Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
10.29 MB
2010-02-19 14:07:32
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
474
2201
Rövid leírás | Teljes leírás (254.4 KB)

Zalai Közlöny 1914. 016-024. szám március

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
53. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa. 1914 március 2
53-lk évfolyam 16 szám
Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
Mi|)ilinlk hétfőn ciülirlittn.
HAfli.H.I : 10 korona. féM.i. 6 koron*.
MearMttvr* 3 korán AO fiit. - t|.«> alám éra 10 flll.
I eleli\'.i aieikuxló
KAROLY GYULA
KóuerWeailó: SztrklIZtOIIQ II kllMMlltlI Blát-tÉr I
KEMfiNY LÁSZLÓ | Tikion 182 - Hlrd.ll.ok dljw.bl. •■•rlnl.
Várjuk a tavaszt.
Kemény telünk volt. De még február vége felé is benne vagyunk a télben, ami egyrészt szerenose, mert a februárnak csalfa napsugara nem csalta meg a fákai. Azok nyugodtan aludhatják téli álmaikat s talán fakadó rügyeiket nem teszi tönkre a késői fagy. Do viszont ^munkásemberre a kemény léi nehezebb napokat ho/.olt. Mók az erdő ben se lehetett a hideg miatt gallyazni, fa-munkát vállalni, a szántóföldön pedigjgazán szüneteli minden a szokásos trágyakihordás is elmaradt jobb napokra.
A mostani erós tél és az esetlegesen elszenvedett sanyaruság tanilson arra, hogy a község munkásnépe használja fel a föld-mivelésügyi minisztérium segítőkezet: álljon össze idejében és kérjen háziipari tanítómestert, szokjék rá a gazdasági háziiparra, ezzel ogy kis mellékes keresetre, amellyel a
tél sem lesz rá nézve sokszor oly gondtör-1 szüksége van. Aki a tavasziak alá még az hes és szűkös, amilyen soknak ma. 1 ósszel nem szántott, azt ez nagyon botorul
Várjuk a tavaszi, amely kedvezőbb ki-1 cselekedte, mert igy igen sok viz párolgott látások mellett köszönt majd ránk. A tör- el földjéből, amire pedig a tavaszi vetésekvényhozás, az árvizsujtotta vidékeken OBaklnek annyira szükségük van. De legalább, az árviztársulatoknak nyolcmillió koronái jut-j mihelyt az első napon tehetik, az első mély tat közéhez, hogy amint csak lehetséges a szántási végezzük , el, aztán vetés előtt már szükséges ármentesilési munkákát kezdjék csak sekélyen szántsanak és porhanyitsák meg, hogy a szegény népnek keresete le-j a talajt vas- és tövisboronával. Persze gyen. A kereskedelmi miniszter is sokfelé I emellett nagyon fontos a földnek a termelés indii a vasút mellett mindeuléle munkákat, következtében kimerített erejél trágyával pó-melyek a dologlói nem irtózó kezeknek jó j tolni. Minden kisgazda igy rendezze be keresetet biziositanak. Még egy pár hói és gazdaságát, hogy legalább minden negyedik lesz a mezőn, a szántón is annyi temérdek I esztendőben földje trágyázásban részesüljön, munka, hogy osak legyen dolgos kéz, amely Sokszor egy hold jó erőben tartott föld töb-elvégezni ludja. bet terem, mint tii más. És hogy a kis-
(íazdálkodó olvasónkhoz e helyen is i gazda nem boldogul, az éppen nem amiatt azzal a figyelmeztetéssel vagyunk, hogy van, mert nem müvelijcellőképpen a földjét, földjükot minél jobban miveljék. Mert cso- Nem adja vissza a földnek kiuzsorázott ere-dák nem történnék. Nem elég osak a jó jót ós nem a kellő növényeket termeszti: ! időjárás, hanem a földnek meg kell adni vetésforgója teljesen hibás, ezért elkeseredve I mindazt a munkát és táplálóerót, amelyre nézi, hogy neki negyedrész annyi termése
Rakoczine álma.
— Igaz történet. — Irta: Farkas Emőd. I.
II. Rákóczi Ferencné m^nyezeles ágyban, rózsaszínt) selyempaplan alatt alszik, hófehér karjára támasztva a fejét, amelyen vastag arany lepelként oiulik el eztist csillogást!, nagy, buzaszóke haja.
Arca fénylik, mint a leesett hó a holdsugárban Keble lázasan piheg, meggypiros ajka néha megrándul, mint a kinek a szivét hirtelen nagy fájdulom markolja meg.
Kant komor, fekete árnyat vetnek a házak a holdfénytói ezüstös földre b az óst zúzmarás lehelle-tétól lassan peregnek le a fonnyadt falevelek.
A szél panaszos zúgással vágtat a Kárpálok Mól. Sóhajában egy uemzet lájdalma zokog, Suhogása mintha a Majthényi ravatalra tett szabadsága kísértő szelleme volna. Ott kopog, ott |árkál a varsói kolostor tetején, rázza, zörgeti az ablakokat, néha zokogó hangon sziaazeu föl: _
— Most megy az ón lelkem édes fiam, a nagy Bákóozi,*a bujdosásba. —
A fejedelemasszony* nem halija ezt. Selymes pillája lezárva,^ arcát betakarja az álom bársonyos szárnya.
Egy nagy JlUudérkertben jár ó : a szabad szép Magyarországon.
De egyszerre valamij borzaztót láthat, inert harmatteste megvonaglik és összerándul. Karját fölemeli s atkán kéuégbeesott sikőítás tör ki. Az iszo-ujat és rémület kiáltása ez.
Aztán felugrik a patyolat ágyban s az ablakon beömló holdsugárnál rémülten néz körül.
Komornája meghallja » sikoltást s iiedten fut be n szomszéd szobából.
— Mi történt, felséges asszonyom? — kérdi dideregve, —
A fejedelemasszony kezéro támasztja forró homlokát, amelyen nagy gyongycseppok fénylenek s reszketve, töredezve sóhajtja:
— Nem járt itt senki ?
— Egy lélek se, felséges ^asszonyom.
— Lehetetlen, gyújts gyertyát s kutasd ál a szobát.
A komorna világot gyújt s átvizsgálja miud a kél szobát, de sehol semmi ayom, hogy valaki ott jjárt volna.
A fejedelemasszony reszketve Ul az ágyon s arca halálsápadt.
^ — Valami rosszat álmodott, felséges asszonyom.
— Igen, rossz álom volt csupán. Egy ismeretlen férfi közeledett hozzám, kezében habzó billikumot tarlóit.
A komorna tágra uyilt szemmel bámult a fejedelemasszonyra.
— Mit akarhatott azzal a billikomm&l ? — kérdezte nagyot nyelve.
— Felém nyújtotta, hogy igyam belőle.
— KüIöuö8. — szólt rekedten a komorna.
— Eu eltoltam magamtól, mert nem voltam szomjas s képzeld az az ismeretlen, akinek most is ellótlem áll ar arca, ismét felém nyújtotta, a fojtót hangon mondta :
— Igyál, ez az utolsó ital életedben.
A komorna mosolyogni próbált, de a hideg borzongatta.
(Vég® köv.)
%W«
Osram-lámpa
[ 600 »ól JOOO g-yertyafcoyijf, bel.ó i» kul.ó világításra. P6tolja iix ívlimpntl Síéncicrc niooil F.?yizerü éi olcsó sxorcléil
Uj villamos fényforrás
M/ijjynrorsx*j{i Kcpvilexö: Finjjcr fit Fia, Budapeit, VI, Hajós-ntcja 41 iziin
1
ZAI.AI K f> Z L ö N T
M ROltJS í.
ninos, mint\'másnak, aki ebben a haladó világban nyilvántartotta a szemét óh okszerűen mivpli földjét.
Istenbe vetett reménnyel várván a ta vaszt, mindezeket nem is elóazör. nem i» utoljára mondjuk el, mert azt hisszük, hogy minden egyes felemelt szavunk eify-két embert megnyer a jó ügynek, a jobb gazdálkodásnak. amely nemcsak az illetőnek elsó rangú órdeke, hanem nagy érdeke a szeretett hazánknak is. Hiszen a haza is csak akkor virulhat fel. ha a gazdálkodó népe eló tudja varázsolni mindazt a termófóldból. melyet indás és szorgalom onnan elővarázsolni tud.
Általában megyünk is szépen elóre, de ne maradjon el senki. Aki nem halad, az messze elmarad, ott marad, ahol a jólét helyett a gond, a nélkülözés, a keserűség, a sikertelen munka felett való bosszúság la nyázik. Mi szebb helyre hívjuk a magyart I S rajta áll, hogy észre térjen.
Városfejlesztés ós
okos gazdálkodás.
A városok kultniirányu fejleaztéae s a sociális törekvések folytán előállott szertelen drága megélhetési viszonyitk ujabban a városokra oly sziute elviselhetetlen terheket rótok, melyeknek kielégítésére azok legtöbbje ugyszólva képleluuné vált s állami Hegitó^re kellett szorulniok, hogy legalább részben eleget j tehessenek ama hirtelen kielégítésre váró s |ogos követeléseknek, melyek mint legsürgősebbek elodáz-hatatlanoknak bizonyullak, nehogy a helyi adok fokozásával polgáraik megélhetését lehelellenné tegyék a az adóalanyokat, melyeken az államháztartás uagy épQlete nyugszik töukretejtyék.
Minthogy az államháztarlás lokozottabh mérvű igénybevette síimen csak az állampolgárpk nagyobb mérvű megterhelésével járna, mely bár kisebb arányban kevéaMie érezhetően osxlik meg s veszi igénybe az állam polgárok teherviselő képességét, mégis a legtöbbb város mámolva a körülmények esetleges következményeivel, utat módot igyekszik keresni, találni, ujabb forrásokat nyitni anélkül hogy polgáraira Ujabb terheket róna, s a helyi pótadót lókozná, hogy igy fedezetei találion a nyújthasson a fokozott iuények folytán felszaporodott kiadásokkal szemben, melyet a város polgárai a vezetőségtől joggal kiválthatnak sót joggal meg i* követelhetnek.
Az alföldi nagyobb városok számolni a rohamosan felnövekedett személyi k kultur kiadásokkal s megértve a koi intó szavát, a papirosmuoka s aktagyártás teréről a cselekvés terére léptek s mint a többek között Makó városa is cselekedte, a város birtokában lovó /öldek s erdók egy részén kert-gazdálkodást kezdtek, mely oly bámulatos sikerre vezetett, hogy évenkint ezer koroua tiszta hasznot hozott a munkába vett (öldek egy-egy holdja.
Galambos Iguáo dr. Makó város polgármestere e sikeren felbuzdulva a város földéhes közönségének ösztönzésére most uj kérelemmel fordult a földmivelés-Ogyi minisztériumhoz, hogy a város birtokában levő erdók egy részét szintén kerti gazdálkodása fordit-haasa s a vidékhez közel fekvó •■illókból ugyanoly területet vásárulhasson, azt kitermelje házi kezelésben eláruaithassa, — ellensúlyozására annak a tűzifa
uzsorának, mely Makó városának közönségére | nehezedik. \'
Tudomásunk s&erint varosunk boldogult Kplgár-mesteie ilynemű tervvel szintén foglalkozott, azouban a kegynllen sors ezt is miul más egyébb lervét szintén keresztül hozta
Tekintettel arra a körülméuyre, hogy városuuk i s környékének zöldség s egyébb kerti termékek I iránti szükségleti\' oly nagy, melyet különösen most a 1 bolgárok elvonulása után ugy kielégiteni, hogy a vevőközönség a mostani termelók zsarolási kénye\' kedvének ne legyen kiszolgáltatva, sziute leheleden — tán városunknak sem ártana ily irányú gazdálkodás meghonosítása után nézni s amaz okosan s tervszerűen I gazdálkodó városok módjára esetleg más téreu i» i oly jövedelmi forrásokat nyitni, melyek városunk háztartásának fokozott mérvű kiadásainak uérai fi-dezéléie szolgálnának s igy nemcsak elkerülhető\' lenne a város polgárainak ujabb megierbeltetése, sót azok eddigi terhein is esetleg könyilhetnének.
Természetes, ez egy kis utánjárás s fáiadságot is igényelne a vezetőség s némely hangos városatya részérói a ily módon mindeu esetre kevesebb ideiök , jutna korleskodésre, mely egyes demagóg vezéreknek s kávéházi hósókuek ugy szólva minden idejét igénybe veszi s akiknek egyébb irányú érzékök folytán összes tevékenységük e rájok nézve leghálásabb témában tierül ki s akik épen ily irányú kedvtelésből óhaj- s tanak a komoly s arra hivatott városatyák között | állandóan helyet loglaui sót azokat onnét saját értéktelen pénzen s boron-vásárolt szavazok által megválasztott jelöltjeikkel ki is szorítani
HÍREK.
Egy ifjú élet elhei\'vadása.
Szomorú téma, a melyről most megemlékszem Szivesebben iruék a nyiló tavaszról, virágfakadásról, mint egy szülói remény korai elmúlásáról.
Szombaton történt, hogy Hajkor Roland, felső kereskedelmi iskolai tanuló véget veteit életének. Ennyi a gyászos hir, a mely egy édes anyai szivet borított be múlhatatlan gyásszal. Ne keressük a szenzációs okokat; ez nem tartozik a mi hírlapírói működésünkhöz. Fő dolog itt a szomorú igazság, a mely ezernyi sokaságot vont tegnap délután a szerencsétlen ifjú •temetésére, a melyeu Kádár Lajos ev ref. lelkész magasszárnyalásu beszédet mondóit Ki a hibás? A moderu társadalmi irányzat és világnézet, a mely az if|u sziveket is megmérgezi. Nincs többé víg kedélyű ilju«ág. hanem csak blazírt ifiu vénség, a mely az életei már uem ifjú szemmel nézi Ki kezdte a kétkedés lóikét s hite megingásával elfeled minden kötelességet, a melyet szülőivel szemben élezni és egy életen kerosztül teljesíteni kellene.
Áldozatok ezek at elhervadt ifjú életek a modern világ felfogás áldozati oltárán. Meddig tart ez a folytonos áldozati IQz lobogás? Mig vissza nem térünk a régi élet eltekhez a nevelésben. Ettől tértünk el, innen a szomorú valóság, a mely most két özvegy édes auyáuak szivére vout kimondhatatlan gyászt és fájdalmat
Most pénteken egy ifjú honvéd életét oltotta ki Nagykanitsán a gyilkos golyó. Szombaton pedig a Bajkor Rolándél.
Nem kellene n fegyver árusítást is törvénnyel szabályozni, hogy ne |Usson gyermek kézbe ? 1
Verus.
— Kinevezés Az igazságügy-miniszter Han-/.sulics József helybeli bírósági dijnokot a letenyei járásblrósági iruokká nevezte ki.
— Esküvő. Farkas Sáudor, iq. kir. posta és távírda tiszt f. ho 29-én Budapesten vezette oliárbnz Udvardy Margit urleányl, egy budipesti bonit^ke-reskedő leányát
— Gazdasági előadások. Mint értesülünk március hó 5-én Sárközy Viktor a vármegyei gazdasági egyesület titkára gazdasági előadást fog tartani. melyeu a modern gazdálkodás módjait fogja megvilágítani. Minden eBelre érdemes lesz, ha azon gazdáink mennél nagyobb számban részt vesznek
— Öngyilkos honvéd. Alig múlik el év, hogy a kanizsai laktanyák egyikében egy-egy elkeseredett ifjú öngyilkosságot no követne el. A napokban Simon Kálmáo honvéd vetett véget egy golvó-bissul ifjú életének
— Halálozás Élte tavaszán tört le városunk egy. pontos és kifogástalan postatisztje Olasz Józsel, ki a hivatali munka teljesítésében valóságos mintaképe volt társainak. Azonban u lassan pusztító kór 26 éves korában elragadta közülünk
— Két éves lesz önkéntesség. A nagy moloch a hadügyi osztály ismét egy rémmel fenyeget, felemelui szándékozik az önkénteai szolgálatot kél évre, boi/y ezáltal a tartalékos tisztek i« báborusképea tisztekké valjauak.
Ezzel kaposolaibau megemlítjük miszerint a kultuszminiszter ur megengedte, hogy az önkéntességre bevonult lanitókat már nyugalomban levó tanítók is helyettesíthetik, a szabályszerű di|azás melleit.
— Az uj postapalota. Mint értesülünk a a központi postsigazRatóság a közel jövőben ót postapalota felépítését vette tervbe, melyekre nézve a részletes tervek is elkészültek.
Örvendetes körülmény azouban városunkra nézve az az elhatározás, hogy a tervbe veti paloták közül elsőnek a nagykanizsai kerül sorra s igy postánk a mai piszkos odubol, a mai moderu követelményeknek megfelelő díszes és egész tágas helyiségbe fog mihamar kerülni, amennyiben az építkezést még az év elsó szakában megfogják kezdeni.
- A Dél-zalai takarékpénztár igazgatósága e bó 92 éu tartolt ülésében a következő adományokat szavazta meg:
Keresztény jótékony nőegylet 100 K.
Izraelita . . 100 „
Evangélikus , , :lü „
Szegények tápiutézetéuek 100 „
Fatronage egyesületnek 30 .
Szanatórium . 30 .
Tanítói interuátusnak 80 „
Fógymnasiumi önképzőkörnek 30 ,
Iparostanoncok intalmazására 30 ,
Ingyenes népkönyvtárnak 80 .
Állami elemi iskolai szegény tanulók felruházására 50 . Szépítő egyesületnek 40 . Iparosok menházára \'20 , Elsó magyar asztaltársaságnak 20 „ Általános betegsegélyző egyletnek f 20 * önkéntes tűzoltó egyletnek 50 ,
Ezeken kívül a takarékpénztár 1913 évben az általa létesitett^.éa kezelésében levő Árvaház alapot 1580 K. 47 f.
Katonatiszti akadémiai alapot 454 . 40 .
kamat tőkésítéssel gyarapította és a néhai elnöke: Eperiesy Sándor emlékének megörökítésére létesített iskolai alapítványnak 400 K, kamatát felerészben a helybeli fógymnasiumnak, másik felerészben pedig » helybeli felsőkereskedelmi iskolának 2—2 tanuló |utal-mazására kiadta
MARÓIOtí 2
ZALAI KÖZLÖNY
__ Pályázati hirdetmény. A folyó évi juliusl bú elsejétől 82-ig lorjedó időben több állami tanitó\' h tunitóképzó intézetben a korábbi évekhez hason-, lóan, három hétre terjedő tauilói éa tauitóinói tovább-kep/.ó tanfolyamok fognak tartatni; még pedig tani- < túli számára az aradi, bajai, budapesti, if(löi. kiskun-! féleiO\'házai. kolozsvári, losonci. márainnrosszigeti és; temesvári áll. tanítóképző intézetekben ; tanítónők ré \' síére pedig: az eperjesi, sepsiszentgyörgyi ós sza-barikat á\'laioi elemi iskolai tanítóképző iutézelekben
Mindegyik tanfolyamra 50—50 hallgató véte-: lik fel, akik közül tanfolyamonkint 30—80 hallguló illaini költségen kap az intézet iniarcátusábau szálltai és étkezést és ezen felül lö—ló korona utazási költségbeli is részeaül. A saját költségükre jnlentkezó hallgatók ingyen szállást és mérsékelt áron étkezési Ik kapnak az illető képző intézetben
A fent telsorolt tanfolyamok bármelyikére való (elveiéiért folyamodhatnak az ország bármely részében lakó és bármilyen jellegi) elemi népiskolánál mnködó okleveles tanitók és tauilónók.
A felvétel iránti bélyegtelen kérvények annál i itz illetékes királyi taufelügyelóuél nyújtandók be, akinek tanéerQletében a folyamodó mQködik. A pályázat határideje 1914. évi március hó 20.
A felvételt kifejezetten a fentebb felsorolt tan-lolyamok közöl valamelyikre kell kérni, mivel altér- j uativ vagy „bármely taufolyamra" szóló jelnnlkezések : teljesen figyelmen kivQl fognak hagyatni.
— • Távbeszélői közlemény. Barcs, Dombóvár, Kaposvár, Mohács, Nagykanizsa. Pécs és Szekszárd távbeszélő központokat folyó évi március höj l-ével be lesz vonva Sebeoico dalmát várossal valói helyközi távbeszélő forgalomba.
A beszélgetések Bosnia-Herczegoviuán át bonyo- I tiltatnak le.
A 3 perces beszélgetés dija ezen viszonylatok-1 ban 5 korona 60 fillérben állapittatoit meg. Sürgős beszélgetésért háromszoros di| fizetett szolgálati ér-leaitésert 1 korona fizetendő. —
Pécs, I«i4. febr. 27. —
— .Színházi élet". A színház kedvelő közön-BÓg nélkülözhetetlen lapja megjelenik minden vasár nap korán reggel az Össze? budapesti színházak egész lieti aziiilapjával, a darabok tartalmával Már a premier napján fényképfelvételeket hoz az újdonságokból. Ilínden héten egy teljes kotta mellékletet ad és egy iiiyyen művész\' képes levelezőlapot. Kelelős szerkesztő Incte Sándor. Egy szám ará 24 fillér. Kapható min-deli dohány tőzsdében Kiadóhivatal: Budapest. VII, Krzsebet körűt 3ii Mutatvár.yszám ingyen.
— A szombathelyi Deák-Otthon. Szombathelyen a Kósiegi utcában Diák otthont létesíttetlek Prospektust küldenek az érdeklódókuek.
— A poháröblitő dézeaviz ellen. Még a fővárosban is divatos az a borzasztó szokás, hogy a vendéglőkben, kávéházakban egy nagyobb dézsában vagy medencében mossák a poharakat, melyben rövid idó alatt a pqharakról a bacillusok egész garmadája kerül az Öblitó viibe s a fertőzött egyének poharából a másikba, mely a legtöbbször súlyos veszedelmét rejteget.
A Izél dr. most felterjesztéssel fordult a belügyminisztériumhoz, tiltassék meg az ilyen dézsák használata, melyek lehetetlen mórtékben terjesztik a betegségeket; egyben javaslatot is tesz, miként lőhetne ezt leghelyesebben kiküszöbölni s az általa feltalált pohármosó géppel helyettesíteni, melynek jövedelmét azegónysorsu tüdőbetegek gyógyítására szánta.
— Az utoai árusítás szabályozása felnyúlt Hsetből kifolyólag elvi határozatban mondta ki a kereskedelmi miniszter, hogy aki kocáján hor-
. flott árukat az utcán haladva árusít, hangos szóval odahívott vevőknek, nem a házalási, hanem az engedély uélküli iparűzés kihágását követi el.
— Beigazolt gólyamese A mult héten szerdán délután egy egész sereg gyermek nagy ria-\' dalommal vette észre, hogy a tapolcai tóban, —\' ahonnan a mese Rjarint — az a bizonyos hosszúlábú, piros csőrit madár egy-egy kis siró-rivó ajáudékkal
Közgazdaság!
a műtrágyákkal való visszaélések
köszönt bu uri és nem uri házába, — egy fejletlen j moggátláaa. Illetéken helyről felhívjuk a gazdák öl-hal hónapos magzat hulláia úszkál. Rögtön jelen-1 figyelmét, hogy ujabb időben, kiváltkép külföldi cé-
tést tellek a rendőrségen, ki kötelességszerűen vitte a gólya szerepét és kihalászta a kis gyermekhullát és őrizetbe vette, — csakhogy aligha fogja a nyomozás eredménye után megörvendeztetni azt, aki a vondégét hivatva lelt volna szeretettül, őrömmel fogadni, — de az a sok gyermek, aki a kis bullát észrevette, hisz ugyan a gólyamesében, de lelketlen-ségét szintén elitéli.
— Beszélgetés. — Hogy van ?
— Nem egészen jól
— Miért?
— Megnősültem.
— liisz *z jó I
— Nem egészen jó I
— Miért?
— Öreget vettem el.
— Az nem jó.
- De nem is rossz.
— Miért?
— Három emeletes házat hozott magával.
— Az már jó.
— Nem egészeu JÓ. . . ttv. Miért? .
— A ház lepgett. Az már uem jó.
— l)e nem is rosaz.
— Miért?
— Az öreg is benn égett.
gek ügynökei értéktelen anyagokat többnyire össze-őrölt, de fel uem dolgozott kőport mindenféle oév alatt — mint pl. a mostanában különösen hangzatos agrikulturfoszfát elnevezésijei — kínálnak a gazdáknak. Sokszor )ó Kzuperfoszfátot adnak el, de sokkal kevesebb foszfortartalommal iirtht a minővel azt kínálták. Miudezen visszaélések ellen hatásos oltalmat nyújt a mezőgazdasági termények hamisítását tiltó 1895. XLVI. t. o A törvény rendelkezéseinek azonban csak ugy lehet érvényt szerezni, ha a vásárló már a leudelésqél kiköti, hogy milyen minőségű árut kiváu és amint az áru megérkezik, annak meg-vizsgáltatásával meggyőződik arról, hogy a szállított áru megfelel — teljesen a kínált áru minőségének.
Nem elegeudő. ha a megrendelésnél a gazda egyszerűen csak szuperfoszfátol rendel, hanem mag j kell mondania azt is, hogy hány százalék vízben : oldható foszforsavat kell tartalmaznia a szuperfoaz-i latnak.
Ha a gazda például 18 %-os vízben oldható jloszforsav tartalmú szup>irfoszfátot rendelt, a szállító cég köteles ezt a tói tat inat a zsákon le nem töröl-N he tő módon jelezni. P. h 18% jelzéssel. Mikor a j szállítmány megérkezett, mintát k«ll abból venni éa a legközelebbi tigyvizsgáló állomásnak megküldeni. A mintát két félekép lehet venni t í. hivatalos ulou, »agy magán UtOU.
Hivatalos utón a főszolgabíró vagy rendörkapi-
- Öngyilkossági kísérlet. Miltényi Ignác jtnny, vagy a vegyvizsgáló állomás által kell a min-
| végrehajtó isinél meg akart válni az élettől. — i tál vételui. Magán utou maga a vevő vagy megbi-Ma délben öngyilkossági szándékból súlyos sebei ej-, zollja is vehet mintát, csak két abban az ügyben ! tett uyakáu, hogy elvérzéssel véget vessen életének. | uein érdekult tanú kell hozzá. Legjobb, ha az élői-Szándéka azonban nem sikerült, mert az elősiető or- \'járóság két tagját veszi magával tanuknak a gazda, vosok a vérzést csakhamar elállították s mentőkocsln ) Akár hatósági hivatalos uton akár magánúton törté-a kórházba szállították. Lapzártunkkor Mihényi állapota uik a mintavétel, a szállítmányt a miuta vételét érin-elég kielégítő, mert már tul vau a veszélyen. Ka ] leUtóulil k»ll hagyni a magán mintavételt, azonban a már a második öngyilkossági kisérleie, melyre szerelmi j megérkezéstói sxáinilott három nap alatt teljesíteni csalódása indította kell? A mintavételről jegyzőkönyvet kell felvenni 8
- , 4. ,l ,\'rrH feljegyzendó minden jel, vagy f.dirás, a mi a
- A számos konybaszer között, melyek , , .. ,.,?...
a gazdaasszoi.....,k Idő, es pénzt takarítanak %.g, V"U" M\'",ál °P lfc4kbó1 k,jl1 ,nó«
az zlső helyet a í)r O-.ker íéle sütőpor, vanillincu Pedi« 8 »H«ból, közepéből és tetejéből. Ha a , , . r i i i, i v ... x . ,, . , szállítmány 5 zsáknál kevesebb minden zxákból, ha
kor ea puddingpor foglaljak el Kitűnő szolgálatot i u \'
teljesítenek ezek, mivel tápláló és jói/ü téaztáLat. j kuglofol és tortákat készíthetünk felhasználásukkal Minthogy hasonló csomagolással silány utánzatok j kerllli.ek forgalomba, minden gazdaasszony ügyeljen
. Dr Oelker A. „ívre. ..I.mint . ..IMro. f-l"1"50 gr. védjegyre, mert kizárólag ezek az eredeti inények.
löbb az ötödiken fe|ül csak minden ötödik zsákból kell venni. Ha tehát 5, vagy 7 zsák Jvolt, 5 zsák-böl, ha 10 zsák volt 6 meg éa így hat zsákból vegyünk mintát. A zsákokból kivett mórágya jól összekeverve két, legalább 250 gr. uulyu részben, készít- kö\'(iu !,z*raz ,lve8- V88.v agyagedénybe teendő és az | legmeuteseu zárandó a a tanuk pecsétjével ellátandó.
A Balaton partján
levő ElulA" K/\' megtartváu, a másodikat «
. . .„ , íj- r ~ i j,, jegyzőkönyvvel együtt a vegyvizsgáló állomáuhoz
nyári vendórlom kezeléaére óvadék- „.*,„. L, ,, . . ...
- J. B . . küldiük. hkkeul az eaelleges visB^eléseknek gátat
• tünk 8 magunkat a károsodástól megó.juk.
képes nős osaplárott keresek
Bővebbet a tulajdonos: Fürst Lajos Balaton-Keresztár fürdő
Egy jókarban lévó bórrcl behúzott födeles
EGY FOGATÚ KOCSI
betegség miatt jutányos áron eladó
—> jtspirín 4-
vásárolunk eredeti
= TABLETTÁKBAN ^
20 drb. K 1,20 Mindon TabUttira t< ASPIRIN van ribíly.gaxira.
Parbenlabrlkan vom., Priedr. Bayer k Co., Elberteld und Leverkusen b. MoiheUn ». Ki>«in.
őszibaraczkfát,
vadonczot,
\\ akáczcsemetét, 1
ív*
szőlővesszőt
i igen olcsón ad
Unghváry Lászlói
AjaC^egléd.T.uUáilwitUt Um||gjj|

cigaretta-papirl, vagy hüvelyi hozz és ne engedd magad hasonh) kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
Johann Maria Farina
Gepite imn BMilfsjlatz
osakis ez a valódi
kölnivíz, kölniviz-pouder és kölniviz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban.
Ne tessék elfoadni ><?|!»™-™pp»\'\'i.
_ kölnivizet es pou-
- dert, ha ninos rajta
az eredeti és egyedül valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegenüblcr dem Rudolfs-platz Akkor sem kell elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, kólniviz-poudert es kőlniviz-szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kapható az ön lakhelyén, mert a világhírű cég magyarországi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvári u. 16. sz.
BK/swrO lrtvöleiólipn »ioni»l vAI»«ol és kOih hol ainruhotC hf m eredeti mlndség
spin n
5 vllAgívcrie iimerl fAJdalomciUlaplló ixerl
igeit gyikrin illinyibb khzltmfnytkkíl helyrlltill Hogy v»l<MI kfeiltményl lup|unk, eukll,
Aapirln -Tablettát
i ilibbl r»|ibJii Uthiló er«l«ll ctOraigoUi-V
(I flvcgcuJ 20 ftlgummos lablettival in K. 1.20). Minden Ublttlin ujla vanuAipiiln itó.
May Autodict
dictalógép a világ egyetelen teljesen automatikus dictáló gépe.
HA ÉRDEKLI Kérjen prospektust.
Kényelmes fizetési feltételek
MAY FRIGYES
BUDAPEST. Fürdő-ufcCit 10 »z Tülulou 7-34
A ki
magot vet fákat ültet virágot tenyészt
és kertjében gyönyörködni akar. az forduljon
Mühle Árpád
kertészeti nagytelepéhez = Temesvár. =
Dinaföirjogryíék iugryen 4a bórwoutvo.
MARCII S
Nyomatott a
laptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa. 1914. március 5
53-ik évfolyam 17. szám.
Cslltftrtök
ZALAI KÖZLÖNY
Meyjilanlk héttőn él ciütörtökön.
EtAfliettsi KK4u í*ie 10 ko
.Negyedévre 2 koron* 80 flll.
Keletóa s<eike«/.ir>:
KAROLY OYULA
Fósierkesxtó:
KEMÉNY LÁSZLÓ
Szirkaiztöiég ii klmUkluttl liák-lér t
Telefon: 182. — Hlrdalé**k d |J «i»bá« uarlnl.
Bomba dobás után.
Hárum beosűletes, tudós ók ügybuzgó ninixTL AZHkitott darabokra egy pokolgép, melyet román gonosztevők osempésztek n debreceni püspöki rezidenciába. A hitvány merényiét nyomábanjpedig feltámad a gyanú, hogy voltaképpen kit keressen az ember a merénylet mögött, kit. illetőleg kiket, mely alinm politikai vagy vallás-politikai közületet oin prodest, kinek használt a rombolás smii a dinamitos mag okozott?
Első sorban^ oláh merényletre gondoltak. Az oláh liga. mely a magyarországi testvérek fölszabadítását, amely az Olahor-szághan ha-sznált iskolai térképein már elére sneklálta Magyarország déli és keleti részét, magára ós céljaira nézve nem lát köz-veszedelmet abban, ha magyarországi eszközei kezéből Magyarország kitalálja venni az oláh népet.
Ennek a szörnyű gyilkosságnak, amelynek Debrecen volt a színtere, ez az oláh mozgalom és vezetői az erkölcsi szervezője Azt vizsgálni, bogy összefüggésbe lebet-e hozni ezt a borzalmas esetet a miniszterelnök béke akciójával, gyerekes dolognak tetszik. Hiszen a béke akció alatt arról volt szó. iiogy ez Románia belolyására kezdődött. Mi értelme volna annak, bogy Ro-, mánia béke akoiót követeljen és ugyanosak Románia felől jöjjön minden béke akciónak halálos veszedelme: a merénylet. A kettő teljesen kizárja egymást Az pedig, hogy , egymásra gyanakodjunk s egymás ellen ilyen j eszközökkel gyanakodjunk, amikor az eszo-veszett ellenség ilyen vakmerőségével állunk szemben szinte őrület számba menne.
Sőt mondhatnánk, hogy e szoiuoru esetből nekünk egy nagy tanulsagot kell levonnunk. azt. hogy vigyáznunk kell az ellenségre, amely állandóan lappang mögöttünk, vigyáznunk kell reá, vállvetett egyet-
értéssel, közős erővel vegyük fel a küzdelmet azokkal, akiknek mfiködése ezt a mozgalmat táplálja, melynek utján a debreoeni bomba elsült. A társadalomnak és az államnak egymást támogatva védelmi állásba kell helyezkednie a magyar nemzeti állam meg-torzitőival szemben, keresnünk kell olyan eszközöket, melyek eléggé erősek e tényezőit ellen.
Hogy a szálak nem mehetnek máshová, mint az ilyen nemzetiségi izgatók kohójába, azt a bűnösök után történt erélyes nyomozás teljesen igazolta is már. Mindenkinek ez volt Hz érzése és ennek a gondolatnak legtalálóbban adott kifejezést Demkó Kálmán volt országgyűlési képviselő, aki ezeket Írja:
„Arról azonban ma nagyon időszerű be-Bzélni és fölvetni a kérdést, vájjon a magyar állam kormánynak mintegy félmilliónyi rutén és magyar anyanyelvű görög katholikusai állandóan ki legyenek téve oly — mondják ki már egyszer őszintén a szót — ar.
Rákócziné álma.
— Igaz történőt. — Irt*: Farkaa Emöd.
II.
A fejedelemasszony ragyogott «z egészségtől, duzzadt & rózsás iíiuságtól, s ime a halál követe bejelenti érkeiését.
— E» az álom ati |elenti, hogy nemsokára megfogok halni — folytatta a fejedelemasszony.
— írott a billikoraból, fenségen asszonyom ?
— Nem; újra eltoltam magamtól, ijedtemben nagyot sikoltottam és felébredtem.
— Ha nem ivott belőle, akkor ez átválom ait jelenti, hogy soká. nagyon soká fog élni.
— Rákócziné mély, átható pillantást vetett a komornára, aztán tompa, fátyolozott hangon felelte:
— Nem tudom, mit jelent, de azt at embert, »ki a billikomoi nyújtotta, százezer ember közQl is lel tudnám ismerni....
Rákócziné ezután Párisba ment lakni.
Az 1721-ik óv nagy részét St Oloudbau, unokatestvére at orleansi hercegné közelében töltötte
ősszel súlyos betegségbe «*ett. Uuokatestvére, aki betegágya mellett virrasztott. azt hitte, hogy viiibetegségben szenved.
Db Rákócziné felgyógyult és Párisba költözött. A chosmidy i kolostorban bérelt lakást, s amig azt rendbe hozták, logadóba szállott.
Egy napon hirtelen rosszul lett, a pamlagra dóit b udvarmestere, gróf 8chliebeu, elhivatta a királyi o»alád orvosát, a nagyhirQ dr. Ueiv*tiust
Az orvos belépett. Rákócziné ránézett; meredt arcát halálos sspadteág öntötte el, ajka vonaglott, egész teste reszketett.
Az orvos közelebb lépett. Rákócziné borzadva kuporodott össze, kezével eltakarta a szemét s ugy didergett, mintha jeges viz csurgott tolna a nyakába
At orvos meg fogú az üterél; a fejedelemasszony kein görcsösen rángátódzott.
— Hideglelés, — sióit nyugodtau az orvos, aztán gyógyszert rendelt a betegnek.
Amikor távozott, Rákóoziué meredten bámult utána. Arcán lázrózsák gyúltak ki, amiket hirtelen ismét letörölt h halálos sápadtság. Egész lénye iszouyu rémületet ós megdöbbenést fejezett ki.
Az udvarmester csodálkozva kérdezte, hogy miért ijedt meg auuyira ettól i»z orvostól.
— Ah Isteuem — tördelte Rákócziné; ez at ember, a ki nekem Varsóban azt a billikoraot nyu|totta.
« — At ndvat mester mosolyt erőltetett at ajkára, bár maga is megdöbbent.
— Hogyan, fenséges asstonyom, hiszen Hel-vetius sohase |árt Varsóbau
— Ó volt. határozottat) ó volt, akit álmomban láttam. A hangja, a járása, a beszéde, minden mozdulata ugyauaz.
— Fenséges esak képzelődik, — igyekezett megnyugtatni az udvarmester.
— biztosan tudom, hogy A volt, azért borzadtam meg annyira tőle.
— Majd mosolyogva tette hozzá :
— De legyen nyugodt, még nem fogok meghalni.
— A felöl teljesen nyugodt vagyok, — felelte az udvarmester.
— Nem, nem fogok meghalui a betegségben, mert ez nem az a szoba, amelyet álmomban láttam.
Ttjáét
OAt
viííatno* tuJtxj&eA O&jQun-cüuát-támpcU
veyyesueAJ
Eltörhetetlen világltófonal — 75% áramrnegtaka-rltás — gyönyörQ, fehér fény — Hosszú élettartam — Jutányos ár — Valódi Osram- drót -lámpa kapható: majd minden villamos telepen, szereidnél és az idevágó szaküzletben.
Valódi Osram-dróiUimpák kaphatók: Villamos múixkiél. sttrtlókuél ds mindtn stak-mabéli üxlttbtn. — Magyarorstdgi képvistló tort*.leült raktárral : Pingtr is Pia Bn-Japttl. VI.. Hajós-utca Át. sx.
I
ZALAI.KOZLÖN Y
M BCIUg 5
culcsapásoknak. a ininóket mutat a most folyó máramarosszigeii pör: a mitió volt most már megboldogult Jaozkovics Mihály f<úB]>Al(i kólhelynökm-k többszörös tettleges bántalnuuása és most Debrecenben fólrob-bant bomba? Vagy kérdezzük, annyira gyönge és lehetetlen lenne-e a magyar királyi kormány, hogy a belső és kOlaó agitátorokkal nem merne nyilttan szembeszállni es meg mondani nekik: eddig és ne 10-vább I És ha kell ne merné éreztetni Felük hatalinanak súlyát? Neui. ezt liioni. de meg csak föltenni sem akarjuk.
Nem gyanusilunk senkit De azi mindenki önkenyielenfll is érzi. hogy k debreceni merényletnél a közvetlen tettesek csak vak eszközei voltak egy elvakult és mond-, juk. a magyar állam eddigi gyenge volta állal felbátorított és vérszemet kapott, öntudatos és céltudatosan mókódó pártnak vagy lalán helyesebben szólva, egy belsó és kúlsó ellenséges indulatnak.
Bármikéül álljon a dolog, elérkezettnek látjuk az idői arra, hogy ugy az egyházi, mint a világi kormány részérói energikusabb fellépés történjék e* a magyarországi ma gyar- és ruien anyanyelvű görógrizertarlátu katholikusok ugy hitéletük, mini magyar anyanyelvűk megvedése teren az eddiginél energikusabb e* hathatósabb oltalomban részesüljenek.*
Igenis elvarunk hatbalos támadási az illetékes faktoroktól azok ellen, akik folyton dolgoznak ellenünk. A nemzet nem nézheti tétlenül, hogy itt vallási kerdésbe vigyék a politikái, a politikai merényletet. Módját kell találni annak, hogy a politikai nacionáliz-mustól elválasztassi\'k az egyház.
Rt a következő idók leendője Nem tűrhetünk oroszországi viszonyokat olt. ahol alkotmányosság uralkodik Szerezzünk érvényt a jognak és a magyar allam eszmének 1
Levél a bucsuszentlászlói apostolról.
Ti «Üg Uniertéiek őt s ha ismertétek ia alitf emlékeztek reá, elf-ledtótek Ki gondolna «gj közönséges barátra. ai egjr»ierl) f»-k-te eauhasra?
Nem is c>ud.». Hisz nein éiintkezlelek fel*, nem Toll régietek u ő színtiszta, mézédes szereteté-uek kilogyhatatlan tárházából.
De mi, — kik Tele easkoem egy üti éltünk, kik ai ó finom, leernsikedó ny*|a* * k-dves lelkének rokonaivá lettünk. — ismertük « nem is Menjük, nőt most is ueba. néha felk-reMiik, ho^v felvidítsuk lelkünket, 1-lujiUuk «,zeretetünket az 6 kiaknázhatat Un * el nem fogyó Mereteidnek kaptárából
KgyszeríJ, f«kete kámzsá- barát biz ő, de igazi barát, nem talmi valo>ág-.s apostoli, prófétai leiek, kit uépe bálványozá*ig »zér*t.
Amikor a szitforitolt rendbeliek elfoglaltak Tárolunk kolustorái, 01 iuterualták at akkor valóság-Kai rommá >ált Bucaiiszentlászlói 30 ■ éves kolostorba, melynek f*lain s templomán a százados mulasztás kétségbe tooliatlan |e|ei esdekeltek, hogy elbagyaiott-ságukból kivétessenek helyre hozassanak.
Igen. Mert bár voltak ám ott mindig barátok de «igan eiók. 8 azok a buzgó szegéit)\' jó Mkü hivők kik valiáai vigasztalanért oly sok ezren lordultak met! ■irait ódon f alak Irózott * hordták liliereikel az oltárra. — szomorúan nézték, amint az ert-kea Ireskók s oltárok sorba pusztultak el. a nem lorődömseg folytán helyrehozliatlanuPs örökre D\'- jött a szalon barát, kiről azt hitte mindenki, ho^y » h.-lyről vagy meg szokik vagy hucsut íe.n a szerzete?? éleitől
8 nem ugy lelt, — beilleszkedett, felismerte rendeltetései, feltárta szerető szÍTét n felemelte lelki vigaszt nyuitó szavát 6 a lelki megnyugvást vigai>zia-lási áhitok ezrei megkétszereződlek, bolgogan rakvan le áldozati filléreiket. Az Isten, a csendé* maisba-szállás elhanyagolt háza az eredetiuél szebbé lelt s a kis dombocska tetején lávolabb álló már már düledező kápolna kálváriává alakult. Bámulin-.ni szép terrakotta plaketijeiTel hiidetvéu. beigazolván, hogy a szeretet mily óriási viszonlszeretetet tud szülői s mioó áldozatot tud az az eggsterQ nép annak szavára hozni, kit tinzetlen, odaadó, hivatásának magaslatán álló apostolunk megismert.
Ne higyjetek nekem, menjetek el, nézzétek meg
mii alkotott e Talósággal remete életei élő olihori •>ió ap-.siol rövid néhány «v alatt. Menjetek -i > gjrőtődi-tek meg, miuő bámulatos ragasikodas^i viselleiik az a jóraTaló nép az egyszerű fekete kmn zsáa barát iráot a mélyedjetek Tői &z A azeret.-it,u*k tüzénél, szívjatok egy kis önzetlen szeretelet az színtiszta lelkéből a tanuljátok meg. hogy kell s hog. lehet a tudást a a vallás -oságot eggyé olva-iun hogy enuek oltárán az Uruak legjobban tetsző szer*--tel trónoljon miudeu koroo.
Menjetek el tanuljátok meg lőle, hogy nem a külső, nem a keret, nem a kényszer, de a felmtgasi tosult, megtisztult szereiéitől teli lélek kell ahhoz hogy valaki a Csüggedőknek, az elhagyottaknak a szomorúaknak, biztatója, támasza a vigasztalója, baratia vallási elól|áróia, mintaképe legyen
S az ó. az egyszerű fekete kámzsás barát, * mi kedves lelki rokonunk, a kedves Cölesztiu, kinek teremtő lelke oly széppé oly impozaussá, oly magasztossá varazsolta a szazados templum s kápolna bels*--jél és környékét, melyet, ha az ottani sírokban nyugvó elődei Inlhatnának, szégyenkezve bujuanak vissza sir-laikba, pirulva a mulataláiaik folytán oly nehezen helyrehozható pusztulás és rombolás miatt
Pqlyliníd k\'-dven barátunk magasztos munkádai. boldogiiá*! a i.épet hosszú időn ál, melyuuk szivebvn neTed és emieked a leg.dső helyre le*i»m bevé-ve bizonyara mindvégig
HÍREK.
Idő a plébánián.
Irta: Balázs RezsÖ.
Még harmatos künn mind a fűszál. Alig-alig tüz csak a nap. A plébánia udvaráról: Keresztelni sut a pap.
Delelő ponthoz ér immár föl, Elfogyott mar a fele nap . . . A plébánia udvaráról: Esketésre süt a pap.
Ai udvairaeater puazta képzelődesnek tartotta a fejedelemaaszoiiy álmát, m c-ak nevetett maisban.
Bákóoziué 17vS-ben beköltözött alrhesmidy-i kolostorba.
Amikor végig vetették lakosztályán s a hálószobájába lépett. i«tonjrodTa sikdiolt föl é« bortadva tántorodott vis.-za
Az udtarmester, aki a szobákat mutogatta neki, döbbenve ugrott hozzá
— A fejedelemasszony szédüli, támolygott s a szoba falához tántorgott.
— Az advarmesier megkapta, mert azt hitte, hogy hirtelen ájalás fogta el.
— Miiöl rómoll meg igy fenséges asszonyom ? kérdette a gróf, amikor látta, hogy Kákóciiné szinte szoborrá kÖTült,
K szobából nem jövök ki élTe — nyögte elhalóan a fejedelemasszony s a lelkén végig-üvöltő hidegtől szép fehér fogsora erősen vacogott
— Ugyan miért? — álmélkodott a gróf.
— Mert ez a szoba, ahol Varsóban uz utolsó italt nyújtották nekem
— Bz csak ujabb képz«lődés. — válaszolta a
gróf
— Tudom, tudom, hogy in fogok meghalni,
! — felelte Rákócziné s uagy világoskék tzeméuek tükrén egy könnycsepp reszketilt.
D- Rákócziné erőslelkü nő volt h néha maga ia mosolygott azon, ho^y ez is hi*z az álmokban
Osak azért is elfoglalta azt a hálószobát a kolostorban.
Al\'g eg)-két hét múlva azoiibau hirtelen nagyon rosszul lelt.
Ismét fíelvetiust hiTták hozzá s uz egy uagy metszett poh/rbau valami folyadékot nyújtóit neki.
Rákócziné hosszan nézett az orvo-ra, s arcau 1 uagy. belső nyugtalanság látszott A poharat elvelte | és kiitta
— Az utolsó ilalotn e löldön, — sóliajlotl föl 1 elbalón.
És még azon az estén 1722 február iH-án hét óra tá|bnn hirtelen meghalt.
Udvarmestere lesimította szép, szelíd homlokát, 1 a melyen a lialálkU/.delum verejieke gyöngyözött s karját keresztbe fonva szomorúan sóhajtotta
— Milyen igaza.volt!
Így halt meg a uagy Rákóczi okos diplomata-lelkü s világszép hitvese
Tiz évvelsfllőbb mej<álinodta a halálát s olt és í ugy IihIi meg, ahogysu megálmodta
A fény sugára összetörve .. Itt a szürkülő alkonyat. .. A plébánia udvaráról: Temetésre siet a pap.
— A vároai pénzügyi bizottaág a betiei-ineul adó » a reudóiség állam segélyének felosz tasaia nézve is határozóit.
A betterment adótervezet a következő : 10 °/0 emelkedés utáu 0 % . . ■ IS . 50 B . , 20 „
75 . . r 30 „
MU - - . -40 B a.
adó fizeleudó.
A reudőrsóg állsinsególyére nézvo a következőképén határozott:
U4()tí kor. a rendórlegénység és rendóriiszt-viselók fizetés és lakbérkiegészi\'ésére 600 kor. a rendőrfőkapitány kezéhez rendelkezési alf*p, 800 kor. rendőri oktatás céljaira. A fennmaradt öszegból első-
MAROI.ua >9.
ZALAI KÖZLÖNY
3
sorban egy hivatalszolgai állás rendszeresítetik, a többi p«?dÍK áljeli wolgálali pótdíjakra stb. forditUitik.
— Halálozás. Arvay fláudur 1848/4«i hon-védliadnagy — nyng. járásbiró f hó 1 én hajnali | 1 órakor, munkán életének 88-ik évében, rövidben-védés után elhunyt
— Ml lesz szombaton? Hzomhaton estei lesz a Casino hangverseny*, a melyen Ada Adrienné | énekművésznő lép fel. Reméljük, hogy intelligens társadalmunk megjelenésével dokumentálja az igaz mflvészetek iránt való ielkesedését I
— Az Egyetemi Kjak énekkara. Ma füle polgármesterünk eluöklete alatt széleskörű társadalmi akció indul meg, hogy az Irod. és Mfiv. Kör áprilisban tartandó estélyén megjelenő Kgyetemi énekkar szereplése minél impozinsabb keretben történjék meg. Kz az estély nagy szenzációja lesz az évnek. A budapesti egyetemi ifjak énekkara nem kis attrakció. Nemcsak számuk — körülbelül hatvanan vannak — hanoin tudásuk és művészetük is mponáló. Egyrészről tehát a műélvezet uagysága, másik részről pedig az írod. és Múv kör pártolása lehet az inditó ok, a mely Nagykanizsa műértő közönségét az érdeklődés terére szólítja a nagyszabású estély igaz sikerének megvalósítása cellából
— Nagykanizsai Izr 8zsnt Egylet a f évi márc. hó 5-éu csütörtökön d u. f> órakor az izr. templomban tartandó ünnepélyes istentisztelet után délután íél 6 órakor az izr. hitközség tanács-termében, évi rendes közgyűlést tart.
A közgyűlés tárgysorozata: 1. ElAljárósigi jelentés nz 1913. érről 2. Az 1013. évi zárszámadások előterjesztése 3. b választmányi tag és 3 számvizsgáló bizottsági tag választása 4. Netáni indítványok tárgyalása Az évi zárszámadások a hitközségi iiódában megtekinthetők A közgyűlésen csak azon luditványok tárgyalhatók. melyek három nappal előbb írásban beadattak
— Istentisztelet. Az izraelita templomban a péntek esti istentisztelet f. hó 6-ától kezdve, további intézkedésig r> órakor log kezdődni.
— Uj járásbíróság AUó-Doiuboru mint eitesülüuk kir. járáabiióságot log kapni a közel lövőben.
— Uj okmánybélyegek A m, kir pénz-Ugyminisitérium a I. év április elsejével uj okmány-bélyegeket log kibocsáttatni harminckét\' értékfoko-zatial.
A most forgalombau levő bélyegeket ezept hó HO-ig lehel árusitaui ; azonban még Itt 16. jan. l-ig kicserélik. azontúl többé nein
— Veszett emberek A belügyminiszter egy leiratban megkereste vármegyénk alispáni hiva-! tálát, melyben mpglillja, hogy oly egyéneket, kiken a veszettség már kitört, fel v igyenek a Pasteur Inlé-\' zetbe, — mert ezeket gyógyítani ugy sem tudják.
— Tizennégy feleség férje A newyorki St-Mnrk kórházban meghalt egy színész Életében tizennégyszer nősült meg. annyiszor el is vált. Volt feleségei ezért uem haragudtak rá s most. hogy meghalt, tizenegy kisérte ki utolsó útjára.
— öngyilkos állomáskezelő Valósággal napirenden van s szinte epidemia jelleget öli városunkban az öngyilkosság. Még el sem leledtük a moll napiakat, máris 8zebeni István állomá* kezelő a vasúti állomáson a vonat elé vetette magát, mely darabokra szabta Állítólag gyógyithadan baja kergette a halálba.
A trachoma kórház ügyében teguap járt városunkban a miniszteri kiküldött s a bizottsággal együtt megtekintette\' a város által a szem-kórház céljára kijelölt helyet a vasúti állomással szemben fekvő uradalmi telken, melyet miuden tekintetben megfelelőnek találtak s így valószínű, hogy \'"ég a tavaszon megkezdik a szemkórház építését
— Megszűnt a gyermekjárvány. Megkönnyebbedve lélegzettük fel a családos szülők a városi liszti orvosok jelentése után, hogy városunkban 12 nap óta ujabb ragályos vagy járváuyos megbetegedés nem történt.
— Előkészületek az ipari ós mezőgazdasági kiállításra. Az az éleire való indítvány, melyet Beisz Z-igmoud telt a helybeli ipartestületnél, mindiiikább nagyobb érdeklődésre számithat, amennyiben a dolog minél szélesebb^körbeu leendő propagálására egy bizottság alakult Samu József ipart, elnök vezetésével, mely a város, a vármegye belevonásával fogja a szép intenciót inegvalósilaui, mely iráut n megye több helyéről nyilatkozott meg i az érdeklődés
— A szabó ós oipőszipari szakUnMya-mou a záróvizsgálatuk a legnagyobb érdeklődés mellett e hó l-én és 2-áu tartattak meg, melyen ugy a város, mini n kamara s iparfelügyelő bizotüág is képviseltette magát s az eredmény lelotti legnagyobb elismerésöknek adtak kilejezést.
— A városi dijnokok kérését, hogy fizetés emelésben részegülhetnének, uem teljesilik. Persze, sok a kiadás s azt elsősorban ott kell megszorítani, ahol legkevesebb a fizetés, legnehezebb a megélhetés n legjobban r^ávauuak utalva.
— Uj vendéglő Klskanizsán Bármit be-széluek a belvárosi lakosok a VI. — VII. körzet lakosaira. hogy uem civilizálódnak, megcáfolják. Hegedűs I aszló országúii lakos üres lundusán Anek (iy. ottaui lakos egy modern .követelményeknek mindenben mpg felelő vendéglői építtet szálló, billiárd szobával stb
— Az ebadó módosítása A vármegye törvény halósága az ebtartási engedélyi illetve szabályrendeletei nkkeiii módosította, hogy u hasznos célt szolgáló ebek adó|a 4 kor. a kedvtelésből tarlóit ebeké pedig ti) korona Kz utóbbiak köze soroztainak a házőrző kulyák is, ahol a közbitouság felett külön rendőrség őrködik.
— Villamos vasutak a Balaton körül. A balatonmeuti községek a villamosmú szauálásának ügyével kapcsolatosan egy nagy fontosságú közlekedésügyi reform eszméjét vetették fel. — A villsinosmü áramának felhasznalásávsl a Balaton mellett elvouuló vasútvonalon a forgalom tökéletesítésére villamos kooi közlekedett szerelnének meghoiios tani. — Siófok község mnga az e célra alakiiaudó r ész vény-lársnaáiba\' \'/4 millió korouá*al venurf reszt. — A környékbeli kiWségek való-zinü mind csatlakoznak Siófokhoz
— Vigyázzunk az egószségüukre I Nikotin mentes dohányárut (általános lövedék és különlegesség) árusít a „Deuikó r. t. Budapest, V Szent Isliáu-tér 2. sz. — A budapesti, „Bölcsészettaii hallgatók Segítő Egyesülete". Budapest. VIII.. Muzeum körút 6—8. sz. Tanárjelölteket vidékre nevelőkuek, internátusi felügyelőinek, tanügyi kisegítőknek, magán titkároknak és bármely szakszerű munkák elvégzésére díjtalanul közvetít a t. nagyközönségnek — A társaság árjegyzéket és leírási ingyen küld.
Egy jókarban lévő bórrel
behúzott födeles EGYFOGATÚ KOCSI
betegség miatt jutányos áron eladó. Oim: a kiadóhivatalban
— A Balaton partján levő nyári vendéglőm kezelésére óvadékképes nős osaplárost keresek.
Bővebbet a tulajdonos: Ftirst Lajos Balaton-Keresztár fürdő. —
Közgazdaság.
— A tavaszi kalászosok műtrágyázásnál
már régebben tapasztaltatott nz, hogy az alkalmazott szuperloszfátuak sokkalta nagyobb a hatása abban az esetben ha nem tavasszal, hanem még ősszel, vagy a tél folyamán szóiatik az ki. Nagyobb a hatása abban az esetben ha a megszántott földre azóratik rá és borouáltatik bo mint abban az eaetbeu, ha a trágyázandó föld tavaszig szántatlanul áll. Miután pedig a tavaszi kalászosok az istálló trágyától rendszerint messzH esnek, s így nitrogén szegények, határozottan megállapittatotl, hogy ilyen esetekben, a mikor tehát a löld régen kapott istálló trágyát, a szuperfoszfát terinésfokoió hatása sokkalta nagyobb lesz abban at esetben, ha a csírázásnak iuduló növény kai holdanként 30—40 kg. cilisalétromot is kap fejtrágyául.
Ugyancsak a lavasti kalászosokra vonatkozólag tapasztaltatott, hogy sorba trágyázással jóval nagyobb hatas érhető el, mini a szórra trágyázással, amely körülmény abban leli magyarázatát, hogy a szórva alkalmazott mfitiágya a gyakran száraz tarasz miatt uem mindig oldódik fel, ellenben sorba trágyázásnál ez még szárazság eseten sem történhetik meg. 8orba trágyázással a rizikó is sokkal kisebb, mert elegendő kai. holdaukéut 480 kg. síuperfoszíátot alkalmazni, s ezzel szemben bizton lehet számítani legalább í q-val nagyobb termésre. Sorba ti agy ázással is nagyobb az eredmény az esetben, ha a szuperfoszfáthoz egy kevés chilisalétrom is kevertelik, pl. minden 100 kg.-hoz 30 kg. philisahtrom, a mely mennyiséggel kat. holdanként többuyire 850—300 kg-ou fölüli teriné8többlei érhető el.

GYERMEK-_$ LISZT*
CSECSEHÖK.OrOMORBntOtKálÁMMM RÍSlSf
tSKiserleti cjelukra féldoboiokálKoronaOJ fí tisztei! wúlesznólweh protadobozofcésrópinjofc inflyvn rondelheiésre állrak a neftlioa máhdokhal fék Iwaklirtan Buo»p«3T,iy.KoMiilhliiwalaa7«i.
A
Gyermekeimnek nem adok élesítővel készített tésztákat, férjein, ki gyermekorvos, határozottan ellensége az ilyeneknek. Minthogy azonban a kicsinyeknek a tészta kell, lepényt, tortákat a felfiútat Dr. üetker-féle sütőporral készítek nekik. Vacsorára gyermekeim tejből ós tojásból puddiugot kapnak, mit a kitűnő Dr. Oetker-féle puddiug-porokkal készítek el, vagy pedig erőmet I)r. Oetker-féle dibona-erémporral. Változatosság kedvéért kicainyeimnek időközönként Dr Oetker-féle | vörös darát adok mi egy kitüuőeu frissítő utóétel. Mindezen ételek Ízletesek, táplálók és last not least voltuk dacára olcsók. • I.
Z A 1, A I K (X /. I. " s V
MAR0IU8 s.
Jól jegyei/.(I meg: csak O;1it»0IIlcUll~
cigaretta-piipirt, vagy hüvely( hoz/ ós ne engedd magad hasonló kinézésű silány min<W>gii utánzatoktól tévútra vezetni
w
tafai itRíaitrxfyfeSjfBi
M. kir. folyammérnöki hivatal Nagykanizsán
Versenytárgyalási lirietiMi.
A ra. kir. földroivelésügyi minister ur rendeletére a Dráva folyó Budakovac község alatti szakaszán 1914. évben végrehajtandó folytatólagos szabályosáéi munkálatokhoz szükséges. 7U7ö\' tonna 1. osztályú terméskő beszerzése és szállításának vállalatba adása céljából 1914. évi március hó 26-án délelőtt 11 órakor a nagykanizsai in. kir. folyammérnöki hivatal helyiségében nyilvános zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartami.
A versenytárgyaláson az ajánlattevők vagy azok képviselői jelen lehelnek.
A végrehajtandó munkák helyzetrajza, a köt ondó szerződés tervezete és az annak kiegészitő részéi képezendő általános és részletes feltételek, valamint az ajánlati feltételek a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők és ugyanott szerezhető meg az ajánlati minta is.
Az ajánlatok, melyeket az ajánlati feltételek szerint és az »ilőirt minta használatával kell kiállitani. a jelzett nap délelőtt 10{j„ \'ijráig a nagy • kanizsai m. kir. folyammérnöki hivatal főnökénél vagy helyettesénél nyújtandók be. —
Nagykanizsa. 1914. évi március hó 2-án.
M. kir. folyammérnöki hivatal.

May Autodict
dictálógép a világ egyetelen teljesen automatikus dictáló gépe. HA ÉRD EK LI Kérjen prospektust.
Kényelmes fizetési feltételek
MAY FRIGYES
BUDAPEST, Fürdő-utcii 10. az. \'l\'elefou 7 34
M
A ki
magot vet fákat ültet virágot tenyészt
és kertjében gyönyörködni akar, az forduljon
Milhle Árpád
kertészeti nagytelepóhez = Temesvár. ■■
DlaKföárjoKyzák Ingyen él bérmentve.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa igi4 március q
53-lk évfolyam 18 szám
Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
Mayjalanlk hétfőn ét csütörtökön.
tlöílioléíl ár»k: Kgéi« ívre 10 koron*. Iílí»,c t Negyedévre 1 hóront 60 Ali. E**.. uám »,
Kelclós M/,orkcs7.tó:
i-öMckMx.ó: Szarkaaztóaég ai kiadóhivatal Daák-Ur I.
KEMÉNY LÁSZLÓ > r.uion iaa. Hir<ui*.*k dij.i.bá. ...rin.
Hasznos akció.
Irta: VERNER JENŐ.
Előbb Erdélyből, most meg Zomborból1 jön Itire annak, hogy a névnapok ellen összefog a város irányadó népe. A hirre gondolkodóba esőnk, Bácskából. a sirva-vigadó ország kövér humuszáról száll a hadüzenet a névnapok ellen 8 ugy tűnik, mintha1 a régi jó világot sirató lelkűnk mélyén sebet ütött volna, a báoskai hiradás. Ugy tűnik, mintha tradioiónkból veszítenénk, az! életküzdés ezernyi gondja bárdolva haso-\' gatná a régi jó poézisét Ha már a Bács-kaban sem keli a dáridó, a oigány, a hangos jókedv, akkor nagy bajok lehetnek ebben az országban. A virtus innen a jó kedv fészkéből: a Bácskából bocsátotta szárnyra a legendákat, ^melyekről tőrténeteket beszéltek az országban mindenütt, a hol mulatni vágytak az emberek.
Még is: nem tudunk megindulni ősi tradíciónk eme haldoklásán. Valahogy ugy érezzük, ideje volt a dinom dánomokat beszüntetni. Az élet a küzdés nagy hamvazószerdája az embereket megállásra, magukba szállásra birja. Minek az oktalan költekezés, mikor a kaputos emberek ezrei szűkösen élnek, minek versenyezzünk aljban, hogy adósságot-adosságra halmozzunk? Azzal tisztában vannak a Bácskában is. hogy az egymást túllicitáló családok dinom-üánomjai. melyek a kora- reggeltől belenyúltak a késő éjszakába, veszedelmesen megingatták azokat, a kiknek a határban nincsenek száz meg szaz holdjaik, csak ugy élnek-máról-holnapra a fizetésből.
Előbb egy. azután több ember vált ki a mulatozók sorából s a mikor már elegen voltak, a mikor hiába vádolták inog őket fösvénységgé! garasoskodással, a osaládi személyek visszavonuló emberek mosolygása megakadt a mámoros emberek szeme és
most a józanság hadat üzen a névnapoknak.
Nagy, országos jelentőségű dolog ez, nem árt, ha mentől többet foglalkozunk vele. Nemcsak a garasok megmaradását jelenti ez a vérnélküli harc, de a nep erkölcsök javulását is. Mihelyt a régi udvarházakból nem hallatszik ki a tivornya hangja, a nép is alább hagy a kurjongalássál es nem vágyik a korcsmába. Megmarad a garasa, meg az egészsége is
Ha tehát kouioly a zombori akció, jelentőségét nem lehet kicsinyelni. De ha csak amolyan szalmaláng, akkor el se kezdjék I Nemsokat érne. ha a névnapot- abbahagyva, más kereseti és képzelt jogcímen meginnák azt, amit elvesztett a réven.
Hisszük azonban, hogy a zombori ak-úiót komoly asszonyok mozgatják, és ha ók akarják, bízzunk a sikerében, a siker országos követésében.
Tél a nyaralóban.
Irta: Kerekes András.
Hidegei! csillogott a februári nap. Kora délután volt. a főváros felöl a vicinális egykedvű pöfögéasel érkezeit be a nyaralóhely kis állomásra.
Egyetlen utas Mállott le. Magas, karcsú balgy, földig érő szürke bundában, sürün lefátyolozott arccal idegesen, félénken nézett körül, pár határozatlau tétova lépési telt, majd hirtelen elszántsággal átvágoll az uttlesten és eltűnt az állomás mögött húzódó villasor előkertjei közölt.
Haloltiasan atomom, elhagyatott volt minden A kis előkertek dermedten álmodtak az édes nyárról mikor a tenuisz-inges fiuk komolyan és merészen Mjttogtak a bokrok között szerelmes igéket a csillogó szemű, fehérruhás lányok fülébe. Amint elröppentek az örök szerelom szavai, ugy lUut el a nyár . . .
Moat sehol egy teremlett élő lélek. Távolról, a lalu felöl elmosódottan húzódott a fuvó rezesbaud» lármája A jó svábok a harmadik dáridóa napot szentelik a farsang végének.
Öröm csillant meg a [fiatal hölgy szemében. Ugy gondolta, hogy a villaórző cselédség is ptt vau a mulatságon.
öfszehajtott kulcsot veit elós kinyitotta a körbe-\' futó vasrácsos kerítés hátsó kis ajtaját. A lombos I feuyó csoportok közt a kertészházig ment. Üres és! csöndes volt. Most nézett csak körül szorongva, egész lelkében dideregve.
Ez volna az a bájos, csodaszép nyári fészek I A hatalmas tilla lecsukott ablakszemeivel kriptára emlékeztetett. A bársonyos gyepszóuyegok helyén piszkos hó és jégfoltok Még a téli napsugár is idegeu-szerQ, amint a sürün álló óriási fák lar gulyái közt lebiklik a földre, mintha kárpótolni akarná magát a nyáréri, mikor forró délben sem kandikálhat keresztül az összehajló lombok alatti tündérvilágba. Oda ahol színes rózsagruppok virágoznak s karcsú, nehéz illatú liliomkisasszonyok illegetik tölcséres fejüket a kómedeuce tükrében. A kaktusz tüskés, széles levelei alól pedig huncut törpék vigyorognak u kedves japáu sátracskák felé. melyekben szolid alkonyatokou ártatlanul ílirtel a nyári zsurozó ifjúság.
Azomoru kétségbeejtő ezekre most emlékezni I
Gyors elhatározással nyitott föl ugy oldal ajtót és
belépeti a villa kockás folyosójára A tárt ajtón vastag kévékben ömlött be a világosság. A kis halszögletes bástyanzobához sietett. Kezét a szivére szorította s ugy nézett körül az égszínkékkel tapétázott s hasonló filigrán bútorokkal ékes, tipikus leány szobában.
Feltolta arcán b fátyolt s a még gyermekes, finom arcból a legtisztább kékaégü szem rebbent ide-oda a selymesen árnyékoló pillák alatt. Apró batiszlkeudójél a szeméhez szorította, pedig Bzok szárazok voltak, nagy feliudultságától sirni sem tudott I
Llgy áll még minden, ahogy leáuykorábau Kihagyta. A kékselyemmel leiakart ágy, a muukaasz-talka, a hintaszék a k</.iinuukáü párnával. Az ágy felett a szelíden mosolygó mária kép . Elébe hullt, imádkozui akart, de egy szót sem tudott kiejteni. Csak a reszkető kezét kulcsolta össze, csak bánatos szemében könyörgött némán Egyszerre felugrott. Erős lépések hangzottak a folyosón s a nyitott ajtóban már ott álll a férfi. Pompás alak. Fekete szeme melegen csillogott piros-barna arcáról az élet | mosolygott, a vágy tüzelt le.
— Klotild ! — kiáltott erős indulattal fo|tolt
TJJoaí^
OAt
viMornoó. íojíc^A O&MM-chjót-JLÓAn&ít
veyyesueAJ
eltörhetetlen világitófonal — 75% árammegtaka-ritás — gyönyörű, fehér fény — Hosszú élettartam — Jutányos ár — Valódi Osram-drót-lámpa kapható: majd minden villamos telepen, szerelőnél és az idevágó szaküzletben.
Valóili Osrnm-dróiláippák kaphatók: Villamos müveknil, atrtlöknil is míhíUu szak-mabtli tuUlbtn. — Magyarországi kipviscló bercn.leitll raktdrraI: Pinger is Pia Bh-daptsl. VI.. Hajós-mica 41. sz.
ZALAI KÖZLÖNY
M \\B0ID8 9.
Egyről-másról.
A kis emberek és kereskedők hitele.
A magyar hitelszervezetben egy szinte érthetetlen hiányosság áll fenn; az a rég felpanaszolt baj, hogy > kis embernek, különösen a kitt kereskedőnek nincs hitele.
A súlyos pénzkrizis s (elpusztította a kisebb pénzintézeteket, sót a középintózetek legtöbbjét, melyek még valahogy rendelkezésre állottak a kit embereknek ; de a mely pénzintézetek sajnos erejöket meghaladó, .sót kétes kimenetelű vállalkozásokba ugrottak bele s ez okozta vésztőkét.
Ámde ez azonban egy csöppet sem vigasztaló, különösen kereskedőinkre, mert éppen az ft számukra nincs hitelforrás.
A kisgazda u. i. könnyen megszerzi az ó gazdaságának folytatására szükséges hitelt; az ipaiosj az ipari szövetkezetek révén ; azouban a kereskedők | hitelügyének rendezésével senki nem törődik. Nem. j csak a kereskedelem érdekképviseletei, de maguk a j kereskedelmi és iparkamarák sem, melyek erre le#-l kompetensebbek lenuéuek
Már pedig a kereskedői hilel megteremtésén fordul meg egész kereskedelmünk sorsa, melyet a nagy, a gazdag kereskedők a uagjr péuziutézetek ko relében megalakított hitelegyletek utján megoldottak ugyan, de amelyet a kiskereskedő osztály is szintén csak ugy tud megoldani, ha szövetkezve, országosan egyesülve egy hiteiszervezetié alakul s nem várja más honnét a segítséget, ha jövendő sorsán könnyíteni akar s életképességét biztosítani kiváuja-
Hetyi pénzintézeteink és a jótékonyság.
A legutóbbi háborút idők eseményei s ezek folytán a nagyobb baukok és pénzintézetek közöli kötött titkos kartellek nemcsak az áruk, de a pénz
árát is oly hihetetlen módon fel\'zöktették, hogy a kisebb pénzintézetek renzálóképessógét s a kis em berek hitelét in nemcsak megrendítették, de amely intézetek nen) állottak eléggé erős alapon, roenthet-lenül áldozataivá is lettek a rendkívüli krízisnek.
A háború és a.drágaság Összefüggése uagyon is köuuyen érthető A háború u. i. inig egyrészt rendkívüli tőkéket von el a teimelés munkájától, másrészt csökkenti a termelést és növeszti a to-1 gyasztáht.
A londoni „6t«tisla szerkesztőjének számítása szerint az utolsó évek háboriii u. i. csaknem 900 millió fontra ragó összegei vontak el a külgazdaságtól holott más visiouyok között ez ösbzeguek jelentékeny részét kétségtelenül mezőgazdasági, ipari stb. vállalatokba fektették volna.
Ily körülmények között az uzsorára nagyon köny-nyen hajló » a kedvező alkalmakat mindenkor megragadó 8 azokkal élni tudó un*y tőkék h pénzintézetek csuk oly kisebb intézetekkel tartották fenn az állandó összeköttetést, — melyek, — mint a mi helyi pénzintézeteink is egészséges alapon áliva megbízhatóknak ismertettek el s a melyekuek vezető pénz emberei, igazgatói s iráuyitói oly józan bázison s helyes taktikával dolgoznak mint a miénkéi s a melyek nem bocsátkoztak oly kockázatos vállalatokba, melyek tartaléktőkéjüket s hitelképességűket tönkre-j lehették, sót végképpen elpusxtiibatlák volna
Osak ily vezetés és tapintatos előrelátás mellett vált lehoiaégessé. hogy intézeteink a helyi s a kör uyék legsürgősebb kölcsöni igényeit aránylag a legszolidabb el le tiNZolgá Itatás melleit kielégítették s feleiket sem megsarcolva, részvényeseiknek tisztességes osztalékot nyújtva, városuuk jótékonyságra exoruló intézeteit s intézményeit is osztatlan hálára kötelező módon részesítenék jótékony sdományaikban.
K körülményből a tőke csak biztatást meríthet, hogy iuléietttiuknéi a legmegbízhatóbb helyen nyer elhelyezést, hol egyúttal a jótékonyságnak is kamatozik; — a kis ember pedig csak megnyugvással tekinthet a jövőbe, hogy sürgős esetekben szükséglete oly csekély ellenszolgáltatásért nyer kielégítést, melynél kedvezőbbet az ország egyetlen vidéki pénzintézete sem nyújt felelnek.
HÍREK.
Kis József ünnepség.
„Pacairtaszót hallok megint"
„Oh, Istenem mi jól esik A harci zaj után e dal, Mikéni ha bérci hűs patak füröszt Égő sebet hulláinival."
Két éven át a háború izgalmai tartották lekötve a népek millióit. És bár a magyar nem szagolt puskaport, fegyverropogást nem hallott, mégis mint a felajzott ijj idege, oly feszült figyelemmel leste, várta mikor kell a gyilkos tűzbe vonulnia. A háború okozta nyomor Istennek hála, nein zu-Hűlt reánk; a veszély felhője elvonult és most ismét pflosirtay/.ót hallott az ország legnagyobb dalosának Kin Józsefnek ünneplése-ben. Nemcsak a levert, de a győztes hadvezérek neveit is régen a feledés moha takarja már, mikor Kis József neve és költészete hervadatlan fényben fog még tündökölni. Mert az ó költészete a milyon modern meglátásban és felfogásban éppen oly antiqu méiy érzelemben és nemes hangú latban.
Tudjuk, hogy nemrég országos ünneplése volt a nagy költónek a fővárosban. Azóta több vidéki város is lerótta a háláját a 70 esztendős nagy költő iránt és most Nagykanizsára is elért az ünneplés hullámverése.
A Talmud-Tóra Egyesület tartotta ez Ünnepet középiskolai ifjúság közreműködése-
hangon m mély.-n lehajolt, hogy h kis kestyüs kezet megcsókolja
A nő vissza búzta a kezét, a férfi féltérdre1 hullt s ugy beszélt egyre melegedő szavakkal .
— R maga bájos léuyéré, finom lelkére vall.1 hogy itt logad eugem régi leányszobájában, régi em
lékek között. A bol minden boldogságról, szerelem
ról beszél, hol miudig tavasz, örökös derű volt, amíg\' közénk uem férkőzött az a sötét árnyék . . .
Az asszony kirántotta a kezét és Bzomoru komoly-1 sággal vágott közbe:
— Hagyjuk a pózokat, barátom, nem ill:k az j ebben a helyzetben. Üljön le a hintaszékbe, mert ezeknek a kis semmi fékeknek halálát jelentené az a tekintélyes suly, amelyei szerelmi busongásában szerzett . . .
A férfi kelletlenül engedelmeskedett, az asszony uyugodtbn beszólt tovább :
Bizarr, sót esztelen gondolái volt ide hivui magát ebbe az elhagyatott, hideg világba, de itt, ahol minden magára emlékeztet, itt akartain találkozni magával még egyszer, utoljára.
— Utoljára? — pattant fel rémülten,Vnlódot-rau a férfi.
Utoljára Beszélni akartam magával, kérni, köuyörögni, hogy ue üldözzön tovább I Hónapokig hírét nem hallottam s most egy idő óta mindenütt ott van, ahol én. Utcán, szinházbnn, vendéglőben. Igaz, hogy sokáig nem közeledett hozzám, de az evezősök piknikjén azt is megtette Táncra kért és
mennem kellet. 8zédülvé, félve, szégyenkezve hall | gattam a keringő alatt a vallomását, de nem volt1 sem időm, sem erőm visszautasítani.
Találkát kért és ide adtam. Tudtam, hogyha itt, leányságoin legszebb emlékei közt erős maradok akkor kísértéseitől örökre megmenekülök. Nevessen ki, de tisztelje bennem a becsületes asszonyi, a hői feleséget . . .
Gábor valamit közbe akart szólni, do az asszony-i lói uem tudott.
— Valamikor itt még a levegő is a magáé volt. minden magáról beszélt. Látja az asztalon azt a kis uiárványfeiel; arcképem utáu farsgia meglepetésül a maga kedvééri egy uzóta híressé lett művész barátia. Mellette a hangjegy lüzet, nekem ajánlva a maga hozzám irt szerenádjának melódéival. És ott az az ezüst-csattos album . . . Abban temetkez-kéznek azok a lelkesülő, bus versek, melyeknek meg-il ábát a — állítólag — én inspiráltam . . . Ugy van minden, mint amiakor maga elszakadt tőlem.
A férfi tiltakozóan ugrott fel s kitörő szenve délylyol vette át a szót :
— Én szakadtam el ? Én. aki éveken kérésziül rajongó hódolója, igaz megértője voltam ?
Maga hagyott el! Egy szép reggelen álmélkodva arra ébredtem, hogy a villá|uk kapuja bezárult előttem Akkor elhamarkodott daccal elszaladtam a nyaralótelepről is. Maga pedig a nyár végére szépen ós fényesen térjhez raeut. Én p«-dig könnyelmű fiu lettem, országháboritó duhaj lettem . . Napokig ti-
vornyáztam, ismeretlen emberekel pofoztam fel r kávéházban verekedtem minlegy középkori spadasiii, csakhogy szivein kesergő háborodásál oltogassa.
— Az asszony arcáu blboroB fény szaladt át. A gyöng)házas kis szájból, min hajnali szellő, halk sóhaj repült ki. A térli észrevette az ellágjulást s igyekezett is azt kihasználni. Kelugrott kitárt karokkal :
— Klotildka, édes, maga szive szerint most Is az enyém. Jöjjön velem uj életre, igazi boldogsái/ruI
Az asszony arca újra megfehéredett. Az asz-talról felkapott egy arcképet és n férfi elé tartotta:
— Nézze Gábor itt a talizmánom, ez választott el magától és ez véd meg most is . ..
Gábor alig mert a képre nézni. Egy pillantást* már megnyugodott. Szép barna leány volt, nagy só tét. álmodó szemmel, — de egész ismeretlen
— Nem értem, nem ismerem, — szólt inkább öum agához.
— A magyarázattal én szolgálok, csak foglaljon isinél helyei — figyelmeztette valami csodásan hideg mosolylyal az asszony.
A nyáron történt. Késő este nagy társaság ült künn a kertünkben u fák sötétje alHlt. Az égról a hold már elbqjdosott s uem engedtük a lámpákat meggyújtani. Akkor jött maga vagyis szökött valami mulatságról — kissé jókedvűen. Osak az égő cigaretták tüze irányitolta, hogy reánk találhasson. Mindenkit ösmert a társaságból, egy hölgyet kivévo. — Bemutattuk : Hajnal Icike énekesnőt.. . kérem, egy
MAROI.ua >9.
ZALAI KÖZLÖNY
3
vei. Szereltük volna, ha az ünnepély egyetemesebb oégér alatt tartatott volna, mely a város nagyobb rétegét, a társadalom teljességét gyűjtötte volna össze az isteni szikra körül, de bát nálunk, gót talán másutt is bizonyos szempontok akadályozzak vagy segítik eló a fényt és az árnyat. így a Tal-mud-Tóra Egyesület érdeme osak fokozódik, hogy Kis József szelleme körül nagy hallgatóságot vont össze.
A programm minden szánta Kis József költészetéből telt ós minden szereplő azzal a szeretettel és osodálattul interpretálta a rá bizolt feladatot, amellyel az ifjúság el vau lelve, e költó nagysága iránt. Nem diosérjük meg külön-külön a szereplőket, mert csak a dioséret különböző kifejezéseit kellene felvonultatnunk; mind jók, nagyon jók voltak; a közönség elismerően lapsolt a jól betöltóll szereplésnek. De külön kell kiemolnúnk Hof richter Emma zenetanár úrhölgyet, ki önzetlen buzgalommal a tőle megszokott művészettel oktatta tanítványait a zcne-piéockre Megszoktuk már, hogy minden hazafias ünnepünkön a Hofriohter Emma szimpatikus nevével és vonzó művészetével találkozunk
Ezért kiváló elismeréssel és hálával tartozik neki Nagykanizsa társadalma
Az ünnepség rendezősége hatalmas szép virágosokorral köszönte meg a művésznő szereplését.
A műsor első száma dr. Neuman Ede főrabbi megnyitója volt. A tenger olvasottságot elárult éles kritikájú beszédben Ibn Gabiről, Ibn Ezra és .lehuda Halévi költök mellé állította Kis Józsefet, akinek fénye a magyar hazának diosősége.
A hosszú tapsok után Wenetianer József gimu. VII. o. t szavalta a Gyilkos harang-ot
Kis Józseftől. Kis József — Major J. Gyulától A te sátrad c. zenedarabot Hofriohter E. átírásában előadták Bencze László. Kovács Mihály, Szabados István. Altstftdter István, Biach Sándor, Liohtsöhein Ödön, Hirsohler Andor és Neu Pál tanulók.
Ünnepi beszédet mondott Székely Vilmos fógimn. VII. o. t. Jehová l szavalta Róna Fereno f. keresk. isk. f. o. t. Zsidó motívumok Kis József költészetében, irta és felolvasta Székely Tivadar f. keresk. f. 0. t. Mendelssohn Melódiák, előadta a zenekar. Végül Bencze Lajos fógimn. VIII. o. t. lírai költeményekel olvasott fel Kis Józseftől.
A műsor befejeztével üdvözlő táviratot küldött az ünneplő közönség a költőnek, kinek költészete beláthatatlan időkig gyönyörűsége les/, a i^ugyar sziveknek.
Kertész József.
— Vármegyei rendkívüli közgyűlés
Március 1 t>-ÁD rendkívüli közgyűlést tart a vármegyei törvén) halóság, a melynek tárgyát a községi jeg)zók é» segédiegyzók illetményeinek szabályozása alkotja.
A közgyűlést megelőzőleg az állandó választmány ülésl tart.
— Halálozás Hegyeshalmi Fischer Károly Veszprém vármegye törvényhatósági bizottságának tagja életének (il-ik évébeu elhunyt.
Az elliunytbau Fischer Imre kir. fóOgyész testvérét gyászolja.
A drágaság közepette felhívandó a gazdaasszonyok és auyák figyelme arra, hogy a tészták, miut iéles, gsmbóc, omlette. palacsinta stb. előnyösebbek a hun, vagy összetelt ételeknél, ha azokat Dr. Oetker-féle sütőpor hozzáadásával készítik ei, mert ilymódon nemcsak hogy olcsóbbak, de ép oly tápértékünk s ezenfelül kónnyeu emészthetők, mely körUlmóny fontosságát a gyermekek szempontjából nem hangoztathatjuk eléggé
• szót se, rövid lestek. Az srcvouásait nem vehette ki csak azt látta, hogy cigarettája tüzénél vakítóbb a szeme. Melléje szegődött. Évődtek caipködtek — el kell ismerni, hogy ötletesen, — de én a szavaiknál nein a szelleműt, csak a szivembe való szúrást éreztem. Mikor elváltak titkon, súgva találkát kért is kapott is h Kálvintérre. 8 maga oly pontos férfi, szótartó lovaj voltl Percre jelent meg kiöltözködve, kezébeu égő rózsákkal. Mi: leiké, meg én egy emeleti ablakból néztük kacagva, sirvn
Icike és Maga? hüledezem a férfi.
Igen Gábor Icike barátnőm, ó Hajnal ezredes leánya ugratta magát. Először, hogy megtréfálja, később pedig folytatta a színésznő szerepét, hogy hőségét próbára legye. És sikerült annyira, hogy a szivem majd bele szakadt. Rettenetes volt édes álmaim, fényes illúzióin összeomlását végig élni. Itihon elzárkóztam, ide a szobámba bírni. . . sirui, estére maga is megjött. A mamával beszélt és szemreháuyást tett neki, hogy mért enged engem léha, laza erkölcsű szinészuókkel barátságba ele-gyedui. Ezzel az alakoskodással megpecsételte a sorsát .. . Reggel a kaput zárva találta . .
— Bocsásson (meg, részeg voltam,... őrült voltam I — dadogta Gábor.
— A Kálvin-téren már uem volt részeg. Legfeljebb a saját felsülésén dühönghetett. Ez most mindegy. Ha asszony koromban csal meg, akkor ta-uál megölöm, Ulán megbocsátok, de azt, hogy mag-
rombol la legszebb leány álmaimat és hogy maga tartotta felém először a falacout az élet kiábráuditó illatával, óh, azt sohabem tudom elfelejteni... És most. hog^miiideui tud. elválhatunk örökre gjor-sau, sietve, mert az estével megjönnek a pletykás kertészek s ha itt találuak egyQU, mehetek a Dunának. vagy a vicinális kerekei ala.
A férfi összekulcsolta a kezét megtörteu, kö-uyörgón. Valamit mondani akart az együtt való meg-hálásról, de az tsazouy türelmetlenül sürgette.
— Távozzék kérem .... I
— Hangja ellentmondást nem tűrően esengett. Szeméből hideg, parancsoló fény áradt Gábornak ugy tetszett, Imgy a falon a Mária-kép szelíd szeme is egyszerre szigorúan, rosszalóau húzódik össze. A leszálló alkony hidege jégvirágokat űltelgelett az ablakok üvegére. Gábort rettenetes hideg nyilalla át. Égést testében megdermedt.
Csak annyit érzett, hogy vége mindennek, \'örökös a tél .. Sirás fo|togalta, de mielőtt férfiat-lanul kitört volna, csendesen meghajtotta magát és elment,
Az asszony merev üveges pillantása kísérte végig a kerteli. Midóu megtöri alakja eltüul Klotild vad gyűlölettel dobta sarokba Icike arcképét s hangos zokogással borult az asztalra, ugy, hogy össte-fouódó két karja közé került a kicsi márványfej, a hangjegy fűzel és az album a versekkel . .
— Katonazenekar Nagykanizsán. Csütörtök, péntek és szombaton a művészi életet illetőleg sivár városunkban nagy műélvezetet szeres majd a 48. ezred zenekara, amely Sopronból érkezik hozzánk A zenekar esténkint a központi éa a korona kávéházban fog kangversenyezni, inig a délutáni órákban a korzón térzenét ad.
— A nagykanizsai lzr szentegylet közgyűlése A nagykanizsai Ohevra Hadisa, csütörtökön r. hó 5-én tartotta bi. Ollop Mór elnöklete alatt évi rendes közgyűlését. Az elnök lendületes beszéddel nyitotta meg az ülést és kegyeletes szavakkal emlékezett meg at elmúlt évben elhunyt nagyságos Ujuépi Klek Lipótról, ki az egyletnek kora ifjúságától volt tagja és 40 éven át működött nagy buzgalommal a választmányban ; majd az újonnan felvett Bzép számú tagokat melegen üdvözölte. Ezután felolvastatott az évi jelentés és zárszámadás mit a közgyűlés tetszéssel és jóváhagyással vett tudomásul A jelentés főbb adatai a következóka: Bevétel : 26,372 K Ifi fali. Kiadás: 95,447 K 61 fii. Maradvány : 084 K 55 fill. Tiszta vagyou. az egylet ingóságai és íngat-lanain kívül 81768 K 67 fill. At aggok-háza alapja 8H589 K 30 fill. ezen aligora és az egylet egyéb céljaira at év folyamán az ujuépi Elek család részint kostorulpólló, révziut közvetlen adományaikkal mintegy 200j K-val jaiultak. Szegények segélyezésére 5408 K 54 fill. fordíttatott, a kórházi kiadás volt
|2569 K 63 fill. Koszorutpótló adományokból befolyt 15197 K 50 fill. A lefolyt évben elhunyt 56 személy. A temetést fizette 36. ingyenes volt 20. A tagok j száma 90-szal gyarapodott és at most 410. Dr. | Neumann Ede főrabbi indítványára a\' közgyűlés Dr. Mezey Ferenc kir. tanácsost, az . izraeliták országos \' irodája alelnökét, at orst. rabbiképtő iutézet vezérlő -bizottsága elnökét, a posti iir. szent egylet titkárál \'érdemei elismeréseűl at egylet tiszteletbeli tagjává válasttotta. Végűi a sorrend sterint kilépő 6 választmányi tag némeriul Grűnhut Henrik, Milhofer odöu, Dr. Pollák Ernő, csapi Szommer Ignác és Szommer Náthán és Loewy Arnold, Radnai Senó és Rothscild Samu stámvitsgáló bizottsági tagok köt-felkiállással ujbol megválasztanak. A választmányba ujnépi Elek Lipót helyébe ujuépi Elek Ernő válaat-taiolt. — A közgy ülést a szokásos isten tisztelet előzte meg, az egyleti tagok élénk réstvételével. Dr. Neumann Kde főrabbi nagyhatású emlékbestédel mondott, megémléketvén a lefolyt évbau elhunyt Kiváló hittestvérekről.
— A nagykanizsai Patronage Egyesület
céljaira ujabban a következők adományoztak : Néptakarékpéuztár r. t. 26 K.
Keszthelyi lakarékpéutár r. t. \' 20 .
Délzalai takarékpénztár r. t. 20 .
Zalamegyei gazdasági takarékpénztár r. t. 90 .
At egyesület hálásan köstöni a szíves adományokat
— örüljünk. 8 ugyan miért? Mert a képviselő s lisztviselőválasztások eltolódtak a igy idót uyeruek a honőrök, hogy egyes szabályrendeletek addig fedél alá kerüluek. De a katholikus temetőt is nagyobbítják. Vájjon uem e azért, hogy e választásra táplált\'Hok túltengett ambitiónak s vérmes reménynek olt majdan sírt áshassanak. — De ne bucsuztas-suukí\' ue temessünk, majd a requimet a halál után mondják el.
— Vigyázzunk az egészségünkre I Nikotin mentes dohányárut (általános lövedék és különlegesség) árusít a „Deuikó r. t. Budapest, V.. 8zent István-tér 2. sz. — A budapesti, „Bölcsészet tan hallgatók 8egitó Egyesülete". Budapest, VIII., Muzeum körút\\6—8. SZ. Tanárjelölteket vidékre nevelőknek, iuternátusi felügyelőinek, tanügyi kisegítőknek, magán-titkárokuak és bármely szakszerű munkák elvégzésére díjtalanul közvetít a t nagyközönséguek. — A társaság árjegyzéket és leírást ÍDgyen küld.
ZALAI K () L I. 0 N Y
csakis ez a valódi
kölnivíz, külniviz-poudor ás kölni víz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban es illatszer tárakban.
Ne tessék elfoadni
_ kölnivizet e« pou-
- dert, ha ninos rajta
az eredeti és egyedül valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegenübler dem Kudulfs-platz Akkor sem kell elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, köluiviz-poudert es kölnivíz-szappant, ha az ilt jelzett eredeti készítmény nem volna kapható az Ön lakhelyén, mert a világhírű cég magyarországi képviselete :
Holczer Emil /ölten, Budapest, VIII. ker. Szigetvari u. 16. sz,
egyszerű levelezőlapra azontúl válaszol és közli hol szerezhető be az eredeti minőség
May Autodict
dictálótfép a világ egyetelen teljesen automatikus dictáló gépe. HA ÉRDEKLI Kérjen proapektust.
Kényelmes fizetési feltételek.
MAY FRIGYES
BUDAPEST, Fiirdő-utCtt 10. sz. Telefon 7—34
Tíspírínt
#(a közismert f4jd*Iomcilll«pii4 ixcr) * \\
Minthogy u Ajpirln btlyett lokuor póUxtrckrt adnak, 1, Jj «ílrok«ljík Aipirinl ctak, \' %
Aapirin-Tabletta
£ fomÜMn u alábbi rajinak mt«f<ltl6 rr«Mi oomi«oláibui (löveg- 1 G tabldtival irt K. 1,20) viUrolni. S
Minden UblttUu rmJU van M «• Atplrln txA. 0
»/

SS.

A ké
magot vet fákat ültet virágot tenyészt
ós kertjében gyönyörködni akar. az forduljon
Mühle Árpád
kertészeti uagytelepéhez = Temesvár. =
Dlazföijjogyzék lng:yon ób bérmentve.
Nyomatott a iapiulajdouus llj. Waidiis Jozael könyvnyomdájában Nagykanizsán
Nagykanizsa igU március ia
53-ik évfqlyam 19 síim
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
■■tliliitik hátion n ctűlirllkln.
fclOfll.M.I Ki*" *»\'< IO kor.,,,.. b korona,
■itgy.d.vre 2 boron* 60 ml. - t|rn .,«,.. ,r. 10 nil.
Kelalüs lier k.i.lö
KAROLY GYULA
Fí.«.r»«.i4: Iiirkei2liii| ét klaáékliatal liUtír I
KEMÉNY LÁSZLÓ r.l.ton 182. - n..d.i..., <l|...bá. ...rtni.
A drágaság ós okai.
Aki az •>mber<*kfti megfigyeli, bizonyára lapasztalhatla, hogy a legutóbbi evek társalgási léniája különösül) a középosztálybeli asszonyok körében csaknem kizárólag a drágaság. Még ha inas valamiről folyik is a szó. röglöii vonatkozásba hozv.ak a drágasaggal. incit-hát megdrágult a ruha, a szinliáz. no meg a kalap is
A témának ex az állandósága legjobban iiiutHtjH, hogy oly Jelenséggel állunk szemben. mely a társadalom majd minden rétegét egyformán érdekli. -
Nem szükséges hosszasan bizonyítgatni jelentését, hisz mindnyájan érezzük, hogy van.
Az újságcikkek, az ankétok, a fízetés-rendezóaek mind ebból a jelenségből folynak, mely alól a legmagasabbaktól a legalacsonyabb foglalkozásuakig senki sem tesz kivé-
telt; e tekintetben mindnyájan bizonyos ér-jdekközösségben vagyunk egymással.
A nagy közönség, amely osak a jelenségekét látja, hogy megdrágult a hus, tojás jstb. visszasírja a tiz év előtti időket, mint mi visszasírjuk majdan a jelen időt sírni: inert a drágaság nem időben meghatározott |jelenség, hanem folyamat.
Bizonyos, hogy a régibb időben is volt [drágaság; ezeket azonban a mai drágaság-i gal Összehasonlítani nem szabad.
Régebben egy országban egy rossz ter-I més egy háború éhínségei s hihetetlen árhullámzásokat idézett elő,, ezt azonban már a másik évben óriási árcsökkenés követhette, i amennyiben akkor az egy/es országok teljesen el voltak szigetelve.
A közlekedés javulásával azonban a legváltozatosabb kölcsönhatások a világot egy gazdasági, egységbe kaposolták össze s igy a drágaság ma már nem lokális, hanem ál-
I talános jellegű, melyen a helyi tényezők csak bizonyos mértékig módosíthatnak.
Az első oka a drágaságnak a termelési rendszerben keresendő.
Az ipar evolúciója u. i. az utolsó évtizedek folyamán olyan arányokban haladt előre, hogy az őstermelés vele lépést tartani ; nein tudott.
Az iparban foglalkoztatott százezrekre s i milliókra rugó munkásságot a kapitalizmus a mezőgazdaságtól vonla el s igy akik az-i előtt termelók voltak, ma fogyasztókká lettek.
A modern kapitáliaztikus era alatt ez a második drágaság, melyet megértünk.
Az első az ötvenes években kezdődött s osak a hetvenes években, a szuezi csatorna megnyitásával Kanada. Dél-Afrika. India, Ausztrália mezőgazdasági terményeinek megjelenésével szűnt meg.
Az ipari és mezőgazdasági eme mai disparitás szintén osak ily módon, vagy a
Parasztok.
Irta : Vetési Sándor
Nehéz varjufejbetlls levelet kapott Kérges Balázs a falujából. Hog; ott áll katouamundérjában teljes fegyverzetbe!), éjjel nappal, a katonai lőportár elölt, ahonnau ha megszöknék a lejét veuuék (legalább ó azt hiszi) elő-előveszí azt a gyűrött árkust és a holdvilág ragyogó fényében a kusza sorokat silabizálja
Az ó szerelmes hiteaiársa. Fábián Vera irja. hogy a csöpp katász. a Pistike fia beteg. Tegnap még a homokban turkált, meg várukat épitelt gyönyörűséggel. ma pedig már ukkora piros foltok vaunak rajta, mint a kiskerti málnnbokrokon egy-egy szem. A gyerek teste forró, miül a parázs nlól kipattant krumpli. Az a|ka cserepes, mint a szikkadó sár az uloáu. A szeme beesett és bágyatag, h mosolygása eltűnt, Iliim a reggeli harmat a nyíló virágról.|Egész nap édes apjával bibelódik, hogy miért u«iu jön liaza: taláu már nem is szereti az ó Pistikéjét, pedig azelőtt nyuszii hozott neki, néha lüritojást, sokszor szedret.
Mind csupa érzelmi irás ennek a bánatot osz-galó parasztasszonynak a sora. Mintha csak szántszándékkal keresné, hogy hol tudja megfogni a nehezen megiuduló paraszt szivét, pedig csak az őszinteség hangján ir, ahogy ösztjue súgja hogy igy lesz jó.
És csakugyan : az egek hatalmát nem igen respektáló, de hzapora károinkodásu paraszt ráöt a punkatusára, mintha figyel mer, lelné az Istent, hogy most katona beszél rele, aki az emberek elseje. Pedig ennek egy órája se emberi talán, hiszjas állattal egy igát buz annyit szenved naponta.
— Isleu, éu szólok hozzád. Nézz erre a fölégeti orcámra, erre az agyonhajszolt emberre, aki kalöuheii szól oilhou a kutyájához, miül ahogy itt velem báuuak Azt kérem tőled megint megbántott Istenem avval az otthoni hitemmel, hogy gyógyitsd mug az éu kis Pistike liauiat. Csak erru kérlek csur pún. Arra uoin, hogy idői engedj a szökésre. AzL itt inog nem boo*á|lauák soha I
Így beszéli hangos szóval a katona bele az éj.-zakába. Egy-egy süvítő kzoI mintha felé csapkodná a rémhíreket, hogy a fia nagyon beteg : jöjjöu! Átnéz a sáucou At tudna rajta fúrni Uh hátha el-
fogják? Hátha akkor vi>szik nehéz béklyók között börtönbe, mikor az^ő szerelmes kis fiát temetik. Nem tud menekülni ajso* előtolakodott gondolattól. Már szökne is, de már akkorAeszébe jut a belévert katonai disciplina Eelbörög fájdalmában, minta megsebzett vad.
És aztán fölváltják. Heggel azzal a vörös, luiu-posuak látszó szeméveljeleiitkezik kihallgatásra. A tiszt urak uagyol^mulaltak az éjszaka. A kapitány ur, az ezredes ur is a katzeniainmer fájdalmait uyögi. A szegéuy baka Inába iustálja a zord embereket.
— Kb I Lári-fári I Egy kis Bzüreti mulatságra akarnál elmenni ugy-e betyár ? Ilyen leveleket sokau Illegműdéinek Magyarországon. Furfangos parasztoknak nein ülhet lel a tisztikar. Marrrrss 111
KiszédUl a szegéuy lesu|tott ember az irodából Lehajtja lejét a kaszárnya asztalára ós akit puska-agyával vert valaha a cigány káplár és föl sem szisz-szent. most keservesen zokog. Aztán mintha eszét veitek volua, rohant újból föl az irodába, hogy könyörgésével megindítsa a vassziveket. Útközben elfogta az ezredest, akinek tekintetétől fölriaduak az emberek unnak könyörgött, azt fenyegette meg, hogy agyon-lövi magát, ha nem engedik az ó beteg kis tiáhnz..
15%-os árammetfták&iiíds
Ragyvóó. féhér fcmryel
Magyarországi Képviselő : Pinger és Kis, Budapest, VI., Hajós-nloa 41.szám.
I
mezőgazdaaég fokozásával lenne kiegyenlíthető.
Az utolsó évthtedek gazdasági történetén végig menve azt is tapasztalhattuk, hogy a magas árak osaltnem mindig háborús periódusokkal esnek össze. Igy az ötvenes évek drágaságai, a krimi háborúval, az indiai lázadással. az amerikai polgárháborúval, az olasz-, osztrák-, német, német francia háborúval esnek össze. S ez nagyon érthető, mert a háborúk egyrészt rendkívüli tökéket vonnak el, másrészt osókkenlik a termelést és növelik a fogyasztást.
Az orosz, japán háború idején Oroszország gabonájának nagy részét nem vetette piacra, Amerika pedig Japánnak adott el. mely drágulásnak felszökött hullámai többé-kevésbbé a inai napin is fentmaradtak.
Hozzájárulnak ehhez a békeidőnek nagy katonai kiadásai, melyeknek fedezetét az adózó állampolgárok adják s igy az államadósság. közterhek, adók, illetékek egyformán emelkedtek, melyeket a termeló s kereskedő egyaránt a fogyasztókra igyekszik áthárítani.
A drágaság egyik legfőbb oka azonban a vámrendszer helytelen kiépítésében nyilatkozik meg lenjobban, mely nemosak a gazdasági tel menyek, de az összes forgalomban levő áruk s használati cikkek árait eiueli.
Hogv epecialiter mi magvarok miért érezzük a >irágulást legerősebben, annak elsó és legtermészetesebb oka a gazdasági élet fejlődése s bekapcsolódásunk a világgazdaságba.
A második ok az, — hogy a közös vámterület, — amelyet az árviszonyok vizsgálatánál egységes területnek kell tekinteni, — közeledik ah1.07. a ponthoz, hogy mezőgazdasági exportterületből import terüleletté alakuljon át.
Iparunk még fejletlen, de már is viseli
— Lecaukni a gazembert. Bejelentés nélkül elém mert lépni Bétámban tavarl Bebwoiol
Szegény Kérgen Balázsnak majd a síivé szakadt illeg. Usak akkor enjhllll mikor a börtíiiiból kiutalta dult. Azt Írja Veronka, hogy a Pistike megint jobban vau s mindennap várja az íi éden apiál.
Dejszeu I Találkozzék csak ételt multán azzal az ezredessel tudom Istenem, hogy . . .
És évek múlva régi ezrede arra járt a faluiok-bin, Kérges Balázs az ezredessel találkozott.
Kzredea ur a gaiduramnak panaszkodott, hogy hol hagyhatná a nagyhuteg kutyáját?
Kérges Balázs magához vállalta. Ott tartja a kis házban. Ápolgatja, letakarja subával és jél tartja puha, meleg cipóval
ZALAI KÖZLONT
osaknem az összes terhekot. melyeket a nyugati államnak koneolidált ipara sokkal köny-nyebben visel.
Végül a fii flzetésüek óriási száma szintén nem csekély fontosságú, hol az in telligenoia államosítása óriási lépésekben halad előre.
Éppen azért végső konklúzióként nem juthatunk inas eredményekre, minthogy oíbő-sorban mezőgazdasági termelésünket s állattenyésztésünket fokozva, táieadalmunkat kell megreformálnunk; tanuljon meg látni, gondolkozni ; legyen önálló s legyen intézője sorsának.
A magántisztviselők virágestiyel egybe kötött hangversenye,
Ma vettük a Magántisztviselők folyó hó 21-én megtartandó viráge6téllyel egybekötött hangversenyéről szóló következő meghívót :
A Nagykanizsai Magántisztviselők Egye-sülele 1914. évi mároius 21-én a nagykani zsaiOasinó dísztermében szakkönyvtára javára Dr. Orované Bodó Klára úrasszony, énekművésznő, Deák István ur, gordonkamivész. Blumensoheiu Vilmosué úrasszony ós Dr. Bulla János ur közreműködésével virágestély keretében hangversenyt rendez. Kérjük a t. hölgyközönséget az estély keretérek megfelelően bármily usekély virágdíszt alkalmazni. Helyárak- Ülőhely az oldalon és az I—II sorban fi K., a III-VII. sorban 4 K.. a lölibi sorban ét, a karzaton 3 K., Belépőjegy 2 korona. Felüllizetéseket köszönettel fogadunk és hirlapilag nyugtázzuk, .\'egyek Kohn L Lajos ur üzletében előre és este a pénztárnál válthatók. A hangverseny pontban 9 órakor kezdődik. Az egyes számok alatt az ajtók zárva lesznek. Műsort a7. estélyen adunk.
Mint őrömmel értesülünk olyan nagy az érdeklődés a hangverseny iránt, amelyen varosunk szülötteinek igazi művészetében ismét gyönyörködni szerencsések lehetünk, — hogy a jegyek legnagyobb része már is elad tott vagy előjegyeztetelt s igy máris megjósolhatjuk. nvkéut ez az est ez ideig legemlékezetesebb eslélynek Ígérkezik, amelyen nem osak városunk, de vármegyénk; elittje fog részt venni.
Az egyesület vezetősége teljes odaadással fáradozik ezen s biztos, hisszük, hogy varosuuk s megyénk társadalmát sikerülni fog ez estén egy érzésben, lélekben egyesíteni.
Ez estén viaszavarázsolódik lelkünkbe a múlt egy-egy feledhetetlen órája, a midőn Bodó Klára gyönyörűen fejlődő hangja édes anyjának művészi zongora játékával lágyan egybefonódva annyiszor inog éltette lelkünket.
Igazán virág estély lesz ez az est szín-pompája a virágnak, asszonynak és a mfivé-
M ÍBÓID8 )a.
szelnek, amelytől lelkünk megittasul, még. ifjodik.
Az egyesület vezetősége bár nagy gonddal álltotta össze a meghívókat, mégis \' ha előfordult, hogy valaki tévedésből nem kapott meghívót, ez uton kéri az illetőt, hogy forduljon ez irányban uz egyesület vezetőségéhez.
Divatcsevagés.
Az idéuyvaltozás, [mely többé-kevéabbé divat, változással is jár. sok asszonyszivben a legelleut-raondóbb érzéseket kelti; aggódó-kételyt, félelmei és reményt. Akiknek a karcsú termetéhez oly pompásan illett a .voualak" divatja, azok azon aóhaitoznak bár mindig igy maradna mindeu Mások\'pedig, akik a bóvebb divattól remélnek mindent, at után sóhaj-totuak, mert bizony a „teltebb" termelQekkel etz tendók óta már nagyon mostohán bánik Divat ónagy sága.
Mi, akik ha oom is csináljuk éppen a divatot legfeljebb módosítjuk és nyilvántartjuk, örömmel vágynánk kedvezni mind a két félnek és mivelhogy erre egyelőre nincs kiláláv, némi szomorúsággal je-leuthetjok, hogy egyelóre nincs kilátás nagyobb vál tozáhokra a formában, legteltebb csak a szövetek kö zött találunk újdonságokat.
A sok angol szövet között, amellyel ilyenkoi el szokták árssztaui a piacot, feltűnnek a kocka* szövetek, melyek az i<1éu nagyon kedveltek lesznek Vau sevió, kamgarn stb. szövet apró, tarka vagy fekete-fehér pepita kockával; szin a ;szinnel kockán armurefacooné, kópenykre és viselő utcai ruhára; vizet álló lódvn barnazölil kockával célszerű spoii-luhának éa mindenekelólt az igazán tarka skőtkockás szövetek.
U) dolog a kockás posztóaterl) kamgarn és t velutiu, mely piskótamiutát matat. Kissé furcsa » szerény covertcoatba sxótt folyondáron miuta ; ilyen szövet kapható az ismert színárnyalatokon kívül palakékben és tangószinben. Hasonló hatású whipcord, melybe halványan szövódik bele az elQtó seljein-minta. Vau ilyen szövet a tangószin minden árnya lalábau fehér miulázattal Meg kell még emlitem ai elóbb ismertetett posstószerO kamgarut, mely kap ható simán is, osikozotUu is.
A velurszerU kedvelt szövetek megmaradnak Vau egy könnyű nyári fajtájuk, melynek golfiu a neve, haaonlit a velvére, nagyon lágy és kapható félaelyemben és szövetben Egy másik anyag, melyet velurepouglékrepp uéven ismertetuek, a kreppes miutázalával egészen báraonyszenten hat. Kredeti egy fajta gyapjuszö.et moarémintázatul, amit kUlöubeu tafotában is láthatuuk. A legkeresettebb lesz egy kisaé keményfa|ta tafota, mely kabátos ruhához leg-iukább fekete, de egyébként kaplutó minden színben simán, mintásán és SBÍn|ái8zóau. De ki győzné mind a sok szövetfélét elsorolni, melyekkel a gyárosok elhalmozták a piacot?
A szövetek szine többnyire nagyon élénk, de az élénk színekhez az elmúlt esztendó annyira hozzá szoktato\'.t bounOuket, hogy a mostaniakat még hal -Táuyakuak is lógjuk látni. A barna árnyalatoknál kedves a faisau-uak uefezett vöröses araiiybarna ós a halvány sárga barackszín; a langósziunek > helyét ez foglalja el. Van egy fa|ta borvörös, azután rózsa-keíu, égszínkék, aiui a sziliek közt uj, niluszöld és bársvirágsziu.
Az uj modellek formájáról megjegyezhetjök, hogy a mesterkélt hanyagság beuyomása érvényesül legjobban. A szUk alj, amelyro már oly sokszor kimondták a halálos ítéletet, tovább is él és virul
MAROI.ua >9.
ZALAI KÖZLÖNY
3
Kelfelé alaposai. MrOl ugjiHBjlr», liogj soksior 110 om. a» alaó aiélOBaégu, a fela6 padig 150. Ext a lií«éd«l aitjlea bljtéaokkal korlétoiták, muljek a caipin alul kiugoriiak. A itQk sioknjéban való jírást |,h«U»é oal\'c > kia biaiték leül, inaljel moat lug. iukAbb bilul alkalmasnak.
Az idén magiul sorra kerül, ahogy i.zt néhány modellen láttuk, a rövid bolerozeke. A kabátnak he-lyenkint megint hó kimonó-tormája van Szinte kö-lolotÖ a mellény, mellényrész vagy mellényöv, de mindig elütó anyagból, aniinek legjobbau megfelel a brokát, csikós pikó, barkotszerü mosószövet, kockás vagy virágos vászou. A kihajtott gallért sokszor odavarrják a mellényhez és az aztán a derekat díszíti.
Egészen u| típust uycrnek a kabátok a különös gallérforma által. Vanuak gallérok, melyek hálul jó magasak és a nyaknál kissé elállnak, ami egy kicsit emlékeztet az ampir-divalra. Sajátságosak a rövid harangalaku köponyek solyemból: az alsó szélüket fodor díszíti vagy erósen dudorosan összefogja egy ••sarp ragy öv. A hosszú köpeny eróseu redózölt. vagy a deréknál erósen testhez álló, a hozzá toldott lebbeny mély harangforma redőkben hull alá.
Ennyit a tavaszi ruhákból szükségesokról, hogy milyenek lesznek a ruhák, azt majd elmondjuk legközelebb.
HÍREK.
Képkiállítás
a Rozgonyi-utcában.
?
Egy színes, változatos, kedves 8 valósággal a természetet s az életet húeu utánzó tárlat uyilt meg a Rozgonyi-ulca tornatermében. Nagyordói Ferenczy Károly festőművész állította ki több mint 9o képét, melyek mindegyike az eleven életei ábrázolja s a melyeknek mindegyike előtt gyönyörködve áll meg a szemlélő s a sziliek gazdag változatossága, az élet hű másai valóban megragadnak Intimünkéi.
Tájkép, életkép, csendélet stb mind megannyi remekek, melyeket nemcsak érdemes megteninieoi, valóban bűnt kövefne el önmagával szemben, ki sót e kedves s hangulatos kiállítást meg íiem tekintené.
A kiállított szebbnél-szebb s n művész erős kezére való képek közül valóban mihez volna kikapni, melyik a legmegragadóbb, amennyiben egyik szebb mint a másik s az összbeuyomás után elmondhatjuk, hogy szebb képkiállítás még volt városunkban.
^Hisszük is, hogy városunk intelligens közönsége a tárlatot tömegesen fogja látogatni, mely 17-ig lest nyitva uaponkinl d. e. 9-től este 7-ig 60 fillér belépődíj mellett.
sorsnak, változtak az idők, változtak az emberek is s megyei tanügyünk élére i» Szirmai Miksa királyi tanfelügyelővel vármegyénk tanügye egy olyan veze-
sérülést ejtve, kezelés végett be kellett szállitaui a helybeli közkórházba
- A kozkórház kibővítése Akinek néha-
iét kapott ki rövid idei ittléte alatt már is íelis-|»éha volt alkalma a helybeli közkórház termeiben
merte, kiket illet a díjazott kötelességteljesítés lett az elismerés.
nel-
| járni, láthalta, mily tuliBuiolva van az állaudóan betegekkel, ugy hogy nagyon sok beteget vissta kell
E válogatást nem ismerő pontos, de elismerés- < utasítani s nagyon sokat félgyógynltau elbocsátani s sel adózó hivatali főnöknek tudható be, hogy Csák- "iég íny is a földöu kell 8oknak fekhelyet beren-tornya kél lelkes lanitóia Polyák Mátyás és Moncaey dezni. E körülményt sokszor felpanaszolta a kórház-Károly az ókot megillető elismerésben résnesültek. i ügyi bizottság s a kibővítés iránt többször élt kérő-
lemmel ugy hogy az ez ügyben felszaporodott akták mégis mind-
Nem megvásárolt, de rászolgált kitüntetés amibeu
ket érdemes férfiút részesítették. Szürke névtelen j iu«r egy külön resortot töltenek meg, munká-ok voltak ők ott a periférián, a nemzetiség | ezideig sikertelenül lakta vidékéu, akik uem csupán kötelességből, de hazufias meggyőződésből végezlek azl a nehéz, su-|
Most aztáu hirtelen fordulat állott bo az ügyben, a mennyiben a belügyminiszter felkérte az ez
lyos uemzftnemesitő munkál, amely a polgárerények Ogjre vonatkozó összes iratokat, hogy a kívánt ki-legszebbike, amelyért nem a kitüntetést, de a log-1 bővítés iránt az intézkedést megtehesse, magasabb polgái irendet is megkaphatták volna. \' Mí akik a lávolból minden kéiszorilás nőikül üdvözöljük Őket a kitüntetéshez csak olyan óhajtásunkat fűzzük. Tüntesse ki ókel a legigazibb birőj és látnók azzal, hogy fáradságos munkájuk utáu tnajdau a jól megérdemelt nyugalom éd«: ragyogja be mindvégig a boldogság derűié
Irodalom!
— A Divat Újság minden hónapban kétszer perceit)jelenik meg Előfizetési ára nagyon olcsó: uegyed-évre posiáu való szélküldéssel két koroua huaa fillér.
A főispán távol Sipeki Haláza Béla K\'őlizeth«tni legcélszerűbben a kiadóhivatalba inté-vármegyénk főispánja rövid idei üdülésre Niitába z*u postautalyáuyou lehel. A Divat Ujaág kiadóhi-
utazott.
— Rendkívüli megyegyiilós. A folyó lti-áu a vármegye házára Arvay Lajos elnöklése | mellett rendkívüli megyegyűlés letl összehiva, me-1 lyen 8 jegyzők és segédjegyzók illetményeinek sza-; bályotáaáról szóló t «c. végrehaitáaát fogják tárgyalni.
— Eljegyzés. Olor Oéta kir. taufelügyeló Zalaegerszegről eljegyezte Maiolay Etelka urleánytj Nagykanizzáról
— Az árvaszékek decentralizálása. Hír szeriut a közigazgatás államosításával az árvaszékek is járásonkint decentralizálva lesznek oly képen, hogy az árvaszéki ülnököké\' is a melléjük beosztott hivatalnokokat a járási székhelyre a szolgabirák mellé disponálják, hogy így a körükbe tartozó lakossággal közvetlenebbül intézhessék az árvaügyeket. .
— A kir törvényszék uj épülete Hogy | ™ a postapalota épiléseuek ügyé immár a közeljövőben megvalósulás biztos révébe jut, az építendő kir. törv. palotájának építése is mint\' értesülünk a posta és adóhivatal kihurcolkodásával aktuálissá válik mely körülbelül, csak 9—3 év múlva várható, — amennyiben az uj palota a börtön épületet elfedve a mai posta épület helyét loglalja majdan el
— Tanítók üdülőháza. A kaih. tanítók
vatala Budapesten. Vili . Kökk Szilárd utca 4. számú
hó,házban van.
Közgazdaság.
ítélve
■l\'gba | vásárolt, a rajta levő villával 40.000 koronáért. A telep flz üdülésre szoruló beteg tanítók céljaira fog szolgálni. Az ünnepélyes felavatás a tavasz foiyamáu lesz. amelyen Glattfeldwr Gyula püspök is részt fog
— A szőlők mütrágyáaáea terén is határozottan az tapasztaltatott az utóbbi években, hogy a töltött talajú szőlők épen olyau hálásak a műtrágyázás iránt, ha a műtrágyák helyen alkalmaztatnak, miut a homoki stólókben. A szőlők műtrágyázásánál két dologra kell igeu nagy sujt fektetni, először arra I hogy a műtrágya meutrél közelebb korQljöu a szőlők gyökérzeléhez, másodszor arra hogy nagy adagok [alkalmaztassanak, mert kia adagok alkalmazása ,-rdd-A szóló gyökeréhez közel fekteteti nagy adag műtrágya hatása azonban feltűnő, hogy az alkalmazott műtrágya értékének tizszerrese is megtérül. Alkalmazni kell pedig holdanként 400 kg. szuper-foszfátot és 160 kg. ohilisalétromol leghelyesebben tavasszal nyílás után, amidőn miudeu egyes szőlőtőke két arasznyi körzetben egy ásőuyomnyira kell lerfié-uyiteui a ula|t és a műtrágyát oda belészórni. A 40U kü. szupei foszfáttal egyidejűleg 7ö kg. ohilisalét-rom szórandó ide be, vagyis tehát a 400 kg. szuper-
| országos egyesülete falaton lel lén nagyon saép^ lelket | (owfátü| ömekef<|rjQk t n kg chilUalótrommal i a ^^ ^ kg-ot elosztjuk az egy kat. holdon fekvő
szőlőtőkék számával s ilyen módyn állapítjuk meg, hogy egy lekére hány gramm műtrágya jut és az egy alkalmas edénuyel mérjük ki minden szőlőtőke részére. A lennmaradt 75 kg. ihílisalétromot pedig az első kapálás előtt szór|uk ki a tőkék két arasztos körzetében.
— Tanítói kitüntetés i .Mindig szívesen láltuk s örömmel fogadtuk, amikor a dijazoit lelkiismeretes kötelességteljesitést felülről elismeréssel is
honorálták.
Bármilyen kis pozícióban is a lelkiismeretlen-ség nagy hézagokat teremthet, de annál inkább a lauitói pályán, ahol az Isten" kópéié alkotott, ember kiépítéséről vau szó.
Éppen ez a pálya az, amelyre Kossuth Lajos moudolta: .Járja marha, barom, csorda, de uyoraá-ban virág kél." Azonban e virágot s önnek illatát «lig veszi észre valaki s e virágok kertésteit leki-•"inyli mindenki.
— A keszthelyi öeorgikon megszüuéséról I szóló hírekéi az intézet igazgatója megcáfolta. Nem ■ ; csak hogy uem szűnik meg, de most még egy nagy
cöuvlctU8t is építenek melléje, sót a földművelésügyi miniszter az intézet nagyobb arányú fejlesztését határozta el.
— Tanársegéd tragédiája: Alig két hete, hogy Vlaaio8 Károly egyetemi tanársegéd ifjú nejét elvesztette, ki után két apró kis gyermek maradt anyátlauul s most a napokban megdöbbenéssel vettük a hirt, hogy két kis gyermekét ciaukálival megmérgezte, magát pedig agyonlőtte. A szerencsétlen apában Vlasics József helybeli áll. tanító fivérét gyászolja
— Szerencsétlenül járt vlnoeUér. Nagy Károly at Orosttonybau lakó OroBtiék vinoellérje
Ezt meg is szoktuk mi már, mert az elmúlt | szólókarót faragott, favágás közben baltája oly l;?nügyi era, csak a kiváltságosoké volt, ^de hála a | renosétlenűl ugrott el lábához, hogy azon súlyos
Aspiriit
"T
tabletták
ifej i
fogfájásnál, rheumánál, influenzánál 1 elitmert fájdolomcsillapitóazer: hogy biztosan a valódi Aspiriiit kapjuk, kérjük „Bayer" féle Aspirin tablettákat. Ezek erc-detic*omago!á»bon oövenként 20 tabletta a 0,5 g 1 kor. 20 HU. ért kapha\'.&k. Mimién UblolUui az Aapiiin azó látható.
Z A li A I K b /, L ö N Y
MÁRCIUS 12
csakis ez a valódi
Mluiviz, kölniviz-pouder ós kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárukban és illalszertárakban.
Ne tessék elfoadni
__ kölnivizet es pou-
- dert, ha nincs rajta
az eredeti én egyedöl valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegenübler dem Rudolfs-platz Akkor aem kell elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, köluivi/.-poudert es kölni viz szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kap ható az Ön lakhelyén, mert a világhírű cég magyarországi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvari-u. 16. sz.
egyszerű lofelezölapra atomiul válaszol óa közli hol sierozliotó hí az eredeti minőség
\\ ----------^fj
i
May Autodict
dictálógép u világ egyetelen teljesen automatikus dictáió gépe HA ÉRDEKLI Kérjen prospektust.
Kényelmes fizetési feltételek
MAY FRIGYEN
BUDAPEST, Fürdő-utca 10
Telefon 7 34
\'Jé.
^iii
4\'
A ki
magot vet fákat ültet virágot tenyészt
ós kertjében gyönyörködni akiír az t\'oi dúljon
föühle Árpád
kertészeti nagytelepéliez
.tr~.: temesvár.--
Dlar.föíirjogyiók luKyon ül bórmoutvo.
Nyomatott a laptulajdonus Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa. igi4. március 16
53-ik évfolyam ao szám.
Hétfő
ligjilinlk hétfőn i 1 csütörtökön.
fclflfl*«tí«l Arak: Kgi.i «vrc 10 koron*. I Negyedévre 2 koropi 60 mi tK»«.
Kelelfa szerkesztő :
Bánekovich Janón
Kiiscorkesxlő: Keméuy László
tzirkiiztsiÍB it kiadóhivatal Diák-tér 1
TeUton: 189. Hlrd.t4.ek dljetabAe •■•rlnl.
Az orvosi tudomány fejlettsége.
Szinte hihetetlen, mig bele nein tekin- | lúnk, hogy a/ orvosi tudomány amaz ága, melyet diagnostikának neveznek s a melynek célja a betegségek felismerése, ma mar i oly tökéletes tudományág, mini a mathe-matika.
Ez orvosi tudományágnak ma már ugyanis annyi segédeszköz áll rendelkezé-i sére. mint azt egyetlen más tudományágnál uem tapasztalhatjuk.
A vegyt n. a Böntgen sugarak, a gór-1 eső. a villanygépek, a szem a gege. a végbél, a hólyag, a gyomor-tukór mind egész határozott adatokat szolgáltatnak egyes betegségekről, melyek bár sajnos, nem állanak minden orvosnak rendelkezésére, de a kórházak legtöbbje fel van velők szerelve.
Megtudják határozni az agyban levő esetlégbe daganatokat s azokat el is távolí-
tani. A bőrön végzett serutnreaclió megmutatja, hogy a szervezetben var e egyetlen rejtett tuberoulatious góc.
A b.\'lsárból pontosan megállapítják van e a gyomorban, bélben egyetlen csekély kis fekély vagy bélféreg s hogy a két vese közül melyik a beteg.
Köztudatba iiiuüt immár az orvosi ku tatások folytán. hogy a verbajból mennyi súlyos idegbaj, gerincagysorvadás s agylágyulás származik. Ugyancsak a vérből megtudják állapítani az anyaság legkorábbi szakái.
A betegségek * felismerésével karöltve haladt az orvosi tudomány második ága a gyógykezelés is es szinte bámulatom az eredmény, melyet a sebészet utján elért. Ugy hogy ma már nem is csodálkozunk a híren, hogy a sebeszet képes egyes levágott testrészeket pótolni.
A vakbélgyuladás operálása, a koponya -
lékelés életmentő beavatkozások sikeres végződése ma már szinte nem is újság.
Amit pedig a sebészet terén mutat fel, szinte érthetetlennek látszik a lagikus egyének előtt. Itt már nemcsak gyógyítanak, hanem szépítenek is.
Csúnya orrokat befecskendezés által kellő formába hoznak, ránoos arcnak redőit j elsimítják stb. stb.
De óriási a haladás a belgyógyászat i terén is. A váltóláz gyógyítása pl. ma már nem okoz nehézségei. A Basedovkórl is a legtöbb esetben sikerrel gyógyítják.
A fehér sugarak alkalmazásával gyö-jnyörüen gyógyítják a bórtuberkulózist. De , tudják gyógyiiaui a Oukorbajt és nemosak a i cukor t(illtethető el a vizeletből, de az e I célra has/.nált gyógymóddal a betegek a cu-i kor némi mennyiségét meg is szokhatják. j A vérszegénység, az isületi osuz, a vérzésre való hajlam, az elhízás, a köszvény, csontlágyulás, epekő, vesekő, asztfiuip. ve-
Karnevál bucsucsókjai.
A farsang vig napjai már lezajlottak. Hol ihogva-vihogva, jókedv ég őröm indulatainak szabad kitörése, hol az emelkedett üunepélyes hangulat csillogó fénnyel és pompával járó oyilváuulása mellett, de itt is, ott is uem hazudott benső vidámsággal. jókedvüséggel kísérteteti Karnevál 6 fensége el egészen azon végső határpontig, honnan végOl bamiskás lekintetlel és bóliogatással tólQuk e rideg haugzásu szavakkal búcsúzzék :
Karne valel
A nyájas olvasó e sorok homlokára tűzött címet olvasva, ugy lálazik, jogosultnak véli azon várakozást niikép e helyütt az elbúcsúzott Karnevál tiszteletére Váo tóbb helyein tartott táncmulatságok mikóuti le lolyábáról lehető részletességgel és udvarias hűséggel referálni szándékozom. A nyájas olvasói ilyetén csalódás érzéstől megkímélendő, kijeleuiem ió eleve, hogy az e sorok keretén kivQl esnék. Gondoskodva volt és van arról|e lapok más hasábjain nálam nélkül is.
l)e voltak Karneválnak (hol ? ne kérdezzük)
oly külön választoltjai, kedveltjei, kiknek ó par vxcel-leuce kedvezett, kiket, a nélkül, hogy száia csucsori-lásái, ajkai bigyeszgetését elárulta volna forró bucsu-csókban részesített. íme, azok sorából valók jámbor szereplőim. Tessék csak meggyőződni!
1.
Irma, egy előkelő származású család disze, kinek személyében a légszebb harmóniában egyesül vék mindazon testi és lelki tulajdonok, mik egy tisztességes művelt férfiút boldoggá fenni képesek, csendes életű visszavonullságra volt kárhoztatva csupán a miatt, hogy Kortuua isteuasazouy szeretett és szerető jó nzüloitól elfordult, de annyira, hogy Irma a szülök hitelhiánya miait a közeledő farsangi táncmulatságra sem készülhetett. Mennyire fájlalhatta, hogy ily sorira keliett jutnia I Deli lermete és sokat magasztalt egyéób kiváltságai I villogó é|sötét szemei, nyájas finom modora stb igéző hatásúak volnának mindazokra, kik bájoló büvö- körébe kerülnének. De mihaszna, ha csendes szohácskáia négy fala közé kell zárkóznia ? I Kgyre busull, egyre sopánkodott léhát.
A hálozók már mind befejezték szükséges elő-
készületeiket ; egyedül ó nem tehette; pedig csak 1—2 nap választá el az időt I
Déltájt haza érkezik édes atyja. Kikelt, izgatott arca csakhamar elárulja a keblében, lelkében szokatlan, érzelmeket. Sürgönyt kapott Bádapestról, Oszkár fiától, a műegyetem ,hallgatóijától. A birtokában lévő sorsjegyén 9*000 forintét nyert I Boldog hten I minő szerencse e családra nézve I Ugyanaznap délutáu levél is érkezik, mely a sürgöny tarulmát megerősíti A pénz már március elején fog kifizettetni. Az öröm határtalan. Az örömhír pedig éddig még fel nem fedezett titkos utakon, de annál gyorsabb szárnyakon a városban elterjedt és a graiuláusok — bármennyire is tiltakozott az egész család a „koholmány" terjesztése ellen — már-már elvásítolták az sjtók kilincseit. A bóldog család tagjai alig menekülhettek a jóakarók rémitó nagy száma, de még azou öiiököskódók elől sem, kik minden tiltakozás dacára is határ nélkül való hitelükkel egyre kínálgatják óket.
Irma a már-már terhére vált kiuálgstást csak
annyira vette komoly tekintetbe, hogy báli ruháját rendbe hozhatta.
A bálban is réAzt vehetett. Első táncosa egy
Osram-lámpa
Mrs w M,.;.•,..„!.•}« 41 ,tí.„
Uj TÜlamos fényforrás
I
ZALAI KÖZLÖNY
míroids le.
szettség atb. stb. ma mind biítosftn gyógyíthatók.
A rák gyégyitifla is ugylitszilí a ridio-aotiv anyagokkal karöltve a legszebb sikerekhez fog vezetni, mellyel már Is szép eredményeket tudnak felmutatni, különösen a külső rákos képződmények gyógyitásában.
Szóval ma már az orvosi tudományban erősen kezd az-az elv vezetni, hogy a beteg ne szenvedjen, hanem gyógyuljon s ez modern orvosi tudomány jeligéje.
Ámde az orvosi tudománynak még egy fontos harmadik ágazata is van. mely nem-ónak a betegségek felismerésében és gyó gyitásában nyilvánul, hanem a betegségek megelőzésében áll 8 az erre vonatkozó ó\\-intézkedések ma már nemzetközi - megállapo dás alapján létesülő eljáráson alapulnak.
\' 8 emez óvintézkedéseknek köszönhető, hogy világjárványok, — mint egykoron. — ma már nem léteznek. A külföldről behurcolt pestist s oholerát. mint legutóbb is tapasztaltuk. mihamar sikeröl megszOntetni s izolálni.
Mindezekért b a még itt el nem sorolt áldásós eredményekért nagy hála és elismerés illeti az emberiség részéről az érdemes. derék s önfeláldozó orvosi kart. mely nek egv dioséretes munkával telt muitja. egy sikcn-kben gazdag jelene és beláthatian jövője van az emberiség legdrágább kincsének : egészségének megőrzésében, helyre állításában, eletének megmentésében 8 a régen milliókat pusztitó kórok, járványok megelőzésében
derék, uép éa jó hirnévuek örveudö iUtal orroa roll, kit Irma niépaége TaráiahaUlináTal oly annyira rab iává tén, miaierint akarta nem Hiabadulhaliitt volna téle, ha annak egyik felélytérwnak fuiíangbaau ki-eaxolt cainyinek uem elkerül vala ót egy rövidke idéig tíroiiara gmokélui. A muluteág egyébként mindvégig fölötte kedélyesen folyt le.
Másnap Irma a űaut doktornak istenített ará jfkvA lén, kit a világ összes kincehalmaiért shri hagyható* el többé.
Oszkár, u ara fivére, érteeöWéii a viselt dolgokról, szel fölött álmélkodott aiok fólAtt és boc-á üstért esdekelt, hogy ily iigalmat gerjeszti lréfsiá-t engedeti meg magának a f.reang alkalmából. Mentségére felhozta azt is. liogv é s sióban forgó ma gyár állami KOrejegygyel soha nem is bli hatott és arial jelenleg eein bír, ba csak postafordulólag hazulról nem kQldik számára
Irmára nézve már maga a tréfás ötlet elég nagy és kedves nyeremény volt.
II
Egy fiatal házaspár elóti Hymen közkedvelt rómaláncai fájóan szorongató bilincsek vslsnak. 870111-slédai mindvégig azt rebesgették, hogy s fietnl nó váiópört készül indítani férje ellen. Vájjon az önzetlen igazságsieretet, avagy a kérOrvendó rosszakarat sugalmazta-e? Löttyünk nagylelkűek éa tegyük föl bátran, hogy az előbb említett volt; tuert ugyancsak lény az. hogy a fériet. bálimkor is kerested volua, nyájas olvasóm, bárból is. de otthonában bizony aligha vagy csak nagy ritkán lelhetéd (Vág* kov.)
86. év után.
Még nem állott a Dunasor fényes palotáival, nem sülték a Duna tova hömpölygő hullámait a fekete tengerig járó magyar gőzösök. nem gyönyörködhetett a magyar ama tündéri sok szépségben, mely ma éden hazánk (óvárosában minden oldalról körül-\' veszi, amikor ama nevezetes márciusi szabadság szellői hozzánk is eljutottak, hogy tétlenségünkből felrázatnak s erőnk tudatára, jogaink követelésére ébresszenek bennünket.
Azóta 6(5 év mullott el. Elhallgatott rég a dicső csaták isteni jelszava: Előre I A brescsiai hiéna is elvégezte rettenetes munkáját, a szenvedés, a hallgatás félelmes korszaka is elmúlt s a békés, a teremtő, az alkotó munka (bámulatos eredményeket tud hazánk minden vidékén felmutatni, de amit nma porban nyugvó, hazájukért meghalni kés/, félistenek akkoron álmodtak, sajnos, még ma is csak álom.
Ezredéves csapásai, szerencsétlenségei még mindig nem tanították meg, nem józanították ki a magyart. Az egymás iránti torzsalkodás, békétienkedés. széthúzás még egyre tart. mtrt a magyar nem akarja megérteni soha a magyart s igy ül tort fölötte minden titkos és nyilt ellensége
A szeretet, melynek mindnyájunkat eggyé kellene olvasztani, bej de messze jár még I
Idegenek csábításai, reklámjai, idegen föld szépségei, idegen vidékék bájai osábit-ják ma is vagyonos osztályunkat.
Asszonyaik bécsi kalapban, párisi ruhában, idegen fürdón pazarolják^ itthon gyűjtött péuzöket; fórfiaik Bécsben, Páriában Berlinben dorbézolva szórják ezreiket s lekiosinylik, lebeosülik mindazt ami honi. aiui inagyni, amit ez az Istentől minden természeti szépséggel és gazdasággal megáldott ország nyújt s amelynek megbámulánára ezrek és ezrek zarándokolnak messze idegenből, köllaéges és fárasztó utakat megtéve s a mienkek nem is tudják, hol s merre van minden.
Pedig ha megtekintenék a Tátra kéklő
boldog, mint aminőnek amaz immár elporladt félistenek akkoron álmodták.
H I? R EK.
Március idusa.
Hervadóban raiuden idealizmus, minden nemzeti lelkesedén. Ezt Írhatjuk elöljáróba, a mikor március lö-ikéról mólunk. Gyéren lengnek a lobogók. k ígazáu alig látogatott a márciusi szép ünnepié* pQMtuluuk. veszüuk, ezt róhatják ide hiomoru tanúságképpen a tegnapi napról, amelynek emléke olyan fogyatékos számú hallgatóságot vont a márciusi ünnepségre. Az írod. és Müv. Kör szabadság ünnepén 8zviezsényi Zoltán tartóit szép, lelkes éa pragmatikus előadást a melynek környezetét a dalárda három művészi száma adta GQrtler Fereuc karmester vetésé mellett. — Hatásos üuuepély keretébeír áldozott a nap emlékének a fütőházi dalkör in, « melyen a dalkör több szépen előadott száma, Bárány F . ({auxrh J , Szüts I. talpraesett szavalatai és a szabad sajtóról tartott érdekes előadás adta kt a tartalmas műsort A kath. legényegyletben Lukács J piarista tanár. Toplek Sándor és Kovács Ferenc beszéde, illetve szavalatai keltettek oagy tetszést és Ünnepi hátá t a hazafias egyesületben, a melynek keretén belül minden hazafias emlék szép méltatásban résziül. — Ünnepelteti az egyházak a nevezetes évforduló alkalmából s a lelkes megemlékezés kegyeletes áldozati tüzét gyuitolták meg a liaza leeudó reményei, ai intézetek növendékei — A kath. főgimnáziumban Horváth Pal, Vécsey Elemér, 8upka Fereuc tartalmas beszédei, Fülöp György, Nagy Gyóiü hatásos szavalatai és a fógirau. énekkar több szá^a keltett lelkesedést. A felsó kereskedelmi iskolabao,, & polgári iskolában ia méltóan ünnepelték a nap emlékét s hazafias beszédek, szavalatok és énekszámok ápolták az ifjú lelkekben a hazaszeretet és hazafiúi ragaszkodás magasitos érzelmeit a mull diosA emlékének feluii-tásával. —
kongresszus Budapesten.
Az Országos Magyar Keieskedelmi Egyesület fennállásának tízéves fordulóját diszülés keretében ünuepli május 3-án Budapesten. A magyar kereskedelemnek emez üunepe külsó kereteiben is diszes leai. mert rá követkézé kél napon májon 3-áu é« 4-én országos kereskedelmi kongresszust rendeznek.
A jelekből Ítélve meglehet itéloi, meg fog mozdulni az egész ország kereskedelme és aki csak . . . , , . . ... ,, , ... teheti helyettesiHetni fogja magát 2—8 napon át,
bérceinek felséges vidékeit, brdóly tündért l ^ ^^ a koügrewiuwn
hegyeit, völgyeit, a Balaton kénló vize körül elvonuló páratlan szépségű, mesés tájakat, megtanulnák, hogy e földet, ennek mesebeli szépségeit, bájait szintén meglehet osodálni, tán jobban, mint az idegent s népét is, mely ez ezerév áztatta fftldet lakja, e földdel\'együtt meglehet igazán szeretni.
Oh I jöv«-l hatalmas szellem, tanits meg mindeneket, az egymás iránti 8 e véráztatta drága föld szeretetére.
Tanits meg mindeneket e sokat hányatott haza felvirágoztatásán dolgozni, érte verejtékezni, hadd éljen s viruljon e nemzőt a jólétben, egyetértésben s egymás iránti szeretetben s legyen végre s mielőbb oly
Három oka van erre a magyar kereakedóséguek.
Kgy as, hogy ticeukét esztendő óta nem volt már egyetemes krreskedslmi kongresszus.
Második ok sz, hogy eteu a kongresszuson hivatott szakemberek, hozzáértő pályatársuk előadásában megvitatásra kerülnek a kereskedelemnek összes aktuális ügyei. A napirenden szerepelni fog a vám, az adó a közlekedésügyi .politika, a közigazgatás reformja, a kereskedelmi szakoktatás reformja, a perendtartás, a c«ódjog reform, a választott bíróság kérdése. Szóval mind olyan témák, melyek minden kereskedőnek az exisztenoiájába nyalnak.
A harmadik ok az, hogy e konKresstuanak miuden eddigi kereskedői gyülekeztek fölülmúló népessége ország-világ előtt tanúságot fog tenni arról, hogy az Omk« törekvése lizesztendő alatt áthatották gyökeréig az ttgész magyar kereskedeliuat.
MAROI.ua >9.
ZALAI KÖZLÖNY
3
A magyar kereskedelem Ünnepén azonban a külföld íh képviselve lesz. A kereskedelem érdekképviseleteinek világhírű vezérei már bejelentetlék. hogy az Omke jubiláris ünnepén megakarják hajtani íászlójukal a magyar kereskedelem harcoló szerkezete elölt.
A kongresszusra utazó kereskedők mérsékelt jegyet fognak kapui. Intézkedés törtéül abban az irányban is. hogy a Tavaszi Vásár is a kongresazus-sal egyidóben larlassék.
Látogatott ünnepsége lesz a kongresszus a magyar kereskedelemnek. Hatalmas régi kereskedőházak urai, akiket pénzügyi válságok nem ériutenek, szegény létükért küzdó vidéki boltosok, modern bankárok és régi módi kalmárok, szóval a magyar kereskedelemnek minden rétege egyhe forrauak az Omke jelszava alatt és tömött sorokban indulnak el május első napjaiban Budapestre
— A Nagykanizsai Magántisztviselők Egyesülete által f. hó én a Kaszinó dísztermében rendezendő hangversenyről szóló műsor immár megállapittatotí és tudva, hogy az a nagyközönség körében ineleg rokonszenvvel fog találkozni, ■it már most ia közöljük :
1 a) Verdi: Na*y ária a .Korra del Destino" cimü operából;
b) Mascagui: Sauluzza áriája a ,Parasztbecsület" cimü operából;
c) Wagner: Bchmerton, énekli Dr Orováné Bodó Klára.
i. Bo&lmaun: Variations symphooique Gordonkán előadja Deák István.
3. a) Pontenailles: Obslination;
b) Massenot: Salome áriája a .Herodías" cimü operából, énekli Ür. Orováné.
4. a) Popper: Polonaise de Ooncert;
b) , Spauyol 8erenade;
o) . Orosz lantazia. Gordonkán előadja Deák István.
5. a) Körnter: leh liebe Dich ;
b) Lányi Krnő : Takarodó;
c) Dienzl Oszkár: Tavaszi dal, énekli Dr.
Orováné.
Deák István gordonka művész ez év január havában 8zombaJbelyeu a .Kereskedők Társulata" által rendezett hangversenyen közreműködvén, az ottani lapok meleg elismeréssel nyilatkoztak művészetéről
A többek között azt irták róla, hogy ininl néhai Popper Dávid tanítványát mindenki az ősz mester kedvencének ismeri. Féltő gonddal nevelte ót Popper, hangverseny célokra a legmelegebbén ajánlotta, ellenben meg nem engedte hogy a fiatal műrész zenekarba játsszék.
A március 91-iki hangversenyre is » uagy mellei kedvenc darabjaiból állította össze műsorát így valódi műélvezetre van kilátása a nagykanizsai zenekedvelő közönséguek, melynek ebből csak "agy ritkán van része.
Több oldalról történt kérdezősködés folytán az ••gyekQlet ez utou tudatja; hogy hangverseny utján táncmulatság lesz. Pontos megjelenés kéretik, mert az egyes számok alatt az ajtók zárva lesznek
A hangverseny pontban 9 órakor kezdődik.
- Itthon a Polgármester ur. Igen. Meginti B hozott magával Ígéretet, még a Hold utcából ia, hogy szeptemberben lesz tanerő szaporítás a népiskolánál.
Uram Isten, hány millió ígéret hangzott már el ama nevezetes épületben, amelyre azt mondták nyomban: .Várhatsz babám, elvárhalsz." — Bár caAlódnáuk ez egyszer feltevésünkben
— Véosey Zsigmond arcképe Városunk tanácsa egy régebbi képviselőtestületi közgyűlés határozata alapján felhatalmazta a polgármestert, hogy a kép festése iránt egy jobb nevO festővel érintkezzék s az eredményről a tanácsnak tegyen jelentést. 4 — Ipariskolai vizsgálatok. Szokatlan érdeklődés keretében folytak le a helybeli iparostanonc-iskola téli tanfolyamának évzáró vizsgálatai e hó 11, 18. és 13-áu.
A vizsgálatokon a felügyelő bizottság eluöke Weisz Tivadaron kivül Móger Károly, Schweizer József s Zieger József ipartestületi jegyző stb. voltak jelen, dokumentálva, hogy az iparostanonc oktatásnak nem csekély fontosságot tulajdonítanak
A vizsgálat befejeztével Weisz Tivadar, a felügyelő bizottság orientális tudásu elnöke a legna-i gyobb elismerésének adóit kifejezési a tapasztalt örvendetes és sikeres eredmény felett s ugy az in tézet igazgatójanak. valamiképpen az ott működő aj vizsgáltató tanítóknak a bizóttság nevében a legnagyobb elismerésének adott kifejezést
Megjönnek a tüzérek Mint értésül-1 j tünk ápril hó elsejével megérkezik a tüzőrségi pótkeret városunkba, hogy a régi gimnáziumban helyét 1 elfoglalta Lám. mire is jó a lebeesmérelt, kopott j épület!
— Vakáció ós sztrájk. A soproni ipai-1 kamara legnlóbbi közgyűlésén indítvány tétetett az. iiáut, hogy az év két nagyobb ünnepe, húsvét és, karácsony elétt az iparostanoncok 14 napi vakációt1 élvezzenek, amennyiben a segédek leginkább ily ünnepek előtti munkamegtorlódáskoj rendezik sztrájk- • jaikat s így a gazdáknak inasaikra ily alkalommal uagy szükségük van. Az indítvány az elnökségnek. kiadatott véleinényozés végett.
Építkezések városunkban Szinte bámulatos, mily örvendetes építkezési kedv kapott lábra városunkban
Több mint ötven építkezési engedély iránti kérvény adatott be. amelyeknek legtöbbje házépítés iránt szól.
— Milyen lesz az uj postapalota ?
Mint hírlik, az uj postapalota építését má)usbau megkezdik Főhomlokzata a Kazincy-uteára néző kétemeletes, a másik utcai oldala pedig egyemeletes lesz. A hivatali helyiségek oly praktikusan helyeztetnek el benne, hogy mindenki nyomban reátalál bármelyikre. Ezenkívül oly csinos külsőt is nyer, hogy az ország egyik legmodernebb s legizléseevbb postaépülete lesz a kanizsai.
A szülők szíves figyelmébe. Sok család-! nak állandó gondot okoz a gyermekek egeszséges1 és tápláló ételeinek megválasztása. Könnyű kérdés ez oly gazdaasszonyoknál, kik ily esetekben Dr. Oetker A. receptjeit használják fel, melyeket ezen lap olvasói | egy levolezőlap ut|áu beszerezhetnek ha Dr. Oetkor i A céghez Baden, Wien mellett, földúlnak, ingyen, ús bérmentve kaphatnak egy sorozat jó receptet köiiv-! nyen emészthető, kilür.ó tésztákról, és süteményekről. > Ezen füzetecskét inindeuütt örömmel fogadják, ue , késsünk tehát azt meghozatni. —
— Az .URANUS" mozgószinház Híradóban hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön fényes Elité előadás lesz, remek szép műsorral. Olvasóközönségünk már sokszor meggyőződhetett arról, hogy az .Uranus" mindig elsőrendű remek szép tiszta képekből állítja össze műsorát, melynél szebbet a budapesti elsőrendű mozgószinházak se tudnak bemutatni. Az .Uranus" színház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk.
— Vigyázzunk az egészségünkre I Nikotin mentes dohányárut (általános jövedék és különlegesség) árusit a .Denuó r. t. Budapest, V.. Szent István-tér 2. st. — A budapesti, .Bölosészettan hallgatók 8egitő Egyesülete". Budapest, VIII., Muzeam
körút 6—8. sz. Tanárjelölteket vidékre nevelőknek, internátusi felügyelőknek, tanügyi kisegítőknek, magán-titkároknak és bármely szakszerű munkák elvégzésére diitalauul közvetít a t. nagyközönségnek. — A társaság árjegyzéket és leírást ingyen küld
— A Divat UjBágJminden hónapban^kéUzer jelenik meg. Előfizetési ára uagyon olcsó: negyedévre postán való szétküldéssel két korona busz fillér. Klófizethetni legcélszerübbeu [a\'kiadóhivatalba , intézett postautalványon lehet. A Divat Újság [kiadóhivatala Budapesten, VIII . Rökk Szilárd utea 4. számú házban van.
ló anyák gondoskoduak arról, bogy gyeimekeik tápláló ésj ízletes édestésztákat kapjanak vacsorára. Kevés fáradtsággal, olcsón, kitűnő édestésztákat készithetűuk dr. Oetkerféle puddiug-porokkal, melyek külön bözók mint pl.: vanília, málna citrom és csokoládé izekben kaphatók s a kicsinyek által ujjongó fogadtatásban részesülnek Egy 16 lilléres puddiug-por csomagbóll/, liter tef; 8 tojás és 6 dg. cukor hozzáadásával|kiiünó vacsora készíthető 6—fl gyermek részére. Miulbogy pedig a puddiugokat gyümölcsíKel, tejlöl nélkül készítjük, ezen szerek fokozzák a jóizt valamint a lápériéket. II.
ZALAI KÖI5L0NY
MAR0IU8

Jonann Maria Farina
Jól jegyezd inog\':
cigaretta-papírt, vn^y hüvelyt hozz és oe engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
M
I
csakis ez u valódi
kölnivíz, külniviz-pouder ás kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban. gyógyszertárakban én iliatstertárakban.
Ne tessék elfoadni
_kölnivizet és pou-
-- dert, ha ninos rajta
az eredeti és egyedül valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegenübler dem Rudolfs-platz Akkor sem kell elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, kölniviz-poudert és kölnivíz szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna Kapható az ön lakhelyén, mert a világhírű oég magyarországi képviselete :
Holczer Emii Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvari-u. 16. sz.
egyszerű lrfvelezólHpra azonnal válaszol és közli hol szerezhető be az eredeti minőség.
May Autodict
dictálógép a világ egyetelen teljesen automatikus diétáid gépe. HA ÉRDEKLI: Kérjen prompektuat.
Kényelmes fizetési feltételek
MAY FRIGY US
BUDAPEST, Fürdő-utca 10 uz Telefon 7 34

uiAmMMim
(MLOMKM, AwHO^UWl J 9CSAUKKOR
\'A6NEFL
\' « HANG5ZERKIRÁLV^i
BPt^T.iöZ^CPKÖRUTlí.
(a köahmert UJdalomcillWplió txer) * \\
... Minthogy m Atplrin hdyttl aokuor pótvurrirt idnii, % ■rivoktdjík Aiplrlnl cmí, |
Aspirtn-Ta>bl«tta
L fonnib»n u alAbfcl njuuk megfeleld cifdrtl ctomigoliibui (| i "AJO félgruumo. tablettává! itt K. 1,20) viMrolni. I tm)U rtn j
* A»»lrU t*4. g
M

A ki
magot vet fákat ültet virágot tenyészt
ós kertjében gyönyörködni akar. az forduljon
Nliihle Árpád
kertészeti uagytelepéhez ■ Temesvár. ;
Dlutfőáürjeffysék ln^yon és bérmontvo.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József kóuyvuyomdájában Nagykaoizsáu.
Nagykanizsa. igi4. március lg
53-ik évfolyam ai. szám
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik hétfőn n csütörtökön.
fclöflreléil ir.k: Kgám évr« 10 korona. filév.e 6 Negyedévre 2 koron* 60 Ali. — fcgyo. aiáin éri
Keiet/ía náci koiztű:
Bánekovich JtinoH
F/ínzerkeszt/i:
Kemény László
Szarkitztöiig ii kiadóhivatal Diák-t«r 1
Talaton: 182. — Hlrd.i4.ok dljtfabi* acarlnl.
A becsület védelme.
Irta: Balázs József.
A Kor haladásával uj és uj életviszonyok keletkeznek, melyek rendezése térvény-hozói funkoiót igényelnek.
Az élet oly változatos, hogy a törvény bizonyos idón belül elavul, mivel az illetó viszonyok megszűnnek, vagy lényeges ut-változása folytan a lörveny alkuluiatlan lesz
A megváltozott viszonyok uj törvényalkotást követelnek.
Ez a törvényalkotás rendes folyása.
Van azonban az életnek oly periódikus elfajulása, mely az emberi természetből foly s minden ezirányu törvényi rendszabályozás a korra bizonyos bélyegei nyom és emlékezetessé teszi S7.t.
Hogy azután ezen állapot csak periódikus. avagy hosszabb tartalmú, azt a törvény hatályba lépése utáni idók mutatják meg.
Az igazságügyminiszter egy törvényjavaslatot készilnit. mely hivatva lesz az emberi becsületet intenzivebben megvédeni.
Ez az okozat, az ok pedig, hogy az emberiség manapság oly könnyelműen bánik büntetlenül más ember bensőidével, hogy a miniszter kénytelen volt a veszélyeztetett társadalmi rend megvédésére uj törvényt szerkeszteni
A becsület melyről sok embernek fogalma nincsen, már a régi római világban oly nagyfokú védelemben részesüli, mint a tulajdon.
Már a régi római törvény a beostelen embertől sok fontos közjogi jogosítványt vont el. s szigorúan bűntette azt. ki másnak becsületében gázolt, de állllásái bebizonyítani nem tudta. Az illető oly súlyos elbánás alá eseti, mint az. ki nyilvánvalóan becstelenséget követett el.
Az egyénnek az az áUapola, hogy a
társadalom az 6 erkölcsi értékél elismeri, öt megbecsüli-, a becsület.
A becsületen ejtett csorba ntulhailanul kihat az egész társadalom állására.
S mégis látjuk azt, hogy a mai tár-hada!mi emberek nagy része más embertársának becsületével oly könnyelműen bánik.
A mai emberiség nagy része ebben az erkölosi defektusban szenved, hogy a társadalmi emelkedésnek egyedüli módja más emberláreának lebeosűlése. intim érintkezés közben ejtett szavak ferde világításban való beállítása az emberek előtt.
l!ár ezek nem intelligens emberi typu-sok, de a mai világban sok ilyen mozog az élet porondján.
Aki lelki intelligenciájával született, aki gondos, erkölcsös szüléi nevelést kapott, az sohasem sülyedhet le oly mélyen, hogy érvényesülésének egyedüli módját mások megrontásában találja.
Csak azok, kik az életben sohasem bir-
Szent várakozás.
Irta: NIGRAY JÓZSEF.
Csendes, holdas nyári estén Kertünknek a felső végén Üldögéltünk szép kettesben Vén diófánk koronája Árnyat vei az egész házra.
Egy kőasztal s korhadó pad Ós időkből, ősi emlék Kik előttünk itthon voltak És itt ültek kettesében: Nem élnek már — csak mesében.
Megszámlálhatatlan ősök, Mély szerelmi szűzi lányok S a legendás harcos hősök,
Építői e tanyának:
Jöttek s mentek, mint az árnyak.
Szótlan ajkkal egymás mellett Most mi ülünk kettesében, S mini valami lágy lehellet Száll a légben üde Utat : Lenn a liliomok nyílnak.
És ebben a holdas csendben Szivünk lelkünk egybe olvad S boldogító sejtelemben Valakire szótlan várunk S testet ölt az álmunk, vágyunk.
Egy madárpihegés hallik S érezzük, amint egy gyermek Lágy fürtökkel hozzánk hajlik :
A sejtelemnek légi szárnyán. Hosszú utat már lejárván.
Üt a régi toronyóra, Éjfél ...És mi tovább várunk Nem megyünk még nyugovóra Nézzük, hogy a várromokon Mint ül meg az ős nyugalom.
Karnevál bucsucsókjai.
Folyta lia.
Púdig méltán csudálhatta a világi hisz Sarolta, — oz volt a fiatal nö neve — nem az utolsók közQl való. Sót ellenkezőleg; mielőtt férjhez ment, ó a város ünnepelt elsőrendű óh rangú szépségeihez számíttatott, szellemi műveltsége tekintetében pedig valamennyi úrhölgyet fölül is multa.
A férfiak közt általánosat! elterjedt az a véle-I rnény, hogy e boldogtalauságo, egyedül a nő rette-
r Miért használjunk kizárólag „Osram" lámpát? \'
Azért, mivel ezeu lámpa mindama követelményeknek megfelel, mely egy modern drót-lámpa iránt támaszthatók. E lámpa eltörhetetlen, rendkívül takarékosan s mindig egyenletes világosság mellett ragyogó fehér fénnyel ég.
ValáJI Oiram-Jnildmpak kihalók: Villámot (MiÍMftwW. uenl&MI h mi*dtn iiúkmabtll tultíbtn. — U.igyaiontigi kfrrittlö btitvUiill mkUinli Plugtr ít Fij. tíujapiil. I\'/.. HaJót-ulcJ 41. u.
>
ZALAI KÖZLÖNY
M \\B0ID8 18.
2. At elnökiig övi jBlentéap.
3. At 1\'JIH. övi tárazáiiiadHSok .
4. A atámvitagálók jelcnléae.
6. A felraeulvéuy megadáta. fi. At 1914. évi kSltaég eltirinjuu.
7. NetAui indítványok.
ö. A kikOlddtt övi jultuitöa ötí VmIh kapcnolaloa meghívóból kimaradt ág a kötgj lilás tárgyát köpstfl liiflk á« alvliiSkltk valasttasa.
tűk szilárd talajjal, kik sohasem tudták azt mi a legszentebb az ember elétt, *taok fok -telenségQkben mindenen- keresztülgázolnak, ami egyéni becsvágyuknak Haját szürke egyéni felfogásuk szerint útjában áll.
Azok elótt családi szentély, intim baráti viszony, értékkel nem birnak. azok a legsemmitmondó esetnél is mélyen belenyúlnak embertársaik legkényesebb dolgaiba.
És hogy a törvény éppen most készül, , ,<|6 „,„,„„,«,,. az annak a jele. hogy ezek a társadalmi M.odaiou iparotok, kik úvodá.ból inegbivói molyok nagyon ulszaporodlak. m-m kaplak, az ókflt inegilletó páldányokört az ipar-
De amint a legutóbb hozott királyság iesiül«t( íi ódában a hivatalos órák alaii (aloiiiket-intézményét védó törvény azonnal megakasz- h*tnrk tolla a köztársasági párt működését, mely
üteg akarja dönteni ezredéves magyar ni- MannarPfilrilnll nwnmnril«9ll9 kotinányunkat s teljesen fumigálja a magyar HloHlart ,U\'njfOmOl Uidyri.
szent koronához fOzédó minden iga/, magvai- 8tilll„ irl|lel,,i,„ „.„ jg„aáKi.laiiaág éa ok-ember állal rajongásig szeretett Itözjogi rend-1 uliusáK. bogi a mi kiváló gyógyitóareia m rendszert. ugy meg fogja félemlíteni a 8000 >zuriiil csodás teriuáaieti atöpaégeltkal ákoa ÍUrdóin-korona maximális •bOnlelés es magánjogi k"1 • »lh«ij«gol|a <n belyattók a kultöld
felelősség, amil a beosület védelmére hozoii
HÍREK.
— Müvéaaeatély. A tüdóvész ellen ié.|e. kezó zalavármegyei egyesület javára lyi4. „lárc 82-én Zalaegerszegen az „Arany Bárány" díszterme, beu művészestélyl rendez Meiszner Dénesné úrasszony, Dr. Orova Zsigmoudné Bodój Klára
!(. 10 renden Ó8jí& rlóljárósági póttagnak 3 j assiony-f\'vároBi bangveraeiiyénekesnó, Miknrich Zóra
évre, 3 számvizsgáló ós 1 számvizsgáló póttagnak úrhölgy, Deák István ur fővárosi gordonkaművész,
Dr. Balla János ur, a nagykanizsai dispensaire onow és Keleti Armaud ur Upazeikesztó szíves közremú ködésével. Kezdete fél 9 órakor.
— Ipartestületi kiállításhoz. Egy kis éideklődést tanusitoltunk az iránt a nagy bangón a erőa lelkesedéssel megindult mozgalom iráut, melyet ipartestületünk a tervezett kiállítással szemben « első fellobbauas alkalmával tanúsított.
Azt bittok, hogy e második alarmirozás meg szüli a gyermeket, melyet a iniiltban .hasztalan vártunk ; de sainálattal vesszük tudomásul, — hogy az egész tennen hirdetett száudék, csak vak lárma amelyet siker nem fog .-gyálUláu koronázni.
Ha komolyan gondolkozunk a dolog felet!,
mérsékeltebb értékű üdülőhelyit keresi fel s olt
uj törvény megállapít, azokat az emberekH, kik egész életükben egyetlen hitvalláHuk
költi el évevkiut renjteleg millióit, ami örökké pó- óhíiote meggyőződésünknek kifejezést adva csak «t
tolhatlau vesztesége at ország vagyonának
A magyar nép eme közönyének felrázáaa
Audacter kalumniara seipper aliquid haeivt, szempontjából a Balneológiai Társulat most egy lel-
— (bátran kell rágalmazni, valami osak ott-ragadt.
Az ipartestület köréből.
kell mondanunk, hogy helyen; mert a inni körülmények között ily dologra nálunk fontos atükaég egyáltalán nincsen
De a sikertelenség okának nem azt tudjuk be mintha az lrapultuy rugója a (elfogás lenne, hanem iitenis a számítás nélküli 8 tapasztalat hiányával levő előkészítés és a vezetőség készültségének hiányosság-\'.
J hivánt téti közzé, melyben körvonalazza, mi a tár-sailalom s uz államnak is kötelessége a magyar lür-í dók fel virágostatása érdekében.
A rég igért fürdőtörvéuy s a kényelmesen törleszthetó hitelre volna elsősorban is szükséges állami j mely nem megnyerni, hanem inkább, csak elijem-támogatssra Az osztrák belügyi tárca ez évre i teui tudta azokat, kikben az ambíció esetleg meglett ! milliót vett fel fuidók és üdülőhelyek fejlesztésére volna, s amely az egész megyére kiterjedő kiálli-A helybeli ipartestület a f. hó 16-án rend ki- Tirol egymaga 2 milliót költ éveukint idegenforgal-, tán tei vezeti, s kiáltott ki anélkQl, hogy orré tézve vQli előllArósájti gyűlési tartott, melyen 10 előljáró-! mának fejlesztésére. De mindettől fUggetlenQl a leg-1 a vármegye ipartestületeit k nagyobb városaiuuk ve-
«ági tag kisorsolUiott s a kandidálásra kiküldött bi zoliság meg választatott, mely a vezetőség, elöljáróság és számvizsgálók kaudidálását mai ülésében fogta eszközölni. Ugyaucsak ez alkalomból közzé teszi az elnökség az ipartestületnek f. évi március hó 82-éu a városház nagytermében tartandó közgyűlésének következő tárgysorozatát is.
1. A rault évi közgyűlési jegyzőkönyv felolvasása és a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag kiküldetése.
több világfürdő tula|donos rengeteg összegeket bo-) tetóségét nézet nyilvánítás végett megkereste volna Cf-at fürdői fejlesztéséuek költségére. | 8 igy ezek után az eredmény bem lehet más.
Osak uálunk marad oly mostoha gyermeknek , mint egy indítványozó merész és szép álmainak a a lOrdők támogatásának ügye. valóságnak megfelelő iszouyu prózai felébredése.
A Balneológiai Egyesület most küldöttségileg — Osurgó püspöki székhelyet akar. A kereste meg az illetékes minisztériumokat, hogy al- jolenleg lelkész nélkül álló ősi református kőiség-kossák meg a füidótőrvényt, nehogy a magyar für- bői, Csurgóról a napokban küldöttség járt Pápán, dók Ugye veszeudóbe menjen S remélhető, hogy | Németh István református egyházkerületi újonnan mihatiihr elintézést is fog az ügy nyerni, hisz az megválasztóti püspöknél s neki felajánlotta a csűr-
egész országuak egyetemes nagy éideke az.
[gói lelkészséget.
netes nagy olvasottsága, múveltségo okozza míg női körünkben az a nézet uralkodott, vagyis az h meggyőződés érlslödöt, hogy a fiatal (érj nem eléggé művelt; caiszolatlau. nyeraiuodoru stb, Merre leié hajol az igazság ? nem akarnám amúgy hevenyéből eldönteni. Majd kibúvik táu a szeg h zsákból. Végén csattan az ostor.
Kgy szenvedélyesen kedélyeskedni szerető, de amúgy is rokonielkü öreg ur, ki a világ goudjait mái-jó ideje szegre akasztotta egy tarsangi napon bekandikálván a fialal pár egyik szobája ablakáu, látta, mint rakosgató tálba a fiatal nő a tüzbarnitotta jól sikerült farsangi fánkokat. Látváu. hogy a férj szokása szerint nincs odahaza, beállít azou Hióbhirrel, hogy a férjét. Bálintot, a kataliuai kis erdőieiigetegben a rablók által a pénzétől megfosztva, egy a mondott erdő keleti szélén álló fához kötözve találták ; maguk a hírmondók látváu a íöltegyei kezelt rablókat, közeledni nem mertek tíálinthoz.
A furfangos öreg ur nyilván arra számíthatott hogy a nő az esetet első sorban a szomszédságban l«vó reudőrségnek fogja jelenteni, illetve intézkedni fog, hogy a kézéit szerencsétlen általuk mihamarább megszabadíttassák, mialatt ő (az öreg) a farsangi tréfát véghez viszi.
De mennyire csalódott I
A (iatal uó a borzasztó hír hallatára annyira megrémült, hogy a kezében tartott villát a rajta csüngő fánkkal együtt elejtvén és fánkjairól: sót egész házáról, de még önmagáról is megfeledkezvén, egyeiie.<eu a jelzett erdő felé kezdett rohanni. Arcát eközben selyem kendőjével takará el, nehogy a vele szemközt jövők reá ismerjenek. 8 mennyire sirt. zokogott egész odáig. Hát még mikor az erdőcske azou ponijához érve hol férje állítólag lenyűgözve találtatott, ennek még egyetlen nyomát sem fedezhette fe|?|
Sarolta, a fiatal asszony, csüggeteggé lön. Uyengfe lábai egyre ingadoztak, végre összeroskadt és elalélt.
8zereucséjére azonban épp azou idóbeu. midőn ez történt, a kocsiúton egy uri fogat robogott arra felé. A kocsii a nőt észrevevén. figyelmeztette reá a \'kocsiban ülő urakat. Azok kö/.t ped g Máiint is volt. A kocsi megállolt és Bálint, ki a dologról semmi sejtelemmel sem birt. a legelsőnek sietett lelkendezve J ái ismeretlennek tartott nő élete megmentésére.
Igénytelen tolUin méj; akkor is. ha az úgynevezett dilettáns jellegét titkolni luduá. mondom: még akkor is sokkal gyengébb és gyarlóbb volna, semhogy leírhatná azon dúló érzelmeket, melyek Bálint keblében hova tovább kitörni igyekezének, midőn e nőben saját nejét fölismerte, férfi érzetének tudatában azonban erőt tudott venni magán és sikerült
nejét ismét eszméletre hozni. A két házasfél szótla-uul egymás nyakába borult és zokogott, végre mégis csak megoldódolt a rejtély, mely aztán tragikomikus jellegét felöltötte. Oh te ravaszkodó tréfás öreg, ha minderről csak néminemű sejtelmed lett volna 1
De mindamellett ne haragudjunk nyájas olvasóm amaz öregre a persze idéllennuk látszó tréfa-üzés miatt I Mert ez u\'óbbi hasznos érvágásnak bizonyult, mely a boldogtalanokat a szó legideálisabb értelmében boldogokká tette. A fánkok igaz, megtizedelve találtattak, midőn a pár haza érkezeti I de a hiányzó fánkok fejeken bevonult a házba a kölcsönös szeretet, a házi boldogság !
Azóta már több farsang elinult, Saroltának esze ágában sincs, hogy valópert inditsor. férje ellen Bálint meg sehol sem érzi magát jobban, mint otthonában.
Saroltának némelyek állal hibául felrótt műveltsége nem a talmi aranyhoz hasonlító álműveltség volt; Bálintnak látszólagos műveiellensége pedig fölért « némelyek állal negélyezett, látszólagos műveltséggel Az igazi műveltség fókriteriuma a sziv jósága.
M. J-
MAROI.ua >9.
ZALAI KÖZLÖNY
3
— Halálozások. Városuuk iparososztályának egyik legrégibb veteránját, a 88 éves 8imoi)csice Antalt tették f. hó I7-én örök nyugalomra. Abban az időben Űzte a szitán ipart, amikor a kisipar viráglát élte s szerzett is magának, hogy öreg napjaiban gondtalanul élt.
Ugyancsak a napokban helyezték örök \'nyugalomra a szivlóságáról ismert a Budapesten elhunyt j özv Zalán Lipót Jánosnó urnöt is, kit a kotori állo mástól lm rei Ferenc kisszabadkai apátplébáuoa és a 1 környékbeli papsággal élén Muraköz intelligenciája I nagy részvéltei kísért a domborui temetőbe utolso útjára.
Az öreg honvédek egy Jól ismert alakja Laaki j Imre is bucsut veit tőlünk. kit utolsó útjára a várva nesztorai és immár gyéren képviselt honvédéi\' kísértek útjára.
-- A nagykanizsai Patronage Egyesület évi renges közgyűlését l!H4. március 9 \'. napján | délelölt 10 és fél órakor tartja Tárgysorozat: 1. Titkári jelentós. 9. Pénztári jelentés a számvizsgáló-bizottság jeldiitéae kaycsán. 3. 1914. évi költségvotés megállapítása. 4: Bluökség, tisztikar és választmány vá- , lasztása.
— Egy pályázati kérvény. A ladánybeni községi elöljáróság pályázatott hirdetetl egy tanítói állásra az uj bányai iskolába. Sok kérvény érkezett ezek közdl itt adunk egyet a maga teljes eredeti ségében:
Alázatos kérvény Én hálla Isten egészséges vagyok ós kívánom hogy ezen pársor írásom legjobb egéaségbe találja az urakat lovába tudatom hogy hallottam hogy tanítóra volna szükségük éu igen értem a tanítást mert már n tanító ur helyet is tanítottam mikor izsákon laktam oszt a tanító ur beteg volt csak oklevelem nincs mert én mindi cipész iparos Tanáltam ki de sokál job szeretem a Tanítást ós a Dallárdát de olcsóbban is el vá-lalom mer nekem elég lesz 600 korona inert a szünetbe m cipész tanulmányomat is Folytathatom választ kérek és ha az elnökség pártol akkor az elnök ur lábelyjét meg a becses családét ingyér reperálom De ujat is csinálok.
Maradok litl tisztelettel a Sírig
aláírás.
— Kísérleti nyulak helyett lelenoek és árvagyermekek Amerikából az orvosi lelkiismerei-lenséguek hihetetlen esetéről érkezik hír. Kiderült, hoi/y a nagynevű orvosok féifisk, kik uz emberiség szenvedéseit vannak hivatva enyhíteni, fertőző betegségek csiráival oltották b$ az á.iatlaii gyermekek ezrei), azután rajluk próbálták ki uj szérumaik hálását
Igy a Columbia egyelőm híres gyermekoivosa több ezer két évuél fiatalabb gyermeket oltott be luberkulinual, hogy a tüdővész befolyását és gyógykezelést rajtuk tanulmányozzák
Az amerikai sajtó most erélyesen követeli mindazoknak az orvosoknak szigorú megbüntetését, "kik nyulak, kutyák ás macskák helyeit ártatlan gyermekeket használtak fel kisérleli célokra.
Szláv nyelvek a kereskedelmi iskolákban. Mint értesülünk a dél magyarországi városok egyes kereskedelmi iskoláiban a szláv nyelvek tanításét is\' bevezették és sikeresen is tauitják s ezt a törekvést a vallás és közokl. minisztérium is méltányolja
— Ismét pusztít a gyermekjárvány Örömmel regisztráltuk lapunk egyik számában, hogy városunkban a gyermekjárvány megszűnt. Most isméi sajnálattal vesszük tudomásul, hogy újból felütötte ífjtH s már áldozata is volt.
— Katonáink összevagdaltak egy bírót A nagykanizsai 90. houvédgyalogezred a múlt héten
harcászati céllövészetei tartott Pogányszeutpéter köz- amely viszont a gyermekek mulattatáaáról gondosság környékén. Gyakorlat után két őrmestor a korcsma | kodik minden izükben magyar mesékkel, játékokkal felé tartott s útközben a szembejövő nőket durván \' é« más kedves dolgokkal. A lap rendes rovatai is inzultálták. Kiss Aulai községbiró erre figyelmeztette élénk és gazdag tartalommal elégilik ki az olvasók a katonákat hogy ha nem viselkednek tisztességesen i érdeklődését. A „Magyarorsiág"-ot lelkes ós kitűnő csendőröket hivat. Ebből veszekedés támadt, melynek I újságíró-gárda írja, tárcái és más szépirodalmi közhevében az őrmesterek kardot ráulottak s a szeren-; leinéuyeí pedig legkiválóbb belletristáiuktól faló A
csétlen embert addig kaszabolták, míg vérbe borulva borzalmasan össze csonkított lestlel össze uem rogyott, A biróA most haldoklik. A két vagdalkozó hadfii letartóztatták.
Magyaiország előfizetési ára negyedévre hót korona. Szerkesztősége és kiadóhivatala Budapesten, Teréz-körut \'251. szám alatt van.
— Az .Élet" cimü szépirodalmi hetilap
— Kivetette a Zala Még a tél közepén j legújabb száma gazdag és érdekes tartalommal je-töriént. hogy egy lakodalom alkalmával Horváth i lent meg. Szerkeszti: Pethő Sáudor. Szerkesztőség (iéza osztergáli muzsikus cigány nyomtalanul eltűnt, és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utoa 50. Most vetette ki a Zala folyó a szerencsétlent s az J Előfizetési ár félévre 10 korona.
orvosrondóri boncolás megállapította, hogy a hullán — A „Vasárnapi Újság\' legújabb száma
semmi külerós/.aknak nyoma nincs s igy valószínű, erdekes tartalommal jelent meg. A .Vasárnapi Uj-hogy a szerencsétlen beborozott állupotban a vízbe-\'hág" előfizetési ára negyedévre öt aorona, a .Világesés áldozata lett. krónikáival együtt hat korona. Megrendelhető a
— A rettenthetlen kalbáez mázolók „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, IV., A mi henteseink egyik másika ugy belejött a kalbász Kgyecem-utca 4. sz ) — Ugyanitt megrendelhető a mázolásba hogy u rendőri tilalom ellenére sem tudja j .Képes Néplap\', a legolcsóbb újság a magyar uép azt abba hagyni s isinél elkellet tőlük egy Csomó! számára, félévrH kél korona 40 fillér.
szép piros arcú tölteléket kobozui, ellenök pedig hivatalos eljárást megindítani.
— Mezítelen őrült az utcán Nagy ribil-
, liót idézett elő szerdán délben a keszthelyi korzón egy teljesen mezítelen fér\'i megjelenése, ki hirtelen őrületében levetett magáról minden ruhát s csak i ugy Ádám kosztümben szaladt be a vidékről Keszthelyre, hol többször végigsétált a főutcán s osak uagy nehezen tudiák lefogni.
— Vigyázzunk az egészségünkre ! Nikotin l mentes doháuvárut (általános lövedék és külöuleges-
i ség) árusít a „Deuikó r I, Budapest, V.. Szent István-tér 2. sz. — A budapesti, .Bölosészettau hallgatók 8egitó Egyesülete". Budapest. VIII.. Muzeum \'körnt íj —8 «*. Tanárjelölteket vidékre nevelőknek, | inlernátusí felügyelókuek, fauügy1 kisegítőknek, magán-\' titkároknak és bármely szakszerű munkák elvégzésére j díjtalanul közvetít a t. nagyközönségnek — A tár-! saság árjegyzéket és leírást ingyen küld
Irodalom.
— Az újjáalakult Magyarország a mely a függetlenségi politika legrégibb, leghatalmasabb orgánuma és megközelíthetetlen harcosa élén gróf I Károly Mihállyal és politikai munkatársai közt a i függetlenségi párt többi vezéralakjaival, az újesztendő j megindulása óla fokoiolt erővel és áldozatokkal törekszik arra, hogy minden tekintetben tökéletes uj-{súgót adjon a magyar közönség kezébe. A Magyarország útik az a törekvése, hogy ne csak a napi i események élénk és bű krónikása, hanoin a magyar iirí családoknak minden más tekintetben is kedves j és szívesen látott lapja legyen s a család minden tagja megtalálhassa benne kedvére való olvasmányát. ! E végből a )aj> főhivatását szolgáló polilikai rész 1 mellett s az aktuális tudósításokon és cikkeken kívül , az olvasók szórakoztatásáról és mulallatásáról is .gondoskodik könnyed csevegésekkel, tréfás és sza-| tirikus versekkel, karcolatokkal és rajzokkal, mely | célra munkatársai körébe vont kiváló művészeket. [ Uj rovatokkal is bővült a Magyarország. A családi és egyéni higiénia kérdéseit felölelő Egészség rovathoz járul a Szépségápolás cimü uj fejezel is, amelyet főleg u hőig) közönség fogadolt sziveden, amelynek számára más kedves és speciálisan asszonyoknak való olvasmányokat is bőven nyújt a Magyarország vasárnapi?.melléklete. Ugyanezen a bolyén hétről-hétre hiven b köszönt a családi otthonba a .Magyarország" gyermoklap-mollóklelo, a Hetedhét Ország,
- A „Magyar Lányok" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára. Minden egyes száma gyönyörű szép képpel és uagyou érdekes tartalommal jelenik meg. Előlizetési ára : Egész évre 19 korona, felévre fi korona, negyedévre 3 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. VI. Audrássy-ul 16. szám. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal. L
— A Divat (tJjság minden hónapban kétszer jelenik meg Előfizetesi ára uagyou olcaó : negyedévre postáu való szétküldéssel két korona húsz fillér. Klófizethetni legoélszerübbeu a kiadóhivatalba intézett postautalványon lehet. A Divat Újság kiadóhivatala Budapesten, VIII , Bökk Szilárd utca 4. számú házban van.
Közgazdaság.
— A rétek trágyázása is tavaszi ir-inka, a midőn a műtrágyák alkalmazását megelőzőleg — és pedig lehetőleg korán tavasszal keresztül-kasul fogasoltatjuk éles fogú megterhelt logassal a rélei és azután szórjunk rá a műtrágyát, a moly mindenesetre káli. szuperfoszfát és chilisalétrom keverék legyen. Az utóbbi évek tapasztalatai szerint a rétre okvetlenül kálit és chilisalétromot is kell alkalmazni a hzupurf08zfát0n kívül.
Aspiriit\'
tabletták
ess
í : fej és fogfájásnál, rhfumánál. Influenzánál stb. elismert fájdalomcslllapltószer: hogy biztosan a valódi Asplrlnt kapjuk, kérjük a ..Bayer" féle Aspirln tablettákat. Ezek eredctlcsoinagoláiban csövenként 2Q tabletta á 0.5 g I kor. 20 (III. ért kaphatók. «-Minden tablettán az Aiplrln szó látható Ai Aipltln ui vídJ«gjri™, lehat i UHv<»H>
ucrlnt, ml. c« nem lofwull KéMllmíny.íl^l A*pM»n<vxfím«gn*»«int.
m?
Zalai K Í> /, i. " x Y
M\\R0ItJ8 Ifi
mlndtnltle gyümölcsfa
őszibaraczkfát,
vadonczot,
| akáczcsemetét, j
gjökert!
szőlővesszőt
I</, igen olcsón ad Unghváry Lászk | faiskolája Czegléti.i.uik i.|.stnk«i umiif
Wk. S 1 \\ .....
Mól jegyezd ou:- esal<
I
1 feSflji


eigarettii-pupirl, vauy hüvelyi ho/x ós ne engedd mayád hasonló kinézésű silány niinösógii utánzatoktól tévútra ve/etni.
^ OÍMSI
• ««)(A
"OTTOMAN
Joh\'.nn Maria Farina
osalíiK py. a valódi
köluivi/, köliiiviz-pouder ós kölniyiz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakhan.
Ne tessék elfogadni
kölnivíz-szappant,
___ kölnivizet m pou-
- dert, ha, nincs rajta
az eredeti és egyedül valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegenübler dem Rudolfs-platz Aickor sem kell elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, kölniviz-poudert ós kölni viz-szappant, ha^az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kapható az öu laklii\'lyón. inert a vilájjtliu ü cég magyar-országi képviselete :
Holcw Emil Zoltán, Budapest. VIII, ker. Szigetvári-u.\' 16. sz.
Msíys\'.-ini l.tv.deiólapra azunu.ii vAlaszol és közli hol szorozható be az eredeti jninösóg
May Autodict
dictáiógép a világ egyetelen teljesen automatikus dictáló gépe. HA ÉRDKKLI Kérjen prospektust.
Kényelmes fizetési feltételek.
MAY FRIGY E8
BUDAPEST, Fürdő-utoa 10. bü Telefon 7-34
ife.

■ÍL-J
A ki
magot vet fákat ültet virágot tenyészt
ós kertjében gyönyörködni akar, az forduljon
Miihle Árpád
kertészeti nagytelopéhez = Temesvár, ■
Dl»zföá.rJog;yzók lngyou óm bórmontve.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits .József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
53-lk évfolyam aa szám
Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
Magjalinlk hétfőn ét ciütftrtökön.
FeleMs uerkesztri;
fclúfli«li»l KgA»* *»•• "O koron*. Íil4»,e 6 koron*. q , . , ,
<cR.vcd«vr« 2 koron. 80 Ali. £gr.t ,tim 4r. ,0 fl||. BrtnukOVich JailOS
KAaserkeastA: Kemény László
Szirkaiztéiéo él kiadóhivatal Diáktar I
Tataion: 182. - Hirdetitek dljoi.b*. •••rlnl.
Társadalmi mételyek.
A legnagyobb a jogtalanság, mondja » latin közmondás Ás ezt átvihetők más oldalra is. Álvihetjök különösen szókra a visszaélésekre, amelyeket ■■Ikövutuuk nemes nagydolgok örve alalt. Mindjárt itt vnu a tánc. MiiiBl.V\'t a klasszikus n.\'pi\'k it legszebb miHiviotek egyike gyanánt tiszteltek és fej teszteltek. Itt vau uz irodalom u fantázia n szépééi; 68 ízlés eszköze es mégis a pornográfia szemtelenül magára ölti az irodalom tógáját és kiáll a vásárra és pöffeszkedik, henoeg. büszke reá, hogy keríteni tud.
A visszaéléseket a maguk medrébe szorítani lebetés arra hivatott egyéneknek köle-psségök. Nem lehet külömben teljesen kiirtani őket, meri az emberekből kikergetni a rosszal a legfőbb művészetek egyike volna, ha egyáltalában keresztül is vihető volna.
A szegedi postaigazgatóság is ilyen
gyomlálás félére vállalkozott, amikor kimondotta hogy a posta restante levélküldeményeket a tizenhat éven aluli fiatalság csak abban az esetben veheti ál, ha ahhoz szülői. vagy más megbízói engedélye vau. Kn-nek nlány a gyermekek nem vehetik át postán fekvő leveleiket.
Vannak szőlők, akiknek nem áll mód-lukban a gyermekeiket ellenőrizni, különösen leány gyermekeiket, nem tudhatják, hogy egy adott pillanatban nem e ismerkedett meg leányuk egy olyan férfival, kinek semmi egyéb oélja nincs a tapasztalatlan leanuyal mini a/., hogy elcsábítsa és oaerben hagyja. És hogy szövődik ez a viszony az kiszámit-! hatatlan. Az egyiknél az utcai gyermek közvetíti. a másiknál a oaeléd leány, de legtöbb esetben a posta.
A fiatal ember a postára adja a levelet és h postára oimezletí, ahol a kisleány átveszi a találkát megjelölő levelet. A postatiszt hivatalos esküjénél fogva sem löródbo_
lik a mások dolgaival, az ó számára az ilyen levél olyan, mimh semmi aem léte-ne. Hány család szerencsétlenségét okozta már a postá restante levelezés.
Egymás dolog szintén közérdekű és az illetékes körök okijlt belátása szándék, ogy a mozik selejtes darabjaihoz, szintén uem engednek be, oda nem illó fiatalokat.
A fővárosi gyermekekben felélesztik a kalandvágyat éa a rabló ösztönöket táplálják, de nem kevésbé a vidéki gyermekekben is. Az a fiatal sahano, aki a mlnapában fekete álarool öltött és esténként lesben állt a szak sikátorokban, rémítette az embereket és rabolta losztogatta őket, az ép ugy lehetett volna vidéken is A suhanc, — akit a rendőrség elfogott a következőket mondotta jegyzőkönyvbe:
Napok óta járok a moziba, ahol Fan-\' tomas cimü detekliv történelet adnak elő. A |darabban egy álaroos rabló üzi vakmerő es | fantasztikus merényletét és én ezektől Bzinte
Tanítók katekizmusa.
Kérdé8. Hol vau a tanitó-sors megírvaV
Felelet. Abban a róinai kAtinoudásbaii, melynek\' elsó cikkelye így kezdődik : „(juem Dii oderunt preceptorem feceruut."
K. Milyen levest kapnak leginkább a lauitók ?
F. A lautiók leginkább nyaklevest kapnak.
K. Mi helyeit kapják a nyaklevest leginkább?
F. A nyaklevest leginkább fizetésemelés helyeti kapják.
K. Hogyan szokták a miniszterek a tanitéi fizetéseket emelni ?
F. A tanitéi lizetéseket ugy szokták a minist-t-rek emelni, monoplánon felemeltetik a Dawalaghiri tetejére.
K. Kiket küldene a tanítóság szívesen a Dawalagliiri tetejére ?
F. A tanítóság a Dawalaghiri tetejére legszívesebben a minisztereket küldené.
K. Az állatviláguak melyik osztályába Borozta Brehro Alfréd a Unitókat?
F. BrehmjAlfréd a tanítókat az állatvilág csúszó-, mászó osztályába sorozta I
K. Hány ura van a tanítóságnak?
F. A tanítóságnak rendszerint három ura van.
K. Ki ez a három ur?
F Ez a három ur változó, de jelenleg Jauko-vich, llosvay, Neiazer egyhatalom.
K. Mibóljjut ki bóséges részük a tanítóknak?
F. A tanítóknak bóséges részfik abból a negatív valamiből jut ki, a minek „nincs\'\' a ueve.
K. Ki a tanitók legjobb baráija?
F. A tanitók legjobb barátja a nyomorúság.
K. Mennyi a tanitók fizetése?
F. A tanitók fizetése miudig sokkal kevesebb az elégnél.
K. Miért nem szeretik a telet a tauilók?
F. A tauitók a tetőt azért nem szeretik, mivelhogy a fügefa levél ilyenkor nem bizonyul célszerű ruházatnak.
K. Mikor nem fázuak a tauitók ?
F. A tauitók egész nyáron nem fáznak ; télen pedig olyankor, mikor}fáz-hatnak és szenezhetuek.
K. Vau-e ez utóbbi esetre példa?
F. Ez utóbbi esetre uagy ritkán van példa.
K. Mikor van melegök a tanítóknak?
F. A tanítóknak minden hónap elején melogök vau
K. Miért vau ilyenkor melegök?
F. Azért vau ílyeukor melegök, mert tartozásaik tizedrészére se tudnak fedezetet találni.
K. Melyik a ,tanitók életéuek legszomorúbb napja ?
F. A tanítók életének legszomorúbb napja mindig a szent^házasság.
K miért oly szomorú rájuk nézvo a szent házasság uapja ?
F. Mert arra gondolnak, hogy tíz eszteudó múlva hányan ülnek az üres asztal mellett?
K. Milyeu tanító legritkább az életben í
F. Legritkább az életben a virilista tanító.
K Mit kéne tenni az ilyen ritka tanítóval?
F. Az Ilyen ritka tanítót spirituszba kéne tenui.
K. Hogyau lehotno minden tanító született háztulajdonos ?
F. Minden tanító születott báztulardouos lehetne, hu csigának született volna.
K. Hol találhatók mégis birtokos tanítók ?_
Miért használjunk kizárólag „Osram" lámpát!
Azért, mivel ezen lámpa mindama koveielmenyeknek megfelel, mely egy modern drót-lámpa iránt támaszthatók. E lámpa eltörhetetlen, rendkívül takarékosan s mindig egyenletes világosság mellett ragyogó fehér fénnyel ég.
Valúdl Osram-drílldmpdk kaphatók: Villamos múvikn/l. strrtlóknil is minden siakmahtli úalUbm. — Magyaiorssdgi kipvtstló btttndutll rakliiral: Pingtr is Pi j, Bndapssl. VI.. Hajós-utca 41. ss.
I
ZALAI KÖZLÖNY
MÁROKJS 28.
megittasultam. Mikor az eisö alkalom adódott, elloptam atyám sxegény napszámos ember óráját és láncát Kleket zálogba csaptam ÓI a pénzen alarcot és revolvert vásároltani Teljesen Fántomas mintájára csináltam. Álaroot Oltóttem ós a szembe jövó embereket megtámadtam. Kezeket föl I Szavakkal megfélemlítettem mindenkit, a nálamnál erósebbeket is, a kik álaroom miatt megijedtek. Az egyik kezemmel azt kotorásztam az Illető zsebet a másik kezi-tnmel pedig revolvert szegeztem a mellének.
Nem veni Akut ószro senki, TÍgalláUsuVról eszébe sinei senkinek gondoskodni.
Hi elnyomorodnak, nekik ia jut mijd ián hely ott a szegények férges odajábin s * temeti lem lesz már uigyon messze.
8 ezt Nagykanizsa iáról mintegy 20 ezer kitholikusi minden piroukodái nélkül uéíi, türi. Az > vírus, amelyik büszke az <t kultúrájára, nem\' tud vagy nem akar módot találni arra, hogy legalább a falusi kulturáltan partiztok módjára gondoskodna arról, ha ■ két siegódményei elveiziti ereiét, no legyen kénytelen koldultlrisinyát alistuni nyakábi s küszölirfil-kűszöbrej járni.
Azok o befolyásos, iráojitó e nmybaugu íá-A flu a világ legtermészetesebb hang-1rosatyák, kik a kőtelkedéiben lokiznr majdnem a mondotta ezt el. látszott rajta, hogy 1 kimerülnek » firmának, eg, hangot ez ügy-
.... . . , , . iiek is szentelhetnének s Kondolbatnának arra is.
teljesen megejtette a mozt drama. amelyetL.y ^ _ k<tb Wlil„r," ,bMI , „tig,8„lelM
csak azért agyvelővel szabad vegtg D«nt. |rallri|láM| kik /,,nfk , ,, m^illlll4 Mllíl,bi Teljesen helyen való teháj^ ha ezek ellen aI wr0iiiM.Mk /róluk is történjék Kondoskodás. ha
jatt
kinövések ellen uiegindifjuk a legerősebb liaroot.
Szeged városa egyidejűleg a postres-tante levelek megrendszabályozásával gondoskodik a mozi megrendszabályozásáról is és kimondotta, hogy a mozgószinház lato gatói nem minden esetben lehetnek gyermekek. Mehetnek ugyanis szolidtárgyu darabokhoz. természeti képekhez, de nem mehetnek oda, ahol a fantáziájuk ki van léve a uioglertózteiósnek.
Szeged városának példáján okulhatná nak a többi városok is.
majdan boesüleleH munkájuk utón a megérdemelt nyugalomba ,lennek kénytelenek vonulni, ne kelben kegfdijrl. mások kónyöradományára storulniok.
Egy városi polgár.
HÍREK.
Mi lesz a kath. kántorokkai?
Valahányszor a városi költségvetés jut kezeim közé « abban lapozgatok, mindig bizonyos restelke-déssel olvasom. hogy a katholikus kántorok a sze-KÓdniényes csordások, kauászok s Qrülékhordókkal vannak egy IímUu.
Uram leien I Mit vétettek a mi kath. kántoraink elődei bogy ily valóságos bibliai átokképpen ott kell vezekelniők az QrQlékhordók listájában?
Persze, megfogadták óket mint a kanászt a csordást szokták s ha egy rossz napou nem tetszik az arcuk, elmehetnek (el is ut, le is ut,
F. Birtokos tanítók a Holdban találhatók.
K. A tanító mivel táplálkozik naponta?
F. A tanító uapouta reménységgel táplálkozik.
K milyen kózségbeii szeretne hivataloskodui a tauitó leginkább?
Szombaton volt a kaszinóban Tömött sorok elótt énekelt Dr. Orováné Bodó Klára, a nagy lelkesedés kisérte Deák István gordonka látékát. Bodó Klárát Dr. Ballá János kísérte zongorán, inig Deák István Bluim-iixcheiii\\Vilmi>sné kísérete mellett bankverseny/.ett. Hogy mit jelent ez a két név, — azzal minden zeneértő tisztában van. Maga a biztos siker. A színes aláfestés, tartalmas tudásuk jó keretnek bi-zouyul mindig. Mert most is nagy részük volt a siker diadalában, őket dicsérjük miudenelótt elöljáróban. Örömmel konstatállak szereplésüket, mert az örömünkre szolgál, hogy dicsérő méltatásukat megismételhetek.
..ii i - V Az érdeklődés főtárgya Bodó Klára és Deák István fellépése volt. Hírük már előbb elhatott hozzánk, mielőtt kifeilódött tudásukat s művészetüket csodálhattuk s méltathattuk volna Bodó Klára haza jön s maitával hozta kiforrott tudását, természet adta tehetségét, a melyet a tanulás és de Sautis mesteri vezetése tökéletessé csiszolt. De magával hozta gazdag músorsLak néhány gyöngyszemét, a mely csillogásával csodálkozást s igaz tetszést aratott. Verdi nsgy áriája a Forza del Destino operából, a San-
F. A tanító leginkább olyan községben szeretne Ar|il (Mascagni). Schmerzen (Wagner) adta
hivataloskodni. ahol nincsenek iskolák. HlA,,,,il » megmutatta, hogy énektudása
K. milyen iskolát szeret leginkább a tanító? , n,6r ^ » legnagyobb dalművek halhatatlan
F A tauitó leginkább az ipariskolát szereli. remekeinek interpretálásán.. És Bodó Klára minden K. Miért szereti a tauitó az ipariskolát leg- kívánságot sikeresen betöltött énekével, a melyet a inkább ? 1 várakozás szerepléséhez hozzáfűzött Haugjának Qde-
F. Mert onnét óraceengetés előli efcy huiz-|8é«e- «TW> Hli"6\' hajlékonysága megannyi ékes >u-milliomodrész másodperccel hamarabb megraOkbet.! M«u»ága volt énekének, a melyben biztos tudással K. Mire gerjed az ipariskolai igazgató az elleu. 61,0 lu a durabuk miVd"u nehézségét. Enektudá-aki az óracsengetés után se hagyja félbe a tanítást ? i *á"Hk 8 S,llü,ne *riábao (Mwsenei), Obsti-
>F Az ilyen tauitó ellen az igazgató rettenetes "Hliou (\'onUniIltaiJ. Förster. Lányi. Dienzl mflda-
haragra garjel.
K. Hány tanitó akad az ipariskolában olyan, aki a túlfeszített munka miatt igazgatói közbecsQles-beu részesül ?
F. 8a|nos, ilyen tauitó csak kettő akad : V. Pepi, meg Omikron
Förster,
laiban is érvényre jutott. Élvezettel hallgattuk inind-ebbeu frissen pergő koleraturáját, tiszta szövegkiej-
tését s közvetlen előadási készségéi, a melyek tajos tetszésre bírták a hallgatóságot. Kapott is hálából, dicséretből annyi csokrot, ho^y a pódium csaknem virágos kertté alakult az estélyen. Igaz művészetének virágkorái szépen és inélláu példázták ezek a csokrok I
Deák István volt a másik azereplő PoppPr Dávid taniltár.ya a mester hangszerén játszott. Mesterétől nemcsak hangszerét, hanem brilliáns technika jának csodálatosságát is örökölte. Első szamában (Bo6l",»"» Variations symphonique) széles, lendületes vonásai, éneklő kautinelája érzést dalolt s im>g mutatta felfogó képességét, magyarázó erejét » já-tékában Öntudatos egyéniségét. Popper darabjaiban « mester szellemét és játékát boszorkányos technikájával együtt lámasztelta uj életre s megelevcuedeu előliünk a zseniális tanítványban a mester szelleme, amely sziporkázó fénnyel vibrált a Polotiaise de Coueertben, csodát művelt a Spanyol Szerénádban » s brillírozott az Orosz fantázia előadásában. Deák elótt még uagy jövő áll, ezt mondhatjuk refeiádáuk méltató sorainak záróhangjaképpeu. Művészeink vasárnap este Zalaegeiszegen hangversenyeztek s otlaní szereplésük szomb :ti sikerük (előzése volt
A szombati műélvezetért hálásan kell megemlékeznünk az estély reudezó|ér6l. Lendvai Vilmos elnökről, a ki igazi lelkesedéssel az igaz művészet iránt s egyúttal hozzáértő tudással is teremtette uieg a magántisztviselők szombati emlékezetes é« magi* szintáju eatélyét
- Kritikus.
Kádár Lajos felolvasása.
Az írod. és ttűv körben tegnap délután Kádár L^jos h*. ref lelkész olvasott fel. Felolvasásába a modern nevelésről értekezett. A komoly im aktuális téma szép számi haligalóságot vont öasto * Polgári Euyletbo Felolvasásában Kádár Lajos a tudás sokoldalúságával és alaposságával bizonyította be n modern nevelés hibáit, ferdeségeit, amelynek hatási érzik a társadalmon. Szülők, nevelők, gyermeklmráiok lelkehoz szól, hogy a* emberiség jövőjét bittositaa .1 helyes gyermeknevelés megvalósításával. Saját nézetének erőt és súlyt adolt az élet lapasztalat és tudás nagynevű képviselőinek oézeleivelgjFelolvasásábati azt adta, ami lényege s a mii megnyőzódéséból kifolyólag tart a gyermeknevelésre lontosnak, üdvösnek, célravezetőnek. A gyermek elet minden jelenségével foglalkozott b annak eredeti szükségletével szembon igaz színekkel ecsetel a modern gyermek nevelés fonákságait., A fizikai fejlódésr* éppen ugy gon-iot fordított előadásában, mint a lelki élet fejlesztésére, amelyek hiányossága annyira érzik a mai kor nevelési irányzatán A gyermeknevelésnek ezernyi akadályát látja a mai világban, amely a helyes játék mellőzésével, színház, mozi látogatásával s szellemi túlterheléssel neveli korának gyermekeit. Ennek hatása érzik a társadalomban. Az eréuy, a vallás száműzött s a modern nevelés ferdeségei jórészt onnan szármáz-uak, hogy a házas életre lépők jav* része csúf ön-szeretetből uem szereti n gyermeket, inert az gátol|a őket az élet örömök fenékig való kiürítésében. Pedig ez az önző élet öröm a tiszta erkölcs alapját s társadalmát dönti meg. Nehéz feladat a modem nevelés veszedelme--útra tévedt törekvéseivel és áramlataival szembe szállani. De ez mindazoknak igaz kötelessége, a kik egy |obb lövőt akarunk megteremteni a jeleli sivárságaival üzemben ezen a fontos téren. Mert sajnálui lehet azt — a ki csak a jelenben él, a jövőbe nem sejt, nem érez I . Fejezte be gazdag tartalmú előadását Kádár Lajos.
Verue.
— Aa ipartestület közgyűlése elhalaea-tatott A városház díszes taoéiutérme megnyílt-hogy helyet adjou a helybeli ipartestület tagjainak, kiknek közgyűlése e hó 93-én d. u 3 órára volt kitűzve Sajnálattal láttuk azonban hogy előkelő iparo
MAROI.ua >9.
ZALAI KÖZLÖNY
3
«,ink zöme hiányzott s a 608 ia*ot számláló tekiu-1 - Ujitás a dohányárusitásnál. Amennyi-télyes testület, dacán, a tárgyak érdekes és fontos ben a szivarvásárlók ellen állandó volt a dohány-voltának 76 taggal volt képvinelve, melynek több- árusok panasza, hogy a szivarokat a vásárlók végig-ségét dicséretül legyen mondva a/, egykori érdemes ropogtatják s ezzel nfekik nemcsak tetemes kárt ós nemes csizmadia céh tagjai adták. Mivel a köz okoznak, de amely egészségi szempontból sem tür-gyOlés megtartásához az alapszabályok értelmében lie\'ó, illetékes helyiól elrendellek, hagy a finomabb
, tagok legalább 7,-áoak jelenléte szükséges, Hamu József elnök sajnálattal konstatálta a határozatképtelenséget s a közgyűlést e hét szerdájára 26-ére halasztották, amikor tekintet nélkül a megjelentek számára a közgyűlés határozatképes lesz s a tárgy sorozatba felvett kórdósok felett végérvényesen fog dönteni.
Valóban rosnr esó érzéssel kell konstatálnunk hogy " széthúzás t kicsinyeskedés átkos bydrája e díszes testületbe t . betalakodotl s az egyetértési.
szivarok, miuók Trabukkó^Biitaijnlka, BegaliUs többé nein nyitott dobozokban, ötös csomagodban lesznek árusítva
— Telefon. Csáktornya. KeBzlhely, Nagykanizsa, Pécs, Tapolca és Zalaegerszeg távbeszélő központokat f é. mái fiús hó ével bevonom Bur gáu in Sluioomnrk, Harlberg, Néudau iu 8teiermark és Wallersdorf in 8teiermak oh?,trák távbeszélő köz pontokkal való. helyközi esereforgalomba.
Beszélgetési dij ezeu viszonylatokban 3 percen
moly minden áld .ibos munkának fontos feltétele iti kiút 2 korona. Sürgős beszélgetésekért a reudea gijak is ki kikezdette . Háromszoros, díjköteles szolgálati értesítésért pedig L
— Heg jdiis László halála. Nincs többé, korona fizetendő, immár csak t emlékezése Kiskanizsa egyik legtipi-l — Elhalasztott bdfizetóselc. A nagykanizsai kusabb alak a, Hegedűn Unió. Igazi, lendithetlen Takp által aiipatott önsegélyző Szövetkezetnél a .sofiuiata o. fogás u kiskanizsai polgár volt. ki pátriám M„r<|,j 0lllipp mjtU a befizetéseket pénteken lart-.rdekóben sokszor a leghevesebben kelt ki a városi m m,.g
k«\'pviselőgyüléseken A Délzalai Takarékpénztárral Egyesűit Unsu-
Eszével, tudásával jóval túlszárnyalta polgár gelyzó Szövetkezetnél a folyó hó 25-re esó hefize-társait, kik emiatt csupa irigykedésből haragudtak te*ek az Uuuep miatt 27-én. vagyis péuteken délelőtt jg reá eszközölhetők.
De ó megmaradt rendithetlenül a kitűzött — ^ gyékényes! pályaudvart a nagy
mesgyón 8 lántorithatlanul követte is azt forgalomra való tekintettel kib\'vitik s mint egy olt
Elhqnytával Kiskanitsa elvesiitette egyik leg-1,4rt i.jzoliaág ténykedéséből tudiuk a dombovár-ai^ilisebb legintelligensebb polgárát, kit városunk | gyékényebi "második sinpár kiépítéséhez wlikaége* társadalma jól ismert s beosdlt is. i területet is kijelelték s ezzel egy forgalmi akadály
De most mar nem a miouk Ü ott nyugszik a m-hétaégei téliesen eltűnnek
nehéz sárga homok alatt, megtért óseihez.
Ugyancsak ott helyezték örök nyugalomra a szerencsétleu Pláuder Uatlót is. kit vóje Millei dühében összeazólalkozás közben leszúrt.
— A Kath Legényegyletből. Tegnap t.utotta meg nagy érdeklődés mellett a Kath. Legényegylet évi közgyűlését, a melyen a tisztikart nagy lolkes-déssel választották meg Alelnökké Horváth Istvánt választoltuk meg Eperj««y Gábor helyett, a kinek jegyzőkönyvi köszönetet szavazott, meg á közgyűlés az egylot érdekében kifejtett működéséért. Eperjeay Gábor alelnöki tisztiétől sokoldalú elfoglaltsága miatt vált meg. Ezen szándékát szentföldi útjáról közölte a Kör elnökségével.
— Baleset. Az Elsó Magyar Altaláuoa Biztosító Tsrsaság bérpalotáiénak építkezésénél ma délután súlyos baleset történt. Szűts üyörgy 34 éves napszámosuak karját és arcát súlyosan megsebesítette » lel vonógép Az első segélyben a ba|ba jutott munkást a munkavezető részesítette
— Szombathely főkapitánya A Szombathelyen megürült főkapitányi állásra oiint értesülünk Dr. Kodor Antal megyei aljegyző neveztetett ki
— Nem lesz utca kövezés Mert a vízvezetéket várják be, amely ma még embrióiéban van « tán egy évtized is elmúlik amig befejezéshez jut. Azouban a háztulajdonosokat erélyesen sürgetik s szorítják, hogy járdáikat reudben tartsák s tatarozok, mert Itát rendnek muszáj lenni.
— A Balaton áradása. A Sió csatorna inunkálataiua\'- zavartalau végezhetése végett ennek wilipjeit teljesen lezárták s igy a hóolvadás és esó-iés folvtáu amúgy is megáradt Balaton vize a patt mélyebben fekvő villa telepeit pusztítással fenyegeti. Bizonyára az illetékes hatóságok közb* fogják magu
vetül, hogy e veszedelemnek eleje vétessék, a( zsilipog megnyilastfaiiak 8 a munkálatok esetleg a "yári száiazság idejére halasztassanak. amikor a Bájton vizének fólfokosáaa ily módon szükséges is leli*t.
— A osáktornyai tanítóképző Intézetbe ez évben :tfi eUó éves növeudék fog felvételűi És pedig teljes fizetéses helyre 18, féldijas 8. ingyenes 4. készpéuzsegélys helyre segélyuélküli bejárónak 4 növendék.
Bővebb felvilágosítást készséggel nyújt az igazgatóság.
Palyázati határidő május dl Zeuei hallás feltétlenül megkívántatik
— Öngyilkos caelédleány. Ugylátszik állandó rovatot kell most már az efféle napireuden levő dolgoknak nyitui. Olcsó lett az élet, könnyen eldobálták az emberek maguktól. Az Arany Jánosutcában egy cseléd leáuy szerelmi báualában foszfor oldatot ivott s most a helybeli közkórházbau várja nagy kiuok között a hatását.
— Butorosarnok Szövetkezet Budapest, VIII. Üllőt-ut 18. es VIII. József-körut 28. Magyar iparművészek eredeti tervei alapján készült, modern bútorok és teljes lakberendezések. Az ország legrégibb és legnagyobb lakásberendezó szövetkezete, fenuáll a budapesti asztalos :parteslűlet védnöksége alatt két évtizede Állandó kiállítása 120 mintaszobával a főváros elsőrangú látváuyossága Csarnokai nyitva reggel 8 órától ei-ti 8 óráig
— Vigyázzunk az egészségünkre l Nikotin mentes dohányárut (általáuos jövedék és különlegesség) árusít a .Deuikó r. t. Budapest, V.. Szent Istfáu-tér 2. sz. — A budapesti, „ Bölcsészül tan hallgatók Segitó Egyesülete". Budapest, VIII.. Múzeum körnt ti—8. sz. Tanárjelölteket vidékre nevelőknek, iuternátusi felügyelőknek, tanügyi kisegitókuek, magán-titkároknak és bármely szakazerü munkák elvégzésére di|talauul közvetít a t. uagyközönségnok — A társaság árjegyzéket és leírást ingyen küld
Irodalom.
függetlenségi párt többi vezéralakjaival, az újesztendő megindulása óla fokozott erővel és áldozatokkal törekszik arra, hogy minden tekintetben tökéletes o|-ágot adjon a magyar közönség kezébe. A Magyarország nak az a törekvése, hogy ne csak a napi események élénk és bű krónikása, hanem a magyar uri családoknak minden uiás tekintetben is kedves és szívesen látott lapja legyen 8 a család minden tagja megtalálhassa benne kedvére való olvaamáuyát. E végből a lap fóhivatását szolgáló politikai rész mellett s az aktuális tudósításokon és cikkeken kívül az olvasók szórakoztatásáról és mulattatásáról is gondoskodik köunyed csevegésekkel, tréfás és szatirikus versekkel, karcolatokkal és rajzokkal, mely célra munkatársai körébe vont kiváló művészeket. Uj rovatokkal is bővült a Magyarország. A családi és egyéni higiénia kérdéseit felölelő Egészség rovathoz (árul a Szépségápolás cimü uj fejetet is, amelyet főleg a hölgy közönség fogadott szívesen, amelynek számára más kedves és speciálisan asszonyoknak való olvasmáuyokat is bőven uyuit a Magyarország vasárnapi melléklete. Ugyanezen a helyen hétről-hétre híven b köszönt a családi otthonba a .Magyarország" gyermeklap-melléklete. a Hetedhét Orazág, amely viatont a gyermekek mulattatásáról gondoa-kodik minden izükben magyar mesékkel, játékokkal és más kedven dolgokkal. A lap rendes rovatai is élénk és gazdag tartalommal elégilik ki at olvasók érdeklődését. A . Magyarország"-ot lelkes és kitűnő ujságiró-gárda írja, tárcái és más szépirodalmi közleményei pedig legkiválóbb bellelriatáiuktól való A Magyarország elófizotési ára negyedévre hét korona. Szerkesztősége és kiadóhivatala Budapesten, Terét-körút 22. szám alatt vau.
— Az .Élet" cimű szépirodalmi hetilap legújabb száma gazdag és érdekes tartalommal jelent meg. Szerkeszti: Pethó 8ándor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Dainjanioh-Qtea bO. Elófizetéai ár félévre 10 korona.
— A .Vasárnapi Újság" legnjabb száma érdekes tartalommal jelent meg. A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára uegyedévre öt aoroua, a .Világkrónikáival együtt hat korona. Megrendelhető a .Vasárnapi Ujaág" kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-utea 4. sz.) — Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap", a legolcsóbb újság a magyar uép számára, félévre két korona 40 fillér.
- A .Magyar Lányok" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leáuyok számára. Minden egyes száma gyönyöiü szép képpel és nagyou érdekea tartalommal jelenik meg. Előfizetési ára: Egész évié 12 koroua. felévre U korona, negyedévre 3 kor. Szerkesztőség éa kiadóhivatal: Budapest, VI. Andrássy-ut 16. szám Mutatványszámot kívánatra ingyeu küld a kiadóhivatal.
— A Divat Újság minden hónapban kétszer Jeleuik meg. Elófizetesi ára nagyon olosó : negyed -| évre postán való szétküldéssel két korona husi fillér.
Előfizethetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba mté-I tett postautalványon lehet A Divat Újság kiadóhivatala Budapesten. VIII, Rökk Szilárd-utca 4. számú házban van.
Aspirii*
\'tabletták\'
\' : fe| éa fogfájásnál, rheumánál. Influenzánál stb. elismert lájdalomcslllapltószer: hogy ;>lztosan a valódi Asplrlnt kapjuk, kérjiik a ..Bayer" léle Asplrin tablettákat, Ezek eredetlcsomagolásbao csövenként 20 tabletta á 0.5 g I kor. 20 fül. ért kaphatók. Minden tablettán az Asptrln szó látható.
A. Aipliln u<J vMlV6^ -_ uránt. mii <<« n«n. o«o.ult kíuitmrfnydl . AapMantw •íoMgacvual
— Az ujjáalakult Magyarország, a mely függetlenségi politika legrégibb, leghatalmasabb — A lónyllvántartó állomás helyisége i orgánuma és megközelíthetetlen harcosa élén gróf mint értesültünk a közös laktauya helyiségében lesz I Károly Mihállyal ós politikai munkatársai közt a
I A 1. A 1 KÖZLÖNY
MAROlUB
Dttomta-
cigaretta-papin, vu^ godd magad hasonló után/afoktó
Aspirln*
9tabletták[
v hüvelyt hozz és ne i;n-kinézésft silány minőségű I tévútra vezetni.__
! [K
D!
: lej d» fogfájásnál,rheumánál.Intluenzáaálstb.ciiaaiert fájdalomcslllapltószer: sokszor kisebb értékű készítményekkel utánozzák, hogy biztosan valódi*Aspirint kapjunk, vegyük a „Bayer" lile Asplrtn tablettákat. . Egy CSO w i 0,5 gros tablett.it tartalmuk ára lkor. 20 tilt. Utánzatokat utasítsunk vissza.
Ai Aiplfln ui v<JJ«gyMtt, tehit i törvények ttciHii. roíi <tg n«ro fo«<»»ult kíultmínytll Atplrln níwtl mcgnavMuL
juwwiii/:
\'i/Mlüí-JJmm
1/ (mlonkal, /fljáhotaml
>fCSAK4«ÖR
M6NEFL
,\'n h«nqszerkir«ivj
sitSi.jaíttfKflRutls.
RKJtWltA IHOrtNl__
Johann Maria Farina
osakis ez a valód\'
1 nivi/,, kölniviz-poiider és kölniviz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertiralcban.
Ne
essek
elfogadni
köluiviz-szappant,
__kölnivizet és pou-
- deri, ha nincs rajta
az er\'Ml.\'ii ex eyy.dOl vulódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegenllbler dem Rudwlís platz AkKor a..... Jk<-11 elfogadni li- lyi<-len e« utánzott kölnivizet, kölni viz-poudum fc>*\'kÖlnivlz xzuppant, lia az itt jelzett eredeti kes/.itiii \'iiv nem volna kap ható hz Ón lakhelyen, meri a világhírű ceg inagyur-orszagi kópvÍHelet« :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvari-u. 16. sz.
egyazerU levelezőlapra azonnal válaszol ós közli hol szerezhető be a/, eredeti minőeég.
May Autodict
dictalógép a világ egyetelen teljesen automatikus dictáló gépe HA ÉKDliKLI: Kérjen prospektust.
Kényelmes fizetési feltételek
MAV FRIGYES
BUDAPEST, Ftlrdö-utca 10 sí Telefon 7-34
cfr.
M

A hí
magot vet fákat ültet virágot tenyészt
éa kertjében gyönyörködni akar. az forduljon
Milhle Árpád
kertészeti nagytelepéhez . Temesvár*. ■■ .
Dlnzföárjogy-iók tugyon óa bórmoatvo.
Nyomatott .1 Laptttlajdonotf Ifj- Wajdils Jóasof könyvnyomdájában Nagykanizsán.
53-lk évfolyam 33 szám
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
Hiljilinlk hétfon él ctfltftrIAkin.
tlörtx«w«l 4r.k: Kgi.. ívre 10 koron., Ml«vr. 6 korona. S\'cgyodövro 2 koron. 80 ftll. — Egy.. .iám ár. 10 flll.
I\'clelós stcikosító :
Bánekovich Jánoa
Kemény László
„Oldott kéve."
Soha nem illett reánk jobban a nagy Ültének szomorú Bóhajtása, mint most. bogy : .Pusztulunk. vernünk s mint oldott kéve széthull nemzetünk."
Panama, korrupoió, önös érdek, a ha znllaág kigunyolása, a/, erkólosOk lábbal taposása burjánzik a társadalom minden rétegében, fent és lent egyaránt.
Oldott kéve ez a nemzet, mely a biztos pusztulás utján halad, rohan feltartóztathatatlanul.
A féreg, mely eddig csak a társadalom magasabb rétegeit pusztította, termékeny talajra talált imiuár a nép alsóbb rétegeiben is. Az életfa gyökerén rágódik már. auil kezdete a végnek. »
Ódát lehetne írni, lángoló, rajongó sza-
vakban emelkedő ódát erról az áldott magyar földről; nem a politikai ós közigazgatási értelemben vett magyar földről, — mert e tekintetben\'csak pirulnunk lehet — — hanoin a rögről, a humuszról, az aranykalászt termő, kenyeret adó barázdákról.
És mégitt szomorúan látjuk, sajnosán tapasztaljuk, hogy -éppen azok, akik elsősorban érzik ennek a földnek áldásait, akik olt nőttek föl az ugaron, a mindnyájunkat, tartó barázdák mellett, — kezdenek liút lenné válni ehhez a földhöz.
A falvak népeiről beszélünk, uem a misera pleb-s contribueiuuól, amely messze idegenbe megy bányamunkásnak, hogy megszerezze a mindennapi kenyeret, — hanem azokról, akik gazdák gyermekei, akik magukénak mondhatnak valamit ebből a földből, akik nem mások napszámosai, hanem a maguk gazdái lehetnének.
Szirktiztiiéi ii klftriéhlvaUI liák-tir I
Tataion: 182. — HlrdaUaak dljaiabáa Mariul,
Ezek is mennek, hűtlenül otthagyván a földet. Mennek, föl, abba az átkozott nagy városba, lesznek négyemeletes bérkaszárnyák zugszobáinak ágyrajárói, lesznek gyári munkások s Önként, nem a nyomor miatt hagyják itt a szelíd szellővel simogatott gyönyörű, selymesfüvü mezőket, az aranykalásszal ékes rónaságokat, a nektárt termő hegygerincedet, az élte\'tŐ. (Ide, friss levegőt, a templomocska imára hivő én lágyan osengő harangszavát, a osendos falut, hogy napszámosai legyenek piszkos gyáraknak, zakatoló, süketítő, idegeket roncsoló g^f®* között, koromban, füstben dögletes levegőben.
Vagy felmennek „szolgálni" cselédnek.
Nem lenne semmi baj, ha az erős fiuk fiuk és leányok azalatt, amig odahaza pihen minden munka, dolog után látva, hónapokra mennének el közülünk s aztán, amikor ki-nyilik a mező, fakad a szóló, viráglik az
Lemondás.
Arra ti felétek milyen most az élet ? . . . Szebb-e jobb-e, mint . . . Kékebb-e a
[menybolt . . . Csillagosabb az éj? .. . Pirosabb a fhajnal? .
Fényesebb a reggel, tündöklőbb a nappal ?
\'jobb e ott, mint itt volt ?!
- ■ - -
Fűim aki várjon, aki féltsen, óvjon, Aki az utadra virágszirmot hintsen ? . . . Meleg e a csókja ? . . . Puha-e az ajka, Ringató-e, lágy-e két ölelő karja ? . . .
Áldja meg az Isten !
FI ATT ZSÓKA.
7?Joét
A Tangóláz.
Alig tettem be lábamat a szerkesztőségbe, hivatott a sierkesit\'m. Szokatlanul barátságosan foga dott. íróasztal fiókjából elővette a szivaros skatulát ós vastag szivart dugott a szájába
— Urává. Rovátkái Maga zseniális flu. A farsang közepén uem jut eszébe a tangó. Mikor Hörciiögpata-kou és Matőpaláuibau egykép taugózik minden óp láb, ember KözímhöBCU nézi, hogy van tangó mámor tungó láz és frász. Ahelyett, meginterjúvolná a tangó királyokat ós oászárnókttl: vár, var. Mig a tangó lejár, miut e hét végén a váltóm.
— De kérem azei kutató ur . . .
— Ne kórj«n. Három hónapja boldogítja lapunkat és ezidó alatt egyebet «h tett, csak javítást kért-ákár tetszik, akár nem, Rovátka Demeter ur, mától kezdve javadalmazását redukálom.
— Hogy tetszik ezt órteui ?
— A havonta élvozntl 8 darab színházi jegyet 4-re szállítom le. Többé nem mehet párosan a színházba Vagy maga megy vagy az unoka hugpoakája.
— Szerkesztő ur tévedésben vau ,.; A tények
bizony itnak.
— Tessék nyugodtan meghallgatni. Eltökéltem tegnap, hogy igeuis a \'ingóról oly kimerítő színes és ötletes riportot írek, minőt még senki. Meg volt: kivel beszélek, kiről írok, kit fotografáltatok. Kihatároztam — az alaposabb riport érdekében > tangó megtanulását.
— Kitonó ötlet I — Jegyezte meg sugárzó arccal szerkesatőm. Kivett egy ujabb szivart a dobosból és arra is rágyújtott.
— A tangót pénznélkül megtanulni nem lehet — sopánkodtam. — Erre a célra fedezetet uem találtam zsebemben. Viszont a táuctauulás terén Undij-meutessóg nincs. Pillanatra elkomorodtam, Majd ogy még fényesebb eszme villant meg az agyamban.
— Na ki vele I
— Berobogtam a kávéházba. Elő a cim lakjegyzékkel. Elő egy kurta uyelvvel é» már is 18 táuctauár neve és lakása ki éa fel jegyeive volt. Notnde. szerkesztő ur kittluó Ötlött ragyogó ötlet.
— Igen. Kezd a dolog zavarossá lenni. Mondja csak. kedves Rovatka, .nem tudja hamarosau a meu->.u i"i.\'hm s/.i\'iinát, esetleg a Lipótmezójét ?

O&iafn-cOiót-
vepyesieAj
Eltörhetetlen vllágltófonal — 75°/o árammegttka-rltás — gyönyörű, fehér fény — Hosszú élettartam — Jutányos ár — Valódi Osram-drót-lámpa kapható: majd minden villamos telepen, azerelónél és az idovágó szaküzletben.
Valódi OsnuH-dróUdmpák kaphatók: Villamos müvtkuil. sxtrtlókHit is mtudta stak-mabtli úzltibtn. — Shígyarorstdgi kipvistlA btrtmdutll rakldrral: Pihft? ifPta Du-daptsl. VI.. Hajós-utca 41. u.
f
ZALAI KÖZLÖNY
M \' R0IU8 28.
édea gerezdeket termó gyümölcsfa: menne-nek vissza megtakarított pénzecskéjükkel.
De nem így van I
A legények, akik felszabadultak Budapestre, a gyárak rengetegébe, többé falusi földraivelök nem lesznek. Egy-két évig még viselik: a falusi ruhát, aztán szégyenlik azt is, levetik ós magukra vesznek „uri" rongyokat. Megrontja óket az a hitvány nagy város, vasárnapi ligetjével. léha szórakozásaival, izgató mulatságaival.
A falu mindezt nem nyújtja s ók ezért ott hagyják bolond, fiatal, tapasztalatlan fejjel az áldott, csendes, becsületes falut. Négyöt óv múlva már lóversenyző, kártyázó korhely lesz a falusi legény; hétköznap pedig egyre sorvadó napszámos, aki harmadnegyedmagával alszik egy zugban.
Otthon pedig pusztul a kis ház, a kis kéri, a kis föld, aminek az öregedó szülök nem tudják gondját viselni.
A leányok pedig wurstlizások, katonákkal való ismeretségek után. vagy kiélten és kirafflnáltan kerülnek haza, vagy fent maradnak a nagy városban s ott mennek férjhez. Kihez? Falubeli legényhez, aki rosszul kereső napszámon s a nélkülözés, a nyomor osztályosa.
8 aztán jönnek a gyermekek, a nagy városi bérkaszárnyák vékonylábu, nagyfejű, angolkóros gyermekei, a nyomorúság, a piszok, a büz pajtásai, akik a falura voltuk praedesztinálva s akik ott jóravaló egtazsé-ges, edzett karu emberek leheltek volna. S ott? Lesz. ami az apja volt napszámos, de már gyengébb test alkattal és hajlamosait alkoholra kártyára, bűnözésre.
Így vész el a falu. Ma még talán kevesen látják ozt a veszedolmet, de hogy i
— Ne gondolja szerkesztő ur, hogy meggaba-jodott az eszem.
-1— Nem gondoltam, de konstatálom.
— Teaeék végig hallgatni. 8zándékttmban volt a tandíj és mentesség nélkül a tangó megtanulása. Ehhez kellett a táncmesterek draei. Tervem azeriut a tangó egyes figuráit más-más tánc iskolában sajátítom el. Mindenütt egy figura tanulását kötöm ki próba kép. 8 Azután rám sütöm. hogy bolond vagyok, aki a tangót soha ebben nz életben megtanulni nein fogom. Igj 18 mestertől az egész tangót valamenuyi figurájával egyQtt elsajátítottam volna.
- Fenominális Rovatka mehet ezután is párosával a színházim.
— Köszönöm a trükk fényesen bevált. Hat táncmestert sikerült huszonnyolcra venni.
\' — A hetedik leolvasta az arcáról, hogy rosszban táncol ?
Dehogy olvasott. Már este volt, mikor ripoiteri hévvel és tangó dühvel rohantam a hetedikhez. Berontok az ajtón az előszobán keresztül a terembe, hál sima parkett helyett óriási asztatalokat találtam körülöttük különböző korú, szakállas és még szakállasabb urak ültek.
— Éljen! habogott felém máz torokból. Nem éilem rá kiatimatulni hol ée kik kötött vagyok Négyen kőire fogtak. háromsior n levegőbe emeltek én vitiarox éljeuieaek kötött egy aiékre Állítottak
megvan, azt mindenki tudja, alti egy kicsit körülnéz. Tenni kellene ez ellen ott. a falusi iskolákban, a blusi gyermekek kötött. Okos emberek törjék rajta a fejőket, hogyan lehetne azzal a gyermekkel megkedveltetni a falut, a földet. Meg kellene velak értetni, hogy ott, a nagy városnak nincsen rájuk semmi szüksége, az kiveti őket magából, a falu. a föld pedig sir utál uk. mert gyengül, pusztul.
Hihet.illenDl nagy nemzeti érdek ez. Érdemes vele foglalkozni I
Levél a szerkesztőséghez!*)
Tekintetes Szerkesztőség I
A „Zala" szerkesztősége — adott szava ellenére — csak harmadából és a szöveget elferdítve közölte a Zálábau megjelent „Megjegyzések egy felolvasáshoz" című cikkre adott feleletemet, amelyet azután helyi laptársával együtl miuófiihetetlen támadásuk alapiául használtak fel ellenem. Hogy ez eljárásuk és a korábbi bírálat (?!) felöl az elfogulatlan közönség méltó ítéletet mondhasson, tisztelettel kérem ama „Pele-Itíf-iiek szószerinti közlését.
Felelet a „megjegyzésekre".
Az (». — a) jegy alá rejtőzött paedagogusj ur jónak látta megjegyzéseket fűzni Vasárnapi felolvasásomhoz, melyről cikke elején azt mondja, hogy sokban egyetért az előadóval. De hogy mi lehet felolvasásomban olyan, amivel egyetért, azt ugyan a bíráló ur cikke után senki sem gondolhatja el; s így ceak arra jó ez a cikk, hogy a nagy közönség a lehető legrosszabb véleméuyt táplálja fel -olvasásomról, — rainlhogy hallgatóságom — sajnos
♦) Lapunk pártatlansága siamponljából ativaaen adunk halyt minden áikkntk, a molybcn valaki aaját Igaaát védi.
A széken remegve összezsugorodva álltam és ugy éreztfm magam, miul a lekvárba esett légy.
— Halljuk I Halljuk I — zugiák. harsogták felém. —• Halljuk a „Család apák Taiigóellenea egyesülete" legifjabb tagját.
Magamhoz tértem Átértettem a helyzetet! Ili beszélui kell, különben veszve vagyo\'*.
— Tisztelt tag és elv táraaim! Rövid leazek. A végiii kezdem. Hassunk oda valamennyien, szegény agyongyötört családapák, hogy feleségeinket, gyorme keinket és testvéreinket távol tartsuk mind attól, ami tangó és ezzel tokon. A mámor eloszlik, édes emlékként megmarad egy-e^y langó kosztüm, taugó kalap és gummisarok, de meg marad még a smyrna szőnyeg a fényezett vagy matt kredenc, a zongora a dívány Azokat itt hagyja, ezeket elviszi a végrehajtó a tangó Hogy pedig nagyobb nyomatéka legyeu ezen inai alakulásunknak, hatalmazzanak fel arra, tisztelt elvtársaim, hogy az össze* esti Upolínak most esti órákban tudósítás adhassak le. Be se várom a jóváhagyásukat. Már megyek, szaladok, repülök.
É* 8— HÍ1 tagtársain fején keie*»tnlgázolva rohantam, miként a Itlz, miként az üldözött vad fis most itt jdiakSszerkesztő ur elóU, mint félbe maradt taugó tanuló, riporter és mint a „Család apák Tangóellenes Egyesülete" legifjabb tagja.
, Négluee
olyan kicsiny volt, hogy annak a bíráló úréval ellen-kező tárgyilagos ítélete aligha lesz elég erós a cikk uyornáu szélesebb körben támadható hamis niegité. léé ellensúlyozására. Ezért vagyok kénytelen a rnog. jegyzésekre — szerkesztő ur becses engedélyével — a következőkben válaszolni.
Először is a tanár ur a sajtót akarja megvé-delmeznl velem szemben, amire semmi szükség nin-csen. Mert hiszen a tisztességes sajtó a „mocskos szájú" jelzőt bizonyára uem veszi magára. Hogy pedig a napilapok teljes egészükben nem a gyermekeknek valók és sok szülő mégis szabadon kezükbe adja azokat, ezt — ugy hiszem — a bíráló ur i» aláírja ós kárhoztatja. Hogy erkölcstelen mozídarabolc nincsenek, azt talán a cikkíró ur sem állítja komolyan. Különben „de gustibua non est disputaudum." Hogy én a mozi felett olyan formáu törnék pálcát mintha az teljesen erkölcs- és kultúraellenes intézmény volna, azt csak a cikkező ur érthette ki felolvasásomból ; mert ón nemcsak többre becsülöm i-zt a ponyvairodalomnál — miként a cikkező, -- hanem a kellő határok között — az emberiség művelődéséi.-és szórakoztatására egyik legáldásosabb iutézméuyuek tartom. A ponyvairodalmat pedig csak azugkönyvke-reakedők kirakataiból csalogató erköícsrouió könyvekhez képest mondtam aránylag ártatlannak. Hogy igenis, a mozik és rossz olvasmányok sokszor viszik a bQn uljára a gyermeket, sót felnőttet is, erről a oikkiró ur a lapok „törvénykezés" és „gyertnekbiró-aágok* rovatából meggyőződhetik.
Hogy ma is vannak még magakai öúerejükból felküzdó diákok, mint ritka példák, ki ne ismerné el; de azok typusa vagy fajtája bizóuy pjsztulóhau
Az egy huzamos tanításnak — paedagógiai Szempontból — bizony csak rossz oldalait ismerem és azért ma is csak itt-ott megengedhető szükség*! rosszuak taitom s e hitemben az évek tapasztalatai csak megerősítenek.
Az pedig igazán megdöbbentő, ha valaki az én felolvasásomból azt olvassa ki, hogy én „ellenszenvvel viseltetem a testedző sportokkal szemben.\' Hiszen magam is örömest gyakoroltam valaha s a még ugyaucsak kicsiny gyermekeimmel is gyakoroltatok többféle Sportot (úszást, korcsolyázást, lapdá-zást. tenniszezést stb). A modern sportok közül a foot ball-t tartom — legfeljebb — inkább káros, mint hasznos sportnak. Nem a sport ellen van tehát kifogásom, hanem annak szertelen tulhajtása és v divat nyűgébe szorítása elleu.
Az egykéről mondott szavaimat ti sikerült a oikkezőnek félreértene. Kifogásolt és példával igazolt szavaimat aunak a sajnos — épp uri körökben terjedő balvéleméuyuek gyöngítésére szántam, minlha az anyaság ártana a nő szépségének és véniteué ót.
A „hazai és külföldi" megkülönböztetést főleg a szoclállzmusra értettem; de hogy a hazai szabadkőművesség egy része is vallásellenes irányban mozog, azi bizonyítani —. azt hiazem — fölösleges. * *
*
És ha igaz, hogy „iuterdum bonus dorioitai Homerus", még inkább igaz lehet, hogy a oikkiró ur is szundított egyet-egyet felolvasásom alatt s iu-ne\'n származtak az alapos félreértések, álért béke velőnk I Jé éialakátl
Rliyébkéul at eléndé.omat hallgató elfogulatlan kotöoiég Ítéletére bitóm annak elbírálását, ki akut a körnek iokább aiolgálatot tenni éa hennáim : én a felolvwáaominal avagy birálé ur a megjegyiéaeirel ?
Kádár Lajoe
MAROI08 ao.
ZALAI KÖZLÖNY
8
HÍREK.
A vasárnapi munkaszünet szabályozása.
Az ipari munkának vasárnapi ós ünnep-■ napi szüneteléséről készült, a kereskedelmi miniszter állal legutóbb közreadott alóadói tervezet máris élénken foglalkoztatja a kereskedő köröket, amennyiben egyes fonto-sabb intézkedései a jelenleg érvényben levó szabályoktól több pontban eltérnek.
A vidék minden egyéb részében fen-tarlja a mostani szabályozást, mely szerint d. e. 10 óráig az összes cikkek árusíthatók.
A kizárólagos dohánytózsdék osak deli 12 óráig lennének nyitvatarthatók, kivétel csak a pályaudvarokra, fürdőhelyekre 87.ól.
A kizárólagos pálinkamérések és égetett szeszt áruló üzletek 10 órakor bezárandók.
Uj munka szüiieti napként karáosony elsó napját állapítja meg, viszont a karácsony elótti vasárnapon az üzletek mindenütt este 9 óráig nyitvatarthatók
Uj rendelkezése, hogy a nyílt árusítási üzletekben ós az azokhoz tartozó irodahelyiségekben vasárnapon négy óránál hosszabb idén át foglalkoztatott alkalmazottnak minden második vasárnapon teljes szüneteket kell adni. Ha pedig ez nem lehetséges, min den második héten egy délelőtt vagy délután kell szünetül engedni, — ez azonban a túlnyomóan élelmi oikkek elárusiLásával foglalkozó üzletekre vonatkozik.
Amíg a most érvényben levő szabályzat értelmében munkaszüneti napon irodai munka egy altalán nem végezhető, az uj sza bályzat értelmében, a nyilt árusítási üzletekben, valamint a hozzátartozó iroda helyiségekben 8 árusítással összefüggő irodai munkát az üzlet nyitvutaitásának ideje alatt megengedi, sót a nyílt árusítási üzleteken kívül is végezhetők a munkaszüneti napokon megengedett munkáknál szükséges irodai munkák, de osak d. o. két órán át s azzal a korlátozással, hogy a rendes személy zet-»ek minden egyes tagja a jelzett idóben osak minden második munkaszüneti napon foglalkoztatható.
A tervezet ügyében már készülnek állást foglalni az érdekellek szervezetei.
A meginduló vitában, mint a M. K. Lapja mondja, nyilván előtérben fóg állani és komoly mérlegelést igényelhet az a kérdés, vájjon nem lehelne e munkaszüneti napokon megengedett kereskedelmi árusítást a vidéken ie, — ott ahol az üzletek szakmák szerint meglehetősen specializálva vannak, — ugyanazon az alapon szabályozni, mint Budapesten s annak környékén.
— Az uj mozgópostafőnök lnatalláláaa.
Ritka szép estély keretében ünnepelték a nagykanizsai inozgópostalisztek uján kinevezett főnöküket Qeizl Miksát, ki ugy kedves egyéniségével, mint bivat»\'i működésével s érdemeivel nemcsak a kinevezési, de a kedves ünnepeltetést is valóban kiérdemelte
Az estélyt a Korona szálló éttermében egy 70 terítékű társasvacsora vezette be, melyen a mozgóposta itthon levó tiszljein kívül a stabil postatisztikara is Róth Miksa főnökkel élén miulegy 80 taggal képviselte magát; nemkülönben a Csáktornyái s egerszegi főnökük valamint városuuk előkelőségei közül is Dr. Sabján Gyula polgármester. Dr Hajdn Gyula stbeu szintén részt veitek az üuuepelletésben.
A pécsi igazgatóság, valamint az útban levó postatisztek és alkalmazottak távirati ulon UdvötóJ-ték szeretetreméltó főnöküket, a jelenlevők közül pedig Scbott Géza főfelügyelő emelkedőit először szólásra s társai nevében a szeretet legmelegebb hangién üdvözölvén uj főuöküket.
Majd Dr. Sabján Gyula polgármester s Dr. I Hajdú Gyula emeltek poharat, ugy az ünnepeltre, mint a jelenlevő érdemes tisztikarra, öiöntüknek adván kifejezési a felelt az egyeiéitő szép h»rmouia feleit, mely e díszes kart ily kedves megnyilatkozásban összehoztam.
A társaság vidám liangulalbau a késő reggeli óiákig maradt együtt, magával viyén egy ritka kedves est emlékeit, dicsérve a vendéglőst Kiss Ernőt, ki mint iniudig, ugy ez alkalommal is valóban ugy az ételekkel, mint az italokkn! az ulismeié«>re valóban reászolgált.
— Az ipartestület közgyűlése. A nagy. kanizsai ipartest Ölelnek a f. hó 28-ére hirdetett i érdeklődés liiányábau elhalasztatott közgyűlése e hó 25-én d. u. a városház dísztermében tartatott meg, melyeu ez alkalommal i^ a testületnek miulegy 80 tagja jeleni csak meg, továbbá Dr. Hajdú Gyula testület agilis ügyesze s Halvái Frigyes ipari biztos. Rár az Ipartestület legértelmesebb elemeit láttuk itt egy osomóbau, mégis rosszul esett tapasztalnunk, hogy a mludeukori fiokparlameutorok olmaradtak « a ruffináriás stb. még mindig jobban vonzza iparosaink uagy részét, mint közösügyeik intézése, mely évben csak két órára hívja el kedvenc ünnepi szórakozásainktól.
Mindazonáltal a megjelent legértelmesebb tagok méltóképen képviselték a G08 tagol számláló testület s határoztak is a kitűzött s tárgyalásra került pontok felett
Miután az eluöki teleülés, zárszámadás s költség előiráuyzat tudomásul vétetett, Rrfrkay Lajos test tag indítványára a dalárda részére a Közgyűlés évi 800 korouát szavazott iueg
A Vécsey Zsigmond emlékére tett* 600 korouás alapítvány letétét a közgyűlés örömmel veszi tudomásul, uemkülöubeu az elnökség azon jelentését, hogy az elaggotl iparosok menházára begyült összeg a város által kezelt 1000 koronával ma már 7489 K.
Többek hozzászólása után kimondja a közgyűlés miszerint a Reisz Zsigmond állal ajánlott illetve proponált kiállítás megtartásához hozzá |árul s annak előkészítéséi a leendő előljái óságra bizza
Amennyiben pedig az elnök és elöljáróság egy részének mandátuma lejárt, eluök köszönetet szavaz boléhelyezett .eddigi bizalomért, kéri a közgyűlést választás lífBgejlésére. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel Samu Józsefet újból elnökké választja, neki eddigi páratlau buzgó működésért köszönetet szavazva az elóljárósági tagok megválasztása után Halvax Frigyes ipari biztos búcsúzó szavait meghallgatva s ót éltelve hangos ovációk mellett oszlott szét — Halálozás. A kanizsai uyomdász társadalom egy jól ismert s kiérdemesült alakja hunyta le szemét őrök álomra Offeubeck Samu személyében-
Rövid ideig élvezte a jól megórdemelt nyugalmat, amikor elragadta a halál övéitől, benne Offenbeck Vilmos éa Károly édes styját gyászolja.
— Ab Izraelita hitkössóg közgyűlése Az izr. hitközség vasárnap évi közgyűlést tartott Grünhnt Henrik hitk. eluök eluöklete alatt. Miután az elnök a gyűlést megnyitotta, Barta Lajos hitközségi titkár 1913. évről szóló elóljárósági jelentést éa zárszámadásokat olvasta fel. Megemlékezett a jelentés ujnépi Klek Lipól kir. keresk. tanácsos, olőljarósági lag és Vécsey Zsigmon polgármester elhunytáról, mit a közgyűlés sajuálatlal veti tudomásul és jegyzőkönyvbe iktatott. A kiváló gonddal összeállított szép jelentés a hitközségi élet miuden ágazatára kiterjedt. A közgyűlés nagy figyelemmel |haligatla ós helyesléssel vette tudomásul. A hitközségnek mult évbeli összes
| kiadásai és bevételei külön-külön meghaladják a százezer koronát. A mull évben a hitközség kebelében 88 házasság költeted, 72 gyermek született és 61 hitközségi tag halt meg. A közgyűlés folytatásaként ! a hitközségi eluök .16 elöljárósági, & számvizagáló {bizottsági tag és 5 kerületi képviselő tag választása j ma vaii folyamatban.
— Pályázat segédjegyzŐi állásra. A kanizsai járáshoz tartozó murakereszluri körjegyzőségben rendszeresített segédjegyiői állásra a kanizsai járás szolgabirósága pályázatot hirdet. -----------
Javadalmazása a törvény által inegállapiloU fizetésen kívül 800 K.- lakbér illletinéajf. Pályázati határidő marc. 89. Választás máro. 40.
— öngyilkosság A szerencsétlen postaszolga Koch György, ki a napokban részben váltó ZBirálás. részben betegsége miatt nyakát keresztül metszette, több napi viródás után kiszenvedett.
— Noha hazai magántermó szőllő, melyet sem permetezni, sem ojtani nem kell. igen bő termő és kitűnő bort szolgáltat, ajánlok sima vesszőt lOOO-kint 40 K-ért.
BEZNICZA GYÖRGY szőUőtelep tulajdonos, Mi háld, (Somogy megye.)
— Bútorcsarnok Szövetkezet Budapest, VIII. OllőUnt 18. és Vili. Józset-körut 88. Magyar iparművészek eredeti tervei alapján készült, moderu, bútorok és teljes lakberendezések. Az ország legrégibb és legnagyobb lakásberendező szövetkezete, fennáll a budapesti asztalos partestület védnöksége alatt két évtizede Állandó kiállítása 180 mintaszo-bával a főváros elsőrangú\' látványossága. Osarnokai nyitva reggel 8 órától esti 8 óráig.
— Vigyázzunk az egészségünkre 1 Nikoliu mentes doháuyárut (általános lövedék és kűlöuleges-ség) árusít a .Deuikó r. t. Budapest, V.. Szent István-tér 2. ez. — A budapesti, ^Bölosészetiau hallgatók Segitó Egyesülete". Budapest, VIII., Muzeurn körút 0—8. sz. Tanárjelölteket vidékre nevelőknek, InternátuBi felügyelőknek, tanügyi kisegítőknek, magán-titkároknak és bármely szakszerű munkák elvégzésére díjtalanul közvetít a t. nagyközönségnek. — A táraság árjegyzéket és leírást iugyeu küld.
— A „Magyar Lányok" szépirodalmi képes hetilap, fialal leányok számára. Minden egye* száina gyönyörű szép képpel és nagyon érdekes tartalommal jelenik meg. Előfizetési ára: Egész évié 18 korona, félévre 0 korona, negyedévre 3 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. Andrássy-ut 16. szám Mutatváuyszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal.
— Az .Élet" cimü szépirodalmi hetilap legújabb száma gazdag és érdekes tartalommal jeléül meg. 8zerkeszti: Pethó 8ándor Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesl, VII, Damjauioh-utoa 60. Előfizetési ár félévre 10 korona.
t A A I Ki) /. L fi N Y
MARÓI DR ír.
Jól jegyezd ni(!^\': o.ni!
cigaretta-papirt, va.nv hüvelyi hozz ós no engedd inasad hasonló kinézósft silány niinősógii utánzatoktól tévútra vezetni.

Ifi 5 i i* r nwjt/ífilJvXtifM! l^TTOMAN^ c ] t 3 Ll )
Aspirin
\'■\'tablettáK"
tfejésíogtájásnál.rheúmánál.lnllucnzánálstb.ellsmcrt lijdalomcsillaollószcr: sokszor kisebb értékű készítményekkel utánozzák, hogy biztosan valódi\'Asplrint kapjunk, vegyük a „Baycr" léte Asptrtii tablettákat. Egy cso 20 á 0,5 \'gros tablettát tartalmaz ára 1 kor. 20 tilt. Utánzatokat utasítsunk vissza. Íj Ar Aiplrln ni vídjcuyutl. lehít » tflrvínyck gt^. u«tkilv ini» cig nem Ju^oíult Miillinéay«U^í Jjfi*-*
■ff*

CMUOKKAl, /AjÁHOÍftK/H
CSÁKIKOR.
fflSNER.
"fl HANGSZER KI RÁ LVw.
V BPE^TiSfSCFKflRUTO.
nujtavitp /MtíreMf —
Joh-nn Maria Farina
osakis ez a valód)
cölniviz, kölniviz-poudor és kölniviz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban.
kölnivíz-szappant, kölnivizet éa pou-
--dert, ha ni nos rajta
az i*ri\'d«-ii «>s egyedül valódi de sokszor utánzott johann Maria Farina Gcgenübier dem Rudolfs-platz Akkor sem kell elfogadni hulytelei) óh utánzott kölnivizet, kölniviz-poudert és kölniviz-szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kap ható az Qn lakhelyén, mert a világhírű cég magyarországi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetváni-u. 16. sz.
itgyszerll Invnlazilapra atomial válaszol is közit hol »i«rozltalO b.t az eredeti minőség.
Ne lessék elfogadni
May Autodict
dictálógép a világ egyetelen teljesen automatikus dictáló gépe. HA ÉRDEKLI Kórjen prospektust.
Kényelmes fizetési feltételek
MAY KRKTY litS
BUDAPEST, Fílrdő-utca 10 az Telefon 7—34

A ki
magot vet. fákat ültet virágot tenyészt
ós kertjében gyönyörködni akar. az forduljon
Mühle Árpád
kertészeti nagytelepóhez = Temesvár. =
Dla-zföArJogyzók Ing-yen ós bérmentve.
Nyomatott a l&ptul&jdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa,, igi4. március 30.
53-Jk évfolyam. 24 szám
Hétfő
iiljalinik hitlön 01 csütörtökön.
fclOftl«tí»l *\'••«: K|jé». évi* 10 koron*. Mltv.c 6 kor..na. N«gy*<H*r« 2 koron* 50 Ali. Efty«» • >*... «,. 10 Ali. |
KelelAj iterkoiztá :
Bánekovich János
FWkeitA: tzarkaiztisag II kiadóhivatal Diák-tér I.
Kemény Lássló T«uton: isa. — Hird«Ua*k dij*«*bá« martai.
\\ szennyirodalom mint lelki méreg s annak ellensúlyozása.
Hogy hány ezer és ezer egyén honija lelkében azt a mérget, amelyet a rémregények csöpögtettek és csöpögtetnek még ma is beléjök füzetes adagokban, azt ember síig kvpes megmondani.
Társadalmi életünk morális elzüllésém-k számtalan okai mellett a szennyirodalom termékeinek öriási szerepük van.
Hazánkban épugy, mint a külföldön számtalan elkövetett bűnnek az elsó gondolatát a szenny irodalom váltotta ki h tettei lelkében. S éppen ezen esetek roppant nagy számánál fogva keletkezelt az %egész kontinensen mindenfelé, ahol kiílturnemzet csak el, az a mozgalom, amely a szenny-irodalom tomboló hatásainak leküzdésére irányul.
Mielőtt u mozgalom lényegéről s eszközeiről szólnánk, kutassuk fel az okokat, melyek a szenny irodalom terjedését elősegí-
tik s hatásait oly nagyméretűvé teszik sokszor még az úgynevezett intelligens osztályokban is.
Az elsó ok ami látszólag hihetetlen, az általános népoktatás terjedese.
Az olvasás ás irás tudása ugyanis mig egyrészt az analfabéták számát óriás módon apasztotta, másrészt a tudásvágy kielégítésére való törekvést növesztette naggyá. Az iruI, olvasni tudó ember lelke u. i. i gazdagságra törekszik; az egyszer megindi-\' tott fantáziabeli és gondolati működés nem igen szűnik s pihen meg 8-/.Jiskolai anyag \'feldolgozása után, különösen pedig akkor nem, amikor az anyag semmi benső kapcsolatban ninos az emberi lélek ezen funkcióinak természetével.
Mint a testileg növekvő embernek fokozatosan több táplálékra van szüksége, ugy a szellemi fejlődés és növekedés is megkívánja a maga fokozatosan több táplálékát. A szellemi fejlődés legintenzívebb szaka a 15—30 éves korhatár közé esik. Az olva-
Olvadás.
Irta; Relle Pál Az élsó hépihék bátortalanul szállingóznak a fflldre. A kora téli kód stlrt) fátyol* eltakarja a kilátást, lassan, óvatosan ereszkednek le az apró fehér pelyhek, miutha félnének, hogy megülik magukat. A villamosok, a kocsik lassan dübörögnek el nz ablak • lalt, minden csendes, tompított és halk. mintha a icriuéizet szalmát bontott volna a kövezetre, hogy *t élet ue zavarja azt a fáradt embert, aki vasárnap délután energiátlanul hever sötét szobájában és mert megszállja az unalom — gondolkozik, az egyszeri királyra goudolt, aki elunta életéi és ezéit "llialározta, hogy veraet fog írni. Kínából egy láda bambusztollat hozatott, egy görög amphorát megtöltött a leglinomabb tentával. Kgyiptomból hozatta h papirost, aranyból veretett Íróasztalt és széket magának, azután felhintette szalmával az egész várost és kihirdette népének, hogy cseud leg.veu, mert a király verset ír. Aztán leült írni. Eunuchok némán mártogatták be a tollat, le is irta az elsó sort: A szivemtfáj, az élet oly üres . . .
sási. tanulási vágy ebben az életkorban a legerősebb. Ilyenkor valóságos olvasási dűh fogja el a fogékonyabb, a szellemi fejlődésre alkalmasabb embereket s ha nem áll rendelkezésére megfelelő szellemi táplálék, olyat szed fel magába, aminőt éppen kap. Az olesó, füzetes szennyirodalmi vállalatok éppen ezt a helyzetet használják ki a maguk céljaira, alapul véve a testi s szellemi élet legalacsonyabb gerjedelmeit a vérszomjat, a bosszúállást, az érzékiséget.
A szennyirodalom kiadói ma nagyobb tőkével dolgoznak, mint az emberiség szellemi remekeinok kiadói s terjesztői. A füzetes rémregények. Ni ok Carler novellák. Buffaló Bili s egyéb hasonló vállalatok milliókra menő példányszámokkal dolgoznak s egy-egy kiadásnál milliókat zsebelnek be.
A hamburgi egyetem egyik rektora kimutatta, hogy Hamburg népe annyit ad ki egy évben a szennyirodalom termékeire, mint a mennyit tandijképen az iskolákban fizet.
Bzzel a démoni hatalommal kell felvenni a küzdelme\'.
Aztán felnézett a festeti, aranyozott meoyezetre, de nem jutott eszébe semmi.
— Mondjatok egy rímet .üres"-re - mondta türelmetlenül eunuchiainak. De azok csak ijedten, uémán néztek magu\'t elé, mire a király magából kikelve csapott aranyasztalára:
— Hozzatok egy költőt I
Az euuuohok szerte rohantak^* városba és végre az egyik külvárosi korcsmában rátaláltak egy költőre aki vörösbor mellett szomorkodott és nagyou rongyos ruhákban gubbasztod.
— A király hivat, — mondták neki — segi teni fogsz verset irui . . . -- és ezzel vitték magukkal. Útközben még csak annyit mondtak, hogy mire a palotába érnek találjon egy rímet . üresére, külön ben a feje reggelre a testétói külöuváltau pillanthatja meg a napot. A költő azt mondta erre: .Jó\' és elaludt.
A palotában díszes ruhába öltöztették a költót, aki erre széles jókedvre gurult és kacagva lépett a szomorúan unatkozó király elé.
— No mi baj, felség ? — kérdezte a költó,
— Nevezz kollegádnak, -2 fejelte a király
szomorúan és eldbe tolta a megkezdett verssort :i — Folytasd I
— Jól vau pajtás — felelte a költó — folytatom, ha te is folytatod, amit én abba hagytam.
— Rendben van — felelte a király — foly-tatom — és belecsapod a költó markába.
— IgyMuk. — mondta a költó és a zsebéből előhúzott két bronzpalack vörösbort, a külvárosi korcsmából és a király elé telte. A király megkóstolta és össze borzadt.
— Ciprusi V — kérdezte aztán.
— Karcosl — felelte a költó éa nagyot hozott a palackból és élvezettel csettintett a nyelvével. A király Összeverte serlegét a költőével, az ajkához emelte a bort, de nem ivott, hanem lassan az asztal alá öntötte az eglészet és amikor mind a két palack üres volt, odaszólt a költőnek :
— No, most folytasd I
A költó fogta a finom egyiptomi papirost és lassan az asztal alá tolta, a zsebéből elővette rougyos papirosát, öreg pennáját és gyorsan leírta a világ legcsapongóbb versét. így kezdődött:
Ujjong a szivem, az élet oly szép . . .
(Vát# kflv.)__
vtflatruM XJL&JXÍA OMatn-cüiát-jtasnpcU
eltörhetetlen világitófonal — 75% árammegtaka-rltás — gyönyörű, fehér fény — Hosszú élettartam — Jutányos ár Valódi Osram-dröt-lámpa kapható: majd minden villamos telepen, szerelőnél és az idevágó azaküzlotbcn.
Valódi Osntut-drúlldmoák kayhatik; Villamos müftknél. sttrtlókuil és mind** stak-mabtli tUUlbt*. — Magyarországi kép vi siló b*rt».ituU rakUrral: Pingtr és Fi* B»-daptsl VI.. Hajót-tUca 41. n.
ZALAI KÖZLÖNY
M AB0IC8 ao:
Legelőször Is iskoláinkat, annak tananyagit, módsxerót s egész szervezetét kell megrefonuilnonk, hogy ai alkalmas legyen az egészséget szellenképiésre; mert nem elég csak az Írni, olvasni tudás, hanem meg kell alapoznunk a gyermek lélekben az egészséges kulturlörekvésre való hajlandóságot Is Iskoláink sajnos még ma ls jobbára osak kfllsejökben erebbek, de ami a szellemi s morális tartalmukat illeti. Igazán szegények és gyatrák; még mindig szómagoló Iskolák.
A másik végtelenfll fontos s az elóbbi-vel szoros kaposolatban álló gyógyszer a szennyirodalom hatásainak leküzdésére a nyilvános könyvtárak szervezése és felállítása. de nemosak papiron s lelkesedésben, jpint ni\'uttk a legtöbb reformot keresztül szokták vinni, hanem valóságban. S ezen könyvtárakat nagynevtt fóldink Wlassios Gyula navy kulturerzókO s tudású vezetó szellem intencióinak megfelelóen ugy kell szervezni, hogy azok mindenki állal a legutolsó kunyhókban is kónnyen hozzáférhetők legyenek » azok anyaga ne unalmas moralizáló, úgynevezett népiralkákból álljon, melyet Oreg és ifjú egyaránt sutbavág, hanem találja meg abban mindenki a maga szellemi táplálókát. Az irodalmi és művész. ti alkotások, remekei, a természettudományi, történelmi, filozófiai, társadalomtudományi művek legalább is oly könnyen hozzáférhetők legyenek minden olvasni s tanulni vágyó ember számára, mint egy rémregény vagy Niok Oarter novella.
Törvényes intézkedések .ezen semmit seui segitenek. mert minden törvénnyel szemben uagy a sárgafényü arany ereje, különösen akkor, midőn a nép kuiturszQk-ségleteit akadálytalanul ki nem elégítheti.
Ez az Intenoió szülte a muzeumok és könyvtárak országos tanáosának a legszebb kulturmunkára szóló legutóbbi felbivását a nyilvános könyvtárak minél számosabb felállítására, mely nemosak a mozik esetleges káros kinövéseit lógja megnyirbálni s eltüntetni, de a legkisebb kunyhókban Is az erkölcs nemesítése mellett megfogja értetni, hogy a gazdasági felvirágzás is osak a kultúrán át vezet igazi áldást hozó terméshez s ez teszi majdan a lelkekben magyar hitté Wlassics Gyula szavaival elve, hogy az Isten is csak azt a nemzetet seiziti. amely magán tud segíteni.
Segítsünk magunkon és összefogva dolgozzunk a legbiztosabb nemzet] fóntartó erőn. a magyar közműveltségen.evvel a pornografia nemosak. hogy teljesen veszít erejéből, hanem kikéről oda, ahova tartalma s szellemi nivójánál fogva Illetékes.
A gyász.
(A szerkesztőség. D a. 6 óra. 0Jánosán búgnak leuu ai ■t\'.áa ai autók. Fekete at ág. nagyon einomorodolt. A szerkesztőségi szobák gyászlepellel vannak bevonva. Minden íróasztal fekete fátyollal
borított. A raenyeiet közepéről egy szál córnáu egy fekete kard himbálódzik le : A szerkeaitő, a titkár, a munkatársak mind feketében ; ünnepélyesen beretvált arccal s az e«ys»er megfésülködve . . . At asztalon két gyertya ég b kötöttük egy sárga koponya alszik . .)
A szerkesztő: (a középen ül; előtte mereven a többiek ; ünnepélyesen.) Uraim I Nem kell önökuek közelebbről megvilágítanom a gyászt, amely izzadó, kopasz koponyáinkat érte. Önök tudják a kötelességeiket I
Mind: (kórusban, mélyeu.) Megtettük. A s z e r k e s z t 6 : (kezd elérzékenyülni) Vegye-uek példát rólam I Én . . . én (nyög) mily hősiesen állom a meg— próbál— tatást . . Erős vagyok I (Bőgni keid )
B o r z a s i : (a politikus) Oh, nagy egek I 8oványosi: (kövér riporter; piros kockás zsebkendőjébe könnyezik) Én . . . én . . megtettem a végrendelkezésemet in I A feleségem s a gyermekeim a Síró szanatóriumban vaunak ; állandóan bőgnek, hogy nem lesz kenyerünk , .1 Jaj. faj ! . . .
Epés hegyi; (a kritikus; melankólikusan) fine . . . Miként az irás mondja : luuioili — funcula . .. Kiadatlan kézirataimat pár krónért beszállítottam az antiquarushoz ... pár koronát ez is ér . . .
Fecsegő; (a titkár, mélyen) Becsaptam minden ruhámat I Nincs rá szükség ; mindennek vége I Legyen egy-kél -zegéuy embernek „uraságoktól leveted\' ruhája I
Riporter: (kétségbeesetten markolász a bajában) Jaj, a feleségem I Oda van I Beadta a válópört azt mondja, — nem lesz ezek után újságíró felesége I Mind: (hősiesen bőgnek, némelyik vékonyau a másik vastagon, az egyik lágyan, mint az áprilisi szellő, a másik robosztusán, bömbölve, mint az óceánok vihara.)
(A két gyertya lobog, a fátyolok feketébbek lesznek ... s a halálfejnek gúnyosnu vigyorog a SS foga . . .
A szerkesztő: (prüszögve) Látom, hogy önök is mindenre elkészültek s megalkudtak a ineg-alkudaudóval I Ouök hősök 1 (Letörli hz utolsó könnyeket) És most megadással — a inuukára 1 . . .
A többiek: (kórusban bőgve induluak az asztalaikhoz.)
(Félelmetesen kezd lóbálódui a fekete kard s plafoudou I , . .)
K rop a esek bácsi: (az öieg szedő, kék gépész köpenyben kéziratokért jön. Belép. Dermedten megáll a gyász és jajveszékelés közepett ! . . . Hallja, hogy tniud bőgnek, kötelességének tartja, hogy hasonlóképen Ingyen.) Brü— hü . . hü ... 111 Hü hü ... ü ... hü I I I (Túlharsogja iniod a többit, csak ugy ordit. miut e«y Wágner fortissimó I) A tollak: (elkeseredetten csapódnak a halál fekete tintába s szépen, vékonyba hangon sirva sercegnek, száguldanak h fehér kutyanyelvoken . . . Általános hangzavar.)
A szerkesztő: (vigasztaló megadással Kro-paosek bácsihoz.) Maga derék ember, Kropacsek bácsi I Velünk érez megpróbáltatásunkban .. . (Kezét storou-g«tj»-)
Kropacsek bácsi: Brü— hü— hü . I Igen . . 8ze— szerkesztő . . . ő nrl (összeszed, a kéziratokat. Kabátujjba törölve könnyeit indul ki-| felé, alázatosan:) 8zerkesztó ur instálom, miért Is [bőgtünk mi most mindnyájan? . . .
Szerkesztő: Oh I Szerencsétlen ember I.. Hát nem tudja? — .holnap kihirdetik az uj sajtótörvényt!
Da eapó al fíue ..... f
Bit
HÍREK.
— Pályásat ösztöneidért- A SQmegby Ferenc féle főgimnáziumi tanulók számára alapított 80 koronás ösztöndíj állomás megüresedett. Ezen ösztöndíjra oly főgimnáziumig tanulók Jpályázbatnak, kiknek atyja Zalavármegyében tauitó. A zalavárme-gyei alapítványi és nemesi péuztár választmányához intézett kérvények f. évi április » ig nyújtandók be a helybeli katli. főgimnázium igazgatóságához. A pályázatot illetőleg felvilágosítást ad a főgimnázium igazgatósága.
— | Zenés mise Dr. Szekeres József ezüst lakodalma alkalmából a felső templembau csütörtök délelőtt 11 órakor zenés mise lesz, amelyen ugyanaz az éuek és zenekar fog közreműködni, amely tavaly Mozart koronázási miséjét adta elő.
—\' Kinevezés.fcBrunner Olivér posla és távírda főtanácsost a keresk. miniszter a pécsi kerület igazgatóiává kinevezte
— A zalamegyei iskolalátogatók kin,o vezóse. A közoktatásügyi miniszter sürgős felhívást intézett gz összes zalamegyei eleiui iskolák igazgatóihoz. hogy haladéktalanul jelentsék be, mennyi it iskolában a hatodik osztályos iiu tanulók száma
Azért van ezen adatra szüksége a miniszternek, meri a hatodik osztályt végzettek külön vizsgálatot tesznek, erről végbizonyítványt kapoak, amelynek alapjáu adócenzus nélkül is szavazatot nyer az illető Zalavármegyét 15 iskolalátogatási körzetre osztják Amely iskolábau legalább 8lhatodik osztályt végezett tanuló^van, oda kiazál\'az iskolalátogató, ahol eunél kevesebb van, azokat a nagyobb számú vizsgázókhoz csatol |ákj —
— Vérengző kanizsai kereskedő. A semogymegyei Kutas községben Hereog Márk kereskedő házának udvarán háromszor egymás után rálőtt fiatal feleségére. Az asszony, á ki három héttel ezelőtt lett Herczog felesége, azonnal meghall A lövések zajára odasietett Szántó Imre, egy öt-gyermekes családapa, Herczog rálőtt és halálosan megsebesítette. A kereskedő azutáu önmagát lőtte agyon.
— Elrendeltékja sorozást. A honvédelmi minisztérium rendelete értelmében április^ }28-én országszerte megkezdik a sorozást s juuius 20-áig be Is fogják fejezni.
— A pótadó leszállítása JAz] igaz. hogy hosszú időt töltöttek itt azok a jó egerstegi finánc-zsenik, de lett is eredménye. Olyan forrásokat fedeztek fel, melyek alapján városunk 76% ^s pótadója 71%-ra szállítható. «
— Városi közgyűlés. A íolyó év ápril hó 4-éu városunk képviselőtestülete közgyűlést tart, ipe-lyeu a Betterment adó, Városi uyugdjjszabályzat, hirdetési szabályrendelet a a Vágóhídi építési ügyén kívül több kisebb Ugy is kerül tárgyalás alá.
— Ismét öngyilkosság. Még megsem száradt a nyomdafesték a legutóbbi Öngyilkosság re-gistráláss óta,*— vasárnap reggel virradóra ismét egy fiatal fodrász segéd^Keszey^Ferenc-akarl megválni at élettói A sétatérre meut reggel 6 órakor s ott mellbe lőtte magát. A golyó ugyancsak tüdőjét érintette, de életben maradásához uiucs roméi.y
MABOIOÖ 80.
ZALAI KÖZLÖNY
a
Teliét állítása szerint tuberkulotíknB IQdöbaja miatt követle el.
— Előre megcsináltatta a BlrkereeBtjét ,ljával « íftváros elsőrangú látványossága SQle Péter gencsi legénynek valamiféle szerelmi | nTity® r«KKel 8 éráiéi esti 8 órAig
fennáll a budapesti asztalos ipartestület védnöksége alatt két évtizede. Állandó Iklálliuba 120 raintaszo-Csarnokai
bú-b»j rázta szivét s emiatt balálra szánta magát. Megcsináltatta a sírkeresztjét, ráiratla, „8üle Péter 6lt j<7 évet", azután hazament és az istállóban fel-akasztottB magát. Mire ráakadtak, halott volt.
— A régi Roagonyi-utcai iakola már „xelótl néhány évvel haszuavehellenuek nyilváuitlatotl, mert falai megrepedeztek s öeszedőléssel fenyegettek. Ki is telepitelték onnét anuak idején az össze* osztályokat, de egyet megiut csak újra betelepítették s mo»t m/r óvodának is jé lest Oda léptetik eló a petófíuli ofodát.-\'
Láin-lám, mire jók e kimustrált kulthrkaszár-nják; ismét előléptetik fittel régi céljaik számára. Ha már egyébre nem -jó, Iskola és ovodának miu-deu ese\'re jónak kell lenui. Ide tán elférne az Arany János-utcai 180 ovodistánok is fele, aztán
- Vigyázzunk az egészségünkre l Nikotin mentes dohányárut (általános jövedék és különlegesség) árusít a .Deuiké r. t. Budapest. V.. Bieut István-tér 2. st. — A budapesti, .Bölcsészettau hallgatók 8egitó Egyesülete". Budapest, Vili., Múzeum körút 6-8. sr.. Tanárjelölteket vidékre nevelöknek, internátust felügyelőknek, tanügyi kisegítőknek, magán-titkároknak és bármely szakszerű munkák elvégzésére díjtalanul közvetít a t. nagyközönségnek. — A társaság árjegyzéket és leírást ingyen küld.
Irodalom.
— Szenzációs emlékirat a Bzabadság
hallgasson el minden. Majd a jó kormány átveszi harcról A magyar közönségei rendkívül érdekló eteket is s aztán gondoskodjék helyiségről, óvónők memoár fog a közeli napokban nyilvánosságra ke-ról s a mostauiak íizelésreüdezósóról is. mert nálunk rOlui. A .Magyarország" szerkesztőségének tudomá-ilyesmire nem jut pénz. No meg aztán ki is érdek- j sára jutott, bogy Figyelinessy Ödön 48—49-iki hon-
Jődne a kultura iránt, kinek jövedelmez az egy lért is? *
lil- védezreden, aki Kossuth Lazsnak egyik legmeghit-tebb embere volt és aki a kormányzó mellett mind-
— Öngyilkos szökött^katona. Szobocsán végig kitartott, amerikai életéuek utolsó szakában Hván \'29 év és legény Nagykauizpáii szolgálta katons\' megírta emlékirNtait, amelyek egész életére: az éveit. Szobocsáu nemrég valami szabálytalanságot i emigrációs mozgalmakban való részvétolére vonat-követeit el, ami miatt a hadbíróság elé került volna,\' koznak Figyelmessy az elnyomatás alatt, mint de mielőtt a hadbíróság elé vitték volnn, a legény ! Kossuth titkos küldöttje több ízben megfordult Ma megszökött. Két hétig bujdosott a környéken. Va-1 gyarországon s ezeknek az\'eddig ismeretlen útjainak Háruap teljesen lerongyolódva, kiéhezve megérkező.t j részleteit is megírta memoái jaiban Ezekel az em-a falujába a szülői házhoz. A Ksendőrőrcnek tudomá- lékiratokat Filadelfiában őrizte mindmáig Figyel messy
kes Ujaág Dekameronja első kötetének fűzött példányát, ha megküldi a szállítás postai költségét 55 f.
Az Érdekes Újság szerkesztősége é« kiadóhivatala V , Váci körút 78. sz. alatt van.
— A .Vasárnapi Újság" legújabb száma érdekes tartalommal jelent még. A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre öt korona, a .Világkrónikáival együtt hat korona. Megrendelhető a .Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyeiem-utca 4. az.) — Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap", a legolcsóbb újság a magyar nép Bzámára, félévre két korona 40 fillér.
Közgazdaság.
Állattenyésztésünk fejlődésének nagy
akadálya, hogy a rétek és kaszálók termőképessége Magyarországon alig iél akkora, mint a nyugati államok rétjei, mert a magyar gazda osak kaszálni szereti rétjét, azonban nem ápolja, nem trágyázza, s igy természetes, hogy annak termőképea-sége kimerül, a a széna minőaége is évről-évre gyengül, holott helyes ápolással és trágyázással nemcsak megkétszerezni lehetne a termést, de a szénát ia 80—40 százalékkal lehetne értékesebbé, táplálóbbá tenni, n mi ismét arra votelue, bogy kevesebb szemes takarmányt kellene az állatokkal etetni. A rétek ápolásának mosl közéig az ideje. Hóolvadás és felszáradás után erős fogasolás, 150 kg szuperfoszfát, 50 kg. káli-é* 30 kg. ehilisalétrooi keverékek ki-, szórásával lehet a rétek termését megkéUzoroznl.
?ára jutott a dezentor katona megérkezése és 8zo-1 özvegye, bocsánt kedden meglepte az apja házában. 8zobo-c»án az utcára néző ablakon meglátta a köznledó csendőröket, mire magára zárta az ajtót. A csend örök zörgettek az ajtón, de n legény nem engedte be őket. Kg)szem lövés zaja hallatszott a szobából. A csendőrök benéztek az ablakon és akkor látták, hogy a legény a földön lékszik, a kezében még füstölgött a revolver. Rátörtek az ajtót, de már netn lehetett rajta segíteni. A golyó a halántékon hatolt he és azonnal megölte. Az esetről jelentést teltek az ezredének.
— A hamis pup titka. 8au Franciscóban már busz év óta ismerős utcai alak volt Wlltsam Kahler púpos koldus, ski élei hulladékokból tengette éleiéi és-a hidak rekeszeiben búzta meg magát siakára. A minap éjjel felfedezte Kahlert rejtekhelyén a cirkáló rendőr 8 mert dermesztő hideg volt, csupa szánalomból bekísérte a rendőrségre, hogy olt töltse at éjszakái. A rendőrségen megejtették a szokásos motozást, amikor is a rendőrnek feltűnt, hogy a koldus puyjt keméuy. Alaposabban megvizsgálták és megállapították, hogy a pup hamis, bádogból vau «
kitől, -
.Magyarország"
megszerezte a magyarra lorditás és kiadás jogát. Az em lékiratokat, a melyek közlését április 5-iki számában kezdi meg a .Magyarország " Dr. Kac/.íány Géza, a jeles történetíró forditja magyatr* és ugyauő értékes magyarázó jegyzetekkel látja, el a memoár egyes részeit.
Az Érdekes UJság Kgy megfutott napiári eszteudó van Az Érdekes Újság mögött A tavalyi esztendő inárciusanak vége felé köszöntött be Az Érdekes Újság és abban a pillanatban,, mikor megjelent, már győzött is, az uj képes laptipns első pillantásra megtetszeti a közönségnek s alig uéháuy héttel később már országszerte olyan ismert volt. mintha évtizedek óta gyökeredzett volna a közönség tudatába Az Érdekes Újság ma már fogalom. Aminek megjelenésekor igéi kezeli, bogy az érdekességek újságja lesz, annak vált be s anuak ismerik, amerre csak az országban olvasók vaunak. Ezt a szerepét szereli és örömmel vállalja tovább is Az Érdekes { Újság. Gazdag mellékleteit, melyekkel egyaránt ked-| veskedik az nsszonyoktiBk, a gyermekeknek, a sport I és a népszerű tudományos ismeretek kedvelőinek,
bankjegyekben és aranypénzben 58.000 frankot rejti ezentúl i.s megtalálja «z olvasó, aminthogy egyre Uiyaucssk a hamis púpban találtak egy takarék pénztári könyvet 115.000 frankról
— Noha hazai magántermő szőllő, melyet sem permetezni, sem ojtani nem kell. igen bő termő és kitűnő bort szolgáltat, ajánlok sima vesszőt lOOÜ-kint 40 K-ért.
BEZNICZA GYÖRGY szőllőtelep tulajdonos, Miháld, (Somogy megye.)
— Butorosarnok Szövetkezet • Budapest, VIII. Ollől-ut 18. és VIII. József-körut 88. Magyar iparművészek eredeti tervei alapján készült, modern bútorok és teljes lakberendezések. Az ország legrégibb ós legnagyobb lakásbereudozó szövelkezeto,
gazdagabb és változatosabb lesz a szépirodalmi tartalom is mely a bő képes rész mellett az uj ma\' gyar irodalom legjobb alkotásait nyujtjá a közönség nek. A második esztendőben is folytatni fogia Az Érdekes Uiság pályakérdéseit, melyek olyan rokonszenves fogadtatással találkoztak országszerte. Folytatni fogja terinészoteseu kedvezményeit is, melyek nek irodalmi nívója, technikai szépsége és páratlan olcsósága egyaránt meghódította az egész magyar olvasóközönséget. A Dekameron első kötelének szeu zációs sikere után már bejelenthetjük, hogy április elejére kijön a második, még tán az elsőnél is meglepőbb kötet, melyhez még az idei év folyamán még három kötet fog csatlakozni Áz Érdekes Újság előfizetési ára: egy negyedévre 8 kor. 80 íill., félévre 6 kor. 60 (., egész évre |1 kor. 20 fillér. Minden ujounan belépő előfizető megkapja ingyen Az Érd e-
NYILTTER.*) Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erőiittf él edző hiilalé-kurák egéez éven At. Gyermekek >\' 7 éven felftl kliéret nélkül falvétetmek.
*) S ró..! alatt kotlettekért nem rállal felelte-aéget . aterke.ttéaég.
Cöttél éaeael. Bt l modern .-mony elve. A .lég bevált titkos receptek" idejüket inniuk. Ma ■ fSeél a váltotoUgatrfasági riaxonyok-n«k megfeleli {6 éa llletee konyhát .etetni, étért Jógaida-aaHtonyok dr. Oetker-féle sotfr-port hastnálnak, mivel idót, munkát éa péutt takaríthatnak, meg etenfelol biztosítékot njujt bármiféle aQtaméo; sikeres el-kéesitéaére.- A rilágoa fej • legesebb éa legtalálóbb aym-bolnms éten kiváló koojlia-sternek. Kten fej mintegy rigyelmeatet arra, hogy .Fiatéi ésatel". ül
4
7, A I, A I K i) /. I.OSI
MÁRCIUS
Aspirin-
■"tabletták®"
: fe) éafogfiláinál.itieutoártál, Influenzánál stb.ellsmeit (ájdalomcslllipitós/cr: sokszor kisebb értékű készítményekkel utánozzák, hogy biztosan valódi\'Aaplrtnt kaptunk, vegyük a ,.B*yer" féle Aspirin UhletUkat.
Évy csö \'20 á 0.5 gros tablettát tartalmaz ára -l J I kor. 20fitt. Utánzatokat utasítsunk vissza. ¥ L Ax Atplfln uó yMJtgynll, Uhll « lOrWnyck t\\
S-.„ Mtital xttícH |0»0»«ll M.»il«í»y«ll>4 ü
■jjlfc^ Atplria névvei UMgMVtinl.
P őszibaraczkfát, 1
\'ssa vadonezot, akáczcsemetét,. ÍJÍkem szőlővesszőt j
\'// X
m igen olcsón ad Unghváry László|cigaretta-papirt, vagy hüvelyt hozz és no engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
Johann Marié Farina
osakis ez a valódi
May Autodict
dlctálógép a világ egyetelen teljesen automatikus dictáló gépe. HA ÉUDHKLI Kérjen pro<petctuit.
Kényelmes fizetési feltételek.
MAY FiUU Y1ÍS «
BUDAPEST, Fürdő-utca 10 sz Tolofon 7 34.,
■ \'tgiM. \' .nt^tSSBi
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigefcvari-u. 16. sz.
igyaterU Iav«lei6l«pr» alomul tManol ós közli hol st»reili»l<S li» ,u eredeti minőség
A ki
kölnivíz, kölniviz-pouder és kölniviz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatazertárakban.
Ne tessék elfogadni köiaivi/-»v.«ppil„t.
__ kölnivizet es pou-
-—- dert, ha nincs rajta
az eredeti ós ejíyedűl valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegenübler dem Rudolfs-platz Akkor sem kell elfogadni helytelen én utánzott kölnivizet, kölniviz-poudert és kölniviz szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kap haló az Ön lakhelyén, rnert a világhírű cég magyarországi képviselete :
magot vet fákat ültet virágot .tenyészt
és kertjében gyönyörködni akar. az forduljon
Miihle Árpád
kertészeti nagytelepóhez = Temesvár. =
Dlaxföárjoffysék ingyen éa bérmentve.
ÉT^
Xyomatoit a Upli.\'ujd.,,,,,, Ifi. W.ij.li I ./..-.-•( k > ,yv„y„«i,Ujáb*i Ma^ykauizsáu.