Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
8.34 MB
2010-02-19 14:01:25
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
288
2245
Rövid leírás | Teljes leírás (199.12 KB)

Zalai Közlöny 1914. 009-014. szám február

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
53. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa, 1914. február 4
53-lk évfolyam 9 szám
Szerda
ZALAI KÖZLÖNY
■iljilinlk hátion ii ciűlörlíkSn.
Il0fll«t**l *r»fc: Eg4it Itii 10 korona, l«le,lc 6

tlOm.U.l • cB«.t «.ie ru koron., 1411.>. B t.oron.,1 olnn, „ . i ____ , . „„, >,
»M,.dívr. 1 koron. »0 (III, _ E,,.. .,.,„ |0 Ml. | KAR0L" QYUL/V | KEMÉNY LA8ZLO T.l.ton: 181.
Szirkiiztöiig klidóhliatil Dták-lér 1
Mozik a népművelés
szolgálatában.
Alig 18 óva. hogy a Lumiere testvérek el»ö vetítőgépje megjelent s máriu alig vagy egyáltalán nínos a világon város, hol ne rolna moigófényképszinház — s alig találni embert, ki mozgófényképet még nem látott volna.
New-Yorkban magában körülbelül 500, a mi fővárosunkban is vagy 100 mozgó-feuyképszinház működik
Nagykanizsa városában 2 elsőrendű mozgóképszínház működik. Az egyik .Uranus" niozgókópszinház Uiradó. a másik „Uránia" izinház. Mind & két moziban mindig a legérdekesebb műsorra talál a közönség.
Az egykori, kezdetleges, kintornás formájából nőtt ki a kinematográfia valóban bámulatos gyorsan nagygyá s hatalmassá.
liuely ma már nemcsak az alsó néposztály-nak nyújt kedves ünnepi szórakozást, de a jobb. a kényesebb izlésü közönségnek is kedvolt mulatsága s mint ilyen nemcsak millió ós millióknak nyújt hasznos szórakozást, de sok ezer embert kenyérkeresethez is juttat.

Akadnak ugyan felületesen gondolkozó egyének, kik a mozi kulturális hivatását tagadják s akik a mozi versenyétől féltik a színházakat. <1ezek az egyoldalúan Ítélkező egyének elfogultságukban sofinizmusuk közepett nem veszik vagy nem akarják belátni. Iiogy egy aktuális film vagy egy természet után felvett dráma jóval többet mulat a valő életből mint bármely szinuiű. — és hogy a uép a jó moziban többet tanul az egyes iparágakról, találmányokról, vidékekről slb. szóló tanulságos fölvételekből, mint akár az. egész drámaciklusból; nem is említve azt, hogy a közönség szórakuz.
tatásában a mozi messze felülmúlja a színházat.
Szóval tagadbatlan, hogy a mozi tanulságos képeivel a népművelődéinek egyik leghatalmasabb oszköze lett, melylyel a színház semmi körülmények között nem versenyezhet. ahol nem osupán a stilizált a szépített s a kendőzött életet, hanem látja azt n maga valóságában, mezítelenségében, látja annak nagy feladatait, problémáit, komoly bonyodalmait, az emborUég fejlődését, haladását. a mai világot tanulságos és természetes felvételekből.
»
Igaz. hogv a mozik ezeken a minden tekintetben kifogástalan s tanulságos képeken kivül gyakran valóban kárhozt&taudó a tűzre való filmeket is adnak eló. melyek káros. sót romboló hatással lehetnek a népiélekre ; de éppen az a jövő feladata, hogy a mozik e szépséghibáktól inegtiszlitassauak s emez elfajulások, káros kinövések, melyek
A retikűl.
Miüduu hónap utolsó hele kritikus hét nálunk Amikor megkezdődött, rezignáltán vártam azt a napot, amelyen a feleségem megjelent siralmas arccal én a mondókáját így kezdte. — Magamou kivül fagyok.
— Mi történt? — kérdem rosszul utánzott ijedtséggel.
— Kámforrá válik a pénz a kezomben — panaszkodott. Ma reggel még tiz koronám volt. Ide uézz : ez maradt belőle. — Ezzel átnyújtotta a pénztárcáját, melyben a nők rézpénz közölt egy pár nikkel is szürkéllett.
— Kifogyott a kávé\', elfogyoit a cukor, üres a Hzenenláda. — Minden a hónap vége előtt. — Jóllaktam már! Nem gazdálkodom többé — Ideéive kétségbeesetten nézőit maga elé.
— Huszonötödike van ma, inét: hat uap hiányzik » hónapból — jegyeztem meg szeinrehányóau és ezzel magamra haragítottam.
— Mit tehetek róla, ha nem elég I — kiáltotta é« airáabi tört ki, amivel elérte azt, amit akart,
1 Csipós megjegyzések helyett barátságos, vigasztaló 1 arcot vágtam és rája erőszakoltam a szükséges háztartási pótlékot. Nem tudom más házasságokban milyenek n viszonyok Gyakrau meg kell, hogy történjék ennek a torditoltja : a hónap vége felé a fér) megy az asszonyhoz és egy kis zsebpénzt kér — és nem kap. Ennek azonban semmi köze ahhoz amit itt meg akarok irni. kiváltképpen, mert nem tudom beleképzelni magamat az ilyen irigylésre és szánalomra méltó férjek helyzotébe.
Egyszer ismét a hónap utolsó heteben voltunk és naponta, helyesebben óráról-órára vártain a szokott eredményt. Végre huszonnegyedikén este nyolc óra harmincöt porckór elém áll a feleségein, de az arckifejezése más volt, raiut amilyen lenni szokott ilyenkor, komolyan akart uézni, de a szája szögletében mosoly lappangolt és a szemei különösen ragyoglak Vizsgálódva uézora és hirtelen kellemes dolog jutott eszembe. Nyertünk talán a jótékonysági sorsjegyen, melynek a napokban vau a húzása? A feleségem valami fényes tárgyat tartott az orrom elé és diadalmasan kiáltott : — Nézd I
Egy fényes haszkorouás arany volt.
— Ma reggel, amikor a téli ruhádat a szekrénybe akartam tenni, a kabát bélésében kis, kemény, kerek tárgyat éreztem. Eleinte azt hittem, hogy krajöár. Képzeld el meglepetésemet, amikor előkotortam ezt aa aranyat. így bánsz te a pénzeddel I Éu takarékoskodom
! és fukarkodom a háztartáxban, ahol csak lehet éa te még arról som tudsz, ha liusz korona eltűnik a kezed közül
— Bocsánat kedvesem, ezt a busz koronát én keservesen nélkülöztem. Pontosan emlékszem, november volt. Neked akkor érthető okok miatt nem szóltam Egyébként to vagy a hibás. Tehetek éa róla, ha lyukas a zsebem. Ez mégis csak h le dolgod volna ...
— Hallgatsz rögtön •«» vágóit a szavamba a feleségem. — Végül ínég te leszel uiemrehányáat nekem, aki oly becsületes vagyok, amilyen kevéa asszony. A husz koronát én nyugodt lélekkel megtarthattam volna.
— Az igaz — állapítottam meg.
— No lám és én vissza adom ueked. Remélem belátod, hogy milyen jó feleség vagyok.
— Mélyen meg voltam indulva és a nagylelkűség-lói elragadtatva visszaadtam neki a pénzt. __(Vége következik.) _
Miért használjunk kizárólag „Osram" lámpátí
Azért, mivel ezen lámpa mindama követelményeknek megfelel, mely egy modern drótlámpa iránt támaszthatók E lámpa eltörhetetlen, rendkívül takarékosan s mindig egyenletes világosság mellett ragyogó fehér fénnyel ég.
Valódi Otram-dróHampák kaphatók : Villáméi múitkn/1. tirrrlikatl 4i mindé* stakma-brh uilrlhm — Uagyaroncági k/pmttló beriH.Uull raktárral ; Fiuger is Pia. Buda-p*il. VI.. llaJót-MUa 41, u.
ZALAI KÖZLÖNY
FEBBU i E 4.
a mozi gyors fejlődésének tudhatók be csupán, onnét kiirtassanak.
Káros filmek lehetnek az n. n. mozi-drámák, melyek sokszor helytelen tellek utánzására osábilanak S mivel ma még nagy a hiány a jó, a szórakoztató s humoros képekben, a kilométerdrámák tóltik ki a legtöbbször a moziműsort, melyek a néplélek szempontjából a leggyakrabban esnek kifogás alá
ben és stéppé való fejlestléséhen oly sokat dolgotolt j rél sohasem leledketell meg, akarata, szava, befő-éa fáradt Trlpttnmer Gyula — uegyven éten át Myáaa miudeukor a mienk voll a hálállnuuk lennénk
Evvel a megemlékezéssel a (érős — ön tiszteli mag.
magéi ■f
Három nap története.
Nem mese, valóság, « mii ma elmondok. 8i-kerról, örvendetes eredményről számolok be ebben a pár sorbau, a mely sok törekvés munkája felelt mond bíráló szót — Szombat,
akkor, ba személyét egy pillauatra is elfelednénk s tekintetünk elölveszitenénk. De, mert tiszteletünk ós ragaszkodásunk ünnepelt védnök urunk iránt sokkal j erősebb, semhogy nemes Alakját egy pillanatra ts szemeink elöl téveszthetnénk, hogy ez szemeink előtt lebegjen mindenkor, Otthonunk egyszerit falát alak jának képével díszítettük fel . . Ez, a ma leleplezett kép egy beszédes emlék a késó kornak is, amely
(Vég. köv.)
Trlpammer Gyula ünneplése.
muadouyvezetők ünnepe Az\'jollhooukbao kei dóitólt dtatgyüléaael, a melynek keretében leleplezték köttlstlelel éa stereletnak örveudő védnöküknek, Sehilbáu János felügyelő és ÍWéháti fónökuek are-képét. A distkfltgyülésnek különös lényt adoll. hogy Zajtalan, csendes, eredményes életpályának, nemcsak a sznlgálatmenles mozdony vezetik, banem negyvenedik évéliei ért Tiipammer Gjula. PobruAr | at Onuep»ll[ieilr stámoa (intetSjx én barátja it réstl l én l Nagykunul lakarékpéiutár r. I. igatgalésága | „u ,,„„
abbéi az alkalomböl distülesl tartóit, ameljeti az * disiközgyüléat Okos Ucrznu alelnök nyitotta
Igttgalésáttou kitol s felügyelő bitoltaág és listtviseléi ,,ieg néhány utóval, maid Frirsl Jené Inkár mon-kar s ai Önsígáljté stóvelketet igttgalésága *s fel doll< „ nnnepi beszédei, amelyben közvetlen me-ügyeié bizottsága is megj~l.nl. Kten ünnepié,t fel-1 |,g »„„kk«l udvöxölte Schillian János védnököt éa
hastnálva a di.tülés nlán feliött Odvötölui at .......... rámutatott ttokra at érdemekre, amelyiket ai Otthon
pallel a helyb.li péailotézetik tiatlviaelöloek kara é«; kírol magának sienelt és arrs a ragaszkodásra, a Magáolisilviselék Kgymületének küldöttsége is amelj at é stemélvél at össtes msaimstlák réstéröl A d. e. 11 órára öaazehivott disiüléat dr. Fábián | környékezi Bestédé kötl.en lehullott a lepel az arc-Záigtnond, intéteti alelnök nyitotta meg, aki üdvözölt" képrél, amit a jelenlétéit tapssal é» él|entés»el ki a megjelenteket, ismertette az öaazajÖMtel okát És | nArtok- (Frlest titkár beatéde :
felkérte Ujnépi Klek Kruít. Unger Ullmann Kleket Mélyen liazlílt ünnepié közönség! Örömmel
és Ooldhammer Károlyt, hogy a stomstédoa termek-; jöttünk mindannyian körünknek eten aterény helyiben idóió ünnepeltet meghívják a diatüléare. Atlaégeib- ahol nem kétnapi értéaek ISIlik el ma lel-iolézeti igaigaléság navéban Dr. Stekerea Jót.»í, kainkat Feledv, htngoa tanai éa folytonos dübör-
tartalinas beszédban üdvötölte Triptminer (iynlát, a ki után a tistlviselék nevében QOrtler Ferenc. ma|d at Önsegélyző szövetkezel képviaeleléb.\'n Dr. Rolhscibl Jakab mondták el üdvötlé szavaikat. Tripammer Gyula oly m>\'gható savakban mond köszönetet ünua-
géslél lisngzó életünk, amellyel s világforgalom egy darabját bonyolítjuk le, — ma stivünk örömdobbs-násától hangos keblüuk éa otthonunk, mert ÖVÖm-ünnepre harangot bennünk a nemes értések leg-atebbje a bála és at ebből fakadó ragaszkodással
pelti-téteérl. b.gj at egybegyűltek az.meiben te|ie< ti„iP|eti ,lne|, BIerclelté fokoiédott stivünk könny csillogott. A distolée berekeatlea. után a llely- i, lalkauk mélyén, OtlíSnunk, amelyben máskor a ball péntintetelfk tisztviselő kara li.ttelgeU ti ünnn-; munkától elzsibbadt idegeinket pihentetjük at édes peltnél, még pedig atOstt. Uagy, bauk Uuger.fónök,1 nyugtlem éa ,,ihcntr.tés perceiben, ma templommá
. iyxi.ai.í i.t,...ti._ :______a: i».i. . *
a Délzalai takarékpéozUr Beinilz igazgató, a Zala megyei G»zd. ukpt. Knortier igazgató, a Néplakp. Gettóit igazgató, a Baukegyesület Hir>chler igazgató vezetésével; azonkívül jelen voltak Pesti Magy K\'er Bank tisztviselői és a nagykanizsai Segélyegylet szöv tisztviselói.
Az egy begy öltek részéről Knorozer György hatásosan üdvözli Trlpammer Gyula hálás köszönetet mond a uemvárt ünuepeltetésért. A Magánlisztmelók Egyesület* nevében Lendvai titkár, az; Első Magy bizl társaság főnöke üdvözölte Tripammer Gyulát.
Az ünueplé* nem maradt a lakarékpéiutár he lyiségének falain belül. Feljöttek Tripammer Gyulá-1 nak ismerősei, tisztelői és jóbaráljai is, a kik mindannyian továbbra is lelkes kitartást es erót kívántak az ünnepelt további mfekadéséhez; így az üuneplés nyilvánossá lett. Elismérése s jutalma volt ez anuak a kitartó munkának, amelynek minden perce áldáson gyümölcsörést fakasztott Tripammer Gyula környezetében Hűnek érzi hatását a takarék virágzása, a város tejlórlése, szépűlése, esztétikus kialakulás, a melyben Tripammer Gyula tiszta lelkesedésének, önzetlen tórekvéséuek. muuka ereiéuek eredményt! sugárzik vissza. Ehhez a jubileumhoz a köznyilváuos-ságiuk éi* a közvéleménynek is szava hangzik, részint elismerésből és dicséretből a negyven éves múlt munkájának eredményes működéséért, részint pedig azért, hogy ennek * munkás energiának ereje továbbra se csökkenten, hanem maradjon meg ueküuk még soká tulajdonouknak. Reméljük. hogy ennek at ünneplés nek a legközelebbi városi közgyülóseu is vi*ntliangia kél. Mert méltányos, hogy a közélet tevékeny munkás-sáról érdemes és elismerő azó hangozzék, annak a városnak képviselő teatHleUben amelynek érdeké
magaaztoNiil hol oltárt emoltünk és eten a tisztelet éa szeretet áldozáai tüzét gyujtottuk meg. Ennek a tűznek pnttogása az én szeréuy szavaimból hallaUsik ki, mintegy sok szív hálás dobbanásának visszhangjaképpen : A nagykanizsai mozdonyvezetők Otthona ünnepet ül mai 8 hogy ue csak szeréuy körüuk legyen tan uja örömüuknek és hálás tiszteleIQukuek, másokat is megbírtunk, hogy örömünknek tanúi legye-uek és ezáltal még jobbau fokozódjék ünnepi érzésünk. Nem U| dolgot mondok, azt hiszem, minden Jelenlevő tudta és ismeri ösa»ejöve»elünk célját. Egy nagyon éa régi érzésnek akarunk látható formában kifejezést adui, hogy »z, ami eddig csak szivünkben élt, mától kezdve Otthonunknak falán is beszédehirdesse, mennyire szeretjük Nagys. 8chilban János felügyelő, fütóbázi főnök urat. Bölcsessége, lósága adott létet iráuta vsló tisztoletünkuek és ez a tisztelet a mai ünnepnek. Mi, akik a gőz erejének naponta tanul vagyon , nagyon |ól tudjuk, hogy az az erős vastömeg — a mozdony, lehetetlen magábau véve, hiába is sziszeg és zúg benne a forró gőz, inig a mozdony vezető keze szabályos mozgásba nem hozza h utat, irányi és célt nem szab működő ereje kitö-ré.sének Az emberi társadalom egyes osztályait is vezetni éi ixargatui kell, Wélyen tisztelt ünneplő közönség, hogy működése, élete célirányos és nemes legyen Otthonunknak ez.-n célirányos vezetésébou kivéló erőnk voll miudeukor ugs Bchllhan J. fel-üg»e|ő ur, ami szeretett védnökünk. Ulke és szive egyaránt a mienk, szeretetével és ügyüukért való lelkesedésével ej/yült. Jól tudjuk mi ezt, hojíy ó. ki miudig gépek feltalálásával és tökéletesítésével. tölti el munkakörének terhéhől megmaradt szabadidejét, a világforgalom legfoutotabb gépeinek vezetői-
nagykanizsai jOtthouunk jelen tagjainak magasztos hála és tisztelet érzéséről beszél — Ngs. védnök urunk iránt, ürömmel adtuk tudtul ezt az üunepet. mert a tisztelettől szivünk csordultig voll inár, s ma ebben a szép ünnepben adott jalt egész belsejét eltöltő igaz tisztelel és ragaszkodásának erejéről. De ez az ünnep frigy, kötés is akar lenni az ünnepolt védnök ur ét ünneplő körünk közólt. Részünkről háláuknsk és tiszteletünknek megtestesülése ez a kép egyúttal fogadásunk tárgya is, hogy kötelességeink pontor. tejesítésével ünnepelt védnökünk érdeklődését és szeretetét körünk iránt örökre megőrizzük — Hó-dolalunk és tiszteletünk adó|át tetiük le inost Nagyságod elé az llnuepló közönség jelenlétében, f>.gadj,» szívesen s adjn a magyarok Istene, hogy tisztele-lüukuek es ragaszkodásunknak még számos éven át adhassunk kifejezést. Isten éltese Ngos védnökünket egy hosszú, boldog életen át! — 8ohilhán János könnyekig meghalva mniidoti köszönetet az ői ért ünnepeléséit és megígérte, hogy mindenkor ug> mint eddig, ezeutnl is szirén lógja viselni munkatársainak, a mozdonyvezetőknek érdekeit. A zajon ellenzéssel és tapssal fogadott boszéd igy hangzik : Igen tisztelt Uraim. Nagyrabecsült munkatársak és kedves vendégek ! Az a kitüntető megbecsülés, melynek at az Önök szónoka az iiuénl oly szép szavakban kifejezést adott, végtelen jól esik uekem, mert ebbAI látom, hogy minket egymáshoz nemcsak hivatalbeli, hanem szirbeli kötelékek is fűznek. Örömmel halottam. amit külöuben az Önök mindenkori magatartásában eddig is tapasztaltam, hogy együtt működésünkben állandóan igazi megértés és harmónia vau, ami sikeres muukálkodásunkuak a jövőben is biztos záloga leend. Tudatában vagyok annak, hogy ezen harmónia megteremtésében mily része volt ami Otthonunknak és ebből érthető, hogy menuyire tudom éltékelni, azt a talán igazán meg sem érdemelt ki-tQntetéit, hogy éppen az én képemet ily díszeseit megörökítve, mint szónokuk emlité, az itt örökké lakozó öszhang sjmbolumáuak avatták fel. Kedves Uralmi Nekem most már csak az az óhajom, hogy az összetartás, mely a mi munkánkban már eddig a oly szép gyümölcsöket termett, legyen továbbra la a ml őrségünk. Ez az összetartás fogja majd fen-tartani bennünk azt az érzést, hogy mi egy nagy család tagjai vagyunk, hol nemcsak a családfőt, hanem a családtagok egymást is igaz őszinte szeretetben megbecsülik és akkor majd mindenkor sziveseu jövünk a mi otthouukba, a mi családi tűzhelyünkhöz, melynek sikeres továbbfejlődését kiváura, óbaj-lom, hogy Önök is kedves családjukkal egyetemben jó egészségben és erőben még hosszú éveken át élvezzék ezen tűzhelynek soha ki nem hüló melegét. Engedjék meg most még a mi igen tisitelt veudé-geink, hogy én fejezzem ki hálás köszönetemet az Önök megtisztelő szíves megjelenésért, mellyel ünuepünk fényét emelték és kifejezésre juttatták azt rokonszenvet, melyet ezen otthon iránt éreznek, amelyet mi szívből viszonozuuk. — E beszéd után elsőnek Jaros Jaroslav főfelügyelő az üzletigazgatóág képviseletében üdvözölte az ünnepeltet, majd Okos Gerzon zárószavai fejezték be a közgyűlést. A megjelentek a közgyűlés bezárása utáu is még sokáig ünnepelték az Otthon népszerű és köztisztelet-álló elnökét.
Este ebből az alkalomból a Polgári Egylalbeu
FKBBÜAB 4.
ZALAI KÖZLÖNY
műsorral eg.»b«líötött~íAncentély volt. Beethoven 8e-nád ját op. 8. Hofricbter Emma (hegedű), Pelrics Magda (»«">Kor-) é« Lukács József (goidonka) adták ,.|ó. A infivfcli trióról stiute sablonosai! lungzik i„Ar a dicséret. Uolricbter Emma öntudatos művész, PatriCtf Magda nem mindennapi kísérő s a trióban együttesük s harmónia Népségeiben, a technika és szili tudáaábsu és sokféleség ében tükröződik vissza, a mely minden lelket csodásan ragad meg. Dicséretük kicsendült a tömött sorokból a ráadás után is. a mikor at KlfenUuzot látszották brilliáns együttessel. Kádnár Mici, ének mflvéstoő, Abiáuyiué lan\'tváuya volt az estély vendége. Kitérője Krausz Stefánia, a ki művészi aláfestéssel lett® plasztikussá kíséretével Káduár Mici énektudását művészétét, koloraluráját. Puccini Pillaugó kisasszonyából énekel; elfozör Kádnár Mioi. 8 a mint megszólalt tiszta fratirozása. stöveg kiejtése, haugjáuak udesége. bája, fénye, caengó tisztasága egysterre bódította meg az estély kőtönségét. a mely osztatlan tetszéssel, figjnleiumul r-s gyönyörködéssel kívánta hallani még két ráadna-bin, Lówe op. 9. öenki se in IáUa... K\'urucz János lói egy dal. Verdinek Troubadourjából egy nagy áriát énekelt határozott biztonsággal, selymesen lágy, csengő koloraluráral, a mely vibráló sziues elóadá--ab»u staecalo* pontosságával az abszolút let**és és dicséret lelkesedésének tapsát váltotta ki u intelli-geo* kőzöuség sorából. A szűnni nem akaró tapsot Taruay Alajos egj múdalával hálálta meg Kádnár Mici. Nagykauitsai debütálásáról örömmel és óazinten iria lel miudaxt a kritika, amelynek babér|át méltán njeri el Káduár Mioi. * kinek az énükben való fej-lódape elé a legszebb s legjogosultabb remónuyel nézhet a múértés. A pierdtek tipegő tánca (Brust Krz»i. Fabró Irén, Pilipovits Klotild és Giti, Meis-uer Hermin. Mossbammer Bella, Sominer Otti.j Voyciechowsiky Sári, Stabó Pista veielésével) s a Mozikirály táncparódia (Breuer Irma, Okos Irma, Szabó István), a művészi műsornak sikeres és bájos befejezése volt, a mely után, mint a vers mondja zent) zengett,. . a hajnalig tartó jókedvvel mulattak a szépen feldiszitell lőrémben.
A* Ipartestület tánoeatélye Vasárnap este az elaggott iparosok menedék hátának megteremtésére lanolin az Ipartestület lánc-1 eslélyét. A segítség magasztos munkájára liivta fel a| társadalom Ügyeimét az ipartestület, amikor vasárnap este a Polgári egyletbeu záitkörO táncestélyót rendezte 8 a< elaggott iparosuk érdekében .báiau zengó sirám s foliajzó szózat" elhatott társadalmunk stiféhez s 0s8*e|öli*k a nemes szívűek mindannyian, hogy a küzdelemben kifáradó, elaggó ipari munkáitok álolsó éveinek biztositasávsl átvezető aranybidat segítsen építeni a magyar iparnaaág megálmodott azebb világához. A mdsor keretében muUlkozolt be az ipar testületi dalárd- Büchler Mór vezetésével. A hatalmas, erőtől duzzadó a gazdagon megáldott dalkörnek, ha ideális lelkesedésük kitartó lesz, ragyogó jövót, sikert és sok diadalt monduuk előre Karmezterük rátermettsége h a iagok munkája nagyot, szépet a már is művészi értéket termett vasárnapi szereplésével. Volt MU, sró, ezits művéati változattal énekükben, — figyelem, rend előadásukban. Zo k og, z ok og a hegedű (Gaál P.-tól.) Messze f ö I d re (Kckhard Antaltól.) Viharban (Düruertól) volt a dalárda programm Máma Mind a három szám elóadása az elóbbi dicséret ">»ga«ztos szavait érdemli meg igaz joggal a jelen érdeméért s |övó kitartásáért és eredményeért I
ATraviata Pautáziát (Verdi). Magyar wiv (Sternek Z*.) kél zongorán Jáger Istváuué ós SUrii-k /.sigmoud nagy tudással s interpretáló készséggel adták elő. Játékukban mindaz megvolt, ami a h«iás iiiitositóka, ami a taUtés felkeltóje s ami a mű-véni elóadáx iga/, karak\'eristlikonja. A műsor kere tábeu Qazdagaág és Hatalom cimeu 8áírány
Károly piarista Unár feIolva*á«át a szertó betegsége! miatt Cavalloni Sándor fógimn. tanár hatásosan lartoiU! m«g. Mély bölcseség szólt a felolvasás minden soré-1 ban, amelynek végső következtetése s tanúságaképpen | a boldog élet talizmánjaként csendül ki, hogy a gazdag-! ság és halalom nem lehet élet cél, sem a beldogság slapja A lélek gazdagsága és megelégedése, az igó-uyek devalválása a legbiztosabb ul az igaz boldogsághoz . . erre törekedjünk. Ezt mondják a bölcsek, » nagy gondölkodók s a Biblia . . így fejezte be Sáfrány Károly tartalmas s gondolatban dus felolvasását . . Azután a jókedv vette át s szerepet . . a főgimnásiura Oalasanzi hangversenye Hétfőn délután, már csaknem este, a mikor zsuloll terein közönsége előtt fellépnek Nagykaui-t-átiak ifjú filharmonikusai s látszani kezdik Beethoven I. Leonóra nyitányát. A ciiu láttára várakozással csodálkozik minden teneértó, de kesébb a vára- i kozás belyere lép a csodálkozás, meri, a mit ez az apró, iljuxereg művelt, abban már tartalmas tudást, megértést s Minek tolmácsolását is találjuk. Sorra szeretnélek venni benneteket lelkes muzsikusok, kik városunk a zene üde szépségeitől megfosztott punt taságának egye\'leu viruló oázisa vagytok, akik lelkes buzgósággal, fáradtságot alig ismeró kitartással alkottátok meg a hétfői koncert sikerét s dicsőségét Pa-zérbe szeretném szedni neveteket apró hegedűsök, törpe fagotlista a más reudbeli luvósok és vonósok, a kik, olyan édes melódiában visszhangoztátok minden idók iegnagyobb zeneköltójének remek alkotásait. Meit Beethoventől három számol adtak, a nyitányt az Isten dicsőségét és az első stimfóniát — Miud a három »zámot tele rakták tudások és igyekezetük gazdag szépségével. Klótlem * tarka partitúrák sokasága s nézem, mint gyöugyötitek ki azok nak holt tegyeii eleven, stép, tiszta és sziues melódiákká! Piuk szépen játszottatok. A zenekar melleit haionló dicséretben osztozik a fó{iiuo. énekkar, a mely Kreultertól Dombtetőn ... Beelhoveu Szeress ... és Isten dicsősége c. darabokkal dokumentálta rátermettségét és szorgalmát (Mindent kívülről adtak elő ) Hársing István piarista tanár felolvasása Galasauzi 8zt. József iskoláiéról- a nagy pedagógus neveléséről, gyermekszeretetéről s « piarista iskolák munkásairól szólt, amely már négy százada szol-gál|a az emberi társadalom nagy érdekeit. Az osztatlan figyelemmel és tetszéssel hallgatott felolvasás szépen magyarázta meg a nap jelentőségét, amelyeu a kegyelel áldozati lüzél gyújtotta lángra Hársing István szép felolvasása 8 azután ? . . . Azután jön Oalasanzi szt. József álma, egy szép melodráma. Bálkai Kálmán irta (lavaly éretuégizelt uálunk), 8upka Perenc 8. o t mesterien iiiegzeuésilette a szöveghez simuló édes. szép zenével, (kapott is kitüntető tapsot érte, amelyet mélián érdemelt ki derekas, törekvő munkájával t) Nagy Győző szépen elszavalta. Volt benne diámo édes rész, tartalmas komoly zene nűanszirozott ének, lehellel finomságú vonósuégyes ... h élőképben édes. kicsi, apró népek, a kik szép sor-bau allék és állták körül Oalasanzi etemélyesilójót, Bosnyák Audort 8. o l. Tetszés mindenben, siker s dicséret szava szállt az ideális lelkű ifjak munkájára...
HÍREK.
— A Patronage Egylet jótevői. A Nagykanizsai Patronagi- Kg y esület december hatodiki hangversenye, a napokban tartott hivatalos elszámolás szerint, 914 korona 84 filléi tiszta jövedelmet eredményezett? A hangversenyre felülfizetlek: N. N \'20 korqmk, Dr.*DőVi József uinépi Klek Krnő, dr. Orosz L&wM, dr. Miklós Detső. Neumann Ala-dárné, PMgca István, dr. Schwart Zsigmond (Keszt-
hely), Sleiner Zsigmond. Vidor Samuné 10—10 koronát. dr. Balla János, Deák Péterné, Parkas Vilma, Kövesdi Boér Gusztávné, dr. Botbscbild Béla, dr. Bapocb Aladár, Rosenfeld József, dr. Sartory Zsigmond ft—6 koronát. Keiobenfeld Gyuláné. dr. Villányi Henrik 4—4 koronát, dr. Ollop Mór. N. N. 8—X koronái, Uuger Ullmanu Klek és N. N. K í-50— K 2-50. Lrtudler Antal, SpiUer Mór 2—2 koronát. A lelülfizetések Összege K 17*— Az egyesület pénztárába legutóbb a kővetkozó adományok foly.ak be: Dürr Vilmos és Miklór Detső dr. ö—ö korona (esküdtszéki dij), Pecti magyaj- kereskedelmi bank nagykanizsai nők 25 korona A felülfizetésekórt és adományokért hálás köstonetet mond a Nagyka-nizsai Patronage Egyesület
— A Polgári Egylet leguapelótt UrtotU 78-ik reud^s kúzgvülését Paios Lajos alelnök veielésével, miutáu I). Beutzik Perenc elnököl gyeugélkedése gatolta .. megjVleuéhbeu. At elnök sajoálattal jelentette a közgyűlésnek, hogy Dl. Bosenberg Mórt aa egylet érdemes titkárát egyéb teendők gátolják tisztje betöltésében a(kinek érdemeit jegytőktayvben örökítik meg. Hélyetta Dr Perei.cxi György ügyvédet választották meg titkárnak. A pénztári jelenlés na-gyou kedvezőnek tüniette fel at egylet^vagyoni hely-telét Kste a szokásos bankettet tartották meg a tagok élénk részvételével. Az első felköszöntőt Paics Lajos mondotta, szépgtömör és Urtalmas beazédbeu éltette az egylet tagjait. Beszéltek még Dr. Málék Lástló. Halvaz Prigyes, Tripammer Qyula, Dr. Pereocj György, Dr. Sabján Gyula, dr. Krátky István. A hangulat mindvégig kitűnő volt. melyet kalöuösen Sárközi DezKŐ szívhez szóló nótái és Blatkovieh János vso-déglós legnagyobb dicséretet érdemlő konyhája és pincéje is segítettek előidézni.
Farsangi"naptár: Pebruár 7. ázauatoriumi piknik. Pebruár 8- Posta éa távírda altisztek mulatsága. Kebruár 14. Kereskedő Ifjak Óoképtó ügyletének mulatságs.
Pebruár 21. Kerésztény Nőegylet hangversenye.
— A Néptakarékpénstárlrőasvénytársa-
aág Nagykanizsán f. bó 2-án tartotta Vlll.-ik rendes közgyűlését, amely a részvényesek élénk érdeklődése mellett folyt le. Az előterjesztett társzámadások és igazgatósági javaslatok egyhangúlag elfogadtatlak s elhatároztatott, hogy a 132208 k. 92 f. tiszta nyereségből 16 660 k 44 f a tartalékalaphoz csaloltassék, ami állal az 130 000 K-ra emelkedik t részvényenként 12 k (fi*/,) osztalék fizettessék. A szelvények már f. hó{3-től kezdve beváltatuak az intézel pénztáráuál és a Magyar országos közpouti takarékptrnál Hudapesten. JA \'kötgyQlés alkalmából az igazuatóság a követkeió adományokat utalta ki: — A népkouyliának 4(1 kor., a szegényháznak 4u k. a szépítő egyletuek 30 kor., a városi museumnak 30 kor. a magántisitviselők orst. nyugdijegyesületé-uek 30 kor . a ker. nóagyletnek 30 kor., az evang. nóegyletnek 30 kor., az izr. nóegyletnek 30 kor., a főgiiuuáziumiiak 30 kor , a felső keresk. iskolának. 30 kor , a pstronage-nak 25 kor., a tűzoltó egyletuek 26 kor, a polg. fiúiskolának 25 kor., a polg, leányiskolának 25 kor., a keresk. lanouo iskolának 26 kor., az iparos tauonc iskoláaak 26 kor., a szanatórium egyesületnek 25 kor., a népkönyvtárnak 2ó kor. az iparos menháznak 20 kor., a lanitó internátusnak 20 kor. az áll. elemi iskoláoak 20 kor. és at izr. elemi iskolának 20 kor. — összesei 600 kor.
— Elhalasztott befisetóeek A Déltalai Takarékpénztárral KgyesDlt Önsegélyző Szövetkezetnél a február hó 2-ára e»ó befizetések az ünnep miatt 6-an vagyis pénteken délelőtt eszközölhetők.
A Nagykanizsai Takarékpénztár által alapitoU önsegélyző Szövetkezetnél a hétfői ünnep miatt » befizetéssket pénteken tartják meg.
4
ZALAI K () i 1- 0 N y
FKBRDAR 4,
■22 m

Jól jegyezd meg: csal
cigaretta-papirt, vagy hüvelyi hozz és ne engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatok lói tévútra vezetni.
KITUNO ALPESI TEJ-
uj/ukjítMwfn
D.4UMHAI, /ufWMalWl
f CSAK KOM
WGNERL
MflNG5ZERKIRÁLY*i.
BPE«5T. JOCiCPKÜRUT 15.
ÁRJtQYZÚ* mart rí!
spirm-
E vlUtficerte UraeH fiJdalomctllUplló lícrí
Ijtn «IUny»bb Miiilmlnytfcktl bílyrti _____
1 *tiogy vilódi kíuitmtayt k»p|utik. c»*kl»,
Aiplrln>Tkblell&l \'
VtgyflnL. u lUbW HJ/bin lithaló (fcrtell nonugolii-V ui. II Ovrgctí 20 Hlgnmmot Ublrttival ári K. 1.30). > MUd.n Ulilítlin II)U »«n u Atpiiln uó.


May Autodict
dictálógép a világ egyetelen teljesen automatikus dictáló gépe.
HA ÉRDEKLI
Kérjen prospektust.
Kényelmes fizetési feltételek
MAV FKMrYlSiS
BUDAPEST, Fiirdő-utoa 10. az Telefon 7-34.
I \'

HÖLGYEK.
M
Havibui kimara.lásnkor rendid fék meg bitalommai — hoNsznbl) «lmaradáxnál is — fáidalu\'ii uólklll biilosan Daió. v.«8JwI>l^|.\'i> (MMppciuket I-h6 erejU: márka I 60. erős lerméei«lQkuel : márka íi.fiO (ijuru, dibi-kr.it, vámmentes átállítás, magyar utasítással. Titoktartás
Minden ml* közön»4ge» hamlaltvány.
Qeranford Laboraíorlum 60 L. 8chwltz«r, Barlln W.
Marburgorslra** 2/A.
íltotoft
A Ugjokk U a lagtirttubb drttuálaa larap. Ikuatt drtt.rálU) 7»•/. iraMagUltarltia
Kapható villanyai ersIAsi ailetekhen, vlllanyt«l«|»ken éa t , *«*»« XKUtNü-SCHUCKERT-USVEK-aU. I.lliul VL. IMl-Mral 31. tlif-ülcii 13.
ZALAI KÖZLÖNY
5
Jonsnn Mlaria Farina
í
osakis 07, a valódi
kölnivíz, kölniviz-poudor ás kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban. gvégyssortárakban én Hlftlsiértárakbán.
Ne I üssék ült\'oadni
kölnivíz-szappant, kölnivizet i^m pou-
Z ;-- dert, ha itiiMM rajta
■Hí oredeti H egyedol valódi de sokszor utánzott Johann Marin Farina Qegenübler dem Rudolfs platz Akkor ki-iii k--li "llbgiidni )i* Iv•■*!<• n es utánzón kölnivizel, kölniviz-pondort és killniviz szappant. Ii» az ilt jelzed eredeti kés/itméin ii"m volna kap haló az On lakli "l.vfln. mert a világhlrft oég magvar-1 országi képviselete:
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvári u. 16. sz.
flíjsifiril l*v*l.4ióliipr* atonni! vaUir.nl ói krtili hol stontfíMó b,.
hí eredeti minőség
Meghívó.
A. nagykanizsai Takarékpénztár által alapitott
ÖNSEGÉLYZŐ SZÖVETK EZET
A ki
magot vet fákat ültet virágot tenyészt
és kertjében gyönyörködni akar az forduljon
Nliihle Árpád
knrtíW.utf uagytelepéhes! r-= Temesvár.--
Dlmfóárjegyzék Ingryín él bóruiontvo.
MEGHÍVÓK
eddig meu nem lítizitl aag; vaiaazlékban jutányos áritt kiizlUilMk
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Vidéki megrendelések gyorsan elintéztetnek.
===== 1914. évi február hó 16-én délelőtt 10 órakor tartja ==
a nagykanizsai takarékpénztár helyiségében
17. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT.
melyre a t. o. szövetkezeti tagokat tisztelettel meghívja
AZ ( AZOATüSAG.
Tárgysorozat:
1 Évi jelentés.
2. A felügyelő-bizottság jelentési?, önnek alapján a mérleg megállapításit, mi igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése iránti határozat.
3. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése.
4. Az alapszabályok 15. és 33 gg-ainak módosítása.
5. Az igazgatóság tagjai közül az alapszabályok 23. §-a értelmében ki-l"pó Aczél Pál, KelUr Mátyás, Dr. Rothschild Jakab, Vajnouits Ede és ifj. Steszlin Ferencz igazgatósági lagok helyett 3 évi időtartamra, tovább* a Bartos Géza igazgatósági tag elhalálozása folytán megüreaedou igazgatósági tagsági állás betöltésére egy uj tag 3 évi időtartamra, valamint a felügyelő bizottsági tagok helyett I évi időtartamra ujak, vagy azok újbóli megválasztása.
Nagykanizsán, 11)14. január hó 26-án
JEGYZET A felügyoln biíottttág Által í.\'lQlvitsgáít vj»«vou:iiérleg a Hiövetkeioti helyi-ségben bái .nikor betekinthető. Az llilelr^* birtokolok kflnyveik felmutatás* mellett ttzarazólapjaikat folyó ívl februAr hó 13. óh 14-éu a szövetkezeti holyiségbon átvehetik.
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha nil akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébbé!, minthogy ne késsünk egy pillanatig sem. liánom soron kivlll vegyük igénybe
„Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert ott határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
hirdetéseit ilt megtalálja A hirdeló rövid idé alait meggyé/Alik az eredményrél. annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a ..Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi, hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kolló haszna vau. .Szmnesnok áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA 1
6
ZALAI KÖZLÖNY
FBBRÜAR
MEGHÍVÓ.
1914.£évi február hó 8-án délelőtt 10\'|2 órakor ~ tartja saját helyiségében -----
69. évi rendes közgyűlését,
melyhez a t. cz. részvényeseket tisztelettel meghivja
Az igazgatóság.
Tanácskozási tárgyak sorrendje:
1. Igazgatósági- és feltigyeló-bizottsági jelentések.
2. A mérleg előterjesztése, ar. osztalék megállapítása. >1 igazgatóság és felügyelő-bizottságnak felmentése feletti határozat-beutal —
3. A hivatalos közlöny kijelölése
4. Az alapszabályok 25, 27. és 43 gg-ai értelmében az évközben elhunyt ujnépi Elek Lipót elnök, a sorrend&zerint kilépő ujnépi Klek Krnó, Ébenspanger Leo, Dr. Szekeres József, Ungér Ullmann Elek és Weiser .lóisef valamint az időközben lemondott Sommer Ignio igazgatósági tagok helyett, elnöknek és öt igazgatósági tagnak 3 évi időtartamra Dr. Bothsobild Jakab, dr. Fried Ödön. Qoldhammer Károly, Ueimier József és Forintos Károly felügyeló-bizolisági tagok helyett öt felügyeló-bizottsági-tagnak 1 évi idótar-tamra leendő megválasztása.
5 Netáni indítványok.
Jegyaet. A t. c. részvényesek figyelmeztetnek. ruiszeriot szavazólapjaikat 1914. évi február lió 7-ik napján défatAlt 9—12. döltiUo \'8—6 óráig aa intézet bidyiiiígáben személyesen v»gy meghatalmazás alapjáé átvebsiik.
Megjrgyeztstlk, bogy aa alapsisbályok ll-ik §-a szerint szavazati jogot csak «t gyakorolhat, kinek részvénye a közgyűlést laegflléiöleg n,igy héttel
nevére átíratott.
VAÖYON

Mérleg- ós Vagyonkimutatás
TEHER
AiaAjr Frank
Pénztári kánlet . .
Váltók.....
Elóleg értékpapírokra Jelzálogkölcsönök . .
Intézeti bál.......
Egyéb ingatlanok......
Ingatlanok eladása utáni vételárak Értékpapírok
Értékpapírok íhggó kamatai
....... ók ... .
Kintiévé kamatol Aranyok ás frankok Adéaok
1
ates
149,413 2.379,190 93,938 7.5(0,990 905,000 64,801 8.816 9.678,861 35,<96 104,889
190,303
13.980,947
Réazvénytéke.......
Tartalékalap.......
Külön tartalékalap.....
Rendelkezésre álló tartalék . . .
Nyugdijalap.......
KOlftn nyugdíjalap.....
Unépi Elek Lipót alap ...
Betétek és kamatai.....
Betétkamatok aranyok és frankok
után.........
Betétkamatok utini 10\'/, adó . .
Átmeneti kamatok.....
Elére felvett házbérek ....
Aranyok és frankok.....
Engedményezett kölcsönök . . . Visazlesiámitolt váltók ....
Hitolezók........
Nyeieeégáthozat 1912. évról:
tiim i.iii
1)11 in ijmMf tt a, flO Irt, ?M ÍZ51. M1
50 2870
1.960,000 609,224 176,000 99,304 168,891 351 6,000 8.994,184
144
91,300 74,995 1,637 97,643 714,684 1.617,370 994,321
991,163
Nagykanizsa, 1913. december hó 31-én.
Dr. Fábián Zsigmond
Tripammer Gyulu
igtoggU
Fenti mérleg-számlát a szabályszerűen vezetett könyvekkel tételrél-tételre összehasonlítottuk, azokkal tökéletesen megegyezőnek találtuk.
A felügyelő-bizottság:
Forintos Károly Dr. Fricd Ödön HeimUr József Goldhammcr Károly Dr. Rothschild Jakab
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán
Nagykanizsa. 1914. február 7
53-ik évfolyam 10 szám.
Szombat
ZALAI KÖZLÖNY
l.,].l..lk k.lí.n i, ,.„„,»„ , ,.,.„......... Inrkiiiliiég ai hlidíhliatal liák-tir t
111", Jr^l OTULA I KEMÉNY LaSZLO1 r fiaton 189. - ......................
Mozik a népmüVBtes
pókból álló műsort megfeleli szórakoztató s| humoros képekkel tudjuk fos/erezni; mert h
SZOlaálatában 1ÍBZl8n \'"domlnjon képeket nem igen veszi
!be senki.
11 Minden ja\\ itásra szoruló vonású mel-Különösen gyermeket kellene eltiltani lett azonban óriási a haszon. az erkölosi az u. n. slágerképek megnézésétől. - Mert elóny, melyet..a tanulságos képek megtekinti mennyit használ a gyerntoknek a tanul- lése maga után von. mintegy észrevétlen jágos képek szemlélteié oktatása, egy jobb meghonosítván a játszva tanulás elvei, dráma vagy Ügyeimet, írdeklijdést keltó Alig van a tudománynak osarnoka, humoros kép. olyan karokat okozhat egy- melyen a kinematográfia be nem kopogta-egy durvábh jelenet pl. hamis kártyások,\'\'tolt volna s a melyen jelentós eredményt Mérnök fosztogatása, gyermekeknek szü- ne tudott volna elérni, leikkel való tettlegessége, furfangja, mostoha Leg-lószór is a földrajz nyert benne an.vák kegyetlenkedesei. holmi Turosánvi segítőtársat, megismertetve!) hazánk s a Kiirt féle esetek stb . melyek hova tova u föld külötnbo/.ő részeinek szépségéivel, a jobb mozik műsoraiból az izlén finomuláaa népek gazdasági életével, viteleiével. élet-
vnI teljesen kiszorult! k vagy be sem jut-batiiuk. sót a műveltebb kezekbe kerülő filmgyártás s moziigazgatás mellett sem
módjával s szoküHiuv;tl bennünket.
Megjelenik eléltünk az északi, a deli s az afrikai népek hazája, környezete, élete,
filmre, sem mozivászonra egyáltalán nem < foglalkozása. Khina, Japán, London. Pária, kerülhetnek. Stockholm, Melbörne s a, pjU temérdek
Szóval a mozin még sokat kell javi- pénzen el nem érlietnéiik rövid néhány tani, hogy a tudományos és tanulságos ké-: pere alatt ott látjuk. A Niagara erejének
kihasználását, a svédországi tornaversenyeket, a rizstermelés, a kávé, gyapot, tea termelés módját, szüreteiésót s előttünk sok száz és száz ismeretlen s tanulságos érdekességet.
*
Ezek s.of\'án bemutatja a kinematográfia az ujabb s legújabb gazdasági gépek, modern gazdasági es/,közök felhasználását; példákat mutatva a föld külömbözó kihasználására. melyek nemzetgazdasági szempontból megbeosülhetlen hatással bírnak.
De lehetetlen volna e szük keretben felsorolni mindazt, ami a mozi rendkívül becseK használhatóságát igazolja Bonctan orvostan, történelem, erkölestanitás. jog stb tudomány mind-mind hasznát látják.
Ks még mily szédületes perspectivát nyerünk ezen iparág jövőjóról ha elgondoljuk. hogy ma mar a vásznon szereplő egyéneket 088/hangzásba hozzák a fonográffal s igy az egyes jeleneteket teljes hfi-ségükb.-n örökíthetjük meg az utókornak, a melyre azonban nem holmi Turcsányi Klzá-
A retikül.
hunt koroua hUtóriája é« rögtön li-ztában voltam a helyzettel. Ti4 koronát adtam unki, bizonyara vesz rajta valamit nekem
— Tartsd meg magadnak, neked adom, vegyél magadnak tajla, amit akarsz — Must a feleségemen roll a aor, bogy meginduljon
— Tiz korona elég nekem — jelentette ki. Klfeleztük bát a kincset és emelkedett hangulat-
bau tériünk nyugalomra.
Két nappal az e*et után a feleségem barátuőié-vel találkoztam az utcán.
— Istenem, milyen inulntvágoa — kiáltott felém Az előbb kísértem el a feleleségét.
—r A feleségemet? —■ kérdeztem csodálkozva. — Hova ment ?
A hölgy rejtélyes arcot vágott
— Ne legyen kíváncsi, nem szabad megmon
dánom
— Miért?
— Mert . . . mert . . . majd meglátja, ha hazamegy a fele ég* Valami meglepetést készit az Ön számára Jó napat I
Gondolkodva mentem tovább. Meglepetés uz én számomra ? Mivel akar meglepni ? Eszembe jutott h
Mégis szép a szerető feleséit önzetlensége, Kondultam magamban A bolyéit, bogy azt a pénzt a najál céljaira fordítaná, arra i/oudol. bogy a férjének azerezzen örömet. Pedig s-ok teljesítetlen kívánsága van, például hénapnk óla panaszkodik, bogy a retikQlje rossz, sarkai kopottak és rosszul csukódik. Most kitOuó alkalom volna hogy a meglepetést viszonozzam és vejnek neki egy ly retiknlt.
Elhatároztam, hogy veszek. Félórát töltöttem el a keresgéléssel Végre betértem egy hórttruQzletbe. Köviden előadtam kiváltságomat én előhoztak vagy féliucat dobozt.
— Itt van e^y szép, finom lárgy — vélekedett a kere-k-dó és egy viola szinO táskái hámozott ki gondosan selyempapirasból.
— Valódi, a "legfinomabb munka, must uagyon viselik.
— Az ára? — kérdeztem aggodalommal.
— Negyvenöt korona — volt a felelet,
Kértom, bogy lehetőleg gyorsan tegye vissza.
Mutatóit egy másikai hus/onöt korona az ára. Azt is
vissza tette. Azután gyorsan sülyedtek az árak : tizennyolc, tizenhét, tizenkét korona Végre tíz korona ötven fillérin jutattunk. Itt megállapodtam. A kereskedő újra el kezdte dicsérni az egyszerű fekete reiikOll, mire éu kertem, hogy csomagolja be. Eizto-sitolt, hogy a feleségemnek tetszeni fog. Kiindultam hazafelé es már előre elképzeltem, hogy mennyire örQl maj>< a feleségem a meglepetésnek.
A feleségem már otthon volt. 8ikerült az ajándékot észrevétlenül becs-mpészni a szobába és az egyik sarokban elrejteni VárUiu a meglepetésre, amelyben a feleségem — barátnője bemondása szerint — részesít. Neiu soká kelle\'t várnom, megszólalt.
— Ma könnyelmű voltam — mondta sugárzó
arccal.
— Éu is — válaszoltam, szintéu sugárzó arccal és a sarokba mentem, gyorsad kibontottam a csomagot Amikor a feleségem felé iordultam egy vadonat uj szQrke táskát tartott felém, amit az imént veti
Majd megpukkadtam, annál is inkább, mert kiderült, hogy a szUrke táska öt koronával drágább volt. mint az. a melyiket én szántam neki.
Mindennek az a nő — a te barátnőd az oka — szóltam dühítsen. ~ Minek mondta, hogy meg akarsz lepni engemet.
15% os árammetffákariíiís
RMj£yo$ó, féher /banyai éff
Magyarországi Képviselő : Ptoger és Pia. Budapest, VI., Ha|ós-utca 41 szám.
ZALAI KÖZLÖNY
FKBBCÍB 7.
val kaposolatos otromba oselekedétek, de a valóaágoa kulturmozi darabjai lestnek érdemesek s számíthatnak egyúttal a müveit s jóizlésfl közönség látogatására s támogatására.
(VijO
A nyomor Mokkája.
Szolid időjáiás mellett indult meg az idei tél, tt emberek szinte ugy bestéitek róla, mintha mái teljeseu idejét multa volna a tán vissza hü jő többé. De egyszerre váratlanul beköszöntött h csontig haté, velőtfagyasztó lord szele elöl meleg otthonába me-nekfllt, akinek körülményei megengodték az otthon luxusát. —
Mert, hogy a jól fűtött családi tűzhely valóban fényűzés, azt érzik azok az ezrek, kikuek a nagyvárosi menedékhelyek valóságos Mekkái. —
& rongyokba biztatott nyomor, az arcsokhoz fagyolt éhség szenvedésének vonásai. -- egy a hideg siéltól üldözött szomorú menet ragadja meg figyelmét. ki e menedékhelyek felé közeledik. —
Férfiak, nők, gyermekek fagytól megdagadt kezekkel, éhségtói beesett arccal, lelkökbon a csalódásokhoz szokott érzések bizonytalanságával, de sze-raökben a reménynek egy egy halvány sugarával közelednek e mentsvárak felé. — Nincs az a színpadi rendező, aki a nyomor felvonulását meghatóbban, reálisabban, azivrebatóbban tudná beállítani, mint ahogy ei az összefagyott tömeg a szükség és szenvedés kényazeroyomán azt megteszi. —
A szomorú menethez iodulót slíít a szél, szomorú könyfakasztó akkordokat, melyek ídegszálainkat megcibálták, fogva tartják; ime az élet szomorú, nyomorúságos életet éló vértanúi. —
Budapesten vagyunk, a .Népház" elótt a Vág utcában, annly báznak megalkotásában az elme eredendő gyarlófágát a sziv páratlan nemessége, az erkölcs fen költ emelkedettsége korrigálta meg.
Dél van. Megnyílnak a kapuk és dol be a rongyos, a fázó tömeg az óhajtott otthonba, hol öreg, ifjú loglalkozást; a tehetetlen, elagott, gyermek és csecsemé kap teljes ellátást, s szeretetteljes kiszolgálást. - -
TAu a legkedvesebb, a legmegkapóbb része e „Népházának az az osztály, mely az utóbbiakat, a csecsemőket gondozza —
A szemleló szive megmozdul e kis világ láttára. amelyéi az áldott jótékonyság teremtett m-g a
biztos pusztulás, a lassú elsorvadás vagy hirtelen enyészet helyébe. —
A jótékonyság eme templomában szétáradó jótékony meleg mozgásba hozza a megdermedt vért. a rongyokba takart, kizsarolt testek éledni kezdeuek, a megfagyott kezek, lábak feleugeduek. —
Az apró gyermekek állva alusznak el, a meg nem szokott melegBég lenyomta sxempillájukat. — Majd mihamar kenyérhez, meleg ételhez jutnak, melyet jóizüen, mohón majszolnak. —
De uemcsak ideiglenes menhelyet s meleg ételt, foglalkozást, éjjeli szállást, meleg fúrdót, patyolat ágyat, sót szórakozást is találuak az elhagyottak az áldások eme házában, hol műkedvelők gyakran rendeznek mulattató és jól blkerült szórakoztató előadásokat, sót kiváló tudósok, szakemberek maguk köré gyűjtik e szerencsétleneket s kioktatják Őket gyakorlati kérdésekről s közhasznú ismeretekről.
De uehéx volna leírni az áldásuak itt megnyilatkozó hzázféleségét, melyet a leleményes jótékonyság in e szerencsétleneknek egész télen át nyújt
Azok a művelt, melegszívű polgárok, hölgyek és urak — kikben él a logékonyság a nagy sociális kérdések iránt, sétáljanak el egyszer ez Isten háza felé a déli és esti órákban amikor elkezd működni az egész gépezet, melyet a jótékonyság zsenije tervezett és a kimerülést nem ismerő önfeláldozást tart mozgásban. —
Ott megtanulhatják miként lehet az emberi nyomorúságot megeuybileui, a tévelygőt felvilágosítani, a hajléktalant tiszta ágyba fektetni, a világrétid ellen joggal lázadókat a szeretet sugalmával a békességhez, az öumagában való megnyugváshoz visz-szavezetni. É* képet kapnak arról, hogy körülbelül milyen lesz az. amikor meg fognak népte|euedni a börtönök, mivel az inség nem fog feltétlenül a bűnre ösztönözni. —
E ház pedig ellőttük valósággal Isteu házává emelkedik, melyben a jó*ág ét> belátás, — az é*z ós sziv közös oltárán áldoznak, mely áldozat füstje égbe száll, mert teUzó. a minden jós^g és miudeu belátás s legfőbb jó kútforrása, a szerető q <a legrettegettebb hatalom az Ur előtt.
Főnök úr magában : Nem is csúnya kis cicus, szinte jó, hogy nincsenek itthon.) Megcsípi (Ezt a kis őzikét megszelídítem, holnapra kellemes útitárs lészen.)
Nyájas discurzus, arc-csipkedés stb. vagy negyed óráig. Noüb, hál reggel megyünk? Gizike magában: (De mit szól az én drága I . . . |) Majd vidáman : Hát valóban ? Kedves^Főnök úr maga de kedves I
Tehát reggel indulunk! Főnök úr kezeit dörzsölve, vidám győzelmes mosollyal el. —
8 másnap reggel a kis őzike csakugyan meg. lépett, a fŐDök urat elkísérte vidéki útjára s csak harmadnapra tért vissza úrnője nagy meglepetésére, bevallván szemérmesen a kalandos kirándulást.
8zegény titkár úr pedig egyedül vacsorált hasztalan várta a kis hamis Gizikét. —
De mindennap gyilkosabb tekintetet vet főuö-kére, az ó eddigi zavartalan boldogságának inegrou-tójára.
— l\'gy gondoltam — moudta a feleségem ártatlanul szenvedő arccal Az én uj retikülöinmel akartalak meglepni téged.
Másnap megjelentem a bóráruházbau. Elmondtam, hogy miképpen jártam és kértem, hogy vegyék vissza a retikült. Előadásomat udvarias részvéttel meghallgatták, de a kívánságomat elutasították azzal, hogy eladott tArgyuak a visszavétele elvileg lehetet-leu. Ellenben a következő cserét ajánlották lel:
1. Egy angol utazőbörönd. Ráfizetés száz korona. 9. Valódi sertésbőr irattáska nikkelverettel. Ráfizetés negyven korona. 8. Dohánytárca krokodilbórból. Ráfizetés husz korona. 4. Pénztárca marhabőrből. Ráfizetés három korona
Mind a négy ajánlatot visszautasítottam és elhatároztam, hogy a szerencsétlen retikült sorshúzás utján kilátszom. Sorsszámok husi fillérért nálam
kaphatók.
Schermann Alfréd
Főik ír a titkár mirjÉ.
Az íj főnök : Kedves 8eoretárius úr I Ma még a helybeli vizitjeimet végzem, holnap pedig elutazom vidéki vizitjeimre. Ha keremek, holnapután érkezem
Titkár: Igenis 1 (Vinne már az ördög.)
Az ilju fóuök ur, miután szemüvegéi megtörülve, fehér szarvasbőr kesztyűjét felrántotta s kö csögkalapját felébe nyomta, csendes dactiluxban ellejt.
Br—r—r—r. (Titkár úr a telephouuál bivja a kis szobacicust.)
Hallói Ki ott?
Központ.
Kérem a Osömöry-ut 9 sz.
Brrrrr.
Hallói Pá drága Gizikém! Itt a te iQu titkárod. Csókollak I Holnap egyedül leszek, szökj fel a hivatalba kia»é hozzám s eate együtt vacsorálunk a Báránybau. — Jó ? ? —
Gizike: De édes vagy? Épen jókor, őnagysága nem lesz itthon, az Öreg pedig tudod kint a hivatalban. —
Jaj! Sietek, pá drágám, egy batár áll előttünk csengetnek is már, valami látogató érkezett. — Pá! Holnap I Lecsapja a telefont, fut ajtót nyitni lz előszobába — Gizike magában; (Jesszusom, a fiatal főnök úr! Mintha helyesebb lonue. mint azelőtt volt.) A főnök ur belép, szemüvegét megigazítva, kérdi: Itthon-e a tekintetes úr vagy őnagysága ? Gizike szemlesUlvo, szeméi metesen, zavartan —
Nincsen kérem, nem ia tudom mikor — —
HÍREK.
Farsang van most____
Farsang van most, a tngalmak ideje, Élvvágygyal van minden sziv teles-tele; Egyik bált a többi sorban követi, >1 kedvünket mindegyik csak növeli.
A jó isten de igen jól telt velünk, A farsangol, hogy elhozta, el nekünk, Lerázhatjuk fejünkről a gondokat, S egyideig élhetünk vig napokat.
Tüzes bor és vtdám zeneszó mellett, Elfeledünk minden búi és keservei; Rózsás színben látjuk a nagy világol, S lépegetjük a sok örömvirágot.
Mulassunk hál, vigadjunk hát, farsang van, Csendüljenek dalaink gyors tempóban; S kézre kapva a szép nemből valakit, Járjuk el a táncnak minden alakit.
Aztán vegyük kézbe a tett poharat, S mindnyájunkat vezessen egy gondolat , Fojtsuk bele a gonosz bút borunkba, Hogy ne lássuk többé azt otthonunkba.
S ha a farsang kiüríti tárcánkat, S kifizetni nem tudjuk mind számlánkat, Munkás kezünk majd pótolja azokat, Csak az Isten adjon áldást ránk sokai.1
K\'ITH NORBERT.
— Pénplacz. Tömmel értesülünk, bogy * pénz uraim* ketd megtörni Ai angol eddigi 4°/o"oí ráta már 8% rt elállóit le, mely után a pénzpiaci többi kisebb matadorjai irényiUoi fogják kamatláb-jalkat. —
A francia bank ugyancsak H°/0-ra szállította le kamatlábát, ami a pénzpiacon nagy örömet és meg-künnyebfllóst okozott. —
PBBBÜÁR 7.
ZALAI KÖZLÖNY
3
A konyha koncert.
Furcsa cím. Talán malíciát is sejtet s egy kis pikantéria is vegyül a sorok közé Pedig ez uem prótai, hauem ideális falami. Nem konyha tündérek lármás taj», pörlekedne, hanem zeneileg megalkotott harmonikus szép egész, a mely csak annyiban áll! rokoD»ágban ai anyagias gyomor vegylaboratóriumául, bogy ennek bdéuyei szerepelnek. 8 mintha bo-norkányos valami volna, miuden stimmel, tiszta haxffot ad. mint az a szép kép. a melyben ma este tikalmuk lesz gyönyörködni mindazoknak, a kik n tunatóriumi pikniken megjelennek. Muri s szanatóriumi piknik speöiálitása és előadása lesz a konyha koncert, a melyet Lukács József piariaU tanár diri-|il s közel negyven szereplő előad. Mennyi látvá-oyosság I Egy mesekép. amely miuden káprázatos népsége ellenire is él, eleven, s játszik egy bájos melódiát. A hány szereplő, annyi hangszer; mind y-egy külön hang képviselője. Apró, leánykezekbeu így-egy csengő pohár abszolút tiszta hanggal, majd tányér, tál, öblös fiaskó és vasedények basszusa szi-neti ki szebbé és melódikusabbá, tömören iutenzivé — a konyha koncertet. — Ennyi nagyjában az egész. Magában véve talán kicsiség és nem klasszikus zenei alkotás gyöngye, csak egy farsangi szép virág, a mely pompázik a színtől Ss a melynek Ude fiatalság, ad síint, illatot, a kik mindannyian a farsang vidám bohóságát személyesítik. — Kgy eleven mese
— Ki hinné, hogy mindez, a\' ml köznapi bumálat tárgya a zenei eszköz és prózai használatán kirül a dallam népségeit is kiadja. 8 olt minden megelevenedik. Azok a néma, morozus konyhaszer-itáinok mint foguak csörögni ütemes harmóniában. Mióta verik már szegényeket, talán uéháoy hete — hogy tiszta hnngot daloljanak a zörgés helyett! 8 régre is fogott rajtuk a nevelési Opengnek-bongnak i» ó|ság képében jelennek meg nálunk, — mert ilyen még nem volt I — 8 engedelmesen visszhau-gonák. a mit ki akar belőle Qtni, hozni a kis fa-kauál. Nem érdekes? Alig hiszem, hogy az újság ingerével ue hatna mindez mindenkire. Feledni akar látok a prózai élet gondját, baját néhány percre? — Menjetek este a szanatóriumi piknikre és nézzétek meg ezt az eleven mesét I
Nevűket az ideális szereplőknek most elhallgatom. Majd máBkor elmondja, ha a már megtörtéül dologról számol be a Kritikus.
— Megyegyiilés. A sok elégedetlenségnek s fellebbezésnek íme meglett a nem romélt, de nem •s óhajtott eredménye, ameunyiben városunk szabályrendeletének tárgyalását sikerült a f hó 9-én tartaudó vármegyei közgyűlés tárgysorozatából kiseoriiaui. Lebet, hogy az említett közgyűlés tárgysorozata még a fellebbezések terminusának lejárta előtt lett kibocsátva mindazonáltal alig hikető, hogy a szabályrendelet e gyűlés pleuuma ele kerülhessen, 8 mire a fellebbezé »«k esetleg a felettes forumok mindegyikét bejárják, \'zlószinü, a szabályrendeletnek is meghúzzák a lélekharangot s életbe lép a városok törvénye — Vármegyénk e gyűlésinek tárgysorozata 82 pontból áll, melyek közül a legfontosabbak bennünket a vidékiéit érdeklők:
1. Gróf Batthány József, Vizleudvay 8ándor s Eitner Zsigmond közigazgatási bizottsági tagok lomon-dása folytán megüresedett tagsági helyek betöltése. / » Nagykanizsa gyámi pénztárának 1912 évi Mérlege.
i. Alispáni ólóterjesztés Dr. Mayer Fereno "•gyknnizsai járásorvos uyugdijazáss iránt.
4 Nagykanizsa nyugdijszabályroudelete.
5. Zalaszentmihály képviselőtestületének határozata a köza. iskola állomositása iráut.
6, Pacsa képviselőtestületének kath. iskola segélyezése tárgyában fellebbezett határozata.
7. Községi kftItségvolések és számadások
a pacsai
hozott s
róm bői 10 lett — Tehát Pacsa és vidéke önálló választó meg- i kerület
— Gelseiek a gyógyszertárért. Az a néhány évvel ezelőtt mesterségesen elnyomott mozgalom,
— Ki lesz a dunántuji ref. püspök. A i melyet (lelse község és vidéke indított meg aonak
napokban tartotta a dunántúli ref. egyházkerület idején egy gyógytár felállításáért, újból s most még
rendkívüli közgyűlést, melyen az elhunyt Antal vehemensebben indult meg, hogy a vidék 12000
Gábor püspököt Tisia István a kerület főgondnoka lelket számláló közönségének közegészsági éa állat-
parentAlu fl — Ugyanez alkalomból a leendő püs- gyógyászati szempontból fontos igénye s szükséglete pók Hóléáevel is foglalkoztak. A legkomolyabb jelöl-! kielégítést nyerjen annál is inkább, mivel annak ide-tek Németh István pűspökhelyeUes fójegy/.ó s Kiss jón az akkori belügyminiszter erre nézve szabad
József pápai nspen-R. A zalai szavazók a jövő hót folyamán foguak e tárgyban bitalijyis értekezletet tartani, melyen állást is fognak a jelöltekkelszemben foglalni.
Kinevezés Az igazságügyminiszter 8árdy Géza helybeli törvényszéki dijuokot, leien állomáshelyén való meghagyással törvényszéki iruokká nevezte ki.
— Jogerős szabályrendelet Az ujan épített házak pótadó mentessége tárgyában megalkotóit szabályrendelet mint értesültünk jogerőre emelkedett.
— Rácsé a tanító Internátusért. Fáradságot nem ismerő buzgalommal készítette oló a ré cselek kedves tanítónője Szemző Zsigállé s Kerk Mihály kántortanító az ottani iskolás fiuk éa leányok köréből alakult kis műkedvelő társaságot egy karácsonyi pásztor játékra, melynek ugy erkölcsi, mint anyagi sikere valóban elismerő dicséretre méltó, amennyiben az előadás több mint 1.HII kor. tiszta jövedelmet eredményezett, melynek felét a .Tanítói Internátus" alapja kapta meg Amikor a nemesszivü í<trado*ók-uak e helyütt köszduelet mondunk, egyben azon óhajtásunknak adunk kilejezést: Vajha e példát a megye minden tauitója követné, akkor mihamer felépülne az óhajtott lauitói internátus
— A rendőrség államsegélye. Deák Péter rendőrfőkapitány és a városi számvevő serényen dolgoznak a |avaslaton, mely az államsegély hovafordi-tását célozza. — Bár a javaslat szellemét ínég ezideig nem ismerjük, de miudeuestre a leghelyesebb s leghumánusabb felhasználása az lenne ha az államsegély bői elsősorban a legénység fizetése teljesen kiegészíttetné\', más rés*e pedig a legénység számának fel
j emelésére fordittatuék.
— Sajtóiroda városunkban. Örömmel értesültünk, hogy a zalaegerszegi ós bajai rendőrség miutájára városunk agilis főkapitánya is rendoz be sajtótudósitót, hol reudorsóg érdekes híreit a sajtó emberei mindenkor átvehetik.
— Tanítók fizetés pótléka A tanítók : 1903 előtti szolgálati éveire jelzett fizetés pótlékainak kiutalása örvendetesen jelezhetjük már megkezdődött s ugy a helybeli mint a vidéki kartársak
közül azt többen már föl is vették.
— Az utolsó huszonöt óv legnagyobb találmányai Kgy amerikai tudományon társaság
1 pályadijat tűzött ki az utolsó negyedszázad legnagyobb találmányairól szóló értekezésekre A beérkezett pálya-í művek Ítélete csakis a drótnélküli telegraphiára nézve volt egyhaugu. Kzl valamennyi pályázó bevezette a legnagyobb találmányok közé Kzuián következtek az aeroplán. Röntgen sugarak, automobil, mozgófénykó-pek, phonograph stb.
— A német bankkamatláb leszállítása Mint lapunk zártakor értesülünk a németbirodalmi bank 4%-ra készül leszállítani a kamatlábat. Amennyi ben a magyarpéuxpiacot leginkább a német piac irányítja, örvendetes a kilátás, hogy pénzügyi viszonyaink ismét a krizis előtti állapotokra fognak visszatérni.
— Választókerületi beosztás. Az országgyűlési képviselő választókerületek számának és székhelyének beosztása most jeleni meg. K minden tekin-ben érdekes s már ismert beosztás bennüuket zalaiakat annyiban érdokol, bogy az eddigi 9 választó kerülői-
kőzet adott Oelse közönségének, azonban a személyi összeköttetések s halalmi nekszusokon sajnos hajótörést szenvedett e törekvés, amelynek azonban ezúttal lelketlenség volna gálát emelni, amikor azt a környéken lévő községek is epedve várják. —
E kérdéssel azonban a közel jövőben bóvebbeu foglalkozunk, kifejtvéu a ma fontos okokat, me-lyok a torvezett gyógytár felállítása mellett hangosan beszélnek, s vázolni fogjuk a mostani egészségügyi viszonyokai ia, melyek a mórleget bizouyára a gyógytár jayára fogják billenteni. —
Húsvéti tanulmányút A húsvéti szünidő alatt tanulmáuyutat rendozüuk Venezia, Firenze, Kóma. Bologna és Padua városába. Indulás április 4-én a budai pályaudvarról, visszaérkezés április 16-án. Osatlnkozuí a közbeeső állomásokon is lehet. Az utazás mindvégig \\ a hu i o n, gyorsvonattal történik. Részvételi díj, melyben az utazás (Budapesttől Budapestig) és élelmezés (Veneziától Padualg) foglaltatik, 220 K. Jelentkezni lehel a pénz beküldésével március\' 15-ig Lukács József nagykanizsai fógimu tanárnál, vagy Berkes Ottó keszthelyi kath. fógimn. igazgalouál. Részleges programra a jelentkezés után.
— Porcellán és üvegárukról — basz-nálati és dísztárgyuk — kívánatra ingyen ás bérmentve, küldi nagy képes árlegyzékét Hüttl Tivadar os. és kir. udvari szállító Budapest, V.. Dorottya-utca 14. szám. Saját porcellángyára Budapesten.
— Vigyázzunk az egészségünkre I Nikotin-mentes dohányárul (általános lövedék és különlegesség) árusít a .Denikó r. t. Budapest, V.. Szent István-tér 2. sz. — A budapesti. „Bölcsészettan-hallgatók Segitó Egyesülete*. Budapest, VIII.. Muzeum kórut ö—8 sz. Tanárjelölteket vidékre nevelőknek, internátusi felügyelődnek, tanügyi kiaegilóknek, magán-titkároknak és bármely szakszerű muukák elvégzésére díjtalanul közvetít a l. nagyközönségnek. — A társaság árjegyzéket és leírást ingyen küld.
Közgazdaság.
— Gazdasági egyesületek tevékenysége tobbtermelés érdekében, liazdasági egyesületeink körében élénk mozgalom indult meg mindenfelé a többtermelés érdekóbea. Az egyik tenyészállatokat oszt ki, a másik matrágyázási kísérleteket végeztet, egyszóval mindannyi teljesiti kötelességét a nép jobb gazdálkodása érdekében. Miután pedig éppen a műtrágyák segélyével lehet legkisebb befektetéssel, legkevesebb fáradsággal, legjelentékenyebben fokozni a termésátlagokat, különösen a műtrágyák megismertetése és terjesztése érdekébeD működik több gazdasági egyesület. így a temesmegyei és to-routálmegyei gazdasági egyesületek, nagyobb mennyiségű iugyen műtrágyát osztottak ki kísérletezésre kisgazdák közölt; ezenkívül pedig a Torontál- ós SzatmAr-mogyei gazdasági egyesületek összes községeiben szakelőadókat küldenek ki a tél folyamán, akik a népnek megmagyarázzák a műtrágyák lényegét, hasznát s rámutassanak arra. miként kell a műtrágyafólesógeket alkalmazni a minő haszon várható alkalmazásukból. Örömmel látjuk a gazdasági egyesületek ezt a tevékenységét.
ZALAI KÖZLÖNY
PTSBRU R 7
T
— Oukorrópa műtrágyáaáei eredmények Eddig ati hittük, hogy hazánkban a oukorrópa alá egyedül síuperfot-zfállal kell megtrágyázni, az Orezágoa ndrénytermelési kísérleti állomás által mull óvbeu Szakolcán régzett kísérletek azonban azt! bizonyítják, hogy a szuperfokát egymagában való alkalmazása nem mindenkor a legjóvedelniezóbb 10 kísérlet átlagában ugyanis kat. holdanként az egymagában alkalmazott 900 kg. szuperfoszfát után 11—6H, átlagban 26 mm. volt a termes és t}9 K-n jOvedelmi többlet. 200 kg. szuperfokot és 67 kg chilisalétrom ut\'in 91 — 108, átlagbnn 47 min. termés és 117 Ka lövedelmi többlet — 200 k«. , 8zuperfo»*fHt. f>7 kg. chilisalétront é* 76 kg. 40 százalékos kálitrágya után pedig 37—199 átlagban 69 mm. termét és 179 K jövedelmi többlet M*r-1 mázott A tiszta haszon a műtrágyázások lenti sorrendjében 49. 97 és 139 korora. A nitrogén és káli trágyázás e rendkívüli eredménye kétaégen ki vQl a in ult évi nedves és a cukorrépa fejlődésére nagyon kedvezó időjárásnak is köszönhető Kevésbé kedvező idó|árá* mellett főként a szárazabb jellegű síkságokon a káli és chilisalétrom hatása és jövedelmezősége felette kétes és épen azért használatuk inkább csak az ország hegyes-völgye»ó nedvesebb éghajlatú vidékein ajánlbutó, a szárazságra hajló >>ik-oágokon biztos eredményt .ezután it> a szuperfoszfái egymagában való alkalmazásától várhatunk.
— A Török A éa Tárea bankháe rt 96 296 K. tiszta nyereséggel zárta 1913. évi mérlegét, az előző évi öOfiía K -val szemben. A mérleg tételei: Vagyon készpénz 5594 (16,710), bankoknál (419,169), (348,868), adósok 7,\'j3,533 (749,944) Teher: Részvénytőke 1.000,000 (u. a.) tarlalék 76,000 (65,000) K.
— Aa Újpesti takarélcpénatár rt. LJj-pest legrégibb intézete jól rúgta meg az 1913. évet s inérlejíét 60,199 K. (41 807) tiszta nyereséggel zárta A bruttó jövedelem 963,088 K (936,860) volt. A mérleg lételei kisebbszerü, de határozott fejlődésről adnak számot.
— A magyar bank éa kereskedelmi rt. belgrádi ügynöksége mellé bankfiókot in szándékozik létesíteni, mint Konstantinápolyban és a bankfiók felállításához koncessziót kért a szerb kormánytól.
MEGHÍVÓ. . *
A Kotori Takarékpénztár Részvénytársaság
huszonkettedik
Rendes Közg-yülósót
1914. február 22-ón d. jűzlethelyiségé ben
u. 2\'|» órakor tartand a,-
melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak. A közgyűlés tárgyai lesznek:
í
A Jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes tag kiküldése 2 Az évi zármérleg és eredményszámla bemutatása, valamint az osztalék megállapítása.
3. Az Igazgatóság és felügyelőség részére a felmentvény megadása
4 Az alapszabályok 12. §-ának módosítása.
5 Esetleges indítványok tárgyalása.
Asplri n

tabletták
: fej és fogfájásnál. rheumánál, infl\'jentánál itfa elitmert fájdalomciillapitóner: gf hogy bittoian a valódi A»p:tinl kapjuk, kérjül Á a „Beyer" (éle Atpi\'in tablettákat. Etrk % deticsomagolúban csövenként \'20 tabletta á 0,5 ; 1 kor. \'20 fill. ért kaplia.ök. Minden tablettán n Aipinn »xó UlhaU
1
M. kir. folyammérnöki hivatal Nagykanizsán
szlioz. 1914.
ÁRLEJTÉSI HIRDETMÉNY.
\\ ni. kir fóMmivolésOgyi miniater ur rendeletire az 1914 évi mura-szabályozási munkáknál szükséges, Muraszombat vasúti állomáson átadandó 4200 q. Négyezerkutlókzá^ métermázsa portlaniioeiuent szállításának vállalatba adására a nagykanizsai m. kir. foiyammérnökifhi-vatal helyiségében 1914 évi március hó 2-án délelőtt 10 órakor nyilvános zári ajánlati versenytárgyalás fog"tartatni.
A szállításra vonatkozó ajánlati ós részletes feltételek az ajánlati minta j ós a kötendó swrzódés tervezete az alant irt hivatalnál a hivatalos órák alatt i liuegtekiulhetók és ugyanott szerezhető meg az ajánlati minta is.
A versenytárgyalásnál az ajánlattevők vagy azok képviselői jelen ehetnek.
Nagykanizsa, 1914 évi február, hó~8 án.
M. kir. folyammérnöki hivatal. í
istéíli\'

Egyucríi <
J.-yfrorsiigl Képvilenö: Fiuger és Kia, Budapest, VI, Hnjós-utcía <1 \'^i
Hhtcm
A lagjoblj *« a íagtartóiabb driluilii lí«0*. Haoett (tritelXUl 71 •/. trvmMllaíurití*
Kapható vHlanyaierflléai Hitetekben, villan/telepeken ét • UiGVIR SIEMEíS-SCHUCUIlT.MÖVtí-lH, MllHt, »U TWl-Ulll 3í. Silr »ltu 13.1

KÍTÜNÖ ALPESÍ TEj-CSOKOLÁDÉ
:»/ i\'.l\'Mi
FKBRÚÁR 7. \' •\'■ \' i :"> . ,\' ,, /; j;
tsa
üü i-sSí
-Thíf\'

ÖJKil
aMie


•l|ól jegyeid inog; csak OttűHláll-
cigaretta-papirt, vagy hüvelyi hozz és ne on-godd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra\'"vezetni.
Y^MhMjJill\'i\'l/?
f X OAIOKNA1, /ai\'U>ff.\\ML
- \'0 CSAK^KOÍl
tóöNEÍiL.
I HANQSZERKIRflLV^
8P£5T,iS^Efl(fl(IUHS. ítujeavséj* mtírt/tf
irin-
limert fÁ/<Ulomc*Ul«pUÓ ixerl
>(«< gyakran illiny\'bb khillmfnyekktl
y vatódl khillmfnyl kap)unk, ciakli. Aapirin-Tablettát
Wgyflnk, »« alábbi rajiban UlhilA ri«>dl ctomijuHv ban. |l úregetó » líli\'íimmöí tablctUvri ára K. l.JO). Minden tablettán rajla ran u Aipirln iti.
May Autodict
| dictálógcp a világ, egyetelen tel-u jesen automatikus dictáló gépe. HA ÉRDEKLI:
! Kérjen pronpektust.
Kényelmes fizetési feltételek.
| MAY FRIGYES
BUDAPEST, Fürdíi-utoa 10. se Telefon 7-34.
HÖLGYEK.
Havibaj kimaradásakor r ndnljék meg bizalommal hosszabb nlmaradAsuál is — fájdalom nélkol bixloaa Daló, veszélytelen cseppeinkflt. I-»ó erejQ: márk 160. erős természetükuél : márka 6.50. Üyora, d krét, vámmentes Kiállítás, magyar utasítással. T:<ok|-Mlndtn mii kfiiOnaigaa hamlaltvány. Qeranford Laboratórium 60 L. SchwIUar, Berlin W, Marburgeratraaa • 2/A.
IUII icuon
FKBBUAR 7
Meghivás.
A Gazdasági önsegélyző szövetkezet Nagykanizsán
XVI. rendes évi közgyűlését
folyó *Tl febraAr hó 22-én délelőtt U órakor, a , Zalamesyei gazdaaifi takarékpénztár r.-t." helyi.éjiben tartja mag, melyre a t.-o. Következeti tagokat tisztelettel meghívja
Az Igazgatóiig.

Tárgysorozat:
1. Igazgatósági és felügyelóbizottsági jelentések az 1013. évi számadások és üzletmenetről.
2. Az 1913. évi számadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztására vonatkozó határozathozatal és a felmentvény megadása.
3. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése.
4. Az alapszabályok 36. §. értelmében a működési sorrend szerint kilépő Csóka Ferdinánd, Kohn Lipót, Kreiner Gyula, Loewy Arnold; Reichenfeld Ede igazgatósági tagok helyeit ujak — vagy ugyanazoknak — 3 évre ; az alapszabályok 40. §. értelmében felügyolóbiiottaági 3 rendes és í póttagna* 1 évre való megválasztása
Kelt Nagykanizsán. 1914 jauuár hó 16.
Jegyaet A felogyelóbiioltwtg álul felolviikgált ée hitelesített st*m»d*„ok és mérleg, ugy íz ihleti jelentés a siAfotketet helyiedében n hivatalon órák elitt megtekinthetik. Smaiólipok ugyanott február hé 90. éa St-én étvehelík
VAGYON
é r l e e e
m %
korona fillér
TEHER
1910-1913. évi. kötelező 1911 — 1914 ,
1912—1916.
1913-1916. . Kintlevó kamat Feloszlott évtársulatí foggó Ideiglenesen elhelyezett töke Pénztár
számlán
65548 —
101931 —
136293 _
166666
4346 86
689 36
193190 49
1840 32
660303 61
Tartalékalap
1910 —1913. évt.\'üzletrész
1911-1914. . * .
1912-1916 .
1913-1916. . 1910 — 1913. tőkésített nyeremény
1911-1914.
1912—1916.
Függő kezelési költség . . Tiszta nyereség ....
ÜIIIIO
korona fillér
H&kmlán 21003 70
146260
„ 161343
„ 145964 -
„ 136303 —
8868 12
6773 27
. . . 1961 74
5291 38
28486 30
660303 51
;
FA1CS LAJOS s. k
sMh.
Kelt Nagykanizsán. 1913. évi deoember 31-én. KNORTZER GYÖRGY s. k.
eíltnÓT.
ÖSTERREICHER JÓZSEF s. k
iÚKynü
Jelen mérleget a bemutatott fó- és meliékkönyvekkel megegyezőnek találtuk Kelt Nagykanizsán, 1914. évi január 28-án.
ROTHSCHILD SAMU s. k.
/•iágy. *í. luf.
WALIGURSZKY ANTAL s. k.
/Ilügy. W*. /a/.
KERTÉSZ JÓZSEF 5. k.
ftliigy. W». taf.
KBHBOAB 7.
ZALAI KÖZLÖNY
7
Meghívó.
A. nagykanizsai Takarékpénztár által alapitott •
ÖNSEGÉLYZŐ SZÖVETKEZET
- 1914. ívl február h<i 15-án délelőtt 10 Arakor tartja
a nagykanizsai takarékpénztár helyiségében
17. ÉVI RENDES KŰZGYÜLÉSÉT.
melyre a t. o. szövetkezeti tagokat tisztelettel meghívja
AZ luAZGAT08AG.
Tárgysorozat:
1 Éti jelentés.
A felügyelő-bizottság jelentése, ennek alapján a mérleg megállapítása, >i igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése iránti határozat.
3. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése.
4. Az alapszabályok 15. és 33 gg-ainak módosítása.
5. Az igazgatóság tagjai közút az alapszabályok 23. ,§-a értelmében kilépi Aczél Pál, Kelltr Mátyás, Dr. Rothschild Jakab, Vajnovits Ede is ifj. Sttszlin Ferencz igazgatósági tagok helyett 8 évi időtartamra, továbbá a Barlos Giza igazgatósági tag elhalálozása folytán megüresedett igazgatósági tagsági állás betöltésére egy uj tag 3 évi időtartamra, valamint a fölügyelő-bizottsági tagok helyett 1 évi időtartamra ujak, vagy azok újbóli megválasztása.
Nagykanizsán, 1914. január hó 26-án.
JEGYZET. A felOgrelí-bíiotlság állal felülvizsgált vagyonmérleg a szövetkezeti belyi-■egbeo bármikor betekintheti Ai üzletién birtokolok kényvoik felmulautni mellett szavazólapjaikat folyó évi február hó 13. és 14-éu a szövetkezeti helyiségben átvehetik.
Vagyon
Mérleg, és Vagyon kimutatás 1813.
Pénzkészlet......
KSIcsönSk.....
Nagykanizsai Takarékpénztár . Kintiévé kamatolt . . . .
hó 30-án Teher
11."ért Törzsbetétek 19. . 13. . 11. .
15. ,
16. 11. 19.
13.
14. 16.
15. 11.
19......
13......
ÍJ......
16. . . . . • Átmeneti kamat . . -Összesíteti személy számla K Illőn tartalékalap . . -Nyereség egyenleg ■ •
Tartalékalap
Osztalék
76798 83481 136908 160348 166641 I9773l 643 489 509 620 660 430 ^1637 8398 9649 6373 2448 32 4470 19963 369II9
860I46 í 71
Nagykanizsa, 1913. november hé 30-én. Unger Ulhnann Elek s k Tripammer Qyula s k Qttrtler Ferencz e k
t|nflk. al.lnOk. Vönyr.lö.
Fenti zárniérlaget a »zabily«zertten vezetett kényvekkel tételról-tételre összehasonlítottuk, azokkal tökéletesen megegyezének találtuk. Nagykanizsa,11914. február hé 4-én.
A KELÜGY ELÖ-BIZOTTSAG: Krámer Lajoa a. k Dr fferenoay György « k Bosenberg Ernő s. k
A ki
magot vet fákat ültet virágot tenyészt
ée kertjében gyönyörködni akar. as forduljon
Mühle Árpád
kertészeti nagytelepóheu
Temesvár. =
Dl«*föirJouy«4k 4a
bérmentve.
MEGHÍVOK
addig míg ma litiiitt\' mg; liliutékku jutányos irn kinltUtMk
Ifj. Wajdits József
köny vny omdáj ában.
Vidéki megrendelések gyorsan elintéztetnek.
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillana-tig sem, hanem soron kivQI vegyük igénybe
.Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert ott határozottan eredményt ér éa a magyar hirdető
VILÁG
hirdetéseit itt megtalálja. A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az eredményről. — annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos, fejlődését, ez pedig világosan jellemzi, hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kelló haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA I
8
ZALAI KÖZLÖNY
FEBBIMB 7.
MEGHÍVÁS.
A Dél-zalai Takarékpénztár 8úiM»ri[
1914. évi február hó 22-ón délelőtt 10 órakor Nagykanizsán saját helyiségében tartja
XLIV. évi rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak.
TÁRGYSOROZAT;
1. Igazgatósági- és felügyelő-bizottsági jelentések az üzlet eredményéről, az 1913. évi számadások előterjesztése — ezek nlapján a mérleg végmegállapitása. a számadók felmentése és a .....[átkozó nyereség felosztása iránti határozat.
2. A társaság hivatalos közlönyének az 11114-lk üzleti évre leendő kijelölése.
3. A megbízatásuk lejária következtében az igazgatóságból kilépő Belua I,ajun. Bogenrieder József, Danis Kálmán, Miltenyi Sándor és az évközben elhall Köhler Antal helyett az alapszabályok értelmében ő igazgalóaági tagnak 3 évre. — ugv a felügyeli-bizottsági tagók számának meghatarozása és I évre való megválasztása.
Kell Nagykanizsán 1ÜI4. február 1-én.
Az igazgatóság.
A t. c. részvényesek kéretnek szavazólapjaiknak részvényeik elínintatása mellelli átvételére • takarékpénztár helyiségében 1914 évi február 11 en
inegieleuui betekintheti
A láiruUti igaigatÓNtgriek s közgyltlés elé leriesiteudA lelentéa* a közgyűlést megelőző s napoo át a t részvéoyesek által az inlézet helyiségébe
VAGYON
Mérleg 1913. évről
TEBEB
Pénztári készlet Jelzálogi kötelezők | Törlesztése* jelzálogi kötelezők
Kezességi kötelezők \' Váltét........
, .. , l intézeti ház Ingatlan birtok > ^ ^„„^
|j Értékpapírok.......
1 Értékpapírok függó kamatai Kintlevó kamatok .
Aranyok és frankok Osztrák-magyar bank giró Adósok
Ovis én bélyeg költóégek
850.000 K — f 11.365 K 82 f
Összeg
IOfr.-|c«. kii I
1___!_____1 korona Ifit.
; ">n* j
4j lüi 6X67139 «H8|ir>47 987387.61 31465S7.88 80869)-1238888 94
261366 82 8068478 60 87140 lö\'l 100690 76 7147 09 3018 98 6000 — 700
925 157 Sh 7903114
Kéwvénytóke............ . . ji
\'tartalékalap . . ........,
Nyugdíjalap............. ■
Tiszti nyugdijalap...........
Betétek és betétkamatok........
Betét kamatadó...........
ViHszleszámitolt váltó......v ... .
Letétek...............
Klóré (elveit kamatok .......... 3
Aranyok ós frankok ... 631
Hitelek...............
Eperjesy Sándor iskolaalapítvány......
Arvaházalap..............
Szinházalap .............I.
Katonatiszti akadémiai alap.........
Napibiztosi dij.............
Felügyelő-bizottsági dij ....!>
Fel uem vett osztalék...........
Ny«re*ég
áthozat 1918. évról 128 "0 frkos 38 ar. 4886.71
1913. évi nyereség 76 68 . 136665.09 197 106,
Dr. fíentzik Ferencz v. k.
Ián. igatg. tinók.
Kzen zármérleget a t6-
Halpheii Mór s. k.
ftiugy. frit. tag.
Kelt Nagykanizsán, 1913 december hó 31-én. Eperjesy Gábor s. k.
/öpénxlárnok.
Reinitz József s. k.
igazgató.
egyéb üzleti könyvekkul iksszehasonlitottuk ós mindenben megegyezónek-találtuk
Kelt Nagykanizsán, 1914. január hó 31-én. Faics Lajos s. k Rapoch Gyula s. k.
M*gy. bit. tag. /ilugy. bú. lag.
Lőtve Adolf s. k.
fetugy. bit. lag.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdita József kónyvuyomdájáhan Nagykanizsán.
fjagykuolzsa, igi4. február u
53-ik évfolyam n szám
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
MiiJilinlk hitlön éi ciOtlrtikftn.
Uft<U«tttl 4r«l<: Kg黫 éfia 10 korona, félév.a 6 S»jyedivfe 2 korona 60 Ali. Egy** »r«
i-\'elolós zzerkeaztő :
KAROLY OYULA
KAazerkaazlA:
KEMÉNY LA8ZLÓ
SzirkiiztöiáB m kiadóhivatal Daáh-tir I.
Talaton: 182. — MirdaléaaW dljaiabáa aiarlnl.
Néhány szó az újságíráshoz.
Igazán magasztosai! emelkedett és nemes a magyar ujságirás. A legnagyobb tisztelettel kell loemelnünk elélte kalapunkat és hódolással hajtani meg fejünket fenkélt szelleme előtt. Must bizonyította be igazán a legutóbb is.
Megfojtanak egy oifrabimes éjjeli pillangót, egy kitartott senkit s ogy héten ke-résztől mindennap és minden lap nyolc tiz oldalon a legterjengósebben tárgyalja Túrosán Emilia fejlódó életpályáját, jövedelmező Mezonjait, szokásait, a legnagyobb körültekintéssel tarja elénk piszkos múltja minden szennyesét, ősazekapargatott vagyonát s értékét. bundái és ruhái formáját, lakása berendezését ós rejtett privát dolgait. S nekünk be kell vennünk, el kell olvasnunk, mert minden mást elnyomva, osak az dominálja a lapot, mert szemérmetlenül mindenütt eli-bttnk tolakodik. A Népszava vezéroikket ir róla, Szász,Zoltán esztetikai értekezést. Lux Terka hétköznapi tanulmányt, Porzsolt Esti
levelet, Kenedi, Vulpesz pszichológiai stúdiumot, hogy a kis boulevard lapukról ne is beszéljünk. 8 el kell olvasnunk valamennyit, mert akár\'iová nézünk, osak ezt találjuk s oly meztelenül tárul elénk egy senki mcso-gstóleány oourtiaaue egész pikáns életo, mintha csakugyan ismertük volna egész pályáját.
Aztán egyéb is eszünkbe jut. Egyéb közelmúltban taegjélenl újságcikkek, amelye kel szintén elolvastunk. Meghalt egy Soly-mossi Elek nevű színész, aki ót tizedeken keresztül kaoaglatta meg a szomorkndókat\', aki egy millió gondterhelt homlokról osztotta el mókáival a ránookat. aki ilyenformán igen hasznos tagja volt a társadalomnak, mort számlálatlan emberrel tett jól évtizedeken át. Levágják a lábát, meghal — megjelenik róla egy buszsoros oikk, egy huszaoros nekrológ és vége — elparentálták örökre.
Meghal egy Vámbéri Ármin nevü tudós. aki egyedül annyi \'ttiosóaégel azeriett nevünknek, hazánknak a külföld előtt, mint
közelmúltban senki. Nagy nemzetek és idegen nációk csak az ó révén kezdték észrevenni, hogy vagyunk s irányították felénk a figyelmet, a figyelmüket Aki személyes barátja és politikai dolgokban tanács-adója volt az angol királynak, aki a művelt világ minden testülete előtt becsületet szerzett nevének, népének, aki ismeretlen földek rejtett zugait kutatta keresztül sánta lábbal, emberfölötti sznnvedésekkel és energiával — életét állandóan kockára vetve, hogy a tudománynak szolgáljon s a magyar névnek. Meghal egy Vámbéri s megjelenik róla egy sablonos sajnálkozás közömbös hangján megirt egy basábos kurta cikk — és sohlusaz. Mintha az egész közönséges dolog volna. Hanem Turcbán Emilia halála utáu még nyolo nappal is olvashatunk statisztikai kimutatásokat. amely arről szól, hogy 10—16 év előtt hol szolgált a Csengery- és Wesse-lényi-utoákban é* esztetikai fejtegetéseket, amelyek azt tárgyalják, hogy Szász Zoltán szeriut disznó volt-e, vagy kejgép?
Calasanzi Sz. József álma.
Im: Rátkai-Radlca Kálmán
— Laganda ínak- ia zanaki»4»atul. — (Élöképpal)
MigzanwiUlta; IÜFKA FKEEHOX í. « féglmnialum Calaaanzi-hangvaraanyen IOM. í«br. 2 alaMvalta: HAOT OTŐZÖ
... Az ódon koloBtor, ódon falár*, Aluvó virágra, barinaloa fára Leaiállt a csendes, édes éj. .. A Isiik a rózsa, Oiprusfa lombja, Halványan tQa a Holdnak sugára; Kékló azúrban ustik az ég . . ... A* ódon kolostor ódon falára Lestállt a csendes, édes éj . . .
Bgy kis cellában ég még a mécses, Látjátok olt? ... Csendbe\' legyetek ... I Halkan csak . .. hogy fel ne ébresszétek A bóbiskoló, jó aterxetwjl! _____
... Néztétek; mily édesen alstik : AstUlára hajlik le fe|«; Osszetéve van a két keze, Mellette olvasó s — mécsese Imakönyve is nyitva van még; Mellette nyomta hI az álom; 8 mo«l csak egy ódon Madonna-kép Virraszt, vigyáz, a szttrke falon .
. Halványan rezg, a mécses láogja. Halványan tQz a hold-sugára ; .Szellő, virágok I Csend 1.. . Csend; csend ... 1 Sugár se rezgjen. 8telló se szálljon .. . At öreg szerzetes elpibeui... I ... Csitt, csitt I: most jó meg az álom ; Halkan száll, selymesen. Hunyó stempillákoul Csitt, csitt I Most lép Álomvilágba I óh, amit ott lát, az csudaatép I Álmodik bűbájos, szép mesét... Csitt! .. . félig ébren, félig alva, Klmosódra csengve hallja:. ..__
Az álmot hozó égi zenét! . .
. Hallga\' : most mesélem néktek A bűbájos szép álom-inssét I
Mintha, mintha hegyen |/rua; Fölfelé egy magas ulon! Az uinak nincs vége-hoasta, KödbHvész, a nagy hegy orma Csudaszép az utoak tája: I Két oldalán tenger virág; Fehér lil\'joinok. violák ! Fehér rózsák, izelid rózsák, Hajolnak a sarujára ... I Amint egyet lép a lába; A lil\'jomok meghajolnak, Ft-bér rózsák: illatoznakI . . 8 mint valami arany hárfa, Halk zsongás támad reája ... I Millió kis virág-ajknak 8záll kösiöntó, halk danája I
— Óh, de csudáknak-csudaja 11 Jó leremtóm! Mi ez, mi ea? Ember ezt még soh\' sem látta. . . I
TTtoét
VCUl , „ „
viMofruM teksf&k itegty&neKj
eltörhetetlen vllégltófonal — 7S •/, árammegtaka-riiás — gyönyörű, fehér fény — Hosszú élettartam — Jutányos ér — Valódi Osram-drót-lámpa kapható: nu|d minden vlllimos telepen, szerelőnél és az idevágó szaküzletben.
VMi Omm-irtíUmpik kVl*lók . Vlllamoi amUknil «.W<« ««»-
mM, úlMiu _ Jfjír.m.iufi UpniiU tonvlaill r*Uiml: Pln/ir ti PU. Uh.
Ja/Hit. VI.. H, u.
\\
ZALAI IÍHÖNT
KRBROÁB is.
Igazán magasztosan emelkedett a magyar újságírás. A legnagyobb tisztelettel kell leemelnünk előtte a kalapot ős hódolással Lajtani meg fejőnket fenkölt szelleme előtt.
Arról meg egyáltalán nem folylatnak irodalmi vitát, bugy a Tudományos Akadémia a Vojnioh dijat miért éppen Farkas Pálnak Ítélte oda?»?l
Egy megkésett krónika.
Talán már nem is tudjátok, miről ától ez a néhány sor. Osaknem elfeledett esemény már ez, különösen azoknál, a kik a hooh — klasszikus — muzsikának látszólagos barátai, ha nem arról vau szó. Kövesdi Boér Gusztávné leleményessége, hogy a konyhakoncert nálunk is megvalósult. Legalább ilyent is termeltünk. Lelket adtunk a néma edéuyekbe, üvegnemüekbe s azok a zene tempójára összhangza-tosau szóltak Ötvös Ella distiuguált fluom zongora kísérete m*ll«lt. S kik voltak a mesebeli esengő poharak? Megaunyi szép leány, eleven álet, if|u üdes-ség. tarkítva közben egy-egy lérfi-néppel szinten konyha naiformisban. 8 volt élet bennük. Klóbb egy azép prolog vezette be magyarázatával az egészet s •zután következelt a mese — valóságban. Vidor 8a-muné, Kövesdi Boér Guiztávné ugyancsak meg lehettek az «t sikerével elégédve; hiszen fényes anyagi és erkölcsi eredmény zárta be a szanatórium ez idei piknikjét. Olyan jó kedvet éu még nem láttam ezen a farsangon, mint ott a kivilágos kivirradtig. Bradócz Dezső ruövész konyhá|a pedig teljessé tette a mesebeli illúziót, ó is rászolgált a dicséretre, minthogy hozzá járult a sikerhez 8 ti többiek, kik szép személyetekkel csak egy hangot képviseltettek, mindannyian legyetek felirva a ttlautrópia érdem könyvébe, mert jót tettetek szereplősükkel. Ez szombaton volt,
igy jegyzi meg a krónikás és pedig a legnagyobb sikerrel I
Másnap Özvegyek és árvák javára folyt le a Polgári Egyletben a posta és távirda altisztek és azolgák helyi csoport|áuak estélye. Gazdag műsor és bizarr angol estély az egész 8árközi Dezső szép és hatásos nyitányt játszik, amire Kenessey Gizus és Horváth Jenő mesterien, szépen és kifejezően lejtik el a párizsi babatáncot. Guttág Sárika bájosan, tisztán c eugő koloraturával énekelt operetteket s magyar népdalokat; Bágyoni Szabó Odönué ismert és hatásos zongora kísérete mellett oly sok sikert ért el, hogy az édes kis szereplőtől alig tudott a közönség megválni Dénes Iván, Vukics Hozsika, Gyertyák Pál, Klemeut Böske monologjai és dialogtai sem nélkülözték a sikert. A palotástáneot Kulcsár Mariska rendezésével Megyessy Irma, Halász Margit, 8üle Klárice és Kovács Mariska adták elő, nem is egyszer I Pa-velkovits Margit kísérete édesou simult a tánchoz. Osattauósau fejezte bo a Hirschler Jeuó ötletes és váltó zatos conferausze mellett lefolyt estélyi Braudl ife-zsó kupié éneke, amelybeu volt élethűség és szin. Kz-után a jókedv vette át a szerepet s zene zengett s táncot lejtett a .szépszámban iel>n volt fiatalság.
HÍREK.
— Megyegyülée. Elmúlt, lezajlott, sajnos városunkra nézve tán semmi ujat, semmi érdekeset nem hozott. Képviselőink közül nagyon kevosen érdeklődtek a dolog iránt, a uatry többség itthon ragadt. A városi szabályrendelet szóba sem került, a nyugdíj szabályzatot pedig módosítás végeit visszaküldik városiiukuak megreperálni.
E körülmény sokaknak kedvéi szegte. Részben azért, hogy a nyugdíjba szándékozókat viuzatartj. az aspiránsokat pedig, kik az öregek helyeibe kiván. koznak a (agy pontra hűti la, lelohasztván az ambi-tiókat, meghagyva a vágyakozást a májusi közgyo-lésig, amikor valószínű együtt tárgyalják mindkét szabályrendeletet. Addig is ifjuj óriások egy kin türelem.
— Népeeedés Az alispáni jelentés keretében érdekes számok beszélnek vármegyénk uépesedén mozgalmáról. Pl. Nagykauizsa városában született « mult évben 151, elhalt 98 egyén. A legtöbb izüle-tés a vármegyében a perlaki járásbau volt 86o, legkevesebb a balatonfüredi járásban 68. Legtöbb haláleset a csáktoruyat járásban 179. legkevesebb a balatonfüredi járásbau 93.
— A Társaskör kösgyülése A .Nagj. kanizsai Társaskör 1914. éti február hó Ifi-éu vasárnap délután 6 órakor tartja reudes közgyűlését Iuditváuyok az alapszabályok értelmében a közgjQ. lést megelőző \'24 órával az elnöknek bejelenteudók. Közgyűlés után barátságos társasvacsora.
— Fényes siker. Köztudomású dolog, hog) az ipartestületi bál ugy erkölcsileg, mint anyagilag fényesen sikerült. Az erkölcsi sikerről már mull számunkban megemlékeztünk, az auyagi siker pedig 1&49 k. 80 f. eredményezett, moly részben az *|. nyomorodott iparosok íelaegélyezésér*, részben u iparosok létesítendő menedékházára fordiitatik.
— Halálosáé Részvéttel értesültünk a napokban, hogy Lajpozig Antal városunk köztiszteletben álló lárásbirójának édesatyja Kaposvárott 78 évtu korában hirteleu elhunyt.
— Kilátások Ugyláuzik az a rég óbajlott állapot, hogy Nagykanizsa külön küldjön képviselőt a parlamentbe mihamar testet fog ölteni, amennyiben a terv izeriut a törvényhatósági városok sorába ke rül s ezzel egyidejűleg miot ilyen rendőrtanácaoit is fog kapni s a rendőrség megszabadul sok olyan
Minő égi, szent csuda ez? . . . Halkan csengve, csilingelve
— Mint gyémánt pohár csengése ; lm I Megnyílik szive tája I Anélkül, hogy cseppet fájual . . .
Ó mosoly gva lép, előre, Mintha uem is csoda lenne, Hogy kívül dobog a szível 8 miut egy-kicsi rózsa-szalag: Vérfolyócska |ön belóle ! . .. 0-ilingeló gyémánt pohár, Oailingel a szive tája ;. .. Gyöngyszemekbe1 leperegve, Gyöugyözik a vérsugárka .... I
Oh, de csudáknak csudája! I ó csak megy és nem is látja, Hogy mindnu kis vércseppecske Mi lesz, ha az útra perg le?.. . Mi lesz, mi lesz?
— Uj csoda lesz I
— Miut földből a kis bimbóeska Az első lágy tavasz-csókra Előbávik, életrekel;
— Ugy minden kis vércseppeoaka Amikor a földre ér le,
Égből jövő csudaképen. Bájos, kicsi gyermek lészeu f.. . Fehérruhás, csöpp jószágok, Mosolygósak, tiszták, szépek, Ártatlan kis gyermek népek I Az első két cseppecskéből, Amint ai a lóldre perdül ;
Két fiúcska, két apróság, Jön elő, mini bimbós virág I Ártatlanok, hófehérek I.. . lm I A keltő I Oh. nézzétek 11 — Utánok jön másik kettő. 1 — A miut uj csepp buggyan elől i Oseppről-cseppro, egykettőre Egész sereg lesz belőle I Egymásután sorakoznak Tömörüluek. sokasodnak; Hármasával, négyesével, Etüstszinü ingetekével; Imbolyognak, gomolyognak; Miud ó Utána induluak I.. .
Óh, de csudákuak-csudájaí Ezer húros ezüst hárfa Cseug talán, oly csodaszépen? Vagy tán mil\'|ó ezüst-csengő Csengő szava oly bűvölő? . . | Halljátok csak I Most halkan szól; Miut zümmögés a föld, alól. . .1 Hallga\' I . .. .Paler parvulórum ... I"
Amint fölfelé vonulnak Egyre jobban sokasodnak; Végtelenbeveszó sorral, Áhítatos zsoltár-szóval 1 8záll az ének, angyal-szárnyon, Sok-sok szívből, sok-sok szájou I Halljátok? Hogy zeng a szava? Miut egy százaípu orgona I
Egetverő himnusz-ének Sasatárnyakon száll az égnek I
A hegytetőn azúr féuybeo, Égi dísszel tündökölve, Ali a tudás szent keresztjei Teugerhosszu, csillag sorba\' Ebhez visz a sereg utja I ... Elől Ó megy ; nyitott szívvel, Utána a sereg lépdel ; 8 mll\'|ó ajkról himnusz-ének Diadallal száll az égnek!
Hallga\'; .Páter parvulórum I4 *
.... A kis eellábau pislog a mécses . . Aluvófélben hamvad a lángja I Foszlik az é| már: közéig a hajnal; Halváuyan szürkül első sugára .... Suhan az álom, Röppenve száll, Ragyogva tttz a Hajnal-sugár! . . .
— 8 hogy megosókolja a hajnal-fénye,
— Ébred Calasauz; álmának vége I . . . Félig még alva, félálomba\'
Ily fohászra nyílik a)ka: „Öh égi álom, égoek csodája I Megértéin én titkod, jelentésed 1 Oh égi csuda, áldalak téged I. . . Mint álmomban is, megnyitom szivem. Tudás, szeretet fakad belóle I Elől én megyek, utáuam ezren, Tauului-vágyók hosszú serege !
PKBBDÁB 12.
ZALAI KÖZLÖNY
\'ébertől, mely eddig elvonta tulajdonképeni munkájának teljenitéaétól
— Miért hallgat az ovodabtaottaág ?
Örömmel s tele reménységgel néztünk az ovoda bizottság miilt hó folyamán hirdetett gyQléae elé, hírén, hogy atok az égeló kérdések, melyek e kultur e.öcsarnok körOl megoldásra váruak végre elintézést nyernek. Nem ludui miért, miért nem a jelzett gjOlés elodáatatott s azóta csendes minden, hallgat mindenki mmt a sir. Hogy *i óvodák szőkéknek bizonyultak, ez nem baj. Hogy akik odakivánkoznak a fel nem tehetők az sem baj. Hogy az ovónók 8 hónap 6U sóvárgott fizetés kiegészitésöket nem kaptak az pláne éppeu nem baj. De hogy a méntelep lovai a bideg miatt tQaszentettek egyet, ez már ve-medelem. Hja, mert mi. kultur város vagyunk I
Farsangi naptár: Február 14. Kereskedő Ifjak Önképző ügyletének mulatsága.
Február 21. Kerésztény Nőegylet hangversenye.
— Adakoaáa A zalamegyei tauitók iuteruá-\' tasa alapjára Szemző Zsigmondtié és Prk Mihály
ti8 kor. 99 f. Nagykanizsai Néptakarékp. 2t> kor. voltak stireaek adományozni, miért fogadják « belytttt IN a tanítóság bálás köszönetét.
— Milyen la as a aajtóiroda? Ahogy a közelmúltban néhány magyar várost bejártam, érdeklődtem a sajtó és a hírszolgálat iránt is. A legtöbb helyen tényleg van a rendőrségnél egy hivatalnok, ki a sajtó embereit a rendőri hírekkel ^ellátja, sót kidolgozva készen adja le azokat, azonban miudeuOlt a szerkesztők bizonyos összeggel renumerálják e fáradozást. Hogy a kényelmi szempontból kellemes állapot nálnnk is testet ölthessen mielőbb, ez osa a helyi lapok szerkesztőitől függ. hajlaudók e liavon-kint e célra néhány koronáoska áldozatot hozni s az óhajtott hírszolgálat nyélbe lesz bizonyára mihamar ütve
— Déli vaeut A budapest—pragerliofi vonalon Kisszabadka és Csáktornya állomások között létesített „Gyulafürész" rakodóhely önálló elszámolási szolgálattal folyó évi február hó"4-óu megnyílt. Ezen rakodóbely kizárólag a .Csáktornyái Faipar Laendler Aladár éa GebrQder Freuudlich" cég kocsirakomány i gyors- és takarmányán! küldeményeinek -el- és kiadására szolgál. Hullák, élőállatok, jármű vek, robbanás személyének kitett áruk és olyan tárgyak, melyeknek be vagy kirakásához külön beren dezések igényeltetnek, e rakodóhelyen sem fel sem pedig ki nem adhatók.
— Huevéti tanulmányut. A húsvéti nzOn idő alatt tanulmányutat rendezünk Venezia, Firenze, i Kóma, Bologna és Padua városába. Indulás április 4 én a budai pályaudvarról, visszaérkezés április IC-án. Osallakozni a közbeeső állomásokon is lehet. Az utazás mindvégig v a s 6 t o n. gyorsvonattal történik. Rész-1 vételi dij, melyben az utazás (Budapesttől Budapestig)1 é« élelmezés (V«neziától Paduaig) foglaltatik, 220 K. j Jeluutkezni lehet a pénz beküldésével március 16-ig Lukács József nagykanizsai fógimu tanárnál, vagy\' Berkes Ottó keszthelyi kath. fógimu. igazgatónál Részleges programin a jelentkezés után
— Porcellán és üvegárukról használati ós dísztárgyak — kívánatra ingyen és bérmentve küldi nagy kép.-* árlegyzékét Hüttl Tivadar os. ét* kir. udvari szállító Budapest, V.. Dorottya-utca 14 s/.ám. Saját poronllángyára Budapesten.
— Vlgy ásnunk ae egészségünkre I Nikotin-mentes dohányárut (általános lóvedék ós különlegesség) árusít ii „Deuikó r. t. Budapest, V.. Szent István-tér 2. sz. — A budapesti, „Bölcsónzettau-hallgatók Segítő Egyesülete". Budapest, VIII., Muzeum körút ti—8 sz. Tanárjelölteket vidékre nevelőknek, inleruátusi felügyelődnek, tanügyi kisegMóknek. magán-titkárokuak és bármely szakszerű munkák elvégzésére díjtalanul közvetít a t. nagyközönségnek* — A társaság árjegyzéket éa leírást ingyen küld
Közgazdaság.
— A Törők A. és Társa bankház rt. 96,296 K. tiszta nyereséggel zárta 1918. évi mérlegét, az előző évi f>0522 K-val szemben. A mérleg tételei: Vagyon készpénz 5594 (16,710), bankoknál (412,169), (348,868), adósok 758,686(749,944) Teher: Részvénytőke l.OOÜ.OOO (u. «.) tartalék 70,000 (66,000) K.
— Ab Újpesti takarékpénatár rt. Újpest legrégibb intézete jól rúgta meg a$ 1913. éret
s mérlegét 60,129 K. (11 807) tiszta nyereséggel zárta. A bruttó jövedelem 253,063 K (286,860) volt. A mérleg tételei kisebbszerü, de határozott fejlődésről adnak számot.
— A magyar bank és kereskedelmi rt belgrádi ügynöksége mellé bankfiókot is szándékozik létesíteni, mint Konstantinápolyban és a bankfiók felállításához koncessziót kért a szerb kormánytól.
Urnák, szegényuek, gazdag- s koldusnak Ifin leszek atyja, taoitó-mestere 11*
... A kis cellában pislog a mécses, Aluvófélben hamvad a láogja ... Poazlik az éj; már itt a hajnal. Rsgyogva tüz be első sugáraI. .. 8 ahogy megcsókolja rózsás fénye, I Ébred Oalasaus; — álmának vége . . A csuda-álom Angyali-azárnyon Selymesen, halkan tova száll.. . tízeme még látja, — Ugj félálmába A fehér gyermekek seregét ; Amint vidáman, suhanva szállnak A hajnali-fénybe* szerteszét.... I Hallga\', még hallja, Messalről zsongva Az álomlátásnak énekét: - Ezer buros ezüst hárfa, Csengve, halkan muzsikálja; így volt, ez volt Oalasaninak tgi, álmai
Szerkesztői üzenetek.
-AT Helyben. Verse még nem teljesen állja ki a kritikát Kapunk mi még onnan jobbat is, biztossii tudom.
— Oalantai J A kicsinyhátból leadjuk e»t
a strófát :
Ha Iri enyém nem less soha, Nem kell nekem nagyobb aaobs. Ast kívánom kUebb tegyen, Még ennél ii txukebb legyen.
Hát csak törekedjék, hogy Iri at óné legyen S akkor taláu a nagyobb szoba jobb versre hangolj*
— N Jön. de nem egy hamar! Nagyon szorgalmasak a munkatársak. Üdv.
(• k8>l«mert fájd«Jomc*lllaptt4 Mer) \'
Mlülhofy u Atpitia btlyttt wkuui pótucr ttJmkrdKk Atplrlnl ctri.
Aiptrln.TabUtta
LD u »Ubbi rijuuk megttlcIS ftwWi c»m.toli»bui (I lm S
----1 UbMtéml irt K 1,30) váUioloJ. /
■ ra)U v
MEGHÍVÁS.
A NAGYKANIZSAI VI VII. KERÜLETI KERESZTÉNY FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET
XV. óvi Rendes Közgyűlését
1914. évi február 22-én d. u. 2 órakor = a Rácz-utcai Iskolában =
tartja meg, melyre a szövetkezet tagjait tisztelettel meghívja
AZ IGAZGATÓSÁG.

rgy
ak :
I. Az Igazgatóságnak a mull üzletévre s a szövetkezet állására vonatkozó jelentése
II. A felügyelóblzottság jelentésével az évzáró számadások bemutatása, a vagyon-I mérleg végmegállapltása, a nyereség leihasználása s a számadók felmentése
III. Felügyelóblzottság választása 5 rendes- és I póttaggal 1 évre.
IV. Netánt Indítvány, mely az Igazgatósághoz legalább 8 nappal elóbb Írásban I beadatott
4
A i. A i iiiuiin
FBHRIMR
Jól jegyezd meg: csak
cigaretta-papirt, vagy hüvelyt hozz és ne engedd magad hasonló kiné/.ásü silány minőségű utánzatoktól, tévútra vezetni.
Autodict
May
dictálógép a világ egyetelen teljesen automatikus dictáló gépe. HA ÉRDEKLI Kérjen prospektust.
Kényelmes fizetési feltételek.
MAY FRIGYES
BUDAPEST, Fürdő-utca 10. ö«.
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
Telefon 7—34
ti mert fAjdalomcaUlaplió »x«rt
Ijm (yaknn illinyabb HtrUmfnrrtkel kclrcttnltll^ a valódi kéijltményl Inptunk, cukit, ^flf
AapIrln-TablatUkt [(m
yflnk, 11 Alábbi iA|<ban Ulhaló cicdcil «omigoUs-«|| i, (1 iivq{c»ó W Miirammoi tabkttíval ára K. 1.20). Minden labWUn rajta ran aj Aipltln uó.
HÖLOT E K.
ii..t,
Haviba) kimaradásakor rondoljék meg bizalommal — hosszabb elmaradásnál is — fájdalom nélkül bitlosan öató, veszélytelen cseppkőket. I-só erejű: márka 1.60, erós természetüknél: márka 6.60. üyora, diszkrét, vámmentes szállítás, magyar utasítással. Titoktartás Minden máa kSxdnaégaa hamisítvány.
Qerenford Laboratórium 80 L. 8chwlUar, Berlin W, Marburgeratraaa 9/A.
őszibaraczkfát,
vadonezot,
akáczcsemetét, Uz szőlővesszőt11
Igen olcsón ad Unghváry Lászk
mindenféle gyümölcsfa
... * ■■ A.r. IKtitítfhrttji
A legjobb ú a laytajtáBabb drttszálai lámpa. Huz*tt árótuállal 7S\'/. iraaMataJurltAa.
Kapható villanyszerei*!! Üzletekben, villanytilepaken éa a | UtETtK SifyfSS-SCrtUCUflT-MŰVtí lH lilliul VL, Tltil-Unl 3S. tiiMlni 13.
Nyomatott a laptulajdanus Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
y®ir
aa
í85l §p|
Nagykanizsa, ig14. február 16
53-ik évfolyam la szám.
Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
■t|]llialk hétfon ii ciltirtikti.
l\'clelő» utcke^iló :
Szirkiizfötig ti hliáíhliital Oatk-tir 1
SS^ Vtwíí? -^.Tű"*,\'»•».! KAROLY GYULA \'!\' KiMÉNY LÁSZLÓ T.l..»n; m. ......... ...............
Társadalmi nevelés.
Szinte hallom a kérdéat, kik a cimet olvassák, mert egy uj, egy szokatlan, idegen eszme szüleményt vélnek benne.
Igen, mert szokatlan az elnevezés s ba szokatlan ezt tudják be annak, bogy nálunk a nevelési kérdések egyáltalán szokatlanok. A nagy nyilvánosság előtt még nem tudtak utat törni, mert a nagy nyilvánosság eszköze a sajtó, nem vette még ugy gondjaiba, amint megérdemelné.
Már pedig nagy tévédén azt hinni, hogy a nevelés nagy kérdéseit nyilvánosság nélkül, a sajtó közre működésével át lehet vinni a köztudatba.
A német nagy világlapok bizony feladatuknak ismerik, hogy a nevelés minden jelentkező alakját közöljék az olvasókkal. A Frankfurter Zeitung és a Berliner Tageblatt hétről-hétre foglalkozuak nevelésügyi kérdé-
sekkel. melyek ugyan lényegtelen dolgoknak látszanak az emberek lötuegére, de a szülők részére nem éppen azok.
Nálunk e tekintetben még nagyon furcsa állapotok állanak fenn, amennyiben az a balfelfogás uralkodik, hogy minden, ami a neveléssel kapcsolatos, szakemberekhez, tehát az oktatókhoz tartozik. Ók a nevelók. A szülők s a társadalom pedig csak nézők, de ieljogosito\'t s kész kritikusok melyet állandóan gyakorolnak is a nyilvánosság előtt a Hajlóban is.
Amig oz a nagy tévedés el nem oszlik amig a nevelés kérdéseit a köztudatba átvinni nem tudjuk, addig nem alakulhat ki az a társadalom, amelyre éppen Magyarországnak oly nagy szüksége volna.\' A haladás és fájlódés gondolatát { egy\'? tudatos nemzedék veheti s adhatja csak át; a tudatosság pedig csak egy arra nevelt társadalomnak lehet jellemvonása, nem pedig az
ösztönszerű, jelszavak után botorkálo tömegeké.
De há! nézzük meg tulajdonképpen mi is az a ;nevelés? E tekintetben, illetve e kérdésben az úgynevezett elókeló körök is analfabéták, sót bizonyos tekintetben éppen ezek a legjobban, mert gyermekeik nevelését a legtöbben idegenekkel végeztetik.
Az úgynevezett jobb körök az egész nevelést s nevelési eljárást a társadalmi illendőség nézőpontjából Ítélik meg, ahol a nevelés fogalma egyszerűen a szoktatást s bizonyos külső formákat jelent.
Tervszerű, tudatos nevelésről tehát alig i lehet szó. hisz a szülők maguk sincsenek erre kiképezvé. Azt pedig nagy tévedés volna bárkinek is hinnie, hogy a nevelés olyan valami, amit nem kell alaposan ismernünk.
A sok baj, ellentét, zavar, az emberek züllése éppen onnan keletkezik, hogy a nevelésből! járatlan szülő nem ludja mi a
Leányomnak.
Az élet mosolygása vagy Tizenhat éves angyalom ; Neked csak rózsák termenek Völgyben, sikon, domboldalon. Tied ma még egész világ, Minden madár ueked <talol; Szülő, rokon, testvér, barát Szeretettel feléd hajol.
Szemed nem Ösmer könnyeket, Üond, bánat?... Nem tudod mi az I Ha sim, talán egy azéttörött Kedves hajasbabát siratsz. Mosolyba ful a könyed is S a multad, — nagy dolok biz a, I Emiékid közt legszomorúbb Hogy megkarmolt a kis ciea.
Az élet ószén járok én, Kopottan, búsan, betegen; A villám terhe rág nehéz, Alig várom, hogy letegyem.
De mégis, mégia, élni jó. Bár lelkem\' megtöré a gond. Bár életein nagy része már Boldogság nélkül elosont.
A sorstól nem várok sokat, Botorság vóir reméuyleni I Ki soha, semmit sem remélt: A csalódást sem érezi. De hogyha érted, — értetek, -A sorsom itt tovább maraszt, Egy-egy fohásszal olykoron Az Éjtiiek meghálálom .azt.
A rózsából kevés |Utott, Am töviséből sok nagyon! Tudom miért. Van egy bibám: Az igazságot nem hagyom. Ez volt a sorsom fát\'iina. Ezért kisért a nemesis — — -Es mégis azt óhajtanám Hogy igazságos légy te is I
Ne bántsa lelkedet soha Hogy a hitvány elóhalad;
Hogy napodnak csak árnya vau S más élvezi a sugarat. Haladj a |ók ösvényein, Ne irigyeld a bön fiát — Tévedhetuek az emberek De van az Égben, — Aki lát
NAOY LAJOS
Melyik a szerelem?
E cim alatt lapunkban fölvetett kérgésre igen sok válasz érkezeti be hozzánk, melyek közQl ezúttal a következőket :
1.
A szerelem csakis igazi szerelem,lehet, bármily alakban fordulton is az elő. Más jelzőt sohasem tür meg az s ezt a jelzőt megtartja rtkor is, ha lelki de még akkor is ha testi vágyba olvad. Hyacmte.
Az a kérdező kis leány menien mentől előbb
75%-os árammefftak&ritás Raffyotfó, léher föonyol
Magyarországi Képviselő : Piuger és Pia, Budapest, VI., Ha|ós-uloa 41. szám.
a
ZALAI KÖZLÖNY
FKBBU \\ B 16.
leendője, szóval nem tudja mí a nevelés lényege, amelyre éppen ugy kell készülni, mint bármely mesterségre.
A .lóveléa, nem szoktatás, nem dresszura, hanem folytonos művelési eljárás a tudás segítségével, — még pedig mindenkor a gyermek egyéniségéhez, hajlamaihoz szabva.
A magyar fajban sok a természetes képesség, do ezek nincsenek kimeritve. A kiművelés alatt azonban természetesen nem a környezethói minden áron való kiemelést érijük, hanem azt, hogy mindenki természetes hajlamának és képességének megfelelő nevelést, művelést kaphasson. Ez a biztosíték az életben való boldogulásra; ez az alapja mindenféle emberi fejlődésnek.
A társadalmi nevelés pedig a nevelésnek egy oly magasabb faja, amely az embert mint a nagy emberi közösség egy tagját látja maga elótt s feladatává teszi, hogy ennek a nagy közösségnek — amelytói különben üdvét, jólétét és védelmét is várhatja — minden erejével szolgálatába álljon.
A társadalmi nevelés egy nagy keret, amely magában foglalja a családot, ahol mint egyének jelenünk meg. az iskolát, ahol mint egy egésznek részei szerepelünk. Az iskolán kivül való helyek az utca, játékhelyek, kirándulások, melyek mind nagyon fontos nevelési alkalmak ; végül a különféle társaságok, áhol sokféle egyén megismerésére nyílik az embernek alkalma.
Mindezen helyeken ott kisért az emberi összetartgondolata, de kifejezetten, határozottan egyik sem foglalkozik vele. Éh éppeu itt van szüksége annak, amit társadalmi nevelesnek neveznek. Nem ismerete-
férjhez, mert reges-régen megírta már Pál apostol : — jobb biUnK-Agtiau éluí. mintsem -goi. A ház&s-áletbeu niüjd megtalálja mind a kettőt. Aspasia
Ne knia-auk a természet csodás törvényeit, melyek közül egyike a legtökéletesebbeknek az. bogy a termessel ideális alspokou építette fel a faji íentartá-s ösitöuét. A kellőt egymástól elválasztani egyszerűen lehetetlen, X.
Válaszom ez: A szerelem színjátékában a leik szerelem a sejtelemben gazdag előjáték, ama másik, pedig s tüneményes betetőzés Ami e kettő közé esik sz a küzdelem. Tessék választani. Aristophanes
Kedves Szerkesztő ur I Becses lapjának múltkori számában megjelent kérdés, ugylátazik, egyszerűségénél fogva nem nagy érdeklődést keltett. Mert hogy az egyik eset az eszményi szerelem a másik sz érzéki szerelem megnyilvánulása s hogy a kettő egy-másj/kiegésziti. vagyis a kettő együtl alkotja az igazi •sereimet — azt mindenki tudja. Miért nem kérdezte inkább: vájjon lehnt-e kettőt egyszerre igazán szeretni I ? Szives üdvözlettel: egy őszinte hive.
ket nyújt ez, hanem egy nagy gondolatban kivánja egyesíteni az embereket, abban, hogy a társadalomnak a maga egészében nagy célj\'ti vannak; s minél erósebb, annál erö-sebb ar. egyén is.
S éppen itt a nagy baj, hogy a ml társadalmunk nem alkalmas egy erőteljes változás, fejlődés előkészítésére, inert nagy bent a széttagoltság, a polgári táraadalom uj alakulás, múltja alig van s kebelében a vagyoni es más külömbségok válaszfalakat emeltek. S ennek a körülménynek a polgárság sok anyagi és erkölcsi kárát vallotta ; mert auiig körülötte erős és öntudatos munkásosztály keletkezett, addig a polgári társadalom tehetetlenül Őgyelgett égyik vagy másik jelszó nyomában anélkül, hogy ezeknek fontosságáról meggyőződni tudott -vagy akart, volna; — pedig a gazdasági élet minden kis változása öt érintette a legjobban.
Ugyanazért a polgárságot éppen ugy reá kell nevelni jogainak, kötelességeinek helyes ismeretére, mint ahogy szemünk előtt a munkásságot máról-holnapra reánevclték.
Ebből csak haszon háromlanék az egész társadalomra, mert cnak öntudatos, jogait és kötelességeit jól ismerő és azt gyakorló társadalmi osztályok adhatják az erős egészséges nemzetet.
Mihelyt e téren leveti magáról társadalmunk u tunyaság bélyegét, mindjárt megváltozik körülölte minden. S hogy ez mihamar megtörténjék erre kell nevelni kiosi-nyeket, nagyokat egyaránt, látőképességöket megerősíteni, agyukat felvilágosítani, leányainkat, asszonyainkat igazi anyákká nevelni, egymás iránt türelmesnek, békésnek lenni, a szeretet jegyében dolgozni, érintkezni, e haza minden polgárának egyetlen oél a nemzet boldogulása- felé törekedni, ez legyen a társadalmi nevelés igazi feladata s legtöbb rugója.
H leányzó nem balt meg, csah..
Kzzel a bibliai idézettel kezdem jelen irka-firkámat. Tudatosan nevezem Irka-firkának mert hát pro primo: magam se tulajdonítok neki fontosságot, miul a hogy uz illetékes faktorok is így szokták ; pro seeundo : merthogy a téma, melylyel foglalkozni fogok, szintén uem oly lelentékeny. hogy komoly vezércikk—allűrökkel díszelgő irásmüben tárgyaljon róla az ember (la.
Na jah! Osak iskolaügyről vnu szó. . Ilyen ügy pedig még irka-firkát se érdemel. S fogadni mernék Wajdits Józsi barátommal három aszalt szilva szemben, hogy magában ó se tartja érdemesnek ezt az egész .ügyel* arra, bogy a drága nyomdakulimászt (vulgo: nyomdafesték) rápazarolja Minek is? Tanügyi kérdések boncolgatásától még nem lett okosabb az omberiség! Kuliura? És tanügy? Hát a leg-alávalóbb lator huucutember az, a ki e keltő közölt valamelyes kapcsolatot talál. Józan, \'leszüródött gondolkodású emberek szerint nincs is a kettőnek egymáshoz semmi köze I Osak azok a uagyszqju „t a u é-tók" lármázzák tele a világot azzal a nexussal, mely szeriulűk a kettő között határozottan létezik. De ne I
tessék kérem hinni nekik I Hamis a zuzájuk, huncut a májuk I Osak félre akar|ák vezetni a könnyenhivó közönséget. Világcsalás az egész szándékuk.
Hiszen kézenfekvő a kérdés. A „tanélók* csalc azt akarják elérni, hogy a .zadó. növekedjék az iH. kólák fejlesztésével. Mi a lene céljuk volna egyéb? Kinek kell uáluuk, szép Magyarországon az iskola? A miniszternek ? Ohó 1 Úgy irtózik tőle, mint flídög a töinjénfüsttöl. A nagyhír tokosoknak ? Ühüii/l Mutatták a uagybirtokok rozogü iskolái, milyeto-uagv irányukban a becsület A hadseregnek ? Medveoukor ! Hiszen minél több az iskola valahol, annál nagyobb a nép között az antimiiitárista közfelfogás. Vagy kisemberek vágyódnak táu iskolák ulán ? Hogyne1 Mikor az 1808. évi XXXVIII. te nagybölcsen kifuu-dálta a tankötelezettséget, — de a gyerek részére téli ruháról, könyvekről, miegymásról elfelejteti gondoskodni. . .
Szép dolog az az „oskola" in idea. Gyakorlati értéke azoubau táu csak Zulukaffer országban vau, a hol —• vágyódnak utána. —- mert uem ismerik s azt hiszik róla, hogy valami jóféle. . . . Hanem ahol szerencsések az emberek ismerni, ott valamelyest más vélemény alakul ki felőle. Nem csudálom I Kzer «» egy okból. Az egyik és legfontosabb ok, hogy pénz kell hozzá A másik ok szintén pénz. sót a harmadik is. A „nervus bel lórum\' mellett pedig lényeges a--jóakarat is. Igeu ám! De ez is pénzbe kerül Így jut aztáu az iskolaügy abba a circulus vili ózusbs, amely veszedelmesebb, mint a görög mithosz labirintbusa Miudkét helyen hiányzik az Ariadne-fo-uál; a pénz, meg a pénzre váltható jóakarat.
Nos hát a kanizsai állami iskolák fejlesztésének kérdése is holt pouira jutott - ugy látszik I
Nincs a ki igaz, őszinte ügyszeretettel mellé álljon. Sót I M\'kor a város vezetősége éppen az iskolák feilesztését kérő feliratban az e célra szükségessé váló kiadások fedzésér* a város által fizetendő 36 ezer korona visszaengedését is kérelmezni szándékozik, — ezzel elüti a kulturát attól a lehetőségtől, hogy aszükséges iskolafejlesztésbe a kultuszmiuiszter belemenjen. „Hál iniudenl én tőlem várlok ?•• Mo-uologizál a miuiszter. Hiszen nektek kötelességek az épületekről való gondoskodás ! Segítselek magaloaon a majd akkor én Is segítetek.
De ne kiabáljon nagyon a miuiszter ur, mert még — fel talál ébredni a leáuyzó. Már pedig az iskolaügy még Hőre Gábor úrék szerint is csak ugy céleráuyos, ha •— aluszik. Hát csak hadd aluggya ki magát 1 Ez a lene hideg tél alvásnál egyébre ugy se való I —
Omikrou
HÍREK.
Farsangi naptár.
Február 21. Kerosztéuy Nó-gylut hangversenye.
€gy darab $«r>Í35« —
Pogvacagtató, dermesztő hidegbeu robogott vonalunk a báttaszéki monumentális hidon át, mely a 8t) cméleres jéggel borított hatalmas Duna két pártát köti össze, hogy annál gyorsabban érjüuk be a bácskái kedves kis városba, Bajába. —
Az óriási területen fekvő város széles, tágas, ákác és platánfákkal szegélyezett utcáu visz utunk. Osinos külsejü házak, tisztaságtól csillogó iskolák » impozáns külsejű középületek tünuek fel egymásutánban s a szembejövő beesületes képű jó magyar s különös viseletű tisztességtudó buuyevác lakósok köszöntgetését, üdvözléseit alig tudtuk viszonozni.
KKHBUAB 16.
ZALAI KÖZLÖNY
Majd a szegényház elé érünk, melynek külseje kács : Fülemb« cseng. — Testi: Pour úu baiser. — I m-glep benuünket; de annál inkább belaeje, mely M.seagni: Lemondás - mig a harmadik számot a lisitaságával 8 berendezésével valóban barátságos .ne- Carmen (Habanera) operából énekelte. A közönség |eg otthont nyújt az arra utalt szerencsétleneket. nagy tetszéssel fogadta a művésznő szereplését, a 8 mintha nom is vidéken lenuénk, szinte otthon mire Szamossy sem fuftarkodutt a ráadással m kűlöu-érezzük magunkat, ahogy a ml kedves kanizsai 10- bözó értékű dalokkal hálálta meg a zajos tapsot, konaiukkal • ismerőseinkkel találkozunk s vendégsz..- Szamossy énekéhez azonban a tetszésen kivül a kiírató otthouékban felkeressük óket s lakásunkat el- likának is szava hangzik, a roely azt jegyzi meg : íodlaljuk. — hajugiának ereje még mindig a régi, de szinéuek
Az egyik elemi iskola kapujából mosolyogva liaztariga és biztossága az énekéi kiséró temperamen-integet felénk Saathmáry és neje áll. tanítók, kani- iuin ellenére Is - fényevesztelt. Az estély rende-zsai földi mindkettő. — 7.t;w é» sikere 8trem Ottó TeuUoh Gusztáv és Dr.
A Ferenciek templománál a mi atyáink lársa Halpheu Jenó nevéhez fűződik, a kik mindent incg-tQun.k szemünk elé, a városház széles folyósójáu p« tóu«,k. hogy a berakodó ifjak estély., nevezetes ledig Molnár Mihály a baiaiak impozáns megieuésü gye,, « farsangi krónikában Kár, hogy egy diszo. rendőrfőkapitánya közeledik mosolyogva relénk, kani- „an„ hang is belé c**tlsnt a siker harmóniájába, a zsai ujvág uián kérdezgetve. —.. amelyről a hír rovat bestéi tovább Kritikus.
Majd megkondul a plébánia templom méltóságteljes hangú harangiai s a felvonuló gymnazisták mögül Molnár 8amu derűs arca s a mi ssiutéu régi jó ismertaotik Bándi Boldizsár tanárok tünuek fel. szeretetteljes üdvözléssel integetve felénk. —
De hál még a mi szállásadó kedves rokonaink Sáreo Ignác a közszeretetben élő m. kir. adópéuzlá-ios s Nyakas Józsid képeidéi tanár mily nagy szeretettel vettek körül berniünkéi, sziute egy kia darab Kanizsa állt elóltiiuk, amikor e kedves ismeiósök a rokonok egyetemben körül vettek bennüuket. Alig akartuk hinui, hojty másutt s nem Kanizsán vagyunk.
De megbocsáthatatlan bűnt kömnénk el, ha meg nem emlékeznénk ama leit hatatlan, kedves és szive* vendéglátásról melyben a gimnázium szeretetre méltó s országosau is meit igazgalója Verner Adolf a rendházban, kedves kanizsai ismerőseink kőzött részesített bennüuket. Hol a lucullusi ebéd mellett a nagy refektóriumbau a figyelem meg síim ér-dmnelt jeleivel elhalmozott úgyannyira, hogy amikor e kedves fogadtatás s Buday István rendőrkapitány házában történt a egyéb megvendégelés és szíves látás uláu útra keltem, nemcsak büszkeség töltött eb hogy ami földíeiuk Baja városában a legszebb pozíciókat töltik be ; de boldog voltam, hogy általok a legelőkelőbb helyeken o.y szíves s barátságos vendéglátásban részesültem, melyei lelkembe vésve örökre
őrizvén, lelednl nem logok soha.
B. I.
A keresztény nőegylet estélye.
Szombaton nagy mflvészustély lesz a Polgári Kg) leiben. A ker jótékony nőegylet nstélyén három nagy művész mutatkozik be nálunk Az első. Pásztor Irma a neves zongoraművésznő. a kinek emlékei olt kísért minden kanizsai lélekben, — a másik Marschalkó Bózai a hires és bá|o* énekművésznő s a harmadik Jakóby Antal énekművész, > kinek hangját megcsodálta már Lipcse és Budapest zeneértő nép>< s azután osztatlan dicséret hangján szólt róla. Ó is a miénk nálunk végezte tanulmányait. Három oév I Már ei csak nem egy ditbyraiub az estély sikeréről, amelyhez fogható zenei életOnknek csak nagyon távoli múltjában akad. Már előre sikerről irok a lényes estélyről, a melyben élvezetlel es csodálkozással hallgatta a nagyszámú közönség ,\'Pásztor Irma fejlődött izlésü, egyéni rutinnal s a felfogás találékonyságával ékes játékát a melyen az éuek tudás oróssége Üdén, tisztán és bájosan mosolyog Marscbalkó Bózsi ajkán. A műsort még nem adjuk le, de azt elóre mondhatjuk, hogy a szombati estély az igazi műélvezet kluja lesz. a melyben inindeuki igaz gyönyörre talál.
Beméljük, hogy városunk iutelligeus közönsége teljes számban jelenik meg a nőegylet szombati es-télyén s mig igy egyrészről ideális lelkesedésének ad|a bizonyítékát, másrészről öumagát tiszteli meg azzal, hogy egy ilyen estélynek szemlélője s élvezője lehet! -f
H kereskedő ifjait estélye.
Hárman voltak az eat szereplői: a mi Dr. Balla JAnosunk. Dr. Taurino Parvis és Bzainosy Klza. Dr. Ballával kezdem az estély méltatását s mert a két vendég szereplése és sikere is csonka lenne az ó ki BéreU) uélkQl. A mit adott, azt telve tudással a ér-zéssei adta, mint a ki tudja szerepének alárendeltségét. 8 mégis ebben a szeiepben is szépet, nagyot a önállót alkotott (8zamosyval még csak nem is veite át a darabokat I) s méltó, bogy az övé legyen az elismerés első szava. — A siker másik része Dr. Taurino Parvisboz tapad ; ugy ítélek én utólag az általános tetszésből s amely énekét követte s a mely ujabb és ujabb ráadásra kény szeritelte Leoncavallo Bajaszok prologusát a Művészi öntudatossá^ mestor-
fogásaival adta eló, amelyeknek hatását Wolfram da szombati estélyén kellemetlen iuciden történt, a Iában az Estbejnalcsillaghoz (Tannbfiuser) művészié-1 A feUyÜKon indnló táncmulatságnak is véget ve-seu fokozta a tökéletes hatás müvésti magasságáig. Haugjának ereje, színezésének biztosaága a egyéni előadása az előadott olasz és francia dalokban is érvényesültek a a közönség alig akart Taurino Par-vistól megválni. 8 6 látva az önzetlen rajongást mű
— A Kereestény nőegylet bálja, A küszöbön levő nóegyleti bálra serényen folynak az előkészületek s hisszük is. bogy az anyagilag is sikerűiül fog. Most ha valamely mulatság megérdemli a látogatottságot, ugy a nemes célt szolgáló egyesület mulatsága elsősorban. Áldozzon azért ki.-ki tehetsége szerint, gyarapítván az egyesület jövedelmét, uehogy mint Zalaegerszegen tbrlént. nálunk is be kelljeu a .Népkonyha" ajtait zárni
Kellemetlen inoldenB. A kereskedő ifiak
tett három óra tájban. Inzultus érte a közszeretetben álló Szabó Istvánt, a kit Dukász Mór tettleg báu-talmazolt. Az eset, a melyről mindenki a legnagyobb megbotránkozással beszélt, éppen uem volt udvarias. Dnkász Mórnak uem jó hírnevet és uri minősítést Vészatéért, lángra lobbant benne a művész hiúsága s M„rez. Igazán sajnálatos, hogy ogy fényes estélyen énekolt többször, bogy a ráadásban is előbb aratott ||jen megtörténhetik a képzelt sértés miatt valaki sikerét telózze Szamonsy Elza 8aint-8aens nagy ugy elragadtathatja önmagát, hogy megfeledkezzék """iáját énekelte a Sámson és Delila e. operából. Má ai ilUmról ós botránjroyal zavarja meg egy erköl-sodik számát kQlönböző dalköltóktól vette. — 8zé-1 Ciiieg szépen induló estélynek lefolyását.
— A Nagykanizsai mozdonyvesetők Otthona által 1914. jan. 31-én megtartott tánc-eatély alkalmából a következd felűlfizetéseket kaptuk : Ujnépi Klek Ernő, Birkmayer József Budapest, Strém és Klein 80-80 k, Schilhau János U k., Hirschler Miksa Alsódomboru, Jaoos Jaroslay Budapest, Neumann Aladár, Patria kávégyár, Bőik Gyula, 8»«udrey Károly, Wittenberg Ignác Bpest, 10—10 k , Neu és Klein 8 k. ÖO f., Barta Pál, dr. Qoda-Lipót 6—6 k., Auguszt Konrád, Báron Bezsó Budapest. Belus Lajos, Beréuy Jóisef és fia, Blan Ottó. Kisinger Samu. Hild Fereuo és Láazló. id. Hole-beim Károly, Horváth Qyörgy, Junker Nándor, Kardos és Steiner, Kiss Ernő, Maschanaker Ignác, Miltényj Gyula, l\'islel Jeuó, Petermann József, Pe-terinann József. Pogány Sáudor Budapest, Boseufeld József, 8chwarz Dezső, Stern 8áudor, Ungár Sáudor, 6—ft k., Sáfrány N., Oparnioa Miklós, Wajnovica Kde 4—4 k., Kitos Gyula. dr. Gártner Antal 3 50 -3 60 k., Külöp Jeuó, Oold Ignác, Králl József, Moshammer Károly, Szaváry Sándor, Varga József,
3—3 k„ Noll Ferenc 2 70 k., Kberbard Béla, dr. Szigethy Károly 2 00—8 60 k., Auxoer 8ándor, Benkő Ferenc. Bognár Adolf.- Fllipovita Ferenc, Francsics József. Jóm Jenó. Melcer Jakab, Nagy 8áudor, PasqiLelletti Gyula, Sinkó József. Vértes Antal, Wernigg Henrik 2—8 k., Breuer Miksa, Klein Ignác, Kolin Lipót. Meisner Oszkár. Szaucsek Géza Szvetec József, Takács Mihály 1 —l korona, Mischony Károly. Bilter Károly és 3ob. J. 50—50 í. A szíves felnlfizetéseknek hálás kösaönetét fejezi ki a mozdonyvezetők Olthoua elnöksége.
— Huevéti tanulmányut A húsvéti szttn-idó alatt tanulmányutat rendezünk Venezia, Firenze, Róma, Bologna és Padua városába. Indulás április
4-én a budai pályaudvarról, visszaérkezés április 16-án. Csatlakozni a közbeeső állomásokon is lehet. Az qtazás mindvégig vasúton, gyorsvonattal történik. Részvételi dl|, melyben az utazás (Bndaposttől Budapestig) és élelmezés (Veneziától Paduaig) foglaltatik, 220 K. Jelentkezni lehet a pénz beküldésével március 15-ig Lukács József nagykanizsai főgimu. tanárnál, vagy Berltes Ottó keszthelyi kalh. fógimn. igazgatónál. Részleges programm a jelentkezés utáu.
— Porcellán és üvegárukról — használati 08 diaztárgyak — kívánatra ingyen én bérmentve küldi nagy képes árlegyzókét Hiitll Tivadar os. és kir. udvari szállító Budapest, V., Dorottya-utca 14. szám. Saját porcelángyára Budapesten.
— Vigyázzunk az egészségünkre I Nikotin-mentes dohányárut (általános lövedék ée különlegesség) árusít a „Denikó r. t. Budapest, V.. Szent István-tér 2. sz. — A budapesti, „Bölesé^ettan-hallgatók Segítő Egyesületo\'. Budapest. VIII., Múzeum körút 6—8. az. Tanárjelölteket vidékre nevelókuek, interuálusi felügyelődnek, tanügyi kisegítőknek, magán-titkárokuak és bármely szakszerű munkák elvégzésére dijtalauul közvetít a t. nagyközönségnek — A társaság árjegyzéket és leírást ingyen küld.
MEGHÍVÓK
iHI| ■■) lililltl li|l •álatztékbai Jiliafii áru kiulttiluk
Ifj. Wajdits József
kSny vnyomdáj ábaua.
Vidéki megrendelések gyorwD elintéttetnek.
taa
tesfsl

yfaÁmjIiM\'m
( PÁLON KAI. /uÁMMMÜl
mGNE.PL
I HflNSSZERKIR«lV„,
BPtTr.jJl^EFKÍiRUT 15. AHJtarztJt mortn!
őszibaraczkfát,
vadonczot,
akáczcsemetét, szőlővesszőt11
■Mtttfilé gyümölcsfa
2 tvis gjükeres
< Igen olcsón ad Unghváry Lászk
j faiskolája
Jornnn Maria Farina
|j
osakis e/. a valódi
A ki
magot vet fákat ültet virágot tenyészt
ée kert^jóbenf gyönyörködni akar. az forduljon
Mühle Árpád
Icertóeeeti nagy telep éhen = Temesvár. =
DU«föáuJ«|fy*4k Ingyen bérmentve.
kölnivíz, kölniviz-pouder ós kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban.
Ne lessék elfoadni j;fi»i»i«;«»pp»"\'.
__ kölumzet és pou-
- dert, ha ninos rajta
az eredeti én egyedül valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Qcgenübler dcm Rudolfs-platz Akkor sem kell elfogadni helytelen és után •/.ott kölnivizet, kölnivií-poudert es kölnivk szappant, ha ai itt jelzett eredeti készítmény nem volna kapható az Ön lakhelyén, mert a világhírű oég magyarországi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvári u. 16. sz.
o^yazem kralaaélapra azonsai rála.nol óa bózli liol »wrein»lO b« az eredeti minőség
[spirin-
B vlUa»«crlo Umerl fJj<Ulomc*nUpU4 iktí
Iftn gyakran tilinyább kHlltmfnyfkktl helyrtltsili^ Hogy vsliSdl khillményl kapjunk, cukit,
Aiplrln -Tabl«ttAt
MSyflnV. u alibfal rajiban lilhaló nrJrlI c»oraigolU-V ui, (I artfctft 20 Klgiammoa labirttáral ita K. I.JO). ^ Minden tablrtiin rajta vjn u Aip4rla uó.
cigarot(a-papirt, vagy hüvelyt hozz és ne engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
May Autodict
dictálógép a világ egyetelen teljesen automatikus dictáló gépe. HA ÉRDEKLI: Kérjen prowpekfust.
Kényelmes fizetési feltételek.
MAY FRIGYES
BÜDAPEST, Fílrdő-utca 10. ss
Telefon 7-34

FKHRUAS tt.
ZALAI KÖZLÖNY
5
HANGSZEREKET
É8
HTJZÓ HARMONIKÁKAT
I-sórendü minőseget ajánlok a kővetkező árak mellett.
Szétküldés utánvéttel. - Kezeskedek arrél, Itogy cuki, jó és a, értéknek megfelelé hangszerckot elállítok, ennélfogva mogengedem > kicserélést b> az 3 napon belül az átvétel után történik _ Megsértett árukat nem fogadok vissza Az\' árak darabonként értendék.
Hegedűk.
lakolahegedűk :6, 8, lo, 19, 14 kor -ért. — ZenekarhegedUk: 18. 99. J4, 31), 41), 60 kor-ért. — Hangverseny éa moator-hegedUk: 70, 80 egéét 1100 kor.-ig. - HegedUk: </, és •/, nagyságban 4. 6, 8, 10 kor.-ért. - Hegedlivonók: 1, 150, \'«. T«0 3. 4 kor.-ért. Hegeddnnék fernambukfábél nagyon könnyű 6, 8. 10 kor -ért HegedUtokok : 6, 7 60 kor. és feljebb. — Hcgedülébak : 4. 10. IV K él feljebb. — Álltatták: 1, 140 K él feljebb. - Hurok minden érben és miuéaégbeu. Viola avagy Brácsa és alkatrészei 10%-kal drágábbak Celto. Iskolscello 90. 95, 117, 18 és 30 kor. _ Zenek.rcello 40.50, 60
éa 70 kor. — Caltovonók: közönséges 1 60-tól 3 kor.-ig. — Cellovoné fernambukfábél 5 kor.-tél la kor.-ig.
"/,-«« Ti kor \'/i-es 76. 80, 90 és 150 kor — Nagybígóvonó : 4. 5. 6, 8 é« 9 korona
Nagybigík :
Rézfnvohadgar erek.
Minden rézfuvóbangszer la 3 cilinder géppel van ellátva. Trombita: 39 kor Baastrombita: 49 kor. Piston: 39 kor. Vadászkürt: 71 kor. Bupboniuin: 54, 68. 60 kor. Bass : 40 kor -tél 70 kor.-ig Trombitákért 60, 64, 70 kor - Bombárdonok P. 60, 68, 79 kor Boinbárdouok 0 vagy B. 110 190 139 kor — Helikon: 108, 110. 139, 144 korona.
Fuvolák.
fekete granatilfábél niezűst billentyűkkol: 6 billentyűvel 16 kor., 8 billentyűvel 24 kor., 10 billentyűvel 30, 36, 10 kor 19 billenlyUvel 48, 50 kor. 13 billeutyOvel 50, 56, 60 kor. — Piecoléfléták : 5 90, 5.60, 6\'40 korona
Klarinettok.
Fekete granatillábél. njeiflat billentyűkkel: 10 billentyűvel 36 kor. 19 billentyűvel 49 korona stb.
Dobok.
Nagy dob réz faabroncacsal 10 csavar 56 kor. — Nagy dob rézabrones és 10 csavar 90 kor. — Községi dob 14 kor.-té
40 koronáig.
Czimbalmok 70 koronától feljebb.
Huzoharmonikák.
Ifutébarmonika, 10 billentyűvel, dupla hanggal, kétjératu fuvéval, réz sarkokkal, nagyon szép alkatú, kitünö hangg.l drbja 9, 10. 1 1 korona. IJgyauazok háromszoros hanggal 15, 16, 17 korona. Ugyanazok 9 soros, 19 billentyű dupla hangokkal Dur és Moll-bassus, dupla hanggal: 16, 94, 98 korona, 3 soros 31 billentyűvel: 48, 59, 60 korona
Ifi
Kimentő árjegyzéket Ingyen és bérmentve szállítok.
WAJDITS JÓZSEF
hangszerkereskedése
NAGYKANIZSÁN Deák-tór 1 szám.
Oitorik.
Primoilora. jávorla. gépezet nélkül: 13, 14 kor. — Pslizauder-totével 90 kor..tél 30 kor.-ig. — Primcitora palizanderteté és gépaultel: 97, . 30, 34. 36 kor. - Primoilora egész 64, 70, 80 kor Koncerlcitora a fent felsorolt minéségben is, azonban drbja 4 koronával drágább. — Magyar népoitorik közönséges kivitelben, egéez-kótájs 9 kor., jobb minőségű, fél v 10 kor., diófa-te tővel 12 kor., uUiz palle&ndfából 14 korona.
\'A
í A L A I KÖZLÖNY
KEBBUAB 16.
MEGHÍVÁS.
ttnztái
M\\m\\
A
folyó évi március hó l-ón délelőtt 10 órakor saját helyiségében tartja
XXXIII. rendes évi közgyűlését,
melyre a t. Üzletrészbirtokosokat tisztelettel meghivja
..........Az igazgatóság.
TÁRGYSOROZAT:
I. A szóvetkozet olnókénok a lefolyt fiiletévról szóló jelentésű.
II. A felügyelő bizottságnak a szövetkezeti könyvek és számadások 1913 évi felülvizsgálatáról szóló jelentése, ennek alapján a vagyonmérleg éa osztalék megállapítása s az igazgatóság és számadok felmentése. QI. A sióvetkezeti hivatalos közlöny kijelölése.
IV. Az alapszabályok 22. §-a értelmében kilépő Alstádter Ignác, liáder József,%BettUieim Aladár, Mihályt István és Szűváry Sándor igazgatósági tag urak helyeit ujak vagy ugyanazok megválasztása, végre az"alapszabályok 47. jj-ának rendelkezéséhez képest J tagu felügyelő-bizottság megválasztása.
Kelt Nagykanizsán. 1014. évi január 31-én.
JEGYZET: A felugyeló-bizotuág által fylolricaKált vagyonmérleg A támulat könyveibe bejegyzett ütletréstbirtokosok seri azólapjafkat folyó évi febrnái kós^yüléa napján aiavazatlapok ki neiu adatnak.
szövetkezeti helyiségben bármikor betekinthető.
ir Nó S7 én és 88-án a szövetkezeti helyiségbeu átvebolik ;
A Délzalai Takarékpénztárral Egyesült önsegélyző Szövetkezet Mérlege VAGYON 1813. deoember 31-án. TEHER
190(1 - 1910 árt. kötelezi számlán 1906—1811. 1808—IBIS, 1809 —1914.
1810—1916.
1811-1816. 1918—1917. 1913—1918. Kintiévé kamat számlán Anyaintéietnél elhelyezett tartalékalap számlán Ingatlan birtok számlán Pénztár számlán
1906-1910. ért. üzletrész számlán 1906-1911.
1908-1913.
1909-1914.
1910-1916. 1911 — 1916. 1919-1917. 1913—1918. 1906—1910. évt. tőkésített kain és nyer 1906- 1911
1908 -1913.
1909 1914. 1910-1616. 1911 —Iöt6. 1918-1917. Tartalékalap számlán Megtérített költség számlán
Adó számlán.....
Kiére fölvett kamat számlán Tiszta nyereség.....
flltár
64 64
96694 61407 109386 194706 96147 96649
4356 6846 4493 1861 9678 6000 767 84 91271
663190
Kelt Nagykanizsán, 1913. évi december hó 81-én. Sió József s. k.
Fischer Ignácz s. k. Sió József s. k. Knausz László s.\'k.
a HA,. If. ,Mk,. pMi.o,.
Ezen mérlegét megvizsgálván, a fő- éa egyéb üzleti könyvekkel Összehasonlítottuk és mindenben megegyezének találtuk. Kelt Nagykanizsán, 1914. évi január hó 87-én.
fieichenfeld Gyula s. k. Slrem Tivadar s. k. Malhea Károly s. k.
mo- "i maim. <«/. mo. wx.
Nyomatott a laptulajdonos 1Q. Wajdiu József Könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa, lgi4. február 19
53-ik évfolyam 13 szám.
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
■•íJalinlk hétfőn ét ciötörlökön.
fclöfli.ltsl *r.k: ««*» *"« \'0 Koron.. Ul*»r. 6
3 korona DO 011. Egy** .iám tri
KetelAa azeikesztó :
KAROLY GYULA
Kószerkeszló:
KEMÜNY LÁSZLÓ
Szarkeiztoaég n kiadóhivatal Diák-tér I
T•laton: 182. Hlrd.ié..k dl)*«.bá* •••rlnl.
De errw nem íh gondul senki. Hisz a
A közigazgatás állomositása. | modern közigazgatás természete szerint cselekvő munkásságra hiv fel mindenkit, aki-Azon nagy horderejű kérdések kőzött, nek közügyek viteléhez érzékű és kedve van. amelyek ebben az évben megoldásra vár-, Az angol közigazgatás, a melyre annyinak, egy sem olyan jelentőséges, mint a szor szeretünk hivatkozni, mintaszerüségét közigazgatás állomositása. Nagyon sok viz annak köszöni bogy a társadalom koordi-letol Yt a Dunán, mióta a Kzapáry-féle két Ináivá mellette működik egyházi, iskolai, szakasos törvény tizenhat hónapi tárgyalás filantrópjai művelődési, művészi es egészsorán törvénytárunkba került. Éh az idó ségügyi téren a hivatott hatóságokkal egy-alatt sokat érlelődött ez a kérdés. Ma már forma, ha annál nem nagyobb munkál vénem izgatja ugy a lelkeket, hogy „az alkot- (gez. Kibámuljuk, hogy az angol tarsadalom uiány" ősi bástyáihoz* a vármegyékhez az iskolai higiénia é« a pedagógia érdeké-hozzá mernek nyúlni; o modern kor szel- ben mire képes. Az ó jelentéseiket olvasva, leme a közigazgatás újítását követeli és a elkeli szégyelltünk magunkat, hogy a társa-legrendületlenebb municipalisták is legföljebb dalom nálunk milyen szegényesen fog mun-azt vetik fel, hogy hazánk ősrégi institúció- Kához és milyen nagy port hint! Az angol jához a vármegyékhez féltő kézzel kell siker nemcsak a polgárok folyamatos és lenyúlni 8 nem szabad megengedni, hogy ez kes munkáján múlik, hanem azon, hogy ott intézmény önkormányzati szerve, nemzeti la közakciók társadalmi részét hatósági válságok esetén közvélemény vezető irányi- együttes munka teszi megbízhatóvá, rend-
tása megszűnjék.
szeressé, \'szabatossá?
Be gyönyörű volna, ha a modern közigazgatással egyidejűleg megalakulna hazánkban a járási, gazdasági, iskolai, közjótékonysági. szépészeti, művelődési bizottság, melynek munkáját a járási hatóság látná el terv\\el, állandósággal es a végrehajtás biztonságával. Mennyire más volna a vármegyei élet. lm politikai pártharc helyeit a vármegye lak osszanak gazdasági és erkölcsi javait felölelné
Nálunk a törvény szerint a falu birája a falu feje. Rövid időre választják, még ha tisztére alkalmas is lenne, a három év alatt | nenuanulhal bele. de mert állása ingadozó, j nobilo-ofíicium. nem is igen töri magát, hogy hiroi tisztebe beletanuljon. Valójában a községi jegyző a falu vezetője, akit azonban félszegül lefog a törvény, amely mellé állit egy lehetetlen bábot. akit. hogy a köz-igazgatás valahogy cammoghasson rángatnia kell a helyzet szerint. Hál ez tarthatatlan. legyen a jegyző a falu feje. stabil biz.
k pipa meg az asszony.
összejártam már a hetivásárt nem egyszer, sót nem restellem fuvarra is költeni. ma|d csak kapok magamuak kedvemre való selmeci pipát. Az ember, ha akaratos, meg bogaras, lehet az a pipa szOk uyaku, cifra kupaku, vörös, meg sárga, az mind semmi, az ember bolondos természete nem nézi selmeci pipának, mert ez olyan, hogy a szára legényeaeu áll mmt a cédrus, hátrafelé rangosabb állású, a kupakja nem széles, mint a bécsié, bauein akkurátusan pászol, aztán a szivó lyukja hosszúkás, nem egy végiében szolgál a nyaknak. A nyak meg ogészen karcsú, mint valami helyén álló magyar lány, nem öblös, miul a bizásnak indult asszonynép Hát a bécsi pipa, nem selmeci pipa, bármilyen ravaszul setteulredik itt uálunk az élelmes sógor.
Nem lud bele a magyarból lopni semmit. Nem igaz ám az, hogy könnyebb is volua a pipájuk, meg az olcsóságukhoz is férue szó elég.
Pipa hiányában szivarra kell fogni a természetemet, pedig a délutánjaim tiz percentlel többet érnének pipával, bár az asszony titokban tapsol, hogy
oly szegények vagyuuk valódi magyar pipában A szivar is elég szagos, ragyázza meg Szent Péter, hát még valami szotyakos pipa! Persze, az ó asszonyi eszéveT nem tud ahhoz, hogy mi tulajdonképpen semmire s* szQletlUuk. hanem a pipára, már igen. Onnau tudom, bogy elóttem egy parányi csöppség, akit fiatal korára való tekintettel nem vesznek fel az ( ovodába, de ugy pipál, hogy a favágóin nem bírja külöiub tüdővel. Minden pálcából pipái tör » m.-g kell vallani, elég ügyesek. Akár az épitó köveit] rakja ki, akár ostort csináljon n lováuak, pipákat készit a hol a csulorást veszi »ló, hol a parasztos egyenes szárul. A dohány nyilván magyar dohány; lesz, inert komiszul ég: sokszor rágyuit A monopólium már a gyerekek doháuyára is reá teszi a közét, ugy látszik, már gyermekkorukban megszokják a komisz dohányt, meri a jó az osztrákokuak kell.
É< még ez a sok rágyújtás se vetteti le kezéből a pipát Hogyne volna tehát beuueiu irigység, , mikor a fiam pipálhat, éu meg-meg vagyok attól fosztva A kuba szivar nem pipa, még a vasárnapi británikám se az. De azérl nem zúgolódom, mert ba a porlorikó, a kuba a brltáuikám a fölséges, ha nem is pipa, de füstölhetek a szobában, akár .-gy
vaggougyár kéménye Büszkén moudhatom: hogy nincs megtiltva.
De az én szegény barátom, Bárka Kálmán, az már igazán mártir ember. Az ó fehér népe neiu diri a fllitöt. a mérgemre való asszony. Csudálatos: olyan szép, olyau angyali jóságnak néz ki, hogy az ember zsákol hordana érte a malomba és a füstöt uem lOri. Kisasszonyok I tűrjék a füstöt, mert mi pipás nemzet vagyuuk. Árpád igaz, Zaláu bolgár fejedelemtől nem kért pipát; csak füvet, vizel, földet, de uem kért azérl, mert volt neki. E nélkül uem tudunk mi megélni. Ha egyszer elmondom magukuak azt a történetei, tudom leteszuek kényes-kedésQkból. A történei az :
Egy leány hit alatt kijeleulelte, hogy ó csak ulyau emberhez mogy feleségül, aki uem dohányos Elmúlt ót év. de elmúlt tiz fs, de a lány csak uem ment férjhez, már-már fonnyadni kezdett a szép tejarca. Valami magamiéle kaputos huucut aztán megbazudta magát, bogy ó nem doháuyos, noha az aradi Neumaun-gyár kéménye szerényen meghúzódhatott volna t. barátunk lüsthányó torka előtt.
Múlik *<gy nap, múlik két nap, pár leit belőlük. De a szerelem nem iudult se jobbra, se balra
75% os árammetffákariíás
Rasjyotfó, fehér fénnyel étf
Magyarországi Képviselő : Pinger és Pia. Budapest, VI., Hajós-utca 41, szám.
Osram,

ZALAI KÖZLÖNY
FRBRÜ R lo.
tos, független állásban, akii osak fegyelmi ulon lehet elmozdítani és akit beosvágyó tevékenységre ai buzdít, kotty nitt tikija útin lép jobb pozioíoba. A jegyzőnek adjunk nagyobb fizetést és kívánjunk több kvalifiká-oiót. Kmetthy, egyolemünk közjogi tanára államvizsgát kiváu a leendó jegyzótól. Tehát egyetemi végzettségei és azt mi ís -helyesei-jak. mert a község vezető emberei jogi tudással el kell látnunk. Szükség lenne még a közigazgalási gyakorlat igazolása és egy gyakorlati ügyviteli vizsga.
Mi más lenne a községek szellemi és anyagi nívójának emelése, ha egy szeles látköro és a cselekvésben le nem nyűgözött ilyen szakember venné át a vezetést. Ennek kedvezó kihatását teljesen olvasóink képzeletére bizhatjuk.
Nem kell félnünk a közigazgatás államosításának -mumusától, mert erre az országnak határozóit szüksége van A kérdés azonban oly b6 redózelü. hogy egy hírlapi uikk keretében nem végezhetünk vele. De lesz erre alkalmunk, mikor a kérdéa parlamenti elintézés ala:t lesz. — szót ejleni róla.
■ez-! életet, szebb, liaiUlib világol teremtett a katholíeli-ini». Rz h terem díszítésének szépséges jelkép..
kincse ih kevés, hogy a hangulatok pompá|át tesse.
Xnnes tiniák éa virágok kellőnek ide e» a. amely teljea egésíében művészinek mondható lelkeknek ai a boldog ragyogása, amely msgazépi-tette a mai farsangi estét mindnyájunk ürök «m-1 lékévé
Pumpa, gazdagság, féej, gyönyörű-éti, mese, álom. káprázet . . . ezek a szavak állnak logalomkont a nyilvánosságra a mi cauk leírjuk valatneunyíl, de nnm tudink olyan toalettbe öltöztetni, amelyben megjelenhetnének a Katholikus Bél szépségeinek kedves, báioa, f«l.-jlhelelleu, finom koszorúja mellett.
A vároe képe
határozottan megérzi a váltó,ast egész napon át. Pőllüuöeti sok vidéki url fogat a az üzletekben élénk a foigalum. Mindenkinek akad még venni .alóla a a khakaiok lerhe » legelegánsabb báli oikkeket íjanlja azOtilelen A szállodákj\'ól ih az a liir jón
A bál
10 órakor keidódött meg Ekkor érkezett Mikes ,|„ nos gróf megyéspüspök a a b/lanyák a Kákóci-iinluló lelkes hangja! mellett megimlulUk ■X elegáns sin-Ionból a bálterem fényes közönségének sorfala kön a pódium felé, amelynek oszlopai között kényelmes római padokon helyezkeltek el.
A bevonulást
tizenkét fehér Zrinyi-ruhás apród Tetette, akik elöli Krdődy Tamás gróf és Kiss Emil főjegyző baladuk Az apródok ruháján « csákóján világoskék zsinórok diszlellek.
Az apródokai 7 pálcás ur követte. Boháiuk rakk, fehér mellény és nyakkendő atlasz térdnad-
hogy nincs hely már, annyi a vidám vendég, akik a rúg, lakkcipó. Jobbjukban aranygombos fehér botot
tartottak, melyet rózsacsokor díszített.
Szépséges rózsalányok követték ókét rózsaszín ■ selyem ruhában a vadrózsakoszorukkal ruháinkon Kojtlkön szintén vadrözsakoszoru, n melyről hosszn rózsaszín fátyol omlik le
Körülbelül 91 eu voltak Utánuk jöttek a bál anyák, u háziasszonyok hosszú sora, azebbuél szebb
bálra utazlak Szombathely re
A néptömeg már az esti órákban ellepi
a Kultúrháznak Kialaludy-utuai bejáróját s a csöndes esti levegóbe ugyaocsa* sok sóhaj és vágy röppeu a korán érkező reudezó és bálbizoUsági tagok, apródok, rózsalány ok
és pálcás urak elegáns csapala után. A kocsik mind loii^iiekbt-n ; mintha n világhírű divatlapok csodáli szaporábban gördülnek a kivilágított pálcák elé a az niode||jej áleveuedtek vulna meg ! As>zouyi szemnek
érkezők már kilenc órakor nagy számban láthatók termekben, miközben a . ruhatárokból es a toalett-teremból ujabb és uiahb résztvevők tódulnak
A Katii. Bal estéje.
Virágos kert a Kultúrházban.
Szombathely, W»r IS j
— Jelen volt tudósítónktól. w
Bziues tiniák szépségo* gazdagsága kellene most a riporteri szóhoz, hogy méltó stílusban, szó; világok és metaforák pompájával vonultassa föl be* IQinek seregéi, amely a mai báli éj ezer szépségét éuekli meg.
Talán legjobb volna a cigány muzsikáját folytatni, vagr azt a nagyszerű zeuéiQ hang morajt, amely elöntötte mámoros örömmel a sziveket s a kellemes villamragyogás mellé a szemek if)u tüzének ereiét villogtatta.
Ilyenkor érzi a riporteri toll, hogy csak csürhe aoéldarab, a mely uem tud annyi fiuonuággal haj-laui. hogy igazi azépségról beszéljen ét a szótár
megannyi csodáját tárgya . Zala- és Vasmegye fó-uemesei, köztük lóispánuuk: sípeki Bálás Béla. Tüll dérregébe illómódon helyezkednek el mövésti szia. bálterem pompában a podiummi, hol a megyéspüspök f«-t meglepe. Rt «rkoző előkelőségekéi A kultúrpalota fehér
lennének szikrázó csillárjai sokszorozták a sziporkázó blilliáns diadémok léuyét. S a szemlélő ezeregyejsza-plomrom nagy- kának fényes kincsei közé álmodja magát. Szóval mindenütt fény, pompa, tündéri báj és saépseg, a
akkora puszi mint egy mákszem, nem pattant le a barátuuk ajkáiól. A menyecske lesle várta a pász-torórákat, lobban mondva a házas élei gyönyöreit, de ahogy t barátuuk elsó nap belagyotl, az nem engedeti.
Jött az anyós; kérdóre vonatott a fin, ekkora azükkeblüségo miatt Mire aztán a férj kirukkolt:
— Nem megy az pipa uélkül.
Éh pipával meni aztán lemekül, ugy, hogy ezek láttára az anyós is fellelkesült, öl pipál vett az ó férje urának. Segitett-e az öt, azt nem tudom.\' de t barátunk azzal az egygvel célt ért.
Moqdtam én ezt Bárka Kálmánnak is « uem bir az asszouynyal. Oda-oda mondogattam is már neki, hogy elég mamlasz, hogy az asszony szemé lyéért a dohányzásról leszokott, uem haszilál az semmit t
Pedig haj, de szeretne egy szivart elszívni. Csurog a nyála, ha rágyújtok egyre. Éh hogy jobban izgassam ót még jobban feldicsérem l.ukács László szivarjait. Tudom, hogy én vagyok az egyedüli ar. egész országban, aki a magy. kir. tőzsdéket magasztalja (még sem kapom meg ínég a kir ta-
díszes inl.ii közé. A belepök elsó szava a mt tésé, a többi szó pedig az ő*ziute gyönyörködés < ragadtatott kifejezése. A legnagyobb csodálkozást terem elején emelkedő pogány templomrom uag szerű koriuthusi oszlopai, töredező cirádái érdemlik Itt lesz a bál háziasSMiiyaiúak helye. A nagyszerű melyet a késő reggelig tarló lókedv sokszoros széppé, építmény Klosovszky Kruő városi m^rnOk,kiváló nkű-! Mwihuletlemié. -f.
Ízlésre való leKvei után Merkly Fereűc szobrász
pompás alkotása. A többi dUz Ujváry Kde tanácsos HÍREK
finom Ízlését dicséri Stapl Bélu az ő tervei figyelembevételével díszítette föl színes kárpitokkal, virá
gokkai a fehér falakat « valamint a páholyokat, ame- Farsangi naptár:
lyeket akác- és oigonavftág keretez, A karzaton ró Február 91. Keresztény Nőegylet hangversenye.
mai lugas derűs tiszta színei mosolyognak, h a leg- -
bá|osabb milliót ad|ák a hölgyek elegáns tosletljeihez. , Virágok
száza virul a nagy teremben mindenütt, gyönyörű , Brr! 8ore eszem pékkenyerel I Ha az ember elleniéin a pogány romok körűi, a melyek fólöil uj fia ugy néha uapjáu szemlét tart a helybeli iparos
\'tanonc-iskola növendékein, Önkénytelenül is szemébe ölük a tanoncok egy jókora kontingensének tisztátalansága A piszkosak közül is kiválik minden osztályban a pékinas.
No |ó I Ne legyüuk igazságtalanok. A vasmunkás meg a csizmadia tanonc ex offo (piozkos. Nem
Ének
sütótajioiicokról.
uácsosságol sem) tulaidonképen barátomat akarom ingerelni. (Nyilván a kormány is értesüli erről.) Akkoia szippantásokat péuzért nem tudnék végezni, mint ahogy azt Kálmán előli cselekszem. Sokszor
majdnem neki log, Itftgy ó i« rágyujl, de mire sz i„het ezen csudálkozui I A vas- és kőszénpor bizony égő gyufái H sárga E betűs elé viszi, az asszonyra 1 „,.ra predesztinál állandó tisztaságra. Sót a csizmadia gondol, mert kutya jó szaglása vun aunak a m«- i Unoucnak is elkeseredett harcol kell vívnia a csiri-nyecakének lttM tá.1 Im 1. melyről a nóta szerint uem tudja a aze-
.Az anektlótál ii|ra leadom. Es leadom minden-jg^ny édes anya, mikor fullad belé a fia. Denique nap használna. | egyik szakmából se vár az ember elegáns aszfalt
Ks kérem szeretettel, örömmol ielenihelem,: koplaló tanoncot, hogy használt. Kálmán már dohányos ,)ö hA( mjl r,»lelt llwked óh tÍ8lt(l8Ag | \\ ,q,ő-
Tegyen ugy mindenki. Addig zárja be a boU „„.^erség ? S mi alapon keressük e kettő között lot, még ineg nem engedik mz akaratos asszonyok
füstölést Hej. mert azt a szerelmet uem pótolja semmi ? Ks ha egy szivaron áll az egéxz dolog, miért un engedhetné ezt meg az asszony? Ugy bizony. pajiucsos férfi társaim. Éljelek az auekdótám-mai. Ét füstöljetek ; hátha az állal llngy hivéket szereztek a dohányzásnak, nagy érdemeimre való tekintettel, megkapom n királyi lauácsosságol.
— Akkor aztán mindég regálitészt szívok
természetes kapcsolatoi? Hiszen a sütőnek már mestersége természeténél fogva is tisztának kellene lennie Vagy a mesterség maga lehet tiszta, de a vele foglalkozóknak uem muszáj azoknák lenniök? Ha ebbeu vau valamely ex logika akkor tisztán pék-logika ez ; h nagvon valószínű, hogy a logikának ez a válfa|u nagyon elül a közöuseges észjárású emberek logikájától. Kk éu ezt nagyon lehetségesnek tartom. C*ak egy tapasztalatra mutatok. A pékek ugyauia, reudszeriul a legiudokolallanabb esetekbeu
FEBBOAB 19.
ZALAI KÖZLÖNY
emelik a kenyér Arii. 8 mert ez u áremelés állan-dóau kíséri, természetes, hogy az indokolatlanságot n xaját kölön logikájukkal védelmezik. L)e bocsánat, u áremelés emez indokolatlan voítának gyengítésére használt logikával "hern foglalkozom, annsk természetrajzát nem boncolgatom, mert kisülne, hogy ez a logika nem is sunyira logika, mint iukább határozott _ abszurdum. Tehát ueiu kelhetek védelmére mert először is uem vagyok — pék. Másodszor pedig nem akarok pártjára állami anuak az iparos testületnek, — a mely legnagyobb részében oeui lát semmi természetes kapcsolatot a mestersége és tisztaság között fin pedig látok. Mikroskopium nélkül is látok.
Már az az erkölcsi kötelesség a társadalom iránt, hogy azzal szemben a tisztaság kérdésében valamivel tartozunk: (.-léggé jellemzi sülő iparosainkat Igaz, mi fogyasztók is lehetQnk bizouyos fokig tisztátalanok, de pékmestereink Ösztönszerűleg felismerik a régi mondás igazságát, hogy a pénz nou ölei. Ezzel szemben nekünk nem szabad arra gon dőlnünk, hogy milyeu higiénikus köruyezetbeu készült az asttaluukra kerQll kenyér, az .Isten áldásai-Mert ha ilyesmire gondol a üaztelt „Isten áldást\' lugyan*tó emberiség, bizony— bizony olyanlorináu jár, mint e cikk szerény írója, a ki utólag tudta meg. hogy a gasitiouóuiia teréu neiu igeu valogatóo tanító gyomra egyszer fácánpecseuyéhez jutott. Nos és a lacanpecsenye nem tudott megbaialkozni á (auitói struccgyomorral : — kikívánkozott belőle g
Közelebb, tudj Isteu jianyadszor ismét loglal-kozo t az ipariskolai tanítótestület a. — leginkább pék- és lieutes tanoncok azon általáuos rút szokásával. hogy hz előadásokat hortyogva átalusszák. Nem csodáljuk. Oly uagy mérvű fizikai munkát vegettni-uek ezek a jo m&sler urak a legtöbbször l\'ejletleu fmkumu tanoncaikkal, hogy azok valóságos piheuónek tartják a lauonoiakolát, akárcsak Mákosué asszonyom a kiliü tiszteletes prédikációját. És itt a bibi|e a tanoncok tisztátalanságának is I
Nem engednek nekik idót a Leatuek ok veti eu szükséges ápolására, a tisztaságra se. Nmu gondolkoznának a tisztelt mester urak e témáu V Igaz. hogy hálatlanabb, miat a keuyér áiak emelése; de a kö zöoseg érdeke is követel legalább ennyit. Persze, a kinek uem inge, nem veszi magára I Omikrou
— Mi les* szombaton ? Művészi uagy ese-niéuy színtere lesz, szombaton este a Polgári Egylet (ürme. Három név szerepel a műsoron, amely elé a legszebb sikerrel nézhetünk. Mar«chalko Bózsi, Pásztor Irma s Jakoby Antal uiúvészeslélye lesz ez a diadalmas emlékű haugverseny, Betnel|Qk, hogy vá-rosuuk igazán művelt közönségét teljes számban ott találjuk a nagy művészi hangverieuyen
— A Nagykanizsai Társaskör 1914. évi fabruár hó 24-én, húshagyó keddeu könyvtára alapja javára saját helyiségeiben Tiélás Farsangi Estélyi reudez. Tagok által hívott .veudegeket szívesen látnak.
— Istentisztelet. Az izraelita templomban a » péntek esti istentisztelet f hó 20-ától kezdve további intézkedésig félbat órakor fog kezdódni
• — Álarcos bál. A nagykanizsai katb. legényegylet február ÜJ-éu a Polg. Ügylet emeleti helytsé-geiben tréfás jellegű, zártkörű tauccal egybeköiötl ialmezestélyt rendez, mely a^farsaug egyik látogatott » élvezetes eslélyének ígérkezik. —
— A zalamegyei tanítók internátusára Holnári község elöljárósága 80 koronát volt szíves küldani, miért ezúton is fogadják a tanítóság hálás könöuetét. —
— Kitüntetés. A vallás és közokt. minisztérium Polyák Mátyás Csáktornyái elemi iskolai igaz-Ratót buzgó szolgálatainak elismeréséül * koronás lrtuy érdemkereszttel lünlelte ki. —
— A városi tisztviselők választóinak név-Uistroma ellen h felszólamlások még szómbatig est-közölhetók, miért is, kiknek sérelmük van, igyekezzenek azt addig orvosoltatni. —
— Nagy tüz pusztítod a napokban Zalaszent-mihályon. Skublics Károly oltani földbirtoké* kastélyának usgy résxe a tüz martalékává lett s a kár körülbelül 16—20 ezer korona, mely azonban biztosítás révén megtérül. —
Analfabéta tanfolyam. A napokban fejezte be Németh Jeuó a zalaszentmihályiak derék és bnzgó tanítója az általa rendezeti analfabéta tanfolyamot, amelyen 31-eu vizsgáztak a legszebb eredmény-nyel. mely ujabb lénykedésével isinél beigazolta önzetlenségét s fáradhatluu tanítói ambitióját. —
— Hol a legtöbb levelet írják. Mint egy érdekes statisztikából kilüuik egy nemzet gyermekei sem Írnak aui^yi levelet mint az angolok Eg> év alatt az angol posta 3180 millió levelel, Uüfi miliő levelezőlapot, egy millió mintakOldeméuyt. 2 0 mii lió újságot éi 126 millió postacsomagot szállított —
Három gyerek egyszerre. Alsók községben egy sierencsétleu anya egyszerre harum gyermekei szült s a mi különös dicsősége e drága világban, mind a három erőtelies egész eges fiúgyermek.
Kozgyülét). A nagy Kanizsai önk. tűzoltó-testület l:il4. évi tebruár hó J2én délután f» óra kor satat helyiségében lartia 43 rendes cvi közgyűlését
— A fösoroaáat elhalasztották. A Mi-
liUiiselie Bundschau lelentése szerint az idei lóso-rozásl Magyaroiszágon épugy mint Ausztriában a további intézkedésig elhalasztották
— Megtalálták az ovodának való helyiséget. BravóI Végre. — És pedig eleg alkalmas helyen a régi gimnáziumban Azonban uéháuy évi lOrelinel kérüuk, meri egyenlőre a közel jövőben ideérkező tüzérség .számára okkupálták Persze
— A kanismai kolbáaaok motamorpho-aisa. Aki figyelemmel kiséri a hentes művészet remekeit, afvirsli, kolbász és szafaládéféléket. lehetetlen, hogy észre ne vette volna, egy idő óta mily miniatűrökké változtak azok *t mindig lobbao és helyesebben Összezsugorodva. — ujty hogy ma már a megrendelőknek a kulcslyukon is bedobálhatják h a levesszüróu is keresztül siklanak.
Eddig azi hintik. hogy e kis parányok önmaguktól pirulnak el miudjobbau. látva rohamos visszafejlődésüket s most kitűnt, hogy piros voliukal ami jó s figyelmes hentesmesiereinkuek köszönhetik, kik a festés művészeiében már valósaggal túltesznek Beisz mesteren, itry akarváu kedveskedni a vevő kö-zönséguek.
Pedig kedves hentes bácsik, mi jobb szeretnők, ha inár most végre öuök pirulnálak, a kalbászok s virslik helyed, azokat pedig tisztességes s ehető töltelékkel ellátva, a festék árát megkímélve, az áraikhoz szabnák
• — Városunk egy saépaégfoltja mihamar eltűnik ismét a régi r Rózsa" vendéglő épületével. Hogenrieder József tulajdonos ugyauis e régi slilü épülete helyébe egy modern kétemeletes uy»raló-BZi-rO palotát óha|t állítani, melynek építéséi már a tavasz folyamán valószínű meg is kezdik.
— A dalmát bor behozatalának osök-kenéae A boi üzlet tudvalevőleg szüret alatt és szűrei után, vagyis az év utolsó negyedében szokott legélénkebb lenni. Euuélfogva a mull évben nagy port vert dalmátból kérdés miatt sokan kiváucsiau várták, hogy n tavalyi szüret után hogyan fog alakulni külföldi, borforgalmuuk. Ez az alakulás liaiá-rozoltau kedvezőnek mondható, mert a mult év utolsó negyedében a borbehozatal mennyisége — a mustot ia beleszámítva — 158. 703 métermázsára
szállott le az előző 1912. év utolsó negyedében behozott 2,48,019 métermázsával stembeu. A behozatal csökkenése tehát egy uegyedév alatt 69.311 métermázsa, vagyis több mint 80 százalék. A behozatal csökkenése éppen a dalmát borokra esik, jóllehet ott a mult évben bótei més volt. Ennek az az oka, hogy a dalmát borokat nagyou discrediUlták a Dalmáciában elkövetett köztudomású borhamisítások. Igaz, hogy ugyanazon évnegyodben borkivitelünk is csökkeni valamivel, a mennyiben az 1912. évi október— decemberi 587,109 métermázsáról a mult év Ugyau-"Zen időszakában 648.842 métermázsára szállott le. Itt azonban a csökkenés (405267 mm.) aránylaf sokkal kevesebb s még 7 százalékot sem tesz. Ez ia csak a tavalyi rossz szüret gyenge eredményének tulajdonítható
A Balaton partján levő nyári vengáglöm kezelésére óvadék-képes nős oaaplároat kereaek.
Bővebbet a tulajdonos: Fttrst Lajos Balaton-Keresztár fürdő —
— Vigyázzunk az egészségünkre I Nikotin mentes dohányárut (általános lövedék és különleges ség) árusít a „Deuikó r I. Budapest, V.. Szen István-tár a. sz. — A budapesti, „Bölcsésteltau hallgatók Segítő Egyesülete". Budapest. VIII., Muzeum kórul t.—8 sz. Tanárjelölteket vidékre uevelöknek, imernálusi felügyelő inek, tanügyi kisegítőknek, magán titkároknak és bármely szakszerű munkák elvégzésére dijlalauul közvetít a t. nagyközönségnek — A társaság árjegyzéket és leírási iugyen küld.
Közgazdaság.
— Mütrágyázáai kísérletek A földraive-léxügyi miniszter ur leirata értelmében Bzakolca városa gazdálkodási viszonyainak tauulmányozása és a határbsli talajok miuóségéoek megállapítása után a m. kir. uövénytermelési állomás a szakolcai gazdák között 1911 év őszén behat, rnűtrágyázási kísérleteket végzed Összefoglalva az eredményt kitűnik, hogy vala-menuyi kísérletezés célravezető volt, ennyiben mert általa nagyjában megallapilani sikerűit, hogy 8aa-kolcáu a könnyebb talajokon u .szuperfoszfát, chili-aalétrom és kálitrágya együttes alkalmazásával fokoz-hatók leginkább a termések, míg a kötött talajokon a kálitrágya elmaradhat Szóval a kísérletezés teljesen eleget telt Szakolca város a.ua kérelmének, hogy a város határában levő földek trágya szükségletei megállapitassék.
— A tavaaal kalászosok oraságoa termésátlaga 5—6 métermázsa körül ingadozik, s különösen h babé alig baladja meg az 6 métermázsát. s igy termelése sok esetben nem is jár haszonnal. holott e körülmény uek egyedül a rossz gazdálkodás az oka ősszel felszántott, jól .megművelt és kellő trágyaeróben levő talaiokon a kat. holdankénti li —16 mázsái zab tar més egyáltalán uem tartozik, a ritkauágok közé, csakhogy a magyar gazda uem szántja meg ősszel zabnak száut talaját, tehát nem műveli |ól és semmiként sem trágyázza, sót reude-seu a legkiéltobb földbe veti azt. Végzetes hiba ez kűlönoseu ma, a mikor műtrágyák segélyevei pótolhatjuk az istálló trágya hiányt. 150 kg. szaperfosz-fái és 30 kg. chilisalétrom kat holdankénti kiszórásával olyan uagy terméstöbblot érhető el. amely többszörösen megtéríti a műtrágya árát, A chilisalétrom alkalmazása különösen a zabnál azért szükséges, mert a zabvetésre, szánt földek többuyire nagyou messze esnek az istálló trágyától, s igy nitrogén szükségletük teljesen kiapadt, s ezért az egyoldalú szuperfoszfát trágyázás uem mindenkor ad elegendő uagy terméstöbbletet.
.lói jegye/,d meg: csak
cigaretta-papirt, va^y hüvelyt lio/z és ne 011-ííedd magad hason ló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
Johann Maria Farina
csakis ez a valódi
kölnivíz, kölniviz-pouder ós kölni viz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban.
Ne tessék elfoadni
kölniviz-S7,appatit, kölnivizet és pou-
-- dert. iia nincs rajta
az eredeti és egyedül valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Qegenübler dem Rudolfs-platz Akkor sem kell elfogadni helytelen es utánzott kölnivizet, kölniviz-poudert es kölni viz-szappant. ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kapható az ön lakhelyén, mert a világhírű cég magyarországi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budjpest, VIII. ker. Szigetvari u. 16. sz.
egyflterll lavelm«l»pr» hmimI »*I«»ioI ét köili hol aiereztialó b.i at erodeti minőség
CSflK^f KOU
mGNEFL
HANfiSZERKIRÁLV^
6 pest. JÓatFnÜHuT is.
Umert fájdalomcsillapító izeti
Igm gyakran illányabb ktuitmlnyckkd ht Hogy valódi kís/ltmínyl kapjunk, cukit,
Akpirln - Tablotlit
vegyünk, ai alábbi Mjlban lithaló rttdeli CTOmagoUí • \\] ban, (I üvegeid 20 tílgiammoí lablcllival iia K. 1.20). Minden Ubldllii rajta van ii Aspfrln ttí.

Ti


May Autodict
dictálógép a világ egyetelen teljesen automatikus dictáió gépe. HA ÉRDEKLI: Kérjen prospektust.
Kényelmes fizetési feltételek.
MAY FRIGYES
BUDAPE8T, Fürdő-utca 10. 8í Telefon 7—34.
A ki
magot vet fákat ültet virágot tenyészt
óh kertjében gyönyörködni akur. az forduljon
Mühle Árpád
kertészeti nagytelepéhez :== Temesvár. -
Dl.«fS4rJi>gyi<li lnKyan 4a b4rmantva.
Nyomatott a laptulajdonus ifj. Wajdits Jóxsftf könyvnyomdájában Nagykanizsán.
őszibaraczkfát,
vadonezot,
\\ akáczcsemetét, szőlővesszőt
mindenféle gyümölcsfa
2 éres gyökeres
j igen olcsón ad Unghváry Lászk
j faiskolája Cegléd.wk»,iw*i«i ""-uSja
2 A I. A I K í) A I. X V FKBBDAB 18.
Nagykanizsa. 19 i4. február 13
i3 ik évfolyam 14 szám
Hétfő
Ni|jilinlk hátion él ciütirtSktn.
||flíU«tt»l ir4k: Kgéa« «vie 10 borona, ftlévic b Sfgyedívre 2 korona 60 Ml. Egyaa »»*m ári
Kaleló* s*efke*it<\'>:
KAROLY GYULA
Ki„„k,.,i.-,: Szarkiiztáiég it klartókltalal Ilik-tér t.
KEMÉNY LÁSZLÓ T.l.ion 182. - Hír.
Kerti iskolákat!
Minden vonalon a szabad felé való törekvést tapasztaljuk ezidószerint. Mint uj óh i siokatlan jelenség természetesen akadtak1 magyarázói is. amelyek közül legelfogadha-tobb az. amit Pikler Gyula tanár mond euryik munkájában, hogy t. h ez a törtetés nemi egyéb mint vita/altatás a falak közé valói beszorultság ellen a kultivált embernek a vágya olyan életet élni, mint amilyent óseink éllek. A világvárosok körzetébe nem mesterségesen, hanem természetes folyományként illeszkedik kertváros, a város maga Qxleti és gyárvárossá alakul lassan át, a közlekedési eszközök javultával és gyorsa-Hágával pedig az emberek kifelé gravitálnak ki a szabad természetbe, hogy emberi és ne vakond életet éljenek.
Az ókori elkultiváltság után is ilyen fajta reakció keletkezett, ók már snnieló-
adásaikat is nyitott amphileatrumokban tartották és ez átszánnazolt a mai generációra, amely a nyári hónapokban már sokfelé nyitott arénákban hallgatja nemcsak a klashzikus darabokat, hanem a moderneket is. A sport, amely legújabb tdóben olyan nagy lendületet vett, szinten erre a szabadságra való tülekedésre vezethető vissza. Közel fekszik a gondolát, hogy ezt a természetes hajlamát a kulturembernek egy más térre is álvigyük, a közoktatásra.
Ma még osak a fejlódé* kezdetén vu-gyunk. de az a kezdet annyira biztató es minthogy a szabadban való oktatás, a kerti iskola, természetes szükséglete a kulturembernek. egészen biztosra vehetjük, hogy azok a kerti iskolák, amelyek már a fővárosban is örvendetes módon tért hódítanak nem maradnak elszigetelve. Berlinből jöu a hir, hogy a szabadban való oktatásnak egy nagy meoonása akadt, aki nem kevesebb mint ö millió márkát, a mi pénzünkön ti
millió koronát adott át a polgármesternek azzal a célzattal, hogy a gyermekek közül annyit, amennyit csak lehet vezessenek ki a szabadba és olt az Isten szabad ege alatt tanuljanak. Már Berlin közvetlen közelében egy uradalmat is vásároltak ebből a pénzből. a tanulók ide könnyen jutnak el a fővárosból. tiszta levegőt szívnak, a nap egyik nagyobb részét olt kint töltik, sporttal és 1 játékkal és sétálgatva tanulással töltve a , napot.
Egy nagy német kritikus. Kerr Alfrédot a minapábau megkérdezte valaki, hogy mit köszönhet az iskolának.
— Azt köszönhetem — mondta a kri-Itikus — hogy megtudtam miszerint boldo-jgulni az életben nem azzal lehet, amit a könyvből tanultunk, hanem amire magunktól rájöttünk.
Én rájöttem arra, hogy semmi egyéb | nem használ az életben, mintha Önmagunk | értékét felismertük ós a modern iskolának
Lángokban.
Irta FARKAS EMÓD
Az utcáu riadt emberek futottak s rémületbe futó hangon sikongták :
— Tilt van!
— Tar JÓZBef a templomhói futott haza. Mikor a sistergő lángtenger előtt állottam, amely per-xaelő höuéget lehelt, halálsápadtau meredt a pusztuló viskóra.
— Jaj végem vau — hördült lel, mint akit « kés miveu talál.
A lángokat lefelé Verte a sxél * a széles, sistergő tüiuyelvek már az ajtót és az ablaklákat nyaldosták. Hogy lökték, dobálták egymást, hogy zúgtak és morogtak, amiut beleöltötték tüzes fuláukiukat a rékouj szeraöldökfákha.
Faláukau nyalták, harapdálták, ropogatták és a szegény Tar József ugy érezte, mintha a saj/t csontjait ropogtatnák
Kgysterre aztán rémülten jajdult fel:
— Feleségem és gyermekem I
— 8zeut laton, csak nincs az égó házban I — sikoltották az asszonyok
És kezöket tördelve, sápadtan, remegő arccal állották körül.
— De bent vaunak — hörögte aléltau Tar József és szeméből kibuggyant a köuy.
Kg) pillantás alatt mint a villauyáram a vezetéken, ugy futott végig a tömeg esi vén a rémület vért olvasztó jéghulláma
— Bent rekedt valaki? - kérdezte most Horváth Mjos csendór
— A felesége és gyermeke - tördelték a nők
Horváth csendór azonnal lecsatolta kardját,
lerántotta a köpenyegét, aztán ráparancsolt a férfiakra
— l.ocsoliák a pitvarajtótI
— Csak nem akar bemenni — szóltak megdöbbenéstől rekedten a mellette állók.
A csendór mit se szólt. Kikapta a zsebkendőiét. vízbe mártotta, aztán a csákója alá dugta s a homloka köré csavarta. A lángok már vastag oszlopokban sisteregtek az ajtó fölött 8ötétvörö» füst-, uszály zúgott, kavargott utánuk, iniut mikor a meg-
duzzadt, gömbölyű hullámok összeomlanak és tovább zuhognak.
Horváth cseudór egy pillanatig se habozott. Felnézett a lobogó tatóre, amelyen dühösen ágaskodtak az izeó sörényű lánghullámok a látva, hogy a szarufák, amiken vad nyargalással vágtatnak keresztül a tüz téglavörös sárkányai, még nem rop-pauak össze, tüstént ax ajtóhoz rohant.
A szalmazsupok szórták, kavarták, hányták a szikrázó pernyeesót tüzcsillagok repültek ki belőlük s vakító szárnyú pillangóraj gyanánt röpködtek ai \' aitószárnyak között.
Székely egyet fohászkodott magában, aztán beugrott a pitvarba.
Horváth visszatartotta a lélegzetét s kezével lapogatva haladt elóre. Egyszerre csak egy tenlbe botlott. Lehajolt és felkapta. Tarué volt aki a füsttől elkábulva eszméletlenül feküdt a padlón.
Székely elkábult, a füst, a hőség, az izgalom elgyengitetle, miközben Tarnét cipelte. A tömeg észrevette az ajtóban roskadozó csendőrt. Tompa moraj \'és rémült zsivaj hallatszott.
— Mindjárt a zsarátnokba zuhan, mentaük meg óketl — kiáltotta egy-két bátrabb ember.
Osram-lámpa
Uj villamos fényforrás
lapr.t, VI, Hajót.gtcza 41 íita
1
ZALAI KÖZLÖNT
KEBBO ÍR 80.
ország közgazdasági világa mostanában a nagyobb kóldsónök átvételében való részvételével lekötelezte, kiderült, bog; nem támaszkodhatunk tisztára az osztrák és német pénzekre, hogy az angolokkal jóba lenni nagy dolog, most ugy látszik a változott helyzet következtében som a kormány, sem a nagy bankok nem fognak akadályokat gördíteni az angol tóke idegörbülése ellen
Magyarország- külömbözó vidékein már most érezni lehet azt a nagy ipari es közgazdasági erőlködést, amit a közel jövőben kifejteni akarnak mindenfelé. Sok vasút- és házépítés jói.....indenki remélj, hogy a balkáni háború következtében beállolt közgazdasági pangásnak immáron vége lesz. egy ujabb kor következik, amely a békés és nyogodt fejlődésnek minden karakterével bir. A magyar ember iszonyodik a vállalkozástól. Nagyobb ipari vállalataiukat jórészt idegenek hozták be, de ezen legnagyobb részt volt is áldás, vagy abban, liogy magyar munkásoknak adlak kenyeret, vsgv abban, hogy a magyar tökét is megmozdi. totlák. hogy fokozták a vállalkozást, hoey ebben az ipar nélküli országban mégis némi ipart hoztak. Ha tehát ebben az általános közgazdasági igyekezetben az angolok is részt foenak venni, akkor ezt a mi részünk ról csak üdvözölhetjük.
Az angol konzulátusok újjászervezése osak nyereség lehft a magyar ipar szempontjából is és a/t hisszük, hogyha ez meg-valósul itt nálunk, hogy akkor még <\'sak fokozódik a vállalkozáshoz való akarás, mert nincs a világon nemzet, amely okosabban
tudna p...... megszerezni, mint az angol.
És barat~agi>aii lenni egy ilyen nemzet fiaival, niind. i . s. tre osak nyereség lebet.
Tülekedés a város atyaságért.
— Kell hozzá^baksis is. —
— Igeu Ugye bár szinte szokatlan. bogy la punk e helyén foglalkozunk e fontos, \'tán messze kiható vagy esetleg a közel jövőben egyáltalán feles legessé válandó kérdéssel.
Akik e város múltját s fejlődésének akadályait ismerik s akik miként a |o atya gyermekei ftylődé-sén h lövőjének biztosilásán csüngnek e város pol gáraina- jövendő boldogulásán, egy ily foutos aktus előtt lehetelleo, bogy szemel huuyjanak s hozzáfűzött véleményüket el ne mondják, amikor a hivatal-lanok egész tábor kara, korcsmáról-korcsmára jáiva jelöl, erőszakoskodik s baksist gyűjt a megvesztegethetők leilat áfára
Nem akarunk senkit lekicsinyelni, nem célunk seukit szuggerálni; de e-gy erkölcsi kényszer adja szánkba a szót, amikor látjuk, szinte, belebotlunk s felháborodunk, hogy a leghivalailansbb egyének, kiknek sem eikölcsi multjuk, sem szellemi nívójuk, sem kvalifikációluk. sem tapasztalásuk nem ad jogot arra. hogy a városatyák közé bejutva, e város jövődő norsái s háztartását igazgassák, törtetnek lihegve előre
8zól emelünk mert látjuk. hogy a város atya-ság egyesek részéről valósát-os vásári portéka lett, melyet a legtöbbet igérő elsősorban elnyerhet, ha mindjárt üres is a feje.
Nem, uraim, nekünk uem éretlen, tapasztalatlan, Üresfejű demagógok, cimhajhászók, nekünk ta-pasztalt, érett, e város mult|át, jelenét, érdekeit ismerő városatyák kellenek, kiknek a saját portájuk is reodben van, akik nem baksisokért szavaznak, hanem akik ugy anyagilag, mint erkölcsileg függetlenek, kik sem becsületszavukkal, sem szavazatukkal nem dobálóznak, kik egy-egy liter borért s egy vacsoráért nem bocsátják árüba magukat, akik előtt szent e város érdeke s akik amikor a közérdparancsolja. nem a környezettől teszik függővé felszólalásukat, hanem mint teljesen független egyének teszik azt e város jólétének felvirágoztatásáért
Ne a vaklárma, ne egyes korcsmai bizottságok önkéuyeskedései s feltol»kodó erőszakoskodók jelölé-
közömbftf t. ii gndta a lókivánságaikat A csokoládét illendőség >.enut megköszönte és azután léire tette, auéikül, hogy mngnézle volna Azuláu kiuált nekik e*y kis savanyu cukrot, majd mintegy Ígéretképpen igy szólt.
— ügy-e Sophie, te szereled a cukorkát? Persze, persze a te korodban jó foga van az embernek az ilyesmihez.
Ez a megjegyzés felbőszítette Lurené asszonyságot, aki az d hamis fogaira való célzást látott benne.
Amikor elmentek, haragosan mondta a férjének :
— Most boldog vagy, mi? 8ok hasznod lesz belóle I 8okat törődik a le csokoládéddal. Majd odaadja másnak.
— Mindenesetre fog Sopbienak is küldeni egy csomaggal, mint eddig is miudeu évben.
— Hát aztán? Attól talán szép lába lesz Sopbienak, nem? Majd kap egy csomag cukorkái, amit ez. az öreg mumus mástól kapott ajándékba De most azután gyerQuk, mert akármi legyen a nevem ba azt az ebédet meg lehet euui. Olyan száraz lesz minden mint a csont.
5 Egész nap, Lure ur egész erőlködése dacára em bírta a feleségét derűsebb hangulatba hozni. Estefelé kissé lecseudesedett, mert megfájdult a feje. A délelőtti sok járáBtól — mondta férjének.
Már vacsora után voltak, amikor megszólalt a csengő az előszoba aiIsién.
— Szent Inteti látogatók I Nem vagyuuk itthon senkinek. Oatherine l — kiáltotta Lurené boszusan.
De nem iátogató volt, hanem Madame Morcau CSelédie, aki egy levelet es egy klfl csomagot hozott Lurené felszakította a főijének címzett boriiékot és haugosan olvasta :
„Madame Morkau szívélyesen üdvözli Lure nrat és kedves uejét egy pár szem cukorkát küld a kis Sophinak.\'
— Jól van, mondja azután a cselédnek.
— Tévedsz ba nzt hiszed, hogy vette ezt a cukrot mondta, miközben kibontotta a csomagot. — Még ha valami finom cukorkái küldene. Hiszen igaz, hogy mindegy, de mégis . . Olt, oh oh hát et mégis csak sok I
Egy percig nem ludott szóhoz (ülni.
— 8ok, sok — nyügte azután rekedten. — A mi csokoládénk ! Felismered a dobozt ? Itt vau a kin sárga folt! Nahát ez óriási I Meg sem nézte I Fel seiu bontolts! Na, megállj osak, majd máskor is viszek neked bárom frankért csokoládét l Hallatlan 1 Kiküldi nekünk a saját cukrunkat! Holnap visszaviszem az üzletbe!
— Nem fogják visssavenni — jegyezte meg Lure u félénken, bizonytalan hangon
— Nem fogják visszavenni ? Hál akkor elteszem més alkalomra. Vagy különben — egy pillanatig megszállta a nagylelkűség — Sophie mindig azzal nyaggatsz hogy valamit vinni akarsz a tanító nődnek. Nos haát holnap elviszed neki ezt a cukrot. Ilyen finomat úgyis csák ritkán evett.
Viktor Margruriette.
aei, e város jövője lebegjen szemünk előtt s az ve-| zéreljen iniuduyájunkat a józanság utján, hogy maj-dan a választások lezíylása után eltuondhassnk mi is: „Veni, ridi vicit.*
Önök pedig kedves akaruokok, mérsékelték felbuzdulásukat, dugják hüvelyükbe a kardjukéi * zsebjükbe a baksisokat h tapogassák meg fejők lágyát s szivük táját, vonuljanak vissza megérdemeli eddigi helyökre, ne hívják kí maguk ellen a közönség lózanabb elemeinek hangos megbotráukozásának félreérthette!) megnyilvánulását. Adjanak helyet az arra érdemes, rátermett odavaló egyéneknek, kiknek arra képzettségük, tapasztalásuk, hozzáférhetlen karakterűk s megbizhatósaga felől már tisztában vagyunk s akiknek ugy egyéni mint osztályérdekek megkívánják, hogy a városatyák díszes testületében helyei foglalva, e város sorsát a jövendő nemzedék számára ugy intézzék s jövőjét ugy alapozzák meg hogy azou majdan az álmodott * rég óhajtott ideális viszonyok között élő Nagykanizsa városa felépüljön, s mindnyájunk örömére virágozzon.
HÍREK.
£ pérjjőgyl oá\\$áq rr>«g53tir)t.
A válság, mely másfél év, óüt oly óriási auiy-lyal nehezedett gazdasági életüukre, s mely állaudóan bilincsekben lartolta\'a tőke expansivitását végre mindnyájunk örömére megszűnt s lefegyverezte egyúttal muukanélkűliség rémét is.
A legutóbbi hetekben u. i a pénz ára szédületes gyorsasággal esett, az európai irányadó legnagyobb bankok egymásután szállítják le rátáikat ugy, hogy a hivatalos kamatláb Loudouban 5%, Párisban b»/t% Berliubeu 4%. Wienben 4»/,♦/,.
A pénzpiacon felgyülemlő tőkék azonban kőny-nyeii találnak elhelyezést az államok nagymérvű kibocsátásaiban. —
A pénzpiac érdeklődésének központja a magyar állam 600 milliós járadék kibocsátása felé fordul, mely 4»/, %-k»l. 60 évre van kontemplálva. —
A kamatlab leszállításával élénk üzlet indult meg a tőzsdéken is s főleg a járadékok emelkedtek erősen. —
8ok esztendei szüuet után az arany is forgalomba került s az Osztrák-Magyar Bank legutóbb Ö6000 font sterlinget kapott. —
Különösen meglátszik a pénzügyi helyzet javulásának hatása kereskedelmi léren, ameuuyiben a mull évi január havában lörtént 83 fizetésképtelenségi esettel szemben az ez év januárjában csak 24 eset történi. —
De megindult a gyárak munkája is, ugy, hogy egyes téglagyárak alig győzik a megrendeléseket kielégíteni. —
8 ha közben valami uiabb, nem vári bonyodalom Európa békéjét ineg nem zavarja, az áldásos és miudenki álul epedve várt (avulás az e^ész vonalon bekövetkezik, aiuely sok eter kenyérnélkülit juttat ismét megélhetéshez. —
— Kitüntetés. Práuger Józsefet nz Osztrék Magyar Bank nyug. vezértitkárát 8 most a fótaníce első tagját a király kitűutetésképeu főrendiházi taggi nevezte ki. E kitüutetés kellemesen érinti Pranger Karol in polg. isk. tanárnőt, nemkülönben Zi«g«»r Ferencet a helybeli ipartestület agilis jegyzőjét, kit az erdemekben dus kitűntettél legközelebbi rokonságban vannak.
— Nyugalomba vonul a közeli napokban a helybeli bírói kar egyik ismert kedves alakja Gőzön Sándor kir táblabíró, ki e szép poailiól ras-
FKHBUÁR 2fi
ZALAI KÖZLÖNY
8
rtorgalmával s erős akaratával az iruokságból küzdötte ki magának. Amikor a megérdemelt nyuga-lomba vonulás előtt neki minden |ót kívánunk, egyben reméljük, hogy városunktól azért nem fog telje-*eo megválni
— Eljegyzés. Városunk közkedvelt föjegy-ió|é Dr. Krátky István a uapokban tartotta eljegy-lését Lajpczig Lolla úrhölggyel. Lajpciig Autal kir. táblabíró leányával.
— Káo János hangjegy nyomó gépe munkában Városunk kalholikus kántora egy oly nyomó gépet talált fel, mellyel a legszebb nyomtatványokat képes elkészíteni. E ({ép elsó terméke egy hézagot pótló Uuuepi énekeket tartalmazó kötet, melyben az énekek két szólamra s orgona kíséretre vaunak oszhangositva. A kötet vagy 25—30 válogatott éneket tartalmaz, az év knlömbözó Unnepoire, mely ug> a kezdó, mint a régi kántorok kezében is nagy szolgálatot tesz » nyomása tisztaságánál lógva, a tartalom szépségére való tekiutellel ts bárkiuek a legmelegebben ajálhatiuk. A derék mő ára 2 Korona, mely a szerzőnél rendelhető.
— A telefon reformja A modern életűek emez ugyszólva nélkülözhetetlenné vált szerve nagy reformok előtt áll, amennyiben mindeuki állal hozzáférhetőbbé s olcsóbbá óhajtják tenni. Az Amerikában tanulmányokat végző posta szakemberei most készilik el terveiket, melyek a napokban egész terjedelmekben meg is fognak jelenni
— Elkeseredett szerelmesek Nyaka* Pál könyvkötő s Tóth Józset cipészaegédek reménytelen szerelmi bánalukbau elmetszették ereiket h így akartak a farsang alkonyán megválni az élettől, mely uem sikerült egészen b most élet halál közt lebegve .sieuvednek.
— Ipari kiállítás. A helybeli iparltovább-képtó tanfolyam szabó és cipészipari szakcsoportja a jövó hó elején kiállítást rendez, mely előreláthatólag | vagy az ipát testületi helyiBegben vagy a Rozgonyi-uli iskola tornatermében fog megtaitatui. A kiálli tandó tárgyakat.a városunkban járt iparkamarai titkár is megtekintette s a legnagyobb eli.-merésónek adott kifejezést. Ugyancbsk ez alkalomból értekezett a zalamegyet iparosok ét kereskedők kiállítása tárgyában is, amely már a legnag\\obb valószínűség szerint meg fog tartatni. A részletekről azonban az illetékes körök egyenlőre nem uyilaikozuak.
— Iparostanonolskolai vizsgálatok. A helybeli iparos tanonciskola téli tuulolyamának ev-Uró vizsgálatai máre. hó 11.. 12. és 13 án fognak megtartatni, melyen az érdeklődők szívesen láttatnak.
— A sarlaoh ós difteritisz A sok ijesztgetés us rémület után a helybeli állami népiskolák II. körzetének osztályaiban szigora összeírást rendelt el Poiedus Antal körzeti igazgató s örömmel konstatálta, hogy a legtöbb osztályban a járványnak ez ideig nyoma aiucseu
— Nlnosen újság! A lapok hasábjait tudvalevőleg sokszor a rendőri krónikák töltik meg. Hetek óta hiába böngeszszük a rendőrség iktatóiéi, niucs benne semmi érdekes. Tegnap aztáu ezt a kis versel kaptuk érdekes rendőri hírek helyett:
Cudar idó, komis* Idó, ninei újság! a tolvajok a bokrokat nem búvják — »« betört orr, a« koponya, se borda, ac 6iai szél a jó kedvet elhordta.
Sáros járdát kifeatett lány nem rójja, • púgárnak behajtva az adója. Fordulj agyét, aludj egyet krónikás — Még csalt kóduat se kUért be ax András !
Csak a krónikás nem örvend, hogy a lap ha-*bjait nehéz megtölteni a rendőrség , hatható* mű Wdfae és támogatása- nélkül. De a polgárság örül, mt*n mikor verseket gyártanak b rendőrségen, s ki-oágáüi eljárás in azUuetel a veiselő hivatalban.
— Halálozás- 8ebestyén József gelsei földbirtokos 76 év«N korában elkunyt. Benne Sebestyén Géza gelsei földbirtokos édeaatyját gyászolja.
— Zaluegerszeg közönsége az árammérő óradíj ellen. A zalaegerszegi villanyvilágítás vezetőség* kellemetlenül lepte meg áraiu-fogyasztóii, amennyiben legutóbb az árammérő óra hazzuálati di|aképeu 50 fillér havi dijat vetett kl az áramfogyastiókra. — At egerszegiek e miatti elégedetlenkedése valóban indokolt, dacára hogy mi bavonkint egy korona di|at fizetünk ilyen cimen s valóban alig megiiidiikolliató alapon — Tulajdouképeu. miért is fizessek én az árammérő ráóért. amely a ceget szol-gál|a, hogy kivethesse reám ai elfogyasztott áram
|lírát. — Mi szükségem uekem aramméró órára? — Nem tudom éu anélkül ia az áramot kasználui? Unt ha én n Bosenfeldtől cukrot veszek akkor annak a mérlegét íh fizessem, díjazzam? fizesse akinek az erdekét szolgálja, fizesse a cég. — Nagyon helyesen cselekszik az egerszngiek, ha ez ujabb pótadót nem engedik h nyakukba varrni. Mi is elég botorul cselekedtünk amikor h havi egy koronás órahasználat! diiat annak idején elfogadtuk, holott az áram egység ára tekintetében városunk amúgy is az ország villamos áram fógyaaztó vároHai között a legmagasabb díjfizetők közé tartozik
— Olcsón, kevés fáradtsággal kéazithet kitü nő. ízletes és tápláló tésztákat, kuglofot, tortákat utb ha a ir, Oetker-féle készítményeket: sütőpoi. vanil-linoukor és puddingporl Dr. Oetkerrfele receptek szerint használja fel Ezen recepteket minden érdeklő-dók ingyen kaphatja bármoly élelmiszerkereukedésben vagy pedig egy levelezőlap beküldése esetén Dr. Oelker A cégtől Baden. Wien melletti gyárából. Millió háztarlásbau napi használatnak örvendenek dr. Oetker preparátumai, s a számos elismerőlevél újból és újból igazolja ezen elsőrendű konyhaszerek kitűnő voltát. — «
— Húsvéti tanulmányut A húsvéti szünidő alalt tanulmányutat rendezünk Venezia, Firenze, Kóma. Bologna és Padua városába. Indulás április 4-éu a budai pályaudvarról, visszaérkezés április 16-án. Csatlakozni a közbeeső állomásokon is lehet. Az utazás mindvégig vasúton, gyorsvonattal történik. Rész-vételi díj, melyben az utazás (Budapesttől Budapestig) és élelmezés (Voueziától Paduaíg) foglaltalik, \'220 K. Jelentkezni lehet a péuz beküldésével március 15-ig Lukács József nagykanizsai főgimn. tanárnál, vagy BerkeB Oltó keszthelyi kath. fógimu. igazgatónál. Részleges programm a jelentkezés után.
— A Balaton partján levő nyári vendéglőm kezelésére óvadék-képes nős osaplárost keresek.
Bővebbet a tulajdonos: Ftirst Lajos Balaton-Keresztur fürdő. — I
— Vigyázzunk az egészsógiinkre I Nikotin mentes dohányárut (általános jövedék ós különleges ség) árusít a „Deuikó r. t. Budapest, V.. Szeu | István-tér \'2. sz. — A budapesti, „Bölcsószettau | hallgatók Segitő Egyesülete". Budapest, VIII.. Muzeum körút ti—8 sz. Tanárjelölteket vidékre uevelókuek, internátusi felügyelődnek, tanügyi kiflegitókuek. magán-titkároknak és bármely szakszerű munkák elvégzésére díjtalanul közvetít a t. nagyközönségnek. — A lár-saság árjegyzéket és leírást ingyen küld.
Irodalom.
— Ax Élet o. szépirodalmi hetilap február 22 iki számában gazdag tartalmat lelűuk. Szerkeszti Pethó Sándor. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, Vll , Damjanich-utca 50. Előfizetés félévre 10 K.
— A Vasárnapi Újság február 22-iki száma [ csupa olyan képoi és oikket közöl, mely tárgyánál
vagy szépségénél fogva szenzáció. — Vaaárnapi Újság előfizetési ára negyedévre öt korona, a Világkrónikával együtt hat korona. Megrendelhető a Vasárnapi Újság kiadóhivatalában (Bpeat, IV.. Egyetem-uto 4. az.) Ugyanitt megrendelhető a Képes Néplap a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 2 korona 40 fill.
— A Magyar Figyelő most megjelent azárná-ban találjuk Réz Mihálynak leudületes cikkét: .A közelet tisztasága" cimén. Weber Arlhur: „Aroké-pek n bécsi kougesszusról" felírású cikkében nagy-érdekü kulturhistoriai képet raizol meg. Milleker Rezsó loglalkozik a földrajz reformjának problémájával. Ambrus Zoltán külföldi színházi újdonságokról nagy terjedelmű essayát közli. Lövik Károly .Rézkarc* cimO fiuom novellája, a gazdag .Feljegyzések" rovat és érdekes külföldi szemle egészíti ki a szám gazdag és változatos tartalmát
A Magyar Figyeló szerkesztősége és kiadóhivatala Budapest VI.. Andrássy-ut 16 Előfizetési ár egész évre 24 K., félévre 12 K., negyedévre 6 K.
NESTLÉ mi
GYERWfcK-_6 LISZT*
csLCSEHÖK.cfoHü«BtrtetKnuia*M;M( stoaT
iDKiserleti czelokra fél dobozok a 1 Koronád « Kszlellwúieszr.öJ^eAprobadoboiökesröprtalok inwtn
rendülkejésrf állnak a HíftuoA kanooRHal féle főraktárban Buo*p«3r, tv. Kogulhlaiwulcza 7sj
tr,<íy ISlíaslg
Hgy jókarban lévó bórrel behúzott födeles
EOYFOOATU KOCSI
betegség miatt jutányos Aron eladó
01 m a kiadóhivatalban.
Gyermekeimnek nem adok élesztővel készített tésztákat, férjem, ki gyermekorvos, határozottan ellensége az ilyeneknek. Minthogy azonban a kicsinyeknek a tészta kell, lepényt, torUcat s felfiylat Dr. Oetker-féle sütőporral készítek nekik Vacsorára gyermekeim lejből és tojásból puddingot kapnak, mit a kitűnő Dr. Uetker-fóle puddiug-porokkal készítek el, vagy pedig cré-met Dr. Oetker-féle diboua-crémporral. Változatosság kedvéért kicsinyeimnek időközönként Dr. Oetker-féle vörOa darát adok mi egy kitűuőeu frissítő utóétel. Mindezen ételek ízletesek, táplálók és last not leasl voltuk daeára olcsók. I.
ZALA] K Ó L L 0 N Y
FKRRITAR 98
íj .lói jegyezd meg: csak
cigaretta-papirt, vagy hüvelyt hozz és ne engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
Jon-nn Maria Farina
F
osak in a valódi
k ilniviz, kölniviz-pouder és kólniviz-szappmi.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban.
Ne le>sék olfoadni ^["T^-
- derl, ha ninos rajla
az eredeti éa ogyedúl valódi dc sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegenübler dem Rudulfs-platz Akkor sem kell elfogadni helytelen és ntAn-/.ott kölnivizet, kölniviz-poudert és kölni vlz-szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kapható az ön lakhelyén, inert a világhírű oég magyarországi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvari u. 16, sz.
ogysíerii lnvnleiélaprn azonnal válaszol és ktf/.li hol sznrezii«tó b« hí eredeti minőség
May Autodict
dictálógép a világ egyetelen teljesen automatikus dictáió gépe. HA ÉRDEKLI Kérjen prospektust.
Kényelmes fizetési feltételek.
MAY FRKtYEÍS
BUDAPEST, Fürdő-utoa 10. ez Telefon 7-34
[M

n
ílfjdmint/f MÁMÚM/VOfH
DALOKKAL, /AJAhOífln/U
CSÁKIKOR
fclGNERL
fl HANöSrERKIRÁLVo-
v BPC5fT.ÍÖ^CPKÖR(JT 13-
flRJEQYZCJl IHOrtN1 _

spmn-
6 vllátfixcrie tamerf fáJdalomcaltUpItó uceri Igen gyakran silányabb kfollmtayekkcl ht Hogy valódi kéuitmfayt kapjunk, cukit,
Aapirin-Tablettát IttT/J
Vtgyflnk, át alábbi rajtban látható eredeti ctomafiollj-W™*"*™1 ban, (1 itvegetó ÍOÍflgtammo* lableltival ára K. 1.20). MimJrn tablettán rajta van az Asjrirln uó.
A ki
magot vet fákat ültet virágot tenyészt
üb kertjében gyönyörködni akar az forduljon
Wliihle Árpád
kertéazeti nagy telepéhez = Temesvár. -
Dlazföárjegyzék liig-yen ón bérmentve.

Nyomatott a laptulajdonus Ifj. Wajdits József könyvnyoindájábau Nagykanizsán.