Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
9.64 MB
2010-02-18 19:45:31
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
173
2679
Rövid leírás | Teljes leírás (1.58 MB)

Zalai Közlöny 1923. 146-171. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
62. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykaolzsa. 1923 Jullna 1. Vasárnapi
Vasárnap szám ára 50 korona.
\'""M/ív,
POLITIKA
NAPILAP
BudkpMtl u*rkMmt«(i|t T.UtofBdnr-uM TlUhiMiB 4 *- 14-10.
természetes, hogy azon melegében még sem vagyunk hajlandók mindjárt fel is ülni a meglepetésszerűen felöltőit báránybőr láttára.
Mi nagyon iól tudtuk az alaposan átmódosult cseh sajtóhangok nélkül is, hogy a Bethlen kormány okos, előrelátó cselekedetet mivelt akkor, amikor nemzetiségi rendeletét kiadta. Hagyományos magyar tradíció érvényesült ezúttal is és nem pusztán a trianoni obligó végrehajtása. Igazán és kellemesen azonban csak akkor leszünk meglepve, ha változó hangulatok helyeit, cseh földről és hivatalos tényezőktől azt a hirt kapjuk, hogy a trianoni abfigo, mely egy/ormán költS lező valamennyi aluSrórdrv a mienkhez hasonló kielégítésben részesül mindenfelé, a demar-
kációs vonalokon tul sanyargatott összes magyar kisebbségekkel szemben. Nekünk nem ja cseh, vagy bármely másik i utódállam vállveregetésére van szükségünk, hanem a trianoni | szerződésben vállalt kötelessé-\\gek teljesítésére abban a szeletemben, amint köntörfalazás és hátsó gondolat nélkül nálunk : $ a mi részünkről megtörténik.
Amidőn ezt leszögezzük, egyúttal kijelentjük, hogy ezt a kölcsönösséget rigorozusan számon tartjuk. Hogy tetszik e az Utódoknak, vagy sem, a mi elhatározásunk, nem csupán ezen . fordulnak meg a dolgok. Ránk nézve a lényeg az, hogy a trianoni szerződés számukra ne csak fejős tehén legyen, hanem a kiszabott ^kötelességeknek ép oly becsületes teljesítése, amint\' azokat mi teljesítjük.
Nagykanizsa, juniut 30.
Azzal a nekidahödt rohammal szemben, melyet á cseh lapok a magyar kormány nemzetiségi rendelete ellen az első pillanatban intéztek, ugyanazok a cseh lapok ma már szelídebb, jóval sielidébb hangokat pengetnek. Amint egyáltalán nem ijedtünk meg a rónámtól, épugu nem vagyunk hajlandók túlságosan ellágyulni az ujabb keletű engedékenységre. Tudtuk, hogy a rohamnak mi a háltere s tudjuk azt is, hogy mitől sztÜdültek meg időközben ilyen hirtelenül.
Világos volt, hogy a rendeletben és törvényjavaslatban kifejezésre jutó Bethlen-féle berendezkedés a nemzetiségi kisebbségek jógák illetően á külföldön mindenült méltányló visszhangot fog kelteni s hogy ez előtt a cseh szenvedélgeskedés mihamarabb kénytelen lesz meghunyászkodni. — Benes elég ravasz diplomata ahhoz, hogy elsőnek lássa be a dolgoknak ezt a kényszerű logikáját és azt, hogy a cseh sajtó végzetesen messzire elvetette a sulykot, amikor ebből az ostobán kiválasztott alkalomból nekitámadt a magyar kormánynak, holott álláspontjában a nemzetisén kisebbiégekjogának olyan méltánylása nyilvánul meg, amelyet legföljebb ha Svájc bőkezűsége közelit meg. Innen az émelygős kijelentés, hogy a hivatalos cseh sajtói Bethlen ezúttal teljes mértékben kielégítette.
Ilyen hivatalos dezavuálás után ugyan mit tehet mást a "eh sajtó, mint hogy szemforgatással utána kullog a félhivatalos, .Cseszko Stlovo"-nak és ugyanabból a szájból, mely rideg ledorongolással rontott a magyar kormány nemzetiségi állásfoglalásának, most máról holnapra enyhe megengesztelö-dés száll Bethlen felé. Persze, "°gy örvendünk ennek a hangulatváltozásnak is, de a szerzett tapasztalatok és az épen most kapott illusztráció után
Zendülés a megszálló francia csapatok közt
Berlin, junlus 30. (Expresax táv- kelUtt szállítani, mert megtagadta
írat.) A francia megszálló csapatok aa engcdelmeazéget.
köiStt xendöléa tört ki. LGhnenben\' Ujabb jelentés szerint a lOhneni
a Francia katonaság tegnap fellá- xenűttlée tunlux 23-án löit kl. —
zadt. A láxadáa réaztvevőlt letar- Kuckartenben egy vendéglőben ju
tóztatták is elszállították. nlua 24 én nagy verekedés volt
Eberhauaanben a ISI. Francia francia ét elzászi katonák kőzött,
gyalogezred ott állomázozó sásxló- Aa elxáeii katonákat letartóztat
alja fellázadt. A Wullfrotbban ál- ták ás Huckartenből M.lnxba szál
lomáaoxó kisszámú helyőrséget el lltották őkat._
Jó termésre van kilátás.
Budapest, június 3a (Tal«foniel«ntéa.) A földmivelésügyi minisztérium a beérkezett hivatalos jelentésekből azt állapította meg, bogy általában jó termésre van kilátás. A beérkezett .ujabb adatok axerlnt a junlual időjárás általában kedvezően batott a terméskilátásokra. A gyakori esőié* Mijt Kelyen zavarta ugyan az aratási munkálatokat, azonban ex bő kárpótlást nyárt abban, bogy a kapások fejlődését nagyban olősegltalte.
Kommunizmus fenyegeti Németországot.
London, június 30. (Szikratávirat.) Becker dr. német
Íiénzügymlnlszter beszélgetést folytatott a Daily Te-egraph egyik munkatársival, akinek a következőket mondottat
Mesterséges uton teljesen lehetetlen a márka stabilizálása.
A kormány mindazonáltal nem nézheti tétlenül a márka teljes elértéktelenedését. Ha az elértéktelenedés tovább tart, ugy ennek komoly gazdasági és p.-Utlkai következményei lesznek. Gazdasági következménye az lesz, hogy a horribilis drágaság a lakosságot teljesen lehetetlen helyzetbe fogja sodorni, politikai következményeképpen pedig a kommunizmus nOvekedésétOl kell tartani, mely már most is erősebb Németországban, mintsem azt k&lfOldOn hiszik.
■ ■■ iwi ioiii n
Ritscher-korcsmában
Ahol s8rB«Btiai«lrUlia " nak a vandég ItléMi. — Ax Ergarbargar-nAta apt-Mhih, — Hogyan avaUa vitézzé KosztMtti kort*. mérői Benczik Amtrést. — Nagykanizsa, Jimhu 30.
Hetekkel eielőtt foglslkoitunk már a Rltscher-korcsmivai. Ax ott történt lopások meg egyebek miatt, mikor az egyik törvényszéki tir-gyaláa kapcsán maga iilr. Ggyés* kérte e törvényszéket, hogy a pör aktáit tegye át 1 rendőrségre. — Foglalkoztunk akkor ■ vádhatóság képviselőjének sulyoa pöröljként lecsspó be.iédével la. Ma Urnát kell, hogy fogtalkttaak vele exiel a csúnya ImuUuissl kapcsolstbsn, amit KowteHcx veodáfUW ÉMMáftt mag Mágiáik agy vendégjével *x«mbéftí 6:\'\'~ w-r
Péter Psl éjjeléo történt, araikor a Kezlncil u\'csl Rltscher korcsmába betértek Berciik András és vítéi Boros Páter Pál bagolal lakotok. A két férd ünnepi hsngu\'atban volt, meglehet, hogy a bor ertjét la ér esték erejükben, mart egvsxerre ai egyik odament a hegedülő cigányprímáshoz is ait követelte tőt*, hogy huzxa el neki as „ergerbee-ger"-nótét. A cigányprímás termé, ■seteaen éa nagyon helyeaen megtagadta a provokáld nóta busását.
, Ok azoaban tovább kapacitálták • prímást. Ekkor odament honijuk a körcíme bérlője RlUcha Mór ás kérte íket, hogy ne huiaaaik ast á nótát, mert 8 azt ugy sem an-gedl meg a korcsmájában. Szó ssót követte, a szóviitáa mind izga-tottabbi vilt, mikor csak agyasam Rltscher Mór lelökte a székről vitás Boros Péter Pált. Rltscbar sógora KoszteHci, aki akkor ott tartóako-dott e közben azzal a kláltisaal, hogy .maid én máskép avatlak vl
Uzti, mint Horthy Mikii.i" - •» •lőtte lavö aBrSapoharat fal aaaalta is teljes arajival a két mulató barát közi vágta. A vastag aSrBa pohár Baacxlk Aadraat agy találta fejia, hogy azonnal axar darabra tört, nalg Boncaikat elborította a TárTRltscher ekkor felkérte a jelenlevők közül Flntos Józsefet éa Kállai Lászlót, hogy segítsék Borost és Bancilket kituszkolni Erre ezek megfogták Borost is a vérbeborult Benőiket — áa kituszkolták őket a koresmsajtón.
As oda hívott rendőrőrszem megtette a maga jelentéeit, mely az államrendőrség bűnügyi osstilyire került.
As ögy természetesen a törvény széken fog folytatódni.. .
ZALAI KÖZl.f*V
Iz antialkoholizmus az emberi haladás szolgálatában.
ltu: Dr. Neumann Henrik.
Az atkoholizmuaz ellen vzlo küzdelemben tulajdonképen két vflig-nézlet 611 egymással izemben. Anfi. kW, hogy valamely filozófiai rendszerbe akarnám • két ellentétes fel-fogás hívd! sorolni, megkísérlem mindkét libor Ideológiájának jellemzi tulajdonságait felsorolni és a meg-átlspltásokból folyó következetéseket leszögezni.
Az egyik oldslon • mult, s másik részen a Jövő. Itt a konservstizmusz, mely «z évezredes megszokott dolgoktól elválni nem tud, nem akar, mert bennük látja az ember) lét és boldogság lényeges alapjai:; ott a haladás, mely á tapasztalatokat figyelemmel kisérő tudományos kutatást fölébe helyez] a kényelmes meg-szokouságnsk. \\z egyik oldalon resignatio, a \' betegségek légiói és korai halál, a másik oldalon a Jó-létra Való törekvés, — mely tíom" mood Is az életről, « fejlődésről, — az egészség és hosszú élet. A kél világnéslet képviselői, táborai közt nem uj a harc. Igaz ugyan, hogy — mint elszigetelt Jelenség — már sz Utam is mindjárt megalapításakor sz alkohol ellenségévé szegődött, (amely körülmény nem csekély mértékben járult hozzá annak idején történelmi sikereihez! de az alko-holeliencs Jelenkori küzdelem áltáléban csat ujabb etsppe az emberi ségnak ősrégi erőfeszítésedben és harcaiban a haladásért. Csak az érdekek, a szükségletek változtak; a törsktás, a fejlődési szükségesség, s hsre ugyanaz maradt. Az alkoholt védők Öntudatos ét öntudatlan seregét nagyrészben az alkohol (eupho-rlkus narkoliktts, (azaz .kellemes érzéseket kiváltó bufeleltó\' hAHiirl
--kiváltó bufelejiő, bóditf)
hatása unj* fogva. Ezek eszmeme-nete, életfelfogása főleg éi Inkább a pillanatnyi kellemes jelenre, a tömör, koncentrált életélvezetre, a gyönyörre, mint kívánatos lóra Íré njul, semmint * mult tapasztalataira, tanulságaira és a jövő kilátására, lehetőségeire, melyek ugyan fáradsággal, kínokkal is küzdelmekkel telítettek, de egyúttal az élet örömei állandóbban, Igazabban, nemesebben, tisztábban, önludatosab-ban, nyugodtabban élvezhetők. — Előbblsk az .alkohoUdeélJslák" a gyorsan ééa hlvel, kik szerint (tu-dalosán vagy öntudatlanul) az élet szükséges ruasz, msiylyel együtijáró fájdalom, nyomor, óriási bajok, hátrányok, egyszóval boldogtalanság rendszerint a gy«ge emberi halandók állal le nem győzhetők. (Megjegyzem, hogy az .alkoholideáliaták* elnevezés alatt nemcsak a szükségképen alkoholt fogyasztókat, hanem általában az alkoholt védőket értem.) Esek tehát a pesszimista életfelfogás bivei, a gyöngék vagy msgukat gyöngéknek vallók, a megalkuvók, akik tzereilk, hí életük lapja csak csöndea vizeken evez és akik, ha mér kényszerülnek viharokkal azem benézni, ugy csak megfelelő nagy ságu alkoholadagokban látják nel kU\'özhetetlen bajtáriukat.
Valamely nemes eszme szolgáls tzban őszinte meggyőződéssel küz dók könnyen beleesnek abba a hí bába, hogy céljuknak, az illető eszmének túlzott fontosságot tulajdo nitanak, hogy azt a világessményok tengelyének tekintsék, illetve azt higyjék, hogy eszményeik megvaló-sulaaával már minden földi baj száműzve, orvosolva iosz J
A kibővített és újjászervezett Zalai Közlöny
Nagykanizsa és Zalavármegye első napilapja
Nagykanlzas, janiul 30.
Hogy milyen fontos szerepe van a mai súlyos viszonyok között a színvonalon álló komoly, vidíki sajtónak, fölöslegesnek véljük olvasóink és közönségünk előtt rárnutatpi. Hiszen tízezrek irányitója, vezetője,, utmutatója, lélkesi-tője. — És amilyen a vidéki sajtó irányzata — olyan a vidék arculata. De soha nem volt még olyan nagy szükség •erre a hivatása magaslatán álló, komoly vidéki sajtóra, mint a magyar megpróbáltatások e súlyos napjaiban, amikor az őszinte barát hűséges képében nap-nap mellett bekopogtat a házakb?, hogy ne csak az előforduló világeseményekről beszámoljon olvasóinak, ne csak hiteles regisztrálója legyen az eseményeknek, ne csak utmutatóul szolgáljon gazdasági, politikai és társadalmi \' éleiben, de szórakoztasson, lelkesítsen és erősítsen.
Hogy ezen célt még jobban szolgálja — lapunk, a „Zalai Közlöny" hatalmasan kiépítette tudósítói hálózatát, ugy. hogy alig van község a! vármegyében, ahol nem lenne a maga saját külön tudósítója, amely minden előforduló eseményről azonnal értesiti szerkesztőségünket. Külön szerkesztőségünk van Budapesten, Zalaegerszeg én, Keszthelyen, Sümegen, Tapolcán és Lete-nyén — mély az összes jelentősebb hireket velünk azonnal telefonon közli. Külön fővárosi szerkesztőségünk és a rádióállomással biró Magyar Távirati Irodával való összeköttetésünk lehetővé teszi nekünk, hogy a fővárosi lapokat\' egy fél nappal megelőzzük.
Amint már több ízben jeleztük volt, a mai naptól kez dődőleg teljesen újjászerve-
zett, modern apparátussal kívánjuk közönségünket szolgálni. Naponta rendes hat oldal terjedelemben, vasár- és ünnepnapokon 8—10 oldallal jelenünk tneg- Az összes világeseményekről, az ország polh tikájáról, eseményeiről hü lük-rét adjuk közönségünknek. Rendkivül súlyt helyezünk egy kimeritö, k mindenről tájékoztató, megbízható közgazdasági és tőzsdei rovatra. — Tárcarovatunkban a fiatal zalavármegyei Írógárda legjobbjait szólaltatjuk meg, módot nyujtunk nekik ahhoz, hogy szóhoz jussanak, hogy a közönség megismerje őket. De elsősorban megyei és helyi lap akarunk lenni. Kiterjedt, erősen megszervezett tudósítói hálózatunk lehetővé teszi, hogy a nagyközönség nyomban mindenről tudomást szerezzen a mi vármegyénk bármely részén, bármely községében történt.
Komoly, tartalmas, színvonalon álló, mindenre kiterjedő helyi és vármegyei napilapot akarunk a nagyközönség kezeibe adni — amely teljesen nélkülözhetővé teszi a sokkalta drágább fővárosi lapokat.
És mig a fővárosi lapok ára hétköznap 80 korona, a vasár- és ünnepnapi számok 100 kor. — addig a tetemesen kibővített Zalai Közlöny példányszámai megmaradnak a régi ár mellett. Vagyis hét-köznap 40, vasár- és ünnep-■ napokon 50 kor.
Mi ezzel szemben csak arra jcérjük olvasóinkát, előfizető-inket és jóbarátainkat — hogy kibontott zászlónk mellett a régi kipróbált hűséggel tovább is kitartsanak és lapunk ajánlásával, terjesztésével és ujabb előfizetők gyűjtésével támogassanak.
Dr. Lakatos Vince 30 évés tanári jubileuma
Kcsithely, június 30.
30 éve. tanári jubileumát ünnepli dr. Lakatos Vince, a keazthelyi premontrei rendű főglmnáiium leg idősebb tanára. Mg.vérlg magyar •ága nemcwk Keezth-lynek, de ii Z\'l4n\'k. amit hogy
értékelni, megbecsülni tudjunk a maga igazi mivoltában, ahhoz na gyón jó Iskola a keserves, kélvi-rlás ma. Konok, törhetetlen szittya-magyarság: ez mozgatója az « irodalmi, közéleti éi tanári mükö déaének. Ennek köszönheti lej-utóbb Zala éa a, egész, néha azlnto gerinceveizt.tt magyar Irodalom „,égl Helikon! irodalmi tmneptegek Keszthelyen történt felújításit.
ö volt sz, aki megpendítette éa éietrzkeltette a már már feledésbe-ment országos jelentőségű és fényű ünnepségeket. Mint kiváló olasz műfordító és mint a Balaton iro dalmának rajongó művelője áldott msgysr tollával, azóval tettb.n, Írásban 30 éven kérésztől sohase tért le erről az útról. S most, amikor közszeretetben álló, tiszte lettel körülvett alakja szerényen •kar kftérni a jubileum e\'ől, most vigye el hozzá e pár sor szülő megyéjének 30 éves munkálkodásénak színhelyének őizlnte hódolatát — vigye el egész Zala srivdobba-násét, büszke zászlóhsjtását a magyarnevelő magyarok megalkuvást nem ismerő elhivatott harcosénak.
1»29. jultu. ].
Cserkésztiszti kongresszus Szombathelyen.
Siombathdg, június 30.
A Cserkészszövetség ÜL területe, székhelyén, Szombathelyen tiszti kongresszust tsrtott, melyen főkíp szervezel! é> adminisztrációs ügyeket tárgyaltak meg Eröuy Oszkár tábornok, elnök vezetése alatt. Az -«y«« pornókhoz főkép Nárai Siabó Gyula, Pásztor I,nre egera.eji cserkésztisztek és dr* S.ücs Imre nsgykanlzssl főgimnáziumi tsnár szóltak hozzá. Legtöbbet tárgyaluk az Idei nyári nagytáborozásokról, annak anyagi nehézségeiről s s mego\'dás lehetőségéről. Kívánatos nsk tartotta a kongresszut, hogy a csapatok anyagi forréialnek meg-áliapitáaát és megszervezését, mert már plt tartunk,,hogy a StŐvetsé-get is sz egyes csspaloknak kell eltartani, oly kevéssé részesül hivatalos támogatásban. A kongresz-ajtus kerületi és vármegyei cserkészversenyek szervezését és célul tűzte kl, mély felölelné a cserkészismeretek egész rendszerét, A versenyek ideje (ne nyéri vskációban) s részletes "programjára vonatkozó-lég a gyűlés dr. Si&cs Imre ksni-znal parancinok propozldólt fogadta el, kinek előterjesztésére azt Is elhatározták, hogy egyetemes intézkedéseket hoznak az iskolákat végzett cserkészeknek a mozgalom-hoz való\' további tartozáaáról. A tiszti gyűlést társasebéd fejezte be a Sabáriábsn. A kongresszus rendezése főkép Varghs László szombathelyi keresk. tanár, kerületi fótitkár érdeme.
Kertész Jézsefaé negyvenéves tanitdnői jubileuma.
Nagykanhsa, június 30. Vslóség-gsl városi jelentőségű ünneppé nőtte ki magát üx a Jubileum, me lyet a nagykanisaal izr, hitközség rendezett a volt tanítványokkal egyetemben Kertisi József né szül. Grünbsum Sarolta tiszteletére, skl 40 esztendeig oly kiváló tudásssl és pedagógiai tapintattal tanított, bogy tanítványai bálványozták, régi tanítványai pádig mindig szeretet-tel emlékeznek vissza • kedves Kertész nénire. Az iskois szépen feldíszített negyterme és karzata teljesen megtelt ünneplő közönség gel. A hitkőza\'g elöljárósága majd nem talj«a számban megjelent Ro-senfeld József elnök, dr. Bród TI vadsr i.koleszéki elnök, öivős Emil Iskol.széki alelnök és dr. Wlnkler Ernő főrsbbi vezetésével. Az izr. nőegylet választmányét dr. Rotschlld Ssmuné urnő elnök vezette. Ott volt kövesdi Boér Gusslévné ezre-desné a Jőzstf klr. herceg Szsnstó rium Egyesület elnöke. A városi tsnácsot dr. Kaufman Lajos pol-gármesterhelyeltes k/pvlselte, • törvényszéket dr. Kenedl Imre <s
dr. Fischer József tanácselnökök, az áU. Iskolák gondnokságát dr. Hsjdu Gyula elnök, a főgimnáziumot Rozs L-jos piarista tanár. A felső keresk. Iskois tanáraival dr. Villányi Hsnrik igazgató. » polg. lak. tanáraival Szakonyl Géza igazgató, az éli. el. iskolák Iga* g.tól Szabó István és Béres JáníS igazgatók vezetésévél. A kisded-óvókat Lsurentslk Erxil és Hüll Gizella képviselték. Ott volt m>í Bun Samu kir. tanícsos ny. felső-keresk. Isk. Igazgató, az Izr. el. Iskola teljes tantestülete és sz ünnepeltnek jelenlegi éa volt tsnitví nyalnak nsgy jzíms és egy"1"
ítojui
illua 1.
ZALAI KOZLOXY
nónden r.odS és rangú A« ünnepély\' dr. Bród Tivadar (akolanéli »\'"5k nyitotta —
M.jd egy «"•*" blzotteág -valamennyi — volt Unltvány — hívta K\'rtéeznét i< ünnepWS te. "mbe (Frank Vllmrsoé, dr. Bsláia Zilgmondné, dr. H.lá.z Pí\'ní, öiv. Fischer Ferencné él Welsr Erqőoé
U\'"A finyeien kivilágított torembo lépi Kartéas Jóisefnét azűntelen éljeniéa kitérte az emelvényen levő aútalboz. A 4. Olílályu leányok „éo üdvőzlőánekc után dr. B-ód Tivadar likoliazékl elnök Gdvőtölte a jubilánst aiért ■ kiváló müködts i,f mellyel 40 esztendeig nevelte , halának valiáskülönbiéí nélkül a derék honleányokat Leszögezi, hogy ex aa Iskola mind hazafisá?, tniod erkölci, mind valláaoa neve-iéa tekintetében minden időben eliőrangu volt. A bitkőzaég ellsme-rí,ét és káláa köszönetét tolmá ciolja a páratlanul leikilimeretea, buzgó tanítónak éa hogy példáa egyénisége az utókornak la fenn-maradjon „Kertész Jóisefné-alaplt váoy* elmen egy tekintélyes ÖII •leget fog minden évben egy 4. osztályú leánytanulónak juttatni a Kertéiz néni nevének éa érdemeinek felemlltéaével.
Utána SilrmsI Mikaa klr. tanfelügyelő eliameró éa üdvöilő levelét olvaaták fel. Büchler\\Edlt IV.oait. tanuló kedveaeo, müvéail átértéi sel, elragadó tehetséggel azavalt „40 csitcndö" címmel egy alkalmi költeményt, melynek hatása az egész közönségen észrevehető volt. Dr. Wlnkler Ernő főrabbi méltatta eiután a valláaosaág nézőpontjából azemlélve a hoasiu, áldáaoa műkődéit. Roienfeld Jóiaefné a volt tanítványok nevében belliit népen, tartalmaim. Hálájuk éa et nem muló azeretetOk jeléül amiéket nyújtva\'\' át ai ünnepeltnek. Dr. Rbtscblld Stmuná nőegylet/ elnök SS egyesüiet nevében mond üd-vötls szavakat a jótékonyáig te rén ia nemelen működő tanítónő nek. Nevére azlntén alapítványt ja lent ba. " ] ,
Haláat J.nő az lir. el. lik. ta
nltója a tantatölet nevében feieti kl elismerését éa jókl^llígalt. Dr. Villányi Henrik a felalkereekedelml lakola nevében mond üdvözlő be
azédet. Hsváa Reziő tanító az Or-
___>
Dr.Zutt éjszakája
- Tárca. -
btai Olib Arpill.
A szoba olyan aötét volt, mint a bűn, amely a gyilkolok lelkén borong.
Éa mégis éil, vívódott, küzdött a "ötét szoba mélyen az emberi szenvedés.
A szobiban, mely olyan volt, mint a slrverem, zokogott a bsnat.
U|y éjfél körül, a- halotti néma. Ságban!
Amikor dr. Zutl, az:egyetem b^l-cséazeti tanára kit évi boldog házasélet után arra ébredt, hogy felesége, akit rajongva szeretett és az őrületig imádott, jmmár nem ai övé, hanem a kérlelhetetlen Halálé, amikor köny-tói fátyolos szeme egy márványfe-hérré merevült néma a cra bámult a a ködös délutánon zord emberek koporsóba telték és elvitték ai any nylszor csókolt, Imádott drága lestél, az okos, hideg, komoly tanár ur nem telt máat, mint ráborult u él árvult nászágyra és a ífjdslom ön-kivülelében véresre liple és harapta önmagát. Ugy sin, mint még aoha s a vademberéhez hasonló iszonyú
A kultuszkormány állandó otthont akar a vidéki színészetnek biztosítani
A kultuszminiszter leirata Nagykanizsa városihoz.
Nagykanizsa, juniut 30.
Gróf Klebelsberg Kuno kőz-oktatásügyl miniszter tegnap leiratot intézett Nagykanizsa városához, melyben utalással a vidéki színészetnek a mai történelmi időkben való nagy nemzeti és kulturális feladataira — a városokat a vidéki sziné-szet kellő felkarolására és támogatására hívja fel.
A városok közönségére hárulna, hogy a vidéki színészet problémája megoldassák , — írja a miniszter, de a közoktatásügyi kormány anyagilag is segítségére kivan lenni ebbén a városoknak, miért is felkéri a város polgármesterét, hogy a város közönségénél odahasson, hogy bármilyen erfe
— Saját laiUMnktil. — kilásával, akár egy faszerkezetű aréna építésével, esetleg színpad és nézőtér beépítésével a színészeinek állandó otthont biztosítani igyekezzék és ebben az ügyben az illetékes állam-épilészeli hivatallal érintkezésbe lépve, hozzá minél előbb jelentést legyen, hogy a hozzájárulás mértéke tekintetében még a folyó költségvetési évben dönthessen, sőt azt utalványozhassa, hogy igy a szükséges munkálatok mielőbb megkezdhetők legyenek és az igy elkészítendő színházi helyiség rendelkezésének mihamar átadható legyen.
A városi tanács legközelebb foglalkozik behatóan a kultusz-
— A tender.k mélyének leg-stebb gyöngyét.
S a flu elment, hogy elhozza a lánynak a tengerek mályéuek Wf> iiebb gyöngyét.
Él a flu aok Időkig nem jött vbaia. A lány mir el la feledte őt és . . .
Egy napon egy f.bér hajú ember jött hon*, kinek eiüatös hajfürtjei a vállain alul értek éa mondá a lánynak :
— E\'hoitam ax Indiai óceán legnagyobb mélységeiből a tengerek legarebb gyöngyét.
Éi átadá a gyöngyöt a lánynak, aki ait kezébe véve, rátekintett éa elhúzta s azáját.
— Síép, de nem az, amit én gondoltam.
El kidobta a gyöngyöt a nyitott ablakon.\'
a célra alkalmas épület átala- | miniszter leiratával.
szégoi Isr. Tanltóegyeaület megbi sáaából méltatja az ünnepelt érdemeli. Utána Leitner Rózalka IV. oazt, tanuló azól kii leánybarátai nevében kedves nalvséggal a jó Kertész néni Iránt érzett, aoha el nem muló azeretetelkről. Végül Kertész Jóiaefné ax ünnepelt jubiláns mondotta el azép pályájának egy-egy mozzanatát, melyek egéaz mütödéiére döntő hatáauak voltak. Kóazönetet mord a hltközaégnek. Köszönet Ntgykanltaa városának, minden hatóságnak, egyeaületeknek, teatületeknek, az egyeaeknek\', kik eljöttek, hogy az ő.ömét teljessé! tegyék, hogy a tanítói állást felmagasítanék. Végül annak a bő imádságnak ad klfejnzéat, vajha\' a magyarok Istene olyan hontlakat éa honleányokat kapna iskoláinktól, akik azéttörjék a bilincseket, melyek a Kárpitoktól ás Adriától ma vlaaxatajtják a báromaiinü lobogót.
A könnyekre fakaaitó beszéd után az egés. kőzönaég ajkáról fel hangiottak a Hlmnuaa eloglkua akkordjai éa a azép ünnep véget ért.
Két kis mese.
A gyöngy.
Volt cgyarer egy fíu, sk: nagyon axeretett egy leányt.
Egyster künn a virágos réten találkoztak s ekkor a flu letérdelt a lánv előtt a könyörögve kérte:
— L*gy az enyém.
A leány felkacagott, aztán kérdé a fiútól, aki még mi.idi* olt térdelt előtte :
— Éi mit adnál értem?
A flu reszkető ajkán vibrálni kezdtek a szavak.
— Elhoiom . .. neked ...
— Mfgálj — aiakltá félbe fit a leány. — Ugy a Ctlllsgokat hoznád el nékem ?
A flu mohón \'feleli:
— A- csillagokat, a napot, a holdat, a menyora\'ágot, mindent.
— Megállj. Olyanokat mondasz, miket magad eem btszeL
— Parancinlj hát, mit adjak ártsd?.
— Kelj fel éa hozd el nékem...
Mondd, tnordd.
A fürdő parkjában egy év száza-doa tölgy állott. Ai Ifjú Itt rebegte
el a lány elölt:
i egy é
Ifjú Itt r
— Margitom. Légy ai enyém. Éi a lány az óvá lett.
Mint férj és feleség, a harmadik évben ilmét ott sétáltak a fürdő p:rkjában s mikor elmentek a nagy tölgy alatt, ennek kérgében még most El , tisztán látszott a axlv, melyet á« ifjú akkor gravírozott zaebkésével a vén tölgy mellére. Az asszony szeme felcsillant.
- Látod 1 \' , \'li\'
Mondá a férjének. E< padig azó-rakoiottan tekintett fel. s fára, amelytn a azlv még most Is ép volt.
- Csaknem olyan friss, mint amikor belevésted.
- Lehet.
Mondá * férj unottan éa elfordulva a fától, tovább lépeti.
— Naptári Juliul 1 J. ez. v.
2. S B. A.
- Hivatalos órálak: A klaJáklvitol
tPéiit 19. BetaeiMu palota) hivalalae érái dátatéu Ml « ifitől lí-tfc déluUo 3-tól 9.1,. Talifeo 78 - A azwknilíiéK IPtat 13. BegaoilKlír peloU) hlialalai érát lakk lá-tthtt aíl.HB 10 Utói lt-lg. Talaba 78. A fiMéa imkaiitó dlloUn 8 írttól 8-lg a ayondlbanflfiéyt 6. ia. atau) Cogtá ím bár-mlly ŰBban a oiíjMiaoiég caixWkaléaáia
111 Ta»o« 117. \' \' ■
hörgóüvöltéssel temette el síjgó érzéseit. Ki tudja, meddig tartott ez az önkívület í Nm emlékesül rá,1 Ideg. lás köde ölette körül és aztán halálos bággyadiságu álom fogts körül.
De mégis, annyi fájdalmon keresztül győzött ez idegein, kiáltó, fájdalmain a béke és a feledés gyógyulása később. Azt hitt®, hogy Emmy Lo rainnel eltöltött házaséiele nem voll más, csak álom. Atom, ami elmúlt és amelynek boldogságaira nem voll szabad visszagondolnia. E) a munka, á ludományszomj lassankint flhslrá-nyllolla szivében a szikefürlü, mo-solygószemü édes asszonyi, aki ugy ludolt szerelni.
Dr. Zull éli léhát tovább szerelem, mámorok nélkül,. néhs hosszan el tűnődve az élei problémáin és azl hllte, hogy többé sem őröm, sem fajdalom.nem élheti már. íróasztalának egyetlon dísze, egy nehéz, ezUsi-bűt készült hsmvvedor voll, amely-ben feleaége, Emmy Lórain lesity-muja piheni. Az asszony hslározolt kívánsága volt, hogy halála ulán a krematórlumban elhamvssszák, tne t gyermekesen félt atlól,:l)ogy koporsó-JAban Ismét önmagára eszmél.
Szinte észrevétlenül múlott el igy két év ás egy szomorú, magános eslén dr. Zutlnak különös gondolat ju 011 eszébe. Emlékezni akart Em-myre s látni akarta megmaradt, ösz-azegyOjtött Írásait. Emlékezeti rá, hogy felesége egy kis. fehérkőtésü könyvet, sroelybs mindennap irt, mosolygó féltéssel zárt el előle. A levelek, a fehér papírlapokra velell nalvan-édes női elmélkedések közöli, Emmy flikjátan azután ráakadt a kis, titkos könyvre, amelyin arany-belükkel ez a szó. állt: Vallomitaim.
De mielőtt még felnyitotta volna a könyvel, valami szoiongó, bus érzés fogta el. Mintha az ajlón keresztül hangtalanul belibbenő szellemárny megfogta y,olna a kézéi és Emmy hangja susogott volna az éjszakában. Az lróasitalon égő lámpi is elhomályosult és a tragédiák fojtó levegője ülte meg a szobái. Erezte, hogy nem szabad olvasnia, kutató szemel elé támla egy halott asszony vallomáséin a kis fehér könyvből.
És mégis, erőt véve a reáborult gyöngeségen, felnyitotta a könyvel és olvaanl kozdeli. 0 vesnl figyelő, nyugodt arccal, bánaios érjoklödés. sel. Azuián, egyszerre elszomorodott
a nyílt, okos férflarc, a vonások kl" éleződtek rajta, szame lángolt éa keze reszketett. Olvasott. Testál valami Irtózatos düh, a szégyen, a megalázás, a becsapoltság, a félre-vezetettség maró forrósága ömötts el. Tovább olvasott. Olyan voH, mint az eszelős, aki műve, életeredményei összeomlásán vesztene el éazát. Ujjal gyűrve, remegve hajszolták a lapokai, a néma; gyilkosan sötét,1 kínlódó éjféli órán. És olvasott . . .
Aztán eloltotta a lámpát,\' A szoba mély, nagy feketeségbe borult, amely olyan volt, mint a bttn, amely a"" gyilkosok lelkén borong.
És mégis I A sötét szobs mélyén élt, vívódott, küzdött az emberfölötti emberi szenvedés.
A ezobában, mely olyan voH, mint a slrverem, zokogott a bánat.
Aztán -éjfél után, dr. Zull, as egyelem bölcsészei! tanára, az oíos, a hideg gentleman, vacogó foggal és homlokán a halál veritékévsl meg-átkozz* Emmy Lorslnt, ai asszonyt, aki sohasem szerette őt t akinek maréknyi hamva az asztalán piheni egy érült lilmvvederben . v .
ZALAI KÖZLÖNY
HÍREK.
Méreglakodalom.
(tg; tagjrUkoa mpMMML) Csorogjon öbWt k«tyh«mb« a mir*g, lUJd i«ngj»m <1 « tutoltl dalom. Ilyen bucsut a rén (Ol.i uyjim Utott: Muo\' n^ragga) iti,> Uko%l«lom
N-gy busauxít ul Cirabjrtoamó aalUtt As flmull léttől nagy leuámolix. Smaragd mír«gg*l niaűliig a k»lyh»ra áltat rajtam hidoj bortadii.
ís újra 4t«m vígig vér»» multam: Puha karok, nagy oWIétak, ciók. Aa ainonyok | iioa nivükktl jdooa|r, Kikbaa stavaim so*o volttk Jók.
Bt tányok júnoak o*gy-oagy Uodüliucl, Zokog txtálük rablott ciók íio. Egyik ti\'-kf, ba/nassíp a initik, S •Untba áll a l*Kti«bb«k Ui«.
Pirii Holsnit o«m talíloa köitük, EgyaÜto tiípiig mind a lix Itány. Sdmolnl k«xd«m, hány aiiram volt akkor, Hatalma* ig. tudod T», hogy hiny > I
Matt mo*t c-ak egy van i baoiioru t a multam És donga ti o<oit Botondként falit — Ida niuen a k6i*ül4ka«k seriga: Ilyen bucsut egy életben ha Ul I
Pirosra marja ajkamat a méreg. Mér viii tafütnék, jaj de nem lehet. Már minden ké*5.,. óh hányan Alkossák As életem — mint én a bűnös muliamat...
Haha Qyula.
— A* Oraxágoa Földbirtok rudBíróság 25 hold f rU«t«t Ítélt mag a ka»fxaai laidaiáfl aukíakola coljaira.
At O/axágoa Ffildblrtokrandeiö Bi iótág a N«gykanlcaán felállítandó gazdaaégi aiakiakola céljaira hu-a«ooót katasztrális holdnyi területet ítélt meg éa további intéikedés céljából átadta Nigjkantua váró aának. Ax OFB határozatát tagnap le la kQldótte a vármegyei lakóién-kívüli népnevelésügyi blxotUágnak.
— Ssaméíyl hír. Dr. Sabján Gyula polgármester holnap hétfőn megkezdi nyári ixabadaágát. Távolléte alatt dr. Krdikg litván fójegyzó belyetteaiti a polgármestert. Dr. KrátkV főjegyző holnap érkaxik meg Budapeatről Kanliaára. , — Hásaaaág. A keaxthalyl m. klr. gazdasági akadémia igazgató-iáoak Sslankovict Jásoa miniszteri tanáeaos nagymüvcllsígü bájos leányát Alicet, most vezette oltárhoz dr. Hannug Aodor kaaxthelyl ügyvéd. Az esket As • keszthelyi katolikus plébánia templomban nagyszámú előkelő közönség jelen-
— A* .gy.Uml ifjúság to ■adta dr. Lakács Jóu.f.t,
Abból as alk.lomból, hogy dr. InUcs József, . budipestl k. r. főgimnázium kiváló tanára tegnap vároiunkba árkaiéit, aa egyetemi hallgatók vezetősége hlvataloe fogadtatásban rászeiitette a pálya-udvaron, bojy ezáltal nyilvánítsa regaazkodáeát szeretett volt tanárja iránt, aki egyetemi tanulmányaik el.tt la mindig a legnagyobb érdeklődéssel él megértéssel viseltetett volt tanítványaival szemben a essél ások osztatlan szeretetét blltoeltotta magának. Dr. Lukács meler szavakkal köarönte meg a fogadtatást ás silvéiyesen elbeszélgetett a mos jelentekkel.
Aayaktayl birok. Juoius 24 tél tegnap estig Nagykanizsán 15 születés fordult el5. Ezek közül Hu 6, leánygyermek pedig 9 volt. tfdsossdgoí fcjtórte*.- Fleach Jeeő rczgáotlsitvlaelő Friediöoder Piros kával, Aur Félix bognármester Utalta Annával, Hackfer Jánoe
lólb László méazárosmester Homokkomáromból Lőr\'ncx Katalinnal.
A kanizsai husiparosok a megyei főjegyzőnél
Dr. Bzandt kedvező eliatéxé.t iáért a küldöttségnek
Nrgyksnlzis, junlus 30.
Megírtuk, hogy a város közegészségügyi hatósága megtiltotta a nagykanizsai henteseknek és mészárosoknak, hogy az Erzsébet-téren felállított fabódékban árusítsák a husr.ernüeket és kötelezte óket arra, hogy szétszedhető és hordozható ponyvasátrakat szerezzenek be maguknak. Az uj sátrak beszerzésére nyolc napi haladékot kaptak. — Tegnap délelótt kézbesítenék kl az összes érdekelt husiparosok-nak és árusoknak e határozatot, akik nem akarnak a város határozatába belenyugodni, hanem Welsz Jenő, Németh Lajos és Bablcs Lajos husiparosokból álló küldöttség utján felkeresték Bődy Zoltán alispánt, hogy lelebbezésüket és tiltakozásukat nyújtsák be és a határozat hatályon kívül való helyízését kérjék. Bődy alispán távollétében dr. Brandt Sándor vármegyei főjegyző fogadta a küldöttséget.
A hármas küldöltség szónoka kifejtette a főjegyző előtt, hogy óket már annak idején felhívták arra, hogy a husnemüaket szélmentes, pormentes és vlzmer\\tes hordozható sátrakban árusítsák, de mivel akkortájt — mielőtt ez a terv kivitelre került volna — őket a piacon való husárusltás-lól teljesen eltiltották, abban-maradl. Mikor azután hosszabb Idő multán Ismét megengedték nekik a husnemqeknek a,piacon
Elhaltak: Vébar Györgyoé Dani Julianna 38 évaa éltalánoa gümö kór, Hiedl Ferencné Ballada Anna 37 évaa tOdfotimSkór, Parti Rozália 12 éves kélnegyfl blUentySlUgt. lenség, Horváth Ferenc napszámáé 72 évee tadólégdag, Grdnhut A! fréd magánzó 71 évaa végelgyengülés, Bótl János 17 napoa veleszületett gyengeaég, Rózaa Jánoané Mlkula Karolina 40 évea gyomor rák, Szv. P.ll GjSrgyné Gergí Anna 72 évea caonlazu, Simon Árpád 13 évea lüdSgümSkór, S.v-Pecalcs Jóiscfné Draskovic. Anna 80 évea végelgyengülés, Németh Józaef napszámos 73 évea vaalag
Déllob.
. r*adkWttli
kBzf jflldsa. Zalaegerszeg városa holosp, hétfőn délután rendkívüli kSigyüléat tart, • melynek fóbb pontjai a polgári iakola megnyl táaa, a népjóléti mlaiezter lakásépítési rendelete és a husiáriaktanya lekáaátalakltáaal.
- A fAalmaáifaal Koatra-fídó ttan.pélj., CiOtórtSkón eate nlvóa kis ünnepély folyt le a Keresztény Otthonban. A kózön •ég azonban oly gyéren jelent meg, hogy azlnte fáj rágondolnunk, bog. annyi sok fáradtaág, melyet kétségkívül a rendezik éa a azereplók az ünnepélyre rápazarollak, olyan keveaett gyümólcsózótt. Az ünnepély Mária-énekkel kezdődStt, mo-\'Ví ,* föslra" énekkara adott .18. Majd Both Ferenc, az Intézet végzett növendéke éa kitünS azavalója szavalta a .Regina Coell\'-t Vári-
— Ssját tudósilónktól. — való árusítását — hordozható és szélszedhető sátrakat állítottak fel, melyek a körülményeknek megfeleltek és ezekben árusítottak Mikor egy Időn át ezekben árusítottak — a város elllltotta óket az ezekben való árusítástól azzal, hogy szélmentes, pormentes és vízmentes sátrakat kell felállilanlok. És akkor állították lel a mai fabódékat, melyeknek akkori felállítása darabonként 20—30,000 koronába került, és amiket felállításuk előtt a városi mérnöki hivatal vezetője jóváhagyólag megtekintett. — Most meg vannak tehát a víz-, por- és szélmentes fasátrak és most ezeknek eltávolítását rendelte el a város. Kérik a határozat megmásltását, Illetve hatályon kívül való helyezését.
Dr. Brandt Sándor főjegyző a nála megszokott előzékenységgel és a legnagyobb Jóindulattal hallgatta meg a kanizsai husiparosok panaszát és megígérte, hogy nyolc napon belül kedvezően el fogja Intézni az alispánnal együtt. Megígérte egyben azt Is, hog> megkéri a vármegyei tiszti főorvost, hogy nézze meg a kanizsai husiparosok bődéit, és adjon véleményt arról, melyik fajtája a bódéknak célszerűbb a célra, a fabódé, vagy a ponyvasátor.
A husiparosok megnyugodva utaztak vissza Kanizsára.
dltóL Ugyancsak S adott alö Fodor Sándor 4. oazt. tanulóval agy zene darabot, m-lyet mint as elózfiaii mokat la a kózóoaég Mkes tapssal jutalmazott. Jól axavalt B.gyarv Béla 6. o. tanuló la Slk: As an-doc»l Máriához. Ezután kóvelkezett Pintér Kálmán: Calatanzl utUtmc c. ünnepi ezlnjátika. A plarlata tanár azorepét élethűen adta Drevtn Géza 7. oazt. tanuló. Haaonlókép jól játezottak t Vucsák Gy. végzett nivendák (címszerep), Szüca L, Dómján L, Sretler L 6 oszt., Horváth K. 5. oazt, tanulók (megszemélyesített fogalma). A kis diákok kSsröntóje szintén kellemesen hatott.
A darabot érdemes lenne máa alkalommal megismételni. Az ünnepély rendezésén fáradoztak Vegele Károly és dr. SzOci Imre tanárok éa Both Ferenc a kongregáció volt pratektuaa. A aiindarabot Nagy L.jos tanár rendezte nagy azere-tettel és hozzáértéssel.
- Zalaaiatuai .lv.azt.tt* .Báidnyl", A zalaegerszegi
.Arany Bárány\'-azálloda eladási ügyével tegnap foglalkozott a klr. Kurla éa ítéletében a szállót Szép Ferencnek ítélte oda.
- UJ lpar.Bgad4Iy.lc. A
vároel taoáca tegnapi ülésén a kó-vetkezó uj Iparengedélyeket adu kl: Zeikcwltz Albertnek kádár-Iptrra éa hordókereakedéere, Her-rerateln Bélának, cukorka, cioko-ládé éa caemegekereskedésre, 6zv. Zrlnlnger Ssmunénsk férfi fehérnemű éa aapka kereskedésre.
1923. lultual
— T\'»*vaa — ax Iparn.j lárda. Pénteken volt tlzé"\'^, a szép mu\'tu nagykanizsai 1»„, \' tüleUD Járda
lomból a dalárda meghitt kótbel\' meleg- ünnepély keretében ünneoell. mrg lls évea jubileumát. A lal„í kimentek a förhencl hegyre Szé-lí
;h°l &»*&í . dalárda fáradaápt „,m , ■
lelkes karnagya dióhéjban Urn °
tetta • lefolyt tiz év tSrténetél kü,
delmelt. M.jd felezólitotta a t.,0\'
kat bogv még nagyobb ag|||l4;,j
siolgálják « magyar dalt, , m \'
kulturáL A «ép ünnepély a .Ne.
nem, aoha l« gyónySrü hangjai
lett ért véget.
«»y kanlxiafedg
Mátyáa zalaegerszegi polgármestert as Iparosok egy küldóttsége k,. reete fel tegnsp, amely eiósdts hogy tudomáaukra jutóit, hogy a posUl épület munkálatainak meg-pályázól közótt a oagykanizssl Hor-váth ím Vati cég la azerepel, p«Hg mint ulacgerazegi vállalkozó, A küldöttség felhívta a polgérmes-tar figyelmét arra, hogy a cég nagykaDizaai és csak róvld Idővel ezelőtt kért Iparengedélyt ezért, hogy a pályátaton réaztvehessen éi így a zalaegerszegi Iparosság érdekelnek megvédését kérték a polgármestertél.
Mindenestbe ehhez még a kanizsai Ipartestületnek Is lesz szava
— Cwkáualak táborozása. A főgimnázium caarkéazcsapata jullus 5 én, csQtSftSIiöa reggel Indul lharoeberényben táborozni 26 áig. Auguaztusban padig 14 napra Grácz vidékére tesznsk kirándulásokat, hacsak az áUandéaa emelkedő köllaégek azt a tarral meg n«a hiúsítják. A táborozás eddigi támogatását a psrsociook-ság aa utoo is háláaan kiazSal éa kéri, hogy az a célra szánt szlrea adományokat S élg átvehuse. — A polgári lakolal ceapat jullus 15 én megy BaJatonaxabsdlba agy hé-
lakolal baürattfaok. A nagykanizsai IL körz. (Rozgonyl-ull) m. klr. állami alaml fiu- éa laányliko-lában as 1923—24. tanévi rendee belratáaok folyó évi jullus hó 2, 3, 4 és 5 éo délelőtt 8 órától 11-ig és d\'lután 2 órától 5 lg tartatnak mag ax intézet tornaterem helyiségében. A betratáenál minden azülé, gyám vagy gondviselő aramélyeseo tartozik megjelenni éa gyermekének brtealts könyvecskéjét éa kereirt-levelét vagy ax anyakönyvi hivatal által kiállított azületéei anyakönyvi kivonatát bemutatni, nemkülönben az oltáal bizonyítványt la, hr a be-oltást máa módon nem tudja Igazolni. A behatásnál a átülő, gyám vagy gondviselő nélkül megjelenő gyermek figyelmen kivül vétetik.
- A Raforaaütu NfefyM alapaiabdlyalt Bődy Zolt£> alispán tagnap klegáazltéa végett visszaküldött, a vároihor. A< aliapán a tagok teljea névsorának három példányban való csatolását, a 9, azakasz módosítását és az Igy kiegészített alapszabályoknak újból való felterjesztését kívánja.
- Iparkihágás. Deutsch Imre Huazti-tér 6. szám alatti lakéa feljelentést tett a városi hitéságnál, hogy az Ötvös-tér 10. szám alatti DeutecW-féle röföaüzlet Iparengedély nélkül nyitotta meg üzletét. A vároal hatóaág a klhágáal eljáráat megindította Dsutsch ellen.
- Ftalataradtaa Sxombat-kalyaa. Jívő tanévre azóló fölvétetek megkezdődlek. Kőizegi-u. «.
)9M jullai 1.
ZALAI K02L0NY
_ Lakások a postáeoknuk.
A xaleegerszeg—celldömölki vona-lon sxolgálatot teljeiltő Mrom mozgópoetás elliiit eddi? Nagy-kanlzaától látt. .1 a azolgálatot. A kormány moat * mozgópoatáaok rifiére Zalsogersxagsn lakáét építtet éa erre ■ célra öt milliót utalványozott Zalaegerszeg váraiinak.
_ Az abml Iskolák vlxsgái. A nagykanlzael áll. elemi likoia II. körzetében Urlolt vizagálatokon • núlSk éi érdeklődik nagy örömmel gjőiődtek meg arról, hogy a jövő Magyarorazíg alapjait • lej-hlvatottiDbak rakják le a kii gyermekek lelkében, megszerettetvén velők a komoly Izmireteket, a munkál, az önzetlenséget, a hazát, az Istent.
Láttunk — a kia tanulók bátor, értelme*, őnludatoi feleletel nyomán örömkönnyeket hullató srülő-ket. A rozgonyl utcai tornacsarnok _zsúfolásig telt termében az Iskolai xáróünnepélyen.a Ui gyermekek Qdilő éneke, szavalatai, majd kit színdarab bájoa közvetlenséggel történt előadása. Brauner Lajos Igazgató magas azárnyaláau beszéde csalta a hallgatóság ajkára önkéntelenül a vigasztaló remény hangját: „Így nevelő, tanlló, tanltók-(nők) munkája nyomán: hlazünk Magyarország feltámadásában. Az ünnepély rendezésében a tanítótestületből, különösen Krampatlla Jó-istfné, Ortutay Gyuláné és Szabó Mária tanítónők vették kl réazüket.
— Markos Gyula nagyven-áru Írói jnbUavmát a Polgári Egylet választmánya ma eatc szándékozta megfelelő dlszea keretben megünnepelni. Azonban különböző okok miatt kénytelen volt a jubl leuml ünnepélyt máa alkalomra elhaliaztanl.
j. — SsttlfiotUum.Zalaagarsia-gan. A Stefánia SaSvitaég a zala agarszegl Anya- áa Ctscssmővédő Ollhonnslkapcrolatoaan 6—8 ágyas exülőotthónt szándékozik felállítani. A Szövetség a várostól anyagi hoz-zájáruláat kért, ai ezlrányu kéréa felett a legközelebbi városi közgvü-lés fog dönteni. Mivel a népjóléti miniszter már előzőleg kDátásba helyezte arkölcil éa anyagi aegltaé-gél, minden remény meg van arra, hogy a azülőotthon rövidesen felállítható lasr.
— A tojás karrlwla Zala •garsaogan. Amióta elsxeporod tak Zalaegerszegen a tojáikereske dők, a tojás ára napról-napra ug-ráaszerüeh emelkedik. A még pér nappal exelőtt hetven koronáa tojáat ma már alig lehet megkapni sxáx-huss koronáért. Bár a város a tojásuzsora megszüntetésére tett már intéxkedéssket, as állapotok e téren egyáltalában nem javultak. Kérjük Zalaegerszeg polgármesterét, hogy az eddigieknél arélyeaibb rendaiabályokat lépteisen életbe, hogy a tojásuzsorának egyszer és mindenkorra véget lehessen vetni.
— Ax •garaxagi postapalota ápltáaáaak pályáxól. A xala-egeraxegl postapalota építésére 14 vállalkozó pályázata érkezett be. A legolcsóbb ajánlat 303 millió korona. A pályásat fölött a legközelebbi napokban fog dőatéa történni. Itt említjük meg, hogy as uj poatapaloto novemberben kerül tető alá és a jövő év augusztusában adják át a közforgalomnak.
— Befőső cukor a tlaitvlae lőknak. A miniszter a kőxalkal mazottak réazére gyümölcs befőzéa céljaira fejenklot egy kilogram kedvezményes áron cukrot engedélyeseit.
A nagykanizsai „Zrínyi" sportünnepélye.
Hogyan folyt le a mérkőzés éa az ünnepség.
Nagykanizsa, juniua 30. (Saját tudósítónktól.) A Zrínyi Torna Egy let tegnnpelőtt Péter-Pál napján rendezte meg a Zrínyi ünnepélyt. Előaxör bátartalanul néztünk az ünnepély elé, részben az állandóan kedvezőtlen Időjárás miatt, másrészt, mert a nagykötönség a tapasztalta szerint még nem azokott eléggé hozzá az uj aporttelep látogalésá-hox. Az Idő ugyan nem volt bit* tató, de a nagyközönség érdeklődéle oly nagy volt, hogy a néző térrül szolgáló tribünt teljesen meg töltötte. Ott szorongott a vároe apraja nagyja, társadalmi álláara való tekintet nélkül. A nagykősön ség lelkeaedéaének az egéiz üune-pély alatt való megnyilvánulása nemetak a remélt látnivalóknak aiólt, hanem annak a szeretetnek volt kifejezője, amellyel a rendező fiatal aportegyeaületet nlvébe zárta.
Az ünnepély lefolyása két részből állott. A bevezető labdarugó mérkőzésből, a melyet a Barcal Sport Cub azlmpatlkui ciapatával jÁtszőtt a Zrínyi Torna Egylet éa a müzoroa részből.
A labdarugó mérkőzés igen élvezetes látványt nyújtott. Mindkét fél erőaen küzdött a győzelem kivívásáért. Amíg a barcslak két hete a Zrínyi felett aratolt győzelmüket akarták megismételni, addig a kanizsai fiuk az Itthoni pályán azzal akartak az ünnepély elkoiébex hozzájárulni, hogy odaadó, lelk.a játékukkal ellenfelüket meghajláirs kényazeritlók. Ez a legteljesebb mértékben elkirült Is nekik, ameny nyiben Szücj középcaapatal két góljával a győzelmet a maguk azámára végleg biztosították. \\ csapat megérdemelten jutott a szép eredményhez, mert minden egyea tagja a legnagyobb lelkeaedésiel küzdött. Meg vagyunk róla győződve, hogy <h a fiatal, de fejlődő-képea\'caipat, még aok-eok alkerrel fog hozzájárulni Kanlza* jó sport hírnevének emeléafhex/
Az ünnepségnek legkiemelkedőbb réaze a exebad azlnpadon bemutatott müsoroa előada volt. A dolog már ujazerüaégével la halott, mert Ilyen még nem volt váró-aunkban és felül Is mult minden várakozáat.
Az előadáa a Hlmnuiazal kezdődött, melyet as őiaxea azereplök énekeltek éa a kőzőnaég állva hallgatott végig. Majd előlépett finla József, a Zrínyi Torna Egylet agilis, fáradhatatlan titkára, üdvö zölte a közönséget és rámutetolt ezen ünnepély céljára éa jelentő Bégére. Beasédében kiemelte, hogy ez a hely, a iporltelep, a magyar élni akarásnak dokumentuma és lelkes hazafiak azért léteeltettél, hogy rajta ép tealü éa nemea lelkű férfiak nevelődjenek, akik legjobb erőiket a hasa azoigálatának szentelik. E kl. ünnepély pedig arra szolgál, hogy • Zrínyi emlékétől megszentelt területen tanul|unk lelkesedést és hazaaxeretetet.
A műsor többi asáma a iport-pálya közepén felállított ailnpadon folyt le. Az egyea jelenetekhez a fényt reflektorok „olgáltatták, m g a azlnpadot ügyesen felállított .öld lombozatú kullaazák vették körül, amelyek a aötétaégben éa a fény-axórók megvllágltáaánál igen |ó| mutattak éa nagyban emelték az egyes jelenetek szlnizerüaégét.
A .Pirkadás" cimO hazafié. je lenet a magyar ébredélt "Imboll-záltl, bemutatta, hogy mint kezd
a magyarság minden osztálya a tespedés után a nyugodt munkához, de mikor Hungária aztzony a színpad hátterét képező Csonka-Magyarország térképére mutat — abbahagyják a munkát és kepét, kaszát, puikát ragadva sietnek Nagymagyarország viaszazzerzéiét célzó küzdelemre.
Ezután Radanics főgimnáziumi cserkész axavalta el Slk Sándor .Kiáltáa Zrínyihez\' dmü versit, nagy erővel éa mély érzéssel.
Óriási sikert ért el Barka Lőrinc, Gyula diák .Vezér" dmü költ. roényérel, amelyben két élőképet Is mutattak be. Az egyik Zrinyi korának kalóriáit ábrázolta korhű jelmezekben, a máaik a jelenkor magyarjainak lelkeaedéaét éa harc készségét juttatta kifejezésre. Ézen kép bemutatásakor a közönség lelkesen tüntetett Horthy Miklós kormányzó mellett,
A közönségre a legnagyobb hatást Petőfi .Csatadalának" elő adása gyakorolta. A szavalat egy formális hereijeimet keretébe volt beállítva, puakaropogáasal, géppuska tüzeléssel, miközben az ágyuk azavát robbanások jelezték. A kő! temény megfelelő részénél, a ma gaaba röpített rakéták fényénél lehetett látni az egymáara rohamozó katonákat.
Nagyon megható jelenet volt a roham közben halálosan megaebe aült bonvéd haldokliaa, amint klsaé felemelkedve, utolaó erejével kiáltotta : Jiaxám, hasám . . . Gj[illünk". A hazáért való halál dlciö-aégét azimbolizálta a vlrágkoizoru, amelyet a győzelem angyala he lyezett a höal halott fejére. E jelt net könnyekig meghatotta a köiin-séget éa tomboló lelkeaedéasel fejezte kl érzelmeit.
Igen bájos volt a keresztény tisztviselőnők fellépte, akik közül Engeüeiter Bőzal, Horváth nővérek, Colenczkv Manci, Kugler Stefi, Vlaslts Nuil éa Somogyi Manc.l magyar ruhában azép Hgi magyar táncokat mutattak be. A bamuta-táa annyira elragadta a nézőket, hogy szűnni nem akaró tapssal követelte a tánc meglimélléaét.
A hazaflaa ünnepély a magyar .Hiszekegy . .élőképpel fejező dött be. Hungária dlciő alakja előtt meghajtja záazlóját a harifa kéas férfiak caoportja éa az ifjúság, Msgyaroraiág reményeége éa térden állva eaküaznek arra, hogy .Hiszünk Magzarország feltámadásában".
E\'jcnzéa után az ünnepély er-kölcal alkeréről nem li kell sokat beazélnünk. Emellett amint hallottuk, anyagilag la axépen elkerült. A gyönyörűen alkerült f.l-]thet.t-|«n ünnepély reodezéie Ftnta József egyesületi titkár érdeme, aki teljes egyéniségét belevitte, hogy felejthetetleoé tegye a .írlnyl iportünnepélyt.
E siker biztosíték arra, hogy a nagykörönlég méltányolja a fiatal egyeaület teljealtményelt éa nemea Intenciót, azeretettel karolja fel éa kíséri figyelemmel munkáaiágát.
— Borbély tanár mű rét ad Iák alő. Magyarorazág legnagyobb traglkuz ailnéazének, — E. Kovács Gyulának emlékére as .Erdélyi Otthon" kegyeletea ünnepélyt rendez Budapeaten. Az ünnepély kiemelkedő pontja leaz Borbély György zalaegerazegl főgimnáziumi tanár jeles munkájának, a .Holtak hónából" való előadáaa.
— A pénxttgyzntalsstar Ju-
talznaaáaa. A pénzügyminiszter az újonnan kinevezett állampénztári tlaztek gyakorlati klkápxéae körül kifejtett tevékenységükért Dínea Jenő nagykanlzaal állampénztári tanácsost, Vida Zilgmond tapolcai áilampénztárl főtanicaoat, Farksa János zalaegerazegl állsm-pénzlárl iraxgatót 3000 -3000 K, Rélazery Géza keaxthelyl állampénztári tanácaoit, Bódog Ferenc nagykanlzaal áilampénztárl főtisztet, Kürthy János sümegi áilampénztárl fötanáctoat, Faragó Manó tapolcai állampénztárt tanácio.t éa Nagy Béla állampénztári fóliáztál, Ge-renciér látván éa Vajda Ödön zalaegerazegl állampénztár! főtiszteket 2000-2000 K jutalomban ráaxeti-tette, egyben Talabér Lajoa áa Lélek Imre tiszteknek teljea ellameré ait f.jexte kl.
- Aa 1907. XLVX. t-« 7. §§-ának kiagáaaltéaa. Bődy Zoltán alispán külön átiratban felhívta a polgármester figyelmét arra, hogy az 1907. évi as állami muakáabáxak építésének támogatásáról szóló XLVL törvénycikk 7. §§-a a következőkép egésxftta tett kl: Ax állami támogatáassl létesített gazdasági munkteháxnak az a jellege nem szűnik meg aasal, hogy a vételárnak, Illetve a kői-ciönnek a hátralevő tőrleaztésl Időre járó réazletelt — vagy bérleti viazony esetén a hátralevő bérleti évekre járó ávl bérletet egy ösazrgben befizetik. A gazdasági munkaaháx ennélfogva azt a jellegét Ideiglenesen ily előref.xetéa eaetére Is megtartja a ehhez képeat azt további rendalkexiaéig caak a törvénybatóeág első képvtajőjéoak engedélyével lehet máa biatlannal egyesíteni, felosztani, megterhelni, elidegeníteni, bárba vagy albérletbe adal. A törvényhatóaág első U»zt-vlaelöjéuek az engedély kérdéiában hozott hetároxata ellen tizenöt nap alatt felrbbezésnak van helye a közigazgatási bizottsághoz.
— Romlott tojáat akart ol-adal. Stuhlmiller Lajos zalaszent-Ivánl tojlakercskedö többezer darab romlott tojiat akart eladal agy zalaegerazegl, tojáakereek.déea«l la foglalkozó cégnek. A cég feljelentse alapján a rendőrlég a tojiat lefoglalta éa Stuhmüller Lajoa allan ax aljáráat csalás éa romlott áru forgalomba hozatala miatt magln-dltotta.
— Egarssaglak a Taaspránai kongrossxoson. A veszprémi Ipar-kiállltáesal kapcsolatos Iparos kon-gresszuira, mely Péter és Pál napján vatta kezdetét, Zalaegerezegről lixenhat Iparoa utaxott fel Vesz-prémbe Jády Károly Ipartsstülstl elnök vezetéséveL
— Msgaxikőtt áa káxraka rttlt Intarnált. Ax ágiik xala-egeraxegi rendőrőraxemnek tagnap rate feltűnt egy gyanua külsajü nő. Igazolásra a.ólltotta fal, de ax nsa tudta magát Igazolni, mire a kapt-tányaágon előállította. Kihallgatása alkalmával bevallotta, hogy Ktacaák Máriának hívják éa magezőkölt ax Internálótábor ból. Termésxatssan azonnal vlsazakiaérték.
— Hanzlafogaknt, aranyat, eiüalöt, brilllánsokal, érmekst, alpacca evőeszközöket és disnárgjrsksl a legmagasabb napi árban vssisk. — Frlad Jóxaef áksuráss, Sugár ul i axám. (Fő-ut ás Sugár-ut sarok.)
— Uránia vaaárnsp 4, fél 7, 9 órakor: Titkok háta U. réix. — Srerda—csütörtök öa két kedves amerikai vígjáték : .666 oa rendőr" a vígszínház müaordarabjs ás .Disdsltnas Ifjúság" vidám románc.
ZALAI KÖZLÖNY
— Füaxer kereskedők figyelmébe. A kiskereakcdelmi áruiitrfs
rétiérc 1923. juoiua 29 én kezdődő
hatállyal érvényéé irányérjogyxék átvehető Roaenfeld Adolf Flul cég nél, Fő ut 4. a —Postások nyári mulatsága. A Dsgjrksnlxasi poatsslllsztek jul. 1-én délután 3 őrskor Lsisnskban műkedvelő elősdásssl, tombolával, és világpostávsl egybekötött zártkörű kerti táncmulatságot rendeznek, melyre minden érdeklődőt meghívnak. A műkedvelő előadás műsora s következő lesz : 1. Nyitány. Előadja a tormási Levente Egyesület zenekara Kovács Ferenc vezetésével. 2. Hiszekegy. Énekli a sormás! dalárda. — 3. A modern Othello. Bohózat. Előadják : Dom ián Gyula, Bigyoni Bandi, Bakas Ilonka éa Stocker Mariska. 4. Tánc duett. Táncolják: Bágyonl Bandi éa Farkaa Manci. 5. Meran grófnő. Előadja: Stocker Mariska. 6. Műdal. Énekli: Kovács Ferenc (Sormás). 7. Treszkát kitanítják. Bohó-zat. Előadják: Dómján Gyule, Szabó Manci ésMedgyeay Mtritka. 8. Népdalok. Énekli a tormási da lárda. 9. Magyar induló. E<őadjta sormás! zenekar. Belépődíj siemé-lyenkint 700 korona, cialádjegy 400 korona. A kerti mulateág egyik szenzációja lesz a tombola tárgyak nagy tömege. Hir szerint több mint 300 darab értékes tom bolatárgy kerül kisorsolásra.
— Próbálja msff Ön ls fa mt^y.\',. xSdik ióU, hogy a FILIPP h*ri«y«kótód4}4-b*Q békabaU »ny*gból kásiüU timrisoyAk, xokoik a UgUrt6s<bb«k é« ugyanaioo itlnü ít Dilnóaégü pwnulWl binnikor dmrí«J«í-b*Ak, Steabtibaijr, ScJii Kálssás-otc* 6.
— Dr. HLAllsy Zoltán Jogi assml-aáriom* BoJipost, Aodráaiy-ut 8. é» Sw-K«d, PalUviciai-u. 3. felalóuéggel és blato* >ik«rr«: készít ol<5 bínnoly egytUm és Jogi •WímU fossn Jogi vlxsgiira és as ügy-védi visjgára J(gyx«tbériet I R*UpitoUcl61 Miodao fetvilicosllást asóval vagy lo.ílboo kiáitiggel ad akár a budapesti, akii a ih-gedi lgaxgntosig.
A Zalavármegyeí Orvos-szövetség közgyűlése.
as U| orvosi kezelési dijak.
Zalaegerszeg, junhis 30. (Tudóil tónk telofoojclentéae.) Az Országos Orvosszövetaég zalavármegyei fiók-azövetaégo Péter-Pál napján tartotta meg ezévi reodaa kózgyüléiét dr. Thassg Gábor vármegyei llizti fő orvoz, egéaiségügyi tanácsos elnöklet. alatt. A nii>W| • váltoiott viszonyok hatása alatt kénytelen volt «z orvoal dlj nehéz kérdésével újból foglalkozni. A köigyüiés elhatározta, hogy ugy az állami, mint a vároal tlsztvizelők és ezek csslád tagjainak kedvezményea kezeléait az eddigi módon tovább ia bízlo-altja. A kereskedelmi és Ipari alkalmazottak a kerületi munkáablztoiitó pénztár révén pedig még kiterjedtebb módon mint eddig jutnak ugyanilyen kedvezményekhez. A szegények gyógykezelését és gyógy szerekkel való ellátását Ingyen vég-lik a szövetség összes tagjai.
A fizetőképes betegek réazére sz uj orvosi dijakat a követkelőkép állapitolták meg:
Az orvos lakásán nappal, egy-axerl rendelés — legkevesebb 1000 K, éjjel annek kétszerese. Kiaiállá-soknál 10 kilométerig 5000 K, 20 kilométerig 10.000 K. Hatósági orvosok magándljainak felemeléaél a szövetség a vármegyei tórvényható ságtói ..viszonyoknak megfelelőleg kéri emelni.
A közgyűlés elhatározta, hogy legközelebbi gyűlésüket Nsgykani-zsán fogják megtartani
Vármegyei atlétikai verseny.
Nagykanizsa, julius 1.
Zalavármeftyo Testnevelési Bizolt-ságs ma, 1023. julius hó l én Nagy-kaniisán, a Z\'inyi Sporttelepen Vér megyei stiéliksi versenyt rend Résztvesznek a versenyen mint ver-sonyzők: a Nagykanizsai Torna Egylet (NTE). a Zrínyi Torna Egylet (ZTE), . Zalaegerszegi Move Sportegylet (Move ZSE). Versenyszámok: I. Délelőtt.0 órától: I. Sikfalás 100 m. előfutam: vitéz Farkas Endre ZTE, Krámer Endre NTE, Kónciek Nándor ZTE, Eilner Ákos lloveZo., SijJ litván ZTE, Pallér Gyita-ZTE, Kafka Gyula ZTE, P«pp Károly ZTE, Eilner László Move Ze., Schwarz Vilmos NTE, Marvalita Kálmán NTE, viléz Csikós Jenő ZTE, Dómján István NTE.
2. Magasugrás, 5 ös csapat verseny: Eitner Ákos Move Zo, Eil-ner László Move Z&„ llolmecty István Movo Zo., Nagy Kálmán Move Ze., Vecsora Anlal Movo Zo., Vidóczl Tamás Move Ze , viléz Farkas Endre ZTE, viiéz Csikós Jenő ZTE, K.fka Gyula ZTE, Szombaihy Pál ZTE, Lakiis Pál ZTE, Viléz Hollós Lajos ZTE, Szép Miklós ZTE, Vilde Islván ZTE, Szépudvsry László ZTE.
3. Sík/utás, 400 m, előfutam: Schwarz Vilmos NTE, Nagy Kálmán Move Zo, Kafka Gyula ZTE, Laufer Ferenc NTE, Krámer Endre NTE. Lakatos Géza Move Ze., Krámer Zoltán NTE, Biró litván NTE, Dómján István NTE.
4. Diszkoszvetés 5-ös csapatver seny: Marvallts Kálmán NTE, Krámer Endre NTE, Schwarcz Ernő NTE, Krámer Zollán NTE, Laufer Forenc NTE, Schwarlz Vilmos NTE, Sabján Gyula NTE, Kafka Gyula ZTE, Szépudvari László ZTE, Bors Ágoston ZTE, viléz Hollos Lajos ZTE, Kurucz Ferenc ZTE, Moran-dini Kornél ZTE.
II. Délulán órálól:
1. Versenyzi sportegyletek /elvonulása■
2. Távgyaloglás, 15 km., katonai felszereléssel: Ferdinánd József, Kami Ferenc, Szabó József, Molnár József, Kovács József, Radakovlcs István, Fata János, Lapát József, Szab" János, Szőllősi Gábor, Albert János, Pintér Ágoston, Gtrgál Lajos, Bódis János, Andetkó Károly, Rozsolics Lajos, Drab Forenc, Kámán József, Modor János, Horváth Sándor, Rick Ferenc, Kardos Fererc Zsálek József, Orbán József, Fenlős József, Fehér Ferenc, Molnár György, Nagy Béla, Iootal József, Horváth József, B.-lo váli József, Toih István, Tombor Béla ZTE.
3. Síkfutás, 100 m., döntő, lldul nak a délelőtti előfutam győztesei.
4. Sulydobás: Liufer Fcreic NTE, Marvalits Kálmán NTE, Schwuz Ernő NTE, Kausli Move Ze., Kiss Move Ze., Pinlér István Move Ze Pallér Gyula ZTE, Szépudvari László ZTE, Ács János ZTE, Szép Miklós ZTE, vitéz Holló. Lsjos ZTE. Kurucz Feronc ZTE, Varga Jjzaeí ZTE
5. Sikjulás, 800 m.: Laufer Ferenc NTE, Horváth litván NTE Sarolár András NTE, Szabó Janoí ZTE, Popovlcs Lsjos ZTE, Né-nelh Elomér ZTE.
6. Diszkoszvetés: Marvellls Kálmán NTE, Krámer K >drc NTE Schwarlz Ernő NTE, Krámer Zoltán NTE, Laufer Forenc NTE, Schwarlz Vilmos NTE, Sabján Gyula NTE, Helmeczi István Move Zo., Pinlér l\' Movo Zo., Lakatos Géza Move Ze Pallér Gyula ZTE, Szépudvarl László ZTE, Bors Ágoston ZTE, Ács János
(S.jót tudóiltónktól.) NTE, Hollós Lijos ZTE, KJi.< kedi István ZTE, Kurucz Fereoc ZTE, Morandini Kornél ZTE.
7. Magasugrás. Acél Gvórny NTE, Eilnor Aíos Movo Ze„ Eilner László Movo Zo, Hclmcczi I-.tván Move Zo., Nagy Kálmán Move Za., Vocsera Anlsl Move Z\'„ Vidoczi Tamás Movo Zo., viléz Farkas Endio ZTE, vitéz Csikós Janő ZTE, P-dlerGiula ZTE, Kafkn G,u<a ZTE, Srép Miklós ZTE, viléz Hviós Lajos ZTE, Szombathv Pl! ZTE. Lakiiá Pál ZTE, Vi\'de István ZTE
8 Síkfutás 1500 m. Laufer Fercric NTE, IWaih litván NTE, Sarotár Andris NTE, Fülöp L-szl.l Move Ze., Markó András ZTE, Vsrgs János ZTE, Bauer Jmos ZTE, Ko. vács János ZTE, Kopna János ZTE. Toih József ZTE, N-ív Gtbor ZTE, Uorandini Kornél ZTE
9. Távolugrás. Schwarlz Vilmos NTE, Krámer Edé NTE, Eiiner Ákos Move Z -., Vidó^y Tamas Movo Z i., vitéz Farkas Endre ZTE, viléz Ciikós Jenő ZTE. Pailer Gyula ZTE, Kafka Gyula ZTE, Bora Ágoslojá ZTE, Laklis Pá. ZTE.
10. Síkfutás 400 m , döntő. Iádul n*k a doie.őlli előfutam győztesei
XI. Gerelyvetés. Marv-jlils Kálmán NTE, Laufor Ferenc NTE, Kcámer Zoltán NTE, Kausli N. Move Zj., Szépudvari László ZTE, Bors A<or. ton ZTE, vitéz Hollós Lajos ZTE, Horváth Gjula ZTE, Kurucz Forenc ZTE, vitéz Ó/ári György ZTE.
12. Slojélofulás WÜX200X300X 400 m. Krámer Zoltán NTE, Kráner Endro NTE, Laufer Ferenc NTE, Marvalits Kálmán NTE, Scliwanz Vilmos NTE, Acél György NTE, Eilner Ákos Movo Zr, Helmeczy István Movo Zo., Nagy Kálmán Movo Zo, Lakatos Géza Movo Zo., vitéz Farkaa Endro ZTE, vitéz Csikós J:nő ZTE, Pallér Gyula ZTE, Kafka Gyula ZTE. Bors Aaostcn ZTE, Pap Károly ZTE, SziJJ Islván ZTE, Kaucsok Nándor ZTE.
DijkionUt. Dijak: 1., 2 te 3. helyezetteknek ezllst és bronzérmek, azonkívül az 1. és 2. helyezőiteknek tiszteletdíjak.
A csjpslversenyekben víndordijtk és pedig: Magasugrásban IfJ. T.sjy Gábor részéről adományozott vándordíj, diszkoszvetésben a m. kir. 6 honvédgyalogezred részéről adományozott vándordij.
A legjobb összeredményt (pontszámot) elért sportegylet nyeri Zalavármegye közönségének a f. évben alapított vándordíját, egy ezüst szobrot, mely egy babérágai uyujtó Atlétát ábrázol.
TÖRVÉNYSZÉK.
Rágalmazás vádja alól felmentve.
Erdeses rágalmazás! pert tárgyalt a nagykanizsai kir. Járásbíróság bírája Laipczlg Antal.
Ugyanis Jankó Lsjos, a volt 20. honvéd gyflogezred volt főhadnagya, Jelenleg gazdasági gyakornok, még a háború idején felelles katonai hatóságánál feljelentést lotl SchaJ/er Zoltán a volt 48. gyalogezred volt főhadnagya ellen, hogy kincstári dolgokat, főleg élolmicikkokct tartat meg magának. A lefolyt katonai vizsgálat Schaffor akkori fófikdna-gyöt, Jelenleg középiskolai tanárt teljesen tisztázta a vád alói.
Schaffer Zolién hatóság előtti rágalmazásért feljelonlotlo Jankó Lajosi. Ez az ügy került most Lajp-
1923. jullm 1
czig Aulai járásbiró o\'i. A lirÍVali. iránt az Ügyvédük is élénk érdek lődéssol viselteitek.
Schaffer elmondja, hogy M„,k idején ő miga kérlo maga ellen vb.saá\'at megindítását. Igen sok meo. hurcolasnak volt kíiévo és valósáji, kálvária! kellett járnia megrágalm,,. IstÁ^a miatt.
Lajpczig Anlal Járásbiró Sümen kőzni* olő járóságának egy t,|zo. nyilvinyát olvassa fel, amely ugyan-azt mondja, mint amit Jankó Lijoi annak időjén fölöttes hatóságának Jelentei!.
Elek Mór — sértett képviselj
— az ügyészi megbízott helyeilese. ként példás büntetést kér a hamis megráüálmozásérl. A sérlell cgzlsz-tenciájának tönkretétele volt a célja
— mondja — ezért telt Sch.tfer ellen feljelentést.
Dr. Knausz László védő nagy. szirti felkészültséggel boncolja a vad tarthatatlanságát, amily meggyőző érvel alatt toljesin szenofosz-lik. Védenc« felmentését kéri. A valóban meggyőző erejű, hatásos védőbeszéd után Lajpczig Antal ki-hirdette a kir. járásbíróság ítéletét, amely Jankó Lajosi felmentette a rágalmazás vétsége alól. A kir. J irásbiróság az ítélet indokolásában ki nondolta, hogy a vád alaptalannak bizonyult. Jaokó mint tanú mondotta ezt felettosei előtt — már pedig ót őzért megbüntetni nom lehet.
A felmentő Ítéletet a Jolen volt sok Ügyvéd látható mogelégedéssel vette tudomásul. Jankó Lajos megnyugodott, Schaffor felebbezelt.
SPORTÉLET.
NTE-SxTC 3:0(3iO)
Péter Pál napján jitsiotta le s két csapat a kór. (.vasiról elhalasztott bajnoki mérkfizését. Agyözeimet az NTE srerezte meg s aziel . bajnoki tabella 3. helyéra jutott. A mérkőzést najyarácnu, mlotegy kétezer főnyi közönség nézte vágig. űrveodeteaen meg lehat áitpilaoí, hogy az FTC—NTE mérkőzés pro pagativ ereje máris érezteti haté-aát. Szűcs győri biró, ■ keröM biróküldí bizottság elnökének sípjelére . következő csapattal állott
fol as NTE: Modrovics — Harangozó, Jámbor — Skeilák, Wlodiach, Kohn — Gölieax, Bákonyi, Palkó, Dezaö, Jábarits. Ejymáa gyengéinek tapogatózásával indul . játék, mijd frontba jón as NTE, csatárai igymás után küldik á lövéseket a k.pura a bár . fehérvári kapui nagy szerelteiével véd, még sem tudja megakadzlyornl, hogy három góllal ne terheljék meg a kapuját. A máaodlk félidő elején hatalmai támadások t velet . k.niisaf csa-pat, d. a fehérvári kapua - » gyon s-erenciés. Elanyhul M NTfc játéka • moat . aiívóa fehérváriak
támadnak. J<5 15 percig Urt offe«-
zivájuk, d. a knnizaai védelem is föladat, magaalatán áll . bir közbe kőibe támadásba la dobja eilaor bult csatárait, mlod^n eredményt megakadályoz a fehérvári kapus — szerencsije. Ismét Kuiaa támad. Az utolsó negyedórát megint a kanizsai csatárok uralják, do további eredményt már nem lehet elérni. Pedig ha csak egy klaaé
kevésbé kegyelte volna . szerencie a fehérváriakat, akkor . második félidő hatalmas gölörönnel végiő-dőlt volna. A játékosok valamany-nylen tudásuk legjavát nyuj ották, látszott rajtuk, bogy . — második helyezésért játszanak. SzOcs kifogástalanul bíráskodott.
1923. julh" 1-
ZALAI KÖZLÖNY
KdZOAZDASAG. A tössde hirei.
(S»]ít tudőjltónk t«I.ronJ«I.\'nlés«.)
Budapest, juniús 30. A m»l ter-„ínylíjsdéo élénk forgalom nul-lett .« árak kb. 1000 K-val eitek. A malomkoncentricló •« alacsonyabb irakoo vásárolni keidet t é, burában 450—455 K-ás árban kb. 20- 30 vagont veit fel ■ plrcríl 78—70 Iffrmos alapon. A buti. arának megfelelőn a llsitárak ■ la rstek kilogrammonként 10 K val. Roubsn ílénk volt a kereslet. TSbb vagon került » piacra buda
peati paritásban (335r-340 K ia árban. Állomás áruban nem volt üzlet. Árpsfélékben Ismét megindult • foigalom és • gyengébb irnyiatnak megfelelően alacsonyabb árakon jöttek létre • kötések. Takarmányárpa dunántuli állomás-tói 290 K. A tab volt egyedül szilárd, mivel ebben a cikkben Budapesten tárolt áru majdnem teljesen elfogyott, ugy, hogy a kereslet aránytalanul nagyobb volt, mint a mennyit ■ kla kénlettel kl lehetett volna elégíteni. Tengeriben kórós forgalom mellett azln-tín csekély volt • kcrealet. Aj árak mérsékeltebbek. A Vorpa bud.pestvldékl állomáson 190 K.
A mai magánforgalmat tartós* kodás jellemeste. A tartózkodó h sng ul nt az árfolyamok kialakulásán ia kifejezésre jutott. A koszt, pénz Ismét zmeikedett. Á magasabb kosztpénz sok árut hozott a piacra. Prompt koeztpénzért 6\'/o ot is fhtttek, Ax atbltrézs értékeket elhanyagolták.
\'^faft^a^afis*\' 1
Nzpolzoo SOSOO, Főit ;i.ui,Jo„) 38320 3ÖS2.\', Dollár (K.w-Yort) 8374-. 961b. — Krurl. (mek (Paris) 611-331, Márk* CÜw lin) S-40-6 70, Ölus Ura (Milino) 338-S8Í. Ontrík kor. (Bécs) I1-80-U-80, L.l (Btik.-rest) 43 -Vták Szokol 250 00—letCO Sviki-trsak (Ztiricb) 148O--I&40, Dtnir\' (Zigr.b) \'é2—80-00, Laagyel aiiU {Imi) 740-M0 Aroztiríajzj 3394. — Kopp.ohíg. 1372-1633, KrtsstUel. 1378-N33, Stoctliotopet3->:jl3
ZAríchl zártai i
Bezllzi 0-32, ADMtardam HoUszzdu 221 76, Ísn-Yort 687-60 Loodon 2601, Páll, M27, MUaoo 2486, Prága 1886, Budti pest 06 60, Záazib 620, Vsrsí 60, WU. 0 78 60, Ss60a 610, Oa.trÁk Uly. 0 80 00
Termény Jelentési
Sosa (TtssarHáfc) 4360Ó-48760, 43260 3500 to.z 13600-3400(1 Uksraíuyárj s WKKMOOO sír 18600-7600 ub 38600-386.0 •"g? 34000-36000, repes 76C00, ko^. 20^00 — 22000, kM«_<_
Budupestl állatváaári
.iS?""" 1 •■ ai«0-2460,\'hlM|.
Í2J0-270Ü, steje 2070-2260, II.,. .„(..latz, 1770--MO, hitalj. 1860-2100, .Uj. 1660-:t0 ttitreodák marhal I. r. atésstxa lfOO-851\'.
(MBU bért.) 1160.2:60, Kissiét : H,a »«*>• 86, eWis, 78 - K«v»dík znJk, S,.UiH. 6, fcocju 86, sUdis 36, Mzzlz Mr 3600—3800, borJeWr 3800 - 4200
ScrtésvAsár i
F.ttsJUs 1060, Ok.11 dlUg 600, 0,., -6000. Ss.tero. -4200, l..tL fauz 2700.
— Ursínln. CaOrtöitökSn és pénteken (InilnsS-6) I ssagy vigjáték-e>at.
árjegyzések 1923. junius 25-től iunius 30-ig.
(Ab feladóállomás. Az árak kgként gabonát kivéve forgalmi
bdóval, — Koipi ás erStakarmányelkkek zsákkal együtt.
Gabona. Alomszalma 47—65
Zsupszalma 70—72
Ziupszaítpa kévénklnt S40—280
Tengeriszár _
Takarmánynád —
Takarmányrépa —
(Lasio, hízhoz szilUtva kg.-ként.)
Pénteki széravísár.
Tiszavidéki buzs 78 kg.
prompt Tiezavidéki buzs 76 kg.
prompt J-iszavidékl buza 78 kg.
VII. 30 E„yéb vid. buza 78 kg. prompt* \'
Etiyéb vid. buza 76 kg.
prompt Egyéb vid. buza 78 kg.
{VII. 30 Rom prompt Rozs VII. 30.
460-465
356-365
Termény.
400—415 375—385
Zab (Budapesten) Zab (állomáson)
Csöves tengeri prompt, szik —
Csöves tengeri VII. „ —
Mor2soll tengeri 350- 360
Morzsolt tengeri VII. „ 390- 400
Morzso\'t tengeri VIII, „ —
Takarmányárpa J2C—340
Sörárpa — Szabadíorgalml liszt
Búzadara —
- Dupla nulltts\'i-zt —
NuIUsliszt —
Fízílüzt —
6. sz. liszt -z —
7V| az. liszt —
71/. a- -liut —
Rozs nullásiiszt —
Egységes rozsliszt —
(Vidéki órlMü sb Ulomis ssákkzU együtt >
Malomkoncentrádó lejyzése (prompt.)
Nullásliszt 768
Fözőilszt 740
6. 82. liszt 731
7\'/, sz. liszt 584
71/, sz. liszt 484
é. 82. liszt 240
Buzskorpa 220
Kou nulliellszt 583
Egységes rozs\'iszt 668
Nullásiiszt juliusra —
FSzSllszt —
ö. sz. liszt „ —
7\'/, ez. liszt „ —
8. sz. liszt „ —
Buzakorpa ,, 1 — (AU-malom Blldipest zsákkal egjütt.)
Takarmánylőzsde.
I. rendű préselt ószéoa —
II. rendű préselt széna 50—60 Uj pr, széna 80—82 TizJurmánynád — O-luoerna préselt 91—93 UJ-lucema lazán 05—100 Uj-lucerna préselt 100—150 ZaboíbWtköny préaolt — Muhar préselt — Uj gomboshere préselt 8S--90 Alomszslma kéziprés 47—50 A\'omszalma gözprés 60—65 Takarmányszalma préselt —
Z upszalma 70—76
(Fu*«tít.lbea kg.-kíot fútg^zal «dó.)
ion*.
Buzakorpa prompt 200—210
Buzakorpa JÚUuira 240—260
Buzakorpa auguizlusra száll. — Futura korpa zs. nélküt — Rozskorpa prompt 196— 205
öszikorpa szepi —dec 340—360
(Bu4sp.sU fMiUisban ssikk.l .gyüttj
—lí— - Á keddi uánmásír.
I t r.,r4tl ezéna 65-76
1 r. réti széna 56-64
illf r. réti széna . 45—54
Zabos bükköny —
ZÖIJ lóhere —
Lucerna 85—98
Zöld nádiakarmSny 45—80
Arps, zab szalma —
I, r. réti széna 70—80
II. r. réli széna (JO—69
III. r. réti széna 50—58 Zabos bükköny — Zöld nádlakarmány Lucerna uj Lóhere száraz Árpa, zsb-szalma Aloir.szalma Zmpszaima Zsupszalms kévéokint Tengeriszár — Takarmánynád — Takarmányrépa —
(Uzin, hásbos ssilUtrs kg.-kínt)
Hüvelyesek.
Árpagyöngy 10 sz. Köles szürke
40-46
90—100
60-78 80-86 270—290
Köles vörös Borsó ószi Borsó Viktória Borsó velő Borsó express Fehér bab Tarka bab Fürjbsb Mik Dió
Lencse kis&zemü Lencse középszemü Lencse nagyszemO Méz
260—260 2S0—270
400—425
380—400 340—360 380-400 1600-1750 800- 900
850—800 1900—2000
Erütikamiiy.
220—225
Nyolces liszt prompt Nyolcas liszt Juliusra —
Melasse 60-65
Extrahált pogácssliszt 120-130 Napraforgó pogácsa 180—>00 Ropcepogácsa 180—200
Lenmegpogácsa 220—240
Száritól! répaszelet 100—110
Malátacsira 100—110
Napraforgóhéj 13—16
Köleshéj 25—28
Tongericsutka —c" 13—15 Pesti lótép 76—80
Vidéki melasse tsk.rmány 180—140 Szfilötörköly nedves —
Szólótörköly száraz 12—14
Konkoly ■ 180—210
Mrtlompor 14—25
Heremagvak. Lucernamag nyers 1200—1400 Lucernamag vörös ólomz.2600—2800 Lucernamag fehér „ 8000—3200 Lucernamag alj —
L\'heremsg nyers 1200—1400 Lóheremag vörösólomz. 3500—4000 Lóheremag fehér ólomz. — L< heremag alj —
Fehér heremag nyers —
Fehér heremag uradalmi 3600—4000 Olajos magvak.
UJ Repcemag névieg
Napraforgómag fehér
Napraforgómag dohos
Kendermag
Tökmag
Lenmag
UJ Biborhoremag
Gomborkama:
Bilisein
Tavaszi bükköny
Szöszös bükköny
Zib\'ós bükköny
Muharmag
Cirokmag
Csillagfürt
Tatárka
650—760
450—500 500-660 660—600 1000—1300
360—460 350-450
350—400 120-150 200 -250 225-275
Takarmány is kerti magvak.
Angol perje I. r. 3000-3500
Koriandermag 660—700
Fümagkeverék —
Sárga eckendorfl —
Sárga obendorfi —
Takarmányrépamag 2000—2200
Cukorrépamag (némi ) 2500 -3500
Tarlórépamag (német) 2500—2600
Isik is ponyva.
Gabonás zsák uj 70 dkg. 3200—3800
......82 „ 3800 -3900
„ „ 95 „ 3900-4000 Juta liszteszsák 85 „ 1700-1800 Textill liszteszsák 85 „ 1600-1700 Papirzsák uj —
Papirzsák használt 700—800 Z.bos zsák használt 1100—1200 UJ ponyva □ m. 5500—7000 Használt ponyva Qm. 4160 - 4500 Zsák kölcsönd. naponként db. \'8 — Ponyvakölcíönd. naponként db.lft—
Főszerkesztő: zcért Pőich Qéza. felelős szerkesztő Benedek Rexafi. Kiadó : Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Nyüttér.*)
Hivatkozva a nagykanizsai bőr-kereskedők nyílt térben közölt hitel beszüntetésére, ezek után a lábbeli készitő iparosok is kényszerítve vannak a hitelt teljesen beszüntetni.
Tisztelettel
a nagykanizsai lábbeli kisüti Ivarosak szakosztályi.
l MZ. . uzrtzutMr\'
Apró hirdetések.
Xlndaa as* 10 korosa. TiiU[(tt k«tlv«l 10 korona. AUiit karaiknak M Máultt
• oreUmíny. Vaaáf ft flnnopnaookon 190 aiáxalék lelár. Latklaabb hUdaUa 10 aaó
h Owaiir drofftfUbas.
m
H4a>a««tt. aU luraM Wd. aite M F4-I(f UaaUMa ii tsetfáMl, AO* *a *
lisaal WviUtik. Cuk oíyizioi jaJ»o«k«x«Mk. »
a\'HajMMraUnaL"_
Klcaarélném rtctbb Üpwg." ia (né JO k
lé vft Sbcr rarr^cit^n-í lUUflM w ^
Clot a kudaltiv.talban.
r iim. M
Olt flnórnra
Crna a kUJc^aru
Ájllla 0«y»Ok UlaadO kemaut WnoalOial. Cún
> Malftia. •_______• "
M*rr«W)r* rac MAa haraaak Zal»«*j tban. nUkaa UU^t. CirnM. íimc<Ja»««aJ a ki-iébltau»a
7*»i
\' HáaUaolc* fcWlatík Kaufanu- ia BUn c*tr*l.
MorT«t*lro caalidl kertaa Uaai Ur««i. umly U. 10— u Uiha., - C.ma
,„-,_______b^orocon uoU
Miafr\'r riiUn UM, Macr»f»t<«\' 10. e

Önk4n«-a h*t ir.er^á. B.«oUa ÍJ. •»«»» lakObi, a«íp "^T^t\'
a.abadMiMI ra»4ro*p tüluiio * d^álOl al»<J0. Kraako-rica J«ea«f.

J*,.iekr*ny <a rtjéto háaunW tftkek »Ja4ók
Sa4kai}őu. Dalk-Ut 4. w
jó tmtJéi
Áremelés előtt
lieiMD kihusniloi ai alkalmat. A raktáron lev<5 Cikket míg a régi árban árusítom-
„hunoAria" ciPööxtrr
f«-ut 14. Ssám.
ZALAI KÖZLÖNY
TURUL
cipögyAr r. t. NAGYKANIZSA
rö-UT 12.
laklulaa m• ■
kirakatainkat
CIPŐINK
oMaék, tatizatOiak, magblxhatók I
ZSOLDOS TANINTÉZET
a legjobban késiit el<5 maginvlugikra
összefoglald tankönyv
■ Msáplskola alsó négy osztályának tananyaga kit kötélben .megrendelhető
Budapast, VII., DoWny-uta 84. sz.
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vásárolónk lnnilllMi nspl áron
KORPÁT
oapl ir Akli inaltunk.
Zilirírmegyti Szövetkezeti áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
MlnUfr 10 írt taratilt Jólutba. la«< Mii
széna* és szalmaprés
agjaakict Is aUdi. _ MM
»OlU(K M. (MII. IrXMiban.
Két tanuló
fl«ltoaol felvételik
VyDA GÉZA
F0N0TTBUT0R0K
mindenféle klultelben állandóan raktáron
FEITSCHER ÉS ILLÉS
fooottbutor és kosárfonó vállalatánál
UIOáK-UT la. IX. ALATT.
Tanoncokat 4a taMllAlaéayokat
fliaté.ael fatvaaaUnk.
--
Július 1>án bavnzatandO ujrandixarü
forgalmi adókönyv
kapható
SCHLESS TESTVÉREK
aapIrkaraakMMathan.
Kőrisbogár, hársfavirág, bodzavirág
mindenfele gyógynüvóny a legmagasabb napi árban érlékealihelő
Pantodrag M. G. R. D.
Bua.pa.t, Vili., aaro>a-u. 1*.
Az uj forgalmi adókőnyfek
melyek pontosan a forgalmi adóhivatal előírásának megfelelnek
Fischel Fülöp Fiai
kOny.karaiked*«<t>an
kaphatók.
FIGYELEM! A nagyobb aUka
forgalmi adákönyvnak ■ kövctfcasj napi lirlatl lovatokat k»u Ur. UkMtnl:
beuétel
pénztdrkönyu napló
árucsere összesen adómentes adóköteles
Bíró és Eckstein
BUDAPEST
6I2EIU-TÉÍ 3. Tellfan
REMA
SZÁMOLÓGÉP
Stolzenberg Fortuna golyós csapdgyas Írógép.
IDInden rendszerű írógép, másoló és sokszorosító kellékek olcsó órban.
__TM»
UZLETHELYISEG
berendezéssel, esetleg lakással Is sOrpösan bArbaadó.
Értekein i lehet
özv. Tolnai Józwfnénál, Marczallbin.
A személyszállitd vonatok érkezése ás indulása Nagykanizsára, illetve Nagykanizsáról.
51 érkezik Budapeat- foló Ind
A VONAT NEME
H
Sxetnélyvonat
Vegyesvoost Ba\'alon-Sí t.-György Balaton gyorsvonat Személyvonat
Gyorsvonat röl érkcslk
A VONAT NEME
Sxemélyvonst Gyors , Sxemíly ,
Balaton gyorsvonat
Szombathely—Wien
Személyvonat Balaton gyorsvonat Ssemtlyvon«t
Személyvonat
Balaton gyorsvonat Szamélyvonat
Bavca-
Személyvonat
Gyors Vegyas
10 I Siooiílyvonít 5 4
40 I Vegyes . Gyékényesről I 12
M I Gyors . | ]6
20 | Személy . j) 21
Gyí kénye sió l J 16
ról érkezik_Maribor, Kotor (JugoaaUTta ) i|olé lndul
Gyors vooat Vegyes vooat Személyvonat
7 18
10 at> • *0 I 23
Személyvonat Vegyes » Gyors ,
ILYEN
táukMI náUa ajak ltuaek.
KERÉKPÚRJAVITÍ5.
Nlkkeleaéa, aoaáncoxáa, . ...
4a kellékek. ÜJ éa átépített kerékpárok gyázi árban
Szakét! Gyula
Kftslnoxy-atoi 89.
(XU.Órhái).
Telefonszám 40.
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
vlav»a«t4k hanadaal vAltalata FtókfcJat is MM): NaovtlftNIZSB, Magyar-utca e. axAm. HfaW: WIMMIT, VI.. 6-uíca S8. - Tatotons WS.11.
EMIIalnnk s^^^^íssímS^üs^ü,
rw ím 1
1 »»(*« tarrai.,
Rektórqn tartunk:
Hrftfcakit is áMalltfsl munkál, lokit siakszarO.n is olcsón tuMzIOob.
1929. jullu. 1
[Jöttem — láttam — oySitem I
FEMINOL
I a leloakor
fémtljztltéjzere
Gyártja:
NERCZEfl Qéza. wmumr
Kerékpárosok figyelmébe!
Ha |ó kerék-pórköpenytés belsó gummlt olcsón akar beszerezni, foröul|on bizalommal
Brandl Sándor
ku«k;lniiHil>tttn Deák-tér 2. >zám
a folaOtamplomnal.
Kerék páralkatréixak
nagy raktárai Karékpár-iavitó mQhalyl
~i-TT
ZSAKVARR0N0K
íalvdtetnek a
Zalavármagyal IzSvetfceieH Áruforgalmi R.T.
tirkilt xaktirábwa.
mi* i,a.a
Motorbenzin, fehér petróleum, gásolal g*p, hengerolal,
valsmlot nehesHaÜcn és mindeníéla mái mM^ffxdatági Cikket a Ia«al4ayö«abb napi átbsa azonnal izálllt vasúton vagy kocsin rnr Állaadó a a aapy kéailaL twnff«tT»l Hrfatáfl i|MMtts<aa«<ie
m Motwühk tarafarfrtttattf nto&mt BIMZ1N SZABAORAKTARA Ttltfoa V4. KAPOSVÁR TaWtettia
hordókat
50-Ul tt.0 liteiig va.8
kristály ioetgyAr
Nagykaarttaa, Klrlty-ettalT.
Nyomaioli
NEM FAJ FEJE
t> • liba, ha a OaSk-Ur 1. aa. alatti tlpB.Ui latban
taaJalt kúái«ag „ItS.aodü anyagból
ARQENTtéie
cipőt hord. Javítások gyorsan eaakósonetnek.
. Ké»el Varrott duplatalpu
SZANDAL\'
a Nagykanizsai Nyomda ta Lapkiadó V41I.I.I könyvnyomdájában, NagykanlisSn.
POLITIKAI napilap
62. évfolyam 147. szám
Nagykanizsa, 1923. jullus 3. Kedd
Egyes szám ára 40 korona.
7i\\ni Rozwnv
^Muxeum
„ICTU.-M*. T-
A magyar kormány
jegyzéket Intézett a jóvátételi bizottsághoz, arca leérve azt, hogy a magyar kölcsön ügyét legye ujabb megfontolás lárg> á-vá és ne engedje, hogy a kisantant mesterkedése megakadályozza Magyarország talpraállását
Ml őtőlük soha Jót. soha még csak rokonszenvet, vagy egy kis ügyeimet nem vártunk. Ám ha mireánk nem konyítanak, nem dughatják be fülüket azok elölt, kik az antanthoz tartoznak és akik megmondják az Igazat.
Ilyenek Is vannak. S legutóbb éppen San Martino márki, olasz szenátor, aki égy francia nagy folyóiratban vagdalja a világ feléhez .-igízíásalnkat. A párisi konferencia — konstatálja a nemes márki — tekintet nélkül a következményekre, égbeklálltó könnyelműséggel csonkította meg Magyarország határalt jobbrabalra egyaránt. Ezek a határok lehetetlenek, ezeket nem etikai, erkölcsi és méltányos szempon-tok figyelembe vételével állapították meg, hanem csakhogy kielégítsék a komplikált politikai kívánságokat és uj barátaiknak a meghatalmazottalt.
Nem törődtek azzal, hogy olyan fa) mint a magyar, mely tlz évszázad óta döntőszerepet játszik, más fajoknak számra nézve hat- vagy hélszer erősebb csoportjában a felsőbbség pozitív tulajdonságát mutatja. Fölborították a helyzetet, nem elégedtek meg azzal, hogy a kisebbségek részére komoly blz! tosllékokat adjanak, hanem ezeket a kisebbségeket a sokkal aktlvebb többség fölé helyezték Ezzel az eljárással mélyen megsértenék\' a magyar nemzeti önérzetet. A szomszédos államokban az Irredentizmus elszórt tűzfészkét gyújtották meg, amely állandó tűzveszélyt jelent. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy az utódállamokban vannak fajok, mint például a horvátok, a németek és a tótok egyrésze, akik szivük szerint Inkább ragaszkodnak Magyarországhoz, mint ha-
nudapMU lUrkMilUifi V. k*r. AUMbnkoyt
T«Uro«M*>i W-W *• M-»S.
f^ítt. ,„ \' ............ " mTIMUf
czájukhoz és akik minden mozgalomban Magyarország oldalán ■lesznek.
Most nem szabad ezt a nemzetet a végletekig hajszolni kl-. elégllhetellen jóvátételi követelésekkel, amelyet nem tud megfizetni. A románok annakidején már előzetesen behajtották rettenetes jóvátételi követeléseiket. Nem volna-e tehát sokkal okosabb ma, ha nem ls segíteni, de legalább meg nem akadályozni Magyarország gazdasági újjáépítését. Őszintén szólva az Ausztria összetörése által elért eredmény nem biztató. Az ebből származó
veszélyt csak későn vették észre és ezért kénytelenek ^Ausztriát ma pénzügyi segítségben részesíteni. Olyan nép. amely éhezik, fenyegető veszedelem a szomszédok részére. Ahelyett, hogy Magyarország fe|e lölött hagyják a jóvátétel Damokles kardját, célszerűbb volna ennek a nagyon elméleti problémának gyakorlati megoldását keresni.
Higgadtan, érthetően mondja el ezeket az Igazságokat az olasz szenátor. Aki nem Vakult még el teljesen s aki tud egy kicsit gondolkozni — megéri! e Igazságokat.
A franciák megszállták a Krupp-gyárat.
Essen, jullus 2. (Express távlrpt. Éjfélkor érkezeit.) A francia csapatok tegnap reggel hat és hét óra között megszállták a\'Krupp-gyártelejt\'éazakl részében a nagy szén és koksztelepeket Nyilván azért, hogy a szén és koksz kés leteket elszállítsák. Megszállották az öntőmOveket, az olvasztóberendezéseket, a mozdtny-és vagontelepet. A munkások nagyrésze a megszállás következtében nem tud munkahelyére Jutni. Még nem sikerült megállapítani, hogy átmeneti megszállásról van szó, melynek célja a rekvirálás, vagy pedig állandó Jellegü-e á megszállás._
Feszült a helyzet Anglia és Franciaország között
A nemzetközi diplomácia le^abb szenzációja.
London, jullui 2. (Szikra távirat.) Franciaország és Angii. közölt a helyzet > legutóbbi két nsp alatt nagyon kiéleződött. Az angol kormány ugy látszik erélyesen akar Franciaorsiágra hatni, hogy a né met kérdésben vígra dűlőre juzson az együttes eljárás lehetősége, vagy pedig nyíltan deklarálják, hogy a két nagyhatalom nem tud meg egyezni • kSvelendS közös maga taitás dolgábao.
Creve lord párisi angol nagykövet Polncsréval folytatott legutóbbi beszélgetése során egy pH lanatra teljesen mellőzte a szokásot diplomáciai udvariasságot és kategorikusan követelte, hogy a francia kormány Immár rétzletesen vála azoljon. Az angol követ kifejtette, hogy az angol kérdőív pontjai rend kívül azabatoaak.
Az angol kabinetnek megmásit-hatatlan elhatározó.., ho^y Iráabeli választ követel.
Az angol kormány eltökélt azán-déka, hogy minden eezközzel megakadályozta Németország gazdaaági összeomlását és szükség esetén
egyedül Is válaazol a legutóbbi n& met jegyzékre, aöt ha kell, ezen s> alapon külön tárgyaláaba bocsát kozlk Németországgal.
Ez a fenyegetőzés angol politikai körökben, de különösen a nemzetközi diplomáciában órláal feltűnést keltett.
Míg szenzációsabb « félhivatalos angol lap ama híradása, bogy hi a Francia kormány vonakodnék a tárgyaláson résztvenni, Anglia még ennek ellenére Is döntést provokál a legközelebbi napokban Franciaország réazéiől és szükség esetén uj alapra helyezi az egísz jóvátételi kérdést.
— Eddig — Írja az Observer — még nem fordítottak elég figyelmet arra a körülményre, hogy a Ion doni, római és brüsszeli kormányon kívül a semlegeseknek Is nagy ér deke megóvni Európát a teljes gaz-dasági kaoaztóL Ennélfogva Igen könnyen lehetséges, hogy összeül a semlegesek konferenciája, eme lyen Anglls, Olaszország cl Bel gium ii részt vesz és ei a konferencia azután Franciaország nélkül
fcm: ttgf btrm SOO K. I.OO K
k.pl,k[4 Aakvr-fcta S. rfoháoj Anidfcbto
fog tárgyalni Németországgal. Ehhez az eszközhöz azonban Igazán cisk skkor lehetne nyúlni, ha más kivezető ut nem volna.
A kisántánt miniszterelnökeinek értekezlete.
Prága, jullus 2. (Expressztávlrat.) A Práger Presse jelentése szerint a kisantant-államok minisztereinek értekezlete ms, jullus 2 án kezdődik Slnajában. Az ért.kezUten részt vesznek: Nlncslcs, Benes ás Duca miniszterek, mlg Leugyel-országot és Görögországot követeik fogják képviselni. Az értekezleten szóba fog kerülni többek kötött Lengyelországnak áa Görögországnak • kUantantba való belépéae, valamint a klsantantnak Bulgáriával szemben elfoglalandó álláspontja is. A lap értesülése szerint az albán kormány is megkérte a klsantant-államokat, hogy részt-vehessen • abajal értekezleten.
A bécsi katolikus ungyülés.
Bécs, jullus 2. A kaíollkut nagy-
f,ülá»,t«n.pl ílésén Piffl blboro.
ercégérték beszédet zoOndott, » melyben hangoztatta,bogy Aus trlát mélységes sülyedéséből csskls az erkölcs és vallás mentheti meg. Szózattal fordult Ausztria katollku > népéhet, őrizzék meg hitüket, mert csak es adhat erőt • felforgatás ellen. —
Belpolitika.
Badapat, jullus 2. (Telefonjelan-tés.) Csák, Károly gróf, aki Belltak.
Sándornak régi éa érdemes műnk. társa, ma délben vetta át hivatalát. Elsőrangú feladatának — saját szaval szerint — a bsdsereg mai kiváló stellemének megőriésít ás fokozását tartja. Müködíae elé politikai körökben bizakodó várakozással tekintünk.
A politikai élet egyébként az Indemnltáa vitájáv.l együtt rövidesen megélénkül. Tegnap bekövetkezett az exlez, úgyhogy moat már a kormánypárt tagjai U kivet köznek tartózkodásukból és ma délben pártértekezleten kéazülnek elhatározni, bogy taktikát változtatnak ét részt veiznek az Indemnl tás további vitájában. A vitát nem csak a kormánypártnak ez az el-határozáaa élénkíti meg, hanem a radikálisoknak az a taktikája Is, amellyel a Kovács-tealvérek bűnügyét a nemzetgyűlésen akarják kiteregetni, vagyis pollHkti célra kihasználni. Próbálkozátuk azonban bizonyára megtörik majd a nemzet gyűlés nemzeti érzésű tőbblégénet ellenállásán, amelyet egyébként erősen foglalkoztat az á gondolat is, miképpen szerezzenek elégtételt a független msgyar bíróságnak Váztonyl Vilmos eléggé meg nem bélyegezhető támadásával szemben.
ZALAI K02L0HV
flz antialkoholizmus az em beri haladás szolgálatában.
Z IrU: Dr. Neumann Henrik.
Ez a [étel nemcsak t,z eszme (n natikussirs vonatkozik, hanem mindazokra is, akik szenvedély ellen szenvedélyt szögeznek és elég széles látókörrel, vagy éles ítélőképességgel nem bírnak. Ezt előrebocsátva, kl merem mondani, hogy az alkohol ellen való küzdelemben, ebben s hatalmas népmozgalomban lübb s tartalom, mint amennyit betű szerinti értelme kifejez. Ez különben már a fönti sorokbsn kifejlettekből is kitűnik. Itt már nemcssk sz sl-kohol léte vagy nem léiéért, mint olyanért folyik a harc, melynek tetőpontját, maximálja hevességél csak még az elkövetkezendő idők generáltól fogják tapasztalni. De már a jelenben és közeljövőben élók Is tanul voltak és lesznek az elleniéles vüágnézletek azon összecsapásának, mely az alkoholizmusz szómegjelölés jegyében, és körülötte történik, Illetve történni fog.
Az összecsapás központja jtionleg az Amerikai Egyesült Államok, Onnan Indulnak ki mind nagyobb méreteket öltve e hatalmas szellemi áramlat egyre szélesbedő hullám-gyürül a többi világrész felé. Mint valami hatalmas földrengés hullámvonalai ostromolják ezen újkori amerikánizmusz szellemi rengései az óvllág, első sorban Európs népeinek ősrégi előítéletei!, érdekhalmazalál, meggyökeresedelt szokásait. Ezért látjuk, hogy Amerikában az antl-alkoholizmusz már tulnőlt a társadalmi mozgalmak keretein. Olt a prohlblcló már politikai pártok jelszavává vált. Ott már érzik, tudják a pártok, hogy már többről van szó, mint csupán csak az alkohol ról, mert az emberiség legféltettebb kincsei: a szabadság, haladás stb. elsőrendű szellemi és anyagi javak körül folyik a küzdelem az alkohol jelszavának tánylegea és szimbolikus értelmezésénél az alkoholt védők és ellenzők elkeseredett harcánál, Amerikában a rabszolgaság felszabadítása érdekében vivott háborút s jelenkorban felváltotta az alkohol zsarnokaága ellen való szabadságharc, mely Amerikái jellemző grandiózus dimenzióban bontakozott kl nemünk előtt és mely nem maradhat caak elszigetelt, csupán az Amerikai Egyesült Államokra korlátozott esemény. Ezeket kell liszlán felismerni az európalaknak.
Ha az anllalkoholizmusz mozgalma ellen közönnyel védekezők idejekorán éazre nem térnek, ha kl nem nyitják szemökel, ha önként nem akarnak foglalkozni e korszakalkotó aktuális problémával, ugy előbb-utóbb készületlenül fogja őket étnl e mozgalom és talán a meglepettek kétségbeesésével lesznek kénytelenek fogsdnl sz érdekellek (egyének, társadalmi oaztályok, sőt egész államok) e szellemi áradatot, melyei elemi csapásnak rognak ennek folytán bélyegezni. Pedig ha belátván e társadalmi reformmozgalom szükségképen való fellépését és félismervén az antialkohollzmúsznak a fejlődési történészek sorozatába or-ganlkuaan beilleszkedő jogosultságát ás mindenki akit lllol, rőieg az államok sorsait Irányítók, kellő Időben Idejekorán moglennék az átmeneti intézkedéseket és végleges rendelkezéseket, ugy simán, nagyobb ráz-kódtatás nélkül lesz lehetséges a népek lelkében mélyen gyökeredzö szokásokat megváltoztatni.
(Vélt kőv.)
flz Országos Földbirtokrendező Bíróság dön tésea megváltásra kerülő földbirtok ügyében
— Elaő közlemény. —
Nagykanizsa, julius 2.
Vasárnapi lapszámunk zártakor vettük a hírt, hogy ax Országos Földbirtokrendező Bíróság dr. Batlhiány Straümann Liaxló hercegnek Nagykanizsa város határé ban fekvő mezőgazdasági földbirtokának megváltása iránt Bentzlk József éa társai, úgyszintén Kárlo-vits József és társai nagykanizsai lakotok kérelmére folyamatba tett ögyet a tárgyalóbizottság eljárásénak befejezése után, a pénzügyminisztérium kiküldötteinek jelenlétében megtartott tanácsülésében tárgyalás alá vett és meghozta ítéletét. Lapunk zárta miatt azonban nem foglalkozhattunk részletesebben az OFB határozatával, csupán annyit közöltünk, hogy a kanizsai mezőgazdasági szakiskola céljaira ,25 katasztrális holdat ítélt meg. Azonban azzal a kötelezettségtel — hojry ha a város ily gazdasági szakiskolát tíz éven belül létesít. E* a terület a városnak csak akkor lesz átadandó, ha as emiitett intézmény létesítését folyamatba veszi és azt kellően igazolja.
Az OFB a megváltás utján megszerzett 886 katasztrális hold Ingatlanokhói egyasázőt házhelyet létealt — 32 katasztrális holdon És pedig 5 házhelyet egvepként 400 négyszögöllel, 1 házhelyet 350 négyszögöllel 36 házhelyet egyenként 250 négyszögöllel és 5 házhelyet egyenként 200 négyszögöllel éa ezeket a házhelyeket azoknak a nagykanizsai térgyalóbizottaág által érdemeaeknek elismert lakoeok-nak Juttatja, akiknek névjegyzékét a póttárgy.lási jegyzőkönyvhöz caa-tolta (mely nivsert a Zalai Közlöny Is teljes terjedelmiben fogja közölni) azzal, hogy sz elhelyezéa az al.ptárgyaláal jegyzőkönyvhöz csatolt vázlatrajz szerint foganato-altandó. Az, hogy a házhelyhez jutottak közül kl, mily nagyaágu házhelyet kap — a végrehajtási eljárás során oldandó meg.
A OFB ugyanezen területből a város közönségének a rendőrség elhelyezésére 400 négyazögölot, ia kóla elhelyezésére 504 négyszögölet, ovoda elhelyezésére 400 négy-•zőgölet, játszótérre pedig 320 négyszögölet juttat és 210 négyszögölet telekierjedés elmén adott át azzal, hogy a végrehajtás során netán jelentkező további házhelyet kérő — ezen a két területrészen helyezendők el..
Tudomásul vesz! az OFB, hogy Negykanlzaa rendezett ta-nácau város kőzönaége a feloai-tandó területbe eső éa a fentlek szerint megváltandó 3521*5 négy-azőgöl közterületet a felotztái cél-jalra rendelkezésre bociátj. éa kimondja, hogy ennélfogva ugyan ő megváltási ér fejében cuk azt a különbözetet tartozik megfizetni mely a részére juttatott 6610 négyszögölnyi területet a terhére eaő közterület mennyisége kőzött előáll
Az OFB kimondja továbbá, hogy a fentiek azerint megváltott éa kl-o.ztott területekből fenmaradó Ingatlanrész közterület céljaira hasz-nálsndók fel (ut, utca, tér) melv terület megváltáal ára mlnds.okal, akik fentlek szerint bármely elmen földhöz jutottak — a részükre juttatott terület arányában azintén terheli,
A megváltott Ingatlanok helyébe azok részére, akik megfelelő csere-
— Saját tudósítónktól. — Ingatlant kértek kárpőtlliul, az OFB herceg Batlhiány-Stratlmann László dr. megváltott földbirtokának a nagykanizsai 37. telekjegyző-kőnyvben felvett részeiből területeket juttat.
Az UFB megváltja továbbá a herceg Batthláoy-Strattmann László által birtokolt, illetve haszonélvezett hltblzomány Ingatlanaiból 429 hold 229 négyazőgőlet éa ebből 39 hold 246 négyszögölet kárpótlásul azoknak a kisbirtokoknak juttat, akiktől a fentlek azerint házhelyek céljaira területek megváltattak és akik természetesen kárpót-andók-nak mondattak kl.
A megváltott ingatlanokból to vábbl 300 holdat az OFB azoknak a nagykanizsai kérelmezőknek juttatja, akik a megváltási Iratoknál levő s a tárgyaló birott.ág által átvizsgált a az ítélethez másolatban csatolt (a a Zalai Közlöny által la legközelebb közlendő) összeírást jegyzékben névazerlnt közölve vannak.
Az OFB ugyanciak megváltja a fent körülírt birtokból 150 kataaz-trálla holdét éa köílegelS céljaira Nagykanizaa vároa köiöniégének juttatja. -
Vitézi telkek létesítése céljából az OFB a fent körülírt birtokból 24 holdat, a aánd gazdaságból 16 holdat, a Kanizsa-majori gazdaságból 8 holdat jelölt kl.
A nagykanlzael református éa ugyancsak a kanlzaal ág. evang. egyház réazére lelkészi javadalom kiegészítésire egyenként tizenöt, öaazeaen 30 kataaztrálla holdat a herceg Batlhlány S\'rattmann Láazló ingatlanából vált meg.
Polai Ferenc nagykanlzael lakoa felszólniásának helyt ad — él ré azére 2 hold földet juttat.
Tóth Józaef nagykanlzael lakosnak házhelyre való érdemeaaégét az OFB megállapltj., miként való el-helyezéaének kérdéaét pedig a végrehajtási eljáráa keretébe utalja.
Kaán Károly földmlvelésügyl államtitkár kérelmének ezen eljáráa keretében való elblráláaát mellőri s nevezettet kérelmének az OFB 17.753/922. az. végzésével N.gy-récse községre nézve elrendelt megváltási eljárás aorán leendő előter-jeaztéaére hívja fel. Elutaailja Bíró látván éa Szálai látván felazólalá-aát, ugyazlntén Benltik József és társai nagykanlzael lakoaok kérelmét, nemkülönben a nagykanlzael klr. ügyéazaég éa a nagykanlzael honvédgyalogezred kérelmét la.
Valuták éa devizák t
N.pol.00 29600, Pont ILoodon) 38430 — 30880, Dollár (New-York) 8400- 870U,— Puaote frank (Puto) 612-532, Márk. (B«. Un) 6-60 - 5-80, 0U« tini (MIUno) 228-233 Oistrik kor. (Bén.) 11-80-12-80, U1 (Bok»-tert)«-i7«0, Stokol 78-00— 8Í-00 Svikl írtnk (Zürich) 1480-1540, Dinit (Ziarib) 81-8500, Unn.l nJzk. (Vmé) 8S0-55o AnuUrOun 3394. — Kepémig, 1372—1588 KrinUlnU I37M483, SUKkHn SSIMJll
Zflriohl zárlati
telte 082, AnuUrdúa Holluíu 223 00. K.w-Yotk 661-60 London 2802, PíhJ 8880 MlUae ««7, ftip 1706, Bndí
peat 0Í 50, Zipáb 616, Vmt 46 Wl„ 6-80 12, S.6ÍU 626, Osszák Ml,. 0-8000.
Termény Jelentééi
7J£»TJuaWákt) 43000-M600, .Ktb 42600-2760 ro.. 32500-38000 UkminrSi. 3CKTO-1W0 tói 18500-7500 xt 385tto3»5C0 Uog«l 33000-84000, r^ef 76000, kom 16500-200001 UStm \' ^^
■--Iu1ltn_3
Zalamegyei problémák.
Iskolák.
(1) Valamely ország nagyaágán.k
több az Iskola, annál több a j<Sz,„u gondolkodó, az uj Idők sz,v "7, követelményeit megértő polgár A° Iskola — jelesen az elemi Isko\'la -! adja meg az Ismeretek alanlit melyre céltudatos neveléssel éj V tatással aztán tovább lehet épitenl
Ha az álapjó, akkor erős épii. ményt emelhetünk fölé].. Ha u elemi Iskola nyújtotta alap Jó, lehtt-ségessé lesz a továbbképzés aki, szellemi, akár gyakorlati Irányú szak. oktatással.
Mindennél fontosabb tehál hogy az elemi oktatás Jó, szllárdila™ legyen. De mielőlt erre a kérdésre térnénk, meg kell állanunk és azt kérdeznünk: elég elemi iskola van o Magyarországon f A felelet, sajnos nagyon rövid. Nincs elég elemi it^ kola. Sót aggasztóan kevés I Mert amikor Göcsej egyik járásában ti zenhat községben nincs elemi Is-kola, s amikor négy-öt, egymástól távol levő községnek van egy |sk0. !»!«, egy tanteremmel és egy lanitó-val, kétségbe kellene esnünk a ma. gyár jövőn.
Iskolái, elemi iskolát minden faluba I Ha három házból áll Is az a falu, de Iskolájának kell lenni. Ha fogunkhoz verjük is a garast, hl a szánktól vonjuk la el a falatot, de iskola kell minden legkisebb faluba, minden pusztára, minden tanyára, minden telepre!
Iskola nélkül temető a falu, ne szaporítsuk a kereszteket, mert ugyts elég a gyászolni valónk I
Misik kérdés, mely előtérbe óvómul : a tankötelesek kérdési Sok Olyan gyermek nem jír Iskolába, akit senki és semmi sem akadályozna meg abban, hogy ő Is, mint a többi, szorgalmasan látogassa az Iskolát.
Magyarországon nem szabad is-kolakerülönek lenni. Ha más nem használ, legyen az állam Drákó éa minden rendelkezésre álló eszközzel kényszeritsen minden gyermeket az iskolák látogatására. Ehhez az államnak Joga van, éljen tehát ezul a jogával.
A kérdés másik része, hogy kellő alapot nyujt-e az elemi iskola ahhoz, hogy az azt elvégzettek, továbbképzés nélkül, hasznsvehető polgárai legyenek a hazának.
A mai rendszerű halosztáiyu elemi iskola nem bizonyult megfelelőnek. Az uj idők feltétlenül megkövetelik a nyolcostiályu elemi iskolát, mely kél részre tagozódoa: az alsó négy osztályra éa a szorosan hozzá, Jobban mondva föléje éplielt négy osztályra. A tanítás anyagának pedig fel kellene mindazt ölelnie, amire egy jó magyar honpolgárnak szüksége lehel az éleiben, vagy amit minden polgárnak tudnia kell.
Az Ismétlő oktatást pedig egéswn uj slapokra kell fektetni, mert mostani formájában abszolúte nem felel meg hivatásának.
Egész Magyarotszágnak, de különösképpen Zalamfigyének, égetően szüksége van sok Iskolára. Különösen Göcsej vidékén kétségbeejlők az állapotok.
Azokhoz szólunk, akiket (|l«:
minél előbb, minél több iskolái Zala-megyének, de különösen Göcsejnek.
Mindig büszkén hivatkozunk kulturális fölényünkre. Vessünk csak egy tekintetet Göcsejre, vájjon, jogosan hivatkozunk-e kulturáltságunkra?
Az arra Illetékesek ügyeimébe ajánljuk a göcseji iskola - viazo-nyokat. (ha.)
1923. jullus 3.
ZALAI KOZLOKY
A népművelési bizottság alakuld ülése.
Nagykanizsa, julius 2. (Ssját tu dósitónktól.) A városháza\'tanácstermiben tartotta a nagykanizsai ■zsbadoktatásl bizottság felszámoló ülését s egyben az iskolánktvüli népművelési bizottság: alakuló értekezletét Dr. Sabján Gyula polgir-mester elnök távollétébon dr. KauJ man Lijos vároii tanácsos nyitotta meg az értekezletet, melyen jelen voltak többek közt: dr. Sia-bady Lőrinc törvényszéki tanácselnök, Gyurociik Mihály, • Zala-vármegyei Testnevelési Bizottság vezetője, B$res János igazgató, dr. Dómján Lsjos ügyvéd,. Wolf Sándor m. kir. városi állatorvos, See-msnn Andor, a Gazdák\' Biztosító Szövetkezetének vezértitkára stb.
Majtényi Károly elösdó ismertette a miniszteri rendeletet, mely a szabsdoktatási bizottságoknak átszervezéséről intézkedik s felhívja az értekezletet • népművelési bizottság megalakítására. Az értekezlet kimondja a megalakulást. A bl-sottság elnöke hivatalból: dr. Sab-ján Gyula polgármester, ideiglenes ügyvezető társelnökké választatott dr. Szabady Lőrinc, kir. törvény azéki tanácselnök. A szabadoktatási bizottság tagjai lettek a fent-nevezetteken kivQl a régi azabsd-oktatási bizottság tagtai. Egyben kimondotta az értekezlet, hogy átiratot intéz az összes üépművelés-sel is foglalkozó tárasdslmi egyesületekhez és az állsmi hivatalokhoz, hogy a bizottságba képviselőket küldjenek. Az egyesületek és állami hivatalok képviselőinek kiküldése után a bizottság uj ülésre jön ösz-sze és ki fogja egészíteni a tagok listáját, hogy a bizottság működését** tikerét minél inkább biztosíthassa.
A< elnök indítványára az értekezlet kösiönetet szavazott Majté-ovi Károly titkárnak és a szabadoktatási bizottság régi tagjainak eredményes munkásságukért. Egyben köszönetet szavazott Nsgyka niisi város vezetőségének a népművelési munka anyagi éa erkölcil támogatásáért, a ZaUI Közlöny szerkesztőségének pedig azért, hogy a népmüvelés előmozdítását célzó közleményeknek mlndentar díjmentesen sdott helyet. w
Az értekezlet további pontjainak ismertetésére legközelebb vissza térünk.
A vármegyei atlétikai verseny.
Országos rekordok.
Nagykanizsa, jullus 2.
A vasárnapi vármegyei atlétikai verseny szép számú, előkelő közönség előtt programszerűen folyt le a Zrínyi sportpályán.
Délelőtt a 100 méteres síkfutás előfutama éa a csspstveraenyek bonyollttatlak |le.
A 100 méteres síkfutás során döntőbe kerültek:
Viléc Farka. Endre ZTE, Krámer Endre NTE, Schw.rz Vilmoa NTE éa Kafka Gyula ZTE.
A magasugrás ötös csapatversenyét 147 cm. állaggal, a dlaikosz-veléa ötös csapatversenyét 3162 m. állaggal, mindkettőt a ZTE nyerte.
A délutáni verseny eredményei:
1. Távgyaloglás, 15 km., teljes katonai /elszereléssel. 1. Andovlcs Károly ZTt (1 íra 32 p ), 2. Pintér Agoalon ZTE, 3. Tombor Béla ZTE, 4. Belovári József ZTE, 5. Horvlth József ZTE és Lspát Jóisef ZTE (holtversenyben)
2. Sík Jutás. 100 m. 1. Schwarz Vilmos NTE (11.03 mp.), vitéz Farkas Endre ZTE (11.04 mp.), 3. Krámer Endre NTE.
3. Sulydobás. 1. Szép Miklós ZTE (U\'46 m.), 2. Marvallta Kél-min NTE (11-45 m), 3. PaUer Gyula ZTE.
4. SikluUs, 800 m.
Ferenc NTE (2 p.
ZTE.
1. Lsufer 33 mp.), 2.
Szabó János
5. Distkotzvetcs. 1. Marvallts Kálmán NTE (40-74 m.), 2. Szép-udvari Láa.ló ZTE (3486 m.), 3\'. Sabján László NTE (32 94 m.).
6 Magasugrás 1. Vidócty Tamás Zala egereleír (173 cm.), 2. Aczil György NTE (165 cm.), 3. Helmeczy látván Zalaegerazeg (165 cm.).
— Saját tudósítónktól. —
7 Síkfutás, 1500 m. 1. Markó Andráa ZTE (4 d. 38 mp.), 2.
LtrNTrrNTE\'s-Horvi,h
8. Távolugrás. 1. Vldóczy Tamás Zslaegerazej (579 cm.), 2. Schwarz Vllmo. NTE (578 cm.), 3. Pallér Gyula ZTE (568 cm.)
9. Siklatás, 400 m. 1. Krámer E°dre NTE (57 mp.), 2. Kafka
« ZTE (58 mPA 3. Krámer Zoltán NTE
10. Gerelyvetés. 1. Marvallta Kálmán NTE (53 48 m.), 2. Kuruc. Ferenc ZTE (44 65 m.), 3. Szép-udvari László ZTE (44 20 m.)
11. stafétalutás 100x200x300x400 m. 1. ZTE, 2. NTE.
Etek az országos méretű eredmények vármegyénk sportszerete-téről és sportolásának szép fejlő déaéről toaznek dicséretes bizonyságot. Különösen figyelemreméltók a közazeretetben álló Ifjú ZTE máris Igen ssép eredményei, amelyek a nemzeti sport tekintetében bennünket a legszebb reményekre bátorítanak.
Minden veraenyszámbsn az 1. éa 2. — a távgyaloglásban az elaő öt, tiszteletdíjakat kaptak.
A csapatversenyek győztese ván-dordijakat vitt.
A vármegye kőzönaégének azép és értékes vándordíját az összes versenyszámokban elért összered-mény alapján (52 pont) a verseny-bíróság a ZTE-nek Ítélte oda.
A közönség mindvégig élénk érdeklődétsel és Ismételten megnyilvánuló tetszéssel kísérte a versenyt a annak azép eredményeiben lelkesedve gyönyörködött.
A postások kerti mulatsága.
Nagykanizsa, juh 2. (Saját tudósítónktól.) A nagykanizsai postaaltisztek anyagilag és erkölcsileg várakozáaon felül sikerült kerti mulataágot rendeztek vasárnap délután Lassúakban. A tombolával, világpoatával és műkedvelői előadással egybekötött táncmulatságon olyan nagyazámu közönaég jelent meg, amilyenre senklsem volt elkészülve, ugy, hogy a folyton özönlő vendégsereg elhelyezése komoly gondokat okozott a derék postásoknak. — Nagy érdeklődés elölte meg a műkedvelő előadást, melynek gazdag műsorában a legtöbb számot a sormás! dalárda és • sormási zenekar szolgáltatta. Mindenki érdeklődéssel várta a sormáslak bemutatkozáaát. De a teljesítmény, melyet nyújtottak, minden várakozást felülmúlt Mind a zeneker, mind az énekkar Iritünő volt. A sormáslak óriási sikert arattak, karnagyukat, Kovács Fe-
renc tanítót a nagyszámú közönség hosszas óvációban részesítette. Külön elismerést érdemel Idősb Kovács Ferenc, egyszerű sormási kisgazda, aki két énekszámával keltett igen nagy hatást. A müior egyéb számai közül ki kell emelnünk Stocker Mariakát, aki Kozma Andor „Merán grófnő"-jét adta elő igen kedvesen, továbbá Farkas Msncit és Bágyoni Bandit, akik táncszámukkal gyönyörködtették a közönséget. Sok kscsgást keltelt a két rövid egyfelvonásos bohózat, melyek közGl j^elsőben Dómján Gyula, Szabó Msnci és Medgytsy Mariska, a másodikban pedig Dómján Gyuls, Slocker Mariska, Baksa Ilonka és Bágyoni Bandi szerepeltek meglepő ügyességgel. Valamennyi szereplő megérdemli a legteljesebb elismerést és dicséretet. A műkedvelő előadás rendezője Majtényi Károly népművelési titkár volt, ski pompásan oldotta meg feladatát.
DudHs képe előtt.
Ai „EekB a Vérmezőn" a Nemzett Mazeambsn.
Budapest, juliua 2.
A Nemzeti Múzeum kupolacsarnokában nyert nemrégiben elhelyezést Dudlts \'Andor nagyméretű történelmi festménye az .Eskü a Vérmezőn", 1920. április 11-én a borongós magyar ég alatt Hoxthy Miklós, Magyarország kormányzója felesküdött az alkotmányra. Ezt a vérmezői esküt örökítette meg Du dits ecsetje és most már meg lehet állapítani, igazán elsőrangú elgondolással és tökéletes művészi megoldásban.
A képnek tehát történelmi múltja van és mint ahogy msga az alkotó művész Írja: „a kép egy álomszerű hangulatot akar kifejezni, húskomor tónusával, bús magyaros egével. Esküszik a kormányzó a hadsereg élén az ország felszabadítását jelentő zászlóra, melyet bearanyoz a leihók mögül elótörö napsugár." És el kell ismernünk, hogy Horthy Miklós kormányzó vérmezői esküjének cz a hű megörökítése a magyar történelmi képcsarnok egyik legjelentősebb alkotása, lett.
A kép (ömegjefénetet ábrázol, a főalak terméazetesen a Kormányzó, aki katonás állásbsn átszellemült arccal és felemelt kézzel esküszik a zászlóra. Vele szemben félbalra állanak József főherceg és fia József Ferenc királyi herceg. A magyar akác árnyékában felállított oltAr előtt Zadravecz tábori püspök áll, ds ott a háttérben vannak a világi, a ka tonal és egyházi méltóságok reprezentánsai is. Olt van vitéz Nagy Pál báró, tábornok, báró Mlilerding, Belilska, Soós, Schnetzer és Sréter tábornokok, otl vannak Gömbös Gyula, Ostenburg ezredes és Prónay Pál báró, a nyugatnugyarországi felkelés híres vezérei. A régi és uj politikumok közül Urmánczu Nándor, Sándor László, Csernoch János hercegprímás, Schioppa pápai nun-clus, félti Elek és ka/fal püspökök, Simonyl Semadam, Friedrich, Beth len gróf, Teleki gróf, Huszár Károly és gróf Andrássy Gyula. A ma szereplő akliv politikusok közül még nagyatádi Szabó földmlvelésűgyl miniszter, Rákosi Jenő és Sipőez, Budapest polgármestere vannak még a képen ábrázolva. A kép megalkotása a Védő Ligák
szövetségének eszméje volt, s az erre kUrt pályázatra több neves ma-gyar festőművész adta be tervelt. Dudlts Andoré lelt azooban a győzelem pálmája és ő három évi megfeszített munka ulán megalkotta a magyar történelem legújabb mesteri vásznát. Ugy érezzük, hogy ezta képet látnia kellene mindenkinek. Látnia kellene minden magyarnak a vérmezői eskü komor, de mégis lelketemelő jelenetit, hogy abból erőt és hitet tudjon meriteo! az eljövendő magyar küzdelmekre.
hírek.
Élet és cél.
Irts: Pálinkás Béla.
Nekem mindén dalomat
Magyar ugar szülte. Lelkemb* a bánatot Egy évezred szőtte. Szivemben a fajoméri Lobog vérem lángja. Melybe tőrét gyóstmagyar Mindhiába vágja. Sótét vizek tükreit Nézem és csodálom, tjfekele mélyein Ax álmomat látom. És ezért ax álomért Feláldozom éltem, Mert ha egysxer elérem : Nem hiába éltem /
— Naptárt julius 3 Heliodor
— Hivatalos óráink: A kUdóhlvaUJ (Fóut 13. BogMri«d«r p*loU) hlvsUlot órái diUlóU fái 9 áritól 12-ig, délután 3-tól Mg. TsWoc 78. — A .wrkoiitéWa (Pint 18. Bog»oried« p*loU) hivatalos óril UUk rá-ttin diloSótt 10 ócitól lt-lg. TaUfoe 78. A Mtíói mckMJtó dáktáo 8 órától 8-ig • nyomdában (Fótit 6. as. aJatt) fogad fa bár-müy ügjrbso s oagyközSoaíg rtodtlkuósán HL Tskíoa 117.
— Flffőben marad egyelőre a hasbódék eltárolltáaa. Részint a Zalai Közlönyben megjelent dkk, részint a huslparoaok küldöttsége a vármegyei főjegyzőnél — megtették a hatásukat. Dr. Brandt Sándor vármegyei főjegyző tegnap délelőtt sürgőién felhívta a város vezetőségét, hogy küldje fel aionnsl az ügy összes aktáit, hogy azoknsk betekintése után meghozza határozatát. Egyébként értesülésünk szerint á vá£Ds vezetősége arra az álláspontra helyezkedett, hogy mindaddig, amig a vármegye nem dönt ez Ügyben — nem fog érvényt szerezni határozatának, hanem bevárja az alispánhelysttes főjegyző döntését. Abban az esetben is, ha hatályonkivűl helyezné a város hstározatát — a város vezetősége, az élslmiszerpiec rendkívül szűk helyére való tekintettel ragaszkodoi fog ahhoz, hogy a bódékat 16 méterrel tovább kifslé helyezzék és azokat, akikben nem árusítanak, de teljesen üresen állanak — bontsák le.
— A Magyar Nemzeti Szövetség ülése. Á Bagyk>nbsal Magyar Nemzeti Szövetségnek vs-sároap délután kellett volna évi közgyűlést tsrtsnl, azonban a kevés számú megjelentek miatt a közgyűlést máskorra halasztották, ellenben rendrs ülésben dr. Kőrőssy Endre a Központi Szövotaég kiküldötte magával ragadó, lángoló szavskkai ismertette irredentizmus szellemét. A magyar hazát nem fegyverrel — mondotta — de bel-és külföldi propagandával lehet visszaszerezni Majd a magyar nemzet élniskaráaát ecsetelte. Dr. KŐröisy még az éjjeli vonattal visszautazott Budapestre.
ZALAI KÖZLÖNY
Zalaegerszeg város parlamentjéből.
Zalaegerszeg, julius Z .
Zalaegerszeg viro.. ms délután 4 ór.l kezdettel rendkívüli köz gyűlést tartott Ciobor Mátyás polgármester elnöklete allatl. A közgyűlés elaö pon\'js . polgári iskola felállítása volt. Tamaska István dr. előadó ismerteti a pol
Eármestcr és a kultuszminiszter
Szőtt a napokban lefolyt tárgya láaok.t, melyek szerint a kultuaz miniszter kilátáab. helyezte, hogy ha Zalaegerszeg kér\', még ez ávben mínd.négy oizlályt felállíthatják, még pedig egyelőre a kereake delmi é. a főgimnázium helyUégel ben. A miniszter nagyobb anyzgí •egilaéget h:lyezelt kilátásba. Keri a közgyűlést, hogy a minisztérium utasítására, megbízottai küldjön ki a helyiség felülvizsgálására.
A tárgyhoz elsőnek Tivoli János szól hozzá- Elfogadja a javaslatot a evvel kapcsolatban azt a megjegyzést teszi, hogy már azért la feltétlen szükség ven a polgári Iskolára, meri a főgimnázium beíra-tási ás tandíját a liaitviaelő osztály nem ludja megfizetni. -Már pedig Zaiaegerezeg túlnyomóan tisztviselő város.
Ros.nth.1 János dr. j.vaao\'js, hogy . város írjon fel a kormány hoz, hogy a tandíjakat éa a beír., tási dijakat lehetőleg szállít., le.
— Szikest 1. telc/onjclentése. — U/yaneztel • kérdéssel k.pcso* latban Zsupp«n József azt a javaslatot leszi, hogy es ugy egészítessék kl, hogy a kormány a zalaegerszegi polgárok fial részére olyan kedvezményeket .djon a zalaegerszegi középfokú iskolákban, minta közalkalmazottaknak, mert hisz az iskolák felállításához első sorban a zalaegerszegiek járult.k hozzá. — Indítványát a kőrgjűléa egyhangu-jsg elfogadta.
A közgyűlés misodik pontjs: a volt huszátlaktanya átalakítása kislakásokká. A kormány erre a célra a városnak 30 millió koronát ul.l kl.
Ezzel nemben a varos kevioaok-ról és téglákról fog gondoskodni. Az épületek a vá.os tulajdonát fogjak képezni. Ugyancsak a laktanyában a Nagykanizsáról ide áthelyezett mozgópostások réazére kislakásokat fognak átalakítani, .melyeknek költségeire — mint
.zt már a Z.l.l Közlöny megírta — • kincstár 5 millió koronát utalt ki.
Evvel a tárggyal kapcsolatban Jidy Károly Ipartestületi elnök kéri, hogy az építkezéseknél helyi ipaioaoket alk.lmozzan.k — vagy pedig írjanak ki veraenytár* gyalásl hirdetményt. — A köz-gyűlés ezt az indítványt Is elfoz gadU.
J_
— A* Ipnroatnnonclakoln ív sáré Ünnepély. Szokásos kere lek kőzött, n.gy érdeklődés mell.lt folyt le a helybeli iparoztsnoncls-kola évzáró ünnepélye a polgári fiúiskolában. Az ünnepélyen részt vett Bassó József Ip.rleatQlell elnök vezetésével a helybeli Iparosság több neve. képviselője la. Az Igazgatói megnyitó beszéd után Sch/ess Gyula mondolt szép beazé* d.t a jövendő ipsrosgeneráció feladatairól és céljairól. Kiemelte, hogy az ország jelenlegi viszonyai között fokozottabb munkára, nagyobb önzetlenségre és igyekezetre van szükség. E után következett a jutattak kiosztás., amelyn.k során Bazsó József ipartestületi elnök azólalt fel és az iparosság nsgy nemzelfentsrtó erejéről és céljairól beszélt.
— Őst. Neumann Sándorné halála. Súlyos csapás érte dr. Neumann Henrik Ismert jele. kanizsai orvost. Édesanyja, özv. Neu menn Sándorné született Stern Olga vasárusp reggel életének 66-ik evében csendesen elhalálozott. A megboldogult, prldáa családanya volt, a háziasszony minden erényé* vei, aki gyermekeit • legnagyobb gondossággal társadalmi állású férfiakká nevelte. T.grrap délután taraették ei n.gy résivét mellett a Kazinczy utc»i gyáazházbóL Az e|. hunyt.t — kioen Sterneck Zsigmond zenetanár nővérét gyászolja — n.gy éa előkelő rokonság gyászolj.. -
— Pongrác. Sándor palotát áplttat. rongrdez Sándor földbirtokos a Kazinczy és Zrínyi Mlkló.-utca sarkán levő telkén — szemben a postapalotával — legközelebb egy modern, kétemel. tea palotát építtet. A p.lot. terveit most ké szltlk, építését ai ősszel fogják megkezdeni. <r.
ó/FzA miu«ke»«»itea/i mulat
A mur.keresztúri vámőrség által rendeseit nyári mul.t.ág fé njesen «lkerü)t, Nagyon sokan v.t-, flfejtó a távoli kórnyékről, de főleg N.g,kaszairól. A műkedvelői előadás legteijeaebb sik.rt aratott, miért * szereplők minden dioaére-let megérdemelnek. Tizenkét órakor Indult el az utolaó vonat a legjobb hangulatban levő közön-■imnünj i InliditvH \'ila.rn.irri 1
s* — T»é»l»nlók ■> elélni b-,kolal bebretá.ok alk.Imával.
Aa elemi népi.kol. I. osztályába osak cl, gyermek vétetik- fel, .ki • hztodik életévét 1923. év „ep lT™b*r W 1-én betöltötte. Az
1921. évi 30. 1. C § án.k 2 Ik ponlja értelmében a halódik évet még be nem töltött gyermek az . iST"! "í",^01* 1 o«tályáb. rend npzrint fel nem veheti, az iskolai gondnokság azonban az elemi nép-Utol. L osztályába olv.n megfe-Wí to.ll é. szellemi f.jlett.égg.l bitó gyermek felvételét is megengedheti, .kl hatodik életé.ét . tan « első nígy hónapjában (azep i"Ub£r„1,lSI <*":-\'»l>« 31 lg) tölti T4* ™M»ln»k . Külők, gyámok éa gondviselők, hogy az Ukolázt. léd kotelezetlaég al.tt álló gyer-nwkelket (6 ik életévük betöltéstől 15 Ik életévig) a rendes lakol.l be íratások al.tt föltétlenül b.lr.aaék mert ellen «.tben a törvény azl\' gor. fog -velük szemben alkalmaztatni.
>-rr Mng.zSkött tnnnló. A aü meg reiliakol. egy. Vll-lk oszt. t-autóját, ki . Sümegről m.g.zököil Muzwombalon elfogták éa onnét Sümegre viuzeklaétlék. — Uránt*. JSizt „A tüzek",
— Ebadó 1923 r». Ziúvár.
mcgjro területére az ebadó a kő vetkező módon állapíttatott meg: ház6r>ő-, pásztor- és vadásrebek után 500 K, kedvtelésből tartott ebek után 1500 K. Minden bálban — ha több Ukó van Is — caak egy eb tekinthető házőrzőnek. — Vadászkutyát cuk vadászember tarthat és pedig osak egyetNés csakis ugy, ha vadászjegye van.
— A piaci raad6rsi| figyel mébe. Egy vidéki vendéglői a s.\'ombati piacon tömegesen őssie-vásátolta a zsirnak való szalonná*. A kanizsai fogyasztók persze másnap már a sokkalta magasabb áru szalonnát voltak kénytelenek váiá rolni. Tőbb figyelmet kérünk a piaoral
— Javítják a xalaegerazogl
álakat, A zalaegerazegen keresz tül vonuló utakat ki fogjék javítani éa pedig, az álloméitól a ka azaházi hW\'g és a templomtól Óláig. A kavl esőzés és . hengere lés rövid időn belül megkezdődik. Ezen ténykedésével a város egy rég fennforgó szükséges kérd*s!t oldja meg. Ez a javítás azonban a többi utvonalakon la nagyon elkelne.
— Ismét küldhető \' levél postacsomagban. A kereskeda , lemügyi mlnlazter a belföldön, fzl adott, belföldre azóló poat.cso magban akár nyitott, akár zárt egy, vagy több levél elhelyezését oly feltétel alatt, hogy aem a fel adó, •cm a címzett a levelek űz* I letszerü gyűjtésével, vagy kézbesítésével nem foglalkozik, újból meg. engedte. A külföldi viszonylatban váltott csomagokban levelet továbbra sem lehet küldeni.
— Ezentúl a nyugdíjas tiaat-viselőnek azabad havi 6000 rónán felOl la kereanle. A kormány rendeletet adott ki a kai-szolgálatban álló tisztviselők é, egyíbb alkalmazottak kedvezményes ellátására való igényjogosult-sig módosítása tárgyában. A ren delet szerint nyugdijat élvező volt tisztviselők feleségeik és gyermekeik
után csak ugy réaiesülhelnek kedvezményes ellátásban, ha feleségük, illotőleg gyermekeik után családi pótlékban részesülnek. Az a rendelkezés, Logy évi 72 000 koronán felöl levő bármely forrásból jövő jövedelem mellett kedvezményes el-utásrrf nem iogosult a nyugdíjas, julius lével hatályát veszti. Mind-, azok a nyugdíjasok, özvegyek és azülŐtlen árvá>, akik kedvezményea ellátásra 1923. évi julius l-ig nem voltak igényjogosu tak, 1923. julius 1-től, 1924. április 30 ig terjedő téli hónapokra engedélyezett kedvezményes áru liaztellátáara, ked-köményes áru szénellátásra, Ülelő-tőleg az azért járó kési pénzvált-aágra jogosultak. A rendelet a Hivatalos L-*p mai számában jelent meg. i \'
— A jövő hónapban jelenik mej az nj ipartorvény végre hajtási utasítása. Beavatott forrásból nyert érteaQlésünk szerint n kereskedelmi mlnlazterlumban elkészült sz uj Ipartörvény végrehaj. tási utasltáss. mely a jövő hónap < lején jelenik meg a hivatalos lapban.
— 10 500 koron* a kás* pénivaltaág. A pénzügyminiszter a kéazpénzváltaágra igényjogosult köztlaztvlselők és egyébb alkalmazottak részére a kedvezményes áru természetben való élelmiszerellátás helyett járó készpénzváltsig össx-szegét julius hónapra minden kedvezményes ellátásra jogosult azV mély után 10.500 koronában állapított. meg.
— Uránia, Szerdán és csülőrlö, kön 7 és 9 órakor 2 kitünó vlg-játék: .A 666 os rendőr, a Vígszínház mUsord.rabj. ; .Diadalmas rjjuság\', amerikai vidám romáDc.
Haml.fogakat, aranyat,
ezüstöt, brílliánsokat, érmeket, alpacca evőeszközöket és disuárgyakií a legmagasabb napi árban veszek. — Fricd József ékszerész, Sugftr-ul í. szám. (Fő-ut és Sugár tit játok.)
— A gondol a tolva a ónő So-
mogyzrzentmiklóaon e hó 27-ig be-zárólss; egéiz nap fogad.
_1923. iuUt»3
Intim levelek.
N.gyságoa Asszonyom 1
No látó 1 Ugye, hogy mrgtr.ood-taml Tudtam, hogy én, csakis éo fogok „beérkezni". Hls* ez oem ia lehetett máskép S\'óval 893 pályázó közül- én, sét ÉN1 Nagy. szerül Kitűnői Csókolom ért* ,x apró, kicsi ujjacskáit és hálásao kfiaiÖDÖm a levelét 1
- \' De mtk a 892 riválisomat mégi, csak sljnáloro, mert én olyan légr •zlvü ember vagyok, hogy néha 1 szivem ugy elolvad, mint a kánikulában a jég. Elolvad éa ilyenkor ugy érzem magamat, mintha én volnék a nagy éa azrnl Világűr.
Nsgyaágos Asszonyom az Iránt éideklődlk, hogy láttam e már az Etnát ? Sajnos, nem. De amikor kisdiák voltam, aokat tanultam a bolognai üvegcteppekről. tLs amikor meg már nagy lettem, akkor elmentem Olrszorazágba, hogy a helyszínen éa eredeti kiadásaiban ismerhessem meg a bolognai üveg-cseppeket, amelyekről azt tanultam, hogy ha az ember a hegyüket és végüket letöri, millió darabra esnek azét. Ezt én ott, a helyszínen, in praktica megpróbáltam s megállapítottam, hogy azok-az üvegcseppek nem millió, hanem 136 trillió 243 billió 305 millió 841 ezer 971 és kilenc tized darabra hullanak szét. És éo est Vj. -ad másodperc slatt állapítottam meg. Nem akarom azt mond.nl, hogy 20 év al.tt állapi, toltam meg, mert rám fognák, hogy nagyképű vagyok. Én csak axt mondom, ami igaz.
Notabene I Ezt a szót, hojy Bologna, magy.rul Igy kell kiejteni. Bolonyá. Mert az olasz nyelvtan s gn tökéletesen ugy ejtendő\' kl, mint a magyar ny. As á-t azonban csak olyan fél magyar á nak Q\'\\tk ki. Ezt ugy te.aék elképzelni, mintha a magyar á nak az ékezetéből a lüskét, az ékezet alsó hegyét, >sy harapófogóval levágtuk volna Te. hát marad egy olyan félig s, félig á hangzó.
Ugye, meglátazik rajtam, hogy 17 évig a magyar és az ola.z nyelv professzora voltam, no nem egészen
Bolognában, csak egy1 kltslt odább:
Fiúméban. Nagyszerűen tudok magyarázni s kitűnő a módszerem.
Különben Bologna arról is ne vezetes, hogy ott van az a világhírű ferde torony. Nagyaágos Asz-azonyom bizonyára hallott erről » ctódéról, aminek a ferdesége mellett az Is egyik nagy csodája, hogy pbai férte toronynak nevezik. ennek, kérem, az a története, hogy ezt a lornyot Bolognában akarták megépíteni, állitóleg még a bábeli torony előtt, de, hogy, bogy nem, az építők valahogyan Pisa mellett építették. Mivel padig a torony tudta, bogy Őneki Bolognában kellett volna, megszületnie, elő" bajolt, mag akart Indulni, hogy visazameheaaen az S Igazi azütó" falujába. Bolognába, de a gonos. emberek ugy megkötözték a lábát, hogy nem tudott elindulni a alóts maghajolva maradt, jeléül aorták, bog, még ma is hazakívánkozik.
Ezektől a világtörténelem egyáll" Ián nem emlékezik meg, mert nem akarja az építőket a?, utókor előtt
kompromittálni, d.hát köztudomású dolog, bog, az Igazságot a tyu« is kikaparjs. .....i. . • ...
Ne® tudom, mennyire érdekli Nagyságos Asszonyomat a földral" és egyéb tudományos témák, de ha érdeklik,, aslvseett folytatom ezeket, ami viszont nem azt jelenti, hogy másról nem fogunk beasél.
1923 jullm 3.
ZALAI KOZLONV
gktnl. Sít I Asszonyi dolgokat is majd szőnyegre hozunk és ha nem Irtózik tőle, egy kis pletykát Is csapunk néha-néha.
Iga>, hogy én utálom a pletyká kat de egy molett asszonyért, mint ön, mit meg nem teáz az emberi
Kezelt csókolje a viszontlátásig _Zéta.
törvényszék.
ItíletHrdatée. A nagykanlzaal
tőrvényszék Koiáry Jánost és He-rccs Józsefet lopásért hat-hat hó napi fogházra ítélte. A pécsi klr. ítélőtábla az elsőfokú blróiág ítéletét helybenhagyta. Tegnap hirdették kl a vádlottak előtt a tábla döntését. A vádlottak aemmiségl psnsszt jelenteltek be.
Köiaáft bíró, akit a fia la zultált. Hatótági közeg elleni erő-■zsk bűntette mlstt kerültek tegnap a kanizsai törvényszék bOntető-tanácia elé Ifj. Fordén János és Túrás János csörnyeföldl földművesek.
Azzal vannak vádolva, hogy a múlt év októberében, mikor egy korcsmában Csőrnyeföldén mulattak és ai éjjeli őr Tamás János, majd a község bírája Fordán Jt-noa csendre Intette őket, Túrós megütötte Tamás Jánost, Ifj. Fordán János pedig saját édesapját -a közaégl bírót — meglökte, majd egy üveggel homlokon ütötte és duhsj barátjának ment aegltaégére, saját édesapja ellen.
Az 1914 évi 40. tc. 2. § ának bekezdésébe ütköző hatósági közeg elleni erőszak büntette miatt kérte mindkettőjüket szigorúin megbüntetni Mtti József klr: ügyélt. Súlyosbító körülménynek vaui, hogy a korcsma sokasága előtt • rendet teremteni Igyekvő községi bírót hivatali ténykedésében saját fit akarta megakadályozni és őt megütötte.
Mielőtt a blróaág Ítélethozatalra vonult vissza, Idb. Fordán János köziégi bíró, a vádlott édesapja odaszól Kened! táblabírónak, hogy megbocsát fiának. A bíróság Ifj. Fordán Jánost két havi fogházra 1000 K pénibüntatéars, Túrós Jánost pedig 1 havi fogházra ítélte. Ügyész éa vádlottak felebbeitek.
Akik „vlccbfl" loptak.
"1. Varga György bánokszent-györgyl lakós, — akit erkölcstelen merényletért kilenc havi börtönre ítéltek egyébkánt Is, azonkívül Ni mtth Péter éa egy N. Gy. kiskorú, nlntén bánokszentgyörgyi lakósok «ért álltak a bíróság olőtl, meri nanokszentgyörgyön együtt éa ködösen behatoltak Sxtankovics Láazló ottani azabó latállójába és onnét két zsák búzát loptak. Varga György bellmert bűnösségét, de aatl védekezik, hogy csak „viccből" loplak, megakarták tréfálni Sttan-kovlcaot. A máalk vádlott szintén beismeri caelekményét. Károsult nem a vádlottak megbüntetését. ^Mlaghy klr. ügyész vádbtszédo Után dr. Btek Dezső védő ügyvéd Kóláit fel, aki nem látja bebizonyi-tottnak a vádat, hanem Inkább a falusi legények virtuskodátátltk tünteti fel.
A törvényszék mind a hirmal bűnösnek mondotta kl a lopásban él "f" "I- Varga Györgyöt kat havi börtönre, Németh Pétert 3 heti fog-, , * • kiskorú N. Gy.-t hal heti fegyházra ítélte.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai
A budapesti tffzsde délután 1 órai zárdárfolyamal a következik:
Államadóssági kötvények
Aranyjáradék —
4«/a kor. jár. —
4Ve koronajár. —
6*/t hadik. — $</,•/. hadik. 4fl/» nem. n. kor.jér. —
Bankok
Argol Ang.-M. b. B. Agrár Iparbank Földhltelb. Hatal Hírmet Agrár Magy. Hit. Ingatlan M. Cteh Ipaib. Forgalmi Jelzálog Ker. Hitel Leazámit. Magyar Német OL-M. bank Kö:p. Jeltál. Városi bank Merkúr Oiztr. Hit. Keresk. B.
29250 28000 28000 145000 43500 19000 30000 153000 70000 8500 14500 15000
29750 10000 14500 58000 56000 13000 66000 370000
Takarékpénztárak
Belvárosi tp. Lipótvárosi Fővárosi Kőbánv. Tak. Által. Tak. Hatal
Első M. Blzt. Foncléra Magy. Franc. ift
Nemz. beles. —
Pannónia b. 320000
17000 6500 80000
45000 675000
70000 50000 40000
Halatok
Bors.-M.
Békétcsabai
Concordia
Budapettl
Gizella
Hungária
Királymalom
Viktória
Tr. Danubla
Tórökazmlklóa
Union gőzm.
Bányák és tógla-gyár.k
300000 105000 33000 76000
Beocslnl
Bors. szén
Szentlőr.\'
Cement
ntzakl szén
Szászvári
Kohó
látván tégla Kőb. gőzt. Drssche Magnezit Aszfalt
Alt. Kőn.
Kerámia Nagybát. Salgó
Újlaki Urlkányl Uj kőizép
Falpari vállalatok
144000 270000 21000 53000 900000 500000 35000 770000 40000 70000 250000
390000
Fournier Gutmano Hazai fa Kőrösbánysl Kronberger Llgnum (hifi) Amerikai fa Magyar erdő M. Lloyd Malomsoky
Uchtlg
Uj Ofa Rézbányai Szlavónia Nasld Vik. bútor Zabolai Z-ntal Uj Llchtlg
15500 13500 63000 10200
24500 13750 6000 8500 8200 5900 1540 22000 35750
6000 43000 48000
Vaemüvak éa (ép gyárak
52000 18000 28500 46000 27500 36000
83000
15000
Kóburg
Csáky
Gszd. Ggy.
Fegyver
Franki
Ganz-Dan.
Ganz Vili.
Klstarcsai
Győrffy
Hofherr
Ktazab
Kűhne
Láng
Upták
Chaudolr
Rex L\'oyd
Még
Magyar acél Belga fám ; Motor
Ulomárugyár Vegyipar Vagongyár Rima
Roeaaemann Schllck Schuller T.udloff Wőrner Fábián vaa fegyver Ij Hofherr
M
34000 24000 69000 400000 29000 58^0000 550000
27000 74000 32000 32000 70000 11500 88000 11000 27000 73000 60000 45000 13500 16500 56000 67500 40000 48000 36000 33000 14500 11000 39000
Nyomdák
Athenaeum
Franklin
Glóbus
Kunossy
PaUss
Révai
Rlgler
96000
13500 9500 46000 25000 43000
KBaUkaiUal vállalatok
Bóni
B\'SSSÓi
Chlnoln
Dtnica
Diana
Églet
Efy. Izzó
Textil
Papír
Szövő Kötő Spódlum Temeti sz. Faltén Fiumei rlza Flóra
Fővároal tör
Goldberg.
Gichwlndt
Halkereak.
Mű\'rágy.
Hungária-ezr
Juta
Kábel
Karton
Keglevlch
Keleti Murányi
Királyautó
Királysör
Klein
Klotild
Óceán
Polgári sör
Krauaz szesz
Liget ssan.
M. Cukor
Láupa
Autr
K. éa lenipar
őstermelő
Pamut
Gumi
Szalámi
Vasúti forg.
Marosi pet.
Mezőg. Ip. Uj Mezőg. Olsjlpar Psnn. sör Phöbus Püspöki Roysl szálló Schwjrtzer Szeg. kender Sdkra Stumxer Telefon Tem. sör Török Turul cipő Unió adnb. Szolnoki Vasm. vili. VIII. pezsgő Zegyvapálf. Uj Bóni Mezőh. cukor
35000 155000 23000 46000 7200 11800 168000 13000 17000 28000 93000 28000 240000
65000 19500 40000 114000 7500 149000
63000
49000 7600 32000 6200 29000 14000 60000 27000 126000 38000 11500 900000 86000 63000 40000 101000 105000 67000 14250 82000 28000 270000
52000 12000 28000 16000 32000 17000 12U000 39000 500000 63500 31000 8400 30000 7100
21500 13500 320fi^
170000
Nem hivatalos
Adria 400000
Atlantlka 33500 Fabank
Közúti 21000 Foreata
Vároti 25000 Lloyd bank
Bur 13000 Jut Wlnteraltz
Déllvasut 38000
Levante 240000 Corvin film
Miskolci vili. 16500 Kopsltky
Nova 68500 WarntdorH
Államvasút 311000 Ameriksi
Tröszt 49000 Bpesti bank
Mftr. 117000 Bőhm bordó
Kttlöufóle vállalatok
Merkurfa Egyes, fa
7600 2400
Légazes
Bárdi ftaróti
139000 90000 6600
EUváUU Jogok
Acél jog —
Osttrák hit. —
Bomba a Club-kávéházban.
Budapest, jullut 2. (Telefonjelen tét) Vaeárnsp virradó éjjel isme-retlen tettesek egy csövet gránátot dobtak a Club kávéházba a Ciáky-utcsl oldalon lévő negyedik ablakon át. A kézigránát az ablakon 2 éa fél méter magastágban, körülbelül 15 cm. átmérőjű töréaen hatolt be a kávéház helyiségébe és az ablaktól körülbelül 7 méter távolságban esett a földre.
A helyszínére még az éjesaka folyamán klazáUt rendőri blzottaág megállapította, hogy a kézigránát dlnsmonnal volt töltve, gyutacsa ép, gyujtózalnárja azonban kltaá nedvei volt A rendőrség a nyomozást folytatja.
A veszprémi Iparoskongresszus.
Veszprém, Jullus 2. (Telefooielen-tés.) Tegnap fejeződött be Veszprémben as országos Iparoskon-gresszut háromnapos tanácskozása, amelyen kétazázötveneser (piros képviseletében 238 Ipartestület kiküldőttel jelentek meg.
A kongresszust Roll Nándor dr megyéspüspök nyitotta meg éthsng-•ulyozti, hogy az Iparoaok érdekelt mindig támogatni fogja. Pálffy DánlJ, as Ipartestületek Országos Szövetlégének elnöki fejtegette ezután is Ipsrosok kívánságait, majd Hajagoi Imre, a veszprémi Iparteitűlet elnöke beszélt. Dobsa László dr. Igazgató ezután as Iparosok kötelező nyugdíjintézetéről beszélt és hangoztatta, bogy azt minél előbb meg keUene valósítani oly módon, hogy az iUetékeket köz-adó módjára szedjék be.
Erre vonatkozó határozati javaa-latát elfogadták. Pálffy Dánlel az országos kézmüveakemara felállttá tát követelte. Dobii László is Iptrí szövetkezetek kérdéséről bestéit, Vágó Jenő pedig hangos-tattá, hogy az fparosoaosk 300 millió korona keUene legalább Is, mert különben nem tudnak hivatásuknak megfelelni. Kívánták a szövetkezeti törvény mielőbb való megvalóiltáiát Is, majd Farkas Elek, a Baross Stövetség Igazgatója beezélt.
Elhatározták, hogy a Itgköz*-lebbl orazágoa Ipsroskoogresszuat MIakolcon tartják meg a jövő évben.
A dulsburgl robbanás.
Bulin, juL 2. (Expresst*távirat.) Dulaburg éa Hochfalt között tudvalevőleg levegőbe röpült a vasúti hid, éppen akkor, amidőn egy francia katonavonat haladt át rajta. Állítólag meghalt 55- 60 katona, köztük 9 belga.
Az eddigi jalentéaek szerint nincsen ok arra a feltevésre, hogy a dulsburgl robbanást német részről idézték elő. A Havss-űgynőkséf jelentése is azt mondja, hogy a szerencsétlenség vagy bombsrob-banáa, vagy pedig a vonat egyik gáztartójának robbanáaa folytán keletkezett. A teljesen tlszlázadan tényáUás eUenére a balga parancsnok drákói rendszabályokat léptetett életbe Dulsburg és Hamborn lakosságával azembü.
Brüsszel, jullus 2. (Silkratávlrat) Polncaré a következő táviratot Intézte a belga kormány boti — Felháborodással és fájdalommal érteaültem a gyalázatos merényletről, amelyet német gonosstavők követtek el ás smely kilenc vttéz katona halálát okozta. Kérem önt, legyen a mélyen aujtott családoknál a francia kormány részvétének tolmácsa. Polncaré.
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG.
Dana Lloyd részvényei a tőzsdén.
A Duns LJoyd részvényei irint az utóbbi Időben o!y»n nagy fokú érdeklődéi mutatkozott, hogy rövid időn belQl a tőzsdei forgalomban It jegye/ni fogják. ÉrtoQlésQnk szerint a bank egy Igen előnyös tranzakció előtt áll és ezzel kapcsolatban alaptőkéjét is emelni fogja.
A vagyonváftság buza ára.
A pénzügyminiszter a mezőgazda-sági ingatlanok vagyonváltsiga fejében fizetendő buza árát a föld-mivelétügyi miniszterrel egyetértően julius hónapra q ként 32.000 koro nában állapította meg.
Gyengén sikerült a nyíregyházi exportlóvásár. (
A nyíregyházi exportlóváaárra összesen 402 lovat vezettek fel, ebből csak 83 kelt el. Bár sok kereskedő volt a vásáron, kizárólag az osztrák kereskedők vásároltak. Az árak nsgyóh különfélék voltak.; Legnagyobb ár volt 2 millió korona, de belföldi forgalomra 150— 200 ezer koronáért is. A vásár gyenge sikerét a kezdet nehéúé gein kivöl az idézte elő, hogy a legjobb vevők: az olaszok, csehek katonai lovaknak csak hidegvérű lovakat vcasnek, ami a Tiszántúlon kevés var, a felhozott félvér lovak pedig gyengék voltak. Emellett egy kiviteti lóra a költség közel 200.C00 korona. így a kereskedők inkább a rendes vásárom vesznek kivitelre lovat
A tőzsde hírei.
(Saját tudósítónk \' telefonjelontése.)
A mai tőzsdén már nyitáskor kis forgalom melleit gyengébb iránvxat alakult ki, néhány vezető érték jelentékeny árveszteségének hatása alatt. A többi piacokon is lanyhaság kerekedett felül és egész zárlatig eltartott. A* árlemorzsolódás 5—10 százalékoak felel meg és az értékek legnagyobb részénél kifejlődésre jutott, annál is Inkább, mivel, ma rendezési nap volt, to vább\'á, mert a piac Béciből biztosíték nélkül maradt és igy oz ^arbitrázs értékek, valamint . bécsi játékp.pirok piacén as üzlet igen 27\'náe volt.
Sokan mér ma realizáltak arra való tekhlt.U.1, hogy . koszipénz Uén\'m.?ss és azt prompt 4 é. fél százalék, kasszanapra pedig 8 százalékra kótötték.
Ál\' általános gyenge Irányzat hatáea alól csak néhány favorit papír képezett kivételt és igy az ipazi értékek piacán már javulások la előfordultak, F.llfinéat kellett a Magyar Fóvároal Takarék emelke-déae, amely 30.000r-6l 90.000 re javította árfolyamát. Hangulat kissé vontatott, irányzat tartott.
A mai terménytőzsdén gabonában Igen élénk üzlet volr, mig a többi cikk üilettalenCI maradt. — Búzából összesen 30—40 vsgon kelt el mérsékelt áron. A buza alacsonyabb árfolysmáoak hatás, alatt a lisztérak is 10 koronával olcsóbbodtak. Rozsban Igen cse kély.volt ja üzlet. Tengeri üllcl-telenül gyengébb. Korpa szintén valamivel olcaóbbodott.
- Próbálj, mag On li 6, jueggyá. a«Jlk .Sla, h.gy a FII.1IT tuii.ny.kOtsSiJÍ b.n békebril Uiy.gbó! kéiiült hariiay.k lakaik . l.&urlói.bb.k (, ogy.naroa izinu áa ulnúi.gii pamutból bármikor magtej.], h.tők, St.mbath.ly, Síéll Kilmio-iilt. I.
Budapcntl álltttvásári Mwbitioi I r. agéiabeo 2000 - 2800, biUtl> ZÍ00- 3COO, alaja 2300— tSiO. II. r. ^éaib.^, Z070—350, Utolja 215tM00,jalaj. I«60.t0."0 Hövwílék oubai I r. an4ub.ii ISOMM) torja (alóli bírb) 2180-2800, Kíiatot: N«Jr uuha 70, aladái, ÍZ — Növendék marh. 0, «UdU 0, borja 110, atadl. 81. Marba tél 8500- 3900, borjobír 8800-4200
SertéBvásár i
F.lballái 2700, Etk.lt délig 2000, Or.z -K«lép 33O0, Ktooyv 3000, I.r. 3800, II 2800, Ztli 6000, Saaloooa 4200, Uh. bui 2700
Főszerkesztő: zeérl Pósch Géza. felelős szeikesztő Benedek Rezsó. Kiadó : Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Nyílt tér*)
Tisztelt Szerkesztőség! Hivatkozási .1 u .Zalai Közlöny* julius 1-el szsntában „Mi történt a Ritscber korcsmábm ?* mtgjelent közleményre, van szerencsém felvilágosítással szolgálni, miután ugy látom, hf&y a Szer kciztó ur b. cikkét téves információ, alapján Irta meg, me:y túlnyomó része ■ b«áüitás miatt nem egyezik meg a történtekkel As eset a kővetkező volt:
Junius 2?-én Renczik András és vitéz Botot Péter Pál bagolai lakosok délelőtt li órakor megjelentek vendéglőmban. Délután 2 óra tájban Benczik félrehívóu is SO.OUO K-t kért t\'lem kölcsön. Szelíden eluUtitotiam. me t hisz egy vendéglős nem adhat kölcsönt azért, hogy vendéglőjében mulas*aoak. Erre ő Ismételten már csak 10.0^0 K-t kért Fentire való hivatkozással ezt is megtagadtam Benczik erre mérgesen visszatérve a helyiségé kifizette a cehjet és a cigánytól az erger-berger nótát húzni követelte. A cigányok ezt megtagadták, mire ők még nagyobb lármát csapva rer redukálhatatian kifejezésekkel szidták a zsidókat, kommunutáknak, gazembereknek nevezve mindeniket Erre Kosz-tolics J nő, aki véletlenül a vendéglőben tartózkodott, hozzájuk lépett és arra kérte őket, maradjanak csendesen, ő is zsidó, de nem gazember és kommntjlst«, hanem megszállt területről elűzött badarokként katona. A két Jóbarát erw nekirontott és mellen ragadták, mire az védekezésből Borost ellökte magától ugy, hogy az eleseit. Később újra összekerültek és egyik taim e\'őadása szerint nyitott kést fogtak rá, mire az önvédelemből eay kezeügyébe került söröspobirral volt kénytelen védekezni.
Ennyi történt, mikorra az Általam hívott rendőri segtség megérkezatt. Valótlan é» csupán a két girazdilkodó vendég ravasz, átlátszó és hatásvadáazat szempontjából beállított kitalálása, mintha az inzultus folyt -mán a Kormányzó ur Ofőméltóságának a neve egyálUIáb.n előfordult volna.
Megjegyezni kivánora m/g azt, hogy súlyt helyezek vendégeim jó kiszolgálására és magam is igyekeztem minden kellecnetlenéget elhárítani mindkét féllel szemben, hoztam vizet nekik mosdatni ztb. Mint vendéglős részéi ól tehát semmiféla diffamális dolog nem történt Különben kérem Szerkesztő urat, hogy a bírósági tárgyalásig szíveskedjék --mely engem teljesen igazolni fog — véleményét ezen soraim utján megalkotni.
Nagykanizsa, t023. julius 2. Rltschcr Mór vendéglőt i. k.
E közleményért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
Nyilatkozat.
A vasárnapi lazsnaki keiti ünnepség alkalmából a négy távolság mUtt — mivel kissé nagyot halló Is vigyo* -— nem vettem észre, hogy a zenekar a Himnuszt adja elő. As újságban közölt programban ez a szám nem szerepelt, sejtelmem sem volt róla, hogy sorra fog következni. Mivel távot ültem a színpadtól, az egész előadásból semmit sem éltettem, ezért nyugodtan uzsonázni kezd-lem. Körülöttem többen felállottak már a korábbi számok alatt, hogy az elí adást jobban láthassák, ezért nem (unt fel, hogy egyszerre csak egyedül maradtam ülvo. I^en sajnálom, ha akaratomon kivül a közönséget nemzeti érzésében megsértettem, mert es a szándék teljesen távol állott tőlem. Én ma am Ítélem el legjobban azokat a hazafiatlan elemeket, akik tudva követnek el sértést a nemzeti érzés ellen. Kelkérem t. Szerkosztő urat, hogy ezen nyilatkozatomnak b. lapjában ho-lyet adni szíveskedjék.
Nagykanizsa, 1823. julius 2. ____Hackcr Vilmos.

* HadeJilrml Qíin villái felelíM^ei
Apró hirdetések.
eredmény. Vaaár- éa ünnepnapokon 100 „iaalék lelár. Legkisebb blrdetéa 10 a»0
Há»i.iO««»rn*neV ujánnoieen, bol eaetle*
U TÜlaletin. Cím a kUd6t»»a.___W
~~ Zongora Uol C7**minr. bUc«vtoybaa kri. Stnixn Mxyoo olt<eo Vjínyl Mtxiet-U. Aj.
K>na«r*lD«i» Klnl*»t-ule« IS. aaiituu
b.. ie..ö j u!<áfomrt *
lalásul. H»jUc«i<l ».t>ck » mlt.k M MM-
k«<M>( k«l»«i:dí tímIuí <. a (KrHrc rwtfelíl4 CM kfilta 1> fcwml. Ktlfloóicn előnyben rí.K»li«Hm a C*«*»iy.o:cit. - Érukcie. lakáuxnoo ewt 7 *» » era
Eladó e*y tel^»<a jökirtan levő anuVlakartk-l&atuty kél ifltö e. rl«míltc<tflT«l Sitote 0*t» mA-lakató* t» pu«kam4Ye«n<l. Kailociyutca 8. síim. — Ufyaooit tiaalö\'c (elrttctnek 7«77
Hinnrlter, aki ucnld tud, utp urt htibu KA-ter köteletKD fi* fis«té»»d, lr*>«i IfiU* fi riUcl-lUtal íclrMctik, Cuk olyanok ;«:<r.ikcncnck. kik a volt hiimeturiKk Ukttukát eterebe itenetdhetik. N<r ti poato* dm, tulidl itlapot (i cyeimekck uámi MileadO a W«debi»*tallal.________
Klcaeréloeiu régebb tlpuaa, de Í£cn jó kartus Mtí Sloc«r varróifipcmet ráAi«tí»«l tgy te<U}abb Hpuaera. Cim a HattMtWauK^n.,_
Hatliizrcf>, roentkOU íirtü. T»«X «»««)• H jdl tud Wsnl to—14 er* Uittyir.l í«y0lt miod<o«e uz\'sáonf ként urt hiioál állandó alkslmaiiat taUBiil.
Ur|>«t.lrá vaxy Wibe kertiek Zalamt<y«<o, bármely natyk4ii<lbeo uattXi va^y bármely enia taak-tnibao (Ulete«. Cimektt irnKüe^l^ • UadóMvaufca kerek. ■_
Jöttem — láttam — győztem 1
FEMINOL
fámtlsztitóizere
Ht«UE(C6Í2lt. BUDAPEST
\'923. julius 3.
Mlulflgy tOdrb ganolilt Jókarbaa Uvé
széna* és szalmaprés
esetleg egyenként is eladó. — Bővebbet POLUk M. EMIL Irodéiiban.
Az uj forgalmi adókönyvek
melyet! pontoson o forgalmi aőóhluatal előlrdsúnak \' megfelelneh
Físchel Fülöp Fiai
•cönyi kereihedé ziben
kaphatók.
FIGYELEM! A oagyobb alakú
forg-lmi adéköoyvock a kóvítkeié napi sárt.ti rovatok.! k.u u,.
talma-nl:
beuélel
pénztdrkönyu
napló
árucsere összesen adómentes adóköteles
NEM FAJ FEJE
éi a lába, ha • Deák-tér 1. ss. alatti clpfi-ttslaitlian
rendelt kizárólag elsőrendű anyagból késül!
ARGENTtéie
cipót hord. Javítások gyorsan awkőzötofnak, Kószál varrott dupUUivu
SZANDAL
reodelhető
Kevesebb pénzbe
a kávéja, ha babkávé és pótlék helyeit az újfajta .ENRILO\'búl készíti. „ENRILO" tökéletesen pótolja a babkávét. ErSsebb, ízletesebb és ezen felül még rendkívül olcsó is. Eme különlegesség minőségéért gyártójának, a FRANCK HENRIK FIAI cégnek világhíre szavatol.
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
vliveseték beraadeil vállalata -
FMttzfet ás nOtaty: NAOYttANIZSA, Magyar-utca 6. sxAm. mael: PUOflPEST, VI., 6-iitca 38. - Talelon: t51-t3.
▼teTMMék Vor*«<U»4«l aamjüUUtokat, »*r»1,,t.
--ló 6c ck)•«tVer«ja4• *4««k*e, 4«rít« «a
V-oyooió kutak, kIMa Mai vta^aa^k aaí»a«yB V.r.nd««óaeket, kftapootl tflt«a **
Bfállalunk r_________
m%«liúlA antomatlkuaan uOk&dó aalrttíri
b.r.^^ckct SS&t tafflK\'____
. . . .. . .azmrákal,
T0re«r4> fflrd«-
............................ f^it^fc^. kádoe-
konjrba <4<ayoket. bor<aaaH etUkek, aa«1« ^eijBei*"®**\',
íwttásokat és itatakitásl munkálatokat szakszerűen és olcíéu tSZUzHI^.
n a a, - , :--.------, ".linsom.a IHn»L
Hakíaron tartmrir* .vu»o»«uk c»öTok.t, róa mrm,
/ i lay.nco «o*dók ó*olo^tokat,salndtjnema kA»t«rti3
ál*k«t. zomáucoxott koayba ®dín-r«k^7 ZtZZlt, -.*1
VllíighirU biztos hatisu
RADIKAL
patkányirtószer
ajr. k.pfaaló.
lU.slkaibBi). vis( inaik .iplira
Nyomatott a Nsgykanizsai Nyomd, és Lapkiadó Vállalat könyvnyomdájáig, Nagykanizsán.
Cjíril.:
STANDARD w«flytUltltÓfly4r
Bud.paat, IV., Kosaáth tajos-ntea 1«-
Egyes -síim ára 40 korona.
Nagykanizsa, 1923. Jullus 5. Csütörtök
Í2. évfolyam 149. sí ám,
-alai Közlöny\'
Budapest
TI KAI NAPILA
■ian..i*,i »r« Hej hór. M0 K, ...«,.]*.i. . 100 K llHdBpMUn W,lu,U A.k.r-fc.i 2. >l Ooh.Bjlrud.t,..
noextaodék oév.orát éa a delegicMt e még jullue hé elején leküldi Bűdében l>M"*- i A
A cseh katonai szolgálati Idfi inLp másfél é» lesz.
" Prága, jullue 4. Alok ■ tanáca-,un" kozáaok, amelyek 1/18 bón.po.
kőtelező katoa^i u^álel üíWbeo ihoz folytak, moet újra "megkizdödtek, ras- minthogy vlaexaérkaztak aiok a ■ főbb hivatalnokok, akiknek távol
léte miatt a tárgyaláeok fopala dékl megszakadt. A Narsday PoUtlk. VOlt azerlnt rövideden be U fogják hozni e éa >18 havi nolgálatl időt.
Szikrázik a nap^
megyünk ■ nyárba. Ax ég csöndét lehel, amíg homályoi Robikon óieiegyülnek a vér és ■ halál ál-modóL
Akik köxöUüok járnak egy homlokkal és egy sxlvvel valöok. Tegnap talán megszorítottad a kexét i ma ugyanax a kéx a halált küldi rid. -
Tegnap lestvérednek hittedt — htaxen mindnyájan teatvérak vagyunk: egyaxon ■ vér, hua éa a glr, a ma egy kéilgranát aüvít a Ubad elé éa átxuhanax ax őrökké-vilóaágba. KQldte a kér, ami egy axer mcgletat, a tiedbe pihent. — Valaki gyjtkoiod lett, valaki, akit tcatvéredÜl rendelt ax Uten.
Ha/m jdizor a Club káx>iháx. — Harmadkor idéxik fal a halált, aki ugyia bekÖaxőnt egyaxcr. Miért? Fantasztikus éa szörnyű álmodozók, mit vétett nektek ax ax ember, akit| tegnap, vagy talán sohasem láttátok, <gy tóit nap után a kávéját Uaxa, hogy k ciiik-\' játok a axemét és ne táaaa többé a napot éa a virágokat.
Ext ax eaxköit aemmi cél nem aieoteaithcti és aemmi igax meg-oldáat nem hox a vér éa nem a) halál, mert egy oraxág jövendőjét nem lehet huílahegyekre építeni.
Keveaen vagyunk, mondta Széchenyi, annyira kevesen, hogy ax apagyiíkoanak is meg kellene bo-caájiani. Ma még keveaebben. — Millió éa millió magyar fordítja srcét mindennap a régi haxa felé. Ea mi maradék magyarok, koldui magyarok, könnyea éa arenvedő magyarok miért, még miirl bánijuk
egy miit ?
Csupa fájó kérdéa ax életűnk, de mindennél jobbau fijhat ex. t^ karok, amiknek ölelni kellene — fütykösöket lóbálnak éa hajigálják a kézigránátot.
Ne tovább Urak e játékkal. Elég volt négy év vénuhataga. Sok a alr, Itt és Volhynián éa Doberdóh és Sxerbla völgyein. És mindenütt sieste a világon caukott sxemü magyarok fekaxenek. Fiatal füvek nőnek felettük, de ók már nem értik a füvek frisa illatát.
Halott éa sok exer magyarok nem harcolhatnak éa kínlódhatnak velünk a jövendőért, de mi, akik itt vagyunk éa nyiit axemmel néz* xük a aarjadó füvet — ne bántsuk egymást
Egy halott nemxet fel akar tá, madnl éa élni akar, de ex ax ut — a halál utja — nem vexethet soha a feltámadáshoz s hoaaxu Nagypéntekünk utén nem érhetünk el m húsvéti hallctujéig.
Ms kexdták meg, Soupdl Jóxsefn-k Rásüt cseh pénxügymlnkxter gyilkosának bünpőrét tárgyalni. — A gyilkos arra a kérdésre, hogy bűnösnek érxl-a magát: határoxott nemmel felalt.
Tárgyalások a RuhwWékl ellenállás mwzBnWMt.
PóiS, jullue 4. A Malin jelentése
2AtAl KO\'/.i.OKv
419 000 koronától 422.000 koronái,. Illetve 379.000 koronától 382000 koronáig; rendőröké 454.000 ko rónától 465.000 koronáig\'. Illetve 395.000 koronától 406 000 koronáig terjed, mlff a rendflrőrmestereké 184.000, Illetve 424.000 koronát, a rendírtöriaSrme.teré 499.000, Illetve 438.000 koronát) • reodőr-főtörz.őrmeateré 511.000, Illetve 451.000 koronát; • III. osztályú fz-lügyelőhelyetteaé 547.000, Illetve 487.000 koronát) a 11. osztályú Fal-ügyolőhelyettesé 560.000, Illetve 500.000 koronát i n I. osztályú fel. ügy.lőbelyelleeé 574.000, Illetve 514.000 koronát tus kl.
A családos rendőrök készpénr-Illetménye a caaládtagonklnt járd adagváltságszámltásba vételével, Budapeeteo 132.000 koronával, a vidéken pedig átlagoa 102.000 koronával magasabb őaazogre rug. Exenklvül bizonyos Időszakokban
rendőrök terrnjaxetben kapnak ruhát, dpőt, Illetve calimát éa sok
más díjtalan,kedvexményt.
1 --
A „Zalai Közlöny" panaszkönyve.
(II) (A r«JIM, awlmitoj
Tömegesen jönnek hozzánk a panaszok, hogy dr. Kenedl Imre táblabíró társadalmi mozgalma révén a nagykóiönaég kényelmére ■"fmnsll utcai éeaétánypadok.l Vandáiknak vagdalják, fúrják, bepiszkítják,
A kanizsai kereskedők nagy áldozatot boriak akkor, amikor a nsgyköxönség kényelméről gondoskodva, lehetővé tették hatvan darabnál több padnak a vároa különbőxő terein éa sétányain való faláttltáaát.
Nem tudjuk eléggé megbélyegezni azt a vásott, utcai tempót, ■mely mindent demolál, tőikreteaz, baasoilhalallanná tesz, megrongál éa pusztít csak azért, hogy tőnkretegyen valamit.
A rendőrség oszlálypsrancanok-aága utasítsa a rendörőrszomeket, hogy legyenek figyelemmel a padokra — és irgalmatlanul csapjanak U atokta, akik kárt tesznek a* újonnan felállított padokban.
De a nagyközönség la vegye pártfogáséba a padokat éa ne tflrjo, hogy gonoes kezek tönkretegyék, hanem ha egy Vandái kezet tetten érnek — adják át a legközelebbi rendőrnek.
Az Országos Föidbirtokrendező Bíróság döntése a megváltásra kerülő földbirtok ügyében
- Harmadik
Nagykanlssa, julius 4.
Az Országos . Föidbirtokrendező Bíróság előző két sxámunkbsn leközölt ítéletét a köveikelőkben Indokolta :
Nagykanizsa r. t. város 30.016 lakosából és Illetőleg az Itt élő 9000 családból 2370 család föld-mlveléaael foglalkozik. — A Vá/Ol 12928 hold 1740 négyszögöl, melyből 5226 hold a város tulajdona, 1800 hold pedig a Batthlány-Stratt-mann-féle hltblzományé. A földbirtok megoszlása tehát nem kedvező.
Minthogy továbbá a lakássrük-a ég folytán a lakosság egy jelentékeny része házhelyhez \' juttandó, de számos tisztviselő és kislparoi megélhetésének könnyítése végett szintén főidet kíván és egyéb közérdekű Intézmények létealtéae la megoldáara vár, az Orsiágoi Föidbirtokrendező Birósfg azt találta, hogy a megváltás kereezlQlvltele • helyütt közérdek.
A vároa tulajdonát képező ingatlanok túlnyomó részben erdő, vagy beerdöaitéare váró terület, kiaebb részben legelő — melyre a vároa lakólnak azQkaége van — egyébb részek pedig részben köz-területek, részben pedig olyanszántók, rétek és kertek, amelyek számtalan apró réailetekben a vároa bel- és külterületének különböző helyein feküaznek, dc a vároa által nem Is nélkülözhetők éa Igy s meg váltás sxempentjából nem is jöhat-nek tekintetbe s legfeljebb házhelyek vehetők Igénvbe.
A város határában megváltásra tehát az 1920: XXXVL Le. 30. § a alapján, mint nagybirtok, egyedül a dr. herceg Batthlány.Strattmann László áltál haezooélvezelt hltbho-mány földbirtoka áll rendelkezéare.
Ez a birtok azonban caak részben váltható meg, mert 50 éven belül tulajdonváltozásnak nem volt alávetve és oly körülmények fenn nem forognsk, melyek az egész birtok megváltását Indokolhatnák, vagy arra szükség volns. Azok a földbirtok politikai célok, melyek ehelyett megoldásra várnak a birtok réssleges megváltása esotén lé megvalósíthatók.
Nem teljesíthető az a kérelem sem, hogy a hssionbérbe sdott,
Mese három kézről.
A .ZmU KUKey .sásaira Irta: Berbert te L»|es.
, Volt egyszer három káz. Az egyik httvöa, fehérre finomult, lányoa férfi kéz volt. A másik Is férfi kéz volt. De meleg, erős, beszédes férfi kéz A harmadik forró, puhe, kicsi kéz — ami az első fehérre finomult férfi.kézbe egyszer belesimult. Nem régen — nehéz, hideg sranyvlrágoa stóla alatt — ötökre.
Ax a forró, puha, kicsi kéz sokat álmodott, soksl hitt. És — csak befelé, csak titkon, magának — sokszor tagadta meg mind az álmokat, a bolondos, szép hitet.
De néha, mikor Imádkozott, halkan, kicalt, leheletszerűen megremegett. Fázott. A nagy, a várvavárt tüzek lobogéaából színes, szép, tarka, de gyújtani fáradt, hideg gö-röglüzek csalóka lángjai maradlak caak.
Az a finom, leányos .fáiA-kéz hiába Jlmogatta. Mindig ott lüktetett az ujja hegyébon, a kicsi rózsaszín körme alatt: .letettem! Ha egyszer
ugy me( szorítana melegen, acélosan, követelőn. — És odabujhatnék hozzá — kicsit — ijedten, puhán, hódolón. Mint ahogy vergődő kie madár bújik meg az erős, meleg szárnyak alatt, mikor végigzörgeU az ágakat a szomorú, kínzó, az ősz elé siető nyárvégi szél!"
De hiába Imádkozol!. Simogatták Játszottak vele. csókolták a hosszú lányoa ujjak. De nem tudták meg. öleloi ugy — olyan erősen, kicsit vadul, dacosan, forrón soha.
Hát ezért fázott a forró, puha kicsi kéz.
Egyezer ízlán a három kéz talál kozótl. Didergőn, fagyosan bújlak meg a csillagok, a nagy, fekete téli éjszakában. A csönd és fázósan szomorúan húzódott meg a hkleg árnyékokban - kapuk azögletében az utca távolában, alvó ablakok alatt.
Es ugy íijt bolondosán, felcaatla-nón bolekacagnl a csendbe. -És olyan szép lett volna csak ugy ahogy mentek — karöltvo de szótlanul menni — csak menni, haza-teli. Ee nem szólni semmit. Éa nem kacagni semmin.
közlemény. —
— Saját tudásilinJttil. — két részre oaztott egész birtok ha azonberleto az állam által átvétessék és részben a városnak adassék át ugyanlly címen, részben pedig azon kjahaszonbérletek létealtr-sse nek, mert a csak 1936 bsn lejáró haszonbérleteknek már most leendő
átvételére az 1920: XXXVI. t. c. módot nem nyújt, de arra stükség sincsen, mert a városnak gazdálkodás folytatására elegendő saját földje vsn, azok pedig, akik a fent hivatkozott tőrvény értelmében klshssionbérletekhez juttathatók, a haszonbérleteknek egészben való átvétele nélkül la klelégit-hetök.
Megváltást szenvedő ugyan azt vitatta, hogy az eljárás keretébe a Valkó Árpád féle, az 1920: XXXVI.
I. c. 28. § a alá eső birtok la bele. vonandó éa az itteni fö\'dblrtokpo-lltlkal célok megvalósítása végett elsősorban lenne megváltandó, ennek a kifogásnak azonban helyt adni nem lehetett, mert az a birtok Nagykanlzaa városától meaeze, más község határában terül el, ennek a községnek és még más azomnédoa községek szükségleteinek kielégítésére fog előreláthatólag Igénybevételül, mely okból annak megváltása végeit az eljárás már folyamatban Is\' van éa arra sdat nlncaen, hogy ezldelg legalább Is részben menteslltetett volna. A jelen eljárás Borán pedig megálla-pltáat nyert, hogy oz nemcsak a nagy távolaág folytán, de azért sem alkalmas az itteni szükségletnek akár csak részben való fedezésére, mert utsk, hidak hiányában alig közelíthető \'mag, Ilyenek létesítése pedig Igen nagy kéltséggel járna a Igénybevétele a megváltást szerfelett megdrágltsná.
Nem teljesíthette az Orazágos Föidbirtokrendező Bíróság megváltást szenvedő ama kérelmét, hogy a III. kerületben érdemesek az uradalomnak Zalgárd-puaztáből vagyon váltaág fejében leadott területéből elégitteaaenek kl, mert ezáltal Ho mokkomárom kőrség érdekeltjel ká-roelttatnának meg a mert különben la Nagykanlzaa város területén le elegendő föld áll az Itteni szükség let kielégítésére rendelkezésre.
JÍHijullu. J.
flz antialkoholizmusaz em beri haladás szolgálatában.
* irta: Dr. Neumann Henrii.
ax elágedeileraágből származnak1£ alkohol fontoa kormányzási e.,k«! gyanánt Is szolgált. A ® "Z orazág a világháború előtt nemJ mondott le róla loha. Az alkohí segélyével mesterségesen ,l4ged™ tett muzsik nem fom.tgolt boldognek és elégedettnek\' íJ? magát. Nyomorát az alkoholéivá, fokozta ugyan, de az állandóan mi moros tömeg ezt nem látta n(m érozte. A kulturálatlan népek szel lomi és testi elleniálló ereje az ,i koholtai szemben Jóval kisebb, rnfai a kulturpemzeteké, ezért pusztu\'lak el oly tömegesen ez indiánok a .tüzitaltól" és ezért voll veszélyt sebb sz alkohol a világháborúban az oroszokra, mint a nyugateiitípai népekre nézve. Az alkoholt níot gyógyszort az orvosoknak egy mát elég tekintélyes részo bizonyos b \' tegségeknél nem akarja nélkülözni. — Ez a tudományos mfggyózőjá, azonban nem Indokolja azt, hogy mindenki detüre-borura, önavatta orvosként alkalmazza, mini valami panaceát mindenféle valódi vagy képzeli megbetegedésnél. Sőt az or-vosHi szempontja egyenesen meg-követeli, hogy egészséges Állapotban mindenki tartózkodjék az alkoholtól, mert az\' alkohol betegség esetén mint gyógyszer leghatékonyabb az olyan egyénnél, aki egészséges Illa. pofában ezt meg nem szokts. Az alkoholista, ha netalán mű\'élre szorul, igen nehozen narkotizálható ás sokkal több aelherro vagy ehloro-formra szorul, mint az abstrnens, pedig a narkózis önmagában véve ia éppenséggel nem közömbös hatású beavatkozás a ezervezet háztartásába éa ettől elleklntve a lul. hosszú altatást nem minden (ez alkoholistánál sokszor már elfajult) «xlv bírja kl. Ha meg la engedoók az a\'koholt, mint gyógyszert az egyes egyén valamely betegségénél, semmi esetre sem fogadhatjuk cl ezt az álláspontot egész népek szociális betegségeinél. Leghatásosabb gyógy-szereink la mérgek és méregkent hatnak avatatlan kezekben, de azért egyetlen orvos sem tudoa vasy akarná nélkülözni például az opiu-mot és morphint, pedig tudjuk,
A forró, puha kicsi kéz fázott. Nagyon fázott. Es vágyott — mint annyiszor — hogy melegen azorilón ölelje meg az a hosszú, lányos ujju simogató kéz.
Do sz caak magának, csak álmosan, fázva húzódott meg a kicsi kéz alatt. Átfogta, átölello, végigcsókolta — de hiába. Az ölelése csak simogatás maradt. Gyenge, lágy, leányos kicsi szoritáa. A tüz is mintha kialudt volna a már csak Hűvösen borzongott össze a parázs . hamu alatt.
Pedig a forró, puhe, kicsi kéz fázott nagyon. Ugy didergett. Ugy vágyott melegro - erős, akaratos ttlzek melegére. Nem — nem simo-galasra; nem langyos, cicázó kicsi hancurozásra. Erős, ellentmondást nem lürő, dacos férfi-ölelésre vágyott Ami hiányzott nagyon szomorún sz élőiéből. Amit lázoogva követelt-amit mindig hiába akart, hiába várt\' remegvo.
Csak a mage könnyeiben találta meg a lelke száz opál-szinét. Csak a kie ujjak ezorultak ökölbe sokszor. De nem panaszkodott senkinek. Hi-
szen kinek Is panaazkodott volna.
Do most — most lu volt a másik, a meleg, erős beszédes férfi-kéz. Hát hozzábújt — kicsit bátortalanul félve — szinte akaratlanul. Csak egy kicalt szótlan, némán, panaszkodón. Ée mesélt:
.Látod — eljöttem hozzád. No kergess el I No kérdozd, miért I Csak eljöttem. Mert fázom. Mert nem bírom tovább. Mert — Nem — nemi Nem szeretlek. Én a fehér, finom, lányos féifl kezet szorulom. Nagyon — nagyon szeretem. Do téged nem. Tőled félek. Mert erős vagy — kömény vagy. Kéld vagy. Olyan, amelyiknek a csókja perzsel, az öleléso összetör. Es én mégsem szeretlek. Azért sem szeretlek. Caak eljöttem hozzád Mert fáztam. Mert nsgyott féltem egyedül, mikor a fehér, finom lányos férfi-kéz ucm tudta olkergeini a hideg, ijesztő, ködös téli estét. Amikor olyan jó szorosan összebújni Éa 6a nem lehetek róla, hogy nem bírtam tovább. Éa ugy — do ugy éreztem, hogy le, az Idegen meg fogsz érteni. — Milyen erós vagy! milyen forró! Hogy lüzel az
1923. jullua 5.
hogy az oplum milyen rettenetes pusziitásokst visz Végbe n kinsisk között és tudjuk, hogy s klnsl nép hálrsmsradotlságánsk egyik igen Jelentős okozójs éppen az ópium.
Dr. DornblQth wiesbsdenl ideg. orvos szerint sz slkohol az Idegek egészségének egyik legveszélyesebb ellensége. Sajnos, ezt sokan egyáltalán nem Ismerik fel, holott kétségtelenül hiteles sdstokksl be van bizonyítva, hogy az alkohollal való visszsélés sz Idrgbetegségeknek, no-vezetestn pedig az ideggyengeségnek legfőbb oksi közé számi andó és be van bizonyítva az Is, hogy a mindennapi éa az úgynevezett mérsékelt alkoholélvzzet is rendkivQl hátrányosan befolyásolja a munkaképességei Dr. Lóránd ,A vénU\'és elhárítása" cimü művében pedig azt irja, hogy az egyenesen bűntett 16 éven alul lévő gyermekeknek bármily csokély mennyiségben is sze-szes itslt sdnl, mert ezekre nézve — és ezt DornblUlh dr. Is megető sill, — mir csekély slkohol is mé regként hsl, gátolja őkot fejlódé Bükben és rombolólag hat szellemi munkaképességükre. (Koíyt. ksv)
iALAi KOZLO.WY
Babóchay György a vármegyéhez felebbez
Nagykanizsa, julius 4. ""
Ismeretterjesztő előadások Alsó-Zalában.
A népművelési munkánsk külön csoportját slkotják a kisebb óraszámmal bíró egye a vagy sorozatos Ismeretterjesztő előadások. Ilyenek a vármegyének majdnem valamennyi községében voltak. A legtöbb helyen megünnepelték március 15 ét, Igen sok községben tar-toltak . Petőfi ünnepélyt, melyeken résztvell rendszerint a község apraja-nagyja. Mindezekről kimutatást nem készíthettünk, hanem csupán ások a községek szerepelnek klmu tatásunkban, amelyek ■ tervezett előadásokat ,1&« bejelentettél a beszámoló jelentést is küldöttek az előadásokról. Ezek a községek • következők: 1. Balstonmsgvarod, 2. Egyeduta, 3. Gsrabonc, 4. Ho mokkomárom, 5. Hosszúvölgy, 6. Ksczorlak, 7. Kerecseny, 8. Klsko-márom, 9. Klsrsda, 10. L-tenye, 11. Molnári, 12. Nagybakónak\', 13. Nsgyrada, 14. Nagyrécse, 15. Oros>-Jony, 16. Pecss, 17. Pola, 18. Pő-löslcefő, 19. Sormás, 20. S.epetnek, 21 Zsl.karos, 22. Zslsszabar, 23. íaiaszenlbalázs. At összes elősdé-
UJJsimon a slmogatásod helye | Hogy fonódnak össze, milyen szorossn az ujjslnkl Mondd — mondd, ml ozl? Miért? — Nem! Ne szóljI — Semmiért. Csak ugy. — Most elmegyek. Engedj I — Mér nem fázom. Engedj ell Nem akarom tovább. Nom — nel! Eressz — eressz!-
A drága kicsi kéz könyörgőre vergődött az ölelésben. Menni akart.
De s moleg, erős férfi-kéz, dsco Mn, követelőn, forrón billncsclődöll e törékeny kicsi ujjskns. Most már nem engedto. Most már rákulcsoló, dott. És ölelte szorossn, szért Is. És nem sdott vissza semmit. Hiába kérte a kicsi kéz. Acélosan, keményen és mégis olysn vigyázva, csak hogy no fájjon — összekulcsolódtak sz erős meleg ujjak. S a kicsi, azé-dűlt, síró madárka vonaglott, vergő dóit remegve, — hiába, furcsa, bolondos bilincsbe verve.
Aztán (elfáradt talán) Issssn, pl-hegve, lágyan sirr.u t meg a forrón ölelő börtönben. Odssimult hozzá, t-s már nem bánta, ha ölelte, ha csókolta, ha égelto. s SZ erős, meleg férfi kéz mesélt
hslksn. némán — most mér megalézkodón I
— Saját tudósítónktól. —
Babóchay György és társai tudvalevőleg a két lemtolsó „nd ktvuLvaros, £özgyűlés összes határozatait megfeUbbezték A
l tanar.X nmnhnn .... ......Si
városi tanács azonban természetesen ^asióűaaZtZdh vult képviselőtestületi ülés határozatának mevsemLiJLTí -
beadványát. Babóchay most ez ellen felfolZ"Z7Í"ués7z
iratokat a varmegye ahspanjahoz való felterjesztését kérte
Babóchay György felfolyamodásában arra kéri az alispánt hogy a varost tanacs végzését változtassa meg és rendezel hogy a felebbezés Zalavármegye iörvényhalósáMozteríesztí s ífel mivel-szerinte - a váras ke%iselőtítülete TuZk valalasaban tullepte azt a határt, amit a polgárok teherb rlZ
elvisel.
A legközelebbi kanizsai lókiviteli vásár.
Nagykanizsa, julius 4.
— Sojit tudó,Hónktól. —
A város vezetősége tegnap felterjesztést intézett a föld-mtvelesugyi mtniszterhez, amelyben a legköíelebbi nagyítani-zsat lókiviteli vasár augusztus 21., 22* és 23. napjam va"ó engedélyezhet kért - Értesülésünk szerint a földművelő ugyt miniszter hozza fog járulni a lókiviteli vásárnak a fent-jelzett napokon való megtartásához.
sok azéma a 23 községben 481, közöttük 113 vetitelt képes előadás. Ot vetítőgép volt használatban. A vetitettképe. előadások mindenfelé nsgy szenzációt keltettek a faivak ban, ezeknek az előadásoknak volt mindig a legnagyobb hallgatóságuk. A beszámoló jelentések megemlékeznek az előadások hatáséról. Molnáriban, mikor az első előadást közhírré tették, a polgárok összesereglettek, hogy rnegbsllgassék s .programmal.\' (Nyllvénvslóan a képviselőválasztások előtt divatos
Erogrambeazédekhaz hasonló do-
>gra gondoltak.) Előadás után pedig aziránt, érdeklődtek, hogy mikor lesz újra Ilyen szép „predi kááiT Egyedulén a népművelési munka hatása alatt a nép több bizalommal viseltetik az előadók s általában az intelligencia Irént. — Nagybakónskon műkedvelő színtársulat, ifjúsági kór és tűzoltó egylet alakult a népművelési munka megindulása óta. Keczorlakon az első előadás előtt egyesek leszamarazták azokat, akik elmentek az előadásra, későbf/ pedig ezek lettek a leglelkesebb támogatói a népművelési munkának. Sormáson ze-
„Tudtsm, hogy el fogsz Jönni hozzám. Mert akartam. Mert el kellett jönnöd. Ne kérdezd te sem, hogy miért. — Tudom, neked sok minden fáj. Látod — nekem már nem fáj semmi. Cssk az élet. De az fáj — fáj nagyon. Az belegázolt az én gyönyörű á\'msim Isvaszéba. És nem lopott ki onnét semmit. Csak egy ilyen puha, kicsi kezet. Azóta Olt nem kél a nap. Azóta olt nincs száz szinU srsnypárás alkonyat. Csak liditces, sötét árnyékok búikéinak virágtól virághoz, nmilól mind-mind haldoklón, hervidtsn hullatja le a szirmát. Este néha nagy fekete köpenyjen látok Jönni valakit — zőr. gés léptei mind áttaposnak a lelke men. Belemarkol a szivombo. Olyankor végigszalad rajtam valami furcsa borzongás és a szemem lihegve, lázasén mered a szürke, álmafosztott tavaszba. És látom, shogy csontuj-Járói a földre cseppen a vérem. — Látod — ebből szüleinek azok a furcsa kis meródiék, amiket néha bolesirok bolondos strófákba. — És ez után a hideg, gyilkos csontkéz után jöttél el hozzám te — kicsi, puha kéz. És én éreztem, láttem, hogy a csont-kéz Ijedten fut — mog-
nekar éa dalárda alakult a népmü velési munka megkezdése óta. Zala-karoson a fiatalság az előadások hatása alatt a felnőttek Irént éa as intelligencia Iránt több tiszteletet tanúsít. Rendesebben köszönti ők<t ts minden téren Illedelmesebb, mint azelőtt. Ztlaszentbalázson az előadásokkal kapcsolatban felvetették a gazdák egy tejértékesltő szövetkezet létesitéséoek kérdését, (Igaz, hogy a kivitellel még adó sak maradtak I).
Az előadáaok tervel közül z. nagytréllóságu vallás- és közoktatásügyi minisztérium a kUkomázoml tervezetet fogadta legnagyobb méltánylással, mely a nagykanízaal titkársághoz érkezeit lelrst szerint mintaképül szolgálhat máa községekben ls. Hogy az előadások témaköréről fogalmat nyujihsssunk, közöljük a minisztérium által megdl-csétt tervezet pontjait: 1. Petőfi élete éa költészete. 2. A családi érzés Petőfi költészetében. 3. Petőfi .János vitéz" e. 4. A magyar népdalok szépsége. 5. Szemelvények Vörösmarty költeményeiből. 6. Arany „Toldi" ja. 7. Tompa nép- éa vlrégregél. 8. A tatárjárás l
meglibbenik a fekete köpenye — még sietősen, risdlsn megzörren a lépte. De fut-fut. Mert a ietarolr, megkínzott halálraszánl tavasz hori zontján kigyúlt egy kicsike IBz s a fényo színesen csillant meg egy har-matcseppen a könnyemen talán ezt a fényt egy kicsi meleg kéz hozta. Bátortalanul, titokban, tavaszi-mentőn. — Már menni akarsz? Már üt hagysz ? Hát menj I Nem foglsk bántani érte. Te szereled a leányos, fi-nom férfi-kezet. Az téged szeret boldogén — nagyon. Hát menj csskl No törődj velo, hogy egy fekete köpeny ssrka libbenve fordult vissrs a régi útra. Ne törődj vele, hogy egy csontkéz mohón, sietve zörren meg újra felém. Hiszen ez s fekete rém az én szerelmesem. Az én mátkám. Nézd I már indul felém — érzem — és hiv és elvisz magával. — Most eleresztelek — MenJI Menj kicsi puhs kéz! Ne találkoz vele!
S az erős meleg férfikéz egyedül maradt. S csak nézett a másik kellő után — kicsit szomorún, emlékezőn, amiot összesimulva beletüntek a kapuk alól, ablakok csendjéből leskelődő dermedt éjszakába.
a magyar azéthuzía étka. 9. Mé-
^tk r\'zf* " 10-
Széchenyi éa a jobbágyság Í.Lsz.-badltása. 11. Nagy-Ms^ro^ hegy éa vlzrajsi egysége. 12, Nagy-Magy.rors.ág természeti kincsei. ÍJ. Nagy Magyarország lakóinak "{prajzi ts kulturális éleit U. AUsttenyésztés. 15. Talajjavítás és többtermelét 16. A gyümölcsfák gondozása és nemesítése. 17. A szőlő ellenségei. 18. A bor helye, kezelése. 19. A vérbaj. 20. Az egé.z.ége, l.ka. 21. A lüdővéaz ellen való védek.,éa. 22. Az egész-s£ea és b.t.g gyermek. 23. A község területének fásítása. Ext ■ kitüntetésben részesült tervezetet Koronczat/ István képién és Uathe János tanító készítették. Koronczay káplánt azonban időközben áthelyezték Klskoméromból, azért ■ tervezet vslamelyes módosítást szenvedett. A többi községek elösdási anyaga la ugyanezekből a tárgykörökből volt merítve. Petőfiről mindenült tartottak előadást a ceiz-tennáriummal kapcsolatban. A történelmi előadások során történelmünk nsgy alakjai iránt Igyekeztek az előadók tiszteletet gerjeszteni a hallgatókban, továbbá az ösazetar-tásra buzdítottak é« a széthúzás veszedelmét hirdették.
Több községben voltak alőadá-•ok • falu 4a város harcáról, a különböző társadalmi osztályok egymásrautaltságáról. Általában a Mmteli cggség szellemét hirdették «z előadók a legkisebb faluban b. Molnáriban a magyar*horvát testvériségről Is tartottak előadást, ami a horvát lakosság nagy tet-azésével találkozott. Az előadáaok célja nemcsak a száraz ismeretközlés rolt, hanem ax is, hogy a hall-gatók lelkületét megnemesitsék, a nemzeti közőeség áa a kultura kér-dései\'jránf az érdeklődését felkelt-•ék. Ez megállapíthatjuk, hogy a kérgea tenverü magyar falusi nép, melyről sokan annyi roeezat szeretnek manapság összebeszélni, Igen nagy megértést tanúsított törekvéseink iránt
Az előadásoknak azonban nem csupán a falusi föidmivea lakosságra volt észrevehető hatásuk, hsnem a községek intelligenciájára is. A háború és a forradalmak nemcsak a harcmezőn, hanem idehaza a lelkekben U nagy pusztítást vittek végbe. Mikor a harcmezők elcsendesedtek, tovább folyt a harc itthon a lelkekben s ez a harc még elkeseredettebb volt, mint az igazi háború. Magyar pusztította itt a magyart s ■ gyűlöletnek ijesztő mélysége tátongott felénk minden oldalról. A forradalmak után közvetlenül legtöbb helyen gondolni sem lehetett a falu Intelligenciájának békés együttmükődé-sére. Azóta javuló félben vannak ezek a veszedelmes ellentétek, ma már a politikától teljesen mentes kulturális munkában egyesíteni lehet lassankint minden nemzeti erőt. Ez az általános megállapításunk úgyszólván minden magyar falura érvényes. Nem akarunk elmerülni a részletezésben, azért csak egyetlen példára szorítkozunk. Ilyen saj* nálatoa ellentét volt egyebek közt például Pac»a község Intelligenciájának tagjai közt is. A pacsai beszámoló jelentésből örömmel állapíthatjuk meg, hogy ezek az ellentétek szünőfélben vannak, mert azt látjuk, hogy a népnevelés munkájában a legutóbbi évben már együtt működtek az egyház, a közigazgatás és ax iskola funkcionáriusa!. Landi Ferenc tanitó mellett értékes előadásokat tartottak dr.
zalai közlöny
Beér Gyula szolgabíró, Grund látván káplán éa dr. Jvarouk László kőrorvoa. A pacsal előadások ve-aetőjének Landt Ferencnek, valamint a nevezett előadóknak a nagykanizsai fskolánklvöll népművelési bizottság elismerését fejezi kl. — Ugyancsak elismerését fejei! ki Rle/fling Alajos oroaztonyl plebá-noanak, aki a saját költaégén vetítőgépet vásárolt, hogy a nípmüve-léai munkában minél több ered ményt érhessen el.
De elismeréát érdemelnek mind* nyájsn, akik ebben a nemzetnevelő munkában rési tvettek. A neveket ezen a helyen nem sorolhatjuk fel egyenként, csupán róvid statisztikát közlünk róluk. Az előadók összes azáma 72 volt. Kőztük 36 tanító,
9 lelkéav, 6 jegyző, 5 tanár, 3 or vos, 1 állatorvos, 1 szolgabíró és
10 egyéb foglalkozáau. Sajnálattal kell megemlítenünk,
hogy akadtak olyan nagyobb községek Is, melyekben még az Idén aem lehetett az lakolánkivüll népművelési munkát megkezdeni részben az illetékesek nemtörődömsége, részben egyéb helyi akadályok miatt. Az előbbieket nem kívánjuk ez al kalommal még névleg megnevezni, mert azámitunk jövőbeli munkásságukra, az utóbbiak közül azonban megeml tjük Zilsazentmihályt. Ebben a községben azért nem In dulbatoi\'- meg intenzivebben a népművelési munka, mivel aa előadások sziobelyéül szolgáló népházat lefoglalták c«endőrlaktanya számára. Végül közöljük, hogy a nagyméltóságú vallás- éa közoktatásügyi mi-slaztérium a fentebb emiitett Isme-r átterjesztő clő«désok céljaira tizenkilencezer kerona államsegélyt utalt ki, melyből azonban cssk 15.400 koroua érkezeit meg mai napig a nagykanizsai bizottsághoz, a hiányzó 3600 korona még Zalaegerszegen van a vármegyei bizottságnál.
A népművelési munka egyéb ágairól legközelebb fogunk beszámolni.
HÍREK.
— Naptár i Julius 5 Z. Antal.
— Hivataloa óráink: A UadóhWaU] tKóut 13. BogoorUder p*k>U) hivatalos órái dUslftt fii 9 órától 12-lg, déluUa 3-tól 8-ig. Tstefea 78. — A ssaxfcnst&ég (Kéat 13. Bog«cri*i«r p*loU) hivatalos órü UUk ré-•séra diMőa 10 órától It-Jg. Telefon 78 A Meiós szwkauté díluUn 6 órától 8-ig a nyomdában (Főnt 6. as. alatt) fogad áa bármily ügybaa a aagyköaöoaág raodalkasáséra ált Toloíon 117.
— A fölapán holnap érkezik Zalaegsrssefra. Ifj. Tarányi Fe renc dr. Vas- éa Zalavármegye fő-Ispánja nyirlakl birtokáról holnsp Zalaegerszegre érkezik.
— Kállay minlazter csak a Háx azBneto alatt Jon Nagy kanlzaára. Illetékes helyen ma árról értesítenek bennünket, hogy dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter az indemnítáa éa a többi szőnyegen levő kérdések annyira lekötik, hogy Kanizsára való lejövetelét bizonytalan időre elhalasztotta. Mindenesetre azonban a Ház azünete alatt megtartja tervbevett nagykaniiaai beszámolóját.
— Doktorráavatás. A közelmúlt napokban avatták doktorrá a budapesti Tudomány Egyetemen Valdinger János huhóll földműves hasonnevű jogvégzett fiát. A kitartó szorgalom és fáradhatatlan küzdés jutalmát nyerte el dr. Val< dinger Jénoa. 1917 ben balkarját veaztette el. hősi csatában, a még akkor csak elemi végzettségű ifjú, Azóta lankadatlan szorgalommal, fáradtságot nom Ismerve végezte
A kormány a fokozódó drágaság miatt Ideiglenesen beszünteti az élelmicikkek exportját.
(Fővárosi .1 rktotőségünKtol.)
Budapest, jullui 4.
A magyar koronának zuhanásszerűen történt zürichi ér-léklemorzsolódása következtében eddig példátlanul álló drágasági hullámzás mozgatta meg az egész magyar piacot. Minden cikk ára olyan óriási ugrásokat lett, amivel ezt a gazdaságilag egészen lcgyöngllell csonkaországot egész slrukturájában meg-lngalla. Fokozza a helyzet veszedelmét az Is, hogy a magyar kormány állal kezdeményezeit külföldi hllelügy körül komoly bonyodalmakat okozott az a nemrég felfedezett puccsterv, amit ellenséges szomszédjaink )ól használhatnak fegyverül Magyarország ellen és amivel Magyarország hitelhelyzetét Igen károsan képesek ronlani.
A spekuláció természetesen vad dühhel vetelte rá magát erre a zavarra, amlból kifolyólag olyan ármozgásokat produ káli, aminek tovább fejlődését most már csak hatalmi beavatkozással lehet megakadályozni. A kormány a legutóbb megtartott minisztertanácson behatóan foglalkozott ezzel az ujabb rendülelü drágulással és elhatározta, hogy a legerélyesebb t end-szabályokat lépteti éleibe ennek az óriási aláértékelésl folyamatnak megfékezésére.
Kormánykörökhöz közel álló helyen munkatársunkat a kor mány drágaság elleni védekezéseinek mód|alról a következik szerinl Informálták:
— Újra és Ismételten azt kell kijelentenünk, hogy minden közszükségleti cikk a buza áralakulásához Igazodik. A buza körül történi folyamatos árfel-hajltásl manipulációk most is, hogy a korona Zürichben pontokkal esett, magukkal ragadták az egész magyar piacol, olyan mértékben, hogy halaszthatatlanná vált a legerélyesebb ha talmi beavatkozás. Katasztrófálls jelenség Magyarország mai súlyos gazdasági viszonyai közölt
1923. julius 5.
az hogy az Itthon kínált hazai termésű gabona Jóval dtágább a belföldi piacon, mint a környező államokat elözönlő ame rlkal és egyiptomi buza. Ezt a Jelenséget kizárólag a fékevesz • teli spekuláció okozta, aminek következménye az Is, hogy a magyarországi drágaság világviszonylathoz mérten Is katasztrófálls.
— A kormány minden bel\' politikai zavar dacára megfogja fékezni a spekulációt. Ugy hírlik, hogy épp a belsó piaci áralakulások fqntos Szempontjából egyelőre csak a kormányközi kereskedelmi szerződésekben konlln-gált kötelező exportszállítmányokat fogja engedélyezni, ezenkívül minden közszükségleti cikk exportját beszünlell. Ezzel egy-Időben a legszigorúbban ellenőrizteti majd az összes cikkek áralakulását, minden árfelhajtásl kísérletei uzsoraklsérletnek minősít cs példátlan szigorúsággal kívánja ezeket a bűneseteket megtorolni. Az élelmezési miniszter sürgősen megbeszélésre hívta meg a gabonakereskedők és malmok érdekképviselőit a gabonatőzsde áralakulásának ügyében. Elhatározott szándéka, hogy amennyiben bennük jóindulatu megértést tapasztalni nem fog, bezáratja a gabona- és terménytőzsdét, a gabona áralakulását a maga kezébe veszi és hivatalosan fogja a magyar korona vásárlóereje arányában Irányítani Elhatározott szándéka a közélelmezési miniszternek ezzel kapcsolatban az Is, hogy a rendelkezésére álló hatalmi eszközökkel fogja megakadályozni a rendszabályokat minden esetben követő árufelhalmozásokat és áruelrejléseket. Hiszi azonban a miniszter, hogy ezekre az Intézkedésekre nem lesz szükség, a termelők és kereskedők meglógják érteni, hogy Magyarország egész gazdasági léle van veszélyben.
el ■ gimnázium nyolc osztályát a silgorl.t.it sikeresen lerakva — doktorrá avatták. [A budapesti járásbírósághoz nyert beosztást.
— SxerkesxtöságBnkből. Du<-ookl éa aoltvadkerli Biky Zoltán jelei fővároai hírlapit 6 a mai napon helyettea szerkesztői minőség-ben lapunk szerkesztőségébe lépett.
— A népjóléti minlazter meg változtatta a rendőrblró Hé letát Havamé éa Pollik tlgyé ben. Annak idfjén résslctesen foglalkoztunk \'a l.ká.üzérkedés ml.tt feljelentett Havas Hugóné é. Pollák Jóíscf ügyével, kiket a kanlzaal államrendőrség klhágáai o.ztálya nrgyobb pénzbírságra Ítélt. Felelj-bezéa folytán az úgy a népjóléti miniszter elé került, amely a rendőr-blró ítéletét megváltoztatta és Ha-
vas Hugónét behajthatatlanság esetén 10—10 nspl elzárá.ra átváltoztatandó 2000 K fő- éa 2000 K mellékbüntetésre Ítélte, mlg Pollák József II. rendű terheltet . kibágás vádja alól az Rbsz. 1SS. §-án.k 1. pontja alapján felmentette.
— Zalatfolyóksxabályoxása. A Kerks, Csert, éa Vállok, folyók azsbálvozáss ügyiben az érdekeltek Bődy Zoltán alispán elnöklésével Ctömödéren értekezletet tartottak, mely alkalommal a szabályozáshoz való bozzájáruláa összegét holdanként 48 kg. búzában állapították meg. A folyók azabályozása a jövő hét folyamán veazl kezdetét.
— Telefon — SBJtörön. A sőjtörl telefon megnyílott. A központnak 12 előfizetője van.
— Uránia. J5m „A t tizek".
— A klr. Járásbíróság azt)
nete. Julius 16 án kezdődik a n.gykanirsai klr. járásbíróság nyári szünete, Qmely augusztus 16 lg tart. Ezen Idő alatt azüneteloek a tárgyalások. A azünldő alatt dr. Sarlory járásbiró vezeti a bíróság ügyelt.
— Elgázolt kanlsaal klafia. Egy letenyei kocsis tegnap délelőtt elgázolta Klskanizsán Geróca Ferenc három évea kia flut. A mentők sérüléseivel beszállították a közkórházba.
— Bauxit bánya TallándS rogdön. Tellándörögd határában (Tallándörögd éa H.llmba körött) nagy terjedelmű b.iuit(alumlnlum) bánya nyílt meg. Ezen bánya a bihail bauxit bányák elveaztése folytán egyedüli az orazágban. Nagyobb terjedelmű la és a minősége is jobb a biharinál. Több alumíniumot tartalmaz. A munkálatok már javában folynak. A német Junkera céggel (repülőgépgyár) kötött egyez-aég folytán az elaő vagon bauxitot a múlt hó közepén el is Indították Németországba. E nagyjelentőségű bánya felfedezése zalatn.i Sturműn Jóisef ezredes nevéhez fűződik,
— Fővároai gyermekek xalal nyaralása. A pscsal járásban Bosnyák Gízáné vezetése alatt álló „gyerm-knyaraltatáai akció" 200 főből álló gyermekserege tegnap érkeztek Budapeatrő! a zalaszcnt-mihályi állomásra. A gyermekek Nagykapornak, Misefa, Nemearádó és Zalaazentmihály községekben nyernek elhelyezést.
— Klgynladt bUtőkocal. Tegnap este a va.uti állomáspn klgyuiadt egy sertésekkel telt hűtő-kocsi. A DV. alkalmazottai éi a rendőrök gyors közbelépésének tő-azönhelő, hgy nagyobb kár nem történt.
— A tapolcaal Ixr. Iskola
lgazgató|a. A tspolczl Irr. Iskola-aiék a tspolczl Ixr. elemi iakolába Kálmán lzor tanítót igazgatóvá, Stern Irma tanítónőt heljrettea igazgatóvá választotta meg.
— A Tihany—Sxántód közli komp fen tartás a Bódy Zoltán aliapán Szántódon a Tihany—Szán;, lód közti komp fentartéal költségei ügyében tárgyaláaokat folytatott Somogyvármegye alispánjával. — Ezen Kompot ugyanis Zals- és So-mogyvárm. közösen tartják fenn.
— Rokkantnyugdíj ktflxe-tás. Hadirokkantak részére julius 5. és 6 napján. Hadiözvegyek éa árvák részére pedig julius hó 7. és 9. nspján a városházán.
— Zenélések xárórája a gyógyfürdőkben. A belügyminiszter rendeletet intézett Zals, Sopron-, Baranya, valamint He-vesvármfgyék alispánjaihoz, amelyben egyea gyógyfürdőkben a betegek és üdülők nyugslmát zs-váró mulatozást eltiltja, illelőlej a zenélések záróráját esti IC órában állapítja meg.
— Baleset Lelyetár József bábát! fuv.ros bort szállított s Zala-szentmihályi állomásrs. Kocsijáról többek segítsége mellett egy5 hektó-literes hordói csúsztatlak le, miközben a hordó elgurult a oly szerencsétlenül, hogy Letyetárt elülőlte a fején aulyosan megsebesítette. Fejsebét dr. Plóaz Sándor pscssi orvos kötötte be. AUspota válságos.
— Pusxtasientlásxló uj bírája. Pusztoszentlászlól kőrségl bírónak kóifelkláltáaaal Sslhás vánt, elöljárónak Koroknyai Jánost választották meg.
1923. julKu 5.
ZAU1 KŰ21.0NY
— Félreértések a Nagykanizsai Orvos Szövetség megalakulása körül. Isme retes, hogy a nagykanizsai orvosok még a mult évben tömörüllek és megalakították a Nagykanizsai Orvos Szövetséget. Ez a lény akkoriban sokak elölt ugy tiint fel, hogy a nagykanizsai orvosok meg akarják bontani az egységet s azért nem lépnek be az akkoriban alakult megyei orvos szövetségbe. A legutóbbi vármegyei orvosszövetségi közgyűlésén szóba került ez az ügy Is, amikor Is kiderült, hogy a nagykanizsai orvosoknak távolról sem volt céljuk az egységet megbontani. A szervezkedés csupán azért történt, hogy a nagykanizsai orvosokat egyellen táborba tömörítse, az egyesület egyébként és külön a tagok Is, tagjai a vármegyei szövetségnek.
— Szeptemberben megnyílik az tgfrHtgl polgári fin Iskolának mind a ni*y osz télya. Ctobor Mátyás ZVlseger-azeg polgármestere a „Zalai Közlöny" tudósítóját ugy Informálta, hogy a polgári fiúiskolának nem ciak ez első, hanem valószínűleg mind a négy osztálya meg fog nyílni a jövő tanév elején.
— Nem akad Jelentkező a fertőtlenítő tanfolyamra. A budapesti fertőtlenítő tanfolyamra Zalaegerszeg város részéről két olyan egyén lenne felküldendő, kik u kiütéses tífuszon már átestek éa fertőtlenltőkül való klképzéaüket és Ilyenekké való alkalmazásukat óhejt-ják. Jelentkező a tanfolyamra ed dlg még nem akadt.
— A véndorkSnyvtárak ki egéailtésa. Az általános Irányú "ép-, gazdasági- éa vándorkönyv-tárakat a kormány ki fogja egé szltenl és Ismét át fogjs adni őket rendeltetésüknek. Hogy az elmúl; időkben megrongálódott, vagy megfogyatkozott könyvtársk állapotáról a minisztérium tájékozódást szerezhessen, elrendelte, hogy a könyvtárak kezelői részletes jelentést ter-
A magyar kölcsön ügye.
A jóvátételi bizottság kolcsönügyi delegációjának programja.
Páris, julius 4. (Éjfélkor érkezeit.) A jóvátételi bizottság péntekén fog határozni a Magyarországra küldendő misszió ugyeben. — A misszió programját a francia, angol és olasz delegátusok hosszabb eszmecsere után megállapították.
zenész volt m;llette, ikivel szcr<* nádot sdott. Amikor Göllér elő vette revolverét, n zenész dulakodni kezdett vele, do a 24 íves erőteljes fiatalemberrel nem bírt. A lövés eldördült, a golyó a fiatal katona szivét fúrta keresztül. Holt testét a katonai csapatkórhátba szállították.
— Uránia. Míg m«, csütörlö kön 7 és 9 órakor 2 kitűnő vig jíték: .A 666 os rendőr", n Vígszínház müsordsrabja; „Diadalmas ifjúság", amerikai vldAm rom4nc.
— FUazerkereskedők figyelmébe. A kiskereskedelmi áruiitás rétiére 1923. jullus 4 tői kezdődő hatállyal érvényes irányárjegyzék átvehető Rosenfeld Adolf Fiai cégnél, Fő-ut 4.
— Flnlnternátus Szombathelyen, Jövő tanévre szóló fölvé telek megkezdődtek. Kószegi-u. 46
— Próbálja mag Ön la ét meKgyí-tédlk róla, hogy a KtLIPP ImUnyakötódéjé-ben békebeli anyagból készült harisnyák, toknlk a legurtónbbtk ét ugyanazoo izlnu ét minítégü punéiból bánnikot megfejel-batók, Siombalhety, SaíU Kébnío-olea 6.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, brilllánsolcsl, érmeket, alpacca evőeszközöket és dísztárgyakat legmagasabb napi árban veszek. — Frled József ékszerész, Sugár ul 8. szám. (Fő-ut és Suxár ut sarok.
i esszének fel a kezelétük alatt álló könyvtárakról. A Vármegyei lsko Unklvüll Népmüvegti Bizottság Zalaegerazegen) folfiivja őzért a könyvtárkezelőket, hogy a már régebben megküldött évi bejelentéel űrlapok felbasználáaával jelentések\'\' K asját érdekükben Is, mielőbb tegyék meg.
— A tapolcalak a cserkészeknek. A tapolcai járás közönsége a zalaegerszegi főgimnázium \'1 számú .Zrínyi" cserlfészcsipstá-«k ■ tá borosáé költségeire 300.000 koronát adományozott.
~ A zalaegerszegi bérko-MUok viteldíjét szabaddá tették. A Zalavármegyei Arvizegáló Bizottság tegnsp tartott ülésén a zalaegerszegi bérkocsisok viteldíjemelés! kérelmét tárgyalta. A zala-?««rezegl bérkoctleolc dljazabáaát ZaUegerazeg város területére sta->>addá tette, csak > vssuttól a városba vsló vitel diját 500 koronában állapította meg.
— Önjryllkoa Bnkéntea-őr-msater. GöUér Zoltán, a k.pos-vári 7-lk gyalogezred önkéntes-őrmester*, miután az estét együtt toltötto barátaival, egyik ház előtt szivén lőtto msgát. Az öngyilkosság elkövetésekor csak egy cigány-
A bécsi hajózási alkalmazottak passzív ellenállásáról.
Bécs, jullus 4. A hajózási vállalatok alkalmazottainak passzív el lenállása a dunai forgalomban mlo denütt erősen érezhető, nemcsak a Duna Gőzhajózáal Táraeség, hanem a MFTR hajóin la. A azemélyzet nem hajlandó túlórázni, ami különösen a gyorséru kirakásában okoz erős késedelmet — így például n Budapestről érkezett árut hétfő este helyett csak kedd este adták ki. A dunai személyhajók már az Indításnál Is több órát késnek, különösen a Bécsből Budapestre Induló hajóknak nagy a kéaéae, ami az állomásokra való megérkezésnél mindinkább fokozódik. Ma reggel óta a tisztviselő személyzet is csatlakozott a passzív ellenálláshoz.
Emelkedett a bankkamatláb.
Budapest, jul. 4. (Telefonjelentés.) Az Állami Jegylntózet mai üléaéo a kereskedelmi hitel kamatlábát 12% ról 18% re, az értékpoplrokra nyújtott kölcsönök kamatát pedig 19% r« emelte /el.
A jószívű pápa.
Ráma, jullus 4. A pápa elrendelte, hogy a Delinben, Heldáz pssa mellett elhelyezett török menekültek nyolcszáz gyermekét naponta az ő költségére tépláljék.
Kommunista szervezkedés - a Felvidéken.
Prága, jul. 4. A Narodnl Lfety jelentése szerint Besztercebányán letartóztatták Balaslik kommuniata párttitkárt. Vallomásából kiderül, hogy Beaztercebányán éa Zólyomban államellenes puccs készült. — Balaetik, aki a lap azerlnt a kom-
mün idején népbiztos volt, letsr-tóztatásakor a ctendőraég ellen lázította a tömeget, amely kl is akerta azabiditanl a caendőrök kezei közül, miközben kisebb őn-szeütközésekre ke ült a aor. A csendőrség házkutslásokat rendo-zett, melynek folyamán kilenc embert letartóztatott és egy kézlgrá nátgyárat fedezett fel.
KÖZGAZDASÁG.
A magyar gyáripar válsága.
A mostani súlyos gazdstágl viszonyok folyamányaképpen Magyarország legtöbb gyári üzeme válságba került. A veszély nagyságát ml tem mutatja jobban, mint az, hogy az egyes szakmákban, a nagyfokú üzem redukciók következtében, ötven százalékos vlatza-jesésok mutatkoznak.
I Legiulyoiabb a textilipar helyzete. Ha rövid időn belül gyökeres Intézkedések nem történnek, tönkre megy a virágzásnak indult magyar textilipar.
Hasonlóképen aulyot ii hazai nehézipar helyzete is, melynek kül földi adósságs tizennégy milliárd koronára emelkedett.
A bőripar azinlén erős megrázkódtatásokon megy keresztül, úgyszintén a cukorgyárak Is aggodalommal néznek a jövő elé.
A hazai 12 cukorgyár üzemi költsége, a mai koronaérlékelía alapján, 100 milliárd koronára emel kedlk az uj kampány folyamán és ha az Állami Jegyintézet ez ötazeg-nek legalább egynegyedét nem hitelezi idején, akkor a cukorgyárak üzemi élete veszélybe kerül.
Aszénkéneglgényiffk figyelmébe!
A Magyar Szénkéneggyár R. T. balatonedericsi gyártelepe üzemét megkezdte a igy előreláthstólsg a ttzőíőtgazdáknak a gyéritéahez szükségéé szénkéneg a jövőben kellő mennyiségben fog rendelkezésre állani.
Szénkéneg ; Igénylések ugy az egyeaek, minta bizományi raktárok réstérő! közvetlenül a m. klr. föld mfvelésügyl minisztérium szőlészeti és borászati főosztályához Intézeu-dők. At alsódunánlali mezőgazda sági kamara.
A vámgabona
»rát jullus hónapra a pénzügyminiszter a következőképen állapi-lőtte meg: rozs (kétszeres) 20.380 érp, 18.200, tengeri 19.900, zab 21.500. köles 24.000, tatárka 26.000, ociu 1200 korona.
Felemelték a cukor után fizetett kincstári részesedést
A pénzügyminiszter megjelent rendelete a cukor után járó klnw téri részesedéit kliogremmonként Ó98 koronábsn állapilja meg.
A tőzsde hirei.
(Saját tiKtóiilóok lelefoojelanlése.)
Budapest, jullua 4. A mai terménytőzsdén csekély forgslom mellett az árak változatlanok marad tak. Allomáaon mindazonáltal kitt* gyengülő a tendencia. Dunánluli buza 407—415 K között kapható, budapesti -parltásbsn 420 K nát fizettek érte. Roze lanyha, üilet-telen. Prima urasági áru szokvány minőség szerint 385, egyéb 375— 380. Tengeriben az üzlet kissé szilárdabb. Prompt áru 310, állomáson jullus végére 375-85 Korpa Budapesten zsákkal együtt 190
A mai tőzsdén már nyitáskor szilárdabb Irányzat alakult kL A nagy tömegben beérkexstt vételi megbízások következtében a tőzsde idő folyamán mindenkor as egyes piacokon a kereslet volt túlsúlyban. A spekuláció és bank kezek is nagyobb tételeket vettek fel, ugy, hogy az egéaz üzlet folyamán lendületes forgalom fejlődött ki. A kedvezőbb Irányzathoz hozzájárult a kosztpénz árának csökkenése Is, amelynek kamatai 5V(—5% száza lékig eatek vlaeza. As általános azllárd Irányzat alól csak itt-ott volt kitétel. Az utolsó napok né hány (ul értékeit réazvénye nagyobb realizálásokra 5—10 százalékig terjedő veszteséget szenvedett. Asok-nak nagy részét azonban zárlatig behozták. Az arbitrázs értékekben is nagy .üzlet fejlődött, kl. Zárlatkor a hangulat barátságos, forgalom élénk, Irányzat azllárd. Az utótőzsdén továbbra Is szilárd forgslom mellett keresettek az aibll-ráza értékek, de as Ipari értékek piacán la történtek emelkedések.
Valuták és devizák i
N.poUoi^eOO, Pont (UoJoo) 3877Ú ■ 3997J, Dollii (N.w-Voik) 3495-S7t6, -.-randa Irtuk (Parii) 508—ÓM, Márta (B«-Un) 5S0-6-60, Olaaz lila (Miiaoo) 363-384. Oittrik kor. (Béét) li00—1300, Lel (Boka-tart) «—46 50, Stokol 266—167 Svájci
Erul (Zürich) 1480—1640, I
CZétiáb)
VZ—93-00, Langy at máika (Valaó) 660—760. AmiUrdam 3440. — Koppenhága 1476—1576, KitilUánia 1373-1433, Stockholm 2348-8346.
Önt meg akarják téveszteni,
mert dobozban és csomagban olt/an pótkávét árusítanak, mely a valódi Franckhoz hasonlít ugyan, de mégsem a valódiFranck. hanem ennek csak megtévesztő utánzata. Ha azegyedülvalódiFranckot akarja, akkor csak olyat fogadjon el, amelyen gyári jegyünk a kávédaráló és teljes aláírásunk :
FRANCK HENRIK FIAI található.
ZALAI ígOZtÖNY
A budapesti tőzsde záró árfolyamai
A budapesti tőzsde délután 1 órai zárdérfolyamai a következőit:
Áll.madóeeágl kötvények
Aranyjáradék —
4\'/. kor. jár. —
4é/a koronajár. —
6V, hadik. — 5\'/,% hedlk.
4°/e nem. n. kor. jár. —
Bukok
Angol Anf.-M. b. B. Agrár Iparbank
Földhllelb.
Heaal
Hermea
Agrár
Magy. Hit.
Ingatlan
M. C.eh Ipaib.
Forgalmi Jelzálog Ker. Hitel Leazámlt. Majryar Német Ol.-M. bank Kö/p. Jelzál. Vároal bank Merkúr Oaztr. Hit. Kereak. B.
33000 27000
158000 60500 20000 38000 193000 85000 19000 22000 18000 36000 38000 13000 18500 8000 13000 100\'Hl 76000 450000
Takarákpáaztárak
Fourolor Gutmann Hazai (a Köröabányal Kronberger Llgnum (hifi) Amerikai fa Magyar erdő M. Lloyd Malomioky
Llchllg Uj Ofa Rézbányái Szlavónia . Naaici Vik. bútor Zabolai Zantal Uj Llchllg
Belvároai Ip.
Lipótvárosi
Fóvrroal
Köbánv. Tak. Állal. Tak. Hazai
Etaö M. Blzl. Fonciára Magy. Franc.
föa
18000 8-00 60000 3000 51)000 830000
75000
44000
Nemz. balee. Pannónia b.
Halmok
Bora. M.
Békéscsabai
Cor.cordia
Budapetti
Gizella
Hungária
Királymalom
Viktória
Tr. D.nubla
Törökszmlklós
Union gözm.
Bányák éa tágla-xyárak
15500 139000 66000 11000 1570O 355C0 1900O 8500 14000 9800 59cO 16KXX) 22000 40600 600000 9000 46500 46000
VdsmHv.k 4a gép gyárak
67000 25000 260OO 53000 31000 41000
94000 21000 10500
Kóburg
Csáky
Gazd. Ggy.
Fegyver
Franki
Ganz-Dan.
Ganz-Vili.
Klatarcaal
Györffy
Hofherr
Kaszab
KChne
Láng
Upták
Chaudolr
R.xL\'oyd
Még
Magyar acél B Iga fém Motor
Óíomárugyár Vegyipar Vasongyár Rima
Roessemann Schllck
Schuller T-udloff Wörner Ftblán va. Uj fegvver Uj Hofherr
34000 27000 71000 448000 35500 7150000 610000 37000 33000 841)00 32500 380.0 79000 151,00 90(0 10500 3350U 75000 78000 55000 15600 18000 50000 735 0 43000 55000 35000 34500 18c <10 1480(1 44500"
Nyomdák
Beocainl Bors. síén \' Sienllór. Cement \' r-szakl szén Sráazvárl Kohó
ltlván tégla Köb. gözi.
Drsache
Magnezit
Aszfalt
Alt. Kósi.
Kerámia
Nagyhét.
Salgó
Újlaki Urlkányl Uj kíazén
Falpart vállalatok
Merkutfa 10100
Egy... fa 23200
310000 120000 38000 95000
185000
305000 24000
95000 680000 38000 860000 45000 78000 272000 42000 430000
Alhenaeuni
Franklin
G\'obua
Kunosay
Palira
Révai
Rlgler
98000 220000 17250 10500 40000 50000 42000
Köxlokedé.t vállalatok
Adri. Atlanlika
Közúti Vároal Bur
Déllvaaul ■ Levanta Mlatolcl vili. Nova
Államveaut
Ttöazt
Mflr.
Különféle, vállalatok
Béni B assói Chiooln D.nica
Diana Ejlsz Ejy. Izzó T-xlli Papír
Siövö Kóló Spódlum Temeai sr. Kelten Fiumei rizs Flóra
Fővárosi >ör
Goldbcrg.
Gichwlndt
Halkereak.
Mü\'rágy.
Hungária az.
Juta
Kábel
K-irton
Kegievlch
Keleti Murányi
Királyautó
Királysor
Klein
K\'otild
Óceán Polgári sör Krauaz stesz Liget sr.an. M. Cukor Lámpa Auer
K. és lenipar ó.teimelő Pomut Gumi S\'slá.ni Váauli forg. Maioal pet. Metög. Ip. Ui Mezög. Olajipar Pann. »ör Phöbua Püspöki Royal szálló Schwirlzer Szeg. kender Silkra Stutn ner Telefon Tem. sör Töiők Turul cipó Unió silnh. Szolnoki Vasm. vili. Vili. pezajö Z.gyvapálf,
Uj Bónl Mezőh. cukor
42000 175000 24000 57000 9200 14100 198000 11300 21000 33000 109000 30000 270000
67000 18500 42600 122000 13500 170000
67000
5850O 89H0 33000 4800 29.100 17500 54000 32000 i 124000 40000 16000 1050000 91000 65000 38000 130000 125000 73000 1650U 94000 33COO 200000
64000 14250 18500 17*00 4HOOO 21000
41000 540000 61000 30000 10000 350OO 8300 11500 28500 16000 3600
116000
345000 40 00 24250 25000 17500 49000 320000 18500 75500 248000 55000 130000
Légazeaz
Bárdi
Baróli
180000 9000 7800
Nom hivatalos árfolyamok
Fabank —
Forrata —
Ltoyd bank —
Just —
Winternltz —
Corvin film —
Kopetzky —
W.rcsdoifl _
Amerikai —
Bpesti bank —
Böhm hordó —
Elővételt Jogok
Acél jog —
Osztrák hit. —
Zürichi zárlati
e«iu. 0\'3r. Amiteid-m lloluodt- 224 50, .•w-York 576 75 l.oudon M68 fár. H30 Mit.no tSCt), Prága 173*. Bada pcat 06 50, Zíwáb bio, Varaó 45. WU-OSI 00. S*5n.S50, O.alrák bíly 0 81 50
Termény Jelentééi
liuaa (TlsaavUákl) 41500- 41750, eny.b 41000-1250 ion 80500-3100" Uk.rminrir,. 2U50O-0500 tór 1Ő5OO.7500 eab 3Bi> 395 0 tengeri :i20\'0—32500, lepea 75000, fcorj. 18500 -19C00, kölea —.
Budapesti állatváaóri Marb.hu* I. r. ofcéiabM 2600—2000, hátolj. tft»- 3200, alaje 2470—2550, II. r. o*ái*b« , 2170--450, hátulja 2Z50-500, eleje 1050-2100 W<w.nJát marba i 1. r. ená«ab.o 1700-2000 borjú (őlótt Mrb) 2015 3000, Készlet: Na rj iraiha 16, eladia, 15 — Növendék a»tt-.» — aUdáa —, borjú 30. aUdá.30, Marba oii 3700-3900, borjúból <20 - 4600
Scrtésvéaér i
fr.lt>a)Ui 960, Elk.lt délig -<00, Olas -tíUaép 3200, Kónnyil 2800, l.r. 3400, II 2800, Z.lr 5000. Saalooita 4200, Uh. hui 2700
1923. juliua 5.
Jöttem
láttam - győztem |
FEMINOL
fémtifztltószere
C jáil|i: NEtCZEG GÉZI. UJMttST
Mintegy 10 drb garanlilt jókarban Uvó kén
széna- és szalmaprés
cm!1«r cgyankáet la eladó. — Bévebtet POLLAK M. IMI
Kőszsrkcsztő: zeéri Pósclt Oéza. ■"elelós szerkeszió Benedek Rezsó. Kisdó : Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Apró hirdetések.
Minden aaó 20 korona, vastagabb belAvcl 0 korona. Altáat keresőknek M aaAialék □ redradnr. Va.ár- é« ünnepnapokon 100 felár. I.egklsc bb hirdeti• 10 aaó
IVi-virosI hlrüfirO. WiitWr« kl.U.ntcj»r»to, vil-lár.j.llt^itánH \\ÍC<\\\\ k«rc« ori cu]|^etl, Krti hiszk slftny
íaruics Htt-Jt. ••Ainii h*»ís.»p<irr. . il.tr., I 1*44 Ul«.U), .ionnál U-
lóltóslrfia f su4.il laktoaal, Ui<K%*c <ol;tin tu\'.s>4-».
slrjlKu «l«dA. 13Sv<Lt<I Ms<,»r uKa j

__?e»7
lláxuioatui, aki uinlal liO, nép wi hilUn M-tlr IJnKMii ftt tinísMl. lr<jfn f«t»s és v!U<i-Ilsssl klrttMiV Csak olyanok jaltntkvaMnek, k-k a rott UnoMt«m*k Uklwkn tutéU iu^cdkMik. N«v <s pouws ri:n. css)i41 áUalot !■ rsc/rnck(k uliai UáletMU a kUtWtlTauIlsJ.
Klc««r4ln*iu ríjeU. tlpum, tle l(ea j» kari-ui Sin<« vanégépctncl rtr.siKsMlecr le<«laW> llruaura. Cim • kiafebivjlalUn.
ki"dftl». UB*,"lk 1II,in<1\'J Uiuailiut. Cím
MH»ál. lr. >S{J Mrt>« kentek /.latníoíUn, Uriteiy OA^jkóia^lKzt a.at6<* *a«, bá^rxfy más a.ak-
n.tUA fciUut. Címeket ármetjelWHtel a V|«J«M.st.lt.
JUMPER PAMUT
as Aaaa.a dlwatszlnakban a tag. nagyobb válaeatákban kapható KLEIN JÓZIEF Él TCITtftRE nölkalapétkáslmunka Ustattban
NEM FAJ FEJE
éa a liba, ha • Daák-tér 1. u. alatti clpö-Uilalban
rondáit kjtiuóUu«l»óiaiKjü aíiya^.ból kéttull
ARGENtféi*
cipót hord Javllasok gyorsan «t*kvzoh«ln«k. Kóazal varrott doplatalj-u
SZANDAL
mar meg-tendclható
kl U] forgalmi adókőnyvek
melyeh pontosan a forgalmi aóóhiuatal elfilrásdnalt megfelelnek
Fitchel Fülöp Fiai
Köny-kerBsKedésíben
kaphatók.
FIGYELEM I a »»* aik»
forg.lati adókttnyvnek a lovatk»wi napi aártatl romokat k II ur Utaiaaal:
beuétel
pénztórkönyu napló
árucsere összesen adómentes adóköteles
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
>ls«aaat*k karaadasl vállalata C
MHiM és HM): NAGYKANIZSA, Magyar-utca «. axam. BUOAPCtT, 6-utca 38. - TiMmi MV13
Ralftífön tarftinlr* r** r<» .r—n.rákal. eatOH-
ItsMttte auakéMakst sz.ksi.ra.s és olcsón wHilüsf. I
Iskolakönyvek bekötését
legolcsóbb árban vállalja 1 áp-u nk nyomdája •
Fö-ut 5» szám alatt.
Nyomatott i
Nagykanizsai Nyomda 6s Lapkiadó Vállalat könyvnyomdájában/ Nagykanizsán
62. évfolyam 151. ■»<m. Nagykanizsa, 1923. Julius 7. Szombat Egyes szám ára 40 korona.

politikai napilap
<.iltlMlll| M Kla4tu«aul f4»at liMrarbu-T«)«f«a IS. aaáoa.

Uud>i>Mt4 u«>k«ul4ií( i TH, kar. Ak*tra-ute» aj. a TaUfon.aám Jó.acf 73-ttl.
Kian..M*J arai H„ Mrm 804 rn, naptár,. liM K HudapaaUn kapható Ankar-kOa ». a a. <lol.áuy ArutUbau
Szövetkezeteink szeretw jr mezőgazdasági hitelnyui-\' fásnál.
[rU Dr. HorrAth Jáno. g.xd.sigl 15-Lnlco., . M.Ky»tor.iÍRt Sróv.tk.iotck SlövaUé,. Igazgatója.
Amikor mezőgazdasági hitelről bo-szélünk, a közönséges életben ez eleit nem szoktunk Jelzáloghitelt érteni A Jelzáloghitel terén egyébként s.-m volt aohaaem panasza a kis gazda osztálynak som. Az Orazágos Központi Hitelszövetkezet és a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete s jelzáloghitel Igényeket közmegolé gedésre elégítenék ki és nem ok né-kOl vigyünk büszkék arra, hogy jelzáloghitelünk a nyugati államok Jelzáloghitelével nemcsak egyenlő színvonalú, de azt sokbin felül Is mula.
Hogy egyes külföldi államok bevált példájirs kell-e nekünk jelzálog-hlielrendazerünket éa ha Igen, ml-lyén formában, revízió alá venni. Illetőleg megreformálni, az más kérdés a lalán nem la áll szoros ksp-latban mczőgazdaaágl hitelnek most időszerűvé váll problémájával. Mezőgazdasági hitei alatt rövid lejáratú, inkább személyi, mint tárgyi hiteleket kell értenünk és In sz ingó jelzáloghitel megvalósításával vagy a w.rranaok rendszerének törvénybe-iktatásával meg is vsksiljuk, a rövid lojáralu mezőgazdasági hitelnek a személyi biztosítéknál erősebb garanciát nyújtó válfaját, egyenlőre még ia csak a személy! mezőgazdasági hitelek azok, amelyekre első sorban gondolni kell a kormánynak és a törvényhozásnak, akkor, amikor a mezőgazdasági üzemeket kölcsöntőkével szándékozik klolégiteni.
Hs ez a hitelnyújtás meglőnénk, a már bevált fsiusi szövetkezetek nélkülözhetetlenek lesznek és lalán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a hitelszövetkezetek csak moat fog-Ják Igazán betölteni azt a hivatást, amely reájuk várt
A személyi hitel nyújtása ugyanis csak akkor nem kockázatos, ha a hitolfolhasználásának ellenőrzése lehetséges és ha a hitelező az adóst személy szorínt ismeri, annak egyéni tulajdonságait is mérlegre leszi akkor, amikor kölcaönnel segíti kl A kis emberek, a falusi kisgazdák hitelszükségleteinek kielégítésénél éppen ezért rendkívül fontoa szerepe vsn a szövetkezőinek. Hiszen a hitelszövetkezetek alapszabályai szerint a szövotkezoljgszgstóiága oddig Is köielea volt a \'hitel kérvény benyuj lójának egyéniségét is figyelembe venni és ezenklvUl moggyíződíst szerezni arról, hogy a hileltőke valóban az Illetőnek gazdaságában r.yer
[hasznos bofekletésv . Ha a mezőgazdasági hitelek nyuj-
fásánál mellőznék a Jól bevált hitel-i zövetkezeteket, akkor nemcsak a hitelezés biztonsága lenne Ingatagabb alapokon nyugvó, do megtörténhetnék a mezőgazdaságnak nyújtott hitel esetén az is, amit az iparban és a kereskedelemben gyakran ta p.sztalhallunk a közelmúltban, hogy
a kapott pánzt nem luszoos berek-telisekre, hanem spekulációs üzletekre fordítják. Már pedig a mezőgazdasági hitelt a köz érdekében csak annak a kisgazdának szabad adni, aki azt valóban saját üzemében gyümölcsözteti. Minden más hitel nélkülözi az erkölcsi alapokat.
Belgium közvetít a Ruhr-kérdésben.
Anglia és Franciaország kibékülése — szükséges.
Gazdasági válság Belgiumban.
Páris, julius 6. A Petit Párisién jelentése szerint Belgium a legközelebbi napokban meg fogja kísérelni, hogy közeledést hozzon létre Franciaország és Anglia között. Belgium gazdasági helyzete ezidŐszerint sokkal kedvezőtlenebb, mint Franciaországé, miért is Belgiumnak érdeke, hogy azt a válságot, amely a Ruhr-megszállás következtében előállott, a lehetőség szerint megröviditsp. A helyzet azonban nem javult, ami kifejezésre jut a belga frank esésében, nemcsak a fonthoz, hanem a francia frankhoz viszonyítva is. Ilyenformán kétségtelen, hogy a belga Igormány már a legközelebbi napokban erélyes akciót.ioÜft^hogy, va&y a némel ellenállást törje meg, vagy pedig létrehrozza a szövetségek kőzött nélkülözhetetlen megegyezést.
Nagyarányú kommunista Ssszees-küvést lepleztek le a fővárosban.
Budapest, julius 6. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) Jelentettük tegnap, hogy • fővárosi rendőrság nagyarányú kommunista összeesküvésnek jött ■ nyomára, amelynek szálai a vidékre is elvezettek. Mára teljesen tisztázódott a nagyszabású összeesküvés minden részlete a nyomozó tisztviselők előtt. Megállapítást nyert, hogy kommunista agitátorok mintegy 600 millió koronányi összeggel, röpiratokkal és nyomtatványok kai ax ismert földalatti szervezkedéssel kommunista pucs
csot terveztek. A kommunisták rendes gyülekezőhelye Angyalföld volt, ahol hoteken keresztül
nap nap után tartottak titkos gyűléseket, amelyeken részlete-sen megbeszélték az összeeskü-
vés minden pontját. A rendőrség emberei heteken keresztül, anélkül, hogy a kommu \' nlsták tudták volna, figyelték ezeket az összejöveteleket és a tegnapi nspon
letartóztatták mindazokat, akik a kommunista agitátorokkal összeköttetésben állottak és tö lük pénzt és nyomtatványokat
fogadtak el. A budspesti rendőrség eddig hetvenegy személyt helyezett Őrizetbe, a letartóztatások azonbsn tovább folynak, ugy, hogy körülbelül száz-százötven egyén kerül ez ügyből kifolyólag börtönbe.
Az ekrazitrejtegetőket szabadlábra helyezték.
Budapest, julius 6. (Telefonjelen-lés.) A legutóbbi ekrasit elrejtéssel kapcsolatban Őrizetbe vett kilenc egyént, névazerlnt Kevrig Mártont, Weiober Sándort, Cxigány Sándort, Jóob Fancsali Győzőt, Márfl Józsefet, Tarnovsiky Pált, Mayer Ösz-kárt, Stahó Szevért éa Líng Edét a vizsgálóbíró ma sgabsdlábra helyezte, miután beigazolást nyert, hogy semmiféle bűntény elkövetése nem volt a céljuk éa igy őket csak mint robbanóanyag eűejtőket, kihágásért lehet felelősségre vonni, oz azonban nem kívánja az előxe-tea letartóztatást.
Sztrájk a OV. székesfehérvári állomásán.
Székesfehérvár, julius 6. (Telefonjelentés.) A Oélivasut fehérvári műhelyének munkásai a mult hét végén bérmozgalmat indítottak és szerdán sztrájkba léptek. A Déli-vasut igazgatósága elhatározta — hogy ha a sztrájkoló munkások szerda reggelig nem kezdik meg a munkát, ugy kizárja a műhely ösz azes munkásalt. — A munkások a sztrájk mellett döntöttek és tegnap délután tartott gyűlésükön már a fütőházi alkalmazottak is csatlakoztak a sztrájkoló műhelymunkások-hoz. A helyzet óráról-órára jobban elmérgesedik s a munkásáig magatartása oly fenyegető, hogy tartani kell, hogy a sztrájk esetleg a Déli-vasút fehérvári üzemét egészében megbénítja.
Massaryk elnök Párlsban.
Prága, julius 6. (Ezpressz távirat.) Benes külgyümlnbzter ma Párlab. utazott, hogy Maaaaryk kőztáraae-aágl elnök párisi útját előkészítse.
Nyugtalanság a spanyol hadseregben.
London, julius 6. Madridi jelentések arról beszélnek, hogy a spanyol hadseregben nyugtalanaág jelel mutatkoznak. A kormány hozzájárult ahoz, hogy a marokkói katasztrófa ügyében parlamenti bi-zottaájot küldjenek kl, de az elégedetlen és forradalmi elemek Agullera tábornok vezetésével, aki a legfőbb haditanács eloöke, a blzttaág kiküldése ellen foglaltak álláat. A tábornok Sanchez de Toca volt azenátual elnökhöz sértő levelet Intézett. Azt hiszik, hogy a hadiOreg Agullera tábornok mö-göt áll.
A nemzetgyűlés költségvetést.
Badapést, julius 6. <Tet»foujalen téa.) A nemzetgyűlés m gazdasági bizottság jelentése alapján ma jóvá hagyta az 1923-24. évi költaég-vetée előirányzatát, amely 424 millió 900 ezer korona, tehát csaknem félmilliárd. Ebben az öaazegbsn a atemélyl kladáaok nincsenek benne.
A nemzetgyűlés ölése.
Budapest, julius 6. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) A nemzetgyűlés mai ülése tlz óra után néhány perccel kezdődött. As iodemnitásl vita első szónoka Rupert Rezső, aki a klsantanttal való kibékülés fontosságét hangoztatja. A dolgozók érdekében, demokratikus reformok megalkotását tartja szükségesnek.
A biróság Intézményét ellenzéki oldalról senki sem támadta, csak egyes, ellentmondó ítéleteket tettek kritika tárgyává. A birói kar egyes tagjai a munkásokkal szemben elfogultan Ítélkeznek. (Nagy zaj.) Több bíró tagja az Ebr*dő Magyarok Egyesületének. Természetes tehát, hogy nem lehetnek teljesen elfogulatlanok.
Ezután rátér az iodemnitás taglalására. A kormány pénzügyi politikáját kifogásolja. A termelésre nincsen elég pénz forgalomban. A Devizaközpont, ahelyett, hogy a kereskedelem segítségére lenne, teljesen megfojtja a magyar közgazdasági életet.-Aa Indemnitást nem fogadja el.
Rupert beszéde után ax elnök napirendi javaslatot tesz, smelynek elfogadása után az ülés háromnegyed két órakor véget ért.

ZALAI KOZLOrff
_ Az antialkoholizmus az em-t béri haladás szolgálatában
I 6 lm: Dr. Nenmann Henrik orvos.
a Az alkohol ellen való küzdelem I az emberi haladig szolgálalibsn I nagy is jelentős szerepet tölt be. j A foivilágosodollságérl, a szellemi is I testi szabadságén, egyének és népek i felszebeduláaáirt, a békéért, az t anyagi megerősödésért, a jóléiírf való harc, munka és törekvés el aem képzelhető jelenleg az alkohol ellen való küzdelem nélkül.
Nagy kérdés, hogy a viiighibortl egyáltalában bekövetkezett volna-e; ha Európa is állatában a világ népei nem lettek volna kere»2tUI-kasul alkoholizálva, Illetve alkohollal megfertőzve, például csak Németország nem költőit volna a háború elélt évente mejdnom négy milliárd már kit alkoholra i> ha Franciaország a lakosság arányában nem kóltöll volna ugyanekkora összeget. Mindenesetre a világbéke szempontjából aem közömbös az alkoholkérdis. — Tudtommal a diplomaták illslábsn a háború előtt nem vollak antialkoholisták, pedig, hogy mit jeleni a leljos éa lanóa józanság a nemzetek éa államok egymásközti konfliktusainak és irdekösszeütközéseinek rendezésénél éa elinlézéainéi, azl még az egyéni élet perpatvarainak elintézési módjából la tudjuk.
Bármennyire is igyekeztem o rö vid értekezésben az antialkoholiz-musz nagy jolenlőségét az embori haladáa szolgálatában híven vázolni, mégis csak behatóbb is kiterjedi tudományos is történeti ku stások éa hosszabb tanulmányok ludnák e mozgalom nagy horderejét ennek teljea egészében éa kellőképpen kidomborítani. (VigM.)
Mltfabct a .Prohoblíio* etoil orvosi ■asMaphen.
A zalai partról.
Keszthely, jullus 6. (Saját tudó-silónktól.) Leszakadt . jó őr.g keszthelyi móló. Nagy azél tombolt azoo az éjjolen. Végigszáguldott a Balatonon. Sorra cibálta . park azázados fáit. Nyugtalan ímu caendtelen éjszaka v<jlt. S a sok vih«rt megért móló reggelre megrokkant. A klkötöhld vagy négy métere, azakasza beleroppant a hullámokba, derékben törött ketté A batalmaa gerendák fáradtan, tépattea buktak a vízbe. Tátongó, öaaz^viaaza üresség fogadta a eé-tálókat. Nem lehetett a korlátnak dőlve nézni kl a naplemente <zer-nyl szinébe, át . somogyi partra, ■Msaz., a caendbe, alkonyatba bur-kolózó gyenesi bsgyekre.
Most aztán azétazedlék az egé asat és buzgón folyik as egéaz móló egyébként ia üdvöa éa régen várt tatarozása.
1896-97. években azabtak par-tot as akkor még éa addig vairv 200 méterrel kiljebb szabadon játszó hullámoknak. Akkor épültek a parti azáUodák, . eaigetfürdő. Akkor épült a móló Is. Azóta vlzalattl részel javitva se vollak. Ennek kö-azönhető, hogy ma 4-5 milliójába kerül a megyének a renoválás, mert a közel 30 évea gerendák a goodozatlanaág folytán tönkrementek. A vármegyei éplléazetl hivatal azimitáaa: a kikerülő faanyag ujr«-ácsoláaával nagy mértékben caők-kent.nl a kölleégeket éppen emiatt csak nagyon klemértékben elkerült.
Lajs tehát újra erős, hullámok kai dacoló móló. De mikor lesz
Kiket Juttatott földhöz Nagykanizsán azOrsz. Földbirtokrendező Bíróság?
.............— Saját tudósítónktól. —
1»23. jullu, 7.
Nagykanizsa, jtilius. 6. Az Országos Földbirtokrenderő Bíróság általunk legutóbb közölt Ítéletében 436 egyént juttatóit földhöz Nagykanizsán. Ezek kőzött szerepel 82 hadirokkant, 39 hadi özvegy, 21 földnélküli, 157 törpe-és kisbirtokos és 137 közalkalma zott éa kisiparos.
Ktshaszonbérlclhez jutott: 55 föld nélküli, 101 törpe- ée kisbirtokos, 177 közalkalmazott és Iparoa éa 8 lyugdljas.
A tárgyalóhlzotteág egyébként házhelyjuttatáshoz ajánlott 40 hadi rokkantat, 14 hadiözvegyet, 17 földnélkülit, 2 törpe- éa klablrto-kost, valamint 26 köiazolgálatl alkalmazottat éa iparost.
A Kanizsán földhöz juttatott egyének a kővetkezők:
//n csoport: Hadirokkantak.
oégjnzögdl Hántó rét
1 Luiztek Sándor
2 Vajkovlca Antal
3 Nagy Ferenc
4 Herjávecz József
5 Berke József
6 Gáspár Antsl
7 Tóth József
8 Gozdán György
9 TUler György 1? Varga György
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
11 Domina Zsigmond
12 Flumbort Józaef
13 Kocsis József
14 Popesnyák Ferenc
15 Farkaa Józaef
16 Légrádl Ferenc
17 Száry János
18 Vadáaz Jánoa
19 Horváth János
20 Hollender Jézaaf
21 Polgár József
22 Hári János
23 Bsj Boldizsár
24 Vlld Lsjos
25 Dóczl Andor
26 Huzml Mihály
27 Farkaa Kéről,
28 Adám György
29 Németh Kálmán
30 Görög Károly
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1600 800 1200 1600 1200 — 1200 1200 1200 — 1200 — 1200 — 1600 800 12C0 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 - 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 —
nígyil-jgöl
L31 Bentzlk József
32 Síri György
33 Kiss Sándor
34 Polal Ferenc 55 Kovács [alván
36 Porubazky Józaef
37 Mayer Lajos
38 Imrei József
39 Husz János
40 Ötví. Károly
41 Sxmodlcs József
42 Kálovlcs József
43 Cierpnyák Alsjos
44 Kotoyek János
45 Horváth János
46 Sneff G-őrgy
47 Laki litván
48 Molnár Józíef
49 Borsos József
50 Sifrán Lsjos
51 Galba István
52 Andri János
53 Varga Józaef
54 Magyar Lajoa
55 Dómján János
56 Vargek Simon
57 Kőő Jánoa
58 Hzuer Jánoa
59 Ágoston Flórián
60 Kolompár Flórián
61 Acs József
62 Benkő József
63 Psp József
64 Vellák György
65 Slmoncilcs Mátváa 1600
66 Tímár János
67 Horváth Pál
68 Rózsa Sándor
69 Kosár János
70 Nóvák Józaef
71 Ksszáa György
72 Födő Péter
73 Hoffmann Ferenc
74 Simodics György
75 Herczeg Károly
76 Kovács József
77 Trojnár Jánoa
78 Gyuranecz Károly
79 Horváth György
80 Kováca látván Dolmányoa Ferenc Krémer István
tlicAá rét
1600 800
1200 —
1600 800
1200 1200
1600 800
1200 1200
1200 1200
— 2400
1200 - -
800 800
1600 —
— 800
1200 1200
1600 800
1200 1200
800 800
1200 1200
1600 800
1200 1200
1200 1200
1600 800
1600 800
1600 800
1200 1200
1600 800
1200 1200
1200 1200
1200 1200
1200 1200
1200 —
1200 1200
1600 800
1200 1200
1200 1200
1600 800
1200 _
1200 1200
1200 1200
1200 1200
1200 1200
1600 800
1200 1200
1200 1200
1600 800
loOO 800
1200 1200
1200 1200
1200 1200
1600 800
1200 1200
1200 _
1200 —
már a klkötőhldnak hivatása la a régi? Az ul pilóták látják , még azt a forgalmat, amit a régiek láttak ilyenkor-tájban valamikor? É. mikor leaz ténnyé az öreg móléval egyldőa határozat egy h.rmadlk parti szálloda., épltéaére ? Él az a még nagyobb koncepciójú határozat, mely Keezlhelyen éa Balatonfüreden kereakedelml kikötőt építeni mondotta kl ? A helye azóta Is megvan. Es vár türelmesen.
Talán jobb Időket. Talán uj ve neráolót. Amelyik tudjon kincses-bányát látni végig . ,.|,1 p,rl0. kon. Nemcsak látni, hanem neki feszülni a munkának érte. Megmu tatnl a csonka hazának, hogy nem vwzett el minden. S a, efve»zett fürdőhelyek helyébe odaálütani a magyar tenger áldott partjait.
Hlazen, ha valamikor, ugy ma azázazoroa köteleeaég megmaradt nemzet-vagyonúnkat akár áldozatok árán la kamatoztatni. Hlazen a legezebb gyöngye a miénk annak, ami megmaradt i a Balaton.
S ezt ölbetett kezekkel megérdemelni nem lehet.
-Híjává,. Hazánkban sok helyütt volt többnyire kisebb, he-*\' 5\'i"°\'í.k*.n kll,<M,r kivataroa
ÜTk-ÍS l i Tu n\'omii"> meleg Idő várható helyi zivatarokkal.
A primadonna és a borbély af fairje
Zalaegerszeg, jullue 6. (S.jáTm-dóaltónktól.) Ugy láttuk éa hltlük, hogy a lovagi három erésy egyike a nőtisztelet, mlndlnkább\'kezd elveszni, vagy máaként mondva átalakulni a mechanizmus éa az anya-glaaaág hatalmaa, első századába de ez a kla eset, amit alább adunk, csattanóan blzonyllja be tévedésünket.
Mint már jeleztük volt, jullus 2-án cate a zalaegerazegl azlnházban, amíg a kőzönaég feazültan figyelt a dráma egy jelenetére, tul a ku-isszákoo játszódott le egy sokkal izgatóbb darab első felvonása.
Kertal Ilka színésznő jelenésére várakozott, mikor egyezerre vad éa szörnyű zaj riadt fel a férfi SltSzS-böu — „Kl az, ml az ? Vagy ugy." , Gáspár, a azlnbázl
borbély beazéll, de ugy, mintha egy ezred aüket bakát vezényelne.
Kertal aiólt az érces hangú borbélynak, hogy méraékelje majját klué, mire az elbusult hsragra gyulladt a ha lehet, még valamivel fokozta hangja csengését és olyan szavakkal ajándékozta meg a azl-nésznőt, hogy a legkurucabb csendőr Is slíva fsksdt vagy legalább la elpirult volna.
A szlnéaznő, akinek ugy a mo dor, mint maga a borbély Is érthe-
tőén visazatetaz.lt, rendre utaaltott.
Gáspárt. De Gázárral már „lm lehetett blral. Tovább dobilla a azóvlrágokat. Kertal .kkor enyhín éa szeld női méltósággal ennyl, mondott: „Kuast" S mivel kővel kezett a jelenés., a azlnpadra távozott.
Gáspárt ez a rövid éa energikui visszautasítás nem hozta kl a aod-rából annyira, hogy abba\' hagyt, volna a kiebáláet, aőt a távozó után zengte :
- Megállj, t. . . . _ De „em, ezt már elengedjük olvaaólnknak A második felvonia Kertal távo-\' zása ulán játazódott le. Gáspár mint az őrült, kl letépte „láncil"\' utána rohant a vad éa mindent lebíró bátoraággal hátulról megtá-rnadta a azlnéaznőt éa négy,„r fejbeütölte. — Tableauz.
Azóta Egerszeg háborodik, a szlnéaznő sir és Gispár lovsg henceg, ml pedig kiváncslsn várjuk a fejleményeket a büntetőblróaágnál amely reméljük, lehűti egyezer és\' mindenkorra a színházi borbély hevea harci kedvét.
Ul regényünk.
Lapunk holnapi számában kezdjük meg
Oláh Árpád
szerkesztőnek legújabb, mind végig pazar pompájú és figyelemreméltó regényét, amelynek cime m _
Annié
tartalma pedig egy csillogó asszonyi élet mesteri megrajzolása. A forradalomra törekvő cári Oroszország, majd Páris szolgál háttérül a mélyérzésü regénynek és
Oláh Árpád
írói készségének ragyogó színeivel, megkapó plasztikussággal alkotja meg a regény minden egyes szereplőjét, különösen
Annié
asszonyt, akinek feje fölé a szenvedések és megróbáltatások töviikoszoruja fonódik, hogy alkalmat adjon neki az élet teljes megismerésére Éj bár nem akart irányregényl alkotni
Oláh Árpád
mégis a regény minden sorából a szenvedő asszonyok sikoltása szól és
Anníe
szavain keresztül, zengő fájdalmakon át, ujjongva, sirva szól a szerelem csodás szava és kacag a hamarmuló férfihűség.
Ezt a regényt fogja holnaptól kezdve közölni a „Zalai Közlöny" s minden reményünk meg van arra, hogy közönségünk legteljesebb megelégedés-sel fogja olvasni valóban szép regény minden lebilincselő sorát-
A „Zalai Közlöny"
íiarhasztőiéga.
ins. jullu. 7.
A nagykanizsai felső keres kedelmi iskola Értesítője,
Nagykanizsa, Julius 6 Az Érlesilő m.isfélivnyl (erjedő lemben tíz iskolai év összes romosabb mozzenalall jegyzi fel. Rísz\'e-tesen beszámol n hazafias ünnepé lyekről. „A hazafias érzést", mondja a jelenlés, .nemcsak a lörléntli jelentőségű ünnepélyeken ápoltuk, hanem gondját viseltük unnak {3, hogy az minden tárgybsn, amely érzületek íbreszléiére alkalmas, kifejezést találjon ■ Szeplomber 8 in kegyeleles ünnepély keretében a világháborúban meghűlt növendékek emléktábláját avatta fel. az intézet. Ünnepélyek vi.ltsk még október 6-án, az Aradi Vértanuk emlékére, továbbá Petőfi Sándor születésének századik évfordulóján, március 15-én.
Az iskola tanítványait a kereske delmi szakképzettségei kivénó köz-gazdasági pályákra készítik elő, de emellett n közműveltségi szakokai is ápolják.
A fegyelmi állapotra vonatkozóan, azt mondja az Érlesilő, hogy az isko\'a tü^-ő viszonyban van a közállapotokkal. A közéletben még ta. Kihaló sánliló erkölcsiség természet, szerűen néha megingatja az ifjusá got is erkölcsi meggyőződésében, de a tanárok mindig urallak a vezelő erkölcsi eszmék épitő hatására.
A tandíj csak 4000 K volt, de a jövő iskolai évben lényeges laodij emeléssel kell a közönségnek számolni.
A volt iskolatáraak találkozója az Intézel jóléli intézményeinek 807,000 K-t eredményezett. Ez a jótékony, sági ténykedés a volt növendékek hálájáról tanúskodik. Nem ogy köz-lűk fontos állási tölt be az ország közgazdasági éleiében.
A tanári kar 5 rendes, 8 megbl zoll ranárból éa 5 hitoktatóból áll.
Felvétetett 188 tanuló, az év végén maradi 121. A tanulók felekezet szerint a következőképen oszlanak meg: Rom. kalh. 88, ágostai «v»3, ág. ref 1, izraelita 49.
Lakóhely szerinl kanizsai és zala-megyei volt 94, más megyebeli S7.
Az ösztöndíjak összege 3S8J K, — a kiosztott adományok összego •40,000 K. Az intézettel kapcsolatos «íy NŐI Kereskedelmi Szaktanfolyam, amelyei 59 leány két csoportban látogatott holl 18-18 órában.
Az Érlesilő tartalmas, tanulságon összeállítása is irályának szépsége « igazgató d/. Villányi Henrik erdeme. Az Inlézct fenlartója állami támogatással az lzr. hitközség.
A nyaraló közönség figyelmébe.
A fáradalmait kipihenő, nyaraló körönaígnek szolgálatot vélünk tenni, h, felhívjuk arra figyelmét, h°gy Nagykanlzaa rendkívül ked-Vező vaauti összeköttetése révén a legújabb orszégos ewméoye-ket, fővárosi é, vidéki, főleg zalai híreket mi, a ko,a délelőtti órákban olvashatja a Zalai Közlönyben. "agy aulyt helyezünk arra, hogy " összes, még oly tivoli fürdőhelyekre i. a reggeli és délelőltl Órákban érkezik meg a Zalai Köz-U-i\' lgy a "yáraló közönségnek módjában legyen minden esemény-orni történik — nyomban tu domíat azereznl. Gondd.l öaaze-állított közgazdasági rovatunkat nem nélkülözheti egyetlen gazda birtokos, kereskedő, tőzsdés. Iparos,
ZAU1 KOZtfSWY
A Déli vasút magyarországi vonalai állami ellenőrzés alá kerülnek.
Általános bérmoigalom a Déli vasútnál. A magvarorszánl üzletigazgatóság nagyarányú tarifáéi.,
mS8íl- 5 •«»""*»» talamell a Oáll vaiutOiaml níb venclójél, de fokozottabb allenSrzést "
Budapest, julius 6.
Az általános drágulás következtében megindult bérmozgalmak sorába bekapcsolódtak most a Déli Vasút alkalmazottjai Is, akik követeléseik nem teljesítése eselén bejelentették az Igazgatóságnak, hogy sztrájkba lépnek. Követeléseik azonban olyanok, hogy a magyarországi üzletigazgatóság azok teljesítését a vasút óriási megterhelése melleit volna képes csak teljesíteni. Ezért sürgős tárgyalásokba bocsátkozott az Igazgatóság a kereskedelmi minisztériummal, amelynek közvetítését kérte arra, hogy a magyar kormány a vasút egyébként ls alig bírt üzletmenetét nagyobb állami kölcsön-szubvenclóval támogassa.
A Déli Vasút Jelen helyzetére vonatkozóan a következők szerint Informálták munkatársunkat Jól értesüli helyről:
— Amint Ismeretes, a Déli Vasút ügyében tartott római érdekeltségi konferencia nem hozott döntést és Igy különösen a Jugoszláv delegátusok magatartásuk mlalt komoly válság keletkezhetik nemcsak a magyarországi üzletigazgatóság vo-nalterűletén, hanem az összes decentralizált üzletigazgatóságoknál Is. A válság veszélye legközelebbről a magyar vonalakat fenyegeti, amely magyar vonalak legkisebb terjedelműek lévén a Déli Vasút hálózat-komplexumában,,az üzemfenntartás költsége Jóval túlhaladja a bevételi lehetőségek összegéi. Ehhez az üzemi válsághoz hozzájárul most az alkalmazottak súlyos bérkövetelése, amit az Igazgatóság, épp a nagy megrázkódtatás el-
log gyakorolni.
— fővárosi tudósítónktól. — kerülése végett azzal próbál kiegyensúlyozni, hogy hatalmas tarifaemelést produkál, ugy a személy, mint az árudíjszabásban. Az igy számított bevétel többletből Igyekszik lenntartani magát addig, amíg a kereskedelmi minisztériummal lefolytatandó tárgyalások befejeződnek, Illetve amíg a magyar kormány folyósítja a kért felemelt szub-vencló-kölcsönt. ..
— Ennek ellenében a magyar kermány Intenzivebb állami ellen őrzést és Ingorenclát kíván í Déli Vasul magyarországi vona lal üzemében gyakorolni. Ez a felügyelet természetesen csak Ideiglenes Jellegű. Mert amely pillanatban a Déli Vasút ügyében határozott érdekeltségű dön. tés történik és a magyar kormány által nyújtott szubvenció kölcsön visszatérül, a magyar kormány, mint érdekeltségű fél visszavonul és csak annyi kontrol jogot tart meg, amennyit minden államhatalom gyakorol a területén működő közérdekű Idegen vállalatok ügymenete fölött.
— A Déli Vasút magyarországi vonalain kért nagyarányú tarifaemelés elől a kormány nem zárkózhatott el, különösen akkor, mldőntudott dolog, hogya mag) ar-országi üzletigazgatóság üzemi érdeke forog ezzel kockán. Természetes azonban, hogy a tarifaemelés ügyében a kormánnyal folytatott tárgyalások során vlsz-sza kell térni majd a Déli Vasút körüli larlfaügy rendezésére és valószínű, hogy a további tarifa, áralakulásokat az államvasutak larifanlvójával hozzák vonatkozásba.
vállalkozó vagy tisztviselő, mert telefontudóaitáaunk naponta a legnagyobb pontosaággal azámol be a közgazdasági é. kereskedelmi élet minden mozzsnatalról.
Mivel a Zalai Közlöny az öeszes fővárosi lapokat órákkal megelőzi - - a Zalai Közlöny nélkülözhetetlen minden nyaralónak, hogy az előforduló eseményekről gyorsan értesüljön. Különösen Keszthely, Berénv, Kereaztur, Bélatelep, Bala-tonföldvár, Fonyód, Máriatelep, atb. — hová a lap kora délelőtt megérkezik.
A lapot többazőri helyaégváíto-záa esetén is utána küldjük. Azért rendelje meg még ma Zslavármegye első és legnagyobb politikai napi* lapját, a Zalai Közlönyt, amelynek minden zafai közaégben megvan a maga külön tudósítója.
Előfizetési ára egy hónapra 800 korona.
A ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatala.
A „The Brfttsrh Weekiy" látása.
A fonti lap a brit birodalom legelső agyházi lapja, amaly minden máj kérdést csak mellékesen tárgyal, de azért minden kérdésben tájékoztatja olvasóit. SkotlaJ lamé-rősöm oly figyelmes volt, hogy egy számot elküldött nekem, hogy tájékozva legyek egy egyházi kérdésben.
„Közönséges dolgok" dm alatt van egy rakás világi dolog, a többi kőzött „Európa 3dictatora". Az első Poincaré, a 2 ik Mussolini és a 3 ik, ki gondolna reá nálunk, dr. Benes, a cseh külügyminiszter. Rövid pár sorban mutatja be olvasóinak, de az utolsó 1 és fél sorban eit mondja róla: „Ebben a pillanatban Magyarország jövője az ő kezében van."
En ugyan jobb szeretem ugy tudni a dolgot, hogy Magyarország sorsa Itten kezében van, de ennek a tudatnak a birtokában is érdekesnek tartom közölni az angol meglátását a ml dolgainknak.
JudósÜó.
hírek.
Amikor hiv a Fészek.
IrU: Barbartt. Lajee.
Nem törté t semmi —
Csak egy rezdülés hall meg valahol
Talán egy csillag most aluíl kÜ Jolán a csend egy húrja rezzent, 7alán az őszt egy sóhaj most blgyli?
Remeg a minden —
Valaki nagy csalikra lihegve ébredi
Valaki, jaj/ — az klóké lett
(torzult sikoly hasit az égbe) Valaki rémüli nagy szemekbe nézett Hiába — ünnep, Janyar.Jakó napon.
Add a kezed/ — siesssünk édes/ Kis fészkünk ilyenkor szomorú na-_ fe<">-
— Naptár r Julius 7. Clril M.
— Hivatalos óráink: A kiadóhivatal IFéet 18. Bogseitodae pdoU) Untalos Ml dllstótt Ml 9 étitél ltlí, dálotÁa Mii Hí. Telefon 78. — A ssvtesstésá. (Fiat 13. Bogearieder P«I°U) hivatalos érái (alak rá-ssáre AÜMU 10 érától tZ-ig. Telefon 78. A feleUa asaikassté dilsti. » 0,4141 8-lg a oyoeadibü (Ffct 5. az. alatt) fogad éa tár-nÜy ilgybu s nagylSsSnaég fetalelkasáeite Ul Telető. 117.
- A Széchenyi Szövetség dlazkízgyBlése. Mint már jalea-tük, ma délután fél 6 órakor lesz a Nagykanizsai Széchenyi Siövet-aég diazközgyüléaa a városháza közgyűlési termében. Mindenütt nagy é. Jeklődéa előzi meg egyete-miatáioknak ujabb, nagyarányú mozgalmát éa a bemutatkozó gyü-lésen es előjelekből Ítélve ott Uez K.nlzaa társadalmának azln. java, képviseltetik magukat es ösazea hatóságok, hivatalok éa táraaáalml egyeaületek. A magunk részéről Ismételten felhívjuk a város Intelligenciájának figyelmét a díszközgyűlésre.
— A kanizsai tSzoltóssap eredménye. A helybeli ónk. tűzoltó testület alispáni engedéllyel megtartott tűsoltó napja éa Iveken való gyűjtéae 638017 koronát jövedelmezett, mely össseg az őnk. tűz-
oltók egyéni feleserelésére leszen .asználandó. A gyűjtésre vonat-
felbe!
kozó elszámolások a csütörtöki választmányi és parancsnoksági együt-tea üléaben felülvizsgáltattak aíóvá-hagyattak. Az eredményről azabály-szerű számlakivonatok alapján az alizpáni hivatal a helybeli m. klr. rendőrkapitányság utján értealtte-telt. A város nagyérdemű közön-aégének s a különféle Intéseteknek a a/ivea adományozásokért ezúttal mond hálás köszönetet a tűzoltó testület választmányé és parancsoksága.
— Vojuovlch flgyben a kihall-gatások folynak a rendőrségen. A tanuvalloméaok \'kapcsán aok enyhítő körülméoy merült fel Vojno-vlch mellett. Ügyanla tény, hogy erős kifejezésekkel provokálták Vej novlchot, aki borközi állapotban lévén — ezek felett magánkívül lett és elragadtatta magát. Az ügy érdemi elbírálásánál mindenesetre erre ls figyelemmel kell, hogy le-gyenek felettesei.
— A felvételi- éa a tandíjakról. Mint ismeretes, a főgimnáziumi beiratáal dijakat 10.000, a tandíjat pedig 30.000 K-ra emelték, fel nemrégiben. A tagadhatatlanul elég magaa dijak miatt természetesen sokan zúgolódnak, különöaen a középoaztálybeliek, mivel ezeket a dijakat ellj tudják megfizetni. A zugolódóknak azonben teljeeen nincsen Igazuk, Amikor lépten-nyomon
ZALAI KÖZLÖNY
hangoltatjuk, hogy « azelleml pályák tuhaufolt.k, hogy as uj nem sedéknek gyakorlati pályákon kell ellwlyelkednie, a amikor a kormány elhatározta végre, hogy klsjéleslti a gyakorlati pályákra előkészítő oktatáat, nem csodálkozhatunk, ha a dijakat felemelték. Az emelés egyik cé\'ja nyilvánvalóin az, hogy lehetőleg megakadályozza a gim-náaiumokaak, mint azellemi pályákra előkésritő isloláknik, a zau loltaágát, a gyakollatl éleire olő-készítő lakolák Javára. Erisük meg mtt végre, Magyarorazágon túlontúl eok a sielierrii nyomorgó, ne aiaporltauk hát a axámukát. Adjuk fiainkat olyan lakolákba, melyek gyakorlati pályákra kéa.ltenek elő, a melyek tlaitceaégca megélhetéat fognak résxükre minden Idóben blztoaltanl.
— Tolvaj aiotuaxéd. Müllcr Jóiaef nagyrécsei lakoanak Ádínt hegyen van a pincéje. Az utóbbi napokban aat tapasztalta, hogy borát valaki megdétamálje. Sióit az éjjeli őrnek, aki a rőtét piaci-ben ieabe állt, amikor Müller •rom szádja Jakab/y Jó sef álku\'ci aeglt-■égével éppen belépett a pincébe — Hogy megdézsmálja Müllcr borit. A letienért bortolvaj szomszé-dot a nagykanizsai csendőrség fel-jelentette.
— Ab elaő rcíormátai tábori püspök. Soltész E<emér, aki eddig Nagybányán, megszállott területen volt református lelkész, most az első magyar református tábori püipök leit.
— Haláloa b.leset. Kovács János kerksazentmiklósi lakos lakásához tartozó melléképületét több táraával együtt helyéről tovább akarta tolatni. Kis József aziatén odament, aegiteni, de oly szerencsétlenül. hogy a különben is korhadt faalkotmány összeroskadt éa Kia Józsefet maga alá temette. A axeroncfétlen embernek fejét, mell-kaaát teljesen összetudta, lábait ia összetörte. Rög lön atőrnyet hah. Özvegye éa négy áivája siratja. — Négy részvét mellett temették el a k-rkaazentmlklósi temetőbe.
— Jegyxöválaaxtás. A kerka-szentmiklóal aljegyzői Állásra egyhangúlag Rustnyi Elemér okleveles jegyző választatott meg.
— Harangaxfnteléa. Nagy ünnepség keretében atentelte fel Tólh Sándor lentii plébános a hívek ada-kozásából megrendelt két uj harangot a lentll templomban.
— Tanltóválasztáa. Nagytár-kány községben a rk. tanilói állásba egyhangúlag Kot ma Gyula eger-•racsai vezető tanitót választották mag.
— A aalaafarsMgl kórháal blxottaág ma délolött az igazgató-főorvos éa az alorvos fizetésének felomeiese és az idei költaégvetéa előirányzata ügyében üléat tartott. A bizottság az orvosok fizetésének felemelése mellett foglalt állást, mert pld. a főorvosnak ezldfisxe-rlnti 3000 koronáa havi fizetése oly alacaony, hogy a fizetéseknek a mai idők viszonyaihoz mért rendezése elengedhetetlenül szükséges. Ugyancsak emelésre javasolta a bizottság a költség előirányzatot is.
— A „Hangya" ax iskolás gyermekekért. A Caabrendeki „Hangya" fogy. éa ért. azövetke xet közgyűlése negyvenezer koronát a caabrendeki MANSznak adományozott. Szeptemberben pedig az öiazes iskolás gyermekeket legyen könyvvel és iróazerrel látja el, amit már be Is szerzett.
A csehek nem hajlandók területet átengedni
Maaaaryk kimagyarázza nyilatkozatát.
Prága, julius 6. (Express f távirat.) A slovenski Dennjk!n^; számában azt Írja, hogy Massaryk cseh ^s^clnok nem tett Ígéretet arra vonatkozólag, hogy Magyarorszagnak területeket engedne át a Felvidékből. Erről egy altalan nincsen szo mindössze esak Csehország békés viszonyát akarta az elnök hangsúlyozni, azonban nem jelenti azt hogy területi engedme-nyekre is hajlandók volnának a csehek.
1923.
— A veszett kutya áldozata.
Kőveskálán egy Szök« Mária nevÜ 7 éves iskolás leányt egy kóbor veszett kutya megharapott, ugy hogy a szegény leány Iszonyú kínok közt meghalt.
— Keszthelyen ia lopják ax utca burkolatát Keszthelyen is lábrakapott az utcai járdaburkolatok köveinek és cementlapjainak a „kisajátítása". Napról-napra hézagosabbak lesznek a járdák a ezzel nemcsak azépészeti, hanem közlekedési hátrányok is járnak. M nt jövedelmező mellékfoglalkozáslípett életbe az utcai esővizlevezető bá dogcaatornák éjszakánkénti leszedése. A főazoigabiróság erélyes intézkedéseket tett ezügyben. Btdog-csöveket máris sikerült egy lakatos-mühelyben megtalálni.
— A kővágóőral tüzoltó-teatÖlet SchmUdt Jenő főjegyző vezetése mellett tartott ülésében as egyesület elnökévé Krajcsovils Ignác kővágóőrai földbirtokost vá-lasztotta meg, aki ez alkalommal a nála megszokott url gavallériájá nál fogva 10.000 koronát adományozott a tűzoltótestület felszerelési alapjára. *
— A malomárokba eaett. Zámbó Sándor caabrendeki polgár mult hónap rlcjén a koromsötét éjszakában a 3 km. re fekvő rendekl malomba haza indult, azonban mind máig haza nem érkezett. A caabrendeki csendŐröra tiszthelyettese, Katona Ferenc végre kinyomozta és megtslilta a malomtól háromszáz méterre fekvő berekben, ahol már oazláanak indult. Ugyanla a korom aötétben a malomárokba eaett éa a vU a berekbe vetette ki.
— Holttányllvánltás. Szeles József cierscegtomaji földmivea, aki 1885-ben született, Sc. József és Ksposl Anna fia, a 48. gyalogezredből 1915. szept. 14 én eltűnt. Keszthelyi kir. járáabirósig.
— A kath. Legényegylet tagjalhox. M\', azombiton aate 8 órakor a kath Legényegylet aaját helyiségében taggyűlést tart, melyre as egylet tagjait ezúton ia meghívja ax Elnökség.
— Hazalafogakat, aranyat, ezüstöt, brllliánsokat, érmeket, alpacca ovóeszkö/.ökcl és dísztárgyakat a legmagasabb napi árban veszek. — Frled Jóxa\'ef ékszerész, Sugár ui í. szám. (Fő-ut és Sugár ut sarok.)
— Nagy kulturcat Nagykanl-xaán. A nagykanizsai össimunkás-ság f. hó 15 én, vasárnap esto 8 órakor tartja első nagy kulturestélyét Igen nivós programmal, amelyről legközelebb már bővebb tudósítást is közölhetünk. A kuliurcst különös érdekessége lesz Hahn Barnabásnak, az öiszmunkásdalkar vezetőjének egy remek alkotású compositiója. Jegyek elővételben Lvitncr István ur drogériájában kaphatók.
— Horgoláat éa kötőmnnkát házakhoz kiadunk, valamint e munkára ügyes lányokat felveszünk. — Kötő-Szövőgyár, Nagykanizsa, Ka-zlnczy^u. 17.
Intim levelek.
Nagyságos Asszonyom!
Azt hiszem, az Ö.j figyelmét sem kerülte el az indemnitás vitája. Mig nem tudom, hogy mennyire érdeklik önt a politika kérdései, do mégis ugy vélem, hogy a honatyák intéz kedését az indemnitás körül ön is észrevette. Meri, ugyebár, szép kis mulatság? Igy csinál nálunk az ellenzéki konszolidációt. Most belekapaszkodtak az lodemnitásba, a kormány ez alkalmi hajójába s le akarják rántani őket, t- i. az egész kormányt, a tenger fenekére. Tessék rávl^yázni, hogy ezek az urak még egymás fejéhez akarják msjd vagdalni a képviselőház padjait.
Mert borzasztó náció ez a magyar-
Ha az egyik azt mondja, hogy fekete, a másik biztosan rávág az asztalra, hogy: fehérl Nem azért, mert ez « meggyőződése, hanem csak azért, hogy ellenzéki legyen I Mert ez a magyar természet. Ez a magyar virtus. Ki tud minél nagyobb gáncsol a másik olé dobni. Rugdalózunk, futballozunk a nemzeti sorsunkkal, a nemzeti életünkkel, miközben mindenkit ülünk, verünk és csépelünk, aki kl akarna húzni bennünket a hinárból.
Hát mondja, kérem, nem csúnya dolog ez?
Mit azól azonban időjárásunkhoz ?
Maguknál is esik?
Mert nálunk, itt, Kanizsán is örökké esik. Utálatos o?y nyári Esik, ősik és folyton, mert csak esik. Esik az eső, esik a korona, esik a baromoter, esik a meleg és oly fázós az idő, mimha tél volna. Viszont a zsemlye, a gyufa, a zsir, a liszt, a cukor, stb., stb , minden ugy kúszik felfelé, mint o hőmérő, amely aiá begyújtottak. Lehet, hogy e kellemetlen hideg időben épp eztrt van mégis oly melegünk.
Persze, Nagyságos Asszonyom is boszankodhet, hogy nem mehet el fürdőre. Vájjon hova szokott, kérem, Járni? A Balatonra? Tudja Isten. Azt mondják, hogy most apadóbun van s aki nem vigyáz, ott fog ragadni az iszapban, amelyről lefutott a viz.
Most a legjobb volna Grönlandba
menni.
Azt mondják, hogy a ml nyári kánikuláink az Idén mird odavándoroltak. A fjordokban kitűnő az élei, van béke és van megnyugtató csend, amely nem marja szét az ember idegeit, mort Grönlandot a magyarok elfelrjteiték még annek-lálni.
Kezelt csókolja a viszontlátásig
Zita.
— Próbálja mai: ón Is ál meggyé aődlk róla, hogy a FILIPP haiisoyakötódíjá-bon békebeli auyagból készült luuimyak, zoknik a legtartósabb* k ó» ugyanazon aslnii át minőségű pamutból bármikor meglejel-hetők, SiombaÜHly, Száll Kálmán utca 6.

Az u] termésből 4000 ww* lesz a vámgabona.
tés.) A közélelmezési miniszter „ deletbnn szabályozta a malomvíl latok helyzetét ax uj őrlési idí, ben. A rendelet szerint a malmok 4000 waggon búzát rozsot kötelesek beszolgáltatni piaci ár 60 százalékáért. A ^ gáltatás kilenc részletben fck, hető. Ezenkívül a minisxter fw tartja azt a jogát, hogy nég 4 waggont vessen k( ax ejyt, Vi megyék molnárságára.
Akik éhen akartak hiinl.
Bécs, julius 6. A rendőriig; tudomására jutott, hogy egy Q nök felesége 18 esztendős lefc val együtt, aki operaáneke«n6i
lyára készült, egy héttel bezárkózott a lakásába é« í akart halni Detekliveket küU ki a házba, de nem akarták a lakáaba beengedni. A l szfdoktól megtudták a detekti hogy a mérnökné azért akarl ányával együtt meghalni, mert ura elhogyta és hirt sem ad ról. Ez a családi kataaitrófa zavarta a két nő elméjét éa állapotban határozták el az tea éhenhalást. A detektívek bel ték a lakás ajtaját a az assioc eszméletlen állapotban találták, leány is alig tudott váosroroj Elvitték őket ax idegbajotok kii kájára éa ott maradnak miodidd amíg állapotuk meg nem javul.
A franciák Essenben húszmillió márkát raboltak el.
Essen, julius 6. A késő éj«za\' órákig a birodalmi bank olt fiókjába benyomult francia külör ménynek nem sikerült a kerei nagy pénzösszeget hatalmába rltenle. A trezor kulcsol nem tudt megszerezni, miért ia a robban módszeréhez
folyamodtak. EnJ áronban a treior éjaiakálg allaol Ugy tudják, hogy a a«ekréo)l húszmilliárd márk. vsn.
Németország megtelelt a tételi kötelezettségének.
London, jullua 6. Az angol k táti hivatal pénzügyi áU«ntl» as alaóház tegnapi ülésén Ki;, tette, hogy o Ruhr vidék mefi láaa óta Nínietorsxág folytait dologi azállitá\'okat. S5t jsnulr áriétól kezdve május 31-lg t» siállilolt, mint tavaly ugyaw Idő alatt.
Francia rendcsinálás a Ruh vidéken.
Düs«ldor/, julius 6. A fr.« egy utastól elkoboztak 173 » márkát, amelynek a Ruhr-vld való segélyeiés volt a tendálta
A duichewenl 8raég egjik I*\' a vaauli vonalon mególl \'ti m.t ambart. . ,
A dulsburgi merénylet tn\'1" met alattvalókat arra hogy a Dulsburg és Ruhrort zStt köilckedö vonatokat kiait||
— Uránia. Szombat 7 éa 9, sárnsp 3, 5, 7, 9 órakor .Legyó góllát", föaierepben az Alba\' csoport. Kisétő filo és angol adó. Jóv« héten .A tűsek , H
küllemek Európasierte Ismtrt, iunk . Magyar S.inházbsn » sikerrel olSadott drámája. K« z«je Lut lscb. .
Bolemla Annának zsen álla rert zójo. Főszereplő Pola Negri-
1023 julliti 7.
ZALAI KÖZLÖNY
A szerelem élete.
(K" "wrfr . lettük)
Ét. drága H" leányp.jtá..lm de ,\'l. |, „eh.xedett • kíméletlen él., Mindenfelé lülokedé., maradás a bélvényéri, ax aranyért, a oéoiért? melyért lelkeket lehet el
Én drága kis, fehérlelkü, fehér-Almu pajtáaalm, tinéktek Irom ex. [et . sorokat a nagy ülekedés b n. TI még meghalljátok a lisxta „ót a fehér betűket; tl még tudtok álmodosnl, ha könnyek körött U- tl míg ludtok blznl, remélni, h,\' a arivetek aiakad la balé. Tinéktek még van nagy, mindent átöleli, fehér hitetek a a tl szívetek mi, fehérálmu, tinta, orgonalllatu leányailv. Kedvea kla könnyeiö leánypajlá-
ulm, tinektek irom exeket a aorokat. •
A axeralem ébredése.
Ugy májúiban, mikor Illatoz ai akác, pompázik a lllabóbitáa orgona a mikor tarka vlrágaxőnyeg-
Kii terítve > lét. mintha valami som hangszer kezdene muszlkáinl sbbsn a kis szlvbeo. Valami elfojtott lángolás, valami bezárt nagy-aigy Indulat tavaszodik kl abból t kis leánysxlvbőL Ex a halk sxlvmegrendűlés első árny próbálgatása annak a nagyiagy hatalomnak, melyet ugy hiúnk, hogy: szerelem. Ez a szlv-.egmozdulás még homályoa, mint távoli bércek hófedte csucsr, még ilzonytalao, mint a kla gyermek elaő tipegje éa mámorral teljea, mint a magnólia illata.
Én kla pajtásom, kl még rövid szoknyában jársz, a tán még lakola-könyvvel a hónod alatt sietsz be reggelenként ax Iskolába, hogy beszámolhass a der, dle, dss rago-záiáról, a stílus kellékéről, vagy akár a gyujtoványfüröl, ugye, hogy nehéz ott s padokban lliol karba-tett kezekkel, azótlanul, mikor neked muzsikál a axlved, a a lelked tükrében egy mosolygós, vsgy egy szomorú sic jelenik meg és néx és síz a te csillogó, álmodoxó szemedbe.
Ugye, hogy nehéz a magyarázatot figyelni, mikor a te füledbe selyemfinom azavak emléke cseng vissza s mikor a te lelked virágos réten barangol, hogy csokorba fűzze a tavasz minden virágát, hogy beszívja a tavasx minden illatát és csodáljs a május minden szépségét, szivárványszínű pompáiét.
En, kis psjtásom, ugy e milyen nehéz annak a kis szívnek psrsn-ciolnl ? Hát mikor fel Is ébred ax a szív I Mert most még csak ébredez. Hát mikor kl Is nyílik az s virág, melynek neve szereiemi Mert most még esek bimbó. Hit mikor megjelenik előtted az as Igazi arc, az as egy, ax az egyedüli src, melyre rágondolni Is mámorbsrln-gstó gondolat. Mert ax az src most még homályos, még nem éle-sek a vonások s a te szived még álmodozik véle, csak álmodik.
En kis pajtáaalm, az\' álmodáa éa Umodozás között nsgy s különb-iég I Az álmodás
egyszeri, az ál-nodoiás: végtelen, őrökkétarló, oly Ionos. .
A te szived még ciak álmodik. ~iátha majd álmodozik UI A te uived moit még csak ébredez, -iáthe majd fel la ébredi
tn kia pajtásaim, de nehéz is eánynak lenni ebben a nagy, fekete ülekedéiben. Bcthsdbé.
Ujabb magyar-cseh tárgyalások kezdődnek.
A magyar delegátusok ma utaznak Prágába.
— Mire vonatkoznak az ujabb tárgyaláaok?
Budapest, julius 6. (Telefonjelenlés.) A Csehszlovákiával annak Idején megkezdett és utóbb félbeszakított tárgyalások folytatása végett a magyar kormány kiküldőnél folyó hó 7-én Prágába utaznak. Ezeken a tárgyalásokon Magyarországot dr. OlÜIk István nyugalmazott löldmlvelésügyl államtitkár, ki egyszersmind a tárgyalások vezetó|e, továbbá dr. Bányay Aladár és dr. Kneppo Sándor miniszteri tanácsosok fogják képviselni. — A kötendó egyezmények fóleg a régi követelések és tartozások rendezésére, a leiétek kiadására, adóügyi kérdésekre és a magánblztosllásl vállalatok működésére vonatkoznak.
SPORTELET.
A „Zrínyi" és „MOl/E" mérkőzése
A „MOVE" zslsegerszegi sport egylet első csspats vssérnap délután a nagykanizsai „Zrínyi* sportegylettel barátságon mérkőrést tort Nsgyksnlzsán s „Zrínyi" sporttelepen. A zslsegerszegi csspst felállítása a kővetkező: Báciay—Tivoli, Bakány—Pál, Thury, Simon—Borbély II, Láng, Borbély I.. Zsallár, Hankovazky.
A MOVE második csapata ugyanakkor a Tűrjél Sport Egylet" tel mérkőzik Tűrjén.
Vármegyei levente verseny.
Versenykiírás. Zalavármegye leaii nevelési bizottsága folyó évi augusztus hő 5 én Nsgykanlzaán, a Zriny-sporttelepen, a xalavármegyel ifjúsági levente teatediő egyesületek részére vármegyei levente versenyt rendez.
Versenyszámok: 1. Síkfutás 100 m. 2. Slkfulás 200 m. 3. Síkfutás 400 m. 4. Síkfutás 800 m. 5. Távolugrás, 5-ös csspstverseny. 6 Ma gaaugrái, 5 ös csspstverseny. 7. Sulydobá., 5 ös csspstverseny. 8. Diszkoszvetés, 5 ös csspatveraeny.
9. Gerelyvetés, 5 ös capatverarfiy.
10. Stafétafutás, 4X100 m. 11 Birkózás.
Versenyezhetnek a Z.lavárme-gyei Ifjúsági levente testedző egyesületekbe szervezeti 15 életévüket betöltölt leventék; és pedig 2 csopoitban.
Egyik csoport a 15, 16 és 17 évesek; másik csoport a 18 évesek és ax ezeknél Időaebbek.
Nevezések levente egyeaűíeten-klnt, életkor, testmagasság, testsúly és foglalkozás megjelölésével folyó hó 20-lg Zalavármegye, testnevelési felügyelőjéhez (N.gyka-nizas főszolgabírói hivat il) bsér-
A Nsgykaolis ín kivül Iskó versenyzőknek a versenyre utazásuk és visszautalásuk költségeit, vsla-mlnt a verseny napján Nagykanizsán való ellátásuk (ebéd) ko tsé-gelt Zslsvármegye közönsége viseli. A győztesek csapatonklnt, de egyé-nenklnt Is külön fognak elbírál tstnl.
A győztes leventék minden ver-senyszámbsn, ax egyéni eredmény alapján ármokben és llsztelotdl|ak-ban fognak részesíteni.
A győztea egyletek részére vándordíjak kilátásba helyeztetlek.
A győztes egyletek oktslól azln lén tiszteletdíjakban fognak réaze
Nagykanizsa, 1923. julius hó 6.
Versenylntixösig.
A megalakult belga kormány politikai összetétele egyértelmű a francia befolyás lecsflkkenésével.
Budapest, jut 6. (Fővárosi szer kesztőségünklői.) Párlsból jelentik : A francia politika már a belga kormányválság ideje alatt azámoit azzal a körülménnyel, hogy a flamand külpolitikával elveaztette talaját. Erre a felfogásra jellemző a párisi „Le Journal" ctkke, melyben s belga kormánvalakulás francia konfiuziólról Ir. „Tbeonia dezignált belga miniszterelnöknek csak nsgy és nehéz kompromisszumok árán sikerült végre kormányt alakitsni. E kompromisszumok leglényegesebbje, hogy a német azlmpátiától átitatott ellenzék nem >d szabad kezet a kormánynak a Ruhr-akcló körül és ba tekintetbe vesstük, hogy a végre imgsiakult Theunla kormány kizárólag ennek az ellenzéknek jóvoltából tarthatja magát uralmon éa életét csak ujnbb és ujabb kompromisszumokksl hosz-szabbithatja meg, megállapítható, hogy Ilyen politikai körülmények között s francia befolyáa minimálisra csökkent Belgiumbsn, amely ország lassan elgermánosodik."
32
koronába kerül
, péWáoyonkiot ugy helyben, rn\'ol vldékco ■ Julim I tót naponta tl és visixntp * okUI torjcdolomban mogjeUnó
ZALAI KÖZLÖNY
hi moit negyedévre előfizet-
„Most már nyilvánvaló, hogy a csehek tünkre akarják tenni a Felvidéket
Budapest, joL 6. (Fővárosi szerkesztőségünktől) Ksssáról jelentik: Nsgy konsternádót keltett a cseh kormánykörökben as a hír, hogy Románia Ruslnskóban egészen nyílt propagandát fojt kl Ruslnskónak Romániához való csatolásé érdekében. Ennek ellensúlyozására a cseh kormány is megindította a maga ellenpropagandáját, amit azonban a hírhedt „propagacsna kancellária révén fejt kl. Ez a díszes szerv nsgy népgyüléseket rendezteti Ru-síinszkó nsgyobb városslbsn, Ung-várott, Mársmaros.zigeten, amely népgyűlések eredményei azonban igen érdekes jelenségek.
A legutóbbi Mérsmarosszigeti népgyűlésen pld. a ksncellária nem tudta megaksdályozni a kitört elkeseredést. mikor a Ruslnszkói szónokok egymásután arról beszéltek, hogy a cseh Impérium a Msgysr
ország testéből kiszakított felvldé ket desindusztrlálja és tönkreteszi, amivel nyilvánvaló, hogy a azláv-ság felszabadítása csak egyszerű cseh jelszó, a mélyen fekvő eél pedig nem a iakósság boldogítása, hanem egy oagy terület egyszerű elraboiáaa volt. A szlovákoknak aránytalanul jobb dolguk volt a magyarok alatl, akikkel ősszofor-tak ezer esitendőn át. Nem Romániához akarnak csatlakozni Csehszlovákiától, hanem visszatérni azok közzé a keretek közzé, amiken belül élni is tudtak. A cieh hatóságok természetesen további nép. gyűléseket nem engedélyeztek.
— Uránia. Jöni „A tBaak", Hana M&llaraak Enrópaaserle lemart drámája.
Hasznos Judnivalók.
Védekezés az állatok veszettsége ellen.
Mi s leendő s veszettség gyanúja esetén ? Mihelyt valamely állat magaviseletéből azt gyanítjuk, hogy talán megveszett, zárjuk el biztos helyre, ahol sem ember, sem állat nem fér hozzá. Hacsak lehetséges, hagyjuk abban s helyiségben szsbsdon mozogni, mert s megkötés izgeijs. Ha azonban már meg volt kötve, például a kutya láncán, legjobb otthagyni. Az elzárts vagy láncontar-tás azért tanácsos, mert ha ax állatot pár napig megfigyeljük, jobban lehet tájékozódni arról, vájjon valóban vesiett-e, mintha azonnal leöljük. Ha azonban az elzárás vagy megkötés veszedelemmel jár, Így például ha szabadon |áró kutyán vagy macskán észleljük, akkor természetesen leghelyesebb ax állalol elpusztítani, nehogy kárt tegyen emberben állatban, de ilyenkor gondoskodjunk huléjának megőrzéséről. -
Minden gyanús esetről aionban Jelentést kell tenni, hogy a hatóság klküdje az állatorvosi, skl azután megállapítja, vájjon csaktlgysn ve szett-e sz állat és megteszi a szükséges intézkedéseket.
Akit veszett, vsgy veszettségre gyaóus eb megmart, Jelentse ezt szintén azonnal. Az embert ugyanis meg lehel védeni a veszedelmes nwtás következményei ellen, ha idejekorán beoltják a betegség ellen. Ax ilyen védőoltásokat Budapesten a Pasteur intézetben alkalmazzák éa s hatóságok kötelessége megsdnlsx útbaigazítást, hogy a megmart ember hová fordu\'jon bajával.
Hogyan védokezxünk • veszettség ellen és mit lehet tenni a terjedése elten I Minthogy a voszeltség csslds veszett állat okozta harapástól, vagy vészelt állattal való érintkezéstől támad, önmagunkat é« állataiakat megóvhatjuk ettől a betegségtől, ha gondoskodunk róla, hogy veault állat ne íérkőzhessék mihozxánk és állatainkhoz. Nem tanácsos tehát ismeretlen kutyákkal és macskákkal barátkozni s még kevésbé gsxdátlan, kóborló ilyen állatokat a házunkba fogadni.
Annak különben, hogy hazánkban a veszettség annyira el van terjedve, legtöbb oka az, hogy tuiságoaan sok a kutya s hogy, ami ezzol együtt Jár, a kutyák Jó része nem részesül a kellő gondozásban • ezért maga kénytelen ide-oda kóborolva oleságét megkeresni. Ugy a gazdák, mint a pásztorok, Juháook és kanáizok a kelleténél sokkal több
ZALAl KÖZLÖNY
kutyát tartanak s ezek a íőterjetziői a veszedelmes be!egsé«nek.
Ne tartsunk tehát és ne engedjünk tartani több kutyát, mint amennyi házunk és állataink őrizetére múlhatatlanul szükséges; azokat pedig, amelyeket tariunk, gondozzák kellőképpen és adjunk nekik elegendő eleséget.
A törvénynek az a rendelkezése, • amely adót rendel a kutyákra, ezzel íppen a fölcsszámu, nem éppen szükséges kutyák szAmának kevtsbitését akarja elérni. Ne zugolódjunk tehát nz ebadó miatt, hanem lássuk be, hogyha mindenki kutyája meg van adózta va. akkor nem lesz gazdátlan, kóborló eb és akkor a veszettség nem fogja fenyegetni a mi testi épségünket és nem tesz majd kárt, értékes állatainkban.
Hogy • megadóztatott kutyákat meg lehessen büiönbözletni a gazdátlan, meg nem adóztatott ebektől, az eb bárcá szolgál, melyet n megadóztatott kutyának mindig a nyakán kell viselnie. Ahol n hatóság helyes intézkedéséből ez igy van, olt arról is kell gondoskodni, hogy a bárcanélküli kutyákat befogják és ártalmatlanokká tegyék. Nagy szolgálatot teszünk az ügynek, de önmagunknak is, ha ebben tőlünk tel hetőleg támogatjuk a hatóságot.
Nagyobb városokban a szájkosár is nyújt védelmet a veszettség ellen s ezért ennek a kötelező viselését is olyan intézkedésnek kell tekinteni, melyet a hatóság az egészségünk érdekében tesz.
KÖZGAZDASÁG.
Negyvenkét liter tejet ad 1 tehén
A fehérmegyei Dréher pusztán, Martonvásár mellett egy haiti tenyésztésű tehén kelti moat fel a csodálkozást. A tehén hároms>oii ffjéare nem keveaebbet mint 42 éa fél liter tejet ad naponta.
A tőzsde hirei.
(Saját ludóiitóuk Ulefonj.l.ntíio.)
Budapest, jullus 6. A mai magin forgalomban az Irányzat változat lanul tartott maradt. A kositpénz 2\'/i—3 százalékig esett viasza. Az alacsony koaztpénxre sok vevő jelentkezett. Salgó 263-265, Rima 70, Georgia 282 -286, Mezőhe-gye.l 112, Cukor 960- 970. Mflr 120, O.zt. Kitel 74-75, Msgy.r Mt.l 185, D.nlca 54, Viktória 94, Konkordia 28, Lámpa 97, Llpták 13, Spódlum 112, M.gnezlt 730, Kőszén 850—60, Nsgybáttonyi 75, Levsnte 320. Atlenlika 40, G.nz vili. 800, Adria 350. Keresk. bsnk 420, Leszámítoló 42, Kőzutl 23 Juta 65, Telefon 51, Hofferr 77, Zlmmer aznlémi 14, 0 fa 157, Merkúr 12, Hazai bank 62, Ólom 14500, Wőrner 14250, Fővároii s«r 18, Hungária műtrágya 165, Gumml 75, L\'ovd bsnk 9300, (elővételi joga 5200), Ujeágüzem 16, Brédl 50, Atheneum 99, Psllssz 43500, 1. budapesti gőzmalom 54, Államvasút 239 -240.
A mai terménytőzsdén csak gabonában volt üzlet, egyebek csendesek voltak. A forgalom szük keretek között mozgott. Buza állo-máaon 435—440. A budapesti malmok paritásban eleinte 420 —430 K ért próbáltak vásárolni, de mivel ezen az áron nem kaptak, később egészen 445—450 koronáig felmentek. Rozs elhsnysgolt, kötés nem volt. Arpsfélék jsvultsk. Zsb prompt átvéve közrsktárbél 415
állomáson minőség és fuvarfekvél szerint 380—95 koronát fizettek ura-aégl prompt áruért. Tengeri prompt állomáaon 330, Budapesten 340— 345, Korpa zsákksl együtt Budapesten 195.
Zürichi zárlati
Berlin 0-30, Amiterdam Hollandja 226-60, •lew-York; 681-75 London 2M7. Pirii 3410, Miiaoo £402, Priga 1757, Buda-po.t 06 76, Zigrib 617, Vazaó 65. Wtea 18260. Saiíla 500, Oietlák bély. Ö 83 00
Valuták éa devizák i
Nepoleoo 20600, Foot (London) 39020-40220, Dolli! (New-York) 3570 - 3370, -francia fiánk (Paria) 507—527, Mirka (Berlin) 5-80 0 60, Olasz líra (Milano) 389-339. OaaUik kor. (Bécs) 12-16—13-16, L.1 (Bnka-reil) 43 -47-5J, Siokol 269-271 Svájíl frank {Zürich) 1480-1540, pinái (Zigrib) 81—95 00, Ungyal mirka (Varié) 320-900. Amiteidam 3433. — Koppenhága 1461—15^1, KiiiaUánia 1369-1429, Stockholm 2560-2360.
Termán; Jelentési
Boaa (TiaaaTidéki) 44000— 42500, egyíb 43600 3760 ioii31000-31500 takarmányárra 29500-30000 lör 16500-7600 aab 40000-1010 t.ngerl 33000—34000, rapca 78000. korpt 19600-20000, kötea —\'—.
Bndapestl állatvásár) Mai bah ui L r. egéaabeo 3100- 3400, Uidj. 3200- 3800, alaja 2970—3160, II. i. agéaabao, 2570-2050, hátulja 2660-3000, eleje MOO-600 MSvandék Dwha i L r. egéislwa tSOO-ISOO. \' orjo (ölött bérb) 27öO-20OO,Jíéizlot: Nagy-marha 270, eladás 265, — Növendék málha eledáa —.borja 210, eUdáa 120, Maiba Mi 3900-4100, borjából 4200 - 4400
Sertésvásári
Felb.Jtáa 600, Elk.lt délig 500, Oi.g -(ölép 3300, Köaoyii 3»0, 1.1. 3600, II 3000, iali 4800. Szalonna 4000, Ufa. hui 3200-
Főszerkesztő: zeérl Póach Géza. - ele\'ós szerkesztő Benedek Rezaő. Kiadó : Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat.
Nyilt-tór.*)
Nyilatkozat.
A varmugyei lostnavelcsi blxotbig f. hú Ma tartóit atlétikai versenyének boíejeiéne útin történtekkel kapcsolatban felmerülhető félreértése Sí elkeiullieléso céljából kijelentem, hogy « verseny után ■ na^ykatmuu Torna Egylet jogos érdekelnek véde inében hasznait kijclcntcseimmct senkit ssomélyében, vagy bocsuletében séiteai szándékom nem volt. Az cbból kifolyólag GyuroUlk Miliily oyug-a-lományu nlcxrcdwt ur ti köztem felmerüli ügy a lovagiassag szabályai szerint elinté-íést nyert Naaykanissa, 1923. julius 0.
Dr. Pottyondy József s. k.,
h. váiwl aljcoid,
___a NTK titklia.
udkflll(lf(,
Apró hirdetések.
Minden aió 10-koroiia, raacaj:»bb belflvet 10 korona. AllAat kereaéhiiek 50 axdxatek enredménr. V«aar- ím ünnepnapokon tOO aaaxalék Már. I.«ikl»ebb hlrdctóa 10 aaö
>V,v»rosl hlrlapiiO, kb«i4lc« MttnbejíraU, vil-taoTTlUftUaca .soMl kot. «ri tullJeUl. kítltíl bn6 1-áxaV előnyben ríuodlotk. Uvcldet >1)< jfUjÍK a klad0tJ Mr. _. _______
yry ja Ki, tnnoIónAk fcMUtiV. Arrfr<i»«k líntó cipí«,Tlíb»i-«. 4._
Kb«illAkr«Uno ct*d«. thJéklí^nl kbet Xsufmuui Kttt\'ly dlrilSíklttno. KfMÍUt\'tét «.
ll(k»utr«lcr, aVl • uralni tud, itíp orl hlal-an M-tét kdicUwn fi fi«t«a*d. l«í>« ttUa «• »«>»*\'•
llasal felvétetik. Csat; oljsimk J«lentWiMt>«V. lka volt liásmtstertKk UVtaukal CMfíK áUnfiedhcltV. Név 4% ptmioi dm, caaládl án»t«4 fyctmtUli asinaa a kUd«iilraUlUI.__
Ktc»«r#lo«lu KKebb tlr»«u. <k lícn Jd k»ib»n
KvöSi.-i<r varröKéccfnet f»rvicUsi<Uíyí«su}al-l. tlpuáolá.
Cím a Hadeiil»«t»IbiB, _
>loi;v«li>lr« ygr térU lírtMk /,alatn«t>(l>cQ, bérmtly na*>köi«á£l>co »a»I6c« vagy bármely mi» sz»k-mában Oilttél- Cimeltt limestUiI«»mI a l\'-tdOUivatalba WrcV.
r«lv4lotu*k J
KAUFMANN KÚROLY
a „Fekete ^^ Qolyö,»-hoz
Legolcsóbb bevásárlási forrás
uri és női dlvalüiukbsn, kölöll-, szövött árukban, norinbergi diszjnü árukban. Szabók és varrónők nigy árenaedményben részesülnek.
JUMPERPAHUTOK, GYÖNGYÖK
nagy vilaiitékbin.
TKLKFOS 37». TKLKKON 373.
Magyar-utca 29-31. számú házcsoport,
alkalmas bármely Qzletre, egy hold telekkel, azonnal beköltözhető 2 szobés lakással, betegség folytán tulajdonos ál\'a sürgősen eladó. Bővebbet:
Magyar-utca 5. szám alatt.
HIRDESSEN
R
ZALAI KÖZLÖNYBEN.
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
vlaw.aat.k bsrsadszé wAllalnla j
HéMzl.t és sűtaty: NAGYKANIZSA, Meayar-utca «. Ul*. Fttolet: BUBAMXT, VI., Ö-utca 38. - Tataion: 151-13.
Elvállalónk SJSfe"??"--------
kulák, kSMa kSal
t
•o*. salrö-aroni-\' \'
utnutlkitaa aaflkMtf aa/ratt
áacket aa|<i torvc»ósQ,,« INnK BBeoafl »l»T.»ct<k oa^Y
lék ríiaír.
Biktóron tartunk:
hwWásokrt é$ faUkttásl munkálatokit szakszerűen és olcsón MzközlOnk.1
"IW.I tárút-«ikk«kct, bádog-
Iskolakönyvek bekötését
legolcsóbb árban vállalja lapunk ny omdáj a
Fő-ut 5. szám alátt.
Nyomaton
_1223jullu, 5
Jöttem - láttam - gy6ztemI
FEMINOL
• Jelenkor . lcjctökéletcachb tolyíkony
fémtiiztltószere
Cjl«|a: "tltCZÍC SÉZD. BÜMftsr
JUMPER PAMUT
as 6asa.s dlvatsslnekben s|,^ nagyobb ntlasstékban kaph\'w
KIÉIN JÓZIEF t| TEITVÉRE eiőlkalapéik.sliniiaka UsteUbsa
Hirdetmény.
Nagykanizsán, a Magyar-utcai volt fatelepen árverésen veit ingóságok, úgymint: egy teljes cséplőgép garnitúra, fa-apritó és elevátor, körfűrészek, hídmérleg, iparvágányok, különböző kocsik, clhordható épületek, kerítések vasárnap, folyó hó 8-ikán délelőtt 9 órakor a legtöbbet ígérőknek eladatnak.
Mintegy 10 drb garantált jókéiban levé kéli
széna- és szalmaprés
caellcg egyenként is eUdá. — Wrebbet POLLAK H. EMIL irodilkbsn.
NEM FAJ FEJE
és a lábs, ha ■ D«ék-(ér 1. M. aUttl ( I p 6*0 i I a t b • n
renJolt kix«r<5Ug«U6ioodü Any»nbólki»«uM
ARGENTféie
cipőt hord J«vltiuok gyorsan cssközoltetoak. Kösse] varrott duplaUlj u
SZANDAL
Az uj forgalmi adókőnyvek
melyek pontosan a forgalmi adóhivatal elSirdsdnak megfelelnek
Fijchel Fülöp Fiai
könyakaraakedéfábon
kaphatók. FIGYELEM I a n.gjolb alak,
forgilmi adúkönyvhok a kövilkeié R.pl Sirl.tt lovatokat kell tat lalnainl:
beuálel
pínztdrkflnyu napló
árucsere összesen adómentes adóköteles
a Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Véllalat könyvnyomdában, Nagykanizsán
62. évfolyam 152. szAtn 2
M.-W»». 1923. Julius 8. Vasárnap Vasárnapi szán, 50 korona. Budapest
Belső egységük
/Nagykanizsa, julius 7.
Háromezer ágyú veszi körül Magyarországot — mondotta a népszövetség tanácsának genfi ülésén Apponyi Albrrt gróf. És hozzátehette volna, hogy a háromezer ágyú mögött ugyanannyi ellenségünk áll, várva a parancsszót, hogy mikor süsse el azokat. Kétségbeejtő hcly?.et kétségkívül, de az olyan sokat próbált nemzetnek, aminő a magyar, még sincs oka arra, hogy reménytelennek lássa a dolgát. Nem először történik meg, hogy ellenséges tenger veszi körül ezt az országot. Nem először esik meg, hogy a gyűlölködés özönvize önt el bennünket. De mi minden időben meg tudtunk vonulni jogaink és igazunk Noe bárkájába s be tudtuk várni a vizek elmúlását. Hogy csak az ujabbkori történelmünk eseményeire hivatkozzunk, a 48—49-iki szabadságharcunk
után is szuronyerdővcl vettek körül bennünket i9 osztrák ágyuk meg cseh beamterek ellenőrizték minden mcgmoc-canásunkat.
De az egységes akaratú magyar nemzettel szemben gyöngéknek bizonyullaka szuronyok, az ágyuk, a becirke-rek, s az első külpolitikai nagy változás meghozta számunkra is a megváltást.
Ez azonban csak ugy történhetett meg, hogy ellenségeinknek nem sikerült részekre bontani a nemzetet és mennél erősebb volt az ellenséges elnyomatás, annál szi-A^kbá vált belső egységünk. A háromezer ágyúval ma is csak ezt szegezhetjük szembe: elalkudhatlan és elvitathatlan jogainkat s sziklaszilárd belső egységünket. És bárki legyen ls az, aki e nemzet jogaiból °gy árnyalatot is eltrafikál vagy a belső egységet gyöngíti, veszélyezteti, rombolja: az e hazának ellensége és neve átkozott lesz még a késő utódok előtt is.
Feloszlatják az internálótábort.
A független bíróság fog; ítélkezni az állam rendjére veszélyesek felett
Budapest, jut. 7. (Túefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) Nagy Emil igazságügy miniszter a jövő hét végén a nemzetgyűlés elé terjeszti az anyagi büntetőjog és a bűnvádi perrendtartás reformjáról szóló törvényjavaslatot, amely az ismeretes rendtörvény javaslattal szemben az internálás rendszerét megszünteti és kimondja, hogy az állam rendjére veszedelmes, illetve gyanús egyének feletti Ítélkezés a jövőben kizárólag a független bíróság hatáskörébe tartozik. Ezzel megszűnik annak a lehetősége, hogy egyes közigazgatási faktorQk bárki személyes szabadságát elvonhassák akkor, amidőn befejezett bűncselekményről, sőt még kísérletről szó sincs..\'
Belga jegyzék Németországhoz.
Páris, julius 7. Itt hire jár, hogy Belgium jegyzéket intézett a német birodalomhoz, amelyben kő* veteli, hogy Cuno birodalmi kancel* lér Ítélje el a Raj na-vidéken éa • Ruhr-vidéken elkövetett merényleteket. Franciaország csatlakozott ehhez a lépéshez. Abban az eset* ben, ha ezt ■ követelést nem teljesitik, ugy Franciaország és Bel gium követei elhsgyják Berlint és a követség ügyeinek vezetésére ügyvivőket fognak megbizni.
Angol diplomaták Poincarénál.
Páris, julius 7. Lord Greve angol nagykövet, majd utána Herlck íme-rikai nagykövet megjelentek Poincarénál. A két audiencia tartalmi--> - r&l erőien titkolódznak. A kormányhoz közelálló körökben feltűnőnek mondják, hogy a két látogatás közvetlenül egymásután következeit be és ebből bizonyos öiszhangra következtetnek Anglia és Amerika körött.
A szerbek feloszlatják a Radics-párt szervezeteit
• Róma, julius 7. Mint Belgrádból jelentik, a minisztertanács elhatá rozta, hogy a nemzeti szervezetek minden további működését betiltja a a fegyverviselés ellen a legszigorúbb intézkedéseket teszi meg. A zágrábi kormányzó távirati uton utasítást kapott, hogy Rtdics kép viselő szervezeteit és az azokhoz közelálló szervezeteket Horvátor-sí ágban és Szlavóniában oszlassa fel.
Három évre ítéltek egy gyermekklnzó anyát
Budapest, jul. 7. (Telefonjelentés.) A budapesti büntetőtöivényszéken ma délelőtt Seszták biró tanácia 3 évi börtönre Ítélte Domeia Fe-rencné napszámoaasszonyt, aki 4 és fél éves gyermekét addig kinozta, ütötte, verte, mig bele nem pusztult.
Bestiális apa.
Budapest, julius 7. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) A fővárosi rendőrség letartóztatta KolUk József lakatosmestert, aki a .Dob utca 60. szám alatt lévő lakásán hat esztendős fiát a szó szoros értelmében agyonverte. A bestiális apa és a vele közös háztartásban élő Pellel Rebeka ellen megindult az eljárás.
A Vatikán az ántánt bomlásától tart.
Róma, ju-ius 7. Vatikáni körök ben attól tartanak, hogy Francia és Németország közt olyan kompli kációk támadnak, amelyek Angliát és Olaszországot is msgukkal rántják. A Vatikán, különösen attól fél, hogy a páptf minapi nevezetes levelének sem Franciaország, sem Németország nem látja hasznát. Amikor a pápa a Gaiparri bibo roshoz Intézett levelét megírta, az a szándék vezette, hogy a jóvátételi kérdésben uralkodó feszültségnek esetleges villámhárítója legyen. A Vatikán felfogása szerint ugy Franciaországnak, mint Németországnak igaza van annyiban, hogy a franda jóvátételi kötelességek túlhaladják Németország pénzügyi teljesítőképességét, Fran claországnak viszont annyiban van igaza, hogy Németország eddig nem nagyon igyekezett fizetési kötelezettségeitteljesiteni. A Vatikán ugy látja, hogy a Ruhr-vidék megszállása eltévesztette célját, mert csak növelte a németek ellenállását és makacs kitartását.
Jugoszlávia is elismerte a Cankov kormányt
Belgrád, julius 7. A jugoszláv kormány képviselője a kormányától kapott utasításnak megfelelően a kisántánt többi szófiai kiküldöttével együtt közölte a Cankov-kormánnyal, hogv a belgrádi kormány kést a siófui kormánnyal a normális viszonyt helyreállítani.
Zalamegyei problémák.
Vasutak.
(2) A vasúthálózat az ország Idegrendszere. idegrendszer néllfül nincs emberi élet, vasút nélkül nincs és nem is lehet, egészséges államélel.
A kuliurát, a kultura fokát aok mindennel szokták mérni; a mérés összehasonlításon alapul. Mérholjük a kuliurát vasúttal is, összehasonlítva a vasulhálózat kiterjedését a kuliurának magaslati fokával. Ez esetben kimondhatjuk: ahol több a vasul, olt rendszerint magssabb n kultura, (Rendszerint, mert kivétel itt is előfordulhat s ez a kivétel éppen a szabályt erősíti meg.)
Ami áll az Államra, az országra, az áll nagyjában az egyes vidékekre is. Ilt érkezünk ajután el a mi szűkebb hazánk, Zalavármegye területére.
A térképro vetett dfő pillantás meggyőz bennünket arról, hogy megyénk. vasul tekintetében nagyon hátul áll a sorban.
Maga az a lény, hogy a Déli Vasút elkerüli Zalaegeiszegei, •< megye székhelyét, pótolhatatlan hátrány a városra, de sz egész megye polgárságára is, kiknek ügyes-bajos hivatalos ügye van Zilaegerszegon. Tudjuk jól, hogy a régi politika volt az oka ennek a lehetetlen állapotnak, de ami vo!l, az elmúlt. A hibái még helyre lehet hozni, csak akarni kell.
A Déli Viftit mielőbbi bevezetése Zalaegerszegre nemejak kívánatos, hanem annak elmulasztása helyrehozhatatlan veszteség ós bűn is. Abból az ősszegből, melgbe a Zala egerszeg—zalaszentiváni összekötő fenntartása kerül, minden nehézség nélkül be lehetne vezetni a Déli Vasutat Zalaegerszegre. Az sem lé nyegteleu momentum, hogy a mostani rossz korona befektetésével tudnók végrehajtani a munkálatokat.
Tudom, hogy az efféle tervekre az a válasz: nincs pénz. De kér dem: spekulációra van ? ezernyi sok másra van? s csak éppen amire múlhatatlanul szükség van a köz, az egész érdekében csak arra nincs pénz? Hát meddig maradjon még ugar Ady Endre rögös földje!?
Ha busás jövedelmeket igéró különböző vállalatok, alakulatok tető-aláhozására van pénz, kell. lenni, többek között a vasútépítésre is. Vagy örökké vasút nélkül legyen pl. Lelcnye és az egész letenyei járás, a csonka lendvai járás s a vele szomszédos novai járás kilenc lized része?
Letenyének annyira szüksége van a vasútra. Kiindulhatna ez a vasul Nagykanizsáról és Sormás, Petrivente, Bccscheiy, Pola, Lctenye érintésével tovább is haladhatna Szemenye, Tormafölde, Gosztola, Lenti felé;
7.ALAI K0Z1.0M-1
A Nagykanizsai Széchenyi-Szövetség diszközgyUlése.
Nagykanizsa, julius 7.
Kereteiben, tartalomban éa kifelé ható erejíben egyként nagy arányú volt a nagykanizsai Széchenyi Szövetség díszközgyűlése. A küliő díszt a megjelent egyéni éa téraadalmi méltósága adta meg, befelé mélyülő erejét az elhangzott beazédek magaa színvonala éa a komoly Ígéretek kifelé szárnyaltok tul a városház dísztermén s talán tul a város határain Is, a csonka ország főié, mutatni, hogy a ma gyar ifjúság nemcsak régi példa beszédekben él, de itt lélekrik ma is közöttünk az erős, sokat akaró és akaratat a csillagokig vivő ifjúság.
Sok volt a btaiéd és sok az Igé-ret. És ezeken a hasábokon, er-kölcil felelősségünk tudatában állit-juk és befelé, önmagunkban, hlaz-szük, hogy a azó nem repült el nyomtalaou1, de mint kicsi msgvak hullanak a szivekbe és eljön az idő, mikor terebélyea fává növekednek.
De ennek a hitnek valóra válása csak az ifjúságtól függ. Attól az ifjúságtól, amely ma ünnepi mezken és ünnepi azivvel nyilatkozott meg, attól az ifjuaágtól, amely ko moly munkát, meg nem tántorít-h»tó hazaszeretetet, kötelességérzete* éa tiszta főt\' Ígért, ők, akik egyben és egészben a fiatalság, csak ők válthatják éa hisszük, váltják valóra a ma megálmodott és szerteszórt álmokat.
Tegnap este hat órakor ünnepé lyes keretek között keidődött a díszközgyűlés.
Dr. örley György t. b. elnök, klr. közjegyző kormány-főtanácsos elnöki azék foglalójában a fiatalság ról beszélt éi meleg férfi szivét éreztük az elmondott szavak mögött. Többek kötött az ifjú tág hivatásáról beszélt és a Széchenyi Szövetség belekapcsolódásáról a magunkat megmentő társadalmi munkába. Politizálni nem kell. A politika — mondja—végletekhez-ve-zet. Mi céljainkat nem hlvataloa preaszlóval fogjuk elérni. A mi segítségünk, a mi erőnk az ifjúságban rejlik éa ebben az ifjúságban jövendő erős Migyarorstágot látom.
— Saját tudósítónktól. — Igaz szívvel és meleg szeretettel állok a StÖvetség szolgálatában.
A kővetkező szónok Kováta Antal kegyeirendi tanár, az egyeaület t. b. elnökhelyettese.
Nem érzem magam hivatottnak — mondja magasszárnyalásu beszéde során, — hogy ezt a helvét méltóképpen betöltsem. De elvállaltam, három okból. Mert barátja vagyok az ifjúságnak, barátja a fiatal azlveknek, akik nemea célokért küzdenek, mert azt a viszonyt, ami köztem és volt növendékeim között fennállt, tovább is fenn akarom tartani, hogy hathasa»k rájuk és fiatalságukat, munkaked vüket és erkölcsi erejüket az ország szolgálatába állllhaasam. S harmad szor, mert ebben a szövetségben Széchenyi erős szellemét látom, a régi, igaz és erős Széchenyit, aki visszatér a kripta dohos horaályá ból, hogy belezugja a fiatal szivekbe önmagát.
Dr. Kovács Gyula t. b. tag beszéde után Székács Sándor szövetségi elnök székfoglaló beazédében kulturált azempontból méltatja az egyeaületet, majd Bittere Zoltán ügyvezotő alelnök az egyesület eddigi működését tárja szemünk elé keresetlen és mégis művészi, meleg szavakban.
Lányi László kulturügyi alelnök az egyetemi ifjúság és a magyar társadalom együttműködésének atük-ségestégérŐl beszél a egyben programot ad elénk, amelyben előkelő helyet foglal el Pauler Ákos egyetemi, tanár és a határokon tul is Ismert nevű tudós clőadáaa a budapeati Széchenyi bálok mintáiára rendezendő megyei Széchenyi bál, valamint a külfölddel való szorosabb érintkezés fölvétele.
Az ellenőri, főtitkári, péöztári és könyvtári jelenlések után Sneaael Ferenc és Stegedy Masszák A\'adár az Országos Széchenyi Szövetség alelnökének éa háznagyának beszéde következik, amelyben Snassel alelnök üdvöili és Sxegedy-Masszák egységes munkára hívja fel az uj szövetséget.
Még ki kell emelnünk Lányi
2__
Sxemenye, Szenladorján, DömefŐlde, Csömődér—Páka felé, vagy akár Kistolmács, Borsfa, Bánokszenlgyörgy, Szentllszló, Pusztamagyarod, Puszta szentlászló, Söjtör, Bak felé, lü esetleg s Zalaegerszeg—rédicsi pályán folytaihalná lovább útját Zala-egerszegre. Letcnyénck mindenkép pen kell vasút.
Hogy Göcsejnek, főleg pedig a novai járás nyugati felének mit je-lenteno a vasút, arról csak annak lehet fogalma, ah i isméd azt a vidéket.
Kattogjoa minél több zalamegyei falu mollett a vonat kereke, legyen minél több zalamegyei falunak va-sutja, vasútállomási, mert a vasút mérhetetlen távolságokat méterekké rövidít, s mert a vasút az ország idegrendszere. Idegrendszer nélkül pedig nincs életi (ha.)
A munka jutalma.
(Saját ludóaltónktól.) Galambos Jánoa 42 év óta szolgál becaület-tel és hűséggel a Stern testvérek szentadorjáni uradalmában, nincs rangja, nincs méltósága, egyszerű cseléd-sorban veszi ki részit a nemzeti munkából. Most aztán uagy kitüntetés érte az öreg szolgát: a földmiveléal miniszter díszoklevelet küldött a szentadorjáni kúriába Öreg Galambos Jánoa számára, jeléül annak, hogy az igazi érdem nem marad rejtve a kormány előtt a cselédsorban aem. Az oklevél ünnepélyes átadása most történt Szentadorjánban. Előzetes szent-mise után a több mint 2000 főből álló közönség előtt Kende Péter járási főszolgabíró meleg magyar testvérszeretettel méltatva Galambos Jánoa munkáaéletét, őt mint köve tendő példát állította az ifjúság elé. Zalavármegye főispánja képviseletében Stromszkl Ernő nagybirtokos jelent meg, Ő adta át az oklevelet is as ünnepeltnek. A hüaég és becaűlat — mondotta nagyhatáau beszédében — alaperénye a magyar gazdasági munkásnak, erénye Galambos Jánosnak la a hogy ezek az e. ények megnyllvá nulhatnak, érdeme a gazdának Is.
A díszoklevél átadását népünnepély követte, amelyen a vidék apraja-nagyja részt vett a az ünnepalt Gslamboa bátyánkkal együtt aziveaen és tüzesen ropták a táncot.
A Semmi szomorúsága.
Béky Zoltán\')
Én mondom Néked : ez a semmi, De minden benne kavarog, A vágy, nehéz utakra menni, Vér, élei és piros dalok.
ös-hymnuszok egy szalmazsákon Penészes ét* örök falak, Virág a vig cseresnye ágon Az ullramarln ég alatl.
A tavasz, ami messze jár még, Tul vágyon és havas hogyen EsUst eső, hajnali árnyék És szerelem és szerelem.
S ez_s semmi. Virág a hóból Szín iílsn, illat lovsszáll S a köd felett ragyogva trónol Bibor köntösben a halál. ,
\') ,.Kolduj»»xooiUk" Cim »Ult Budapesten moflJ«t«nó versei kötetéből.
Annié.
— Tortínct «gy MJogU\'.n mzonyrul. — Irt.: Oláli Árpád.
Akkor botlott a hó ...
Tál volt, Szentpétervár fölüti sötét-szütkű felhók sodródtak lassan tovább és hullott, mindent befödve, mindont eltakarva, hullott a hó.
Annié Lermonlioff szobi|a abla. kánál illoll és a\' néptelen, kihall utcát nézte. Szomorú gondolatok ölelték körül ezen a nagyon" csöndes, szinte árvának telsző déiuiáron s bármennyire is küzködüir ellene, mégis vitatkozni kényszerűit önmagával. Gúnyos, kegyetlen kérdezője volt, a mindig mélységeket kutató pesszimista En-Je és bizony, az adott feleletet néha sirva-neveltek, néha nevelve sírlak.
— Ki vagy le is milyon az életed, — kérdezto az ismerős hang komoran. Felelj rá Annle Lermon-tiolT, önámilis, cifra diszek és huzó dózis nélkUl. Ilyenkor Úgyis kár volna a féligatslgok hamis álarcába bujtatni azt, ami való.
Gyakran eljöttek az ábrándozások és a bus kérdezések ilyen órái egy idő óta Annle Lermontioffhoz. És
ilyenkor ujra meg ujra át kellett élnie lelki szemel elölt tizenkilenc évének rövid töilénelil. El kellett mondania önmaginsk, hogy ö, Annié Lermontii ff, a piicrviri egyelem bölcsészeti karának hallgalónóje, Allzy Vladimír l;:rmontiolTi>ak, a gazdag de faragatlan kaukázusi erdőbirtokosnak a leánya. Valaki, aki felnőtt egy hangtalanságba burkolódzó munkagép mellell s akinek a gyermekkorára Igy rinyomódolt egy sejtelmes szomorú érzés: egyedül. Egyedül volt Annio Lermonlioff, iljusága derengő hajnaláig, mini a nagy erdók milyin örökre otlfolej-letl könnyes ilmol aluvó lündír... És akkor, amidőn Pélervárra került, bc\'e a cári főváros zűrzavaros nagyvárosi forgatagába, pillanatig talán azt hitte, hogy megváltozik, missi lesz. De ivek muliak is látla, irezle, hogy ez nem sikerül neki.
Amit a kaukázusi erdők elfödlek eddig előle s amiről ilymódon Annié LermontU ílnak fogalma sem volt, az emberi végtelen szenvedéseket a zsivajgó nagyváros pőre mivoltában Annié eii tárta. Látnia kellell, hiába hunyts le fekete lüzben igő szép szemeit, száz alakban is száz mosollyal az előtte karneváli össze-
_ \'»». iullu.__S_
Láazló Indítványát egy kasilnó fel-állitáaára vonatkozólag. E< a k.nlnó egybegyűjteni a kanizsai társadalom szine-ja\'vát és nemcsak mulatozással, hanem komoly kullurmunkával adna alapot létezésének. Az Indít-ványt a közgyüléa egyhangúié, elfogadta.
A rövid elnöki záróazó kerelén belül a közgyűlés táviratilag Üdv5-zölte a Kormányzó Ur ufőméitó-aágát, Bethlen litván gróf minin-terelnököl, Ktebeliberg Kuno gróf kultu»zmlnlsztert,Kállay Tibor pia,, ügyminlaztert és Tarányi Fereoc főispánt.
A díszközgyűlés ezzel véget ért és a közönség ^ünnepi hangulatban oir. lott árét. \'Avval a meggyőtődéssil, hogy a azavak nemhiába voltak, nyomukban friss megmozdulások és fiatal erők égrelcndülése következik.
Pauler Ákos.
Nagykanizsa, ju\'ius 7.
Abból az alkalomból, hogy Pauler Ákos egyetemi professzor a közel jövőben városunkban előadást tart, szüksigesnok véljük, hogy a nagy-hirü iilozofust a kanizsai olvasóközönséggel — (ölünk telhetőleg — közelebbről megisme\'rtessük.
Pauler Akos egy magyar ludós-dlnsszliánsk ssrjs, családjának immár harmadik nemzedéke lobogtatja a magyar tudomány fáklyáját. Nagy-atyja Pauler Tivadar büszkesige sz egyetemes jogluJománynsk, aki misfél évig Eötvös József báró módiként irányította a kultuszminisztériumot, majd egy évtizednél tovább töltöllc be a pccsilóri tircit. Atyja Pauler Gyula az Országos Levéltár megszervezője és első igazgatója, az Arpád-kor legjobb ismerője, anyja pedig a nagy anatómus Lenhossik Józsefnek unokahuga, ugy, hogy Pau\'er Akos szivét mar kii tudís-dinasztia egészséges vére dobogtatja meg. A jogtudós nagyapa és s historikus sps sarja a most 47 éves Pauler Akos a 1 tudományok tudományának, a filozófiának szente\'lí milnkia is lermikeny életéi. Ennek örök problémáit fürkészte Upcsib.-n, Párisban és c problémák mélyére törekedett pillantani akkor is, amikor a klasszikus filológia és sz or-
visszaságban lefolyó emberi életei. Az önzés kiáltott fflléjo mindeoünnen, a szegénység fájd.imai is néms üvöltés;, Ss ö, a leendő bölcsészdoktor, akinek meg kellell volna találnia a művészi gondolkodás is a boldog élelfllozófli mesgyiíl, csak sóhajtani tudott és szomorú ered minyeket levonni az élet illalinos eredményeiből. Miirt van mindez és meddig lesz igy — kirdezte sokszor, kérdeote a százezernyi pesszimista gondolkodóval, de felelni, ő épusy mint misok, nem tudott, valóbin semmit.
Anyjára gondolt sokszor, ily" csöndes, elmerengő dilutánokon, akti alig ismert is alig ludoll igazin megszeretni, máris az égbo hívták. Árvasága tulajdonképpen akkor kezdődölt igazán és tartott máig, mert atyja, akinek ugyan nem vollak nagyobb hibái, nem ludoll lelkihez közel Sémhgöhi.
III Pélervirolt is, ahol pedig »z egyelem körUl igen nagy volt • barálkozási kedv, alig volt egy-két ismerőso. Tanult, sétált, gondolko-deli. Egyedül csak Nikolai Romsky, a joghallgató voll az, akivel szívesen volt együtt, mert Nikolai kellemesen egyesítene magában mindazokat a
1923. jullua 8.
vostudományok módszeres kutatá sába fogolt.
Harmincéves korában már mint egyetemi magántanár foglalia el a pozsonyi jogakadémia filozófiai tanszékét, amelyet Böhm Károly halála után a kolozsvári, majd Medveczky Frigyes korai elköltözése után a Budapesti egyelem katedrájával cso rílt fel.
A béke álomvilágában fi Is távolabb vidékeket Járt. Évek hosszú során át állandó yachtot tartott az Adrián, amellyel Erzsébet királyné magányáig, Korfuig elkalandozott. Kapitányát, legénységét lélon is meg-tartotta, hogy bármikor ulra kelhessen, ha lelke a tenger végtelen síkjának és n csillagos égboltnak ma gányát kereste.
Most fönn él a budai Vár csöndes légkörében, ahonnan csak délutánonként jön át Pestre, hogy mindenkor teljesen szabad előadásait az egyetemen megtartsa. Jellegzetes bátsonymellényes alakja gyakorta feltűnik a Bástyasétányon, ahol napi sétáit rója.
Kétségkívül Paula Akos neve Magyarország egyik legnagyobb ér-lékét jelenti számunkra és ez a kö rülmény érthetővé teszi azt a rend kivüli érdeklődési, amit az általa tartandó előadás hiro a vároa kö. zönségéből már eleve kiváltott.
ZALAI KOZLOHY
Budapest-Nagykanizsa-Trieszt
Vonatvizsgálat a kanizsai állomáson.
Harmincezer amerikai utlevál-kárelem.
Budapest, julius 7. (Telefonjaién-lés.) A budapeati utlevéloszlály körlése szerint ebben az évben eddig 30.000 ember kitt útlevelet az Amerikai Egyesült Államokba.
NasysztráitonozgalmakAnglIában
London, julius 7. (Éjfélkor érkezett.) A dokmunkások sztrájkja az angol kikötőkben tovább terjed. A londoni kikötőkben 22.000, a többi kikötőkben mintegy 50.000 munkáa sztrájkol. Mancheaterben most a bányamunkások la aztréjkba léptek. —
A kikötőmunkások sztrájkja következtében a hajókirakás szünetelése miatt huihlány állott be, ugy hogy már nagyoub mennyiségű huet kellett ■ hűtőházakból piacra vetni.
Nagykanizsa, julius 7.
Három vonat, ami kinyúlik Bu daprs\'röl, hogy Nagykanlisa után nemsokára belevágódjon lul a pa. plrhalárokon, a síró magyar ugarba a három vonat, ami túlról zuhog be Kanlzaára éa dacos és könnyes magyarok simogatták talán a szemükkel, a kezükkel la talán és rádobálták vág,alkat és sok kemény és szomorú m.gyar álmot, had hozza hozzánk, hogy érlsük meg és airasauk meg őket.
Kimentünk az egyik Nagykanizsára érkező gyorsvonathoz, ami indult Pestről é. a végcé\'j • Trieszt, hogy jelen legyünk egyazer a koupék lezárt ajtóik mögött történő útlevél viz.gálstnál.
A Székesfehérvárról érkező távirati jelentés azerlnt 52 utast hoz a vonat, do mint mondották no-künk — ez a szám minden bizonnyal növekrdnl fog a kőibee.ő állomásokon felszállt utasokkal.
Néhány percnyi késís után megzendült az állomás jelző harangja s 5 perc múlva 13 perc kéiéasel, meglastltva eszeveszett futását, be-aiklolt a gyors.
A rendőrök felálltak a koupék két oldalán, hogy míg a podgyrsz és útlevél vliagáfst tsrt • vonatra fel ne szállhaison senki. Az utas, akinek útlevelét a kirendeltlég pa-rancinoka már aláirta, elhagyhatja a vonatot.
A legelső fülke cssk többszöri zörgelés után világosodott fel. Két olasz nő Utazott benne, egy 34 évea mama, 17 évea leányával, akik egyik kézzel zavarodva kapcsolták blúzaikat, a másikkal az útlevelet nyújtották át.
Egy ember, egy perc; legalább la átlagban. Név, nemzetiség, uta-záe célja: ezeket az adatokat egy átlamreudőr Írja lajstromba, egy detektív bélyegzőt üt az útlevélre éa megnézi, nem kém, vagy körözött gonosz tevő-e az Illető, a pa ranctnok aláírja. Kész. Tovább a fülkékhez.
Mindenféle nemzet és társadalmi állás képviselve van. B.nkárok, kereskedők, mágnások, nemzetközi siélhámoaok és álsilnésznők. Jugo*
— Sajói tudisilinklil. — arlávok, osztrákok, msgyarok, ola-«ok, románok, csehek, frsneiák stb. slb. sőt néha estek, lettek, finnek és mongolok is. Ez a vonat egy klcal, azáguldő nemzetköziség, egybe keverve ellenség és jóbarát, ez a vonat a kasztrendszer csődje egymás mellett, békés harmóniában, U\' éa aki sohssom volt az.
Egy utainak lejárt az útlevele. Amerikába készült. Leszállítják a vonatról és belajstromozzák az adatalt. Egész egykedvűen veszi, mintha titokban azámltott volna rá, mintha mlnd-gy volna neki, hogy a vonat 30 perc múlva nélkülo indul el a ő Itt marad az Idegen, éjezaka! állomáson.
Az utolső a hálókocsi. Lcguj.bb tipuiu, a technika minden raffiné. r iájával és pénzért megválthatő minden kényelemmel szinte túlzsúfolva. Ciak illéssel nem. Vörös, kik éa zöld színek egybedobálvs, hogy fáj a azemnek ... a pénz harsogja itt dalát és a jóixlís egy félree.Ő sírokba vonul éi elfödi a szemelt.
Vetik az ágyat éjizakára a a koc.i fűikéi hálószobákká alakulnak át. Az uto\'ső utasok boaiu ián éa álmos azemmel adják át az útlevelet. Houiura nyúlik a vlis-gálst, de moit már vége len. Még a végső fülkében egy 13 év körüli kislányt nézek meg, skl fejét Isteni grandezzával fordítja felénk. A gőz-fűrdőszerü forróságban bőrkerlyü a kezén, öt év múlva három férfi öngyilkos lesz miatta és tlrenkettő a lábal elé szőrjs spil örökségét.
Kiszállunk a hűvös ér jóleső éjszakába. Közben már lekapctolták a vonatről.az étkező éa három sze-mélykocilt. Erek nem mennek át jugoszláv területre. A vonat aze mélyzete is felcserélődött. A megszokott msgyar kalauzok helyét kaklruháa éa tányérsapkás jugo szlávok foglalták el. Ami ezután jön, az már az övék.
A rendőri kirendeltség parancsnoka értrslti az éllomásfőnőkséget, hogy a vl.sgálat befejeződött. Még egy perc.
Azalatt azon gondolkozom, hogy
lenen még négy kilométer Mura■ keresztúr, sz utolió magyar állomás. Aiután három éa fél kilométer a Mura, a határ éa utána . . .
Éles elpsrő, lassan megindul a vonat, a jugosiláv kalauzol: tisztelegnek a magyar állomás előtt... Lrőiődlk az Iram éa már zug éa rohan a hatalmai gépazörnyeteg éa azőrja az aranyazlkrákat a fekete magyar éjszakában.
I közönség figyelmébe.
Lapunk legutóbbi számaibői a t. nagyközönség meggyőződhetett arról, hogy a Zalai Közlöny szerkesztősége nívón álló, komoly és tsrtalmaa hdyl és vármegyei lapot nyújt közönségének. És mlg a fővárosi lspok 80 és 100 K-ba kerülnek — addig a helyi újság csupán 40 és 50 korona példányon-ként. A Zalai Közlöny ilyformán nemcaak a vidék egyik Irgtekln-lélyeaebb — de legolcsóbb napilapja la, amely egy orazágoa, fővárosi lap tartalmát egy vármegyd és helyi lap tartalmával egyeeltl. Es mivel a fővárosi lspokat egy fél nappal megelőzi — teljeaen nélkölőxhetővé teazi azokat. Gyors éa megblzhatő tudósítói hálózatával, frlaa hlrazolgálatával megbecsülhetetlen szolgálatot tess a nagyközönségnek, mert módjában van minden előforduló eseményről olvasóközönségét szonnal értesíteni.
A rendkívül kedvező vonatössze-köttetés lehetővé teszi azt, hogy a nagy Bslstonmentén már a délelőtti órákban mindenki olvashatja a Zalai Közlönyt. A Bilatonmentl fürdőző éa nyaralóközönlég sokkalta előbb jut a Zalai Közlönyhöz, mlet a fővárosi lapokhoz. Főleg Keazthelv, Bárány, Kereeztur, Bélatelep, Földvár, Fonyód, Ldle, Mát iá telep, Srentgyőrgy, atb. — ahová a lap már kora déldőtt megérkezik. A lapot tőbbarőrl helységváltozás esetén Is utána küldjük előfizetőinknek - minden ráfiz.tés vagy portőtöbblet nélkül.
A nyaralőkőzönaég saját érdekében cselekszik, ha Zalavármegya ellő és legnsgyobb politikai napilapját, a Zalai Közlönyt még ma megrendeli. Előffzetéal ára egy hónapra postai küldéssel 800 korona. A ZALAIKÖZLÖNY kiadóhivatala.
ktvánságokst, amikel Annlo magának egy fétfi Ideálról megrajzolt. Nikolal Romsky magas volt, széles-vállu és erős, első atléta az egye-Jemen. Arca ámellelt mégis hamvas-fehér, borotvált és két felé fésüli, aranyszőke haja alól magas homloktól boltozottén bizakodó szürke szemei mindig mosolyogva néztek a világba. A szívó arany, a karja acél, a hangja pedig lágyceengésU ezüst bariton volt, egy ttveggordonkának az édesen zengő, álmoeltó hangja, amiben Annié annyiszor elgyönyörködött, ha szobája meghitl csöndességében Nikolal mindenről beszélt neki. Egyedül Nikolai Romsky volt ez, aki megértene Annlo magábanéző és önmagát lépő gondolkodás módját s a flu is sokszor Ismételte: Annié, csak Ön az, aki engom, ugy ahogy án akarom, meg tud érteni.
Szerelte? Szerelmes volt 1 Niko-leibaí Aonlo sokszor gondolkodott «en és nem tudta eldönteni. Sokszor gondolt arra, hogy Nikolai mel lel! nem lenno nehéz éa szomorú végigélni a Kaukázus csendjében az eletei, amely ozulán következik. Ezt különösen akkor érozte, midőn Ni-aolai- csöndes hangon egy eljövendő éleiről beszéli, egy regényezotüon
elképzelt egyboomlásáról két egymásért rajongó emborszivnek. — Amikor Nikolal Romsky, a vas-kezü atléta meroogőköllővé vált és igazi boldogságról szólt a szava,..
Dd mégis egy témakör volt, amiben Annié nem tudta megérteni Nikolait soha, ez pedig a minden orosz intelligensek legnagyobb életkérdése: a cárizmus elleni forradalom ügye volt. Nikolai a forrada lomra esküdött, Annle a békés evolúció hivének vallotta megál. A két ellentétes nézet sok harcot vívott mog a kis szobában s a végen, az ellenlétek legnagyobb viharzásakor azután egymásra mosolyogtak és a vitát befejezték.
Lenn, a közöli Márkus-téren az óra lassan verte az ötöt. Annié be fejezte gondolatainak száguldó iram-lását, elfordult az ablaktól és egy kis fotolre ült. Most már nem volt érdemes lemennie, hogy megtegye délutáni sétáját. Kedd volt s Nikolai minden délután öt óra ulán liz perccel, halkan kopogtatott az ajtaján. Most is őt várta tehát Annié, hogy vacsoráig eltöllsék az időt.
Valami azonban történhetett, mert a kis aranyóra mulatója már negyed
hatolt mutatott és Nikolai lépéaei mindig nem hallatszottak a nyikorgó lépcsőn. Annié elmosolyodott — és szinte hangosan, — önmagának mondla :
— Bizonyára megint a megbeszélés I Az örök tervezgetések és álomszövögetések ... I\'edig Jó Nikolai, tudhatod és tudod Is talán: úgyis hiába minden. Erősen áll a cári trón a nem tudjátok ll azt ledönteni .. . Emellett pedig, ifjú szép élletek mindig a halál csont kezében.
Multak a percek. Fél hat lett és már egészen sötét volt a kis szobában. Annié most arra gondolt, hogy hányszor, tudásának, meggyőző szavainak minden erejével igyekezett Nikolai nézeteit ebben a kérdésben megváltoztatni és sohasem sikerült. Sokszor, szinte sirásba hajló, remegő hangon ecsetelte Nikolai előtt azokat a veszedelmeket, amelyek minden orosz forradalmárra váruk.
És ha Nikolal kékes szürke szemei néha-néha pillanatokra talán lehunyódtak és láthatóan küzdött Is önmagával, a vége minden beszélgetésnek ez volt, hogy Romsky Annle linóm kis kezeire hajtotta férfiasan
szép.fejét és ugy mondla: sohal Annié, éo soha nem leszek más. Az én élettf$ nem az enyém, hanem a hizámé Téa nekem slncaen Jogom ahhoz, hogy ha kell, no áldozzam magamat érte... így mondta min. dig, nagyon caöndeaon és nagyon határozoltan és Annle talán Igy szerelte, gyöngén, de mégis dacos-erősen, a legjobban.
Végro három negyed hat lehetett, lépések zaja hallatezott. Nikold volt, de ma nem a megszokott nyugodt-ságával Jött, hanem Idegeaeo, szinte futva, fölfelé a lépcsőn. Annle felkeli, felcsavarta a villanyt és ment, hogy kinyissa az ajtót.
Csakugyan Romsky volt, kipirult arccal, csillogó szemekkel. Bundáját fehér disszel lepto be a hó. A aio-téstől szakgalolt és gyora volt a lélokzole, do azért halkan, ceönde-sen köszönt.
— Jó estél kis Annle, csókolom kezét, — ugye nem haragszik rám, hogy most az egyszer Így megvá-rakoztaltam. Do tudom biztosan, hogy késedelmemért már mog Is dorgált, egyben pedig talált mentséget a számomra.
Annlo moajlygott. j (folyt kor.)
2ALAI KÓ2LÖNV
Virághintés növendékem emléktáblájára.
E gyönyörű bessédet a 81 íves Répássy János a Gárdonyi Géza egykori tanára é* atya) bizalmas barátja helyett Tóth KAlmín tró mondotta ol Agárdon, a múlt héten, a n«gy egri c»flUg asületésl helyin, a Gárdonyi* emléktábla nagyszabású !el<plexési ünnepélyén, amelyen a magyar kultura ér kötélét kiválóságai és a közönség óriási tömege o\'ótt folyt le.
Akadémikus regényíró, természet-tudós, festő és zenész voltál egy személyben. Tehát négysteres súlya van azon confasori nyilatkozatod nak, hogy mikroskópon föltaláltad n nagy istent egy vízcsepp csodái között.
Hogyne volna hát ielen az a nagy élS Isten az emberi lélekben is, aki nagyobb, mint az összes teremtett mindenség ?
Te különösen lehetsz bizonyságot erről is, mert Téged a fó Isten gyak ran meglátogatott: homályos* elzárt szobádban, ahova a padlás tejüveg ablakán beözönlő világosságban szállott be hozzád megihletett, irótolladat pedig megaranyozta. Ennek csillo gását látjuk irásmü\\>eid zománcán is. Ez vonzott mágneserövtl Istenhez Téged is, ugy hogy nemcsak megírtad az „Isten rabjait", de magad is ax O rabja leltél E jen• sőbb világosságtól nyelted azt a bájos fényt it, hogy irodalmunk egén „egri csillagként * tündökölsz.
Ragyogásod mellett az örökvilá gosiágot nem környezi árnyék /
Imádkozom, hogy ezen örökvilá\' gosság fényeskedjék immár Neked ott at uj élet árnyain, a mennyei ,.őrök halmok" illatok fensikján, hova halálod szelid angyala elszó litott.
Legyen e szent halmokon is oly csendes és idillikus hajlékod, mint e földi életben volt: Dobó István sas fészkének virágos dombjain . . .
Ár egri várból pedig szálljon át hazatérő lelked a vadgalambos pusztatanyára, mert szülőházad vi rágós ablakánál most Téged — halhatatlan nevű régi tanítványom — a rajongó magyar nép ünnepel! * Régi tanáiod és barátod Répássy János
A zalamegyei cserkészcsapatok élete.
Mennyi cserkész van Zalában T
Malytfc csapat Hol táborozik 7
Támogatják a kis caorkásxaket.
Iparos cserkeszcsapatot Nagy kanlzsának I
— A .Zalai Közlöny* tudósítójától. —
Pásztor Imre zalaegerszegi cserkész főtitkár a zalamegyei cserkéox-életről a következőket volt szíves mondani a „Zalai Közlöny" tudósi-
tójának:
— Megyénkben jelen\'.cg nyolc cserkészcsapat van, mégpedig Zala egerazegen a főgimnázium és a felsőkereskedelmi iakola csapata éa ax iparos cserkészciapat, Nagykanizsán a főgimnázium és a polgári iskola csapata, Keszthelyen a főgimnázium, Sümegen a főreális kola és Tapolctán as iparotok (éa
•« egyúttal a polgári iakola) csapata. A xalamegyei cserkészek száma exidősxcrint meghaladja a kétszázat.
— Mind a nyolc csapat élénk cserkésztevékenységet fejt kl. A zalaegerszegi és a nagykanizsai fő gimnázium, valamint a sümegi főreáliskola csapatai eredményes műhelymunkát is végeznek, azonkívül a legtöbb csapat, elsősorban a zalaegerszegi és nagykanizsai főgimnázium csapatai gyógynövény-gyűjtéssel is foglalkoznak.
Kiket Juttatott földhöz Nagykanizsán az Orsi. Földbirtokrendező Biróság?
— Ötödik költemény. —
— Saját tudósítónktól. — nEgruügl! szántó rí(
.8 Tófejű Jánosné 800 800
9 Bonctér Jó.sefoé 1200 1200
10 Bsgonyal Ferencl.é 1600 800
11 Kovács Mih.lyné 1200 — 3200 —
Nagykanhsa, julius 7. Tegnapi számunkban közöltük az Ortzigoz Főldblrtokrendexő Bíróság által földhöz juttatott I/a csoport (hadirokkantak) névsorát Ma a 39 (Vb caoportbell) kanizsai főldhöijuttatott hadiözvegyek névsorát közöljük, hogyanagyközön ség tudomást vegyen arról, kik azok, kiket az UFB földhöz juttatott, máaréazt legfényesebb bizonyítékául annak, hogy mily komo iyan veszi a Bethlen-kormány a hsdiáldoz.toknak, a nincsteleneknek az arra rászorultaknak a föld-hözjuttatáat. E folytatásos névsor legbeszédesebb cáfolata az ellenzék által felhozott ama nevetséges vádnak, mintha a nemzeti Bethlen-kormány; nem hajtaná a kellő erély-lyel végre a földigénylök földhöz-jultatáaát.
A földhöz juttatott nagykanizsai hőaök özvegyei a kővetkezők : //!\' csoport: Hadiözvegyek.
eágyazogól seínt-\'i rét
1 örv. Pál Géz^né 1200 -
2 Srmodlce Gy. né 1200 —
3 S te\'ei Sándorné 1200 —
4 Gödinek Józaéfné 1200 —
5 Nagy Gézáné 1200 1200
6 Sneff Jánosné 1200 1200
7 SárrCí Boiditsárné 1200 1200
12 Simon Péierné
13 Karafiát Z-. né
14 Haláaz Ferencné
15 Lovász Ferencné
16 Takács Lajoané 17,Bolí Láazlóné
18 Hajdú Károlyné
19 Nóvák latvánné
20 Nagy Mátyáané
21 Bencze Ferencn^
22 Kovács Jánosná
23 Tánczos Jánosné
24 Varga Jánosné
25 Ágoston Jánoar.é
26 Tarsoly Ferencné
27 Szabó Józaefné
28 Jzndó litvánné
29 Sípos Jánosné
30 Csányi Mihályné
31 Kálovlcs Lászlóné
32 Dávid litvánná
33 Vajda Györgyné
34 Erdei Péterné
35 Molnár Istvánné
36 Popsinyák Gy.-né
37 Odor Sándorné
38 Fekete Jánosné
39 C.lgli Józsefoé
1200
1200 —
1200 —
1200 —
1200 -
1200 —
1200 —\'
1200 —
1200\' 800
1200 —
1600 800
UOO 1200
1200 —
1200 —
1200 —
120Q 1200
1200 —
1200 —
1200 1200
1200 —
1200 1200
1200 —
1200 —
1200 —
1200 1200
1200 —
1200 —
— Ez évben nem lesz központosított tébororái, mint 1921 ben, hsnem ax egyes ctapatok szabadon váleazlhaljak meg táborhelyüket. Etidelg hat csapat jelentette be táborozási szándékát. A legtöbb caapat a Balaton körül fog táborozni, a zalaegerszegi főgimnázium csapatából 15 cierkéaz pe dlg Ausztriában fog tábort ütni.
— Nagyobb támogatást a zalaegerszegi főgimnázium csapata kapott a tapolcai járáa közönaégétől, mégpedig 300,000 koronát. A többi csapatok maguk gondoakodnak a táborozás költségeiről. Örömthal arögezhetem le, hogy a közönség a cserkészeket támogstja és igy lehetővé lesz a csapatok számára az intenzivebb munkásság.
— A közönség támogatésárs annyival Is inkább rászolgál a cserkészet, mert az állam nem ad se-gltaéget és így a csapatok önmagukat kénytelenek fentartani, sőt a Srövetség fentertésa is hovatovább a csapatok vállaira fog nehezedni.
— A csapatok lassanként kiegé ailtik hiányos felszereléseiket, melyek beszerzése a mai árak mellett majdnem elháríthatatlan nehézzé gekbe ütközik. Egyenruhával azonban márla minden csapat el van látva.
— A jövőben legalább kéthavonként megyei tlsiti értekezletet fogunk tartani, hogy a közvetlen érintkezéa egyrészről fiz egyea ess-palparancanokok, másrészről a csa-pstpsrancsnokok és a megyei főtitkárság között minél bensőségesebb s minél fokozottabb legyen.
— Nagyon szeretném, ha Nagy kanizsán iparos cserkészcsapat alakulna. Zalaegerszegen és a kia Tapolcán már van iparos caapat; véleményem szerint Nagykanizsán sem ütközne nagyobb oehézségekbe egy iparos cserkészciapat megala-kitáss.
Pásztor főtitkár elismeréssel szólott a nagykanizsai cserkészcsapa-
tokról, különösen a 74. számú „Tő rekvés" cserkésrcsapatot dicsérte meg példái és ernyedetlen rauti késségéért, melyben főrésze van dr. Szűcs Imre csspatparanesnoknak.
Német törvény a szerelem bajairól.
Nagykanizsa, julius 7.
Annak dec4ra, hogy a német márka leromlása állal keletkezett helyzetben az egész német nemzet létezéae bizony talanná vált, a német törvényhozás mégis feladata magas latán állva olyan törvények alkotásán fáradozik, amely lörvéoyek az egész német nép jövendő életére n.-gy kihat usal lesznek. Nemsokára kerül a német bírod tlmi gyQléa ele többek kőzött a nemi betegségekről szóló törvényjavaslat, amelyet már összes bizottságok elfogndtak és amelynek stankcio nálása igy befejezett tény.
A azélcs látókörrel felruházott törvényjavaslat kimondja, hogy miutrtn a nemi bajok annál Inkább gyógyíthatók, mennél hamarább kezeltetnek, Németorstágbin vene-reás bitegfégét mindenki gyógyítani köteles. A kezelési kényszert jelenti ez, amelynek áldásos hatásai elmartdhatatlanok. A kezelést természetesen minden ku\'u:sló, rek-lámotó orvossrerek nélkül csupán okhveles orvosok végezhetik. A törvényjavaslat elrendeli, hogy azok, akikről fellehető, hogy nemi. betegségeket terjesrthetnek, kötelesek az egészségügyi (tehát nem rendőri) hatóság által magukat rendszeresen megvizsgáltatni. Igen fontos büntető rendelkezéseket is tartalmaz a tőrvényjavaslat. Három évi börtönbüntetéssel sújtandó az, aki akkor érintkezik, amidőn tudja, hogy fer\' tőző nemi bajban van. Kötelessége tehát minden orvosnak, hogy a hozzáforduló nemi beteget bajának fertőző természetéről nyomatékosan felvilágosítsa éa az e célra sxerkesz-
1923, jullus a.
telt figyelmeztető lapot átadja. Börtönbüntetéssel sújtják azt é férfit vagy női, aki hitestársát fer-tózi meg. Büntetés jár azoknak a dadáknak is, akik vérvizsgálatuk elölt szoptatást xtállalnak, vagy épeQ vérbajosok és ennek dacára mégia elvállalják az cgésxségaa csecsemő
gondozását.
A törvényjavaslatnak ezek ax intézkedései minden esetre nagy haladást jelentenek a kultura utján. Ei ha látszólag drasztikusak U a büntetések, mégia el kell lamernünk, hogy ezen a téren más eszközökkel hatást és eredményt elérni teljesen lehetetlenség. A nemi bajok axörnyü eltérj désének kétségen kivül azaz oka, hogy 1.) nem minden beteg áll kezeléa alatt; 2.) a fertőző bete-gek nemi aktivitást fejtenek kl. Eltekintve attól, hogy a venereások gyógyítása Magyarországon is rengeteg pénzt emészt fel, az eltitkolt betegségek a nemzet létalapját támadják meg akkor, amidőn a kora és halvaszületésekkel, az elvetélésekkel veszedelmesen csökkentik az egészséges születések számát.
Magyar vonatkozásban sajnos nem áll módunkban kimutatni, hogy a háború és a háború befejezése óta mennyire szaporodott nálunk a szerelem rokkantjainak a száma. Mindenesetre idejs volna, ha ax illetékes körök ia komolyan foglalkoznának ezzel a problémával. Alazemérmeskedéa nélkül kellene ehhez a problémához hozzányúlni, mert nem titok, hogy ha szükséges törvény a nemi betegségekről Németországban, ugy szükséges Magyarországon is, különösen akkor, ha tudjuk hogy itt állva a Kelet kapujában, rajunk hömpölyög a Nyugat és Kelet minden szélsősége és ezeknek a szélsőségeknek miod«n következménye.
HÍREK.
— Naptárt Jullus 8. Erzsébet. 9. Anatólla.
— Hivatalos óráink: A kladóblrilil (Fóul Ki. Bogeorioder palota) hivataloi órát dálelótt fái 0 órától 12-ig, dálntáo 3-tól 8-ls. Telefon 78. — A aierkesatóság (Fíul 13. Bogenrleder palota) hivatalos órái lelek rá-iríre dólelóu 10 órától IMg. Telefon 73. A felelós azerkesstó délután 6 órától 8-lg a nyomdában (Póot 6. as. alatt) fogad íi bármily ügyben a uagykőiönijg reodalkexásáre álL Telefon 117.
— Időjárás. Hazánkban sokhelyütt volt, többnyire kisebb, he-lyenklnt azonban kiadós, zivataros eső; igy Budapeston 13, Kecike-rníten 11, Ercsiben 16, Szolnokon 21 mm; a hőmérséklet síig váltó-zott; maximuna 26 fok Csengeren. Európában túlnyomóan száraz és uielog idő uralkodik. Időjóslst: Túlnyomóan azáraz, melg idő várható helyi zivatarokkal.
— Címadományozás. A kormányzó ur őfőméltósága a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter\' előterjesztésére Berkes Ottó keszthelyi főgimnáziumi igazgatónak a tankeiOjétl királyi főigazgatói címet adományozta.
Ktakanlsaat taológne pappá .Kántálás.- Vasárnap szemeli fel Zadravecz Islván tábori püspök a budapesti ferencrendl templomban Tóth Péler kiakanlzsal lakosnak fiát Toih Péter Móric ferencrendi tagot, ki az első szentmiséjét Julius lé-én mondja n kiakanizsai templomban.
— UJ kamarai titkár. A fö d-müvelésügyi miniszter Sklla Mihály "helyérő az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamarához Rajcty Géza volt nagyatádi gazdaaági szaktanárt nevezte kl.
1Q23. jullas
ZALAI KÖZLÖNY
— Szegh.lmy építés* alkaré.
Országos tervpályázatot hirdetett . hódmezővásárhelyi Ip.rtealülel, „ékházának terveire. A pályaterveket a Magyar Mérnök és Eplté.* Egvlet most biráita mog éa a II. dijat Szeghalmy Bálint nagykani-,„i ípitéazmérnöknek Ítélte oda, tki Izmételten bebizonyította, hogy budapesti építőművészekkel la sike-,csen fel tudja venni a versenyt.
— Uj Iparengedélyek. A vá-roal tanács pénteki ülésén a kö. vetkező uj Iparengedélyeket adta kl: Gyenes Lajos és Vida Gyulának kalspeyártáara éa gyopjukerea-kedéire, Kelemen Gyulának szalma éa hüvelyesek kereakedéaére, Feikaz Máriának női szabóságra.
— Vécsey polgármester ham-válnak átvitelét folyó hó 13 án pinteken délután 6 órá\'S állepitot-Iák meg véglegesen. A hamvaknak az uj vároai airboltba való átvitele nagy gyéizpompával fog" végbe-menni, as öaases hatóságok, egye sülotek és testületek hivatalos részvétetével.
— A mezőgazdasági bízott aág ma vasárnap délelőtt 11 órakor Kárlooics Józaef elnöklete elatt üléat tart a városháza kis tanács termében.
— A Hndroá kifizetései. Azon hadirokkantak, hadiözvegyek éa hadlárvák, okik járulékaikért még nem jelentkeztek, jelentkezzenek feltétlenül holnap hétfőn délelőtt Brunner jegyzőnél. -
— Batthyányi Strattmann herceg nagylelkű adománya. Batthyányi Strattmann Láazló herceg a nagykanlzaal Irgalmas Nővérek vezetése alatt álló Mária Gyer-mekiársulstnsk könyvekre és egyéb szükségleteinek fedezésére 100.000 koronát adományozott.
— A Pongráczháx építése elhalasstódott. Nemrégiben hirt adtunk arról, hogy Pongrácz Sándor földbirtokos a posta épülettel szemben levő telkén kétemeletes ^zázat fog építtetni éa hogy az épü-
■" Ictre vonatkozó tervek már készülnek. Moat arról érteaülüúk, hogy a kérdéaea ház ipltéae még nincien ilyen , előrehaladott stádiumban, amennyiben a legújabban beállott jelentőa áreltolódáaok az eddftl számításokat kereaztezték éa igy az épltkezéa, bizonytalan időre el-
halaaztódott.
— Cserkészcsapat parancsnok váltósáé. A zalaegerszegi felső kereskedelmi iskola 72. stámu Bocskay caerké«»caspstinak pa-raocanokaágát Relacher Érnőtől Neuwirlh János kereskedelmi iskolai tanár vette ét.
— A sormást leventéknek versenydijjul a nagykanizsai Hangya 2 kaszát, az Erdőbirtokosok Faér-tékesitő RT 1 ásót, • Mslr József könyvkereskedő cég Gyóil Géza szép kötésű verseakönyvét adományozta.
— Ax Eszteregnyel TBzoltó Egyealllet saját alapja javára jól aikerült aratói mulataágot rendezett.
-^Z■lHfus>sf raudklvBH közgyűlése. Zalaegerazeg képvl selőteatülete holnap délután 4 órakor rendkívüli kö.gyOléat tart.
— A megrongált villamoshálózat javítása Zalaegerszeg város egész területén folyamatban van. A rossz huzalokat és lámpákat kicserélik éa uj porcellrín szigetelöket tesznek az eltörlek helyébe. Hasonlóképpen javítják a telefonhuzalokat is.
Dunántut első kalapgyára Kanizsán.
Látogatásunk a Gyenes és Vida-féle kalapgyárban-
Nsgykanizsa, julius 7.
Ahogy n vidéki ember az állomásról bejön Kanizsára, már mesz-sziről feltűnik a Kazincty- és Nádor-utca sarkán lövő magsa földszintes ház magas tűzfalán az óri ási nagy betűkkel való hatalmss felirat: Gyenes és Vída kalapgyára. A ház külseje után Ítélve, talán szerénynek tog feltűnni a fővárosi arányokhoz szokolt szemnek a gyár külseje, de amikor belépünk a gyár nagy dolgozótermébe, ami kor látjuk azt a rengeteg anyagot, ami itt feldolgozásra kerül, azokat a fürge, dolgos, szorgos munkáskezeket, a különböző, a laikus előtt ismeretlen, különös formájú gépeket, látjuk csuk Igazán, mily nagy termelő munka fekszik itt.
Hogv nemcsk Nagykanizsa, nem-ctak Za\'avármegyr. de a széles Dunántúl közönségét Is kellőleg Informálhassuk a n«p nsp mellett erŐiebben fejlődő Zalaország ezen uj Ipari vállalkozásáról, felkerestük az eliŐ duoántuli kalapgyárat, ahol a gyár tántulsjdonosa Gyenes Lajos, a kaniisái kereskedők társadalmának egyik kitűnősége fogadott és kalsuzolt bennünket, részletesen megmagyarázva a sosem látott préseket, szárító, fényesítő, formázó, keményítő és vasaló gépeket, modern felszereléseket stb.
Ahogy belépünk a hatalmas munkaterembe a falakon végig a menyezetig érő álványok, rajluk megszámlálhatatlan sokaságú gumml
és fa kalapformák, női, férfi, gyer-mekkabpok, sspkák, egyenruházati sapkák, kalpagok, keménykalapok, cüloderek részére. A gépek előtt leányok, akik a készítendő szalmakalapokhoz centiméterazéles-ségü szalmasávokból összovarják a szalmikalapok alapformáit.
Gyenes Lajos élénken megmagyarázza nekünk, hogyan készülnek el a kalapok filcpréaeléstől kezdve a formagépbe való betétel, gázkamrába való szárítás, fényes!-tés, letüzésen át egészen a karimapréselésig éi vasalásig.
A teremben pedig a különböző gépek kattogóan műkődnek. Részint villany, részint gőzerővel, vagy kézhsjtássai.
Odébh*«gy csomó uj kalap. Amik már lítkerültek ki a kanizsai munkáskezek alól. Egyszerű és elegáns strapa, mint polgár kalapok. Mamár
(Saját tudósítónktól.) csinos munka — és bámulatosan olcsók. Porszo gyári árak, mikhez a vásárló nagyközönség is itten hozzájut.
Egy nagy munkaasztalon egy nagy csomó régi kaUp. Kamrába valók mind, egyenesen használhatatlanok. A kalapgyár ügyes munkásai kimossák, kifordítják, formára préselik, kifényesítik — és gazdája egy egészen uj kalapot kap belőle. Egyenesen meglepett bennünket, hogyan csinálnak Itt a régi használhatatlan kalapokból hihetetlen szépségű modern kalapokat, kikről senklsem mondaná, hogy a kamrából kerültek a kalapgyárbs.
A kalapgyár tehát nemcsak az egyesek és testületek részére csinál uj kalapokat megrendelésre, hanem elfogad régieket i> teljes ujjáalakitáira.
Rövid fennállása óta már tömegesei keresik fel. Nap-nap mellett több megrendeléseket és megbízásokat kap. Most a kanizsai „Hangya" részére dolgozik egy nagyobb megrendelésen. Kilátása van több tÖ-megszállitásrj, amit községek, uradalmak részéfo fog dolgozni.
Ha meggondoljuk, hogy a magyar kereskedelmet eddig Grár, Béci, Budapest, Olaszország, Stájerország látta el kalapokkal, Dunántúlra pedig jobbára a bécil és grázi kalapgyárak — megtudjuk érteni, mily jelentősége van nemcsak Znla-vármegyére, de az egész Dunántúlra nézve a kanizsai kalapgyár.
A kanizsai Gyenes- és Vida-féle kalapgyár produkál olyan gyárt-jnányoket, mint az osztrák éa stájer gyárak — ha nem sokkalta jobb, tartósabb és csinosabb minőségűt — és összehasonlíthatatlanul olcsóbb árakon. A magyar kereskedelem, az uradalmak, a szövetkezetek, be-azerzési intézetek, hatóságok, mint a nagyközönség roméljük, honorálni fogják az uj- iparivállalat törekvéseit — a legjobbat a legolcsóbban nyújtani, és a legmesszebbmenő támogatásban fogjak részesíteni rendeléseikkel. A nagykanizsai kalapgyár a ma-
gar építőmunkának, a magyar liakarásnak egy ujabb erőa_gránlt-köve, amely pompáaan beleilleszkedik Zalaország fejlődő, terjeszkedő nagy ipari és kereskedelmi életébe.
— A mi átkunk ... A napok-bsn felkeresett „egy úriember bizonyos ügyben. Ügyeinek iratait egy Ügyvédi aktatáskába hordta és a kabátja alól vetto kl azzal a megjegyzéssel: „azért hordom itt, nehogy utazónak nézzenek." Ez egyik átka Magyarországnak, ez a felfogás.
Még mindig ott tartunk, hogy az Ötletember, kereskedő vagy ipsroa foglalkozásánál fogva egyesek sőt jelentékeny tömeg által is hely te lenül v»n megítélve. Uraim, a középkornak vége, haWdjunk egy kicsit a világgal Isi
— A „Hangya" térhódítása. Csesztreg és Kerkaujfalu_ község elöljáróság. „Hangya" szövetkezetet állit fel, melyre • 87^és már megindult. Eddig kb. 1.200.000 korona folyt be. A község, jegyző összeköttetésbe lépett a bud.pea l Hangya Szövetkezet központjával, amely azt a kijelentést ette, hogy ha 1,000 000 alaptőkével rendelkezik ugy 4 millió hitelt engedélye/.
— 30 millió klalakáaok ala-kltáai céljaira. A népjóléti miniszter elfogadta Zslaegerszeg város képviselőtestületének a laktanyának kislakásokká való átalakításáról hozott határozatát, illetve felterjesztését. Az építkezési költségekre a miniszter — mint axt már a Zslai Közlöny megírta — 30 milliót helyezett kilátásba. Ezt az összeget a jövő hét folyamán fo-lyósitják a városnak.
— A aalavármegyel kSzlgaz gatáai bizottság kedden Zalaegerszegen a főiipán elnöklésével ülést tart a vármegyeház kistermében.
— Nyugdíjazott tanító. Mar-tincsevits Ferenc tanítót a vallás-és közoktatásügyi miniszter szeptember 1 tői kezdődő hatállyal nyugdíjazta.
— A zalaegerszegi postapalota helyén álló épület lebontása holnap befejeződik, amikor is az épitkezéat azonnal megkezdik.
— Alaptőke emelés. A Nagykanizsai takarékpénztár réstxfény-társaság f. hó 7-én tartott Igazgatósai Ülésén elhatározta alaptőkéjének 20.000,000 koronáról 80.000,000 koronára leendő felemelésit és pedig akként, hogy a régi 10C0 korona névértékű részvényeket 8000 korona névértékre felüibélycgzl, azonkívül 20,000 drb. 2000 K n. é. uj részvényt bocsát kl. Minden egyes régi részvényre egy uj részvény vehető át 3200 korona befizetése ellenében, ezen tranzactió keresztül vitele után a takarékpénztár részvénytőkéje 80.000,000 korona, tanalék alapjai 28.000,000 korona, összes saját tőkéi tehát 108000,000 koronát Tog-nak képviselni, ezzel a vidéki pénzintézetek legnagyobbjai közzé fog emelkedni s az igy rendelkezésre álló jelentékeny tőkéjével módjában lesz ügyfeleinek és hozzátartozó egyéb érdekeltségeinek messze menő igényeit kielégíteni. Ezen részvénytőke felemelésnek keresztül vitelére az Igazgatóság julius hó 28 ára rendkívüli közg>il!ést hiv egybe.
— Miniszteri Jutalom a becsületes munkának. Bécs Jánosnak, a novai gróf Batlhiány Zsigmond féle uiadalom cselédjének hü szolgálatainak elismeréséül ma adják át a főldmivelésügyl miniszter elismerő oklevelét és pénz adományét. Az oklevelet Deroarics Ákos földbirtokos, a zalavármegyei gazdák egyesületének alelnöke adja át. Az ünnepélyen jelen lesz éa beszédet mond dr. 7arányi Ferenc főispán is.
— A zalaegerszegi polgári iskola problémája.-A vallás-és közoktatásügyi mlnUzterlum kiküldöttje legközelebb Zalaegerszegre érkezik, hogy helyi szemle alapián megállapítsa, hogy a polgári fiúiskola a kereskedelmi iskolában és a főgimnáziumban elhelyezhető-e. A kiküldött jelentése alapján fog a kultuszkormány véglegesen dönteni a polgári fiúiskola megnyitásáról. *
— Anyakönyvi hírek. As elmúlt héten tizenhárom születés fordult elő. Ezek közül fiúgyermek 7, leánygyermek 6 volt. — Házasságkötés: Galambos József mészáros és hentes segéd Varga Juliánnal — Elhaltak: özv. Illés Istvánná szül. Farkas Katalin 74 éves sgyazélhü-dés, özv. Neumann t&ndorné szül. Siern Olga 65 éves szervi szívbaj, özv. Farray Károlyné szül G»udy Lujza 77 évea végelgyengüléa, Fürat Láazló földműves 81 éves végelgyengülés, Vastag Vince nyug. fogház őrmester 65 évea veselob, Orbán István mezőgazd. cseléd 24 éves tüdővész, Kiss Sándor napszámos 54 éves tüdővész, Horváth Jánosné szül. Horváth Rozália 73 éves aggaazály, Pál Lajos állam-rendőr 30 éves bélhurut, Aur Katalin 20 napos béihurut, özv Rait-mann Alajosné szül. Horváth Olga 66 éves végelgyengülés.
— Női kereskedelmi tanfo Iyam Egerszegen. A jövő tanév elején nők részére kereskedelmi szaktanfolyam nyílik meg a zalaegerszegi fiu kereskedelmi Iskolában.
- A lakáanélköli mozgó-postások ügye. A kereskedelmi miniszter elfogadta Zalaegerszeg város\'ának felterjesztését, hogy a Nagykanizsáról Zalaegerszegre áthelyezendő mozgópoatások részére ■ laktanyában lakáat alakítanak át, ha a kincstár erre a célra 5 millió koronát kiutal. A miniszter az ősz-szeget most folyósította, ugy, hogy rövidesen hajlékhoz jutnak a mozgó-postások.
ZALAI KÖZLÖNY
— Milyen pályára mannek • zalaegerszegi érettségizettek. Zalaegerszeg két középisko-Ujában az idei tanévben összesen 32 tanuló érettségizett, még pedig t a főgimnáziumban 23, a felső kereskedelmi iskolában 9. Az uj érett* séglzettek a következő pályákra mennek: 1. A főgimnáziumból: jog 7, pap 4, kereskedő 4, gazdatiszt 2, építészmérnök 1, gépészmérnök 1, ipari 1, orvos 1, két leányérettségizett nem válaazt pályát. 2. A felső kereskedelmi Iskolából: bank 4, vasút 1, gaidsságl 1, közgazdasági egyetem 1, kereskedő 1, jelenleg katonai szolgálatot teljesit 1.
— Megyei cserkész ér tekex let. A zalavármegyei cserkészek főtitkára tervbe vette, hogy a jövőben legalább minden második hónapban megyei cserkészűgyi értekezletet fog tartani. Az első ilyen értekellet valószínűleg szeptemberben lesz.
— U| magyar levélbélyeg. A felytonos kényszerű tirifacme-Kire való tekintettel a közeli napokban 500 K névértékű uj levélbélyegek jönnek forgalomba. Az uj levélbélyegek rajza teljesen egyezik az 50, 100 éa 200 koronás bélyegek rajzával, amelyeken Siűz Máris mint Magysrország Wdaiszonya látható. A keret sötét, • rtjz halványlila szineaésű és az uj vízjel-zésű pspiron készült.
— Maakabérjnvitás. A nsgy-kanizsai lábbeli készitő munkások I. b<5 9 ISI 50\'/, munkabér emelést kaptak.
— Konstantinápolyban élőt beléptették aa altalános alkohol tilalmat. Konstantloípoly-ból jelenlik: Ismerete., hogy az angor.l kormány Törökország egész területére elrendelte az általános alkohol tilalmat. Ezt legelössör Konstantinápoly ba vezették be ahol bezárták az őaszes Italmérő helyeket, korcsmákat, vendéglőket, kávéházakat, kivéve összesen ötöl, amely őt as európai negyedben van. A szc.itil.lom bevezetése minden rendzavarás nélkül tör-tént meg.
— Angliának van szüksége a Franciaországgal való ko operációra. Pírisból jelentik : Az ellentét Anglia és Franciaország közölt napról napra erőaödlk. A két ország aajtója a legelkeseredettebb hangon Ir egymás ellen. Az „Obaerver" múlt vasárnapi vezércikke sokksl mélyebb hatá.t gya-kor olt mind a két ország közvéleményére, mint ahogy mindkét helyen számították. A két ország közti vis.ony annyira kritikussá vált már, hogy a félhivatalos kormánylapok la egymáat támadó cikkeket közölnek. Nsgy feltünéat kelt a francia kormány félhivatalosának a „Le Tempa- nek legutóbbi vozércikk. melyben többek közt a következőket írja: „aideke., hogy az „Ob-servfcr" vasárnapi cikkéhek hangú latét egyáltalán nem cáfolják angol részről. E azerint az aogol kormsny tényleg fogytán van türelmének és nem hsjlandó aemmiféle sióbtli nyilatkozatot elfogadni a Ruhr-ügyben éa igy tényleg az . holyzel, hogy ha Franciaország nem vo!n.
, \' .... ,......* vo:n.
hajtandó engedni, egy sürgősen összehívandó ntm.elközi konferen cián fogja Anglia a jóválétel kér dését megvitattam! - Franciaország nélküL Mégis remélni kell hogy as angol kormány nem fog az „Observer" álláspontjára helyez k.dnl, amelynek hangja . Szar.je-vól merénylet Idejebell német sajtó
Anglia és Amerika nem hajlandó támogatni a kisantant imperiaiisztikus törekvéseit.
Budapest, julius 7. (Fővárosi szerkesztőségünktől.)
Berlinből jelentik: Anglia és Amerika közt megegyezés létesült az iránt, hogy az angol szászok épp a középeurópai általános helyzet konszolidálása érdekében nem hajlandók támogatni a kisantant imperiaiisztikus törekvéseit. Ilyenformán meghiúsult a csehszlovák kormány által kért londoni kölcsönügye és az S. H. S- kormány által kért amerikai kölcsönügy, amit ezek az államok hadsereg/ejlesztési célokra vetlek volna fel.
hangjára emlékezteit. Az angol kormányt hisszük olyan óvatosnak, hogy nem kivánja kierőszakolni az ántánt felbomlását. Meg kell állapítanunk, hogy minden Anglia által kezdeményezett éa csinált ujsbb Európai bonyodalom dacára Angliának van Inkább szüksége a Francia* országgal való kooperációra."
— Mlnlaxtarek sorsa Bulgáriában. Siófiából jelentik: A sióffal „Rsdikal" kimutatást kőzöl arról, hogy Bulgáriában a legutóbbi 12 évben uralmon volt kormányok miniszterei milyen sorsra jutottak. Eszerint az 1911. évtől mostanig volt 5 bolgár kormány miniszterei közül összesen csak heten élnek ai.badon, 42 miniszter börtönben vsn. Ezenkívül 12 volt miniszter külföldön emigrál és 6 miniszter hslott. A halottak közül Sztam-bulinskyvel együtt 3 volt minisztert gyilkoltak meg. A lap rezignáltán kommentálja ezeket a számadatokat és annak a reményének j , , le,é\'1- h°2V ■> uj forra-dslml Csnkowkormáoy valóságoa európai levegőt hoz Bulgáriába, aminek különösen roménye van azzal, hogy az uj bolgár kormány a kulturált középosztályt bizalmából vsn hatomon.
— F.lhlváa, Főrhénchegyi szőlőbirtokosok felhívatnak, hogy a bortermelési adó biztosítása céljából tartandó borplnco szemlékhez folyó hó 10-én Nsgy Förhloc, 11-én Kis Föthlnc borpincéjüknéi reggel 8 órától a péuzügy őrség meg|eienésélg várakozzanak. Borok bojelontése szemleivvel igazolandó. Nagykanizsa vidéki pénzügyőri szakasz.
— A budapesti állatkert mezei éa erdei vadak ajándá koaáaára kéri a vidéket. Ms-gyarország egyetlen budapesti állatkertje, amely nívó tekintetében szomorú gazda.ágl vlazonyaink
,\'* belyen áll az
Európai állatkertek aorában, épp a hazai erdei éa mezei vadak klállltáal példányaiban a legs\'egé nyebb. Ezért fordul ss Iga.íslóíág
r!J\'zLk l555SU " l.kó.-
aágáboz, földbirtokosokhoz és erdő tulajdonosokhoz, hog, amint „ békében la voll, küldjenek ajándékpéldányokat a. állatkert részére
ÍJSS^ -
. — Uránia. Csak még ma. va-,á™\'P • 5. 7, 9 órakor „Legyő.Stt góüát , főszerepben az Albertlni cwporl. Ktsérő film éa angol hlr-
Mtíi ISrr !D "A ,5»k". Han. Mülornek Európaszert, ismert, né-
\'""k a Magyar S.inházban rUgy ■lenjei előadott drámája. R,„de f3i° L:Ub\':Ch\' * F"r»° hitvesének, »>lemt. Annának zseniális rende-sője. Főszereplő Pola Negi-|.
— Hamisfogakat, aranyat ozüstöt, brlttlánsokat, érmekel, alpaka evőeszközöket és dísztárgyait a ^magasabb napi árban veszek. _
í J<^í*\' Sugár-ut
K4m- (F6-UI és Sugár-ut sarok)
— Finlnternátus Szombat-
helyan. Jövó tanévre szóló fölvételek megkezdődtek. Kószegi-u. 46
— Horgoláat éa kStőmnnkát
házakhoz kiadunk, valamint e műn kára ügyes lányokat felveszünk. — Kötő\'Szövőgyár, Nagykanizsa, Ka-zinczy-u. 17.
— Próbálj. m«r Ön la éi moggyí. lédlk róla, hogy . FIL1PP turányaMtXjéJé-bsa bikeb.lt anyagból késziltt harisnyák, zoknik . I.gtrutós.bb.k és ugyaaezon iitnü é« mlnóségü pamutból bármikor nwgl.J.t-bfltók, Stoubatholy, SzéU Kálroéo-ulea 6.
— A gondolatolvasónő So
mogyazentmiklóson bezárólag e hó 27-ig marad, egész nap fogad.
Vidám Írások.
Megölöm magamat, mert nem bl rom tovább elviselni a családi helyzetemet. Rettenetes az, ami velem történt, pedig olyan egyszerű az egész. Megismerkedtem egy még mindig tsksros özvegyasszonnyal, akinek szép felnőtt leánya volt. Megnéztem a lányt és elvettem az asszonyt. Az apám, aki özvegy om. ber volt, meglátta nálam a lányt, megszerette és én apsl áldásomat adum rájuk. Ezzel a a feleségem anyósa lett az apósának, a mostoha lányom mostohaanyám lelt és én mostohaapából mostoháim. Mostoha-■ anyámnak, a feleségem leányának nemsokára fia született, aki nekem természetes testvérem, mert hisz az apám és a mostohaanyám gyer-moko. üo mert ő egyultal a mos. tohalányom gyermekvas a feleségem a nagyanyja lett, * én meg a n«gy«pja a mostohatestvéremnek. Közben engem Is megajándékozott egy fiúval a hitvesem, Így az én mostohaanyám mostohanővére az én gyermekemnek és egyúttal nagy. anyja is neki, mert hisz az ő mos* tohaüának a fia és az apám sógora az én fiamnak, mert hiszen ennek a nénje az ő felesége, én meg a testvére vagyok a tulajdon fiamnak akt az én nagyanyám gyermeke, én az anyám apósa vagyok, a felesé, gem a nagynénje a tulajdon gyermekének, a fiam az apám unokája és én a tulajdon nagyapám va-pok . Nem, ezt nem bírom ki
lOVáDO . . .
fl ffldmhfglésainrt miniszter Intézkedése a Idexportvásárokrdl.
; IB"h"P,\'A iuílu* 7- (Telefonon \'?v\'r°«l szerkesztőségünk.)
ÍJ2fmiV«<,x?«rí f1"\'"\'" intéz-\'
kodéaére Srékesfehérvárott ,Ug \\7 N£Mkanizsán auguszlis il—£S lg, Győrben szept. 3-5 |» Budspesten szept. 15-17-lg, Kapós
várott pedig szept. 28-30-lg .,
Illetékes mezőgazdasági kamarák közreműködésével lóexportvásáro kat fognak tartani.
— Uránia. J3ni „A tBzak"
ismert drámája. «*«•»•"•
A pápa jóvátételi levele.
Piris, julius 7. A OÍDán.1 Jóvátételi kérdésben Gn.p.rrlhik \' nok*államtitkár hoz tatés",, irigyében megindult Int^peld: vita azzal végződött, hogy napirendet fogsdtak el á8 v,U zattal 130 ellenében. "
flz olasz-osztrák kereskedelmi szerződés.
Róma, jullu, 7 (Éjfélkor é,kt. zett.) Az olasz osztrák kereskedel»i szerződé, ratifikációs okmányai m délután 5 órakor kicseréltettek Ai egyezmény jullu. 15 én lép élstbe.
A mlnlsztertanácj a liszt- és sabonaspekuládd ellen.
Budopesl, julius 7. (Telefonjaién-
fl } U !Ű\'P , minisztertanácson
Bud János közélelmezési miniszter beszámolt arról a nagyarányú ilszt-és gabodaapekuláclórél, amely dőazerlnt az országban folyik és felhatalmaz..! kért arra, hog, ezt a apekuláclót megfékezhesse
A minisztertanács elhstá\'rozts hogy a gabona- és lUitspskulációt
minden ...közzel meg fogj, .ka-dályoznl és ebben a tekintetben a közélelmezési minisztert teljhata-lommal ruházza fel.
........-.......
Jugoszlávia nem vesz részt a genfi nemzetközi konferencián.
Budapest, julius 7. (Fővárosi szer-
,lí"tí\'^?nkl.<!l ) Bel»rádból jelen-
tik: A Népszővolség szeptemberre nemzetközi konferenciát hívott ősi-aze Genfbe, melyre meghívást ksp. tak a Népszövetség kötelékébe tsr-tozo ősszea államok. Eiő.őleg azonban Julius 20-án Szinajábaa a kisantant külügyminiszterei tsrtsask külön előkészítő megbeszéléseket a népszövetségi konferencián való msgatartáauk és a bolgár események lárgyábsn. Nlncslcs jugoszláv külügyminiszter a népszövetségi megbízással kapcaolatban kijelentette, hogy Jugoszlávia külpolitikája a bonyolult európai külpolitikával szemben kénytelen olyan álláspontra helyezkedni, mely szerint msgára nézve nem tartja érdemesnek a genfi nemzetközi konferencián való réazvétet. A meg-hlváat Nlncslcs külügyminiszter azzal adta vlsssa, hogy a genfi konferencia legalább 3 hónapig tart el majd, amennyi Időt a mai külpolitikai viszonyok mellett nem nélkülözhet. Jugoszlávia visszaadott meghívása élénk feltűnést kelt ugy Jugoszlávlábsn, mint az összes európai államok politikai körében.
32
koronába kerül
példányonklnt ügy halybeo, m ot vúlckoo a Julius Mól naponta 8 és vasárnap 8 otdal - torjodolomben megjelenő
ZALAI KÖZLÖNY
l»a mo»t negyadévre elólitoL
ABAOIE
valódi (ranota azlvarka-büvalT
1923. jullu* 8._
SPORTÉLET.
A Zrínyi Torna Egyl.t rnír-kísé" ■ MOVE»«í. Érdekes mírkízís lesz ms délután 6 őrskor s Zrínyi sportpályán. A bevált ke-nizssi „Zrínyi Torns Egylet a Zala-cgeiszegi MOVE Sportegyesülettel mórkőzik. A zalaegerszegi csapat mérkőzése elé nagy várakozással tekint Kanizsa sportközönségo.
NTE—Trazudanubla. Ms d. u. fái S órai kezdeltel a Nagykanizsai Tornaegylet és a Transdanubia első csapatai Játszanak barátságos mérkőzést az NTE szeszgyármelletti pályáján. Mindkét egyesület teljes első csapatát álliljs ki. A Transdanubia ambicionálta az NTE elleni győielmst a Tornaegylet viszont összes Játékoséit kondícióban akarja tartani jövő vasárnapi döntő bajnoki mérkőzésére._
Hasznos Judnivalók.
Gyümölcslikörök.
A magyar ember nem rabja ugyan az italnak, de azért nem is ellensége egy két korty Jó bornsk vsgy más egyébnek. A magyar vendégszeretet egyik megnyilvánulásé, hogy kedves embereit a nap szaka szerint mis más Hallal kínálja. Reggel éa délelőtt a pálinka ás likőr járja. Csakhogy ma ilyesminek a beszerzése szép összeget emészt Tel, azért legokosabb, aki teheti, maga készítse el otthon. A mostani év\'sd gyümölcseiből Igen kellemes édes-pálinkákat lehel gyárlanl, amilyenek a dió-, cseresznye és meggypállnka.
A diópállnkát zöld dióból készítjük és pedig mordjuk 40 darab zöld diót apróra vágunk, 2 gramm vaníliát, 10 gramm szegfűszeget, 4 gramm fahéjat, 90 gram narancshéjat, (vagy ezt elhagyva, némi citromhéjat) 80 gratr.m pörköllkávél, egy liter vizet és két liter alkoholt veszüok, tzt összekeverve 14 napig állni hagyjuk s azután átszűrjük. Ezután hátomííter cukorsziru-pol hozzáadunk és újból átszűrve üvegbe töltjük. Hasonlóképen készítjük a meggylikőrt is. A cser esz-nyelikőrt ugy készítjük, hogy a cseresznye levét kipréseljük, 4 liter lében 2 és fél kg. cukrst felolvasztunk, felforraljuk, lehabozzuk s ha kihűlt, 1 liter alkoholt CntUnk hozzá.
A román hadügyminiszter a iugoszlév-roman ellentétről.
Budapest, jullua 7. (Fővárosi szór* keaztőségünktől.) Bukar.atből jelentik: A román hadügyminiszter, Msrsescu, a „Viltorul" dmü román félhlvataloa lap munkatáraa előtt nyilatkozottá román jugoszláv ellentétről a kővetkezőkben : .A román és a jugoszláv kormány kózőtt kétségtelenül var.-ellentét az ui bolgár kormány réssünkről való ellameré aével kapcsolatban. Romániának államérdeke kívánta azt, hogy a bolgár eaeményekkcl saemben az Ismert állást foglalja el, Jugoszlávia ez ügyben tett intervencióját tehát figyelmen kívül kellett hagynunk épp eminoos érdekeiknél fogva. — Mindezek dacára kijelentem, hogy Románia kisantant-szövetségeseivel nem kiván ellentétbe korülni. Bulgáriával axemben pedig az az elfoglalt álláspontja, hogy amennyi bén Bulgária a Neully-I békeazer-ződéat minden rendelkeiéaelben be-tartja, vele a legteljesebb szomszédi viszonyt fogja ápolni.
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG.
A bortermelők érdekében.
A Balatoni Szövetség a föld tuiveléaügyi miniszterhez felterjesztést Intézett, melyben kéri a Szövetség a minfaztert, hogy a bortermelési adót éa a bor fényűzési aduját helyezze hatályon klvöl, továbbá, hogy a bor ia klazállit-ható legyen külföldre, mint a többi cikkek, végül, hogy a bor la réaze-aÜljön legalább olyan kedvezményekben a vaauti szállításnál, mint a sör. Hasonló felterjesztést intézett a miniszterhez a Zalavármegyei Gazdák egyeaületeéa a Balaton-vidéki Szőlősgazdák szövetsége Is.
Az első országos gyapjuárverés nagy sikere.
Debrecenből jelentik: A tiszántúli mezőgazdasági kamara most rendezte a debreceni kereskedelmi akadémia dísztermében első országos gyapjuárverését, amelyen képviseltették magukat az országos mezőgazdasági kamara, a budapesti kereskedelmi és iparkamara, a debreceni gazdaaági akadémia, q kereskedelmi csarnok, valamennyi magyarorazági gyapjugyár éa gyap-jumoaógyár, ott voltak a német-orazági, az osztrák, cseh éa román megazállott területek gyapjugyá rosai és tekintélyes ofaaz cégek megbízottai nagyazámban. Az ár-veréare Összesen tizenkét vagon árut hoztak fel, amelyből tiz vagonra kiviteli engedély van. Az aukció jól sikerült, a gyapjú legnagyobb része elkeft és a külföldiek is sokat vásároltak, különösen a csehek. Az ár 4500—5000 korona között mozgott
A buzaértékben fizetendő földadót csak a földadóra szabad elszámolni.
A pénzügyminlazter rendeletet tett közzé, amely megszünteti azt a viszás helyzetet, hogy ha az adózónak más adótartozása van, a földadóra történt befizetését arra az adótartozására számolják el. Az uj rendelet értelmében, ba az adózó buzaértékben fizetendő földadóját akarja fizetni, ezt az összeget a földadóra kell elazémolnl éa az adózó réazeaül a földadó fizetésére törvényben biztosított kedvezményekben, annak ellenére, hogy már aaedékeaaé vélt más adótartozását még nem rendezte.
Felemelték a selyemgubó beváltási árát
A főldmivelésügyl minisztérium a gubák beváltási árát felemelle és pedig az I. osztályúét 1200 koronáról 1450 K-ra, a II. o. 750 ről 920 ra, a III. o. 30-ról 40 K ra. Azok, akiknek gubóit még a régi áron váltották be, a vételárkülőn-böxetet szlotén megkapják, melynek klaxámitáaa éa utalványozása a szekszárdi selyemtenyésztési felügyelőség értesítése szerint máris folyamatban van.
A tőzsde hirei.
Budapest, julius 7. A mai terménytőzsdén a forgalom mindvégig siük keretek kőzőtt mozgott. Az árak tegnaphoz képest ujabb 1500— 2000 koronával emelkedtek. Drágábbak lettek a liszt árak Is. Nulláslisztért budspestl paritásbsn 860 koronát is kérnek. Budepeitl malmok búzáért eleinte 450 koronát próbáltak adni, később azonban 465 koronáért sem tudtak árut kapni. Uj buza iránt ia volt némi érdeklődés, üzlet azonban nem jött létre. Rozs üiletteleo. Árpa* félék csendesek, elhanyagoltak. A zab továbbra la szilárd. Kerealet élénk. A kínálat zárlat felé tartózkodó.
A mai magánforgalomban az irányzat szilárd, üzletkötés azonban caekéty. - A kosztpénzt 31/, százalék, Magyar hitel 190, Cseh bank 16, Kereakedelml hitel 51, Leazámltoló 44, Osztrák hitel 75, Hungária gőzmalom 35, Viktória 95, Magnezit 800, Kőszén, 880, Salgó 270, Ganz villamos 610, Láng 82, Rima 70, Cukor 1.150000, Límpa 90, Oatermelő 125, Gumml 73, Szalámi 17 és fél, Cilnner 17, Oiaj 58, Kronberger 17. Atlantlka 40, Nova 77, Államvasút 280, Tröszt 55.
Szénapiac. Rétiszéna I. r. uj 77C0-900. II. r. 6300-7650, III. r. 5000 - 6250. Máatakarmány zöld azáron 3400-4500. Zabos bükköny széna 7000-10000.
Nemeafémek. 1 K-nás ezüst 1150, 2 K-nás esüs 2300, Forintos ezüst 3000, 5 K-náa ezttal 5750, 10 K-nás arany 31000, Dukát 34500.
800 as finomságú ezüst grammonként! 220, 750 ea finomságú ezüst gr.monként 200. Törtarany 14 karátoa 5600. Színarany 10100, Platina 45000, Forgalom caekély, irányzat szilárd.
A személyszállító vonatok érkezése és indulása Nagykanizsára, illetve Nagykanizsáról.
Bndapsat-
A VONAT NEME
Személyvonat
Vegyeivonat Balaton-Sst.-György jj Balaton gyorsvonat Személyvonat
Gyorsvonat ről érkezik
A VONAT NEME
T
Személyvonat Gyors , Személy .
Balaton gyorsvonat
Szombathely—Wlan-
Személyvonat Balaton gyorsvonat Személy vomt
00 Barca
Személyvonat
Balaton gyorsvonat Személyvonat
Személyvonat
Gyors Vegye.
Személyvonat
Vegyes , Gyékényesről Gyors , Személy ,
Gyékényest dl
rót érkezik Maribor, Kotor (Jugoszlávia )
Gyorsvonat Vegyeavooat Személyvonat
18 I Személyvonat 65 I Vegyes . 23 | Gyors ,
30 18 30 22 10
Valuták és devizák i
Napoleon 20600, Pont (London) 39460— < 030, Dollár (New-York) 8635-8935, — Francia frank (Paris) 605 -526, Márka (Ber-ün) 5-50 - 6 30. Olass líra (Milano) 3C4 - 384. Oistrák kor. (Bécs) 1220-1320, UI (Boka-re.t) 43 - 46 50, Szokol 262-274 Svájci frank C-üHcfa) 1480—1540, Dinár (Zágráb) 8i»—93 00, Lengyel márka (Varsó) 820—900. Amzterdam 3483. — Koppenhága 1461—1521, Krisztián!. 1369-1429, Stockholm 2283-2383.
Zürichi zárlati
Berlin 0 28, Amiterdam Hollandia 235 60, Sew-York 547—60 London 2682, PárU 9385, Milano 2470, Prá5» 1750, Budapest 06 50, Zágrih b05, Varsó 60. WIm 0 82 50, Szófia 690, Oaatrák bély. 0 83 00.
Termény Jelentéai
öuaa (Tlzsa vidéki) 45500- 45750, egyib 45000-6250 rosi32000-33000 takarmányárra 29500-30000 sör 16500.7500 sab 41500-25CO tengori 340 O—35000, repce 85000, korpa 20i00 - 21000, kölaa —•—.
Bndapeatl állatvásári
Maxhahm I. r. egészben 3100—3400, hátulja 3Í00- 3800, alaJa 2970-3150,1L r. egé..bao, 2670-2950, hl tolja 2650-3000, eleje 2200-500 Növendék marha i 1.1. sgéaabao 1500-1800. borja (ÓWtt bórb) 2760-3000, Kéeslel: Nagymarha 18, aladáa 13, — Növendék marha —, eladás —, borjú 35, aladáa 16, Marhabőr 3900-4100, borjabőr 420 - 4400
Sertésvásár i
Felhajtás 100, Elkelt délig 60, öreg — Kösép 3300, Könnyű 3100, I.r. 3500, II 3000, Zair 4800, Saaloaaa 4000, Uh. hu« 3200.
Főszerkesztő: zeérl Pósch Géza. Felelős szerkesztő Benedek Rezső. Kiadó: Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat.
Apró hirdetések.
Minden ax6 10 korona, vaatagabb betAvel 40 korona. Altait kareidknek 50 iiatalék
engedmény. Vaaár- és Ünnepnapokon 100
aaaxalék telár. Legkltebb blrdetéi 10 ««d
V<WAroai hlrlapUe. kh«ó>e« VOWoUiUatn. *tl-UnyvUl*4U«oa uoMl ktra urt aaUdoll. Kertit) Urt hiúk cSSnyben ré.ioilwk Lertkktt »B« »
Kfv Jó f.u tanulónak íelwutak. Asdroaek eIpte>,Ti[M«-«. «. ___
OaSftiabeaaia Se (Iniaj oUaica caennyUíct*"
kapható TeaUtb OuaiU* <lroc«rUban. 71>4
TauolóUAnyok J4 fls»t*a««l reW4U4a«k. IparuiOvéaioll Hxalop. Kó-Ot 10. m<
K«y jó KUbóI Ttió ba taaulóaak UlrtuUk. —
Armuih siaóoí *• Wa. Baiir adtar._7*97
~ KLMie\'krátUne eladó. ÉrdtUMoi tócl Ka-ilmaoo Kiroly d><rMB»letto«o. Kradbet-Mf l.__
Orsz. Zeucfói.koUI módizerwl aug. l-t4l
zongora- ós énektanítást elvállalok.
j.-NÉ BIRKOVICH MARTA
a«8ftaatxtil TeUrft QSIet. I IMfcU. II.
ll*>«Nl.r, UI „<«lnl l*l.- M»p KUbátt
iMd Wrílctik. M oly.nok ^otku.<«k k,k a
hiinwíctnek Ukl».k.l cvréta lt«o«t^ilk. ti poatu. «m, «alMI UUp<x D*«Mk*k
lóikodó a HaóóhlrmJlal._____
M.^ÓUlr. Mrt. ^Tí
Qtv. «a ryoralráaba- Jir.a., Whjt.^tJnodá Kía.WoyUnaalf. Na^kaalatln._ _______
— viT,7k ha^íű ktrtkplnkál f
ma^aubb irttin Siabó Aoul .p«rtOiW<«- 77*0
A íótró laMrra l-» Ueoló MlSaó ellitaal axoUrH. «Ktl«C in
CU» a kUdóban. ___í—
Kiitnó wugora UrtHa^^a a ki.4óUn_
" sTc^.l^.rmiabhi.\'ö lakarHónO
Ntdo<-atca u.______71,7
llj i.akeU-öltöny nmtk liabSto (ti " "
meaterell. Zrinyl__
Klid polctrUla Saout lanilót "O tanári bvanil ptoxíct. ---—
. aaaketl-öltöny (fck««> ^ "4Tt"S: rtrotá iiablttt dadó jolloyOásr M»r:oo l»l»*a »i>>>ó-I. Zrínyi Mlkló.-ul<a lí. aU«.
Klaaló to M*P loJU. t"ba. AJiaUtoÚt w«.Ut«n x» 50—100 Ur. nbiállr< k««k. fctm a kylóUn. ^
A nagy áremelkedés
daolra, még mlnJlg Igen mérsékelt árban árusítjuk a raktáron lavő cipőinket.
„muhoAria" cipöOzuit re-ut 14. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
TURUL
CIPŐGYÁR R. T. NAGYKANIZSA
FŐ-ÜT 12.
Sai.t Érdekében tekintse meg
kirakatainkat
CIPŐINK
olcsók, tetszetősök, megbízhatók!
JUMPER PAMUT
as összes dlvaiaztnakban a leg-nagyobb választékban kapható
KLEIN JÓZSEF ÉS TESTVÉRE
nOlkalapii kézimunka üzletében
Mintegy 10 dxb garantált Jókaiban levő kéxl
széna* és szalmaprés
ewUcK rgyenktnt l« eladó. — Bővebbet POLLflK H. EMIL Irodáiéban.
Ügyes és megbízható
ujságelárusitók
f.\'ivót.tűík
a Horváth-féle ujságboltban.
B.sAr c. Tolnai Világlap kiph.tú
Kőrisbogár, hársfavirág, bodzavirág
és mindenféle gyógynövény u le^-m.gxsabb napi Árban éilékeslihctő
Pantodrag M. G. R. O.
Budapest, VIII., Baro.su. 13. --
f0n0ttbut0r0k
mindenféle kiultelben állandóan raktáron
FEITSCHER ÉS ILLÉS
locoitbutor da ko.árlona válUI.Uuil SUQflR-UT 2*. SZ. ALATT.
Tanoncokat és tanulóleányok.! ttxotésael falveasUnk.
HIRDESSEN
H
zalai közlönyben.
ZSOLDOS TANINTÉZET
a Itgjobban készít elő magánvizjgiikra
összefoglald tankönyv
a köxipiskola alsó négy osztályának tananyaga kit kötetben .megrendelheti!
Budapest, VII., Dohány-utca 84. sz.
szaküts gyula
MŰSZ£JtOZ£ME ÉS IRÓGÉPWUJIUITA
KÍ-—:-IT
E L E F O N
29
„TORPEDO"
Irógépak képviselete Nagykanlssa é< vidéke részére.
írógépek, alkatrészek, izallagok, carbonok itb.
Egyedüli szaküzlet!
Píra- it ra.JollkaMll.atárgy.k raúr^iil Javítása ta sslnesísc. Mácncscsls, aCtiumuUtur töl-tís, csillárok 4a ncmcsflmtAr-tyak polllroaáaa.
Orvosi raúsicrck is cvócsi-
kSsOk nlkkclcsíse.
40
PONTOS! ♦ SZOLID!
aa Saaaaa taiom eéaéroll, Illetve nálam Javított gépekért éa munkákért lelelftnéget vállalok
Magyar-utca 29-31. számú házcsoport,
alkalmas bármely üzletre, egy hold telekkel, azonnal beköltözhető 2 szobás lakással, betegség folyián tulajdonos által sürgősen eladó. Bővebbet:
Magyar-utca 5. szám alatt.
BÚZÁT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vásárolunk legmagasabb napi áion.
KORFÁT
napi ár alatt árusítunk.
Zalavármegvei Szövetkezeti áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
Sörjóojcim: rutára. Tslsioosiim i US.
GYAPJÚT
minden mennyiségben veszünk. Mimikát aaját költségünkön szállása fel.
Deutsch Gyula és Társai
Budapatt, IV., Király-u. 56.
Kölcsön zsAkob.
krufmann kóroly
a „Fekete ^^ 0ol»6"-hoi
Legolcsóbb bevásárlási forrás
urt és nöl divatjukban, kölöll-, szövölláiukban, norlnbergi diszmil árukban. Szabók és narrífík njgy áremedmányben ríueitUnek.
JUMPERPAMUTOK, GYÖNGYÖK
nagy választékban.
TKy.KON 3J3. TKLKrOK 3V4.
Bíró és Eckstein
BUDAPEST
GIZELLA-TÉR 3. Telelőn
REMA
SZAMOLOGEP
Stolzenberg Fortuna golyós csapágyas írógép.
minden rendszerű Írógép, másoló és sokszorosító kellékek olcsó árban.
Legjobb níluCiógQ
Motorbenzin, fehér petróleum, gázolaj gép, hengerolaj,
valamint nehesiteilcn tovotezslr és mindenféle mis mezAg-xdiwgi cikket a legelőnyösebb napi iiban azonnal ssállit vasúton vagy kocsin Mr Állandóan nagy készlet. TW
Somoj/miyiial gaöUjíjl tftuOltt vUsMtí* süti
M áfutojnutíli, UftaísrírtékttltS uOvcUtust BENZIN SZABADRAKTARA
TeUfMlW. KAPOSVÁR Ttltfsa 1t4.
» TmutáS^ttiáasal iicmbtn.
NEM FAJ FEJE
ét a lába, ha a Deék-tér 1. sz. alatti ( I p 6<U i I s I b s n
rendelt kizárólag elsőrendil anyagból késs ült
ARGENTtéie
cipői hord. Javítások gyorsan osskoióitetnek. Készet varrott duplatalpu
SZANDAL
mar meg-icndolhető
Iskolakönyvek bekötését
legolcsóbb árban vállalja lapunkaW5mdáj a
Fő-.ut 5. szám alatt.
VIláaMrQ klatoa
RADIKAL
patkányirtószer
u|r. a!6. I •<<■ > kll< leu. ,t» MK k nwi in
/- Griríj,;
STANDARD vegytlsztltógyár
Budap.it, IV., Kossuth I*aJoa-atca 14.
\'923. jullu, 8
figyelem! fontos!
HEISIER IGNÁC
VAS K ERE S K E O E LM| SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI I). T. OUOAPEST, »., HOLD-UTCA 10.
értesitik a eagykaatifal tMnbchW h lp»rl irdck«]L*g*t h.jty Md.ptit- u. Hint és IbnkuUu kóigu iu.Mó
gyüjtőforgalmat
létesített. Kocsir»kominyok minden szwdtj
és szombaton indíttatnak A fuvardíj tétel olyan előnyös, hoíy » darabárufuvardijtétellel szemben ca 13Qa korona megtakarítást jolent ItX) kg.-»iöt Bővebb felvUígosltéssal síivcstn sxolri) * nagykanisiai képviselet:
LACKENBACHER EDE
aaállitó o ég VÍR05HÍZÉPÜLET. — TELEFOK S0.
Az uj forgalmi adókönyvek
melyei! pontosan a forgalmi aöóhluatal előirdsdnak megfelelnek
Fifchel Fülöp Fial
könyvkereskedésében
kaphatók. FIGYELEM I A nijyolib alakú
forgalmi adókónyvnek a kövttktiő napi zárlati lovatokat keli Ui-tahnaini:
beuélel
pénztárkönyu
napló
árucsere összesen adómentes adóköteles
Nyomaton a Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat könyvnyomdájában, Nagykanizsán.
10601/1923.
Hirdétmény.
A m. kir. minisztériumnak 3330/1923. M. E. számú cs 28500/1923. Iíc. m. sz. rendeletei értelmében az 1923/24. gazdasági évben kedvezményes lisztellátasban a közszolgálali alkalmazottak és ezek családtagjain kivül csupán a vagyontalan, a munka és keresetkep-telen hadirokkantak, hadiözvegyele és hadiárvák, valamml az általuk eltartott 16 éven aluli családtagok részesülnek, amennyiben állami támogatásra szorulásukat minden kétséget kizárólag igazolják.
Felhívom tehát a vagyontalan, munka- és keresetképte-lcn hadirokkantakat, hadiözvegyeket és hadiárvákat, hogy hatósági lisztellátás céljából való összeírásuk végett folyó no 9-től 14-ig igényjogosulté-gukat bizonyító okmányaikkal jelentkezzenek a hatósági liszl-Qzletben.
Későbbi jelentkezések tigyc-lembe nem vétetnek.
Nagykanizsa, 1923. julius 6. Polgármester-
62. évfolyam 153. szám.
Nagykanizsa, 1923. julius 10. Kedd
Egyes szám ára 40 korona.

""•el


OLITIKAI NAPILAP
tai»rwba-t*WM
A kapkodó nagyántánt:
A világpolitikában legteljesebb a bizonytalanság. A német jóvátételi probléma által szétválasztott és diplomáciailag és élesen elkülönült Anglia és Franciaország közöli még mindig nem sikerült az ellentéteket a megkívánható formában elsimítani. Olaszország és Amerika egye-lóre nem szóltak bele a két nagyhatalom szenvedélyes vitájába; a legutóbbi események és híradások azonban aíl kezdik bizonyítani, hogy ugy Olaszország, mint Amerika most már szót kérnek az angol-francia hangversenyben.
Sajnos, még ennek dacára sincsen sok remény arra, hogy a nagyhalalmak megegyezésre Ibgnftfc jutni-imámét kérdésben, hiszen mosl nem kettó, hanem négy fél \'fog vitázni és egymásmással perbeszállnl a zsákmányéri és ez a körülmény csak a viták végtelenné való nyulásál eredményéül. Méddó külpollllkal csatározásokra lehelünk tehát elkészülve, amelyek egy lépéssel sem lógják a megoldás leié vinni Európa vajúdó sorsát..
Pedig ha valaha sürgós voll valamely külpolitikai kérdés meg-oldása, ugy ma (és már a háború befejezése óla) a legége-lóbb és az egész müveit világ további éleiére \' kiható, nagyjelentőségű ügy a jóvátételi kérdés végleges rendezése. Akármilyen ulon és módon, a megértés és a lemondás, az akarat és meggyőződés minden erejével arra kellene törekedni, hogy Európa lelól a moslmár közvetlen közelból fenyegető végromlás szörnye eltűnjék. Látjuk azt, hogy éppen az ánlánl széthúzása. a vllághalalmak külpolitikai differenciál miatt nem llkvldálód-hatott az orosz bolsevizmus világ-Jelentőségű kérdése sem. Látjuk azt, hogy a nagyántánt ahelyett, hogy az egész világon megteremtené a megértés, a Jogrend. és a gazdasági életlehetőségek békéiéi, .felrúgva minden eddigi jogérzetet és Jogot, ronggyálépve minden nemzet s világgazdasági törvényi, ha nem Is akarva, de
Uu>J»pmU utrkVMLte^t Vll.kar. AU&cU-utc. 37. u.
-r.i,,....,...... J|,„rt 73—01,
Kiontat**! tra: U|) hl» IM X. nr&eJtm 3409 K llu>l«t»*Ma k.fti.lí igkickt, V. „. .lubányAnidfcbu
n
cselekedeteivel tudatosan készíti elő az egész világ bolse-vizálását, ezzel a kullura, a rend és a jog uralmának megdőltél.
A nagyántánt nem arra használta fel látszólagos egységéi, hogy konzerválja a háború ered-ményeit — angol- és francia értelmezésben — hanem minden külpollllkal ténykedésével a--politikai és gazdasági káosz növelését célozta. A jövő hónapban lesz kilencedik évfordulója 1914 augusztusának és meg lehet állapítani: eredménnyel járt az ánlánt destruáló munkája, hiszen az egész Európa a teljes kalzenjammer elé került.
Ágyuk éhes torka ásit, fegyverek fényes acélja csillog Európa (érképének minden ponlján. —
Sehol elégedettség, sehol békés munka, hanem mindenütt a harácsolás dühe, félelme — és revánsa. A világháború még nem fejeződöli be, a tusakodás nem-jelek és népek közöli még egyre tart és-kl tudja: hol végződik és eredmény lesz-e az, ami végül bekövetkezik?
öt év mult el azóta, hogy a nagyántánt- Intézi Európa sorsát és ez. az öt év elég volt ahhoz, hogy ölvén évre visszavesse az emberi haladási, kullurál és ló-létet csak azérl, mert nincs komoly Invenció, nincs magas nívójú vtlágvezelés, hanem örök a rabfolt kincsek feletti rettegés és a külpolitika halálos kórja: a i bizonytalan, Ideges, rossz lelki-. Ismeretü kapkodás ■ . .
A valorizálás nö«H » drágaságot
Az OMKC felterjesztése a pénzügyminiszterhez. Ankét a valorizáció ellen.
Budapest, julius 9. (Fővárosi l-erkcaztőiégGok telefonjelentéae.) Az OMKE felterjesztést Intézett a pénzügyminiszterhez, omelyben kifejtette a migyar kereskedelem álláspontját a valorizáció kérdésében.
A valorizáció kereszlülviheletlen a közgazdasági életben. A valorizáció stabil életviszonyokat kivan, ez pedig Magyarországon egyelőre teljesen lehelellen és az adott körülmények kőzött a drágaságot növeli. A magyar kereakedelml élet felfogáaa az, hogy a valorizálás általános érvénnyel meg nem valósiiható és eietröl esetre külön meg kell állapítani azokat az eseteket, amidőn a valorizálás ér vényesiégéhez szó
""" Az OMKE egyébként folytatja valorizáció elleni küzdelmét éa ebben az ügyben legközelebb ankétot hlv össze. _
A nyíregyházai beszámoló.
Nyíregyháza, jul. 9. (Saját tudósítónktól.) Rendkívüli érdeklődés mellett tartotta beazámolóját Nyíregyházán Rakovszky Iván belügy mlnlazter. A beszámolón résztvett gróf Bethlen István miniszterelnök, Kállay Tibor dr. pénzügyminiszter, Walkó Lajos kereskedelemügyi mi-niizter, gróf Hoyos Miksa földbirtokos, Almássy László, Dréhr Erődi-Harrach Tihamér, Erdőhegyi Laioa, Bessenyei Zénó, báró Malilot! Nan dor, Szabó Sándor, Görgey látván, Dabasi Halász Móric és még s>á-mosan.
Rakovszky Iván beiügyminiazter a megyeháza dísztermében felállított emelvényen állott fel szólásra legelsőnek. Ríszletesen beszélt a kormány helyzetéről, a magyar közélet bajalről éa az ellenzék mükő-déaéről.
A külpollllkal helyzetro áttérve a beiügyminiazter réazletesen Ismer-tette a kiiantsnttal való vlazonyun-kat és kijelentette, hogy Magyarország minden erejével a békére és
a konszolidációra lörekedik. A kii-ántánt szándékai azonban nem tiszták éa nem lehet túrni, hogy Benes vagy Paalcs Msgysrország belügyeibe beavatkozzanak.
— Ugy jobboldalról, mint baloldalról blzonyosfoku demagógia folyik a kormány ellen, amelynek az a célja, hogy a tömegeket meghódítsák. Ennek a tudatos lélek-mérgezésntk azonbin semmiféle pozitív alapja nincs. Rosszul ctele-kesznek azok, akik a kormányt rendcsináló munkájában akadályozza, mert ezzel az egéaz orazág sorsét teszik nehezebbé.
A beiügyminiazter nagy tetszés-sel fogadott beszéde után gróf Bethlen István nyilatkozott az általános politikai bdyzelről. Megvan minden remény arra — mondotta a miniszterelnök, — hogy a legrövidebb Időn belül Magyarorazág viaszanyeri teljea preeztizsét az euró
Eal népek nagy táraiaágában. A Isántánt mesterséges gyűlöletet szít ellenünk, a munka azonban nem elkerül, mert a világ látja, hogy Magyarország a rendre, a
jogra és az igazságra törekszik. — A miniszterelnök után Kállay pénzügyminiszter szólalt fel és a> J pénzügyi helyzetről nyilatkozott. .
Meghosszabbították a román-szerb védSszüvetséget
Belgrád, julius 9. Duca román külügyminiszter éa a bukaresti jugoszláv követ tegnap Bukareatbezz három évre meghoaazabbllották az 1921. junlus 21-én Románia éa a . Szerb Horvát-Szlovén királyság közölt létrejött védőszöveUéget, a . melynek célja elhárítani, Magyarorazág vagy Bulgária minden olyao, Románia éa Szerbia által nem provokált támadást, amely a trianoni vagy neullly-1 azetződéa által teremtett helyzet megváltoztatáaára irányulna. Duca éa Nlncaiea külügyminiszterek a szerződés megújítása alkalmából üdvözlő táviratot váltottak, amelyekben hangoztatták, hogy ez a azövetaég a kis-ánlánt egyik alapvető szerződése.
\'\' ~A fiéíízet üusarnieWiT"
Lausanne, julius 9. A szövetségesek delegátusai tegnap éjszaka újból tanácskozást kezdtek a török kiküldöttekkel, hogy a békeazerzí-dés kérdésében végleg megállapodjanak. Még három kérdés vár d-d öntésre. 1. Frsnclaorszíg ama követelése, hogy Tőrökország Ismerje el a Muharon-dekrétumot. 2. A tőrök delegátusoknak egyik kijelentése, amely szerint a törők kormány" kötelezi magát, hogy a háború előtti Időből azármazö . koncessziók tulajdonosainak érdekelt figyelembe veezl uj azerződé-aek megkötésénél. 3. Konstantinápoly és Galllpoll kiürítésének kérdése. Ennek ugyenls hat hétlel azután kell megtörténnie, hogy az angorai kormáoy a megegyezést ratifikálta. Az éjszakai ülés eredményéről még semmi sem ismeretes. de azt hiszik, hogy sikerült több nehézséget dháritani. I
Kommunista mozgolódás Angliában.
London, julius 9. A azakazerve-zetl vezetőség felszólította a sztrájkoló londoni dokkmunkásokat, bogy hagyják abba a aztrájkot. A dokkmunkálok megtagadták az enge-delmeaiéget és teltlegesen bántalmazták vezetőiket, majd konsmu-ninta vezetőket választottek ho-|yetjük.
Baldwin nyilatkozik a Ruhr-kérdésről.
London, juliue 9. Parlamenti kö* rökben hhre jár, bogy Baldwin ml-nláztereloök azerdán az alaóbázban nyilatkozik a tengeri és a ruhrvl-déki kérdéárőL
ZALAI KOZLCM
\'»3. jullm 10
Glosszák a föld birtokreformhoz.
Érdekea küldöttség jelent meg azombaton nagyeládl Siabó István földmlvelésűgji mintatér előtt, ti-zenöt Öreg, tisztes munkában meg-őezOlt gazdasági cseléd egy Inléző ve>etél<vel Metternich hercegnő birtokáról éa átadtak a mln\'lszter-nek egy kérvényt, amelyben arra kérték, hogy ezüntesse meg • hercegnő birtokának a földreformmal kapcaolatoa feldarabolásét, mert különben ök, a gazdasági cselédek fogják kenyerüket elveszteni, is igy valisággal éhenhalnl.
A küldöttség előadta, hogy annak dacára, hogy a hercegnő birtokán mér nemiedékek óta élő, megelégedett aorau cselédek egyet Un egy holdat sem kívántak. Ax OFB helyt adott a kívülről jövő a a földváltság törvényes 19 százalékát meghaladó Igényléseknek éa olyan módon vette Igénybe a birtokot, hogy azon a gazdálkodás eddigi rendszere teljesen lehetetlenné van téve a ebből folyóan a gazda-sági caelédaég helyzetét o legkomolyabb veszedelem fenyegeti. — A blrtokfeloaztásaal mlntegv 250gazdasági cseléd, 30 tiszt, 25 egyébb alkalmazott és 53 nyugdíjas veszíti el egzisztenciáját kenyerét és áll a legteljesebb bizonytalanság előtt- De órláal károkat szenved maga a hercegnő Is, aki nsgymennylségü állatot, mezőgazdaságigépeket, épületeket és egyébb nagyértékü javakat kénytelen elkótyavetyélni még október hó l-e előtt, mert ebben az Időpontban birtokba helyeztet, nek az uj törpebirtokosok, akiknek azonban nincsen elegendő pénzük a szükséges állatállomány és gazdasági felszerelés átvételére.
Nem tudiuk, hogy a küldőtteég milyen eredménnyel járt a ezldő-azerint még teljeaen bizonytalan, hogy a aérelmea éa 300 caalád eg zlsztencláját aulyoean érintő „föld-ODtásfl hogyan fog mindkét .fél megelégedésére megoldatni. Mindenesetre azonban sajnálatos az a körülmény, hogy as ÖFB ahelyett, bogy Igazságot, ewalóságnak megjelelő éa a földreform aszmeköré-vel megegyezi rendelkezést hozott volna ezzel ellenkezően anyagi kárt, •gzlaztandák pusztulását és n.gy-
Benes békítő szerepe Anglia és Franciaország között.
— „Az utolsó pillanat."
Paris, jal. 9. A .Newyork Herald" értesülése szerint Benes azért utazott Parisba, hogy az utolsó pillanatban megakadályozza Anglia es Franciaország szakítását- A lap szerint, tekintettel Franciaország merev magatartására és különösen arra a hangra, amit Millerand elnök tegnapi beszédében megütött, kevés remény van a sikerre.
fokú elégedetlenséget teremtett meg. A földreform Igazságosiágra törekedik, ilymódon azonban ax Irányelvekkel ellentétben éppen az ellenkezőjet azüll meg annak, mint amit elérni akart.
Ez a fentebb elmondott eaet azonban nem elazlgetelt jelenaég, hlazen nem múlik el nap anélkül, hogy haaonló, kétbalkezea Intézkedésekről ne kapnánk hlradáat. — Metternich hercegnő esetének azonban az adja meg a azomoru éa egyben érdekea nagykanlzaal aktualitását, hogy éppen itt, a város határában levő birtokon, teljeaen hasonló Intézkedések következtében teljesen azonos jelenségek játszódtak le.
Az UFB által Nagykanizsa éa környékére dr. Siabi Lajoa j*ráa-blró delegáltatott a fóldfgénylések felülvizsgálására éa a földigénybe-vétel eazközléaére. Meg kell álla pltanunk, hogy egy, a város hstá-rában elterülő 1102 kat. holdaa birtokból 599 kel. holdat vett szétosztás céljaira igénybe, miáltal teljesen lehetetlenné tette az egységes és ezidőszerlnt körülbelül 200 -léleknek kenyeret adó birtokon a további rendszeres gazdálkodást
Lehetetlenné még pedig azért, mert ha egy 1102 holdaa birtokból a terület ÖOazázalékát „Igénybe-vaazlk", ugy akkor a birtokon levő állatállomány, gazdaaá.-l felazero-lés és mezőgazdaaágf munkáaok haaonló 60 százaléka is jeleslegessé válik. — Ez máaazóval azt jelenti, hogy az aratáa és cséplés után beálló mezőgazdasági holtazezonban sem az állatokat, aem pedig a gaz-daaágl felazereléat nem lebete megfelelő árban értékealtenl. De azo-clália szempontból ez még a kl-aehblk baj. A nagyobbik baj az, hogy a feleslegessé váló mezőgaz-
Annle.
— TSrtéut egy boldogulta .monyríL — (S) Irta: Oláh Árpád.
— Ö nom, most téved jó flu I Most nincs mentség, Önnek kell majd mindent meggyónnia, hogy hol pazarolta el azokat a perceket, amikkel engem mindig megajándékozott. Igy, most, hogy levetetto bundáját, beljebb kerülhet. Én csak a ttlzre teszek, hogy no legyen hideg, — azután ideülök öo mellé és beszélhet.
— Igen, — felelte Nikolai —tő-rcdelmesen megvallhatom, hogy ml volt késésem oka. Azt hiszem, sejti is, Annié, hol lehettem én, ms délután.
— OU volt — kérdezte a leány,
— megint?
Romsky bólisiott.
— Ott.
Annié halkan folytatta.
— És ugy-e, hs ott volt, ujra, ismét csak a színes álmok álmodo-zásában töltötték el Idejüket í Ugy-e megint arról beszéltek, hogy lehetné ennek a sötét országnak, e sötét ország szenvedő népének Jobb Jö. vől teremteni > Megint csak arról
daságl munkások nagy százaléka kenyér és jedél nélkül marad, mert hiszen más birtokon sem kaphatnak alkalmazást, miután a \'„földoaztáa-aal" kapcsolatban minden nagyobb birtok redukálja a munkásai számát.
KI kell jelentenünk, ml igenla, hivei vagyunk az igazságos földreformnak. De nom helyeselhetjük egységes, produktív gazdaaágok szétoyirbálását cssk azért, mert erre a törvény lehetőséget adott. — Földhöz kell juttatni, Igenla a földnélküli munkáaságot, azonban nem az erőszak, hanem az Igazaág utján. A ml álláaponlunk ebben a kérdésben sz, hogyha az OFB, a bírói delegátusok, a tömérdek kiszállás, a nehézkes és hosszantartó adminisztráció költségeit a földnélküliekhez juttatták volna a egyben felhívást bocsátottak volna kl az-Irányban, hogy a nagyobb birtokosok önként és mérsékelt árban ajánl janak fel /öldel az arra igényttar lóknak : ma már a szabad vásárlás utján minden Igény kl van elégítve. Meg volna védve egyréaziől s nagybirtok joga le, biztosíttatnék másréazről a földnélküliek főldhőz-jutáaa éa a klagazdaaágok munkájának Intenzív meglnduláaa. Ezidőszerlnt azonban — éppan a lalkua és sokezor kifejezetten rosszindulatú Intézkedések folytán — nemcsak a parlamentben, hanem azon kívül la az egéaz orazágban azem-ben áll egymáasal a földlgénylők éa a földbirtokosok tábora a a föld reform nem akar, nem tud tög-valóaulnl, mert megelégedéa és megértés helyett a legtöbb Intézkedés — példa rá az elmondott nagykanlzaal eaet — elégedetlenséget, haragoa Indulatokat, súlyos köoeűuzménuü érdekellentéteket, — munkanélküliséget és anyagi veszteségeket szült.
folytak a hosszú viták, hogy tenni kellene valamit és vsjjon mit kellene tenni >
— Valóban, majdnem Igy volt,
— mondotta Nikolai. — Ma is ősz-szejöttünk és ujra hosszú viták foiylsk le.
— Pedig Nikolai, be kellene látnia, hogy aemmi remény nincs az eredményre, önnek, aki mindenben megért engem, tudnia kellene, hogy a forradalmi szervezkedés ezidő-szerint nem más, mint rémséges játék a tűzzel. Önök valamennyien, kihívják maguk ellen a végzetet és néha, borongós óráimban Nikolai, én ugy képzelem, hogy ön Is áldozatul esik.
Hallgattak,
— Nincs mindenben Igaza AsYile,
— íeielto Romsky megindultan, — Igaz, hogy nem pstlencet Játszunk ezúttal, hanem forradalmat készítünk elő. Tudjuk azt, hogy ez a munka áldozatokat és szenvedéseket kíván De Oroszországért, az orosz nép szabadságáén nincs az az áldozat, amit mi meghozni ne volnánk hal. landók és . . .
— És közben elfelednek mindent
— folytatta a férfi gondolatmenetét Annle — szülőkel, barátalkat, éle-
lüket. Mindent I Elfelejtik azl hogy Raulon dobják oda magukat egy fantasztikus terv áldozatául. Elfelejtik hogy a mártírok útjára lépnek hololt az élei boldogságai nyílva állnak mindegyikőjük előtt.
— Igen, mindezt elfelejijük Annle, mert nekünk nem szabad sem arra gondolni, ami voll, sem arra, ami lösz. Nekünk a msgunk elé tűzött feladatokat el kell végeznünk, arra való tekintet nélkül, hogy at mllv áldozatokba kerül. Ml csak kis ró-szecskái vagyunk egy nagy műnek s ezzel magyarázható, hogy nekünk érzésekre nam lehel sem Időnk sem módunk. \'
~ Pedl« élni és szerelni
minden ember vágya, Nikolai — fejelt a leány. O, én nem vagyok
Ü^sTWí " \'""» <* Maá-
goaan rövid és meglehelösen kezdetleges éleinek. Do éppen azért, mert tudom, hogy nom sokai ér Ugy gondolom, hogy az az igazi életcél, ha azokat az apró örömöket la megtudjuk magunknak szerezni smlt életünk elénk kinél. \'
— Ez mind igaz Annié és lássa ma érzem, hogy szaval sokkal mélyebben hatolnak a lelkembe, mint eddig. I alán, ha már nem volnék
Aholnap-ésama ifjúsága.
A nagykanlzaal Sséchenyl Siö-vatség szombati dlnközgyllé^v.l kapcsolatban akarjuk ezak.t ,|mo„. denl. Hogy ébren tartsuk a feléb-■k«r*\'°\'. hasznos Irányba tereljük . fiatal, szolgálni kész vé gyakat éa a megmozdult erőknek csúcsokra törő lendületet adjunk.
Ma aok a nyomoruaág éa aok probléma vár megoldásra. A régi n*P°l. probléma nélküli Idők elpusztultak, aok, aok ezer fi,, tállal gránátzengéa között a meaaze vérazsgu mezőkőn.
Azok az emberek, akik ma lul a tavaaz azinü, bolondoa, régi ifjuaá-gon a ma flataljanak aoraát és életét Irányítják, gondoljsnak cask vlsaza a msguk fiatalságára. Az-után nézzék meg a mai Ifjúságot hogy múlnak a napjai, hogy véaz el Inkább éa inkább „ él.íl.h.tő aégnek még a reménye la és aaze-rint cselekedjenek azután.
Polillkuaok, bölcselők éa milliárdosok, nézzétek meg ezeket a rossz ruháju, iázaa azemü, belegea éa éhező fiatalokat. Ök a jövendő reményei éa a ma nyomorúsága ök a kéz, ami ha lehull egyszer ugyan kl épít tovább ? ők a foly-tatáa, utánatok jönnek tovább cselekedni, mikor titeket magához rendelt sz Isten.
Vessétek a aerpenyőbe egyik oldalon ezeknek a fiataloknak Irtózatos napjait, minden kínlódásét, a másikon jószándékaltokat éa jé tettelteket ai életükért éa jaj nek-. tek, jaj ennek az oraságnak, ha az ő azenvedéaük billenti meg a mérleget. . Négy éves háború, két forradalom rázta meg ezt az országol. S még ma la ropog és recseg sala-den. A gazdasági élat cssk vegetáció éa majd mindenki színét veaztve éa reménytelenül teng-leag, fél a holnapra gondolni, utálja saját életét és aóbajtozlk a régi jó Idők után. Erkölcsi életűnk Is lefelé hsjlő Irányt mutat, da hlaren érthető a háborús négy esztendő után. A lövészárkok nem voltak jó tanítók erkölcsre éa erényekre, a halál mindennapi lehetőaége, as éhség, a piszok és a tetvek nem olthattak felemelő érzéaekat a szivekbe.
ennyire benne a dolgok forrongá-sában, ha nom volnék ogyik vezére a földalatti mozgalmaknak, — talán vissza is tudnék térni és le tudnék mondani az Ön kívánságára az én forradalmi aktivitásomról. Éppan ma, amidőn életem, tai*n kiesé regény-szerűen hangzik lg/.: válaszul elé érkezett.
— Beszé Jon — sürgette a leány.
— Ma délután volt, háromkor együtt ült az egész Végrehajtó Bizottság. Egy kissé különös formák közöli, de halálos komolysággal folyt le azután minden. Slkorsxky, a műegyetemről, felállt s kijelentene, hogy két héttel ezelőtt reábízott robbanó-gránátokat elkészítette. Készen álla-nak arra, hogy pusztítsanak és öl* Jenek.;És akkor, a Slkorszky beszédét követő nagy csöndben íelálloitam és bejelenteltem, hogy az első bombát é.i fogom hajítani.
Annle halkan felsikoltott.
— ö.ií
— Én. És ezt mindönki elfogadta. Nyakamba borultak és csókokkal árasztottak el. Ugy-o, nom vagyok komikus, amidőn azt is bevallom, hogy én la a könnyekig elérzékenyültem . . . (Folyt. k«v.)
If21 juliua 10
ZAJLAI KOZLOMY
Ide benn ped\'g kezdődött az anyagi romlás. Naponta hosszabb éa hosszabb aorok ácsorogtak tegnap estétől át az éjszakán, hóban, fagyban éa esőben. Az élet apró kia örömei eltűntek, de jött helyettük a nagy nyomorúság.
Azok az éjszakai órák, a nincsen állandó komisz dala, fáiások és ébések a frontok mögött sdntén nem nemes elhatározások magvait hintették azét, ugy, hogy az első forradalom lelketlen előkészítői könnyű prédául kapták meg a tömeget s az állandó isgatáa künn a karctereken és belQl az országban hamar meghozta az Őszirózsát örökre kompromittáló első forradalmat.
Azt hisszük, nem nehéz megérteni ezt a fokozatos züllést, amelynek minden stációja eggyel lefelé vitt.
Az első forradalom felszabadította a mélyeken nyugvó szenvedélyeket és igyekezett azokat rossz irányba terelni. Mintha nem is lett volna más, mint előkészítője a tébolynak, az erkölcsi éa gazdasági élet teljes csődjének: a proletárdiktatúrának.
Az ellenforradalom diadalra jutása után a trianoni ráakparancsolt békeszerződés megakadályozott minden gazdasági fellendülést. Ma ugy állunk, hogy egy napon keresztüli munkával csak az aznapi kenyeret keressük meg s a kor képit « fix fizetései oeztély fokozódó nyomora é* a magyar ifjúiig tálén még ezeknél la rettentőbb kolduasorsa mutatja meg.
El kellett mondanunk ezeket a sokszor hallott dolgokat, mert ri akarunk mutatni arra, hogy mindezeken az Időkön keresztül talán egyedül a magyar Ifjúság volt, mondhatnánk a maga egészében, aki megőrizte morális Intaktaágát.
Aki megőrizte lelkét a lövész árkok nyomorúságán, az első forradalom Izgatássin és a kommün tébolyán ét. Aki önmagába fordult éa mindig, minden nepok száz és százféle változásán kérésztől megmaradt magyarnak, sok álmu, nagyot akaró, kemény éa pompéa magyarnak. Aki ma la rongyosan, éhségen, napszámos munkákon, éjszakai tanulásokon tul bátor vá gyakat hordoz őnmsgábsn és láztól eslllogó szemeit a magasságokba küldi.
Ok a holnap reményei és szép reményei. S nekünk már csak reményeink vannak. Ok állnak a
Sálon, talpuk alatt asakad a föld, tjük fölött recseg az ég éa ók állnak a gáton. Ruhájukat meg. tépte a szél, nincsen kenyér holnapra, dl mára ss volt ... Ók állnsk a gáton. Koldus Iszékjuk üres s nyomor a bérük is ők na-pon meg éjen állnak, esik állnak a gáton.
Sápadt as arcuk, csenevész a testük, betegség bujkál bennük, de a szemük ugy ragyog, mint a hajnalok szikrázó csillaga, de szivük, mint a virág, akarituk csillogó acél és álmuk arany, amin nem fog a rozada.
Fejet hajlunk előtted, magyar Ifjueág, tied a jövő és benned álmodik az eljövendő nagy és boldog Magyarország.
álhír Sztambulljszky Özvegyért!.
Szi/ia, jullus 9. Egyes -b{Uföldl lapok értesülései, amelyek azerlnt Sztambulljszky özvegyét Bulgáriába való vlaazatéréaekor letartóztatták, nem felelnek meg ■ valóságnak.
Összeütközés a bécsi szociáldemokraták és front harcosok között - Huszonegy rendőr megsebesült.
- Bécs, jullus 9. A X. bé«J kerüIetlxntegQapö*wütkőz^támadt a szociáldemokraták egy nagy csoportjs és iőrülWül 150 \'ron ha cos között, akik egy tempfoml harangszenteiésen vettek réa. . A« ta»«k8 séa zorán számos ember, javarésst frontharcos botütislől és kődobástól megsebesült. Huszonegy rendőr is megsebesüli.
HÍREK.
A holt klaun uj násza.
Oláh Árpid. Egy bűnös, forró, lázaa éjen Ezüst sugárral kelt a hold. A sejtelmes nagy némaságban Csak a azerelem szava szólt, Egy mrsszl temető felett, — Merre visz minden élet utja — Bolyongva járt egy szellemárny, Akit hívott az este bujs.
Bolyongva járt az álom utján Egy szellemérny, egy holt klaun. Kinek szemében könny világolt Halott mosollyal, szomorún. És végre, végre megtalálta A sírt, hol aaazonya pihent. A jó, a drága hűtlen uszonyt. Aki álmát aludta lent.
S a sírkeresztre ráborulva Sóbsjt küldött a holt felé Hogy mcst, e csodás éji órán Jöjjön a Megváltó elé ... A bűnös, forró, lázas éjen E szókra felriadt a nő Jézus elébe vidd magaddal." [ugta, küldte a temető ...
S as égi törvény udvarában A bolt asszony feje fölött A kárhozat, a büo, a szenny, Pálcája végkép eltörött. A Megváltó szólt szomorún: „— Bűnödnek nem voltál oka A hün a Föld gyümölcse csak A Sorsé, mely nagy mostoha...*
Szerettél, éltél, megcsaltál Te is megcsaltál másokat, Ez volt a bün. S a bűnhődés i Ezért szenvedtél oly sokat... A temető nagy golgotája Megtörte őaszes bűnödet, S Ime, klaun, őt vidd uugaddall Asszonyod újra a tied.. ."
És harsonás dallal felelt A néma, aötét temető A klaun arcs megmosolygolt: Újra övi lett hát a nő — E bűnös, forró, lázas éjen, Uj nászra ment a bus klsun, Uj nászt űlt, halott mosollyal, Halott asszonnyal, szomorún...
— Naptári Jullus 10. Amália.
— Hivatalos óráink: A kiadóhivatal (Fial 13. Bogearfeder palota) hivataloi érái délalóu lét 8 ólától ttlg, délután 3-tól 6-t Telefon 78. - A iserkesatóeég (Kínt 13 Bogeoifedei palota) hivatalos íréi felek lé-aaéia délelitt 10 ólától 12-ij. Telefon 78 A felelói laetkMitó délután 6 ólától 8-Ijr a nyomdában (Fóot 6. za. alatt) fogad él Űi-fít>JW" • nagyközönség tendelkaiéili, áJL Telefon 117.
— Doktorráavatás. A budapesti tudomány egyetemen a közelmúlt napokban avatták a bölcsészet tudományok doktorává Mathea Károlyt, városunk szülöttét, kl doktori szigorlatát kitüntetésed lette le.
— Szabadságon. Mint értesülünk dr. Novai Imre városi jegyző, Hemmert városi főszámvevő és Erdélyi János klsdó megkezdték nyári szabadságukat.
— Eljegyzés. AcjJanklcátGol-síről eljegyezte Sdrlel Gyula Nsgy-kanlrsa.
— Paul.r Akos professzor
előadása. Értesülésünk szerint Pauler Ákos egyetemi ny. r. tanár jullus 15 én, vasárnsp délután 7 órakor tartja előadásét a városháza dísztermében. Egyetemistáink a napokban adják kl a meghívókat önzetlen kulturténykedésűk szép megnyilvánulása, hogy\' az előadás díjmentes.
— Egyházi hangverseny Za laegaraaegea. A Zalaegerszegi Egyházi Ének- és Zeneegyesület 14 és 15-én este fél 9 órakor a Kat. Házban Pálmai/ Edlth az Operaház müvéaznöje és Göncz Sári zongoraművésznő közreműködésével hangversenyt rendez, amelynek műsorán Beethoven, Verdi, Schubert, Strsuss, Erkel és Mendelssohn zo-neazerzeményel szerepelnek.
— Albrecht királyi herceg Tihanyban. E hó 6 án Albrecht királyi herceg látogatást tett Tihanyban. Megtekintette as ott folyó építkezéseket, smi után a tihanyi apát Hallik Clprlán látta vendégül vacsorárs. Kíséretében voltak Pirett báró főudvarmester éa ennek neje.
— A földblrtokrendező bl-róság Hurak.r.sztáron. A nagykanlzaal földblrtokrendező bl-róiág Bertin Ágoston táblabíró elnökletével most Murekereszturon tartja tárgyaláséit. A murakereaz-turi apátság 29 holdat ajánlott fel házhelyekre, Légrád község területéből pedig 75 hold legelő és termőföld lesz kiosztva. Az Igénylők nagyrésze háborús rokksnt.
— Nagykanizsai Széchenyi Szöveteég tisztikara. A műit azombaton lefolyt megalakuló dlaz-közgyülés eredményeképpen közölhetjük, hogy egyetemietáink felkérésére a t. b. elnökséget dr. örley György klr. közjegyző, kormány-főtanácaoe, a t. b. helyetteselnök-séget Kováls Antal kegyesrer$li főgimnáziumi tanár, a t. b. tagságot Tabajdy Kálmán altábornagy nyug. államtitkár, Inkey Józaef báró, dr. Kovécs Gyula klr. járásblróságl elnök, dr. Plihál Viktor kormányfőtanácsos, Rubint Károly DV főfelügyelő váróinak és vidéke illusztris egyénei fogsdték el. Az Ifjúsági tisztikar egyhengu választás utján elnök.Székécz Sándor orvostanhallgató, űgjvezető alelnök Biltera Zol\'én orvostanhallgató, kulturügyl alelnök Lányi László orvostanhall-gató, főtitkár Kumanovlta Sándor joghallgató, titkár-könyvtáros Har-aay László gépészmérnök hallgató, főjegyző-háznagy, szövetség tenácsl meghízott Cslllsg Károly gépészm. hallgató, jegyző Bogjray Attllla bölciész, pénztáros Helncz Ferenc orvostanhallgató, ellenőr Fodor Lajos épltészm. hallgató. Válaaztmá-nyl tagok Fodor Erzsébet orvostanhallgató, Noll Károly joghallgató Vlaslts László orvostanhallgató.
— A belratáaok eredménye Zalaegerszegen. A zalaegerszegi főgimnáziumba a tavalyi 344-el azemben 272 tanuló Iratkozott be. A pótbeirésokon még körülbelül 00 tanulóra van kilátás. A felsőkereskedelmi Iskolábsn a beiratkozott tanulók azáma 72.
— Megkezdődött a huszár-laktanya átalakítása. A „1,.
egersxegl huszárlaktanyából a moz-gópostások részire 3, egy posta, tlazt riazire 1 és a város részére 1, összesen 5 lakás átalakítási mun-kálatal megkezdődtek.
— A színésznő és a borbély, mester afférjának végső akkordjai. A zalaegerazegl Ipartestület vasárnap dilelőtt tartott elöljáróság! ülésén klmondotts, hogy Gispár Géza borbélymesterre], a színházi botrány hősével, megszakít mindennemű érintkezést, sőt ez Iparosság ünnepélyeire, elősdáialri, vagy összejöveteleire sem fogj, beengedni. — Az Iparosságnsk ei as álláafoglaláas némi elégtételt sd a megsértett művésznőnek és megnyugvást a város közönségének, hogy az Iparosság a rendbontókat és közéjük nem valókat boykottáljs.
— A kiskanizaal bacsu. A vasárnapi klskanizssi bucsu nsgy látogatottsággal, a jókedv jelében folyt le. Nagykanlzaáró! nagyon sokan rándultak ki, hogy a verőfényes szép időben s hsgyományoi klskanizssi buciun jól érezzék magukat. A hangulat a kiaő éjjeli órákig nagyon emelkedett volt. Rendzavarás egyáltalán nem történt.
— A pincérek helysete. Ai egyre rohamosabban növekvő drága ságban talán ippen a pincérek azok, akik az árak szédítő Iramlá-sát legjobban irzlk és minden fáradozásuk dacára sem tudnék maguknak olyan jövedelmet biztosítani, amely a megélhetésüket valamennyire is blztosltsná. Vsának — Itt Nagykanizsán is — olyan vendéglősök is kávéháztulíjdono-sok, akik havi 600-800 korona havi fizetési (l/l) adnak a pincéreknek. Ezenkívül természetesen a „borravaló" volna az, ami pótolná a 600 koronás .fizetéseket", a legtöbb helyen azonban a vendégek nagyréaze még mindig as / és 2 koronás borravalóknál tart. Vannak Igen jómódú és közismert ksnlzsai urak, akik 1—2 koronát adnak borravalóul akkor, amidőn egy zsemlye 40—45 koronába, egy ujsig pedig 80 koronába kerüli Jóllehet, a borravaló adéaa nem kötelesség, de mágia Inkorrekt dolog: borravalit adni és mégsem adni. Mert ne hlgyjik azok az urak, akik 1—2 koronás borravalókat adnak, hogy talán gentleman módjára eleget tettek a bfke-zöség követelményének. A mai vlazo-nyok között 10—50 korona az az ősszeg, amit borravalóul adni illik, mert ez az öaazeg nem dezavuália aem azt aki adja, sem azt, ski elfogadja. — Ha mindenki belátná, hogy a pincéreknek, — akik napnap után azolgálatokat teaznek a társadalmi embereknek és élnlők kell, remélhetőleg rövldeaen kipusztulnának, azok a ksnlzssl őskények, akik a bőkezűség bstárát még most Is a 2 koronában látják és eddig a mértékig gyakorolják.
— Követendő példa. Gróf Batthyányi Pálné pallnl Inkey Valéria a zalaegerazegl elaggott Iparosok alapja javára két millió koronát adományozott.
— A „Fekete lovas" Barltán. A barltal Ifjúság a vasárnapi bucsu alkalmával nagy erkölcsi és anyagi sikerrel adta elő Herczeg Ferenc
.Fekete lovas* c. színművét.
— Adomány a zalaegerszegi szegényeknek, A zalsegerszegi iparosokból álló azindlkétus, amely a poatapalotát fogja építeni, > zalaegerazegl szegények javára másfél mllllit ajánlott fel.

— Sxent István koronáxáaá-nak évfordulója oraxágoa Un nap less. Augusztus 15-én leax 922 esztendeje, hogy István királyt ■ II. Szilveszter pápától nyert apostoli sxent koronával megkoronázták. Bethlen miniszterelnökhöz az orazágos történelmi creklyemuzeum most elŐterjeastést tett, hogy ez évtől kezdve Szent Sstván koronázásának évfordulóját ax egéax or* szág területén kegyeletes ünneppel ünnepeltessék meg. A kegyeUtes ünneplésben ax oraxág összes egyházai és egyesületei részt vesznék.
— Nagykanizsa éa a kutyák. Szinte járványszerü jelenség lett Kanizsán a kutya. Ne gondoljanak olvasóink e sxó mögött semmi mély és jelentős értelmet. Egyszerűen a kutyáról van szó, a kedves és szelíd (?) háziállatról, akik ujabban fejlődésük első stádiumában cso portokba verődtek öasze Kanizsa utcáin. Szép, azép és tagadhatatlanul érdekea a látvány, de kedves polgártársam mond csak nekem, ha a homályoa estén bájos nőddel hazafelé ballagaz, eltudsz-e fojtani egy enyhe káromkodást, mikor haaravágódsz valami mozgó tárgyban, ami a lábaid közé szaladt?-Éa ez a kellemesebb eset. De sötét éjeken, fák és utcasarkok mögött vad és éhező kutyák várnak reád éa a lábikrádra; fogak csattogása, nadrág azakadáaa kö vetkezik, vér éa azörnyü arbsk, 100%-ra emelt utiköltaég, amely nek végén vár a Pasteur. Nem, Igy mégsem lehet. Ha jól emlékszünk van egy úgynevezett Gyep-mesteri Hivatal Kanizsán. Tudniillik mért gyepmesteri, mert a gyephez Betömi Vitt, ellenben köze volna a kóbor kutjrék öaarefogdo-aáaához, azonban lehet, hogy a hivatal nem Igy érzi. De uraim Itt a nyír éa kánikuláé napokon óránként 100 kilométerea aebeaaéggel közeledik a veazeltaég. S még ha embereken caak abban a azlmpto-raában nyilatkozna, hogy irtóznak a víztől, minden rendben volna. Kanlzaáa ugyla minden ember ebben a beteglégben azenved éa csak a bort kultiválja. De ezenkívül, aulyo-sabb következményei is vannak á veszett kutya harapásnak. Kérjük tehát a t. Hivatalt, álljon fel a gyepről, ahova pihenni dőlt le és intézzen némi rohamot a kutyák csapata ellen, had éljünk békességben, tisztességben és elvadult kutyák támadásai nélkül Nagykanlzaán.
— A nagykanizsai ö.asman Msság jullus IS Ikl kultureatélyére már most felhívjuk olvasóink be-\' cses figyelmét.
— Elvaaxatt egy sárga kampós bambusz sétabot, pénteken délelőtt a Batthyány utcábsn. Megtaláló, JUetva nyomravezető adja le a kiadóhivatalban, hol nagy jutalomba részesül.
— Déli.aaotl nyugdíjasok flgy.lméb., Felhívatnak mindazon déllvasutl nyugdijasok, nyug-béreaek éa kegydijasok, hogy\'akik az 1923-24. gazdasági évre a természetbeni ellátás helyett kísrpínz-váltaágot óhajtanak, bogy ezt az állomásfőnökségnél azonnal, legkésőbb azonban folyó hó 14 lg, jelentsék be.
— Uránia. Szerda éa csütörtök Hans Müller drámája .A tüzek* kitűnő német film, Lubiich rende-»<eo, Pola Negrl főszerepével. — Szombat és vasárnsp „Hóvllág csodái" gyönyörű tportfilm 5 felvonásban az alpesekből. .A sehonnai* magyar film, 4 felvonásban.
ZALAI KÖZLÖNY
Városi közgyűlés Zalaegerszegen.
Zalaegerszegi szerkesztőségünktől. — képviselőtestület
1923. julius 10.
Zalaegerszeg város képviselőtestülete ma délután 4 órai kezdettel közgyűlést tartott Czobor Mátyás polgármester elnöklésével. Napi rend előtt Czobor polgármester bejelentette gróf Batthiány Pálné 2 millió koronás alapítványát az el aggott iparosok javára. A képviselő testület a ncmesszivü adományért leghálásabb köszönetét fejezi ki és az adományt jegyzőkönyvileg megörökíti.
Napirend előtt Fangler Béla azó-lal fel a felvilágosítást kér a polgári fiúiskola és a l»k\'anya átala-kitáai munkálatainak ügyéről. Czo bor polgáimeater felvilágosító szavai után áttér a közgyűlés a tárgysorozat első pontjára, melynek tárgya a pénzügyi palota kibővítése, esetleg uj pénzügyi palota épitése.
A pénzügyminiszter ugyanis kérdést intézett Zalaegerszeg városához, — bogy milyen kötelezettséget vállalna a város a jelenlegi pénzügyi pslotának egy emelettel, esetleg egy szárnyépület hozzáépítésével való kibővítése esetén ? A
---------- egy e tárgyban
hozott korábbi határozata alapján azt mondotta ki, hogy hajlandó beleegyezni a kibővítésbe, ha az építkezéseket a kincstár saját költségén eszközli, a mostan épült részért ugyan továbbra Is bért fizet és a tataiozési költségek kétharmid-\'észét a kincstár viseli és előlegezi. A bérleti időt 25 évben állapították meg. Uj pénzügyi palota építése esetén a város ingyentelekről, ingyeníuvarról és olcsó anyxgok-ról, mint azt a mlnisrter kéri, mostani helyzetében gondoskodni nem tud. — A tizennégy, zalaegerszegi iparosokból álló azindikátusért a városnak vagyonjogi felelősséget kell vállalni, a postapalota építésével kapcsolatban e célból szavatossági nyilatkozatot kell kiállítani.
A kögyüléa hosszabb vita után a szavatossági nyilatkozat kiállítását névszerinti szavazással egyhangúlag elfogadja.
Egyébb tárgy nem lévén, elnöklő polgármester fél 6 órakor berekesztette a közgyűlés*.
— Filaxerkereakedők figyel mébe. A kiskereskedelmi árusítás részére 1923. julius 9 tői kezdődő hatállyal érvényea irányárjegyzék átvehető Rosenfeld Adolf Piai cégnél, Fő ut 4.
— Horgolnál és kStdmunkát házakhoz kiadunk, valamint e mun kAca Ugyea lányokat felveszünk. — Kőtő Szövőgyár, Nagykanizsa, Ka. zinczy-u., 17.
— Próbálja mag: ön ia és maggy.5-sódlk róla, hogy a F1LIPP harisnyakötődéjé-ben békebeli anyagból\' késxlitt harisnyik, sokaik s legtartósabbak éa ogyaoaxon sslnil és mloókégü pamutból bármikor meglejel-tMtók, SxotubftUioly, Sxéll Kilruin-utca 6.
— Hamisfogakat, aranyat,
ezüstöt, briillNnsotu\', érmeket, alpacca evőeszközöket és dísztárgyakat a legmagasabb napi árban veszek. — Frled Jóxsef ékszerész, Sugár ui í. szám. (Fő-ut As Sugár ut sarok.)
Levél a szerkesztőhöz.
Kaptuk a következő sorokat:
Tisztelt Szerkesztő Uraml
Megérdemeljük-e, hogy kincseink vannak? On is tudja, megmaradt egy-két régi kincsünk. Ereklyék. Ami van, hogy sirassa axt, ami volt. Hogy eszünkbe juttassa azt, ami kötelesség. — Ax 1873 ban alapított „Kárpáti Egyesület" a m Balaton Szövetig"-ge 1 karöltve müvészkőrutra indul\', hogy össze-gyűjtsön valamit a Nagymagyarországot slratók, régi határokat akarók között. Azzal a hittel Indult, hogy mindenki as. Ma megtudta, hogy csak látazat. Még annyi sem, mint a divat. Mert snnak, ha valamikor, ugy ma vannak áldozóL Ex meg ciak addig tart, mig a kezünket kellene megmozdítani. Akármilyen kicsi áldozatra. — Az Agg-teleki-csepkőbarlangnak kértek volna egy Balaton körüli körúton: Balatonfüreden, Keazthelyen, Hévlx*n, Balatonföldváron, Siófokon éa B\\-laton-Kenesén. Hiszen egyetlen ter-méazeti ritkaságunk ez, ami van még. De ez ia elhagyottan, meg-tépelten. Ezt rendbehoznl kértek. Alig valamivel többet, mint egy mozijegy árát. Adtak volna érte művészetet. Jött Várad\'i Haynal Elma, az operaház tagja, Kiss EdÜ, ax operahix tagja. Domokos Láaxló zongoraművész. Velük Bátor Pál főreáliskolai tanár. Gyönyörű képeket hozott a barlangról és vidé-
kéről levetíteni és egy gyönyörű felolvasást. Este a parii „Hullám" összes termeiben bál is lett volna. E* nem lett semmi. Mert nem lehetett. Mert 2—3 jegy kelt el. És egyéb semmi. Még 2 hete nincs talán, hogy Göre Gábor -jött a filmen, 4 — 5 azör telt meg az Uránia. És életveszélyes volt a tolongás az ajtóknál, amiket moit ki sem kellett nyitani.
Hát ez k\'ll nekünk, bÜsrke zalai magyarok I ? Így szereljük mi a magyar rögöt. Azt a telpalattnyit, ami megmaradt.
Verjük a mellünket. Jelvényeket tüzünk ki. Gyűlésezünk.Tiltakozunk. Bűnbakokat keresünk. Átkozódunk.
Csak nem teazünk semmit.
Es felrugjuk a testvért, aki helyettünk is dolgozik.
Ami van, nem tudjuk megbecsülni, vigyázni rá. Megérdemeljük-e. hogy visszakerüljön, ami elveazett ?
SPORTÉLET.
Zrínyi T, E. — Zalaegerszegi „Move" S. £. (110). A Move cs«pstában egy lelkesen küzdő,, fair csspatot Ismertünk meg, mely a legteljesebb szimpátiát váltotta ki belőlünk. A csapat védelme, de kíváltképon a kapus, jó, bár a csatársor még nem érti meg egymást a igy akciói eredményre nem vezethettek. — A Z\'inyi nagyon azé-pen játszott, -a csatársora szépen és jól kombinált a 16 ősig, de ott csodálatos módon mindig elakadnak, mert lőni nem tudnak. A védelem kevéa dolgát kifogáatala-nul végexte. A győxtea gólt Bojt jobb ösazekötő rúgta. — Varga kifogástalanul blráakodott.
NTE — Transdanubia 7 : 2 (0 i 0). Szépszámú közönség előtt találkozott egymással a két csapat. A Tornaegylet jobb szélsőjének helyén tartalékkal axerepel, de ez alig látszott meg a csatársor játékán. Ax első félidőben mindkét csapat lanyhán játazik a gól nélkül múlik el a félidő. A másodikban a Transdanubia erŐsebb játékba kexd, néhány nem szándékos fault ealk, ez megharagítja a tornaegyletlstá-kat és — 7 gólt lőnek. A Transdanubia ifjú csapatán örvendetes fejlődés állapítható meg. Lelkesen és kitartóan játszanak, nem adják
fel a küzdelmet és néha-néha ax egyes helyzetekben Is felismerik már magukat. Ennek az eredménye volt két góljuk is, melyet a kö-lőnaég lelkesen megtapsolt. — A bécsi Criceiterek képviselőié járt Kanizsán, s augusztus 12 ére az NTE-vel óhajtott mérkőzést lekötni. Egy nemzetközi mérkőzéa kétségkívül sok embert csalna kl a pályára, do as NTE ennek ellenére I», sőt éppen ezért nem kötötte le a mérkőzést, mert ugy vélte, hogy a Crlcettereknek játéktudás*, tekintve a bécsi 11. osztályban elfoglalt ötödik helyezésüket, csalódást keltene s éppen sz ellenkező hatáat érné el, mint amit egy nemzetközi mérkőzéssel elérni kellene. — Az anyagi fellételek meglehetős szolidak lettek volna, ugyania csak 150.000 koronát éa ellátást kellett volna adni a bécsieknek, ami, tekintve a mai viazonyokal, 20—25 százalékkal kevesebbet jelent, mint egy bajnoki mérkőzés kiadása.
A pápa a Ruhrvidéki merényletekről.
Róma, juMus 9. Ax Osservatore Romano a következő megállapltáat közli: A pápa Németország képviselőjével axemben sajnálatát fejezte ki a Ruhrvidéki merényleteken és Németországot felaxólitotta, hogy csallakozxék a sajnálat emo kifejezéséhez.
Ugyanúgy a pápa a duisburgi vaauli merénylet után Párizaban éa Brüsszelben kifejeztette axt a reményét, hogy Franciaorezég és Belgium nem fognak olyan intézkedéseket tenni, amelyek alkalma-aak volnának arra, hogy a kedélyek izgalmát még jobban fokozzák, mert ex fájdalmas következményeket vonhatna maga után.
Sztambulijszki hivei Szerbiában.
Belgrád, julius 9. Vasárnap érke-xett meg Belgrádba Sxtambulijaxki menekülő híveinek elaő csoportja, akiknek sikerült a bolgár határon átmenekülniÖk. Exek között van Kriaito parasilképviaelő és Alexander Jordanov gimnáziumi igazgató. A jugoszláv kormány megengedte nekik a tartózkodást ax orsiág területén éa kijelölte tartózkodási helyüket. A menekültek már el la utaxtak állandó lakóhelyükre.
Valuták és devizák t
Napoloon 20600, Hont (Loodon) 39610 -40810, Dollir (New-York) 8636- 8V35, -Francia frank (Paris) 607—527, Mirka (Bar-iln) 6 40 6 20, Öless líra (Milano) 3P6-385. Osxtrik kor. (Bécs) U35—1335, Ul (Bakarest) 42-46 60, Sxokol 26t-»7á. Svájci frank (Zürich) 1480-1540, Diait (Zágráb) 01—95 00, Lenjtyel mirka (Varsó) 820-900. Amsterdam 3613. — Koppeohiga 1616—1676, KriasUinia 1406-1466, Stockholm 2290-2390.
Zürichi zárlat ■
Berlin 0-22, Amsterdam Tlollandla 235 00, Kew-York 636-76 London 2682. Pária 3385, Milano 2476, Priga 1776, Bnda-poat 06 75, ZAjpib 616, Varsó 50. Wlaa ü 82 60, SsófU 690, OsaUik bély. 0 83 00.
Termény Jelentési
Uusa (TUsayidékJ) 47500-47760, egjríb 47000-T 210 roaa 32000-33001\' Ukarmioy árt* , 20500-30000 sör l«500-7»00 sab 4550(í6c00 tengeri 355^—86500, repce 82500, korpa 21100-21500, köles —
Budapesti állatvásár i Martiaho> I. r. egéraben 2800- 3200, hitnl.\'a 3000 - 3600, eleje 2770—2960, IL r. e^éssbee, 2370-2750. hítulja 2450-2800, olaja 2000-300 Növendék marhal I. r. ogéesbea 1600-1800. borjo (ölótt bórb) 2250-2750, Késsiet: Nagymarha 65, aladis 43, — Növendék martu 7. eledís 7, botju 57, eladts 30, Marha-bír 3900-4100, borjú bór 4400-4600
Sertésvásár i
Falba jtis 1000, Elkelt délig 600, örea -KÖsép 3600, Könnyű 3800, Lf. 3800, II 3COO, Zsír 6000, Ssatonna 4000, Uh. has 4000.
im julius 10
ZALAI KOZLOXY
Id. bnu pedig kezdődött .. anyagi romiig. Naponta komibb éa hosssabb torok ácsorogtak tegnap eatétől át u éj tukán, hóban, fagyban ás esőben. Al élet apró Ma örömei eltünt.k, de jött helyet-tok • nagy nyomorúság.
Aiok as éjsssksl órák, a nincsen állandó komlss dala, fázáeok és éhásek a frontok mögött ezlntén nem nemee elhatározások magvait hintették szél, ugy, hogy ea aUő forradalom lelketlen előkéezltfll könnyű prédául kepták meg e tömeget a as állandó Isgetáa kOnn a harctereken ée belül az országban hamar meghozta as őszirózsát örökre kompromittáló elaő forra-j_I___
Ast hlsazQk, oem nehéz megér tenl est e fokozatos züllést, amely nek minden atádója eggyel lefelé vitt.
As első forradalom felszabad! totta a mélyeken nyugvó szenvedélyelet ée igyekezett esőket roaiz Irányba terelni. Minibe nem b lett volna más, mint előkészítője a tébolynak, as erkölcsi és gssdaaágl álét telj se csődjének: a proletár diktatúrának.
As elleeforrsdelom diadalra ju-táaa ulán a trianoni ránkparancaolt békeszerződés megakadályozott minden gazdasági fallendüléat. Ma ugy állunk, hogy egy napon keresztüli munkával caak as eznspi kenyeret keressük meg s a kor képét a fiz fizetéses osztály fokozódó nyomoré és a magyar Ifjuaág talán még ezeknél Is rettentőbb koldussorsa mutatja meg.
El kellett mondaounk sseket s sokszor bellott dolgokét, mert rá akarunk mutatni arra, hogy mind-ezeken az időkön keresztül talán egyedül a magyar ifjuaág volt, mondhatnánk a maga egéezében, aki megőrizte morállá intakteágát.
Aki megőriste lelkét a lővén-árkok nyomorúságán, es eleő for redalom izgatáaaln ée a kommün tébolyán át. Aki önmsgábe fordult és mledlg, minden napok azás és •sá* féle változásán ksrertül meg maradi magyare£, aok álmu, nagyot akaró, kemény ás pompás magyarnak. Aki ma is rongyosan, ébeégen, aspazámoa muokákon^áj. azskal tanulásokon tul bál* vá gyeket hordoz önmagában ée láz-.^ülogó ssemelt e magaaaágokba
ők a holnap reményei ée azép reményei. S nekünk már caak reményelek vannak, ók állnak a
m---—» ■!«»» auaau a rola.
fejük f5!Stt recseg ez ég ée ók étinek a gáton. Ruhájukat mag. tépte a az ál, ninceen kenyér hol-se volt .. .Ok
—r--, — wa si voiz , , , ui
állnék a gáton. Koldus lasákjuk üres s nyomor s bérük és ök ue-pon meg éjen álloek, csak állnak a gáton.
Sápadt as arcuk, csenevész e teatük, betegség bujkál bennük, de e azemük ugy ragyog, mlot e hajnalok szikrázó csillagé, de azivük, mint a virág, akaratuk csillogó acél éa álmuk arany, amin nem fog a rozada.
Fejet hajtunk előtted, magyar Ifjuaág, lU e jövő éa benned álmodik as eljövendő nagy éa boldog Magyarország.
fair Sztimbulijszky Özvegyért.
■Ssó/l\'n, julius 9. Egyes J-Olföldl lapok értesülései, emelyak szerint Sstembulijszky özvegyét Bulgárlábs való visszatérésekor letartóztatták, oem felelnek mag a valóeágnak.
Összeütközés a bécsi szociáldemokraták és front harcosok kőzött - Huszonegy rendőr megsebesült
Bécs. julius 9. A X. bécel kerületben tegnap öeazeülk»zie támadt a azocláldemokraték agy nagy csoportja éa íörü bdül 150 frontharcoa között, akik egy templomi harengezenteléeen vettek réest. A. őeezeütkő_ sée során számos emW, jsvsrészt frontharcos botütéetől éa kődobáatól megsebeaült. Huszonegy rendőr fs megsebesült. _
HÍREK.
A holt klaun uj násza.
Oláh Árpád. Egy bünős, forró, lázas éien Erüst sugárral keit a hold. A sejtelmes nagy némaaágben Cssk a szerelem asavs szólt, Egy meaazi temető felett, — Merre vlaz minden élet utje -Bolyongva járt agy azeilemárny, AUt hivott as este bujs.
Bolyoegvs járt az álom utján Egy azeilemárny, egy holt Idaun. Kinek szemében könny világolt Halott mosollyal, szomorún. Ea végre, végre megtalálta A elrt, hol aaazonya plbeot. A jó, a dráge hűtlen eeeaonyt. Aki álmát Judte lent.
S a airkeresatra ráborulva Sóhajt küldött a holt leié Hogy mcat, e csodás éji órán Jöjjön a Megváltó elé... A bünöa, forró, lázaa éjen E azókra felriadt a nő "ázua elébe vidd magaddal.\' igts, küldte • teeaető ...
S es égi törvény udvsrábsn A bolt asszony feje fölött A kárhozat, a bűn, a szenny. Pálcája végkép ebSrStt. A Megváltó szólt szomorún:
Bűnödnek oem voltál oka A bűn a Föld gyümölcse esek A Sorsé, mely nagy mostoha ..."
Szerettél, áltál, mefcaallál Te is megcsaltál máaoket, Ea volt a bűn. S a bünhődéa: Ezért ssanv«dtél oly sokat... A temető nagy golgotája Megtörte öeezea bűnödet, S Ima, klaun, őt vidd ma«addal! Asszonyod újra a tied...1
Ée harsonás dallal felelt A néma, aőtét temető A klaun erce megmoeolygott: Újra övé lett hát e nő — E bünöa, forró, lázaa éien, Uj náezre ment a hua klaun, Uj nászt Olt, halóit moeollyal, Halott aaszonnyai, szomorún...
— Naptár. Julius 10. Amélls.
— Hivatalee órálek: A Uadóhiraui (Póat 18. BopezMez p^oU)
«««t M e óéitól lwTStauTíS IMa.
e paleu) Mretaloa érái lelea rá-
zaJSa"MMétt 10 óriül íí
A WaUe aaafea.hS iátatá. c ásáSuÜ. a
■J-Jábja (I-fc, fc ^ ^ui)
- Doktorráavatáe. A buds-peeti tudomány egyetemen e közelmúlt napokben avatták a bölcsészet tudományok doktorává Mathea Károlyt, városunk szülöttéi, kl doktori azlgorlatát kltüntetéaael tette le.
in T ?"!!mÍmf*0m- Mlnl <rles5-
lünk dr. Novai Imre városi jegyző, Hemmert városi főszámvevő és írdélyl János kiadó magkezdlék nyári azebadságukat.
~ ^JWéa. Acs Janklcát Gel-•jről eljegyezte Sörlei Gyula Nagy-
— Paaler Ákos professzor •lóadáea. Értesülésünk az érint PtwUr Ákos egyetemi ny. r. tanár julius 13 én, vasárnap délután 7 órakor tartja előadásét s városháza dísztermében. Egyetemistáink a napokban adiák kl a meghívókat önzetlen kulturtánykedéaük szép megnyílván uláaa, hogy as előadás díjmentes.
— Egyházi kangrarseay Za-taegeresegea. A Zalargerazegi Egyházi Ének- ée Zeneegyesület 14 és 13-án eete fél 9 órekor e Kat. Házban Pálmát/ Edlth as Operahés művésznője éa Göncz Sári zongoraművésznő közreműködésével hang. versenyt render, smelynek műsorán Beethoven, Verdi, Schubert, Strauaa, Erkel ée Mend.laeohn ze-neazerzeményel aserepelnak.
— Albrecht királyi herceg Tihanybstm. E hó 6 én Albrecht királyi herceg látogatást tett Tihanyban. Megtekintette as ott folyó építkezéseket, eml után a tihanyi apát Hallik Clprlán látta vendégül vaceorárs. Kiaéretéban voltak Plrelt báró főudvsrmsster és ennek neje.
— A főldbtxtokrendezí bl róság Hsrakereastsroa. A nagykanlsaal földblrtokrendsző bíróság Bertbl Ágoston táblabíró elnökletével moet Murekereezturon tartja tárgyaláealt. A murakereaz-turi apátság 29 hőidet ajánlóit fsl házhelyekre, Légréd közság területéből pedig 73 hold legelő és termőföld leez klosztvs. Az Igénylők nsgyrésze báborua rokkant.
— Nagykanlsaal Széchenyi Szövetség tlaatlkara. A mult szombaton lefolyt megalakuló disz-közgyüléa eredményeképpen közölhetjük, bog. egyatemletélnk felkérésére s t. b. elnökséget dr. örley György klr. közjegyző, kormány-főtsnácsos, a L b. helyetteselnökséget Kováls Antal kegyesrendi főgimnáziumi tenár, s t. b. tagságot Tabajdy Kálmán altábornagy nyuv. államtitkár, Ink.y J&wf báró, dr. Kováca Gyula klr. járáabiróaáel •Inők, dr. Ptlbál Viktor kormány-főtanácsos, Rubint Károly DV fő-felügyelő vároanok és vldáke illusztris egyénei fogadták sL Az Ifjúsági tisztikar egyhangú váleastás ulján elnök Székács Sándor orvoetsnhsil
Só. üg, vesető alelnök Biltera
\'án orvostanhallgató, kulturü.yl alelnök Lányi László orvostanhallgató, főtitkár Kumanovlta Sándor Joghallgató, titkár-könyvtáros Hsr-aay Láazló gépéezmárnök hsligstó, főjegyző-háznagy, szövetség tsnácsl megbizott Csillag Károly gépészm. hallgató, jegyző Bogyay Attilla bölcsész, pénztáros Helncz Ferenc orvostsnhsUgstó, ellenőr Fodor Lajos épltészm. hallgató. Váleestmá-nyi tagok Fodor Erzaébet oivoe-
ttteKSü*^
— A belratáeok eredménye Zn.eg.r.z.g.. A zalaegerazegl
főgimnáziumba a tavalyi 344 el szemben 272 tanuló Iratkozott be. A pótbeíráaokon még körülbelül 60 tanulóra van kilátás. A felső-kereakedelml Iskolában a belratko-•ott taoulók száma 72.
— Megkezdődött ■ huszár-lakLenye átalakítása. A ,.i«. egerszegi huszárlaktanyából a moz-gópostások részére 3, egy poata. tiszt réssére 1 ée e város részára 1, Ösazeaen 5 lakáé átelakltáal muq. kálatal megkezdődtek.
— A ezUéaznő ée a borbély, mester afférjának végső a£. kordjaL A zaieegerazegi Ipartea. tülst vasárnsp délelőtt tertott elő|. járésági ülésén kimondotta, hon Gáspár Gázs borbély mesterrel,, alinházi botrány hőeével, megszakít mindennemű érlntkeséet, sőt n Iparoaaág ünnepélyeire, előadáeaka, vagy öeezejöveteleire aem fogj, beengedni. — Az Iperoaaágnak ez ea állásfoglalása némi elégtételt ad a megaértett müvéaznőnek éa mag. nyugváat e város közönségéosk, hogy ez iparoeság a rendbontókat és lőréjük nem valókat boykoltálja.
— A kiekanlseal bncsn. A
vsaárnspl klsksnissai bucau nagy látogstottaággal, s jókedv folyt le. Nagykanizsáról
látogstottaággal, a jókedv jelébee folyt le. Nagykanizaáról nsgyoe sokan rándultak ki, hogy e verő-fényes szép Időben a bagyományoi kiskanlzeai bucaun jól árazzék ma. gukat. A hangulat a kéaő éjjeli órákig nagyon emelkedett volt. Renduveráa egyáltalán nem lirUnl.
— A pincérek helyzete. As egyre rohamoeebban növekvő drága aágbaa talán éppen e pincérek azok, akik az árak azédltő Iramiá-eét legjobban érzik és mloden fáradozásuk dscárs sem ludnsk msgukoak olyan jövedelmet bizto-altenl, amely e megélhetésüket valamennyit e is biztosítaná Vannak
— Itt Nagykantzaán la — olyan vendéglősök és káráháztulajdeeo-sok, sklk hsvl 600-800 korona havi fizetést (III) sdask a pintéreknek. Ezenkívül természetesen a „borravaló" volna ar, ami pótolná a 600 koronáé .flzetéaakat*, a legtöbb helyen azonban a vendégek nsgyrésze még mindig ez / és 2 koronás borravalóknál tart. Vannak Igen jómódú ée kölismert kanizsai urak, akik 1—2 koronát adnak borravelóul akkor, emldőn afy
lentije 40—45 koronába, egy újság pedig 80 körönébe kerüli Jóllehet, a borravaló tdáaa nem kötelesség, de mégis inkorrekt do-■ t borravalit adni és mégsem L Mart ne hlgyjék azok ez urek, ekik 1—2 koronás borra-velőket ednek, bogy talán gentleman módjára eleget tettek a bike-tüség követelményének. A mel viszonyok között 10—50 korona as ss összeg, amit borravalóul adni Illik, mart es az őssssg nem dezsvuália asm est aki adja, aem ezt, aki eifogedje. — Ha mindenki belátná, bogy e pincéreknek, — ekik nap-nep után szolgálatokét tesznek a táraadeimi embereknek éa élriök kell, remélhetőleg rővldeaen klp>jaz-tulnának, azok e kanizsai őakányek, sklk a bőkezűség bstárát még most la a 2 korooábao látják ás addig a mértékig gyakorolják.
— Követendő példa. Gróf Batthyányi Pélné pallnl Inkey Valéria a zalaegerazegl elaggott Ipe-roaok alapja javára két millió koronát adományozott.
—A „Fekete lovae" Berltáa. A bariul ifjúság s veeárnapl bucau slkslmávsl nsgy erkölcsi és anyagi aikerrel edla elő Herczsg Ferenc „Fekete lovee* c színmüvét.
— Adomány a salaagaarezegl szegényeknek. A zalaegeraaegl iparosokból álló szindikátus, amely e postapalotát fogja építeni, a zalaegerszegi szegények javára másfél milUU ajánlott fel.
ZALAI KÖZLÖNY
1923. jullu. 10
Árjegyzések 1923. julius 2-től julius 7-ig.
/Ak (.1__IXJll__i. A_ £__L L_l - l___l i • r ■ •
(Ab feladóállomás. Az árait kiként gabonát kivéve forgalmi adóval. — Korpa éa erőtakarmánycikkek zaákkal együtt.
Alomszalma 50—115
Zsupszatma 70—75
Zsupszalma kévénklnt 260—290 Tengertszár
Gabona.
440—450
430-435
Tiszavidéki buza 78 kg.
prompt Tlezavldékl buza 76 kg.
prompt Tiszavidéki buza 78 kg.
VII. 30 Egyéb vid. buza 78 kg.
prompt 425- 430
Egyéb vid. buza 76 kg.
prompt 425—428
Egyéb vid. buza 78 kg.
vn. 30 -
Roza prompt *3I0—320
Roza VII. 30. —
Termény.
Zab (Budapesten) 395—416
Zab (állomáson) 375—380
Csöves tengeri prompt, száll. — Csöves tengeri VII. „ — Morzsolt tengeri 315—325
Morzaolt tengeri VII. „ 350—360 Morzsolt tengeri VIII. „ — Takarmányárpa 300—310
Sörárpa —
SubJdtorgalml liszt.
Búzadara —
Dupla nullásliszt —
Nullásiiszt —
Főzőliszt _
6. sz. liszt —
V/, sz. liszt —
7\'Á sz. liszt —
Roza nullásiiszt —
Egységes rozsliszt —
(Vidéki órléru ab íllomii iáikkal együtt)
Malomkoncantráció |?yyzéso (prompt.)
Nullásliszt 769
Fózóliszl 746
6. sz. liszt 731
7\'/, sz. liszt 584
7\'/, sz. liszt 4S4
8. az. liszt 940
Buzakorpa 920
Roza nullásiiszt 583
Egységes rozsliszt 668
Nullásiiszt juliusra —
FózíUsst „ _
6. sz. liszt „ —
7V, sz. liszt „ _
8; az. Ilazt „ —
Buzakorpa „ _ (Ab malom Budapest zaákkal együtt.)
TekerminyUzsóe.
I. rendű préselt óazéna -
IL rendű préselt ószéna 56—85
UJ pr. széna 1. rendű 80—82
Takarmánynád —
O-luccrna préaell —
U)1 lucerna lazán 95—1Q0
UJ.lucerna préseli 100—105
ZabosbükkSny préselt —
Muhar préselt —
UJ gomboshere préselt 86—90
Atomszalma kéziprés 47—50 \'
Alomszalma gózprés 60—&5
Takarniányazatma préselt —
Zsupszalma 70—76 (Kuvartátalbaa kg.-kint fütgilml adó.)
lm.
Buzakorpa prompt 190—195
Buzakorpa Juliusra 200 —215 Buzakorpa augusztusra száll. — Futura korpa zs. nélkül — Rozskorpa prompt 187—190
Öszikorpa szepl — dec. 340—360
(Budipwü paritásban ssákkal együtt)
« keddi szénevésár.
L r. réti széna U. r. réti széni III. r. réti szén. Zabos bükköny Zöld Jíhero Lucerns
Zöld nádlakarmány Atps, zab szalma
70-86 60—70 52—59
90—105 50—56
Takarmánynád —
Takarmányrépa —
(Uzie, háiboz ssáttltra In.-kínt)
Pénteki szénavásár.
1. r. réti széna 75—85
II. r. réti széna 62—74
III. r. réti széna 59-61 Zabos bükköny — Zöld nádtakarmány Lucerna uj Lóhere-száraz Árpa, zab-szalma Alomszalma Zsupszalma Zsupszalma kévénkinl Tengűriszár — Takarmánynád — Takarmányrépa —
(Uzie, lilihor iiiltltva kg -kínt.)
Hüvelyesek.
260—260 960—270
400—425
10-46 95—105
60-78 80-86 270—9110
Árpagyöngy 10 sz. Köles szürke Köles vörös Borsó öszi .Borsó Viktória Borsó velő Borsó expross Fehér bab Tarka bab Fürjbab Mák Dió
Lencse klsszemU Lencse középszemü LcDcse nagyszeniü Méz
450-480 •100—400 450—480 1S0Ű—1900
750—900 2000—2200\' Erdtikaraáey. 210—915
Nyolcas liszt prompt Nyolcaa liszt Juliusra
Melasse 60—65
Extrahált pogácsaliszt 120—130
Napraforgó pogácsa 180—900
Repcepogácsa 180—200
Lenmagpogácsa 220— 240 Szárított répaszelot * 100—110
Malátacsira 100—110
Napraforgóhéj 13—16
Köleshéj 25—98
Tengericsutka 13—15
Pesti lótáp 76—80 Vidéki molasso takarmány 180—140
Szőlőtörköly nedves —
Szótőtörköly száraz 12—14
Konkoly 180—210
Malompor 14—95
Heramagvtk. Lucernamag nyera 1200—1400
Lucernamag vörös ólomz.2600—9800
Lucernamag fehér „ 3000—3200
Lucernamag alj _
Lóheremag nyers 1900—1400 Lóheremag vörös ólomz. 3500—4000 Lóheremag fehér ólomz. —
Lóheremag alj _
Fehér heremag nyers _
Fehér heromag uradarmi 3600—4000 Oialos magvak.
UJ Repcemag névleg
Napraforgómag fehér
Nepraforgómag dohos
Kendermag
Tökmag
Lonmag
UJ Biborheremag
Gomborkemag
Baltacin
Tavaszi bükköny Szöszös bükköny Zabos bükköny
750—780
\' 450—500 500—660 660—600 1300—1500
360—460 350-450
Muharmag Cirokmag Csillagfürt Tatárka
350- 400 120-150 200-960 225-975
Takarmány ti kerti magvak.
Angol perje I. r. 3000—3500
Koriandermag 660—700
Fümagkeverék —
Sárga eckendorfi —
Sárga obendorfí —
Takarmányrépamag 2000—2900 Cukorrépamag (némo ) 2500 - 3500
Tarlórépamag (némel) 3500—2600
Zsák és ponyva.
Gabonás zsák uj 70 Jkg. 3200—3300
...... 89 „ 3800- 3900
.. ,, „ 3900-4000 Juta liszteszsák 85 „ 1700—18C0 Textill liszteszsák 85 „ 1600—1700 Papirzsák uj t> —
Papirzsák használ! 700—800 Zabos zsák használt 1100—1900 UJ ponyva □ m. 5500— 7000 Használt ponyva Q m. 4960-4500 Zsák kölcsönd. naponként db. 8 — Ponyva kölcsönd. naponként db. 16 —
Jöttem — láttam — gyffztem\'
FEMINOL
ái l«t«nkor Icjrlökéletcscbb *
[folyékony
fámtlsztitószere
Cyártja:
HEDCZEG GÍZl. BUDAPEST
FEKETE MARGIT
ugol éa francia
női divattermét
msgoyitolla Kaalntay.ulca 2. a a. (. ^„^
Főszerkesztő: zeérl Pósch Oéz«. Folelős szerkesztő Benedek Rezső. Kiadó: Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat.
Vasmegyei Tejszttvetkezetek Központi Értékesltfi Vállalata
Szombathely, Horváth Boldizsár-tér 11.
-— T-l.foii .01 -1-
Vajattejet
birmily mennyidben a ICfl-magasabb napi Aron évi kötésr* is vese, s>üksÍK
ejoiéu falusi csarnokokat
barandai éi a (ej siaksscrii
kezolístro kioktat. 77j6
Mintegy 10 dxb garantált Jókaiban levá kíij
széna* és szalmaprés
esetleg egyenként is eladó. — Wvcbfctf POLLAk H. EMIL IrodiJAban.
NEM FAJ FEJE
és a liba, ha • Daák-tár i. aa. alatti llpl-Uililbaa
rendelt klzarJIigoIaéraoJüanyagWIki.tull
ARGENT
•féle
cipót hord. Javltiaok gyorsan •s*kdsölUln*k. Kíml varrott duplatalpu
mir m«g-leadelhetó
vartvu Ullj.i|*(lll[
SZANDAL
.„, * "i". a kiterjedt rokonság nevében
mély fájdalommal mdalják, hogy forrón szeretett édes anyjuk, illetve anyós, nagyanya és rokon
özv. Kluger Józsefné
zzOI. Hász Raglna
családjának szentelt nemes életének 79-lk évében folyó hó 9 éti reggel 4 órakor csendesen elhunyt.
,„„, ,h,l«"™k*1 ívl julius hó 10- én délután 5 órakor
Íí£ ,1* M"\'1\'5.\'-1"" «• "■>"" alatti gyászházból az izr.
(emelőben örök nyugvó helyérő kisérni Nagykanizsa, 1023. Julius hó 9 én.
t
Hlí\'^tt?- «\'°l"CeollI., Klein Armlnné ssul Kluger Jenuy, őzt (Somboa Jísaefaé...üt Kiűzet Szeréna, Sommor Bdíní
qfi.L íf H"«m.íKlu(er Simon granukal „,„.„ \'ll<lor. Kjein Armln, Sommor Bde V.J.L
Kluger Slmoniió ssul. U.gár Otsella, özv. Kluger Sándorní saOI. Bngel Htel m.ny.1. Unokát és számos rokonai.
(Minden külön értesitás hclyatt.)
Iskolakönyvek bekötését
legolcsóbb árban vállalja lapunk nyomd áj a
Fö-ut 5. szám alatt.
világhírű biztos hatású
RADIKAL
patkányirtószer
\\ újra kapható. 1 »d*9 2 fclM buza. .öjy aaaik n.pl ir«.
v,-------_--\' ---------- —««»»\'*> «ta z»uaapoi
Nyomatott a Nagykanizsai Nyomd, és Lapkiadó Vállalat könyvnyomdájában, Nagykanizsán
GjlitJ.:
standard vegytlsztltógyár
Budapj.t, XV., Kossuth Lsjoa-utoa 14.
\'..„.„iMitvo Közlöny"
Ke \'.\'■■\'.
:55,»>M fc. l9"i3 Julius 12. Csütörtök Egyes szám ára 40 korona.
NAPILA
POLITIKA!
* H.a.kZvMM %>Í
l.i...r<.»»-T.l*f \'»■ ""•■ /w
Stabil kormányt és munka képes parlamentet!
Nagykanizsa, julius 11.
Fonlo. dátuma msrsd a m.gyar politikának a v.sárnapi Uszémoló, melyen Nyíregyház. képviselője • a kíséretében megjelent miniszterelnök és a pénzügyminiszter meg nyllslkoitak. Azokat a kérdéseket
f telték sióvá és világítottak m-g, , melyeke n Csonksmsgy.rorszig \' sorsa eldől s melyekkel kapcsolst-bsn Idehaza épugy, mint a külföldön annyira zavarosak vagy rossz-sksratuak a fogalmak, hogy eleknek tisztázására él e kérdésekben • magyar kormány álláspontjának és maga elé lüzőtt céljainak meg-hstéroiésa egyenesen feltételei a ragynehezen megindított konsio lldáció nagyobb zökkenéa nélkül való sikeres folytstisán.k.
Rskovtzky belügyminiszter beszá-«WÍ« egyrészt leszámolás volt a JtMtot ellenzéki Irézlsokksl, ml.-réstt pedig biztosította ax országot arról, hogy késx é« egyúttal képei Is e frázisok romboló hatiainak lehetetlenné tételére. Rimutalott, hogy at ellenzéki vádi kkal szemben igenis a kormány eredményekre hivatkozhat. Külügyi szempontból eléggé föl nem becsülhető cselekmény, hogy Ime • legfőbb^ellen-ségelnkrél végre mi l> megífsllga-tásl találunk; amely eddigi izolált tágunkat kiküszöbölte. Az sem igaz, hogyha demokratikusabb volna kormányzatunk kifelé, könnyebben boldogulhatnánk. Ez a tétel egy szer mér keserve* hazugságnak bizonyult akkor, amikor a demokratikus berendezkedéstől jobb békét vártak a ezért felforgatták az országol. Az a béke, amit az ilyen demokrácia vívott ki, Itt van éi nap-nap ulán egyre eresebben gyilkol bennünket.
Országszerte megnyugvást fog kelteni a belügyminiszternek a túlzásokra és a túlzókra vonatkozó erőteljes és fétflsa kijelentése. A jobboldali kilengéseknél semmivel zem ártatlanabbak a baloldaliak sem. Ezen a tájon minden szélsőjobb atrocitást botránnyá dagasztanak, de csöndesek ax egymásután felbukkanó kommunista buj togatásokkal szemben és a minket külföld előtt rágalmazó .emigrációval* tovább állják ax összeköttetést. Politikusok ilyen irányú magatartását erős sajtókampány sán-co\'ja körül. Ex ellen is lenni kell, ma ugyan még kivételes intézkedések nélkül, — de minél hamarabb °lyan törvényei rendelkezések ae-gilaégével, amelyek ellen senkinek kifogása többé nem lehet.
Bethlen gróf miniszterelnök meg gyöxö okfejtéssel bizonyította, hogy
UudapMtl aaérkaaatOaégi ril. k*r. Ak*«r«-utca 91. a
TaUfoiiaaJuu JA*ct 7S-0I.
»ín.4l*il a,»: 8*7 hóra 800 K. n«iyo<téTT» 1400 K lludapeaUn kapható A»k«r-k0z 8. M. .loháayAru<Uban
nem a többtermeléa hiánya, hanem a megoonkitás folytán elveizeit ga7dasági egyensúly oka minden bajnak. Eteket ctak stabil kormány és munkaképes parlament szüntetheti meg, erre kell tehát törekedni éa ennek megakadáNozáaa egyenesen a haza ellen való bün. A belülről protegált „cmlgrántok" müve: fegyverkezésünk híresztelése éa • demokrácia hlányáoak vádja. Hát az demokrácia volt, hogy nálunk crőizak proklamálta a népköztársaságot; vagy a cseh kő»táraaságot népszavazás kiáltotta ki? Ellenségeink hiidciték az annekszió ás hadikárpótlás nélkül való békét, de Trianonban mlndakettőt a*erző-désbe iktatták és megint népsza-vazia nélkül, melyet ők utasítottak vissza akkor is, amikor mi az el-szakított területekre oépazavixfat sürgettünk.
Az általános választójog la csak ürügy ellenségeinknél. Nálunk
azsvazó 70%, elleniégelok pedig * 3 és félmillió magyarságot nem en
fedik az urnákhoz! Szerintük mi enyegetjük az utódállamokat, a Vét királypuccs alkalmával azonban Ők fenyegettek minket bemasiro sással. Mi megcsináljuk a földreformot, hogy a birtokmegoszlás .Egységessé váljék az egész nemzet javára, ők p<dig azért, hogy a magyarságot kiforgathassák birlo
Iából.
Meateri ez a megvilágítás, mely víi maga mivoltában tárja az ország és Európa elé Magvarország való \'helyzetét és sorsát. Ciak hála Illeti rfjrte a miniszterelnököt a ez a há>» legméltóbban akként nyilvánulhatna meg, hogy a múltokon való okulás észre térítené bennünket és lehetővé tenné ebben az ors<ágbao, aminek szükségétől B:lhtcn gróf annyira kéxzelfoghatóan meggyőz: a stabil kormányt és a munkaképes parlamentet.
Az
KSzeladós Anglia éi Franciaorazég közöli. — *zak-értei BlzotUég a német Jóvátétel megwlz*gálíUra.
Paris, julius 11. (Éjfélkor érkezett expressz-távirat.) Az angol kormány holnap adandó külpolitikai nyilatkozatát, amely részletesen fogja Ismertetni az angol álláspontot a Ruhr-kérdésben, feszült figyelemmel várják Párisban, mert ettől a nyilatkozattól váriák francia oldalon is az angol francia ellentét megenyhülésél.
Az angol nyilatkozat szakértő bizottság kiküldését fogja jawtSóIni a német jóvátétel kérdésében és ezt á \\propoziciol a franciák is cl fogják fogadni.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, juliua 11. (Fővárosi
szerkesztőségünk telefonjclenlésc.) A nemzetgyűlés mai üléae tizenegy órakor kezdődőlt. Az indemnilásl vitában ma lValkó Lajos kereskedelemügyi mlíils.ter arólalt fel első nek éa ax export import össze-függéséről és a kivitel jelenlegi helyzetéről beszélt. A devIzWielyzet az utóbbi Időben némiképpen javult és a további egészséges kifej lőd\'sre megvan minden remény.
Erőa gazdasági politikára van azükaég, fokozni kell a termelést éa kiszélesíteni a forgalmat. A külföldi pénzpiac idegenkedése megérthető, de ennek meg kell szűnnie abban a pillanatban, amidőn a repsrádó kérdése elintézést nyert.
A következő szónok Varga Gébor, aki azt hsogoztatja, hogy a nemzet megmentésére minden pártnak egyesülnie kell. Eöri Szabó Dezső a társadalmi együttműködés szükségességéről beszél. Amíg be\'aő harcok dúlják fel a nemzet békéjét, addig építő munkáról szó eem lehet.
A tisztviselői létszámot — szerinte okvetlenül csökkenteni kell. A föld reformra Is szükség van, mert ciok ez menti meg az országot. Ami a baloldsl! törekvéseket illeti, kijelenti, hogy ujabb 1918 ba nem engedik vinni az országot.
Saly Endre a kővetkező azónok, aki a gazdaaágl élet aibercsőkevé nyélről beatél hosszasabban. Ma gyarország a slberek otthona és ez ásta alá ax ország tekintélyét. A kormány nsgyon erélyes a balol-dsll forradalmárokkal szemben, de jobbfelé nem Utunk semmiféle erő teljes gesztust. A jobboldali poll likai megbízottak bennülnek min deo állami hivatalban és teljesen megakasztják a kormány rende l-náló munkáját.
Az elnök ezután félbeszakítja a azónok beszédét és miután két óra van — ebédszünetet ad. Szünet után — délidén 4 órakor — Saly Endre folytatja bzszédét. Fogtalko zlk a Bethlen kormány erélytelen-
"^A* \'budapesti államrendőrség kinyomozta a bombamerényletek tetteseit, de máa oldalról jövő in-
tézkedésre a nyomozást megszüntették.
Alfőldy Béla beszél ezután és kizárólag közegészségügyi problémákról beszél. Seszéde nyolc óráig tart, ami után az eloők napirendi javaslatot tesz és az interpellációk elmondása előtt őt perc szünetet ad.
Nyolc óra után a Ház rátér az Interpellációkra.
Htgymegl Kiss Pál az erdélyi optáltak ügyében Intéz interpellációt a külügyminiszterhez. Az interpellációra Domváry igazságügy-miniszter ad ideiglenes válaazt. — Homonnay Tivadar ax elkésett köztisztviselői flzetéirendezésről Interpellálja ax össxkormányt. KáUay Tibor válaszában kijelenti, hogy • minisztertanács ismert álláspontja marad a jövőben Is érvénybeo. Hutty István, Nagy Eznő, Eöri Szabi Dezső és Batlz Gyula interpellációjuk elhalasztást kérik — amihez a Hál hozzájárul. Ruperl Dezső kit Interpellációt olvaa fel ezután, egyiket a tőmegnyomorról, a rnájdkar ■ válamtól (sévjnyzék.k megbamlaltáaáról. Ax Interpellációkat kUdják az illetékes minisztériumoknak. Az ülés 10 óra után néhány perccel ért véget
Kommunista-szocialista erőpróba Berlinben.
Berlin, lullua 11. A fémmunkások sztrájkja dolgában kötött megáll.-podáaokról ma. less • döntő szavazás az ösemelttfen. Ex a sxav.xáa tulsjdonképen erőpróba lese a szocialisták és a kommunisták közöli. A kommunisták keveslik a 12.500 márkás órabért és folytatni akarják a sztrájkot.
Vallottak a dtilsburgi merénylet tettesei.
Berlin, jut. 11. Elbezfddi jelentés szerint a dulsburgl vaauti merénylet elkövetői már bevallották bünflkel. Az egyik francia volt, a másik p»-dig argenliniai alattvaló. Ax utóbbinál egy üveg morfiumot talállak, amiből arra kővetkeztetoek, hogy öngyilkosságot akart elkövetni.
A belgák sajnálkozásukat fejezték ki a német kivet inzul-tálása miatt
Brüsszel, julius 11. jsspsr külügyminiszter a belga kormány nevében sajnálkozását fejezte ki a brüsszeli német követnek ax őt ért Inzultus miatt. A német követ éa a követségi személyzet lakás, előtt ax őrséget megerősítették. Az Incidens letteseit a brüsszeli rendőrségnek már sikerült kéxrekerlteni. A merénylő egy gyarmati réax-vénytázaaság titkár, éa egy Bzüsz-szelben élő amerikai volt.
2ALAÍ /K02LQH\'
jullu.
ina: eperiosy Gábor.
1913. Julius 13-án hozta meg a távíró a gyászhírt Budapestről, (hol Is a Pajor szanatóriumban ápolták) hogy Vécsey Zsigmond polgármester meghall. A halálhír, bár nem volt váratlan, mert az előző napokban már rossz hírek előzlék meg, mégis óriási és leverő hatással volt az egész város közönségére. És ez érthető Is volt, mert az akkori Kanizsa hamar reáeszméll, hogy micsoda veszteségél jelenti ezen halálozás. 10 év mulloll el azóta, sokan elfeledték, még többen elhallak azok közül, akik őt Ismerték és Igy szükségesnek tarlom, hogy a 10 éves évforduló alkalmából emlékét felelevenítsem.
Nagybecskereken szülelelt 1865 ben. Tanulmányalt szülővárosában, Pesten, Illetve Bécsben végezte. Első állása a kincstári Jogügyek Igazgatóságánál volt, ahol Is nagy tehetsége, szorgalma folytán gyorsan meni előre és egy év után a beszterczebányal kincstári ügyészséghez került. Onnan nevezték kl Nagykanizsára rendőrfőkapitánynak, hol Is hivatali esküjét 1893. év éppen julius 13-án lelte le. A 28 éves fiatalembernek hamarosan sikerült éppen azokal, akik kinevezése ellen voltak, nagy képessége olt ahol szükség voll reá szigorúsága, előzékenysége és Igazságossága állal a maga részére annyira meg nyernie, hogy lelkes hivelvé vállak. Igy történt, hogy 2 és \'/, év múlva már 1896-ban, a város polgármesterévé válaszlolták.
Neki köszönhetjük a város külsejének cslno. sltását. A Józseí főherceg laktanya építése, evvel kapcsolatban a környező városrész rendezése slb. az ő érdeme Fejlesztene a város pénzügyelt Is. Okos és opporllnls gazdasági politikával rendbe hozla a város adósságalt (converlálással) és a városi közvagyont Is tetemesen növelle, a hitbizományi épületek slb. megvállásával. A gyárak mind az ő Ideje alatt kezdtek működni. De a társadalmi és kulturális téren Is tudta kötelességét. Az Iskolák államosítása löbb uj épület emelése, a régik karbantartása mind az 6 érdeme Az uj méntelep létesítését színién ő eszközölte kl. Halála elólt a lelenyel vasút létesítése, honvédtüzérség Idetelepítése slb. ügyekben fejlett kl odaadó és buzgó munkásságot. Kl tudja, ml történt
volna, ha 6 oly várallanul és korán meg nem halt\'volna? Meri széllében beszélték, hogy neki nagyobb Ismeretsége és összeköt tctésel voltak a minisztériumokban, mint bármelyik megyebeli képviselőnek. És halálát Is munkásságának köszönhette, meri betegségével nem förődött és ezt csak akkor vette komolyabban mikor már késő volt. 1913, junlus 20-án feküdt le, 5 nap mulvá Pestre vllték operálni, de a baj (vakbélgyulladás) már erőt ven rajta és bár a Hülll tanár állal végzell operáció kitűnően sikerüli de a felszívódás ulján fellépett tüdőgyulladás egy pár nap alall végzell vele. A halálhír folytán egybehlvolt rendkívüli városi közgyűlés elhatározta, hogy őt a város halottjának teklnll, holttestét hazaszálllitatja és Idővel hamvai (ölé díszes sírboltot emeltei. A temetés minden addig látóit gyászpompát-meghaladó méretekben mi:- történi meg és dacára, hogy a gyászszertartás
Sf3:\'Vtf.. U alatt zuhogott az eső, mégis oly rengeteg ember adla meg a végtlszlességet, hogy a menet eleje a felsótemplomnál voll akkor, amikor a koporsót a városháza előli a gyászkocslra fellellék.
Most végre sikerüli a közgyűlés állal beígéri sírboltot elkészíttetni és holnap, halálának 10 éves évfordulóján meglörlénlk a végleges temetés.
A lefolyt 10 év ulárt mindazok előli, akik ő! Ismerték, — emléke csak növekedeti és Igen sokan vannak, akik már a háború alalt, de főleg az azl követő zavaiOs Időkben sokszor gondollak arra, vájjon hogyan lenne ma minden, ha ó éleiben maradhat és erős kezével vezelné a közügyekel. Meri kimeríthetetlen munkabírása, feltétlen korrekt url bánásmódja és magatartása még azokat Is tiszteletre kényszemetlék, akik egy és más kérdésben ellenvéleményesel voltak, sőt éppen ezek látták leginkább, hogy halálával mily veszteség
sújtott a városra.
Most, hogy a végső aklus elérkezett számára, álljunk meg a rohanó Időkben Is egy pillanatra emlékénél és bár a megvál-lozhatallanban lájó szívvel bele kell Is nyugodnunk, emléke Iránti meg nem szűnő kegyeieltel mondjuk, hogy: Legyen áldott emléke és nyugodjék békében.
Annié.
— Tdrtánit .gy boldogul., .monyról. —
(«> Irl«: Oláh An>ád.
Búcsúzni. Elmenni • halál, a Szibériai hómozők elébe, anélkül, hogy egyetlen csók, egyetlen édes szó vigaszt adott volns, elköszönni hidegen, talán tettetett közönnyel, vagy üres frázisokkal. Nem, érezték mindskotten, hogy igy nem lehet elválnlok, Erezték, hogy önmsguk rut arcufverése volna, ha most, a halál, az örök bucsu előtt áligazságok és a fakó morál köntösét öllenék zokogó szivükre. Érezték, hogy a világ szüksgyu, rideg törvényei mostmár nem alkalmazhatók az ő esetükre. Tul voltak emberi életen, a szokások és erkölciök vitás törvénytélelein, tul a boldogságot lefokozó, örömeket messzeüző józanságon, remegő fájó mámor ölelte körül őket és megtörtént az, aminek jönnie kellett. Nem volt kérkedő, lekicsinylő, .mindent megfontoló, száraz Igazságokat kereső hang a belsejükben, hanem forrt, harsonázott, zengett követolődzött a szerelem egyetlen, nsgy és Igaz érzése, szólt, sírt a sziv és Annié Lermon. Uoff, ax okos, hideg doktorkisasszony
könnyes fuldoklással, forró arccal halk sikolyokkal felelt.
— Nem, nincs igazad Nikolail Jogod van hozzám, jogod van a szerelemhez I Jogod van a gyönyö-rüségekhoz, amelyek elől futni akarsz. Jogod van azl mondani, hogy sze retsz engem, mert ez igy : igazság. Es nekem meg kell hajolnom a te szived parancsa elótt, el kell fogadnom a le halálraszánt szivedet, nem azért, mert s.jnállsk, nem azért, mert féltelek, hanem azért, mert én is, én Is szeretlek téged. . .
Igy volt. Igy kezdődött- Lermon-tloíf menyasszonysága, jgy boldogtalan asszonyi élet. Kinn - az utcán hullott a hó, mindent eltemető halotti némasággal. Nem kacagott az ég és nem dalolt a napsugár. Éj mégis ezt hitték, ez lesz kezdető a bol-dogságoknak. Pedig. . .
II. FEJEZET.
Enyém lessel Annle I
. Egyik oldalon a szenvedés köny-nyal, a másik oldalon a hahotázó jókedv. Az egyik o\'dslon a rabság és a megslázotlság minden keserű átka, a másikon a hatalom erkölcstelen szabadossága, sáppadó, fénytelen szemű nípmilliók éhséglWöllésé-vei szemben a tobzódó, hányaveli
bőség. Fény és árny, amelynek Irtóz tató külömbségét s szibétlal ólommezők és a kozák k.ncsukájs adja meg.
A kép sötét. Évszázados fájaal-mak, rettentő szenvedések kiáltanak orvoslás után. Ám a hatalom birtokosai nem fogadják meg a rohanó kor szociális intőszavát. Nem ag. gasztja őket a mélységes földalatti morajlás, a készülő vihar.\'
És a két egymással szembenálló tábor között, a lázadók arcélén ha. iádnak lángoló hittel a forradalmár Intelligensek, Oroszország szellemi kiválóságai. Tanárok, orvosok, mérnökök, írók és újságírók, támogatva az ezpansiv orejü egyetemi iljuság-lól. Velük már számol a hatalmasok maroknyi tábora, s egyensúlyozásul az élet és a halál retelt tejhatalommal ruházza fel a politikai rendőrséget.
Megkezdődik a világ legocs-ményabb stinjátéka, moly Oroszországot Európa legutolsó állomévá teszi. Srámüzelés, ólombányák és a középkori inkvizició a rendőrségi palotákban, őrjöng a halalom, a vér Irtóztató illata, a haldoklók halál-hörgése csak fokozzék a porverzu-sok gyönyöreit. De mégis hiába mlndon, az eszme terjed és várpa-
pokon keresztül, az Igazság mégis győzelemre indul.
Mégis! Dj amig az igazság leveri az évszázadok bilincselt, amíg felkelhet a jogok diadalmas rényü napja, addig ezernyi élet hanyatlik az erőszakos sírba. Amig úrrá lesz a jog, addig dühönghet a jogtalan-Ság és sátoit Ülhetnek a lelkek mélyén a kétezeréves ku\'tura dacára ott lappangó állati ösztönök. És annyi véres, j.jjos, könnyes éjsza-kíért soh., senkit som terhel a felolősség.
S ennek \' dacára, a Sora kerekét mégsem lehet megállítani. Fenn Is, a mélységekben is tudják, hogy s mindent elsöprő forradalom elkerülhetetlen. Ennek dacára senki sincs, aki az ellentétek kiegyenlítését, a minden idegokre ható egyetemes politikai orvosszert keresné. Senki som nyut a tul fűtött kazán biztosító szelepeihez, hogy utat nyisson az -explozlós erőknek. Az egész orosz életen, annak ezernyi szonvo-désén csak a titkos rendőrség érzi jól magát, zsoldjában a hatalmasoknak úrként minden aktív forradalom! cselekedet fölött, a . vér és arany szörnyű bacchanáliájában.
1923. jullui 12
ZAIAI XOZLOMV
Tapolcai járási jegyzői gyűlés.
Kövágóörs, jullus 11. (S.jit ludó-
i .Hónktól.)
A t.polol iiri.l jegyzői egye-
f 3ület > Balatonperion a rév-
fülöpi .Gyöngy" szálló helyiségé-ben t.rtotl. meg « év! ikozgyu é-
sét, melynek legkiemelkedöbbpont|.
Horváth Jorő tapolcai főjegyző 25 éve. jubileumi ünnepléae volt. A vármegye alispánja táviratilag üd-vöiőlte s jubiláns ffj"gy»őt . meniette ki elmaradását. Az ünnepélyre megjelentek Polgár Ferenc járási főszolgabíró, dr. Auberrnann Kezsö főszolgabíró, dr. Sághváru Jenő ny. fö.rolgsblró, dr. Rith Aurél kir. kösjegyző, a jirá.l jegyzői kar s ezek családtagjai, » jubiláns ba-rátsl és lisitelől, dr. Héjj Imre, a balatonfüredi választókerület nem-zelgyülé.l képviselője. Polgár Ferenc főszolgabíró méltatta a jubiláns érdemelt s ugy a m»gs, mint a járási tisztikar nevében legnagyobb elismerését és jóklvánatait fejelte kl. Msjd Vöczköndy Jenő monostor jpátii körjegyző üdvöiölto lendületes szavakban a jubiláló kartársai a átnyújtotta a jaráal jegysől kar által az oraz. jegyzői árvák részére Horváth Jeoö nevére tett nagyobb össiegü alapítványról szóló alapító oklevelet. Héjj Imre nem-zetgyülé.i képviselő is üdvözölte a jubiláló főjegyzőt a a megjelent jegyső\'sel,
— Családi ünnepélyro jött Ide, — úgymond — hogy ezen résel vehessen, mert egy nagy családnak képteli a jegyzői tábort, amely nsgy leltekre van hivatva a amely mindenkor kivette réazét a nemzetfentertás magasztos és nehéz munkájából. Az a nagy tiaz-telet és elismerés, amellyel a jegyzői ksr iránt viseltetik, késztette őt arra, hogy ezen a családi ünnepélyen megjelenjen a a család egyik munkában klérdemült tagjának aziv-
böl jövő azerencsekivánatalt fejezze
kl. Végül Holltr Béla kővágóőre! adóügyi jegyző mondolt rendkívüli hatású üdvöilő bessédet, melyet Horváth Jenő jubiláns főjegyző azzal kössön! meg, hogy tudományos akadémiai képsettséggel kellene bírnia, hogy a költői tehetségre a kiváló\'aiónoki képességre vslló beszédet boncolgass., de a-asavakból kiáradó meleg szeretet, az önzetlen ragaszkodás blronyitéka annak, hogy a tapolcai járás jegyzői egyesületében meg van a kar-társi együttérzéa a ebben a azere-tetteljea együttérzéaben továbbra la aziveaen vállalja a járási jegyzői egyeaület vezetői tiazljét.
A fehér aaztalnál Murgáss Kálmán dalköllő az ő szeretetreméltó modorával előadott énckazámaival, s. ját szerzeményű dalaival a gyönyörű hegedüjátékávalgyönyörköd-tette a hallgatóaágot.
Este az ünneplő köiönség egy hosszú kocsisorbsn bevonult vágóőrsre Murgáss Kálmán dalea< télyére ; a helyiség zsufoléalg meg\' tolt. A művészeket Schmledl Jenő főjegyző mutatta be msgas ntvóju lendületes megnyitó beazédben, majd a virággal boritolt pódlumou megjelenő Murgáss Kálmánt Bárány Mariska urleány üdvözölte a egy gyönyörű virágcsokrot nyújtott át neki. Murgáss kíséretében Pogány, a jegysői árvaház titkára, dr. Győ-kösay Endre, a Peiőfi Táraaaág tagja, Sala Domokos, a Magyar Szinház tagja, Verea Géza, a Nemzeti Zenede végzett növendéke vol-
lak, kik azlntén nagyban hozzájárultak az eat sikeréhez. A szemekben megjelenő könnyek, a tomboló l\'lkesedés, a mind sűrűbben fel-
rugó tapsvlhsr, mely az egyea számokat követték, voltak eleven bi. zonyitéksi Mu\'gáss Kálmán és tár-ssl művészetének.
Látogatás s kanizsai piacon
Nagykanizsa, julius 11.
Nyolc óra reggel. Mozog a piac. Hullámzik fel és alá, lányok és menyecskék rohannak, ki erre, ki arra; lárma éa zűrzavaros hangok szállnak a csöndes, tiszta ég felé. Tolong a nép, hogy könyökkel lehet csak utat törni a tömegen kereaztűl s a messziről szemlélődő ciodálkozv* kérdi, mit osztogatnak ott ingyen ?
Semmit.\'Ha a kofáktól függn?, a levegőt is pénzért vesztegetnék a mert tudják, hogy mindenkinek azüksége van rá, terméazetesen illően felsrófol* áron.
A kofék. Istenem, « kofák. Ugy ülnek komoran és hajthatatlanul, mint valami titokzatoa "alláa papnői. És mintha mindegy volna nekik, vásárol-é egy ember is, vagy aem.
Nézem a közönséget, tébolyog erre — arra. Kiválasztok egy kis lányt magamnak — nem hölgyeim és uraim, ne gondoljanak semmire — most jött, még öres a kosara » megyek utánna rendíthetetlenül, hogy lássam mire megy a myaztikus vallás papnőivel.
Megáll remegve az egyik előtt, akinek lábainál, mint áldozati tárgyak, tökök hevernek. Szép tökök, uzép pici tökök.
— Hogy ez a kis tök, kérdezi és rámutat az egyikre. Gondoljs, ha ilyen jelzővel látja el a tököt, a kofa nem mer érte túlzókat kérni.
De az szól és mérhetetlen gőg zeng a hangjából. ".\'"\'TI
— 300 korona.
Szegény kis szőke, csüggedten ejti le a katját és indul tovább. Megyek utána, de nemsokára megállunk egy másik tőkhalomnál. Az előbbi jelenet, avval a különbséggel, bogy a pspnŐ a hasonló nagy-aágu tököt 400 koronára értékeli. Tovább e .rémes helyről. Megyünk, megállunk és tovább megyünk. Különböző helyek és különböző árak, végre az egyik 250 koronáért hajlandó odaadni e tököt. /A kislány gyorsan leköti az \' üzletet, nehogy a kofa meggondolja, fizet éa kincsével boldogan rohan továob. Mire beérem, ugylátszik a sikertől felbátorítva már krumplira alkuszik. Egy tányér krumpli 150 korona. Tányér. A Kanizsa környéki kofák nem Ismerik a súlymérték fogalmát.
A tányéron lehet tlz tjienkét szem. Aranyos apró jószágok. Ejy család, ha krumpli levest akar enni, legalább két tányérral szerezzen be. 300 korona.
Oh a hajdan m»gvetett krumpli, az egyszerű pór, immáron főúri rangra emelkedett. Az én kislányom előkelő mozdulattal három tányérral vásárolt, aztán elsietett a gyümölcsárusok felé. S mint, akit a tékozlás szelleme szállott meg, egy liter körtét vásárolt.
Liter körte. Milyen mértékkel mérik a bort a kanizsai kofák ? Lehet ugy gyöngén 40 deka. 300 korona.
Éppen azólni akartam a tékozló kis lánynak, hogy na tovább, mert elveri apai örökségét, mikor m»gá-tól is megindult hazafelé. Utána néztem, ment keresztül az üresen kongó- mészáros éa hentes soron, vágyó pillantással fordult az ingerlő húsdarabok felé. ^ztán meggyorsította lépteit és tovatűnt.
Igy magam maradván, elhatároz-
— Sóját tudósilónktól. — tam, hogy egyéni *kc:ót kezdek a kofák ellen. Mivel a standokon az árak sehol nincsenek kiírva (I), amiből egyesek a kofák hiányos műveltségére, írni nem tudására következtetnek, de én Inkább másra, elhatároztam, hogy vásárló szándékot mutatok.
Igy aztán hamarosan megtudtam, hogy az úgynevezett napi irányárak és a tényleges árak között átlag negyven százalékos differencia mutatkozik. Természetesen nem az irányárak javára.
Például a nemes és egyszerű vaj 3000 koronára van kiirva a nagy fekete táblán. Ez derék dolog, azóitam és elhatároztam, hogy vásárolni fogok. Megyek a vajárusnőhöz, nézem a tábláját, véletlenül rajta volt a vaj ára 3250 korona. No, no, gondoltam. De ezt a csekély árdrágítást még ki lehet bírni.
Mielőtt azonban kértem volna, előrelátóan, kalaplevéve, halk és tiszteletteljes hangon a zordon nő kegyes felvilágosítását kértem a vaj árára vonatkozólag. 5000 korona volt a rideg válasz. Megdöbbentem. Megakartam kérdezni miért annyi, vagy ha annyi, ti táblán miért nem annyi, de láttam, hogy egy hölgy minden felindulás nélkül fizet kl 2500 koronát fél kiló vajért, tehát köszönés nélkül eltávoztam.
Mentem, mentem, egyszeresek
-j it jnV;-.tnl"trn-HL"*\'l\'K\'nl am&7
tömeget pillantok meg. Ahog^y odaérek, rögtön látom, hogy egy öreg parasztaxszonyt bámul áhítatosan a nép. Egyesek a kalapjukat levették és halk áldást mormoltak a fogaik között.
Hamar megtudtam a aereg áhítatának az okát. Az asszony 500 koronáért akarta mérni a meggy literjét (I) s egyea tiszteletlen kérdésekre csak azt hajtogatta, hogy kérdezte a rendőrt, adhatja-e annyiért s a rendőr megengedte. Kézben megérkezett a nép által kijelölt három hirnök és pihegve azSlt, "hogy a táblán 200 korona egy liter meggy ára Természetes eanyiért sehol aem lehet kapni rerggyet, de a tömeg mégis fokozott bámulattal nézett a vakmerő kii öregasszonyra.
5 most hirtelen egy lány tört át* a tömegen és haraány hangon 4 liter miggyet kért. Még az öregasszony is ugy nézett rá, mlnths valami cstndes őrültet látna, d9 aztán mignyugodva vette észre az ezresetet a kezében. Kezdte mérni a lUfreket a kosárba. Mikor megvolt rahd a négy, titokzatoa éa különös hiTcnak voltam « szemtanuja. Az aafzony fogta a kosarat éa a pénz urfn kapkodott, a lány ellenkezőiéi 8 pénzt szorította erősen és mndenáron a kosár birtokába a kart jutni. Végre is ő lett a gySztes.
Vfogkapta a koaarat odaadta a péwt.
- Ez csak 1600 korona — kiáltót fel rémülten az asszony.
Elég lesz annyi is magának — síelt angol hidegvérrel a lány és to\'ább indult
Az asszony ugylátszik elvesztette betsélő képességét ekkora flegma és élnltudás láttán, csak számolta a pénzt éa mikor a lány mir
messze járhatott, vette észre, hogy nem ís 1600, csak 1500 korona.
Az asszony dühöngött, a nép hangosan éa tiszteletlenül nevetett.
Nevettem én is és derűs kedvvel higytam ott a kofák Eldorádóját, a piacot...
Veszélyben a város tejellátása.
Keddi számunkban egy a föld* osztással kapcsolatos cikkünkben megemlékeztünk arról, hogy a nagykanizsai fóldoaztó bizottság állal I az úgynevezett majori gazdaságból Igénybevett 60% földterület októ- , ber 1 én leendő felosztása milyen súlyos helyzetbe fogja sodorni a gszdosjg területén ma dolgozó mintegy 200 lelket számláló gazda-sági cselédséget. Ezenkívül kataaz-trófális hatásaal lest a város tej-ellátására a majori gatdaság legelőiének (fenti jogcímen vsló) elvétele is, mert a városban lévő tehenéazet mintegy 400 -500 caalédot lát el
ezidőszerint naponta — legnagyobb részt kedvezményes áron — tejjel a ha a tervezett földosztás és legelő-kisajátitáa megtörténik, a tehoné-azetot okvetlenül lel kell osztón 1 és igy a vároa közélelmozéae egy ujabb és súlyos csapást fog szenvedni.
Várospolitikai szempontból tehát épen nem tértjük helyesnek az ilyen következményű Intézkedéseket, különösön akkor, amidőn a falusi tejesasszony ok tejhsmlsltásalt aem vagyunk képeaek megszüntetni, ellenben egy két elhamarkodott In-
lézkedíesel 4-500 caslád tejellátását teeszük lehetetlenné. Hs a földosztó bizottság mindenáron élni akart a kezébe adott hatalommal, ezt ugy kellett volna tennie, hogy ezzel se jogos magán-, ae pedig Ilyen jtlentőa közérdeket ne sértett volns.
a „Zalai Közlöny" panaszkönyve.
A Délt Vasat központi Igas-
gatóangássak figyelméből
(20.) Hétfő volt. Irtózatos, tropikus hőség. Az utasok soksséga ostrom alá fogta a DV je»ypín<-tárét, hogy a Budaptstről 105 órakor Nagykanizsa felé induló személyvonsthoz menetjegyét meg-vál\'ss. Hosszú, kinos negyedórák \'múlva Idegca mosgás támadt a jegypénztárak nylláaát váró hoss.u sor közönség közölt: Kinyitották az I. siámu jegypénztárt.
Hogy milyen tolongás volt olt — annak az 1512. számú rendőrőrszem a hiteles taouja, aki olt szolgélzto! teljesített. A 2. azámu jegypénrtir előtt álló érthetően Iz-g.lolt közönség Irigy szommol nézlo .tokai a boldog utasokat, akiket az 1. szám gyors tempóbon kistol-gált és győielmi trofeumként mosollyal vitték a „közelharcok" árán megszerzett menetjegyet. — A 2. az. elölt lökték, tas.igálták, szinte tépték egymást as emberek. Férfiak, leányok, aassonyok. Ilyet még a budapesti élolmlazerbódék előtt aem láttunk, amikor gerlsll és tök volt a pesti lakosok eledele az elv-táraak jóvoltából. — Asszonyok, emberek figyelmestették, hívták a rendőrt - az 1512. számot - ál-litaa sorba az emberekot, csináljon valamit, hisz e< lehetetlenség, ami ott történik. Az 1512. sz. rendőr azonban, mintha nagyotthalió lett volna — nem reágált az utasok hívására, Eközben azonban meg-
M
__ZALAI KÖZI/)NY__
Kiket Juttatott földhöz Nagykanizsán az Orsi. Földbirtokrendező Bíróság?
— Hetedik közlemény. —
_4_
nyílt a 2. az. pénztár is. Néhány perccel később, hogy az l-es kinyitolt. Es akkor kezdődött csak az igazi taszjgálás, iőkdősés. Az emberek arcáról ciurgott a verej ték, kezekkel és öklökkel szorították egymást, hogy csak előbbre jussanak — a kirendelt rendőrör szem még sem intézkedett. Mikor végre én is testemmel és öklömmel kiküzdöttem meg unnak a je gjret — odamentem az 1512. m. \'rendőrhöz és megkérdeztem, miért nem csinál itt rendet, miért tűri ezt?
Az 1512-es a legnagyobb lelki nyugalommal azt válaszolta : Uram, mit csináljak ? Naponta teszem a jelentéit az itteni állapotokról, naponta szólok, hogy nyissák ki a többi pénztárakat is, hogy a kő zönség könnyebben hozzájuthasson a jegyekhez — de mind hiába. Tessék a panaszkönyvbe beirni a dolgot. Mit csináljak én egymagamban ilyen tömeggel? Lökjem kl a tolakodókat ? Mindig csak a rendőrrel van baj — pedig itt nem segit más, c<ak ar, hogy a DV a többi pénztárnál is szolgálja ki a közönséget.
Mikor a rendőr beszéde véget ért — a 3. számú jegypénztár függönye fellibbent egy pillanatra. — Ugylátszik a 3. az. jegypénztár kezelője nézett kl, vajha: vájjon van-e szűkség arra, hogy ő is kinyitson. Persze akkor már nem Igen volt szükség reá — az óriási tolongás alábbhagyott. A 3. szám csukva is maradt.
Et én teljesen igazat adtam a rendőrnek. Igaza van a rendőrnek — egy -rendőr nem bir akkora tömeggel. Aminthogy a kanizsri piacokon sem fog tudni sosem rendet teremteni a három polgári ellenőr. Itt csak egy segit: a DV igazgatósága sürgősen utasítsa a jegypénztár kezelőit, hogy különü sen most a nagy nyári idény alatt legalább négy pénztár tartozik ál landóan és rendesen minden vonathoz a közönség rendelkezésére állani, illetve a közönséget kiszolgálni Az észlelt állapot egy napig aem tartható tovább fenn.
Várjuk a központi Igazgatóság ily értelmű sürgős és erélyes- intézkedését.
Tul a kicai farmon.
Ina: 1-AllnkAa B«la, Néha-néha, álmodozó estékeo, Mikor borongva Jár a hold az égen, Túl, a rregmaradt kicsiny magyar farmon Búa magyarok, rabok nyögnek a parton Bús magyarok, rabok nyögnek a partin Könnyüket a aomik máz rég kiitta. Ajkukat a Jajszó halaványra szítt*, bs ha megtört szemük féoye felcnk jár, Lopott sóhajt hoz el tőlük « madir. Lopott sóhajt hoz el tőlük a inadáx. Kemény rabság tépi, marja szivüket. Lánc tört lel véresro a kosukét Hóhéruknak szeges ostor kezében. Fut a sikoly - jaj, de hányszor! — az éjbon. Fut a sikoly — jaj, do hányszor! — az éjben. Ó ti szegény, szenvedő, búi magyarok, Jönnek még az éjszakára nappaloki Nekünk is most nagyon gyátzos u sorsunk, Haj l de les* még velőtrázó hajoalunk l Haj I do le?z míg velőtrázó hajnalunk l Akkor kemény lesz az öklünk, mint a csonti Ahol lesújt, irtózatos kaput bontt Magyar kripták fognak nyílni, hasadni, J»JJ. J«JJ. feg... ki fog akkor kacagni ? Jajj. jajj, ki fog ... ki fog akkor kacagni ? Most a bánut fity\'a boiul fejünkre, Szomorúan kél a nap az egünkre. Am do tul a k:csluy magyar farmokon Bízzatok ciak, rab magyarok, a parton I Bízzatok csak, rab mtgyaiok, a parton!
Bízzatok és legyen erős hitetek, Meg ne rettenjen a vésztói szivetek! Haj I mait lesz még velőtrázó hajnalunk I Ks esküszünk, hogy bennetekot nem hagyunk! És esküszünk, hogy benneteket nem hagyunk;
Nagykanizsa, julius 11. Tegnapi számunkban köiölt cikkünk folytatásaképp közöljük a fö\'d-hö\'juttatott nagykanizsaiak többi névsorát.
//. csoport: Törpe- és kiibirtokosok.
négyszögöl szántó rét
80 Kumcnrr József — 16C0
81 Törők József — 1600
82 Tiszai Ferenc — 1600
83 Bij György — 1200
84 Auer László — 1200
85 Bagonyai Józsof — 1200
86 özv. B nedekJ. né 1200 1200
87 Btnczik József 1200 1200
88 Benctlk Ferenc 1200 1300 8§ Polal Gyu<ics J. — 800\'
90 Polai Gyurlcs F. — 1200
91 Dervalics László — 1600
92 Dervalici György 1200 120J
93 Öxv.Fiumbort K. né— 1600
94 Özv. F/rkas J né — 1600
— Saját tudósitónktóL —
négyszögöl szántó rét
95 Varga Penecz J. — 800
96 Horváth Rori — 1200
97 Horváth István 1200 1200
98 Vcrbavecz Jínos — 12 0
99 Hiri László — 1200
100 Krisztián Péter — 1600
101 Benedek 1 tván 800 8 0
102 Farkas László — JöOO
103 Gy ergyák József — 1600
104 Mihslrcz György — 1600
105 Gordán Károly — 1600
106 Varga Karoly — 1600
107 ö/.v. Benedek F. né — 1600
108 Kuoics L-íszló 1200 120o
109 Jankovicí Jinos — 1200
110 Kis György — 1600
111 Horváth István . — 1600
112 Molarics J\'Ó/sef 1600 1600
113 Godino György — 1600
114 Sneff György 1200 1200
115 Samu György — 12U)
1923. julius 1?
— Személyi hir. Kolbenschl Béla államtitkár-helyettes, Zalavf inegye volt főispánja — tegn várocunkban időzött. Kolbensch őméltósága Balatonfüredre uta vis-xa, rhol rövid megszakitáso1 őszig fog tartózkodni. Aztán el lulja helyét m belügymini.o teri ban.
— A slltőmuukáBok ötv százalékos béremelést kém
A nagykanh-sti sütőmunkátok /. lesülésünk szerint ötvenszá/alékoi béremelést kértek mratereiklől. A sütőmestrrek hajlandók munkásaik-kai ebben az ügyben tárgyalni, de sokkalják az 50 % ot, amit végeredményben ismét b közöns/gre kellene áthárítani.
— Az fcME taggyűlése. Az Ébredő Magyarok Egyesülete a jö-vőhét vasárnip délutánján a Ke-resztény Otthonban nagyszabású előadással eg> bekötött taggyűlést tart. A gyülé* kiemelkedő pontjs lesz Kerezsy Géza MOVE főliikár hatalmas előadása. Aki hallotta Kerezsy Gézát előadni — tudja, hogy ünnepet jelent Kerezsy előadása. Az e!ő;dáion kívül még azbvalat, ének és szórakozás szerepel a progrimban.
— Katolikus egyházmegyei diszpozíciók. Mikes Jár.os gróf szombathelyi megyéspüspök az uj-misés áldozópapok közül G*ci Jó-zsrfet Körmendre, Gyeginszky F«. rencet L\'tenyére káplánnak, Halt Andrást Sombathelyre hitoktatónak, Hiás Lijost a kőszegi Kclcz-Adelffy árvaházba prefektusnak, J«genbrein Pált Hossiuperesztegre, Krepsz Ágostont Szmlgjörgyvöi-gyére, Non Jánost Szentkirályra, Réce Józsefet Novára káplánnak és Schmalzl Jánost Sárvárra hitoktatónak diszponálta. A szombathelyi egyházmegyében történt többi vál-to \'ás a következő: Gryneusz György szombathelyi polg. leányiskolái hitoktató és Tivadar József hoistupe-résztél káplán Alaólendvára, Mészáros Ferenc kőszegi árvaházi prefektus és Kohl Gyula szombathelyi hitoktató Pákám, Kexzei Imre >»*e-pelneki káplán Rábagyarmotra, Keleti Kálmán novai káplán Szepet-nekre, Pittesszer Antal pákai káplán Felsöpatyra káplánnak, Gáspár János nlsóbagodi káplán Zalaegerszegre hitoktatónak, Pi»pp József zalaegerszegi hitoktató AJsólend-vára káplánnak, B«rdén András felsőlendval káplán Vúlendvár*, Varga István vizlendvai káplán Felsőlendvára káplánoknak, Hor váth litván szombathelyi hitoktató Kőszegre hitoktatónak kerültek.
— Kálmán igazgató adománya. Kálmán Leó, a Pesti Magyar Kererkedclmi Bank helyettea iga<gatója, boldogult atyja emlékére 10.000 K t jultatott Antal Jenő vendéglős-szskosztályi elnök utján a helybeli ipartestület pénztárába, mely adománnyal a julius havi rendes ülésben foglalkozolt az ipartestület elöljárósága. A jelzett ösz-szeget takarékpénztári betétként fogják kezeltetni olyképpen, hogy a tőke és kamataiból évente egy esetleg két jobb előmenetelt tanúsító vendéglői iparos tanonciskolái tanuló fog megfelelő jutalomban részesülni. Bár rászolgálna e ne-messzivü adomány buzditó hatásként mindazoknak, kiknek módjában van ar. iparos kulturát ily uton is támogatni. Elnökség.
— A Kath. Legényegylet tagjaihoz. Ma csütörtökön este 8 órakor a Knth. Legényegylet helyiségében taggyűlés lesz, melyre az egylet logjalt ezúton is meghivja az Elnökség.
A második export lóvásár Nagykanizsán.
Aujusztus 21-, 22" és 23-án lesz a vásár.
Nagykanizsa, julius 11. — Saját tudósitónktól. —
A földmivclésügyi korminy gazdasági programjának egyik jelentős ujitása volt az export lóvásároknak vidéken való decentralizálása. Ez a program Nagykanizsán vetle Jcezdelét. Itt tartották az e!sŐ rxport lóvásárt, amely a legszebb sikerrel végződött. Azóta a földmivelésügyi kormány progrnmja fokozatosan holad a megkezdett uton és az ország különböző városaiban egymásután tartják a jobbnál jobban sikérült rxport lóvásárokat. Nagykanizsa városa abban o szerencsés helyzetben van, hogy versengő városok előtt már a második rxport lóvásárra kapta meg az engedélyt.
Az első vásárnak a sikerei még élénken élnek a város közönségének emlékében és egy ilyen vásár gazdasági jelentőségének egyformán tu dalában v*r.n»L ugy ■ kivnt.luo, mint a gaxdaa4gi élet vezetői.
A második vásár minden valószínű<ég szerint felül fogja múlni az elsőt, mert a vásár kliráaánok ideje különösen kedvez a lókcreskcdelem nek. Eit a váiárt a szezonnyitó őszi vásárnak lehet nevezni és külföld részéről az érdeklődés seminl körülmények között sem fog elmaradni.
A vásárt most is az Alsó Dunántuli Mrzőgaxdnsági Kamara égisze alatt Nagykanizsa város megbitásából n régi kipróbált azerv : a Magyar Gazdák Lótenyésztő Srövetkez«t fogjx rendezni.
A vásár előkészítő munkálat*! már j>vábsn folynak és a rendező szövetkezet már most hatalmas külföldi propagandát kezdett meg. Különösen nagy érdeklődésre lehet számítani a csehek részéről, akik a magyar lópiscon melegvérű lovak Iránt olyan mértékben érdeklödnek, mely minden eddigi érdeklődésűket felülmúlja.
A vásárt rendelő szövetkezet vá«án kirendeltségét a közeli napokbsn fel fogja állítani városunkban, ^ddig is mindennemű felvilágosítással a szövetkezet központi irodája (Blidopest, VII, József-körut 31/b. szolgál.)
HÍREK.
— N.ptár i Julius 12. Gualb.
— Hivatalos óráink: A kUddhlv.il (F\'ul 13. Uo;?emieder palota) hivatalai uli diMdlt Hl D órától 12-1,, ddluUa .Mól c-| Taíofon 78. — A ai.rkáiitdidg (Fdut liOítencie-Jcr palota) hivataloi ótál lőlek aidro dílel^u 10 drtíól 12-lg. Telefon
A feldds aierkeiild dílutin A óiitdl K-ig nyomdában Iríut t. u. alatt) lOKad is tiá| mily iigybon a Dagyköldoség teodclketcsei áll. Telefon 117.
— Időjárás. Az idő Köíé, curópábsn lulnyor.Can derüli, s<á r.r és mclcjf, nyugaton borús é eaörehajló, cgyíblcént meleg. — Hazánkban is derült, száraz és me leg idő uralkodik. Időjóslót: to vábbra is túlnyomóan derült, s:h raz és meleg idő várható.
— Véciey polgármeitei hamvainak át.zállitáia.
Holnap pénteken délulán 6 óra kor történik Nagykanizsa néhai nagy polgármestere — Vécsey Zsigmond hamvainak átszállítása Ideiglenes nyugvóhelyéról a város állal építtetett sírboltba. A
hamvak átvitele nagy gyászpompával fog végbemenni a temetőben. Az egyházi szertartást Kádár Lajos református vezetö-lelkész végzi. Dr. Krátky Islván polgármesterhelyettes főjegyző a város közönsége nevéb»n koszorút helyez Vécsey sírboltjába, majd a város képviseletében méltatja az elhunyt polgármester hervadhatatlan érdemelt a város fejlesztése körül. Az Ipartestületi dalárda gyászdalokat fog énekelni — A város vezetősége tegnap küldte szét a meghívókat az összes hatóságoknak, közhivataloknak, testületeknek és a társadalom kitűnőségeinek. — Egyben megkéri ezúton is a város közönségét, hogy a holnapi gyászszertartásnál minél nagyobb számban jelenjenek meg és adózzanak a megboldogult nagy polgármester emlékének I
jffiliujto 12-
ZALAI KOZLÜNV
A sümegi kántorvilaaa-
T«rnap voltasütaegl kántorig, Hérom pályázó 15.01 V j™ Imre alaópáhokl kántor-ESTnyerte «1 »z íHá.t, aki ki-KA fiatslo. ambíciójával rá /Tokáit. A választáa nsgy ko-flMÍg írdeklftdí.o körött cgyhan-,ulag történt.
_ Amerikaiak a balaton ■cabadl -1 gyermek.zanató-rt?mban. Az Amerikai Vöröske-rent tötök delegációja éa pedig Ismes Hangion dt., Nlnetta Han-grock él Edna Turner, Zentay Pál dr magyar delegátui társaságé-ban Magysrországon átutalóban meglátogatták a balaloniiabadi i gyermekiiaoatórlumot, amelyben 50 gyermek élvezi a Balaton áldá-M|t. A rolsizló tagjai nagy elragad-tatáilal szemlélték meg a modern hygienia minden eeiköiével felsxe-reit nagyssabáau Intézetet.
_ Határátlépő állomások Jugoszlávia felá. Jugoszlávia felé a belügyminiszter rendelete értelmében a kővetkező állomáio kon lehet átlépni: Siőreg, Röszke, Kelebie, Csikérie, Moháca, Magyar boly, Barcs, Gyékényéé. Murake-resxtur, Kotormány. Természetesen csak útlevéllel léphető át a határ.
— Törlik a 200 koronán alnll állami követeláaeket. A minisztériumok javaslatokat dolgoztak ki a kiiebb, egyelőre 200 koronán aluli adók, Illetékek, járulékok és egyéb állsmi követeléseknek a nyilvántartásokból való Sör-l\'aére.
- Ingyen szállítják Budapestre asokat, akiket veszett kutya mart meg. A népjóléti miniszter leirata értelmében azokat a szerencaétlrnCI járt embereket, kikít veszett kutya- mart meg, a jövőben ez elsőfokú hstóság szegénységi bizonyítvány felmutatása után ingyenes menetjrgy-utalvány-nyal látja el, hogy Budepeetre, a Pasteur-Intézetbe utazhassék.
— Egy aiereucsitleu szegény asszony érdekében. Annak a nemesszlvü cselekedetnek reglaxtrá-
S lásávsl kapcsolatban, hogy Ktser-dős Mária Kapoivár 1000 korona segélyt küldött szerkesztőségünkbe őzv. Perger Ferencoé részére, még egyszer felhívjuk olvasóink figyelmét a jobb napokat látott öxtjigy-aaazony nyomorára, akinek yet-len fia és támogatója a világháborúban adta oda az életét a hazáért éa mindazokért, akik megmaradtak. Amíg lehetett, titkolta nyomorát a amíg tudta, kéxlmunkávsl tartotta fenn az életét, de mikor már nem bírta tovább, kl kellett állnia szemérmes titkolódzáséból a v\'lég elé, hogy ne pusztuljon éhen. — Kérjük oTvasólnkst, amennyire anyagi helyzetük megengedi, segít-aenek a szegény asszony nyomó rán s adományaikat juttassák el szerkesztőségünkbe.
— Uránia. Szerda és csütörtök Hans Müller drámája .A tüzek" kitűnő német film, Lubisch rendo-xése, Pola Negrl főszerepével. — Szombat és vasárnap „Hóvllág cio-dál gyönyörű sportfilm 5 felvo-násbsn az alpesekből. „A sehonnai" msgysr film, 4 felvonáibin.
— Hamisfogakat, aranyat, MQalöt, brilllánsokat, érmeket, alpacca evőeszközöket és dlmiárgyakat a lesmsgaaabb napi árban veszok. -írted József ékszerész, Stlgir-UI S. szám. (Fő-ut és Sugár-ui sarok.)
— Flulnternátus Szombathelyen. Jövő tanévre szóló fölvételek megkezdődtek. Köszegl-u. 46.
Az angol munkásszövetség a német békeszerződés revízióját követeli.
London, julius 11. (Expressz-lávirat.) A Trade Union holnapi gyűlése elé határozati javaslatot terjesztenek a versaillesi szerződés revíziója és Németország fizetőképességének megállapítása érdekében A határozati javaslat eszméje a szállítómunkásoktól indul ki. Angol munkáskörökben igen erős érdeklődéssel kisérik az angol-francia viszony kialakulását. Aggódnak a helyzet elmérgesedése miatt és atlól tartanak, hogy a két ország között háború eshetősége forog fenn. Az angol földmunkások szövetségének titkára hangsúlyozta, hogy feltétlenül elejét kell venni a helyzet olyan kialakulásának, amely az angol munkásokat újra a háborúba sodorná.
Tanügy.
A tanítóság jelenlegi helyére való véglegesítését kérte.
A vallás- éa közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy mindezok a tanítók, akik ideiglenes elhelye-zéat nyertek, adják be véglegea elhelyezés iránti kérvényüket. A beérkezett kérvényekbői megállapítható, hogy majdnem minden tanitó moslsni állomás helyén való végleges elhelyezését kérte azon indokolásiéi, hogy már mai beosztása helyén lakást ott szerzett magénak és áthelyezés esetén la-kásnélkül állana. Az indokolások legnagyobb része megemlíti az átköltözködő nehézségeit is ; mivel ez át költözködéssel járó Hadáiok oly nagyok, hogy azokat eajét erejükből fedezni mm turljtk.
SPORTELET.
A második hely!
NTE—Sz. Máv. bajnoki mérkőzés.
Az öaszes kerületekben és a fővárosban is befejeződtek már a bajnoki mérkőzéaek. Egyedül a Nyugati kerületben nem térhettek még jól megérdemelt pihenőre a csapatok. Három mérkőzéa van még hátra s ezeknek eredménye fogja kialakítani a kőzépiő helyek aor rendjét. Ax ellő és utolsó hely kérdése ugyanis már tiaxlázódolt. A SzAK csapata lett a bajnok, utolsó helyen viszont az SxTC csapata végzett a igy osztályzó mérkőzést kell játszsnls s II. oixtály második helyezettjével, a Győri AC-bal. Ennek győzteae log a 923^*2*"SS bsjnokl szezonbsn ax I. osztályban játsxsni. A köxépső helyek kérdéie még nem tisztázódott. Második helyen sx SrSE áll, ősixes mérkőzéseit lejátszotta már. A harmadik hely birtokosa a Nagykanizsai Tornaegylet csapata. Két mérkőzése van még hátra, a Máv-val éa a SFAC-cal. Győzelmei esetén leszorítja az SzSÉ-t és a második helyet fogja elfoglalni a jeles kanizsai csapat I A keltő közül kétaégkivül a MAV-val való összecaspása lesz a nehezebb, mely
32
koronába kerül
pélJányonklnt ujty helyben, ro nt vUékco • jullus 1 tói nnponU ii is vuáxnsp 8 o54*l torjodolombsn megjolenó
ZALAI KÖZLÖNY
tt* mojt negy*M»rc ctóftMt.
vasárnap- leiz a szesigyirmelletti pályán. Miadlcét csapatra Jelentős a gvőielem, mert az NTE éa a MÁV Ii egy lépéssel közelebb jut * második helyhez. Érdekes és izgalmas lesz tehét a vasárnapi mérkőzés, amely a harmadik és negyedik helyezett küzdelme a — második helyért, s amelynek csak győztese lehst, mert vesztese min denképen az — SzSE leaz.
A kaposvári kerületi versenyen
nagyszerűen s:erepett LaaJer, az NTE kiváló atlétája. Bir ez az egy ember képviselte a Tornaegylet színeit, mégis — az NTE aratta a versenyen a legtöbb győ zelmet. Laufer ugyanis megnyerte ■ diszkós/vetést, a 800 méteres síkfutást, uj kerületi rekordidővel a 300 méteres tiszteletdijat, főver senyben is elsőnek szakította cl a célszalagot és még ezek után is volt ereje, hogy a nulydobásban harmadik helyezést elfoglalhassa.
Q sormási leventeverseny.
Tegnap hírt adtunk, hogy a sor mási testnevelési bizottság f. hó 15 én Sormáson atlétikci versenyt rendez a leventék részére.
Felhívjuk külön is a figyelmet erre a versenyre és felhívjuk ellő sorban a községek elöljáróinak és vezető embereinek a figyelmét, hogy céltudatos muokával mivé lehet nevelni az ifjúságot.
Hogy meglehet értetni vele: nem a korcsmázásban rejlik fiatalság hivatása, hanem önmaga lelki és testi nevelésében.
Zürichi zárlati
forllo 0 23, Aoutai.Jam HolUodU 224 50, Nsw-York 676-00 Londoo 2638. Pirii 8430, MIUno 2500, Prágm 1732, Buda* pcet 06-76, Zágráb fc26,.Viíri 40, WU» <r8l 60, SsóíU 650, OisUákWjr. 0 82 0C
Tornaény Jelentési
i\'osa (TUsarMékl) 48500-48750, sgjríb 48000-8250 rou 32000-33000 UkArmáoy árpa 3.000-31000 rtf 19500-7600 s«b 46500-8.00 uagari 370C0—37500, r«pc« 85000. *orp» 22100 - 22600, köUs —•-.
Felelősségre vonják a gabonatőzsde vezetőségét.
Budapest, julius 11. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) tiud János közélelmezési miniszter javaslatot dolgozott ki a gabona-spekuláció letörésére. A javaslat kimutatja, hogy amíg 10 ceniimeos koronánál a buza ára 20—22 ezer korona volt, addig ma 672 centi-meos korona mellett a buza érát ötvenezer koronán tul hajtották.
Ennek az abnoimitan magas árnak kétségenklvül a nagyarányú spekuláció az oka, amelynek megtorlásaképen a közélelmezési miniszter a gabonatőzsde vezetőségét kívánja felelősié tenni.
Nagy automobilszerencsétlenség.
Budapest, jullus 11. (Telefonjelentés.) Salgó Lsjos tiszafüredi földbirtokost és családját hétfőn délután súlyos kimenetelű autószerencsétlenség érte. Tiszafüredre való utjokban egy hirtelen kanyarodónál az autó, amelyei Medve István sofőr vezetett, felborult és utasait maga alá temette. A sofőr azonnal szörnyethslt, Salgó földblrtokoa a jobbkarját törte, ballába pedig kificamodott. Az autó többi utasa, még pedig a földbirtokos neje, két gyermeke, a dajka, a komorna és egy autószerelő jelentéktelen zuzó-dásokat szenvedtek.
Vizsgálat az Erzsébet-téri robbanás ügyében.
Budapest, jullus 11. (Fővároil
szerkesztőségünk telefonjelentése.) A tegnapelőtti Erzsébet-téren történt robbanás ügyében s rendőrség folytatta s vizsgálatot abban ax Irányban, hogy a végxetea robbanásért kiket terhel a felelősség. A rendőri bizottság ma délelőtt kiment Ehrental Gyula visegrádi-utcsi ócskavas telepére, ahol egy ládában nagymennyiségű robbantószert találtak. Megállapítást nyert, hogy ax ócskavas kexeléiénél nagy-joku gondatlansággal jártak el éa a szerenciétlenség ennek folytán következett be.
Elmarad a nagy párisi katonai felvonulás.
• Paris, jul. 11. A kamara keddi ülésén ax egyik képviselő sx indit-ványoxte, hogy sx óriási hőhullámra való tekintettel a jullui 14 I nemzeti ünnepr. tervezett katonai felvonulást halaftiák el őszre. Hlr szerint a hadügyminiszter hsjlsndó elfogadni ezt az indltváoyt........
— Próbálja meg Ön la é. meggyé-
eöjlk róla, hoRy a F1LIPP hazljnyekatédé}é-Ue békebeli anyagból kéeeillt hartenylk, eokslk a kgtartóitbbak éa ngyaaasos aalail éa rnlnóeégü pamutból Mralkor ea.gí»>l-t»tök, Siombelhely, SséU KAlmia-ulca 6.
Ön rosszul számol,
meri nem a vételár a mértékadó, hanem — hogy mennyire kiadós a használatban. A .kávédaráló" jegyű Franckból csak feleannyi szükséges, mint más kávépótlékból és mégis jobb kávét kap. Csak olyan csomagokat fogadjon tehát el, melyen gyári jegyünk: a kávédaráló — és aláírásunk:
FRANCK HENRIK FIAI - található.
"Sí
ZALAI KÖZLÖNY
1923. jullui 11
KÖZGAZDASÁG.
Megdrágult a brennbergl szén.
Ax orsiágos árviasgáló bizottság a branobcrgi kocka- és darabosaién érát métermássánként 4150 koronában, az aknaszén árát 1850 ko rónában éa végül az aprószén árát 3530 koronában állapította meg.
Szénlgénylfi gazdaságok figyelmébe!
Többoldalú panasz hangzott cl a tekintetben, hogy a bányavállalatok a megrendelt éa előre kifizetett azenet gyakori eaetben késedelmesen az állítják le, minek foly tán a megrendeléskor érvényben volt és már kifizetett, valamint a leszállítás idejében tényleg fennálló cgyaégárak között mutatkozó differenciák megtérítését követelik, sőt ennek leflzetéaére kényazeritlk az Igénylő gazdaatfgokat.
Ezen anomália megazüntetése érdekében — • m. kir. földmlve-léaGgyl miniszternek, valamint a szénügyek kormánybiztosának megkeresése folytán — az Alsódunán-tüll Mezőgazdasági Kamara felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az Igényelt azét: árát, a kiutalásról azóló értesités kézhez vétele után nyomban fizessék be, aminek megtörtéotét — hitelea Igazolás keretében — jelentsék be sürgősen a szénQgyck kormánybiztosának. Ezen értesítés alapján a szénügyek kormánybiztosának módjában lesz a szén leszállítását a bányáknak előírni éa ellenőrizni is.
A tőzsde hirei.
(Saját tudósítónk teleíonjolentése.)
Budapest, julius 11. , A mai kormány lőzadén a kereslet rendkívül tartózkodó volt, dacára annak, hogy a magaa árakra megfelelő vevők jelentkeztek. A malom koncentráció egyáltalán nem váaárolt. Buzadunántuli állomásról 475 -480. Uj buza állomásról 76 kgoa 440. Árpa dunántúli állomáaon 290. Rozaban csendea az üzlet, névle-gesen állomásról 320. Takarmány cikkek igen azllárdak. forgalom igen élénk, különöaen későbbi határidőre keresik az árut. Zab Budapesten rendkívül szilárd 480. Tengeri állomáson 370.
A tőzsdetanács ma rendeletet adott ki, melyak értelmében a leszámolások ju*ius 13. helyett jullus 16 án fognak megtörténni. Ennek következtében a többi fizetési napok Is stlntén eltolódtak éa pedig jullus 16 ára és augusztus 1 érc. A tanács ezen rendeletet kényszerítő körülmények hatáaa alatt adta ki. Az üzleti napok a következőkép módoaulnak, julius 17, 19, 23, 26 és 30 án.
A mai magánforgalomban az irányzat különösen az arbitrázs értékekben élénk, de jól tendáltak a kisebb értékek is. Magyar hitel 208, Osztr. hitel 82, Budapeatl gőzmalom 56, Kohó 340, Drasche
97, Magnezit 11Q0, Kőaxén 1040, Saigó 343, Urikáoyl 550, Bauxid 64; Atheneum 135, Pallaa 42, Fegy-ver 526, Ganx vili. 780. Hoffher
98, Vagon 63, Riwa 89, Izzó 220, Réazvény sör 130, Cur 1320, Lámpa 111, Georgia 320, Mezőhegyrsi 122, Óceán 36, Stummer 680, Ófa 205, stfavónla 53, Szalámi 23, Nova 88, Államvasút 343.
Valuták éa devizák:
Ntpoleon 20600, Foot (Londoo)39150 -40350, Dollár (New-York) 3540 - 8810. -Francia frank (Paris) 611-531, Márka (Berlin) 490 -6-7 0, Olass líra (Milano) 3P7-387. Osstrák kor. (Bécs) 12 00-13 CG, Ut (Bukarest) 43-47 50, Ssokol 202-274 Svájci frank (Zürich) 1480-1540, Dinár (Zágráb) 02—09-50, Lengyel máika (Varsó) 600—670. Amsterdam 3*67. — Koppenhága 14\'6-1536, KrisstUnla 1388-1448, Stockholm 2260-2360.
Budapesti állatváaán
Marhatnia I. r. egéiaheo 2000- 3300, hátulja 3100 - 3700, eleje 2*70—3060, n. r. e<é»»bei, 2470-2800. hálulja 2670-2850, eleje 21o0-400 Kövendék marba 1 1. r. egéssben OCOO-OOOO. borja (ölötl bőrb) 2580-2800. Kés a let: Nagy-marha 60, aUdáa 46, — Növendék marha 0, eladás 0. bocju 56, eladás 2P. Mazha-hór 4200-4X60, borjubóz 460- 4700
Sertésvásár.
KelbaJUa 800, Elkelt délig 400, Őre* — <ösép 3600, Könnyű 3400, It. 3900, II3000, Z«lr 6200. Ssaloona 4200, l.eh. hun 4600
Főszerkesztőzeérl Pósch Géza.
olelőa srerkesztő Benedek Rezaő. Kiadó: Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat.
Apró hirdetések.
FÓ.Aro.l Mfl.|.lró, khe(41f< kOtdobcjáraM, -ril Iui;.íIícIUmm Mdihtt ler<» uii culiJoii. Kerttel Mrt \' eldiijbeo tí.K.iloc*. Ixv<lcl<< »B« jcllcera a
KUutóWAujr doliinyie.»díU. ki * Mit tccoj\'.k l«n jártas, rtrx<H- (Mákosaiul. jó LitUittl uwal (clvMctik. CUn " —
M«iyí|i\'lr« uiUili ktnti liliil t<nKk, amily
Uo . há.tuiajjooo. l« holtlc Unt lakhat. — Cwn * kiadóban. ?Mo
JAUahAI vaLi kél fa tamilónnk Wrlwilk Kihu JAiwrua I. WrieUrjcf vUIanytunlói vállalti C«n-Ctfy-uua ij. ulm. 77ji
KlcMrAlnAm r*c<M> ilpoao, d* l&n jó tartan r ö Slogtf »arr6jípím«l riliictésul tfy le^rjaUi lipuurt. Cün . kiadóhivatalban.
I drti. so mns, uhrrkápcasffQ kívrMI haaaotli uj sUiftnttl •lailó. Iljvcifccl X(»C00)r(.ulca 7. Varja
mshajynll. ?7jj
Jöttem-láttam-győztem!
FEMINOL
• Jelenkor Icctökíletesebb tolyikoity
fémtlsztitóizere
Cy.rtl.: HtttCIEG Cít«. BUOftKST
0 darab kls.bb, nagyobb
perzsaszőnyeg
.Mr.intl v.t.l, csak . mai napon kaph.ló Klein JózieféiTeitwérónél
.PESTI NflPLO
minden egyes számában nap;nla t.lá\'hat egy telj o» oldal
regény-folytatást, tárcát
a ,JÓ reggelt1 és a .Számonkérés* rovatban as elmúlt nap eseményeiről éles-szemű kritikát, a
Közgazdaság rovatban
pontos és megbízható értesüléseket a tőzsdéről és 11 összes árudkkok árváltozásairól.
HORtfdTH JÓZSEF
könyv- és hirlapirudájilban (Fó-ut és SuRtr ul sarok), aki vas«r- és ünnepnap Is házhoz szállítja a
PESTI NAPLÓ-
Orsi. Zír,.f\'!i»kcl«l mádsaorr.l aug. l-lól
zongora- as Anek-tanllAst elvállalok.
1.-HÉ BERKOVICH HARTa
a*,*.*.!* (^itt. 1 IMeciS. a ICMI.L
Iskolakönyvek bekötését
legolcsóbb árban vállalja lapunk nyomdája
Fö-ut 5. szám alatt.
A személyszállító vonatok érkezése és indulása Nagykanizsára, illetve Nagykanizsáról.
Bndapeat-
— Uránia. Jön: Ut a boldogság felé.
A VONAT NEME
Balaton gyorsvonat Személyvonat
Gyorsvonat
rrtl érkezik
4*" pc« A VONAT NEME óra ptte
II * 05 Személyvonat !í0
j 7 25 Gyors s 8 00
12 45 Személy . 8 30
1 15 05 13 20
20 30 Balaton gyorsvonat 16 35
l 21 22
Szombathely—Wien-
Szcroélyvonat Balaton gyorsvonat Személyvonat
35 I Személyvonat
25 I Balaton .gyorsvonat 00 I Személyvonat
Barca-
Szomélyvonat Gyors .
Vegyes . Gyékényesről ról érkezik
10 I Személyvonat 40 I Vegyes , Gyékényesről 62 I Gyors , 20 | Személy .
Maribor, jCotor(Jagoaxlávla )
Gyorsvonat Vegyesvonat Személyvonat
Személyvonat Vegyes , Gyors .
TURUL
CIPŐGYáR R. T.
NAGYKANIZSA
fő-ut 12.
taklntsa mag
kirakatainkat
CIPŐINK
olcsók, tetszetöiek, megbízhatók I
Mintegy 10 drb garantált jókarbanlavfi kézi
széna- és szalmaprés
eMtlag *Kjfankíot (a el.Jó. — Bővebbet POLLAk N. IMIL Irodájában.
Vasmegyei Tejszövetkezetek Központi Értékesíts Vállalata
Siombattia\'.y, Hoiváth Boldlzsár-lár II.
- T.l.r.n 401. ————
Vajat és tejet
bármily moonyiségben a legmagasabb napi áron ávl ktttéara is vess, stukséx esetén falusi csarnokokat
berendez és a tej szakszerű
kezelésére kioktat. 7714
NEM FAI FEJE
(a s liba, ba . oa.k-t.r 1. as. al.Ut ctpB-Usl.tb.n
rand.ll kis&rólagala&enUü anjrasbólltii.ult
ARGENT-téie
cipót hord. Javítások gyorsan eszközöltetnek. Kéwtfl varrott duplaUlpu
SZÁND AL
Az uj forgalmi adókönyvek
melyek pontosan a forgalmi aőőhluatal elSirdsdnak megfelelnek
Físchel Fülöp Fiai
könyti kereskedésében
kaphatók.
FIGVEIEH I A aagyobb Jakv
forgalmi ujükíinyvnok a köv.Uaao n.pt sárl.tl rovatokat k.U tar-laiiöa.Ql:
beuélel
pínzldrkűnyu napló.
árucsere összesen aíTómenles nöúköteles
Nyomatott a Nagykanizsai Nyomda ís Lapkiadó Vállalat k3nyvnyomd«|ában, Nagykanizsán.
A vörös összeesküvők,
Lenin patkányai Ismét aláaknázták az országot Nem akartunk a székesfővárosi államrendőrség vizsgálatának elébe vágni — a7érl nem Is foglalkoztunk eddig a nagy moszkvai vörös pék u|abb hálószövésével. Most azonban teljesen leleplezclten áll előtlünk Lenin rut patkányainak legújabb merénylete Magyarország ellen.
Az államrendőrség megállapította, hogy az elvtársak legújabb machinációja nem kakaóbomba volt — de egy nagyon komoly, mesterien tervezett, nagy gonddal előkészíteti, minden részletre kidolgozott összeesküvés■ Céltudatos országaláaknázás, amely —:hí az éber államrendőrség Idejében észre nem veszi — komoly veszedelembe sodorja ismét az országot.
Megállaplttatolt, hogy a titkos a\'-.namunkában részi vett kél szociáldemokrata vezelólérll. Sőt ml több, — a fővárosi nemzeti sajtó híradása szerint — egy detektív tetten érte az egyik szocialista nemzetgyűlési képviselőt, amikor a kél összeesküvővel tárgyalt. ÁUilólag ugyanaz a képviselő volt, — aki nemrégiben Nagykanizsán kijelentette, hogy .ők" majd gondoskodnak arról, hogy a kurzusos ból ajtajáról lekerüljön a cégtábla. A kél szocialista vezetőférfit letartóztatták, vele együtt eddig őrizetbe került száznál több ember. A nemzetgyűlési képviselői a mentelmi jog védle meg csupán, hogy hasonló sorsra jusson, mini elvtársai. Amint ezt a fővárosi sajtó írja.
Mlg a magyar dolgozók társadalma összeszorított néma ajkkal vívja a szünetnélküll harcot, amit Trianon átka rája szórt — addig a nagy moszkvai vörös pók előretolt zsoldosai — Lenin elvtárs patkányai a magyar nemzet élete ellen törnek, megfúrlak a még megmaradt néhány magyar vármegye ványadt, vérszegény csonkját, vörös gyutacsot helyeznek belé és várják az alkalmas pillanatot, hogy meg-
gyújtsák, hogy felrobbanlsák és teljesen eltöröljék a föld színé-tői a maradék kis Magyarországot . . .
Hát van-e nagyobb bün, — amely boizuért a magyarok Istenéhez kiált? , (")
A kormány a sájtóizgatások ellen.
Nem lehet saitó utján izgatni. - Alkalmazzák a büntető szankciókat.
Budapest, julius 12. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) A Népszava betiltásával aktuálissá váll a destruktív sajtó megrendszabályozásáról szóló törvényjavaslat sorsa is. A kormány a súlyos belpolitikai helyzetre való tekintettel elhatározta, hogy semmiféle hírlap-
izgatást nent fog tfirni. Az erre vovalkozó törvényjavaslat a legközelebbi időkben meg fog jelenni és a büntető szankciókat is teljes mertekben fogja alkalmazni. _
Tüntetősztráik a Népszava betiltása miatt.
Budapest, julius 12. (Éjfélkor érkezett) A „Népszava" be-tiltása miatt az összes budapesti napilapok szedőt 24 oras tüntetösztrájkot rendeznek. Holnap reggel tehát egyetlenegy budapesti napilap sem fog megjelenni.
A kormány a Nemzetvédelmi Szövetségek utján gondoskodni fog arról, hogy egy reggeli és délutáni lap megielenjen. A sztrájk valószínűleg csak egy napig fog tartani.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, jullu. 12 (Fővárosi
szerkesztőségünk telefonjelentése.)
A nemzetgyűlés roai ülíso 11 őr.-kor kezdődött. Az Indemnitás első szónoki Meská Zolién, .kl határozati j.v.sl.lot t.rjeszt elő • plr baj megszüntetéséről, az érdrégi tók megrendarabályozásíról ez a
kíméletlen spekuláció kíméletlen blról megbüntetéséről.
Utána Nagy Jinos azólalt fel és a külpolitikai kérdésekről beszél hossz.ssbbzn. — A belpolitikával foglalkoivi kijelenti, hogy a belső politikai és gazdsségl bsjokon cssk a kőtös ősszefogásssl lehet segi tenl. A szociáldemokrata párt helyzetére áttérve kijelenti, hogy a siocláldemokrácia nem felel meg a modern kar követelményeinek.
Nagy János után Várnai Dániel stóla! fol. aki a szocláldemokrícls nemzeti hivatását fejtegeti. Beszéde közben értesül orról, hogy a Népszavát betiltották, mire felszólalásét befejezi. Erre az egész H.izban Irtózatos lárma támad, az elnök a csendet nem tudja helyreállítani, mire ötpsrcea szünetet ad.
A szünet utón Várnai Dánlel folytatja beszédét. A beszéd vé géziével az elnök napirendi javaslatot lesz, amelynek elfogadása után \' a délelőtti ü\'és két órakor végződik.
A délutáni ülésen a szociáldemokraták nem jelentek meg.
Kaas Albert báró beszél • földreformról éa a belügyi kérdésekről. Az Indemnltást elfogadjs.
Dénes István a Népszava betiltását teszi szóvá. Hibáztatja a kormány politikáját. Majd a -éöldblr-lóVr.form aérelmes . intézkedéseit^ tesil szóvá.
Az elnök ezután az Idő előrehaladott voltára való tekintettel az ülést este 8 órakor berekeszti.
A magyar-cseh pénzügyi tárgyalások.
Prága, julius 12. A magyar cseh pénzügyi tárgyalások keretében sorra került egyezmények megszö végezése és aláírása megtörtént. Az egyezmények a kővetkeiők : az úgynevezett depotegyezmény, a régi koronaköveteléaek és tartozások összelráss, a magánbiztosító társaságok kölcsönös kezelése és a7. úgynevezett adóegyezmény meg kötése a kettős adóitatás elkerülése céljából.
Az olaszok sikraszállnak az olasz érdekekért.
Róma, julius 12. Az ol.sz s.jtó a legutóbbi francia-angol eszmecserék után vizsgálva ■ helyzetet, azt írja, hogy a jelenlegi európai
válság problémája rettenetesen általános és minden nemzet csak teljes egészében oldhatja meg vagy a maga vagy a többiek azáméra is. Ezzel szemben az ántánt megbontása nem enged remélni egy közös megoldást és ezért azükaé-ges, hogy a nemzet Időben megválassza a maga útját, nehogy ké-azületlenül álljon, miután uj sző-vetaégeaek lehetőségeit mérlegelte. A síjtó egyetért abban, hogy elérkezett a pillanat, amikor erősen kell védeni az olasz érdekeket.
Benes és lord Curson beszélgetése.
London, jul. 12. Dr. Bsnea cseh külügyminiszter ma üsrd Curson-nál történt fogadtatása után beszélgetést folytatott az Evenlng Standard munkatáraával. Bsnea kijelentette, hogy Németorazágot meg kell segíteni, hogy lábraéllhasson éa llyképpsn résztvehessen Európa újjáépítésében.
Az angol nyilatkozat sorsa.
London, jul. 12. Az angol kormánynyilatkozat szövegét mér tegnap délelőtt a minisztertanácson végleg megállapították, ugy, hogy mint hangsúlyozzák, azok a közlések, melyeket Bznes cseh külügymlnlsz-ter Curzonnál való reggelljéo Poln-csréval éa Theunlsssl folytatott beszélgetéseinél tett. már nem befolyásolhatták az expozé szövegét;
Amerika és Anglia egylitt-mUküdése.
N<.wyork, julius 12. A Fehér Házhoz közelálló lőrök véleménye szerint Bsldwin miniszterelnök csütörtöki nyilatkozatában kijelenti, hogy Anglia hozzájárul egy nemzetkőzi bizottság kiküldetéséhez arra a célra, hogy az állapltaa meg Németország flzetéal képességét. Washingtoni források hangoztatják, hogy ha az angol politika csakugyan ebben az Irányban halad, számithat Amerika legteljesebb támogatására, annál la Inkább, mert a Németországba klkuldendő nemzetközi bizottság gondolata eredetileg Hughes amerikai államtitkáré volt, aki azt még tavaly februárban vetette fel.
Az angolok kivonulnak Konstantinápolyból.
Konstantinápoly, jul. 12. Harr Ing-Ion tábornok hadseregparsnesot adott kl, amelyben kijelenti, hogy Konstantinápolyból ax angolok hat héttel a békeszerződés ratifikálása utáo kivonulnak. A tábornok felszálltja a csapatokat, hogy addig ia őrizzék meg méltóságukat, hogy Ilyen módon Törökországban kedvező emléket hagyjanak.
évfolyam 156. szám
Nagykanizsa, I923. julius 13. Péntek
Egyes szám ára 40 korona.
7.AL.M KÖZLOHV
1823. jullu. 13.
Kik kaptak földet Nagykanizsán?
Nagykanizsa, jullua 12. Az Országos i-öldbirtokrenderő Bíróság állal főldhöijuttstott egyének további névsora.
III. csopart: Törpe- és kisbirtokosok.
négyszSgiM asánlé rét
116 Varga Jóraef — 1600
117 Fürién József 1200 1200
118 Parti Jóraef 1200 1200
119 Farkas Jóxsef — 1200
120 özv. Martlnecrné 1600 —
121 Sneff István 1200 1200
122 özv. Dukál L. né — 1200
123 Gorócs Ferenc — 1200
124 Vesrter Zsigmond 1600 —
125 Igrl József — 1600
126 Poszovecc György 1200 1200
127 Bognár István — 1200
128 Kálovlcs János 1600 1600
129 Horváth József 1200 1200
130 Szollár László 1600 1600
131 Gál Sándor 1600 1600
132 Sásvári János — 1200
133 Varga András — 1200
134 Lajkl Jénoa — 1600
135 Tlaler Láazló 1600 1600
136 Kla József 1200 1200
137 Gerócs György 1200 1200
138 Major István 1600 —
139 Sípos Gábor 1200 1200
140 Kálcslcs István 1600 1600
141 Uplln Ferenc — 1600
142 Kálovlcs Józsefr.,: 1200 1200
143 Miilel Antsl — 1600
144 özv. Krefli Péterné — 1600
145 Gerócs János — 1600
146 Plánder Károly — 1600
147 Gábor Antsl - 1200
148 Plánder László 2400 —
149 Nsgy György 1200 1200
150 özv. Káíovlcsné 1200 —
151 Flumbort Sándor — 1600
152 Mréz Kálmán 1200 1200
153 Ifj. Wlttmann M. — 3200
154 özv. Varga J.-né 1200 1200
155 Klaa Sándor 1200 1200
156 özv. Kiss L.-né 1200 1200
157 özv. Bunczomné 1200 1200
Elmarad a jóvátételi bizottság döntése.
Pdrls, julius 12. A jóvátétel: bi zottság péntekre kitűzött döntése a Magyarországba küldendő bizottságról elmarad. — Az ujabb ülés idejét egyelőre még nem állapitolták meg.
A Balatonból kifogott holttest.
Bűntény vagy öngyilkosság? — A nyomozás fogja kideríteni.
Keszthely, julius 12. (Saját tudósítónk telefonjelentés!.)
Az itteni moló melleit kifogtak tegnap a Balatonból egy idősebb férfihullát, amely valószínűleg több napon át lehetett már a vízben. A férfi nyakán kötél volt csavarva, amiből arra is lehet következtetni, hogy bűntény áldozata. A víztől teljesen fölpuffadt holttest személyazonosságát sikerült kétséget kizárólag megállapítani. Az illető Kiss István hatvanhárom éves zalanémct-falui lakos Mojzer hatósági orvos jelentése szerint öngyilkosság forog fenn. Mivel semmiféle külerőszak nyomát a felpüffedt- hullán nem lehetett megállapítani, a keszthelyi járásbíróság megadta az engedélyt a hulla eltemetésére.
Nagykanizsa, julius 12. Tegnap délben érkezett a nagykanizsai kir. ügyészség h. vezetőjéhez, Metz József kir. ügyészségi alelnökhöz a keszthelyi kir. járásbíróságnak telefonjelentése a Keszthelyen a Balatonból kifogitt.és agnoszkált holttestről. — Metz kir. ügyészségi alelnök tudomásul vette a foganatosított intézkedéseket, egyben utasította a kir. járásbíróságot, hogy a jegyzőkönyveket és aktákat terjessze fel sürgősen az ügyészséghez, hogy a nyomozást a csendőrség által azonnal megejtse, mert a-, hulla nyakán talált körülcsavart kötél bünlényrc is enged következtetni.
A keszthelyi csendőrség fogja most kideríteni, vájjon öngyilkosság történt-e, vagy bűntény áldozata lett-e Kiss István.
A Transdanubia villanyáram-emeléséhez.
Flesch Igazgató nyilatkozata a villanyáram árának ujabb emeléséről.
Nagykanizsa, julius 12. (Srcját tudósítónktól.) Nemrégiben jelen-tetlük, hogy s Transdanubia r. t-a villanyáram árának ujabb eme lését kérte a várostól. A hlr ve gyes érzelmeket váltott kl véro* aunk költségében és Itt-ott felvetődött az a kérdée, hogy a Transdsnubia ez ujabb villanyár-emelése Indokolt-e, vagy aem. Tekintettel a kérdés jelentőaégére, hogy a vlilenydráguláa ügyében tisztán láthaaeunk, fel kerestük Plesch Igazgatót, aki kérdésünkre a következőkben volt szíves válaszolni: — A Trsnsdsnubls csak hosz-szaa gondolkodás után, a gazdasági viszonyok súlyosan kényszerítő hatása alatt határozta el magát a villanyáram árának ujabb emelésére. Mint hiteiea üzleti könyveink bizonyítják, a villanyüzem
mtr hosszú idő óta nem hoz semmi-léte nyereséget. Még az impozána tujapeati vlllanyúzemek is ráfizetéssel dolgoznak, holott aokkal több fogyasztójuk és sokkal több állsml éa városi kedvezményük van. Tudjuk jó1, hogy semmiféle áremelés nem hat jótékonyan a közörrég Idegeire, de akkor, amidőn a szén ára napról-napra, a munkabérek hétről hétre, az egyéb üzemi kiadások pedig állandóan emelkednek, nem lehet kifogáaolnl a ml 2—3 hóna-ponkint bekövetkező áremeléaünket.
— Nagykanizaán még ezldőaze-rlnt la sokkal olcsóbb a villanyvllá-gltáa, mint Budapeaten a a Trans-danubia ezután i> mindent cl fog követni, hogy elsősorban is a kö zönség érdekeit tartva szem előtt, a lehetőséghez képest ne terhelje tul a fogyasztók anyagi teherbíróké-pcsségét.
— A küszöbön álló villanyáram dijának emelését — a város hozzájárulásával — egy szakértőkből és hivatalos kiküldöttekből álló bizottság fogja a Transdanubia Üzleti könyvelnek átvizsgálása után
megállapítani és igy a közönség biztos lehet affelől, hogy az ujabb áremelés kizárólag kényszerűség, nem pedig önző üzleti érdek.
Flesch Igazgató éa ezzel a Transdanubia álláspontjának jogosságát ezekután el kell ismernünk. Legfeljebb tehát a drágaságtól amúgy la rendkívül sújtott közönség érdekében azt kérhetjük, hogyha már elkerülhetetlen a villany árának emelése, ugy az a lehető leg-mérsékeltebb legyen.
Egy nap az ihárosberányi cserkésztáborban.
Nagykanizsa, jullui 12. Kevesen tudnak róla, hogy nem is olyan messze — egy boldogaág azigete van . . .
Ez a mi cserkészeink táborozási helye, Ihíroiberényben.
Az a kis fáradság a gyaloglástól elenyés/ő csekélység ahhoz a nagy nyugalomhoz, mely ott felüdíti az ember testét, lelkét.
Szebb, ideálisabb helyet ifjúság nak csak elképzelni som lehet I Mintha a természet külön e célra rendezte volna be.
Az országúinál egy kis Inspek-ciós cserkész kalauzol bennünket a tábor felé ... Az erdőkoszo-ruzta tisztáson már messziről látni a tábort lengő zászlójával, sátraival, sürgő forgó sárgainges cterké-székkel éa füatölő konyhájával.
Éppen Istentiszteletre sorakoznak, mi is tehát velük megyünk.
Az erdő szélén két fa körött lépcsőkön kell fölmenni a „templomba," mely tgy kis tisztásból áll egy oltárra). Az oltár talapzata földből van ügyea kezekkel csinált kereaztalaku gyöpözettel. Az oltáron fehér terítő, gyertyák éa sok virág, sőt még az oltárlépcsők Is ugy vannak kifaragva.
Szűcs tanár tartja az Istentiszteletet, aki azép beszédet intéz a kis csapatához a a jelenlevőkhöz. Most egy egészen kicsi cserkész szólója következik, tiszt*, csengő szép szopránjához az erdei ma darak trilláz-nak. Hegedüazóló, atb., mit az odajövő faluai nép nagy álmélkodással hallgat.
Istentisztelet után néhány percre már s vízben vígan lubickolni lát-
Annié.
— Törtétwt agy boldogulás * monyról. — (6) UU: Oláh Árpád.
Pétervárnak ebben az időben AtezeJ Leonidioff volt a mindenható rendőr főparancsnoka, ura és irányítója az egész fővárost átszövő, hálózatnak, mely szövetkezve a többi politikai kerületekkel, messze vidékekre elnyújtotta csápjait. Korlátlan hatalmú ur és kegyetlen, erőszakos zsarnok a maga hatalmi szférájában. Kezdetleges intelligenciája, darabos modora egyáltalán nom predesztinálta erre a különben nagy jelentőségű állásra, egyesegye-dül csak rettenhetetlen bátorsága és elképpesztő kegyetlensége. Az cm-beri gonoszságok és a mindenből kivetkőzött durvaság szobrát lehetett volna róla megmintázni, elriasztó cmlékeképen az akkori orosz időknek. Gyermekkorának egyetlen emlékét, egy öreg juhászkutya agyon-verését mindenkinek nevetve mesélte el, miközben szemléltető leírást adott arról, hogy botjának ütései alatt, hogy nyúlt el a szegény állat 6s sebzett koponyájából a vércsikok-kai együtt hogy folyt elő az agyvelő.
Pedig akkor Alexej Leonidioff még csak tizenöt éves múlt. És ez az ember gonoszabbá és etoz&ntabbá téve a vállaira nehezedő harmincöt év tapasztalataitól kapta kezébe a szankcionált és ioha sem büntetett gyilkosságok szabadságát, a páter-vári rendőrigazgatást.
A rendőrségre való belépése előtt Alexej Leonidioff a hadseregnél szolgált és az orosz-japán háború idején többször kitüntetto magát. Nála is, mint a sziv és érzésnélküli emberek legtöbbjénél a hivatalos szabályok és intézkedések voltak az iránytudók Pedig ezernyi esetben, különösen akkor, amidőn politikai bűnösök ügyeiről volt szó, lett volna alkalma arra, hogy az emberiesség belátó és enyhitő formáit alkalmazza. De éppen ellenkezőleg, a végsőkig kihasználta mindenkor és mindenkivel szemben a kezébe adott hatalmat, s méltán kiérdemelte azt a jelzőt, amelyet a forradalmi párt a legutóbbi munkászavargások kimé-let nélkül való letörésekor ragasztott rája, nevezetesen azt, hogy moéreb\\
Pedig a véreb, Alexej Leonidioff külső megjelenésére nézve nem is volt az őt hiven jellemző jelzőhöz nagyon hasonlatos. Magas, szikár,
harmincötévé*, őszbevegyülő feketehajú barna doni, déloroszországi li-pus volt. Arcának egyébként szellemtelen kifejezését koromsötét szemöldökei alól elővillanó, mindig lázas fénnyel égő, belsőkig ható pillantású szemei és szögletes álla tették felejt-hetetlené és különösen rosszindulatúvá. Egyébként mindig polgári ruhában jirt, elegánsan, erősen parfilmözve és egyesek szerit festve és puderezve magát. Ezzel ugyanis elősegíteni vélte nem létező szépségét és állandó hódításait. .Mert a nőket Alexej\' Leonidioff módfölött szerette és demokratizmusa csak szerelmi életében nyilvánult meg bebizonyithatólag, mert Alexej rendőrparancsnok e tekintetben egyáltalán nem birt egy gourmand izlé sével, mindegy, teljesen közömbös volt neki, kivel köti futó viszonyait, csak egyet óhajtott, egy vágy htj-szolta, ulat, mindig ujat . . . Péter-vár feslett éjjeli világa meglehetősen tág teret is nyitott neki arra, hogy ezirányu kívánságait kielégítse, de éppen a lehetőségek végtelensége okozta aztán Alexej Leonidioff lelkében lassan, észrevétlenül valami más, valami uj és friss iránti hatlr-talan vágy kezdett kialakulni.
És ezen, nem lehet csodálkozni, mert Leonidioff harmincöt éves korának viharai csakugyan rávezethették érzéseit a helyes útra. Leonidioff sokszor gondolkodott azon, hogy meg fog nősülni, rendozl életét és felhagy esztelen kicsapongásaival. De erre Irányuló tervel nem tudtak megvalósulni, mert a véreb kegyetlensége, a vérszag ét á ragadozó vadállatok Idegesítő sajátsága mereven elzártak előle minden leányszlvet. Élete tragikuma abban állott, hogy aki hozzá ment volna, az neki nem kellett, akit pedig szívesen elveti volna, annak elborzasztotta a szivét a véreb rettenetes hire. És Igy nem maradt számára más hely a szerelem vásáránál és ott csakis a hazugságok éa a suhogó bankjegyek világában szerezhetett a maga számára rokonszenvet.
Két nappal azután a beszé\'getés Után, mely Annle Lennontioff és Nikolai Komsky között az előbbi lakásán lefolyt, Burger, a sáppadt, sovány német származású rendőr-kém kihallgatásra jelentkezett Alexej Leonidioffnál. Burger láthatóan izgatott volt, amidőn főnöke elá lépett.
(Folyt. Wv.)

jullua 13-
ZALAI KOZLOKY
, fiukat\' a konyhán ezalatt
í/\'" 4 k|. szakácsok és kuk-.X ünnepi ebédet.
Mrokapó " ■ "nd <\\feíH-Íséí ami ebédkiosztáskor ész-Kstonás várakozás, ..hol
hid
SA, rbéd. Igazán ünnepi ebéd. Minket vendégeket i. megkínáltak „Ive. vendéglátó kl. caerkéa.ek * W ény • f\'nom borjúsült jük makarónival lepipált, - ml gondo.an
J. gszdag programú kla.lőadásl Sv„túnk, .ml árért annyira bájos, Zlisztén . kedélyükből fakadó A. ötletes é. Kelleme. „Ju.\'uf
gazdag műsort konferál. Min-átn riunek e fólcslllámló tehetsége .kár leoében, énekben vagy sza-„latban érvényre jut. Rá rá téved . tekintetem a jó taná.juk arcára, van az ereiben valami az_ apík bünkeaégábSI, az .nyák ötöméül . . értékeli az 6 kta csapata ötletes, szórakoztató tehelaégél.
A fiukat azonban az ünnepi mü-Hr utolsó pontja vonsza leginkább - a vlilpóló játék. Fregoll gyorsasággal már úszónadrágban a viz. ben játazanak, vidím kacagásukat visszhangosra .z elterülő végtelennek látszó erdő ...
Alkonjodik. A vacsorához ké szülődnek a kla szakácsok, ml meg basa . .. haza, ottan a küzdelmek-tél lüktető városba.
Bucsuzunk. Mikor kezet arorllunk Stücs tanár úrral, valami megille-tődéa vesz rajiunk erőt, érez\'nünk kell, hogy nem találjuk meg az Igazi szavakat, amivel meg köszönhetnénk, amit a caerkéazekérl, — a gyermekeinkért teáz.
Hanem mikor vlsszsfordulok míg-egyaser a tábor felé, az alkonyi napfényben ugy tűnik fel magaa síik ár alakjával a cserkészel közt, mint a jő Pásttor az 6 juhsl kőzött.
A cserkészet most egy még fiatal, de egyre lombosodó fa; ma még virágai vannsk csupán s ezek a mi fiaink; a gyümölcse t a jövő katonái lesznek.
Ha a cserkészet lombosodó fáját. sok Szűcs tanárhoz hasonló Sysrmekbarát vigyáz, ennek a tinit neme. gyümölcsei lesznek.
Búcsúzó kezek integetnek felénk, l(>íedQ és nótafoszlányokat hoz utánunk az alkonyi atellö bucsy.róul.
Mikor becsukjuk magunk tfrán a vsdaikert hervadtvirágo. kapuját, melyet di.dalkapuként virágozta-\'olt fel a neme.lelkü báró Inkey család a cserkészek fogadtataára, eszembe jutott Benedok Elek egy elbeszélése, melyben egy vendég-"érető székely ház kapujáról Igy k: ,Ha látni fogsz egy galemb-aucos kaput, amelyen ez . fellráa
v«: Békesaég a bejövőnek,--
"oáa a kimenőnek, oda csak nylsa be bátran." Alt
azép éa nemee cselekedetről e»r meggyőződni, aki egy boldog azlgetet akar látni, hol jő éa vidám emberek — ember.zeretetben sütkéreznek, az Ihárosberényl hervadt-"rágós kspun bátran nyisson be ... ^ Egy cserkész anyja.
Háziúr és lakó.
— Shvoy Lajos ■ Slrály-®aapatnál. Shvoy L.joa az Ismert budspeall lelkes gyermekbarát, a
bud.pa.n „Regnum Marlanum" _ Vezetője, a pacaai járásban elhelyc-nyaraló gyermekeket a a nagy-■ K\'pornoki erdőben toborozó buda-■E"1 .Sirály - caeikészcsapatot meg-^"\'ogalta. A gyermekek, a nagy W.lyermakbarátot" mindenütt a leg-
f *\'iCdtákmQ"\'5 ünncpél:,o"ér
Nagykanizsa, julius 12.
Felkerestem Dobrovics Milán volt országgyűlési képviselőt, a kanizsai háztulajdonosok szövetségének elnökét és megkértem, hogy ■ rövid Interwlew keretein belül, vázolja a kanizsai háztulajdonosok helyzetét, mondja el törekvéseiket és kíván-sigalkat a jövőre nézve.
Kérésemre kijelentette, hogy nagyon szívesen nyilatkozni fog, had lássa meg Ksnlxsa háznélküli közönsége, hogy a háziúr fogalma a megváltozott viszonyok kóvetkez tében nagyon átalakult s a szó már nem olyan embert jelent, aki biztosan él, sőt vagyont gyűjt a ház jövedelméből, mert élete, ha egyéb jövedelme nincs, csak küz-köaés s a lakások bére éppen hogy, sőt néha nem is elég az épület állagának jókarban tartására.
— Mert — mondotta — amíg azt látjuk, hogy a megélhetéshez szükséges elsőrendű cikkek, azonkívül a karbantartás eszközei, a hozzávaló anytgok, különféle adók és a házon esetleg dolgozó munkások bére horribilis százalékokkal emelkedett és emelkedik ma Is, sddlg a lakásokért fizetett bér olyan nevetségesen kicsi és annyira alatta áll a többi cikkek paritásának, hogy a háziurak helyzete napról napra szomorúbbá válik.
Ezután rövidesen összefoglalta a kanizsai háztulajdonosok kívánságait, nmely teljesen egyöntetű az ország bármely városában alakult hnonló szövetség kívánságaival. Eteket memorandumba foglalva a belügyminiszterhez juttatják eL
Végcél természetesen a lakások teljes felszabadítása, de ez ma, amig az építkezések a kezdet stádiumában sincsenek, teljesen abszurd gondolat. Hiszen a lakás-nélkül maradtak előreláthatólag nagy száma chaotlkua állapotokat teremtene.
Azonban a hatnál több szobából álló, nagy lakások felszabadítását már novemberre kérni fog]4k, hiszen ennr£ a kéréanek teljesítése nem érint nagyszámú embert és csak olyanokat, akik előnyös anyag! helyzetüknél fogva, megfogják a módot találni, hogy hajlék nélkül ne maradjanak. Novemberre kérik azonkívül az üzlethelyiségek teljes felszabadítását.
Kérik még ezenkívül a belügy-mlninítert, engedje meg a háztulajdonosoknak, hogy negyedévenklnt egy lakással szabadon rendelkezze-
— Saját tudósítónktól. —
nek, ami természetesen egyértelmű avval, hogy negyedévenklnt egy lakónak felmondjanak, hiszen annak az egy családnak elhelyezkedése a minden házban megürülő lakásokban könnyen lehetséges volna.
Ami a lakások bérét Illeti, november 1 re buzaparitásra akarja emeltetni a Szövetség, a már föntebb elmondott okokból.
A lakó visiont pontosan ellenkező szemszögből nézi ezeket a dolgokat.
Felkerestük különben is a lakót, — aki, mindegy kicsoda — és saját kívánságára nem írjuk ide a nevét.
A lakók, — mint mondotta — a Mzlurak két kívánságáról tud nak; az egyik a negyedévi felmon* dás egy-egy lakónak, amely végül a lakások teljes felszabsdulásához vezet, a másik a lakbérnek buza-paritásban való fizetése.
Ami az első kívánságot Illeti, abban a formában is lehetetlen gondolat, hogy * háztulajdonosok kezdetben csak egy-egy lakónak mondjanak fel.
Mert a lakásoknak még az ilyen részleges felszabadulása is veszélyt jelentene a közállapotokra, addig, amig a kereslet annyira fölötte áll a kínálatnak.
A buzaparltásos lakbér kérdésénél pedig gondolják meg a háztulajdonosok, hogy lakóiknsk 96%-* nem buzaparitásban kapja a fizetését a a mértéktelen drágulást épp ugy érzik, sőt jobban is, mint a háziurak.
Utalt továbbá sprciálisan a kanizsai háztulajdonosok helyzetére, akik hosszú évek óta egyáltalán semmit, nem javíttattak a házakon, ugy. hogy némelyik lga*án airalmas állapotban van. Ezt a tételt tehát a háziurak költségvetéséből egészben törölni kell.
Végül annak a megállapításával fejezte be mondanivalóját, hogy a házak értéke rövidesen eléri r buzaparltást s amelyik háztulajdo nos nem birja a házát fentartanl anyagi megerőltotések nélkül, az tdja el és a vételárt sokkal elő-nyosebb üzletekbe fektetheti.
Pártatlanul adjuk olvasóink elé a két ellentétes véleményt és valószínűnek tartjuk, hogy mind a két párt osztatlan helyeslésével találkozunk, mert a maga egészében az egyik nézetet a ^háziurak, a másikat a lakók fogják magukévá tenni.
A német hajózás megsemmisítése nem biztosítja Angliának a vezetőszerepet
(S.ját tudósítónktól.) A világháború, amelynek nyomorúságait még sok esztendeig sem fogja kiheverhetni a világ lakossága tudvalevően — » ezt már ml, még alig néhány esztendővel az utolsó lövések elhangzása után megállapíthat juk — nem az annak idején hangoztatott frázisok, „népek szabadsága* megvalósítása érdekében tőrt ki, hanem a két nagy vezető kereskedő áll»m régen lappangó versengése táplálta a háborús gondolatot. A háború réme azután ter-méazetesen a statiszták egész seregét sodorta magával a ennek a sodródásnak esett áldozatául Magyarország is. A két, tulajdonképpen egymással szemben álló ellenfél Anglia és Németország vol-
a normális viszonyok helyreállása után, amikor az újra felvevőkápessé váló piacok ellátásáról lesz szó, alig két esztendővel ezelőtt maga létesített United Statea Lines név alatt egy hajóstársaságot, nem érve be az eddig szokásos formákkal, amelyek az államok részére áldozatokat jelentettek, mlg az előnyök nagyrészét a vállalatban levő magánérdekeltségek fölözték le. — Amerikának ma saját hsjóstársa-sága van, ami annál ls nagyobb jelentőségű, mert hiszen Amerika úgyszólván teljes szuverénltásssl maga szabályozza a területére való beutazás feltételeit, amelyeknek természetesen mindenkor a saját ha-jósvállalata fog megfelelhetni.
— A régi nagy angol hajóstársaságok Amerikának uj vállalkozását az United State. Llne.t méri. n.gy féltékeny.éggel kénytelenek figyelni, mert egé.zen megbízható jelentések szerint régi személyforgalmuk az utóbbi időben sokksl rohamosabban csökkent, mint a német hajózáa fénykorában.
— Aligha valőszlnü, hogy Anglia belenyugszik Inferlorltásába és el lehetünk rá késiülve, hogy Anglia, amely a háború előtt hyper droadnoughtokkal igyekezett lepipálni gazdaaágl ellenfeleit, most hyper lewlnthsnok építésével fog kiállni a közdelemre. Ez a harc hihetőleg nem fogja a világpolitikát olyan végzetes Irányba sodorni, mint a világháború elölt. _
tak. É\'dekesnek tartottuk azonban egy . világkereskedelmi viszonyok-k.l Ismerős egyéniség véleményét megkérdezni arra vonatkozóan, hogy vájjon a világháború, illetve Né metorazág leverése megoldotta-e Angii, szempontjából azokat a kérdéseket, amelyek ezt a hatalmaa nemzetet harcba vitték. Kérdé-sünkre a következő nagyérdekes-ségü válaazt kaptuk:
— Tény, hogy a háború tul.j donképpan a német éa angol kereskedelmi hajózás ver.engésére vezetendő vi«az.. A háború azonban egyáltalán nem járt Angliára kielégítő eredménnyel. Angliának tapaaztalnia kellett, hogy hiába verte. Illetve verette le szövetségeseivel Németországot, máris, egy a németnél fejlődésképeaebb, mohóbb versenytársssl kell szembenéznie : Amerikával. A* Egyesült Államok látva azt, bogy a hajózásnak mekkora jolentőségs van éa főleg lesz
HÍREK.
Orgona-hervadáskor.
Barbarlts Lajos. As én uum b.iáiult szirmok ulj., .i ín dalom egy olt.l.Jlotl l.v.ssi dal; u ín csíkom b.jadór-tkocból óbrejcs az ín szegény htl.tn mii í.ledni s.tn futja. As M.Iésem felsülő, ötök .hlibs*,. boesinalkór&s minden turci. .lmoui — hatottuk estíjcn ker.il«m csillsgot" k.ietnben lassan kúlssik s límpa. Nin:s síin. ajkamon mir stmmi csíknak cs rá1, lis niha rlmtalál a ciend — si.mhej.im fáradt I pporsó-fedelsk ós virom, ntig hals.n összecsukódnak
_ Naptári Julius 13. Anaklét.
- Hlvataloa óráink: A kl.dóhlval.1 ■ Mut 13. Uogeortod.r palota) hivatalos Örs. deleiéit Ml 9 órától 12-ig, dílulin 3-tól S-ig. T.t.len 78. - A si«k..sl5^g (Főút ld. Uogenriedcr palota) hlv.Ulo. ór« lalak rá-„",. délelőtt 11) órától 12-lg. Teleta. 78 A Melói »ierke,itó*jlílulán 6 órlMl 8->g a n.omdibaa (Fóut 5%. aM) feS-ö
mily ügyben . n.gykösönsig i.odelk.sílór. «II. T.t.roo 117. , ...
— Időjárás. Hazánkban derült, ..áraz é. meleg az idő, a hőmérséklet tegnapi maximuma 29 tok Pécseit és Egerben, ma reggeli minimuma 11 fok Debrecenben és Csongorén. Idöjóslat: A. Időjárásban lényeges változás nem várható.
.— Vécsey polgármester hamvainak átvitele ma délután 6 órakor történik az ösz-szes hivatalok, közhatóságok, testületek és a város közönsége jelenlétében. Értesülésünk szerint a vármegye is képviselteti magát a gyászaktusnál. „ „ ,
_ Személyi hlr. Dr. Pauler Ákos, a budapesti klr. magyar Pázmány Péter-tudományegyetem nyilvános rendes tsnára. tegnap városunkba érkezett. Az Illusztris vendég rokonaihoz jött látogatóba és egy hetet szándékozik Kanlisán tölteni. A már jelzett nagyértékü előadását, ez egyetemi hsllgatőság felkérésére, vasárnap fogja meg-tartanL
ZALAI KÖZLÖNY
1923. jullu. 13.
— Nyugdíjazott tanítónők. A vallás- éa közoktatásügyi miniszter Jagerne Pelez Ida nagykenlzaal éa Vikási Béláné sümegi állami iskolai tanítónőket nyugdíjazta.
— Az Ipartestület népünnepély* a ligetben. Az Ipartestü-Ict a dalárda-alap javára egy nagy szabású népünnepélyt szándékozik rendezni augusztus 5-én a vasút melletti ligetben, • kanizsaiak ked ves sétahelyén. Tegnap adták be a városi tanácshoz aion kérelmet, hogy engedje át a ligetet augusztus 5 re a népünnepély megtartá-vára. A városi tanács mai ülésén foglalkozik az Ipartestület kérelmével. Érte.ülésünk szerint aS városi tanáce kéltséggel fogja rendelke-réare bocsátani az Ipartestületnek a fenntl célra a vároal. ligetet.
— Ötvanaxáxalékoa bérja ▼itáat kaptak a aütőmunká-aok. A nagykanizsai aütőnoesterek tegnap ülést tartottak, amelyen foglalkoztak munkásaik béremelési kérésével. A sütőmesterek méltá-nyosoak és jogosnak tartották a munkások kérelmét és a rendkívül nehéz vlszon>ok dacára megadták nekik az 50%-os béremelést.
— Kiakanixsa népesedése. Kiskanlzaán a folyó év elaő felében január hóban született 21 elhalt 11, februárban azületett 20 elhalt 9, márciusban született 21 elhalt 10, áprilisban született 13 elhslt 17, májusban született 21 elhalt 14, ju-niusban azületett 17 elhalt 7, ősz-azeaen azületett 113 elhalt 67. Szaporulat tehát 46. Az elhaltak közül 24 gyermek és 43 felnőtt volt.
— Táboroxó caerkéaxeink-cek vasárnap 15 én igen kedves ünnepélyük lesz az Ihároabe-rényi vadaskertben. Ugyanis két uj cserkész teáz fogadalmat a ugyan csak akkor veszik át egy kanizaai urnőnok adományát a csapatzászló számára: egy szép selyemszalagot, mely meglepetés lesz a fiuknak. Aki érdeklődik a cierkésztáborozás iránt, jobb alkalmat nem találhatna meglátogatásukra, hisz különben is állandó gazdag és kedves müsocral várják vendégeiket. A vasárnapi látogatási napon, a szentmise is később, 10 órakor van. A tábor helye: br. Inkey József vadaskertje Pogányszentpéter előtt a 127 es kilóméterkőnél. Itt az országút mellett tábla jelzi az útirányt. A látogatók meghallják a tábor eddigi változatos életét Is.
— A xalaegerasegi polgári iakola. A polgári fiúiskola fclálli tusának és ősszel való megnyltá-aának úgyszólván egyedüli feltátele, hogy á kereskedelmi iskolában és a főgimnáziumban lesz-e ax uj iskola számára megfelelő halylség. Erre nézve Czobor Mátyás polgármester a következőket volt szíves a Zalai Közlöny részére vtlünk kö zölni: — „A napokban várjuk a vallás- éa közoktatásügyi miniszter kiküldöttjét, aki helyi azemlít tart a főgimnáziumban és a felsőkeres kedelml iskolában, megállapítandó, hogy elhelyezhető-e a két Intézetben a polgári Iskola. A város a msga részéről mindent elkövet, hogy az iskolp elhelyezhető és megnyitható legyen, éppen ezért a vá — .ros gondoskodni fog arról, hogy a főgimnáziumban jelenleg lakáao-, kul lefoglalt termek felszabsdulja-nak. A lakóknak a laktanyában át alakítandó lakásokban a város feltétlen fog lakásról gondoskodni, hogy Igy f főgimnázium felszabadult termeiben elhelyezhető legyen az uj iskola. Ami a polgári iakola tan. erőinek lakását illeti, arról Is tör-
Románia mér nem lehet soká tagia a kisántántnak.
Uud.rped, julius 11 - ftoM szerkes.tSsiginktSl. -
Bukarestből jelentik: A szinajai vános kudarc elkerülése végeit Benes csehszlovák kúlugyminisz-ter utasítására elhalasztották bizonytalan .dere Ennek az egesz Középeurópa politikai helyzetére kiható eseménynek Román,a magatartása az oka. A helyzet olt kompl.kalodott, hogy Komániának lengyelországi törekvéseU Benesekpolitika. féltékenységei akadályozták meg. bár a román befolyás Lengyelországban egyre erősebbé válik, viszont a csehek Lengyelország (ele elvesztették teljesen befolyásukat. A román hivatalos politikai köröknek ezzel kapcsolatban az a megállapításuk, hogy benes nek nem érdeke az, hogy Lengyelország tagia legyen a kisan-tánt-szövetségnek. mert Lengyelország bevonulasa aroman alas-pontot erősítené, ami egyértelmű volna a franciaellenes be/olyas megerősödésével, és ami ellen a kisántánt kél szláv orszaglagja minden ereiével küzd. A kisántánt felbomlása ilyenformán folyamatban van.
ténilc gondoskodás. Reméljük elélt, hogy . Zslargenzegen annyira nélkülözött polgári fiúiskola szeptemberben tényleg megnyílik.
— Adomány. N. N. ötv. Per-gerné részére 500 koronát küldött be szerkesztőségünkbe.
— A gyógyaxer ujabb drá-guláaa« A népjóléti miniszter az általános drágulásra való tekintettel módosította az érvényben levő gyógyszerárszabást a elrendelte, hogy a hivatalos gyógyazerárszn-bátban felsorolt gyógyszerek és gyógyszeranyagok ártételhei o hónap 15 étől kezdve az eddig engedélyezett 100 százalék felár he lyett 150 százalék felár számíttassák. A sebészeti kötőszerek, a gyógyszerkészltésl munkálatok és a gyógyszerek kiszolgáltatásához szükséges edényzet árainak módositását a rendelethez csatoltan közli ra miniszter.
— öaaxelrják a még élő 48 aa honvédeket. A 48-49 es szabadságharc még élő hőseit uira Összeírják. A szabadságharc vidéken még életben lévő volt katonái, akik 1848-49 ik évben a> honvéd Bégnél vagy valamelyik szabadcsapatnál szolgáltak, nevüket, foglalkozásukat és pontos elmüket, általános összeírás végett, saját érdekükben haladéktalanul közöljék a 48 as Honvédbizottság vezetőségé vei, Budapest, VUI., Rákócl tér 7. szám alatt. Azok az 1848—49 iki honvédek, akik teljea eltartásukat gondozásukat óhajtják, eltartásukra vonatkozó kérésüket Is sürgős intézkedés céljából, a fenti cimen jelentsék be.
— Vakok felvétele. „As Ifjú Vakok Dunántuli Államilag Segélyezett Tan , Nevelő- éa Foglalkoztató Intézetébe" Szombathelyen felvételt nyerhetnek a 14—24 élttiv közötti vak ifjak, akik ez intézetben szellemi oktatásban, ipari képzésben és teljes ellátásban része sülnek. A négy évi-képzés után ai ifjak az intézet foglalkoztató telepén továbbképzést és kenyérkereső foglalkozást találhatnak. A felvételi feltételekre vonatkozó közelebbi tájékozást nyújt az Intézet igazgatósága Szombathelyen (Er nuszt Kelemen utca 4. szám.)
— Munkabér emelkedés könyvnyomda , kőnyomda- éa könyvkötőiparban. A drágaság folytonos emelkedéso következtében kénytelen volt a grafikai fő nökegyeaület további 48 6 százalékkal felemelni az ezen iparokban alkalmazott összes munkások éa munkásnők munkabérét. Tekintettel a példátlanul nagymérvű munkabéremelésre, valamint arr
körülményre, hogy az emiitelt iparokban a feldolgozás alkalmával elhasznált nyersanyagok még a munkabéreknél Is nagyobb ará-nyokban emelkedtek, a grafikai termékek elkészítési ára ugyancsak arányosan felemeltetett.
— Nyilvános nyxqrtizia A posta-altlssick ju\'ius hó íWojei muUUágan felül-fizetni $slv«ek voltak: Pesii Magyar Kcros-kedelml Bank, Weiss Ignác, Sörgvái, KuU^i Kálmán 2o»rt>—iOOO K, Sxesiünomiió 1500 K, R-ícsel uradalom, Weisxfcld és Fischor, Mend-lovfts J. M<rton, SUcnb«r»;er Sae u, Stern borgtr Ignác és Fis. Ssabó AnUI, Kslser és Strasier, Leizcxinssky Ssants*tó, dr Tolvay Ziigmond postafóoök, Mailer Mván lO-O— lumi K, Pléh Lajos, Bodor Zoltsn 80 —8 K, S.mu Jó*sof 700 K, p*cM posta táv. al-tlsxlek csop i Sxabady Karo\'y, Bodekovits Jóxsef, T«iik Gyula, Brvuctics János, Wol ák és FriedenUuit, Márton ét Po\'gár. Viktória gőttéglagyár r. t, Kohu Krnrtné, Hlrsch\'er Manó, Kern Islvin, Lássló Iunác, Réciel Samu, Klrschncr Mór, Schwarcs Dezső, Hungária keíegyár r. t, G osx és Társa, Boiéuyi Klek, Sipos Andor, Városófitő r. t, Klein Jóuef és Tér-s, Ssabó Sándor Kluger An-Ut, Teutsch Gusatáv, HOd és Buksi, Ktam-m«r Zoltán, Kasiter Miksa, Leltner Aladár, dr. Bród Tivad r, Guth Arnold. Anhoffar Gusatav.dr. Hajdú Gyula, Koréin és Stroch, i\'áhn Gyula, Bótun Jenóné, E, jnnger Izsó, ReichenfeVi Gyul<. Braodl Sándor, KoxAry Kálnsin, DéUalai Takarékpénitái r l, Adám K tbert WW—SiXJ K, Zollner N., vitis O/báo ijtváo, Strém Károly, Gro»s, l\'>rbs Jeoó — tOO K, CsaU Jóssef, dr. Fáblxn Zslg-tt-ond. G J . Scherts Altért, VoUak János, Krakovtca József, Figli Pal, Harsay György, Berányt Jóssof föth BéU, Klchnar Sándor
- K, Plaudar Jóasaf, Juratics N., Papp Osskár, Skerlák, Baksa János, Hackot Vilmos, Nagy l«tváa, Massag. üines János, Piotcx Nándor, N. F., Neufeld Ödön, Kardos Vilmo-, Maschanskor Márton, Surgoth Miksa, Bas-ó Urjos Somogyi Károly, Z«u Jóssef, Pollik Kde, R sanboxg Béla, Raffay Margit, Uuxger Sándor, öitorreicher N , Klugar Sándor. Kluger Miksa, Marton, Záborsiky, Kaystr Anna, Barth« István, Btónyai Lajosoé, Rosoaborg Jónás, Stern I. K , Pelcz Dassó, IJeaki Sándor, Bród Ignác, Kgty Gyula, Ba\'jlcs Ida, Saücs Gésa Pusofsaky BUa, Guitman Ignác, Tibold Lajos, *el«mea Gyula Mágict János Wiaoa Ella 200—ZOO K, Horváth György, Gr.bant József. N. törzs-őrmester. Klaper Miklós, Róts* József, Palict T.más, Láng Ferenc, Skerlák János,-* Siántó Lajos, Váredy törzjórmoster, Vlncse Feiencne, SUjer János, Egyed Jóssal, Borbély Lajosné, Csvclkó N, Krauss Nándor, Nemeth József, dokorné, Graff, Csvetkovics, Bagladinc, Karanciy Józsof, Ktlényl Gi*», Havas Uéla, Szabó Gyósó, Gelltit Hetulk, N. N , N N , N. N , N S , N- S , N. N , N. N, N. N, N. N., N. N., N. N. N N., N N. tw IW K, N. N. WXJ K, N. N, N. N-, N. N. 30J- 3 0 K, N. N., N. N , N. N„ N. N. 20Q-20G K, Sekély N., N N , N. N., N. N, N. N. &ü-t.ü K, Milhoffer Sunou 1U K. Ugy a ssives felülftxetóknok, n-int a tombolatárgyak adakozóinak csuton is í-ilis kósxónetoi mond as Elnökség.
— Uránia. Szombaton és va sárnap: „Hóvilág csodáimeglepő szépségű képek az Alpesek sport-élctéből, egy öt felvonásos mese keretében. HA sehonnai", egy anya kálváriája, a főszeropekben Bársony Lila, Tímár Margit, Faludy László, Fiáth Róbert. — .Angol Híradó.*
— ANagykanUaa öaazmun. káaaág folyó hó 15 én este 8 órai
kezdettel tartja magas szinvoot|u kultureatélyét a Polgári Egylet nagytermében a azegénysorsu mua. kás Iskolás gyermekek tanszereinek beszerzése javára. A cél, amelynek a kullur est szolgálatába áll, oly nemes, oly f^em\'elŐ, hogy vároiuak társadalmának minden rétege készséggel támogatja azt. Az ünnepi beszédet dr. Bánóciy László ur tartja, aki szombaton érkezik városunkba Budspestről. A kultur kimagasló része a hatalmai ^ tagu munkásdslkar, amely ezúttal először mutatkozik be kiváló kar nagya Habn Barnabás vezetése alatt. Welsenstern Jenőnek a dal kar kiváló baritonénekesének uóló száma iránt igen nsgy érdeklédéi mutatkozik. A kultur eat másik érdekeasége kétségkívül Hahn karmester saját szerzeményű dala les*, i A műdal szövegét Lenau Miklós a magyar származású kiváló poéta Irta, a műdal egész különleges helyet foglal el a zenelrodslombio, amennyiben 4 szólamu férfikar zongora kísérettel. Az eatélyen amint értesül\' ünk, a szombathely] munkásdalárda is képviseltetni fogji magát. Jegyek elővételben Ltllner István ur drogériájában, valamint 15 én cate 7 órától a Polgári Egyletben a pénztárnál kapható. A kultur eat után tánc
— Próbálja aa»K Ön ls t\\ fueRgr^-sóilk róla, hogy a P1LIPP barisnyakól\'-díjá-bcu békebeli anyagból késiull harita/sS, sokcik a tcgtailós -bbsk és ugyaiiasoa iiioü és minőségű pamutból hsrmlkor m^fejel-hetók, Siomb-Hiety. Ssélt Kálmán-utca
Intim levelek.
Nagyságol Asszonyom í Ugy «, hogy megmondtam 1 Ugy-e, hogy megjóaoltam 1 Tessék cisk elővenni a legutóbbi levelemet. Mit Írtam benne a balatoni rardózésre nézve ? Alt itlam, hogy " * vf most apadóban van ■ aki nem vigyáz, Olt fog ragadni az tozapbsn. Ugy láttrik, hogy ez a jóslalora
valamiképpen klizlvérgolt . eljuloli] a Balatonra is, mert csak így lénhetolt meg, hogy « tartózkodván még csak a víz köze ■ ségélól li, • mólón, amely Ke.il-helyen laszakidl, nem történt emberéletben kár.
Hát, mondja kérem, nem v.gyol in egy nagyszerű flu? KI tudja, még magam «em, hogy hány embernek az élőiét mentellem meg. amikor kUdlam a Jelizót, hogy !«\' lék vigyázni a Balatonra, »« .mázolva!- Apad a vize, lazul feneke, • akik bele megyünk, 0" ragadhatunk az iszapban. Mosl ban csak a mólónak voll pectlfc\' az én szivem végtelenül örveoí, hogy Nagyságos Asszonyomat !>•»\' ludlam larlaol a kataizlrófálól.
Mert lessék elképzelni, ha ez bekövetkezett volna, amire még o« -gondolni U rémes, micsoda ">» sötét él fekete gyász lepio volns « sz én fehér lelkemet. Ha Igy dolok, szinie érzem, hogy" volna ki a lelkem mioden poi"® a millió éi billió »pró kis gombák, amikéi csak lutlosok » tair Volna roegltitni csodálatos m-roszkópokon keresztül, s ame) mint milliárd apró kis kun"-mászkáltak volna lelkem egyik P»" sán ki, a másikon be.
Azonban.ne t;ssék nevetni, M a lelkem pórusairól beszélek. « készséggel akceptálom, hogy a börUnknek vannik pórusai,
I9J3 ÍUIIM 13- .
ZALAl KÖZLÖNY
, lik a tudósok állapították meg, legye" X«p.8zkodniok,
azonban mag lehet a magam véleménye Is arról hogy mt-S a l.»«m. É. utóvégre la én "S <enki elé" «m rendeztem a Íem betendezésérólkiállltéa., Nagykő, Asszonyomnak "onbanal-
Sím. lesz hozzá, hogy apránként SSmerJe ennek a csodsszerke-Zrlden cstajá-blnjá, és min-
^M^uzik tudni, én képes va-„íés a galléromat is levetni —
Í-Cw motelt kis gömbölyű asz-BOnySért, mondj-, kérem, mtt meg nem tesz az ember. Kezeit csókolja a viszontlátásig
Zita.
törvényszék.
toegvesbiróilntézményklteriesz-Ito az összes polgári Ügyekre.
A .Budapesti Köilöny" moat
közölte a minisztériumnak s törvényszéki egyea bíráskodás tárgyá bsa kiadott rendeletét, amelynek (rtelmébec augusztus 1 élöl a tör-vénjs.éknél, mint elsőfokú blró-ftignál minden peres és nem peres polgári ügyben a tanácsok teljes mellélésével, csakis egyea blrő fog eljárói. Fennmarad azonban a tár-sssblróság a felebbvltell ügyekben, továbbá a hazaárulók ellen vagyoni felelőségük alapján Indított perekben, végül azokban az ügyekben
!is, melyeket ülnökök közremüködé sível kell Intézni. Ez a rendelet bevezető réase annak a aséleakőrü reformakciónak, melyet Nagy Emil Igszságügy miniszter a bíróságok eljárási tekintetében keresztülvinni
Óhajt.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai IHasznos tudnivalók.
A budapesti tőzsde délután 1 órai zárdárfolyamai a kővetkezők: Hul,anak
Államadóssági kötvények
Aranyjáradék 4•/, kor. jár. 4% koronajár. 67, hadik. 5\'/,\'/. bsdik. 4°/, nem. n. kor. jár. -
Bankok
Angol Ang.-M. b. B. Agrár Ipartank Földhitelb. Hazai Hermea Agrár Msgy. Hit. Ingatlan M.-Cseh ipaib. Forgalmi
Tanügy..
Fogházbüntetéssel sújtják szeptember 1-től az Iskolakerülő tanullik szüleit.
Kittülnek a nyilvántartások az
iskolakötelesekről. Rendkívül fontoa törvény végre-hsjtáaa van folyamatban a tanügyi hstiságoknál. Az Iskolai kötelezett ■<í hatályosabbá tételét azolgálja
• térvény, amelyet llletékea helyen
• következőkben lamertettek :
Az iskoláztatás eddig la kötelező volt, a mostan végrehajtáa alatt levő tőrvény célja azonban inkább sz, hogy az lakolai kötelezettaégot nstilyossbbá tegye. — Az eddigi «ndazer mellett a gyermokelk Is-■oláztstásábsn mulasztásokat elkö »ető szülőket kisebb, néhány 100— 1000 koronás pénzbüntetés érhette t»sk. A mostani törvény azonban Bódot nyújt arra, hogy a mulasztó ssülők érzékenyebben lakoljanak. A térvény büntető rendelkezése •emcsak magaa pénzbüntetéaeket, « bizonyos eaetekre foghásbünte-Wket I, megállapít.
- Elrendeli továbbá a törvény, \'Oly az iskola köteleaekről nyilvántartást kell vezetni. \' A köz.é-l i n * nyilvántartást a jegyzők-«k kéne vezetőtök, a tanfelügyelőnek azonban meg van az a \' bogy ezzel a munkával a tanítókat bízzák meg.
~ Az iskclaköteleaek összeírása rpébként . vidéken már befe-WWŐlt. A törvény felhmtalmazáaa ™P|én azokat az lakolaköteleaeket, íj öl kiderül, hogy nem lettek f^\'tva, hivatalból írják be. Vidé-"jan hivataloa iskolai beírások """"sínen történnek.
xr. Hitel Leszámít. Magyar-Német
Ol.-M. bank Kö-p. Jelzél. Városi bsnk Merkúr Osztr. Hit. Keresk. B.
30000 44000
205000 73000 21000
220000 86000 13000 32000 18000 50000 41000 14000 20000 10000 13000 9000 82000
42COOO
Fournier
Gutmnnn
Hazai fa
Kőrösbányai
Kronberger
Lignuni (hlft)
Amerikai fa
Magyar erdő
M. L\'oyd
Msiomaoky
Llchtlg
Üj Ofa
Rézbányai
Szlavónia
N.aicl
Vtk. bútor
Zabolai
Zentai
Uj Lichtlg
Takarékpénztárak
Belvároal tp. 17000
Lipótvárosi 6800
Fővárosi 48000
Kőbánv. Tak. —
Által. Tak. 52000
Hazai 920000
Első M. Bizt. 1025000
Fonciére 75000
Magy. Franc. 120000
Jég 47000
Nemz. balea. —
Pannónia b. —
Malmok
24000 136000 65000 10000
34500 18000 7200 36000 8800 5750 185000 31000 45000
7600 61500
57000
Vaamtlvek éa gép gyárak
Bors. M. 75000
Békéacaabal 26000
Concordia 27750
Budapesti 6UOOO
Gizella 33000
Hungária 38500
Királymalom —
Viktória 104500
Tr. Danubla 37000
Törökazmiklóa 26000
Union gözm. 54000
Bányák éa tégla-
gyárak »
Beocsini 525000
bora. stén 265000
Stenllőr. 39000
Cement 105000
Északi azén 350000
Szászvári 235000
Kohó 370000
István tégla 25000
Köb. gőzt. —
Drasche 120000
Magnezit 970000
Aszfalt 34000
Alt. Kösz. 1075000
Kerámia 43000
Nagyhét. 73000
Salgó 329000
Újlaki 47000
Urikányi 500000
Uj kőszén
Faipari vállalatok
Merkuifa 7700
Egyea. fa 21500
Kóburg
Csáky
Gazd. Ggy.
Fegyver
Franki
Ganz-Dzn.
Ganz VIII.
Kistarcsai
Győrffy
Hofherr
Ksszab
Kúhne
Láng
Lipták
Chaudoir Rex L\'oyd Mág
Magyar acél Belga fém Motor
Ölomérugyár Vegyipar Vagongyár Rima
Roessemann Schllck Schuller Teudlolf Wörner Fábián vas Uj fegyver Uj Hofherr
Nyomdák
Athenaeum 14ŰOOO
Franklin 250000
Glóbus 16000
Kunoasy U00Ű
Pallas 47000
Révai 37000
Rlglcr "18000
Közlekedéal vállalatok
35000 25000 70000 570000 48000 7300000 900000
37003 94000 37000 39000 100000 13500 80000 13500 36000 115000 84000 57000 14000 16000 63000
48000 72000 35000 41000 20000 13000
Adria Atlantika
Közúti Városi Bur
Déllvaaut Levanto Miskolci vili. Nova
Allamvaaut
Tröszt
Mftr.
Bóni
Brassói
Chlnoln
Dsnica
Diana
Égisz
Egy. izzó
Textil
Papír
Srövő Kőtő Spódium Temesi sz. Felten Fiumei rizs Flóra
Fővárosi sör Goldberg. G\'chwindt Hslkeresk. Mürágy. Hungária az. Juta Kábel Karton Keglevich Keleti Murányi Királyautó Királysör Klein Klotild Óceán Polgári aör Krauaz sresz Liget azan. M. Cukor Lámpa Auer
K. éa lenipar Őstermelő Pamut Gumi Szalámi Vasúti forg. Marosi pot. MezŐg. Ip. Uj Mezőg. Olsjlpar Pann. sör Phőbus Püspöki Royal szálló Schwsrtzer Szeg. kender S síkra Stummer Telefon Tem. sör Tőrök Turul cipő Unió stlnh. Siolnokl Vsam. vili. Vili- pezagő Z.gyvapálf-
Uj Bónl Mezőh. cukor
40500 251000 30000 58000 10200 14500 265000 12000 22000 35000 123000 34000 365000
71000 21000 41000 152500
182000
78000
48000 8000 44000 5800 29500 24000 88000 33000 175000 46000 20000 1275000 108000 37500 78000 140000 125000 94000 24500 145000 36000 390000
57000 13500 19000 15000 79000 16000 150000 46000 700000 49500 32000
7500
30500 12500 39000
125500
360000 41500 22500 22750 13000 60C 00 395000 19000 98000 318000 57000 132000
Különféle villalatok
Légszesz
Bárdi Barótl
192000 13000 8000
Nem hivatalos árfolyamok
Fabank —
Foreata —
Lloyd bank —
Just ~
wlnlernltz — Corvin filns Kopetzky
Warnsdotfi —
.Amerikai —
Bpesti bank —
Böhm hordó —
Elővételi Jogok
Acél jog \'
Ossirák hit. —
_______ a sertések.
A mindjobban terjedő sertéavész idején szolgálatot vélünk tenni a közönségnek, amikor felhívjuk figyelmét azokra az okokra, amelyek miatt most egyik-másik embertársunk érzékeny veazteséget szenved.
A sertésbizlalógazdsközönség között az a aajnálatos fölfogás uralkodik, bogy a serlésnek — mert hát az sertés! minden jó, befeksslk a sárba, megestik az mindent. E miatt azután nem Is fordítanak aa ápolására valami különöa gondot. Menjünk csak végig a falun, tekint-aünk be az egyea gazdák udvaraira, mit la látunk a legtöbb helyen ? A trágyadomb mellett áll egy rozoga, düledező seriésói, előtte a bekerített rész, sz „aku". Az aku bao a sárba jó, ha csak bokáig ^sülyed sz ember, mert belefolyik "oda a trágyáié, de aokhelyeo még az árnyékszék is, mert hát kell a trágya. Evenklnt jó ha egyazer leilisitllják trágyahordáa Idején. — Ide, obbe a piszokba dobálják be a füvet, avagy máa eleaéget Is. A váiyu Is ott himbálódzik, akár egy csónak az aku trágyájának s tetején a hányazor meg la merül. — Ugyan hány gazda azokta ezt a vályút etetés előtt jól kimosni, vagy pláne még olykor kl la forrázni? Vagy hányan szokták napon-ként tisztogatni a aertéaólat ? Na-dehát minek la ez, ugye gazde-uramék ? Kiss Mlskánál ae teaslk meg soha ae, még ae döglött meg még egy diaznaja ao a lám Nsgy Jtnoséknál cementea a padló, az ól, mégla elhullott nála három Is. Ssjnos ennek a felfogásnak vallja kárít legtöbb gazda. Pedig ha a disznóól, legyen az bármilyen egyszerű de azellőa, azárazon tartott és mindenek felett tiszta, olykorolykor meszeljük\' ls kl, az aku-bsn legyen tiszta, száras homok, etetés előtt a vályút mindég mossuk tisztára s ba est a tanácsot követjük akkor, már blz-hatlk és reménykedhetlk a gazda, hogy munkájának a gyümölcsét nem a gyepű fogja eláenL
Terméazetea dolog, hogy emellett az etetéa aem mellékea dologám, mert ezen fordul meg a aertéa-haazná Vájjon hány kiagazda tudja éa követi la pld. azt as egyazerü azabályt, hogy a burgonya főzéa után a főiővlzet öntaük kl, mert az mérges, vetéléat avagy emész. tési zavart la okozhat I Azt hiazem erre ig«? kevesen gondoltak. c
Ha aSakarják a aertéatartó vagy hizlaló gazdák, hogy a aertéate-nyésztést hsszonnal űzzék, mindenek előtt hozzák rendbe a disznó-ólat is környikit, tartaák azt mindég tisztán és rendbe, a akkor tspaaztalni fogják, hogy a reá fordított munjca bőségesen meghozza a maga hasznát. s-
Valuták és devizák i
Nipolsoa 29600, Fo«t (Loodoo) 3SS10 -4 ;<m Dollit (New-Yenk) S475 - 5776, -Frsoels fnok (Puts) 609-529, Mirk. (B«-Uo) 6-10 - 6 20, Olzs. llr. (Mllsno) 3Í9-3M. Osslrik kor. (Bécs) 1200-13-06, t.sl) 43 —47 6 J, SsokollZ65-M7 Sráfe "ri (Zürich) 1480-1540, Dtoir (ZápU.) SÍ-SSOoVnosl márka (W™S) 700-780. Lst^snl 342?- Kopp.^. HMj Krisztiin!* 1372-1438, Stocktioloi 2340-2340-
— Hamisfogakat, aranyat,
ezüstöt, brilliánsokat, érmokot, alpaccs evőeszközöket és dísztárgyakat a legmagasabb napi árban veszek. — Fiiad Jóssal ékszeré.* Sugár ul i. szám. (Fö-ut és Sugár-ut sarok.)
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASAG.
A tőzsde hirei.
Dudapest, julíut 12. (Saját tudósítónk tclefonjelentéso.) A mai terménytőzsdén kedvezőbb kínálat hatéaa alatt az irányzat eJlanyhult. Különösen a buza és roza 1500 K val olcsóbbodott. Tiszavidéki áruért 470 koronát fizettek, dunántúliért 465 koronánál magasabb árat nehezen lehetett elérni. — Budapeaten egy tétel 78 kg. os közraktárból 475 koronát jegyzett. Ro?s szintén gyengébb. Dunamen-tiért állomásról 300 K-t fizetnek. Egy tétel iobb minőségű 31250. Árpa csendesebb. Ál\'omáaon 500 K-val olcsóbbodott. Egy tétel őszi árpa Tolnamegyéből 290, állomáson 280—290. A zab Budapesten kissé olcsóbbodott, vidéken azonban tartott. Tengeriben a forgalom szűk keretek között mozgott. Korpában nincs Ötlet. Uj buza ára 440-450.
A mai tőzsdén eleinte szilárd irányzat bontakozott ki, amelynek hatása alatt az árfolyamok 15-20 százalék nyereségre tettek szert. A szilárd Irányzat egéazen a tőzsde-IdŐ végéig tartott, azonban az összes piacokon nem tudott kifejlődni A piac vezelŐ papírjai ma ismét a bankpapírok voltak, különösen a Pesti Hazai vonta magára a figyelmet. Nagyon élénk üzlet alakult ki a bánya, szén és a takarék részvényekben, amelyekben mindvégig élénk és lendületes üzlet fejlődött kl. Pír nspl stagnálás után az érdeklődés kőzponijába újra o vasértékek kerültek. Az árfolyamok itt is jelentős nyereségre tettek szert. Ax arbitrázs értékeknél ^hullámzó volt az irányzat. Eleinte bécsi bevásárlások nagy tételeket vettek fel, később azon ban a szilárdság alább hagyott. Ennek folytán ax árfolyamok is csökkentek. Az ipari értékek piacán ac irányzat nem volt egysége*. — Általában a nehéz papirok szilárdak voltak. A közép papirok tartották magukat. A kisebb értékeknél itt-ott jelentéktelen veszteségek is mutatkoztak. Zárlatkor a hangulat továbbra Is barátságos, forgalom élénk, irányzat kimondottan szilárd. Koaxtpéns 4 százalék. Utótőzrde Irányzata szilárd.
Zürichi zárlati
BatUa 0-M, AmsUidao Hollandia 223 60, Mew-Yoik 673-00 London 2Í3S, Pirii 3376, MUaqo 1476, Priga 1716, Buda-pest 06-50, Zágráb 600, Vwjó 47, WUr. 0 81 60. SsóQa 660, Oaatxák bily. G 82 00
Tarmény jelentési Bnaa (TUsarkJéM) 47000-47260, egytb 46660 6760 roaa 31600-32400 takarmány árpa Z9600-30500 aör 16600-7500 sab 4&000-7> 00 tengeri 36000—37000, rapct 86000, kor?\'
2tC<)0- 22000, köles —.
Budapesti állatvásári
Miibaboz Lr. egéssbac 2900—3300, hátulja 3100- 3700, «laj« 2870—3050, U. t. egéasbao, 2470-2800, hátulja 2670-2860, eleje 2100-400 Höveodék marba l I. r. egéaabon 0000-0000. borja (ölött bőrb) 2800-3100, Kéazlet: Nagy ntarba 62, aUdia 36. — Növendék marba 0, eladat 0, borjú 137, dadáa 102, Marba bír 4000-4200, borjobór 470C—4800
Sertésváaár i
KelbaJUiJ 1260,J Elkelt délig 800, 0r«« -Kösép 3500, Könnyű 3100, I.r. 3700, II3000, Ztlr 6200, Szalonna 4200, Ub. hui 4600.
1923. julius 13.
Főszerkesztő: zcérl Pósch Géza. Felelős szerkesztő Benedek Rezső. Kiadó: Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat.
Apró hirdetések.
Minden »*6 20 korona, vastagabb belOvel 10 korona. Alláat kercadknek 50 axátalík •edraíny. Vaiár- í» ünnepnapokon 100 \' .....blrtfete* 10 aaO
cnted raénjr. • aaxaUk lel;
ixalék Iclár. J.e*kl.cbb
FóvAroal hlíUpIrt. S»hct6lí< MlOobtUrno. *«• |jnyriü^ííliC\'i iiC-Mt Wrd uri caalídnil. Ktnifl 1:1*0 Sluli «Wo,b«n rtaic.Otati. Ltrtfckcl >B« ithtítc i
Sarok rn»«erfl«l*». Í. rj:a1mii m«cf>*<N« nyojl, mii vilUüoUa mla Hatl4kWatiIb«n.
l«k»rUn lí»fl. föviá, kma»lhuro», két i<dllt>« Sl«ltih>i»m«f lougoru titOó. Cin c lap kUdöhWau-lihaa i»«ttiidh«i6.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen nőm, illetve édesanyánk temetésén megjelenni szívesek voltak és fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek, ez uton mond hálás köizöcetet
Junker caatád.
A nagy áremelkedés
dacára, ínég miniig Igen mérsékelt árban árusítjuk a laktáron levő cipőinket.
„hungária" cipőüzlet
Pfl\'Ut 14. szám.\'
Mintogy 10 drb garantált jókarban levő kézi
széna- és szalmaprés .
esetleg egyenként Is eladó. — Bővebbet POLLAK M. EMIL Irodájában.
NEM HU FEJE
és a lába, ha a Oaák\'tér 1. as. alatti clpt\'Uilitbsn
rendelt kizárólag elaőrondü anyagból készült
ARGENTféte
cipőt hord. Javítások gyorsan eszközöltetnek. Készei vaiTOtt duplatalpu
SZANDAL
már megrendelhető
Közgyám
10 íve. kiulcinyt 3rökbe adoo. Jclentktistnck. Hasdy
JUMPER PAMUT
as 6sss«s divatsslnakban a lag-nagyobb választékban kapható
KLEIN JÓZSEF Él TESTVÉRE
nölkalap és kézimunka UztaiAban
SZAKÍTS GYULA
MŰSZERÜZEME ÉS IRÓGÍPVÁILÍLBTA
T E L E F O N
„TORPEDO"
Irógépak képvlsatata Nagykanlsia és vldéka
részéra. Irógépak, alkatrészek, szállások, carbonok *tb Egyedüli szaküzlet 1
Fim- éamajollka-dlaitárityak múvíaal Jarlláaa aalneaéae. MáKneaciÁ?, aceumuUior töl-Céf. cellMrok i* nomeafémtár-
ejrak polllroaiaa. Orvoal railaaere* e»öe»a-köiök nlkkeleiéae.
40 ♦
PONTOS! ♦ SZOLID 1
As ötti.i töl.m vi.kroll, II. látva nálam Javított a«pak«rt Él munkthtrt falalSnagat vaMalok
Biró és Eckstein
BUDAPEST
REMA
SZÁMOLÓGÉP
Stolzenberg Fortuna golyós csapágyas Írógép.
minden rendszerű írógép, másoló és sokszorosító kellékek olcsó árban.
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vásárolunk legmagasabb napi áron.
KORPÁT
iupl ír rUU A/uilluak.
Zalavármegvei Szövetkezeti áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
Sörjflc/tlaa: rutur*. TtlaiooaUjn i 133.
Iskolakönyvek bekötését
legolcsóbb árban vállalja lapunk nyomdája
Fő-ut 5. szám alatt.
VIMahlrU biztos haUsu
RADIKAL
patkányirtószer
ujr« kaphntO. 1 sdig 2 kiló buza, vigy ano. k napi éra
STANDARD vegytisztitógyár
Budapest, IV., Kossuth Lsjos-utoa 14.
kaufmann kóroly
url és női dlvatiruháxa
a „Fakata .
TELEFON 372,
| Golyó".hoz
telefon
Férfi és női ^f:;;,™0". Férfi és női 5BF\'
Férfi és gyermek kalapok, sapkák. Oyermok kelengyék.
<Ijr«rm*kel|iOk 4i harlmyik. ReaMrUft. ctaaMnágl, UUatl HltwOijitl tfct,j. JAUk áruk. Oyermtkkocalk. Vlaaa kounruk. SlrkotioraV.
FIGYELEM! FOKTOS!
HEISLER IGNÁC
h
VASKERESKEDELMI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI R. T.
BUDAPEST, V., HOLD*UTCA 10.
Értcsit\'k " n.pyk.niij.l kemk.dtlDii 11 Ipnrí írdtkelbftf.t hofty Budwll -Wfr
nnt és M.gykinlisi küi&U iU.ndó
GYÜJTŐF0R6ALMAT
létoiitctt. Kovsir«komínyok minden szerdán
és szombaton indíttatnak A fuvardijtélel olyan előnyös, ho?y a darabárufnvardljtitellel szemben ca 1500 korona megtakaiitást jelent 100 kK.-kint Bóvabb felvilágoslUsssI szívesen szolgál a nagykanlssal képviselet:
LACKENBACHER EDE
ssUlltó oíg ""
ViSOSHiZÉPOLET. — TELEFON S0.
.PESTI NAPLÓ
minden egyes számában nipenta t-láhat egy teljei oldal
regény-folytatást, tárcát
a ;ió reggelt* és a .Ssámonkérés* rovatban ss elmúlt nap eseményeiről éles-szemű kritikát, a
Közgazdaság rovatban
pontos é» mggblxtwtó éitMutfsckíl ■ KiidilII íi n \'ta" Árucikkek itvülosái.lról.
HORVÁTH JÓZSEF
kö\'iyv- 6 hlrlapirudájában (Fó-ut és Sug»r-ut sarok), aki vas-r- éa ünnepnap is házhoz szállítja s ^
PESTI NAPLÓ
Az uj forgalmi adókönpek
melyek pontosan a forgalmi
aöóhluatal előírásának megfelelnek
Fischel Fülöp Fiai
könyakereikedéiíöen
kaphatók.
FIGYELEM I A W? **
foig.lrci .dóköoyvn.k > kovítkoo
napi sárlall nntokst
Ulmtinl:
beuétel
pénztárkönyu napló
árucsere összesen aöómentes aöókSteles
Nyomstotl > Nsgyksnizsai Njomds ís Upkiadó Vill.l.t könyvnyomdájában, Nagykanizsán.
62. évfolyam 157. sxám
Nagykanizsa, 1923 julius 14. Szombat
Egyes szám ára 40 korona.
UUr»»b«Ji-T*l*\'o» IS. tnAtr
DadiptiU w*rk»ul4i«(i VII. k«r. AkAcfa-ul Toleranciám J6Mtf 73—Cl.
Kiom.t*.! Ara: Hfj hóra 800 K, a*K7»tUvr« 3400 K nudapc>I«D kapható Anker-kOi 2. u. dohát.y ámtUban
A cseh Bismarck
Parisban van s utazásának célját meglehetős homály fedi, tág teret engedvén a találgatásoknak. Bizonyos lapok ezzel kapcsolatban tudni vélik, hogy Benest az vitte Parisba, hogy Franciaország és Anglia fenyegető szakítását megakadályozza, illetőleg megkísérelje a közvetítés utján való kibékülést. Mi elhisszük, hogy a nagy-ántán\\ bomlása nem kívánatos a kis-ántánt előtt s alighanem ugy lesz, hogy az ántánt végét Európában csak Franciaország és a kis-ántánt fogja megsiratni s elhisszük azt is, hogy Benest, egy uj világbirodalom külügyi eszét ilyen nagy ambíciók tievitik, bár
-kilátás nélkül, mert a jelek szerint sem Baldwin, sem a makacs Poincaré nem fog deferálni egymásnak, még ke-vésbbé tehát Benesnek. — Valószínűbb tehát az a másik verzió, mely szerint Benes azért ment Párisba s azért utazott nyomban lovább Londonba, hogy a francia és angol kormányokkal tárgyaljon a kis-ánlántnak küszöbön álló sinajai konferenciája ügyében. bz majdnem ugy hangzik, mintha utasításokért menne s ha még feltehető volna, hogy az ántánt továbbra is fennmarad, akkor volna is valószínűsége. De ha az ántánt felbomlik, akkor minek az utasítás, hisz az uraság feloszlatja a háztartást s a cselédség mehet a maga utján 1
A Népszava betiltása a nemzetgyűlés előtt.

A szociáldemokrata képviselők deklarációja. A kormány visszavont* a betiltó rendelkezést.
Budapest, julius 13. (Telefon-jelentés.) A nemzetgyűlés mai ülé-sítfél 1 J-kor nyitotta meg Scitovszky <bék. A megnyitáskor a psdsoroiL majdnem teljesen megteltek, ClUpsrK ■ szoclállsták padjai űre.ek. A meg nyitáskor még folynak a térgy.Ié-■ok a miniszterelnöknél. Az indem-nj\'áai vita elaö szónoka Perlaky György, aki aűrgetl az építkezést. •Mól a termelő hitel megteremté ■érői, főleg a mezőgazdasági és kisipari hitelt sürgeti. Szükaéges »ek tartja a szomszéd államokkal való megegyezést. Kéri a kereske netal minisztert, hogy terjesszen törvényjavaslatot a msgénal kslmazottak jogviszonyainak aza-bajyozáaáróL Csak ugy lehet meg szüntetni a drágaaágot, ha olyan lovedelmel biztosítanak a jogyasz \'óknak, hogy azok meg is tudják Illetni az árucikkeket A kormány "0\\° munkabérek terén is át kell lem a valorizációra. Helyteleníti •« a hangnemet, amelyet egyesek • Parlamentben használnak. Az \'ndent oltást elfogadja. Az elnök ""Ián az Ölést felfüggeszti.
Zzatovszky Béla háromnegyed Ál/, u 0r n,1\'j* °>°S újra az.
Horváth Zoltán azőlal fel. A £™«tgyülésnek első sorban köz-fi é» alkotmányjogi törvényeket megalkotni. A közg.zd.ságl ««\'dé,eltet rendeleti uton is lehet ""bályoznl. Hive az alkotmányos "\'»» létrejött köztársaságnak. E-Üku bbS b \'^d\'mokr.
Bar\'tos E: dre közbeszól : De nem Magyarországon 1
Horváth kifogásolja, hogy a detronizációs törvényben már ez államformáról is Intézkednek. A királyi trón betöltésére a kormány mind a mai napig nem tette meg a szükségeilépéieket. Az ujabb államokBSn a királykérdés megoldatlansága n legnsgyobb bizalmatlanságot kelti.
Grleger: Nem is szeretném, ha a cseh kormány nem bizalmatlanul viseltetnék a magyar kormány iránt!
Horváth követeli, hogy a kormány hajtsa végre a detronizációs törvényt, mert az ugy bel-, mint külpolitikai téren alaperedménye ket fog maga után vonni. Elnök ezután az Ölést délután 4 órakor felfüggeszti.
A délutáni ülést Szcitovszky elnök fél 5 órakor nyitotta meg. — Horváth Zoltán nem akarja továbbra Is igénybevenni a tanácskozás idejét, mert tudomása szerint a szociáldemokraták fontos deklarációt kívánnak előterjeszteni. Az iodemoitást nem sinvazza meg.
Szabó Imre szociáldemokrata a következő szónok. A tegnapi ese ményekkel kapcsolatban minden indokolás nélkül a szociáldemokrata pórt nevében a kővetkező nyilatkozatot kívánom tenni: A nyomdamunkások tegnapi (munkabeszüntetése nem akar terrorísztikus lépés lenni abból a célból, hogy a kormányt a Népszavára vonatkozó
Intézkedéseinek a visszavonására kényszerítse. A munkabeszüntetés kizárólag a nyomdászok szimpátiájának spontán megnyilatkozása volt a Népizava iránt. A pártbizottság a maga részéről intézkedett, hogy a asimpatia-sztrájk megszűnjön. A szociáldemokrata párt vezetősége nem tudott előre arról, hogy Böhrn Vilmos nyilatkozata a Népszavában megjelenik és azt, hogy megtörtént, nem helyesli. A szociáldemokrata párt már több Ízben kifejezésre juttatta álláspontját, hogy a bolsevizmussal nem ért egyett azl a legélesebben elitéli és iga természetesen a jövőben sem lehet szándékában, hogy a bolse t/izmus vezetőit a közélet tényezőivé tegye, esetleg, hogy nyilatkozataik-nak a lap hasábjain terel engedjen. Általában a párttól sajit programjára való tekintettel Is távol áll az a szándék, hogy sajtó révén olyan nyomott hangulatot keltsen, msly a tömeg szenvedélyes kitörésére ^v«98thet. Ebből következik ezek alapján ar, hogy a párt sajtójának is az a felfogása, mint a képvlse löké. Ev>ből kiindulva gondolkodni kíván a párt arról, hogy lapjának termékei minden idegen befolyás tói mentesen a jövőben azoknak az intencióknak megfelelő legyen, mint ahogy azt a párttól a kormány elvárja.
Szabó Imre nyilatkozatának felolvasásával be is fejezte beszédét-Ezután a miniszterelnök szólalt fel. A azociáldemokratapárt részéről hivatalosan elhangzott nyilatkozat után nem kívánok én sent foglalkozni azokkal az okokkal, amelyek a koiminyt arra kényszeritették, hogy a Népszavával szemben erélyesebb rendszabályokhoz nyúljon. Azt hiszem, hogy a kormány saját presztízsének csorbitása nélkül is megteheti azt, hogy ezeket a rendszabályokat visszavonja. Amikor a magam réstérői kijelentem, hogy ez egyszer még azokat a rendszabályokat visszavonni kivánom, egy úttal bejelentem a T. Háznak azt, hogy felkérésembe a belügyminiszter még a ma délután folyamán intézkedni Jog a rendszabályok visz-szavonása iránt.
Ezután Klárik Ferenc szólal fel, helyteleníti, hogy a közigazgatási hatóságok beleszólnak az egyeaü lési és gyülekezési, továbbá a szabadságjogokba. Ma Ctonkamagyar-országnak olyan politikát kell folytatni, amely testben és lélekben erős és egészséges uj generációt nevel. Eit csak egységes szociálpolitikával lehet elérni.
Követeli a hadigazJagok és si-berek megadóztatását. Követeli a progresszív adózást, majd a munkanélküliségről beszél. Ha a kormány az építkezést előmozdítaná, sok szociális kérdést oldhatna meg.
Köveleli az álltalános titkos xfálasttó-jogot. Az indemnitást nem szavazza meg.
Kuna P. András azt állitja, hogy a kisgazdák közül sokan nyomorognak. A mezőgazdasági hitel éa kisűst kérdését teszi szóvá. Hive a kormánynak, mert csak erős kormány ludj» biztosítani a jó külpolitikát. Az indemnitást megszavazza. Az elnök napirendi indítványa azerint legközelebbi ülés juliua 17-én kedden lesz, amikor folytatják az indemnitás vitáját.
A miniszterelnök feltételei a Népszava ügyében.
Budapest, julius 13. A nemzetgyűlés ma délelőtti ülésének megnyitása előtt a szocialisták közül Farkas, Vanczák és Peyer megjelentek a miniszterelnöknél, akitől a Népszava megjelenési tilalmának felfüggesztését kérték. A miniszterelnök ultimátumszerű feltételeket szabott, mire a ízociáldemokrafopárt parlamenti tagjai értekezletre vonultak vissza. Közben megnyílt a Ház ülése. Déli féltizenkettőkor szünet állott be, amely háromnegyed 1 óráig tartott. A szocialisták sokáig tanácskoztak, azután a fentemiitett három megbízottjuk újra felkereste a miniszterelnököt. Ezek az ujabb tárgyalások megegyezés nélkül végződtek, minek következtében a szocialisták a délután folyamán pártvfrasztmány elé vitték az ügyet. Az egységespárt déli 1 órakor értekezletet tartott, amelyen Bethlen miniszterelnök Ismertette azokat a feltételeket, amelyeket a szociáldemokratapált kiküldötteinek szabott. A miniszterelnök felszólalása után Széchenyi Viktor gróf azt hangoztatta, hogy semmiféle olyan megoldásnak nem szabad bekövetkeznie, amely akár a kormány, akár a nemzetgyűlés önérzetét sértheti. Bethlen megnyugtató felvilágosító szavai után az értekezlet egyhangúlag elfogadta azt a javaslatot, hogy délután 4 óráig határidőt ad a azocláldemo kraUpártnak a válaszra. Bethlen miniszterelnök a következő feltételeket szabta a szociáldemokratapárt kiküldöttei elé: 1. A szociáldemokratapárt határozott kijelentést tesz arra vonatkozólag, hogy a szedősztrájkban semmi része alnes, azt nem a \'párt rendelte el, hanem a szedők Önként határozták el. 2. A szociáldemokrstapáit kijelenti, hogy a Népszava cikkét és harcmodorát teljesen elitéli és ezzel a hanggal a párt magát nem azonosítja, a jövő ben semminemű nemzetellenes cikket a lap hasábjain nem tür meg. 3. A szociáldemokratapárt kijelenti, hogy a sztrájkot elitéli és a jövőben önmaga is lehetetlenné teszi.
2ALA! KOiLŰJi\'í
1»23. jullus 14.
Az olasz miniszterelnök nagy beszéde a Ruhr-kérdésró\'l és Fiúméról.
Budapest, jullus 13. (Fővá-
rosl szerkesztőségünktől) Rómából jelentik: Mussolini olasz miniszterelnök a legutóbbi minisztertanács ülásén Ismertette olasz-ország külpolitikai állásfoglalását a Ruhr-kérdés és Fiume ügyében. — Szerinte a Ruhr-vldékl helyzet dacára a pápának Európa és az egész emberiség közös érdekét szolgáló Igen nobilis próbálkozásnak, az utóbbi na-pokbsn súlyosbodott. Ezt kétségtelenül a német szabotás következtében történt robbanás Idézte elő. Igaz, hogy a- német kormány hivatalos nyilatkozatban jelentette kl, hogy nem áll kö zösségben a megszállt területek akcióival, az Is Igaz, hogy a végsőkig elkeseredett, megszállott németség adott Ilyen klfe-|ezést, teheteUen elkeseredésének, Olaszországnak meg kell állapítania, hogy az általa követett külpolitika emberibb és cél-ravezetöbbNémetországgal szemben, amit bizonyít, hogy Német ország a Ruhr-vldékl megszállás dacára ls pontosan szállítja le és egyedül Olaszországnak a természetbeni lővátétell kötelezettségét. Olaszország tehát szilárdan megmarad a Ruhr-vldékl eseményekkel szemben eddig folytatott politikája mellett. — A fiumei kérdést Illetőleg a miniszterelnök kijelentette, hogy Olaszországban különböző megkötött egyezmények alapján Fiumét politikailag és gazdaságilag blrtokbaveszi, a vitás Barosskikötőt pedig egy jugoszláv-olasz koncern felügyeletére bízza és nem teljesítheti Jugoszláviának azt a kívánságát, hogy a Baross kikötőt teljesen adja át neki.
Vécsev polgármester hamvainak átvitele a város által felajánlott díszsírhelyre.
Nagykanizsa, julius 13. A koporsó áll n sir fölött. A régi sir fölött, ahol tli esztendeig pihent. Most megmordult és vele mordult a halott, aki egy évtlzedo feküdt némán a srekfük és a rónék alatt éa megmozdította Nagykanizaa társadalmát la, a ailveket, akik emlékezve aiálltek viasza a múltba, a sziveket, akik most eljöttek kö szönteni Nagykanizaa volt polgér-meaterét, a halott és szellemében a halottaiból feltámadott férfit.
A megnyllvánuláaaiban Impozáns gyászszertsrtás hat órakor este vette kezdetét.
A koporsó állt a régi sir fölött s a körülötte gyülekező előkelőségek a család megérkezésére várnak. Komoly csönd az arcokon él a azlvekben él mindenki az elmúlt Időre- gondol vissza, amikor élt még ő, akt ma por éa hamu, amikor élt még ez az ország ie a jövőbe vetett blxto* reménnyel.
Kádár Lajoa református lelkész rövid beszéde után a koporaöt a régi alrhelyről a vároa által fölajánlott díszsírhelyre vitték á>.
Itt először Kádár tiszteletes em lékezett meg a halottról.
És vliszaazált a régmúlt Időkbe éa emlékezett. 1913. Más Idők és més lelkek, hs minden más volt, az életünk, n törekvéseink, a vágyaink. És ma nincs álom, ami testvérként köszöntené a légi álmokat. Ő, aki az, örökkévalóság nyugalmában újra él, boldog. Bol dig, mert nem látja nz uj Idők nyomorúságát, a célt-Is és a talán mindent elvesztett ország harcát az életért. S ha látja, ót mér más álmok kísérik odafent. A végtelen örök álmai.
A nagyhatású beszéd után dr. Krátky litván főjegyző, helyettes polgármester méltatta a halott érdemelt, a buzgó törekvést, amit egészében a város szolgálatába állított, magaaba zugó akarásait, amikből mind nem lett semmi, mert jött a halál, aki egyenlően
1 kopog minden ajtón és nem néz végyakat és nem nézi a hitet éa az elszánt, sz eljövendőbe fogódzó akaratot.
— Saját tudósítónktól. — , - A beszéd méltó volt az elhun)t szelleméhez és rövid muokáiságát, amit a város fejlesztése érdekében fejtett kl, éles kontúrokban állította a ezemünk elé.
Krátky főjegyző beszédét az Ipartestületi dalárda énokazáme követte. A magasba vivő és mégis slrbs huzó dallam átzúgott a azl veken éa a halál ősi leheletét éreztük az arcunkba csapódni. A dalárdát Bücbler karnagy vezényelte.
A tiszteletes búcsúztató azaval után a koporsót lebocsátolták a alrba. A föld, amelyből lett, már várté őt éi magához ölelte.
Élt 48 évet. Mér régen nlnci közöttünk, Fiatalon ment el; de tékben tört ketté.
A gyászoló közönség szétoszlott és a hslott árnya ott lengett a azivek fölött. És mindenki hazavitt valami szomorúságot és valami reményt « jövőre, mert az az ország, amely halolt fialt Így ünnepli, nem veazhet el. Fennterlje az elmúlt Idők emlékezete é< a jövendőbe dobott akarat.
A nsgyazému gyászoló közönség közül a kővetkezők neveit aikerült feljegyeznünk:
A váróit dr. Králky István főjegyző és dr. Kaufman Lsjos tanácsnok képviselte, akik különben la a gyászszertartás rendezői voltak. Képviseltette magét a tör vényszék, az állampénztár, a hadsereg, a rendőrség és felekezetek hitközségei. Utt láttuk Kenedl Imre törvényszéki táblabírót, dr. Melz József ügyészségi alelnököt. Az ál lampénztár részéről Ötvös Emil Igazgató. A hadsereget Kleckner János Őrnagy képviselte. — Dr. Beuaterlcn Erlch tanácsol a rend őrség résséről jelent meg az ünnepségen. Kívülük még dr. Tamás
Íánoa a kath. hitközség elnöke, lotschild J.kab ez Izr. hitközség elnöke. A nsgyszámbsn kivonult türőrség élén Knortzer György tüioltófőparancsnok jelent meg. Ott volt Gazdag Ferenc püspöki biztos, Eberhardt Béla főgimnáziumi Igazgató, Waligurszky és Szakonyl polgári iskolai igazgatókat
Magyarország külpolitikai helyzetét kedvezőbbé tette az interparlamentáris konferencia.
A magyarság sáraimai a világ köz-véleménye elé kerülnek. - Az Interparlamentáris Unlo IBkk magyar Javaslatol fogadott el. -I »6ka-Ptvny Béla dr. a legutóbbi Interparlamentáris konferencia eredmény érőt.
Budapest, 1923. julius 13. (Fővárosi szerkesztőségünktől) Az Interparlamentáris Unlo tudvalevően as elmúlt héten Béciben konferenciát tartott, amelyen terméaceteaen Magyarország ls képviseltette msgát. A konferencia lefolyását a lapok meglehetőien részletesen Ismertették, csupán a konferencia eredményének m-gitélésében jelentek meg olyan egymáinak sok tekintetben ellentmondó híradások, amelyek elhomályosították a helyzetről alkotható képet. Érdekesnek tartottuk tehát a konferencia egyik résztvevőjéhez, Póka Pivny Béla dr.-hoz, a Magyar Külügyi Társaaág Igazgatójához kérdést Intézni a konferencia eredményeire vonatkozólag, aki a következőket mondta munkatársunknak:
— A bécii konferenciát több tekintetben a magyarságra elkerült-nek tarthatjuk. Azzal, hogy Appo-nyl, Berzevlczy, Popovlcs, Grals, Lukéci György, tovább* Ludwlg, P.lker, Horváth Ernő, Eöttevényi, Kolosváry, Boér Elek és Auer Pál olyan rutinos csoportosítással léptek a blzottaág termeibe és vettek részt a konferencia plenáris ülésein rendkívüli és szinte döntő btfolyást gyakoroltak a konferencia lefolyására. A magyar delegáluaokat Ap-ponyi azétoiztotta a különféle bl sottiágokba ée mindenkinek kiosztotta szerepét, amelyet minden delegálul Igyekezett ls érvényesíteni. A delegátusok nsponta összeültek, beszámoltsk ténykedéseikről és megbeszélték a köveikelő napok munkaanyagát. Ezzel sikerült elérni, hogy az anyagot mindenki állandóan teljeaen áttekinthette éa azervezelten léphettek fel az üléseken, smlre eddigelé ciak az angol éa franca kiküldöttek voltak ké-pesek.
— Apponyl a nemzetközi jogi
Annié.
— Történet »gy boldogUUn waxonyniL — (6) lila: OlAh Árpád.
— Nos Burger — kérdezte Leo-nldlofí hűvösen — mi újság ?
Burger felelet helyett újra az ajtóhoz ment éa megnézte, be van e Jól tárva? Azután egészen közel-hajolva Leonidioff füleihez, valamit súgott neki. A rendőrfőnök felpattant.
— Ah, Burger, ez lehetetlenség 1 ön vagy tréfál velem, vagy pedig félrevezették. Nem, nem, ez nem lehet igaz.
Burger azonban megrázta a fejéi.
— Az utolsó oeiüig színigazság az, amit mondtam. Különben a nyomozással már annyira vagyok, hogy bizonyítékok kerültek a kezembe. Ha parancsolja.
— Igen, de mennyire akarom — vágott szavaiba Alexej Leonidioff. Beszéljen kérem, hiszen az állásomról van azó, ha alkerUl az, amit ezek a banditák terveznek.
— Nos, pedig már majdnem sikerült a dolog. A tervek teljesen készen, a bombadobó személye ls kijelölve. H« a tegnapelőtti gyülésükön részt nem veazek, akkor néhány
napon belül Simonojevlcs ur a le vegőbe repült volna.
— Hallatlan — szörnyűködött Alexej Loonididff. Burger azonban folytatta:
— Én mindig az mondtam, hogy az egyctemls;ák a legveszedelmesebbek. Valóságos eloven rakéta valamennyi. Hiszen ha rajiam állna, nem is járnának szabadon . . .
. — No, ami azt illeti Burger, azon könnyen segíthetünk. Mikorra lehet lelakatolni őket.
— Egy-két napon belül biztosan — válaszolta Burger. Még egy gyü-lésük hálra van és én, mint a mozidarabokban, sz utolsó jelenetre helyezem az események forteját.
— Jól van. Da ön az imént bizonyítékokat emiitett. Szabadna azokról bővebbet hallanom.
Burger bólintott.
— Készséggel főnök ur. Mindonek* előtt Nikolai Romsky egy elfogott levole, melyet egyik, vidéken bele-gen fekvő barátjának irt. A levél természotcson bizonyos, de nagyon ls világos chiffre-rel van fogalmazva. Felolvassam.
— Tessék.
— A címzés: „Leo Teachow, Alganova. Kedves Barátom. Öröm-
mel tudatom, hogy a megbeszélt szérum elkészült. Tegnap határoztuk el, hogy a nyulacskát vele beolijuk. A műtétet én fogom végrehajtani. Feltétlenül sikerülni fog. Remélem már Jobban vagy; Édesanyád kezeit csókolom. Barátod Nikolai Romsky. És ezu án, külön^egy sor, ami hitelesíti az egészei: Isten veled, Barátom" Ugyebár, ennél nem kell több bl zonylték. Hiszen Nikolai Romskynak be kell vallania, hogy jogász létéro esik egyféleképen tudna mülétet végezni, még pedig bombával.
— Igen, ez világos, ez színigaz ság — dörmögte a rendőrfőnök. — El kell fognia Nikolai Romskyt.
— Ez azonban még mindig nem elég. Tudomásomra jutott, hogy Romsky éppen a kiritikus tegnapi napon jegyezte el magát egy col-leganőjével, névszerint Annié Ler-montioffal. Mi sem természetesebb tehát, hogy tegnap este, midőn az ifjú hölgy és vőlegénye rövid sétára indullak, behatoltam a loány szobi--Jába. Főnök ur tudja, milyen mestere vagyok az ajtónyitásnak. Biztosra vettem, hogy valami nyomra feltétlenül akadok. Az összeesküvők ugyanis semmit le nem írnak, leve-lozésük pedig titkos. Do a nő, az
más. Az vagy beszél, vagy mint Annié Lermontioff tetie : Ir. Titokról lévén szó, feltétlenül el kell valakinek vagy valaminek mondani. És főnök ur, ezúttal tem csalódtam. Annié Lermontioff naplójában, a legutolsó, legfrisebb bejegyzés a legnagyobb vád Nikolai Romsky ellen. Természetes, hogy a finom kis könyvel magammal hoztam. íme.
Etekkel a szavakkal egy finom, fekete bőrkötés)* könyvet nyújtott át Leonidloffnak.
— A behajtóit lapnál rátalál főnök ur a kérdéa;s naplójegyzetre. Mindenesetre nagyon érdekes ós érdomw az átolvasásra.
Alexej Leonidioff némán vette át a könyvet.
— ön, meg kell hagyni, nem valami tapintatos, ha komoly Ügyről van szó, mondotta a detektivnek. Remélem, ugy csinálta a dolgot, hogy barátaink nem tudnak semmit a mi tervünkről.
— Természetesen. Azonban be kell még számolnom valamiről. Annié Lermontioff tudta és engedelme nélkül, naplójával együit elemoltem egyik legutóbbi fényképét Is.
(Kolyt, ttv.)
1923. jullua
ZALAI KOZLOXY
bizottság elnöke éa Irányítója volt éa azzil ax érdekei Indítvánnyal állt elő, hogy az olyan államok amelyek között nézeteltérés merG fel retorziók helyett terjeaazék vltáa ügyüket a nemzetközi döntőbíró* aág elé, amely már 2 év óta fenn Jll és Hágában működik. Ezzel Apponyl azt kívánta kifejezni, hogy „I minden esetben a nemzetközi jogizabályok általánoa elismerései* ért harcolunk. Apponyl javaalatát I bizottság és később a plenáris ülés is elfogadta.
— A kisebbségi bizottság élén Sir Dicklnspn állott. A bliottaág. b-n több msgypr. delegátus volt, lBy Lukács György, Ludwlg Ernő, Boér Elek, Palkert, Koloavárl, Vermes, sklknek sikerűit a kisebbségek védelméről már régebben kidolgozott magyar javaalatot elfo-gadtatn\'. Ennek a javaslatnak a fontosaágát felealegea külön részié, tezni, caak annyit jegyzek meg, hogy a magyar delegátusok olyan értékes munkáv,| jjrUltak hozzá ennek a prob|emáoak megoldásé hoz, hogy a magyar történetírás, amikor a mai korról beazá-moloi, ellameréaael fogja regisztrálni tíoykedéaüket.
— A lefopvverzéai blzottságbsn Brneviczy ó\'xelenclája volt Ma-gyirország képviselője, ekl fárad-hatatlan kitartáaaal éa példátlan szakértelemmel, negy szónoki lendülettel képviselte a magvar felfogást, amelynek ő adott alapot, kifejtve, hogy ha bennünket lefegyvereztek, fegyverezzék le ai összes államokat, mint ahogyan ezt a né pek azövelségének alkotmánya ezt elő la írja. Berzevlczy javaalatát, bár sok ellenvetője volt az előterjesztésnek, el la fogadták.
í gazdasági bizottságban Grata Gusztáv képvUelt, , megyer felfogást. Gratz volt tudvalevően as elmúlt télen a bádenl konf.ren-dán Magyarország kiküldöttje. — Gratz azt a felfogáat fejtette kl, hogy szüntessék meg a szabadfor-gslmst gátló rendelkezéseket és sz ösazea államok térjenek át a nor-kmra 1,5,1 f\'dsságl forge.
— A propaganda oaztályban Uttweln Sándor, e törhetetlen psctfrsta éa a nemzetközi érlntke->áa közismert elalja képviselte a "•gyár felfogáat, amely az, hogy ™ "«■■> lehetünk fenntartáznélkűU W«i a Népek Szövetaégének ée •hban caak akkor látjuk e világ-"k<r garanciáját, ha az a kis nemzetekkel azemban vállalt kőtelozett-■\'gét küiönöaen a kisebbségek vé-aelmét megvalósítja. Ilyen esetben Msgyaroruég U asivesen válik a "épek Szövetségének legőszintébb Prepsgátorává.
fÖ,dhmL«iíí0? Í?n:,Isal közalkalmazottak és kisiparosok.
Nagykanizsa, julius 13.
Az Országos Főldblrtokrendező Bíróság által Nsgykanlzsán föld-hözjuttatottak IV. ceoportja a közalkalmazottak éa kisiparosok. Ezek körül egyenként 400- 400 négy-azögöl rétet a következők kaptak: Anhoffer Józaef, Spock R-chard, Knapp János, Kaszás József, To-msslcs János, Németh Lajos. Klein Márton, Németh Károly, Flgner Ferenc, Klein János. Závodnik Ferenc, Takács Józaef, Farksa György, Baján Józaef, özv. Szécaéovl Iit-vánné, Hárl látván, Simon látván, Mancaek Ferenc, Tubol János, Man-ceek látván, Szarka L.joa, Gersál József, Pint Ferenc, Bsrát Ferenc, Klagergely látván, Horváth Imre,-Dénes Mihály, Andrl Gábor, Németh István, Ssbján Ferenc, Takács Gyula, Ansorge Antal, Pan-káaz Ferenc, Pilfl Sándor, Lóránt Gáspár, Ktausz József, Dolmányos Ferenc, Petrlk Dezső, Benczlk József, Galsmb >s Feronc, Irice Ede, dr. Jandl Jenő, Nemecz Jóisef, Berta István, Kedmenecz József, Hajdú György, Dudás látván, Pataki Jóiaef, Hermann János, Helm György, Schermann György, Mi-hácil Jinoa, Vellák Józaef, Pintér István. Bogátl látván, Fllazár Ferenc, Sipoa Ferenc, Vfncze István, Lausch Károly, Petreslca Kálmán, Párta Cábor, Dékán György, Pár-
ka.
— Saját tudósítónktól. —
1 balatonendrődi csipke.
Eltysier volt, hol nem volt, I." égy magyar lélek, aki
™M,8tlí<, meg , mií, m,gy„.
"í". hanem mert álmodni és mint
niluf gy"mek s színes
M">«rS lilán, ugy ment ez . ma-ÍVsr s mig, á|om|<4 , u(fa ÉJ á
czbE?\'" ,1,mok \'«•\'«\' öltöttek s wpkében és m. már v,„ CJlpk(l.
szerkesztő ur éber
e iZl k lcuik b»lud"i««. hogy
IWÍ? ,°1VM<i> nyomtól-nyomra
£ "4v dicsőségét fogj,\'ezenlut u\' .\' «>««» Jövőbon.
Ugy k«<t«d«it a dolog, hogy éa
pesll iheologus koromban résztvot. tem a Lóránrffy Zsuzs&nna nóegy-let ama munkáiban, s melyeket s külvárosi nyomortanyákon végzett szegények, betegek látogatása, segítése, felruházása körűi. A munka gyönyörű volt, de nagyon nehéz is voll. A nyomornak olyan képelt látta meg a munkában résztvevő, a melyek, meggyőzték a szemlélőt arról, hogy a LóránlfTy Zsuzsánna egylet magában nem képes azt megoldani. Maga s főváros összes jótékony egyletei nem képesek azt megoldani. Az egész ország asszo r.yalnak össze kell fogni, hogy szeretet munkájukkal lehetővé lo-gyék, hogy ne legyen meztelen gyetek a fővárosban.
Meg kell tohát szervezni a falusi nőrgyleteket. Faltlre ketültem káplánnak és próbáltam az eszmél megvalósítani, azonban egyszerre tisztán állolt ötöltem, hojy más dolog városi nőegyletét csinálni és megint más falusit. A falunak van egy sajátságos jellemvonása, nem tud dolog nélkül lenni. Ha tehát azt akarom, hogy huzamosabb idői töltsenek együit, valami munkát kell teremteni a számukra.
Do mi legyon az f Es voll a bök-kenő Közbe jölt a statisztika. A lapok évről.évre nagy ölömmel közölték, hogy az amerikai magyarok 100—110 millió koronát ktlldcnok haza évenként. Én azonbsn kiszámítottam magamban, hogy ezt a 100 millió korooát két millió legjava korabeli ember küldi haza és rop-pant restellem a dolgot és ugy állott előliem s kérdés, hogy nagy nyavalyás emberek vagyunk mi, ha nem tudunk olyan kereseti viszonyokat teremleni, hogy egy munka bíró ember félre ne tehessen itthon egy esztendőben 50 koronái. -
lg}\' egészült ki az álomkép tel jesebbé.
Olyan munkaalkalmat teremteni, hogy egy falusi leány — nem is férfi — megkereshessen és félre tehessen naponta egy koronát.
u tJ £tf\' János, Tálosl
József Csonták Ferenc, Szokollat. ván, Dénes János. Kálovlcs György, Németh János, Dékán József. Ve gele Károly, dr. B.usterlen Erlch, Hermann József, Lengyel Mihály, Maral Géza. Benke. János, Sssváíl János V. „ovit, Lajos. Z-fule Ist-Vén ,Kocsié. János, Várad! Antal, benkenberger József. Horválh Já nos, Szepesi Dániel, Farkas Ferenc, Lutz Benedek, Gyöngy Mihály.
Szudár András, Bedő József, Nímrth István. Cioknyal János, hafes Ferenc, Unszusz Lajos, dr. Petrlcs Lásrló, Zlmmer-menn József, Jakabfl Ferenc. Horválh Sillveszlor, Sztankovlcs Já-nos, Vajda Lajoa, Sípos Mihály, Táncol Klroly, György Ferenc, Akazerhnffer József, Németh József »., Kla János, Csordás Tamás, Gergál József. Buza Zsigmond, Utvai Endre, B.lássa Péter, Méta-J,4\'«f. Kálovlcs János, Bsll Pál, Varga látván, Tuléal Péter, Szabó litván, Rltter Józaef, Bane. kovlch János, dr. Ssbján Gyula, Király Sándor, Horváth János, dr. Králky litván, Csánrl Elek, dr. Prack István, Szőnyl Sándor, Horváth Magda, Kovács Illés, Horválh József, Horváth István, Lehocky Lajoa, Bencze József, Tollár József, Bülyes Gábor, dr. Bskoa Géza.
Ebbe azonban beleszólt ismét a falu helyzete.
A magyar faluval tavasz nyílásától az első hó lehullásáig nem lehet szóba állani, mert az a munkában lelhetellensig, sml jellemzi a magyar falu népéi, teljesen felhaszná-lódik a mezei munkábsn. Dö mikor jön a tél, akkor meg roászakad a nagy kényszerít tétlenség.
Még jobban izmosodott az álomkép. A falu téli munkaidejét kell értékesíteni az asszonyok számára, ugy, hogy azok társas együttélése legyenek kényszerítve és igy neve. lóJJonek reá az egyleti életre és Igy váljanak alkalmas talajává minden kulturális munka számára.
Az Igazi kulturának az alapja és végső célja :- a Krisztus.
Tehát a csipkének is sz kell, hogy a végső célja legyen az, amil Pál sposlol kUelölt: .Hogy a Jézus nevére rrvípdon térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.\' (Fillpplbeliekhez irt levél II r. 10. vers.) Kájel Endre.
A Zalamegyei iskolánkivüli népmüvelés mult évi mérlege.
Het ssó p főiskola, két asatsad lieeuaa, hussonkUeiac Ismeretterjesztő előadás. — A nagykanizsai titkárság léltyes eredménye.
A .Zalai KözlCny\' tudósítójától.
. . . julius 13.
A tudás nsgyhatelom, mely népek, birodalmak sorsát (rányitja. Tudás nélkül olyan e nép, a nem* zet, az ország, mint a fa virág, a a virág terméé nélkül, A tudáa alapja a nagyaágnak, az orazág boldogságának, a tudáa záloga a jövőnek.
Ezért kell azlvünkhöznőtt gyermek azeretettel munkálkodnunk azon, hogy a tudáa közkinccsé le* gyen. Mivel pedig M.gyerorszá-gon az elemi iskolai oktatás mostani rendszerében nem felel meg a mai idők követelményeinek, nagy
fontoaaága van annak, hogy az Iskolánkivüli tömeget oktassuk és neveljük.
Ezt s célt szolgálja az iskolán-kívüli népmüvelés éa e cél elérésén fáradoznak as Iskolánkivüli Népművelési Bizottságok.
Hogy olvssólnkat tájékoztathassuk e nagyfontosságú kulturmuoká-ról, kérdést Intéztünk Hortobágyi Ágost klr. s. tanfelügyelőhöz, a Zalavármegyel Iskolánkivüli Nép. művelési Bizottság ügyvezető alelnökéhez, kl az lakolánkivüli nép-müvelés mult évi munkájáról a következőket mondotta a .Zalai Közlöny" számára:
— Zalavárraegye területén az •lmult tanév folyamán hat népfőiskola szerveztetett meg és hozatott működésbe. Népfőiskola a következő helyeken tartatott: Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Komárváro., K\'sVsnizaa, Gelse, Galambok.
— Szerveztetett még e megye területén 2 azabad líceum la. Az egyiket a Zalaegerszegi Kalholikus Kör és Kathollkus Legényegylet közösen szervezték a Kathollkus Kór helyiségében Zslaegerazegen. a másikat Nagykanizaán áz ottani azabadoktatásí bizottság szervezte a polgári flulakola helyiségében. Mind a két azabad líceum eltsme-résreméltó eredménnyel működött — Zslaegerazegen 20, Nagykanizsán pedig 35 előadáa tartásával. E helyütt megjegyezhetjük, hogy a azabad llceálls elősdáaok Iránt na* gyobb lehetne az érdeklődés. (Ez különösen Zalaegerszegre szótl)
— A népművelés előmozdítását célozta a 29 községben tartott népies ismeretterjeaztő előadáa* aorosst la.
— Ilyen előadások n következő helyeken tartattak: 1,, a zalaegerszegi népmüveléal titkárság területén : Csáciboraok, Csatár, Tapolca, Tűrje, Zaiabeaenyő éa Zalaiatvánd ; 2., a nagykanizsai titkárság területén: Baíatonmagy.rod, Egyeduta, Garabonc, Homokkomárom, Hosz* azuvölgy, Kacorlak, Kerecseny, Klakomárom, Kiarade, Letenye, Molnári, Nagybakónak, Nagyr.da, Nagyrécae, Orosztony, Pacsa, Pola, Pólöskefő, Sormás, Szepetuek, Zs-lakaroa éa Zalaazentbaláss.
— A jövő tanévben erőa fel-lendülés várható az Iskolánkivüli népművelés terén s a bizottság reméli, hogy minél azámoaabbsn fogják látogatni a különböző előadásokat.
Kik és hogyan használják a napfürdőt?
Ezekben a szép juliusi napokban misem aktuálisabb, mint a modern ember logáltal&nosabban kedvelt és gyakorolt nyári gyógymódja: anap-fürdö.
A legtöbb ember, bár a dolog a szó legszorosabb értelmében .a saját bérére megy", mégsem okul keserves tapasztalatain és sok kellemetlenség, nem rikán keserves szenvedések árán jut el a napfűrdő jótékony eredményeihez és az egészséget jelentő barna színhez.
A legújabb orvosi megáltapitások alapján néhány igen hasznos értékes tanáccsal a következőkben szolgálhatunk a napfürdőző közönségnek.
A napkura megkezdése előtt először orvosi véleményt tanácsos kérni, mert bár a napfürdő jótékony hatással van a vörös vérsejtek íojlő-désére és az auyagcserére, mégis vannak oly esetek, mikor a napsugarak hatása inkább káros némely emberek szervczeiéro,
Azoknak, akiknek az orvos nsp. fürdői javasol, használják ezt ugy, mint bármely mis orvosságot, tehát adagolva. ElsS alkalommal csupán liz percig tartó napfürdő engedélyezhető ás pedig folyton vállozlatoll helyzetben, hogy a lesl minden rá. szít egyenletesen árjo a nap. Ez az időtartam minden slksiommsi egyenletesen hosszabbítható, do maximuma nem lehet több egy órinál. Az órák-hoaszat használt naprürdő orvosi szempontból igen árlalmas. A nap. kúra eleinte nem la veendő minden nap. A tulgyors lesülés égési sebekei okoz, ezárt ajánlatos az első nspfürdők alkalmival vékony lehellel\' fedni el a leslel a nap közvetlen hevo elől. Sem népfürdő előli, sem közvetlenül utána ne étkezzünk bő ségesen. Inni azonban ugy előtte, mint közben igen egészséges és aki leheti, napfürdő közben egyék sok gyümölcsöt. Napfürdő uián minden eselben hidog viz hasznilandó és csak olyan nspfürdől vegyünk igénybe, hol legalább friss zuhanyt kapunk. ^ A napfürdő gyógyító halása r:u-mánál ás köstvénynéi kétségtelen. Kedvezően befolyásolja a nsp a testsúly csökkenését, gyermekeknél pedig különösen skrofulózis és vese-bántalmak tsclébon valósággal csodál müvei a nap, Másrészt vannak betegségek, melyeknek valósággal el. lenségo a napfürdő. Ideges -ás Ingerlékeny emborek számira méreg a napfürdő, úgyszintén szlvbelegek ás a legújabb kulalások szerint tüdőbajosok számira Is. A logu|abb tapasztalatok kimulallák, hogy tüdő-tuberkulózisnál az eddig használt inlonziv népfürdők igen kiros hálást hozlak léire. A luborkulózisnak másik két fajtájánál, a csont, ás izületi tuberkulózisnál órUsi gyógyiló ereje van a napnak, különösen ilyen bé-tepágben sínylődő gyermekeknél. Némotorazági orvosok ujabban minden sebészei! beavatkozást mellíznek a csont- és izületi tuberkulózisnál is csak napfürdő! javasolnak.
A népfürdőnél sokkal inalmalla nabbak és bizonyos esetekben hasznosabbak a fény. és légftlrdők. Erőket különösen lüdővészeseknek írják elő az orvosok és a tüdőbe-legek ma már Davosban it oetn napon, de árnyékban fekttsznok. A lig- is fényfürdők minden Időben szabad és fokozatosan tdzl a leslel addig, még a hidegei is elviselje.
Javítják a megyei utakat.
(Sajdl tudósítónktól.) A háború f " forradalmi Idők
alatt as úthálózat annyira cl volt hanyagolva, bogy as utak legnagyobb réaxe, különöaen as esi, l-íők ^álltával alig voltsk^iaaxnái-ható. Ebből kifolyólag lépl.nn^o. ™°n P"«»> lehetett hallani, ami eliggé érthető I, volt. E tekint.™ i\'«°<i"t\'s változás állott be, amennyiben megkezdő-
k» Al" "kL"vil<"- Erre vonat-
fi"""1:1 k<"i<" Zal.^ «"í° ^P4"1"\'. kl a
.A megyei utak annyira rossz
kai ás a hengereléssel tovább várni -Jr nem >het. _ ,
e határozta as osssa, meg,el uf.L kijavltáaát, lelje. rendbeh\'Ü uí 1 l«™«""\'\'S\'n csak
gagassííSita-
ZALAI KÖZLÖNY
A horvát blokk kitűzött célja a köztársaság
Budopesl, julius 13 Zágrábból Jelentik: A blokk és s kormány közli viszony a parlamenti szünet dacára is, napról napra rosszabbodik. A kormány álláspontja az, hogy Radlcsékkal szemben esetleg diktatórikus eszközöket fognak alkalmazni. — A valóság ezzel szemben az, hogy a horvát blokk sok*al erősabb az általános jugoszláv belpolitikában és Igy újra előtérbe nyomult á kormány nak és kormányrendszernek rekonstrukciós szüksége. — Kormánykörök véleménye szerint nem lesz teljes kormányválság, hanem csakis, aki kiváló érzék-
(Fövítfosi szei keszlósi\'gűnktöl.J kel Ismetle Tel a kormányalakl-lásakor a belpolitikai eshetőségeket és ezért néhány miniszteri tárcát nem töllöll be. most ezekel a tárcákat koalíciós alapon szándíkozlk betölteni, ugy, hogy a teljes jugoszláv kormány tulajdonképp koalíciós kormány lesz. Ezért bizalmas tárgyalások lolynak egyrészt a klerikálisokkal és a muzulmánokkal, másrészt Zágrábba küldöll Pasl.s rábeízéiőképes politikusokkal Ra • dics megtérítésére.
Az uj helyzet elé a legnagyobb érdeklődéssel tekintenek.
vitáa alá. A hengereiéa ezen ai útszakaszon a napokban befejező dik. Elsőrangú ut loax. A iövö hónapban kezdődik meg a Zalaegerszegen kívül vonuló megyei ulak javítása, ugy, hogy rSvid Idő slstl a mostani kátyús utaknak nevezett sártengerek helyén nemaokára asz-faitalmsságu és keménységű utak lesznek. Esetleg még ebben sz esztendőben rákeiül a aor a nagy-kanlzaa pacaai uljavltáara és hen gerelésre. Ezen utak javlliaa tőbb évet fog igénybe venni. Általában az egéaz megyében folynak ax ut-kavlcaozáaok, ugy, hogy néhány év múlva az öaazea megyei utak kihasználhatók lesznek.
hírek.
Koldusok lettünk
hl* Pálinkáé Beia.
Koldus leltem, koldus, Még tariiinyrn sincsen, Pedig nem is ott/ lég Dc sok volt a kincs* m /
Enyém volt a m„ír Gyönyörű Slép tája S felette a rengő * Pacsirta nótája.
Enyém voll a Tálra, Mátri és a Fáit a, Enyém minden gatdag, Kincset termo banya.
Enyém voll e földnek Mindrn vhulása, A jó Itten sok-,ok Bőséget áldása .. .
Most garázda népek Tiporják t földet, Pusztításuk nem hágy Kövön egy szál követ. Véres motl e földnek Minden kis fűszála Harmat helyeit könnyünk Hulladozlk tája.
G>/(isiban vagyunk, gyámban ™ elárvult népem . . Vájjon nyil e nékünk Csillag még az égen ?
Koldusokká leltünk, Még tarisznyánk sincsen . Könyörülj meg rajiunk, te irgalmas Isten!
(mTm-Í\'H!?.10! ,"r4""<: " UadihlvaUI
SsFr
areajnKfö^
™ TaSta "t\'l\'1"J»\'!«
— Naptári juliua 14. Bonav.
— Időjárás. Nálunk eleinte túlnyomóan driűll és meleg Idő vár haló, később slvstarok, majd hő aűlyedé*
— Athalyu4.sk a farén eteknél. A Srenlferencend tartó* mányfőnöke a oajrvkanlzaal ferenc rendi táisházból P. Tűz Albin hit-oktató lellcfstt Sűmrgre és Pr. Molnár Márlin laikustestvárt Esztergomba helyezte ál, mlg P. Bakos Ágost hitoktstót Pápáról és Konrád testvért Andociról a nagyka nlzaai társháiba ositott. be.
— Cs.rkásx.liak Balatonéin
badlban. 75. axámu,Arpíd* ts«r-
kéazcsapat ma reggel indult Bsla-tonaiabadlb. 30 napoa táborba. Cserkészfiuk hoszátartoiólt a tá borban azlvcaen látja . parancs nokaág,
— A Balatoni Sxövet.ég kBi
jyUlé... A Balatoni Szövelség nyári kízgvflli.ét jullus 26 én, CsO-törlőkőn d. u. 3 órakor K.ssthe-lyen, a balstonpartl .Hullám" szálló nagytermében tartjá meg Batthyány Uajos gróf ssöv.taégi elnök, elnöklése mellett. A szövetség es alkalomból a kö,gyűlési tagok éa érdeklődök réasére külön hsjót Indít mely balatonalmádi klinduláasa! minden hajóállomást érint, Keszthelyre éa vissza.
— Meghosszabbított balatoni vonatjérat. A Déllva.ut köill, hogy . Bslalonra kiránduló közőnaég hazatéréaének megkön.-nyltéae céljából holnap, jullu, 15. tői kasdve a vasár- és Qnnrpnspo-kon Balatonboglárról Székrsf.hér. várig köziekéi éa Balstonbogiár-
17 Ara 15 perckor Induló gyorsított személyvonat lö.lekedé^t öudapesllg meghoaszabbilja, ahova ez a vonat 21 óra 55 perckor ér-keiik meg.
— A Caalno It.laiáráal jo.a.
A P^nzügylgazgatósig a „,gyk.. nlzaai Cssino Itslmérésl jogit bevonta.
,7 ™n<*«- Knausz Ka-
lOlin kanizsai Iparoaleányt tegnap, elölt felkereste Ismerőse Palkó (jjörgy helybeli zenész. A leány és hozzátartozói azonban tegnap reggel ésirevették, hogy . senész látogatáaa nem egész önzetlen volt, ^amennyiben .elhegedülte" a ieánr-4000 K kéa,pénzét, de kulonbözö ékszerek.! éa aranv-ifc. m:m K értékben. Hogy a gyanút magiról el4,f»,V tegnap reggel Ismét beáHitott . leány házáhos ás 2000 K kölcsönt Mrt, Azt bitté, ily módon .Ihit.tl,
_1923. jullus
hogyh. pénzt kölcsönöz — nB lehat 6 • tolvaj. Knausz Karolj rendőrt hívtak, aki előállít
.hol bevallotta, hogy « |opt\', • leánytól a pénst és ékszereket. A detektívek mindent megtalált.l( n4i ugy hogy a leánynak a, Ijedtség,, kívül anyagi kára nem tá nsdt
A kiváló kézügyesiégü P«u Györgyöt a rendőrség átadta a, ügyáazaágnek.
- Adomány, özv. P„j„„, rétzér. a n>. nsp azt,ke.,.«.é. gunkbe befolyt adományok - N IM 500, Novotnlni 500 K. •
- HUtlen eléd. Kovács Géz. kanizsai posta- éa távlrdaüszt 21 éves cselédje Varga Róza 32.000 K értékű ruhaneműt lopott gazdájitil azután megszökött. A rendőrség elfogta a hűtlen cselédet és kihall-gatáaa után átkísérték a ksnltssi ügyészséghez. — Podolay Jusztin vizsgálóbíró ma fogja kihallgatni.
— A Vármegyei Tlaitvla.lők Or.xdgo. Egyesül.tánek Bu dap-.aten tartott legutóbbi nagy. gyűlésén a megyei árvaszék részé-ríl Ellman Ödön árvsszékl K«lyot-tea elnök, a főbírói kar képvlsela. tében pedig Szilágyi Djtaő aűmesl főbíró vett részt. A nagy gyűlésen a főbírói kart,
as árvaszéktt és sz árvaszéki Hsitvlselől kart érdeklő ügyeket tárgyaltik.
— A népmUvelóal blzottaág VBxgyUléao. A vármegyei iskolákon klvűII népművelési biioltság 0 hó 27 én délelőtt 10 órai kezdettel beszámoló évi közgyűlést tart Zslsegerszsgen, a vármegye ház nagytermében.
- SHlyoa b.lea.t Klak.nl-K.tfls. A teyn.pl este folyamán súlyos szerencsállenság történt Kis-ksnlzsán. Fülöp Fertne gazdálkodó szomszédjának srgltelt egy sttkér összeállitásánél. A szekér egyik ke-r.ke elgurult a aötét pajtiba, Fülöp utfca kapott, a pajtában sóiét volt é. beit kapóit ázott álló sztcska-vígógépbe — a gép megindult és karját két helyen úgyszólván teljesen lemetszette. Veszélyes sérülésével . kÖxkóiházba szállitolták.
— A bnlgárlal k.d.rcot akarta volna r.paráltatni Len-gyeloraxágg.l a klsántánt.Varaóból jalentlk: Lengyel kormány körökhöz legközelebb álló .Csssz" című lap clksprozatot közöl a román királylátogatás kül- és belpolitikai hatásairól. A közlemények tartalma fedi . lengyel körmén/ álláspontját Is ás ezért általános feltűnést kelt. Leleplnl elsősorbsn . klaántántnak Szt.mbulijazky volt bolgár miniszterelnökhöz való vl-asonyát. Megállapítja, hogy Sztam-bultjsikil Bulgária veresége juttstta uralomhoz, aki tehát arra Igyekezett, hogy a vereaég okozta Állapotokat fentaitsa éa awédknet adjon Jugoszláviának él Ci.hszlo-vákiának a nsgyszláv tervek meg-vaióaitáaához, ami egyértelmű l«tt volna agy köjépeurópal abszolút uralommal. És aminek következtében Magyarország politikai h;l°U lett volna. A bolgár fordulat a kis-ántánt teljea vrreaége.
Exxel Olasz-
orstágnak módja van megakadályozni ax érdekel ellen való nagy szláv törekvéseket, ami ellen mag próbál küzdeni ez ax uj kőzépeu-rópai érdekközösség. Egyik jele ennek . küzdelemnek .z, hogy I.-nSr.«.Uir.*íj<.i u bele akarták kényszeríteni érdekel ellen . kis-íntáotba, aminek éle fóként Ma- , gyarorazág felé fejeződött volna ki. A lengyel köxvélemény azonban érzelmileg a testvér Magyarország
lOOTj** ___
i jil |ov a klséntint f t»r.xáMll reparáltatnl. A
S&V-M.I konfe-
tfsJWtt
jelenlik: Benea cseh.zlovi miniszter
ZALAI KÖ2LONV
lenlik\'Benee cs.Ulovák külügy-
l\'i ceh félhivatalos Csesc Republlkl legutóbbi
"Lére .dolt nyilatkozatét .^ yeror-iíl külföldi Ki.ela„é. r,„ "Kijelenti, hogy Msgyarország-wk la«ellenül . hiteikérésétfii I. be kell bi.onyit.nl., hogy a szóm-„(dl vizzonyl respektáljs. A ma-evsrországl hiteikérdéi ugysnsz az
mint .milyen Ausztriáé volt. Auitlrién.k 1. el keUstt fogadni a fcboroll (eltételeket éi axlgoru ellenérzésnek kellett alivetni m.git-Majy.rorsxágon már azért la segi-leni kell, mert ex Cieh.xlovékla érdeke. De M.gyaroraxégnak jó indulatokról kell tanújelét adni, miit ahogy axt Auntrla i. tette. Ma szoobsn ax a helyxet, hogy Cnhjrlováklánsk okul vannak ax aggod atomra, ha a magyar közel-múltba pillant. A legutóbbi esjoá-lalra méltó blxonyiték a szövetség-köil katonai bliotl.ég elleni témádéi volt. Elért ixükeéges a magyar iréodékokst megvizsgálni, mielőtt Migj.rorizágot ■ külföldi kölcsön uljén politikai poxlclójéba megerö •Ilik.
— Lerombolták a bécsi mo-narchlaták a Franciskánus templom alé állított kBIföldl aagltiáf emlékművét. Bécsből jelentik: Ax oaitrák kormány Ausx-tria iranáláaa örömére axoborpályá-tatot hirdetett egy .Külföldi Segítség" emlékmüve sioborra, a pályául határideje lejárt, a bíráló hi-tottiég Lichtblau szobrászművész tervecetét fogadta el és axt a fran-takénusok templomának homlok-uls elé állitotta ki köasxemtére. A ■lö egy roskadotó nő alakját áb-rátolja, pellengérhez kötve él a ueborfeliret a Habsburgokat okolja Auntrla vérea veaxtességelétt. A kiállított müvet nagy csoport vetto ■örül, eklk legnagyobb réaxe a fel-
mlstt annyira felháborodott, rugnl kexdctt, követelni a nohor aconnall eltávolítását. Amint ext a felügyelő rendőrök telje átenl nem akarták, a glpax aiobtol \'ddöntétték éa össxelörták. Ax esetit természetesen minden lap polltl-"I pártállása szerint kommentálja.
- Fűszerkereakedök fijyal
A kiskereskedelmi átuiitás "«tr. 1923. jullus 13 tói kezdődő
""Jjll érvényes irányárjegyzék
Rosonfeld Adolf Fial cég < Fí u| 4. i
~ ü\'ánla.
i
Ismótmegszakltás előtt áll a laussanei értekezlet
Laussanc, jullus 13. Ma délelőtt újból megindultak a tárgyalások a szövetségesek és Izmed pasa közölt, hogy megbeszéljék a még megbeszélendő pontokat. A tárgyalások délután 2 óráig tartottak és este fél hat órakor folytatódtak. Az volt a hlr, hogy a bányakérdést már rendezték, amikor a törökök Ismét vissza-térlek bizonyos pontokhoz és a petróleum kérdésre, mire a szövetségesek hirtelen elhagyták a termet. Az eset rendkívül kellemetlen, az a fenyegető helyzet állott be, hogy a tárgyalások megszakadnak.
---Szombaton és va
.HMlág csodái\', meglepő "PJégü képek az Alpesek aport-WIWI, egy őt (olvonésos mese WKében. .4 sehonnai\', egy anya Ménén, a főszerepekben BUrsony
Sí. ímir M*r8". F\'ludy Li"16.
»n Róbert. — .Angol Hirsdó.\' ^ pzébm, ö. i. u „w-
«« wa, tlew a KILIPP baMeyakütédéiá.
WaliTÍS talány".
í í liytartéaabbak éa az Ind
■"MMgU t««olb<>t Mimikor maglajal-Sionbai,!,, Saétt Kétain-nlo. 6.
^„H,mli\'oiakat, aranyat,
T"w,oHII»nsok«t, érmeket,alpacca «ukötóket ás dísztárgyakat^ a Kf"\'bb nnpl árban veszek. -
(Fő-ut és Sugár-ut sarok.)
Intim levelek.
Nagyságos Asszonyom! Ax Etnánsk njultkorl említésével kapcsolatban most arra kér Nagyságos Asszonyom, hogy me.éljek valamit Olaszországról. Elhiszem, hogy sokst hallott róla s én csodálkozom, hogy sxt a azép országot Nagyságos Asszonyom eddig még meg nem látogstta. No hit pépa sem lehet mindenki. Ei la igaz. Azonban mit meséljek én Ola.zorizágról ? A kék egéről biztosan sokat hallott már. Azonban ne tessék egyiket sem elhinni. Mert hogy milyen az olssz égnek a kéksége, axt még senki sem tudta megmondani. Erről a témáról már köteleket írtak össxe, képtárakat festettek tele, szobrászok próbálták a véaőjükre venni (azt hitték, talán Igy sikerüli) és színészek próbálták dicsőíteni a színpad deszkáin, de mindnyájan egyszerűen nagyszerű ciődöt mondtak.
Hái er, bizony, ncgyon nehéz problémai Eit nem lehet másképp megoldani, minthogy elmegy az ember Olaszországba. Felül a vo natra, mondjuk Kanizsán. Práger-hofon keresztül, Szent Péteren át lemegy Fiúméba, olt felül a hajóra, átmegy Velencébe, vagy Anconába, ott Ismét felül egy dlretllsslnióra a kezd robogni dél felé. Mikor aztán ugy érzi, ugy gondolja, hogy moit már eléggé eldlrettlsslmózott délnek, akkor hirtelen megrántja a vészféket, mire a vonat rögtön megáll. Ekkor az ember kiugrik a vonatból, egyenesen a rétek közepébe, aztán felnéz az égre, egy nagyot lóh.jt és a ciodál.t minden hlmpozávid telehintve kimondja az Igét: „Bü 1 Bál" Erre a csodálatos olasz ég rámosolyog • bámulóra, mire a bámuló axt gondolja: .0 te nagy Isteni Most engedj meghalni 1"
Hát, kérem, Ilyen ax olasz ég. Csupa bü és csupa bá. (A j betűt tessék hozzágondolni. Kimondani nnm azabad, mert akkor a hallás 50 percenttel csökken.) Eicel a ciudával — mondom — hlábs próbálkoztak már tudóiok, művészek, hivatottak és stréber kontárok, semmit sem tudtak elérni. Ne teiaék tehát cemmlléle könyvnek, képnek éc mái egyébnek hinni, enk nekem, mert én elevenen ott jártam és elevenen tapaaztaltam mindent, amit Itt leírtam.
A gyenge Idegzetű embereknek azonban nem ajánlatos. Mert minden évben fordulnak elő esetek, hogy a lerándulók ott az olsaz földön felnéznek az égre a m vei a csodálkozásukat nem tudják miképp kifejezni, a rájuk vlssxo-mosolygó ég varázsétól az Idegeik megbénulnak a a azerenciétlenek lehullanak a — Nirvánába.
Remélve, hogy e smkazcrü elő adásommal Nagyságos Asszonyom tökéletesen mog lesz elégedve, — kezelt clókolja a viszontlátásig Zita.
Ismét megjelenik a Népszava.
Budapest, jullus 13. A.Budapeitl Közlöny szombati száma\' közli a belügyminiszternek a Népszava című időixekl ssjtóteimék megjelenésének él terjesztésének Időleges betiltásáról izóló 115219/023. VII. sz. rendeletének hatályon kívül helyezésiről sxótá rendeletét.
- Uránia. Jön t Ut a bol
dogaág felé.
Az Újságírók Egyesülete és 3 Népszava.
Budapest, julius 13. Az Újságírók Egyesülete pénteken Márkus Miksa elnöklésével üléit tartott. Elnök kegyeletes szavakkal emlékezett meg az egyesület két halottjáról, dr. László Jenőről éa Körmendi Vik tor ról, akiknek cealádjalhoz rési-véttáviratot Intézett. — Ezután a Népszava betiltása ügyével foglalkoztak a elhatározták, hogy átiratot Intéznek ugy a belügyminiszterhez, mint a Népszava szerkesztőségéhez.
Helnrich Ferenc beszámolója.
Budapest, jullua 13. Helnrich Ferenc, s tsbi kerület képviselője jullus 15 én beszámolót tart. A beszámolón érdekes polltiksl nyl latkoxatok fognak elhangzani.
Felemelték a készpénz megtérítését.
Budapest, julius 13. A pénzügy-
miniszter a közalkalmazottak ré axére a kedvezménye, áru természetbeni ellátás helyett adandó kész-pénxváltaág öisxegét, — tekintettel az élelmiszerek nagymérvű dráguláséra, további 4000 K vql lelt melle.
Vasúti katasztrófa Kolozsvár körül.
Bukarest, jullu. 13. A buksre.tl táviratok szerint Kolozivár közelében óriási vssutl katasztrófa történt, a halnttak azáma 07. Részletek még hiányoznak.
Francia kölcsün Szerbiának.
Bécs, jullua 13. Párlsból jelentik, a kamara Szerbia számára 300 millió font előleget azavazott meg.
A francia álláspont az angol javaslatokkal szemben.
Páris, jullus 13. A francia kor-miny az angol javaslatokat békülékeny szellemben fogja megvizsgálni. Amennyiben azok alkalmasak a két országot közelebb hozni egymáshoz és nem érinti azok vitális érdekeit, nem utasítják el.
Benes közvetítő szerepe Londonban.
London, jul. 13. Benes cseh külügyminiszter, bár tsgsdjs, londoni utjának hivatalos jellegét, ma egy angol újságírónak adott nyllatko-zntib.n beismeri, hogy utalásának főcélja a francla éa angol kiélesedések őiszeegyextetése s Ruhr kér-déiben. Szerinte ax angol francia front egyaégének helyreállítása életbevágó kérdése a klsántántnak.
Adatok az orosz rendhez.
Moszkva, jullus 13. Hatodikán Pievnáben megölték Seplugint, ax Oroszorsxágba való haxatéréa sxö-vetségének meghatalmaxottjit.
Hőhullám Angliában.
London, jullus 13. Ax angol fővárosban 12 év óta ma volt a legmelegebb nap, a hőmérő 94 fokot mulatott Fahrenheit axerlnl. tgéax észak Angliában nagy viharok voltak. Több emberélet eaett áldoxatul a forróságoak.
32
koronába kerül
plldioyookiot ugy hötybflo, ra nt vidéken • julius I tói naponta U és vu&xaap 8 oldal terjodolembon mogJelen5
ZALAI KÖZLÖNY
ha mo^ ncgyadévre clóflxtt.
SPORTÉLET.
Bajnoki mérkőzés.
Vasárnap a Trsn.d.nubla NTE közős aze.zgyár melletti pllyájin nagy bajnoki mérkőzé. lese ■ szombathelyi .MhV Galadás és NTE között. Ezt megelőzőleg elő-mérközé.ként a Transd.nubl. 1L és a Transdanubla vigalmi gárdája játszanak. Ez az előmérkőxéa sok detüs plllsnatot fog szerezni a közönségnek, mert a vigalmi gárda tagjai majdnem mind .műkedvelők". A kapus az egylet népszerű karnagya Arnberger Rezső lesz. A felállítás s köveikelő Arnberger R., Vajnovlta Gy., Garal Gy.. — Krem-sier és BágyoniJB., Dómján Gy.— Král J., Horváth P., Szmeczkó Gy., Dómján I., Bágyonl Gy. A meccset Bágyonl S.-abó Ödön volt ezővet-ségl bíró vezeti.
közgazdaság.
Sertés kiviteli vásárok lesznek Barcson.
A kormány a barcil aertéihhlalót felhatalmazta arra, hogy sertés-kiviteli vásárokat rendezhessen és a iranzltójogot ls megadta neki. A barcil kiviteli vásárnak a jugosz-lávisi sertésforgalmunkra nézve van nagy jelentőaége.
ötvenegy kor. egv doboz gyufa.
Az O szágos Központi Árvizsgáló Bizottság közölte az érdekképviseletekkel, hogy az anyagárak emelkedése é. a kincatári részesedés
felemelése folytén • gyufa fogT"1" tásl éraként dobozonként 51 koronát tart Indokoltnak.
A bortermeifik a lengyel piactól várják helyzetűk javulását
Három hónsp múlva már sz uj bor értékesítése vagy raktározása köti le a bortermelők figyelmét, de
ugysnekkor az 1922. évi termék helyzet, mint Ismeretes az, hogy< a múlt évben körülbelül sígY félmillió hektoliter bort termeltek Csonka Magyarországon és> a Bakértők becilése azerlnt hozzávetőleg két éa félmtlllő hektóra tehető a még eladatlan mennylaég. A mult év rekordterméae után ebben as-évben Is jó szüretet várnak. A bortermelőnek pénzre, az illsmnak
zalai közlöny
1923. jullus.14.
külföldi fizető eszközre lett volns szüksége — és ezre Ausstrla, ■ legfontosabb pl«c agyonűtőtto • leményteljee exporlot azzal, hogy hektoliterenként 60 arany korom vámmal rótta meg a magyar bolt. A többi környező államok szintén Ilyen módon zárták kl a magyar borlerméat, amely vám nélkül ver-eenvképea volna mindenütt, de
100 literenként körülbelül 150.000 korona Lőltaéglőbbletet nem blr meg. A magyar-lengyel kereskedelmi azerzödéa megkötése megnyitná előttünk a sokat ígérő lengyel piacot. Ep ezért a borérdekelt-aégek képviselői hétfőn küldöttségileg kérik a kereskedelemügyi mlolsztert, ssorgalmazs. éa juttassa tető alá a magyar—lengyel gazdasági egyezaéget.
Pályázat a szőlészei! és borászati Iskolákba valő felvételre.
A földmlveléaügyl minlsater pályázatot hirdet a magyar királyi azőléeyetl ée boráaaatl szakiskolákig Való felvételre. A szakiskolák. Egerben, Kecskeméten, Sopronban éa Tarcaloo működnek. A pályázat azerlnt a négy azaklakola kétévea tanfolyamu, azonban a tarcall és kecskeméti lakola növendékei az első évet Tarcaion, a máaodlkat pedig a homoki azölőmüveléa gyakorlati meglamerése céljából a krea-keméti szakiskolákban végslk. A tanév mindegyik lakóiéban azep-tember 4 én kesdödlk. A pályázati határidő jullus 25 én jár la s bővebb felvilágosítást a nevezett azakisko-lék igszgatóiágal adnak.
Méhészeti tanfolyam Kaposváron
A m. klr. földmlveléaügyl mlnlaz-terlum vonatkozó rendelete alapján Kapoaváron jullue 30-tól auguas-tua 17 lg méhéazetl tanfolyam tar tatlk. A tanfolyamon való réazvétel végeit felhívom a vasutasokat a mindazokat, akik akár folyó, akár megelőző években erre vonatkoió kérvényüket benyújtották. Jelentkezni lehet jullue 30-án 17 órakor Kapcsvároo, Honvéd-utca 5. az., a m. klr. V. méhéazetl kerület vezetőjét: él.
A tdxsde hirei.
tSaJil todlattóok telafoojeleatis..)
Budapest, jullus 13. A mai terménytőzsdén gyenge volt az irányzat, ami az Idők kéaőbbl folyamán folytatódott. Rosaban éa uj búzában 1000—1500 koronáa eaés volt. 76 kgros buza 455-405 koronáért adatott el. Roza 300 állomáson. Zab állomáson 435—445. Atpa állomáson 320. A forgalom sz egész Idő alatt csekély. Magánforgalomban az Irányzat üzlettel, de szilárd.
Allamvaaut 300, Braasól 260—265. Georgia 309. Mezőhegyes! 130. M. F. T. R. 136. Izzó 260. Magy.r Hitel 228. Palla. 45, Schllck 72, Lámpa 105, Hoffer 95. Telefon 56. Nova 98-100. Közúti 22-25.
Klslercssl 66. _
Valuták éa devizák >
NapoWoa 29900, íoot (Loodoo) 3Í960 40160, DotUr (K.w-Yort) t495-S795, -KrsoeU Inni (Paris) 607-527, Mirt. (Bar-lin) 6-40 - 6-20, Otaas Ura (MU.no) 3*6-386. Oastrih kor. (Bécs) 12-00—13-06, Lat (Baka-mt) 43 —47-50, Ssokol 265-267 Svijci Inek (Zürich) 1480—1540, Dlail (Zlgrlb) SS—93 00, Lsó«jrel márka (Varsó) 790-370. Amaterdam 3431. — Koppaohijs 1480-:1540, KrisstlUs 1334-1444, Stockholm 2242-2342,
Zürichi zárlati
haitin 0-17, AsaaUrduo HotluOU 225 00, Kaw-Yoci; 676 — 50 Loodoo 2640. Púli 3330, Milano 2460, Prlgs 1725, Buja-pest 06-50,. ZigrAb 600, Varaó 48, Wl„ 0-61-60. StAfU 610, Oaatrik b4ty. 082 00
Termény jelentési
llosa (Ttaeavidíkl) 45000—45260. anrlb 44500 4750 toaa30000-3050\' UkwroinyAna 29000-30000 >61 !65<ö-7500 Bab 465CO-6S00 laoiarl 350 0—36300, rspca 32500. kotp. 2I10O —22000, kölea ——
Bodapcnll állatvésári
Mazhahoi I. r. 290C-3Í00, Utal).
3100- 3700, eMe ms70-.V»0, II. r. saláéba, 2470-2800. hitolj. 2670-2850. ahj« 2000-40C KÖ..OÜÍ1 marha il l, .ir4asl»o CWOO-OOOU. boHo (ölítt b«ibi330<l33,0. K4ssHI: Hány siarba 237. etadia 21", _ N«ve«llk 0 aladia 0. bOi|a 104. atadl" 170, Marha-kér 41v0— 4200, borjobír 470T-4800
Sertéavásár i
r.lhallía 1100. FJkatl déllC 500, Ataa — ,Ss4|> >«X, KC.oyü 3400. I r 3700. TI 3000, Zalr 6200. Saaloooa 4300, l^b. hoa 4500
Főszerkesztő: zeérl Póach Oéza. ^tlelöa czerkoastö Benedek Rezső. Kiadó: Nagykanizsai Nyomda éa Lapkiadó Vállalat.
Apró hirdetések.
0 korona, vaalajabb bclttv.l lUst kere«Aknek 50 »»á«al<k Vasát- t* flnnopnapokou 1ÖO •. Lejkliebb hfrdetla 1Q a«0
UarYiláíitUos saoMl Ion <=H Kcm.l Nrö
uSk H.uaOWk. Uv«W<t .B« je>fc*N a
lansk rUasarflaUI. íontslmsa utcábin, blitr* roffélhtttst nyújt, oUa vállalkozás miatt áladé, CWn *
C««pl-J>>anala éa tUd»l •akaSoi e>ca0)<f<Un
lapba tö T<«udi 0«MtW drocefUteo. _?Jt*
l dib. to mm. WÍKtWpcaaííO k«tt«t kaaiiUtt uf auKVocai eUtló. IWítbbtl Ko»«<X»>l UK« 7- Varga
uiuiyoii. _ _m»
X« tfjti cemantnsiép kfailtA - -VU mm. iva) UJ\'étftia daisbaiim ctolliDctta, lováét £<>«
Utr«o*o^ • tarai trwUlml íDTKHárugyárall asoatuH UUt*ut. Llc««l UJoa. Barti. J7JO
Klct«r*lnéin a 1000.I, UjUtHb s.»s«m-
Ur 1 éta Klnlist utcal Wt sáOMé UUacaat — hüm, uotiás lakisii. BJv«Mxt ■ UvJóban.
Öxy. Hlrachler Jóx»o!oé, «alnt »DT», * U"™
k«t Ferenc, BéU. Imre <1 Pál
n»véb«n t» mily í«j<i«lomn!*l to-
jttjn, hogy fonón s*«r«t«tt gy«r-m«ko, ilUtvo t»»tvér
HIRSCHLER AHDRÚS
f hA 12-én éve* kotáb«n bo«-,t*t n«nv«d4» útin elhunyt.
Drigt halottunk t«meté»e v«*Ar-01 p déJ^lítl tO órákor 1«»« »« »*r.
umotő hílotUihiíibót.
Nyugodjék béköbon I
Közgyöm
10 évet kitlcáoyt 8rokbe ndn». Jclentkezxenek. Hardy
vir. koigyim.
Mintegy >0 dib g«»nlilt jókwb»n levő kéil
széna- és szalmaprés
etotUg cgyooként t» eUdó. — Bívebbet POlUK M. KMIL irodájában.
NEM FAJ FEJE
é* « Ubt, h» ■ Oeák.tár 1. sz. alatti t lp6>U il • I b 1 n
ronJoit kliirtJUg ehÓtenJa »ny kísiúlt
ARGENTféie
ctpíi koxil. JávtlÁíok gyorsan ejjkóiiJltitnek. Kénol varrott duplaUlpu
SZANDAL
már meg-reodelbetA
Iskolakönyvek bekötését
legolcsóbb árban vállalja lapunk nyo\'mdája
Fő-ut 5. szám alatt.
A személyszállító vonatok érkezése és inijiilása Nagykanizsára, illetve Nagykanizsáról/
S! érkozlk Budapest*_leié Indul
A VOXAT NEME Szeméiyvotot Vegye»von<t Bí\'aton-S*t.-Cyőrgy | Balatonxyonvonal Sxex«i)-\\í.nat
Gyon vonat rdl erkexik
_A VONAT NEME Sxeinélyvonat tíyors . Sxoniíly ,
BaUton gyonvoo.t
Szombathely—Wlaa-
Src.T.élyvonat Palaton gyorsvonat Sxemélyvontt
Ili
3i I Siemtlyvonal
I Balaton gyorsvonat I Sxemélyvonat
Bavca-
Sx<n:éIyvon»t
Gyors Vegyes
Gyékényesről
10 I Ssemélyvoait
I Vegyes , Gyékényesről HZ I Gyors . 20 I Stomély .
aribor. Kotor (Jago»xU»li )
Gyorsvonat Vegyesvonat Sxemélyvonat
Sxemélyvonat Vegyes , Gyon ,
felé indul
T7
1 IS 1 22
Hirdetések felvétetnek a kiadóban.
Jöttem — láttam — ovöztem I
FEMINOL
• Jelenkor lcg(Ak«teteaebb folyékony
fémtlsztltószere
CjMa: HtaCtié 6t!«. BSOWtn
a PESTI NAPLÓ
mirvJea egyes sximibéui napcoU UUhat egy teljes oldal
regény-folytatást, tárcát
a ,JÓ reggeli* és a .Sxámonkirís* rovatban ax elmúlt nap eseményeiről éles-sxemü kritikát, a
Közgazdaság rovatban
pontos és megbliható értesüléseket a tőxsdéről é> ix össxes Árucikkek Ár viltosása IróL
HORVÜTH JÓZSEF
könyv és hírlapitUtléJÁban (Kó-ut és Suglr-ot sarok), aki vas»r- é* uonepcap is háxhot xxiilltja a
PESTI NAPLÓ
Az uj forgalmi adókönyvek
melyeit ponioaan a forgalmi oőóhluatal előirdadnal? megfelelnek
Fischel fttlöp fiai
hön»» ker»«k«dé»lben
haphatők.
FIGYELEM! * "ií*
(orzatol adikünyvnek a ISvatkasí
napi sár lati rovaloksl k.U tar-
Uloiaiol:
beuétel
pénztárkönyv napló
árucsere összesen adómentes adóköteles
Zalai Közlöny
vármegyénk legelső és legelterjedtebb poliliksl napilapja, mely érákkal előbb hozza ax ősazes budapeatl napilapok blr anyagét is kimerítő tudőaité-sokbsn számol be nsponla s helyi, vármegyei és az országos vonalkozáau eaeményekrOl
Megjeleni* naponta • kora reggoll órákban.
Élífizetésl ára legolcsóbb: Egy hóra\'as." 800 * Három hóra 2400 k
Sojit érdekében cs.lekszlk, ha azonnal megrendeli a
Zalai Közlönyt.
zit/
Nyomaton a Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat könyvnyomdájában, Nagykanizsán.
Köszpcni; cl bérmentesítve .Z.lai Közlöny" Nemzeti Muzeum
2 Budapest
sa, 1923 jujlus 15. Vasárnap Vasárnapi szám 50 korona.
iit t*«*ia*«c M klMMInltl WO-xki lt^j--., |n»®rtrb»n -T*l«fon 1H. M*m.
Ha<l»P,.tJ u«rk*iut6»tgt Tll/k.r. AkicU-uto.. 92. « _T«l»fon«*Anj Jifitt 73-01.
Nyilatkozat.
Nyolc napos távollétem alatt a Zalai Közlönyben olyan igazságtalan és leheletlen tendenciájú cikkek jelentek meg, többek között különösen a földreformra és a vasútra vonatkozólag, amelyekkel én nem értek egyet és a lap eredeti céljával és szellemével is ellenkeznek.. Kötelességemnek tarlom ezt kijelenteni, megjegyezve, hogy az illető szerkesztőt a legsúlyosabban elitéi-lem értük és megfelelő intézkedéseket foganatosítottam,, hogy többel ilyen lehetetlen felfogás meg ne nyilatkozzék lapomban Nagykanizsa, 1923. julius 15.
Pósch Géza, főszerkesztő, laptulajdonos
A Népszava betiltásához.
Nagykanizsa, julius 14. Nem vollunk sosem hlvel a sajló megkötöttségének, hiszen átszenvedtük a szabad magyar sajtó hü velykszorltását, kunbélal kerékbetörését, a megszálló ellenség minden önkényeskedés^. Ismerjük és lapasztalluk legíél-lellebb kincsünk, a magyar sajtószabadságnak gajdeszbe küldéséi. De amit ma egyes orgánumok elkövetnek a nemzet válsáflos óráiban, amikor egyenesen kacsintgatnak az ország Ellenségeivel, amikor az egyik a legnagyobb hazaárulónak leret enged hasábjain, hogy nyilai-kőzzék és mérges viperaként megrágalmazza az ország leg jobbjait, amikor nap-nap mellel! Iklt. uszít, Izgat, mar, harap ts ugyanazt a szerepel játsza, m|nt a Károlyi-forradalom kitörése elölt — akkor ml vadunk az elsők, akik azt mond luk és követeljük: akik lörvény biztosította szabadságjogokat arra használják fel, hogy a magyar nemzet élele ellen törnek, akik n=m tud|ák és nem akarják e Szabadságjogokat a nemzet szol-dalába állitam, azoknak nem Mhatók szabadságjogok, azoktól meS kell, hogy vonassanak. A ma9yar nemzet nem adhat fegy-*er> ellenségének kezébe, hogy azl e"ene felhasználja, \'Sen, fanatikus hlvel, harco-papjai vagyunk a helyesen \'"címezett saitószabadságnak. * sajtószabadságnak, — y ncm Ismer más gondola-». más törekvésl, más célt, ™ a magyar nemzetet, a J?\' \'\\ rna9yar nép jövójél, ^^ságát. Amely mindent
alárendel a nagy nemzell szempontoknak Az a sajtó pedig, amelyik ezt nem akarja megérteni, az a sajló, amelyik a magyar nemzeltól nyert szabadságjogokat arra használja fel, hogy annak élete ellen törjön, nem méltó arra, - hogy ezt a szabadságjogot élvezze. Ilyen országmételyezó, kutmérgező, békebontó, ellenséggel kacérkodó sajtóorgánumnak sajtószabadságot adni egyenlő lenne az öngyilkossággal.
Azérl a magyar közvélemény egységesen a Bethlenkormány " mellett áll, amikor az türelmét vesztve a már tűrhetetlenné vált rendszeres Izgatások és lázllások fölöli, erélyes mozdulattal felemelte acélkemény férflöklét és lesújtott a destrukció vöröskatonáiára. A Bethlen-kormány nem akarla a magyar munkásságot büntelnl azzal, hogy bellllotta azt a lapot, amely mindenáron a munkásságnak nyakába varrta magái A magyar munkásság rég levonta a mull tanulságait és szakított minden forradalmi akarással. Tudja ezt nagyon |ól a magyar kormány. A kormány ökle csak azokat a lelkiismeretlen komltácslkat akarla sújtani, akik a magyar munkásságot egy ujabbl ,oklóber"-be akarják sodorni, ahonnan számukra nem lenne löbbé feltámadás.
A lapbellltáshoz egyébként a kivételes halalom gyakorlásáról szóló és teljes érvényben levő 1920. évi lörvényclkk adja meg a jogol a magyar kormánynak, amely végső eszközként kényleien volt ezzel a jogával élni, mikor az ország érdekéről volt
CIAn»M*l .rá: Bcr h.r. 800 l .
Oud.pwt.D k.phMO A.k.r-kO. >. ■
Szó és abban a pillanatban hatályon kívül helyezte a büntetós .szankciói, amikor kellő garanciát kapott arra nézve, hogy a Conll-ulcal vöröskatona letér a magyar munkásságot veszélybe sodró halálutjáról és beszünteti Izgalő. lázító, forradalmi munkásságát.
A magyar kormány ne m cselekedhetett másképpen. A felelős Belhlen-kormány tartozott
>.ST.a.m UH K UobJnxtroiUb..
ezzel az országnak, a nemzetnek, a magyar népnek. A kormány megmutatta, hogy Igenis őrt áll a sötét magyar éjszaká-ban és elnyom minden bőmvll-mosl akarást, amely ujabb és végső katasztrófát Jelentene számunkra
A Belhlen-kormány férfias cselekedele megnyugtatta a nemzetei, amely fokozottabb bizalommal tekint reá. {\')
Álhírek a belügyminiszter távozásáról.
A Népszava ügye a minisztertanács előtt. — A földreformnovella sorsa.
Bpest, jul. 14. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) A péntek esti minisztertanácson Bethlen István gróf miniszterelnök jelentése alapján foglalkoztak a „Népszava" betiltásával is. A minisztertanács után olyan hirek terjedtek el, hogy Rakovszky Iván belügyminiszter állásáról lemond. Illetékes helyen ma kijelentették,. hogy Rakovszky belügyminiszter távozásáról szó sincsen. A kormány a baloldalról jövő támadásokkal szemben egységesen áli és helyzete ezidő-szerint a legszilárdabb
A földreformnovellát Nagyatádi Szabó István mé^ a nyári szünet előtt be fogja nyújtani, a részletes tárgyalás azonban őszre marad.
Fascista mozgolódás Fiúméban.
Zágráb, julius 14. A Novotny Susákból jelenti, hogy ottan a jugo szláv hatóságok ugy veszik észre, mintha a fasclsták megerősítették volna a fiumei helyőrséget. Azonkívül állandó összeköttetést tartanak fenn Trieszttel és Veneziaval.
A Stefani-ügynökség ezzel szemben hivatalosan cáfolja a hodimoz-dulatokról külföldön elterjedt híreket éa kijelenti, hogy az olasz kormánynak föltett azíndéka a fiumei kérdést tartósan és szerződésszerűen elintézni.
Mennyi lesz az idei búzatermés?
Budopest, julius 14. (Telefonjelenlés.) A földmiveléaügyi minisztérium jelentése szerint ez évben
16,531.000 métermázsa búzatermés várható. Rozsból a termés 6,970.600 métermázsa, árpából 5,116317 métermázsa lesz.
A terméseredményeket a legutóbbi esőzések nem csökkentették.
A Magyar-Olasz Bank buza-paritásos fizetést ad.
Budapest, jul. 14. (Telefonjelen tés.) A Magyar Olasz Bsnk elhatározta, hogv tisztviselőinek buza-paritásban adja ki a fizetését. A bank elhatározása a budapesti tisztviselő körökben nagy feltűnést keltett.
Életbelép a mérnöki rendtartásról szóló törvény.
Budapest, jul. 14. (Telefonon jelenti fővároii szerkesztőségünk.) A kereskedelemügyi miniszter rendeletet adott ki, amellyel életbelépteti a mérnöki rendtartásról szóló 1923. XVII. tőrvénycikket.
Kétszázezer nézff egy müncheni tornaünnepélyén.
München, julius 14. (Éjfélkor érkezett.) A ma lezajlott nagy müncheni tornaünnepélyen 200.000 néző jelent meg.
Angol válasz a németeknek.
London, juliua 14. A Foreign Office és a kincstári hivatal szak-értői már foglalkoznak a német moratóriumra adandó válasz megfogalmazásával. Azt hiszik, hogy a választ, amely julius 19 e előtt nem készül el, a szövetséges hatalmakkal és a legnagyobb valószínűség szerint az Egyesült-Államokkal is közlik tájékoztatásul. Feltehető, hogy a válasz nemzetköti bizottság összeállítására vonatkozó javaslatot is fog tartalmazni. E bizottság feladata az volna, hogy megálla-pitaa Németország fizetőképesiégét. Hasonlókép lehetséges, hogy a válasz érinteni (ogja a ruhr-vidékl
Eassziv ellenállás megszüntetésének érdését Is.
ZALAI K07A0KL
1*23. jullu. 15.
Pauler Ákos - mint iró.
Harmadfélév előtt szerény kpn-tősű, igénytelen cimü könyv jeleni meg a kirakatókban. Bovezetéa a filozófiába: ez volt a va.koa kötet lapidárl. elme a az érdeklődők ezrei e címből aligha .ejthették, hogy ez a belütenger merőben uj JilozóJiai rendszerbe vezeti be olvadóit. A könyv szerzője Pauler Ákos, a budapesti egyetemen a filozófia tanára valóban uj filozófiai rendszrrt adott müvében, a mé-aodlk magyar filozófiai rendszert. Az el.őt, a szubjektív ideallsmu. rendszerét Böhm Károlynak, a kolozsvári egyetem néhai nagynevű tanáránik köszönhetjük, a másodlkat, az objektív Idealizmus rendszerét most teremtette meg Pauler Akoa.
Pauler filozófiai gondolatvilága Ariatoteles éa Leibnltz írásaiban gyökerezik ugyan, do azért a ma problémái ia foglalkoztatják. Oss maid Spengler sokat vitatott uj művét „A Nyugat alkonyát" a magyar filozófiai irodalomban Pauler Akoa fogadta a legtöbb meg értéssel, a legnagyobb rokonszenvvel.
A tenger végtelen síkjának való-aéggal rajongója Pauler Ákos. Tatán csak, a nemrég elhalt, Pierre Lotl azereti és érti meg oly benső ségesen a világoceáot, mint ő, a pozitív idealizmus úttörője. Hogy legújabb Ida könyvében, a Filozófiai Könyvtár Aristoteles kötetében oly hos.za.an foglalkozik a nagy görög bölcs, halászati lamereteivel, ez Is Pauler Áke>a n.gy tengerlmádatá-nak következménye.
Ennek a megértő, átfogó azel-lemnek köszönhetjük, hogy a magyar nagyközönség Is egyre több figyelemmel fordul a filozófia felé. A Bevezetés a /ilozó/iába első, kétezer példányos kiadása két hónap alatt elfogyott, úgyhogy ma már harmadik kiadása kéazül. Liszt Ferenc gondolatvilágáról irott mélyen azáotó tanulmányának a nagy zeneköltő magyaraágáról azóló része nemrég jelent meg az Oxjord Hun garian Revtew hasábjain, a német fordítás Is elkészült és a közel jő-vőben^hegyja el a ssjlót filozófiai rendsnrének német kiadása, hogy a magyar géniusz erejével döngesse meg a tudományok tudományának acélkapult.
MÍtmondanak a kaniziai kerejkedők
Látogatásunk a kaniz.ai üzletekben Mindenütt c.ak panga., panga...,
— Saiát tudósítónktól. — talán fölösleges Is a figyelmeztetés, l,i*"n Róth Laura
A kiskanizsal ujmise-ünnepség.
Tegnap érkezett meg Budapeat-ről P. Tóth Péter Móric. Az állo-máaon P. Alajos fogadta. P. Móric vasárnap mutatja be az első szentmise-áldozatát. Manudoktora P. Ebrlich A. Alajos, szónoka pedig P. Horváth Regálét lesz Budapestről. Maga az ünnepség a 9 órai mise után kezdődik. P. Alajos lelkész ünnepi körmenettel megy az ujmisésért a szülői házba a kikéri a felszenteltet a szőlőktől, majd kéri őket, hogy gyermekükro adják áldásukat. Ezek után papi ornátusba öltöztetik a visszatérnek a templombs. Fél 11 órakor meg. kezdődik az ujmise, evangélium után azentbcazéd, mise után pedig a theológus áldását adja a szülőkre, rokonokra, msjd a hívekre.
Nagykanizsa, iulius 14.
Rsgyognsk a boltok tükör táblái és mögöttük minden, amit az Orell é. Füasli cég produktumaiért meg lehet kapni. J >1 ...bolt ruhák és különösen jól késdtett l.kkclpök. A kedve.ünk tavaszi é. őszi álmát: Ilyen és olyan, de mindenképpen előkelő áru kal.pok. Gyémántok szikráznzk a sötétkék vagy piros alapon éa karcsú k.rlk.gyűrűk aranyiénak azaisonyok álmát ál modó leányok felé.
Tessék, hölgyeim és uraim I Ali w vásár. Méltóztassanak a tárca után nyúlni és számolni és leszámolni a nehéz összegeket Nem Igaz hogy nem lehet megélni, nem Igaz hogy rongyokban kell járni, hölgyek, urak, minden van, amit szem és száj kíván, minden, de egy keveset fizetni is kell érte.
Végigjártuk nehéz szivvel és könnyű zsebbel az üzletek sorát. Ugy kérdeztük, mennyire tódulnak a vevők és miből él a kereskedő, ha nem nyit he aenki sz ajtón ?
És a kereskedő tőzsdézik. Papi,j.l vannak és nyugodtan várja, mennyit emelkedik a ssját aglója — természetesen anyagilag és milliókban számítva.
Mert nem. Ms nem az üzletből azerzl a pénzt a kereakedő. Hi a tőkéjét áruba fekteti, akkor is megvolna • maga szolid nyeresége, de mégsem Így. Sokkal nsgyobb a jövedelem egy nehéz pspiron és hamarabb nyer, mint kivánné, annak a bizonyos árucikknek aráméi kedésén. — Míg annak dacára Is, hogy sz árak napról-napra inkább felfelé hajló irányt mutatnak.
T.ut.ch Gusztáv
drogéria- és fűszeráru-kereskedő, mint mindenki, akit utána kérdez-lünk meg, az üzlet pangáaáról beszélt. A régi vevők elmaradtak és kevés uj jelentkezett helyettük. — Különben « maga téizíről nem lét társadalmi eltolódásokat. A forgalom megcsrppsnásén belül, maradt minden a régiben.
De nem Igy a
Bárány József ás fia cég. — Bármennyire Is jó üzlet aranyba éa drágakövekbe fektetni a pénzt, nem látja, hogy egymásután nyitnák vásárlási szándékkal az ajtót.
Sőt. Az ellenkezőjét tapaaztalja. Nyillk az »jtó és belép a régi vevő. Eladni. Amit a mult Idők azeren-csés napjaiban vásárolt, ma visszahozza. Számbelileg rengeteg száza lékkai magaaabb árat kap viasza, mint lizetett érte hsjdsnán. De a ha a benső értékét nézzük .a dolognak a magát a azomoru lényt, hogy valamit, ami évek hosszú során a szivünkhöz nőtt, most oda kell adni, mert kell a mindennapi kenyér, az ország és az egyesek gazdasági csődjét látjuk a különben egyszerű tények mögött.
Szegény embernek nem szsbad meghalni, mert horribilis összegekbe kerül a temetés, de szegény ember ne Is házasodjon, hiszen a vékony karikagyűrű darabja ma 50,000 korona.
„Egy olcsó, vékony karikagyűrű" szállt régen a dal. Bizony bk\'ony a két jelzőből csak az egyik maradt meg.
Kedves hölgyeim, mérsékeljék az Igényeiket. Cssk kalapot ne I Es
és arra gondoltam, hogy egész vagyonom tizenöt forint és nem lehet ruhát csináltatni és leendő feleségem Ónagyaágán.k a kicsi karikagyűrűt éa a nagy nagy Vala-pot megvenni.
Nem lehet.
Es l.ten tudjs, mikor lehel. . .
„öl k.I.posárus cég tulajdonosa arról p.neazkodo\'t, hogy nem megy a bolt. Ciak átalakítások vannak _ mondta - é. rltka.ág, ha e»y csinos női fejet uj kalap keretez be. Nem vásárol senki, inkább ebé del, hiszen 12.000 koronáért, amibe a legrosszabb kalap k-rul s amit úrinő nem tehet a fejire hétszer lehet jóliskni a Polgári Egyletben. Es ml a fontos. Zeng « gyomor é< uj kalapban nem jó az éhezés. De a régi k.lsp tüstént szebbnek látszik, ha ebéd után nézi meg az
\' Oh férfiak, nem nősülhettek :
drága a karikagyűrű és Onagysaga
kalapja szintén nem olcsó. — l)i azért járjatok elegánsan, hogy meg akadjon rajt.tok a hölgyek szeme, akiket nem kell mind éa mindjét t feleségül venni. Hs ven pénz.
SSrlay Zalgmond
féifiarebőná! elegánsan fel lehet öl
tözkődni Hs van. 40.00Q koron., nem több egy fazon. Kevéa 120.000 koronáért megszerezzük a szövetet, elvisszük a mesterhez és megcsináltatjuk. Ninc. ennél kőnnyebh dolog. Es mégsem megy. Sörley Róth L.urával egybeh.ngzóan be-azélt. C.ak alakítás. Kifordítom, befordítom, amig lehet. Es azután ? ... Az Isten tudja, mi lesz.
A jó ruhához, jó cipő kell. Sőt tslán a cipő ar, ami elaősorb.n fontos. A cipő 40,000 tői fölfelé, valamikor egy e\'egéna férfi leirását olv.stsm és ott: a lábán 30 koro nás remek. Eh, uraim, ne nyeljenek egyet. 30 korona. Ma hatvan. Szo tozva ezerrel.
Szabó Sándor hiába ül a cipőraktára fölött. — Nincs, aki kihúzná alóla. Nem fogy a cipő. Az a közérzése, hogy le-mondtsk az emberek a cipő vlse léséről. Minek Is. . .
Starn Jó
divaláruhéz nem nyilatkozik. V szlnüleg áll uhába öltözött, forgalmi ^adóellenőrnek nézett. Ridegen
hajthatatlanul viselkedett. Merev volt, mint egy hitelező a rosszul fizető adósssl szemben.
Menekültem a
Cantrál
szálló felé. Utolsó állomása volt vándorutamnak ; az irodában egy napsugár tekintetű lány fogadott, aki megható egyszerűséggel ette a vajaskiflit. Ns ítéljenek el olvaaólm, ha a komoly közgazdasági cikk keretein belül egy leány tekintetével foglalkozom, do azavamra, kénytelen vagyok kijelenteni, hogy megvettem volna néki Róth Laura 20,000 koronás kalapját és Berény Józ.ef 50,000 koronás jegygyűrűjét.
Es az egyik tulajdonoa: Garai Adolf jött és nyilatkozott. Mint mindenütt. Pang az üzlet. Nem megy se a azájioda, se a kávéház. Vendégek ? ... Egy fekete mellett elolvassák az össze, lapokat, léteznék tiz koron, borravalót és mennek. Nincs pénze az uraknak. — Nincs. Szomorú. Pang, pang, pang az üzlet.
Es távoztam; magammal hordozva a napszínű tekintetet és mentem a fénye, kirakatok előtt
Szigliget várának múltjából.
_ l/ts: Lnklts Józaef. -
Szigliget, julius hl. Ki ne hallott volna Hvmfy dal-nokáról ? Sorsvcrte nemzetünk költőjéről, édes snvanye\'.vűnk ápolójáról, Kisfaludy Sándorról, ki verses költeményeivel eilenállhstlsn vággyal ragadj. az olvasót szép Bslatonutik vidékére, megismerni a festői képel, melyei a hsjdan dicső rraity«sá-ltunkat védő Szigliget, Csobánc, Rozi, Tátika, Sümeg váraknak ma már csak romjai ékcsilenek. Évenkint a turisták sok százai keresik fel e kedves romokai, hogy kulsssák tör-ténolmi múltját s gyönyörködjenek a vidék clbájuló természeti szépségeiben, melyek bőven kárpótoljsk őket az odajutás fáradságaién. De a várromok némík és kérdőjelként áll «z utss, mi volt Itt hajdan? Keresik a romok alján elletU\'ó helységek vezető embereit, hogy halljanak valamit a dicső, de szomorú múltról, mely megsemmisítette a hszsszerolclnek e, ma már szomoiu fészkeit. Uc alig hallhatni valamit, elmosta a vihzr a történelmi tuJást Is. Legszirgo-abb kutatás is » mult iránt, csak hiza-gos, csekély eredményeket ér el. Egyetlen közkézen forsó munka e léten : Slgi János .Uialás « Balaton körül", kapható « „Bslatoni Szövetség" nél, Balatonfüreden. Na-gyon dicséretes mú a turista kezében do csak difhéjbsn. Kirag.dom belőle Szigligetei, mint kit hiv"»sa idekölötl, kit leginkább érdekelt a mult kutatása, hogy bővebben megismertessem a közönséget annsk múltjával. a legrégibb multát azonban homály fedi, csupán követkéz-tetéskép lehel annyit felderíteni hogy . várat romaiak ípileUék «cde« eg. a helység halárában talált !«■««. házi s egyéb eszközök, sírok, temetkezési s8eygyéb helyek ame e.ibizo; nyitónak, hogy I" romai lcl«> «» . hogy a Szigliget várát a honfog laló ősök is itt találták, melyei I Bo tond vezér ven birtokába s a h«rt tartozó nagykiterjedésű az 6 családi, birt Szent Lász.oki rályunk uralkodásáig a szrg * birtoknak egy az utolsó ts magva szakadt ivsdék, Lóránt, a szornsaM Rsposka faluval egyetemben V»-ben, a székesfehérvári ki?.. \'"1* ajándékozta. A megmaradt ré«ne feléi Lóránt özvegye MtgyosGI^ vajdának adván el. » idbbi nyomban az özvegy halál, után _ a dömölki uradalomért cserébe szintén Medgyes vajdána t adt»«.
Medgyes vajdának leányáso leszármazol ezen iijed.lm.kst > század eleién háboritlanul bírták- « tatárjárás ideje alatt teljesen « vuk szak.dt. .
Szigligetről a tatárjárás, kor «Wi»
gelröl a taiarj..-; —- . IdőbóL a történelem kevés ku
rt«Y nagyon hézagos isn-ere" nyújt. Ennek ok. lehet «nw mény - minthogy -vájt
gyújtott, fel - r1 í. don«l-kában az .zon időbeli tuisj" nak a vár trultjára vonatkozó « tok, a veszély pillanatában z megmenthetők nem voltak A talárjarási kor idején .
:ozu -ran
1923. iullua 13.
— Medgyes vajda leány ágán — a gazdag Kallán család tulajdona voll. A szomorú idők «■»" " család el-puliiul\' s » *»»d»l\'«nul maradt s lerombol! .Zegligelhei- a király IV. Bjl,, _ az ország ügyeinek rendelteiben kiváló tehetségű támasza— Ivánkafla Andris vitézének adomi-nyozta, kl a muhi atközeil-cn is a király éleiének megmeniőjo vull. Az egyébként ia gazdag főúr épiiotlo a túród és visegrádi várakat is. Szlg liget birtoklásában azonban csnk 1303 lg maradi, amikor ezen birto klétl kárpótollatvAn, Szigligetet a király, a szent Benedek rendű szer-leleteknek ajándékozta s az azon idfoeli pannonhalmi fóspál, Jik-b, a virat kolostorrá alakíttatta. Ezen Ajándékozásra a királyt, r/s;bcn a Benedek-rend iránti nagy hálája bírta. Ugyanis, midőn IV. Béla a tatárok elől meneküli, nevezeti rendtől 800 finom mátkát veit fel, hogy a kís4 reléhez tartozó meneküllek ellátását biztosíthassa, részben p:dig kirpó-túlni kivánta Szigligettel nevezett szerzetes rendel, az őket ért ama rr.éliánylalanság miatt is, hogy atyja II. Endre, tőlük Németujvárt elvette. Igy 1263 lói háborillan urai Szigligetnek a Bencések, kiket Béli fia, V. István is megerősítene birtoklás-ban kiváltság levelivel.
13-1-1 ben Nagy Lajos király állal Pécsvarndérl, Szigliget cserében, a a Bencésektől visszavételen, védelmi szempontból nyert megerősítést. Ez időtől királyi vár voll a IS század vegéig.
1-190 bon Mátyás király a vas-megyei Lengyel családnak adomá. nyozta Szigligetet. Ugyanis a törőkön veit tobbszotl fényes győzelmei jutalmául Lengyel István Kanizsa, — m«jd Szigliget kapitánya lett. Később Lengyel László a törökök elleni esjiában, — majd Fridtich császár ellen Indított hadjáratban, nemkülönben Bécs ostrománál Is kitüntetvén mágát. Mátyásnak legkedvesebb hadvezérei közé tartozott. 0 szervezte azt a hatalmas pártol Is, mely Corvin Jánosnak trónra emelését iüzio ki célul. A Lengyel culád több tagja magas méltóságokkal tUnleltelett ki. Móric de Tóthi 1MB ben IV. Béla főpohárnoka, 1209-beo országbíró voll. Nagy Wos királynak kedves vilézei vol-\'tt Lengyel Gáspár és Bjldízsár.
2ALA1 KOZLOXr
A Párisban épített középeurópai és baSkani kártyavár összeomlóban van
14 ~ Fivirtni su-U„ltugünkUI. -
Berlinből jelentik: Ncwyorkból jelentik, hogy az amerikai politikai korok nagy szenzációja lelt a .Chicago Tribüné" cikksorozata amely a kozépeurópai és balkáni helyzetid foglalkozik. A cikk rámutat nrr*, hogy a párisi békeszerző-elesekből osszeallilott navy kártyavár összeomlóban van. Ezt a tákolmányt egy Wilson-Clemcnccau-Lloyd George trió alkotta es aminek összeomlása az egész világ nagy veszedelmét jelentheti. Csehszlovákia geografiailag teljesen részekre szakadó terület, aminek államisága sohasem épithető ki. Már alig néhány esztendős fennállása után súlyos gazdasági válságokkal küzd Jugoszláviában fejnélküli belső zavarok uralkodnak, amiknek ugyancsak ampulációk lesznek a következményei. Leválik onnan elsősorban Horvát-Szlavónia, másodsorban Montenegró s igy tovább az aprójb részei. Aromán király meg pláne a vulkán tetején trónol. Konfluzió tehát, hogy az az európai területi rend volt az egyedül egészséges, amit a bekeszerződö urak megbontottak. A megbontott épület pedig könnyen szakadhat a rossz építészek nyaka közé.
fel a várromok alatt url lakát ai Utolsó családtag Lengyel Imre. Ezon lakás kapubejárata fölöli, falba rakott, kőből véseti családi cimerda. rabok —, s az azokat magyarázó kőláblák s a romok hirdetik Stigli-gel régi dicsőségét.
A 10 század elején Szigiigel a hozzátartozó urodalmakkal a Lengyel család női ágan, Lengyol Brigitta-, Anna- és Júlia loszármazöin két teszté osztatott, kik közül 18-40. körüli birtokosai a Puteány és Inkoy családok, Jolonben pedig fraknól gróf Id Eszterházy Pál és lovag Frey-sudller Jonó.
/, Ipoly a idejében — proptor ad-haclionen — Tőrök Bilim szerepelt Síigligel birtokosául. Mijd ennek török rabságba liurcoltatása ulán, az 1552. évi 20. I. c. értelmében ismét a Lengyel családra szélt) vissza, kik mindaddig bírták, mig a fonyódi várkapitány, rablásairól s erőszakoskodásáról oly rossz hírre vergődött Migyar Bilin l nőül vette Lengyel Brigittát, sógorait Lengyel Gáspár és Boldizsárt szigligeti birtokaikból elűzvén, maga ült azokba, zsarnoki uralmat gyakorolva a vidék fölön. Az 1563 ik otszággyülésen bepanaszoltalván, t. Ferdinánd alatt, R sok panaszra, az 15(53. évi 55. I. c. szlgoiu büntetés lerho alatt kötelezi a var és tartozékai visszaadására. Ezen országgyűlésnek határozatát a zalavári Bencés spát-Ságnak egyik c\'onventuálislája kéz bositotlo neki a fonyódi várban. Magyar Bálint a szegény barátot megtámadta, bántalmazta s a Balaton parijára vonszolva, egy csónakba lökvo a vizre hajtotta, maga tugván el a parttól a csónakot e szavakkal: vado bestia".
E\'.ok után Szigllgelol békében birlák a Lengyelek férfi ágon az utolsó Lengyel kihaltáig a XVIII század végéig Ezek közül 1787-ben
Annié.
- Tóítfaet «gy Ijoi Jogta\',0 MitooyráL —
l\'l IKa: Oláli Árpid. Tudtam, hogy főnök ural ez feliét-leoUI érdekelni fogj.. Parancsoljon. Átnyújtotta . fényképet és merően
• tendőrfőnökro nézett. Alexei MonidlofT csak egy plllanlásl vetett ítlklált\'0 * *tul4n meglepetésében
— Burgerl Ez nagyszotd. Ez, ez-"egy pillanatig kereslo a mogfololő
valami felséges, tlál csak-w>n Igaz volna f Nem, Burger, az
• "ó, az az Annlc Lor . . .
— Lermonlioff.
— Igen, nos, hát ez nem lehel "Jen csodaszépl
"U\'ger szerényen mosolygott, a w Potszo» nem Ilyen, mint In.. \' h""em még nebb. Volt ^• mam néhány pillanatig meg-"Welnl az accát. Hál bizony, szó \' szó, nagyon csinos a kicsike. Alexej Leonldioff sokilg nízlo a "Pet. Siernel .lángoló, betegesen \'Mylö sztni nyetlek. örüli forróság " gelódzöu UI ereiben és ösizo-«•«•« szorítania a fogalt, hogy a "nyakozislól (cl ne Idill,on.
Mert szlp volt Annié Lermonlioff, Imádáaraméllóan, cs^dálatboejlően szép. Hullámos feketo haja éjsötét koronaként fogta ftt finomanlvelt %rcit. Homloka irlelmosen magas és mirvinysima volt, szemöldökei vékonyak és mesterien rajzollak, arca hamvas, a fialatság érintetlen, üde pírjával, szája pirosan és duzzadtan, mint egy érett eper, némaságában\'is mosolygott. Tökéletes nyak é3 szoborszépségü váll egészítette ki a csodás szépséget, amelyhez foghatót Alexej Leonldioff még sohasem látott. És ami legjobban meg* ragadta, szinte megigézte a rendőrfőnököt, a két nagy, sötét. égő. szinte könnyes, valami mély bánattól tükröződő szemek voltak azok, Annlo Lemonlloff élő, beszédes kristályllsztastgü csodás szemel. Azok a szemok a hűli papír, a fénykép hálrányoságai dacára Is élettel, vággyal és reményellellén nézlek Alexej Leonidioffra, mintha kérdizlék volna, velőig .ható néma kérdéssel, miért nézel to engem í
— Igen, mondta megrendülve, halkan, mintegy önmagának a rendőrfőnök — Igaza van Burger. Aonio Lermonlioff nagyon szép. Csodás... És, — do nem, ozt nem . . .
Lengyel Boldizsár fia Imro az utolsó, kiben a Lengyel család férfi iga kihalt.
Szigliget várát ellenség soha be nem vehelle, ámbár akárhányszor iHolt török ostromol. Terméizeles védő estközei a Balaton s a várat körü:övoző járhallan posvinyok megvívását solti s.-m engedték. Az ostrom okozta károkat államköllsé-den fedezték. Minden időbeli blno kos urak — mint a vár kapitányainak — rendelkezése alatt zsoldos nomzell őrség állott, amll az 1613. I. c. Igazol, midőn Szigliget, Csobánc, Keszthely várak őtslge részére zsoldot rendel .nehogy a katonák kedvét veszítvén, a vidék veszélyeztes sék*. Htsonló értelombon Inlézked" nek az 1618:49. a az 1029 . 36. I. c. Az 1638: 70. I. c. a szigligeti várnak a kijavításiról gondoskodik. Mindazáltal som ellenséges támadás okozta végpuszlulását. A kuruc felkelés Idején, Csobánc és SilgHgel várak lerombolására kiküldőit császári seregoknek Csobánc ellen intézett ostroma ideje alatt? a keletkezett vihír viliima Szigligetei felgyuj totta és Ciobincz elestével Szigliget is hamvaiban foküdt.
Ez idő óla kijavítása — Illetőleg felépíttetése céljából kísérlet nem lététen. Széthullott anyagából épillello
A balatonendrédi csipke.
III. As álmok tovább tartanak.
Balaloncndréd, julius 14. Hurcoltam én magammal as álmaimat faluról váróira, mert elkerültem az én somogyi falumból öregapám halála után váróiba — Bstyiba (magyarul: Rimaszombat) — káplánnak, onnan meg átkerültem Lo-■oncra előbb káplánnak, azután a gyülekezet meghívása után lelki-pásztornak. Nagyon sokat tanultam ezen a két helyen, mindig hálás vagyok Istennek, hogy szolgálhattam a két városban, de nem tudtam beleazokni a városi életbe. — Ugy, hogy amikor megüresedett a bilatonendrédl lelkészi hivatal, ott hagytam én csapot-papot éa siettem haza a faluba. Igazán szerettem és szerettem a falut éa a falu népét. Azzal ax elhatározással jőt-tem a falumba, hogy nekik srente-lem az életemet. A bájos női olvasók már tudják, hogy cmógőtt az elhatározás mögött holmi féle csalódás lappang. Ugy Is volt, én to-hát szabadon szentelhettem magamat a népemnek. Dacára, hogy nagyon sok dolgom volt a gyülekezettel, amely tele volt bajjal, adóssággal, rosiz épületekkel, nem felejtkeztem meg a nőegyletröl. Hanem most meg uj nehézségek bontakoztak ki előttem. A magyar falusi assiony zárt lelkivilága.
Amíg az ember közvetlenül nem foglalkozik a magyar falusi asszony lelki életével, addig fogalma sincs róla, hogy milyen 77 lakattal lezárt ajtó előtt áll. En azonban be akartam hatolni ebbe a világba, de tiax-tán állott előttem, hogy fél fi ember
— Do igen — válaszolta Burger. Ahogy parancsolja főnök ur . . .
— Burger, kiáltott szinte magánkívül Alexej Leonldioff, miközben homlokán kidagadtak az erek. ötezer aranyrubelt kap, ha —
De nem folytatta tovább. A kegyellen, a kíméletlen, az erkölcstelen Leonidioff rendőrfőnök most hirtelen e\'.szégyelte magát. Vad, érzéki fel-lobbanásában mindenről megfeledkezett és mint egy őrült, majdnem kikiáltotta, hogy mit is akar fekete szive.
Burger azonban\' már mindent értett. Nem ez volt az oiső esel, hogy bizonyos ügyekben Alexej Leonidioffot ilyen kegvcilonül izgatott állapotban látja. Tudta, hogy a rendőrfőnök most határtalanul megkívánta ezt a nőt, mostmár a dolog csak ezért érdekli, s ha terve sikerült, nem fog törődni semmivel. Burger, aki tetőtől talpig, kivülről-belülról Ismerte urát, tudta, hogy most csak keveset, do nagyon határozol! stílusban kell beszélnie. Nyert ügyo voll, szabad kezet kaphatott az egyetemi összeesküvés ügyében. És ő, akinek csak rondőri ambíciói voltak, ezzel az eredménnyel toljesen meg volt elégedvo.
Alexej Loonidiofr az ablakhoz ment ás lenézett az utcára. Klno lassan alkonyodott már. Csönd volt itt, szokatlan, megdöbbentő csönd. Azután halkan megszólalt Burger.
— Főnök ur, minden ugy lesz, ahogy parancsolja. Bizzon bennem. .Meg lesz elégedve velem.
Alexej nem fordult vissza, de válaszolt. Hangján érezni lehetett nagy felindultságát. ^
— Tegyen, ahogy akar, Burger. Teljhatalmat ruházok önre ebben az ügyben.
Burger meghajolt.
— Köszönöm főnök ur. Mégegy-szer nagyon köszönöm. Aztán köszönt és elment.
Alexej Nlkolai pedig egyedül maradt fi dolgozószobájában. Egyedül és mégis ugy érezte, hogy valami megtölti a szobát. ValamJ, ami hihetetlen álalakulást idéz elő és hangtalanul, de mégis kiáltoz: vele volt a napló éa az arckép . -. Egy leány naplója, egy leány arcképe. Egy csodaszép, érintellen té:ek titkai és életsorsa. Alexej Leonidioffot már féktelen öröm töltötte el, éa most, hogy nem Játtá senki, karjait szétcsapva, a szenvo-
ZALAI KOZI-OMV
1923. jullua JJ.
aohaaem halolhat be ebbe a világba, amint az azükaéges volna, ezt csak nők végezhetik cl.
Azntán kibontakozott a második nagy nehézség. Az a blzalmatlan-aág, amely aokszor gyalöletté fokozódva ál a magyar falu népében a tanult osztállyal azemben.
És éo mertem álmodni egy uj világot, amikor a magyar faluban a azeretet leaz úrrá a azlveken és a azeretet fogja öaazeforraeztaol a lelkeket. Ezt a munkát pedig • falu intelligenciájának kell elvégezni éa pedig a falu Intelligens balgyei nek. Minden jól berendezett falu-bao vao egy pap — tanító — vagy jegyző-kisasszony vagy nagyobb falukban más Intelligens családnak egy leánya, aki a férjhezmenésélg terjedő Időt pompásan eltőlthetl és felhasználhatja arra, hogy a falu életét átvarázaolja a szeretet világává
F.1 volt már álmodva minden, a falu téli munkaidejének értékesítése, falusi nőegyletek alapítása, tanult osztály, földmlvea osztály kibékülése, felekezeti viszonyok rendeződése, az egész orazág békes-aégben élése. Krisztushoz térése, minden, de minden, csak még azt nem tudtam, hogy ml lesz az a csodaszer, ami mindezt a sok jó dolgot jegecesllenl fogja maga körül.
En egyelőre nagyon meg voltam elégedve, hogy Ilyen kerekded egészre kl tudtam álmodol az egészet. Kijei Endre.
A szerelem élete.
A hajnal.
Én kis pajtásaim, láttatok már májusban napfelkeltét ? Amikor rejtelmea-fátylu erdőben éoekel a rigók száza, zümmög a méhek ezre és édes álomból ébredésre nyújtózkodik « fék milliója ? 1 Mikor Keleten meghasad a kárpit és ezer sugárkévében pompázik elő a láthatáron a Nap ?!
Láttatok már májusban napfelkeltát, mikor édes himnusz árad kl a mlndenségből és lelkünkből boldog ssolozpmák zengenek fel-fel a magasba, mlndan szépségek és gyönyörűségek teremtő urához, a végtelen Istenhez?
Látjátok, kis pajtásaim, ez a nsp születése, ez a hajnal, mikor harmat
c.illog a fűszálon és nsgynsgy egyetemes ígéret árad kl a buz.-érlelő zugarakböl, hogy delelőre jutva, pirosra érleli a gerezdet, acélossá edzl a kalászt és termésbe gazdagítja az ágakat.
Van valami felemelő a májusi napkeltében, én kis pajtásaim, valami kifejezhetetlen, valami lenyűgöző, valami nagy-nagy gyönyörüaég
Ilyen kifejezhetetlen gyönyörű Bég a azerelem hajnala, a szerelem napjának májusi felkelte is. ErzI
Is tudjs
„I mindenki, ha nem
k\'Amitr\'egy rádnéző szempárral ébredez ■ azzal fekszel .mikor \'mádságodb., sóhsjtásodba, kön,-nyeidbe azt a bl.onyos n.vet fog-falod bele; amikor .. "W™! . ,6 tükréből, a virág azirmából íz az src néz, mosolyog vagy könnyez feléd, .kkor k.Uel .Je azemed napjs, -"or .\'0l«t"tt -«2 azlvedoen a szerelem plrksdása. a hajnal. ___
Betegsége elől a halálba menekült.
Budapestről Nagykanizsára l»lt mejjhalni.
tekintve, ott látta vejét mozdulatlanul a vízben. Lármái csa-poll, mire a hozzátartozók és szomszédok összestregleltek is kihúzták Schleslnger OszkáTt a
Nagykanizsa, jul. 14 (Saját tudósítónktól.) Ismeri kanizsai család fiatal tagja dobta cl tegnap este magától az életet, amely szerinte csak leher és nyűg volt számára. Schlesinger Oszkár huszonnyolc éves kanizsai születésű budapesti nós kereskedó-segéd, aki ugyancsak kanizsai leányi veit el feleségül, már hosszabb Idón át betegeskedett. Betegsége ugy látszik, súlyosabb lermészelü lehetett, mert a különben életerős, |ól kereső fiatal kereskedő ielj-:sen búskomorságba esett és életunt lett Schleslnger a mult héten lejöll Kanizsára Ilt lakó apósához azzal, hogy a csendesebb vidéken talán hamarább magához tog |önnl. Azonban ugy látszik, hogy Itt még nagyobb mértékben veit rajta erőt a melanchólla.
Tegnap este feltűnt apósának, a Garay-ulca 3. szám alatt lakó Horváth Istvánnak, hogy veje hosszabb időn át távol van. — Különösnek tünt föl előtle a dolog. Mikor már veje kimaradása felett erősen nyugtalankodni kezdett, 10 óra után kiment az udvarra. hogy utána nézzen /\'éjének, azonban nem találta sehol. Ekkor sejtve. — a kútba nézett, amely mellett két üres boros üveget látott heverni., A kútba
kulból Ez azonban már halott volt. A gyorsan odahívott dr. Goda Lipót tisztiorvos már csak a beállóit halált konstatálta. A holttestet kivitték az Izraelita temető hullaházába, ahonnét teme tése log végbemenni.
A megejtett rendőri nyomozás megállapította, hogy Schleslnger Oszkár tegnap betért a Magyarutcai Cozdlna-féle vendéglőbe, ott megivott kél deci bort, majd két félliteres üveg bort magával vllt Valószínűleg öngyilkossága előtt felhajtotta, mert a kut melleit találták meg üresen.
Az öngyilkosság oka: gyógyíthatatlan betegsége. Miután a tiszti orvos kétséget kizárólag megállapította az öngyilkosság tényálladékát. — a kanizsai klr. ügyészség vezetőhelyettese Melz József klr. ügyészségi alelnök megadta az engedélyt a hulla eltemetésére. Ami még szomo rubbá teszi a fiatal kereskedő tragédiáját és a legnagyobb részvétet váltja kl, az az, hogy fiatal asszonya betegen fekszik a kórházban és nem tud ínég sem mit férje öngyilkosságáról.
Ó, milyen gyönyörűség Is a napfelkelte I Csupa verőfény, ragyogás, csillogás és dallain minden és mindenütt.
S amikor először teszed ablakodba a tőle kapott virágot és amikor először olvasod remegő kezekkel irott első levelét és amikor először hallod az ablak slalt a te nótádat felcsendülni egy május-illatos estén : ugye, hogy könny lopakodik a szemedbe.
Istenem I Ez még a boldogság
könnyel Ha majd a_keaeiüség
sajtolja kl azokat a könnyeket 1... Mert a fény nyomában ott ólálkodik az árnyék, az öröm nyomában ott leaelkedik a bánat I De a szerelem hajnala még nem ismeri a könnyet, csak a napsugaras kacagást és az álmokat hímező ábrándozást.
Ha van valami tiszta, ugy ez a szerelem az, ha van valami Ideálii, ugy ezek az órák azok. Minden gyönyörűség, minden álom, minden illat a szerelem hsjnaláé. Kiárad az az illat minden kis Tőle kapott levélkéből, kisugárzik az • gyönyörűség minden kis Tőle kapott szerelmes versből. Mert ez az idő versírás ideje I
AVI nem ir verset, az nem is szerelmes. A vers ugy hozzátartozik az első szerelemhez, mint az éjszakához a nappal, a májushoz az orgona s mint a szerelem hajnalához.— a ciök.
Mert a csók elcsattanik, hisz az a szer-lem záloga I Te várod, hogy adja, <5 adja, mert várod, trzitek ezt mindketten.
Én édea kis pajtásaim, mikor sz az első csók elcsstt.n, . hajnal fnár teljes pompájában ragyog, de még mindig csak hajnal vao, üditő ragyogás, végeláthatatlan boldogság
Ha a nsp már magaaan áll, akkor már tikkaszt 1 De most, moit még üdít, mint a bslzssml
En kis pajtásaim, de gyönyörű Is a h.jnsl I_BelhsáU _
- Hivatalos éráink: \\ UzJÍWt.uI IKSut 13. Bozeozloder pelou) blv.Ulei orll délelőtt (él » éritél tZ-lg, détiztéo 3-tól a-lg. Telelőn 78. — A ezezkesatézÍR tFéul 13-Boieortedez palota) hlveUloz 4rU lelek zziza aéUKU 10 Írttól tl-lg. Tzlzfoo JS A leWéz szerkezeté délután 8 ízltél 8-lg a nyomjlban (Féot S. sz. al»U) (o««J i< mily ügyben a n.gyküzöniíg rendelkezésire •IL Telefon 117.
délylöl eltorzult aiccal, szinte migán kivül kiáltotta:
_ Enyém vagy, enyém leszel
Annié Lemondott! Kerüljön bármibe, pénzbe, ember halálba, neked az lesz a sorsod, hogy örömökéi adj; nagy, pazarlón biboros örömöket nekem. Kezemben vagy Annle LecmonlloiT és én elveszem azl, amli te adni ludszl
111. FEJEZET.
Tragédiák.
Elmúlott néhány, nagyon boldog nsp.
Végtelen csöndességU és csoda, boldogságu órák, amelyektől nem lehot írni semmit. A boldogságnak nincsen törlénele és ők, mlndakelten, Annle és Nikol.1, boldogok voltak. Midkeltöjük szivében pazsr bíborával nyílt ki az első, legédesebb, legfájdalmasabb és szépségeiben utolsó szerelem. Csak egymás szemét nézték a találkozások néma óráin, a csillogó, mélységes léleklükrökel, amikből pertselő vallomások és önfeledt vágyak lángjai törtek elő. És as érzéseknek ebben a tavaszi pornpázatában messzetünlek az élet nehéz és fekele gondjai. Átélték a percek mámorait, hogy fclejihetct-
loné tegyék ezeknek a napoknak az emlékeit és hogy ne láthassák kétkedő, kutstó szemmel a Jövőt.
Mert hlábs volt minden, a végtelen örömök halk dicshimnuszába mégis belecsendült a/gyötrődés, a gond zengő sírása. Annié finom, lázbsnégő arcára néha a szomorúságok sáppadó felhője hanyatlón. S hs Nikolai távolléiében fogiák el ezek a ködös és fájdalmasan bizonytalan érzések: Annié Lermontioff sokszor könnyezeit. Az eltüat nspló és s hiányzó fénykép ösztönös sugalmával égette tudatába bele, hogy kellőjük közé, vészes ármányalakkal odafurakodik az ismeretlen, a le nem győzhető, a halain as harmadik. Ds aztán jöttek a naiv bizodalm.k órái újra, Annio hivő volt és azt akarta hinni, hogy nincs veszély, talán csak élksllódolt valahová a bizalmas vallomások kis könyve, Boldog akart lenni & lerázta magáról a fájdalmas bizonytalanságot. —
Nikolai pedig mindig jobbsn Imádta és csodálta benne az egyre fejlődő, ébredő asszonyiságot, a szerelmes nő édes-meleg lélekkisu-gátzását. És Annle ezeken a napokon valóban csodálatos volt, mert
forró vérében dalolt, ujjongotl, élt a vágy, as élet , . .
Szépek és végtelen bodogok voltak ezok a napok. Annak dacára, hogy a veszedelmes terminus egyre közelgeti, eltudták felejteni a kérlelhetetlenül közelgő sötét napokat. Ez ellentmondás tslán, de mégis igy volt. Azt hitték meg fog lörténni a csodl és Nikolai szerencsésen inog lud menekülni a merénylet következményei alól.
Ezekben a napokban azonban nemcsak Nikolai Romsky lelkét hatolta át a szertelem mindent logyőző mámora. AltxeJ Leonldloff, a rendőrfőnök is Annié csodás nőiességének varázs, alá került. Azon a nspon, amidőn magához vette a Burger által elrabolt naplót, h.msrmulló érzéki fellobbanáss után mégis csak egyszerűvé zsugorodott előtle az Ugy. Este azonban lefekvés előtt, amikor is egyik mulatóhelyről hazajövet álmosító szórakozeskép olvasni kezdie Annié Lermontioff nsplójál, mintha egy szellemkéz ragadt, volna meg a leikét. Sohn nom érzett viharok kavarták fel a legbelsejél, mert viharos múltjának sok nőismeröse közül egy sem beszéli ugy ahogy Annio Lermontioff
suttogott hozzá a fehér lapokról. A nspló mély őszinteségéből fakadó ,-bájoiség újra fellobbanlolti ennek >» hamsrhevűlő, gonosz embernek s véréi.
„—Tudjam-o becsülni az életet-Irts egy helyen Annio Lermonlfoff — amikor minden iul hazugság rámkacag abból? Találok-e magamnak igazi őszinteséget, talán Daiwin ősemberének drasztikus, de kritika-nélküli igazságosságál í En nem ludok már ebben biznil A mindennapok sirámsl megtanítottak arra. hogy keresztüllássak az emberi élet kényszerű hizugságalnak cselssövé-nyán . . ."
„— Nem inam Jól - szól tovább a napló - mégis Inkább azt bi<Mi». hogy non látok tisztán az emberek belső lélekéletébe. Talán csak a felülol kiálló rosszaságait látom, ■ hétköznapok kicsinyes, muló komisz-kodásslt. Talán vannsk néha Ünnepnapok is a lelkekben, az igazságok virágvasárnapjai f De ezt senki nem ludja bizonyosan,-mórt ezt titkolja — néha még maga előtt is — \'««\' Jobban mindeki."
(Folyt, kív.)
1923. jullas 13;
zalai közlöny
Alaptalan hírek ujabb lakbéremelésekről.
A népjóléti miniszter nyilatkozata.
Budapest, julius 14. A népjóléti miniszter legutóbbi lakásrendeletében, mint ismeretes, megengedte a háztulajdonosoknak, hogy augusztus 1-én a lakások 1017. évi bérét negyvenszeresére emeljék fel, november hó 1-cn pedig a lakbérek ötvenszeresét kérhetik.
A közönség körében olyan hírek terjedtek cl, hogy a népjóléti miniszter ujabb rendeletet fog kibocsátani a lakbéremelés tárgyában. Azt híresztelték, hogy ez az uj rendelet még ebben a hónapban megjelenik s augusztus 1-cn már magasabb bérek szedhetők, még pedig lakásoknál az 19f7. -évi lakbér 150-sze-rese, üzletek után az 1917. évi lakbér 300-szorosa.
Vass József népjóléti miniszter a következőképpc:t nyilatkozott az ügyről:
— Egyáltalán nem tudom, hogy kerülhettek ilyen hirck fogalomba, mert a lakbérek- felemeléséről szóló ujabb rendelet kiadásával czldeig egyáltalán Aem foglalkoztam. A leghatávo-zottabban megcáfolok minden olyan hírt, amely arról szól, hogy augusztus 1-én a lakbérek 150, illetve 300-szorosra emelkednének fel.
— Semmi okot nem látok arra nézve, hogy ilynemű és mérvű lakbéremelésekkel nyugtalanítsák a közönséget, még egyszer ismételem, a hír egyenesen nevetséges s minden komoly alapot nélkülöz.
HÍREK.
Magyar hozsanna.
hu: BwrbarlU r^Joj.
Testvér!
A..ej.c> __ hogy luktól va^ml v*r«s * hal* \' víny lüldro ?Ap«<it nlkoiyon. PffcJ-o? — hogy * harcos fí.támadís Mink U jön nagypénteke* százezrek könnyeit fcri*ott utakon. Z,oloxsmink még » j*j ts kónybe fali »
rfoi «lloluJ« mind. ne litod-e? — valaki j»f a rom felett és ctóju dereng * h*lk homályon át, »a«it ívezredok sllh nettjére hint Minden kis ajtót megkopott, megkérdi, élnek-o * rágl lányok és jóltct-e « 1a-vms uj Minőkkel, nyllnak-o újra a Jetiit virágok.
S » gtűiiát derengi halk homályon át, a \' ho\'üu evek gyilkos nagyhetérc jönnek mii — jönnek nagy magyar csodák, fo Wooek-jönnek az uj riadók és megfejtI-tik « kopoisó fedelét, hogy mcggyalá-xott oltárok tövében a rabbilincset bosszú lángja törjo sxét. jOnnck-Jönnek kitépett szivek msgya: tarlón fájó, pifOi virágot szórva. Htxfu tavasz koporsójit hiába órai erer pribék, mUor üt nwjJ az óra.
fis talpraáll * megfeszített ős-titán, losujt n krip\'.aMca borzalmas-nagyot, hogy feltámadjon Mult, Remény, Dicsőség, nmit megöltek vulkáous n>pok. Trianon-temelóut-hóhéroí: a!m» remegve néx * nagy feltámo<lás ölébe, mikor kibontja szárnyát a magyar tavasz * felszáll az i-dők lázadó egére
S o!akiülj* »z egész viUgíuk: " \' • „Alleluja 1 Alleluja I A mugyer él! A mogyar élni fog!"
S a napsugárban újra felragyok n szent hali r ok bűsxke koszorúja.
— Napkár: Julius 15. Henrik. 16. K. B. A.
— Időjáréa. Hazánkban a derült, száraz, meleg Idő egyre tart, az éjjelek azonban aránylag hűvösek; a tegnapi moxlmunm 30 fok Pécsett és Budapesten, a ma reggeli minimum 11 fok Csengeren, 12 fok Dcbrecenbon. Időjóslót: Egyelőre még túlnyomóan derűit és igen meleg idő várható; később zivatarok, majd hősülyedés.
— P/imlcla. Ma mutatja be első szentmiséjét Tjih Péter Móric végzett ferencrendl theológus, Tóth Péter köxbeciülésben álló klskanl-ziai polgár fia. Az uímfsés manu-duktora P. Ehrlkh Alsjos kiskanl-ssal lelkész, mlg a* ünnepi beszédet P. Horváth J. budapesti ferences leikéi* tartja.
— Pauler Ákoa professzor
előadása. \'Dr. Pauler Ákos, a budapesti kir. magy. Pázmány Péter-•udomány egy etem tanára, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, ma délután pontban 7 órakor a városháza dísztermében tartja meg „Széchenyi eszmevilága" címmel nagyjelentőségű előadását. Mégegyazor felhívjuk a nagykanizsai köiönség figyelmét á városszerte nagyérdek-lődést keltő és kiváló értékű kultur előadásra. Belépődíj nem lesz.
— Rektorválasztás a soproni főiskolán. Most tortént meg « íopronl erdőmérnöki és bányá-mti főiskolán Boleman Géza lemondásával megürült rektori szé-Mnek választás utján való botöl-
A főiskolai tanács Mlhalovits János dr. jogtanárt választatta meg rektorrá. Az erdészeti szakosztály főnöke Ráth Gyula főerdőtanácsos, J bányászati szakosztályé Walek Károly főerdőtanácsos, a fém- és vaskohászati szakosztályé Széki János főiskolai tanár lett.
— Ellegyxéa. Harsau Gizi és Vocsor Pál m. klr. honvéd hsd-
Íe2ye«W. Minden külön ér-. testté* helyeit.
— Dr. Simon György apátkanonok ajándéka a Katolikus Legényegyletnek, A Katolikus
Legényegylet 1923. évi március hó 18-án tartott közgyűlése egyhangúlag disztagjává választotta dr. Simon György apátkanonokot, az egyesület iránt tanúsított nagylelkű áldozatkészsége és jóindulatának visionzánául.
Az apátkanonok ezen választásról velcközölt értesítésre most meleghangú levélben megköszönte nz elnökségnek a figyelmet és további szeretetéről és jóindulatáról biztositolta, egyben 100.000 koronát mellékelt a levélhez ax egyesület céljaira. A nagylelkű adományt az elnökség külön levélben köszönte meg a bőkezű főpapnak.
—• Anyakönyvi hírek. Nagy konizsán julius 8-tól 14 lg öaszeson 11 gyermek született. Ebből 9 fíu, 2 leánygyermek. Házasságot kólót lek: Herrenfeld Rezső \'magántisztviselő Gűnsberger Teréziával, Viola Jenő kárpitosmester Füredi Matilddal, Amtmann Antal dv. géplakatos Egyed Annával, Németh Jószef napszámos Farkas Erzsébettel, Kanta Ferenc téglagyári munkás Zsohár Jullánnával. Elhaltak: Krisztián Juliánná 14 napos emésxlés-hiány, özv. Kluger Jóxsefné szül. Haas Regina 79 éves aggkori vég-kimerűlés, Junker Antalné szűMelt Anek Katalin 44 évés méhrák, Eltér Edit 3 éves agyhártyalob, Horva-tics Matild 2 évea tűdőhurut, Dani Ferenc földműves 70 éves tüdőtágulás, Kánya Imre 11 éves vérmérgezés, Molnár Györgyné azül. Városi Ágnes 55 éves veselob, Be-denek Erzsébet 2 éves égési seb, özv. Janovazki Jánosné szül. Nóvák Mária 72 éves szívszélhűdés, Hirsch-ler Ferenc magánhivatalnok 22 éves gyomorfekély, özv. Kunlcs Györgyné szül. Horváth Rozália 78 éves végelgyengülés, Schlesinger Oszkár kereskedősegéd 26 éves vizbefulás. Rabinek Arnold kereskedősegéd
35 éves.
— Nyugdíjazott tanító. Po-
zsogár Lsjos zalavégi tanítót a vallás- és közoktatásügyi miniszter szeptember 1-tŐl kezdődő hatállyal nyugdíjazta és egyben 45 évét meghaladó ügybuzgó munkássága elismeréséül köszönetét éa elismerését fejozte ki.
— A kanizsai házak karriér-jéhoz. Milyen karriért futnak be a nagykanizsai házak — mutatja az alábbi eset:
Most történt ugyanis Simon litván hátának telekkönyvi átirása, amit Holczer Ignác és József so-mogys&mioni malomtulajdonosok vettek meg Simontól. Evt házat 1919 decemberében 85.000 K-ért megvette Bezerédj Jánosné, 1922 augusztusban 680.000 K ért Beze-rédjtől Weisz Antal éa neje, 1922 szeptemberhcnWelszéktől 1,500.000 K-ért Krefft Józaef és neje, 1923
rníjus 2-án Krefftéktől megvették
Horváth Jenő és neje 2,450.000 K ért őt nap múlva, vagyis május 7-én Horváthéktól 3,000.000 K-ért megvette a házat dr. Simon István és neje, mlg most dr. Simontól a so-mogysámsom Holcieték 6,000.000 K-ét vették meg.
— Színészet Pacaán. Balogh Árpád színtársulata most Pacsán játszik. Naponkint zsúfoltan teli a terem. A társulat előadásán szerepelnek a legújabb darabok ls.
— A zalaegerszegi borbélyok uj árszabása. A zalaegerszegi borbély és fodrászmesterek uj árszabályt állapítottak meg — mely szerint borotválás 200, fésüléssel és hajkené&sel 250 K. Hajvágás géppel 300, félrövfdre 350. FejboroWálás 400 K. Üzleten kívüli kiszolgálásnál az árak kétszerese.
— Megint lopott egy caeléd.
Cigler Mór paciai lakostól leány-cselédje mintegy 45 ezer K értékű ruhaneműt lopolt, a psc<al csendőrség azonnal megállapította a tettest.
— Magyarországpostajárati
térképe. A jelenlegi Magyarország egész területére egységes alapon felölelő, négyszlnnyomásos postajárati térképek darabonklnt 1000. korona hivatalosan magálla-pitott árban a helybeli postafőnőki Irodában megrendelhetők.
— A borbélymesterek ki-zárták Gáspár Gézát. A zalaegerszegi borbélymeaterek szakosztálya tegnapelőtt tartott «ak-osztályu ülésén elítélte Gáspár Géza borbélymesternek, a színházi botrány hősének tettét, egyben pedig tudomására adja o közönségnek,
hogy a szakosztály Gáspár Gézát kebeléből kizárta és vele minden összeköttetést megszakított.
— Hydroplán járatok a Balatonon. A Balatonon már kö* rülbelül két hét óta állandóan hydroplán járatok vannak. — A hydroplán 4 üléses s mindennap délelőtt és délután a következő állomások között közlekedik. Délelőtt Indul Siófokról Bnlotonkenese-Almádi • Balatünfüred- Tihany-Bala-tonföldvár között, délután ezen állomásokat fordított sorrendben jírja be. A kydtoplánnak az illelŐ állomásokon megfelelő kikötője van. A repülőgépjáratok is rendszeresen járnak. Balatonfüredtől Siófokig egy ut 5000 koronába kerül.
— Verekedő azabari legény. Toldi István zalaszabari fiatal legény szabadságon volt. Eddigelé meg nem állapítható okból az uton megtámadta Berta Mária 13 és Anna 15^ éves fiatal leányokat, akiket alaposan megvert a hős szabari legény.
— Kéaxpénzmegtérités a kedvezményes azén éa tBzIfa helyett. A kormány rendeletet adott ki azon közalkalmazottak kedvezményes fa és széneHátásáról, akik olyan községekben; laknnk, ahol nincs vasútállomás. At Ilyen kö»ségekben lakó köztisztviselÖK a természetben járó kedvezményes fa és szén helyett készpénzváltságot kapnak. A késrpénz váltság-összege az 1923. évi julius 1-étől 1924. évi április 30 áig terjedő tiz hónapra az önálló háztartást vezető köztisztviselőknél 85.000, a magános tisztviselőknél 42.500 korona. A számvevőség értesíti az érdekelteket, hogy bár most kiutalványozza a szénpénzt, a készpénzjárandóságok azonhan az állampénztár csak augusztusban fizeti kl.
— Hűtlen szolga. Kiss Lajos Gerencsér István zalaapátii mészárosnál szolgáit, a honnan összesen 150.000 korona értékű ruhaneműt lopott cl. A csendőrség nyomozása
credcnénnyeljárt,mert letartóztatták.
— Zalaegerszeg vároaa a cserkészeknek, Zalaegerszeg város a zalaegerszegi cserkészek táborozási költségeire 40.000 koronát adományozott. Az összeget tegnap-utalták kl Pásztor Imre megyei cserkész főtitkár kezeihez, aki ezt az összeget a táborozáson résztvevő zalaegerszegi cserkészcsapatok között arányosan felosztja.
— Megazurta barátját. Horváth Géza és Kiss Péter zalsszabarl lakótok, jó barátok vigan mulatoztak a hegyen. Boros állapotban valami csekélységen összeszólalkoztak, Horváth bicskát rántott, a mellyel barátját megszúrta. Kisst a kórházba szállították, állapota súlyos, de nem életveszélyes.
— A memphU cigaretta éa társai uj kölsőt kapnak. A magyar dohányjövedék a mai készlet kifogyásával uj külsőt ad a memphis, glubek, khedlve éssztam-bul cigarettáknak. Kék óválls keretben a keret felső részén a felírás: M. kir. doh. jőv., alul a clga-relta nevo. A memphisnél a keretben csipkés várbástyaréazlet, a guibeknél korona, a khedlvénál ibiszmadár, a sztambulnál félhold, alatta három csillag lesz aranynyomással.
— Járási gazdaaági ülés. A pscsei járási mezőgazdaaágl bizottság Pacsán a főbírói hivatalban tegnap gyűlést tartott, a melyen a fÖldmiveléai minisztérium rendelete értelmében megválasztották a járási munkabérmeg állapító bizottságot.
ZALAI KÖZLÖNY
1923. juliui 15.
— A nagykanizsai Sa.znzun
ká.arig folyó hó 15Hl kullur-ettélye Iránt áltelánoian n.gy at érdeklődét. Aj elt ünnepi tzónoka dr Bánóczy Látzló ur már megérkezett. Jegyek a Polgári Egyletben elte 7 órakor a pénitár nyitásnál kaphatók.
— Tilos a TÖrSs Jelvények Tlacléae. At uj klhágáil bünteti törvénykönyv 36. tz.k.tz. alapján államellenes síinek éa jelvények viselése büntetés terhe alatt tilos. A magyarázatban benne van, hogy feltűnő helyen piros szekfük és piros jelvények viselői ellen megindítható a bünteti eljárás.
— Orvos a vagy bíbaas*-axony? A „Relnlscher Beobach-ter\' közli a következő vidám történetet. Mikor legutóbb Kodes-bergben a franciák kihirdették ai ostromállapotot, megtiltották n napnyugta utáni minden néven neveiendö forgalmat és járás-kelést. Csak papoknak, oivoaoknak él bábassazonyoknak volt szabsd éjjel as utcára kimenni. Marokkói katonák végezték az éjjeli szolgálatot éa hűségesen vigyázlak a rendelet betartására. Támolygó léptekkel közeledett kéaö éjszaka egy vándor Pittsdorf Irányából.
— Megállj I — klálltott az 5r. — Orvos, psp, vsgy bábaasszony vagy-e ?
— Bábaasszony / — hangzott a biztos felelet.
A katona elégedetten intett fejével s a becsípett éjjeli utast tovább engedte.
— Uránia. Míg csak ma, va eámsp : „Hóvilág csodái", meglepő szépségű képek az Alpesek sportéletéből, egy öt felvonásos mese keretében. .A sehonnai\', egy anya kálvárjájs, a főszerepekben Baisony Lila, Tímár Margit, Faludy László, Fiáth Róberl. — Szerda, csütörtök: .Ul a boldogság felé", repríz.
— Flulntarnátue Szombat-halyen. Jövő tanévre szóló folvó-telek megkezdődtek. Kőszegi-u. -16.
— Próbálj* m«z Ön la bt tMmtf lUIk róla, bojy a FILÍÍ\'P bariujakólidíjé-ben btt.b.11 anyagból khzüli buüaylk,
fokaik a lagunótabbak íi ugyaaazoo líloil \' U nslnósípl pamutból bkrmlkor m.ttl.]al-halók, Síóobalbalj, SaéU KUmis-oloa 4.
— Hmnlalofnkat, aranyat., ezüstöt, brllllánsokal, érmekei, alpecca ovőéazkőzöket éa dísztárgyakéi a legmagasabb napi árban veszek. FrUd József ékszerész, Sugáf ul J. szám. (l-ő-ul éa Sugár ul asrok.)
— Uránia. J5n I Ut a bol-dogaág falé.
Az angolok csak a iövö Heten válaszolnak a német javaslatokra.
Érdekei Indokolás
Páris, jul. 14. (Éjfélkor érkezett.) Az angol kormány a jövő héten og a német jóvátételi javaslatokra adandó részletesen foglalkozni. Az ujabb halasztást tlletekes helyen azzal okolják meg, hogy az angol min.szterek mas elfoglaltság miatt nem tudtak ezzel a kérdéssel foglalkozni.
32
koronába kerül
pildiayookiot agy h«lyben, mint vidéken • Julius t U5I naponta 0 és vasixnap 8 oldal terj»Jelemb«n n»gj<l«o4
ZALAI KÖZLÖNY
ha most negy*J4vro etéfixet.
Letartóztatott szociáldemokrata párttitkár.
Győr, jullui 14. (Éjfélkor érkezeti.) A rendőrség letartózlatla Hegyi Imrét, a győri szociáldemok sta párt titkárát, mert annak lakásán kommunlatl röpiratokat találtak.
Intim levelek.
Nagyságos Asszonyom! Hálásan köszönöm a meleg ells. méréséi, melyet az olasz égról a mult levelemben tarlóit előadásomért kepiam. Ó, nem, kérem, én egyáltalán nem vagyok tudós. Ezt a kitüntetési a legteljesebb tisztelettel elhárítom magamtól. Nem volt soha ambícióm, hogy tudós leeyek. Én nagyon szerelem a tudományokat, de csak addig a határig, amelyen tul már csak a ludósok élnek. Ezen a haláron innen csak okos emberek vanD.k. Ami pedig azon a haláron tul van. azokból már csak a fetele, mélytüzU molett asszonykákat szerelem.
Hát igen, airól teljesen elfeledkeztem. Jó, hogy Nagyságos Asz-szonyom figyelmeztet re, hogy tudniillik ml történik azokkal, .kik borús égre akadnak Olaszországban. Hát bizony, Ilyen is elő szokott fordulni, de az Ily eíelckben más meglepetések érik az oda lerándult halandókat.
Mint, bizonyára ludnl méltóztatik, Olaszországban annyi az alegul, mint nálunk minden negyedik év májusában a cserebogár. Amikor tehát a boldogtalan halandónak pechje támad és sz óira előli, azaz, hogy a feje felett beboiul az ég, vájjon mii tehet a szegény jámbor? Nagy bánatában bele húzza magát a kocái egyik sarkába a kezd butulni. Amint busul, busui, egyszer csak elsőiéiül körülötte a világ. Olyan sölélség fogja körül, hogy még az orra he gyét aem tudja, merre lehet. Persze Ilyenkor azlán mozdulni nem mer . EllentJtSíí megmozdul a sölélség, kar jel támadnak, mélyek gyengéden ál karolják a szerencsétlen p.sssl, aki egyszerre csuk ezt érzi, hogy az ajkai körül forróság támad. Erre ó ia átöleli a sötétséget, magához kap csolja és .,. ah I... .hl... csak soha vége ne lenne ennek az ala> gutnak I ... És az Illető boldog, nagyon boldog, hogy beborult felelte az ég, mert ha nem borult volna be, ki ludja, nyujtott-e volna az olasz kék ég neki oly édes mámort, olyan boldogító csodát, mint .milyenben az alagui részesítette ?
Hát ilyen ország a laliánok or száge.
Kezeit csókolja a viszontlátásig Zita
Tanügy.
A zalaegerszegi felsőkereskedelmi f.u iskola értesítője.
Zalaegerszeg, julius 14. A 38 éves z.l.egerszegi m. kir. állami felsőkereskedelmi fiu Iskola értesítőjét Omaisz János igazgató állította össze. .
Az értesítőt gyáizrovat nyílj, meg: Reinholz Árpád tanár elbúcsúztat ise. A N.gybectkerekről menekült kiváló tanár hosszai szenvedés után ez év juniut heváben elhunyt.
Az iikolai év szeptember 3-án vette kezdetét és megszakítás nélkül tartott junlus 25 ig A hivala-loi főig.rga\'ói látogatást Klrchner Béla udvari l.nácios, kir. főigez-g.lóe.zközölte, aki a tapasztaltak éa látott.k felelt a legnagyobb mege-légedéeét fejezte kl.
A tanulmányi állapot jó volt, a fegyelmi állapol, egv eletet kivéve, szintén megfelelt. Mráz J<nő c>ák tornyal azületéaü és illetőségű tanulót erkölcsi romlottsága miatt az ország összes Iskoláiból kizárt a miniszter.
Az Intézet megnyitó ünnepélyén kivül október 6 án, novemher 12 én, január 21-én ét máidus 15 én tartott ünnepélyekel n.gyaiámu kő-zöniég jelenlétében.
A cserkészet, mely 25 főből áll, ez évben nagyobb tevékenyeéget nem fejlelt ki A csapat 14 tigja lüzoltó gyakorlatokat végeztek, a a tanultakat két tüzeset alkalmával értékesítették ia.
Az 1923. évben éretiéglzett 2 jó előmenetelő .zegényaorau tanuló jutalmazására a Zalevérmegyel Szövetkezeti Áruforgalmi R. T. Nagy-kanizia 5000 koronát adományozott. Est a összeget felerészben Németh István, felerészben Fitán Károly érettaégizelt kapta.
A tanáii teatület az igazgatóból, 4 rende., 2 óraadó, egy tornatanár éa likolaorvoiból állott. A hit-oktatáat ai zgyoe feleVfzet lelké-azel látták el.
Az lakola tanulóinak tzima 64 volt. Erettaégl vlzagálatot tett 10 tanuló.
jobban felakart öltözködni, elvette úrnője alját azzal, hogy megkéri a.azonyát, engedje át neki erre kz időre ax aljai. Úrnője azonban aludt akkor, mikor neki már csomagolni kelleti, a mivel már nem volt elíg Ideje úrnője felébredését várni — engedély nélkül vitte magával asszonyán.k ruháját.
A károsult munkaadó ezután előadta, hogy a leány nyolc hónap óta szolgált már nála. A vádlott leány viszont köoyek között erősítgette — hogy jobb uraatzony éa háziaaszony nincsen mint ez ő úrnője, akit nem la akart meglopni.
A károsult urnő megbocsátott cselédjének, s mivel olyan ügyről volt szó, amelyet csak feljelentésre éa magánvádra lehet üldözni — a leány ellen a kir. ügyész is elejtette a vádat.
A Topscher-ügy főtárgyalása.
Ciúlörtökön délelőtt 9 órakor tartja Dr. Kenedi büotetötanácsa főtárgy.lását a hlihedt Topscher tolvsjláaal ügyében. A tárgyaláa iránt óriáal érdeklődés nyilvánult meg a kanizsai közönség körében.
TÖRVÉNYSZÉK.
A gazda mindent megbocsátott
MeglrluV, hogy Kovács Géza nagykanizsai pastatávirda tiszt cselédje Varga Roza 21 éves leány szolgálatadónöjétöl ruhaneműt topot és azután angolosan „eltávozott". A rendőrség természetesen elfogta a hűtlen leányt éa átadta a kir. Ügyészségnek.
Tegnap tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai kir. törvényszék egyes bírája Podolay Jusztin.
A lopástal vádolt leány elismerte bűnösiégét, do azzal védekezett, hogy megakarta látogatni Zala-egerazegen lakó édesanyját, s mivel
Brüsszeli vélemény az angol-francia viszonyról.
Páris, julius 14. Brüsszeli jelentések szeiint ott ugy ítélik meg a helyzetet, hogy az angol kormány a választervezettel időt akar nyern és el akarja kerülni a nyílt szakítást Franciaországgal. Belga körökben nem utasítják el annak le-ketőségét, hogy Anglia a német ellenállás megszűntetését és ezzel a szövetségesek közös válaszának előkészítését elérheti.
"
KÖZGAZDASÁG.
A zalai malmok vámgabona beszolgáltatása.
A közélelmezési miniazter Zala-vármegye vámmalmalra 195 vagon
vámgabona be.zolgáltatáaát rendelte el. Etl a mennyiségei a köt-élelmezéil miniezlerium salavármegyei kirendelt.égének kebelében alakult kontingentáló blzott.ág ontja Kéjjel aranyosan at egye. zalavármegyei malmok közölt. A blzottaág határozata 8 ntpon belül a közélelmezési rfolnlizleriumhoz megfelebbezhető kirendeltség
utján.
Biztosítani kell a tenyészbikákat
A földmivelésl miniszter rendeletben utasítja mindazon községeket, amelyek köztenyéeztétl szolgáló bikákat tartanak, hogy baleset vagy betegség folytán elhullásból v.gy kényttervágásból etármató
károk ellen kivétel nélkül ai ősz-atea bikákat a lényleges forgalmi árnak megfelelő ősszegre biztosítsák. _
A tőzsde hirei.
(Saját tudósítónk talofonjolenté".)
Budapest, julius 14. A mai terménytőzsdét főként Ötlettelenség jellemezte. Kedvető időjárát éti a külföldi lanyha jelentések l.nyhltó-l.g hatoltak a piacra. Búzában kb. 1500 koronával olcsóbb árfolyamokon jöttek létre kőtéaek. Uj butában állomáson nagy tételeket kötőitek 400 -410 koronái áron. U
Maradj Mindig mindenütt magyar!
1923.JulUisJS^
ZALAI KÖZLÖNY
u „Al>an 415—425 ax ir. Uj árpa 265 ko... Z.bbud..
„„.I p.ritáaban 450, állomási áru 5,5 "Tengeri 330-340. A roia iöomáson 280 Zabban egy na-tétel 460. tenget Iben egy Snobb tótcl 340 koronával talált
"í"\',| magánforgalom . tőzsde udv.rin bonyolódott le és pedig elé* »,gy drukk között, mlvc . /dórségés . ..olgék hivatalos
útsslláar. többszőr közbe léplek
z, „ üiiet kőt élt megakadályozni, Ennek kővetkeitében »z árfolyamok erőa Ingadozást mutattak és kötés ci.kkevé. jött létre Az IrénYiat ennek ellenére Is szilárd.
sílgő 330. Slick 79. Magyar hitel m T.öi\'t 60. Vároai bank 16. U,í 270. Fegyver 600. Zabolai 07. Flóra 77. Kős\'-én 1040500. Mező-h gye,1 142. ÓF. 195. Közúti 25\'/.. Kronberger 42 (pénz) Még 39/ Leszámítoló 43. Ganz villamos 890. GeorgU 400 H.x.i b.nk 76, osztrák hitéi 88. O asz 25 Általános kőszén 1030-1040. Atheneum 148 Paliasz 47. Nov. 98100 Mftr. 140. Álamvasut 300-310. A\'l.nlik. 43, Levsntc 400—405. Budapesti göz malom 60 B.ck 56-58. Naaicl 740. Viktória 8500. Lichllg 61C0. Rima 88. L^mp. 105. Hoflher 98-102. Motor 57. Ganz Darubiua 7500. Klatarcsai 67—70. Láng 103. Vegyipar 18. Dunántuli aertéa 50. Cukor 1325-1350 Klotild 70 - 71. Klrályautó 6200. Szalámi 25.
A sténapiscon a kínálat gyér voll, annak ellenében a kerealet élénk. Ennek folytán az árek ■ vásár lolytán emelkedtek. Réli-\'éna
I. r. uj 8200-9500, 11. r. 6850-8150, 111. r. 5500- 6800. Más t.k.r-mány zöld száron 4000. Lucerna azéna 10000. Zsbos bükköny széna 8600—9500. Tengerlszár .öld ezá-.on 4000. Alomszalma 5000-7000. Z.up szalma 7500-801)0 méter mázainkén!. Egy kéve 300-350.
Nemes Jimlk: Ezüst 1 koronás 1160, 2 koronás 2320, 5 koronás 5800, forintos 3000, 10 koronás arany 31500, 20 koronás 63000. Dukát 34500. Forgalom csekély irányzat szilárd. Ezüal 700 as finom aágu 230. 750-e. 250. Tőrt .rany 14 karátoa 5700, srin.r.ny 10400, platina 42000 grammonként. Forgalom csekély irányzat szilárd.
Valuták és devizák i
N.poteoa 20800, Font (Loodop) 3M80 -40880, DolUz (New-York) 8600 - 8795, -KrzncU fz.uk (P«ztz) 608 - 528, Mázk. (Biz-ba) 5 40 - 8 80. Olass tlz. (Milano) 3f6 - 386. OszUik kor. (Bécs) IZ-OS—13Ö0, L.l (Bukarest) 11-48 00, Ssokol 268-Í70 Svájci frank (Zürich) 1480-1840, Dióit (Zágráb) Vö—0400, Uokj.I mázk. (V.Z.S) 780-870. Antit.rd.ii> 3487. — Kopp.nKig» I60Z->I882, KrlizttinU 1308-1488, Stockholzn £278-2378.
Zürichi xárl.tt
Batllo 0Z8, Azoat.z3.zn UolUodt. 226 00, H.w-Yotk 876-60 London 8848. PilU 8402, Milano 2486, Prág. 17 >6. Bud.-poat 06 16, Zágráb 610, Vazsé 48. Wl«. 8 81 60. Saórt. 610, Os.tzák bél;. 0 82 00
Termény Jelenté, i
be.. LTIas.vtdikl) 43600- 43760, .gytb 43000 8260 toaa 29000-30000 uuztninyázra Z8000-Z8000 zoz 18600-7600 z.b 44030-6100 Izogzrl 340\' 0—36000. ripc. 82600, korpi 2C6O0- 21600, köl.i .
Budapesti állatvásár i
Mwb.hui I. r. .giizb.n 2480- 2800, bálul). 2660-2860, alaj. 2000—2400,1L r. .géieb.o, 2470-2800. bálulj* 2670-2860, .l.j. £000-400 Kiw.odik zuzzh. 1 I. z. egí.zb.n OOOfrOOOO. \' borjo (61611 bérb) Z800.3C60. Késslel: N.gy-mazh. 18, .t.dia 13, — Növ.odék muba 0. .Udái 0. botju 12, .Ildi. 12, Mszha Wi 4100 - 4200, borjubél 470c - 4800
SertéavAsér t
P»8i.|U, 680, Elk.lt délig 000, Oz.g -, Köeíp 3600, Köonyú 3400, l.r. 3700, II3000, Zilr 6100, Suloao. 4300, L.h. buz 4600.
árjegyzések 1923. julius 9-től julius 14-ig.
(Ab feladóállomás. Az ár.k kgként gabonát kivéve forgalmi adóval. — Korpa éa erőtakarmánycikkek zsákkal együtt.
Tiszavidéki buza 78 kg.
prompt Tiszavidéki buza 76 kg.
prompt Tisz.vidéki uj buza
VII. 30 Egyéb vld. buza 78
prompt Egyéb vid. buza 76 kp.
prompt ^ Egvéb vld. uj buza
VII. 30 Rozs prompt Ro/s uj
kg-
Gabona.
460-480
440-450
440-480
440- 450
435-440
430-440
300-310 Termény.
470—486 455—465
365-375
300—310
900—010 895—900
550—565 500—605
866 785 680 530 400
geo
240
570
Zab (Budapesten) Zab (állomáson) Csóves tengeri prompt, szél\'. Csöves lengeii VII Morzsolt lengeii Morzsolt tengeri VII. Morzso\'t tengeri Vili. Takarmítnyárpa
Sölárpa —
Szabadforgalmi liszt.
Búzadara Dupla nutlásüszl Nullát liszt Főzőliszt 6. sz. liszt 7"/, sz. liszt 7\'/, sz. liszt Rozs nullásliszt Egységes rozsliszt (Vidéki Szléiii ab állomás zzikk.l együtt)
Malomkoncflntrácló jegyzése (prompt)
Nullásliszt Főzőliszt 6. sí. liszt 7\'/, sz. liszt 7>/, sz. liszt 8. sz. Ilszl Buzakorpa Rozs nullásliszt Egvséges rozs\'iszt Nullásliszt juliusra —
Főzőliszt „ —
0. sz.* liszt „ 7\'/, sz. liszl „ 8. sz. liszt „
Buzakorpa „ —
(Ab malom Budapest zsákkal együtt.)
Takarmánytízsde.
I. rendű préseli ószéna
II. rendű préselt ószéna UJ pr. széna I rendű Takarmánynád O-lucerna préselt UJ-luceroa lazán Uj-lucerna présolt Zabosbükköny préselt Muhar préselt UJ gombosheie préselt Alomszalma kéziprés Alomszalma gőzprés Takarmányszalma préseli Zsupszalma
(FuvertíUtbcn kg.-kénl
Alomszalma Zsupszalma Zsupszalma kévénkint Tengeriszár —
Takarmánynád —
Takarmányrépa —
(Lazán, házhoz zzállilva kg.-kénl)
Pénteki szénavásár.
1. r. réti széna
II. r. réti széna
III, r. réti széna Zsbos bükköny Zöld nádtakarmány Lucerna uj Lóhere széraz Árpa, zab-szalma Alomszslma Zsupszalma
Zsupszalma kévénkint —
Tengeriszár —
Takarmánynád —
Takarmányrépa —
(Lazán, házhoz saállilva kg -kínt.)
Hüvelyesek.
630
66—70 82—83
96—100 05—105 110—112
86—90 70—12 76-77
70-76
I. r. réti széna
II. r. réti széna
III. r. réti széna Zabos bükköny Zöld lóhere Lucerna
Zöld nádtakarmány
Árpa, zab szalma
05-75 340-360
80-100
70—79
50-68
110-120
75-80 85-96
Takarmány és kerti magvak.
Angol perje 1. r. 3000-3500 Koriandermag 660—700
Fümagkeverék —
Sárga eckendorfi —
Sárga obendorfi —
Takarmányrépameg 2000—2JOO Cukorrépamag (néme\') 2500 -3500 Tarlórépamag (német) 2500—2600 Zsák és ponyva. Gabonás zsák uj 70 dkg. 3200-3300
.....88 „ 3800-3000
„ ,, 96 „ 3900—4000 Juta liszteszsák 85 „ 1700-1800 Texllll liszteszsák 85 „ 1600-1700 Papirzsák uj —
Papirzsák használt 700—800
Zabos zsák használt 1100— IJ00 UJ ponyva □ m. 5500—7000 Használt ponyva □ m. 4J60 -4500 Zsák kölcsönd. naponként db. 8 — Pony vakölcsönd. naponkénl db. 16 —
Atpagyöngy 10 sz. Köles szürke Köles vörös Borsó őszi Borsó Viktória Borsó vélő Borsó express Fehér bab Tarka bab Fürjbab Mák Dió
Lencse kisszemü Lencse középszemU Lencse nagyszemü Méz
|- forgalmi zdó.)
Korpa.
Buzakorpa prompt .Buzakorpa júliusra 210-220
Buzakorpa augusztusra száll. — Futura korpa zs nélkül ~ Rozskorpa prompt . őszikorpa szepl —dec. 360-380
(Uudapull f nntáiban asákkü egyutL)
A keddi szénavásár.
76-90 64—74 55-64
105-115 70—80
260—260 S60—270
400—425
500—550 •160—476 500—560 2000—2200
V —
850—1000 2200—2400
ErStikarainy.
Főszerkesztő: zeérl Pósch Oéza. t-elelós szerkesztő Benedek Rezaő. Kiadó : Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat.
Apró hirdetések.
OS— too
Nyolcss liszt prompt Nyolcss liszt juliusra Melesse
Extrahált pogácsaliszt Napraforgó pogácsa Repceposácsa l.entnagpogácsa Szárított répaszelel Malátacsira Napraforgóitól Köleshéj Tengeticsulka Pesti tóláp Vidéki melasse takarmány 230—24U Szölőlörköly nedves —
Szőlőtörköly száraz „
Konkoly 250-270
Malompor
Heremagvak.
Lucernamag nyers
Lucernamag vörösólomz.30CO-3oOO
Lucernamag fehér „ 3600-4000
Lucernamag alj
Lóheremag nyers
Lóheremag vörösólomz. —
Lóheremag fehér ólomz. —
Lóheremag alj
Fehér hcrcmag nyers
Fehér heremag uradalmi —
Olalos magvak.
UJ Repcemag névleg
Napraforgómag fehér
Napraforgómag dohos
Kendermag
Tökmag
Lenmag
UJ Biborheremag
Gomborkamag
Baltacin
Tavaszi bükköny
Szöszös bükköny
Zabos bükköny
Muharmag
Cirokmag
Csillagfürt
Tatárka
v.iutt ....lista rtwiz. •■»»»•"
I.U" .tuu. M n..t«. »..it.it.
tini va-u, i
., IM,.,,,^ ÜAia .
kUdOU trt, __
V»..K b.ull. " Tt,U"
m^uaJb titia 5.^0 Aaul -í^\'\'\'-1- 71
l.tun mt<lwlb.»i. _______
Sarok rou.rtt.i.i. "l1" «ilW«. »,.jt. eu. vltlzlZoí*. ml.u Zu«. C\'-kUMbi..t.tb»- ______
t.fh.16 Twud, OuuU* _____ZS1S
.UlIWt -li.de. in.ae.1 KowMzt-"""
klitiily.it- _________
koc.t. |« Wrtuta >
.ro.lt T,jcunoz^ nzM V.,n.__77*7
v„ ....„,. ei,,... ...Zd l.i tt^n-aZZ-
Tamáa Ignácz éa neje, ugy
a Mját, mint ayztmek.i n.víben, mely I.Jdalomoal tu látják, hoay Ionon szotct.lt gyermekük, tüeWe IMtvdruk
800—880
360—460 350—450
350-400 120-150 200—S50 225-»75
Tamás Mit
(olyo hé 14-én, 23 éves korában, hosszas szenvedi. tlUn clhunyL Drig. halottunk tzmetése mz, v..iro.p dáluláo 4 é-l".1"" \' | rém k.tli Icmelé halotusluzábél.
Nyugodjék hékéb.nt
Rablnck Sándor éa neje, | o.y . maguk, v.Umtnt pyutnek.tk Jolán, Jenő és Dczeő nevében I is míty lijd.lomm.1 tudatják, hogy rotrón szctclitt gyermekük, Illetve I testvétiik
Rabinek Arnold
I f hó 14-én, 35 évw koriban, Huc-
| téí«n»*ei* U b«tegsígíb«a elhunyt.
Tcmctéso m«. vasArt«p délalin "/,» órakor le»* Ur. IM9«» I hatoltMhic&ból.
KagjrbBlm, 1913. )uliu» 14.
Nyugodjék békében I
ZALAI KÖZLÖNY •>
1923. jullua 15
A nagy áremelkedés
dacira, még mln\'if: Igeo mérsékeli árban árusítjuk a laktiroo levő cipőinket.
,.HUNGÁRIA" CIPŐÜZLET
Fő-ut 14. axim.
legjobb nltM|S
Motorbenzin, fehér petróleum, gázolai ts gép, henserolaj,
valamint neheiitetlan tovot.I.lr él mindenféle mái n»aí|t*eda«égt Cikkel ■ l.flelönyöaebb oapi álban aaonnal iiátllt vaiulon vagy koevla mr Állandóan nagy kéeilel. ~m Seounawel tatéatéal tnetOlal .ti.5i.tj. aiii m Inrfojlintlll. leiméaiérlékilllé Hélltketet BENZIN SZABAORAKTARA Tilde. \\U. KAPOSVÁR TUa!<« 1H.
■ «uuUllomi>ul MímVíii. 7JJ7
Bíró és Eckstein
BUDAPEST
REMA
SZÁMOLÓGÉP
5tolzenberg Fortuna golyós csapágyas irógép.
minőén rendszerű Írógép, másoló és sokszorosító kellékek olcsó árban.
JUMPER PAMUT
as ótixci divataslnakban a legnagyobb vtlaaatékban kapható
KLEIN JÓZSEF Él TESTVÉRE
nfilkalapfekAximunka Dalaiéban
GYAPJÚT
minden mennyiségben vesztlnk. Mintákat saját kőüségünkto-* szállítsa fel.
Deutsch Gyula és Társai
Budapeit, IV., Király>ii. 56.
Kölcsön z.Akt-k. Jwe
Urai. Zeoeféíikolal in&diieriel eug. 1-uSl
zongora. él énektanítást elvállalok.
J.-MÉ BERKOVICH MARTA
a.,rlMüul Mwft »eU.t, t fMpol, a (Ml.L
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vásárolunk lagmagaaabb napi áron.
KORFÁT
oapi ár alatt árusítunk.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R. T„ Nagykanizsa
rolorm. T«I«£oc4ilm i 1*3.
MEGHÍVÁS.
A Tranadnnnbla Egy.aUlt Gőim.lmok Ré.zrénjt.n ...ág Nagykanizsa f. ít! jullu. hó 22-én dél.Wtt 10 órakor
n vállalat lelspén levő igazgalóstgi épület tanácstermében
rendkívüli közgyűlést
tan, amelyre » I. c részvényesek ezuiori megnivatnak.
Tárgysorozat:
1. Kiküldése egy Jegyzőnek.» közgyűlési jegyzőkönyvvezetésére és kél részvényesnek a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére.
2 Az alaptőkének 407000 000 koronáról 200,000.000 kotonéra való felomclése.
3. Az slspszabályűk 4 § inak m \'dosiliss
Az Igazgatóiig.
Aa , I riaaMIyok 10. 8 a értelmében ,-ak .<oi téiavényejii azavaléHéjfUek, akik réiivéoyeiket legkeitlbb hiron. nappal a k.t.gyuléi majUrtlia elétt a.vállalat réneHrinil, vagy a kövelkeit bankinléaetelr.él lóiéiba l.elyealk: Magyar t-oMBile ut-léiel Budareil, Dunántúli ll.nk és Takarékpfnitir Kéilvínylirieilg k.poivlr, Melcr-nuikiichc Eivomple-Bink Craa. _
aüOüOüCBOBe®*
HIRDESSEN
a
Zalai Közlönyben
K ÖLI ARIT
BORLEMEZ
GAZDÁSÁGI ÉPÜLETEK, GYÁRAK. MALMOK BEFEDÉSÉRE ÉS RÉ6I ZSINDELYTETÖK ÁTFEDÉSÉRE A > LEGALKALMASABB*
KaplMtó FISCHER ÉS BftOEH téaníl
SAOTKANI/-SA. TÖ-VT V.
Fsm&mmmmma^
-M ILYEN
lérakbél ailia a)ak lut.lt
KERÉKPÍRlflVITÁS.
Nikkeleiéi, lománcoiás, »utorénhcjjc»ité».
Alkatréesek é» kellékek. UJ éa átépített kerékpárok Cjrári árban
SzaKétl Gyula
■lantot 4* Wt»iÉU Kailnoxy-utca 20.
(XíuMUJ). Taletonaxám 40.
ZSOLDOS TANINTÉZET
a legjobban ké%«it elő magánvLxsgákra
Összefoglaló tankönyv
a kezé; iskola akó négy osztályának tananyaga kit kötetben .megrendelhető
Budapest, VII., Dohény-utca 84. sz.
ABADIE
valódi franola aslvarka-papir
keszler JENŐ és fivére
vlavaaaték b.r..d..6 vállalata C
HékDzkt és nröbtfy: NAGYKANIZSA, Magyacutca 6. sxém. Fttztet: BUDAPEST, VI., Ó-utca 38. - Telefon: 151-13.
Plvállallint/ ntB^aoaeaaa »U»e»e«k bcrvo4»iéal aaukálatokat, «cysU«« modem CIV OlldlUIIK tflr*4«kob». niwdó 6» cto.etboVcudo.í.ek.t, derttO Aa >M*o y»I.U.»tlt6 WféM*.í«k. osalomáiátok, ail*0-oromi kutak, kftlOo ká«J rl.r.iiUk réaatr* asotcáJO aotoaaatlka.au nsflkCiló isfráUn Kc< c»deae»«fc«t, kfrapoall lűté. 6x mclti<\\» be<enalei4a«kct .«J4l ler»e»é.Bnk • ••rlm
Raktáron
kályhák*
tartunk:
■tUieM^oÁ »laroae«ék e*fl»ak»l. r*a a
nalarákal, OotOll-
Jnttásokat és ítatekltásl munkálatokat szakszerűen és olcsón eszkOzlOnlJ
Iskolakönyvek bekötését
legolcsóbb árban vállalja lapunk nyomdája
Fö-ut 5. szám aiaft.
Világhírű blstoa hatású
RADIKAL
patkányirtószer
újra kafhalO. 1 a4*t 2 kiló bua. ujr a/in^k napi íra
Gyártja:
STANDARD vegytisxtitógyár
Badapoat, IV., Koaauth Lajoa-atoa 14.
KflUFMANN KAROLY
url 6a nfil dlvatáruháao
a ,,Fokát. aoly6".hoz
TKLErON 375. ^^^ TKLErON
Férfi és női Férfi és női
Férfi és gyermek kalapok, sap>ák. Gyarmakkalangyftk.
Cjrermakclpűk *a lt»rUn;*k.
cti*6JrOo. UtMai tnunUit\'J dttA JáUk Arak. O/ertnekkodélk. VUu koaiornk. 8lrko*<»ruW.
figyelem! FONTOS!
HilSLER IGNÁC
éi
vaskereskedelmi szAllitmAnyozAsi r. t.
BUDAPEST, V., HOLD-UTCA <«.
érteiit:k ■ nagykaniiMl keresk^ieíml él Ipari érdikeltléget, hogy brflHlt -Oéfl-vaul éa Rankanlne között lll.ndó
gyüjtőforgalmflt
Utoiitctt. KocslrAkományok minden szerdán
és szombaton indíttatnak A fuvardíj tétel olyan előnyös, hopy a darabirufuvárdijtiteJlel sxemben ca 1300 korona megUkaiitiit jeleut ICO ky.-klat. Uővcbb relvtligositissal sslvcsen szolgál a nagykanizsai képviselet:
IACKENBACHER EDE
.zutito oég n"
VÍROSRÍIÉPÜlfT. — TtliFOK 50.
NEM FAJ FEJE
éa a liba. ba a Daék-tér 1. SS. alatti flpB-Ull.lban
rendeli klaéróUKalaérandüanyajbólkéiaull
ARGENTtéte
cipőt hord. Javítások gyorsan •szkóxoltetoak. Késxel varrott doplatalpu
szandal::
Mintegy 10 drb garantAU jőkaiban levő kéli
széna- és szalmaprés
esetleg egyenként la elad4. — Hívebbet POLLAk M. EMIL Irodáiéban.
Az uj forgalmi adókönyvek
melyek pontoson a (orgalmi oőóhiufltal elflircSsőnal\' megfelelnelt _>
Fitchel Fülöp Fiai
KtínyukeroskedésSben
kaphatók.
FIGYELEM! A n.^.uu
forgalmi adókonyvnek a knvetkelí napi zárlati rovatokat k.tt lajmatnl:
beuftel
pénzldrkönyu napló
árucsere összesen adómentes adóköteles
Nyomatott a Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadö Vállalat könyvnyomdájában, Nagykanizsán.
évfolyam 159. szám
Nagykanizsa, 1923 julius 17. Kedd
Bgyes szám ára 40 korona.
„„.»«>« »e-»i ií.\'
Ha<l.|>»U .x.Tkr.stO^cf VII. k.r. AkAcL-utcn 32. "L Toiofun.i^m Jóssel 73 -ÖV
Pótlás a főszerkesztő ur f. hó 15-ikl nyilatkozatához.
Julius 9-én egu napos budapesti tartózkodásom idején „Clost-siák a földbirtokreformról" cim alatt oly cikk jelent meg lapunk hasábiain. amely téliesen ellenléte annak a\' politikának, amit lapunk vall és amely teljesen távol áll attól az iránytól # világnézettől, amit én honosítottam meg és nevem jegyzésével fedek. E közlemény távollétem alatt, tudtom és akaratom nélkül csempésztetett be, ezért tehát sem közönségem előtt, sern sajtó-jogilag nem vállalok felelősséget. A cikk írója megfelelő elbánásban részesüli, szerkesztőségünkben viselt állásáról a mái napon fel lett mentve.
Nagykanizsa, 1923 l\'ulius 76.
Benedek Rezső, a „Zalai Kazlötiü" felelős szerkes;
Mussolini a szocializmus ellen.
A fascizmus küzdelme a hatalomért - A miniszterelnök ünneplése.
Róma, jul. 16. (Éjfélkor érkezett.) Mussolini olasz miniszterelnök nagy beszédet mondott a kamarában. Beszédében élesen kikelt a szocializmus ellen, aMelríS^®\'a munkásság szoT-gaságát jelenti. Kijelentette ezenkívül, hogy
a fascizmus el van szánva a késhegyig menő küzdelemre
a hatalom megtartásáért.
Kérte a kamórát, hogy fogadja el a választói jogról szóló törvényjavaslatot- Mussolini beszéde leírhatatlan hatást tett a képviselőkre, akik valóságos diadalmenetben vittek ki a miniszterelnököt az ülésteremből. ■ ._
Négy tüzeset a fővárosban.
Budapest, jut. 16. (Telefónjelen-téa.) Tegnap délután a fővárosban i égy tüzeset fordult elő, amelyek eionban azcrer.cséro nem voltak nagyobb méretűek.
A pétsl keresztényszocíállsták gyűlése.
Pécs, julius 16, (Telefonjelentés.) A pécil keresztényszocialista párt vasárnap nagygyűlést tartóit. A gyűlésen megjelent Haller lAván nemzetgyűlési képviselő ia. A gyü* léá\' követelte u numerus clauius további ói vény ben tartását éa a munkások éa tisztviselők illetményeinek buzapatitáson való megállapításit.
Nagy vihar Németországban.
Berlin, julius 16. Tegnap puiz-tiló zivatar dühöngött Berlinben éa környékén. A viií.r rengeteg kárt okozott. A k&rnyék\'oeli erdőkben gyökerestől lépte kl a fákat, a gyári negyedben pedig ledöntött egy épülőfélben levő százméler magas falat, A Berlin mellett levő -tavakon és folyókon számos csó nak felborult, ugy, bogy sokan a vlzbefultak. Az áldozatok számit még eddig nem állapították meg.
A viharral kapciolatbsn jelentik, hogy a pusztító zivatar az egész
országra kiterjedt és mindenütt súlyos kárt okozott. Németország egész gyümölcstermése megsemmisült, a gabonatermés pedig rész-ben elpusztult. A távíró és telefonvonalakat Németország azémos pontján teljesen haaználhatatlanná tette a vihar, ugy, hogy a nyugattal folyó hírszolgálatban fennakadás állott be.
Kémszervezetet lepleztek le Zágrábban.
Belgrád, julius 16, A lapok jelentik, hogy Zágrábban nagy öisze esküvést lepleztek le, melynek tagjai hosszabb Id5 óta szervezett kémszolgálatokat teljesítettek. Több horvát politikust, néhány urlnőt éa több volt közBa hadseregbeli tisztet letartóztattak.
Benes Párisban.
Párls, julius 16. Benes dr. cseh külügyminiszter szombaton London bői visszaérkezett Páriaba. Benes na Elysée-palotába ment, ahol Millerand elnöknek átnyújtotta ■ cseh fehér oroszlán-rendet, tz alkalommal hosszaa tanácskozás lolyt le MHIe and és Benes között. - Benes o.után Bratlanu román pénzügyminiszterrel tanácskozott,
akt szintén Londonból érkezett vissza.
..... .rá\'; flíj bír.\'SOO K. i*0O\'K
Italon k.ph.lö Anh.r-ka. 3. ■>. rt.hányArudab.il
Német üdvözlet Amerikának.
Berlin, jul. 16. Cuno birodalmi kancellár abból a* alkalomból, hogy az újonnan épült Albert BalUn né met gő*ös holnap Ntwyorkba megérkezik, az United America Line elnökéhez az amerikai népnek szóló üzenetet küldött, amelyben annak n kívánságának ad kifejezés, hogy Amerika éa Németország népei együttes gazdasági munkára fog " tnsk ö\'sze.
Az angol jegyzék megmenti Európát.
London, jul. 16. A Reuter-iroda newyorki jelentése szerint az Eve-ning Mail azt Írja, hogy a küszöbön álló angol jegyzéknek kéteég-telenül az a rendeltetése, hogy ne csak Németországot, hanem Franciaországot és Európát Is megmentse. Olyan terv es, amelyben Amerikának kiemelkedő szerepet lehetne és UwjljMM «ták«\'~ífra|tfflí" -jSBBío,- ülnt Amerikában, hogy uj háborús bonyodalmak veszedelme elkerülhető legyen.
Mennyibe került Angliának Konstantinápoly megszállása?
London, jul. 16. (Éjfélkor éike-zett.) Konstantinápoly angol katonai megszilláea — most kindo\'.t hivataloa jelentés azerlnt — 15 millió font aterlinget említett fői.
Robbanás a kragujeváci töltény gyárban.
Belgrád, jullua 16. Kragujeváci hírek azerlnt tegnap délután 3 órakor az ottenl nagy töltény gyárban borzalmas robbanáa tőr tént. Az egyik raktárban azétszedett löszért s a többek között három egyenként 150 kilogramm aulyu ten gerl aknát helyezlek el. Eddig fel nem deilíett okból az egyik akna borzalmas robajjal folrobbant. — Csakhamar ujabb robbonások kö vetkeztek be.
J A városban nagy izgalom támadt. Sok lakos, rémülten menekült lakáéiból a várna környékére. A robbanások aste 6 Óráig Ismétlődtek. Három raktár teljesen tönkrement. A gyár közelében több ház la aulyoaan megsérült.
Egy felrobbant gránát a városba repült és tönkretett egy kávéházat. Egy máalk gránát átütött egy betonkunyhót, azután a foljrőba hullott.
Halálos áldozata a azorencsét-lenségnek nem volt, de pár ember súlyosan megsérült. A felrobbant tengerlakna kél repeazdarabja a gyár pirotechnikai osztályának nagy műhelyébe repült, ahol tüzet támasztott, do a tüzet sikerült nyomban eloltani.
)r. Pauler Ákos előadása Széchenyi szelleméről;
Nagykanizsa, julius 16. (Saját tudósítónktól.) Mikor ezelőtt egy héttel a Széchenyi Szövetaégbe lömö-rűlt egyetemlstáír-k alakuló díszközgyűlését szemléltük, örömmel állapíthattuk meg az ott elhangzott tiszti székfoglalókból, hogy ifjúságunk tudatában a mai nehéz idők szülte követelményaknaV^ vezérének; Széchenyinek legnemesebb\' ideáit: A komoly munkát is a kultúra ter-jesztését Irta zászlajára.
Bár aokan voltak, akik ezeket a nemes törekvéseket vegyes érzelmekkel magyarázták, ml egy cseppet sem kételkedtünk azoknak al terében. Nem kételkedtünk, mert »x arcokon ott láttuk a tettrekész, acélos elhatározások tüzét s tudtuk, hogy a szavakat teltek fogják követni.
Es föltevésünkben nem csalód: tUnk. Alig egy hét múlva ma»valö sultak a komoly igérelek s fílako lás Ifjaink megmutatták, hogy nemcsak ígérni, de az igéreleket valóra váltani is képesok. i„
Az 6 nehézségeket nem ismeiő fáradozásuknak és lelkes utánjárásuknak eredménye volt ai a váró-aunk közönségét érő megtiszteltetés, hogy hazánk egyik legnagyobb filozófusának, dr. Pauler Akos egye. teml tanárnak, ajkairól hallhatta a minden Idők legnagyobb magyar, jának, gróf Széchenyi litvánnak mélyen izántó ps.ihológiai anall-zlaael löllzinre hozotl jellemtull)-donságalt mi nemes egyéniségében megalkothatta magának az igazi magyar lélek eszményképét. Azét a bizó magyar lélekét, amely a Jövő sikerét biztosító, fáradhatatlan munkát, törhetetlen hitet tükrözi vissza mlndon megnyilvá nulásábsn. .
A városháza dísztermében d. u. 7 órára hirdetett előadás iránt — érthető — városszerte elénk érdeklődés mutatkozott.
örvendetes jelenség gyanánt kell konstatálnunk a közöneégnek nálunk eddig még nem valami nsgyon tapasztalt pedanlériáját, amellyel az előidéz kezdete Iránt viselkedett s amelynek indítékát m nden bizonnyal a hirea tudós Iránti tiszteletben kell keresnünk. 7 órakor már as utolsó érdeklődő ls meg-
\'\'\'"mint hirtelen végigpillantunk a díszes közönség soraiban, a bá)OS leány- és hölgycsopórtok festői árnyalatai között, ott látjuk városunk társadalmának vezetőit. Ott voltak többek közt: Berlin Ágost tábla-biró, SzékáU Pál törvsiéki tanécl-eleök, Metz József ügyészségi alelnök, dr. Kaufman József v. kötig. tanácsnok, Eperjesy Gibor, Lau-
SALAI KOÍU\'IHV
lircl jullus 17.
rentzy Oszkár tb. vmegyei főjegyző, Dobrovits Mi\'án v. országgyűlési képviselő, Ujváry Géz. v. nemzetgyűlési képviselő, Makáry Vilmos törvényszéki bitó, Surányi Gyula, PteiJ/er Elek tanirok. dr. Etlinyi Gézs ügyvéd, Kádár Lsjos vezetölelkésx a a 6. honvédgyalogezred tisztikarából s\'ámossn. S végfii, mintha csak Síéchenyl min dent átfogó a minden magyar embert egy táborba tömörítő azelleme inspirálta volna a lelkeket, — a terem egy asőgletében ezerényen félrevonulva rgy csoport egysterQ, munkásember íliott, íme, Széchenyi álmainak álma, az egy cél felé való törekvése minden magyarnak miniatűr mintevy megvalósulva.
Pontosan 7 éra 2 perckor meg-nyílik a teremajtó éa föltűnik Pauler Akoa professzor rokonszenves alakja egyszerű azalonruhiban. A tudóat a közönség lelkes tsps és hosszaa éljenzéasel fogadja.
Székáts Sándor egyesületi elnök megnyitója után Pauler Akoa pro-feaazor lép az emelvényre éa a hallgatóéig feszölt érdeklődése közben ismertetni keidl Széchenyi eszme-világát az emberi jellem, a magyar lélek perfekt Ismeretével éa caodá-latosan mély filozófiai tudésssL
— Ha Széchenyit tanulmányozni akarjuk — mondja többek közt dr. Pauler — a lelkébe kell hatolnunk, követnünk kell az ö hatalmaa gondolatait. Széchenyi jellemében két vonás az, ami meglepő, bár látazó-lag ellentétes. Az egyik a szüntelen, kemény önkritika, a másik a mélységes hit és bizalom a nemzet jövőjében. Müveiben állandóan azt a meggyőződést hangoztatja, hogy hibáink és szerencsétlenségünk in dltékalt önmagunkban kereaaük. Az önkritikából folyó kötelesség szerinte, hogy magunkat azűntelen javítani éa képezni kell a az Igy azerzett tudáaunkat a kultúra ázol-gálatába állítani. Az önbizalomból viszont önként következik, hogy nem szabad a nemzetbe vetett hitet elveszteni. Dolgozni kell hittel. Hit nélkül nincs munka. Az önkritika és munka kötelmei azonban csak ugy teljeallhetök, hogy ha mindenek előtt erkölcsi tlaztaaigra törek-azünk, Sréchenyl tanításait csak ugy követhetjük, hogy ha erkölcsi alapra teazünk azért. Éneikül a po litikai, gazdasági, szociális program
mok csak homokra épülnek. — S.unni nem akaró tapsvihar éi éljenzés fogadta a világhírű tudós fejtegetéseit. Erős a hitünk, hogy az előadásról emelt hangulatban távozó, lelkea közönség magával vitte a súlyos gondolatokat éa a legnagyobb magyarnak a tudóa profeasjor által felsslnre hozott a a született magyar lélekben gjöko rező tulajdonságait magáévá téve, törhetetlen hlltel, lankadatlan mun-
kával és mindent s mindenkit műértő, álfogó elhslarozássnt fog.kü* denl a magyar JSvS munkllísán.
Derék egyetemistáink pedig, kik a fényea eredménnyel zíruló elö adás eikölcil és kulturális sikerének érdekében közreműködtek, — lanubiionyaágát adték annak, hogy Vezérüknek vágyalt és nagy ilm.it: a kuliura művelését, a nemzeti egy célusigot, egyet akarást képeaek valóra viitani.
Hegakadt a kórházfejlesztési terv.
A népjóléti miniszternek nem áll rendelkezésére a kellő anyagi fedezet. Csak a kdrhézfelszerelési költségek részbeni fedezasére utalt ki hat millió korona államsegélyt Vass miniszter leirata a városhoz
Nagykanizsa, julius 16.
Több izben foglalkoztunk már behatóan a város vezetőségének nagyarányú kórházfejlesztési programjával, melynek keresztülvitele a népjóléti minisztérium kellő anyagi támogatásán mul-lot, s a mely a kanizsai közkórházat a Dunámul egyik legjobban leiszereit, modern közkórházává emelte volna. Sajna, a nagyarányú kórházfejlesztésl tervek blzonylalan Idóre megakadlak.
Tegnap érkezeit le a városhoz dr. Vass Józsel népjóléti és munkaügyi miniszter leirata — Nagykanizsa város tanácsának felterjesztésére — amelyben arról értesül a várost, hogy a várost közkórházban létesíted uj műtőterem felszerelési költségének, továbbá egy Quarzfény-berendezés, egy Röntgen és egy partoszlatkészülék, végül a létesítendő gazdasági épület hetvén millió koronát kitevő költségei felerészének államsegélyképpen való kiutalására Irányuló kérelmet a rendelkezésre álló\'és sok oldalról Igénybe vett hitel csekély volta miatt ezidöszerint nem áll módjában teljesíteni.
Az uj műtőterem létesítésével felmerült kisebb mérvű költsé-
— Saját tudósainktól. —
gek (edezéséhez hajiandi államsegéllyel hozzájárulni, ha e célra kért fedezet rendelkezésére fog bocsáttatni. — Azonban hangsúlyozza, hogy a költségek fedezésének, a harmincöt millió koronának az államkincstár terhére való átutalását kilátásba nem helyezi
Méltányolva a város állal felterjesztett indokokat, valamint a város képviselete által hozott határozatában megnyilvánult áldozatkészséget, a kórház felszerelésének kiegészítésével járó költség részbeni fedezésére hat miUió korona államsegély megadását határozta el és ezen összeg kiutalása Iránt egyidejűleg Intézkedett.
Megjegyzi még a miniszter, hogy a népjóléti minisztérium műszaki osztályának vezetőjét utasította, hogy a létesíteni-kívánt gazdasági épületnek elkészített tervel alapján készítse el sürgősen annak költségvetését, ámbár az építkezés megindításáról megfelelő építési alap hiányában ezidőszerini — sajna I — még nem lehet szó.
A kelló anyagi fedezet hiányában tehát egyelőre megakadt a nagyszerű kórházfejlesztésl terv.
Mennyi pénzt füstöl el Nagykanizsa és környéke]
Nagykanizsa, jullus 16. (Sjját tudósítónktól.) Megkérdeztük . nagykanizsai dohányraktár főnőkét, hogy 1923 január 1 tői julius 1 ig mekkora forgalma volt az eloaz-tásra kerülő dohánymennyUégben ?
Kérdésünkre előadta, hogy ■ folyó év
január haviban 54.286.422 80 K. február „ 40.552,140- „ március * 78.113,256 20 * április „ 79 658.610\'- . május „ 135.427,022— , juniua „ 198 977,150— „ tehát félesztendő alatt Kanizsa és környéke őtazáxoyolcvanhétmillló-tizennégyezerhatszázegy K át küldött füst alakjában az ég felé.
A havi végösszegek emelkedő tendenciája nem a fogyasztás emelkedését mula\'je, hanem a dohány nemük árának a magasságokba törését.
Magam is érdekelt fél lévén, megkérdeztem, mikor emel legközelebb a dohányjövedéki Igazgató, ság ? Tudtomra adta, hogy egyelőre nem tud ujabb emelési tervekről, mire tüstént elhatároltam, hogy nagyobb m*nnyiségü dohányt fogok vásárolni, mert most már az emelés nem fog elmaradni, aőt a közeljövőben történik meg.
Kimentem a kapun és rágyújtottam egy cigarettára, 30 koronával gyarapítva a julius havi végösszeget.
A balatonendrédi csipke.
As áleások kasslaaak tastat ölt.rU.
IV. O.osháza határában egysier két garázda betyár leiepedett meg. \\ jámbor lótok sokáig keresték, hogy kik légyenek ezek, mig végre kisütötték, hogy a Pivol gyerekei. Egyazer vasárnap, lemplomboi hazamenet reátalálnak a két betyárra. Nem volt más kézbetijők, mint a méter vastag zsolliros könyv, hál azokkal vorték agyon őket. Mikor azttn készen vollak, akkor nézik meg jotban a kit holttestei, hál kisül, hogy nem s Pável gyerekei, hanom magyarok, összenéznek, az-. Un az egyik azt mondja, hogy .do jo, hogy nem ludluk, hjgy magya-
Annie.
— Törtíoet egy boldogtalan a»j:onyról — (8) Irta: Oláh Árpid.
Altxej Leonidioffot megragadta és lebilincselte ez a halk elmélkedés. Óh, Annle Lermontiorínak nsgy szépsége mellett okosnak is kellett lennie, mert naplójának egyes részletei valóságos gondolat remekek voltok. Az első tökéletes nő — gondolta Leonidiofr — az első, akit nem láttam még és mégis belebolondultam.
Eloltotta a lámpát és íróasztalánál ülve, fejéi két kezébe hajtva elgondolkodott. Az élet furcsa "komédiái vonultak el előtte. Lelkét, amely egyébként zárva volt a szép érzések elől, áthatották .Annle Lermontioff most olvasott gondolatai. A tisztaság, a szerelem eszményiségo harcolt benn: minden lelki rútságával és eddigi vétkeivel. Most, az őszinteség virágvasárnapján épen ugy, ahogy a forradalmár diákleány irta: a lelke mélyén égiek a bűnök. Ha soha nem, de most ráeszmélt arra, hogy nehéz átokkal terhelten született, mert minden eddigi boldogsága fizikai és lelki bünők összetevődőéből állott.
Ha soha nem, de most, a rövid pillanatok önmagára eszméiésón átérezte azt a tengernyi szenvedést, nmit kíméletlen kegyetlenségével annyi embertáls\'.nak okozott. Most egy pillanatra belelátott a szibériai hómezők rubéletébe s az ólombányák ■óhajos temetőjéből csontkezck in-legelése rémilelte el. Talán delitu mos láz álom szállt reá ezen az esién, amidőn egymagában a n»gy, szinio halotti csöndben szemlét tartóit eddigi életének sorakozó bűnei felett.
És ilyenkor Alexej Leonidiolf, a kevély ós kegyetlen rendői főnök. Pétervár rendőri reprezentánsa az élet és halál tejhatalmu ura szörnyen utálta önmagát. Ilyenkor ő volt a vádlott, a hebegő, a beesetszemü, a halálveritékes kínlódó, akinek borzalmas kérdésekre kellelt volna felelnie. A szürke nappalok retten-hetetlen hőse ilyenkor didergő her nyóvá változott és ugy reszketett, mintha a halál kopogott volna pár-názoit ajtaján és nem tudott semmil se n szólni a maga védelmére.
Annié Lermoniioffra gondolt íme, akit teljesen kezébe, adott a végzet. Tudia jól, a diák, Nikolai Romsky eltávolítása és örök elhallgattatása
csak egy kézlegyintésébe kerül. Burger, az ördöngös szimatu vérefr^ az Összeesküvés minden részletéről pontosan tájékoztatta ót és igy egyedül csak Anuie LermontiDff sorsa volt még előtte bizonytalan.
Felvillanyozta az a gondolat, hogy ez az okos, csodássztpségü leány habzsoló kívánságának esik majd áldozatul. És ha pillanatokra talán meg is szólalt a lelkiismeret haldokló szava a belsejében ráfeleli azonnal. Nem lehet máskép, igy kell történnio, a gonoszság utján nincsen som gondolkodásra, sem érzelgősségro. sem visszafordulásra idő.
Másnap Burger délelőtt tiz órakor jelentkezett t>ála és el nem ütko ható örömmel számolt be arról, hogy a merénylet előtti utolsó tanácskozási ma délelőtt tartják s forradalmár diákok. Rendőrcsapatol és néhány detektívet kért a találkozóhelyül szolgáló pincehelyiség körülzárására és a tervezett letartóztatások eszközlésére: Alexej. Leonidiofr mindent készséggel bocsátott rendelkezésére csak azt az egyet kötötte kl, hogy Nikolai Romskyt bántalmazás [nélkül, lehetőleg maga Burgor tartóztassa lo és hozza a rendőrségi palotába. Burger ozt meg is Ígérte.
És déluián ötkor, rövid, de annál kétségbeesettebb küzdelem után msgblilincselve szállították a lelkes, forradalmi diákokat a börtönök felé. Nikolai Romsky nom volt köztük, őt Burger karonfogta és ezt mondta neki:
— Ne ellenkezzen ós egy szót se szóljon. Velem Jön és Örül annak, hogy nem bilincselem tfssze kezeit. De kijelentem, hn szökni próbál, kíméletlenül lelövöm. Megérteit ? Igenl Tehát menjünk.
Nikolai Romsky nem válaszolt semmit. Ahogy észrevette, hogy rendőrök hatolnak be a pincébe éa társait eszeveszett küzdelem után legyűrik, valami tompa zsibadáa fogta át az agyát. Minden szó nélkül indult el Burgerrel, pedig érezte, hogy az a végzet felé viszi. Kinn az utcán, ahol ismét esett a hó, kezdett csak lassan tisztulni a feje és Burgerhez fordulva, aki ka-roníogva vitte a rendőrségi épület felé, igy szólt:
— Remélem, nem fognak külön elbánásban részesíteni? Sőt, a büntetést én érdemlem leginkább, hiszen én akartam a merényletet elkövetni.
(Votyi.kövT)
iullua 17.
ZALAI KÖZLÖNY
t meri ekkor ntm mertük volna
íkí!v\'8X.T\'ín a csipkévé\', jó, Kosv nom tudtam, hogy ml vár „im, meri ha tudom, el sem kez-
d°DékáD Árpád, a halasi csipke megiere<nlője, nekem tanárom voll. Neiwak i.nárom, hanem gyakorló mesterem a szabadkai veiscnyre. Beleken keresztül gyakorolt velünk, tanítóit, buzdított, biciklivel vezetett, meg is nyertük a versenyt. Mikor a Vasárnapi Ujslg hozta a hslssi csipke képeit, ismertetéséi, hit én szí gondoltam, hogy mi is azt csináljuk. Elmagyaráztam én hélról-hélre templom után az asz-izonyoknak, leányoknak, mig végre odáig jutattunk, hogy azt mondták, hogy ,\'zereloé.ik mi megtanulni, de nem tudjuk ugy sem". .Hálót kjltti csak tudnak?" — trond\'am nekik. .Azt igen." .Nohát éppen olyan — állapítottam meg nagy vakmciően. Azzal én robogtam fel Pestre. Beszéltem Dókán Árpád tanít urrsl, aki elvezetett engem a titkár úrhoz. Hogy kicsoda, micsoda es a Titkár ur, azl én nem tudtam, sít se tudtam, hol járok, micsoda hivstslban vagyok, én csak azt tudtam, hogy innen lehel csipkét kapni. A Titkár ur aztán nagy fontosán elmagyarázta, hogy hogyan kell szervezni a telepet. Én aztán meg-Djuglsltrm a Titkár urat, hogy az én asszonyaim már annyira lelkesednek a csipkéért, hogy azl mond-iák: .hogy ha pedig az embörök ellenkezni próbálnának, hogy nem engedik az asszonyokat a csipkébe járni, hu akkor kiverik az embörö-ket a házból." Erro a Tilkár ur abbahagyott minden további útbaigazítást és nagy méltósággal kije. \'emelte, hogy mi feltétlenül kapunk csipkeleiepet.
Ert azonban tudván azl, hogy ha tgygzer innen kikerülök, vissza nem \'■iálok, engedőiméi kértem, hogy olt mindjárt megírhassam a kér víoyt Megírtam, "ott hagytam, azzal ■agy nyugodtan eljöttem és nom gyóztem biztosítani Dékán Árpád Uoír urat, hogy mindenképpen mllio tanítványa akarok lenni a halasi csipke terjesztésében. Figyelőibe sem vettem, hogy a tanár ur milyen gúnyosan mosolyog, azt hittem, örömében teszi. Ez volt JKplembe\'r végén. Egyszer azután kapok én ugy októbor 1-én ogy »«let, hogy a csipkeveréshez szük-"«es felszerelés 8 ládában feiada-IMI és a szaktanitónő ls megy. "Után kaptam egy hossm betűs »«IM, smeiybon a szsktanltónö MfcM Vilma — Zalában volt ka \'""•orvos sz édes apja — kocsit kér.
M aztán elrendeztem rt indent, A "Jttr ur, llj. j4mbor Lijos ,dott « szobai a csipkének — az én ™«om oly rossz állapotban volt
™8, hogy ,z, nem |eh{líl, h,„.
Mini összekértük a faluból a ""^álaton kívüli asztalokat, széket ml"dcnki .magának, egy zsúr "Mcteekrény \'•« • r.k.á", ugy, W.mikor Stöckl Vilma, „k Sp-W kisasszony" megérkezni, aztán
^ d^i"4" U""m4\'- óvszerre ™»ezd«dö,, a műnk.. Lázasan. A kisasszony óriási munkál
ta \' ? ]e16" """»» 25 WW.
tUieih? „ 5. menyecskét. Ezeknek St "L*1\' Kí\' bét múlva
Suákfi " megtanulta az alap. ktt ;.í \'.,Ugy! h°8y mindegyik csip-Sttamk EZ\'" idő "•» i»
« csipkés kis.
kfak ÍL a 1,11 hal,si "\'P
nem ugy készül, mint aho-
Szerb határincidens Gyékényesnél.
Részeg szerb katonák tüzeltek a zákányi állomásra.
Gyékényes, julius 16. Majdnem súlyos kimenetelű határséitést követtek el részeg szerb katonák-Gyékényes és Zákány állomésok közt. Hogy a azezbek részéről kezdett határincidens nem mérgesedett el s nem vérrel fejeződött be, az csak derék vámőreink higgadtságának, kitűnő fegyelmezettségének köszönhető.
Gyékényes és Zákány állomások közt átnyúlik a jugoszláv terület . Dráva innenső partjára ia. Ezen a jugoszláv tezületen van a gyékényesi fűtőház szivattyútelepe. Ehhez « területhez járnak át Jugoszláviából napont. a szerb katonák, akik ott sűrűn mulatnak,
Igy most is egy kisebb csapat szerb katona jött át csónakon a szivattyútelepre, ahol azokésukhoz híven mulatni kezdtek. A tüzea zákányi bor hamar megártott a szerb katonáknak. Több réazeg katona este 10 óra után a magyar terület felé lövöldözni kezdett. A golyók közül hét az alig pár azáz méternyire fekvő zákányi állomás épületét érte. A aürün röpködő golyók szerencsére senkit sem találtakj
Az eszeveszett lövöldözésre \'egy vámőrjárőr jelent meg a aztvattyu-telrpen. Amikor a magyar járőr a szerbek előtt megjelent, azonnal beszüntették a tüzelést.
A súlyossá válható Incidensről kőzöl jegyzőkönyvet veitek fel a azt felterjesztették az illetékes körökhöz.
gyan azt a Vasárnapi Újságban láttam lofényképezve ?
A csipkés kisasszony rám néz, elneveti magát, azután adja meg a felvilágosítást, hogy hiszen ez nem halasi csipke, hanem veri csipke és hogy ez egészen más, mint a halasi csipke.
Egésze-: meg voltam semmisitve, mi már fél esztendeje mindig a hs-lasi csipkét csináljuk, aztán mikor már készen vagyunk, akkor sül ki, hogy az nem is halasi csipke.
fgy lettünk ml balatonendrédl csipke. Kájel Endre.
Az igazság érdekében.
A Zalamegyel Újság több utóbbi számában bántó és gunyoshangu közlemények jelentek meg dr. Sabján Gyuláról, Nagykanizsa polgármesteréről, a város díszfogatához tartozó lovak Hévlzfűrdőn való gyógyításával kapciolatban.
A cikk Írója ugy állította be a dolgokat, mintha dr. Sabján polgármester, személyes használatára vitte volna nemcsak p lovakat, hanem a díszkocsit Is \' Hé vízfürdőre a a lovak állítólagos betegsége csak ürügy, hogy a Hévizfürdőn tartózkodó polgármester megőrizze a látszatot kifelé.
Azóta utánajártunk a dolgoknak és megtudtuk, hogy az emiitett két cikk, caak nagyon egyszerű tények ferde és rosszakaratú beállítása volt.
Tény, hogy dr. Ssbján polgármester Hévízen tartózkodik. Egész egyszerűen szabadságát tölti ott. De viszont Hévízre . vonaton utazott. Tény, hogy a város loval Hévízen vannak. De az állatorvos rendeletére lettek vagonban odaszállítva, mert betegségük gyógyitá-aára Hévízfürdő vizét találta közellnek és alkalmasnak.
Viszont nem igaz, hogy a díszkocsi is Hévízen volna, nem igaz, hogy a polgármester rendelkezé-aére volnának a lovak, mert azok egy istállószolga ellenőrzése mellett haaználják a gyógyvizet.
Ennyit akartunk evvel az ügygyei kapciolatban az igazság és a való tényállás érdekében leszögezni. B.
— Hivatalos óráink: A kiadóhivatal (Fóut 13. Boxenrieder palota) lilvelalos órái délelótt fél Ö órától 12-ig, délután 3-tól 6-lg. Telefon 78. — A saerkesitóség (Fóut 13. Bogeoricder palota) hivatalos órái lelek részére délelótt 10 ólától 1 s-ig. Telefon 78. A felelős sxexkesstó délután 0 órától 8-ig a nyomdában (Fóut 6. »z. alatt) fogad és bármily ügyben a nagyközönség rendelkezésire áll. Telefon 117.
hírek.
Csáktornya.
Irt»: 1\'iUlnkA* BéU. Kis Ternava mentén Csáktornya ós vára, Kl vigyáz a hártyád szomorú tornyára?
Kinek rongya táncol a szent falak ormán ? Kivel mindhiába dacolt ezer orkán I
Te, kl voltál bólesóm, s gyermekkorom
Igyöngyo: Szivem s uh almának leltél*a göröngye.
El boralva nézem a sötét felhóket. Melyek elborítják a kis hástotóket.
Nézem néma szívvel, s látom messze távol: Mtgyar reményeknek pásztortúxo lángol.
Szökkenjetek lángok, Csáktornya egére: Támadjon fel u)ra a Zrínyiek vérei
Zrínyieknek vére egy ssenl Ítéletre: A soriunkért méltó, dacos feleletre I
— Naptár < Julius 17. Elek hv.
— Dr. Sabfán polgármester
azabaduága. Dr. Sabján Gyula polgármrster szokásos hat heti szabadságát az idén megszakitással veszi igénybe. Az ellő három hetet ju\'iut 1-től 23 ig, a másik három hetet szeptember 1-től 23 lg veszi igénybe. Dr. Sabján polgármester értesülésünk szerint vasárnap este érkezik Kanizsára és hétfőn vagy kedden elfoglalja ismét hivatalát. Utána dr. Králky István polgár-mester helyettes-főjegyző megy szabadságra.
— József klr. herceg Tihanyban. Tudósítónk jelenti Tihsnyból. hogy József klr. herceg s fia József Ferenc, valamint szűkebb kíséretük Tihanyban tartózkodtak, miközben villatelkükön négy fenyőfát ültettek IV. Károly király emlékére.
— Przemyal parancanoka Kőszegen. Kutmanek Ferenc gya-logaági tábornok, Przemyal volt hŐ»i parancsnoka nyári tartózkodásra Kőszegre étkezett.
— Katolikus egyházmegyei hírek. Ragáts Kálmán karksplán elnyerte a nagybajomi plébániát. Slejti Alajos gyulafirátótl adminisztrátort Tasxára, Kozma György nagybajomi adminiaztrátort Kaposvárra helyezték káplánnak. Poxsgai Márton BerzencérŐl Klakomáromba, Ttller Frigyes Klskomáromból Veszprémbe, Dörnyti Imre Ktpoavárról Berzencére küldetett káplánnak.
— Rendőrkapitányból ügy védjelölt. Freyberger Jenő dr., volt kanizsai rendőrkapitány, a kőszegi kamaránál az ügyvédjelöltek névjegyzékébe való felvételét kérte. Freyberger dr. Márton Jenő dr. kőszegi ügyvéd irodájába lépett be a gyalcorlat megszerzése végett.
— Adományok. XI. Pius pápa a budapesti nunclus utján 300.000 koronát bocsátott dr. Roll Nándor megyéspüspök rendelkezésére a területén lakó szegény apácák segélyezésére, melyet a püspök a nagykanizsai, tapolcai, nagyberényi és kaposvát i zárdák között oaztott azét. A megyéspüspök a nagykaniisaí plébánia szervezésére 200.000, a halimbaí róm. kath. iskola építésére 900 000 koronát adományozott. — A Vécsey család az áldott emlékű családfő, Vécsey Zsigmond, volt polgármester)emlékére, uj sírboltba helyezéss alkalmából, kegyelete jeléül 10.000 korona adományt jut^ tátott a nagykanizsai ref. templomalap javára, amely stives adományért ezúton is hálás köszönetét fejezi ki árreform, egyházközség elöljárósága.
— Betöréa Révfülöpön. Kővágóőrsi tudósítónk jelenti: A mult éjjel nagy izgalom támadt a rév-fü\'öpi fürdőző közönség között. Ugyanis az egyik fürdővendég — a midőn a szállására érkezett, észrevette, hogy értékes bőröndje eltűnt. Háromnegyed 10 órakor este érkezett a fürdővendég Révfülöpre, a mikor a Gyöngyazállóhoz tartozó egyik melléképületben szobát bérelt. Egyik ismerősét kiiérte a Ta-bak villához, mire onnan visszatért az ismeretlen tettes a bőröndjét elemelte olykép, hogy a szoba üvegablakát átmetszve az ablakon át a szobába behatolt. A tettesnek a helyszínével Ismerősnek kellett lennie, sőt meg kellett figyelnie azt ls, hogy a melléképületbe azálló-vendég érkezett. — A kővágóőrsi csendőrség a nyomozást nyomban megkezdette.
— A nagykanizsai munkásság vasárnap jól sikerült műsoros estét rendezett a Polgári Egylet dísztermében.
A közönség, amely egészen megtöltötte a termet csak 9 óra felé kezdett gyülekezni. Igy több miot egyórai várakozás után adta elő a munkáiság énekkara a műsor első szárnál Zsaskovsky Üdvözlő dalát.
Második szám dr. tiánócxy László ünnepi beszéde volt, amelynek során kifejtette, hogy a nagyobb falat kenyér éa a több jog mellé kuliura Is kell a munkásságnak és ezt a kulturát komoly munkával kell megszerezni
A munkásság énekkara által előadott magyar dalok, Beethoven és Marschner Himnusza és Serenádja, valamint Dobó György klsié palhe-tikus szavalata után S perc szünet következik.
Szünet után Hahn Barnabás karnagy saját szerzeményű dalát énekelte a kar, msjd Hahn karnagy •zép hegedűszólója következik. A műsor nyolcadik s»áma Zorova Huru c néger táncdalt, Horváth Imre előadásában kár, hogy az ének mellé a táncot ls be nem tanulta, kilencedik számbsn lVeiszen slcrn JenŐ baritonista énekelt mü-daiokat nagy sikerrel. S az énekksr Dalár Indulójával be ia fejeződött a meleg sikerű ünnepség. (is)
— As sstalc javltáaa. Értesülésünk szerint a legközelebbi napokban megkezdik a városi útburkolati fentartésl munkélstokat.
— F.leeneltók ■ kö.tl.stvl a.Iők él.lmtax.rváltságát. A pénzügyminiszter a közszolgálatban álló tisztviselők éo egyéb alkalmazottak részére az élelmiszerellátás helyeit adandó készpénzváltságot julius hónapra korábban megállapított 10.500 koronán felül felemelte, még pedig minden azemély
_4_
után 1000 koronával, ároknál, akik a julius 1 tői augusztus 15 ig terjedő időre kisdott hatósági lisztjegyekre igénnyel bírnak, a kést-pénzváltságban részesítendő minden többi igényjogosultnál pedig azemélyenként 4000 koronával.
— A vöfoa összeesküvők. A kommunista pucc»ügyben tartott legújabb házkutatások folyamán m datektivek iámét nagymennyiségű fegyvert és lőszert találtak. Mindsn
Í\'el arra mutat, hogy a !<guj*bb ommuaiata szervezkedés olyan előrehaladt stádiumban volt, hogy már csak az összeeaküvés tagjulnak felfegyverzése volt hátra. A detek ti vek ujabb vidéki városokba utaz tak a nyomozás folytatáséra.
— A budepeatl lapok árai, A fővárosi napilapok egyértelműen elhatározták, hogy az újságok elő-állításához szükséges költségek folytonos drágulása miatt a m.i naptól kezdve ötven százalékkal fölemelik az árakat. E szerint a budapesti napilapok egyea számának ára hétköznapon 120, vasárnap pedig 150 korona. Rámutntunk ez alkalommal arra, hogy milyen nagy áldozatot hozunk közönsé günknek, amidőn lapunkat még mindig csak a régi áron adjuk, bár a drágulás a mi lapunkat is éppen ugy sújtja, mint a fővárosi lapok kiadóit. t
— Háxaaaág. Rosenthal Katóka Nagykanizsa, Somló Henrik vegyész-mérnök Budapest folyó hó 15-én házasságot kötöttek.
— A lengyel követségről. Gr. Szembei János követ és meghatalmazott minis: ter szabadságra utazott, távollétében Debiczki Román követségi titkár kapott megbizáat a budapesti lengyel követség ügyei-nek vezetésére.
— A rajnai kSxtáraaság terve. A külön rajnai köztárai sig hlvel gyűlést tartottak, amelyen elhatározták, hogy a rajnai köztár-sáság kikiáltásának tervét a francia kormány elé terjesztik. A rajnai sxeparatisták fokozott erővel dolgoznak azon, hogy a vesztfáliai űtközőállam létrejöjjön. Azokat, akik a tervnek ellenszegülnek, burkoltan azzal fenyegetik meg, hogy klutasittatják $?et.
— Ax egész város beaxél a kanixaai Jnaxt cég kirakatáról. Látta-e ön is mér Kanosának ezen a szenzáció erejére ható újdonságát ? Ugyanis most nyílt meg a Juszt László és Gyula buda pesti látszerészeti szakintézet nagykanizsai villanyerőre berendezett fióktelepe, hol minden e szakmába vágó megrendelések és javítások gyorsan és szakszerűen végeztetnek. Állandó nagy raktár Zeiss, Goerz és Butch üvegek. Barométerek, hőmérők, fényképészeti cikkekből. Az egész Duaántul egyedülálló ilynemű intézete.
— Uránia. Szerdán és caütörtő-kőo 7\' és 9 órakor: n(Jl a boldogság Jelé\' repríz. Griffith mestermüve, főszerepben Lilian Glsch. Szombat—vasárnap : „Islcn cseléd kéje44, Griffithnek Magyarországon megjelent első filmje. Főszerepben Lilian Gisch.
— Próbálja ax9g öa la és meggy\'-aódlk róla, bogy a KILIPP haxiiayakötódéjf-bon bék«b«ii anyagból késiutt harbnyak, tokoik a logtartós«bbak is ugyanazon szioú éa mlnóaégü pamutból bármikor maglója]-hatók, Sxombalbaly, Sséll Kálmán-utca 6.
— HamlafogaUnt, aranyat,
ezüsiöi, oriiiiansokai, érmeket, alpaccs evőeszközöket és dísztárgyakat a legmagasabb napi árban veszek. — Frled József ékszerész, Sugár-ut 8. szám. (Fő-ut és Sugár-ut sarok.)
ZALAI KÖZLÖNY
1923. í
A teljes éjjeli telefonszolgálat Ugye
A kereskedelmi miniszter nem találta teljesíthetőnek a kérelmet.
elég van téve azáltal — írja M-»yr főigazgató — hogy a rendőrség * tűzoltólaktanyával, o rendőrkapitányság pedig a katonai állomás-parancsnoksággal és « vasúti rend Őrséggel éjféltől kezdve a reggeli tAvbesrélŐnzolgálat nvgké/déselg ös»ze von kapcsolva.
E\'tesü\'ésünk s:erlnt azonban a város különböző érdekeltségei, a kereskedői körök, nemkülönben n helyi ssj ó — akiknek eminens érdekei fűződnek ahhoz, hogy teljes éjjeli telefonszolgálat vezettessék be a ksni/sai telefonközpontba — egységes mo/galmat indítanak aziránt, hogy a kérdés minél előbb megfelelő módon kedvezően ol dsssék meg.
Nagykanizsa, julius 16. (Saját tudósítónktól.) A város tudvalevőleg teljes éjjeli telefonsrolgálat bevezetését kérte Nagykanizsa részére a pécsi postaigazgatóságtól. Kérel mét kü\'önősen tűzbiztonsági szempontokkal indokolta.
Tegnap érkezrtt a po\'girmesteri hivatalhoz dr. Mayr pécsi posta-főigazgató válasza, amelyben srról értesiti a város vezetőiégét, hogy a kereskedelmi minlnxter a teljes éjjeli trlefonszolgi\'-Iat bevezetésire irányuló kérelmet nem találta telj v siihetőnek annak költséges volta miatt, de a viszonyok mérlegelése alapján nem találta eléggé indo koltnak.
A városi tanrfcs állal felhozott tüz és közrendével! szempontnak
Intim levelek.
Nagysigos Asszonyom 1
Azon méltóztatik csodálkozni, hogy én annyira értek mindenhíz s a mindenkori asszonyok mindenkori kiváncsíságávnl arra kér, valljam be őszintén, mi a foglalkozásom, mi a mesterségem.
Nézze kedves Asszonyom ! Minek ezt firtatni? Minek ezt bolygatni? Egy muiikoii levelemben úgyis eláru\'tam már erre nézvo egy picuc-kát, azt gondolom tehát, ne háborgassuk ezt a kérdést. Én soha nem voltam kiváncsi arra, hogy Nagyságos Asszonyom kicsoda és milyen. Lehet, hogy egy favágónak a felesége, (kérem mindannak dacára is a legmélyebb tisztelettel írom le l) lehet, hogy hercegnő, másrészt, hogy milyen? Sovány-e, kövér-e, alacsony-e, magas e, szőke-e, barna-e, vörös-e, kedves e, morc e, fekete e stb, stb. Igaz, megvádolhat azzal, hogy mégis csak komisz fráter lehetek, hogy még ennyi érdeklődést sem vagyok hajlandó mutatni, azonban miért rontsuk el egymásnak az íluzlóit ? Így van? Meri, lessék elhinni, az álom is csak addig szép, amig fel nem ébredünk belőle és a szerelem is addig édes és boldogító, amig ki nem ábrándít bennünket annak vi lágából az utálatos reális valóság. Miért rontsuk el tehát a mi édes barátságunkat azzal, hogy esetleg olyanokat tudhassunk meg egymásról, a mi arai ysáiorunkról kérlelhetetlen kézzel törne le most egy levélkét, majd egy virágot, utóbb egy kis galyat, majd egy nagyobb ágat a végül meztelenül maradnánk a réten.
Ugye belátja, hogy ennek nem s\'ok értelme volna\'.
Ha a Nagyságos psszonyom íreg van vejem elégedve ugy, ahogy eddig ismert, kérem, győzze le a kíváncsiságát, mort régi igazság, hogy sz asszonyok kíváncsisága a legtöbb esetben msgszokta magát bőszülni. Kérem, ne tessék érte neheztelni, de az ugy van, hogy az asszonyok kíváncsisága soha ki nem elégíthető. Kérem, kérem ne mél-
tóztassék fellázadni! Én nagyon jól tudom, hogy azafszonyok az efféle kijelentésekkel szemben nagyon érzékenyek. Sőt többet mondok. Ezt mások ugy látszik, még jobban tud-j>k, mint én, m?rt pld. Kaliforniában egy, földrengéseket megfigyelő intézetnek az igazgatója a feleségét ál-litotta be szeizmográfnak, mert az érzékenységét finomabbnak é3 pontosabban jelzőnek találta ama műszernél. Ez, állítólag, még a XV. században történt volna és kérem mint gondol? Azóta Kaliforniában megszűntek a földrengések, állítólag azéri, mert a megfigyelésükre állított asszonyi kémtől irtóztak és — megszöktek. Nem az asszony, hanem a földrengések ...
Kezeit csókolja a viszontlátásig
Zéta.
A német fascisták céljai.
Berlin, julius 16. Ideérkezett jelentések szerjnt a délnémet fascisták azt a célt tűzték ki, hogy ha a rajnai szeparatlsták kihirdetik külön államuk megalakulását, akkor Délnémetország is el sztkad a birodalomtól. Az uj délnémet állam a franciák, ellen való harcot tűzné zászlajára.
Polgárháború veszedelme Németországban.
Berlin, julius 16. A németországi kommunisták berlini központja fel tünést keltő felhívást bocsátott ki. A kommunista felhívás elmondja, hogy a küszöbön álló dolog egy, a birodalomtól elszakadó Rajnai köztársaság kikiáltása. A délnémet fa>cisták ezt az alkalmat ugyancsak fel akarják hisználni Dél-Németországnak a birodalomtól való elarakitására. A felhívás adatokat közöl arról, hogy a hazafias szövetségek felvonulási tervei a legkisebb részletekig készen vannak, hogy Ludendorff és Hikler már mindent előkészítettek, hogy Szászország és Thüringia ellen vonuljanak. «
Határzár a Ruhr-vidéken.
Barmen, julius 16. A megszállt területek határelzárását Ranscheidig kiterjesztették. Német ciempészek összeütköztek a francia vámhatóságokkal s kö\'csönős lövöldözés folyt. Tizenkilenc csempészt letar-tóztattak és a haditörvényszék elé állítják Őket.
TÖRVÉNYS2
Elitélt pincérld
Ismeretes olvasóink elő l » mull Hónapokban £ász/l pincérnő egy fiatnlkoiu Hr| több mint egy millió koronl ékszert lopott szálUa*dóját| Steiner Ssmunétól KnposváM ékszerekkel azután ide szökl nirsára. A keposvári törví mostani főtárgyalásán Lászll »zt valotta, hogy az ékJ Steinerné tudtával h«szn% véletlenül vitte el Nsgyksl A hiróaág azonban bünösn-Vl lopás bűntettében s ezért 101 börtönre éa l_évl jogves»téirl Az Ítélet elten az, elitélt és az | ia felebbezett.
Tanjifly.
Tanítói pályázati
A zalahalápi róm. kath.6 iskolai kánlortanitói állóira i tus elsejének délelőtti 10 pályázat hirdettetik. JelentJ zalahalápi kath. plébánia bivJ
A tündérmajori (p. Zirci dalmi iskolához nőlanitói.l azonnal elfoglalandó. FolJ ványok W\'Ha G<za iakolafel hoz Tündérmajor intézendő!!
A mejökomáromi róm. I osztálytanítói álláara pályázati det az iskolaszék. Csak nőlleJ tanítók pályázhatnak. Pál határidő augusztus 8. Kén| iskolaszéki elnökhöz.
Az ősii róm. kath. hitl^ elő\'járóság a^ nyugdíjazás megüresedett kántortanító pályázatot hirdet. A kání
egy ébb okmányokkal felszerelt] modványok válaszbélyeggel í az ősi 1 róm. kath. hltkör»ég| járóság címére ősi-be küld aug. 8. délelőtt 10 órakor.
Hasznos Judnival
Zsirszdda nélkül Is lehe1 - szappant főzni.
A szappanfőzéshez azüksl
isírszód. megsteriése ni. Is nehéz. Alább két receptet közli
• melyek révén iiitsiód. nélki lehet .x.pp.nt ffiinl. A« «l recept .leiint 1 kj old«U«»
5 liter vliben feloldunk, ■ le pedett mészről ■ vizet leontjul
• leöntött vízbe egy ks. .zódát le.zflnk it «t tneleí föloldjuk Ujyonekkor 3 H- 1 f.h.mut 5 liter vizben forr.l« forrí.-után higg.d-i h«SNul z.l.k fölül leönljúk . lujo. vt
.melyet i.mét 3 k*. tünk is .z uj h.muv.l, boz.»° még egy liter vizet, u|ból fo"»i| Forré. után I.mét higí.dol M juk is a le.zürt lúgos vizet- 0»
öntjük . mosószódái ineazez »
Ezzel . mintegy tlz l terny. »J vl««l 3 kg. zsiradék fB.é.ít ke-hetjük meg. A iz.pp-n kemény le... Két.ze.t lett Igen izíp .zappznt f\'F""^ A második reerpt szerint i >\'
vízbe egy negyedkiló old.tl.n
szét oldunk fel. Leulrpedé\' i . vizet leöntjük « \'H\'Z me.zes vl.be 1 kg. szlk>*\' fel tüz fölött. Forrás ulá" • nyert lúgot 1 kg. MÍr»d<k sz»PH
főzéséhez h.sználjuk. Kn«n6 psnt nyerünk.
1^3. iulltii 17.
2ala1 KÖZI.ÖNY
sportélet.
kerületi bajnoki viadal.
..vkanliaa diadalma* •«•-
Síé. - KI1.bc bajnokai, hoioll haia. — 8 uj ka-rlllatl rakord.
Mindenképpen méltatlan keretek folyt I. Kepoevárolt a M«b< ..ti kerületének b.jnokl ■d.la. AHg •»*« f«n»l közönség é.t. végis a remek versenyt éa a kerületi rekordok egymisutinl egdöléiét. A három órára hlrde-tt verseny rendezősége 4 órakor „ »olt látható » hogy mégl. „t.rth.10 legyen a vereeny, ugy •llett összehívni egy máalk verseny odezíWíét. A N.gykanlr.al TE bsjookságot nyert, amely közül kerület! rekord. A Zrínyi TE 1 ijeok.ágot hoiott hasa. Részletes eredmények.-
100 m. Bajnok: Schwarlz NTE ■5 mp., kerületi rekord. 2. Vités irk.e NZTE 11-6 mp. 3. Pallér ZTE 11-8 mp. gyönge eredmény ; méterrel nyerve.
Sulydobáa. Bajnok: Marvalics TE 1174 m. Hlteleaen lemérve iUulaggal 11\'69 m. Kerületi re-ti. 2. Kishala. Pécal BTC 10*85 3. S.ép NZTE 10 42 m. Migaiugráa. Bajnok: Aczil NTE 2 cm. Kerületi rekord. 2. Zakál Iuiul 163 cm. 3. Fork.. NZTE \'2 cm.
1500 n. aikfutáa. Bajnok: Ktiili iC 4 p. 32 2 mp. Kerületi rekord. Ma.kó NZTE 4 p. 34-5 mp. Oiszkosdobás. Bajnok: Marvalics E 41-53 m. Kerületi rekord. 2; lépudvary NZTE 36-03 m. A re-
>rdj.vltá.t klaérlő Siépudvary nem ■ul el kiváló formát.
200 m. aikfutáa. tia/nok: Schuiorz TE 2308 mp. 2. Vitéz Fark.. \'6. 3. Na.il.dy KTurul 25 4. — ősebb ellenfelekkel SchWJrz jobb St futott volna kl. 800 m. aikfutáa. Bajnok: Laujet TE 2 p. 087 mp. Kerületi rekord. Markó NZTE 2 d. 27-8 mp. 3. I labó PAC 2 p. 19 2 mp. 90 mé
(1 írel nyerve.
I Gerclyvelés. Bajnok: Marvalics I TE 48-70 m. 2. S.épudv.ry NZTE
■ 155 p.
■ Távolugrás. Bajnok: Tóth KLo-
■ ot« 6 m. Kerületi rekord. 2. Pal-
■ r NZTE 5 94 m. 3. Zakáll KTuiul
I 80 <a.
B 400 m. aikfutáa. Bajnok: KaJ/ka I ZTE 56-8 mp. 2. Vadon 58-6 mp. I 5000 m. itkU.a. Bajnok : Rikár H AC 17 p. 22 mp. Kerületi rekord. U • Horváth NTE 17 P. 22-2 mp. fi ; Kelemen PBTC 17 p. 55 mp. I \'jönyörü vereeny fél méterrel | syerve.
j Hárma.ujrá.. Bajnok: Zakáll j STurul 12-37 m. 2. Tóth KLSE l\'24 3. M.rvallca NTE 10 98 tn. 110 m. gátfutás. Bajnok: Mar-Joliét NTE 20 mp. 2\'. Naasl.dy >Tu.ul 21 mp.
iTE
Az angol válaszjegyzék tervezete.
Páris, julius 16. A Palit Journalnak jelentik Londonból: Angol politikai körökben a Németországhoz intézendő váltazjegyzék tervezetét a kővetkezőkben vélik tudni:
1. Javatl t szakértői bizottság kiküldésére.
2. Javaslat arra, hogy • szövetségesek azonnal küldjenek ki bizottságot a német pénzügyek ellenőrzésére és a márkavaluta reformjára.
3. Felszólítás Németországhoz a passzív ellenállás megszüntetésére. Ebben az esetben a szövetségesek kötelezik magukat, hogy a Ruhr-területet előre megállapított határidőn belQl kiürítik.
Állandó légiforgalom.
Budapest, julius 16. A napókban a magyar és osztrák kormány képviselői között tárgyalások indultak meg a bécs-bud\'pesti kölctönős légiforgalom szabályozására. Ezek a tárgyalások eredményre vezettek, a két kormány képviselői egyezményt is kötöttek a légiforgalom megindítására.
Budapestről ma indították útnak az első repülőgépet Bécsbe. At Aero Express részvénytársaság 185 lóerős, halüléses Ju ikeratlpusu vilirepülőgépei bonyolítják le a légiforgalmat. Az első repülőgép ma délelőtt indult el Bécs felé a Ferenc József híd mellett lévő hid-roplánállomásról. A* Indulásnál a magyar kormánvt V-ssel Károly állami légiforgalmi igazvató, az osztrák kormányt pedig Cillce Ferenc gróf budapisti osztrák követ képvlaelte. A repülőgép egy és negyed óra Matt már Bécsben van, ahol közvetlen ciatlakozáaa lesz München felé. Az utazás díját svájci frankban állapították meg.
A münchen — bécs — budapeati légijárat ugyancsak ma kezdődött meg Münchenből Is. Az első repülőgép délelőtt 9 órakor indult el MürchenbŐl éa U óra után né hány perccel már Bécsben szállott le a dunamenti repülőtéren. Ez a repüléa sport szempontjából is igen értékes eredményt produkál, mert a München éa Bécs közötti eddigi 120 percea városi repüléa rekord ját 20 percc-\'l megjavította. A repülőgép déli 12 óra után folytatta útját Budapest felé.
Ujabb bonyodalmak Lauaanneban.
Bécs, jul. 15. A louaannei békekonferencia újból fordulat előtt áll. Bár a legutóbbi napokban minden vitás kérdés tisztázottnak volt már tekinthető, sőt a békeokmányokst már kláirásra Is előkészítették, lrmed paaa \'felszólalása, melyben kényes természetű réazletkérdéaekro is kiterjeszkedett, a már küszöbön álló megegyezést újból felborította.
Ennek folytán újból előtérbe került a "tengerszorosok kiürítése a szövetség közi hadihajók részéről és a koncessziók, főleg a Sivaa Sam-suni vasútvonal kérdése, valamint a Cheiter féle olajkoncesazió Mos-sulbsn.
most tartott ülésén elhatározták, hogy a váltóleazámoUsi kamatlábat — a jutalékot beszámítva, minimálisan 26 százalékra emelik föl. Ezt a legaUcsonyabb kamatlábat azonban ctak az érdekkörükbe tartozó vállalatokkal szemben alkalmazzák, egyébként lényegesen magasabb kamatot azámitanak. Az értékpapirlombardot évi 72 százalékra emelték, ami megfelel az 1 éa félszázalékos heti koaztpénznek. E\'zel szemben fölemelték a takarékbetéti kamatot la, ugy, hogy mrxlmálisan 18 százalék évi kamatot fizetnek, de csak legalább egy évi időtartamra lekötött betétek után. A folyószámla kamat a betéti ka* matlábhox Igazodik.
Késedelmi kamat helyett kártérítés.
Az uj Igaiaágügymlnlszter tör-vényj.va.latot ké.zlt, mely szerint . hitelezőtől ezentúl nem W.edelml kamut, hanem kártéritéa jár, amit ■ blróaág minden egyei eaelbon . fenfoigó körülméynek gondos számbavételével fog megillapllanl.
Eltiltották a selyemgubó kivitelét
A kereakedelml mlnla.ter eltiltotta . selyemgubó kivitelét, miután a belföldi aelyemgyárak ciak kevéa anyaghoz ludt.k jutni . nagy kivitel mlalt.
Uj rendelet a forgalmiadé átalányokra.
A forgaloiiadó lerováaa tárgyiban több fontoa rendelkezést ho ,ott ujabban a pénzügyminiszter, amely a torgalmladó átalányozáaok teazl a pénzügylg.zg.tó.ág kötelességévé. A rendelet .zerlnt »z átalányösszegek 100-150 azázalék-k.l, vagy még ennél ls magasabb összeggel emelendők és még hozzá visszamenőleg i» emelhetők, ha a pénzügy igazgatóság .s illető c!g üzleti forgalmát vlzegálva, ezt Indokoltnak látja. A ciéplögépiulaj donosok forgalmi .dólerováal kötelezettsége felől la Intézkedik a mlnlester egy rendelete. Eezerlnt a bércsépléasel foglalkozók kötelesek forgalmi adólerováal könyvet ve zetnl, abb. kereseti jövedelmüket,
KÖZGAZDASÁG.
Sertésvész.
Zalaegerszegtől dálre: Bocfölde, Botfa é. Csatár köz.égekben erö-■en dühöng a se"rlé.véaz. Ez kihat ugy a malacokra, ™int nagyob bakra. A vész a máját támadja meg, njág pedig ugy, hogy as meg dagad éa megkeményedik.
D bankok leiemelték a díjtételeket
A jegyintézet legutóbbi ötven százalékos kamatlábemelése következtében a pénzlotizetck ia felemelték a különböző bankszolgáltatás aok dijst. A pénzintézeti kai tel
az általuk fizetett munkáaok keresetét Is beleértve, bevezetni. A bejegyzést egy hétecs belül kell eizköiölniök s a t.rményjár.ndó-ságukat a budapeetl tőzsdei árfolyam középértéke azerint átazá-azámltanlok.
A tőzsde Hírei.
(Saját tudósítónk Ulofonjalantáss.)
A mai terménytőzsde már nyitáskor lanyha volt, mivel a malom-kartell a kormánnyal folytatolt tárgyalások bcfrjczctlensége miatt még mindig nem vásárol. így az üzlet minimális volt. Később magasabb árak kerültek felszínre, ugy, hogy a tőzsde végén egyrs értékekben némi javulás volt ész-lelhető. A vételkedv megnövekedőn, do a kínálat nem volt sürgető. Uj buza Fchérmegyéből 415, Vasme-gyéből augusztusra 420. Nagy ér-deklődés csak uj buza Iránt mu tatkozott. Uj roza kisebb tételekben állomásról 280, két vagon dupla nullás liszt Pécsről 810.
A magánforgalomban az irányzat szilárd. Kosztpénz 7•/• ra emelkedett. A magas kosztpénz az oka, hogy a legközelebbi Hielő nap még nincs megállapítva. Magyar
Hitel 235. Salgó 336, Kőszén 1050, Cukor 1325. Georgia 40, Lear* mltoló 44, Borsodi szén 265, Mezőh-gyesi 150, Pallas 48, Stefa-neum 42, Bsuxlt 77, Rima 90, Délivasu\' 60, Izzó 290. Nova 107, Stummer 700, Chinoin 40, Gold-berger 47, Országos fa 205, Keresk. B mk 430-40, Ontrák Hitel 82— 8$, Dra.che 115-135.
NyilUér.#)
Tisztelettel értesítem a tisztelt vevő-közönséget is üzletfeleimet, hogy Tóth • is Schlesinger cégből a mai nappal békés megegyezés utján kiváltam és Unger Ullmann Elek céggel léptem láraaa vlszonybs. Uzle-lünket a jövőben Unger Uilmann Elek ia Tólh cig alatt fogjuk vezetni.
Kirem a lUzlelt vovőkSzönaig további szivis pártfogását.
Tisztelettel Tóth Jóaaaf.
Tisztelellel inesiiem a liazlell vevő-közönaigel is üzletfeleimet, hogy Tólh József ciglárs bikis megegye, zis folytán a mai nappal Tólh is Schlesinger cigböl kivált, a az üzletet saját nevem atalt fogom tovább vezetni is kérem a tiszteli vevőközönség további b. pártfogását.
Tisztelellel Schlsalngar Gyula NacrkMlM*. a.
Kevesebb pénzbe kerül
a kávéja, ha babkávé és pótlék helyeit az újfajta „ENRILO\'W/ kész,ti.
ENRILO" tökéletesen pótolja a babkávét. Erösebb, Ízletesebb és ezen felül rendkívül olcsó is. Eme külön-
niég ---------- - ., .
legesség minőségéért gyártójanak,
FRANCK HENRIK FIAI
világhíre szavatol.
cégnek
ZALA! KÖZLÖNY
32
koronába kerül
pélJányonklot ugy helyben, m\'nt vidéken a jo\'iu> I tői naponta tt él va sámap 8 oldal terjedelemben megjeleni
ZALAI KÖZLÖNY
ha moat negyedévre elóflzet.
Valuták és devizák :
N. pókon ÍWOO, Koot (Uodoo) 39O20 40220, Dollár (New-York) 8480- 8780, -Krancla frank (Paxta) 606-626, Márka (Ber Un) 6-40 0 20, Olaii hra (Milano) 306-:\'86. Osat/ák kor. (Bécs) II-M-II1K. l-ei (Buka-ml) 44 48 6o, Szokol 266 -t 67 Svájd fraok (Zürich) 1480 1640, Dinár (Zágráb) V2--00 00, Leonyel rnáxka (Varsó) 710—7 «0 Amsterdam 3467. — Koppenhága 1487-1647, Kriasttania 1387-1447. Stockholm 2267-2367,
ZQrichl zárlati
Berlin 0*26, Amatetdem HoUatxfU 224 60, New-York 673 <X> Undon 2640. Pária 8402, Milano 2402. Prága 1711. Hodft-peal 06 60. Z4«*b bSO, Vanó 48. WU. 0**0 76, SaofU 520, Oasuái U\\j. 0 81 26.
Termény Jelentén
t\'uaa (TUiavkUkl) 42600- 43000, aW,b 4\'XXW 2600 rosa 2860030000 UkarnUey áij a ■.*«M>Vi8COO ti* I6Ű00-7&00 sah 4<0 <V6 00 tengőd 340 0—36000, repce MÖCC. koip»
21100— 21000, kólea —•—.
Budapesti állatvásár i
Marhahoa 1. r. egáesbeo 3009-3400, bálulja 3200—3160, eleje Z«60- 30^". II.r. e^éaibee, ^600-2860, hátulja 2660-2060, eleje 2060 860 Kttveodék műin i < f. aaássbeo 2670-2700 U tjo (Moll b6ib\'3700-39<0. Kéislet: Nagy-Kai ha 67, aladáa 49. — Nftvtadéi anaiba 3, aujaa 3, botju 46. aUdáa 36 Marba bél 37lO— 3800, botjobíc 460<-4700
Sertésváaár i
K.U..JU. 1600, Elk.lt délig 600, öi.* -Koi«p 3400, Kóooyü 3100, l.r. 3«00. II 3000, Zalr 6(X>\\ S.akrta 4300, I eh bns 4300.
Főszerkesztő: zeéri Pósch Géza. Felelői szerkesztő Benedek Rezső. K-adő: Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat.
öxr. Bognár Lajoanó aaüL Szattler Irma, ugy a maga, oilut Ibolyka leánya nevében I fájdalomtól mentort szívvel tudatja, | bogy siecelett íéxje
Bognár Lajos
f bó 16-án, 32 éves korában hosx-ara* betegség után elhányt.
Temetése f.bó 17-én d. u 6 órakor | less as Ixr. temető halottasházából Nagykanizsa, 1023. julius 16.
Saalüer Igoácat itutlUr O^ila (i Saalllar Maad
Apró hirdetések.
MlnJan aaO 20 korona, vaatagabb hatflvel 10 korona. AlMal ker««rtkn»k 50 aatfsaUh enj;ciJ»»itfny- Vaaá" i» Onncpnajiukni. IW
Vaaall ven<U«IA r»aa*r# ker»wli oaonna\'l U«UpA«ra kal«Ö kWtnlgalAtaAnyl rgy poat. lrU»« alWUU *a n.rW» mnlUll.
A na«k»al»«a» Htacra\'SfAtvileaeaafl W>e ««l ta r.WO.-a*t«.l alk*ln««UI ojttíxt
Xlci\'r\'ln\'in ikful, t»0 UcW«&p6 «if(Hoa-
t <r I-4M Kilm a Kii Ui ik«M Ul*k«ul — „a r.\'(r lakiéra. B4rtU<t • lU44*aa.
jekartan Kr4. révM. kmasihuroa, Wt p-cíilo. Suluhammcr aonjora «Wí. Om a lap Uadfrtilrau--.ÍÍ^B r»*ft»a.s»i6.
Kii !&*> í»«uaat«a*ríp kAaalUV r«Ji»i«o-ml WWlrtlk danbfiim ehaJcao*r«, uxiMi e4j«t b«4oao«ak > tartat nn*Mni <CRXAI>ru)Qil/i>i1 axonnOI WUpiar*, t.l««tt Lajoa, »»«•.
Hkt\'r^lnfm a rlrc* >«itptn Ml uoMMI UK t rathtl UktK«l •ato^juAn. Cica a »t»Se-UnuSta
NEM FAJ FEJE
a Deák-tér 1. az. alatll (Ipó-Uilelben
rendelt kizárólagelsíreodü anyagbólkésxult
ARGENT-téie
dpél hord Javítások g y o r i a n eszközöltetnek. Kéxxel varrott duplatalpu
szánd al
Az uj forgalmi adókönyvek
melyet? pontosan a forgalmi aóóhluatal előirrtsának megfelelnek
Fischel Fülöp Fiai
köny^keraikadésiben
kaphatók.
FIGYELEM I A nagyobb alakú
forgalmi ai<jkonyvook a lövetkesó napi zárlati rovatokat kell tartalma-nl:
beuélel
pénztdrkönvu napló
árucsere összesen adómentes adóköteles
JUMPER PAMUT
•> lmu dl».l..ln«Kb«n . l«B-nagyobb vil.iitikb.n fc.ph.16 KLEIN JÓZIEF Él TElTVtRE naiml.pti Uxl.Hb.n
HIRDESSEN
Zalai Közlönyben
1923. jullu. \\l
Jöttem — láttam — gyíztem!
FEMINOL
» Jetenkor Ie(t6k41eieaebb
lvlyikony
fémtlsztltíizere
C«n|.: HCRC2EQ OtlL IIIOiKSt
keszler jenő és fivére
tlixi.Kk buiailail vtll.l.ta j
Fl&Szlat és nCtiely: HAOVRaHIZJA, Magyar-utca S. izára. MDzIet: BUDAPEST, VI., Ó-Mtca ja. - Talatom, ISt-11,
Elvállalunk
oaatirBAaeaok. •aW6-*r«>U« katak, kOlfta bru vftrveaet«k r4e«4r« •aol^.lA aaioaaallkaaaa taJvaClre ieren.1t ift*ket, kftapoall Ilit,
Mlu<l> karea4*a4a«k«l aaját Urr«i4.«"lt aaartne Oal^-^r.-n fsrfllltb • vla»«a«Uk c«6«efcal, rea axaa*(ar«kat1 OalAll.
KdKlOlUn WnUnK . vaa .omluto.olt bédog IflrOtfkáJ.kai, íttrd».
. k4lykekat,1ayanca moadók fa eloa«lokal, níln.Unnon.fl kaiLartáai eikkakat, bádo*. \' árakat, ao^eacoaett konyha eJ«ayvk*l. bora.mail rlkkak. uAlC ytrraMaiökal.
iavttásokat és ilttoiűtásl monkálalokat szikuerOan ás olcsón sszkOtlOAk.
Iskolakönyvek bekötését
legolcsóbb árban vállalja lapunk nyomdája
Fö-ut 5. szám alatt.
A személyszállító vonatok érkezése és indulása Nagykanizsára, illetve Nagykanizsáról.
ről érkoxlk
Badapaat-
_ A VONAT NEAtK
Személyvonat Vegyesvonat Balaton-SzU- György Balaton gyorsvonat Szeoélp-^nat
Gyorsvonat
röl érkoslk
A VONAT NKMR
Balaton gjorsvoo\'.l
Szombathely—Wlen-
Személytooal PaLaton gyorsvonat Szemdyvon^t
18
Személyvonat
Balaion gyorsvonat Sxejoélyvonal
arca-
fí 17
foie Indul
Személyvonat
Gyors ,
Vegyes , Gyékényesről
10 I Személyvonat
4\'1 I Vegyes . Gyékényesül
62 I Gyors ,
20 | Személy . ,
10
Maribor, Kotor (Jugoszlávia )
Gyorsvonat Vegyesvonat Személyvonat
10 I
20 | 23
Személyvonat Vegyes . Gyors ,
felélődül
TTTF fi 18 1 M B XX I I"
Világhírű blalos hatású
RADIKAL
O.lkanylrtó.im .........
1 J kU bw «n uaik t„< k. Bodapeat, IV., Koaautli I^joa-atia !<•
nooooQOOOodooooQOOQOQooQOQo aoooaoooooaoooDoa
i
8 0
0
Q o
Könyvnyomdai munkát Könyvkötészeti munkát
u. m : Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések » minden északba vágó munkákat pár órá alatt készit
Telefon:
78.117
Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
D, Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Fő-ut 5. szám.
nOOOtaOOOCaOOOOOOOOOOOOOQdÖOOOOOOQOOOPOOOOOgŐj
Mvnmalntt a Vá/...!...:., \\t_____ , , . ■ ■ ■ . r «>... . . . * ... .
0
0 0
0
s 0
0
Nyomatott n Nsgykaniisai Nyomda és Lapkiadó Vlllalal könyvnyomdájában, Nogy:mniM4n.
\'inzeum
62. évfolyam 160. siátn BudapM\' a. 1923 lullis 18. Szerda
Egyes szám ára 40 korona.
POLITIKAI NAPILAP
s<e#«u*e»« M^IWMUnwl ra-o« IS. |,,|«r»rbaa-Talaroa 7«. »»4i»
Hu<l»i>NUl usrkssilósáfi VII. kw. AWAcf «.ot<-» 23. aa. TelrfonaaAm Jósmí 73-01.
KiAfis*(«si tni Bit b«» 124
Budapvatan kapható \'Aakrr-ktt 9
■i«S7t-déTr« 3400 K u. doháay Ariid Abaa
A válasz
Baldwln beszédére Barmen megszállása volt. Ez olyan egyszerű és csattanós, mint egy pofon. A sereg menetelt, ahogy egyik berlini lap írja és Baldwln be-\' szélt.
Baldwln elvégezte s Poln-caré Is. Barmen francia fönható-ság alá került. Az angol külön-akciól, ami Jermészeles Is, pont ellenkező szemszögből nézik a francia és német politikai körök. Bar a német kormány eddig nem nyilatkozott hivatalosan, hiszen Baldwln beszédének híva lalos szövege még nem érkezeit meg és hasonlóan késik lord Curzoné Is, do az egész német sajtó 3 kivált a kormányhoz közelálló lapok már hajlandók a hivatalos angol nyilatkozatot a Cuno-kormány. sikereként könyvelni el. De valójában, ha a kormány sikere Is, ez a siker egyelőre majdnem semmll jelent kifelé.
Párlsban hivatalos formában jelentetlék kl, hogy a szövetségesek kormányai nem informálódtak eddigelé egymás véleményéről az angol nyilatkozatra vonatkozóan, valamint azl Is, hogy még az angol külön-akcló eselén sem remélhet Németország sikereket. — Tény, hogy Baldwln többek közölt bejelentene beszédében, hogy a német memorandumra adandó válasz tervezetét előbb a szö-velségesek kormányainak küldik meg sez mindenképpen a végső döntés elhalasztása, amely Németországra nézve rendkívül kedvezőtlen. És végül Is az angol kormány különakclója eddig semmi tényleges sikert nem ho-zotl, ami kedvező lett volna Németországra. A francia sereg lovább haladt, a döntés késik és 1:1 ludja. ml lesz a következő pillanatban? Lehel, hogy ismét megegyezés a szövetségesek kö zölt, mert azt az erőt, ami az együltartásukban rejlik, nehezen adják fel még akkor Is. ha ezért örök emberi jogokát és igazságokat keli sárba laposnl.
Megállapodás amagyar kérdésben.
Az angol éa a cseh kormány között megállapodás jött létre a magyar probléma tekintetében.
Benea dr. nyilatkozata utjának eredményéről.
Prága, julius 17\' (Exprcssz-tSvirat.) A Prnger Presse párisi tudósítója beszélgetést folytatott dr. Benes külügyminiszterrel, aki a beszélgetés toiyumán utjanak eredményéről igen elégedetten nyilatkozott. A cseh-angol kereskedelmi szerzőilés aláírásán kivül az Angliában levő cseh vagyonok zárlatának kérdéséről is tárgyalásokat kezdtek, s ezek kedvező" befejezése közvetlenül várható. Megállapodás jött létre az angol és a cseh kormány kö ött a magyar probléma tekintetében is. Éppen ilyen kedvező dr. Benes benyomása az altalános politikai helyzetről. Szerinte remény van arra, hogy a jóvátételi problémát őszig elintézik. Ámbár a francia és az angol kormányok nézetei között tagadhatatlan különbség van, Benes dr. utján általában nem szerzett pesszimisztikus benyomást.
■ -l ■ - ■— A török béke.
Lausanne, jul. 17. (Rádiógramm.) Miután a hárorn főbizottság megegyezésre julott ■ .függőben levő kérdések ügyében, az értekezletet méra újból összehívták. Az érte-ke»Ut holnap fogja megállapítani a blkeszer7Ődéa aláírására vonat ko7Ó módozatait. A szerződés aláírása után a srövetséges flották késedrlem nélkül elhagyják a törők vicéket éa c«upán egy cirkálót és
torpedórombolót fognak 1924. ju niua els\'jéig otthagyni. A békeszer zŐdés elismeri a törők szabadságharc vívmányalt. Egvben megálla pod ia jött létre a Wickers Arm atrong vasútvonal üjyében.
Lausanne, ju\'. 17. (Rádiógramm ) A két fél szakértől köpött tegnap délután ismét létrejött az érlntke zés. Vcnizelos Izmed pasa török fődílegátushoz ment, hogy meg kösrönje Intervencióját a halálra Ítélt görögök érdekében.
Lemond a washingtoni francia nagykövet
Paris, juliu* 17. (Rádiógramm.) A Chicago Tribüné washingtoni jelentése szerint diplomáciai körök ben számolnak Juaaerand francia nagykövet lemondásával. Juuerand ctak a washingtoni szerződés ratí fikáláaéhoz szükséges okmányok megérkezését várja be.
Megtiltják a gyümölcsexportot a városoktál.
Budapest, juiiui 17. A közélclme-
léll miniszter a közeli n.pokben rendeletet fog kiadni, amellyel meg tlllj., hogy export céljaira a váro-aokban gyümölcsöt lehessen vásárolni. A miniszter ezzel kényszerül
az exportvállalatokat, hogy a vidéken kereuaék fel a gyümö\'cieladó-kat éi a városokban ne verjék fel Indokolatlanul a gyümölcs árát. A minisztérium azt reméli, hogy . rendelet életbeléptetése után a városi gyümölcsárak felhajtála meg fog azünnl.
Az angol váiaazjegyzék.
Pátis, julius 17. (Rádiógram.) A Petit Journal londoni tudósítása szerint az angol válasz már elkészült és a minisztertanácson az utolsó simításokat végzik el rajta. A jegyzéket végleges tormájában közlik a szövetségesekkel és a velük való eszmecsere alapján tágítják vagy módosítják.
A titokzatos bécsi tragédia.
Bécs, jul. 17. (Távirat.) A bécsi rendőrség lázaaan kutat Revertera grófné és Doweitlel kapitány tilók-zatos tragédiája ügyébon. Az eddigi megállapltásokegyedül a grófné komornájának vallomásaira támaszkodnak. Ezek Rjonban nem egé szen megblrhatók és meglehetősen ellentmondanak egymásnak. A vallomások alapján kiderült, hogy Revertera Ferenc gróf, aki mint Ismeretes, Salzburgba kéazült, nem egy érakor lávorott el hazulról, hanem csak két óra tájban. Miután
Eedlg a komorna 12 ía félkettS óra Szólt nem lartózkodott otthon, s rendőrség előtt felmerült az a gyanú Is, hátha nem öngyilkosok lettek a grófné és a huszárkapitány, ha nem mindketten gyilkosság áldozatai. A komorna ugyan azt állitj., hogy a detonáció után senkit aem látott az előszobán kereaitül tá-
vozni, de a rendőrség feltevését megerősítik as állitólagoa kettős öngyilkosságnak különös körülményei is.
Az őt golyóból ugyanla, melyek a kapitány revolverében voltak, hármat a kapitány hálószobájában találtak mag. Nem átkerült eddig még megájlaplteni, vájjon a huszárkapitány a hálószobában agyonlőtte-e a grófnőt] a azután vitte át a dolgozószobába, vagy pedig az eddig Ismeretlen tettea cselekedte meg ugyanezt.
Az egyetlen élő tanú, aki a rejtélyes öngyilkossági esetre világosságot deríthetne, Revertera gróf, kl ma délig nem jelentkezett a rendőrségen. A bécsi rendőrség Salzburgban táviratilag értealtette a grófot az öngyllkoaaágróL Egyúttal megkérte őt, Hogy axonnal térjen viasza Bécsbe. A gróf azonban mindeddig még nem tett eleget ennek a kérésnek, úgyhogy a bécsi rendőraég — ha a gróf délután aam jelentkeznék — a aaliburgl rendőrséget fogj. utasítani, hogy Revertera grófot Lihallgssaa.
A Ház mai Illése.
Budapest, jullus 17. (Telefonj-lentéa.) A nemzetgyüléa m.l üléaét féltizenegy órakor nyitotta meg Sxdlovszky Béla elnök. A kánikulára való tekintettel, különösen gyér padaorok mellett Indult meg az üléa. Mlndöaaze egy pár képvl aelő hallgatja Györki Imre azociál-demokrata szónokot, aki élesen támadja a kormányt, majd a bíróság éa a rendőraég támadáaá a megy át. Kgy pár vőröa elvtársának kontrásáaa mellett mondta el unal-maa beazédét.
Nem bttntény — de öngyilkosság.
Keszthely, jullus 17.
(Saját tudósítónktól.) Megírtuk, hogy Kiss István zalanémetfalul 52 éves gazdálkodó hulláját a keazthelyl mollón kifogták a Balatonból és hogy a nyakán talált zaineg gyanússá tette halálának körülményeit.
A megindult vizsgálatnak eddig annyit elkerült kinyomozni, hogy Klsa látván a kérdésea nap délután-
ián elment fürödni a Balatonba. Ruháit a kabinjában hagyta. A fürdőközönség már ex utolsó emberig távozott a vizböl — d« Klsa [slván még mindig vh}zam»radt. Később, mikor már beesteledett és a kabinok személyzete végigvizsgálta a fürdőkablookat, észrevették, hogy az egyik kabinban ott van egy fürdőző felaőruhája. Megnéz-

1^3. julius 18.
télé zsebeit, amelynek irataiból megállapították, hogy Kiss látván tulajdona. A személyzetnek gyanús volt a fürdővendég azokatlanul hosazu vizbeomaradia*, kereani kezdték, de csak egy kalapot láttak már jó messze a Balatonon úszol. Az esetről azonnal jelentést tettek, a ruhát átszolgáltatták a csendőrségnek és értesítették Kiss zalanémetíalul hozzátartozóit.
Három nap múlva aztán a Balaton kiadta áldozatát. Kiás hullája már teljesen fel volt puffadva.
A vizsgálat kiderítette, hogy bűntényről szó sem lehet, de minden amellett azól, hogy Kiss azzal a szándékkal ment fQrődaf, hogy vízbe fullasztja magát.
A szerencsétlen ember hulláját kiadták hozzátartozóinak, akik most eltemették.
Sormás! csendélet.:
Egy sormás! polgár kupára! félholtra Tart agy férfit éa a|7 aaasonyt.
Nagykanizsa, jullua 17.
(Saját tudósítónktól.) Ihedes Józsefet éa nejét Vajda Katalint tegnap este súlyosan sebesülve és ugy bepólyálva hozták be Sormásról a kanizsai közkórházba, hogy csak a szemük látszott kl a kötésből. Miután kísérői elmondották, hogy egy sormás! ember támsdt rájuk kapával és az sebesítette meg a házaspárt életveszélyeseta, a kórház vezetője azonnal jelentést tett a hr.tőaágnak. Az államrendőrség részéről az ügyeletes éjjeli rendőrtiszt, a bíróság részéről Padolay Jusztin kir. törvényszéki vizsgáló-olró éjjel 11 órakor azonnal kiment a kórházba, hogy a súlyosan sérül-leket kihallgassa. Sajna, a férfin akkor már oly seblás vett erőt, hogy teljesen eszméletén kívül volt és nem lehetett kihallgatni. Az aaszonnyal azonban nagynehexen mégis lehetett beszélni, ski előadta, hogy Csepregl András oltani Iskoa tegnap délután, amikor ők a komáromi begyről jöttek, határaövé-nyükből egy jókora derabottfrlvá-gott, mire ők felelősségre vonták. Csepregl erre feldühödött, majd kapát fogott és az őtet kérdőre vonó házaspárra néhányszor oly erővel Bujtott, hogy azok vértől borítva óaazeeatek. Ugy a férfi, mint ax aaazony a fején, mellén rendkívül aulyoaan megvannak sérülve. A kórházi orvosok azonnal a legnagyobb gondossággsl ápolás alá vették. Délután arról értiaűl-tünk, hogy Tizedea Józaeí állapota válságos. Asszonyának állapota is még mindig aggaazló.
A brutálla lámadó Csepregl Andris ms védője, d\'. Hegedűs György nemzetgyűlési képviselő kíséretében jelentkezett a klr.ügyész ségen.
Lipunk zártáig még nlnci értesülésünk letartóztatásáról.
% Valuták és devizák i
N.polwn 20600, Font (I.oudoc) 381110 40140, Dollii (N.w-Yorkl 8500-8SW. -KraocU fna> (Pirii) SOl-Stl, Mirk. (b.r-ün) j .ü o io, oun ur. (Mu.qo) aee-sss. Osstrák kor. (Wci) I20O-131.O, Lsl(Boks-t.il) 44 48-60, Ssokol 261-207 Svájrl frank (Zürich) 1480 1640, Dinlr (Zágráb) Vl-eiOO, Lcogj.l mirks (V«n6) 700—780 Amil.rJ.ru 3460. — Kog-pMbig. 1487— 1647, KrlsslUnU 1*78-1438, Sloekholm 2372-3372,
Zürichi zárlati
&.rlln 0-23, Ami.iS.ai Hollandi. 224 76, K.w-York 675 03 Uodoo 20^7. I\'lzli 8340, Md.no 2480, Prl^. 1720, llud.-
Íeat OéSO, Zi|psii 616, Vusé 47, Wl.»
8100, Ssúfl, 620, Ossuit bály. c-81 -26.
Mikor adják át a közforgalomnak az ui nagykanizsai postahivatalt 1
Bierbaum Ifilgazgatö nyilatkozata. - A P«\'o\'* Jaran: dazésl munkálatai. - «z épfilet ét hlvatalfalavat*«a. Harsay lölelügyelö lalraentését kané. - Kiírtak • Pózától az 1. számú kanizsai poitahlnatal fönöal aiiartra. - Kanizsa »aroi naayközönséao dr. Tholway felögye-. ISI kívánja poitafönöknek. Nagykanizsa, julius 17. — Saját tudósítónktól. —
A Kazlnczy-ulcal u|, hatalmas lal teljes (elszerelése és beren-
poslapalola építési munkálatit a Jövő hó végén teljes befejezést nyernek, ugy. hogy utána nyomban megkezdik a nemes egyszerűségében Imponáló, modern stilü palota belső berendezését, a lávlrdi és távbeszélő felszerelését és átvitelét. Az uj najy-kanlzsal posta, távírda és távbeszélő hivatal a mai fejlett technika minden elképzelhető vívmányaival lesz felszerelve, modern berendezése a világvárosok postahivatalainak gyakorlatilag legjobban beváll rendszere szerint fog történni, távbeszélője a budapesti mlnláju kapcsolási rendszer szerint lesz felállítva, mely nem csengetéssel jelez, de ön-jelzéssel működik. E rendkívüli szaktudást, körültekintés!, gyakorlatot és precizitást Igénylő felszerelési és berendezési munkálatokat a pécsi postaigazgatóság műszaki vezetői: Kozma Pál poslalávlrdal lómérnök és Csele István építési osztályvezető ellenőrzése és felügyelete alatt fogják végezni.
Az uj nagykanizsai postapalota a város egyik legszebb épü-letét képezi. Kár, hogy az utcasorba való beépítése által stíljének szépsége nem tud kellőleg érvényesülni. A palota teljes berendezése helybeli Információink szerint október végén nyer b;-fejezést
A minap érkezeit Zalaegerszegiét Kanizsára Bierbaum központi főigazgató, aki Zalaegerszegen megtekintette az ott épülő postahivatal alapmunkálatalt és átutazlában megnézte a kanizsai postapalotát Is.
Bierbaum lólgazgató szíves voll munkatársunkat a Centrál kávéházban reggelizés közben fogadni Munkatársunk kérdésére, hogy mikor nyer teljes befejezést a kanizsai postahlva-
dezése és mikor adják át hivatalosan a palotái rendeltetésének, a főigazgató ur akként nyilatkozott. — hogy azt előre lehetetlenség megmondani a mai munkásviszonyok nehézsége mlall. Lehet, hogy őszkor, lehet, hogy karácsonykor, de lehel, hogy csak a Jövő évben.
A helybeli körök azonban erősen bíznak benne, hogy őszutóján feltétlenül sor ke. ül a hivatal felavatására. Az avatási ünnepet rendkívül nagyszabású keretek közöli fogják megtartani és nemcsak helyi\' Jelentőségű, de vármegyei esemény lesz, amelyre dr. Kállay Tibor miniszter-képviselő, a kereskedelmi miniszter képviseletében dr De-mény Károly államtitkár, Csalth Bála posla és lávlrdal lólgazgató, dr. Mayer József, a pécsi postaigazgatóság főigazgatója, dr. Ta-rányi Ferenc lőlspán, az összes hivatalok vezetői és közéletünk kitűnőségei fognak részt venni. Az avatás napján a kanizsai poslások a maga nemében páratlan estélyi rendeznek a Polgári Egylet összes termeiben Engel-leiter pt. főtiszt fórendezése alalt.
Mikor e sorokat Irtuk. — vesz-szük a hírt — hogy a kereskedelmi miniszter az 1. számú nagykanizsai postahivatal lónökl állására most Irta kl a pályázatot. Ugyanis Harsay György posta-lávlrdal főfelügyelő, a kanizsai 1. sz. postahivatalé-főnöke, aki Jelenleg betegszabadságon van, nem fog többé visszajönni hivatalába Harminckét évi becsületes szolgálat után, megrongált egészségi állapotára való hivatkozással — vezetői állásától való felmentését kérte az Igazgatóságtól. Az Igazgatóság helyt adott Harsay kérelmének és Igy a minisztérium kiírta a pályázatot, amely a Jövó vasárnap lejár.
A aok pályázó között azerepel dr. Tholway Zsigmond pt. felügyelő, főnökhelyettes Is, sklt a pécil postaigazgatóság Hsraay főfelügyelő beteg-azabadaága alalt az 1. az. postahivatal vezetésére kirendelt. Dr. Tholway a bonyhádi postahivatal főnöke, caaládja is Bonyhádon tartózkodik. — Dr. Tholway rövid kaqlzsel larlózkodáaa alatt dlazllngvált url modorával, különös azaktudáaival, előzékenységével és szolgálatkészségével a nagy közönaéggel elemben — meghódította a város közönségét.
Dr. Tholway, akt a jog- és államtudományok doktora, 1898 ban lépett a magyar posla szolgálatába, Abrudbányán kezdte meg működéit, shon-nsn Budapestre került. Budaneatről Maroaváaárbelyre, msjd Nagyszebenbe. Karinaebesre került. Onnét 1903 ban Kolozavátra helyezték, ahol a kezelésnél, majd az Igazgatóságnál t«!joaltett szolgálatot, 1914. augusztus l én bevonult a 21. honvédgyalogezredhez é. véilgküzdőtte a világháborút a különböző harctereken, mint lartslékos azázados. 1919 bon leszerelt és visszament Kolozsvárra, ahonnan azonban — mivel nem akarts a bitorlóknak a hűségeikül letenni — hivatalából fegyverea oláh katonák kizavarták éa hontalanná tették. Hosszú küzdelem utin Buda-pestre jutott, ahol a központi távírda Igazgatóságnál nyert beosztást. Mivel Budapesten nem tudott lakáahox jutni és sokáig keresztül kellett szenvednie a szükséglakások minden golgotájit, — az igazgatóság Bony-
hádra nevette kl hlvstalfőnöknek ahol lakást kspott.
Dr. Tholway Zaigmond a mv-gyar poatatávirda főtlaztikarieak egyik kiváló, különösen képiéit tagji, akit nagyszerű quslltássl pr<. desztlnálnak arra, hogy ő legyen , nagykanlzaai 1. számú postahivatal főnöke, mert amellett, hogy kar-láraalval szemben meghitt kolléga, — hivatalában példás rendet tartó] ezigoru és igazságos főnök. Nsgy\' kanlzsa város kötönséga megnyugvással látná dr.ThoIway főfelügyelői az 1. számú postahivatal élén és hissiük, hogy ezzel |iiletékes helyen Is számolni fognak. A nagykanizsai közönség a legnagyobb bizalommal tekint dr. Tholway főnöksége elé, mert tudja, hogy dr. Tholway főnöksége uj érát jelent a ksnlzaai 1. as. postahivatalnál. (*)
hírek.
— Hivatalos óráink: A klad-MUvsUl (Kínt 13. Bozenrlodsr p^ou) hlv.uios Oril dilelélt fél V éritél 12-lg, dilulia 3-101 0-lg, Telefon 78. — A ss«k.szlóiig (Fául 13. üogenrledor psloU) tilv.Ulos órii l»l*k re-nér. díl.lótt 10 óritól 12-lg. T.l.foo 7a A f.lclós rnrliíill düuUn 8 óiiiol 8-ig ■ ayoradibaa (Ffiut 6. ss. sl.ll) fogsd és bir-mily dgybsn . nsgykOzOnsig raod.lk.zésit. UI. Tel.fon 117.
— Naptári Julius 18. Kamill.
— A függő kölcsön második réaxe. Tegnap vetto át a város vezetősége az Országos Pénzintézeti Központ által folyósitott százmillió városi függőkö\'csönnek második részletét — az ötven millió koronát n nagykanizsai takarékpénztárnál.
— Honvédelmi mlnlaxterlnml blxottség Nagykanizsán. Tegnap érkezett Nagykanlzaára a honvédelmi miniazterlum egy blzottaága amely a háború éa a forradalmi Idők alatti károkat megbeaiéll es öaazeirja. ,.
— Horváth György halála. Hoiváth György legjobban lemert éa közbe csúlésnek örvendő csere-pea éa palafedőmeater, városi képviselőtestületi tag — 56 éves korában azivszélhüdésben hirtelen elhalálozott. Temetése ms délután 5 órakor fog véftbemennl a Király-utca 13. szám *falli gyáazháiból. Elhunytat kiterjedt csslidján és • •émoa tisztelőjén kívül veje vitéz Csikós J.nő főhadnagy gyászolja.
— As országos erhölceren déaset főnöke Nagykanizsán. SchSJ/er Jenő budapeali illemrendőrségi főtanácsos, az országos erkölcsrendészet főnöke hlvataloa ügyben Kanizsán tartózkodik.
— Felemelik a sírhelyek árát. A virosl tanács legközelebb 100 azásalékkal felemell a alrhelyek árát.
- Egy ktskanlxsat polgár hirtelen halála. Palai József 42 éves kiakanlzaa! polgár kocsijával azéniért ment. Hasafelé jövet a kocsin hirtelen rosszul lett, szélütés fogta el, majd néhány parc múlva meghalt. Szívszélhűdés ölte meg-Ms délután temetik.
— Am ÉoradS Magyarok Egyesülete vaaárnsp este Sőrekor taggyűlést lart. Az egyesület vezetősége mint .zelőll, most u gondoskodott arról, hogy városunk hazafias kőrönaégének ne csak valamely akluália társadalmi kérdéa elsőrangú lamerleléaét nyújtsa, ez alkalommal a kiváló, tartalmaa Ke rezsy tanár azemélyében, hanem szivat lelket emelő müvéazl kísérő srádiókról Is gondoskodni f°g- "T Részletes műsort legközelebb közölni fogunk.
1923. joUu* 18.
ZALAI KÜZLÖX
__ Mef jelentek ax 50,000 koronát bankjegyek. A magánszemélyeket éa a nagy bankokat
megelőzve a Zalai Közlönynek sikerült a helybeli Futura ú jáo, mely az első izállitmánvt Nagykanizsára hoxt« « 50.000 koronás bank-
jegyeket megazereznl, amelyek a
jzerkcailőség Fő uti kirakatában megtekinthetők. Az uj bankjegyek pistkoi piroaaa színűek, meglehe töaen rossiul sikerültek, kisebbek ax 1000 koronáanál és az arckép nagyon cmnys, alkoholista, b«t«g. öreg nőt ábrázol, de privátim tudjuk, hogy ez, csak nyomda hiba, mert az a nő, akfrŐl mintázták, Magyarország egyik legszebb hölgye. Mindenesetre nagy szükség vao a nagyobb összegű bankjegyekre, sőt még ezzel sem elégítik kl a pénzügyi és kereskedelmi kő rőket. még igy is nagyon sok időt keli tölteni a bankjegyek számolásával. Ha a pénz vásárló erejét tekintjük, ugy a béke 1000 koro-sásához képest legalább 500.000 koronáa, vagy egymillió koronás bankjegyek is kellenének már.
— UJ tapolcavidéki kBrJegy xőséf. Gyulskeazl, Raposka, Zala-haláp községekből uj körjegyőség alakult Tapolca1- székhellyel. Ezen kőiségek körjegy>őjűknek egyhangúlag Tubit Jó sef oki. jegyiőt vá-Isixtották mrg. Ezen községek la kóinak régi óhaja teljeaűlt, mert igy most nem kell nekik a kö»sé güktöl t.voleiŐ jegyzŐségekh»x fáradni éa ezzel oly aok dŐt elfecsérelni a legkisebb hivatalos dolgaikban ia.
— Lopják a fát. Két hónap óta folyik a fafuvarozáaa az úgynevezett isiváodi erdőből a csömö déri állomásra. Az illetékesek a
átvett famennyiség hiányosan érkezik Csőmödérre. Az eddig megél* lapított hiány 600 tú\\ mely meny oyiség a 20 km-ea ulon kámformódra tűnt cl. A dobril csendőrség erélyesen nyomozza a tetteseket.
— Cirkosa Donnert, Magyar-orsiág legnagyobb utazó cirkusz-vállalata városunkba érkezik rövid veodégazereplé.re. Elaőrendü arlia-Iák, jól idomított lovak, kitűnő bohócok, aaját zenekarral az Eötvös téren f. 1,6 19 én, caütőrtökőn tértje megnyíló előadását.
Annié
— Toztínat agy boldogul.. .n,óayröl —
(9) IX.: Oláh Árpád. Burger mosolygott.
— Nagyon kedve — mondott. — igazán .záp öntől, hogy teketória nélkül bev.ll mindem. De .1 énrám Igazan nem t.ztozik. Kedve. Romsky, cssk h. kérdezik, m.Jd .kkor felel-Jen. Do legjobb mégis, h. h.llg.l, lud|a: az ar.ny.t ár.
Nikot.i nem moaolygoll ezen a rom élcen. Szomorúság fogl. körül . »!lvál. Anniára gondoli és gépiesen lépegeteil Burger mellen.
Burger egy kis Idő múlva meg-szolalt. _ _
— Romsky ur énűnlmo.t Alexej Leonidtolf elé viszem. Lám, össze-rezzenésén Utóm, hogy Ismeri ezt a nevel.\'Nos, megnyugtathatom, a rendőrfőnők ur különös érdeklődés-Mi viseltetik az ön személy? iránt. "Syotf tehát vele szem jen is ép. "gy n.lnt most velőm, comme 111 <»ut úriember.
Nikot.i vállat vont.
— Kevés kőzöm v.n nekem •hhez az úrhoz. Én tudom, hogy kicsoda, de „em vagyok kíváncsi
Halálos végű Yachfkirándulás.
Nagykanizsa, julius 17. — Saját tudisilinktil. —
A balatoni fürdővendégek 70 azézaléka td.pesti, a másik 30 százalék. vidéki és semmiesetre sem Ismeri sBsistont. Elterül kéken és nyugalmasan, felhő sincs az égen, szellő silengeti a hullámokat; gyerünk előre y.chtlal, gyerünk a könnyű csoskokkal, fut a hajó befelé, az előretörés mámorában — éa a következ pillanatokban beborul az ég, vad síelek nyargalnak a hullámok fölőt m-ging a hajó, felfordulva tárcol a hullámokon a pár buborék jelzi cik, hogy emberélet mult el a mélybe.
Ma Is haláloavégü yacht arerenciétleniégál kaptunk hírt Balatonede-ricsből. Különben Balatonederica ■ legveazdelmesebb fürdőhely ebből a szempontból éa minden esztendőben megkvetelte bőven az áldozatát.
A sort az idei szezonban Bálint István, «l különben a Kereskedelmi Bsnk igazgatójának, Farkssnsk unokaöcs?, társaságában levő fiatal hölgy nyitotta meg.
Ragyogó időben yachttal rándultak kl , Balatonra a jól elkalandozlak a paritól, mikor a vihar és a yacht fcborull. Bálintot sikerült kimenteni s moat betegen fekszik a lakásán,de a fiatal hölgy odavcsitll.
M-gkérdeztük Farkaa Igazgatót, de tőbbt ő aem tudott mondani a szerencsétlenségről. O éj idajén ment kl Bíatonedericsbe és unokaöcs-csét betegen fekve találta.
Evvel a szerencsétlenséggel kapcsolatbír felhívjuk a hatóság figyelmét arra a körülményre, hogy az ő kötelesiégik megakadályozni a hasonló, emberéletet követelő baleseteket.
Kis evezős csónakokat nem 1000 K, de sokkal súlyosabb büntetéssel kell sújtani, ha 100—150 méternél nagy»bb távolságra elkalandoznak a parttól.
Vitorlás és máa különböző csónakok pelig legyenek felszerelve annyi mentőövvel, ahány személy beszáll a caómkba.
A halóiágok nem rendszabályozhatják neg as időjárást, de ellenőrizhetik az embereket s ezt a kötelességé teljesítsék Is emberi élet érdekében.
Kiket iuttatott Kanizsán időleges kis-haszonbérletekhez az Országos Földbirtokrendező Bíróság.
— Saját tudósítónktól. —
Nagykanizsa, julius 17.
Az Ur.zájos Földbirtok rendező Bíróság 13298/1922. sz. .latt kelt ítéletével a következő kanizaai lakosokat juttatott időlegea kishaszon-
Tőrök Boldizsár hadirokkant ka-pott 1200 négyszögöl szántót és 1200 négyszögöl rétet. Az ötvenöt földnélküli:
• négyszögöt szánt.\', tét
1 Lakatos Pál 1200 —
2 Bsj István 1200 —
3 Fllák József 1200 1200
4 Tislér György IzOO —
5 özv. Horváthné 1200 —
6 Kovács József 1200 1200
7 Léder József 1200 1200
8 V.rg. Imre 1200 —
9 Molnár Lajo. 1200 —
négyszögöl
10 Gergellcs József
11 Odrovicz György
12 Kezka lino.
oyetigy
14 Hozváth György
15 Vájd. József
16 Szabó Jínos
17 Tislír Józa.f
18 özv. Peti Jánosné
19 Ge.zlez Lijos
20 Bognár Pál
21 Joós L.josné
22 Máté György
23 Csizmadia József
24 Bedernyák István
25 Ozv. Poszoveczné
26 Németh Ferenc
27 Pávlc. Rozi
istotó ti!
1200 1200
1200 1200
!**> 190(1
800 800
1200 1200
1200 1200
600 oOO
1200 1200
1200 —
1200 —
8 0 800
1200 1200
1200 —
1200 1200
2400 1200
800 —
12000 —
80 —
— F.lvót.l aa flfy.t.znr*.
A msgyar kir. Erzsébet tudományegyetem jog- és államtudományi , valamint bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kara teljea egészé-ben, az orvostudományi karnak pedig két első évfolystna az 1923/24.
tanévvel az egyetemnek uj azék-helyén, Pécsett folytalj. tanítói működését. Az orvostudományi k.rn.k három magasabb évfolyama még egy további Iskolai évre Bu-d.pesten marad jelenlegi elhelyezésében.
Ezen egyetemre az 1923/24. tanév I. felére azóló felvételi kérvényüket, azok, akik még ocm voltak hallgatói az egyetemnek. 1923. évi augusztus hó 15-től 31 lg tartoznak benyújtani annak a tudomány ksrnsk a dékáni hivatalába, "mely karra beiratkozni kívánnak. Es pedig a jogi éa bölcsészettudományi karra, valamint az orvostudományi kar két első évfolyaméra asóló felvételi kérvények a fent .mlltett határidőben a Pécsett Rákóczi ut 80. szám alatt elhelyn.lt központi egyetemi épületben működő dékáni hivatalokba, a három magaaabb orvosksrl évlolyamra azóló felvételi kérvények pedig Budapest Esster-házy-utca 3. az. alatti orvoakari fiók-dékáni hivatalba nyújtandók be.
A folyamodványokhoz — 1. ssü-letési anyakönyvi kivonat, 2. középiskolai érettségi bizonyítvány, 3. erkölcsi bizonyítvány, 4. közhatóság! bizonyítvány a asülők foglal-kozáiázól é. vagyoni helyzetéről, végül 5. annak a középiskolának az Iskolai magatartást tanúsító bizonyítványa, melyben kérvényező a Vili. osztályt végezt. — caato-l.ndó.
A beiratkozás Idejére a a tandíj-menleuégt klzvények benyújtására, valamint az ág. h. IV. hittudományi karra leendő belralkosáara vonatkozó részletes tudnivalók folyó évi augusztus havában tét.tn.k közzé,
— Betörés Türjéa. Eddig még Ismeretlen tettesek éjnek Idején betörlek SchUsInger Zs. türjel cég újonnan berendezett üzletébe éa néhány vég kelmét, néhány azáz-ezer koronányl készpénzt elvittek. Mire a bajt észrevették, arra a tettesek elinaltak. A csendőrség kuttat uláouk, de tnlodezideig eredmény nélkül.
rá. Nekem csak az fsj, hogy nem sikerült az, amit terveztünk.
Bdrger uljal vaskapcsokként for-ndtak Nikolai karjara ezekro a szavakra.
— Nem, ne beszéljen igy I ön gonosztettet akart elkövetni és ezért meglakol I
— Tudom.
— És Jobb, ha fél.
— Nom félek semmitől — mondotta Nikolai.
— Nos, akkor annál jobb — felelte Burger. ön ig.zan nagyon értelmes ember. Szinte kezes bárány. Do mostmár azután csönd, mert megérkeztünk.
Néhány pillanattal később Nikolai a rendőrfőnök szobijában volt. Alexej Leonldioff .feláill, amidón .Burgerrol együtt bolépotl.
— Főnők ur — jelentene Burger — parancsára előállítom Nikolai Romskyl
Leonldioff bólintott.
— Köszönöm Burger. Hagyjon magamra ezzel az Utral. Az elószo-bában foglaljon addig helyei, amig én egy kicsit beszélgetek.
Amikor Burger kiment, a rendőrfőnök Nikolai elé állott. Szemébe nézett, nyílt, okos, bátor szemeibe és aztán rászólt.
— Üljön le kérem Do előbb vesse le a bundáját, Igen, cs.k egész kényelmesen. Beszélgetni akarok Önnel Romsky ur.
— Tessék — mondta Nikolai fáradtan.
Alexej Leonldioff ránézett. Különös ítfny villant fel a szemeiben.
— -Nikolai Romsky — mondolla szolé .\'parancsolva — miért van ön itt f Tudja-e. miért ?
— Tudom, főnök- ur.
— ön is forradalmár tehát
—. -Az vagyok.
— Összeesküvő, merénylcllervező, felforgató egyén, ellensége a Cárnak és Oroszországnak ? Igen ? I
— Ha jót esik, mo.idjuk igy — válaszolta Romsky. Én \' nem tudok tagadni sommii.
— E hiszem. Cssk azt kérdsm öntől, magyarázz, meg nekem, mi hajija Önöket erre az ulra. Tudják Jól, hogy Szibéria hómozői, az ólombányák szenvedései, a kötél, a golyó és a halál száz más alakja a Jutalom ezért. És mégis minden hiába. Pedig fiatal ételükért kár, nagy kár, hogy igy feláldozzák.
Nikolai csöndesen válaszolt.
— Erről talán moat ne is beszéljünk most főnök ur. Én mint bűnös
állok ön előtt. Legyen a sorsom az, amilyennek lennie kell. Közöltünk két ellentétes politikai nézet mély hasadlka tátong, sohasem tudnánk egymást megérteni.
Nem is arról van most szó Romsky — mondom Alex.j Loo-nldioff. Csak fel akarom tarnl ön előtt semmivel aem magyarázható és monlhető nagy könnyelműségét, ön feláldozza a maga életét. Rendbon van. Do feláldozza őzzel egvült egy leányét is, aki pedig szereli önt.
Nikolai Romsky megremegetl.
— Ez nem igaz, Annié Lermon-tioff teljesen ártatlan. A bűnös én vagyok.
Alexej Leonldioff újra ránézett, aztán hangos szóval kérdar.lo.
— Romsky I Akar Ön végro oko-aan és komolyan beszélni? Azl hl-szóm elég volt a Játékból I
— Tessék. Kérdezzen lőnök ur, én mindenre megfelelek.
— Tehát elsősorban : Ön minden! szépen be fog vallani nekem. El- \' mondja az egész összeesküvés történőiét és kezeimhez szolgáltatja sz összes bizonyítékokat, valamint . forradalmárok levelezésit. Igen I
(folyt. Mv.)
ZALAI KÖZI/ÖNY
— Adomány. N. N. 1000 K-át küldött szerkesztőségünkbe öiv. Pergerné nyomorának enyhítésére.
— Szombathelyi csarkésxtk Ttlrj én. A szombathelyi főglmná
ium „Hunyadi cserkészcsapata* 28 taggal Breínyánsíki Andor és Kun Kázmér főgimnáziumi pre montrei tanárok vezetésével a Pa-kod közaég melletti Barabáa pusztán ütöttek tábort. Innét rándultak ki Türjére, ahol a templomot, mint régi műemléket nézték m«-g. A mise hallgatás után tartott dis>felvonulás végeztével Steiner Miklós főgimn. igazgató tanulságos magyarázatot tartott az ifjúságnak a tamplom történeti múltjáról, styljéről.
Délután Zsigmondháza tulajdonosa Schwarz I. földbír tokoa csa-Iád ja látta vendégül az üdülő ifjú-aágot, mígnem vig dallal visazatér-tek rendes tanyájukra, a zalaparti táborukba.
— A szociális termelésből
fakadt Jólét. Az orosz emigránsok ugy beszélnek Szibériáról, mint a tejjel-mézzel folyó Kánaánról, a bőség országáról. Egy Itt élő axl-bériai oroac most levelet kapott hazulról, amelyben a következő árakat közlik vele: egy pud (17
kiló) buza 40 millió, zab 25 millió, egy font vaj 25 millió, egy font hua 12 millió, egy pár cipő 3000 millió, egy skatulya gyufa pedig egy miUió rubelbe kerül.
— A legújabb férfidivat. Pária a női divat, London a férfidivat forrása, irányitója, mértékadója. Az angol főváros legelőkelőbb férfiszalonjaiban teremtőd nek meg azok a legújabb szabású himnemü őltönydarabok, amiket hordani chic, clegáncia éa fontos dandyügy. A londoni uriszabók idei kiállítása tehát már elárulia ennek su évnek kontinentális férfidivatját Eszerint az idén a szürke éa dióbarna szövetek lesznek divatosak. A gérok éa a zaaket ideje elmulóban van. A kabátgallér félig kemény, félig puha anyagból készül. Az angol kecskék még egy érdekes újítással kísérleteznek. Drótból font zsebeket varrnak ■ kabátra, ami jó lehet a zsebtolvaj ollója ellen, de elegánsnak igazán nem mondható.
— A jövő titkaiból. Érdekes jóslatokat tartalmasnak egy he|vé ciai remetének a mult század elejéről származó, most felfedezett iratai. Az Írás egy-két esztendei különbséggel megjósolta a lezsjlott nagyvilági eseményeket; a jövőt Igy jósolja meg: 1925 ben borzalmas ütközet lészen országok had aeregei kőzött. Puaztitáa, rablás fogja az életet pusztítani. — 1936. Az emberek száma |g«n csekély lesz, ugy, hogy őrömmel fogják egymást ölelni éa csókolni, ha ősz-*zctalálkoznak ; azeretet és barátság uralkodik néhány esztendeig. Olcsó lesz az élelem. De az emberek élete ritkán éri meg a 16 esz-tendőt. — 1960. Három nap lesz
, az égen, amelyek az egész világon láthatók lesznek. — 1965. A legnagyobb szélvészek dűhöngenek. — 1970. Svájcban és Spanyolország-b.n földindulás következik be. A földrengés sz egén vlligot meg
fogj. rizni. — 1975. Oly napfogyatkozás le.z, .„el. „ eget\' el sötétíti. _ 1986. A tenger kilép medréből és más helvét foglal el. - 1997. é. 1999. Eg, rettenetes üstökös cslll.g mutatja magit éa rémíti meg «z embereket; végre eljön az Ur nagy napja, .z utolsó Ítélet.
Nagykatusa egyesületi élete.
Hány egyaület működik a városban.
Nagykanizsa, julius r. Alig van váro"», aholbly élén* társsda\'mi életei élnének, ijm Nagykanizsán. Az a szerencsi körU> mény, hogy Nagykanizsa \'Áros la kossága nem ismer sem Mekezeii, sem osztály és társada\'ml különbségei, hanem egy szent kÖössigbc egyesül, o\'y meleg és mndhatni meghitt társadalmi érintkezni i ere inteti a város összes társ d*ni rétegei között, amit alig laláluk más városban. Ha bárnily iránu moz galomról van szó — a \\anizsni lakosság egyöntetűen veszi I részéi belőle. Nagykanizsa lakoss^a nem ismer válaszfalakat, nem Őr meg semmiféle kasztrendszert. lögy ez igy van ná\'unk, az nem Hs mórtékben annak a hílycs vártai politikának is az érdeme, amely ügyes kézzel elsimít minden esetig felbukkanó ellentétet és goidosan Ugvel arra, hogy ez az csményi dernokraiizmus, ez a bensó társadalmi érintkezés fontartassék. Nagykanizsa városiban 45 nél löbbegye-sülét és társulat működ*, akik mind belekapcsolódnak abba a nagy szervezettségbe, amely a kanizsai társadalmi és egyesületi élet köré fo nódik.
E\'ső helyen áll, mint Nagykanwsi legrégibb társadalmi és kul Urális egyesülete a Polgáii Egylet Célja műveltség előmozdítása, a hazai irodalom és művészet pártolása és polgárságnak tömörítése. Elnöke: Faics Lajos ügyvéd, alelnök : Knor-tzer György takarékpénztári igazgató, ti-kár: Wollák János postafeiügycló. Tagjainsk stárn? megközelíti « 600-M. Uiána jön a Nagykanizsai Casino,
..ly lOOi lavll vliiHUt. aaí. OlltlIUVO\'
lódés elóm>zditására és a kulturális intézmények támogatására. Ernők: Hirschler .Sándor kereskedelmi tanácsos, aleínök: Radnai Jenő, titkár: Balog Dezső. — Tagjainsk száma 400-on felül.
Nagykanizsai Torna Egylet 1889-ben alakult, célja a spurt gyakorlása, a testedzés fejlesztése, terjesztése. Elnök: Bogenrieder Frigyes gyógyszerész, aleinök : Antal Jenő, ügyvezető elnök : Dr. Krátky István városi főjegyző. Tagjainak száma 210.
Kiskanizsai Pofgári Olvasókör 1870-ben alakult. Célja ugyancsak a szellő ni művelődés. Küönösen a kisgazdákat, a földműveseket lömö riii. Elnök : Steszlin Ferenc, alelnök: Anek Györgv, jegyző: Plánder Boldizsár. 156 tagot számlál.
Magyar Országos Véderő Egyesü let. Cdija a nemzeti érzés fejlesztése, Elnök Petrik D^zső DV. felügyelő, titkár Kerezst/ Géza, ügyész dr. Tamás János. Tagjainak száma 164.
Nagykanizsai önk. Tűzoltótestület, Elnöke dr. Sabján Gvula polgár mester, főparancsnok Knortzer Gy., ügyész dr. Fried Ödön. Célja tüz esetén rendsseres oltási segélynyuj tás. Tagjainak száma 78
Zalavármegyei Gazdasági Egye-sülét helyi fiókja 369 taggal. Elnöko Sebestény Géza földbirtokos.
Szociális Misszió Társulat, 358 taggal. Elnök Özv. dr. Szekeres Józsefné, alelnöknő dr. Plihál Vik törné. Célja szociális karitatív mükö dés. — Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete 121 taggal. Céja u nő-tisztviselők érdekének védelme, ha-zafiss szellem ápolása. Elnök Má-goth Vilma, titkár Polgár Etelka. — Ébredő Magyarok Egyesülete 813 taggal. Célja a magyar nomzoti szel-
— Saiát tndósitóaktól — lem ébresztése, ápolása. E\'nök Péczely László, elnök Németh Mi-h*iy. — Nagykanizsai Kereskedők Társulata, közgazdasági érdekek meg védésérc 128 taggal. E n«k Schwartz Gusztáv kerosk. tanácsos, alelnök AtfÚrj»G.Ul«. — Zrinyi. Tornaegq let. Cíljt a teitopoifts fejlesztése és egészséges nemzedék nevelése 860 Iaggal. Elnök Petrik Dezső. titkár Finta József. - NYU KOSZ 148 taggal. Célja a n>ugdijas katonatisztek és \'hozzátartozói* helyzetének javítása. Jótékonysági egyesülés. Elnök lovag Sypnievszky György ny. tábornok, titkár 7reiber Kálmán ny. ezredes. Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Orsz Szövetsége 50 taggal. Célja gazdasági érdekeik védelme. Elnök Róna Gyula
— Mária kongregációk. Van főgimn. ifjak, uneanyok, úrasszonyok, leányok kongregációja. A főgimn. prae-sese dr. Szűcs Imre, a többieknél P. Mátés Hilár, P. IVeidingcr Janő, Kiskanizsán P. Erlich Alajos. Tagok sráma háromszázon fe^ül. Keresztény/ Nőegylet 142 taggal, az özvegyek, áryáK, kcrescinélkü iok, rokkantak és szegények támogatására. Enök dr. Szekeres J >zsefné, titkár Dobrovits Milán. — József kir. herceg Szanatórium Egyesület a tüáővész elleni védekezésre, 206 taggal. Elnök Köves! Boér Gusztávnó, titkár Kádár Lajos lelkész. — Nagykanizsai Patronage Egyesület 100 taggal. Célja a bűocselekmények elkövetésének meggátlása. Titkár dr. Rotschild Samu. — Evangélikus Nőegylet, karitatív célzattal. Elnök Berényi
-r .Mmim itönim-
ciális-kaii\'ativ működésre. Elnök Kádár Lajosnó. — lxr. jót. Nőegylet 384 taggal, * szegények, özvegyek ós betegek támogatására. El nök dr. Rotschild Samuné, alelnök Rosenfeld Józsefné. — Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok és Pincérek Segélyzö Egylete 144 taggal. Elnök Hajas József — Irodalmi és Művészeti Kör 188 taggal, a társas élet színvonalra emelésével. E>nök Pfeiffer Elek, titkár Majtépyi Károly. — Keresztény Munkásifjak Szövrtsége 120 taggal. Célja a keresztény ifjak keresztény szőttemben való nevelése. Élnök Főtér M*Mly Igazgató P. Mátés Hilár. — A Katholikus Legényegylet. Célja tagjainak szellemi 6s any.gi érdekeinek előmozdítása, védelme, 483 taggal. Elnök Eperjesy Gábor, tiik\'ár Kostein József. — Magyar Aero Szövetség 250 taggal. E\'nök dr. örley György. — Azonkívül a kanizsai Csizmadia Ipartestület 98 taggal. Elnök Horváth József. — Az ÍLpitészsegédek beteg-segélyző egylete 60 taggal — Cipészek és Csizmadiák szskegyesülete 70 taggal. Emök Guergyák József.
— Vas és fémmunkások csoportja 92 taggal. Elnök Kulcsár József. — Famunkások Szövetsége 89 taggal. Emök Kollarics József. — Kisegítő fűtők önsegélyző Egylete 126 taggal. Elnök Horváth József. — Élelme zési ipari munkások Szövetsége 220 taggal. Elnök Cseh Lsjos. — Alta lános Betegsegélyzö Egylet 72 taggal. E nök tíazsó József. — Vasúti sze mélyzet önkéntes temetkezési egy-lote 165 taggal. Elnök Ligeti Gyula.
— Első temetkezési egylet 3344 taggal. Elnök Halassy Ferenc. — Mozdonyszemélyzet temetkezési egylete 93 taggal. Elnök Kurucz István.
— Emberbarát temetkezési egyesü-
1923. julius 18.
let 2660 taggal. E\'nök Eptries,, G^bor. — Művezetők Stővefsé/e 2? • agg«l. ~ Könyvnyomdászok segély, egylete 42 taggal. — Mozdonyvezetők Otthona 67 taggal. — Fütöfiáxi kézművesek önsegélyző egvleie 9Q taggal — Magyarországi Munkások Rokkant és Nyugd\'tjegylrtc 2000 •*gga\'. Einök dr Kaufrr.an Lajos. _ Épitőjtíunkások csoportja 103 iagg,| — fámnüvelődés i társulat 117 t4g.\'
gal. — Chevra Cadischa 599 igg. gal. Elnök dr. Weisz Lajos
sportélet?
Versenykiírás.
Zalavármcgye testnevelési bi\'otl-sága folyó évi augusztus 5 én Nsgykanizsán a Zrinyi sporttelepen a Zalavármegyei Ifjúsági L\'Vente testedző egyesületek részére vármegyei Levente versenyt rendez.
Versenyszámok : 1. Síkfutás 100 m. 2. Síkfutás 200 m. 3. Síkfutás 400 m. 4. Síkfutás 800 m. 5. Távolugrás 5-ös carpitverseny. 6. Magasugrás 5 ös csapatverseny. 7. Sulydobás 5 ös csapatverseny. 8. Diszkoszvetés 5-ös csapatverseny. 9. S af\'tafutás 5>flÍ00 m. 10 Grr-ly. vetés 5 ös cs«patverseny. 11. Birkózás.
Versenyezhetnek a Zalavármegyei Ifjúsági Levente, testedző egyesületekbe tervezett 15. életévüket betöltött Leventék és pedig két csoportban. Egyik csoport 15, 16, 17 évesek; másik csoport 18
évesek és az ezeknél idősebbek. Nevezések Levente egyesületenként, életkor, testmagasság, testsúly és |foglalkozás megjelölésével
kMA6 ^e.lfg,7itegK."lN\'.?y-
kanlza. főszolgabírói hivatal) beérkezzenek. Nsgykanizain kivíil lakó veraenyzőknek a versenyre utszi-auk éa visaza utazi.uk költségeit, valamint a veraeny nspján Nagy-kanlzain való ellátisuk (ebéd) költségeit Zalavármcgye köiöoaége viseli. A győztesek csoportonké.t de egyénenként ia külön fognak elbíráltatni. A győztea Leventék minden veraeny azimban az egyér.i eredmény alapján érmekben és tiszteletdíjakban fognak részesülni. A győztea egyletek részére vándordíjak ktlitásba helyeztettek, győztea egyletek oktatói színtér tiszteletdíjakban fognak Részesülni
- FOaiarku.ak.dők flgyal
mibe I Az étkezési sónak kicsiny beni eladási ira f. hó 16 lói kezdve zacskóval együtt 273 korona. Siáz kilót meghaladó készletek három nspon belül b.jelenlendók a Magyar királyi pénzügyőri szakasznál, helyben.
— Uránia. Szerdán és csütörtökön 7 éa 9 órakor: .Ul O tMat sdt feli- repríz. Grlffllh mesterműve, főszerepben Lillán Glscb-Siomh.t—vasárnap : ./>(«" c,eM kije", Griffithnek Magyrországon megjelent ei.ő filmje. Fő.zerepben
Lillán Gisch.
- Próbálja m.s Ön la í-
s«41k zóU, bogy • OLIPP hui.njr«k«ISMJ°-bis béliből anyagból Ws.ilt bananyas sokaik a lagtaztós.W>U és usy.o.zo" " "" ii punmMI btolkoi rosjlajsi
b.lík, Siombatbaly, Ssill KUmío-ol" e.
— Hamlafogaksit, »r«z>yal. eztlslöt, britliánsokai, irmokéi, alpaccs evőeszközöket és dísztárgyak*! a legmagasabb napi irban veszek. — Frl.d Jösa.f ékszorész, Sugár^\'
1. szám (Fő-ut és Sugár ul
sarok)
^JM. julius ^___
Tanügy.
A tanerők és Iskolaszékek " figyelmébe.
A kir. t.nfeiagyelő.ég ■ 83207-„M „. miniszteri r.nd.1. alapján i" ..irti a nem éllaml iakolék tó o\'ódik h.1,1 h.tőség.lt.
r„ Iskolaszékeket é. fel Sbiíot.Ugok.^ogy.t.nlák 1, óvónők nyugtálnak
^kr.legu.gyo\'bb körül-
.Wízségűk tud.Iában az államiét nyugtáknak, .x ellátási jegy,
,5«t-iegy <« késtpénzvéllság el-tonervényeknek stb. léltamozésát feltéllenül tagadiák meg abban .X ételben, h. az IHetö tanerő olyan Ketméayről szóló nyugtát mut.t b« láttamoxáir., .mely illetményre !1111ető tanerőnek nincsen igénye, „„„ .mely illetmény beszüntetve J..n még nlnce, de a helyi java-dilomban, vagy a tanerő ca.ládl dipóléban váltóiéi történt, vagy oii körülmény miatt arra a tanerő nem jogosult. Ax áll.miegély be-szöatetésére okot adő bármely körülmény a klr. lanfelűgyelöség-ber haladéktalanul bejelentendő. At igényjogoiult tanítók éa óvónők nyugtáinak láltamozáaít megtagadni, vagy halogatni nem aaabad. A nem állami tanerők illetményei eiután nem .Flxetéal jegyxék" alapján, hanem caakla azemélyenkint kiállított nyugtákra fixethetők k), mléitli a kifixetéai jegyiékei, valamint as Iskolaszéki elnök által előzőleg nem xáradékoll nyugtákat a klr. tanfelügyelőaég nem fogja láttamozni.
Családi állapotban előfordult változások bejelentése.
Altlr. tonfelügyelSsé^ felhívja állami iskolák és klsdedovódák g erőit, nemkülönben a nem állami intézetekhez, vagy hivatalokhoz lolgálattéteire beosztott állami tanítókat, tanítónőket éa kisded-óvónőket, hogy a családi állapo-tukban előfordult mindennemű válioiásokat, nevezetesen a há*as ■égőt, özvegységet, születést, halá-záat atb. az ezt Igazoló okmány mutatása kapcsán a klr. tan-elügyelől hivatalba a legaörgő-bben jelentsék be.
asznos Judnivalók.
Miből gyűjtsenek a méhek, ha nincs akácvirág!
Ez . kérdéa mindig foglalkox-Ulhalja a méhészeket, hogy miből gyűjtsenek a méhek, ha elfagy " akác, mint ahogy ax Idén la az ország nagyréssében elfagyott. — Mert holmi kerti virágok nem érnek aemmil, vagy ha egyik-másik mézel » közülök, ax sím aokat ad. A méhész leginkább csak a vadvirágra számíthat, de erre aem mindegyikre, mert ezek között Is van Igen sok amelyek nem érnek semmit.
A tarlóvirág (llsztesfü) agyagos é« fekete földben Igen jől mézel; •ö\' azt lehet rá mondani, hogy a •.Hóvirágról gyűjtik a leglőbb ™í\'et . méhek, de csak akkor, ha kedvező Időjárás v.n rá, vagyis, "» aratás után (julius végefelé) jól megázik a tarló a ezenkívül augusz Inában Is van egy pár jó eső, at éjszakák pedig harmatosak és nem lul forrók a nappalok, akkor a larlővlrágből behordanak 50-60 kg. mézet la családonként. Csak-"ogy a tarlóvlrágnak is megvan a
ZALAl KÖZLÖNY
maga baja. Ha pl. azár.x a nyár, akkor még csak nyomát sem lehet látni; a szárazság pedig most nagyon gyakori és éppen ezért a tarlóvirág csak 6—8—10 évben sikerül egyezer. Ezenkívül homokos talajban nem dlazlik éa ha van ia valami kevés, az sem mézel. Nemkülönben hogyha hűvös az augusz-tua és a szeptember, akkor sem ad semmit.
Ezért a méhészeknek minden községben össze. kell fogni és a különböző idöizakokban virágzó fákat (melyek mézelnek Is) nagy tömegekben ültessék, mert egy-két fa még nem ér semmit, amennyi ben egy kg méz összegyűjtéséhez pl. akácvirágból ötmilliót kell a mébeknek összejárni, hogy egy kg. mézet összegyüjtsenek. MézelÖ fának csak a valódi termézzetea vad tágéban felnőtt fákat ültessünk, mert mihelyt azelid (oltott), nem mézel, mint ahogy a folyton virágzó ollott akác sem ad semmit. Az akác után nagyon jól megfelelnek a bálványfa (ecetfa), glediciia, olajlüz, kölreitéria panieelato, szo-fóra japonlca (japán akác), hárafa-félék (de csak fekete vagy agya-goa talajban). Etek elég jól mézelnek éa nem Is szoktak elfagyni éa ha ax akác el talál fagyni, akkor legalább ezekből, ha többet nem Is, de legalább a téli készletüket hordják be a méhek.
Azok a gazdák pedig, akiknek amúgy la azükaégük van teker mányfélékre, vesaenek bükkönyt, biborherét, nyulazapukát, lóherét, lucernát, baltacímet, mely utóbbi legjobban tnézel és ezeket hagyni kell virágzani, akkor aztán nem kell félni, hogy miből gyüjtaenek a méhek, ha nincs akacvirág.
Ignác S.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a következük:
Államadóaaágl kötvények
Aranyjáradék 4•/. kor. jár. 4°/. koronajár. 67. hadik.
5\'/,\'/. hadik. 4% nem. n. kor. jár.
Bankok
Angol Ang.-M. b. B. Agrár Iparbank Földhit elb. Hazai Hermea Agrár Magy. Hit. Ingatlan M.-Czeh Iparb. Forgalmi Jelzálog Ker. Hitel Leszámít. Magyar Némel Ol.-M. bank Közp. Jelzál. Véroai bank Merkúr-Osztr. Hit. Keresk. B.
) -
KÖZGAZDASÁG.
Aratáa. Andráa.y Sándor gróf azécsiszigell uradalmában és a környékén -az őszi árpa és . rozs araláss befejezést nyert. A termés közepea.
A tőzsde hirel.
(Saját tudélltéok teleronjelentése.)
Budapest, jul. 17. A mai ter
ménytőzsdén Igen csekély forgalom mellett ax állomási árak nagyobbára változatlanok, budapesti paritásban
azonban 1500-2000 koronával olcsóbbodtak. Forgalom gabonában
2_5 vagon. A malomkartell ma
sem vett fel egyetlen tételt sem. A takarmánycikkek klsaé élénkebbek. Tengeri szilárd, korpa szilárd vl dékl állomásról nincs érdeklődés.
A hosszú szünet után a bankok-hoz és a bizományosokhoz olyan nagy tömegű vételi megbízások érkeztek, hogy • tőzsdeldő első felében a rendkívül nagy forgalom eredményeképp a löi.delrányzat szilárdan alakult kl. A nagypap■ rok az utolsó zárlathoz képest ál talában változatlanok maradtak,
kivéve a CuVor, amely 15 százalék kai javította árfolyamát. — Az ar
bltrázs értékek tartottak, később
azonban a Bécsből érkező hírekre, amelyek szerint az Os\'lrák- és a Magyar Hitel Igen szilárd a hitelpapírok 30 azázalék javulásra tettek szett. Tulajdonképpen csak a közép- éB kispapírok emelkedtek erősen. A vaa- és bány.-papirok-ban a. emelkedé. 30-40, sőt egyes esetekben 80 százalék. Zárlatkor a forgalom élénk. Irányzat nyitáshoz
tőzsdén\'Irányzat továbbra li szilárd. t
39000 39000
195000 106000 24000 28000 282000 90000 14500 34000 16500 62000 49500 13000 25000 8000 15500 1001)0 96500 455000
Fournier Gutmann Hazai fa Kőrösbányai Kronberger Lignum (hifi) Amerikai fa Magyar erdő M. Lloyd Malomaoky Llchtlg
Uj Ofa
Rézbányái Szlavónia Naaid *-Vlk. bútor Zabolai Zental Uj Llchtlg
VflsmQvak és gépgyárak
29000 145000 12500 7500
35000 17500 5400 36000 8500 7300 216000 33500 47000
72000
5750J
Takarékpénztárak
16000 7000 50000 6500 52000 930000 900000 76000
48000
Belvárosi tp. Lipótvárosi Fővárosi Kőbány. Tak. Által. Tak. Hazai
Elaő M. Blxt. Fonclére Magy. Franc.
Jég
Nemz. balea. Pannónia b.
Malmok
Bora. M.
Békéscaabal Concordia Budapesti Gizella Hungária Kirélymalom Viktória Tr. Danubla Tőrökszmlklós
Union gözra. —
Bányák és téglagyárak
74000 28250 28000 62500 38500 41000
11200Ó 36500 27000
Kóburg Cléky Gszd. Gg/.
Fegyver
Franki
Ganz-Dan.
Ganz-Vili.
Kistarcssl
Győrffy
Hofherr
Kaszab
Kübne
Láng
Liplák
Ghaudoír Rex-Lloyd Mág
Magyar acél Belga fém Motor
Ó\'omérugyár Vegyipar Vagongyár Rima
Roeaaemann
Schllck
Schuller
Teudloff
Wőrner
Fábián va.
Uj fegyver Uj Hofherr
35000 30000 88000 680000 47000 7000000 820000
40090 90000 40000 54000 115000 16000 85000 12000 53000 105000 78000 50000 15000 20000 61000 79000 48000 79000 42000 48000 21000 11000
Nyomdák
BónI Brassói Ghlnoln Danlca Diana Égisz Ejy. Izzó Textil Papír
Szövő Kölő Spödlum Temeal sz. Feltén Fiumei rizs Flóra
Fővároai sör
Goldberg.
Gzchwlndt
Halkereak.
Mü\'régy.
Hungária sz.
Juta
Kábel
Ksrton
Keglevlch
Keleti Murányi
Királyautó
Klrálysör
Klein
Klotild
Óceán Polgári sör Krausz szesz Liget szan. M. Cukor Lámpa Auer
K. és lenipar őstermelő Pamut Gumi Szalámi Vaauli forg. Maroal pet. Mexőg. Ip. Uj Mezőg. Olajipar Pann. sör Phőbua Püspöki Royal azálló Schw-trtzer Szeg. kender Szikra Stum ner Telefon Tem. aör Tőrök
Beocsini Bors. szén Szentlőr. Cement Északi szén Száazvétl Kohó
István tégla
Köb. gőzt. Draacho Magnezit Aszfalt Alt. Kösz. Kerámia Nagybát. Salgó
Újlaki Urlkányl Uj kőszén —
Falpari vállalatok
Merkurfa Egyes, fa
500000 190000 46000 100000
230000 300000 26000 50000 130000 880000 362000 1025000 47000 90000 328000 59000 570000
Alhenaeum
Franklin
Glóbus
Kunossy
P.Uss
Rév.l
Rlgler
155000 r. .,i„k
245000 18000 14000 62000 38000 46000
48000 280000 35000 63000 8000 23000 315000 13500 27500 3700O 155000 39000 385000
80000 22000 43000 154000 1775c 195000
68000
5701-0 7900 54000 5250 37000 25500 73000 39000 190000 52000 21500 1400000 123000 123000 38000 184000 138000 99000 26250 125000 3500U 389000
66000 14250 16750 15300 97000 25000 165000 58000
59000 46000 13000
8000
Unió silnb. Stolnoki Vsam. vili. Vili. pexagŐ Zagyv.pálf. Uj Böni —
Mexőh. cukor 155000
13500 39000
KSilakctdé.1 vállalatok
Adria Atlantlka
Közúti Városi Bur
Délivasut Lev.nte Miskolci vili. Nova
Államvasút
Tröszt
Mftr.
360000 41000 31000 26500
Htm hivatalos árfolyamok
Fabank Foreata
Lloyd bank —
59000 395000
just Win
,/Internltz Corvin film — Kopetaky 111000 Warnsdorfl 287000 Amerikai
Bpeati bank Böhm bordó
62000 135000
KBI8afál« vállalatok
5600 24000
Lfg.zeaz
Bárdi
Bárót!
210000 16500 7500
Elóvátall jogok
Acél jog
Ostlrák hit. —
ZALA! KÖZLÖNY
J923.jullu, ,
Termény Jelentési boaa (Tbaavldékl) 41500—42000, «>j<b 41000-1&00 roza^8000-2000i\'takarmáoyárra ZKOOO-I9000 sör 16600-7400 ub 43000-4100 tengeri Ü00- 0— 3«000, rapca 85000, korya 1Ő&00— 20000, köJea —.
Budapesti állatvésári
Marhahús L r. egészben 3300- 3400, hátulja 3200—3360, eleje 2600—2850, n.f. egéssben, 2500-2860, hátulja 2600-2960, eleje 205CMS0 Xórendák mai ha i I. c cnáasben 2700-2850. borja (öWtt bőrb) 2400-2450, Késsiet: Nagy-marha 138. eladás 121. — Növendék mulu 8, eladás 8. borjú 182, eladás 140. Marha bór 3500—3700, borjúból 460 - 4600
Sertéavásár i
Kelbaj lii 1SOO, Elkelt dállg 1000, Ore* -Kúiép 3400, Könnyű 3300, I.r. 3ÖOO. II 3000, Zalf 5000. Saaloooa 4100, I.eb. boa 4300-
Főszerkesztő: zeérl Pósch Géza. Felelős szerkesztő Benedek Rezső. Kiadó: Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat.
Apró hirdetések.
Minden aaó 30 korona, *ae«a*abb belfl»el 40 korona. Állást keresőknek $0 asásalék engedmény. Vasár- éa ünnepnapokon 100 Otília felár. Legklaebb bfrdelca >0 a»ő
r.jr-nnrk mtTU fcUltiay fclrtUtlk. Cim * Vf üM>in. ^
Kgy IU«||M Itiérlcc «ol><.*V«l, tfj tfítnWt miiUt • alyokkil <• c(y ilOinul <1*46 0»D« N»n6«-nál. Kaiitxi>-a. II. 7?9«
Kgj kgy aioobaI IcUdA fö-M i). utm ilitt.
A nagy áremelkedés
dacára, még mindig Igen mérsékelt árban árusítjuk a raktáron levő cipőinket.
„HUNGÁRIA\'1 CIPŐÜZLET
M-ut 14. sxám.
<&v. Horváth Györgyné »ül. Stoll Katalin ujry a saját, mint gyermekei, Gyula és Marlaka nevében fájdalotatól megtört st ívvel tadatja/jWgy foirón sz-retett férje, apa, após és rokon
Horváth György
u „Etaratr rfár képm.14). ás UdímuUri, rárojl képrlwló
í. hó 17-éo reggel 5 órakor 67 éves korában váratlanul elhunyt
Drága halottunk hült tetemét f. hó
18-án délután 5 órakor fogjuk a Király utca 13. ssám alatti gyász-tusnál bőszen teltetni és a róm katti. temetóben örök nyugvó helyére kísérni.
As engesztelő szenlmücátdoiat a megboldogult lelkiüdvéért f. hó
19-én délelőtt 9 órakor fog a Szent perem rend plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattalni
Nagykanissa, >923. julius hó 17. iltfil ás Mk« poraira 1
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik szerelett fér- I I Jtm, fiam, illotvo testvérünk elhunyta és temetése alkalmával fájdalmunkat toybitcnl igyekeztek, •suton mondunk köszönetet.
Nagykanizsa, 1023. jullus 17.
Pint csalid.
OVAS.
Szíves figyelmébe ajánlom oagyboctü üzletfeleimnek, hogy
össze- nem tévesztendő mindet m*s fróbaképp alakult gyiijtőforgalomm"!, mely d-cára a konkurronciának, as oddigi pontossággal indi útik halanként hiromnor, teimószctes ugyanazon árakkal, mint a
konkurencia. Kérve további n^gybocsü megbízásaikat teljes tisztelettel
HUSZ JENŐ száuftó BUDAPEST,
VH., Kaxinozy-utoa Al. as. Jetefon i JOsaef ÍJ8-00. H 70-07. Saját vasúti raktár »á9áanyil Bpest Déli Vasúton
lUpviMlr*:
GÜNSER ZSIGMOND szállítóval
NAGYKANIZSA.
— Tel* fon: 93«. —
Legjobb mlnAaégtl
Motorbenzin, fehér petróleum, gázolaj és gép, hengerolaj,
valamint nehezitetlcn tovolexalr és mindenféle más mezőg»sdaságl cikket a lagalSnyösabb napi árban azonnal szállít vasúton vagy kocsin tmr Állandóan nagy kássleL "M Somogya«stil sazdasigl sgystUit tini
UU ánrfoSTflutáíl. Uroányértááasltő uBvctkuct
BENZIN SZABADRAKTARA
Telefon 114. KAPOSVÁR TtkfooW.
a vaiutállomiaanl wcmlnn. 71J?
BUZAT, ROZSOT.
zabot, árpát ás tengerit
vásárolunk l«a«aagasabb napi áioo.
KORPÁT
aapl ár alatt árusítunk.
Zalavármegyei Szövetkezeti áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
Ursteydmi Valuta. Ttkiooulm: 123.
KAUFMRNN KAROLY
url éa női dlvatáruhása
aolyó"-hoz
TKI.BFON 878. fahórnemüok,
a „Fakate m
TBI.KKOK 57=. ^
Férfi és női h-n.nyák Férfi és női
Férfi és gyermek kalapok, sapkák.
Gyermek kalangyák.
Gy«riuekcl|>6k harUajfAk.
Ret4ÍrU»l. <t«a«(rs4t(, kata«al etieankiiaU (Ifcksfc.
Játék árv*. Gyermek kocáik.
Vlwi koaaoruk. 8lrko»w»ruk.
NEM FAJ FEJE
és a lába, ha a Daák-lér 1. u. alatti clpö-Uxletben
rendelt kizárólag etsőreudü anyagból készült
ARGENT
-féle
. cipót hord Javítások gyorsan eszkóiölletnek. Kézzel varrott duplatalpu
már megrendelhető
szandal:
Vadászterület bérbeadás.
Orcsztony község vadászterülete 1923. évi jullua hó 22 én délelőtt 10 órakor a közjegyzői irodában nyilvános Árverésen 10 évre bérbe lesz adva.
A vadAsztciü\'et n gclsci vasúti állomástól 5 ki\'omóter távolságra, vadban dus erdőségek szomszédságában, szőlőhegyek állal övezott lankás terepen fekszik, s kellemes vasúti közlekedés mollcti a nap bármely szakában elérhető akként, hogy a vadAsz ugyanazon napon \\nsszautazhatik.
A fellélelek az orosztonyi körjegyzői irodában megtekinthetők.
Oroaztony koxi$| alöljáróaága.
-W ILYEN
vázakból nálam ujak Ultaak.
KERÉKPÚRJAUITŰS.
Nlkketeaéa, xománooiáa,
aHlogénheceaaUa. Alkatr«axek és kellékek. VJ 4a átépíteti kerékpárok gyárt árban
Szakéts Gyula
Xaslnoxy-atoa 20.
(XlMéfbU).
Telelonaxám 40.
Iskolakönyvek bekötését
legolcsóbb árban vállalja lapunk nyomdája
Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott
oooooooo oq aooooaao
Hirdessen a Zalai Közlönyben
FIGYELEM! FONTIUi
HEISLER IGNÁC
é,
VASKERESKEDELMI szállítmányozási r. t
BUDAPEST, W., HOLD-UTCA 10.
írtwit lt n n«fLyk.D<,Ml kcre.k^Wmi í, ip»ri \'rdckeltBe(ttt. ho^y SirftNit-ltt.
uuit fi* llwkuUM kötútl .u.oa,
gyüjtőforgalmfit
létevitctt. Kocsif«kományok mind<nsurdú
és szombaton i- ditlatnak A fuvardijlétcl olyan előnyös, bowy t darabarufuvardijtéteilel sxeml-en ca IMO korona megtakarítást jelent ICO kg.^b, fiővebb falvUágositssstl síivesen uo^i] a nagykanizsai képviselet:
IACKENBACHER EDE
•<U11U oóg 73M
KÍROSHÍZÉPÜlfT. — TElEfOH 50.
Villanyfelszerelési cikkek.
Zvnorok. huzalok, vlllaayk&rták, mia den feszültségben, csillárok, müvésil falyam lámpaernyók. Szükségleteit legolcsóbban szerezheU be jZIIÚgyillal Budapest, VIII., Nápsslahás-u. 27.
KataU pál/andrar kOx«Ub«o.
Bíró és Eckstein
BUDAPEST
6IZEIU-TÉÜ 3. Teleion \'SS
REMA
SZÁMOLÓGÉP
5tolzenberg Portuna golyós csapdgyas Írógép.
minden rendszerű írógép, mdsoló és sokszorosító kellékek olcsó árban.
Naiybaal árakat számítunk, ha
kicsinyben vásárol Is. KKMÉNY Él MICMHANN »ÜDAPflT,
HAkóeal-ot S0. K«1«U »ál7*udTar ka*.ub*» Kétma Aa divatáruk. «ftttk, kaaav*«o». ai«Mlck, UH\\ t* nél MÍrílíi itb.. Váaaon- éa •IfTonáruk naay rakUra. 1
AZ Uj forgalmi adtikönyvak
melyek ponlo9ű"n a forgalmi odóhlualal előirdsdnol! megfelelnek
Fiichel Fülöp Fiai
Höny. kareskadésében
kaphotóh. ,
FIGYELEM I
fotg.lmi mjókönyvnek • k«»«k«» n.pl i.rl.tl rov.tok.l k.ll Ul Uioi.\'.ni:
bevitel
pénztdrkőnyu napló
árucsere Ö39zesen aűómenfes odőköleles
a N.gyk.nizsii Nyomd, és Upki.dó Vállalti könyvnyomdajiban, Nagykaniístn.
1 KAI NAPILAP
liadapaaU iMrk.«l6i*fi VII. kar. Aktcfa-iuca SS. aa. TeUfonasAat JAa*«r 13-91.
62. évfolyam 161. »xám. Nagykanizsa, 1923 Jullus 19, Cs&töriök Egyes szám ára 40 korona.
StPé";\'C,Urm~=.2.l.i Közlöny" Nemzeli Múzeum 2
Budapest
laubMlMl U - ~ ^
bl.mta.-MiH. Ts. .»*"■ XÍ
Kl«n..(*.l 4í. Bgr hir* 1140 K. rc(7r ]0rr. 3.00 K
Uud.i>Ml.n l.ptau Aok.r-kS. 1 ai. íJoliáoyárudAbu
Piruljon a történelem.
Amia kisantant államaiban utóbb történik, ax már minden elszomo rltó hatása mellett la kezd emelt-tea butaságában kacagtató tenni. Egy epizódon kezdjük. A nagyvá radl vasútállomáson késsen állt a vonat, hogy régi módira Kolozsvár felé Indu\'jon. Egyszerre éktelen lárma vonta magára az utasok figyelmét, kik éppen a haldoklók imáját rebegték. Kint az oláh állomási tlsst és a magyar mozdonyvezető vitáztak. A forgalmi tlaxt azzal erősködött, Bogy Induljon a vonat, a vezető azonban nem akart menni, mert Velence felöl jelzést adott a teher, De csak elindult. De alig ment egy kilométert, már megállt és nemsokára axt látták ax állomáson, hogy ■ vonat sebesen curlkkol visszafelé s amint beér, a gépész leugrik éa egy fadororggal kegyetlenül elkexdl agyusztálni a piros karszalagos oláh urat.
— Ugye, mondtam I — Kiáltott oláhhoz méltŐ finomsággal.
Ax történt, hogy a kanyarban majdnem összeütközött a két vonat. Ez pár hete történt. A mult héten azután egy oláh mozdonyve xető csak elindult és a Belényes felé vezető sínpáron huszonhét halottat csinált. S most jelentik, hogy a Bukarest felől jövőgyora ia ösz azesxalidt egy másik vonattal a csekély 42 halottal gazdagította az oláh vasutak dlciő történeté^ — melyre axt mondják, hogy C. r. R. De axt is mondják, hogy már a külföldi urak, tőt maguk a jobb-érséaü oláh vasutasok is végrendeletet tesznek a ugy ülnek fel áf oláh vasutakra, oly annyira lerongyolódott, lezüllött ax Ő szőrös kezükön ex a valaha híres, büszke azép Intézmény.
S ugyanakkor, midőn Bukarestben ezer ember gyáaxt ölt a „román kultura" gyalázatosaága miatt, az oláh ko.mány, ahelyett, hogy vezekelne éa verné a mellét, egyszerilen egyik minisztere, valami Moiolu nevű, rendeletet ad ki, mondván, hogy éppen legfőbb ideje most már annak, <nogy „a történelem leszegezze a legragyogóbb históriai eseményt, midőn a sasok átrepüllek a Kárpátokon* Tehát «-. aüU, hogy fel kell állítani a Ferdl nánd király lovas szobrát, még pa-d\'g pont Nagyváradon és pont oda arra a helyre, hol moat — hogy U mondja csak Moioiu ur — „valami aprószentek szobra áll, ha jól tudom, a Sxent Lászlói"
Mintha találkoztunk volna már ezekkel a nevekkel.\'Mosolu volt az • nagy ur, aki axt mondotta, hogy nem fog maradni egyebe a magyar nak, mint a két steme, ax, is. csak Q*ért, hogy sírjon vele. Igen.
É« László? Msgyar király volt abban az Időben, mikor a föld Isten kalapja volt éa a legszebb bokréta rsjta Magyarország. Mikor msgyar tenger vizében hunyt el Észak, Kelet, Dél hulló csillaga. Ó alapította Nagyváradot.
Es ez alatt gyanútlan utasok ha-lálhörgése fakad a leromlott vonatok utján. Jsjazó és elégedetlenség, keserűség és bánat, vágyakozás az után, ami volt.
Hál ne piruljon tovább a történelem ?
Anglia a megszállás megszüntetése mellett.
Két évi jóvátételi réazlet törlesztése után visszavonják az idegen caapatokat a Ruhrvldékről. —
Paris, julius 18. (Rádiógramm.) A Matln londoni tudósítója szerint Anglia javasolni fogja, hogy a megegyezés a következő alapon jöjjön léire:
1. A francia-belga megszállás a passzív ellenállás megszüntetésével „láthatatlanná" válik;
2. a megszálló csapatokat nyomban visszavonják, mihelyt Németország a szakértői bizottság állal megállapítandó első két évi törlesztési részleteket megfizette.
Pám, julius 18. (Rádiógramm ) A Petit Journal tudni véli, hogy abban az esetben, -ha d Iritt válásit csütörtökön elküldik, Theunis belga miniszterelnök pénteken Parisba érkezik; hogy olt Poincaréval tanácskozzék. Ha a brltt jegyzéket csuk szombaton küldik szét, akkor Theunis érkezése hétfőre várhatód
Düsseldorf, juiius 18. (Expressz-távirat.) A franciák lefoglaltak 34 millió márkát, amely a munkanélkülieknek és 400 millió márkái, amely a Ruhr-vidék segélyezésére volt szánva. Az esseni Krupp-müvek Mariin kohóit kiollották. A Bohumer Verein üzemei, amelyek 22.000 munkást foglalkoztatnak, beszüntették a munkát.
I Idézett programban említett .nyögök munkaerők kategóriáiba. Azon az ellenvetéaen, hogy a Ruhr-vidék megszállása folytén Német ország egyáltalában nem köteles dologi szállításokat teljesíteni Franciaországnak, . jóvátételi bizottság . Terops jelentése szorlnt tulteazl magát a egyáltalában nem engedi meg a hsdlteher bizottságnak, hogy erről előterjeaztéat tegyen. A békeszerződés szerint a jóvátételi bl zottság Illetékes. A döntésnek egyhangúnak kell lennie. Fennél azon-ban . legfelsőbb tanácsnak az
1921. auguaztua 13-lkl határozata, mely szerint az egyhangú batáro zatt.l eldöntendő kérdésekben, h. nézeteltérések merülnek fel, . jóvá tételi bizottság kikérheti egy döntő biróaág Ítéletét. A blróaágot maga . jóvátételi bizottság, vagy nép-azövetaégl tanács egyhangúlag nevezi kl a annak döntése mindegyik
Pá,is, jullus 18. (Távirat.) A bizottság m> délután vizsgálat tárgyává teazl t német hsditebtrbl zottsági jelentést arra . kérdésre nézve, hogy . békeszerződés 8. fejezetének 7. függelék, a .nnek 11. paragrafusa alapján nem köteles e Németország cukrot azálll-t.nl . jóvátételi számlára.
Ezt . paragrafust . szövetségeseknek 1921. május 5 én hozott határozat, alapján utólag fűzték . békeszerződéshez s ennek értelmében Németország a jóvátételi bizottság előzetes hozzájárulása eso-tén a szövetségesek bármelyikének kívánságára munkaerőt és műnk. anyagot kőtelea szállítani . feldúlt vidékek helyreállítására, vagy az Ipari és gaidaaágl élet fejlesztőére.
Ennek a határozatnak alapján Franciaország szállításokat követelt Németországtól. Németország azon
ivemetorszagtól, ncuieivi...* ----- ------------
áll, hogy a cukor nem esik .z I félre nézve kötelező.
Ujabb viszály Anglia ás Oroszország között.
Kopenhiga, jullus 18. (Ezpres.z-távirat.) Moszkvából jelentik: An glia éa . aiovjetkormány között ujabb viszály támadt és pedig . keletszíbérlal szigetek között fekvő Vr.ngel-aziget birtoka miatt. Az
orosz kormány már 1916 ban birtokba vette a szigetet, amikor azonban kiderült, hogy . .zlgeten nagy aranyföldek vannak, brltt hajók futottak be . sziget kikötőjébe, emberei partr. szállottak éa 1922. őszén kitűzték . brltt lobogót.
Az Izvestla m. .Angii. t)j«bb rablást kísérlete" címmel hevesen
kikelt a brltt kormány ellrn éa követelte, hogy a szovjet mondj, kl a sziget formális annektálását.
Ujabb vasúti tarifaemelés.
HusioaBtSdlkátSl k.zdv. szózsiázalékk.l drágítják > személy tarifát és ötven-n.l M árntarlfát.
Budapest, jullus 18. (Telefonje-lentés.) Legilletékesebb helyről ugy értesülünk, hogy az Allamv.sutak szcmilydljszabását julius 23-től, . jövő hét szerdájától kezdve ssáz-százslékkal emelik, .z árutarifát ugyancsak 25-től kezdve 50 százalékkal drágítják meg minden kategóriára.
Értesülésünk szerint az élelmiszerekre eddig megsubott kedvezményes elbírálás . jövőben is megmarad, azonban ezeknek . szállítási tételeit Is felemelik 50
25-étől kezdve sz Allsmvssut emeléséhez hasonló mértékben megdrágítják tarifájukat . magánvaiu-tsk Is. _
Önkritika és hit.
Uiss.lk.d.. P.ul.r prol.sss.r * alö.dtsa nyomán.
Irta: Plotter Klek. Amióta Paulcr tanártól hal oltam boldogulásnak két nagy alapfeltételének : az önkritikának és a jő vőnkbo vetett hit bámulato«an éles-elméjű boncolgatását, nem tudok őzen eszmék vuáuát^l. szibadulnl. Ezen eszmék varázslatos aranyigaz- " ságát már régen éreztem homályosan és most végtelen ürömmel tölt el az a tény, hogy «gy ilyen nagy szellem, mint Pauler professzor megerősíti sejditéseimet.
Ki vagyunk fosztva, meg vagyunk nyomorítva, do élni, nemzetként főnmaradni akarunk továbbra ia. Mit kell tehát lonnünk ? Beszélünk többtetmolésröl, hogy az elveszett értékeket pótolhassuk és a Jóvátételi követelményeknek Jobban megfelelhessünk. Bajlódunk pénzügyi, gszda-ságl kül- és belpolitikai problémákkal, kiélesitjük a felekezeti kérdést, szóvsl betegségünk minden érzékelhető külső tünetét látjuk ás rossz orvosként a ttlnotot akarjuk gyógyítani, ahelyett, hogy ezen külsőségek mélyon fekvő belső okait kutat-nók és őzen beteges okokat gyógyítanánk. Mi tehát ez . beteges belső ok, ami nyomorúságunkat okozza? Hál az: hogy Jobbaknak, tökéletesebbeknek, erősebbeknek, er-kölcsösebbeknek kell lennünk. Do a haladás és tökéletesedés nevelője . kimélotlen kritika, mely könyőr-
ZALAI KOiLOK*
jmjullu, 19.
telon élivel mindent lefarag rólunk, ■ml gyarlóság és fogyatkozás és igy tökéletesedve, alkalmasabbá tesz az élet n>gy harcira. A kritikák legjobbika pedig a kemény önkritika, mert ez nem sérti hiuságunkat. A boldogulás reformjinak tehát minden embernél kemény önkritikával kell kezdődnie.
A folylontartó, tökéletesítő önkritikának nem szabad azonban odavezetnie, hogy a sok gyarlóság és elmaradottság láttán kétségbeessünk, Önbizalmunkat veszítsük és végre minden tökéletesedés lehetőségéről rezignáltán lemondjunk. Az önkritikának, — bármily lesújtó is legyen az sokszor — párosu\'nia kelt a legderüsebb önbizalommal, s lövőnkbe vetett legfanatikusabb hittel, a kitartó munka végső győzelmének legszuggeszlivebb erejével. — .Ember küzdj, bizva bízzál.\' ö.)kri-tika is önbizalom látszólag ellentétek ugyan, mert mig az első a legkíméletlenebb pesszimizmus, az utóbbinak mégis a legrózsásabb optimizmus jegyében kell működnie; ez az ellentét azonban csak látszólagos, amit mindjárt bs Is láthatunk, ha meggondoljuk, hogy egy és ugyanaz s nagy eoorgta, amit lelki-erónok nevezünk, működteti az önkritikát és az önbizalmai egyaránt.
Mik azonban ezen két nagy, az egyénre csakúgy, mint az egész nemzetre nézve nagyfontosságú tulajdonságnak sz előfeltételei í Mert könnyű azt mondani, hogy: mindennemű akadály leküzdéséhez energia kell. De honnét vegyük az energiát, ha egyszer ninci meg? Itt adja meg Pauler professzor s legszebb, a legkeresztényibb választ s ez az: legyünk jók, legyünk becsületesek, legyUnk erkölcsösek, vagyis legyen egy szilárd ethikai bázisunk, melyből minden ténykedésünknél kiindulunk.
őszintén mondva, a gazdasági tülekedés és az anyagi hajsza ezen mai szomorú napjaiban voltak már nekem Is olyan perceim, amikor s kultúrába vetett hitem némileg ingadozni kezdett. Amikoron láttam, hogy minden zülUk, bomlik és csődöt mond s mi kultúra és minden tenyészik, sőt buján virágzik a mi s kuliura ellenkezője. Pauler pro fesszor visszaadta nekem a kultúrába vetett rendíthetetlen nagy hitet. A kuliura azért lengloog sót zülllk, mert nincs még Széchényi szellemében vett oly életerős kultúránk, melynek gyökérszálai az erkölcs mély humuszából szívják tápláló üdvüket. Eddigi kulluránk is felületes epidermisz kuliura roll, ezért tud a kulturálatlanság ennyire erőt venni rajtunk. A boldogulás minden problémája, legyen sz társadalmi, politikai, gazdasági, vagy ethikai, csak egy alapon oldhatjuk meg éa ez a bázis a becsületes magyar erkölcsi kultura bázisa. Amig ezt be látjuk a kuliura ezután Is rongyosan fog Járni kongó gyomorral. IU van az ugró pontja a jövó boldogulás minden kérdésének.
Tehát folytonos és szigorú önkritika párosulva jövőnkbe vetett rsndQletlen hittat, mlodez pedig áthatva egy nagy olhika akarástól, ez nemcsak a nagy Széchényi lel-kirajza, do koll hogy az legyen minden magyar ifjúra nézve Is.
Föl tehát munkára magyar iljak I Nektek adjuk Széchényitől kapoli emo nagy örökségünket, ti vagytok a ml önkritikánk, s ml nagy hilünk és a ml erkölcsi slapunk egyaránt. Véssétek Jól ifjú elmétekbe Pauler profesazortok ezen szavait éa mi nyugodtak leszünk h izánk Jövójo fotói
Muraköz népe él — és figyel az eseményekre ...
Beszélgetésünk Molnár Dezső nyugalmazott altábornaggyal — a Marakosi Szövetség elnökével.
Nagykanizsa, julius 18.
Tegnap utazott át péterfalvl Molnár Dezső nyugalmazott altábornagy, a Muraközi Szövetség elnöke Nagykanizsán s a másfél őra alatt, amit társaságában töltöttem, lelt volna alka-lom bő és nagyjelentőségű nyilatkozatokra a muraközi kérdésben.
Ónagyméltősága, aki nagyon csinos és mindig mosolygó leánya társaságában már a feketekávénál tartott és természetesen a botnál,, nem élt az alkalommal. Magára a kérdésre vonatkozóan csa\'x annyit árult el, hogy ezek a napok nem alkalmasak a nyilatkozatokra, de annyit mondhat, hogy Maraköt magyarér-zésü népe él és figyel az elkö vetkező eseményekre.
Ezután kijelentette, hogy egyéb bel- és külföldi problémák tekintetében szívesen áll a rendelkezésemre
Magyaros, jóízű előadásmódján mély dolgokat mondott, a magyarok kis világát érdeklő eseményekről.
Belül — beszélte — minden irányból és minden irányba ion a konszolidáció. S ez a konszolidáció erósséget jelent kifelé és befelé Is egyaránt. Ezl a konszolidációt a mélyeken, a magyar ugarok és a magyar lelkek mélyén zugó akarat sietteti. — Mert ez az akarat él, csodádat teremt és hegyekel fog mozdítani — egyszer /
A nagy orientáció? .. . B\'zunk az angol higgadtságban s a német nép életerelében. — Csak márkára spekulálni — mondja trélásan — de a tréfa mögöll az Igazságot látjuk.
— Annak a népnek, amelyik az Inflációs politikát helyes Irányba tudta terelni és végül Is a maga javára aknázza kl, jövője van.
Hirtelen fordulattal visszakanyarodott a magyar helyzetre. Tul, széleskörű látásán, szemel mégis csak Ideszegeződnek a maradék klcsl országra.
A magyar katona egyedülálló jótulajdonságalról beszél. Aki a drlllen tul Is fegyelmezett és a .sulykolás" nem fosztja meg egyéni erejétől, hanem gyors elhatározási kívánó alkalmakkor természetes józan ésszel cselekszi azt, amit a helyzet megkíván.
— De mégsem ez, mondja csillogó szemmel, snem Is a magyar katona mindent lebíró bátorsága és lelkiereje hozza vissza az elveszítőit részeket és speciálisan Muraközt, hanem a politikai konstellációk.
— Sóját tndósitóaktól
— A törökök földre lépték a rá|uk kényszeritett békeszerződési és Trianon sem fog állni örökké.
És megint Muraköz.
— Olaszország érdeke lll csak az lehel, ami a mienk: a magyar Dráva határ.
Ezután merész fordulattal kérdezte meg. hogy mulatnak-e m?g az emberek Nagykanizsán?
— Csak mulatnak — válaszoltam és azt hiszem, hajszálnyit sem tértem el az Igazságtól.
Ónagyméltősága, hadnagyi ranggal Kanizsán állomásozott és ezért az érdeklődés Kanizsa Iráni. Bizony, azóta sem változott a helyzel. Bor és cigány és — meg kell örülni — sör és cigány mindig és mindig. Akkor Is ez voll, ma Is ez a helyzel Nagykanizsán.
Es az Interwlew véget éri.
Most engedjék meg olvasóink. hogy a Nagykanizsát érdeklő muraközi kérdésről a magam részéről mondjak egy-kél szól.
Muraköz lakosságának 85%-a magyar érzésű. S annyira erősen él bennük ez, hogy a megszállók mit sem lehelnek ellenük. Mindenütt magyar nóta és magyar- láncok, Szent István ünnepének megünneplése és hiába szuronyok . . .
Az erkölcsi erő nincs a megszálló hatalom kezében.
Muraközben mindig Igy volt
1849 ben foglalták el a horvát csapatok Jellasics vezetésével Muraközi és 12 évig tartolt a megszállás. De 12 év után, 1861-ben, abban az Időben, mikor 5 magyar család volt összesen Muraközben, kirobbant a lefojtott erő, kaszák és kapák csillantak meg a napfényben és Légrádlól a varasdl hldlg hulllak a horvát katonák holttestei a Drávába. Akik a vízi malmokra meneküllek a boszuálló nép elől, azok se |árlak Jobban Megfúrták a malmot és elsűlyeszlették a hullámokba.
A vértől és a holttestektől kiáradt a Dráva.
Ulána állították fel Jellasics szobrát Zágrábban. Karddal a kézben és a kard éle Muraköz leié mutat.
Idevágott a kard 57 év ulán, de visszaadjuk a vágást. 1918^ december 14 én ellenállás nélkül foglalták el a horvát-szerb megszálló csapatok s ma, 1923 ban inog alattuk minden.
Érzik és sápadt arccal merednek a Jövőbe és ez a jövő semmi jót nem fog hozni rájuk . . .
nagy. a kö-klaha-
Föld-
tziató rét
1200 1200
1203 —
1200 1200
1200 _
1200 _
1200 1200
1200 1200
1200 12fO
— 12.0
1200 12i>0
1200 1200
1200 —
1200
— 1200
1200 _
1200 1200
1200 _
1200 1200
800 800
1200 —
1200 1200
1200 1200
1200 1200
1200 1200
1200 1200
1200 1200
1200 —
1200 12u0
Kiket juttatott Nagykanizsán időleges kishaszon-bérlethezaz OrszágosFöid-birtokrendezflT Bíróság]
Nagykanizsa, jullus 18. A kanizsai földnélküliek közül vetkezőket juttatta Időleges szonbirleihez az Országos blrtokrendező Bíróság : négyssjSfSl
28 Kolsngra György
29 Sipos J>Bchím
30 Ball Ferenc
31 Merencslcs Ferenc
32 Fehér Antsl
33 Gazdag Jánoa
34 Ölvöi Jóissf
35 Takáci Vendel
36 Lendval István
37 özv. Varga J.-né
38 Bigonyai Ferenc
39 Péntek József
40 Seláf látván
41 Imrei István
42 özv Dolmányoané
43 Sáavárl Jánoa
44 Nagy M hály
45 özv. Andri J.-né
46 Mulaalca János
47 Stokol László
48 Kis Mihály
49 Kocsis Kálmán
50 Németh litván
51 Rákhely János
52 Pénzes Lajos
53 Bogár János
54 N.gy Ferenc I.
55 Nagy Ferenc II.
Jókai és Gárdonyi kiadatlan levelei.
Egy kéiirstgyüjlő gyűjteményéből közöljük a következő, eddig nyomtatásban meg nem jelent levelet.
Jókai Mór utolaó éveiben igen sokat Irt a Pesti Hírlapba regényeket éa tárcákat. Jó, öreg Légrádl Károly bátyánk nobilisán honorálta s nagy költőt. Jókai minden írását msga szerelte kefelevonatban átnézni, mert nagyon vigyázott reá, hogy hiba ne csusazon munkájába. Erre vonatkozik követkeiő levele la, melyet a Légrádl Testvérek nyomdájának vezetőjéhez, sz Ismert Fürlh utfíoz Intézett:
.Itt küldöm a májúi 2 ára való cikket. Ha lehet, kérem ezt az első Ispon a tárca rovatban kö:öltetel.
Kérek ebből április 31-lg két kefelevonatot nekem revízió végett megküldeni, nehogy ugy járjak vele, mint Törza Kálmán, a Honvédmenház alapkőletételénél örök emlékül befalazott cikkével, ahol a 48/49 Ul honvédeket a aajtóhlba ördögöd-kéje .névtelen félistenek" h-.lyett, .névtelen fillszterek" elmével hal-hatatlanllá meg. Hívük Jókai."
Gárdonyi Géza levelét Rípáasy Jínoi tanárhoz Intézte. A jó öreg professzor, kl ma Is él, sz írónak ellő Irodalom tsnára volt a ő ébresztette fel benne ss Iráa Iránt s kedvet. Az Iró egélz életén át meleg ragaszkodással függött tanárán, hlazen róla Irta e sorokat is: .liten áldja meg a kezet, amely engemet vezetett." Erről a győngédiégről teáz tanúságot a kővetkező lovél ls: .Kedves éa tlaztelt Jml Bátyám! Nem la merem kérdezni: hogy és mint ét Peaten, az Időknek ebben s keserves, kínos . kavarodásában. Csak éppen megemlékezésem kár-tyáját teszem tisztelettel ss aszta-lára. Az Illeni állapotok jellemzésére csupán annyit Irok, hogy ■ kiadóm Pealről küldött Ide fát,
?.ALA1 KOZUOX\'i
begy ne íyZ l!\'
hwr l\'ÍT"1 világosságom. N.héz dível gondolok gyakorta minden Őzömre. a köztük kedve. I.ol bátyámra la, mint nhogy ^áoltam « kommunizmus és Sjh O\'gwáHáa C,ot1\'\' élűnk. —\' Tisztelő tanítványa: ftOmjí G«o, Eger."
WjrJdy Oltó dr. volt ez a kiadói., aki atyai jóakarattal éa magyar nagyWkúléggel gondojko dotl róla, hogy az i.ónak megle-„0 mindene, meit hlaztn a Peatl íiklip gárdája ez »olt- Jókai Mór, Mikazólh Kálmán, Eólvói Káioly, Gárdonyi Géia és Hercig Ferenc. — Gárdonyi még erek lő\'ólt ""SV vo1\'-_
hírek.
Kiért nem tart örökké...
/rf alszik Ó a fehér puha párnán, fftó minden na > jobban szerrtek, ii subbé leszi minden percemet i üibe von, ha gondok árnya száll (rám.
S ott alszik Ő melegen oda bújva, /tjét láhujtva ae anyja keblére — ojeJcán mrg látszik a fej fehére — mt$ mosolyog, bár szemét rég
llehunyta.
Oh niöt nem tart örökké az éjjel, hogy nézhetném e két szép titxta
/telket,
tanulni lölük migodást, türelmet akkor, ha vágyam csillogókig ér fel?!
Nagy Győző.
Hivatalos óráink: A kiadóhivatal iF\'ul 13. Bot«iri<d<r palota) hivatalos órái diW&t M 9 órától 12-lg, (Miután :i-tól C-ír. Tatefco 76 - A vutkcstlSxifi <H<5ut 13. BogetvicJer paJoU) hivatalos órái («l«k ré-uéra ^Jstót JU ólától 12-lg. Teíofon 78 A fckJÍj *«ork«it<$ délután 8 órától 8-lg a •joaidibao (Kíot 6, w. «Utt) fogad éa bár-ál/ t\'Kjbaa « rxgjiownvég rtadiUeiíiéxt U. TaJaíoo 117.
- Naptárt Julim 19. f>. Virqe.
— A 6. honvédgyalogezrcd pirancanokaáge moit már tel jtwn átköltözködött a József-főherceg laktanyából a Károly laktanyát". A katonai állomásparancs-W*iág ugyancsak a Károly király WUoyában van. Telefonszám 187.
Zalaegerszeg város és az Arany-Bárány.
A hivatali helyiségekké átalakított Bárány istálló sorsa - Nem hivatalos egyezkedő tárgyalások a város és az tulajdonos között. - Várható-e megegyezés!
Zalaegerszeg, julius 18. — A Zalai Közlöny tudósítójától. —
Mint ismeretes, Zalaegerszeg vá-
ros két évvel ezelőtt eladta két millió koronáért az Arany Bárány srállót Szép Ferencnek. Mivel azon ban a megváltozott viszonyok foly tén n város nr eladást visszavonta, j-bban mondva: vissza akorta vonni, pörre került a dolog, melynek végeredménye az lett, hogy a királyi Kúria a most már közel 300 millió ko onát érő Arany Bárány szállót Szép Ferencnek Ítélte od«. Ezzel nr Ítélettel egy, már két éve folyó, pőröskődésnek szakadt vége. E". oz annyi port felvert ügy a/onban most sem fejeződött be, mivel ujtbb komplikációk állottak be.
Még a pör folyamán ugyanis, a város a szállóhoz tartozó Istállót átépítette hivatali helyiségekké, melybe a városi adó- éa javadalml hivatalt helyezték el. Mivel azonban az Ítélet ugy siói, hogy a város a szállót eredeti állapotban köteles vevőnek visszajuttatni, felmerült egyrészről az a kérdés, vájjon az uj tulajdonos nem kivánja-e az Istállónak eredeti állopotba való visszahelyezését azon megokolással, hogy a szálló üzemének latállóra szüksége van, másrészről pedig, hogy a város hol helyezné el az adó\'r ivotoli, ha Szép Ferenc fel-mondana.
At első kérdésre illetékes helyen
— Kovács táblabíró Jubl leuma. Tegoap volt negyvenhárom éve, hogy dr. Kovács Gyula kúriai biró, a nagykanizsai kir. járásbíróság elnöke a magyar bírói pályára lépett. Negyvenhárom éve szolgálja a magyar igazságszolgáltatást. Ez alkalommal barátai és tisztelői közGl sokan felkeresték gratulációikkal.
— A második katolikus plébánia elfoglalja lakáaát, A második katolikus plébánia lakásügye végre eljutott abba a stádiumba — hogy elfoglalhatja Fő-ut 3. szám alatti lakásit. A 6—7
ugy nyilatkoztak, hogy a jelenlegi odóhivatall helyiségnek Istállóvá való visszaalakítása onnylvnl Is valószínűtlen, mert Szép Ferenc és a város között most folyó magántermészetű tárgyalásokon az uj tulajdonos békülékenynek mutatkozik. E békülékeny hangból következtetik, hogy az amúgy is értékesebb hivatal} helyiséget nem kívánja S<íp F<renc eredeti állapotába visszaállítani.
AW a második kérdést, a felmondást illeti, arra vonatkozólag azt az információt kaptuk illetékes helyen, hogy az érvényben lévő lakásrendelet értelmében ciak ugy mondhatna fí| Szép Ferenc a városnak, ha megfelelő irodahelyiségről gondoskodna.
fc\'ek a hivatalok ugyanis a városháza épületében nem helyezhetők cl, :«ert a város időközben átvette n forgalmi edókezelést, tehát az ügyosztályok száma szaporodott, másrészről pedig a javadalmi hivatal volt helyisége lakás céljaim lett igénybe véve, régi helyiségét tehát nem foglnlhitja el.
Ereknek a kérdéseknek a tisztázása egyébként az e héten, Szép Ferenc és a város között megindulandó hivatalos jellegű tárgyalások alkalmával várható, amikor az átadát és átvevés részletel is megbeszélésre kerülnek.
szobiból és mellékhelyiségekből álló p\'cbán\'alakásba hétfőn hurcolkodik be a papság. Egyelőre Gazdag Ferenc püspöki bizloi, Pintér Jstván hitokt »tó lelkes: éa Meggyesl Ferenc hitoktató lelkész. A kilátáaba helyezett két másik hitoktató legközelebb foglalja el állomáshelyét.
— Elfogott sikkasztó. A székesfehérvári államrendőrség sikkosztás miatt köröztette Argyelán Józsefet. A nagykanizsai rendőrségnek sikerült a körözött sikkasztó* Konizsán elfogni Székesfehérvárra kisérték.
— Járáai orvosi megbízás.
Zalavarmegye főispánja a picsái járás tiszti orvosi teendőinek végzésével dr. Plósz Sándor nyug. körorvos, tb. járásorvost bitja meg.
— A Zalavármegyei Gazda-aágl Egyesület közgyüláae. A Z-Jávormegyei Gazdasági Egyesület nyári rendes közgyűlését e hó 26-án délelőtt 10 órai kezdettel tarlja Keszthelyen a városház nagytermében, Tarányi Ferínc dr. főispán elnöklete alatt. A tárgysorozaton szerepel többek között az egyesületi tagdijak felemelése, póldij megállapítása és az alapszabályok módosítása.
— A tegnapi hetivásár nagyon gyenge volt. Állatfelhajtás kevés. Az árak rendkívül magasak, ugy, hogy alig történt vétel.
— A rendőr fogása. A cirkáló rendőrőrszem tegnap este ol fogta Kissajtos Ferencet a Magyar utcában, amikor nagyobb mennyiségű vasat cipelt. Kisssjtos nem tudott a vas eredetére felvilágosítást adni, mire a rendőrőrszem előállította. A kapitányságon azután bevallotta, hogy a vasat özv. Strémné Erzsébettér 14. szám alatti lakostói lopta. Átadták az ügyészségnek.
— A trafikokban lefoglalt cigarettapapiroaok. A zalaegerszegi pénzügyőrség a trafikokban lefoglalta a cigarettapapírokat, miot-egy 5 millió korona értékben, mivel az adójegyek nem voltak lepecsételve. A trafikosok kétségbe vannak esve, mert nem tudják, hogy vájjon végleg elkobozták tőlük a papírokat, vagy csak megbírságolják őket.
— Zalalövőn la beakarják vazetnl a telefont. Zalalövő község mozgalmat indított az iránt, hogy a telefon a községbe bevezettessék, mivel elegendő számú tele-fonelőfizető jelontkezett. A telefon bevezetése Zslalővőro tehát csak rövid Idők kérdése.
— Sóhiány a pacaal Járás-ban. A pacsai járásban már hetak óta nincsen só, legfeljebb csak nagyon csekély mennyiségben kapható. A hatóságnak kellene közbelépni, hogy idejében legyen ellátva a közönség sóval.
Annié.
- Tfl<a.i bíl.\'ozu-.a amonynH — l«) Ina: Oláh Árpád. Nikolai megrázta a fejéL
— Nem, főnök ur, nem is gondo-erre! Nem sbból ■ fsjlából vsló
\'Wok én, amelyik hajlandó az "t^sra. Tőlem nem tag megtudni mevonalkozólag semmit.
"\'<»<J Leonldioff összehúzol! ssemmel nézelt rá.
— Azi hiszi kedvos Romskyf . ■ megnyugialhalom, hogy nekem \'«n«k eszközeim arra, hogy önt WlMkozást. bírjam. De kl kell
SS\' h°8>" "z eszMíöit
— Akkor pedi< no kérdezzen, ™™ h.stnálj. az eszközeit iónök-
~ mondotta Romsky hidegen. A \'endórfónök clkedveilenedelt. "\'\'8y barátságos beszéloetés-" mindent kicsikar Nikolai Roms-
™> csődöt mondóit. Nem volt mini"nycrs c,s\'Mk
CKnge,e„. Burger bclépell és kiadls a pirancsot. tai«n 8ír- vi8>\'c Romsky ural a
Sr.d„iC\' E8yCl6rC f0g
JSd Romsky felé fordulva gu-, J"n köszöntölte.
— Aureoior I Remélem, ujabb beszélgetésünkkor márokossb\'] lesz ? Okosabb ám, Romsky ur I
Nikolai szótlsnul fordlloll neki hálál ás követte Burgert, aki egy t\'szta, fehérfalu cellába vezette. Atex.-J Lconidioff pedig, aki egyedül maradt dolgozószobájában, hatalmas, állati kucagásts fakadt. Teatél meg-meg-rázla a jókedvű hahota, miközben ezeket mondogatta önmagának,
— Hahaha, naiv jó fiu. le igazán nagyon kedves vagy, ha azt hiszed, hogy Alexej Lconidioff Ismeri azt a szól: nemi Óh, biztosítlak affclöl, hogy nagyon rövid iJőn belül kö* nyötőgni fogsz nekem, hogy vallomást tehess! De erre azt hiszem, nem is lesz szükség. Hiszen nem a le vallomásod az én célom, hanem Annle Lermonlioff fehér lesle. Es ez a cél a le olfogalásoddal eléreleil.
Az Íróasztalához ült Icvélpapiri véve elő a követezőket irta:
.Annié Lermonlioff kisasszonynak ill helyben, Pálervároll.\'
.Ne döbbenjen meg kedves kisasszony akkor, amidón ennek a levélnek alján az én aláírásomat látja Kissé kellemetlen lalán az csel, de mégis tudainom kell Onnét, hogy vőlegényéi Nikolai Romsky ural egy bizonyos ügyoől kifolyólag pártfogásomba vettem. Sajnos, Nikolai
Romsky keményfejü fickó és ón nem remélem, hogy vele a békés megegyezés utján eltudom intézni ezt az ügyöt. Ezért arra kérem, hogy kövesse jelen soraim átadóját és JöJlőn — a vőlegénye érdekében — azonnal hozzám. Remélni szerelném, hngy nem uiasllja vissza barátságos hiv.no.7i.il. Szolgája
Alexej Leonldioff
zcndórfóaó*-
Ahoity elkészüli a. levéllel, besző-lilotla Burgert és a következőkel mondolla :
— ön ludnl fogja már, kinek szól ez a levél. Vegyen egy kocsit és siessen Annic Lermonliofférl. Ok-veilonUI ol kell hoznia ide, hozzám.
— Idehozom főnök ur — mondolla Burger ós eliünl a páraázott ajtók mögött. A redőrfőnök pedig od\'ilépett az ablakhoz és lenézett az uicára. Látta, hogy Burger magá* hoz Int egy kocsit, beleül, azután a legközelebbi utcafordulónál ellünlk a szomel elől.
Alexej Leonldioff elmosolyodott.
— Nos, percek kérdése ós a kis madár berepül a fészekbe,— düny-nyöglo önmagának. Ha más nem, de az a ludsl, hogy Nikolai Romsky a kezemben van, föltétlenül ido fogja hozni. És III — nos, az is
elválik hamarosan, hogy ki lesz a győztes I
A kandallóhoz ment s néhány fadarabot dobon a tűzre. Hatalmas lángok lobbanlak fel, amelyek körülfogták a hasábokat, végig csuszlak acélos derekukon ós rájuk csókolták a lüz mámorát, hogy igy lassanként birtokba vehessék őket. És sikerült lisssn a lángok elemésztő célja, tüzet fogtak a fahasábok hatalmas, mindent eipusuiló lángok csaptak fel és igy összeölelkezett a hamvadó parázs a flalal áldozat uj, nagy tüzével.
Rigyogott, csillogva égen az egész szoba ebben a halálos nászban és Alexej Leonidioíf némán szemlélte a megragadó Játékot. Tudta, hogy Annié Lermonlioff Is igy log perzselő szenvedélyének tüzébe kerülni és hiába lesz minden ellenkezéso, a lángok rajla Is győ-zelmeskednek. Bár a nagy találkozásnak meg lesz majd az ára, mégis, legyen, jöjjön a szerelem minden legyőző feledése. S ha elmúlt minden, ha Jön a reggel, amidőn elhalnak a lángok és hamuvá omlik, emlék lesz csupán a találkozás: ki ludja, Jobb leaz-o vájjon, • vagy. talán rosszabb?
(folyt »!*.)
ZALA! KÖZLÖNY
1923. jullu. 25.
— Adomány. A legnagyobb nyomorban élő özv. Perger Fe-reocné rétiére M. H. 5000 koronát küldött be szerkesztőségünkbe.
— Szőlősgazdák közgyBlése Rávfaiöpön. Moat tartották meg s tipo\'cavidékl, kővágóőral, köves-káiaiés füredi gazdakörök közgyűlésüket Révfülöpön • Gyöngy szálloda nagytermében. Ax érdeklődé* Igen nagy volt, mert a helybelieken kívül dica 350 vidéki szőlőbirtokos jelent meg. A nsgy érdeklődés mellett mégsem folyt le a kőxgyü lés olyan méretekben, mint azt előre gondolták. Elsőnek Steiner Imre tapolcai borkereskedő bada-cionyl szőlőbirtokos* szólalt fel s beszélt a szőlősgazdák aérelmti-ről, majd a borkereskedelem pangásáról, a borkivitel körüli nehézségekről. R/mutat a azénkéneg, a rézgállc beszerzésének nehézségeire. Majd Siskey monosítól ev. lelkész tsrlott nagyobb szsbásu előadást, melyben ugyarcstk a szőlősgazdák sérelmeit fejtegette. Siskey beszéde után a közgyűlés lelkes hsngulat-ban véget ért.
— Hőaök ligete. A nagyobb városoknak és a harcterekhez közelebb eiő falvak .mindegyikének van hősök temetője, amelyekben a sírokat megkétszerezett gonddal és kegyelettel ápolják. AVonban ezen temetőkben az illető helységekre nézve teljesen ld- genek is alusszák örök álmukat. Az orosztonyl „Hősök ligeté" ben ugyan elesett hősök hamvai nincsenek, de minden egyes Orosztonyból bevonult és hősi halált halt egyén emléke megörökíttetett jelenleg egy kis virág-ággyal, melyet nemcsak a hozzátartozók, hanem az egész község lakóssága megkülönböztetett tisztelettel és gonddal ápol. Ugy tekint az egyes virágágyakra, mintha az agy hős sírhalma lenne. Ugyanis még 1922-ben, amikor a házhelyek kiosztása történt, Kovács Sándor kjegyző a kiosztásra került terű létből kért és kapott erre a célra az akkori blrtoktulsjdonostól 100 .négyszögöl területet, közvetlen a templom mellett a község egyik legszebb helyén. A terüld kicsi ugyan, mert a most még virágágyak közepébe, díszfák és bokrok jönnek az illető hősi halott nevével és mint egy 48 kis parcellára kellett felosztani. De végre sikerült ugy elosztani, hogy az egyes ágyak közti terűletkűlőnbség lényegtelen és a fa helyei egymástól körülbelül egyforma távolságra vannak. A terv meg volt. Ezen • terv alapján az Iskoláa gyermekek, a jegyző éa a tanitók felügyelete és utmutatása mellett fel Is osztották. Az igy teljesen rendbehozott területet, — melyekben az üres ágyacs-kák csak arra vártak, hogy gondozóik virággal beültessék és ezáltal az arra haliadéban a hősök Iránti tiszteletet és szeretetet ébren tartsák — május havában kioazta-tott. Ez időtől a hozzátartozók napról napra megjelennek öntöző -
\'\'vei éa klakapával a maguk virág-ágyacakájuknál és igyekeznek azt mlné] azebbé tenni. A középső kerek ágyat a hova idővel az emlékoszlop fog jönni Ricfjling Alajos lelkész vette gondozása alá. Alig néhány hét telt el a már is gyönyörű virágos kert lett a templom mellett, mely azt a nevet viseli: Hősök ligete ...
— Próbálja meg Ön ls ét meggyí-*<5dlk róla, hogy a F1LIPP hamnyaktít-kiéj*. ben békebeli anyagból kéaaüJt harisnyák, zoknik • l«gtaitó*»b>ak é* ugyanazon szinü 6s minóiágü pamutból bármikor megletet-hetik, Siómbaihely, Szélt Klímán-utc* 6.
Kerületi atlétikai bajnoki viadal-számokban
... __ « ____,..!o(ali knzt
A vároiok kSzt K«.Ua«. « az NTE győxött meg.emmi.ltő fölénnyíl
_ Saját tudósítónktól. —
Az egyesül\'tek eredményit nézve , ugyarcsak " előbbi pontazáml-táet fogsdvs el,\\. lista ■ kővelke-iőkép .l.kul:
NTE 45 Pont\'
Z.inyl 29 pont,
PAC 17 pont.
Tutul 14 Pont.
Levente 8 pont,
Pícsl BTC 4 pont.
Nagykanizsa, julius 18.
Az elmúlt v.zérfl.p «z ország h.t kerületében versenyeztek az összes vidéki egyesületek .tlétil a kerületi bajnokságokért. Az ered-mény\'ket teljesréezlete.séggel hoz-lék . fővárosi sportlapok, a ml kerületűnk eredményeiről prdig Ispunk Is beazémolt.
A versenyen vérosunk a\'létél dlsdalmaasn ezerepeitek, úgyszólván letzrolták sz összes számokat Péccsel és Kaposvárral azemben. Eredményeik annál Inkább elismerésre és figyelemre méltók, mert közülük négy. Schwarz, Lsufer és M.rvalits NTE atléták 200-as, 800-as, Illetve diszkosz és gerely eredménye . legjobb az összes kerületekben, a többi pedig, Acél, Scbwtrz és Msrvallla NTE éa Kafka Zrínyi 100 as, maga., suly és 110 es gát, Illetve 400 as ered ménye . második hilyet foglalja el az összes kerületekben.
Csak . Délnjugati kerületet véve figyelembe a a győzelmet 5, a második helyet 3, a harmadik helyet 1 ponttal számítva, «z egyes városok a kővetkező eredményt érték el:
Nagykanizsa ... 74 pont, Kaposvár .... 22 pont,
Pécs.....19 pont.
Ha . azabálylalan seerekkol v-zett rúdugrást Is számítjuk, . második helyet Pécs foglalja el Kapo.vér előtt 27 ponttal.
Az egyea egyeaűletek . követ kező helyezéseket érték el:
I. hely II. hely III
hely
2 3 3 3
1
következő helye-
NTE
PAC 2
Zrinyl 1
Tutul 1 Levente 1
PBTC -
A városok s zésrket érték el
I. hely II. hely III. hely
N.gykanlzs. 9 8 5
Kaposvár 2 3 3
Pécs 2 2 4
Ezek a azémrdatok világosan mutatják azt n megsemmisítő fő: lényt, mellyel a városok kőzött Nagykanizsa, az egyesületek között az NTE a versenyt dominált..
Ezek ulán csak egy kérdés merül fel: Miéit van a kerületi székhely Kaposváron és miéit nincs Nagykanizsán ?
— A Közél.lzn.xéaUgyl Miniszter felhívása a gasdakö-xönaéghex. A jövő évi gabonaellátás céljaira szükséges buzameny-ny\'siget lehetőleg közvetlenül a gazdaközönségnéi és azonnal az aratás után óhajtanám biztosítani. Biztosítani szándékozom pedig ezt a gabonamennyiségei akként, hogy az a termelőre nézve sem hátránnyal, hanem megfelelő előnnyel legyen egybekötve és amellett mód nyújtassák a gazdaközönségnek arra is, hogy a" buzaérlékbon Illetendő földadótmegfelelő buza rendelkezésre baeujlásáva! lefizethesse, sőt élvezhesse azt a kedvezményt is, melyét az 1922. évi XXI t.-c. 4. §-a nyújt annak a termelőnek, kl az egész évi földadóját október hó 31 ig telje. egészében előre befizeti. Felhatalmazom tehát egyidejűleg a .Futura" Magyar Szövetkezeti Központok Áru forgalmi Részvénytársaságát, higy minden termelőnek, kl buzafelosle-gét, illetve ennek egy sajátmaga álla] meghatározott részét az állam részére rendes tőzsdei áron leköti, illetve kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az igy lekölölt buza-mennyiségnek legalább i/t részét szeptember hó 15-lg, \'/* "szét november hó végéig, \'/, részét jövő évi Január hó végéig es végül \'/, részét április\'hó végéig leszálliija, vagononként egymillió korona előleget adjon a mindenkori jegyintézel! kamatok felszámítása mellett s az eladó szabad választása szerint űzethesse vagy a mindenkori szállítás napján érvényes piaci árat, vagy pedig az egyes részletmennyiségck leszállításira megállapított határidő utolsó hónapjának átlagos piaci árát. Ha tehát az eladó például a szeptember hóban leszállítandó \'/, rész mennyiség egy részét már augusztus hó 16-én szálliljs le, kivánhstja vagy az augusztus hó 15 iki piaci
ár megtérítéséi, vagy az augusztus 15-én ez iránt teendő nyUalkozata szerint a szeplomber havi átlagárat. Kívánatos, hogy a lekötött gabonamennyiség minél előbb kerüljön az állam birtokába, s ezért gondolkodni kívánok arról, hogy az a ter molő, kl a lekölölt gabonijit ezeknél a határidőknél kotábban, esetleg akár az egész mennyiséget már augusztus, szeptember havában beszolgáltatja, ne veszítse el azt a jogát, hogy az elszámolási ár megállapítását ugy kérhesse, minlha . leszállítást csak a fenti haláridőkben eszközö.to volna, vagyis azért épp ugy igényelheti \'/, rész után a szép tember havi, \'/, rész után a november havi, l/l rész után a Január havi és >/, rész az április havi átlagos piaci ár megtérítését. Ugyancsak feljogosíthatja a termelő a „Futura" Magyar Szövetkezeli Áruforgalmi Részvénytársaságot, hogy az ált.i. már leszállított és elszámolt gabonamennyiség ellenértékéből a termelő földadóját — természetesen sz Országos Pénzügyi Tanács állal e tekintetben megállapított búzaár slsp-Jén — a termelő által megjelölt helyen és részletekben befizethesse, ha pedig a termelő október 31 lg olyan mennyiségű búzát szállilott le, •melynek a fentiek szerint Járó és elszámolási árából a termelő egész évi földadója kiűzethető, az erre az esetro biztosított kedvezményt részére kieszközölje. Nem kétlem, hogy a gazdaközönség örömmel fogja megragadni az alkalmat, hogy egy részt adóját igy minden utánjárás nélkül búzatermése feleslegénok előnyös értékesítése utján leróhassa, másrészt pedig megszabaduljon a gabona tárolásának gondjaitói és vesztességeltől anélkül, hogy az esetleges Időközi áremelkedés előnyétől elesnék. Minthogy ezáltal > közhalósági ellátásban részesülök cél-
jaira az állam áltsl beszerzendő buull mennyiség célszerű módon való fc szerzését is lehetővé teszi és eziJu hazefiss célt szolgál, bízvást remi lem, hogy a gszdaközönség meg értéssel fogja fogadni ezt az intfa. kedésemel. Budapest, 1923, julius 10 Zalavármegyében az érdeklődé gszds.ll közönség fordu\'jon a Ztlavármegyjj Szövetkezeti Áruforgalmi R. T hoz Nagykanizsa, Fő ut 8. Bszkr lp|H„ telefon 123., sürgönyeim Fuiy,^ vagy ennek kirendeltségéhez 2tlt egerszeg, Sss-ulca L, telefon 56 illetvo bármelyik bizományosihoz, \'
— Megérkez.tt . Doontil-cirkusz elsőrendű társulatávs] ét m> eate fél 9 órakor az Eötv&v téren felállított óriási sátorbsn, világvárosi műsorral, nagy meg-nyitó-előadést tart. A cirkusz igaz-gatóségánsk minden törekvése sz, hogy rövid ittarlózkodása alatt s műpártoló közönségnek néhányéi-vezetes szórakoztató estét szerez-zen. A kötönaég pedig bizonyáré tömegesen fogja látogatni a mindenkit nagy népszerűségnek örvendő cirkuszt.
— Milyen hUaltőt igyunk? A párisi Excelaiotban olvassuk s következő érdekes megjegyzésekai: Most, az abnormls nsgy melegben az emberek mindenféle jégbehü-tött italokkal élnek. A régi latcola hívei ellenben azt tanítják, hogy a nagy melegben nem kell hideg Italokat fogyasztani, hanem ellenkezőleg, meleg italokat a a reskeló, amely a melegség csökkenésébes nyilvánul, kellemesen hüsi\'ő érzést kelt ax emberben. Tehát igyuok meleg teát jogeskávé helvotl. Ezt már a régiek ia megcselekedték. Sevlgné aaszony már 1860 bsn ms leg teát Ivott tejjel hüsilő gy.nánt
s ugyanaz a szellemes márkinő lr|S, hogy korának híres orvosa cukros tejjel vegyített meleg feketekávét ajánlott hűsítőül.
Sstambz.IIJa.ky bagvatéka.
A. bolgár körmény Intézkedésére nyomban Sztambulljszkl meggyilkolás. után bizottság alakult, hogy elkészítse a volt mlnU.terelnők hagyatékénak leltárát. A bizottság tagjai zzek: a t^gálóbíró, a p!«, ügyminiszter és^Szófta városának egy-egy képviselője a • Nemzet, Bank Igazgatója és főpénztirois. A bizottság befejezte muoká|ít éa jelentéat tett a kormánynak. Sztembulljazklnek a nála t.lált számottevő összegen klvul .következő értékel volt.k a Nemzet
B.nk ..fejében: 1,941-ÜM "X frank, 187,050 francia fr.nk, 15.IW cseh korona, 6.620 ango font, 20 dollár. 11,660 romén lel, 3,6" német márk., 98.ŰÖ9, osztrák korona, 909 magyar korona, 340 le-f gyei márka, 2,002 067 román ar»» lel, azonkívül sok ré.\'Vény és ka főldl értékpaplros. Muravjev haj ügymlnla.ter lakéaán egymlllli svájci frankot talállak. )
— Föax.rk.r.ak.dők Hímébe. A kiskereskedelmi áru\'rtij
részére 1923. jullu. 18 tói kezdődi hatállyal érvénye. Stv.hető Rosenfeld Adolf Fial cíg Dél, Fő-ut 4.—
_ Fiulnt.raátez. S«omb«
halyen. Jövő tanévre szóló loi" tolok megkezdődtok. Kószegl-u.
_ Uránia. Még ma. csütörj; kőn 7 éa 9 órakor : .Ula Ság leié- repríz. Griff th ■» " müve, főszerepben LIU.o Glzck-Szombat—vasárnap : "T",
kéje", Griffithnek Magyarország" megjelent eUŐ filmje. Fősserepbe"
Lillán Glsch.
1923 julius 19.
.Magyarország a legrégibb \' alkotmányos nemzet".
I kDlOgyffllnlszttr beszéde a Háiban.
Budapest, julius 18. (Tudóaltónk telefonjelentése.) A nemzetgyűlés m,| ülése viharral kezdő lőtt. Kiss Menyhért összeférhetetlenségi be-jslefitéat tett Huszár Károly ellen azért, mert a margitszigeti bérlet ügyében axemélyesen eljárt a kőz oTuakák Tanácsánál Huszár Károly: N?m Igaz I Kist Menyhért: Kéri jelentésének ax Összeférhetetlenségi bizottságba való utalisát.
Huszár Károly magából kikelve kiabál Kiss Menyhért felé: Hazug-sági Levonja a konzekvenciát — In a bejelentése rágslmazáanak bizonyult 1
Kist Minyhért: Ez nem rágalom, kikérem magamnak. Huszár Károly: Szemtelen házug-
Stcitovssky Bili elnök rendreutasít] i Hunár Károlyt. A kinoi Incidens után
Datuváry Gáti külügyminiszter HÓI > külpolitikai helyzetről.
— Ma egész Európa uj és ismeretien jővö jelé halad — mondja Dnuváry. — Különösen áll ez a magyar nemzetre, amely a béke szerződés állal a legtöbbet vesziletl. Aira kell törekedni, hogy a ma-gyar nemzet elfoglalja Európa tör-téneMben azt a helyet, amely kul-turálit él gazdasági súlyánál fogva megilleti. Nem áll az, hogy a kör-njeiő államok demokratlkusabbak a magyar államnál. Nálunk a nem-letoek valamennyi rétege van k!p vbel»e. Magyarország a legrégibb alkotmányos nemzet a kontinensen. Megvádolnak bennünket mllltárlz-muusl. Hl Van mllltárlzmua, akkor " "«" a mi milltdrizmusunk. El log jönni az Idő, mikor a Duna-medeoci nemzetei ráeazmilnek egy másrsutaltságuVra áa a azom.iédok eljutnak arra • meggyőződéire, nogy a aaját gazdaaági életük fej-az.mpontjából la jonlos o Vmzet gazdasági talpra-állítása. (É\'jenzéa áa tapa)
Lzettler Jenő fejtegeti, hogy me-zőgard uágl hitel nélkül nlnca me "gazdasági többt irmelés.
U ain aiővá teazl, hogy a M .gyar Általános Hitelbank a képviselőknek résivéoyt adott. Parlamenti bizottság kiküldéaét kéri.
tlnök bizonyítékokat kir U ahi t«. aki megismétli vádjait. -
"Vy IgazaágügymloUzter meg ÍS2J-* \' blzottaágnak a kl-
Az ülé, egynegyed 12 órakor *» véget.
A magyar kölc.Snt 1. megvitatják Sinajábac.
Paris, julius. 18. (Távirat.) oents külügyminiszter a Figaro munkatársa elöü a sinaiai tanácskozás programjával kapcsolatosan kijelentette, hogy tanácskozáson a magyar kérdést és a magyar kölcsönt
« megvitatják.
A német kormány megvédi StlnnesL
julius 18. (Távirat.) A Wolfl lrodi a kívatke,6 közleményt ■«• k : A kormánynak Stlnmea »«-való viszonyáról különö.en kOI-joldön, mindig ujabb legendákat jelentenek, l/y legutóbb augol P? .,0 i*1"11 az a hlreaz-
\' h°Vy Stlnn.a egyike a leg-
SALAI KÖZI.6NV
veized -lmetebb devlzshslmoióknsk és hogy a birodalmi kancellár el-veaitette türelmét Stlnnes üzelmei vei szemben. Néhány nappal ezelőtt a birodalmi kormtny tagolnak egy tanácskozásán, amelyen Sílnnea ii réaitvett, ál itólag viharos jelenetekre került a aor éa Stlnnest fel-szólították, hogy hagyja el a azobát. A Wolff Iroda sajnálkozását fejeli kl afelett, hogy egy komoly lap ily dőre dolgokat állithat. Az Iroda felhatalmazást kapott ant\'ak megállapítására, hogy a lapnak ebből az állításából egyetlen sió sem Igar.
Elpusztult a szegedi haltenyésztő.
Szeged, juliui 18. (Síját tudóii-lónktól.) Siegeden a nagy hőség következtében az alsóvárosi hilaató vi<e nagyon leapadt, ugy, hogy több szárcier hal a sekély vízben tönkrement. Amennyib-n a lakoa-aág ezen döglött halakat őaaze aredte. Intézkedett a város hatósága, hogy ezt megakadilyoizák s evvel elejét vegyék egy nagyobb járványnak.
Tanügy*
A tanítói kar adminisztrációja.
K UUzJaupjutJii tSnényji««siit rtadelkirissl
A tisitviselői létszáruapaaztáal tör vényiavaslat fontos rendelkezéseket tártaim tz a tanítóságra vonatkozóan, nevezetesen a főispánra ru házzá a törvényhatóság területén az állami és községi tanítók kinevezési és álh:lyezéal jogát, lado-koljs e rendelkezést egyrészt azzal, hogy a közoktatásügyi minisztériumot ezáltal rengeteg munkától, azemélyi ügyek Intéz/sítől felszabadít ja, másrészt az uj rend folytán a helyi viszonyok ét személyek közvetlen ismerete ax ügy érdekében érvényesülhet.
A főispán az általi tSrtént kinevezések és áth?lyezésekről a minisztériumnak — amely ff jog alkalmazásának Irányelveit előzetesen megállapítja — ívenként ki nut ilást terjeazt fel.
A főispán előadója a klr. tanfelügyelő. Azoktól a népiskoláktól, amelyekben a tanu\'ók száma a hatvanat nem éri el, az államsegllséget megvonják.
Szeptembertói uj tankönyvek lesznek.
A könyvkiadó vállalatok értesítették a tanfelü^yelőségct, hogy tankönyvvásárlásokat ne eazköiöl-jenek, mert azeptembertől kezdve, stámolva a trianoni békével, uj tin-köoyvek az eddig követett gyakorlat szerint készülnek, amennyiben az Ifjúság lelkébsn továbbra is ébren tartják az Integer Magyarország eszméjét.
— Hamisfogakat, aranyat,
ezüstöt, btllliánsokai, érmeket, atpacca evőeszközöket ás dísztárgyakat a legmagasabb napi árban veszek. — Frlad Józaef ókszerésx, Sugár Ut í. srám. (Fő-ut és Sugár-ut sarok.)
48
koronába kerül
példAoyonklnt ugy helyben, m\'nt vidéken augusztus t tói naponta Ö és vas iroap S oldal terjeJeleraben megjelenő
zalai közlöny
ha most negyedévre etfflzet
sporjjélet.
fl sormási leventeverseny teljes eredménye.
A sormási, eszteregnyel, homok rSmí,0mí é« azepstneki leventék Jól sikerült versenyének eredményeit adjuk alább.
A magyar test kultuszának lelkes művelői ők éa tudjuk: ép teatbin ép lélek és az 5 ép testük a leg. nagyobb bidositéka a boldog mi-gyar jövendőnek
Ezekkel az eredményekből kap c*o!alban említjük meg, hogy Scheller J»nő zalasárategi jegyző, a kis és nagysormási, valamint a zalavármegyei fiatalságot szintén levente versenyre készíti elő. S aki Ismeri őt, bízvást szép jövőt jósol hat a fiatal versenyzőknek.
Eredmények: 60 m. síkfutás (12, 13 évesek) 1. Bmke István esz-teregnyei Icyen\'e, 2 Tóth Lajos sormisi levente, 3. M irton István eszteregnyei levente.
60 m. síkfutás (14 és 15 évesek). 1. G\'cl litván sormási levente, 2. Bínke István eszteregnyei levente, 3. Tóth litván sormisi levente.
100 m. síkfutás. 1 Tóth Lajos eszteregnyei levente, 2. S-abó Sin-dor sormási levente, 3. Csordás Ferenc sormási levente.
200 m. síkfutás. 1. Vendel sormási levente, 2. Kremser Ferenc eszteregnyei levente, 3. Kocfin J 4-nos eszteregnyei levente.
M tgas ugrás. 1. Kremser Ferenc eszteregnyei levente, 2. Kocfán línos eszteregnyei levente, 3. Ruff István sormási levente.
Gerely vetés. 1. Kele L\'jos sor-raisl levente, 2 Kocfin Jtnos eszteregnyei levente, 3 Ruff István sormási levente.
Sultrdobái. 1. Gál István sormást levente, 2. Ball litván eszteregnyei levente, 3. Kele Iilvin sormási levente.
Táv ugrás. 1. -Vendel sormási levente, 2. Miháczi Ferenc sormási levente, 3. Kocfán Jlnos eszteregnyei levente.
A sormási leventék ugy stylu«, mint eredmény tekintetében meiste megelőzték a többi verienyző köz-aégbell leventéket. Első hsUre ke rüít 36 ponttal Sormás község, mlg a másodikra 27 ponttal Esz teregnye. A többiek nem szereztek p->ntot. Sormás község 5 első dij«t vitt, Eszteregnye 2 elsőt.
Szép atvlussal indult Ruff a gerelyvetésben, kár, hogy izom rándulást kapott. A sormisi leventék emberfeletti munkával hozták rendbe a pályát a legnagyobb mezei munka idején. Este munkából haza jövet dolgoztak raj\'a. Csordás József községi biró, test-
nevilésl bizottsági tag fogatát adta ■ leventék rendelkezésére. Elismerést érdemelnek a sormási és az eszteregnyei leventéken kivül homokkomáromi leventék. A testnevelési bizottsági tagok Sormásról píldául szolgálhatnak bármely községnek. Amtoiann Sáod >r kőz-légl jegyző, Csordás JSzsef bíró, Kele Antal, P/74 Lsjos, Szabó Antal főldmlvesek mint testnevelési blzolt-aigl tagok. Oktatók: Sormjson Kovács Ferenc lelkes odadó levente oktató, aki fáradságot nem ismerve igyekszik a msgira vállalt feladatot, buzgó társával Matus volt csendőr-Őrmesterrel teljesíteni.
KÖZGAZDASÁG.
Megszűnik a kosztpénzüzlet.
Bsnkköiökből klazlvárgott értesülésünk szerint bankközi megegyezés alapján megszűnik a koszipénz-üzlet.
A nagybankok ugyanis arról tárgyalnak, hogy értékpapírokra és egyéb értékekre újra nagyobb arányokban adnak lombard kölcsönt, vabmint jelzáloghiteleket Is, még pedig heti egy százalékos kamatra. A bankok ugyanis eddig 46—48 százalék évi kamatot számítottak az ilyen kölcsönök után — bár csak kevés eaetben adtak kölcsönt — most pedig a heti egy százalékos kamattal évi 52 azázalékra emelkednék mindössze a kamatláb. Ez azonban még mindig jelentékenyebben olcsóbb kölcsön, mint a kosztpénz, ami hetenklnt5— 6 százalékba kerül.
A nagyobb bankokat az a körülmény készteti erre az elhatáro zásra, hogy eddig sok jövedelmet elvettek tőlük a kosztpénzügyletak-kel nsgy mértékben foglalkozó kisbankok éa saját jSvedelmüket szándékolnak fokozni a lombard- éa jelzálogkölcsönök nagyobb arányú folyósításával.
Tizenhat és fél millió mm. búza vérható.
M)it adta kl a fóldmlvelésügyi minisztérium sxokásos jelentését a vetéiek állásáról. — A jelentésbSl megállapítható, hogy a várható buzstermés eredménye jó, az ország lösbl vidékein jó közepes. Folyó évben Csonkamigyarorazá-gon a buza vetésterülete 2 398,766 katasztrális hold. Ezen a területen kat. holdankint -átlag 689 métermázsa, vagyis összesen mintegy 16 531,000 méter m ixsa buza várható. E\'zel szemben a mult évben a learatásra került területen összesen 14.894.912 métermázsa buza termett.
Önt meg akarják téveszteni,
meri dobozban és csomagban olt/an pótkávét árusítanak, mely a valódi Franckhoz hasonlít ugyan, dc mégsem a valódi Franck, hanem ennek csak megtévesztő utánzata. Ha azegyediilvalódiFranckot akarja, akkor csak olyat fogadjon el, amelyen gyári jeguűnk <i kávédaráló és teljes aláírásunk :
FRANCK HENRIK FIAI található.
ZALAI KÖZLÖNY
dődöleg a aertéakereskedőket la fölmenti al exportált sertés után járó devizák besiolgáltatásl köte-lezetlsége .141. Ezek a kereskedők Is, ugyanugy, mint ■ malmok, 10-gosultak devizájukat hozatali en-jredéllyel bíró cégeknél « azabad forgalomban értékesíteni.
A 5Í árát 180 koronára emelték.
A aó eddigi alapárai helyébe a kővetkező alapárak lépnek:
Konyhaaómétermázaínklnt 18.000 korona, marhaaő métermázaánklnt 12.600, az Ipari aő métermázaán-
klnt 9000, a tlazta Ipari lóé 12.600, a lábsó 6000 korona. Erekhez az alapárakhoz a vidéki sóhlvatalok-nál éa zóraktáraknál azállltáal kőit. aég fejében métermázaánklnt 4000 korona járul.
Aratás ideiére betiltották a táncmulatságokat.
Az aratáaboz fűződő fontoa gazda-aágl érdekekre való tekintettel az alispán a munka befejezéséig mindenfél. falusi táncmulataágot betiltott, nehogy r verekedéaek éa a réazegea-kedéaek hátráltassák a munka mielőbbi befejezését.
A tőzsde hírei.
(Saját tudósítónk tctefonjílrntíje.)
Budapest, jullus 18. A mai magánforgalomban az Irányzat szilárd. Angol-Magyar 41-42, Hoffer 105, Olaaz bank 25, Trőazt 62, Szlavónia 52, Borsodi szén 220, Uri-kányi 650, Kőszén 1040, Salgó 332, Allamvaaut 295, Cukor 1430 —1440, Osztrák hitei 103, Magyar hitel 284, Nova 115, Kereakedelmi bank 532, Kühne 57, Gumml 95, Hungária mfllr. 198, Felten 390, Vasút forgalmi 125, Ujaág 16\'/,, Biódl vagon 67, Atlantika 42, Wőrner 23, Phőbua 17, Lipót-vároal 8500.
A mai terménytőzsdén már eleinte vontatott volt a hangulat, mert a malomkartell nem vásárolt. Állomáson általában aillárd a hangulat, amihez hozzájárul az, hogy a azállltáal díjtételeket 25 tői kezdve felemelik. Búzában az árak ma általában mérsékeltebbek. Rozsban az árak 5000 koronával olcaóbbod-tak, a forgalom azonban klsaé élénkebb. Arpafélo Pest kórnyékiről 1000 koronával olcaóbb. — Takarmány cikkek piaca élénk, azonban a kerealet klaaé meg-caappsnt. Tengeri tartott kéaőbhl áru aiilárd éa keresett.
Valuták éa devizák ■
NipoUo. 28900, fent (London) 38010— 40110, Dollit (New-York) 8498 - 8798,-Franci* fizok (Puis) 495—615, Máik. (Butin) 4 00 -5-70, OUss lur. (MU.no) 3P3-3B3. Osst:ik kor. (Bécs) 11-95—12 96, Ld (Bok»-r.,t) 44-4860, Ssokol 264-288 Svtjel tiuk (Zürtcb) 1480-1640, Dinit (Zigrib) IW-9400, UnzZ\'l mirk. |V«i) 700-780. Aiuit.rd.m 3457. — KoppínUg. 1487-1547, KrtsitUnl. 1378-1438, Stockholm 2367-2367
Zürichi zárlati
B*illn 0-23, Amsl.ld.nl HollwwlU 225-00, K.w-Yotk 672-60 London 2828, PtrU 8345, MU.no 2456, Pr»t« 1712, Buda-no.t 0600, Zígxib 605, Vmiió 45. Wtae OSO\'76, Ssótli 616, OuUák bíly.0 8100
Termény jelentési Sas. (Tlss.vldékl) 42000 - 42500, .igrlb 41600 2000 ross 17500-28000 utaminyirj. 28000-20000 .6r 10500-7600 s.b 4361)0-1(00 lángul 350-0—3M00, r^ee fOOOO, ko,], 19500 - 20000, kölflt —-—.
Budapesti állatvéaári
Mulnüiu. 1.1. ué..b.n 3C00 - 3100, Uitnl|. 3200—3800, .1.]. 2970-3160, II. r. .aí».ti«o, 2600-2850. bitót]. 2800-2960, .I.J. 2050-150 isViadlk oib.1 1.1. .«í«b.o 2700-2860. borig (dinit bérb) 240\')-2450, Kí.stol: Nspy-nrt, 17. .l.Jís 17, — Núv.ndék »uh. 0, .l.\'l\'. 0, borjii 35. elsdi. 20, M«b. Ul 3800, borjúból 450\' 4600 SertéBvásár i F.lb.lti. 860, Elk.lt aéllR 360, Oi.s -Kbsép 3400, Könnyű 3300, 11. 3600, II 3000, Z.ti 6000, Ss.loon. 4200, Uh. bus 4300
Főszerkesztő: zeérl Póach Qéza. r síelés szerkesztő Benedek Rezső. Kiadó : Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat.
Apró hirdetések.
.lókarliMi kv« hai.náH i«<Wr. va\'amtm Ihttf ..ám tl».4ó i\'oUIk »l. Emil, Klnl*? e/a.
f lHtHl urWmbcr a«*>M kerea. ClnK-
ket i kladöba k«ttk.
Hivat italul** fclv««lk. Cúoa kl>deMT»ls*ja. KU«I6 «y t«lj<«" jAkartaii >e»0 ...laluUieUt.-
hely. ktt <* Kt*%>.lb»tr J. •«*«>
K*«Ur a*gf<1«. -----
I.ichtidt J»wi* tíoUr.
rÁ-atl két tK-Us l»V»»<«»iai tkurtbém btlvíroal
hátam iioIUmI.
m ldayo»»l Mppafaa kl><>tiiock nxUí
a kia^Cbanl
Az 4 forgalmi adókönyvek
melyek pontoson a forgalmi aóóhiuata! előírásának megfelelnek
Fischel Fülöp Fiai
köny-ke retked éViben
kaphatók.
FIGYELEM! A nagyobb .uku
forgalmi adókünyvnek * következő napi xárlatl rovatokat kell tar-
tatmatnl:
beuélel
pénztárkönyu napló
árucsere összesen adómentes adóköteles
40 lóerős, kitűnő üzemképes pyttgtt
Itat ül黫s, hosszatb túrira kiválóan felszerelve. 8 kütió, 12 bel»ő, értékű
juiinmikkal sürgősen olcsón eladó. VilUnyvi\'Jgltfs dinamó akkumulátorral, önindító, spit* hütó, Clm • kiadóhivatalban
_7f£2
Hirdetések felvétetnek
1923. jullu» 29.
NEM FAJ FE1E
éi a liba, ha ■ Deák-tér 1. u. a|B||| tlpÖ-Ualülbon
reiiJelt kizárólag elsőrendű anyas.U>lk<sluj|
ARGENT,
dpőt hord Javítások jg y Késsel
szandal
o r s a a esxkuiulutMk. ,-arrott duplatalpu
mii tmj.
(eodcIM
keszler jenő és fivére
vlavasaték baraastas* akllalata j
fióküzlet és mühaly: N»OVk«HIZia, Magyar-utca 6. szám. Httalet: BUDAPEST, VI., O-utta 38. - Tlaton:, W-13.
^ymlpl I^oo.r. laMoaj.uiis.iite
■iTioilk i*U:r,
■aoait tan, .i
--* ulil iHT.Ultal ...ríni
Raktaron tartunk: .omaaco.o.i <. v.d.c i.-jívw..*^ .ers.,<. ii,».
- kllzatt Jriy""~ pia", " clo..loV.^ -ind.o..«a aaíCrtiJ oikk.a.i.Ud.,. i ^-./.co^I! fcon7b. saíoy.k.t, bor....n oikk.k, ..íllf r-r,,.:,Ok,
Jisitisokat él átalakítási munkálatokat szakszerül! és olcsón uzkDzIüitk.
Iskolakönyvek bekötését
legolcsóbb árban vállalja lapunk nyomdája
Fö-ut 5. szám alatt.
A személyszállító vonatok érkezése és indulása Nagykanizsára, illetve Nagykanizsáról.
rőt érkezik
A VONAT NEMF.
T
Budapest-
tel* Indul
Személyvonat
VeRyesvooat BaUton-Srt.-Cyörgy Balaton gyorsvonat Személyvonat
Gyorsvonat ről crkexlk
A VONAT NKMB
Személyvonat Gyors . Szentely .
Balaton gyorsvonat Szombathely—Wlen-
Celé Indol
Személyvonat falaton gyorsvonat Sx«mtlyvon<t
ról crkciik
35 I Személyvonat
00 Barcs
Balaton gyorsvonat Személyvonat
30
K >7
icló Indul
Személyvonat
Gyors Vegyes
Gyékényesről
10 I Személyvonat 40 I Vegyes . Gyékényesről 62 I Győri 20 | Személy
ról érkosik Maribor, Kotor (Jugoszlávia )
leié Indol
^.Gyorsvonat Vegyesvonat
^,„^346^-1^^ 1487-1547, OÓÓkölelep II S I \'
KrtsstUnl. 1373-1433, Stockholm 2367-2367. !--------------------II 20 | 23 | t,yors .
QOOOOOOO OOOQOOO OO OOOOOOOOOO OOOOOOOQOQQOQOqg^
01 Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát11
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minaen északba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Fő-ut 5. szám.
a 0
8
Nyomatott i Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat könyvnyomdájában, Nagykanizsán.
62. évfolyam 162. »zém
Nagykanizsa, l»23 Julius 20. Péntek Egyes szám ára 40 korona.
l»i*™*fcw»-T»Ití«B 78. Mán.-
Schlageter Albert\'
nevet írjuk ide első szónak és első helyre. A ruhr-vidéki megszálló 1\'ranílák börtönbe vetették, halálra Ítélték és végre is hajtolták rajta a halálos ítéletet. És irta utolsó napjaiban haza. a börtönből: 1Ettől a haláltól nem félek égyálta-lá 1. Ez nem szégyen, hanem becsület. Csak gyönge szó volt, ami hazáig repült, de azóta orkánrá erősödött. Kiesi mécs volt, de mér fáklyaként világit pusztuló nemzetek éjszakájába és milliók szivét gyújtja máglyává. A regi mozdulat, sitiivel oly kOnnycii dobták cl elmúlt és szebb időkben az életet valami nemes célért, Itné-íl rltfg «rtrtozdit.: A\'rigt\' szivek, bátor és arany szivek, Itt Járnak a pénzszagu világon és IdcáloCként mennek a sirba. Haza, Haza... Igen... van. Nem fogalom, de a leglétezőbb és kézzelfoghatóbb valóság, amit önmagunk magasztositunk ideállá. Megtapinthatod a m\'érl-földköveken. Csókolhatod a kedvesed ajkán, Ízlelheted a tavaszi levegőben és a virágban szagolhatod... ez mind, ami van körülöttünk, parányi képe az egésznek. S az a dörrenés, amit a halál követett nyomon messze szállt, minden veszendő néphez, az a golyó, ami tiszta és hős életet oltott ki, idevágott kcle\'. felé cs hozzánk is elért. De ilt életet adott. És életei odolt Németország minden fiának. Ez az élét sok akarattal, kemény elszántsággal jött. Ez az élet élni akar és önmagának akar cini, mert \' idegaticknck nem lehet bitangja: Schlageter Al-bcil, köszöniünk Téged. Mi maroknyi magyarok hálát viszünk\' felét, mert ulat mutattál a jövendő felé. Mert példát mutallál az élőknek, mennyit ér a haza és mepnyil ér az élet. Mert behunyt szemed lobog akár a tüz az éjszakánk-; ban, mert halott szived indulót dobog \' a magyar pusztákon, mert mozdulatlan kezed a ke, zeinkhez mozdul és hiv. És
Ba<t.yMU TIL kar. Akácr.-ote. 21.
T.l.roo.U*. JCuct 73 -et.
Tf"
Nem
megszorítjuk a kezed, volt hiába fiatal elmúlásod. Nézd, világosság gyull a hazai
KIAn.at*.) In Bar kör. 1">0 «. »..J.<i*,r. sSO* K Ku<t.p»>t«« kaphat. ..ker-kO. 9. k. .ok..} ftrud.k.a
földön... jön a hajnal s az a hajnal nekünk is fog világítani egyszer.
Holnap dönt az angol minisztertanács.
London, jal. 19. (Hadiotelegramm.J A kabinetnek mára jelzett tanácskozását a legutolsó órában holnapra halasztották, hogy a minisztereknek igy alkalmuk legyen a lord Curzon által késli/ett jegyzék és kiséröiral tanulmányozására. Az esetben, ha a kormány megegyezésre jut a Németországnak szóló jegyzék^ továbbá a szövetségesekhez is az Egyesült Államokhoz intézendő kisérőirat szövege tekintetében — akkor már este el is küldik a különböző kormányokhoz. A kiséröiratot egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, a jegyzéket pedig csak akkor, amikor azt már Németországnak megküldötték. Ezek miatt a tényállások miatt lord Curzonnak nem is lesz alkalma arra, hogy a keleti békeszerződést aláirja._
Radics megsértette a szerb
"asíTuifizrnfrrwifa-erR T«*
jelenti Belgrádból: R.dlcs, a parasztpárt veiére, egyik élezhangu bestédében a királynét Pom\'padour tnérklnénak nevezte. El a mrg-
jegyiéa valóaégoa vih.it támaaz-tott Radlci ellen a aajtóban, mely arr. ezilitja fel a koiményt, bogy Radlea garázdálkodásénak vessen mér egyezer véget.
Lengyel-tseh határvlllongás.
Prága, julius 19. (Távbat.) A
lengyelek uj bban erélyes eazko-zökkel torolják meg azokat a ha táraértéseket, amelyeket cseh réaz-röl a déli lengyel határon elkövettek. A támadt konfliktuiokkal kap-c.olatban, mint > Lidove Novlny jelentette, több caeh állampolgárt tiltott hatérátlépéa miatt elfogtak és etös büntetést vetetlek kl rájuk. Letartóztatták Mlhalek miniszteri tanácsost Is, egy cseh birtokost pedig, akinek földje mindkét országra kiteljed, a lengyel határőrség cseh területre való menekülése után Is bántalmazott, azután átkísérték a lengyel parancinok-aágra éa 25 ezer márka pénzbüntetést róttak rá. Egy másik caeh földmlvea azlntén megkésett menekülése közben fogtak le, el akarták töle kobozni a nála levő caeh pénzt a a támadt dulakodás közben az egyik lengyel határőr megharapta a földmlvea feleaégének a kezét. A lengyel blzottaág készséggel megvizsgálta az ügyet, de elégtételt nem adolt.
Prágai követünk a cseh miniszterelnöknél.
Prága, julius 19. (Távirat) Bárd Villani Frlgyea prágai magyar követ meglátogatta Svehla miniazteretnö köt, akivel hosszabb és behatő beszélgetést folytatott.
A szerb követség egy tagia Zalaegerszegre utazik.
\' Budafiítr, pimn--iy.\'<Teteronfe-lentés.) A napokban a budapeatl szerb követség egy tagja a magyar kormány beleegyezésével leutazik Zalaegerszegre, hogy éx ottani internálótáborban levő szerb alattvalókkal személyesen megbeszélje ügyüket.
A lausannel békekonferencia.
Lausannc, julius 19.\' (Távirat.) A keleti békeazerződés aláírása után Scheurer elnök tártja a záróbeszédet. Az aláírás szenartáaának részleteit még nem áUapItották meg. Az r-ngol és a fráncia delegáció ju\'lus 24 én este hagyja el Lausannel,\' a törők delegáció a következő nap reggelén. A konferencia Ilyen körülmények között 170 napig fog tartani. A békeazerződéa ralillká láaa után Törökország újra fölveszi az összeköttetést Németországgal éa szeptemberben — mint az angóra! kormány tervezi — belép a népszövetségbe Is.
A Ruhr terület kiürítéséről.
Pám, julius 19. A párisi belga
követ Theunia miniszterelnökkel és Js.parral folytatott tárgyalása után egy ujaáglró előtt «t jelenlelte ki, hogy Belgium a Ruhr vidéket csak azok mellett a feltételek mel lett Qs ilt ki, amelyeket az ismert francia belga nyilatkozat tartalmaz.
A kls-antant slnajal konferenciája
Bukarest, julius 19. A kis antant
külügyminisztereinek slnajal konferenciájára vonatkozóan már mrg-lörtént a megállapodáa a programban. A konferencia ezek szerint a következőképpen fog lefolyni. Julius 28. Délután megnyitó ülés. bst« Duka román külügyminiszter fogadja a konferencia résztvevőit. Julius 29. Délelőtt a Unicskoíások
megkezdése. Délbeo dezsöné a román királysál. Délután klrándulés Stenicsrára. Este diné Bratianu miniszterelnöknél.
Julius 30. Délelőtti ülés, délben díszebéd a romét trónörökösnél. Délután kirándulás a román petróleumvidékekre, este diné Daka külügyminiszternél.
Hétszázmillió sart Recklinghau-sen városára.
Essen, julius 19. (Távirat.) A francia paraocanok Reckllngbauseo hatóságait 700 uilllló márka büntetéssel sújtotta, ami 4566 dollár nak felel meg és eat az össaeget 20 nap alatt be kell fizetni.
Jóvátétel fejében cukrot Is követéinek a németektől.
Póris, jullua 19. A jóvátételi bizottság tegnap délután Bsrtbou elnöklésével ülést tartott, bogy meghallgaaaa a német alakértők nvftatkozaUi - . cnksniállltásröl. Hosszabb Idő óta ez it etaöaeezz, amikor Németor*Jg hivatalos kiküldötte Ismét tárgyal a jóvátételi bizottsággal- Franciaország és Olaszország cukorazállitást kővetrl Né motországtól, még pedig arra való hivatkozással, bogy Németország tartozik mindazon anyagokat kiszállítani, amelyeket a győzte. hatalmak az újjáépítéshez azükaéges-nek tartanak.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, jul. 19. (Telefonjaién-
tés.) A nemzetgyűlés mai ülését fél 11 órakor nyitotta meg Szel-iovszku elnök. Az lodemnltéai folytatólagos vitáiénak első szónoka förster Elek. Szób. hozsa .xad.nl nlsztrádó laasuságát. Megemlíti, hogy Magyarországot e< telizi Se. hogy • boni értékek külföldre vándorolnak. Beszél a forgalmiadéról, majd rátér beszédének tulajdonképp! tárgyára, a ior-kivitelre. Ki kell vinni a bort külföldre mindenáron. Javaslatot terjeszt elő, hogy a kormány még a nyári azünet előtt terjeawen be törvényjavaslatot e tárgyban. Javasolja . buz..dó helyeit . barodit éa bogy borluxuaadőt csak 600 koronán felüli boroknál szedjenek.
A következő szónok Beck Latos. Rengeteg értéket vittek kulföldr. _ mondotta b.e.édéb.n - é. ez súlyosabb éa szomorúbb következményekkel jár. mint a háború. -Msjd beszél a fölblrtokreformról. Összehasonlítja Németország és Magyarország gazdaaágl helyzetét. Szeretné, ha . magyar kiágazd, megismerné földje öaszelételét ,éa ha a kisgazdák a műtrágyát használnák. Beck L.jost a
levő kisgazdák, szakszerű beszédeért zajoasn megéljenezték.
\'ZALAI KO&LOMY
Reális életre kell nevelni az ifjúságot
lp«ri ás kereakedelml pályákra Igyekszik mindenki.
Moit amikor az érettségi vizsgálatok befejeződtek nem érdektelen* nek tartottuk kérdést intézni tőbb végzett növendékhez, vájjon mik ■ tervel a jövőre nézve, milyen élet pályán remélik a jelenlegi nehéz elhelyezkedési vlsxonyok között a boldogulás lehetőséflét. Tapasztaltuk ez alkalommal, hogy az ifjúság javarésze megértve a jelenlegi helyzetet, olyan pályákat választott, amelyen minden valószínűség szerint okvetlenül boldogulnak az életben. Ezlrányban munkatársunk kérdést intézett vároaunk egyik neves tanférfiához aki ■ kővetkezőképpen vélekedett:
— Kétségtelen, hogy az Ifjuaág nagy része nem ia gondol arra, hogy lateloer pályára készüljön, inkább azt tapasztaljuk, hojnr túlnyomó részben a gazdasági eleiben óhajt elhelyezkedést találni. Kétségtelen az is, — mondotta informátorunk — hogy a nemzet jóléte nagy mértékben függ az egyesek gazdasági tevékenységétől, épp ezért a magyar ifjúságot egészen mis szellemben kell nevelni, nllnt történt a múltban: rá kdl vezetni az ipar és kereskedelem megkedvelésére, illetve megbecsülésére, mert Igy nem lesz többé egvik sem lenézett, alsórendűnek minősített foglalkozás előtte.
Bár mindezt már korábban sikerült volna megértetni a magyar szülőkkel éa ifjakkal, akkor nem lenne most nyomorgó középosztály : uri koldusok . . .
A jelen állapotok kőzött — ugy-p»ond — ax esrétt vltftgon ttj\'Tatát lüktet s aki ebbe nem tad beleilleszkedni, az elveszik. Tehát friss, minden vállalkoxásra kész azellemet kell önteni a fiatalságba, amely Iskolái végeztével külföldre menjen tapasztalatokat szerezni, melyeket Idehaxa értékesítsen ipari és kereskedelmi téren. Jó haxafiakat kell nevelni ax ifjakból, fSe egyúttal nemzetközi tudásuk és ismereteik gyarapítását is lehatővé kell tenni.
Hág pusztit a srapnell eee
Zalaszentmihálq, jul. 19. (Saját tudósítónktól.) Súlyos szerencsétlenség történt tegnap délelőtt Zala-axentmihályon. And ács József 19 éves legény arapnellhüveJyt akart szétvagdalni, de egy ütésre a srapnell gyutacsa felrobbant és /eszet kitotta a vigyázatlan fiatalember baloldalát és letépte balkeze ujjait. Életveszélyes sebével a délutáni vonattal Nagykanizsára hozták éa a derék mentőink beszállították a közkórházbs, ahol azonnal megoperálták, de életben maradásához nincs remény.
Hányszor adunk hírt már hasonló esetekről, de ugy látszik az emberek nem tanulnak. Harctérről hazahordott, r<quirálások, beszolgálta-* tás elöl eldugdozott srapnellek, gránátok most kerülnek elő. Hozzá nem értők babrálgatják, gyermekek játszanak vele éa a háborúk démonjai ma is megkövetelik áldozataikat. Hányazor megtörtént már s hányszor megtörténik még, mintha ax emberi élet olyan olcsó volna, hogv játékkal éa gondatlansággal dobhatnánk el magunktól.
Topscher Lajos a rekord-tolvaj
és kedvese a büntetőbíróság előtt.
A tolvaj-bajnok minden! ? kedvesére akart hárítani. — A tojvajlluwk láncolatát követte
ef - A tolva] és a rendőri főügyelet alatt álló leány szerelme. ~ A bíróság a legszigorúbb szakaszt alkalmazta.
goritott bőrtönre, a budapesti tőr vényszék által lopásért egy évi és három havi börtönre, legutóbb a kanizssi bíróságtól lopásért két évre van elitélve.
Nagykanizsa, jul. 19. (Saját tudó Bitónktól.) Tegnap délelőtt tárgyalta a nagykanizsai kir. tőrvényszék büntető tanácsa a tolvaj fenomén, a lopást kenyérkeresetazerüen üző hírhedt Topscher Lajos foot ball bajnok bűnügyét a kanizsai köiönség óriási érdeklődése mel lelt. Topscherrel együtt került a vádlottak padjára kedveae, Zethaler Erzsébet rendőri felügyelet alatt álló leány, akihez a lopott holmik egy réazét Topscher elvitte. A közönség már fél 9 órakor ott volt és türelmetlenül várta a tárgyalóterem megnyitását. Nagyon sok volt a tanuként vagy sértettként beidézettek száma. Negyed tlx órakor megszólal a folyosó csengőjét nek éles hangja és mindenki sietve belódul a tárgyalási terembe, hogy ülőhelyet kapjon. At esküdtek padsoraiban a reedőraég emberei, a sértettek, a aajtó képviselői. Majd laaaanklnt bevonul a bíróság, a védőügyvédek, végül a vádhatóság képviselője.
A j írás bírósági lépcsőn olt áll szuronyos börtönőr mellett a fő-tárgyaláa elsőrendű vádlottja. Egész lényén valami rettenetea könnyelműség, semmittőrődömség vonul végig. Igazi tolvaj és jassz-tip — amilyet a Hangll.előtt vagy a to-loncházban láttunk. Szinte felvetődik bennünk a kérdés — ése^tax •n>l>*rt . (nlmAtta «l kegyeivel a sportkedvelő közönség, aki csak azért keresett őaszekőttetéaeket, barátokat, hogy azokat egy szép napon meglopja ?
A bíróság elnöke dr. Kenedi Imre táblabíró, szavazóblrák dr. Szabady Lőrinc és Székács Pál törvényszéki tanácselnökök, jegyzőkönyvvezető Amon tÖrvénysxéki főtisxt, a vádhatóságot Csillaghu György kir. ügyész képviseli. Topscher védője >r. Fricd Ödön, mlg Zethaler Er xsébetet dr. Prack István védi. A védők mellett helyet foglaltak dr. Bartha, dr. Gartner, dr. Mezey és dr. Knausz ügyvédek is.
Elnök intésére bevezetik a terembe Topschert. Barna ruha van rajta. A fog h te mintha már most la megviselte volna. A bírósági korlát elé lép. Ismeri már a járást. Tudja a szokásokat. A fogházőr szuronyos fegyverével háta mögött áll fői. Minden szem reá tapadt. A károsultak dühöt pillantáiokat vetnek feléje. Topscher a főidre azegezl tekintetét. A vádlottak padján pedig olt ül egy leány. Kőny-nyü, fekete selyemruha van rajta, lábait egymásra rakja. Révetegen tekint maga elé, majd szemeit hol a védői emelvényre, hol a birák felé mereszti. Kettőjük közül csak Ő érzi át e pillanatok fontosságát — meglátszik rajta. A gyengén rizsporozott arc fakószlnü. ö a másodrendű vádlott, ki az élet országútján elcsúszott és etikai feleslegét áruba bocsájtotta. Topscher ked vese. Szánakozással tekintünk reá.
Kexdödik a tárgyaláa.
Elnök felveszi ■ vádlottak nacio-náléját.
Topscher Lajoa 25 éves géplaka-tos, a budapeall hadbíróság által azökésért és lopásért egy évi szi-
Zethaler Erzsébet dorogi születésű 23 éves leány, aki egy kanizsai éjjeli mulatóban volt alkalmazva, ebből az ügyből kifolyólag le lett tartóztatva, de a bíróság 10 000 korona óvadék ellenében szabadlábra helyezte. Erkö\'ciren-dészeti kihágásért 15 napi elzárásra ítélték, de egyébként büntetve nem volt még.
Topscher..•
Elnök felolvassa a kir. ügyéwsfg vádiratát, amely Topscher Lajost folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett lopások bűntettével, Zethaler Erzsébetet pedig orgazdaság bűntettével vádolja, mert a Top.-acher által lopott tárgyakat elfogadta, használta és magánál rejtegette.
Topscher Lajos megértette a vádat. Elmondja, hogyan jött Kanizsára, keresete nem volt elég megélhetéséhez.
Elnök tételről tételre, ponlról-pontra felolvassa előtte az ösazea lopásokat, miket Kanizsán elkövetett
Topscher mindent beismer. Sok holmit odaadott a nőnek, résrint Budapesten adta el. Azzal védekezik, hogy annyira volt a leáoy hálójában, hogy nem tudott tőle sza badulnl. Az követelt, kért, könyörgött neki mindig, ö nem tudott a leánynak ellenállani. Védekezésében odáig megy, hogy mindent a nőre hárít, mint aki a lopásokra kéaztette.
A leány . ..
Zethaler Erxsébet, a másodrendű vádlott nem iamerí el bűnösségét. Tiltakozik ama vád ellen, mintha ö arról tudott volna, hogy a Top-schsr által neki adott tárgvnk és pénz jogtalanul azercettek. ő volt áx, aki mindig kérlelte, hogy tér-
!en jó útra és nézzen magának fog-alkozást. Csak későbben tudta meg, hogy azok a tárgyak, miket Topscher neki hozott, lopott tárgyak voltak.
Elnök ezzel szemben felolvassa a leánynak a rendőrség előtt tett vallomását, ahol mindent részletesen és töredelmesen beiamer. Tehát beismerte azt, hogy tudott arról, hogy a Topschertól kapott tárgyak lopottak.
Zethaler Erzsébet ez argumentumok súlya alatt megtörik. Zsebkendőjével szeméhez nyul, majd mindent bevall és beismer.
„Mert oxerettom . . *
Elnök: Hát miért nem jelentette fel Topschert, amikor ex Önnek a tárgyakat adta?
Zethaler: Nem volt szivem hozxá. Szerettem . . .
Elnök axembeaiti a leányt Top-scherrel.
Topscher, a cinikus tolvajbsjnok szemébe mondja a leánynak, hogy Ő volt a veszte, hogy ő ösztökélte a lopásra. A leány tagadj a és szemeit rászegezi Topscher arcára. Vájjon mi mehetett végbe bensőjében ? Egyszerre csak hangosan
1**3. jullus 20.
felsir és többször felfelzokog Q terem komor néma csendjében a komoly, ősz bírák előtt.
Tettét bánja-e a szomorú leány, sorsát siratja e, avagy a tolvaj kedvesének magatartása hasit-e fájdalmat keblében, kl tudná ezt megmondani ?
Oh, mily megrázó egy ilyen szem-besitéa a bíróság előtt.
Majd egymás mellé ülnek a vádlottak padján. Közöttük a feg,ve-rep-szuronyos fegyőr.
A sértettek kll»allf«tása. x Elnök ezután a sértetteket hallgatja ki. Miután mindkettő teljesen beiamerte tettét, fölösleges lett volna a sok beidézett terhelő tanút is még kihallgatni. A bíróság azért eltekintett ettől.
Lukács Sándor a „Hangya* üzletvezetője előadja, hogy tőle egy raglánt lopott a Polgári Étteremben. Kára 22.000 K akkori érték szerint. Nagy kára van ugyan, de azért nem kívánja kárigényét érvényesíteni.
Krátky nyugalmazott százados nincs jeleo. Tőle orosz hócipőt lopott el.
Záborszky Zoltán a Jegyintézet főnöke előadja, hogy páholyából lopta cl neki hajnalban a 12.000 K-t érő női cipőt, Krátky hócipőjével együtt. Nem kívánja a kár megtérítését.
Nyitrai Imre kereskedő, sértett, elmondja — hogy neki a Centrál-ban a kabátjáról lopta el selyem nyakkendőjét 10 000 K ériékben.
Forgács Rezső kereskedő előadja, hogy Szilveazteir éjjelén lakásán egy női retikült lopott, amelyben egvütt párfőm-üvegcse volt.
Értéke 7—8000 K lehetett akkor.
Grósz Tibor banktisztviselő sértett, előadja, hogy a Kaszinóban 53.000 K-ájs télikabátját, kalapját és gallérvédőjét lopta cl Topscher.
Antal Jenő a Szarvaa-szálló tulajdonosa elmondja, mennyi és mily fehérneműt lopott a szállóból.
A bizonyltáal eljárás befejezése után a vád és védőbeszédekre került a sor.
A vádbeszéd.
Csillaghp György kir. ügyéw vádbeszédében rámutat arra, hogy Topacher a sportközönség szeretetét arra használta fel, hogy minél több ismeretséget szerezzen és ezt céljaira kihaaználja. „Rúgásaival" nemcsak a kaput, de saját hátát is akarta védeni. De semmi aincs oly finoman azőve — ami egyszer napfényre ne kerülne. — Reméli, hogy Topscher most hosszú időre lekerül a sportpályáról. A büntető törvénykönyvvé^ a lopásokra vonatkozó összes szakaszalt meríti ki Topscher bűncselekménye. Rettenetes eltévelyedettsége az emberiségnek —• amit ez ax ember elkövetett. Szinte fiókirodája volt Budapesten, ahol ax összelopott holmikat értékesíteni vitte fel.
Topscher beismerte összes lopásait. A büntetőtörvénykönyv teljes szigorát kell vele szemben alkat* maxnl. Legfeljebb a ma mutatkozó némi megbánás szolgáltathat enyhítő körülményt.
Emellett szinte eltörpült Zethaler Erxsébet bűncselekménye. De mégis — ezt is keli érdemileg elbírálni. Zethaler kétségkívül elfogadta Top-achertŐl azt, amit az lopott. Nem fogadja el Topscher védekezését, hogy ő a leány hálójába került. Topscher mindég mást akar berántani. — Beigazolódott, hogy a leány tényleg szerette Topschert. Nem áll ax, hogy a nő befonta volna. Annak ax embernek — aki a sport-
<923. jullus 20-
7.ALU KÖZLÖNY
kedveld közönséget megtévesztette, könnyű volt a leányt ls megtéveszteni. A leányt aa orgazdaság bűntettében kéri bűnömet kimondani.
A rMilen.
Majd Topscher védője emelkedett siólisra.
Dr. Fried Ödön védőbeazédével mély benyomást tett nemcsak a nagyszámú hallgatóságra, de a bl tókra ia. Ax a* Impressziója, hogy védence igenis aulyoa bűncselek taíeyl követett el. de cselekményét töredelmeien bev.llottn. Kéri ezt javéra elfogadni. (Itt Topecher lírni ke/H) Meggyőződése, hogy a Be. 49 §-ának 3. pontja aie lint üslelsteri3 lopás büntette itt nem- foroghat fenn. Ha egy vád lotl löbb eaetben szokásszerQen lop — ebből még nem következik az, hogy a legaulyoaabb esetet, az üzl.tsze/úléget követte cL Itt caak a folyt-tólagoa lopás csele állhat feúu. Topacher teljesen a nő dé moal halászaiéit állva, elveaitette akaraterejét. Nem látja a nyerészkedési vágyat. Kéri mindazokat a momentumokat javára venni — smelyelc mellette szólnak. Figyelembe kéri venni, vádlott teljea be bmeréaét, hiasen még nem annyira romlott, hogy a törvény teljes szigorával sújthassák.
Dr. Prack István, • leány védője emelkedik fel ezután, hogy el mondja védbeazédét. Enyhe Ítéletet kér védence számára.
CsiQsghy ügyész replikája után a bíróság Ítélethozatalra visszavonul.
Ax ítélet. . . Köielhusz percig tartott a tanácskozás, mikor a bíróság újból bevonul a terembo és dr. Kenedt táblabíró kihirdeti a Msgyar Állam nevében a klr. tőrvényszék ítéletét: A bi/óíág bűnösnek mondotta ki topsebe• Lajosi <1 Bn 48, Bik 338., Bti 49 § tínak 2 bckrsdis. be ül Wzo, i/fefoi minősülő, /olt/találago xrn MSvtUll üilelsie/ü lopás bűn Miében. Zelhaler Et,sebei pedig a Nk 370 § ónak l bekezdésébe ül Wrí orgazdáiig bűntettében is elért Ttyvhal a 341. §. alapján 3 ni J! 6 tálat 1 Jegirháira és hatévi ím\'""\'\'\'"\'1 Zr\'1\'"1" Er,sebeid \' 370—73. S-a alapján I évi ét Minapi börtönre és hatévi hiva l°hesslé>,e ítélte
Annié.
- ejy boltoju\'.a .inooyr.il -
Irts: Oláh Árpád. Kopogtattak at ajtaján. Ál.xeJ uonidicír feleszmélt merengéséből éa «*«* kemény kegyetlen rendőr-sS? , V4"\' Szinlc előbbi,
«*»telen eUigyuláíál és ezt lep W, hangosan kiállutta: ~ Subád.
IjÍL*\'!"1 kiS.yiU 4» beléped Annio *»°nliofr. Vp, Jól és gyorsan iS", í"8" moM U\' Alf\'xej L«> Moff felkelt az s,z..„61 ésjMhuzta \'T* \' gyönyörű egyenruha fiszült nic)141 Ptdlg egy egész sor Mm\'™! "oltott., fi, könnyű.
"Pékkel ment . leány felé. ~ Bocsásson meg, kezdte halk, örnsk nj?K h,"80". hogy Nikolai I^JyOáj\'ében iderárasztoitam ön.
"Unán tudom, hogy Romskyv.l J JV\'"<"^b«n v«"
■ tudom, hogy sj«cii Romskyt f\'";,"»"*»l ketten meg tu-egyezni az ő ügyéi
"cs fehér von . felindu-
\'Nlkolii Romskyt tehát olfog-
A biróiég Indokolásában kimondotta, hogy Topicher kenyérkere setnek tekintette a lopást éa any-hitő körülményt alig látott fen-forogni.
Topscher védője éa az Sgyész folebbezett, mlg Zelhaler Erzsébet nél jogerőssé vált as ítélet. (•)
Intim levelek.
Nagyságos \'Asszonyom I
Valamelyik levelemben megiglr. lom, hogy ki fogom kutatni, van-e Inzánknak a legnagyobb hosszmé-reto 1000 km. Sajnos, éppen a felét
értem. Megállapítottam ugyanis, hogy Magyarország területének a leghoaz-"*abb átmérőiét a Murakcresz.ur-Budapest— S. A.-Ujhety vasuli vonal adjs, s ennek a hossza 604 km. Közvetlen ez után jön a Hegyen-halom—Budapest—lökösházal vonal s ez 425 km.-t tesz ki. Th St ne-n vagyunk egymásiól 1000 km. re, sőt \'alAn még 500 ra sím Lássa, édes Asszonyom, a trianoni betyárságnak még áldásai h vannak. Mert ha T.isnon « hazánk tarténeiébe bele nem kerüli volna, hál egész köny. nyedén megeshetett volna, hogy bizony, még 1000 km. nél is mesz-
Uj pénzügyi palota szükséges Egerszegre.
Zalaegeraztg, jullua 19. — A Zalai Közlöny ludősltójétól. —
Meglrti már a Zalai Közlöny, hogy Zalaegerszeg város egy mlniszlerl leirattal kapcsolatban
felterjesztést Intézel! a pénzügyminiszterhez. melyben uj pénz ügyi palota építéséi Javasolja a mostani épület kibővítési szándékával elleniéiben.
Illetékes liely.-n, az uj pénzügyi palota szükségességéről a következőkben nyilatkoztak a .Zalai Közlöny részére:
— A mostani pénzügyi pa lota rendeltetésének nem felel meg. egyrészt azért, metl eredetileg nem hivatal, hanem lakás céljaira építették, másrészt pedig. .meri túlzsúfolt. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy egészségtelen volta miatt hivatalnak nem alkalmas a jelenlegi épUlet.
— A túlzsúfoltság deprlmá-lólag hat a tisztviselőkre Is, akik hérlng módjára összezsúfolva kénytelenek élelüket nem hivatalnak megfelelő helyiségben le-fobotolnl Már pedig a tisztviselők munkakedvének nemcsak megtartása, hanem (okozása Is — kötelességünk, mert máskép nem várható kívánt eredmény és nem csodálkozhatunk, ha a
tisztviselők nem tudnak oly munkát végezni, aminőt tőlük elvárunk.
— A pénzügyi palota kibővítése különben Is csak fél meg-oldás, nagy összegbe kerülne s az államnak mégsem lenne saját tulajdona Olyan u) pénzügyi ápülelre van szükség, amilyent a megnövekedett adminisztráció megkövetel.
\' — Szociális szempontból is Indokolt uj épület emelése, a mennyiben nagy tömegeket foglalkoztatna az építés, azonkívül pedig a jelenlegi épület felszabadulna és lakásokká lenne át alakítható.
, — A pénzügyminiszter, aki Zala egyik kerületét képviseli a nemzetgyűlésen s aki már számtalanszor tar:ujclét adta annak, hogy nemcsak kerületének, hanem az egész megyének sorsát szivén viseli, nyilván pártfogolni fogja ezt az eszmét, annyival Is Inkább, inert Zala egyike azon megyéknek, melyek a legtöbb adót szolgáltalják be az állani kincstárba.
— Szeretnők, ha az uj pénzügyi palota sorsa hamarosan kedvező megoldást találna.
ták — kérdezte, miután a rendőrfőnök állal elébeioll székre leült.
— Igen, még pedig elég Jókor ahhoz, hogy valami meggondolatlanságot elkövessen. Én tudom azi, hogy ön távol áll — személyileg — az összeesküvéstől. Viszont Nikolai Romsky nagyon is kompromilálva van ebben ez ügybon. És ezért gondoliam, hogy fölkérem az ön közreműködését is ... A kibontakozásra.
— Mit óhajt tőlem főnők ur — kérdezte Annié.
— Legelsősorban is azt, hogy brszéljo rá Nikol.il, hogy szolgál lassa ül nekem hz összeesküvőkre éa a nTerényioue vonatkozö összes dokumentumokat.
Annié ránézett Leonidíoffra. Néhány pillán alig farkesszomoc nézlek, mintha olvasni akarlak volna egy-mája gondolataiban.
— Nem hiszem, ez teljesen ki van ríuva mondotta Annié vontatottan. Nikolai inkftbb megöli magát, do érre nem lesz rábírható.
Alexej i.eoniöi ff nem feleli mindjárt Annle szavaira. Názle, lángoló vágyakozással ennek a leánynak hamvas üde ifjúi szépségéi. Nézte a
sötét nagy szemeket, a-nikbői köny-nyek ragyoglak elő,
— Tehát nem hiszi, hogy ez sikerülne — kérdezte újból.
— Nem, ez leheletlonség — ismételi. Anni. n szerep kívánsága szerint, elkomorodott és végigsimi-toiia homlokát. Az ck6sz lénye mesterkélt, do mégis hü részvétot árult el.
— JEz baj, nagy baj, metl így Nikolai Roms\'iy sorsa teljesen kilátástalan — mondotta halk kiszámi lollsággal.
— Ahl — riadt fel Annle, mint egy megsebbzell madár, fónöL" ur, legyen vele szemben könyöiüleies I Nikolai Romsky Jó, szelíd és romlatlan hu. Dóra- fantaazu, egy más világol álmodó ideálisia. Nem bün letéstf hnnem bocsánatot érdemel
Alexej Leonidioff bólintott.
— Igen. Én. mint ember, legyük fel, igazai adok Oonelc, Anoie Lermontioff és talán meg is böcsájla-nék mindem Nikolai Romskynak. Pl mini rendőr: ezt nem lehelem. Hiszen ha mi minden összeosküvől elengednénk ás felforgató törekvéseiket megbocsátanók, ma már nem lenne cári uralom 63 főképp nem lenne cári politikai rendőrség. Niko-
szebbre eshettünk volna egymástól.
V, de bár cfllünk volna ugy! Mert bár én nagy tiszlelöje vagyok az asszonyoknak és természetesen mindenek föleit Nagyságos Asz-szonyomnak, de hazámat mindenek \'cleti és mindeneken lul jobban és ■ingolúbban szeretem í\'-
Én ludom és érzem, hogy ez a föld, amelyen magyarnak születtem, hálátlan, nagyon hálátlan hozzám, de talán éppen ezért ragaszkodom hozzá annyira, hogy még csak egy porszeméi sem ludnám a háláilan-ságáért vádolni. Mert én ugy érzem, hogy ha a szUlolm talán holteniolák lellek is volna, én akkor Is magyarrá leltein volna. Mert engem a hazám lürlénele nevelt magyarrá. Az én véremel azok a cudar gálád-ságok verték és kalapálták többé soha meg nem puhítható magyar acéllá, amelyeket ez a nemzet el-szenvedett mások részéről. Mert m[ mindig ugy állottunk Európa közepén a népek tengerében ozer éven át, mini minden náció gonoszságé, nak a célpontja. És ha a bennünket ért rengeteg sok gazságokra rágon-dolok, a nemzetem múltjának sok keserűségei mindig csak fokozottabban erősitenek meg a magyarságomban, a hazafiságomban, a sovinizmusomban s higyjo el. Nagyságos Asszonyom, ha a földön csuszva-mászva kellene tengődnöm, akkor sem tudnám megtagadni a magyar vollomal.
Lássa, én éjjelenként azon spekulálok — nagyon bolond, nem a gondolalom, hanem a spokuláclóm, hogy miképp tudnék valami olyan sugarat, vagy sugárnyalábot föltalálni, amelynek a forráspontját ugy Irányit-hatnám, mint a vincellér a szólő-permelezőkanna csövét. Amerre aztán .ezt a csövet forgatnám, ott min. den élőlény pillanatok alatt menne a másvilágra. Szóval, ennek olyan sugárnak kellene lenni, amellyel — mondjuk, csak egy kmnyl távolságra is dolgozni Idieine. Kaszálni! Akkor azián jöhetne az egész világ ellenünk! HeJI de paaazlóval tudnám elseperni, lekaszálni az oláhl, a csehet, a rácot, egy kicsit az osztrákot ls, aztán mennék nyugat felé, tisztára kaszálnám inagam előli az ulat s elseperném a föld színéről a francia nációt.
Hál, lássa, kérem. Én ilyen gon
lai Romsky léhát kell, hogy elvegye büntetését.
Annio nem bírta tovább. LehaJ-lutta fejét és sírt.
— Tudom, szomorú dolog ez — mondotta Alexej Leonidioff. Dz a rend — mégis rend és megkiváo bizonyos biztosítékokat. Kérem, erősítse meg magát éa ne sírjon. Hiszen, ha emlékszik levelomre, abban azt irla-i>, hogy mi meg fogunk tudni egyezni Nikolai Romsky soraárol. Minden rab elóll egy Ut szabad . ..
Csönd lett. Gondolkoztak. Majd feleletül megszólal! Annié.
— Nem értem Önt, Alexej Leonidioff. Hogyan menekülhetne egy r«b! Nem, én azt hiszem, Nikolai teljesen el van veszve!
— Ez csak Önlől függ — mondotta Leonidioff. Éo loteszom Nikolai Romsky sorsát az ön kezébo.
— Oh, — mondotta halkan Annié
— mit tudnék lenni én? Egy ut van csak előttem. Vetemedni a száműzetésbe, a hideg, szürke Szibériába.
— Nem, erre no gondoljon. Ezenkívül van még egy ut : a szökés.
— Nikolai Romskynak meg kell szöknie.
Annié ránézett. (folyt, köv.)
1923. julius 20.
dolatokkal ia foglalkozom, bír lu dom, hogy aoha meg nem oldom, do hogy esetleg igy is lehetséges volne, nekem ennek míg a gondolata la lói esik s gyönyörködöm e lehetetlenség elképzeléseiben.
6, mert msgyernak lenni!! Hiába veri mellét a francia, hiába büszkí az angol, magyarnak csak minket lerorotelt az lsien s erro akkor is büszke lennék, ha nom mis, ccak egy kis rög lennék a hasink elárvult földjén! - Kezeit csókolja a viszontlátásig Zita.
Cserkész-táborban.
Ébred a tibor, zajlik a livol, Vlg danolísa.l kél a ciapai, Hangzik zsibongó hancurozisuk — Loccsan a hűvös, csacaka palak: Ébred a tibor. . .
Füstöl a konyha ... nagy most a [gondja:
.Ízletes" ételt fóz a azakics, Tilakat rendre élelirt hoznak, Kozmás megint, ez ösi szokia: Zajlik a tibor.. . Alszik a lábor, csendes a távol, Rói lüzU fénytől lénylik a réi, örlüz kőiében méláz az őrség, Nyitja a monnybolt csillagszemét: Alszik a tábor. . . Huhn Gyula.
- Btvatatoa óráink: A kúöoblv.ul (Kéül 13. Bo««ii«l« palou) dáWÍU Ul » ólától I 2-Ir. dálulan ■
. T.;.r«i 78. - A ss.rkasst«sáB (Fíul 13 bog.rmeJet pjou) hlv.UlO. oril I.Uk rt-ssáz. diWólí 10 ólától Itt,. TeWíoa 78
Aíi£7s«k».ló MM- « «« «•
oyomdáUa (Kíut í. .a. alrit) *
□ily ugyb.u a a.gykö.óasáe landalk.siaár. ill T.Utoo 117.
_ Naptár I Julius 20. Mis.
— Ax alispán hlvataloa latja. Bödu Zoltán alispán hlvataloa ügyek ben a tapolcai és a keszthelyi já-ráaokbsn tartóikodik. As allapin hétfőn tér vissza Zslaege,szegre.
— A kuUuezznlnlezt.rlum znagblzottja Kanlsaán. Ma ír kezlk Nag,kanhsára hlvataloa ügyben a köioktatáaügyl mlniazterlum megbliotlja IPeWIflgerkultuszmlnisz-terl osilályt.nácaoa, as V. ügyosztály vezetője. A rolnlaatert tanácsos a plari.tatársházban fog eaegszil-lanl. . , .
— A balatonittradl aalnháa épületének kijavltiaa ia as alőadi-sok újra való megkezdésének ügyi ben o hó vígén a vallia és köz-oktatásügyi miniszter Hkü\'döttji nek. a balatoni kormánybiztosnak ia Zslavirmegye aliapinjának részvételivel értekezlet lesz.
— A* Arany Bárány átadáaa.
Az Arany Bárány szállói hétfőn adja it a vároa uj tut^dooosának, Slip Ferencnek. Az at.dásra éa átvételre vonatkozó okmányok most készülnek.
— Egy Bgy aa rendőr. Gyöngy Ferenc rendőr, aki nagyon aok jó fogiat cilnilt már éberaégével éa ügyeaaígévcl, tegnap délutin éaire-vette, bogy egy gyanúsan viselkedő . fiatal ember az Eótvöatérl Stijártó azljgyirlóhoz egy tekerci géptzljai akar bevinni. Röglön Igazoláara azólllotta a fl.t.lembeit. Az iga zolta, hogy bliszár Józsefnek hív. jak, aomogysandi lakos, de arra a kérdésre, hogy a géps\'ljak.t hon nan vette nem tudott válaazolni. Gyöngy bekísérte a rendőrségre, ahol Flistir bevallotta, hogy a aiij lakat a azentjakabl fűrésztelepről lopta. Letartórtsttik.
ZALAI ____________
fÖde|ö5^a alapián vehet részt.
loseg maw* _ iierkeltlsUgúnk,n. -
Bttdapal, luliut 19 A dunamenti államok g"<i»««\' korfőd.rácíóján.k go-doKl. már . po.lq.osei nemzetköz, korf ren Cii, la felvrtődött é« "íta Ko-zép\'U\'ópe mind v,a<rd«lme.ebbi váfí gazdaaigl válaága kővi tkoz-
tiben különösen a« utóbbi .dőben aürgőaen .ktuálisaá. Lmerete.. hogy Gralz Gusztáv nyugalmazott megy a r mlnl...er nem ég crkk.oro Z" irt a Dun.ill.mok konlode-rációjának kérdésé,ő\' néinet lapok ban. amely dkkeknsk h.liaa M lönöaen Ausztriában is C**\'*1? váklában keltett nagy bsliat- A
csehsz\'ovik kormány félh v.t.los laola a .Cseazkoszlovenazko Ke pubMcka hivatalos nyilatkozatokat U közölt a konföderáció ügyében,
„In, aminek megJakltása eW"^
csehszlovák államérdek. Gralz
Guaztáv cikkeiben klj.lent.lt., hogy
. Dunakonföderáció m.g.l.kulisi-„,k kezdeményezi.. Magyarország érdeme, .miért M.gy.-ora.ág ke*. den ényezéal jogok.t é. előnyöket kér ezért bl.lo.lllatni magának.
A korföderfcló terve, kO önö.en, hogy • kelell piacok felvevőké-peaaége mind Intenzivebb leaz éa . Kö.ípeuróp.l államok nyug.tfeli orientálódó g.zd.ságl törekvé.el a nyugali n.gyh.t.lm.k Ío.ailro-zott löbblermelésével lllu.iorlussá vá;tak, minden bonyolult nyugati politika d.cára az általáno. európai polilik. homlokterébe került. A konföderációban M.gy.ror..ágn.k geográfiai fekvéaénél fogva la kiválóan jelentős sz-jrepe van t.hit közérdekű, hogy a konföderáció körül bonyolódó helyzet publlkus.i legyen. L.gjobb.n Informilt hely-,«1 munketir.unknak erre a következőket mondtik:
_ A dunako, föderációban m«
már a dunamentl államokon kl.ü elsőaotban Nímelorazág Is riszt kíván venni. Hogy a terv kivitele aürgős lett. ennek az a magysri-z.la hogy ■ balkinl.ilt Kö.íp európa ilUmai külön külön nem kípe.ek megtalálni • m.guk hlá-nj os eazközelvel axt a kont.ktu.l,
ami .zorosr. k.pcaolja őket a világgazdasággal. Meg kell szűnni valahogy az eddig követett ellen .ige. határpoüttkónak minden réez-ről, amely .ok tekintetben okozó], ennek a m. már k.tu.tróíáll. középeurópai ge.daaági válságnak.
— A konföderáció sürgősségé-nek má.odik ok., hogy a közép-európai államok gazdasági o,lenti-elója kelet feli kényszerül, egyrészt
mert a nyug.ll nagyhatalmak lor-.zirozott tőbbtermelése teljcecn elülj. a nyug.li piacokat, vlazont a keleti pi.cok felvevőképeaséga különösen a török forradalom óta bekövetkezett kelell konazolldicló következtében megnagyobbodott.
------- -
Csehszlovákia, mint a dunal .,rmoC"leV.7obb iparország.,
állsmkö.ősségnek a. volna • >«g fon\'osabb cíljs h^;4bbf iele,«\'
balkánt, részint a továboi
csupán á.m.n....ő..*r.P.^h.tO£
naralellizálnak vele, de hajlandó Msgyarorazég ajánlatit, amely egy
alsöoun.l konlőderácóról a.|l -megfontolás tirgyivi tenni. t»«
rlnf Magyarország, J^"\'^: Bulvár ia éa Rominia közös érde keik .lapján körös költ.ígen •«« hálvoznik a Dunit különösen a ^Cíál\'.miáltal lehetővé ten-„■l. u„„, „.ni járatú tengeri ha-
Bud.pestig .a.bilyozhslő ugyanis . Duna olykép, hogy vizifli"
minden körülmények között három
métere, lehet éa Igy parti járatú tengeri b.]ók hordá iára. fennek az állapotnak órláai jelentőség, volna őkint Magyar-országra és Így ^
szlovikia n.gyon hirdetőit dunai hegemóniáját is illúziói iusaá válna ugy a bécsi, mint a komiromi nemzetközi Etanaklkőtő hirdetett jelentiaibe. \'
— Természetes .sonb.n, hog Caehszlováklában ép a ssempontok ml.lt erősen érvényesítik Jugoszlávnak befolyisit. amiirt az alsó dunai államok gazd.aág konlődo rációja egyenlőre legal.bb nem valóaltható meg- D. a ezük-ég egéax bizonyosan el fog némítani minden be(o\',ást. J"!""1.4?\'1"" márla erőa iramlások iszl.lhe «k a konföderáció gondolata alleo, h szén a Duna a mai Jugoszláv hajózási viszonyok melleit az ö részükre klaknizallan, aminek az a következménye, hogy a iugoszliv illamklncstir nagy jövedelmi lehe-tőaégeklöl esik el. Ezen a ponton azét fog esni a kisantant politikai érdekközössége is. As uj Olientidó kétségtelen jelel jól mutatkoznak meg Rominliban.
— Forry Oaílsár c.ondőr-a|tábornagy áa tár.aln.k am-Tikazeta. A magyar királyi ciend. ír.ég néhsl fel-dhetetlen pararcs-rókának, f,„y Os.Ur .l«^r"\'gy-n,k további Borhy Sindor é. Kt.Mna lánoa ezredeanek a kom-mÚnlaVák állal történt kivégzése
"egyedik ivfordulójit kegyelet..
ünnepéllyel üli meg |ul.u. hó 21 én . krU.llnavirosl pl.binlatemplom-
b\'n_ Poatáaok tametka.í.l
nffvlata A postaklncstár a po,t.-é. távírda alkalmazottak ré.zér. postai temetkezéal vállalatot éa te-
metkezéal egyU>«\' liteslt. Az egylet cíü., halileaetekníl való aegély-nyujtáa. A. egylet meg.zcve.é.é. he, a atatisztikal adatok ősszeilll-tisa most van folyamatban.
_ A« Orazágoa Báen.ktllt-Uffvl Hivatal a vidéki megbuottl üfykört e hó vígível megszűnteti. Igy megszűnik a zal.eger.zegl meg-birotti munkakör la, amelyet Omalas lánoa kereskedelmi lekolal Igazgató ;..„ c| a munkakör megezunte-
tével Lpcsolatban bíró Horvilh
Emil illemlHkir az Orsz, Men.kű t-üvyi Hivatal v..et«|e Oeaalss: Ji-„ó zalaege, azegi menekültügy
megbízottnak elismerésé fejezte k
3 ívl önzetlen munkáMágáeil. A eddlv a z.l.eger.zegi kőrze hex ta,1„,o.l menekültek ügyelt a |ővő bon Srombathely kireodellaége fofia Intíznl.
_ A Donnart clrkaa* előeda-a.i telt nízőteret é.demeltek volna.
ölürangu Irapésmut.l ványai, nrvó,,
értékes artistái, bimulslosa" Ido^ mltott lov.i kelleme, a.ór.ko.áat
tínccsopoit nagy tetszést ■ A közönség » ?
_ Pina a bakkancabaa. A
mostani hetivásáron Nimtth Károly ctpía*.- és C\'izmadiamesler aátra előtt egr par csizmára alkudott Böröndy György ,igyicl löldmlves. Háta mögött bearélgetelt iamerő-a.lvel Munkácsi Józaef klskanlzaal kőműves, »mlg éazro nem vette, hogy Böröndy tanaznyijlból kl látszik a bankó, lárci. Gondolt egyet . egy ugy ví\'.t Őrizetlen pil lan.than kiemelte a duzzadó ti\'ctt é. egy b.kk.ecsbsn elrejtette. Bö röndy észrevetle s lopási, j.jveszé kelni kezdett és természetesen a
mellette álló Munkácsit gyanúsította meg a lopással. A derék kőmüvea méltatlankodva utasította viasza a nemtelen vádat, de csakhamar és egyszerre négy lanu jelentkezett, akik mlndnyijsn észrevették, amint Munkácsi a t.riaznya és a bakkan-csok között kotorászott. Hsm.ro-s.n elő is került a pénz és Mun-kácsl kőművest egy rendőr lefogta és a rendőrségre vllte, ahonnan irrír it ia klséiték az ügyészséghez.
— Orvosi btr. Dr. Wclváslh Dezső gyermekorvos elutazisa miatt rendelését 2 hélro beazüntetto.
^o "a. ŰZort ^áiozottan..in-
vonalon álló cirkusztól.
Cát folyó »vl .ugusziu. W 3.á«
^ysrorazágon-g ^l^l;
sv=rStarti
klntetében a\'Onbn ö G\'iffith munká,.. Legoagy téka Llli.n, Glschnek bá)0. táaa. Angol híradó. ,,
_ H.mUfogakat,-^
azliatöi.brilllánaokai, i^iek*\'\'* (
sportélet.
augusztus 12-é«
A folyó ivl y1*?"" IjKsrltelrP"
kanlzain, • , ,^e„te v«-
rendezendő vi.m^í^ .,.,« aenyt, mely Iránt ^lsdé, i> márla igen oagV »*. A" egf .melyre ifjú le""\'* ,IOIÍ.le»>-virmegyíben dicfretos " ^^,
msl készülnek a v«r..»Tl" ilu, fci
kénytelen folyó ó \'
augusztus hó 5-én a i.alf
m kir 3. honvéd v^í ttelr
csapatai fogjík a Z \'n»l P , ,1-pen a h.daereg °\',*7rVőxé«1^
Versenyére való előmérk megtartani.
\' 1»23. íuIIm 20.
_ A KSxél.lmezé.Bgyl Ml st«r felfal"\'" a gaxdakő-lífnséghea. A jövő évi gabor,.-•listás cé\'Jaira szükséges busameny-msigel lehetőleg közvetlenül a ■azdsküzönségnél és azonnal ez tatás után óhájtanám biztosítani, ilztosilani szándékozom psdig ezl , gsbonsmonnyiséget akként, hogy iz a termelőre nézve sem hátránnyal, .nem megfelelő előnnyel legyen gybekölve (s amellett mőd nyu) rssék « gszdaközőnségnek arra is, ogy a buzsértékben fizetendő földjét megfelelő buza rendelkezésre oosájtásftval lefizethesse, sől élvez, esse azt a kedvezményt Is, melypt r 1922. évi XXI t.-c. 4. § a nyújt nnak a termelőnek, ki az egész ■vi fő\'didóját október hó 31 lg teles egészében előre befizeti. Felhatalmazom tehát egyidejűleg a .Futura" Msgysr Szövetkezeti Központok Áru orgs\'mi Részvénytársaságát, hi>gy nioden termelőnek, ki buzafelesie-jét, illetve ennek egy sajátmaga ál-sl meghatározott részét az állam észére rendes tőzsdei áron leköti, lletve kötelezettséget vátlal arra aézve, hogy az igy lekölölt buza-■neonyiiégnek legalább \'/4 részét tzejHember hó 15 ig, \'/< részét november hó végéig, \'/, részét jövő évi január hó végéig es végül \'/, részét április hó végéig leszállirja, vagononként egymillió korons előleget adjon a mindenkori jegyintézeti kamatok felszámítása mellett s az eladó szabad választása szerint fizethesse vagy a mindenkori szállítás napján érvényes piaci árat, vagy pedig az egyes részletmennyiségek leszállítására megállapított haláridő utolsó hónapjának átlagos piaci árát. Ha tehát az eladó például a siep ternbor hóban leszállítandó >/, \'ész mennyiség egy részét már augusz-lus hó 16 én szállítja-le, kívánh.tji vsgy az augusztus hó 15-lki piaci ér megtérítéséi, vagy sz sugusztus 15 én oz iránt teendS nyilatkozata szerint a szeptember havi átlagárat. Kívánatos, hogy a lekötött gabonamennyiség minél előbb kerüljön az Ulam birtokába, s ezért gondoskodni .kívánok srról, hogy az a ler meló, ki a lekötött gabonáját özek-nél a határidőknél korábban, esetleg skár az egész mennyiségű már lujuszlus, szeptember havában beszolgáltatja, ne veszítse el azt a Jogéi, hogy az elszámolási ár megalapítását ugy kérhesse, mintha a leszállítási csak a fonti határidőkben eszközölte volna, vagyis azért épp "gy igényelheti \'/t rész után a azep [ember havi, >/, rész ulán a november Itavi, ■/, rész után a Jsnuár havi * V. rész as április havi átlagos Piaci Sr megtérítését. Ugyancsak fol-logosthstja a termelő a .Futura" M«gy»r Szövetkezed Áruforgalmi Részvénytársaságot, hogy az általa ™ loszállított és elszámolt gabona-"■nnyiség ellenértékéből a termelő Kidadóját _ természetesen az Or-™gos Pénzügyi Tanács által e tekintetben megállapított búzaár alap-- a tetmelő által megjelölt he-\'yen és részletekben befizethesse, ™ P«dig a termelő október 31 ig «»" mennyiségű búzát szállított le, ™;ynek , fentiek szerint Járó és "Wímolási árából a termelő egész «I földadója kifizethető, az erre az ,™e, biztosított kedvezményt ré kieszközölje. Nem kétlem, hogy g\'zdaközönség örömmel lógja 8r«gsdni az alkalmat, hogy ogy JT *JÓI»\' így minden utánjárás T™ búzatermése feleslegének elő-\'"ékositése utján leróhassa, Pedig megszabaduljon a 0n» tárolásának gondjaitól és
zalai közlöny
vesztességeitól anélkül, hogy az esetleges időközi áremelkedés előnyétől elesnék. Minthogy ezáltal a közhatóság] ellátásban részesülők céljaira az állam által beszerzendő búzamennyiség célszerű módon való beszerzését is lehelővé teszi és ezáltal hazafits célt szolgál, bízvást remélem, hogy a gazdaközönség megértéssel fogja fogadni ezt az intézkedésemet. Budapest, 1923. julius 10. Zalavár megyében az érdeklődő gazda-közönség forduljon a Zalavármegyei Szövetkezeti áruforgalmi R. t.-hoz Nagykanizsa, Fő ut 8. Bazár épület, lelefon 123, sürgönyeim Futura, vagy ennek kirendeltségéhez Zalaegerszeg. Sas utca 1., telefon 56, illetve bármelyik bizományosához.
— ötvan korona árdrágítás árt 50 szar korona pénxbün-t.téa, Példás Ítéletet hozott a napokban a szentgotthárdi járásbíróság, mint uzsorabiróság. Eg.v környékbeli vendéglős tulmagas árat kért egy főeelék feltétért. Az ár, mindössze 50 koronával külön-bö.ött a hatóságilag megállapított ártól, ezért került az uzsorabiróság elé, ahol bebizonyult, hogy a tiaztea.éges polgári haaznon felül még 50 korona nyeresége volt. A vendéglőst az uzsorabiróság 50.000 korona pénzbüntetésre ítélte.
— Próbálja mag Ön la é* m«ttgy5-ládltr réti, hogy s FILIPP hartsnyakfttfdéjé-ben békebeli .ny.gbél késsült turisnyik, zoknik a t.gUitús.bb.k él ugyanazon iitnü és mlnóeégü pamutból birmíkoe maglajet* hatók, Sioznb.tb.ly, Széli Kátmio-utc. 6.
KÖZGAZDASÁG.
Augusztus elsejétől szabad a sertésexport deviza.
Hfrt adtunk arról, hogy a Do-vicaközpont ■ malmokat éa listt-kereskedőket felszabadította a kűl földre eladott liszt és némely ga-bonanemüek eladáséból származó devizák beszolgáltatás! kötelezettsége alól éa feljogosította az exportőröket, hogy a devizákat az igényjogosultaknak magánforgalomban eladhassák. Most a Devizaközpont ezt a szabad devizát kiterjesztette és augusztus 1 tői kez-dődőleg a sertéskereskedőket la fölmenti az exportált sertéa után járó devizák besiolgáltatási kötelezettsége alól. Ezek a kereskedik is, ugyanugy, mint a malmok, jogosultak devizájukat hozatali engedéllyel bíró cégeknél a szsbad forgalomban értékesíteni.
A tőzsde hirei,
A gabonapiacon ma kenyérmag-vakban és terménycikkekben kis forgalom volt és tartott irányzat mellett ugy a kenyérgabona, mint a terménycikkek árában a tegnapi eladásokkal azemben alig történt árváltozás. Búzában valamivel javult az irányzat, amennyiben 42.5 — 43 koronával adtak el néhány tételt budapesti paritüaban azoanaii szállításra. Uj búzában nem volt kötés. A rozs ára 29—29 5 koronn kőiül variál feladóállomásról.
Zabban éa tengeriben volt némi üzlet. Szokványmlnőségü zab Budapesten 44—44*5 korona, mig morzsolt tengeri feladóállomásról távolság szerint 35—36 korons. A többi cikkek ára nem változott.
Esti magánforgalom : Salgó 338, Államvasút 317, Kőszén 1050, Rima 94, Cukor 1340, Leszámítoló 61-62, Nova 116-118, Közúti 32, Ke reskedelmi Bsnk 580, Untrák Hitel 126, Magyar Hitel 298, Déli vasút 68, Angol-Magyar 53. Irányzat szilárd, árfolyamok tartottak.
fl budapesti tőzsde záró árfolyamai
<1 budapesti tízsde délután 1 árai záróárfolyamai a kivetkezik:
40500 38000
Államadóssági kötvények
Aranyjlradék
4% kor. jár.
4V. koronajár. 67. hadik.
5\'/,% hadik. 1 4"/c nem. n. kor. jár. -
Bankok
Angol Anjr.-M. b. B. Agrár Ipnrbank Földhilelb.
Hazai Hermes Agrár Magy. Hit. Ingatlan M.-Cseh tpatb. Forgalmi Jelzálog Ker. Hitel Leszámít. Magyar Német Ol.-M. bank Kőzp. Jelzál. Városi bank Merkúr Oíztr. Hit. Keresk. B.
190000 88000 24000 38000 271000 95000 19000 34000 17000 72000 .58000 12000 27000 10000 15HOO 11250 125000 550000
Takarékpénztárak
Belvárosi tp. Lipótvárosi Fővárosi Kóbány. Tak. Által. Tak. Hazai
Első M. Blzt. Fonclére Magy.. Franc.
Nrtnr. balea. Pannónia b.
Halmok
Bora.\'M.
Békéscsabai
Concordia
Budapesti
Gizella
Hungária
Királymalom
Viktória
Tr. Danubia
Törökszmlklóa
Union gözm.
17000 9o00 60000
58000 920000 195010 76000 100000 42000
75000 28000 28500 69500 37500 44500 28000 105000 38500 28000 551)00
Bányák á. tégla-gyárak
630000
Beocsini Bors. szén Szenttőr. Cement Eszskl szén Szászvári Kohó
litván tégla Köb. gőzt. Drasche Magnezit Aszfalt
Alt. Kősz.
Kerámia Nagyhét. S.lgó Újlaki Urikényi Uj kőazén
Falpari vállalatok
Mezkurfa 7450
Egyes, fa 27000
Fournler Gutmann Hazai fa Kőrösbényai Kronberger -Lignum (hift) Amerikai fa • Magyar erdő M. Lloyd Molomsoky Lichtlg Uj Ofa Rézbányái Szlavónia Nasici Vlk. bútor Zabolai Zental Uj Lichtlg
26000 156000 77000 8200
335)0 17500 7400 36000 ••10000 9600 190000 27000 52000
V600 66000 70.100
Vasmüvek ás gépgyárak
Kóburg
Csáky
G.zd, Ggy.
Fegyver
Franki
Gsnz-Dan.
Ganz-Vili.
Kistsrcssi
Győrffy
Hofherr
Kaszab
Kübne
Láng
Lipták
Chsudoir
Rex-Lloyd
Mág
Magyar acél Belga fém Motor
Ólomárugyár Vegyipar Vagongyár Rima
Roeaaemann Schllck Schuller Teudloff Wőrner Fábián vas Uj fegyver Uj Hofherr
35000 28000 73000\' 620000 43000 7175000 770000 58000 38000 108000 39000 50000 105000 17500 80000 12300 44000 105000 77000 63000
21000 58000 82000 66000 72000 45000 48000 23000
Nyomdák
Alhenaeum
Franklin
Globua
Kunoaay
Pallas
Révai
Rigler
116000 275000 19750 9000 54000 39000 43000
200000 45000 97000
750000 320000 26000 70000 120000 925000 3700O 1035000 45000 96000 318500 54000 550000
KSxl.kedési vállalatok
Adria Atlantlka
Közúti Vároai Bur
Déllvasut Levante Miskolci vllL Nova
Államvasút Ti őszt Mflr.
360000 37500 31000 27000 19000 59500 315000 22c 00 114000 302000
124000
KBISaféle vállalatok
Bónl
B-aasói
Chlnoln
Danlcs
Diana
Égisz
E?y. Izzó
T.xlll
Psplr
Srövő Kötő Spódlum Temesl sz. Felien Fiumei rizs Flóra
Fővárosi sör
Goldberg.
G\'chwrndt
H.l keresk.
Mülrágy.
Hungária az.
Juta
Kábel
Ksrton
Keglevlch
Kefe\'l. Murányi
Királyautó
Klrályaör
Klein
Klotild
Oceén Polgári aör Krausz szesz Liget szan. M. Cukor Lámpa Auer
K. és lenipar Őstermelő Pamut Gumi Szalámi Vaauti forg. Msrosi pet. Mezőg. Ip. Uj Mezőg. Olajipar Pann. aör Phőbus Püspöki Royal szálló Schwartzer Szeg. kender Szikra Stummer Telefon Tetn. aör Tőrök Turul cipő Unió srinb. Stolnokl Vsam. vili. Vili. pezagő Z.gyvapálf. Uj Bónl Mezőb. cukor
49000 210000 82500 57000 9000 22500 320000 11750 34000 36000 133000 38500 350000
77000 22000 48500 146000 24000 180000
69000
57000 7750 57000 5600 40000 25000 71000 28500 150000 53000 21000 1325000 115000 105000 38000 140000 115000 92\'l00 28500 125000 38000 359000
58000 14000 18500 14500 90000 23000 165000 58000 650000 58000 47000 10500
7000
16000 37000
145000
Légazeaz
Bárdi
Bsrótl
220000 17000 6800
N.m hivatalos árfolyamok
Kabank
i-oresta —
Lloyd bank —
Just -n
Winternitz —
Corvin film —
Kopetzky —
Warosdotfl —
Amerikai ^ —
BpestI bank —
Bóhm hordó —
Elővételi Jogok
Acél jog —
Osztrák hit. —
Valuták és devizák i
Napelem 20000, font (loodon) 41190 ■ 42486, DoIUi (New-York) 0 \'20- »320, -PrincU fiánk (P»ri,) 633-öia. Mim (Berlin) 4 SO-6-SO. OUix (Milano) 3SS-438. Oaalrák kor. (Biti) 12 ?0—IS-70, Lal (Bokánál) 4P-60-01\', Siokol Í69-I86 Svájci [ruk (Ziiriih) 1670-1630, Dlníl (Ziglil) V6—100 00, Lengyel nirk«(Vutó) 710-7SO. A».l«rJuo 3646. — Koppanhág* 1170—1630, Krlasliáola 1466-1616, Stockholm 2886-S4SG.
ZGrlchl zárlati
Beillő 0-10, Ainaletdwn Hollandi* 224 60, HowVotk k71 -■ 60 London 2626. Parii 8370, Milano 1466, Piága 1712, Bu<U-Dcal 06-00, Zágráb blO, Vai.ó 46. Wlee 0 80-26. Siótl. 620, Oeatiak bély 0 81 00 Termény Jelentési
Dm (Ttaaavidéki) 42600- 43000, aKTt\' 42000-2600 roxa 10000-30000 lakannány ári a 27000-2IÍ000 eöi 16600-71.00 aab 43600-4\' 00 leogeri 360.0—36000, lepce fOOCO, kőire 19600 - 20000, kölee ——.
Budapesti állatvásári
Hufaabo. I r. egé*,i>en 3000- 3340, bilulja 3200—3860, el»J* 2970— 3160,11. i. .ginben, 261X1.2850, bilolje 2600-2010, ala)a 2060-410 Nör.ndik nuiha I 1.1. .g6*il>.n 2700-2800. botja (ökitt Mxb) 3100-3800, Kíaalel ■ Nagy-muba H.\'.eUdie 26, — Noveodik maitu 2, eladás 2, borjú 112. aUdia 82, Marba Ml 3800, borjobör 4MK - 4600
Sertésváaár i
K.lh*lli» 864,^Slk.lt dílÍR.660. Oi.i -Kóaíp 3630, Könnyű 3300, 11. 3SOO, II 3000, Zalr 6000. Saaloon* 4200. Lab. hu* 4300-
Főszerkesztő: zeérl Pó»ch Oéza. Falelőa sserkesztó Benedek Rezsi. Kiadó: Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat.
Apró hirdetések.
Minden sió 20 koron*, reaUMbb *««■*«>
10 korona. Alláit kereaóknek 50
cnreUménr. Vaaár- 4s ünnepnapokon 100
aiásaMk íelár. Legkiaebb blrdetéa 10 a»6
i• m c\'oiu lúszeiíer skedó vegédet keresek Khetó.eg xronnali be\'éyésre. Sípos Andor
i uljf«n jókartian »»«Ul«»VirtliO»-(i tantlt«iliv«l, K«M<oth K( j. »«ám
w r»«j
K%r Taron ajkai u«o cl.436.
txntt JAiarf <> IHott Ptter. Ncmtspltreo^ 7 06
K.la.ló cr> teli
ÍuÍ." \' \' \'
i ir.itAJfc^lVlvi
ó «i lóuttattirt oluJó a tk^ciirtolcrh.
13 *•«•» Wejoroal t»rV,Jr* »««yrn|w|
y-tT " ajtkxíoy merríKlr* koesuilk.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik fel«jthelctlon I férjein, Illetve apánk elhunyta alkalmival mély fajdalmunkat jól-I eső részvétükkel enyhíteni istyo-kextek, ezúton is hálás köszönetet mondunk.
Nagykanizsa 1923. julius 19.
HorvAth csalid. I
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik forrón ^zere- |
I tett férjem, illetve édes apám elhunyta alkalmávali mély fájdalmunkat jóleső részvétükkel enyhíteni Igyekeztek, esuton is hálás | | köszönetet mondunk.
özv. Rognir Lajoini is leánya.
zalai közlöny
ÓVÁS.
Szivet figyelmébe ajinlom nagybecsű üzletieleimnek, hogy
össze nem tévesztendő mindéi m»s próbaképp alakult gyűjtőfogalommal, mely d.cára a konkurenciának, as
eddigi pontossággal . ind i tatlk hátanként hiromuor, leimészetes ugyanazon árakkal, mint a konkurenciái.
Kéive további iwgybecsü megbízásaikat teljes tisztelettel
HUSZ JENŐ szállító BUDAPEST,
VII., Kaxlnoxy-ntoa 51. az.
Telefon . .I6«j«r 1*8-06. «• 76-«7.
Saját vasúti raktár rigéanysl Bpsil OáU Vssutoa
K<pris»lrc:
GÜNSER ZSIGMOND szíuta.ai
NAGYKANIZSA.
- Tel.fon i S3*. —
férfiszövetek
TÉLIKflBiÍT-SZÖl/ETEK
óriási választékban
FÜRST JÓZSEF
dlvatáruhása a.Kék Mlllag-hos
NAGYKANIZSA
T.l.lonuSi. a»s. Kn.po.i
Kőrisbogár, anyarozs, hársfavirág gyógynövény a
legmagasabb napi áron értékesíthető:
Pantodrog Magyar Gyógynövény R. T.
Budapest, VIII., Baross-utca 13.
VIOYKI.KM I C<c6ok ikvíwI viiaiadock, a«*it lioáiakUn IfifUbojáríO 1000, »n,». losatit ÖOO. hAnfavitl£*!( 300 K-r»l maja.
40 lóerős, kitűnő üzemképes nyitott
li
h»t üléses,
hosszabb túrára kiválóan lelszerelvo. 8 külső, 18 bels-ő, 6ö°/,-os éitéku gummikkat sürgősen olcsón eladó. Villanyvilágítás dirtamó akkuntulátor-
ral, önindító, spitz hűtő. Clro a kiadóhivatalban.
_ 7\'rx>
KAUFMANN KHROLY
uri éa nöl dlvatáruhása
a „Fekete
TKUOrON 372.
k Goty6u-hox
TKLKrON 372.
Férfi és női Férfi és női
férfi és gyermek kalapok, sapkák.
Oyermek kelengyék.
Gyermekeipök 4a herUayák.
(M»Urt(fl, k\'«»aal t|»«arMUi»U Ükktk. JA tele aruk. OyormokkoMlk. VIm> koaroruk. Hlrkoatoiuk.
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vásárolunk lagmagaaabb napi atoo
Felhívtuk a gazdakösBnség llgyolmét, hogy az állam réaaéra t»rt*n« gabonavá-sárlásl akció Igen rövid ideig log tartani.
Zalavármegvei Szövetkezeti íruforgalmi R-T- Nagykanizsa
SCtrcAojdm: Futár*.
A nagy áremelkedés
dacíra, mí(t min-llg igán méraikalt árban irualljuk a lakliron lavé cipóinkat.
„HUNGÁRIA" cipóüzlet
FB-ut 14. aaám.
~aa ILYEN
várakMl oilan u|ak lauaak.
KERÉKPÚRJflUITÚS.
Nikkelezi), xotnAncoiii,
aatoe^nbeeesátAe. Alkalmasok íi kellékek.
Szakáts Gyula
arfuarBzaM is UWprillal.t. Kazlnoxy-utoa 29.
(Xtaaóehia).
Telefonszám 40.
Iskolakönyvek bekötését
legolcsóbb árban vállalja lapunk nyomdája
Fő-ut 5. szám alatt.
1923. iullu, Xi
FIGYELEM! FOHTM
heisleft ignác
vaskereskedelhi
SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI R. T.
BUDAP&ST, V., HOLD-UTCA 10.
írto^ilk * nagykanlraal k«r«,k.ltlmi (, lp,rl rrdekoUaeg.l. hogy Bodiptit-ft*. laiot és HasrkMlua köróll «u.i,í,
GYÜJTŐFORQALMRT
létesített. Ko.sir#kominyok min Jtnuettts ? és szombaton indíttatnak A fuvazdijtétel olyan előnyös, ho*y , darabérufuvudijtéleUel szemren c« 1586 korona megtakaiitást jelent ICOkg.-bbi Bővebb felvilágositissal szívesen szotgil a nagykanissai képviselet:
LACKENBACHER EDE
asitlltí ofg VAROSHÍZÉPDLET. - TELEFON Sfl.
E
UCTCntlT mielőtt értékesiteoí, u.i IX JLbltul I érdekében nézze at* i kirakiitunkban lévő napi árakat. MitxJo féle éksxerokct érlésl iibaa veizát
GELLÉRT TESTVÉREI
Budapest, VI., UtvBs-u. s. i.u
Kesilir Una k. a. ll(ltyo*da HiltW átvittük, lilizittltDk ntlndta ktMIAA
Jnm,.r p.aaut mlnd.h dl.MMlnW^ U. SI. C. hlmaOpMant in!»d«. r.hdr fllU k.l.pojdomások
KLEIN JÓZSEF tl TEITVÉRE
KAZINCZY-UTCA 3. 8ZAM ALATT.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
NEM FAJ FEJE
• O.tk ttr 1. ss. al.Ul
Ctpö-üsl.tb.n
randcltkiaArólag.laiiandil anyagból kínul
ARGENT.,
cipőt hord Javítások gyorsan eszkózolt«l«k.
Kével varrott dupUUlpu
szandal
már n«t-leodálhál\'
Oraa. üooafílakoUI oi«>ieir«l aug. t-"5
zongora- é» én«k tanítást átvállalok j..Mt ..rkovichmAB^I
lumpul r.á»áa part. HW- «■ \'-*1
Azlj forgalmi adóköny»e
melyek pontosan a>rgaj««
oőóhlualal elflirdsánolt
megfele\'"Et! Fischel Fülöp Hei
HönyikeretfcadésíM"
Naphatiili.
FIGYELEM t a ^^
forgdm! adókönyvnok • 10™"
napi a*rlaU ro.atokal rt »
lalraaml:
beuélcl pénztdrfcönyu napló
árucsere összesen adómentes adóköteles
Vliightra b latos hstasu
RADIKAL
patkányirtószer
ajra kapható.
1 adeg 2 kiló bazs, vagy snaak napi Ua.
Nyomatott a Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat könyvnyomdájában, Nagykanizsán.
Cyí/lja:
STANDARD vegytl«*
Budapest, XV.
itltM*?
Soa.nU,"
POLITIKAI NAPILAP
Bu.t.|.».tl uMtmtMr, TU. k.r. Ak.cr.-utt. S2. Talefnnu«n ,TAh<I ?3-nl.
Köilönv"
1. évfolyam 163. szám.
\'zciim
«a, 1923. Julius 21. Szombat Egyes sráni ára 4Q korona.
U<\'k*»t4<4l *» klftdóbl«*UI fO-ul IS. _ InUrtrliu•T«l»íou IS. iUn. • \' \'
Benes ur zavarban.
Megírtuk, hogy Benes ur, a cseh-szlovák .birodalom" eszes és számító külügyminisztere ép pen most, a Ruhr kérdés forr-ponl)a Idején Párlsban Járl. ahol Polncaréval .tárgyalt", pedig Londonba készül, ahol állítólag az angol külügyek lordjával, Curzonnal van sürgős elintézni valója
A sugalmazol! cseh lapok tudósításai , ugyan Igen bur-kallan és óvatosan, de mégis olyas valamit engedlek sejtetni, hogy Benes ugy Párlsban, mini Londonban meg lógja kísérelni a közeledés lehetőségének köz-velllésél a két nagyhatalom -közt, melynek egymáshoz való vl szwyaludvjlcvóleg annyira iosz_-szaBboaHT az utóbbi hetekben, bogy közöttük Immár a szakítás veszedelme fenyeget. Az óva> losság Indokolt volt, mert Benes-nek eddig minden olyan lépése, mellyel beavatkozni próbált a franciák vagy angolok külön vagy közös ügyeibe, ugy Párlsban. mint Londonban a regrlde-gebb visszautasításra talált, s nevetséges kudarcba fult. Épp ezért nem Is csudáljuk, hogy Benes most,\' mikor Londonba érkezett, tTCurzon lorddal már beszélt Is, nyomatékosan han-goziatja az angol újságírók előtt, bogy .eszeágában sem volt köz-veiltenl a Irandlák és angolok közt s ugy Párlsban Polncaréval, mint Londonban Curzonnal csak Cseh-Szlováklát Illető kérdésekben .tárgyalt". De ha ez csakugyan Igaz, akkor miért sleleti ugy Benes ur a maga véleményét a Ruhr kérdésről s általában a francia-angol-viszályról oly xészlelesen Ismertetni ugyanazok \'előtt az újságírók előli s miért Igyekszik oly szuggesztív módon hangulatot csinálni a kibékülésnek? Ml meg-mondjuk. B:nes ur és általában Cseh Szlovákia kinos zavarban van. s abban a helyzetben, me-" lyet a fenyegető francia-angol • konlllklus teremtelt, nem lud választani, pedig ha a két nagy-i hatalom" szakit, Csehországnak vagy Ide, vagy oda kell állnia,
atan..,.., ... II,, he.. ,-íoo . -floo „
lluj.t^.t.u h.ph.,. ..kor-ktt. a. d.h.uy.radaVM
s nem folylalhal|a azt a kétszínű. ránézve oly hasznos, játékot, melyet neki eddig Francia ország és Anglia együtlbaladászt megkönnyített. Az uj cseh .világbirodaloménak alapjai semmi-esetre sem oly szilárdak, hogy ez a diplomáciai tákolmány hal hálós külső protektor nélkül meg tudna állni a felfordulni készülő Európában. Mlr most kl legyen a protektor? Francia ország e pillanatban a légerő, sebb és legjobban felfegyverzett hitalom. de Anglia vllághege-\' mónlája sem klcsinylendő s el^
végre nem lehel tudni, hegy ki marad fölül. A háború alall könnyű vo\'t a lavirozás, s a dönlő pillanatban való állásfog lalis, de most a leljes bizonytalansággal szembln könnyen megeshetik a végzeles tévedés. Ezért érijük, bogy Bcnesnek mlérl lonlosabb az angol francia kérdés, mint maguknak az érdekeli hatalmaknak s nem Is ke rül oly nagy mageiőllelésünkbe elhinni, hogy Benes ur csak ugyan Cseh-Szlováklát lllelő kér désben tárgyalt Páiisban és Lon-donban L .. . .
A török-görög békét kedden aláírják.
Genf, julius 20. (Radiotelegramm.) A szövetségtiinács tegndpl illésében tudomásul vette u lausunncl béke-kottícrenvUve?^^ a
békeszerződést kedden aláírják. Az flnuepelyes záro-fllés vezetésével Scheurer„elnököt bízlak meg
Olaszország és a kisántánt
Róma, juliui 20. (Telefonjelenléz.) Ax Idea Naclon.le egyik cikkében mérlegeli a fral cia tábornoknak a klaánlánt államaiba való utazásá nak hotderejét éa esetleges kővel-keiményeit. Miután megállapít j\', hogy a Jugosiláviének juttatott francia fcliiereléai cikkek éa katonai célokra megadott hitelek egy eaetlegea veazélyt jelentenek Olss-országra, azt Írja, hogy ezekkel a tényekkel eremben szükséges, hogy Olaszország a Duna mentén poli likai és katonai megállapodásokat kössön és ne tűrje a Ruhr-vidéken a még meglevő nemet erők elpusztítását.
Berlinben kedvezőbben Kélik meg a helyzetet.
Berlin, julius 20. (Telefonjelentés.) A Vosslche Zeitung londoni jelenléte szerint a kormányhoz kő zelálló körökben egy-két nap óta valamivel oplimlaitikuaebban Ítélik meg a helyzetei. Remélik, hogy az angol kormánynak alkeiöl olyan formulát találnia, amely Franciaországnak megadja a kellő garanciákat és a német kormánynak lehetővé teazl a paaazlv ellenállá, lehe-tőaégét. City körökben az a felfo-gáa, hogy Anglia hajlandó jelentől koncessziók árán la fentartanl az erősen veazélyextelelt francia ba-rátaágot. Ez a felfogás világosan kifejezésre jutott a tegnapi devizapiacon, mert eddig a márka éa a frank rendesen egyldőben romlott, tegnap pedig a márka eaelt, a frank pedig emelkedett.
Csak a kisantant vesz részt a sinajai konferencián.
Belgrád, juk 20. (Telefonjelentéa.) A királyi pér Veldeabe való elutazása előtt minlsztertin*ct volt a király elnökletével. Elhatározták, hogy a a\'najal konferencián ctak a kisantant három állama veaz részt.
Bukás fenyegeti a belga kormányt?
Paris, jul. 20. (Rídiógramm.) Ax Oeuvre brüsszeli tudósítója szciinl nem tar\'ják kizártnak, hogy a ka tonal javaslatok második olvasásánál a belga kormány megbukik, miután a* első olvasásnál is csak alig hét szavazattöbbséggel tudta javaslatát keresztülvinni.
Nem tudják megítélni a ruhr-vídékí megszállás okozta kárt.
London, julius 20. Hire jár, hogy ■ kincftári hivatal szakéitól Német-Ofsxág fizetőképességét kedVexőb ben ítélik meg, mint az eddigi angol becsiésík. Ax angol állás pont tulajdonképpen Belgluméhoí közeledik, de annak feltételezésével, ahogy a mírkát stabilizálják és a birodalmi vasutak visszanyerjék jövedelmezőségüket, ami által • német költségvetés káosza megszüntethető lenne.
A legfőbb nehézséget abban látják, hogyan lehet megítélni azt a kárt, melyet a franciák a Ruhr-vidék megsxál\'ása áltsl okoztak. A németek ugyanis axt hangoztatják, hogy semmiesetre sincs módjuk-bon annyit fizetni, mint januárban lett volna, mert a ruhr-vldékl ak-
ció súlyosan megkárosította a köz-gazd»aágukat. A* angolok ezzel szemben januári álláspontjuktól nem igen akarnak eltérni.
Benes a német jóvátételről.
Brüsszel, julius 20. Az angol-francia véleménykülönbségről Benea cseh külügyminiszter Brüsszelben most nyilatkozott az újságíróknak:
— Mindenkit biztosithstok — mondotta — hogy a megegyezés minden valószínűség szerint sikerülni fog. Németország valószínűleg ötvenmilliárd aranymárka fizetésére fogja magát kötelezni és a jóvátételi bizottság klküldendŐ albizottsága állapítja meg, hogy milyen fizetési módozatok mellett törlesxt-heti adóiságát. A fizetések pontos eszközlése felett a Belgium által j vjsolt bizottság fog őrködni.
Viharos nemzetgyűlés.
Budapest, ju\'lus 20. (Tefirfon-jelentés.) Háromnegyed 11 órakor nyitotta meg ■"nemzetgyűlés mai ülését Huszár Károly elnök. Bejelenti, hogy Farkas Tibor sürgős interpellációra kéirt engedélyt. — Hegymegi Kiss Pál a házszabályokhoz kér szót. Bestédére az időközben megjelent Rskovstky Iván felel. Hrgymegi kér i a belügyminiszter megidézését a nemzetgyűlés elé ebben a tárgyban. Szavazással nagy többséggel Indítványát elvetették. Az jndemnitÁs első szónoka Szeder Ferenc. A rokkantkéidésről beszél. A fö\'d-eform kérdésébe, szerinte szo-osan belekapcsolódik a vitézi aiék intéiménye. Ez az Intézmény egy uj nemzeti osztály létesítését jelenti. A győztes államokban nincsenek vitézek. Ez*n kijelentés felett Bodó, Reisinger és Bogya között éles szóváltás támad. Reprodukálhatatlan kifejezésekkel illetik egymást s az elnök többszöri rendre utasitás és állandó csengetés után csak percek múlva tud csendet teremteni. A következő felszólaló Bodó János. Relslnger ellen támsd, kl azt kiáltotta feléje, hogy hazudik. Mint tiszt — védelmébe veszi a vitézi széket. Reisinger: ó ugy értette Bodó megjegyzését, hogy „maguk közül senki sem volt a harctérenu. Megjegyzi még, hogy Bodó ur hencegjen katonai voltával. Elnök hevesen rázza a csengőt s kijelenti, hogy nem tűri, hogy Reisinger ötször is megismétli ugyanazt a durvaságot. Ha Reisinger még-egyszer megfeledkezne mqgáról, ugy kénytelen lenne a mentelmi bizottság elé ulasitani. (Helyeslés.) Relslng<r védJ magát. Bogya \'felsiólalása után Reisinger határozati javaslatot terjeszt be a vasutasok nyugdijának újból való megÁllapItásiró\'. Délután folytatták as indemnltás vitáját.
2ALAI KOiLOW*
1*23. |ullu. 21.
Munkarend és munkavédelem a mezőgazdaságban.
Irt*: Vantaó Gyula. a pugyar gaxda-
Budapest, julius 20.
(Fővárosi szer keszlőségünktől.) A trianoni békének egyéb silnqa papit ba csomagolt keserű pirulái között nem utolsó helyen említendő az úgynevezett Nemzetközi Munkaügyi Hivatal, amelyet a győztesek Genfben szerveitek meg. Ha ez az uj Intézmény megelégednék azzal, hogy az ipari munkarendet világszerte blzonyoi formák szerint megállapítsa és ugyancsak bizonyos általános érvényestégű jogszabályokat alkosson az Ipari munkásság és a munka védelmére, bizonyára hasznos szolgálatokat tehetnek az egész emberiségnek. A hlvstal azonban eddig még tisztán nem látható, csak sejthető okokból mindenáron és mindenekelőtt a mezőgazdasági munkát akarja megrendszabályozni. Érdekes, hogy ■ hivatalnak a mezőgazdasági munkára la kiterjedő hatásköra ellen, éppen a francia gazdák tiltakoztak a legerélyesebben, bár csatlakoztak hozzájuk az összes mezőgazdasági termelésben foglslkozó országok, nlocs nsgy sikere a tiltakozásnak.
A gyakorlati életben ugyan nem lehet még észre venni az uj Intéz-méoy tevékenységének semmiféle hatását, ax elmélet azonban már jobb forrásnak tekinti Genfet és ax Ő segítségével szeretné a 8 órai munkaidőt a [mezőgazdaságban is rendszerré tenni. Azonkívül, hogy a mezőgazdasági munkarendet az egész vonalon megakarja reformálni, ez a hivatal főleg azért veszedel-mea a mezőgazdaság érdekeire, mert kizárólag ipari szakemberek vezetése alatt áll Ennek élénk
példája, hogy egyik kérdőivén véleményt kért a nőknek és gyerme-keknek a mezőgazdaságban vég-
nek kell is tartanunk a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalt, annyit már tanulhattunk, hogy a győztesek s:ivesen avatkoznak bele a !egyő:öttek beliőgazdaságl ügyeibe, ts ha a magyar mezőgazdaság munkarendjébe is beavatkoznának,
azt bizonyára nem a magyar nem
zeli célok érdekében tenné. Nekünk
tr-hát, mint a2r*rállamnak, peresen fontos, hogy a mezőgazdasági munka és munkásvédelem kérdése megmaradjon a ml saját szuverén hatáskörűnkben.__
Magyarország volt az özönvizkori európai ősember bölcsőié*
A jégkorszakbeli kuliara nyomára akadtak,
zett éjjeli munkájának megengedé-sérŐl, vagy eltiltásáról. Ez az egy kérdőpont napnál fényesebben Igazolja, hogy azok, akik megszövegezték, sohsem láthattak mezőgazdasági üzemeket és Igy érthetően hlsslk, hogy a mezőgazdaságban Is van éjjeli munka, mint a gyárakban.
A hivatal törekvésével szemben az összes győztes és legyőzött nemzetek mezőgazdáinak a legnagyobb határozottsággal éa együttesen kell állást foglalatok. Et réazben meg b történt már a legutóbbi mezőgazdasági nemzetközi konferencián, amikor a kiküldöttek egyértelműen azt a nézetet fejtették ki és támogatták, hogy a mezőgazdasági munka a maga sajátos természeténél fogva nem tűrhet meg sem időbeli korlátozást, sem egyöntetű nemzetközi rendszabályozást. Epp ezért a mezőgazdasági munka aza-bályozáaa, ellenőrzése és á szükséges munkásvédelmi Intézkedések fogsnstoiitása sohasem valamilyen központi sxo.vezetre, hanem mindenkor az illető állam kormányára bízandó.
A genfi hivatalhoz közel áUó svájci lapok szerint a vezetőség ebbe a felfogásba, Illetve ennek érvényesülésébe nem nyugodott bale és az Mdel ősii nemzetközi konferencián újból felvetődik ex a kérdés, smikor igen éleseg fognak szembekerülni egyrészről a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal, más-részről a mezőgazdaságok kiküldöttel.
Bármeanyire ia elméleti értékű
Mint a miskolci lapokban olvas suk, dr. Hillebraodt Jenő egyetemi tanár, a Nemzeti Muzeum Igazga tója, a híres barlangkutató, Hámor községben ásatásokat végez, melyek célja á Bükkhegység őskori leleteinek ludományo* felkutatása.
A Miskolc vidékén folytatott kutatások Hermann Ottó, Ksdlci Ottokár dr. éa Hillebrandt Jenő dr. tudományoa megvilágításai révén ma már európai jelentőségűek és ax eredmények az egész tudományos világ, különösen a francia és bécil archtologusok ellenőrzése alatt állanak.
Tavcsszal a világhírű francia ős-régész, Brcuil abbé kereste fel Miskolc városát, hogy a Sceleta-barlang felfedezése révén ősrégészeti szempontból hlresié vilt Bükkhegység és a Borsodmlskolci Muzeum megtekintésével egészítse kl a prehisztorikus korról gyűjtött Ismereteit.
A most folyó ásatások célja nem kevesebb, mint kimutatni azt, hogy ax európai ősember, a neandervölgyi embertípus keletről, a Bükkhegység bői terjedt el Franciaország felé s bár ex a vidék gyérebben lakolt volt, a franciák ősembertlpusa csak sxármazéka a bükki embertlpuanak.
A nagyjelentőségű hipotézis tudo mányos értékét emeli, hogy Breuil abbé Soínrae-vőlgyl leleteit a bükki leletekk\'el összehaionlltva maga Inspirálta Hillebrandt tanárt arra, hogy további kutatásaival tisztázza ezt a kérdést.
Hillebrandt tanár hat napig ása tott a háromkutl barlangban és Hámor község határában egy ujabb barlangot is fedezett fel, melvnek feltárására az 50.000 koronás állam segély elégtelennek bizonyult.
Az őaamber tűzhelye. Hillebrandt tanár 6 helyen foly- , tátott áiatást. Talált Is egy bronz korszakbeli tűzhelyet, melynek kö zelében harmincezer év előtti medve crontjalt ásták ki. A háromkutl barlangból, amely a legfontosabb titkot taksrjf, csak egy köbméter földet ástak ki, ugy hogy ennek a barlangnak teljes tudományok feltárása augusztus hónapra marad, amikor nagy felkészültséggel szándékozik folytatni a búvárkodást.
Az ásatások azakszsrü lefolyta-táaára kerek egymillió korona költ-aég szükséges.
Hillebrandt tanár az áaatáaok eredmáuyórol.
Hillebrandt tanár a következő nyilatkozatot tette:
— A háromkutl barlangban Ka-dics Ottokár dr., a Földtani Intézet főgeologusa olyan kőeszköző ket talált, smely nem illik bele a soluirét kultura körébe éa minden valószínűség srerjnt sokkal régebbi, a jégkorszakbeli mouiterein kultura termékének tekintendő. Ha ezt sikerülne bebizonyítani uj*bb leletek révén, ugy ennek n.gy jelentősége volna abból a szempontból, hogy egyrészt kiegészítené a magyarországi dllluval\'s kullurkorok egymás-
utánjára vonatkozó Ismereteinket, továbbá abból á szempontból, hogy mftel a moustereln kori ember a aolulrel kor emberétől élté rően nem esik már a mai emberforma körébe, de aokkal régebbi primitívebb embertípust képvisel (ez az embertípus az u. n. Nean-der völgyi faj, melynek eddig Is több példányát fedezték fel Nyu gateurópában) a magyarországi ősember legrégibb tlpuiáról kaphatnánk megbízható adatokat.
A barlangokba temetkezők.
— A háromkutl ásatásoknak még abból a szempontból van elsőrangú jelentősége, hogy mivel az eddigi tapss-talatok szerint tudjuk, hogy a felső, diluvlális emberfajták nem temetkeztek elsősorban barlangokba hanem a szabad ég alá, ellenben a momterlen-kcrl ember barlangokba temetkező volt és igy, ha helyes a háromkutl barlangban talált kőszakolcs kor meghatározása, némi reménnyel lehetünk az iránt, hogy magának a Neander völgyi embernek csontvázára Is rábukkanunk.
— Természetes, hogy ^yetlen egy mouiterlen-korl lelőhely fel-tlrása- alkalmával nem számíthatunk nagy valószínűséggel az ős ember feltalálására, amennyiben Nyugateurópában is nagyobbszámu lelőhely felkutatása révén tudtak c«ak hasonló csontvázat felfedezni.
A* Ősember b8Ics6Jat
Az eddigi ásatások legnagyobb
t\'elenlősége, hogy \'a Bükk hegység >«n talált solulrel típusok fejlődési menetéből ki lehetett mutatni azt, hogy ex a keit ura nem Francia országban keletlezett, hanem ennek a kuliurának bölcsője Kelet-euróf.a és elsősorban Magyarország volt. Hogy azt sikerült kimutatni, axt kutatásainknak köszönhetjük. Ehhex a megállapításhoz maguk a francia szakombsrek, ujabban többek közölt abbé Brcuil Is hozzájárultak.
Franciaországban a azerencsés viszonyoknál fogva valóságos nem zetl tudományt képvisel a kutatás. Ha a magyar közönségnek e tudomány iránti érdeklődését és elsősorban áldozatkéazaégét nagyarányú támogató akcióra serkenthetjük, akkor a Bükkhegység, a Magyar Dordogue rendszeres felkutatáaá-val Magyarország őstörténetét egy geologiai korszakkal tudnánk előbbre tolni.
hírek.
- Tífuszjárvány Zalaapáti ban, Zalaipátlban . tifuaz járvány-azerüleg lépett fd. fcddlg 2 halottja és 10—12 beteg. van. A járvány okát részint a vízben, ráazlnt a nagymérvű gyümölcsfogyasztásban vélik. A betegek e»y része a keizt-helyl kórházban fekszik. At egyik ott it hall meg. Ezzel kapcsolatban az állatállományban is fokozottabb mérvű elhullásokat tapsaztalnak. Az öaazea lutek kiméréw folyamatban van.
Ha csak egyszer...
Irta: Pálinkás Béla. Ha ciak egyszer lehelnék én Zivatar e földön, Haragomtól romba dölno Minden sötét börtön.
Ha csak egyszer lehelnék én Villáma az égnek, Ellenségeink mind egy nagy Tüzmáglyán égnének.
Ha csak egyszer lehetnék én Isten menydörgése,
ö.iszivébe futna mlndon Eilor.ségQnk kése.
II t cstk egyszer lehelnék én Megvadult nagy orkán, Halálmarkom ott ragadna Elenségünk torkán.
Ha csak egyszer lehetnék én Rengése a földnek, Leráznám a rabigáját lil minden göröngynek
Ha esik egyszer lehelnék én Egek harsonája. Felébredne Itt e népnek Minden,katonája.
Ili esik egyszer adna nekem Itten nagy hatalmat, Rombá döntenék én minden Hamis disdalmat.
Újra épiteném ezt u Nyomorult világot, S uj|á teremteném benne N\'gymagyarországol I
— Hivatalos óráink: A kU<lóhlv»t«l (P6ut Kl. Bogeerleder guleu) hlvaUlo* órái delelóu Kl I) órától 1 Mg, délután 3-tól B-t*. Telefon 78. — A •z.rkmlóiág (Fólil 13 Bogenrtedor pdoli) hlvaUlea órát tatok rí-•zár. óilelóll 10 órától 12-lg. Telefon 7» A letoló, szerkezeté dáhilán 8 órától a-lg • oyonKUbu (Póul t. IS. alatt) fog^l iz bármily Ügyben a ugykózóruág reodeUezátére áll Telefon 117. I
— Naptári julius 21. Dániel.
— Időjárás, Az Idő Európában változékony éa helyenklnt esős; a hőmérséklet nyugat felől sülyedt. Hazánkban nyugattól eaőzés Indult meg zivatarok kíséretében; az eső azonban esik kivételesen haladta meg a 10 mm- t. Időjóslat: Változékony idő várható helyenklnt móg esővel ós további hőaülyedésiel.
— Artuor tábornok átvett* a kSrlctparancsnokság v.x. tását. Artner Kálmán tábornok, akit — mint annsk Idején megírtuk — a kormányzó Guillesume altábornagy helyibe kőrletpiraacsnokká kinevezett, tegnap átvette a körlet-parancsnok aág vezetését. Az uj köiletpirancsnok előtt bemutatkozása alkalmival a körlet tlsitlksra és legénysége tisztelgett.
— UJ agyhásk arttlatl fal tlgyclő. A dunántull ev. egyházkerületnek Berzsenyi Jenő dr. lemondásával megüresedett egyházkerületi felügyelői azékébo a aza-vazásra jogosult gyülekezetek éa lakolák közbizalma ugyazólván teljesen egyhangúlag dr. Mesterházi/ Ernő földbirtokost ültette. A lo-adott 265 szavazat közül dr. Mei-terházy Ernő 253 szsvazatot kapott. Az értékes egyházi, nemzeti áa kul-turálla munkát végző dunánlullev. egyházkerület dr. Mjaterházy Ernőben kiváló világi vezért nyeri, kl bizonyára mindenben megfelel a hozzáfűzött reménységeknek.
— Eljagyiáa. Csatán Elek duza-nakl földbirtokos eljegyezte pálfi-azegl Pát/fy Láazló nyűg. főazolga-biró, földblrtokoa angyalazivü leányát, Margltkát.
1923. jullus 21,
ZALAI KÖ2L0NY
— A keszthelyi ünnepély.
A keszthelyi Iparosdalkör, a Leány-c\'ub, a Szoc. Misiió éi a Mansz jólsikerült ünnepélyt rendezett.Mint jótékonysági akció, hangverseny a mint ünnepély egyaránt elérte célját. — Délután kezdődött lenn a p rkban. Es tartott késő estig, gélkor sokszínű, ezernyi láng gyúlt kl köröskörül a parton, klhlmezte gyöngyös tüzekkel az egéaz sziget* fűi dót. Hosszú tüznyelvek ringatózik, árnyékból élő fáklyák a feke tén tükröző Balatonon. Síine* fényekbe öltözött csónakokról zergett be a messze vízről a Santa Lucia, a Barcsról*, a Leányclub énekkara. Nemcssk szórakozásnak volt kellemes, de Ízléses megrendelése az ország minden részéből össze-verődött fürdőközönség körében méltó elismerést érdemelt ki a zalai Balaton javára.
— Szabadságon az állategészségügyi főfelügyelő. Kar-deván Ernő m. kir. állategészségügyi főfelügyelő négy heti szabadságra ment, helyettesítésével dr. Hajnal József budapesti kerületi felügyelőt biita meg.
— A „Futára" a magyar elmert használhatja. A „Fu*uránnak a miniszterelnök Magyarország külön címerének használhatásét megengedte.
— Uj körjegyző. Girabonc községben Nagy Károly h. jegyzőt egyhangúlag körjegyzővé választották.
— A* evang. egyház vezetősége ez u\'On tudatja a hívekkel, Hogy holnap vasárnap, folyó hó 22 én délelőtt 10 órakor rendes Isteni tisztelet lesz, melyet Zsupá-nek Sándor tábori lelkész fog végezni.
— Megmaximálták a hus-, árakat. Zalavármegye törvényhatósági árvizsgáló bizottsága a hus árakat a következőkben állapította meg: marhahús 2600 K, borjúhús 2400 K, a«rtéshu« 2600—3000 K. A zalr árát a bud\'peitl napiárban határozta meg az árvizsgáló bi-zottaág.
— Halom épül Bakon, Bskon Söjkőr felé vezető ut mellett egy modern berendezésű uj gőzmalom épül. Augusztus közepe után rendelkezésére áll az őrlőknek.
Kanizsai törpe s kisbirtokosok, akiket időleges kishaszonbérlethez Juttatott az OrsZa Földbirtokrendező Bíróság.
Nagykanizsa, julius 20. Az Urazágoa Földblrlokrendező Biióság 13298/1922. számú ilélelé-vel a kövelkeiő kanizsai törpe- éa kisbirtokosokat juttatott idö\'egea kiíhaszűnbírlelhes :
négyszögöl szinté rél
1 Horváth József 1200 —
2 Miién Ferenc — 1600
3 Farkas Gvorgy — 1600
4 Ilj. Polai Ferenc \' 1600 I6C0
5 Arok István — 1600
6 Kozári Ferenc — 1600
7 Polai Cyuritz József — 1200
8 Dani György — 1200
9 Bsgyari János 1200 1200
10 Tőrök László — 1600
11 Dávidovira László 1600 —
12 Kunica Kész ló 800 800
13 Simodics LásiK. 1200 —
14 Ifj. Mujier László — 1600
15 Horváth János — 1600
16 Miilei József — 1200
17 ö.v. Hsjdu J.-né 1200 1200
18 Ország József — 1200
19 Imrei Ferenc — 1600
20 Kele Antul 1200 1200
21 Ho vá\'h Antal — 1600
22 N.gy Jórsef 800 1600
23 Poszorecz Jínos — 1200
24 Ötvös László — 1600
25 Neumajer Ferenc 1200 1200
26 Kálovlcs László — 1200
27 Györe István — 1200
28 Dávidovics György 1200 1200
29 Stróbl Ferenc 1200 1200
30 Varga Ferenc — 1600
31 Tiszai György 1600 1600
32 Baj János — 1200
33 Níumayer Lfszló 1200 1200
34 Gerécs László 1200 1200
35 M.gyar József 1200 1200
36 Bander József — 1200
37 Gundlin György 1200 1203
38 Gundli.-r Ferenc 1200 1200
39 Matalics Ferenc 1200 1200
40 özv. Tarnáciklné 1200 1200
41 Dani János I. — 1600
42 Dani János II. — 1600
43 P.ctice János 800 800
44 Tiszai Józaef 1200 1200
45 Imrei László 1M0 1200
46 özv. Námethné — 1600
47 Magyar József — 16CŰ
48 Vajda György 1200 1200
— Saját ludisitónklil. —
ní&ysiügijl szintű r£t
49 Flumbort György — 1200
50 Varga Jinos — 1200
51 Kovács József 1200 12ti0
52 Dolmányos József — 1600
53 Bolf Iván Ferenc 1200 1200
54 Bsjlohái László — 1600
55 Báncze Ferenc — 1200
56 Bolf ICumics Györjy— 1200
57 Bregorics \'Jóisef .1600 —
58 Polai György — 1600
59 Dávidovics József — 1200
60 Dolmányos György — 1600
61 Bencze János — 1200
62 Gödinek Ferenc — 1600
63 Gödinek György — 1200
64 Flumbort Ferenc — 1200
65 Ö,v. Berke K. né — 1200
66 Hegedűs György 1200 800
67 Srollár György — 1600
68 Dervalics József 1603 1600
69 Tomaslcs János 1600 1600
70 öiv. Kongyollciné — 1200
71 Kongyolfcs Gy.-né — 1200
72 Benedek Jóisef — 1600
73 Kocsis letván — 1600 ?4 Kuisner Lásiló 1200 1200
75 Dávidovics István 1200 1200
76 Dávidovics József 1200 1200
77 Dani József — 800
78 Sneff Kuzsner J. 1600 1600
79 Koch György — 1600
80 özv. Nincslcs F. né 1200 1200
81 Plánder Gyö.gy 1200 1200
82 Vajda József — 1200
83 Bolf Jóisef — 1200
84 Magyar József 1200 1200
85 Ifcsics László — 1200
86 Varga György 1200 1200
87 Magyar Ferenc. I 1600 1600 88\'Varga Istváa 800 800
89 Samu Józaefné — 1200
90 Jankovlcs János — 1200
91 Dávid Jóisef 1200 —
92 Ifj. Szokol József — 1600
93 Mihalecz Jánosáé — 1200
94 Mihalecz Jánoa 1200 1200
95 Dolmányos János 1200 1200
96 Imrei László — 1600
97 Kovács Prei Gy. 1200 1200
98 Horváth János loOO 1600
99 Verga Ferenc — 2400
100 Imrei József — 1200
101 özv. Anek Lászlóné 1200 1200
— Részleges sztrájk a barcal fllrészgyárbnn. A bircsl fürész-gyáii keresztényszocialista munkások bérmozgalmat Indítottak, miután a kapott fizetés messze a drágaság mögött meredt,\'80 éa 150 korona körött váltakoztak a munkabérek. Az igazgatóság hajlandónak mutatkozott ügyen némi javításra, ez a javitáa azonban nem elégítette ki a munkásságot, hanem az ottani közigazgatási hatósághoz fordult s hatóiági tárgyalást kért. A hatóság a tárgyalásoknál kizárta a munkás, ság megbízottait.
A munkások a gyárvezetőség béremelésit nem találtak kielégítselek s sztrájkba lépett. Erre a ható-ság kijelentelte, hoyy ha nem veszik fel a munkál, a gyár tulajdonát képeid lakásokból a munkásokat kilakoltatja.
Erre a munkások kénytelenek voltak munkába állni a gyér által diktált bérért, mert a ián1, viszonyok körött más lakásba neifi mehetnek.
Mindezek ellenére a többi munkások nem vették fel a munkát, hanem tovább sztrájkolnak.
— Építést aagély. A vallás-és közoktatásügyi minisztérium az épülő pacsstüttől r. k, iskola költségeihez a mult évben adott 150.000 koronához még 800.000 koronát utalt kl. Az egész épitésl költség 11 millió koronát tesz kl. Az épités szépen halsd. Az uj tanévet már az uj iskolában kezdik meg, smeiy iskolát oly régóta nélkülözi Pacsa-tatlős köiség.
— A tapolcalak Kállay és Walkó minlaztereknól. försler Elek nemzetgyűlési képviselő a tapolcaiak nagy küldöttségét vezette Walkó Lsjos kereskedelmi éa Kállay Tibor pénzügyminiszter elé. A küldöttség a kereskedelmi minisztertől azt kérte, ne szüntessék meg a tapolcai kincstári postahivatalt és ne tegyenek helyébe postamesterséget. Kérte továbbá, hogy a Bslaton partján vasúti megálló legyen, mert erre ennek a bortermő vidéknek feltétlenül szüksége van. A pénzügyminisztertől a borforgalom szabaddá tételét, a borkivitelben pedig valutaengedélyt kértek. A küldöttség megnyugvással távozott.
— Uránia. Ha ós holnapi Isten cselédkéje.
Annié.
— Tórtínet «gy boldogtalan a»«onyróL — (11) Oláh Árpid.
— Komolyan mondja ezt, főnök ur ? Komolyan ? Mert ide most igazán nem illik a tréfa.
— A legkomolyabban Annle Ler-montioff. Ennek azonban természetesen Ara van.
Annié arca felderült. Hát persze, mindjárt erre kellett volna gondolnia. Hiszen pénzért ebben az országban mindent meg lehet csinálni. És élénkülő hangon kérdezte:
—■ Nos, Üssék mondani. Mi az ára? Hány ezer rubel?
Alcxej Leonidioff elkacagta magát.
— 6, nem! Kedves kisasszony, nem pénzre gondoltam én most. AlexJj Líonidioff pénzért nem csinál i\'yesmit. Akarja tudni, mi az éra Nikolai Romsky szobadu\'ásának > És nem fog haragudni, ha megmondom ?
— Igen, akarom! Beszéljen!
A rendőrfőnök közclhajolt Annle-hoz és suttogva mondta.
— Nagy áldozatot kérek a nagy áldozatért. Gondolj* meg jól, nem ls vagyok önző. Nikolai Romsky megszökik ha ön — az enyém lesz.
Annio elhalványult.
— Éo? Az öné? Az öné?!!
— Igen, válaszolt nyugodl arccal, de izgatott lélekkel Alexej Leonidioff. És ezzel megmenti Nikolay Romskyl!
Halálos csönd borult a szobára. Annio megsemmisülte^ ült a széken. Ez volt tehit .a szabadulás ára. Ezért hivatta magóhoz ez a rideg-szivü kalmár. összeborzongott. A füle zúgni kezdett, azt hitte elájul.
Alexej Leonidioff pedig, aki már megadásnak vette a leány elomlását, odalépett hozzá és átölelte. Már-azt hitte, hogy győzött, minden ellenkezés nélkü\', mosolyogva, könnyen. Tudta úgyis, hogy más, mint a beleegyezés, nem lehet a válasz.
De Annié gyöngo kezeivel mégis eltolja Ő; magától. Küzködött a férfi erőszaka és közeledése ellen.
Alexe| Leonidioff Iátía, hogy a dolog nem megy olyan könnyen, mint hitte. Vállat vont ós leült. Tudta, hogy ilyen kérdés iknól nem lehet ajtóstul rohanni a házba. 0 különben is ráért s mert biztos volt a zsákmány folŐl, nyugodtságát tehát visszanyerte. Leült Annié Ler-moniioffal fezemben éa móly hallgatásba merült.
Annié pedig, lassanként úrrá vAlva í
érzelmei fölött, megtörülte könnyes szemeit és felállt. L-ifszott rajta nagy elhatározása. Szép a cán a márvány fehérsége és kőkeménysége szikrázott. Leonidioff felé fordulva csak ennyit mondott :
—Isten önnel.
Al<x«j Leonidioff felugrott.
— Annié — és szándékosan kihagyva a vezetéknevet, — hát igy megy el ? Nem hihetem, hogy ez a válasza. Hiszem még semmit sem válaszolt I
Annié ránézett mély, sötélszinü szemeivel ós felelt.
— Hát nem elég Önnek válaszul a néma búcsúzás ? I
— Nem — felelte Alexej Leonidioff lázasan. Nem akarom hinni, hogy az eiutasitás legyen az utolsó szava. Ugy, menjen csak el, haza és otlhon gondolkodjon a dolgon. Holnap délután ötig réér. Fólhatkor azonban itt kell kopogtatnia az ajtómon. De egy perccel som később. Mert fél hat után Nikolai Romsky sorsa beteljesült. Isten önnel Annié Lermonlioff, a viszontlátásra. A holnapi visszajövotelére...
- Én azt hiszem, soha\' — mondotta Annié ós elment.
IV. FEJEZET.
Válaszúton.
Könnyű volt Alíxej Leonidioff-iak azt mondani: a viszonlátásra! Hiszen ő csak nyerheiett a játszmán..
De Annié Lermonlioff feje ós szive égett. Azt hitte meghal, dc talán Jobb is lett volna ugy. Le-hunyt szemekkel, semmiről nem ludva, semmit nem érezve pihenni a föld söiót békességében, ott ahová nem hangzik se szó, se zaj és ahová nem ér el a rut emberi vágy. Oly könnyű és jó lőtt volna most a halál befejezésül, megoldásul ezekre a fájdalmakra, amelyek nem enyhültek, hanem egyre jobban égtek.
Annié nom is tudta, hogy ért haza, vissza a csöndes ós nemrég még olyan boldog kis szobába, ahol minden oly ridegen és idegenül fogadta most. Mintha minden megváltozott Volna, a kályhában nem égett a tüz, h&tfosszonya vidám nótázésa sem hallatszolt, csönd volt, hiden és visszataszító durva csönd. Ugy órezte magát, mint egy drága, flnommunt velencei csipke, amelyet előbb összetéplek, azután sárba tiportak..
Sirt, köv.)
zalai közlöny
1923. iullui 21.
— A fodrász ás borbélyáé
gédck azövetségük nagykanizsai fiókjának jóváhagyását kérték s vármegye alispánjától.
i . — Piaci tolvaj. Ax élelmiszer piacon tegnap a szolgálatot telje-
| sltő államrendőrségi főtörzsőrmester, Csordás Tamás e\'fogta Szabó Győrgyné Ciányl Láavló-u\'ct 8/cc. szám alatti lakost, amint egy vidéki asszonytól egy kétliteres tejet tartalmazó tejeskannát ellopott. Az asszonyt előállították a kapitány-ságrr, ahol kihallgatták éa jegyző könyvet vettek fel az esetről.
— A kivasal* hitelező. A kölcsön vlsszafiretéaének sokféle módozatait Ismerjük, de az alábbi átkerült eset már a fantasztikum határain mozog. Szabó Ferenc orosz-lonyi lakos 150 darab téglával tartozott Horváth Józsefnek. Horváth-nak a napokban szüksége lett volna a téglákra és annak rendje és mddja szerint elballagott Szabóék portájára, hogy majd megkéri a kölcson-cdott tégláka*. A gnzdát nem találta otthon, ciak a feleségét, aki vasalt. Neki adta hát elő a dolgot. Szabónét valami hirtelen roham foghatta el, mert hangos kiáltozással rohant a szerencsétlen hitelezőnek s a kezében levő tüzes vasalót Horváth — arca védelmére felemelt
— kezéhez sütögette és összeégette egészen. A szegény ember, a téglákról lemondva, menekült, de az udvaron már várta a lármára előkerült Szabó Ferenc, fiával és meg felelő furkóibolokkai egyetemben. A különös adóaok kezéből a járókelők szabadították kl a póruljárt hitelezőt.
— Akiknek ellopták a ka azájnkat. Balázs József orosxlooyi lakos későn este tért haza az ara táti munkálatokból, fiával együtt.
— A kaszákat éjszakára a nyitott silnbe tették. Ahogy másnip hajnalban ir.dulni akartak s a kaszákért bemente