Újév napján az Örszcs Bud"pr*ten tartózkodó en-tentediplomat.ik Schioppa pápai nuncius vezetőiével tisztelegtek Horthy Miklós kormányzó előtt. Schioppa nuncius üdvözlő beszédére Horthy Miklós válaszolt és megköszönte * diplomaták üdvözlését.
Elhalasztották a Jóvátételi
bizottság ülés*.
Pátit, január 2. Az angol küldöttség óhajára elhalssitották a jóvátételi bizottság ülését, amelyet e hétre hivtak egybe azért, hogy megállapítsa az 1922. évi német szénazállitáaok elmaradását.
Megindult az adakozás a
ferencrendi plébánia harangjainak beszerzésére
Városunk lakosságának figyelmébe.
Az 1922. év egyik legszebb és jelentős eseménye az volt, hogy a közkórház részére egy uj hsrangot sikerűit beszerezni, melyet december S án szenteltek fel nagy ünnepéllyel. Kevés számú, de buzgó, jóindulattal teljes lelkületű hivők vették kezükbe az ügyet, melyet sikerre is vittek, miután városunk lakossága valláskülönbség nélkül szivesen hozzájárult adakozásával a mielőbbi megvsló*itá*hoz. —, Evvel kapcsolatban már régen felszínen volt az eszme, iparkodjunk a többi
Jpiímult harang" helyébe ii nv» rezsi..*-
' megvbj. ^ hogy
A a;e*Jc elv . K ipiroi polgártársunk volt « aki adományaival az adakozáat meg kezdette, amennyiben Ő maga a ferencrendi plébánia templom harangjai beszerzésére 1000 koronát, nővére Özv. Mcilinger Jánosné a felső templom' harangjai megszerzésére 1000 koronát,•Mcilinger Mariska pedig a r. kath> temetőkápolna harangja részére 500 koronát adott át nekem, hogy illetékes helyre juttassam.
Az első ezer koionát a ferencrendi társház főt. házfŐnökének adtam át, a másik két összeget pedig ideiglenesen j Délzalai takarékpénztárba helyeztem el betétre. Miután hanyatló egészségem nem engedi, hogy ezen szent ügy sikerének előmozdításában ugy részt vegyek, amint azt szeretném tenni, másrészt a kö>önxég teljes biztosítása szcmpontjáool is azon kérelemmel fordultam a Délzalai takarék-pénxtár elnökéhez, hogy a fenti célokra befolyó pénzeket átvenni, betétül elhelyezni és megŐmoi szíveskedjenek, addig i», mig erre illetékes tényezők a további intéxke-désoket megteszik, faics Lajoa, a takarékpénztár elnöke készséggel el fogadta a kérelem teljesítését és igy felkérem városunk egész közönségét felekezet különbség nélkül, hogy mindazok, akik akár a felsőtemplomi, akár a temetőkápolnai harangok beszerzésébe adakozni akarnak, adományaikat a Délzalai takarékpénztárhoz juttassák, hol is elismervényt fognak adományaikról kapni és időközönként ■ hírlapokban is nyilvánosan nyugtázzák. — Adja Isten, hogy mielőbb megtörténjék.
' Eperjesy Gábor.
ZALAI KÖZLÖNY
Szilveszter éjszakáján.
Müvészestély, tánc, zene mindenütt. — Békebeli jókedv. — Nem történt rendzavarás. — Vfgan köszöntött ránk ax aj év./
Nagykanizsa, jsn. 1. Szilveszter éjszakája — mintha az év utolsó napjának erre a pár órára elfelejtődött volna minden életgond ét visszatért volna a magyar arcokról hosszú nyolc éve száműzött kacagás — jókedvtől hangos, muzsikaszóval, vidám hangulattal telitetten mult el felettünk. Ahol csak össze-gyűltek az emberek, hogy fehér asztal körül, zeneszóval temessék az évet — mindenütt felhangzott az óhaj — jobb legyen, bőiége-sebb és békésebb a jövendő a múltnál.
A azilveszteri éjszaka bájosan jókedvű hangulatáról az alábbiakban számolunk be:
A Korona éttermében.
A Szilveszter-estére hirdetett Göndör-elŐodás iránt igen nagy érdeklődé* nyilvánult meg. (A kabaré-előadásról más cikkünk szól.) Ott láttuk Nagykanizsa előkelő keresztény társadalmát és a tisztikart. Amikor az éjféli órakonduláskor elsötétedtek a lámpák, a zsúfolt teremben halálos csönd támadt. 1922. meghalt, hogy utat engedjen a bizonytalan uj jövevénynek : 1923-nak. Azután felcsendült a Himnusz — és a közönség nagy lelkesedéssel énekelte el a nemzeti imát.
A Polgári Egylet nagytermében.
A Polgári Egylet nagytermében a Magántisztviselők Egyesülete rendezett szépen sikerült müsorot táncestét és a közismert és közkedvelt Weiszfcld Nusi, Somogyi Ferenc,
ger Manci éa Szabó Isivym ragyogtatták művészetlik és jókVdvük értékeit. Azután táncraperdült az ifjusiíg és hajnali négy óráig i muzsikaszó mellett folyt kneagvá, vidáman, reménykedő szívvel u.mu latság.
A Kaszinóban.
A Kaszinó disztingvált közönsége is táncesféllyel ünnepelte meg az év elmúlását. Szép számban jelent meg'a* emelkedett hungulatb»n ét
derűs jókedvvel lefolyt estélyen Hírősünk előkelő- és hivatalnok-osztálya. Éjfél után, felkőazöntésére az uj esztendőnek, a pezsgős palackok szapora durrogása mutatta, hogy a Kaszinóban ia mindenki nagyon jól érezte magát.
A Centrálban.
A Centrál-kávéház is méltóan ünnepelte meg Szilvesztert. Huber Elzike a legkedvesebb baba-primadonna tartotta felejthetetlen előadását. Szellemes monológjai, ma-gánszámoi igazi művészetet és végtelen bájosságot sugároztak. — A csodagyermek előadása után a Centrálban is megkezdődött a jókedv győzedelmes diadalútja.
A Szarvas-kávéházban ugyancsak müvészestély volt. Itt is zsúfolt tetem, pezsgő, hangulatos élet egészen négy óráig. Fogyott a jó bor a jó zene mellett s mindenki a legteljesebb mértékben meg volt elégedve. A jókedv, a családias meleg hangulat u Szarvas* ban is diadalát ülte ezen az estén — reggelig.
Epilógus.
Hajnaltájban megélénkültek az utcák a hazafelé tartó, igen jókedvű emberekkel. Az ismerősök hangos örömmel és őszinte szivvel kívántak egymásnak boldogabb uj esztendőt.
Városunk példás közrendjére jellemző, hogy egyetlenegy rendzavarás, vagy verekedés nem fordult elő. Egyetlenegy előállitás sem történt, bár dr. Beusterien Erich rendőitanácsos fokozott szolgálatot rendelt el. Békességes, vidám újév köszöntött reánk. Sehol egy zavaró incidens, sehol bánat vagy ellenségeskedés.
Vidáman temettük el az eltűnő évet, hogy vidáman köszönthessük jiz ujat. Békesség volt közöttünk a szilveszteri éjen — mert elfeledtük a szenvedélyek haragos indulatait. Bár maradna meg ez a szilveszteresti békesség nálunk, velünk az egész uj esztendőben.
2
A betegségről és gyógyításról.
Irta: Neumann Henrik dr.
(FotyUtii.)
Strümpel szarint a betegség az öttzharmonla megzavarása; ennek két fő formája:
1. Egyet testrendszerek tulha-talmasodása.
2. Egyes tettrendszerek tulgyen-gülése (fogyása.)
Nem célom az egész orvostudomány történelmén sorrendben (habár csak röviden it) végig vezetni az olvasót csak egyes közelebbi főbb mozzanatokat fölemlíteni.
Az orvottudomány fejlődése el-vilasithatlan a természettudományok története és diadalmenetétől. Ugy az egyik, mint a másiknak alapja a megfigyelés, eszköze pedig a természettudományi gondolkozásmód ét kísérlet. Mindkettő történelme küzdelmes a szó teljes értelmében. így például a 16-ik században Vesalius András az „első anatómiai gondolkodó" korában „veszedelmes volt gondolkodni és az illegitim ész azon fajtája, melynek neve felvilágosodás még magában az (akkori) tudományban ia gyűlöletes volt és lehetőleg ártalmatlanná tétetett. Jó egynehányan életükkel lakoltak, csak azért, mert több eszök volt, mint másoknak" (Hirtl.) Tudományos értelemben vett orvostudomány aránylag igen rövid életkorú még. A mult század első évtizedeiben alig lehetett orvottudományról, mint ilyenről ^-azélni. Pedig már a történelmi
előtti Indiában asebé»»
* .
.t ijuiere-w --<átak, azaz a ..cimi tc Európa által
át nem vétettek. Az orvostudomány a régi idők világ- és természet fel fogásához idomult Amidőn például a régi Egyiptomban a papok foglalkoztak a gyógykezeléssel az akkori gyógytudomány is az egyiptomi theistikus világnézlet jegyében állott. A régi egyiptomiak és zsidók a betegségek okait az istenség haragjában látták és ennélfogva n gyógykezelést ennek kiengesztelésében keresték a papok ultal. Az alig egy évszázados modern orvostudomány dacára kétségbe vonhut-lan ragyogó eredményeinek, — minden olyasféle hizelgő jelzők, mint például a felvilágosodás korszaka stb. mellett is — még nem tudta teljesen kiküszöbölni a jelenkori, főleg a konzervatív és müve letlen néprétegek ésijárr.sából fent-emlitett, a betegségre vonatkozó ataviatikus hitet. Az orvostudomá nyok történelmében azonban a démonok is txerepet játszottak ugy a legrégibb korokban, mint a közép korbnn it, akik a néphit szerint is megszállva tartják a betegeset, illetve a betegségeket okozzák. A görög filozófusok korában az akkori filozófia vetii át a szerepet n betegségek lényegének mugyarAxa-tnnál és gyógykezelésénél.
(Folyt, köv.)
HÍREK.
— Szerkesztőségünkből. Felelős szerkesztőnk több nnpi tartózkodásra Budapestre utazott. — Távolléte alatt minden közleményért sajtójogiUg Ouh Árpád szerkesztő felelős.
— A blokkrendszer elaő napja. A zalaegerszegi pénzügy-igazgatóság rendeletére újév napján Nagykanizsán is életbelépett a forgalmi adóblokkrendszer. Az üzletekben élénk vita tárgyát képezte, hogy megfelel e céljának a blokk alapján való behatása ás ellenőrzése a legmesizeob ágazó adófajnak, a forgalmi adónak. Általa b»«i az a vélemény alakult ki, hogy a blokkrendszer sem teszi tökéletessé a forgalmi adó lerovását, miután még u blokkolni mellett is tág tér nyilik a visszaélésekre. Ezzel szem-
ben a blokkrendszer rendkívül még növeli az üzleti adminisztratív munkát — a már ezért sem fogadták mindenütt szimpátiával kereskedő és iparoskörökben n pénzügyi kormányzás újévi rendelkezését.
— Az elmolt óv anyakönyvi statisztikája. A nagykanizsai anyakönyvi hivatal szivet készsége folytán módunkoan áll az elmúlt ftv anynkönyvi statisztikáját — mely igen érdekes adato.kat tartalmaz — közreadni. — A kimutatás szerint született Nagykanizsán az 1922. évben 694 gyermeE. Ebből róm. katolikus 640, (339 fiu, 301 leány.) I'raeiita 34, (fiu 20, leány 14.) Reformátu* 10, (fiu 4, leány 6) Ág. hitv. ev. 6, (fiu 3, leány 3) Görög katolikus 1 fiu. Görög keleti 3 leány. — Halvaszületett 29, (fiu 18, leány 11.) Iker szülés volt 7 esetben, (9 fiu, 5 leány.) Törvénytelen szülés 75, (fiu 34, leány
___1923. január 3-
Házasságot kötöttek 290 etet-t>en. Róm. katolikusok 240. Ág. h. «v. 10. Református 7. Izr. 30. Görög keleti 1. Mohamedán 2. Halálozás összesen volt 759. ebből férfi 393, nő 366. Róm. kath. férfi 346, nő 324. Izraelita férfi 32, nő 25. Református férfi 7, nő 5. Ág. hitv. ev. férfi 9,. nő 10. Görög kath. férfi 1. — összevetve a mult évi statisztikával igy alakul ki a passzív anyakönyvi zárlat: Születés 1921-ben 742, 1922-ben 694, tehát negyvennyolccal kevesebb. Házasság 1921-ben 269, 192^-ben 290, tehát huszonegygyei több. Halálozás 1921-ben 655, 1922 ben 759, tehát száznégygyei több. Végeredmény : Kevesebb születés, több haláleset ét több házasság vok városunkban az elmúlt évben, mint 1921-ben.
— A nagykanizsai szőllős gazdák gyillése. Nagykanizsa és vidéke szőlősgazdái újév napján öjxtáry Géza elnöklete alatt gyűlést tartottak, hogy az uj bortörvény-tervezet ama szakasza ellen tiltakozzanak, mely szerint „direkt termő amerikai szőllőből (például Delavare, Noha, Othclló stb.) izürt borok ctak az illető fajtára való elnevezét alatt hozhatók forgaAmba és hogy ezen borokat házatMá-ra felhasználni tilos". —■ UjváryjC?za szakszerű előadásában kifejelte, mily végzetes hatással lenne vidékünk szőllősgazdáira ét borkereskedelmére is ezen szakasz törvén""* emelése, — majd a gyűlés e<r gulag elfogadta az elnök ált. terjesztett határozati javasla melyben tiltakozását fejezi k; szakasz ellen és megbizza nökséget, hogy a határozati j.> latot a földmivelésügyi minidhez, valamin' a kerület képvi? jéhez, dr. Kállay Tibor pénzű miniszter úrhoz juttassa el. —4 mondta továbbá a gyűlés, hog határozatról Zsln- es Suuio^y megye nemzetgyűlési képviselő: t értesíti.
— Megüresedett kéményseprő kerület Zalabaksán. D .
Viikelety Árpád. aj. alsólendvai járás fóazolgnbirája hirdetményt tett közzé, amelyben a hdálozás foly-tán megüresedett II ik alsólendvai kéményseprő kerülőt betöltésére pályázatot hirdet. A pályazatokat január 31-ig kell benyújtani, és abban igazolni keli a törvény által előirt képesítést, n kifogástalan előéletet, a forradalom és a kommün alatti magatartást.
— A főispáni Installáció előkészületei. Dr. Bődy Zoltán alispán vezetése alatt Zalaegerszeg nagyban készülődik a főispáni installációra. Azt a hirt, hogy Kállay Tibor dr. pénzügyminiszter, Nagykanizsa nemzetgyűlési képviselője is megjelenne az installáción, még nem erősítették meg, de néhány egyházi méltóság, igy dr. RoU Nándor veszprémi éa Mikes János szombathelyi püspökök már beígérték lejövetelüket. Nagykanizsa városát az installáción dr. Sab/án Gyula polgármester fogja képvitelni.
— Eljegyzés. Deutsch Imre és Steinitz Margitka jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
Iránia P| O H 1/ I 11 A Uránia
fél 7. fél 9 ■ » M M ■ fél 7, fél 9
január 4-5. ■ ^ w m H ^^ ■■ ** január 4-5.

januAr 3
LALAl közlöm I
, k#IMfc»d«l»! minUíter 7dtl.t"' k8.U«t»lj.íi
"Kíríl Bcv.tolt helyről lí'.fdí, tzerlnt . Ic^Jced.Iem-
írle>ute» " 09862 922. >iimu
^jSSTSSíívmuH
L'±,mé<.y korlítoxi.át életbe-
1 P1 Ér.«i«övel
j- „kok k««ISk é" k«xel8nSknek
' ' ."oljilt.l.ndó. i. A k8««>l-
Xík.i«.««« • -t'Í"
'Vmíovl hivatalos ula.íaok «lk»l-" T' nyb" nem veheti, ilyen;
?*r de.m«"tjeíyetkellvélt.„i
e ,81 «l.x*nolol. 3. S.emély é.
vejyíivonatokon a tl»ltv,«elí ked-JmtnV" meneljeíyekkel uU.h.t, ellenben a gyorsvonatokon fel me-
""ej.jyel. 4. N,Uíd.,..ok évenként 12 oda- és viaaiautaiíar. jo-ooiultak személy- és vejyMvon.. ío„ Vedveiményea m.oelj«*Mkkeli gyorsvonaton filéruval. 5. Cs.lnd-laW ivenként hat iiben utazhatnak nemély- ia veíyeavonaton kedveiményea jejysyel, gyorsvonn-ion félárujegygyel- 6. Kedveznnénves i,u bérletjegyek a minisztériumok iizponli személyzete részére ki nem adhatók. 7. Tanuló havijegyek hitvan kilométerig csakia nyilvános jrlIegQ tanintézetek tanulói részére idhatók ki, de szakképző, itképzó és továbbképző tanfolyamok hall-jatóinak havijegy nem jár. 8 Füzet jegyeket csakis azok a vidéken lakó tényleges közszolgálati alkalmazottak és cíaládtsyjoik használhatják, akiknél a családíő hivatalos elfoglaltsága folytán napon ként Budapestre kénytelen bejárni, vagy Budapestről vidékre jár.
Arcképes igazolvány kiállítási illetéke I. ősit. részére 50 kor., II. ím III. résiére 30 kor., csak III. oszt. részére 20 korona. Uj arcképes igazolványért kétszeres illeték jer. Határidőn tuli érvényesítésért hároir.sioros illeték fizetendő. A vasúti kedvezmény ilyen módon való korlátozása köztisztviselő körökben igen nagy lehangolódást keltett, — de az állam kénytelen a budgetben előirányzott kiadás csökkentéseknek megfelelően — az államháztartás érdekeire való tekintettel — a kedvezményredukciót élei beléptetni.
— Másfél évi börtön ember, ölésért, Mezőcsokonyán november 5-én egy korcsmai verekedés alkalmával Majnár Lajos borsod megyei szakmánymunkás egy kés-szúrással megölte társát, Srabó Andrást. A gyilkost most vonta felelősségre n kaposvári törvénynél". A kihallgatott tanuk, valamint • vádlott vallomása olipján n tör vény.,ék M.jnárt 1 évi és 6 havi börtönre Ítélte. Az ügyész és vádlott megnyugodott az Ítéletben, te-
jogerőssé vált.
— A Göndör-estély. A Gön-
•for-páetél az előző előadások után — többet vártunk. A Cssinobeli P?mp»s előádás után és az „Urá--ban megismételt estély után a „Koronádban megtartott Szilvesz '"■estél máskép gondoltuk A Korona mindkét termét zsúfolásig be-,'15 disztingvált uriközönség más etöadost érdemelt volna. Pongyo-lasagot állapítottunk meg és bizonyos mérvű unotlságot. A Göndör-Parl müvészkrltikai szempontból kell elbírálnunk, nem a műkedvelői tudósító enyhe aremüvegén. Mintha hiányzott volna belőlük az ígyeke-?V. * közönséggel megértetni a különbséget: hivatásos srinmüvé-»"k és diletánsok között. Göndörné
Friedrich flngorába utazik.
Római utja után keresi fel Kemal basát. - Nyolcan kísérik el.
Budapest, január 2. Friedrich litván, mint megírtuk, január éjfelében Rómába megy, azután pedig Mu.ztafa Kemál látogatására Kon-gtantinápolyba és Angorába utsiilc. — Kíséretiben nyolcan lesznek.
Bogár Gizi sikerűit kupiéi áronban feledtették velünk némileg Göndör József fáradt játékát.
Rostzalásunkat fejezzük ki Göndörnek azért, noha csak rgy nappal előbb tiltakoztunk a Szarvasban történt Incidens miatt, mikor egy estélyi öltö/etü hölgy a „brett-Un" a gyónást és az abbét kikup-lézt», 6 egyenesen az oltári szentséget keverte vicceibe.
Tudjuk, hogy nem történt sértő szándékkal (hiszen a közörfség maga szerzett volna akkor elégtételt) no de mégis csak nagy tapintatlanság „brettli milliőbe" a legméltóságo-sabb oltáriszentséget belevinni.
Egyébként felhívjuk az en?edélyt-adó rendőrhatóság figyelmét arra, oktassa ki az engedélykérés alkalmával minden egyes esetben a művész urakat, hogy szigorúan tartózkodjanak bármiféle vallási motívumot vagy tendenciát belevinni az előadásba, mert kellemetlen lenne, ha a résztvevő közönség ott a hely-szinen szerezne magának ilyen esetben jogo« elégtételt. Nem tűrjük és nem engedjük — hogy bármily vallás intézményei a „brettlire" hur-coltessanak. (•)
— Adományok. Nagy Lajos a 4 gyermekes asszonynak 100 koronát, N. N. 50 koronát adott.
— A mngántlmztvUeiők szilveszteri mulatságának sikere semmiben sem maradt mögötte azoknak a példátlan sikereknek, amelyek a magántisztvinelŐk »-gye-sületének minden egyes előadasát, mulatságét kisérik. Kanizsa publikuma már ismeri ezt a nagyszerű műkedvelői gárdát, amely minden alkalommal a legszebbet, a leg jobbat produkálja. Nem csoda tehát, hogy Szilveszter éjiznkáján megint zsúfolásig megtelt n Polgári Egylet nagyterme. A program-első számaként Eppinger Manci énekelt két biíjos dalocskát. Melegen csengő hangjának, intelligens előadásának őszinte elismeréssel tapsolt a közönség. Utána Pléh Manci bohóc tánca következeti. Ezúttal tán még szebbet és jobbat produká t, mint n „Hazudik a muzsikaszóban . L);yan tapsot kapott, hogy táncát meg kellett ismételnie. Somogyi Ferenc neve már-már fogalommá nőtt. Minden mozdulata, minden hangja a legtisztább, a legeredetibb komikum. Ciginystilüsbnn elmon dott újévi köszöntőjét viharos ka-C»gás és szűnni nem okaró taps kísérte. Schecr Gyótgy igen n*gy hatással énekelt. A nagy tapsot a
Hazudik a muzsikaszó" híressé Cált „Szerenád" jávai hálálta meg Egy ig«"n értékes meglepetéssel is kedveskedett a pro/ram: Szabó Pista táncolt U«t II Rapszódt«ja nak a zenéjére. Szabó P»ta pro dukciójáról kevés s*ava van a kritikának. A/ elképzelhető legto kéletesebb volt. Eppinger Mm* és Schecr György duettje ^rtabe» programot. A két k.válo éneke, ervütt is elsőrangút produkált Reggelig tartott a tánc a tisztviselők mulat,ágán. Fesztelen hangulat, őszinte jókedvur.kodot mindvégig a Polgár. Egylet ter-
- Vadbörök.t, nyul nugdsabb irb.n vssMk. ***** ^^ íojorvorkMeskediS.
— Huber Elzlke bucsufellépte. Az általános óhajnak engedve Huber Elzike, a legszebb gyermekmüvésznő ma délután fél 7 és fél 9 órai kezdettel még egy előadást tart az Urániában, rendes mozgóelőadási helyárak mellett. Azok, akik látták és hallották, csodákat beszélnek a franciás szépségű, okos és szellemes kis művésznő tehetségéről és előadási művészetéről. Huber Elzike előadását látnia kell minden gyermeknek és minden felnőttnek, hogy megcsudálhassa a szárnyra kelt magyar művészetet, mely a kis gyermekprimadonna lényétői kiárad. — Ezen a bucsuestén a kis művész* nő legszebb magánszámait fogja előadni.
— Felhívás. Azok a közszolgálati alkalmazottak, akik a Köz- | szolgálati Alkalmazottak Nemzeti S'övetsígének tagjai óhajtanak lenni, a „Belépő Nyilatkozat"-ot 1923. évi január hó S-én délelőtt 9—12, délután 2—5-ig a törvényszéki palotában dr. Kenedi Imre táblabíró ur szobijában aláírhatják és egy évi dijat, amely 120 K át tesz ki, le is fizethetik. A nagyobb hivatalok vezetői szíveskedjenek a belépni óhajtók számán«k megfelelően .BdépŐ Nyilatkozst'-ot igény leni ugyanott.
— Uránia. Csütörtökön cs pénteken .Drokuta* fantasztikus történet í> fetv. A stó szoros értelmében szenzációs d-irab, mely Bmhm Stookcr retfénye nyomán krónikus iiík PoronRÓj. félhomályától, suttogva J>í**ctt titokzatos történetedből merltt urt-l-mát; egy rejtelmes vámpírról szol • történet, aki sxázaJokon át ártatlanok vérével tartotta fenn életet, nkit aztán egy iiímet mérnök tiszulelkii i'íleséKC 1c, az évszázados átok atol megváltsa az embereket. A történet K •Jelynes havasai között jítszöJik le s tulajdonképpen a néphit babonáinak realizálása. Kísérő m-.isor: Zigoto, n sárgák réme, 2 felv. liurlcvzk.
— AJÁNDÉKNAK Icgalkal masabb HLlPh békebeli anyagból késiüft saját kötésű harisnyái, kötött és szövött árui. Kubátokban, jumpe-rekbm, blúzokban, kesztyűkben és nyakkendőkben nagy választék. — Szombathely, Széli Kálmán utca 6.
— A Vi'ágr-mosgó szenzációs prc-. imcr;o ax „Orleonxi szűz*, melyet ma. szer-,ün és csütörtökön Urt mefc s amelyet előreláthatólag nagy 'iker fog kisérni, de ex nem Is 'og bennünket tueglerni, mert hiszen »x orleansi sxúx életének a szemet és szivet .i'.c^kap'i jeleneteit át, meg átszövi Jeanne és Trent Knk, as angol ha Icő parancsnokának tragikus szerulnto A franci* király koio .ázása kápráztató pompájával, a seregek felvonulása, roham, harci jelenetek, az inkvizíció borzalmai, Jcitnne míg'yahalála kiválóan hatásos anyag volt Cecil de Mille, a zseniális rendező számára Eleven történelem ci a film. korhű, de nem száraz, mozgalmas, forduUtos, mindvégig élvezető*. Geratdioe Fa'jar-nnk, n Metropolitan 0,ern-« I louse utolérhetetlen művésznőjének legkitü-ii. bb szerepe « Jeanne D'.rc Az „f'rleansi szűz4 előadásai 5, 7 és U órako: tartatnak, s jegyek már délelőtt 11 órától kezdve válthatók Az .Orleansi sziiz'-höz külön összeállított zenoszámai a következők: Rigolctto. Kantasi* Verditől, V,-gner Ciklus, Tanh.íusor Wa küre, Lohengrin »tb Madamo Huterlíei « i'illangó kisasszonyból PucciuitóL Toscából a FanUsic és a Cigányleány operából nyl-tmy Callfa v Bagdad E csodás zeneszámok összeállítása Arnberger Rudolf, a Világ-mozgo zongoramesterenek zseniális zenoi taleniumát dicsérik.
— Vadásstöltányak megbízható minőségben legolcsóbban kaphatók. Mindenféle vadak a legmagasabb árban megvétetnek Oyones Lajos Kazinczy-utcai üzletében, Váioshazpalota. s
— Uránia. Jön t „Maclat«M. Szenzációs film.
ÉRFISZÖVET
ÚJDONSÁGOK
legújabb mintákban
Női szövet
cülön legességek Costümre és ruhákra
érti fekete ás sötétkék Kamgarnok és Creppek Frakk szmoking és zsakett öltönyökre
Női Velourok, Damentuchok kabátokra és ruhákra
Selymek alkalmi és bál
ruhákra minden létező szin árnyalatokban
Etaminok és Grenadino
legfinomabb minőségben, meglepő divatszinekben
Menyasszonyi kelengyék
Farsangi újdonságok
Regenhart és Raymann világhírű asztalnemüibo
óriási raktá
Mindezeket nagyon olcso árakon
KISFALUD K P flU S Z
divatnagyáruházában az
Arany Kakas
hoz, szerezhetők be
NAGYKANIZSA
Erzsébet-tér 21
ZALAI KÖZLÖNY
4 1923. január 3-
Valuták .
NipoUoa W00, foot 10790-1 1080, DoUAx £400, Francia fr»n* 170—7 ö, Márka 34—44, Olaai lira 118-25, Offtrák kMOM $-40—3*5 Lal 1314—1426, Siokol 73—77, Svájci íran* 440—55, Dinár Í355—2555, Uogyel márka 13—M, Hollandi forint W5-Ö45, Belgafrank 155—1ÖU, Láva 16 60—1760
Devizák:
AjsiUrdun 826-46, Koppéig* 480—4*0, KriutlinU 43»—448, Lotxloo 10780 - 11080, Berlin 36-44 Milano 118-1*3 Pirii 170-76, Prága 73—77, — Stockholm 629—644, --Zürich 440-66, - Wien 340 - 365. — Zágráb 600-640, — Nfw-Yoxk 2326-400, VaraA 13—14, Bokamt 1326—1425, Sofla 1660—17-60
ZOrlchl zárlati
Berlin 7-25 Aenterdarn 209 26, Hollandia, New-York 628 -26 Londou 2450, Párii W20, Milano 2706, Prága 16.40, Boda-peat 21-76, Zágráb 160, Varsó 3<X). Wki. 0-76, Szófia 370 Oeztrák 076
Termény Jelentési
Bum (TllzavWáki) 11600—11800, egyib 11600 700, rou 7800-3000, takarmány árpa 7CO>7rOO slcárpa 7200-600, zab 7700-7800, Uog«ri 7100-7300, repc* 14000—14600, korpa 6200—6300, kólei 8600—8000.
Budapesti állatvásári
Marhabot I r. eré>»b«o 360—470, hátulja 400-600, tW^-^iCo—460, II. r. egátibeo 260—340, hátalja 280—360, elejs 220-260 Növendék marha: I. t. enénbeo 146-166, borjo (ölött txírb) 660-676, Kétzlct Nagy-marha 168, etadá. 168, — Ndveodák marha 10, aladáa 10, borja —, eladái —, .Marhabot 660—680, borjúbí: 1100-1150. Birka —, eladva —, Jnhhni 280-320.
Sertésvásár i
Felhajtás 2500, Kikelt délig 1JK0, ör«* — Köa^p 600, Kőonyu — —, I. r. 636, II 460 ZUr 780. Stalon o* 610. Uh. hot 660-
Grosz és Társa
bank- és tőzsde-bizományosok
Nagykanizsa, Sugár-ui 1.
I. emelet.
Sürgönyeim: Bankár Nagykanizsa
Értékek:
Magyar hitel 12160. Oiztrák hitel--,
Hajul 5750, Jelzálog 430, U»iámito!o ^060, Kereskedelmi Bank 276' 0 Magyar-Ola»z 630. Beocsinl 701-00, Draache 31U00 Alta-Uooi izén 126.CW0, Szaazváil 40000 Salsó-tarján! 66 250, Unkányi 78 VX». Rima 1360 , Schlick 11100, Cuttmaon 11760, Xaskl -.-. Danit* 11700, Klotild IOíOO, Magyar cukor
278 CKO, Adria 43000, Atlantilca--,
Királykor 80--o, Botnyák-Agrár, 23«i, Llp-ták 4850, Phöbot 6400, Vatm- Villámot
--, Gizella I02C0, Kookordu 0260, Déli
Varat 8000.
A ttcikotUtéit feleli* Benedek RcisO
* távollétében: Oláh Árpád.
Apró hirdetések
Atlai 10 mair IMktrau. tMmrtkMIwl MMill mnk dmplaji • .ia.Mtalaak. ÁMk» k«r*t4ki«)i 60 uluUli *t»y.
ró. '•<» I»w««t k<r«»«k j* •*!«»«•
Mikit kfcoOc . .»/..« u.W.-.ue C-- • iUAV ll'tulnt
ARGENT
János modern <lpássUslatéto«n
Nagykanizsa, Deák-tér 1.
Y«tt cip<5 az anyag jotága ét kivalo gondot kéttiléténél fogva a lenjutányotabb.
óriási válatzték kéltél dolgoxott fekete ét ttinci boktt, chevro.t. iuivíi, antilop, lakk. Ml) cm ét bánonyop-íkbeo.
Gyermekcipő különlegességek I
NYUL
darabja 680 korona bAr nélkül
SZABÓ, fegyverkereskedésében.
Frissen lőtt
Szakvizsgázott erdó'őr,
aki az erdészet- ét vadAzatbao, * mesterséget vadtenyésztésben ét a halászatban, halattavak fetépitéiében teljes
SÜZ főerdőőri, fácán-mesteri, IW halászmesteri
á»it k.t« 1923. április 24-lkl bfllCpösiel. — Cim«
l/ÓMOSI ISTVÁN halászmester
Buifák (SomoRymogyc)
Házak eladók,
háiak szép kiitta! a várót tzebb ulcáihan
Birtokbárletek SíftiMT
nyában 60 »ét 80(» t^Jd, Kejéno^yébeo 90 hold.
Eladó birtokok: iraSU*
tenne 130 hold ssántó, felszereléssel 8«> millió, luű ho'dtt tomofyi biitok, közel ZdMMgjF* határálioz 16 milliv. 16 holdat prima birtok, mclyb-'l !t hod trintv, t erdő, l rct, I l«xel<*> ct I h-ld uM » mi|li-3étt 12 ho'J prima bluok épukt iMlkül, dc a k íztcg-ben hathcUyc). bolJanVcot 6<X'.(K<i korona.
Szigriszt László
inS*tIftnforff*lml irodája Szemero-u. 4 b. - Telefon 285.
Kunyvvexetésbcr txuktégcs mindenfajta
üzleti könyv
kitebb ét nagyobb méretekben.
Forgalmi adókönyv
Levél- és számfarendezők Gyorsfűzők mindenféle ir<&zer
Ufoktóbb napt áron kaphatvk
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv- t^ papirároházáhan, Nagykanizsán
Vadbőröket,
nyulat, rókái, nycstat slb. lagmagasabb árban v«»a
Villányi Antal SiT^S;
Ciengery.ut 23. im
Házak
Uíjr kerttel, bcki-J-t- ihetS lakatsai, el-fo^lalhatö üzletház főutcán Kisebb magánházak Júíorgalmu veo-dínl-S jutányos átban aladók. - Bővebbet:
Rákos Györgynél
Nagykanizsa, Magyar-u. 45.
m- Prima
tavaszi buza
vetőmagra,
8' kl^r.-os métcimáxvánkéot
13.500 korona,
—Ujjincnlet kö!ctönziák;ainkban ab dunántúli le!adc-al!omát, meicrendclc-seke! ac ellenérték teljes c>.-retétcvel együtt január fogad cl a
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság
Naflykanlsaa, Fó-ul 8.
.S6rt0e)Hm. Kulurtt. Tcldcxiiitm : 1 V.l.
QUITTNER ARTHUR
394
394
Elvállal
vllk(citá»l voxotékok, motorok, otlUárok, valamint Ulafonok, oiongók Joltó-késxtllókok folskoroléiét. kaatály-vlUamliárltó borondo*Mlndon nomO villamos munkálatok gyorsan oxxköxöltotnok. 8xak«xorüon végxl motorok oJratokoro«»lé»6t. Mlnaonnomö ógok raktéuron.
Megnyílt Megnyílt
SZABÓ ÉS KAROLYI
vlll.nyf.Uz.r.léil váUaUU
ERZSÉBET-TÉR 1. SZÍM HUH
- A VASKMHKR MXLIJ1TT. _
hol a lcjf-juláoyoaabban ás leygyortábbao esik&zöltet-nek e szakmába vágó őaszoa munkálatok
Javításokat aste 9 órilg tszközlOnk.
Egy ügyes rőfös és divatszakmában jártas ónálló
eladó segédet
üzletemben azonnali belépéire alkalmazok
Kirschner Mdr I^í'.""*'
Nagykanizsa.
"FIAT-
Magy" ■ BP^ 9 Hű«k
r. i. Uadapaat k«pvl»*IA*«Ke. Taurll suromlraktár. teheráru fuvarozás, axcmcly-fuvaroxáa. Javítóműhely, boniln-árusltás. Tele; Tárttái-ulca. Telefon: 1S3. Iga«KatvtaK fŐ-ut S. Boaár-ápUlet. Telefon 3S6.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Részvénytársaság
NAGYKANIZSA

Nagy vászonvásár400 koronától!
Egész vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövőpamut raktár!
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
Nvoautvil .'l.om!.ldonf.»ok ■ Z^.i „ o»-«m«ti toomv .ulíb.n.
62. évfolyam
mMM ff in .
*lagykanlzsa, 1923. január 4. Csütörtök
2. szám. /2
Mérleg.
Eurkilencszáihuszonkettő január
S* december 31-ig Magyarorazá-
£iú>tos.n négyszeresére emel-
ltok a/ árak. At elmúlt esztendő
uduiíi mérlegének" ez az uralr
X,o«ivums. -melyet félig aktív, Sfc paissiv tételként könyvelhe-3 Ím idő végtelen könyvében. Urt nem jelent a négyszere, drá-Jái határozott romlást, nem kű f 3o6scd akkor, ha azámitásba vesz-ofik bogy Németországban ugyan enoe'k az esztendőnek a leforgása
•Utt harmincnyolc—negyvenszerese emelkedett minden áru értéke.
Megdöbbenjünk-e ml ezen az gjbevetésen, — veszítsük® el hi-Űnket, amikor a jóvátétel kímélet-J 'en behajtásával a ma is nagy Né-.aetoríxág tudatos tönkretételét látjuk? Kicsinyes belpolitikai marakodásokon ' áttekintve leszögez-hetjűk-e mi ia ilyen módon a ma-guok jóvójéoek bizonytajanságát ?
A kérdés mindenesetre igen nehéz. Nehéz különösen akkor, amikor a szövetséges nagyhatalmak között is nagy ellentétek viharzását látjuk. A franci, és az angol jóvá-tételi^álláspont már eddig is számtalan esetben szembekerült egymással. Ám nem vagyunk biztosak •felöl, hogyha a magyar jóvátételi kérdésről lesz szó, meg kapjuk-e Anglia hatalmas védő, ellensúlyozó erejét? Az uj esztendő legbizonytalanabb kérdése minden esetre ez lesz, mert a magyar jóvátétel problémájánál nem pártok és csoportok, hanem az egész ország egzisztenciájáról lesz szó.
Dréher Imre dr. nemrégiben fejtette ki egyik nemzetgyűlési beszédében, hogy Magyarországnak n jóvátétel megfizetésére való. kötelezése a történelem leggyilkosabb ís legvisszataszitóbb erőszak-ténye lesz. Et a baljóslatú 1923 bizonyára erre is megfogja «dni a választ. Erre a kérdésre, amellyel Izemben minden magyar eiő én akarat, energia és tudás kompakt ^ségesitést kell hangoztatnunk. '•Ián helyénvaló volna annak ide-lén, ha a nemzetgyűlés ismételten "JejMést adna a jóvátétel Ügyében foglalt elutasítás állásfoglalásának. Mert hiszen mi, magyarok, a tria Wn« béke aláírásával kimutattuk j hajlandóságunkat. Az ország vetdaraboluágával pedig meg/izet-WC, Sőt tul/izettünk mindent, amit ölünk még követelni lehet. Igaz-ágtalan éa diplomáciailag is ab-»ird dolog volna ezekután magyar Svátételről beszélni.
Talán ennek a felfogásnak a kl-egecesedése hozta magával azt, ogy az elmúlt esztendőt krízisek élkül éltük át. Az év végéig szikul stabilizált korona mintha
megállapodottságát mutatná regenerálódó gazdasági életünknek. — Igaz, az élet Csonkamagyarorsz:í-gon a négyszeresére drágult egy év alatt, de mégis, a helyzet nem olyan reménytelen, mondhatnánk kétségbeejtő, mint nyugati szomszédainknál, Ausztriában és Németországban.
Egy pozitívumot átmenthetünk ezenkivül az óeaztendőről az újba, — azt nevezetesen, hogy sem Olaszország, sem Franciaország szimpátiájára és elnézésére nem számíthatunk.
A túlzó nacionalista Mussolini a jóvátétel kérdésében szoros együttműködésre lépett a radikális felfogású Poincaréval, — remény tehát a konzervatizmushoz lassanként visszatérő Anglia és a dollárok „demokratikus hazája Amerika. Tolán. ennek a két mindig előrelátó
országnak erőszakos, de inVább igazságos politikája akkor is közbeveti magát, — amikor a mi mindennapi kenyerünk és fejpárnánk elrablásáról fognak tárgyalni.
És ma, most, az év, a ködös 1923 hajnalán szeretnénk életmér« legünkben legelső tételül elkönyvelni az angol és amerikai nemzet szimpátiáját, segítséget akkorra, amikor az olasz és gall jóvátételi akarat patkós csizmával akar bele-| .gázolni az életünkbe. Ha ez igy '"sikerülne, hajlandók volnánk az elmúlt év négyszeresen megdrágult életével is megküzkÖdnl, mert tudnánk azt, hogy ha kisebb, ha sósabb, ha feketébb is lett a mindennapi kenyér, az a miénk, munkánkért, szenvedéseinkért igazán a tulajdonunk és azt nem rabolhatja el tőlünk a szankcionált szent erőszak nevében semmi és senki, (o.)
Az csztrák kofipány jegyzéke a nagyhatalmakhoz.
Szükségesnek tartják a Középeurópai konferenciát. — Jugoszlávia és Csehország is résztvenne a tanácskozáson
Bécs. jan. 3. (Éjfélkor érkezett.) Az osztrák kormány meglepetésszerűen jegyzéket intézett a nagyhatalmakhoz, amelyben kifejti, hogy nemcsak Ausztria gazdasági szanálása, hanem egész Középeurópa érdekéhen szükséges volna az utódállamok középeurópai konferenciája. Prágában és Belgrádban ugyan igen haragusznak azért, ho°y Ausztria nem közvetle i hozzájuk, ha-, nem az utódállamokhoz fordult, mégis kijelentették, hogy a,
Káilay Tibor lemondta zala egerszexi útját.
Zalaegerszeg, január 3. A főispáni hivatalhoz távirat é kezett Káttay Tibor pénzügyminisztertől, amelyben dr. Taránifi Ferenc főispáni beikt;itá«án voló megjelenését — közbejött sürgős államügyek elintézése miatt — lemondotta.
Íi páriái konferencia meghallatja a német javaaiatokat.
Páris, január 3. A párisi konferencia egyhangúan ugy határozott, hogy Bergmann német államtitkár szóbeli jelentését nrm fogjn meg hallgatni. A ^konferencia kifejezte azonban kézségét arra, hogy a német kormány Írásbeli javaslatait vizsgálat alá vegye.
A kisantant a rendtörvény ellen.
Páris, jan. 3. A Cses-.kc Szlovo párisi tudósitójánuk jelentése ize-rint a kisantant követei u nagykövetek tanácsának kollektív jegyzéket nyújtottak á', amelyben tiltakoznak a rendtörvényróJ, a kf.to* noi adóról és a kényszermunkáról *zólómagy*r törvényjavaslatok ellen
Megkezdődött a párisi jóvátételi konferencia.
Páris, január 3. A jóvátételi konferencia tegnapi első ülését a francia külügyminisztérium társalgóter inében tartották meg. A szomszédos teremben a katonai és polgári szakértők, valamint a jóvátételi bizottság tagjai voltak együtt, hogy szűkség esetén azonnal rendelkezésre álljanak. A konferencia tartalmáról még bizonyossággal.semmi sem hallatszik. Kedvező lefolyása esetleg két hétig fog hüzódni. Ugy hírlik, hogyha szüksége mutatkoznék, a párisi konferenciát később Brüsszelben folytatnák.
Kemal szobrot kapott. Róma, jan. 3. Angoral jelentés szerint Kemal pasának, Angorában szobrot állítottak. Román csendőrök gyük ossága Temesvár, január 3. Radivojevics Vilmos volt tüzérhadapród, ki mint erdélyi menekült került Budapestre s egy évvel ezelőtt a magyar külügyminisztérium tisztviselője lelt, nemrégiben szabadságot kapott és szabadságidejét Temesvárott lakó édesanyjánál akarta eltölteni. — A
román csendőrök azonban elfogták Aradon azzal az ürüggyel, hogy közveszélyes Őrült és behurcolták az elmegyógyintézetbe, ahol a szó szoros értelmében agyonverték a szerencsétlent, aki sebeibe másnap belehalt. r
As angolok a francia jóvátételi tervről tanácskoztak.
London, jan. 3. Az angol delegáció tegnap a Hotel Grillonven tíonar Law elnöklésével tanácskozást tartott, amely éjfélig folyt éa ezen azt vizsgálták meg, vájjon az angol kormány elfogadhatná-e némi változtatásokkal a francia jóvátételi tervet.
Poincaré a francia javaslatokat akarja elfogadtatni a tárgyalás alapjául.
Páris, január 3. A mai reggeli lapok irják, hogy Poincaré semmi azin alatt sem hajlandó az angol javaslatot további tárgyalások alapjául elfogadni és a ma délutáni konfer encián azt fog^a indítványozni, hogy fogadják el a francia terveta tárgyalasok alapja gyanánt. Kétségtelen, a francia sajtó egyértelmű vélekedése szerint, hogy Poincarénak ezt az indítványát az olasz delegáció és a belga miniszterelnök el fogja fogadni.
Fegyencek menekülése a
. ateinhofl fegyházból.
tíZcs, jan. 3. Újévre forduló éjszaka a Steinhofon levő fegyverházból tizenegy olyan fegyenc, akinek büntetése 6—15 évi súlyos fegyház volt, megszökött. Áttörték a falat, néhányan lereszelték az ablakrostélyt és igy jutottak a szabadba. A szökevények közül hármat sikerült felhajszolni. Egyikük az üldözők elől beugrott a megáradt Treisen folyóba és úszva igyekezett a másik partra érni. Több csendőr utána vetette magát és elfogták. Mind a három fegyencet megva-salva vitték a st.-polteni börtönbe. A klewl börtönök borzalmai.
Páris, január 3. A kiewi börtönökben — megbízható jelentések szerint — naponta '25 —30 politikai, fogoly hal éhen. Ujabban az amerikai íegitő bizottság élelmezi a fogságban levőket, tekintet nélkül arrf, hogy ki milyen cselekmény miatt került oda.
Felemelték a kihirdető, alól való felmentóa diját.
Budapest, janv 3. (Sajót tudósítónk telefonjelcntése.) Az igazságügyminiszter a házasság kihirdetése alól megadott felmentés diját, és1 az erre vonatkozó kérvény bélyeg-illetékét 200 koronában állapította meg. Igazolt szegénység esetében az illetékmentességet továbbra is fenjartotta.
2
ZALAI KÖZLÖNY
1»23. i«niiár 4
Embermentés — nemzetmentés.
Irta: Dr. Szabó látván, <ls Anya- és CsccMavSvídő intézőt vozetőorvo*a.
(Folytatás.)
(■merve az ártalmak jelentőségét, mindenki előtt világos lehet, Hogy ilyen ellenségek ellen kicsinyes eszközök hiába valóknak bi, zooyulnak. Amilyen jelentőségtelje-" aek a bajok, épp oly komolyan kell őket megítélni és amennyire csak tőlünk telik, ellenintézkedéseket kell tenni.
Az egyke bacillusa nem a testben van, hanem a lelkekben, azért ez ellen hatni elsősorban a társadalom lelki életét, gondolkodásét irányító tényezők hivatottak. — Mindaz, ami a pozitiv hitéietet mé-lyiti, ami a közerkölcsöket emeli, ami önzetlenséget fakaszt a lelkekben, gyermekszeretetet rejt a szivekben, ami az anyagias gondolkodást szellemi, lelki magaslatra se-giti, egy-egy erős gát az egyke ellen. Tehát papság, tanítóság, könyvek, újságok, hivatalok és mindenki, kitől mások szellemi impulzusokat kapnak, szóval és példadással az egyéni és közerkölcs emelésével hathatós gátat tudnának emelni e pusztító baj terjedésének. Mert kiirtani az egykét nem lehet onnét, ahova ez bevette magát. Addig grasszál az ott, mig az egykék elpusztulásával az ilyen családoknak magva nem fakad. Az a réteg, mely az egyke által biztos jövőt éa gondtalan megélhetést remélt magának biztosítani, feltartóztathatatlanul elenyészik a többiek között. Nem használ se magyar mintájú telepítési kísérletek, se francia formájú anyagi jutalmak ék medáliák. Avval számolnunk keli, hogy szó sem lehet e fekély meggyógyitásá-ról, hanem igen annak elhatárolá aáról. Ennek megfelelni a fentemli-tett módon lenne egyik legfőbb törekvése az illetékeseknek — a nemzet érdekében.
A tuberkulózis elleni küzdelemnek főképp a fertőző betegek elkülönítése lenne a főfeladata, kik közül azután 'a szakképzett orvosok mentenék a még menthetőt. A nagy német nép- összeroskadva éa kizsarolva is megértette a kérdés fontosságát és áldozatot nem kiméivé, ezrével létesített tüdőgondozókat, százával szanatóriumokat éa;nap légkurára alkalmas helyeket. Kórházaik, munkáspénztári kezelő-helyiségeik mesterséges napfény-kezelés nélkül el se képzelhetők. Pedig mennyivel kisebb az ő né-pök fertőződöttsége, mint a mienk 1 Zalamegye volt Nagymagyarors/.ág-nak egyik legfertőzöttebb megyéje és nincs egy tüdőbetegeket elkülő-• nitő kórházi osztálya se. A helyi Szanatórium Egyesület kiváló vezetőségének igen jó és aránylag nem aokba kerülő terve, hogy a barakkokban rendezzenek be tüdő beteg-osztályt és az ottlevő elsőrangú napfürdő-helyiségeket mes-terségea napfénnyel egészitiék ki, nem juthatott még eddig a meg-valósuláa stádiumába. — A fekvőcsarnokok egy részét már lehord-ták, ki tudja a maradékokra mikor kerül a sor. Persze bontani könnyű, de épitení? — Mert hát kinek is érdeke, hogy ilyen terv valóra váljon ? Erdeke annak a sok betegnek, aki meg akar gyógyulni, hogy tovább kereshessen családjának, dolgozhasson a köz javárs, érdeke n munkáltatónak, ki veszélyeztetett munkásait nem akarja elveszteni.
Erdeke minden szülőnek,' kinek gyermeke tüdővészesekkel jár együtt iskolába, érdeke minden gyermeknek, kinek szülője fertőzött környezetben, műhelyben, irodában stb. dolgozik.
Erdeke mindenkinek, — ki a tüdőbetegek köpetével kevert utca
porát kénytelen beszívni.....—
Ha „csak" ezek életének védelmét
Szinte páratlan agyafúrtsággal dolgozó tolvajbandát adott at a rigyáci csendőrőrs a nagykanizsai csendőrparancsnokságnak, hogy a nagystílű tolvajoknak szövevényes, rend kívül nehéz és fáradságos utánjárást igénylő bünügyében a nyomozást tovább folytathassa.
A díszes társaság mind a három szereplője nagykanizsai illetőségű mesterlegény. Működésűk még az 1920. évre nyúlik vissza. Ekkor határozták el ugyanis magukat Kellermann Mihály cserepes, Módon Ferenc kéményseprő és Szukovics Pál cserepessegédek, hogy a fáradságos munkát igénylő, de tisztességes megélhetést nyujto mesterségüket otthagyják és más „könnyebb" megélhetési lehetőségeket keressenek Fölcsaptak tolvajoknak.
ők azonban korántsem a sublo-nos, minden értékesebb vagyontárgyra kiterjedő tolvajának voltak az emberei, hanem a lopásnak eddig még éppenséggel nem nagyon kultivált, speciális vallfajában: a csizmalopás jól jövedelmező méster-ségeDen képeztek magukat virtuózokká.
Csak természetes, hogy működésüknek színterét tapintatos és jól fejlett közgazdasági érzékről tanúskodó elhatározásukkal a közclfekvó zalai és somogyi falvakba tették át. Itt tettek tiszteletüket a szinte együ-gyüségig jóhiszemű pógároknál, akik egy-egy ily látogatásuk utftn rendszerint gazdagabbak lettek égy tapasztalattal, de . . . szegényebbek egy pár csizmával.
A csizmaiopásokat elsőrendű szakképzettségbe. és a hivatásos tolva jóknak még a legválságosabb helyzetben is biztos és bámulatos iaffi-nériára valló föllépésével hajtották végre.
Rendszerint esténkint kettesben indultak körútnak, s óvatosan besurranva valamelyik istállóba, az ott csendesen szunnyadó gazJa, vagy kocsis levetett csizmáit ügyesen el-sanzsirozvü, bucsut intettek az istállónak Ha pedig az istállóban alvók véletlenül fölriadtak « szokatlanul gyanús zajra amit a tolvajok keresgélésükkel keltettek, a mi embereink akkor sem jöttek zavarba, hanem ügyesen kivágva magukat a zavarból, ártatlan arccal eltévedt utasoknak adták ki magukat, s szívhezszólóan kérték az álmosán tántorgó gazdát, mutatná meg nekik a helyes utat. S mig a jószívű gazda felebaráti szeretette! msgya-rázgatta az egyiknek utjuk irányát, addig a másik a sötétben csodála tos szimattól vezetve, rendkívül gyakorlottsággal hóna alá kapta a leve tett csizmákat s kölcsönös hálálko-dások után — nyugodalmas jócca-kát kivánva — magukra hagyták felebarátjukat
tekintjük, pem lenne-e érdemes áldozatokat hozni, hogy a veszélyt a lehető legkisebbre szoritsuk. Ha nem is tekintenők, hogy önző ön-féltésünk a nemzet erejének gyarapítását hathatósan szolgálná, magunk és gyermekeink biztonsága megkövetelné, hogy minden lehetőt tegyünk meg. Es ezt az illetékes körök ne látnák be?
A lopott csizmákat aztán még másnap eladtak egyszerűbb, s mit sem sejtő embereknek
Hogy tolvajlásaikat jóformán már két esztendő óta büntetlenül folytathatták, annak egyedüli oka az. hogy egyik helységből a másikba csavarogva, nagyon jól el tudták magukat rejteni a hatóságok nyomozó közegei elől. A Nemezis azonban utolérte a három jómadarat. Módon Ferencet, a díszes társaság atyamesterét, a zákányi csendőrség egy csizmalopáson tettenérve, elfogta. Vaüatasa alkalmával beismerte, hogy a szóbanforgó lopáson kívül harmincnál több csizmalopást követett el. Megnevezte egyúttal cinkostársait, akik épületes munka jában segítségére voltak.
Az ő nyomravezető vallomása alapján fogta el aztán folyó hó elején a nagykanizsai rendőrség a másik jeles cimborát Szukovics Pál cserepcsscgadct, Mig Kellermann Mihály karácsonykor került hurokra.
Rengeteg azoknak a csizmáknak a száma, melyeket rövid két esztendei praxisuk alatt összeloptak és eladtak. A pacsai, geisei, orosztony:, rigyáci csendőrőrsök a három jómadár ügyében megejtett nyomozás folyamán több, mint száz par lopott csizmát foglaltak le, mig a nagykanizsai csendőrségen 19 pár csizma, bakkancs várj* további sorsát. A legtöbb már meglehetősen elnyűtt állapotban van, s nagyon sok — amin; a csenJőiségen értesültünk — bizony tulajdonosuknak lábáról került a' csendőrség kezeihez.
A nagykanizsai csendőrség a há rom csizmatolvajt további nyomozás céljából a kiskomáromi csendórórs-nek adta át.
Ezeken kívül még 9 vidéki csend-őrőrs nyomoz az ellopott és eddig meg nem került csizmák után, amelyeknek száma száznál többre becsülhető.
> Jó idő fog beletelni, mig a többi vidéki cseridórőrs a szövevényes ós szinte elképzelhetetlen fáradsággá! járó bűnügynek minden szalat kibogozza s a még meg nem került csizmákat előteremtve átadhatja majd a három bűnöst az igazságszolgáltatásnak. ff,)
A franciák nem tárgyalnak az angol javaslat alapján.
Paris, január 3. (Éjfélkor érkezett.) A francia kabinet az angol jóvátételi javaslatot véglegesen elvetette.
HÍREK.
— Uj tábori Ulkész Szombathelyen. A szombathelyi katonai körletparancsnoksághoz ev. tábori lelkésznek Ztupanek Sándor felsŐcsalogácsi lelkészt nevezték ki.
— A* uj huaárak Nagykanizsán. Miután a Zalaegerszegi Árvizsgáló Bizottság az egész vármegye területére azabaddá tette a húsárakat (a zsír kivételével, amelynek árát ^900 koronában állapította meg) a nagykanizsai husiparosok a rendőrség belevonásával megállapították az uj húsárakat, amely szerint a mai naptól kezdve a
marhahuv. eleje 360 K
. hátulja 400 „
borjúhús eleje 460 „
„ hilulja 540
sertéshús 460
szalonna 700
hij 800
2sir 900 „
kilogramonként. Egyben mozgalom indult meg a' helybeli husiparosok között arra nézve, hogy a vidéki állat kereskedőket a helybeli vásárlásnál bizonyo* korlátok közé szorítsák, miután a húsárak folytonos emelkedését a vidéki husiparosok és állat kereskedők túltengő vásárlása idézi elő.
— A kereskedelemügyi mi nlazter elutasította a nagy kanizsai kéményaoprőmeate-rek fellebbezését. A várost képviselőtestület 1922- évi november hó 25 én tartott közgyűlésén a kéményseprési dijakat újból meg állapította, illetőleg 1922 október 1-től felemelte. ö*v. Mantuano Józsefné és társai megfellebbezték a képviselőtestület határozatát és úrra kérték a kereskedelemügyi minisztert, hogy « kéményseprési dijek felemelését ne 1922 október 1-től, hanem julius hó 1-től engedélyezze. A kereskedelemügyi miniszter most leiratban értesítette a várost, hogy helybenhagyja a közgyűlés h»tározntát és nem engedélyezi a kéményseprési díj julius 1-től való felemelését, már csak azért sem, mert az érvényben levő szabályrendelet 4. §. határozottan kimondja, hogy legfeljebb csak */á évi utólagos elszámolás engedélyezhető.
— Tavaazszal Uzembehe lyezlk a csepeli petróleum kikötőt. Budapestről jelenti tudósítónk, hogy a csepeli kikötő petro-leüm medencéjét a tavasszal üzembe helyezik. A petróleum kikötőt külön nagy csatorna köti össze a Dunával, hogy a nagyobb hajók is bejuthassanak n medencébe.
— A helybeli Iparosok és kereskedők karácaonya é« újéve. Az ünnepek elmultával kérdést intéztünk több nagykanizsai iparoshoz és kereskedőhöz, hogy mennyire sikerült a karácsonyi vásár. Szinte meglepően egyforma választ kaptunk mindenütt, az üzletek forgalma igen csekély, mondhatni minimális volt, csak az élelmiszer és játéküzletek bonyolítottak le némi forgalmat. A falu is meglehetősen tartózkodott az erősebb vásárlástól. A vendéglők és kávéházak karácsony másnapján és Szilveszter-estén voltak leginkább látogatottak. Általában véve tehát igen gyönge üzlet fejlődött ki az ünnepek alatt, aminek okát az általános drágaságban és a hónapvégi pénztelenségben kell keresni.
A csizmák fanatikusai.
Egy kanizsai tolvajtársaság, mely csak csizmákat lopott — Tizenegy csendőróra nyomozó munkája. — Két évi működés után fogták el őket.
— Saját tudósítónktól. — Nagykanizsa, január 3.
iinuár 4
A »én*B*yminiazt«r aj-
ÍTliffojTIbordr X" miol«t«rt az Egy.éí«. Pírt
.„.kanizsai azervezete újév .Ik.l-&Uáviratl!.í üdvözölte. A te*-
r.Vf ^r«haj.4 blzrfUÍ*
Se vílaaztáviratot kapott a
I.eik«aiípp" h.mtzlk:
A Piíl végrehajtó bizotlsigának *iév alkalmából küldött szive. 6d,6,l5 táviratit h4lí> köazonettel „tlem kízhez. Örömmel tolt .1 az . lud.t, Wy kerületem, melynek érdekeit az uj eaztondíben Is tőlem l.ttietSleí szivemen fojom vnelnl, ri«astkodik hozzlm éa témog.t a „íi nehéz időkben. Felkérem elnök urat h»!y slivcs üdvözlésükért • fhi valamennyi tagjának őszinte Icósiöneteniet tolmácsolni szíveskedjék. Kállay."
_ ÜdUIóház a po.táaok ti tzira Kőaxegen. A kereakede lemújyi miniszter elhatározta, hogy . pótlások részére Kőszegen üdulS t.lepet fog létesíteni. Az építkezési befejezését tavasz végére ter-vezik.
— Posztógyár Szombathe-
lyan. Szombathelyről jelentik : Egy külföldi cég ajánlatot tett a városnak egy posztógyár felállitisáro. Az ajanlatot a szombathelyi közőn-tfg igeu kedvezően fogadta.
— Adományok. A Józaef kir. Iierceg Szanatórium-Egyesület hálásan köszöni az egyesület céljaira küldött kővetkező adományokat : Dunántúli Szeszfinomitó R t 3000, Pesli Kereskedelmi Bank 2000, Áruforgalmi R.-t. 2000. Pósch Gízn 1000, Antul Jenőné 2000, Sirém Ignscné 1000, Délzalai Takarékpénztár 500, Bloch Sándorné 200 koronát.
— A nagykanizsai honvéd zenekar hangveraenye. A m.
kir. 6. honvéd gyalogezred zenekara által folyó hó 6 án, azaz srombaton este fél 10 órakor rendezendő szimfonikus hangverseny jegyei Teulsch Gusztáv drogériájáén és este a jegypénztárnál kaphatók. Azon szándékos és rossz indulatu híresztelésekkel szemben,
mely
szerint a hangversenyen estélyi ruha volna kötelező, a zene bizottság ludalja, hogy a mai viszonyokra való tekintettel az egyszerű ruhában való megjelenés nemcsak lehetséges, de kívánatos is.
. ~ ,UJ megy ebi zottaágl tag.
« lelsószemenyeí közjegyzőségben 1 <lmult héten ejtették meg a tör-véoyhatóiágl bizottsági tag válaaz-iMt, amelyen tiugyács Ignác rom. »th. kántortanítót megyei képvi-stlövé választót Iák.
Dn. *?, Irod,,ml Kör Petőfl-™t?P»lye. Az Irodalmi Kör Pe ünnepélyét január l4.ín ,«rlj,. t..* - "" m,í" nívójúnak igfr. fái L ""'P41^ ■> Polgári Egylet-
tllani "lnrPÍI* lél ^'zböl fog '"»»', délelőtt matiné, este pedií
tő rT0I T'*' U,i" A Pe'
magát ' képviseltetni fogj.
ha7l N*?yk»"l«« december
, * legutóbbi
• °rv-0,i ic'eritéa szerint
kan,"TT'^J' í""p0t Nagy-vétke,* 1 , "mber havában a kö-
últZ ' J^Szőszervek hurutoí dinkább r k°do»- Halálozáaok SSak',™™1 betegaégek-tén elél'f i , G)"r™keknél azin-
^atilaui ( 'egző azervek hurutos ford"l'»t elő leginkább.
ZAUM KOZLOM r
Ai indiai nac^nalistiíT nem térne gatják Kemált.
—swnssssuasa-......
rfSSrW
és nem jegyeznek Likőlcsönl 8"'"^ °Z
Járványos é> fertőző megbetegedés 16 esetben fordult elő, még pedig vörheny 11, hörghurut 1 dlfteritisz és torokgyik 3, gyermekágyi láz 1 esetben. A halálozások szama az elmúlt hóban 33 volt.
— Francia tökí.ek cukor-gyírakat alapítanak Mngyar-oraxágon. Fővárosi tudósítónk jelenti, hogy egy francia lőkéscso port tárgyalásokat folytat a kereskedelemügyi miniszterrel két cukorgyár felállítására vonatkozóan. Eddigi tervek szerint n cukorgyárakat Szolnokon és Orosházán állítanák fel.
— A volt vaamegyél föl. pán bizcauja. Marilhy László dr. volt főiapán most vett bucsut a vármegve tisztikarától, amelynek élén Herbst alispán búcsúztatta meleg szavakkal. Tegnap este tár-sasvacsora volt Maróthy tiszteletére. amelyre a megye központi tisztikarán kivül a föszolgabirósá. gok is hivatalosak voltak.
— Uránia. Jön t „Maclate".
— Felemelték a marhaleve lek átlráal diját. A marhalevelek kezelésénél január l-től kezdődőiig a következő uj díjszabás lép életbe: Marhalevél kiállítása, tekintet nélkül a ráveretett állatok számára 20 korona. Tulajdonátve zetés 10 korona, állattenyészségügyi bizonyítvány megújítása 6 korona.
— A zalaegerszegi inter nálótábor fa éá azén azllk-aéglete. A zalaegerszegi inter nálótábor fa- és azén szükségleté nek biztosítására Tomcsünyi miniszteri tanácsos zárt ajánlati Verseny-tárgyalást hirdetett. A szállitás feltételei a m. kir. Belügyminisztérium közbiztonsági osrtályansk (Bpest I. Orsrágház-u. 30. II. em.) tudhatók meg. Szükséges tüzelőfa-mennyiség 790 lonna hasábos tűzi/a éj 1350 tonna hazai kőszén.
— A magántisztviselők szil
▼eazterl mulatságáról szóló teg napi referádánkból tévedésből ki' maradt Goldschmiednc Neumerk Ilonka neve, akiről a követkesöket irtuk: .Az ének- és láncszamokat G. Neumark Ilonka kisérte rongo-rán a tőle megszokott művészettel. Különösen Lis.t II. Rapszódiáját játszotta mesteri tökéllyel. Nagy rész illeti me< öt a sikerből, jnert az énekeket is ő tanitolta be".
— Házfiaarig. Talpast Kabdebó Lóránt mérnök (New Yorki és Grün-hut Anny házasságul küldnek. (Minden külön értesítés helyen.)
— Uránia. O* >'»>"«
,ió szoros e.telniéW aieaaatus d.Kb.
»«y Ma. aaoker
U. M boraaso< rclt.onuly.ib.,1, .1.»«>•
t„.clt litok-i«t«- I. rtcn«t..Ml
mit; egy rejtelme. ^".fSS
.ki s..s.doí«» at «t.tto»l vertv-ct úrion i,L étatet. rtit W liazulaltu fcHsis« " í
zajos al^k alól nw-tls. « 'f "k túrténat K.Jilya.a
zealUilása! K«itl <*■<«■■ 4
réme, i Ulv- burásra.
— Mélyen leszállított ára
kon megkezdődött a farsangi vásár > Kisfaludi ás Krausz divat-Aruházában az .Arany /Toil<K"-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-lér 21.
— A* Orleanal aattx. niotycr teanap muutott bt a Vilsg.mojH,-,, o,int ai lall:ité volt. oriasi sikert aratott. Je ez nem is volt maskínt elképzélhetó .mikor e t;>r. lénetini Jrina Cecrl de Miit rendezésiben aa .mvrikai pj-ir kcsziletto A cim^eroptí művésznő pediK a tso.UsxcFaíKú Ceraldine .-etrw, kiről a fim. egy nerret kir herieg-K»l baráuigánSI sokat beszélt annak ide;eo, fclulniulU untnagi! Meg csak ua lesz lát. Írató. Szo nbaton és vasírtiaj- . .Tornad^-Biezieél dráma ko ul vntzonra
— AJÁNDÉKNAK legalkal masabb FlUPF békebeli anyagból készült saját kötésű harisnyái, kötött és szövött árui. Kabátokban, jumpe-rekben, blúzokban, kesztyűkben és nyakkendőkben nagy választék. — Szombathely, Széli Kálmán utca 6.
A felvidéken garázdálkodnak a farkasok.
Budapest, j«n. 3. A keleti felvidéken. a lengyel határ közelében bz elmúlt napok havazásai után megjelentek a farkasok és egész csordákban garázdálkodnak. Egyes helyeken a községekbe is behatoltak, de a lakosság elriasztotta Őket.
SPORTfcLET.
Magyar csapatok külföldi sikerei.
A külföldön túrázó magyar fut-büllcsapatok, mint eddigi mérkőzéseiken is, ugy most is elég jól megálltak a helyűket jó képességű külföldi csapatokkal szemben, idegen és nekik szokatlan pályákon, megbecsülést és elismerést szerezve ezáltal a magyar futballsportnek. Az MTK derék legénysége a barcelonai 2 eldöntetlen után 8z FC Bilbao kitűnő csapatát verte meg 2—1, majd pedig a revansmérkő-zésen 3—1 arányban. De ennél is nagyobb sikert ért el a Törekvés szimpatikus csapata Olaszhonban, ahol is Genuában az FC Genovái verte meg 6 — 1 arányban, majd pedig a Florenc melletti Luccában 5—1 arányban győzött az FC Lucca ellen, megszerezve ezáltal az olasz tUrán ötödik győzelmét. A túrázó csapataink között tehát a Törekvés érte el u legszebb eredményeket, amennyiben mind az öt s még hozzá legjobb olasz ellenfeleit legyőzte A másik két magyar csapatnW: nem volt szerencséje az azúrkék Itáliában. Az UTE bajnokjelölt csapata 3 megnyert mérkőzés után fáradtan állt ki az FC Bologna legénysége ellen, amely 1—0-"íirány ban győzött is fölötte. Az ékszerészek fejlődő együttese mindjárt a legjobb olasz csapattal, a világhírű Pro Vvccllivtl került össze éa az utazás fáradalmaitól elgyötört csapat nem tudta megakadályozni, bár derekasan küzdStt mindvégig, a 3—1 arányú olasz győzelmet.
Szovjet katonai misszió Konstantinápolyban.
Konstantinápoly, jan. 3. Az oron szovjet katonai missziója ideérkezett. Az angol javaslatok ellentét ben állanak a versaillesl szerződéssel.
Páris, jan. 3. A rendkívüli minisztertanácsról kiadott kommüniké megállapítja, hogy az angol jóvátételi tervezet a francia követelések lényeges leszállítását vonná maga után. Uj haladékot ajánl zálogok nélkül és igy a versailleai szerződés lényeges határozatainak nyilvánvaló feladásit jelenti.
A pozsonyi polgármester választás.
Prága, jan. 3. A pozsonyi pol-gármcster választ ás január 8-án leaz. A legnagyobb ereje Ivánka Imrének, a koalíciós tótok vezérének van.
Az ÉME nagygyűlései
Budapest, jan. 3. Az EME jan. hó 6-án Miskolcon és Egerben, 7-én Szegeden tart nagy pro^f* gandagyülést.
A göteborgi svédjátékok.
Stockholm, január 3. Az 1923. évben Göteborgban tartandó svédjátékok rendezőségének közlése szerint eddig 120 kiváló külföldi aporlférfiu odautazását biztosították avval, hogy ingyenes utazási jegyet biztosítottak az odautazók számára, így a 80 hajójegy közül (tekintettel n gyengevalutáju országokra) 3S jegyet Németországnak, 25 jegyet Magyarországnak és m fenmaradó 20 jegyet Ausztriának, Csehország és Jugoszláviának küldöttek meg. A svédjátékok valósággal olympiár jelleggel fognak bírni, miután a versenyprogram felöleli a sport minden ágát.
A kiaantant fél ■ Horthy rezsimtől.
Prága, január 3.' A kisantant államai, amelyeket a dolgoknak Magyarországon való veszedelmes fejlődése közvetlenül fenyeget, lépéseket szándékoznak tenni, hogy — mint már egyszer tették — a békefeltételek és az általuk előidézett állapot tiszteletbentartását kieszközöljék. A nagyantant államaiban is kezdenek figyelemmel lenni a legutóbbi magvarországi eseményekre. Ott is felülkerekedik az a nézet, hogy Közép Európa békéjét nem tekinthetik biztosítottnak, amíg Magyarors/figon Horthy uralma van kormányon, amely alapjául szolgál Magyarország szomszédai nyug-talanitásának (?/)
Rendkívüli
francia minisztertanács. Páris, jan. 3. Ma délelőtt tizen-egy órakor MiMersnd elnöklete alatt az Elyséeben rendkívüli minisztertanács ült ö«ste. A kormány megvitatta n miniszterelnöki konferencia eddigi lefolyása következtében előállt helyzetet.
Álarcos rablók támadása
Nyitrán. Nyitra, jan. 3. A város egyik legforgalmasabb pontján világos nappal felfegyverzett álarcos rablók törtek be egy kereskedő lakásába, akinek orvostanhallgató fiát és cselédjét megrohanták, megkötözték, szájukat betömték, majd hozzáfogtak a lakás kifosztásához. Közben a cselédnek sikerült a szájába gyömöszölt szalvétát kihúznia éa segítségért kiáltozott, mire a rablók elmenekültek. Egy a dulakodás hevében lakásban felejtett Cédula lett az árulójuk, melynek alapján letartóztatták őket.
ZALAI KÖZLÖNY
8 1923. január 3-
közgazdaság.
Amjolc&rái munk.idő ellen.
A 8 6rA« munk.idfi Gjrye hónapok óta napirenden van Németországban, ahol a nagy munkaadók harcba axálltak ellene. A moija-lom átcsapott Ausitrlára la, a hol a szanálási program keretében igyekeznek változtstni a korlátozást kimondó törvényei rendelkezéseken. Mint értesülünk, a legnagyobb osztrák nagyipari érdekeltség : a Hauptvrrbnnd der Industri-ellen Deutsch öslerreichs megkereste a magyar ipari érdekeltségeket az iránt, hogy náluk a nyolc órás munkaidővel milyen tapasztalatokat tettek és hogy nem folyik-e itt is hasonló mozgalom, mint Ausztriában. A helyzet nálunk »7, hogy a gyáriparban a gyakorlatban megvan a nyolcórás munkaidő, de törvényhozási szankció nélkül. Ezért olyan törvényváltoztatást célzó akcióra, mint a milyen Ausztriában megindult, nálunk nincsen szükség.
A tőzsde Irányzata.
A január elejére beharangozott hausse még nem következett be. Altalános pénzszűke mutatkozván a tőzsde irányzatú ma gyengülő volt. A beavatottak azonban tudni vélik, hogy a pénzszűke rövidesen megszűnik és akkor megindul a fokozott üzlet és szilárdság. Az utótőzsdén sem változott a depresz-sxJó, csak a vége felé mutatkozott alig észrevehető javulás. Arra u hírre, hogy a Devizaközpont lényegesen felemelte a nyugati devizák és valuták forgalmát, lényegesen megélénkült a vásárlás. Két óra-tájban már határozott volt az emelkedés, — ennek azonban nem jósolnak hosszabb időt.
Valuták > Napoljon 9200, font 11275-11576, Dollii 2500, Francia frank 180-87,' .Uik« 38—16, 01a« líra 125-30, Osztrák korom 3 40— 3 55 Ui 1400—1500, Sxokol 70—79, Svájci frank 440—65, Dinár 2600—2650, Lengyel márka 18—14, Hollandi forint 925-945, Belgalrank 155—160, Láva 16-50—17*50
Devizák:
Amsterdam 9C0-9O, Kopponhága 600—510, Krisitiánla 456—165, Londoo 11276—11576. Boriin ?.&-<& Milano 125-130 l'áris 1X0-87, Prága 76—79, — Stockholm 650—670, --Zürich 440—55, — Wion 355-370 — Zágráb 600—840, — Now-York 2425-600, Vusó 14—16, Bukarost 1325—1426, Sofla 16-50—17-50
Zürichi zárlat.
Boriin 7*00 Amsterdam 208 60, Hollandia, Now-York 528—26 London 2464, jPáxti •JS60, Milano 2715, Prága 16.20, Budapest 21-75, Zágráb 150, Vax.<S 300. Wioo 0-76, SiófU 370 Osztrák bély. 0 76
Termény Jelentési
Buta (TIsx*vidéki) 11700—11800, ogyíb 11600-700, rox» 8COO-8200, takarmány árpa 7100-7200 sörárpa 7200-500, xab 7800-7000, tongori 7300-7600, repco 14000—14600, korpa 6200 — 5300, kólót 8500—9000-
Budapesti állatvásár.
Maxtwhn* I. r. egészben 380-490, hátulja 420-525, olaj* 3CO—480, U. r. egészben 280—380, hátulja 300—380, oUjo 240—270 Nővondék marha: !.r. égést ben 145-165, borja (ólött bórb) 660-575, Készlet : Nagy-marha 383, eladás 350, — Növendék marha —, eladás —, borjú —, eladás —, Marhabőr 560—580, borjúból 1100 — 1160. Birka -, eladva —, Johhus 280-320.
Sertésvásár i
Felhajtás 1300, Elkelt délig SCO, Öreg — Közép 510, Könnyű ——, 1. r. 635, 11480 Z»lr 780, Sxalonna 610, Uh. hus 540-
Értékek:
Magyar hitel 11800, Osztrák hitel 1750, Hazai 6400, Jelzálog 435, Leszámítok 1960, Koreskedelmi Bank 27000 Magyar-Olasx 62-í. Beoesioi 68 000, Drascho 28000 Általános sxén 122,000, Sxássváli 3750O Salgótarjáni 52 750, Urikányi 74 000, Rima 1/95 , Schllck 10760, Guttmann 13250, Na$iei —.—, Daniea 12000, Klotild 11100, Magyar cukor 205 O-.O, Adria 40ü00, AUantika 6250, Királysör 75^0, Bosnyák-Agrár 22C0, Lip-ták 4726, Phöbus 6000, Vasm. Villamos 7500, Gizella 10300, Konkordla 9000, Déli Vuut 8000.
A szerkesztésert felelős Benedek Rezső távollétében: Oláh Árpád.
Apró hirdetósek
dijai lOaaAlg ÍOO korosa, >ul*(.bb IhISt^I •Mö.tt iu»k daplaa ,ilmltUlo«k. AI14.I »«M5kn.k 80 niultk 4r«ut»duituj.
ARGENT
iános modern clpésxUiletftban
Nagykanizsa, Deák-tér 1.
vott cipő tz anyag jósága ás kiváló gondos késxitésénél fogva a lenjutányosabb.
óriási választék kézzel dolgozott fekete és szines 'ooksz, chevreaux, szarvas, antilop, lakk, selyem és bársooycipókben.
Gyermekcipő ~ különlegességek 1
NYUL
darabja 680 koroon bőr nélkül
SZABÓ, fegyverkereskedésében.
Frissen lóit
mcUcil. khclfrlt* *
' Ulterllfiro Cim
. Mid"
f<«7
<iAp*MfcovA<:» ikiíoo Uica>iiria>okkal, iijii • limr-j1. ijliilio/lk ur»í«li<r^« v^. tnJ»orla •icooíll Leli;-(.,. i. BrttkMai Irtnt lfíimlt: l<S.«f
«nil NacrkaaUaan.
rxiNiitiur jinujj 18-^JJ |,iiM(ia i-i-i.i ti. frtxlcc, la«v* vei <umt«n
Könyvvezetéshez szükséges miudenhjta
ihleti könyv
kisebb és nagyobb méretekben.
Forgalmi adókönyv
Levél- és számlarendezffk
Gyorsfűzők mindenféle Írószer
legolcsóbb napi áron kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv- és papíráruházában, Nagykanizsán
át ictctrk «ir<0»tn. Sin in«Sl)lt». /nn>i Miklnt-1. ;
Helybeli divatáruház
pénztárnoknőt
keres azonnali belépéve, akik már mu-kóJtek. Ajánlatokat levélbeo (nem személyesen) fizetési igények megjelölésével JUgbUhsttf" Jeligére a kiadóba kérünk.
Magyar
■ IMi I Műm I
r. U Huü*i»al k«pvteel6oH«- [i
Taurll Runimlraktár. teheráru •' fuvarozás, személy-fuvarozás, Javitó-mühelj-, bcazln-árusltás. Telep Tirhis-Utca. Telefon : 183. Igazgatóság Pö-ut 8. 8a»ár-6pUlot. Telefon 336.
Nagykanizsai Autöforgalmi
Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
QUITTNER ARTHUR
XQA ei 304
aJZJ** világítási vezotökot, motorok, csillárok, J ^^ ^^ ■ Valamint tnlofrtnrtlr />«an<*KV Ám l.l.X. |
Elvállal
világítási vezetékek, motorok, csillárok, valamint telefonok, osoagök és Jelző- —
készülókok felszerelését, kastély-villamhárltó boroadez'sét. Mlndon-nemtt vlllainos munkálatok jpyorsan eszközöltetnek. BzakszerUsn vókxí motorok ujratekerosslésot. Minoonnemti ogök raktáron.
Vendéglő
berendezéssel. azonnal el-
házsíl együtt BICIUÜ foglalható.
BöhmSamu, Rákdci-u. 25
Hangszerek. Zongorák, framofónok.,
• ÚHUiiWirl jiUMlt TÍIU»«t-J Királyi udvari
hangszergyár STERNBERG
Budapesten, Rikóci-ut ftfV>
•timu palotájában. Wt t
Iija rocc uonaal. bocy milyen hinpimt van "íbíjc (a mi arrOI díjtalanul lOUiink Ir- V •jin.Vot, ha ttce ujUcra tíriiloiik. J*v|. tandó hanpn«r«t kAMjo pottin zyironkbi. Juttnyo«an ujjLi^üiijok. OramofOn Culajdo-Dowknak hí»tle*r>c«c'«t'M Ingyen
<> Uraatotrt Wdjtk ro6»oó««yi<Hnkn. 4j«j
Szakvizsgázott erdőőr,
aki az erdészet- és vadiszatban, x mesterséges vadtenyésztésben is a halászatban, halastavak felépítésében teljes
Mtai°bir főerdőőri, fácánmesteri, vagy halászmesteri
álast keres 1923. április 24-lki belépéssel. — Címe:
VÍMOSI ISTVáN halészmester
BuisAlC (Somogymegyc)
ElaHÁ rgy m*w* állsmi
9 a U V gyártmányú 12 lóerós
BENZINMOTOR
csépi övei.
A motor is cséplő alig használt, teljesen kifogástalan állapotban van. — Cim :
HORVÁTH JENŐ, Somogytsurgó
aOOOOQOQ OOPOOQO OQ QQOQOOQOQO C30QQQ0C3aO0O0C3QC300 9 II" J J m[ | I ri A U" I «•! r ■ 2
Könyvnyomdái munkát * Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden eszakb? vágó munkákat pár óra ajatt készít
Telefon:
78,117
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erös, tartós kivitelben jutányos árak mélfait vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa. Fő-ut 13
QIIOOOQOOQOOO OOOOOOQOQ QQOOÍ3QOÜ aooflQnnnrmri,
r9íJyom.<on . líCIul.ldinosok: Z.UÍ te Gy«m«ti kcnvvnyomdaiíb.:
ooj9
0
o
0 0 0 0
62. ívtolyan>
Nagykanizsa, 1023 január 5. Péntek
3. szám.
POLITIKAI NAPILAP
t^wt—ie-ét
M kladöblTKlal fö-al IS.

Egyes szára óra 10 korona.
K1«n.»tí«| 4rak: üzr hónaj>ra a00.— X m«m hftHfin 050.— K
Szétforgácsolhatnak
te' árva nemzet — de Jel fogsz lámadni, mondotta tegnapi bemutatkozó programmbeszédében dr.
Toronyi Ferenc Zala- éa Vasvár-megye uj főispánja és szép, lendületes beszédéből ez n mondat kap meg legjobban bennünket. Igen, Így, ex á mi hitünk isl Túlnézve a ma kicsinyes fájdalmain, a rablással szankcionált megcsonkitottsá-gon, a nyomor muló bilincsein, igen, a mi magaaztos, nagy magyar hitünk az, hogy feltámadunk. Ezeken a hasábokon már százszor, kiáltón éles hangot adtunk ennek a meggyőződésünknek éa ezért mondhailanut jól esik a megye legelső urának szájából hallani azt, ami bennünket nemcsak ködös szürke nappalainkon, hantm bus éjjeleken át is kísért.
Feltámadunk! Hisven hn visszanézünk a magyar nemzet ezeregy-néhány esztendős múltjára, a dicsőség Fényes haditettei és az or9zág virágvó korszakai mellett találunk ml nem egy esetben szomorú leigá-zottságot, ellenséges, gyűlölt elnyomást. —''Mohío után> majd a százötvenesztendös török hódoltság idején és Petőfi tragédiás 1848-a befejezésül, többször, de mégis sikertelenül raktak rabbilincseket reánk. Vesztett háborúk, ellenséges megszállás, gyötrő leigá-zottság következményeképpen — mint ma is — mindig jelentkezett a nyomor, az ínség, a feketepu-lástü epidemio. Mindezt k'ibÍKt.uW, felemelkedtünk, megteremtettük versenyképes magyar kulturánkat, ipa runkat, gazdasági életünket, — a terhek, a nyűgök alatt.
most sem lehet más a mi szivünk gondolata, hogy csak várni, csak dolgoxni és csak hinni kell, a megoldás, a béke, a boldogság eljön. E® «t a hitet megerősíti a mai *'et, a magyarság gigászi, fájdal-de mégis reális önmagára ébredése. Azok a történelmi idők, amelyek ezeken n n*pokon végig-Sázolnak rajtunk, — meghoztuk a keresztény nemzeti irányzat győze-delmét, a faji összetortozondóság érzéseit éa igy a szervezkedő ma-Syar társadalom megdönthetetlen egysége megteremti majd a boldogabb jövőt. Fel fog támadni ez az o'Kág éa erősebb, diadalmasabb, ^iíigazultabb les/, mint valaha volt.
Nem lehet ez másképen, hiába « kishitűek, a könnyen alkuvók, a félők, a nyomorúságos, jelentéktelen életükért reszketők kétkedő ellentmondása. Hiába a guny, a gáncs, a kisantant papiros és rongy-bábuhadaerege, a nagyhatalmak rablópolitikája. Eröszakot nem tür meg, sem a természet, sem <p történetem, már pedig Magyatország
megcsonkítása, kirablása csík erőszak, tény és semmi más. Éa ezer: kell mosolyogva elviselni azt, amit, mert letértünk az igazi magyar ut ról — bünhődésképen el kell visel nünk — a most tobzódó gonosz életet.
Üdvözöljük dr. Tarányi Ferencet, nem a díszes méltósági, hanem egyénisége, tudása és keresztény magyar gondolkodásának őszinte
kifejezéseiért. — A beiktatáson elmondott beszéd mindenben fedi a mi régen leszögezett programunkat és ezért hisszük, hogy a megye és az ország, a keresztény magyarság érdekeiért ezután is- percenkek és megnikuvások nélkül küzdünk, amíg a szétforgácsolt. Ctonkaország — boldog, gazdag Nsgymagyíiror szággá nem válik. (o.)
Dr. Tarányi főispáir beiktatása.
Zalavármegye ünnepe. — Vaus népjóléti miniszter az installáción. — Hogyan folyt le az ünnepi aktus. — Az uj főispán programja.
Zalaegerszeg, január 4. (Kiküldött tudósítónktól.)
Az időjárás kissé kellemetlen volt, ahogy a reggeli vonattal Kanizsáról Zalaegerszegre indulunk, s talán ez volt az oka, hogy nem mindannyian mentek a főispáni installációra, akik eredetileg tervezték. Csak nagyon lassan, egyenként jönnek az ura'c? Dr. Sabján Gyula polgármester, Pósch Géza vezérigazgató, dr. Hegedűs György nemzetgyűlési rkép viselő, dr. Plihá^ Viktor földbit tokos, Vtzkeleti Ferenc, Bogenrieder Ftigyes, dr. Hajdú Gyula, Neusied-ler Ferenc stb. stb. A közbeeső állomásokon mindenütt üunepi ru hába öltözött urak szállanék fel a vonatra. Mindegyiküknek egy a céljuk — Zalaegerszeg. Főispáni installáció. n
Egerazeg záazló-diazben.
Ahogy kiszállunk Zalaegerszegen, már újságolják nekünk, hogy Vasa miniszter és t óbb nemzetgyűlési képviselő már az elŐ2Ő vonatokkal érkeztek, hogy szinten részt vegyenek a varmegye ünnepén és emeljék annak fényét.
Zalaegerszeg városa zászlódisz-ben. Mindenütt hatalmas nemzeti színű zászlók hirdetik .t vármegye ünnepét és ezt, hogy az, akit a kormányzó a belügyminiszternek a megye élére állított — a vármegye közönségének osztatlan szeretete kiséri.
Az utcákon, különösen a főtéren a vármegyeház flŐtt diszbröltözött embercsoportok*, festői szép ma-gyar egyenruhák, feszes rendőrök.
A közgyűlési terem már fél 10 órakor tömve volt. A karzat zsúfolva díszes hölgy közönséggel. Mindenki, akinek csak módjában állott — eljött, a messzi községekből is. Ott láttuk többek kőzött V«ss miniszteren kivűl Bosnyák Zoltán és Eitner Zsigmond nyugalmazott fŐ ispánokat, Fav Gyula, dr. Hegedús György, dr. Farkas Tibor, Reischl Richárd, Bartos János, Héjj Imre, Czettler Jenő és Lang nemzetgyű-
lési képvise'őket, jVasvármegye alispánja, dr. Kroller zalavári apát, C*óthy Géza murakereszturi apát, Dervaüc* Ferenc, Gózony István, Oltav Guidó, dr. Koller István, Beöthy sümegi esperes, Tóth János letenyei kanonok, Kreutzer gelaei rsperes, dr. Jungcrt Mózes főrabbi. Lázár István csendőrőrnagy cs rendkívül sokan, akiket helyszűke miatt lehetetlen mind felsorolni.
A közgyűlés megnyitása.
Tiz órakor lépett a terembe Bődy Zoltán alispán, utána Vass népjóléti miniizter, a nemzetgyűlési képviselők és a többi vendégek. Hatalmas éljenzés reszkettette meg a termet, amikor Vass miniszter alakja láthatóvá vált. A népszerű minisztert percekig ünnepelték. A mikor a terem közepén felállított asztal mellett elhelyezkedtek, Büdy Zoltán alinpán az elnöki asztalhoz lép és lendületes szavakban üdvözli Vass minisztert, u nemzetgyűlési képviselőket, a vendégeket, o törvényhatósági bizottsági tagokat és a díszközgyűlést megnyitja, majd a mult gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére több bizottsági tagot felkér.
Kolbenachlag érdemel.
Brandt, vármegyei főjegyző felolvassa u kormányzó legmagasabb kéziratát Kolbenachlag Béla főispán felmentéséről.
Az állundó választmány azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a távozó főispánnak érdemdús működéséért köszönetet szavazzon meg és azt jegyzőkönyvileg örökítse meg. S mivel Kolbenschlag Bélát o belügyminiszter magasrangu állásra nevezte ki, uj működési köré hez jókivánatait tolmácsolja.
A közgyűlés lelkesen elfogadja a javaslatot, amit Bődy alispán határozattá emel. — (A díszközgyűlés melegen ünnepli Kolbenschlag
Bélát)
Dr. Tarányi kinevezése.
Brandt főjegyző ezután felolvassa Horthy Miklós kormányzó ur Őfő-méltóságának legfelsőbb kinevezési okmányát, mellyel nyirlakl dr. Tarányi Ferencet Zalavármegye főispánjává nevezi ki. (Hatalmas éljenzés, közbekiáltások.)
Az Istentisztelet.
Ezután Bődy alispán felszólítja a közgyűlést, hogy a mult hagyományaihoz hiven — vonuljanak át a templomba, hol Istentisztelet tar-tátik. Az Istenek segitségül hívásával akarják megkezdeni a főispáni beiktatás ünnepi aktusát. — Erre a díszközgyűlés hatalmas sokasága átment a plebánia-tem-plomba, ahol Pehm József espereslelkész mondott csendes szentmisét.
Az Istentisztelet befejeztével Bődy Zoltán alispán
újból megnyitja
■ közgyűlést.
Majd egy több főből álló küldöttség elmegy az uj főispánért.
Ahogy dr. Tarányi Ferenc gyö-györü kékszínű diszmagyarjában me gjelenik a küldöttségtől körülvéve — szűnni nem akaró hatalmas éljenzésben tőr ki a terem közönsége. Ennek lecsillapulta ut^n Brandt főjegyző felolvassa a leg-magnsríbb kinevezési okmányt, mire Bőay alispán felszólítja az uj főispánt az eskü letételére.
JDr. Tarányi erőteljes, férfias, tiszta hangon mondja utána az eskü szövegét. „Isten engem ugv segéljen" — fejezi be — és ujabbi óriási éljenzés harsog a termen keresztül. Dr. Tarányi Ferenc elmondja programbeszédét.
Dr. Tarányi programbeszéde.
„Mint mindig a szent karácsony ünnepén, az idén is felhangzott a nagy világ templomaiban a bethle-hemi pásztorok éneke, amely békét hirdet a földön, ahol erős és kíméletlen harcok folynak az emberek között. Magyarország is kivette a részét ebből a háborúságból, csak az a szomorú, hogy mig a világháborút Nagymagyarors/ág vivta, addig nekünk ma Csonkamagyar-orszagban kell küzködnünk. Lehetetlen, hogy most az országnak egyetlenegy polgára is, aki magyarlak és becsületesnek vallja magát, kivonja személyét azok alól n kötelezettségek alól, amelyeket ma a Haza megkíván. Éppen ezért én sem vonhattam ki magamat a Kormányzó ur Őfőméltósága és a kormány bizalm*s parancsa alól és igy foglalom el Zalavármegye és Van-vármegye főispáni székét. A reám váró feladatokat csak ugy tudom elvégezni, ha meg lesz győzve arról,
ÜALA1 KOZLOHY
1923. január 5
hogy mindkét tőrvényhatóságot az a szellem hatja át, mint önmagamat. Zalavármegye volt az első, amely megindult a keresztény és nemzeti alapon az ország talpra-állitása érdekében. Követni fogom én is ezt az utat, mert ha bármikor szükség volt a fokozott keresztény és nemzeti munkára, ugy ma igenis erre van szükség. Ha ezt a szellemet Sikerül megkapnom, sohasem fog tudni elgáncsolni bennünket senki.
A főispán foglalkozott ezután a közigazgatási reformról szóló törvényjavaslattal, majd nagyhatású beszédét igy fejezte be: Szétforgácsolhatnak te árva nemzet, de )el fogsz támadni."
A főispán beszédét hosszú, szűnni nem akaró éljenzés követte.
Kroller főapát fldvczli Tarányit.
Dr. Kroller Miksa zalavári főapát a vármegye közönsége nevében üdvözölte ezután az uj főispánt.
Azzal kezdi beszédét, hogy egy meleg é3 szeretetteljes lstenhozz«v-dot mond a távozó Kolbenschlag Bélának. A megye közönsége nevében üdvözli dr. Tarányit, annak a közönségnek nevében, amely azt akarta, hogy Kolbenschlag örökébe ő lépjen. A kormány bizolmából lett főispán. De Ő nemcsak a kormány, de a vármegye bizalmát is bírja. Nem azért — mert megye szülötte, nem azért — mert rokoni kötelékek fűzik a vármegyéhez, de mert oly elveket vall, miket székfoglalójában kifejtett. Távol legyen minden széthúzás, távol minden visszavonás. Folyton halljuk, hogy a magyar nem enged. Hát legyen ugy — ne engedjünk abban, hogy melyikünk hoz több áldozatot a hazának.
A főispán első kinevezései.
Dr. Kroller szép üdvötlőbeszéde után nz uj főispán a tradíciókhoz illően felolvasta első kinevezéseit — a főispáni hatalom első gyakorlásaként.
Eszerint
Dr. Bogyay Elemért és Dr. Horváth Vilrnost tb. vármegyei főjegyzőkké, Hódos Ernőt és Dr. Tomka Jánost tb. főszolgabirákká, Leidl Ervint és Hertelendy Ferencot tb. szolgabirákká és Schmidt Jenőt tb. vármegyei főügyésszé nevezte ki.
Mojd utána néhány lelkes mondattal a főispán bezárta a díszközgyűlést.
Ezután következtek a különböző testületek és küldöttségek tisztelgései az uj főispánnál. Dr. Tarányi a szónokok üdvözleteire melc2en válaszolt és a legtöbb úrral elbeszélgetett.
Egy óra után bankett volt az Arany Báránybon, amelyen kb. háromszázan résztvettek. Sok felszólalás hangzott cl a fehér asztalnál, ezek közül a legkimagaslóbb Vass miniszter beszéde volt.
Bankett után Vass népjóléti miniszter és dr. Tarányi főispán autóba szálltak, mig a díszközgyűlés vidéki résztvevői visszautaztak lakóhelyeikre.
Amerika elitéli a túlzó francia követeléseket
Az amerikai kormány közbelépése küszöbön áll.
Megegyezést kell keresni a Jóvátételi kérdésben.
London, jan. 4. Newyorkból jelentik, hogy Amerika kőzvé leménye tnlnyomó többségben ellenzi Poincaré tnlzo jóvátételi politikáját. A republikánus lapok washingtoni tudósítói bejelentik, hogy az amerikai kormány a közei jovoben njabb lépést szándékozik tenni, abban a reményben, hogy meg egyezést létesíthet a jóvátételek tekintetében.
„Magyar a magyarnak nem lehet ellensége".
Horthy Miklós.
Irredentizmus a Rnténföldön.
Prága, jan. 4. A „Pravo Lidu" hirt ad arról, hogy a ruténföldi Orel-egyesületek az irredenta-mozgalom szolgálatában állanak. Vezetőjük a magyarbarát Demkó Mihály és Bródy Endre.
A brit pénzügyi bizottság
megérkezett Amerikába.
London, jan. 4. A brit pénzügyi bizottság Baldwin kincstári kancellár vezetése alatt Newyorkba érke zett. A jövő hétfőn Washingtonban tartja első formális értekezletét az amerikai adósságfundáló bizottság.
Alkotmánymódositás Olaszországban.
Róma, január 4. Az „II Mondo* azt írja, hogy fascista vezető tényezők az alkotmány módosításét sürgetik olyan ertelemoen, hogy a miniszterek a királyi kinevezés után csak egy ízben, még pedig a törvényhozási időszak kezdetén tar-tozzannk u kamarától bizalmi sz?» vazotot kérni, azután négy évig eltekinthessenek tőle. Nagy kommunista-értekezlet Hessenben.
Berlin, jan. 4. A Rothe Fahne közlése szerint január 6 «n Hessenben Franciaország, Anglia, Olaszország, Belgium, Hollandia, Csehország é.s Németország kommunista pártjainak vezetőségei értekezletre ülnek össze. Az éítekezleten arrói tanácskoznak, hogy miiyen intézkedéseket tegyenek a versaillcsi béke és az eddigi jóvátételi politika eilen, de különösen Poincaré zálogolási politikájával és a Ruhr vidék megszállásával szemben.
A görögök szabad kikötőt
biztosítottak a cseheknek.
Prága, jan. 4. A Preger Tagblatt belgrádi jelentést közöl, amely sza-lonikii lapokra való hivatkozással arról számol be, hogy a görög kormány elhatározta volno, hogy Romániának és Csehországnak egy-egy szabad kereskedelmi zónát ajánl fel, ugvhogy Jugoszlávia, Románia és Csehország három sz&-bfid kikötőben fog találkozni.
Az Írországi harcok ismét megkezdődnek.
Dublin, jan. 4. De Volera közhírré tette, hogy a sinnfeinok dub lini főhadiszállását újból felállították és hoj?y o harcot AnglÍH ellen okvetlenül folytatják.
Poincarét Millerand biztatja erélyes állásfoglalásra.
Berlin, jan. 4. A Deutsche Ali-gemeine Zeitung párisi jelentése szerint Poincaré merev magatartását MiHerand biztatására vezetik vísízo. Már újévi beszédét ugy magyarázták, hogy nemcsak a szövetségesekhez, hanem a pápához is intézte. Ugy tudják, hogy Millerand azután felszólította Poincarét, hogy vagy vigye keresztül a francia javaslat elfogadását, vagy notifikálja a konferencia eredménytelenséget
é» feloszlatását. Millerand ezzel újév óta másodszor avatkozik aktiv módon n politikába, amit b helyzet legjellegzetesebb körülményének mondanak.
Irredenta gyűlés Zalaegerszegen.
Zalaegerszeg, jan. 4. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) Az összes Zala^ármegyében tartózkodó erdélyi menekültek ma délután nagy tiltakozó népgyűlést rendeztek Zalaegerszegen, amelyen kimondották, hogy felkérik u kormányt a«ra, fhogy a román kormánynál eszközölje ki a megszállt magyar területen való népszavazást. Amennyiben ez nem történne meg, ugy fegyvert fognak és életüket áldozzák fel Erdély felszabadításáért.
A bonni egyetem tiltakozása a Ruhr-vidék megszálása ellen
Bonn, jon. 4. Az itteni egyetem és a bonn poppelídorfi mezőgazdasági főiskola tanárai, szenátorai és igazgatói szózatot intéztek a kül földi egyetemek tanácsaihoz. — A felhívásban a francia korm.ny rajnai politikáját erőszakos fenyegetésnek bélyegzik és a leghatáro zottabban tiltakoznak ellene.
Változás előtt áll az enrópai y helyzet.
London, jan. 4. Valószínű, hogy a párisi értekezlet ma délután szétmegy anélkül, hogy megállopodasra jutna és hogy a brit küldöttség Parisból visszautazik Londonba. Mindjárt hazaérkezése után minisztertanácsot fognak egybehívni — hogy mérlegeljék az európai helyzetet, amely most teljesen megváltozik, miután Franciaország nem tudott Angliával ptégegyezni a jóvátételi kérdésben.
Nyugat Tráciában ismét rémuralom van.
Szófia, január 4. (Éjfélkor érkezett.) A lapok jelentése szerint Nyugat-Tráciában napról-napra súlyosabb lesz a helyzet. A görög katonák nem ismernek fegyelmet és a fosztogatások, betörések, gyilkosságok, asszonyrablások napi renden vannak. A falvak bolgár népe kénytelen menekülni a görög katonák}üldözése elől. Különösen Dedeagács környékén garázdálkodnak nogörögök, ahol a falvak népét kiűzték, házukat és állataikat lefoglaltak. A lakosság az erőszakra erőszakkal válaszol: a férfiak felfegyverzett bandákba tömörülnek és hellyel közzel megtámadják a görög kutonák osztagait, amelyekkel véres harcokat vívnak.
Poincaré még mindig remél.
_ Berlin, jan. 4. A Daily Mail értesülése szerint Poincaré elhatározta, hogy jóvátételi kérdések megoldása érdekében önálló akciót fog indítani. Eoben az elhatározásában megerősítették « francia szenátoroktól és képviselőktől, valamint nz ország minden részéből hozzáintézett ilyenirányú levelek.
Bo»ar Law hajlithatatlansága Idézte elő a szakítást.
Páris, január 4. Francia hivatalos körökben az a nézet alakult ki, hogy az értekezlet még nem feneklett meg. Párisbon csodálkoznak Bonar Law gondolkozásmódján. Ugy látszik, hidegvérrel nézi a szakítás lehetőségét.
Magánbeszélgetések közben mar többször elkerülhetetlennek mondotta a szakítást. Számol ennek következményeivel Is. Még lehet séges, hogy az részleges válasz, amelyet Bonar Lnw ma fog Poincaré és Theunia bírálatára adni, uj mozzanatokat visz bele a vitába.
Az angol delegáció elutazása.
Páris, jan. 4. A „Matin" szerint angol körökben azt mondják, hogy a szövetséges miniszterelnökök ma délutáni ülése tisztán formális jfel-legü lesz. Az angol küldöttség már előkészületeket tett arra, hogy ma este elutazzak Párisból.
Amerikaiak a jóvátételi bizottságban.
London, jan. 4. A Reuter-iroda jelenti Washingtonból: A kamarában folyó külügyi vitát valóssinüleg a Robinson demokrata képviselő által benyújtott határozati javaslattal kezdik meg. A határozati javaslat által Harding elnököt meghatalmazná a szenátus, hogy egy vagy több amerikai képviselőt küldjön a jóvátéleli bizottságba.
A tőzsde irányzata. .
A tegnapi magánforgalomban változatlanok maradtak az árak. Később némi szilárdság mutatkozott és egyes papírok árnyereségre tettek szert, ami vrra vezethető vissza, hogy élénk kereslet mutatkozott anélkül, hogy lényeges eladás lebonyolítható lett volna. A délutáni órákban a bécsi tőzsdéről érkezett kedvező hírek hatása alatt az árfolyamok tovább emelkedtek és a szilárdság mindvégig tartott volt
Templomrablás.
Ellopták a sárospataki katolikus templom kétszázéves szentségtartóját.
Sárospataki tudósítónk jelenti: A mult szombatra virradó éjszaka eddig ismeretlen tettesek a róm. kath. templom oltári szentségtartóját elrabolták. A betörők már nappal bavehették magukat o templomba, amelynek bezárása után zavartalanul dolgozhattak. Először az oltárhoz vezető ajtót törték fel egy reszelő segítségével, majd gyertyavilágitás mellett láttak munkához. A gyertyát, amelyet meggyújtottak, az oltáron levők közül emelték le. Közben valaki megza-varhutta Őket, mert a kegyszereket az oltáron hagyták és csak a félkilogramm sulyu, arannyal bevont ezüst szentségtortót vitték magukkal. A szentségtartó az 1720. esztendőből való, remekszép ötvösmunka, zefír, smaragd és más drágakövekkel van díszítve s ezek közül három darab valódi. A tettesek valószínűleg a hét órai haran-gozásnál, amikor az egyházfi üresen szokta hagyni az ajtót, szöktek ki u templomból. Bűnjelként mindössze csak egy reszelő és egy régibb keletű cseh igazolvány foszlánya maradt hátra. A nyomozásnak egyelőre nincs eredménye.
lji3. j»nu<r 5_
HÍREK.
— Dr. Tarányi Ferenc Nagykanizsa*1' Beavatott helyről nyert írteíüléi szerint dr. Tarányi Ferenc Zsla- éa Vasvármegye uj főispánja vasvármegyei beiktatása után rövidebb időre Nagykanizsára érkezik.
_ Petőfi-ént Szepetnoken.
A szepetneki evang gyülekezet 1923 jonuár l én a templomban nagyszerűen sikerült „Petőfi-esf-et tartott.
__ Jóváhagyták a közüzemi pótlékra vonatkozó szabályrendeletet. A törvényhatósági bizottság a közüzemi pótlékra vo-nztkozó szabályrendeletet jóvá-h«gyta. A megfelebbezett közüzemi díjmegállapítás ügye azopban ezze| ínég nem nyert elintézést.
- Ötmillió korona értáktl arany- és ezliatnemUt loptak el egy amerikás asszonytól. Szombaton délelőtt megjelent a miskolci rendőrségen Pozsár Pálné ptUiburgi lakos, kávéház-, étterem-és stállodatulajdonos és feljelentést tett, hogy ismeretlen tettes egyik rokonánál elhelyezett két ládaját feltörte és abból öt millió korona értékű arany és ez.űstnemüt, valamint ruhaneműt ellopott
— A honvédzenekar hangversenyére, amely 6 »n, szombton este fél 10 órakör lesz a Polgári Egylet nngytermében az előkészületek nagyban folynak. — Miután már igen korlátolt számú j-gy áll rendelkezésre, okik a minden tekintetben művészi szimfonikus hangversenyen réizt nkarnaic venni, Teutsch Gusztáv drogériája-Kan a jegyeket még-előjegyezhetik.
— Egy fiatal azerelmea Szil veazter éjt öngyllkoaságn. — Kaposvár.ól jelentik: Allmonn Ja-
. kib 18 éves ujvárfalvai legény bzilveszte. éjjelén öngyilkossági szán dékkal oldalba lőtte magát. A fiatal
I jyerekember azért akarta elvetni magától az életet, mert szülei nem
I í Mdogtalan futai szerelmest se besuléaével beszállították . kapós vin kozkórházba. H
— Mosolu román miniszter cáfolja a vasntl tarifaemelés hírét. Bukarestből jelentik: A szenátus legutóbbi ülésén Hosoiu közlekedésügyi miniszter egy interpellációra adott válaszában kijelentette, hogy a tnrifaemelésrc vonatkozóan megjelent hirek teljesen alaptalanok, a kormány egyáltalán nem foglalkozik az emelés gondolatával. Ugy látszik tehát, hogy az emelés egészen bizonyostul be fog következni.
— Halálozás. Váradi Lajos elemi iskolai tanuló szülei, barátai és a család ismerőseinek Őszinte nagy bánatára a tegnapi napon elhunyt. Kedves, jó fiúcska volt, akinek elvesztését mindenki őszintén fájlalja. Temetése holnap délután 5 órakor lesz a róm. kath. temető halottasházából.
— Befejezték az amerikai csomagok szétosztáaát. Prd-low kapitány, a magyar gyermekek jóságos amerikai barátja, tudvalevően negyvenezer csomag szere-tetadományt gyűjtött a szegény kis magyar gyeimekekneK A hatalmas tömeg adománnyal, mely nyolc teljesen megrakott vasulikocsi rakományának felelt meg, december elején indult el Amerikából, oz United Status Lince hajóján.- A hajóstársaság, amely egyike a legelőkelőbbeknek, teljesen ingyenesen vállalta a rakomány szállítását s hogy az még idejében érkezzék meg Magyarországba hozzájárult, hogy az ingyenszáll'tmányt a személyszállító gőzösön hozz* át Ped low. Igy a csomagok pontosan karácsony előtt érkeztek meg Bu dapcstre, ahonnan a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt most továbbította az utolsó csomagokat vidéki szerveihez, hogy mielőtt megkapják a reá utalt gyermekek Amerika
szeretetadomnnyát.
^Ai-Al KOZLOWr
— Orvosi hlr. Dr. Balla
János Röntgenlaboratorinma, mely a forgóáramra való áttérés miatt rövid ideig szünetelt, a Ganz éa T^rsa cég által teljeaen újonnan átalakítva, újból Özemben van.
— Kivonat a sajtókönyvből Közhírré teszem, hogy Zalavármegyt Törvényhatósági Árvizsgáló Bizott sága a vármegye területére az élő marha árának folytonos árhullámzásóra való tekintettel a marha, borjú és sertéshús árát egyelőre szabaddá teszi, a zsir tájékoztató árát 900 koronában állapítja rr.eg. Nagykanizsa, 1923. január 4-én. Dr. Beusterien Erik s. k., rendőrtanácsos, a kapitányság vezetője.
— Uránia. Jön: „Maciste".
- AJÁNDÉKNAK legalkal masabb I'ILIHF békebeli anyagból készült saját kötésű harisnyái, kötött es szövött árui. Kabátókbun, jumpe• rekbnn, blúzokban, kesztyűkben és nyakkendőkben nagy választék. — Szombathely, Széli Kálmán utca <).
Uránia. Szomktton vas'T.-np .M.M.'ISTK'-trilógia Bircn egyetlen! I rész ,.'> !utál torVábmi*. MaCiMe el'hcn « filmben Múlmuljit .niuugát Az, flinil ci * modern j io ukal, (ix es'/ c> moivrn füntlccUiiiltx oly.t» együttese, amolv mjn«lcn iJei.sz ltunkat u'^f. •••ón fe»z'ti rrJckl^Jc-
>_nlc.t u IcgnHgyot'b fokra Cíig.txzn. Olyan h.ijmer«sstő li:avuroklc»l, hntáhmegvető v«k-cncrí'vCg^el tt mígi* jilszi konnyeJwpgc! viszi veghe. Mndvlc ax c!eW«sulyc« in <Ut-vünyafc «gé>z noroxalit harotii tuy.y-
ii;fii" vígjáték felv — Mi.: niu pénteken: .Drtfcotn* f«nl*>«tiku» tiirtinc" «eiv A sí. «.jnro« értelmében »cenMct;>* larab, mely lirniim Stoo'xcr regénye nyom.m kron;-k-% iJ.'k borongós í«lhoiiialyAt*il, -*uitogv« b.-t.-cH titokzatos története tb«5l menti mn
Vasmegye küldöttsége Tarányi zalai beiktatásán. —
I Tarányi Ferenc dr., az uj vasi-zalai ' főispán beiktatásán Vnsvárm^gye ! törvényhatósága részéről Herbst I Géza alispán, Rupprccht Imre fő-1 Upáni titkár és dr. Tulok József aljegyző vettek részt.
- Meghoaszabbltják Olaszországban a katonai szolgálatot. Rómából érkezett jelentés szerint Mussolini miniszterelnök megegyezett Diaz hadügyminiszterrel abban, hogy az 1923. év márciusában bevonuló újoncok szolgalati idejét 18 hónapra hosszabbítsák meg az eddigi 8—12 hónapi szolgálatidő helyett. Az erről szóló rendelkezés mnr megjelent.
— A petróleum kivitelének beszüntetése Romániában. Az
oláh kormány, mint hirlik, a benzinnek és világító petróleumnak kivitelét be akarja szűntetni. Az ipari és kereskedelemügyi miniszter egyelőre elrendelte, hogy uj kiviteli engedélyek ne adassanak ki.
— A nemzetgyűlési választól névjegyzék központi ▼« Uaztmányának ülése. Ma délután 6 órakor a nemzetgyűlési választói névjegyzék összeállítására kiküldött központi választmány a városházán üléat tart.
— Tegnapi számunkban „Az
uj húsárak Nagykanizsán" cimü hírünkben félreértés folytán közöltük, hogy az uj húsárak a nagykanizsai rendőrség közbenjöttévé! állapíttattak meg. Miután » húsárak cz egész vármegye területén szabaddá lettek téve, az uj árakat a Nagykanizsai Mészáros és Hentesiparosok Szakosztálya állapította meg és fogja ezentúl is cselröl-esetre megállapítani.
— Jugoszlávia nem ad választójogot a kisebbségeknek.
Belgrádi jelentés szerint a kormány a legutóbbi minisztertanácson foglalkozott a magyar kormánynak azzal az előterjesztésével, hogy a kisebbségek optálási határidejét kölcsönösen hosszabbítsák meg őt évvel. A kormány hir szerint hozzá is járult az előterjesztéshez, azonban arra az álláspontra helyezkedett, hogy a magyar kisebbség választói jogosultságát is felfüggeszti erre az időre. A hir ebben a formában nagy elkeseredést kelt a magyar lakosság között, amely a jogfosztó intézkedésbe nem hajiondó belenyugodni. A márciusi választásokra most állítják öjsze a szavazati joggal bírók névjegyzékét, s ebbe nagy nehezen több magyart is felvettek már, ezeket mo^t, amennyiben a kormány nem revidiálja elhatározását — törölni fogják.
— Burián Károly szombat és vasárnapi hangversenyeire olőjcgy-zeit jegyek ma estig okvetlen átveendők.
- Vadbörökot, oyut, róka, itb. legmagasabb árban veszek. Szabó Antal fegyverkereskedő-
inat c;.y rejtelmei vámpírtól szól. tOrténcC 'VIÍÍC4j(>l{on " "itaiJanok vérévet tartott* " cleM "tat aztán egy nímst métánk tííit.ilcUt. :»lcscc« gy.'.x Ic, hogy i-x es-»za-.•íJos alok alol mcgvalJn u* emberek t -(men> ai-sor /..goto, „ :£niCi {eU.
IróffóptuUJdonoiok fl^yolmöb...
hlvi:onJu teljevrn fn»N e» turto. irog-i-. 1 (zallngok niin.icn renJsreru gí.-hez -^niét } íupliAt'.'k .< legokv bb napi «ron -ischol . ruK.r f'^i p., íratMuzlelclieiI, N»gyk»Ult»in. VI i^-aiozífó rn.i, pénteken c* holnap, tzomc-iton «itij.» ^muui .jit ,TOKN'Ál)(>*
einiu tcoiijn 4 iiiexicói ar-ítiytv.k eletet
fXctev va!«iNM,:»n.it oa|H>» műsor keret birü Jeiesin iiii
' f«iv<
koJJc y a ii
Jnim>ina., mslynek ■tagon keresztül ui.... elénk tna>:» terraé-Vasárnap peJig epy. Lőni* Rtlph, a viUy. nnn-jiuvész í.ísiciepiétevel: l-a.i íita* najty detektivtyrté-an kori-l hamutatora. - J«n ocinut.itkozi( .Vénusz kit* :nckl(5 film op«ucnckejck kóxrrnuko lesével.
SPORJÉLET.
Készülődéi az 1924 ik évi olympiádra.
A jövő esztendőben zajlik le a háború utáni idők legkimagaslóbb sporteseménye, az 1924. évi olym-piád. Angol, amerikai és franciaországi táviratok özöne számol be airól, hogy már most, mindenütt ezekben az országokban a legna-gyobbmérvü trenirozás folyik. — Nálunk Magyarországon ebben az irányban még nem igen láttunk kezdést. Pedig megfelelő trénerek ről és az atléták megfelelő élőké szitéséről már most gondoskodni kellene. Az állam és a tá sadnlom feladata lesz, hogy megteremtse azokat az erkölcsi és anyagi feltételeket, amelyok lehetővé teszik a magvar atléták részvételét az 1924 es olympiádon. Reméljük, hogy n megjelenés politikai akadályai is időben elháríttatnak, s hosszú elzárkózás után a magyar szinek ismét megjelenhetnek és diadalmaskodhatnak a nemzetközi sport nagy versenyén.
Üfi
ERFISZÖVET
ÚJDONSÁGOK
legújabb mintákban
|Női szövet
különlegességek Costümre éj ruhákra
Férfi fekete és sötétkék Kamgarnok és Creppek Frakk szmoking és zsakett öltönyökre
Női l/elourok, |Oamentuchok kabátokra és ruhákra
Selymek alkalmi és báli
ruhákra minden létező színárnyalatokban
Etaminok és Qrenadinok
legfinomabb minőségben, meglepő divatszinekben
| Menyasszonyi
kelengyékl (Farsangi újdonságok!
Regenhart és Raymann világhírű asztalneműiből
óriási raktár
Mindezeket nagyon olcsó| árakon
KISFALUOI KRAUSZ
J divatnagyáruházában az
Arany Kakas
hoz. szerezhetők be
NAGYKANIZSA
Erzsébet-tér 21.
&ALA1 KÖZLÖNY
1923. j.nuár S.
Nagy vászonvásár400koronától!
Egész vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövöpamut raktár!
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában Erzsébet-tér
KÖZGAZDASÁG.
Kifogások • kereseti adó végrehajtási ntasltáaai ellen.
Az általános kereseti adó végrehajtási utasítása ügyében az összes kereskedelmi és ipari érdekképviseletek « napokban értekezletet tar-Úrtfak, amelyen elhatározták, hogv január 5-én, pénteken délután 5 órakor Budapesten a Kereskedelmi és Iparkamarában gyűlést tartanak. A gyűlésen n végrehajtási utasítás sérelmes intézkedéseit teszik szóvá. A végrehajtási utasítás ellen állást foglalnak még a különböző foglalkozási ágak, igy ax ügyvédi Kamara, az Orvosszövetség és a Gyógyszerészegyesület is. A pénzügyminisztérium különben nyilatkozatot adott ki a kereseti adó végrehajtási utasítása ellen eddig elhangzott kifogásokra, amelyben védi a kifogásolt pontokat. A nyilatkozat azt akarja kimutatni, hogy az utasítás könnyítéseket tartalmaz a/ alkalmazottak adójának levonása tekintetében. ,
Valuták i
Napoleoo 9200, foot 1] SCO-11400, Dollii £500, Francia frank; 170-83," Márka 32—40, «OU" Ura 124-30, Osstrák koron* 360-3 0& Lel 1426—1526, Szokol 74—7ü, Svájci frank 440-W, Dinár 2600—2660, Leogyel mám 13-14, HotUodi forint 626-946, eelgalrank 166—16<J, Léva 16 60—17-60
Devizák:
Amsterdam 800*00, Koppaüháfja 600—610, Kxisstiiala 402—472, Loo-ioo 11300 -- i lOCO, BetUa 22-40 MOaoo 126-130 Páxis 176-33, Prá*a 74-7S, — Stockholm Ml—MQ. Zürich 440—55, — Wl«o 356 - 370. — Zágráb 600-040, — KswYork 2426-600, VarsA 14—15, BukaiMt 1326-1425, Sofl* 18-60—17-60 •
Zürichi zárlati
betün«-12 Amsterdam 200 00, KoUaadta, New-York | •528 —00 Londou 2466, Párli 3700, Mitaao 2720, Prága 16.60, Budapest 21-60, Zágráb 160, Varsá 3-00, WWo 5-76, Ssófia 370 Osst/ák bély. 0 76
Termény jelentési
Boia (Tisxavldékl) 11800—11000, egyéb 11750X00, rost 8000-3200, takarmány árpa 7100-7300 stfrárpa 7300-600, ub 7800-8000, taogeri 7400-7600, repce 14000-14600. korpa Ó200 - 6300, költi 8500—9000.
Budapesti állatvAsári
Martuhos I r. ejtétxfceo 3X0—400, hátulja 420- 640, eleja 360— 480, II. r. e^tibeo 280—360, hátulja 300-380, eleje 240—270 Növendék muhi: I. r. egétiben 146-166, borjú (ütött bérb) 660-576, Készlet: Nagy. marha 165, eladás 140, — Nóveodék marha 5, ilidii -,-bwJs -, eU4is —, Marhabőr 6*0—570, borjuWr 1100-1170 Birka —, eladva —, Johhus 280-320.
Sertésvésári
r elhajtat 1340, Kikelt délig :60, Ore* -KGiép 600, XónayJ —-—, I. r. 640. 11 4TQ Zsír 780, jiüíw 620, Ltó. bet 6*0.
Értékek a magánforgalomban:
Általános szén 131000. Sulgólarjár.i 640C0, Rima 13600. Schliek 1 te00. Danlca 12:C0.
Feleli* szerkesztő Benedek Rezső.
Apró hirdetések
.Ujai 10ac4lc lOOkoroaa. «*at»g»i>r> txlQr.l • Md.lt tünk dapUa lUmllUU'k. ADUI k*r**6ko»k &0 uUtJUc ara0ja.lu.en7.

2XZ.H «Kn Uján III . bto fn.lTl Cun * ki*aot»n
ro« Mtrittel'tl

Várad! Lajoa és neje *sU' Gombocz Maria, mint szu«ói « maguk, valamint leányuk Ma 'laka, »x elhaltnak n<Kysiulói Gombocz Jánoa es i'cjc w ! Wittmann Teréz. Gombocz
Ferenc, nagynénje Perk^Vcn-délnél liruucalca Mariska, továbW m Brirticatca, Allcach. Wlltnianii.SnlfAr r* PalcwU-dok ncveben iuJ»tj«k, hogy felejthetetlen -ing* jó Uv't, Utt.es t% roVcr.
VÁRADI LAJOS
tl««i lik. D-lk mi) tanúié
.'eSyu éti január 4-er», cletér,tk S-ik évébeo, lövii tzeovedés után ctco-Jeten ar Urba-. elhunyt
. rag* halottunk fóldi nuradsá-nyalt I. hó 6 in délután 4 órakor kísérjük « róm kath temetó halót-tatliázábOla róm kath sieeilcjtyhar OKflJiu után uyyanixon tcai«:<<• ben levő c«Udi mibolthox <.it>k nyugvó helyére
Az engesztelő tienUmtcMozal a megboldogult lelkiudvéért 1 ho '-'-én dfle'.ótt 0 órakor fog a helybeli tzenlfercncrendiek plébánia tem; lo-maiban az Egek Urának bcmutattatnl Nagykanizsa, tt»23 január 4-en It^yta c«ki 4641 « pUksaés t (eUka fíökki U u.KaViía!
Megnyílt Megnyílt
SZABÓ ÉS KAROLYI
vlllanyíolsxorolAsI vállalata
ERZSÉBET-TÉR 1. SZÍN AUin
—— A VASZMUKK HCLLKTT, -
hol a leg-jutányosabbsn és leggyorsabban eszközöltetnek e szakmába vágó összes munkálatok
isvltisokat este 9 órálf wiközllnk.
Napszámosokat
felvetz a
NAGYKANIZSAI TÁRriíZAK RÉSZVÉHYTÍRSASÍG.
Helybeli dlvatáruhaz
pénztárnoknőt
keret axoorvali bcléj-étie, akik ntái működtek. Ajialatoktt levélben (oem »/e-naélyeten) rtxe<é*i igények mc/jelóJéiével ..Heghizható" ;e!igérc a kiadót* kérünk.
Vadbőröket,
nyulat, rókát, nyastet stb. legmagasabb árban vasa
Villanyi Antal
Csengery.ut 23. ,.u
ARGENT
János modo.-n clpóssüzletébon Nagykanizsa, Oeák-t«r 1.
vett cipő a* anyag jósaga é> kiváló gondot készítésénél fopva ■ te-.Juüriyot.bb.
óriási választék zésiel Jo!go*«i fekete és ttu>r« Kt.ktt, cíiivret jv, tzar.at. a ni. lop. lakk, to.jem ét bánoaycrpőkban.
Gyermekcipő K41 különlegességek!
QUITTNER ARTHUR
m.itt,l, notorok, o>IU4rok, .l"jH
ÍÍL. tíű »«.t.ly rtll.mh.rtt6 b.r.Dd.s.ait, KM...
"«•»» ..ikSrflt.tt.k. Si.k.n.rQ.o ».,»! motorok nJr«Uk.ioa.i^.L Mu.ű.aa.ma .,ok r>kliron.
■Kffiií
tvc/maíol
K.v.tyvvi
ssüktéges miadenfajta
Üzleti könyv
kitebb és nagyobi' méretekben.
Forgalmi adókönyv
Levél- es szám'arendezfik
Gyorsfűzők mindenféle írószer
legolcsóbb naj-i áron kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv- é* papiraruhirában. Na^ylunisvin
—FIAT-
i^l ■ Hflftk
r. U Ho>l»i>«(( k*pTi>r|£aaK«.
Taurll Kumralraktár. toheráru luvarozAs, azemely-fuvarozaa, javItó-mOhely. bcnzln-árualtás. Telep: Tárház-utca. Telefon 183. Igaigatcag Pó-ut 8. Bazár-ópUlot. Telefon: 35«.
Nagykanizsai Autöforgalmi
Részványtársaság NAGYKANIZSA
gyártmányú 12
BENZINMOTOR
cséplőve I.
ilo/lier és Schxanz-íéJe A motor cvctéplí alig hatznilt, teljesen kifogátttltn állapotban van — Ci»:
HORUÁTH JENŐ, Somogycsurgd
■ !.[>:u;.ldM0«0k: Zalii »t Gv«rm«ti kfin^vomilAláb.c.
<>2. évfolyam
Nagykanizsa, január 6. Szombat
4. szám.
POLITIKAI NAPILAP

«• kluMblvatal rft-ol 18. (nUrartian -Telefon 7*. a lém. Ezen szám ára 15 korona. naoaaMal Sraki B«y hó Uaroa-. Uaiyr* tarra SOO.- K •a.- K
Én árva nemzetem,
ki az uj esztendőbon folynod n mult évok nehéz kereartutját — kezed még meleg ■ kézszoritáatól, mellyel elbucsuttál volt a számodra csak töviseket termő óesztendőtől, szived még telve biztató reményekkel, miket n sokat igétő újesztendő ébresztett benned Is imr, a magyar égboltozat' máris elsötétedik. A fekete felhők közepette ott láthatod n csúnya vészmadarakat, • mint károgó'ujjongisial látják ki éhes csőröket a sebektől vérző meg' nyomorított ország felett, amiot ki nyújtják éles körmüket a vívódó nemzet fölött, amint a keselyük körültepdesik Msradékorsxág keskeny betegágyát.
Ott Uthntod az átkozott emlékű Linder Bélát, a „nem akarok többé katonát látni" végzetes szállóigének szülŐapját, amint hszánk egyik legnagyobb ellenségének Benes cs:h külügyminiszternek egyenes meg* hivására Páritba utazik, hogy a magyar haza teljes rombadöntésén tanáctkozzanak. Benes és Linder. Kaifás és likáriót szövetsége — az őrök igazság — az egységes, nagy és ép Magyarország ellen.
Olt láthatod a jugoszláv Wrcsét, amint vérbenforgó szemekkel éles ciőrét belemártja a nyitott magyar sebekbe, és nem törődve a magyar szenvedők elkeseredésével, amely félelmetes és végzetes erőt jelent még a balkáni dőlyf számára — ujabb fenyegető magatartást tanúsít.
Ott láthatod aioka1, akik folyton c»ak magyarbarátságról szaval nak, a magynr nemzet életrevalóságáról udvarolnak, a magyar jóvátétel lehetetlenséget hangoztstják, a magyar nemzet szép jövőjéről ódákat zengenek — de amikor ra gyogó színezelü r&lazatukat leveszik — magad előtt Intőd a fekete kuvikmadarakat, akik kiegéizitik a megfogyatkozott Magyarország ellenségeit és hangadó szerepet vist-nek abban a falkában, amely Mara. dékország felett lélekharangot kongat és gyésrdalokat énekel.
Ott láthatod a mesterséges árdrágításnak magyar tetemeken élős kődő rut hollóit, akik nem nézik az édestnya kiaszott keblét, sem azt, hogy szinte percenként rabolja el a halál angyala oz inséggol meg-birkóinl nem tudó magyar emberpalántákat, akik még arra sincsenek tekintettel, ha az utcák és terek sarkán benépesülnek kolduló vitéz magyar hősökkel. Hollók — akik a magyar milliók könnyein és szenvedésein kcrcstlül zsebelik be az aranyesőt.
Ott láthatod a fekete halálmadarak seregét, amely újból minden oldalról harapófogók közé akarja
storitani a magyar koronát. A magyar korona árfolyamesése semmiféle Összefűggéiben sincs a jóvátétel kérdétével — hanem igenis gyászmadarak spekulációja.
Olt láthatod azokat a gyásrma-daraknt is, akik — mig az orstág irtózatos tusit vív a külső ellen-stéggel, Ők o bomlásnak, a széthúzásnak, a visszavonásnak gyilkos
processzusai kciziiik eio es ineg-könyilik az ellentégnek munkáját, kacérkodnak megrontóinkkal é* hangos sióval az ellenséghez címzetten tiltakoznak az ellen, hogy Msgyarországon jogrend és béke uralkodjék.
Én árva nemzetem — mikor ébred fel végre benned az alvó nubiai oroszlán ? (*)
Merénylet Rasin cseh pénzügyminiszter ellen
Két lövés érte • cseh pénzügyminisztert. — A tettes egy húszesztendős tisztviselő. — Rasin sebesülése súlyos.
Prága, jtnuár 5. Ma reggel háromnegyed 9 őralior Rasin pénzügyminiszter ellen merényletet követtek el abban n pillanatban, amikor lakáaából távozva a Zitnaa Ullcen antomo bilba szállt. Az egyik golyó hátairól csípőjén találta Raalnt, aki snlyoaan megsebesült. Nyomban a Podolu szanatóriumba szállították.
A tetten Sopal József, 20 éves tlaztvlaelő, aki nem tartozik egyik politikai parthoz sem éa nem la leglonárina. Tettének megokoláaáal Raain pölltlkal tevékenységére ntalt. Már jó Ideje eltökélte magát a merényletre.
Csehorazág rémképei.
Varsó, jan. 5. Csehország az utóbbi napokban feltűnő csapat-erŐsítcscVei küld fl lengyel határra. A megerősítés jellegével bíró katonai intérkedések okát Prágában teljesen eltitkolják. Harding elnök tanácakozáaa a német jóvátételről. Páris, jan. 5. Washingtoni je lentcs srerínt Harding elnök, Harvcy londoni nagykövet ér Loodge szenátor ma hosszabb tanácskozást folytattak a jóvátételi kérdésről.
Rasin állapota. Prága, jan. 5 (Éjfél után érké-:ett.) Az orvosi konzi ium megállapította, hogy Rasin pénzügyminisi-ter állopota reménytelenül súlyos. Ht föl is épül, bénasága képtelenné teszi a munkára.
Behívások a francia had
seregbe Pál is, jan. 5. (Éjfélkor érkezett.) A Ruhr- és Rsjnavidékről sznbad-ságolt katonát, továbbá a mérnökök és műszaki katonai erők megkapták 24 órás behiVójukat cstpat-tcsteikher. EbbÖl következtethető, hogy Franciaország mrgszállásiterve most már megmáiithautfan. Zavargások, tüzek Szerbiában Baja, január 5. (Éjfélkor érkezett.) Belgrádi jelentés szerint »z egész Szerbiában forradalmi jelenségek észlelhetők. Ltgutóbb — eddig még ki nem deritett okból — óriási tűzvész volt Belgrád külvárosában, ahol nagy javiló telepek égtek le. Az óriási tüivész keletkezését ösz-szefüggésbo hozták a mozgósítás miatt kitört elégedetlenséggel. A tüz alkalmával alfirnvrozolt 19.
gy. e. feltűnően vonakodott a kivonulással, » n lüz helyszínére csak annak eloltása után érke/ett meg. Déls/erbiában liebb bolgár komi tácsi bandák jelentek meg, akiket a határőrség é* pénzügyőrség pu*-kalüxzet elütött.
Bevonják a postapénzt.
Budapest, jan. 5. (Saját tudósítónk jelenti telefonon ) A hivatalos l*p holnapi számában fog megjelenni a rendelkezés a poitapén* bevonásáról. E szerint minden, n még forgalombin levő 20, 10 és 5 K-i*S postapénz a pénzintézetek által magyar államjegyekre váltandó be február 4 lg bezárólag, minden levonás nélkül. E határidő leteltével február hó 28 ig már csak az állami jegyintéret és az állampénz* tárak fogadják el teljes értékben a postapénzt, illetve fogják állnmje-gyekre kícierélni. Március 1—31-ig bezárólag o fenti helyeken már csak 20V* os levonással, teh it 10, 5 én 5 50 korona éitékbon fogadják el a postatakarékpénztári pénzjegyeket fizetés vagy kicserélés céljából. Március 31-ike után e pénzjegyek teljesen értéküket vesztik é* azok sam fizetésre, sem kicserélésre nem Irsmek használhatók. Orosz azovjetkövet a lengyel köztáranaág elnökénél.
Varsó, jan. 5. Obolenski Leoni-das, az orosz stovjet lengyelországi követe mi tisztelgett a lengyel köztársasági elnöknél.
Angóra — Törökorazág fővárost .
Berlin, jan. 5. Angorai jelentés sierint ott határozatot hoztak arról, hogy Törökország fővárosa ezután vég'egesen Angóra lesr.
Pipái kltüntetéa.
Pécs, jan. 5. A pápa dr. Zichy Gyula gróf pécsi megyéspüspök előterjesztésére Prlntner Jánosnak, a nagynyárádi templom gondnokának négy évtizedes munkássága elismeréséül a Pro Ecclesia et Pontifce diszkeresztet adományozta.
Irta: Neumann Henrik dr.
(Folytatás.)
S«erenctére, hogy többnyire nem a theoriák, a azavakból font sophisitíkus srőrszálhasogatások, hanem többé kevésbé csakia a tapasztalat játszotta a vesetŐ szerepet a győgykezelésnél. Asklepía-d«s, Hippokrates, Gslenus filozófusok nevei ax akkori kor orvos-tudotnányábsn is kimagaslanak. A középkorban papok ís foglalkoznak a gyógykezeléssel.
A legrégibb, a történelmed megelőző korarakokban, midőn az emberek még a jelenkori prltnlllv népeknél is állatibb életet éltak. orvoslás nem létezett, csak a „természet gyógyerői" működtek. És ma is, a gyógyitás tudománya és müvésrete ezen minden szervezetben benn tejlő gyógy tendenciát is feltételezi, arra alapit ét igyekszik a gyógyító beavatkozá'Sil (ahol ez szükséges) a gyógyulásra alkalmas feltételeket .megteremteni, vagyis a gyógyulást elő>cgiteni. Ha a betegséget egyrészt mint fejlődési tökéletlenséget,s másrészt mint a kuliura termékét fogjuk föl, akkor ezt mindig a külső körülményekhez, a miliőhöz viszonyítva szabad csak tennünk. Apon szervezet, mely a kübő körülmények- . hez alkalmazkodni nem tud, meg-betegsiik, vagy ax oly környezet, mely bizonyos adott szervezetek életkörülményeinek normális (fiziológiai) feltételeit nem tartalmazza, az illető szei vezetek megbetegedését idézi elő. Már most az alkalmazkodás az idŐ kérdése Is. Az alkalmazkodás többé-kevésbé gyorsabb vagy lassúbb a szervezet erői vagy a környezet akadályai szerint. Ha a szervezet alkalmazkodó képessége arányos a legyőzendő külső akadályokkal és ha az ösx-szes viszonylatok az alkalmazkodási idő tekintetében is egyeznek, akkor a szervezet hozzáidomul környezetéhez, másszóval egészséges marad.
Az állatvilágban is észlelhető . gyógy tendenciákat ax „ösztön" J uoiversalis leple alá rejtjük. A ] modern természettudomány tagadja a „vitalismus" elvét, azaz az u. n. j .életerő' uralmát, illetve létezésééi és ami ezzel összefügg nem hó4^jfl a teieotogiának, vagyis célszarüu^M tanait a termésretben csak bl1 J
ZALAI KÖZLÖNY
1 1923. január 3-
nyos megszorításokkal fogadja el; hanem inkábV a keusalitas, az ok-azerüség elveit fogadva el, minden természeti jelenséget utóbbi princípium segélyével igyekszik magya rázni. Ribbcrt a'célszerűség kifejezése helyett az „alkalmozkodási képesség" szavakat hjsználji. Mér most az orvostudomány szempont jából nem a theoria, hanem n gyakorlat a betegségek gyógyítása lévén a végcél, ozon elveket fogjs alkalmazni, melyek o betegkezelés szempontjából kélségbevonhatlanul célhoz vezetók. Itt is a középen van az igazság. Azok, akik vakon bizva a természet „legtökéletesebb" berendezkedésében, csakis a teleologikus világnézletet fogadják el és a természet munkáját zavaró charlatanismusnak tekintenek minden emberi (a betegségeknél tehát orvosi) beavatkozást, épp ugy hibás álláspontot foglalnak el, mint azok, akik minden automatikus öntudatlan célszerűségi tendenciát elvitatnak a természettől és csakis a rideg kausalitas elvét hajlandók követni. (Folyt köv.)
„A hegyről lefelé jövet"...
Eyy falusi Szilveszter est.
Halálra vertek ef j gazdát
Surd. jan. 5. (Saját tudósítónktól.)
Csikós Mihály surdi gazdaembert szekéren szállították be a nagykanizsai közkórházba, ahol megvizsgáltatván, ütésektől eredő rendkívüli súlyos sérüléseket állapítottak meg rajta. Különösen a feje be volt verve, ugy, hogy szükségesnek tartották a hatóságnak az esetről jelentést tenni, annál is inkább, mivel Csikós oly állapotban volt, hogy nem lehetett kihallgatni.
Amikor kissé magához téit, kiment hozzá a kórházba ár. Mut-schcnbachcr Edvin kir. törvényszéki tanácselnök, vizsgálóbíró, akinek nagynehezen elmondotta, hogy Szil-veazter éjjelén Plander Antal és Csigó József ugyancsak surdi lakosok a mikor ő a hegyről a korcsmába hazafelé tartott — nekirontottak és ugy öaszeVerték, fejét pedig beverték, hogy azonnal kórházba kellett szállítani.
Csikós turdi gazda állapota igen komoly és életbenmaradása kétséges. A vizsgálat megindult.
Mit kell tudni a kereseti adóról?
A kereskedők és Iparosok tájékoztatása Mindenkinek könyvet kell vezetni.
1. Pénztárkönyvet, omelybe idő rendben be kell vezetni az üzleti bevételeket és üzleti kiadásokat. Aki forgalmi adó céljára feljegyzéseket vezet, vogy blokkrendszer mellett árusít és pénztárivét vagy ellenőrző pénztárt alkalmaz, az a napi klcsinybeni ámításból befolyt bevétel ősszegét naponkint egy tételben vezetheti be a pénztárkönyvbe.
2. A hitelben eladott árukról nyilvántartási könyvet (strazzát.) Ebbe a könyvbe a hitelben eladott árukat időrendben kell bevezetni, még pedig a vevő nevének, pontos lokcimének, az áru megnevezésének, mennyiségének, egységárának és a hitelezett vételár összegének feltüntetésével. A fizetés napján utólag bevezetendő az eladási tételhez'a fizetés napja és az adós által fizetett összeg, (esetleg a visz-szaadott áru.)
3. Árubeszerzési könyvet, amelybe a kapott számlák, vagy árjegyzékek szerint időrendben bekell vezetni minden egyes áruvásárlást, még pedig a vétel napját, n beszerzési forrást, vagyis az eladó cég megnevezését és székhelyét, a beszerzési árat. Piaci vagy utcii vásárlás esetén nemaz eladót, hanem'ehelyett az árot kell megnevezni, továbbá a mennyiséget és az árat bevezetni.
4. Az üzleti év végével (tehát legelőször 1923. év december hó utoIsS napjánI) záró leltárt köteles készíteni a felszerelésnek és árukészletnek mennyiségéről és érté kéről.
Ugyanily könyveket kőtei.-sek vezetni a gyógyszerészek is.
Ax Iparosok konyrvezotől kötelessége.
Olyan iparos, aki ctak a megrendelő által neki átadett anyagot dolgozza fel és maga nem ad anyagot a megrendelt munkához, köteles vezetni :
Megrendelési könyvet, amelybe sorrendben be kell vezetni a megrendelő nevét, pontos lakóhelyét (utca, házszám), a rendelt munka megjelölését és a kialkudott munkadijat, a munkasrállitás napját, a munkadíj fizetésének napját éa unnak összegét. <
Nagykanizsa, jan. 5. Mir meg emlékeztünk arról, hogy január elsejétől uj kereseti adótörvény lép éleibe. Mivel az uj törvény szakit a kereseti *dó eddig megszokott rendszerével és intézkedései majdnem minden családi tűzhelybe belenyúlnak, indokollnak tarljuk, hogy nagy vonásokban ismertetését adjuk a kereseti adó végrehajtására vonatkozó rendeletnek.
A kereskedők, Iparosok kereaeti adója.
A kereskedők, iparotok, gyógyszerészek, haszonbérlők, szellemi foglalkozásúak kereseti adókivetési kulcsát a város (község) költségvetésének megállapításakor évenként 5 százaléknál nem magasabban állapítja meg, azonban a kivetési kulcs a pénzügyminiszter engedélye mellett 10 sz ázalékig felemelhető. Az 5 százalékon felüli adóemelést csak akkor lehet kérni, h| a városi (községi) pótadónak 150 százalékos kulcsa mellett sem tudná a város (község) háztartási kiadását fedezni és a kiadások nem csökkenthetők. Nagykereskedők, bejegyzett kereskedők éa nagyiparosok könyvvezetése.
A rendelet szerint a nagyiparosok (akik több mint 20 munkást alkalmaznak), a gyárosok, nagykereskedők és a bejegyzett kereskedők a következő könyveket kő* telesek vezetni: 1. pénztarkönyvet, 2. naplót, mely a pénztári tételek kivételével a vállalatnál előforduló öjszes üzleti eaeményeket időrendi sorrendben tartalmazza; 3. főkönyvet; 4. folyószámlakönyvet, amely-brn az elszámolási viszonyban álló pénzintézetek is felveendők; 5. r.iktárkönyvet, amelyben az adózó a raktárba vett és abból kiadott cnyngokat, illetve árukat árnemen-kint elkülönitve időrendi sorrend ben nyilvántartja és az év végén lezáiva az állományt kimutatja; 6. zárólel túrt köteles évenkint készíteni.
A kiskereskedők könyv-vezetése.
A be nem jegyzett kiskereskedő a kővetkező könyveket köteles vezetni :
Feljegyzési könyvet: Ebbo a könyvbe sorrendbe be kell vezetni az üzleti bevételeket a fizető üzletfél nevének feltüntetésével, az űz-leti kiadásokat, amelyek közé a háztartási kiadások nem tartoznak. Olyan iparos, aki az anyagot is maga adja a megrendelt munkához, a következő könyveket köteles vezetni :
Kisiparos, ha a műhelyében olt dolgozó három segédnél több segédet nem alkalmaz, köteles vezetni.
Megrendelési éa feljegyzési könyvet, melynek vezetési módja szonos a fentebb leirttakkal.
Anyagbeszerzési könyvet. Ebbe a számlák éa jegyzékek szerint a beszerzés sorrendjében az anyagvásárlásokat kell bevezetni. Nevezetesen be kell vezetni a vásárlás napját, vagyis a szánva, vagy jegyzék keltét, a beszerzési forrást, vagyis a számlázó cíg nevét éa székhelyét, végül a számla összegét (a vételárat.) Ezt a könyvet az év végével le kell zárni.
Kisiparos, aki a műhelyében legalább is négy segédet alkalmaz, továbbá az, aki műhelyében négynél kevesebb aegédet, vagy egy segédmunkást sem alkalmaz ugyan, de külső segédmunkással dolgoztat, köteles vezetni megrendelési könyvet, feljegyzési könyvet és anyagnyilvántartási könyvet. Az anyagnyilvántartási könyvbe a beszerzett anyagot időrendben be kell vezetni, mint a fentebb emiitett anyagbeszerzési könyvbe. Az anyagnyilvántartási könyvbe azonban ugyancsak időrendben még az anyag felhasználásokat is be kell vezetni. Ezt a könyvet épp ugy le kell zárni, mint az anyagbeszerzési könyvet.
Utóhangok a sikertelen párisi konferenciához.
Paris. jan. 5. (Expressz távirat.) A párisi konferencia meghiúsulásának a hire a szövetséges és semleges diplomaták körében kinos benyomást tett. Nemcsak a nemzetközi közvéleményre val? hatás szempontjából, hanem elsősorban ebből a helyzetből srérmsxó következmények miatt Igen nagy az aggodalom; Az általános helyzetre mindeneseire jellemző, hogy mindinkább kifejezésre jut az a remény, hogy Angliának és Franciaországnak meg kell egyeznie.
Képek a szovjetáilambdl.*) |
A borzalmak országa.
A napilapokban több ízben olvastam rövid közleményeket, amelyek az orosz, helyesebben a szovjet viszonyokat akarják karakterizálni. Nem tudom, hogy valóban nincsenek-e alaposabb értesüléseik az olt lefolyt rémségekről, vagy pedig ar. olvasók idegeihez mérten csak tompítva irnak az egyébként undorító részletekről. Ez érihetŐ volna.
Akik éveken át látták az orosz forradalmak alatt az állaténál aU-csonyabb színvonalra sülyedt emberi eltévelyedéseket, jól tudják, hogy épp ezek a részletek szakiiják a legmélyebb és maradandó sebeket az ember idegeibe. Elmondok itt néhány apróságot abból, a minden
*)g E közleményt egy ansenkai polgártársunk irta, aki mint a bolsevikok túsza é'to át a vörös állam boizalmalt és május havában érkezett vissia SzovJMorsjágtx.1. Közöl-luk a cikket, mert hiszen nálunk még min-| üig uem ábránJullak ki egyesek a vóivs fo-Lkolból- Sálunk még mindi* vannak bizonyos i akarások, törekvések és !ö!4aláltl akna-tik — melyek • vürfls poklot visszaírni szeretnék. Esek a titkos aknázok let-lokolttá a ,rtt»dtörvényt* ...
f ^adokc
képzeltei felülmúló szörnyűség hal-mázból} amit az orosz forradalom produkált, csak néhány szibériai részletet, amelyekről azt hiszem, hogy az európai idegek még elbírjak őket.
Két évvel ezelőtt történt egy kis szibériai város közeiében, hogy egy kivégzett ember kimászott a sírjából és átlőtt mellel, vért és földet köpve, visszament az élők közé . . .
Mielőtt azonban ily tónusban folytatnám, előre kell bocsátanom, hogy amit itt elmondok, mind megtörtént. Ezt a kivégzett, s a sirból kikelt embert velem együti sok száz bajtársam látta, oly emberek, akiknek nagyrésze életben maradt s ma idehaza van.
Akkoriban a v.iros szélén laktunk, földalatti barlangokban; a polgár-háború javában duli s a barlangunk közelében végezték ki naponta a halálra Ítélteket. Tizet, husz«t, negyvenei, ahogy éppen jöti. Naponia láttam a szomorú menetet, elől a sietve menő clitél-.ek, utánuk lovas hóhérok, puskával, szöges ostorral és ásóval. Mindennap mentek, irga-lomnélküli következetességgel ós egyformasággal s ha nem is álliipm,
hogy az ember idővel megszokta a látványl, lassankint fásultság és kö 2öny szállt az ember lelkére. Amit azonban megszokni nem tudtam s ami mindig mcgrenditell, az ezeknek a halálba menőknek a viselkedése voli. Nem lehet mondani, hogy batran mentek volna, beletörődve a sors mcgváltozhatatlanságába, viszont a halálfélelemnek -sem mutatták.nyomát, csak öntudatlansággal tudom n agyarázni viselkedésüket. Beszélgettek egymással, sőt hóhéraikkal U, volt aki evett útközben, mint a vágóhídra hajiolt tehén, mikor as útszéli fűből legelészik.
Egy januári napon törtéM; a lég-szeszhőmérő 32* R. hideget muta tott s a .napi transzport* közeledett. A barlangban maradtam s bajtársaim közöliék nemsokára, hogy a lövések oldördültek, a hóhérok hazamentek. Csend borull ismét a vigasztalan hósivatagra. Körülbelül egy óra múlva egy kapitány felment a szabadba, de mihamar földúlt képpel, fakóra vált arccal jött vissza. Láttam rajta, hogy valami rendkívüli történt odakini. Előre sietek.
Mi baj van?
Idegesen válaszol: egy halott visszajött. Felsietek a szabadba. Kint a drótkerítésnél piszkos rongyokba burkolt bajtársaim rémült arccal figyelnek a hósivatag felé.
Most megláttam én is; a dermesztő hidegben, egy szál véres, sáros ingben, rövid kaszáló lépésekkel közeledett felénk egy embor, akit egy órával ezelőtt kivégeztek és eltemettek. Kaszáló járásáról látom, hogy lábai már csonttá fsgy-tak, az orrs, füle, keze mintha gipszből volna, krétafehér. Ez a teljes fagyás szine. Néha elvágódik s tiz percig kínlódik, amig fagyott végtagjaival fel tud tápászkodni. A sírjától a drótkerítésig két kilométernyi utat tett meg, most 10 lépésnyire tőlünk, nyílegyenesen áll a drótkerítés előtt.
Közben egyre hallom, aminl bajtársaim egymásnak magyarázzák, hogy mit kcllone tonni * meleg bzo* báb., meleg teát, meleg ágyba, meleg, meleg ...
Én ém tudom, hogy forradalom van és ismerem az oroszt, tudom, hogy a sok melegből nem lösz semmi, ezzel csak naivabb bajtársaim vigasztalják egymást. Én köz-
"TV
ZALAI KOZLOHV
) '
A brilliáns függő tolvaja.
Teréz - a hűséges háztartási alkalmazott.
Nagykanizsa, jan. 5.
Bitíera Béln Csengerl-ut 51. slatt lakó nagykanizsai tanár fel jelentést tett a rendőrségen, hogy Szabó Terézia nevü cselédje — aki néhány hét óta alkalmaztatásban van nála —■■ egy pír nagyértékü brilliáns fülbevalót lopott. „Teréz" — amikor szolgálatadója kérdőre vonta, erősen tagadott és nagyban erősítette árlatlanságát. — Amikor azonbsn látta, hogy munkaadója komolyan veszi a dolgot és egy detektív b=klsérte a kapitányságra „Teréz"-nek melege lett és kezdte
— Saját tudósítónktól. -magát kellemetlenül érezni. A fülbevalót szépen odaadta a gazdájának azzal, hogy az udvaron .találta." Majd amikor a rendőrkapitány ki-megt egy percre a szobájából, kapacitálni próbálta urát, hogy vonja vissza a feljelentést.
Persze a rendőrség már tul van azon, hogy Teréz ártatlanságánsk hangoztatása megindítás, vagy na1 gyon ügyes védekezése félreve zesse.
A rendőrkapitány letartóztatta a tolvsj cselédleányt.
1»13. január 6
HÍREK.
Dr. Tarányi Ferenc.
Nyit laki dr. Tarányi Ferenc, Zalavár megye uj főispánja, 1878-ban S'ületeU a zalamrgyei Pusztaszent-lászlón. Középiskoláit Budapesten • végezte, majd Budapesten, Bécsben, Genfben és Lipcsében jogot hallgatott és a budapesti tudománycgytc men államtudományi doktorátust szerzett. Azután elvégezte a magyaróvári gazdaiági akadémiát és haza ment Zalagyömröbe gazdálkodni. A nagy háború öt is fegyverbe szóíi tolta, több fronton is harcolt, részt vett Pnmysl védelmében. — Vitéz magatartásáért a Signum Laudis-sol tüntették kl
Zalamegye közéletében nagy sic repet játszik. 1900 óta tagia Zala megye törvényhatóságának s köz igazgatási bizottságának, elnöke a jZalamegyei Gazdasági Egyesületnek, igazgatósági tagja az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesületnek, a Magyar Gazdaszövetségnek és a Szöllösgaz-dák Országos Egyesületének.
Az első nemzetgyűlés összehívásakor polgártársainak egyhangú bizalma beküldölte a nemzetgyűlésbe, amelyben a mezőgazdasági érdek■ . képviselet, vogyonváltság, boré'tékc-sités és hadifogoly ügyekben mondott nagyobb beszédeket, amelyekkel méltó feltűnést keltett. A második nemzetgyűlésbe fölényes többséggel a zalaszentgróti kerület választotta meg és a nemzetgyűlésben mint a föld-mivelésügyi, közigazgatási, mentelmi és védeiö bizottságok tagja fejtelt ki buzgó tevékenységet.
Az uj főispán a legelőkelőbb uri körökkel van rokonságban, felesége pedig a régi nemes Kende család sarja.
— Időjárás. Az Időjárástani Intézet jelentése szerint hazánkban borúi, ködös és csendes az idő, csapadék csak kevés esett. A hŐ-mlrWklít változatlan. Az idŐjáris-bán egyelőre lényeges változás nem |s várható.
— A KANSZ kanizsai meg mozdulása. A Közalkalmazottak Nemzeti Szövetségét annak idején dr. Kenedi Imre táblabíró alakította meg Kanizsán. A Szövetség működése azonban különböző okok miatt stagnált. Most azonban hatalmas erővel újból hozzá fog a Közalkal-
ben hiába magyarázok, könyörgök az őröknek, az őrség közönyös, irga lomnélküli és orosz, nem akar rálőni.
A barlangban csönd van, hideg és sötétség. Szuggerálom magam nak, hogy a kisértet kint megfa-gyoit s idegbemarkolóan hosszú idő telt el, amíg végre bejött egy baj társ a megváltó hírrel: már nem jajgat többó.
Egy nagyobb szibériai város cse-kájn (forradalmi bíróság) modern kivégzási üzemre rendezkedett bc. Ennek a csinosan épült városnak tönkrement kövezetén naponta végig döcög a cseka hullaszállító teherautója. Az autó magasan van megrakva és ponyvával letakarva. Az uton nagy gödrök vannak, az autó nagyokat zökken s ilyenkor néha egypár holttest esik le a kö vezetre. Találkoztam néhányszor ezzel az autóval, amelyet mindenki Jól ismert a városban s ilyenkor fel bőszített a Járókelők közönyös magatartása, mintha szenet, vagy káposztát vitt volna az autó, senki sem fordult utána.
Ebben az évban (1922) február-iban történt. Nem messze az éhség
mazottak erős megszervezéséhez, egy táborba való tömörítéséhez. Eddig máris négyszáznál többen jelentkeztek felvételre. — Tekintettel, hogy a helyi vezetőség a megyei választmánytól teljesen függetlenül álló és csakis egyenesen a budapesti központnak alárendelt fiókot alakit — a közalkalmazottak tömegesen jelentkeznek. Minden közalkalmazott, nemre való tekintet nélkül, aki át van hatva a szervezkedés fontosságától és csatlakozni kiván a helyi fiókhoz, jelentkezzék dr. Kenedi Imre táblabíró szobájában hétfőtől kezdődőleg n.inden nap délután 3 tói 5 óráig. — A KANSZ nagykanizsai fiókjának első nyilvános megmozdulása a 2—3 héten belül megtartandó nagy nyilvános szervező-gyűlése lesz. melyre a budapesti központ is leküldi képviselőjét.
— Petőfi-Ünnepély. Amint már megírtuk, a nagy költő születésének századik évfordulóját nagy fénnyel fogja megünnepelni az Irodalmi éa Művészeti Kör a Polgári Egylettel karöltve. Az előkészítés munkálatai lázasan folyntk és a két előkelő egyesület múltja bőié-ges garancia arra, hogy az ünnepély színvonala a nagy költő emlékéhez méltó lesi. Az ünnepély iránt, mely január 14 én lesz, városszerte nagy oz érdeklődéi.
— A református egyház-község közgyűlése. A nagykanizsai református egyházközség január utolsó vasárnapján tartja rendes évi közgyűlését és beszámolóját a lefolyt esztendőről a Batthyány utcai imaházban. A je-
I tói sújtott területtől. Egy ntigy, félig rombadőlt pályaudvaron két szuronyos őr öt élő emberi roncsot őrzött, összeaszott bőrrel bevont csontvázakat. Engem is szuronyos Őr őrzött s ez figyelmeztet, hogy azok ott emberevők. Nem hiszek neki, képtelenségnek tartottam az ilyesmit. Valahogy közelükbe kerülök s megkérdem tőlük igaz-e ? Persze, hogy nem igaz, j tiltakoznak. Ugy történt a dolog, miséli az egyik, hogy hatan elindultunk Szi béria felé, mert azt hallottuk, hogy ott még van ennivaló. A vasúti töltésen vánszorogtunk s egy éjjel a vonat elgázolta az egyik társunkat, a mozdony kereke levágta a lábát. A többi kórusban erősítgeti, bizony ugy volt az, a vonat vágta le a lábát nem pegig mi. Aztán elakartuk égetni...
Eleget hallottam, borzongva hagytam ott őket.
Gorkij M«x<m nemrégiben köny ■vet irt az orosz paraszt kegyetlen kedésre hajló karakteréről, említést tesz fejjel lefelé földbeásott emberekről, akiknek csak a lábát hagyják kint a földbői s ezek rángató-
lentést Kádár L"»joa vezetőlelkész fogja felolvasni.
— A Horthy inségadóra az
elmúlt héten az adózók 100 000 ko rónán felül fizettek ismét a városi pénztárba.
— A 6-ik gyalogezred zenekarénak mai szimfonikus hang versenye. Háziezredünk zenekara ma, szombaton este fél 10 órakor tartja második, tánccsl egybekötött szimfonikus hangversenyét és pedig ismét a humanizmus szolgálatában, amennyiben a befolyó tiszta jövedelmet a Horthy-inségakclónak juttatja. Há>iezredünk zenekarának mindon fellépését osztatlan elismerés éa dicséret kisérte, — megva gyünk róla győződve, hogy a ma esti előadás is pompásan fog sikerülni és igazi műélvezetet szerez Nagykanizsa előkelő közönségének, amely honorálni tudta mindenkor azokat a nemes célokat, melyeknek szolgálatában náziezrrdünk zene-ksra a mai estélyét tartja. A hangverseny műsora a következő: 1. Kéler: Rákóczi-nyitány. 2. Beethoven: I. Szimfónia. C dur. I. Adagio molto. Allegro con brio. II. Andante cantabile con moto. III. Me-nuetto, Allegro molto e vivace. IV. Allegro molto e vivace. 3. Grieg: Pecr Gynt Sülte. I. Reggeli hangulat. II. Ase halála. III. Anitra tánca. IV. A hegyek királyának csarnokában 4. Papp Váry Szabados: Magyar Hiszekegy. Különösen felhívjuk zeneértő közönségünk figyelmét a műsor cloujira — Grieg: „Peer Gynt Suite"-re, amelynek rendkívül nehéz technikáját bámu latos könnyedséggel fogja zeneka-
1 zásán szórakoznak az orosz parasztok. Meglehetősen ismerem az orosz parasztot, nyolc hónapon át rejtegettek a kommunisták elől s utolsó falat kenyerüket :s megosztottak volem, az irántuk érzett há-lám dacára is be kell azonban vallanom, hogy ezt az egyébként vendégszerető, vallásos fajt képesnek tartom az ilyen szórakozásra.
A látvány maga egyébként nem annyira lelki, mint inkább fizikai és pedig nem nagyon szórakoztató fi* zikai hatást vált ki az egészséges idegzetű nézőből. Megtörténi, hogy a mi embereinknek is végig kellett nézni az ilyen szörnyűséget. Nem tudom, ki kinlódott jobban, az a félholt, eszméletlen ember, aki ezt a reflevmozgást vágzi, vagy az a nyugati ideggel biró ember, akii ennek végignézésére kényszeritettek. Ezeken erős hányási inger vett erői, lélekzési nehézségek ás 3—4 napig tartó tengeri betegséget kaplak a látványtól.
Mindezek Ázsiában történtek, Szibériában, amelytől tízezer kilométer választ el bennünket s népétől vagy ötszáz esztendő... P. G.
3
runk előadni. Műaor után tánc következik. A hangverseny pontosan fél 10 órakor kezdődik. Az egyes számok alatt az ajtók bezáratnak. A terem kellemeaen fűtve lesz. — Helyárak : Páholy 900 K, ülőhely 150 K, földszinti állóhely 80 K, emeleti állóhely 60 K.
— A Caalnó hangversenye. Burión Károly kamaraénekea és tanítványa Marion Jolán énekművésznő a tegnap eati gyorsvonattal városunkba érkeztek a Cssinó ma és holnap esti hangveraenyére.
— Huber EUike hátfőt elő adásai az Urániában. A legbájosabb kis csodaprimadonna előadásai oly hstást váltottak ki a nagykanizsai közönségből — hogy számtalan résztvevő arra kérte a kis csodaprimadonnát, hogy iámé-telje meg mégegyazer előadását. A bájos Elzike nem tudott ellenállani az Ő drága kanizsai köxön-sége kérelmének éa hétfőn délután fél 7 és fél 9 órakor teljesen uj műsorral tart_ ismét művész előadást, rendes mozihelyárak mellatt. Elzike énekszámait Hahn hegedűművész fogja kisérni. Elzike erra a két előadásra elhozza a „Puszi" és „Bohóc" nevű legkedvesebb baba-pajtássit is.
— A nagykanizsai népkonyha az inségadó lassú befizetése miatt még mindig nem nyílhatott meg. A város vezetősége által a vármegye főlapánjától kért öt millió koronának folvóaitáaa a föispánváliág miatt késedelmet aze-vedett. Most azonban az installáció után — semmi akadálya többé annak, hogy dr. Tarányi főispán kiutalja a kért összeget és hogy a nagykanizsai népkonyha részéra a szükséges anyagi báxia meglegyen.
— Lelketlen anya. Tótsxerda-hely községben a minap a szántóföldeken egy feloszlásnak induló gyermekhuTlát találtak. A caend-őrség nyomoz a lelketlen anya után, aki valószínűleg erkölcsi eltévelyedésének élő tanujátél akart ilyenformán megszabadulni.
— Tolvaj leány. Szabó Ilona fiatal diszeli leány értékes aranygyűrűt lopott Törők Anna nevü kanizaai lakos szekrényéből, maid azt Vargha Margit ugyancsak diszeli leánynak ajándékozta. Vargha Margit, noha tudta, hogy az aranygyűrű lopott jószág — elfogadta az „ajándékot" és magánál tartotta. A károsult Tőrök Anna feljelentésére a kanizaai büntető biróság egyes bírája dr. Mutachanbacher Edvin kir. tőrvényazékl tanácselnök a tolvaj leányt két hónapi fogházra, a lopott gyűrű elfogadóját, mint orgazdát, — hat heti fogházra Ítélte.
— A második vagyonmentő váaárt ugyancsak a Rozgonyi utcai tornateremben fogják megtartani még e hó folyamán. Felhívjuk előre is a város közönségének figyelmét az ujabbi vagyonmentő vásár-ak-cióra. Bővebbet majd lapunk legközelebbi számaiban és a falragaszokon.
— Esküvő. Lengyel István és Szentgyörgyi Irmus f. hó 7-én délután fél 4 órakor tartják esküvőjüket a Szentferenc rend plébánia templomában.
— A cárné atlevelei. Londonból jelentik: A napokban jelennek meg orosz eredetiben azok a levelek, amelyeket Alezandra Feodorovna cárnő utoljára irt. A tobolszki börtönben íródtak ezek a levelek, amelyeket Anna Vyroubov/, a cárnő egyetlen bizalmas barátnője tesz közzé emlékirataiban.
ZALAI KÖZLÖNY
1923. január 6.
— Eljegyzés. Széchenyi István eljegyezte Dobti Mancikát. (Minden külön értesítés Helyett.)
— Hétfőn este pont 8 érakor Ingyenes előadás a Világ-moz góban. Tudományos (elolvasás vetített képekkel a „Szövetkezetek fejlő désérőt. Az előadásra Nagykanizsa város félnétl Vöitfnségét tiszte eltel meghívja a Nagykanizsai Alulér os Fogyasztási Szövetkezet Igazgató sága.
— A nt'met tanítást folyó hó 8-án kezdem meg. Dicwock Júlia.
— A Magyarországi Munkások Rokkantsegélyző és Nyag-
dljegylete helyi fiókjának jóléti bizottsága felhívja mindazon rokkantjait, özvegyeit és árváit, akik inaéges anyagi helyzetűknél fogva gyorssegélyre igényt t»rt*nak, ezen
célból legkésőbb f. hó 15 ig Nikicser József (Kazinczy-u. 29. sz.) és Vinczo Gyula (Sugár-ut 40) fiókpénztári jegyiőknél jelentkezzenek.
— Orvosi hlr. Dr. Balla János RSntgenlaboratorlaua, mely a forgóárnmra való áttérés miatt rövid ideig szQoe-tolt, n Ganz és Társa cég által teljesen njonnan átalakítva, njból Özemben van.
— AJÁNDÉKNAK legalkal masabb FlLlPf- békebeli anyagból készült sóját kötésű harisnyái, kötött és szövött árui. Kabátokbonyjumpe-rekben, blúzokban, kcszttfukben és nyakkendőkben nagy választék. — Szombathely, Szélt Kálmán utca 6.
— Értesítjük a iBTörekvés-magánalkalmazottak szövetkezetének üzletrésztulajdonosflil, hogy az tlzlet-rószok után, 1922 évre járó nyereség és az 1922. évi bevásárlások' után járó jutalék a szövetkezet volt üzlethelyiségében a mai naptól kezdve kifizettetik. Az Igazgatóság.
— Urittls. Szotrbalon és vasir.iap: .MACISTE'-trilogu. Ezren egy ellen ■ I. rész .A halál torkában". Maciste ebben a Mm-ben felülmúlja önmagát Az, amit ez a modern Góliát produkál, az tó és modern filrnlechnika olysn együttese, amely minden jdcgsxálnnkat a vóntóklg feszíti. érdeklódí-siiaket a legoagyobb fokra csigázza. Olyan hajmeresstó bravorokk*), halált meg ve tó vakmerőséggel és cnégis Játszi könnyedséggel vissi véghez Macist* az életveszélyes mutatványok egész sorozatát. — három nagy-néni' vígjáték 2 felvonásban.
— Vadáuistöltányak megbízható minőségben legolcsóbban kaphatók. Mindenféle vadak a legmagasabb árban megvétetnek Qyenaa Lajos Kazinczy-utcai üzletében, Városháxpalou.
— írógép tulajdonosok Agyaiméba. Elsőrendű teljesen friss ét laitós irogép-*z*U«gok minden rendszerű géphez Ismét kaphatók a legolcsóbb napi áron Kischel Fülöp Fiai paplráiuüztetébon, Nagykanizsán.
— Hunyadi János 60 esztendő ÓU, mint a kescriivizek gyöngye van elismerve. Ne fogadjon el mást — Minden cimke a Saxkhoer nevet viseli.
— A Vllig-mosgóban még csak ma, szombaton less látható a .Tornádó* mexicói Cowboy történet, roig holnap, vasárnap .Lepein, az uri bandita* korul bemuUt.ua Loula Ralph, a il«ghlxu detektív felléptével. Esen detoktivfilm jóval kiemelkedik a többi közönséges deioktivregények liítluznapias keretéből, uny tcijujn, mint rendezése és ki-állítása tekintetében. — Kedden és szerdán a Il-ík éneklő ftlm ,A Vénusz kisasszony' kerül bemutatóra hlrneVcs opcra-mUvészek személyes kósrecoükudésével.
- Vaűboröket, nyúl, róka, stb. legmagasabb árban veszeK. BxabO Antal fegyverkereskedő.
— Köszönetnyilvánítás. A'.ól-
irottak fajó szivünk hAlás köszönetét kü'djük Nagykanizsa „összes polgári és katonai hatóságainak* — valamint a .szinte végtelenník látszó" gyászközönségnek, — kiVf drága gye rmekünknek: Caal Jötscf m. ^ ir. honvédfőhsdnagyiak Uto'so utjAi az őszinte részvét meleg könnyeivel öntözték meg. E könnyek ére'.te — a mí vigasztalftsu iknak is drága gyöngyszemei, meri magunk nem lehettünk o t Messze Erdélyorszig-ban, a fenyves Kárpátok, s a Hargita Összeomlott régi tündérvárainak szomorú arcú Scll5i susogtik c>ak november 2-án, hogy Nagykanizsa váios ulcájan ütemes, tompa katonalépések zaja, s gyászfáiyoUal bevont dobok rithmikus kopogása hallszik, tcmeiik u mi gyermekünket, s „keze-irását többé hiába várjuk". Köszönjük a szoretet porbahullása felett a fájdalom ós rés?vél megnyilvánulását.
Illyeíalva, 1922. december hava.
Caal József és neje Nagy Anna.
Valuták .
Napoleon 0200, font 11300-116ÜÖ, Dollár 2500, Francia frank 173-80, Márka 30 - 38, Olasz Ura 123 M. Osztrák korona 3 60-3 65 Lel 1425—1626, Szokol 73—77, Svájci frank 410-55, Dinai ZMO—ZT.'O. Lengyel marka 13-14, Hollandi forint U26-045, B«lg*lrauk 155— 1UO, Uva 16-50-17 50
Devizák:
Amsterdam 060.90, Koppenhága 500—510; Kriszbanla 46-2—472, London 11300 116 0, IWrIIn 20 Milano 125-130 Páris 173-80, Prága 73—77, - Stockholm 06 í—680, — Zürich 440 — 6^, - Wien 355 3?» -Zágráb <>00—U40, — New-YOrk UZb-üOO, Varsó 14 — 15. Üukarest t326~1425, SofU 16 60-17-60
Zürichi zárlat >
hcrliaAOO Amsterdam 20U 00. llollaoJla, N'ew-York 628 25 London 2452, l'áiií '1075, Milano 7663, Pri»a 10.75, Rudc.-pcst 11%. SUcráh 150, Varsó 3 IJO, WIíc 0 75, SzOIU 37'.» Osztrák bély. 0 76
Termény Jelentési
búza (Tlssavldéki) 11800— 11000, II750 8W), rois 8 .00-8209, takarmány árpa 7100-7300 soiarpa 7300-500, zah 7'JOW-XCOO, tengeri 76l>0-7(i0;), repce 14000—US<-0. korpa Ö200 6300, k<<les 86'JO-OOOO.
Budapesti állatvásár]
Marhahús I. r. egéssben 400- 520, hátulja 410—660, eleje 3l'0--50i». 11. r. etjésxbeo 3CO-33Ü, hátulja 320—400, eleje 240-200 Növendék marhat I r. egészben 115-166, borjú (ólott bórb) 030-650, Készlet: Nagy-marha 463, eladás 335, — Növendék marha -.eladás—, borjú 76, eladás 20. Marhabőr 660— 500, borjubór 1100 1170. Birka —, eladva —, Juhhus 280-320.
Sertésvásár i
Felhajtás llóO, Kikelt déUg 650, OreK — Közép 5CO, Könnyű ——, 1 t. 640, II 470 Zsír 780, Szalonna 020, Leh. has 520-
Értékek:
Magyar hitel 11800, Osztrák hitel 1650, Hazai 6460, Jelzálog 400, Leszámítoló 1000, Kereskedelmi llank 270 0 Magyar-Olasz 610. Beocsini 76 600, Drasche ÍS'icO AlU-I* Dos ssén 128.00(>, Szászvári OhH)0 SalRÓ-tarjáni 6* UUO, Urikányi 73OÍ.0, Rima 1430 , Schlick 11050, Guttnuun l4IGO,Nasid — -—, Danicu t 'J300, Klotild 10000, MaK>ar cukor 288 OtO, Adria 42000,- Atlaotika 6200, Királysor 0, Bosnyák-Agrár 2176, Lip-ták 4675, Phöbut 5075. Vasm. VUIamos 6200, Gizella 103(0, Konkordia 8600, Déli Vasút 8500.
Felelósszerkesztő Benedek Rezső.
Hwksalm r. t. ütős Mtponll wiUsdainyátál. 1. az. k. p. v. 1923. Tárgy: A választók névjegy zékénck kiigazítása.
Hirdetmény.
Az 1922. évben összeülő nemzetgyűlés lappinak választásáról a7Ólö
2200—922 M. E. sr. rendelt 26
éa 27. § ai értelmében mlnd=nk», aki a választók érvényben levő névjegyzékébe felvéve ni.'Cien, majját azonban választójogosultnak ttrtj", a névjegyzékbe való felvételét a vá :osi tanácsnál kérelmezheti.
A kérelem előterjesztésére a vá rosi tanácinal hivatalos számláló-lapok állnnik rendrllcezésérc.
A számlálólapok iőtnapokon a hivatalos órák-»lat1, ünnepnap p~-dig d. e. 9—11 óráig a v. iktató hivatalban adatnak ki és beszolgáltatásuk is ugyanott történik.
Felhívja a központi választmány mindazokat, akik.ezen jogukkal élni akarnak, hogy vallomásukat a városi tanácstól beszerzendő számlálólapon 1923. évi január hó 10 ig szolgáltassák be.
A számláiólapot aajátkezűleg magyar nyelven kell kitölteni és a vallomás helyességét sajátkezű aló írással kell raegerŐtiteni.
Azok helyett, akik a számlálóir-pot testi fogyatkozás vagy más okból aajátkezűleg kitölteni és aláírni nem képesek, valamint távollevők-helyeit is, n számláiólapot az illető egyén viszonyait ismerő hozzátartozója, munkaadója, alkalmazottit vagy szomszédja is kitöltheti. Ét esetben azonban a számláiólapot aláirni én az illető egyénhez való viszonyát, valamint a azámlálólop sajátkezű kitöltésének és aláírásának akadályát feltüntetni tartozik.
Aki a vallomásban akár a snjat személyére, akár másra nézve tudv i valótlan adatot szolgáltat, az erre nézve fennálló külön rendelkezésik szerint büntetendő.
Kelt a Körponti választmánynak Nagykanizsán, 1923. január 5 én tartott ülésében.
Polgármester, a központi választmány elnöke.
NyilUór.*)
A ^Törekvés" Magánulkalmazot tak Szövetkezete nogykanizsai cég feloszlása foiytán felhívjuk nevezett cég hitelezőit, hogy követeléseiket jelen hirdetmény közzétételének napjától számítolt 6 hónapon belül a szövetkezetnek jelentsék bo.
Az Igazgatóság.
Helybeli divatáruHAz
pénztárnoknőt
keres azonnali belépésre, akik mar működtek. Ajánlatokat levélben (nem személyesen) fizetési igények mepjolölésóvel „M«9blzhitó" jollgére a kiadóba kérünk.
Apró hirdetések
JtJai 10 axeiK lOO koron», vaat»c*bb bellivel aaaUati aa*vak doplfcn az4mlttataak. Allt«t XareaSknek 00 ax4a*l*k árenjcedioiiijr.
fUtr. UluoUl t»*A«t kirf.rlfi
m<tl«U. hhclülcc a vlro» bctlcrfileUn Cím -»
hirtu&u. Wj
(l«péaakuvftra kliCn6 tíisoylivlo>okk>l, u(ii „ctiiiTiir'.íl. ujánlimíV iirMjaiomtM v«j;v
unnakli ÉideWMnt itfui: Krim!«r Joud
omll S.fvliiiisiii. 4.9?
K.rrack Wmjjf un tKjU.roiOti »ilöo b
utüxii (Vzet<k. Cira *
Kun*«nclA* ijepea/ikorAon íiumiI
llif >kli<jir<;om.|QMpen<jo<i Jfl<o«k<(f<
K$CfUeii<>. Su<if ni 6. 605*
fJWMudó * ItaUiiKi mclliu tjjy ntodcre <Xit<lb>< <i .|Ru9í>uI >»«rnl>m. Itolll IxrcnÜeui kivnrna fch»c-itltt <« miiiinta ICIIKKWMI ccyflu K 6,'>».<•*>.— Cim a HfcíOban. <•«
■ I tti jo luifcol
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik jóságos < beri lélekkel mélységes bánatunkban megvigrssUJó igyekezettel részt | vettek hálás köszönetet mond'
Dr. Bergar Ut» ; éa családja.
ARGENT
J&nos modern clpószüzletébcn
Nagykanizsa, Deák-tér 1.
vett clp6 az anyag jósága és kiváló gondos készítésénél fogva a ie. jutányosabb.
Óriási választék kézzel dolgozott fekete és szines boksz, chevxeuux, szarvas, antilop, lakk, seljem és bársonycipókben.
Gyermekcipő különlegességek I
■ESTIS'
1 és tisztítást
thtnutl Wailwnarliu^d vallat a
RÓZSA6YáR, KAPOSVÁR
Meglepően .|U< NAGY FARSANGI VASAR
FLEISCHMANN
óriási választékban
tnol Houw IMI- is lalltltTHri.....nsa «
UN r«h.k.l»ik. du^i sttlu, llr>UiluVb«i . . 1310 K
Mi kouU. .Itat. 110^. iiüii. Ibit, mp|. . . . 23Í0 K
tf.la.rok, minden ulabto.........21S0-WI
Hffl«W.yktliB». ttnlst. ctlkoi. dn.tulaikbu . . . «tB *
Kiváló nlnís()0 ffafíllInrV^n'.H. ISI cct. . . «U «
. FtffwU k KI.áld
V
Sfhottilch Ttlii, ll.rtl. b.rch.t..........425 K
Mwlm' <H. M5. fi! l
K.rtavá.z, j.phir, lepedővászon és d.-mall-g.rnilurik aagi vál.satéhb.n I Bokarddí aík éj ucmakak Íiutii. párja .... V K R^Slia.l .-tubUhelmékben nagy vál^sslék Fölhívom I. vevőim llgyalm.t lelléllcn llg»eljen ■ címre, visirifca elOM ,a|il érdek6b«n oUvallonQI teklnl.e meg kirakataimat -9)
ÍRUHfefl, BUDAPEST, KÁROLY-KÖRUT 24.
E héten sladásra kerül csodás olcsó árbtn Mbb ezer dsrsb Jiirtt. grenzéln, karton, btrchtt stb. maradékok!
1923. j.nuir 6
ZALAI K'OZLONY
Nagy vászonvásár400 koronától!
Egé^z vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövöpamut raktár!
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában ) Erzsébet-tér
IRODAÁTHELYEZÉS!
Ingatlanforgalmi iiodAm pgyclorc Szemere-utca 4 b. szám
• Isit VAD.
Szígriszt László
Hit T.lofon: 213.
UrlkWJl-WUfa. IdiUk. Id.l
IfcWIuk. UUl II MutVuM kimrttl HWWIík&k. irWWlslsí, NrUkMrfcttk. ■M. hiliteii iUU klrr.Mli. ««ml >ru>.ut>rui)«IWMn>biUuitrM|i>U
Viszketeg
rtk««Hf • t*tU» W'il
An'lscabln mqk mti:
Boróka-kenőcsöti
Kl« Vf>j »/. IM X. N«o ffb !'• '00 K. IC.fk.l6 BliJd (>«(;•<« i Itlk.n
.,_ VU«U MMW*
MWlXxiMUí.T. BLItin-v.fr
Vendéglő
bmoki^iMl, MOSMIII-
kí.«.i tg>M ClaQO rc*uu»tí.
Böhm Samu, Rákdti-u. 25 Bérlethez társat keresek.
Soow*yNn, álUjmi* m«U«l 2<HH> m. IIOMM twilokhox, jú Ukiwa! tím.1 Wrtt«k f.VS <« Sok WHir iifeM >0 <•«» S»uk«**t» 23 mM Html Si*srfty«t <; tolt
•ÍUUJÍ ■K*UUaO>«tV VáüuM'r+i a«B«ktM«í
POLGÁR G. -
imhiii KAPOWáR.Bertttnyi u.8. imnih
Napszámosokat
lllvoi »
NAGYKANIZSAI TÍRHÍ2AK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
Ma disznótoros
családi est
i««4t«Ui Ipartestületi vendéglőben
Sshrts v»jtfo<i%t Mr
KEIN GYULA
vendéglős.

Vadászok és uradalmak
nn figyelmébe I UftCfAif *
■ ClalR» it nyttmtmÍB/t A lojtraagaaabb uapl áron
TURUL CIPŐGYÁR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nagykanizsa, Fő-ut 12. sz. alatt.
TURUL
felülmúl minden cipőt kivitel ben, tartósságban, olcsóságban
ÉRTESÍTÉS. Uan szerencsém a nagyérdemű közönség sziues luőomósdra hozni, hogy a
magánalkalmazottak szövetkezetét
dtuetlem, 3 azt sajdt neuem alatt toudbb uezetem és
r-"*" KRflüSZ NÁNDOR
„TÖREKVÉS'
Hutter
szarvasszappan
OVORSAN ÉS JÓL TISZTIT ÉS KÍMÉLI A RUHÁT
QUITTNER ARTHUR
Telefon:
394
katéslftla* oag«d4ly«x*tC vllUoysxaroló
NAGYKANIZSA, KÖLÜEY-U. 17.
Khilk)
Telefon:
394
▼ilétfUBl yaxstéksk, motorok, oslllirok. valamint Ulofonok, o»*n*ők 4a Jalsé-ktaxftUksk falsssrsléi«t. kaaMlyvUlsial&Artté bar«adss4aéC Hladan-ntmfi villamos műnk Mátok *yoraan •axköxttlutxiak. ■xakssarflaa vécsl motorok oJraUkarosoléaot. Xlnaansamfl égők rsktáros.
Butorudvar,
MM lU taiyuiixtlM feuffuMtt ~
Schwarcz Lipót és Twtvéra
arMl.Vll..llánll4.». tfMttali. MMMWN
KW
FI/^Tnck
r. t. H.4.^.1 klfilHlMf. T.arll jcuiamlr.ktAr. lchcr.ru luv.roi**, MCmCly.fur.roiA., J.vlló-mfthcly,-bcmla-lra.lt A.. T.kP TArtvAi-ütC. T.Ufoo 1U. Ipint -tl* »«-ut S. ..iir*ApUI«t. TiÍ?t»: 3»ö.
Nagykanizsai Autóforgalml
Részvénytársaság
Ingatlan eladás.
A virűil-.n libb kÍMbb él n.gyobb h.I kanul, Uil.l <1 m.aánhAi.k bakül-Ii)í''. ukiiokkil. j--í<mr.1ic 'vsndAg* lök titclUo^iMl-
Utl, iitUa 4 ittfeti h.x Z.Ubin
J-SI ...rjatoarí malmok i. tt:b IMt löldblrtok, ruhtacce BÍO n-W ueu • pii<cvcl„Kariím luUriban I hold .rima M«W >|<P plmhrl tUJúk -
OUKáSZ MIKSA ÖKSS
NaByk.nli.4n, R.KAcihuU. 30.
Eladó
lyiitmánjm It Vntft
BENZINMOTOR
SSS..S. csépi övei.
A raoto* él Utuúll,
Wf^j*»uJ»a 4lUpott>«n v«n. — Cun
HORVÁTH JENŐ, Somogyuursó
ZALAI KÖZLÖNY
1923. január 1Q.

Dunántul legnagyobb, legolcsóbb, legmegbízhatóbb

KISFALUDI ÉS KRAUSZ
divatnagyáruháza
az Arany Kakas •hoz
Telefon: NAGYKANIZSA Telefon:
374. Erzsébet-tér 21. szám 374-Eladás nagyban és kicsinyben.
Nagy választéki
Női szövetek
Bel- és külföldi tiszta gyapjú ruha-
és Costüm-szövetek Schottis, pepita és csikós divat-
szövetek Női posztók
Gabardin és Voil szövetek Velour kabát és ruha szövetek Sötétkék és fekete szövetek Couveleotlok és Damentuchok Olcsó duplaszéles szövetek
550 K-lól kezdve 650 K-ig
Férfiszövetek
Angol divat férfiszövetek gyönyörű
kivitelben 1923-as mintákban Férfi átmeneti és kabát szövetek Smokinjí, frakk és zsakett szövetek Cérna Struksz kelmék
Férfiszövetek 1500 K-tól 2000 K ig Olcsóság!
Fekete és szines Clottok, mindennemű bélés áruk
Selymek
Creppdeschinek, Creppgcorgettek
Sat de schinek
Liberty, Scharmois, Pongis
Fulardok, Sat de Lyonok
Duschesek
Taffet, Armour
Velour bársony, Velour schiffon
Selyem bársony
Plüschök
Karakul
Krummer
Mosó áruk
Etaminok, Grcnadinok Opálok
Hímzett batiszlok
Gyapjú delainok, mosó delainok
Creppek, Voillok
Selyem batisztok
Himzett mollok
Dirndlik
Angol zefirek
Oxfordok
Olcsó árak!
Kelengye áruk
Agyhuzalok, tolltartók
Damastgrádlik, párnahuzatok
Lepedővásznak
Batiszt schiffonok ,
Nadrág köpperek
Lencérna vásznak
Rumburgi vásznak
Ágy- és asztalnemück, törölközők
Kerti abroszok
Pamut- és lenzsebkendők
Házi szövött törlő és törölközők
Kész áruk
Kötények, nöi ingek Fejkendők
Mosó- és selyemkendök
Vállkendök
Szövőpamut
Szövőcérna
Strucpamut
Vigónya pamut
Berlini kendők
Agy- és asztalteritök
Regenkart és Raymann vilá-gkirii damasst asztalneműiből óriási raktár.
Farsangi újdonságok naponta érkeznek!!

Nvomtlolt • liDluMdonosok Z«l»i és G>'«ro«i Konvvuyoxdínhin.
Franciaország megszállja a Ruhrvidéket.
Ötvenezer francia katona indulásra késsen. — Wey-gand tábornok a megszálló csapat parancsnoka.
London, január 8. (fópressztáviroí.) A „Daily Expíéss" párisi tudósítója táviratozza, hogy a froncia előnyomulás szerdán éjjel fog megkezdődni és 50.000 főnyi francia katonaság indít a Rukr-terütelre Weygand tábornok vezetése alatt, akinek parancsnoksága alá egy' belga dandár is be lesz osztva A francia tervel-a legszigorúbban tilkolják. .
Coblenzbő! érkezett távirat szerint az olt állomásozó franga csapatok minden pillanatban várják a inenetparancsot ;
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, joivuár 8. (Tel-fonon jelenti tudósítónk.) A nemzetgyűlés ülése minden érdeklődés nélkül délelőtt háromnegyed 12 órakor kezdődött. Napirend szerint nz in-demnitás folytatólagos tárgyalása következik. Az első szónok Bell Miklós, ai.5 gí>2<ía$agi kérdésekrt tr?jz szóvá. Azt látjuk, hegy minden n kapitoliamui érdekeit szol-' gálja. A inai élet egyre rabszolgává iesíi a kisegriöztenciákat. A kereskedelem terén is nagy viiz-sz-isságok tapasztalhatók. Még ma is súlyos milliárdokat fizetünk a külföldnek oly-an cikkeitért, amelyeket idehaza is elő lehetne állítani. Meg kell szüntetni a XX-ik század szégyenintérményeit,. e borzét, a kartelleket és a titkos monopóliumokat. Állami vaiutahousse felállítását sürgeti.
A kővetkező szónok Rassay Károly. Gazdasági kérdések boncolgatása után külpolitikai kérdéseket fejteget. Nem tudja, hogy v«n-e magyar külpolitika, de hogy külpolitikai problémák vannak, az két ségtelen. A kardcsörtető irredentizmus szerinte egyáltalán nem a|. kalmas az elszakított területek visz-szaszer:zésérr. A helyes külpolitika alapja legelsősorban a békés és korrekt- belpolitika. Mint ellenzéki képviselő, nem látja u kormányban a kellő akaratot a helyes belpolitika végrehajtására. Figyelemmel kell kísérnünk az amerikai magyarság és az elszakított területek magyarságainak mozgalmait is. — Ki kell küszöbölni a magyar és magyar közötti ellentéteket. Amig a kormány a jóvátétel kérdésében nagy külpolitikai harcát vivja, nem lehet ebben a munkájában elgáncsolni. Nem tartja alkalmasnak ezt a parlamentet arra, hogy a jóvátétel kérdésében döntőleg határozzon.
Rencés János szólal fel azután, aki rövidebb beszédet mond. — Rencés beszéde után Szcitovszky elnök a Ház ülését felfüggeszti és annak folytatását délután négy órára tűzi ki.
A délutáni üléa fél 5 órakor kezdődött. Rother.stein. Mór és Klárik Ferenc szociáldemokraták a szakszervezeti kérdést tették szóvá. —. Haller József kéri a Házat, hogy beszédét holnap mondhassa el, amihez a Ház hozzájárul.
Vass József lesz Zalaazeat grót kópvlsúlője.
Zalaszontgrót, jan. 8. (saját tudó-silónktól.; Miután a tegnapelőtti napon lejari az ajánlói .ek benyújtásának határideje, i» választás esélyei is nyilvánvalókká lettek. Vass József aláírási ivén több mint 8000 tiláiráy volt, Nagy Vince ca Fangler BéU néhány száz ajánlójával szemben, <i igy Vass József egyhangú megválasztásra számíthat, miután eJlcnfelei még n jelölésüket sem tudták keresztül vinni.
Ax osztrák kancellár budapesti utja.
Budapest, jin. 8. (Telefonon jelenti tudósítónk.) Seypel kancellár budapesti tartózkodása aiatt igen fontos megállapodások jöttek létre kereskedelmi és gazdaságpolitikai kérdésekbon n két állam között. Gróf Bethlen István miniszterelnök is megelégedését tejezte ki a tárgyalások sikeressége felett. Seypel kancellár tegnnp délután négy órakor utazott vissz* Bécsbe.
Rasin állapota javult.
Prága, jan. 8. Rasin cseh pénzügyminiszter egészségi állapotáról ma déli fél 12 órakor a következő orvosi jelentést adták ki: A beteg állapota <t tegnapi és tegnapelőtti állapothoz képest javult. Kedély hangulata is elég jó.
Ertékelc:
Magyar hitol 11000, Ositrák hitel 1776, ríaxai 5400, Jelzálog 4 '0, Leszámítoló 1850, Kereskedelmi t}«nk 28500 Magyar-Olasz 6 0. Beocslni 76 600, Drascho 26O00 AlU-Uno» szén 110.000, Sxássvári 38000 Salgótarjáni -Í9 500, li'rikinyi 70 000, Rima i'i05' , Schllck 9800, Guttmann 13000, Kaslcl 13000 Danica 13300, Klotild 9300, .Magyar cukor £85 OuO, Adria 3tf000, AUantlka 54'0, Királysör 0800, Bosnyák-Agrár 4300, Llp-lik 430Ó, Pböbuj 6100, Vasm. Villamos 6500, Gixclla ; 10800, Konkordia 0600, Dili Vasul 7850.
A nagykanizsai 6.honvédgyalogezred zenekarának páratlan sikerű szimfonikus hangversenye és fáncestélye.
Karnevál bevonulása.
A nagykanizsai uri társadalom nagy várakozással nézett háziezredünk második szimfónikus hangversenye és tánccstélye elé, miután az eloő is a legteljesebb siker jegyében folyt le. Az, amit háziezredünk zenekara szombaton este pro dukált — a legvérmesebb reményeket is felülmulta. Most mutatta meg valójában a kanizsai közönségnek, mily bámulatosan fejlett zenei technikával dolgodk. A pompás összjáték a legfinomabb és legnehezebb részleteket is oly tökéllyel tudta interpretálni — hogy még u zeneileg kevésbbé képzett hallgatókat is magával ragadta. Az m páratlan siker, amit háziezredünk zenekara szombat este aratort, bi
jpny/cA. arr*JpgjcJ^lrtaL*cci»*>
dezőséget, hogy minél előbb újból n közönség elé léptesse a katonazenekart — bravúros, művészi játékával.
Már ahogy belépünk a Polgári Egylet nagytermébe — szinte feltűnik nekünk a rendezőség pedan tériája, precizitása, gondossága, ta-pintata — amerre szeműnk csak tekint. Nem tudjuk ki volt a rendező, de gratulálunk nett ahhoz a kitűnő munkához, melynek kezei-vonását mindenütt ott láttuk. Az ülőhelyek, székek pontos beosztása, a kellő távolság, :i szinte beszélő rend, az igyekezet, hogy -a közönség jól érezze magát — szinte szokatlan volt előttünk, akik szinte nem is tuduntc mngunk elé képzelni egy tökéletes rendezést — mert annyira pongyolán és hozzá nem értően és fejetlenül láttuk — hogy már csak bosszankodni tudtunk a sok rendezői slendriánságokon. Itt — mindenütt példás rend, előzékenység, mindenre kiterjedő figyelem. Pedig nem hivatásos szinrendezők munkája volt. Már mag* a pompás milió nagyszerű hangulatot váltott ki n közönségből, amely fogékonnyá tette annak .a kitűnő zenei művészetnek élvezetére, melyben háziezre^lünk zenekara a nagytermet betöltő válogatott urikőzönséget részesítette.
Az estélyen ott volt u kanizsai közönség crém du crémje.
A megjelent előkelőségek közül sikerült a következőket feljegyeznünk : ,
Bugsch Aladár tábornok dr. Eöri-Szabó Jenő kúriai. bir<S, törvényszéki elnök, dr. Kenedi Imre táblabíró, dr. Szabó Lejoa ügyészségi elnök, dr. Sabján, Gyula polgármester, Pósch Géza vezérigazgató.
Nagykanizsa, jan. 8.
dr. Stabady Lőrinc, Székács Pál és dr. Mutschanbacher Edvln törvényszéki birák, tanácselnökök, dr. Szubó Győző járásbirósági alelnök, Tripammer Győző, dr. Beusterien Erich rendőrtanácios, a kanizsai államrendőrség főnöke, dr. Gyö-mörey István főszolgabíró, dr. Krátky István főjegyző, dr. Kauf-man Lajos közigazgatási tanácsnok, Harsay György posta- és távírd* főellenőr, a kanizsai postahivatal főnök, dr. PJihil Viktor földbirtokos, Hemmert városi főszámvevő, Záboracky Zoltán, Petrich Dezső MOVE elnök, dr. Valentéoy Mihály rendőrkapitány, Szűcs Imre, Dlóssy Gézv, Molnár Kálmán, Madarász Pál piarista főgimnáziumi tanárok, -dr-SaaW-ZaigAKrtld,- Kftrrm }ínő; Bartos Gyula hercegi erdőmester, dr. Tamás János, dr, Fábián Zsigmond, dr. Prack István ügyvédek, dr. Haiszíer János, Eperjesy Gábor, Kádár Lajos ref. vezetőlelkész, Orbán L., Teutsch Gusztáv, Ketrfng tanár, Watligurszky Antal, Kauf-mann Jenő cégvezető, Dénes Jenő, Fischer János, Miltényi Gyula, stb., stb., stb.
Ott láttuk Bugsch tábornokon kívül — akinek jelenléte, nagyban emelte uz estély fényét — csillogó egyenruhákban a nagykanizsai tisztikart teljes számban vitéz, Bobesb Mátyás ezredparancsnok vezetésé vei, aki a házigazda tisztét töltötte be lebilincselő, kedves uri modorral.
A diszes közönség a legkellemesebben társalog, amikor szétrebben a függöny és a színpadon láthatóvá válik az ügyesen csoportosított katonazenekar, a középen Blaton karmesterrel.
A közönség zujosan tapsol Blaton-nak. Biaton karnagyban egy első-rengu zenészt ismertünk meg, ki biztos kézzel uralja zenekarát s a partiturából oly zenei szépségeket hoz ki, amire csakis kiváltságosak képesek. — Első száma Kéler Béla hazánkfia' volt wiesbadeni katonai karmester népszerű Rákóczi nyitánya volt. Kélernek nagy érdemei voltak, hogy a magyar zenét a minden tekintetben nagy német biro-dalomkgn megkedveltette. Utána Beethowen —ifjúkori müve — 1. simphóniája következett — melyet a zenekar meaterien interpretált. Ebben a műben a mester még nagyon Is Hayden befolyása alatt állott s csak később lett minden idők legnagyobb zenei lángelméjévé. Gricg mPeer Gynt* sültjében t is alkalmunk volt gy&nyörkŐdni. /
<*> kUdOhUHUl
fatornrb'au -TeltfMt atám.
Egyes szám ára 10 korona.
POUTíKAl NAPILAP
62. «v«oiynni
Nagykanizsa, 19'.-:3 január 9. Kedd
5. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
lTz3. január 9
Hatásos programzene, mellyel oly tetszést arattak zenészeink, hogy egyea részleteket meg kellett Ismételni. Pap-Váriné-Bartók H Hiszek egy Istenben" cimü legfájdalmasabb érzéseket ébresztő himnusszal végezték be hangversenyüket derék zenészeink sazon óhajunknak adunk kifejezést, hogy a klasszikus zenét népszerűsítsék városunkban olcsó helyárak mellett. A siker nem fog elmaradni. — A szombat esti szim-fónikus hangverseny megmutatta, hogy a kanizsai háziezred zenekarával oly zenekar felett rendelke zünk, amely a legmagasabb igényeket is kielégíti.
A közönség mindaddig zajosan tüntetett és tapsolt Blaton karmesternek és a katonazenekarnak — mlg a műsor számait meg nem toldotta.
Azután felhangzott a galvanizáló, lelkesitő, felséges „Magyar Hiszekegy" — melyet a közönség állva hallgatott végig és amelynek befejeztével véget ért az estély zenei része, hogy helyet adjon Karnevál herceg számára, aki azombat este bevonult bohó kíséretével Kanizsára is, hogy útjában mindenütt felde ritse a kedélyeket, kisimítsa a gondtól redős, fáradt arcokat és néhány gondtalan, kelUjpMÍir és vidám órát nyújtson az élettől megőrölt idegzetű embereknek.
A székeket és ülőkéket fürge katonakezek hamar széjjelszedték, majd ropogós-tüzes csárdás ütemére a szebbnél-szebb párok összeálltak és megkezdődött a táncok láncolata, melyet pompás jókedvben lejtettek a gyönyörű asszonyok, babaarcú bájos leányok és uri gavallérok a kora reggelig. A fesztelen mulatság, jókedv és tánc sokáig felejthetetlen lesz azok számára — akik ott voltak.
A jelenvolt hölgyek közül sikerült feljegyeznünk :
Asszonyok: Bugsch Aladárné, Bodó Palné, Bogyay Lpjosné, dr. Beusterien Erichné, Bremscr Ágostonná, Bo*r Gusztávné, Bartos Gyuláné, Doleschall foerdéazné, Deák Endréné, dr. Fábián Zsig-mondné, Gábriel Sándorné, _ Gab-sovits. Kornélné, Hemmert fős2ám-vevőné, Horváth Lászlóné, Jaegerné Pele Ida, Jekelfelussy Miklósné, Kádár Lajosné, dr. Kaufman La-josné, Kaufman Jenőné, dr. Kenedi Imréné, dr. Krátky Istvánné, Koós Ottóné, Kovács RezsŐné, Ketting Ferencné, dr. Mutschenbacher Ed-vinné, Miltényi Gvuláné, Nóvák
Íózaefné, Oscsodál Dezsőné, Orbán .ajosné, Pósch Gézáné, Palaskáry Péterné, dr. Plihál Vikto.né, dr. Szabó Gyözőné, dr. Szabady Lő-rincné, Szabó Istvánné, dr. Szekeres Józsefné, Székács Palné, Remete Gézáné, dr. Tamás Jánosné, Teutsch Gusztávné, Tripnmer Győ-zőné, dr. vValentény Mihályné, Viz-keleti Ferencné, Waligurszky An talné, Valigurszky Béláné, Záborszky Zoltánné.
Leányok : Banekovics Lulu, Bogyay Piroska, Cserey Ella, Dole-schal Ida, Girtli Böske. Harsav Gi-zus, Horváth Elvira, Józas Baba, Kenedi Aura, Lábay Vali, Lányi nővérek, Ldjpcig Edit és Annus, Mágics Manci, Müller BcIIb, Palaskáry Manci, Plihál Evi, Rozsics Ida, Szabó Baba, Szász Cica /és Lulu, Szekeres Ilonka, Székács Zízi, Szekulja nővérek, Vidos Manci, Waligurszky Alíce stb. stb.
A táncmulatság reggel 6 órakor .ért véget.

A nagykanizsai tisztviselőnők akciója.
Kenyérkereset és mellékfoglalkozás a középosztály asszonyainak. — Háziipari tanfolyamok. — Állandó foglalkoztató műhely. — Munka- és állásközvetítés. — Nőtltkárság. — Napköziotthon. — A Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének 1923 évi munkaproprammja. — Nemzeti szociális épitő munka.
Nagykanizsa, január 8.
A „Zalai Közlöny" már több Ízben rámutatott arra a csöndes, zajtalan, de annál eredményesebb szociális működésre, amit a Nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete rövid fennállása óta végez és a társadalom 1-gnagyobb rokonszenvét és támogatását érdemelte ki.
A vezetőség nem csak arra helyez súlyt, hogy uz egyesületi tagok szórakozást nyerjenek, hanem a szervezésben rejlő hatalmas erőt és kari szolidaritást arra használja fel, hogy a tagok javára kamatozzon. Megírtuk, hogy az egyesület eddig több ruhakészítő, varró és szaba-szati, kalapdiszitő, stb. tanfolyamot rendezett tagjainak, hogy ruháikat módjukbm legyen önönmaguknak elkészíteni.
Miután e tanfolyamok rendkívül beváltak és napról napra több a jelentkező ujabbi tanfolyamokra, a nőtisztviselők egyesületének vezetősége elhatározta, hogy nemcsok állandósítja és rendszeresiti, de kibővíti és a nagyközönségnek is hozzáférhetővé teszi.
Ezért elhatározta a vezetőség, hogy elsősorban legközelebb újból megnyitja ruhakészítő tanfolyamát, ahol ugy egyesületi tagok, mint nemtngok is, társadalmi osztályra és felekezetre való tekintet nélkül — a ruhakészitéa, varrás és szabás minden ágában több hónapon át tartó lelkiismeretes kiképzést nyernek, ugy, hogy nemcsak saját és otthonuk ebbeli szükségletét sóját * kezűleg elkészíthetik, hanem azon nők i«, akik a mai nehéz gazdasági küzdelemben nem tudnak elhelyezkedni, tisztességes kenyérkereseti és biztos megélhetési forrást nyerjenek, vagy pedig azon nőknek, akik férjük keresetét pótolni szeretnék, me gfelelő mellékkereseti le hetőség nyujtassék, háziteendőik elvégzése mellett. Ezért minden egyes a tanfolyamon részt ve.U nő bizonyitványt kap arról, hogy n tanfolyamot sikeresen végezte, n varrást jól elsajátította és tökéletesítésére esetleg még valamely nagyobb divatszalonhoz (megfelelő gyakorlat végett) átutaltatik. Ezzel kapcsolatban, ha a ruhnkészitési tanfolyamot bevégezték — aki folytatni akarja kiképeztetését — átmehet a kalapdiszitési tanfolyamra, ahol a mosamódok minden kézügyességét, titkát, csinjat-binját tudja elsajátitnni. Nemcsak hogy önmaga készíthesse saját szüksrg letét, de hogy <-selleg kereset céljából is tudja felhasználni, — amit tanult Nem kevesbbé fontos a játék-készítési tanfolyam, Babák, nyuszik, mackók, harlckinnek és paprikajancsik és számtalan eféle gyermekjátékok készítését, miket n családanya drága pénzen kénytelen venni gyermekeinek, holott teljesen értéktelen rongydarabokból, hulladékokból, stb. a legpompásabb játékszereket lehet készíteni, melyek alig vnlamibe kerülnek a munkán kívül. Házicipőkészitötanfolyam, csipkevetési, könyvkötői, szönyegkeszitö-tanfolyam — ami szintén mind programba van véve.
Ezek mellett a tanfolyamok m^l-le»t az egyesület egy állandó fog-l&Koztató és értékesítő műhelyt fog létesíteni, ahol a tanítványok, a
—• Saját tudósítónktól. — tanfolyamot végzett és keresetre szoruló nők állandó munkát és fog lalkozást nyernek, anélkül hogy a mühelyvezetőnon kivül bárki is tudná, hogj^ esetleg H. J. főtiszt viselő neje, a „nagyságos asszony" — azért, hogy ő is keressen vala mit » háztartáshoz — háziipari munkát végez. Az egyesület ilyen mó don sok középosztálybeli háztartás gondján, sok mellékkeresetre szorult úrasszony is háztartásán tud segíteni.
Az ipari munkákon kivül pro gramjába vette* legközelebb egy könyvelő-levelező, gép• és gyorsirónöi tanfolyam rendezését, hogy lehető-sége legyen sok intelligens leánynak magát ezen a téren is kiképezni Ugyancsak hosszabb zenetanfolyamot nyit.
Tervbe vette az egyesüler' egy .napközi otthon" nak felállítását, melybe a munkába járó édesanyák elhelyeznék kicsinyeiket, ahol gondos és lelkiismeretes felügyelet alatt lennének, mig mamájuk napi munkájuknak bevégzésével — ismét értök jönnének. Hogy mily áldás lenne ez a gyermekeitől semmi szín alatt meg nem válni akaró dolgozni járó, munkásasszonyoknak — csak az tudja megmondani, aki a polgár mester szobájában ozokat n megindító jeleneteket látta, mikor az szegény munkásasszony szívesen járna dolgozni, de nem tudja kicsi nyeit hová helyezni és így inkább segitseget, könyöradományt két, csakhogy gyermekétől ne kelljen elválnia.
Hogy azonbin ezek mellett eredeti rendeltetését se felejtse cl — állás és munkaközvetítő irodái, nő-titkárságot, tanácsadó irodát, nővédelmi intézményt állit fel — ahol a nap egy bizonyos órájában minden hozzáforduló nőnek útbaigazítást, tanácsot stb. nyújt teljesen ingyen.
Az egyesület nemcsak Nagykanizsára, de az egész vármegyére kívánja kiterjeszteni áldasdu* működését, melyet a kani/sai társadalom eléggé ismer és illetékes helyen eléggé méltányolnak. így a tegnapi nnp folyamán dr. Rótt Nándor megyéspüspök ötezer koronát küidött az egyesület céljaira Mágot Vilma elnöknőnek, aki vezetője, irányitója, ielke ennek a nagyszerű szociális női munkának.
Mi u magunk részéről mindenkor a legfuesszebbmenőleg támogatni fogjuk ezt az egyesületet, "mely ily nemzetépítő munkát végez. De erdeme* ez az egyesület arra is, hogy mindenki a legmeaz-szcbbmenőleg támogassa és mellé álljon. Felhívjuk az egyesületre dr. Tarányi főispán és dr. Sabján polgármester figyelmét, hogy akciójában segítségére legyenek.
Az első ruhakészítő tanfolyam még c hó folyamán fog megnyílni. Érdeklődni délután 4—8 ig a Nádor-utcai irodában, ahol az egye-aület azékel. (♦)
- AJÁNDÉKNAK legalkal masabb f/L/Pf békebeli anyagból készült saját kötésű harisnyái, kötött és szövött árui. Kabátokban, jumpe-rekben, blúzokban, kesztyűkben és nyakkendőkben nagy választék. — Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.
A betegségről és gyógyításról.
Irta: Neumann Honrlk dr.
(IV. köslazaány.) így vagyunk az „életerő" kérdésével is. Magát az élet mibenlétét, illetve az arra vonatkozó theoriá-kat kifejteni nagyon messze vezetne itt. Csupán azért kellett erre is kitérnem, mert szorosan összefügg a betegség fogalmával. Schopenhauer még feltétlen híve az életerő elvének. Ei ha nem szavakon nyargalunk, hanem az illető szóval megjelölt mélyebb értelmeket keressük, akkor arra * meglepő megállapításra jutunk, hogy egyes tudományos szómegjelölések különböző korok szerint idő haladtával mást és mást jelentenek, mert a háttér, az illető korok világnézlete, vagy tudományos rendszere eltolódást szenvedett. A természettudományokat megelőző korszakokban ugyanis az anorganikus és organikus világot sokkal nagyobb ür választotta el a természettel foglalkozók felfogásában, mint a legújabb korban, mely már alig ismerj lényegbeli különbségeket. Régente ugyan is az organikus világ „életerői" alatt valami csudás, a természet egyéb erőitől qualitative és quan-titative különbözőt értettek, mely kifürkészhetlen, mely nem érzékelhető és az emberi elme részére örökké talány marad. A modern természettudomány azonban gyakorlati szempontból nem elégedhetik meg ily megállapítással és hagyván a theoriát a filosofia részére, nem enged chinai falat állit ani a kutató, dolgozó ész elé.
Legjobban megvilágítják a modern orvostudomány teleologikus irányzatát a — J**usalités elvének tiszteletben tartásával — Strümpe! hírneves tanár következő szavai: Az életfolyamat: „Állandó chemiai átváltozás. Testünk olyatt, mint egy nagy gyár. Egyetlen szerve sí esik magának, hanem egyúttal a többinek dolgozik, összefüggnek egymással és egységes elv vezeti őket. Ez az elv az egyesnek» az egész céljai alá való rendelése". Es miként az egészséges testben a célszerűség dominál, amit a kormányzó ész még támogathat, ugy van ez n beteg testben, így például infektiosus bajoknál a baktériumok termelte mérgek ellen a beteg szervezet ellenmérgeket produkál. A láz is sokszor a beteg szervezet védelmi funktiója.
Az orvostudományok történél-lében korszakalkotó Harvey, a? ujabb élettan megteremtője. Tőle származik ezen mondás: „omne vivum ex ovo" (minden élet petéből). 1830 ban Schwann azon felfedezése, hogy a sejt szervi alapeleme az altat és növénynek Oly nagy haladás az élő természet tanulmányozásában, melynek alig van hasonmáaa. Nem célom az ujabbkori orvostudomány összes nagyságait és herosait chronolo-gikus sorrendben fölemlíteni, csak^, egyes neveket akarok kiragadni a fényes sorozatból. A modern bio-logia (Az életfolyamatok tudománya) herosa: Johannes Müller. Ax Ő nevét a legnagyobb tisztelettel említi minden orvos és természettudós. Minden biologiaí munkálkodás a 19 ik században az ő nevével függ össze. Virchov Rudolf a modern ceilularpathologia (»«jt-kórtan) megalapítója.
(folytatjuk.)
-»uu KOZLOK*
!tu nem 'miü
Éjszakai tüz a Gyár-utcában.
Nagykanizsa, január 8.
Háromkirályok napja éjjelén, két óra ulán lehetett, ép akkor, amikor bohó Karnevál herceg csörgősapkás apródjaival Kanizsán bevonulást tartott, amikor az éjszaka mélységes csendjét a tűzoltóság éles szirénája verte fel és több nehéz tüzoltókocsi gyors vágtatásban tovarobogott az éjszakában, hogy segítséget vigyenek a veszélyeztetett embereknek. A kocsik zaj», ismétlődő vészjelzés felébresztette álmukból az embereket és egymásután az ablakokban láthatóvá váltak köny-nyen felöltözöl emberek, akik n száguldó kocsik után néztek — vájjon hová fordulnak be ?
A tűzoltók a Gyár utca 25. szám
— Saját tudósítónktól. — alatt levő Szendrey Károly DV főfelügyelő háza előtt álltak meg, melynek belsejéből sűrű füstgomoly szállott föl. Égett a mosókonyha, égett a faház, a megrémült ház-beliek igyekeztek oltani és menteni, azonban csak a rendkívül gyorsan a helyszínére érkezett tűzoltóság munkájának sikerült a tüzet lokalizálni, ugy hogy nem terjedt át a Ukóépületre vagy a szomsicd házra. A faház természetesen leégett, szén, fa, két leölt sertés húsa szintén odaveszett. A kár meghaladja a 200.000 koronát.
A tűz keletkezésének okát a vizsgálót fogja kideríteni. (*)
.»23. január 9. _
HÍREK.
— Időjárás. Az Időjárástani Intézet jelentése szerint az egész országban borús, ködös, esőre hajló volt az idő. A jelentés szerint a továbbiakban változás nem várható.
— A nyolcvan éves Polgári Egylet. A nagykanizsai Polgár-egylet, amelyet 1843 ben alapítottak az akkori Bürgerek- — február 2 án ünnepli alapításának nyolcvanadik évfordulóját, a rendes évi közgyűlés keretében. A közgyűlést természetcsen ünnepi bankett fogja követni, amelyre az egylet elnöksége dr. Kállay Tibor pénzügyminisztert, Nagykanizsa város képviselőjét is meghívta. A pénzügyminiszter arról értesítette az elnökséget, hogy köszönettel vette a meghívást és amennyiben február 2 ni .elfoglaltsága megengedi — a legnagyobb örömmel le fog jönni Knnizsáru, hogy az Egylet ezen nevezetes alapítási évfordulóján, a közgyűlésen és a banketten részt vegyen.
— Egyházközségi értekezlet.
Vasárnap és hétfőn délutáa az egyházközségi előértekezlet által k-iküldött husz tagu szűkebb körű Hi/ottság 'ülést tartott, amelyen Gazdag Ferenc püspöki biztos, a vAros részérő! pedig dr. Sabján Gyula polgármester is részt vettek. Információsok szerint az egyes kérdéseket és jelöléseket a hitközségi tagok legnagyobb megelége désére oldották meg. A vasárnapi választás előtt azonban minden• esetre még kije/tjük a magunk álláspontját, amely u nagykanizsai katolikusság legnagyobb részének állás pontja.
— Halvax Frigye* arcképének leleplezése. Tegnap este leplezték le nagy ünnepség kereté ben az Ipartestület termében néhai Halvax Frigyesnek, a kanizsai iparosok büszkeségének arcképét. Az Iparoskör dalárdája szép énekeket udott elő. Bazsó József ipartestületi elnök a nála megszokot magasröptű beszédben meltatyi Halvax elévülhetetlen érdemeit. A wiros részéről dr. Kaufman Lojos köz-gazgatási tanácsnok, iparbiztos vett részt az ünnepélyen, amelyen a kanizsai iparosok nagy számban vettek részt.
— Visszahelyezés. A m. kir. közoktatásügyi miniszter özv. Kum-per Arthurné B. lisztára helyezett nagykanizsai állami tanítónőt állásába visszahelyezte.
— Megnyílt a kiskanlzsal kosárfonó tanfolyam. Ma nyilt meg Kiskanizsán a kosárfonó tanfolyam az o^Qda helyiségében, megfelelő ünnepélyes keretekben. A kosárfonó tanfolyamot u város vezetősége a legmesszebbmenőleg támogatja.
— Tűzrendészet', telepazemle A Sternberger-testvérek Hajtsár-uti szénatelepe ellen panaszt emeltek a városi hatóságnál, hogy a telep nem felel meg a tűzrendészet! szabályrendeletnek. Ezért tegnap délután egy több tagu bizottság szállt ki a helyszínére, hogy a telepet tűzbiztonsági szempontból megvizsgálja.
— Halálozás. Egy családjáért élő, gondos jó feleség és anya haláláról kell hirt adnunk. Németh Ferencné született Márta Mária 58 éves korában vasárnap délután meghalt, öazinte részvétünk illeti a családot, amely kincsét veazitette az elhunytban.
— Petőfi ünnepély- Amint az előjelek mutatják az Irodalmi Kör éa a Polgár Egylet által rendezendő Petőfi ünnepély fényesen fog sikerülni, örvendetes jelenség városunk kultur életében, hogy ez a ké' egyesület, melyek egyike a polgári és lársadalmi érintkezés színvonalának fejlesztését célozza, mig a másik városunk irodalmi és művészeti törekvéseit bámulatos energiával ápolja, igy baráti jobbot nyújtva egymásnak, megünneplendő a magyar irod<*lmi zséni és a magyar társadalmi erények egyik legnagyobb képviselőjének emlékét. Az ország legelőkelőbb Petőfi-szentélye, a PetőfU^Társaság érzi is ennek az aktusnak nagy hord-erejét és leküldi majd az ünnep ségre képviseletét, A kiváló, orszá gos hírű poéta Gyötössy Endre lejön Petőfi nagy szellemét idézni, a helybeli szereplők ^pedig mind tudásuk javát fogják nyújtani. A helyárnk is oly mérsékeltek, hogy mindenki kiveheti részét ezen ünnepi hangulatból. Köztisztviselők z0° 3 kedvezményt élveznek, akik erre igényt tartanak, mégválthatják az erre jogosító utalványt mindennap délután Z— 4 óra között n Sugír-uli főgimnázium rajztermé ben Pfeifer tanárnál az Irodalmi Kör elnökénél. A jegvek holnaptól fogva már kaphatók Szerb és Moir I cégeknél.
— A máaodik vagyonmentő vásár. Ma reggel 9 órakor kezdődik a Rozgonyi-utcai tornateremben az árverésre, ilielve eladásra szánt tárgyak átvétele egész este 7 óráig. Az. átvétel január 15 ig tart, mely idő nlatt minden eladásra szánt tárgy lendandó. A tárgyakat e hét péntekétől meg lehet tekinteni. Mig az árverés hétfőn, január 15 én d;lután veszi kezdetét. Felhívjuk a kanizsai közönség különös figyelmét a mostani vagyonmentö vásárra, amely ugy mint elsőizben fényes sikerűnek ígérkezik.
— Helyszíni szemle. A Du-nántuli Élelmiszer Rt.-nak a vágó-hidi-ut mentén fekvő állati termékeket feldolgozó ipartelepének helyazini szemléjét a) városi hatóság folyó hó 16-án délután 3 órára tűzte ki. A helyszíni szemle a polgármester helyettesinek közbenjöttével fog megtartatni.
— Dr. Balthazár református püspök Nagykanizsán. Dr. Bal thazár Dezső ref. püspök folyó hó 25-én Nagykanizsára érkezik és kulturális előadást tart a Közművelődési Társulat kulturestjén. — Közreműködnek még dr. Giesswein Sándor pápai prelátus, Venczell Béla az Operaház basszistája, Kosa
I György zeneszerző és Mirkowszky
Mária a budapesti Orchestikai iskola tanára növendékeivel. A jegyeket folytatólagosan Leitner drogériában jegyzik elő. • Helyárak 400 K (ezek majdnem teljesen elfogytak) 300. 200 és 100 korona.
OyáaxrovAt. Özv. NoII Ferencné szul. Mlinarits Mária és gyermekei József, Viktória. v*l*aiint ox öme« rokonság nevében fajdalomtól nwgiört szívvel tudatják, hogy » forrón szercicit férj, illotve édesapa Nolt Fercnc d. v. nyug. fónitfídony-vez«t<5 életének 63-ik évében, n haldoklók szentségének ájtatos íel > étele után folyó hó 8-án regből -t órakor »i Úrban csendeden elhunyt Tcmotése f ho 0-én délután fél -4 ómkor lesz a mm. kuth icmctó halottasházából.
— Világ mozgó. Kedd szerda Vénusz kisasszonn.
— Hangverseny. Mint értesülünk, e hó 20 án elsőrangú zenei élvezetben lesz része városunk kő zönségének. A világhírű Waldbaue• Kerpely vonónégyes látogat el újra hozzánk a Casino meghívására. A quartett tavalyi óriási sikerű szereplése után ítélve, ez' az est is feledhetetlenül nagyszabásúnak igér keztk. A jegyek mai naptól kezdve Szerbnél mar kaphatók is. A bérletjegyek folyó hó 12-ig okvetlenül átveendők.
— Uránia. Kedden és szerdán: ifj, Öumas regénye után készült kedves irodalmi film -. „Georgette hercegnőfőszerepbon: Krancescn Berlinivel. — Csütörtök—péntek: Fern Andra nagystílű alakítása: „Az ut )elfelé11, történet a főúti ós crkuszvilágboL
— A „Nagykanizsai Kereskedők Társulata" folyó hó 10 én este 6 órakor a Casino nagytermében értekezletet tart, melynek tárgya a napirenden levő adótörvények megvitatása. Felkéri a helybeli kereskedőket, (nem tagokat is) hogy ezen értekezleten megjelenni szíveskedjenek. Az Elnökség.
— A Világ-mozgó nagy ós fónyes művész premiert tart ma ós holnap, szerdán, amikor bemutatja a viUg nyolcadik csodáját a „Vénusz kisasszony" cimü Il-ik éneklő filmet, melynek előadásain személyesen közreműködnek : Dr. Mihályi Ernő, Kcltcr István, Bejczi Györgyné, Gar-baisz Gabriella, a m. kir. Operaház volt tagjai. A film amerikai gyártmány és gyönyörű táncszAmokkal van tele. Öt felvonáson át gyönyörködik a nóző a filmben ós ólvezi a művészek csodás hangú dalait, mű-vészies énekszámait. Igazán művészi előadásban lesz részünk. Az előadások 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. Kedvezményes jegyek érvényesek.
Iparosok és kereskedők könyvvezetését (a rendelet szerint) mérsékelt díjért vállalom. — Cim n kiadóhivatalban.
_S_
MŰVÉSZET, ZENE.
A Casino hangversenye.
A Casino 4. és 5-ik hangversenyét szombaton és vasárnap tartotta. Burián Károly kir. kamaraénekes, a magy. kir. Opera vendégművészének és Martonyi Jolán dalénekesnő felléptével. Burián, a legkiválóbb Wagner-énekes ének-müvészete már régóta kritikán felül áll. ó egyike azon ragyogó tehetségű művészeknek, kiknél az érces hang csodás érzéki varázsa mellé tökéletes zenei érzék is járul. E kiváló tulajdonságok avatták a vág-neri zenedrámák főhősévé. Operát fellépése mindenkor zenei esemény számba'.megy. — Műsorán KiensI, Strausi R., Kacsoh Pongrác, Leon-carelli és Wagner müvei sze epeitek. Lohengrin, Slgfrid és Tristán eszményi megszemélyesítője kani-nizsai fellépése alkalmával is mindkét estén operai szerepeinek részleteivel aratta legnagyobb sikerei'. A nagy Buriánt a közönség mindkét estén lelkesen ünnepelte. — Martonyi Jolán Mascagni, Dienzl, Gretschaninoff, Gríeg és Wagner dalokat énekelt, ízléses előadással, melyet a közönség lelkes tapssal honorált.
A Burián-est fényes sikerében nagy része van dr. Balla Jánosnak is, ki ezúttal is fényas tanújelét adta az Ő kiváló kisérő tehetségének. K—g.
MOZGÓFÉNYKÉPSZIMÍZ.
A napokban olvastuk egyik szombathelyi újságban n panaszos kifa-kadást, hogy Szombathelynek színház hiányában színházat pótló mozgói kevésbbé értékes kalabdorfil-mek nívójára estek. — Kíváncsiak voltunk arra, hogy a hasonló szin-hozviszonyok között Nagykanizsának mit hoz e tekintetben az újév szezonja. Érdeklődésünkre az Uránia igazgatósága rendelkezésünkre bocsátotta a legközelebbi jövő programját, melyből örömmel állapíthatjuk meg, hogy az 1922—23-as szezon második félévét az irodalmi filmek dominálják; Ezek között első helyén áll Zola' hatalmas naturalisztikus regénye :,/'„Az igazság", mely most van' Óriási aiker mellett három budapesti", nag^r mozgó műsorán. — A szezon egyik legszebb újdonsága les2 Schakespeare grandiózus német rendezésű „Othelo"-ja, a főszerepekben Emil Jannicygs, Puthy Lia, Lénkeffy Ica, Verner Kraus. — Ifj. Dumas megkapó regénye: „Georgette hercegnő" Fran. ceska Berlinivel a főszerepben; „Essex grófja", az angol történe-lombői vett óriáai német film. — A magyar filmek közül legközelebbi dátuma „A tolonc"-nak van; műsoron van Bródi nagysikerű darabja „Lion Lca" és Pásztor Árpád naturalisztikus regénye: „Vengerkák" Az Uránia megszerezte a Corvin-színház most műsoron levő szenzációs darabját: „A vörös számumot" (Kommunísierung derWeiber) és az ugyancsak a kommunista Oroszország szomorú életéből vett „Száműzöttek" c. nagy orosz filmet. — Ézek mellett még a főszezonban rövid egymásutánban követni fogják egymást a szezon legnagyobb filmjei: „Sodorna és Gomorra", „Arábiai éjszakák" éa a „századok legjobb filmje': „Ut a boldogság felé".
ZALAI KÖZLÖNY
1923. január 1Q.
Valuták i
Napolaon 9100, foot 11*50-11660, Dollii 2576, Francia frank 1173—10, Márka 28-36, Olasi Ura 126-31, Osztrák korona 3-60—3 86 Ul 1426—1626, Siokol 71—76, Svájci frank 475—06, Dinár 2650— 2850, Lengyel márka 14—16, Hollandi forint fi26-945, B«lgafrank 166—160, Láva 16-60—17-50 Devizák:
Amsterdam 960-90, Koppenhága 610—520, Kzisstiánla 474—484, London 11660-11050, Boriin U8-38 Milano 126-131 Páris 173-80, Prága 71—75, — Stockholm 670—690, --Zürich 475—35, — Wien 360-366 — Zágráb 600-640, — New-York 2500-576, Varsó 14—15, Bukarest 1325—142$, Sofla 16-60-17-50
Zürichi zárlati
Berlin5-60 Amsterdam 209-76, Hollandia, New-York 521-00 loodoa 2461, Párii $626, Milano 2663, Prága 15.16, Bada-poat 21-75, Zágráb 150, Varsó 300, VVleo 0-75, Siófla 370 Osztrák bély. 0 76 Termény Jelentési
Busa (Tissavldéki) 12000-12100, egyéb 11960 12000, ross 8200-Í300, takarmányárpa 7300-7400 sitárpa 7500-700, rab 7900-8000, tengeri 7500-7600, repce 14000—14600, korpa 6200 - 5300, kóUs 8600-0000.
Budapesti állatvásár!
Marhahús I r. egészben 380-480, hátulja 420-530, eleje 360-470, II, r. cgéssboo/ 2^0—360, hátulja 300—380, eleje 220—270 Növendék marha: J. r. cgéssbeo 145-165, borjú (ölótt bórb) 630-660, Készlet: Nagy-marha 170, eladás 136, — Növendék marha 4, eladás 2, borjú 76. eladás 20, Marha-bór 650-680, borjabór 1100—1170. BItU
eladva -, ;uhhni 280-320.
Sertésvásár t
Felhajtás 2600, Elkelt déUg 1700, Oreg — Közép 470, Könnyű —•—, L r. 620, II440 Zsir 780, Szalonna 630, Leh. hus 620-
Felelőn ft/erkcsztó Benedek Rezső.
Nyilt-tér.*)
A nagykanizsai sütőiparosok tisztelettel értesítik a közönséget, hogy a holnapi naptól
a fehérkenyér kgr.-js . K 144.— félbarna kenyér kgr.-ja . 132.— zsemlye és egyéb apró
sütemény darabja . , 9.— Árban kerül forgalomba.
A .Törekvés" MagánalkBlmazol tak Szövetkezete nagykanizsai cég feloszlása folytán felhivjuk nevezett cég hitelezőit, hogy követeléseiket jelen hirdetmény közzétételének nap-3ától számitolt 6 hónapon belül a szövetkezetnek jelentsék bc.
Az Igazgatóság.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen Jó ittjtw, ilktve éJo-atyánk elhunyta cs temetése alkalmával jól-csó részvétükkel mély fájdalmunkat enyhiwnl igyekeztek, ezúton is tatás köszönetet mondunk Nagykanizsa, 1U23. január 8
Özv. Schlögl Józsefnó |
4% O.IUKk.l JáBC
Apró hirdetések
dijai IOíUIz iMktnu, >ui»z»bb b.tdí.i U*4<ll aaavak duplAn asAoattUtaak. Alltat ktrMOkatk 00 MiuUk knmc+draiay.

•«*«)« -li»»l Kt!»:.-.tCi.Vj h>K«)t lít rtC) M-'ten u(Ui UUutl, Ctnv KiriV-aua 4.. inlk. m,.
Fájdalomtól megtört síiwel Jelentjük, hogy fclcjthototlen és legjobb feleség. Illetve anya, nagyanya és rokon
Németh Ferencné
azUI. Márta Mária
életének 68-ik évében, folyó hó 7-^n délután '/»*> órakor az Úrban csendcscn e'szcnderüit '
Drága hatottunkat a tóm killi. temotó halottashixábúl íoly«'< hó J)-in uélul->n 1 ,4 órakor fogjuk öxúk nyuga'.omu helyezni.
A= engesztel ssentmlscáHlotat folyó hó 10-én d c. ' ,9 r.iUor fog »z Atsótemrlomkan at Urnák bemuUtUt-i
Nagykanizsa, i9i3. január 8
Eltávoztál, da amiéked örökké Col loj Kisfiákban, lóié tódért adjoa b<k»»«9t$ nroflodalmat neked az É9-
AUTÓJAVÍTÓ ÜZEM ÉS SZEMÉLYFUi/AROZIÍSI VÁLLALAT
(ZIMMERMRNN E5 PINTÉR
HnGVKIlNIZia, RJiKdtZI-UTCA 12.
Tataion 3-34.
Tataion
3-34.
Fuvarozást jutányos áron vállalunk.
Szőlőbirtokotok figyelmébe!
Prima amerikai uessző: Rlparla Porlálls, Rupas-trls Hanticola, damal Coudrec kopható a
gróf Deym Jánut
16>x68igaxgat6s*gánil
Lesenczetomaj
„„ (Zalamcjyc)
OLCSO,
mert jó, az elsőrendű anyagból
Argent János
m«*«ra d»í«űzltttk« kéizSit cW
Nagykanizsa, Deák-tér 1.
Állandóan raktáron kézzel dolgozott foketo és színes box, eheweau.t. szarvas, antilop, lakk, selyem és carsonycipók.
Gyermekcipő különlegességek!
QUITTNER ARTHUR
Telefon:
394
hatóságilag aoicadélyosett vlllanyaxarolö
NAGYKANIZSA, KÖLCSEY-U. 17.
Telefon:
394
Elvállal
világítási vezetékok, motorok, oatllárok, ▼alamlat taUfonok, oaontök éa Jatxí-kéaxftlókak folaxaraléaét. kaatóly-villamhárltó borandoxoaét. Mtndan aemtt vtllamoa munkálatok ryoraan caxköxöltotnok. Bzakaxortian vógxl motorok njratakoroaoióaot. Xlndonnamtt óRÖk raktárán.
Hirdetések felvétetnek a kiadóban
H»jyir
FIATIT
r. t. Uu<lap«*t k4pvtaalta«g«. Taurll Rumrairaktar. teheráru luvArOzia, azcmeiy-íuvarox&s Javító-műhely, bonzin-árualtaa! Telep. T4rhás-ut<a. Telefon 133. Igazgatósán: FŐ-Ut 8. Bnzir-ópülaL Telefon: 336.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Mltvönylimii, NAGYKANIZSA
Helybeli dlvatáruháx
pénztárnoknőt
keres azonnali belépésié, akik már m^-kódtek. Ajánlatokat levélben (ueni személyesen) tizeiéi: igények mepj<!4!é*<v«| „Maíbiihílé- e.igérc .. kiadob- kérünk.
Kónywex«tésbcx szükséges mindenfajta
üzleti könyv
kisebb és nagyobb méretekbea.
Forgalmi adókönyv
Levél- és szém arendezík Gyorsfűzők mindenféle Írószer
legolcsóbb napi aron kaptutók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv- és paplrarcházában, Nagykanizsán
VESZÜNK
(260 Volt,50 per., cc* 950— 1100 forjóáramu)
3-3-5
MOTORT
Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérünk.
no oooooo 0000000 oo oaoacoooao ooooooooqoooooooi
O
Könyvnyomdai munkát ❖ Könyvkötészeti munkát
u. m.; Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési cs esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat par óra alatt készit
g
l |{1 Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13 |o
aooooooooooo ooooooo oo ooo ooooo oooooooocjotaeajua
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
k
Nvomalott a UDiuI.|dooosolt: Zalai fa Gyarmati konymvomdíliban.
62. évfolyam
8m.rk~.t4.4s 4« kiadóhivatal Ffl-ut 13. Interurbán-T.lefon 78. »«A«n.
Egyes szám ára IU
, 1 '
Nagykanizsa, 1923 január 10. Szerda
6. szám.
A láncravert oroszlánnak
• sörényét is szeretnék levágni a csehek. A hóditó jogán kultúránkból is ki akarnának sajátítani legalább akkora darabot, a mekkorát az ország testéből kihasítottak. A cseh művészekről félhivatalos kiadványt adtak kőire és abban magukénak mondják két világhírű muzsikusunkat. Bartók Bélát és Dohnányi Ernőt is, mert az egyik állítólag Líptószentmiklóson, a másik Pozsonyban született.
Azt hisszük, művészeink tiltakoznak elsősorban főporkolábunk eme ujabb kisajátítási kísérlete ellen, de tiltakoznia kell az egész Magyarországnak hivatalosan 8 társadalmi ulon is, mert ha ebben »z iramban halad tovább a cseh kulturfölény-nek erőszakos terjesztése, megérjük, hogy a magyar siroU szétdulására, az ősök porainak szer teszór ására kerül majd a sor.
Meg vagyunk győződve arról, hogy u C3ihck csak akkor dugnák vissza hüvelyükbe hősi kardjukat nyugodt an, ha a földről végérvényesen eltörölt Magyarország helyét egy sírdomb jelölné a térképen. Nekünk azonban még semmi kedvünk sincs a számunkra elképzelt sírba lefeküdni. A leányzó nem halt meg, csak alszik. Addig mig ' a csehek állig fegyverben és b nagyhatalom tamburbotjával kezükben is megrezzennek, ha az őrizetükre bízott királyi vad fájdalmában bilincseit megrázza, vsgy csak sörényét borzolja is, addig mi nem félünk a haláltól, de a csehek kul-turfölényétŐl sem.
Megérjük nemsoká a, hogy a magyar remekírók müveit átfordítják cseh nyelvükre s ez alapon Arany Jánost, Petőfit, meg a többi magyar halhatatlant bevonultatják , a cseh Pantheonba. Ezzel ugyan egy kis baj lehetne. Vannak magyar költemények, amelyek a cseh füleknek nem hungzanának' éppen fülbemászóan- V. László-l például bizonyosan törölnék Arany költeményei közül. Vérénél, prózánál a kisajátítás egyéb okból is nehezebb volna, mint a zenénél. Az egyes szavakat, a beszédet — meg ha kötött'is — a legtöbb ember megérti, ha anyanyelvén hallja, vagy olvassa.
A zenénél ez könnyebb, mert a hangok származását, lelkét, szárnyalását csak a beavatottak értik meg, a nagy tömegek nem. Már pedig a legújabb kultura zászlóhordozóinak az a fontos, hogy a tömegeknek mi a véleménye, Csehország a tömegek hazája, ők az egyéniséget, kiváltságot nem is keresik maguk között. Ha éppen szükségük van rá, átmennek érté egyszerűen a magyarok közé, ezzel a felkiáltással: Minden a miénk /. . .
Olaszország sem támogatja Franciaország annexiós törekvéseit.
Tiltakozó mozgalom az egész országban. — Remélik a hivatalos körök állásfoglalását is.
Róma, január 9. (Expressz-távirat.) Az olasz közvélemény határozottan állást foglal Franciaország szankciós politikája ellen. Országszerte nagy és határozott mozgalom indult meg annak kimondására, hogy Olaszország nem támogatja Franciaországot abban az esetben, ha benyomul német területre. Biztosra veszik, hogy a hivatalos körök magukévá teszik majd ezt az álláspontot, amely egységes és határozott az egész Olaszországban.
A birodalmi elnök a Ruhr-vidék lakosságához.
* Berlin, jan 9. A birodalmi elnök az uj megszállás által fenyegetett terület lakosságához felhívást intézett, amelyben kijelenti, hogy az erőszak dlen Európa és az égés-, világ előtt panaszt emel a német nemzet. A felhívás igy - végződik : „Most ti fogjátok az egész német hazáért eltűrni az idegen uralom keménv sorsát. Tartsatok ki tűrő hűséggel 1 Maradjatok szilárdak, nyugodtak és meggondoltak. Mi pedig hűséget és segítséget fogadunk nektek. A német közösség érzésén és a hazaszeretet áldozatain meg fognak törni az idegen hatalmi tervek. Hordozzátok mindig fennen a német egységet éi ami igaz jogunkat.
A vatlkán segítsége
az oroaz éhlnaégeseknek.
Róma, jan. 9. Legközelebbi napokban útnak indul az a hajó, amely a votikán ajándékát viszi a* orosz éhioségeseknek. A hajórakomány 60 tonna különböző ruhaneműből és 60.000 ember részére elegendő élelmiszerből áll. A vatikán egyébként elhatározta, hogy Szov-jetoroszorszájib^n segítő missió-allomást állit fel.
Ujabb letartóztatasok a Rasin merénylettel kapcsolatban.
Prága, jnn. 9. Rasin pénzügyminiszter ellen elkövetett merényletből kifolyólag még Öt embert letartóztattak, miután gyanú merült fel arra nézve, hogy ezék tudtak o készülő merényletről.
A jóvátételi bizottaág döntése a szénszállítások Ügyében,
London, jan. 9. A külpolitikai
helyzet nyugaton a krizis tetőpontjához érkezett. Félhivatalos jelentés szerint a jóvátételi bizottság hivatalosan megállapította, hogy Németország a szénszállításokat elmulasztotta. Jellemző, hogy a mulasz-tds kimondása mellett hárman, ellene pedig egy bizottsági tag szavazott — és ez az egy angol bi-
zottsági delegátus volt. Miután ■ francia kormány kilátásba helyezett lépésének elrendelését ettől a határozattól tetie függővé, a francia álláspont szerint Franciaország már szabad kezet nyert a Ruhr vidék megszállására. A német lakosság az eddigi jelentétek szerint nyugodtan viselkedik.
A cseh fascisták gyűlése a Zsófia szigeten.
Prága, jan. 9. A cseh fascisták tegnap tartották a Z»ófia szigeten elsó nyilvános gyűlésüket. — Az óriási látogatottság következtében a szónokok egész sora beszélt egyszerre a sziget különböző ponljain.
A gyűlés szónokai hangoztatták, hogy a destruktív sajtó irásmodora ellen legcélszerűbb volna, ha lépéseket tennének az újságírók szindikátusánál. A közönség zajosan követelte, hogy a Narodni Listy, amelyet a fascisták máris o maguk lap jának tekintenek, ne közölje a zsidó cégek és bankok hirdetéseit.
Törökország a tengerszorosok ügyében nem hajlandó enged méayekre.
Páris, január 9. Hassán bej Lbu-sannebíi utazott és kijelentette, hogy a török delegációnak továbbra is fenn kell tartania eredeti álláspontját a tengerszorosok megvédelme zése szempontját s tengerszorosok megvédelmezése tekintetében. Törökország reméli, hogy az Összes feleickel kielégítő békét fog tudni kötni, mivel a török mértékadó körök meg vannak arról győződve, hogy a hatalmak őszintén óhajtják a béke megkötését, tehát respektálni fogják a törökök követelését.
Lengyelország kész a németek elleni beavatkozásra.
London, jan. 9. A „Times" irja, hogy abban az esetben, ha a rté-métek -ellenállást fejtenének ki a Ruhr-terület megszállása ellen, Len-gyelorsrág kész Franciaországnak megtenni azt a szolgálatot, hogy Felső Sziléziában katonai hadmüveleteket rendeljen el.
Francia mosakodás m megszállás dezavnáló vádja ellen
Páris, január 9. Á Ruhr-vidékre küldött bányamérnökök vezetője Düsseldorfba való elutazása előtt egy intervjura adott válaszában kifejtette, hogy egyáltalában nincs arról szó, hogy francia mérnökök átvegyék a Ruhr-vidék bányavezetését. Ellenkezőleg az a szándék, hogy valamennyi Ruhr-vidéki iparvállalat technikai és adminisztratív vezetése teljesen a régi maradjon és hogy a vidék gazdasági életében semmiféle zavar se álljon be.
G§rög caapatösszevenáaok Kelet Tráda határán.
London, januAr 9. Azt a hírt, hogy a görögök Kelet-Tráciában csapatokat vonnak össze, hivatalos részről is megerősítik. Angol felfogás szerint a görög hadműveletek teljesen jogosultak, mert aok jel szól amellett, hogy a törökök támadásra készülnek Kelet-Trácia ellen.
Kommunisták tiltakozása a
francia megszállás ellen.
Berlin, január y. Majna—Frankfurti lopjelentések szerint az ottani kommunista párt tiltakozó népgyűlést rendezett Franciaország erőszakos politikája ellen. A tüntetésen Anglia, Franciaország és Olaszország kommunistái is részt-vettek.
A közel Keleten Ismét megkezdődnek az ellenségeskedések.
Belgrád, január 9. A párizsi lpop-ferencián Anglia és Franciaország között támadt ellentétek aulyos gondokat okoznak a Pasics kormánynak. Attól fél a délszláv kormány, hogy ujabb konfliktusok fognak kitörni a közel Keleten és ismét megkezdődnek az ellenséges kedések Görögország és Törőkország kőzött. Illetékes helyen kijelentik, hogy mielőtt a jugoszláv kormány bármiféle lépésre határozná el magát, meg akarja kérdezni a parlamentet és evégből kénytelen lesz a nemrég feloszlatott skupstinát ismét Összehívni.
Nem lesz fegyveres ellenállás Easenben. London, jan. 9. A Times esseni külön tudósítója tegnapi keltezéssel a kővetkezőket táviratozza:
Az esseni polgári hatóságok megcáfolj®? azt a felfogást, hogy francia előnyomulás esetén valami szervezett ellenállás következnék be.
ZQrlchl zárlati
Boriin 5'00 Amsterdam 209 86, HoUafldia, NawYork 52«-25 London 2459, Piris 3525, Milano 2500, Prága 14.50, Budapest 20 25, Zágráb 150, Varsó 3 00, WUa 0-7S, Srffla 370 Oíitrák bály. 0 7«
ÍALA1 KÖZLÖNY
j.nirir 1 0.
A betegségről és gyógyításról.
Irta: Neumann Henrik dr.
(V. köslenéay.) Grae/e Albert, az ujsbbkori szemészet inegteremtője. Traube Lajos a kísérleti kórtan egyik úttörő búvára. Koch Róbert, Pasteur, Semmelweis, Ehrlich, Behring, a legelső sorba tartoznak az orvostudomány fejlesztése terén. Ezek csak a legnagyobbak közé tartoznak. Hol van még a többi szellemi nagyság, úttörő természetbúvár és tudós ? Számuk nem tulnagy, de elég tekintélyes, ugy, hogy kellő méltatásuk túlhaladná e szerény cikk kereteit. Tény az, ha az uj-koru orvostudomány történelmét áttekintjük, hogy rendkívül rokat és sokan dolgoztak eredményesen az orvostudomány előbbrevitelén. És tekintve a modern orvostudo mány relatív fiatalságát, a legszebb reményekre jogosult a szenvedő emberiség, hogy még sok pusztító betegségtől fog megszabadulni.
Igy legújabban a szifilisz absolut biztosan és gyorsan és véglegesen meggyógyítható, ha a fertőzés időpontjától számított 2—3 héten belül a legmodernebb' kezelésnek véteti alá magát a "beteg szakorvos által; illetve, ha a fertőzés megtörténtét (még kétes, gyanús esetben is) a spirocheta bacíllus mik-roskópiai megállapításával a szakorvos kimutatja. Amiből nem következik, hogy o gyógykezelés későbbi megkezdése eredménytelen volna, csak hosszadalmasabb és körülményesebb. Ami érthető is, hisz majd minden betegséget annál könnyebben küzdhetünk le, minél előbb, minél gyorsabban fogunk a gyógykezeléséhez és azért a szifilisz gyógytanában e legújabb haladás u gyors, azonnali mikios kópiái vérvizsgálatra, a betegség ujabb felderítési módjára vonatkozik. Az álomkór elleni a németek áltsl legújabban felfedezett gyógyszer nemcsak meggyógyítja e halálos betegséget, hanem a szerv.e-xetet több hónapra immunizálja az ujabb fertőíés ellen. Ezzel Afrika óriási termékeny területei nyíltak meg a kolonizáció kultura és egyúttal a produktio emelése számára.
Persze ezek csak leginkább kimagasló példák az ujabb orvostudományi kutatás gazdag eredményei közül. Bármily óriási haladást is tett légyen az ujabbkori orvostudomány és bármily csekélynek lássék Is az a megismerés és tapasztalat, mit az orvostudomány évezredes történelméből, mint becses maradandó örökséget átvett, mégsem szobád azon merev negatió álláspontjára helyezkedni, mely a mull, a messze homályba vesző ős- és ókor vagy középkor orvostudományát teljesen tagadj 4, anvely teljesen semmisnek, értéktelennek nyilvánítja ak ősök tapasztalatát és tudását. Mert miként a természetben nincs ugrás, ugy • természettel foglalkozó tudományokban is érvényes a kontinuitás. És ezen helyes álláspontra helyezkedik a modern orvostudomány is, melynek ujabb ugrásszerű haladásb, a lassabban fejlődő, illetve a fejlődési folytonos ságot jobban feltüntető természet tudományokon alapul és melynek ujabb kialakulását « mindenkori fllosofiának nemcsak tévtanai hátráltatták, hanem igen gyakran a filosofia a kritikai szellem ébrentartásával és a kutatási szabadság kiküldésével kedvezően befolyásolták, sőt előmozdították. (Folytatjuk.)
Látogatás az ui zeneiskolában.
Zrínyi Mlklós-n. 49. —A testhezálló tantermek. — Nedves falak,, hangtalan zongorák. — Lenni vagy nem lenni, ez Itt a kérdés.
— Ssját tudósítónktól. —
Nagykanizsa, január 9. A helybeli zenelskols végre otthont talált a Zrínyi Miklós utca 49. szám'alatt levő „saját üzletében". Régebbi cikkeinkben megemlékeztünk ennek az épületnek létrejöveteléről s leszögeztük h városi mérnöki hivatal által is támo gatott ama véleményünket, hogy ez az uj építkezés sem lesz olyan nivóju, hogy minden jogos köve telményt kielégítsen. A tegnspelötti napon látogatást tettünk az uj zeneiskolában és beigazolva láttuk még a nyárutolján kifejezésre juttatott feltevéseinket.
Az aj zeneiskola.
A Zrinyi Miklós-utca 47. számú, Antal Jenő nagyvendéglŐs tulajdonát képező egyemeletes házhoz odalnpulva, helyesebben „odnra-gosztva " áll, félrecsapott tetővel, Nagykanizsa e legújabb „müinté-zete". A kapu zárjának fogyatékosságait leküzdve amint belépünk, rögtön felötlik az uj zeneiskola sajátosan különös és építészeti szempontból is alapos kritika tárgyává tehető megalkotás! módje. Alig egy méter szélességű ut vezet az udvarba s az épület bejáratfelőli oldalán két festetlen ajtó sejteti a helyiségek bejáratát. Tényleg, a két ajtó két oktató „terembe" vezet. Az udvarból nyílik a harmadik szobácska s az úgynevezett „nagyterem". A nagyteremből juthitunk a negyedik tanterembe, igy tehát az egész intézet öt helyiségből áll.
Az oktató „termek".
Minthogy nz egész épület semmiféle jóval nem biztat már ki.-üiről sem, nem szükséges mesteri toll ahhoz, hogy a belső építtetés slen-driánságát, egcszségtelenségét és célszerüllenségét vázoljuk. A* ok-Utó termek alig 2 méter hosszusá guak és 2 és fél méter szélesek, A zongorán kivül néhány ütött-kopott szék, egy gyanúsan bizonytalan lábakon álló vaskályha, néhány kép és egy fogas az összes berendezés. Más nem is férne el a csöpp zugban. Amikor a „tantermek" rettenetes testhezállóságára célzunk, dr. Fenyves Ferenc tanár ur, a müin-tézet megalkotója és vezetője élén ken kezdi magyarázni, hogy a „te rem" (melynek területe alig 4 négyzet m.) csak a tanárnő és 1—2 növendék befogadására való n ezért nem építették nagyobbra. Ugylátszik az uj /.eneískolában ezután főképp az egyéni oktatásra helyeződik u fŐ-suly.
De még ezek a kis termek sincsenek kellőképpen kiszáradva, embermagasságig érő nedvesség-foltok bizonyítják — amit különben annakidején meg is irtunk, — hogy a legnagyobb esőzések idején, teljesen átázott anyagból emeltetett az egész épület. Képzeljük most el, hogy egy ilyen kis, szobának sem nevezhető odu, ha jól befütik, milyen egészségtelenné válik a nedves falak irtózatos kigőzölgéseitől. A helyhiány, .a pénzhiány és az épitési terv teljesen figyelmen kivül hagyta az iskolai építkezés legfontosabb tételét — az egészséges, világos és jól szellőztethető tantermek megalkotását. Még a nagyterem nyújt valami hatást és reményt arra, hogy ha kiszárad, ha fűtve; ha világítva és ha szellőztetve lesz, használhatóvá válik talán a zeneoktatásra.
Néhány szó a zeneoktatásról Is.
Mármost az egészen más kérdés, hogy milyen nivóju zeneoktatást nyerhet ebben az épületben városunk zenekedvelő ifjíjsága. Még a hegedűoktatás csak megy valahogyan, mert Lehrmann tnnár egyéni sége és alapos tudása garancia a kifogástalan zenei nevelésre. De a zongoraoktatás már teljesen csődöt mond, csődöt mégpedig azért, mert e Kisfaludy-utcu 4. sz. alatt tönkrevert, agyonázott, foghijjas és hangtalan, hiányos billentyüzetü, fals zongorákon ideális tanítást még elképzelni .is lehetetlenség 1
Nem magánügy ebbe a kérdésbe való beleszólás, hiszen az a száz egynehány szülő, aki a meglehetős magas tandijakat minden hónap 5-ig különbeni büntetéspénzek ki rovása mellett fenyves tanár urnák lefizetni tartozik — azért küldi „zeneiskolába* gyermekeit, hdfcfy ott zenei érzékre cs tudásra tegyenek szert. Ezt pedig n jelenlegi és szakértői szemlével is bizonyított agyonvert zongorákkal elérni teljesen képtelenség. Nem tanul tehát zenét ebben az iskolában a gyermek, hanem még egészséges és tiszta felfogási képességét és zenei érzékét is elveszíti ilyen körülmények között. Hogy ezt leszögezzük kényszerit rá bennünket annak i sok szülőnek és gyermeknek a*, érdeke, akik ma a zeneiskolával nexusban állanak.
A zongorák ügye.
A zongorákkal egyébként sincs szerencséje dr. Fenyves Ferencnak. Az a négy zongora, amely jelenleg c zeneiskola zenei alapját képezi — mint már irtuk — egy kanizsai öz-vegy úriasszony egyedüli tulajdona és vagyona. Dr. Fenvves szerződés-ellenesen teljesen, használhatatlan állapotba hozta mind a négy — «» átvételkor kitűnő állapotban levő zongorát. Most ez a/, úrnő, akit egyedüli vagyonának ily módon való elpusztulása beteggé tett, visszapeiell Fenyves Ferenctől n zongoráit s ebben nz ügyben u bírói ítélet nem is lehet kétsége*, mert nemrégiben szakértői szemle állapította meg a zongorák használ hatatlan állapotát. Ebben m perben 17-én lesz a tárgyalás, amely után nagyon kétségessé válik az egész zeneiskola helyzete. Mert ha a zongorák tulajdonosa visszakapja zongoráit — a zeneiskolának nem lesz zongorája és igy — valószínűleg csak elméletet fognak taníthatni, hu ugyan arra aknd hallgatóság.
É» a város?
Jellemző és egyben szomorú dolgok a fent elmondottak. Jellemzőek azért, mert a város részéről nem látunk határozottságot ebben a kérdésben semmiféle irányban. A probléma tudniillik csak egy lehet: Vagy segiti a város dr. Fenyvest a zeneiskola fentartásában, nivóssá és elfogadhatóvá * való tételében, vagy nem I Mert hogy Ilyen magánvállalkozássá alacsonyítsuk le a nagykanizsai zeneoktatást, hogy egy lehetetlenül egészségtelen, fűtetlen és abnormis gondolkodással létrehozott épülettel, agyonrontott zongorákkal híressé tegyük, (még pedig igen rosszhirüvé) Nagykanizsa kulturviszonyait — mégsem volna megengedhető. Ha a városnak dr.
Fenyves személye nem garancia, alkosson a város egy igazi kultúrintézményt^ amely megfelel hivatásának teljes egészébén. De nem támogatni dr. Fenyvest, megtűrni, elnézni a kiáltó hibákat, a leplezetlen ferdesegeket — mégis csak hibás politika. Hibás és érthetetlen akkor, amidőn tudott dolog, hogy dr. Fenyvesnek zenei oklevele és zeneképessége egyáltalában nincsen, tehát már szakszerűen eo ipse nem vezetheti ezt az intézményt, Mi tiszteletben tartunk minden szép gondolatot és tervet — de torzszüleményekre nem tudunk evőét kiáltani még akkor sem, ha ezzel esetleg valakinek a számításait összezavarjuk. Már pedig az uj zeneiskola is egy ilyen torzszülemény, kanizsai specialitás, amit illő tisztelettel leteszünk komoly megítélés céljából a közvélemény asztalára.
HÍREK.
— Időjárás. Az IdőjárásUni Intézet jelentése szerint hazánkban helyenként kisebb eső volt. A hőmérséklet állandóan magasabb a rendesnél. Továbbra is enyhe Idő várható, helyenkint esővel.
— A főispán szombathelyi ntja. Információnk szerint dr. Tarányi Ferenc főispán holnap, folyó hó 11-én Szombathelyre utazik, hogy ott bemutató látogatásokat tegyen. A főispán vasmegyei beiktatását január hó 25-ére állapította meg a vasvármegyei állandó választmány. *
— Hann János — a lakás-Ugyek miniszteri biztosa. A népjóléti miniszter Zalavármegye területére Hann János vármegyei árvaszéki ülnököt c« lakásügyek miniszteri biztosi helyettesévé ne vezte ki.
— Az Úrasszonyok xnUso ros tea- és táncestéibe. Most szombaton, január 13 án est-e lesz az Úrasszonyok Mária kongregációjának műsoros tea- ésjtáncestélye a Keresztény Otthonban, melyen a 6. gyalogezred zenekara szolgáltatja a zenét. Aki ismeri aztva meghit, előkelő és finom női míllijőt, melyet nz Úrasszonyok Márin kongregációja reprcsentál — tudja, hogy egy végtelen kellemes és élvezetes estét jelent a résztvevőknek. Az estély ugy van előkészítve, hogy a résztvevők vacsorázhatnak is.
— Anyakönyvi hírek. J«nuár elsejétől 6-ig Nagykanizsán 8 születés történt, ezek közül 4 fiu, 4 leánygyermek volt. Házasságot kötöttek: Kabdebó Lólánt kultúrmérnök Grűnhul Annával, Matalica György sj-nbómester Nóvák Juliannával, Gödinek József palafödő-segéd Erdélyi Máriával, Kovács György déli vasúti vasöntő Varga Annával, Mrster László cipészmester Bsczkó Máriával. Elhaltak: Krisztián László földműves 63 éves fulladás, Kovács István földműves 19 éves heveny vesegyuladás, Bedő Mária 2 éves torokgyik, Rakics Ferencné Karlovics Apollónia 39 éves szervi szívbaj, Bander Józsefné Magyar Katalin 75 éves tüdőlob, Gyulai László Jenő 5 hónapos hörghurut, Róth Józsefné Ivancsecz Anna 35 éves tüdővész, Szmodics Lészlóné Mikó Terézia 72 éves agyvérzés, Váradi Lajos 8 éves vakbélgyulladás, Koronya Béla mészárossegéd 44 éves gyomorrák, Schlögl József bognármester 49 éves tüdőgümőkór, Mlhályfalvi Miklós földműves 24 éves agyroncso-
3*3. január 10.
ZALAI KOZLOKY
lás. Baj László 4 napos ránggörcs, Postoványecz Jánosná Zaigánecz Anna 17 éves hashártyalob, Ábrahám Jánosné Lacskovics Mária 42 éves méhrák.
— A kornár városi elemi iskola Petőtl ünnepélye és axlnielőadása. A komárvárosi r. kath. elemi népiskola tanulói egy Petőfi-ünnepély keretében Kozma Imre „A magyar zászló" cimű három felvonásos ifjúsági irredenta színmüvét adták elő oly tökéletességgel, hogy n nézőközönségnek osztatlan tetsiésév^T találkozott. — Különösen hatásos volt az erdei tündérnek a magyarok Istenéhez intézett fohásza a magyar népért. MidŐn iaz ima végeztével alig hallhatóan felcsengett az „Isten áld m :g a magyart", nem maradt szem .szir'azop. Így kell a hazaszeretetet
t, felkelteni, ápolni és megszilárdítani és akkor „jönni fog egy jobb kor, mely után bu'gó imádság epedez százezeréit ajakán." A komárvárosj tanítók példáját kövessék mindazok, akik ntra hivatottak.
— A* Evang. Nőegylet ja nuár 20-ikl tánccal egybe kötött műsoros estélyére már njgyban folynok az előkészületek. A mult évihez hasonló sikerűnek ígérkező estély műsorát lapunk egyik legközelebbi számában fog juk közölni. A belépőjegyek a holnapi ni»ptól kezdve már előjegyez-h.-tőlc a Gutenberg nyomdában és
Krátry tőrsd-fben. A jegyek árai: Piholy 1000 K, I. rendű ülőhelv ^50 K, II. rendű ülőhely 150 K, P'.hoLy ülés 200 K.
— A nagykanizsai katolikus hitközség vasárnapi közgyii iése. A nagykanizsai róm. kath. hitközség folyó évi január hó 14 én, vasárnap délután 3 órakor a városháza nagytermében fogja közgyűlését tartani, melyre n 24 évet íVlöltött híveket ezúton meghívja Gazdag Ferenc püspöki biztos. A gyűlés tárgysorozata : 1. Jelentés a szervezési munkálatokról és m megvés püspök által láttamozott hitközségi szabályzat bemutatása. 2. Hitközségi képviselőtestületi tagok (120 rendes és 40 póttag) megválasztása.
— Petőfi Ünnepély. .Az Iro daimi Kör és o Polgári Egyiet által rendezendő Petőfi ünnepély vasárnap 14 én lesz és két részből fog állni. Délelőtt 11 órai kezdettel matiné, 70 és 50 koronás helyárakkal, állóhely 30 K. Este 8 órai kezdettel műsoros estély, utána tánc 250, 2C0 és 150 koronás hely-árnkkal, állóhely 50 K. Jegyek előre kaphatók már mától fogva Mairék-nál és Fischélnél. Köztisztviselők 20' o'OS kedvezményt kapnak.
— Kongregáció* ülés. Az Úrasszonyok Mária kongregációja mt/aélután Öt órakor ülést tart, melyre a hölgyek pontos megjelenését kéri a praeses.
-7- Tanító választás. Kőberi Gyula nagycsákányi r. k tanítót a keszthelyi r. k. iskolaszék rendes tanítójává választotta meg.
— Szenet kapnak a tavaszi gözekeazántáahoz a gazdák. A szénkormánybiztos felhívja a kisgazdákat, hogy a tavaszi gŐzeke-szántáshoz szükséges szénmennyiséget január 30 ig jelentsék be nála. A kiutalás bélyegtelen kérvényben kérelmezendő, de hatósági igazolvánnyal igazolandó a felszántandó terület nagysaga, tekintet nélkül arra, hogy a mult évben részesült-e szénkiutalásban, vagy sem. A szántógépvállalkozók a saját
Mennyi adó folyt be a mult évben Kanizsán!
Nagykanizsa, január 9.
Érdekes, hogy mig a magyar ember legenyhébb oldala az adófizetés, a zalai polgárok mindig a legnagyobb pontossággal tettek eleget ebbeli kötelezettségüknek. Aki a nagykanizsai adóhivatalban gyakran megfordul, tapasztalhatja, mily örvendetes állapotok uralkodnak nálunk ezen a téren, mert bizony van sok olyan nap, amikor az adóhivatal alig győzi befogadni a sok adófizető polgárságot, vásári napok alkalmával, meg olykor a folyosóra is szorulnak ki, ugy, hogy az adóhivatali tisztviselők szinte emberfölötti munkát végeznek, hogy azt a rengeteg sok embert kiszolgálják.
Módunkban ven a legmegbízhatóbb adatok alapján olvasóinkkal részletesen közölni, hogy az elmúlt esztendőben a különböző adónemekből mennyit fizettek be a városi adóhivatal pénztárába. — Eszerint befizettek:
Egyenes adóban 9644535 —
Házalást adó 20880'—*
Késed, kamat az egve-
nes i dó után ' 99731 — Fegyveradó 2350'—
Útadó 1589591*—
— Saját tudósítónktól. — Késedelmi kamat útadó
után 11783 —
Vármegyei pótadó 2079245 — Iparkamarai illeték 59608'—
Íö vedelem-vagyon adó 2857555.— ladinyereségadó 4859032 -Legelőbér 705041 —
Muraközi alap 12811 —
Községi pótadó 6687600 -
Mezzőőri illetmény 72237 —
Városi közmunka 1415226 —
Ebadó 206382 —
Késedelmi kamat az eb-
adó után 1410 —
Behajtási illeték 178991 52
Hadmentességi dij 1624' —
Késedelmi kamat a hadmentességi dij után- 199'— Földadó 10010288 —
Inségadó 2526763-
Városi pótilleték 667363 18
Intődij 677-57
Vidéki hatóságok által behajtás végett áttett illetékek, adók és más köztartozások 2110680'22
összesen 45 millió 721 602 49 korona, ami még a mai viszonyok mellett is egy tekintélyes adóösszeg.
részükre nem kaphatnak szenet. Ebben a kedvezményben csak az a gazda részesül, akinek földjén a vállalkozó a szántást végzi. Ar. el késett, vagy hiányos felszerelésű kérvényeket nem vrszik figyelembe.
— Orvosgy tilos. Folyó hó 11-én (csütörtökön) este 6 órakor a városháza tanácstermében a nagykanizsai és környékbeli orvosok a Városi Orvossz.övetségi Fiók meg atakitása céljából gyűlést tartanak.
— Az angolok elhagyták Konatanjinápolyt Berlinből jelentik n Középeutópai Kurírnak: Az egyre bizonytalanabb török közállapotok miatt a Konstantinápolyban élő angol alattvalók az ottani angol követség tanácsára elhagyták a várost és mintegy ezerhatszázan Ciprus és Molta szigetekre költöz tek át kivárni a viszonyváltozást.
— Magyar-osztrák szövetségtől félnek a csehek. Bécsből jelentik a Középeurópai Kurírnak : Osztrák diplomáciai körökből nyert értesülésünk megerŐ.iili azt a prágai híradást, mely szerint Prágában Seypel osztrák államkancellár budapesti látogatása igen kellemetlenül érintette azokat az ottani politikai köröket, melyek terveikbe kalkulálták már, hogy Ausztria előbb-utóbb a kisántántot fogja csatlakozásával megerősíteni. Prágában Seypel kancellár budapesti utazása nagy izgalmat keltett és ezt ugy kommentálják, hogy Seypel egy magyar-osztrák szövetséget akar létrehozni, ami cseh politika szerint hálátlanság, mert cseh kezdemé-nézésre indult meg — mondják — Ausztria szanálási akciója.
— Az olasz parlament elvesztette alkotmányjogi /jelentőségét. Bécsből jelentik a Közéí >európai Kurírnak: A római „11 Mondo" félhivatalosan jelenti, hogy az olasz fascista párt elfő gadtaaz azt alkotmányjogi reformjavaslatot, mely szerint megfosztják a parlamentet attól a jogától, hogy a mindenkori kormányt felelősségre vonhassa, hogy kormányt buktathasson. Ez a javaslat magában foglalja a miniszterelnök sérthetetlenségének elvét is, és igy a minisztérium ezután csak az uralkodónak tartozik csupán felelősséggel.
— AJANDEKNAK legalkal
masabb blLlPb békebeli anyagból készüli saját kötésű harisnyái, kötött és szövött árui. Kabátokban, jumpe-rekben, blúzokban, kesztyűkben és nyak-hrndökben nagy választék. — Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.
Vadbóröket, nyúl, róka, stb. legmagasabb árban vessek Brabó Antal
fegyverkereskedő.
— Világ mozgó. Még caak mat Vénasz kisasszony.
— A „Nagykanizsai Kereskedők Társulata" folyó hó 10 én este 6 órakor a Cssino nagytermében értekezletet tart, melynek tárgya a napirenden levő adótörvények megvitatása. Felkéri a helybeli kereskedőket, (nem tagokat is) hogy ezen értekezleten megjelenni szivesked-jonek. Az Elnökség.
- Uránia. Ma, szerdán- if], "umm regénye utan kásxult kedves irodalmi Ilim: .Georgettc hercegné", Franccsca Bertinivol a főszerepben. — Csütörtökön és pénteken . Fern And fa nagystílű alakítás* .Az ut fel-felé4, történet a fóuri éa cirkusxvilagból.
— Uj ügyvéd Letenyén. Síugfill János nyug. kir. járásbiró Lcicnyén ügyvédi irodát nyitott.
A Vliig-mozgó mint mindig, most is nagy áldozatok árnn bár, de bebizonyította, hogy művészi dolgokat frappánsul tud produkálni: a .Vénusz kisasszony* tegnapi bemutatója, melyen d: Mihályi Ernő, líejcsi Györgyné, íarbaisz Gabriella és Keller István operamüvészek n«gy, s igazi művészetében voit részünk, a siker Jegyében folyt lo. Az idén Kanizsán igen sok hanxerseny volt, do ilyen, mint a tegnapi bemutatója a Vilá'{-moz<ón«k, nem az idén, de emberemlékezet óta nem volt Kanizsán. K művészi esemény még csak ma losz látható, igazán onnugu ellen vét ax, ki e csodadolgot meg nem nézi. Csütörtökön és péntekeu Uissoa híres drámája .Maiamé X*.
Iparosok és kereskedők könyvvezetését (a rendelet szerint) mérsékelt díjért vállalom. — Cím a kiadóhivatalban.
Értékek:
Magyar hitel 1«'750, Osztrák hitel 1060, ilazal 5360, Jelzálog 410, Leszámítoló 1800, Kereskedelmi Bank 265CO Magyar-Olasz 0 0. Beocsini 76 500, Drascho 24400 Altalános ssén 113.000, Ssássvárl 3IU00 Salgótarjáni -ÍS0<-0, Urikányl 67 000, Rima I2951 , Scblick 9800, Guttmann 11600, Nasld 13000 Danica 1950U, Klotild 8400, Magyar cukor 338 000, Adria 4IUOO, Atlantíka 5450, Királysör 73<W, Bosnyák-Agrár 2tOO, Llp-ták 4150, Phöbus 0800, Vasm. Villamos 0000, Gizella 10250, Konkordia 3700, Déli Vasút 7000.
ÜfÍ
ERFISZOVET
ÚJDONSÁGOK
legújabb mintákban
Női szövet
különlegességek Costümre és ruhákra
Férfi fekete és sötétkék Kamgarnok és Creppek Frakk szmoking és zsakett öltönyökre
Női Velourok, Damentuthok kabátokra és ruhákra
Selymek alkalmi és báli
ruhákra mindén létező színárnyalatokban
Etaminok és Grenadinok
legfinomabb minőségben, meglepő dlvatszinekben
Menyasszonyi kelengyék
Farsangi újdonságok!
Regenhart és Raymann világhírű asztalneműiből
óriási raktár
Mindezeket nagyon olcsó árakon
KISFALUDI KRAUSZ
divatnagyáruházában az
AranyKakas
hoz, szerezhetők be
NAGYKANIZSA
Erzsébet-tér 21.
ZALAI KÖZLÖNY
1923. január 1Q.
*A felköszöntő"
Ez a történet még a régi-régi, békeidőből való, színhelye pedig egy akkor még osztrák tulajdonban lévő tengeipsrtí fürdőhely. Augusztus volt, a király születésnapja s az egyik panzióban a fogadós, az Gn-nepi alkalojnkor diszlalcomát rendezett a vendégei tiszteletére. A hagyományos Kaisersmarrn mellé azonbsn ünnepi szónokról is gon-doskodni kellett, a fogadós tehát felkérte egyik vendégét, egy buda-pesti drámaírót, hogy mondja el a (osztót.
Az iró készei-lábbal kapálódiott:
— En, hiszen alig tudok valamicskét németüli Micsoda szónoklat lesz az?
— Nem baj, nem baj! A vendégeim ugjr is mind olaszok, németül ugy sem értenek többet, mint sz ur. Beszélhet össze-vissza akázmit, a fő az, hogy a végén magasra emelje a poharát és háromszor kiáltsa: Hoch! Hochl Hochl
Nagy rábeszélésre az iró, — akinek volt oka nem magár.* haragítani a fogadóst, — elvállalta a nagy feladatot. A vacsorán azután ünnepélyesen felemelkedett és meghatott hangon fogott a szónoklatba:
— Meine Damen und HerrenI Doppelganger, ne' rabi rahodo, rechts, links, schöne Abbazia, das Meer meine Herz ist voll. Aber opasno je van se nagnuti. Kaiser Franz Josefs Geburtstag, salutieren, melde gehorsamst...
S ebben a hangnemben folyt tovább a szónoklat dörgő hangon, elragadó páthosszsl, végig az ösz-szes német katonai vezényszavakon és vasúti figyelmeztető felírásokon. Végül — felemelt'pohárral — bevégződött az ünnepi beszéd a következő kitétellel:
— Aber die PreUe dleses Hotels sind hochl hochl hochl
A* olasz vendégek lelkesen hoch-oltak, a poharak összecsendültek, a szónokot üdvözölték. Csak egy ember hallgatott mélyen: maga a lojális fogadós.
KÖZGAZDASÁG.
Valuták .
Napoleoa 9500, font 11671-11975, Dollár 2576, Franci* frank 167—74, Márka 213—34, Olass líra 123-28, Osztxák korona 3 60-3*76 Lal 1400—1600, Szokol 70—74, Svájci frank 476 -05, Dlnáx 2660- 2850, Leogyel márka 14—16, Hollandi forint 926-946, 8olgalrank 155—100, Léva 16-60-17 60"
Devizák:
Amsterdam 960-90, KoppenhaRa 6l0—62i , Krisstiánla 471—481, Londoo 11676 -11976, Berlin 26 34 Milaoo 123-128 Páris 137-74 . Prága 70—74, — Stockholm 676—696. -Zürich 476—'J6, - Wien 360-376 -Zágráb 600—Ö40, — New-York 260O-6/5, Varsó 14—16, Bukarest 1325—1426, Sofla 16-50—1760
Termény jelentési
Boza (Tlssavidéki) 12400—12600, egyéb ' 12300 12400, tou 8200-8300, takarmányárpa 7400-7600 söráxpa 7600-800, «ab 7000-8000, teogeri 7600-7700, repce 14000—14500, korpa 6200- 5300, köles 8500—9000.
Budapesti áliatváaán
Marhahús I. r. egészben 380—480, hátulja 420—530, elejo 360—470, II. r. egéssb^n 2V0—350, hátulja 300-^80, eleje 220—370 Növendék marha: I. r.'-egészben Í45-165, borjo (ölött bórb) 640-670, Készlet: Nagy-marha 452, eladás 350, — NöveniJék marha 0, eladás 0, borjú 68, eladás 68, Marha-bér 630—660, borjabór 1060—1100. Birka —, eladva —, Johhus 280-320.
Sertésvásár i
Felhajtás 1300, Elkelt délig 900, Oreg — Közép 520, Könnyű — •—, I. r. 535, II480 Zsir 800, Szalonna 630, Leh. hus 440.
Felelős szerkesztő Benedek Rezsó.
Nyilt-tér.*)
A „Törekvés" Magánalkalmazottak Szövetkezete nagykanizsai cég feloszlása folytán felhívjuk nevezett cég hitelezőit, hogy követeléseiket jelen hirdetmény közzétételének napjától számított 6 hónspon belül a szövetkezetnek jelentsék be. __Az Igazgatóság.
AUTÓJAVÍTÓ ÜZEM ÉS SZEMÉWUVAfiOZASI VtUAUIT
CZIMMERMANN ES PINTÉR
Tataion 3-34.
NAGYKANIZSA, RtíKŐCZl-UTCA 12.
Tataion
3-34.
Helybeli tll vatAruház
pénztárnoknőt
keres azonnali belépésre, akik már működtek. Ajánlatokat levélben (nem személyesen) fizetési igények megjelölésével ..Megbírható" íeligére a kiadóba kérünk.
Apró hirdetések1
&U*> ÍO aaélg ÍOO korona. Tuli|>bb betnval ideit a tavak dnplán ea*mltl«Uiak. álltel keroeSknek 00 aa*a*Uk Ikra n g ad m 6 a y.
iwíoüjI WjJ»t, Uirtwi-
Klca»r*ln*iii Cicn<(r> uic.l i xolita | K'Jtl Xiltlyettitat hjwmto k<t »•<, !.!».> I»lm»l, Cím: Klrlly-sica 4. ir.lil
Tanuló fel vetetik Slpea Andcr catm^tórii
V-tJ. rtfy nctlrz Wl hmWrr-í<t ii.it: ItKiAIcc • TliM beltcrlilrt'n l(v cilunun aolt fcUóo Iwjif.to aaobii, rTHjfcli 'i ,01 it
K(1 dir.b forg<S*rmtn > lll».,j-in..lor >
<« t»)Oco«d Hl' tltic. ST»!íl> oi 1 I' kortea t* UkMyt.ux-txok Iclncnrxk
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felojíhetotkn . 1 drága kis tyrmekünk elhunyta I alkalmával, illetve « temetésen való I részvétükkel Mélységes fájdafinunk-han osztozkodni szívesek voltak, fogadják ezúton Is tialás köstö-| aitilaket. .
Vérady Lajos *s családja
Magyar
FIAT,.
r. «. Haitapeit ké|>vUrl<U«Ev.
Tsurll gummlraktár. teheráru fuvarozás, szeraeiy-íuvarozás, Javítóműhely, bcnxln-árusltás. Telep: Tirhis-utca. Telefon: 133. Igazgatóság: Fő-ut 3. Bazár-épQlaL Telefon: 35«.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
levő ház w tanya felé nag>- baromfiudvarral és nagy kertlel, egy szoba mellékhelyiségeivel azon-nal elfoglalható 3,200.000 korona. — Magánház hájom szobá* lakással, 0.1 egcsz lakás májusra elfoglalható, Istálló, raktár és kerttel, a város vasút felé esó részében 4,500.000 korona. — Vasút köre-lében uj földszintes ház több Ukántl, egy két szobás lakás májusra elfoglalható szép udvar es nagy kerttel 3,000.000 k Ezenkívül eladó a városban több mánia, hát, üzletház és vendégló
Eladd birtokok: ^'r?
csai járásban, állomás közelében, egy tag. ban cpület nélkül, doya faluban liáz-hellyel 6,000.000 korona — 15 holdas Talusl lagositott binoV erdővel, szólóvei, ríttel, m faluVan lakóházzal, felszerelés-set 3,500.000 korona. ICO holdas birtok Somogyban, közel Zalamegye T atárához, a blrlok 4 évre bérbe-dva. magya.-holdanként 70 kg. búzáéit, épületekkel 14,000.000 korona
SZIGRIIZT LÁSZLÓ
cluD.ntu l közvetíts lrodáj.
Nagykanlzia,Siemera-u.4 >>
TiUfoo as. SOrsl.,cim: ÍIKKIÜT.
KERESEK
400—1000 holdas birtokot
sürgős vételre. Vevőm dollárban fizet.
FISCHHOF SÁNDOR
u 0. F. 8. által asgcéélyiiatt iniitlan kímtití
SZEKSZÁRDON.
OLCSÓ,
mert jő, az elsőrendű anyagból
Argent János
modern claésifltlttéhaa kiszítt ci*6
Nagykanizsa, Oaák-tér 1.
Állandóan raktáron késze) dobozott fekete és szines hox, Chevjeaux, szarvas, antilop, lakk, so:>em és harsonyclpék.
Gyermekcipő "" különlegességek 1
QUITTNER ARTHUR
<Q/1 vQ/4
aj világítási vasetékok, motorok, oatllárok, 1l*lft&
w ■ valamint telefonok, oaongök és J«I«3-
kéasttlékok folaxoreléaét, kaatély-vlllamhíirlté borondaxéaét. MLnden nemű vlllamoa maakáutok gyorsan oaxköxöltotnok. Sxaksssrüan végzi motorok njratsksrssaléset. Xinuennomtl égik raktáron.
Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nagy vászon vásár400 koronától!
Egész vés vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövőpamut raktár!
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
Nyomatott a l.o.ul.Honotok: Zalai ta Gyumatí konwnvomdálábu.
62. évfolyam
■Nagykanizsa, [923 január 11. Csütörtök
7. szám.
politikai napilap
Hgves szám ára 10 korona.
Dr. Vass József
a zataszentgróti kerület képviselőjelöltje.
Szombaton, vagyis január 13-lkán a zalaszentgrótl kerület ötvenhét községe képviselőt választ. A választásra a kerület polgárainak sokasága dr. Vass József népjóléti- és munkaügyi miniszteri jelölte.
A zalaszentgróli kerülei egyike azon választókerületeknek, amelyek már huszonöt évvel ezelőtt kitűzték a nemzeti politika zászlaját. Színtiszta magyar népe kemény akarattal, szilárd meg: gyózödéssel áll a magyar nemzeti néppolllika talaján s csak önmagát becsülte meg akkor, a mikor ennek a politikának régi, sok győzelmes harcot megvívó vezérférflának, dr. Vass Józsefnek adta kezébe a régi, szeplőtelen fehérségű lobogói.
Dr. Vass József népjóléti minisztert nerp szükséges külön bemutatnunk Zalavármegye közönségének. Vass József a magyar nép régi Igaz barátja, veretlen erejű harcosa, változhatatlan jó-szándékú pártlogőja. Az ő nagy erejére és tehetségére különösen most van szüksége az országnak, amikor a forradalmi kórságok annyi sebfakadása után nagy és nehéz munka a jobb jövő utjának kimunkálása. Talpig embe rek kellenek ehhez. Vass József ebben a keservesen nehéz munkában erói, tudást, Istenadta képességet, kemény akaratot, hófehér jellemet és keresztény lelkiismeretet képvisel. Ezért van reá különösen nagy szüksége az ország törvényhozásának, a jobb, Idők várományosainak és szüksége van reá a zalaszentgrótl választókerületnek Is.
Vass Józsefnek körútja kerületében valóságos diadalmenet volt. Ahol csak magjelent kíséretével, az őszinte szeretetnek ezerféle jeleivel halmozták el.
Vass József programmbeszé-dében azt hangoztatta — hogy sokkalta több gondot kell fordítani a kenyérre, mint a poli, tikára: mert addig lehetetlen rendet teremteni ebben az or-
szágban, amig a gazdasági életet nem iparkodunk rendbehozni, amíg nem próbáljuk meg a terhekel Igazságosan, a teherviselőképesség szerint szétosztani. — Amikor keresztény pollllkát hirdet, azl mondja, amit a Mester tanított: Becsüljük meg embertársainkat. Meg kell becsülni minden becsületes és munkás magyar embert! Aki a nemzetnek hűséges tagja, aki ezen a nemzeten segíteni akar — az őneki testvére
Vass József miniszternek egyhangú megválasztása bizonyos. Kitűnik ez már abból Is, hogy mig Vass ajánlási Íveli 8400 választópolgár irta alá, addig két ellenjelöltjének ajánlási aláírásai meg sem közelítették a törvényben előirt mennyiségei.
Zalavármegye közönsége nevében meleg szeretettel köszöntjük előre Is Zalaszentgrót követét — Vass József dr. népjóléti- és munkaügyi minisztert 1
Franciaország ma haltja végre a Ruhr-vidék megszállását.
A huszonnégyóráa haladék nem jelenti Franciaország viaszaiépétét. - Táviratváltás Franciaország, Amerika és Olaszország között. Paris, január 10. (Exprcssz-iávhat) A Ruhr-vidék megszállását, melyet eredetileg a szerdai nap hajnali óráira tűztek ki, huszonnégy órára elhalasztották. A halasztás oka hir szerint az a táviratváltás, amelyet a francia külügyi hivatal Olaszországgal és Amerikával folytatott. Ez a diplomáciai érintkezés a megszállás polilikui előkészítéséhez tartozott A lapok ma egybehangzóan jelentik, hogy a Ruhr-vidéken a szankciókat csütörtökön foganatosítják. A Daily Mail értesülése szerint az előnyomulás éjfélkor kezdődik.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, jan. 10. (Telefonon jelenti tudósítónk.) A nemzetgyűlés mai ülése délelfítt háromnegyed 11 órakor kezdődött. Az első szónok Haller István, aki Eöri Szabó De/ső egy kijelentésével polemizál. — Az indemnitási vita első szónoka Zichy János gróf, aki az ex lex állapotot kifogásolja. Más elbánást sürget u szociáldemokratákkal és a zsidósággal szemben. Aliit ja, hogy n zsidók között is vannak igen értékes konstruktív elemek. A rend-törvényjavaslatot nem tartja célra vezetőnek, mert ebből a katakombák politikája fejlődhetik ki. Az indemnitást elfogadja. Utána szólásra következik Csik József, aki beszéde első részében a zsidókérdés-jel foglalkozik. Majd áttér a földbirtokreform végrehajtása körül tapasztalható visszaélések tárgyalására. Követeli a földbirtok-törvény 91. §-ának haladéktalan végrehajtását, amely a háború alstt szerzett birtokok feloszlásáról in tézkedik. Majd a népegészségügyről szól. Magyarország te. ületi megcsonkítását nézete szerint az októberi forr-dí»lom idézte elő. A szocialisták állandó közbeszólásokkul zavarják beszédét. Amikor a „Népszava" cikkeit teazi szóvá, Esztergályos János közbekiált :
— A Népszava nem hirdet* gyil-
kolást, nem ajánl akasztófát és kötelet.
Homonnai Tivadar : De osztogatta /
Óriási zaj támad a teremben, amelyet az elnök nem tud elcsendesíteni. Végül is az állandó nagv zajban, arra való tekintettel, hogy két óra letl, az ülést berekeszti és annak folytatását délutáni 4 órára tűzi ki.
A délutáni ülésen Csík József folytatta beszédét. M<»jd Csizmadia András szólal fel, nki a mezőgazdasági népoktatás fokozotUbbá való tételét sürgeti. Msjd a pálinkafőzés gazdasági szükségességéről beszél.
E/után Esztergályos János szólal fel és reflektál Cziráky tegnap elmondott beszédére. Az elnök többször figyelmezteti, majd rendreutasítja, mert Esztergályos beszédében inparlamentárii kifejezéseket haiz-n*l. Es/tergályos b«stéde után rátérnek az interpellációkra.
Franciaország nem számíthat egy szövetségese támogatására sem.
Berlin, jan. 10. A berlini sajtó Támuiat orra, hogy amikor Franciaország elhatározta a büntelŐ rend-sr.-xbályok alkalmazásit, biztos tudatában volt annak, hogy ez s terv Amerika ellenkezését fogju kiváltani. Majd a jövő fogja eldönteni,
hogy Európa békéjére nézve, milyen mértékben volt jótékony hatossal Anglis és Amerika ellenvetése, amelyet Franciaország hatalmi törekvései ellen sv ;eztek. A német párt< összefogtak a haza meg.-.ientéaére.
Berlin, január 10. A birodalmi gyűlés külügyi bizottságának ülését megelőzőleg Cuno kancellár ma délután 3 órakor fogadni fogja a parlamenti pártok vezéreit, akik tegnap és ma pártjaik ülésein-ttíeg-vitatták álláspontjukat. A B. Z. im Mittag közlése szerint valamennyi párt megegyezett abban, hogy ki kell most vetni minden ellentétet, mert a legnagyobb határozottsággal kell támogatni az olyan kormányt, amely a szerződésszegés minden szükségképpeni konzekvenciáját a végsőkig hajlandó levonni.
„Sznronyokkal nem lehet azenet termelni.u
London, jan. 10. Az egyik legelőkelőbb angol l«p képet közöl a Ruhr vidék megszállásával kapcsolatban, amelyen Poincarét tábori egyenruhában ábrázolja, amidőn scuronyát egy lerongyolódott né met munkás testébe döfi. A kép alatt ez a fölirás áll: „Szuronyok-kai mindent el lehet érni, — de szenet termelni képtelenség." A kép egész Londonban nagy feltűnést keltett.
A németek nem hajlandók a franciáknak dolgozni.
Berlin, január 10. A Rajna-weizt-fáliai szénszidikálus elhatározta, hogy székhelyét Essenbői Hamburgba helyezi át, mert nem hajlandó a franciák érdekében dolgozni.
Milyen erőkből áll a francia megszálló hadsereg ?
München, január 10. Essenbői jelentik, hogy a hatóságokhoz érkezett közlés szerint a francia csapatok elővédje harmincezer emberből áll. Állandóan érkeznek csapatok Mühlheim, Duisburg, Spell-dorf állomásaira. A személy- és a teherforgalom egyébként aormáli-san működik. Kedd éjszaka óta ál landóun érkeznek francia műszaki előkészítő csapatok Kettvigbe, Essen külvárosába is. Düsseldorfban négy francia lovashadosztály és négy műszaki alakulat teljes tábori felkészültséggel tegnap egész nap várta az indulási parancsot. Mainz körül a nehéz tüzérség vonult fel. Franciaország egyelőre csak Essen megszállására készBI.
Paris, január 10. A Matin jelentése szerint Foch tábornagy kijelentette, hogy Franciaország egye-^ lőre csak Essent szállja meg s cs*k a/után fog bevonulni Bohumba, ha ezt szükségesnek látja.
ÍALA1 KOZLOMT
IU3. j»nuir 11.
Katolikus hitközség
Nagykanizsa, jan. 10.
Négy nap múlva, azaz vasárnap délután, hosszú, huza-vona után megalakul Nr.gykanirsán ia a katolikus hitközség, amely de jura és de fskto már régen meg volt ugyan, de melyet a letargia teljesen meg-fagyasztott, megdermesztett, mintha itt nem is létezett volna katolikus hitközség. Pedig vannak a főpásztor által jóváhagyott szervezeti az«-bályai is. Most, hogy Gazdag Ferenc püspöki biztos a második plébánia megszervezésével foglalkozik, szükségessé vált a hitközség újjá szervezése és alapjának újból v&ló lerakása. Azért mondjuk, hogy — megalakul. Csodálatos, hogy nagyon sokari a katolikusok közül maguk sincsenek tisztában tíz egyházközséggel, nem tudják mit jc lent egy önkormányzatú hitközség, legtöbben azt hiszik, hogy ujabb terhet, ujabb adót, ujabb kötelezettséget jelent a hitközségi tagokra, viszont sokan ugy magyarázzák maguknak, hogy oly jogokat nyernek, hogy még a vallási dolgokba is beleszólhatnak. Mindkét felfogás téves. Az Önkormányzati hitközség — egy nagy katolikus család, mely* nrk családfője a hitközségi elnök, vagyis a plébános, akinek minden egyházi ügyben szuverén jogköre van. A világi elnök az egyházközségnek kifelé való reprezentánst), aki mind«nütt ott van, ahol a katolicizmust védeni, érdekeiéri sikra szállani kell és akinek egyénisége maga is a kellő súllyal kell, hogy blijon. A világi elnök, két alelnökkei és huszonhat tanácstaggal képezi az egyházközség (szűkebb körű) tulajdonképenl vevetőséget. Azonkívül választanak százhust egyház községi képviselő'.
A katolikus hitközség voltaké-peni célja — t. katoliku:<*ágn*k egy erős, megingathatatlon és hatalmú* szervezetbe való tömörülése, hogy érdekeil mindenkor megtudja védeni. Komoly, fontos és szent feladata van a katolikus hitközségnek.
És ezért nem kevésbé fontos, mily összetételű a vezetőség, a tanácstagok, a képviselők.
A katolikusok gondolják meg jól, mielőtt vasárnap mégválasztják aro knt a férfiakat — akik az egyházközséget kormányozni lesznek hivatva — kik aiok a férfiak, akikre szavazatukat udják. Ne c»«»k anys-könyvf'katolikusok legyenek, mert ezekre semmi szükség, de gyakorlati, kipróbált, tetterős, csrlekvő, bátor és hitvalló férfiak, «kik, ha kell barrikádokon is meg Jog
jdk állani a helyüket. Olyan f-rfiak legyenek, akik mentesek a liberális katolicitástól, akiket nem fertőzött meg a modern limonádé katolicizmus, akik törhetetlen hűségű fiai egyházuknak, akik nem kétarcúak, kétoldalúak. Mert nem ismetünk kétféle becsületet. A templomban, a családban, a köréletben tniitl n politikában: cs»k egyféle becsület fc lehet. Hiszen az a célunk — rzt a mi katolikus világnézetünket belevinni az élethe, nemcsak a cs*ládba, az iskolábs, a templomba, de a nyilvános életbe, a politikába, a társadalomba.
Minden hitközségi tag fonto'ja meg ezeket, és csittnljon lelkiismereti kérdést a vasárnnpi vábs'tás-ból. Aki a mult tonulság.ii utan is ^bbe a tiszta testületbe liberális gondolkodású embereket óhajtana belevinni — «* nemese kerékkötője, de árulója a katolikus eszméknek..

Nézzék meg mind a 120 jelöltet. Minden egyest, külön-külön. Es aki katolikus szempontból (mert csakis ez jöhet itt tekintetbe I) nyugodtan tudják szavazatukat leadni: csak erre adják le szavazatukat.
A katolikusok tudjanak már egyszer önállóan gondolkozni
Ez a 120 képviselő választja majd egy későbbi időben a maga kebeléből n 26 tanácstagot, 2 alelnököt és a világi elnököt.
Hogy egészséges, cselekvőképes,
tettrekész hitközsége lesz-e a nagykanizsai katolikusságnak, vagy ismét elsikkadt, elálmosodik és végkép elalszik — a vasárnapi választás eredményétől függ.
Azért csak íg«zi, meggyőződéses, kipróbált, hűséges, hitvalló katolikus férfiakat akarunk látni a jelöltek listájában. Olyanokat, akikre blzc.'omtnHl tekinthetünk.
Vasárnapig még van időnk mindent mérlegelni, megfontolni. (*)
A halál jegyesei között.
A nagykanizsai József kir. herceg szanatórium egyesület rendelőintézetében. - A legtöbb tüdőbeteget meg lehet menteni. - Tények bizonyítanak. — A kanizsai dlspensalr eredményei. — Rendelés. — Védőoltások. - A tuberculinnal való "gyógyítás és immunizálás.
Nagykanizsa, január 10.
Megírtuk, hogy a nagykanizsai József kir. herceg szanatórium egyesület — ugy mint minden évben, ugy óidén is —február 2 án nagyszabású pikniket rendez azon célból, hogy a befolyó tiszto jövedelmet a társadalom legszánalmasabb-jainak — a tüdőbetegeknek, vagy még helyesebben „a halál jegyeseinek" megmentésére fordítsa. Igen, „a halál jegyeseinek", mert akik a t. b. c. homlokon csókolt, * halál csókját kapta, a hilál jegyesévé avattatott, mert azoknak i hosszú, kcakeny fekete' deazkaházikóknak némn l-ikói, akiket naponta szeretteik kőiéből kivisznek a fekete emberek — leglőbbje tubirkulotikus. Különösen áll ez ma, ahol egyrészt a háború katonahősei hozták magukkal a harctérről it tüdővészes-hurutot és egyéb tüdöOetegiége ket, miket n harctéren szereztek, másrésvt a nrhér. gr.zdusági viszonyok okozta különféle bajok teszik fogékonyabbá r»z emberi testet, szervezetét a tüdőbetegségekre. A kellő -táplálkozás hiánya, a nyomo rusi'gos lakásviszonyok, n nehéz megélhetés, a munkanélküliség stb.
— végeredményben mindannyian p magyarság megtizedelő!. E* mégis
— dacára annak a rettentő hely lelnek, amelyben mi magyarok le ledzünk — akadt egy oázis — ahová.a halál csókjával cljegyzettek menekülhetnek, egy há/, melynek küszöbén tul a borzalmas mora imperatornak jéghideg csontkezé bői kiragadják azokat, nkftet annyi stor magáénak gondolt. A modern orvostudomány mni állása melleit nem kell, hogy h tüdőbeteg elpusztuljon, ha u kellő időben orvosi segítséget vesz igénybe. Tudniillik akkor — ha még segíteni lehet rajta. Ez a menedékház — melyet fenkölt gondolkodású, nemeslelkü, emberszerető lelkek alapítottak és életbe hívtak: a József kir. herceg szuntlórium egyesület tüdőbeteggondozó intézet, melyet százan és ezren keresnek fel a halál csókjával homlokukon — hogy egy átlag rövid or vosi kezelés u»«n megmen tetten, a hála könnyével a fén>t nyert szemben — áldják áz orvosi tudományt.
Hogy ezzel a* áldásos intézménynyel közönségünket megismertessük és rámutassunk arra a nemzetmentő munkára, mit u kani/«ii dispeus-iir végez, munkatársunk felkereste a Király Pal és Csen-geri-utca sarkán levő barátságos kis házat, hol a rendelőintézet székel.
Modern gyógykezelés.
Éppen keddi nop volt — tehát a rendelés napja. — Az orvo»i ren-
— Saját tudósítónktól. — delőben kövesdi fioér Gusztávné elnök és dr. Szigethy főorvos fogadnak lekötelező előzékenységgel. Dr. Szigethy főorvos megmagyarázza nekünk orvosi tudományom alapon a különböző gyógyítási módszereket, a preventív oltásokat, kifejti, hogy igenis a legtöbb tüdőbeteget meg lehet menteni az élet számára. Majd elmondotta esetét saját dis-pensairi gyakorlatából mily súlyos esetek alkalmával is sikerült neki eredményt elérnie.
Dr. Szigethy főorvos szakított azzal a régi elvvel, hogy H dispen ssirok működése a tüdőbetegek magatartásira vonatkozó kioktatásban, lakásviszonyaik ellenőrzésében, ds különösen segélyosztásban merüljön ki s bevezette n tüdőbetegek * tüdőbeteg családokból azár-j»azó an.iemicunok speciális kezeié aét — a tuberculinnal való gyógyi tást és immunisálást. Azért, hogy a munkájáv-tl kenyeret kereső egyént csak tágabb határidőkben kelljen a rendelőintézetbe* kötni — s ne mindennap — bevezette a Pondorf-féle Cután oltásokat bekarcolás utján, amelynek eredményei szembeszökők voltnk. Az ily beoltás után szokatlan étvágy lepi meg a beteget, testsulyszoporodása gyors léptekkel indul -neg s ezzel természetesen a javulási folyamat. Ma már minden beteg ily specifikus kezelésben részesül.
A rendeléa alatt.
Miközben Szigethy dr. ezeket magyarázza, Boérné méltóságos asszony kinyitja a rendelő ajtaját. 5 óra van, kezdődik a rendelés. Az előszoba telve t. b. c. betegekkel, akik mint a halál jegyesei jöttek ide orvosi segítségért s akik néhány hónopi kezelés után nem győznek eleget hálálkodni a sikeres kezeié-, sért. A megmentésért. Gyermekek, fiuk, leánykák, felnőtt leányok, a«*J szonyok, úriasszonyok, munkásnők egyaránt. Egy katonái is láttunk, amint türelemmel várta mlg a sor őreá kerül.
Sok köztük a csinos gyermek-leányka. Az arcokon azonban ott látjuk a t. b. c. ismert karakterisz-tikumát : sárga atc, különösen fénylő (lázas) szemek, deprimált kedély, sovány test.
Szinte megtudnók mondani, melyik lett huzamosabb, melyik rövidebb idő óta kezelve, melyik az újonc. Az arc mutatja meg nekünk. A szint nyert, nyugodt, rendes tekintetű, jobb kedély hangulatú, .erő-sebb testű — a javulás folyamatának fokát mutatja. Míg a beesett arc, sárga leint, karikás szemek — a kezelés kezdetét szignaturálják
Egyenként lépnek dr. Szigethy
főorvos elé, aki mint egy szerető édesatya — kezeli betegáit. Miközben vizsgálja, viszonyai és állapota felöl is érdeklődik. Az egyiknek íiaztre, cukorra van szükség — kiutalja neki. A másik tüdőbetegségén kívül más betegséget is kapott 7— a főorvos megvizsgálja, megvigasztalja, szinte lelket Önt beléje o gyógyulás reményére, majd recep. tet ír, tanácsot ád, hogyan tartsa magát. Egy aaszony sírva panaszkodik, hogy gyermekénél visszha-tás állott be. Mit' csináljon ? Kitűnik, hogy vizes, nedves odúban laknak.- Dr. Szigethy néhány sort ir a Lakáshivatalhoz. (Szegény asz-szony, szegény gyermek — kinek élete egy lakástól függ 1 . .. Szerk.)
Tények bizonyítanak.
Majd megméri mindegyik testsúlyát, mennyivel gyarapodott nz utolsó kezelés óta. Es itt beszélnek a tények. Egy kis leányka október 15-én az első kezeiéinél 30 kg.-ot nyomott — tegnap 43'5 kg. volt, egy másik három hó alatt 30 kg.-ról 41 kg.-ra hízott. Egy törvényszéki főtiszt fiatal, csinos felesége (gyermekes asszony) négy heti kezelés után 52 kg.-ról 55 5 kg. ra gyarapodott.
Dr. Szigethy kérdésére az egyik beteg előadja, mit érzett, mikor a dispensair kezelésbe vette. Állandó rosszullét, Hzükmellüség, derék- és fejfájás, lázas állspot — ma, néhány heti kezelés után semmi nyoma többé a rosszullétnek. Az első tu-berculin védőoltás után lassankint megszűnt a rosszullét, a lázas állapot, rendes étvágyat kapott, mely egészen a mohóságig fokozódott, az erősebb táplálkozás folvtán a test is visszanyerte ellenállóképességét és ma — egy négyszobás lakás parkettjét keféli.
A lemérés után egyedenként kezelik, oltják be a betegeket. Rendesen a feisőbalkaron: A müvelet teljesen fájdalomnélküli. Egyike a másika u>ón nyújtja ki sovány karját, melyeken a múltkori oltás vagy heggídt t. b. c. sebek nyomai láthatók.
Egy asszony hálál.-a csókolja Boérné és Szigethy dr. kezeit — mert megmentette egyetlen leánykájukat.
Es amikor előttünk látjuk igy az emberi nyomorúságot a maga meztelen valóságéban — szeretnők, ha ide jönne a kanizsai társadalom is, ha idejönnének mindazok, akiknek a jó Isten nemcsak érző emberi szivet — de anyagi jólétet is adott — hogy lássák azokat a szerencsétlen embertársakat, akiket a halál homlokon csókolt, de akiket ez*a megfogyatkozott, megkínzott magyarság nem enged a hideg, zörgő csontú kaszásnak kiszolgáltatni. • Mert minden egyesét meg akarja menteni a magyar hazának, családjának, nemzetének, a termelő munkának.
Oh, pedig hány ezer embert lehetne nekünk megmenteni, ha se-gltenők a József szanatórium egyesületet, hogy hathatósabban és intenzivebben tudja szolgálni és megmenteni a — halál jegyeseit.
A „halál Jegyeseinek" alapja.
Néhány' n.pon belül az egyesület nemeslelkü, önfeláldozó hölgyei gyüjtőivekkcl fogjak felkeresni . nagykanizsai és lalavérmegyel közönséget — hogy adományokat kérjenek a legnemesebb humanisztikus célra — a halál jegyeseinek megmentésére. Fogadja a közönség ezeket a nemes hölgyeket jó .ziv-vel, ne engedje el őket anélkül,

xr<c3. január 11
i#ALAl KOZLOHY
hogy hozzá ne járultak volna tehetségükhöz képest msgyarfelebará-talnk megmentéséhez. A Szanatórium egyesület, a di»pensair — nem ismer osztály- vagy felekezeti különbséget, mert mindenkin segit, mindenkit ment — aki hozzáfordul iu akin még lehet segíteni.
Mi a magunk részéről Indítványozzuk, létesítsük a „halál jegyesei" uí-pját, mely abból áilana, hogy minden nagyobb temetés alkalmával, a rendkívül drága koszorúk halmaza helyett — a koszorúkra s>ánt súlyos összegeket oda adjuk o „halál jegyesei" megmentésére. Cssk egy koszorúval kevesebbet — egy-egy temetésen, és a koszorú megváltás összege sok-sok embrrt vissza tud adni a társadalomnak, a munkának, övéinek. Dr. Kenedi Imre táblabíró vetette fel az eszmét — mi legmesszebbmenőig pártoljuk. Csak egy koszoiuval kevesebbet — er legyen a jelszavunk, és az összeget küldjük be Boérré őméltóságának. Mi minden egyes esetben nyugtázzuk n nemes lakozó nevét. A „Halál jegyeseinek" alapját ezennel megnlapo.-zuV.
A februári pikniken pedig ott szeretnők látni a kanizsai társadalom szín? javát, hogy minél nagyobb cnyagi eredményt érhessen el az egyesület n halAl jegyeseinek m»g n entése körül. Mindent — a halál jegyeseiért/... (*)
HÍREK.
— Időjárás. A» ldőjárá'tani Intézet jelentése srerint az idő egész Európában borút, több helyütt esŐ«, hazánkbrn is sok helyütt volt többnyire kisebb eső. A hőmérséklet állandóan néhány fokkal e fagypont fölött jár. Változékony idő várható helyenként esővel, lényeges hőváltoz<ís nélkül.
— Városi közgyülé*. Nagy kanizsa városa a jövő héten rendes közgyűlést tart, melyre most állítják össze a tárgysorozatot
Az Úrasszonyok Mária kon ' gregáclójának mUaoroa tea és táncestélye szombaton este a Keresztény O. t honban lesz megtartva, azonban nem mint ercdeti-Irg tervezve volt 6 órakor, de közkívánatra 7 órakor. Előadásra kerülnek elsőrangú irredenta ének-és zeneszámok. Színre kerül azonkívül a .Ma tizenharmadika van" című pompás kacagtató bohózat. A teljes műsort lapunk szombati számában közöljük. J'gy — mely egv teára is jogosít, személyenként 120 K. Az estélyen Kanizsa elitközönsége fog részt venni.
— A honvédzenekar meg ismétli hangversenyét. A minden oldalról megnyilvánult kíván ságoknak megfel-lendő a m. kir. 6. honvéd gyalogezred zenekara a inult szombaton páratlan sikerrel megtartott szimfonikus hangverse nyét folyó hó 15-én azaz hétfőn este fél 9 órai kezdettel az U'ánia mozgókép színházban megismétli. Az ülőhelyek ára 100 korona. — Jegyek az Uránia színház pénztáránál máris kaphatók. A sorok számozása a zenekar felől kezdődik.
— Petőfi ünnepély. A vasár napi Petófi ünnepélyre — mely tudvalevőleg két részből, egy matinéból és egy estélyből fog állani, á jegyárusitáa már élénk folyamat ban van. Jegyek kaphatók Mairnál
Olaszországban német-orosz-török blokk létrejövetelét seitik.
Róma, jan. 10. (Éjfélkor érkezett.) Olasz politikai körökben teljesen elítélik Franciaország erőjzakpoütikáját. Rámutatnak arra. hogy akkor, amidőn a nagy entente teljes felbomlásénak bekövetkezésével kell komolyan számolni, a francia erőszakosságok megteremtik a német-oroaz-tÖ-rök blokkot, amely ujobb világháború kitörését jelentené. Utalnak egyben Mussolininek arra a kijelentésére, amelyet a londoni konferencián tett, azt hangoztatván, hogy minden erőszakpolitikát mellőzni kell a világ békéje érdekében.
és Fischelnél. Minthogy előrelát hatólag nagy lesz az érdeklődés, mindenki jól teszi, ha he!)érői jó előre gondoskodik. Az esti ünnepélyt tánc követi. A rendezőség ezúton is meghívja n magyar kul tura minden lelkes barátját
— A Nagykanizsai Torna Egylet ötvenötéves jubileuma. Február 13 án lesz ötvenöt éve annak, hogy megalakult r Nagykanizsai Torna Egylet, amely az idők folyamán r>nnyi kiváló sport-férfiut adott a városnak, mrlyek közül nem egy országos nevet vívott ki magának. A NTF. már 1870 ben rendezett nemzetközi versenyeket, mikor az ilyesféle dolgok még teljesen ujak és szinte ismeretlenek voltak. Ugy, hogy Bécs, G'az, Salzburg stb. és a Dunán tuli városok sportegyletei mérték ös»?e er^et a NTE-tel. A Nagykanizsai Torna Egyletnek nagy érdemei vannak a »portfejleszté* és testnevelés terén. Az 55 éves jubileumot a NTE rendes évi közgyűlésének keretében fogja megünnepelni.
— A magyar-jugoszláv ha-táimegállapitó bizottság részéről - amelynek magyar delegációja tudvalevőleg a nagykanizsai város házán székel — n legközelebbi napokban Boódor főmérnök ismét ki fog szállani hiva'alcs ellenőrzési útra. Vassel ezred'*, n bizottság vezetése jelenleg Zágrábban az SHS bizottságnál tartózkodik. — Információnk szerint a Nagykanizsán székelő delegáció a nyár ele jén fogja csak munkáját befejezői.
— Eljegyzés. Dolmányat László m. kir. vámszaki tiszt eljegyezte Fuly Mancikát. (Minden külön érteaités helyett.)
— Postáaeatéiy. Ksrnevál őher Cégnévének vidám felvonulásában a derék kanizsai postások is kiakarják venni a részűkel. Február 10 én egy nagyszabású, előkelő azinvo-nalu műsoros táncestélyt fognak rendezni, amelyen énekek, szavalatok, párjelenetek és egy vígjáték kerül előadásra. Hs a postások rendeznek egy mulatságot — az mindenkor a legm-gyobb sikerrel kecsegtet. A részletes műsort majd annak idején közöljük.
— Rendőri hir. Á nagykanizsai államrendőrség büntető bírája tegnap, folyó hó 9 én Tamás Katalin rovott multu cselédlányt csavargás miatt 15 napi elzárásra ítélte.
— Holttány 11 vánltás. Simon János kustányi föld.nives, aki 1892 ben Kehidán született, S. János és Ágoston Éva fia, a 48 gv. ezredből orosz fogságba esve, 1917 ben hősihalált halt. (Keszthelyi kir. járásbíróság.)
— A Szllz Mária szobor tol ▼aja. A vasvári nagytemplomban Horváth Róza kismakfai illetőségű notórius tolvajleány a S»w M-riu szobráról ellopott egy nagyértékű arany nyakláncot és érmecikét. Az
elvetemült tolvaj a nyakláncot darabokra tépte, három láncizemet Vasvárott eladott belíle s a kapott pénzen Szombathelyre utazott. A lopás felfedezése után a vasvári csendőrség rögtön megindította n nyomozást, párját rilkitó ügyes séggel és gyorsasággal megállapította a tettes kilétét és Szombathelyen elfogta és Vasvárra kisérte. Horváth Róza bevallotta, hogy ő követte el a lopást. A templom ban nem volt senki, csak örökmécs világított az esti homályban. Egy zsámolyon felment az oltárra és levette Szűz Mária szobráról a nyaki,mcot. Alig végzett szörnyű tettével, mái jöttek a templomba. A sötétben mégis sikerült tieki gyanutlanul kisurranni.
— Ax elaő nŐ orvos Vas-megyében. Molnár Margit dr., volt szombathelyi lakos, a vasvár-megyei alispáni hivatalban bemu-tsttn orvosi diplomáját és bejelentette, hogy Pusttnrádócon megkezdi orvosi és fogorvosi gyakor latát. Molnár Margit az első nőorvos Vasm'.gyében. Vr
— A postapénz kicserélése. A pénzügyminiszter elrendelte a postatakarékpénztár által kibocsátott 5, 10 és 20 koronás bankjegyeknek rendes, az állam által kibocsátott államjegyekre való kicserélését. A kicserélést az állami jegyintézet és annnk vidéki fiókjai végzik. A í.ecserélés már megkezdődött és febr. hó 4 ig, illetőleg február hó 28 ig tart.
— AJÁNDÉKNAK legulkal mauihh FILIhF békebeli anyagból kés i HU saját kötésű hurisnyái, kötött és siövött árui Kábátokban, jumpe rekbrn, hiútokban, kesztyűkben és nyakkendőkben nagy válasiték. — Szombathely. Széli Kálmán utca 6.
— Uránia Csututtokün m pinteken „Ai elet viharabaa* (As «t felfoli), nagyszabású német Htm a *zcrencsítlcnúl járt Kern AnJrával - főszerepben A ber'.iní Opera telj-s balettkarával, ryornvu táncmutatvá. ayek; óriási tötntfjekoel'k, szenzációt kelt* clrfcusimulatváayo^, metyeV u a-tk (elvonás mgy«zab«vj jú-f«i ko.vvcr<et»ycN:n érik el hntAsuk tetőpontját, egy hatalma* rekonstruált amfiteátrumban *ok ezer nez'i el'tt leJátsi.'Jó frappáns Jeleneiben, amely kőiben a legvadabbul száguldó koeti te.iKelyc elt.irik és fon AnJrat maga aJá temeti.
A Világ-mozgó ma i holnap, pénteken muUt.'a '•« Tiisjon francia ir<> világ. hUvi ssinpaJi Jramuját a .M.dame X* (névtelen a»Mony> c » felvonásos Mmrcmekít ír amerikai Go'Jwin l'Jctures Corj-oiation gyáx .Hűes jrúk" nlm*orosaUból. K filmdráma f'sxetcptói, melynek siínpati vabo-iaU évet hossru torán át volt mu-oría-ral'jn * Nemzeti Színháznak, Amerika leghíresebb srnmuvínel, kóitiik Paulina Frédink* C ásson Keigunson és WiU CourUeig. Siombaton i vasárnap »z ,Arany három-»Z<-g* kalan.iorJrat a I. rí'ie.
— Szakái Jánosné jelen kez-zen a kiad ihivaulban.
— „MAfla" ItaaarBvU tnvttittal SAvairkrJl. MtUlckall Mif4, k*llí>n« «>*ry»ur iUnUtitii Wphaté. - M»c««J<»*ii MüJ»víd«U K«a»'-»t. t. L. Hc4»t«t. V. Z. :un iiíá
Iparosok és kereskedők
könyvvezetését (á rendelet szerint) mérsékelt díjén váilalom. — 'Cim a kiadóhivatalban.
A betegségről és gyógyításról.
Irta Neumann Henrik dr.
(VI. kSstaséar> Miként majd minden korban, ugy a jelen korszakban is vannak az orvostudománynak ellencégei és hátráltatói. Ide tartoznak a kedvezőtlen viszonyok is, mint a lefolyt háború, a népek egyenetlenségei, anyagi, forgalmi zavarok stb.
Egyik legfőbb kerékkötője a jelenkor orvostudományának a ku• ruzslás nagy mérvű elterjedése. Az úgynevezett „természetgyógyászat" elvileg letagadja a tudományos orvoslást, vagyis az orvostudomány létjogosultságát. Ezen „természetgyógyászat" neve alatt lép fel a kuruzalás a legkülönbözőbb sektákat képezve. És bár a fanatikusak száma e téren légió, a tulajdonképpeni célja mindezen sektáknak a nép hiszékenységére alapított pénzszerzés. A nép széles rétegeinek hiányos tcrmészettudo~ mányi képzettsége az egyik főoks / annak, hogy oly sokan szaladnak e hamis apostolok után, hátat fordítva az u. n. „iskolai orvostudománynak". Az e fajta kuruzalás egyik főtétele „az orvosságok nélküli gyógykezelés". Ezen „termé-szetgyógyászat" különböző fajainak egyik fő jellemvonása a leg-nagyobbfoku egyoldalúság. Atnig a tulajdonképpeni orvostudomány nem zárkózik el semminemű bevált gyógymód elől, tehát a napfényt, a levegői, a klimatikus tényezőket, a vizgyógymódot, a hőhatásokat, az elektromosságot, szóval ugy a vegyi, mint a fizikai erőket felhasználja és tudományosan felépítve, továbbfejlesztve ezen disciplinákat a szenvedő emberiség javára fordítja, párhuzamosan a medicinálls és diétetikus stb. kezeléssel, addig a kuruzalás száz meg száz fajtája rendszerint egyetlen egy panaceara, kiki a maga csodaszerére esküszik, elátkozva miodenkit, aki nem követi őket.
A Kneipp, Rikli, dr. Já*er stb. által alapított, különösen Németországban burjánzó természetgyógyászaton kivül felemlítendő rendkívül nagy elterjedtsége miatt (különösen Amerikában) ar Eddy asszony által alapított sekta, mely a betegeket kizárólagosan ráimád-kozással gyógyítja. De kuruzalás történik uton útfélen gyógyszerekkel í«, részint hozzá nem értök által rendszeresen, üzletszerüleg, részint pedig csak alkalmilag tudá-kosság közbejöttével; különösen pedig az u. n. titkos gyógyszerekkel az újságreklám segélyével virágzik á kuruzalás. Szállóigévé vált már régen, hogy „az orvoslás az a valami, amihez mindenki ért". Leghatásosabb gyógyszereink egyszersmind nagy mérgek, melyeknek nem a maguk helyén, nem kellő időben éa adagban, nem helyes mennyiségben való kritika nélkülr — azaz orvosi-előirás és állandó ellenőrzés nélküli — beszedése nem gyógyhatást, hanem mérgezést okoz. Igy például elterjedt rossz szokás mindennemű fejfájás vagy egyéb fájdalmak fellépése esetén rögtön fájdalomcsillapító szerekhez nyúlni, (persze orvos igénybevétele nélkül) melyekhez sajnos napjainkban a közegészségügy nagy kárára oly könnyen ✓ hozzá lehet jutni. (FolyUtjuk.) /
Éljen dr. Vass József
a zalaszentgróti kerület képviselőjelöltje. =
ZALAI KÖZLÖNY
1923. január 1Q.
tA felköszönt**"
Ez a történet még a régi-régi, békeidőből való, színhelye pedig egy akkor még osztrák tulajdonban lévő tengerparti fürdőhely. Augusztus volt, • király születésnapja s az egyik panzióban a fogadós, az ünnepi alkalomkor diszlakoroát rendezett a vendégei tiszteletére. A hagyományos Kaisersmarm mellé azonban ünnepi szónokról Is gondoskodni kellett, a fogadós tehát felkérte egyik vendégét, egy budapesti drámairót, hogy mondja el a tosztót.
Az iró kézzel-lábbal kapálódzott:
— En, hiszen alig tudok valamicskét németüli Micsoda szónoklat lesz az?
— Nem baj, nem baj! A vendégeim ugy is mind olaszok, németül ugy sem értenek többet, mint az ur. Beszélhet össze-vissza akármit, a fő az, hogy a végén magasra emelje a poharát és háromszor kiáltsa: Hoch! Hochl Hoch!
Nagy rábeszélésre az Író, — akinek volt oka nem magára haragítani a fogadóst, — elvállalta a nagy feladatot. A vacsorán azután ünnepélyesen felemelkedett és meghatott hangon fogott a szónoklatba:
— Meine Danién und Herrenl Doppelganger, ne' rabi rahods, recÍ|ís;/Ttnks, schöne Abbázia, das Meer meine Herz ist voll. Aber opasno je van se nsgnuti. Kaiser Franz Josefs Geburtstag, salutieren, melde gehorsamst.. .
S ebben a hsngnemben folyt tovább a szónoklat dörgő hangon, elragadó páthosszal, végig az ösz-szes német katonai vezényszavakon és vasúti figyelmeztető felírásokon. Végül — felemelt'pohárral — bevégződött az ünnepi beszéd a következő kitétellel:
— Aber die Prelsc dieses Hotels sind hochl hochl hochl
Az olssz vendégek lelkesen hoch-oltak, a poharak összecsendültek, a szónokot üdvözölték. Csak egy ember hallgatott mélyen: maga a lojális fogadós.
KÖZGAZDASÁG.
Valuták »
Napoleon 9500, font 11675-11975, Dollii-2676, Francia frank 1Ő7—74, Márta 20—34, Olaj* lira 123-28, Osztrák koron. 3 Cu-3-75 Lel 1400—1500, Szokol 70—74, Svájci írnok 476—06, Dinár 2660—2860, Lengyel máik* f4—16, Hollandi forint 926-1)46, BelKaírazU 155—160, Léva 16-60—17-60
Devizák:
Amsterdam 960-90, Koppeohása 510—621', Krisstlánla 471—481, Ixmdoo 11676 - 11976, Boriin 26 84 Milano 123-12* Paris IŰ7-74 Prága 70—74, — Stockholm 676—696, --Zürich 476-95, — Wien 3ÖU- 376 — Zágráb 600—640, — New-York 2600-575, Varsó 14—15, Bukarest 1326 —142$. Sofia 16-50—17-50
Termény Jelentési
Basa ertssavklíki) 1*400—1*600, egyéb ' 1230012400, túSM 8200-8300, takannáuyárpa 7400-7600 sörirpa 7600-300, zab 7900-3000, teogeri 7600-7700, repce 14000—14600, korpa 6200 - 5300, köles 8500—9000.
Budapesti állatvásári
Marhahas I. r. egészben 380—480, hátulja 420-530, eleje 360—470, II. r. egészben 2?0—350, hátulja 300—$80, eleje 220—270 Növendék marha: I. r."egészben 145-185, botja (ólött bórb) 640-670, Késsiet: Nagy-marha 452, eladás 360, — Növendék marha 0, eladás 0, borja 68, eladás 68, Marhabőr 630—560, borjubór 1060—1100. Birka —, eladva —, Juhhus 280-320.
Sertésvásár i
Felhajtás 1300, Elkelt délig 900, Oreg — Közép 520, Könnyű —•—, I. r. 535, II480 Zsír 800, Szdonna 630, Leh. hus 440.
Felelős szerkesztő Benedek Rezső.
Nyilt-tér*)
A „Törekvés* Magánalkalmazol-lak Szövetkezete nagykanizsai cég feloszlása folytán felhívjuk nevezett cég hitelezőit, hogy követeléseiket jelen hirdetmény közzétételének napjától számított 6 hónapon belül a szövetkezetnek jelentsók be. __Az Igazgatóság.
Apró hirdetések
■Ujai lOMIf 100 korona, >uii(>bb b.lOrtl •Md*U lünk duplkn aaAmlUataak. luáat k*r«*0knek 00 aakaaUk fcr.nj.dmíoy.
Klf..rí|rím CMnjín-u kd-JCl Kirily.cicl.Vu hiM.nlA lakltul. Cim : KirJklycic* , i
«■«<> ««llf« l«t «u<rr Ver
IÍÍIMMÍK' • »ii« IwlUríilíirn C.IIIU.DM Imin aolt külflo bejii.13 ucWi, mtfkklH i«1
K<i dir.li rorK<sarMiu vllUt.yinolor i »í)iKC)t<J Hl" eUilA. Sk/V T«lrli-Bi j "V
lórin «> bt.-toa.ancocok falTti<i«V.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik Iclcjtfietotlcn I drága kis tyrmekünk elhunyta alkalm.ivnl, illetve n temetésen való I részvétükkel mélysége* rijJalmunk- | ban osztozkodni szivesek voltait, ; fogadják ezúton is hálás köszó- I ne tünket
Várady Lajos «s csalkdja
autójavító üzem és szeméi yfui/aroziísi uíllaiat
CZIMMERMANN ES PINTÉR
Telefon 3-34.
NAGYKANIZSA, RÁKÓCZI-UTCA12.
Tol. Ion
3-34.
Helybeli divatáruház
pénztárnoknőt
keres azonnali belépésre, akik már működtök. AjánlatoKHt levélben (nem személyesen) fizetési igények megjelölésével „Htíbliható" leiigérc a kiadóba kérünk.
Magyar
Fl^^TTnűiíek
r. t. Uudape»t k*pTÍa»10a*ga.
Taurll gummiraktár. teheráru fuvarozás, szcmeiy-fuvarozás. Javító műhely, benzin-árusítás. Telep: Tárház-utca. Telefon: 183. Igazgatóság: Pő-ut,*. Bazár-épület. Telefon: 356.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Rö.xv*nytir.as*g
NAGYKANIZSA
Házak eladása: ín
tanya felé nagy baromfiudvarral és nagy kertlel. egy szoba mellékhelyiségeivel azonnal elfoglalható 3,200.000 korona — M«Kánh*z há^om szoba-, lakással, a» egész lakás májusra elfoglalható, istálló, raktár és kerttel, a város vasút felé esó részében 4,500.000 korona. — Vasút közelében uj földszintes ház több lnkássil, egy két szobás lakás májusra elfoglalható széf udvar és nagy kcrtUI 5,000.000 K. Ezenkívül riadó a városban tóbb majúa." ház, üzletház és vendégtó
Eladd birtokok:
csat járásban, állomás közelében, egy ta$. ban épület nélkül, de a faluban hiz-hellyci 6,ooo.ooo korona — 16 holdas falusi tagONitott biriok erdővel, szóló vei, réttel, a foluSan lakóházzal, felszereléssel 3,5oo.ooo koron*. 100 holdas birtok Somogyban, közel Zalamegye fiatárához, a birtok 4 évre bérbe-dva, magyar holdanként 70 kg. búzáért, épületekkel 14,000.000 korona
SZIGRISZT LÁSZLÓ
dnninta'i kőiv.-.lto IroűáJ.
Nagykanizsa, Szemere-u. 4 •>
Tihlon US. Stfgavcia: SÜQ3IJII.
KERESEK
400—1000 holda* birtokot
sürgős vételre. 6>J,
Vevőm dollárban fizet.
FISCHHOF SÁNDOR
II 0. F. 8. álUI togtJOimlI tanít. Umlltí
SZEKSZÁRDON.
OLCSÓ,
mert jé, az eUörtndü anyagból
Argent János
modern <i>éjzQzltték«a kiizMt ci»8
Nagykanizsa, Deák-tér i.
Allao&*n raktáron kézié dolgozol: fekete és színes box, cheweaux, szarvas, antilop. lakk, se.)em és baisonycipók.
Gyermekcipő különlegességek!
QUITTNER ARTHUR
KKiS:íffiSr*
XQA <Qyl
il jf világítási vesetékek, motorok, oslllárok, TV4
^^ ■ valamint t*1arnnnlr. naanvik Ám tal«X. ■
Elvállal
világítási vaxatékak, motorok, oalUárok, valamint telefonok, oaengók 4a Jolxö-késxttlékok folaxoreléaét, kaatély-vUtamháritó berondesését. Mladen nemti vlllamoa munkálatok BToraan eazköxöltetnek. Bzakasarften végzi motorok ojratekereselésat. Mindennemű ógök raktáron.
Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nagy vászonvásár400 koronától!
Egész vég vételnél nagy engedmény! < Legnagyobb szövöpamut raktár!
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában Erzsébet* tér
Nyomatot! a l.muWdonMok: Z.l^ fci Gy.mi.li tonwnvomd4|ib.D.
A
1
Farsang.
Hála Istennek, nem kelt busuloi magunkon, óselnk oz örökös hadakozásban ugyancsak megedződtek, szívósak lettek annyira, hogy nekünk, a vérükből való késői unokáknak sem lehet panaszra okunk. Más nyavalyás náció régen belepusztult volna nbba a rengeteg sok vérveszteségbe, testi-lelki sanyargatásba, amelyben nekünk van imáron nyolc esztendő óta részünk. Mi meg alighogy egy kicsit lemostuk arcunkról a keservek könnyűit, táncra perdülünk és egy kicsit még halkabbcn mint re'gen, de elkiáltjuk magunkat: Ej-hej, sohse halunk meg! Akárcsak az u legény, akit egy bucsu alkalmával gerázda társai félholtra verve egy üres répás-gödörbe dobtak, félóra múlva csúnyán megszabddlt arccal beállított a táncoló gyülekezetbe, szájában a verekedés előtt mej^ezdett s«i-varcsutkójával, s rfuntha semmi sem történt volna, odafordult az öt helvbenhogyó ellenlábasaihoz e szavakkal:
Agxyntok egy gyújtót!
Naptár szerint itt a farsang, hát mulat, akinek van rá pénze.
Ki tudja, meddig lehet.
Igaz, sőt mi hozzátesszük még azt Is, hogy n mai fiatalságnak nem volt alkalma ezideig szájához venni az öröm kelyhét, módjával tehát miért ne mulassanak. Sőt mi azokat sem ostorozzuk, akik egész eletükben bőségben éltek s most már a régi pazar bálokat is felújítják.
Csak egyre akarjuk nyomatékosan figyelmeztetni a víg farsangolókat, anélkül, hogy előre böjti prédikációt akai nőnk tartani: Nagyon sokan vannak közöltünk, a kiknek meleg ételre, ruhára sem telik. Egy-egy hangos kurjantás még nem a világ, de a fénnyel, pompával talán várhatnánk addig, mig a nyomorúság orgiájának vércsevijjogása megszűnik behatolni az olympusi lakomázók fülébe.
Ha addig nem akarnak várni, mig ez a fűltél tő hang magától letompul, nyissák meg duzzadt erszényüket és vágjanak azon az eddiginél nogyobb rést jótékony célokra. — Ne aprópénzt, mint rendesen szoktak.
Gondoljanak arra, hogy a nyomor is elérte az aranyparitást, vörös kétkoronásokkal tehát már nem lehet megvásárolni a farsang heje-hujáinak zavartalanságát.
A perselyek előtt tehát féire a szükkeblüséggel. A disszonáns hnn-. gokat, a hamvazó azerdn előrevetett árnyékát hesegessük el nagyobb bankókkal. Megéri, hn jól mulatunk.
Franciaország törvénnyé tette az erőszakot.
A francia csapatok megszállták Hssent.
Essen, január I I (Exprcs$í-távirat.) Francia lovasság és gyalogság páncélkocsikon ma reggel 6 óra tájban KeltwignéL átlépte a megszállott terület határát és két külön oszlopban Essen felé vonult. Mühlheim felöl eddig még nem vonultak fel csapatok.
Az Essen fele vonuló francia csapatok délben elérték és megszállottak a várost.
A száműzött görög király meghalt,
Palermo, jan. 11. (Éjfélkor érkezett.) Konstantin görög király ma este csendesen elhunyt. Franciaországot a boiszuvágy és a hódító láza ösztönzi a megszállásra.
London, jan. 11. A Times jelentése szerint a', Amerikai csapatok visszavonása a német megszállott területről egész Amerikáién nagy megelégedés! keltett Washingtoni körök felfogása szerint Fronciaor szág Németországnak leggazdagabb területeit akarja megszállni és ij?y ujabb felfordulás veszélyét készili elő. A Washingtoni Poit kijelenti, hogy Franciaország tettének indító oka a bosszúvágy és a hódító lázo. Csökkent a bankjegyforgalom
Budapest, jan. 11. (Telefonon je lenti tudósítónk.) Az^állami Jegy-intézet kimutatása szerint az állam jegyforgalom az 1922. dec. 31 iki kimutatásiul szemben 1758 1 millióval csökkent.
A Vorvarts a francia megszállásról.
Berlin, jan. 11. (Éjfélkor érkezett.) A német sajtó s/okatlan egyértelműséggel a legnígyobb elitélés hangján bírálja a franciák erőszakos oljórását a Ruhr-vidék megszállása kérdésében. Még a Vor vdrts, a szélsőbaloldaliak lapja ía_ igy ir: „Gyalogsággal, lovassággal, ütegekkel, gépfegyverekkel , tank és repülöosztagokkal vonul be Franciaország a Ruhr-vidékre. Ez azonban — igy magyarázzák nd künk — teljesen békés rendszabály és csak Franciaország rosszindulata (?t) ellenségei (tehát Anglia és Amerika is) lehelnek azon a nézeten, hogy itt katonai akcióról van azó.
Francia jelentés az előre nyomulásról.
Páris, jan. 11. (Éjfélkor érkezett.) A francia csapatok előrenyomu láss a Ruhr vidék mentén normálisan folyik. A lakosság nyugodtan viselkedik, oz üzletek nyitva vannak, n forgalom nem szűnt meg.
A külügyi bizottság Ülése.
Budapest,-január 11. (Telefonon jelenti tudósítónk.) Az Egységes Párt külügyi bizottsága ma délután ülést tartott, amelyen gróf Bethlen István miniszterelnök tájékoztattad bizottságot, a Seypel kancellárral folytatott tárgyalások eredményéről és a jóvátételi kérdésről.

Zichy János gróf ünneplése.
Budapest, i«n. 11. (Telefon jelentés.) Gróf Zichy Jánost, a parlamentben tegnap mondott nagy beszédjeért a Nemzeti összetartás Clubjában lelkesen ünnepelték.
Csehország is résztveaz Né metország megszállásában?
Páris, jan. 11. A francia kor mány felszólította a cseh szlovák kormányt, hogy vegyen részt a Ruhr területen a szankciók végrehajtásában. Erről most tárgyalások folvnak Páris és Prága között. — Csehó Szlovákiában nem nagyon lelkesednek érte, de a francia kormány jelezte, hogy ha <t cseh kőz tárnaság nem teljesítené a kívánságot, okkor legyen elkészülve Franciaország részéről a bojkottra.
A tót néppárti képviselők bojkottja.
Prága, január 11. A tót néppárti képviselők elhatározták, hogy ezentúl nem vesznek részt a parlament ülésein.
Piftl bíboros érsek a halotthamvasztás ellen.
Bécs, január 11. Piffl bíboros-érsek elrendelte, hogy egyetlen katolikusnak sem szabid meghagy nia, helyeselnie, vagy abban közreműködnie, hogy tulajdon holttestét, vagy más valakinek holttestét elégessék. Akik holttestük elégetését hagyták meg, azoktól meg kell tagadni az egyházi be-szentelést és ha intézkedésüket figyelmeztetés ellenérc ssm másítják meg, akkor nem szabad feladni nekik « halotti szentségeket. Akiknek holttestét mások intézkedésére égetik el, árok holttestét be lehet
szentelni a házban vagy a templomban, de pop nem kísérheti el a holttestet a tetemégelŐhör.
Anglia hajlandó moratóriumot adni Németországnak.
London, jan. 11. Angliában egyre erősödik azaz elhatározás, hogy Németországnak meg kell adni a 2 éves moratóriumot minden szankció alkalmazása nélkül.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, jan. 11. (Telefonon jeleni! tudósítónk.) A nemzetgyűlés mai üiése háromnegyed 11 órakor kezdődött. Az indemnitás első szónoka gróf Széchenyi Viktor, aki visszautasítja a siociáldemokraták vádaskodását, amelyet a keresztény kurzus ellen állandóan hangoztatnak. A szociáldemokrata képviselők állandóan n külföld, még pedig az ellenséges külföld szániára beszélnek. Töt b politikai érettséget szeretne látni a baloldalon.
Majd áttér a föidbirtokreform végrehajtására. Tévedés ozt hinni, hogy minden nagybirtok késlelteti a földbirtokreform végrehajtását. Azok, akik e»t megteszik, akik ellenzik a földbirtokreformot, ellenségei az orstágnak és 8 népnek. A gazdasági szakoktatás kérdését meg kell oldani, s ebben a kérdésben reméli, hogy az illetékes szakminisztériumok meg fognak tudni egyezni.
A kővetkező szónok Beck Lajos aki n kormány pénzügyi politikájával foglalkozik. Mujc^n sznbadke-reskedelem gazdasági hatásait fejtegeti. Ut «na farkas Tibor áll fel szólásra, nki a békeszerződés által előidézett helyzetet ismerteti. .Külföldi szakt'érfiak meghívását tartaná célszerűnek, akik megvizsgálnák Magyarország beteg közgazdasági állapotát és véleményt mondanának az orvoslás módjáról.
Farkas Tibor beszéde után *t elnök az idő előrehaladottságára való tekintettel a délelőtti ütést berekeszti, miután annak folytatását délután négy órára tűzte ki.
A délutáni ülés első szónoka Kiss Menyhért, aki Zichy János gróf beszédével foglalkozik. Helytelennek tartja, hogy a miniszter elnök az Egységes Párton kívülálló politikusokat is bevont a kormányba. A színházi, politikát fontosnak és megoldódónak jelenti ki. Utána Biró Pál beszél, aki helyesli a kormány politikáját. Biró Pál beszéde után az elnök napirendi indítványt tesz, amelynek el fogadása után az ülést este nyolc órtko. berekeszti.
Éljen dr. Vass József
a zalaszenigróti kerület , képviselőjelöltje.
wdiw ta JWI.
ilet .7
t>"2. évfolyam
Si*rk«a»l6i«K kiadóhivatal
iBUm'tlinn.TcUfon IS. iiirn.
Egyes szám ára 10 korona. wan-w-i »rak: Hf7 aoo.-
N, Három hóoapra 3A0.-- K
POLITIKAI napilap
Nagykanizsa, 1923 január 12. Péntek 8. szára.
2
^ ZALAI KÖZLÖNY
január 12
A nagykanizsai közkórház kibővítése.
UJ gazdasági épület felállítását tervezi a város. — A város felterjesztése a népjóléti miniszterhez.
A betegségről és gyógyításról.
Irt* Neumann Henrik Ur.
(VII. közlemény.)
Nem akarok itt részleteket, példákat előhozni gyógyszereknek állandó orvosi ellenőrzés nélküli, derüre-borura való bekebelezéséről, csak reá akartam mutatni a veszélyre és ártalmakra, melyek a beteg' és egészsége* szervezetekre kirámolnak a gyógyszerekkel való avatatlanok ludákosságo, vagy egyéb érdekeltség, illetve önkényessége, végeredményben pedig lelkiismeretlen tudatlanság következtében? iomeges visszaélésekre. >
Az orvostudomány egyedüli képviselőinek : 87 orvosoknak legelső vezérelve : „Nil nocerc", szaz „Semmit sem állani". Csnkis az orvos rendelkezik tudása által diktált és lelkiismeretessége álla! parancsolt azon képességgel, melynél fogva n gyógyszer az 'ő és csakis az ő kezében — azaz az ő keze által kormányozva — csakugyan hatásos gyógyszer marad a betegek Jneggyógyítása céljából.
Nem ritkán találkozhatunk azonban a másik véglettel, n betegek azon fajtájával, mely mindennemű gyógyszert indokolatlanul perhor-reskál. Ez n gyógyszerlrtózat egy-réazt azon többnyire erőteljes egyé nck tulajdonság*, kik kenyerüknek javít — rendszerint nagyobb betegség nélkül — megették, illetve gyógy^zervélel nélkül is szeren-esésen megöregedtek, másréwt it hypochor.der nervosus neurolikus egyéneknél található, kik — betegségének egyik íő jellemvonása a kételkedés, töprrngr's, aggod liman kodás lévén — félelmüket a gyógyszerekkel szemben, éppúgy mint bizalmatlanságokat minden orvos irányában többé-kevésbé kimutatják. Épp ezen egyenek icghajln-mcsabbnk azután arra, hogy a fenntemlitclt kuruzslók hálójába kerülji-nek. Ezek tanulmányozzák a nem ez ő kezükbe való, nekik érthetetlen orvosi könyveket buz góan, azokból természetesen mindent, csak nem okkuláat merítve; ezek futnak orvoslói orvoshoz, ezek hallgatják meg a legelső p.o-fesszoiokul éppúgy, mint a legutolsó javasessz^nyl.
„Jelenleg divat'műiden b»jt lehetőleg specialistára ^bizni", (főleg nagyvárosokban) noha maguk a legkiválóbb specialisták is beismerik, hogy ez kész veszedelem a betegre nézve. Meit a specialisták Igen sokszor csak sajál tenenumu-kat, az illető szerv betegségeit ismerik bchfatóitn. Egyik téren való kiválóságuk kénytelen kelletlen egy-oldalúvá teszi őket „bgq egy szerv kezelésénél /éledésbe merül az ern ber". (Strümpcl.) Az orvostudomány fejlődöttsége minden speciális svakon oly óriás', hogy n/on orvos, aki „specialistaM névre igényt tart, aki különleges szakmájában lépési akar tartani a tudomány halódása val és azt akarja, hogy ne csak névleg, hanem tényleg elsőrendű szakorvos legyen, annek (hacsak h természet igen ritka kivételes zsenialitással éa munkaerővel meg nem áldotta), nem szabad, nem lehet
orvostudomány összes ágait művelni, hanem meg kell marad ni», kizárólagosan sajál speciális szakmájánál. — Az orvostudomány S. gyakorlati alkalmazása azonban Vuizűkségképpen művészet is. (Folytatjuk.,
Nagykanizso, január 11.
Nagykanizsa város vezetősége a közkórházhoz fűződő fontos közegészségügyi érdekek tudatában programjába vette a városi köz-kórház oly mérvű fejlesztéséi, hogy ez a közönség igényeit kielégítve — rendeltetésének meg Is felel Imsen.
Igy a múltban két földszintes pa-villont épittetett, majd egy a modern sebészet követelményeinek megfelelő műtőt létesített, uz elmúlt esztendőben pedig n kórház terű letét 2470 négyszögöl nagyságú - ingatlannal ismét kibővítette.
Ámbár n v/ros ezen építkezések-, kel és beruházásokkal teljesítőképességének határáig elment, n ki tűzött célt még sem tudta elérni — mert oz utóbbi években a kórháznak, különösen seb-szeti forgalma, oly mérvben emelkedetl, hogy « lov.-'sbbi bő.ités és fejlesztés feltéllenül szükségessé váll.
Ennek keresztülvitelére legalkal masabb mód sz lenne, omii n város vezetősége egy irbm már előterjesztett a népjóléti miniszternek, és amelyhez a városi képviselőtestület is hozzájárult.
Ezen megold is szerint a további kibővítés legcélszerűbben akként votna keres.tülvihe'ő, hogyha a nép jóléti minisztérium műszaki főosztálya által már elkésetett tervek szerint egy uj gazdasági épület lé-tesitetnik, r.mi viszont a főépületnek n jelenleg ott levő gondnoki, fel
Ujabb harcok Írországban.
London, január 11. Dublinből jelentik: Tipperary közelében tegnap a kormanycsapatok és a fel-kclŐcsap-tok megülköztek egymás-snl. Híre közben Brlen Martint, a lázadók parancsoké megölték. Román-magyar határincidens
Bukarest, jan. 11 A kormány hivntulo* kommünikéje szerint k t magyar katonai osztag o mull éjjel Átlépte Aradnál a határt. Román csapatok meglepték őket, mire visszavonultok, de kö/ben izámos lövést adtok le. Jelentések szerint a hataron magyar csppstösszevoná-. sokat észleinek. A kormány rend-sz*b»lvokat léptetett éiclbe, hogy hasonló incidensek ne ismétlődhessenek.
A lapok foglalkoznak a hutárin cidenssel és hangsúlyozzék, hogy Mi*gyntor*zág nem nyerhet semmit ezekkel n.. erőszakos lépésekkel, . amelyek n békts^enődésekkel ellenkeznek.
Marescu ideiglenes külügyminiszter hosszusun tanácskozott a bukaresti magyar követlel.
(Ezzel a távirattal szemben hivatalos helyről nyert értesülés szerint megalapítják, hogy ellentétben a bukaresti jelentéssel nem magyar, hanem román járőrök kezdték a tű /élést .. mogyar határőrség rlien.)
Horox-jg Forono l'ctjfi darabja -A koltó cs a halál* fi> i ju meR n .Szlnluzi F.lcf e heti számát, érdekes cikkben is ssufrttaUn kc; v«i| merten n Nemzeti Sztn-h»z ojdonsá Át Kirakivül kviti Csatlui Kátm.i'., Karinthy Kn*}-*', Kxr.dv éz». Harsan} i Zsolt i »s»it. K cjos legjobb •-jorcpti cn készült tel.ciclcií, .al imtr.i >iencs Béli icgéuyínck n .Mand neiu ak..r síincun lenni* c.'< foIyUUsÁt. rEgyes szám .n, t,.i korona,- negye t •••, i c ól'.zcliS ti i- Wcroni Kiadóhivatal -tuJiijc-t. Fr<*«i.ct-k»:i.i ; •
— Saját tudósítónktól. —
vételi irodától, konyhától és apácalakásoktól, valamint a kápolnától való tehermentesítését tenné lehetővé, ugy — hogy a főépület ekként sebészeti és nőgyógyászati osztály elhelyezésére alkalmassá válnék, n kórház állandó túlzsúfolt-sagti pedig megszűnnék.
A további fejlesztés elkerülhetetlen voltára egyébként a mult évi felügyeleti vizsgálnt alkalmával kiadott rendeletben mnga a népjóléti miniszter is rámutwtolt.
Mivel azonban Nagykanizsa va-rosánnk jelenlegi nnyagi helyzete u további befektetést nem engedi meg, a város vezetősége tegnap azzal a kérelemmel fordult n nép jóléti és munkaügyi miniszterhez, hogy a kórházfe.itorló városnak a kórhátzal szemben uz uj ptwillonok építése, a modern műtő felállítási és területének bővítése alkalmával megnyilvánult áldozatkészségét méltányolva — tegye lehetővé n már emiitett és meglevő tervek szerint a nagykanizsai t özkórháznál egy uj gazdasági épületnek államköltségen való építését és a felmerülendő költségek részbeni fedezésére a folyó évi költsé<veté»ben a népjóléti minisztérium rendelkezésére bocsátott összegből fordítson 25 millió koronát erre a célra.
Megkérte a város vezetősége dr. Kállay Tibor pénzügyminisztert is, hogy N;jgykani/si városának ezen kérelmei h népjóléti miniszternél kellőleg tnmoyyp* és pártfogolj*.
HÍREK.
— Időjárás, Az Időjárástnni Intézet jelentése szerint hazánkban ors/ágos eső voll. Az idő túlnyomóan borús, délen, keleten még esős és igen enyhe. Továbhra is enyhe és esőrehüjló idő várható.
— A főiapán a zalasxent Xróti mandátum átadásánál. Dr. TarányLFerenc Zala- és Vasvarmegye főispánja tudvalevőleg Szombathelyre utazott, hogy olt bemutató látogatásokat tegyen. főispán szombaton Zslaszentgrótra inegy, hogy ott legyen, amikor a választási biztos átadja dr. Vass József népjóléti- és munkaügyi miniszternek a kerület mandátumát.
— Vuss miniszter — kerületében. Dr. l^oss József népjóléti és munkaügyi miniszter választókerületének községeit látogotj*. Kíséretében van több ismert nevű politikus és nemzetgyűlési képviselő, akik a minisztert támogatják. Vass minisztert — aki nemcsak az újságírói tollnak, de a szónak nagymestere — mindenütt leírhatatlan lelkesedéssel, bandériummal és dísz-felvonulással fogadják n választópolgárok.
— Vacaora dr. Vasa miniszter tiszteletére. Eitner Zsigmond volt főispán tegnap este dr. Vess népjóléti miniszter tisztelelére vacsorát adott, amelyen a vármegye, a / luszen'gróti kerület és Zalaegerszeg varos előkelősége részt veitek.
— Zalavármegye közgyü
j Zalavármegyc törvényható-
J sági bizottsága február 12-én tartja ' az évi első rendes közgyűlését.
— A honvédaéfc Horthy in-
ségakclója. Amint már közöltük s honvédség saját kebelében is megszervezte a Horthy inségakciót és többek között a két mozgó-szinháznt is felkérte a mozgalom támogatására. Az Uránia mozgó-fényképszinház igazgatósága január hórn 8000 koronát küldött át a honvédség inségakciójának támogatására. Az állomásparancsnok meleghangú levélben köszönte meg az igazgatósig — hazafias áldozatkészségét. A nagykanizsai helyőrség ezenkívül a maga kebelében több mint 12.000 koronát gyűjtött és küldött fel a központi parancs nokságnak.
— Husvlzsgálá tanfolyam Nagykanlzaan. Január 22-én hui-vizsgáló tanfolyam nyiiik meg Ka-niz.sán, hogy n laikusok is elsajátíthassák. A husvizsgáló tanfolyamot Kertész Lipót vágóhídi állatorvos vazeli, akinél n tanfolyamon résztvenni óhajtók jelentkezhetnek. Vidékiek Inkást és ellátást a kaszárnyában kaphatnak, rendes legénységi dij mellett. A tanfolyam négy hétig fog tartani. Felhívjuk különösen a községi elöljáróságok figyelmét erre a tanfolyamra, hogy kiküldöttüket a kellő időben bejelentsék. Bővebbet Kertész Lipót vágóhídi állatorvosnál.
— Az ebadó a vármegye területén. A felesleges ebek .számának a vármegye területén való csökkenése és ezzel a veszettség előfordulásának korlátozása érdekében az ebtartás adófizetés félté teléhe* van kötve, amely kötelezeti ség nz eb elválasztásának napjától kezdődik.
Adómentesen csak katonai, csen-dőrségi vagy rendőrségi célokat szoIgMó ebek, továbbá községi, városi mezőőrök és erdőőrök birtokában levő és hivatásuk gyakor lábához szükséges ebek tarthatók.
A* ebadó évi összege:
A csak h iiőrzésre és a pásztó* rok által hivatásuk gyakorlásához szükséges egy-egy alán 500 K, kedvtelésből tartott minden eb után 1500 K, vadászatra tényleg használt eb után 250 K, rendezett tanácsú varosok belterületén a házőrző ebek is kedvtelésből tartott ebeknek tekintetnek.
— A kanizsai azinhaz Ugye. Tudvalévő, hogy Nagykanizsa város
vkörönsége a kultuszminisztériumból a vidéki szinészet helyreállítása érdekében mult év október havában kiadott körrendeletre hivatkozva, még a mult- év november havában feliratilag kérte a kulluszkormányt, hogy egy- varbetonból készült, modern színház fölépítéséhez megfelelő anyagi támogatást nyújtson. Informáciánk szerint a közoktatásügyi minisztérium a teljes mértékben magáévá tette a városra nézve kulturális szempontból oly fonlos kérelmet s a tegnap megérkezett leiratában felhívta dr Sabján Gyula polgármesteri, hogy a létesülő szin-há* ügyében mielőbb kimerítő és konkrét javaslatot terjesszen föl, hogy az állam részéről nyújtandó anyagi támogatást, illetőleg dönt hessen.
— Házasság. Zaju'ta Islvín m. kir. államrendőrség! delek ti.' és öív. Barea Zsigmondné szül. Lene Vilm* Esztercgnyén házasságot kötöttek,
— Mennyi állatot Irtottak kt a mult évben? Az elmúlt esztendőbon a veszettség! járvány ideje ulatt Nagykanizsán összesen
414 kutyáiéi 12 macskát irtottak ki.
1>23. január 12.
.1..A1 .O.SLGj« ■
3
Megegyezés készül Lausanneban.
Hosszú vita u görög patriarkális székhelyéről. — Rövidesen véget cr a konferencia."
London, január 11. (Éjfélkor érkezett.) Hivatalos értesülés szerint a lausennei értekezleten tegnap jelentős lépést tettek a megegyezés felé. Hosszú vita után sikerült ugyanis megállapodást létesíteni abban az irányban, hogy a görög pátriárkái us továbbra is Konstantinápolyban maradjon- Egyébkent erősen tartja magát az a hir, hogy a konferencia rövidesen véget ér
— Petőfi-ünnepély. A vasárnapi Petőfi-ünnepélyre az előkészületek már nagyjában be vannak
fejezve. Erén ünnepély, ugy a matiné, mint a tánccal egybekötött estély e. s/ezon legfényesebb társadalmi jelenségének mutatkozik. A jegyek eladása a legélénkebben megy Fúchelnél és Mairnél; a köz tinztviiclők ugyanott kapnak mindenféle előzetes utalvány nélkül kedvezményi. Aki még jó jegyet akar, gondolkodjék idejében.
— „Látogatás a zeneiskola bunM cimü tegnapelőtti számunkban megjelent cikkünkre dr. Fcny ves Ferenc ho>zu nyilatkozatot k'ildött be hoz'ánk, amelyben n zeneiskola építésére, jelenlegi áila-putára és a zent oktatásra vonatkozó állításainkat megcáfolni igyeke/ik. Dr. Fenyves Ferenc ur nyilatkozatával szemben a cikkben irottikat teljís egészükben — a közérdekre és a tények valódiságára oaló te kinletlel mindenben jentarljuk.
— Holttauy llvániláa. Farkai Lajos földmivf-, aki 1889 ben Zalu s.-entivánon születeti. F. János és S*'»s Rozáliri fia, ,i 48. gyalogeired-l»Ől 1914. őszén az orosz ha> déren eltűnt. Zalaegerszegi kir. járásbíróság.
— Beiratkozásod az állat orvosi főiskolára. A m. kii. állatorvosi főiskolán a nyári félévre január 10— 17-ig lesznek a v/űbáiy-s erű beirotkozaiok. Az előadások január 22 én kezdődnek.
— Nem jutalmazzák az adófeljelentőket. Eddig szokásban volt, hogy a? illelék-kihogások, for-g Imi- és luxusadó eltitkolások föl-fedetöi nfcgy .vzázalcku hivatalos részesedést kaptok éa ilyenforma* b.-n nVm teieladott bűnügyi útra a • "gy. A mostani rendelet e/t .íz
rsponíot megszünteti é< z»z ilyenfajta adóc.«alssokat egyenesen bűnügyi elj'jráa alá veti Ezzel egyéi-teiműlfg természetesen beszüntetik n feljelentőknek juttatott nzá/aleko!.
— Pályázatok. Három iroda-segédtiszti állasra e budapestvidéki p. ü. igazgatóságnál 14 nap *<|.«ll. 6 segédeidőmérnöki állásra 3 hét al-.lt a földmivelésügyi minisztérium erdészeti I. B. főosztályához. Állampénztár! altiszti állásra az egri állampénztárnál, 14 nap alatt oz egri p. Ű. iga.gatóxághoz.
— Elítélték a debreceni vallásgyalázó ujaáglrót. Ismeretes még Löblovics József debreceni újságíró ügye, aki egy k.ibtfté előadáson gyalázatos kijelentéseket tett Szűz Mária nevével kapcsolatban. Ezt az ügyet-azóvátették a parlamentben is s a debreceni magyar lakosság felháborodása folytán már másnap kénytelen volt a gyalázkodó szerkesztő lapját elhagyni. — Az ügynek folytatása lett a deb receni járásbíróságon, amely tegnap vonta felelősségre Löblovicsot. Az ügyészség vallás elleni kihágással vádolta meg Löblovioot, akit a já rá^biróság a tanúkihallgatások után bü .ősnek is mondott ki n terhére kiróU vádban és -zérl hatnapi elzárásra Ítélte. A.' iteiet ellen az ügyész felebbczéat jelentett be. Bízunk abban, hogy a fclebbviteli tárgyaláson bőkezűbb les: a bíróság Löblovics*! szemben, nkinek bűnére a hat napi elzárás tulsigosan enyhének mondható.
— A viaszacsatolt nyugat -magyarországi községek. Fel* sőcistar, ALócsatar, Kiim*rdz, Nagymurda, Németkeresztes, Ma-gyarkeresztes. Horvátlövő és Pornóapáti nyugatmsgyarországi községeknek, amelyeket n hutárkiigazitó
bizoltíóg Csonka-Magyarországnak itélt, most volt a hivatalos vétele. A magyar csendőrség és vámőrség vonult be elsőnek n községekbe, ihoj u lako«s<g leírhatatlan lelke-sedési-l és örömmel fogadta Őket. A hazukon magyar zászlók lengtek s u templomokban ünuepiei Isten-liszteletet tartottak. A magyar kormány képviseletében Villant Frigyes báró vette át az uj területetet. hiv.'talos átvétel után Herbst alispán vette át a visszr.csatoli terület közigaz palását. Pornóapátiban a magy..r csapatok dm felvonult at rendeztek, utána ünnepi ebéd [volt.
— Harmadízben találtak halálos bnclllua telepeket Lon don utcáin. Londonból jelenlik: Néhány hét alatt az elmuli napokban harmadszor fordult/elő, hogy London utcáin apró uvcgtubuiok.it salainak, melyek halálos betegségek baciüu«&ivat vannak megtöltve. Az elmúlt hét péntekjén egy fiotwl leány, ki a H-nrietto Slretlen sétált, különös alakú kis bőrzacskót talált, felvette a földről és mikor furcra tartalmát meglátta, rgy gyógysre részhez futott, ki j zsctkót és innak tartalmát meglátva ijedten kiáltott fel: „A/ I>tenért vigyázzunk 1 hiizen ezek teie vannr.v h-dátos betegségek mikrobáival, gyorsin o jendő'ségre 1" A rendőrségen megállapították, hogy a gyógyszerésznek ig.-izf, van és a néhány tubusban száz különböző betegség mikrobái voltak összegyűjtve, kőztük u Jüdővés'é is. A rendőrség erélye* nyomozást inditotl, de mind-ezideig nem akadt a veszedelmes leletek gazdájára,
— Az IsUoláulull népmilve lésért. Jelentős és örvendetes intézkedési tett legutóbb n kultusz-kormány. Elrendelte, hogy vala-mennvi ál'ami iskola köteles helyiségeit oz iikolán kívüli nép nüve-lés (izabad oktatás stb.) céljaira átengedni. Egyben hasonló intézkedésekre kérte-fel az egyhizi fő-hatóságokat i<. Számos összeütközést, hatásköri bonyodalmat előz és szüntet meg eme rendelkezésiével a kormány s oly,<»n zavarokat küszöböl ki, amelyek a magyar kultura fejlődését eddig erősen hátráltatták. ^ ,
— Megvalósítják a kézmű vesiparl érdekképviseletet. A közeljövőben régóta érzett hiányt fog pótolni a törvényhozás, amikor felallitja o kézmüiparosság törvényes érdekképviseletét. Mint illetékes helyről értesülünk, a/ úgynevezett kézmüveskamarák intézményes létrehozása már csupán rövid idő kérdése és a hazai kisiparosság vezérei most dolgoznák ki azokat a kereteket, amelyek között a kisiparosok valamennyi érdeke megfelelő védelmet nyerjen.
— Gazdaságban állást keres egy tizennégy eves, már gazdaságban dolgozott, teljesen egyedülálló, megbizhetó és dolgon fiu. Cím: Osw .ld József Ország-u. 127 szám. Aj.inljuk u munkaadók figyelmébe.
- AJÁNDÉKNA K legalkal masabb FILlPh békebeli anyagból készült saját kötésű harisnyái, kötött és szövött árui. Kabátokban, jumpe-rekben, blúzokban, kesztyűkben és nyakkendőkben nagy váluszték. — Szombrthe/•/, S*'lt Kálmán utca 6.
Vadbóröket, nyul, roVn, »tb. le*;, nu^ubb «Jm« Hxabo Antal
í« >-vcrkor«skc>ió
A Vllig-mozgóban '.é« csak ma van ni„-oron a .Névt-lco a»xooy* (M»J«:uc X) Bmoa vilighiiü driawj*. — Itotajp, >zornV.'ton és »»irmp a :.lnciiutunr<i«U cy.yik kim-|za%l > Iícj-« .1* .Arany h<ixo;iisiöc* ktt »»Sze«, ;7 fclvOflisoi kalinior4ráaa I ti%tt IwUl kütsdbéa* l«»x tfl.nutalva
A ka'.tarest - IhUhaur rcf 1 % i Címein S-nJor pzc-ita», Vcocitll I^J,, op*:«li<ii t.K-, K '•><>r.y aon^AraiuiivéM <:* Miricovtzky Márii V:>'z;cmiík>''Jé?cv«J - nem 20-én, luinani .'4-tn Icsi Jegyek mi: cí«« a 7—s toitúl > .ito.'cit.isio kaptut<'k. (Páholyok
cltogyu-.,
Uránia. MéK csst ;-én.c'-cn .Az de! viliarál^n' -M ut 'clfc'éí, nagy.
n nul ti in j »zjt<i-cUU«n j! j^r*
I crn An.iráv.tl « ^sze:<pb«n A bcrnnl Oj at* tvtj ^ '-4!i,'t«kitrÁval, ^y.>n>v>:u tüncniutotvá-riyok; ..!íaí t«'U}<p>elenet«k, icuzáci<>i kelt*:
t.-irku«<moUtvanyo< mely** 4: .-ik íeKooasl
II vyszabisu j».. (1i koosu«(*«ny<bca ctik «t ti.'.usui. t<t• .ontjHt, egy lut-lma. jokv.n Mruiit an'íicixunib.n »ok titt ntt''< cl'tt ; I. ír«f-f.in* ;cl«iwtee.«, mnely z Iv.i .> lc«vn Jiibtiul sinv'ulUi) kocsi tengelya cllvirit cs Kcm AuJrat n»«H« »U temeti
Zonomü uJ-*.ou»«ko1c. ,M..syn KJct* -ísSciklus, -.líaejít í*c..T: S4iil.jr <f >*ue irU; l..m>i VíVoj, l'etőfi szasessloa* Jót .iincpcic .oii*i.i t>cr»:<tni'i* zenéjet Hz-níj- vetuire *zc;z< Kuttkay Áko*
• «/(-»-rott .t !eivaiM%o<ii). Üo Iioki /.nvnion I kit uj migyjf .kexi J*l Rési ny^f z. ncj.t t<:zc lleiiayi HelJ.bzr^ .l!v«-t. K»rfwt.;k t-cM Ku!..p Fut kva>»««:c>. kvJ^tftcn
Uj fatelep Nagykanizsán
Nagykoni/sn városa egy grandiózus iparteleppel lett gazdagabb, a Magyar Erdőbirtokosok Eacrtéke-sitö r. t. Eutelepe r. nnpokban kezdte meg működését. A Kiskanizsa felé vezető ut mentén, u Transdunubia malommal szemben fekvő 4 kat. hold terjedelmű fatelepen a legmodernebb gépekkel felszerelt üzem áll n nagyVörönség rendelkezésére. A legkitűnőbb minőségű, szárat, hasábos tűzifa (gróf Eszterházy erdeiből) « hatóságilag megállapított áron bármilyen mennyiségben már megrendelhető. A jövő hét elején elkészül az apritó üzem is és ez időtói kezdve kitűnő aprított fa is lesz. kt.ph itó. — A telep vezetője Kcisingcr R.-zhő mérnök, aki kijelentette, hogy a legnagyobb készséggel elégíti ki városunk közönségének minden igényét. A fatelepen nemcsak eNőrangu tűzifa, hn nem dcszxa. szers'ám/u és minden, ipari feldolgozáshoz szükséges Ja anyag is kopható. Városunk közön, bégének figyelmét felhívjuk erre" a fatelepre, mely hivatva van Nagykanizsa f ^szükségletét mindenkor biztosítani, a legolcsóbb áron,* a legjobb minőségben. Reméljük, hogy az Erdőbirtokosok e nagyszerű fatelepének működése most már végleg megszüntet minden anomáliát a közönség faellátáso tekintetében. (A telep telefonszáma 193.)
ÉRFiSZÖVET
ÚJDONSÁGOK
legújabb mintákban
Női szövet
különlegességek Costümre és ruhákra
Férfi feketű és sötétkék Kamgarnok és Creppek Frakk szmoking és zsakett öltönyökre
Női Veiourok, Damentuchok kabátokra és ruhákra
Selymek alkalmi és báli ruhákra
minden létező színárnyalatokban
Etaminok és Grenadinok
legfinomabb minőséiben, meglepő divatszinekben
Menyasszonyi kelengyék
Farsangi újdonságok!
Regenhart és Raymann világhírű asztalneműiből
óriási raktár
Mindezeket nagyon oltsd árakon
KISFALUDI KRAUSZ
divatnagyáruházában az
Arany Kakas
hoz, szerezhetők be
NAGYKANIZSA
Erzsébet-tér 21.
)
ZaüM KOZLONl
1923. január 12.
— ..KoUlltll I.KjOl" Ltltltrll Rfitllllll !«»«•
n^inll. Mlb«jo*n»l biatiy. kelletne* tutUj gyógy*'"' Mi&itofltt KcpmdKIt . IMarviíki K««rO-
»ÍJ r, t. V . Ailtán-jicj 10.
KÖZGAZDASÁG.
A kisgazdaságok előnye.
Sokai vitatkoztak — és vitatkoznak ma is — a tudósok afelett, vájjon a kisgazdaságok előnyöseb-bek c az államra, a közre nézve. Nem akaiunk beavatkozni a tudósok vitájába, kár is volna, mert amint ők nem ludják egymást meggyőzni, s igy a kérdést eldönteni, akként mi sem tudnánk. Az az egy azonban bizonyos, hogy a zseb szempontjából a nagy gazdaságnak előnye van a kicsi fölött, mert r nagjobb birtoknak több a jövö-delme. Csupa nagybirtokból azonban néni állhat egy ország sem, minthogy nem is áll, hanem szűk ség van a kisgazdaságokra is. A magyar földbirtokreíorm-törvény is abban fáradozik, hogy egy csomo kisbirtokot teremtsen u meglevő n cl ló s ezáltal fundamentumot adjon az ország nincstelen lakosainak lába alá. A gondolat nem rossz, az eredményt nem ismerjük, mert n kivitele csigalépésbcn halad előre. Igaz, hogy sok. akadályá van a megvalósításnak, de azért egy kis jóakarattal már me»szebbre is lehetnénk, legalább valami előjelét látnók annak, tényleg előnyöse a kis-gazdaságok szaporítása. A sok nemzetgazdasági, kül- és belpolitikai, rneg pénzügyi szempontokon kívül, — amelyek a kérdési vita tárgyává teszik, egy szempontból okvetlen előnyösek a kisgazdaságok. Ez « szempont az egyéneknek gazdasági önállóságra való nevelése. A kisgazdaság sűrített, kicsinyített kiadása a nagybirtoknak s éppen ezért az ott szükséges sokféle munkaerői egy kézben összpontosítja. Egy embernek, vagy egy családnak kell elvégezni mindazt a munkát, amit a nagygazdaságokban sokan végeztek. Ez az állapot azonban megtanítja a kisgazdát a maga munkájának fel becsülésére, amit a nagybirtok szolganépe nem tudhat megtenni, mert nem hivatott a saját munkájának »z értékelésére. Megtanít a kisgazdaság küzdeni, eredményeket elérni, meri nem független az időjárás és az elemek viszontagságaitol, hanem azok szeszélyének alAvcive állandó harcot kiván. A nagybirtok munkás-cseléde megkapja a bérét, hu el is verte a jég a termést, nem érdekli, nem izgatja őt az clemokkel vaio küzdelem nehéz problémája. A kisgazdaság ráneveli az emberét a munka eredménye fölötti örönre, a sikeren valö felbuzdulás mtgával-
hozta lovábbmunkálkodásra. A kisgazda önálló lévén, idővel ráeszmél annak tudatára, hogy bár ingatag a jövedelme, de a saját jólétét gyarapítja s igy életének sorsát maga intézi. A magárautaltságnak ez a faja kifejleszti az öntudatot, a saját munkaerejének megbecsülését és értékelését, ami viszont az országnak ad magalábén járó népet, , amely a saját verejtékével megmunkált röghöz ragaszkodva, erős támasza, nemzeti érzésben tántoríthatatlan fiit és megelégedett polgára lesz nemzetének.
Valuták . ,
NapoJeon 10000, font 12326-12620, Dollár 2700, Fraocla frank 183-03, Márka 2<l-34, Olasz lira 132-30, Osztrák korona 3 70—3 90 Lel 1360—1460, Szokol 76—70, Svájci fránk 500-20, Dinár 2475—2875, Lengyel márka 14-15, Hollandi forint 026-945, Belgafrank 156—löo, Mva 18 60—17-60
Devizák:
Amsterdam 960-90, Koppenhága 530—556, Krisztiánla 490—515, London 12326 12625, Berlin 26 34 Milano 132-136 Páris 183-ttj, Prága 75—79, — Stockholm 706—735, --Zürich 6C0-20, — Wien 370- 390 — Zágráb 600—#40, — New-York 2626-700, Van6 14—15, Bukarest 1350-1450, Sofia 16-50—17-50
Zürichi zárlati
Berlin 6 00 Amsterdam 209 76, Hollandia, New-York 528 -Zb London 2468. Páris 3630, Milano 2660, Prága 15.05, Budapest 20 00, Zágráb 150, Varsó 2 75, Wien 0 76. Szófia 370 Osztrák béiy. 0 7H
Termény Jelentési
Ouza (Tlszavldékl) 12750—12800, egyéb 12000 12700, rozs 8200-8300. takarmány árpa 7500-7700 sörárpa 7700-8000, zab 7&0Ö-8I00, tengeri 7700-7900, repce Í4000— 14SCO, korpa 5300 - 635^, köles 8500—9000
Budapesti állatvásár!
Marhahús I. r. egészben 330— 470, hátulja 410-620, eleje 360'-<fl<>, JI. :. egészbea 270—340, hátulja 200—370, eleje 210—25f: Növendék marha: I. r. egészben 265-280, borjú (ulótt b<5rb) 040-670, Készlet . Nagy-marha 106, eiedá* 63, — Növendék marha 0, eladás 0, borjú 68, eladás 68, Marha-bór 560—680, borjú bór 1060-110') Birka —, eladva —, Juhhús —"—
Sertésvásár i
Kelhajtás 1000, Elkelt délig -160, Ore* — Közép WO, Könnyű — —, J. r. 620, II 450 Zsir 810. Szalonna 630, Leh. hus 4S0.
Értékek:
Magyar hitel 122- 0, Osztrák hitel 1800, Hazai 5360, Jelzálog 430, Leszámítoló 1960, Kereskedelmi Bank 2HOOO Msgyar-Olasz 6.0. Beocsini 92.000, Drasche lüil-0 Álta-laoos szén I36.0W, Szászvári 39600 Salgótarjáni 55.5' 0, Urikányi 79 OCO, Rima 1345 , Schlick 101(90, Guttmaun 14300, Nasicl 13GOO Danica 13300, Klotild lü-tOO, Magyar cukor 430 0.0, Adria S6-.00, Atlantika 6200, Királysor G8t«t>, Bo»nyák-Agrár 2óO. Lip-ták 4600, Phöbux 83*.0, Vasm. Villámot "500, Gltella 11200, Konkordla 9600, Déli Vasút MXiO.
Felelős szerkesztő Benedek Rezső.
AUTÓJAVÍTÓ ÜZEM ÉS SZEMÉLYFUVAROZÁS! VÁLLALAT
CZIMMERMANN ES PINTÉR
NAGYKANIZSA, RÁKÓCZI-UTCA 12.
Tel>fon 3-34.
T.l.lon
3-34.
Fuvarozást Jutányos áron vállalunk.
Apró hirdetések
K«rr*«k aionnali bekpaue egy uoxi:.-n»< r<r-i-«i«rció Ijkt'. tiítlíg v.»»- ra«wr<«n'íkwlA «'<«<l.i. Sijití<jIn ajanlatokat .Bt<.iVe». jel-ttfie a kftefc. <"'')
/.<)N<10ItAHAN<101,0 ajíntir^V !*V<n ' irkrr Kxlílyílfr mint nicg'tJ'la ajJtólOiU Vili rrr.tt. Al»»> jMmi-utca li>. }'!
KIk«Iü ««y Jjo kC.-w >iiilm<f!e< i kiadAhwaiaUan.
Dcolin (/*lím«f>«> IÍM> kiwtV. _ni<»vtb l>»
100 holdas birtokot vennék
nyékén. — Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérek. — Közvetítők kizárva.
Hagyar
FIAT Mdiek
r. t. Uadapeat kóprUrlSiícr.
Yaurll gummlraktAr. teheráru fuvamzáa, szentély-fuvarozás. Javító-műhely, benzin-Arusltás. TelcrT*rhi«-utCa. Telefon 183. Igazgatóság FŐ-ut 8. Bazár-épUlot. Teléfon: 336.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Ri.iviityliris.is NAGYKANIZSA
OLCSO,
mert jó, az elsőrendű anyagból
Argent János
modern cipészüzletébta készült cp5
Nagykanizsa, Oeák-tér 1.
ÁllinJúan raktáron kézzel dolgozott fekete és szines bc-x, chevreeux, szarvas, antilop, lakk, xeljeni és bár«onycip(5k.
Gyermekcipő különlegességek I
Szőlősgazdák figyelmébe!
Szőlötörköfyt
min.len mennyiségben nspi árban átveszek.
CEHENTÍRUŰYÚR,
A forgalmiadó blokk
használatára
figyelmeztető felirat
deklire kasírozva kapható
lapunk nyomdájában. Bérlethez társat keresek.
SomoRyban, állomás mellett 2''«i» in. holdat birtokhoz, J<S lakással társat keresek ti'< és holt le úr >an Itfrlet IU öves Sz-jksci<e' 25 millió korona. Személyes erdekK.iésl ké.-vk a Inlam megtekintheti tfílurbélycg mtllékl«fld6.
polgár g.
r,i«f»B w KAPOSVÁR, Berzjenyl-u. 8. r*Mee tw
QUITTNER ARTHUR
Tolpfnn . h.tí.áglUír enK.idólyoiatl vtll.ny.i.r.lö
NAGYKANIZSA, KÖLCSEY-Ü. 17.
394
Telefon:
EMIIal
vll.gltft.i ves.tak.k, motorok, o.HI&rok, v.l.mtnt tolofonolr, o.onírok Pl Jolxö- v v ■ ki.iSlik.k fol.toteló.41, k».t41y-ílll.mh4rlt4 botondoit.iit. Minden n.mí vllUmoa mmikál.tok gyora.n o.iköíblt.tnok. Si.k.iorll.n vis.l motorok aJr»t.koro..lí.«. Minjonnomö ísök r.ktiron
394

Nagy vászonvásár400 koronától!
Egész vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövöpamut raktár!
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA JSSSSSS
„<xm**»m* ■ h Gv.fTi.ti k-nvTOvo-ndálSSo'n
62. évfolvam
Nagykanizsa. 1925 január 13. Szombat
POLITIKA! NAPILAP
Egyes szám ára 10 korona.
KI«fJ.0U«t Arak: ílKr hAi.apr* 200. -Három hónapra 330.— K
Nagy Frigyes
nevetve mondta egykoron búcsúzó követének, kit fontos megbízásokkal Szentpétervárra küldött: „Feloldozom önt minden hazugság nlól. 8mít majd nevemben mondani fog..
Ezer és ezer példát hozhatnánk még fel, hogy a diplomaták olyan emberek, akiknek sok van a fülük mögött. Azért határozta meg egy szellemei ember ekkép a diplonni-tát: A diplomata — mondotta — olyan ember, aki tudja, mit fog tenni azután, midőn 'a többi diplomatát beugratta abba, hogy tegyék meg r.zt, ami az ő céljának megfelel . .
Emlékezzünk csak a régiekre... Nem is annyira régiekre, mint olyWa^ mikre, miknek fájdalmas és relte-netes következményeit a meggyötört, megalázott, porbasujtett, kifosztott magyar nemzet most is érzi, sőt most érzi csak igozán.
A wilsoni nagy történelmi világcsalás 1918. január 8 áh hangzott el az amerikui kongresszushoz intézett 13 pontozatéban, melyekhez négy kiegésiitő pontot csatolt Wibon professzor február 12 én s ebben ezeket mondja : „Népeket és tartományokat nem lehet az egyik államfelsőségből a másikba áttolni, minthA csupán tárgyakról, vagy kövekről volna sió ..
Azóta megtanultuk, hogy ez nemcsak iehetaéges, hanem az antanték egyenesen meg is csinálták. Fölényes, lelkiismeretlen gesztussal, — mintha csak vadászterületek, vagy egyéb jelentéktelen kicsiségek kijelöléséről lett volna szó, megvonták az uj határokat s az uj határvonalak az ezeréves tölgyet: Nagy Magyarországot csonkává tették s idegen nációk helótáivá, rabszolgáivá a müveit magyar nemzetet.
Az eredmény ? — Az eredmény az, hogy Bslkánt Európa szivéig terjesztették ki.
Nitti, volt olasz miniszterelnök, kit magyar-barátnak ismerünk (bár sok magyar-barátban csalódtunk) „Európa hanyatlása", „Az újjáépítés utjai* címmel tanulmányt irt, mely a napokban látott napvilágot. E munkájában többek között ezeket írja:
— A győztes államok napról napra fegyverkeznek. A majdnem csőd szélén álló Románia tőbb embert tart fegyverben, mint a legyőzőit államok 81 milliónyi lakos sága. Franciaországnak a világ legnagyobb hadserege von. Ausztriát és Magyarországot az államok egész sorozata között osrtották föl, amelyek a belső felbomlás állapotában
vannak. Egész Európa balkánizá-lódott . . .
Szomorú, de való, hogy így van. Wilson s a mögötte sunnyín meghúzódó antant diplomaták, tudták, hogy mit fognak tenni azután, midőn Károlyi Mihályékat s a körülöttük meghúzódó sisera hadat
beugratták abba, hogy tegyék meg azt, .-uni az ő céljaiknak megfelel...
KáAl yi Mihály levitézlett csatló sai újraéledhetnek, bűnbánóan verhetik n mellüket, avagy célszerű ségí okokból kereszténykedhetnek és nemzetieskedhetnek a rekedt-ségig, — ők voltak a bűnösök
Román álhirek a magyar támadásokról.
Állítólagos betörés Arad környékén. — A magyar kormány nyilatkozata.
Bukarest, jan. 12. Reguláris magyar katona osztagok Nagyvárad közelében ujabb betörést hajtottak végre. A határőrök feltartóztatták és három órai harc után viaszavetették őket. A halottak és a sebesültek száma még nem ismeretes.
Betörés történt Arad környékén is, ahol tisztek parancsnoksága ala.tt mintegy 80 emberre becsült magyar csapat megtámadta a határőrséget.
A magyar kormány n szövetséges diplomáciai képviselőknél nyomatékosan hangoztatta békés szándékait, de ennek ellenére a román határ vidékén tovább folyik a csapatok összevonása. A román kormány addig nem kezd semmiféle akcióba, amig Budapesttől a kért magyarázatokat meg nem kapja.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, jon. 12. (Telefonon jelenti tudósítónk.) A nemzetgyűlés ülését ma délelőtt 11 óra előtt néhány perccel nyitotta meg Szci tovszki/ elnök. Az índemnitás első szónoka Saly Endre, aki Gömbös Gyula fajvédelmi politikájának az alsóbb néprétegekre való kiterjesztésekre is kívánja. Utána Simon János szólal fel, aki a nemzeti ön-fentartó erő mellett tesz bizonyságot. Ugrón Gábor kijelenti beszédében, hógy a mai politikai életet feltétlenül a külpolitikának kell dominálnia. A nemzeti aktivitás nem jelent határozott hábotus szándé kot. Magyarországnak nem lehet máa politikát, mint a nacionalista politikát folytatnia; A pacifizmus teljesen lejárta magát, annak ezentúl hitelt adni egyáltalábnn nem lehet. A következő szónok 'Fráter Pál, aki a földbirtokreform kérdésével foglalkozik hosszasabban. — Majd 1918. októberét veszi szigorú bonckés alá és az 1918. évi forradalmat — lelkiismeretlenségnek bélyegzi. Elnök ezután az idő előrehaladott voltára való tekintettel az ülés folytatását délután négy órára tűzi ki.
Poincaré látszólagos sikere,
Páris, január 12. Poincarénak tegnap a szenátusban és a kamarában sokkal nagyobb sikere vólt, semmint maga a miniszterelnök is remélte. A törvényhozás mindkét házában háttérbe szorultak a személyi tekintetek, ami magát Poin-
cárét lepte meg a legjobban. Beszédét sűrűn szakította félbe a tetszés, amit elsősorban annak köszönhetett, hogy mértéket tudott tartani és még a szenátusban is jó hatást tett, hogy u miniszterelnök hidat igyekezett verni a brit kormánnyal és Németországgal megindítandó tárgyalások számára, pedig a szenátusban nem csekély volt azoknak a száma, akik élesen kárhoztatták a Ruhr megszállását.
Kiterjesztik a francia megszállási zónát.
Páris, jen. 12. (Éjfélkor érkezett.) A külügyminisztériumból származó információ azerínt Degoutte ruhr-vidéki főparancsnok uj utasításokat kapott, melyek szerint ki kell ter jeszteníe a ruhr-vidéki megszállási zónát. A szénszindikátus átköltöztetésének megtorlásául Franciaország meg akarja szállani az egész Ruhr-vidéket Németország keleti határáig. A megszállások Foch és Welgand tábornokok tervei szerint három fokozatban menne végbe. A legfontosabb ipari gócpontok közül meg fogják szállni Bochumot és Dortmundot is. A megszállás kiterjesztésére a hét végén kerül sor.
Faacizmus Dániában.
Kopenhága, jan. . 12. Dániában megindult a fascista-morgalom. A mozgalom élén Marrott szerkesztő áll, aki ezelőtt szociáldemokrata képviselő volt. A dániai fascisták „Fölkel" címmel lapot alapítottak. A jövő héten Kopenhágában nagy fascista konferenciára készülnek.
Francia jelentés az eddigi megszállásokról.
Páris, január 12. Tegnap reggeli kezdődött meg o-Ruhr-vidék- meg-l s:állása és körülbelül még a mail napon Dortmund megszállásával bel is fejeződik. Miután ilyenformán! Essen, Gelsenkirchen, Bochum ésl Dortmund, ezek a hatalmas ipariI centrumok immár mint zálogok! szerepelnek Franciaország, Belgiumi és Olaszország javára. Olaszország I magatartása még mindig nem eléggé I világos, csak annyi ismeretei róla, V hogy tagadja o katonai megszál* I lást és eit a frazeológiát Poincaré I is magáévá tette, hogy ilyen móvj don toirffíitsa le eljárásának élét. I Angliára volt is némi hatással Po- I incaré nyilatkozata és ennek kő* I vetkezményeképpen az angol mi—I nisztertanács ugy határozott, hogy I a csapatokat egyelőre nem vonjál vissza a Rajna mellől. Annál hatá-(f rozottabb azonban Amerika fellé- I pése, amelynek az lehet a követ* I kezménye, hogy végleg visszavonul az európai ügyek rendezésétől.
A német újságírók a megszállás ellen.
Berlin, január 12. A berlini uj- ( ' ságiró és írói jogvédelmi egyesület tegnap tartott közgyűlésén határo- zatot fogadtak el, amely tiltakozik az ellen, hogy a Ruhr-vidéket bü«. nös módon épp oly brutális, mlní^• j képmutató ellenségek megszállják és biztosítja a megszállott területen levő honfitársakat, hogy az egyesület minden egyes tagja erejéhez j mérten azon fog dolgozni, hogy a L megszállott terület szenvedése éa ; nyomora a kortársak emlékezetéből ki ne vesszen. A kereseti adó módosítása.
Budapest, jan. 12. (Telefonon jelenti tudósítónk.) A kereseti adóról szóló végrehajtási utasítás okozta /j izgalom, mint már a mult héten íj megírtuk, arra indította a Baross u Szövetség elnökségét, hogy a leg- behatóbb munkával Igyekezzék oly módon tájékoztatni az illetékes köröket, hogy annak eredményeképpen a rendelet sérelmes részei.--'' megfelelően módosíttassanak. Most arról értesülünk, hogy a pénzügyminiszter n mai értesítésében tudatja a Baross Szövetséggel, hogy a szövetség kereskedő és ipari tagjai körében megnyilvánuló nyugtalanságokra tekintettel, az Ő eléje terjesztett kívánalmaknak tárgyilagos és az állam érdekébe nem ütköző kívánságaiknak figyelembe vételével utasítani fogja a hatóságokat, hogy a kisiparosok nem tartoznak nyilvántartási könyvet veiétnl
Éljen dr. Vass József
a zalaszentgróti kerület képviselőjelöltje. =====
ÜALAI KOZLOHT
Nagy tiltakozó gyűlés a jóvátétel ellen.
A kirabolt Maradékország nem fizethet jóvátételt. — Az ország elsfí megmozdulása Kanizsán. — Nem, nem fizetünk jóvátételt!
— Saját tudósítónktól. — tiltakozógyülést felülmúló hstalmna protestációbsn visszautasítson min-' den jóvátételi kísérletet, vagy tervet.
Magyarországot a nemzetek koldusává tették. Lenyiszálták kezeit, lábát és elvettek tőle minden megélhetési lehetőséget. A hóhérok most még jóvátételt követelnének ettől az országtól — amelynek csak koldusrongyai és éhező népe van. Zala népe odo, kell hogy dörögje a trianoni hóhéroknak, hogy az égés* müveit világ meghallja tiltakozását :
Magyarországot kiraboltátok, Magyarországot kifosztottá'ok, Ma gynrországot hosszú halálra Ítéltétek — egy kirabolt, kifosetott, koldussátett ország nem fizethet jóvátételt. És nem fizetünk jóvátételt I Egy szűkebb bizottság c napokban összeül, hogy részletesen kidolgozza u tiltakozógyülés programját és időpontját, melyet majd legközelebb közölni fogunk.
Nagykanizsa, január 12.
Nagykanizsa közönsége minden kor tanújelét adta izzó hazofis3n-gának, Igazi magyar gondolkodásának és mindenkor kivette a ré szél, hí a magyar hazáért áldozatot hozni kellett. Nagykanizsa közönsége a legutóbbi országos tiltakozó gyütések alkalmával egyike volt az elsőknek, amely a békéscsabai meg rázó erejű, hatalmas eskü után elmondotta a maga hitvallását, odakiáltotta a mogn vétóját, és világgá dörögte a mogo elkeseredett tiltakozásit b bocskoros bitorlók túlkapásai ellen.
Nagykanizsa közönsége legközelebb ismét hullott magáról. Nagykanizsa városának minden lakója hatalmas tiltokozógyüiésen protestálni fog minden reparációs terv ellen. Nagykanizsa ismert nevü ve-/etőférfiai elhatározták, hogy nemcsak Nagykanizsát, de egész Z«ln-vármegyét megmozgatják és talpra-állítják, hogy egy minden eddigi
i
betegségről s gyógyításról
.Irt*: Neumann Henrik dr. (8) E művészetnek tág tere nyilik u. n. Individuális (egyéni saját-lerüségekre tekintette*, levő) gy<&y-gzeléanél. Az orvos n beteget ÍTÓgyltja, nem pedig a betegséget. Minden beteg pedig más éa má«,
Cm csak betegsége minéraüsége, nem szervezete rendkívül varialó tsjátszerüsége, különbözősége miatt k.JA „spccializalás tultcngésc"]pcólg hátrányárn von az individuális 1 gyógykezelés művészetének. Ez utóbbi pedig elsősorban az általános gyakorlattal fogl Ikozó orvos dominiuma.
A gyakorló orvos, vagy háziorvos, aki betegét alaposan ismeri, pki elég időt szentelt a beteg szer vezete és a betegség körülményei tanulmányozására, ez a gyakorló 'orvos és nem a specialista fogja az egész kórképet kellően áttekinthetni, az összefüggéseket felismerni és — szükség esetén — o specialista orvos áltel nyújtandó •tanácsokat helyesen mérlegelni. Utóbbi esetben tehát a beteg kezelő orvosa fejével fog gondol kőzni, illetve a szakorvosi tanácsokat csak univerááih gyckotlat tal foglalkozó'orvosu kritikai mérlegelése után mintegy átszűrve fogja előnyösen követni. A gyakorló orvos és specialista egészítsék ki egymást a gyógykezelésben Az 'orvostudomány fejlődésére nagy befolyással vannak oly világkatasztrófák, mint n világháború, Ületve a vele járó betegségek és epidentiák, emellett és azonkívül országokként az Illető nemzet kul-turnivója, illetve ezzel összefüggő-leg a betegségek leküzdése irányában fennálló szükséglet érzése. Utóbbi pedig direkt kapcsolatban van a foglalkozással is. A mezőgazdaságban például kevesebl< megbetegedés fordul elő, mint (főleg) a gyáriparban, mert a szobádban való dolgozás egészségesebb. A gyáripar és városi kulturélet nagyobb fejlettségét igényelvén, főleg az idegrendszer éa ügyvelőnek, továbbá az. egyéb nemei szervek és Izomrendszer bizonyos egyoldalú tulfejlődését, illetve degene-ratióját okozván, ami együttjár a szervezet nagyobb gondozásának a betegségek megelőzése és gyó-
Íyitásának szükségérzetével, követ-ezésképpen az orvostudomány is nagyobb fejlődést mutat fel az ipari, mint a túlnyomóan r.grár-államokbun. „Kétségbevonhatatlan tény, hogy modern kulturéletünk ben óriási ür tátong az orvosi tudomány éa a müveit (de a müvei letlen) emberek zöme kő;t is, ami a gyógyítás tudományának posi-tióját, tekintélyét természet eiüleg nagyon aláássa" — mondja Dr. Sudhoff — (Münchener mediz. Wofhenschrift 1910. év 5. »z.) Ennek a ténynek a jelentőséget már régen belátták az orvoatudo mány korifeusai és népszerű irodalmi munkássággal iparkodtak e szakadékot áthidalni, illetve az orvosláB tudománya számóra meg értő közönséget nevelni. Így már 1730-ban Hufclaqd „Makrobíctika" Ct'm alatt az élet meghosszabbításáról Irt könyvet népszerű for-mában. Az orvosok feladata nemcsak a gyógyítás, nemcsak a betegségek megelőzése a közegészségtan alkalmazásával és továbbfejlesztésével, hanem egyúttal az emberi ségnek az egészség fenntartására, ápolására és erősítésére való nevelése is népszerű formában, de tudományos módon. {Folytatjuk.)
Párisi Petőfi centennárium január hó 25-én lesz a Sorbonne-on.
Tisseyre magyarbarát francia képviselő, lógja mondani az Unnopi beszedőt. Magyarországot Pakár Gyula és Paulay Erzsi fogják kép-vlsalni. Pokar űyula nyilatkozata párisi útjáról Ax or*xág-házi Pctöli Unncp elökészUletol.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, 1023 jan 12
ÁrtulAnosm ismert az a tény, hogy PArisban Petőfi szü élésénél; századik évfordulója alkalmával egy ötver. Íróból és művészből alakul Pciőll bizottság január 25.ón a párisi Sor-bo'>ne-on nngv emlékünnep;! rendez, Ismeretes az is, hogy u magyar kormftn> és az ünneplő magyar nemzet képviseletében Pékár Gyúlt ny. kUlluszAilamtitkfti és P.su'.ay Er?si a Nemzeti Színház művésznője vesz nek részt. Érdekesnek Urtutúlk íol-kercsni Pékár Gyuiái, aki .« párisi Petőfi ünnepélyről a következő érdé-kes részleteket mondotta el munka társunknak :
— Az egész magyar nemzetnek örömmel kelt üdvözölnie n párisi Petőfi ünnepély tényét. Emlékezetes ugyanis, hogy határozatot hoztak a francia irók arra, hogy szellemi téten a volt központi hatalmak polgáraival semmilyen közösségei fel nem vesznek, velük együtt nem működnek. Kéiségteien hatéssil volt erre a határozatra az augusztusban Bécs-ben megtartott Inlerparlnmentáris Konferencia ülése, ahol Buisson, a francia szellemi étel büszkesége és xivAlosftga lőtte azt a javaslalol. hogy minden ne-nzet o legjobb harmóniában és egymás megértésében keressen szellemi kapcsolatot egymással, ami az állandó béke egyet len feltétele.
— Petőfinek szükségképpen cso dálojft kell, hogy logyen Páris, a művészetek ós irodalom vi.'Agköz-pontja. A franciák épp ezen fülé nyüknsk adnak kifejezést azzal, hog^ a külpolitikailag olyan kicsi sulyu Magyarország legnagyobb Urai költőjét müvészszemmc! móltalják és
őt születésének századik évfordulója alkalmfev.il ünnepelni készülnek, a sorbonnei Peiőfi Ünnep iránt az érdeklődés nsp-nnp uiűn fokozódik. Az ünnepség elnöki megnyitóját szegény megcsonkított Magyarország által kivéi í«n ismert Tisseyrc francia képviselő, a francia kan ara tagja, u Thetre Franciás örökös tagja mondj*, En Petőrsnek AltalAnos ismertetésé vei ós azzal fogok foglalkozni, hogy Petőfi mennyire kifejezője a magyar nemzet tulajdonságúnak és érzéseinek. Nagy örömömre szolgál, hogy a kormftny P«ulay Erzsii, a Nemzeti S^irihftz nagynevű művésznőjét is felkérte a páris: ünnepen való részvételre Meggyőződésem, hogy a művésznő Petőfi lir&jft iak és a magyar nyelv finom zenéjének legki tünóbb interpreiAlója. — Müvósxpro-gramjAban az eredeti magyar Petőfi költemények szavalásán kivül azok francia nyelven való előadása is szerepel.
— Én a magam részéről január 21-ón indulnátok el Parisba, mivel a Nemzetgyűlésnek az Országház ku polacsurnokaban rendezendő ünnepségen is részt akarok venni.
Munkatársunknak a képviselőház folyosóján sikerült Pékár Gyula Államtitkárral beszélnie. A képviselő hizban élénken folynak mAr az ün népség előkészítő munkái, hogy h kupolacsarnok az ünnep közeli időponjára teljesen elkészülhessen. — Az igen nagyszabású és országos jellegű ünnepiógnek pro-grammja még nem készült cl telje-sen és az még r.em ismeretes. Értesülésünk szerint azonban bizonyos, hogy az ünnepségre meghívót fog kupni mindazon városok egy-egy képviselője, amelyeket Petőfi versei, ben említeti. Meghívják továbbá az ország összes iskoláinak négy legjobb növendékéi, jelen lesz az egész kormány, a nemzetgyűlés, az irodalmi i&rsasAgok ós kutturegyleiek. A megnyitóbeszédet Herceg Ferenc fogja tartani. Petőfi költeményeit Márkus Emília fogja szavalni.
„Magyar u magyarnak
• nem lehet ellensége".
Horthy Miklós.
január 13.
hírek.
— Időjárás. Az időjárástani Intézet jelentése szerint hazánkban helyenként kisebb eső volt és itt-ott ma reggel is esett. A hőmérséklet nem változott lényegesen. Egyelőre még enyhe és csapadékra hajló idő várhaló, később megélénkülő szelekkel, amit hősülyedés fog követni.
— A kereskedelmi minisztérium kiküldötte Kanizsára
jön. A fémip«ri azakiskola ügyé-b*n folytatandó tárgyalásokra a kereskedelmi minisztérium megbízásából legközelebb le fog jönni ifj. Sztcrényi Sándor biró. a kereskedelmi minisztérium 21 ügyosztályának vezetője.
— A mezőgazdasági bízott ság Ulóse. A városi mezőgazdasági bizottság vasárnap délelőtt 10 órakor n városháza kis tanácstermében Karlovics József elnöklete alatt ülést tart.
— Az Úrasszonyok kongregációjának mai müseros tea és táncestólye. A nagykanizsai Úrasszonyok Mária kongregációja ma este 7 óra utáni kezdettel tartja meg előkelő tónusú, műsoros tea és táncestélyét a kongregáció sze gényeinek felse^élyezésére. Meghitt, családi jellegű mulatság lesz ez, amelyen minden egyazongondolko-dá^u é« világnézetű résztvevőt szeretettel fogadnak. Bel-pődij tea-jeggyel 120 K. A műsoron a legjobb kanizsai előadók és műkedvelők szerepeinek. Hazafias költemények, irredenta dalok, magánjele-netek, bohó/:.tok, azonkivül egy pompás vígjáték fogják a közönséget arórakoz'.aini az asztsl mellett. Vacsorázni ii lehet igen olcsón. A műsor után tönc következik. A ze nét a kitűnő hor>véd/eneksir szolgáltatja. A közörs^K nagyon jól lógj" magát érezni. Az előjelek után Ítélve nagyszámú közönségre van kilátás. Felülfizetések ■> jótékony-célra való tekintettel köszönettel fogadtatnak.
— Az uj ügyvédi díjmegállapítás. Ismeretes, hogy a magyar kormány a mull hó végén a kir. járásbíróságoknál a pénzügyi
értékhatárt 50.000 K ról 500.000 K-ra emelte fel. Tekintettel a nagy értékeltolódásokra, most a nagykanizsai ügyvedek is mo»galmat indítottak, az ügyvédi dijsk felemelése végeit. Tervezelet dolgoztak ki, melyet a nagykanizsai birósóg ele terjesztettek. A knni/sai birák némi módosítással elfogadták az ügyvédek előterjesztését. A ku'cs szerint az uj ügyvédi dijak 1000 kotonán-ként az eddigi dijtknitk kétszerese
- 500.000 K ig, 500.000 K tói két millióig pedig az eddigi dijak 50*/« a, mig két millión felül maradt a régi dijszabás.
Az uj dijszabás — mely most van sajtó alatt — máris érvénybe lépett.
— A postások — a harangokárt. Az 1. számú postahivatal tényleges és nyugdíjas személyzete 15 500 koronát adott a felsőtemplom harangjainak beszerzési alapjára. A kanizsai postások mindég kivették a részüket az áldozathozatalból, mostani áldozatkészségükéi pedig igazán elismerésre-méltó példát szolgáltattak a kanizsai társadalomnak. A napokban beérkezik a 2. tz. postahivatal gyűjtése is.
— Uránia. Hátfőn szimfonikus hangverseny.

I9i3. január 13.
ÜAUU KOZLOKT
t »


— Petőfi ünnepély. A vasárnapi Petőfi ünnepély két részből fog állani; délelőtt 11 őrskor kezdődik q matiné, melynek műsora a kővetkező:
1. Himnusz. Énekli az ipartestületi dalárda Büchler karnagy vezetésével.
2. Ünnepi beszéd. Mondja Kovács Antal kegyesrendi tanár.
3. Petőfi dalok. Énekli Bálint Gyula, zongorán kíséri Rosenbach Irén. »
4. A) Petőfi-költemények. Előadja Nagy Győző. B) Petőfi em lékezete. Irta és előadja Nagy Győző.
5. Petőfi dalok. Tárogatón előadja Rácz János.
6. Szózat. EneVli az Ipartestületi dalárda Büchler karnagy vezetésével.
A műsoron estély 8 órakor kezdik a következő számokkal:
1. Kossuth nyitány. Előadja az Irodalmi és Művészeti Kör zenekara Ketting kernagy vezetésével.
2. Ünnepi beszéd Mondja Gyö-kössy Endre.
3. Petőfi költemények. Előadja Fáy Károlyné (Kaposvár )
4. Falu végén kürti korcsma. Előudja «z Ipartestület i dalárda Büchler varnagy vezetésével
5. Petőfi költészete. Előadja Diósai Géza kegyesrendi tanár.
6. Részlet Petőfi .Az apostol" c-mű müvéből. Előadja Jiger Jőzsa.
7. Volkmann: A) Lovagok, B) Hársak alatt. Előadja az Irodalmi < 3 Művészeti Kör zenekora Nett ing kanuigy vezetésével.
8. Szózat. Énekli az ipartestületi dalárda Büchler karnagy veretesével. Műsor után tánc.
Jegyek még kaphatók Mair ás Fiichelnél. A rendezőség ezúton is :ghiv minden magyar kultur-embert.
— Strém Mór halála. A ka-
r.ixsti kereskedelmi világ egyik ismert, tekintélyes és kö/beciülés-nek örvendő tngja Strém Mór, életének 56 évében Budapesten meghalt. Az elhunytot hozzátartozói Kanizsára szállítják és holnap, vasárnap délelőtt 11 órakor teme tik az izr. sírkert halottasházából. Strém Mórt Özvegyén és hozzátartozóin kivül nagyszámú tekintélyes rokonság gyászoljis.
— Jótékonysági bélyegek. A m. kir. posta minisztertanácsi határozat alapján ezentúl évenként jótékonysági bélyegeket hoz forgalomba, amelyek három hónapig maradnak forgalomban. Az idén ezek a bélyegek Petőfi-vonatkozá-suak s 10, 15, 25, 40 és 50 koro-
t nás értékjelzé>scl készülnek. A bélyegek értékesítéséből befolyó pénzek 75 százalékát a hadirokkantak szövetsége kapja, 25 százaléka postai jóléti célokra és u Petőfitársaság részére éa más jótékony célra megy. — Az emlékbélyegek 1923 március végéig maradnak forgalomban.
— Forgalmi adócsalás. Ko vács János palini lakos Palkó József fűzvölgy! lakostól egy* tehenet vásárolt 44.000 korona vételárért. Hogy kevesebb forgalmi adót fizethessen a marhalevélben a tehén árát 32.000 koronában tűntette föl. ugy, hogy a forgalmi adóbiztosok ezen összeg után számították föl a forgalmi adót. A csalásra azonban rájöttek az eladó Palkó följelentése alapján. Kovácsot a nagykanizsai csendőrség átadta az ügyészségnek; mely az eljárást forgalmi adócsalás és okirathamisitás miatt fogja megindítani ellene.
Anglia csapatai megmaradnak a megszálló hadseregben.
Brit csapatok a Rajnánál. — Az angolok a lovábbi fejleményeket várják.
London, január 12. Az angol minisztertanács iilcsén a miniszterek arról tanácskoztak, hogy általánosságban a kormány milyen magatartást tanusitson Franciaországgal szemben — Elhatározták, hogy a brit csapatokat meghagyják a Rajnánál mindaddig, amig a Ruhr-vidék francia megszállása nem idéz fel semmiféle komoly incidenst, amely visszavonulásukat szükségess* tenne. A brit képviselők megmaradnak helyükön a különböző szövetségközi bizottságokban, de a határozatok meghozásában csak az angol kormány politikájának szellemében fognak részt venni. A rajnai bizottságban helyetfog-ialó brit képviselők közölni fogják a többi szövetséges képviselőivel, hogy a brit zónára nem lehet bizonyos rends/.a-bályokal alkalmazni.

— Szabó Teréz vallott. Bit-tera tanár cselédjének, o „hűséges Teréznek" esetét megírtuk. Teréz váltig tagAdta, hogy ő lopta volna el gazdájától a brilíiáns függőket. A rendőrségi kutatás Téré- holmiéi között — azonban hamar véget vetett Teréz tsgadásánnk. A hűséges cseléd kofferéhen nagymennyiségű egyéb lepott holmit találtak ruhái köpött elrejtve — minek láttára Teréz mindent be-vallott. Bevoliottn a fűggőlopást és hogy gazdáját rendszeresen meglopta. Most az ügyészség fogházán elmélkedik ax M«iddi/ jár n Orsó a kulra míg eltörik" arany
mondásnak igazsága fölött.
— Meghalt egy újságíró. Fe kete keretes gyászjelentés', hozott nekünk r posta Aiady Emil, a „Korcngi Hirlap* felelős szerkesz tője, éleiének 27. évében elhalá lozott. „Cs»k" egy újságíró volt. Egy n sok névtelen közül — akik a köz- és a nemzet ^zolgalfttában őrlik fel idegzetüket, akikről a tömeg nem vesz sok tudomást — é* tnégi* városokat, megyéket és or szagokat irányítanak csendesen, zajtalanul — íróasztaluk mellől Arady Emil annak a . ilágnézetnek volt ideális lelkű harcosa, melyért mi ia szivünk minden idegszálával küzdünk. Arady Emil kollégánk frissen hantolt sírjára letesszük őszinte fájdalmunk örökzöld koszorúját.
— Pénzbírsággal sújtják a fegyelmezetlen utasokat. Az utazóközönséget erélyes intézkedéssel akarja rendhez szöktetni a MAV. igazgatóságának most készülő rendelete. A kalauzok ugyanis felhatalmazást fognak kapni, hogy azt az utast, akit azon kopnak rajta, hogy cipővel az ülésekre lépett, több száz korona pénzbüntetéssel sújtja. Aki a fizetést megtagadja, n legközelebbi állomáson a csendörségnek vagy a rendőrségnek átadják és az utazásból kizárják.
— Visszaállítják a teljes vasúti forgalmat. A MAV. igazgatóságától vett értesülés szerint a mult év november 20 án szénhiány miatt beszüntetett személyvonatok jelentékeny részét január 15 én, nétfőn ismét forgalomba hozzák.
— A magyar címer megváltoztatását követeli az antant. Bécsből jelentik a Középeurópai Kurirnak: A legfelsőbb tanács azzal a kívánsággal fordul a magyar kormányhoz, hogy a magyar elmert oly módon alakítsa át, amely a trianoni békeszerződés rendelkezéseit is figyelembe veszi. Az erről szóló jegyzék .szerint az utódállamok szuverénítását sérti az a körülmény; hogy a magyar kormány
még mindig a régi Magyarország címerét hnsználja. A legfelsőbb to nács kifejezte azt a reménvét, hogy a magyar kormány a legrövidebb időn belül eleget tesz ennek a kívánságnak. A jegyzék politikai körökben természetesen nagy " izgalmat keltett.
— Veszélyben a rnpallói szerződés. Berlinből jelentik r Kőzépeuiópiii Kurunnk: A Corriera delin S;ra éitesüiése szerint or olasz kormánynak az a szándéka, hogy elejti n rnpnllói szerződrs', h> belgrádi kormány azt a N*psjöve»s*g-nél notifikíiltatns, mert Olaszország «z SHS királyság ily-n m gatar-tésvin;> bizalmatlanságot látna Mus solini ama ígéretével szemben, mely szerint N sz-rződést végrehajthatja. Mussolini u?y is nyilatkozott, hogy » ropniiói iz»r?ödcs notifikáltatssa esetén ki fog lépni Oj^szország n Népszövetségből.
— Sztrájkoló munkáaok felgyújtották a apalatól vasúti mUhelyeket. Bécsből jelentik n Kö.'cpcuiópsi Kurírnak: Spalatóból jelentik, ho*y otteni sztrájkoló vasúti munkások felgyújtották a vasúti műhelyeket, nhol állitóiag sztrájktörőkkel dolgoztattak volna tovább. A műhelyek menthetetle nül leégtek. A kár meghaladja a több millió lírát. A rögtön megindított nyomozás során sok munkást letartóztattak, akiket alaposan gy.snusitanak a gyujtogatáss tl.
— AJÁNDÉKNAK hgalkol
masabb FILlPh békebeli anyagból késtüli saját-kö.tcsü harisnyái, kötött és szovö 11 árui. Kabulokban, jumpe-rekben, blúzokban, kesztyűkben és nyakkendőkben nagy választék. — Szombathely, Széli Kálmán ulca 6.
— Uránia. Szombaton és vasain*}-: .Maciste* II része Aki mindent mer. — M.gnus ő»ere;éből fakadő bra*u.-jaioak tetőfoka, ■ lulátun *i eg<Sz irtlop.i & U-gizgal* masabb re*ze: l'IJözc* » tobogú vonaton. Iletfőo ' ,9/Jiakor nagy szimfonikus h«ng-verseny. Jegyek elővételben az Uránt* pénztáfánál kaphatók
„M..L- k~.ra.ll ...,.c4tU.
baliijokail t..i ... Mlfejo o«0"«. Siiikleattt
kájihMft. - M»<««*>:<LVtS II íJ«.U«'.i Kt.nfxn t ».,
V.. ZeHw.tca lo.
Zonoinü ujdoasagok. ..Magyar
Klet* dalciklus, zenéjét l'eiőll Sándor var-teiro irta. I.inyi Viktor, Petőfi százesztendős ünnepére .OUvLa hercegnő* zenéjét ÍJr.Kly Miks* verseire szerzé lluttkay Ákos (operett a tekonisban). bodrogi Zsigmond két uj magyar dala. .Régi dal... K£r> nyár* zenéjét szerzé : lletényi lleidiberg Albett — Kaphatok Kitchel Fulóp Fiai könyvkereskedéséből)
— A Vtlájf-mozyó ma és vasárnap mutatja be az .Arany hiroenszvft* cime kalandor regény el*'* részét a ,Halál küszöbén*. csodás terméket a modem filmiparnak. £ film, mely csodánál, csodásabb trükkök és bravurok végtelen Norozatából áll, páratlan a maga nemében, i a rendezés effektusai minden eddigi ilynemű ritmet felülmúl. — Jon a francia Irodalmi filmek remeke, a Gaumont-gyár alkotása az .Apák bUne*.
Kutyák veszedelme.
A .Zalai Közlöny" f. hó 12-én megjelent számában ebadó a megye területén cimmel közlemény olvasható, amely szerint a város területén az ebtartás 1500 K adófizetéshez van kötve. Ha ez a szabályrendelet, amelynek méltányosságához igen sok szó fér, életbelép, bkkor a belváros területén élő kutyáknak végórája ütött. A sza bályrendelet abból a megfontolásból indul ki, hogy a város lakója annyira bővelkedjék pénzben, hogy Őt könnyű szívvel ama elhatározás elé lehet állítani: mit szeretve jobban, 1500 koronát, vagy a hű házibarátodat ? Ha az e kérdés elé állított ebtartó gazdag ember, a kérdést valahogyan el fogja intézni. De mi van azokkal, akik ezt a maga nemében egyedül álló magas f-badót megfizetni nem tudják ? Hát azt hiszi a rendelet szerzője, (előttünk ismeretlen) hogy a kutya-exekució megelégedett adózó polgárokat teremt és nem szül nagy visszatetszést 'ez a kegyetlen rendszabály, amely nem a szelíd lelkület szüleménye n Nagykanizsán alig pár száz kutya maradt meg. Közel ötszázat már kiirtottak. Hát még annak n pár száznak is sintérkézre kelt jutnia. Hja, tekintettel kell lenni a veszettség veszedelmére I Oh igen, ha. Nagykanizsán volna veszettség. ™
Hol vonnak azok a boncjegyzőkönyvek és azok a szakértők, amelyek és akik a veszettséget megállapították ? Igen, van veszett eb, de azokat ott künn a környéken kell keresni, ahol nz eb után ezentúl is majd csak 250 koronát kell fizetni. Mert nz uj rendeletnek vannak ám enyhébb rendelkezései is. A vadászeb csak 250 koronát fizet, a kisgazda házőrzője is csak ennyit fizet. Csak az a bűnös városi lakos, .iki minden teherviselés, minden jótékonysági akció, minden bekvártélyorás alól kibúvik, az fizessen 1500 koronát 1 Reméljük, alkalom adatik majd Nagykanizsa város közönségének, hogy a szabályrendelethez hozzászólhasson.
Bizalmat szavaztak a francia kormánynak.
Páti*, jan. 12. Poincaré miniszterelnök a szenátusban nyilatkozatot tett, amely egybehangzik a kamarában felolvasott nyilatkozatával.
A kamara a kormánynak szóló bizalmi indítványt 422 azovazattal 72 szavazat ellenében elfogadta. A kisebbséggel szavazott 15 kommunista, 50 szocialista, 2 radikális és 5 különböző egyéb párti. A szavazástól 43 képviselő tartózkodott, köztük 35 radikális és 8 független szocialista. A radikális csoportnak több mint a fele a bizalmi szavazat mellett foglalt állást. ^
A Jóvátételi blxottaág tár gyalásal.
Páris, jan. 12. A jóvátételi bizottság holnap délelőtt kezd tárgyalni a moratórium kérdésérői. A tanácskozást azért tolták ki, mert a jóvátételi bizottság francia bizottsága tervezetet fog előterjeszteni. Seydoux minisztériumi igazgató a francia bizottság tagjaival egyetemben dolgozta ki ezt a tervezetet, amely a garanciákra vonatkozik. Hír szerint teljes mértékben méltányolták azokat a tanácsokat, amelyeket Mussolini terve foglal magában.
ZALAI KÖZLÖNY
1923 jnnuAr 13.,
— A nagykanizsai lábbeli kó.xttó Iparosok szakoiztály»n«k választmánya 1923. Január hó 13án (azaz szombat este) '/,« órakor az Ipartestület helyiségében ülést tsrl, kéri a válaszln ényi tagok pontos megjelenését a Vezetőiéit-
KÖZGAZDASÁG.
Valuták .
Napoleon flOX>, font 122C0-123C0, Dollár 2700, Francia frank 180-00, Márka 20- ii, Olasi líra 12Ö.3Í, Osxtrák korooa 3 70-360 1250— 14W>, Sxokol 7ó—19, Svájci frank 406—515, DHÍAr 2075-2875, Lengyel mirka 12—13, HolUndl forint 925-045, Belgafrank 165—100, Uvi 16 60—1750
Devizák:
Amsterdam 000*00, Koppenhága 527—662, Kriistiánta 437—512, London 12203 -12300, Berlin 20 -34 Milano 120-131 l'árls 180-Ü0, Prága 75—79, — Stockholm 706—736, --' Zürich 406—615, — Wi«o 370- 390 — Zágráb 600—040, — Now-York 2625-/03, Varsó 12—13, Bakarest 1360-1450, Sofia 1060—17-60
Zürichi zárlet»
Berlin6'12 Amsterd»m 210CO, Hollandia, New-York 528 - 60 Londoo 2407. Pirit 36V0, Milano 2027, Prága I5.0S, Buda-peat 20 25, Zágráb 150, Vmió 2 02, Wioo 0-76, Sxófia 370 Ositrák bíly. 0 76
Termény Jelentést
öuxa (Tlsxavldíkl) 12760-12*00, agyit-12000 12700, ross 8200-8300, takarmányárpa 7600-7700 tórarpa 7700-8000, «ab 7800-8000, tengeri 7700-7900, repce 14000- 14600, korpa 5260 — 5303, kOles 3500—9000.
Budapesti állatvásári
Marhahús I. r. cgéaxben 370-450, hátul;* 400-600, eleje 320-440, II. r. ogéisbeii 260-320, hátulja 270—350, eleje 220-24 ) Növendék marha: 1. r. egésabeo 265-230, borja (ölött Wrb) 620-656, Késxlot: Nagy. marha 4á2, tladás 418, — Növendék marha 12, eladás 8, borjú 106, eladás 90, Marha-bár 550 - 600, borjubór 1060-1100. Birka —, eladva —, Juhhus —•—.
Sertésvásár ■
Falhajtái 1070, Elkelt délig 480, Öreg — Kóxip 486, Könnyű —•—, I. r. 520, 11400 Zsír 820, Szalonna 630, Leli. hui 416.
Értékek:
Magyar hitel 12650, Osxtrák hitel 1760, Hasai 6360, Jelxálog 420, Lossámitolö l«76, Kereskedelmi Bank 270C0 Mogyar-Olasx ö.O. Beocsini 8*000, Dratíhe IÖiX.0 Álta-Iioos sxéo 133.000, Szászvári 4 -üOO Salj^. larjáni 52.0.0, L'rlkányi ti ÜCO. Rinv*.l20ii .Schllck 10500, Cuttmaon 14100, Nsslci 13000 Danlca 12000, Klotild 9000, Magyar cukor SKTOSO, Adria 40000, Atlantika t^750, Királyvó: 0700, Boinyák-Agrár 2-.V, I.lp-ták 3900, Ph-Jbus T600. Vatm. Villamos 7300, Cirella I0»00, Konkordia X900, Déli Vasul H;i'X).
FelelősRzerkew.tA Benedek Rezső.
Apró hirdetések
.ltjai 10 »»é1j IOO kurona. oulagabb b»tn«ol »«ad«tt iui>k duplán iitmllUlBik. AlUai ktrMÖkotk 00 xlultk krat>f4ia4aj.
■mik tKwiill
4 ftlKf-, <nl>( »aa. ■ Ul. S»)Uk,lM<* Ul 1J1I
Öxv. Strém Mórné szül. Schl«»lns;er K.tlca, ugy
a maga. mint az elhunyt testvérei: Biv. Keleti ^nnené szül. Strím Karolln, Kohn Móro«S síül. Strím Leo-poldlnn, Strím Károly és Strám Ignác, valamint az összes rokonok nevében fájdalomtól megtöri szívvel tudatja, hogy szeretett férje, testvíiük, illetve rokonuk
STRÉM MÓR
életének 56 ik, l.gboldogabb házasságának 8 lk évében folyó hó 10-én Budapesten elhunyt.
A megboldogult hült tetemét hsra»>Mltt|uk és folyó hó 14 én, vasárnap délelölt 11 órakor helyezzük örök nyugovóra az Izr. sírkert halolta.háiából.
Nsgykanina, 1923. január 12.
Koizoruk és részwétlátogatások mellőzését kérjük.
Hagyat
FIAT MO/tk
r. I. Bnilapeat kap»l«ctő«ago. Taurll guinrali-aUlár. tclioráru fuvarozAs, szciníly-íuvarozás. Javító-műhely, benzin-árusítás. Telep Tárház-utca. Telefon: 183. Igitxgató^ág-. F6-ut 8. Bazár-öpUlct. Telefon: 350.
Nagykanizsai Autóforgalmi
RAszvány tárca sic NAGYKANIZSA
Kisfalud! Sándor. utca 9. számú HHai 'szabadkézből eladó, cJfoxIalhaió 3 szobás likás ás 4 lóra istállóval. Ugyanon 1 darab fedeles, teljesen újonnan átalakított olftjtengclyos
pasquet kocsi SSÍ ST'^ir homokfutó kocsi, lőcsas kotsi,
1 drn 4$ és 1 dtb <4 személyre
sz.halyozhstó keményfa
ebédlő-
. r .1.1 teljesen kifoKAstaian QjZial állapotban thdó. Körülbelül 400 liter saját termésű
gyümölcsecet
30 koronáért
literenként • I a d ó. Megtekinthető: déielótt .9—12lg, délutAn 3—5 óráig.
A forgalaiiadó blokk
hasznáUtáia
figyelmeztető felirat
deklire kasírozva kapható
lapunk nyomdájában.
100 holdas birtokot vennék
nyékén. — Ajínlatokat e lop kiadóhivatalába kérek. --Köxvotitők kizárva.
Vetőárpa
métcrmátMft'cnt
10000 koronáért
clndó — Megtekintheti n
HAGYKANIZSŰI TÍRHÍZDKNlSl.
OLCSO,
mert jó, az elsőrendű anyAgból
Argent János
modtrn ciptjiüxlttében kíwOlt c'pfi
Nagykanizsa, Oeák-tér 1.
ÁUanJóao raktáron ké:ici dolgozott fekse és xincN bvx, chfvreaax, sxarvaiv, antilop, lakk, selyem és birtonycipúk.
Gyermekcipő kiilönleaességek!
f-
flUTÓlflUITÓ ÜZEM ÉS SZEHÉLYFUI/flROZÍSI VÜLLRLAT
CZIMMERMANN ES PINTÉR
NAGYKANIZSA, R/ÍKÓCZI-UTCfl 12.
Talalsn
3-34.
Fuvarozást jutányos áron vállalunk.
QUITTNER ARTHUR
Telefon:
394
Telefon:
394
hatóságilag enssdólyorott vlllanysxoroló
NAGYKANIZSA, KÖLŰEY-U. 17.
Kiváltai
világítási voxotAkotr, motorok, oslUárok, valamint telefonok, ossagők ós Jolxö- — —- -kösxOUksk felssoroUiót. kastély-villámhárító bsrsadssisót. Mlndon nomtl villamos munkálatok gyorsan osxkóx<staok. Szakas«r&en vóksI motorok ojratokorosolósót. Mlndoansmt ógók raktárom.
OOOQOQQQ OQQQOQQ QO OOQOOQQQOQ QQQQQQQQQQQQQQjQQ
0
Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát
u. m : Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési es eskctési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, bőritékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készil
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa. Fö-ul 13
Nvnmatott a lanulsldonxok • Zalai i> Gyarmati ttnnvvnv irrditl^.n
t>'2. évfolyam
Nagykanizsa. 1923 január 14. Vasárnap
10. szám.
Vasárnapi szám ára 15 korona.
Kian<et«al árak i Bgjr hónapra ÍOO. -Három hónapra (150.— K
Sakáliivöltés.
A világ politikai helyzete megint inog és bizonytalan. Az orosz, török és a balkáni kérdés, Középeurópa helyzete, a német jóvátétel, Olaszország uj politikai orientációja és gerinces fellépése az antanton belül, mind olyan momentumok, amelyek felbomlással fenyegetik az erőtényezőknek azt a kapcsolatát és összefüggését, melyeket a párisi békék teremtettek.
Kritikus időket él Európa népe és természetesen a krízis legközelebbről érinti azokat, akiket a véletlen, vagy egyéb vakszerencse olyan érdemetlen anyagi előnyökhöz és hatalomhoz juttatott, mellyel élni nincsen, vagy csak erőszakkal van módjukban.
Amióta Parisban Magyarország rovására és bőrére Csehszlovákia, Nagyszerbia és Nagyrománia nevü szörnyszülötteket ellett Clemenceau és Wilson, felbomlott nemcsak Középeurópa, de az egész kontinens egyensúlya is. — Prága, Belgrád, Bukarest képtelen megemészteni a sok idegen és természetellenes ajándékot, melyekkel telespékel-ték őket és a részeg ember módjára nem önmagukat okolják rosszullétükért, hanem az utjukba eső ártatlan lámpakaró és házfal ellen ordítoznak segítségért, mert az rájuk akar ,,dűlni."
Most megint nagy baj lehet szomszédainknál. Napok óta a sajtójuk, diplomáciájuk másról sem beszél, minthogy Magyarországon mozgósítanak, nagy készülődés folyik ellenük. Benes személyesen lármázza fel Párist. Kassáról, Komáromról, Pozsonyt ól beszél, eljajgatja, hogy e városok ellen máris felvonulnak és sürgős segítséget sürget.
A dolog természetesen nem igaz, mint ahogy semmi sem igaz és őszinte, ami négy esztendő óta valamelyik antant államférfiú ajkán elhangzott, fcurópa súlyos helyzetét, az
erők előbb-utóbb bekövetkező eltolódását épp ugy tudják és érzik a kisantantnál, mint mindenhol a világon. Ez az eltolódás azonban, amint bekövetkezik, nem maradhal hatás nélkül Prágára, Bukarestre, Belgrádra, mert minden változása az általános világpolitikai helyzetnek, egy-egy lépés a párisi békék revíziója és megváltoztatása felé is. Már pedig Clemenceau három csodaszörnyének minden ereje éppen ezeknek a
békéknek holt betűjében nyugszik. -
Ahogy ezeket a holt betűket megbolygatják, — megingatják ezeknek az uj államoknak létalapját is.
Az a cirkusz, amit ellenünk rendez most újra a Benes és Comp. közkereseti társaság a nagyvilág színe előtt, itt leli magyarázatát. — Esik a barométer. Vihar előtt azonban nemcsak a leveli béka szokott brekegni, de félelmében üvölt a SGkál is.
Dr. Vass Józsefet egyhangúlag választották meg a zalaszentgróti kerület képviselőiévé.
Tegnap nyújtották át a mandátumot. — A miniszter beszéde.
Zalaszentgrót, január 13.
Délelőtt 11 órakor érkezett Zala-srentgrótra dr. Vass József népjóléti miniszter, hogy átvegye a kerület mandátomát. (Jlja valóságos diadr-lmenet volt, mer: a lakosság méltóan akarta-dokumentálni Vass József személye és a kormány politikája iránt tanúsított rokonszenvét. — A mandátu nátadáson jelen voltak dr. Tarányi Ferenc Zalavármegye főispánja, Bödy Zsigmond volt kormánybiztos, dr. Vajda fŐ szolgabíró, Schneller Jenő zalaszentgróti esperes, Nedecky Jenő volt pancsovai főispán és még többen a fővárosi és megyei előkelő ségek közül. Szűcs Dezső választási elnök szép beszéd kíséretében nyújtotta át dr. Vass Józsefnek a kerület mandátumát. Beszéde fo-lyaman kijelentette, hogy miután Vasj'Jótfef el'enjelöltjének, Nagy
(Ssját tudósitónk telefonjelentése.)
Vincének aláírási ivein csak 781 érvényes aláírás volt, Vass Józsefet egyhangúlag választották meg a zalaszentgróti kerületben. Dr. Vass József mondott ezután nagyhatású beszédet, amelyben örömmel állapította meg, hogy a kerület 50 községében egyforma lelkesedést látott mindenütt. Más ez a nép — mondotta, — mint aminőt egyes baloldali politikusok a nemzetgyűlésen a kormány elé állítanak. Ez a nép, Zala derék népe, hűen kitart a kormány, a keresztény — nemzeti irányzat mellett. Az egy-ii-jngu választás bizonyítéka nnnak, hogy igenis, egység van az országban.
Dr Vass beszédét sz-lnni nem akaró tnps és éljenzés követte. A miniszter vasirnap utazik vissza BuJapeíitre.
A fiaociu kormány nem engedi Szovjetorosz országba Joffret.
Páris, jan. 13. Az orosz, kormány nemrégiben Hcrrich francia nagy követ utján Joffrc tábornokot Szov-jetoroszorszagb» hivta a/, orosz hadsereg reog-inizációjára. A francia kormány a.oaban elutasította azzal n megokolássíl, hogy nem engedi tábornokát oly állam had aeregének ujjas tervezésére át, amely állam aláirta a breszti és a rapallói megegyezéseket.
A kisantant miniszterelnökei nek konferenciája.
Páris, jan. 13. B-lg.ádi lapjelentések szerint a kisantant miniszterelnökeinek konferenciája már u legközelebbi időben meg fog tör-
ténni, valószínűleg Prágában vagy Belgrádban. — A konferencián le fogják s-ögezni a kisantant álláspontját a jóvátételi kérdésben, de szőnyegre kerül a közel keleti kér dés megbeszélése is. Egyu'.tal meg fognak abban is állapodni, hogy Magyarországgal szemben milyen magatartást tanúsíts «nak.
Lengyel munkásek a Ruhr vidéken
Essen, jon. 13. (Ejféltcor érkezett.) A francia mérnökökkel együtt lengyel mérnökök is érkeztek a Ruhr v:dékre, hogy a német munkások sztrájkja esetén előkészítsék a talajt lengyel munkásoknuk a Ruhr vi dékre való szállítására. (A Ruhr-vidéken jelenleg is mintegy 2CO.COO lengyel munkás dolgozik. A szerk.)
Ma szállják meg * francia csapatok Bochumot.
Páris, jan. 13. Foch marsall által kidolgozott tervek értelmében Bochum megszállása a csapatok átcsoportosítása után esetleg vasárnap történik meg. Az operációnak ez az időpontja különös jeleniŐ ségü, mert megengedi a franc a, belga és olasz mérnököknek, hogy az ellenőrzést n Ruhr vidék kohóira és vastcrmelésére is kiterjesszék. A csapatok Bochumtól északkeletre, keletre és délre helyezkednek el. Dortmund és Barmen a megszállt zónákon kivül maradnak.
A túlzott gabonaapeknláció a minisztertanács előtt.
Budapest, jan. 13. (Saját tudósitónk telefonjelentése.) Az éjszakai minisztertanács a földművelésügyi miniszter és közélelmező míniszer előadáséban foglalkozott a gabon .-tőzsdén uralkodó túlzott spekuláció kérdésével. Különösen kifogásolták az úgynevezett rejtett határidős üzleteket. — Megállapítottuk, hogy most már nem 2—4 hétre kötnek üzleteket, hanem március végére is történnek egyes kötések, még pedig horribilis áron, jóval a világparitás felett.
A minisztertanács megállapította, hogy föltétlen és azonnal való beleavatkozásra van szükség, a meg-okolatlan spekuláció letörésére. A minisztertanács megállapítása szerint a magyar gabona ára jelenleg a világparitás Jölött mozog. A kereskedővilág ugyanis ugy fogja fel a világparitási árat, hogy a külföldi gabona árához a szállítási költséget kalkulálja. Magyarország azonban export ország a gabona tekintetében éé ezért a világparitási ár megállapításánál u külföldi gabona nyers árát kell figyelembe venni, i szállítás költségei nélkül, így ma körülbelül 10—11.000 koronás búzaár felelne meg a világ-paritásnak.
A minisztertanács egyöntetűen áliíst foglal a gnbonntőzsdén való határidő üzletek ellen, amelyekkel most már a legnagyobb cégek is foglalkoznak. Az ügyben ma dél-e'őtt Bud közélelmcző miniszter és Nagyatádi Szabó István földmivelő miniszter tárgyalt a tőrsde alelnökével és a malomérdekeltséggel is. Ezzel kapcsolatban a tőzsdetanács ma délután rendkívüli ülést tart cs meghozza az elvi döntést a terménytőzsde hatéridős üzleteire né/ve.
Ugyancsak a ma éjszakai'minisztertanács foglalkozott az állatkiviteli illetek leszállításával is. A mar-hakivitcli illetéket felére, a mostani
50 százalékról 25 százalékra szállítottál le. A lisztkiviteli illetéket ellenben változatlanul fentartották.
ÜALA1 KÖZLÖNY

17/J. |anuar
2
Petőfi sorsa.
Elmondtak róla már mindent, méltatták Isteni tehetségét, költóí zsenialitását, szerelmeit, vívódásait, csak arról Írtak és beszéltek [eltűnten keveset, hogy a lánglelkü költő rövid. Ifjú élete alatt milyen sokat és milyen fájdalmasan szenvedett
Petőfi Sándor száz esztendővel ezelőtt nyitotta a ritkán derűs magyar égre a szemét.
— száz évvel ezelőtt, s élet pályául a pályák legtövlsesebb leit. a színészetet, majd az írást, a költészetet választotta Nézzünk száz évvel későbbi korba, /lézzük a szomorú, kritikus Mát. a művésze és a költészet ma Is kimondottan mostoha sorsát és a Ma viszonyaiból egyszerűsítsük le Petóli tragikus élet-megnyilvánulásait. És képzeljünk el egy Istenien nag/érzésű, forrongó lelkű emberi, akinek gon dolaiai a lelhők lölé repülnek, aki tudja, érzi emberfölötti hivatását, aki más, egészen más sokkal különösebben - különb, mint más milliónyi embertársa, képzeljük;el azt, hogy ez az ember, ez a folmagasodó lélek lángoszlop éhezett, nélkülözött, sírt és szenvedeti, mert sok Időbe tellett, nehéz évek keserű küzdelmei, amíg arrlvée len
De mondhatjuk-e, Igy, a hu-szonhatéves Peióft csakugyan beérkezett-e oda. ahová a megérthetetlen és ismeretlen hMai mak sorsat kijelöllek ? Bizonyára nein, hiszen a költőien rövid és titkosan boldogtalan házasélet nem nyújthatta Petóli számara mindazt, amit uz ifjú zseni megérdemelt volna Vele, akinek emberfölöttien gazdag volt a lelke, kínzó szűkkeblű-séggel báni a magyar közvélemény, a költői sors Hibáztat ható-e azért valaki? Nem a részvétlen tömegek és önmaguk bámulásában elmélyedi képzelt szellemórlások sohasem voltak felelősek
De ma — talán kissé groteszkül zeng az evőé és üvölt sokezernyi száj, . Ma Petőit
— minden. — De ma cs nem Petófi éleiében. ma hetvennégy esztendővel a segesvári ködös halál után, — ma megértjük és ugy méltányoljuk őt. ahogy hetvennégy esztendővel ezelőtt kellett, kötelesség lett volna. Petőfi tragikus elhanyat-lása után háromnegyedszázad-dal ráeszmélt a nemzet arra hogy Petóli életklncs volt, drágakő, amit kozáklovak patái tiportak sárba . .
Ma — tudjuk mindezt, de sehol nem látunk kezdést, dicséretre méltó, korrekt akarást arra. hogy megmentsék « ma élő, a most szenvedő, vagy az azután eljövendő magyar szel-
lemóiiásokat. Sőt megállapítható, hogy a iegtöbbszlv. ész. ideg és gondolat egyéniség ma, a felismerések állítólagos korsrakában, ma még Irtózatosabban küzd, mint ahogy mártír Petőfi küzdött..-Petőfi születésének századik évfordulóján, akkor, amikor oly szívesen harsogták a Költő nevét azok, akik legtávolabb ál lanak lelki és anyajl szempontokból Petőfitől, ma kl tudja, hány magyar kulturzseni éhezik, rongyoskodik, didereg üres szobák kopottan rideg ölén!! 1 Hány magyar sóhaj, hány diadalmas kezdés, színes ábránd és tehetségvirág törik a magyar .ősiAetségck terebélyes fájáról — mert az éle! a hausse és balsse zürichi devizás életfelfogása száműzi tőlük az alkotás nyugalmát. Óh. ma tudjuk, tudják méltatni Petőfit, a szenvedőt, a nyomorgót, a sokáig félre Ismertei, de nem tudnak levonni tanulságot, filozófiát egy mondhatatlanul szomoiu sorsból
Dc azok7" akik megértik
Petőfit, a költőt épp ugy. mint az/embert, azok. ak)k lelkileg genis felérnek hozzá, tudják azt, hogy Petőfi az Isten meny-nyei trónusa alól ha nézi a mai szomorú magyar életet. nem azoknak küldi mosolyát, halk üdvözletét, akik pezsgós-ipalackok mellett, duzzadt jólét, ben éltetik őt. hanem azoknak, akik egy sorson, egy-végzetsze-rüségen vesznek el a Ma szeny-njes hullámaiban anélkül, hogy felültuúnának emelkedni a nyomorúság fojtó ködén.
És ezért, ha lelkes Is Petófi ünneplése, valahogyan mégsem egészen őszinte, mert addig, amig éhező, kenyértelen, kopott és szenvedő magyar iró. költő és müvészzsenik tengetik élelüket a nappalok bizonytalanságából, az éjjelek kétkedéseibe. amig a magyar kultúra, az ész, a szellem le nem dönti trónjáról a Pénz moloclijának hamis bálványát, addig Petófi csak mosolyog rajtunk, keserűn, lemondóan ö tudja, hogy miért! (o)
A mai Petőfi ünnepély.
Matiné 11 órakor. Mliaoroa eatély eate 8 órakor.
Ma leaz a Polgári Egyletben az Irodalmi Kór és n Polgári Egylet Altul köiöicn rendezett Petóli ünnepség. A nagyjelentőségű hazafias emlékünnepen megjelenik a fővárosból a jetenkori magyar költésiéinek egyik legkiválóbb képviselője, Gyöközsy Endre, „kinek emlék-beszédére különösen felhívjuk olvasóink Ügyeimét. Az ünnepségre a renderőség meghívja különbség nélkül a város égés* lakosságát, A két részből álló ünnepség programja a következő lesz:
I. Délelőtt 11 órai kezdette) hazafias matiné 70, 50 és 30 koronás belépőjegygyei. Műsor : 1, Himnusz. Énekli az Ipartestületi dilárda. 2, Ünnepi beszéd. Mondja Koüátz Antal 3. Petöli dalok. Énekli Bálint Gyulo Roitnbach Irén kíséretével. 4. A) Petőfi költemények. E'őadja Nagy Győző ; B) Óda Petőfiről. Irta és előadja Nagy Győző. 5. Petőfi-dalok. Tátogatón előadja Rácz János. 6. Szózat. Énekli nz Ipartestületi dalárda.
II. Esle pontosan 8 órai kezdettel. Műsoros estély ugyancsak a Polgári Egylelben zOO. 150 és 50 koronás helyárakkal. Műsor: 1. Kossuth-nyitány. Előadja az Irod. Kör zenekara. 2. Petőfi emlékbeszéd. Mondja Gyöfcössy Endre, 3. Petőfi költemények. Előadja fáy Károlyné (Kaposvárról). 'I. Falu végén. Énekli a2 Ipartestületi da-lárdi. 5. Petőfi költészete. Előadja Diósi GcZO. 6. Peiőfí : Ax npostol II. r. Előadja Jáger Jó.bn. 7. Volk-mann: A) A lovagok; B) A hársak alutt Előadja az Irod. Kör zenekara. 8. Szózat. Énekli Ipartestületi dalrirda. Jegyek ma egész nap kaphatók a két ujtág* árusító bódéban, továbbá fél 11 órakor éj eate fél 8 órakor a Polgári Egyletben a pénztárnál. A műsoros estély végeztével tánc következik. Közalkalmazottaknak i.0 százalék engedmény.
A budapesti közüzemi munkások sztrájkba léptek.
Budapest, jan. 13. (Telefonon jelenti tudósítónk.) A közQzemi alkalmazottak béremelési kérelemmel fordultak a székesfővároshoz. A tárgyalások mát napok óta húzódnak. A munkások, miután a bérrendezésre vonatkozó kívánságukat ma délutánig nem teljest* tették, abbahsgyták a munkát. — Ugyancsak béremelési mozgalom van a textilmunkások között is, A munkások kere»*tényszociálIsla szervezete ma adja át memorandumát a munkaadóknak.
Valutáki
Napolcoo 9000, íonl 12260-12660, Dollii 2700, Francia frank 183-193, Márk* 2tf-34, Olxix Ura 129-35, Osztrák korona 3 70—3-90 Lai-1260— U», Szokot 76—78, Svájci frank 495 —515, Dinár 2676-2876, Langyal márka 12-13, Hollandi forint 926-945, (Mustnak I65--16U, Léva 16 50-17 60
Devizák:
AmsUrdam 960-90, Kopjuahága 6X7— 561, Krlsztlánl. 437—512, London 12260-12660, Berlin 26 34 Milano 129-13} Páris 183-'A Prága 76—79, — Stockholm 706-735, — Zürich 495-616, - WUn 370 3®0. — Zágráb 600—640, — Naw-York 2615-/00, Varsó 12—13, Bukarast 1360—1450, Sofla 16-60-17-60
Termény Jelentési
Busa (TUxavWéki) IÍ750— U800, aryáb 12600 12700, ross 8200-1300, Ukaraányároa 7600-7800 zöráxpa 7700-7800, sab 7800-7900, Ungari 7700-7900, rapc« 14000—14600, korpa 6200—5260, köles 8500—9000.
A nagykanizsai katolikus hitközség nagy napja.
Ha délután lesz a hitközségi képviselők választása
Nag) kanlis., jan. 13 (S.jít tudós,lAnktM.)
Joggal mondjuk, hogy a nagykanizsai hitközség .nagy napjamert hiszen ma délután három órakor dönt a katolikusság afölött, hogy fejlődő, dolgozó cs alkotni tudó testület lesz-e a jövőben, amclv a legszentebb eszményekért mindenkor zárt soraival egy hatalmas falanxl alkot, vagy pedig visszusülyedt abha u kárhozalos tétlenségbe, amelyből Gazdag Ferenc püspöki biztos felrázni szerelné, hogy Nagykanizsán is megindulhasson az erősen megszervezett és kitűnően megalapoz,itt katolikus hitközségi élet.
A katolikusok kezében van letéve a kanizsai katolikusság jövője. Ha olyanokat választanak ma délután egyházközségi kép. viselőtestületi tagokul — akik teljésen átvannak hatva attól u nagy kötelességtől és felelősségérzettől, amivel a képviselőség jár, ha olyanokra adják le szavazatukat, akik gyukociatilag is katolikusok, akik omudatos. bátor, hitvalló férfiai Kgyházuknak — akkor n kanizsai katolikus huközségre gyönyörű jövő vár, akkor meg fog lehetni valósítani mindazokat a nagyszerű terveket, amelyekre elengedhetetlen szükségült van a kanizsai katolikusoknak
Lelkiismereti kérdé.- C2 n mai választás. - Csak olyanok kerülhetnek ebbe a díszes, tiszta testületbe — akikre mindenkor tisztelettel. Bizalommal cs szeretettel tekinthetünk Akikre a katolikusság mindenkor számíthat Akik a múltban is tanújelét adták kipróbált meggyőződéses és mély kutolicitásuk-nak. Méltóságteljes ez a testület — amely az egész nagy katolikus családot kormányozni lesz hivatva — azért sem limonádés, sem liberális katolikusok nem foglalhatnak benne helyet.
Minden társadalmi osztály képviselője kell, hogy benne helyet foglaljon. A katolikus vallás az — amely nem ismer osztály-különbségeket. „Mindnyájan egyek vagyunk Krisztusban - De óvva figyelmeztetjük hittestvéreinket, tartózkodjanak minden szenvedélyes kitöréstől, fegyelmezetlenségtől. Legyen a választás lefolyása méltó a komoly tárgyhoz. Ne engedjek a szenvedélyeket úrra lenni Akiket nem akarnak, azok helvébe jelöljenek masokat Higgadtság, komolyság, fegyelmezettség karakterizálja a mai valasztast - es akkor hisszük, hogy a hitközségi tagok magukr is meg lesznek elégedve a választásukkal
Viszontlátásra ma délután három órakor a városhaza nagy. termeben *"
Minden 24 évet betöllötl katolikus ott legyen! (•)


■ H19iB. i»n6ÜVI14
A betegségről ' ", és gyógyításról
X ón Ictn v Houmann Henrik dr. I-fI ^ÍIX.'Wílcniiny.)
Ezen nevelő munkát ozcmbi ». MteéW v «W<pagv*kt va* ervosd . végezhetik, .mindenhol, nev
,vzetq$en ott nem, ahol tanitása ,,nem.-.M»lálpakrfogékQpy^ termő Ifjra, máss2Óval kellő mentésre.
Miként az orvost udományojk abdé-je mUpjaa termés*ettíudornánv ■ és miként az orvostudományok ét-ii ezredes fejlődése lépést tartott a •oyterméaiettudoaiányokévaU azonké III p«n a népszerű orvostudomány is v bizonyos • itermészettudományi ié-n-mereteket, tudást éa gondolkozást ddéelté telez. Ex ért o nem orvos tej-mészettudományi szakokkal foglal kozó tanítók, tanárok és egyéb . iszakeroberek (mérnők, vegyész «tbj) , hasznos, a népszerű orvostudomány .it-. megértését egyengető előkészítő, ni felvilágosító munkát végezhetnélek népszerű «természettudományi ujságcikekkei, felolvfsásokkal, bq-« saélgetésekkel. Mert sok helyűit mig töretlen, parlagon heverő kul- > turterületek hevernek, melyek szellemi megmunkálása gazdag ter1-méssel kecsegtet a kultura, az előrehaladás résiére. „A tudomány . tarafcyát át kell önteni^ átváltani ffllérekbc" y mondá Breitung — vagyia az orvostudomány ne le-zárkózott céhbe|i nAwoq&áWKttség, h»nen,V» ♦itőfiie-
• hffít^^ A nagyközönség, jjmerje 3,->«»f orroat egészségtől sevelő ölének ésme csak a gyógyítás kép-_viselőjét benne. Nom az 0
csakugyan értékes, ami felülről , jön rendaAat formájában, hanem az, pmite reánevelŐdühk tanitás utján.
. Arra a kérdésre, hogy mikor .keressük fel ax orvost, nem mindig könnyű a felelet. Néhai Ge-,ynsraich tanár szokta mondani, hogy „a főldmives főleg caak al<-i, kofc tartja magát betegnek, ha már nem tud enni A beteglég éraéae — mint már egyik dőrŐ közleményben feje mii tett cm— máa dolog, mint a betegség jelmlétá-oek diagDÓziso. A betegség érzést egyedül tspasztalatilag nem minden embert, nem mindig vezetl'iok orvoshoz. Változó ex, az érzékrny-, aég foka, a műveltség mértéke, a izokáe, »6t- divat, a foglalkozások , merne stb. még stámot (körülmény .szerint. .Járványok esétéw élőbb szokták' az emberek az orvos ae-yitaégét igénybe venni, mint a jó kőssgéalségi vtaaonyok alkalmával. ?«hát'a íélelem az sgyik inditó ok, a másik gyakori ok pedig a -fájdalom. A'fájdolom a természet lató-^rava, hogy ^valami nincs rsn* .dén a axervcsetbcn. Miként a-tüz-esteknél a még alig* pislogó, kezdő égést könnyedén tudjuk eloltani, i asonképen Könnyebb dolga van a* orváénak éa a természetnek, ha aári akkor1 > kezdjük magunkat ifryófjrk«»«itetai, midőn még na-1. fyeo csekély fájdalrodnk árulja el egy kezdődő betegé jelenlétéi. ,lUmpa.fájdalmak álstaentők lehet-»«el* amennyiban iadolensu embc . reket kény»ze»4tenek£hogy még idejében orvosi aegitséget keres-oseeek. «- (Folytatjuk J.
6ALAI KÖZLÖM/

Törvény a kösszeigálati alkalmazottak átlamkötcsönóröl.
Módohult az engedélyezhető kölcsön öle ről szóló 1918. évi
XXII. törvénycikk. -— A háborús segélyek összegét veszik alapul «*atán n kölcsönök ' kiszámításánál.
Budapest, 1923. január 13.
: A nemzetgyűlés a bfyositási inié zetek ál*ami felügyeletétől síőIó iör vény keretében szankcionálta a köz szolgálati alkalmazónak állami kö' csönének rendezése ügyében hozol' 1918. évi XXII törvénycikk nódo sitását is. Ez a módosítás aZ azóta bekövetkezett viszony változásokkal lelt szükségszerű. Meri mig eddig n kérelmezett kölcsön engedélyezésénél a kérelmező állami alkalmazott lörzs-fizetésit vették a kölcsön kiszámitá-sónál alapul, ami a ma! gazdasági helyzetben egész jelentéktelen kis összegre zsugorodott, ezután a törzs-fizetés és a háborús segély képezi majd a kö'.csönmcgáHapiiáb alapját.
A Pénzintézeti Központ az uj köl-csönkiutstásra berendezkedett mar Az uj kalkuláció szeriül történő fd-lyósitások.ircgkczdódtck. Érdekesnek tartottuk tchét, hogy a módosult állami kölcsön dolgában kócdóst intézzünk Guih j Pálhoz, a Pénzintézeti KÖ^p.ont állarr.i kölcsön ügyosztálya nak igazgatójához, aki szíves volt a következőkben ismertetni:
—■ Köztudomftsu, hogyi a nemzetgyűlés elfogadta a biziosiwsi jnléze tek állami felügyeletéről SZolo törvényjavaslatot melynek egy rendelkezése az állami tisztviselők hitelügyét vitte uiabb lépéssel n megoldás felé Ez -8 rendelkezés kimondj*, hogy a Pénzintézeti Központ állal 1918 évi XXII. t. c. alapján engedélyez he(ó kölcsönök megállapításánál ezentúl nútocsak, mini eddig, a törzs fizetés, haneoi a háborús segély is beszámítható* Ez a felsőbb tizetési fokozatban levő tisztviselőkre is, de különösen az alsóbb, tehlt logjob ban részorull llzeiési osztályokban levőkre igen nagy könnyítés, mert uJíAftiul -4—á-izuL- anuyi kulcMUl. kaphatnak, mint azelöll
— A törvénynek ez az intézkedése lehétővé teszi azt is, hogy n*ok is

Zürichi tárlat :
éWtoVIZ ,AB»t..J4ií *V»7t, liptUuJU, , Naé-Yöfk , fitt ' 75 Unión 2473. PAiw •'.-"S7I0, ' MEUfco Paág< Ii20, ffadx-
• (MMt.'ü)&0, Zixiib t^o, V.tv. 'i 40, vKH ík-fu 410, On.ir.k .ifétjr 0 7ti
Saját tudósitóirktól. — ! konvertálhatják régi terhes adósságaikat, akiknek ez idAíg nem sikc rült, mert nem kaphatták m*K a -ehhez szükséges negyságu anyagi támogatást. Az ilyen tisztviselők száma pedig igen nagy, akik sulyós idegen kölcsöneik után tiemcsuk 8c/c os kamatot, 4%-os kezelési költ ségc, hanem küiön kezcsmcgváltási dijat és íillandó magas biztositábi díjtételt is kénytelenek fizetni. Ezok most egyszerre megszabadulhatnak nyomasztó tcrhciktól.
— AZ ujabb ' magasabb "rtllami kölcsönök minden közszolgálati alkalmazottat megilletnek. A kérelmezés pedig, min: iddig. szolgálati utóin át mand tovább A kiutalt kölcsön Után 5 és fél százalékos kamat jár, amit a 15—20 évre szabott VÍS£Z4-téritéssci együtt hivatalosan vonnak le a kö'.csönéivező *hnvi fizetéséből, tetmészelcsen oly kicsi tételekben, amit alig érezhet meg.
A folyósítható kölcsönök évi ftzö tés szerint a következő össizegekben utaltatnak ki:
Évi fizetés 14(X) kölcsön 5700 K
Ititiu . 'W00 „
MIH) L
iuutJ I"100 n
'220U laíűo [
'J40' l.t|00 .
V<tiX) 140CX) ,.
;;9u" IMIM .
1 3íl»> BtfrtOi) .
.'Í00O IStiOO »
H^HíO amw „
441.10 ■ii 7oo ;,
II 4»)<i 3»1.|> i.
-S4HU ar>30(> .

ti40f> :í98(16 ,
TÍW .i.'iooi'; r
■ .
. 1Ü0- u . . 0 „
1 «< *J0
HÍREK.
o '
Kis magyarok,
Nnpsűlölle országúton Mennek af.rá kis magyarok.' 'Szőke lányka, barna fin Szomorúak, hnlígataguk.
Napsütötte országúton Beszélni kezd a ki^ rpugt/ar. Hangi a komor, hangi a tompa. Mint húr, mit gyász/átyol takar : ,Gránát téptszét uz apám A Kárpótoli hideg haván : S ip eg öl te a gond, a bánul Az én drága j<> anyámat. Örökségem a feijáju, Azt (f eső, vihar vágja.
Szól a lányka, szőke hajú. Könnyes szemű /áradt gtítanib! Hangja ugy csenn lel — fesirvn fMhtt'égy arany leiekkorttng ; „Erdélyország volt a fíLcám, Ott 4lt az én beteg apám Anuám meghalt réges régen Sok román'jött gyáva éjben, At apámat legyilkolták. Öttagúnkat elrabolták."
Szál a fiu siri tompán : aH{t nagyjeszek, kardot kötök, tiombáf ffqártok, golyót • ön lök (^sej}et ötök',, szerbet ölök ..."
Siói u lányka: „Ha nagy leszek, komán legény lesz a párom É/es székel., tarocskéaynei Megölöm a nászi Jgyon l" «i. •
S mennek tovább hallgatagon ; Napsütötte országúton
Hohdanecz ky A ladár.
— Időjárás. Az Időjárástani intézet jelentése szerint hizánkbno elszórtan kevés eső esett. A ho-m'rséktet kissé sülyedt. Egyelőre még cstpadékra hojló idő várható lényeges hővállozás nélkül, kéiöbb megélénkülő szelekkel hidegebbre fordul uz idő.
— Dr. Tarányl főispán szóm* bathelyi beiktatása. Vesvárroet gye állandó választmányának teg> napi ütésén dr. Tarányi főispán iráni a legnagyobb bizalom nyilvánult meg. A?, ülésen előkészítették az installáló repdkivüli közgyűlés tárgy sorozatát. Miután n vármegyei fő» jegyző felolvssta dr. Tarányl Ferencnek Vasvármegye főispánjává lörtént legmagasabb kormányzói klnevevtetését, Herbst alispán szói lalt fel. Igen természetes — mon-d^ttti, hogy a kinevezésről szóló Iriratot nemcsak tudomásul vesz-• s/ük, 'hanem az uj íöispánt bizalommal fogadjuk és üdvözöljük.
Herbst alispán ezután' böjtien tette, hogy dr Tarányival tőrtént
megállapodás szerint- irfM&Háló közgyűlés e hó-25-én lest. Av^üd-vőzlő bestéd megtartására gróf Mikes Jánoi megyéspüiií>6ke^ kérik frl. Az inMolláción Z«tavármegye részéről B6dl/ Zoltán attspárt'Veze-tésével egy ' küldöttség fog vfészt venni.
—^ VáM>al kflsfrfülés Nsgv-kaniz*a városa szértífin délután'fél 4 órakor tartja et év *Uő' réndes közgyűlését. 'A meghívások holnap hétfőn testnek a képviselőknek ki-k<vbe*ltve. A tárgy*oro*«ton több fontos ügv szerepel. Maga a tárgysorozat körülbelül 25—30 pontból fog állani.^ • *
— Felsőtemplom harabg-jaira. A felsötemplom harangjainak besrertéséré'adaVozYik: Az 1. számú posta • és távirdahieatkl *kö-réheh (JstközöH gyűjtésből 15500, Eperjes/ Gábor 2500, DeulscW'Jó-yfe^f (kereskedő) 2000, Skopál Antal 200, Sió Jóresf l00^/> összesen 20.300 K,/ azaz huszezerháromszáz keronv. Nagykanizsa, 1923.- IV13. Délzalai Takarékpénzlá? RT.
— A 6 ik gyalogezred zene karának holnapi szimfonikus hangversenye. Házi ezredünk veneknr* holnap, janu 'f 15'én-^ste fél 9 órakor kÖTkivánatra "á> wUrá-
t.ifl- mozgógép Színházban tttejí ismétli a folyó hó ő án ririáil'sikerrel turtott' hénjfve^sert^ét. Házi-r.'rmL'lnk zenekarinak minden fel lépését egész' Dunántul ovttnHan diciéretttl és elismeréssel kisérte. Azok ulán, amiket -a zenekartól már hallottunk, meg Vagyunk róla győződve, hogy a holnapi est'-K elsőrendű müélvexetet fog rtyüjtSni Nagykanizsa közönségériek.' A hangverseny műsora n következő:
1. K*ter: Rákócrl-nyitány. 2. Beethoven: I. Szimfónia. C. dor I. Adagio molto/' Allegro cdn brib1 II. Avdante, caritabilfl coRuPloto. III. Mennett^ Allegr/O,. "opltc^rf MlV*te. IV. Allegro molto e vivace. 3. Gríeg: Peer Gvul Sujto I. Reggoli, hangu • lat. II. Akt halála. III. Anitra tánca. IV. Heg vek királyán(kv<£.1«r{¥)fcá-ban. 4. Papp-Vág-Szflbados^^/Ma-gyar Hiszekegy.
A hangverseny pontosan féV 9 őrekor kezdődik. Belépődíj iOO K.
— Anyakönyvi hírek..iNagykanizsán január 7 tői 13-ignl0'S»ü-letés .fot^ult r elő. Etek közül 5 fiu, 5 leánygyermek voltn Házasságot kötöttek ; Lengyel ij István városi tisztviselő Szentgyörgyi-Annával, Horváth Pválmán gazdálkodó Nemes Anitával, Kálovics Sándor földioivat Bolí Annával, Dolmányos József föld míves Pot-llcs .Rozéliá-vcl, Varga ferenc cementönlő segéd Szokol ,,Rozáliával, Henrik Lijos délivasutfékező Gíczi Rozáliával. Elhaltak-. Sfplui Kíária.18 hónapos tüdŐlob, Németh F. reac-ié Márton M iiu 58 éves,rmydig»nat, Noll Ferenc nyugalmazott déli Vasúti rtVozdon7ve>M<rö7 iíves tüdőtágulás, iíklW'AWtWe. agyha: lyalob, örv. Üit JJwefní M..non Roiili. 68 év«» tWSIíí-(jajinnfl., J.ileopfovita Vtncfc' c^ié.-mc.'rr 5B éves töd5iéj<láí»n.l, S.-jni A-pÁd l nnpos kor.itblOtt-*(l!, V<díJi J-Sia.f 'földművé. évt.H ví)(c[jryrnaüU., Hóf*íth Arin. jáisa 25 évca vörheny.
- Au L«iAiy<l*y»»*m!»l«t-mig,i Nagv érdeldSdéil leltet' n hír, hogy i-. Kalh. L^ényéjjlel tagjai « f.rssngban op-f!éite eíö-•dé.tl fotnot bemutatni f* a ttr-.long utolsó hetibsiC 7ah i Kriuánon cimú operettet éiö-adni. At elB.dísokon ot Irodilriii
Múvía>etl K5r leriikari fojjá'a
úALAl KOZLON.
1923. j.iuiir 14.
unit előndni t, s kiváló karnagy Kettlng Ferenc ur az énekek beta nitásit is elvállalta. A széleskörű érdeklődésre való tekintettel az előadásokra már hétfőtől kezdve lehet jegyeket előjegyeztetni a Schless testvérek papirkereskedé-sében.
— Az arangéllkui nőegylet
folyó hó 20 ikl estélyére n jegyek elővételben kaphatók a Králky tőzsdében és a Gutenberg könyvkereskedésében. A jegyek nagy-része már elvan adva, ugy az e!ő jegyzések mielőbb eszközlendők. Az estélyen o 6. gy. e. zenekara fog közreműködni. Részletes programot legközelebbi számunkban adunk.
— A II. vagyonmentő vásárra eddig beadott tárgyak ér téke meghaladja a/ 1,000.006 K. A gyűjtés folyó hó 17 éig tart. Kiállítás és árverés 18, IV és 20-án.
— Kutyák pusztulása. Ros*: világ jár a kutyákra Nagykanizsán, mióta a város területén a kutya tartáa 1500 korona adófizetéshez van kötve, mert mindegyikre előbb utóbb eljön a halál. A sánci árok tövében koldusnirba kerül mindegyik. A még megmaradt házőrzők egy részét elfogják majd puvlitani, azért, mivel nem fizették meg értök az adót, n ináslk részét azért, mivel megoes/helnének. Es el fognak pus/tulni mind, mert amely kutyának veszett hirét köi'.ik, an nak meg van pecsételve a torta. Lázong/a nézik majd n gyermekek, hogy hű barátjukat undorító, ál latkinzó módon cipelik a h.ilotti kocsiba. E« nem.egy gyermek meglelt koriban clkesergi majd béna tát a költő szavaival: Távol gyer-mekkotl tekintve a ifjúságom bá natát, Atyám, anyám sírján kívül látok még egy hü kutyát.
— Nagykanizsai épltészmér nök ujabb sikere, Műszaki lapok közi^se szerint n Nagykőrös városa által építendő melegViz{úrd,> és USZóda országos tervpályázatin az első Jíji; Szeghalmi/ Bálint oki. építészmérnök .Víztorony" jeligéjű pályaterve nyerte el. Ezen páratlan siker értékét növeli az a köiülmény, hogy a pálmAt Lcchncr műegyetemi tanár, Wane'n-macher és Fiicdrics stb. országos hitU építőművészek elöl sikerült elnyernie A bírálóbizottság elnöke, Az/íz Oszkár műépítész, műegyetemi tanár meleg-' hangú levélben gratulMt a nagykanizsai építészmérnöknek és azon ro ményének adott kifejezést, hogy a kiviteli tervek elkészítésével is ő fog megbízatni. Meg kell említenünk, hogy Szeghalmy Bálint építészmérnök a mult évben a Mindszent Algyői róm kath. templom tervpályázatán is dijat nyert, a birálati jegyzőkönyv szerint .kiforrott művészi egyéniségről és kiváló szerkezeti tudásról* tanúskodó .komoly* JoligéjÜ pályatervével. j
— Bűnügyi azakértők dija sásának rendezése. Az igazság* Ügyminiszter hatáskörébe taitozó bűnvádi ügyekben alkalmasod szakértők díjazását újból rendozte. — Eszerint az orvosszakértőket és más szakértőket, valamint a nekik segédkező személyeket az 1912. évben megállapított szakértői dijak tízszerese illeti meg.
— Nem lesznek adóemelések. A vidéken nagymértékben elterjedt hírek tudni vélik, hogy a kormány emelni készül a forgalmi adó százalékot és az egyenes adói. Kállay pénzügyminiszter az e tárgyban hozzá intézett kérdésre válaszolva találgatásnak minősítette ezt a valótlan híresztelést.
ttz elcsatolt kisebbségek sérelmeit a brüsszeli konferencián tárgyalják.
Februárban nyitják mejf a konferenciát.
Budapest, 1923. január 13.
A megszállt területek magyar kisebbségének ügye u trianoni béke által teremtett Magyarország Irg fontosabb kérdése, tekintettel arra, hogy Magyarország jelenlegi lakói számának felével egyenlő azon magyarok száma, nklk az elc«ato-lással kiestek körülünk. A magyar hivatalos és tár»adtlmi tényezők a rengeteg hozzájuk érkezett panaszok alapján tesznek meg min den elképzelhetőt arra, hogy megkönnyítsék életlehetőségeit az el-csatollnknak.
Köztudomá u, hogy uj szomsié dninknak ugy kulturális, mint g!«-df.srígi irányban az n Irgfőbb törekvésük, hogy n hozzájuk kény-sieiilett mBjfynru/lgot előbb lezüllesszék, aztán teljesen megsemmisítsék. Ez-^rt el is követnek mindent és a legnagyobb invenciót tanúsítják eszközeik megválasztásánál.
A magyar külügyminisztérium igyekszik védelmüket diplomáciai
uton biztosítani, a különböző tár- _ ^rgy ujabban csatlakozott ottomán
sadalmi egyesületek pedig nemzetközi Longresszusukon mu'atnnk rá az elcsatoltak elnyomatásáro. Minden ilyen ut Ge.>f felé vezel, ahol a Nem-'etek Szövetsége volna hivatott őre a kisebbség jogainak. E szövetség »/onb>n hihel-tlen lassú n jogvédelem felügyelet/ben, ugy, ho$y_ n leg<igiliv:bb külön működés vált szükségessé, amik eredménye i Magyar Külügyi Társaságnak ddig folytatott wkciójn és részvé tele a különböző nemzetközi konferenciákon.
A legújabb ilyen Brűsazelben lesz most, amiért érdekesnek tor lottuk megkérdezni dr. Póka Pivny Bélát, u Magyar Külügyi Táisas.íg
iga/g utóját it brüsszeli konferenciára
— Saját tudósítónktól. —
készített anyag doígábnn és aki erről n következőket mondotta:
— A Népszövetségi Ligák febr. hóbr.n tartanak ismét nemzetközi kisebbségi konferenciát, amelyen Magyarországot Paikert Alajos igazgató társammal együtt fogjuk képviselni. E konferencia, mint ilyen a negyedik lesz, mely » kisebbsé gek jogi '.érelmével foglalkozik és remélhetőleg épp oly sikerrel fejezi be ülésszakát, mint amilyen eredményt sz eddigieken produkált.
— Feladatunk kettős lesz: egyrészt ismertetnünk kell újra és folytonosan i« megszállott magyarság kétségbe--jlő helyzetét. Ha szüksé ges, nemcsak okmányokkal, de tanuk felvonultatásával is. Másrészt javaslatokat teszünk arra, hogy az elcsatolt magyarság miként volna megvédhető o nagy zaklatások ellen é» erre jelentől készültségünk von.
— A konferencián a régi 17 nemzet képviselőin kívül jelen lesz
delegáció is, mellyel ma a legszívélyesebb viszonyban vagyunk é.s támogatásán* feltétlenül számltha-lunk. A törököket nem diplomáciai trükkök vezérelik az ilyen nemzetekre kiterjedő veszedelmesen nagy kérdéseknél, hanem az egyedüli igazsog.
— Mi a javaslatainkat a Magyar Külügyi Társcság részéről elnö künknek, Apponyi Albert grófnak jóváhagyásával n legközelebbi nn pokbi.n elküldjük, mi magunk e hó végén kelünk útra. Útközben meglátogatjuk a genfi Népszövetséget, népjogi missziónk ügyében és ha még ülésezik ;-.ddi<, a latnaiméi nemzetlÖzi konferenciát is.
— Nagy tUr. Kaposvarott.
Kaposvúiról jelentik: T--gnap délben óriási tüz ütött ki « va*.útvonal mentén levő tárházakban. Ed dij; ismeri)len okból n kaposvári dunántúli bank és. takarékpénztárnak mintegy nyolcszáz vagon befog, dóképességü raktárit gyulladt ki. A tárházak tömve vr.nn.ik gabonával és gyógynövényekkel a tűzvész elhárithaiotlanul hsrapód-zott tovább. A nagy.;rányu tüz óriási riidelmat okozott a városban és s>z oltáshoz a helybeli katonaság, vámőr.séj^.csendőrség rendőrség, vasúti- és városi tűzoltóság vonult ki teljes létszámban, hogy felvegyék o küzdelmet a mindinkább terjedő tűzzel. A nagyarányú tű/vés: bor-almas látványos aága rengeteg kíváncsit csalt a környékie, ugy, hogyi közöttük ia a katonaságnak kellett o rendet fentaitoni. A tűzet sikerült lokall zálni, ugy, hogy csak egy épület égett te és benne hamvadt nagymennyiségű búza éa tengeri. A kár több száz millió korono.
— Pályázatok, irodai dijnokl állásra a szolnoki all. mértékhite lesitŐ hivatalnál 2 hét alatt. Egyéb altiszti állásra u tzékeafehérv«ri p. ü. igazgatósághoz. Két hivatalaiol. gai állásra a Budapest lipólmczei elmegyógyintézetnél jatt. 31 ig az igazgatósághoz.
— Komoly diplomáciái hl »ek egy német — orosz katonai szövetségről. Bécsből jelenlik a Kőzéprurópji Kurírnak: Diploma
ciki köröz ben komoly formában' tartja inagát az a hir, hogy Németország ktitonal szövetséget kötött Oroszországgal. Bizonyításul emle getik, hogy a német kormány egyre ujabb kntonii missziókat küld ki Oroszországba, viszont Oroszországból is küldenek törzstiszteket Németországba. Orosz törzstisztek nemrégiben német tiszteket vittek magukkal a Keletoroszországban tartott hadgyakorlatokra, sőt Németország áthelyezte hadianyaggyártását is és most a Putilov gyárban Tula és Moszkva gyártelepein, valamint Perm, Szóméra és Jeksterinburg körül repülőgépeket gyártanak német vezetéssel Németország részére. Azt a nagy orosz felsegély/Ő akciót, melyet Rathenau kezdett meg, most Stinnes folytatja. Végül Németország 110 vasúti mozdonyt, négyszázezer fegyvert és hatszázezer katonaruhának való posztót küldőit át Orosz o: országba. A hírek különösen a franciák körében keltenek óriási feltűnést.
— Ujabb katonai bevonu Inaok Jugoszláviában. Belg rádiiói jelentik a Középeurópsi Ku rimák: A Jugoszláviához csatolt magyar területek katonai parancs nok-i»gai legfelsőbb utasításra elrendelték az összes 1900, 1901 és 1902. cvfolyamoeli szlávok és nem szlávok bevonultatását. A bevonu lók névjegyzéke a napokban elké-szült, amikor átadják azokat a katonai kerületek nyilvántartó ügy-
osztályainak, vidéken pedig a községek jegyzőinek, hogy a behívást ennek alapján intézzék. A bevonulások előrelátható határideje február 4-ike lesz. Ez a réazleges mozgó-aitás azoros összefüggésben áll a kisantant egységes mozgósítási tervével.
— Meghalt a clevelandi ma gyar plébános. Szepessy Gyula, az amerikai magyarság egyik ve zetője, Szepessy 17 éve dolgozott künn Amerikában véreink testi és lelki boldogulásán.
— Lenin megnémult. Egyre-másra érkeznek hírek arról, hogy az orosz szovjet koronázatlan királya, Lenin, gyógyíthatatlan, sulyoi beteg. A sok ellentmondó hir közül azonban egy sem árulja el, hogy Igazában milyen betegségben szenved az. orosz népbiztos- Legutóbb egy berlini kiváló orvostanárt, Förater profeaszort hívták sürgőién Moszkvába Lenin betegágyához. Haza utaitában az ortost megrohanták az újságírók, de nem tudtak kicsikarni belőle semmi közelebbi felvilágosítást Lenin betegségére vonatkozólag. A népbiztos közvetlen közeléből kiszivárgó hirek szerint azonban Lenin csikugyon végét járja, napok óta nem beszél s ugy látszik, teljesen el is veszítette beszélőképeaségét. Hir szerint a moszkvai szovjetvezéreknek most mindennél nagyobb gondjuk, hogy kit válasz-szunak meg Lenin helyére.
— Általános sztrájkkal fenyegetőznek a francia mun kások m német megszállás alatt. Berlinből jelentik a Közép európai Kurírnak: A francia szociáldemokrata párt és a szakszervezetek heves támadással ostorozták n kormányt a német megszállás ügyében elfoglalt álláspontja midit. Gachin 4 parlamentben ét népgyűléseken szemére vetik a kormánynak, hogy a Ruhr-vidéket arérl akarják megszállni csupán, hogy némiképpen kárpótolva lcgyene^ azért, mert az angolok Mossul megszállásánál viszont birtokába kerüllek az ottani petróleum forrásoknak. G-schin, aki régi bajnoka a német-francia proletárlátusnak, bejelentette, hogy német és francia általános sztrájkot proklamál, ha Franciaország továbbra Is ellenséges céllal lép fel Németország ellen és nem változtatja meg a megszállás világbékére veszélyes tényét.
— Angol jóslat az antant ellen. Misa Mary az angolok nagy szavahihetőségnek örvendő jósnője, nemrégiben nyilatkozott a titokzatos jövő kialakulásáról. Szerinte az aniont rövid időn belül teljesen felbomlik. Kelet- és Nyugat mér kőzése lesz az uj háború. Kelet I győz, mert Nyugat megérett pusztulásra. Az uj világháborún kívül fizikai földrengés is leaz, amely
a föld arculatát teljesen átalakítja. — A tenger huiláoAai temetik cl Európa legnagyobb részét. Ezek a főpontjai az angol Pylhla jóslatának. Látható ebből, hogy meglehetős réazrehsjthatatlanul ijesztgeti a hiszékeny embereket.
— A Jugoszláviai republikánus párt részt vesz a vá lasztásokon. Belgrádból jelentik a Középeurópai Kurírnak: A választási harcok megindulása küszöbén a jugoszláviai republikánus párt monstregyülést tartott Zágrábban, molyen az összes republikánus alakulatok képviseltették magukat. A gyűlésen Prodanovics beszélt a választási kilátásokról és felhívta a párt tagjait a legtömörebb egységre. N
fl
1923 január 14.
ZALAI KÖZLÖNY
— Esküvő. Kormos Zsigmond (Kohn L. Lajos cég beltagja) 16-án tartja esküvőjét Koréin Margitka urleánnyal Znlasientgróton. (Minden külön értesítés helyett.)
— A 24 Ikl Kulturest (Dr. Balthazár Dezső ref. püspök és Dr. Giesswcin Sándor pápai prelátus kulturelőadásai, Vencell Béla operaházi tag, Mirkowszky Mária,- TorJay Ida. a budapesti Orchesztikai Iskola tanárai és Kósa György zeneszerző művészi számaik kiegészítésével) jegyek Le;tner drogériában átvehetők. Jegyek már csak a 12-13-sortól, esetleg néhány pótszék még kaphatók"
— A kereseti adó é■ a ma gántisztvlselők. Az általános ke reseti adóról szóló törvény végrehajtási utasítása minden kereske dőre nézve kötelezővé teszi a kot-tős könyvelést. A kanizsai tisztviselői karnak csak kis hányada rendelkezik teljes jártassággal o kettős könyvvezetésben és az a néhány mérlegképes könyvelő, akik egyébként is állandó alkalmazásban vannak, nem fogják kielégíteni tudni azt a nagy keresletet, amely a kettőskönyvvitelnek kötelezővé tétele folytán már most mutotkozik. A Magyarországi Mogántisztviselők Szövetségének nagykanizsai cso portja ezért elhatározta, hogy tagjai részére könyvviteli tanfolyamot nyit. Ez a tanfolyam már a jövö hét elején megkezdődik az egyesületi helyiségben. A kanizsai magántisztviselők nemcsak ezzel igyekeznek segítségére sietni a keltös könyvvezetéssel sújtott kereskedők- és ipari vállalatoknak, hanem az állás közvetítést is rendszeresítették. — Akinek tehát akár állandó alkalmazásra, akár napi egy-két órai munkára könyvelőre, vogy más iiodai munkaerőre van szüksége, jelentse ezt be a magántisztviselők helyi csoportjánál.
— A nagykanizsai Izr. hitközség felhívja tagjait, hogy laska szükségletüket folyó hó 19 élg bezárólag okvetlen be jelentsék, mert későbbi igénylések nem fognak figyelembe v.étetni.
— Uj ügyvéd Letenyén. Szugfill János nyug. kir. járásbiró Letenyén ügyvédi irodát nyitott.
A magántisztviselők köny v-veléal tanfolyamán résztvenni óhajtótogok jelentkezzenek Koppány Itnre titkárnál.
— Uránia. Hétfőn szimfo nlkus hangverseny.
Vadbörtfkot, nyúl, róka, stb. Icg-oiagiubb árban veszek Bzabó Antal fegyverkereskedő
Zonomti újdonságok. .Magyar
Klet* dalciklus, zenéjét i'cíóll Sándor verseire irta: Lányi Viktor, l'ctóll azizesiten-dóí ünnepére ,01ivla hercegné.* zenéjét Hródy Miksa verseire szerző: Buttkay Ákos (operétt a felvonásban). liodrogi Zsigmond két uj magy»; dal* .Régi dal... Répi nyár* zenéjét szerze Hclényi Moidlberg Albeil — Kapliatók Fischcl Fülöp Fiai könyvkereskedésében
— Xdegoaség gyakran csak « xossz emésztés kovctkeiuiénye Ily cselben a Hunyadi Járto* viz (Saxkhner) rendszert* használnia mCKlefi-'.en jo tintasu
— Uránia. Még c«ak - a, vosiriup: ,Maclstc* II rcszc: Aki .orindont nier. — Magnus -'vertjéből fakad" bravúrjainak toló-foka, általiban ci;óx trilógia kgixgal-masabb ré»r.c L'IJi'zés a robogó von»ton. Hétfón ' f9 órakor nagy szimfonikus hangverseny. - Jegyek elővételben az Uráni.i pénzt.if.in.il kaphatók
— Érdomo.s vo't-o? Ezzel > címmel Irt xendkivjl érdelcs cikket llcrczcg Ferenc a „Színházi Klet* inost mcirje'.ent uj szamába, Jcjiüivc cikkeben a l'et'ti ünnepségek tanul* ».g«lt. A "rt oldalas lap cfcész csomó színházi szenzációt közöl. A Renaisrancc Szín. ház uj da'rabjinyí a .Dupla vagy semmidnek legszebb {cUne'ii, pompás Angclo képekben disiitik a lapol. Szenes Hela uj te-genj e, kotta, dus íUűHéklctok vannak meg a Színi:,ízi l'lctben, melynek 4ra tló korona. Kiadóhivatal Erzscbst-kóui! 20.
A Világ mozgó ir.é.- csak ma, vasárnap tartja miis.rán na .Arany háromszög* cimu kalandor regényt, mely Aracuc I upin hőstettét örrtkiti mén, ú hattluias k.i-l»ndor regényírón n fóss^zcpst ' losil, a hírneves o'asz eltilt* színész játszó, aki mar számtalanszor tette kockára életéi, hogy produkcióival bámulatot keltsen Az .Aíaay háromszög* az olasz filmgyártás logírisct'b alkotása és trJkkjcl annyira tókclete<ck, amilyent csak a*nt:ikai lilmen láthatunk. — Kedden, szerdán prdig a hrc dán nnlvész. a k..zonség kedvence Olaí Föns felléptével .Az ipák lnir.c' cimü hatalma* táxxwdal ■ i dráma kcriil I cmutat".: - J-i.i I .Thcodora*
Könyvpiac.
A Petőfi centennárluml Un
nepségek legkimagaslóbb mozza nata unnak az emlékműnek a meg jelenése, mely a nagy magyar kö';tő összes köite i.ónycit Budapest székesfőváros jubiláris kiadásában tariat-mszza. Budapest székesfőváros nHgy áldozatot hozott, midőn hódo'.v* a nagy költő Géniuszának egy oly ki adás megjelenését határozta el, mely ugy olcsöságanái, mint elóke,ő ki-Állításánál fogva alkalmas arra hogy Petőfi lángolo lelke mindcnho,vá eljusson. E certennáris kiadás, melyhez Ferenczi Zoltm tanulmányt irt, nemcsak Pelőfi eddig megjelent költeményeit hozza, hanem olyanokat is ad közre, melyek eddig összegyűjtve nem volták meg, igy tehát ez a kiadás Petőfi költeményeinek legteljesebb!) gjUjternényo. Budapesten három nap alatt közel 10.000 példány fogyott cl, amit magyar könyv eddig el nem ért Er. termé-
szetesen Petőfi páratlan köliészetének páratlan népszerűségét bizonyítja, de egyben a főváros kullurmunkájának jelentőségét is, hogy ennek az olcsó kiadásnak megjelenését lehetővé léve eléri azt, amit elérni akart: Petőfi költeményeit mindenkinek birnia kell. szegénynek, gszdagnak egyaránt. A székesfőváros tanácsa a könyv forgalombahozatalával a Pfeifer Ferdinánd (Zsidler testvérek) nemzeti könyvkereskedő céget (Budapest, IV, Kossuth Lfljos-uica 7.) bízta meg, mint amely cégnél Petőfi összegyűjtőit költeményei a negyvenes évek elején először látlak napvilágot. Ara a művészi címlap rajzzal ellátott 630 oldalas kötetnek a köllő arcképéve! együtt 454 korona, félvászon kötésben 850 korona, d'szkölésbcn 1020 kr>rO'T, pr>nó 75 korona.
KÖZGAZDASÁG.
Mult hó 23-án lartotla Kaposvárott alakuló közgyűléséi Haidek-ker P.l Gőzszappangyár Részvény társaság, mely a hasonnevű itt is előnyösen ismert 71 Harc fennálló Haidekker gyár átvételbe alakuli. Az uj részvénytársaságot H.tidekker Pá! ur fogja igazgatni, ki c szakmában a legjobb hirnévnek örvend és eddigi működése alatt is már sok uj piacot hódított meg híres „Hoüo"' védjegyű szappanénak. A részvénytársasággá való átalakulást u vállalat fejlődése tette szükségessé, mely formában jobban meg fog tudni fele'.nt a mai kor követein ér n> cinek. Képviselve: Fehér Vilmos és Táisa cég fttial Nagykanizsa, Kiráiy-utca 28.
Budapesti állatvásári
Maxhahut I. x. egészben :il»ö—it>0, hátulja 400-420, eleje 320—411, II. t egészben 2W—32V. hátulja :70—3&0, eloje IDU-24'J N'óvcnJék marlu: ! r. ege%zben 2Ö6-280, 'eor;u (ólótt fcóxb) Kósxlet: Nagy-
niaxha ÓS, eladás JJ, — Növendék maxii* 12, eladá* f, bozju !*.•&, eladii !>0, Maxha-bí: t,l0—!»9o. botjubfx J0Ó0 -1100 Öirk.
, eladva —, Juhhus ——
Sertésvésár i
relhajlás I07O, Elkelt délig 450, Öreg — Közép Könnyű —-—,1. t. 520, ll-lflO Zsix »20, Szalonna 030, Leh. hus 415.
Felelőd szerkesztő Benedek Rezső.
100 150
holdas
Vennék birtokol
megfcUlö ur.lakkal Kanizsát kúnnyen ihck kózclitó lielyon. Ajánlatok „J6 Ittld" jclÍRe i»|aM a kladób.i kéretlek
Apró hirdetések
dU*< JO ÍOO korona. Twt»»»bb balDra)
(■•deli iu»k dapláa iitaűtUtaak. All»«l k.r*iökn»k 50 axA>al«k 4r*o««dni4ny.
Tanonc felvétetik
Nagykanizsai Bőripari Szövetkezelnél.
nt«l. rrfefcliluie. IntflIlKíi". <)Croíkl«!«n hl. ajianoiti nrM»i.-i iatuuk. »*í> tirmlnt hxiocM Illír* '.JmiVorn. S.-.6. )»U<' |'lff«»r Ondc^.
»zlílAtilrlok. DiK-ef<i:><n : t« 1(1 ilSieiitl. . cl«Jo ti|) í&JChti1c4lál <ki<tí!h«l». tol maii Jöi.er Kiik.nl.KOrmO*ulti JJ 6lS«
ll.it.I.i. turku.Uuly.i (nOilfayi
• iii. a.------------ --------
il7.i.kt1iki.visé;okt ki-M.rk a »aro« k(>.|ioi.galiaii fim n kirnlúlinn. <>tl')
'/.onciokahanooi.o ajtolkc/tk h«^bin «• njikrt l'.iuljtkrt niini i<n*itiKi »|ln.'koj|« Vlri* Kkm4r Aisb> Jtroa-Qtci 10. jS}«
100 holdas birtokot vennék
nyékén. — Ajánlatokat e Inp kiadóhivatalába kérek. — Közvetítők kizárva.
Viszketeg
raiicssíg rllia Cutitsllja a r<c«u t-i»4U An'iscabln magyar nave-
Boróka-kenőcsöt;
K.i UíeV *ia 150 K. S".<r <ra 300 K.
Kapható mlnitcn {>d()nicrlirb>ii. VIMkl a»<llfltiM» •
XOJMOCHÍMIfl R.T. Budapist JX.Rjdiy-v.12.
A forgalmiadó blokk
használatára
figyelmeztető felirat
deklire kasírozva kapható
lapunk nyomdájában.
EREDETI SURGONYMÁSOLAT
Turul cipörakftár Nagykanizsa
Hozza forgalomba a küldött 3/M jelzésű príma boxbőrből készült férfi Goodyear varrott fü&pscipöt
5110
koronáért.
Turul Központ
Budapest.
ZALAI KÖZLÖNY _
1923. január 14
Nagy vászonvásár400 koronától!
Egész vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövöpamut raktár!
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA gggg
Vetőárpa
nsétermátsánkint
10000koronáért
eladó — Megtekinthető' h
NAGYKANIZSAI TÁRHÁZAKNÁL.
A legjobb minőség j VI.Ml'ASÍNG-féle
HÓ- ÉS SÍRCIPÖK
h legolcsóbban
KAUFMANN KAROLY
KKI.KTI X. MOK c*g ulMAeál
szerezhetők to. — Ugyanott egy joliáz-hol való tip vagy leány tanulónak fizetéssel felvétetik
Vadászok ás uradalmak
u.1 (igyelrniba I
Vetz«k:
minicnnjmu «db<it és nyersterményt a cj>xnatasabb napi áron
NAOTKiKUlA Hailatij-u, 12.
Szarnék Mór
AUTÓJAVÍTÓ ÜZEM ÉS SZEMÉLYFUVAROZÓI VállilAT
CZIMMERMANN ES PINTÉR
NAGYKANIZSA, RÚKÓCZI-UTCA12.
Telefon
3-34.
Telelőn
3-34.
Fuvarozást Jutányos áron vállalunk.
egy uj sárgaréz ágy, egy összecsukható, konyhaasztalnak sl-kalmazhsió cselédágy és egy kirakat-szekrény üveggel. — Fehér vaságyat * , Fonyó Mihály, Kazinczy-u 2.
Eladó
OLCSO,
mert jó, az elsórendü anyajból
Argent János
raorfifn ci»iszDzlttéb«n készült c;pi
Nagykanizsa, Oeák-tér 1.
Állandósn raktáron kézzel dolgozott fekete és szines box, chevreacx, szarvas, antilop, lakk, sc'yem és birsonycipők.
Gyermekcipő "" különlegességek I
Butorudvar •b
)Ultu*ík. thMMk. U/»tloUiwk. Ireírteraa-ítiH«k. itb. l«iWU*i«u»Sia MlMIUMA 5
Schwarcz Lipót és Testvéra
npeol, VII.,Hír»!a-u. 37. WíimIib
KERESIK
400—1000 holda. birtokot
sürgős vételre. Vevőm dollárban fizet.
FISCHHOF SÁNDOR
az 0. f. B. állal engedélyezett ingatlan k&zvttiti
SZEKSZÁRDON.
Könyvvezetéshez szükséges mindenfajta
üzleti könyv
kisebb és nagyobb méretekben.
Forgalmi adókönyv
Ltvél- ós szám arsndezík
Gyorsfűzők mindenféle irószer
legolcsóbb napi áron kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv- é» papirároházában, Nagykanizsán
VESZÜNK
(260 Volt,40 par., cea 960—1100 forgóira tnu)
MOTORT
Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérünk
QUITTNER ARTHUR
m í'í"; NWYKflNÍZSfl," KÖLCS£Y-U.17.
hatóságilag engedolyezott vlllaaysserelö jg |gf qjj •
Kivallat
vlUgltáal vezeteke-, motorok, crUlárok, - vulumlnt telefonok, oaengök t>s Jelsö- - — készülékek fciaxerolését, kastóly-villamharltó berendes sót. Minden nemtt villamos munkálatok gyorsan oazköitf leotnok. Sz-akszerüan végzi motorok ijratekoroselésflt. Min eanomti ógók raktáron.
394
Magyar
FIAT Művex
r. «. lSadapeil képvU»I6i«ge.
Taurll gummiraktár. teheráru fuvarozás, személy-fuvarozás, Javító-mQhely, bcnzln-árusltás. Telep: Tárhás«utca. Telefon: 183. Igazgatóság: Pő-ut a. Basár-épUlet. Telefon: 336.
Nagykanizsai Autöforgalmi
Ré.iuénytfcraa.&fi
NAGYKANIZSA
585/1923.
Hirdetmény.
A városi tanács nyilváno> árverésen elad:
16 án 9 órakor Felsőéi dőn a récsei-ut melletti kezdettel több szekér ágtól.
18-án 9 órai kezdettel az alsá^yiresi Tőlösben 136 ü:-méter bol.
18-án d. u. 3 órakor 3 évre haszonbérbe adja a Jakab kuti-uical szedreskeriei.
Nagykanizsán. 1923. évi január hó 10-
Polgármenter.
áccoooaoC3QC3COOC. fcOOQQQC30C3QOOQQDQCJOQOOQgOOOBflQ
Könyvnyomdai munkát ♦ ^Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, leyélpapirok, boriiékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelenlések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készit
ti. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós .kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati" Nagykanizsa, Fö-ut 13
__o
toOOQQQQQQQQ0000000QQ OQO QQQQQ000000000000000
NvomatolC a iaptulaldonosok: Zala'; ág Gyarmati könyvnyomdáiéban
02. éviolyan) Nagykanizsa, 1923. január 16. Kedd 11. szám.
A nagy- és kisantant együttes jegyzéke a magyar kormányhoz a hazafias mozgalmak ügyében.
to nyilatkozik a miniszterelnök. — A minisztertanács dönt a válaszjegyzék dolgában.
Budapest, jan. 15. (Ssját tudósi-tónk telefonjelentés?.) Szombaton este Castagnetó herceg, budapesti olasz követ megjel<w*t Daruváry igazsagugyminiszteri meghatalmazott külügyminiszter előtt és átnyújtotta a nagyhatalmak tiltakozó ;egyzékét. A jegyzék hangsúlyozza, nogy miután Magyarországon az utóbbi időben az irredenta-mozgalmak egyr.e nagyobb méreteket öltenek, a nagyh.:talmok kénytelenek a magyar kormányt a trianoni megállapodásokra figyelmeztetni. Egy oen kérik a kormányt, hogy hivatalos nyilatkozatban Ítélje el ezeket a mozgalmakat.
Ugyancsak szombat este megjelentek a külügyminisztériumban a kisantant követei, akiknek nevében Stiroea román követ »zóbeiileg o következőket adta elő: Magyarországon n kisantant ellen állandó izgatás folyik. Az utolsó hetekben ez nz izgatás annyira megerősödött, hogy a szomszédos állomok lakossága emiatt komolyan nyugtalankodik. Szükséges volna, ha a magyar kormány ezeket a mozgat .i.akat megszüntetné.
Daruváry Géza igazságügyminiszter válaszában hangsúlyozta, hogy ezek a mozgalmak nem nagy je-entőségüek. Különben pedig Magyarországon szabad gyülekezési-, szólás- és sajtószabadság van, igy a magyar kormánynak nincsen feltétlenül módjában, hogy a hazafias mozgalmakat meggátolja.
A miniszterelnök egyébként a tegnapi napon elhatározta, hogy a kis- és nagyuntant lépéseire vonatkozólag a mai napon nyilatkozni fog, egyben minisztertanácsot hiv össze az adandó válaszjegyzék meg . fogalmazásira és bemutatására.
Megnyitották a Patria klubot
Budapest, jan, 15. (Telefonjelentés ) Vasárnap délután nagyszámú és rendkívül előkelő közönség jelenlétében megnyitották a magyar* írók, hírlapírók és művészek klubját a Wenckheim palotában. Beszédet mondottak Síilolay István és Herceg Ferenc.
Olaazország nem nkar résztvenni a Ruhr vidék megszül lásában
Róma, jan. 15. Poincaré ismételten felszólította ex olasz kormányt, nogy küldjön csapatokat a Ruhr-• idékre. Olasz részről ebbrn a kérdésben azonban döntés még mindig nem történt.
Megalakult a katolikus hitközség.
Viharoa jelenetek az alakuló közgyűlésen. — A hitközség megalnkitáaa nom irányul a ferencrendi szerzetesek ellen. Miadkét plébániának meg lesz n maga hitközsége. — A püapöki biztos beszéde. — Hogyan folyt le a közgyűlés.
Nagykanizso, január 15.
Amint az előjelekből következtetni lehetett, a katolikus hitközség vasár nap: alakuló gyűlésén egymást érték a szenvedélyes, viharos jelenetek. A felkorbácsolt szenvedélyek úrrá lettek a máskor oly higgadt és békés természetű néptömeg fölött és ahol a legnagyobb testvéri egyetértésnek kellett volna lennie, sajnálatos félreértések miatt ismét a testvériség bontotta meg a sorokat. Nem tudták megérteni, hogy a katolikus hitközség megalakitasM nem a ferencrendiek ellen irányuló cselekedet, — hiszen akkor a „Zalai Közlöny* leu vo'ni az első, amely vétót kiáltott volna ós megmozgatta volna a katolikus tábors, — -hanem a katolikusságnak eggyétömörülése. Már-már komoly jelenetektől lehe-. sete tartani, amikor dr. Sabján polgármester erélyes fellépése lecsendesítette *a viharzó kedélyeket, és bizonyos akarások dacára meglehetett alakítani a katolikus egyház községei, urj , hogy most már végre megindulhat a további szerve zési munka. Nemcsak a fundamentum, de a pillérek lerakása, ós az egyn&zközség teljes épületének kiépítése. Nem tudjuk eléggé kiemelni Gazdag Ferenc püspöki biztos nyugodt etnoklését és dr. Sabján pol* gármester higgadtságát, akik u ieg nagyobb viharok közepette is a heiyzct magaslatán állották. A közgyűlés lefolyásáról egyébként az alabbiakban számolunk be olvasóközönségünknek :
A közgyűlés megnyitása.
A varoshaza tanácsterme, úgyszintén a karzat zsúfolva telt meg az egybshivott közgyűlés közönségével — Különösen erősen képviselve voltak a kiskanizsaiak. A hangú at izz-> volt, a kedélyek harciasak, mikor f/±íLonikoc Gazdag Ferenc Nagykanizsa püspöki biztos* a köz gyűlést megnyitotta. Majd jegyzőnek egyhangúlag dr. Kaufmaif Lajos közigazgatási tanácsnokot va-lasziotlák. — Jegyzókónyvhitelesitók Harsay György postafónök ós Halvax ^/Wu'.a v. pénztárnok lettek. -/Ezután Gazdag püspöki biztos ^folytatja elnöki beszédét. — Midőn Horeb hegyén Mózes a njajat legei tette, égó csipkcbokrot .ttou —" mondja Ebből az égó csipkpbokor-bol szolon hoz/á az Ur, hogy ve. zesse a zsid< aépei. És amikor ó gyenge erejére hivatkozott, az Uj megígérte neki, — hogy vele lesz.
— Saját tudósítónktól. ^ ő is ugy érzi magát most itt, gyenge erejének tudatában. A Gondviselés nagy feladat elé állította, mikor a püspök azzal bízta meg, hogy a krisztusi eszméket a világba bevigye. De mint Mózes — ő is az Ur erejére támaszkodik és arra a 23.0C0 kanizsai katolikusra, akik segítségére lesznek abban, hogy Nagykanizsán diadalra tudja vinni az Eszmét
— Ennek a <nui szervezkedésnek az a célja, hogy a krisztusi szellemet belovigyük a társadalomba. — Voltak mtr alakulást akarások. Meg is alakult az egyházközség. Csírázásnak i-j indult — de nem tudott gyümölcsöt termelni. Mos; végre, hosszú tárgyalások után sikerült ismét megalapozni azon alapszabályok szerint, miket a megyéspüspök jóváhagyott. — Ezen alapszabályok alapján kéri a közgyűléstől az egyházközség megalakítását kimondsni.
Az első vihar.
Felkiáltások: Eifogadjuk! Elfő gadjuk!
Egy harsány hang: Mi kiskanizsaiak nem fogadjuk el!
Gazdag: Kérem azokat, akik nem fogadjak cl, mondják meg — miért nem . .
Dr. Kenedi: . . Emlékezzenek arra, hogy sem templomunk, sem harangunk, sem . . .
i Itt ti kiskanizsaiak éktelen lármába kezdenek, közbekiáltanak. Eo-ben h nagy zsivajban teljesen el vesznek dr Konodi szavai. Szavak, kiál ások röpködnek ide-oda.)
Gazdag: H>t KiskautzsAnak nem kell hitközség, egyszerűen kapcsoljuk kt . (Helyeslés. Felkiáltások.)
Dr. Kenedi (izgatottan kiáltja n rendzavarok felé): A katolikus váltásnak alapelve a szeretet és türelem. Aki ezt nem akarja megérteni — annak ott az ajtó 1
Miközocn a toboseg dr. Kenedi táblabíró szavait helyesléssel ós topssal fogadta, -sddig a kiskanizsai polgárok, akik ugylásszik erősen szervzve vonullak fel a közgyü lésre — óriási zajban törnek ki. Kirtitoznak dr. Kenedi felé, de a rettentő zajban ós nagy tumultusban nem lehe; megérteni a szenvedélyes szavakat.
És itt — mintha két táti orr a sza kadt volna nyíltan a terem közön, -óge. Az egyik a püspöki biztos ét javaslata melleit foglalt állási, a másik a ferencrendiek menete volt. Mi
— természetesen mindenkor min-den szempont fölé kell, hogy emelkedjünk, csuk a köz érdekét kell, hogy szem elölt tartsuk — a gyü lés lefolyását hü tárgyilagossággal regisztráljuk. Azonban rossza'ásuak-nak kell kifejezést adnunk ama har.gnem fölött, amit egyesek fülünk hallatára a ferencesek allén* használlak. Tessék tudomásul venni, a Ferencesek teljesen távol állanak attól, amit a kiskani zseiak incenaltak. X^ket olyan módon aposztrofálni, amint egyesek tették — durvaság és egy cseppet som méltó katolikus férfiakhoz.
A zaj némi lecjillapultával ismét dr. Kenedi szólal fel: Hallgassuk meg egymást szeretőnél. Akinek nem kell a hitközség, az szavazzon nemmel, aki elfogadja — igennel. Azért akarunk szervezkedni, hogy azt a helyei, amely bennünket megillet elfoglalhassuk. Minden hitfele-kezeinek meg van a maga szervezete, csak mineküqk katolikusok-nak ninof.- Esért edttig mivelünk ezt tehettek, amit *k£hak. A többi felekezeteknek mindenük meg van, nekünk semmink sincs. Sem s vérünket, sem a vagyonunkat nem követelik tőlünk. Mi csak filléreket fogunk kérni, hogy oltárokat, harangokat, stb beszerezhessünk A kiskanizsaiak köréből hangok: Nekünk megvan!
Alakítsuk meg végre ezt a hitV községet; hogy elfoglalhassuk méltó helyünket. (Helyeslés.)
Györy : Dr. Kenedi táblabíró ur Azt mondotta, hogy « kiskanizsaiak elmehetnek, olt az ajtó ...
Hangok: Nem a kiskanizsaiak.
„Különválni nem leüet."
Dr. Sabján : A kiskanizsaiak-hoz van néhány szavam. Nagyon örültem, amikor a kiskanizsaiakst ily szép számmal Itt láttam, de nagyon elszomorodtam, amikor eze xei « jelenségeket látom. Amíg Nagykanizsán, csak egy plébánia van, addig csak egy hitközsége lehet. Legyenek nyugodtak a kiskanizsaiak, az I. ós II. kerületnek nem kc onek az ö filléreik. A kiskani-zs ii adólillcrek vétessenek külön az ö saját céljaikra. Azonban külön válni nem lehet. A püspök a fe rencieknek is juttat egy plébániát. A kiskanizsaiak a ferencieket kap-jAk. Mondja ki a közgyűlés az egész városra kiterjedő, egységes hi'kóz-ségnek megalakulását. (Helyeslés.)
Le vele! KI V«T»!
Majd Dr. Dómján szólal fel: A püspöki biztos'ur ít főpásztor állal jóváhagyotijalapszabályokat említette. Ezen alapszabályok értelmében a közgyűlés elnöke csak a plébános lehet, aki a közgyűlés olőlt tízen négy nappal tartozik ...
ZALAJ KOZLOM1
1923 jgfgiu ár 16.
Dr. Dómján nem tudja mondatát befejezni, mert óriási lárma kerekedik és mind erősebben hangzanak feléje a kiáltások: Le vele / Ki vele l Menjen Rassaihoz / Dr. Dómján szemmelláthatólag elsápadt.
Gazdag: A hitközség érdemtege-sen még nem alakult mén. Ne értsenek félre. A hitközségnek nem az a célja, hogy a világi papság kitúrja a ferencrendi szerzeteseket állásukból. A szerzetesüket a rendi szaoaly a h.'.z hoz köti. Ennek köszönhetik Nagykanizsán, hogy lemaradtak a többi városok hitéletétől. Elismeréssel van a ferenciek iránt, de a papnak a ^sekrestyén tul is-kell mennie. Ha világi papság jön ide, ez nem szórt jón ide, hogy a hitközség eltartsa, mert hisz a felső őrsi prépostság javadalma elfogja tartani. Értsék meg tehát, ez nem a szerzetesek ellen irányul, mert velük együtt akarnak működni Mondja ki ezért a közgyűlés a hitközség megalakulását.
A kiskanizsaiak: Nem kell! Nem kell!
A többség: Elfogadjuk: Mátés: Nem azirt jöttünk ide, hogy személyeskedjünk, hanem hogy szeretettel n.cgórtsük egymást. Hogy mosi itt megavuljunk, mikor száz és száz év ota% ferencrendiek alatt éltünk, akik nekünk gondozóink voltak, akik ...
(Itt hatalmas éljenzés tör ^ ki. A közgyűlési tagok melegen tüntetnek a ferencrendi szerzetesek mellett.)
Mátés lelkesen tovább beszól a ferenciek mellett. Nagy, olvitázha-tatlan érdemeiket méltatta.
Majd a közgyűlés P. Pálinkás Rogcr plébánost kívánja hallani, aki engedve a kívánságnak, nz előadói asztalhoz iép.
P. Pálinkás beszéde. — Amennyiben a hitközség megalakulása ily nagv vitat provokált — kezdi meg beszédét — szükséges a valóságot feltárni. A hitközség legkevésbé sem irányul a Ferencrend ellen, hhzen a rend maga szabad kezet adott arra, hogy a püspök itt Nagykanizsán egy világi plébániát szervezhessen. Ennek a munkának a megszervezésére küldötte ido a megyéspüspök ur Gazdag Ferencei Amennyiben a kél plébánia léte biztosítva van, a rend megindítja az eljárási, hogy Rómában felmentessék a plébánia egy részének adminisztrálásától De minden plébánia képezzen külön külön egy hitközséget, tía abba a stádiumba lép az ügy. Majd felolvassa az alapszabá lyok egy passzusát, mely szerint az x-első dolog a választandok listájának közzététele. Ezi 14 napig közszemlére kell kitenni. A mai közg- ülés csak az alakulást mondhatja ki. választásról szó som lehet. A mostani listán olyanok is vannak, akiknek választói joguk nincsen. — Utána
Dr- Tamás szólal lel: Ha az ember végignézi ezt a gyülekezetet — szégyenít magát. Aki ezt a közgyűlést végighallgatja, mely a nevet-ségbe fulladt . .. (In on&si lárma és zaj tör ki ismét).
Rendőri közbelépés.
Dr. Sabján, hogy a rendet helyre-áliiisa és a közgyűlés zavartalan lefolyását biztosiisa, felkóri Slulter László illamrcndóriégi főfelügyelőt, hogy * rer.dellcnkcdőket vezeticsse ki. Stuller négy rendőrt azonnal a karzatra parancsol, rnig a többieket teremben szétosztja. Ez alatt az elnök & percre fölfüggeszti az ülést. Majd később
Dr.'Tamás elmondja, mi tortónt
eddig a hitközség alakulása körül a kommuntól a mai napig. Tévedt a plébános ur. ha azt mondja, hogy ez a közgyűlés nem hivatott a szavazásra. A nig a hitközségi képviselőtestület megalakítva nincsen, addig további munkát nerrt lehel végezni. Hiszen a képviselőtestület végzi a további szervezési, a tanácstagok, az elnökség választását ós a többi munkát. Mindenkinek módjában állolt tudomást szérezni arról, hogy ma nemcsak az alapszabályok lesznek bemutatva, de a választások is mcgejtctnek. Feltétlen jogos és kötelessége, hogy végleg alakuljon meg a hitközség és válassza meg képviselőit.
A közgyűlés itt lelkesen éljenez.
Dr. Sabján l mondja ki a közgyü lés, hogy a katolikus hitközséget me'gslakitottnak jelenti ki.
Erre mindenki egyemberkóni föláll és zajosan tüntet a hitközség megalakítása mellett: eljogadjuk t [ Gazdag', határoxatllag ki mondja a hitközség megalu-
Ikulásá). Majd a tárgysorozat má-I sodik panija következik.
Képviselőválasztás.
Dr. Sabján: Addig, mig ez a meg-alakított hitközség nem választja meg rendes képviselőtestületét ós vezető ségét, indítványozza, hogy ideiglenesen válasszáx meg a képviselőkéi, amelyek, missziójuk bevégzése után lefognak mondani, hogy a hitközség a végleges tisztikart, illetve képviselőket megválaszthassa.
A közgyűlés dr. Sabján indítványát elfogadja.
Gazdag: felolvassa az ideiglenes képviselők névsorát Abc sorrendben, a közgyűlés minden nevet megéljenez ós elfogad. — Gazdag " Ferenc püspöki biztos ezuián a közgyűlést rövid szavakkal berekesztette.
Dr. Tamás: azután köszönetét fejezi ki a főpásztornak azért, hogy a nagykanizsai hitközség megalakítása végeit egy külön funkcionáriust küldött 1: hozzánk.
Erzsi az izgalmas közgyűlés vé got órt. (')
Ifjú szerelmesek tanyája a „zeneiskolában
Válasz dr. Fenyves Ferencnek.') — Nézzük csak meg közelebbről a szakértői véleményt. — Nedves e vagy oern nedves. — Egyébb apróságok. — Nagykanizsa, jan. 15
A Zalamegyei Újság vasárnapi számában egy soronként fizetett vagy talán soronként hitelezett nyílt téri közlemény jelent meg dr. fenyves Ferenc tollából é* dr Fenyves jellemiő egyéni stílusában, amely cikket dr. Fenyves hozzánk adresz-száljn és, minősíthetetlen korcsmai hangon aposztrofálja j zeneiskoláról iroft .eddigi cikkeinket és «zok szeríőjét.
Nem kívánjuk követni dt. Fény-ven Ferenct nbban a bakonybeli stílustalan és modortalan tenorbun, amellyel a Zalamcgyei Újság egyébként korrekt hr.sábjain bennünket illet. Nem követjük dr. Feuyvot a szstneiycskedé* terére s-m, pedig bizonyosak vagyunk afelől, hogy i'.t is teljesen nyert ügyünk oolna. A mi komoly ó* kiforrott egyéniségünkhöz a Zalai Közlöny trndi dóihoz hiver. ezúttal i* és ezután is a tények tárgyilagos és megdönt-h«-tetlen erejével fogjuk dr. Fenyves Ferenc felet*, elmondani ma, holnap és holnapután a „halotti beszédet."
A „szakértői" nyilatkozat.
Dr. Fenyves Ferenc lapunkban
megjelent kö-leményünk állításait Virágh Elemér zongoramester „nvi-latkozatáv^r akarja megdönteni. Kénytelenek vagyunk azonban a tényeknek megfelelően leszögezni, hogy azon a bizonyos szakértői szemléit Virágh Elemér szakértő ur egyetlenegy szót sem szólt, hanem aláirta xs itt következő valóban hiteles szakértői szemlenyilatkozatol: „ . .. A zeneiskolában levő zongorákra szakértői egyhangú vélemény a kővetkező: A Stahl-zon-gora a behatolt nedvesség folytán teljesen át van nyirkosodva, a bő iőzéa a kalapácsokon teljesen hasz nálhatatlan, ugy, hogy azokat le kell szedni. A basszushurok tele vannak ro:sdáva1, e hutok helyett okvetlenül ujak szükségesek. Ezek a ro^sdásodások ugyancsak a nedvességtől származnak. A billentyűk át vannak nyirkosodva és be vannak dagadva a nedvesség folytán. Ennek j zongorának a javítása kb. 30,000—35,000 koronába kerül. —
Eisoet rongora jelenlegi állapotában tanitás céljaira nem használható. A r ugyanitt levő Schreiber-féle zongorán teljesen hasonló jelenségek észlelhetők, fiz a zongora sem alkalmas tanítási célokra".
Eit a szakértői véleményt aláirta Virágh Elemér is, éa Lipovniczky siokértő is. Néhány noppil később azonban dr. Fenyves melóhoz hivatta Virághot és kivette tőle azt a nyilatkozatot, amelyet a Zalamegyei Újságban közölt s amellyel bennünket sikertelenül cáfolni igyekezett.
Nedves c
vagy nem nedves?
Miután n zongorákkal igy végeztünk rátérhetünk a „zeneisko-líra4' is. Egy kiváló helybeli épi• té«, Geiil Viktor a következőképpen nyilatkozott a Zrínyi Miklós utCJ 49-ik szám elatl levő „müintézetről
„Zrínyi Miklós utca 49. sz. alatt épített helyiség falai nagymértékben nedvesek, azok erős kot :szkályhák-fcb! való fűtés nélkül trvasz előtt1 ki nem saradnak. Még igy is 2—3 hét kell ahhoz, hogy használhatók és egészségesek legyenek a helyi s^gek. Az uj helyiség nedves falai és dohos levegője ártanak a fejlő désben lévő gyermeki szervezeteknek, de ártanak a zongoráknak is".
Egy kis pikantéria
1922. évi december 29-én tartott törvényszéki tárgyaláson Plander József gépész a következő és esküvel is inegerősitott vallomást tette:
„Amikor a zeneiskola még a gőzfürdő egyik épületében volt (Kis faludy utca 4 ) kora reggeleken és késő este leányok és fiuk minden felügyelet nélkül játszottak a zongorákon. Megtörtént az, hogy
•) Kxt .i lappéUinyt nyara nem íoj^a ingyen
Jr. Kenyv. nztogatn
tanulólnnyok hozzámVgöttek éa kér tek, hogy zavarjam el a facérokat, mert azok nem fizetnek, de mégií játszanak a zongoríuon sőt azokról a billentyűket is lopkodják. (/)
Többször megfigyeltem, hogy ezek a fiuk és leányok az épület ajtajait se le nem zárták, se a villanyt le nem oltották. Ezt azután én., tettem meg helyettük
Egyszer láttam, hogy tanítási óra
után az ott maradt növendékek, fiuk és leányok ölelkeztek és ssókolódz-tak. Az előttem alkalmazásban lévő gépész is többször látta, hogy a zeneiskolában ölelkeztek és csókolództak a leányok ■ fiukkal."
Tanulságok.
Ezekután dr. Fenyves Ferenc „zeneiskolájáról" azt hisszük nem kell kritikát mondani. Elmondta azt Plánder József gépész az ő egyszerű, keresetlen szavaival akkor, amidőn mull év december 29-én eskü alait vallóin a fenti tényeke: Talán a helybeli rendőrségnek is volna észrevétele erre a dologra, hiszen egy kissé talán mégis a jó erkölcsbe ütköző dolog ha a „zene iskolában" .-» kiakoru gyerekek „ölelkeztek és csókolództak". Mi apellálunk minden *zülŐ józan és korrekt gondolkodására, lehet-e, megengedhető-e Ilyen „zeneiskolába" járatni a gyermekeket ? t Mert ami előfordult a Kisfaludy-utca 4. sz. alatt, az előfordulhat >lán drasztikusabb formában « Zrínyi Miklós utca 49. sz. alatt az uj épületben is !
Ami a „hitelrontást" Illeti. Dr. Fenyves Ferenc vasárnapi fel-üvöltésének pointje az volt, hogy ő ellenünk „hitelrontásért" pert
indított. Hogy Fenyves Ferenc hitelét egyelőro. mi „rontani" lel jesen képtelenek vagyunk, azt a következő adatok bizonyítják. Az általunk eddig tisztelt dr. ur ellen jelenleg ugyanis a következő pere'* vannak folyamatba téve:
Horváth és Viss épitő cég 16 030 K, Schenker és Társa szállítócég 13 184 K, Bölcsföldv építés: 40.000 K, Reich S.imu 50.000 K, P..pp József 23.587 K, Vajda cég 88.000 K, NTE 37.000 K, Antal Jenő 5742 K követelés per utján való érvényesítés? és végrehajtás útján való behajtása tárgyában. — Ehhez jön azután még Somogyi Dezxőné kb. 150.000 kor. 'ceresete a négy
tönkretett zongora ja. itásáfiek költségeiért.
Lehet, hogy ez n lista holnapra kibővül, meri dr. Fenyvea pö^ci naponként !>roporodnA. Már most azutan, ha felvetődik oz a kérdés, hp^y egy ilyen ur lehet e kuitur tényező Nag>kanizaán, lehet e < gy ilyen egyéniség egyáltalán komoly és számbavehető, a társadalmi és jz uri becsület szempontjából, azt mindenkinek a józan megitéléiére bízzuk. - (Kolyt kor.)
Nagykanizsa Petőfi-ünnepe.
Gyökösay Endre Nagykanizsán.
Nagyhatású és minden részletében előkelő szinvonaalu hazafiasünnepélyt rendezett a nagykanizsai Irodalmi Kör a Polgári Egylettel karöltve január 14-én Petőfi emlékére. Az ünnepség két részből állott. Délelőtt matiné volta Polgári Egyletben, melynek legkiemelkedőbb számn Kováts Antal kegyesrendi tanár magasszárnyalásu cm lékbeszéde volt. Utána Nagy Győző megrázó erővel adta elő Petőfiről szóló ódáját, majd Petőfi-verseket szavalt. A közönség őszinte elismeréssel adózott a szép szavalatokért Nagy Győzőnek, kinek személyében nemcsak az ügyes előadót, hanem egyúttal a kiforrott költőt is ünnepelte. Hasonlóan nagy hatást ért el Bálint Gyulu, aki Petőfi dalokat énekelt mély érzéssel és magyaros temperamentummal Rosenbach Irén zongorakiiérete mellett. Sokat tap-
19*3. január 16.
u^LAl KÜZLO* i
3
>oltak Rácz Jánosnak is, aki tárogatón adott elő Petőfi-dalokat.
Este ugyancsak a Polgári Egyletben hangverseny volt, melyen Gyökössu Endre, a jelenkori magyar költészetnek egyik legjelesebb képviselője mondott Petőfiről em-lékbeszédet. A Petőfi szellemétől áthatott lelkesítő beazéd valóságos propaganda volt Petőfi megkedvel-tetése és népszerűsítése érdekében. A szép számban megjelent közönség hosszantartó, meleg ovációban részesítette Gyökössyt beszéde után. U'ina Diósi Géza kegyesrendi tanár PetŐfi-kőltéazetéről tarlott értékes felolvasás', melyet a közönség színién nagy tetszéssel fogadott, Fáy Károlyné és Jáger Józsa P -töfi-költeményrkct adtak elő % mindketten őszintén megérdemelt tapsot arattak. Az Irodulmi Kör zenekera Kelting tanár vezetése mrliett két művészt értékű zeneszámmal szerepelt a programban. Külön kell megemlékeznünk az Ipartestületi dalárdáról, mely mind a délelőtti, mind pedig az esti műsoron 2—2 számmal szerepelt. Főképpen a „Falu vegén kurta korcs-ma" éneklésével .iratot! nagysikert Büchler karnagy lelkes kis gárdával.
HÍREK.
— Időjárás. Az Időjárásiam Intézőt jelentése szerint hazánk nyugati felében az esőzés általános és u hőmérséklet különösen keleten sülyedt. Változékony, s/.cles idő várható, fagypont körüli hőmérséklettel és sok helyütt csapadékkal.
— A városi közgyűlés. Jeleztük, hogy dr. Sab/án Gyuiu polgármester holnapra, vagyis szprds délután 3 órára rendkívüli közgyü-
■f lést hívott össze. A rendkívüli kö*-9 gyűlés tárgysorozato a következő: 1. A kői ponti s-tesrfőide szeszadó-hitelének biztosítása céljából kész fjzstő kezesség vállalása. 2. A v. * tanács javaslata n földbirtokrendc/ő eljárás folyamán gazdasági szakiskola céljai a igényelt területmegváltása tárgyában. 3. A városi er-■ dők üzemrendezési munkálatairól jelentés tanácsi javaslattal. 4. A Frigyes luktanya átvétel* és gimnáziummá ulakitása. 5, Vizvezetékcső, aoyagvétel és beépítés. 6. Uj állat-vásártér rakódóvágánys költségeihez hozzájárulás. 7. A v. szegényházban elhelyezettek tartásdíjának felemelése. 8. A knth. főgimnázium rendi tanáiainsK segélykérelme. 9. A helyi katonai zenekar fenntartási költségeihez hozzájárulás. 10. A közkórház és « tüzífaukció céljára engedélyezett kölcsön felvételéről tanácsi jelentés. 11. Gelsei Gutt-mann Henrik-féle alapítvány alapitó levele. 12. A m. kir. belügyminiszter 155418/1922. lU/a é.s Zulavir-megye alispánja 2606/ni 1922. s». határozatának bejelentése. 13. A Piarista rend Kovács János féle alapítványából felvett kölcsön vísz-szatéritése 14. A Szent Ferenc-rendi társhát és a Kegyes Tanitó-rend kezelésébe régi egyházi alapítványi tőkék átadása. 15. Számvevőségi jelentés a 6830/1922. sz. tanácsi utalvány rendeletnek külön „Rendeletre" történt ellenjegyzése tárgyában. 16. A József kir. herceg Szanatórium Egyesület helyi fiókjának segélykérelme. 17. Kertész Lipót éa társai állatorvosok kérelme napidijaik felemeléseért. 18. Hegedűs György v. kültanácsos kérelme Uletménveinek felemelése iránt. 19. ^ Heffer József templomszolga kérel-
me fizetésemelésért. 20. Móger János I—II. ker. temetőőr kérelme fizetésemelésért. 21. Kolompár Flórián illetőségi kötelékbe való felvételének megtagadása. 22. András Lajos, Mezriczky József, Palkó József, Grünfeld Adolf, dr. König József, Tóth József, Sipos József, Nagy Vendel, Kercza Kóroly és Rozália, Kollay Lujos és Tibolt Lajos felvétele a város kötelékébe. 23. özv. dr. Kiausz-Ferencné illetőségének elismerése.
— A hatarmegállapitó bizottság útja. Tegnap hétfőn érkezett meg Zágrábból a jugoszláv részről való határmegállnpitó bizottság, melynek tagjai Csolak Antic szerb ezredes és Goldani Santo izerb őrnagy, azonkívül több szerb tnérnök. A nagykanizsai magyar delegációból Boódor Sándor főmérnök utazott elébük.
A bizottság Zákány előtt a gróf Zichy-féle, bányánál kis/állt, hogy a zákányi állomás előtt levő két szigetnél megállapítsák a Dráva főfolyását, amelyet n magas vízállás miatt nem tudtak még megállapítani. Ettől dől el ugyanis a két kis sziget hovatartozásának a kérdése. Mi knpjuk-e meg. vogy u jugoszlávok.
— Esküvő. Hinteröcker Jenő tart. tüzérfőhudnagy a m. kir. körélelmezési minisztérium tisztviselője f. hó 18 rin délután fél 5 órakor tartja esküvőjét a Szent Ferenc-rend templomában Zalaváry Piroskával, Znlnváry József m. kir. állampénr tári tanácto* leányával.
— Az Úrasszonyok Mária kongregációjának eatólye — Csak örömmel üdvözölhetünk minden olyan tettet, melynek célja n müvei', nagyközönség hazaszeretetének megszilárdítása, fokozás:., mélyítése. Kétszeresen elismerés illeti a nagykanizsai Úrasszonyok Mária kongregációjának rendezőségét, mely n nagykanizsai müveit közönség számára alkalmat adott nemesük egy kedves, meghit, borát i iágos estélyre, de a szórakozás mellett az irredenta szellrm ébrentartására is. Kanizsa elit közönsége
a . legteljesebb megelégedéssel gondol vissza a kell lemesen eltöltött cenestélyre. A háziasszonyi tisztet Szabady Lőrincné, Székács Pálné, Deák Péterné, Dreven Lajosné, Boncz J.-né, Teutsch Gusztávné, de különösen Tamás Janosné és ■iok egyéb í-ongrcgánis.ta úrhölgy töltötte be lebilincselő szeretetre* méltósággal. Az estély Deák Int-vánné polgáriskolai tanárnő megnyitó beszédével kezdődött, ki rövid, de tartalmas beszéde által vivta ki magának a hallgatóság tetszésnyilvánítását. Témáját az életből vette; scembeállitja a hitetlenséget, « lelki sivárságot, lelki öröm-telenséget oz istenfélő, hivő lélek érzésvilágának — gondolkozásának gazdagságával, ki mivel mindig Istenből táplálkozik, mindig boldog és megelégedett. A Máriás zászló mellett harcoló kongregánisták, kik átérzik hivatásuk fenségét, szintén a boldogság nagyságával örvendhetnek. A figyelemmel hallgatott előadót szépen megtapsolta n publikum. Majd özv. Kumper Arturné szavalt irredenta darabot, érzéssel és színpadi olthoniassággal. Fedor László irredenta énekek számai hatalmas tapsvihart váltottak ki a közönségből. Fedor szerepléséhez gratulálunk, fényesen megállta helyét. Fedor László énekét báró Rosenbach Irén kisérte zongorán. A műsor utolsó pontját egy vig, kacagtató és sikeresen eljátszott egy felvonásos vígjáték képezte. A
szereplőket Dénes Ilust Julcsa alakításában, Berlin Gizit az anyós szerepében, Vida Kálmánt a jegyzőválasztásában és Németh Jenőt a Hapták káplár mókás jelenetében általános zajos kacagás kisérte. A pompásan leadott műsort kedves csevegésben eltöltött mulatozás és tánc követte. Az - erkölcsi siker nagy megelégedésére lehet a kongregáció rendezőségének sok fáradozásáért, a fényes anyagi bevétel pedig ismét sok szegénynek fog jobb napokat szerezni.
—• Az Ipartestület mUvész-eatélye. A nagykanizsai Ipartestület Bazsó József elnök vezetése mellett folyó hó 27 én a Polgári Egyletben tartja a szokásos évi műsoros estélyét. A vigalmi bízott-ság egy nagyszerű programot állított össze, amely messze kiemelkedik a s/OKOtt dilettáns előadások keretéből. Tervbe van véve egy országos hirü művész felkérése, amely az estélyen konferálni fog. Ez írsz az estély fénypontja. Különben Bazsó József és Antal Jenő személyisége garancia »rra, hogy az Ipartestület 27 iki estélye az idei Carnevál egyik legsikerültebb estéivé lesr.
— Uránia. Kedd-Szerda Radius film: „A legnemesebb asszony." Egy szerető nővér meghalt szerelmi drámája 5 felvonásban. Főszerepben Elise Ferguson. Polldor mint kocsis, vígjáték.
— A nagykanizsai Izr. hitközség felhívja tagjait, hogy laska szQkségletUket folyó hó 19 ig bezárólag okvetlen bejelentsék, mert későbbi Igénylések nem fognak figyelembe vétetni.
— Zonowü újdonságok. .Magyar Klet* dalciklus, zenéjét l'etéft Sándor verseire irta: leányi Viktor, l'etófl százesztendős ünnepére .Olivia hercegnő* zenéjét IJródy Miksa verseire *zerzé Huttkay Ákos (operett fel vonásiján). Bodrogi Zsigmond két uj magyar d*l« .Régi dal... Régi nyár* zenéjét szerzé : Hetényi-Meidlberg Albert. — Kaphatok Fischel Fülöp Fiai könyvkeres* kedésében.
— A Világ-mozgó nagyszabású társadalmi drámáin .Az apák bűne' cliau & felvonásos mesterim! kerül ma és holnap h«. trutalóro, melynek főszerepét az oly régen nem látott Olal Köns Dánia második PsyUn-Jerje játsza. — Jön: .Thcodora', a világ leghatalmasabb filmalkotása.
— Uránia. Kedd-szerdat A legnemesebb asszony.
A buezutai férjgyilkos asszony, aki „szereti az urát".
Egy nagy családi tragédia utolsó felvonása. — Amikor a leány saját édesanyja eilen vall. — Ha a férj időaebb az asazonynál. — Egy év múlva felfedezett hitvesgyil-kosság. — A biróság Ítélete.
— Saját tudósítónktól. — .
Gyurkó Gábor vallomása.
Elnök kérdésére elsőrendű vádlott
Nagykanizsa, január 15.
Annak idején részletesen megírtuk azt h kegyetlen hitvesgyilkosságot, amit egy bucsutai polgárasszony elkövetett vejével együtt, midőn saját férjét megfojtotta, majd, hogy azt u látszatot keltse, mintha öngyilkosságot követett volna el, felakasztotta, ugy, hogy a gyilkos-síig gyanúját -mfcg'áról • elterelje. — Mar .szinte ugy látszott, hogy elkerüli a földi igazságszolgáltatás sújtó kezét, amikor egy év múlva, épp akkor, amikor védelmet kért a jegyzőtől tettestársától való félelmében — önmBga árulta cl önmagát. A többit azután már a nyomozó csendőrök végezték el, kiknél Kovács kör jegyző feljentést tett.
Ezt az ügyet targyalta ma hétfőn a nagykanizsai kir. törvényszék dr. Kenedi-büntetőtanácsa a közönség nagy érdeklődése mellett. Tárgyalási elnök dr. Kenedi Imre táblabíró, szavazóbirák Podolay Jusztin éa dr. Almássy Gyula kir. törvényszéki birók, a vádhatóság képviselője dr. Szabó Lajos kir. ügyészségi elnök, jegyzőkönyvvezető Révf/y Andor joggyakornok. A gyilkos asszony védője dr. Miklós Sándor, míg lettestórsat dr. Fioch Oszkár védi- Orvosszakértő dr. Schwarlz Károly kir. törvényszéki orvos.
Szuronyos börtönőrök kiséiik a tárgyalóterembe a két tettest. Az asszonyon nem látszik meg a fogság nyoma, míg a férfit erősen megviselte a fogház levegője. A férfi az egész tárgyalás alatt illedelmesen viselkedik, az asszony, kinek homloka és arckinézése degenerált-ságot árul el — a tárgyalás alatt mindig jeleneteket rögtönöz. Hol minden harmadik szava „Isten ugy segéljen", hogy a tárgyalás vezető elnök is kénytelen volt rászólni, „vigyázzon, hogy ez a feszület meg ne szólaljon", majd hangos, zavaró zokogásban tör ki. A biróság természetesen . tisztában van e kőny-nyek értékével.
Gyurkó G. bemondja nacionáléját.
Elnök: A kir. ügyészség a BTK 279. §-áb* ütköző szándékos emberölés bűntettével vádolja, mert apósát, Szabó Józsefet anyósának segítségével megfojtotta,-majd, hogy a gyilkosság gyanúját eltereljék — a pajtában felakasztották. Beismeri-e bűnösségét ?
Gyurkó Gábor vádlott: Beismeri bűnösségét. Nem volt soha semmi baja apósával, akinek házába benősült. Elmondja, hogy az Öreg borivó, házsártos volt, de nem volt rósz ember. A kérdéses napon — 1921. november 10 én — otthon ültek mindnyájan, amikor az öreg hazajött. Asszonya vacsorát adott neki, de azt a földre dobta, majd szidni, gyalázni kezdte nejét. Az ő kis fiát azután ölébe ültetve és játszani kezdett vele, de ő elvette tőle. Az öreg erre azután kést vett elő és megfenyegette vele asszonyát. Erre mindketten kérlelni kezdték, hogy ne bántsa feleségét. A válasz az volt, hogy saját vejét és leányát is megfenyegette. Gyurkó kicsavarta az öreg kezéből a kést és a sarokba lökte őt. ma jd ott-hagyta az öreget és feleségével, gyermekével és anyósával a pajtába mentek, az ajtót magukra zárva. — Kis idő múlva az öreg Szabó utánuk ment és kérte, hogy eresszék be, mert orvoshoz akar menni. Gyurkó később beengedte. Mig anyósa utasítására a lószerszámokat az istállóba vitte, onnat visszajövet látta, hogy mx asszony a férjén térdel és fojtogatja.
Az asszony biztatta, hogy .segítsen" neki. Erre Ő is „segített" neki. Majd megfogták és felakasztották, hogy szt a látszatot keltsék, mintha öngyilkos lett volna. Megbeszélték, hogy reggel Gyurkó „fogja észrevenni" az öngyilkosságot. Erre — mint akik jól végezték dolgukat, lefeküdtek. Az anyósa
4
ZALAI KÖZLÖNY
1923. január 16.
azonban kiküldte őt a pajtába, hogy a felakasztott ember pénztárcáját • húzza ki a zsebéből, mert nagyobb pénzösszeg volt benne. Gyurkó kiment és behozta a pénz-tárcát.
Elnök : Az asszony azt mondja, hogy mindent ön követett el.
Gyurkó:un beismerem bűnömet. Mindazt amit én elkövettem. Iga* az, hogy az asszony többször biztatott a tettre. Egy Ízben ott is hagyta. Mikor házába került, sze relmi ajánlatokkal üldözte. Ajánlatot tett neki, hogy öreg ura mellett folytasson vele szerelmi viszonyt.
Szabó József „hitvese."
Elnök bevezetteti az asszonyt. Szabó Józsefné született Tóth Mária 41 éves, nem ismeri el bűnösségét. Ártatlan. Előadja, amikor férje részeg,volt, ütötte-verte. Nagy volt köztük a korkülönbség. 0 volt 41 éves, mig a férfi 60 éves volt. Egyébként
nagyon szerette az urát, A kérdéses napon, este 3 üveggel a zsebében jött haza a hegyről. A vacsora nem tetszett neki. Elkezdett inni. Amikor a kis unokát is magához vette és itatni próbálta — elvették tőle. Ezért megharagudott, majd kést hozott — hogy megöli. Mikor leánya védelmére kelt, arra is kést emelt. Gyurkó Gábor földre dobta az öreget.
ő (Sxabóné) kiment az istállóba. Hogy mi tőrtént aztán — arról nem igen akart tudni. (I) Mikor később visszament a szobába — mondja — hallotta, hogy veje azt súgja a leányának, hogy apá(l jelakasztotta magát. Többet nem tud.
Elnök: Es magának mint asszonyának, nem volt semmi szava ehhez?
Vádlott: Annyira meg volt lepve, hogy nem is tudott mit csináljon.
Elnök: Nem volt maga és Gyurkó között szerelmi viszony? Nem telt maga Gyurkónak szerelmi ajánlatot? Vádlott: Ellenkezőleg. Gyurkó Gábor akart volna engemet, de én visszautasítottam. Én olyan ártatlan vagyok, mint ez a fe azület. (!)
Elnök: Csak vigyázzon, hogy azután ez a feszület meg ne szólaljon ! Majd ráolvassa Gyurkó vallomását, de az asszony csak tovább tagad.
A szembesítés. Elnök ezután szembesiti a két tettestársat. HallcPtta Gyurkó, mit mondott az anyósa?
Gyurkó: Semmi sem igaz. Hiszen a mezőre jött ki utánam.
Azután egymást igyekeznek túllicitálni. Az asszony azt állítja, hogy a férfi, a férfi azt, hogy a nő Bl-• dözte szerelmével. Gyurkó szemébe mondja az asszonynak, hogv amikor az öreg Szabó hozzájuk ment az istállóba, ő azt mondotta neki, hogy ne hagyjuk az öreget az orxjoshoz menni. Az asszony volt az, aki férjére térdelt és fojtogatta, majd megkérte öt, hogy segítsen neki. Az asszony csavarta férje nyakára a kötelet. Ő feltámasztotta » létrát és megkötötte ■ zsineget a gerendára. Ugyancsak az asszony küldte ki Gyurkót a pajtába a halott emberhez, pénztárcáját kivenni. Az asszony azonban — noha meglátszik rajta, hogy Gyurkt} vallomása szivén találja — csak tovább tagad.
„Végezzünk
ezzel a disznóval*4 . . .
Elnök ezután Gyurkó Gábornét ■z elsőrendű vádlott feleségét és a másodrendű vádlott leányát szólítja
be. Kioktatja, hogy neki, mint a vádlott leányának .'nem kell vallania, azonban ha a helyzet tisztázásához hozzá akar járulni vallomásával — valljon.
Gyurkó*Giborné vallani akar. A dolgokat nagyjában ugy adja elő mint férje. Édesanyja biztatta az ő urát arra, hogy »végezzünk ezzel a disznóval". Saját anyja fogta a kőtelet, ő tette apja nyakába n hurkot. Mikor a tett elkövetése után sírásra fakadt férjével, azt mondotta az anyja nekik: „ne sírjatok, ugy kellett a vén disznónak".
Elnök sxembesltl a leányt az édesanyjával, de az asszony akkor is tagad.
Podolay biró: Hát hogy lehet az, hogy maga sirt ? Hiszen maga elejét vehette volna az egésznek. Maga tulajdonképen bűntársa a másik kettőnek.
Gyurkónc: Édesanyám megöléssel fenyegetett ha kiáltok
Elnök: Igaz az, hogy az anyja n*t akarta, hogy a maga ura őtet szeresse ?
Gyurkóné : A férjemtől hallottam. Dr. Miklós másodrendű vádlott védője több kérdést intéz a tanúhoz.
Dr. Schwartz Károly törvényszéki orvos olvassa fel ezután orvos szakértői véleményét, mely szerint Szabó halálát megfojtás okozta, a halál 2—3 perc alatt állhatott be. Majd rövid szünet után következnek a tanúvallomások, melyek közül legfontosabb
Kovács bánokszentgyörgyi jegyő vallomása,
aki előadja, hogy Szabóné — a tettestárs — árulta el neki az egész esetet, egy év múlva a cselekmény elkövetése után. Az asszony sokszor járt nála, panaszkodott neki, hogy veje azt mondotta neki, hogy „ugy jár mint az öreg" A nő be-sz édéből gyanút merített, bővebben, érdeklődött nála és ez olyat árult el, amit ő kötelességének tartott a csendőrségnek jelenteni. A csendőrség azután elvégezte a nyomozást. A bizonyítási eljárás befejeztével a vádbeszéd elmondására került a sor.
Vád- és védőbesxédek. Dr. Szabó Lajos kir. ügyészségi elnök vádbeszédében rámutat arra, hogy az igazság mindenkor utat tör magának, ha mindjárt egy év múlva is, mint jelen esetben. Példás Ítéletet kér a bíróságtól.
Dr. Hoch Oszkár — Gyurkó Gábor védője enyhe büntetést kér védence számára. Dr. Miklós Sándor nagy jogi felkészültségű hatalmas védőbeszédben özv. Szaoó Józsefné felmentését kéri. Két óra lévén, dr. Kenedi elnök jelzi, hogy a bíróság Ítéletét 1 ,4 órakor fogja kihirdetni.
Az Ítélet.
Dr. Kepedi táblabíró délután kihirdette a bíróság ítéletét, mely szerint a kir. törvényszék Gyurkó Gábort bűnösnek mondta ki a litkv. 279. tf-ba ütköző szándékos emberölés, Szabó Józsefnél pedig a 239. § ba ütköző és a 280. szakasz sze rint minősülő, házastárson elkövetett szándékos emberölés bűntettében ezért a bíróság Gyurkó Gábort a Htkv. 279 és 289 § a alapján és a
91. szakasz alkalmazásával 10 évi fegyházbüntetésre és 10 évi hivatal vesztésre, Szabó Laiosnét / edig a Htkv. 280 és 289 § a alapján és a
92. szakos: alkalmazásával szintén 10 évi fegyházbüntetésre és 10 évi hivatalvesztésre ítélte. Az itélel illcn a védők fellebbezést jelentettek be. A főügyész megnyugodott.
AUTÓJAVÍTÓ ÜZEM ÉS SZEMÉLYFUVAROZÓI tfáLULflT
CZIMMERMANN ES PINTÉR
NAGYKANIZSA, RÓKÓCZI-UTCA12.
Telefon
3-34.
Fuvarozást Jutányos áron vállalunk.
Valuta* .
Napóleon 90Á font 12300-32600, Dollsr 2700, Francia frank 132^-192, Márka 24 -32. 01* tx lira 129-36, OíXtrák korona 3-70—3-90 Lel 1460—1660, SxokoJ 76—70, Svájci frank 405—616, Dinár 2876—2875, Lengyel márka 12 -13, Hollandi forint 925-945, .".clg.fran* 155- tőu, Léva 1650 17 50
Devizák:
Amsterdam 960-90, Koppenhága 027—652, íírlsxtianla 437-^12, London I23u0 12600, Berlin 24 32 Milano 129-13' Páris 182-'rf2. Prága 76—79, — Stockholm 705—735, --Zürich 496-615, -- Wien 370 390 -Zágráb 600—640, — New-York 2625-700, Varsó 12—13, Bukarest t450-1650, Sofls 16-50-17-60
Zürichi zárlati
Berlin 4'75 Amsterdam 21050, Hollandia, New-York 531 00 London 2482. Páli* 3690, Milano 2630, Prága 15 20, Budapest 20'50, Zágráb 160, Varsó 2 62, Wien 0-75. Szófia 370 Osxtrák bély. 0 76
Termény Jelentési
öoxa (TissavUékl) 12*00 —12700, egyél 12500 12600, rozs 8200-83CK.'. takarmány árp* 7600-7800 ítfrirpa 7800-6000, xab 7700-7900, tengeri 7800-8000, repce 14000—14500, korps. 5160 525U, köles K500—»000
Budapesti állatvásári
Marhahús 1 r. egéssben 380—490, hátulja 420 - 560, eleje 380—480, |J. r. e»{ésxb«n 270—360, hátulja 290—390, eleje 2l0-28« Novendík ma:ha: I :. egéssben 276-305, borjú (ólótl bőrb) 460 590, Késxlet • Nagymarha 111, eladás J4, — Növendék marha 8, eladás 6, borjú 35, eladás 35, Marhabír 650—580, borjúWr 1050-1100. Birka -- , eladva —, Juhhús —•—
Sertésvásár t
Felhajtás 2000, Elkelt délig 1400, öreg — Kósép 615, Könnyű —•—, I r. 550. 11600 Zsír 800. Sxalonna 630, L«h. bus 480
Felelős szerkesz-r Benedek Rezső.
Apró hirdetések
lUti lO M«l[ JOOkorooo, fMUftbb b«tBf«l «»«dalt lünk duplán iiAmlftatuak. Alltat k.rMAkntk 00 liUalik kr*n»ínjr.
kom iiumi fcapluio ckm » v,
OLCSO,
mert jó, az elsőrendű anyagból
Argent Jónos
modern cipiizüzieteban készült cipő
Nagykanizsa, Deák-tér 1.
Állandóan raktáron kéxxol dolgozott fekete és sxines box, chevreaux, szarvas, antilop, lakk, selyem és bársonycipSk.
Gyermekcipő különlegességek I
Perfekt g-ép-és gyorsirónő
azonnal felvétetik a
Magyar Élelmiszerfogalmi R.T.-níi
Klrily-utc. 34.
Magyar
FIAT Művek
r. t. Itallapot k*p»l»*tö«*i«. Taurll eumralraktár. teheráru fuvarozás, személy-fuvarozás, Javító-műhely, bcnzln-árusltás. Telep: Tárhái-uUa. Telefon: 1«3. Igazgatóság: Fő-Ut 8. Baiár-épUlcL Telefon 356. J
Nagykanizsai Autóforgalmi
Részvénytársaság NAGYKANIZSA
100 holdas birtokot vennék
nyéken. — Ajánlatokat e lsp kiadóhivatalába kérek. — Közvetítők kizárva.
A forgalmiadó blokk
használatára
figyelmeztető felirat
deklire kasírozva kapható
lapunk nyomdájában.
QUITTNER ARTHUR
sCM 3QA
aljai világítást vezeték®*, motorok, csillárok. a 1 ^ ** ■ valamint tolofo&ok, osongpk cn Jelx5- ■
kosiülékok folazorolésót. kaatély-vHlnmhárttó borsndexosót. Minden nemű villamos munkálatok gyorsan oszközöltotnek. Hzakaxortlon végzi motorok njratekorosoiését. Mln-onnomü égök raktáron.
Nvomaiott • :«Dtu!«idr>nosolr Zs1
a: M Gvvmttt *:iOVVn
fti. évfolyam
Nagykanizsa. IViS jannár 17. Szerda
12. szam.
POLITIKAI NAPILAP
A kisantant ás a magyar konszolidáció.
Nagykanizsa, jan. 16.
A bukaresti és prágai hivatalos sajtóügynökségek csodálatos összjátéka magyar részről elkövetett fegyveres határincidens és határátlépés hírével szórják t$le a külföldet, különőaképperí*'ázt a oyilvá nosságot, amelynek sajtóját az elszakított éa rabbá tett magyarság verejtékes adófilléreiből pénzciik. A kiaantant sajtóügynökségeinek a tevékenykedése, mely nem egy, úgynevezett szenzációt adott a kul-turvilagnak, odatartozik, ahhoz a szívós éa pompásan kiépített rága-lomazcrvezethez, mely egyedül való feladatának a magyarság politikai, erkölcsi éa gazdasági elrágalmazá-sát tekinti. Magyarország a múltban ki volt szolgáltatva egy nagy hatalmi politika pompás sajtósztr-kezetének, mely az antant hnlalmi céljait oiozditottu a világháború felé. Ma a nagyantant propagandaszervei, miután Magyarország sorsa megpecsételtetett és elintéztetett, uem foglalkoznak többé ezzel ' a szerencsétlen országgal. Szerepét átvette a bocskoros antant, a rabló államoknak sz a bűnszövetkezete, mely a trianoni békét geográfiai, politikai, érzelmi ellenhatások dacára fenn akarja tartani, hogy kipusztítva földjéről a magyarságot, magát öekonszotidálhassa, hatalmát örökre biztosíthassa.
Azok a jelenségek, amelyek napról-napra határozottabban és élesebben szöknek szemünkbe, arra vallanak, hogy a kisantant kormányai, amikor a trianoni békét aláírták, számításba vették, hogy a magyarság elkeseredése és impulzus ereje a kétségbeesés fegyveres kalandjába hajtja ezt a stratégiai határoktól pompásan megszabadított államot. Az antant-politika lélektani, gazdasági és politikai okokat mérlegelve? egyre nem számított: arra, hogy a magyarság ezer esztendős politikai iskolázottsága és érettsége ellensúlyozni Jogja azokat a törekvéseket, melyek belülről irányuló kalandokkal szeretnék megoldani a megcsonkított, magyarság problémáját, melyet azonban csak egy történelmi Jolyamat oldhat meg. Nem számított arra, hogy minden csábítás és minden romantika ellenére a magyarság a reálpolitika eszközeivel szervezi meg « maga, belső társadalmi rendjét é^ politi-kai erejét és ezen a maradék főidőn aokkal tökéletesebb és teljesebb társadalmi rendet épit a magyar értékek védelmére, mint amilyen rendet és rendszert a kisantant a maga szuronyaival rá tud kényszeríteni a maga lakosságára. A
A magyar és jugoszláv határmegáilapitó-bizottság nem tudott megegyezni.
A jugoszláv bizottság visszautazott Zágrábba.
Nagykanizsa, jan. 16. (Saját tudósítónktól.)
Tegnapi számunkban megírtuk, hogy a zákányi vatf-uti állomás előtt levő két kis sziget hovátartozásának megállapítása miatt a jugoszláv határmegállapitó-bizottság több tagja Csolak Antic szerb ezredes vezetésével Zágrábból Kotoron át meg nem szállott magyar területre érkezett, a Zákány előtt levő gróf Zichy-féle bányánál kiszálltak, majd a Dráva főfolyását megállapítandó, tovább mentek. A Nagykanizsán székelő magyar delegáció részéről Boódor kir. főmérnök vett részt a kiküldetésben-
A bizottság ma visszajött és „Centrálu-beli lakására hajtatott. Munkatársunknak sikerült a delegáció egyik tagjával beszélni, aki kérdésére elmondotta, hogy noha a viz állása miatt megtudták állapítani a Dráva főfolyását, amelynek alapján a két sziget Csonka-Magyarországhoz kell hogy tartozzon, a jugoszláv delegáció brüszk magatartása miatt még sem sikerült e kérdésben megegyezésre jutni, mert a szerbek maguknak követelik e két szigetet.
Miután a magyar delegáció kiküldötte ragaszkodott a magyar igazsághoz és Csonka-Magyarország számára követelte a két szigetet, a jugoszlávok pedig nem engedtek merev és teljesen igazságtalan álláspontjukból, a delegáció ma visszajött Kanizsára és a mai nap folyamán tovább utazott Zágrábba. (*)
kockázat és a romantika .n/orosan együvé tartoznak; a mrigyarság, amelynek történelme kétségtelenül teli van romentikus vonásokkal, n kisantant kedvéért nem hajlandó vállalni a mult romantikáját, hogy xzzal a jelen értékeit kockáztassa. Amikor ez a tény mindjobban és mind határozottabban demonstrá-lódott, a kisantant offenzívába lépett a magyarsággal szemben és pompásán kiépített ssjtóhálózatá-val és a diplomáciának egyéb eszközeivel hirdeti bele a nyilvános" bágba azt, amit valónak szeretne látni. Rendszeres rágalomhadjárat indult meg a magyar állam ellen, mely szerint Felsőtnagyrrországot kitűnően Szervezett magyar kém rendszer háló/ra be, mely a cseh államgondolatot nem engedi kifejlődni azon n földön, Vamelyeí neki a trianoni béke juttatott. Hasonló kémhálózatról beszél a belgrádi politika és ugyanezt mondja a bukr<-resíjT.kormány ezer, meg ezer sajtó-bérence.
A cél világos: Magyarországot diszkreditálni kell, Magyarországot ugy keli odaállítani Európa rosszul tájékozott közvéleménye elé, mint amely ország örök veszedelme az európai békességnek és ellensége annak a konszolidációnak, melyet a nagyentant a maga részéről szük-
ségesnek tart. A kisantant belátta, hogy Magyarország nem Macedónia, tehát a sajtón keresztül kell Macedóniává tenni. Az arndi határincidens, amelyről teli szájjal beszél a kisantant, minden hirszolgál tató szerve tökéletes befejezését jelenti a rágalomhndjáratnak és ezt a rágalomhodjáratot, amely eddig a sajtóban folyt, most a diplomácia szerveire kívánja áthangolni, miután belátta, hogy a kitartó sajtópropaganda nem elégséges ar ra, hogy Magyarországot clrágalmazza.
A magyar közvélemény teljesen tisztában van e pompás összjáték' kai, nem lepi meg a mesterséges határincidens és nem lepi meg az azt követő diplomáciai lépés aem. E lépéseket kormányunk a maga eszközeivel erőteljesen fogja vissza verni, a nyugati közvéleményeket pedig a tények letagadhatatlan ereje vezeti rá arra az aljas és hitvány aknamunkára, mely Msgvarorsmg-ból külföldi használatra Macedóniát akar csinálni, hogy ezzel meg tudja okolni minden jogtiprását és minden erőszakosságát apját magyar alattvalóival szemben és meg tudja okolni ozoki't n támadó lépéseket, mellyel most nekünk szándékoznak ugrani.
A magyar közvélemény egészen nyugodt ezekben a kérdésekben,
mi nem voltunk Macedónia és nem leszünk Macedónia soha, de viszont nem adunk fel nemzeti céljainkból semmit, a e nemzeti célok kivívására tartogatjuk és szervezzük továbbra is a magunk belaő konszolidációját, társadalmi, politikai éa gazdasági rendjét.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, jan. 16. (Saját ludósi-tónk telefonjelentése.) A nemzetgyűlés mai ülésén az indemnitási vita folytatása volt napirenden. — Temesváry Imre a többtermeléa fontosságáról, az utépitésről és a földreformról mondott igen szép és hosszú beazédet. Foglalkozott a gyáripar reorganizációjának kérdé-aével is. Utána Rainprecht Antal szólslt fel, aki a jelenlegi külpolitikai helyzetet vázolta. Szükségesnek t ártja, hogy a kormány borát-ságosobb és erélyesebb külpolitikát folytasson. A dr'jutáni ülésen folytatja beszédét éa'részletesen vázolja a gazdasági és politikai konszolidáció útját.
Magyarország nem gondolhat háborúra. v
London, jam 16. Az angol lapok kételkedve fogadják Magyarország háborua szándékait. A Westminster Gazetta irja, hogy amíg egyedül v Románia hadserege több mint egymillió föböl áll, Magyarországé pedig 35.000 — addig Magysrorszag még csak nem is gondolhat háborúra.
Németország mulasztásai.
Páris, jan. 16. A jóvátételi bizottság ma összeült, hogy megállapítsa és jegyzékbe foglalja Németország jóvátételi mulasztásait. Mussoliul nem uugedte megtartani Olaszországban a Petőfi- Ünnepségeket.
Róma, jan. 16. (Éjfélkor érkezett.) Mussolini bizalmas rendeletet adott ki, amelyben megtiltja a készülő Petőfi-ünnepségek megtartását az egész Olaszországban. A beavatottak tudni vélik, hogy Mussolinit e rendelkezésének kisdásárs a kisantant közbelépése készteti«. A miniszterelnök nyilatkozata a nagy és kisantant dernar-máról.
Budapest, jan. 16. (Saját tudósítónktól.) A külügyi bizottság délután tartott ülésén gróf Bethlen miniszterelnök a nagy- éa kisantant együttea lépéséről nyilatkozatot tett a külügyi bizottság előtt. Tekintettel a nyilatkozat bizalmas voltára^ n sajtó számára közléat nem 'ad A tak ki. Annyit azonban sikerült V megtudni, hogy m nyilatkozathoz Daruváry, Rassay, Vázsonyi, Fried-rich, Peyer H Peid! is hozzászóltak.
T.
iAUAI KOZLOHf
ir/3. i«fiuir 17.
A Fenyves-ügy.
Dr. Fenyves Ferenc a sajtótörvényre való hivatkozással a következő nyilatkozat közzétételét kérte szerkesztős éjünktől:
A Zalai közlöny lek. Szerkesztőségének, Helyben.
A Zalai Közlöny f. hó 10-ediki számában „Látogatás az uj zeneiskolában" c. megjelent cikkük helyreigaritásaként a vonatkozó sajtótörvény alapján kérem alanti 'nyilatkozat közzétételét.
1. Nem igaz az. Hogy őzv. So-mogyinétól bérelt zongorák a zeneiskolai használat következteben tönkrementek volna, — hanem igaz az, hoz? ^t zongora jó állapotban van és kettő pedig teljesen helyrehozatott.
2. Nem igaz az, hogy ezeken a zongorakon bá minemű alkatrész is hiányozna, azok hangtalanok és hamisak volnának, — hanem igar az, hogy a zeneoktatási országos szakfelügyelő ur a minap látta és teljesen rendben találta azokat és zongorakezelőnk állandóan gondozza azokat.
3. f^m iga-/ a zeneiskola méreteire, fűtési és világitási viszonyaira vonatkozó állitás, — hanem igaz az, hogy a szobák kb. kétszer akkorák, mint feltüntetve vannak, azokat már régen kiszárítottuk és állandóan fűtjük, és régóta villanyvilágítással vannak ellátva.
4. Nem igaz az, hogy a zeneiskola uj épülete nem felel meg az építészeti és zenepedagógiai követelményeknek, — hanem igaz az, hogy a vallás- és köroktatásügyi Miniszter ur részéről kiküldött szakbizottság mindkét tekintetben megfelelőnek találta azt.
5. Nem igaz, hogy a zeneiskola a hegedüoktotás terén jobb eredményt ért volna el, mint a'zongo-raoi^tatás terén, — hanen. igaz az, hogy akadémiai vizsgájukkal és az országos szakfelügyelő ur előtt éppen ezek tűntek ki.
6. Nem Igaz az, hogy én nem állhalok zenei szakképzettség nélkül a zeneiskola élén, — hanem igaz az, hogy én csak adminisztratív ügyeit vezetem az iskolának szakfelügyelői jóváhagyásiul.
Nagykanizsa, 1923. jan. 15.
Dr. Fenyves Ferenc.
Helyreigazítás.
Tekintetes Szerkesztőség !
A sajtótörvény 20. szakaszára való hivatkozással kérem alanti helyreigazítás közzétételét b. lapjuk tegnapi számában a zeneiskolát érintő cikkére.
1. Nem igaz az, hogy a régi zeneiskolában a növendékek ölelkeztek vagy csókolództak volna, — hanem igaz az, hogy átengedted a helyiséget esténkint n Tésztagyári alkalmazottaknak egy színdarab betanulására és ott ők tartót tak próbákat.
2. Nem igaz azon felsorolás, melyben azokat sorolja fel, kik engem pereltek, — nem igaz, hogy nz NTE, Antal Jenő stb. pereltek volna.
Nagykanizsa. 1923. jan. 16.
Dr h enyves Ferenc■
^ Eltel szemben minden, eddigi általunk irt és okiratokkal bizonyított tényállításunkat fontnrtjuU, sőt dr fenyves ügyeire már a legközelebbi napokban visszatérünk.
A Transdanubía tolvajai.
Az óbor rendőrőrszem. - Köt malommunkás nyolcvan uj liszteszsákot topott, de a cirkáló rendőr elfogta Őket és zsákmányukat.
Nagykanizsa, jan. 16.
Jó fogást csinált a Transdanubia gőzmalom körül cirkáló rendőr-őrszem — Matalics József, aki több ízben tanújelét adta rendőri rátér mettsegének és éberségének. A hogy ma a reggeli órákban a Trans-danubii körül cirkált, a kerítés me'lett elterülő cserjésben zörrejt majd susogást hallott. A rendőr közelebb lépett, majd odakiáltott, hogy ki az. Erre két munkáskűl-sejü ember ugrott ki — akik u cserjésben a cirkáló rendőr előtt meglapultak — majd vadfutásban a múlom raktárhelyisége felé szaladtak és ott eltűntek.
M.«i tilics József rendőr akkor azonnal végigkutatta a cserjést és két jól megtömött zsákot talált elrejtve, umelyben nyolcvan darab vadonatúj lisztes zsák volt gyömöszölve.
Nvomban felköltötte n gyár por
(Saját tudósítónktól.) táaát, akinek röviden elmondotta ar. esetet é-i nyomozni kezdett az elillant két ember után, miután nyilvánvaló volt, hogv ők rejtették el a cserjésbe a két tömött zsákol. Nyomozásának meg is volt az eredménye, amennyiben i» raktárhelyiségben rátalált h *ét emberre, akik a icndőr erélyes fellépésére bevallották, hogy ők rejtettek el a zsákokat, a miket a rakt áíhelyiségből elloptak. A kél tolvaj neve Proszo nyák Lajos és Sárecz Adám a malomban alkalmazott munkások.* A rendőr elfogta és behozta őket a két zsákkal együtt a kapitányság bűnügyi osztályába, ahonnan ki hallgatásuk után átkísérték őket a kir: ügyészségre.
A rendőrőrszem ébersége ugy kb. 60 000 koronás kirtól mentette meg a Transdanubiát.
Hol vannak a boncolási jegyzőkönyvek?
Mull héten a „Zalai Közlöny"-ben két cikk jelent meg, melyekben a cikkírók felháborodásukat fejezik ki azon, hogy a vármegye ismét felemelte az ebadót és hogy ezáltal a szegényebb sorsú kutya-kedvelő városi közönség nem is fog tudni kutyát tartani; és hogy mind?* J veszettség miatt történik, ptrdig szerintük Nagykanizsán veszettség valószínűleg egyáltalán nincien is. Kérdik, hol vannak a boncolási jegyzőkönyvek ?
Kötelességemnek tnrtolt«m, hogy a cikkekre megjegyzéseimet megtegyem.
Igenis vannak I or,colági jegyző-könvvek is, Nagykanizsán a mult évben hat állaton (kutyán cs macskán) állapíttatott meg a veszettség határozottan. A dtagntmis öt esetben boncolás és kóielőzmény-alapján állapíttatott meg. (Tudvalevő, hogy csup-n boncolás alapján a veszettséget nem lehet biztossággal megállapítani.) Egy esetben élő állaton észlel; tünetek és boncolás alapján állapíttatott meg. Ugyanis egy veszettségre beteg-gyanús kutyu a gyepmesteri telepen megfigyelés alá vétetett és ott a veszettség jellemző tünetei között elhullott.
A mult évben hét egyént küldtünk n Pasteur-intézetbe veszettség elleni ojtas végett. Tehát igenis van veszettség! A tnmáskodoknnk ajánlom, hogy menjenek a zalaegerszegi kórházba, ott látni fog nak veszett embert is. Tegnap szállítottak oda m zalaszentgróti járásból egy szerencsétlent, akin — a Pasteur-intézetben lefolytatott védő-ojtás dacára, odahaza kitört a veszettség.
Nagykanizsán a legutóbbi járványnak, amely veszedelmesen terjedni kezdett, ugy látszik sikerült gátat vetni éa még. ha ezután közbe nem jön valami, három hét múlva az ebzárlet is feloldható lesz. De ne feledjük, hogy mindezt a szigorú hatósági intézkedéseknek köszönhetjük.
Nagykanizsa, 1923. január 15.
Wolff Sándor
városi iu. ku állatotvoj.
HÍREK.
— A v«ro» rendkívüli közgyűlése. Ma szerdán 3 órakor dr. Sabjárx Gyula polgármester elnöklete alatt a varos rendkívüli közgyűlést tart.
— A kerületi cacudőrpa-rancanok Nagykanizsán. Ám-brózy Gyula m. kir. szombathelyi csendőrkerületi parancsnok tegnap délután városunkba érkezett, hogy a kanizsai csendőrparancsnokságon hivatalos szemlét tartson.
— Dr. Rott Nándor — az eaztergomi érsek utódja. Megbízható egyházi forrásból arró! értejülünk, ho^y az esztergomi
érseki szék megüresedése eseten a veszprémi inegyétpüspökkel fd/ják az otszjg első egyházfői székét betölteni.
— A katonazenekar szim fónikas hangversenye nz „Urál ni a" mozgófényk ép-színházban isméi
pompásan sikerült. Disze* előkelő közönség zaufoUMg töltötte meg#a termet és élvezte a zenekar nagyszerű pjodukcióit. lilaion karmester és a zenekar soc topcot aratott ismét.
— A kanizsai nötiszt viselők üdvözlő sürgönye Vass miniszternek. Nmeretes az a jóindulat, amit dr. Vass miniszter u nagykanizsai keresztény nŐtilztvi-selők egvesülete iránt eddig tanúsított. Egy ízben egyenesen csak azért jött le Kanizsára, hogy Má-got Vilma elnóknőnek lett igéretét
— az egyesület meglátogatására — beváltsa. Csnk természetes, hogy a riőtisztviseiők egyesülete a miniszter ezen jóindulatát, ahol csak tehetik, a rokonszenv minden jelével viszonozni igyekszenek. Igy a szombati zalaszentgróti választás alkalmával, mikor a telefonjelentés dr. Vasa miniszter megválasztását hírül hozta
— a nőtisztviselök meleghangú táviratban fejezték kiszerencsekivúna-taikat a miniszter-képviselőnek Ez volt az első üdvözlő sürgöny, ama számtalan gratuláció között, amit azuj képviselő-miniszter tisztelőitől kapott.
— Orgazda kereskedő. A
nagykanizsai ciendőrség orgazdaság miatt fogja megtenni a bűnvádi feljelentést Újlaki Kálmán bajcsa5 vegyeskereskedő ellen. — Újlaki ugyanis még a mult héten kidoboltatta a faluban, hogy á^-
seprűket darabonkínt 20 koronás árban bárkitől megvesz. A falubeli gyerekek a „jó" jövődelmet igérő hírre a közelfekvő, Strattmann herceg tulajdonát képező erdőbe mentek és ott az ágseprükhöz szükséges galyakat a fákról nagy mennyiségben kezdték letördelni, jelentékeny károkat okozva a fiatal, olig pár éves fákban. A lopott ágakból készített seprűket azután eladták Újlakinak, aki jóllehet tisz-tábah volt a seprűk eredetével, mégis megvette azoknt. A károsult hercegi uradalom följelentésére a nagykanizsai csendőrség a bűnjeles ágseprőket, körülbelül 260 darabot lefogUlta s egyúttal megtette a szükséges lépéséket az orgazda Újlaki elleni eljárás megindítására.
— Rendőri hir. A nagykanizsai államrendőrség büntetőbirája tegnap, folyó hó 16-án 41 kihágási ügyben ítélkezett. A terhelteket piaci, utrendészet, záróra kihágások és kisebb hutósági sértések miatt marasztalta el kisebb-nagyobb elzárás és 150—1500 koronás pénz-büntetésekben.
— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik szíves jóindulatuk által biztosították n Úrasszonyok Maris kongregáció estélyének ugy erkölcsi, mint anyagi érdekét, hálás köszönetét fejezi '<i a kongregáció prézese Jenő páter. Igy különösen dr. Mutschenbacher pdvin kir. törvényszéki tanácselnöknek, aki a vígjátékot rendezte.
— Szerbek gazsága a határon. A napokban B«r«nya megyének a bzerbék által megazállt része határán súlyos atrocitás történt, amelyrőt már annak idején megemlékezhettünk. Most a két magyar csendőr tőrhecsalásáról a következő részleteket jelenti tudósítónk : Krémer Miklós csendőr főtörzs Őfztiéster és Csíki Dezső csendőr,
-akik a Beremend községben levő őrshöz volmk beosztva, portyázó köruta indult, a határmentén. A határ egy helyütt aként van megvonva, hogy szerb terület ék alakban torkolódik bele u magyar területbe. Az ág egyik vegén u csendőrök találkoztak négy szerb csendőrre!, akiket ismertek, mert hisz a határon gyakrabban találkoztak már egymással.
A szerbek rábeszc ték a magyarokat, hogy ne kerüljék meg az ék alakú földsávot, hnnem vágjanak át Hzerb területre. A csendőrök rosszat nem gyanítva elfogadták ezt az ajánlatot és a szerbek kíséretében igy vágtak neki utjuknak. Alig mentek azonban 50 — 60 lépést, egy kunyhóból két szerb csendőr ugrott elő, akik közül az egyik orvul agyonlőtte Krémért, míg a többiek elfogták Csikit.
A botrányos esetnek természetesen folytatása lest. Bizottság szállt ki a helyszínére, jegyzőkönyvet vettek fel, ózonban mindez már nem tudja feltámasztani sze gény Krémer Miklóst, aki családos ember volt és becsülettel teljesítette kötelességét.
— Haydn alrja. Haydn József, az Eszterházy-csniad nagy zeneszerzőjének földi maradványai a bécsi külső kerületben levő „Hundsturmer" temetőben pihennek. Ezt a lemetőt tavaszra parkká Alakítják át. A te-meiő ügyéi intéző meidlingi korületi lanács most ugy határozott, hogy Haydn sírját meghagyják az uj parkban és egyben arról is gondoskodott, hogy állandóan a legszebben gondozzák.
— Uránia. Csütörtökön éa pénteken „Maclate" III. réax.
19/3. j.nuiir 17
ZÁLAÍ' KOZLOKT
3
Románia orosz támadás előtt.
Harminc orosz hadosztály a Dnyeszter mentán.
— Bulgária Is résztvenne az uj háborúban.
London, jan. 16. Belgrádi jelentés szerint a Dnyeszter mentén Románia ellen 30 orosz hadosztályt vontak össze. Hir szerint tárgyalások folytuk egyrészt Sztambulinszky és a lausannei szovjet küldöttség, másrészt Szófia, Moszkva cs Konstantinápoly között. Háború eseten Bulgária irreguláris bandákkal vonulna fel Oroszország megtámadná Besszarábiát. a bolgár bandák Dobrudzsában kezdenének harcokat, a törökök pedig Tráciából támogatnak a küzdelmet
— Halálozás. Scherz Samu régi közbecsülésben álló gabona- és terménykereskedő folyó hó 16-án hosszas szenvedés után 83 éves korában elhunyt. Nagyszámú és előkelő rokonsága gyászolja, köztük fia Scherz József, az áru- értéktőzsde titkára. Temetése folyó hó 18 án délután 3 órakor lesz a Ki-nivsi-utca 2. számú gyászházból.
— Az utódállamok takaré kossági konferenciája Bécs ben. Bécsből jelentik a Közép európai Kurirnak: Hornig dr osztrák tiikarékossAfci' kormánybiztos fetszólitására a környező utódallamok taksrékossAiíi kormái> delegátusai időnkint Bécsben konferenciákat fognak tartani, hogy kicseréljék egymással tapasztalataikat, ami ftital közelebb jussanak a cél c •.•réséhez. Az első ilyen konfere': ci;« minden valószínűség sz^rmi meg c nőnapban összeül Bécsben, ame-lyn képviseltetik maijukat Ausztria, Sí agy arocsz-^, Németország, Jugoszlávia, Románia, Csohsiiovákia és Lengyelország.
— Szovjetoroszország súlyos retorzióval felelt a Ruhr vidéki megszállásra. B-csből jelentik o Középeurópai Kurírnak: A szovjetkormAnv tudvalevően erélyes tiltakozást jelentett be a párisi jóvátételi konferenciánál a Ruhr-vidék megszállásának erőszakos terve ellen. Mo»t, hogy a megszállást végr-hajtották, súlyos retorzió képen az összes Oroszországban Irvo ántánt alattvalók ellen kiidta kz elfogatóparancsot a >zovjet és egy kor.cen; rációs táborba fogja deportálni őkei a megszállás egész tartamára. A s>ovjetkormány ezen intézkedése óriási riadalmat kelteti krdönösen Franciaországban.
— Mutattak a csehek ... Losoncról kapjuk a hírt, hogy a* ou tartózkodó légionisták legutóbb nagy mulatságot rendelek a Kalmár-féle vi-ndégiőben. A mulatozás legkiemelkedőbb pontj." az volt, hogy a falra szögezték Ferenc József és Károly Király arcképé!, a-zenekar gunydaloka t kezdett játszani, mig a mulatozók kannibáli táncot lejtve „nasdar" kioltások kőzött szuronyokksl szurkálták ősz-azr s-felaggatott képeket.
— Dr. Könlg fogorvos tanulmányi célból Berlinbe utazott. Rendeléséi előreláthatólag február 3-án kezdi meg.
— Közalkalmazottak figyel mébel Édesítem a i. közalkalmo zottakat, hogy kedvezményes síén naponta érkezik. A kiosztás a hi-vstalfŐnökök közös elhatározásara sorshúzás utján, utcák szerint tör-tenik. Kivitelt eszerint semmi kö-
^ rülmények között sem áll módjában az elosztó cégnek tenni. E hónapban 20 koronavul drágább mé-termázsánként a fuvarköltség, mely Összeget a nyugdíjasok a cég Magyar utcai irodájába, bz aktivok hivat alfőnökeiknek tartoznak befizetni. Azok a közalkalmazottak, okik maguk gondolkodnak a szén
elfuvarozásáról T, R, A, N, Z, V és J kezdőbetűs utcákban laknak e hó 17 és 18-án a Délivasut teher-pálya udvarén Horváth Viktor cégtől átvehetik.
— Uránia. Ma szerdán Radius film: „ A legnemesebb asszony." Egy szerető nővér megható szerelmi drámája 5 felvonásban. Főszerepben Elise Ferguson. Polldor mint kocsis, vigjáték.
- Vadborökot, oyul, róka, stb. legmagasabb árban veszek Szabó Antal fegyverkereskedő. *
— KUlon kártérítésre Ítélték Németországot az elattlveaz-tett Luaitánláért. Berlinből jelentik a KÖzéprurópai Kurirnak: Németország x. Lusitániu ügyében értesítette az antant jóvátételi bizottságot, hogy a külön kártérítést vall.iUa és kötelezi magát arra, hogy a kártérítési teljes összeget a lefoglalt német javak eladási árá öói kamataival együtt megfizeti.
— Egyesült a horvát nép párt a parasztpárttal. Belgrádból jelentik a Középeurópai Kurírnak : A h«>rvát néppárt a megindult jugos/iáviei valasztusok nagyobb kilátásainak biztosítására egyesült a parasztpárttal, amiről a közös programúkat megjelölő pinkátokon számoltok be o választóknak. Bel-gráuban az egyesülés hire politikai körökben nogy izgalmat keltett és igy eldöntöttnek tekintik «;boscnÍAÍ választások sorsát.
— Belgrádi konferencia Dal mácla kiürítéséről. Belgrádból jelenlik a Középeurópai Kuriroak : Uj konferenciát tartottak Belgrádban Dalmácia kiürítéséről. Ezen megbízták jugoszláv részről Milics tabornorol a kiürítendő erületek megszállásával.
A kiürítés iráni az olasz kormány még semmiféle intézkedést nem tett, bár a megállapított határidő, mint cit n konferencián meg is állapították, egy hónap|.< léteit. A belgrádi kormány amiatt olasz— szerb konfliktustól tart.
— Urania. Csütörtökön és pénteken „Maciate*4 111. része.
— A fa- és szénkészletek bejelentésére szolgáló időszaki nyomtatványok a városi gazdasngi híva-tálban az érdekeitek állal díjtalanul
.átvehetők.-
Horoxeg Forono képes irodalmi hetil-pjaruk. az .l'j ldók--nck legújabb szama k"Zli Surany: Miklós c.'.1oáo>, uj. eredeti regényét, .A mindenható asszony" t. Rudolf Slratz nagy icgenytnek. .Az • nas úklé'-nek folytatasat, Dobosi Pécsi' Mázta kedves és elmés elbeszélését, Kálmán Jenó mulatságos trefajat, Jc.mne Marni tinóm jelenetéi. ' áltais-y Zoltán versét, Tafeori Kornél érdekes leleplezéseit és az altalános níj szerüségrtek örvendő rovatait. Ll.'llzc'ési ara negyedévre «0(» koron:-. Mutatványszámot kívánatra ingyen kuli a kiadóhivatal: Budapest, VL, Andxassy-ut Iti-
Zonomti uJdonaá&Ok. .Magyar F.lct* dalciklus, senéj.ét Peióü Sándor verseire irta: Lányi Viktor, Petőfi szazeszten-dós unnopétc. .Olivia hercegnő* zenéjét Brody Miksa verseire szerzé: liuttkay Ákos Ioperett 3 felvonásban), liodrogi Zsigmond két uj magyar daU .Régi dal... Régi nyár* zenéjét szerxc ; Hetcnyi-Heidlbcrg Albert. — Kaphatók Fischcl Fulóp Fiai könyvkereskedésében
— A Vtlág-moxgó remek társadalmi dráma bemutatója tegnap sajlott le a legnagyobb siker jegyében; Olal Föass, Kit már évek óta nem láttunk, ezúttal a legcr.üvé-szibbet produkálta Még csak ma lesi műsoron — Holnap és holnapután jThcodora', Byzánc császárnője kerül bemutatóra, melyre már nagyban folynak az előjegyzések, ilyen monumentális film a ,<Juo Vadis* óta nem volt moziban látható. A képen, mely olasz gyártmány, bámulatos építkezések, többek között egy hatalmas méietü cirkuszt látunk, amelyben ogy csapat oroszlánt szabadítanak az ezernyi ezer néző tömegre.
TÖRVÉNYSZÉK.
Targyalások. — ítéletek.
A nagykanizsai kir. törvényszék dr. Kenedi büntetőtanácsa a következő főtárgyalásokat tartotta:
fíuzck Tibor nagykanizsai szüle-tésü fiatalember, akit lopásért a kaposvári törvényszék két évi fegy házra ilélt el jogerősen, ujabbi lopásból kifolyóing állott a kanizsai törvény»z«ye előtt. A vádhatóság a Btk. 333^§ ábn ütköző lopással vádolta, mert 1918-ban Steiner Ernő nevü társával a komáromi és balatonszentgyörgyi állomások között a vasúti kocsi folyosóján különböző tárgyakat tartalmazó hátizsákot lopott. — Buzek elismeri bűnösségét. — Elmondja, hogyan követte el a lopást éa hogyan fogták el a csendőrök a balatonszentgyörgyi állomáson, mikor igazoltatták. Steiner nevü társát a bíróság 1 évi és 6 havi börtönre ítélte, »mit az ki is töltött. Dr. Hoch Oszkár védő enyho büntetést kér védence szátnáro. A bíróság bűnösnek mondotta ki Buzek Tibort a lopás vétségében és ezért egy évi fogházra ítélte, amiben Buzek megnyugodott és ugy az Ítélet jogerőssé vált. D« mivel Buzek előbb két évi fogházbüntetését tölti ki a kaposvári fogházban, a kanizsai kir. törvényszék összbüntetés kiszabása végett mrg fogja keresni a koposvári kir. törvényszéket.
fabícs Balázs S/entpétrruron saját gazdájának padlásáról 40 kgr. búzát tulajdonított el jogtalanul oly módon, hogy idegen kulcscsal felnyitotta a konyhát és onnét a padlásra mászott, honnan a búzát elemelte. Vádlott nem tagadja bűnösségét. Előzőleg kisebb lopásért két hónapi fogházra volt mér itélve. A kanizsai törvényszék Fabicsot nyolc havi börtönre és három évi hivatalvesztésre ítélte. Az elitélt megnyugodván az Ítéletben, az jogerőssé vált. A törvényszék az ítélet végrehajtása miatt Fabicsot nyomban átadta a kir. ügyészségnek.
Véres incidens Bochum meg szállnsa közben.
tiochum, jan. 16. Amint a francia megszálló csapatok ma bevonultak Bochumba, az összegyülekezett németek elénekelték a „Győzni fogunk Franciuország fölött" kezdetű dalt. A városháza előtt fölállított francia őrség erre vezényszó nélkül puskából lövöldözött a tüntetőkre, akik futva menekültek, majd egy gépfegyver is működésbe lépett, de akkor már tiszta volt a térség. A tüntetők közül egy ember holtan maradt az utca sarában, két német megsebesült.
Sertésvásár i Felhajtás 1109, Elkelt délig 750, 0r«g — Közép 000, Kónnyú ——, I. r. 545, II 430 Zsír 810, Szalonna 630, Leh. bus 610.
Valuták i
Napolaon 90X>, font 12300-12600, Dotliz 2700, FrazKia frank 170—189, Márka 20-25, Olasz líra 129-35, Osstrik korona 370—3~90 Lel 1460-1550, Sxokol 74—78, Svájci frank 495-515, Dinár 2825—2826, Langyal márka 12-13, Hollandi forint 926-945, Belgafrani 155—16o, Uva 16-50 —>7 60
Devizák:
Amsterdam 960-90, Koppenhága 520—545, Xrisztiánia 437—512, London U3v0 -12600, 3ertln 20 25 Milano 129-135 Páris 179-89, Prága 74-7», — Stockholm 705—735, — Zürich 495 -515, — Wion 370 390. — Zágráb óOO—64C/, — New-York 2625-700, Varsó 12—13, Bukarest 1450-1550, Sofia 16-50 -17-60
Zürichi zárlati
Berlin 3 37 Amstardam 210 50, Hollandia, Sew-York 531-50 London 2481, Párti 3620, Milano 2610, Prága 14.80, Bnds-pcst 20 60, Zágráb 150, Varsó 2 25. Wien 0-75. Szófia 370 Osstrák bély. 0 76 Termény jelentési bus. (Tiszavidéki) 12500-12600, egyéb 12400 12500, rozs 8100-8200, takarmányárpa 7800-8000 sórárpa 7800-8000, zab 7700-7900, tengeri 7800-8000, repce 14000—14500, korpa 5150-5250, köles 8600 —9000.
Budapesti állatvásári
Marhahús I r. egészben 390-500, hátulja 420—570, aleje 350 —490, 1L r. egésxben 270—360, hátulja 290—390, eleje 210—230 Növendék mazha: I. r egészben 300-340, borjú (olött bőrb) 530-560, Késsiet : Nagy-marha 445, eladás 262, — Növendék marha 17, eladás 12, borjú 36, eladás 96. Marhabőr 570-600, borjubőr 1100 -1170. Birka -. elad-a —, Juhhus —*—.
Értékek:
Magyar hitel 13100. Osztrák hitel 1700. azai :-'!00, Jelzálog 420, Leszámítol- 1750, Kereskedelmi Bank 266 0 Magyar-Olasz 610. Beocsini H3 000, Drasche '.'8000 Álta-Unos szén I tt 000, Szászvári 44 )00 Salgótarjáni 5" 0 0, Unkányi 82 500, Rima l245', Schlick 97o0. Guttmann 149uO, Nasici 13000 Danica I60», Klotild 8900, Magyar cukor IU5 0.VI, Adria 46«0o. Atlantika .->475, !lrálys >r 70 v. Bosnyák-Agrár 1950, Lip-ták 4vX)0, Phobus 7200. Vasai. Villamos "sí(K>, Gizella 10200. Konkordia S500. Déli Vasút 9200.
Szerkesztői üzenetek.
Magányos asszony. Nem va-
igyunk berendezve az effélére, de az ön esetében — mikor teljes névaláírásával hozzánk*»íordul — kivételt akarunk tenni. A „jó öreg pápaszemes szerkesztóbácsi' tehát azt Üzeni önnek, hogy teljesen tegyen le tervérői. Hiszen ön maga mondja, hogy férje szereti Önt. Igyekezzék őt vissza hódítani magának. Kösse le magának. Vajha megértenék az asszonyok, mit tesz az, a férjet a maguk számára lekötni Ebben rejlik tulajdonképen a házasság boldogsága vagy boldogtalansága. Miért nem tudna Ön is olyan megértő, a gond redőit kisimító, igazi jópajt&sa lenni férjének, mint az, kit levelében jelez. Minden asszonynak megadatott ez a művészet, amelyért még az angyalok is irigylik.
Felelős szerkesztő Benedek Rezaő.
Nyilttér.*)
Tekintetes Srerkeaztőaóg 1
Hogy a Zeneiskola uj épületet értékének tizedrésze terheli, ez nem is oly nagy szégyen. Kötelezem mag«m arra, hogy bárkinek igazolom, hogy rendelkezésemre alUnak azok az anyagi íedexetok, melyek a hátralevő to-iciíket eliminálják Ami pedig a Zeneiskolában v-ló növendék-ítélkezést illet-, íme az igy fest
Nyilatkozat.
Alulicoll tanúsítom, hogy kérésankre dr. Kenyves ur átengedte a Zeneiskola holyisé-geit díjmentesen egy sxind«rab betanulása céljából és igy az épületet mi használtuk c^tén-kint felügyelet mellett. A Tésztagyári Alkat-mázolták megbízásából: Zagajszky Iván s k.
Hasonló u/lalmu Nyilatkozat van birtokomban a Kath. Legényegylet részéről ú. (Aláírások: Schle>s könyvkereskedő. Dómján Gyula és Doniján István.
Nagykanizsán 1923. januar 16.
Dr. Fenyves Ferenc.
•) At t fovíitua kezeiteken a lurkeiit^a*} •<oo a mjjbi.jui («UI)»ég«l n«n> villái.
4
ZALA] KÖZLÖNY
1923. i«nu<r 17.
Nagy vászonvásár400 koronától!
Egész vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövőpamuf raktár!
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában Erzsébat-tér
Apró hirdetések
ZONOOKAHAXUOI.O .jlnlk'.jl heJ»l«n »« Tiíítrt. r.f.tJjtl/í da «<*<• «iiu Vulj
f>mtl. AfMf Jlm tici !■■. }3}<
. Hrl.UU Ipwtilatal r*p*««l k«r«-» ■ ii j.-.io
»• <(yu(rAM> vltUenu a>crtl<tl munk»l»l li ilnftut kffrfa. AjUtUtc) .Ktt.;n<i<i'« j«)it« *Ul« > M»60-
VlHUlbí kll>6.;-> <SO)
K»ttCé kuiu «t*i]«. Siljritu. SiiMTMki t.b.
Keresek megvételre perzsa, imyrna és egyéb
szőnyeget.
Ajánlatokat ármegjelöléssel „Legmagasabb ür" jeligére a kiadóba.
Ha
j6 bon akar oUm. ii inni, ne restet-j«a fáradtságot ét győződ}<>a meg 1 liter ber vitelével, hogjr
Sáfrárt Józse?
a/anyhogyl bora a legjobb éa
legeKsöbb, n;«ly literenkint ÖO keronáért kapható
Magyar-utca 74 sz alatt.
— T«1 • foa .135.
Eladó
ház
Warazsdi-uica 6. sz mészárszék berende-f zésscl, 12 lóra istálló, pajta, nagy konyhakert stb. — Azonnal elfoglalható. Érdeklődni
Simon Józsefnél,
Ország út 23. szám alatt.
özv. Scherz Sananné szül. Frankfurter Llna, ugy a
maga, mint gyermekei Scherz Károly ós neje szü Monkovitz Anna (Nagyvárad), Scherz József éa neje szül. Magyar Adói, Scherz Róza ós férje Stelnberger Samu és ozv. Scherz Ödönné szül. Kovács Malvin szomorodott szívvel jelentik, hogy a legjobb férj. apa. apos, nayyapa ós fivér
SCHERZ SAMU
életének 83-ik boldog házasságának 52. évében ho»szu és ktnos szenvedés uun folyó hó lő an délután l/,3 órakor jobblétre szenderült.
A megboldogult hült tetemét folyó ho 18 «n délután 3 órakor fogjuk a Kinizsy-utca 2. szAmu gyásrhAzbol a helybeli izr. temetőben örök nyugalomra helyeztetni. Nagykanizsa, 1923 január 17.
Özv. Blnlnger Samunó szül Sclicr*. l'Anl nőrcrc Scherz György, Scherz Ella, Scherz Ko'rnól unok*i.
Csendes részvétet kérünk.
Magyar
FIAT Mduk*
r. U llndkixal )&•»£•.
Taurll eummtraktár. teheráru luvarozAa. azeméty-fuvarozáa. Javító-műhely, bonxin-Aruaitáa. Telep: Térhé*-utc«. Telefon 188. Igazgatóság: Fő-ut 8. Bazár-öpUlot. Telefon: 336.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Réazvénytáraaa&g
NAGYKANIZSA
autójavító üzem és személyfuuarozísi vitllalat
CZIMMERMANN ES PINTÉR
Telefon 3-34.
nagykanizsa, rákóczi-utca 12.
T.l.l.n
3-34.
Fuvarozást jutányos áron vállalunk.
100 holdas birtokot vennék 1VK
nyéken. — Aj/mlatokat e lap kiadóhivatalába kérek. — Közvetítők kizárva.
Gép- és gyorsirónö
•ionnal felvétetik a
Magyar Élelmiszerszéllltó R.T.-níi
Klrfcly.ulc 34.
OLCSO,
mert jó, az elsőrendű anyaghói
Argeni János
ratÍKA eipisraxUtébía kéuUt cij5 Nagykanizsa, Oeék-tér 1.
Állandóan raktáron kézzel dolgozott fokele és ailnes bo*, ebavfeaux, iiuvu, .ott-lop, lakk, selyem cs bársonycipők.
Gyermekcipő "" különlegességek I
Ingatlan eladás.
A varosban tobb kisebb és nagyobb ház karttel, üzlet ci magAnhéxák 2, 3, t
és 6 szobás bekölt&zhetó lakással, jólor-galmu vendéglők helyben és vidéken. Zalában jól jövedelmező malmok e« tobb kisebb földhlrtek, Szeotgyiirgyvárl hegyen t1 , és 1 hold szőlőbirtok. Nagy-hanoiin 2'/t hold, Kórhéncen 800Q-Ö1 aző-Ifibirtok, Balaton somogyi pattján tobb kisebb nagyobb villa eladók Bővebbet
OUKÁSZ MIKSA IV.V.'"^
Njgykanliiin, Rúkbcíl-uU. 21.
A forgulmiudó blokk
használatára
figyelmeztető felirat
deklire kasírozva kapható
lapunk nyomdájában.
QUITTNER ARTHUR
Telefon:
394
hat6afcglU(c engedélyezett vlü&ayczorolÖ
NAGYKANIZSA, KÖLCSEY-U. 17.
Telefon:
Elvállal
vlláglitáal vaxatákok, motorok, csillárok, valamint talafonok, o»ongók éa Jalxí-kéaztllákok folaxoroUaét. kaaUly-vlllamharltó borondozéaét. Miadam nomfl vlllamoa monkálutok gyoraaa aaxkBx<ataak. Bsa.ksxortton vérxt motorok oJratokaroaoUaat. Mlnoonnamtt égSk raktárom.
394
oa OOOOOO OOOOOOOCOOOQOOOQQOQ OOOOQOOOOQOOOOBBO
Ö
Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát
u. m : Művek, folyóiratok, mfcghivók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, boritékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi nüvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzinté-íetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák Lészitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
§1 Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
gnooQooooooo qqoooqdoq oooÖQQgo oocrooQQQgyMffftgm o
Nvoir.tolt . Wordok Z.l. „ Gv.r,-n.f KAnvvnyumdHlábM.
Türünk és várunk.
A kisantant betetőzte Magy r-ország ellen indított rágalomhsd-járatát. Vasárnap délelőtt a magyar kormányhoz demarsol intézett, mely bep az irredentapiozgalm»kro célozva, a dipli»rfí®ták virágnyelvén arra szóiitja fel a kormányt, hogy akadályozza meg „n Magyarország nyugalmára és a szomszédos államokkal való jóviszonyára ártalmas túlkapásokat". A ránk kényszeritett hóhérszerződés óta, nem egy demar->ot intézett már hozzánk az antant, di talán egy sem árulja el ezek közül az országrahlók ideges félelmét annyira, mint ez, mellyel a megcsonkított ország jajkiáltásait akarja elfojtom'.
A trianoni szerződés nem tudta megnyugtatni a testünkön élősködő kis regadozék>t. Képtelenek voltak megemészteni azt n sok természetellenes ajándékot, melyet koncul eléjük vetettek. De »» igy keletkezett lázas betegség mintt ^em ön magukat vádolják, hímem bennün ket iparkodnak megrágalmazni és azzal a hazugsaggal kiabáljak tele a világot, hogy fegyverkezünk, háborúra készülődünk. Ez persze nyilvánvaló hazugság, mint ahogy hazugság volt a békekötés óta minden szó, mely az ellenséges államok részéről elhangzott. M igyarors/ag nem fegyvetkezik, nem is mozgósít. De elrabolt területeinkről nem mondunk* le soha és szüntelenül hangoztatjuk a velünk elkövetett jog-talanaágot. Ezt nem tilthatja meg egyetlen magyar kormány sem és uz ezeréves határok elvesztése felett érzett fájdalmat szuronyokkal sem iehet a magyar szivekből kiirtani. Igenis, hangoztatjuk folyton, hogy a békekötései megcsonkított Magyarország képtelen megélni. Területeink elve*zte>éi>e nem nyugszunk meg soVia és bízunk abban, hogy a győztesekben feltámad a jobb belátás és revízió alá veszik az embertelen békeszerződést, melynek atkáit nemcsak mi, de egész Európa érzi.
Él bennünk a remény, hogy az egységes Magyuroi szág történelmi szükségszerűségének kérdése egyre inkább kétségtelenné válik és hogy e történelmit szükségszerűségben rejlő erő már a közeljövőben szát-./ robbantja a szörnyszülött ytódálls-mokat. Európa egén villámok cikkúz-nak, a külpolitikai utmoszféra nyomasztó és talán nincs is már messze az idő, amidőn a már is bekövetkezett politikai eltolódások után egy fordulat támad, mely újra rajzolja Kurópa térképét. Ettől remeg a kisantant, ezért a rágalomhadjárat és ez a magyarázata hozzánk küldött demarsnak. Félelmük szinte neve-
tésre késztet bennünket és amilyen puhaszivü a fajtánk, talán még sajnálnék is őket. ha nem országunk megcson ki tóiról volna szó. De a hullarablók rémülete c»ak bátor-
sággal tölti el és még jobban felkészíti lelkünket ama nagy pillanatra, mely ott rejtőzik az idők méhében és» amelyet mindannyian türelemmel várunk, várunk.
Nagykanizsa rendkívüli közgyűlése
Dr. Villányi felszólalása. — A szeszfőzde szeszadóhitelének biztosítása. — Vita a gazdasági szakiskola körül. — Ujváry melegen pártolja, dr. Fried ellene van. — Antal Jenő és Tamás János felszólalásai. — Nagy többséggel elfogadják a tanács javaslatát. — A Frigyes-laktanya átalakítása. Gimnázium, rendház és konviktus. — A vízvezeték. A többi pont. —
A moi rendkívüli közgyűlésre r. képviselők csak lassan gyűltek ősz s/r, ugy, hogy egynegyed 4 órakor, mikor o meghűlése miatt szobáját őrizni kénytelen dr. Sabján polg/.rmester helyett dr. Krátky István helyettes polgármester fó jegyző nyitja meg a közgyűlést, csupán 38 képviselő van jelen. — Noha milliók meg«zcvazásaról van azó, nem valami nagy érdeklődé* nutotkozik a képviselőtestületi ta gok között a közgyűlés iránt. Elsőknek ma >> u kiskonizsaiak érkeztek m^g Ujváry Géza város ' atyával. A közgyűlés megnyitása után azonban egyre-másra jönnek a városatyák, ugy, hogy a nagyobb vitáknál in-r közel százan lehettek együtt.
Dr. Villányi napirend
előtti felszólalása.
Dr. Krátky István helyettes polgármester nrjelenli, hogy dr. Vil-lányi képviselőtestületi tag eb-adó leszállítása /égeti napirend előtt felsz-'Líni kíván. A közgyü lés nz engedélyt meg:;dja a napi rend előtti frls?ólaUsra.
Dr. Villányii A „Zalai Közlöny" egyik legutóbbi s/'imában megje lent egy kő lemény, meiy szerint » vármegve törvényhatósága az eb-adót 1500 koronában állapította meg. Kérdi, hogy a megye tehet-e ilyen beható intézkedést, amely mélyen belenyúl az adózók zsebébe. Volt-e a városi tanácsnak „erről előzetes tudomása? Nagykanizsa közönsége nem vághatja ezt szótlanul zsebre.> Es ha meg is fizeti az ebadót, akkor sincsen a kutyc tulajdonjoga biztosítva, mert hu Szepetneken vagy környékén egy kutya megvesz — akkor Kanizsán nyomban kiirtják a kutyákat. A belügyminiszter minden kivételes törvényt megszüntetett, így a veszettség elleni védekezest is. Itt sz eiőző törvény van érvényben, amely ilyen esetekre a negyven napos eozarlatot rendeli cl.
T
Szállítsák le az cbadót t
Indítványozza, tegyen a város előterjesztést, hogy a vármegye szállítsa le az 1500 koronán ebadót 300 koronára és a kivételes intéz kede^eket szüntesse meg.
Ujváry üdvözli dr. Villányi indítványát, melyhez u m»gj részéről is hozzájárul. (Helyeslés.)
Dr. Králkt/ jelzi, hogy ilyen esetekben •» vármegye nem szokta n váVost megkérdezni, de maga ha tároz. — A szigoiu rendelkezések Igenis fennállanak. .A város vezetőcége köteles n lakosság testi épségét megvédeni. Szükség volt u szigorú intézkedéaokre. Az rbadó magas?ágai illetőleg, az ugy lenne módosítandó, hogy az egyes fajok között tegyenek különbséget.
A közgyűlés ily értelemben határoz.
A napirend 1. pontja.
Ezután áttérnek a tárgysorozat 1. po-.tjár* — n központi szesz fő'de s/ear.«dóhitelének birtosítasa céljából készfizető kezesség Vállalása. Miután m hitel crejeig értékpapírokat tartozik leadni, d«- ilye nekkel nem rendelkezik, megkérték * pénzügyminisztert, hogy készpénz kezeiotégct fogadjon cl. A pénzügy miniszter helyt adott a keielemnek és igy 6 millió koronáról szóló ke zességi nyilatkozat elfogadását kéri az ügy referense — dr. Novay Imre. A közgyűlés elfogadja.
A gazdasági szakiskola körül.
Dr. Novay beterjeszti ezután a tauács jovas'atat, n fóldbirtokren dezó eljárás folyamán gazdjSdgi szakiskola céljaira igényeit 100 holdnyi terület otegváltása tárgyában. A városi tanács k^ri a közgyűlést, mondja ki, hogy a 100 hold mezőgazdasági ingatlan és legelő területet a gazdasági szak iskola és körlegel-', céljaira átveszi, kifizeti, felépítteti és berendezteti, slb.
Ujváry: Arra kéri a közgyűlési, I
hogy ne menjen be c feltételekbe. MintagMzdaaágot akart n város. Moit szakiskolát akar. Ki fogja ezt vezetni ?
Husz év óta úttörője a gazdasági szakiskola és többtermelés gondolatának. Ma nincs más mentsége az országnak — mint a mezőgazdaság. Azért üdvözli ezt a javaslatot. Mert kell gazdasági szakiskola, amelyik megismerteti a néppel, hogy ne elégedjék meg hét métermázsa terméssel, amikor sokkalta rosszabb föld és mostohább viszonyok mellett husz métermázsát ki lehel termelni. Ez az iskola megtanítja gyermekeinket a helyes és okszerű gazdálkodásra A többtermelés teljesen össze van kötve a gazdasági iskolával.
Ez az iskola azonban teljesen fUggetlenUl a várostól kell hogy léiesüljön. Ez az iskola teljesen önmaga kell, hogy eltartsa magát. — Elfogedja a tanács javaslatát.
Dr. Fried: Elég tiz hold i&l
Ujváry: Engedje meg, ön kitűnő ügyvéd, de ezekhez a kérdésekhez mi jobban értünk. s
Dr. Fried a javaslat ellen.
Dl. Fried: A földreformtörvény nem azért alkottatott, hogy a városok földet kapjanak. Ugyfátszik a varosba nem hatolt be a törvény szelleme. A városnak van földjf, miért nem ad ebből a földből ? Ellenzi a javaslatot, mint törvényellenest, mert ellentétben áll a tőrvény szellemével, amely a nincsteleneket akarja földhöz juttatni. — Száz milliókért akar a város ilyen ingatlant megszerezni ? Száz hoi-da*. a mai pénzértékben az adózók zsebéből kivenni? A leghatározottabban ellenzi és kéri a javaslót elvetését.
Antal Jenő szerint egy ilyen nagy üzemhez, legalább száz millió folyó* tőkének kell lennie. Egy ilyen üzem sosem hasznot hajló üzem. Erre mindig ni kellene fizetni. Egy oly intelligens -és kép/ett gazdakörön ségnek — mint a kiskanizsaiak — nincs szüksége gazdasági szakiskolára. Aki pedig nagyobb gazdi -sági nzakképzettségre akar szert tenni és megvan hozzá a rátermettsége — az menjen Keszthelyre, vagy egészítsék ki annuk birtokát, hogy többtermelést űzhessen rajta. Nem tartja szűkségesnek a gazdasági szakiskolának felállítását. Adják inkább a földet a kiskanixsai gazdáknak I
Dr. Tamás kifogása.
Dr. Tamás Jánosnak az va kifogása « javislut ellen, hogy teljesen tájékozatlanul hagyja a közgyűlést — hogy mibe fog kerüln* a felépítése, a betsndezé-;e *t». ennek az iskolának. Oaztja Antal Jenő kifő-
V
Nagykanizsa, I>)'í3 január IS. Csütörtök
13 .izim.
t>2. évfolyam
POLITIKAI NAPILAP
Egyes szám ára )ü. korona.
^Awil KÖZLÖNY
1923. január 18.
gisait. Hivc a mintogazdasagnak, amelynek céljain- azonban 30 hold teljesen elegendő.
„Akik hazabeszélnek.M
Ujváry : Mindazok az urak, akik eddig a javaslat ellen beszéltek — hazabeszflnek. Végtelenül csodál* kőzik, hogy három kulturembcr — pláne az egyik, aki gazdasági főiskolát végzett — meg van elégedve a mostani mezőgazdasági állapotainkkal. Senki sem fog ebből a földből kapni, legyenek nyugodtak. A tulajdonosok kezében sem fog ez a föld maradni. Etősen a szakiskola mellett foglal állást. A tanács javaslatát elfogadásra ajánlja. (Felkiáltások: Szavazzunk !)
Előbb a számadást. Farkas: Kalkulálták-e az urok mibe kerül a szakiskola? A város hon-nsn veszi a pénzt ? Ha deficittel végez az üzetn, honnan fedezi a különbözetet? Csinálják meg előbb n számodái«okut és ugy terjesszék azután a képviselőtestület elé.
Vass gazdasági felügyelő: Csak arról lehet sró, hogy a város anyagi helyzete elbirja-e a terhet. Mert ezt az alkalmat, ami most adódik egy gazdasági szakiskola felállításához — két kézzel kell megragadni.
Tárgyalja le csak nyugodtan a képviselőtestület a tanács javaslatát, az Országos Földbirtokrendező Biróság úgyis megkérdezi, hogy milyen tipu'u okar lenni az iskol.s és ezek alapján fogja a megfelelő föld területet kiutalni. Igazat ad Ujváry-nak abban, hogy az iskola teljesen független
legyen a várostól. Ha oz Országos Földbirtokrrndező Biróság elrendeli o birtokmegváltást, ez a földbirtok mélyen be fog nyúlni az adózók zsebébe. Inditv.'i nyozza, mellőze n közgyűlés a városi tanáé* javaslatát, de vegye tudomásul egy középfokú szakiskola fStdigénylését, de.nem ilyen területtel. Ha a polgármester minden áron területet akar igényelni, az ne legyen nagyobb, mint » mit a város azonnal ki tud fizetni. (Szavazzunk l) Knortzer szerint ötven hatvan hold terület elég.
Dr. Prack inditvúnyu. Dr. Prack osztja Ujváry nézetét, de akkora főidet vegyen csak a varos, amelyet anyagilag kibir. In ditványozza — n városi tanács dolgozzon ki egy tervet, mennyi fedezetet tud előteremteni n földvásárlásra. Ha ct városnak van 190 millió fedezete — ükkor elfogadja. Vegye le a tanács a javaslatot a napirendről és terjesszen elő részletes tervezetet..
Ujváry : Ha nem járulnak hozzá, hogy eiek u nyomorult emberek (és itt a kUk*ni:*aiak felé mulat) egy gazdasági szakiskolához. jussA-rak, mi sem szavazzuk meg u fürdőt, a vízvezetéket és a többieket.
Dr. Krátky helyettes polgármester: Nehéz helyzetben van, mert csak most délután lett a polgármester rosszulléte miatt az elnöklésre felkérve és Igy a kérdést nem ismeri egészében. Felvilágosítja a képviselőtestületet a kultustminú/-ter leiratáról, amely egyenesen elrendeli az ily szakiskolák felállítását.
Megnyugtatja n kiskanirsaitkat, hogy emiatt a 100 hold föld miatt nem fognak megrövidülni a föld igénylésnél.
Hogyan tartja magát fenn n szaklakoia?
Dr. Krátky. Hogy hogyan tortja majd magái fenn o szakiskola?
Erdélyben általános az elkeseredés.
Koitiania háborít rémképei. — Orosz csapatok a bcsszarábiai határon. - Még mindig növelik a román hadsereget.
Genf január 17. Francia politikai körökben ugy tudják, nogy a román-magyar határon állítólag megtörtént hatarlncldens az erdélyi nép túlfűtöttségében lalál magyarázatol. Erdélyben általános az el-kescreaés a iclenlegi kormányzattal szemben, amely csakis a régi rom.in királyság érdekeivel törődik. De növekszik a nyugtalanság a keleti események miatt Is. A besszaráblal haláron a bolsevisták komoly csap/tst készllenek elő Romania ellen A román kormány minden eshetőségre felkészülve, erélyes rcndszabályofttoz nyu! és legközelebb törvényjavaslatot terjeszt be abból a célból hogy mostani katonai kereteinek létszámát megnövelje.
Ha u száz hóidból nem tud»á magát fentírtani — az nagyon szomorú lenne. Még a tíz évi haszonbért is iribirj*. Természetes az is, hogy n városi vezetőség semmi befolyást nem fog gyakorolni tz iskolu vezetőségére. Es ha tíz év mulvn nem lesz fedezet, nos — n város 120 holdnyi ingatlanát cl fogják adni. Fogadják el azért n javaslatot. (FcMthMá&ok: Eljogadjukl) Dr Krátky azoviszás alrt bocsátja a kérdést.
A szavazásnál 43 képviselő a jav Halat mellett, 18 pedig ellene szavaz.
Dr. Krátky a javaslatot elfogadottnak jelenti ki és határozattá emeli.
(A képviselők egy nagy icsze oz idő. előrehiiladottsúgára való tekintette! eltávozik.)
Elnök őt peicnyi szünetet rendel el, amely után áttérnek a harmodik pontra: a városi erdők üzemrende-zési munkála'airól szóló jelen'ésre és tanácsi javfts'.-.tra. Ujváry fel-szó!alán-» után azonban dr. Krátky indilvónyjir.i szakbizottsághoz uta sitják a javaslatot.
Frigyes laktanya ataiaki-táan. Girun ;ilu(u ésrondhúz. Király jnüíizf<kl tanácsos ismerteti */után m Frigyeslaktenyának átalakítási tervezetéi gimnáziummá és piarista rendházzá — n honvédelmi miniszter leiratáról, u kultuszminisztériummal cs a rendfőnökséggel való tárgydásig és a szakér'ők véleményezéséig. A kérdés át volt, hogy alkalmas-e n Frigyrshktunyn gimnázium, rend ház és kocviktus céljaira? A bi-zcithcg igen alkalmasnak találta. A tanács kéri, mondj* ki a közgyűlés, hogy a Frigyestakt-.nyanak gimnáziummá és rendházzá való átalakítását tudomásul veszi és Hültl műegyetemi tonárt mej.-biz-a a tervezet elkészítésére-, amelyek alap-jan <iz átadós lesz eszkö/lendo, illetve az ezé ti tervezet alapján kidolgozott költségvetésre a kultusz-kormánycél a beígért államsegélyt kérhesse, nmely csuk akkor tudja megállapítani a segély nagyságát, ha a tervezetet maga e'őtt látja.
Ujváry : Nem zárkózik cl semmi-fele kultúrintézmény elől, ónnál is inkább, mivel r.». ő tudomása szerint a kultuszkormány 15 milliós hozzújnruhixt Ígért.
(Hogy honnan vette Ujváry Géza bátyánk a 15 milliós segély beigé-rését — maga som tudja megmon-doni, n az újságírókra keni, mintha a helyi sajtóban olv.nto volna. (Ami nagy tévedés.) Ujváry a mai közgyűlésen sehogy sem tud megbarátkozni a sajtó férfiúival. Egyre-másra az újságírókkal van dolga. Megtesszük Ujváry bátyánknak azt a szívességet — hagyjuk öt is szerepeltetni. ..)
A közgyűlés nagy lelkesedéssel elfogadja a tanács javaslatát.
Milliók és milliók...
Király műszaki tanácsos ezután jelenti, hogy rendkívüli előo?ös vízvezeték cső és anyagot áll mód jábnn a városnak beszerezni, erre 10 mklió korona megszavazását kéri, azonkívül a beépítési munkálatokra szinten 10 millió koronát.
Újvárt/: Kifog ásol jo a vízvezeték vizet. Vizsgáltassa meg a város a vizet. Kifogásolja a c«őler*kási módszert. „Aggályai* vannak — hogyha 'i város szegény néposztálya által lokott részeiben lefogják rakni a cöveket, ereknek a szegényes viskóknak n tuUjdonosai nem fogják tudni bevezetni a vezetéket. Időszerűtlennek tartja n csőlerakást. Egijrlöre vegyék meg a csöveket mig a beépitcst más időre halassiák
Király müszt.ki tanácsos felvilágosító tj'iiVöi után dr. Krátky he.-lyettcK polgármester indítványozza, hogy az <első előterjesztést az nnyag* vásarlinra vonatkozólag szavazzák mrg, 'nig a másik részt illetően utasítsa a közgyűlés a tnr.úcsot át-ajánl..! hudrtésére.
A kö/gyulcs ily értelemben hs tároz.
Ax nj úllatvásürtér rakodó-vegánya költségeihez Ujváry Géza hosszabb vitája ulrn egy millió,zo-ronát szavaznál veg.
A szegényházban elheíye zetlek tartásdiját az eddigtj.napi 80 koronáról napi 120 korónár* emelik fel.
A katolikus főgimnázium kegyes-rendi tunárainak segélykérelmét akként intézi cl a közgyűlés, hogy ■» tizennégy tanárnak havonként és fejenként ezer koronu segélyt szavat meg, az igazgató réaz^re ennek « kétszeresét.
A 6. honvéd gyalogezred zenekarának fentartási költségeihez havi 20.000 koronával j.irul hozzá, ami 240.000 koronát test ki egy évre. A honvédzenekar ezzel szemben Kötelezi magát, hogy nemcsak min-d*n vasárnap térzenét ad a város közönségének, hanem mir.den hnz«. fiat* eloadái, estély, színielőadás, stb. .dkalmával közreműködik.
Tóbb kisebb ügy elintézése után a közgyűlés a késő esti órákban ért véget. (*)
Lengyelország nem mozgósított.
Varsó, jan. 17. A lengyel mozgósítási hitekre vonwtkoJÓlog Sikorsky miniszterelnök kijelentette, hogy ezek az: álhírek ellenséges forrásból szérmnznok és minden alapot nélkülöznek. A belpolitikai helyzet, valamint Lengyelország és a szomszéd államok közölt uralkodó jó viszony kiíár minden kételyt, amely Lengyelország állandó békekészségére vonatkoznék. '
Kimélyített jo'viszonyt és néprokoni együttműködést kívánnak a finnek és esztek Magyarországgal.
Ünnepi PetőfJ-Cantennirlumok az eszt «s finn városokban. - Ront*, kívüli volt a helszlngi magyar képzőművészeti kiállítás hatása. — Finn- ós Észtország a teljes kon-
• zolldáció utján. Hagy külpolitikai Jelentőséggel blr az északi
fajrokonok kapcsolódása.
Budapest. 1923. január 17.
Európa békéje sose volt még olyan veszélyben, mint amilyennel a győztesek Európáját fenyegeti oz n lelketlen politika! zűrzavar, amit ők teremtettek a koncon való megosztozás kapzsiságával. Minden forr megint. Ez a .legnyomorúságosabb tél is tele van u fegyveres készülődések zajával. Németország körül ujre fordulni készül egyet » világ, amire megkezdődött is a fauszti előjáték . .
Elszigetelten állunk a magun< megcioakito!t$*g»b*n minden körülöttünk is lefolytatott ellenséges készülődésekkel szemben. Nekünk m^r csuk ig-i'/ságunk v«n, ami azonban igen kevés biztosíték arrc, hogy epp az ellenünk készülődők-kel szemben létalapunkat Őrwhe?-sük meg legalább. Jelentős tehát még ha elsS látszatra nein domborodnék elő horderejében, hogy messzi északon lakó fajrokonaink, a finnek és esztek telje- egyűtt-müködéirc kínálkoztak fel Mogyer országnak, amelyben épp ugy feje ződnek ki a ga/dosági és kulturá-lisu, mint minden egyéb vonatkozások. Nagyon erősen számúénak az curópti népkoncertben Finn- és Észtország, legjobban bizonyítja ezt, hogy a finn márka kÖrüloetül 65-szöiö*e, az eszt pedig 8—10 srerc^e a magyar kotonanak
Érdekesnek tartoltuk igy Bin Aladar dr. igazgatót, aki most tért visazu é»z/<ki rokonaink örszr-gaibari tett hivatalos látogatásáról, melyet is kormány mcgbitáMából tett, megkérdezni szerzett tapasz-tolatai felől. Szívesen közölte azt velünk u kovetkezőzben:
— A haboru után szétesett Oroszország európai testébői öl uj állam clakuít éa ezek : Lengyel-ország, Lettország, Litvánia,'Észtország és Finnország. E két utóbbi nemzet közeli rokon velünk, turáni eredetű nép, akikkel régi állam-vonotkozássiik alatt is tartottunk fenn érintkezést. Az uj Európában természetes vonzalomöól i'j szorosabbra kezdtük kapcsolni rokonságunkat, amely folyamathoz én is hozzájárultam Síerény készségeimmel. Ötödször jártam bc már azt
• kél országot es mindig örömmel tapasztottam, hogy ismernek és szeretnek bennünket.
— A nagy városok most, a mi Petőfink centennáriumát ünnepelték a legfényesebb keretek kőzött. Finnországban három, Észtországban két jelentősebb ünnepséget rendeztek, melyeken Petőfi verseit magyai ul és finnül szavalták, Hubav Pctőii dalait adták elő, ünnepi beszédeikben pedig nemzetünket dicsőítő lelkességg-rl hangoztatták, hogy a rokoni ösazetartozandósá got egésx szorossá kell kifejleszteni. Az ünnepeken megjelentek az államfő, a miniszterek és n parlamenti képviselők 1*.
— Ebben az időben Helszinki-ben (Finnország fővárosa) és több finn városban magyar reprezentatív képzőművészeti kiállítás volt, amely kitűnő sikerrel járt. Több,
1923. január 18
OALAI KOZLOMI
t
mint tizenkét milliót érő műtárgyat adtunk el azon. A kiállításokon a magyar képzőművészetet ismertető előadásokat tartott több előkelő finn képzőművész és tudós, amelyek iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg.
— Mint fontos momentumot, meg kell említenem, hogy mindkét ország a teljes konszolidáció utján
on. Állami pozíciójukban megerősödtek. Politikai sulyuk egyre határozottabb, ugy, hogy ar észoki államok együttesében igen jelentős v befolyásuk.
HÍREK.
— Időjárás. Az Időjárásiam Intézet jelentése szerint hazánkban az időjárás erősen lehűlt, sokhelyütt havazik, a hó vastagsága azonban többnyire csak néhány centiméter. Vnliozékony, szeles idő várható, helyenként havazással és további
sül yedéssel.
— A szombathelyi főispán
beiktatás. Dr. Tarányi Ferenc főispánnak január 26 án megtartandó szombathelyi ünnepiét. beiktatására megtörténtek mz intézkedések. H-rbst óév a alispán a% installációéi meghívta Z«la , Veszprém , Sopronviírmegyéket és Sopron város törvényhatóságát, a ioproni és veszprémi főispánokat, a vasmegyei képviselőket, a szombathelyi egy házi, katonai és polgári hatos.'gok fejeit. A7 előkészületekből és a résztvevők r.agy s<ámáhól Ítélve, p; installáció nagyszabásúnak Ígérkezik.
— Áthelyezés. Dr. Mátyás S>mu rend/'-ríogalmavco! fo szombathelyi kapitányságtól Nagykani ?sára helyezték át.
— Az Evangélikus Nőegylet estélyonok műsora. Az Evang. Nőegylet szombati estélye iránt Óriási érdeklődés nyilvánul meg, amelybő' már előre megállapíthat juk, hogy «z idei farsungi idény legjobban sikerült estélyek egyike' lesz. Az estély műsora a következő: 1. Megnyitó, mondj* Horváth Olivér lelkész. 2. Adám: Ha király volnék (nyitány). Előadj* a zalai gyalogezred zenekara. 3. Eötvös J. báró: Vár és kunyhó, melodráma Szavalja Lsjpczig Edit. Zongorán kiséri Ja-ger Istvánné. 4. Verdi: Ábránd n Traviatu c. operából. Előadja a zalai gyalogezred zenekara. 5. Mo-no'og. Előadja Wr.Iigurszky Béla. 6. Erkel: Bánk Bán egyveleg. Előadja « zalai gyalogezred zenekara. Av estély szombaton este 8 órakor kezdődik é» a Polgári Egylet nagytermében lesz megtartvr.. Jegyek .«
t Kritkv-tőzsdében cs r. Gutrnbrrg-nyomda könyvkereskedésében kaphatók.
— A nagykanizsai KANSZ
vezetősége felkéri azokat, akiknél gyűjtő és aláiró ivek vannak, hogy azokat adják le szombaton délelőtt 9—12 ig dr. Kenedi táblabíró szobájába. ahol még ebben az időben jelentkezéseket is elfogadnak. — Örömmel állapítjuk mrg, hogy a kanizsai közalkalmazottak tömegesen jelentkeztek. Szombat után az aláirt nyilatkozatok felküldetnek az országot-- központba.
— Tábory Kornél előadása, Tábory Kornél kiváló irónk hétfőn fél 7-és fél 9 órakor az Uránia színházban „Razzia" cimen filmmel és állóképekkel előadást tart Budapest rejtelmeiről, a nyomor és bün legazörnyüub eseteiről; előadása, melyet hiteles adfftok alapján álli-tott öisze, csupa megrendítő lelep
A magyar jóvátétel ellen*
A Magyarországi Külkereskedelmi Kamarák akciója a magyar jóvátétel ellen.
Budapest, jan. 17. (Saját tudósítónktól.)
Ma szerdán délután a képviselőház háznagyi hivatalának tanácskozótermében Apponyi Albert gróf elnöklete alatt nagyfontosságú értekezlet volt. melyen a Magyarországon müködó összes külföldi kereskedelmi-kamarák elnökségei résztvettek Az értekezlet célja az volt, hogy a Budapesten székelő magyar-francia, magyar-angol, magyar-olasz és magyar amerikai kereskedelmi kamarák együttes lépést teg>enek az ántánt Budapesten akredltált diplomáciai képviselőinél olyan irányban, hogy Magyarországiéi a szövetségesek jóvátételt .ne követeljenek.
Az értekezletet megelőzőleg a magyar-francia kamara tartott Mallckovics Sándor v. b t. t. elnökletével tanácsülést, ahol szakszerű felfogásban vezetett diszkussziókkal vitatták meg azt a katasztrófát, ami kétségtelenül bekövetkezik a repa ráció kirovásával. K iryfltattal, hogy egy bármilyen jóvátétel teljesítése teljes gazdasági és kulturális romlásba dönti Magyarországot anélkül, hogy a jóvátételt követelők tételeiket behajthatnak. Elhatározták végül, hogy az akció eredményessége javára felhasználják minden külföldi kapcsolataikat arra, hogy a párisi Jóvátételi Bizottságot a helyzetről helyesen informálják. >
lezés s „magyar nyomorról". A-* •-lŐodás különösen az ügyvédi, birói köröket charitativ, illetve s*o ciúlis misszióval foglalkozó embe-k -lő.- les* érdekesé tanulságos. Részletes ismertetésre még visszatérünk.
— Síkosak a járda*. Ahogy reánkkös/öntött av. első, hosszabb ideig tarló fagy, a házak előtti gondolatlan járdák valósago? jég pályákká változtatták. A déltájban meginduló olvadás után néhány órával valóságos életveszcdclem a tükörsimára fagyott jéggel bori'oit utcákon járni. Az állomrendő'Ség vezetője szigorúan utasította az összes rendőrőrszemeket, hogy ke.-lőzölt figyelemmel őrködjenek n járdák tisztogatására é* *ellő ho mokozasára, mert rendkívül szigo rum fogják megbüntetni á^ok'.t a háztulajdonosokat, akiknek -jonda -tagúból .-setieg baleset fog O le nem söpört, vugy fel nem homokozott uttestén történni. A ház tulajdonosok kötelesek a házux előtt elvonuló uttestet mindig tis-tán és járható állapotban tartani. Vagyoniiag és büntetőjogilag felelősek azokért n szerencsétlenségekért, amelyek ilyen fagyos időben előfordu'hatnák. A saját érdekük ben teszik tehát a nagykanizsoi háztulajdonosok, ho ezen tul több gondot fordítanak v járdák tiszto gatására.
— KéménytUz. Tegnap este hét ura után tüzet jelentettek n helybeli tűzoltóságnak a Kinizsi u. 47. sz. házból. A tűzoltóság teljes
készültséggel uzonnal a helyszínre robogott, Fenyves tüzoltótiszt vezetése alatt, ahol azonoan nem történt nagyobb tüzeset, mindössze egy kémény gyuladt ki, amelyet sikerült percek alatt eloltani. A tüz által okozott kár jelentéktelen. A vizsgálat egyébként megindult.
— Megjött a hó. A tegnapi bőséges havazás és hideg egyelőre csak újdonság számba ment, igen nagy örömére a szánkózást kedvelő kanizsai ifjúságnak. Forgalmi akadályt eddig még nem okozott a hó, de ha folytatódik az esés, a városnak okvetlenül gondoskodnia kell a kocsiutak'söpréséről, illetve a felgyülemlett hó eltakarításáról.
— A .Vagyonmentő vásár" tegnapi akciója igen fényesen sikerült. Kétmillió korona értékű tárgy kelt el. Az árverés ma délelőtt 10 órától folytatódik.
— Megyebál Nagykanizsán.
Zalavármegye uri közönsége február ei»ején megyebált rendez a nagykanizsai Polgiri Egylet nagytermében, melyen csak meghívott vendegek vesznek részt.
— i'elepszemle. Tegnap délután volt j telepszemle a Dunán-• uli Élelmiszer r. t. állati termé xeket feldolgozó telepén. A bizoü ságban n polgármester-helyettes, hu ipar felügyelő, u városi müvuki tanácsosa, állatorvos stb.stb. vettek részt. A telep alapos megvizsgálása ..ikalmávj'l a bizottság semmi kifogásolni vjIóc nem talált, csupán némi módosításokat talált szükségesnek, ugy, hogy semmi akadálya, hogy legközelebb megkezdhesse nagys/erü üzemét, amely ismét Számtalan dolgos magyar munkán kéznek fog kenyeret és exisztenciát biztosítani.
— Megdrágulnák a postai nyomtatványok. A postatakarék pénztár a nyomtatási költségese emelkedése miatt január 15 étöl kezdve a csekkönyvecske árát bé-lyegilletckkel együtt 200 koronára, u befizetési lapok arát négy koronára emeli föl s mérsékelten megdrágul vakmennyi más nyomtatott blanketta is.
— Versenytárgyalás. A m. kir. csendőrség rés/érc szükséges ruhazati és felszerelési cikkek szállítására. Ajánlatoz február 3 ig u m. kir. cbendőrségi felszerelési anyagraktár parancsnokságához.
Pályázatok. A kiszombori számvevőségi kirendeltség vezetői állására 15 nap alatt t makói p. ü. igazgatósadhoz. Német lolmácsi ailásra a győri törvényszéknél, két hét alatt a törvényszék elnökéhez. -
— Bányászati államvizsgák. A soproni m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolán az idei tavaszi bányászati államvizsgálatok
1923. évi március hó 10-én kezdődnek.
— Növekedett az angol munkanélküliek azáma. Berlinből jelentik a Középeurópai Kurírnak : A londoni munkaügyi hivatal mult heti kimutatása szerint január hó elején egymillió 485 ezer az angliai munkanélküliek száma, ami szaporulatot jelent a munkanélküliség arányában.
— Dr. Könlg fogorvos tanulmányi célból B?rlinbe utazott. Rendelésé'. előreláthatólag február 3-án kezdi meg.
— Holttányllvánltás. Ujláb István dióskáli földműves, aki 1876-ban született U. Károly és Tóth Rozália fia, Tóth Ágnes férje, a 48. gy. ezredből orosz fogságba esve, lyl7-ben hősi halált halt. Nagykanizsai kir. járásbíróság.
— Kivonat a sejtókonyvbőL „A rendőrség évkönyve." Az állam-rendőrknpitányság vehetőjének engedélyével Chólupka Gyula, Sár-f.dvy Erdős Gyula, Beck Andor, Gártner Ferenc + m. kir. államrendőrség és csendőrség évkönyvére a város területén előfizetéseket gyűjtenek. A rendőrkapitányság vezetője ezúton kéri a város közönségét, hogy az évkönyv terjesztésével, illetve az előfizetések gyűjtésével foglalkozókat tehetségéhez képest támogassa. — Nagykanizsa, 1923. január hó 17-én. Dr. Beusterien Erik s. k. rendőrtanácsos, a kapitányság vezetője.
— Uránia. Hétfőn: Tábory Kornél előadása.
Zenemű újdonságok. .Magyar Klet* Jalctklu*, zenéjét Poítffl Sándor verseire irta l.tnyi Viktor, Pctófi -.zázcsxtcn-Jós únnepero .Olivia hercegnő* zenéjét Uc.»Jy Miksa verwiro sietxc: Uuttkay Ákos foperc.t leivonásban)- bodrogi Z.igmond ket uj magyar aaU. .Ke*» .tat . Ké«i nyár* lencjet szerré : Hctényi lleidlbern Alb«t. — Kifhat'ilc Kischol Kútöp Fiai konyvkeres-
A Vtlág-mosgó (tel«fon 74 > ma, csütörtökön é» pénteken mutatja t-e a mo-deta flSmnyárUs eddig ménjeitől lcKn*gyobb remeket a .THKOHORA*, Bizánc csmzamóje cimu inonu •íentáli* filmalkotását ai oU.z Atnbrosiu gyárunk Bix«nc ! — Mint vatacr.i színpompás ragyogó alomkép úrul -'-im'iló szemcink cló ThioJow császárné a]«kj«, bii-orr«l úvezott trönusási, ahol a H-ldkecek-vc< niinJcn tájáról <i*M«f{yÚtl h<>do1ók haj-tutink tér.lel a -zipscg * hatalom előtt. Ott se-ís-üliitt a liil". amely *tty kézbe tömöri-tóti mi,.Jeni, umi h.iáimat cs vaz.ta^ügot j.-lentett l'.s ebb«n » pompavilágbaa «lt« l«g-fo:; l'b Offtl:«lt a Nzcrclcm, a mindent le-nyügoiő lolczséy, amely clxéstitetU a* időt, iinukor majd rés: ut H»z*nc ka: uj«n az ázsiai t-arlvir. Bámulatom i-c*c*. túbbek kóiott egy betitliatntlan niirctu cir«u*zt latunk, Amely-ben cxy c»a|.»t oxus<Unt szabadítanak ni c (crnyi exoz aéxó lóno^crc. — Klőadások .
. 7 . < !» órakor. A .Thcudoru* 7 6% U urai c .id. «4it rt tagu Mimfoiiikut xrnelar kíséri
. .yhaiA MíRft*.-ílhít :
i.ridA
Uránia. f%ut.'it"k—pernek .Maeiste* III h«fejcx^ i.-mc: Maeiste diadala. — Siomb-.t -v.i«á>nap ("sepreghy népizinmuvc -. .A TO..DSC" a k'ívctkezó szereposztis%at t 'i»tra Fzidolm : Nagy ' y, felesége: simon Miria, Miki «.: Várkonyi M, Angyal i.iszku: Mcrky l.ili. Oxdog S r* Ja»x-y Muri. Angyal l'.it Snaktes A, Mravcválc: Sxcntpy.lrgyi I.
A megvadult lovak áldozata
Kocsiszerencsétlenség a Caen-gery-uton. — A kocsis súlyosan megsérült.
A Király-sörgyár Lőrinc nevű kocsisa tegnap délelőtt egy szánkóval fuvarozási munkát -.'égzett. A Sugár-uton a lovak valamitől megriadtak és vágtatni kezdtek. A kocsis teljes erejéből meg akarta fékezni a megvadult lovakat, ami azonban nem sikerült neki. — A gyors iramban rohanó szánkóból a kocsis a Zrinyi Miklós-utca és a Csengery-ut sarkán-kibukott éa felén, arcán súlyosan megsérült. A jovuV most már minden akadály és fék nélkül rohantak végig a Csengery-uton egészen a vasúti sorompóig, aminek nekirohanva az egyik ló azügyén hatalmas sebet ejtett egy kiálló vasrúd. Csak itt sikerült a megvadult lovakat azután megfékezni. A megsérült kocsisnak Goda dr. tisztiorvos nyújtotta az első segítséget, akinek véleménye szerint, ha komplikációk állnak be, a szerencsétlenül járt ember még egyik szemevilágát is elveszítheti. Lőrincet lakásán ápolják.

ZALAI KÖZLÖNY
1923 januír 18.
KÖZGAZDASÁG.
Valuták >
Napoleoo 9000, font 12300-12600, Dollár 2700, Fiancu írtok 179—189, Máik* 18-22, OLux lir* 129-36, 0»itrák korooa 3-70-3 90 Lol 1460—1560, Siokol 74—78, Svájci frank 495—515, Dinár 2660-2750, Lengyel máik* 950-1050, |Hollandi íoriot 925-945, Solg.franl 155—16u, Uva 16-50—17-50
Devizák:
AmxterJaai 000-90, Koppenhága 520—646, Krlsxtiánla 437—612, London 12(M> 12600, Boriin 18 -22 Milano 129-136 Páris 179-8^, Prága 74—78, — Stockholm 708—738, --Zürich 496—515, — Wien 370 390 -Zágráb 600- 640, — Now-York 2550-760, V*r»6 950—1050, Bokarett 1450—1550, Sofia 16-60—17-60
Zürichi zárlati
Borim 300 Amsterdam 21086, Mollaodla, Now-York 532-26 Loodon 2482, Pám 3620, Milano 2610, Prága 14.70, Buda-peat 20 25, Zágráb 2^0, Vaixó 175, W|«D 0-75, Siófla 370 OisUák bély. 0 76
Termény jelentést
tíosa (Tiixavldéki) 12300—12400, egyét 12200 12300, rozs 8000-8100, takarmányán,, 7900-8000 aörárp* 7800-8000, ub 7700-7900, tengeri 7800-8000, repce 14000—14600, korp* 6150—5260, ko!«t 8500—9000.
BudapeBtl állatvásár!
Marhahús I. r. egéixboa 380— 500, hátulja 420— 570, olojo 360 -490, 11. r. egé»xbon 270—360, hátulja 290—390, olojo 210-280 Növendék marha: I. r. egéssboo 320-340, borjú (ol6tt bórb) 540-600, Késsiet : Nagy. ccarha 92, oladáa 70, — Növendék marha 5, eladás 3, borjú 10, eladás 10, Majfca-bór 560— 600, borjubór 1100—1170. Birka —, eladva —, Jtihhus —•—.
Sertésvásár i
Felhajtás 1200, Elkelt délig 700, Öreg — Közép 6 M), Konnyü —•—, 1. r. 660, 11610 Zsv 815, Sxalonn* 630, Loh. hui 520-
Ertékek:
Magyar hitel 13100, Outrák hitel J700. Hasai 5200, Jeltálog 420, Usiámitolo 1760, Kereskedelmi bank 2#ö'0 Magyar-Olaix 610. Bcocmoi 93.000, Drasche :tK.<0 AlU-lano* sxén 143.000, Szászvári 44000 Salg. . Urjáni «2.5iO, Urikanyi 82 500, Rima j2<5' , Schhck 10600, Cuttmaon 14900, Kasiel 13000 Danica ieo-», Klotild $900, Magyar cukor 385.0-il, Adria 46COO, Atlantika r 176, Királysor 70-jo, Bosnyák-Agrár I95", Lip. ták 4600. Phöbui 7200. Vaim Villamos "000, Giiolla 10200, Konkordu 8500, Wli Vasút 9200.
Felelős szerkeszti Benedek Rezső
Nyilt-tór.*)
A .Z. k'.- tegnapi nyiltterében hiányosan oU ícltüntllve. hogy a Kath. Legényegylet-ook nem » régi, hanem as uj Zeneiskola termét engedtem Át limxnálatra pár nap ója.
Nagykaaiita, 1921. január 17.
Dr. Fenyves Ferenc.
Aj » r-.iaUm tor i»»fir mm • mrketikia.i a kUMh.raUi r.m »«6,:.
autójavító üzem és személyfui/arozísi vállalat
CZIMMERMANN ES PINTÉR
Tataion
3*34.
nagykanizsa, rákóczi-utca 12.
Talelon
3-34.
Fuvarozást Jutányos áron vállalunk.
Apró hirdetések
4tJ*i 10 u«lc lOOkorsct. TuU(*bb bMSril •■•■lati tuTak dapUo ••amlltaiBBk. állUl k*r*«Akn«k 00 «*aaUk araogedmOor.
H-ijI*'! IfurvlIlaUi kcr<-* lltando
»n»'-..iui4.f» II r.IUto. m.<f*rA W<fWl íltl • • »«u«rítt »»tU»».« ««<rtio< - >• «l»rtO£J
W»» A)>o)«lri ■ Ktt>Uttmfa illll • klxfe.
M»,(»lb« JOr-icfiíík <-:oj
K*tiAf> ka»m tUli. Sii^imi
. Si«nw
• Irrl, rjgy rV<i >M>»nt4 liriUlj ilUit
il >• r vi-fíltlj 6««ii •►»! f4«. ai!k>i oyii£-
. Ct-. é H»!«.»o tílf.
Ha
jó bort akar olcsón inni. ne restcl-jen fáradtságot és Ryózódjón meg 1 liter bor vitelével, hogy
Sátrán József
aranyhagyl bora a legjobb ós legolcsóbb, :nily htercnkint 60 koronáért kapható
Magyar utca 74 sz. alatt.
- Talofon 325. —
Keresek megvételre perzsa, smyrna és egyéb
szőnyeget.
AjAnialOkat ármegjelölésbe: „Leamagssiíbb Ar' jíligére « kiadóbs.
100 holdas birtokot
vennék
nyéken. — Aj«nl>:iokot e l.ip kiadóhivatalába leérek. — Közvetítők kizárva.
Magyar
FIAT M<J/ek
r. I. Untlapaal kOpvUalAaOge.
Taurll gummlrnkUr. teheráru fuvarozás, sxciueiy-íuvarozás. Javítóműhely, bcnzin-arusltá*. Telep: Tárhál'Ulca. Tclofon: 183. Igazgatóság: fő-ut 8. Basér-ópUlct. Telefon: 356.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
VESZÜNK
(26C Volt,50 por, cca 960— 1100 forgóáramu)
MOTORT
Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérünk.
Vetőárpa
métofRÚasánkint
lOOOOkoronáért
tUd'> — Megtciathctó a
NAGYKANIZSAI TÓRHlSZAKNÍL.
QUITTNER ARTHUR
Telefon:
394
hatósáfrllaK onícodolyorott vlllanyssorolo
nagykanizsa, kölcsey-u. 17.
Telefon:
394
Kivallat
vll.gltá«l vosotókok, motorok, oslllérok. valamint tolofonok, osongok 6a JalxÓ-kószttiokok felazorolósót. kastóly-vlllamharltó borondoz*sót. Ulxfdon nomü villamos munkálatok gyorsan esiközöltotnok. Bxakszorttan vó^zl motorok ujratakorosslésot. Min. onnomtt Ogők raktáron.
OLCSO,
mert jó, az elsőrendű anyagból
Argent János
modern clpÍJiflrittébon készOlt oj8
Nagykanizsa, Deák-tér 1.
AllandcVan raktáron kéne) dolgoxott fekete és sxines box, chovreoux, ^xarvas, soti. lop, lakk, selyem és bártonycip.fc
Gyermekcipő "" Különlegességek I
Eladó
KiSK'anszs*-, \ razsdi-Uic* 6. u s L. Áa mészárszék berenJc-lla*9 zéssei, 12 lóra istálló, pajtn, naKV konyhakert stb. — Azonnal elfoglalható. "Bl Érdeklődni «»>»
Simon Józsefnél,
Ország ut 23 szám alatt.
A for^almiadó blokk
használatára
figyelmeztető felirat
deklire kasírozva kapható
lapunk nyomdájában.
EREDETI SURGON YMÁSOIAT
Turul cipöraktár Nagykanizsa
Hozza forgalomba a küldött 3/M. jelzésű príma boxbőrből készült férfi Goodyear varrott füzőscipöt
5110
koronáért.
Turul Központ
Budapest.
Nvom.toil . l.nfuj.tonnntok: 7.M 4S Gv.rmri; k. .•,-/v„vn.11d«láf.B.
évfolyam
.Nagykanizsa, 1923 január 19. Pcilick
11. szam.
POLITIKAI NAPILAP
V««rk*»icOa*g •« klBdfthtvalat r/l.ol 13. Inl'rnrbin •T«l«fon aaám.
Jelek és tünetek
mutatkoznak, hogy kötelesen eljön a történelmi óra, amikor megméretünk, amelyben dönteni fog fölöttünk a Sors és jaj nekünk — ha köny nyüeknek találtatunk.
Szálljunk magunkba, hintsünk hamut a fejűjükre és verje bűnbánóan rainaenki a mea culpát. — Fehér holló az, aki az ezeréves Magyororazág tragédiájában nem részea.
Ki jobban, ki kevésbé. Az egyik rész azzal, hogy felidézte, a másik a/zal, hogy lehetővé tette ezt a szomorú munkát. Bűnösek, akik végrehajtották ezt a rettenetes harakirit a nemzettel, de hibásak azok is, akik kétségbeesetten és gyáván félre állottak, amikor kezébe vette n nem zet m gyilkos szerszámot. Mi mindnyájan
Ki mondhatja magáról, hogy tel jes egészében megtette a kötelességét, amikor végigzugott a vihar a nemzet ezeresztendős vetésein?
De ne hánytorgasauíc a multat. Nem olyan idők kö/eledhek felénk, hogy ezt a fényűzést megenged-hetnők magunknak. Amikor szirtek és zátonyok között vergődik n hajó és az elpusztulás vagy megszabadulás nagy kérdőjele rémlik minden arcon, kinek jutna eszébe osztályt tenni a legénység között, felhánytorgatni viselkedését a mult hasonló veszedelmeivel szemben ? f-el a fedélzetre ma mindenkinek, akiben az ezeréves nemzeti hagyományok ereje él.
Olyan légkört kell teremteni ebben a csonka országban, olyan közhangulatot kell kialakítani, hogy mindenki, kivétel nélkül, aki részes akar lenni a nagy munkában, felemelt fővel és áldozatra kész jó azivvel állhasson a nemzet igazai mellé.
Ha itt hét millió embert csak egyetlen gondolni, a hazaszeretet gondolata hevit, csak akkor állhatjuk meg helyünket.
Mert számon fogják tőlünk kérni finink, unokáink és maga a törtenelem, hogy miként viselkedtünk a sorsdöntö órákban, — ha egybeforrunk a nemzeti egység egyedül megváltó gondolatában mindnyájan. — Ha elfelejtjük a nebeket, miket testvérkéz ütött rájtijijk,
ha sutba dobjuk apró perpotvarain-
kat; ha gyűlölettől mentes tisztább légkörbe emelkedünk; ho megértjük ann-k a francia nemesnek kifakadását, aki amikor a braun-schweigi ellen indult serege, a nemesi származását felhánytorgató sansculottok-nak azt mondotta: „citoyens a hazáéit meghalni nekem is jogom van, ez nemcsak az önök privilégiuma."
Egyes szám aru 10 korona.
KIAflutMl arak: Bp hóaayr* SOO.-liarnui hAn»pr» ASO. — K
Jelek éa tünetek mutatkoznak — rohamosan közeledik az idő, amikor a nemzeti egységben való össze/orrás tüze gyújthat csak lángot a sötét magyar éjszakában, mely most fölöttünk borong.
Emberek, magyarok vigyázzatok! Gyújtsátok meg azt a tüzet idejében, lobbanjon fel az a láng hét millió magyar lelkében olthatatlan fényjeléül a szebb, a boldogabb magyar jövendőnek.
Csehország is mozgósított.
Poincaré felhívására részt vesznek Németország megszállásában. — A német lakosság izgalma.
Bécs, január 18. (Szikratávírót.) Megbízható helyről nyert értesülés szerint a cseh kormány elrendelte a legfiatalabb 4 évfolyam mozgósítását, mert Poincaré francia miniszterelnök felhívására Csehország is részt fog venni Németország megszállásában. A francia tervek szerint Csehország katonai ereje a Glatz-völgyct szállna meg. A halárszéli német városokoan erre a hirre a lakosságon nagy izgalom vett erőt, mert a cseh megszállás a megszállt területek teljes kirablasát jelenti.
Félhivatalos nyilatkozat
a rondtörvényjavaalatról.
Budapest, jan. 18. (Saját tudósi tónk telefonjelentése.) A rendtörvénnyel kapcsolatban egyes ellenzéki lapokban különbö/o híresztelések terjedtek el arról, hogy a rer.dtörvény benyújtásától a kormány elállott és igy ez a törvényjavaslat semmiféle formában nem kerül a Ház «-lé. E»ic vonatkozólag a kormánypárt egyik oszlopos tagja a követke-őkben nyilatkozott:
Az ellenzéki lapok által terjes/ tett hirck nem felelnek meg a valóságnak. A kormánynak eszeágábun sincs a rendtörvény benyújtásától elállani. A/ indemnitás vitájának egészségtelenül hosszura való nyúlása okozta azt, hogy a rendtörvény eddig még nem kerülhetett a Ház elé. A kormány most is változatlanul szükségesnek tartja a rendtőrvény ja vaslat törvényerőre való emelését. A mai zavaros küí és belpolitikai viszonyok közepette. Feltétlenül szüksége van a kormánynak egy olyan eszközre, amelyet a szélsősége* elemek ellen bármikor felhasználhat. Az bizonyos, hogy a radikális liberális körök nem nézik ezt az elhatározást a legjobb szemmel, ez azonban u kormányt egyáltalán nem alterálja. Az Egységes Párt és az annak keretein kivül álló keresztény képviselők egy ^m bérként álianak a rendtörvény meg szavazásánál is o kormány mellett, s'a rendtörvény javaslatból minden bizonyosság szerint törvény is lesz. Esetleges, de nem n->gy mérVü módosításokra hajlandó a kormány, de a rendtÖrv«*ny szellemén nem lehet változtutni. Az ellenzék hurca a rendtörvény ellen teljesen meddő lesz, mert az ország Közvéleménye
— az úgynevezett józan közvélemény — igenis akarja, sőt követeli a rendtörvényt.
Ax újvidéki szerb nacionalisták zavargásának utóhangjai.
Újvidék, jan. 18. A városban lejátszódott véres kimenetelű sz.erb nacionalista' tüntetéaek még most i« izgalomban tartják a váro« nagy. azámu magyar lakosságát. Ezek a felső helyről inscenált zavargások teljesen elü/ték a város nyugalmát. A rendőrseg és csendőrség minden kérést ridegen elutasított és ellentétben hivatásával — nem aietett a zavargók megfékezésére, hanem tétlenül nézte azok pusztításait. A magyar pártok legutóbb együttes értekezletet tartoitak ebben az ügyben éa elhatározták, hogy együttes lépést tesznek a jugoszláv kormánynál a hatósági hallgatólagos beleegyezéssel lefolytatott zavargások ügyében.
A azinházmeréaylétről nyilatkozott a belügyminiszter.
Budapest, jan. 18. (Saját tudósítónk telefonielenténe.) A Fővárosi síinházoan lefolyt lövöldözéi ügyében Rakovszky Ivan belügyminiszter ma délelőtt nyilatkozatot telt, amelyben többek kőzött a kővetkezőket mondotta :
.— A rendőrség tegnapi és ma délelőtti nyomozása a legteljesebb eredményre vezetett ugy, hogy a teendő intézkedésekre nézve a döntés már meg is törté.»t. A nyomozás szálai az EME soroksári éa budapesti IX. számú fiókjához vezettek. E az.erve/eiek ellen a leg-erélyesebb vizsgalatot már elrendeltem. Már töboszőr figyelmeztettem n főváros közönségét, hogy
minden a közrend ellen irányüló merényleteket a legszigorúbban meg. fogok torolni. Ez a megtorlás a tegnapelőtti merényletnél teljes mértékben fog érvényesüloi. A vizsgálat ki fog terjeszkedni arra is, hogy a gyanúsított EME szervezetek nincsenek-e fegyverkészletek birtokában, miután a rendzavaróknál fegyverek találtattak. Ki fog terjedni a vizsgálat arra is, hogy a szolgálatot teljesítő rend-őrtisztviselőt nem terheli-e köteles-ségmulssztás. Megnyugtathatom a közvéleményt, példás büntetéseket fogok statuálni, hogy örökre elmenjen a kedve a hecckedvelők-nek az ilyen botrányos cselekmények elkövetésétől".
A belügyminiszter férfias nyilatkozata ugy azinházi, mint politikai körökben a legteljesebb megelégedést keltette.
Németországban győz a nem-ze.i Irány,
Berlin, jan. 18. (Éjfélkor érkezett.) A Ruhr-vidék megszállása és az ott azóta lejátszódott események uralják teljesen a belpolitikai helyzetet. A pártok ludatábao vannak annak az óriási felelősségnek, amely őket ezekben a történelmi napokban terheli. Pártkülöobség nélkül kialakult az a vélemény, ljogy a francia erőszakoakodásssl szemben m német erőnek és szervezettségnek egységesen kell helyreállnia. A nacionalista szervezetek agitá-ciója hatulmas lendületet nyert és egyea konzervatívabb körökben nyíltan a háború mellett foglaltak állást. Jellemző erre az egyik berlini nacionaliata klub estélyén lejátszódott jelenet, amelyet^ a hölgyek meglepetésszerűen minden jelenlevő férfinak mellére egy nemzetiszínű szalagból készült kokárdát tűztek, amelyen ez a felírás volt: „Ne feledjétek el, hogy Németország a németeké." Az ilyen és ehhez. hasonló jelenetek azonban nap-nap után megismétlődnek Berlinben s igy megállapítható, hogy a francia erőszakoskodás ismét felgyújtotta a német hazafiság tüzét.
Madách Imre azttletéaének 100 éves évfordulója.
Budapest, jan. 18. Madách 4mre születésének 100 éves évfordulója alkalmából a székesfőváros tanácsa elhatározta, hogy a várost fellobo-góztatja és ünnepélyek kíséretében fog megemlékezni az „Ember tragédiájáénak halhatatlan költőjéről. Egyben átiratot intézett a fővárosi tanács a Szinigazgatók^Szövetsé-géhez, amelyben arra kérte a fő-városi színházak igazgatóit, hogy méltó keretekben ünnepeljék meg a színházak is Madách !mre szüle léiének száz^iendós évfordulóját.
Z.A1-A1 KOZLON!
■ »23. január 19.
Rémhlrterjesztő szervezet a Felvidéken.
Prága, jan. 18. (Éjfélkor érkezett.) A cseh rendőrhatóságok egy olyan szervezkedésnek jöttek nyo- nemezia. mára, amelynek célja rémhírek kol-pprtálásával állandóan nyugtalanítani a felvidéket. Ennek a szervezetnek legutóbb a magyar mozgósításról elterjesztett aioptalan hírei idézték elő azt, hogy a Felvidék egyes községeiből a megszállás óta odahelyezett cseh állami és közigazgatási erők tömegesen menekültek Csehország felé. A cseh rendőrség ebben az ügyben már néhány le tartóztatást is eszközölt, a vizsgálat azonban még befejezve nincs, sőt egyesek szerint ujabb letartóztatások várhatók.
Szovjetoroszország nagymennyiségű hadianyagot rendelt Amerikától.
Stockholm, jan. 18 Szovjetorosz-ország Amerikában nagyarányú fegyver- és munició-megrendelést tett. Eszerint legközelebbi szállítási terminusra Oroszország 750.000 puskáre, 1000 golyószóróra és 100 millió töltényre kötött volna szerződést. Ennek a hadianyagnak egy részét az Anglia ellen készülő orosz bolseviki osztagok, másik részét n vörös r.-dsereg fogja kapni. — A puskák és a muníció amerikai, a golyószórók pedig angol gyártmányúak.
' A francia megszállás óta csőkkent n Ruhrvidéki bányák széntermolése.
Berlin, jan. 18. (Éjfélkor érkezetett.) A francia megszállás éppen az ellenkező eredniérvét érte el annak, amiért ú franciák szerint annak megkeltett történni;. — A Ruhrvidéki bányák termelése azóta, hogy francia mérnökök átvették c termelés felett való felügyeletet — szinte katasztrófálisan csőkkent.
Az egyik legjobban, napi 2000 tonna Aze.net produkáló bányából a legutóbbi napokban összesen alig 500 tonna szenet bányásztak. A francia mérnökök teljesen tehetetlenek a passiiv resístenciát tanúsító hazafias munkásaággal szemben, mert arra, hogy a német munkásokat más országbeliekkel cseréljék ki, még gondolni is képtelenség.
Uj csepkőbarlangot fedez tek fel.
Prága, jan. 18. Liptónzentmíklós mellett fekvő Keményfalu határában egy uj, nagy csepkőbarlangot fedeztek fel. A barlang mélysége a boltozattól 135 méter. A barlang ban siárr.o* vastartalmú és rendkívül bővizű forrás van, kmelyek-nek a vizét most vizsgálják vegyi Uton, hogy vájjon alkalmasak-e betegségek gyógyításéra ^
Hi&líSUgl sljuíi isiiül
meg a német bányatulajdonosok ellen.
Düsseldorf, j-n. 18. (Éjfélkor érkezett.) A francia megszálló csa patok parancsnoka kijelentette,hogy az összes ruhrvidéki banyaiu'iwjdo-nosok ellen, köztük 7hyssen Frigyes ellen is a holnπ napon meg-indittatja a hadbirósagi tárgyalást, mert vonakodtak a szénszállítások tekintetében » franciu parancsnak eleget tenni. A német szénbánya-tulajdonosok erre azt válaszolták,
hogy Óket hadbírósági tárgyalás sal sem lehet hazafiatlan eljárásra
kényszeríteni.
Letartóztatott kiadóhivatali tisztviselő.
A c.ino. klliaejü, jó .v.d.ju „kvi.itör. - Me*rond«lé.eket „íj'stt de » Pé«t .IkSItStU. - Najykanli.an utolért. .
mJ ' . *r f»_____t_____I___«*rtntt mA(r mHOQDBK. -
— Kétszázezer koronát tartott meg magnnak A kanizaai rendőrség őrizetbe vette.
Nagykanizsa, január 18.
A Budapesten megjelenő „Rönc szánsz" cimü közgazdasági folyóirat előfi-etői táborának kibővítése vé-gett több kiadóhivatali kültisztvise löt alkalmazott, akik a vidéket bejárták, részint hogy hirdetéseket gyűjtsenek. Egy ilyen kiadóhivutnli kűltisztviselő volt Koszó Bél;: huszonhároméves, jómegjelenésű, csinos külsejű fiatalember, aki kitünŐ svádája mellett nagyszerű üzleteket kötött vállalatának. A vidéki ke reskedeln.i világot annyira tudta sima modor ival megnyerni, hogy az egye3 városokat szinte „learatta." Azonban *gy nagy baja volt buzgó tevékenysége mellett — rendszere sen „elfelejtette* a megrerdelé»ek-t a budnpr'ti kiadóhivo'álnak továb bitani és * felvett készpénzeket beküldeni.
A központjának igen nagy app* rátuso lévén, eleinte nem is tűnt fel a megrendelések szórványos beküldése, «na jd a pénzküldemények teljes szünetelése, mig oaak a rek lomációk oly tömege nem erkezett a budapvti kiadóhivatalba, hogy jónak látták utána nézni és igy rövidesen kiderült, hogy Koszó Béln súlyos pénzeket vett fel o megren delüktől, de azokat a saját céljaira fordította. A feljelenté* sicrint 200.000 koronara tehető »»o» ős*-steg, amit Koszó nem **olg<5ltPtott be vállvlatanak.
A kiadóhivatal erre leküldte egyik tisztviselőjét 7óth Gézát, hogy nvo
— Saját tudósítónktól. — mozza és kutassa ki melvik területen „dolgozik" Koszó Bélo. Tóth Gizo több várost keresett fel, mig Győrött megtalálta Koszó nyomát, aki már akkor Zalaegerszegen „működött." De mig Tóth Egerszegre ért — Ko*/ó már Nagykanizsám tette át tevékenységének székhelyét. Itt a Kisfalu Jy és Krausi cégtől 12.000 koronás megrendelést vett fel — amikor Tóth Géza is Kanizsára érkezett és a rendőrségen •« „Reneszánsz* tisztviselője iránt érdeklődött, orra kérvén a rendőr séget, tartóztassa le Koszó Bélát. Természetesen ily módon Koszó kanizsai „üzletei" »bb* maradtak és egy gyönyörű knrríér, ameiy őt ült tempóban a milliók felé törtetett — Knni/sán kettétört.
Koszó Bélát — aki egy zalaegerszegi félvilági hölggyel rándult Is Kanizsára — a nagykanizsai államrendőrség bűnügyi osztálya Tóih Géra feljelentése alapj/.n t.zonnrl letartóztatta és mindaddig őrizet ben torija, mig a sűrgonyiley ért«-sitett budapesti főkapitányság le küldi é'te kisérő közegét.
A mikor a rendörségen megmotozták — körülbelül 9000 koronát találtak nála. Ugylátszik a felvett négy összegeket .rldorbézolla. A rendőrség *yors közbelépése folytán sok kanizsai kereskedő m»-g lelt attól óvva, hogy Koszó művészete teheru.enlesitse óket néhány e?*r koronától. (*)
HÍREK.
— Időjárás. A/ IdőjrirásUni Intézet lelentése szerint hazánkban mindenfelé havazott, a hó vastagsága azonbrn alig 5—6 centimétor A hőmeiséklet reggelre mindenütt
fugypoivl alá sűlyedt s ax Altöld „yea helyein elérte a tiz fosos hideget. Mersé'«e»i fagy és helyen-kint wíj havazás várható.
— A tüdőbeteggondozó in tézet segélye. Nagykanizsa városa a József kir. herceg v/anotó-
ium egyesület helyi fiókiának ne-gélyezé-s iránti kérelmére évi 10.000 koronát és négy öl tűzifát szava*olt meg. A városi képviselőtestületet a legmelegebb elismerés ill :ti azért, hogy a tüdőbetegek megmentésé; célzó humánus egyet>ülelünk nehéz bnyagi helyzetén enyhíteni éa nemes célját elősegíteni igyekezett.
Vajha minél többen követnék n város példáját és odományulkkal lehetővé tennék ennek n minden nél előbbre való fontos intézmény hc» íJőbbre .i-e|ó ^onioí. Intórrnénv áldásos tevékenylégének kiterjesztését.
Adományokat Boérné őméltó ságá'noz vagy szerkesztőségünkhöz is küldhetők. Mind<*n adományt nyugtázzunk !
A közalkalmazottak vaanti Igazolványa a Déli vaauton. A közalkalmazottak, katonai szemo-.yek, rendórközegcV és családtagjaik az 1923. évben is kedvezményesen utazhatnak . u Déli vasút : .agyar-orszagi vonalain. Az igazolványok mcKhosszabbit&sa ugy történi*, hogy a Mav., illetőleg katonai "hatosAgok állal kiadott igazolványt a Déli vasút üzletigazgatósága május 31 ig egy batca beragasztásaval, illetve
betétlap Csatolásával Arvénvesiii — (Budapest, V., Siéchcnyi utca 2 alatt.) 100 K lefizetése ei.e tiében. Vidéki lakók * Dé'.i vasút üzletigazgatóságához (Budjpest, 1 Mészéros-utca 19 i Küldjök be igazolványuk*'. a kiállítási djjiat
— Kiket vettek fel a város I kötelékébe? r.dr3s L*jos, Me/- I ric*kv József, PolkO }ózséí( Grün-Md Adolf, d>. Kőnig JóiseK, Tóth József, S pos József/Nagv Vendel, Kercza Károly és Rozálin, Kollay Lajos és Tibolt Lsjos kanizsai iakó-soka' a város illetőségi kötelé.ébe felvette.
— Az állatorvosok felemelt napidíja. A városi állatorvosok nopidijaiknuk megfelelő felemelését kérték a várostól. A város méltányolta az állatorvosok jogos kérelmét és országos vásárok alknlma-
val 1000 K, heti vásárok alkaW. vul pedig 600 koronoru emelte fejenkint napidijukat, ami kb. 37.^00 koronának felel meg évente — személyenként.
— JágazUkségiet fedozése.
A flteuöíl^síipí íninuHinum
felhívj'- a teilermelók és tejkerts kedők figyelmét hrra, hogy jég-sz ükségletüket fede;zék.
— Az evaog. nőegylet vezetősége ezúton is felkéri mindazokat, akik a siomboti e'.tély büffejéhez étel- és italnemüeket felajánlani szivese< voltak, hogy ezen adoma nyaikat szombaton délelőtt 9 — 12 és délután 2—4 óráig sziveskedje nek a Polgári Egyletben átadni.
— Hegedűs kUltanácsosi illetménye. Hegedűs György városi kültanácsos illetményét a város évi 24.000 koronára emelte fel.
— Uránia. Hétfőnt Tábory Kornél előadása. '
— Mégegyszer a járdák.
Dacára a tegnapi felszólításnak, a háztulajdonosok nagyrésze nem tett eleget abbeli kötelességének, hogy járdájukat megtisztították volna. Az ellenőrző rendőrközegek tegnap 80-nál több háztulajdonost amiatt feljelentettek. A mostani rendelkezések mellett a járdák tisztítását elmulasztó házmestereket vagy háztulajdonosokat érzékeny pénzbírsággal, sújtják. A rcrrdőrőjszemek is szigorú utasítást kaptak e tekintetben.
— Ujváry Géza bátyánk a
•werdai városi közgyűlésen hivatkozott arra, hogy sajtó ugy informálta" a közönséget, hogy a kultuszminiszter 15 millió korona államsegélyt igért volna n Frigyes laktanyának gimnáziummá és rend házzá történő átalakítására. Majd amikor az elnöklő polgármesterhelyettes dr. Krátky főjegyző kije lentette, hogy <5 ilyen formában nem tud semmit n kultuszkormány rlhatározás&rói, mert hiszen csak a tervek és vállatok és a költség vetés felterjesztése után fog dön teni — hogy mennyi segélyt ad a városnak ahhoz az akcióhoz. — Ujváry bátyánk akkor mintha kétségbe vonta volnn a sajtó helyes informálását, pedig hn tárgyilagos akart lenni, akkor miért ne:n mondotta meg, honnan vette informa cióját, amelynek alipján felszólalt. Mert a „Zalai Közlöny" sosem irta ezt, .de nem is írhatta, mert mini a hivutalos fórumok szócsöve, tel je>»cn informálva volt az ügy állá öéról. Ujváry bátyánk ugye. mikor ránk nézett — mnsfelé kacsintgatott. Azért nein is vesszük magunkra kijelentését.
— A közönség panasza. Több Sugnr-uti JBkós jan m» nálunk a szerkesztőségben is felhívta figyelmüket k Sugár-ut 22 házszámtól 28 házszámig terjedő gödi ös-lyukas járdára — szemben a Frigyes laktanyával — melyen a mostani időben életbiztosítási kötvény nélkül Kockázatos járni, mert az ember kiteszi magát árinak az eshetőség n-k, hogy Cerberussal megismerkedhetik, esetleg végtagjai folyto ' nósságnr.ak hiányávt.1 látja viszont övéit. Kiküldtük munkatársunkat a jelzett helyre, aki mindenben megerősítette a nálunk járt szegét.y „közüzemipótlék fizetők" panaszait. Kérjük ezért a m. t. műszaki tanácsos urr't, hogy sürgősen és erélyesen intézkedjen, hogy a háború borzalmaira emlékeztető farkas-vermek és egyéb járda és közlekedési akadályok sürgősen eltüntessenek a Sugár ut jelzett részén." Várjuk az intézkedést.
— A vagyonmentő vrisár aukciója mu délelőtt 10 órától estig tart m'g.
— Egyelőre nem kell tobb rendőr. A szombathelyi kerületi í<!lBmrendőr^.»pitányság értesítette
n vtirosi és kö/ségi elöljáróságokat, hogy őrszemélyzetének létszáma be (ellett, így egyelőre a kerületben ujubb felvételek nem eszközöltetnek. Akik azonban a svékesfővn rosi államrendőriéghez óhajtanak kerülni, azok pályázatukat folv tatólag beadhatják.
— Pályázatok. A gyulai széknél 1, a gyulaij járásbíróságnál 2 dijnoki, a békési, gyulai és orosházi járásbíróságoknál 1—1 napibéres szolgai állásra a gyulai tszék elnökéhez. Két fogházőrmesteri állásra a miskolci kir. ügyészség elnökéhez. Dijnoki állásra a soproni kir. ügyészségnél 4 hét alatt. Ke-zelöaltiszti állásra a váci álUmpénz-
19.3. január 19.
4ALA1 KOZLO*i
tárnál 14 nap alatt a pestvidéki p. Ü. igazgatósághoz. Főszolgabírói, szolgabírói, járási orvosi, esetleg másodjegyzői és aljegyzői állásra Jásznagykunszolnok-megye újonnan szervezett központi szolnoki járásánál febr. 25 ig az alispánhoz.
— Szovjetoroszország katonai beavatkozáara készül a Ruhr megszállás ügyében. Berlinből jelentik a Kö/épeurópui Kurírnak: Moszkvából érkezett jelentés szerint h szovjet elhatározta, hogy abban ti7. esetben, ha Lengyel-ország és Litvánia katonai segit séget nyújtanak a franciák Ruhr ir. -gszállásához, azonnal megtámad
Lengyelországot és Liivániát. E're a s/ándékukra meg is tettek már minden előkészületet. Ujabb jrientcsek szerint a szovjet had-se.-eg nagy csspatöss^^vonásokat te' t a lengyel h-ttárok mentég, amiről hivatalos értesítést küldött a lengyel kormánynak.
— Humor. Egy vidéki város-ka forgaln.i adóhivatala ciig bitju ..-.cg n sok látogatót. Kereskedők, ipa fonok, mészárosok, kofák jönnek e^ ymásutan.
Egy termetes asszony kardoson állit be.
— Mennyit fizetek ? — kérdi.
— Hát mondja lelkem, hány cipői adott el a mult hónapban ? — vallatják.
— Ne n nagyon hányja egyik a n.nsikat I
— Ne tréfáljon lelkem, mondja rt.rg.
— Eladtam vagy htrmincat.
— Enyém lehetne n többi, amit ei idolt ?
— No hiszen, nem sokra menne vrle. Kicsinyek lennének azok ma gnnak. A gyerekcipőket csak nem tetszik szamitanil?
— Uránia. Hétfőni Tábory Kornél eiőudása.
— Dr. Kénig fogorvos tanulmányi célból Berlinbe utazott. Rendelését előreljthatóla? február 3-*n k^zdi meg.
— Dr. Balthazár ref. pliapök l;ibbadozására vnló tekintettel, a viharos időjárás miatt egyelőre nem mer utrakelni. Levelei és távira tai Sierb kirakatában vannak kifüggesztve. A 24-iki kulturest jegyei minden ráfizetés nélkül éf^ vényben maradnak » püspök ur későbbi kulturelőndására. A 24 iki est gazdag műsorán — mely igy is jóvol éjfélen tul fog tartani — részt vesznek: D'. Giesswein Sándor pápai prelátus, Venczell Béla, az Operaház tagja, Mirkow«ky Mária és Torlr.y Ida, a budapesti orchesztikai iskola tanár-i, kiknek kUsszikus táncaihoz o szavalatot
F láger Józ'.a urleány, n zongera-kiséretet Gerő Annus oki. zongora-tanár, a zeneiskola kitűnő tanárnője fogja ellátni. Valószínű, hogy még Hegyi Emánuel, a Zeneakadémia n-igyhirü tanára is fog szerepelni.
— Adler Adelinu Nagykanizsán. Az Operaház világhírű énekesnője hosszú tárgyalás után végre február hó 5-ikén Nngykani-zsun megtart ji dalestélyét. A rendkívüli érdekességü estélyen közreműködik még Zsámboky Miklós is, a Zeneművészeti Főiskola nagynevű gordonka tsnára. Jegyeket (500—100 K árban) Leitner drogéria jegyez elŐ. (A Közművelődési Társulat 3-ik kulturcslje.)
— A KözmUvelődóal Tarau lat vezetőaége felkéri mindazokat, kik sorozatos kulturestjeire állandó helyeket óhajtanak maguk-
jf n»k biztosítani, igényeiket jelent-
A mult év ingatlanforgalma
A kanizsai telekkönyvi
Nagykanizsa, január 18;
A nagykanizsai kir. járásbíróság telekkönyvi hivatalánál az elmúlt esztendő folyamán 1558 esetben történt ingatlan álirás. Ebből öröklés folytan 489, vétel folytán 766, ajándékozás folytán 226, árverén utján 1 és elbirtoklás, illetve kiigazítás vagy csere utján 76 esetben c-erélt az ingatlan gazdát. Az öröklés, vétel vagy ajándékozás folytán gazdát cserélt ingatlan vételára öiszesen 259,728.048 korona volt, mig a többieknél 321.000 korona.
Zálogjogbekebelezés 432 esetben történt. És pedig 69 esetben kötelezvényen "lapuló kölcsön, összesen 4 012.500 korom erejéig; 123
hivatal statisztikája.
— Saját tudósítónktól. — esetben biztosítási okiraton alapuló váltóhitel 20,664.600 korona, 233
esetben egyéb biztosíték alapján 6,391.480 korona, 1 esetben zálogleveles kölcsön 166.000 korona és 6 esetben öröklés vagy hagyomány 457 000 korona erejéig.
Zálogjogtörlés 358 esetben történt és pedig 82 esetben biztosítéki ösz-
szeg törlése 8,593.734 korona, 276 rsetben kölcsönkövetelés törlése 5,188 865 korona összegben.
Végrehajtási zálogjog bekebelezés 114 esetb-n 5,367.822 korona ösz-szegben.
Végrehajtási zálogjog törlése 97 *s-then 1,313.408 kor. ősszegben.
Kék br Leitner drogéri-ijáb:-p. E kultu'estélyekrc közr.-működésüké: bejelentetlék: gróf Apponyi Albert, B.rtók Béla, Lyka Károly, dr Gáspár Ferenc, Karinthy Frigyes, Jadlowka Hermann, Hoehn Alfréd stb., stb
— A Polgári Egylet közgyűlése. A Nagykanizsai Polgári Egylet folyó évi február hó 2-án délelőtt 10 órakor snjít helyiségében 87-ik évi rendes közgyűlését tartja, melye a tagok ezúton meghívatnak. Tárgysorozat: 1. Titkári jelentés 1922. évről. 2. Zárszamsdas, költségvetés, vagyonkimutatás elő terjesztése, tagdíj megállapítás és ezzel kapcsolaton a felmentvény megadása. 3 Kötvények kisorso lása. 4. Alapszabály módosítás. 5. Notáni indítványok. 6. Elnök, sí-elnök, tisztikar, választmány és számvizsgálók választású
Uránia Mcj: mi, pénteken .Macist-
III
Mho
JuJ.il
■ i
■preithy ner .A TO ONV -■■.■títKc.--so rfl..Síti«va' Can'rs KriJolin Naj-v y. ítfcvj;.- u Mariit, M k- V-irloiyi M . Angy.il "Z<» Bcrkv t-ili, OiJon S-T-: J.i-z.v Maxi Anty.U Ph| "s«ak«cs A, Minták S<cnl.:y rjiyi I Zoneuiil ujdcjnajfO^- .M^/.y.-r Klet' Jalciklus, -onéjet • v.
scire uu Uuy. V.k.o:, l'ct i -z,«%«vn-d.l* vnncj-v-ítf .OJivia •.erceR.i»* 'cn .-t Br- Jy Miksa verteire izeizc ButtXay A*o% <oj>et«;t letvoftasl" ■•«> líoJroai Z««monJ k.-t uj oi*ny.<r nl« .Kc^l -i-i Kcw oy»r* zenéjét széna lloienyi lleiJit.:^ .:,/rt V«l>hat..S( Fiscltei Futap 'KIa: k nyvk.-ic • krj«cb:n
adhóvöket, n.vul. ..... >tt» 'c,-
OisR*sabb árnál) ves»e"< Bxt.00 Antal {ti y i-erkereskeJő
Thoodora, Bizánc -.v-iwiruV mi>: UU les: lutut.. » ViUjí-inozKobdü K tilnwtoJÓTÓI igaz in iicn lu i)»k m; szel^b rsjii, * cOJás ronjezcv, u fiin^, n loinpj, vugy * müvisxak jttii. vmy í reHbncl-szeb'a clkot. vz.p.ict «y-ny rk..J:ct-'. íckc-tdok'C. c»t lámi kel! - Hol-mp az .Arany három <>K --ik i^szv- !e%r bemutat*-*.
Szerkesztői üzenetek.
Székelyek. G indosan átolvastuk. Megbíráltuk. Feltétlenül tehetséget árul el, különösen nz első hat strófa, de azután unalmassá kezJ válni. Tulhosszu. A másik kettőnél a gondolat és felépítése sikerült, ugy hagy baráti kűrben felolvasva sok dicsérctct fog velők aratni, azonban arra, hogy a kényes nagyközönség ítélőszéke előtt nyomtatásban megjelenjenek — még nem eléggé kiforrottak. Nélkülözik a kellő veis-technikát. Azonban biztatni tudjuk, aki ilyen költeményeket ír mint Ön — az előbb-utóbb nyomtatásban látja nevét. Gyakorolja magét és olvasson sokat. Üdv.
Dr. Sx. Türelmet kérünk. Levél menni fog.
Az uzsorabiróság tárgyalásai.
vyklt dorgtfláara Ítéltek,
A nagykanizsai kir. törvényszék uzsorabir ósága dr. Kenedi Imre táblabíró elnöklete alatt tegnap tárgyalta Szmodics Katalin kiskuni rsrti lukos nrdrágitási ügyét, akit a törvényszék hugymodrágitás miatt pénzbüntetésre itelt, felebbexés foiy tán ?«.onbnn a felsőbíróság az uzsorobirósághoz tette át az ügyet uj ítélethozatal végett.
Csillaghy ügyész azzal vádolja, hogv ak^or, amikor a hagymw kilójának ára 22 korona volt, ő 20 dekát 14 koronáért árusított.
Szmodics Katulin azzfcl védeke-7ÍV, hogy a tájékoztató ár^t nem níz.t<». Beismeri egyébként tettét.
Csillaghy ügyész próbára bocsa tás; inditvanyoi. Dr. Rosenberg védő hozzájárul hz ügyész indi'ványáhov. Az uzsornbirós»g rö id tanácskozás után bűnösnek mondotta ki Szmodics Katalint az árdrágítás vétségében és dorgálásra Ítélte, egyben a költségekben is elmarasztalt*. Dr. Kenedi elnök energikusan figyel merteti S/.modic-sct, hogy máskor vigyázzon magúra és tartsa be a tájékoztató árakat, mert ha mégegyszer n bíróság elé kerül, az irgalmatlanul !e fog sújtani reá.
Kis adag, vagy nagyobb adag? Árdrágítás visszaélés vádja miatt került az uzsorabiróság elé Rit-scher Mór kanizspí vendéglő* is, mert k-^t adag üres levesért, 2 adag burgonyás sertéssültért, 3 zsemlye éri és fél liter borért 634 koronát felszámított, vagyis egy oly árt követelt, amely az nkkori viszonyokhoz tul magas volt. A tárgyaláson György Lajos pincér nem jelent meg, sem a beidézett tanuk. Egyedül Rilscher vendéglős, aki nem ismeri el bűnösségét.
Elnök: Hogyan engedhette ön meg, hogy üy árt követeljenek ?
Ritscher: A kérdéses két vendég (35 dekás) vagyis a normálisnál nagyobb adagot kaptak. Az esetnél különben nem volt ott.
Kiss Ernő és Vukán szakértők leteszik a szakértői esküt.
Elnök kérdi Kiss Ernőtől, a „Korona" bérlőjétől, hogy mult év október 10 én két ilyen adag ebéd mibe került volna nála. Kiss Ernő előadja, hogy egy leves kb. 12 K, sertéssült 220 K, zsemlye 7 K, fél liter bor 60 K ba került volna a „Koronában". A kisebb vendéglök mindig drágábban fizettetik meg az ételt.
Elnök Kiss bemondása alapján megállapítja, hogy a két adag ebéd akkor 350 K ba került volna.
Miután Ritscher azzal védekezik, hogy a rendesnél nagyobb adagot kértek és kaptak a vendégek és ezt a tanuk hiányában most nem lehetett megállapítani, vájjon tényleg nagyobb ndsgot szolgáltatott-e Ritscher a rendes adagnál — a bíróság a tárgyalást elnapolta és a tanukat erre megidéztette. Ritscher védője dr. Hoch volt.
Nem tartotta be a kialkudott árat.
Árdrágítás visszaéléséért vonták felelŐvségre Spirk Rókus kanizsai kádármestert is. Vince János kani zsai lako3 feljelentette az ügyészségen Spirk kádármestert, mert nbha hordója vitásért 120 K munkabérben Mlkudott meg vele, Spirk néhány hét múlva mégis 350 K-t követelt Vincétől.
Spirk azzal védekezett, hogy ő darabonként (dongánként, illetve hektoliterenként) értette a 120 K-t, vagyis 3 hektósnál 3 szor 120 koronát.
Több beidézett tanú eskü alatt vallja, hogy Spirk tényleg 350 K-t kért Vincétől.
Dr. tíartha védőügyvéd szakértő kihallgatását kéri. Bíróság nem rendeli el. Csillaghy ügyész fentartja vádját és bűnösnek kéri kimondani Spirket. Dr. Bartha védence felmentését kéri. A bíróság bűnösnek mondotta ki Spirket árdrágitó visz-szaétés vétségében s ezért 4000 K fő- és 2000 K mellékbüntetésre ítélte, a mellékbüntetést mellőzi, de megkeresi az ügyészséget az ítéletnek hírlapi közzetétele végett.
KÖZGAZDASÁG.
A bo/piac helyzete. A magyar-cS'*h gazdasági tárgyalások jó kilátásai kedvező hatással vannak a borpiacra Így Kecskeméten a forgalom megélénkült és a kereslet emelkedik és már 70 koronát ígérnek u közepes borok literjéért. Az eladok legnagvobb része tartózkodással fog.idja a piac élénküléséi, oku Vh '» multak tapasztalatain. A tavalyi kiváló jóminőségti borokat 40—60 koronájával vásárolták össze a kereskedők és azt 100—180 koronáért adják el. A termelők most is hasonló fordulattól tartanak és 70 koronáén nem hsj!andók megválni készleteiktől. Az idény nehezebb részén már tul vannak. A szűrei körüli hordóhiány megszűnt. A külkereskedelmi helyzet kedvező fordulat előtt áll. Semmi ok sincs arra, hogy a hirtelen emelkedő bor-árakat nagyobb kínálattal lerontsak.
Tejipari tanfolyam. A föld-mivelésügyi miniszter mcgenged'.e, hogy a magyar királyi állatorvosi főiskolai tejhigiénisi laboratóriumában j-inuár 29., 30. és 81. napjain kizárólag turogyárosok részére a tejipari üzemvezetői vizsgára való előkészítés céljából tanfolyam tartassák. A tanfolyam előkészítésével és vezetésével Fetlick Olló dr. állatorvosi főiskolái tanári, a tejhigiéniai laboratórium igazgatóját bizla meg, akinél a tanfolyamon résztvenni szándékozóknak személyesen, vagy írásban jelentkezniük kell.
„Mogyar a magyarnak nem lehet ellensége".
Horthy Miklós.
/
l-ON
1923. január 19.
Nagy vászonvásár400 koronától!
Egész vés vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövöpamui raktár!
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA divatáruházában
Erzsébet-tér
Valuta*
Napoleon WOOO, font 12300-12600. Dollii 2730, Francia frank 176—185, Márka 18-10, OUai Ura 126-32, Oaxtxik koron* 3 70-3 00 A 14SO— 1MK), Ssokol 74—78, Svájci ínnk 496—51!., Dinár 2225-2426, Uofcyel márka WO-lt»M>, [Hollandi forint 926-«45, Beljcalrank 166—160, Uv. 16 60-17 50
Devizák:
Amsterdam' 1060-36, Kopp<nh*K» 623—648, Kxiaitiánla 491—610, Loodon 123oO 12600, Berlin 13 16 Milano 126-132 Pária 176-36, Prága 74—78, — Stockholm 713—743, -Zürich 4»5—516, — Wioo 370--390 — Zágráb 600—640, — Naiv-York 2666-730, Vanó 960—1050. Bokaxe»t 1450-16Í0. Sofia 16-60-17-60
> ZQHchl zárlat'
Berlin 2 37 Acosterdaja 21200. HollaoJU, New-York 637—00 Loodon 2494, Parii í 160, Milano Z67C, Prága 14.70, Bada-pe^O &0, Zágráb 440, Vanó 1 12, WUn 0-76, SttSfla 370 Oaatták Wljr. 0 76
Termény Jelentés*
Uux» (Tl»a vidéki) 12200—12300, egyíb 12100-12250, roaa 8000-8100. takarmanyárpa 7900-8200 »ör«rpa 7800-8000, lab 770O-7PÖO, tengeri 7800-8200, repce 14000-14600, korp. 5160-5260, kólaa 8600—9000.
Budapesti állatvásár!
Maxhahus I. r. egésiben 390— 600, hátulja 420—660. olaja 360-490, II. r. agí»ib«o 270—360, hátulja 290—390, aleja 210—280 N6v«oJék maiba: !. r. egéwban 320-340, borja (ólött bórb) 540-600, Ké»xlel: Nagy-marha 150, aladás 110, —.Növendék marla 0, aladás 0, borja 40, eladái 30, Marba• bér 660—600, borjabőr 1160—1260. Birka —, aladva —, Johhus —'—.
SertéBvásár >
KalhajUl 620, Elkelt délig 400, öre* — Köiíp; 650, Kónnyu —•—, I. r. 646, I! 610 Z«ü 816, Sialonna 640, Lah. hus 640-
, Értékek;
Magyar hitei 14700, Osztrák hitel 1060, hazai 6200, JeUák-g 4CO, Uszámitolo 1WX>, Kereskedelmi Bank 2Ö0T0 Magyar-Olaw 610. Beocsioi 83.000, Drasche 3^6C0 Álta-láno* utó 166.000, Szászvaii 53»00 SalgtJ. Urjini'tt3.0< 0, Urikányi 8Ö OCO, Rima ©76 , Schlick lO-WO, Guttmann 16100, Nasicl 13Ú00 Danlca 168CO, Klotild. 9400, Magyar cukor 395.01*0, Adria 46UOO, AUantika r2";0, Királysor 7000, Bo*nyék-Agrái 1876, Llp-ták 4500, Phöbu* 7800. Vun. Villamos 71'00, Gizella 9400, Konkotdla 8600. Déli Vasút 9000.
FelelőstKcrkesztó Benedek Rezaő
AUTÓJAVÍTÓ ÜZEM ÉS SZEMÉLYFUVAROZÓI VÁLLALAT
CZIMMERMANN ES PINTÉR TÍ.S!r NAGYKANIZSA, RÖKÓCZI-UTCA12. M~ Fuvarozást jutányos Áron vállalunk. "®a
Apró hirdetések JU»i IOa**lt ÍOO kor®»«. »MU|»Wi HWmI • t*a.tt au»k dapUa aian.llt»toak. AlU.l k.iMAU.k flO .iliallli ár«BS*émtof.
Hasyar ^ Í ^^ I Híitk r. l. 1Io«i»i»»«i kap*U»IOaas». Taarll xummlraktár. teheráru favarozaa, szcmely-tuvaroxás. Javlio-inülicly, bcnsin-Arualtás. Telep: TárhAi-ulca. Telefon 183. Igazgatóvá?:- Pö-ut 8. Baxér-épUlet. Telefon: 356. Nagykanizsai Autófoirgalmi Résavényttraaság NAGYKANIZSA
H.:,UI» .farrUUUl »*l« ■aiUuiiillui Vi íillanw »««<•€ uii!<><i «rti >• ,(ynrU.i, TiRtmrt iio<!«i miskiin i« «!»t<tirri Wt*» AjiOlat-k .kff^.urrtí- ;«:i<* »UU « HüíbA'I <>»i
ln.il.al í »«tiorl»li«l hir.'. tluuno) (<l«t«ll Aji*lit' «»' ''»" 1 <*]* ZOKOOKAIIANOOI.O jjícIW.OV btijben " »Urt«« K«íl?«Vf» mim iufl*r«it« Vixi* KUmíf. Arany Jtnu»-uu» 10. »»J« OZLKTIIKLVISf.ÜKT k»r.».V « »«ro. Aahu^l r«l« ! í«» Kft/Öli.
OLCSO, mert jő, az eliőrcndü anyagból Argent János B0d4rn ci»éullt>ttébM ktuW op6 Nagykanizsa, Deák-tér 1. Allaod<'>ao raktiron kéxi«'. dolgozott fekete é» nmei box, eh«vre»u*. txarvaa, antilop. lakk, t.ytm é» bársoayclpók. Gyermekcipő különlegességek!
100 holdas birtokot vennék nyékén. — Ajánlatokat e l»p kiadóhivatalába kérek. — Közvetítők kizárva.
Ha
jó bort akar olcsón Inni, no restcl. jen fáradtságot és gyóxódjön roe^ 1 liter bor vitélAvel, hogy
Sáfrán József
aranyhegyi bora a logjobb tt legófesóbb, mely literenkint 60 koronáért kapható
Magyar-utca 74. sz. alatt.
— T»lff«D 335. —
QUITTNER ARTHUR
Telefon:
394
hatóaigllay ongodólyoxott vllUnyasoralö
NAGYKANIZSA, KÖLCSEY-U. 17.
Telefon
394
Slvnllal
világítási voxoUkat. motorok, oaUlárok, -w v - valamint tolefonok, osongök Jol»ö-kóaxtllóltok folBxorolósót. kaatóly-vlllamliárltó boroadox'sót. Mlndon nomtl villamos munkálatok gyoraan •■xköxölUtnek. Btakaxorüon vórxI motorok ajratokoroaaléaöt. Mln<onnomtt étfók raktáron.
Eladó
Kiskatiizsa, Warazsdi-Ufca 5. sz » — mészárszék berendt-nazf zéssel, 12 lóra isur.o, pajta, na«y konyhakert stb. — Azonnal elfoglalható.
Érdeklődni
Simon Józsefnél,
Ország út 23 szám alatt.
A forgalraiadd blokk
használatára
figyelmeztető felirat
deklire kasírozva kapható
lapunk nyomdájában.
877/1923.
Hirdetmény.
A v. tanács nyilvános árveráse.i elad folyó hó 20-án a Felsüti-dóben több halom agfát. Találko«» a rácséi ui mellen délelőtt 9 órakur Nagykanizsán, 1923. január 16.
Pol2ifrm«.ter.
OOOOQOOOOOQOOOOCOOOOOOOOOQOOOOOOOOQOQOQOQOOO
0
0 8
B
G 8
Könyvnyomdai munkát Könyvkötészeti munkát
__0
QOOOQOOQQtJO0000000 QQ QQO30000 OOOOOOOOOOPOC3tlO
Nvom.tott aJamüJ.IJouosok: Zalai is Gyarmat! könyvnyomdában.
u. m : Művek, folyóiratok meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, fairagaszok, röplapok, gyászjelentéseks minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
•2. evlolvam
Nagykanizsa. 1923 január 20. Szombat
15. szaru.
A halalos hadisarc.
Magyarország jövőbeli kialakulása első sorban gazdasági kérdés. A lakosság megélhetésének és uz állam nagy követelményeivel szemben való teherbíró képességének az alapjait kell kiszélesíteni, hogy megállhassunk és fejlődhessünk. — Helyze^níTsulyoá, azonban példát koll venni azoktól az államoktól, amelyek hasonló somból ki tudtak emclkedai.
Spanyolország (a kubai háború után), Dánia (a schleswigi veszte ségek után), Belgium (a németfrancia háború után), egyaránt leromlott, társadalmi és gazdasági tekintetben erősen bomlásnak induló határaikban megcsonkított államok voltak. É* néhány év alatt mégis azt láttuk, hogy Spanyolország valóságos üzletállammá lett. Belgium — bányászata, nagyipara és állattenyésztésé révén — bámu-lutosan felvirágzott, Dánia pedig mezőgazdasugi mintaállacnmá emelkedett. Mi eredményezte ezt? Egyedül oz, hogy ezek az államok — felismervén helyzetük gyakorlati jelentőségét — szinte teljesen gaz dasági alapokra építetek nemzeti életük minden vonatkor ását.
Magyarország, megcsonkultnn is fejlődésre és boldogulásra jogosult, hn azokra a nemzeti értékekre támaszkodik, amelyekkel természetszerűen rendelkezik. Ezek a természetszerű nemzeti értékek : a föld, a munkaerő, amik — a technika vívmányainak alkalmazásaival — egyre fokozottabb mértékben emelhetik a rendszeres nemzeti termelést. A pénzintézetek, az ipari és kereskedelmi vállalkozások, a mezőgazdasági területek: mind fokozottabb tevékenységre fejlesztendők amit már az uj nemzedék gyakorlatias é» munkára való nevelésével kell megalapozni. Erről sokat beszélünk, azonban az eredményhez Inkább produktív cselekvés kellene.
A magyar állam sz .bad gazdasági rendelkezései attól függnek most, vájjon kell-e jóvátételt, hadisarcot fizetnünk vagy sem. Ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, vasút iskola, közélet: mind csődbe jut, ha hadisarc cimén olyan terheket rónak raánk, amik erőinket felülhaladják. Evek kellenek J míg hadisarc fizetése nélkül is r^n'dbe jöhetünk 1
Sorsunk tehát azok kezében van, akik a hadisarc dolgában dönteni fognak.
Hiába tervezünk, hiába dolgozónk, ha hadisarcot kell lerónunk: Ez most a magyarság élet halál kérdése.
Szünetel a vasúti forgalom.
A hóviharban megrekedt vonatok — A 204-es iz. gyorsvonat utasai Balatonszentgyörgyön várják be a pálya szabaddátételét- — A nagykanizsai állomás-főnökség csak Pragerhof felé indít vonatot.^ Meddő segitőkisérletek. — A hóvihar tartama alatt nem kísérelhetik meg a vasúti pálya megtisztítását. — Nagy hóviharok mindenfelé.
Nagykanizsa, január 19.
A legutóbbi napok nagy hófúvásai és hózivatarai megbénítottak minden vasúti közlekedést és postai forgr.lmat, a vonatszerelvények a nyílt pályákon megálltak és csak a segítségre küldött hóekés mozdonyok segítségével tudták utasaikat nagynehezen o legkörel^bbí vasúti állomásra beszállítani és egy esetleges katasztrófától megmenteni.
Igy a Budapestről tegnap, csü törtök délután 5 órakor induló 204-ea számú gyorsvonat, amelyiknek esle 9,J* órakor kellett volna a nagykanizsai állomásra befutni a sávolyi kitérő előtt a nyílt pályán megállott. Mozdonya nem tudott az őt méter mogass^gu hóban tovább menni. Igy hiába várta a kanizsai közönség a budapesti újságokat is. A vonatszerelvény ma délutánig ott rekedt a hóban, mig sikerült a balatonszentgyörgyi állomást értesíteni, ahonnnn hóekékkel indultak Sávoly felé. A mentőakciónak sikerült a mozdonyt és egy személykocsit a bóból kiesni és szabi.ddá tenni, hogy a nyílt pályán megrekedt vonat utasait a balatonszentgyörgyi állomásra behozza. Este 9 óra után telefonon értesítenek, hogy a mozdony az utasokkal uton van Balatonszentgyörgy felé. Természetesen a vonat utunai Szentgyórgyón kell, hogy bevárják a vonr.t szabaddátételét. Hogy mikor lesz ez, egyáltalán hogy a mai nap folyamán lehetséges-e, azt nem lehet tudni. Minden attól függ, hogy megszünik-e a hóvihar. Mert mig a zivatar meg nem szűnik — meddő minden pályasza-bsddátétcii kísérlet.
Jelentést koptunk arról is, hogy
— Saját tudósítónkból. — a ma reggel 6'>l órakor Budapestről indult személyvonat Székesfehérváron vesztegel.
A nagykanizsai DV állomásfő nökség a Barcs, Szombathely és Budapest felé induló vonatokat nem indítja, csupán a Murakereszturon át Págerhof-felé induló szerelvényt.
Az állomásfőnökség ma délelőtt egy kntonaosztaggol szabaddá tett<-az állomás pályáját, maid kísérletet tett arra nézve, hogy Récie felé ix megtisztíttassa m pályát. Ez azonban lehetetlen volt. A katonaosz-tagnak vissza kellett jönnie.
Ma délelőtt kísérletet tettek arra ín, hogy a reggel 6 órakor Szombathely felé induló vonatot 10 órakor elindítsák. A szerelvény azon-ban csak Rsjkig tudott eljutni, ugy, hogy onnét visszarendelte az állo-másfőnőkség.
Szombot reggel újból kísérleteznek nagyobb azámu katonasággal és hóekekkcl amennyire lehet szo-badd.i tenni a sineket. Hogy sikerül-e — az más kérdés.
Kérdésünkre illetékes helyen kijelentették, hogy mindaddig, mig a hózivator el nem áll — egyáltalán minden mentési és o pálya szabaddá tétele iránti munka teljesen hiába való.
Nem lehet mást tenni, mint o hózivatar elmultát bevárni.
Egyébkent az ország minden részéből érkeznek jelentések a vonatok megakadásáról, megállásáról.
Hogy olvasóközönségünket a forgalmi, poatai és távbeszélő zavarok alott is rendesen kiszolgálhassuk a legújabb jelentésekkel es híranyag gai — szerkesztőségünk minden intézkedést megtett. (*)
Hivatalos jelentés a Déltvasut vonalain beállott vasnti közlekedés megbénulásáról.
* Budapest, jen. 19. A Délivasut igazgatósága kŐz'i, hogy vonat*! csak Budapest—Székesfehérvár kö zőtt közlekednek. Nagykanizsa — Székesfehérvar között minden forgalom beszüntettetett. Ugyanígy nem közlekednek a vonotok Nagykanizsa—Barcs. Nagykanizsa-Sjpron között sem. Arufo: vftiom egyáltalán ninci.
A kormánypárt nem kíván külpolitikai kérdésekkel fog lalkozni.
liudapest, jtn. 19. (S'iját tudósítónk telefonjelen'ése.) A kormánypárti vt!-«r«nde>ő bizottság elnöké nek báró Kaas Albertnek kérelmére több kormánypárti képviselő törölte fi nevét az. ir.demnitási fel-a;ó'ulá*i lístábó'. Különösen azokat igyek^zntt lebes-élni a felszólalásról, akik k*n>«s külpolitikai kérdéseket akartak a Ház plénuma elé vinni.
Francia torpedónaaxádok Memelben.
Memel, jan. 19. Két francia torpedónaszád Memelbe érkezett. A litvánok már csaknem kiürítették a várost. A litván érzelmű lakosság elmenekült.
A jövő hét elején befejeződik az Indemnltásl vita.
Budapest, jan. 19. (Saját tudósítónk jelenti telefonon.) Az indem-nitáa vitája a jövő hét elején valószínűleg véget ér, ha csak valami zavaró incidens közbe nem jön. A vitához feliratkozott képviselők száma ugyanis már mindössze csak ötre tehető és ezek közül is egy kettő még töröltetni fogja nevét a felszólalók sorából.
Peyer Károly nyilatkozni fog a szocialisták nemzetvédo munkásságáról.
Budapest, jan. 19. (Saját tudósítónk telefpnjelentése.) A szociáldemokraták részéről legközelebb válaszolni fog Peyer Károly azokra d politikai körökben elhangzott fel-'hívásokra, amelyek arra azólitották fel a szociáldemokratákat, hogy nemzetközi összeköttetéseiket használják fel az ország érdekében. — Peyer Károly ki fogja jelenteni, hogy a szociáldemokraták ezt a munkát eddig is, minden felhivás nélkül elvégezik és erre továbbra is hajlandók, ha a kormány magatartása ezzel szemben liberálisabb színezetű lesz.
Még nem tartóztatták le a német szénbányatulajdonosokat
Teschen, jan. 19. (Expressz-távirat.) A bányászok össztestülcte és az összes bányatulajdonosok ma megjelentek a francia megsxálló-csipatok parancsnoksága plőtt, ahol kihallgatták őket, arra a kérdésre, hogy miért nem akarják a jóvát' teli követeléseket teljesíteni, semmit sem,feleltek. A francia parancsnok kijelentette, hogy egyelőre nem tartóztatják le őket, de kötelességük állandóan a megszálló katonaság parancsnokságának rendelkezésére állani.
Cecil megegyezést remél a Ruhr kérdésben.
London, jan. 19. Lor^ Róbert Cecil kijelentette, hogy reméli a békés megegyezést a Ruhr kérdésben. A kivezető utat meg lehet találni, és azt semmi esetre sem szabad hajtani végletekig. Az európai gazdasági rendszer ellen intézett további csapások olyan következményekkel járhatnak, s amelyek egyelőre még beláthatatlanok. Reméli, hogy sikerül u békéi- megegyezés vagy a Népszövetség utján, vagy valamilyen más módon.
/3 január 20.
A megválasztott katolikus ^hitközségi tagok névsora.
Több oldalról történt megkeresésnek engedve, hogy a katolikus közönség széle? rétegei tudomással bírjanak, kiket választott meg a vasárnapi közgyűlés hitközségi tagokul, közöljük a megválasztottak teljes névsorát
Rendes tagok :
Dr. Almássv Gyula törvényszéki biró, Aigner Géza délivasuti főellenőr, Antalics Ignác szobafestő, Ansorge Antal pálysmestcr, Auer Mátyás főmozdonyveze.tő, Bogcn-rieder Frigyes gyógyszerész, Bar thos Gyula erdőm«-s»er, Babic* Lajos hentes. Bartók Károly állomás h. főnök, Bsumgarten Károly üzemvezető, Brauner Lajos igazgató, Bentzik József pályamester, Bertin Ágoston kir. táblabíró, Bognár István kályhás, Bodrossy Manó szá-7sdos, Bolf István József főldmives, Bogonvai György főldmives, BjzsÓ József kovács, Bobest Mátyás ezredes, Czindrics Ferenc ács, dr. Dti rás László ügyvéd, Danis Kálmán asztalos, Dedovácz Béla kereskedő, Diósy Béla kereskedő, Eheihardt Béla főgimn. igazgató, Eperjesy Gábor takarékpénztári fŐpen.-'aros, Faits Lajos ügyvéd, dr. Fábián Zsigmond ügyvéd, Fatér Mihály építőmester, Gabsovics Korr.éi ny. alezredes, Gábor Princsics György főldmives, Gombár Gvula táblabíró, Grimm Emil dv. forg. tiszt, Gulyás Károly főmozdonyvezető, Gürtler Ferenc takp. titkár, Gye-ncs Lajos kereskedő, Gyömcrey István főszolgabíró, Gvőry L;ísz!ó főldmives, Hajdú József főldmives, Hnlvax Gyula városi főpénztáros, H.irsav György posta és táv. felügyelő. "lír. Hegedűs György képv., ügyvéd, Hilcz. Lajos csizmadia, Horváth József állampénzt. tanacao>,. Horváth István adóügyi számvevő, dr. J*nkó Béla orvos, Jrckeifalussy Miklós százados, Kárlovits József tanácsos, Kiss Ernő vendéglős, Ko-lovics Ferenc d v. mozdonyvezető, Köhler Gyula vaskereskedő, dr. Kovács Gyula táblabiró, Knauaz Kolccz György főldmives, Knor-tzer György takp. igazgató, dr. Kiátky István városi főjegyző, Kug ler Antal ékszerész, dr. Kenedi Imre táblabiró, Kohn Lipót ny. fő mozdonyvezető, Lányi Pal magántisztviselő, Lányi László takp. tisztviselő, Lescsinszky Szanis'ló p. es t. felügyelő, Licht.scheindi Pá! vís-kereskedő, Major József főldmives, Mancsek György főldmives, Mar-tincsevics Imre müasztalos. Martinék Gyula tisztviselő, MnschK'j Is tVrtO posta főfelügyelő, dr. M<ile^
László ügyvéd, örejí Matés József főldmives. dr. Merkly Belus József gyógyszerész, Mezricky József kereskedő, Miltényi Gyulíi cipökeres-kedő, Móger Karoly szabó, dr. Mut6cheobacher Eövin kir. tanacs elnök, Muzikár Vince asvtalos, dr. Nisponszky Béla orvos, Németh Mihály polg. isk. rajztanai, Németh György bognár, dr. Órley György kir. közjegyző, Oscsodál Dezső üí ezredes, ifj. Orbán János lisztvi selő, dr. Piihal Viktor földbirtokos, Plander György tanácsos, Pcter-mann József kertéaz, P.chler József rézműves, Rubint Károly mérnök, dr. Sabján Gyula polgármester, Scodnik Rezső min. osztálytanácsos, Sneff László tanácsos, főldmives, Sőrley JenŐ szabó, St ampf Zsig mond kereskedő, Steszlin Ferenc főldmis/es, Sluller Lás.ló áll. rendőr felügyelő, Suiik Zoltán vámfőtiszt,
Nagykanizsa törvényhatósági joga.
Hogyan áll a városi törvényhatóság ügye.
Nagykanizsa, jan. 19- (S»j« ludósitónfctól.)
Mind élénkebbé válik az érdeklődés nz iráni, hogyan áll voltaképpen Nagykanizsa város törvényhatósági jogának ügye. Van-e egyáltalán kilátás orra. hogy a város ezt a jogot megkap/a. A kérdés iránti rendkiviili érdeklődés érthető, mert a varos iovo-jenek kialakulására és fejlesztésére is nem Jis horderovel b,rna a törvényhatósági jog. Hoey közönségünket tájékoztatni tud/uk az ügyről, kérdést intéztünk illetékes helyen az ügy allasat lile-töleg, hol azt a felvilá ■ositást kaptuk, ho -y Nagykanizsa törvényhatósági jogának kérdését a kormány a közigazgatási reform kapcsán kívánja megoldani, tehát akkor, amikor nemcsak Nagykanizsa. de Szombathely, Kaposvár és a többi városok hason-iránt/a kérelme is döntésre kerül.
Ténq azonban, hogy mintán Nagykanizsa városa mindazon követelményeknek meefelel. melyek egy törvényhatósági iogu várostól kivontatnak Kaniz.u első helyen áll azon városok között, akik a kormánytól a törvényhatósági jogot kérelmezték.
Különben bármily módon oldódnék is meg a kérdés — Nagykanizsa feltétlenül megkapja a törvényhatósági jogot.
Kállay miniszter kanizsai utja
Nagykanizsa, jan. 19. (Saját tudósítónktól.)
Megírtuk, hogy n nagy Kanizsai Polgári Egylet fcbrqár 2-án megtartandó jubiláris ünnepére Nagykanizsára miniszter képviselője! dr. Kállay Tibort is meghívta.
Bcav.'iott helyről arról értesülünk, hogy a pénzügyminiszter február 2-án (vasárnap) a reggeli vonallal érkezik Kanizsára, hogy az egyesület délelőtti közgyűlésen résztvehessen.
A miniszter kiséreicben lesznek Oroszy kormánybiztos és dr. Paul miniszteri titka:-
Mikor iön a főispán Nagykanizsára?
Zalaegerszeg, jani. 19. (Saját, tudósítónktól.)
Jelentettük, hogy Zalavármegye uj főispánja dr. Tarányi Ferenc január 25 én Szombathelyen történő vasi beiktatása eíőtt r.em jön Nagykanizsára.
Most arról értesítenek, hogy dr. Tarányi Ferenc a pénzügyminiszter jogndására Kanizsára jön.
" ' íz dr. Tarányinak első főispáni, látogatása Kanizsán. Dr. Tarányi alkalomra minden hivatalom fogadásnak mellőzését'.kérte.
Ez les; erre az
Sutgólh Miks.i áll. jegyintézeti főnök, S'.abó Kálmán poslafötiszt, S'abó István igazgató, dr. Szabó Lijos kir. főügyész, dr. Szub-dy Lőrinc törvényszéki tanácselnök, Szalay Dénes tar.UŐ, Szalinger Antul szitás, dr. Szigethy Káioly orvos, dt. Tamás János ügyvéd, Tóth István szabó, TórÖk Ferenc cipész, Tripuinmer Ferenc áll. jegyintézeti tiszt, Turek Géza csizmadia, dr. Valentényi Mihbly áll. rendőrkap*. Varga Utván postafelügyelő, Ve-gele Károly főgimnáziumi tanár, Vcllák J snoa postafel jgyelő, Viola József háztulajdonos, Wtmmer József főldmives, Unger Uilmann Elek vaskereskedő, Ujváry Géza földbirtokos, Zagajszky Mikló» kefe gyári művezető, Zalaváry József áll. pén,-.tári tanácsos.
Póttagok : Bódogh Ferenc állampénzt, tisztviselő, Hohoss János in. kir. erdő-tanacsos, Vojkovics János adótiszt, Fitos Gyula fényképész, Met* József kir. ügyéaz, Moshammer Károly mozdonyvezető, Németh Gyula villanyszerelő, Farkas Jó/sef csizmadia, Kálovics László főldmives, Zig ler György főldmives, Paulusz József sörmeater, Wolf Sándor állatorvos, B<uer Ferenc géplakatos, Thury Ernő postafőtiszt, Kud'ch Béla főmozdonyvezető, Piichia Béla menekült körjegyző, Preyer László csendőrszázados, Mittermayer Kálmán pékmester, Kocsiás József déli
vtsuti tisztviselő, Pintér István géplakatos, Szántó Li.jos építőmester, Irmler József mBgánzó, Szabó Antal kereskedő, Irnrey Gvörgy déli vasúti fökalau?, dr. Pelrics Jóssef ügyvéd, dr. Kovács László Ügyvéd, Vimmer Ferenc főldmives, Krenusz Boldizsár főldmives, Mátyás István iparos, Novácky Jó/sef törvényszéki írodaígazgoto, Sió József takurékp. tisztviselő, Plander Boldizsár főldmives, Boif György főldmives, Cseh Jo»chim /áll. tanító, Somogyi Jó-vsef . vasutas, ifj. Bentzik Ferenc bírósági titkár, Vekássy Károly órás, , Grabant József távírda felvigyázó, Illés''István hivatalszolga.
— A Rajnavidéket megszál lott amerikai katonák tőmé geaesi kötöttek házasságot némot lányokkal. Berlinből jelentik a Kőzépeurópai Kurírnak: A Rojnavidékét megszállva tartott amerikoi katonák ugylátszik nem érezhetik rosszul mdgukat Német-' orazában. Kiválóan bizonyítjo ezt az, hogy összesen ötszázötvenen vittek magukkal német asszony feleséget, midőn most visszarendelték őket. Es érdekes, hogy a vissza-rendelési parancs hatása alatt 250 sürgős házasságkötés is történt Koblencben, ahol a 'bevaggoniro-záskor külön kocsiszakaszokat kaptak a nagy tiszteletben tartott katonaházasok.
HÍREK.
— A polgármester betegsége. Dr. Sab/án Gyula polgármester könnyebb természetű hurutban megbetegedett, ugy, hogy hivatalát két nap óta nem látogathatta. Kezelőorvosa hiszi, hogy egészsége két-három nop alatt ismét helyre fog állani.
— Az Úrasszonyok estélyé-nek bevétele. Az Úrasszonyok Mária kongregációjánál: pompás
• estélyen 70 000 K nál több volt a i bruttó bevétel. A kiadások levo-j nása után35.000 koronánál nagyobb összeg fog a szegényeknek és éhezőknek jutni.
— Az Evangélikus Nőegylet mai eatélye. Az Evangélikus Nőegylet mai eslélye iránt oly érdeklődött nyilvánult meg, hogy a legnagyobb erkölcsi és anyagi sikert jósolhatjuk. A műsor előkelő. A közönség disztingvált. Az előző évek nagy sikerei és í" a látogatottság, amelynek az Evangélikus Nőegylet estelyei mindenkor örvendenek, a kanizsai közönség krémjét fogja mu a Polgári Egylet nagytermébe vonzani. Az előadás nyolc óra után kezdődik. A bűffejéhez szánt adományok délelőtt 9—12 és délután 2—4 óráig adhalók át a Polgúti Egyletben. A rendezőség különben ezúton is tudatja a közönséggel, hogy a terem kellő melegségéről fokozott gondoskodás történt.
— A színházi aréna. A vá.os mérnöki hivatalában most készítik a kontemplált vasbetonból készítendő «zinhaz.i arénti termét és vázlatait, melyek a kuliuszkormány-nak fel fognak terjesztetni. A színházi arénát ugy tervezik, hogy központilag fűthető és nemcsak színházi előadások céljaira, de ünnepélyek éi» gyűlések megtartására is alkalmas legyen.
— A főgimnázium Petőfi ünnepélyét A nagykanizsai róm. kath. főgimnázium folyó hó 21-én, vasárnap délután 5 órakor a városháza dísztermében tartja meg Petőfiünnepélyét, melyre a hatóságokat, a szülőket s a hazafias közönséget tisztelettel ezúton hívja meg az igazgatóság. Műsor: 1. Msgyar Hiszekegy, énekli az énekkar. 2. Magyarok Istene, szavalja Hevesi JenŐ VIII. o. t. 3- Emlékbeszéd, mondja Zalán Kornél Vili. o. t. 4. Petőfi dalok, énekli az énekkar. 5. Szeptember végén, szavalja Heimer Ödön VIII. o. t. 6. Petőfi lírai költészete, előadja Molnár Kálmán, főgimnáziumi tanár. 7. Petőfi dalok, előadja a zenekar. 8. Egy gondolat bánt engemet, szavalja Both Ferenc VIII. o. t. y. Csatadal, énekH sz énekkar. Belépődíj nincs, de Petőfi müveinek az ifjúság száméra való beszerzésére a VKMin. rendeletére szíves adományokat hálásan fogadunk. Igazgatóság.
— A Polgári Egylet jubileuma. A nagykanizsai társadalom minden rétegének bevonásával ünnepli február 2-án fennállásának 87 ik évfordulóját a nagykanizsai Polgári Egylet, amelyet annak idején, a polgárok éa iparosok alapítottak felekezetre való tekintet nélkül, hogy távol a politika zajától a békét és megértést szolgálják. Évtizedeken, egy egész emberöltőn át ápolta az egyesület ezt a szellemet, amely Nagykanizsán a békét és rendet biztosította. Az egyesület február 2-án délelőtt diazközgyülést tart, melyen Kállay pénzügymioisz-
1923. január 20
iALAl K02LUMT
5
Európa most éli legnagyobb válságát.
A Németország körüli események nem nagyobbak, mint a kisántánt bomlása. — Jugoszlávia angol segiUéggel Balkánhegemóniára törekszik. — Megbukott Benes franciabarát politikája. — Olasr — Jugoszláv érdeksurlódáaok. - Magyarország külpolitikája ebben a zűrzavarban csak egyirányú
lehet: szigorú semlegesség! — Saját tudósítónktól. —
Európa mai, különféle irányokba szétfolyó politikai törekvéseiről teljes tájékozást nyújt az az alább adott helyzetrajz, amit legilletékesebb helyen mondottak el munkatársunknak :
— Európa most é'i legnagyobb válságát. Három olyan hatalmas probléma tartja izgalomban n nemzeteket, nn-.i!< mindegyike külön is kontinentális bonyodalmat okoz. Az egyik a görög-török konfliktus, a másik a francia megszállás ügye és végül a hozzánk legközelebb fekvő é bennünket legintenzívebben érdeklő esemény, amely jelentőségében van akkura, mint a Németország körüli bonyodalom: a kisántánt felbomlása.
— E»t a már megindult processzust « balkánhegemoni* nagy kérdése okozta. Mert a kisántánt, Benes e külpolitikai tákolmánya, mely ove európai nagy politikában kivim magúnak vezető szerepet, most a snját maguk kicsi malom kövei közé kerültek, a B-ilkrtn feletti uralom felŐrli az egységet és e«: az crőizakossn összekovácsolt politikai érdekkomplexum n moguk -illamiszükségszerűségük szerint kü'ö-i érdekirányok felé hull szét.
— Jugoszlávia helyzete és állami ö.^szetétele u legkomplikáltabb külpolitikai bonyodalmukat hordozza magában. A keleti kérdés, amelynek a háború előtt Törökország volt a szintere, most Jugoszlávia vonatkozásaiba terelődöit át. — Olaszország nem hajlandó barátságos politikát folytatni Jugoszláviával. Fiumét a fascisták tort-jak megszállva. Fiume ezert sehonnan se kap se élelmiszert, se fűtőanyagot Ugv, hogv e- a nem-
Budapest, 1923. január 19. rég virágzó város a teljes pusztulás előtt áll. A harmadik zónában szintén fascisták uralkodnak, akik eltiltják a szláv nyelvet. Végül Olaszország szitja az elégedetlenséget Montenegróban és Albániában, amely magatartás nem lehet kétséges »7. olasz szándékok magyarázatában.
— Azokhoz a nehézségekhez, amiket Olaszország okoz "Jugoszlá viánnk, hozzájárul még egy másik nagy bonyodalmakat jelentő kérdés isú-Jugo^zlávia természetszerű leg a rftaga kezébe akarja ragadni o balkáni ügyek vezetéséi, amely Cél keresztülvitelére meg is alakult egy jugon»láv-bolgár-görög-román ad hoc szövetség. Ez rz uj alnku lás Anglia politikai támogatását bírja, téh*' az eddigi francia befolyás, ami pedig egyik okozó alapja volt a kisántánt megalakulásának, felcierélődött. Az uj érdekek ezzel ellentétesek lettek a kisántántéval, azonban igy is alkalmiak addig, mig az olasz támadás veszedelme fennáll. Később pedig szél kell vállniok megint, ahogy belejutottak a Bnlkán hege-moniu legközelebb fekvő kérdésébe, ami a közös védelemre most egyesült államoknak külön egyéni ér dekévé lesz.
— A jelen eset bizonyosságát legjobban dokumentálja az a nagy hallgatás, amit Benes részéről la-pat/talhatni a kisántánt egységének ügyében. Viszont a jugoszláv politikai körök élénken hangoztatják, hogy Benes politikai koncepciója megbukott, s- hogy n prágni orientációt fel kell váltani a por excelinncc balkáni politikát folytató belgrádi irányzattá).
♦ er is valószínűleg fel fog szólani. Este nagy bankett lesz az egylet nagytermében.
— A polgári iskola Petőfi Ünnepélye. A nagykanizsai all. p >lgári fiu- és leányiskola 1923. j-r.uár hó 21-én délelőtt 11 órakor P-itófi ünnepétyt rendez. Az ünnepély műsora a kővetkező: l.u Himnusz Énekli a vegveskar. 2. Ünnepi be-s 4d. Tartja dr. Horváthnó Kenedi Erzsébet. 3. Dalok. Énekli a leányiskola néhány növendéke. 4. Kép avatás A beszédei tartja Greiner RSzsi IV. b) Oszt. tanuld. 5. Potőfi . Hortobágyon. Melodráma. Szavalja Garai Magda, zongorán kisé:: Greiner Rózsi IV. oszt tan 6. Petőfi. Kel/
v.assu Barta István IV oszt. 7 Megbántott a rózsám nagyon Énekli a vegyeskar. 8. Színdarab, P .-tőfi héi kö'ieménvébői összeállítva. Előadják: Bittera Gizella, Barial Julianna, Berényi ZsUzsAnn«. Sajni Katalin és Stollár Jolftn IV. oszt sanulok, Gráf Mátyás és Qió Sándor III. oszt. tan 9 Élőkép. Janói vitézből. Szavalutti. kisen Horváth L»jos lVr. oszt. tanuló 10 H-szck-e;;y . . . Énckti n vf^yeskar. Belepő, d j nincs. Érdeklődőket tisztelettel
cghtvjft n Rendezőség.
— A felsőkereskedelmi iskola Petőfi ünnepélye a Casi-noban. A kanizsai felsőkereskedelmi iskola holnap vasárnap nagy s/ftlfftsu és elöaelő színvonalú Petőfi ünnepély: rendez a C>sino dísztermében, melynek részletes müso-iát lapunk holnapi számában közöljük.
— Tábory Kornél előadása
az. Uránia színházban héttőn fél 7 és fé: 9 órakor Budapest nyomor-'••nyáin k, a bűnözés fészkeinek m-grendi<ő képét adj.i. Az előadás tulvé'elei, szines állóképei és mozgó kepei külföldi propaganda célre készültek, óriási batáKsal -járták be Amsterdám, H.iga, Newyork szin h «zait, hogy « magyar nyomor Kiáltó képét a külföld figyelmébe h Ívjuk. '
— A Waldbauer Kerpeiy vonós négyes ma estére hirdetett ^ előadása — a vonatok közlekedésének beszüntetése miatt —elhalasztódik. A művészek tegnap délután ugyanis már nem tudtak elutazni Budapestről. A hangverseny azonban — mihelyt « vonatok újra megindulnak — meg lesz tartva, a mar megváltott jegyek érvényesek. Az estély idejét lapunkban közölni fogjuk.
— Italmérés! illeték elleni fellebbezés. Az italmérési illeték ellen beadott fellebbezéseket n Zalaegerszegen megalakított italmérési illeték felszólamlási bizottság 1923. évi január hó 29 én délelőtt 9 órakor fogja tárgyalni. A tárgyalás helye Zalaegerszeg városháza, II. emelet, tanacsterea). A tárgyalás nyilvános, azon bárki, tehát az érdekelt italmérési üzlettulajdonos vagy ennek meghatalmazottja is megjelenhet * és érveit szóval is előadhatja. A meghatalmazott tartozik magát meghatalmazással igazolni. A meghatalmazás bélyege, ha a megfellebbezett illeték összege 500 koronát meg nem halad 1 kor. 50 fill., ha 500 koronánál több, de 1000 koronát meg nem haladja 3 korona, ha 1000 koronánál több 5 korona.
— Miről ismerhető fel a hamis valuta? A rendőrség tudomására jutott, hogy az utódállamok fővárosában, különösen azonban Bécsben igen sok hamis olasz bankjegy van forgalomban. Még
pedig 1000, 500, 100, 50, 10, 5 és 2 lirások. Valamint csehszlovák 5 szokolos bankjegyek. Budapesten eddig csak hamis 100 lírásokat hoztak forgalomba. A rendőrség közli, hogy 3 humishunkók ismertetőjele az, hogy vastagabb italós-szerü papirosra vannak nyomva, grafikai kivitelük primitív. A vízjegy hz olasz, bankjegynél utólag van rányomva, mig az eredetinél csak akkor látható, ha világosság felé tartja a szemlélő.
— Urania. Hétfőn: Tábory Kornél előadása.
— Összeírjak a tanköteles siketnémákat. A vallás- és közoktatásügyi miniszter szigorú körrendeletet bocsátott ki, amelyben kötelességévé teszi a községi elöljáróságoknak, hogy a tanköteles siketnémákat a legpontosabban írják össze, rnert azt akarja a kormány, hogy mindannyi megfelelő intézeti nevelesben részesüljön. Kívánatos, hogy a siketnéma gyermekek hozzátartozói maguk is kérelmezzék az intézeti felvételt, a melyre nézve az intézeti helyi hatóságok adják meg a részletes felvilágosításokat.
— Mouasult a török hadsereg készül megszállni. Bécsből jelenti* a Közípeuropai Kurir nak: PArison át érkezett angorai Jelentések szerint a (örök keleti hadsereg parancsnoksága bejelen-
tette a lausannei konferenciának, hogy meri Törökország kormánya biztosítani akarja katonailag Mous sitit, meglett minden intézkedést arru, hogy a varost megszállja. Ezzel a Keleti béke lehetősége került megint krízis elé. Bizonyosnak tartják illetékes diplomáciai helyen, hogy a kitűnően felszerelt török hedsereg Moussui megszall.isa után Bagdad íc!ú is folytatni fogja előnyomulását.
Uránia. .Scombul' vmárrup. T<»th Ede aiptstnwuve .A TüúOXC- a követ-kein «c:<| osi'. i5*4í < onira Kridotin Nagy y, lole.cK* 3imoii Maria, MiKl.y Vatkenyi M., Angyal „ívtva Bcrky l.lll, Ordog Snra. Way Mari Ángy. t^i'al Szakács A , Mrav-csík Sientgycigyi i k'-.scró műsor .ratty patikus*, c.|«ná:hautla<i Iiuu:oíu amerikai vigjatek % le! vonásban. - Azou cselbm, hu a nagy szel- es hOtihar miatt azQnetclO vonatközlckedes mej; uem Indulna, hogy fenti lllmcluk mcgérkezhcsscocK, a Maclate 111. rCsze kerül bemutasra.
— „Mai la-' k«>»rn«U <m<«iltn i«»«ioViUj,
MÍ6i>©'J>n kfllemta - MinJcnGi,
kiS-huo — M«^:fr.:elhei6 BodavMtki Kc»«GtU f t.t H^jipcal. V . Zú!ita--JUi lo,
— A Világ-mozgóban mi, szombaton és vasárnap *i .Arany háromszög* II része at ,hlclrc lulálra* cioiu vau műsoron K inasodU :cnzo ennek az Arséne Lupin féle regénynek túlszárnyalja uz első icsit is, a-iicly pedig szinten a legjobb qualiUsu Hímek egyike Tekintettet a lehetetten vonat közlekedésre, a müsorva Itoz-tatao Jo<At ícntartjuk cs közkívánatra a tegnap ls bemutatott nagy-slkcrfl uiQaort fogjuk megiametolnl — Kedden és szordán po^ig Francosca Bortini íclléptévol a .Clomonceau úgy* cimü romok tázudalmi diázoa korul boiauUtóra.
Mégis törvény lesx a rendtörvényből.
Budapest, jan. 19. (Telefon-
jelentés.) Egyes ellenzéki fővárosi lapokban az a hir jelent meg, liogy a kormány a szociáldemokratákkal való együttműködés kedvéért hajlandó volna feláldozni a rendiörvényjavaslatot. Erre vonatkozólag kormánypárti körökben kijelentették : a kormány szilárdan áll elhatározása mellett es a rend-törvényt nem hajlandó és nam is fogja feladni. Az a feltevés, hogy a rendtörvény elejtését az is bizonyítja, hogy a rendtörvénynek ezideig még mindig nincsen előadója — teljesen, légből kapott. A belügyminisztériumban ezideig még szóba sem került a rendtörvény elő-adójának megválasztása, ez azonban sem elodázást, sem elvfeladást nem jelent. A kor- • mány szilárdan ki fog lartani eddigi polisikája mellett, mert beigazolva látja mindazokat a feltételekét, amelyek a rendtörvény megalkotását sürgető erővel követelik.
Ellenzéki pártvacsora.
Budapest, jan. 19. (Saját tudósítónk jelenti telefonon.) A szélsőbaloldali képviselők tegnap este pártvacsorára gyűltek össze, ame-íyen éles kifakadások hangzottak cl n kormány és politikája ellen. Majd a pártonkivüliek csoportjának megalakulásáról esett szó és erre vonatkozólag ozt jelentették ki, hogy ez az alakulás megbontja az ellenzék egységét. A pártonkivüliek erre vonatkozólag azt jelentették ki, hogy ők csak egyes politikai kérdések keresztülvitelére alakultak, egyébként teljesen fentartották a különállásukat.
Tttz a zalaegerszegi Internáló táborban.
Zalaegerszeg, jan. 19. Tegnsp este 9 órakor az internáló tábor egyik barnkja kigyulladt. A barakban 6 internáló család lakott. Megállapítást nyert, hogy a tüzet mesterséges rövidzárlat okozta. A tábor-Őrség azonnal megszállotta a tábort . és környékét, mégis a keletkezett zűrzavarban sikerült 6 internáltnak megszöknie, akiknek elfogására a nyomozás megindult. Eladták m történelmi Rákóci-birtokot.
Kassa, jan. 19. Ismét szegényebbek lettünk egy drága történelmi ereklyével. Eladták a gyönyörűséges Rákóczi birtokol. Utolsó tulajdonosától, az egyik Schönborn osztrák gróftól amerikai faípsri konzorcium vásárolta meg huszonötmillió dollárért. A konzorcium már megkapta az engedélyt a csehszlovák kormánytól arra, hogy a a hatalmas erdők kitermelését megkezdhesse.
— Uránia. Hétfőni Tábory Kornél előadása.
Zououitl újdonságok. .Magyar
Élet* dalciklus, zenéjét l'otífi Sándor vaz-seire irta: l.ányi Viktor, Petőfi százosztaa-dój unnepéro. .Olivia borcogn<S* zenéjét Bródy Miksa verteire szerte: Buttkay Akoi (operett 3 Kivonásban), .bodrogi Zsigmood két uj magyar dala. .Régi dal... Régi pyár* zenéjét szorxé: KítÍRyl-Hcidlborg AJbart. — Kaphatók Kiscbol Fülöp Fiai Mnyrkarat-kfrdésébon.
ÍAÍAI KOZLON1
1923. innuiír 20.
A hóvihar miatt a nem-xetgyUléai képviaelők sem tudták utjukat folytatni.
Budapest, jan. 19. (Saját tudósítónk telefon|elentése.) A nemzetgyűlési képviselőknek az a csoportja, amelyik elhatározta, hogy meglátogatja a zalaegerszegi Internálótábor!, az 1312. sz személyvonattal Indult el tcgnaqelótt a budapesti keleti pályaudvarról. Már az elindulás után közvetlenül baleset történt, a ferencvárosi pályaudvarnál ugyanis hibás váltóállítás következtében a vonal kisiklott és csak 2 órai késéssé! folytathatta útját s igy a képviselők 5 óra 30 perc helyett reggel érkeztek meg Celldömölkre. — Itt azt az értesítést kapták, hogy az utat Zalaegerszeg felé folytatni lehetetlenség, miután 300 méter hosszúságban és 3 méter magasságban a vasúti sínek hóval vannak borítva. A képviselik erre egyhangúlag elhatározták, hogy utjukat nem lolytalják, hanem visszatérnek Budapeslre. Az internálótábor! pedig a jövő hét elején látogatják meg.
UJ Cseh polgármesterek a Felvidéken.
Prága, jan. 19. A felvidéki mi-nlsiter Pozsony város polgármesterévé Orsiikor, a városi képviselőtestület tagját, K.ssa város polgár* mesterévé pedig Nóvák városi képviselőtestületi tagol nevezte ki.
KÖZGAZDASÁG.
Valuták .
Napoleoo 9000, foot 1*560-12b60, Uollár 2730, Francia frank 176—185. Márta 14-17, OWsi Ura 126-32, Outiak korona 4 70-3 90 IM 1400—1500, Sxokol 74—78, Svájci íranx 406—616, Dioáx 22*6—2426, Lenxyel maik. 160-960, jllollandl forint 025-946, Öelgafrank 866— lOo, Uva 16-60 -17 60
Devlzftk:
Amsterdam' 1060-86, Koppeohaga 622—648, Knutián:* 401—616, Loa-ioo 12650 12860, Barün 14-17 Milano 126-132 Pám 176-86, Prága 74-78, — Stockholm 713—743. — Zürich 406—516, - Wl.n 370 300 -Zágráb 600—640, — New-York 2665r73v, Varsó 86o—950. Bakaxasl 1400—1500, Sofla 16 60-1760
ZQrlchl zárlat.
Bellin2*60 Amsterdam 21200. Hollandia, Kaw-Yock; 637-60 London 2601, Pária 5670, Milano 2662, Prájca 14.80, Bada-peat 20 *5, Zágráb 360, V.n<s t 62. Wien 0-76. Ssófla 370 Osstrák bály. 0 76
Termény Jelentési
Bura (Tiiaavldéki) 12200-12300, agyét 12100 12260, roxs 7000-8100, takarmányárpa 7800-8100 aorárpe 7800-8000, fab7700-7f00, tengeri 7800-8200, repce 14000—14600, korpa 5100—6200, köles R500-9000.
Budapesti állatváaán
Marhabus I. r. egésxbeo 3'dO—600, hátulja 480— £60, eleje 360—490. II. r. egésxbeo 270—360. hátulja 200-300, eleje 210-280 Növendék marha: t. r. egénbeo 300-320, t>orja (Ólőtt bőrb) 600-040, Kissiét : Nagy-marha 492, eladás 410, — Növendék marha 12, .eladás 12, borjú llo.eUdái 00, Marha-bér .600—620, borjobór 1100 1.200 Birka —, eladva —, Juhhut ——.
Sertéavásár i
Felhajtás 700, Elkelt dílig 600, Öreg — Közép 640, Koonjru — —, I. r. 670, II 520 ZsU HIO. Ssalooaa 630, Uh. hus 640.
' Értékek:
Magyar hitel I45CO,. Osxtrák ftítel 1075, lasal 5200, Jtlxilog 416, Lesaámitoló 1750, Kereskedelmi Bank 286' <l Magyar-01a*s 610. B*oe»ioi H2.250, Drasche 37W.O Alta-la nos ixéfl 158.000. Ssissvüi 5" •« <> Salgótarjáni n*.6« 0, Unkányl 92 000, Rima 9776, Schlick IÍW60, Cuttmann 168i Nasid 13000 Danica 149 H'lolUJ *800, Magyar cukor 207 0 0, Adna 46"0o, Atfaotlka ~1";0, Királysor 6330, 8o«oyák-Agrár 1876, L»p. tik .'IQOO, Phöbus 6200 Vaun. Villamos 5»200, Gi tolla li'SOO. Kookordia 8800, DéU Vasút OOOO.
Felelés szerkesztő Benedek Rezaő.
I
Apró hirdetések
dijai 10a««lc lOOkoroaa. >ulai>bb ketlvel •■•dall Iia>a dapltn iitnlItalnak. Álltai KrMAküik SO iii»l4k traacadnUai/.
10 kOUI r«*«nj. r.!4nf»:« m.«y.r é, fr,otU uíától, 'cvfcwrr.i kit vlitoo I6f».l<n olraöli alaiJO. MfftfilMbtiO > UtdöhlTiUlban
fZLKTHKI.YiaÉUKT fc»r*»»b
letfoí*.lm»a«t>). h«l,r„. IIAv.l.t.el , tóíknfl nU Iáin k«>9IL
Jumper selymek
minden szinben
na#y vftlt«>ziókban kapható
Kaufmann Manó
rövidáru üzletében
a „Szerecsenhez".
Ugyanott w nagy Íróasztal eladó.
Magyar
FIAT Műnek
r. I. Ba<lap«*t ktpilHlMff. Taurll Ruinralraktár. teheráru íuvaroxas. axcrnély-íuvaroxáa, Javító műhely, bcnsln-árusltás. Telep: Tárház-utca. Telefon: 1»3. Igasgatoság: Pfl-ul 8. Bazár-épUloL Telefon: 336.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
A forgalmiadé blokk
használatára
figyelmeztető felirat
deklire kasírozva kapható
lapunk nyomdájában.
autójavító üzem és személyfuvarozói vállalat
CZIMMERMflNN ES PINTÉR
Teleion 3-34.
nagykanizsa, rákóczi-utca 12.
Talalon 3-34.
QUITTNER ARTHUR
Telefon:
394
hatisáfilif engadélyoxott vlllanysitrilö
nagykanizsa, kölcsey-u. 17.
Elvállal
Telefon:
394
világítási vasatékek, motorok, oaUlárok, valamint teloíonok, osengök és JolsS-kéastllékek fslsssrelásét, kaatély-vilUmháritó baroudaséaét. Minden nemü villamos munkálatok gyorsan aaxköxöltatnok. Ssakszarttsn vé**l motorok ajratekorosalését. Hlnaonnamü égők raktáros.
Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban.
OLCSO,
mert jő, az elsőrendű anyagból
Argent János
maikra (ipíuOrlitébea kánfllt cipft Nagykanizsa, Oeák-tér 1.
Állandóan raktáron késsel dolgoiott fekete és stines oox, chevreaux. ssorvas, antilop, lakk, selyem és bársony clpfa.
Gyermekcipő "" kiilönlegessögek!
100 holdas birtokot vennék
nyéken. — Ajánlatokat c lap kiadóhivataléba kérek. — Közvetítők kizárva.
Htnfltttrtk. Zoniorék. Snmolóook.
rKM«i kea|*x»rtakért J4taU»t?4ía*iak.TH Királyi ndvari
hangszergyár STERNBERG
Budapastan, Rákéel-ut |Q >
aaa<i<u ««Jit FaloUJ4U*n. W " Irt M( BMMII. t+o mlljran Uifiim v»a ul^< *4 nl irr«t aij»«laaul MUU1 U-ajáalalol, h» ihs iíji4*r» bÍT»U»«k. Javt-
lanJö han>a(«ret MMje fo«i»«
Ja4nrc*a.-. ajjáalakitjüa. Oram.fén tnlaJ4o-DVMknák l»(7*D
H UrrMtUT* kiUjik 4|4>
VESZÜNK
(160 Volt. 60 per., cca 9óO—I l(X; forgóarxomj
MOTORT
Ajánlatokat « lap kiadóhivatalába kérünk
JOOOOOOO OOOOOOO ŰO oooooooooo ooooooooooooooooo
Q
Könyvnyomdai munkát ^ Könyvkötészeti munkát
8u
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi müvek cs iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételt és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattásknk készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa. Fö-üt 13
OOOOOOOOOO00000000000000000O0O0O0O0Q0Q0C300
Nvúmaiott s l«r.lul»l<IOQOJOk: Zalai in Gv.rm.ti konvmyomcUiábin.
b'i. évfolyam
Nagykanizsa. 1925 január 21. Vasarnap
16. szám.
Vasárnapi szára ára 15 korona.
EianwtM iraki 8c/ hftuyrt SOO.— HArom bAaapra IM.- K
A kétféle internacionálé.
Mimiiui katasztrófa önkéntelenül szembe állítja, vagy alkalmat ad arra, hogy szembe állithassuk a kétféle internacionálét.
Egyik önmagát nevezte inter-nacionálénak és pedig a benne lobogó szenvedély és gyűlölet kifejezőjeképen is: vörös inter-nacionálénak a világ proletár-tömege.
A másikat csak per analo-giam nevezhetjük internacioná-lénak, — amennyiben az egész világon egyformán meg van szervezve s csatasorba állítva a szervezeti erő szakadatlan láncát alkothatja az északi pólustól a déli pólusig: a világ militarizmusa.
Az első a világ megváltójának hiszi magát, a szebb élet magvetőjének s gyűlölettel pere-atot kiáll az utóbbira, mint a világbéke béklyójára.-
Mikor pedig jönnek a minden embert egyformán sújtó katasztrófák, az Isten látogatások: az első, akit az emberszeretet munkába állit s aki emberfeletti heroizmussal küzd emberek ellen és elemek ellen, az a második internacionálé, a gyűlöletnek szánt katonaság.
S viszont az első, aki a nyomorból hasznot akar magának 4 csinálni s a gyűlölet vörös lángjából tőkét kovácsolni: az előbbi internacionálé — a világboldogító szociáldemokrácia.
Az 1909-i nagy olasz földrengés alkalmával Morgari szo-cinlista képviselő, aki a mentés munkálataiban Palmiban, Reg-gióban, Messinábaij részt vett, — kövelkezőkben jcllerhezte ezt az ellentétel: .a katonák hősök módjára viselkednek, s önfeláldozó munkájuk ■ a legnagyobb dicséretet érdemli meg; ellenben a munkások a legtöbb esetben megtagadják a segítséget s ahol segítenek is, lehetetlen nagy árat követelnek munkájukért".
Ez utóbbiak, — tehát a vi-lágboldogitók, akik Németországban a nemzetgyűlésen az
alsóbb néprétegek jogát célzó uzsoratörvény ellen (1880). a börzeadó felemelése ellen (1881), n börze megrendszabályozása ellen (1896), mezőgazdasági védővámok ellen (I90Ó), ékszerek vámjának felemelése ellen (1902) szavaztak; akik a nemet bányavidékek egyik legjelentősebb munkásjóléti tervét nem engedték megvalósítani; akik Finna elvtárs vezetésével éhségsztrájkot szerveztek Magyarország ellen.
Az előbbiek — pedig a „világbéke és kulturhaladás fegyveres ellenségei" a katonák,
akik még háború idején is saját rnozgókonyháikrol élelmezték az ellenség s$génycit és nyomorultjait.
Ezek jutnak eszünkbe akkor, mikor :<z újságban olvassuk, hogy a mi derék katonáinknak 48 órai erőfeszitett munka árán sikerült a hóvihar megrekedt utasait fedélhez juttatni, a forgalom menetét helyreállítani s ugyanezen újságban tovább olvassuk, hogy a szociáldemokrata párt mindent meg fog tenni az országért — ha a kormány álláspontja liberálisabb lesz. Kerczst/ Géza.
Helyreállítják a vasúti forgalmat.
A. szombathelyi, vonat már elindult. — A kani. z«ai honvédek segítik szabaddá tenni a pályát.
Nagykanizsa, január 20.
Moil, Hogy a mult napok hózivatarai síünőfclben vannak, sőt napsugaras idő váltotta fel a metsző hidegei é» hófúvásokat, a nagykanizsai DV állomás és műszaki osztály főnöksége azonnal nagy apparátussal hozzálátott, hogy az összes pályák szabaddá tétessenek. A kanizshi háziezred parancsnoksága nagy előzékenységgel nagyobb számú katonaságot bocsátott az állomásfőnökség rendelkezésére ugy hogy a vasúti személyzettel, munkásokkal és hóekékkel három irányban folytatták a takarítási munkálatokat. Ennek a vállvetett munkának első eredményeként sikerűit a Kanizsa — Zalaszentiván — Szombathely vonslat helyreállítani, ugy, hogy ma délután az első vonat 5 óra 10 perckor ismét elindulhatott Szomhnthely felé.
Amikor e sorokat irjuk, jelentést kapunk arról, l.ogy a budapesti vonalon az útpálya Nagykanizsától Balatonszentgyörgyig szabad és n 212-es számú vonat utassi, akiket a segélymozdony a sávolyi kitérőből Balatonszentgyörgyre szállított — még az este beérkeznek Nagykanizsára.
— Saját tudósilónktól. —
Összesen 45 utasról vsn szó, akik órákon át vesztegeltek a nyilt pályán. mig sikerűit a mozdonyt kiásni a hóból és Balatonszentgyörgyről segítséget hozni és a balatonszentgyörgyi állomás épületébe szál-litsni, ahol azonnal befütettek.
Lepsény és Kiicséripusita között vagy 200 méternyi hosszúságban három méter magasságú hótőmeg fekszik, ennek eltakarításán most dolgoznak f kiküldött osztsgok. Székesfehérvárról három mozdonyt küldtek ki a vonalra. Hogy Nagykanizsáról mikor induí az első vonat Budapestre, ebben pillanatban még nem tudni. Attól függ, hogy Lepsényről milyen jelentés érkezik, el tudják-e takarítani a hóhegyet. Ebben az esetben a reggeli vonatot elindítják.
Az állomáson egész éjjen át erős szolgálat van.
A barcsi vonalnál Babóciánál szintén nagy hóakadályok vannak, ugy hogy valószínűleg csak hétfőn fegják a vonatot elínditanl.
A Nagykanizsa—Kotor—Prager-hofi vonal magyar részén semmiféle akadály nem volt.
Ujabb béremelési mozgalmak a fővárosban.
Budapest, jan. 20. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) A fővárosi vasipari, fa- és textilipari munkások nagy béremelés! mozgalmakra készülnek. Értesülésünk szerint a munkaadók és munkások Icozött eddig folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre.
Petőfit egéaz Olaszország ünnepli.
Róma, jan. 20. Petőfi születésének százéves évfordulója alkalmából az egész olasz sajtó hosszú cikkekben ismerteti Petőfi életét a lelkesedve hajtja meg Petőfi világirodalmi nagysága előtt az elismerés zászlaját.
A boehumi csendélet.
Bochum, jsn. 20. Egy német betegápolót amint a vasúti állomás előtt elhsladt, egy francia őr lelőtte. A vizsgálat azonnal megindult, eddig azonban eredményre nem vezetett.
Olaszország nem kSsretlt az antant és Németország között.
Róma, jan. 20. (Éjfélkor érkezett.) Az olasz külügyminisztérium ma hivatalos cáfolatot adott ki, amelyben kijelenti, hogy Olaszország nem vállalkozott közvetítő szerepre a Ruhr-kérdésben a szövetségesek és Németország között, miután Olaszország külpolitikai kormányzata minden tekintetben a verssQ-lesi szerződés slapján áll.
A kU&ataat a magyar hadsereg ellenőrzését fogja követelni,
Bécs, jan. 20. (Éjfélkor érkezett.) A kisantant, Románia, Jugoszlávia, és Cseh-Szlovákia külügyminiszterei e hét végén Belgrádban konferen ciára fognak összeiőnni s azon meg fogják beszélni Magyarorazággal szemben követendő magatartásukat.
A kisantant meg fog elégedni azzal a válasszal, amelyet e héten Daruváry Géza külügyminiszter a kisantant közbelépésére adott, de azt fogja kívánni a párisi nagyköveti tanácstól, hogy Magyarországon a hadsereg létszámának ellenőrzését, a fegyverkezéseknek, a fegyverek elhelyezésééek, szóval minden katonai dologoak ellenőr-zését ne a nagyantant katonai attaséi, tehát angol és j*j>án tisztek, hanem a kisantant követségeihez beosztott katonai attassék lássák el.
Németországban akció indul meg a fényűzés és a túlfogyasztás ellen.
Berlin, jan. 20. Luther dr. birodalmi élelmezési miniszter megbeszélést folytatott a különböző szakszervezetek vezetőivel. A megbeszélés során nyilatkozott a takarékossági rendszabályokról
.Erélyesen fd kell lépni — mondotta — az elleti a duskálás ellen, ami bizonyos körökben uralkodik. A vendéglőkben is tulnagy a fogyasztás. Gondoltak arrá, hogy a vendéglőkben a húsételek számát korlátozzák és a tejet megvooják a kávéházaktól és vendéglőktől, hogy kizárólag a dolgozó lakosság számára biztosítsák".
Eltiltják azt is, hogy tulsok lisztet hsszoáHaosk tészták késxitéséro. Á tivornyahelyek és luzusbarok ellen a legnagyobb szigorral fognak fellépni.
/.alaí KOZLöar
.-í'á3. január 21.
Madách Imre.
Míg kl sem aludtak a Pelóli születésének századik éviordu lását ünnepló örömiüzek még emlegetik, magasztalják, méltatják a szabadság és szerelem huszonhatesztendős költő félistenét, máris ujabb ünnepre harangoznak a magyar Irodalom pompás csarnokában. Oh áldott 1823 as esztendő, mely első órájában Petőfi Sándort, január jának 21. napján pedig Madách Imrét adta a magyarságnak és az egész világirodalomnak.
Madách Imre Alsőbetregován született, boldogtalan, csalódott ember volt, szive vérével irta a magyar irodalom leghatalmasabb drámai alkotását, az „Ember tragédiáját • Az egész emberi ség benne van. A porból lelt test, melyet Isteni eredetű lélek kormányoz évezredeken keresztül uj és uj eszményekert küzd, de Igaz eredményhez csak az Isteni gondviselés segítheti
.Ember, küzdj és blzva-biz-zál!"
Van-e ne-nzet széles e világon. melynek nagyobb szüksége volt és van éppen napjainkban a költő reménytfakasztó bölcsességére? Hány tépelődő elmét nyugtatott már meg örök Igazságaival vMadich „Ember tragédiája?" Ha van magyar könyv, mel) ezredszer olvasva Is uj. gyönyörködtető és tökéletes, ugy Madách drámai költeménye feltétlenül az
A falun élő költő a csendet szerette, mikor müve 1883. szeptember 20 án először Került a budapesti Nemzeti Színház közönsége elé, Madách Imre már tizenkilenc éve halott volt
A katholikus hitközségi elnökválasztás.
Nagykanizsa, január A. (SojAt tudósítónktól.)
Gazdag Ferenc püspöki biztos vasárnap délutánra hivta össze a mult vasárnap megválasztott százhúsz rendes és negyven pót hitközségi képviselőtestületi tagot, hogy megválasszák saját kebelükből a hitközség világi elnökét, úgyszintén 27 rendes és 9 pót tanácstagot. Először arról is vo?t szó, hogy kettő, majd később, hogy négy alelnököt válasz-szanak az elnök mellé, de utóbb letettek e tervről, mivel a hitközség tulajdonképeni elnöke és vezetője úgyis a mindenkori plébános és csak annak akadályozása esetén helyettesitheti a világi elnök, igy nem találták szükségesnek alelnöki tisztségek kreálását.
A városháza közgyűlési termében ma, vasárnap délután 3 órakor tartják meg a hitközségi elöljáróság választását. Kanizsa 23.000 főnyi katolikusa figyelemmel kiséri a választás lefolyását és elvárja azt, hogy egy oiyan férfiút válasz-szanak a hitközség élére, aki amellett, hogy Nagykanizsa katolikus társadalmát megfelelő súllyal tudja képviselni, igazi meggyőződéses, kipróbált hitvalló katolikus legyen.
Hogy egyáltalán színre került, az Arany Jánosnak köszönhető, aki 1860-oan olvasta el az Ember . tragédiáját. Az egyik nagy magyar költó segiteite. támogatta, felfedezte a másikat. Magyar testvérek és nem egymás sikerére" féltékeny széthúzásban versengő magyarok voltak.
Vájjon egy évszázad múlva zavartalan lesz-e a magyar emlékezés ünnepe ? Okult-e a nemzet és a költók tanltasának ezer nemes magja termékeny talajra hull-e?
Madách Imre örök életű Az Ember tragédiáját .iem lehet elfelejteni, aki egyszer olvasta, untalan újra szomjúhozik utana. Emlékének ugy áldozunk legszentebben, ha olvassuk.
A világ ünnepelni fogja, ahol magyarok élnek, kell. hogy szeressék is Mikor emlegetik, tudják Is. kl volt Madách Imre.
Nincs megegyezés a párton-kivUliek éa a kormány között.
Budapest, jan. 20. (Saját tudósi tónk telefonjelentése.) Szilágyi Lajos minapi beszédével knpcsolatbsn egyes ellenzéki lapok azt irták, hogy megegyezés jött létre a kor mány és a pártonkivüliek között. A kormányhoz közelálló körökben erre vonatkozólag kijeleotik, hogy egyik oldalról sem történt ilyen irányú közeledés. Tárgyalások folytok ugyan, de eddig eredményre nem vezettek. Igy tehát minden ilyen irányú híresztelés teljesen légből kapott koholmány.
A magyar állatjóvátétel
Budapest, jan. 20. (Saját tudósítónk telefonjclentése.) A kormány a jóvátételi bizottság által kivetett állaljóvátétcl súlyos terhét igyekezett már szállítani, «•/ 1922. év utolsó részlete, mintegy 3000 darab marha azonban még leszállításra vár. A kormány már hetek előtt tárgyalásokat kezdett ennek « mennyiségnek a beszerzése iránt, amelynek Céljaira a vételár felét, közel 320 millió koronát folyósított is, a hátralékos összeg pedig akkor válik
esedékessé, amikor a vásárlás megtörténik.
Több céggel folytak n tárgyalások és a földművelési minisztérium által kidolgozott feltételei o vásárlásnak okoztak nehézséget, de ugy-látszik, hogy sikerűit olynn meg-állopodájro jutni, ami biztosítja, hogy a kormány a jóvátételi bizottság által megszabott rendkívül súlyos feltételnek is eleget tegyen.
Az állatjóvátétel ügyében a pa risi jóvátételi bizottságának két delegátus, Charon és Stopan Buda-pesire érkeztek, akik az 1923. esztendőben esedékes állatjivátétel ügyében tárgyalnak a kormánnyal, illetőleg b szakminiszterekkel.
A csehek a mai magyar kor-mány békés szándékalt elismerik.
Prága, jan. 20. A prágai „Bo-hémin* közli Krofta bécsi c%eh követnek a „Bohémia" bécsi képviselője előtt tett nyilatkozatát. A nyilatkozóban a követ többi között a következőket mondotta:
— „Mindenesetre, ha háborús veszedelem merülne fel valahol, e7 Csehországot is érinthetné. Mégis remélhető, hogy jelenleg nincs háborús veszedelem.
— A legutóbbi idők eseményei azt az aggodalmat keltették, hogy Mogyarországon nincsenek kizárva a háborús bonyodalmak. Mi azonban ugy véljük, hogy a mostani magyar kormány nem nkar semmiféle háborút és nem is készülődik rá.
— A magyar kormánytól nézetünk szerint teljesen távol áll az a szándék, hogy ilyen kalandba fogjon".
A Ruhr-vidék! akció egyelőre befejeződött.
Berlin, jsn. 20. Barmeni jelentés szerint tegnap délután egy francia iovasjfírőr fconuil be k városba, de néhány perc multán Hatzfeld irá nyában is/nét elvonult. Düsseldorfból jelentik, hogy Degoutte tábornok a sajtó képviselői előtt kijelentette, hogy a tegnapi vonni elérésével a Ruhr-vidéki katonai akció egyelőre befejeződött.
Magyarok a japán törekvések szolgálatában.
Európa mai népei meg sem tudják érteni azt az elkeseredett ellenszenvet, melyet Északamerika, Kelet-India, Ausztrália, Kina, Korea és ujabban Anglia kormányai tanúsítanak a japán népnek ezekbe az országukba és a gyarmataikba irányuló bevándorlása iránt. Világszerte ismeretes az a szívós, makacs ellenállás, melyet Eszakamerika kereske dolmi és ipari érdektársaságai tanú-sitanak a japánoknak nemcsak az Unlo területére, de a yankeek gazdasági gyámkodás* alatt éló népek: Texas, Észak Mexice, Nicaragua, Costa-Rica, Honduras, Sín-Salvador, Cuba, Fülöp-szigetek 6s Latin-Ámen kának a Csendesoceán partjain elterülő országaiba való betelepedési törekvései iránt. Köztudomásu, hogy Észak-Amerika már több törvényt hozott, melyekben a japánok bevándorlási és honosítási jogát megtagadta. Az Unió erdekeit körei ezt a japánellenes propagandát a szomszéd államokban is szitják, de csak ott érnek el némi külső hatást vele, hol a nagyvállalatok a yankee-tőke kezeiben vannak. A japán népet ez a japánellenos propaganda nemcsak
az önérzetében sérti, dc sok százmillió anyagi kárt is okoz neki, mert nem tudja a sok százezer dolgos ós képzett munkásait elhelyezni.
A japáue'lencs propagandát Ázsiában, még régen a viiághiboru előtt a hollandok Kelet Indiában törvénybe is iktaltí/k, mely kimondotta, hogy a nagy sziget birodalomban a japA nok földbirtokot nem vásárolhatnak, leteiepedési jogot is csak a kormányzótanács KUlónös kedvezéséből kr phatnak, dc az ottani hadsereg tagjai nem lehetnek, holott más nemzetiségű bevandoroltakat a gyarmati hadsereg nagy számmal alkalmazott ugy u tiszti, mint az aí-Uszti és legénységi állományban. — Hosszú ideig hiába tiltakozott Jspán e sértő törvény ellen, mig végül aztán, a világháborúban megnöveke, dett hatalmi befolyásával töröltette ezt a törvényt Holland Indiában
Japán hatalma aztán a vilaghábo ruban olyan példátlan mértékben megnövekedett, mely őt mar nemcsak az ázsiai népek vezetőszere pébe segítette bele, hanem a viláK-politikai és világgazdasági mozgat, mákban is egyik legsúlyosabb szavú tényezővé emeite.
Innen kezdődik Japán hegemóniája Ázsiában. A japánok politikai térhódításait mindenütt a japáu
kereskedők ós munkások vezetik bc A világháború közepe óta a j*pAn kereskedelem akkora összemunkálkodó erővel vetette rá magát az idegen érdekszférába tartozott piacok megszerzésére, hogy az évszázados, tőkeerős angol, francia, holland ós amerikai kereskedelmi vállalatokat nemcsak visszaszorította dc a §árga-tenger és a Csendes tenger part-vidékeinek nagy áru;özpon;jajhan, kezdve Vladivosztokt'il le délfelé, Oroszország, Korea, Mandzsúria, China, Indo China, Holland-India és az ausztraliai szigetek piacain sok helyütt egeszen megszüntette.
Micsodt fisji sajátságok adnak ekkora erőt a japán nép móglcpő es imponáló előnyomulásának ?...
A japán lélek rejtelmeibe az európai ember értelmének csak lassan lehet behatolni. Csak kitartó tanulmányozással lehet a japán szellembe beleélni magunkat. A japán nép faj-szeretete ós hazaszeretete talán csak azoknak a spártai ogörögöknek jel leméhez hasonlitható, kik a termo-pilei szorosban példátlan vitézséggel győzték le Xcrxes király hadseregének százszoros erejét ós nyomban akadtak olyan vérző és ellankadt görög hősök, akik marathoni futásba fogtak, hogy elsőkként megvigyék Athénbe a nagy győzedelmi hírt:
,,A haza menekült az elpusztulás-t.il!" A japánokba ezt a szellemet a Shoguoisi nevü nagy nemzeti sző-vétségük oltja bele. A nemzeti nevelésük. Ennek a szövetségnek a nemzeti bccsületórzetük felfogásából kötelességszerűen tagja minden japán férü tizenkét esztendős korá-tol a hatvanadik évéig. Shogun
— fölesküdött hazafi! — ez Ja pánban a férfiúi erényeknek koronája. De nemzeti nevelésüknek van egy másik ősi sajátsaga is, mely a japán férfi lelkét minden elképzelhető éleiszenvedósekkcl szemben acélossá edzi Ez az ősi shintoisia valláshoz való megingathatatlan ragaszkodásuk. Pedig a shinto- kultusz nem támaszkodik sempií dogmára. Hivői azt mondják, hogy az a — természet kultusza, mely „a Nap születésével egyidejű!" Shinto istennő, ki nem mas, mint maga a Nap,
— mondják az igazhivő japánok — egyúttal Ősanyja is a mikádó dinasztiának. Ebből következik, hogy tisz-teletben/ kell tartani a legfelsőbb nemzeti hatalmat és az erkölcsi tisztaságnak, az alattvalói hűségnek, a haza szeretetének ós polgári köte-lessógtudatr.ak elveit. A természeti erőknek ÓS az ősök hagyományainak tisztelete tehát ugyanegy.
(Vóg« köv.)
1923 január 21
^ALAi IWZSl
A betegségről és gyógyításról.
(X. k..ilrt««ny.)
Dr. Loránd találóan mondja, hoay .némely betegséget már azon okból is súlyosnak és az életet ineg-rövlditŐnek kell neveznünk, mert magukban véve fájdalmakat nem keltenek és az embert gondtalanságba ringatják. Sok cukorbeteg tovább élne, ha kínos fájdalmak által a gondos kezelés szükséges-népére és az étrend betartására figyelmeztetve volna." A betegség sokszor már jelen vsn hosszabb Idő óta, mielőtt az illető bizonyos jelek vagy kellemetlen érzések áltat annak tudatára jutna. Különösen chroniku*. betegségeknél fordul ez elő, melyek mintegy belelopják magukat a szervezetbe-, ugy, hogy midőn az illető egyének észreveszik, néha már nagyon elhatalmasodtak, pedig ha idejekorán orvosi gyógy kezelés alá juthattak volna, nemcsak a gyógyulás lett voloa gyorsabb, de esetleg hosszabb életet biztosithaltak volna maguknak. Mi itt a teendő? A legideálisabb eljárás volna, ha minden magát egészségesnek érző és hivő ember is évente egyszer vagy többször alapos orvosi vizsgálatnak vetné alá magát egészségi állapotának megállapítása céljából. Mert az egész-a ég és betegség csak relatív fogalmak. Alig található abszolút egészségei ember. Es a viszonylagos, azaz relativ egészségi állapot U különböző fokozatokkal bir a be-tegség határáig.
Éles h atárvonalat vonni betegség és egészség kŐzt sokszor nem lehet. Az egészség oly értékes kinc*, . mely nagyobb őrizetet éa gondo zást érdemel, mint minőt az emberek általában reá fordítanak. Ha az élei küzdelemben elfáradt szegény embernek, kinek azonkívül a sora mostohaaága miatt kellő műveltsége sincsen, nem jut eszébe, nincsen étkezése, vagy lehetősége még akkor is orvoshoz menni egészségi állapotának bizonyos időközökben való megvizsgálása céljából, midőn tulajdonképen nem érzi, nem tudja magát betegnek ex érthető, magyarázható, de hogy önmagukat a müveit néposztályhox sorozó éu sokszor joggal tartozó jómódú, sőt gazdag emberek erre nem gondol nak, erről nem tudnak, vagy kellő belátással nem bírván az ily orvosi vizsgálatok hordereje Iránt, vele nem törődnek, ez csakis a kellő egészségtani műveltség hiányára vezethető vissza. Ezért látjuk, hogy az életben anyagi és egyéb sikereket elért emberek gyakran arány lag fiatal korban összeroppannak, elhalnak. Sok fényes karrier aza kad félbe, oly okokból, melyek kikerülése, az orvostudomány kellő Időben való Igénybe vétele mellett lehetséges lett volna. „Dai Herz de* eifolgrelchen Mannea" szavakkal jellemezte egy hlreí aalvspeda-lista oly pályájuk delén kettétört existenciák beteg síivé!, kiknek be tegaégét csakis az egészségtan tőr vényeivel ellenkező élet módjuk okozta és akik nem taitották szűk ségtsnek előbb orvost felkeresni, mielőtt szubjektív kellemetlen érzések erre nem késztették. Kölőnő sen gyermekeknél nem szabad várni, mig a szokatlan, abnormális tünetek nagyobb mérvben lépnek föl, hanem lehetőleg korán orvoshoz kell fordulni, mihelyt beteg-
égre utaló szubjektív vagy objek-iv csekély jelek észlelhetők.
Messze vezetne, ha rétaletesrn knrnrim fejtegetni azon kérdési, hogy felnőttek mikor keressék fel az orvost, csupán néhány szem-
pontot emiitettem fel és nagy vo násokban akartam reámulatni az egészségtani műveltség fontosságára ezen utóbbi probléma minden egye* esetben való helyes elbírálása céljából. (Folytatás.)
Mi lesz, ha nem fizetünk jóvátételt]
A magyar nép nem fog az antantnak dolgozni.
érdekes nyilatkozat.
E*y
A német jóvátételi kérdés brutális megoldását figyeli az egész villát ugyanakkor azonban ez a kis Csonkaörszág reaxketve gondol arra az időre, amikor majd mi is sorra kerülünk. Bizonytalanságban vagyunk, amely megöl minden gazdasági vérkeringést. A jóvátétel a legnagyobb akadálya most Magyerorazág gazdasági újjászületésének, ugy hallatszik, hogy hat és fél milliárd aranykorona indem-nitést akarnak ránk kényazeriteni n kegyetlen győzők. Természetes, hogy minden erőnkkel tiltakozunk a jóvátételi követelések ellen. Nem fogunk fizetni, mert nem tudunk. S ha ax antant mégis követelésekkel állana elŐ, akkor sem fogunk sokat vessiteni. A várható és be következhető helyzetről munkatár *unk az alábbi érdeke* információkat kapta beavatott forrásból:
- Ma Magyarország felett a reparáció Dámok les-kardja lebeg. Mindenki a holnaptól fél. A vállal kozási kedv hiányzik. Akinek aranya van, elrejti. Akinek jó valutája van, külföldön tartja és kül földre csempészi.
— Hogy nem tudunk jóvátételt fizetni, az bizonyos. Ha az antantkörökben uralomra iut a jobb belátás, akkor megtaláljuk tovább-
fejlődésünknek alapját. Ha nem engednek, akkor tessék — iöjjenek el és vigyenek el tőlünk, amit tudnak.
— Ex a legrosszabb éa a legvégső eset. Ámde, mit vihetnek el tőlünk ? Bányáinktól már megfosztott bennünket Trianon. Ipa runk halott. Kereskedelmünk pang. Egyetlen egy kinca&nk van: a föld. A földből pedif nem tehet máról holnapra kitermelni a gazda sági értékeket. Ha az antant megszáll bennünket, a magyar nép lesz olyan nemes és büszke, hogy nem dolgozik szuronyok felügyelete mtll'tt és csak annyit termel, amennyire az ország lakosságának éppen szüksége van. Akkor aztán az antant felpakolhatja a vagonlakókat, meg a nyomorgók ezreit, szár ezreit és viheti jóvátétel gyanánt
— Más lest a helyzet, ha eltűnik a reparáció fenyegető réme. Ha a magyar nép tudni fogja, hogy nem vár rá azáx éves rabszolgaság a jóvátétel képében, akkor dolgozni fog s akkor csakhamar helyroáll minden a romok felett.
— Megfontolt nyugodtsággal nézhetünk tehát a jövő elé. Nlnc* mit veszítenünk már — csak nyerhetünk.
HÍREK.
A% vércséknek.
Kónnijü a úércilknek veszély nélkül lszállni.
Mikor megsebezve vonaglik a sas; Könnyű tinéktrk is kardot villogtatni, Mikor a magyar kard kettétörött vas
Könnuü rágalmazni a nagy világ /előtt.
Trianoni börtön zárja a szavunk. Trianoni börtön rideg falai közt Csörgő bilincsbe wrt but rabok lvagyunk
Beheged még a sebt Szárnyra kap [még a sas t hot rá semmisül még Trianon falai Hódol mrg a világ magyar kard /fényének l
S ükkor jaj lesz nrktek, vércsék rut (hada I
— Szyad
— A beteg polgármester.
Dr. Sabján Gyula polgármcater dlapota oly annyira javult, hogy ma délután részt vott a hitközségi elnökválasztásnál éa holnap hétfőn elfoglalja ismét hivatalát.
— A megyéapttapök ado mánya a kanlzaal hitközség nek. Dr. Rott Nándor megyéspüspök a nagykanizsai katolikus hitközség céljaira százezer koronát juttatott Gazdag Ferenc püspöki biztos kezeihex.
— Személyi hir. Kardcván Ernő kerületi állategészségügyi fel ügyelő holnap délelőtt Kanizsára érkezik, hogy réazt vegyen a hu«-vizsgáló tsnfolyam megnyitásán.
— Az Ipartestület műsoros
tdnceatélyére nagyban folynak az elŐkéazületek. A vigalmi bizottság tíatsó József elnök és Antal Jenővel az élén mindent elkövet, hogy felejthetetlenné tegye az iparosok eatélyét a közönségnek. — Jegyekre már most lehet előjegyezni a Gutenberg könyvkereakedéaben.
— A f aármegállapltó bizottság holnap, hétfőn délután négy órakor ülést tart a városház kis tanácstermében.
— A kanizsai katolikus hit község Üdvözlő aUrgönye Vass miniszterhez. Abból az .lkslom-hói, hogy a népjóléti éa munkaügyi minisztérium népszerű minisztere dr. Vass János oly fényes győzelmet aratott a zalaszeptgrótl kerületben — a nagykanizsai katolikus hitközség nevében Gqxdag Ferenc püspöki biztos meleghangú üdvözlő táviratot küldött a miniszternek.
— A gyermek a gyermekért.
Ezen jelige alatt o nagykanizsai Itr. Jótékony Nőegylet folyó hó 27-én 5 órai és 28 án 6 órai kezdettel mesedélutánt tart, mikor is felvonultatja legifjabb és legapróbb műkedvelőink széptehetségü gárdá-
t"át. hogy gyönyörködtetve nagyo-:at éa kicsinyeket, fokozottabb mérvében segélyezhesse a sors mostoháit, a szegény gyermekeket A m-scdélután színhelye a Kaszinó díszterme, ahol jegyek csütörtök és péntek d. u. 2—4 óra közt előre válthatók, az elődások délutánján pedig a pénztárnál.
— Vagyonxárlat. Fata Jánosné Belső Juli Kissziget! lakos vagyo nára a nagykanizsai kir. törvényszék a zárlatot eliendelte.
— A kanizsai postások mtl véaxeatélye. A nagykanizsai posta
és távirda tisztviselők ének- és kultúregyesülete folyó évi február hó 10-én (szombaton) a Polgári Egylet termeiben saját alapja javára, tánccal egybekötött jótékonycélu zártkörű műsoros eatélyt render. Belépődíj: Páholy 2000 K, Zene-kari ülés 300 K, I—IV. sor 300 K, V-X. sor 200 K, XI—XVI. sor 150 K, földszinti állóhely 100 K, karzati ülőhely 100 korona. Jegyek előre válthatók a Nagykanizsa I. sximu (városi) posta távirda hivatal főnöki irodájában.
— A Keresztény Tisztviselőnők EgyeaUlete felkéri tagjait, hogy f. hó 21-én d. u. 6 órára a Nádor-utcai óvóda helyiségben a farsangi teaestély rendezése ügyében minél nagyobb számmal megjelenni szíveskedjenek. Egyben felhívja tagjait arra is, hogy hátralékos tagsági dijaikat mielőbb fizessék be,- mert a február 1 én megnyitó tanfolyamokon csak az részesülhet kedvezményes tandíjban, aki tagsági kötelezettségének eleget tatt. Aki az alopazabályok értelmében nem lehet rendes tag, az beiratkozhatik pártolótagnak tetszés szerinti, de legalább évi 60 K díjjal. Ezek ia némileg kedvezmé nyea tandíjst fizetnek. — Elnökség.
— A felsőkereskedelmi Iskola mai Petőfi-ünnepélye. A nagykanizsai felső kereskedelmi iskola ifjuaága Petőfi Sándor születésének századik évfordulóját ma vasárnap ünnepli meg éa ex'-alka-lommal s nagykanixaai .Kaszinó" dísztermében délután 4 órakor ünnepélyt rendez éa érdeklődő közönséget ia azlvesen lát. A mü«or a következő: JL Himnusz, cnekli a vegyeskar. 2. Ünnepi beszéd. Tartja Pollák István IV. évfolyam tanuló. 3. Petőfi azobornál. Reviczky Gyulától, szavalja Kakaa Margit a női szaktanfolyam hallgatója. 4. Kehler: Alföldi utóhangok. Hegedűn elő adja Zagajsxky Iván a III. évf. tanulója, zongorán kiséri Neufeld Edith a női axaktanfolyam hallgatója. 5. Petőfi költészete: Irta és felolvassa Kohn Imre a IV. évf. tanulója, a) Petőfi: A hazáról,' szavalja Antal Jucy a női tanfolyam hallgatója, b) Petőfi: Magyarok Istene, szavalja Bencze László a II. évf. tanulója, c) Petőfi: Egy gondolat bánt engamet, szavalja Fűrst László a Ül. évf ta. nuíója, zongorán kiséri Kéri Lujza a női tanfolyam hallgatója, d) Petőfi: Szülőföldemen, azavalja Horváth Évi a női azaktanfolyam hallgatója, e) Petőfi dalai: ElŐadia a polgári és kereskedelmi iakola énekkara. 0 Petőfi: Szeptember végén, szavalja Römer Salamon a III. évf. tanulója, g. Petőfi a Hortobágyon Váradl Antaltól, azavalja Bory Ferenc az 1. évf. tanulója, zongorán kiséri' Pilczer Sándor a IV. évf. tanulója, hege-dűn Lichtenstein Lajos a III. évf. tanulója éa cimbalmon Dukáti Olga s női szaktanfolyam hallgatója. 6. Hisxek egy Istenben. Előadja a polgári és kereskedelmi iskolák énezkara.
— A huavlxagáló tanfolyam holnap, hétfőn délelőtt nyílik meg a városháza kistanácstermében. — A tanfolyamra különösen a zalamegyei községek küldték ki embereiket, hogy a huivizagálatot szakszerűen elsajátítsák és az állatorvost ebben a kőziégb-n pótolni tudják.
- Uránia. Hétfőm Tábory Kornél előadáaa.
ZALAI KÖZLÖNY
1923. jonurir 21.
— Anyakönyvi hírek Nagykanizsán januar 14-től január 20-ig 18 születés fordult elő, ezek közül 7 flu, 11 leánygyermek volt. — Házasságot kötöttek: Kiss Ferenc földmives Anek Juliannával. Török János földmives Kálovics Rozáliával, Hinteröcker Jenő miniszteri tisztviselő- Zalaváry Piroskával, Kohári József kőfaragósegéd Kalmár Katalinnal, Dani József vasuli kocsirendező Dani Juliannával, Za vodnlk Adolf vasúti lakatos Gáspár MáriávaL Horváth Mihály cipészsegéd Cziboly Ilonával. — Elhaltak: Klein Sándor magántisztviselő 20 éves agyhártyalob, Hledler Imre 8 hónapos hörghurut, Hegedűs László 22 napos ráng-görcs, Scherz Samu kereskedelmi ügynök 83 éves aggkori végelgyengülés, Miilei József földmives 59 éves tüdőhurut, Sáfrán Manóné Babica Katalin 58 éves vizkór, Katona Vendel napszámos Pogány-szentpéter 70 éves megfagyás, Sinkovlcs Károly vaauti munkáa 59 éves ajakrák, Rjdmanics Anna napszámos 42 éves veselob. Varga József Hahót 4 napos veleszületett gyengeség, őzv. Dávidovics Ferencné Tiszai Rozália 57 éves gyomorrák, Somogyi József fog-házőr 49 éves szervi szívbaj, Bolf Rozália 24 napos bélhurut, Horváth Emil 4 évea agyhártyalob, őzv. Fülöp Lipótné Bajor Erzsébet 58 évea tüdőlob.
— A Vitézi Rend tánces télye, A Vitézi Rend folyó évi február hó 7 én Budapesten a peati Vigadó összes termeiben táncestélyt rendes. A tiszta jövedelem a Vitézi Rend éa aj Horthy akció javára lesz fordítva. A ne mea célra való tekintettel felül-fizetéat köszönettel fogad a Vitézi Rend. Az estély igen fényesnek ígérkezik, a kormányzó ur őfőméltósága és a királyi fenségek is megfognak jelenni. Megjelenésnél a meghívó felmutatandó.
— HoIttányiWánitás. Kustos Sándor csabrendeki földmíves, aki 1883-ban született, K. János éa Krigler Márk fia* Baráth Róza férje, a 48. gy.-ezredből orosz fogságba esVe, As4rachánban > hősi halált halt. (Sümegi kir. járásbíróság.) Kiss János csabrendeki földmives, aki 1887-ben .született, K. János és Valkóczi Katalin fia, a 48. gyalogezredbői 1914. augusztus havában eltűnt. (Sümegi kir. járás bíróság.)
— Mikor szBnlk meg az eb zárlat? Illetékes helyen arról ér; tesitenek bennünket, hogy a most érvényben levő szigorú ebzárlatot február 7-én feloldják Végre tehát közel nyolc hónapi — rövid megszakítással — hosszú ebzárlat után ami hüségea „háxibarátaink"rn is felvirradnak a jobb napok.
— Világ mozgó. Ma „Őrök éjszaka".
— A MIrkowazky-eat 24 iki jegyei érvényben maradnak Baltha zár püspök későbbi kulturestjére is. Néhány pótszék. kapható még Leitner drogériájában. Az estélyen szerepelni fog Bazilidesz Mária, az Operaház országoshirü énekesnője is.
— Zonomti ojdonaáffok. .Magyar
Élat* dalciklus, zenéjét Tetőn Sándor vox* Miro irt*: Lányi Viktor, l'etófl sxázeszton-d&s ünnepire. .Olivia hercegnő* zenéjét ütódy MUtss verseire xerzé: tfuttkay Ákos (operett 3 lelvooisban). Bodrogi ZsíRmond két uj magyar dala. .Régi dal... Régi nyár* zenéjét szerié; Hetényi-lUidlberg Albeit. — Kaphatók Flscbel Fülöp Fiai könyvkereskedésében.
_ Uránia. Hétfőnt Tábory Kornál előadásn.
Újra megindult a vasutforgalom.
Hivatalos jelentés a forgalom megindításáról. — A hózivatar elmultával a forgalmi zavart okozó hótömegeket eltávolították.
Budapest, jan. 20. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) A Déli Vaspálya Társaság Igazgatósága közli, hogy a háromnapos hózivatar folytán keletkezeti hóakadályokat Sávoly és Nagykanizsa, továbbá a Klscséripuszta és Balatonszentgyörgy között sikerült eltávolítani. ugy, hogy a rendes vasúti forgalom vasárnap reggel teljesen helyreáll. Nagykanizsa -Sopron. Nagykanizsa—Szombalhely és Nagykanizsa—Budapest között tehát ugy a gyorsvonat!, mist .a személyvonatl forgalom ismét normálissá vált. A Nagykanizsa-Barcs közötti vonalon azonban még mindig nem sikerült elhárítani a forgalmi akadályokat, minden remény megvan azonban arra, hogy a holnapi napon ez Is sikerülni fog. A MÁV. vonalain Is csekély kivétellel ismét megindultak a vonatok.
— Béremelés a közüzemi alkalmazottaknak. A főváros kötüzemi alkalmazottai már hosz-szabb idő óta mozgalmat folytatnak ujabb béremelésért. A tanács az alkalmazottak béremelési kérelméhez hozzájárult s a közüzemi alkalmazottak bérét átlagban 30 százalékkal fölemelte.
— Gróf Zichy Ödön Zákányi Iparművek R. T. megalakulása. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Nagykanizsai Fiókjá nak helyiségeiben f. hó 20 án uj részvénytársaság alakult 6,000.000 korona alaptőkével nagykanizsai székhellyel gróf Zichy Ödön Zákányi Iparmüvek R. T. cég alatt A részvénytiársaság gróf Zichy Ödönnek már üzemben levő betonmüveit veszi át és jelentékenyen kibővített keretek között folytatja. A részvénytársaság építési nyers-onyagok előállításával, azoknak forgalomba hozatalával, általános építőiparral és minden egyéb ezzel kapcsolatosan üzletággal foglalko zik. Az igazgatóság tagjaivá meg-válrsxtattak: Gróf Zichy Ödön, gróf Zichy László, dr. Gerlóczy Endre budapesti ügyvéd, Kálmán Leó, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai fiókjának főnökhelyettese, LŐwensteln Emil nagy bérlő, Rédey Imre oki. méVnök, gróf Sommschích János és Stein Rezső, a Reaidentia r. t. műszaki igazgatója, Budapest. Az alakuló közgyűlésen az igazgatóság tagjain kivül jelen voltak: Adám Róbert nagykereskedő, Farkas Pál bankfőnők, Bentzik Lsjos bankfőtisztviselő, Blumenschein Ferenc banktisztviselő, Kaufmann Jenő, a Futura cégvezetője, Teutich Gusztáv nagykereskedő, Weiser János mérnök gépgyáros, Kiss Ernő szállodatulajdonos stb.
Vadbörökst, ayul, róka, ^tb. Ie«-miuiuhh irhán vettet flxsbé Antal fegyverkereskedő
Uránia. :t, 5, 7 é. '> órakor: Tóth Fde népszínműve: ,A TO'.ONC* * film a kolozsvári Nemzeti Sxmhás fci.ykoralun kékült. Főszereplői Coutr* Fridolio: Nagy • y , feletege: Sitnon MkrU, Miklós: Váikonyi M, Angyal l.isska: BerWy l.iti, öfdog S-r«: J/ixay Mari. Angyal PA1: Sxakáca A, Mrar-ciák; Sxcninyorgyi 1. felvételei a tordat hasadék elragadó vidékén késtültek — ax el-vesxltett F.rdély ragyogó »«épségeit rauUtják Kísérő műsor. .Fatty patikus", i felvonásos burleszk.
Fejfájások igen gyakiau meg nem felelő túlműködésre vezethetők vlsssa és megszűnnek ónmagukt I a széki léinek Hunyadi Jauo* (Saxlettner) vtzcell íznbáiyotávi altat.
— A Vita* mozgó ii mára hirdetett . Aranyhirorn.tr..>.-- II. részo helyett, a von* tok hiányos k"ttcVcJtf»c folytán OUf Fitos* és i'onraJl Veidi, vulnininl l'rna .Moréin felléptivel az .Orúk éjszaka* cimü remek társadalmi drámát mutatja be Cink felit tleknek- — Kedden ét izorJ.ui r'raneetcu liertinivel a .Clemenceau ügy* ifjú l'uinas regénye lesz
Tervek Nemzeti Bank ala pltására.
Budapest, jan. 20. (Saját tudósítónk telefonielentése.) Egy dél utáni lap arról ad hirt, hogy bank-és politikai körökben egy nagyszabású nemzeti bank felállítását tervezik. Munkatársunk kérdést in tézett ebben a kérdésben egy igen előkelő politikai egyéniséghez, aki kijelentette, hogy csak megbeszélések folytak eddig a Nemzeti Bank megalakítására vonatkozóan, konkrét tervet azonban még nem fogadtak el. így tehát minden erre vonatkozó híresztelés a legnagyobb mértékben időszerűtlen.
Templomrablás Szőregen.
Szeged, jan. 20.. (Éjfélkor érkezett.) Szőreg községben nagyarányú templomrablás történt. A tettesek behatoltak a templomba és onnan többmillió értékű kegyszert vittek el. A csendőrség szonnal megindította a nyomozást, amelynek során mint tetteseket sikerült elfogni egy pék segédet és egy munkanélküli egyént, akik be is vallották, hogy a templomrablást ők követték el. Az ellopott kegyszereket, amelyek évszázados kelyhekből, szentség-tartóból,' arany és ezüst ajándékokból állottak, előazör összetörték, a az igy nyert ezüst és arany törmeléket próbálták értékesíteni. Szerencséjük azonban nem volt, mert mindössze csak 2000 korona értékű ezüstöt sikerült eladniok. Az elvetemült embereket kihallgatásuk után átkísérték az ügyészségre, ahol ellenük a bűnvádi eljárást megindították.
Az angol munkások Európa békéjéért.
London, jan. 20. (Éjfélkor érke zett.) A Független Munkáspárt kiáltványt tett közzé, amelyben a Ruhrvidéki kérdésekkel foglalkozva kijelentik, hogy Európa békéjének éidekében a Ruhr kérdést nem lehet a végsőkig kiélesileni, miután az ujabb világháború kitörését vonhatná maga után. Javasolják egy világkonferencia összehívását, amelyen a vesaillesi szerződés eddig még nem teljesített pontjai megbeszélés tárgyává tétetnének.
A törökök tráciai hadműveletei.
Berlin, jan. 20. (Expressz-távirat.) Tráciából jövő jelentések* szerint a törökök megszállották a Marica jobbparlját és ott mintegy 60.000 főnyi katonaságot vontak össze. Párisi, politikai körökben ez a hir adás nagy izgalmat kellett, mert a franciák ujabb török-görög háború kitörésétől félnek.
Hány magyar él Amerikában ?
Az Egyesült államok hivatalos adatai.
Az Északomerikai Egyesült Államok kormánya legutóbb hivatalos kimutatást adott ki a nagyobb amerikai városok idegennyelvü lakosságáról. A statisztika fehérfaju idegertek meghatározás alá számítja azokat a benszülött fehéreket is, kiknek apjuk, vagy anyjuk nem amerikai születésü Az anyanyelv fogalma pedig azt a nyelvet jelenti, amelyet a bevándorló Amerikába való érkezése előtt beszélt.
A kimutatásban 12 amerikai város szerepel és az utolsó tiz évi szaporodást is feltünteti. Legfeltűnőbb a gyarapodás Detroitban, ahol 1910 ben 4237, 1930-ban viszont .. 16240 magyar „fehérfaju idegen* volt. Az 1920 iki statisztikai adatok szerint: Buffaloban 3289, Clevelandban 22134, Los-Angelesben IS27, Philadelphiában 8060, Chicagóban 19405, Detroitban 16240, New-Yorkban 765876, Pitisburghban 4925, St.-Louisban pedig 3203 magyar él.
Megint adatok, amelyeken még mindig nem lehetett eligazodni, hogy mennyi i* a magyar Amerikában.
MOZGÓFÉNYKÉPSZINHÍZ.
A magyar nyomor I mint az igazságtalan béke átkos öröksége szakadt nyakunkba az a hihetetlen nyomor, melyről csak a vagonlakások, pinceoduk, barlanglakások, a rongyoknak, szemétnek, bűznek tömegtelepei mutathatnak képet. A nyomor egyúttal a bün keritője is a a tömeglakások a bün kiinduló helyei.
Tábori Kornél előadása egy kétségbeesett demonstráció akar lenni a világ előtt a ránk taszított nyomor és bün alkalom ellen. Azoknak fészkeit tárja a kulturember elé szóban, álló- és mozgó-képekben. Tábory Kornél hasonló riportjai a nagy veristák lélekbe markoló hatásával hatottak mindig. Színes fotográfiái és mozgóképei pedig annyira az élet erejével hatnak, hogy külföldi propaganda-utján Newyork, Madrid, Amsterdam, Koppenhága mozgószínházai a közönség páratlan érdeklődése mellett mutatták be azokat. Az előadás propaganda-utjától eltekintve cha-rikativ patronázs munkának, pszichológiai megfigyeléseknek, prak tikus igazságszolgáltatásnak emberit s n.pedagógusokat — különös módon érdekelt.
Hollsadls is Tédekaslk.
Rotterdam, január 20. Tegnap este a hollandiai határt katonailag rendkivül megerősítették. — Az intézkedés oka állítólag a személybiztonság, másodsorBan n franciák mozgolódása. A lakosság izgatott hangulatban tárgyalja a katonai mozdulatok végrehajtását, amely Hollandia békéa hatái'ain a leg-nagyoöb mértékben szokatlan.
„Magyor a magyarnak nem lehet ellensége".
Horthy Miklós.
fl* ktCYB
1923 január 21.
ZALAI KÖZLÖNY
Olaszország nem helyesli Franciaország politikáját.
Nem vállal uz ántánttal er kolcul szolidaritást. — A ka tcnai akció nem jelenthet
végleges berendezkedést.
Róma, jan. 20. (Szikratávirat) Ha Franciaország tovább is folytalja a katonai rendszabályok al-knlmazását és ujabb német területeket száll meg, akkor könnyen megtörténhetik, hogy Olaszország visszavonja magát az erkölcsi szolidaritásból és semmiféle közössé-grt nem vállal a francia akcióval. Polncarré és Mussolini jegyzékvál-tasa azt u benyomást kelti a politikai c.«. diplomáciai körökben, hogy Mussolini a túlságba vitt francia akciót a-,; európai béke legnagyobb veszedelmének tekinti.
Mussolini kezdettől fogva azon a véleményen volt, hogy a katonai nkciót kizárólag a gazdaságit?!-jrottság védelmére kell korlátozni. Az ő felfogása szerint tehát o katonai akció csak járulékos lehet és éppen ezért o Ruhr-vidéki rendszabályokat a gazdasági ellenőrző bizottság fejének, nem pedig egy tábornoknak kellené irányiiani.
Azt hiszik, hogy az olasz és a francia miniszterelnökök jegyzék-vuitása tovább is folytatódik mindaddig, mig a helyzetet teljesen nem tisztázzák. — A megoldás az lesz, hogy vagy Franciaország korlátozza {• mngA katonai akcióját, vagy pedig Olaszország kijelenti, hogy ebben az akcióban erkölcsileg nem vesz részt.
A görögök nem fognak megalázó békét aláírni.
London, jan. 20. Az oroszok csapatokat tettek partra Midiában és hogy Odesszában hadosztályok ál-Ipnak utrn készen Kisázsiába. S mintegy folytatásul n törökök Lau-sí-nnebnn ujflbbrn ismét nagy merevséget tanúsítanak. I«yen körülmények kőzött politikai körökben igen komolynak látják az ellenségeskedések kiujulásának lehetőségét Görögország már elment az engedékenység végső határáig. Noha tiz. évig egyfolytában tartó hábo ruja nagyon kimerítette, még sem fogadhatod megalázó békefeltételeket. A görögök inkább ujabb háborúskodásra készek, semhogy katasztrófális békét Írjanak alá.
Békülékeny húrokat penget a román kormány.
London, jan. 20. A román kormány kijelentette a v szövetséges kormányoknak békés szándékait a magyar határon előállott helyzet ügyében. Koncedálják, hogy az ed-^ digi jelentések nern mindenben fedték a valóságot.
KÖZGAZDASÁG.
A gyümölcsfák téli ápolása.
.Télen ftpold n gyümölcsfád*!, ha egészséges gyümölcsöt akarsz:* A gyümölcsfák téli ápolásával biztosítjuk n jövő évi egész termésünket. Lombhullás uiftn a fákat Sehernyóz zuk, az összezsugorodott leveleket elégetjük, a törzset drótkefével meg-tisziiijuk a leváló kéregtói és miután u felesleges hajtásokat lemetszettük, gyümölcsfa knrboüneuromat alaposan megpermetezzük az egész fát.
A vértetves almainknál a fa törzsének alját is kibontjuk és a vastagabb gjókereket higitoit gyümölcs-fa-karbolificummal alaposan beken, jük. Iil fésikel ugyanis télen a vér teiü, ezért e helyen pusztítható el a legkönnyebben A fi kérg-, alatt meghúzódó rovarokat, czo!< pttóit és alcait is tökéletesen cl kell pus.~ titani. A vértetü ellen való védeke zéshez tartozik még az is, hogy a fákon található összes sebeket vértetü kátrAnnyal alaposan bekenjük.
Nagyon célszerű dolog, ha a tőli araszolok, u. n. zöld-hernyók ellen enyvgyürüt aíKalmazunk a fákon is végül, h» „Stílfáról" nevü kénké-szitménnyel permetezzük a fákut, amely a gvümöicsfákat bántó gomba-betegségek csiráit pusztítja. Ezer. munkák pontos és lelkiismeretes el-végzésé, igaz, hogy költséggel jar, ami azonban sokszorosan megtörül a fík egészséges fejlődésében ós u termés-többletben, továbbá az egészséges ép gyümölcs magasabb árában.
Zürichi zárlat.
Berlin 2-85 Amsterdam 212 00, Hollandia, Vew-York 635--25 London 2VJ4, Pirii 3540, Milano 2586, Prága 14.*0, Budapest 20Zivio 376, Varsó ! 75, Wien 0-7&, Szófia 370 Osztrák bély. 0 70
Értékek:
Mngyux hitet 14500, Osztrák hitel 1076, • nz*i ■■•200, Jelzálog 4!5, Leszámítoló 1760, Kereskedelmi Bank 285'0 M»j!y«r.01tti 010. Beocsioi 82.250, Drasche 37010 Álta-lanos szén lL.;t.LH!0, Száttváii 5U:'0O Salgótarjáni 3.0'0, Uríkányi 920C0, Rima 1100", Schlick '.0400, GuUroann U10O0, Nnsici 13000 Danica I4VJO, Klotild 8800, Magyar cukor 207.0* <í, Adri* 40000, Atlantika :>;00, Királysor 63 w, Bcsuyák-Agrár 1»»6, í.ip. tik .1000, l'höbus 6200, Vaun. Villamos U200, GizetU luSOO, Konkordl* S81-0, Déli Vasút Ö0OO.
Termény Jelentési
buza 0'£«»vWíkl) 12200—12300, egyéb 12100-12250, rox* 7900-8100, takarmányárpa 7900-3100 liSrirpa 7800-8000, sab 7700-7^00, tenge: iüOűO-öíOO, «F<e 14000—14500. korpa 5000-6200, köles 8SOO-BOOO.
SertéBvásár i
Felhajtás 431, Elkelt dóiig 100, öreg — Közép 650, Könnyú —•—, I. r. 510, II 520 Zsír 810, Szalonna 630, Leh. hu» 640.
Budapesti állatvásár:
Marhahas 1. t. egészben 3'<»0— 500, hatuljb 430-500, eleje 350 —490, 15. r. egészben 270—360. hátulja L'00—390, eleje 210—260 Növendék' marha: :. egészben 300-320, borjú (öKltt bórb) 0(X>-64li. Képlet: Nagy-roníha 5ti, eladás 41, — Növendék marha 15, eladás 15, borjú 110, eladás 00. Marhabőr 5»0—fl'.O, borjubír 1100— 12 30. Birka . eladva —. Juhhus —'—
Szerkesztői üzenetek.
Dr. Nem áll. Mi semmiféle meghívót nem kaptunk, és ez volt az oka, hogy szerkesztőségünk nem képviseltette magAt.
Felelős s'erkesztő Benedek Rezső.
Apró hirdetések
itUai lOaaóIg ÍOO koruua, v*ata(at>b bátorai aaadatt ii*T*k daplao axámlttataak. Álltai karaaöknak 00 iiluUk 4r*Ds«üin4Bjr.
■Ja kOlet rcic. ny. lU4ti»cl< mi IrőVtól, (fvlMni lik vi«>c>n 14tí»b«i o M«k.l«llr.jh*lft • ll>.i«hlvjtalhan
»ZI.KTIIKI.YISftOKT k<rv, IpgrofK-'liuM.abb Itclrón. IJAv^l K.okní l ' <>. H V.'./iUl
k»rtlktd'Kb<r. 0lí4
ZONOOK.VHANGOLÓ ajtnlkoilk balytxr< f, vljíkte Kti(l>(iit mlEi iccjvniii >;laIVoi!k Vi<*( E!«m*f. Arany Janot-aici nt. j»ji
T.imilA r«lv«tollk Sifsx o4n (t*mrer'>telt-
rial.l. I=t{bí»lm«. iiiwIIÍbíoi. rjrtmciíeka hí-ipu ijlalkoiik iiiur. taamak. v>(> MfirinS lumc^ ilmtiiiri bírmftorta. SoOt Jfiiacf j.|«<f. OndM. »t» Twcsy. (Vain.fm el f.tvj
r.«U cnígr«i«Uí Cvm a Hadi-
_
Könyvvezelésticz szükséges mmJeníajU
üzleti könyv
kisobb 6s nagyobb méretekben.
Forgalmi adókönyv
Levél- és szám arendezfik GyorsfUzők mindenféle Írószer
logolcsóbb aapl tiroa kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv- és paplriruhixában, Nagykanizun
Eladó házak
Eötvös-tér 18. szám alatti ház
nagy gyümölcsös é> konyhnkertlel. ezenkívül u városnak m-jdnom mindon utcájában, ugy ii Fö-Uton is vannnk nnlam al adásra előjegyzett kisebb-nagyobb mi<g*n-' és bérházuk, közöttiik uxonnal elfoglalható lakásokkal Bővebbet:
ACZÉL IGNáC töÜK&lSZr:
FŐ-ut 3. ssám alatt.
OzleUztriSkit mélláarOMo éj diukritci dijatok.
Eredeti németországi
KERTI MAGVAK
nu'itéiktziek ts kaphatók
Ország és Widder
maflher.ik.d.Béban
Nagykanizsa ""
Iri>«b.t-I«r 10. >•. .I.tt,
Ha
jó bort akar olcsón inni. ne restel-Jon fáradtságot és győződjön meg 1 liter bor vitelével, hogy
Sáfrán József
aranyhegyi bora a legjobb 6s legolcsóbb, mely literenkint 60 koronáért kapható
Magyar-utca 74. sz. alatt.
^ — Talefon 333. —
SZIGRISZT LÁSZLÓ
Ingatlanforgalmi lrodija
Szemere-u. 4 b. - Telefon 285.
Birtokbérletek MiT^
megyében 7iiO holdas, liaranyában 600,' 30-i és 08 holdas.
Eladd birtokok: rT".,^
S0 millió, 100 holdas szántúbirtok Somogyban 15 mi'Iió, -•3 holdas kastélyos birto'< gyönvi'-rü parkkal Tolnában 27 millió, 15 holdas Zalában 3 millió, 8 holdas szőlőbirtok Badacsooy közeiébon. Malnm 4 jaratu Nnnykanlzsa kö-
Pia IUIII setében forgalmas helyen Imillió. lfonJ|Cn|/r eladó falun, fővonali :illo-UcIlUcyiU mis közelében, forgalmíi.o:-száguton, Igen nagy jövedelemmel l& mfilóén
Forgalmai vendéglő cl-JoNagj-kanizun Nagyobb vendéglő, kávéház és szálloda bérlete xalamcgyc: élénk városban átadó millióért
Pénzkölcsön és Iskásközvetítés.
Házak eladók nagyságban Köztük
több elfoglalható, Igen szép magánháuk eladók
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű közönségei, hogy
üvegezési vállalatomat
kibővítettem és a mai niptól fogva mindennemű üveg- és porcellánáruk, valamint vendéglői fölszerelések
a legjutinyosabb árban sterezholók be. Ké've szivet támogatásukat t,jt
STERN J. KáLMáN
flveceséal éa hépkerelexéal vállalata
100 holdas birtokot vennék
nyékén. — Ajánl.lokít e l«p ki.dóhivat.láb. térek. — Közvetítők kizárva.
Nagy vászonvásár400 koronától!
Egész vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövöpamut raktár!
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában Erzsébet* tér
f 6
ZALAI KÖZLÖNY
1923. jonurir 21.
EREDETI SURGONYMÁSOIAT
Turul cipöraktár Nagykanizsa
Hozza forgalomba a küldött 3/M. jelzésű príma boxbőrből készült férfi Goodyear varrott füzöscipöt
5110
koronáért.
o
Turul Központ
Budapest.
OLCSO,
mert jó, az elsőrendű anyagból
ArgentJános
moótn cfeéuiUJttétM MuUt cipí
Nagykanizsa, DoMk-tór 1.
ÁlUnJóao rskUion késs*] dolgosoU fekete és i»ir.«t box, chswMus, IMIVU, Antilop, Ukk, selyem és bixsooycipók.
Gyermekcipő különlegességek I
Keresünk meguélelre egy lókarban leuö
kávédarálót.
ARTNER ÉS KELEMEN.
AUTÓJAVÍTÓ ÜZEM ÉS SZEMÉLYFUI/AROZ/ÍSI VÁLLALAT
CZIMMERMANN ES PINTÉR
Yalalon 3-34.
NAGYKANIZSA, RÁKÓCZI-UTCA12.
T.l.fon 3-34'
Fuvarozást Jutányos áron vállalunk.
Viszketeg
rflk«t>4( .C«a * rt(4<> krrUl
Antlscabln ru»gy«r neve:
Boróka-kenőcsöt^
Xta u«.-V UIMK. Stfj i*t*!x Irt TOO K. | Kapható mlatlca (yó(7»iC(IArb*n. Vii.ki M*ktl44a
KOINOCNÍKU I. T. Kalapéit. iX. IM«f-c. 12.
lumper selymek
minden szinben
nagy választókban kapható
Kaufmann Manó
Uronott tgi nagy íróasztal eladó.
A forgalmiadó blokk
használatára
figyelmeztető felirat
deklire kasírozva kapható
lapunk nyomdájában.
Vadászok és uradalmak
>s*' figyelmébe I
U^aa^lf # mindennemű vadbért VOlftCllt és ojrersterményt a lejcmagaaabb napi irón
, NASIKAMUA K&jJaa.y-a. t«.
1050/1923.
Hirdetmény.
A városi tanács nyilvános árverésen elad:
23-án d. e. 9 órakor az
alsóerdőn álló és. döntött fát és bognár míifát: Találkozás a Vigyed gödörnél: •
25-én az Alspnyireátn botfát. — Találkozás a Töllösi vágásban.
Haszonbérbe adja 3 évre 25-én d u. 3 órakor a helyszínen az Uj-utcai bikalegelót.'
Nagykanizsán, 1923. évi január hó 19-én.
Polgármester.
QUITTNER ARTHUR
394
394
Elvállal
vilAfitáal vaxetikek, motorok, ostllArok, valamint telofonok, oiongók 4s Jalső-kAssOlákak felsseralésát, kaaUly-vlllamhirltó baraadasisét Mlndon namü villamos muakáJatok gyorsan oaxkösöltetnek. Ssaksserüan motorok njratekarosatését. Mlnaennamtl égők raktáron.
Kagyar
FI^^Tnouk
r. L. BaOap«.t k4>|>vl««16.»Cr.
Taurll Kummlraktár. teheráru fuvaroxaa, azeraóly-fuvarozSa, Javító műhely, bcnxin-árualtáa. Telep: TArhAs»utca. Telefon: 183. IgASgAtósig: ffl.ut Baxár-épUlot. Telefon: 336.
Nagykanizsai Autóforgalmi
RAssvAnytArsasAg
NAGYKANIZSA
Butorudvar >
WMurtü, iMUft. itaiUitnk. IttUUtm-ClilKk, itt. l.u./iH.tU $
Schwarcz Lipót és Testvére
Bp«al.VlI.,Ifár*U-u. >7. W«MWayt-« bnuuMa*
i >
ooooooo oqqqooqqqqqoooooqqoqooooooqqoqqqooob VMIM.._____i • | ri A u" i .77 7» 77710
Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készit
Telefon:
78.117
u._ m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, beveteli és kiadási naplók, pénztárkönyvek. irattáskák keszitését erös, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Nagykanizsa, Fö-ut 13
8
CJOCJUCJtJPDtaOOCJUjJUUUggOOtJÖ
Nvomuon a I.DtuIildoüMok: Zalai ii Gyarmati könwnyomdáláh.o.
Cvlolvnin
Nagykanizsa, I9?3 január 23. Kedd
17. szam.
Madách születésének századik évfordulóján.
Irta: Kovát* Antal %imo. Unár.
Nagykanizsa, január 21.
Ugyanazon 1823. évnek ugyanazon hónapjában, melyben Pefőfi született, csakhogy január il-én adta a Gondviselés a magyar nemzetnek a második, világhírre jutott köl'ői nagyságot, Madách Imrét is.
Petőfi nádíödeles kunyhóban azivta magába sz első éltető levegőt, Madách az alsó sztregovai Ősi ■emeaháznak elég fényes és kényelmes falai közt. Petőfi vándorolva, nélkülözve tanult, Madách a jómód kényelme és nyugalma közt gyüj tőtte az ismereteket lelkébe.
Petőfinek fő tanulmánya a aaját lelkivilága mellett az emberi életre vonatkozott, Madách a gazdagság bőségében bibliával, természettudománnyal, szociológiával s a világirodalom nagy költői alkotásaival kőtöU.behaÜLiamwUéget. .
Petőfi költői dicsőségének dél pontján futott le a magyar költészet egéről a szabadságharcnak tom boló vihara közt; Madách a szabadságharcnak leveretéaét kővetői elnyomatás kotazakában kapott aiiv-sebe, férji boldogságának rombadőlte után, a azivseb enyhítéséül írja világszerte nagy méltánylással találkozott remekmüvét, Az ember tragédiáját, mely voltaképen uz ő tragédinja.
Petőfi a világazabadság követelésének eszményi magaslatáig emelkedik, Madách a világ, az egész emberiség legjobbjainak tragikus bukását vezeti cl szemeink előtt drámai képekben, mint általános emberi sorsot.
Ennyiben tehát mindketten meg egyeznek, hogy az egyik a szabadságnak mindenki számára való követelésével jut világjelentőségre, a másik az emberiség legjobb akaratú vezetőinek is bukásssl végződő sorss feltüntetésével vonta magara i> világ figyelmét és elismerését.
Mert Az ember tragédiája a szabad akar.tára büszke embernek akár önző, akár önzetlen célért vívott küzdelmében állandó /s kikerülhetetlen elbukást tárja elénk. Boldog, hatalmas, nagy akar lenni latén segítsége nélkül it, pusztán önerejére támaszkodva; de minden vállalkozásának kérlelhetetlen kudarcában kénytelen küzdelmének híu-és eredménytelen voltát belátni s küzdelmei eredményének biztosítása érdekében Istenhez, a siker kútfejéhez visszatérni.
Az ember tragédiája tehát csak addig tragédia, mig a vállalkozás latén ellen irányul; amint az ő szolgálata a cselekedetek végpontja, a siker azonnal biztosítva van.
Egyes szóm áru 10 korona.
Az ember tragédiája formáját tekintve drámai mü, de azért ép oly tiaxta lira, mint Petőfi köl tészete.
Csakhogy Petőfi száz meg száz dalbs tördelte szét szivének érzelmeit, lelkének gondolatait, addig Madách egyetlen nagy, az egéaz világot hódolatra késztető műben rakta le vérig sértett szivének megrendítő zokogását és a fájdalom azülte keaervnek fölséges gondoltait. Madách számára elég volt egyetlen hatalmas mü, hogy neve dacoljon az enyészettel és feledéssel.
Petőfi-ünnepségeknek állandóan tartó és hangzó síimfóniájá ban azonban ne feledkezzünk meg a legnagyobb lirikus mellett n legmagasabban szárnyaló filozófus költőről se, akiben volt annyi önállóság, hogy Petőfi költői irányának hóditó uralkodása idejében is eredeti uton haladt s olyan müvei gazdagította nz irodalmat, mely az egész világ előtt igazolja az emberi észnek meghajtásra késztető nagyságát és fényességét. Egy évben két ilyen magyar költői szellemnek kipattanása Isten lelkéből: örök büszkesége legyen a magyarnak 1
Német fegyveres ellenállás?
Megkorbácsolt német polgárok- — A lakosság hangulata izzó, a közhivatalnokok ellenállának, a munkáitok letartóztatott főnökeik szabadon-bocsájtáaát követelik.
Páris, január 22. A „Matin" tegnapi számában düsseldorfi táviratot közolt, cnely szerint Münsterböl nagy német caapat-mozdulátokról Jönnek' hirek. A münsterl állomáson katona-axál 11 tó vonatok nt állítanak össze ás hadianyagokat raknak fel. A „Matln" azt la Jelentette, hogy Münaterben tegnapelőtt Lndendorf tábornok jelenlétében katonai gyakorlatok folytak le. A „Matln" a hadügyminisztériumhoz fordalt felvilágosításért, de oda éjfélig nem Jött hiteles értesítés, amely ezt a hirt megerőaitette volna.
Bux, január 22. Az engeazthetet-len dühü franciák tehetetlenségük ben mindent megpróbálnák a német ellenállás megtörésére. Több helyen h franciák megkorbácsoltak német polgárokat, mert n megszálló tiszteknek nem köszöntek. A franciák intézkedéseket tettek, hogy megakadályozzák az általános sztráj kot, amelynek súlyos következményeilennének. A lakosság hangulata izzó, a hivatalnokok ellenállának a megszállóknak. A francia xatoná kai a megtámadás veszélye fenyegeti. A franciák 30 nál több bánya-
tulajdonost tartóztattak le, mert nem engedelmeskedtek nekik. — A letartóztatott főnökök munkásai jegyzéket intéztek a franciákhoz, ha nem engedik főnökeiket szaba don — mindnyájan sztrájkba lépnek. A világ minden részéből érkeznek üdvözlő táviratok a német kormányhoz, hogy Németország végre ellenszegült a francia zaar-nofcs'gnak.
A római pipa kijelentette, hogy a francia 'megazállás miatt majdnem reménytelennek látja az európai helyzetet. *
Amerika visszahívja Boydent,
Páris, január 22. Washingtoni jelentés szerint a szenátus ellenzéki köreiben azt tervezik, hogy visszo-hivatják Boydent a jóvátételi bi zottságból. Énnek elérésére határozati javaslatot nyújtanak be a szenátusban éppen ugy, mint ez az amerikai csapatoknak a Rajnától való visszahivatásánál tőrtént. Az ellenzék álta'ában azon a véleményen van, hogy az Egyesült Államoknak a jövőben nem szabad az európai ügyekben részt venniök.
A birodalmi kancellár távirata Thyssen Frigyeshez.
Berlin, jan. 22. Cuno birodalmi kancellár Thysaen Frigyeshez a kővetkező táviratot intézte:
— A birodalmi kormány nevében köszönöm önnek tanúsított
szilárdságát és kőtele«ségtelj'-sité-sét. A jogellenesen letartóztatottak tömegéből kiragadom£>iz önét és ezzel az üdvözlettel egyidejűleg az összes többi derék és bátor férfiúnak is megazoritom a kezét, akik n nép összességének az üdvéért az erőszak ellen személyes szabadságukat vetették laton. A tni büszke ségünk és a mi bizodalmunk, hogy vállalkozók ca hivatalnokok egyenlően hűek a birodalomhoz é* egységesen állnak ott. Minél bruláli-sabb az erőszak, annál erősebb a mi jogunk éa erősségünk.
ZQrlchl zárlati
ttaillnZ'&O Amstardam 212 00, Hollandi*, Kaw-York Mi -?!> Loodon 2VJ4. Páris 3416, MiUoo iiii, Prága *4.90. Buda-poat i0 <Í5, Zágráb 3K0. Varsó f75, Wno 0-79, Szófia :J40 OssuUc bály 0 7'i
A kanizsai ifjúság Petőfi-ünnepélyei.
A kanizsai ifjúság Petőfi ifjaihoz méltó módon vette ki réazét a hazaszeretet lánglelkü költőjének megünnepléséből. A főgimnázium , a polgári-, a felsőkereskedelmi iskola ifjúsága a márciusi ifjúság utódaihoz illően adózott a halhatatlan költő szellemének. Igy a főgimnázium ifjúsága által a városháza diaztermében tartolt Petőfi-ünnepély óriáai közönség jelenlétéi ben folyt le. Ott láttuk a katona-és polgári hatóságok, a város és hivatalok vezetőit. Az ünnepély a Magyar Histe kegygyei kezdődött éa másfél óráig tartott, mely Idő alatt a közönség nemea művészeti élvezetben volt része. Az egéaz ünnepség központja Molnár Kálmán kegyearendi tanárnak Petőfi költészetéről tartott nagyértékü előadása volt. Munkásságát a műfajokba csoportosítva tárta a hallgatóság elé s mindenkor a költő szavaival, verseivel, idézeteivel szemléltette esztétikai megállapításait. Beszédét hagyományos piarista hazafiasaággal fejezte be szivhez azóló Irredenta gondolatokat és érzéseket támasztva az ifjuaág s a hallgatóság lelkében, mely eiŐadáa közben is többszőr fejezte ki lelkesedéssel helyeslését. Különben Molnár tsnáré az egész ünnepély sikerének érdem e, mert smellett, hogy az énekkart 6 vezette, ő rendezte az ünnepélyt mint az önképzőkör vezető tanára. Második helyen Zalán Kornél VIII. o. tanuló emlékbeszédét kell kiemelnünk. Petőfi jelentőségéről beszélt, körvonalazva világirodalmi azerepét a megrajzolva az
KlAni«t«*l tnki H«r hóuaprh IOO.- K llérom k*u>,ra S30.~ K
Fordulat a TIsxa-perbea.
A váci fegyházból Hüttner a mai napon szenzációs levelet irt a Tisza bünper egyik védőjének, dr. Gál Jenőnek, amelyben kéri a védőt, hogy látogassa meg őt a vád fegyházban, mert tanuk jelenlétében szenzációs vallomást akar tenni, miután nagy lelkiismeretfurdalásaí vinnak. Különben is halálát érzi. Csonttuberkolozisa ismét kiujult és aem orvosságra, sem orvosra nincsen pénze, hogy magát szakszerűen kezeltethetné.
A levél alapjában Gál Jenő még a mai napon eljárt a kir. Ítélőtáblán és kérte a Tisza-gyilkosság ügyének azonnali tárgyalásra tözé-aét. Azzal érvelt ugyanis, hogy Hütt-nernek súlyos állapota esetleg válságossá fordulhat s ha a biróság nem tűzne ki idejében tárgyalási határnapot, a táblai főtárgyalás előtt Hüttner meghalhat és igy nem lehet világosságot vetni arra a kődre, amely a Tisza bűnügyet még mindig körülveszi.
íaLAI KÖZLÖNY
Dr. Tamás János a kath. hitközség elnöke.
Egyhangúlag, közfelkiáltássá! választották meg.
Nagykanizsa, január 22.
Amint a „Zalai Közlöny" jelezte, a kanizsai katolikusság egységesen állást foglalt egy férfiú mellett, aki a múltban is disze és vezére volt a kanizsai katolikus társadalomnak, aki tiszteletreméltó nevet vivott ki magának - mikor a katakombák katolicizmusát éltük, aki mindenkor olt volt bátor, hit valló, féifiaa magatartásával, aki sosem csinált titkot világnézetéből, meggyőződéséből, akinek személyisége biztosíték arra, hogy Nagykanizsa minden rendű és rangú huszonháromezer katolikusát a legméltóképpen és n kellő súllyal képviselni fogja. Ez a férfiú — kinek nevét első izbex a „Zalai Közlöny" hozta kombinációba a megválasztandó kath. hitközség világi elnöki székébe és állást foglalt mellette — dr. Tamás János. Sosem választottak még egységesebben, fényesebben, egyhangúlag — mint a vasárnapi hitközségi elnökválasztáson, amikor mz összes képviselőtestületi tagok felálltak é» viharos éljenzések éa felkiáltások kö/ött egy nevet kiáltottak az elnöki emelvény felé: Dr. Tamás Jánosét. Nem hisszük, hogy fényesebb kitüntetés érhetné a mindnyájunk által a legnagyobb tisztelettel és becsüléssel körülövezett dr. Tamási, mint hittestvéreinek és polgártársainak az a? egyöntetű meleg szeretete, amely oly spontán megnyilvánult, mikor mindegyik képviselőnek az ajakara csak az ő neve került.
A nagykanizsai katoliku<;ság n legnagyobb megelégedéssel fogadják dr. Tamás Jónos megválasztását c» bizidommal néznek világi elnöki működése elé.
Magáról a gyűlésről o következőkben számolunk be olvasóinknak :
Gazdag Ferenc püspöVi biztos negyed 4 órakor nyitotta meg a gyűlést. Elnöki megnyitój ban han gOztatta, hogy az apostolok által •lapított hitközségek vitték a ter aadalombu a krisztusi eszméket. S/omoru szívvel látja, hogy kicsi nyesaég és emberi hiu«*g meg akarja akasztani a nagykanizsai hitközség ezen munkáját Azonban hiszi, hogy a hitkö-séget mun
— Saját tudósítónktól, kájában nem fogják tudni megaka dályozni, mert egyik kezében kanál, a másikban kard lesz és minden gáncsoskodás mellett fel fogják építeni a hitközség épületét. Mejd a gyűlés jegyzőjéül dr. Darázs László ügyvédet ajánljo, akit a képviselők éljenzéssel elfogadnak. A mult gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére dr. Mutschenbacher Edvin kir. törvényszéki tanácselnököt és Eber-hardl Béla főgimnáziumi igazgató, kegyesrendi házfőnököl felkéri.
Dr. Darázs jegyző ezután felolvassa a püspök által jóváhagyott hitközségi szabályokból a képviselő testületi tagok kötelességeit és hatáskörét, melynek befejeztével Gazdag püspök felhívja a képviselőket az eskü letételére.
Erre az összes képviselőtestületi tagok felállanak és leteszik az es kűt, melynek formuláját a püspöki biztos előmondja — hogy oz Egyház érdekeit mindenkor védeni fogiák.
Gazdag Ferenc püspöki biz(o«: Most térjünk át a hitközség világi elnökének meg választására. | A püspöki biztos ezen szavaira a képviselőtestület minden egyes cm bérc egyszerre, egyhangon, óriási lelkesedés mellett szinte odaharsogia a pódium jelé :
Éljen dr. Tamái Jánoal Éljenek és közfelkiáltások hangzanak, de csak egyetlen egy nevet lehet hallani: Dr. Tamás János I Dr. Tamás János I
A püspöki biztos erre dr Tamás JánOt egyhangúlag cs közfelkiáltás sal mrgválasztott világi elnöknek jelenti ki
Dr. Tamás erre felmegy az elnöki emelvényre és néhány meleg, keresetlen »*őbon megköszöni a bizalomnak ilyetén egységes megnyilvánulását — amelyre nem volt elkészülve. ígéri, hogy minden erejét latba veti a kiuözség érdekében. Ismétli az eskü szavait : Isten engem ugy segéljen ! Ezután <1 püspöki biztos üdvözölte dr. Tamást, mint a hitközség viltgi fejét. Majd a t.mácstagok megváhsztására került a sor. Dr. Kenedi Imre táblabíró, dr. Szabady Lőrinc törvényszéki tanácselnök éa
1
I
2
Ő hármas életét, mely még mindig nem szűnt meg, hisz .örökké él ő e magyar hazában, azértis nem találják sehol sírhelyét. Előadása oly tartalmas, komoly, nyugodt és férfias volt, hogy egy tanuló ifjútól ex mindenkinek feltűnt. — Hevesi, Heimer és Both VIII o. lanulók Petőfinek legszebb költeményeit szavalták nagy sikerrel, az énekkar Petőfi nótákat adott elő. Igen ked ves volt az öttagú zenekar szerep lése, mely cigányos stílusban Petőfi nótákat játgzotl Both Ferenc „prímás" vezetésével. Kivánjuk, hogy állandóan legyenek méltó utódaik az alsóbb osztályokban is, mert ugy tudjuk mind az öt fiu már ezévben elhagyja az intézetei. Az ünnepély példás rendben folyt le, ax egyes számok minden várakozás nélkül gyora egymásutánban következtek a befejezésül Petőfi csata-dalát énekelte a kar. Mintha Petőfi szelleme adott volna visszhangot a róla való megemlékezésre, kérve, vagy buzdítva és tüzelve bennünket, hogy ne időzzünk a múltnál, van még mit dolgoznunk s miért küzdeni. hát „előre 1"
A felsőkereskedelmi iskola hazafias ifjúsága a „Casinó" dísztermében tartotta meg válogatott díszes közönség előtt nagyszabású Pelőfi-ünnepélyét, amelynek gyönyörű le-folyása még sokáig visszacsendül azok lelkében, akik résztveitek az előkelő tónusu ünnepélyeo. A műsort a vegyeskar Himnusza nyitotta meg. Pollák István pompás ünnepi beszéde mélyen szántott a hallgatók érzelmeiben. Kakas Margit magyar hévvel adta vissza Reviczky „.Petőfi szobornál* c. költeményét. Neufeld Edith és Zagsjszky Iván, Kéri Lujza és Fürst László, Pilcer Sándor, Dukász Olga és L;chten-stein Lajos hegedű , illetve ion gorajátéka komoly figyelmet érdemelt. Szabatos, ügyesen kidolgozott felolvasást tartón Kohn Imre Petőfi költészetéről. Feltünéat keltett Antol Jucy Petőfi-szavalatával. Horváth Evi, Bence László, Rőmer Salamoniéi Bory Ferenc tüzes Petőfi-költeményeket adott elő. — A polgári- és keVeskedelmi iskolák énekkara most is kilettek magukért.
A polgári iskola ugvar.csak nagy ünnepi keretben ülte meg Petőfi születésének századik évfordulóját azzal a hazafias szellemmel, amely mindenkor arany fonálként végigvonult az intézet életében.
Magyarok a japán törekvések szolgálatában.
(Véw)
A loklói császau udvar a *hirt-toista-kunuszt minden hatalmával támogatja, mciy nemcsak a nemzeti nevelés eszméit valósítja meg de a japán nép egységéi és az uralkodóház biztonsagát is szolgálja. A japfcn a halált nem félti, sót az igazi harcos azt megveti és a shugunistak, a fölesküdött hazsfiak az^al az érzéssel és hittel indulnak a csatába, hogy isteneknek tctszelóbb a ha záért meghalni, mint élve visszatérni. Ez ad nekik olyan kiv&lo lelki eróc, kitartást és halaimegve-téat a küzdelemben. Japánorsrág községei tele vannak a hazáért meghalt hősök neveinek megörökítésével, melyeknek emléke: apáról fiúra szállónak, korokon és nemzedékeken át. A honvédő családok általános társadalmi tiszteletének ez a legnagyobb elismerése Japánban, mely többet ér minden földi vagyon nál és fejedelmi kitüntetésnél. Hol maradtak ezek az ősi turáni eré-
nyek a mai magyar társad alom nemzeti gondolkodásából ? I . . .
Ez a nemzeti szellem hatja át mind.r. 6lő jap*n gondolkodását, aki akár a katonáskodásban, akár diplomáciában, okár a tudományok, ban, művészetekben, kereskedelem ben, avagy bármely egyszeiü polgári munkalatok közbon szolgaija a ha/uja érdekeit.
Mostanában már egész rajokat bocsfit ki Japán a fiai közül külföldekre. Kivétel nélkül mindegyik a hazája érdekeit szolgálja ós nem ejti rabul őxet a papirvaiuta —, az arany- és az árucsempészés és a bármi áron való gyors meggazds KOdts csábító ördöge, ha ezek az erkölcstelen foglalkozások ártanak a közbs haza érdekeinek
Magyarországon a legutóbbi időben számos japán vezető férfiú fordult meg, akik mind komoly tervekkel foglalkoztak a magyar—japán órdak összeköttetések megteremtésében Itt járt Miyake ezredes, lelkes-magyar barát, tf Japán—turáni Sz<We:sóg lagja és Hayati báró, mindakotten diplomaták. Továbbá Jokayama ós
Kimura egyetemi tanárok, Shirojaki, a berlini japfln követség attaséja, M. Zumoía. a nagyhírű .Herald of Asia* szerkesztője, Chiba Saburó, a jipan intézmények cgvik vezető tarfj.i é? még többen járiak Bécsben és Budapesten. A japán köz t-cincK söbb mint száz képviselői mindannyian megegye itfto aoban n felfogásban, hogy a japan—magyar kereskedelmi ós tarsadalml kapcsolatoknak mindakét nép nagy hasznát veheti már a közel jövőben. Ennek következtében a ket kormány között megindullak a szakemberek kölcsönös kiküldetéseire és hosz-szabrt tanulmányi tartozkodAsra vo natkozo tárgyalások, amelyeknek eisó .aiható eredménye, hogy már inutt óv őszétől fogva töbo mint szaz magyar főiskolai hallgatót, tanárt, mezőgazdasági ós kereskedelmi szakembert indítanak útnak Japánba. Ebben a munkában igen hasznos szolgálatot tehetnek a kél ••épnek a Tokióban élő Balog Dezső kereskedő és azok a (óbbi volt magyar hidtíoglyok, akik Japánban telepedtek le. *
if/3. január 23.
Zalavár y állampénztári tanácsos, képviselőtestületi tagokbői álló szavazatszedő bizottság előtt mindenki leadja szavazatát, amelynek eredményeképp rendes egyházközségi tagokul megválasztattak: Borén-rieder Frigyes gyógyszerész, Bar-thos Gyula erdőmester, Bszaó József kocsigyártó, vitéz. Bobeat János ezredes, dr. Darázs László ügwéd, Eperjesy Gábor főpénztár-nok, Faits Lajos ügyvéd, dr. Fáidén Zsigmond ügwéd, Gyenea La-joi kereskedő, Gyömőrey István főszolgabíró, Halvax Gvula pénztárnok, Htraay György postnfőnők, dr. Hegedűs György nemzetgyűlési képviselő, Kárlovits József kül-tanácso*, Knortzer György igazg., dr. Kenedi Imre táblabíró, Móger Károly síabó, dr. Mutschenbacher Edvin tanácselnök, dr. gjihál Vik tor földbirtokos, Pláncfcr György kültanácsos. Rubint Károly fűtő-házi főnők, dr. Sabjár. Gyula polgármester, dr. Szabó Lojo* kir. fŐ-ügy h., dr. Sdgethy Károlv orvos, dr. Tamás JJnOs űgvvéd, Vimmer József földmives, Unger-Ulmann Elek vaskereskedő. Ojváry Géza földbirtokos; Póttagokul pedig: Brauner Lsjos igaug*tó, Bencik József pályamester, D^dovác Béla kereskedő, dr. Krátky István főjegyző, dr. Málék László ügyvéd, dr. Merkly Belus József gyógyszerész, Sneff László földmivrs, Trípismmer Jenő jegyintézeti tisztviselő, Vellák János postafelügyelő.
Megválasztották ezután Gazdag püspöki biztos jegyzőjéül dr. Darázs László ügyvedet.
Számvizsgálók lettek: Gürtler Ferenc takarékpénztári titkár, Lányi László takarékpénztári pénztáros, Zalaváry József állampénztári tanácsos. Az igazoló bizottság tagjai: Dr. Almássy Gyula törvényazéki bíró, dr. Örley György kir. köz-jegyző, dr. Szabady Lőrinc törvényszéki elnök. A feisxólamlási bizottság : Berlin Ágoston táblabíró elnök, Hajdú József földmives, Horváth Utván a. ü. r/ámv., Szabó Kálmán postnfőtiazt, S'abó István ig. tanító: póttagok: Díóssy Béla és Németh Mihály. A képviselők minden nevet megéljeneznek.
Tekintettel, hogy a mai gyűlés befejezte munkáját és n főgimnázium által rendezett Petőfi-ünnepély közönsége a folyosón már várta a terem átengedését — ax elnöklő püspöki biztos a gyűlést bezárta. (*)
A tokiói kormány a budapesti egyetemon rendes innszékol Állított fel a japán nyelv, irodslom és tudomány művelésére, melyei ezidósze-fint dr. Toyama Koichi egyetemi tanár tölt be. Ugyancsak Tokióban a japán kormány egy magyar nyelvű tanszéket állított fel a magyarnyelv. * magjar irodalom és tudományok ismertetésére. BuJapesten pedig műit év juniusának elején alakult meg az e:só .Japán Magyar Társaság-, amelynek munkálataiban leijei odaadással vesznek részt Kumaiaro Honda, magyarországi japán követ, Mezey István dr. tanár és író, Cholnoky Jenő dr. egyetemi tanár, felvinci Takách Zoltán dr. egyetemi tanár, Író és a magyar—japán életközös ség szükségét valló' magyar vezér férfiaknak egész nipes gárdája, akiknek száma naprói-napra bővül. Barátosi Balogh Benedek, az ősz hajú, do fiatal lelkű tudós tanár és iró pedig most már harmadszor folytatja odakünn Japánban a két nép mennél szorosabb összeköttetéseinek érdemes propagandáját.
Enyedy Barnabás.
19.3. j.r.uir 23
&ALAI KÜZUJUT
l
HÍREK.
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelentése szerint a nagy légnyomós benyomult a kontinensre éa nyugatról húzódik dél-keiet felé. A maximum sz Atlanti oceúnon van, a minimum a Keleti tenger fölött. Az afrikai partokon is van egy csekély depresszió. Az idő • kontinensen változó felhőzetű, túlnyomóan száraz. A hőmérséklet többnyire kissé sűlyedt. Hazánkba* heUenkint még kevés hó esett. Ar előbbi hó megmaradt. A hőmérő ma reggelre helyenként —10 fouig sűlyedt.
Jóslat: Túlnyomóan száraz idő várható mérsékelt Jagygyal.
— Miniszterek Tarányl fő iapán vasi beiktatásán. Dr. Tarányi főispánnak csütörtökön történő szombathely^ beiktatására Rakovszky Iván Belügyminiszter és dr Vass Jáno* népjóléti miniszter ji leérkeznek. Részt vesz az installáción Huszár Károly v. miniszterelnök, a nemzetgyűlés elnöke, az összes vasmegyei képviselők, több zalavármegyei képviselő, Bödy Zoltán nlispAn, dr. Brandt vm. főjrgyxő, Nóvák József v képviselő és szá mo-an megyei életűnk kitűnőségei közül.
— Elhalasztották a Dunán-tuii Mezőgazdasági Kamara nagygyűlését. Kaposvárról jelentik : Az Első Dunántuii Mezőgazdasági Kamarának január 21 érc tervezett nagygyűlését h fennálló foignlmi akadályok miatt január 2S--«n o már hirdetett programmal fogják megtartani.
— „A láthatatlan vendég.44 Csonkaország villogó fényű fővarosának borzalma* nvomorát tárta elénk tegnap este Tábori Kornél
. i>mert nevű fővárosi iró az „Urá-i i«." mozgóképszínházban. Megrázó erejű képeit a nincstelenségnek. a nélkülözésnek, u gyomornak. Tábori Kornél személyesen vett részt a pvomortanyók látogatásánál, amikor * Husiár-akció kapcsán a külföldi nyomorenyhitŐ missziók végig látogatták a külvárosok odvait, nhoi minden emberi képzeletet felülmúló nyomor ütötte fel tanyáját. Tábori Kornél előadása és vetített képei bizonyára hozzájárulnak ah-hor, hogv n farssngi mulatságok idején emlékeztessék a vigadókat azokra a súlyos kötelességekre nélkülöző felebarátaikkal szemb-n, melyek elől kitérnünk nem szabad. Ar „Uránia" vezetősége a legal-kalmnsnbb pillanatot választotta arra, hogy egy hatalmas memen-tóval emlékeztesse az embereket az élet mélységeire. Tábori Kornél sikerült előadását jcsufolt házak nézték végig.
— Halálozás. Bun Ssmuné. Bun Ssmu nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola v. igazgató felesége, régi szívbaja következtében Siva-badkun, hol férjével együtt gyermekei látogatása végett tartózkodott, hirtelen elhunyt. A boldogultban dr. Bun Károly kir. ítélőtáblai biró, dr. Bun Jenő budapesti ügyvéd, Bun József, a Leszámitolóbank ügyvezető igazgatója és öt férjnél levő leánya édes anyjukat siratják. A halottszállitási nehézségek miatt az elhunytat ideiglenesen a szabadkai irralita sírkertben temették cl.
Aki mindenáron megakart halni.
— Egy jómódú asszony öngyilkossága. —
Szentliszló, január 22.
öxv. Tiboly Alajosné született Biaskovics Terézia 52 éves jómodu szentlisrlói asszonynak szo noru tapasztalatai lehettek n világgal, élettel, mert hosszabb időn át mással nem foglalkozott, mint az öngyilkosság gondolatával, hogyan pusztíthatni ki magát legkönnyebben ebből az árnyékvilágból. Hozzátartozói tudtak ugyan Tibolyná ezen rögeszméjéről, de nem vették komolyan, mig csak egy napon gyufaoldatot nem ivott. Azonban akkor nem történt komolyabb bsjs, m«-rt hozzátartozói hamar segítettek rajta. Azóta nemhogy kigyógyult volnn öngyilkossági mnnió jaból — dc még inkább eltökélt szándékn volt — hogy mindenáron kipusztítja magát.
Igy tegnaprlő't délután azzal m*nt
— Saját tudósítónktól. — el hazulról — hogy Margit nevű l-ányához megy át. De nem jött többé vissza. Mikor reggelre se jött haza, fia átment nővéréhez anyja után érdeklődni, azonban ott azt a választ kapta, hogy édesanyjuk nem is volt nála. Anyjuk kercsé«ére indultak és megtalálták házuk nyojc Öl mélységű kuljában — holtan. A kútban a viz 2 ölnyi magasságú volt.
Tiboly Lsjos kiemelte édesanyja holttestét a kútból és hazavitette. Hojjy mi indíthatta az asszonyt ekkora életuntságra — nem lehetett kideríteni.
Miután a nyomozás kétségtelenül megállapította, hogy öngyilkosig esete forog fenn — a nagykanizsai kir. ügyészség elnöke dr. Szabó L*jos megadta az engedélyt a hulla eltemettet*«érc (*)
Meggyanúsított postás.
Egy meghurcolt kanizsai postaaltlsxt esete. — A független magyar biróaág elégtételt adott nekit felmentette u vád alól.
Nagykanizsa, január 22.
Ritler József postaaltiszt egy fél emberöltőn át szo'gálja ritka becsületességgel, lelkiismeretességgel a magyar postát. Felettesei, elöljárói magaviselete miatt példának állítják. Mindenki szereti és becsüli jó tulajdonságai, szorgalma és bcctü-1-tesaége miatt. Hosszú szolgálati ideje alatt sosem merült fel panasz ellene. — És mégis, egy napon érthetetlen félreértés, vagy az események megfejthetetlen összejátszása folytán két ember oly vádit emelt ellene, amely hs igaz lett volna, nemcsak megdőlt %volna az emberek becsületességében való hit, de Ritter Józsefet — a példás be-csületességü kanizsai postaaltisitet börtönbe juttatta volna, ketté törve egy egzisztenciát, megsemmisítve egy kis család boldogságát. Sxe-geny Ritter József a vád és nyilvános meghurcoltatása nlatt Összetört, megrokkant testileg, lelkileg. Az ő egyenes, brciületeS magyar lelke nem tudta elviselni a rettentő súlyt, a fekete bélyeget, körei volt az öngyilkossághoz, csak elöljáróinak és főnőkének szeretete, bresü-lésükről való biztosítás — tartotta benne a lelket — a biróságt tár-gi/alásig. És a független magyar biróság, a konszolidált magyar állam épületének legerősebb pillére és biztositéka — visszaadta Ritter Józsefnek Iclkinyurfalmát, munkakedvét, becsületét, fényes elégtételt nyújtott neki — felmentette ól a vád és következményei alól.
Az eset ugy törtépl, hogy a mult év végefelé Dani Jánosék eszte-regnyei lakosok portájára beállított egy civilruhás ember, aki Dani öcs-csének ismerőseként adva ki magát, (Dani öccse ugyanis szintén itt szolgál a kanizsai post.m) megkérdette tőlük, hogy nincs e eladni való gabonájuk. A nemleges válasz után az ismeretlen egyén azzal hozakodott elő, hogy ■ postás beszerzési csoporttól nagyon olcsó ruhaneműt tudna nekik szerezni.
A bőbeszédű ember, aki Dani öcssének viszonyait ismerhette — annyira tudta Daniékat behálózni
tálytanácsos neje vallomásában előadta, hogy a kérdéses Időben, mikor a csalás történt, Ritter József postaaltlsxt náluk tartózkodott, Igy tehát nem is követhette el a csalást.
A bizonyítás befejeztével és dr. Hoch Oszkár nagyszerű védőbeszéde után, amelyben éles logikával bizonyította a vád tarthatatlanságát — a kir. törvényszék meg' állapitolta, hogy Daniék jóhiszeműen tévedtek, ami abból is kitűnt, hogy amikor Tamás keresésére indultak, találkoztak Ri'.terrel a postán, aki később Is ott volt a helyiségben és mégsem ismertek rá, mint a náluk járt ismeretlen emberre — és igy Ritler József postaaltisztet a vád és következményei alól felmentette.
Ritter — aki saját főnökének a biróság előtt tett vallomása szerint — az altisztek elitjéhez tartozik — ismét felemelt fővel járulhat embertársai között, (noha a súlyos vád egész ideje alott senkisem kételkedett egy percnyire makulátlan becsületességében) a magyar kir. biróság — a legszebb elégtételt nyújtotta neki. (*)
együgyű meséjével, hogy ezek a ismeretlen embernek hittek, na gyobb Összeg pénzt vettek magukhoz és az ismeretlennel Kani.-sára érve, m cialó bevezette őket állomás valamilyen üres épületébe azzal, hogy adjanak neki át 30.000 K t, Ő ezt bevis/i a .jóléti irodábs" és akkor kiválaszthatják a ruhát. Az eszteregnyelek nyomban, min den utógondolat nélkül odaadták
n 30.000 K-t és vártak, hogy nz ismeretlen ember visszajöjjön. Per-~Sze órák hossrnt vártak, és talán most is várnának — ha nem tá> inadt volna fel bennük a gyanú, hogy ez bi/tosan „megvágta" őket.
Elmentek tehát n rendőrségre panaszt tenni az „ismeretlen" vendég ellen. De az adott adatok vajmi csekélyek voltak. A rendőrtiszt hosszabb kérdéseire kiderüli, hogy az „ismeretlenének közelebbi ismeretségben kell lennie Dani postás öccsével, hogy D jniék visconyait annyira ismerte. Felküldte őket a postára, hogy Dani öcc»<* talán fog tudni valami nyomot szolgáltatni. Felmentek hozzá — de oz sem tudott valami lényegeset mondani, ellenben Daniék ott láttak ekkor egy Tamás nevű postást, akire azonnal ráfogták, hogy „valószínű leg" ő volt az „ismeretlen" vendégük. Tamást előállítottak. De csakhamar kiderült, hogy Tamás nem lehetett, hiszen Tamás szolgálatban volt a kérdéses idö alatt. Tamást tehát tisztázták. Amikor újból felmentek a postára, ott látták Ritter Józsefet. Daniék akkor Rit-terben vélték felismerni az „ismeretlent", ugy hogy szinte lix ideává fejlődött ki bennök, hogy Ritter volt a tettes. Szegény Ritter József a rendőrség őrizetébe került, majd az ügyésrséyre. Ls tHgigszenv.delt egy kálváriát — mert Daniék ráfogták és mrgeskűdlek arra, hogy Ritter ben vélik leiismerni azt az em bert, aki őket becsapta.
A nagykanizsai kir. törvényszék egyesbirája, dr. Mutschenbacher Ed-vin kir. törvényszéki tanácselnök tárgyalta ezt az ügyet. A tárgyaláson Scodnik Rezsőné miniszteri osz-
— A mexőgaxdaaágl bízott-aág a magántegeltotéa ellen.
A nagykanizsai városi mezőgazdasági bizottság legutóbbi ülésén erélyesen állást foglalt a magán-legeltetés ellen. Felhívta a gazdasági tanácsost, jelöljön ki az utcák végén területet a rövid idei legeltetésre, majd megbízta dr. I^űm Zoltán gazdasági jelügyelőt egy legelőszabályrendeiet előkészítésére. Az osztott rétekre vonatkozólag pedig felkérték Schmiedt gazda sági tanácsost, hogy előterjesztést tegyen a tanácshoz, hogy Ott a Homokkomáromiak ne legeljenek. A bizottság egyben az liánt is intézkedett, hogy a kanizsai gazdák olcsó rézgálichoz jussanak a gazdasági felügyelő révén.
— Árverés. Az eszteregnyei 1349/ sz. tjkvben 190. hrsr. a. foglalt ház, udvar és kert 254500 K kikiáltási árbin február 8 nn 10 órakor a nagykanizsai járásbíróságnál.
— Fin, apa, nagyapa eskü vője — egy nnpoo. Sopronból jelenti tudósítónk: Szép ünnepség volt vasárnap a sopronmegyei Ág-falván. Fiu, apa és nagyapa egyszerre tartották lakodalmukat. A legifjabb vőlegény Blachmann Mátyás soproni gazdálkodó, mlg szülei ezüst, nagyszülei pedig arany-lakodalmukat ülték ugyanezen s napon.
— A gőxgépkexelők és gőx-kaxánfUtők legközelebbi képesítő vizsgái f. évi február hó 9-én fognak Sopronban megtartatni. A kellően felszerelt kérvények a ker. Iparfelügyelőséghez cimzendők.
— Eljegyzések. Blumenscheif Ernő eljegyezte Fóliák Jolánt Nemes-koltáról. (Minden külön értesítés helyett.)
Stampf Károly Magyarszerdahely és Keglovich Mariska Kerecscny, jegyesek.
— Bnxllednax Mária az Operaház országos hírű énekesnőié fog közreműködni Mirkowszkyék holnap esti klasszikus orchestíkat táncestjén.
— Uránia. Jön t „Sodorna és Gomorha".
Hnlaupim I f™""3 Bertinit CÍemenceau-ügy
I IVIgjf Wllll a nézzék meg a Világ-mozgóban ^ Mb„ uw'i
r^r
4ALA1 KÖZLÖNY
1923. ianuár 23.
— Orosz német együttérzés.
A Berlinben élő oroszok oly módon fejezték ki s németekkel való rokonérzésüket, hogy az orosz Szilveszter és újév napján nem tartottak mulatságokat, ellenben részt vettek a francia megszállás alkalmából megrendezett gyásztüntetéseken.
— Elveszett. Vasárnap este a Rákóci-utca 30 i* 60 számú házak
között egy rokkant fiatalember aranygyűrűjét elveszitette. Kéri a becsületes megtalálót, hogy azt a kiadóhivatalba leadni szíveskedjék.
— Uránia. Kedden éí szerdán: Beregi Oszkár legszebb filmje: CaSaNOVv*. a ha-ros níhöditó élete c» szerelmei. Az elóadiit csak felnőitek nézhetik meg. Kiegészítő műsor. Ax előjegyzést megnyitjuk a .Sodorna és Gomorhá*-hoi.
— A Világ-mozgóban m«, kedden és holnap szerdán kecul bemutatóra szimfonikus zene Uséretéfcen France«ca Beztlni, az ola»x .filnx-soda* legsikerültebb szeteplé-sével[if]. Dumas hires regénye, a ,C'emenc<au-ügy c. ii felvonásos szaloniracoa. amelyre felhívjuk különösen a hölgyközönség figyelmét mert ebben a filmben Francesca Berlini állítólag 31-sxer öltözik a darabhoz. A szimfonikus zenekar a következő műsort játsia Arnberger karnagy vezetésével: Cr.vallcrio Rustlcana, FanUsie ToicábóJ, O Marié olasz népdal. Jegyek mii válthatók.
TÖRVÉNYSZÉK.
A Kenedi tanács tárgyalásai.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint büntetőbiróság tegnap, folyó évi január hó 22-én a következő ügyekben tartotta főtárgyalásait:
1. Burger Ida kispesti lakóst, mert a mult év augusztus havában Somogyi nevű tettestársával együtt Keszthelyen 2 tyúkot, 8 csirkét éa 11 kacsát ellopott, bűnösnek mondta ki a kir, törvényszék, mint bűnsegédet a Btkv. 333. szakaszába ütköző lopás vétségében s ezért őt 4 havi fogházbüntetésre és 1 évi hivatalvesztésre ítélte. Az ítélet jogerős.
2. Csoknyai József és Kok Fe-rrne kiskanizsai államrendőröket a hivatalos hatalommsl való visszaélés vétségének vádja alól felmentette, mert a sértett ifj. 7ischlér éa Társának valószínűtlen és elfogult vallomásait nem tartotta tekintetbe vehetőnek, továbbá alhslmss tanuk hiányában azt sem állapíthatta meg, hogy tényleg a vádlottak követték-e el a vádiratban körülirt cselekményt. Az ítélet jogerős.
Felelős szerkesztő Benedek Rezső.
Apró hirdetések
<1Ub: 10 »«41( 100 kor«»t vutagabb bellivel
a««d«U (M«»k 4oplfca •»ini!lt»tii»V. Auáit u«k 00 u»»l«k &robg«<luiétiy.
■m kOtrl reK*iijr. V6!6okk mifyil H íl»txl» Itektel. ctjformi V«k vi»«m a£«»i«ii oloóu fU.lA. M<cuki&(bc<4 • Vi«i«Mv»UlUn.
Bún Samu és családja fajdalomtól megtört szívvel jelentik, hogy a legjobb hitves, anya, nagyanya
BÚN SAMUNÉ
szül. Stöszl Berta
j»nu4r 13-fln Szabadion 76 eves korában hirtelen jobblétrc szenderüli.
Felejthetetlen halottunkat j.nuár 16 An temettük el ideig, lenesen a S2ábadbai izr hitközsíg sirkerijében. A nitves és anya mintaképe volt
Drég. emlékét soha sem szünó szeretettel és kegyelettel fogjuk megőrizni. fl gyá„o|ó csa«ád.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik drága gyermekünk elhunytával mély fajdal-munkát részvétükkel enyhítették, fogadják ezúton is hilis kószó-| netünket
Klein Lajos 6s családja
Könyvvezetéshez szükséges mindenfajta
üzleti könyv
kisebb és nagyobb méretekben.
Forgslmi adókönyv
Levél- .és szám'arendezík Gyorsfűzők mindenféle Írószer
legolcsóbb napi áron kapiutók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv- és papirároház.iban, Nagykanizsán
fiat;
Magyar
r. U Budapeal k«p*1*«10a*ce. Tauril gummlraktár, teheráru fuvarozás, szemóly-fuvarozás, Javltó-múholy, benxin-áruaitáa. Telep: Tftrtiés-utcs. Telefon: 1S3. Igazgatóság: Pő*ut 8. BaxAr-épUlat. Telefon: 356.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
100 holdas birtokot vennék KSK1."'®
nyékén. — Ajánlatokat e l.p kiadóhivatalába leérek. — Közvetítők . kizárva.
IlUTÓIflVlíÚ ÜZEM ÉS SZEMÉL»F!MROZ«St VÁLLALAT
CZIMHERMflNN ES PINTÉR
Telsfon 3-34.
NAGYKANIZSA, RÁKÓCZI-UTCA 12.
T«l«fon 3*34.
Fuvarozást lullnyoi irón vállalunk.
QUITTNER ARTHUR
Tolofnn • .n*.4*ly...tt vlllaoy.«.r.l4 Tp|pfnn-
NAGYKANIZSA, KÚLCÍEY-Ü. 17.
XU A E,víu'1 <QA
J jlf világítási voxetókok, motorok, oetllárok, Jjif
■ TiUmlnf tatafnnnV nanno-AV Á» Intxá- ^^ ■
világítási voxotókok, motorok, oetllárok, Talsmlnt tolofonok, oaongők és Jslsö-kiszttlókok felszerelését, kastély-vtitamháritó borendexésót. Mlnden-nomü villamos munkálatok gyorsan oszkózöltotnok. öxakszorlion vógxt motorok njrstekoroseléset. Klnaonnomü égők raktáron.
FIGYELEM!
Nyakkendfi'kcszUés fordítás. Javítás, uTeg csporcellánragarstái, nádizékek fonása, műstopolás, Iparművészeti munkák
WEISZ HERMIN
Báthory-utca 3. (Orizag-féle híz).
OLCSO,
mert jó, bz elsőrendű anyagból
Argenf János
modern cípéwOiietéban kéuöll dp5 Nagykanizsa, Oeá(<-tér 1.
Állandóan raktáron kézzel dolgozott fekete és sxines box, chevreaux, szarvas, antilop, lakk, selyem és bársonycipók.
Gyermekcipő ^ különlegességek I
Keresünk megvételre egy |ó karban levő
kávépörkölőt
ARTNER ÉS KELEMEN.
A forgalmiadó blokk
használatára
figyelmeztető felirat
deklire kasírozva kapható
lapunk nyomdájában.
fiatal segéd .w
tanuló felvétetik BECK BÉLA rövidáru-üzletében, Erzsébet királyné-tér
qoooooQQ ooooooo uo oaoapoaooo aoooaoaoaoaopoocso
0
Könyvnyomdai munkát ♦ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
8
saooooooooop ooooopo oo ooo ooooa aoooQoaoooQooa o
Nyomatott a laotulafdoiioaok: Zalai és Gyarmati korivvnyom.l«lít>an.
r
A kisántáni és a magyar jóvátétel
A kisantant a magyar jóvátételt minden körül-méuyek között be akarja hajtani. — Nemfizetés esetén — katonai akcó
Prága, január 23. (Expressz-távirat.) A „Narodny Poiitlku" cimfi félhivatalos lap ma valószínűleg felsőbb helyről sugall. ázott clkkoen kijelenti, hogy a klsántánt államai között már régenben megállapodás jött létre úrra nézve, hogy .Magyarországnak a jóvátételt minden körülmények kőzött ineg kell fizetnie. A klsántánt nem tűrheti, hogy a legyőzött Magyarország taktikázó magatartása a jóvátételi kérdést végkép elodazza. Meg kell tehát hosszabbítani a magyarországi ántánt ellenőrző katonai bizottságok működési Idejét, egyrészt, hogy Magyarország gazdasági és katonai helyzetéről a külföld tájékozva legyen, — másrészt mindig mód adassék arra, hogy esetleges nemfizetés esetén a katonai szaukclók Magyarország ellen azonnal életbe léphessenek.
A helyzet.
A követ elgördítette Fr nciaor-szág éa oz dübörögve megirdult a lejtőn. Egyelőre a/, események még csendben folynak, de a nyillszemü figyelő, dacára a diplomácia es kormánytényezők óvatos, tartózkodó nyilatkozatainak, sok mindent észrevesz, ami felett a felületes ■zem könnyen elsiklik.
Németországot és Franciaországot figyelmen kívül hagyva, ax első hz ész<»kporo»zországi események. A litvánok fellépése a franciákká! egyidőben, « francia haderők visszavonulása a litvánok elől, majd a langymeleg francia tiltakozás, a megcáfolt lengyel mozgósítási hírek kőzött összefüggést nagyon könnyű találni.
Könnyű az Összefüggést a fran-cia politika és n kisantant legújabb mozgolódása között észrevonni. A kisantant a francia e/Őszak nyomán nyíltan Páris mellé csatlakozott és hátat fordított n több sxövetsé gesnek. Az oláh hírek magyar támadásokról a mozgósítás összes szomszédainknál erre való hivatkozással csak köpeny készülődéseikre.
A török és görög kérdés, ezzel kapcsolatosan a balkáni helyzet kiéiezettsége közismert.
Az olasz politika egyelőre kérdőjel az egész világ előtt. Mussolini helyesli a jóvátétel behajtását a németeken. Tiltakozik azonban az erőszak ellen. Kijelenti, katonai támogatást a franciáknak nem ad, de a francia erőszak folytán szabadnak érzi kezeit az olasz jogos igények kielégítésére is önkényes módon.
Az olasz sajtó a trianoni béke reviziójánsk szükségességéről beszél, a szerb sajtó pedig arról ad hirt, hogy Olaszország tervei ellen ia felkészülten kell nz újdonsült Balkán államnak állsnís.
Ameriks az európai politikától visszavonult.
Anglis pedig ott áll, hogy megint páholyból kezdi nézni a világot. Egyelőre nem támogatja a franciákat, de nem mutat barátságos érzelmeket Németország iránt sem. Az angol politika azonban évszázadok óta egyforma, ha valamely hatalom ereje mar kényelmetlen számára4 igyekszik azt, mint legutóbb Németorszogot, letörni. — Ms ilyen kellemetlen neki körülbelül Frsnciaország. De s bölcs és az angol, amíg az idő el nem érkezik, hallgatni tud;
Ez az általános politikai helyzet képe Poincare erőszakos lépése pillanatában. Az elindított kő, hogy gurul, kit éa hogy talál meg, a közel vagy távolabbi jövő hivatott feleletet adni.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, jan. 23. (Saját tudósi tónk telefon jelentése.) A nemzetgyűlés mai ülése fél 12 órakor kez élődött. Daruváry igazságügyi miniszter napirend előtti felszólaláká-ban Györki Imre beszédének egyes kitételeit utasítja vissza. Az indrm-nitási vita következik ezután, amelynek első szónoka Lukács György. Sürgeti a költségvetés mielőbbi beterjesztését. Az indemnítást elfogadja. Majd Bogya János következik azólámra. Erélyes külpolitikát sürget. Beszéde alatt hosszantartó zaj támad, mert Károlyi Mihály politikai ténykedéseit diffamáló hangon kritizálja.
Knrhozatosnak tartja a szélsőbaloldaliak politikai munkáját. — Kompromisszumot kötni a jobb és baloldrl között nem lehet. Győzni lehet csak vagy elbukni...
Etekre a szavakra a baloldal nagy zajban tör ki. Bogya csak hosszabb idŐ múlva tudja beszédét folytatni. A liberálizmus szerinte már nem alkalmas arra, hogy alkotó politikai eszmeőr legyen. Le kell küzdeni a belső ellenséget, ezt nr ellenséget, amely gyökereit pusztítja el a nemzet fájának.
Ismét zaj támad a baloldalon, amelynek ciillapultával Bogya röviden befejezi bestédét. A nemzeti egység megteremtése a legfontosabb. Az indemnítást nem fogadja el. Utána Patacsi Dénes beszél, aki a földbirtokreformról értekezik hosszasabban.
GyUjtás a Rubrvldék számára.
Berlin, jan. 20. A birodalmi kormány a Ruhrvldék megszállása által ínségbe jutott munkások számára nagy gyűjtési akciót indított.
A Rabr vidéket kátsxáxhatvan exer francia katona tartja mogsxállva.
Páris, jan. 23. Illetékes helyen célzatos koholmánynak mondják nzoknt a hireket, mintha az elfogott hat bányaigazgatót közönséges fogolyként kezelnék, a Ruhr-vidék csapatainak száma 200.000 lenne és az 1920. évjáratot ismét zászlók tlá hívnák. Ugyanazon a helyen hangoztatják, hogy a francia kormánytól távol áll a megszállás kiterjesztésének gondolata. A szövetségesek szilárd szándéks, hogy nyugodtan és mértéktartóan járnak el.
Egy kommunista agltátornő politikai gyilkossága Parisban
Páris, jan. ÍJ3. Tegnap este mintegy száz royalista ifjú behatolt az Oeuvre és az Ere Nouvelle nyomda helyiségeibe, ahol tetemes károkat okoztak. Az Oeuvre nyomdájában nyolc szedőgépet összetörtek. A rendőrség szétszórta a garázdálko-dókat és megakadályozta Őket abban a szándékukban, hogy a Hu-manité elé vonuljanak. Több kártevőt letartóztattak. Ezzel kapcsolatban jelentik, hogy tegnap Párit-bon i»x Actíon Franqjiso szerkesztőségében mo megjelent Bertout kommunista agitátornő és a lap főszerkesztőjével, Daudet-val akart beszélni. Daudet nzonban nem fo gadta, mire a lnp főtitkárát, Pia-teaut kereste fel hivatalában. Alighogy a szobába lépett, két revolver-lövést tett Piateaura, aki azonnal meghalt. A gyilkosság nyilvánvalóan politikai okokból történt és a gyilkos eredetileg valószínűleg Daudet-nek szánta n revolvergolyókat. A gyilkos kommunistanőt letartóztatták. Bertout merénylete, mint a
rendőri nyomozás megállapította, egy összeesküvés első ténykedésének tekinthető, mert mint a gyilkos nő vallomásából kiderül, a párisi kommunisták utasítást kaptok Moszkvából, hogy a mostani idŐ a legalkalm»sabb egy felfordu* lás előkészítésére. A rendőrség a vallomás alapján eddig több mint 50 egyént tartóztatott le.
A Jóvátételi blxottaág Ismét ülésezik.
Páris, jan. 23. (Expressr-távirst.) A jóvátételi bizottság ms délután veszi újból tárgyalás slá a német jóvátételi kérdést. Egyben tárgyalásra tűzték ki a volt osztrák-ma-gyar monarchia államadósságai rendezésének kérdését is.
A francia kormány diplomáciai veresége.
Berlin, jan. 23. (Éjfélkor érkezett.) A német kormánynak a lelőtt betegápoló ügyében, a francia külügyminiszterhez intézett jegyzékét a francia megbízott ma délben vissza-küldette a német kormánynak azzal, hogy a francia korraáay nem felelhet egy olyan jegyzékre, amelyben antidiplomatikus kifejezések fordulnak elő. Igy most már nyilvánvaló, hogy a francia kormány sem tud mentséget találni a gaztett megokolására.
Amerika ax olasx javaslat elfogadásától tette fftggővá rásx vátelát a Ruhrvldákl kér-désben.
London, január 23. Amerika nem küld katonai megfigyelőt a Ruhr-területre, ha a Francia és belga kormány és a hadsereg vezetőségek nem igyekszenek alkalmazkodni az olasz közvetítő javaslathoz.
Ujabb letartóztatás Kölnben.
Köln, jan. 23. (Éjfélkor érkezett.) A tartományi pénzügyi igazgató elnököt francia parancsra ma letartóztatták. Kiderült, hogy ennél az aktusnál ungol tisztek is jelea voltak.
Tusar Prágába érkexett.
Prága, jan. 23. (Expressz távirat.) Tu%ar Csehország párisi nagykövete ma Prágába érkezett. Politikai körökben Tusar megérkezését rendkívül nagyjelentőségűnek tartják.
Venlxelosx Iátogatáaa a kiaantantnál.
Budapest, jan. 20. (Éjfélkor érkezett.) A kisantant külügyminisztereinek január utolsó hetére tervezett közös konferenciája elmarad, mert Venizelosz görög miniszterelnök ezekben a napokban fog Prágába, Belgrádba és Bukarestbe utazni.
r i ' ■
02 évtolyniii
Nagykanizsa. 1923 Január 24. Szerda
POLITIKAI NAPILAP
üjj^vc» 34>aui aia iv^ avivuai
IS. szára.
/./M.AI KOZI/l"
Az italnérési engedélyek Ugye.
Kik kaptak italmérési engedélyt? — A késedelme, elintézés oka. — Kedvező elintézes varhato.
Nagykanizsa, január 23.
Nagykanizsán körülbelül negyvenre tehető azoknak száma, akik már huzamosabb idő óta korlátlan italmérési engedély kiadását kérték a pénzügyigazgatóság utján a pénzügyminisztertől.
A folyamodványokat azonban minde'ideig csok rés/ben lehetett -lintézni, mivel az 1921. év juliu»
I én életbelépett uj italmérési tőr vényben előirt igényjogoiultaágot
II kérelmezőknek kellőleg igazolni kellett, ugy, hogy a* összes kérelmezők közül eddig csak a következők kapták ki a korlátlan ital-méréai jogot: 1. Bay Károly, 2. őzv. Roller Károlvné. 3. ö»v. Gutt
— Saját tudósítónktól. — mann Márkusne, 4 Mészáros Palné,
5. Simon Jó/sef, 6. Polgár Sándor, 7. Wollák Jenő, 8. Kozma Mária, 9. Somogyi Samu, 10. Deák Jó/sef. 11. Horváth Ferenc és 12. Gelencsér J'ino*; míg 1. Böhm Samu, 2. Bader Samu, 3. Ohidy Ferenc, 4. Oszkó János, 5. Nóvák Já>ios és
6. V/cisz Arnold kérelme jogerős végzéssel elutasittattak.
Mindazon kérelmezők, kiknek folyamodványára eddig még nem hozatott határozat — értesülésünk szerint — előreláthatólag számit-h itnak kérelmük kedverő elintéz*->ére. C)
A faármegállap.ió bizottság ülése.
Felemelték az aprított fa árát. — A fuvardijak.
Nagykanizsa, január 23. — Saját tudósítónktól. —
Tegnap tartotta ujfcbbi ülését a nagykanizsai faármegállapitó bizoU-ság dr. Sabján Gyula polgármester elnöklet-? alatt, amelyen többek között elhatárolták, hogy a kényszerítő körülmények folytán a hasáb- és dorongfát aprított, lége i szárított fa árát a telepen átvéve métermázaán ként 1165 koronában állapítják meg, mig a hasábfának már megállapi-tett árát nem érintik. Amennyiben az aprított fa nyera állapotban lenne forgalomba hozva — akkor 10 ttzazalékkal olcsóbb.
A fuvardijakra nézve a város belterületén árusító kereskedőkkel szemben a bizottság idevonatkozó korábbi határozatát fent»rtotta, mig Horváth Viktor és a Magyar Erdőbirtokosok Telepéről a fuvafdijakat méter mázsánként 80 K ás áiUpárban állapította mev.
A magyar-jugoszláv foglyok kicserélése.
2
A betegségről és gyógyításról.
IxU: Neumann Henrik dr.
(XI. közlemény.) Egészségtani ismeretekkel biró (müveit) egyén egyrészt nem fog minden csip-csup kellemetlen sub jektiv érzésnél, vagy jelentéktelen objektív testi elváltozásnál orvos hoz fuinir másrészt fel fogjn ismerni a kellő időpontot és idö tartamot valamely jelentkező be-*eg«ég orvosi gyógykezeltetését illttő!cg. Sőt ily irányú elégséges műveltséggel rendelkezvén, nem fogja mindig vakon követni az orvosi tanácsokat sem — anélkül, hogy megvonná bizalmát or.osá tói — mert az orvosi tanács is néh.i a beteg saját gondolkoiá sára, belátására éa elhatározására apellál. Egy bizonyos elhatárolt terület — Spielraum — néha (esete válogatja) a beteg önálló gondolko zása mérlegelése részérc is szükséges az orvosi előírások tekinle-tébeo, lévén az orvosi tudomány általában nem olyan ex»ct, mint péMiul .i mérnöki. Óvr.i kivánom azonban az orvosi tudomány iránti érdeklődőké;, laikusokat a tulaj dorképpe.-.i orvosi szakkönyvek olvadásától, mert amennyiben azokat megérteni is látszanak, nem okulást, hanem csak a fogaltnak káros összezavaráiát, sőt a félreértések veszedelmes sorozatát fog ják azokból meríteni. Éppigy óvakodni kell a kuruzslás nagyszámú népszerű „orvosi" könyveitől is, meiyek igen gyakran a közönség megtévesztésére tudományos mezben jelennek meg. Ezekből mindent inkább, mintsem egészségtani vagy hasznos orvostudományi ismereteket lehet szerezni. Kétség esetén valamely nép*, erű orvostudományi könyv mii-tmüségénck elbírálása céljából forduljon az illető olvasni tkoró orvosahoz tanácsért. Bármily műveltnek tartsa is magát valajci, ne higyje, hogy has/on nélkül forgatja kezében a bevált népszerű (nálunk sajnos oly kevés) orvosi könyveket és folyóiratokat, és ne higyje, hogy reá nézve már túlhaladott álláspont a hébe-korba a napili pókban megjelenő szakavatott tollal irt nép szerű orvosi cikkeket olvasni, sőt tanulmányom!. Persze ezen a betegség és gyógyításról irt cikksoro zat — csak nagv vonásokban — kívánt vázolni szükséges tudnivalókat, eloszlatni biioo>os közkeletű balhiedelmeket, rámutatni a the-mával való intenzivebb foglalkozás fontosságára, közelebbi k»pcs>-latba hozni a közvéleményt az orvostudománnyal; de nem meri tette ki e thémát sem általánosságban, sem részleteiben.
Az orvostudomány legideulisubb célja a betegségek megelőzése, az élet meg/iossiabbituta, ét stenvede se kiül, gyötrelmektől való mentesi lése Az emberi életkor atlagosun számítva egynegyed-egyharmadával kitolható volna, ha az orvos tudomány e célját kellően meg-közelíthetné.
Tevéd az, aki azt h'szi, hogy e< css>. az.orvostudomány és az orvosok dolgi, priv.itügye és hogy ehhez a n»gyközö..ségnc • csak annyi kö<e van, hogy igénybe vegve az orvostudományi hsltdjs eredményeit és aldis.it, amikor é* meddg „jórak laij«"; mely jónak Ütést azonban nem lehet az igénybe vevő oly suverén jognnak nyilvánítani. mint másnemű javak felhasználnának megítélésénél, (fotyutpk.)
Nagykanizsa, jan. 23.
A belügyminiszter leirata alapján ttödy Zoltán alispan megkereste a vaios vezetőségét, hogy hívja fel mindazokat, akiknek hozzátartozóik jugoszláv fogságban vannak, hogy jelentkezzenek a hatóságnál a szükségen adatok bemondása végett.
Dr. Sabján polgármester azért atonbsn felhívja Kanizsa lakossá-
gát, hogy mindazok, akiknek hozzátartozói a jugoszláv hatóságoktól politikai okok miatt le lettek tartóitatva, ezen körülményt, valamint 1-hetőleg a letartó/tatásra vonatkozó adatokat u városi iktatóhiva-ulban legkésőbb január 31-ig je-li-ntsék be, a szükséges intézkedések megtétele végett.
■f.-3. január 24.
HÍREK.
— Időjárás. A hideg, s jelekből ítélve, nyugat felé terjeszkedik. A Dunán ma is tartott a jég zajlása, de a jég nem vastag. A Balaton vékony jégrétege.is felolvadt mára. A forgalom mindenütt megindult, a pályákat megtisztították amé-teres hótól. Hazánkban helyenként még ma is e«ett hó. A hőmérő legalacsonyabb Kecskeméten volt, 10 fok a fagypont alatt. Túlnyomóan azáraz idő várható mérsékelt fagygyal.
— A na. kir. 6. honvád gya-lod ezred altisztikarának mö-soros tánceatálye. A báli szezonnak legérdekesebb napja lesz Karnevál őfenségének-^éa Mars kemény fiainak találkozója a sima parketten. Vitézi torna : ezúttal egy nívós programnak magyaros jó kedvnek: és táncra kész fiatalos erőnek gáiáns fegyvereivel. Házi ezredünk derék altisztjei február első felére tervetik ezen eatélyt, melynek programjában — egyébb hangulatos számok mellett — a katonai zenekar eddigi teljesítményeinek két legtökéletesebb pontját fogja ismételni. Az estély jövedelmét részint a „Horthy" ínség akció, részint saját könyvtár alapjukra fordítják, — ami sokszoros szimpátiát biztosit katonáink tervének. A részletes programra visszatérünk.
— Ki lesz a danántuli egyházkerület felügyelője ? Dr. Berzsenyi Jenő kemenessömjéni
nagybirtokos egyházkerületi felügyelő lemondásával megürült méltóságra a ketület bizalma ismét kemenesaljai embert választott, dr. Ostífy azonban betegségére való tekintettel elhárította a bizalmat. Az a nézet tartja magát, hogy újra megválasszák Oatffyt és nem tágítanak személyélői, emlegetik mint jelölteket naró Prónay Pál ny. ezredest is, akinek családjában ősrégi az ev. tradíció, hasonlókép sióba került még Nádossy Imre országos főkapitány is, aki a soproni ev. líceumban kezdte tanulmányait.
— Az Iparos estély. A január 27-én azombateste.n Polgári Egylet nagytermében rendezendő nagyszabású iparos-eatélynek programját tegnap állapította meg a vigalmi bizottság. A műsor 1. azáma egy élőkép lesz, melyet Bazsó Józaef elnök rendez és amely az elagott, munkaképtelen iparos sivár jövőjét fogja jelképezni, miután az egész műsoros tánceatélyt az elagott munkások menháza javára rendezik. Eíen élőkép keretében fogja Nagy Győző szav^lómüvészünk Coppé Ferenc „Kovácsok sztrájkja" című költeményét szavalni. A 2 ik szám egy zene szám lesz, mig a 3 Oláh Árp^d szerkesztő magánsráma. A 4 ben az iparos dalárda énekeket fog előadni. 5. P-tófi-dala. Irta és szavalja Nagy Győző. 6. Zene. arám stb. stb. Az egész estén Oláh szerkesztő fog konferálni. Aki Ismeri Oláh Árpád frappáns szellemességet, hallotta kacagtató előadó modorát, pompás ötleteit — tudja, hogy a közönséget az egész estén kellemesen mulattatni fogja.
Hogy az előadások és a közönség az előadás tartama alatt ne zi-vartassanak, a műsor kezdetekor az ajtók le lesznek zárva, a rendezőség erre való tekintettel kéri a közönséget a pontos megjelenésre.
— Hangverseny. Dr. Orováné B >do Klári szenzációs budapesti éa vidéki hangveraenyének folytatásaképen szülővárosát is felkeresi,
Dontes lesz a nyugatmagyarorszagi kártérítés ügyében.
Megegyezés a péazügyi követelésekre nézve. -A formális megállapodás rövid idő kérdése.
egyezés adta meg a budapesti tárgyalások alapjat is. A kölcsönös pénzügyi követelésekre vonatkozó megegyezés Ausztria és Magyarország között, hn nem is formálisam, de lénylegesen létrejöttnek tekinthető.
Bécsi politikai körök- véleménye szerint csupán rövid Wő kérdése, hogy a már létrejött tényleges megállapodás után a formális végleges megegyezés is létrejöjjön.
Bécs, január 23.
Hivatalos osztrák helyről nyert információ szerint a már hosszú idö óta húzódó kártérítési követelés ügyében, amelyet a nyugat-magyarországi közsegek átadásából kifolyólag Magyarország és Ausztria egymással szemben támasztottak, rövid időn belül döntés következik be.
Magyarország ugyanis a nyugatmag ynrországi községek átadása *lkalmáyal az osztrák kormánytól kártérítést követelt a levált területen levő állami javakért. Az oiztrák kormány nem volt hajlandó ezen követelés elismerésére, hanem ellenkövetelést támasztott azon károso dásért, amely az osztrák ollnmot Nyuga.magyarora'ág szerinte kése delmes átadáaából erte. A velencei konferencián döntőbíróság felállítását fogadtak ei. A döntőbíróság elnökéül a holland királyné, akit mindkét fél erre felkért, az* akkori rotterdami polgá mestert, Ziomner-mant jelölte ki. A döntőbíróság az elmúlt év Őx/én ös»ze is ült a majna-menti Frankfurtban, ahol a tanácskozás előzetes megegyezés kötésével végződött. Ez az előzetes meg-
Bizonytalan a rendtörvény sorsa.
Budapest, jan. 23. (Sajat tudósítónk telefonjelentése.) A belpolitika homlokterében ezidőszerint kétségtelenül a rendtörvényjavaslat sorsa állt Ellenzéki körökben tudni vélik, hogy a kormány a rendtörvényjavaslatot egyelőre nem tűzeti napirendre. Ezt a híresztelést azonban a kormányhoz közelálló körökben a legteljesebb mértékben megcáfoljak, — miután azonban ebben a kérdésben gróf Bethlen István miniszterelnök álláspontja tersen ismeretlen — minden pro és kontra álláspont nem egyéb merő kombinációnál.
19.3 január 24
ÍAÍ.A! KO'ZLOt* <
*
hogy « kanizsai publikumot is meghódítsa. Eddigi szereplései a legteljesebb siker és elismerés jegyében rajlottak le s utolsó itteni hangversenye óta énektudása rohamosan fejlődött. Az estélyen Her rcnfeld Panni hegedümüvésxnő a fhtalabb művész generáció egyik legtehetségesebb tagja is közre fog működni, akiről a fővárosi Ispok sz'-itén a legteljesebb elismerés h*ngján emlékeznek mfg. Mindkél szereplőnél dr. Holla János művészi 70ngornkiséretét fogjn a közőrség élvznl. Az estély február 17-én » Cuino nagytermében les* megtartva. Az előjegyzések is megkezdődtek a Leitner István drogériában.
— A Keresztény Tisztviselő
nők EgyesOlate felkéri a vigalmi Hír taági tagoka<Tíogy folyó hó 24-én délután 6 órára a Nador-utcai ovodahelyiségben megtartandó gyűlésen feltétlenül megjelenni szíveskedjenek. Elnökség
— Az Iparosaág figyelmébe. A kereseti adó végrehajtási utasítás értelmében mindazon iparosok, kik az előirt könyvvezetés alól ma-guvat felmentetni óhajtják, ez érdé" ibeni kérvényeiket folyó hó 31-ig benyújtani tortoznak. Bővebb felvilágositást az érdeklődők a/ ipi'testületi jegyzőnél nyerhetnek. Elnökség.
— Felemelték a hadlárva tanulók tartási Illetékét. A kormány legutóbb kiadott rendele-tév'l n hndi'rvM tanulók tartási ille'ékét 25 százalékkal felemelte. A felemelt illeték folyósítása folyó évi január ekéjével történik.
— Akol még nlnca rendea közlekedés. A szombathelyi MAV üxMvezetőség területén a hó a for-gal.n t még mindig akadályozza: » Pipa —Bánh'da, Veszprém—Alsóörs, Sárvár-—Za'abér, Zalaegerszeg —ZiUlővő, Jutat—Zircz és Herend — S-entgál között való vonalon. Min'hogy a hótorlaszok eltakarítása.. vasutasok, civilek és katonák erősen dolgoznak, a rendes forga lom valószínűleg rövidesen mindenhol helyre fog állni.
— A varrócérna uj tájékoztató ára. Az 0. K. A. B. elnöke a pimutból készült faoraós varró-cérnx tájékoztat5 árát a forgalmiadó beszámításával « kö"elke>őkb»»n állap 'otla meg: 1000 várd s 850— 310. 400 ynrdos 230-150. 275 mé tere? 290—196, 225 méteres 240— 160 korona, ar előállítás helye, a gyártmány védjegye és fonalszáma szerint.
— Petőfi Ünnep egy óceánjáró fedélzetén. A« egyik óceánjáró gő/ös, rz United States Lines „Amerika" nevű hajójának fedélzetén a magyar, utasok és a hajó magyar személyzete január 17 ért • jólsikerűlt Petőfi ünnepséget reo-deztrk. A magyar éa angol/nyelven előadott Petőfi veraek és dalok mély-n meghatottak a visszaván-dorló magyarokat és a hajó magyar személyzetei, akik igy messze a megcsonkított hazától magyar levegőt, hangulatot érezhettek ma guk körűi. Az előadás nagy hatás sa| volt a hajó különféle nemzetiségű utasaira is, akik kegyeletlel áldo/tak <-gy estén át a halhatatlan magvar költő emlékének. Az „Ame rika" szeretethajó neve egyebként már ismeretes a magyar kö«önség élőt'; ez a hajó hozta ugy—is Eu-ópába Pediow kapitány 40000 szeretetadomány-csomagját a szegény magyar gyermekeknek.
Tettenért csempészek.
— Mit rejtett a bécsi vonat mozdonya. —
Nagykanizsa, január 23. — Saját tudósítónktól. —
A nagykanizsai pén-ügyőrsé? emberei n csempészet megakadályozására szigorúan ellenőrzik * Kanizsára befutó, vagy innét kiinduló vonatok kocsijait, mozdonyait és szerkocsijait. Eber figyelműknek legtöbb-nyire megvan a kellő eredménye, mert alig van hét, hogy ne fedeznének fel kisebb-nagyobb csempészési kísérleteket.
Ijry a tegnapi napon a B*csből Kanizsára beérkező személyvonatot kutatták végig. A személykocsikban nem tudták semmiféle dugott árut felfedezni, mikor >«zonb»n « mozdony, majd a szerkocsi átkutatására került a sor, különböző hely-ken elrejtve cuk»ot, harisnyákat éa vásznakat tilállak, mely árukat Zoller István mozdonyvezető és Matton György fűtő csempészték be.
A pénzügyőrség a szokásos eljárást megindította.
— Megszüntették a nagy váradi premontrei főgimnáziumot. Nagyváradról j-l-ntik: Egész Erdély társadalmát felháborította a román közoktatásügyi mi-nis'ter legújabb intézkedés?, i.mely lyel elrendelte n nagyvár >di premontrei főgimná ium bezáratásét. A rendelkezés 800 diákot foszt meg az iskoiitó! és azt a követke/ö átiratban közölte a rendőrprefektus az iskol'< igazgatóságival:
A Premontrei Főgimnázium te kinlttes Igazgatóságának Helyben. Van szerencsém tudomásukra hozni, hotfv n kő 0» tatasügyi miniszter 37311/923. szám alatt kibocsátott s u vármegyei prefektus 274—225. s-ámu átir .tával közölt rendeleiével a főgimnáziumot bezáratta. Ennélfogva az intézetben előadások többé nem tarthatók, s n növendékek az iskolát nem látogrthatják. Az igazgatóság tartoiik ezt .s rendelkezést az iskola kapuján kifüggeszteni. Tisztelettel Catana rendőrprefektus.
Az indokolás nélküli rendelkezés természetesen nagy megdöbbenést keltett városszerte, Gocen Simon főigazgató egy újságíró Vérdé«ére kijelentette, hogy az iskola bezárr-tusáért a premontreieknek m igukra kell vetniők, mert ő többi.brn figyelmeztette az iskola veietői:, ho/y a növendékeket „hazafias" S'ellem'nen neveljék. Az iskola nélkül maradó diákok jövőjét illetően a főigazgató kijelentette, hogy rendeletet bocsát kl, amellyel megengedi. hogy az iskola izraelita növendékei a zsidó líceumban legyenek elhelyezhetők, a többiekre vonatkozóan azonban még nem tőr tént intézkedés. E tekintetben c«ak tanácsot adhat é» pedig azt, hogy a szülők küldöttségileg leérjék a közoktatásügyi minisztert, hogy Nagyváradon létesítsen egy állami középiskolát aannl it ink-íbb, mert a premontrei gimnázium bezáratása feltétlenül végleges.
— Tífuszjárvány Bukarestben, Bukarestből jelentik: Bukarestben az utóbbi napokban ötvennél több kiütéses lifusrmegbetege-dés fordult elő. A főorvosi hivatal a/t az ajánlatot tette a kormánynak, hogy a törők és göríg határok felől a menekültek beölőnlését akadályozza meg, vagy pedig léte aitsen a határ mentén egészségügyi k.irantent, mert a jelek szerint a meneküllek hurcolták a fővárosba.
— A Nagykanizsa éa Vidéke Kereskedők Egyesülete felhívja tagjait és nemtagjsit is, hogy a Pénzügyminiszter ur által engedélyezeit kereseli adóra vonatkozó könyvelés alóli mentesítés e hó 27 ig kérhető, tehát az előirt Vérvény e hó 27 én este 6 óráig 20 K-ás bélyeggel ellátva Matánelnöknél leadható,honnan a kérvények továbbítva lesznek.
— Eljegyzés, Palalics J^no^o-vácsseged eljegyezte Balog Katalint. (Minden külön értesítés helyett.)
— Halálozás Fleischhacker lg-nácné szül. Stern Matild hosszú, türelmes s*envedés után kedden téggel csendesen elhunyt. Temetése ma. srordán d. u. 4 órakor lesz a zsidó temető halottasházából.
— A Waldbaner Kerpely vo-nóanégyea elhslasztott hangver-senye f. hó 30 án, kedden este 9 órakor lest megtartva a Kas/inó dísztermében. Az előjegyzett jegyek péntekig átverndők Szerbnél. Az addig át nem xxtt jegeek eladatnak.
— Bnxilidcaz Mária, az Operaház oisiágothirü énekesnője nx éjjel Nsgvk.nizsár* érkezett. Résxt-vesz Mirkovszky mai klasszikus táncestjén. Az estély kezdete pontban 9 órskor.
— A dicséret. Két fiatal bank fiu brszélget ac utcán. Mi másról, mint a nókiől. Metve, ezutt-il: egy nőről. Különösen rz egyik ifjú dicsérje agyba-föbe •■» szóbanforgó » Ö'gyet, elmondvín róla, hogy ilyen tisztességes, olyan jellemes, becsületes, házias, müveit. A másik megunta :
— Ugyan már nc dicsérd annyira azt a Innyt... Hiszen nem it olyan csúnya.
— Uránia. Jőni „Sodorna éa GomorhaM.
Uránt a ma. >»Mn Ber«j<i
Ostkx e„.xebb ti mj* : C'ASASOV a híres ti ii sln éleic »X«r«lmei. At o .-adatl csal íeln-'Urk oéi'.etik *k Kt«£«txit£ mutor. » «lv;i;)lt! if.c,;nyitjuk , .SoJoai* ét ouior.'u* •!>•■/
'aúboiökct. nyul, r.-.«. *u>. i«,. maj(>ubb árban vc»»c< Hzaho Antal
B4«k osak ma :<t lá t-to Kraoc«»,« "attlnl külOnft ' <Mtó «k«b«{t a Vü«£ tooin -han b.-raut«ta%- kcruió .Clcmcoceau-. kv* cimu drá aban a t»'*c«p. b.niutatuo riÁsi kon>t«m«clot »iilt s tetMí*t é» tapsot a»«. to'.fe uy — llolrup Jutia Btrrisvxc aai«-rikal jnjvc*: M.'ff-tcve'. a .>alaa kaimon* című my»tiiu tttvaislm) Jrám* kerül bc mutatóra.
Hviox c Ft-reno kí.es roi.lml h»til«pJ»' A. a} U; :<J6kn«k 4-ik uamában (o'ytat dr^V • u'*->y -iiklós ts Kudoptt s'.rati érJek«« tt^.yt. K6sli sóoji Adorj.n Jtaiuai crcju cU'cwciés't aluun Je.ió hu-m-xcwkjét. VanJor Ivás. érdekes vikkét a háx«. agrol, >ss Kde tríí*- kabaréveis«t. továtti Tábcrí Korúéi.és tfj. Krúdy Gyula
<ak<lt. Vat rniut a lap KOsí.UUl oépssen)
rovat-it FJMtttf(i ara nf,-)íJcw» «..ir kor. Mat-tványszairot kívánatra togjrc-> kul> a kiadi'-hivat. I Hud iceit VI . A«drá*y ut l'i.
— A Bslnhiil É at Kadaoh albuma. A d agyar uj-a. i:a torié ette 1»<q »x üte pélJáilaT. ^Sk«iüté|t<«t unaepli ta<n « .Szinhári ti ef Madách lnu« axfflstésának iixaxaJtk és forduU>át. UJ »x«m« dlste* aibum. h*talmas ! oldaU« terjcdeUmmel Hcvol Steiot a Samtcli Siialux Ixaxgat ja méltatja ,Ax • tiber tia^édiá* ját RyCinyotu cikk-bén A régi <s ax uddcií <l&aJ«s ítoykép-falvéieian, cikkeia, kottán, ditxas mellekletein kívül koxli a .Sxmhati Élet* a leljas .Kmhar 't^Mu' ját A vs.kos albuaa ára péMatuaal o vv/, or.iodóuxa '00 ko. . iKflyedén dUliUt óOj kor. KiaJ«uvaXaJ Budap«at, Erzsébet-kórut 29.
Ax Egységes Párt Tacaorája.
Budapest, jan. 23. (Saját tudósítónk jelenti telefonon éjfélkor.) Az Egységes Párt ma fényesen sikerült pártvacsorát tartott, amelyen n párt bel- és kültagjai feltűnően nagy számban vettek részt. — A koimány részéről jelen volt gróf Bethlen István miniszterelnök, Ra-kovszky, Klebelsberg ét Belitska ' miniszterek, továbbá n Ház elnöke, Sicltovsxky Béla és Gömbös Gyula. Az első felköszöntőt Bessenyei János mondta, majd Csontos Imre tartott rövid politikai beszédet.
A Hangya huszonöt eaxtendŐa jubileuma.
Budapest, jan. 23. (Saiát tudósítónk telefonjelentése.) A Hangya Fogyasztási Szövetkezet kebelébe tartozó intézmények ma ünnepelték meg az anyaintézet felállításának negyedszázados évfordulóját. Ebből az allalooból az egész orszagban levő Hangyaszövetkezeti fiókokat fellobogózták és mindenütt elhelyezték gróf Károlyi Sándornak, az intézet megalapítójának arcképét.
Moaonvármegye aj főispánja.
Budapest, jan. 23. (Saját tudósi tónk jclcr.ti telefonon.) A kormányzó ur Őfőméltósága Rakovsiky Iván belügyminiszter előterjesztésére Két-helyi Ferencet, Mosonvármegye od-digi főispánját felmentette és dr. Tarányi Kálmánt, Győrvármegye es város eddigi főispánját Mosonvármegye főispánjává egyidejűleg kinevezte.
Elhalasztják a kereseti adóvallomások beadásának határidejét,
Budapest, jan. 23. (Saját tudósítónk telefonjelentéie.) A kereseti adóvallomások beadásának határidejét március végére fogják halasztani.
A mlnlaxterelnök tárgyalásai ax egyaégeapártlklsgaxdákkal
Budapest, jwn. 23. (Telcfonjelen tés.) Gróf Bethlen István miniszterelnök holnap délelőtt kezdi meg tárgyalásait az cgységespárti kis-gazdákkal azokról a politikai és gazdasági kérdésekről, amelyeket etek legutóbb, memorandumban kértek a miniszterelnöktől. «
Háromsxoroa rablógyllkoat tartóstattak le Badapaaten.
Budapest, január 23. (Saját tudósítónktól. A fővárosi rendőrség ma délelőtt letartóztatott egy Szabó Sándor nevű tis/aföldvári földmi-veit, aki egy Tiszaföldvár melletti tanyán két héttel ezelőtt háromszoros rablógyilkoiságot követett el-A tettes bevallotta bűnét.
Óriási tűzvész Miskolcx ko zelében.
Miskolcz, jan. 23. (Éjfélkor érkezett.) A* elmúlt éjjel a parádi üveg-gvár kigyulladt és porrá égett. — Mindössze csak néhány kisebb épületet siket ült megmenteni. A tüz oltáshoz még Egerből is kivonul a tűzoltóság, minden a tüz fpkalizá-'ására szorítkozó munkásság teljesen meddő maradt. — A kár közel egymilliárd korons.
— ZonoaiQ t^Jdooaá^ok. .Magyar
Éle l* daktklu*. «#o«J«t Petí-ft SaoJor vaf. scirt uta Laayi Viktor, P«t6A wnctiUa-dís uoo«pér« .OlivU t>erc«KoiS* icix;*t Brody Miksa v«ít<ir« »t«x< . Kuttkay Ákoa ,opcr«lt lei vonatban). Uodrogi Ziigmoed kit uj rna^yer dala. .Rési dal. . Réfct nyár* xeoéj4t txarxé K«t«ayl H«tdib«rx Alb«tL — Kapiat A K»chal Fülöp Fial kooyvkaw kedésébao
üALAl KÖZLÖNY
1923. január 24.
Nagy vászonvásár!
Egész vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövőpamut raktár!
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában Erzsébet-tér
KÖZGAZDASÁG.
Valuták és devizák :
polcon ÖWO, Foot (London) 12355 — lt«76, Dollár (New-York) 2W0-2736. -Francit frank (Paris) 1*8—178, Mátka (Bar-lio) 14 - 17, Olasz lira (Milano) '26 6—131-6 Osztrák korooa (Bécs) 37c—390, i.ei (Buka-mt) 13-14, Szokol (J'rága) 74-78, Svájci frank (Zürich) 495- 615, Dinár (Zágráb) 19—21, Leogyet márka (Varsó) Ö-IO
Zürichi zárlati
Bar Un 2*76 Amsterdam 21250, Hollandia, Kaw-York 636-76 Londoo 2498, Párli 8476, Milano 2S55, Prága 14.86, Bada-poat 20-/6, Zágráb 416, Varsó 1-75, WI.d 0*74, Ssófia 340 Otstrák bály. 0 78
' Termény Jelentési
Busa (Tisza vidéki) 11Ó00-12J00, egyéb 12500-12860, rozz 7800-8100, takarmány árpa 7900-8100 tortrpa 7800-*000, sab 7700-7?00, teoger iflOOO-9200, repce 14000-14500, korpa 5000 - 6200, köles 8500-0000.
Bndapestl AllatvAsári
Marhabul I. r. ízben 420— 530, hátulja 400-590, eleje 380—1>20, II. r. egészbeo 300—390. hátulja 320—420, eleje 240-340 Növendék marba: I. r egészbeo 320-380, borja (ólótt bórb) 840-870, Kiszítt: Nagy-uuhi 422, tUdtt 302, — Nőveodák marha 10. eladáz 8, borja 170, eltdii 130, Marhabőr 690—030, borjobór 1150— I2CO Birka —, aladva —, Juhhui —"—.
SertésvásAr i
Falhajtás ÖOv, Elkelt délig 620, Oreg — Közép 680, Könnyű —•—, L r. 590, II 540 Z«lr 830, Szalonna 630, Uh. has 600-
Értékek:
Magyar h-.t«l 14000. Osszák hiul 1760, Hasai 5250, Jelzálog 425. I.otiámitoló 1750, Kereskedelmi Bank 292^0 Magyar-Olasz 810. Baocsioi H7 UiO, Drasche 30000 Alta-Unot lián 178.000, Sxássvárl 60000 Salgótarjáni "9.250, Urikányi 107 000, Rima 10950, Schlick 9800, Guttmann 3t'.S«0, Naslci 13000 Dtnica 13200, Klotild 7800, Magyar cokor 516 OjO, Adrit 48500, AtUntika M00, Királysor <000, Botoyák-Agrár l«CO, Lip-Uk 3526, Phobui 7950. Vasm. Villamos 9200. Gizella MoOO, Konkordla 9000. D4U Vasút 84C0.
autójavító Özem és szeméiyfuí/aroz/ísi vállalat
(ZIMMERMUNN ES PINTÉR
Telsfon 3-34.
nagykanizsa, rákóczi-utca12.
T.lolon 3-34.
Fuvarozást lutányot áron vállalunk.
Apro ínraeteseK
.||j*. 10M4IC ÍOO kor««», **ai»«>bb MIOril ■ ■•Jtll lutik daplta •itmllUtMk. Álltat a.i«.<5k..«k 00 iiiulik ar«nc*ilii>4uj.
SS kOtot r<K*ay. kaS6nM« ntcjra/ •«
IrAkiat, f*yfortn« kik víuon k4l*»bc»i olcaOn «Im<I<S.
MrcuHnibtiA • kUdfltiriUlUu
Fcieiój bíorkesztő Benedek Rezső.
£lado hazak
Ktttvös-tér 18. sxáns alatti ház
nagy gyümölcsös ás konyhakertül, ezen-kívül a városnak m-jdnem minden utcájában, ugy a Fő-uton .s vannak nálam • ládáira elöjogyzott kisebb, nagyobb migan- és borházak, köröttük áronnál elfoglalható lakásokkal Bővebbet:
ACZÉL IGNÁC KES-KEiT:
PS-ut 3. wtm alatt. «■>
Oíl.tutnt'ut nMtaroua <1 tfiutoéi.. dijítot
OLCSO,
mert ;0, ha el»cr«cdű -nyugitól
Argent János
nrtera cípíuirirlébac kéuQlt opft
Nagykanizsa, Deák-tér 1.
Állandóan raktáron texi*. .tolgúiot: fekete ét színes b>x, ch«vr«as.x, szarvai, antilop, lakk. Misem é*. barsooyclpók.
Gyermekcipő '*H különlegességek!
fiatal segéd
tanuló felvétetik BECK BÉLA rövidáru* üzletében. Erxxébet királyné.tér
100 holdas birtokot vennék
uy«k(.--n. — Ajánlatokat e Up kiadóhivatalába kérek. .-— Közvetítők kizárva.
QUITTNER ARTHUR
Telefon:
394
hatéaáffllaff engadólyozott vlllanysxoroló
nagykanizsa, kolűey-u. 17.
Telefon:
394
Flvailtl
vlUjfttLat vazatékek, motorok, osllUrok. valamint tolofo&ok, osongók ás Jalxő-káaxtUékak falaxoroUaát, kaatóly-TilUmharttó borond*x*aot. Klndon nomít villamos munkálatok gyorsan oaxköxöltatnok. Sxakaxorttan vágxl motorok ojratakeroaatéaót. Ktnnaanamft ágök raktáron.
Ha
Jó bort akar olcsón Inni. na roitol-jen fáradtságot és gyózddjoa u>eg 1 liter bor vltelável, hogy
Sáfrán Józser
aranyhegyi bora a legjobb ás legolcsóbb, mely litoreokiot SO koronáért kapható
Magyar-utca 74. sx. alatt.
— T»l»foo 3S5. —
Eladó házak
Otgy kerttel, bes.Utóihetó lakással Ktscbb magánház, egv uzletluz üi.'eii berenoeio.sel forgalmas utcab>n axonoal eladók ] Bóvcbbet:
Rákos György
NagyManlHa, Magyar-u. 45.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemj közönséget, hogy
üvegezési vállalatomat
kibóvitetiom ét a mai naptól fogva min> dennemw üveg- cs porcellánáruk, valamint vondOglői felszerelések
a legjutányosabb «rb«r. surezhetók be. Kéive ssives támogatásukat (iji
Stern J. KAlmAn
ü.c,«i4.i t. klpkcrctC-l v.il.ui.
Kazinczyulca 17—19. sz.
M«jy«r
FIATZ
r. L HodapMt k«pTt>al6a«Ka.
Taurll zumralraktár. teheráru fuvAroxas, axcuiciy-fuvarozáa. javlto-iiiöhcly, bcaxlu-áruaitás. Telep: Yárháx-utca. Telefon: ia3. Igazgatóság: Fö-ul 8. Baxár-épUlet. Telefon: 3N.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Résxványtársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát
80000000OOOOaOOUP OOOOOOOOQO OOOOtJOOOOOQQOOOOO
0
u. m.: Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és eaketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden eszakb.i vágó munkákat pár óra alatt készít
Telefon:
78.117
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
iccocsaaoaoaoaoaouocaoas;
Nvomaiott a laotuialdono-Kík Zslai ws Ovarm*?. k^VTnyomdftláhatf
62 évlolyam
Nagykanizsa. 1923. január 25. Csfitflrtök
19. szám.
Hazafiság és adófizetés
Sru: Csorgó Gábor.
A trianoni barbár ítélet ót* hősi küzdelmet vív » magyar nemzet. Fájdalmas, kínzó, elkeseredett, de egyben magaszto", fölemelő e küzdelem, mert a megrabolt, megcsúfolt, a meggyalázott, a megcsonkított ország ezer akadály között is uj életre törekszik.
Lehat-e szebb, forróbb, fönségesebb ennél a gondolntnál? Lehet-e ragyogóbb, gyujtóbb és nemesebb ennél a tettnél, mely minden szikrájával, hevével és energiájával a hazn megmentésére irányul?
— Nem 1 Nincs gondolat, nincs tett, mely fölérne ezt a fölérhetet-lent, nincs genie, nincs lángelme, mely káprázatosabbat, csodásabbat találna ki e csillagokig érő, örök szépségű eszménél.
Szárnyaló képzeletem felüti a történelem lapjait. Látom a nemzet apraját, nagyját, kik mdsollyal áldozzák életüket a hazáért. Látom a magyar nőket, kik ékszereiket helyezik a haza oltárára, mert mindent, mindent legyőzött egy varázsos szó: a hazaszeretet. — Üstökös nem futhat be ragyogóbb pályát, mint a magyar nemzet fényes csillaga. Dc komorabb, borultabb eget nem festhet a Mindenség ecsetje, mint Trianon. Az egységes, a tenger habjáig nyújtózó, hegy-koazorus Magyarország darabokra tört s az államvagyon tekintélyes része idegen kézre jutott. A kifosztott, a koldussá tett magysr hazának csak egyetlen reménye és ereje maradt: polgárainak hűsége, honszerelme és ái-dozslkészsége.
Az erőforrások kiapadtak. Az ipar éa kereskedelem megbénult s az alapjában megrondült gazda j>ági helyzet összeomlással fenyeget. A kormányhatalomnak tehát uj erőforrásokhoz kellett nyúlnia, hogy a rohanó ár ellen gátat emeljen. Ezen erőforrások ütőerét az adófizetés képezi. Hogy sulyos-e az adó, hogy sért-e egyéni érdeket, az Itt másodrendű kérdés.
Minden igaz magyarnak át kell éreznie a jelen rendkívüli fontosságát. Az ősi föld ellen, temploma ellen, vét az, aki a pénzügyi törvényeket kijátazs, vagy azokat nem tartja be, mert minden elvont fillér egy-egy szétzúzott téglája az újraépülő Magyarországnak. Mit kér a haza? A fölöslegnek ogy parányát a dúsan hullámzó kalász-tengernek egy kalászát, a kenyérnek morzsáját, a bő szüretnek egy pohár borát, oz aranynak, briliánsnak egy csUlanását, karátját. S te jó magyarom, mégis habozol, kérsz, alkuszol és deputációzól ? Atérzed-e
az adófizetésnek óriási horderejét? Tudod-e, hogy a nemzet testének ez adja a vért,, a lankadó szívnek az erőt, önmagadnak a jogvédelmet, vagyon- és életbiztonságot, gyermekednek az iskolát s tudod e, hogy ezek az adómilliók váltják majd valóra gyönyörűséges magyar álmunkat: az integritást...
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, jan. 24. (Saját tudósi-tónk telefonjelentésc.) A nemzetgyűlés ma folytatta az indemnitás vitáját. Az első azóno* Reischl Richárd volt, aki a rendiÖrvényről beszél. Elfogadja át indemnítást. Utána Strausz István következik szólásra. A kormány pénzügyi po litikájával foglalkozik behatóan. — Szól u költségvetésről, majd az adózás kérdéséről. Beszédéoen kitér a keresztény kurzus egyes hatásaira is. Délu'án Strausz litván folytatja beszédét, majd a Hát rátér az interpellációkra.
Álhírek kőt miniszter távo xásáról.
Budapest, jan. 24. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) A miniszterelnöknek a; egységes párti képviselőkkel folytatott megbeszélésén kivül azóba kerültek a folyosón azok a különböző híresztelések is, amelyek az állítólagos egységes párti ellentétekről különböző tendenciózus célzatot tartalmaznak. Igy például beszéltek az egyik reggeli lapban megjelent hírről is,
amely szerint az egységes párt
*
Trianon fagys lehervasztotta s magyar mező virágait. De a mesz-»zi távolból már elindult a tavasz s ha a magyar kalapács, toll, szó és tett egy szent harmóniába egyesül s ha minden honpolgár becsülettel teljesiti kötelességét, akkor a Kárpátoktól az Adriáig újra a magyar lesz az ur . . .
egyes Ingjai Kállay Tibor pénzügyminiszter) és Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszternek a távozását kívánják. ^Állítólag erre a két tárcára is olyan politikus kinevezését követelik, akik előharcosa! az agrár gondolatnak. A i egységes párti folyosón egyszerűen minden alap nélküli, légből kapott koholmánynak je lentették ki ezeket a híreszteléseket, mert hiszen sem Kállay Tibor pénzügyminiszternek, sem Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszternek nem merült fel semmiféle kontroverziája egyeden egységes párti képvis-lővel. Ugy Kállay, mint Klebelsberg reszort-miniszterek, akiknek személye a tárca vezetésében szakszerűséget jelent. Egyébként is valahányszor a kisgazdák valamelyes követeléseket áliitottak fel a pénzügyi tárca keretében, a pénzügyminiszter sohasem zárkózott el a kérések teljesítése elől, aőt mindenkor a leg-konciliánsabban vette fel s megoldást célzó tárgyalásokat.
Rasln állapota aggasztó.
Prága, jan. 24. (Éjfélkor érkezett.) Rasin pénzügyminiszter állapota súlyosbodott.
A fővárosi köztlzeml munkások létminimuma.
Budapest, jsn. 24. (Ssját tudó-' sitónk tele följelentése.) A fővárosi közüzemi munkások 20* «-os béremelést kérlek. A főváros tsnácsá-hoz intézett memorandumukban kifejtettek, hogy ma a létminimum napi 500—600 korona körül mozog, •ehát ennél kevesebb fizetésből ntm tudnak megélni.
A német vaaatasok nem hajlandók szolgálni a franciákat.
Berlin, jan. 24. Esseni jelentés szerint a legszívósabb ellenállást a vasúti alkalmazottak fejtik ki. A vasúti forgalom napról-napra csökken. A franciák csak saját vonataikat használhatják, m^rt olysn vonatokat, melybe franciák szállnak be, a mozdonyvezetők azonnal cserben hagynak. Nem hiszik, hogy a franciák a ruhrvidéki vasútüzemet, mely a legnagyszerűbb arányokban van kiépítve és körülbelül 100.000 embert foglalkoztat, csekély azámu tisztviselőikkel fenntarthatnák.
Francia Jelentés szerint ren desen folyik a munka a német bányákban.
Páris, január 24. Az Echo de Paris Düsseldorfból jövő jelentése szerint a bányabizottság hivatalosan megállapította, hogy hétfőn és kedden az esseni kerületben, ahol a kiaknázás m szokásos átlagot jóvsl túlhaladta, valamennyi bánya dolgozott. A bányászok még tulórákst is végeztek.
Rabok lázadása Baltlmoreban
Baltimore, jsn. 24. A helybeli fogházban gondosan előkészített lázadás tört ki, amelyet sikerült le-törni. Tizennégy rab s keletkezett tűzharcban életét vesztette.
Német csapatok állítólagos hadmozdolatai.
Berlin, jsn. 24. Francia oldalról azt -> hirt terjesztik, hogy Németországban fontos c*apatmozdulatok történtek. Ezzel a hirrel szemben Illetékes helyről megjegyzik, hogy valamennyi német ctapat a maga állomáshelyén tartózkodik és semmiféle c««patösszevonás nem történt.
Thyssen munkásai újra dolgoznak.
Hamborn, jan 24. A Thyssen-üzemek munkássága egyhangúlag elhstározts, hogy a munkát megkezdi, de továbbra is követeli Thys-sennek éa a többieknek szabadon-bocsatását és továbbra is kést arra, hogy német testvéreiért, ha kell a legszélsőbb harcba szálljon.
r
A német bányatulajdonosok a francia hadbíróság előtt.
Thyssen csak német rendelkezéseket Ismer el.
— A francia hadbíróság Ítélete.
Mainz, jan. 24. (Éjfélkor érkezeit.)' A francia hadbíróság, amely azért üli össze, hogy a német bányatulajdonosok felett ítélkezzen — ma tartotta első tárgyalását Thyssen Frigyes és társai felett, A legelőkelőbb ruhrvidéki bányatulajdonosok ültek a vádlónak padján A vádirat Igen rövid volt. a vadlottak nem voltak hajlandók a francia megszálló csapatok parancsnokságának utasításait végrehajtani. Thyssen arra a kérdésre, hogy mll lud védelmére (elhozni, a következőképpen válaszolt: .Én csak a hazámat Ismerem és a német kormány parancsait fogadom el. En nem francia, hanem német vagyok". A többi vádlott hasonló szellemben lette meg vallomnsát. A hallgatóságon látható elérzékenyülés vett erőt. mire a tárgyalást vezető Depegny alezredes kijelentette, hogyha nem lesz a legteljesebb csend — azonnal kiürítteti az egész termet. Majd ítélethozatalra vonult vissza Minden valószínűség szerint csak pénzbüntetést fog rak kiszabni a német bányatulajdonosokra.
Mainz. jan 2-1 (Éjfélkor érkezeit) A francia hadbíróság Thyssen Frigyest 500.000 frank pénzbüntetésre, többi társál Is hasonló és kisebb-nagyobb összegű büntetésre ítélte.
ÜALA1 KOZLOKl
január 25.
A betegségről és gyógyításról.
Irta: Neumann Henrik tlr.
(n. közlemény.)
Mert a jónaklátás nem mindig a saját jól felfogott érdekének belátása is egyszersmind. Az orvos igénybevételének időpontja, a gyógy kezelést illető szükségérzet — mint e cikksorozatból kitűnik — nem oly egyszerű dolog, mint bármely más 9zük«égleti cikk beszerzése. Az tény, hogy szükségérzet, illetve kereslet éa kielégítés e téren is rendszerint arányban állanak egymással uffy quantitative, mint qua-lUatbe. De megállapítható az is, hogy az egészségtani kulturáltság együttjár főíeg a qualitative sabb fokú orvosi teljesítmények iránti szükségérzettel és kereslettel. Következésképpen indirekté a nagy köfönfég rendszerint orvostudomány oly kaliberű egészségügyi intézményeivel, berendezkedéseivel és képviselőivel lesz körülvéve, minőt (főleg egészségtani) kulturáltsága megérdemel. Tehát az orvosludomány fejlődé te hatékonysága ugy általánosságban, mint lokális helyi szempontból is nem egyedül Isolált orvosi (vagy ható sági) felsdat, hanem nem ctekély mérvben az illető nép, közönség, vagy társsdalom legsajátosabb munka-törekvés és eszmekörébe
kell, hogy tartozzék.

Cikkem végére értem. H.-lyhiány miatt — sajnos — csak rövidebb részleteket nyújthattam, mint minőket az összefűggéx, illetve a megértés fonalának megtartása céljából előnyös lett voln* közölni. Részben ezért is megkísérlem röviden összegezni az eddig mondottakat, illetve a tanulságokat és konklusiokat tömören cnoportosí-tani: Ámbár a betegség elválaszt-halion tprtozéku, tuUjdonsnga az az emberiségnek, tnégls az összesség tartós (relaliv) egészsége nem utópia, dacára a kulturn betegség keltő tényezőinek. Az orvostudomány történelme bizonyitji, hogy az emberiség fejlődése, müvr'ődé.se és az orvostudomány kölcsönhatással voltak és vannak egymásra. At orvostudományok természettudományi bázison nyugos/nak és ezért csak az alkothat maganak helyes fogalmat az orvostudományokról, (a nép3<crü felvilágosodást véve itt főleg tekintetbe) akinek kellő természettudományi tu dása, műveltsége is van. A föld meghódításában az orvostudomány-nok is nagy szerepe van, de nem kevésbé a lelkek meghódításának terrénumán is. „A betegség semmi egyéb, mint m<gváltorotl föltételek szerinti élet." Az orvoslás tudo miinya utoni töfekvés az emberi ség történetében oly régi, mint maga a betegség. A történelmi korok mindenkori világnérlete, életfelfogása és a filosofitja najjy sze-rrp-t játszottak az orvostudomány fejlődésében. Az orvoslás é» „a természet gvógyefői" egymást föl tételezik. Az orvoslás lényeges Jól tétele a gyógyulás lehetősedben való hit és az orvos szemelye, tudása, lelkiismeretessége és magasubb er kólesi nívója iránti bitalom (Víj. lóv.)
„M.gy.r • magyarnak nem lehet ellensege".
horlhy Miklós.
A kanizsai nyomorenyhitő akció.
Folyamatban a segélyezés. — 7000 ember jelentkezett a Horthy-inségakcióból való segélyezésre. — Jó módban élők is igényeltek segélyt. — Mit kapnak a segélyezettek. — A közélelmezési hivatal óriási munkája. - A mozgalom jelenlegi állása
Nagykanizsa, január 24.
Lapunk már több ízben részletesen foglalkozott a Horthy-ínség-akció ügyével. Megírta, hogy a nyomorenyhitő mozgalom irányítására helyi bizottság alakult dr. Sabján Gyula polgármester elnökségével, amely n segélyezés alapelveit megállapította, majd saját kebeléből kiküldte az adókivető bi zottságot, egyben megbízta a Közélelmezési Hivatalt a segélyezendők névjegyzékének elkénzitésével. Ezzel azután megindultak a mun kálitok.
Az adókivető bizottság hamar elkészült munkájával. — Jóllehet a nagybizottság 10 millió koronában állapította meg azt az összeget, melyet szükségesnek tartott arra, hogy N&gykanizsán eredményos nyomorenyhitő mozgalmat lehessen lefolytatni, az adókivető bizottság csak 6 és fél millió koronát vetett ki. Ezen adóból mai napig nem folyt még be három millió.
Az adó behajtásával párhuzamosan haladt az ínségesek összeírása. A kibocsátott jelentkezési felhívásra 7000-nél több személy igényelte, a városi Horthy-inségakció támogatását.
A városi közélelmezési hivatalra és a közjóléti bizottságra hárult azután az «"z óriási feladat, hogy n sok ezer igénylő közül kiválassza a jogosultakat, a támogatásra és segélyezésre tényleg rászorultakat. Nehéz, hálátlan és nem kis felelős séggel járó munka volt ez, mer' amint a felülvizsgálat alkalmávni megállapítást nyert — a sok je lentkező között nem csekély szám bt-n akadtak olyan tág lelkiismeretű egyének, akik n mai gazdasági viszonyokhoz mérten jómódban él nck. egyáltalán nem nélkülöznek és semmiesetre sem tartoznak az ínségesek sorába. Sokan jelentkeztek olyanok — akiknek házuk és szántóföldjük vsq. Szőllővel és igás állattal rendelkező gazdak, jói ke reső iparosok, tisztességes fizetésű alkalmazottak. Felületes elbírálás mellett, — vagy kellő lelkiismeretes felülvizsgálás hiányában --ezek közül sok-n belekerülhettek volna a segélyezendők és támog.i tandók névjegyzékebe — rovására és kárára á tényleg ínségeseknek.
A városi közélelmezési hivatni — élén Sárkány Mór hivatalvezető vei — óriási munkát végzett. Al»-pos, gondos é» lelkiismeretes mun kát. Helyszíni szemle alapján álla pitotta meg minden egyes segélyre jelentkezőnek vagyoni, kereseti, c»a-
— S-ját tudósítónktól. — ládi stb. viszonyait és csak ezek után tartotta meg döntését a közjólét! bizottság és a helyszínen szerzett tapasztalatok gondos mérlegelése után állította össze a segélyezendők pontos névjegyzékét.
Akikről megállapítást nyert, hogy megélhetési keresete vagy vagyona után biztosítva van támogatás nélkül, avagy hogy ínséges helyzete munkakerülő voltának tudható be
— azt természetesen a tárgyalandók és segélyezendők sorából töröttek.
A bizottság — nagyon helvesen
— elsősorban és legfőképpen a vagyönUW.n elaggottakat, azután a nagy családdal és csekély keresettel bíró munkásokat és kisiparoso kat ajánlottá a nyomor-enyhítő mozgalom keretén belül való támogatásra. Volt sok olyan eset is, hogy a nagy család egy részének juttatta csík n kedvezményekot.
A hétezernél több jelentkezőnek ily módon való alapos megrostálása után a bizottság 3000 személyt javasolt az inségakció kere tén belül való támogatásra.
A támogatottak havonta 6 kg. lisztet kapnak fejenként (a kenyér-lisztet 70. a főzőlisztet 80 koroná ért.) Méltányos esetben (tehát csak korlátolt számban) a liszten kivül havonkinl 30 dkg. zsirt, kilogrammonként 200 koronás áron. Azonkívül csaladonként és havonként 1—2 métermázsa hasábos tűzifát métermázsánként 200 koronás ár bari. Azok, akik még ezen kedvezményes áron nyújtott cikkek megvásárlásához scükséges pénzzel sem rendelkeznek, h«vi 600—1000 koronáig terjedő készpénzsegélyben részesülnek.
A kedvezményes cikkek átvevé-séhez szükséges igazolványok kiállítása és ezek ellenében a járandóságok kiosztása a közellátási ütemeknél már serényen folyik.
A készpénzsegélyek kiutalását r. fenti igazolványok és a közjóléti bizottság által erre a célra elkészített névjegyzék alapján a városházán dr. Novay Imre városi aljegyző intézi.
A bizottság a segélyezendők ellenőrzése kapcsáig meggyőződhetett arró', hogy Nagykanizsán súlyos, nagy és kiáltó f nyomor a nincstelenség soraiban Azonbsn a város vezetősége áthntva a Kormányzó ur nemes intencióitól — mindent elkövet a szomorú árnyék, a nagy ínség enyhítésére. (*)
Akisántánt szervezett propagandája Magyarország ellen
Stockholm, jnn. 24. A Svenska Dagbludet tegnapi síim. vejércikkben tojil.llo.it Magyaioiarég es a kisantant visiilynv.l, A cikk hangoztatja h'.gv » trianoni Jlcr/ődéi igen keményen bént .1 Magyaroraiággal — A legulóbbi hetekben - fol,ta!jo a lap — „erveiett propaganda indult meg, .melynek ([yokerei nemes,k Bukarestben, Pritgéban és Belgrádban d. a svéd sajtóban is éreihetik. A legutóbbi politikai válsigról kiderüli. hogy nem voll.egyéb, elsietett propagandamunkanél. A lap kiemeli hogy milyen nyugodt .nsg.t.rlisl tanu.i. a magyar korrainy, amcl, a' bud.p sti anténtbixotlaagot felhívta, hogy Indiának „igoru vi.Uil.tot á magyar romén határon. Ennek a vúsgalalnak eredménye ismerete. Telie. vereségét jelenti a ki.intint propagandának. Al úgy folyésa beig'.íol . hogy bizalmatlan t.rló.kodia 1,en helyénvaló «>.el . prop.g!ndé«Í ..emben amelynek nme, má, célja, mint »r, ho2y a külföld kó*véle.„é nyé. u belevon,, a, és.ak felé meghosszabbított Balkin e,ó„é,kő«éseibe.
HÍREK.
_
Egy évszázada,
hogy Kölcsey Ferenc u nemzet imáját megírta, Csodálatot a sors forgása, hogy évszázaddal előbb, vagy utóbb a lelkek könyörgése ugyanaz. A magyart akkor is maga alá gyűrte a rabiga, a szenvedés és életünk kereke ma is alulra fordult. Akkor ezer esztendő szenvedésével érdemeltük ki a jobb jövőt s ma ujabb százados szenvedés után — ismét alul vagyunk. Pedig van e nem zet, meh/ hűbb volt Istenéhez, többet küzdőtl^jrolna nemzeti önállóságáért, amely több vért áldó zotl volna a boldogabb jövőért, mint a magyar ? Kölcsey könyörgése hatja át ma is minden ma-
Íyar lelkét $ talán soha bensőben, érzésteljesebben s nagyobb vágyódással nem hagyta el ajkún kai a* ima: Jsttn áldd mtg a mogoartJ .
— Időjárás. Az Időjórástani Intézet jelentéte szerint hazánkban nz elmúlt napon a hőmérő a leg-többhelyt a fagypont fölé emelkedett. Csak nagyon kevés helyen fordult elő némi fagy a hajnali órákban. A továbbiakban, a jelentés szerint, változékony idő várható mérsékelt fagygyal és sok helyütt havazással.
— Dr. Tarányi Ferenc hivatalos kaolzaal útja. Zalavár-megye uj főispánja dr. Tarányi Ferenc folyó hó 3l-én délután 6 órakor érkezik elsőizben mint főispán hivatalosan Nagykanizsára, mikor is a v.iros ünnepélyesen fogadja. A főispán február elsején délelőtt fogadj« a képviselőtestület és a különböző hatóságok és hivatalom tisztelgését. A képviselőket dr. Stbján Gyula polgármester vezeti ii főispán . elé. A főispán aznnp különböző hivatalos látogatásokat tesz, mojd este részt vesz n megyebálon Másnap, február 2 án jelen lesz dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter fogadásánál és este a Polgári Egylet ünnepi bankettjén. Dr. Tarányi nagykanizsai tartózkodása alatt a „Centrál-szálló-ban fog lakni.
— Érdekes nász. özv. gróf Somssich Bélánét azül. coredoi és starkenbergi Coreth Erzsébet grófnőt a napokb >n vezette oltárhoz a habócsai plébánia-templomban Merész Gyuln festőművész-tanár. Az uj házaspár azonnal elutazott Olaszországba.
— A főiapán vasi Inatallá-elója. Ma délelőtt fog nagy ünnepi keretek körött végbemenni dr. Tarányi Ferenc Zalavármegye főüpánjáaak beiktatása a vasvár-megyei főispáni székbe. A vármegye részéről Bődy Zoltán alispán és dr. Brandt Sindor vesz részt az ünnroi aktuson, mig Kanizsáról dr. Gyömörey István főszolgabíró, ujnépi Elek Ernő, Nóvák János v. nemzetgyűlési képviselő és dr. Hajdú Gyula fognak részt venni.
— MUvészeat Letenyén. Kellemes művészi estben volt része Letenye közönségének. A* eatély különös érdekessége, hogy helyi szerzők darabjai kerültek szinre. Így »Az áldozat" című hindu daljáték. Papp könnyen gördülő szövegére dr. Frühwald inventíosus fülbemászó dallamot irt. Az énekesok közül P»pp, és Guzmits komoly értékű hangji tűnt ki. A darabban előforduló ballet —
1923. január 25
/v/M-A 1 KUZLOKI
melyet Mally Dóra, Marton Kiéri, Fodor Lili, Szabó Irmus és Licht
Rózsi táncolt — nagyban hozzá-járult a darab sikeréhez. A darab kiváló rendezését Papp nagy hozzáértéssel látta el Grandiózus volt Mftlly Dóra külön táncszáma. Táncának klasszikus finomsága mimikája — bármely komoly táncmü vé'iznőnek díszére válna. Spinre került még „Az őrnagyné" cimü kis dráma, dr. Frühwald szerzeményében. A darab meséjében uját nem kaptunk. Az alakok n valószinütlenségben mozognak. A szereplőkről azonban a legjobbakat mondhatjuk. Dr Tóth Lajos művészi játéka teljesen kifogástalan, Tompa Márta drámai hangja jól hntott, Papp szerepében a meg szokott biztonsággal mo«og. Jó volt még-wJ&ller József, Harsay Gizi tánc művésznő tánca a közönséget teljesen elragndta éa a taps ból jutott kitűnő partnerének Papp Lajosnak is. A közönség a legjobb hangulatban hallgatta végig az előadást, sokat tapsolt a szerzők* árk. Az estély értesüléseink szerint, mintegy 100.000 koronát juttatott u Horthy Ínség akció javára. A buzgó rendezőség munkásságát cdandóun támogatta EmŐdy Géza js>ásbiró.
— „A halál jegyeseinek*4 néven n Zaloi Közlöny által n kanizsai Jó»aef-főherceg tüdőbeteg-gondozóintézet fenVölt céljaira megindított, m tüdőbetegeket, a „halál j^yyeseit" megmenteni és őket az életnek és a termelőmunkának visz-»r adni célzó morgaiomm kövessi Boér Gusztávné öm*ltóságához a kővetkező adományok folytak b*: Kai.ser Sándor vezérigazgató 2000. Nóvák János v. képviselő, földbirtokos 1000, Miltenyi Gyuláné 400, Skopál Antal 300, Bobeht Mátyás ezredts 200. dr. Beusterien Erich rendŐrtnnrscsos 200 K.
Hűszük, hogy ezeket az adományokat követni foyják m többiek, és nem lesz xenki, aki tehetségébe* mérten ne járulna horzá n „halál jegyes-inek" megmentéséhez.
— Gondnokság. Erdei Péter és E-dei Péteiné Kovác» Rozálin /*lsc«óbi lakosokat a zalaegerszegi kir. törvényszék gondnoksá/ al.i helyezte.
— Ax ebadó. Az ebadónak 1500 K-ban való megállapítását mintegy 30 nagykanizsai l»ko» megfeleb-be»te. Znlavármegye közigazgatási bizottsága állapította meg *» adót a megye területére, a felebbezést is tehát a bizottság utján kellett a földmi vetésügyi miniszterhez felterjeszteni.
— Holttányllvánltás. Sípos Lajos hahóti fö dmives, aki 1893 ban Síületett, a 20. h. gy.--zredbél 1915. márc. havában az orosz harc téren eltűnt. (Nagykanizsái kir. já-róftbiró-ng.) '
— Palyáxat- Az igazságügy mlnis'ter a ves premi és n let-ny^i kir. járúsbiró«ágoki)ál egy-egy X. fizetési os'tal>ba sororott telek-könyvvezetői nllásra pályazatot hirdet.
— Megkönnyítik a Jövő delml adó flzetéaét. A pénz ügyminiszter — mint értesüiün< —
az 1920. és 1921. évi jőved-imi
adó fizetése körül engedményeket fog tenni, amennyiben az . dózók nem lesznek kötelesek a kivetett adóösszeget felebbezésre vató >«■ kintet nélkül, egy Összegben 15 napon belül megfizetni, hanem jo guk lesz arra, hogy csak azt az ösazeget fizessék meg, amelyet a régebbi kivetés slapján legutóbb fizettek, vagy amelyet ssját valló
Cree őrnagy dönt a két zákányi sziget dolgában.
Nagykanizsa, jan. 24. (Sajit tudósilónktól.)
Jelentettük, hogy a Zákány melletti két Dráva-sziget dolgában nem sikerült a megegyezés a jugoszláv delegáció magatartása miatt, ugy hogy magyar mint jugoszláv részről a delegállak visszautazlak. Munkatársunknak alkalma volt a magyar delegáció vezetőjével beszélgetést folytatni és megkérdezni, ki Cog most végérvényesen a két Drávasziget hovatartozása fölölt dönteni. Kérdésére azt a választ kapta, hogy a magyar bizottság felterjeszti aktáit, tercpvázlatiút cs erősen megindokolt erveit a párisi központi bizottság vezetőjéhez - Crec angol őrnagyhoz, aki a két sziget hovatartozása fölött végérvényesen fog dönteni.
A kanizsai husvizsgáló tanfolyam.
Nagykanizsa, jan. 24.
Mint megírtuk, tegnapelőtt nyilt meg ismé> közel tiz évi szünetelés után az első nagykanizsai husvizsgáló tanfoiyam, melynek hallgatói a társadalom különböző rétegéből kerültek ki és a Frigyeslaktanyában nyertek kedvezményes ell itást arra a négy hétre, amelyre a tanfolyam tartama meg van áilapitva. A hus-virsgáló tanfolyam vezetője Kertész Lipót m. kir. állatorvos a tanfolyam elméleti részét a városháza egyik szobájában tanitja, mig a gyakorlati kiképzés a vágóhídon történik. Érdekes, hogy n »ok jelentkező nemcsak Z «lav^rmegye — de az ország különböző megyéinek terű letérői valók.
• A tonfoly*m vezetője a sok jelentkező kö'ül n következőket hívta
be: 1. Schneemann Adám Srepet-nek (Zsla vm.), 2. Szatmáry László Nagyszakácsi (Somogy várm.), 3. Rohrer János Szabás (Somogy vm.), 4. Gál Kálmán Zalaháshágy, 5. Ló-rencz János Szalka (Tolna vm.), 6. Müller András Szakadat (Tolna vm.). 7. Horváth István Orom (Tolna vm.), 8. Tóth Jó/sef Sár-srentlő'inc (Baranya vm.), 9. Kozma György Taranv (Somogy vm.), 10. Holmi István Dég (Veszprém vm.), 11. Kovács Ilié* Nagykanizsa, 12. Lskner Imre Ikervár (Vas vm.), 13. Reis/ner Ferenc Magyarszentmiklós (Zala vm.), 14. Cseszprény András Egyed (Veszprém vm.), és 15. Köcski Fábián Zalnapáti.
A tanfolyam befejeztével mioden résztvevő hutviisgá'.ati képesítést nyer.
másuk alapján fizetnének. A hátralék fizetésére az adófelügyelő ha lanztást és részletekre való beosztást aihat. A rendelkezéssel a miniszter az adófizetést akorjn kőny-nyebbé tenni.
— Vasárnap tartják meg a pécsi gaxdugyUlést. A vonat közlekedés kényszerült beszüntetése következtében Péciett az elmúlt vasárnap megtartani szándékolt gazdagyülea elmaradt. — A gazda gyüléat most vasárnap délelőtt la' t-ják meg. A gyüléaun megjelennek a kisgazdaintetmények vezetői és az Összes hatósngok kiküldöttei.
— Kedvezményes áru cipő a közalkalmazottaknak. A pénzügyminiszter rendeletet bocsátott ki, m«-lv szerint á köztisztviselők, alkalmazottak, nyugdijasok, kegydijasok éi özvegyek részére kedvezménye* áru cipőt adnak ki. A julius elseje óta alkalmazottak s nem közigazgatási alkalmazottak nem kaphatn-ik kedvezményes cipót. A kész cipő ára 1500 kor., a mérték után készülő cipő 1200 koronával d'Agnbb lesz. A cipőutalványt junius 30 ig, a cipőt aug. 31 ig kell átvenni, minden késés a Cipó megtéritésnélküli |ú nem adásai jelenti.
— A rendőrségi egyenruha vlaelése. A belügyminiszter elrendelte, hogy ezentúl a rendőr-tisxtviselőknek é» biztosoknak minden kőíhatósagi ténykedés gyakorlásánál egyenruhában kell megjelenniük.
— Gőzeke szántáshoz sxBk-ségoa szén biztosítása. At Alsó dunántúli Mezőgazdasági Kamara ezúton felhívja a gőzeketulajdono-aok figyelmét arra, hogy n szín-ügyek kormánybiztosának rendel kezése szerint a tavaszi gőzszán taahoz szükséges szénmennyiség Iránti igényüket legkésőbb 1923. évi január hó 31 ig jelentsék be az O szagos S'énbizottságnál (Bjda-pest, VII., Erzsébet kórut 43.) A
kiutalás iránti bélyegmentes kérelemhez hatósági igazolvány csatolandó a tavasszal gőzekével felszántandó terület nagyságáról, tekintet nélkül arra, hogy az előző években részesült-e már szénkiuta-iósban, vagy sem. Szántógépvállal-ko/ók saját címűkre szenet nem kaphatnak. — Ebben csakis axon uradalom, vagy gazdaság részesül het, meiynél a bérszántást vége/ni fogjik. Elkésve érkezett vagy híá nyos felszerelési kérelmek figyelembe nem fogna'* vétetni.
— Uj lap a vendaégben. A kétnyelvű magyai-vend Mursika-K>njna cimü lapon kívül ujabban ismét egy kétnyelvű magyar-vend havi folyóirat indul útnak Luthár Adám b-tly<indi ev. lelkész szerkesztésében. S >k sikert I
— Az Erdőbirtokosok Fa-értékesítő Részvénytársaság futelepén (a Transdwnubia gőzmalommal szemben) a faapritó üzem elkészült és a legkitűnőbb minőségű aprított tűzifa bármilyen meny-nyiségbrn házhoz szállítva és pin-cebe (vagy faházba) berakva kapható « hatósagilag megállapított áron. (Telefon 193.)
— Elveaxett szombaton este a D-ák téren, illetve a Főúttól a Teleki-utig egy ezüst karkötő. — A becsületes megtaláló értékénél magasabb jutalomba részesül a kiadóban-
Elveszett fél pár fekete keztyü. Becsületes megtalálót kérem a kiadóhivatalban leadni.
— Mesedélutdn. A nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet nagy érdeklődést kiváltott, szombati éa vasárnapi mesedélutánra a jegyek ma csütörtök és holnap péntek délután 2—4 óra közt átvehetők, Illetve megválthatók a Gaaino helyiségében. Meghívókat nem küldtek szét.
— Uránia. Jön i „Sodorna és Gomorba".
— Ax Iparos Eftély végleges
programmját tegnap délután állapította meg a vigalmi bizottság. A műsor a kővetkező számokbél áll. 1. Nagy: Kovácsok sztrájkfa drámai költemény. 2. Katonazenekar. 3. Oláh: „Kalandom «gy azáx ölvenkilós asszonnyal" (humoros novellájának felolvasása.) 4. Az ipartestületi dalárda énekszátría. 5. Nagy: Petőfi óda. 6. Müvéazi zeneszám. 7. Prológ éa élőkép fíossó József rendezésében. Előadás után 4 óráig tánc lesz. Buffet. Jegyek Ifj. Wajdlts-féle kőnyvkereakedéaé-ben (Gutenberg-nyomda) kaphatók.
— Meghívó. A Nagykanizsai Első Temetkezési Egyesület évi ren-dea közgyűlését 1923. évi február 4 én délután 3 órakor a Teleki uti áli. elemi iskola helyiségében tartja meg. Tárgysorozat. A mull áiri zárszámadások bemutatása ; o folyó évi költségvetés megállapítása és egyéb indítványok. Amennyiben a tagok határosat képes számban nem jelennének meg, az ujabb közgyűlés
1923 évi február 18 án ugyanazon időben és "helyen fog megtartatni. Az elnökség.
— A Nagykanizsai Vendéglősek, Kávésok, Mészárosok, Pincérek Segítő EgyeaUlete folyó év február hó 8-án k C»aino összes termeiben tartja ez évi tánc-estélyét szigorúan zárt körben. Aki jól akarja magát érezni, vigkedéllye! akar ogy k-idves estét eltölteni, sz ne mulssaza el, mert feledhetlen kedves emlékekkel fog onnét távozni. Jó ételek, italok s elsőrendű zene fog a közönség rendelkezésére Állani. Belépődíj szpmélyenkin' 150 K. Cv'ladjegy 3 személyre 300 K-E helyütt is felkérjük az összes vendéglősöket, kávésokat, hogy a kiszolgáló siemélyzet a bálon szintén részt vehesen, kegyeskedjenek aznap este a vendéglőket 10, a kávéházakat pedig 11 órakor lezárni. A rendezőség.
„kaaiuüi i.«j«." irarro
rolnii. tJE.ajA.cl] tÁititt. k»IlfJOf« txltti Mt»4«>iM ki.-Satí UrcrmJtOxtS : U^.rtííii Kottrt-ni i i . V.. /ohu-wi IO.
- Zonomtt ajdonsáyok. .Magyar élei* dalciklus, rcnéjét PeV.fl SaoJor var-x«ire irta: l.ányi Viktor, P«tM «zázeszt«o.
ünnepére .Olivia fceieaftnA" zentjét tit—iy Miksa vt:-.ixc ttetti: ISuttksy Ákoi op«r«-t !t!v'«útb<D) BoJroxi Zngnjoo4 kél uj núfíy'«r J.l« ,Régi.Ul... Ré«i ny«x* zenéjtt szerze: H*lényi-IUiJlb«rgrAlb.-it. — Kaphatók Fischol Kúlöp Fiat kf<nyvk«ros-<t edesében
A Vtlag-mosfá iz«nzá<Ws *m«n-kai tlÍKer bemutatót tart ni t é« péntekao,
•ti'.ikor i* bamuUtja Róbert i.ouis Stcrensoa aruerikas r<> hir«« r«Kény'l. a ,S*táo karmok* cimüt tiunan, melynek kelt.'s íószaro-pét John frurymore, ■ vilijjhlru átváltozó ame ik^i mj.<»i krailja. — J«'»a .Viola, ax ul'o'Ji huaniia,1 b«(ó Eotvós regénye.
Mlndon moghttláa a lábtól arod, e:ért ajanlatot mtleg gyzipjubarlsnyak vím* iés« meg egy í«;e!e»»«J a legjobb
anyagból készítve Ftlipp tuir.invakot-Sdéji-ben. S'ombithely, Széli Kálcnán-olca
-- ürsnla. CsilUirtÖkÜD és pénUken: .VjnlászzsÁkmány* (efty »-«géoy leány tór-téncte) J:«ma :< fcl.onisban. .Komévliások*,
• igjal' k i felvonásban. — .Sojoma éa
• .omorh«* elóa4»s»l hétkornap ' ,6, '/i^ ** '/, lU órakor, úonepnap i, 7 é» 9 ör«kor. Blóadások kezdetén az sjtókat lezárjuk At Igaztr.aló'á^; ezen iolézkcJé>t tzl^oxuan végrehajtja.
A pénzintézetek revíziója.
Budapest, jsn. 24. (Telefonjelen-lés.) A pénzintézet? központ revl-zorol ma megkezdték a kisebb peatl bankintézetek revízióját. Ezen revíziós munka a vidéki pénzintézetekre is ki fog terjedni.
Ismédét Utartóxtatták. Konstantinápoly, jan. 24. (Éjfélkor érkozett.) Isméd basát Aogo-róban letartóztatták Kcmál b««a egyenes parancsára.
4
ÍAIM KÖZLÖNY
1923 innuár 25.
EREOETI SÜRGÖNYHASOUT
Turul cipőraktár Nagykanizsa
Hozza forgalomba a küldött 3/M. jelzésű prima boxbőrből készült férfi Goodyear varrott füzőscipöt
5110
koronáért.
Turul Központ
Budapest.
Valuták és devizák =
K.pakoo 9900. Font (Loodon) ,12376-1267a, Dollár (New-York) 2640 -2736. -Francia fisok (Paris) I V1 — 181, "Márk* (&er-Uo) 13 - IS. OUulira (Milsoo) 120-5—132-6 Osstrik korona (Bécs) 37«>—390, Lel (Buka-rejt) 13- 14. Siokol (Prága) 7-4-78, Svájci frank (Zürich) 495 - 516. Dioár (Zágráb) 24—26, Lengyel márks (Varsó) 0-10
Zürichi zárlat
ÜerlinVJ-60 Amsterdam 212 00, HollaaJla, New-York 536-00 London 2438. Piri. S476, Milano Í690, Prága 14.85, Budapest 20 50, Zágráb 475, Varsó 2 00. WUt 0-74. SsófU 340 0»*trák béjy. 0 75
Termény Jelentési
bQM (TUsávMáki) 12600—12700, egyéb 12500-12050, ross 8100-8200, takarmány írp* 7900-8100 tór árpa 7800-8000, sab7S00-7900. tengeri f000-8200, ropc. 14000—14ÓC0, korpf 5000 - 6200, köles 86CC-9000
Budapesti állatvásári
Maibahui I. r. egészben 410-620, hátulja 460-680. eleje 370— 510, II. r. egétibeo 290—380, bátolja 310—410, «l«j« 230-300 NövenJík ma/ha: I. :. cgcubon 300-320. borjú (ólútt bórb) 640-070, Ké»»let: Nsgy. uaxha 126, eladás 07, — Növendék aoath. 6, elsdá* 5, boxju 000, eladás 000, Marha hór 500-630, boxjubór 1160 -1200. ílirkr —, eUdva —, Juhhui —.
Sertésvásár i
F elhajtat 900, Elkelt dtílg 6i0, Ott* — Kusíp 600, Kóonyü —, L r. 610, II 580 Zsli 835, S talonná 650, Leh. hu» 600.
Értéke}::
M»gyar hitel 14000, Osztrák hitel »1760, Hazai 62t0, Jelzálog 426, Leszámítoló 1760, Kereskedelmi .Unk 2t»2- U Magyar-01a<t 610. lieocsim H7.U00, Urasche 30000 Alt* Udoj szén 17Ö.OJO, Szászvi.i 50"ü0 Saljt Ur;i»l < 9.260. Uflkányi 107 (Mj, Rima 10950. Schliik 9800. Guttaunn 31- 00, Nssiü 13000 Danic* 132"U, Klotild 7800, Maj^ar cukor 516 OO, Adria 46600, AttantiU PX), Királytól 600j, Bomyák-Agrár isCO. Llp-ták 3526, Phiftus 7960, V»sw. Villamos 9200, Cirolla 11- 00, Konkordia 1)000. Déli Vasot H4<0.
Fcitiú* w^.'kessuó Benedek Rezső.
Apró hirdetések
11J». iO Ii4l( ICO koroaa. iMtaftkb »«l<t«l • •ad.ll itxtk rtapUn •a*mllMluak. Alláal kor*«AVti*k 00 Miul4k ir«»i«t»4ii7.
KlfMiatt Iri^i dCtMtt r„ lOheoapo. -UlU, koljí. Nyom/.veitlO »II4 jit.lcrr-.biQ r. tin". I Xtineth 41! írníftr l*fllírm««tlín/l
u ktlrl »<k»i»jr. utfekw iuqix h irimb Irtiiet. «<jfotmi tik Tlitco i<t*t«a otr«6a «Urt4. Mt(Mfciath<tfl a kli44&iv«u3UA.
Siolftuk, »«fjr laolfHwl .jiaLcoíik rj) fciUWrnto, Cta • lUd<iiT»t».t-«a. «■!})
Kiutal. jömunkAi .n-nnal UU
TtUtil l»lj*>«atli»n' í. ;»f.,l(tlcl Hiurj.i K»r(-!j. Síf^twi. (-íj,
Köayvvcsetcs'iei ixúksége^ mioiieafajl*
üzleti könyv
kisebb <s rvagj-ob. meretekben.
Forgalmi adókönyv
Levél- és szím arendezík
Gyorsfűzők mindenféle írószer
legolcsóbb napi á^on kaph«tok
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv- papuaruházábsn, Nsgykanizsán
AUTÓJAVÍTÓ ÜZEM ÉS SZEMÉLYFUVAROZÁS! VÁLLALAT
CZIMMERMANN ES PINTÉR
NAGYKANIZSA, RÁKÓCZI-UTCA 12.
Tataion 3-34.
Tataion 3-34.
w Fuvarozást iutányos áron vállalunk.
100 holdas birtokot vennék
nyékén. — Ajánlatokat c Up Iciadőbivata1ába kérek. — Közvetítők kizárva.
A for^almiadó blokk
használatára
figyelmeztető felirat
deklire kasírozva kapható
lapunk nyomdájában.
QUITTNER ARTHUR
Teleion:
394
hatAaáfflIag anKsáélyotott vlllanysxorolö
NAGYKANIZSA, KOLCJEY-U. 17.
Elvállal
Telefon:
394
vllli«lt4al voxaUkaV, motorok, oatlllrok, valamint telofonok, oaongOk ás Jol*Ö-kéaxüiókok folasoroléaót. k»»tóly-vlllamharltó barondas^aát. Utadon D*m& villamos munkálatok gyorsan oarkÖzSltotnok. Staksxordon vógxl motorok nJrat«koroaolóail<t. Min-oanamü 6gÖk raktáron.
OLCSÓ,
mert jő, a* elsőrendű anya^ből
Argent János
»«4«ra ci^u4iiitét>ei kiwJlt cipó
Nagykanizsa, Deák-tér 1.
•Úlsndóan raktáron kezse! OOlxoiott fekete is siioes oox. ch«vr«au, ssarvas, srli-iop. Ukk, xe!yom t* bárxonycip<5k.
Gyermekcipő különlegességek I
.POOOOOO OOQOOOO QPOQOOQOOOOQ gJOOOOQOOQOOOQOOQO
0
Könyvnyomdai munkát ^ Könyvkötészeti munkát
-...... Müvek, folyóiratok, meghívók,
eljegyzési és csketésí kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakb? vágó munkákat pár óra alatt készit
m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárköny-vek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
COPOOOOOPOOO OOQOOOO oo QOO OOOOQ00000000000000<7
: I i»0tui«IJon.»joí ZaU' « Gv.rmmt ttonyrnyjmil4l4B.il.
Lengyel katonák a Ruhrvidéken.
Varsó, január 25. (Exprcssz-távirat.) M» délelőtt kelt pnranccsnl elrendelték, hogv mindazok a rendelkezési állományban Ievrt tisztek és katonák, akik a vasúti és bányaüzem! minisztérium szolgálataim tartó nuk, — azonnal vonuljanak be csnpnltestelkhcz, hogy a franciák segítségére a Ruhrvldékre legyenek vezédyelhetők.
A kisántánt hadikészülődései.
Szervezett aknamunka folyik Magyarország ellen. — Vála szol a miniszterelnök. — A nemzetgyűlés mai Blése.
A német példa.
Irt*: Varfj* Béla.
Most, hogy a francia gyűlölet-politika kétes győzelmének eredményeként ü Ruhr vidéken fran« ci» kntonnk szeges bakancsa alatt nyög az Ősi német föld, u fegyverek csörrenésr és az ágyuk dübörgése felrázta a nemzetet s elszánt egységbe kovácsolta az eddig ellentétesen érző lelkeket is. Ltomlottak a válaszfalak, melyek partokra különítették a nemzetet. A? élet vngy halál mesgyéjén minden német rá eszmélt erra az igazságra, hogy a nemzet életét csak az együttes erő és akar«t mentheti meg.
Egymásra ismert most Németország minden ffo,- teátvérként ragadta meg egymás kezét a német nagytőkés és n legszegényebb munkái, kinek lelket dühös spartachus tanításokkal mételyezték meg a moszkvai agitátorok. Á nemzeti öntudat vaspáncélja mögött néz ma minden német farkasszemet az ellenséggel.
A bányák tárnáiban elhallgatott n fúrók berregése, kihűllek u gyárgépek kazánjai, nincs munkás, aki csákányt venne kezébe francia parancsszóra, nincs tisztviselő, aki érvényt szerezne a francia akaratnak, a vállalkozó nem állitia üzemét az ellenség szolgálatába. Az egész Németországon' n tiltakozás szava zug végig elomi erővel: a társadalom egy hatalmns egy vétóban egyesül.
Megkapó példák sorozata iga xolja, milyen hatalmas annak az egységnek eeje, amely a német társadalmat vaskspociként tartja össze nemzeti megpróbáltatásának e súlyos idején.
Legeklatánsabb bizonyság erre a bádeni példa.
Degoutte tábornok szenet ajánlott fel Bádennek kedvező feltételek mellett. Ezt az ajánlatot azzal utasította vissza Báden, hogy a többi német államokkal szemben aemmifélo előnyt nem kíván élvezni a franciáktól. Ez és az ehhez hasonló példák világosan igazolják, hogy ma az egész Németország egy frontban áll a franciákkal síemben.
Az egészből pedig csak az a szomorú tanulság, hogy miért kell egy nemzetnek » sir szélére jutni, hogy végre önmagára ismerjen s csak akkor fogjon össze testvéri egységben, amikor már megkondult feje felett a halálharang.
„Magyar a megyarnak nem lehet ellensége".
Horthy Miklós.
Budapest, jan. 25. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) A nemzetgyűlés mai ülését háromnegyed 11 órakor nyitotta meg Szcitovszky elnök.
Baross János napirend előtt szólalt fel. A nagyantant valószínű beleegyezésével a kisantant demar-sot demars után Intéz n magyar kormányhoz. Hónapok óla mesterségesen szított politikai hadjárat folyik Magyarország ellen. Noha Magyarországon semmi néven nevezendő fegyverkezés nem folyik, mégis nick curteri regényességgel regélnek a mogyar irredenták mozgolódásairól. Msgyurorazágon háborúra nem uszít senki, mi ciak azt akarjuk, nogy a magyar azuve-lénitáa sérthetetlensége minden körülmények között fentartessék. A magyarság bilincsbe van verve, mégis nyugtalankodik a kisantant, dc erről mi mogyarok igazán nem tehetünk.
Igaz, hogy a magyarság közvéleménye egységesen tiltakozott n trianoni erőszakoskodások ellen és ez az egységes front az, amely minden valószínűség sierint megzavarja n kisantant számításait. A legutóbbi tornán megszállás is vaklárma volt amely Romániának 10 millió leire rugó kiadásaiba ketült. Csehországban, ha ugyan még lehetséges, a a félelem még nagyobb, mint Romániában.
Nagyon érdekes azonban az, hogy amig a cseh, román és jugoszláv katonai kőtök állandóan ret tegnek a magyar támadástól, ad dig a kisantant mindent cikövet a magyar nemzet erőtlenségének és tehetetlenségének lerajzolására. — Még a Népszövetséget is károsan akarják befolyásolni, ez azonban, mint n kisantant annyi más terve, ugyancsak nem sikerült. Nyilvánvaló tehát, hogy a kisantant leplezetlenül Magyarország megsemmisítésére törekszik. Szeretne hivatalos nyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy a magyar kormány mit hajlandó tenni és mi a kormány álláspontja ebben a kérdésben ? *
Baross János felszólalására a miniszterelnök általános figyelem közepette a kővetkezőképpen válaszolt :
A képviselő ur nzt mondotta, hogy vészkiáltásunkkal nlarmiroz-zuk mi egész Európát és mutassunk ró, hogy a kisantant /llamaiban milyen aknamunka folyik Magyarország ellen. Azt hiszem, tisztelt nemzetgyűlés, hogy erre nekünk semmi szükségünk.
— A magyar nemzetnek legnagyobb fegyvere igazságának tudata én ebben a fegyverben megbízható. Láttuk éppen a közelmúlt napokban, hogy a magyar nemzet önbizalma és igazsága képes volt eltüntetni it külpolitika egéről azokat u fellegeket, amelyek napokon keresztül fenyegettek.
— A tisztelt képviselő ur azt kérdezte tőlem, hogy van-e tudomásom j.zokról o hadikészülődésekről, amelyek Romániában vannak és állitóla; eilenünk. Ki kell jelentenem, tisztelt nemzetgyűlés, hogy tudok róluk és nincs tudomásom, hogy azóta ezek a hadikészülődé-aek visszacsínáltattak volna. Én ezzel a felvilágosításommal nem akarom slarmirozni a magyar közvéleményt, mert az a meggyőződésem és az a meggyőződése a magyar kormánynak, hogy ez a hadikészülődés nem volt akkora, hogy veszedelem származhatott volna Magyarországra.
— A magyar kormány kötelességének tartotta, hogy n nagyhatalmuk Budapesten időrő köveleihez forduljon, hogy azok felvilágosítást kérjenek saját kormányuktól ebben az ügyben. Felkértük a Budapesten idŐző nagyhatalmak képviselőit, hogy iépjenek közbe hatalmaiknál, hogy Románia szüntesse meg hadikészülődését és hn történt volna valami hadikészülődés, az csináltassák vissza.
Külpolitikai bonyodalmaktól egyelőre nem kell tartani.
Kisgazdák a miniszter-elnöknél.
Budapest, jan. 25. (Saját tudód-tónk telefonjelentése.) Gróf Bethlen István miniszterelnök holnap délelőtt fogja fogadni a Meskó féle agrárdemokrata csoport tagjait és megkezdi velük o tárgyalásokat.
A m/linzi tárgyalás a német ■ajtóban.
Berlin, jan. 25. (Éjfélkor érkezett.) A mainzí haditörvényszék! tárgya-lássál kapcsolntban oz ősszea lapok annak a véleményüknek adnak kifejezést, hogy az a körülmény, hogy • bányatulajdonosokat csak pénzbüntetésre ítélték el, világosan mutatja « francia haditörvényszék ingadozását. Még «x Is kétséges, hogy a pénzbüntotésoket be fogják e hajtani.
Határkllgaxltáa Salgótarjánnál.
Budapest, j«n. 25. (Telefonielen-tés.) A Népszövetség január 29-én tárgyalja a függőben levő salgótarjáni határszakasz ügyét. A mostani demarkációs vonal ugyanis elvág a salgótarjáni bányamedeh-Céből egy kicsi, de gazdaságilag Magyarországra nézve rendkívül fontos területet, amely Somos-újfalu és Somoskő községek határába esik. A határmegállapító bizottság a vitás területet Magyar-' országnak ítélte és most kell végleg dönteni ebben a kérdésben a Népszövetség tanácsának.
Behívták a jugoszláv újoncokat.
Belgrád, jan. 25. A minisztertanács kedden rendeletet bocsátott ki, amelynek értelmében az újoncokat február végén katonai szolgalatra hívják be. A hadügyminiszter ezt a rendszabályt azzal indokolja, hogy most igen sok katona szolgálati Ideje letelik.
Francia vasutasok utaztak a Ruhrvldékre.
Páris, jan. 22. Letrocqueur köz-munkaügyi miniszter és Weygand tábornok tegnap este a Ruhr-vi-vékre utazott, hogy tájékozódjék az ottani helyzetről és a megszállás első eredményeiről.
A hadügyminisztériummal közölték, hogy a ruhrvidéki német vasutasok részleges sztrájkja következtében a francia vasutasok 3750 alkalmazottja utazott tájékozódás céljából a Ruhr-vidékre.
A magyar-cseh gazdasági tárgyalások.
Budapest, jan. 25. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) A magynr-cseh gazdasági tárgyalisok a cieh küldöttség vezetőjének, Dvorosák akadályoztatása miatt, mint megírták, néhány héttel elhalaaztódtak.
ÜALAJ KOZLOKY
iy*3. január 26.
A betegségről és gyógyításról.
Irta: Neumann Henrik dr.
(X11L kösteméay.)
Ugy a* egészséges, mint a beteg szervezetben ugyan elvitathation -a terméazet bizonyos célszerűségi tendenciája, de ezen célszerűségi elv az emberi, orvosi kormányzó ész, tudás és tapasztalat kiegészítését igényli, mert utóbbi nélkül csonk», hibás és tökéletlen marad sok esetben a kausslitás törvényeinek alávetett terméazeti erŐ. Az orvostudomány történelme egyúttal az emberirég sok ezeréves szenvedéseinek is története és azon tudós orvosok, herosok, természetbúvárod él-tefolyása, akik e
tudományt előbbrevitték, továbbfejlesztették, szintén igen sokszor tele volt küzdelmekkel, szenvedésekkel, áldozatokkai. Évezredek töméntelen munkáján, energiáján al»pul épült fői a mai orvostudomány. A nép széles rétegeinek hiányos természettudományi képzett' sége egyik fŐoka, hogy oly sokan kerülnek a kuruzslók hálójába. A kuruzslás „* természetgyógyászat" hangzatos címe alatt lép fel rendszerint, sokszor szektákat képerve, vásári lármával hirdeti csodagyógy-módjánok egyedül hatásos vo lát és „önzetlenségét" és a nép hiszé kenységére, tudatlanságára épitve csinálja meg üzletei*. Nagymérvű kuruzslás fo')ik azonkívül gyógyszerekkel is. A gyógyszer csak az orvos kezében és wzetése mellett marad gyógyster, máskülönben méreg. Az orvostudomány o'a'ma .*sa művészet is, melynek fő«épviselőjí az ind vidualis gyógymód alkalmazása folytan az általános gyakorlattal foglalkozó orvos. J-tenleg a nagyvárosokban a speciatizálás lul lengése mutatkozik, mig a vidék a »p ciahstákban inkább hí nyt szenved. A gyakorló orvos és specialista egészítsék ki egymást a betgkezelésnel. A' orvostudomány és a műveletlen (d: a müveit) em-.bereknek zöme közt is óriási ür tátorg, melyet áthidalni a nép szerű orvostudomány hivatott. A természettudományi ismereteket és müvellaég't terjeszteni minden természeti udom<n.i szaktudással zen delkező 'gyennek köel.-asege, nemcsak az orvosnak. A kellÖ egész ségtani műveltség a legjobb eszköz, módszer nemcsak egészségünk védelmére, de be'.egség esetén a kelő időpont és időtartam fehsmerés-re a< orvosi gyógykeze lés igényb-vé'e'e s empontjából. Minden egészséges ember évente eg>szer, v*gy .öobszöi vizsgáltassa meg magát orvossal egés.ségi Alla-pctai.ok megállapítása cclj «>ól.
B-f jezésüf >d ''íui az mOn>osok Lopja" ban 1910 Ken megjelent hosszabb tonu manyom kö/etkező »aró sorsi-: „Az emberi munka képesség és energia emelése az or vosi tudomány egyik legnagyobb feWd ta. A népjólét emelése * p'o duk ió fokozAHN segélyével oly cél, melyei nem foglalhatnak le kiz*tó-lag megukn. k az orvostudomány és orvosi rend kizár<sával egyebb tudományok vagy osztályok."
(Végo.)
A francia „munka" tovább folyik n Ruhr vidéken.
Essen, j-n. 25. A Ruhr vidéken, mini uj bbj lentesek »ődlk, ia nét több hivatalnokot tartóztattak le, illetve utasítottak ki.
A Horváth-család kálváriája.
— A galamboki apagyilkosaág hátteréből, —
Nagykanizsa, január 25.
Még alig tizennyolc éves, szelíd-képű és intelligons kinézésű gyerekember ifj. Horváth Imre galam boki földmives — éa máris a tőrvényszéki vádlottak padján ül. Mel lette szuronyos foglár, ö maga pedig mintha nem is lenne tisztában azzal, amiért a bírósági korlát elé került, révetegen tekint mog.i elé. Pedig rettenetea cselekménnyel van vádolva. A vádhatóság szigorú képviselője — mintha szemeivel keresztül akarna hatolni a lelkén — kemény vonásokkal nézi a csodálatos nyugalommsl ülő az ífju akinek kezeihez embervér tapadt, aki *sját édesapját sújtotta agyon és aki most várja az Igazság papjainak Ítéletét. Arcén — semmi nyoma annak a rettenetes kálváriának, melyet naponta járnia kellett, mig a Sors iróniája egy na pon ugy intézte, hogy a családi szentély és a szülői ház átka — az ő köréből haljon meg.
Az, aki neki életet adott — az ő fejszecsapásai alatt végezze be állati életét és véget vessen egy pokoli szenvedésekkel teli, gyötrelmes .családi élet" nek. A családi tragédia egyik szenvedő főhősét : ifj. Horváth Imrét — ma vonta felelősségre a nagykanizsai kir. tör vényarék dr- Kenedi büntciőtanú-csa. Tárgyalásvezető dr. Kenedi Imre táblabíró, azavazóbirák dr. Almássy Gyula és dr. Makáry Vilmos tő'vényszéki birak, köz-vád o dr. Szabó Lajos kir. ügyészségi elnök, orvosszakérlő Schwartt Károly dr. kir. törvényszéki orvos, vedő dr. Knausz László.
Féltíz órakor nyitju meg dr. Kenedi tábláx'ró a tárgyalást.
A fia vallomás*.
Elnök kérdésére vád ott előadjt, hogy az elhalt Horváth Imre fin, Galambokon született, nem egészen tizennyolc éves, december hó 17 tői előzetes letartóztatásban van. Elismeri tettét, de tagadja bűnösségét. Apja mindennsp résceg volt, anyját es a csaladot mindennap zavarta kergette, az ágybői kiverte, leöléssel fenyegette. — Egy izben egész éjjel künn kellett lenniök, ugy, hogy Ilona nevü huga akkor ugy meghűli, hogy ma haldoklik.
A gyilkosság napján, vasárnap délután 6 órakor hazajövet, látta, hogy apja az asztalról leverte a lámpát, ó cilindert ment venni, hogy a lámpát meggyújthassák. Mikor visszajött — epj.» el akarta őt ha'ulról kergetni. Meg-r gadta és kidobta az ajtón, ugy, hogy künn az udvarban a főidre esett. Míjd az anyját szidalmazta, gyalazta és egy bórfejtő kést ke réselt, hogy az anyját megölje. — Any j < kimenekült. Majd ővele kezdett ki, de ő is kiszökött az udvarra, apja azonban ásót, kapat és fejszéi dobott utána, majd maga is utána ment a sötét udv«rra, ahol egy fejszél utána vá/ott. Erre ö felkapta a fejszét és apja fejére sújtott vele. Akkor még nem eseti el epj Majd mig néhányszor apjára sújtott, ugy. hogy az a földre rogyott — a fejszecsapások alatt. U anu visszament a szobába, ahova időkő/brn édesanyja visszament. Vallja azt is, hogy apja egy Tzben meg «k«ria foj'áni, de akkor az anyja mentette ki apja fojtogató kezéből.
— Saját tudósítónktól. —
Dr. Schwartz tőr vényszéki orvoa ismerteti a boncjegyzőkönyvet. A koponya baloldalán erős agysérülést tapasztalt, ami fejszecsapásoktól eredt. A halál agvroncsolásból eredő agyhüdés következtében állott be. Az elhalt alkoholos azagu, erős, izmos férfiú volt.
Az édesanya vallomása.
Elnök s meghalt Horváth Imre özvegyét, a vádlott édesonyjit szólítja b« azután. Kioktatja, hogy a törvény értelmében nem kell valló mást tennie, de ha "kar vallani, akkor mondjon el mindent.
Horváthné: Vallani akar. A férje mindig részeg volt, brutális, erőszakos. Ütőtte-verte őket. Az egész falu tanúságot tehet mellette. Hal dokló leánya is ennek a brutalitásnak áldozata. A „kérdéses napon", mikor férje hazajött, a vw-csorát a földhöz vágta, őt pedig szidta, gyalázta, majd a lámpát le ütötte. Mikor felvette, látta, hogy Ciak a cilindere tőrt össze, elment tehát egy cilindert venni, de előbb megkérte a szomszédnőjét, hogy maradjon a beteg leánynál, mig ó visszajön. Mikor visszajött, hsdlottN, hogy férje beteg leányát meg akarta verni. Eköiben, mialatt férje v-t-kÖ/ődni kezdett — hazajött a fia, az Imre, akit mikor férje inegláttf*, szidni kezdett és rárivalt: „milyen mesterséget akarsz tanulni ? En nem tűrlek többé * házban, nem adok neked kenyeret." ő (át asz szony) szemrehányást csinált neki ezért, hogy miért bántja a fiut. A férfi erre kést keresett. Persze, az agyban fekvő beteg leány reszketett a félelemtől éa kiáltott, hoyy a másik szobában lakó Egyed Fe renc bejött. A fiu látva a „forró hangulatot, kimenekült, de n férfi ásót-kopát ulána dobott, mftjd maga is utána ment. Hogy mi történt künn az udvarban — nem tudj*. Egy kis idő múlva bejött a fiu li hegve a szobába, sirAsr-i fakndt és azt mondoila a szomszédhoz : Egyed bácsi, nézze meg mit csinál apa. Egyed kiment és látta, hogy férje utolsói hörög. Elmondja, hogy három hét óta külön lakott mar a brutális férjtől, de mert nem volt senki, azi a jószágnak enni adjon — visszament.
D.-. Almássy bíró : Férje csak akkor volt brutális, ha részeg volt, vagy józan állapotban is?
Horváthné: Sosem volt az józan.
Lőrinc tanú- (Horváthék
közvetlen szomszédnöjet) hallgatja ki e-után a biróaág.
Elnök kérdezi tőle, mi volt annak a folytonos c*aUdi viszálynak az oka Horváthéknál, milyen volt a fiu ?
Állat az emberben...
Lörincné az apat okolj* minden ért. Részeg, brutális ember vo't. Az asszony egy dolgos, jóravaló, becsületes nő. A fiu engedelme*, szófogndó, szelíd gyerek. A család egész éjjeleket a kertek mellet tői tőtt. A gyilkosság ismeretes részleteit ugy mondj« el, mint özv. Horváthné. E'mondj*, mig Hor. váihné akkor este lámpaűvgért voli, a részeg férfi a súlyosan beteg leányának szójába bagót tömött, majd nyomkodni kezdte, gyuláita, szidta, hogy a szerencsétlen leány segítségért kiáltott.
Egyed Ferenc »anu, Horváthék lakötaraa vallja: Tizenhárom év óla
laktak együtt. Ritka éjszaka — hogy Horváth nem zavarta volna ki családját. Csodálja — hogy a fiu oly türelemmel viselkedett. A szomorú eset megtörténte után ő jelentette fel a bírónál a dolgot.
Dr. Makáry biró kérdésére elmondja, hogy Horváth verte, fojtogatta a gyereket.
„Mikor »gy tigris a családba ugrik..."
Lőrinc János tanú (gyönyörű szál, erős, cigányos magyar tipus): Súlyosán terhelő vallomást tett az elhunyt Horváth ellen. Olyan volt az kérem, — mondja — mint mikor egy vérengző tigris egy békés családba ug-v*. Mindig boros volt. Es ha józan volt — akkor sem lehetett vele beszélni,
Vargha István tanú vallja, hogy egyizben Horváth azt mondta neki : Ma végzek a családommal. Lelövöm, kiirtom az egész családot. De akkor sikerült őt lecsillapítani.
Dr. Almássy biró felolvassa a haldokló 18 éves Horváth Ilona Vallomását, akinek életét szintén a „tigris-apa" lelkiismeretét terheli. Vallomása teljesen megegyezik az előző tanuk vallomásával.
Elnök a bizonyítási eljárást befejezettnek veszi. Majd dr. Szabó Lsjos kir. ügyészségi elnök elmondja vadbes.édét.
Dr. Szabó vádbeszéde.
— Ez a bünpör — U2vmond —■ a Horváth-cs*lad tragédiáját tárja elénk, hogy ilyen borzalmak között is lehet élni. Az egész esemény mélységes részvétet vert ki minden ember lelkéből. A legidősebb leány a holálos ágyon — a fiu a börtönben. M g s is teljesen ezen érzések hatáss alatt áll.
És azért mégis vádat kell emelni, mert oly n*gy dolog az apagyilkosság, hogy el kell hallgattatni a sziv szavát és a józan ész és a rideg törvény álláspontjára kell helyezkedni. A vadat fei-t >rtjs, mert a fiut nem fenyrgette o y«n támadás, amely s'ükségessé tette volna n gyilkossagol, hisren -nőst is el-menekü hetett volna apja haragja elől, mint szam*alan mos esetben. Neki nem volt joga apján e szigorú Ítéletet végrehajtani. Tette menthetetlen. Védekeze.sét nem fogadja e| — hogy a helyzet olyan volt, hogy a ké segbers-s adta kezébe a fej»zét. A törvényszék igazságérzetére bizza az ítélet kiszabását.
Dr. Knaoaz felmenteit kér.
Dr. Knausz László védőügyvéd em-lkedik fel ezután szólásra, hogy elmondja védőbeszédet. — Borza-dóssal telt el az ember — mondja
— mikor az ujt0gb*n olvos'unk „a galamboki apavyilkoaság"-r6l. A gyilkos fiut védeni jő't ide, de ugyanakkor vádat kell emelnie a fiu édes pjs, Horváth Ferenc ellen.
AHandn kálváriajárás volt a Horváth család élete A fé.fi a legkegyetlenebb ember. Asszonyát hajénál hurcolta ki. Leány* is az Ő brutalitásának áldozata. Gazdaságával nem tö'ődö t, mindig cjak részegen feküdt oohon.
A gyi>kosság napján is, at.elyett hogy Istennek házabs meni volna
— korcsmába tért is nél. S urókeat k reaeit. A S'omi/'dov kérlelték, Csillapították, de ő fiát kilökte, m»jH f jszet dobott utans. Hogy mi tödént künn az udvarban — azt csak a fiu tudja megmondani, aki önvédeiemtiŐ em It kezei apj« el len. Must i l jogos önvéd lemről van szó. Isten ujjat 1 «<j « az esetben, hogy a gonoa s tg nem nőhet az
v—t
1923. január 26
wul KOZUjh I
égig. Nemcsak a maga, de egy meglőtt édesanya nevében is kéri a vádlott felmentését. A bíróság tegye lehetővé, hogy a fiu együtt tölthesse haldokló édes testvérével annak utolsó óráit.
A bíróság ezután ítélethozatalra vonul vissza.
Ax Ítélet.
A bíróság rövid tanácskozás után i«mét bevonul a terembe és dr Kenedi táblabíró kihirdeti a tör-' vényszék Ítéletét, mely azerint bűnösnek mondja ki a Btk._279. § ábe ütköző szándékos emberölés vétségében é« ezért hat havi, azonnal megkezdendő fogházra ítéli, amit a fiatalkorúak fogházában fog kitölteni. A birósag az iléiet indo kolásábon kimondotta, hogy a jogos örtréíclmet nem lalálta elfogadhatónak, mert a fiúnak a s'ülő életét megtámadnia nem szabad, neki pedig alt alma volt a menekülésre. At. enyhítő körülmények figyelembevételével a törvényszék n legenyhébb büntetést szabott ki rá.
Miután ugy a vádlott mint a védő és ügyész megnyugodott az ilélet-ben, az jogerőssé vált. A tőrvény szék a fiút azonnal át is adta mi ügyésjségnek a büntetés kitöltést vegeit. (*)
HÍREK.
— Időjárás. Az elmúlt napról országos havazást^jrlent az Időj • rástani Intézel, ámbár a hőmérő t«-gni»p a nugali vidékeken több helyütt a fagypont fölé emelkedett. Id'>jóslat dolgában n: a jelentés érkezett hozzánk, hogy általában változékony idő várható, helyenként csapadékkal és a fagypont kő ül való hőmérséklettel.
— Jóváhagyott vltéxl telek alapitvany. A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésre a lius niják Géza é» neje misefai földbirtokosok által elsőszülött fiuk vitéz Bosnyák Andor, vitéz dr. Simon Elemér soproni főispán, répceszemerei földbirtokos ált»| p-dig a saját, valamint az alrpiió levelekben kijelölt jogutódaik ré s.ére Z la varmegye M-sef* nevű. illetve Sopron varmegye R'pce S/em*re nevű kö«ségének hniara-bon nl-pi'oit vitézi telkekiő szóló alapítóleveleket jóváhagyta es a vitézi telekalapitásokat megeiő«i tette.
— A József kir. herceg iza natórlumi egyeaUlet piknlkj«
M'girtuk, hogy a tüd'bet'ggon dozó intezei f«-nköll celjirn.o h-l«l j-gyeseinek megmentenere — a Jó >sef kir. hercg szanatórium egyesület február 3 án szombaton este, ugy ráint az elŐ'ö év^k^en is — a Po gr»ri Egylel termében./ piV niket rendez. Mü«or» mésszé felül fogj • múlni az eddigi' eatelyek müsorM. gy sikerült <*z es'elye megs<e rezni Bonhidy I on» s in-i>üvés»nő« mint öánhidy Jó'sef színművészt s Rennai»a»C szilhát első színészeit. B mhidr iiona csodás szépségével. eg«éni»égér»ek vará<aáv*l es isten-á'dozia mű .eszeiével » kani/a«i közönséget egy capás-a megfogja hódi'-ni. S erepeiben -r<-deii pa>isi IO lettek b' n fog fellepni, mely iuh«VreaciÓK m*guk in kö<t<-mény l'nmbi mennek. A kanizsai szerep-lők tőiül Balint Gyulát ki kell em-l"ünk, mint .-kinek pompás magyar dalaiban a kanizsai közön S'g" k mar >okszor voll alkalma gyónyör»ödni. A lendeőég felejt heteiUnné akarja tenni a kanizsai
közönségnek a február 3-i éstélyt, melynek részletes műsorára még visszatérünk. A közönség figyelmét azonban már most, előre felhívjuk erre uz eseményszámba menő, elsőrangú estély re.
— Házasságok. _Dr. Mikuia Szigfrid szolgabíró és Olt/ős Magda házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
Jankovics József és Thury Irén folyó hó 28-án, vasárnap délután 4 órakor tartják esküvőjüket a S-entferenc-rendiek templomában. (Minden kü^ön értesítés helyett.)
— Országos vásár. Folyó hó 29-én hétfőn lesz Nagykanizsán n szokásos Gyümölcsoltó Boldog asszony előtti országos vásár. Elő jeleit a szerdai hetivásáron is lehetett tapasztalni, mert a vidékiek nagyon kevés árut hoztak be Kunijára. Hogy milyennek ígérkezik a hétfői országos vásár — bizony most nehéz lenne megmondani. Igen sok függ az időjárástól is.
— Halálozás. Reidinger Gyula építőmester f. hó 25-én agvszél-hüdés kÖvikeztében elhunyt Nagy-kani/aán. Temetése 27 én, szombaton dé'után 4 órakor lesz a temeiő halottasházából.
— Váltoxás a postai forga lomban. A külföldi értéklevél és post«U'alvanyforgalomba tegnaptól kezdődőleg több változás áll be. — A kereskedelemügyi miniszter uvv*ni« a pénzügyminiszter hozzá
járulásával elrendelte, hogy értéklevélben engedély nélkül csakis 20 ezer magyar koronánál nemnagyobb összegű külföldi pénzre szóló csekket, váltót, utalványt, takarékbetéti könyvet és pénztári jegyet szabad küldeni. Ha nagyobb az érték, engedély szükségei. Belföldi pénz, vagy belföldi pénzre szóló csekk ntb. c*ak olyan értéklevélben küld-• hetŐ, melyben a továbbított érték 20 ezer magyar koronánál nagyobb, melyre ezután engedély kell.
— A kereseti adó bejelen tése. A kiadott rendelet értelmében az általános kereseti adó kivetéshez szüksége* adutokat a munkaadók január 31-ig kötelesek bejelenteni, sok munkáVÖ1 okozott ez ugy az adóhivatalnak, mint a munkaadóknak a rövid terminus miatt. Most segített ezen is pénzügyminiszter, a kereseti adóhoz szüksége-* adatok beadásának határidejét március 31-ig elhalasz totta.
— Holttá nyíl vánl tán. Király Lajos zalaegerszegi korcsmáio«, ski 1876 ban GyanaMván született, K. József és Mikos Éva fin, Németh Brigiit* férje, a 20. h. gv. ezredből orosz fogságba esve, 1916 szept. 20-án hősi halált halt. Zalaeger azegi kir. járásbíróság.
— Tettenért csempészek. Ily címen megírtuk, hogy a pénzügyőrség a bécsi vonat átkutatásánál m mozdony és s»erkoc»iban
A Délivasut sorsa még mindig bizonytalan.
Budapest, 1923. jonuár 24.
(Saját tudósítónktól.) A Délivasut sorsa az elmaradt római konferencia okoi miatt egyre bizonytalanabbá lesz. Az olasz állami étde-kéltség n többi érdekeltségekkel ellentétesen nyílt állást fogliltak a vasúttársaság feloszlatása és a vaxutháió<atn-ik nemzetek szerint voló államtulajdonba vétele mellen. Viszont az osztrák és magyar ál-l.imé'dekel'ségek kijelentetlék, hogy nem kellemes nekik a nvg'intor-atság vonaléinak államosítás, »ől nem is bírnak el ozt az óriási túlterhelést, amit ennek megváltása és egyéb kötelezettsége oko/na. A nogy káoszban külön zavart csinálnak a franciák is, akiknek ey>rcs.t cl'piiAsi érdekeltségük, d.' jelentős ujabb kölvényrés-ük is v..n b lursasng üzletéből. Ok azt akarják, hogy t-Ukuljon *t egé»zen f'*nci* vállalattá n va*u», amit h-jl«nd>k lennének minden terhével együtt megváltani és kii őviieni.
A nngyfon«oss*gu kérdés ügyé ben Jar.á J.iro»l«v d -livasuii üzlet-"g.zgotó M következők szerint informálta munkatársunkat:
— A j.nuura hirdetett rónai konferenciát minden v«lószinü»ég szerint a |övő hónop dereka t^j'n tartj».k m<-g mégis a/ érde keltségek. D- hogy az megöl-d «sra fog vezetni, nem valószínű. P dig lényedében két kérdésről kell csuk döntcniök: maradjon-e meg a vasút mint önnlló inurnacinnalis m- g*ntars-s-g, v«gy oszoljék fel oiykép, hogy mindazon orságok, melyekben vonalai vannak, á'lamí tulajdonba v» l'sa.
Bonyo'u Itá tette a dolfot az olasz állásfoglalás. Az cjlas ok aron az érven, hogy v-iu u«k legnagyobb hálózata ol.S' teiü 1-ten van, rag-S«kodik az állami megváltáshoz. Ezzel azonban az os-trák delegátusok kijelent- tték, hogy Aus-tria képtelen uj b-> államiéi bekre, sőt komoly for-
mában tárgyal különböző érdekcsoportokkal orró', hogy a magn állnmvasutját is bérletbe adhassa ki. Magyarország i» szívesebben venné, hn a vasút magánvállalat ként folytatná üzletmenetéi, mert biztos kiuddstöbbletet csak a leg végső esetben vesz magára.
— Mindezek mellell sulyosnn esik li>tba a francia érdektők ajánlata, ami arról szól, hogy a mint eredetien is volt, l-gyen t Délivasutból megint francia vál lalat és Ők a tulajdonba vétel következményeit viselik. Termé azetesen ez az njánlnt O 'srorsz'ág magaiart san bukik meg, a országban tényleg nogykiterje-dé*ü a háló/at, ami Lombardi nsk úgyszólván az egyedüli va sutját jelenti.
— Az egység megteremtésének ma a belső savatokon felül sok akodálya van. Ez az áthida hatatlan v«Iut*ris különbségekben r»jük els.;so-bitr<. N-m tudná egy központi igazgatóság elhár tani a;okat a differenciákat, amik u tarifamegállapiiások körül lép ten-nyomon mutaiko-nának. A' Üzletmenetre felléllen kíhat^ss volnának akár az átszámiiáiok, okér az egysége»ités, nem is be> stélve arról, hogy ilyen vrlUlatot nem lehel rentábilissá tenni ugy, hogy például a Budap's ről Mi-lat-.oba induló utas jegyét h tár-állomásonkint legyen kénytelen az il-tő országok valutájával megfizetni.
— A bajok tehát alaposak és egyik legsúlyosabb köveik-zmé nye a különbő Ő bék-szerződ'-seknek. A vállalat napró'*n><pra ingadozik, ami mindenki előtt nyilvánvalóvá válik akkor, ha c<ak keveset is figyeli a meg maradás lehetőségeit. Mi, a m% gyaro/S'ági va»utresz r|l.mi kölcsönökből tartjujj v»l «meddig fenn ütemünket. É< nagyon sürgős, hogy a frbru-ri róm»i konferencia döntést hozzon végre.
cukrot, harisnyákat és vásznat talált, a mit Zoíler István mozdonyvezető és Marton György fütŐ csempésztek, Illetve rejtettek el a kocsiba. Félreértések kikerülése végett nevezettek ma annak s megállapítására kértek meg bennünket, hogy a kérdéses tárgyskst saját szükségletük fedezésére hozták és szerezték be maguknsk.
— A klsrécsel emberölés tegnapi főtárgyaláaának részletes lefolyását helyszűke miatt csak lapunk legközelebbi számában közölhetjük.
Emelték a cukor árát. A
cukorgyárak most tariott értekezletükön elhatározták, hogy feleme lik a cukor árát kg -ként 35 koronával. Ax áremeléshez, amely már életbe is lépett, a pénzügyminisztérium és az Árvizsgáló Bizottság is hozzájárult.
— Szövetet kapnak a díj-nokok családtagjai. A pénzügyminiszter rendeletet bocsájtott ki, mely a közszolgálatban álló kezelők, díjnokok, altisztek, szolgák és a velük egy tekintet alá eső más alkalmazottak feleségének kedvezményes ruhaszövettel való ellátását célozza. A rendelet szerint az igényjogoiultak feleségei egy női ruhára való 3 méter szövetet kapnak 450 koronás kedvezményes árban.
- Pályázatok. Iktató és kiadói, marhalevél<ezelői, két adóügyi Írnoki, két fogyasztási és bortermelési adókezelői és egy végrehajtó, állásra Báltaszék községnél, febr. 3 ig a szekszárdi főszolgabíróhoz. A mözsi segédj-gyzői állásra febrl 3 ig n szekszárdi főszolgabíróhoz.
— 6 pénzügyőri fővigyázói állásra a makói p. ü. igazgatóságnál 2 hét alatt. — Járási számvevői számvevőségi tisztviselői állásra s debreceni közp. járási fszbiró mellett 14 nep alatt u debreceni p. ü-igazgatósághoz. — Pénztári és anyagkezelő ellenőri ollásra az állami nyomdánál febr. 15-ig az igazgatósághoz.
— A Hlrkovaxky estély ;su-folt ház előtt folyt le szerdán este. Mirkowitky klasszikus táncait és B-izlKdesz Mária csudálatos szépségű énekszámait a V5-o'nség szűnni nem akaró tapssal jutalmazta. — Rendkívül nehéz és hálátlan szerepet töltött be G-rŐ Annus, s
zeneiskola kiváló tanárrője, «ki a legutolsó pillanatban véve ké'hez a kottákat, több s-ámot minden próba nélkül rögtönözve kisért. — Feladatát mégis nagy sikerrel oldotta ineg. Igen n-gy technikai tudást eláru'ó önálló számát és Jagcr Józsa feltűnést keltett szavalalát a közönség nagiy élvezettel hallgatta.
— UJ egyenruhát kapnak a védőnők. Az Ozszagos Stefánia Szövetség értesítette az ország Ösz-szes anya- é« cseoemővédő intézetek vezetőségeit, hogy az intézet kebelében működő védőiőkct uj egyemuh-ival látja el és ezek már leljesen elkésiült^k. Az uj egyen ruha sötétkék ssővelruhából és ugyanilyen kalapból áll. M-llütÖn ax amerikai vöröskereszt hivatalos jelvényét lartO/n«k visel..!,
- Mindaa msffbttéa alábtó'ared, o-iért sjíinto* undíií ny«pjuh»rttoy*k viw-lít« l'rdbíljs Bcn «KY feJ«Us*«l • tenjobb
készítve KiUpi- i.sr »ny«kut<5J«]*-txo, S oatuihtiy, Ssel) Kalmáo-uUa o.
— Uranla. Jöo i nSoéomm é» Gotnorha*.
- Cadbörökat, nyul, róka, stb-tnijiubb árban vattai Szabó Aatai
4
ZALAI KÖZLÖNY
1923. január 26.
— Uránia. M«k oak nu, péoteken: .edUzziakiaán/' (egy t«egéiy leány téoeU) dráma 5 felvenasban. .Kooédiátok*. vígjáték t felvonásban. — s .Sodorna és
•omorh»* elóad.**! hétköznap ' ,6, '/,*« á* V.10 órakor, unoepnzp 3, 5, 7 ét 0 órakor K!'a-lavok kezdetén ai ajtókat tatárjuk Ai Igazgatód* «r«n iotézkeJétl szigorúan vég-(•hajtja
— ZonamQ njdonaágok. ,Magyar Hlet* dakiktut. icnejét IV 08 Sáolo: vo-»elre uia Lányi Vüua*. I'elófl MUMilM-dói inncpcre .Ohvia i*<c«roó* zenéjtl B/«Jy Miksa wfitfi iiniá: Botllay Ákox ■ opereit 3 tc. vonátbui) Bodrogi ZngmunJ két uj migy.r .tata „Régi dal Rlgl ny./' zenéjét tzcrzc Hetényi lleidiberg Atben -Kaphatok Fitchel Fítóp Kui kc-oyvkeitv kadétében
— Mó< oaak ma Imi rauso:o» ViJ4g-mozgóban > ,Sát«n kanno* kulön-V torttnet, mely a t»g"a, i i-etnuUt h Z'J»* tikért aratott H Mnap, szobaion <1 vazárM .Viola, az alfolJi hararni.* cimu remeke a n..gyar fllmpainak kéül b«nu-tstóra. A ftl.. báró Eólvó* hite* regénye, ,A falu jegyzóje* cimü mvive után kéizúlt s a legjobb ma<yar fltmsiinéizck ját trák.
Valuták és devizák:
N.poleon 0003, Font (London) 12375 -1X875, Dallár (New-York) 2680-27-15. -Francia frank (Paris) 158-104, Márka (Ber-lio) 13 -15, Olatz Ura (Milano) I28 5 —13* 5 Osztrák korosa (Bécs) 37w*—8V0, Lei (Baka-reit) 13 •]«. Szokol (i'ráge) 74-78, Svájci frank (Junch) 4Í»5 615. Dinár (Zágráb) *8— 18, Lengyel márka (Vanó) 0—10.
Zürichi zárlati
dertln2'50 Atttteu'am íll'76, Hollandié, Neer-York 53<J-00 '..oodoo 24'J7. Párt. 3440, Milano 2585. Prága 1485. Huda-pcat 20 50, Ztrttb 510. Vanó 1 75. Wter 'V7«. Szófia 340 Osztrák bó!y. 0 75
AUTÓJAI/ITÓ ÖZEM ÉS SZEMÉLYFUVAROZIÍSI V/ÍLLA' flT
CZIMMERMANN ES PINTÉR
NAGYKANIZSA, R4KÓ(ZI-UT(A 12,
Telafon 3.M.
Telefon
3-34.
W Fuvarozást jutányos áron vállalunk.
Öxt. Kcldlngcr GvuUuó | szül Bakó Anna, egy a maga, mint leánya Juliska ö az iuio i rokonság nevtt-en 'ajialom'-il meg tón SZ Wel jelrntl, hofy a foifOB | szeretett j6 lé'j éa apa
331adó házak
C&tvös-tér IS. axám alatti háx
nagy gyüíoóJcsás konyhakerttel, ezenkívül a váróinak m-jJncm mioJen utca-jiban. my a FS-uton is vannak rál.m • ladátra ulöjngyzctl kKebS-nagyobb rnagan- tárházak, köröttük azonnal elfoglalható lakatokkal Bóvebbc t:
Reidinger Gyula i aczél ignac
ápltáss
I életének U-lk, boliog hitatt.fának 2T-ik érében (Ovid, kinot tzeo-•vcdésvutan folyó hó 2:-én d. e. 0 órakor ctendiMm az Űrben elhunyt.
A boldogult hull teteme foly • hó S7»én d ú. 4 írékor fog a helyi ch i | rím. tirkerr haJotU«hanb I |
«> Ok nyegalomra helyeztetni 1 Az engetkttl' fzcnltríte-aldozal folyó h6 *í» én repgel " órakor fog a izontfercricrendiek plebáoi. templomában a Mindenhatonek hemu- | [ láttatni
Kigyíenizsa, )0i3. jenuir 25.
áldás ás bika luauirel
Iwttlml !rt41|«M
Ffi-ut 3. iiim alatt. »"> Otítüxzrrtkil eéltáaytMa éi tíukréUi tfejacek.
Termény jelenté., AprÓ hirdetések
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
váwrolonk legmagasabb napi áron
KORFÁT
napi ér alatt eiositu'tk.
Zalavármegyei Szövetkeze!i áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
SCrffoyrtm! rntura. TtUlooaiim . 113.
Buza (Tiizavldákl) I28CO -12700, egyéb l £500-12850, rozs 8100-820". Ukaxmioyáxpa 7000-8100 sorarpa 8000-S200. zab 7800-7000. tengeri XOOO-8ÍOO, rep<« 14000— I45O0. korr« 5000 -5200, köles MOO-WX'O
Budspestl Állatvásár:
Marhabot |. t. egénben 400-510, bttulji 440-5(50, eleje 370 - 4 0, IL r. egénben 280—370. hátulja 300—400, eleje 200—29" Nóveodék marba; I. r. egéizben 300-320, borjo (oioa bórb) 840-870. Készlet: Nagy. ■tarba 145, eledái V2. — Soveodék maiba 5. eladat 5, borjú 000. elad A t 000. Marha-bór 550 -580, borjnbór 1000-1050 Birka
Serlésvásár i Felhajtás 100". ElkeJt déttg 650, öreg — Xós4p i»>. Könnyű —■—, |. r. «10, II 530 Zalr 810. Szalonna 670. Uh bus 580-
Értékek:
Magyar hitel lOOoO. Oiztrak hitel 1055, Hasal 5300, Jelzálog 425, Letzámito^ lO.Vi, Kereskedelmi Bank 208 0 Magyar-Olatz 810. Beo.'tnv. IOSoOO, üraiche 3S«>0 Alt. Unos izén 199.000, SzÁszváil 5X 00 Salg■.. tarral S5.50Q, L'rikánjri 129 OjO. Rimt II O , Schlick to90 '. Guttmann 14500, Nasici M000 Oanka 140 >•', Klotild KftOo. Magyar cukor 676.0> 0, Adria 4Í000, Atlanllka 47"lO, Klrályior 63VJ, Botnyák.Agrár l9oO, l.'p-Ok J38CO, IV»but 7200 W Villamos •»20í», Ctielia IKOO, Konkordia iilvO. Déli Vasat &S-.0.
4tja1 10 aaen 100 korona, taatagabb ballial eaoJati eaarah <a^Ua aiAaalltataafe. áUUl karoeOkaak M MieUk ti«e|*éB<i;.
VS k«ri rtü't.). »:«<il»k «U UtklW «.->1i>nr.a k>k .a.t.c- VCM>!<r. nt Hi(Kl,ii!»(5 • kUd^maVaa
fiaiul. ;<vmakl. . nrr,ílj,rt> .l
A forj;alniiadó blobk
haszniilntóra
figyelmeztető felirat
deklire kasirozya kapható
lapunk nyomdájában.
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag ongodólyozott vlllanyaxaroló
NAGYKANIZSA, KOLÜEY-U. 17.
Elvállal
vllágttaal voza'ékaa, motorok, ostllárok. valamint taUfonok, osangók os Jalsö-kástttlókak folszorelésót, kaatály-vllUmhárltó borondox-sát. Xlndan namtt vlllamoi mookálatok gyorsan •■xköxölUtnok. Bxakaxorüan Tágxl motorok (*JraUk«ros*lás<.t. Mln ioanomtt ágók rakUron.
Télefon:
394
Telefon:
394
Pa'.olA» mtrkfMl.'. Benedek RcztA
" Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban.
Ha
jó bort akar olcsón lonl, ne reitel-jen firadtiágot és gyózódj^n meg
1 liter bor vltétável, hogy
Sáfrán József
aranyhegyi bora a legjobb és legolcsóbb, mely litceenkint 60 koronáért kaphitó Magyar-utca 74 sz alatt
— Talafok 330. —
Magyar
Fl^^l^MŰ/ek
r. «. Itadapaal k«p>la»|A»«s,.
Taurll ^uuimlraktár. teheráru fuvarozaxcinoty-furaroxáa, javlté-mölicty, hcuxln-crualtaa. Telep: Yárhás-utco. Telefon: 1S3. Igazgatoto rfl-ut 8. Bexár.épUleL Telefon: 356.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Résxvénylársaság
NAGYKANIZSA
OLCSO,
mert jó, az elsőrendű anyagból
Argent János
■odefs dpiuürlttébez készült c^pö
Nagykanizsa, Deák-tár 1.
Állandóan raktáron kézzel dolgozott fekete és 11inat MJ, szarvat, auU-
top. lakk. t«!; em c% barvsnycip-'k.
Gyermekcipő kiilönlegezséflek I
100 holdas birtokot vennék
nyéken. — AjAnlstoknt e Inp ki.dóKivalnlAnn k^rrk. — Köxv.tltőU klxárva.
932/1923
Felhivás.
Felhivom mindazokat, akik valamely hoztátariozójuknxk a jugoszláv hatóságok állal politikai okokból tör. Iónt IcUrtótlsiásUoI tudomással bír nak, ezen körülményi lehetőleg n letartóztaiáhra vonatkozó odmok igazolása mclleti legkésőbb folyó hó Sl-f^ a v. iktatóban jelentsék be Nagykanizsa, 1923. január 23.
Polgármeater.
Nagy vászonvásár!
Egész vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövőpamut raktár!
S1NGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
Nv.im.ioicl«!>lul«ldoni)jr>k ZaIú H Ovirm.li könwnv.-mdáláb.
*2 évtolyam
Nagykanizsa. 1923 január 27. Szombat
21. szám.
POLITIKAI NAPILAP
nBMpMflJHMSgBHPIM
lM>k»nt<>lc «• kljuiaaivaul rA-al IS. UUmbu-I»l«r«B 7*. lUa. Egyes szám ára 10 korona. K)An.«l«*J arak i 8*7 hóaapra tOO.— X II*rom hösapra JS«.- X
A magyar veszély
gondolatának ébrentartása szempontjából csinálták a kisantant államai azt az erkölcstelen játékot a tűzzel, amely sz utóbbi napokban izgalomba hozta nemcsak a középeurópai államokat, hanem a nagyantant hatalmasait is, — ezt irják a prágai lapok. De azt is irj-ík, hogy n háborún hírekre azonnal emelkedni kezdtek az árak és drágább lett minden.
Ez a gazdasági része az egész nyugtalanságnak. — Éppen ilyen háborús hírek kellenek a világháború mérhetetlen káraiba belemerült országnak, kivált az anyagi gondok gyáxzlepelével beborított polffárságu Magyarországnak.
Nem elég nagyok az árak? A népnek uj izgalmak kellenek ? Balkáni politikusoktól meggyújtott szenvedélyek, hogy még nehezebben birjon gondo»kodni a minden n»pi kenyeréről?
Ugyon mit jelent a magyar veszély most ? Ostorn volt a hon foglalás utAn az egész Európának, de attól fogva mindig a magyar vér volt az a falanx, amely védte a Nyugat kulturáját évszázados küzdelemmel nzért, hogy tragikus harc u'án szétdtr-bolják és polgári békéjét megbontsák? Hogy még mostani kétségbeejtő helyzetében is magyar veszélyről kürtöljenek híreket a hutalmnk előtt ?
A magyar veszély az nekik, hogy a csonka területre szabott nép, amely nnnyi vihart látott már, nem fél a viharok pusztításaitól; a néperő kimeríthetetlen és nem lehet letaposni.
A magyar polgá i éleiösztönt a polgárság különböző tagjaiba dobott szenvedélyek sem tehetik tönkre. A munka és a kitartás sziklája keményebb, mint minden áskálódás, minden v daskodás, a mely a kisantant részéről ér bennünket.
Ezt a magyar veszélyt nem tudják kiküszöbölni, amig csak akad nuk szorgalmas polgárok ebben az országban. Az igazság és a munka győz.
Világos, hogy n békeszerződések épülete fenn nem "tartható, mert csak bosszúkat, megtorlásokat, ellenállásokat szül.
Világos, hogy a fejetetejére állított európai gazdasági egyensúly nem msradhat meg soká mai formáiéban.
A török, a bulgár, az orosz államok felöl érkező gyér hirek véres eszméket festenek a békét óhsjtó emberek elé.
Az emberi nem tragédiája, hogy a rosszat csak rosszal változtathatja csak jobbá.
Románia nyílt hadikészülődései Magyarország ellen.
Csapatösszevonások a demarkációs vonal mentén — A románok egészen a Tiszáig akarnak elővonulni. — Expressz-távirat — Szatmárnémeti, január 26. A románok nagyarányú katonai készülődéseket tesznek a demarkációs vonal mentén Az aradszatmári vonalon négy hadosztály vonult fel teljes harci felszereléssel. Nyirábrány és Biharpüspöki határában ágyu-parkok állanak. A vonatok csapatokat, hadiszereket és repülőgép alkatrészeket szállítanak. A magyar határra koncentrált katonaság óromániai. mig a megszállott területek lakosságából besorozott katonaságot a besszarábiai frontra irányították. Román megszállott területen, különösen az északi végeken az a hir van elterjedve, hogy az oláhok a besszarábiai orosz támadástól tartva, minden igyekezetükkel azon vannak, hogy egészen a Tiszáig nyomulhassanak előre és a Tisza vonalán helyezkedjenek el.
Általánosságban elfogadták az indemnitást.
A Dumorai claaaaa ügy
Budapest, jan. 26. (Sóját tudósi tónk telefonjelentése.) A nemzet gyűlés mai Ölése délelőtt tizenegy órakor kezdődött. Kállay Tibor pénzügyminiszter bete»jeszti a vb gyonváltságról szóló jelentést. Kijelenti, hogy n költségvetést rövidesen be fogjo terjeszteni. A korona stabilizációjának kérdéséről beszélve kijelenti, hogy ez gazdaságilag elsőrendű szükségesség. Az országnak rendre, nyugalomra és belső biztonságra van szüksége. A belső rend megszilárdítja az állami pénzügyeket. Ez elősegíti az alkotó munkát, ami pedig megmentője lesz uz országnak. A jóvátétel kérdésé ben a magyar kormány álláspontja mindenki előtt ismerete*. A terület-rablások kizárnak minden <epará-ciós követelést. Hogy nz ántánt rabszolgákká akarja tenni a központi hatalmak országait, ezzel azt éri el, hogy ma^a ásatja m»-g a
e. — A húr. mai ülése.
I-igázott rabszolgákkal n maga sir ját. Kéri az indemnitás elfogadását. Elnök azután szavazásra testi fel a kérdést, amelyet a Hát nagy többséggel elfogad.
Etután következik az indemnitási vita során benyújtott 72 indítvány felett való szavazás. A numerus cUusus eltörléséről szóló indítvány szavazásra való bocsátása előtt Klebelsberg Kunó gróf szólal fel. — Azt igyekszik bizonyítani, hogy Csonka'nugyarországon túlságos mér tékben növekszik az intelligencia. Szerinte ez rettenetes szociális ba^ jókra vezet. Kiebelsberg beszéde után az elnök jelenti, hogy névszerinti szavazást kértek erre az indítványra. Rövid szünot után meg ia kezdődik a névszerinti szavazás. Az indítványt 83 szavazattal 38 ellenében elvetette a Ház.
A délutáni ülésen folytatták a javaslatok feletti szavazást.
Ax angol csapatokat vlaaxa hívják a Ruhr vidékről.
London, jan 26. Az angol mozdonyvezetők szövetsége — amely egyike Angolország legelőkelőbb munkás-egyesületeinek, felszólította a kormányt, hogy haladéktalanul tegyen intézkedéseket az angol csapatoknak a Ruhr-vidékről való visszahívásáról.
A román kormány fél ax „Ember tragédiájáétól.
Kolozsvár, jan. 26. (Éjfélk or érkezett.) A román kormány egész Erdély területére betiltotta a Madách ünnepségeket és ezzel kapcsolatosan az „Ember tragédiájáénak előadását. A rendelkezést igen r&
viden okolták meg meg pedig azzal, hogy a világhíres darabban előfordul a M«rzellles, azért nem adható elő. Egyben betiltották az összes Madách ünnepségek megtartását is.
Ostromállapot Bajorországban.
München, jan. 26. A bajor kormány elrendelte az ostromállapotot, mert á nemzeti szocialisták kijelentették, hogy monstre gyűlésüket, annak dacára, hogy a kormány azt a leghatározottabban betiltotta, mégis meg fogják tartani. A bsjor kormány csak hosszss és beható tanulmányozás után szánta rá magát erre a lépésre.
Károlyiék éa a klaántánt.
Bécs, jan. 26. (Éjfélkor érkezett.) Károlyi Mihály és emigráns társai nemrégiben memorandumot terjesztettek a kisántánt államai elé, amelybra kifejtették azokat az eszközöket, amelyekkel a jelenlegi magyarországi rendet fel akarják borítani. Ellentétben egyes hírekkel, Károlyi és társai nem működnek együtt a magyar kommunls-tákkal.'A kommunisták, akik Bécsben Hirosik János vezetése alatt szervezkednek, a magyarországi munkássággal akarnak összeköttetésbe jutni. Károlyi és politikai bá zisa azonban a kisántánt, amelynek segítségével akarják kívülről megdönteni a magyar kormányzatot. Hogy n klsántánttal a kapcsolat állandóan intenzív legyen. Károlyi Mihály ezentúl állandóan Prágában, Linder Béla Belgrádban, Jásxl Oszkár pedig Bukarestben fog tartózkodni. Károlyiék kijelentették ■ kis-ántántnak, hogy teljes egészükben szankcíómlnák kormányalakításuk esetén azokat a gazdasági és politikai feltételeket, amelyeket a kisántánt Magyarországtól most kíván és a jövőben is kívánna.
Ax orosx mankástömegek Franclaorsxág allén.
Berlin, január. 26. Moszkvában a mult héten nsgy munkástömegek vonultak végig az utcákon és tiltakoztak a francia imperializmus ellen. Az első nap a moszkvai szovjetek végrehsjtóblzotlsági ülésén Bucharin tartott előadást, amelyben Franciaországot imperializmussal és béxebontással vádolta meg és kijelentette, hogy milyen végzetes következményekkel jár a német széntermelés csökkenése a világgazdaságra, de az éledő orosx iparra nézve is.
Münchenben la francia ellenea zavargások folytak.
München, jan. 26. Ma véres zavargások folytak le azok elŐlt a szállók előtt, ahol francia és belga tisztek laknak. A rendőrség felhívta ezeket a tiszteket a városból való távozásra, mert sem életükért, sem vagyonbiztonságukért nem felelhetnek.
A budapesti axtrájkok Budapest, jan. 26. A legújabb sztrájkok ügyében tegnap óta a helyzet váltoratlan. A textilmunkások tegnap ülést tartottak, amelyen ötven srázalékos béremelést kértek, mert a kapott 15 százalékos béremeléssel nincsenek megelégedve. A vasmunkások sztrájkja Is tovább tart. A Marton és Herz-gyár, amelyeknek munkásai tegnap abbahagyták a munkát, az összes astráj-kólókat kizárta.
Z,AUAJ KO&LOWT
január 27.
A földárak és földhaszonbérek az országban.
A gazdasági viszonyok ®Jtolódásának ós a Jelenlegi mezőgazdasági helyzetnek Jellemző és érdekes képét nyújtják a föláárak és s földhaszonbérletek nagyságáról 'és általában a mezőgazdasági íngatjanok forgalmáról beszámoló adatok. Az általános helyzet megvilágítása és a helyi viszonyokkal való összehasonlítás céljából <iz alábbiakban adunk egy-egy erról szóló összefoglalást.
Az utóbbi időben értékes földbirtokot alig fid él valaki, ellenben a venni szándékozók száma napról napra nő. Különösen azok akarnak Magyarországon földet vásárolni, skilc kénytélének voltak a megszállott területeken levő birtokaikat eladni Számos olyan kereskedő is van, aki a tőzsdén gazdagodott meg.
A legdrágább a duníntuli >föld, ahol a kisebb, tíz-harminc holdig terjedő birtokok ára holdanként 8—700.000 korona közölt váltakozik. A nagyobb birtokok Ara mar olcsóbb. Holdanként 3—400.000 ko-rónáért* megkapható. Az alföldön, Szolnok megyében és Hevesben a föld holdja 200,000 korona közön váltakozik. Legutóbb egy Ötszázholdas birtokot vásároltak meg Hevesmegyében negyvenötmillió koronáért. A birtok felerészben szántó, felerészben pedig erdórész. A vételárban a teljes élő és holtfőlszerelés is beafoglallatott. A szőlők ara szintén vidékek szerint változik és egy— másfélmillió között értékelik holdját Az erdő éra igen változékony : aszerint, hogy mi a fa ára. Amint a fa ára nő, Ugy az erdő köbmétere is természetesen drágább.
Földbérlet alig akad és annak, amit bérbe is adnak, a bérösszegét természetben állapítják mep„ amely holdanként száz háromszáz küogram buza. Legutóbb egy hetvcnOtho'das birtokol adtak bérbe, nyolcvan kilo grarrm buzftért holdanként, dc cz rendkívül olcsonak rfiondhato. Ujabban Fcjéimegyében adtak bérbe egy százholdas birtokot, ezt már holdanként százharminc kilogramm buziért Érdekes, hogy a biitok tulajdonosa parasztember, azért adta bérbe birtokát hogy ó kereskedéssel foglalkozzék.
Ujabban azzal is foglnlkoznuk az ingatlanügynökök, hogy némcior szagi, romániai, csehszlovák területen fekvő, sőt tengerentúli ingatlanokat közvetítenek. Így különösen suk a németországi eladó birtokok száma, ahol aránylag olcsóért lehet földhöz jutni A németországi fóldek holdját százötven—Kétszazczci koronáért kínáljak, míg a romániainak az ára otcsobb; szdz-szózhar ní:>c-ezer koron, holdanként. Ezzel szemben rendkívül drága a csehszlová kiai föld ára, mert ott öt—hatszázezer koronán alui nem lehet egy hold fo:det megvásárolni.
A tengerentúl fekvő e!ad>> ingatlanok közveti.ése Berlinből származik, ahol legutóbb on jan budapesti ügynök kéih napos opciót vásárolt egy afrikai birtokra. A birtok igen Olcsó, — mar tudniillik annak, aki r'ek doliaija: vannak — mert u harmincnégyezer hoidns birtok, amelyből tízezer hold száVnofoid, tízezer hold kitermelhető erdőség, a többi pedig vadászterület „csak" nyolcezer dollAtba kerül éa ámt a fő, részié-lekben is fUcthctő. Érdekes, hogy igen sok magyar ember érdek.őd k ez iránt az cxoitkus biriokvétel iráni. Magyar m»gn*s, két budapesti nagyiparos és e*y g»zd >kból álló konzorcium alakúit az afrikai birtokra.
A halálra itélt Fuisz ügyében döntött a kormányzó.
Na érkezett le a kormányié jilgoru.n bizalma* <J0ntéie. Élet vagy halált a itfvű Héten foglak csak kihirdetni.
N.£yfc.nli.., jin. 26. (S'h< tüdóíltórklil.)
Az egész vármegyében ismeretes az u kegyellen leienyei gyilkosság amit Fuisz Géza és kedvese Soós Anna követtek el, á mely miatt a magyar bíróság mind a három fokon Fuiszt kötél általi halálra, segítőtársát Soos Annát pedig súlyos rabságra Ítélte. A kir. kurla annak idején mindjárt kegyelmi tnniccsá alakult és az iratokat felterjesztette a kormányzóhoz, hogy legmagasabb kcgyelmezésl jogával kiván-e élni, vagy szabad folyást enged áz Ítélet végrehajtására.
Hosszú, kinos hetek teltek el azóta, s nemcsak a kanizsai fogházban megtörten váró elitélt, de maga a nagyközönség is érthető izgalommal várta — milyen lesz a kormányzó döntése. Élet vagy halál — a kormányzó kezébe rt>lt letéve.
Ma azután leerkezett a kormányzó kabinetirodájából az öt-pecsétes „szigorúan bizalmas" jelzéssel ellátott legmagasabb kézirat, amit a biróság csak az itélctkihirdetés napján fog felbontani", mikor a halálraítélt Fuisz előtt kihirdetik a kormányzó elhatározását.
A nagykanizsai kir. birósag jövő csütörtökön, vagyis február elsején delelótt fel 10 orakor hirdeti ki a kormányzó ur döntését, amely mindaddig szigorú hivatali titok (')
HÍREK.
— Időjárás. Az elmúlt napon — mint az Időjáráslani Intézet jelenti — az országban kevés csapadék fordult elő éa a hőmérő csak szórványosan sülyedt a fogy-pont alá. A továbohk'i.m való szinüleg száraz idŐ lese erő* éjjeli lehűléssel.
— Tarányi főispán vasi beiktatása. Dr. Tarányi Ferencet, Vusvárm-gye újonnan kinevezett főispánját fényes üni.epi keretben iktatta be fői'púni székébe Vasvár-megye kö.-őn ,ége. Herbst Gé?n aiispSn n magyar Hiszekegygvel nyitott* meg * közgyűlést, amelynek tagjai, élükön a meghívott főispánnal, ünnepi Veni Sanctérc a stékeaegyhá/bn vonultak. Mise után folytatták a közgyűlést. Az uj főispán esküt tett és megtartottn székfoglalóját. Kiemelte, ho^y n jog, a törvény és a? igazság vezeti minden tettében. Zalavármegyéből harmincnál többen vettek részt sz installáción.
— Ref. Egyházközségi koz-gyBléa. A nagykanizsai reformá tus egyház f. hó 28 án, vasárnap délelőtt U órakor ..z Istentisztelet végeztével tartja a ref. imaházban (Batthyány-utca 16.) évi rendes közgyűlését, .'melyre minden egy-haztag hivatalos. A köigyúlé* tárágyai: beszámoló nz egyházközség
h'ié'eti és anyagi viszonyaitól ; az 1922. évi záróazámsdás és vagyonin*! leg bemutatása; az 1923. évi költségvetés megállapítása s ezzel kapcsolatban az uj adókivetése; végül négy uj preabyter választtat. A kö'gvülést megelőző Istentiszteletet Vikár Ödön, p szombathelyi kntonai kórlet lelkésze végzi.
— A ani iparos estélyen nemcsak u nagykanizsai iparos tar sodalom, de a város minden rendű és rangú polgárság* is részt fog venni. Az estély műsora az ezidei farsangi eatélyek egyik legtartal-masabbj i. Ba'só József elnök és Antal Jenő vigalmi bizottsági elnök gondoskodtak arról, hogy a közönség jól érerze magát. A tegnapi számunkban Ismertetett program biztosíték arra, hogy a közönségnek ax egész estén kellemes
szórakozásban lesz része. Az estély fél 9 órakor kezdődik és a műsor zavartalan biztosítása végett az egyes s/ámok alatt a termet lezárjak. A műsor befejeztével a tánc veszi kezdetét. Buffet saját kezelésben. A befolyó tisztu jövedelem az elaggott iparosok menházalapja javára fordittatik.
— Pályázatok. A feisőszent-mártoni posUügynöki állásra jan. 31-ig a pécsi pt. igazgatósághoz. Két altiszti állásra r. bajai állampénztárnál, 4 hét alatt a bajai p. ű. igazgatósághoz. — 2 számvevőségi tisztviselői állásra a bajai p. ü. mellé rendelt számvevőség né|, 14 nap alatt. — Kezelői áliásro a székesfővárosi pénaügyigaxgató-ság mellé rendelt számvevőségnél 15 nap alatt.
— Bánhidy Ilona n budapesti Rrnnaisance színház gyönyörű művésznőjének pazar játéka képezi a tüdőbetegek megmentésére rendezett József kir. herceg szanatórium egyesület február 3-i piknikjének cloujnt. A művésznő pnr jelenetben, majd Háromszög" cimü francia vígjátékban fog fellépni, amelyben kiforiott csodás művészetében gyö> nyör-iödhetik Kanizsa műértő kö zönsége. A február 3-iki estély , eseményt jelent Kanizsának. - A<?> nagy közönség jól teszi, ha jegyeit már elővételben biztositje».
— Holttányilvnnitás. Sós Ru-doif zalaszánlói föidcnivcs, aki 1874 ben született, S. József és C.ikor Z>ófi fia, Német Rozália férje, a 48. gy. ezredből fogságba esve eltűnt. Keszthelyi kir. járásbíróság.
— Magyar tüzér halála a Ruhr vidéken. Milyen messzire vetődnek véreink, milyen távol éri Őket minden emberek közös sorsa : a halál, ez csak olyankor döbben a szivünkbe, amikor valami messzi vidékről ráz fel bennünket a táviró f szomorú hírrel. A Ruhr-vidéki Coblenzben meghalt Pécsi József mogyar tüzér, az amerikai hadaereg kntonájo. A washingtoni h-dügy minisztérium küidótt erről értesí tést a fiu apjának, aki a detroiti magyar kolónia egyik vezetőembere.
— Évenként egyszer fizetik ax érempótdljakat. Nemrégiben irluk meg, hogy a vitézi érempót-
dijak postaköltsége legtöbbször többe kerül, mint amennyit pótdíj címén kifizetnek. Most a népjóléti és munkaügyi mJnlszter változtatott a helyzeten és ax alábbi rendelkezést adta Hí, ,.,A vitézségi éremtulajdonosok, akik rokkant ellátásban nem részesülnek, az érem-pótdtiskat — az előzetes havi rész letekben való igénylés jogának ép-séfben tartása mellett — célszerűségi okokból minden év juniusában egy évi összegben utólag kapják meg. A fent emiitett jogosultaknak a március elsejétől esedékes érempótdijakat már csak juniusban foly-í-'* sitják. Akik azonban rokkant éílá-tásban is részesülnek, n havi érem pótdíjakat az ellátási illetménnnyel együtt ezentúl is havonként kapjak.
— Felemelték á közjegyxől dijakat. Az Tgazságügyminiszter a királyi közjegyzők állandó és ezidő-sxerinti munkadiját, iráadiját és távozási diját általában a jelenleginek háromszorosára emelte fél. — Felemélte ezenkívül a hagyatéki tárgyalásért járó dijakat is.
— Rudolf trónörökös öx vegye a — belga trónon ? Benini Szerkesztőségünk jelenti: Parisból jelentik, hogy « „La Oroix'' hasábjain nagy (eltűrést kellő cikksorozatot kezdeti egy egyelőre is meretlen nevü szerző .Válasz II. Vilmos n^met császár emlékirataira" címmel. Ezek egyikében egy bennünket rendkívül érdeklő eddig ismeretlen adat kerül nyilvánosságra. Aszerint u már hosszú idő óta mej<-sz&UAs a alt volt Belgium trónjára az ugyanannyi idő i>ta távollevő Albert király helyett néhai Rudolf trónörökös özvegyéi, Stefánia belga királyi hvrc.'gnói, néhai Lipót király leányát akniták ü>tetnl. Rudolf trón -örökös özvegye később tudvalevőleg újból férjhez ment gróf Lóoyuy Elemérhez, akit I. Ferenc József király n h&rvoru c-ső idejében emelt hercegi rangra.
— Egy háromnapos férj agyonlőtte feleségét. Kaposvárról jelentik, hogy Z mány községben S/ijártó István 22 éves föld-
míves fegyvertisztogatás $ körben véletlenül agyonlőtte 16 éves feleségét, akivel három nappal ezelőtt esküdöt' meg. A fiatal asszonyt a golyó homlokán talált* és rögtón meghalt. A feleaéggyilkos férj önként jelentkezett u csendőrségren.
— Az angol kormány hivatalos bizottságot küldött kl a Ruhr vidékre. Berlinből j-lentik a, KŐzépeuróp.ii Kurírnek: Az angol kormány hivatalos katonai és gazdasági szakbizottságot küldött ki a franciák áltil megszállott Ruhr-területre azzal a meghatalmazással, hogy B7 ott teremtett helyzetről teljes tájékoztatást küldjön. Az angol kormánynak ez a lépése igen jelentő* abból a szempontból, hogy oz angol és francia politikai érdekek a Ruhr megszállás körül komoly ellentétbe jutottak egymással.
— Nem hisznek a németek az angol-amerikai köxvetitéa aikerének. Berlinből jelentik a Kö/éprurópai Kurírnak : A német nagyipari körök elvesztették reményüket az angol-amerikai közvetítő sikerébén, mivel a német nagyipar számára kötött külföldi rendelése ket átruházták angol és amerikai érdekeltségekre. A németek egyedüli reménysége a Ruhr-vidéki munkásság magatartása, kiknek mozgalmát teljes együttérzéssel tá mogatja ugy az angol munkás-szövetség, mint az amsterdámi szakszervezeti központ.
1913. január 27
üALAi KOZLOh1
— A nagyváradi várat magánlakások céljaira alakítják
át. Nagyváradról jelentik a Középeurópai Kurirnak: A nagyváradi lakbérleti bíróság kimondta, hogy a Várnak eddig majdnem kizárólag katonai célokot szolgáló épületeit a városban súlyosan érzett lakásínség enyhítése végett magánlakásokká építteti át. A Vár ugyanis nóta, hogy a Wrangel hadsereg egy menekült töredéke ott tanyázott, alig van román katonoság áftal haaználatba véve. A teljes kiürítés munkálata folyamatbnn van már és igy valószínű, hogy tavaszra ,.t átalakítással is elkészülnek.
— Népaxámlálás Auaiírlá-ban. Bécsből jelentik a Középeu rópai Kurírnak: Az osztrák parlament elfogadta a népszámlálás elrendeléséről szóló javaslatot éa felhatalmazta a kormányt, hogy az arra irányuló előkészületeket ejtse meg ugy, hogy március 7-ikével megkezdődhessenek az adatgyűjtő munkálatok. Ennek o népszámlálásnak az a célja, hogy egyrészt megállapítható legyen a köztársa-• ág lélekszáma, a teljes választási név- éa számjegyzék, végül statisztika álljon a kormány rendelkezésére az állásnélküliéiről és r. lekás-nélküliekről, akik érdekében az osztrák kormány eredményesebben jarhasson el.
— A román tisztviselők elé fedetlenek a pragmatika tervesettel. Bukarestből jelentik : A román kormány tudvalevően már Z'-gen ígérgeti tisztviselőinek u szolgálati pragmatikát, amelynek tervezete most végre elkészült. A t-rvezetet, umeiy különben Bratianu Vintila pénzügyminiszter utmuta-l.'Sfii alapján készült el, megkűl dötték o z egyes minisztériumok ' íizt viselői karana* véleményezés végett. A minisztériumodban első sorban a __ magssabbrendü tisztviselők vették vizsgálat alá a tervezetet, amelyet .»zonban kivétel nélkül élénken kifog«soltak. Sérelmesnek tartják különösen a terve /étnek a tisztviselői előlépi etésekrv-é* a fegyelmi áthelyezésekre vonat-kőző passzusokat. Bratianu a tisztviselők észrevételeiről értesülve, po-li-ikai körökben nyomatékosan ki jelentette, hogy a tervezeten nem hajlandó enyhíteni, de a ki nem hajlandó ebbe belenyugodni, annak a számára nincs más hátra, mint hogy távozzék. A tisztviselők izga tottságát ez a kijelentén még job ban fokozta és a napokben nagygyűlésen fognak a törvénytervezet ellen tiltakozni.
— Szenzáció Nagykanizsán 1 Huber Etzike mővészestóiyei hétfőn (29 ón) 5, 7 és 9 orakor a m. kir 6. honv. gy.-e. zenekara közrerrű ködesével az Urániában. Rendes heiyarak.
— Koszorutpótló adomány. Rcidinger Gyuln elhunyta alk« maool koszoJumcKváliös címen Szálinger Antal 600 koronát adományozott az elaggott iparosok mei.hüza aiapja javara, mely adományért czuion is köszönetet mond az Ipartestület-
— 600 millió s hozomány — és a „Sznhaii Klet* uj -.zárna csak o" korona. Ez az uj számol b« rcsxlete*c pompás kéiO'kel a Magyar Szinti x újdonságáról. FöWas Imre ,A lányom hozománya WX) millió* cimii n»gy.-.zeru vi játékról C-upa szenzáció Inczo Sándor ucpxtcm hctilspjt-nak uj <zima Rengeteg kepoa l£ olJ*is mellékleten, kottán, Sz<ncs -ela aj regéoyea kiviiJ, ötlstcsen sz*mol be az ös-xcs Heti aktoáliiásokról Egy »4iu ár* 60 koroaa, negyedévi elóltxc-.e- Ö'Xi korona. KLdiShiva-tal: Budapest, Erzsébot-k-Tut 29.
— Uránia. Jön i „Sodorna és Gomorha44
Aki 5 milliárddal indult haza Magyarországra.
A roppant Oroszország szibériai hómezőiről tért haza a minap egy fiatalember, névszerint Fazekas Sándor, aki még 1914 ben a Lemberg melletti harcokban sebesülten esett fogságba s azóta megalakítás nélkül a hadifogság keserű kenyerét ette..
Hosszú nyolc esztendő után a mult év őszén végre számára is ütött a szabadulás őrája és megindult hazafelé...
Fazekas Sándor érdekes dolgokat mondott el küzdelmes hazatéréséről és az oroszországi szinte leírhatatlan drágaságról.
Barnaulban, ahol az utóbbi években kereskedett, 5 milliárd szovjetrubellel ült vonatra családjával, ezenkívül 125 oranyrubelje, 630 ezüst rubelje volt, valamint aranyórája. aranylánca és értékes ezüst evőedényei voltak.
Annak ellenére is azonban, hogy ilyen Rotschild nagyságú „vagyonnal" Olt vonatra, mire a németországi határvároshoz ért — a rengeteg pénz elfogyott.
De nincs mit csodálkozni ezen — mondta Fazeka*. — Tesa»k
lábára mutatott — ezt a csizmát, amely nem is olyan finom, 100 millióért vettem Moszkvában, mert Útközben kikoptam a cipőmből.
E-< a téli kabát pedig kerek egy milliárdot kóstált. Nálunk legfeljebb 60.000 korona. A feleségemnek is vettem egy pár sevró félcipőt, amelyért 254 milliót fizettem. De különösen elképzelhetetlen összegek úsztak el az uton — élelmiszerre. Egy kiló keovér másfél millió rubelbe kerül. Egy pud liaxt 60 millió. Egy szállodai <-béd személyenként 5—10 millió és minden ilyen őrült mavas összegekért.
E'mondta, hogy egy skatulya gyufának novemberben még 250.000 rubel volt az áro. egy férfiöltönynek 800 millió stb., stb.
Amíg hazavergődött, volt minden napszámos, földműves, kereskedő, matrÓT, éjjeli őr stb. Alighogy átlépték u határt, másfél évea kis fia meghall, de ha rengeteget szenvedett is, mondja — leírhatatlan öröme, melyet a h*za viszontlátása keltett benne, minden szenvedését és gyászát feledteti...
Kalser Irmát — aki csak nemrégen Márianosztriról kiszabadult, hol
másféléves büntetését töltötte ki, kihallgatása után átkísérték a kir. ügyészséghez.
— Az Ipartestület estélye.
Az Ipartestület mai hangversenye pontosan fél 9 Órakor kezdődik, amikor az előadás zavartalanságának biztosítására, az ajtók bezáratnak. Az estély minden tekintetben művészi értékűnek mutatkozik. Oláh szerkesziő konferensza — melyet először hullunk Nagykanizsán — feltűnést keltő lesz. A Poigéri Egylet nagytér nót mftr a reggeli órák ban kezdik füleni, igy a (erem kellő hőmérsékletéről is gondoskodás történt. Részletes programot oz olőadás megkezdése élőit oszlanak ki. — A tánczenét Nagykanizsa egyik iegjobb citiányband^ja fogja szolgáltatni. — Minden iparos ott legyen ! Félreértések elkei üléso végett ez uton közlik, hogy meghívók az estélyrene-n küidetiCK ki. Aki tehát jegvre igényt tari, iparkodjék azt midőnb meg-Váltani. 500. 400, 300, 200 koronás jegyek csekély szómban még kaphatok Ifj. Wajdiis József ^Gutenberg nyomda) Üzletében.
— Uránia. Szombat—vásárnap: „Asszony, asszony tllen". (Egy orva leány regó-'iyr) dráma 6 felvonásban és a kísérő :iü->or.
— Zonomti újdonságok. .Magyar Élet* dakiklui. zenéjét l'e'^fi Sándor verseire Irt* : Lányi Viktor, Patóli • ZAzeszton-d«s Ünnepére .Olivls hercegnő* zenéjet Br.'dy .Miksa verseire *zerzé: Buttksy Ákos topereit 3 felvonásban). Hodrogi Zsigmond ket uj nagyuraiul* .Régi d»l. Rcrí nyár* zenéjét szXx^-lleiényi HeUlber^ Albert.
rnel FulÖp Fi

kónyvkeres-
Kaphatók kedvében
Minden meghűlés a láb tó. orod,
ezért ajánlatos meleg gyapjuharisayík viselés*. Pröb»ij« meg egy íejelessel a lexjobb anyagbul készítve rilipn !tarisayaköt<Sdéjé-beo, Szombathely, SséU Kalmán-utca
— ..Kouoiti l.atoa" Itsertrii CBMxMil «•»«■ rotoll. btltujo-nll Luio*, kelkoxa bilin cyAcy****-Mindenit! Vi^Kiió. M<cr«ndelb((« : Bod.rüzU Keiért-»U r. l„ V.. Zoüia-utes <e.
— ^4ró Eötvöa Jóxaof örökbecsű irodalmi alkot-sa .A í-ln jonyzóje* lilm-változata a .Viola, uz alfu'di har«mls* eh1' részének a .Repülj lov»o>, repülj* nagy bemutat ját tart;* m* és holnap u Világ-mozgó. E film a m gy»r lrod«lotti egyik klasszikus alkotását %is»l vász-nra s alakja'nak mog-játszásában leiv.te'ébon a migyar As«nS lüktet, t benne látjuk a rég letűnt alföldi betyár rom«ntikiit Jegyek niár válih.tók.
„Magyar a magyarnak nem lehet ellensége".
Horthy Miklós.
Tolvaj leány.
Nagykanizsa, jan. 26. (Saját tu dóaitónktó!.) Még a mult hóban történt, hogy Gerencsér Anna helybeli lakos feljelentést tett a* rendőrségen ismeretlen tettesek ellen, mert zárt szobájából, annak feltörése után többféle ruhaneműt mint-egy" 30.000 K értékben elloptak.
A rendőrségi nyomozás akkor aemmí eredményre nem vezetett. Azonban a nyomozó detektívek gyanúja Kaiser Irma rovott mullu cselédleány ellen Irányult, aki ab ban az időben gyanús körülmények között Nagykanizsáról távozott.
A nagykanizsai rendőrség, amely természeteden nem lette ad acta az ügyet, arról értesült a napokban, hogy a gy.inusitott Kaiser Irma álnév alatt Keszthelyen tartózkodik, de mielőtt a rendőrség megkeresésére ax ottani csendőrség |o tudta volna tartóztatni — Kaiser Irma eltűnt Keszthelyről.
Tegnapelőtt a kanizsai detektívek a kapott személyleírás alapján felismerték a Fő uicán Kaiser Irmát, amint gyanutlanul rótta a kanizsai járdát. Nyombon behozták a kapitányságra, ahol kihallgatták. Kaiser Irma a Gerencsér Annától ellopott ruhát viselte ipagán — igy aztán beva'lotta szépen, hogy ő volt Gerencsér ruhájánsik tolvaja.
Mig a kihallgatás tartott, jelentkezett a rendőrségen egy munkásasszony, aki jelentette, hogy tudo • mása van róla, hogy egy Kaiser Irma nevü leányt letartóztattak. Ez a leány két nBp óta nála lakott, gyanúsan viselkedett és ágya alá egy csomagot rejtett. A rendőraég emberei felszólították az asszonyt, hozza be sürgősen a csomagot Mikor a behozott csomagot azután a rendőrségeo_felbontották, renge teg női ruhanei^u, pohár, stb. ke rült elő, százezer koronánál több értékben.
E bizonyítékok hatása alatt azután Kaiser bevallotta, hogy Keszthelyen a Hoffmann-féle vendéglőben álnév alatt szolgált, ahonnan ax utóbbi napokban aok ruhaneműit ősszepakkolva — megszökött. Nagykanizsára jött — de itt pár óra alatt a detektívek felismerték és előállították.
Milán és Natália érdekes házassági konfliktusa.
A belgrádi Vremc clmü lapban a szerb királyi udvar egy régi nyugalmazott hivatalnoka visszaemlékezéseket kőzöl Milán király és Natália ftályné idejéből.
Ismeretes, hogy e királyi pír ma gánélete akkoriban mindennél élénkebben foglalkoztatta a közvéleményt és hogy egész legendakör fűződött a szerb király és királyné házassága körül. Egy érdekes és még eddig ismeretlén családi perpatvart a következőkben mondja el a belgrádi lapban a cikksorozat írója:
Annakidején a király gyengéd érzelmeket táplált az egyik belgrádi görög diplomata azép feleaége iránt. A királyné tudott férjének erről a vonzalmáról és csak a kedvező ' kaimat várta, hogy megbosszulja magát. Et az alkalom nem ia ms-radt el. A Feltámadás ünneps<£e-kor ugy.inis, amelyet a szerbek éjfélkor ünnepelnek, a királyi pár nagy fogadást rendezett a Konak termeiben és ex alkalommal Natália királyné cerclet tartott. A többi előkelőaégek nejeinek sorában, a román és a görög követ felesége között ott állott a azőbanforgó hölgy is, a királyné vetélytársnője. — A királyné odalépett a három hölgyhöz és felváltva intézett barátságos kérdéseket a görög követ és a román követ nejéhez, de a harmadik hölgy jelenlétéről tudomást sem vett. Ex a sértés a hölgyet annyira kihozta sodrából, hogy rögtön levelet irt a királynak, melyben elégtételt követelt. Az ünnep aég után, midőn ax udvar már éppen lefeküdni kéazült, a király magához hivatta Geraaanin miniazter-elnököt és dühtől lángolva megparancsolta neki, hogy a királynét 24 óra alatt távolítsa el az országból. A miniszterelnök természetesen lebeszélte erről ax elhatározásáról a feldühödött királyt és megígérte, hogy a megbántott hölgynek más uton szerez elégtételt. — Később azonban ügyes diplomáciával az egész ügyet elhallgáttatta G'rasanin. Ez a házassági epizód nagyban hozzájárult a szerb királyi házaspár későbbi egymás iráot érzett gyűlöletéhez, nmoly végeredményében az Obrenovics család pusztulását idéxte elő.
A francia parlament többsége
támogatja az Imperialista politikát.
Páris, jan. 26. Annak ellenére, hogy a frank állandóan esik éa hogy nagy pénzügyi problémák tolultak előtérbe, a parlamenti tőbb-ség hangulata mégis határozottan a kormány mellett van. A Mypaó-kzn ugyan sokféleképpen kritizálják a ruhrvidéki eseményeket, abban azonban mindnyájan egyetértenek, hogy ha mar az első lépést megtelték, most feltéllenül ki kell tar-taniok. A baloldaliak természetesen továbbra is erősen bírálják a helyzetet éa különösen azt vetik a kormány szemére, hogy nem látta e'Ő a az előállott nehézségeket, legfŐkép a munkások sztrájkját. Clemenceau hívei most azt hangoztatják, hogy a Ruhrvidék megszállását egy évvel ezelőtt kellett volna végrehajtani.

ZALAI KOZLONV

_4__
közgazdaság.
1923 január 27.
Wnflszftk. Zoojorák. jggtfóook.
KT HM.I i^JuwWírt HUMiU»WlH.k.-W|
^Cj KlrAlyl udvari
® hangszergyár STERNBERG
Budapoilen, Rákéchut fiA >
litmn »nJAt |>iiloiAJ4bAD. %
tija TOff ntitmil, bofy milyen hiejcucrre ria ntk.í»e «« ml ut«1 díjtalanul Ictldflnk ti-ajánlatot, ha <«a uj»lp» bir»l>»atV, J»rl-tnmló hangasarAt k81J;t pc4tia cyirsnkbi.. Jstányoaaa ujjátliVItjok. OrtmoKn tulujdo-noaokaak k<uj»Wp h*DcUm«t«kril Ingyen éi W<m«oi»e Mlijík m4K>Q*(y<4Vanket. «)4j
FAJBIKA
A» Sasi vetés. A dunántull mezőgazdasági körökben nagy ago dalommal beszélnek az idei terméskilátásokról. A rakoncátlanul természetellenes Időjárás ugyanis nagy mértékben befolyásolja az ősszel vatett szemes termények sorsát. — Január elején — mint ismeretes — a valósággal tavaszi idő úgyszólván mindenütt napvilágra csalta ax őszszel elvetett magvak csiráit. Az enyhe időjárást követő fagy azonban elpusztitotta a vetemény nagy ré szét. Evvel a hirrel kapcsolatban kérdést Intéztünk az OMGE vezetőségéhez s ott azt a felvilágosítást kapluk, hogy a vidékről eddig olyan kis számú jelentés érkezett, hogy egyelőre hü és megbízható képet nem alkothatunk arról, hogy milyen befolyást gyalogolt a legutolsó hetek abnormis Időjárása az Őszi vetések sorsára. <
Uj Srlésl axjbály lép életbe.
A közélelmezési miniszter rendeletet adott Icf, amely megszabja a malomüzemek uj őrlési szabályát. A rendelet megszabja, hogy a két százaléknál nem több idegen keveréket tartalmazó, hektoliterenként hetvenkilenc kilogramm sulyminő-ségü búzát az egynemű korpa és hulladék elvonása után legalább hetvennyolc százalékra kell a Fut ura által meghatározott minőségben kiőrölni. Kevésbbé tökéletesen berendezett malmok a Futura előter-jeiztésére engedélyt kaphatnak a közélelmezési minisztériumtól, hogy bizonyos mennyiségű sima, finom tésztallaztet is előállíthassanak. — A rendelet megengedi, hogy nem malomüzemek a raktárukon lévő őrleményt továbbra is árusíthatják. A rendelet január 28-án lép életbe.
Hétsxázezerkoronás ló ■ debreceni vásáron. — Kevesen emlékeznek már arra az elkeseredett vitára, amely egy -állami lóvá-sárlás körül folvt le közel két évtized előtt. — Áz történt ugyanis, hogy a magyar földmivelésügyi kormány egy kiváló tenyészapa-állatot 60 000 koronáért vásárolt meg egyik méntelep céljaira. Az ősszeg olyan horribilisnek tünt fel abban az időben, hogy Bartha Miklós, az Ugron-párt kiváló tagja, u jeles publicista, fél órán át foglalkozott a parlamenti ülésen ezzel hz állami „pazarlással". — Azóta közel két évtized telt el és ma már senki sem ütközik meg afölött, hogy a legutóbb megtartott debreceni lóvásáron egy vidéki gazda 700,000 koronát kért és kapott egy pejkancáért.
Valuták és devizák:
Ntpoleon W00, Font (London) 12350— 12850, Dellár (New-York) 2060-2735. Franci. frank (P.ris) 156-164, Márk. (Berlin) 12 14, Olasz lira (Milano) 120 5—132 5 Osztrák korona (Bécs) 37l>—390, l.el (Buka-rost) 13-14, Szokol (Prága) 74-78, Svájci frank (Zürich) 4fl5 515, üloár (Zágráb) 23—25, Lengyel ntárka (Varsó) - 1<>
Zürichi zárlat:
Berlin238 Amsterdam 211 8», Hollanoia, Ve*-York 635^25 London 2404, Pám 3445, MUano 2575, I'raga 15.12, Bu<U-pest 20 50, ZágrÁS 475, Varsó 175, NWr >74. S*:Sfia 340 Ositrák bíly. 0 75
5 Termény jelentési
csusa (TbssvUéki) 126G0 - 1270O, egy« 12500-12600, roxs 8100-8200. takarmány arp* SOOo-8300 1'ir.irpa 8000-K200, xab 780O-7tK>U, tengeri fOOO-8200, repce 14000-Mi'*), kot t-t 5100 5200, kölos 85OO-Ö03O
Budapesti állatvasári Marhabot 1. r. egészben 400 - 500, hátulja 440- 550, eleje 370—5 ü, II. r. egeiben 280—370, hátulja b00—400, eleje 210—200 Növendék marha: I. r. CRésxben 310-345, »orjo lolott bórb) 055-685, Készlet Nsgy-uazha 457, eladás 430, — Novenaák marha 15, eladás 0. borjú 120, eladás 70, Marha-iór 550-580, borjubór 1000 Ic50. 8irk-. eladva —, Juhhus
Sertésvásár •
Kelhajtás 1600, Elkelt délig 750, Ore* — I <ö*ép Könnyű —•—, I. r. 595, II 540 isii 850, Szalonna 670. Leh. hus 570
Értékek:
Magyar hitel 17000, Osztrák hitel 1975, :Jaxai 6600, JeUálog 405, Leszámítoló 2000, Kereskedelmi Bank 20050 Magyar-Olas* 610. Beocsloi 92.000, Drasehe 36000 Álta-Udoi szén 185.000, Sxáizváii 56ŰŰO Salgótarjáni 64.500, Urikányi IllOW.RLma II^ÖO, Schlick Ő!00, Guttmaon 1600, Nssícl 13000 Danlca 13400, Klotild 8900, Magyar cukor 523 OoO, Adria 54000, Atlaotlks 6400, Klxilysúr 800J, Bosnyák-Agrár IfiOO, Llp-ták 3ő 0, Phöbus 7350, Vasm. Villamos 8000, Gizella 11600, Kookordla 8500, Déli Vasat 8250.
wI'-htii'S Benedek Rezső.
Apró hirdetések
IO n6l( ÍOO kor®oa, »*»U«»bh batn»»l •M4UU ,M»k rfupian a*amlttj»taak. All&at k*r*aAkiaak 00 ««fc»al*k
Fiatal. jómunlUi ••ori.eljarijei! uonuat M-teltlik itlj<» t"!HUu1 í« jeÉirtfiirl. Baranyai Karoly SirptliKk
#0ny>kAt<->. naW.^nkit axinul felvétetik Mu Vaui ti Fiai í*enO > sftaüá-MT. 617}
100 holdas birtokot vennék k«1l«.N*i5£
nyék«D. — Ajánlatok.t c lap ki.ddhiv.l.Ub. kérek. — Közvetítők k I z ti r v a.
Jumper selymek
nagy választékban kaphatok Gyermekkocsikban állandó nagy raktár.
Kaufmann Manó
rövid A ru Uzl.téb.n
a „Szarecsenhez"
Nagykanizsán.
Egy nagy diófa íróasztal tlatfó.
A forgalmiadó blokk
használatára
figyelmeztető felirat
deklire kasírozva kapható
lapunk nyomdájában.
(Szicmenihsll faj) eladó HORVÁTH GYÖRGY fótdbirtokooál Vaikonya. (<atcnyei járiis.)

AUTÓJAVÍTÓ ÜZEM ÉS SZEMÉLYFUl/AROZdSI VÁLLALAT
CZIMMERMANN ES PINTÉR
T.l.lon ÍM.
NAGYKANIZSA, RÚKÓtZI-UTCA 12.
T.l.lon 3-34.
Fuvarozást jutAnyos áron vAllalunk.
Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban.
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag ongodólyoiott vUlanyaxaraló
NAGYKANIZSA, KOLCSEY-U. 17.
Klvülla)
vll^tfitáal voxatákak, motorok, oslUárok, valamint talafonok, ossngők éa Jalcö-káasttlékak falasaraláaát, kaatély-villamharltó borondox sét. Ktndan neraü villamos munkálatok gyorsan osxközöltatnok. ■xakazortten végsl motorok ojratakoroialésót. Min eanomtt égők raktiron.
Telefon:
394
Telefon:
394
80000000QOOOOOO OO OOOOOOOOOO OOCJOOOOOOQCJOOOOOe
Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakba vágó munkákat pár óra alatt készít
Telefon:
78.117
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erös, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-uft 13
o
3 O 0 0
8
Nvom.tottl.rtml.ldonosnk Z.Ui to Gv.Tm.lt k»nvvnvcrriJíUb«o. t
02 évtülvam
^agvKamzaa, 1923. január 28. Vasárnap
ll. szám.
POLITIKAI NAPILAP
•s*rk*Mtö*«c »• kUdOhW*t»t V«-o« IS.
InUrarU.ö-T.l.foD 7». axAia. V^^
Vasárnapi szám ára 15 korona.
A jó üzletember tudja,
mennyit kérhet árujáért, hogy az el is kelljen. A jó iparos tudja, mit dolgozhat a legénye, hogy munkáját rendesen elvégezze és egészségének ne ártson, tudja, hogy mit kell neki nyújtania, hogy megtarthassa szolgálatában. A jó gazda tudja, hogy mit kivan a föld és mit fizet a munkáért.
Csak a trianoni békemű építőmesterei és őrei nem tudják, hogy a túlfeszített hur elpattan.
Hogyha éhségüket mérsékelték volna, hogyha a béke megalkotásánál annak tartósságát tartották volna szem előtt, biztosithalták volna nyereségüket.
A kártyás könnyen szerzi a pénzt és könnyen ki is adja, mert a véletlen szeszélye által nyert érték nem értékes a számára. A szerencse elveszi a nyertes eszét és átkot hord szertelen ajándékában.
Ilyen átkot visel magán az úgynevezett győztesek látszólagos sikere is. A német nemzetet porig megalázták, elvették hajóit, fegyvereit, elvették büszke öntudatát, aranyát, most utolsó kincsére, a Ruhr-vidék hatalmas bánya- és gyártelepeire is rátették kezüket. Jól van ez igy. Csak minél többet. Mindent vegyenek el, mindentől fosszák meg, mert akkor mindent el fognak ők is vesziteoi. ,
A józan belátás elvesztése, ennek a nagy vereségnek első stációja.
Ugyanígy cselekedtek a többi ellenfelükkel is. Leszerelték és kifosztották Ausztriát és Bulgáriát, Törökországot és Magyarországot.
Törökország már feltámadt és a .győztesek" remegő ajakkal kérik, hogy legyen higgadt, mértékletes, engedékeny.
Minden vonalon be fog következni a megcsonkitásnak, lefegyverzésnek, megalázás-
nak és éhhaiálra kényszerítésnek reakciója. Lehetnek pillanatok, amikor ugy látszik, hogy a legsűrűbb fellegek bontják az eget és nincs kilátás napfényre, lehetnek pillanatok, amikor a szenvedésben és nyomorban elvadult népek egyénei egymás ellen hada-
koznak, fásult kétségbeesésükben, de mindezen éhség, gyalázat, veszteség és bajon tul közeledik az idő, mikor az igazságtalanság helyébe a természet és emberség joga egy uj, jobb élet napját ragyogtatja fel az égbolton.
Kijön a mi napunk is.
Franciaország felhívta Csehországot, hogy törjön be Szászországba
Bécs január 27. (Expresst távirat)
A' cseh lapok közlik a Giornale d'Italia prágai jelentését, amely szerint a francia kormány felhívta a cseh kormányt, hogy .rendelje él a részleges mozgósítást s törjön be Szászországba.
A cseh kormány erre nagyobb mozgósítási kölcsönt követelt frankokban, ezt azonban a francia kormány elutasította s kijelentette, hogy Csehországban a gazdasági válság következtében úgyis sok a munkanélküli, akik eleget tehetnének a katonai felhívásnak
Csehország — úgymond a francia lap — tekintettel a mozgósítási kölcsön sikertelenségére, most Németországgal kezd tárgyalni. A cseh lapoknak e hirre vonatkozó nagyon enyhe és szűkszavú cáfolata arra enged következtetni, hogy a Csehországra vonatkozó hír igaz. Csehországnak a magyar területek elrablása és a kis-antánt utján való biztosítása utján nem érdeke az. hogy a németországi kalandban résztvegyen s a szomszéd németekkel baráti viszonyt igyekszik kezdeni, hogy a következő jobb időben Öt is kihasználhassa
Az egész cseh sajtó már régen ilyen értelemban ir Németországról.
Bulgária azerb megszállás előtt.
Bécs, jsn. 27. Bécsi diplomáciai körökhöz jelentés érkezett ariöl, hogy a szerbek készen állanak a Bulgáriába való bevonulásra. Hir szerint a szerb csapatok -•« percieki szénterületet, továbbá Szófiát, Kösz-tendét és Pobrud/sút uk.vjuk megszállni. A megajállas oka az, hogy Bulgária.^nem""hajiandó eleget tenni jövátót^íi kötelezettségének.
Bécsi diplomáciai körökben arról is beszélnek, hogy a kisántánt kormányfői Belgrádban, vagy Bukarestben legközelebb összejövetelt tartanak s itt tárgyalják meg a Bulgáriéval és Magyarországgal szemben történő intézkedéseket. A románok elzárták m határt
Budapest, jan. 27. A román legfőbb vámbizottságnak a napokban ülése volt, amelyen megjelent Bra tlanu pénzügyminiszter is, aki expozét tartott.
— Le kell zárni az ország kapuit, ez a kormány vámpolitikája — .mondotta Bratianu. A pénzügyminiszter ezután kijelentette, hogy a kiviteli illetékeket sorra felemelik és a behozatalt teljesen meg-
borítják. Ennek az uj vámpolitikának és az oláhok hadikészülődésé-nek eredménye, hogy máris lezárták a határt és megszüntették a nyersanyagok kivitelét. Legelsősor -b-n a szénkivitelt tiltották be és igy nem tudjuk megkapni azt a 300 vagon havi szénmennyisége'., amit a zsilvölgyi bányákból lekötöttünk.
Svájc mozgósítani akar.
Zürich, | in. 27. (Expre-.-./ t.,. irat.) Schreiber szövetségi elnök a for$a lomb-i került híresztelések kapcsán kijelenti, hogy Svájc egyelőre nem mozgósít, de megtett minden elöké születet rá. mert n-m teheti ki ma gát vá/allan eseményeknek.
Törökország iámét kardja hoz . nyal.
Lousanne, jan. ,'27. Kéthónapi tárgyalás után a helyzet az, hogy Lausanoebun kevés remény van a közel Kelet állapotainak rendezésére. Izmed basa a jövő héten elutazik Liusanneból és visszatér a törők hadsereghez. Lord Curzon ma utazik el Londonba. Tegnap éjjel átnyújtották a törököknek a szövetségesek szerződéstervezetét.
Lord Curzon csak akkor fog Lsu-íannébs visszatérni, ha a törökök késznek nyilatkoznak a szerződés aláírására.
Konstantinápolyi jelentés szerint az angóriai psrlament több tagja a>zal fenyegetődxött, hogy Mussoli erőszakkal fogják visszavenni az angoloktól. — A mult éjjel a Bosz-porus ázsiai psrlján rálőttek két angol katonára. Az egyik halálos Sebet -kapott.
A szerb külügyminiszter feszültnek tartja a helyzetét Magyarországgal szemben.
Bécs, jan. 27. (Expressz távirat.) A balkani helyzet bonyolultsága nyomasztólag hat Jugoszlávia belső ügyeire és mindenki a háború közeli veszedelmétől retteg. Erre Nincsics külügyminiszter hivatalosan kijelentette, hogy a balkáni helyzet nem olyan súlyos, hogy megkövetelné a parlament összehívását'. A külügyminiszter szerint a híresztelések túlzottak, de nagyon kedvezőnek ö maga sem tartja a helyzetet, különöset a Magyarországgal szemben fennálló feszült viszonyra való tekintettel.
Hadbírósági eljárás Vajdáék ellen
Kolozsvár, jan. 27. A rcmán kormány elkeseredett harcba fogott Maniu és Vsjds ellenzéki pártjs ellen. Mindenütt megakadályozzák a párt népgyüléseit és ellenzéki propagandáját és tekintettel arra, hogy Romániában most mozgósítás van, hadbírósági eljárást indítanak n gyűlések összehivói ellen. Igy az nradmegyet párt elled is megindult a statáriális hadbíróság: eljárás s a - kormány elszakadási törekvésekkel vádolván meg Maniue-kut és Vajdáékat, rendszeres harc folyik ilyeténképpen az ellenzéki akció elnémitására.
Leszállítják a vasnti gyors- éa exprasszáru-tarifát.
Budapest, jan. 27. Február 1-én oly intézkedések lépnek életbe, hogy egyrészt a postai csomagtari fák megfelelő mértékű felemelése történik, másrészt a vaautl tarifának tekintetbe jövő díjosztályait számottevő mértékben leazállitják.
A leszállítsa a közönséges gyorr-áru osztálynál 2* százalék, a mér sékelt gyorsáru osztálynál 30 szá zslék. az első osztálynál 28 százalék, a terjedelmes árukra vonatkozólag 18 százalék, a III n) és a lll/b) kivételes díjszabásnál 27 százalék, az expresszáruknál pedig 47 százalékrs rug átlagban. Emellett az expresszáruknál számításba jŐvŐ minimális suly 36 kg.-ot fog kitenni 50 kg. helyett.
4.ALAI KOZLOK1
i»<3. i»nuir28.
Az Országos Gyermekügyi Kiállításról.
IrU: Ssalai Osskir.
„A Gysrmekért" Országos Gyermekegészségügyi Társaság, amelynek elnöke Lukács György v. b. t. t, nemzetgyűlési képviselő. már egy esztendeje több kiváló gyermekorvosul és pedagógussal serényen munkálkodik azon, hogy Budi-pesten egy országos gyermekügyi kiállítást rendezzen. A gyermekügyi kiállítás munkálata most annyira előrehaladott, hogy aziránt a vidéki közönség érdeklődését is fel kell keltenünk. A kiállítás célja és feladata, hogy a vesztett háború után az állam, a társadalom, a gondolkozó és nemesen érző emberek figyelmét ráterelje a legfontosabb problémára: a magyar gyermekek ügyére. A magyar nem zet jövője, boldogulása teljesen attól függ, hogy mennyire képes t27 uj» egészségei, munkabiró nemzedékről gondoskodni. Nincsen, nem lehet ma fontosabb probléma, mint a gyermekkérdés. A gyermek ügyi kiállítás rendezői tudatában vannak a kiállítás kiváló fontos ságának és ezért a tudomány, a kultúra ^minden eszközével kiván-
I'ák, akarják felölelni *t gyermek* érdés elméleti és gyakorlati megoldását. A gyermekügyi kiállítás sikere érdekében a főváros társadalmának szine java, politikai párt, felekezeti különbség nélkül megmozdult, hogy szolgálatába szegődjön a magyar gyermekügynek. A magyar vidéki társadalomnak követnie kell a főváron példáját s ebből a nagy nemzetmentő mun kából ki kell vennie a részét. Mindenkinek, aki szereti a gyer meket, aki lelkesedik a nemzet /jövőjéért, közre kell munkálkodnia, részt kell vennie ax országos gyermekügyi kiállítás sikere érdekébon. Különösen a tanárok, tanítók, orvosok és az értelmiségi pályán működők érdeklődésére és támo gatására számítanak .<zok a lelkes férfiak, akik a gyermekügyi kiállítás segítségével akarjak megalapotni a jövő. az uj^magyar nemzedéknek a boldogulását, hazánk kulturális és szociális fejlődését.
A fővárosi iskolák növendékei tömegesen vesznek részt a kiálli-
A pénzügyminiszter nem jön le Kanizsára.
Nagykanizsa, jan. 27. (Saját túdóaitónktól.)
Megírtuk, hogy a .Polgári Egylet" február 2-i jubiláris díszközgyűlésére és bankettjére az egylet elnöksépe dr. Kállay Tibor pénzügyminisztert is meghivta. A pénzügyminiszter meleghangú sorok kíséretében el is fogadta a meghívást es ígéretei telt arra az esetre, ha nem gátolná meg valamilyen előre nem látott akadály — lejön Kanizsára, hogy részt vegyen a Polgári Egylet ünnepségén
Tegnap azulán levél érkezett a pénzügyminisztertől, amelyben jelzi, hogy a váratlanul Budapestre érkézéit angol bizottsággal való tárgyalásai lehetetlenné teszik .síámara a kanizsai lejöveiell.
táson, de ott kell lenni a vidéki gyermekek szellemi fejlettségét és kéziügyességét bizonyító anyagnak is. Az országos gyermekűgyi kiállításról nem maradhatnak el a vidéki pádagógiái és gyermekegés'Jégűgyl intézményeink sem.
Ezeket a sorokat azokhoz a fennkölt gondolkozó vidéki közéleti férfiakhor és úrnőkhöz intézzük, akik szeretettel v-nnak eltelve min-den gyermek iránt, intézzük elsősorban a magyar tanári karhoz, illetve a magyar tanítósághoz, akik hivatásuknál fogva az életüket szentelik a magyar gyermeknevelés és oktatás ügyének. — Intézzük továbbá a magyar orvosi karhoz, amely fáradságot nem ismerve, önfeláldozó szeretettel szolgálja a magyar gyermekegészségügyet. — A magyar tanári kartól, tanítóinktól és orvosainktól várjuk, hogy n vi dékt közönség érdeklődését felkeltik az orszógos gyermekügyi kiállítás iránt. — A kiállítás június elején nyílik meg Budapesten, a városligeti Műcsarnokban. Kívánatos lenne, ha o*t minél több szülő, tanító és orvos tekintené meg.
Remélhetőleg a vidéki magyar társadalom szintén ntérzi és megérti n magyar nemzetre nézve messzemenő és nagy fontossággal biró országos gyermekűgyi kiállítás jelentőségét s kiveszi részét a kiáliitá* munkájából.
I
Termény jelentési
.-•oia (Tlssavtdékl) IS"00 —12300, igye. 1 >000-12700, ross 8100-8200, Ukaruuny árp« 80<X»-8200 zóráxpa 8000-8200, tsb 7800-7900, tengeri fl0O-S300, repce 14000—14600. korp. 6100 -5200, kötős 8500-0000
Valuták és devizák:
N»polcon ®900. Font (London) 12326— 12626, Dollár (New-York) 2ft80--S735, FrancU frank (Paris) 168—178, Márka (Berlin) 10 - 12, Olasz lirs (Milano) «27-5—133-5 Osztrák korcos (Bécs) 37o—39l>, Lei (Bukarest) 12—13, Szokol (Prága) 76-80, Svájc: írunk (Zürich) 405 515. Dinár (Zágráb) 21—23. Lengyel márka (Varsó) 8—9
Zürichi zárlat •
i'ertin 2 00 Amsterdam 211-60, Hollandia, •WYork 536 -00 London 2488, PárU 3395, MiUno 2665. Prága 1640, Bods-post 20-25, Zátctáb 430, Varsó 1 76. Wien 0-73. Sz :ÍU 340 Osztrifc bály. 0 74
Budapesti állatvásár:
Marhahns I r. egészben 400—510, hátulja 440-540, eleje 370-5 0, 11. t. egészben ígO—370. hátulja 300—400, eleje 210—IbO Növendék marha : i. r. egészben 360-360, borjn íötótt böxb) 650-670, Készlet: Nagy-marha 30, eUdái 18, — Növendék marha 6. eladái 6, boxju 12, eladás 0. Maxha-600 - 030. borjobíx 1060—1200 Birka —, eladva —, Juhhus —'—.
Sertésvásár i
Felhajtás 970, Elkelt délig 400, öxeg — �zép Könnyű 520. I. r. 590. II540 Zsir 850, Szalonna 680, Uh. bus 580-
Kommuolaták botránya ■ párisi Petőfi- Ünnepen
Páris, jan, 27. A Párisi Petőfi-ünnep'élyen kínos incidenst rögtönzött két magyar kommunista, akik abban n pillanatban, amikor Pékár Gyúld az emelvényre lépett, hangosan kiáltozni kezdték: .Fehér terror!" Az ünneprontók szavát ttzonbon elfojtotta a tapsvihar, mely a magyar kormány küldöttjét,üdvözölte. A beszéd végén n két kom munista ismét botrányt akart csspni mire kiverették őket n teremből.
Érdeklődnek a csehek.
Székesfehérvárról jelentik: A nyitrai cseh katonai parancsnokság kísérleti léggömböket ereget, amelyek közül egyet Sslzgruber József nevü földbirtokos a* Andrásgyepen a második dűlőben talált meg.
A léggömbhöz egy levelezőlap volt erősitve, amelyen a cseh szöveg volt olvasható:
A metalatot arra kérjük, hogy e levelező lapot kitöltőé es bélyeg nélkül a tulold li címre küldje. A Icggörnbreninestöbbeszügscge
1. A megtalalas helye: A legközelebbi helyseg a jaraa:
2. A megtalalas ideje (ha a léggömb a földön tataltatott, a meglátás ideje):
3. ipudnuti bol uvideny):
Ha a léggömb íeszlallasat latta, '.a leszállás idejo:
4. Adresa nálezea: A megta lalns elme: •
Snlzgruber József a nyitrai cseh katonai parancsnokság kívánságát nem teljesítette, hanem a talált léggömböt és lovclexőlapot'.beszolgál-tatta n községi elöljáróságnak.
Tul a nagy Krivánon.
A* egesz vorosbun nagy éidek lödéit keltett a híradás, hogy a Kath. Legényegylet az idei farsangban egy nagy vállalkozásba kezdett és Farkas Imre: Tul a nagy Krivá-non cimü operettejét akarja elő adni. Azóta már szépen előrehaladtak' az előkészületek és próbák, ügy, ^ogy már kezd a* egész előadásnak képe 'kibontakozni, mely ugy véljük, méltán ki fogja elégi teni a közönség várakozását. A fülbemászó zene, a szép ének számok, » különböző (d* szolid) tán cok és az összjáték kedves élvezetet nyújtanak a résztvevőknek. De hisz e tekintetben eleget mondunk ha megemlítjük, hogy a zene és énekszámokat Ketting Ferenc az Irodnlmi és Művészeti Kör karmestere, a táncokat pedig Harsay Gizi éi Szabó István tanították be, akiknek neve elég biztosíték arra, hogy a közönség szépet és jót fog látni és hallani. Az első előadás február 7-én, a második 8 án lesz. Aki jó helyet akar magának biztosítani az siessen jegyéi megváltani, mert mat érdeklődés élénk ét a kereslet nagy".
Az ember tragédiájának I megszülemlése.
Irts: Kovács Antal főgimnáziumi Unár.
Az ember tragédiája az írónak, Madách Imrének legbensőbb vallomása a saját lelke állapotáról. Ez a lélekálUpot pedig a tépő, a senyvesztő fájdulom szüleménye.
Fájdalom azért, mert szerelmének tárgya, felesége, Fráter Erzsike, rutul megcsalta, mig ő Pesten az Uj épületben szenvedte a fogságnak és bizonytalan sorsának keserveit. Fogságba került pedig azért, mert az elnyomatás korazakában egy üldözött hazafinak menedékhelyet adott. Tehát a fájdalomnak, mely lelkét havas viharként dúlta, szaggatta, mindkét oka igazságtalan és igy annál fájdalmasabb volt.
Ámde lelke sebének sajgóbbá tételére odaszegődött még hazájának szabadságtól fositott s az ádáz orosz ellenségtől letiport s még ádázabb ellenségtől, az osztráktól sanyargatott helyzete is. fcs az amiatt azivét marcangoló bánat n»m volt kisebb amannál, mert
jogért és igazságért vívott nemes harcnak csúfos bukását és büntetését mutatta.
Hogyne keseredett volna el a legvégsőkig az igazságot a legérzékenyebben tisztelő költő akkor, mikor kegyetlen gúnnyal mutatott rá az élet a ra n fur csaságra, hogy mindenütt diadalmaskodik ur. aljas, a gonosz és az egész vonalon leteperve nyög az igaz és jó.
Mindennek a meggondolása sötét, élet- és viléggyfllölelet árasztó hangulatot szült nála. Ez a sötét hangulat ugy ráfeküdt azivére és ugy uralkodott rajta, miként Lucifer zsarnokoskodott a kezei közé került első emberpáron. Madách hasztalan keresett dicsőséget iro dalmi munkával, hogy lelke sebét gylgyitgossa. Nem jött meg a siker.
Hasztalanul kereste a bánat felejtését a tudományos könyvekbe temetkezve; nem tahit irt gyötrel melre. Htaba óhajtott mulatástal könnyíteni a lelkére nehezedő bánalsulyon: ott nyomta az továbbra is. Es hiába menekült a vallás vigasitalásához, lelke nem szítt abból sem gyógyító erőt.
Vad elkeseredéssel riézett szét a világon, váljon csak ő-e olyan sorsüldözött boldogtalan, avagy azeyőd nek társokul mások is hozzá ? S szeme megakadt a világtörténelemnek nagy és kot szakalkotó eszmé k't hirdető emberalakjain, akiket hasonló életsors sújtott. Ebből meritettc az eszmét Az ember tragédiájához, be nkurván mutatni, hogy minden jó, mi den nemes törekvésnek képviselője megrázó bukással végezte életét. így egye-temesitettc n seját egyéni bukását ar egész emberiség bukásává, igy lett Madáchból Ádám, Ádámból az egész emberiség képviselője. És célja volt a keserű élethangulat uralkodó hatása nl >tt az emberiség minden erőfeszítését a boldogság elírése után céltalannak és hasztalannak bemutatni. — Ez lett volna az olvasót igazi kétségbeesésbe kergető, de a szó va|Adi értelmében keresztülvitt — embertragédia I
Ámde közben más történt. Amit oz ő beteg szivével nem tudott megtenni az irodalmi törekvés, a dicsőségvágy, a tudomány, az élvezet és a vallás, azt megtette az
anyai szeretet. Anyjának, Majthényi Annának, gyöngéd szeretete, megértő lelke, az életszeretetre biztató szive visszaadta lelkének hitét és reményét, fölemelto a jóságos Isten gondolatához. És miután közben • megírta nagyértékü drámai költeményét és c költeménynek az ember eredménytelen küzdelmét festő színeiben magát kellően kisirta és evvel lelkét megkönnyítette, az ember kü-delmének legvége már toem bukás, hanem az Istenhez való fölemelkedés és megnyugvás lett. Az ember tragédiáját ilyen bevégiődés mellett már mi is emelkedett lélekkel olvashatjuk.
Közbejött n magyar politika egének 1860 ban némi tisztulása is, ami szintén hozzájárult a remek költemény kifejletének megnyugtató alakulásához.
M idóch saját szivének nagy bá natát zokogta el a drámai alakú műben s magát kizokogva megenyhült. Éi pedig Az ember tragédiája a pesszimizmus kedélyhangulatában szülemlett meg, de az optimizmus hangulatábsn nyert befejezést.
1923. január 28

HÍREK.
— Időjárás. Az Időjárástani Intézet jelentése szerint hazánkban ujabb csapadék nem esett. A hő mérséklet noppal mindenütt a fagypont fŐlé emelkedett, reggeltájt azonban a fagypont alatt járt. — Helyenkint némi csapadék várható lényeges hŐváltozás nélkül.
— Dr. Tarányi a szombat helyi főispáni szókben. Tarányi Ferenc dr. főispán Icgnnprlőti foglalta el hivatalát n szombat helyi vármegyeházán. Az uj vasi főispán az alispán kíséretében u megye összes hivatalait végigjárta és mindenütt szívélyesen elbeszél-
fje tett a tisztviselőkkel. A hivnialos átogatások után Tarányi dr. ma-gánlátogatásokstt tett Szombat helyen.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán január 21-»ől 29-lg 12 gyermek született, ebből fiu 6, leány gyermek színién 6 volt. — Házasságot kötöttek : Kenesey István városi erdőőr Luksa Máriával, Horváth György ő»v. napszámos Orbán Annával, Wallenczhaus~r Jó zsef géplakatos Pusztai I' énnel, landrók Jó/sef államrendőr Rídics Máriával, Ifju. Polai László földműves Kálovics Máriával, Varga Fe renc földműves Mihátecz Máriával, dr. Mlkula Szigfrid szolgabíró Ötvös Magdolnával, Matalics József ájlami rendőr Bertol Rozáliával, Gudlin György földműves Szabó Rozáliával, Tollár János földmű ves Adorján Máriával. Elhaltak: Szombathy Pál 19 hónapos tüdő lob, Fleischscker IgnAcné Stern Matild 63 éves hörghurut, Farka* Anna 9 nwpos ránggö.e-, Reidinger Gyula kőművesmester 53 éves agy-szélhüdés, Vorga Mihály nyug. utkaparó 74 éves husdugnncit, Ko vács Vendel 2 hónapos bélhuiut, özv. Schless Bertslanné Kiant Juliánná 80 éves végelgyengülés.
— Eljegyzés. Widcier Jolika Szepetnek és dr. Fodor Antii ügyvéd Nagykanizsa, jegyesek. (Minden külön értesítés helyet!.)
— Országos vásár Kanizsán. Holnap hétfőn lesz a Gyertyaszentelő boldogasszony előtti s*o kásos Kanizsai orsv.Agos vásár, amelyre nagyarányú állatfelhajtásokra van kilátás.
— A virilisták névjegyzé két összeállító bizottság n jövőhéten tartja ülését dr. Plihál Viktor elnöklete alatt.
— Az elaő jelmez-estély Nagykanizsán. Február 6 án á Ker. Tisztviselőnők nagyarányú jel-mez-estélyt rendeznek a Keresztény Otthon összes termeiben. A jelmezestély valóságos szenzációja lesz Kanizsának, mert olyan jelmezeket fognak használni, amelyek látványosság számba mennek és eddig Kanizsán nem Í3 lehetett-látnl. — Természetesen csak elöktlő uri kö zönség vesz réa:t nz estélyen, amelyre névre szóló meghívókat fognak kibocsátani. A zenét a mi nagyszerű honvédzenekarunk fogja szolgáltatni. Bűffé, vecora, ital stb.-ről gondoskodva lesz. A Ker. Tisztviselőnők ezen jelmez estélye Kanizsa ezídei első jelmez-estélye lesz. Kezdete pont 9 órakor, ami kor a bevonulás mindjárt megkez dődik.
— A háromszög a címe annak a nagyszerű francia szellemes ségü vígjátéknak, melyben liánhidy Ilona, a csodás szépségű színművésznő és fivére Bánhldy József u Rensissnce-színház első művésze
6ALHI KÜZLOAI
Veszett eb garázdálkodása.
Nagv pánik Kislcanizsán. — Egv veszett eb megtámadta u munkába siető emoéreket. — A rendőrök leterítették. — Ujabb 3 hónapos eo^árlat.
Nagylcanbsn, j.nuitr 27,
N.gy sikoltás éa ti.bilis zavarta lel tegnap r.iígel KUknni'sa béke. csendjét. A Vr.raz.di.utcán és kor nyékén tnunkAba igyekvő embe reket és i.loUba menő gyermekeket «jfy vr.zett eb támadta meg, •■•gyik másikn.ik leszakította » ru híját, másokat megharapott, ugv, hogy sz embrrek egymást taszigál va, futva menekültek a tajtékzó szájú, véres szemű, dühös állat elől. Oly nsgy volt az ebből támadt zaj és kiabálás, hogy a rendőrök figyelmét is felkeltette, akik a kiabálás után érdeklődve, mihamar ott ter mellek a kutya elől futó-szaladó tömeg előtt. 'A rendőrök egy pillanat alatt átlátván a helyzetet, közölök az egyik előkapta revolverét és egyetlen lövéssel leterítette. — Amikor a nép látta, hogy a kutya nem mozdul többé, fellélegzett és tovább folytatta ulját. A rendőrök
— Saját tudósítónktól. — telefonjelentésére a városi m. kir. állatorvos azonnal kiment Kiskani-í.sára és a kutyát felboncolta. A boncolás kétségkívül n&gállapitoltii a veszettséget. A kutya nyakláncon „207/1922. Zalavármegye- feliratú ebjegy volt, amelynek alapján meg fog lehetni állapítani a tulajdonost
A veszett állat tö&> egyént tá madott meg, de ugy tudják illeté kes helyen, hogy a megmart emberek száma háromra lehető, akik fel is utaztak Budapestre « Pasteur intézetbe.
A városi állatorvos ezek után azonnal intézkedett, hogy a feb ruár 7 én lejáró ebzárlatot a ható-síig újból három hónappnl meg hosszabbítsa, egyben megkereste u nagykanizsai és a csurgói főszol gibirákat is «z ebzárlatnak ilyelrn meghosszabbítására. (•)
fogják pompás művészetüket ra gyogiatni u József Szanatórium Egyesület február 3-íki piknikjén. A férj, a feleség és a „harmadikkörül mozog a hatásos darab, mely lelve van frappáns jelenetekkel, ka cagtató es mégis drámai helyzetekkel. Jegyek már holnaptól kezdve a Krátky-tőzsdében kaphatók.
Az Írod. Kör választmányi gyQlése. At Irodalmi Kör elnök sége kéri s választmányi tagokat, legyenek szívesek hétfő este 6 óra kor a Rozgoyi-utcai tornacsarnokban választmányi gyűlésre megjelenni.
— UJ tanfolyam a népfőiskolában. A h-lybcli népfőiskolában holnop, hétfőn este uj tanfolyam kezdődik haladók számára. Az előadások hétköznaponként este 7 órától 9 ig tartanak. A hallga tók minden belépődíj vagy tandíj fizetése nélkül hallgathatják a következő tárgykörökből vett elŐadá sokat : 1. Irodalmi ismeretek. 2. Tórtéri-:mi ismeretek. 3. Földrc.jii (szűlőföldi) ismeretek. 4. Természettudományi ismeretek. 5. Egészségtan. 6. Srámtnn és mértan. 7. Fogalmazási és helyesírási ismeretek (polgári ügyiratok). 8. Polgári jogok és kötelességek. 9. A magyar nép költészet legszebb termékei. Ezeken az iimeretágakon kívül a kővetkező előadások nzereptlnek még a népfőiskolában : német és francia beszédgyakorlatok, gyorsírás és gépírás. Ez utóbbiak hallgatása nem kötelező, akik mégis ezeket vagy ezeknek egyikét is hallgatni kívánják, havi 100 korona látogatási dijat fizetnek tárgyanként. Az egyes ismeretágakat ■■ következők tanít ják: Surányi Gyula: történelem, földrajz, polgári jogok, ének és német nyelv; Ketting Ferenc: ter métzettudom )nvi ismeretek, szám tan, mértan; Majtényi Károly: iro dolmi éa fogalmazási ismeretek ; dr. Szabó István : egészségtan. A legközelebbi napok piogiamjt a kö vetkező: Hétfő: 7 órától háromne gyed 8-ig német beszédgyukorl-. t külön kezdőknek és haladóknak,
háromnegyed 8 tói fél 9 ig törté nelml előadás, fél 9 után ének* Kedd: 1. gyorsírás és számtan, 2. természettudományi ismeretek, 3. fogalmazási gyakorlat. Szerda: 1. német nyelvgyakorlat, 2. földrajzi előadás, 3. polgári jogok és köte-
lességek. Csütörtök: 1. irodalmi előadás Arnny Jánosról, 2. vetílett-kép** előadás Finnországról, 3. fo galmozáii gyakorlat. Péntek: 1. gyorsírás és mértan, 2. természet tudományi ismeretek, 3 egészsíg tan. Szombat: 1. német nyelvgyakorlat, 2 történelem, 3. ének. A francia nyelvi és géplrAsza'.i órákat c«r.k abban az cselben fogják megtartani, ha elegendő jelentkexő lesz. A vezetőség íz elösdátokon vendégeket is szívesen lát minden belépődíj nélkül. Az előadások mindennap este 7 órakor kezdődnek.
— A Keresztény Tlsztvise lőnők Egyesülete f-lkéri t.igj -it, hogy -na délután 6 órakor Nádor ulC3Í helyiségében értekezletet tsrt, melyen a jelmezestély és háziipari tanfolynrnok részleteit beszélik meg. Kérjük tehát u tagokat, valamint az érdeklődőket, hogy minél nagyobb svammal szíveskedjenek megjelenni. A vigalmi bizottsági tagokat pedig kérjük, hogy 5 ónra szíveskedjenek összejönni. Elnökség.
— A kanizsai leventékhez. A nagykanizsai testnevelési bizottság előadója ezúton szólítja fel az összes leventéket, akik fogadalmat tettek és megjelentek, mini azokat is — okik eddig meg sem jelentek, hogy a megállapított e's Zalai Közlönyben is közzétett időben az oktatási órákon pontosan jelenjenek ineg, mert különben kénytelen lesz a testnevelési törvényben erre vonatkozólag előirt szankciókkal élni. Ezek a szankciók p?dig a rendőri eiŐvezettetést, 2000 K-ig terjedő pénzbüntetést éi 15 népi elzárást rendcinek el.
Az 1. és II. körzetben lokók ma délután 2 ómkor a Rozgonyi utcai itkolávol szemben levő kin pnrkb*n gyüic-Lezzenek, mig a III. (kiskani-jsii.«k) a templomtéren gyülekezzenek.
A szülők, gyámok és munkaadók nyomatékosan figyelmeztetnek, hogy minden mul«ztásért ők is fognak felelősségre vonatni.
— Drágább lett a trafik. Hirt adtunk arról, hogy legköze lebb újra erősen fölemelik a dohány neműek árát Az emelés, értesülésünk szerint, máta már meg is történt. — Az uj árok 50-80 százalékkal magasabbak.
— Uránia. Jön i „Sodorna és Gomorha".
— Csak mérsékelten emelik a enkor árát. A legutóbbi na-pókban elterjedt a hír, hogy a cukor árát ismét tetemesen felemelik. Mint értesülünk, tényleg von szó emelésről, de nem olyan fokban, mint azt a cukorgyárosok kívánták. A közélelmezési miniszter u. i. megegyezett a cukorgyárosokkal, hogy az árakat nem fogják emelni. A gyárosok kilátásba helyezték a cukor árának mérséklését és abból hir szerint kg-ként a 35 koronából 15 koronát fognak elengedni.
— Nem lehet kivándorolni Amerikába. A királyi belügyminiszter leiratot intézett a vármegye alispánjához, amelyben felhívja figyelmét arra, hogy az Eszakamerikai Egyesült Államokba tekintettel arra, hogy a kivándorlási kvóta betelt, kivándorolni folyó évi július hó l-e elölt nem lehet. A belügyminiszter rendelete szerint később fog intézkedni abban az irányban, hogy az Amerikába szóló útlevelek mikor adhatók ki.
— *»A halál jegyeseinek*" A József kir. szanatórium egyesület tüdőbeteggondozó intézet huménut cél j * ír o Kutnssy Kálmán 500 koro nát, Pfrogner Artúr 1200 koronát adományozott.
— Slpoa Kamllló kegyelemért folyamodik. Sípos Kamilló), akit n bíróság a Lírdsu ügyből kifolyólag őt évi fegyházbüntetésre i'é't, védője utján kegyelemért folyamodott. — A mintegy husz oldalra terjedő kegyelmi kérvényt tegnap nyújtotta be védője, Alfor-jsi Sándor dr. a kormányzóhoz.
— Svájc Is bejelenti tiltakozását a Ruhr vidék megszál lás ellen. Bécsből jelentik s Kö-xépeurópai Kurírnak: A svájci azö-vetségtanác* a legutóbb tartott ülésen határozati javaslatot foga-dolt r| urró', hogy a Franciaország és N-mrtország kőzött kiélezett és az általnnos bekéi veszélyeztető feszültségre való tekintettel járjon el a Népszövetséghez delegált kiküldött abban nz irányban, hogy
Népszövetség vizsgálja felül a megszállás tényét a legbehatóbban, hogy a kontinenset újra fenyegető háborús veszély idejében legyen elhárítható.
— A jugoszláv kormány eminens célja a földbirtok-reform gyors végrehajtása. Belgrádból jelentik a Középeurópai Kurírnak: A jugoszláv kormány hivatalos kiáltványban jelentette be, hogy eminens érdeke a földbirtokreformnak gyors végrehajtása. A végrehajtást egy ujonsn szervezett bizottságra bizta a kormány, amelynek elnöke a volt földreformügyi miniszter lett. Kimutatást bocsátottak közre, mely szerint a nagybirtokok »xáma Jugoszláviában ösr-szesen 1.981,074 hold terület. Ebből felosztásra került bz illető vidék mezőgazdasági munkásai részére 850.496 hold, állami földbérletül 72,242 hold és a különböző ínséges vidékekről telepítettek részére
70,223 hold
— A német hadlmozdnlatok ellensúlyozására a francia hadiflotta ls készülődik. Berünből jelentik a KÖzépeurőpai Kurírnak: Párisi jelentés szerint az állítólagos német hadikészülődések ellensúlyozására a francia hadiflottát készenlétbe helyezik. Az előkészületek ügyében szigorúan bizalmas tanácskozást turtott a francia haditenge-részét legfelsőbb tanácsa, amelyen maga a köitirsaság elnöke elnökölt.
— VadbörSket, ayul, róka, stb. kg-mftgaubb árban vasiak. Szabó Antal fe^yv«köx«»k«d6.
ZALAI KÖZLÖNY
973. január 28.
— Sxenxáció Nagykaolxaánl
Habcr Elzike művészesiélyel hétfőn (Í9 én) 5, l és 9 órakor s m. kir 6. honv. gy.-e. zenekara közremü ködösével az Urániában. Rendes helyárak. UJ műsor. UJ kosztümök.
— Lelőttek egy jugoszláv aovlnlaxta újságírót. Zágrábból jelentik: Eszéken ujabb politikai gyilkosság tőrtént. Manios Frankó joghallgatót, a „Buduonest" sovi niaU szerb -újság szerkesztőjét az utcán Ismeretlen tettesek lelőtték. A rendőrség kifejezett gyanúja a horvát blok szervezetei felé Irányul. A naclonalistn kőrők nsgy elkeseredéssel tárgyalják a gyilkosságot.
— Betiltották Nagyváradon Madách „Ember tragédlá" ját. Nagyváradról jelentik > a Kőzép-eu'opai Kun'rnak: A nagyváradi román rendőrprefektus az ottani Szigligeti színház Madách ünnepélyét, amely alknlommsl a nsgy magyar költőnek világját az „Ember tragédiáját akarták előadni, be tiltotta.
— Agent provokatőrök Ma vyaroraxágon. A Dallly Express hiteles forrásból tudja, hogy ■ magyar kormány két év óta ügyelem mel kíséri a romén ágent provoka tőrök működését, akik magyar ható ságoknél is próbálkoztak mér. — Számos hiteles adat, okmány és fénykép bizonyítja azt, hogy Ilyen ágensek működnek és szükség ese tén a bizonyítékokat is nyilvános ságra hozzák.
— Kát lud elveszett. Igazolt tulajdonosa átveheti a városi kihágás! osztálynál. (Árvaszék.)
— Xindaa maghtUás a lábtól ered, • i<rt ajánlatos meleg gyapjuharísnyik viselése Próbálja meg igy fejeléssel s legjobb anyagból készítve Pllipr liarlsnyakótódéjé-ben, Siombaihely, Sxéll Kálmán-utca <•.
— ZanomO ajdooaáffok. .Magyar Elet' daJ-íiklu*, iíoéj«t Pe«M Sándor" verseire irta: Liayl Viktor, Petófi »cásassUu-dós ünnepire .Olivia hercegné' xencjít Bródy Miksa verseire sxerré: Buttkay Akoi (operett 3 íelvooávbm). Bodrogi Zsigmond kH uj magyar dala .Régi dal... Régi oyt' xer.éjét sserzé: Hetényl-Heldlberg Albeit — Kaphatók Fischel Fülöp Piai könyvkeres-
— Uránia. Vasárnap: mAsszony. asszony dlen* amerikai életkép 6 lel-von»sb«n K<dd—szerda: „Lion Lca* Bródí Sándor nábotus drámája. — Csütörtökön és pénteken: „Sodorna is Gomorha" I. résr.
— A Vl'áf-mosfó még csak ma tartja müsorcn a .Viola, as alföldi haramia' L résxét mely tegnap nagy tetszés mellett lett bemutatva A II. réss .Busol a betyár* jövó vasárnap kerül bemot.tóra. Kedden és szerdán pedig nagy k-cagó estét tart a V'ilág-iDOzg' Ugyanis a rég nem látott Max Ltadtr felléptével mutatja be .Hét évig oe n |esx txerencsém* cimü 7 felvonásos vígjátékot
— Egy palaok Hunyadi Ji.noa
mlndeo hásleilás IcgssUkstgesebb kelléke. Már ssám alan esetben egy-egy ;ohir Hunyadi János keseruvix nagyobb betegségek elejét veUe
Szándékos emberölésért öt évi fegyház.
— A kl»réc»ei emherölí». —
OLCSO,
mert jó, az elsőrendű anyagból
Argent János
atoméra dpészMttébea kéuUt dtf
Nagykanizsa, Deák-tér 1.
Állandóan raktáron késtel dolgoson fekete ás aiinet box, cbevteaux, szarvas, antilop, lakk, selyem és bársoayclpók.
Gyermekcipő különlegességek t
— Ax Iparos-eatáiy részletes lefolyásáról lapunk legközelebbi osámébaa számolunk be.
Helyszűke mlstt nem állt mó-dunkban részletesen beszámolni arról sz emberölési bünügyről, melyet közvetlenül a tragikus sorsú Horváth Imre apagyilkossági perc utan tárgyal! le dr. Kenedi büoteiőianácsa. Alig adu át r. törvényszék sz elítéli Horváih Imre gyerekembert sz ügyészségnek, már is ujabb vádlottat kísértek szuronyos őrök a tárgyalóterembe Palkó lm'e kisrécsei földműves személyében. Az alig 20 éves fiatal legény sápadt, beesel! arcát, vézna termeiét vizsgálva, szinie hihetetlennek lünik fel, hogy szándékos emberölés bűne terheli lelkiismeretét A láistólag nyugodi arc a tárgyalás folyamán néha-néha összerándul, kifejezést adva annak a lelki viharnak, melyei szerencsétlen lenének apró körülményességgel fölidézem cmlékképet kelleltek föl lel kében.
A vádirat.
A vádlóit nacionáléjának bemondása után dr. Kenedí elnök felolvassa a kir. ügyészség vádiratát, mely szerint Palkó Imre kisrécsei föld müvet vádolva von a Blkv. 279. szakaszába ütköző szándékos emberölés bűntettével, mert mull év okiober 3-ftn Kisrecsén a Sándor-majorban Szalai Imre földműves! a nála levő ío/gopisziollyal a nyaká-i meglőtte, ugy, hogy nevezeti azonnal holtan összccseii. Ernők egyui-tal bejelerti, hogy a nsgyksnizsni kir. törvényszék vádtanácsa Palkó Sándor, az elsőrendű vádlott bátyja ellen, — mivel vele szemben az ügyészség a vádat nem képviselte — a pótmagánvádló följelentése alapján szintén vádat emelt, mert ö bujtotta föl öccsét Szalai Imre meg-Ölesftre.
A vádlott vallomása.
A tettes Palkó Imre elismeri bűnösségét.
Elnök kérdésére, hogy miért követte el a súlyos bünietiet, előadj*, hogy az elhalt Szalui Imrével mára nyár óla ellenséges viszonyban vo t. Szálai Imre azért haragudott meg ó reá, mert ő olcsóbban vállalta el a cséplés! Ejiy ízben, cséplés alkal-kalmAval Szálai Imre ezért szemrehányás! is len neki, amiből sz^vál tás támadt, ó (vádlóit) éppen a cséplőgép tetején volt és .etetett." Az indulatba Jött Szalai Imre, föl akari menni a gép lelejére, hogy ól a dobba beletaszítsa Csupán a gé pész erélyes fellépésének volt kö szönhető, hogy nagyobb baj nem lönént. Ettől fogva halálos ellenségekké lettek. Egymás Iránti gyüló letUk lassankint átterjedt családjukra 1$. Mivel szomszédolt voltak, külö nősen sokat pörlekedtek a baromfi »k miatt, melyek a hiányos söványke-rité«en átbújva, ölették az övéik elől az elesége!.
Mi történt október 3-án ?
A végzetes napon, október 3 án édesanyja a szőlóbo kü'die krumpli ért. Mielőtt elindul! volna, istállójukba ment és egy olt elrejtett for gopisziolyt vett magéhoz, azén, hogy a szőlőjükben nagy károkai okozó csavargó kuiyákai elijeszt hesse vele. Éppen indulni akari a/, isiállóból, midőn az udvarról lármás veszekedés hangjái hallotta. Rögtön kiment, hogy megnézzo mi történik ? Ekkor látia, hogy bátyja Sándor és szomszédjuk Szalainé poriekednek a
baromfiak miau, amelyek áltévedtek Palkóék udvarára s melyeket Palkó Sándor visszakavart, kalapjával meg dobálva őket. A pörlekcdés zajára Szalainénak kél fis, Imre és Lajos is kiszaladlak, kezükben zsebkés! ttrtva. A veszekedés mind hevesebbé, az egymásra szór! szlikok mind sűrűbbek lellek. Ekkor Szalai Imre konyhájukból hirielen vasvillái kerített elő és azzal báiyja felé tartót! indulatosan fenyegeiődzve, hogy agyonveri valamennyiüket Ekkor ő attól félve, hogy bátyját agyonüti, hirielen előrántotta a zsebében levő pisztolyt és Szalai Imre felé lőtt vele, hogy elijessze.
Vádlott: O a revolvert magasan larlOlta, de az a lövés pillanatában levágódoit. Egyébként észre ssm veite, hogy Szalai Imrét megsebezte, meri ez á lövés után megfordult és a konyhájukba meni. Ott cselt össze.
Elnök: A Sándor bátyja eden az a vád. hogy az oiziattu magái az ölésre?
Vádlott: ö ezt a veszekedés za jábsn nem hallotta.
Elnök: Pedig vannak lanuk, akik igazolják, hoxy biztatta.
Vádlott: Megmarad állítása mellen, hogy semmiféle biztatást sem hallott, saját magatói cselekedeti.
A másik vádlott.
Utána Palkó Józsefei hallgaiják ki.
Elnök: Palkó Sándor maga ellen az a vád, hogy Öccsét felbujioita Szalai Imre megölésére. Elismeri a bűnösségéi?
Palkó Sándor: Nem ismeri e'. ő nem mo;tdia öccsének egy szóval sem, hogy lőjje agyon Szálait Hisz nem is tudta, hogy van Öccsének revolvere, ezi sohasem említene előtte. Egyébként Szalai Imre oly hirtelenül limacü, hogy nem is voli ideje kiállani, ekkor dördül! el a lövés háta mögött, mely uián Szalai Imre még visszament a konyhájukba s olt néhány másodperc múlva kiszenveded.
A vádlottak kihallgatása ulán dr. Schwartt Károly kir. lörvényszéki orvos felolvassa a korboacuni jelentését, mely szerint @ halai! a szegycsont markolata fölött a torkolati visszér melleit behatoló s a baloldali lapocka mentén kijutó re-volvergolyó okozta.
A tanuk kihallgatása.
A beidézed lanuk vallomásából könnyű megállapliani, hogy egy részük Szalaiék, másrészük pedig Palkóék oldalán áll Vallomásukban az esetet körülbelül ugv adják elő, mint a vádlott Palkó Imre. Palkó Smdorra azonban elicnléles valló-másokat lesznek
özv Szalai Imréné, a megöli neje, valamint anyja, öreg Szalai Józsefné Palkó S»>dor lerhére vallanak. Azt állítják, hogy Pa ko Sándornál is voli vasvilla és hogy Palkó Sándor háromszor kiáltotta az öcs-cséáek: .Lődd agyon". Erre le merik az esküi is tonni.
A szembesítésnél Palkó Sándor Ismét tagadja, hogy biztatta volna Öccsü.
Elnök ezután az elhall öccsét
f zalai Lajost .szólítja a korlát elé.
rdekes, hogy Szslai Lsjos anyjával és sógornőjével szomben Palkó Sándor javára leszi vallomását. Azi állítja ugyan, hogy Palkó Sándor
szaladt a vasvillával öccse felé, de azt nem hallotta, hogy Palkó Sándor biztatta öccsét.
Varga Józsefné színién az idősebb Palkó fiu javára vall, míg vele szemben ura, Varga József azt állítja, hogy hftlloita ezt a kiáltást: .Lődd agyon-, de hogy ki mondta azi, nem ludja.
öxv. Palkóné vallomása.
Elnök özv. Palkónét ftaptlmozteti, hogy neki, mini a vádlouak anyjá-nak, nem kötelessége vallani, de hs vallani akar, akkor a tiszta igazai kell mondania.
Palkóné: ö a nagy lármára meni ki az udvarra, épp akkor, amikor Szalai Imre a vasvillával fiára támad!. Eóben a pillanaiban durrant el a végzetes lövés. Egyébként n«m hallotta, hogy Sándor fia azt kiál-tolla volna öccsének: .Lődd agyon*.
A lanuk mcgeskeiése után — fél-kenő lévén — elnök az ülést fél-négyig /elfüggeszti.
A délutáni Más.
Dr. Kenedí elnök fél négy utáo nyitotta meg újból ártárgyalást. A bizonyiiásl eljárás befejezése ulán dr. Szabó Lajos ügyészségi elnök emelkedeii szólásra.
A vádbeszéd.
Dr. Szabó főügyész a vádion Palkó Imrével szemben teljesen bi-zonyiiottnsk veszi a tényállási, ugy a vádlott beismerése, mint a lanuk egybehangzó vallomásából. Palkó Imre azon védekezése, hogy elrettentésből és fölfelé akart lőni, nem fogadhaló el, mert a lövés,'mint azt a következmények is igazolták a test irányában történt. Palkó Sáo dórral szemben a vádat most sem képviseli, mert a telioe Palkó Imre cselekményében nem volt habozás, ingadozás, amely szükségessé tetie volna a bűncselekmény elkövetésére való buzditást. Kéri a vádiolt Palkó Imrét bűnösnek kimondani.
A pótmagánvádló képviselője, dr. Weisz Lajos ügyvéd kéri Palkó Sándorral szemben a bűnösség megállapítását.
A vádelem.
Dr Gyulai Béla ügyvéd Palkó Sándor számára felmentési kér, Pa:kó Imre védelmében pedig azi bizonvitja, hogy Palkó Imre az elhall Szalai Imre durva és bátyjára nézve végzetessé válható támadása miatt határozta el magát a szerencsétlen kimenetoiü telire. Nem ölési szándékkal lőtt Szalai Imrére. A fegyvert rosszul alkalmazta, ugy, hogy az a lövés pillanatában levágódott s igy Szalai nyakába luródott a golyó. Palkó Imre számára a büntetés enyhítéséi kéri.
„BOaBa" . . e
Hosszas tanácskozás után dr. Kenedí Imro elnök kihirdette a kir. törvényszék ítéletéi, mely szerint Palkó Imrét bBnöanek mondta ki a Btkv. 870 és 280 szakasz 1. pontjába ütköző erős felindulásban olkövetett szándékos emberölés bűntettében a exért 5 évi fegyháx bUntetéare és 10 évi hivatalvesz lésre ítélte. Palkó Sándort pedig az oliene emelt vád és következményei alól felmentette.
A biróság Palkó Imrével szemben — főképpen töredelmes beismerése alapján — leljesen blzonylloltnak vette a tényállást. Az Ítélethozatalnál különös flgyelembo vette .flatat korál, őszinis vallomását, továbbá, hogy a telt elkövetése után önkén I j.'lentkezett.
Palkó Sándor ellen pedig azért ejtene el a vádat, mert lmco óccsé
1923 január 28.
ÜALA1 KÖZLÖNY
5
nck vallomásából megállapítást nyert, hogy teliének végrehajtásához sem bűnrészest, sem pedig fólbujtói sze. rcp nem vo't szükséges.
Palkó Imre ítélete jogerőt és végrehajtható, mig Palkó Sándor föl. mentáse miatt a pótmagánvádló kép viselője fellebbezést jelentett be. (h.)
KÖZGAZDASÁG.
Gazdáink figyelm^J>»rA gazdásági felügyelő értesiti a kanizsai és kanizsavidéki gardákat, hogy ax AUóduoántuli Mezőgazdasági Ka-mare ért-sitéae szerint állami réz-gálic ezldén nem lesz. A rézgálic-gyárak pedig a nyersanyag magas ára miatt cs>k »z e'őre megrendelt mennyiséget állitják elő. Ezért felhívatnak szőllősgardáink, hogy réz* gálicstüks~pletüket a Nagykanizsa, Sug*r ut 18. sz. alatti Gazdakör helyiségében 8 napon át délelőtt 8 tói lx óráig jelentsék be. A bejelentett szükségletre vonatkozó kimutatás ezután megrendelés végett m Mezőgazdasági Kamarához küldetik be. Amennyib-n a gazdák rézgátlc szükségletüket ez uton nem biztosítják, ki vannak téve annak, hogy a külföldről hozott nagyon drega rézgélicot lesznek kénytelenek beszerezni.
Nem less sertéakivltel. A közélelmezési tanács nem engedte meg • S'rtéskivitelt i.wal az indokolással, hogy a kivitel engedélye-rése nem szolgálna a sertéshizlalás fejlesztését.
Felelőn orerkemó Benedek Rezső.
Apró hirdetések
jü.. I•»•*(( IMUMM. »UU,4Vi tXII'll
•*•*•>« lufik a«|>U> •>4mllt*lo«k. Alltat
>i«r».rtk..-V ftO uiultk krrnfAnUnf.
ft niWkitlzsU lírás föszolgablrája mint I. fokú rtndfrl bflntttfi Mfájfr
TANONC "T
Nagykanizsai Bőripari Szövetkezetnél.
Bq ,6 MiMI t»J4 flo tanulóinak fclituttk b)WI I^JM P.lMT. l4»»* « **<J
tcml^Mt'- «!>«
J.__ft|1, IwogoUst. tt«itO(.sUit. bó-
LOngUia roxést stb }ÓUU«S tMíi«tt villái. — Vidékre is m«,> Vlrágh Homár /onRorsm., Arany Jáno»-o. 10
■ la.16 bts. Koat.C UjcMW a 1.600.60c tontén »*íU k<tM4 ■
UMt-Mi is Uli> ÜMI
«».j>»r «)UJkorik urntfl in»M)r. »tY lUtimulf tárna Ifcorr*. tot* Omáó4.
50W. Tmcaj. (Vwmcji) _ <u»
Íredet) németországi
KERTI MAGVAK
megitkeztek tt kaphatók
Ország ésWidder
maflkereskedésébea
Nagykanizsa
Erzsébet-tér 10. ss. alatt
1922. kth. 439/3.
Alulírt nagykanizsai járási szolgabíró, mint I. fokú rendőri büntető biró miniszteri rendelet elleni kihágással vádo.t Singer Jenő nagyka-mzssi lakós kihágást ügyében a Nagykanizsán I923. évi január hó 18-án nyilvánosan megtartott tárgyalás alapján a következőkép
Ítéltem:
Singer Jonő, 26 éves izraelita vallású nős, nagykanizsai -születésű, nagykanizsai, Csányi László-utca 30 sz. a. lak^s. magyar honos, kereskedő, katona volt, vagyontalan terhelte . azért, mivel lanckereskedést folytatott és hatósági engedély nél kül élelmiszeikereskedést űzött, a 8678/1917. M. E rendelet 27 §-bs t'.tköző kihágásban mint tettest j>ü. , nősnek mondóm ki s ezért a hivatkozott min. rendelet 27. § a alapján főbüntetésül őt az 1879. évi 40-ik t.-c. 21 § snak es az 1921. évi 28. t.-c. 4. illetve 6. §§-ainsk figyelembe vételével 3000 koronával megvált ható 15 napi elzárással és 500 K pénzbüntetéssel büntetem. Mellék-oúntetésül pedi* az 1879. évi 40. t-c. 25., illetőleg a Btk 61 §a alapján a lefoglalt élelmiszereket elkobozni, a 3678/1917. M E. sz. rendeld 27 §-a alapján jelet, iielet rendelkező részét terhelt kö'tségére egy ízben a .Zalai Közlöny* cimü helyi napilapban közzétenni rendelem.
A pénzbüntetések és az elkobzott élelmiszerek eladásából befolyt ósz-szeg az 1901. évi 20 t. c 23. §-a alapján fe!o részben Rigyácz Közae* szegény alapját, fele részben pedig a pénzügyminiszteri tárcát illoti, az 600 K pénzbüntetés behajthatatlanság esetén az 1879. évi 40. t.-c. 22. §<a alapjAn 3 napi elzárás büntetés fog alkalmaztatni
A .Za'ai Közlöny" kiadóhivatala részére egyszeri közzétételi dijat ál-lapítok meg s ezen kö'.tfégnek Singer Jenő terheli által leondó megtérítésé: rendelem el
A ; énzbüntetés és a költségek a 127000 B. M. 1903. sz. rendelet
| alapján postatakarékpénzUri uton a j. főszolgabíróhoz a Rbsz. 227. és 234. és a Rüsz. 96. §-a alapján az ité'et jogerőre emelkedésétől számi* tando 15 nap alatt fizetendők be.
Ezen Ítélet a rendelkező részben megnevezettel azon figyelmcztciés-sel közöltetik, hogy a kihirdetést ko vető paptól számítandó 15 nap alatt az Ir fokon eljárt rendőri büntető bíróságnál írásban vagy szóval elő-terjeszth-tő fe'ebbezésnek vsn helye Indokok stb.
Or. Mikula s. k.
noí.bitó, I. í. r. b bitó.
174/1993
Hirdetmény.
Közhirré tesszük, hogy • v kép-viselőtestület 1922. évi november hó 25 én 12194/1922. |kv. 206. sz. alatt hozott véghatározatával 1922. évi október hó l-től kezdődő joghatállyal a kéményseprési dijakat * következőképpen állapította meg:
l Egy minden rendű bárminő szerkezetű földszintes kémény egyszeri söprési dija 25 kor. 2 Egy cgv emeletes, bármilyen szerkezetű közönséges kémény egyszeri seprési dija 28 kor. 3. Kétemeletes kémény •gyszeri seprési dija 30 kor. 4. Három és négy vagy őt emeletes kémény egyszeri seprési dija 35 kor. 5 Egy uj kémény első legolyó/4-sának díj* 75 kor. 6. Egy cilinder kémény egyszeri kiégeiési dlji a kiégetett korom eltávolításával eg>Utl 50 kor. 7 Egy mászókéménv ki-
égetési dija ugyancsak a korom el távolításával együtt 76 kor 8. Egv gőz vagy vizfütési kazán egyszeri seprési dija (nagyság szerint) 360— 480 kor 9 Egy gyárkémény é> a hozzávezető füstcsatornák egyszeri seprési dija méterenkint 150 kor. 10- Egy gyárüzemü kazán egyszeri seprési dija (nagyság szerint) 500— 1200 kor. 11 Egy házihasználatra való főző vagy mosoüst egyszeri soptési dija csöveivel együtt 36 kor 12. Egy vagy kétsütős takarék tüihely és a lege'.terjedeitebh vas kályhák egyszeri seprési dija legfeljebb 2 méier csővel 30 kor. 13. Egy többsütős takaréktűzhely vagy több szobát melegítő központi kályhák egyszeri sepi ési díj t csöveinek hosz-szusagAra való tekir.tet néiküi 50 kor 14 Uradalmi, korházi, kifőzés be i, vendéglői nagy takaréktüzhe-lyek, valamint ipati célt szolgáló üstök egyszeri seprési dija 160 kor. 15. Cukrász ós pékkemencék egyszeri seprési dija 3 csőig 2<X) kor. 8 c*5ig 260 kor., 10 csőig 300 kor., tekintet nélkül aira, hogy a csövek j egy vagy löbb kemencékből származnak. 16 Éjjeli munkáért (este 6 óratói reggel 6 óráig), va'amint vasár- és ünnepnapokon végezeti munkáért is a dijak kétszercso szedendő. 17. Távolsági dijak: 6 kilo méteren tul a rendes dijak 50*/«-a, 10 kilométeren tul a rendes dijak 76% a, 30 kilométeren tul a rendes dijak 125%-* szedhető.
A fenti arakban a forgalmi adó is bennfogtaliatik.
Egyidejűleg a kéményseprésről alkotóit városi szabályrendelet 5*/»-ának való hivatkozással kötelezi a képviselőtestület a kéményseprőket, hogy a tisztitűs alkalmával a kéményben, kazánokban, tűzhelyeken stb. felgyülemlő kormot ós egyéb hliliadékoi esetenként eltávolítsák.
Polgármester.
100 holdas birtokot vennék
nyéken. — Ajanla tokát e t.p kiadóhivatalába kírtk. — Közvetítők kliiria.
Vadászok és uradalmak
»•• llgyalmtbe t
It„,.#,1, . nilBd.aB.aiu "JWtl
VeiZttK. ít ny.i v .tm.nyt a le^in»(E»».bb n.pl árou
M..IH.I7-U. 1>.
■ I J.'. Ixwt Ükv n lom. □. rMUl. Ma ... 1WMHI UfjiMJoa mf
HU IKWMr mrnUfMt, t»«j
Sátrán József
WMyhmrl bora . laglobb .a lagoUaöbb, otlr i.u«=tio SO koron..rí k.pb.10
Magyar-utca 74. «x. alatt.
- T.i.r.. na. —
Jumper selymek
nagy vál.kzt4»p.n k.phatotc 6ywntkko<slkbu itliidi nn raktir.
Kaufmann Manó
rövid.ru UtaLbo.
a „Sxarecsanhaz"
Nagykanizsán.
Ejy nagy diófa Iróasxtal tM4.
BUZAT. ROZSOT.
zabot, árpát ás teűgerit
tu.pl áron.
KORPÁT
oap: u aUtt srottfaak.
Zalavérmejyel Szövetkezeti áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
ralara. TMmu lt>.
2 darab kirakatszekrény
uv**i«l 1 Jftv rézágy, 1 drb. i . ágy, súly kooyhiatxuron n hivioilható eladó. fKy«nott orv fehér vasá«y •negvatelre keresletlk.
rONYÓ MIHÁLY, Kazinczy-utca 2.

FlflTT
r. i. It.d.pMi Taurll xummlraktár. teheráru luvarozaa, •zeincly-fuvaroxás. Javltó möliely, benzln-áraattás. T«t«f: Tárház-utca. Tataion: W. t(>i|[ii<.u«: P6-ut I. Basár-épOlcf. Talafoa 3SC.
Nagykanizsai Autóforgalmi
R.axv.nyt.raaa.g NAGYKANIZSA
1345/1923.
Hirdetmény.
A városi tanács folyó hó 30-án a Fclsöcrdőn nyilvános ■irverésen clnd ágfát.
Találkozás reggel 9 órakor a rccsei útnál.
Nagykanizsa, 1923. január 2. Polgármeater.
Meglepően olcsd
k*X nana Itrtl- él MHM,Mn M XiWl, uttó «»UiiMkMi Hl kUiUa Kát tlt i». u*". tUlU írni. Itlwrt, >UM .
NAGY FARSANGI
FLEISCHMANN
óriási választékban
m i
u» ( UM 1 tlM-UI
> mUtUtf IMttu^fatatt. V* m.
áRUHáZA, BUDAPEST, KÓROLY-KÖRUT 24.
utnt. marta, kartia. vvch.1 m. marad.kok I
ktettUdi idai. tiud. UM . *U «
idtaimiuM .rn.ui.mt
Kanav.aa, iwW, lapadíviaaaa .a da-maal-Barallur.k aa|l v»laaa!«ki»aa I
llliilll M h naai'd rfaaík fin* ... VI - — aa gr
smr Fölhívom I. vavfltm llsy.ka.1 l.liailan tfg,a!]aa a <lmra, <áiMli .Mtt aaj.t .rd.k.ban okvattaakl taklaU. mag kkakatataut ~m
6
ZALAI KÖZLÖNY
1923. január 28
FAJBIKA
(SriansoibaM fej) alad ó HORVÁTH GYÖRGY fcUbtrtokomáJ. Valkonya. <l«teayei járás.)
ÉRTESÍTÉS.
Von tzerervitéai érUtiUnl a nagyérdemű kótfnaéget, hogy
űvegezási vállalatomat
klbóviUttem C* a mai naptól fogva mindennemű Ov«g- ét porcellánáruk, valamict vendóglöl (elszerelések
■ legjaUnyotabb »rbni tiorexlietók be. Kérve uivtt i»Dio,>i«»ulut friji
Stern J. KAimAn
k«rk«raua4*l vállalata
Kazlncxy«utca 17-19. «z.
SZIGRISZT LÁSZLÓ
1 Ingatlanforgalmi Irodája
Jzemere-u. 4 b. - Ttltfon 2S5.
Birtokbérletek íríX2'"1"
megyében 75" holda<, Bnianyaban 600, 30-> és 9H bol%l«i
Eladd birtokok:
millió, tOo holdat izant'-birtok Somogy-ban millió, >3 holdat mtielyot birtok gytfny^rú rarkkal Toloában 27 miUió. 16 holda?1'Zalában A millió. 8 hold.s sxóSóbirtok Badacsony köxeltbeo. Klalnm aladói 4 j«ratu N»R»k»n xY* kd-ndlUlll xelrben forgalmat helyen I millió.
l/onHűnln Q,"dd f*Iut>> t^oaaiiiuo-UcIlUcyiU out kOi<:^<D, forgtlntt o;-ssigatco, l^ea nagy Jövedelemmel 1 v mi lóért Forgalmaivartdégl6«l dóNagykaniztán Nagyobb vandéglfl, kávéháa es szálloda bérlete xalamegyet élénk városban átadó 3 millióért
Pénzkölcsön és lakásk6s vetítés.
Házak eladok SgíSr
tubb elfoglalható íjén szép magánhátak eladok
Clayton Schuttlewort gyártmányú jA légkörnyomáiu
gőzgép
•Mó, Murakiriulur 233. Mzsiim.
Butorudvar.b.„
Schwarcz Lipót és Testvére
Bpctt,VII.,SArala-M. )7.W(.H!lI,1...kv«.iiiH<
Keresek megvételre perzsa, imyrna és egyéb
szőnyeget.
Ajanlatokat .Légii.<* jeligére a kiadóba.
Hirdetmény.
A Nagjkanlual Uránia Mozgókép.xlnháx Ré.xvény
tár.aiág bej. cé|t Nagykanizsán az Ur.nl. mozgóképszínház clícbar-nokí.O.n 1923. fabruár 7 éa délelőtt 11 órakor unj.
I. évi rendes közgyűlését,
amelyre a t. részvényeseket ezen hirdetmény uiján tisztelettel meghivju-A közgyűlés tárgysorozata:
1. Enókl mcjjn>it<.'>, jegyzőkönyvvezető és jegyzókőnyvhitclesitók kijelölése.
2. Az igazgaiósAg ós fclügyelőbizottsAg jelenlése « lefolyt Üzlctóvról.
3. ZftrszA 'ifldAsok, nyereség ós ve&^teségsziimia és n vagyonmérleg lArgyaiAs.i, hatAro-/:aihoztttaI a mfHíx megAlJapitó .u, n nyere sóg felosztása és az igazgatósig és íe'.ü^yel&bizottsAg részére a felmentvény megadá?-. largyAnan.
4. A fclUgyelőbiz'.ttság dijazásanax moxAIIapiiúsa.
5. öt felQgycIőbizolisági tagnak megvAlaiztata. • 6 . Es-«!ck<?s indi'vím ok.
MECJKOYZES: A koxgy Irsen ctakit az a reszveayt ehet rétit é- sxawuh.t sicmelycten vagy < erreedtteru Kiegluulauiat-at igaro'.t et :«txvenya» incg'uu:.. aiott alul, akfésavényényak befizetrséró! szóló clitaervcnyct februu J-ig a tá(SA*á{
pénxtárábo elitme.vény elleniben leteszi.
A zár«zám>d*>ok és az lga»g»tós«g álul megál aptitra j..a«->ft metlt* nyere-tég- es vetnuségtxám'a as U-anm rodtjában mai n-ptól metfUmntheM N'»gy.anlx.«. január .6
az igazgatóság.
Vau szerencsém rrtesitonl • nagyérdemű kv-zvnvéget hoRy Nagykanizsán, KinlxsU utca 21. saám alatt • mai kor .Kényeinek te'jei méiUXbci me. felel 3
ERTESITES!
szűcsmester! műhelyt
nyitottam Os»z«kótletéseim révéo Berlinből «l«űr«ndu «>uctmttt-xt
sikerült meKt.ycineio. a«t sz-ktudisát (hállatuk Itgoiabb aoó«l!oVat. • sukaáb ■tW dsIsekiU úgymint isől kabátok, bundák, városi bundák és mtká dók MMését. gallérok, boák át muff ok k-szitásét. - Káji gamitarák és uörmék milyen leuállltotl árbia kiphsték.
:hóreodü .Tiultelyeecen txe'eet Kivet ■ titit«!<ti«>
FORGÁCS REZSŐ
szArmakaraakadA
butójauitó üzem és személyfui/flroziísi vállalat
CZIMMERMANN ES PINTÉR
nagykanizsa, rúkóczi-utca12
Tal.lon 3.34.
Telolon
3-34.
QUITTNER ARTHUR
Tolofnn • '"'"y.'.'.ií Tolofnn'
^,!í0nj nagykanizsa, kolcjey-u. 17. j!'!;0iv
J jáli vlUpltial veaetákaL, motorok, oalllárok, al^ié "» ™ valamint talafenok. oaenarow ám lalxó- ™» '
vlUgltiat veaetákaL, motorok, oalllárok, valamint talvfonok, osengow ea Jalxó-xiaxfllókak falaaaralóaét. kastély vlllamharlte borondo* aót. Xlndan nemű vlllamoa munkálatok gyorsan aaskósóltatnok. AcakasarOao véffsl metoroa oJratokoroaaiáa-M. Kin :oanamQ ógók raktáron.
Két-három vagon gabona
befogadóképességű
RAKTÁR
a Plac-tór közelében kerestetik.
Cin a k'adOtiiratalban. t,:t
ÉRTESÍTÉS!
Vau .-..'cioncsém óricstiem r,:. t. ismerős vevőimet «s a Vásárló közör, sóget, hoxy a „BÉKA" áruhézból I Valtam a llzle'emet aajá- nevem alm
Erzsébet királyné-tér volt Seidmann-féle
nazo«n lovaob .czetem; nnoi láron lanok a rófÖS szakmába vag<» mindennemű c>kkekei mérsékeli arak mei'eii. Szive* pártfogást kér
ii*z"!eiie!
Stern Vilmos
Kereskedő.
Ugyanott -pv |ó házból Valo fiu vagv leány tanulónak leivétenir.
Viszketeg
rflheeaág etlro hanral^t ■ rtfMi bsvilt An laCibln magyar nwc:
Boróka-kenőcsöfe
Ki* uttíy >■• 1H> K. Sfj I»c«-V Hl IOO K. K»phalü rnlnJtn £yAgy• itrtárban. 1
VWeM HtiiZiU,
ÍM«XHtmMlJ. M**4it. UM4VHX
Keveset hasznait
kukoricadaráló
eladó.
Cini a líi.idóhivutalbon.
Nagy vászonvásár!
Egész vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövöpamut raktár!
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában Erzsébet-tér
"-nilolM.Dtuulor.no.-* Ztl>< *» Gvunili Mnvvnvnmdiiálm.
62 évfolyam
Nagykanizsa. 1923 január 30. Kedd
23. szam.
MiiMMf «. .I.dOhU.t.l r.", .. I 18.
Ial.iwtu.t.l.l.a 7 S. iUd.
Élet vagy halál.
Ha igaz/amit Párlsból Berlinen keresztül világgá röpített a távíró, hogy Münsterben megjelent Lu-dendorf. a világháborúban mindig győzelmes és verhetetlen német hadsereg vezérkari főnöke s hogy a franciák által megszállott .területek határán német csapatok mozdulatai észlelhetők, ugy nagy események előestéjén áll nemcsak a megkínzott, megsanyargatott, kifosztott és megalázott Németország, hanem egész Európa
Bár Berlinből a legnagyobb határozottsággal tagadják a hir valódiságát, mégis a legkevésbé csodálkoznának rajta, ha tényleg Igaznak bizonyulna Németország a vesztes háború után ellenségeinek szabad prédája lelt. Nemcsak lefegyverezték, nemcsak olyan hadisarcot vetettek kl rája, amelj-nek megfizetése a birodalmat gazdasági alapjaiban rendítette meg. hanem agent provokaterok utján nemzeti léte ellen törtek, amikor a még mindig sziklaszilárd nemzeti egységet, a birodalom szétszakításával megakarták bontani. Miután ez minden politikai furfang dacára sem sikerült, a modern rabszolgaság jármát akarták a németek nyakába keríteni és erre a szerepre a franciák vállalkoztak.
A német Ipart, a német nemzet errőforrását támadtak meg. mikor Franciaország megszállottaNémct ország szénbányait, hogy ezzel a ténnyel rabszolgasorba süiyessze a német Iparost és munkást, hogy kiüsse kezéből a kenyeret, melynek morzsáiban csak akkor részesülhet ismét, ha a győzők szolgálatába állítja erejét és tudását.
Élni hitványul és elnyomottan. vagy meghalniönérzetes férfiakhoz méltóan? Ez elófl a kérdés előtt áll ma Németország. Nem csodálkoznánk rajta, ha az elkeseredés, a német önérzet tényleg fegyvert adna a kalapács és a munka szerszámai helyett a német nép fialnak kezébe. Élni joga van mindenkinek, a német nemzet pedig csak életéért szállna síkra Visszafojtott lélegzettel, égS kíváncsisággal várjak a híreket, melyek megerősítik a német nép megmozdulását eltiprói ellen.
Ax orosz szovjet nem avatkozik be a Ruhr kérdőbe.
Moszkva, jan. 29. A szovjet-kormány nem avatkozik bo . német eseményekbe, cznk abban az cetben, ha Németországban bolsevlkl forradalom törne ki.
Folytatódik a fraacla m.f-srállás (7)
Páris, jan. 29. A Chikago Tribüné jelentése azeriot a franciák abban az esetben, ha a Ruhr-vidéki sztrájk általános jellegűvé válik, a megszállást Németország ujabb területeire is ki fogják ter^ jeazteni.
Franciaország még csak tárgyalni sem akar a jóvátétel módosításáról.
Berlin, január 29. A Vosslsche Zeitung jelenti Párisból: A Quai d'Or.ayn kijelentik, hogy Franciaország a jóvátételi kérdésnek a nép.zövelaég által való megtárgyalását a jelen körülmények között egyáltalában nem engedheti meg és rögtön visszalépne, ha a nép-szövetségi^tanács Frsncisország szavazata ellenére ragaszkodnék az Ilyen vi'*he*z.
Babák mesedélutánja a Kaszinóban.
Szombaton éa vasárnap az Izraelita Nőegylet fényesen elkerült mesedélutánt rendezett a Kaszinóban. A mesedélután érdekessége és művészi jelentősége feltétlenül az volt, hogy a tündérkirálynő — — Lendvay Rózsi kisasszonyon kívül az érdekes és bájos jelenetek nek, zene*, ének- és táncszámok nak minden egyes szereplője 5—8 éves baba volt. Talán igy lőhetne legjobban összefoglalni a mesedélutánt: babák a színpadon, a jóté konyság szolgálatában. Mert az Izraelita Nőegylet vezetősége dr. Rotschild Jakabnéval az élén, az éhező, nyomorgó gyermekek fel-segitése javára rendezte a minden tekintetben sikerült két meaedél-utánt.
Előkelő közönség és zajos, jókedvű gyermeksereg töltötte meg a nézőteret, amely még a második előadáson is szűknek bizonyult az érdeklődő közönség befogadására. Hat óra után, megkondult az előadás kezdetét jolzŐ gong — és Balla Kláriira, a legszebb és legkedvesebb konferanciér lépett » függöny elé. Csaqsogó, kellemes babahangján jelentette az összegyűlt néniknek és bácsiknak, továbbá kis barátainak, hogy az előadás megkezdődik. Egy gyönyörű tündérkirálynő fog mesét mondani
Egyes szám ára 10
A kisántánt ujabb lépése Magyarország ellen
Felttl akarják vizsgáltatni az antant ellenőrző (bizottságokat. — Pontos adatokat akarnak a magyar hadsereg létszámáról.
Belgrád, január 29. (Expressz-távirat.) A király elnöklete alatt a napokban koronatanács lesz, amely a délszerbiai eseményekkel fog foglalkozni és tárgyalja a kormánynak terubevett intézkedéseit, amelyek szükségessé váltak a délszerb határon Bulgáriával szemben. Mivel a parlament fel van oszlatva, a koronatanács egyedül hivatott a határvédelemre szolgáló intézkedéseket megszabni és királyi rendelet fogja a szükséges rendszabályokat életbeléptetni. Ma az összes belgrádi lapok jelentik, hogy a cseh kormány kezdeményezésére a kisántánt kormányai ujabb lépést fognak tenni a nagykövetek tanácsánál Magyarország ellen. — A közös akciót a prágai kormány sürgősnek tartja s evégből Bukarestben és Belgrádban megtette a kellő lépéseket. A kisántánt arra fogja kérni a nagykövetek tanácsát, hogy hivjon össze egy külön ankétet, amely vizsgálja felül a magyarországi ellenőrző katonai bizottságok tevékenységét s amely a helyszínen tüzetes vizsgálódás után állapítsa meg a magyar hadsereg létszámát és felszerelését.
A német vasutasok nem szol gálják a megszálló franciákat
Berlin, jan. 29. A Ruhr-vidéken n megazálló csapatok beavatkozása következtében 31 pályaudvaron StQnetel a munka. A franciák egyes vonalakon rövid vonatokkel fenntartják a közlekedést, ezeken a vonatokon lövésre, kész fegyvereket tartanak ki az ablakokon. A német vasutasok teljes gőzzel haladnak át a megszállott pályaudvarokon és minden eszközzel megakadályozzák azt, hogy a franciák megkezdjék az üzemet.
Polncaré távirata Kemál pasának.
Páris, jsn. 29. Polncaré táviratot küldött Kemál pasának. A táviratban azt a tanácsot adta neki, hogy irja alá a lausunnei szerződést.
Gyilkosság a Deák Ferenc utcában.
Budapest, jan. 29. Mo délelőtt n Deák Ferenc u'cában a Wiener Kommerrial Bank épülete előtt Eszláry Károly a bank volt tisztviselője agyonlőtte F rietvaldszky Andrást, a búnk cégvezetőjét. A gyilkosság okául egy lovagias ügyet emlegetnek.
Dr. Kállay Tibor — szabad ságon.
Budapest, jan. 29. (S»ját tudósítónk telefonjelentése) Beavatott helyről nyert értesülés srerint dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter, Kanizsa városának nemzetgyűlési képviselője két heti szabadságra vidékre utazik, hogy egészségi állapotát, amelyet a legutóbbi hóna pok túlfeszített munkája nngyon megviselt, helyreállítsa. Xávolltté-ben az ügyeket az államtitkárok fogják intézni.
Albániában is áll a bábornság
Páris, január 29. Belgrádból jé"
lentik : Fegyveres bandák az albán kormányciapatok előtt menekülve oz nibán-jugoszláv semleges zónába menekültek. Itt most szervezkednek és az a céljuk, hogy betörjenek jugoszláv területre. A kormány intézkedéseket tett a határ megerősítésére.
A budapesti német követség Petőfi matinéja.
Budapest, jan. 29. (Telefonjelcn tés.) A budapesti német követség Petőfi matinéját, amelyre a kormányzó ur Ófőméltóságát és József főherceget is meghívták — február hó 2'án tsrtjs meg. Bulgária jugoszláv inegazál lástól tart.
Róma, jan. 29. Bolgár politikai körökben nagy aggodalommal néz nek « kisantant miniszterelnökeinek tervezett konferenciája elé. Attól tartanak, hogy ez előfutárja lesz olyanforma intézkedéseknek, mint aminőket Franciaország a Ruhr-vidéken foganatosít. Azt hiszik, hogy Jugoszlávia meg akarja szállni a perniki és küuztendzsei széntelepeket.
Bfterénylet az angol királyi pár ellen.
London, január 2*. (Éjfélkor érkezett.) V. György angol király éa felesége ellen ma egy rokkant katona merényletet akart elkövetni akkor, amidőn Sandringhamból tértek vissza. A katona mankójával támadt a királyi párra, a rendőrök azonban még idejében megakadályozták abban, hogy bántalmszza az uralkodópárt. A merénylőt elme beli állapotának megvizsgálására azonnal kórházba szállították.
2
Z.ALAÍ KOZLONT
t»Z3. január 30.
éa hü apródjai lejtenek majd táncot, énekelnek, szavalnak, hogy minden éhező kis gyermeknek betevő falat éa meleg ruha jusson.
Felgördül a függöny és kiváló müliléasel, elragadtató szépen dl-azitett trónusán látjuk a tündérkirálynőt — Lendvay Rózsit. Mintha csakugyan megelevenedett volna egy mese Et mesél, szépen, meg hatóan mesél a tündérkirálynő .. . Majd következik az első szám: Sípos Ella éa Kertész Bandika pá-ros jelenete. Nagyon kedvesek, ügyesek voltak. A kapott sok tapsot igazán megérdemelték. Második azim az Antal nővérek hirea babatánca volt, amelyet elaő előadásakor a legnagyobb elismeréatel éa a legszebb szavakkal méltattunk. Ha lehetséges, most még sikkesebbek éa bájmabbak vol'ak. Ezt a baba táncot Harsay Gizi tanította be. Majd Rosenfeld Bérli zongorázott el Igazi művészettel egy Henne-féle azalondarabot. Igen nagy tetszést aratott Weiss Klári szavalata az .Égi postáról*. Schwart Babika felejthetetlen faraangi táncát szűnni nem akaró taps honorálta. Olyan volt világoskék Pierot-ruhácskajá-ban, mint egy igazi baba. Táncmü-véazete pedig igazán feltűnést keltő. Stern Piata igen ügyes boltost alakított, de ne is gondoljon arra, hogy más pályára lép. Partnerei Vajda Ilonka, Conda Baba éa még egy csöpp kis kuncsaft eonivalóan bájosak voltak. A gazdag műsor következő pontja a kis Büchlcr nővérek mesés kupléjelenete volt. — Mindkettőjüknek csengő arany-hangja, előadásuk közvetlensége és csodálatos oiztossága valóságos lázba hozták a közönséget. Herrn sitin Bözsike táncai ia feltűnést keltettek. Graciöz mozdulatai, elő-adáaának művészi volta valósággal predesztinálják a színpadra. Schwarz Bözsike dalai is nagyon tetszettek.
A fényes műsor utolsó száma a I mesterien betanitott. baba-balett volt, amelynek aranyos szereplői a következők voltak: Sipos E»a, Schwart Baby, Leitner Rózsi, IVein-betger Manci, Herrnstein Bózsi, Weiss Lola, Szántó Baba, Szabó Mac -, Szántó Margit, tialázs Aranka, frank Mid, tiáder Maca, Kisfaludi Stefi, Leltncr Györgyi, Kálmán Magda éa Weiss Evi csakugyan az orazág legelső baba-balettjét ala kitották.
A színpadi dekorációt éa a bá bák nehéz azerepeinek betanításának igazán nehéz munkáját Szabó István, közismert művészetével és gondosságával látta el.
A tegnapi országosvásár.
A tegnapi nagykanizsai országos vásár altaUban kisebb méretű volt, mint amilyenekhez mi kanizsaiak rendesen azokva vagyunk. Az iparosok, kereskedők, de még az élelmiszereket felhozó vidékiek is nem látogatták ugy a piacot, mint a többi országos vásárok alkalmával. Ugy, hogy a tegnapi orazágoa vásár gyengének mondható. Ezzel azemben azonban rendkivül erős volt az állatfelhajrás. Marhák, lovak. Főleg lovakból volt sok. Az erős kinalattal azemben azonban a kereslet csekély volt, ami jobbára a rendkivül magas áraknak volt betudható. A közönség tartózko dott a vételtől, igy aránylag kevéa Állat caciélt godát. A kanizsai országos vásárok Umert alakjait, az olasz, belga, szerb kereskedőket nem láttuk tegnap a piacon.
Kállay miniszter mégis lejön Nagykanizsára.
Pénteken, a dáll vonattal érkezik.
Nagykanizsa, jan. 29. (Saját tudósitónktól.)
Noha dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter már lemondotta jövetelét és a nagykanizsai Polgári Egylet jubiláris ünnepségén való részvételét — mégis a mai nap folyamán ugy sikerült dolgait elintézni, hogy február 2-án, vagyis Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, pénteken egy fél napra letudjon jönni Nagykanizsára, hogy a Polgári Egylet vezetősége és tagjai iránt táplált mély rokonszenvét és főleg a varos polgársága iránt érzett szeretetét ily módon is kifejezésre juttassa.
A miniszter-képviselő a legilletékesebb helyen nyert értesülésünk szerint — visszavonhatatlanul — pénteken délben 2 órakor érkezik Nagykanizsára Oroszy Géza v. kormánybiztos és dr. Paul Iván pénzügyminiszteri titkár kíséretében. Az állomáson a főispánon és a polgármesteren kivül részint nagyszámú párthivei, részint a Polgári Egylet vezetősége fogják a minisztert üdvözölni, aki az állomásrót egyenesen Kiskanizséra hajtatt kíséretével, ahol több látogatást teáz. Este részt vesx a Polgári Egylet bankettjén, amely rendkivül féoyeanek és nagyarányúnak Ígérkezik. A pénzügyminiszter éjfélkor visszautazik Budapestre.
Itt emiitjük meg, hogy a Polgári Egylet délelőtti közgyűlésén dr. Kállay Tibor pénzügyminisztert az egylet tiszteletbeli tagjainak sorába fogja iktatni.
Kivonatos lenne, ha a miniszter pénteki érkezésénél sok párthivei és tisztelői közül minél többen jelennének meg a vasúti állomásnál. (*)
Elfüstölt milliók.
Érdekea statisztika. — Mennyi dohánynemUt füstölt el egy év alatt Nagykanlzaa közönsége. Beaxélő axámok. — Miért kellett a dohány neműek árát njból felemelni?
Nagykanizsa, jen. 29.
Mi tagadás a dohányzókat kellemetlenül érintette a dohány-nemüek váratlan és elég érzékeny áremelése. Hiszen a mai viszonyok mellett nekünk kálváriajáró magyaroknak oly annyira le kellett már szoknunk minden szükségleti és élvezeti cikkről, hogy alig maradt már más azámunkra — mint az n kis füstfelhő, amit gondűzőnek naponként el eleregetünk. A nagy közönség azonban nem tudja azt, hogy fontos érdekek kényszeritetlék a pénzügyminisztert arra, hogy gondoi mérlegelés és komoly megfontolás után újból emelje a do-hánynemüek árát. Hogy erről ol vasóinkat kellőleg tájékoztassuk, másrészt, hogy arról is beszámol haisunk, hogy a mult év folyamán mennyi dohányneműt füstölt el Nagykanizsa éa a városhoz szorosan tartozó vidék közönsége, amely ugyancsak a kanizsai raktárból fedezi szükségletét — munkatársunk felkereste a nagykanizsai m. kir. dohányraktár főnökét, aki munkatársunk ez irányú kérdéseire érdekes statisztikát bocsájtott rendel kezésére.
A nagykanizsai m. kir. dohány-raktár pontos kimutatása sze'inl az elmúlt eaztendőben 142 5 millió korona értekü dohány-neolit füatölt el Nagykanlzaa közönsége.
Szivarkakból elfogyott: „K'rály"-ból kilenc és fél millió, „Hő'gy"-bői kilenc millió, „M-g^r"-ból ötvenhat millió, „Memphis"-ből két millió, „Dunaiból tizenegy millió. -Dr *má"-ból bárom és fel millió d.rab.
A B/ivarokból elfogyott: .Vegyes" hérom és fel millió. „Poitoriko" ket ő és fél millió, „Cigaríltos" egy millió, .Cuba" háiomszáznegyven-ezer, „T> abucoa" haioms/áznyolc • vanezer d-r»b.
A dohányból viszont elfogyott csomagonként : finom hffc-govinal ketrőszéznarminC'zer, kő-ép finom törők egyszaznyolce er,l'gfinom bb magyar háromsza<haromez*r, közép fin omból fél millió, m«gyarból nyolc e» fél millió, kap'dohányból k<t'A éa egynegyd millió c«o nagocaka.
A havi forgalom a n»gvk -ni/sM dohányraktárban 45 - 50 millió ko ronara rug. Ebbe ax összegbe nin-
(Saját tudósitónktól.) csenek benfoglalva a különféle ille tékbélyegek stb., miket szintén a dohányraktár osrt ki.
Horribilis számok ezek, ha tekintetbe vesszük, hogy csak Nagykanizsáról és környékéről van azó. Megszámlálhatatlan milliók mennek igy évente „füstbe." Füstbe ? Nem egészen, hiszen sok ezer dolgos magyar munkáskéznek kenyeret és egzisztenciát adnak ezek a „levegőbe eregetett bodor füstfelhők."
Majd amikor megkérdeztük a raklárfőnök urat, mi volt a tulajdonképpeni indok, amely a minisztert a dohány neműek árának ujabbi emelésére késztette — elmondotta — hogy az emelés elsősorban azt a szemérmetlen dohánycsempészést akarja megakadályozni, ami a magyar dohánynemüekkel folyik. — Élelmes, de lelkiismeretlen emberek minden hatósági óvintézkedés da C-ifa kocsirakomány szám ban csempészik ki a magyar dohánynemüe-ket, hogy érte azokolokat vagy dinárokat kopjanak. A csempészek még akkor is, ha súlyos biraágokat fizetnek — megtalálták a maguk sz imitásaikat és megcsináltak a maguk üzleteiket. Itt fizettek vesz-s ük azt p. o. egy pakli dohányért 12 K t, jugoszUv területen kaptak érte egy dinárt — 23 koronát. A mostani árak mellett azonban egy magyar 24 koronán értékű dohány neműért Jugos'lavlában is csak egy dinárt, vagyis — 23—24 magyar koronát kapnak 11/ módon az a nagyarányú dohánycaempés'és, ami a 1-gut^bbi időben folyt — teljesen lehetetlenné van téve. A „csempész üzl't" nem üzlet többé.
Természetes, hogy emellett azon-bsn » dohan>gvári munkáaok tervbevett fizetésem-lését is akarja a pénzűgyminis-ter fedezni a befolyó ■ Öbblet összegből.
Amikor teh.it a szenvedélyes do hányzó kissé kedvtelenül nyu' a pénztárcájához, hogy az uj tarifa serint fi/esse kedvenc füs'őlni v-lój s| — gondolán -zekr" . . (•)
—- A háziipari tanfolyam
megbeszélés.- cél|Ahól Mkéijük azo kat a hölgyeket, akik beiratkoztak, a/iveak'djenek ma délután a Nádor-utcai 14 aram alatti helyiségben összejönni. Elnökség.
A szombati iparos-estély.
A hasznosat a kellemessel — ez volt Bazsó József elnök éa Antal Jenő jelszava, amikor a nagykanizsai iparosok menházát megteremtendő, egy megfelelő, erős anyagi bázist igyekezvén alapozni, ezt oly módon törekszik elérni, mint a szombati iparos-estély rendezése, melynek tiszta jövedelme azon iparosok jövőjének biztosítására fog fordíttatni, akik már kidőltek a munka csatarendjéből, akiknek öreg kora nem birja a kalapácsot, akik megrokkantak egy munkás, dolgos élet küzdelmei alatt éa mégis nem voltak képesek maguknak annyit félretenni, hogy aggkorukat biztosítsák. Akikre tehát a legsiralmasabb jövő, a sivár bizonytalanaág, aőt mi több — a koldusbot vár. Egy dolgos, becsületesen eltöltött élet jutalms: a koldusbot ? Borzasztó egy gondolat ez I Es mégis hány esetet nem látunk szemünk előtt. Ezeket a becsületes iparosokat megsegíteni, hogy legyen aggkorukra egy menedékük, hol fáradt szemeiket lezárhassák. Bazsó János elnök az ipartestül-t és a város bevonásával iparos-menedékház létesítésén fáradozik. Alapjuk is van. De ezt az alapot növelni, nagygyá^ tenni — hogy az eszme testet öltsön — volt hivatva a szombati es tély is — amely ugy anyagilag, mint erkölcsileg gyönyörűéi sikerült.
Díszes, előkelő közönség zsúfolásig töltötte meg a termet és nagyon jól érezte magát. A műsor tényleg válogatott, jól átgondolt éa szórakoztató műsor volt. Ott láttuk : Bobeat Mátyás ezredeat, dr. Krátky látván főjegyzőt, dr. Kauf-man Lajoa közigazgatási tanácsnokot, Laurentzi Oszkár tb. vármegvel főjegyzőt, dr. Roth éa dr. Valen-tény kapitányokat a közéletünk azá-mos jeleseit.
A müxor első számát: Coppeé Ferenc „Kovácsok sztrájkjá"-t Nagy GyŐző szavalta Nagy Győzőt több izben volt alkalmunk hallani, megállapítottuk, hogy bármely fővárosi pódiumon is megállná helyét, azonban azombati szavalata egy kiforrott szavalómüvész bravúros előadása volt. A közönség lélegzetvisszafojtva leste szavait, nézte hatásos mimikáját, pompás maszkirozását. Percekig tartó taps jutalmazta nagysikerű előadását. Ugyancsak ezt mondhatjuk Nagy aaját szerzeményű Petőfi-ódájáról. Nagy Győzőben »~gy komoly művészi értéket ismerjünk meg. Jeles honvédzenekarunk Offenbach Orfeus operájának Ouverturjét oly bámulatos finom-sággal játszotta, h >gy a közönség nem tudott eléggé betelni vele. A katonazenekar magyar dalaival egy ujabb láncaremet fűzött eddig! sikereihez. Blaton Antal karnagy és a zenekar falrengelő tapsot aratott. Az iparosdalárda — amely szombaton ülte fennállásának tizéves évfordulóját — Büchlcr Mór karnaggyal az élén — Noaeda-dalaival meghódította a közönséget. Kevés alkalmunk volt még Kanizsán oly pompás hanganyagu és összetételű dalárdában gyönyörködni, mint az Iparosdalárda. A közönség bőven honorálta is szűnni nem akaró tapsaival. Megható volt a Bazsó Jó-zaef rendezte élőkép: az öreg ipa-• osok aoraa, melyhez ugyancsak Bazsó Irt prológot, melyet Jáger Jó'Sa szavalt szivbezszólóan.
Oláh Árpád monológja: Kalandom egy 150 kllóa hő'ggyel, nagy derültséget váltott ki, úgyszintén .eleven riport "-szerű konferanszs,
1923. január 30
KOZLOKY
mely a közönséget állandó kacagásban tartotta.
A műsort reggelig tartó tánc követte, melyet szebbnél-szebb asz-■zony és bájos leány lejtett táncosával. (•)
HÍREK.
| Mészáros József piarista t- |
Megint egy magyar tölggyel kevesebb. Egy generációt nevelt és tanított Mészáros József kegyesrendi paptanár, mig megtért Ö is páteréhez. Szomorú szívvel vettük a hirt, hogy tegnap este 9 óra után hosz-szas betegeskedés után életének 70 ik évében csendesen elhunyt. Nagykanizsán is számosan ismerték és szerették a nyugd jas, aggastyánt ritka jószivü, szelid paptanárt, és számtalan tisztelői bizonyára megdöbbenve veszik a hirt, hogy elköltözött immár ő is . . .
Temetése szerdán délelőtt fog égbemenni.
— Időjárás. Az IdÖjárástani Intézet jelentése szerint hozánkban ujabb csapadék nem esett és a hó mindenütt olvad. Az idő borús, ködös és csendes. A hőmérséklet tegnap öt hat fokkal járt a fagypont felett és ma reggelre csupán »r. Alföldön aülyedt egy-két fokkal f fagypont alá. Egyelőre csapadékra hajló idő várható, lényeges hőváltozás nélkül, később hősűlye-o-s valószínű.
— Egyházmegyei hirek. Dr. Zimmcrl Jőzsef halálozásával megüresedett murakereszturi apátságot Csólhi Géza volt veszprémi mester-kunonok nyerte el. Csóthl Géza kinevezésével megüresedett mester-kanonokságot a kormány előzetes hozzájárulása alapján Strausz Antal zslamerenyei plébánosnak adomá-mányozta n megyéspüspök.
— A főispán Zalaegerszegen. Dr. Tarányi Ferenc Zslo- és Vasvármegye főispánja n vasi installációja után még számos látogatást tett Szombathelyen és azután visszautazott Zalaegerszegre.
— A tisztviselőnek álarcosbálja. Miután több o'dalról megkeresték a Keresztény Tisztviselőnők Egyesületét, hogy február 6*i jelmez-estélyet a rendkívüli látogatottságra való tekintettel ne a Keresztény Otthonban, hanem nagyobb helyiségben tartsa meg, az elnökség elhatározta, hogy a Polgári Egylet összes termeiben fogja megtartani Érdekes, hogy az ezídei Cernevál első jelmezestélye rendkívül sokan jelentették be már előre is részvételüket. Számosan a megye neves földbirtokosai közül a távoli vidékről a rendezőség természetesen mindent megtesz, hogy a Keresztény Tisztviselőnők jelmezestélye az ezidei Carnevál legkimagaslóbb eseménye legyen Kanizsán.
— A püspök adománya. Dr. Rott Nándor megyéspüspök n kanizsai közkórház rpáceinak 10 000 koronát küldött „k-sebb síükség-letek fedezésére". Mária főnöknő nővér azonban, akinek még egy 10.000 koronán felüli kifizetetlen számlája volt a kórházi harangfelszerelésről — fogta a kapott 10.000 koronát és — kifizette vele a felszerelést végző lakatosmestert. A megyéspüspök bizonyára nem veszi rosz néven, hs a jó főnöknő „az apácák kisebb szükségletének fedezésére" küldött adományát a h»rong felszerelési költségeinek kifizetésére fordította.
Ki lesz a világi plébánia vezetője?
Nagykanizsa, január 29. — Saját tudósítónktól. —
A kanizsai katolikus hitközség tanácstagjai legközelebb ülést tartanak, amelyen részt vesz Gazdag Ferenc püspöki biztos is. Az ülésen tárgyalás alá kerül a világi plébános kérdése, miután ez a" kérdés most már aktuális, tekintve, hogy a plébánia elhelyezése valószínűleg napok alatt megoldást nyer és elfoglalhatja a részére kijelölt lakhelyiséget.
Feltétlenül hiteles értesülésünk szerint a katolikus hitközség küldöttség utján fel fogja kérni a felsőörsi prépostot, Horváth Lajos őméltósá-gát, hogy fogadja el *és vállalja a kanizsai világi plébánia vezetését. — Horváth Lejos prépost — minden valószínűség szerint el is fogadja a nagykanizsai világi plébánia vezetését, ugy, hogy végre befejezést nyer egy éveken keresztül vajjudó, megoldatlan ügy — a nagykanizsai világi plébánia ügye.
— A főispán a szombathelyi szegényeknek Dr. Tarányi Ferenc főispán bankettváltaág fejében 50.000 koronát adományozott Szombathely szegényeinek.
— A Józaef-szanatoriam egyesület piknikje iránt rendkívül nagy az érdeklődés Kanizsa társadalmának minden osztályában. Az előjelek után ítélve a mostani piknik messze felülmúlja az egyesület eddig megtartott összes piknikjeit, mert elsőrangú műsora egy leiedhetetlen estét igér. A vigalmi bizottság nagyban dolgozik, hogy a pompás estély minél jobban sikerüljön és a közönség minél jobban érezze magát. A műsor már közölt részleteiből ki kell emelnünk « ragyogó szépségű -Bánhidy Hona színművésznő és fivérének Bánhidy Józsefnek a Renainance-szinhaz első színészének pompás humoru pár-jelenetét. Eít követi nagyszerű honvédzenekarunk egy száma, amely méltó párja lesz Peer Gint suitejé nek. Bánhidy József szavalata ma gával fogadja ragadni a közönséget. „A hároms/ög' című már ismertetett francia vígjáték — koronája lesz az estély műsorának, melyet tánc követ — kivilágos virradatig. Aki megfelelő kényelmes helyet akar magának még biztosítani, jegyét elővételben szerezze be.
— A soproni csoportvásár a pénteki ünnep miatt február elsején, csütörtökön lesz megtartva.
— „A halai jegyeseinek" Ku'assy Kálmán nem 500, hanem 5000 koronát adományozott.
— Apa — aki a lányát megbicskázta. Furcsa egy apa tehet Sós László Magyar utcai lakot. Tegnap délelőtt összeveszett feleségével és amikor 30 éves leánya
— Tóth Józsefné szül. Sós Ilona — édesanyja védelmére kelt — zsebkésével jobb oldalába szúrt, ugy, hogy a mentőknek kellett kezelésbe venni és a nőt a kanizsoi közkórházba sjtáUitani Remélhetőleg a hatóság kihatja a szurkáló .apát"
— az^ípai kötelmekre.
— Baleset. Szentics Rozília 19
évei nagykanizsai leány lakasan oly szerencsétlenül megcsúszott, hogy kezével az ablaküveget ke resztűlütötte és eközben az üveg oly erősen sértette meg kezét, hogy a leányt a kórházba kellett szállítani.
— Gnzdagyülóm Zalaeger szegen. Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara igen szép tervvel lépett a nyilvánosság elé. Az volna a cé'je, hogy a magyar gazdaközönséget egy zászló al«tt tömöritie a gazdasági fellendülésért vívott harcban, fczt a nagy célt gazdagyülések u'jan óhajtja elérni, amelyeken a kőzön«ég tanulhatna és művelődhetne, másrészt pedig megismerné az egyesülés előnyeit. Az első ilyen gazdagyülés február 12 én lesz Zalaegerszegen, melyre a vezetőség meghívja az érdeklő
dőket. — A gyűlés programja a hasznos tudnivalók és gazdasági fejlődés köréből van véve, de a propagandát is szolgálja.
— Január 31 lg be kell adni as alkalmazottak kereseti adó ▼allomáaát. Félreértések elkerü lése végett figyelmeztetjük olvasóinkat, hogy az alkalmazottak kereseti adóvaliomását január 31 ig feltétlenül be kell adni a városi adóhivatalba, mert a pénzügyminiszter csak az önálló kereseti pályán működők kereseti adóval-lomásánsk beadási határidejét halasztotta el későbbi időre. Az alkal mazottak adóvallomását a szolgálatadó köteles megtenni s ha a határidőt elmulasztja, minden alkalmazottja után 5000 korona büntetést fizet. *
— A Waldbaner—KeVpely vonosnégyes ma esti hangversenye iránt s tavalyi nagy sikerhez méltó érdeklődés nyilvánulj meg városunk zoneérlő közönsége részéről. Az összes jegyek már napokkal ezelőtt elkeltek. A hongverseny pontosan este 9 orakor kezdődik.
— Fűszer kereskedők figyel méhe! A nagykanizsai kereskedők társulata fűszer- és gyarmatáru osztályának hatóságilag láttamozott legújabb árjegyzéke átvehető Rosenfe d Adóit Fisi cégnél, Fő ut 4.
— Elveazett az UrAniában va Sárnap este a 7 órai előadás után a zsöllye 1-ső sortól a kijáratig egy fekete bőr női kézitáska. Becsületes megtaláló 1000 korona jutalom ellenében a kiadóhivatalban adj* le.
— Húsiparotokhoz. Kéretnek az összes husiparosok, (valamint a kolbászkésziiők isj fontos ügyben az ^Ipartestület helyiségében este 6 órakor okvetlen megjelenni. Szakosztály vezetősége.
Mlndon moghtilós a lábtó' orod, eiért ajan-atos meleg gyapjuharisnyak viselése Próbxl;* meg egy fcjckssel * legjobb snysgtv'il készítve FiUpp í.ar.snyakötődéje-ben. S'Ombxihcly, Szeli Kalmán-utc* >-.
— Uraala. Kedd—szerda fél 7 és fél U orakor: .Llon Lea*. Bródy Sándor nagysikerű romantikus drámája !> felvonásban .Falusi kisleány' 3 íelvonssos V'gjáték — Csütörtökön fél tí, fél 8, fél 10 órakor, pén-tet'n 3, í>, 7. b ..rakor .SODOMA ES GOMORH&* 1 'észé felvonásban .TaU'Os felevég* igjátéic 3 felvonásban. Előadások alait az 'jtokat lezárjuk
— Zinomfi újdonságok. .Magyal Élet* dalciklus, zenéjét Pe Afl SanJor ver-síire út*: Lányi Viktof, Petőfi »i»xcsiten-dói ünnepére .Olivis hercegnő* zenejet Bí-dy Miksa verseire szerié : BulUay Akos (operett 3 felvonásban). Bodrogi Zsigmond kit uj cnagy-r dala .Regi dal. Régi nyár* xeoéjét sze.-zé: Heténj-i Heid.berg AlbeiL — Ksphstók Hsebei Fülöp Fiai könyvkereskedésében
— A Világ-mozgóban mi kedden és bo'.nsp. szerdán osjcy viyjaték bemutató le-s, amelyen a het év Ota oeci Utott s'ax'infer franca művész »terepe* M s l.ioder - kaca gás, öUet í« sielcres humor királya as egéss h-boru al tt Amerikában volt Azon hir, tvogy meghalt, c*ak humbug volt, mert lene a i y ion készüli es • remek v gjáték-ban, irclynek ciose ,7 é»ig i.em lest s teret csém*, frissen, s erőteljesen látják és fogunk beooe lyóoyörködal. Jegyek már 10 éeatól váltkatjk.
A mezőgazdasági munkák uj rendje.
A földmiveléaügyl miniszter rendelete.
A fóldmivelésügyi miniszter rendeletileg szabályozza az ország mezőgazdasági munkáinak az idei gazdasági évben való zavartalan lefolyásának biztosítását.
Felhívja a hatóságok és a Mezőgazdasági Kamarák utján s gszda-társad<j!i és munkásérdekképvise-leti szervezetek figyelmét arra, hogy a saját hatáskörükben minden rendelkezésükre álló eszközzel hassanak közre, hogy a háborút megelőző időben — rendszerint a termény bizonyos hányadrészéért végzett munkáltatás rendje visszaállíttassák.
Nehogy a valutáris viszonyok miatt a munkáltatás rendje folytonos bétvitákkal veszélyeztessék, ajánlja a miniszter, hogy a résszel való díjazás helyett készpénzzel való díjazás eseteiben a készpénzbér megfeleljen a terményrészbér értékének és hogy a napszámbérek megfeleljenek a gazdasági viszonyoknak, illetve a munkás megélhetési szükségleteinek.
Idevonatkozóig azt kívánja a miniszter, hogy ugy a mezőgazdasági bizottságok, mint a gazdatársadalmi és munkáséi dekképvlselet törvényes szervezetei a munkák rendje és azok bére tekintetében előzetes megállapodásokat létesítsenek.
Az aratómunkások kiválasztásánál elsősorban azokat kell szerződtetni, akik tényleg hivatásos mezőgazdasági munkások és saját maguknak sem földjük, sem aratni-valójuk nincs.
A rendelet figyelmezteti a munkásságot, hogy saját érdekében olyan bandagazdákkal (elömunkás, mun-kásgnzda, munkásvállalkozó) vállaljanak gazdasági munkákat, akiknek toborzási engedélyük van és szerződésüket csak HZ elöljáróság - előtt kössék meg és Írják alá.
Kívánatosnak tartja a miniszter, hogy elsősorban helybeli munkásokat szerződtessenek és csak abban az esetben fogadjanak idegen munkásokat, ha a helybeliek nem vállalnak ugyanolyan feltételek mellett a munkát, amelyek mellett a távolibbak leszerződnének.
A gazdaközönség figyelmét a legszélesebb körbon felhívja a miniszter a hadirokkantaknak könnyebb testi munkával való ellátására és ezek bérinek terményben való fizetésére
— Urania. Jön i „Sodorna éa Gomorhta"
- Horoxog Forono képes irodalmi hét-lapjának sz ,Uj Idők*.nek C». »zámáb»n
| folytatódik Suiányi Miki s regénye: .A mindenható asszony* és Rudolf SUatz Izgalmas története .Az óriás ökle*. Kózli ex a szám még Pasit, r József és Dickens elbesiéiéseit. Dobosi Pécs Mari. cikkét, Kálmán Jenő elmés croquisját es Telekes Kél* st*p varsát. E sz«mot mü>c>ii kepek dissitik é» urtsl-□>át a lap érdekei es nepszeru rovatai teszik teljest-. Előfizetési »ra negyedévre 60 • kor. Mutdványsxamot kívánatra ingyen kulJ s kiadóhivatal Bodapest, VI , Andrassy ut IS.
fillér
se as
7 kor. 34
ZALAI KÖZLÖNY
péld iryonkínt, házhoz hordva, v.sgy vidékre póstan küldve, he n-gyedévre megrendeli a kiadóhivatalnál.
i
ZALAI KÖZLÖNY
1923. iaouír 28.
VitlatU (• dtvlzik i
Mt(Lefeloa) 12325— " k) 2W0-2735, -
N'spoleoa 91
12026, Dollii (fGw-York).........
Francia likak (Paris) 166—170, Márka (Bee-Un) 8 — 10, OUss líra Otyaao) 1266—132 4 Osztrák korona (Bécs) 370—390, Lei (Buka-rest) 11—12, Székol (Prága) 76-80, Svájci frank (Zürich) 496-515, Dináx (Zágráb) 21—23, Lengyel márka (Varsó) 8—9.
Zürichi zárlati
berlini 02 Amsterdam 211-60, Hollandi., Ne*-York 836-76 Looion 2487, Páris 3380, Milano 2647, Prága 16.60, Hilda-poat 20 ZágrábVarsó 163. Wien 0-73. S«.>fia 340 Osttrák bily. 0 74
Termény Jelentési
dósa (TUzavMéki) 12800-12900, .gyíf 12700-12800, rozs 8100-8200, takarmány árpa 8000-8800 sórárpa 8000-820U, tab 7800-8000, tengeri flüO-8300, repce 14000—14600, korpa 6100-5200, köles 8600—9000.
Budapesti állatvásári
Marhahús 1 r. egészbee 410—520, hátulja 450- 570, eleje 380-610, II. r. egészben 1*80—370. hátulja 310—400, eleje 210—291") Növendék muha: 1 r. ejrésibeo 350-360. oorjo (olott bdrb) 630-670, Készlet: Nagy-muha 94, eladás 80, — Nftvendék ma/h* 4, eladás 0, borjú 24, eladás 24. MaAe-Viz £.00-530, borjúWr 1100 — 1200 Rrk.
, eladva —, luhhus —•—.
Sertésvásár i
Felhajtás 23*0, Elkelt délig 1400, Ore* — <>>zép s0O, Kteoyű 520, I. r. 590. II650 Zrix HíO, Szalonna 670, l^h. has 580
Pelelóa szerkesztő Benedek Rezart
Értékek:
Magyar hitel 19100, Oastxák hitel i 0, Kasai 6450, Jeliilog 410, Leszámítoló 1950, Kereskedelmi Bank 32500 Magyw-Olaji 610. Beocsini 9lu00, Drasche 32000 Alta-Unos síin 190.000, Ssissviil 57000 Salgó-Urjáai 76.000. Urikinyi 1200C0,Rioa 11826, Schllck 12900, Gnttmann 1680, N'asici 13000 Danka 14150, Klotild 9400, Magyar cukor >35000, Adria $0000, Atlantika 6800, K'Hlysör 600u, Bo«yák-Agrár 1900, Llp-ták W-0, Phobu* 6700 Vasm. Villamos 8000, Gizella 11800, KonkordU 8600, Déli S'asut vtOOO.
A.pró hirdetések
aiiai 10 •■«!( IOO korona. (MUgskk betavel ii»e«ll lU'ü 4mplln ti amiItatnak, Alltat k.rM4k.*k ftO uiuUk
M.I)>rn<n»l' i Ih«I<> UiKmicto* I«»íij. rtomántl íny 0'f""«k m«lk »|lMko«ii »id*lt« --Citn • klaONtta. tlvi
ktf.v ><;ii|.Ini*ioII iKtilro t^nliul iinia-Mfi: tw>« «t»»w<l K», .'„jtfn'M'i i;inlkin,V,
rv-W , i>. rJüUlie II. . r»t> it Mi-
Vnl BA<(Ur, i ti^tlrilll
OLCSÓ,
mert jó, az elsőrendű anyagból
flrgentJános
®oders cl^RtHetábaa kéuilt cl,8 Nagykanizsa, Oaák-tér 1.
Állandóan raktáron kézzvt dolgoson lökete és siirves ch»vr*av>, szarvas, antilop. lakk, selyem és bársonycipók.
Gyermekcipő különlegességek!
autójavító Özem és személyfui/arozAsi v/íllalat
CZIMMERMflNN ES PINTÉR
rt£" NAGYKANIZSA, RÚKÓCZI-UTCA12
T.l.ton 3-34.
Fuvarozást Jutányos áron vállalunk.
ÉRTESÍTÉS!
szücsmesteri műhelyt
Van szerencsém értesíteni -> nagytrdemv közönségei hogy Nagykanizsán, Kinizsi-utca 21. ssám alatt * mai kor lényeinek teljes mértekbe» megfelelő
nyitottam Osszekotielézeim révén Berlinből egy elsőrendű «ziicsmeiteit sikerült megnyernem, au sz.ktudását elsőrendű műhelyekben szerette. ÜráUatank UfuJebb modiMokst. • weknébe Klwl.. tisztelettel
»é*i tfeiKkel a^ralat női kabátok, bundák, városi tündék és miké-dók bélelését, gallérok, boák ás muffok k.uitélét. - Kén prartortt és
stfrmák mélyen kuálHtott érben kaphaték. szörmakaraskadó
FORGÁCS REZSŐ
QUITTNER ARTHUR
Telefon:
394
Tolofnn- .OLlílj.x.tl uln.ny.i.r.lo T„,„i___
ÍJ™"- NAGYKANIZSA, KOLÜEY-U. 17. Telefon-
J Ij ji Elvállal
vll^fitaal voxarokotr, motorok, oelllarok. ^^ " v*lamiut telefonok, osonok éa Jalso- w ■
kéasfllékak folssarelését, kastély-vlHamliarltó borondez -aót. Klndon nama vlllamoa monkéutok ryoraáos aszköztfltatnak. S»»kazertlan vég^l motorok mratakoroaatéaét. Xlnaonnomtt úgiic raktSroo
ZALAI ÉS GYARMATI könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóiníézet Nagykanizsa, Fö-ut 5. és 13.
Nyomdai telefon 117. Mindennemű nyomtatványokat báli meghívókat, üzleti könyveket és könyvbekötéseket legolcsóbban szállit Ízléses, csinos és modern kivitelben Szerkeszifiség ás kiadóhivatalt telefon 78. • $ (
A „Zala i Közlöny9' kiadóhivatala — ----
0 O
o 0 0 0 0 0
Nvomatoulaotulaldcnosok Zalai *a Gyarmati kőnvvnv«md*!áf*n.
02 évlolyaiu
J A
Nagykanizsa. 1*23 január 31. Szerda
24. szám.
Egyes szám ára 10 korona.
Bo k*um .OO. ■ g.
A kisantant
utolsó rakétája is elpuffant. Pillanatnyi csend állt be, melyben visz-szatekinthetűnk erre a rosszul sikerűit, — mégis veszedelmes manőverre.
Az utolsó négy hónap alatt ez már a kisantantnak negyedik hadjárata. Az eliŐ a Belmont-féle akna volt, amikor is azzal rágalmazták meg a magyar kormányt, hogy az oláh királyi cs.ládot fel akarja robbantani, a második a gyulafehérvári koronázás alkalmával mondott csütörtököt, amikor sz előkészített zavargások megelőzéiének ■ űrügye alatt a magyarok ezreit utasitották ki; a harmadik hajsza az antiszemita mozgalmak esetében magyar kézre hántotta a felelősséget, mig a negyediknél dobra verte, hogy mi háborút akarunk, fegyverkezűnk, mozgósított és oz egész nagy buborék abban a demarsban pukkadt ki, amelyből az egész skcíónak szégyenletes veresége világosan kitűnik, hiszen nem tud más pozitívumot felhozni, mint a hstármenti gyűlések megtartását, n parlamenti szónoklatok és a sajtó erély