Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
45.97 MB
2010-02-19 19:29:49
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
351
4860
Rövid leírás | Teljes leírás (1.14 MB)

Zalai Közlöny 1924. 002-026. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
63. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Tizenkettedik óra
Fogjatok kezat áa aieraaaátek ágyúsáét emberek! Fagjatok ke aat áa rea gr018lkMi.Uk, mert • fyfllRlat rom bal 4a |iu»tll, nektek padig alkatai kall, a aemmlböl, a romokból falápitea! ai éjig 4rö, •lUM uj seagyarjö.e.dőt. Ezt taaltolta ai üaaap. Taaltott, oktatott 4a bizonyára aam tanultunk taaltáealbó) aamrnlt. A lelkeknek ■4 mindig Idegen a> a gondolat, Wt) ember áa ember kőzött aln-aaaa »i. külöebeág, miat a bacaü-lat, a azorgalom, az egyéni 4rták. A gondolat mág iday«n 4a as apaa-tolok, akik a ezeretet szent ezavá val j4raak köztünk, allaaa4(ak, aki-kat al kall eémltaal. A aiáp 4a azaat ünnep aok millió apró fénye allobbant 4a meUgükból a kid.; 4a 4ra4ka«laa Ulkak aaai fogadtak ba nemralt. Niaea aok Idő a megtérésre, aa órák fyoraaa paragaak 4a a törtá-aalam aaaa vár, aaslg ml gacdai-karaok 4a arymáat tépjük. Az or aaáf lonának legnebaaebb napjait 41 jak. A külföldi tárgraláaok .lkáról SÍ aok függ sorsaok alakuláaá-aál 4a aok függ attól, hon Itthoa Tág re a magártáe, a meglátá. jó-aaaa4ga lengje 4t a közéletet, a bOaöeök karoljanak bíráik e!4. E< ai ala< Dagy I4p4a a kooezolldáalá felé, aalely nélkül a világ semmi tála kUcaSaa aata segít rajt vak.
A bűnöket kJ kall irtani, mart ekármllvon jalasavak Tádlk la a büoöeökat, m4rbetatUn Urukat aa ■mit ezanvedl. Moat Útjuk, ami-kar a bombavetők szÓvete4ge agy-asásután kerül hurokra, aalljan va-ezadolmek fenyegették Itt aaatan-div&» karaaatQl a rendet éa a ayu-galaeit, mllyan tápot adatt a kül-Mldl rágalom hadjárataek aa a tár-aaaág, amely a haaafiaá* köntöaébe bajra Iat4ata orrKnaadáaalt aa or-Hág 41.t4rdakal allaa.
Keztyüa k4xxal aam lahat elbánni alakkal, akik bambákkal argumaa-tilaak, tőrökkel taailk fáira aa ut bál aaokat, akik utjibaa lebetnek tarveik kivitelének. A keztyü moat lakallott a kézről 4a aa aleő aaa-páara már fogva vaaaak aaok, akik-aak a lelkét néhány bombpmerény lat bűne nyemja. Ami ráaalat már edcilg la ayllváaoaeágra került arról • táraaaágról, emely a/»!4t, gonosz terveket f*ata <a végrehajtotta, a Ugn.gyobk lalfináltaággal kitalált
Kayvarrgáoyek döbbeneteit la fa-
maija.
Mntha álomból ábredaáak, mely-Bak ee&rayQ lidá. cnyoasáaát míg a \' aal -Oatón íraaattk 4a klaoe töpren-
g4aaal kérdeegetjük : vnlóeág loho tatt, ajalk Itt történtek ? Nálunk aaág mindig argUját Ui ■ gyllkaa
aágok gonoif aaellema 4a a ható-aágokaak, molyok mlndrn Igyekezetükkel a rend 4a nyugalom meg-taramtáaán fáradoznak, nehéz munkát kall végeznlök, hogy végleg al-Oljón a barai .aj, maly a .Státbfl alókarült orgyilkosok kagyatlan Indulatait hordana magában
Ma már ott tartaak, hogy nagy tlaatogatáat kall v/gaaal a gyilkosok soraiban. A külső allanaágaken kívül a b.1.8 allana4gak nagyobb ártalmára vaaaak anaak aa agyon-gyötórt orsiágnak, mint bármi 4a aaa4l a pontnál a\'thankattadlk óra ftgyalme.tatfi kongását halljuk, maly a hatalom vaaarályának taljss mag-nyilatkozását taa.1 atOka^gaasá.
Ezeknek az Idfikaak minden bü n4t ki kell daiitenl 4a minden bH a<s4t aapf\'nyre k-ll homl. A IN-
tuláa ugy lehet teljes, ha nem marad bfln megtorlatlanul áa nem járhat bQ&fil bantatlaoSI.
Lsaaaa lassan axátfoazllk a .ötát-aág 4a látjuk, milyen elszánt, mindenre kapható kalandorok gáaoaol-lak al minden jólndutatu tSrakváat, amely aj or.zágaak vlzvza akarja adni batsfl nyugalmát Éa Ba af-foasló sótát.ág mógótt aorra láthatjuk azokat a aSI4t alakokat, akiket a forradalmi aiellem vatatt fal. Biakat ki kall puaitltaal a kSa-áletból, helyre kall 4llltaal beat al országban a kömyugslmat, a rendben, a tekintélyekben, a törvényekben való foltótlea hitet áa vlaaaa keli emelni aa országot a külföld előtt arra a tektntályre, ahonnan a moat lalepla.ett forradalmi jelen-ríngfták \'a.
Bethlen miniszterelnök csütörtökön nyilatkozik a Házban a bombamerényletekről
A liberális ellenzék as ÉMi feloszletAsit, HélJu Iván elfosatMát s ■ statárium kihirdetését követali
■adapaat, juiair 2
A mialaztaralnök ma rrggel árka aatt m-g Budapaetre 4a delalött tlz órakor fogadta Vau Józarf n\'pjó Utl mlnlaztart, aki a minlaater.lnS kSt tedvalevSIrg távollíte alatt he-lyattaahatta. Veaa Jó.aef íás.letasan referált a mlnlaztarelnSknek a tá volláte alatt felmar alt esemény ek-r«l 4a aa aktu4lla kérdésekről.
Megjalant azaoklvOl a mlnla.ter-ela&kaél Nádoij |-nr« orazágoa fő kapitány áa Dlóufghy Jinoa, a bal Qtyaaloiazterlum kórblztonságl osztályának vazetóia, akikkel a mlnlea terelaők hosaaaaan taoánikozott. Ugy aa orazágoa főkapitány, mint Dlőateghy J.ooa jalaotéaa klt.rj.aa kaciatt a asoagrádl merénylet min daa r4azlet4re, Telemlat a ayomo-záa eredményére la.
A aalalaztaralnfik taaáoakozáaa nagyad kát óráig tartott. A taaáca koaáa utáa Nádotg Imre országoa főkapitány, DlÖMughy J mos, e Irn dészatl osztály vezetője á. Ctóky Kéroly gróf bonvéd-lml ml iseter d/mea/aA a hu\\w4dtlml minin ín ríumka.
A caaagrádl nsaráaylat a Ház •lőtt
A mlalaaterelnők — miután egészsége csaknem teljesen helyreállt — a nemzetgyQláa holnapi ül->sén mrg
fog Jelenni. A afoogiádi hómba méráaylat Ogya a noazsetgyOlés hol napi üléaén a Haz alá ker&l éa miután ez aa flgy asz agá.z □•mzetet árdakU, a Ház alaóksóge taklntal
nélkül arra, hogy a kárdéat az ellenzék ráaaáről hozzák-e azőayagra v»gy aam, leketővá fogja teaal a Haz álláarogialiaét a kárdáeban.
Az Qggyel kapasolatbao a kormány körében épp ugy, mint a n.omozó hatóságoknál az a vélo-mény alakult ki, bogy a aeoográdl merénylet tatteaelnali kézrekerilé-aével még agyáltalán oem fejeződött ba a nyomozó hatóságok munkája, sőt az addiginál I. aokkal azelaaebkkórű munkásságot kívánnak klfajtaai a katóaágok, kOlönö-«-r» arra né.ve, hogy kik a ittUtml Indítói a mtrinyhukruk ú kik illa nak luk hdtlereben.
BtthUn István gróf mlaiaztarelnök amennyiben holnap a parlamaatbaa fal.zól.l, kl fog terjaazkedai arra a kérdésre Is áa vál.aaa bizonyára Oli-l\'ihn mignyugvdsl fog kelleni aa ellenzéki pártok között la. AbBlf&idl kfilcaBatárfyaláaok A külföldi kölcaŐQ Ogyébaa történő tájékoztatásra — értesüléadnk azerlnt — csak a hit végén kerül jer, mivel a párisi tárgyalásokra vonatkozó második számú jegyzőkönyv hivatalos azövege még nlnca a kormány birtokában. Amint al a hlvataloa szöveg megérkealk, a nsl-nlazteridaők módot fog találal arra, hogy a pirial térgyaláaokról a nemzetgyűlést tájékoztassa. A pánattgymlulaxtar tanáca-koaáaa Ik bank vasárakkal A páo> Qgymlnlaztárlumbaa ma délben 12 órakor tadteakozis volt
Kállay Tibor pénvQgymlzzlaatern4L A taaácikozáson r4aztvettek UU-mann Adolf b4ró, Vallder Gyula, Htlulg Sándor, Madaraisy-Btci Mara T báró, WcUi Fülöp, Ebtr Aotal, Schoier Béla államtitkár, a Pénzintézeti Központ réaz4röL Rövid Idalg r4aztvatt a tanác.kozá-son Popovlcr Sándor la.
A mlalazter megvitatta a baak-vezérekkel a MJÓIdl, Illetve külföldi köiaSnnel kapaelatoe kirdisekeL A megbeszélés délután félháromkor árt vágat. Az ártakaalitan ráaztvat-tak leltet dlsikriclU fogadlak ■ igy a tanaatkoaáa tárgyát képező ügyekről mladaafála főlvilágoslláat megtagadtak.
Uj TilaaaUa Toraáa
CteieiJ Paraac, a tor nai kerület képvlaalőja lemondott mandátumáról, mart a azlkszól Járás főszolga-blrájává válaaztották mag. A kerület polgáraága ráaaáről tagsap Puky Endre főispánnak ajánlották fal a mandátumot, aki Bethlen lat-ván gróf programjával a jslőláat elfogadta.
A llbarálla allonzák ataU-rlaaaot kövatal
Budapestril jelaatl tudólltóak t Ma aata a demokraták, azoalallzták, a Koaauth párt a a pártoaklvlll Uba-ráHa ellenzék tagjai 4rtakaziatat tartottak, melyen megvitatták a holnapi aemsetgy&léaen való maga-tartáaukat. Tekintettel arra, hogy aa lademnltáa vlt4J4ra kimondták a sürgőzséget a Igy caak \'japirend alőttl felszólalásokról lehatna ázó, elhatározták, hogy a vita alaő szó-
lka, Rupe/t Rezaő a llberálla al. laazák aavibaa deklarációt fog fal-olvaanl, melyben követelik a statárium kihirdetését, as EME Jel-tla. tálát, Héjjal Iván elfogatásit. A továbbiakat a kormány válaazitól teezik függővé.
A Karoextány Gazdaaágl Párt érták allata
A Keresztény Gaidaaágl Párt caötörtököa aata 6 órakor fontoa ügyekben értekezletet tart. Az értekezleten álláat foglalnak azlktui-Ui politikai kérdésekre voaatkozó-lag. latézkedéa történt a párt helyi-a4g4oak v4glegca magoldása takia-tetében la 4a padig olyképpen, hogy a párt mlg a hét folyamán átköltözik a Namaatl Oazzatartáa Társsa-köráaak TrefarSutaal helylaágéba.
POLITIKAI
NAPILAP
Ew" %xém ára hétfcöinap 300 korona, wsár- és flwwpn«» 4QO k»r»n«
ÍX érf^yam N.,yk«nixa«, 1924. január 3. Caötörtök 2.
MiOiiUtl 4ni Ber k«n> TOOO koron*. B«d>>mu kftykAM Ankar-kaa a, aa. dohAoy Arm4Aka
Z.ALAI K07.L0NY
1924. j.nufc 2.
HÍREK.
— Lapunk mai sxáma a papír rendeld korlátozásai következtében kivételcsen csak 4 óidat.
— (Napkiír) 1924. jan. 3. Gtoov.
— (Időjárás) A Meteorológhi Intézet jelentése szerint hideg idő várható, jelentékenyebb havazás nélkül.
— (Pályásat kék kórház o.x-tályfőorvoal állásra) Dr. Bődg Zoltán alispán a városhoz ma leérkezett -átiratában n negj-ksnlzsni kőzkórháznól betöltendő ejy nŐ gyógyászati osztály és egy bőr és bujakórosztály főorvosi állásra pályásat kiírását rendelte cl.
— (A sxerdat hetipiac) A hetivásáron gyenge volt az élelmi-sxerfelhozjttal, viszont h baromfi piac, eiős feihozHtal mellett emelkedő tendenciát mutatott. Tengeri
75.000, szalma 18-20 000, egy ko-csi-fa 60—100 000. G>bonanemüek-b^n nem volt felhozatal. Az állat-vásái téren gyenge volt á serlé»fel-hajtás, amit az eladók Igyekeztek kellőleg kihasználni. Szopós m»l«c-ért 25—50.000, féléves s.épnn fej-lett mabcok páriáé, t 5—600.000 kbronát kértek. Tizhónapos borjú ért 1.500.000, szép tejelő tehénért 2 és fél, 3 miliió koronát. Kevés vétel történt a mog*s ár.-»k miatt. A( iviroai ellrnőnő közegek két pesti kereskedőt állítottak elő. At egyik Kisfaludy Gyuln iparengedély nélkül vásárolt össze élelryiisrereket, a niá*ik János ^István Teleky-téri élelmísaerkereskedő nlmát, babot és baromfit v«tt elővásárlásban a kanizsai piacon. Dr. Novai) Imre városi rendőti buatdőblró 20—20 000 korona pénzbírságra Ítélte őket.
(Koll e fürdő Kanizsa nsk?) A nagykanizsai gŐ/fürdő, amely annyira hiányzott két hónn-pltf, mig nam volt nyitva, közhírré tette,hogy dec. 3l-én, január 1 én és 2-án nyitva leifc. Be ia fütö\'ték 31-én, belekerült «z eső n«pf üzembe hely**** -.éa üembentattás kőrüib lűl 300 000 korooáb 1. Ez
xehqzen:ben ö.wsen 2 vendég jött fürod\' i, pmi 10 000 korona b»vé telt i\'lrnt. E\'srj.Vn d-lelőtt ii jt-Ientke>tek fürdőre nyolcan, do a nagy hideg miatt a telen át fiitst-len fü.dő helyiségei\', kódj »it éá Csővezetékeit nem lehetett kellő képpen bemelegíteni, ugy, hogy a csövekben a kádak felé h indó mr-legvfa is. megfagyott. Délután és másodikán m«r zárt ajtókra talál tak, akik örülve » ri\'ka < Ikalom , nak, felkeresték u gő fürdőt, hegy tis>tán mehessenek az uj észten\' dőbe.
— (Tlaxtl orvoai tanfolyam)
A népjóléti minisztérium közli, hogy március 10 tői jur.lu« 10 ig Bud:. pesten tlaztl orvosi ta\'nfo v«mot és ezt kővető\'eg vizsgálatot fog tartani K-I ő-t. felszerelt kérvényeket Fóy Al-d r dr. áUemthkárhor, a v»/.»gálóbi:ottsáy eW»ö"*hcz február 10 ig kMl benyújtani. Bővebb értesítést r.yujt Möisonyi Sándor dr. miolsz\'erl titkár.\'
■— (Orsxáyou vásárok Nagy*
kaot«a*n 1924 ben) A v*ro»i tsnáci 1924 re a következő orszn goa vásárok t á l-pitoiia m*gr Gue\'iijosuntelö vásár j»ruái 28 -Sn, Nalyheti vá*ar ép.Ili. 14 é , Pünkösdi v »8ár juoius 2 «n, Nagyboldog asszonyi v^sar c-ugus-iu 11 en, T<ré\'ia v«uor október 13 án éa a Miklós napi vásár d«ccu>b>r 1 \'n. Az* országos vásftrok »xarvB«taitha és »\'-lóvásftiTkl v.\'onfck egybektp-csolva.
Símkó azt hitte, dob a
Szeded, jnnuir t,
Borbola J?nő rendőrtunácsoa, a szegedi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezotőie tegnap befejezte a csongrádi bombámé-rénylők kihallgatását. A tettesek a tegnapi kihallgatásoh is töredelmes \' vallomást tettek és ezzel u merénylet minden részlete teljesen fel van deritve.
Sinkó László a bombavető rész-I letesen elmondotta, hogyan kéazl tették eiŐ és hogyan követték el a merényletet. Azt hengoztoHa, hogy a bombát, mint büibombát kapta éi nem is gondolt arr#, hogy iíyen véres következményei lesznek a dolognak.
A csongrádi merénylettel kap csoUtoson egy nagyobb tit<os szer vezet után is nyomoz a rendórs:g, amelynek |éie>.éséiől bizonyosul Fülöp Andor utolsó vallomása *lr»p-ján tudtok meg. Fülöp t<gn*pl ki hollgatásiíkor ugyanis leleplezte azt a titkos fcxeive*et«t, nm^lynek kő<-ponljd Kecskeméten van, titkos fő pedig Budapesten
működik.
A csongrádi bombamerénvlet
hogy bUzbombát bálba
I telteiéit ma délelítt ill.mrenti-Srtég .rekedi k.piUnjriá,. ería detektív frdeírt mellett <tkl.<rtett« . ».£<dl klr. üjv\'sí.í* foíKi»íb.-Al Illetéke, k.íou.l h.tí.*sok Ifllíik«dé.<re Piroik, Jioo. tób.fl-Dajyot tlidval.vőleg a bl::í pa»tl hídbllóiáy M.rgil.kS.utl fos Ki
i<b. BiAni^o: uik. B^roífe «H«n
rendkívül teibclí v«llömi«t\'tette^ bűat.raaj, .kik a mainytí közép-ptnliiBa 61 dlliloltdk.
A löh.do.gy .*onb.n nngyon energikusan is í ihlvA módon t.«?dt. oicy « vüllQtnáttételt 4* oijadp»»o .onjít mondott \' kihall.»i.«»kor, hegy a* ejéax dologból; Ümlt róla mondottfik, egy sxó sem igaz.
Piroska nem tagja a had-
saregoak
Éjjel jelenti hudepesíi tudósi-tónk, hogy Piroska fŐhndnoyyot holnip vÍ8S>:a9zr.I.iljík Singedre, meit kiderült, hogy négy hóti>«p-pal ezelőtt vi tűrni brcsületügybŐl m\'gfoízto>ták rangjától és így már icmuil kőtelek sem fü>l őt a had sereghez. Eképen ő felette is a. «7e?ed{ törvényszék fog Itélkeinl.
— (Nyouiozuak nr. üreo ládák feladója után) Az állam rendőrség budapesti ksp\'tánysága is mcginditott« a nyomo/ást a nsgy-kinlzuui kereskedőknek k»r/c«on>l mrgUpítésül küldött Üre9 ládák üg>éb- n. A njomo íb pozitív eredményre- eddi^ nt-ra vezetett, A M cdó levélen f.-itülhetett U-clmü c g BudspeAlcu teljesen ismei^Jlen. V»»n egy hasonfó nevű céií, d<? hit tő.sdc-bizonnáayoi, A feUdö állítólag kocsin virte a rpedltörhőí a ládakat, attól 78 000 koro.ia előleget Volt fel az "utánvét Összegére, m»jd eltűnt. A* elöl g és <* Utánvétel öiszrgo (egy ládánál 160.0Q0 ko ron>) kőit lévő arár.ytalnoaúg uj.Jbb. tu pisagot erg-d sejtetni," "ariur\'n\' nyomoz ás fog felderíteni. A feUdó
7 ládát kü\'dőit el, kettőt Tapolcára és ötöt Kulijára, miod kerrsk) dóknak. Hogy »* ö ödik lád« K^* ninár* kihsx érkezet\', nzt még ne&i sikerült megtudni; A nyomó: ás Pesten is, K nhsán is tovább fo^tk.
— (A* \' iparosifjuaríg sxlnl előad <su) A nngyk\'initthi K-resz-ténv lpiro«ifjus«g ujlv nopjineste
8 őrekor rendezte el*\'ő színlelőidé-sál a Keresztény O thonben P. Mátis Htlsr ig^g-\'ó vezetéír alstt. E Ő dás aUtt. P. Hilár bes-éd t In té étt a kÖ*fcb*égh>r/, melyben b taroockérdfs és az Ipafpstfjui\'ág problém ir« igy-kezett a kő őnség figv-lmét felhívni. U éna előadták Erdőssy szociális színművé\': „Ami fentért minket". A S\'er^-plŐk lrg jobb Igyekezetüket vitték az elŐ adáob^i s a kö-önség sok\' tapssul jutalmazta fAradozáiiukat. A bevé telt a keresztény Iparos fjuaóyr »zer-vezetínek kiépítésére fo-di jnk.
— (Zal <eger.i«e 1923 évi
anynUönyvi atntiaxtia ajábót)
Zalaegerszegről jelenti h L iJbí Közlöny tudóiitój* : Aa elmúlt rszirn döben az sny. könyvi hivalol adatai
Int u s Ülctég\'-k szÁma 311 (1922 b n3l8) a h.lálo.ások száma 240 (ly22 320), a h^«»tagkö téaeké 165 (1922 ben 129) volt.
— (Ftlizamol m SUoifgl Nópbauk) 5űmegrő/jH-n.i .ZM Kö löny tudó«i\'oj»: A Sümegi Nép bauk rés>vényes-iack h romne^yed re*se a feUzámoh^s melUtt döntött A f-Isxámoló kö\'gyülést még e hó folzamán megtartják.
— (ToXv*»j kocala) Pet\'ics he\'y beli mészáron felj\'lentéfct\'t-tt, hegy
21 eves kcc&iu*, Száraz József uz üilfHiől több esetben zvjr\', szalon-n»ít, fiit lopott. A rendőrség o ko C.iit letnrtózl-ttd és beNmrrő v*l-f lomása abpj^n me|{lnditctta ellene «z elj\'-iróit V lóstinü, hogy több ha«on\'ó, eddig be nem isméit bün cselekmény is terheli, amiket a mrg-. ii dult nyomó\'ris fog f -ld íriteni,
— (Polgári Iskolai fÓlgax yatós.^got axervax h kormány) A nép- 6» kdzépoktatásjreformjáv\'l kapcsolatban sok s;ó esett a pol gárl iakoloi oktatás mégreforrnialá sáról i>. Most *rról értesülünk, ljógy a kultuizmidiszter r polgári iskolák felügyeletét kivonja a tanfelügyelőség\', k h»tábkÖríb"fl és ideiglenesen a tankerületi fő*gt»3gató<ágok jog-|iör>be utuljs Et azonban ci/ík at\' meneti int&zkecl\'s, mert a kú!tus«-kormánynak az * határozott tecvey-hogy u felsőkereskedelmi lukolák\' (uintájirM megszervezi a polg tri IskoKi fóiga7gAtóságokati< Et. előro láthatót.g 1924. évban meg U fog történni.
— (Gyákónyenen jugosxláv vasntt kirendeltsé«et -lllta nnk fö!) A magy«r éa SH5 vas-U\'i forgalom simább lebonyolítása érdekében a napokban megtartott jugoszláv magy;-r vasúti éri«>kez)et h*táro-\'stakép legközelebb Gyékényes Lhatár*llomnsón jUyosriivi^i vasúti kirend -liséfet áilhansk föl. b\'zei megrövidítik s v»«um kocsik megrendelésének határidrját.
— (Forgalm iadót fizetők fi gyeimébe) A pé**Ügyig.iygatónág tói nyert éitesülé«ünk szerint mind azok, ► kik az altalanos forgflmiadó átithn^űsa/egbcn leendő fiz*té»ére nyeri r>r.g\'déllve| a könyvvezetés alól kif\'j\'sett><ú felmentéit nem k«p tak, köt\'les«k s január 1 én raktáron lévő árukról, anyegVésd\'-trői «z évi áruleitárt felvenni. A mu lasztánt rUövriőkre egymillióig ter jedhető pén>birság róható ti. A kisebb vállalatok, seg-d-nélkül dol gozó iparosok, picéi és vásári mu suk pedig legkésőbb január 15-ig a forgalmiadé átalányozSsAi kérh* tik a pénzügy iga> gai Óság lói, m»rt
oz eddig éjvauybrn volt át«Uay-
cgyeiségek d\'cambar 31 iá vei lejár* tak és hatályukat vesztették.
— (Kifosztották Lalién egy ravatalán fekvő pápai prelátus Ukását) Balatonlelléröl jelenti tudó líraik: Krisxt Bél- pipil prelátus a müí^.héten hosszú srenve-déa után elK^t. [A ^ő\'zlfs-telet-ben álló főpapot n lakásán fe\'r«va-tjűozlák. ApoUsábSi^ífcqkerü\'.t kŐr-nycxete.a szon^szédó.knál töltötte az\'éjszakát. E\'alatt Ismerétlen tet-tesek behatoltak a Mottashá>bs. Aj^Ú\'ccsal kinyitott ók az tjtóka és a aíekrénye^ej és ax ott talált ékszeredet, aranytallérokat éa az ezüstkész (étel, valja^t\' a r^s nemük nagyrészét m;gukk»I vitték. A balatonlellel ciendő «ég erélyes nyomozást Indított a tettesek kézre-kerítésére.
\' — (feárffy őrültséget szíren-Iái) A hombflm\'rényletok Peld-rl-téséa fáradozó főkapitányaági o«o* i porlok bz ujív el»Ő n.pj.lbun fo: kozott erővel láttak ho<zá az Er-zaébctvírosl Kör elleni bomb>me-rénylet tetteseinek felkutatáshoz. Az elmúlt napokban ujabb fontom adstok jutottak a oyomozű«t .vezető rendőr tfs\'ztviselé.k birtokába. Ezek alapján újból álsz^llitott a rendőrségre Vt ügyésttép fogházából Mirffy,Józsefet és Chiixszilt, akiket, szembesítenek az -uj -bb tanuk kd. A főkapitányságon történt (kih\'llg*táia alkalmival Márífy J v x«cf mlts\'ra ak*ri túd«»l *z erzsé-betvárcK«i bombamerényletről. Z ivarosán viseikedik és u rendőrtlsct-viselőki-ek az a^ impr««s lój , hogy Őrültséget «k*r i?ía.ulrtlnl. A főka-pli.ányaágnsk azonban sd?.t-i V\'in-n*k »rra vonatkozólag, hogy M rffy és ChrÍMBti, akik az edlig f Idrrl tett í;ornbnm«rény\'ete^>e<i Iss/-r— peln-k, sokat tudnúo.ik mondani az Er.isIb.etVárost Kör.cllcni boinoa-merénylet ügyétől is.
— (Menetreud-me^állapltó árt«k^xletBalatonfüreden) «a
laton/üredrSl írja a 2 -loi Kő/ óoy
tuTÓsitrji; A \'M\'áv, títombf thelyl Üzlelv«*e»Őaég\'5 az érdekeltek K»-vonái»4v>l BsUtonfürrdrn menetre nd-megáll\'pl ó értekezletet tar toW, in-lypn kérték, hoyy u GfŐr-ből V***pr<oibn rner/ő vonatok AWóŐfsig közlekedjenek^ honnét n>»r közvetlen ciat|xkozA\',.u< lenao B .Ixtonfür edre.
— (Mire kélt a pótádó?\') Z.Ueger-Siagróf j«entl a\' Zalai Köi öny lud sit -J«; galnegrmeg raodszott tanicsa város éri költségvetésben e$y«bek küzfitt a kövalk.sá érdoUs tételek rorduln^k o]<5: t. A Dólms-gyarorsisgi E}iy«sűlet é*l
tagdíja 2 korona. 2. Segély fi ZaUe^erszogl íj actestületnck 200 koroui. Kérdesio_ ínég -tfalakl ezek útin, hogy mJaek 18J2 siAza-iíkos pótsdó ? 1
-—^Öngyilkosság ekraxltpat-ronnal) Hntalmas bombsrobb nás^ rlMsxIotta mrg a Sdlv«szter ej har zatérő közönséfét Bécsbon, újév h*jn»Ián, az operaház előtt. A robbanás ereje sz operaház kapuja feletti sbUkokat br*u tA megriadt közönség és több rendőr rohant a helyszínére, hol ham ros.n m«gáll»pitottak, hegy valaki öngyilkosságot követett el, ekr«.it patront vett a szájába éa gyjtózal nórral felrobban>otta a patront. Az ekrazitpatron olyan, amilyeneket bá nyer ónban távokon! h*ázitnl<** A rendőri nyomozás mrgi*ll»pitoit<t hogy a* öngyilkos Kürbis H-rmsna német b^nyamunk<s, ki e^y társával nemreg husJooötmMió osxtrok koronát rabolt el egy baromfikor reskedőnőtől, társat elfogtak, Ő. elmenekült, ck rendőrn ef azonban nyomában volt. A raadőri ÜUŐ és . kergette öngylikosságba.
1924. január 2
zalai közlöny
— (A József SianKtórlum
Egyesülőt) nagykanizsai fiókja csütörtökön délután fél 6 órakor ■ városhára kia t«nác»t érmében válaa»tmányl ülé-t tart.
— (A KeretiUay TUxtvIae-Iónok EfyeaBlote) ma, csütör-tSkön délután 6 órakor egyesület helylaégében (Nádor-utcsl ovode). jyülést tart, mely alkalommal (óbb fontos tárgy kerül megbeszélésre. A* egyeaület vezetősége felkéri mlnd«?okat, akik a szabó- és varró-txnfolyamon részt óhajtónak venni, hogy a ma tartandó gyűlésen meg-jelenni szíveskedjenek. Elnökig
(x) Eljegyx\'ósek. Klein Annust (Nagykanizsa) elj\'gyczto Po\'.lák Gyula (Tapo?c»). Minden külön ér-teaités helyett.
Fischcr Sárika és Kondor Ltszló jegyesek. (Minden külón értesítés hjjlyáU)
(x) Elveszett égy söldö, fél éves, karácsony misnapján. Aki nyomra* vezet 50000 korona jutalmat kep. Clrn: Ziskó Ádám.í^if.ludy ulca 3.
,(x) Faaserkey«sk«45k figyelmébe. A kiskereskedelmi áru>ités részére 1924, é/l jsnuár 2 tói kozdódó hatállyal érvényes legújabb irányárjegyzék átvehető Roscr.feld Adolf Fiai cégnél, Fő ut-4.
(x) Sujnt megnyugtatására jryóíődj\'k meg áruinkról, mir.lött bdunijajta kötöttárui vásárolna. — Hs»h«v* f\'jcléseket ismét vállalunk, FflLlPPkötődr S-ombathely. Széli Kálmán ulca 6 u.
•(x) Újévre ékszert W|ut.í-nyosabb árbrfti vásárolhat Frled Jókaef ékazcréaxnól, N gyke nlifl, Sugár ut 2. (Fő uc és Su^é.r-ut s»roV). Arany, ezüst," platina, ht^nlsfogak és érmek beváltás* a legni\'»$?\'«Bnl>b áiban.
(x) Ágytollnt veaz és elad Hptctfeldné, Su^ürut 18.
MOZQÖFÉHYtóPSZIHHÍZ.
J%nur\'r3-4 én, csö^örtők p>t\'k U(át>U fél 7 éa fél 9 kor, a .Vrlág mpzgóbsn 7 és 9 órakor M -x L:n difiik, a humor királyinak kolotz-íz^jl* vigjé»ék«: Míy • feWéicém (Maison Cirolie) 5 felv. Elej .tői
vrgíg kaotgiftló c*elckm«oy, Mx
nik hnjrfs\'gi 0Qiiy: d-lm-». A fi.n^ fcHratiU Karinthy Frlgye\'s Irtr, .
\'S<omb»t — va«arnop: Gnlf-th j A® \'i1.™ hőskor/., LHUn G -K/ei.
A devlza-kö/sont MwTalos árfolyamul
Valuták OmvixkU
Napoítoo 74OOO AaDMerdam IOJO-*4ÍO
AnfOl K«t 411OO-0IOO Bakánál
Vttf IJJ-I6I Koptot**. j7jo-i»70
Dollir »U0-ii<(0 Kn latit ni a ^ JfrS^rJJOO
Praaeia k. )c-5jii»i Lodoo 91900- (AjOO
Utrka — B«di> —
Úi^ O:inorut
Oaaár. Uf. joio }■>» Pária ioSo-im4
JJclja frank 970-I0ÍJ Píi«a
Ut, HS-isl SlodioUn j8io 59-0
Soko) MO.Í64 Svájc >700-)9,0
Svájci frank Xor«ca dtBii JJOO-JÍIO Bfca ^ I)i-i6i
Sioria
Kiaak d\'tUt r- Zácrib •<0-IJ4
Lcnfytl rai/\'aa >»•«» N.wyort ilioo >t):o
Hollif^l tor Bl lojo SjJO Varai 4«JO
Nyilt-tér.*)
N»gykar.ii»4iól v* 6 lávozisorakor «*on jú limsfosolí. ok, kikt-M buoiuol no u tuJUm, moodek ,Uten hooadot*.
Farkas L. psnsüjyőri izsralés*
•) As • roTktM káWO^éH M» a
íel^.wér^.
KÖZGAZDASÁG.
• A Januári tózsdenaptár.
Hétfőn tették kótié január bóra a tőzsdei zairó naptárt, amelynrk be-osztáes a kővetkeiő: tőzadenapok január 2. 3, (fizetési nap j.nuír 17). január 7. 8, 9, 11, (f«P.té.l nap j*nuér 24), január 14, 15, 16, 1$, (fizetési nap január 31), január 21, 22, 23, 25, (fi/etési nap frbruír 7), január 28, 29, 30, (fizetési nap feb ruár 14).
— A kormány eltiltja az aleptSkeemeláaeket. Üudapest ről jelentik: Apéaxügyminiaitlrium ban — hlr szerint — r«ndelct ké-8z0l, mely három hónapra m\'gtiiijs tíz összes részvénytáraságoknak, hogy alaptőkéiket felemeljék. A rendelet Mboc«átAsánwk az lenn* a célja, hogy megakadályozza a kész pénztőkének a piacról való elvonását és Ukőtését, azért, hogy azok rendelkezésre álljanak n belföldi kőlciön felvételénél.
— A gabona téritá-l
A pfnzQgyminlezWr az 1924. év januárjában a vámőrlés utan bc-siolgáltatott koutingen* gabona, továbbá a kereskedelmi őrlés után és az ollenfinrőtt malmok által beaiol-gáltwtaiidó g«bona térítési árát, a közéleimezésl miniszterrelegyetértően, o:ét«rmA\'sénként a kővetknző-képpen AlUpftotta m\'gJ rots (két-* nzrre*) 80 000, érp» 73.000, •-nz-ri
80.000, zab 81*000. • kóle.« 80,000,
tatárka 85 900, ootil 5000 koronn.
A TŐZSDE HÍRES.
(Ssjit iudo»rt-.tfJt lolí.\'oo^lfulw.,
tKv- újévi azQóat u^áa ke<iv«»zőt
len hai\'gula>bjn nyitott n tő>sde. A ki.iAUt tuliu\'yra jutott éa igy vilímenWyi pl con lanyhaság sla kult ki, mely eg*a/.en ziilft\'ig t»r-totf. Az általároa árvej*te»óg 20 s/4?*lélr. B^csi hlreVr-í egr^s p»pi
rokra vavők jelentkeztek, szoaban az árfolyamveszteségnek csak igen kis töredéke téiQlt m»*. A lanyhaság általános maradt. Egyes favorit értékek sem képestek kivételt a kedvezőtlen irányzat alól. Igy például a Jelzálog Hitel és kGlönő»«n az lizó számottevőm visszaestek. Zárlatkor a hangulat barátságtalan, forgalom csekély. Kosctpénz szilárdabb 2 százQ\'éi-kJ, kasszanapra 3\'/«—4 avázeiék.
Utótőzsdo Unyht. Hazai Bsak 190, Magyar Ht\'al 490. Jelzálog H t.l 108 L\'ovd Btak 16.1«»ó615, Villamos 1825 U.ikánri 710,S>lgó 529, B^ocsinl 850, Bonodi 177,
Délutáni magánforgalom. Irányrr.t t-lj«sen {élettelen, Unyhs.
s.lgó 520, M^g*ar Hitel 400, Osztrák Hital, 152, Kőszén 2100. Url-kányl 720, Rima 105, Le«.ámltolő 85, Kereskedelmi B-aV 1025—1100
Esti mayánforynlom. Irányzat ü\'lcttolen. S-\'gA 515—520, Magyar Hitel 487-490, R>ma 102, O-\'r\'k Hí cl 149. GanvDaaubius 3800, Garas-Vi-lamoa 1800, Kőisén 2100, I»»ó 610, Nova 110, Fagyver 1150.
Nem hivatalos értékek. P-bank 5—5 6, Ph..r,urcia 6*5, FŐ Vurosi nyomda 8 9.
Elővatelí Joj^ok i Üchtlg 1500 —2000. Mirl a;-,én 23—25.
Termény tőuale Buta (llsjavidéki) 76lg o, 103000 104000, 79 o, 105000-106000, efvíb vidfki 76 lg OS J02000— 103000.79 kg ós 104000 105000.ro« 81000—82000, t ükann 4ny i^ipa 81000 —83000^ »őrí<pa 8s000-90000; zab 95000 97000. t^geri ui 77000 —78000. köirs 82500 - 85000, .\'pct 215-225000? korp < 49ÜÜ0-49500.
A msi terményt^zsd*n ■*■•■ irány-7Bt g.-%bonanemQeV.brn !«n>h«volt. A t»k -.rmánfcikkek tartottak, aot arilárdak voltak. A forgalom i»uzá-ban kicsi volt. A ir.olmok nem vAsáro^ak. Z\'b S\'itnrd.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tössdo délul&it 1 órai sAróérfolyamal a kttvalkosAkt
lliinkuk
Ar^ol-Mio. , 4*00O
Huii m«c«
AftU —
Htl. loo-:oo
fótíXu:\'
Ol.-U.
Ilii
■«<oe
(JI\'^WV
?KK>o
lliaWíftlo
ti. UtU
lt<MM H«t. uL J. b. »*ooo letkilui M.-Cwh ir»i Kr-nt.íml
Kcf. lllul U«p»r-N\'rr.« .<4000 X«»t»; If*-\'\' " Vlro$i o
nut\'o.Hók t* TukurAVoU
PtWlröil tp. Jiooo Llp~6tTÍTMl WOOO VCviTOti ty.C.CQ Knl>»i»*l Ttk. nooo And T»V. uoooo MoViár 1 íoooo
H.nl JtfrOOOO
Hl.4 M. Biti. cj\'ooo Ff*xUfe ajoooo Mío-F""\'11 — !« .
lliilmok
Fl.íi m. 710*0
Bon -M. * Smko
Concordlt 6;ooo
B«l«MMbtl 1)00.1
Bud»p*»li • TttóO T6röHit«l«».
hóin U*U K<*. c»<«.
Mafitull Uicy, »»;>h.
Ali. K u«n
Glx
Huoetríi

lUuyAU
LiplUi nWN -(M
\'■ír jwo! »«« ««»<*»
ilj i\'ocoo] r<« ------
nini »?joon timp» iojc<X)|
isr
i<0
Móri ntn Nncyhtloayl i .\'.jl
s lL,
UjíiVI
Uolő Mnr* Urillori
Athtctcutm P(«nklla
Glotua
Knvmr
PIJIM:
Cluoíoli
Ru- LŰ)4 Klm»
I0«>oo! Sch\'.xk
IOO.X.O Sch\'jllfr joooo] TtuiUoB
I
. iSvco ío«e
A<(. U
CKTIS
[ F&nUt
Rtüi* • ;
"UtpJmof^ P4»ie»«l nj. joooo Uj.»t»«ea» *

1 too
Ouima lUul (• Honi U KötOUbloxd Kronb«rj<r Licrun ifilft) IO4OÍO H«t«lU An^rail Erii M. IJoyí
Br<Sdl wtt.
KObart )t0"O
CtiVy toooo
G»«á. G*tiy. iBooo Pllilta «u 1
VtijfU iisooco
ereik. V>oo<
Piuikl to.ioao
Ouu-Dtl. jB4«OrtO
Ginx.Vill. iíc^kx-o adu G<p <• T«»»I 9JOw
GySrflf u>ooo K
llofScrr I7JOOO
KM"k Jioooj Adrit
K) - A«l.nl
Ríiblnyd Sil»r6aU Thík Nnki. Vlk. l>K«r Z.boJ.I
170000
7 <000 }OOvo IJJOOW.
MM
Cukorsyirak
D/loi\'-c* jlooo. ÍWfJi cvV.
C«\'>Mlpt> lí<Oi>f«
Oeooli (4k>»
Uiitli oik. >>)oco
SlamrMT —
£:oluUas«r«k.
Pracf • SOOO
<>c»4« jiooo CUmc
SMlfel •■>
PU.^.1 1(000
VB.
U4lk«Mk. 1*000
Ok*. VllUinoi
luM In*
VIU1. Tilt.
AH. tit Lf""
PAfirotl »6r
Ki«l)
P«o. .«r
B»rOil

SíAIlo.Uk
Hsufir!*\' —
Ho?»! t/tOÖ IOJOOO
e<»« íoío*
♦«»•. "TJ®
Lokfc* {íj o
TenÚ
k. *» knlpM 79000
5it(. lK>in jjvooo
L\'alo •mll i6<«o
ÍOOOO
joooo
W. Ttílll 17JOO
GOMIXÍJ 71000
Punt IJOO~>
O7M l«nU ))0a0«
Spoaiiu^ IJíOoo
Plflf* itaooo
MCuicrw 170000
S«ttr* jjooo
Vtnitt 17 too
Chlooia «»ooo
niska 51000
XOlSarUSk
lotrrt*». T.l.fo. Turul cJp4 Unió
Sio\'.M.I Z.t,».pUf-BirJl Klrlly
Ink.

M. T. L nanyánjfelaatáa* • tarmán^fpiacról. Kis forgaloaa mellett az Irán7«at Irnyha, örl^t-telen. Buta bpeatl paritásbm 1030 —1040, Danántul 960—9704 Rtfu Bpcmlen 760- 770, Dunáaliil 720— 730, S5\'*rp 810-820, T.k.rraioy-i\'f» 760-770, Z«b 520—830-, Botilco 910, T\'oj.il ittmci 720— 750, CÍÖVM 600—610.
LlaxtpUc D..» 1800-1850, 00 í. 1750-1850, 0-i. 1650-1750, 2 et 1550-1650, 6 o« 1000-1100, 8m 600 - 630, Koip. 370—400. 75 «i<i»»l<koi roiilli l 1050.
VatSmajplac Luc.ru. ffkír
9000, vS.Sl 8000 Lótvra f<K4r 9000, vőrö« 8000. oyrr. 6000. Bi- orh.ro 1700—1800, leS\'rh«M 12000. BJt.cim 1000—1100 Bük-tóny il.iln t,v..n 900— ÍGOO. i.-bos 850, .75-.Ö. 3000 -3500 Ci\'ók 430-450. Ő.úbor.ó 900-1000. Viktórl. 1300-1400 Vr<« 1400-1500. Prlurb.b 2000—2250. l.rka 1400-1500.M.I 3000—3300 N.pr« f-r8ó f.hér 1800, ..ürk. 1330— 1450, Lir.m.* 2200—2300 \' K*-pn»««.rrpC" 2200 Tiik"i.« 2100 — 2200. K.ndcr 3800 -4000. KSIo. 825—900.
Marh»hw»T*»4r. M>rk.ba> I.
r. .»í.,b.n 11500—12400, bc.iu\'io 12700-13400, .1-). 10-1200, II. r .»í».b>n 5500-10100, b*iul)> 10900—12100, cl.J. 7300. C<bo-toiniv.\'ó 76 >-. Nüvondomi.f b. 1. r 10—11000, borjú (5I.H1 bírh.n) 162(0, Jnb 7-8600. Kí.rUi: H g,-tri.rha 257, cl,.d.» 147, t.óvfnHík-m.rlia 257, oi.-d*. 147, bcrrju 6, el\'d.t 5. B rk. 222—82. M.rb.bír 8 - 8600. Fiííyu 5200. A »<•*(
é énk volt. ...
Sorté»»is«r. F-lh.j\'." 2100. ö-g kőnnyú 10400 - 800, 1. r. 11800—1200, II r. 11-114C0, >»lr 14—15000 ..ilonoa 12000, Ichu\'Oll ha. 14-15000.
Ferincvitroil ««rtí»Tríoír.
1409 Hr-
koz-ll 238 clrd.loK 3. kSAy-
nyü 10-11000, tr.hét 11 — 11500.
mirfciv^rty 115, érke-xott 33, el.dt.k 20 ol. Arr.k mint fent.
A béc.i tŐEtdo
Záré árWjr.mok. ÁlUmv.\'iul 852, Alpe.l 762, An:ol M B.rrfc 170, B unni jf;.v»*r 1600, Col\'Urf 95 1, Dllv.\'u- 2051, 3 .íótk\'ÍVo. Dvivaaul 5181, D po it.n b rnk 91, M.g.ar hiti 1126, 0«ir«k hil.l 349 8. Migy.r H. lnrrr 402. Oi/trák Hofh-t r 146 5, Krupp 514; Lae-.drrb.nt 377 5. Rima 246, S 1235, S<od« 1370, U .lo. hr.pk 364 5, Wtgner 414 9. Jr.fa II 763 9. A korálb.n d\'li txiciók: Adria 1080, Kohó 1750. Duo.gS,h.jó«é»i 2470; Spídlont 390.
Zürichi xnrlat I
Piiú UndOD 1474, Nrwyork
673 50 Rrü.i.l 215f, M.fl-ríd Í47", »olUn4 2 7 Rá, {n 135,\'WI.n 80 7\'., Sol >11. Ftégt 166S LU, Byd.pe.l 3Ü2 0Ü, B.igrtó 64»
A magynr korona. kUlfőldl
N\'Wyorlc Zürich . . Prígn . . . Berlin . . . Bíc. (d\'vlr.)
K.llKi iicrke.rlú: Sxtrokay Kálmán TÁrssierkeinó: Benedek kcx.ő. KU46: Nagykanizsai Nyomda «s Lapkiadó Vállalat.
nu 53 52 Vi
302\'/, 301
1800 1800
372 372
227 22 S
„KIS K&DETT" Január 6,
a Palgári Egyletben
Kazilll léi 9 órakor. Jagyak mártákalt aunnyiiágban mái kaphatók Krjusi Nándornál, >alt TSrikkás uSv

zalai kOzlony
Apróhirdetés**
]Ui4m wmé l •H k*riu.
221
tASIgl ■■»■»)
KirUjk^u kS>;Téll uuull il-
kW« ilktJMitai >7«ibM. AJl.I.l.ln ■ 1W*,I lS*-
MlWiUn! >r.< j.lln •l»w •
■cr áitocüt*t Mifl UllkaW* (Ml JLUW-».
Bútorozott szobát
horaaste kaityhaliMxnálattal.
Sím a ki»d#himtalt.»».
Galambok község tlől-
járósága körjegyzői lakás ca hivatalos helyiségek építési ter-▼ének és költségvetésének elkészítésére
versenytárgyalást
hirdet. A terv és költségvetél két—két példányban 1924. évi január hó 15ig nyújtandók be G«lambokon a körjegyzői iropábin, hol közelebbi feltételek megtudhatók. A tervek és költségvetések a m. klr. pénzügyminiszternek a m. kir. népólétl és munkaügyi miniszterrel egyetértőiéi kiadott 1S8.035—1923. sz. rendelete alapján építkezési hitel igénybevételénél is fel fognak használtatni. A beérkezett tervek ée költségvetések közül dijjazás-ban az ré*z«sül, amely az építkezés alapjául elfogadva lesz.
Galambok, 1923. dec. 30.
KBzségl elöljáróság.
fta*M llutott Mffelcdinak é> UUIM lüvte
Boldog Uj Evet
Husz Jenő, szállító
■utfapasl, VIL, Kuslaci\'Utca »V
BORÜRJEGYZÉK ££
hm. akt kUM »a*ifl* ■ U>rét Tiuék mafiyliidnl I
A Mw r*««J * Mtu uU > trflK>sy«ML 1 Mar n w- | I nán. rW|H W kif Imm I S080 ktrttt.
1 tM TtSÜS,"\' 1 «-
1M4 bem. | »*0 Inn.
Bruncslcs József íi^ST^i
Uftrt* 11 T.U\'ni. >-!>.
BUZflT, ROZSOT,
zatot, árpát és tengerit
IkorpAt
W I m Mu IMI ár
luMrmi&ii Szlvatkezett fabxialal R-T, Nss»ka»to8
árverési hirdetmény.
I drb. állami kisorolt mén 1924. ávi január hó 5-én délelőtt 10 órakor a nagykanizsai m. kir. állami ménteleposztály laktanyája előtt nyilvános árverés utján kistenyésztőnek el fog adatni.
Mántilmuztíly.
■nr
üzlethelyiség
Iaké*»«b4**l, kcnjMr.l, n>]Uk h.:,JUi.ll.l, t» »lj,j>«j£»! u.kk.l tl.dí Aiono.l >K«k,t\' »1 bfkültAltietj.
(rlMiku 30,000.000 kar.
Miatta OySrgy, Mlhéld*
■ItOranriB, ntrn
aprított bükkfa
illinJfai kaikaló ICO k*.-ké»t k«r«nft*rt r*r(«lal td4v»j •ZJÜH.
HuAfeíi ngonWtal.kbíU ói kl» MMOjl-•igbto • l»»ok*4*Wn
"5/«ltner Testvériknél
1W4. [wmfc s.
Hogyha mtghllfwuláM
„lodasz«z"iz orvimégi
arbttt u> M K. w l,Saw*r*k» a.
Mindenkinek faját érdeke
mUl<5tt nSftfiiu ««ük»égWUt fcd«*l, kitMM t*l
Szabados Mátyás
a „Marcalihoz" címzett kékfestő és kézműárukereskedését Kazinczy-utca 1. Városházpalota, legolcsóbb áron szerezhet be.
hol mind»n04mii ráfóibut á Ugjobb tulnői^g^en •
Estélyi ^ báli selyemujdonságok
mindan színárnyalatban
óriási választékban
KISFALUD! ÉS KRAUSZ .^STSSS*
Nagykanizsán
szerezhetők be. DuptaixélM divat
Satixi Párisién
tiszta selyem, mátara 65.000 korona.
Minden alkalomra
LEGOLCSÓBBAN
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában
vásárolhat.
Csak megbízható jóminőségü áruk L
* Ni
Nyomda ál Lapkiadó Válktel köoyvny óradíjában. Na^kuflizzAn.
Egyas szám ára hétkttmap 300 korona. naiár. és ünnepnap 4QO korona
«3. évfolyam N«gyk«nix»a, 1924, j.uuír 4. Péntek 3. txám.
lN
Szünet után
Az ünnepi hosszú szünet ulán Ismét összeült a nemzetgyűlés, hogy mindjárt az u| esztendő elsó ülése megindítsa azt a tisztító folyamatot, amely nélkül menthetetlen katasztrófa felé rohanna az ország.
A magyar közvélemény már-vár]a, hogy annak a szavaiból tudja meg a sorsa felett ítélkező valóságot, akinek kezébe letette legégetőbben szükséges ügyel Intézését, politikai éleiének legfó vezetését. A miniszterelnök nyl latkozatát várta az újra összeült parlament, hogy világosan lássa mindenki a |övő ulját, a küllöldl tárgyalások menetét és annak eredményeit.
.Az ellenzéki párlok megint harcra készüllek. Nyilatkozatok, szónoklatok harangozták be, hogy a karácsonyi szünet ulán összeülő parlament a viharok legyében kezdi meg tanácskozásait.
A Jelszó, melynek nevében az ellenzéki front harcba száll, a csongrádi bomba nerénylet.Senki nem találhat kivetni valót abban, ha ezt a gyalázatos nvrényletet szóváteszik a parlament ülésén, akár ellenzéki, akár kormánypárti oldalról és a legszigorúbb megtorlást követelik az elvetemült bűnösökkel szemben, akik hála a nyomozó halóságok kitűnő munkájának, Immár hurokra kerültek. Senki sem találhat kivetni valót abban, ha a képviselők pártállásuktól lüggetlenül és pártkülönbség nélkül elrettentő példaadásra hívják fel a kormányt, hogy az úgynevezett rakoncátlan elemeknek végre örökre elmen. Jen a kedvük a csongrádihoz hasonló szégyenletes bűncselekmények elkövetésétől.
Ha ez a hasé célja, ugy örömmel üdvözöljük mindazokat, akik ezért harcolnak. Nem kétséges, hogy maga a kormányzat Is szívesen lát mindenkit, politikus^ és magánembert pártkülönbség nélkül, aki a konszolidációét!, a közrend megerősödéseéri akar harcolni, akit becsületes, llszta szándék vezet, mint magát a
kormányzatot, mely pártatlan eréllyel Járt el a csongrádi merénylet ügyében, ugy a kézre-kerltés, mint előreláthatóan a példás megtorlás Iránt Is. De ameny-nylre üdvös és tisztító hatású a harcnak ez a formája, mely mintegy támasztékot ad a kormányzat |ó szándékának és a közrend kiépítését célzó szigorának a társadalom olyan rétegeivel szemben Is, mely ezekben a bűncselekményekben még mindig hajlandó holmi politikai színezetet látni, annyira káros és elllélendó volna, ha egyes politikai párlok ezt a harcot ugy fognák föl. mini a maguk érvényesülésének lehetőségét.
Aligha tévedünk, ha ugy se|t-Jük, hogy bizonyos politikai frakciókat és pedig nemcsak azokat, melyek nyílt sisakkal hirdetik ezt, a kormánybuktatás szándéka hevül erre a harcra. Ezeknek a közrend, a konszolidáció, a merénylők megbüntetése s ujabb merényielek megakadályozása nem cél, csak ürügy befelé és kllelé egyaránt káros parlamenll heccelődésekre Ebből a harcból nem kérünk. Mert ez a harc nem a rendet s\'.olgllja, hanem kerékkötője az épülő magyar Jövőnek, amelyiknek legelső alapköve éppen a rend, a nyugalom, az Igazi béke kell, hogy legyen. Mert ha ez meginog, hl ez kidől az évek során át sok erőfeszítéssel egymásra rakolt ered mények sorából, akkor utána hullik poiba minden szép elképzelés, minden nagyvonalú politikai terv. Akkor nem fog|uk soha megtalálni a kivezető utat, amin pedig már-már sikerül megvetni a lábunkat.
Még csak egy lépés talán, ami hiányzik. De ha ez a lépés nem sikerül, Magyarország végleg elveszette a népek közötll harcát és balkáni nívóra fog sülyednl az élelünk.
A parlamenll harcnak most csak egyetlen célt srabad szolgálnia, egyért szabid harcolnia: Magyarország belső rendjéért, a Jövő Magyarország megrendilhe lellen alapkövéért.
A kanizsai napiparancs a nemzetgyűlés elfitt
Csáky Károly honvédelmi miniszter ismertette a vizsgálat eredményét
Budapest, Jtnuir 3
Csáky Károly honvédelmi miniszter a roal nemzetgyűlésen mondott beszédében válsszolt a nagyként-xaal napipirancs ügyében eihang-7ott interpellációra. Az exredpa-racctnok megállapított*, hogy Pik-fcr Enll kijelentései és a Világ kőz leménve nem Jelel meg a valóságnak, mert nem parancsolta meg, hogy a Népben megjelent cikket a legénységnek felolvassák.
A miniszter bemutatta a nrgy-kanlxssl honvédgyalogezrsd Összes akkori parancsait, amelyekben sehol sem található az interpelláció alapját képező rendelkezés. Vlssia-éléaek éa botrányok elkerülése és a honvédség becsülelének megóvása érdekében Ismertették as esetet a katonasággal, amely anoik erkölcsi oktatói tárgyául szolgált.
Jelenti az ezredparancsnok, hogy az ezredben három xaldó katona szolgál. Ebben az ügyben mindhármat kihallgatták éa vallomásukról jegyzőkönyvöt la vettek fel. A kihallgalottak vallomása szerint zsidó katonák nem topasz tolhattak semmilyen változást a velük való bánásmódban a Tremmel féle eaet ót*. Az egyik zsidó katona, Fürst Alajos elmondj», bogj karpaazo-mány viselési jogát a kommunizmus • jatt tanúsított magatartása miatt
megvonták. Pickler Emilnek nem ő, hanem az ő tudta nélkül édes-apja Irt levelet is ezért a parancsnokságtól kért védelmet édesapja ellen.
Fürst Alajos régebben a nagy kanizael axeazfŐzdének volt Unt* vlse\'ője, msjd a kommün alatt bizalmi férfla áa akkor olyan mükő-"dést fejtett ki, hogy a gyár a kommün után elbocsátotta. Ekkor k|. tanulta a azabó mcsterságet áa jelenleg századsgabó a nagykanizsai honvédgyatognredbao. A la-folytatott vlzagálat eredményol akta-aierüleg vannak feltüntetve.
Felkiáltások a baloldalon! Bocsássák el Fürztöt 1
Csáky hadügyminiszter: Tesaik a tiisnoni békeszerződésben azt lehetővé tenni 1
Felkiáltások: Hiszen toborozva van |
Csáky: Éppen azárt nem lehet elbocsátani, mert lobotoiva van. Amíg én llt állok ezen a helyen, add\'g a katonsaágnál más kérdést nem lehet felvetni, mint azt, hogy tisztességes katona * valaki, vagy aem, becsülettel teljesíti-e kötelességét, vagy sem ée nem lehet mértékadónak venni ast, hogy as Illető milyen vallású. Ha a kepvl-ee.\'ő urak •**«! nkcssnek megelégedve, nagyon sajnálom.
A miniszterelnök ismertelte a párisi tárgyal** sokat as loyiégei Párt értekezleten
második számú jegyzőkönyv Ismertetésére, melyet pontról pontra kommentárokkal kisért. Ezután előadta, hogy a repsráció kérdésének
Badapoat, j»ouir 3 As egységespárt csütörtökön este 8 órakor as EstcrhAzy-utoai klubhelyiségében pártértekezletet tar tot\', melyen megjelentek Bethlen Ist-
ván gróf miniszterelnök, Nagy E mii Igazságügyi, nagyatádi Szabó litván főldmlveléaügyi, Csáky Károly honvédelmi és Klebelsberg Kunó gróf közoktatásügyi mlniizterek. Az értekezleten nagy számban voltak jelen a párt tagjai.
Bethlen litván ismertette a külföldi tárgyalások menetét és azok eredményét. A közvéleményt a kormány a legnagyobb őszinteséggel fogja tájékoztatni és a tárgyalások anyagát rendelkezésre fogja bo csátani. A« eliő jegyzőkönyv máris nyilvánosságra került. A másodlkat is nyilvánosság elé fogiák hozol, mihelyt azzal elkészülnek. A mi niaztfrelnök maga is alkalmat fog taUlnl, hogy a nemzetgyűlés plénuma előtt jelentést tehessen as ügy állásáról és eredményéről.
Az első számú politikai jegyzőkönyv Ismertetése után áttért a
felvetése milyen összefüggésben áll a párisi tárgyalásokkal.
A népszövetcégi tanéci jelentésének nagy részével szemben azért kellett fenntartásiéi élnie, mert egyrészt az ellentéte* a jóvátételi bizottságnak 1923 október hó 16 án hozott határozatával, másrészt mert a rekonstrukciós célokra adott segítséggel a reparácló kérdéee Inkompatibilis. A* értekezlet a miniszterelnök Információit egyhangú-Isg tudomásul vette.
iklódy Szabó Jiaos, képviselő a párt nevében megköszönte a miniszterelnöknek az ország gazdasági talpraállltáaa érdekében évek óta kifejtett munkásságát. Kérte, hogy folytvasa ezt a jövőben is és biztosított*, liogy mindig a párt bizalmával és legteljesebb támogatásával fog találkozni.
Az értekezlet este 9 ór.kor ért végit, utána pártv ciora következett
ZALAI KOÜLONY
Bethlen István gróf a csongrádi merényletről
Budapeat, Jutuir 3 A nemretgyüléi mlí üléeét háromnegyed 12 órakor nyitotta mtf Sxellovtxky Béla elnók. Ai Indtm-nltáa elad axóooka Rupert Ron5. Elóaxór a aiociáldcmokraták, ■ nemx.ll demokraták, a Koaiuth* pirtl éa a pártokoo kívül illó el lanaékl képvlaelók nevében dokla-ráclót olvaa fel, melyben a fent említett pártok kljilanllk, hogy • ciongrédl merénylet megdöbbentő módon flgyelmeitet arra, hogy még nam Sllék kl a gyülólkSdéa mérgét • nemrelbő1. Ma teljea jog-rendre vaa eeükaégOok él Igaxsá-ffos ax a köveidet, hogy ai üiillókat ím ligalókal kinyomozták. Mrtf kell Állapítani a kormány felelSaaé-gát U — mondja — mert nem meri, vagy nem akarja kinyomom! a háttérben állókat. Minden bombamerénylet arálal a* ÉME hea vetetnek. Atok aierveiték h híjtól-ták végre a moat elkóvetett bün-wHíkményt la. A kormány dlcae-k.J.il ..aal, boar f.loailatte a titksa Jtarrasatakat, moat kénytelen arra .nmélnl, hogy aa EME egyik • lufik. .Ál/M billiiH-
eierY.iett I mint valami hidvejér klaavaxéal okmányokat oaxtogalotl. A mlnl.ater.lnók régen ígéretet tett aa EME feioaxlatáeára. A cion grádl merényletért felelóeek a kormány tagjai kórül ax Igaxaágügy mlnlatter, a belügymlnliiter, do fe Iclőa Nádoiy oratágoa főkapitány U. kl ónálló tényezőként axerepil. Sírtó klfajezéaeket hanoál a blró-aággal aaemben, melyekért axelnók reodrautaallja. (Itt a aioclelliták felugrálnak helyeik,ól éa ait kiáltják: MSglipártoi a bíróiig I) Hm. -axabban tárgyalja a pénxQgyl politikát éa beaiél a kOlfóldl kölciSn-ről. Ax Indcmnitáit nem fogadja el.
Utána Gömböt Gyula aiemélyea kérdéiben aiólal fal. Vlaiiautaiitja a fajvédőket ért támadásokat. Megköveteli a túloldaltól, axt, hogy a fajvédőkkel loyallaan bánjanak. Megköveteli, hogy a xaidó fajvédők épp oly loyalltáiaa) járja nak al velük axemben, mint ahogy ő járt el a laidó fajvédőkkel axemben. Mikor a kormány a kereex-tény Irányxat hívének vonója magát, mint axt Vaaa mlnlaalor tegnapelőtt mondotta, ax allenxéki frakciók Igyekeznek a kormánynak keUemetleDKcdnl. Felfújják ax eao-nényeket, melyek nem oly nigy-
jelontőiégöek, mint ahogy beállítják.
Ax ellenxéken óriáal aaj tör kl, mire ax Elnök ax üléat 10 petero
felfflgyeaxtl.
Síüoet utín Gömböt folytatja bánódét. Meg van gySxődve teljea Igaxaágáról. Erekkel a kellemet lenkedéiekkel ctak a magyarxágot gyaláxxák.
Gömböa Gyula baaiéde után ál talánoi faeiült figyelem kőiben axóláara emelkedett Bethlen litván gróf mlnUitereloók.
Ax a meggyő.ődéae, hogy ennek a nemxetgyüléaeek nlncien ée nem lehet egyetlen tagja aem, aki ext a merényletet a legiulyoaabban al ne ítélné. Lehelnek ellentétek a pártok köxött éa lehatnék axek ax el lentétek akármilyen mélyek, de a merénylet elltéléiéb.n nlncien né-xeteltéréa, ebben egyak vagyunk mindannyian éa egyetértünk abbao |a, hogy a jövőben Ilyen merényletek többé elő ne fordu\'haaaanak.
Síjaoa, aoroxatoi jtlaniégekkel állunk etemben. De meg kell álla pltanom arrot ■ bolyrSI, ».»»aly.l betöltők, hogy ex a sorozatos fa leniéjik utahi hindiim* fan/ A kormányiatnak elií Uteliaiéga kikutatni, van-e a aorozatoa láncata-mek köxött óiaiefüggé* ?
Megelígedéaid konatatálom, hogy a csongrádi merényletben a lehető legrövidebb Időn belül kiderítették a tetleaeket. Leiiögexnl kívánom axonban axt, hogy a munkának ctak ax cltó résie van bejejetoe, caak a köxvetlen teltelek vannak felderítve. Tovább kell folytatnom a nyomoxáat abbao ax Irányban, hogy kik voltak a felbujtók, kik voltak aiok, akik a merényletekben a axálakat öiaxefogták ? (N gy tapi a jobboldalon éa kőxépen )
Ax ellenxék proklamádója ax
EME felonlatáiát követeli. Nyilvánvaló, hogy odaveteti a merénylet axálalt éa meggyő.ődéae, hogy a merényletnek ax EME ax oka. Nem állítom, hogy aa EME ax oka axakoek a dolgoknak. Nam állítom axonban ax allenkexőjét aem.
Blxtoilthatom ax egéax orixágot, hogy nincsen olyan halalom, amely megakadályoxhal bennünket abban, hogy a bűnötökéi megbüntessük.
... A tegnapi r.\'epon elrendeltem \'■Héjjaa Iván klhailgatáaát. Hogyha aa alföldi brigád mögött olyan do-lotf rejtőiik, amely törvénybe Qtkő-lik, aemmlfélo hatalom nem fog
viaaratartanl, hogy vele axemben épp ugy eljfrjak, mint bárki mái\' aal axemben.
A kormány a következőket rendeli el: elfiiör arokat, akiknek bixonyoa rénük feltétlenül volt a cselekményekben, de blxonyltékok hiányában a blróaág kénytelen volt őket aiabadlábra helyein!, exek ellen ax Internáláal eljáráat tette a kormány folyamatba. Méaodixor a* Igaaiágügymlnlixter ur agyaxaka-aiot tői vény javallatot fog benyújtani a neraxetgyOlÓMB, amelyben a robbantóaxerek elrejlőlra aolyoa büntetéi van kimondva. Axonklvül a atatárlumot kl akarjuk terjeaxtenl a láradáion klvöl ax Ilyen büncie-lekményekre, hogy a röglSnltélő bíróságnak módjában legyen axotl-nal Intéikednl. Kérem a tlixtelt nemxétgyüléit, ne htgyja magát hangulatoktól kormányozni. A kormány ugyla tudja köteleaafgét, amely st minden körülmények köxött teljealteni li fog. (Élénk éljeméi éi tapa a kormánypárton, a mlniaxter-elnöiöt pereikig xajonn ünneplik.)
A diluKnl IKa
A nemxetgyules délutánt nM.lt \'/|5 órakor nyitotta meg Pexlhy
t.
Pal elnök, — Rupert Rexaő, Létay Ernő, Peyer Károly, Lendvai Utván aacmélyea kérdésben axólaltak fel.
Ciiky Károly honvédelmi mlniaxter lamartette Piroska főhadnagy katonai pályafutáeit, aki ellen be-ciületügye miatt ma le H^gálat Van folyamatbáo a mivel degradálását fegyelmi uton nyygdljaxáaaá váltoxutták, nem tartotlk a nem-xeli hadiereg kötelékébe. Ezután válaaxol a nafykanixtai napiparancs ügyében elhangzott Interpellációra, melyről tápunk mit helyén azámo-lunk be. A Somogyiféle gyilkol-•ág ügyében a hadbíróság megindította a vlzagálatot,\' de mivel a gyanúsítottak alibit tudtak igaxolnl, ax eljéráét be kallatt axüntelnl.
Huszár Károly ax Ixtdemnftiaboz axól. Követeli,\'hogy a jogrend axel-lemében a kormány tanualtion erélyes migatartáat éa minden bünöa-ael axemben hajlea végre a törvényeket. Az lademnitáat alfogjdji.
Elnök bemutatja a kormányzónak Vast Jóiltf hclyettca mlnlixterel-nökhöx intézett átiratát, melyben magkflalönl ax újévi fidvösléaeket.
Btl.&U ...f.U Javallata ulán
ax üléa fél 8 órakor vágat ért.
Nagykanizsa város közflyttlése
HagykanU**, juulr • (S.JU tüd<5ilu5októl)
A csütörtöki vároii kSzgyOlés • legnagyobb ré»xvétlen«éjf mellett folyt le, ami föle? annak tudható be, hogy a képviselőtestület a tirgy aoroxat egyetlen pootjinak, ax él-Undó központi viUaitmáay meg-alnki\'áiának nem tulajdonított nagyobb fonlouigot.
Négy órakor, amikor dr. Sabján polgármrater dr. Králky főjegytő-vei és dr. Kau/man aljegyiövel belépett a kötgyQlé*i terembe, mind öuie 30 képvUelŐ volt együtt. A többiég a jobboldalon volt.
Dr. Sabján Gyula polgirmeater megnyitója után dr. Králky Utván főjegyző előterjeszti a kőzgjfllés egyetlen tárgypontját, a külön kői-ponti választmánynak 1924. januir 1 tői kezdődő/ három ávre való megválasstását. Mindenki választó, aki a névjegyzékben szerepel.
Dr. Sabján Indítványára a közgyűlés a 12 tagu központi választmány megválasztására atavazatazedő bizottságot küld kl dr. SxigeJhy Károly elnöklete alatt.
Dr. Králky főjegyző a régi vá-
lasztmánynak újból való megvá* laaitását javsaoli*.
Dr. Sabján a szivazás tartam ára felfüggeszti a közgyűlést, mlg dr. Králky főjegyiő kiosztja a szavazólapokat a követke:ő névsorral: 1) Bazsó Jóiaef, 2) D/dovátx Béla, 3) dr. H.jdu Gyula, 4) KArlovlcs Józaef, 5) L»sky Pál, 6) Piánder György, 7) d\'. Pllhái Viktor, 8) PríZ\'T Farén c, 9) Rubint Károly, 10) dr. Miiek Láazló, 11) Sommer Ignác, 12) Uivárv Géza.
Félóra múlva dr. Sxlgethy Károly kihirdeti a atavazis eredményét:
önzésén 46 szavazólapot adtak le. B\'zsó jóisefre 46. Dcdovátz Bélára 45, dr. Hajdú Gyulára 37, Kárlovfci Jóisefre, Lisky Pálra, dr; Málék Lászlóra, Plánder Gvörgyre, dr. Pllhái Viktorra, Práter Ferencre, Rubint Károlyra és Sommer Ig-nácra 46—46, mlg Ujváry Gézára mindössze csak 25 szavazat esett.
Dr. Sabján polgármester ennek alapján fentieket az állandó választmány megválasztott tagjainak jelentette kl.
A rövid közgyűlés Igy vlhsr-mentesen öt óra e!őtt véget ért.
Linka
A ,Z*U1 Kőilönjr* atadoU l*génya
Irta Póterty Tamás t66) Mert hisien Jsnkunak Is vollsk fogyatkozásai, fő.cg a tudailan nép felfegyverzéséért éa az előre nem számításért vádolható, do mit nem tettek meg mások az ő nspv eszméjénél kisebb dolgokért? 6 nem rablásrs, hanem az egyesült oláhok egy közös házijáért fogott fegyvert, snnsk létesítésére Indult és az a cél lebegett előtte haláláig, távol a gya-nusltásnak legkisebb részétől Isi A sors, a végzet ozt neki nsm engedte mag, nevét nem ő, hanem a saját nemzete tiporta a sárba.
S nevének kiejtésére megborzad a magyar ember lelke, undorodik tőle a késő azáztdok gyermeke. Ezt András Péternek sem vethetjük szemére.
Csobrinka látta sz Ifjuembert elkomolyodni, nézlo, miként sötétül el a legény srca és sietett vigasztaló szavaival.
— No félj András Pélerl Nom
lesz dolgod Janku Ábrahámmal, de még a hadaival sem. Csupán egy pár oláh őrzi Linkét, do messzi van. Még a madár sem tudna oda repülni pihenés nélkül.
Az iQu nekibátorodva tzóla:
— Ha kettőn őrizik, egyedül hozom ol I
— Ha a lábald kibírják, Péter 1 — telte hozzá Csobrinka.
— Talán kibírják, ha akarom I
— Felöltözöl cigánynak?
— Ha szükséges.
— Máikép nem lehet most járkálni 1
— Tudom, — mondta rá a legény szomorúan, — mert a német parancsol...
— Ne beszélj hangosan, — kérte Csobrinka, — nokünk nincs közünk a némettol most. Csupán Liokával, aztán vége a más bajának.
— A költséget én állom I
— Ha megengedném. Do nem ongedem, Péter!
— Miért kőltenél to reám, Csobrinka ? Nom vagyok én vak koldus ?...
— Azért, mert telik a mulatságra l
— és ráütött a szoknyája oldalára, melyben különböző pénzdarabok csördültek. — To ha muUttnl akarsz, a saját pénzeden mulstS^I Azt én is megtehotem, mert telik!
— Do én birtokos vsgyok... — szabadkozott Péter.
— Hát azt hiszed, én szegény vagyok ?... Százszor kifizetem a birtokodat aranypénzzel, do ezerszer ezüittell Nekem telik! Do kedvem is van hozzál...
— Nem rontom el a kedvedet, Csobrinka, de tudod olyan furcsán jön ez a dolog nekem, miért teszel éppen velem igy?
Csobrinka tüzes szemel villogni kezdettek. Véro hevesen forrt, mint a tüzes láva és attól félt, hogy mindent elveszlthot, hs ki nsm találja az igazat, hát kimondta.
— Tudd meg Andris Péter, hogy nem a to sápadt arcodért, sem a szőke Llnka ragyogó fekete szóméiért teszem, hanem egy foltért, mely engemet égőt, mlnths most is érezném a helyét, pedig sötétbon volt... és csak egyetlen egy szó volt...
— Miféle folt ? ... — tudakolta a l\'géiy éi Ciobrinka nom tudott parancsolni hevos vérének. Kimondta.
— Szégyenfolt, Pite, amit JanVi Abrahim a szemembe vigott, mikor azt Jövendöltem, hogy Llnka nom less az övéi H zugnak mondott I Hazugnak engem, Csobrlnkát, aki még a királynak is igazat mondok!,..
— No mérgelődj Csobrinka I — kezdto vigasztalni a legény, -— én nem kételkedem szavaidban, még akkor is hittem neked, mikor ciupán reményt Ígértél, do Linkéről egy szó sem volt mondva.
— Csak Janku kételkedőit, — mondta rá a keserűség hangj4n, a tudományában megsértett Jósasszony, — do hamar végezünk Péteri Hs to sietsz, én még Jobban Igyekszem I Te löszei az élő tanú, aki elmondja, hogy Csobrinka nom hazudik! Mikor indu\'hatsz?
— Akár ebben a percben.
— Holnap reggel korán . JÖJJ a sátram alá. Felöltözöl clgányiegény-nek Három markos móréval még a hajnali órákbsn elindulsz Topán-Mva felé. (Polft Ur.)
lHi. Imuér V
A pénzügyminiszter nyilatkozata a kölcsönügyrűl
Budepe.t, ;--a»; 3 A péoxQgymlnlntrr ré.xletei nyilatkozatot tett muekatáreunk előtt a köletönOjyröléeebeckvexérekkel folytatott t.go.pl ten\'eikozáiáról.
-A A binkvezírekkel tartott tcg-Dapl m.f beeeélá* — mondotta a pánzOgymlnUtter — aiupán Informatív jaHetO volt li a kőtciönö. tájékoitetáat céloite, aion föltét.lek ért.lmében, amilyeket a aópazővet-.éj* meg Állapított.
Ml.J.nekelőtt a Piriit).n mtg-szővegeiett jrgyiőkönyvct kell alá Írni, mely óéiból • magyar elblzo\'.t-aág j«tiuir 16 áa tart aUat. A terv-naK IV módon leendő végiegei megállapltáia után népi.övetiégl blzotteág jSn Budapeitre <■ ezzel együtt fogjuk kidolgozni, Illetve nicgáll.pltpnl a pániügyl manália tervezetét a maga ráezletelben. Ekkor kerül aor arra, hogy az ötfélével budgot asanáláil programot a det.llokb.n egyel félévekre iló-lóleg kidolgozzuk.
Ekkor karQlaak réiil.telbm vég. lagoa magÜlapltétra a J-gybank alap.iebily.l, ekkor beazeljük meg áa állapítjuk mag réailetclben azt la, kogy milyen nódon teremt., lék elő ai az Se.z.g, melyre altikiég ran, a dellcltik fadaiáea céljából eddig U, amíg a külföldi kólaión kfbocaátbató leai.
r— Arra náiva, hogy ml van a tervezetben \' a lényeget Illetőiig, teljaa felvlIágoaiUat nyújt azoknak • jegyaőkönyvekoali a tartalma, amelyeket a l.pokb.n bőveo Itmer-tettek\'áa mlodeneáelre tájékozta táM nyújthat aa érdeklődőknek Auaztrle példája la.
A termet végrehajtása, Illetve már maga a végrebajtáj megket-díae le- a koronának blztoa alapon való atabllfzáláaát jelenti a az eUŐ r.ndQ érdeke minden gutlwtgl tényexőn.L. j
A tizedel h\'lyzelről él K á.fo lyamok várható alakuláaától ezeket mondotta a alnlazteri
— Ami aa értékpapírok árfolyamának alakulását Illeti, — amely ugy. látom legjobban érdekli a n.gyközőmégot, — mtg kell ja-
fyexnem, hogy ennek végtére la a ercelet és kínálat löt vényei ezerint kell alakulnia és semmit sem V\'áe-tönk azáltal, ha a korona romlása okolta honsiok elmaradnak.
— Etek nem valódi érték nyereséget jelentenek általánosságban, hanem csak siámsserlml emelkedést mindenütt, ahol a jelzett alkalomból kifolyólag a spekuláció lul nem hajija az árakat. De as Ilyen tu\'hejlott árak azután róvidoaen la le szoktak morrtalódnl.
A pénz atsbilitáaával ellenben megadatik a lehetőség, hogy kül földi tik, Ujjin Idt áa kereaen el helyezést értékeinkben.
Munkatársunk ezután megemlítette, hogy tőzsdei körökben mér befejezett tényként beezélnek arról, hogy a kőieljövőben pénzügyminiszter! rendelet jelenik meg a rész-vénytáraeeágok atsptőkeemeléaének három hónapra azóló megtiltáeáról. Erre vonatkozóan Kdllay Tibor dr.
pénzügyminiszter Így nyilatkozott :
— Eildősseslnt e téren kormány Intézkedést nem tervezek. Egészen más kérdéa azután ar, hogy az érdekellek nem fognak-e e tekintetben kötoiönői megegyezés alapján blronyai reetrikc\'ókat életbeléptétől, elaőiorban éppen azzal a cél-Isi, hogy a tőzsdei helyzetet javítsák.
ZALAI KÖZLÖNY

HÍREK.
— (Naptár) 1924 jsn. 4. Tituw.
— (Id«láráa) A Meteorológiai latéxet jelentése axerint véltozé kony Idő, halyenként hivaxáz.al és mérsékelt faggyal-
— (A legközelebbi városi közgyüláa) ErteaflléaÜnk szerint két hiten belQt összehívják a lag-közelobbi városi közgyűlést, ame lyen több fontol függőben lévő kérdáat fognak letárgyalni.
— (ApáU kia«v«>éa) Zala egisttgról jelenti a Zalai Közlöny tudóaltója: Mtgbi.ható forrásból értesülünk, hogy Miket J<no» atom bathelyi püspök Pthm József zaU-egeraxegi esperes-plebánost apáttá nevezte ki.
— (Előlépteti.) A megyás-
f>Q»p5k Várhalmy Antal xalaaxent-ászlól róm. katolikua tanítót Igazgatóvá léptette elő.
— (UJ törvénybatóaégi bl-ftottaági tag) Z\'laszentlásalón Küblin JonÖt, a Zalavölgyi Iparmű Vek r. f. Igazgatóját löt vínyh»tósági blzottaégl tagoák vélaiitotték meg.
— (Athelyezéa) A kerületi rendőrfőkapitány KöctU Niván sop íonl állanareadŐrafgi detektívet a kaoizaal kapltányssghox helyezte ét szolgálattételre,
— (Vieeaakapank három na-
gyar köxaáget) Prágából jelentik A nrgy követek konferenciájának döntése alapján egy pár napon ke Hll Csehsalovákla tartozik a salgótarjáni Urülel három kössigét átengedni Magyarországnak. A* át-ádáa Ugy fóg töttéonl, hogy katonaiig azállja mag él veatl birtokba eseket a kóz.égeket. A határkllga-ziló biaottaág döntéae azért volt Ilyen, mert a három közaég Ukoa— aJga— nagyréaiben tótok — maga la a vla^uaaatolAi mellett nyilatkozott.
— (Befagyott a Balaton) A Balatont a hideg Idő beálltával már péntek ót* vaatag jégtábla borltja éa a karácaonyl ünnepek alatt 4. Balatonra alrtett kQtöoöien a budapeatl aporiolóknak n«gy örömök telhetett a jé^aportokban. S áokók megrakott koc«lk járnak a Bdatonon, melyen hófórge teg la gyakorta végigaöpört éa olyan nép éi tinta aa egfaz pály«, hogy meaa^e főidón ritkítja pá.j.t.
— (Meiőgasdaaigi utáttitá. lesz Redlcaan) A Zalab.kián izékeló megcaonkult .taól.ndv.l já-rá. 27. gazd-kőre 1923 deocmber hó 28-án tertott rendkívül népre járási kőzgyüléaén nagy lelkesedéá-a.i elh.tsrozta, hogy 1924. év pünkösdi ünnepen RrdiCS községben a vasúti allomáe mdletti téraéyen állatdljazáaaal egybekötött mszó-gatdatágl kiállít itt rendez. Az ő*z sres gazdakörökön kívül a n-gyobb uradalmak éa számol meiög.zd.-sági gépgyár la kilétéibe h.lyeite réizvételét. A kiállításnak erdáezetl éa népegészségügyi osztálya la laaz, ezenkívül Igen érdekean.k ígérkező háziipari réaze la. A kiállítás ren dezéaét dr. Buchbtrger Jóisef ny. mlniszt. tan\'cioi, járási gazdakört elnók, dr. Viilclcky Árpád főszolgabíró, dr. StM Z.-Igmond járási tisztiorvos és egy 40 tagból álló blzottaág vállalták. A járási közgyűlés táviratilag üdvörőlta a kormányt és a földmlvelésl minisztert, aki máris élénken érdeklődik a kiállítás Iránt.
— (Útonállók tanyásnak ■ somogyi erdőkben) Horv -tkut és környél lén az erdőkön kereaztul járó kelő utazok itt la. ott la találkoztak utonállókkal. akik a mit aem aej\'ő utast ruhíjából akaqák kivet-kőztetnl A gyulavári képt>lenl uradalom erdőie aÖtét ette Klikomá-romból hazafelé Igyekezett, puiká-ját Qreaen hozta a váltén. U>éaa jött két ember, akik egy kii kanyarulónál megtámadták a mire éazre vette magát, fegyverét elvették tőle, majd felszólították, hogy adja át ruháit. Ax erdőa hozzá ia fogott a vetkőzéshez, d« oeek a kabátját gombolta ki, melynek belaő zsebé ben töltött revolver volt. Hirtelén rálőtt ax egyik rablóra. Erre á aem várt ellenállásra jobbnak látták a púikét eldobva, kereket o-d*n|. A czendŐrség erélyesen nyomoz a titokzatos utónál óvi kilétének meg-állapltáaa érd-kében
— (A Uedvexcnényea ellátás káazpána válta ága ötvenexar korona) A pénzügyminiszter a kedvezméuyesáru természetbeni élei mlszerellátás helyott a közazolgá-latban álló tlaztvlaelőknek éa egyéb alkalmekottaknak járó k^s\'pónz-v ált aág összegét a közéMmezési mlrllsttorrel egyetértően január hónapra minden egyes kedve>ményrs ellátásra jogosult személy utác 50 ezer koronában állapította meg. Ebben ax összegbea bepne yao a folyó gazdasági évre ellátandó axo-milyenként négy kilo|rammal enge délyezett kedvezményesáru bab helyett adandó )iésxpénzvá)taág öiazeae \'a
— (A falboa vágta öthaton eyercDukét) Tapolcáról j«l»-nil a Zalai Kö lónv ludó-i\'ója: Hldaty Imre caobánckaiyi/íakos egyik ette ittasan tért hajié. F«Uaége otlhon arra kérte, hogy vigyázzon 5 betés gyermekükre, migőeltxaltd » kútra VÍ\'ár{. Az apa virágos kedvében kórjára vette gyroirkét éa kÖiÜl táncolt vele a fzohábm. Kótben a Ub- megakadt a bő c«ÖHe-, sulyát VesrtVe\' \'óekleartt a falnak. A gyernirket blneUo ljedirég<ben nemkreaztatte u«y, hoyy ,«a vtile egyQtt fejjel zuhant a falnak* Ax. ői hetes csecsomő azonnal szörnyet-
h.lte
— (Egeraxegen mege*Unlk aa átatáayrllegltáa) Za/oeger izcgrÖl jelenti - Z-t 1 Kőxlőny tudó sitóji: A városi elektro noi művek fctazóliteat lolA.t\'k az *«al«nyfo gyaaztókho , hogy jul!us 3l lg SX* rcitrttfk f\'l Bt áramrtráwit. Az ár-mwröhet ciakély 220000 »o-o páí\'rt a v«rosl . villamoaüiem f*l szrrcttotL A villanyóra arái 1-het részletekben ia ííxetnl, do aki nem h jlandó azt fclazerehetni, azoknál jtiliu« 31 én megs.ünlk a villany vilíglt\'S.
— (A vadáax-sxoxon) A va d-»s»ai| tliaOTi mega űnfé^el ak<d vező idŐj >rás folytán te-jes "nagy Bá.y£ben <ont> kozlk kl elkezdő dőlt vadáixatok képe. Régi Vrdá sxok tapasztalatat szerint már ré gen került annyi vad terítékre, mint ax idei vadáectezezonban. A háború és a forradalmak alatt ugyan megfogyatkozott a vadálto mányuok, a mutatkozó vadhtány azonban a azQnetelö v«d»azatok folytán visszanyerte régi böségea állapotát. A vadáazat ma nagyon költséges. A töltények árai, a valorizált bérekkel kiadott vadászterületek béröíszegel azt mutatják, hogy n vadászat ms a leg-drágább azórakozáa. A teritékre került vadmennyiség azonban egalizálja az éllentéteket. Erdekra jelenség a rókák feltűnő elszaporodása is.
- (Kétexer dollár egy tojás) A világ Ugdrigibb tojiul k<ú4fk\'lvOÍ~ a Moo£oll« hutaikor! rÍ!*s«tWl oktáUr ío-Ijramio küiott éi gylc-tojAíOfc. A mwyorkl t«rmísz«lr*^sl mai«umbao oovenbtr ZH-ia tórtént ]«lUro»«»oil mindao ijyei lojia ár-Ükét kéUs«< dol Líbia laabiik a*g. SUpk a tuiótok li allimtrik. kojy tt ««»k nktlv áiUk. ái a klUnc ísjyik tojú ár* f«l Ma batiülhalő, n«rt «s«k a világon Up«rt l«g-elaó éigylk-lojáaok, »m«ly.!tn«k o*gy t-jdo3vinyo« jtleot^iágil. Most mos fiiAáozDik, hogy « lojátokról Uftj\'iák a honijuk Upadé kízeUt á« a tojásokat, SS ♦gyikb«a 4p«n m«ga»r*dt ambriór*! agyütt Rootgto (agarakkal rUáglták kL
—. (Megeaflatek a eaoaka-megyék) A csonka magyék dacember 31-ével véglegesen megszűntek. A megszűnő megyék utolsó kötgyűléaükön as önálló törvény-httós^g működését befejezettnek nyilvánították és meghstva bue«ux-tatták el ax utolsó alispánokat* Boregmsgye közgyűlése elhatárolta, hogy megaVQnéae előtt felirattal fordul a ncmxetgyűléaho*, amelyet arra kér, sxéntelje minden műkő-dísét a mtgyar nemzet talpraálli-téss nehéz munkájának. Eután testvéri szeretettel Üdvözöltek a tőrvéoyh«tóaágokat, melyektől\'egy-uttal el is búcsúztak. A kÖrgyűlá-■ek végén ax egyesitett megyék uj allipánjal átvették a eaoaka nagyék pecíétjét \'a enel • magyar int*grltá«ra ráhullott a — remél* jük at utolsó — trianoni rög.
— (SnlyOa beleaet a koxák-mntatvanyokon) Sxékes/chérvár\' ról jelenük: A mar hoeazabb IdŐ óla l«t |ar\'ózkodó kozákok a hu-gzérlaktanya lovardájában a nagyközönség előtt lov»smü»atványo-kat tartottak. Valamennyi mutatványuk bravúros volt, aa ulolió mutatvány azonban aulyoe bateaet-aek\'lett ax •lőldé.öje Két kozák egymáa mellett : lováéal, vágtatva roh«nt, a harmadik p*dig a Lel tő vénén terpaaxálláab «n állott, ami ko\'-aa-grlk ló a ftgtOa ta|»jon \' fl»ibu>0\'t m»ga al-« te«netto *X ngyk lovaat. mig a m»\'ik keltő mrevze ♦IröpülU A három koráig-tiszt k6>ül kettő, Kuruvcai » t Jar kozákszá/adoa áa VoUoder, Nixolaj korák életveezólyee aérűl\'aeket axan-vedtek. Mindk«<tő|űkrt beazáUllot-ták a Szem Grörgy köikórházba.
— (Ahol vasárnap tartják a heilváaart) tialalon/ürtdrSl jelenti tudóaltónk,: A balatonfüredi j^ráa fŐaiolgablrája megkereste Bs-latonfüred köxaég elóljárA.ágét, hogy a vaaérncpi munkaszünet m-gvatósltáaa érdekébm a S\'oká-aos viaárnspl hetlvás«roVat valamelyik hátköznapra tegyék át. A képvlielóteatűlet most tertolt ülésén ugy határozott, ho/y e vásá-\' rokat tovabbra Is vasarnap fogják tartani.
— (Nem tadta, hogy vau forgalmiadó) Péli Gutziáv bal-mazu{váro<l •rabómesternál megjelent vitéz Vajat Mihály forgalmi-adóellenőr társával, hogy a for-galmUd^könyvet megvizsgálj®. Ax ellenőrök azonban nem találtak forgalmiadókönyvet, miért Is\'fele-lőaségre vonták a mestert, akt védekezésül »zt hozta fel, hogy S\'Mnx olvas sohasem újságol t így nem tad a jor^almiadóról■ Az ellonőrök ter- . mtszetesen a jegyzőkönyv felvéto-léhex kezdtek. A Izibómeiter exzel kapcsolatban korményzósértést is követett el. Így a dolognak a tőr-vényazéken lett folytaláia, shol 100.000 korona pénzbüntetésre Ítéltek.
ZALAI KÖZLÖNY
1984. ]»nu<r 3.
— (Gyárat vatt hetvenöt ülJéroo) Loadoobm »ty C*r#o ntvil togo] nagytó-kfa IrMcm p4rt vmsUU oi®«l ijL-lornl iMob«o. Ai íojoI 1010-b^o » rolUJÓ X00 mlxtU kölcrtotótt «gy n4«a«t gjltoi-t*k, aki. a HMtavttt p4n»WI »gy gyiut noimtt U. Ai Mgoi lík*» a köl s&Sfcbto •1/tUJUlU kittoaJ, bogy * ktkrta-&ui*g ixiayolikiVin \' fix«t»c.iJ vlui«. A BMMl gyixM t«hil • SMM&lfa UJ\'ítáköí pcpUaUrkibu íUoUtt kW. 7ö u«oynU4ío*k e>4S.\'o1(U i»u«i«l A blr&ig n *BgoU k«mrt<Y*l ílaUiltotU, BMrt a gyi-to« a iMnflitMk Jirt *L
- (Affér a Háaban) G6mbös Gyula beajfda köiboo, amikor »r-róí baaxélt, hoyy nktcrkénel mef-
Ólt4k Tromcacl Mályá.r, .S<Wo/ Pil köxbakláltott, hogy: „E« haiugaig!" Eiért • kSibekUltislrt a> ülia ví-9 in Eckkaidt TlWor éa Züliruiku Endre nacnictgyülíal k4pvU«lök MkcreaUk GÖmböi GyuU novébcn Séodor Pilt ét magyarázatot k*r-t«k tölc. Sándor Pál nyomban meg savait* megbUotljakéot Rauay Károlyt i» klj«Uat«tta Gö<nb6« magbíiottaloak, hogy máilk a«g*d J4t majd Raaaay Károly fogja oarg* válaastaot.
(Baeae a b agyar kölceSn tigyébea utaaiú Londonba) A Daily TaWgrapb jeUnUao aicrlot Beat* dr. aa«h külQj ymlnlaaUr január vágán Londonba árkailk, hogy axcmélycaan adjoa f&Ivllágo ■Itíaokat az angol kormánynak a Caaboruág áa Franc\'>aorar/g között kölfitt aaanödlaröl A Pragcr Preaaa értaadláaa asoibt a Benca dr. kOlflgymlnlaitcr angliai uijthox füsölt valamvnnyl kombináció távca. Banaa január máiodik felében uta* tik Londonba, bogy réatlvegjren a népaiövataég bliottaágának a ma yar kölctón ügyiben tcu tan dó táró
— (Lavüuuuwsecaitlwaaá-««k aa Alpokban) Egy avijei jalantáa magamliti, bogy ex Alpok gciinoéoak évsiki azáláröl au\'yoa Uvinaomlátokról árkainak blrak. Erdőkot taroltak la áa htokat ta-mattak el a bóomláaok. Nana egy belyen álomban lepett meg áa temetett el a bögörgeteg embereket. Liax körayákáa n örláel kóaaáa forgalmi zavarokat okozott Itt a lagnagyobb vaatagaágu hótakaró batvao centiméter, mely meghaladja az 1691-ikl nagy hóaaáe maonylaá gát. A waudl alpokban Sapey mellett a lavina 9 embert cltcme-tatt. Sok lakóbáx U elpuixtult.
— (Tojáacaampáamcet a Jo goaaláv katAroa) Klcaempánlk a magyar tojáat a lugoailáv határon áa a jugoaUáv kereakedök eladják az angoloknak, franciáknak. Ez a rendaur órláal károkat fog okozni a jövőben, mert a magyar tojáekereakedök elveaxtlk öaaseköt-tetáaelket, halyOket jugoazlávok foglalják el áe majd ha a ciempáaiáa lehetöeáge áa jövcdalmeiöiége meg-•zQnlk, a magyar tojáat a kQlföl-4ön nem tudjuk elhelyezni.
— (Szolgálati Idö a némát htvatalokbaa) A birodalmi kormánynak a köitlailvliolök azolgálatl Idejét azabályoxó rendelete kimondja hogy minden tlaztvUclő kötelez •géaz munkaarcját a birodalom ázol gálatába AWtanl, a rábízott feladatot Idejekorán éa tekintet nálkQI a megállapított munkaldóre el kell Intétnle. A munkaidőt (hetenként legalább 54 óra) azQkiég eaetén meg felelően meg kell hoieiabbltanl.
(z) Aa ayaagallkas nők holnap, axombalon eate fél kilenc órai kezdettel tartandó teaeetélye az aaitalok Igen nagy azámu előjegyzéséből követkeitetve, randkivQll alkcrQnck ígérkezik. A reodoiŐaég kéri mindazokat, kik a bafféhez terméaxetbell adományokkal járulni aiiveaak, hogy adományalkat azoov baton délelőtt tli áa tizenkét óra éi délután kettő áa öt óra kÖiÖtt juttaaaák el • Polgári Egylet nagy termába.
— (A görög köztáraaaág-pártlak nam akar|ák baráral Venlxaloaz vUaznárkozáaét) A* Echo de Parla athéni jelentéza azerlnt 62 llberálla képviaeiŐ, aki a párt köztáraaaágl azárnyáhox tartozik, egyhangúlag elfogadta azt a javallatot, melynek értelmében kívánják, hogy a nemsetgyQiéat Vo-dIxoIou vlazzaárkozézénak beváráaa nélkül hívják öaaze, továbbá, hogy ezen a nemsetgyOléaen a dlnaaz-tlát almosdltottnak jelentaék kl.
— (Vaaati azarancaátlanaág) I Balinból jelentik: A Wieabadenböl j jövő gyoravonat azerdán reggel belefutott egy axemélyvonatba. A aebeaűltek azáma addigi megáUapI* táa azerlnt huat. A azarencaéllenaég oka géphiba.
— (Saái námat katona holt-taatára akadtak Vardna mailéit) A Vardun melletti Bethln-court kÖzeléban. az ugynavezett „halott embervölgyéban-*gy földalatti folyoaóra bukkantak, melynek felnyitáaakor borzalmai látvány tárult a munkálok elé. A tárnában több mint aiáz német katona Olt Illetve állt, kiknek teitén, bár több áve nem élnek, a halál nyomai alig látazottak. A katonákat, mint a visagálat megállapította olyan gázhullám ölte meg, mely nemceak gyilkolt, hanem azlnte megköveal-tette áa konserválta a tetemeket.
(x) Hoebn Alfréd haagvaraa aya axonxbatoa aata f ál 9 órai kaxdattal a Kaaxlnóban. Ja yyak Sxarbaél.
— (Dobaxóval koroatok egy tolvajt RAbakéthelyen) Urammal Géza Utugyixi ma akii tgylk ludjil RábakiU>a-tyaa vakkl egytk éjjtl aOopia. Dramnat miaui p kidobolUlU a faluban, hogy a b*cju!a-tas tolvaj vtgya vtuia a ludat, mart hit kü-16aba« baj la». A tolvaj azoobaa oam iJaJt M*g a így a ladal még ma li kwai\'k.
(x) Uradalomból nagymeaayl-aégQ frlaalövéaQ nyulat hoztak, ol-caón áruiltom. El ne mulaaaza aankl, magát olctó huaaal ellátni. Siabó fegyverkereakedŐ.
(x) UJávra ékszert legjutá-nyoaabb árban váaárolhat Frlad Jóaaeí ékaxaréaznél, N\'gyka-nlzae, Sugár ut 2. (Fő ut éa Sugárul aarok). Arany, exQat, platina, hamlafogak és érmek beváltása a legmagaaabb árban.
(x) Agytollat vaas és alad Harczfaldaé, Sagár-nt 18.
NIQ A KERESKEDŐ
PIHEN,-
HELYETTE A REK* LáH DOLGOZIK I!
HOZGÓFÓtytíPSZINH/ÍZ.
Míff m« píol.k.D, i«nu<r 3 i", Uránl. fii 7 fii 9 kor, . Wg moijóban 7 b 9 ir.kor M.x Un dcro.k, • humor klrályíoik kolou-•><1U vljiitík.: Líjy ■ IcMf"
(Milioo C.rollO 5 f.lv. El.i««l
»i»li kacagtató cul.kmin;, M x nak hlianigl boi>jro<l«lra«. A film feliratait Karinthy Fdíyea lrl«.
Siorobat — vaaárnap: Grllfith! Aomlka hgakora, Lillán Glihvtl
(x) Saját naefoyngt»táa4r«
„S.ídjtk m«2 árainkról, mlolótt bármifajta kMMiral váaároloa. — Hirianyaf>i<Ma.ket Umit vállalunk.
F1UPP kilód. Srombatheljr, Szili Kálmán utca 6 ii.
KÖZGAZDASÁG.
— Háromn.jy.d ár alatt 3326 vagon fát hoitoak ba Jujoaxlávlábál. Moat tatla kS..« • belgrádi kormány Ju,oáilá«Knak ai év flaó.kllanc hónmpjiban lebo-nyoltlott farxportja atatlutlká]át. E< alatt aa Id5 alatt Ju,o»ilávla karckan 58.000 vagon fát (xportált, amelynek több mint háromnagyed ráaxít — 40.000 vagont — Olaai-Oraiág foglalta l>. Utána Fr.ncla-óraiig kivatknlk 350S vagonnal, jugoatlávla aaután kSvetkaró Ug nafyobb faváaárlóla Magyaroraxig 3226 vagonnal A klasálUtott fa kilencvenkilenc atáialikban tfiilfa volt, a caak egy eiixaUka ipOlatfa,
ax irtika pedig 557 millió dlair, amelyból M.gyarorexág 29 millió dinárt fixatett.
— Enaalkadatt a kagyaiatar-taaláa. Ax elmúlt ávben ax elóiö ávbax kipe.t tóbb mint egyharmadával .melkadatt Makó kSrnvikin a hagyoaatermeUe. Ax dhaly<t(a Spanyoloraiáy, Olaaioraxág, Hollan-
dia ia agyibb államoknak roaax termien folytán nálunk alig Jó volt, amerikai, angol, holland it olaax kcre.kedík kareatik fal • makói hagymepllcxot. A tulajdonkipenl export junlua fcóaapban lódult mag ia a hagyma árai 120 koronától 320 koronáig amalkedtak kllóokáat. Makó állomáaáról ai.n IdS alatt — jualuitól-októberlg — kóx.l 1700 vagon hagyma kerOlt alaxállltáara.
A TÖZSOfi MRH.
CSaJlt Iadódtak uUlMjeMiMj
KalSnbS.Ó hírek, melyak a kdl-fgldl kólceónnal áa a korona atabl-lliáeával kapcaolatban alterjadtek, kűlÓDÖien pedig ai a vfl.mény, hogy a korona a kOlfóldl pl\'cokon, .leóaorban Biciban, jól (art|a ár-folyamit,a mai tőxadin lanyhaaágot eredményeiéit. A lanyhaUgot elS-
moxdllotta ax la, hogy a bácil tóiadin gyenga lrinyiat Jutott felailnra a magyar papírokban. Így nagy üdetlelenaig jutott falailnr., melynek kóvetkaitibeo tytt papírokban kStáiak eem voltak. Ax átfolyamlamonaolódáiok álteláno-aak voltak ia mladan piacra kiterjedlek Ax árventeaég egyaa papíroknál ÍJ aiáiaMk. A lanybaaáf leginkább a kullearértékeket, a bank\'rUkakal áa a vagyea piacot irlútetta. A koixtpini magaa kamata la hoxxijirult - ahbox, hogy egyelek angaiamiajalktól axaba-dulnl Igyekeztek. Koaztpinx hol-napra á-3*/. aiiialik. Zirlatkor ax lrinyiat klaai Javuló, azonban a forgalom tovibbra la cackily.
UtótSaado. l ányrat továbbra le lanyha. Prolonfidó 4—4\'/, »!<• telik. Dinublu. 3550-3700. Villa-moi 1700—1800; Klltarcial 87—91, Rima 100-104, Schllck 75\'/i-79, P*atl hezal 3030 -3160, Lavinte 127—131, Cukor 2450 -2550, M\'tr. 286—295, Etyeaült fóviro.i 155-
A budapesti tőzsde záró árfolyamai
XI*. dálután 1 órai aáróárfa Igaaial a ktvattaaM i
na.7ak t UH
-ír
JJOOO Htcju IJCOOO Bdo Um
A
Baakok
lugtAMta-
Krnl l
tSo^HU.
Ol.-M. Unh Outi. Mit Uoy4
lOTOÍO
7ioo> tjooo Uieoo
B- Kgtti l r«uMua>. •»
Hcrraaa JtflOO
Hoc*. ML J. l». tSooo loctiUü (tjOOO M.-CMk li-art. IBk* ra(>u H«M XM. |{k«i K«OO Uwu- Nf««t -J*UUot IJIJO
Vároal béik S}04 MwVvr 17000 Kceu V ia ta>.
D. MVOOO
11--.-.-.
>, »»ph. 41)00
Cmutot Éá.akl aaia
taiaavM
)I»W
iMrta Ucfa
Xík.
Dr»<tM
Matna.it
Hndt. • Ah. K\'
100000 MM uia )«» XaetM*")* lioooo S^ókoeM l«o
Ull»kl
VlBjrl IH
UHM^t Uy
C+*p*S Ug. IK
Sjom<Uk
•>J«oo
MOMU liJOOO
Hutl alaj JOJOOOO
Ei*SM.m*«. lOOOOOO rcocUt* K4W W»or.-frMdi
H*
HOM f *«•>
ltooo 45000 ♦7000
MMw
Kotor
ólooiUu<yi<
tta<>
raiof
Vlrsrt Drt.i
ÁIUmTkMl
Trm
iljooo ifljoo 7»K-
jjoo
140CO
IJOOO DkM
B»4ap4«l TíxftkaMnlm.
OiMlU Hwfbte
%*tt««(U ___
Tr. DimMí iocoo«
JKOO TOOOO jtKO 141000
Rl<Ur
ftriíoal »jr. )t<A
V>*i<U>u
Tualfik
I w»<, 47000
KOtag 4»ooo
Caálry K>JOO Oá»4. Otf-o. IOIOOO
XtMte \'u
\'•o»« IIIOOOO
ytenkmak. IJOOO
fluU IOOOOO
Oiai-UIO. |)7JOOO
Oaru.VUJ. 1I00000 0*f H vaa.t Mooo
Ort**7 1ijooo
\'UtOmi 1 tjooo
Xoaai )(«0
XlMljvj l«*000
xuu* 4)100
Hull (• V\'.cci la XC«4aU.,»l í?<0
Ktotimt* -
Ugnom (Ut\\.) 101000 HIM1 U JJOOO
Amottal (a ITOOO ErtJ
M. UoH
*i*0oo 10S000
jcooo >700000 icooo
■joooo
A ifi* mimmUi
al 1*0
MM 140
Di Icakor Morvll ok.
Otofrlé
íl«lalM4(«k
OJtfc VUUuoi
JJOOOO •>00 J»oo«
•4JOO
KO. Uíó )M4 Itaű
V—- m Alt. (U
Mw""
aer *» mm
7t>lml iM 1
xuontf ,
fo^w tu «j
r»». »4t 1
T»b». t«t |
IOJOO
XH\'-\'IA <7 JOO
Xia.rfeyfric ll»XO TwnW M.
Oachwlali tooooo
asAIl«44k
KaafWta - >>< —
Roj»l tailM »JOOO
Miwan*«r íjooo U— iíOOO
Ut«4 IIM- IJOOO
Ukfa «;oo
TŰlll
tU 14000*
ét »■ l«l» TOOOO (aa(. »ÍOOOO
Uai» Intfl IJOOO
07>*m*»»4 OJOO 5iJ»4-X4t4 47000
I7JOO Oo^Urf TOOOO
Kmw Jíooo
PlM tlOOOO
Oyíd w»J» Jiooo
V«f7«P»» T
I JOOOO
rwi 140000
ueuioi 100000
laftn 4»ooo
VaA* \' JJOO
QrfeoU , »J5<»
Dtaáo IJOOO
Diana lOOO Kalad Uu. JJooo
ICWa «K* KJoöU
TfcOk HJ«
K«10a(«Uk
TtWoo Tani ctf«
41000 IIIJO 7JOO
»7coo J40OO
I ;■».
XUiTyiaU Vaaoi
CcnURk
Ó4tc«m»14
„KIS KADETT" Január 6.
a Polgári Egyletben
tudata IÜ 9 ínkor, lagytk minikéit naonyliisbui mii kaphatók Krauii Hándorntl. volt T0r<lc«4l\'U»«.
ím j.puáf <
zalai kozloky
163, Kőxutl 29\'/.—31. Díllvjiut 78—82, Nova 95—98, Államvasút 870- 875, Lloyd B.nt 15—15\'/,, Mafyír Hitel 451—481. L«jzáml-toló 75 -78, O.xtrák HIUl 144-148, S.lsó 518-526, Borsod Miskolci 61\'/., Budapesti gíx 765. Eí?*sült fa 22-23, KarSibíny.l 5900—6500, Milomaokl 10 áru, LlcVitlg 6200— 6700. (A második árfolyamok pro-longádós árfolyamok.)
DálnUnl magánforgalom
üilolteien, lanyha. Magyar Hilcl 470, Salgó 525. Gtorgla 450, Cukor 2525, Nova 102, BgyeaQlt fávárosi 175.
£atl magánforgalom. Irányrat kissé javult. Kosxtpánx 3\'/i azáza-lék. Silgi 540, Migyar hil.l 485, Rirnn 108, Oixtrák hitel 153. G: orgia 470, Meiöhegyoal 280, CuVor 2600, Kcrelk.delml bank 1100, hió 660, Gans DxnuMus 3850, PííII H.xal 3200, Niald 1775, L-sziml-toló 77.
Non hivatalos értitek i Fi-
Bank 4900—5300, BShm hordó 2500, H.ronityJ—7 2, Kéve 1800, Kopeckl 5— T, PUrraáda 5-6.
• dwla-Unmat ltlvit«lm árlolywil
V»lutAk OawizAK
NipoUoa Í4000 Are.Wfdam
ADCCI foM fi7«o-«4loo 8ut>ml nj-ial
Lm JJ5-IÍI JC0f«oháí«
Doüif etjoo-etfoo Krisstlánli JOJÍI\'75
FruxU Ir. «0?0-IIJ6 Looíoo Beblo BUOO-MtOO
Márta — —
Líra í»o-S7J Olaajcoiá* itoffii
Outr. kor. joio-J«v> Várta 1055-it"
B«lc> fnai 970-iOfj Prtxa 6 tí-Ml
Lel nj-ial feockbolra jtlO-JJlO
Soko! &eotö< Srájc 5700-5910
Srájd Imik 53005910 ÍM<« joto-j:«o
Kccuu dlaii 8<«n< IJl.lSi
Frank dlei/ — Zágráb •40-1J4
Laooral márka J0-<0 Newyort • l<00-*«]40
HolUaál tori o« k>vo-8i«o Vm4
T«aa<a;Uliad>
Buxa (tlsxavldékl) 76 lg oa 101000 102000, 19 kg-oe 103000—104000, egyéb vidéki 76 kg oa 100000— 101000,79 kg o» 102000-103000, ro.a 78000—80000, takirmányárps 82000 —85000, sírárpa 86000- 89000, ub 86000 88000, teogírl ui 77000 —78000, kólea 82500 — 85000, repce 215—225000, korpa 51000-52000.
A mai terménytSxsdin ax Iráoy-xatgabonanamüekben lanyha, takar, minycikkekben tartott, egyebekben
axllárd. Buta 2000, rou 3000 koronával olcióbodott.
H. T. I. magásjalaaUl* a termény piacról. Kis forgalom mellett ax Irányút váltoxatlan. LUxtplac árai sxlntéo változatlanok.
Badapaatt állatvásár. Felhajtottak 803 belföldi nagy vágómarhát. Arak I Skör le.johb 5700 -6000, kivételesen 6500-7000, kftxepei 4100—5400, gyenge 3000 -4000. Bika jobb 5500—5900, klvételeaen 6400, gyenge 3200-4500. Bivaly 2800 - 4000. Tehén jobb 4500 -5600, kivételesen 5800 -6300, gyenge 3000 - 4600. Cton toxnlvaló 2700 - 3000. Növendék marha 3800 -4800.
MarhahasTéaér. Marhahús L
r. egéaxben 10500—11700, hátulja 11700-12400, eleje 9000-11000, II, r. egéaxben 6500 -9200, hátulja 8900—11200, eleje 6900. Juh I. r. 7800-8600. Kéaxlet: nagymarha 105, eladás 75. Juh 240, eladás 159. Marhabőr 8200-8400. Faggyú 2-4600. A vásár Isnyha volt
Sertéshúsár. Felhajtás 1100. vluxsmaradt 500. öreg éa künnyü 10400 -500, kSxép 10800-11200, I.;r. 11500—12000, sxalonnáa fél-sertéa 12400—13000, xslr 145C0, szalonna 12000, lehuxott hua 13— 14000. A vásár lanyha volt.
Zürichi zrfrlat,
Píllj 28J0W>, London 14*5, Kiwyoik "6 25, BriUs.12120, MsU.odí4\'6, llotl.nd 2*7\'K>, B.f ín 130, Wleo 81 00, SolU 405, Prig. 1667-5(1, Budxpcit 302.60—301:0, Beleid 645
A bécsi tőzsde
A bécil ér tóktŐ7sds gyenge Irányzattal Indult. A tórsdeldö további során axonban általáról js-vu\'ás volt ésilrlhetö a magyar papirok piicinak kivételével. A magyar papitok árfolyama a budapesti lőjsdo Isnyhe hiielre ís a Budapestről érkexő elfldésl megbízásokra további árveszteséget szenvedett. Zárlat felé az egész vonalon javulia állott be éi • magyar értékpiplrok is megjavi tolták pozíciójukat. Zírlatl árfolyamok : Oixtrák Hitel 344000, Ma-syar Hitel 1095000, Salgó 1227500, Rima 244000, Allr.mvxaui 855000, Díllvaiut 193000, Mxgyar Hofhe.r 400100, Koburg 94900, Juli Süd 560000, Alpeal 765500, Krupp 512000, Kő izén 4850000.
iicrkn:\': Sxt.-okay Kálmán. Tírsiserk«iztó: Bonodck Rezsó. Kiadó: Nagykanizsát Nyomda éa Lapkiadó Villatsl.
Apróhirdetések
MérlrvMpet fcÖDyrrtO ..oarull t»U|>í«f« ti-
U*it3 >!Ulmi»l*i djírhat. AjlaUiotat a HuHel l ■T«k racfJ«I\'Mt»4r«! >F.« jelige alatt i ki»í(.hÍT»tal
irrlkbk.

Bútorozott szobát
keresek konyhohasxnélattal.
Ctm a kiadóhivatalban.
A magyar korona külföldi
^ícwyorlc . . 52 VJ 53
Zürich . 302\'/, -301V, 302\'/,
1800 1800
3erlfn .... 22150 —
(dcviio) . 370 372
B^cs Hf«k*lv K) 230 225
- SZAKÁTS -
UCtZKItCZKM £8 IRÓOtPTiXUUT
(HiakáU Gyula)
NAGYKANIZSA — TELEFON l 40.
KUraludl *An<lor-nl«» 3. Stff&V : H/.AKATI »ClZKKlA£H.
U/irtschafter Ernő
Bank ás PénzváltóU^let, Zalaegerszeg
Telefon t 110.
Folyósximlu: .Magyar-Oi n Bank R-T. ftókj«, L\'udftpc\'\'. TMHtölI ut 20
l\'eiti Magyar Kereskedelmi Bank Fivkjt,
Nagykeoiuit. Magyar kir. Póit.takarékj^nitári siiaila 33474.
Értékpapírok vétele és eladása, tőzsdei megbízások. Előlegek értékpapírokra és egyéb értékre. Sorijegyek. Biztosítások.
Kosxlpénx»elhelyaxés. Arany öl •lüsl pönxek vötelo eladAia.
) ?
? p
IMS80-
KdSQLÓ- \' P
SiíHOLÓ- 1 t
SOXSIOROSITO- I K KetíVpir, aslorkirtksir.autd st-kitrfiHk és kellékek rektira. Irógópherbsnlsrlia.

OU1ITMER ARTHUR
n.VTÓSAOir.AO KX(IKI)£[.VK7.KTT VII.I.AXTBr.lCICXIX)
Teleion: NAGYKANIZSA, KÖLCSEY-UTCA 17. Telefon:
ÍfíliS KWálUl OO i|
alVlfl TiltgltAd vietékek, motorok, rtllUrok. ultmlnl % jfiL
V*at«ly->llUmh«rll6 bor*n.l<«»*a*t. Mln.lcnnoinQ rllUmos muukáUlok (yor»u tOltnlDrk. 8uki\'(rO(n iájil motorok ujnlekciualMál. Mlu<lpuurmO égűk rak
Ajánljuk mlg a készlet tart a következő árukat:
N\'íi Kix<5s ét pántos félcipő Kői rűxős cgísxclp . . . K6i po^xlógamxtnik . . . Férfi fiixős cip5 .... FJu barna lehdnbőr 36 30
K SSOOO K 85000 K 7000 K 90010 K 56000
Gyermek fúiíscipí 22—26 K 2SOOO Gyermek fiSzőselpő Í0 K 4SOOO Gyermek fűxőscipő £0—3S K S2000
Kiu feVclc fúxői;ip5 3-7—.10 K GQOOO
Miltényi Sándor és Fia
dpöáruházAban, a város palotájának Fő-utl oldalán*
Olcsó bevásárlási hely!
ayarmekkocstk, böröndök, llnoiaumok, vlssxkoavásxnak, nöl dlvslmatlányak, ketültkabilok
Kaufmann Manó url-, nöl dlvatUzlalében „■ Szaractanhaz" Nagykanlzia, Erzsébet-tér 1. sz.
Mtadan sslnben gyaplufonál. Nagy válaaxték gobatin-kApakben. SsabAkallékak legolcsóbban kaphatok.
,L;;rBORflR]EGYZÉKr^
ben. mist árban negillja ■ balyét Ycutk megg>0i6dni!
A tiiefi t«[;tl S UMI ttlt I i<ilg ttfrt.
1 liter 32 iut som-Ili ber 3090 iioroai t liter pojlínyvlrl kl> tp.»8 ó muskotály 1000 korona.
uncsics Jó
IAUÍWJHMIM.
1 liter I* ui rlzllof 1030 korona. 1 liter H 6-rldlnj 930 korosa.
Minden alkalomra
LEGOLC
SINGEK JÓZSEF ES TARSA
divatáruházában
vásárolhat.
Csak megbízható jóminőségii áruk!
ZALA! KÖZLÖNY
1924, jppgjr 4.
Kiadó birtokok i vt> holdas birtok épületekkol Som.ogymegyébon, 40 holdas birtok Somogymcgyíben épület nélkül, 30 hold föld Somogyban, 10 hold fótd ZnUm egyében, 10 hold föld Somogymogyében, 14 hold szőllőbütok épületekkel ZaU-megyében
Eladó házak: 3, 4, ö. 6 szobát c»-lédl hízik keittsl és kert r.Ükiil, részben beköltözhetek, » víros különbi5z<5 utciibin. Bővebb íelviHgosltAst nyújt:
SzAntó Vilmos
ln(*U»Brorg«]ml Irodája
Deák-tér 4. iz. Telefon 3-22.
BUZAT, ROZSOT.
zabot, érpát és tengerit
rAaAioluak legmagasabb nipl iton.
KORPÁT
bámllyen mennyiségben nap! 4r llátt isélütaak.
Zalavármagyeí SzövetkezeU Áruforgalmi R. T., Nagykanizsa
Mfli^dmi Futura.
ACELEKET
egy- é» többvaiut, eke-teltet, eketartalékré-izeket, acélboronát, ló-kapát, írecikavágót, répavágót, kukorica-moruolót é» merltővá-
Iya» vetöaépet legolcsóbban izálllt:
Köhler Testvérek vaskereskedés
a Weisz Manfréd mezőgazdasági gépgyártmányainak lerakata
Nagykanizsa, Eötvös-tér 30. SS
Tililsm 102.
30 perem bellii már tudhatja >z érték- és ámtjisde, valamint az íssies piacok árait, ha alJfliat a
Magyar Távirati Iroda
közgazdasági tudósítására
melyet telefonon, vagy táviratban naponta megkap. Nagykanizsa, Fő ut 13. Telefon 338, 383,
TAvimtci.ro: Táviroda.
Elsőrendű, száraz
aprított bükkfa
Állandóan kaVható ICO kg.-kéot 1SSOO koronáftrt íorga\'mi adóval együf. Hasát fa vagontételekben és kis mennyiségben a lego!cs-5:ban
81U
Elismerten legszebben
fest, tisztit,
gouvréroz. piiséroz
Keménylngek gyönyörű kivitelben, hiz-Urtiil íehcrncruück a legolcsóbban tlsz-tit útrak
Mayer Klotild utóda
Varga Nándor XSSUS?,
Sxavntolt fcl4rmeuU« ino.ú. |
20260-1923.
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város három forgalmi adóellenőri állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak középiskolai érettségi bizonyítvánnyal biró s fedhctlen elöcletü egyének.
A sajátkezüleg irt s érettségi, erkölcsi és működési bizonyítványokkal, valamint anyakönyvi kivonattal leiszereit pá-lyázali kérvények a fizetési igény megjelölésével 8 nap alatt adandók be a városi tanácshoz.
Nagykanizsán, 1923. évi december hó 20-án.
Polgármester.
Ktttcattn-powy.
Kölcsön zsák
gabona, tengeri
6i burgonyához
HIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél, N.gyk.niuán
J3U.
Mindenkinek faját érdeke
mielőtt róíösAru szükségletét fedezi, keresse fel
Szabados Mátyás
a „Marcalihoz" címzett kékfestő és kézműárukereskedését Kazinczy»utca 1. Városházpalota, legolcsóbb áron szerezhet be.
bol mindennemű, rőfósúut a legjobb minőségben a
TÓTH SÁNDOR ÉS TÁRSAI
■UI6- li llak.raummlk u.k UaMllliantvCa Rékócal u, 11
>ma nuuiti^t liiwi^. a. u. MUim nagynaniziB
FGttwm: Budapest, Fő-ut 20. sz.
T.l.lon 1.14
Telefon 179-42.
EivAllalJuk síretpő, hócipő sukalAsAt, Ulpolisit és börclpők gummival való UW palAsAt és saikalisAt.
Uj és használt javított gummlkat állandóan raktáron tartunk.
MT Hulladék gummlkat a legmagasabb árban vaszOnk I
Estélyi éS báli selyemujdonságok
minden színárnyalatban
óriási választékban
KISFALUDI ÉS KRflUSZ JSZTSSZi
Nagykanizsán
szerezhetők be.
i
Duplaszéles divat
Satin Párisién
tiszta selyem, métere 65.000 korona.
1
Nyomatott a N^ykanás* Nyomd, fe Upküidó Vaui., könyvnyomdában, Jta^taniata."
I Egyes szám ára hétköznap 300 korona, vasár- és Ünnepnap 4QO korona
M. évfolyam N.gykanir.., 1924. január 5. Szombat 4. „im.
POLIT1
®in«M,| H«y hír. 7000 koroaa.
Mi készül Belgrádban?
A magyar közvélemény igen jogos érdeklődéssel nézhet a kissn tant januári belgrádi tanácskozása! elé, mert ezek döntőek lehetnek a magvar kölcsön véglegea sikerét Illetőleg la.
Tudvalevő ugyanis, hogy Pária ban az I. számú jegyzőkönyvre vo natkozólag végleges, a II. azámura vonatkozóiig pedig fenntartásos megogyezéa jött létro. A megegyezések valóságos létrejötte azonban a hitelezők több feltételétől van fQggŐvé téve, melyek közül az egyik ugy szól, hogy a kisantant államai és Magyaroraxig között jó nom-azédi vlazony jön létre, a másik pedig, hogy a két érdekelt hatalmi ctoport között kereskedelmi ezer-ződéa létesül.
A tárgyilagossághoz híven itt is mtg kji említenünk, hogy a két feltételt a hitelezők kívánságára és tisztán pénzügyi meggondolások alatt állították fal. A hitelezők ugy gondolkodnak, hogy csak olyan államnak adhatnak hitelt, amely szomazédaivai jó politikai vlazonyt tart fenn s velük zavartalanul ke reakedhetik.
Ez a két feltétel nigyon sokat jelenthet. Éppen ezért kell a magyar közvéleménynek éber figyelemmel klaémie a klaantantnak Belgrádban kezdődő konferenciáját. amely e föltételek dolgában fog megáll «podást létesíteni.
Valószínűnek kell tartanunk, hogy Benes Belgrádban la a kondliána tárgyaló maszkjában fog jelentkezni és lsógy — miként az PáHsbsn tőrtént — Oláhország és Szerbia képviselői fognak Igen ellenséges magatartást tanúsítani. Szinte blzo-nyoara veaszük, hogy nagy nyomatékkal fogják újra fölvetni az ellen-Irzés és különösen a katonai tllen-őrzés kérdését.
Jellemző tünete volt a párisi tárgyalásoknak, hogy a kisantant képviselői milyen nagy felkéiaültséggel igyekeztek igazolni, hogy a magyar adóalany aranyparitásban msjd ötször kevesebb sdót fizet, mint a cseh adózó polgár s hogy a magyar pénzügyi háztartásban igen nagy tékozlás folyik éa valahányszor Magyarország teherbiróképea-ségéről esett szó, a kisantant mindannyiszor a magyar hadügyi tárca tételeit kívánta minden számítás alapjává venni, abban a meggyőződésben, hogy ennek tételei aránytalanul nagyok.
Meg kell állapítani azt ii, hogy a kisantant tulzáaaivai axemben a nagyhatalmak, Franciaorazágot ia beleszámítva, mérsékeltebb és ki-
egyenlítésre törekvő msgatartáit tanusitottak. Hanotsux, a francia diplomácia ismeretes szempontjait igyekezett érvényesíteni: támogatni * rekonstrukciós törekvéseket a Duna-medeacében, azonban a kis-antanttal való teljea egyetértésben; kikerülni minden olyan vonatkozáat, amely a német jóvátétel kérdésében precedenst azolgáltatna. Ezen az utóbbi ponton — ugy látszik — a francia, diplomácia vereséget sxen-vedett. Nemzetköri szempontból az a tény, hogy a Népazövetaég egy jóvátételi fl*eté« maximumát meg-
határozta, igen fontos, mert immár nincs kizárva, hogy a távolabbi jövőben ugyanezt tegye n német jóvátételt Illetőleg is. Amint a magyar kiküldöttekkel elkerült a jóvátételi elvet elfogadtatni, (mert különben ex a németekkel axemben precedenat alkothatott volna) Franciaország magatartása barátságos volt. A kölcöi megvalósítási* már azért sem akadályozta, mert Fran ciaoraxág cvA egy pénzügyileg rgéazaégea Magyarországtól reraél-hati a hátralékos tartoxiiok, az u. n. arrieré-k visszafizetését.
Kállay nyilatkozata a kölcsönről, a tőzsdéről és a stabil koronáról
Budapeat, Jsr.uir 4
Ráday Gedeon gróf, a nemzet-gyűlés pénzügyi bizottságénak al nők», Rassay Károly, Sándor Pál éa Ugrón G*bor képviselők kérésére egybehívta a pénzügyi bizottságot, amely ma délben negyed 2 órakor a képviselőház első azámu bizottsági termében tartotta üléeét. Az üléaen Ráday Gedeon gróf elnökölt, A kormány tagjai kőzöl megjelent Bethlen István gróf miniszterelnök és Kállay Tibor pénzügyminiszter.
Sándor Pál helyett, mivel ő épp ax Indemnitáai vitában beaxélt a Ház Ülésén, Rassay Károly indo kolta meg a pénzügyi bizottság összehívását. A mlniazter elnök felaxólaUaa Bethlen István miniszterelnök állott fel axólásra ezután.
— Két részre oaztható — úgymond — Raasay felszólalása. Az egyik a külföldi köícsön ügyére "vonatkozik, a másik a belföldi pénzügyi helyzetről kiván felvilágosítást. A maga részéről csak a külföldi kölcsönnel óhajt foglalkozni, ugy látja azonban, hogy ma még nem érkezeti el az alkalmas időpont arra, hogy ezzel behatóbban foglalkozzék. Majd mikor a megállapodások ratifikálásáról leaz szó, akkor mindezek a kérdések a Hát eli fognak kerülni éa módjában less a nemzetgyűlésnek minden idevonatkozó kérdéssel behatóan megismerkedni. Ms még azonban folynak a tárgyalisok é« éppen ezért a kormány nincs abban a helyzet\' ben, hogy teljes felvilágosítási ad hasion. Hátra vannak ugyanis még azok a tárgyalások, amelyek véglegesen lezárják a kölcsön ügyét. Egyébként mloden egyes kérdésben a pémügyminiszter fogja megadni a felvilágosításokat. A pénzügyminiszter beszéd* Kállay Tibor pénzügyminiszter szólal fel ezután. Hangsúlyozza, hogy mindenkor igyekezett felvilágosítást
adni és ha olyan szinben tűnik fel a dolgok menete, mintha 5 fukarkodnék a felvilágosítással, ennek oka a közvélemény Idegességében keresendő. Semmi titkos megáUa podás nlnct éa nincsen semmiféle olyan dolog, amit titkolni kellene.
— A külföldi kölcsön jóformán teljesen járt uton bonyolít tátik le. Láttuk Ausztria esetében la, miként történik ez és az ottani köfezön lebonyolltáaának módja már könyvalakban la megjelent. Nálunk Is ugyanígy fog ez megtörténni. Kár ebbe a kérdésbe minden máat belemagyarázni. Ma már mindenki tudja, hogy öt félévre ezóJó költségvetéa kidolgozásáról van azó és az ezen Idő alatt mutatkozó deficit eltűnte-téaa végett van szükaég a külföldi kölcsönre.
A bankópréa magállitáaa éa a Jegybank
Megjegyezte még a pénzügyminiszter, hogy a Népszövetség pénzügyi bizottsága mindaddig nem fog beleegyezni a külföldi kölcsŐa folyósításába, mtg az ország maga nem mutál komoly törekvést pénzügyi helyzetének rendbehozatalára. Pénzügyi reorganizációnk két pilléren nyugs\'ik, az egyik o bankóprés megállttása, a másik a Jegybank /elállítása. Tehát a köiciön előtt olyan pénzügyi helyzetet kell előidézni és fentartanl, hogy meg-állithasauk a bankóprést éa működésbe hozhassuk az uj Jegybankot.
Ha ez megtörténik, akkor még kél három hónap telik majd el, mint átmeneti Idő, azonban srra az esetre gondoskodni kell a deficit fedezéséről. A péntügyl helyzet szaná lására vonatkozó részletes programot ma még nem adhat, caak akkor leaz abban a helyzetben, hogy. ilyet adjoD, ha a népszövetségi bi« zottság Ide érkezik.
A kényazerkölcaön Ideges hírek keringenek a közvéleményben a kényszert" .lönröl.
Itt félnek az emberek attOl — ugy-látszi\'r, — hogy péazűgyléletűnkben normális viszonyok álljanak elő. Itt jélnek a stabil koronától, mlg elleniétben Ausitrla annakidején azt óhsjtva virta. Nálunk is olyan helyzetnek kell bekövetkezni, hogy szorgalmas munkából éljenek ax emberek, ne pedig könnyen szerzett nyereségekből.
A tőzsde
Rassay Károly második kérdésében a tőzsdét tette szóvá. Ez tulaj-donképen annyit jelent, hogy miért nincsen hossr. Ennek természetes okai a kővetkezők: ElaŐ, hogy az értékpapírok árinak • növekedését tulajdonképen a korona romlása okozta és az értékemelkedések nem voltak mások, mint átértékeléal folyamatok. A rendkívüli nyereségek akkor állotUk elő, amikora korona nagyot aaett. E« egészségtelen volt és meghozta a böjtjét i», amikor gyönge kezek kénytelenek voltak azt a piacra dobni. 1
A másik oka pedig az, hogy a közgazdasági egyedek valamennyien az eső koronára rendezkedtek be én a papírokat vagyonkonzerválás céliából vették fel. Miután a vagyon konzerválására a kölcsön is jó volt, mindig szélesebb rétegek kapcsolódtak be a tőzsdei érdekeltségbe, hol tulajdonképen szintén a kereslet éa a kinálat aiabálysl az irányadók. Miután a keresi.t többet felvenni nem tudott, igy a kínálat kerekedett felGl.
e (Azok az akciók, amelyek moet megindultak^ pénzügyi helyzetűnk szanálására irányulnak. Es termé-azetes, hogy ezek<jótékony hatásukat a legközelebbi jövőben a tőzsdén Is éreztetni fogják.
A külföldi tőke *
A külföldi tőkének jelentkezése már eddig ia érezhető volt és most rasdklvül jelentős kllátássink vannak különösen angol tökének Idevaló beáramláaára. Ez előreláthatóan nemcsak az utóbbi nagy áresések kireparáláaát fogja eredményezni, hanem az aliértékelten maradt részvények értékemelkedését is eredményezi. Ennélfogva alaposak a kilátásaink, hogy a közeljövőin már a légi árfolyamokat fogjuk viszontlátni. Hidegvérrel és mosolygó arccsl kell nézni a helyzetet... (Többen kiáltoznak a pénzügyminiszter felé: Most pedig hosszú orruk vsn ugy a zsidóknak, mint a keresztényeknek .. .) Mosolygó arccal ál Jogunk esni ezena krízisen is.
Befejezésül a következő munkaprogramot állította fel a pénzűgy-minisi ter : öt fél fél évre terjedő költségvetés felállítása következik, azután a Jegybank szsbályzatának
halai közlöny
magtaremtéee éa mükődéebe hoxa-tala, egyidejűleg a bankóprés
megállltáaa. A program vég(ő lánc-exemekéot a külföldi kőlcejn reall-xáláee tekinthető, amit áprillara várhatunk.
Peyer Károly, Halltr Irtván ál Bíró Pál felexólaláaa után al űtéa folytatálát holnap délelőtt \'/,11-r. helaextotték.
Nemzetgyűlés
Budapest, Január 4
A nemzetgyűlés mai ülését 11 órakor nyitotta meg Szcilovstky Béla elnök. Folytatták as Indcmnl-táa vitáját. Első azónok Kéthly Anna. Beszéde elején ■ csongrádi bombamerénylettel foglalkozott él a legszigorúbb vizsgálat lefolytatását követelte. A merénylet alapját ■ lagutóbbl sajtóközlemények szolgáltatták. Követeli, hogy a nyomosát során ugyanazokat as elveket érvényesítsék, mint amelyek szerint a kommunista-puccsok leleplezésénél jártak el. Ezután a zalaegerszegi internáló táborban levő állapotokról beszél.
Beszéde alatt a szocialisták és Eöttavényl Ssabó litván kőzött szenvedélyei: hangú szóváltás támadt. Ennek következtében elnök Eöltevényi Szabó litvánt és Rothcn síéin Mórt rendreutasította.
Kélhly Anna beszéd* további során a rokkantak és hadiárvák súlyos helyzetét tárja fel, akik olyan moatoha bánásmódba j részesültek aa állam részérói, amilyent egyáltalában nem érdsmeltek meg. Majd öt percig tartó asünetet kér, mire as elnök as ülést öt percre felfüggeszti.
Szünet után Kithly Anna a magántisztviselők helyzetét teszi szóvá ás a nyugdíj-ügyek rendezésének azfikségességét hangoztatja. Majd határozati javaslatot nyújt be, mely szerint utaailss a nemzetgyűlés a kormányt, hogy 3 hónapon belQl nyújtson be tőrvényjavaslstot a magánalkalmazottak helyzet* és jogtörvénycik rendezése tárgyában éa sáros haláridőn belül a nyűg* díj-Qgyek rendezése tárgyában is. Az Indemnitási javaslatot nem fogadja eL
Ezután Sándor Pál a külföldi kölcsönről beszél. Hsngoststjs, hogy erről a kérdésről a nemzetgyűlés nincs Informálva. A tőzadel állapotokról kijelenti, hogy országos érdek egy hossz Irányzat megteremtése. Kifogásolja, hogy a miniszterelnök hazaérkezése után nem terjesztet te külföldi tárgyaláaalt a nemzetgyűlés alé. Ar. elnök as ülést délután 4 óráig felfüggeszti.
A délutáni ülés
A nemzetgyűlés délutáni ülését Vt5 órakor nyitotta meg Pesihy Pal elnök. Sándor Pál folytatta beszédét. melyben ö*a>ehaaonlltáat tett Teleszky és Kálloy pénzügyminiszterek pén\'ügyi politikája között. Szerinte Teleazky politikája yplt oka annak, hogy a Károlyiforradalom olyan hamar aikerült. Tclesxky sem, épugy, mint Kállay nem törekedtek arra, hogy adóalanyokat teremtsenek. Iparunknak nincs hitele. Elítéli a pénzügy miniszter politikáját. Meggyőző-déae szerint nem lett volna szabad ex Uxbo kergetni az országol. Az •Ipdemnltást elfogadja. ,
Elnök napirendi indítványa ase-rint a Ház legköielebbl ülését azombaton délelőtt 10 órakor tartja.
Ezután még Dénes István szólalt fel azemélyea kérdéaben, majd az ülés V»9 órakor véget ért.
Szombat délelőttre idézte meg a budapesti rendőrség Hélias Ivánt
1924. január 5.
Budapoat, jtaair 4 Jelentettük már, hogy a caongrádl bombamerénylet néhány tanuvallo-máaára, valamint ai alföldi brlgéd ügyéra vonatkoióan Héjjas Iván klhillg.táee exüaaégeaeó vált. A budapeitl főkapitányi ágon Srubián Dexaő rendőrkapitány ma délelőtt 10 órára Idérto ba Héjjal Ivánt, aki asonban ax Idéiéare aa állam-rendőriégen nem jelent meg. A dél előtt folyamán megállapították, hogy ax Idézéit nem Héjjaa Iván vette át, mert ő jelenleg nlnci a fővéroiban. Kéaőbb megállapították
axt la, hogv Héjjas Kecskeméten tartózkodik. Erre ax áilamrendőreég főkapltányiága telefonon felhívta a krcikeméti rendőrkapitányságot éa utaaltáat adott, hogy H-jjia Ivánt ott hallgjuák kl éa a felvett jegyiő-könyvekv\' küldjék fal Budapeatre. Máa véóló\'iíeVlnt ax áilamrendőreég teleKdt^felhivta a kecekeméti kapitányságot, hogy Idéxxék meg holnap délelőttre Héjjaa Ivánt. A klkéxbeallatt Idétéa sierlnt Héjjaa Iván holnap délelőtt elővezetés terhe mellett köteles megjelenni a buda pesti főkapitányságon.
HÍREK.
— (Naptár) 1924. jan. 5. Telesz.
— (Időjárás) A Meteorológiai Intézet jelentése azerlnt átmene-tileg enyhébb idő, aok helyütt caa-padékkal (eső, hó), kélőbb hőaü-lyedés.
— (A főispán Itthon) Tarányi Ferenc dr. főispán ms Zalaegerszegre érkezett.
— (Befejeződött a társalati
adó klvetéae) Dr. Tyll Károly pénzügy igazgatósági titkár, aki már hosszabb időn át Ksnlzsán dolgozik a részvénytársaságok és közkereseti táraaságok 1923 évi adókivetésén, ma befejezte munkáját és holnsp visszautazik Zalaeger-szegre. A határozatok a jövő héten kerülnek nyilvánosságra.
(Mefyeblxottaágl tagválaax táa) Kerkaszentmiklóaon Hosszú Károlyt válaaztották meg megye-blzottaágl tagnak.
— (Háxbárvallomásl ivek kitöltése) A vároil adóhivatal fel hivja a háztulajdonosokat, hogy as 1924. évre azóló h áz bér vallomás i Ivek már megérkeztek a hogy azok átvétele és kii öltése végett 8 napon balül jelentkezzenek as adóhivatalnál, mert ellenkező eaetben pénzbírsággal sújtatnak.
— (Cserkászfogadalom éa ünnepély Vízkeresztkor) A nsgykanizsai 77-ik számú „Szent László" cserkészcsapat vasárnsp délelőtt 11 órskor tartja ünnepélyes fogadalomtátelét a Keresztény Otthonban, a cierkészet és az ifjúság bsrátainak részvétele mellett. Délután 4 órskor ugyancsak a Keresztény Otthonban ünnepélyt rendeznek szinlelösdással kapcsolatban. Belépődíj nincsen.
— (A hadirokkantak illek-ményei) A város Illetékes ügyosztálya a hadirokkantak illetményeit január 7 én és 8 án, a hadiözvegyek éa árvák illetményeit pedig január 9 én és 10 én fogja a városházán klutslni. ^
— (Békásán Intézték el • Gömbös Gynla és Sándor Pál közötti affért) A Sándor Pál éa Gömbös Gyula között felmerült lo-vagias ügy kölciönös kimagyará" zással békés uton elintézést nyert.
— (Megdrágultak a postai értékcikkek) A magyar Llrályl postatakarékpénztár a papiráraknak és a nyomtatvány elŐállitáal költségeknek Időközben bekövetkezett nagymérvű emelkedése folytán 1924 január hó 1-től kezdődő hatállyal a 15 lapoa és a 60 lapos csekkkönyvecskék árát bélyegllletékkel együtt 350, Illetve 1400 koronára,
a befizetési lapok árát darabonként 20 koronára, blanco befizetési lapok árát 20 koronára emelte fel.
— (AdóöaazeJró bizottságok) A adóalanyok és adótárgyak összeírására hat összeiró-bizottság mü ködik a város területén. A vároil adóhivatal kéri a közönséget, hogy támogassák a bizottságokst nehéz munkájukban.
— (A piac tá|ékoxtató árai) A városi hatóság a mai naptól kez-dődőleg további Intézkedésig a kanizsai piac tájékoztató árait a következőkben állapította meg: Bab
literje 1200-1500, kgr. 1800-2000, mák és dió literje 2600, burgonya kgrja 300, foghagyma és vöröshagyma csomója 2—300, sárgsréps csomója 1—200, zöldség csomója 50-100, kelkáposzta kgrja 300, spenót tányérja 2—400, fejeskáposzta kgrja 300, savanyukápoazta kgrja 4—500, Wékrépa kgrja 100, vaj Ha 14-16.000, la 18-20.000. tej literje 900, tejfel 3000, tojás 650, alma kgrj. 3 -6000, körte 3—8000 korona. Növendék marhahús kgrja 6—7000, marhahús elsje la kgrja 9600. hátulja 10 000, borjúhús eleje 12.000, hátulja 14.000, sertéshús 13.000, zalr kgrja 17 000, háj 15.000, zairszalonna 14.000, füstölthus kgrja 18.000 korona. Evvel szemben Budapesten a zsír éa azalonna olcsóbb. Nem tévedett a hatóság az ármegállapításnál?
— (Testvérgyilkosság önvádelemből) Zalaegerszegről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: Rudas Dánlel bördöcel gazdálkodó birtok-ügyből kifolyólag már régóta ellen ségea viszonyban volt Ferenc nevű " bátyjával. Rudas Dániel szerdán délben a malomból hazatérőben szekerével véletlenül elütötte a vele egy házban lakó testvérének fűrész-bakját. Erre bátyjs, Ferenc indulatba jött, fejszét ragadott, összetörte öccse fürészbakját éa megfenyegette öccsét, hogy kivégezi. Dánlel dühöngő bátyja elől beszaladt a szobába, de as vasvillával utána rohant és megtámadta. Dániai egy keseügyébe eső fejssével védekezett és azzal halálos csspást mért bátyja fejére ugy, ho»y az vérezva terült el a földön. Dániel félt, hogy bátyja nem halt meg és eazméletre térve megöli őt, ezért még két csapást mért annak halántékára. Rudaa Dánlel véres tette után önként jelentkezett ■ rédlcsl ciendőrőrsöo, ahol megindították az eljárást.
— (Pénztárrablók egy német margaringyárban) Csütörtökön este fél 7 órakor a barlln aichel-dorfl Jssersládt féle margarin gyár helyiségében megjelent 10—15 ál arcos egyén, kik kstonal pisztolyokkal éa kézigránátokkal voltak felfegyverkezve. A pénztárkezelő tisztviselőket támadó fellépésükkel megfélemlítették és a pénztárból 10.000 aranymárkát elraboltak. Ezután eltűntek. A rendőraég erélyesen nyomoz.
— (A aikoa Járdák) A pénteki ólmos eaő következtében több kisebb baleset történt a kanlzssi járdákon. A rendőrőrssemek azigorv utasítást kaptak, hogy jelentsék fel azokat a háztulajdonosokat, ahol a járdák a jégtől és hótól nincaenek megtisztítva, Illetve a síkos járdákat nem hintették fel.
— (Tanltóválaaxtáa) A pati rk. lakolaazék a Tódor János lemondásával megüresedett kántortanltól állásra egyhangúlag Furó István eddigi fazekasdsnesi tanitót válasc-totta meg.
— (Minisztertanács elé került a KANSx memoranduma) Budapestről jelenti a Zalai Kőxlőny
tudósítója: A miniszterelnök és a pénzügyminiszter Páriából való visszatérése után ma nyilt alkalom arrr, hogy a kormányelnök és a pénzügyminiszter előtt előterjeszthessék a közalkalmazottak fizetésé, nek megállapításira Irányuló kérelmet. A vezetőség Széthy Antal államtitkár, alelnök vezetésével tisztéig ett a miniszterelnöknél, kinek meghatalmazásával hosszaisbbsn tanácskozott a pénzügyminiszterrel. A minisztertanács döntéséről nem került semn^l nyilvánosságra.
— (Tömeges öngyilkosáig Berlinben ax éhlnaég miatt) Egy berlini újság közli a berlini rendőrhlvatalok statisztikai kimutatását a mult év október 1-lg történt öngyilkosaági esetekről. Eszerint a charlottenburgi kerületben 161 öngyilkos közül 79, vagyis
majdnem a fele élelmezési gondok miatt ment a halálba. A , kreutz-bergi kerületben 169 Öngyilkos közül 144, a weddingi kerületben pedig az Öngyilkosok legtöbbje éhínség miatt követte el tettét. Az ön*
Eyilkosok jórészben a középosztályoz tartoznak. Van köztük egy egyetemi tanár, egy filozófiai doktor, egy tábornok, egy gyáros, egy festőművész, öreg házsspárok sok esetben együtt mentek a halálba.
— (A válni akaró házastársak Bldoradója) Mexikó yueatant tartományé-aak kanaánysója kimondotta, hogy a Jovó-boa taindea társadalmi forma alhagyáaával olegaodó lasz a házasfelek kölciönös kívánsága a házasság falbontásához. As uj fen-Jclct nagyon fal fogja lendíteni a ttrtoaáay Mogonforgalpiit, aurt egyetlen kikdtása as, hogy a vitai akarók harminc napot a tartomány területin (öltsenek. Az Egyesül Államok házasságukba balaunt alattvalói mezt sürü rajokban zarándokolnak abba a tarta-minyba, mely mlndaa tőrrényes aljárát nélkül lebontja rólak a házasság ttviskosse-ruvá vált rózAláncát.
— (Nágy gyermeke aatlle-icitt egyszerre egy angol nőnek) Nemrég egy francia tanítónő hármas ikreket szült. Ett a rekordot ciak kevés Ideig tsrthatta, mert egy aogol asszony megszerezte most az ujabb rekord dicsőségét a franciákkal vetélkedő angoloknak. Matthexos asszony teremtette meg azt a bámulatos rekordot, hogy egyszerre négy gyermeknek adott életet. A francia nő azonban mégis győzött: az ő bárom gyermeke egészségei és erőteljes, de Matthews asazony négyes ikrei nem sokáig bírták el az életet: születésük után néhány nspra meghaltak.
—• (Teljesen feltárták Tn-tankhamen sírját) Londonból jelentik: A Reuter Ügynökség jelenti az egyiptomi királyok völgyéből. Miután Tutankhamen slrjaban aikerült feltárni valamennyi szekrényt, amelyek közül kettő a királyi temetőváros pecsétjét viseli, a sir legbelsejében egy roppsrit nagy és csodálatos finom munkával kidolgozott érintetlen kŐszsrkofágra bukkantak.
1924. január 5
ZALAI KÖZLÖNY
— (Napoleon éa a tlxenketcs axám) Habeot aoa fata.. . Kevcsak a könyvökre, de a számokra. la vooatkoilk ex a köxmonrfis. így a tizenhetes síim — mint egy kvlató állítja — világhódító Napol*}nnal volt Ö»«ie-nővo. Bonaparte Napoleon nevét ugyanis 17 fcetil alkotja. Ili. Napoleon 1808-bin ISÜ-letett. Ennek ax Omega is 17. Eugénia csiaxirnő 182<S-ban aaftletatt: l-»-2-6=17. Férjbe* ment 1853 ban. Ennek as évixám-<uk vlxsxlntes összege ii 17. Viktor Napoleon fcerceg 18!0-ban aiületett, enoek év. sximössxege ümét 17. Végül Louíj Napóleon 17 évei volt, amikor elesett
— (Drágaaág miatt tűntet taak Páriában) Pátiiból jelentik: A Plaee de l\'Opera-n a munkás-lapok nagy tiltakozó gyűlést hívtak ösaxe, amelyen az állami alkalmazottak a naiy drágaságra való hivatkozással 1800 frank évi pótlékot követeltek volna. A rendőrség ■ionban a gyűlést betiltotta éa 2000 rendőrt és 1000 fegyverea katonát küldött kl a gyűléa meg-akadályozására. V\'gjr félmillió ember jelent meg a helyszínen, akik órákc/n át lármáztak és kiabáltak. A rendőrség azonban pár letartóztatás után azétoazlatta a tüntetőket.
(x) £lj®*yzéa. Engel Gréte Keazt-hely éa fuchs Géxa Budapest jegyesek.
(x) Hoehn Alfréd hangversenye ma yMta fái 9 órakor a Kaszinóban.
(x) öxv. Végh Láaxlóné női-éa férfi fehérnemű divattermében Király utca 14, emelet, tanítványok Tarráara és fehérnemű hímzésre felvitetnek. Ugyancsak a legelegánsabb éa legdivatoaabb ndi, jirjl és gyermek/ehirnemüek késiitéset rendelésre vállalom.
(x) Uradalomból nsgymennyl-ségü friaalövéaű nyulat hoztak, ol-•csón árusítom. El ne mulassza senki, magát olcsó bússal ellátni. Stabó •fegyverkereskedő.
(x) Újévre ék.mert leffjutá-ayosabb árban vásárolhat Frlad Jfóxaef ékaxeréaxnél, N\'Sryka-nlzsa, Sugár ut 2. (Fő ut és Sugár-\'Ut ssrok). Arany, ezüst, platina, hamisfogak és érmek beváltása a legmagasabb árban.
(*) Ágytollat rasz áa elad Herczfeldné, Sugár nt 18.
(x) Minden meghQléa a láb tói arad. Hozassa hát rendbe nálam harisnyáit, hol a legelőnyösebb kiszolgálásban részesül. Kitűnő, meleg gyapjú léli harisnyák rakláron előnyös áron. F1L1PP Oszkár ha-risnyaköiődéje, Szombathely, Széil Kálmán u. 6. sz.___
MOZGÓFÉNYKÉPSZIHHÁZ.
Uránia. Siombaton fii 7 és fél •9 órakor. v.sárnsp 3, 5, 7 és 9 árakor: Amerika hSskora, monumentális történelmi film 2 részben, a két réaz egyszerre. Rendelte D. W. Griffllh, .1 ,Ut • boldogság felé", „Iotolerance-, .Letört blm-bók" zsoolális rendelője. Fősrere-pekben Lillán Giah éa V.llace Keid
Világ- Sromb.ton 7—9 ór.kor: Amerika hSskora, vsaárnsp 3, 5, 7, é. 9 órakor burleszk esi (.0", M.c Ser.net, Móric, Ch.pllr.) kere tébeo ssines divatrevü, a leguj.bb franci, dlv.t kíp-l.
Unka
A , Zalai Közlöny* eredeti regénye
hU Péterfy Tamás (67)
Te nem tudod merro vsn, de nem is kell, mert tudják a legények. Az utunkról senki se tudjon, Vigyázz Péter I Ne szerezz bajt Csobrinkának I
— De elbúcsúzom I
— Tudsz Írni?
— Hogyne tudnék.
— Hát Ird meg levélben I írd belé, hogy elmentél honvédnek.
— Hiszen azok most szökdösnek hsza . . .
— Már az mindegy I Ugy is csendes bolondnak tartottak eddig, hát miért akarnál egyszerre okos lenni ?
— Ugy leszek. Do pénzt hozok magammal az ulra . . .
— Már olyan bolond mégse légy, hiszen megmondtam világosan, hogy az én mulatságomra megy.
— Do az én hasznomra I — jegyezte meg Péter.
— Persze, hogy ez a te szerencséd. írd belé a levélbe, hogy ne várjanak egyhamar haza, mert le tűzben akarsz lenni, addig nem nyugszol . . .
— Harci tűzben az ellenséggel I
— Igen, a szép Unka tüzes tekintetével I — enyelgett vele Csob-rinka. — Holnap hsjnalban bevonulsz András Péter a Csobrinka seregéhez. Pihend ki jól magadat!
A cigányok másnap hajnsl hasadáskor elhagyták a faluvégét. Hosszú karaván vonult Brassó felé telerakott szekerokksl, borzas rsjkókkal, mig két koc9ijok ellenkező irányban Segesvár felé vette Ütját.
XII. FEJEZET.
Fából asltat korona
A magyar ember derűs jókedvében már sok jóizü históriát talált ki, meri a közmondás szerint lehel látni fából vaskarikát is, t. i. ha az, akt látni akarja, belebuvlk egy nagy odvas fa üregébe és kinéz egy vasal! kocsikerékre, akkor fából lát vaskarikát, sőt lehet az élő fa is. Hanem fából ezüst koronát nem Igen látott még halandó ember. Pedig éppen azon fáradozott Dimitru, a boldog fiatal juhász, aki a szőke Unka óhajtásának minden áron eleget akart tenni. A szőke-tündérleány már-már unatkozott. Nem győzte várni a kés-, lekedő Jankut.
Egyszer kezébe került egy kis óiomkorona, melyet Csobrinka öntött volt Janku Ábrahámnak, de amelyet b .havasok királya" még akkor beejieu a rejtett fészek tulipános ládája mögé, mikor Linkát idehozta. 0:t találták meg meszeléskor és a szőke tündérnek nagyon megtetszett.
Azért kérte Dimilrut, hogy készítsen agy ahhoz hasonlót, de nagyobbat, hogy találjon a Janku fejére. Szépen tudott faragni a juhász, tehát fábOl csinálta meg, hogy megezüstözzék azután. Ugy akarta a szóké tündér, hogy Janku, ha megszerezte nehéz harcokon azt a másikai, azt a fényes arany koronát, hál legyen mellelte egy mindennapi ezüst korona is, meri az aranyat csak nem viselheti hétköznapon ?...
A juhász örvend:tt az eszmén. Legalább uj dolog kerül, amivel foglalkoztassa az unatkozó Linkát. Lassan haladt a fakorona készítése, de haladt A szép sima juharfának mindennap formálódott az alakja.
(Folyt. k5v.)
KÖZGAZDASÁG.
Hlvataloaan la Jafyoxal fogják a koaxtpénxt. Budapestről jelentik: A tőzsde igazgatóblzott-sága ma délelőtt ülést tartott, a melyen a tagfelvétel restrikciójáról, a tagdíjak éa az alkalmazotti jegyek árának felemeléséről, továbbá a kosztpénznek a hivatalos forgalomban való jegyeztetéséről tárgyaltak. A bizottság javaslatot tett a tagdíjaknak as eddigi 24 exer koronáról 200 ezer koronára való felemelésére, továbbá javasolja, hogy a tagfelvételeket oly módon s:o ritsák meg, hogy évente csak kétszer vegyenek fel uj tagokat a tőta-dére korlátolt axámban. A koszt-pénxnak a hivatalos forgalomban való jegyeztetését la javaslatba hozta a bizottság. A javaslatokról a tőzsdetanács holnepi plenáris ülésén döntenek és minden való-aziaüaég szerint valamennyit el is fogadják.
Csonkn-Magyarország azéa-bányáioak mult évi tcrmeléae 85 millió métermázaára rúgott. — Ennek órláal jelentősége van abból a szempontból, hogy ejyre kisebb mértékben vagyunk a külföldi szén behozatalra utalva. A korona meg-javuláaának egyik támaszték*, aminek mértékét az adja, hogy a korona bukásakor csak 24 millió mázsával volt képviselve a azénpro-►dukció. Épen legfontosebb szénbányáinkban jelentékeny francia és belga, szóval ellenaéges tőke van érdekelve, amelynek a békekötés előtt nem volt érdeke, hogy Magyarorazig talpraálljon éa ellenálló képességű legyen. Annál nagyobb a siker értéke, hogy a termelés a mai mértékben megerősödött.
A TŐZSDE HlfW.
(Stját tudóiitónk t.l.íooj.l.alíi.)
Délelőtti magánforgalom.
Az üzlet csekély a glróban való elfoglaltság miatt. Az irányzat azonban j.vull. Magyar Hitel 495. Oaxtrák Hitel 152. Ker-.kedelml\' B.ok 1100. Kőezén 2200. Rim. 107, Cukor 2650. Selgó 540. Peatl H.zal 3070, Daaublua 3825.
Djll magánforgalom. A mai magánforgalom egész délelőtt folyamán szilárdnak mutatkozott, mert u,y a bécsi, mint a buda peatl piacon kedvezően ítélték meg » pénzügymlniazter nyilatkozatát. Erői pénzajánlat volt és a forgalom délfelé erőaehboek mutatkozott. Szlavónia 8500, Ma,yar Hitel 490—495, Osztrák Hitel 154—157, Rima 108, S.lgó 525-550, Angol-Magyar 85. Peatl Hazai 3300, Kereskedelmi Bank 1100—1125, Ma-gysr Amerik.l régi 11800, uj 10700, Földhitel 270, H.zal Bank 190, Kős.én 2150. Kohó 730, Urlkányl 710, Danubius 3900, Villamos 1900, Llpták 17, Holherr 170, Láng 130, Kűhne 45, Boraod-Miakolci 90, Bpesti gőz 75, All.mvaaut 390— 400, Mftr. 300, Déli 90, Athéneum 195, Cukor 2750-2800, Georgia 480, Mezőhegyrai 290, Izzó 700, őstermelő 200, Spódlum 170, Vlk tórla bútor 130, Llchtig 7, Ofa 180.
Délutáni tnagánforgalon;. Irányzat szilárdabb. S.lgó 560—565, Magy.r Hitel 500-507, Oaztrák Hitel 185, Rim. 111-120, Kerea-kedelml Bank 1150, lOWn 2250,
Cukor 2850, Daaublua 4000—4500 Bpesti gőz 80, Illó 670—680, Leszámítoló 80, Angol-M.gyar 80.
Esti magánforgalom. Irányzat szilárd. Az .rbltráza-értékekat ker.aték, S.lgó 566. Magyar Hitel 512, Osztrák Hlt.l 155, Rima 134, Kereskedelmi Bsak 1200 Kőszén 2300, Ganz Danubius 4075, Bp«etl gőz 83, Leszámítoló 85, Angol-Msgy.r 81, Irxó 680, Georgia 500, Allamvaaut 405,, P.stl H...I 3040, Déllvaaut 90, Nssici 1900, Cukor 2825.
N.m.afám.kt Irányzat lanyha.
Ezüst 1 koronás 2460—2580, Forintos 6600—6930,5 koronás 12600 — 13230, 20 koronás arany 130— 135000.
Tarméoy tőz.d.
Buz. (tiszavidéki) 76kg oa 103500-104500, 79 kg-oa 105500—106500, egyéb vidéki 76 kg oa 102500— 103500,79 kgoa 10450a 105500, ros. 80000—81000, takarmányárpa 84000 —86000, Sőrárp. 86000-89000, z.b 96000 98000, tengeri uj 78000 —80000, köles 82500 - 85000, repc. 215-225000, korp. 51500-52500.
A mai terménytőzsdén .z Irány* zat srilárdabb. Síünet után a malmok váaárolal. kezdtek.
M. T. I. ra.gánj.l.atá.. ■ terméuypiacról. Kis forgalom mellett .x Irányzat szilárd. Busa bpesti paritásban 1060—1070, Tlsx.-vidékl 1020—1030, Pestvidéki 1000 1010, Dunántull 990-1000. Roza Bpesti paritást,.n 800—810, Tlaza-vldékl 720 -730, Egyébvidéki 750— 760, Sörárpa 800 - 810, Zab 870— 880. Tengeri azemea 760—770, ciöv.a 620—630.
Ló.á.ár, Felhajtás 720, eladtak 260 darabot. Fővárosi vágóra haj. tott.k 4 d.r.bot, vidékre 5 dsrsbot.
A vásár Irányzat l.nyh. volt. Ar.k 1000 koronában. Hátasló csikó 770 —1350. Kö.nyü koc.iló 200 -330. nyugati nehéz kocalló 2000—4750. I«áa könnyű 1000—2800. Szamár 500. öszvér 625-800. Silány lovak 300-1750. Vágólovsk "322—1750.
Sxuró marhavásár. Felhajtáa 120 darab belföldi aropóahorju. Arak I I, r. 10800. kivételesen 11000, II. r. 9000-9800, III. r. 8500. A
vásár élénk volt.
HarhahnaTáaár. Marhshua L
r. egészben 10500-11400, hálu>j« 11700—12400, eleje 9000—11000, II. r. egéatben 8500—9100. hálu\'ia 8900—111000, eleje 6900 -7300. Caontosnlvaló 6800. Növ.ndék-marha 9300—10100, Bivaly 10800, Borjú 14400. F.ggyu 4600. Juh L r. 78(^-8500, II. r. 7000-7600. M.rh.Sír 8000—8600, Borjubör 13500. Felhajtáa: Nagymarha 303, eladva 275, Növendékmarha 7, eladva 7, Bivaly 3, eladv. 3, Borjú 54, eladv. 54 Birka 165, eladva 150. A vásár élénk volt.
Sertá.váaár. Felhajtáa 1100, eladatlanul visszamaradt 400. Arsk : 1. r. 12000. közepes 11200, könnyű 10000-10500, st.lonnás félsertés 12400—13600, L-hu>ott hus 13— 14000, szalonna 12000, zsír 14500. A vásár forg.lm. közepes volt.
Far.ncvárosl s.rtáaváaár. Nylltvásárl maradvány 454. érke-zett 436, eladatott 250. Arak: sairaertéa fiatal könn,ü9300—10500, nehéz 10000—Í1550. Zárrtváaárl maradvány 4, érkezett 16, eladatott 4. Arak mint fent.
„KIS KAPETT" Január 6. •
Polgári Egylatben
Kazdata Iél9órakjr, Jagyak mérsékelt siannyUéflben mi, kaphatók Krausz Nándornál, vall TSrakréj szív.

ZALAI KOZliONY
1>M. jwjr S.
A b4ael töxado
A bécil értéktőzsde rüegnyltéa-kor gyenge irányzattal Ir.dult. A helyi piac árfolyamaiban lemorzao lódáeok voltak, A magyar értékpapírok ennek dacára faltúnS javuld tendenciát mutattak éa jelentékeny árfolyamnyereségre tettek azért. Zárlati árfolyamok: Osztrák Hitel 338.000, M.gy.r Hitel 1,141.000, Salgá 1,236.000, Rima 271.000, KAburg 110.000, Alpesi 778.100, Magyar Hnfherr 416 000, Államvasút 842.000, Déllvaaut 197.000.
A magyar korona külföldi jegyxáeol
Ncwyork > . . Zürich . . . Prága .... Berlin .... Bécs (deviza) . Bécs (effektív K)
51\'/, 52\'/, 301 301\'/, 1797\'/, 1800 22150 22150 371 372 232 230
l dtvlM-köiponl hivatalos árfolyamai
Valuták OavliAk
K,roUo* 1*000 AmtltMam fojn »I90
Aacol J1 VOÖ-stjÖO IVakamt
Ura IJJ-«6« »7a<~J t\'-o
DoOtt • IJÍO-ttíOO Xria.tUtU JOÍO-JlVa
Fra*ria k. IOTO-..J4 Loeúoo
Márta — lla.llo —
Ura í«5-S»o Olá>icnii| HI-Í70
Oh*, kor JMO Jtir. l\'ári. lojj.im
B«!ca Inat 4,-O-IOIJ r.H. m-t 66
Lat i.j-ia SWÖW" JÍIO}Jio
Sokcl !W»Í<
8»*j«J Iráni IU<e JOIO-JUO
Kcron* dzolr SiOlla
rraak OaM — /M<^> íjr-ijt
ta«o«l airlé JO 40 Newyck
M«IU*d. tod m lo}o (jgo Van« «»-JO
F.lalds srarksaztó: SztrOkay KAlroAu. Térsazerkeutó: Boncdek Kczaö. Kiadó: Nagykanizsai Nyomda ía Lapkiadó Vállalat
Nyilt-tér.*) Wiener Textilfabrikant
zackt
TEXTILKAUFMANN
mit (t. 30 bls 50 Mill. ung. K
sur F.nichlung alner Textilerseugoog im Komitat Zala.
t\'So
Zuichrifitn ooter
„Taxtll 4158" an Ann. Exp.
Rudolf Mosst, Wltn, I., Stlleritítli 2.
■) *a a kaaefcSaétf, I
kiiltnltit
Apróhirdetések
S«xkM. nUKrtxn i&ilrf WjUífti ajenaal a.laln.k, Kaitectr-tlin jj. *__^
M*rlrtv<p<.. könyveli. uorau.lt UUa4«t il-
UoíO ttkabrraaial oyptbet. AjtoWloV.I a M-•M moUMMttI »P.« jeUft aj.tt • Mi4t4lraUl ItrttMi.
J6kast>an IwS mJéil Hlngar varr4f«p tUi6, Hooyady-utia íj. 9lgj
Elató «cr fOrdAkkU. t0 ^rx.kUi Utlaa U-wcceíl, lubliy -.lu »l.
BnUtír, u&eguda, "iiMr vifj thhaa batoolO • Iliit afr«i<k íjrilit 14-iv. Cin fn a kied«V»n. 91(1
ll&rakhoi ra t£jck Tarai. Mir.th jolln. o6l-wW. CmhojmI uy. (ii^
Bútorozott szobát
karaaek konyha haaxnktattal.
Cím a kUdóhivaUíbao.
Zürichi * ár lat j
Piiü mi-JO, Loodoa Newyork
67425, BniíMt 2630, MaUaod tiÖS, HolUod 217-37, Bor io 126,-Wi«n Sot\'a 406,
Priga 1670-00, Budapest 301-00, Balgrid 042
8UZRT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
ruzefcel la«».»eiahla oapt 4jozl
korpát
bWly.a »«nnjúégb«a napi *» alatt .UUlloot
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi HL, Nagykanizsa
. r.l.r. Til^CM.lM : 1SS.
CliSraildU, Hárai
aprított bükkfa
állandóan kai ható 100 kg.-káot 15300 koraaátrt forgalmi adóval agyuti. Hátit fa YagooUt«l»kb«n é» kl» meanjri-ségfeao a lagokaö*bao
oiat
Weltner Testvéreknél "3T
BORÁRIEGYZÉK 355
kea. alet Mae za^Uia a Mrél Taeaék staniiázédell
A Mw fOt* S 4<MM llll , Ml, arttn.
1 liter Jt ém Halai kor >090 koroaa 1 Mar eotéarsérl «-tüei 4 am>at% ie«0 koreea.
aeaa wmi I
1 tltar t> a| rlrflaB 1030 korosa. I lltar M 4-rUlat no koma.
kzar-, ím— nMrwSSratl ttH t.:.ío■ , s-ro.
Mindenkinek salát érdeke
mlel&t ríföairu >suktógl«t«t fad«ii. kareue fal
Szabados Mátyás
a „Marcalihoz" címzett kékfestő és kézmíérukereskedését Kazinczy-utca 1. Városházpalota, legolcsóbb áron szerezhet be.
_Wia:
Estélyi és báli selyemujdonságok
minden színárnyalatban -
óriási választékban
KISFALUDI ÉS KRAUSZ JSSESZ.
Nagykanizsán
szerezhetők be.
Duplaszéles divat
tiszta selyem, métere 65.000 korona.
Minden alkalomra
LEGOLCSÓBBAN
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában
vásárolhat.
Csak megbízható jóminőségíí áruk!
Nyomatott e Nagykantod Nyomda áa UpUadi Váltala. könyvnyomdáiéban, zNattykankaán.\'
Középeurópai perspektívák
A francla-cseh szerződés eró-sen nyugtalanító problémává fej. lódött ki és a Jóvátételi probléma elé nyomulva áll az európai politika homlokterében. Az angol sa|tó tekintélyesebb orgánumai fölismerték a szerzódés nagy horderejét és éles offenzlvárin-dltottak ellene. A lapok a szerzódés következtében egészen uj középeurópai helyzet kialakulását Jövendölik, amely szerintük ugy jónne létre, hogy a francla-cseh egyezmény állal lenyegetett államok Olaszország köré csoporlo sulnának. Máris ugy látják, hogy Olaszország erós közeledést mutat Lengyelország leié s hogy a balti szegélyállamok: és Magyarország vagy Bulgária Is résztvennének az u| csoportosulásban. A közlemények nem emlékeznek meg Törökországról, noha a szerzódés kétségtelenül török érdekeket Is érint. Valószínű ugyanis, hogy Oroszország, amely cseh közvetítéssel Ismét szorosabb viszonyba fog kerülni Franciaországgal, föleleveníti a cári Oroszország Konstantinápolyra való évszázados aspirációit, épp ugy, amint nem adta lel India felé való elórclörésl tervelt, amelyeknek egyik legujabh^epizódja az afganisztáni bonyodalom.
Benes egyik újévi cikkében leplezetlenül bevallja, hogy a szerzódés küszöbönálló aláírása csak kezdet, amely logikusan további politikai lépéseket von maga ulán. Nem lehetetlen, hogy ez a mondat az Oroszországgal váló kooperáció tervét rejti magában, de vonatkozhatlk arra Is, hogy teljessé teszik Lengyelország Izolálását. Egyik tekintélyes angol lap kifejezi azt a véleményét, hogy a szerzódés Csehországot állítja Lengyelország helyére a francia politikában s hogy az egyezmény nemcsak az állítólagos magyar Irredentizmussal szemben védi Csehországot, hanem támogatja Lengyelországgal szemben Is, elsősorban a Javo-rtna- kérdésben, amelyre a len-
gyeteknek |ogos Igényeik vannak. A francla-cseh szerződés természetesen nagy lelkesedést keltett Belgrádban, ahol kormánykörökben az a kívánság merüli fel, hogy a kisantant valamennyi állama kössön hasonló védszö-vetséget Franciaországgal. Ha ez az óhajtás megvalósul, ugy az angol lapok által jelzeit fordulat még aktuálisabbá válik.
A csehek egyébkénl kereken tagadják a szerződés katonai jellegét. Az angol sajtó azonban rájuk olvassa, hogy a szerződés a vezérkarok szoros együttműködését biztosítja s hogy a cseh hadseregei különben Is francia tisztek vezetik és a Skoda-mú-veket alárendelték Schnelder-Creuzottéknak. Mint -a Oally Te-legraph értesül, Benes legközelebb Londonba készül klmagya-rázkodnl, addig Is a londoni cseh követ próbálja ellensúlyozni a Times súlyos megállapításait a szerződésről.
A francla-cseh szerződés olasz-ellenes éle világosan kitűnik Gauvln cikkéből Is. aki példáUan hevességgel ront neki* Itáliának, amelyet Inlrlkálással gyanúsít és gúnyosan beszél az olasz diplomácia kudarcáról. Gaiivln el szeretné hitetni, hogy a szerződés nem Irányul Lengyelország ellen, hanem csupán a Bulgária és Magyarország állal fenyegetett államok önvédelmét szolgálja.
Az angol sajló meglepetve Ir arról, hogy a prágai politikusok olyan szövetségben kötik le magukat, amely lényegében kél leifegyverzeit láborra fogja oszlani Európái. A szövetség megalkotásának eredménye valószínűleg az lesz, hogy Olaszország gyorsan kibékül Magyarországgal, vagy Bulgáriával és ezt az országot fogja azután belekapcsolni az ujabban jelentkező olasz-spanyol közeledésbe\' Szemmel látható az is, hogy Olaszország közeledik Lengyelországhoz. Ilyen körülmények közöli a francla-cseh szerződés nem békeszerző, hanem zavaró eleme lesz egész Európának.
Bethlen és Kállay iövő szombaton ismét Londonba utaznak
Budapest, Jaauir 6
(S*Jit todóailóoktól)
Mini a késő éjszakai órákban éritsülünk Bethlen István gróf miniszterelnök és Kállay dr. pénzügyminiszter január 12 én ismét Londonbér utasnak, hogy folytassák a kölcsönre vonatkozó pénzügyi tárgyalásokat A miniszterelnök és a pénzügyminiszter ez alkalommal előreláthatólag csak három napig fog az angol fővárosban tartózkodni. .5;
Nem lesz sem depófoglalás, sem betétzárolás
A pénzügyminiszter nyilatkozaté a pénzügyi bizottságban
Gondo.kodnl kell ezenkívül mintegy három hónapot átmeneti Idő-M«k paasil válnak fedezéséről, értve ex alatt a program végrehajtásának megkexdésátől, tehát valósxlnüleg március elejétől május régéig tar. j\'dő időaxnkot, am"ly. ősszeg havonta körülbelül 130 milliárd ko-
Budapest, J&oair 6
A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága ma délben folytatta tegnap me gkezdett t«nác«kosásalt. Gömbös Gyula éa Ftledrich István íelszóla láealra Bethlen látván miniszterelnök válaszolt.
— Két pontra ad — ugymood — felvilágosít ált Gömböc Gyula falvetette azt a kérdést, hogy a jegy zőköoyveket a lapok kivonatosan közölték. Erre vonatkozólag megnyugtathatja ugy Gömbös Gjratát, mint a pénzügyi bizottságot, hogy a lapok részére a M»gysr Távirati Iroda u\'ján a jegyzőkönyvök siószerinti szövegét küldötte meg. Nincs tehát módjában ujabb jegyzökönyveket rendelkezésre bocsátania. Frledrlch Iatvánnsk arra a kérdésére, hogy hogyan áll a külfö\'dl kölciön, valamint Gőmböa Gyulának a jóvátétel ügyében hozzáln-tézett kérdésére nézve azt válaazolja, hogy ■ Népszövetség pénzügyi bi>. zottságának tárgyalásairól felvett1*-\' jegyzökönyvekből már ismeretes, hogy a jóvátétel kérdését felvetették és ennek slspján ment át a köztudatba as a tízmillió aranykoronás összeg, smelyről említés van téve és smelyet a ml helyietünkben a kormány elviselhetetlennek és nagyon is túlzottnak tart.
A mlniiztereloök után Ugrón Gábor. Rassay Károly és Várnai Dánlel szólaltak fel s kértek felvilágosítást a pénzügyminisztertől, aki a következőkben válaszolt.
A pénzügyminiszter
Az állam jövő szükségleteiről nem kíván konkrét számadatokban tájékoztatást adni, mert azok cssk akkor állspittatnsk meg, ha a nemzetközi komlsszióvsl együtt jsnuár végével megállapítják a másféléves pénzügyi programot és ennek befejezéseképpen az, állsmi költségvetést. Amig ez meg nem állapíttatott, addig részleteket tudni ál\' talábsn nem lehet. így nem lehet tudni, melyek azok a tételek, ame-. lyeket a kölcsönnel kl kall fizetni.
rónára tehető, hogy ha nem akarjuk magunkat esetleges meglepetéseknek kitenni. Gondoskodni kell továbbá azoknsk ■ hátralékos té-telek egy résxéntk kiegyenlítésről is, amelyek természetszerűleg nem vahetők be a büdzsé-programba ás amelyek részben valutái Is, részbea paplrkoroaában kiegyenlítendő H-satésekről szólnak éa másrésst a megkötött francia éa angol konvencióból, a déli vasúti agyezménj-bő1, réaxben a Dsvlzaközpontnál felszaporodott tartozásokból állanak, minthogy a Dsvlsakörpoat az állami jegyeket sem volt képes teljes mértékben kielégíteni áa a tekintetben épp ugy járt el, mint a magángazdaság! alanyok igényei* nek kielégítésével szemben.
Az összes Igényeknek fedezhetésa céljából a pénzügyminiszter három módozatot lát.
1. Amig a bankóprésnek működnie kell, igyekeznünk kell kielégíteni az összes fizetési hátralékainkat, ugy, smint már az kllátáebs vétetett. Ezáltal nagyobb mennyiségű pénz is kerül a közgazdaság rendelkezésére, ami kétségkívül megköny-nyebbltl a helyzetet, másrészt pedig nzt hiszem, hogy a program végrehajtásának megkezdésekor és azzal a biztos tudsttaj^szemben, b°gy a korona állandóan stabilis less, csak előleges kiegészítését képezi a cirkuláció azon Igényének, amely mint azt Ausztrls példájából Is látjuk, jelentékenyen növekszik a stabil valutával.
2. Előlegkölcsön, amely a pénzügyi bizottság jelentésében li említtetik és amelyet a pénzügyi bizottság azáltal kíván megkönnyíteni, hogy ezzel az előlegek célisíra már is feloldassanak a 250 milliós
Egytl >lám ára hétkttinap 300 korona, vasár- és ünnepnap 4QO korona
63. évfolyam Nayyka«xix«i, 1924. január 6. Vaaárnap 5.

ZALAI KÖZLÖNY
kölciőnro f.lold.oiió aálogok. Ennél aa .laiagnéi mlndineaetre • kai föltU tőke lámogatéeir. la l»hot •lőr.láikstólag .<imll.nl. A., hogy Uy.n módon mekkora Sihdj ezerox-hető, • további tárgyalásoktól függ.
3. Egy belföldi kölcsön felvitele, amely kétségkívül leh.lövé válik axált.j, ha ország 5u»i tarto-záaajt klalégllv. i. a jtl.Qtk.i6 hltsjjgíoy.k kl.léglti» tekinteti b«n . azükaég.a llb*rálbmuaaal
{árva .1. olyan gerdaaígl h«lyxet [ésslttaük .15, ar»aljb.n II,.n 411.. ml köloeöa céljaira la Igényb. v.-bető öaexagok fognak r.ndclkui.ro
A koimiay nem tervez aemmi-fil. oly.n erőszskoa Intáxk.déat,
mlnls^tsr cair kit iv. Iimételten kJi«l»»t.tt. Sem Jepiloglalás, lem baiéleiimUe, sem most, sem a ÍM-ben nem Usx, .i Lakat axooban szó, a pénzügy-
miniszter niieto a jerint, valami ahhoz haaoolóról, mint ami Auaz. IrUben volt. Da <at la I.hetöl.g elkerülni óhajtjuk, ha mi. megfő 1.16 módot sikerül találnunk, a mindenkép azükaégea öaaxogok előteremléaihez. Hengaulyozal kl-viola, hogy a kormány még aem foglalt a réazletok tekintetében ál-
Iáit.
A célja önnek a klj.lentianek, bogy a maga felfogáaáaak adjon klfejaziat ia a halyiet.t mogvllá-gllaa. HangaulyoKnl kívánja azt, Bogy a arámadatok, am.ly.kot em-lliett, eaupáa a h.lyrat mcgvllágl-tiait céloiaik ia lemmlkippen aem tekinthetők fixoknek, mert Ilyen fj\'xssámok majd- c.k a január végivel ...közlendő öt félév., bodrai fixlroxáaautin állanak readelkcsáere Kállay Tibor pénzügyminiszter b.aaido utin Hallét litván «mol-ked.tt aióliar., d. a> elnök aa Idő előre haladott lég ér a való toklntettel a bliottaig tanácakoaiaát boaárta.
A közkórház fejlesztése
Nagykai^Uia snlnt asA*x«*gUayl Rótpont - Dr. Takács lö-
OWW nyilatkozata a klbfivité* tarvaJrBI «* lahate««flalrBI
Xagyk.nlaea, Jeouír 5 (S.JI1 UáMtéoSUI)
Nagykanl.aa kullur-nlvója aa .1-Muk mtandSbto rohamoaan om.l* k.dí t«daodál mutat, úgyannyira, HoiV «xa m«,ayilváeu|áaábaa
"líiel\'fSi^\'t" *
H.bár kulturált, aumponlból méltán mondhatjuk Nagykanizsát Wayároa^y.kőzáppooljioak, még-.ia városunk tira.dalml is jólitlln-tf»aioy.look vannak még .Ihanya-golt, w oléggé támogatóit, moa-tofis gyermekei. A Ugujnoubb Wi». bogy ank kóii lartoalk a « aagyk.nl...! közkórb/u.
A ka.lzs.l k&rhix roasás-
tariUata E»sk5ralminyannylv.llaa«.mbo-Wíbb ia aaaylvel I. woglkui.b-bsa k5v.t.| megfelelő m.goldáat aasrt Zal.virm.gyo talán Ugna yjoob megyéj. rn.gm.radt Caoaka-Magyarorazágnak ia migU kórbisa talán a Ugklsobb vslam.nnyl hasonló raadoiUtiaü köikórhia kő-iStt Ehha* jinj még a. b, bogy a kaaiaaal kórbál voaaáa tsrflUt. o.otck Zal.vármegyér. tarjcd kl, haoam Somogy i. a többi várm.
gyík agy réaxéro la. tabit óxaz.a.n mintegy 400.000 lélek ebbeli siük siglete gravitál Ide, meri hlaxon a Irgköielebbl haaonló felkéezültzigü kórházak Kapoaváron, Sréktaf ab ér-váron is Szombathelyen vsaask.
Budapeat ma már majdnem .gí-sa.n eleilk vidékünkön ebből a azMnpontbót Eit ncmciak a tivol-aig okozza, ami a jó ösazekőttetis dacára la végiataa lehat sürgői beavatkozás azQkaégoiaigo oaotin, hanem a nagy utlköltaígeken klvOl a budapesti kórhásak. napi 75.000 koronát kitevő ellátási dlial. amit a mai vlaionyok között ax arra felülien rászorulók közül vajmi ka-veaen .ngedbeto.k m-g maguknak.
A népjóléti mlolsxtérlum a vidék közagiazaigOgyl bajain ugy óhajt aegltoal, bogy foraxlrozza a vidéki egészsígügyl gócpontok megssor-vezéaét. Ilyen n.gr területre kiható gócpont Nagykanizsa Is, sz a Nagy k.alxaa, amelynek köxkórhiza padig olyan aok kívánni valót hagy maga után.
Hosizu ivek után törtintek vigr. lipissk a köxkórház fejlesztése é-dekib.n Is, de aaok nagyon aok ..atbon ippan a legköielebbről ir-dokolt vároa köiöoaégének risxvit
lenaégo miatt nem irbottik ol a a kívánt or.dminy.kot.
Moat, amikor a köxkórbix vezo-tőxégének alkarült a város elöljáró-aágának irdektödiait la mognyornl az ügy számára, almontünk dr. Takács Zoltánbox, a köxkórház fő-orvoaáhox, hogy közvetlenül Is moggyőződést saarozzünk a kóiház panaizának azomoru valóaágiról éa boteklntiat nyerbaaaüok \'a rigót, azükiigeaai vált, moat komoly ^ bstároxássá érlelődött átalakítás tsrvclbo.
SsaUaaxaákoa fékttaaoak botagak
A kórtarnsakan végig a legixo morubb túlzsúfoltáig uralkodik. A 130 fiiöSslIysl épült kórház mai bs«.glit.aa<aa 206. Abol lehet, két ÖMteloU ágyon hdiman feküstnek. Nagyon soknak eaak a padlón, axafmszsákra tudnak fekvőhelyet kiaaltonl. A szobákbsn mindenütt a legnagyobb raod ós tisztaság van, d. sz ogy szobában kinytelenaég-ből elhelyezett betegek azáma mtg hazudtol mlnd.n higiéniai törvényt. Külön-ssobák egyáltalán nincsenek. Minden rondü éa rangú bet.g a legtarkább egyvelegben kénytelen várni a gyógyulásra. Külöaöaen a hátad udvaron lévő azelőtti tüdőbeteg pavllloa mutat aromoru ki-pet, ahol a vlrágoa, üvogazelt fo-lyozókról nyíló, alehatstlcnaiglg zsu folt hstalmaa termekben a legkülóa félébb bolaő bajokkal kínlódó ba\'.o-gak faküsxnak.,
A klbívltía tarral
Mogkérdeztak dr. Takács főor-voit, bogy melyek a közkóiház fajleaitéaének programjiban a leg-ét.tőbbau azQkaégM viltoztatáaok. Kérdisünkr. a kövstkazőkbaa vá-laazolt i
— Az slaő ia l^azükaigM.bb volna a kórháa befogadóképességének emelése, ami azarvaaon kapoao-tódlk azzal a feltitlon szflkaég.a aégg.l, hogy a b.t^.k.t, lll.tölog ss ogyaa betegségeket txolálni ia tudjuk ágyazástól.
— A jalonlogl fertőző bot.gek pavlllonja olyan azflk, Hogy mig a leg veszedelme a. bb esetekben Is csak alig tudjuk a baWgek.t .Ikü-lőnlteni. Ax elm.b.tegek befogadásira szolgáló clliak Is csak.kit botrg befogadására alkalmaa s Igy törtinlk, hogy elmebetegeket a kórház pincéjében kell rihelyoznl.
A szférák
Irta Bztrokay Kálmán
tuuMrwi.
A izeroncsétlen vígat irt vakmerő PWt bsjystikibsn tatáiiák meg a UuMknő feljegyi4st.
i .
Mai folsiállásominal sikerült olyan magassági rekordot teremttnom, amDyel aligha Írnek utói lársslm egyhamar. TlMnháromsMfkitsiát-ölvtn miter magasra emoUsdtem fOrfa monoplánommal, melyei klrá-róan aual . céllsl ipiieitem, hogy f a felső levegőrétegek ritkaságát mi-nál könnyebben le ludjs győzni. A sürübb, alsóbb magaságokban uinte vsasedelmes .rsjis repülni, oly e/ős a fiihajló erejo s hs nam vlgyái aa ember, eionnsl felomelkedik orrával is szlán zuhan lo hsnyalL Alig szsbsd gázl sdnl s motornak.
Fent-s magasban\'azonban csodálatosai kozes Jiszig lesz. Tizozor raiter ,mag\'asban kozdi Igazán olomi-ben érezni msgét, abban a rilka
levegőben, hol a pilótának már meg Indul az orra vire ia síidül. Az ember szinle azt hiszi, hogy az a gép mig légüres Űrben Is ludns
menni I
Egyébként nagyszerűen bevált az ötlotem. Én magam olyasféle mhM csináltattam magamnak, amilyenben a búvárok szállnsk slá a tengerfenékre s a légmentesen zárt kaucsuk-ruhában mesterségesen tartoltam fenn a rendea légnyomást, hogy a legritkább lovegőben Is ludjak lileg-zenl s ne Induljon meg s vér a bőröm felületin. Hallatlanul mulat, ságos, amint a buvárruha egyre kezd dagadni, amint magasba irek ia csökken a külső lignyomás. Olyan vagyok ott fönn, mint egy hatalmas hólyag is folylon fiinem kell, hogy egyszer esek megpukkadok, mert a kaucsuk nem blrjs tovább a belső nyomási.")
\') A lii;cgyiéa líéj. v Jóban u^yil puiatult al. tiogy utolié f.buJUs* alkalmival aaét-■aakijt a k.uuukruha él é a.m bUU .1 a rwdüviil alauMiy légojronuUt.
A gép megszerke\'ztisinél és s felszállásnál nem volt egyéb célom, mint megjavítani az eddigi megss-■ágl rekordokai ás kipróbálni, hogy egyáltslán milyen ritka levegőben \'tud még haladni a sirkányrendszerü repülőgép. Mindenki ludja, hogy ebben s tekintetben mekkora meg lepelisiel Járt szerény klsirleiom. Égiszen könnyen hagytam el a lizenhiromezer miiért, ahonnan mir szinte csak ugy láttam a Tőidet, mint egy Idegen igitealot a alig pár mllUmilerayi légnyomási mulatott a barométerem, mikor a gip mig mindig pompásan húzott.
Nem akarok azonban részletesen foglalkozni a kísérletem technikai eredményeivel. Égiszen más célom\' van ezzel a végrendelet, félével, mely egyelőre csak eselloges halálom ulán kerül majd nyilvánosságra.
A legmagasabb légrétegekbe lelt kirándulásomnak egy olyan felfede* zéséiől akr.ok llt beszámolni, amit nem mertem senkinek elmondsnl. Féltem, hogy kinevetnek, pedig azenl meggyőződésem, hogy nom puszta
4_1924. január 9.
— A világháború után bokövet kőzett egéezaégOgyl loiültée tegve axedelmaaebb azlmptomája a véna* raás betegségek fokozottabb mérvQ
elieijadise. Ez alól természetesen városunk és k&rayéka sem kivétel. Emiatt halaszt hatatlanul szGkség volna külön bőr é* bujakóros osztályra, mert eskiAMMrlot Ilyen be-teg«inkat sem tudjuk • többitől elkülÖnltent A hátaó udvaron, n mostani konyhakert UvOJetén, tervbe vattükj külön gaKdaaégi épület felépítését, mely magéban foglalná e|18 nővér iakoaatályát. • konyhát, raktárakat éa a^sókonvkát la. — A mostani mosőkooyh*-áj>ül«tet egy emelet ráépítésével bőr- és bujakőroa osztállyá alakithatnánk át A főépületben igy. f.W>.du!ó helyiségek ujabb Eérőhelyat szol gáltatnának éa lehetővé tennék ujabb oaxtályok elkülönitését.
Falssaxaláa éa orvos-sssiaályzst
— Ami a kórház műszerekkel való felszerelését illeti, a Röntgen-késiü/ék hiánya a Iegéreihelőbb. A városban kát magánpraxlat folytató orvosnak van Röntgen kéazü-léke, de azt nagyon kevés ember tudja megfizatnl. Az országbsa alig találunk jelentékenyebb kói házat, amelynek ne lenne meg az a aok esetben egyeilep célravezető mű szere, amely nélkül sok esetben lehetetlen a kórképet rÖgiitenünk és kénytelenek vagyunk sokszor sürgős természetű betegséggel embereket Budapestre utasítani.
— Nagyon fontos a kórháznak megfelelő orvos személyzettel való ellátása Is. Ez a kérdés most áll rendezés alatt. Kértem egy alorvoal állás rendszeresítését, amely mrg szavasása után naárls folyam* tban van. A napokban Írjuk kl a pályázatot egy belgyógyásza ti főorvoal,\' egy al- és egy segédorvosi állásra. Ha meglesz a bujakóros osztály, az terméaietessn külön szakorvost igényeL
— Célom, hogy a régebben szegényház féle szerepet betöltött kórházat a mai kor követelményeinek megfelelő, minden eshetőségre felkészült Igazi kórházzá alakítsam át, hogy a város és környék embereinek ne kelljen Budapes<en keres-nlök gyógyulást, hanem városuk kórházától kapják meg azt, amit joguk van várnlok attól.
őrület, amit felfedeztem. Amennyire tőlem tstyk, igyekezni fogok további fcIszálláHimbsn folytatni megfigyeléseimet és ha lehel, meg fogom próbálni, hogy bizonyítékot is hozzak \'magammal a magasból.
Valamivel a tizenharmadik ezfer méter magasság után egyszerre azt vettem észre, hogy a motorom elállt. Nom lehetett aemmi komolyabb baja • ciakugyan, amikor néhány métert sülyedtünk, újra dolgozni kezdett. Párszor ismétlődött ez a különös jelenség. Lq s fel bukdácsolt a gép, a motor megállt, amikor bizonyos magasságra ismét feljutottunk ia igy azt kollett hinnem, hogy a külső levegőben van a hiba. A benzin-gázok robbanásához levegő kell s ugylátszik nem Jó levegőt kap a motor, a gázok nem robbanhatnak fel a gyújtásra. Gondoskodtam oriől az eshetőségről is és a motor szívócsövébe beeresztenem a\'M oxigén-tartály csapját. A hengerek dolgozni kezdtek és tovább emelkedtünk. Közbon kikapcsoltam sz oxigént s ilyenkor megint elakadt a motor, do
19SM. január <
Zalai Közlöny
Héjjas Ivánt kihallgatta a budapesti rendőrség
Tegnapelőtt délután ■ főkapl-tányság fgylk politikai detektív cioporijn utaaltáat kapott arra, hogy héjjas Iván Eölyöa u\'ca 26 azám alatt lévő lakására kézbesítsen szabályszerű idézést, amelynek írtaiméban H-jjas Iván köteles más nap délelőit kihallgatás végett a főkapitányságon megjelenni. A detektívek elmentek Héjjas lakására és csakhamar azsal tértek viasza, hogy nem találták otthon és hozzátartozói köiöltét, hogy néhány nap előtt Kecskemétre utazott. A fő kapitányságon ezután nyomban Intézkedés történt, hogy a kecskeméti rendőrség utjáo H\'jjaa Ivánnal kö * öljék a főkapitányság rendelkezi-aét és siólitaák fel, hogy legkésőbb ma déH 12 óráig jelenjék meg a fő-kapitányságon kihallgatás végett Ssrublán Dezső dr. rendőrkapitánynál.
Árról van azóf hogy a csongrádi borzalmai bombamerénylet nyomo záaasorán ac egyik gyanúsítottnál az EbrcdŐ Migyarok levélpapirosán Irt ás H\'|j«« Iván által aláirt kinevezési okmányt találtak as alföldi brigádra vonatkozóan. A kinavezéa szarint Héjjas Iván, mint as alföldi brigád parancsnoka, Sági Lászlót, a bombamerénylet egyik tettesét, a brigád csongrádi záazlóaljának szolgálatvezetőjévé nevezte kl. A főkapitányságon erről akarták kl halhatni Héjjas Ivánt.
Ma délelőtt háromnegyedtlxenkét órakor Héjjas Iván megjeleni a főkapitányság épületében éa azoonal felkereste Katona Dezső rendőrfő-tanácsost, a bQnűgyi osztály vezetőjét. A rendőrfőtaoácsoa utasítására Héjjas Ivánt nyomban Ssrublán Deteö kapitány alá kisérték, aki zári ajtó mögött kexdte meg Héjjas Iván kihallgatását. Héjj.s Ivánt kihallgatása után Marlnovích Jenő dr. főkapitány elé vezették, aki bl-xonyos politikai jellegű kérdéseket Intézett hozzá.
A kihallgatás részleteiről ás eredményeiről eddig még semmiféle hir sem szivárgott kl. Hetényl Imre fő-k»pltányhelyettes, a politikai osztály vezetője, személyesen vezette a kihallgatásokat Sirublán Dezső rendőrkapitány szobájábsn szigorúan zárt ajtók mögött, ugy hogy nemcsak feleknek, hanem a rendőrség embereinek aem lehetett oda belépni.
pár méterrel magasabban már ismét rendesen dolgozott s külső levegővel.
Világos tehát, hogy körülbelül száz méternyi vsstagságbsn valami mái gáz van a légkörben, de azontúl ismét a rendes vegyi összetételű levegő következik.
Vájjon mi lehet ez az idegen gáz? £iső pillanatban a héliumra gondoltam, do hamarosan rájöttem, hogy nam lehet sem hélium, sem más közönséges gáz, hiszen annak feltétlenül egyenletcsen kellene keve-redoio a levegővel s nem maradhatna meg elhatárolt rétegben.
Magam sem ludom, hogyan jöttem rá erre a gondolatra, do egyszerre csak egészen különös szoron gást éreztem, mintha nem is lennék ogyedül ebben a sivár ürességben. Szinte világosan hallottam valami omberi hangkaoszt, mimha ezer főnyi tömeg morajlott volna alattam, kö-rülöuem, de roppant messzaságban.
Nem értettem meg egyetlen szót sem, de a hátborzongató morajból kiérzett, hogy emberi beszédből tevődött össze. Feszülten figyeltem
Az indemnitás vitája
A nemzetgyűlés mai Ülóse
Budapeat, j»nuir 6
A nemzetgyűlés mai üléaét 11 óra után nyitotta ra*g S\'scitovsiku Béla elnök. EUő felszólaló Kabók L.jos. Szóváteszi a politikai inter náltak ügyét. Addig nem lesz nyu galom az orazágban, mig a politikai Internáltaknak szabadságát vissza nem adják. A szoclallaták mindig kénytelenek lesznek követelni kéréseik megoldását minded-dig, mig az internáltak nem nyer nek teljes bünbociánatot. A zalaegerszegi internálótábor feloszlatá-eát éa a rendöi jelentkezésit kényszerének megszüntetését kéri Az emigránsok között vannak olya nok Is, akik disxére válnak az or szágnak éa nem tudnak hazajönni. Ilyenek Garami Ernő, Buchinger Manó, Lovászi/ Márton és társai. (Felkláltá.ok a jobboldalról: Miért nem jönnek haza? Mindenkinek meg vau engedve, hogy hazajöjjön 1) Ezután az egyesülés és gyülekezési jogról beszélt. Utána pedig a kormány munkásvédelmi Intézkedéseit bírálja.
Ezután Kuna P. Aodrás a mező-gazdaaágl hitel kérdéseiről megnyugtató felvÜágosltást kér a pénzügyminisztertől.
Fábián Béla: As ország közállapotai attól függnek, hogy mit csinál a belügyminiszter. Miért türl azt, hogy köztisztviselők az &ME tagjai legyenek ? Forater főbiró esetét teszi szóvá. Ezután a csongrádi bombamerényletekkel kap csolatban a miniszterelnök ás belügyminiszter nyilatkozatával foglalkozik. Rátér ezután az „Alföldi Brigád" ügyére ás kijelenti, hogy a honvédelmi mlniasternek tudnia kellene, hogy titkos toborzás folyik. Exután á nagykanizaai esetet teasl szóvá és megemlíti, hogy tudomása van arról, hogy a Nép cikkeit másutt U olvasaák. Ezután áttér a Somogyi féle gyiJkoaeág ügyére. Kérdezi a honvédelmi minisztert, ml van Makkay százados esetével ? Felszólitja a honvédelmi minisztert, hogy vessen véget as izgatásnak, mely a hsdseregben folyik. A kormány iránt nincs bizalommal ás a javaslatot nem fegadje sl.
A honvédelmi miniszter
váleasa Csáky Károly honvédelmi miniszter emelkedik ezután szólásra. Rák-
fenéje a hadsereg szellemének ma, hogy mindenki, aki valamikor tagja volt a hadseregnek, ma is azon a elmen szerepel, főleg ha zsiványsá-got követ el éa reméli, hogy ez takaróul szolgál neki. Az természetes, hogy a háború alatt alakalt hadaeregben sok dyen tiszt volt, aki nem volt méltó\'a* uniformisra. Ezek közül a méltatlanok kötél sokan maradlak meg örökségképen, mi pedig nem tehetünk egyebet, mint hogy küzdünk etek ellen. Politikai gyilkoiok, sajnos, nemetak Magyarországon, henom máshol la szabadon járnak az utcákon.
Ami a nagykanizsai napiparan csot illeti, felfogásom az, hogy a hadsereg kebelében belül . politikát nem tűrik meg. De szükséges volt felolvasol A Nép cikkét a legénység kioktatása céljából, hogy ilyen esetek máskor ne fordulhassanak elő. Egyik újságnak aem szabad lázitó cikket Írnia, orvoeszcrül szigorú cenzúra kellene.
Peyer Károly: Salgótarjánban betörték a kereskedők ablakalt A Nép cikkeinek hatása alatt.
Csáky Károly: Már rendet teremtettünk I Fábián képviselő ur nam nézte meg az aktákat, különbon nem állította volna, hogy hamisítva vannak. Tiltakosom a hamisítás ellen, nem a migam nevében, mert énrólam Ilyent állitanl senki sem merészelhet, hanem azok nevében, akikért felelős vagyok. Most pedig áttérek a Somogyi gyilkosságra. A megtalált nadrág az egyik sof-főré volt, aki főhsdnsgyi vagy hadnagyi rangban azolgált. Az autót azért találták meg Sátoraljaújhelyen, mert hivatalosan oda kellett utaznia. Kiderült, hogy a MOVE nem adta ki az olyan számú igazolványokat, amilyeneket a aoftőr vallomása során as autó bérlőiről tulajdonitolt Makkay százados ellen nem lehetett eljárást lefolytatni, smig a Kovács testvérek bünügye nincs lezárva. Nemsokára nem tudnak majd előhozakodni ezekkel a dolgokkal. Minden bűntett meg lesz torolva.
Ezután as elnök az ülést félbeszakította.
A dálatáni üláa
A nemzetgyűlés délutáni űlását »/,5 órakor nyitotta mag Peslhy Pál elnök. A Ház tanácskozó képtelen volt, ezért as ülést felfüggesztette. Rövid Ideig tartó szünet után Széchenyi Viktor gróf beszélt igazaágtalan adókról és a többter-
és ijedten állapitoltam meg, hogy nem a fülemmel hallom a morajt. Egészen másként hallottam, mint a motor zakatolását, szinte csak annyit éreztem, hogy a fejem zug, szédülök, pedig teljeset) öntudatnál vagyok.
A különös zúgás aztán halkulni, csendesedni kezdett, mintha a láthatatlan embertömeg elhallgatna. Pár perc múlva ismét síri csend, de aztán tisztán hallom a következő szavakat...
— A lelkek szférájában Jársz. Ide ssállnak fel az elhunylak lelkei, in kénytelenek lebegni, ahol finom-ságak egyforma a levegő ritkaságával ...
Többet nem értettem mej-, ez ls inkább telepátlkus gondolatátvitel volt, mint beszéd. A tömeg zúgása újra fölharsant s a hangzavarból többé nem értettem ki semmit.
Zwaromban elállítottam a motort, hogy leszálljak. A lelkek szféráján megakadtam- Mintha nem akartak volna átengedni... . Szinte éreztem, hogy MkiCettültttk a gép szárnyai-
nak áa emelik, emelik ... UJra felszálltam s kétszáz méterrel magasabbról egyenesen lefelé Irányítottam gépem orrát. Csaknem merőlegesen zuhantam lefelé, át a lelkek szféráján s több mint kétezer méternyi esés Után tudtam csak megint rendes helyzetbe billenteni vissza a gépemet...
Ha nem volt puszta agyrém az tgész história, akkor léhát megtaláltam a lélek titkának nyíljál. Van emberi tálak, amely a halálkor elhagyja a testet s felszáll a magasba, addig, amig oly rilka légrétegbo jut, amelynek sűrűsége nem nagyobb, mint as ő szubtilis anyagáé. Ott gyűlnek össze, pontosan .13.500 méter magasságban a leTkek és a repülőgéppel ellátogathatunk hozzájuk.
Egyelőre azonban nem szólok senkinek enől a fantasztikus felfedezésről.
Legközelebbi felszállásomkor hozom majd a bizonyítékot. Egy Jól záró üvegburát viszek magammal ■ abban rffogok néhány telket ft-

meMn-fil. A gaidák n.m taáoaV hll.lb.i jutói. A f6ldb4rtokr«form vágr.bajtfb. Murán dlplaasM. ■« dákkal áa gasdatlastekkel lílúÍM* nck pedagógiai kurouaokat.
Rotbea.Mii Mór batároutl javaslatot a juj! be, terj««u« . , kór-mány a Hí. <U >i Ordl t. Püull cíggel k8»lt nmMluU Mól. vlMgJUii vágett.
Migy Emil IgnaágQgyml.Uater \'bejelenti eiutáo, bogy . oeongrídi gyilkoséig köv.tkettáb.n kiejteln ujabb ttr.fojj.vul.tot benyújtani. UgyanU >i eddigi törvfovek ne rlnt robb.nó anng engedály nál-kQll tartás. cuk klbágáanek volt mlnflaltVe.
Utána .ln5k felolv.it.tj. as Interpellációkat, majd oiplrmdl Indítványt tus, mely szerint . WgUk* lebbl Olíat kedden d.MStt 10 inkor t.rtják . .100 folytatják aa Indemnltá. tárgy«lá.át.
Farkai Tibor, Klaa Me.ybárt, Eckbardt Tibor, Nemaa Battalu, Lcodva! litván, Esatergályoe JáMM, Homoanay Tiv.d.r áa Calk Jiuaf Interpellációt után .a «lá> ut. 10 Arakor árt váfat. .
HÍREK.
Vén6 glória
B.rbarlls Lejos
— A TáíUUo lisadó alomja volt Hallott, ríg M f.uo-iip miod.n uüs-dsUt
Un. .gyia.r Wnr! aűoűy OMdJlo biber-milyü titkok k&libe rigyd, g.adátl.n Hatokat megsüld BettutfU. Sok UUfi huUódUUg-etJtt ragyoga] ULtU 1 ugmíol htnyitor ladutt ntumt-aUb< dacos, kkttny hitávet aikmklT*tv«, Árva, kacagva mliadeot, ami .tilibal\' — ,tlitka?* S mikor «Mr aoroopd tOrpe itk. Moa, nk Wllocab. v.ral Virt., magUoolU: ti lel. gyStal lisadón, Ujadra; ■aorö, asurka asammal aa árt. uíinl
■ ahol iok balga hit to<t Jajokb* rbal, tőrt aaircy.k romjain iodulnl u;r* Urcb. M.glopl. rág Umit tuládá Utre.ko.k
> ■ váfUlsa partjára mukfeal klUaie I amit talált U ej Urssseak <tx«Uriai, t aok Balosa vülgot gkirUb. Hit.. Káeyssor nMgUpts cidk, a«r jaj áru. Raboraaigok sötát viharja Jcft al iiU, akarói-bátor aj bttát hogy magí.aaiu., hogy ast, csak sst a auamib. roatsa
■ Ugyan aladaa rtiág vak OártaMk kiacas.
— Bü.akfa kacag a váiMUaaág Usadá 8a: ,Saáp aa «MI Sláp sl á)Mt\'
áa aláp a utam vlrttMIJlaW várt^rtU*
hoiom ókat tanúnak . laboratóriumokba.
Ha M slkerUI a lilnállá^ — hliten aa llyan vállalkoxáahál >oha-letíí tudja a pilóta, leturül . álví a foldA mágogyner, — akkor tán akad bajláraam, aki pootown WgM jár (oiradutnmnak, malybaa la ma. gam rendületlenül hlaHk.
A r.ljegyzfo írója máaodlfc telnál-láaa alkalmával oatotgytt tUtm. ciátlenül járt áa llluhant. A ma. gauágmárőjának törmelákoiból mag lehatni áUaplMnl, Hogy túljárt . tlianhátómaur mátet mtgaaUgott, ai említett Ovejbuta cjodálatotkáíl-paa áp maradt a gáp roacial körött, do mlv.1 nam tudt. tankl a fandal-tetáaát, aa .gyík nneló klnyltotu . ciapját a bi volt ti MntM rtt«, a lamé: r.iMállt a magúba, a diétájába.
ZALAI KÖZLÖNY
4 1924. január 9.
— (Naptár) jan. 6. Vizkereazt.
— (Időjárás) A Meteorológiai latáaet jelentése n<rlnt hideg idd Tárható, helyenként, Inkább ctak délen, havazással.
— (Ax Enai ellkua Nőegylet taaaatály.) Siombaton eate .tar\' totta meg ax Evangélikus Nőegylet tánccal egybekötött jólékonycélu teaestélyét a Polgári Egylet termeiben, melyek xaufoláeig teltek meg Kanliaa legelőkelőbb körönaégével. A háziasszonyok mindent elkövet-tek, ho|y a vendágek a lehető leg-kellemeaebben érezzék magukat a fáradozásukat a közönség aizal hálálta mag, hogy késő hajnalig maradt együtt a legvidámabb hangulatban.
— (A Caalno V. hangversenye) A Nagykanlzaal Caalno exldel V Ik hangversenyének szereplője Hoehn Alfréd a Frankfurt a/M-l xoagora titán, a St.-Pétervárf Rublaeteln dlj világhírű nyerteae volt. Onneppé avatta a Caalno hangversenytermét tökéletea mü-véaxetével. Brllllána tehnikája nem lamar lekürdhet.tlen nehézaéget. Fortiaazlmol szédületesen dübörögtek, planlaalmol pedig a flnomeág legtökálateaabbjeL Schuman Car navalját áa Debussy Uitramodero Ca qu\' a vu le vent d\'ouest ját tökéleteaebben nem hellottuk Interpretálni senkitől. Ax eat páratlan müvéezl eseménye Bokáig élni fog azok sxivébeo, akik a mértért hallották (A. 4.)
— (A klncatár több millió, tolvaj.) A „Szikesjehirvári frhs U/ság" bil tujluk meg a következő kanhsai hírt: Ma délelőtt távirati értealtéa érkezett a nagykanlzaal államrendőraégtól a azékeafehérvári államreadőreághax, melyben Peho Károly állltólegoa azakaazvexető a kinsstár kárára több milliós lopási követett el, amennyiben különféle klncetárl tárgyakat, köztük két Írógépet la eltulajdonított, majd megszökött. Peho ezenkívül még axxal la van vádolva, hogy a nagy-kanlzaal katonai állomátparancs-nokaág telejonvetelikit megrongálta. Peho. azemélylelráaa : 1898 ban sitt
letett, fekete h»ju\'/ barna azemü, középtermetö, merev názéafi ember. Peho állítólag Stékeefehérvér felé vatta útját, őzért a rendőréig meg Indította a nyomozáxt.
— (Ax almait hát anyakönyvi hlxal) Született: 16. Flu 6, leány 10. Házasságot kőtöUek. R.ffselll Ala-joa aementgyárl caoportvezetö Bo-rufka Emíliával, Grébir Lejoa államrendőrség! hlv. aegédllezt litván Julláanával, Slmonlca Sándor fS-pincér Gyarmati Veronikával, Pol-lák Gyula azabómeater Güozberger Jolánnal, Tomaalae Ferenc főldtnü-vaa S.lll Teréziával. Elhallak: GrBn-feld Gyula 28 évea kereak.dősegéd tüdőgümőkór, Kálovlcs józaef 43 évea aapexámoa tébolyodottaég, Szabó Józaef 2 ávea tuberkulózla, Barlcia Rozália 30 évea oapezámoi agyvérzée, özv. Hermán Józaefoé Caapó Juliánná 70 évea aggkorl végklmerüléx, Turkoly Gizella 19 napoa ránggörce, Siommer Józaef 54 ávaa nyug. déllvaeutl alkalmazott axlvbaj, Farkas Mirla 60 évea pleol árua agyvérzéa, N.gy Katalin 2 hó-napoa bélhurut, Taloal Margit 2 évea által én oa gümőkór, Geróca Jinoa 53 évea földműves azerviazlvbej, Martlnecz Láazlóné Varga Anna 2t ávaa tüdőgümőkór, Tóth Vendel 66 ávaa napazámoa szlvlzomelfajuláa.
— (Statárlnm a bombama-ránylókra) Budapestről jelentik t A bivataloa lap vaaéroapi azáma hozza ax igazsigügyminiaxter rendeletét, mely. azerlnt a rögtönltélS eljéráat a bombamerényletekre la kiterjesztik.
— (Kulturdálntánok Nagy-
kanlssán) A Keresztény Tlaztvlae-lőnők-Ef yesülete programjába vette kulturdélutánok rendezéaét. Minden hó máaodlk éa negyedik csütörtökén leaznak az előadások a Rorgonyi-uteai tornacaarnokban délután 6 órai kezdettel, mely alkalommal lamert navQ előadók fognak elő-•dáat tartani téreadalml, azodálla vagy Irodelmi témákról. Ax elő-■déat egy-egy ének- vagy zeneazém, azavalat fogja klegéazltenl. Beléptidíj nem leaz. Program éa ax előadó neve, valamint az előadéa téméja Időről időre megjelenik e lap hasábjain.
— (Nagykanizsa ax oraxá-gos Ifjúsági blrkósó varaa-nyan) Klinger Lizzló él Tarabó Gyula iodulnak Nagykanlzaáról a azombaton éa vasárnap Budapesten lejétazódó orazigoa Ifjúsági birkózó veraeny bajookaágáért.
— (Megalakultak a. Saaaa Író k&ldöttaágak) Pénteken dél után 5 órakor a köipontl választmány ülést tartott a városházán, mely alkalommal a tagok eskütéte-lén kivül megalakították ax öiexelró küldöttségeket a válaaztól jogosult-zág újbóli megállapltáaára éa a választól névjegyzék öaaxcálliláaára.
— (Nagyknnlssn mólt évi állatagássságtt-gye) Városunk-ban ax elmúlt eeztendőben ax állat, egéazaégügyl állapotok kielégltőek voltak. Ax év elején egéax április 27 lg tartott ax 1922. auguextua 29 én elrendelt veszellsigi tárlat. A 8 hónapig tartó/ zárlat alatt 1 veaxett eb elhullott, 6 beteget éa 456 egéazaégeaet ax ebxárlat be nem tartéaa miatt kiirtottak. Méjul hónapban sertéspestis ütött kl, amely szeptember 18 án a>ünt meg. 417 megbetegedés közül 297 elbuléasel végződött. Máe betegaég éven át nem volt. A környéken fellépett azíj- éa kőrömféjáa Kanlzaa területére nrm terjedt át. Moit xnir i vidéken la (letenyal járás, Rigyác, Siepotnek) ezünőben van. A tavaazl legelőrehajtáa idején azonban előre-látbalólag Kanizsa területén la je lentkezni fog. — A gyepmeateri telep jelentére azerlnt ott ax elmúlt évben 44 lovat éa 2 szarvasmarhát földeltek el. Kiirtottak 96 „kutyát, melyek közül 1 veszettség gyanús volt, 8 harapós kutyát hatóaágl rendeletre Irtottak kL
— (Sxáorátagak a Bakonyban) Szénbányáink legnagyobb ré-axét ax Idegen megszállás következtében elvesztettük. Al így meg-caappant azéntermeléa pótláaa céljából országszerte kutatások Indultak meg, melyek több helyen meg. lepő eredménnyel jártak. Bakonyban kit részvénytársaság nagy szénréle-gekre bukkant és értesülésünk azerlnt márla megtörténtek az előmunkálatok a bányatelep kiépítésére.
— (Erdélyi aatály Egarax. fan) Az Erdélyi Táraaeág Január 11-én Zelaegerezagen müaoroz estélyi tart, melyen főleg erdélyi menekültek szerepelnek.
— (KlrsM szokás, de nálunk aaaa ártana) Minden esstsedé joolus hxvétso 6 d«kes ünnepségre késiúlídnek Kínában. Ősi srokis sserlnt ss egyik éjssaks pribirs teiiik e linyok ügyességét. Hét gyüraötciót, bél tökfii, bét csészét és bét tamJénUrtit belyesaek el s liinyok e földön, íztén leguggolnak melléje s egy vékony pipir-sietet hamar kUjvó tfngji mállott hét selyem-liilat fűinek ét hét apró varrótűn. A linyok ügyességét s a bistutis körében viló Jéz-Ussigét ssserlnt ítélik meg, U hlny selyem-sitiit fűlött ét s gyorsan klstvó léng fénye mellett. Cst e prfibit ,Gjmlhins\'-oik neve-slk s es x legberéltabb bisisségt prdba Kínéban. Ugysnes éjjel pókokit is fognsk s nék, dobosbs helyezllc s emelyik pék reggelre bilit szitt a doboibsn, seosk tulsjdonose mint ttgyes is serény ni, elismerésben réssesftL
— (Kla k.d.tt) előadáséra, amely ma eate fél 9 órakor kezdődik a Polgári Egyletben, óriási ér-deklődéa nyilvánult meg. Tekintettel, hogy jegyek még kevéa ezámban kaphatók, ma délelőtt 10—12 lg és délután 4 órától a pénztár raodelkeaéare áll a közönségnek.
— (Rablóvexár apácaruhában) Szabadkáról jelentik: Egyik közeli kösaégben apicaruháa Idegen kopogtatott be néhány nappal ezelőtt egy özvegy földbirtokomé ablskán éa azálláat kért. Kocáin érkezett a a kocsis elhajtatott. Ax apicaruháa vendég vacaorát kapott, azután megmondták neki, melyik azobában fog hálni. A hia egyik alkalmazottja gyanakvóan názt. a férfias termetű éa férfias arcú .spécit" a mlelctt a vendég bement volna a asobéjába, a azolga megelőzte éa elbujt ax ágy alá. Nemsokára megjelent ax „apioa* éa levetkőzőtt. A szolga nyomban látta, hogy gyanúja alapos volt, sőt rá le lamert a férllre t Per Ica Marlnkó hírhedt reblóvezérre. A azolga alóbujt ax ágy alól ia kásával nyakonszorta a rablót. Irtózatos küzdelem kazdődőtt a két ember között a amikor a axolga klál-tására néhány gaxdaaágl cseléd odasietett, Parin már holtan feküdt ax ajtó előtt. — Reggel koca! állt meg a háx előtt. Négy fegyverea ember oxállt kl. Amikor meglátták a holt embert, kocalra tették a hollteatet éa elvágtattak vele. A nigy ember Perlés bandájához tartozott. A csendőrök kerealk őket.
(x) FalUlflxatíaak. A Kereskedelmi Alkalmazottak Sillveaxteri mulateágán felülfizetni aziveaek voltak : Brand Zsófiké 76000 K, Albus szappangyár 25000, Viktória pótkávégyár Sárvár 25000, Vaa Vince Budapest 15000, Schlesinger éa Blumeoscheln 18000, Krausz Árpád Sérvár, Müller Sándor Wien, Sloger József és Táras, Müller Irma éa Margit, Szántó Sslamon, Grozz ás Tiraa, Uoger Ulmann éa Tóth 10-10000 K, Kisfalud! Aladár 9000 K, Muszel N. 8000 K, Auzch Ödön, Ártoer Károly Zalaazabar, Krausz Nándor, B.uer Árpád Fenyvesi Liarló 5—5000 K, Weisz Hermán 3000 K, Kosstelltx Jmő 2000 K, Kohn Farenc, Polllxer Sindor 1000 K. ösazeaen 251000 K, mely összegért ezúton fogadják Egyeaületünk biiia köazőnatit.
Mlg a karaakadö plhaa, helyett, a raklárn dolgoalk
— (Box-márkőxáat tarvex ax
NTE) Kedden eate 7 órakor a poleirl Iskola tornatermében az NTE válsazlmány! ülést tart, ame-lyeo egy februárban Nagykanlzaán tartandó box mérkőzéaről határoznak. A mérkőxáara ajánlkozik a BTC éa a 11L kar. TVE boxoló axakoaxtálya, mely utóbbi 6 auly. caoport közül két hete megnyerte a bajnokaágot A jelöltek közt több bajnok la azerepel. Hegedűs Péter volt axövetaégl kapitány la leutaxna exalkalommal, hogy sport* barátoknak azakazerü e\'őadást tartson a boxoláaróL
— (A kivándorlás áa vlaaxa vándorlás atatlsxtlkája) Amerikába 1922 ban Caonks Magyar-oraxág területéről 5S37 ember vándorolt kl. Erdekea, hogy a kivándorlók jóval nagyobb rész* nS. Ax 5537 kivándorolt egsén közül ugyanis 2426 nő, 655 fiúgyermek, 708 leánygyermek éa eeak 1748 a férfiak azáma. Az amerlkei bevándorlási tilalom következtében keviabbá az önálló emberek vándorolnak kl, hanem Inkább a fele-aégek, menyaaazonyok, klsko\'U teát* vérek és gyernekek. A klvándo roltak közül 2918 háztartáabell éa a munkátkereaök közül a legtöbb bányász, azámazerlnt 873, mlg 528 napszámoz és 467 őstermelő. El Idő alatt 444 volt ezoknak a aiáma, akik tanulni mentek át ax újvilágba. A kivándoroltak legtöbbje (1409) budapesti. A vidéklek közül a leg-több kivándorlót Srabolca megye adaa (595), azután Veazprém azerepel 430-al éa Abaujtorna 308 al. Sorban kövelkexnek azutén Zemplén (285). Tolna (240), Bihar (236), Vaa (216), Hevea (180), Szatmár (177) éa Sopron (117). Amsrikal adatok szerint a háború bejtjezise óta alig 30,000 ember vándorolt vlzsza a mai ,Magyarország területire.
- (Császár, akit kafenlaakaiél.
a*»al Miatt) Niwyorkbol Jelentik: Heoeng Tuogot, a detiontséjt kínai ciéasirt egy ikiseréss beperelte, mert a eséisér Ismételt kérls ellenére tem szarta kétssizfitven lael idíiiigit megilletni. A trfioailküll ciiili, aiMl védekesett, hogy ninei médjébea e kéri ői.teget toegflietnl, ellenben e klael korméoy négyiseresnylval adiss nekL A bíróiig a kinai kormányt oeoa fogadta el kezasiégoek, mert a ktoit áll>tt annyira az aoyigi tönk sziMn ill, bogy e kérdéses ömeg kiegyenlítését nem bistosllbstja.
— (A ha|dubÖaxSrményi .fa-kát* káa") Debrecenből j.lentlkt Pir nap előtt Kepucal Mirton gazdálkodó levelet kapott á követkelő tartalommal: „A böazörménvl temető kapujába a kőre tegyen le gazduram egy kopertéba- harminc _ millió koronát, mert különben halálnak halálával lakol. Fekete kéz." Kepucrl Márton kéihezvé7e a le- -velet, egy borítékban papírszeletek-! vitt a megjelölt helyre, egyidejűleg azonban gondoskodott arról la, hogy a rendőrség tudo-máat szerezzen aa esetről. Három polgái.l ruhás rendőr rejtőzött el a kapu közelében, ahol rővldeaen megjelent a kitűzött Időpontban Veres Lajos huaxonkétéves bárea-legíny, akit nyombaSi lefüleltek. A rendőraég házkutatist tartott a .fekete kéx" lakásán s rengeteg Nlck Cartcr regényt, azonkívül tej levelet találtak, amely Klein Lsjosnsk volt cimexve a ebben kétezer dollárt követelt ugyancsak .fekete kéz- alálrásael Verea Lajos.
A lefolytatott nyemoaáa eredményeként Ver.at letartóztatták.
„KIS KADETT" ^a?,teaPo,aárlEgyletben
" \' —1 Jegyafc ■ PéniUrnál kaphatók.
WX )snuár 6.
ZALAI KÖZLÖNY
5
(x) Köxöa táncgyakorlatok.
A Biervexett ösexmunkáasájr január 6 tó) minden vasárnap eite8 órakor aa ujonan átalakított Munkásotthonban (Főút 24) költs táncgyakorlatokat rendez 800 koronái belépődíjjal. A tánckedvelő Ifjúságot tisztelettel meghívja a rendezőség.
— (üstökös magvát ásták kl Amerikában) Ast sem tudtak sídig, hogy ss srísonal pusiUsigoo, ss Egyesült Allamokbaa vagy 16—20 sser esstendóvel ete\'.őtt egy egészen komoly üitökös ssaladt neki sssUburdln a Jó öreg főidnek. A hatal-rau Qreg, mit s reltentő sebességgel le-zuhanó meteor, vagy takibb üstökös s szLk-Us Uisjbs vágott, ötkQométer kerületű és majdnem ssis míter mély. Es a különös é* mpgmag; aiásbalatlan geológiai alakulat már régóta Isgatta a tudósok fantásláJáL Végre as egyik kösütük komolyan vette a környékbeli\'Navajo indiánok legendáját, akik kötött csodálatos módon fenamtrsdt ennek as öt-régi katasztrófának smlékesets. Furátok utján kutatni kssdtek as els01ye4t csillag után és ssás méter mélységbea ráakadtak a hatalmaa érctömbre. As éroaek mlntagy 00 ssáseUka tlssta ét igen ksmény nyers vas, s többi réss többnyire nikkel, kit stennyiségbsa platiaa és irídium, sót as addig rupféayr* került darabokban Igen apró gyémánt kristályokat U találtak. As érc tömb súlyát 800.000 és egy millió tonna kÖsÖHl súlyra becsülik és minthogy a kibányászandó érc értéke tonnánként átlag 60 dollárt ér, igy nsojeeak tudományos értéke van snaek a különös amerikai vállalkosásnak, hanem igasi kincs-báayássat folyik as arizonai putstán.
— (A válóperek okai) A válópór leggyakoribb olyan házastársak közt, akiknek házasságából gyermekek nem azülattek. — 7Ixmillió gyermekes család közül évenkint átlog 12 000 kérte a házasság J\'l bontását, mlg a 100.000 gyermektelen család közül 8000 adott be válókeresetet A bázssságtőrás nem az egyedüli ok, smely mistt a bontó-pörök megindulnak; alig 25 százalékát teszi ki a válópöröknek az olyan eset, amelyben a törvényszék ezen az slapon mondja kl a házas-
* ság felbontását. Mint válóok főleg a rossz bánásmód, kegyetlenkedés és testi bántalmazás jön elsősorben tekintetbe. A házasságtörés dmén hozott ítéleteknél nyolc etet közül három etetben a /érj, a többi öt esetben a nő terhére mondják kl átlag a házasság felbontását. A férjek részétől beadott nyolo válókeresettel azembcn a feleségek által megiodiiott válópörök ssáms átlag tlz. A legkritikusabb idő a házasság 1-5 éve kőzi esik A Válási esetek 33 azázaléka ebbe a kategóriába tartozik, 30 ajá«1éka as 5—10, 22 siázaléka a házasság 10—20 ével közé esik. Az ehő
esztendőben a házastársaknak alig 4 azázaléka kéri a bontás klmon dását. Ami a házsstárssk foglalkozását Illeti, erre nézve érdekes a statisztikai adatok sms tanulsága, hogy a válópörök száms legalá-csonysbb a muokásnép közt. 10000 házasság közül alig 3 eset-ben kerül a sor válásra. Annál ijesztőbb ez az arány a nagy városokban. Különös, de. megfigyelt tény. hogy a xordonabb és nedvesebb éghsjlatu városokban a válópörök siáma nagyobb, mint a meleg éghajlatú városokban.
(z) Minden meghűlés a lábtól ered. Hozassa hát rendbe ni-lam harisnyáit, hol a legelőnyösebb kiszolgálásban részesül. Kitűnő, meleg gyapjú téli harisnyák rakláron előnyös áron. F1L1PP Oszkár ha-risnyakötődéje, Szombathely, Széli Kálmán-u. 6. sz.
(x) Müvésxast a Szarvasban.
Január 6—7 én a Szarvsskávéházban szenzációs kscagtató esték azlgoruan családi műsorral. Fellépnek* Nichol-son, Bodrogi, Gd/dbnef Markká, Hódi Kató, Róna Hedy, Kálnal toVécsel.
(x) Dr. Kőnlf fogorvos szabadságra utazott. Rendelését f. hó 21 én kezdi mag újból.
(x) Műsoros- estély. Folyó hó 12 én csto 8 órskor nsgyobb növendékeimmel a Keresztény Ott-honban müsoros-estélyt tartunk, mely után tánc lesz. A nsgykö-zöniég él különösen a működésem Iránt érdeklődő jóskaróim nagybecsű figyelmét az estélyre felhívom és kérem szivei megjelenésüket. — Júlia Dlewock.
(x)Esküvő Fummer Péter gazdálkodó és Kovács Marci f. hó 7 én délután 3 órakor tartják esküvőjüket a szentferencrendlek templomában.
(x) Meghívó. A nagykanizsai Lábbeli Készítő Ipsrosok Szakosztálya ma délután 3 órakor Igan fontos ügyben taggyűlést tart. A tagok tsljea létszámban vsló megjelenését kéri a Vezetőség.
(x) Gyáaxplrltó. E furcsa néven Ismerik a Székelyföld havasi vizeiben termő édesvízi szivacsot, melyet ősidők óta használnak rheuma, ciuz, köazvény és más hüléses bántalmak gyógyitásárs. Ebből készül a székelyhsvasi Inda szesz Is, melyet Kossuth Ferenc sokáig használt. Közölik olvasóinkkal, hogy as Inda sxesz Msgyarországon Ismét kapható. Készillk: as Inda Müvek Bsláisovlch Sándor R.-T. Budsptsl, X., Szapáry-utca 31.
(x) Öxv. Végh Lásxlóné női-és férfi fahérnemü divattermében Király utca 14., emelet, tanítványok varrásra éa fehérnemű hímzésre felvétetnek. Ugyancsak a legelegánsabb és legdivatosabb női, JérJl éa gyermekjehérnemüek készitését rendelésre vállslom.
(x) Uradalomból nagymennyiségű frlsslővésü nyulat hoztak, olcsón árusítom. El ne mulassza senki, magát olcsó hússal ellátni. Stabó fegyverkereskedő.
(z) Újévre ékexert legjutá-nyossbb árban váaárolhat Fried Jóxaef ékaxeréasnél, Nagykanizsa, Sugár-ut 2. (Fő ut és Sugár-ut sarok). Arany, ezüst, platfns, hamisfogak és érmek beváltása a legmsgasabb árban.
(x) Agytollat vesx és elad Hercsfeldné, Sugár nt 18.
(x) Dr. Kállay Zoltáa Jogi szemináriuma Budapest, Aodxás»r-Bt »- és Sse-ged, Pallavicinl-u. S. felelősséggel és bittas sikerrel késslt elő bármely egyetem és jogakadémia ősssas Jogi vizsgáira ée as ügy-védi vizsgákra Jegyzet-bértat I Rekapituláció I Minden felvilágosítást ssóval vagy le .élben kés stéggel ad akár a bsdapestl, akár a asa-gedi igasgatöság.
MOZGÓFÉNYKÉPSZINHÍZ.
Uránia. Va.érnep 3, 5, 7 4. 9 őrikor: Amerika hőskora, monu-mentilli történelmi film 2 réaibef, . két réex egyiierre. Rendelte D. W. Grlffltb, .1 .Ut . boldogaég felé", Jntolerance-, .Letört bim-bök" Menlélle rendelője. Filtere-pékben Lillán GUh éj V.ll.ce
Reld.
Vtlitmoi/i. M« v.eáro.p 3, 5, 7, ée 9 Arakor Burlcssk est (.0", Mac Sennet, Mérlc, Cbepllr.) kere tében tsines divalrevü, a legújabb francia divat képel.
Linka
A .Zalai Köslöny" eredőt! regény*
Irta Péterfy Tamáa <6S)
Kerekeden, gömbölyödött. E\'ébb dsrsbossn, mint a kaptát készítik, aztán szépen kidolgozta simáit. Di-mitru nagyon sokáig elhúzta a faragását s azon imádkozott, hogy már egyszer Janku érkezzék meg. A szőke Linka ellenkezőért fohászkodott éjjel nsppal, hogy hamarabb készül jön el a fakorons, mit Jankunak készített ós azután érkezzék meg. Hát az a jó Isten Linka könyörgését hallgatta meg. A koronát kifarsgta Dimitru csinosan, bsnem Jankuról még hirt sem hallott azalatt.
Ekkor lelt sztán csak nsgy gondja a juhásznak I Ki fogjs szt a fakoro-nát jól megezüstözni ?... Es nem kis fejtörés vala a fiatal juhásznak, Mindent ígért, csupán a koronát nem bírta megezüstözni, pedig Linka nem állott «1 a tervétől. Ragaszkodott makacsul a korona ezüstözáséhes, hadd legyen fából ezüst korona.
Egy forró nyári nspon nsgy ör-vendezések közölt vezelto haza Liokához a korona megezüstözőjét Dimitru, kl nem vala más, mint Csobrinks. Egyedül jött, mert a karavánjának férfitagjai kerülő uton Igyekeztek két szekérsn a helyszínre. Csobrlnka hetek óta várja Topánfalván őket, de nem jöttek. Az okát nem tudhatta meg s aggódott a sorsuk miatt. Türelmetlenkedve vesztegelt, aztán elindult egyedül a havasok belsejébe. Kéltette a szőke tündért. Most érkezett a havasra. Ts-lálkosott Dimltruvsl és jósolt neki, do ugy, hogy megismerkcd|en a Linka öntőjével, mert az öreg Tógyer bától mindent megtudott aprólékosan Dimitru felől, azt is, hogy lakásán még nem járt sz spóss, mert félti a szép feleségét és senkit sem enged a Mundre Msrio közelébe.
A juhásznak tetszett a Csobrlnka jövendőmondáss, mert nem hszudolt s múltjára nézve egyetlen egy szót sem és a jövendőjét gyönyö ü színekben festene le. A boldog Dimitru-nak kedve Jött a beszédre, hát meg-kérdezte az ezüstözést is. Hanem az nagy tudomány I Azt Csobrinks nem bizza másra, de ő maga megezüstös, megaranyoz bármit...
Igy vállalkozott a fából készült korona megezüstözésére. Este elvezette Dimluu a Stinca Diavolului tetejére Csobrinkát. Leginkább Linka örvendett, mint a gyermekek szoktak, tapsolt, ugrált Jókedvében. Ugy elbccézgeli, ugy elsimogatja a cigányasszony rózsáspiros arctt és tízszer Is megkrrdezi egymásután, hogy csakugyan megezüstözi a koronát? Nem fog látszani a fa sehol ?...
Csobrinks megnyugtatta a szőke tündért és amig beszél, csodával nézi angyali ártatlan arcát, gyönyörű stőse hajat, rsgyogó fekete szemeit. Nézi bámulattal és elgondolkozik, hogy ez a tündér alak hogyan lehet olyan szépés olyan ostoba?...
Az ólmot, melyet mindig magánál hord, hogy jövendölés közben öntsön belőle, felhasználja az ezüstö-Késhez. As is fényes l Az Is fehér, mikor önti. Az első nspon nem erőlteti meg magát Csobrinka. C«u-pán egyotlen gombját önti be fényes olommsl s koronlnak. A szőke leánynak véghetetlen öröme telik a fényes gomb látásán. Egé»z nap ott sürög-forog Csobrinka körül. Beszél, figyelmezteti, hogy el ne törje a fa-koronát, mert nehezen faragta Dimitru és mennyi Időbe került? I...
(Folyt Wv.)
KÖZGAZDASÁG,
Hennyl az aranykorona]
Szüntelenül szt hallja az\' ember, hogy aranykorona Igy, aranykorona ugy, ds sohs nem kálijuk szt, hogy tulajdonképpen menoyl b sz ax aranykorona s valjuk meg, aem Is tudják, hogyan kell klszímltsnL Hogy mennyi és ml sz sz arsny-korons, azt többféleként lehet kiszámítani. Hiszen éppsn ez a bsj, mert ez azt jelenti, hogy többféle aranykorona van.
A Devlzaközpont az arany huax> frankost 74 000 koronávsl j*f yzL Ha a frankot átszámítják 19.04 koronás alapon koronára, akkor kijön, hogy as sranykoroas ára ezen az slapoa 77.700 korona, vagyis as aranykorona 3885 papírkorona.
Ha o huszkoronát arany napi ára szerint számítjuk kl, akkor kiderül, hogy az aranykorona 7250
Eapirkorone, mert egy arany huss» oronás ára 145.000 korona. Kiszámíthatjuk a nálunk érték-mérő gyaoánt sio\'gáló zürichi /ajy zés szerint Is, ott 10000 korona 3 svájci frank, vagyis egy arsoyko-rona 3500 psplrkorona.
A közszükségleti cikkek ára ste rtnt Is kiszámiiották már ugy, hogv azokat a békebeli árakhos viszonyították. Igy kijött sr, hogy as egyik számítás szerint 4105 p»pfa> korona, a másik Szerint vlszoat 5860 psplrkorona egyenlő egy aranykoronával.
Van még egy ötödik módja Is az aranykorona kiszámításának s ez a dolláralapon valé számítás. Ez abból áll, hogr s dollár napi árát a békebeli 4.94 kerak számban 5 koronás értékével elosztjuk. A msl 81.000 koronás dollár sssllett az aranykorona ára 6200 korona. Talán es a legbktossbb számítás, mert Amerikábsa ss arany ára már évek óta váltosstlaaul 665 dellár.
Tehát a fentiek alapjáa kiszámíthatja mlndapki, hogy saannyi papirkorona teás kl egy areayke-ronát. Ma egy aranykorona megfelel ezek azerint 6000-620 ko-rónának.
a TÖZSDC MML
Qlhjit l.dó.ltJei uleleoj.leatéee), A
D41«!őttl mag4nforgaloM.
Irinyiét blr.kodó, Oilet caekély. Ko.itpén. 1\'/| ei4ielék. Mifyar Hitel 510-515. Ontr4k blt.l 156, s-lüá 560-65. Rma 124, Kőaiéq 2300, G-oreie 500, Kt.eiV.d.W B nk 1150, D.nuMui 4050, Vltla-moa 2000, I..Ó 675.
D41! öaaa.fofInló magánforgalom. A mel miginforgaloea mindvégig bliakodő volt Koist-pén. 1\'/, axéielék. M.jyar Hitel
525, 0.itr4k Hitel 160, Rio. ISO, S.lgd 585, Allamvaaut 410. DéU-vaiut 92, Angol Mig^ar 85, Főid Hitel 275, Peitl H.i.l 34OO, 0anu-blua 4250, VUlamoa 2000, Holbair 175, L4mp. 185—195, Fegyver 1250, Schllck 95, Kőai4n 2300, Urlkinyl 730, Kobő 745, Atbéneum 195, Atlintlka 52, L.v4nta 130, Lichtlg 7, Ofa 480, Zabolai 120; Bonod Mitkolcl 90, Haiel fa 150, Bp.nl gőim. 70, Illó 700, Ve»ut-forg.lml 225, öitermelő 200, Karton 85, Égi.. 55.
ZALAI KOZLONV
1»24. j.nuér 6.
E»U ■•|Íkf0T|>l0B. Ifin. lat t-,loll. OtUlMtn. S \'ti 675 I..Ó 700, M.f" Hil.l 520, O.. t.ik H».l 158, Rima" 125 C .\'or 2850, GmtiI. 530, KA. 2300, K.r..krHrlmi B-t 1190. L-.ii mholó 80. P-iil H««»i 3500 G.n. D.nuHu. <150, V.\'l.moa 2050.
NeaMaHoaak I E Olt 1 koroní. 2500. Foriotoa 7000. 5 k»roi>éa 13000 10 ko.cn\'> 65000. 20 ko rónia 130000, Dukát arany 71000.
Taia<>llt<"ila Bu>. (ri»a«ldttl) 76\'g n. 107000 108000, 79 k, o. 109010-101000, vMiki 76 >u o. 106000— 107000 79 k, oa 108000 109000..o • 80000—83000,.»k.in,.nr .p 84000 —86000. .A..,p. 88000 92000. »b 95000 98000. t-n,... u 80000 —82000: IS .. 82500 85000, • ■i>c 215—225000, ko*p• 52500- 53000.
A m.l termén) töx.dr n ax Irinyi.t arUird volt.
Tmkmrmámy vámár. F.lho.at.l 117 >t< k-rral 1250 q ö.n.ulyban, K.r.alat kór-pta, .. Arak \'m-l k.dlrk. Arak, raiU.ina I r. 36— 40000. klv.talaaan 50000. II. r, 26-35000 Nadt.ka.a>i..y ,6d a.arai 15—25000, Mun.ra.in. 35 - 60000, Lu«r..a.»n. 60000, T-n,.tl...r k ór6 20000, Alon-..alma 17—23000, Z^paulma 290CO, k.vfükínt
V.típlac Luc-rn. f.h\'r 9000, Ví.ía 8000, nyara 5700, Bborh.re 1700-1800. F.héi h-r. 1200, Balt.. dm 1000-1100, Bilkkí-ny lla\'ia ta«M>l 950—1000, i.hoa 9. 0- 950. a,a..s. 2500-3500. Crok 430-50, óailborab 900—1000, vlklóila 1400, va!4 1400-500, C.lll.,lű.t 700— 750 f.biib.b 2200—300, lark.bab 1400—500, mák 2- 3300, tSkma, 2—2200, kandar 380-400.
Katklkaniiir. M.ih.hu. I. r. r|4..bc. 10500—11400, há\'u\'l• 11700-12400, .Uj. 9-11000, II r. atyaiban 8900- 9100; Juh L r. 7-7600, PaSí,u 24800, Bő.jub8r 13—13500. Pcthajita: n.,ym..h. 31, átadva 11, birka 26, aladva 25. A váaar lanyha volt.
SmrtámvÁMÁr. Arak • tag napiakból valtoi.ll.aok,
Farascváro.l aartiaVi.ir. Sx.baHviairl mar* dviny 563, irka aatt 220, .l.dva 50. Arak i kftnryO 9500-10500, nahí. 10500-11500. A lirwaaaron nem volt adat.
A kicsi magánforgalom
A mai bíc.l magánforyalomban
kan Jalan ék.ny forgalom volt. A* éi daklödéa kfirpon\'j.b.n lamit ■ Rima 4a ax Alpaal rl.zvényak állottak, amelyek a tegnapi tárlathoz \' képeit további árfolyam-emelkcdá«t tOntatnak fel. A rn.gy.r értékpapírok»t «rd,«n ker.aük, Ar folyamok t O.itrák Hltal 344000, M.gyar H\'tat 1155000, Rlm. 278000, S.lgó 1260000, M -yyar Holh.rr 425000, Alt.mvaiut 865C00.
« Mu-kluont hivatalos irlolyaaial
ZBrlchl .áriát l
Pirii IJMJO, Uodoe Wt-5 \', Stwyerk ni 7 BíutwI na , M.c.oU t4«, lío\'iir.J t \'0, B-r la II , Whf 90IS, Sot. 4 3. Prij. IWÍ-OO, tluJ.f.it 300 W, B«l|f,d 940
A BUfyar koron. kBlfSIdl Jagyaéeel
m. ■•<"\'!
N/wyork . . . 51\'/, 51\'/,
Zürich .... 300\'/, 301
Prig............1797\'/, 1797
Berlin..........22150 22150
Bée. (d-vli.) . . 371 371
B-c. ( \'f>ktlv K) 232 232
Ft»:JI aawtMMé: Sitiokay Kilmaa. TirMj.rt.iil4: Benedek Reiad. Rudi: Nagykaaliaal Nyomda éa Lapkiadó Vállalat.
Apróhirdetések
Zongorahangolást í^\'SSJ\'.ÍS
Tld«kc> U. YUigf ao»<c«a a»- J»®oa 1- ia.
HAaakhoa magyak varai. Hindi JoUa. női-
WM, CeanfOy-kl 10. «>*f
EU44 «cr HMtktd, o-.ry-.kkfcj Büu U*
X„njor»«*k tutMTitcx OMfTMtlr* UrMKllk. AJlsUl • lU4cb*. _ »\'"
minhy-i. I). __
• Iir (4Uoko»«bll T»U«» faiM.ll,
Valuták Dewlxák
Ittj ili mi 7*««o | Anuutiaa (oio-Mte
Aacol )om> ltjoo-síjoo Uukaiaal iM-ia;
Un DoMf IJJ-144 ii}oo-i»aoo Kopaeit^a Krlaatlitila >7»O-J9JO
ri»«su fc. IOJJ-IHI Uaka
Miika — BaaKa —
Ura t«5\'S*o ii>-tro
Onw.kor. • JWfrJtM VLHI icéo-l 106
frank Let " vto- ioij iia-iar bMxkteta 61 i-M} |ll»)I<«
W •ai-iij
Itájd truk |joo-j?to JOIO-1HO
Kocooa HU iu«ns i>»-ia«
Frank 4UU — b a>9-*j»
Leo<j.l »« ti* jo-40 ai««o-ii}»>
Malaarfl h> iM Van* ja-ja
J4 k^n M.« «• m«U«ajr U-
MIIMU, <UM. Cm t kUdMMO. 9Kr»
• iD0*r-T»rr«H«p «Ud». C»«f«íií, 10. fiit
MluUa <r*Í4ti «|0»»r r*tr4g*9 .1.44,
Bútorozott szobát
karaaak konyhahaaintlaUal.
Cím . kl.J0hlv»lilb4ii.
PYRAM
Mm wwtk. IW»M0I4€I . u ml aluuakm uum dtm ouwu te úunM UUud <lr»lrtm.
ÍUIJ TUTVÍtU tTMTÜllTl 6Tá* 1T, 6Y6«
Uftrtschafter Ernő
Bank 4) l>«n»lllM.lil, lalauiruig
lalalaa i 114.
folyóilimU: M.gyu 01 is B..k R-T.
r-íkj., bed.f-.il, •!>.!.,011 at 10 PMtl Mijji: K.r..k<d.l«l IlMk UJtJ.
Na^ykiDÍii.. M.|yw ktr. Pó.t-Ukuikpie.Uti iiiml. S»SV4.
I értékpapírok vitala <; Ilidésa, ISisdci maibuauk. ( tilsak értékoiplrok i él isyéb értélül, loiiligyik. Blitotltésok
a.Dal panaak aatalailalaall.
dakonáa zsák,
iialmiZSÓki
PONYVA,
atlneg és kétéUruk nagykoroiMesUaw
Hirsch és Szegő
N*§ yhanlsse
Ás slUn.ort wslódJ
Eternit pala
linit kzphító a Irg-okióbb sápi iron
9*o»
Eppinger I.és Fia
dsashs, é> 0 elfa *» éplthesésl anyag kereskMtéksét
önkéntes árverésen
eladaira keiül 10 drb. ntmfSIfittl
igásló
nagyrécsel uradalomban
lanuáp 8-án d. a. 10 Arakor
1924.
Naptárak:
Heti előjegyzési Óriási napi Tárcanaptárak Zsebnaptárak Fali naptárak Reklám naptárak
a legnagyobb uálaoztikban kciphntók
FlKhel Fülöp Fiai
papirérwháaikan
NAGYKANIZSÁN
Váraikéi palota.
Náiak b«kCltö<h«tó Ukátul több o-gyobb it kl»«bb h«s kwtul 6$ k«(t nélkül 6. 3, X ét J hoM*i siOlttblrto-kok Sztnlgydrgtviil Fbrti4oc-b**y«o. Karacsanyl h«Kyb«a 8, f- 4a * hol-4 brtokép Mul klMbb íoUbt tolok Van* déglA ét Uslalhásak holybeo ii vU«k«o Balatobktrctxtotoa viiU S00 o^Kyndiöl b«li-?i.pt«l P.MiikUul Wbo ku«bb-ai|jrobb vllU djivös ftlUUlek m«tlett oUJÓk. — B4s«bb«t
Dukász Miksa
Maivxanliaa, Rkkócil-utca 1*.
A helyben állomásozó honvéd csapatok ágynemű éa lagényaégi fehérnemű mosatását a honv. áll. parancsnokság szerződésileg óhajtja biztosítani. írásbeli ajánlatolt mosodák ós mosónők által 1924, jan. 12-ig 6/1. ilj. gazdasági hivatalhoz (József lakianya) nyújtandók be, — ahol a szerződési feltételek beteklnt-hetők
TURUL
cipőraktár
Tapasztaltuk, Hogy az ottani n. é. vevőközönség az occasió árut azivesen fogadta, miért is utasitjuk, hogy még raktárén levő occasió cipőket az előirt olcsó árban utolsó párig árusítsa ki.
Turul köspont Budapest
10—1924.
Pályázati hirditmény.
A nagykanizsai városi közkórháznál megüresedett s aX. fizetési osztályba sorzott belgyógyászali osztály főorvosi állására pályázatott hirdetek.
A pályázó magyar állampolgárságát, korát, erkölcsi és politikai megbízhatóságát, az 1893.1. és az 1876. XIV. t.-c. 63. §-ában előirt képesítését, valamint eddigi működését igazoló okmányokkal fölszerelt és Zalavármegye alispánjához clm-zendő pályázati kérvények 1924. évi február hó 15 napján déli 12 óráig Nagykanizsa város iktatóhlvatalába nyújtandók be.
Nagykanizsán, 1924. jan. S.
Polgármester.
Ajánlok trilalll
darabos széniét
opy mit«rmifsatól keidro hithoi »»ál-lltva a miodaokorl UgJuUnyoMbbtkapttroo. Siiv«» m»f,r«odcM»»k«l kirak,• kOvat-kaz6 claxkrt: jíy t«oo KlalH Vilmos, Kért^*.-íh«« IS, Nm é< Kloln a égnél, Ctongory • u
Egy előkelő szanatórium
tisztasága éa rendje fogadja az embert ott, ahol a háromcsillagos UHU cikória kávét gyártják. Annak ellenére, hogy a hatalmas gépóriások — az emberi találékonyság csodái — a nyers cikóriából órák alatt apritott, szárított, pörkölt és csomagolt háromcsillagos UHU kr.vét készítenek. Az UHU kávégyár Európa legtökéletesebben berendezett pótkávégyára.
Kőbányai Polgári Serfőző és Szent latvén Tépszermilvek R.-T.
1974. [.nviir 6.
\'viszketeg ség^
rQkaaiéf, »HmOr allan huui\\Ja
. r*g beráit A N T I s K A B I N-t.
."KI Borókakenőcs.
K»pb*t» minden rr«fT«>»rt*,»..«
yJWWOCMMIil R.-T. N-N-^-j.
CltörcndO, száraz
aprított bükkfa
iUudé.n k.ikató 1(0 kf.-kfcit 15SOO ksronáérl r.rg»:wl ,„i,t..
Hasit fa vagontítel.kbaa Ci kis m.nnyi-^ aígben a l.|olció\'.kaa
"Ufeltner Testvéreknél "ST
ZALAI KÖZLÖNY
71
Hivatalnoknő,
könyvstfs, glplrás, gyorsírásba gy.korolt «» Mwi ny»ly«t tud k slónyben, sioo-Oíli b«Upésr« felvétetik.
(liánlatok a kiadóba kéretnek.
Ltfalakk
BORÜRJEGYZÉK:
™<roir
—--------akMc
bee. falat ítUa rcnill|. . W,(t. To.aék megs* fi\'fidnl I
k "U*í I kuu HU . ——
1 lüar 31 fan um-lal M 30B0 bnai 1 Illír paglnyrirl U-tO«S ó fliumtll, 1«« karOM.
I liter K a| rMla, 1030 karaai. I Ittar ü 4-da.i •10 taaw.
Bruncslcs József ^süiiraú;
lintlaw. 1.11,^1 u . ÍTo1
SÜRGÖNY!
TURUL cipőraktár
NAGYKANIZSA
Hozza forgalomba a küldött 651. sz. női fekete sevró magasszáru fűzős Goodyear aj f\\f\\f\\ varrott cipőket 54.UUU
koronás árban.
TURUL KÖZPONT BUDAPEST
Ajánljuk mig a készlet tart a következő árukat:
Női luiíl 6. piatoi fílclpá K 33000 I Gyarmek fii*6tc!p4 12—ti. K 2SOOO
K41 (tol. as*"«lj> • • ■ K iJOOO 0,«™k (ji\'Swip^ «-<» K 41000
Fia b.rna t.bíoWr 80 Sí K 56000 I FI" \'akete fuaíatlpí 34—38 K SOOOO
Miltényi Sándor és Fia
AZ

ORIENT
KÁVÉPÓTLÉK
jóságban a szemes káréval is versenye*
A Itflumatosabb, Vi-dal kevesebb kdl bilőle, nrint tgyib gyártmányból it
olció.
Csakis nemesített cikdria-gyökérből készül.
Araay árammal klIUnlalva.
Orient Pótkávégyár
Részvénytársaság
Budapest, VII., Rákócxl-ut 78. , T*U(os: JtaW M-SO, j4u*(M-«L
^ »»»y
rtakak i vb
épüloiofcksl Sotnogymegyábec, holdas birtok * — épOUt QÓtkül, 3« bold fold Sonsogyben. 10 hold föld Zalsa.gyábao, 10 hcU föld SoUogymegjrábM, U hold ssóllóblrtok ápiilstekkal íals-m«nyéb«n.
Kiadó házak! I. 4, 6. • ssoUa «aa-
Udi hátak kerttel ii kert nálkfil ríes-ben beköltözhetek, « rároe kOlöobfej atcilbsn. Bóvebb felvilágosít!* nyvjk:
SzAntó Vilmos
l(|tUu(*r|ktMl lr»d*Ja
D.fck-tér 4. ». Talaloa VU.
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát <s t«nsartt
rUntak m»mn» eapiim
KORPÁT
UoaOya. t-o.yWiku ár<
Zala»érmej»eí SzBvetkazati
áruforgalmi R.T, (tankutau
QUITTNER ARTHUR
HATó&áoruko aMon&KLTicznT vnunnmio - • j
Telefon: NAGYKANIZSA, KÖICSEY-UTCA 17. Teletem
jH/L TlUrIU>l TMáUkik, motorok. oalUárok. nlMlil SUa I
■4lt«ia«k. SuluxrtM rtpl motorok n|ntUk«NMlMt. Wadai
«««* rtkMm. I
TÓTH SÁNDOR ÉS TÁRSAlj
• utó- *a llalrargummlk Dak- ||aNubaialu> R»k4tal u.H
uarl .IktalUlít rilla\'luk. 3. a. Mkbaai rf BgyKQnlZla T.l.toi, ».»J FőUzem: Budapest, Fö-ut 20. ss. Telefon 179-42.
ElváU.lJok aírclpí, h.\'cipí aukatiiil, talpalUt (i Mntmit nuunlval rali Ut p.liait la ..rk.ll.lt
Uj és használt javított gummlkat állandóan raktáron tartunk.
Hull.dsk gummlk.t • lagiaagauab árb.n .auBak I
Etiimartaa U(«aatb.Q
fest, tisztit,
gouvréroz. pliséroz
K.míny ojc* syöojrönl kiwUlbM, h»x-urtésl foh«rn»raü«k » l«gol«óbbco ti»s-tilUtoak
Hay«r Klotild utóda
Varga Nándor
ptnukkotiUd Oftrt íroo willil KLtlH «TVU Ü TUtSA mbrisr-nft. tmnn, vtt, »iMc« W._
Köszvény, csuz, rheuma
ssuris sssggstis, c«ontíájd«]m»k enyhíti sir* évtixcd*k <U kipróbált Ugjobb ss«r a
KRIEQNER-féla
REPARATOR
Ksphitó minden gyógyssertlrbsn i\'ostin küldi ss afcyoduli késx t<5:
KRIfiQNER-gyógyszsrtAr
Budapoat, Cáivln-tér. uk Mr Utánzatoktól óvakodjunk I
Estélyi és báli selyemujdonságok
minden színárnyalatban
óriási választékban
KISFALUDI ÉS KRflUSZ.JXXZSSZ.
Nagykanizsán
szerezhetők be. Duplaszéles cüvat
tiszta selyem, métere 65.000 korona.
ZALAI KÖZLÖNY
4 1924. január 9.

Bort, búzát, békességet, Fát, füvet, feleséget, Tányérodba tyúkot, kappant, Nagymosáshoz Albui-szappant.
Bgy próbavásárlás után maaflyöiOdlk, hogy
a ,^ser«csan" rövidáru
a „Szeracsan" divatáru a „$zarat»«ri" kötött-szövöttáru üzletben I aa «ka*n váiInlhaL
Erzsébet-tér 1. Nagykanizsa Héjon míköszörüs mellett
Harisnya, kairtyü, aochai, Ing, nyakkandi, kosiaru, Fátyol, tárna
30 parcw l»UU mii taidbatja <z Mák- és intSuáa, valamint az tuzas piacait árait, ka alSIUat ■
Magyar Távirati Iroda.
közgazdasági tudósítására
melyet telefonon, vagy táviratban naponta megkap. Nagykanizsa, Fö ut 13. Talafon 338, 383.
Táviratcím: Táviroda.
ABADIE
▼alá 11 firanala laivarka-paplr
- SZAKATS -
mCkuukozkm aa mó a £ rvAjllai.at
(t)akáU Gyula)
NAGYKANIZSA - TftLlFON:40.
KlafalnAl aAod.r-utc* 8. ürgtey : SZAKÁT* UCaZlSKOZESC
i
KiMi- ( P
síáaoió- k
SOBÍOMSITO- / K brttalr. attirtarttMr. it-bKiiut b hlbt rUtin Irósápkarbantarlái.
Minden alkalomra
LEGOLCSÓBBAN
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában \\
vásárolhat.
Csak megbízható jóminőségü áruk!

Nyomatott a Najykanixaai Nyomda ál UpklatKÍ Vállalat könyvnyomdáját^, .NagykutaáiT
Egyei siám ára hétköznap 300 korona, vasár- és ünnepnap 4QO korona
Nyilatkozat
Tévedések elkerülése végett közlom az érdekeltekkel, hogy a Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat, valamint összes tartozékai, igy a .Zalai Közlöny" is még tulajdonomat képezik, azonban, minden remény megvan, hogy a napokban a Duna Lloya R.-T. véglegesen elintézi a függő ügyet. Nagykanizsa, 7924. január 7.
Pósch Géza s. k.
Statárium
Két tőrvény késsült el as igaz-ságügyminlsxterlumban. As egyik törvény fegyházbüntetéssel sújtja azokat, akik robbanó anyagokat rejtegetnek, a másik a statáriumot fogja kiterjeszteni. A két törvény nek szomorú aktuslitást ad a legutóbbi csongrádi bombamerénylet és az a feltevés, hogy az sz elsxánt társai ág, amely bambákkal dolgozik, nem adja fel azt a rombo\'ó kareot addig, amig a legszigorúbb megtorlás el nem veszi végképpen a kedvüket attól, hogy földalatti munkájukkal állacdóan nyugtalanítsák a közéletet.
Sommi kétség, hogy a két jsvas-latból hamarosan tőrvény lesz és megkezdődhetik a végső leszámolás a rend ellenségeivel. Kétségbeejtően szomorú, hogy még moatjs szükség van Ilyen kivételes törvényekre, amikor már régen tul kellene lenni az olysn forradalmi jelenségeken, amelyek még most Is asegmutatkoznak és megingatják a hitet abban, hogy az országot valaha Is visszaadhatjuk a békés mun kának.
Szomorú és kétségbeejtő jelenségek ezek és nem lehet tagadni, hogy létezhetésükben része ven annak az elnézésnek, amelyet ezek kel a bombavető forradalmárokkal szemben rég*bb«n a kormányok gyakoroltak. Bizonyára minden másképen lenne, ha mindjárt az első bűncselekményeknél kíméletlenül alkalmazzák a megtorlás eszköreit éa nem tűrik, hogy szabadon j*r isnsk olyanok, akiknek kezéhez bün és vér tapad.
A réglek sok mulssztását jóvátenni és a rendet teljesen helyreállítani — az a manka vár mosta kormányra. És B-thlen miniszterelnök a nemzetgyüléaben nyíltan bejelentette, hogy a kormány ezt a munkát vállalja és végre is fogja kajtasi.
Nana aéazük az asssaányekat ki-
csinyes pártszempontok szemüvegén keresztül és tárgyilagosan akar-juk megállapítani, hogy a miniszterelnök kijelentére nagy lépés azon ut felé, ahol a végső leszámolás a forradalmi elemekkel most már végérvényesen megtörténhetik.
Elvben ezt jelenti a miniszterelnök beszéd*. És most már biztosak lehetünk abban, hogy az ország érdekében sz elv helyébe a gyakorlat lép és a bűnök felderítése és a bűnötök kinyomorása a rendőri nyomozások lehetősége teljes szabadságával* megindul, másrészt pedig arnki sem fogjs elkerülhetni a megtorlást, akinek bármilyen része van akár a bűncselekmények
végrehsjtásábsn, akár azok kitér-vetésében.
A két törvény, amely rövidesen a nemzetgyűlés elé kerül, már azt jelenti, hogy a megtorlás gondolata komolyan átmegy ■ gyakorlatba. Nem Jelent ez mást, mint annak a programnak gyakorlati megvalósítását, amelyet Bethlen régóta hirdet és amel/nek megvalósítását ax ország érdekei nem engedik elodázni. A csongrádi, az erxsé bet városi, a francia követség elleni merényietek csupán akkor nem ismétlődhetnek meg, ha a bűnök megtorlása példát fog statuálni. A két uj tőrvény ezt a célt van hl--vatva szolgálni.
A londoni tanácskozás lesz a kölcsön ügy utolsó, döntö aktusa
A miniszterelnök nem teiz ujabb nyilatkozatot a kölcsönről — Korányi Frigyes báró képviseli a magyar kormányt a jóvátételi bizottság előtt
Bndapest, januái 7 A politikai események előterében változatlanul az indemnitáa most
folyó vitája u ezzel kapcsolatban külföldi kölcsön ügye áll. As in-demnitást a hétfői rövid, egy napos szünet után továbbra Is nyole órás üléseken tárgyslják s előrelát hatóan elnyúlik a vita, mert még s\'ámos szónok van feliratkozva a javaslathoz.
A keddi ú\'éien egyébként az ellenzék részéről Nagy Ernő, Prop-per Sándor, Reisinger Ferenc és Klárik Ferenc szólalnak fel. A szocialisták továbbra is folytatni kívánják a kormány ellen megindított támadásokat. Ma dálután a parlamenti frakció ülést tartott, amelyan további magatartásukat és as iademnltásl vita után tárgyalásra kerülő törvényjavaslatokat vitatták meg.
A miniszterelnök udvariassági látogatásokat tett, többek közt Schíoppa Lőrinc pápai nunciusnál és Hóhler angol követnél. A miniszterelnök már a déli órákban visszaérkezett hivatalába, ahol Ters-tyánsiky Kálmánt, a főváros uj kormánybiztosát fogadts. Ters-tyánszky ma bejelentette a miniszterelnöknek hivatala átvételét és mintegy félóra hosszát tanácskozott a miniszterelnökkei.
Mint megirtuk Bethlen István gróf miniszterelnök 12 én Indul Loa-donbs, hogy ott részt vegyen a népszövetség magyar albizottságának ülésén. Londoni útjára Kállay Tibor dr. pénxügymlniaxterea kívül Khuen Héderváry Sándor gróf követségi tsaáesos is elkíséri. £s a
londoni tanácskozás lesz az utolsó és döntő aktus a küljöldl kölcsön tárgyalásokban, ugy hogy ott végleg elintézést nyer - a kölcsön jogi réaze, amelvet a pénzügyi lebonyolítás és a kölcsönösszeg folyósítása fog követni. Amennyiben a jóvátételi bizottság Párisban még a londoni tárgyalást megelŐ<öen ülést tartana, azon a magyar kormányt Korányi Frigyes báró követ fogja képviselni.
Értesülésünk szerint Bethlen István gróf miniszterelnök a nemzetgyűlésen elutazása előtt a kölcsönnel kspesolatban ujabb nyilatkozatot nem fog tenni, mert minden erre vonatkozó tájékoztatást már megadott a pénzügyi bizottság ülésén. Ez a tájékoztatás a lapok révén nyilvánosságra is került, ugy, hogy felszólalása a nemzetguülés plénuma előtt ilyen módon ssükség-telenné vált.
A Kereaxtány Gazdaaági Párt xáaxlóbontáaa
A Keresztény Gazdasági Párt vasárnap tartja Esztergomban zászló bonló nagy-gyűlését, amelyen az eddigiek szerint mintegy hsrmlnc nemzetgyűlési képviselő is részt fog venni. Leutaznak erre az alkalomra Zichy János gróf, Wolff Károly és Huszár Károly képviselők is, akik a párt programját fogják kifejteni.
Pártvacsora ax sgyságss pártban__
Az egységes párt kedden asta fél 9 órakor ax Easterháxy utcai klubhelyiségben párt vacsorát rendez, amelyen a kormány tagjai Is részt vesznek.
Ujabb kinevezési okmányt és egy tojásgránátot találtak Csongrádon
Budapest, január 7 (Saját tudóiitóoktál) A csongrádi bombamerénylettel kapcsolatosan\' a kormány a rög-tönblráskodást a lázadáson kívül a robbanóanyagokkal elkövetett gyilkosságra és ezeknek kísérleteire, valamint az ezekre való szövetkezés! esetekre Is kiterjesztette. A budapesti államrendőrség főkapitány a a statáriumról szóló rendeletet ma délután adta ki.
Négy beismerő vallomás, agy asabadlábrabelyexáa Szegedről jelentik: A csongrádi merénylet terheltjeinek ügyében Zombory Jánoa vizagálóbiró tegnap délben a kihallgatások befejezése után ax ügyészi indítványra meghozta határozatát éa Sinkó László, Bölönyi Miklós, Fülöp Andor, Piroska György, Sági Rókus, Forgó Ferenc éa Kasztéi Sándor ellen as államrendőrség már elrendelt előzetes letartóztatását fentartotta. Piroska Jánossal szemben pedig elrendelte a letartóztatást.
A királyi ügyészségnek Zubek Mihály előzetes letartóztatására vonatkozó Indítványát elutasította és nevezettnek azonnali szabadlábra helyezését rendelte el.
Á királyi Ügyészség Zubek Mihály- az abadlébr » helyezése ellen a vádtanácahoz felfolyamodást jelentett be és annak elintézéséig Zubek Mihályt továbbra is fogva tartja.
Sági János Ggyében a vizsgálóbíró később fog határozni.
A szegedi törvényszék vádtanácsa ax ügyészség és a gyanúsítottak felfolyamodása ügyében szerdán délelőtt fog dönteni.
A belügyminisztérium részéről szombaton este Szegedre utazott dr. Diószeghy Jtnos belügyminiszteri oaztálytsnscsoa s ott tanácskozásokat folytat. Ezek a tárgyalások a bombamerénylet politikai részének földerítésével foglalkoznak s ezért Diószeghy Járfos minirzteri osztálytanácsos Szalay József főkapitánnyal Gsongrkdra utazik, ahol az alföldi brigádra vonatkozólag fognak kihallgatásokat eszközölni.
Ujabb bBnjelek A nyomozás folysmán Diószeghy János dr. házkutstásokat tartatott Fülöp Andrásnál és Lehrer gyógyszerésznél. Ez utóbbinál fontos iratokat és egy kinevezési okmányt találtak. l°iroska apjánál pedig egy tojásgránátot foglaltak le. Ságit, Lehrer gyógyszerészt és Kassaniczky vendéglőst őrizetbe vették.
—---——.-■ ■ vki*
L
63. évfolyam Nagykanixwi, 1924. január 8. Kedd 6. »*ám.
ZALAI KÖZLÖNY
4 1924. január 9.
A magyar kölcsön a kisántánt belgrádi konferenciája előtt
A kiaftntánt e«y fcápwisalöja belép • Ndpazövetaég tanúsába
Belgrád, jaouir 7
R-ndklvűl nagy előkészületeket tesznek Belgrádban a klaántánt há-romnapoa konferenciájának alkalmából.
Január 9 én tartfák ma? as elaő összejövetelt, majd ugyanaz nap Pasics miniszterelnök fogadja a különböző államok képviselőit A kit-ántánt konferenciája főként a magyar kölcsön problémáival, feltételeivel és a kisántánt állal kivánt ellenőrzéssel fog foglalkozni, mielőtt a népszó-vétség a magyar kölcsön ügyiben Londonban döntene. Jznuár 12 én ér véget a konferencia, mikor a ta nácik ojt ás on kijelölt dolegátua Londonba fog utazni, hogy a kisantant álláspontját a magyar kölcsön ügyében képviselje.
A kiaantant ós a francia-cseh szerződés
Prágából jelentik : A belgrádi konferencia kérdéseit nrm nehéz megtalálni. A kisantant egy képviselőjének a Népszövetség tanácsába való belépése ez év január elseje óta bf/ejezett tény, amely Jugoszlávia, Románia és Csehország érdek-szövetségének külpolitikájában uj fejezetet jelent.
A francia cieh szerződés megkötését Bukarestnek és Belgrádnak lépésről lépésre tudomására adták, ex tehát a kisantant kebelén belül oly befejezett akciót jelent, amellyel kspciolatban további tárgyalásra nincs szükség. Benes a konferencián már közölni fogja Nincsics és Daca külügyminlazterekkel a cseh-francia szerződés tervezetét.
HÍREK.
— (Naptár) Jan. 8. Szeverin.
— (Időjárás) A\'Meteorológiai Intézet jelentése azerint egyelőre lényegtelen hőváltozás, sok helyütt havaxáaaal várható.
— (Sxamályl hlr) Dr. Hutzig ügyész és Székely András igazgató, 0 Duna Lloyd R. T. Budapest, megbízásából folyó hó 8 án városunkba érkeznek a Nagykanizsai Nyomda éa Lapkiadó Vállalat ügyének elintézése végett.
— (mA mama keze") Budapestről jelenti tudósítónk i Keddan délelőtt tartják a budapesti And-ráaay utl Színházban Sztrokay Kálmánnak, lapunk felelőa szerkesztőjének „A mama keze" elmü egy felvonásos bohózatának olvasó-próbáját a szenő jelenlétében. A kis darab, melynek szerepeit Fotray Rózal, Combaszőghy Iréo, Kabos Gyula éa Vágó Géza játsszák, a jővő héten kerül bemutatóra az uj januári müior keretében.
— (As Evaagellkna Nőegy lat) folyó hó 5-én taitott teae.té-lyének Igen nagy^ anyagi éa erkölcsi alkere azoknak a bájos hö\'gyeknek tudható be, akik a megszervezésnél, valamlat as catélyen Is fárád hatatlan tevékenységükkel éa keá veaségükkel tűntek ki. Különösen kl kell emelnünk Berényi Eleknél, dr. Krátky Istvánnál, Mandelló Miklóanét, dr. Vass Perencnát, Viz-kfilety Ferencnét stb.
_ (Kjkllay minlazter k5as3-neta kanizsai hivalaak) Fatcs Lajos városi tiszÜ ügyéaz az u|év alkalmiból a £árí névében, mint annak elnöke, meleghangú levélben köszöntötte dr. Kállay Tlbdr miniszter-képviselőt. DyKállay Tibor ma levelet intézettyTalca Lajoshoz, amelyben többek között azt Írja, hogy a párt nevében elöterjoaztett jóklvánatokat hálásan köszöni, egyben a pártelnöknek éa a választó-polgárságnak legjobb kívánatalt fejezi ki az újév alkalmával és azon rewényápek ad Wfejezéat, hogy nemiokára alkalma lesz személyesen is üdvözölni kanizsai választópolgárait éa híveit.
— (Belratkozáaok a pácai tudományegyetemre) A m. klr. Erzsébet tudományegyetemen az 1923—24. tanév II. felére azóló rendes beiratkozások 1924. ávt január hó 7 tői 31 ig tartanak. Ezen határidőn tul február 10-ig a kari dékánok, február 10 tői 18 lg pedig az agyetem Rektora engedélyez kellően Indokolt kérelemre utólagos beiratkozást. Tandíjmentes-ségi kérvények január 18 ig nyújtandók be a karok dákáni hivatalába. Akik még nem voltak hallgatói az egyetemnek, január 16 ig folyamodhatnak felvételükért.
— (Raaaay Károly Anek Györgyék lakodalmán) Anek György kiakanizsai tekintélyes polgár leányát e héten vezeti oltárhoz Kosxednák József géplakatos. A fiatal pár egyik tanuja dr. fcastay Károly nemzetgyűlési képviselő, a másik dr. Krátky I.tván vároai fő-jegyző les*. Raasay Károly valószínűleg szerdán már Kanizsára érkezik.
— (Kinevezés) Dr. Tarányi Ferenc főiapán dr. Vida Ferencet és dr. Berta Jenőt közigazgatási gyakornokokká nevezte kl.
— (Halálozás) Jóxsa Fábián dr. .volt atsólendvai járási orvos, megyei tb. főorvos Gelsén elhalálozott
— (A belügyminiszter Zala
egerszegea) Zalaegerszegről jelenti a Za\'al Közlöny tudósítója: Rakovsxky Iván belügyminiszter e hó közepén, eddigiek szerint 15-én Zalaegerszegre érkezik, hogy meg" tekintse az internálótábor* és tárgyalásokat folytasson annak dologházzá való átalakítása ügyében.
— (UJ megyebisottságl tag) Pákán Major József ottani adóügyi jegyzőt törvényhatósági bizottsági taggá választották.
— (Nyugdíj asáa) Gosztonyi József caávordi rómsl katolikus iskolai tanító\'nyugdíjba vonult.
— (Áthelyezéaek a bíróság körében) D<\\ Tarányi Ferenc főispán Tankó Gyula tb. főbirót Balatonfüredről Zalaegerszegre, Beér Gyula dr. tb. fóblrót Paciéról Balatonfüredre, Hódos Deiső tb. főbírót Nováról P csára, Balázs István azoigabiiót\' Sü<negfA| No-vára helyezte ár, Miküla Sdgf/ld dr. azolgabirót a sümegi járási fő-szolgabírósághoz osztotta be.
— (A vároai marhalevél ke-zelőaég 1923. ávl forgalma) Uj marhalevelet kiállítottak 2 éven f\'lüli szarvasmarhákra és lovakra 3396. 2 éven aluliakra 1362, sertése kro 5310, juhokra 50, összesen 10118 di»r»bot. Tulajdonjog átruházást 17625, egésrségl bizonyítvány megújítását 2*70, leírásokat 643 eaotben eszkőző\'tek. Állat-Jo\'galmi adbban 6255 tételben 65.639.563 koronát vételetek be vásárokon kívüli forgalomban. Munka esetek ösazsa száma 37,608.
. — (Hirdetmény a rögtönbi-ráakodáa klterjeaztáaéről) A
m. klr. igazságügyminiszter az 1924. évi január hó 4. napján kelt 135 — 1924. I. M. E. számú randaletával az azidöszerlnt ia rÖgtőnblráakodáa alá eső lázadáa és gyujtogatáa bűntettein felül a rögtöni bíráskodást kiterjesztette a robbantószer, illetve mindinnemü robbanó anyag (bomba, I kézigránát, pokolgég stb.) használásával elkövetett gyilkosságra is szándékos emberölésre Ideértve aa Ily gyilkosság él száftdékop imberiU* kísérletét éa az ily gyilkosság elkft-.vetésére Irányzott szövetséget Is.
Felhívom tehát a lakóialgot, hogy • lázadás M gyújtogatás bűncselekményein kívül óvakodjék a robbantószerek haazbálával elkövethető bűntettektől annyival Is Inkább, mert aki ilyea bflncaelekméayb kö-\' vet eí, szintén rögtőnltálő aljárás ■ alá kerül áa halállal bűnhődik. Nagy kanitsa, 1944. január hó 6 Dr. Eőri Szabó Jenő s. k. kurtái bíró, a klr. törvényazék elnöke.
— (Francia rendjelet kapott « Revlcskyatcul kővetaágl portásáé) A francia követség ellen megkísérelt emlékezetes bombamerénylet meghiusltáaában nagy érdeme van a gróf Károlyi félő palota portásnőjénck Matuskánénak aki a kapu sarkában elhelyezett bombát azonnal vízzel öntötte le éa ezzel megakadályozta, hogy felrobbanjon. A francia követséghez tegnap a francia kfilügymlniazté-rlumtól leirat érkezett, amelynek tartalma e következő: mMiVerand köztársasági elnök, Poincaté mlnlaz1 tereloök előterjesztésére Matuska Erzsébet asszonynak, a budapesti francia követsége portásnőjének a francia külügyminisztérium rendje léi, Medaielle EfHonneur kitüntetését adományozza azért, mart hős jelenlétével, ssját élete veszélyez te-téaével meghiúsította a palota fel-robbantását.
— (Harminc milliós vaantl lopás) A rendőrségen tegnap kaptuk a következő tudósítást: December 23-án a nagyk«nl»aa— budapesti vonalon utazott Flschl György nagykanizsai tisztviselő. Huszonöt hsrminc millió korona értéket tartalmazó csomagja a folyosón volt. Siófok és Balatonboglár kőzött egy Őrizetlen pillanatban Ismeretlen tettes csomagot ellopta íh eltűnt a vonatról. December 29 én érkezett a feljelentéa az Itteni rendőrségre, amely azonnal megindította\' a legszéleaebbkörQ nyomozást. A balatonbogiári csen dőrörs jelentette a nagykanizsai kapitányságnak, hogy ugyanezen a vonalszakaszon mégegy csomag el tűnt. A rendőrség már nyomon van. Budapesten letartóztattak ogy nőt, akinek már több hasonló vaa-utl lopásban volt része és nagy valószínűség, hogy a rendőrség gyanúja ezesetben Is alaposnak fog . bizonyulni. A budspesti és kani asai rendőrség Is a legnagyobb eréllyel folytatja a nzomozáat. nV
— (Emelkednek cborárák) Tapolcáról írja tudósísónk: Az utóbbi napokban hosszú pangáa után a borkeresletben Tspolca vidékén némi élénkülés és ezzel kapcsolatban a borárakbsn la kevés emelkedés volt észlelhető, ami az ausztriai bo* vámmérséklés első kedvező jelének tekinthető. Szakkö. rökb*n a borárak még nagyobb arányú közeli emelkedéséra elámítanak.
— (A „Kia kadett" előadása)
A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetsége Nagykanizsai! Csoportjának
r.szt vasárnapján került .ilnr. elö-aaö* a Polgári Egylet nagytermében Fark*r-\\a\\Tc 3 felvonásos operettje • .Ki,\' htdttr. A termet t.lj.sea megtöltötte • város *rMKMS kö-Cön.ége, melmek ml«lv<«lr\'B lef-kelleme.cbb siórakoxáit é. élvkxetet Mujtatt. a aük«lv<i»rM*Í\'Mka. KOIS^m kitlInieV. h»per«menta-moi, ló! fe)Mn«lt jtMkukkal t,
"itác biwíjíikWÍ Ff,*eem\\ . K.tyl nob.Uay éa Somoíyi a tla<H-
•rolga aaercp.kb.rt. Majd raloden j.l«pa»lw> ma,kellett laarjtelolSk. SHterűlfal.kltía volt /VámeM GruU régeD.hercege áa Deáky M.rlaka Livi. grófnője K\'dve. jcteoaá, volt t/^wttA^\'Mftria Ma. iuka. ■ .■ i páiiwi
Jó volt \'még Scfuer ■ Gf 6rfy • ofaét-■ xer.pben. GySnyőrü jelenet" volt az u!ol»Ó felvooá. magy.r tánca, melyben PUh M.nd tm Kontttín BS.ko remekeltek. A kl.árfiienát a Zrínyi Irodalmi <■ Müvéixell Kór aenakara azolgáltatta, melyért IcIHöa ellnneréa Illeti meg Keiling Ferenc karnagyot.
— (M.gfítt kla fia) Bonalmu »*erenc.étlen«éy tSrtént Potrlventéa Migocii Jótaaf ur.dalml alkalma-lott lakásán. Mágociléknak kOI&n konyhájuk nincaen, • a atobában kénytelenek förnl. Ai elmúlt napokban Migocd 2 éve. kla fia a szobában játszadozott. Ugriadotá 1 kórben a takaréktüzhelyhez árt, megfogta annak nyitva lávó ajtaját éa huznl kezdte azt. A kl. flu ekSz-ben hátraesettolyao azerencsétlenül, hogy a Ukaréktdihely mellett álló forró vízzel Ult bádogsajtárba \'nett, amely teljeasn ö.azeégette. A rtncsctlen gytrnitk a ttó azoroa\'ár-telmiben meg/Sít a forró vízben. A hatós\'gl vizsgálat kiderítette, hogy a szülőket nem terheli gond.tlan. aág. Az «,éaz község ráazt vett a szerencsétlen gyermek temetésénél.
— (Kulaaal hlrak ■ „Rend"-Ml) A Bud.pesten megjelenó wRcnd- című rendőri szaklap legutóbbi azámában olvassuk, hogy aa államrendőrség n.grkanlzaal kapitánysága december 14 én körözést bociátott kl Ismeretlen tettes ellen, aki az Arlner is Kelemen nsgyka-nlzssl aég 300 000 korona értékű kerékpárját ellopts és azzal Ismeretlen helyre megszökött. -— Ugyancsak a „Rend" bői értesülünk, hogy december elején Simon Mária h.ly-bell szakáemőtől Ismeretlen tettaa 2 drb. arany karlksgyBrat, 1 antik gránátköves aranygyűrűt, a kő mellett kétoldalt aőlfejdlnltéasal, 1 drb. 10 koronált (.rany), I női Inget éa alsónadrágot és 1 drb. kék kartonkötényt ellopott. A kár 800.000 korona.
Hogy káava .ISiíljttk, ezeket a helyi híreket, fiának magyarázata az, hogy a rendőrség ezekről a ngomoxút érdekében semmiféle tudósítást nem adott kl részünkre.
— (Bork.a.U.l tanfolyam) A földmlveléaűgyl mlnlsaterium a budafoki m. klr. pincemester! tanfolyamon .zőlóblrtokotok, gazdatisztek éa zzőlók.zelők ré.iér. 1924. január 14-26 lg t.rtó, iy.kcrl.tl bemutatásokkal egybekötött borkezelési tanfolyamot rendez. Al elő-adátok ás bemutslások naponkint délután 5 — 6 lg tartatnak 5000 k«-rona részvételi dlj elSretes l.flza-tésa mellett. Jelentkezni lehet személyesen vagy* levélbea a budafoki pinc.méaterl tanfolyam Igazgató-•ágáéul
1*24. lennár 8
ZALAI KÖZLÖNY
■r- (A Sxantlá.xló caarkáax--caapat Bnnapálya) Vasárnap *oh a™ nagykanizsai - 72;- aaáaq éSzentláexló" cserkészcsapat ünna» 4>élyes fogadalomtétele. A kereez-tény munkízlfjekbói, — kereakedg 4, Iperoetaboacokból — üld caar káezoeepat délolótt a főgimnázium éa a polgári lakola cserkészcsapatalva] réaitvatt a ferenclek plcbácíe-iamplomában tarlóit leteotlaxtele-ten, neajá onnét egyenesen a\' Ke-reaaiáoyOttbonbn vonultak, ahol HonMi Jiaaof eeerkáaxparancanok, Pásztor kerületi lllkár jalanlélébsn kivette a cwrkéaz újoncok fogadal mát. Ezzel kapcsolatban Baxsí j Ritáét éa P. Máté, Hilár mondtak flnnepl beazédekot. Horváth Józaef -czerkéaxparaacsnok rendezésében délután műsoros előadás volt.
— (A KatsUfcna Ifjnaágl Egy lat) moat tartotta rendel évi közgyűlését, amelyen ágybéli elnökké P. Ehrltch Alajoa ferences lelkéeit, Vllágf elnSkké Németh Jenő tenltdt, alelnökké Nóvák Györgyöt, jegy zővé Hcfedüs Károlyt éa pénztár-
Nagy
vilaaitották
áokká «ieg.
- (Kiak.nl,.. nép.a.dáat atatlsxtlkája) KUkanlzaán aa elszült évben a - születések száma
«sazeaen 213, haláloiáa 140 fordult alö, házasságkötés 60 eaetben volt.
V (A Klsknnlxsai Polgári
Olva.ókBrben) moat tartották eoeg a thztojitáat. Elnök lett Sttsz-iin Ferenc, alelnök Anek György, pénztárnok Papp Péter, jegyző Jflander Boldlzaár.
I — (Felemelték ■ vendéglői rfrnknt) Az Orazágoa Központi Arvizsgsló Bizottság a vendéglői árakat újból felemelte. Az uj árak a következők : Le vaa forgalmi adóval 270 korona. A feltétea főzelék forgalmi adóval 1900 korona. Az ej árakat megállapító rendelet vasárnap lépett életbe.
— (Mngaxünt poataUgyndk-aág) Balatonudvari község poate-tigynökiége postaügynök hiányában január 1 ével mrgsiünt. Hala tonuduari és Orvényes köiaégek otoiaó postája Aszólő lelt.
— (Me.gS.xUlt a kútban, ahová « fás Ja dobta) Pozsonyit jelentik : Egy MlkáUk nevü pozsonyi munkás összeveszett a feleségével, majd hirtelen felinduláaában az aax-azonyt az udvaron levő kútba dobta. A házaártoa felea\'g het órán ke-ffcaztül állott a jéghideg vliben, amíg meghallották segélykiáltásait éa ki aaentették. A kegyetlen fürdőzéa alatt az asszony teljesen megőszült. A rendőrség MiknKkot letartóztatta, (x) ElJ.gyxía. Kaid, Vallka és \'Cartner Ferenc jegyesek.
(x) Kis kadatt 12 ikl éa 13-lkl alőadáaaira előjegyzett jegyrket Krausz N. volt Törekvés Szövetkezet üzletében még a mai nap folyásáén kérjük átvenni, különben az alőjegyzésbői töröljük. Rendezőség.
(x) A bölca Náthán ax emberszeretet filmje.
(x) Elaőrandd bniallextak 30 A 83 kg.-moa zaékonklnt legolcsób ban brsxereshctók Villányi Antal terménykereskedőnél, Caengery-ut
23. a-.
II (x) Minden maghBlás a láb tói arad. Hozassa hat rendbe na lam herlsnyáii, hol a legelőnyösebb kiszolgálásban .\'észéiül Kitttnö, mfr-Úg gyapjú léli hsriinyák raktáron ítónjös áron. F1LIPP Oszkár ha-rtsnyakSlődéJe, Szombsthsly,- - Széli Itálmán u. 6. sx.
IÍM Agy tollat vasa áa alad ■ercxfaldná, Sugar at 18.
(x) Dr. Kínig fogorvos sza-badságra utazott. Rendeléeét f. hó 21 In kndf fflzjf ujWtr~ —i
(x) A bSIte Náthán pázar kl-állítású német film.
M TJJtvrd áV.xert Teijuti nyóaibb árban vásárolhat Frlad Jónaf ákaxaráaxnél, N-gyk» nlzaa, Sugár, ut 2. (Fő ut éa Sugári ut aarok). Arany, ezült, platina, bamlafogak éa érmek beváltáaa a legmagaaabb árban.
MOZGÓFÉNYKÉPSZINHÍZ.
Uránia. K.dd «x«rda fii 7 é> fél 9 órakor A Molitor hát, Bíró L«jo»
regénye 6 fetvoDáibio. Ax cl£adá» sokat csak fo\'nÖUek nézhetik m«g-C»ütörtökÖn cjsIc egjr napig Goorf Jakobi gyönyörC filmja: A fehér menyorstág. A filmet drcembeibea óriási siker mellett mutattuk bo a STCjfénj3:>r«u g-yermckeV karácsonyi
feUegéiyezéae javára. Saaet Moilc gyönyörű panorámája és a film mrtterl rcnd«xéio axóta siámtálan érdeklődőt hozott, akiknek kedvéért C4Ütörtökön A jehir menyorstáf előadását megismételjük.
Jön: a axcxon remeke: A bölcs Náthán.
A TŐZSDE HIRfiL
A .mai tőisdéa nyitáskor ma-gaaabb árfolyamok kerültek fel-azlnro éa a forgalom élénk volt, mert sok vételt éz eledéit bonyolítottak le. A tőiade képe le élénk. Irányzat a vaiplacon megjavult, egyes értékekben azonban nem tudták megtartani a nyitáskori keresletet, mert később ax uj közép-kurxueokon, valamint a magánosok réazéről cazközölt nyereaégbiztoeltó eladáaok következtében aok áru jött a piacra, exért Itt ott lemor-ssolódások következtek be. Végeredményben azonban a nyeresé geknek csak kis réaze morzsolódott le. A nehéz értékekből kiindulva szilárdult* kezdődött. A nyereségek 15—20, sót 25 százalékot U kitesznek. A bécsi tőzsdéről na gyobb tételek érkeztek és az li hozzájárult az Irányzat megazllár-duláséhoz. Zárlatkor a hangulat barátságos, n tendencia szilárduló. Kosztpénz prompt V, százalék, kazsranapra 2Vi azázalék.
Utótőxadel. Irányiét zzllárd. Allamva.ut 400, Olaaz Bank 31\'/i, Nova 134. L-azámitoló 100 Mayy-r Hitel 580, Rima 137. S.lgó 600, Lloyd Bank 18350, Danubius 4600, Vegyipar 37V„ RotlmflUer 25, Schiick 101, Üpták 20, Kglsz 66\'/, (pénz), Kőazén 2530. Borsod Mle kolci 140, Fővárosi T.karák 228, Pesti Hazsl 4000, Allantlka 47, Gumml 350, Mezóbegyeal 360, Georgia 570.
Délutáni magánforgalom. Irányzat azllárdabb. M.gyar Hitel
590, Osrtrák Hitel 162, Salgó 135, Kőszén 2500, Cukor 3100, Georgia 570, Kereakedelml Bank 1300, La arámitoló 103—105
Eatl magánforgalom. Irányzat kissé ellanyhu t, Arfolyatnok|: Magyar Hitel 570, S.lgó 585, Rima 129, Osztrák hitel 150, Kői.ér, 2450; Cukor 3100, G-orgia 550, Kereakedelml Bank 1300, Leszámítoló 105, Államvasút 410, Pe.tl H.zal 3950, Ganz Dsnubius 4500, Villamos 2250, Novs 135.
Mmhlaataloa árták.k i Mobil Bink 5500-5700, F.bsnk 55 - 60, BShm hordó 3, Herendi 1—VI,, Karancsl 8500-9200, Kéve 1800, Községi nyomda 8. .
Termény tőxada
Buza (tlesavldákl) 76kg-oe 112000-113000. 79 kg-oe 113500-114500, egyéb vidéki 76 kg ov 110000-i-112000,79 kg-oa 113000-113500, rora 84000—85000, takarmányárpa 85000 -88000, sörárpa 90000 -93000. zab 98000-100000, tengeri ó 84000 —85000, kölea 82500 - 85000, repce 240—250000, korpa 52500-53000.
A mai terménytőzsdén közepes forgalom mellett ax Irányzat aztlárd. A buza árfolyam ax ulalaó napokhoz képest 40C0 korosával emelkedett. Roza aalntéo eeilárd. Aa öiazforgalom butában 20 vagon, Zabban csak Bpeaten volt üdet.
M. T. I. -fánjelaatá.. a termáoyplacról. Kis forgslom mellett az Irányzat\' aztl\'árd. Buza bpaall paritásban 1120 — 1130, Du aéntul 1050-1060. Roza Bpeeten 860 - 870, Dueántul 810-820, Ta-karmánrárpa 840—850, Sőrárpa 880-890, Zsb 970, állomáson 890 —900, Tengeri uj aremea 700—790.
Vágónaarhaváaár.irényxat lanyha. árak változatlsnok. Felh.j.áe
489. Arekl Bika joU> 5600 -6200. kivételesen 6300-6600, silány 4000 —5400, Magyar h\'zolt ökör jobb 6500, kivételesen 6700 -7100, kő xepee 4500 -5600, alárendelt mleő aégü 3200 -4500, Tehén 3700— 6300, kivételesen 6600-6800, Tarka tehén 3200 - 6400, kivételesen 6500 -6800, Blvsly 3900 -5400, Növen-dékmerhs 3830—5400, caoatoznl-való 2900-8300.
Llaxtplac Búzadara 1950—
2000. 00 ás 1000 -2000, 0-ás 1800
— 1900, 2 ee 1700—1800, 6 oa 1620-1680, Korp. 400 -420, 75 százalékos rozsliszt 1050-1055.
Markabnsváaár. Marhahús I.
rendű egéeiben 10900—11800 korona, hátulja 12100—12800, el.je
9400 - 9500, II. r. egészben 8900-9500, hátulja 9300-11500, .írje 7300 -7700 Juh I. r. 7500 —8400, Marhabőr 82\' 0 - 8400. Felhajtás: nagymai ha 258, eladva 13, Birka 115, elagva 100. A vásár élénk volt.
Sartáaváaár. Felhajtás 2100, elkelt kb. 1200. Arak: I. r. 11000 —11400, II. r. 10400-10800, aza-lonnáa félaertéa 1200, lehusotthus 12—13000, aózottaaalonna 11600— 12600, satr 14300-14500. A vásár közepes volt. fel .jirt
> dsytra-kgroont Wirtte ártotyamtf
Valiit Karotooa ék 74000 De Afltrfim «t*ák
WO-f64oo Hjkirtst . .114-117
Lm l)»-l«) ICo^Aci
DoiUx «tjoo-it6oo KrUatUola )0*Ó))C«
írod. Ir. IOJ)-JHI Lonioo H900-94) 04
Un HJ-4ÍO OUatcrui^ t\'i-tí*
Oaaar. kor. )01C-)ttn Pária 1040-1144
IMc> (raak 170-1015 Práf. 6(1-464
Ld U4-M7 Stoekbola 56)0-)»44
C11-M SvlH
»Tá.-d tlMMk Báea )4tO-)M
Xoroca dinár Silfia D«-i4»
Frank db.!/ — Zágráb »J»«55
Uecr>> márka J0-40 Na^ryort moo-iijóo
KaJl.in loriat Ujo-1470 Vm4
A magyar korona külföldi Jegyxásal
Newyork ... . M\'/i "Tl\'/e Zürich .... 300 300\'/,
Prága..... 1797\'/. 1797
Berlin.....219 22150
Bécs (deviza) . . 355 371 \' Béca (effektív K) . — — i A bácsi tőxada Zárlatkor ax Irányzat gyönge, ds nyugodt, volt. A magyar koronát ax arbltrázaforgalomban erősea kínálták. A korlátbis. az OJat meglehetősen élénk volt, főleg a magyar papírok Iránt volt ma ie nrgy az érdeklöd éa. A Kohó plsse jellel volt ellátva, a Kőszén éa aa Urlkányl la emelkedtek. Záróárfolyamok ezer koronákban: Alpesi 770, B.ünnl gépgyér 1584, Kóbufg 118. Déilvaeut 2001, 3 axáia\'ékoa Déllvasut 561, Deposlteebaok 38, Magyar Hitel 12195, Os.trák Hitel 3293, Magyar Hofherr 430, Oix-trák Hofherr 1449, Krupp 512, U-.derbink 359, Rima 269.
Felelés ssezkesitéi Satrokay Kálmáa. Táiasierkesité: Benedek Rozaő. Ktad.J: Nagykanlzaal Nyomda ée Lapkiadó Vállalat.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
* budapastl
n.nkek
Ab<.;1.M.C. I
Itu.t ■ Ae»*.
. HU. Jl
u.t, Itt!

Lttálak. 01.-M, bank Oaitr. ílit.
LV.,4 banV Baakyercln 10)0Ca) B. Afrí/ 47000
rilMth %Socx> H<m*« jVxo
Horr. uL J. fc. l»xo
Italian JIOOOO
M.-Csati l?irt>. — Poftalml 4)000
Kar. illld >jjoo
Htnil\'SfniK l\'/X<l K4»?. JeUÜoc —
Viroal bírt i.ijo
llcrk-ar t wcű
NVibi .!).<• t»>.
ü;. B. i»6oooo
Unloo
HttvlKsai tp. jtooo
Kivár tiocoo
KMtlayal Tik. ilwo Ahal T«>. ijoooo Moitá/ «»V>x> Hasat «t*6 tltOOOO Kl»ö M. Diri. 6JOOOCO PootUrt (70000
Msiy.-Frsoci a -
Í*t ttcooo
aaaooU b. -
Malmok
Barié m. 1)000
Bo»a -M. fríooo
Coacordla 7ÍOOO Békéscsabai
HuoclrU 8«ooo KUálymaloa (CO
Viktória l^oo*
Tr. P*t»Wi itjc^a
tftaad* 4
\' BA»/ík
1 1 órai sárOárrolymua* ■ kövalkaxők:
Si«tUr, Ctwtx É4Mki tsfu Szászvári KoSO
IttTla t(«U
K66. i«ri. Dru<bc UtfoaM "fi.
Alt. Kf m*o
Kfiárr.ia
sz4o
KioMtcoyl S.JMo&WI Sál UilaH
Unió bínyi
Urikior4
Cacpcll
^7JOoo
ltow
M ■>:■■•
J4oeoo
JOOOOOO
t?0»
l.iy tik 1 <fS.-o
M»< áJjoo
Magyar a<« lloo«l
B»lfa fim n\\o«t
J«J«S
ö\'iOraUtCjto )t«o
Chiu-Jor ijoooo
V«if/>paf )7000
y^&njyl/ S&ooo
R«I- LO)á IJOW
Mfrlr<
Sjom.Uk
FranUin K5"^
O lobos )\\ooo
KtmOMjr 17000
Psüu 4.
Kíral 7SOOO
Ki<W íjcco
^((JuMom ÍIJO K/,viM«i ny.
U)U|t«a 16000
Vnaművek
C-k,
Oszd. Gé?cf\' 1 toooo
Fábián vaa I7}<«
Ktjyríf 14)0000
F4mi««.V, «7»50
FtasU totooo
Gssz-Dsa. ZaioU:
Gsis.Via. t<7}OOú Z«oul Gt? «t vsaat H6000J
Gyírfy 88000I
lloOierr I9JOOO
Kis zsk 47000!
KiuUse tiooo
-----jllcr
Schiick
Scfiulkr jOooo
T«o<JWr »K>oo
Valkta 17JOOO
W6co« 4IJOO
Oxvtoc<9 71VC JT»lp»r

Alt. (t CKTIC DMáSttuiü iojoo
Bo<a. (a t|«0 Fo-iml«» .
O»im»on 660000
llásal fa ijoooo
Hcsoi (á 10000
> tii/t.)
950OO SJOOO tJ7J0->0
K<teUk«44*
Mlakotd jlco
KAxoll )7oo
Vircsl 4 K-C\'
DíliváJSt 1)400.
Kovi l)40C-Aüi-niasat 40000-
Tn« 1090c-Cukorgyá rak
4))OOQ
OflniVoí Hocrít c«k. C«»c«i?« .yoocw OtCf|U JJMW
X«zJK Cuk_ JIJOOO I47JOOO
]^lclmlai«r«k
Ssslimi lljoo
15000
VUL p«>i<a J<XK> To- »JI )íoöo
Harsnak. 1)000
a km. vtllikl
Kcr. J
Int \\xti Vasa. vili. Ak, (l> Uc<<««*
At« 5IOOOO
Pbtf/u 4
17}
FSvíroal s-if >15000 Kirtly*4r 6t 000 Polflri Hr ) 50000

6»»
1I000 1)00 0 97000
I.\'cx tun. IUM
Ulki toooo
TatU
ÍIU |65*0«
. «• Ualpír 5*000
Sg<<. Vsuitr )4)000
Unió ttitU tbooo
Gy.pjt-K-6 w. T«tn Kmtoo
Oy6ri t«rül )to*«
Spödltm 17)000
m«<« itooo*
Mlirio* i toooo
SjlVrs 7000*
Vaodcr tlooo
CkUoti jtooo
DanUa tOiOOO IMao.
Ktlcak Mar. 40000
Klclo II >0*
Klotild I«)«00
T6íók itoe»
KOlöntíUk
\'75004 350O4
H)ooo
ti dc-1 5 ulah.
Kiftlyxi1) Vsaat lorx-Bt*\\ 8rtsa*M Corvin Al« P*J.lr
SlISi1\'"
OatanaaM
*
ZALAI KOíOONY
1984. jjgajr 8.
Zürichi sárlat i
fíiti 1876-00, London 1.73-00, N.wyork *74\'25. CnUsri 1S50, M»ll»od M82, Holl.»l S16 87, Btj.in 12:, Wien 80 76, 3o!\'« 410, Tríga 1870-00, Bud«p«t 300W, B.lgrld Ö42
Apróhirdetések
Minden ui ISO korona, vastagabb bctdvol 300 korona. Legkisebb hlrdoUa 10 in*.
Raktárnak kiadó M«TObb k«tt«Uk. Xlobal-B.
^tLl
LiUirMK. Kipkuiliul | uoMa lakásomat «l(*crátD<m boáapoti buooM UkiUrt, Cica a kU44-
í-i n !■\' : : : 9»jO
Klcaerálním Bod»;x»t kUrárosi lakásomat Nify-\'«{! i«oba lűtr)hia lakással. Clsatm JH»5
Bútorozott szobit
karuek koityHsbsiinilattsL
Cím a kiadóhivatalban.
Alulírottak mély fájdslom-msl jslentik, hogy a íorrón sssrstett sps, nagyapa és dédapa
Dr. Hubert Ferenc
ny. körorvos
életének 03 ik évében hosszú szenvedés uUrn Locsméndon elhUDyt.
Nyugodjék békében!
Oxv. DtmÉnovlM litvánná UUI. Hub.rl HatIM lo/ny., Hovancaák Káról,.4, Orál Irn.n*, Dománovlc. Juliska imokii, Hovancsik Uui éa fari, l.l.g.r Magda, Órát XrnOka dMunokil.
1924.
Naptárak:
Heti előjegyzési Óriási napi Tárcanaptárak Zsebnaptárak Fali naptárak Reklám naptárak
a legnagyobb választékban kaphatók
Filthel Fülöp Fiai
paplráruház&ban
NAGYKANIZSÁN
varoshás palota.
u
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpit és tengerit
fc.l.nk H>»ata«.kk -pl lm
KORPÁT
üinknm* Szlntksziti fautaiaM K.T, Hagykaaizn
Megnyílt! latUl érUslUm a
wgyírdamü közönség, t, hogyMfflyar-
utca 18. asám alatt
fehérnemű varrodát
nyitottam. N<5l ét férfi fehérnsmück.t a legfinomabb izléscok megfelelőin kísiitck. Páiiíogist kérvo vagyok kiriló tüxtaUUol t»t?
Benedek Kató
stborArjegyzéicílz
bn, mist irka nfillja ■ Wytt. T.asAk m.ggy öiödal |
A \'.Ep.1 ■ fetUI Mit , ktl, •jlti.
1 IIIm 31 Imi h.. I 1 ut«r M Bi rüliM UI bor 30S0 kero.a ..-„ \' 1 m«r poainiiirt ki-Ukl 4-m.jk.ttly I lllt.fl" Mdla, IHO kttOM. | 930 lufMa.
Bruncslcs József JEMTSiS
eweafc gwfrai n. T.ur.» > a-io.
iUörendü, száraz
aprított bükkfa
illand iaa kaikató 100 kg.-kéat 1SSOO koránéért forgalmi adóval agy ült. Hasit fa vagontiUl*kb«o és kis xnanoyl-sígbon a legolcsóSWn
Wiltnar Testvériknél SZZ
Csúzods kSszvényedsohse lesz Ha kéznél van az „Indaszesz"
felrtj.) M. Mnt H, M^nt, X, U.
Mindenkinek saját érdeke
nlatótt rSRliim uuk.ígl.tót M.il, k«t«M f.l
Szabados Mátyás
a „Marcalihoz" címzett kékfestő és kézmffárukereskedését Kazinczy-utca 1. Városházpalota,
legolcsóbb áron szerezhet be.

Minden alkalomra
LEGOLCSÓBBAN
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában
vásárolhat.
Csak megbízható jóminőségü áruk!
tiszta selyem, métere 65.000 korone.
Estélyi és báli selyemujdonságok
minden színárnyalatban
óriási választékban
KISFALUDI ÉS KRAUSZ VSSZ*
Nagykanizsán
szerezhetők be.
■ \\
Ouplaszélas divat
Nrasuloa a rv^yt-i.kiri Mrna<u ás 1 ii|Mi<l VMM I
Eflyes „ám ára hétköznap 300 horona, vasár- és ünnepnap AOO hornn,
63. évfolyam N.gykaniz.., 1924 január 9. Szerel " 7. „4m.
• kuiuLiui #a.B» ia. laUnrku.TtUhi II, iUB
A francia frank
Mialatt a nemetek az éhség és a lizikai és lelki leromlás elől tömegesen menekülnek svájci területre, azalatt a francia frank internacionális barométere hónapok óla tarló kilengések \' után, a párisj tőzsdén olyan dollár- és fontárfolyamokat produkált, amilyenek még a háború befejezését követő sivár időkben sem kerültek felszínre, amikor pedig a kereskedelmi mérleg erősen passzív volt, a budget egyensúlya beláthatatlan időkre felborultnak látszott, a leszereltek illetményei az államra óriási terheket róltak és az infláció teljes erővel működött. Még egy kevés gyengülés a belga frankkal és a lirával szemben és a beteg frank Zürichben egy szinten találkozik két bajtársával.
Hogy a franknak a lira nívójára való sülyedése a francia önérzetnek milyen súlyos megpróbáltatását jelentené, ez vi. lágos mindazok előtt, akik ismerik a mélyreható változási, mely a francia mentalitásban már a háború alatt, de különösen a háború után a volt szövetséges irányában végbement.
A frank az elmúlt két év alatt a fonttal szemben értékének 70, a dollárral szemben 73 százalékát vesztette el.
Pénzügyi körijkben a külföldi fizetési eszközöknek különösen az utóbbi hónapokban bekövetkezett rohamos drágulását a legkülönfélébb okokkal magyarázzák. Ezek között szerepelnek: a német jóvátételi fizetések bizonytalansága, melyeknek elmaradása a francia /állam pénzügyeit alapjukban rendítené mog, mert Franciaország a német jóvátételi fizetések terhére újjáépítési számlán már eddig is_ kerek 100 milliárd papír\'frankot előlegezett.
Eszerint fellát a frank nemzetközi árfolyamában a német gazdasági válság tükröződik. A frank nemzetközi értékelésére kedvezőtlenül ható okok
POLITIKAI NAPILAP
B....MU MtkH*iM|i .11. kar. AkM.«tM >1
T.l.r.n.a.n. JJu.I
wwiHim 4ni Bn h°>. icce
h.pk.t. A.k.r-ko. I. u. Mr.jli.dlkk
közölt említik továbbá azt a körülményt, hogy a francia iparosok és kereskedők, a frank javulására számítva, évvégi devizaszükségleleiket az utolsó pillanatban egyszerre igyekeztek befedezni.
Fontos szerepet tulajdonítanak azonkívül a frank leromlásában az angol politikai helyzetnek, illetőleg az angol külpolitikában a választások eredményeképpen esedékes irányváltozástól való félelem hatásának. Minden jel arra mutat, hogy a Baldwin kormányt ugy a liberálisok, mint a munkáspárt részéről a legerősebb támadások fogják érni. Ameny-nyiben a dolgok tényleg odáig fejlődnének, hogy a király a francia közvélemény előtt határozottan antipatikus .Mac. Donaldot bizza meg kabinet-alakítással, ez a Németországgal szemben követelt ántánt politika szempontjából természetesen teljesen uj és a francia követelések szempontjából feletti hátrányos helyzetei teremtene.
A frank elgyengülését kisérő magyarázatok között szerepel továbbá Franciaországnak az Egyesült-Államokkal szemben 102-1 folyamán esedékes 400 millió dollár (majdnem 8 milliárd frank) összegű tartozása, mely a fegyverszünet utáni időkből, nyersanyag szállításokból származik. Amennyiben ezt az esedékességet nem sikerül valamely egyezség utján rendezni, a frank árfolyamát ujabb súlyos megiázkódtatásokérhe.lik León Blum Poincaré Ruhr-politikáját kritizálva, megállapítana. hogy a Ruhr megszállás Franciaországnak, valutája elértéktelenedése folytán olyan horribilis áldozatokat jelent, amelyekkel szemben minden előny illuzórikus. Igen erős parija van ma már annak o föltevésnek, hogy minden bajnak a Kuhr megszállás az oka és minden pont, amellyel a frank visszaesik, ujabb ütőkártya a Kuhr-cllenesek kezében.
A kölcsönnek nincsenek titkos feltételei
Bathlan István beszámolója a párisi tárgyalásokról
Budapest, jiouii 8
A nemzetgyűlés njsl ülésének megnyitása után Beihfen István gróf miniszterelnök szólalt fel a Ház fe szült figyelme közben.
Felszólalásának — úgymond — az a célja, hogy jelentést legyen a külföldön folytatott tárgyalásokról é» ezzel módot nyujlaon a Ház tag jiinak arra, hogy az indemnltási vita során foglalkozhassanak ezzel a kérdéssel. Célja a szanálási pro gramnak, hrgy a köfciöi öiazege kizárólag a béke ügyét szolgálja. A két jegyzőkönyvben foglaltatnak a reparáclóra vonatkozó megjegyzé sek ia.
• Az 1. számú jegyzőkönyv a kői-csönőa politikai feltételeket tartalmazza. Végeredményében egész uj jegyzőkönyv jött létre, amelynek első részében azok a kötelezettségek soroltatnak fel, amelyek a velünk a\'omben álló államokat terhelik. Majdnem ugyanazok ezek a kőte-\'ezettségek, mint Ausitris eaetében. Ezek az államok tiszteletben tartják Magyarország függetlenségét és in tegritösát éa tartózkodni fognak minden .olyan megállapodástól, amely e jegyzőkönyv intencióival ellenkezik. A i\'győkönyv máiodik résie szintén hisonló az Auizlriával szem ben fölvett jegyzőkönyvhöz. Ter-mészetcson nálunk nincs szó olyan eietrő), mint az os«\'rák jegyző
könyvben Autzlr iának Németorazág-
hoz való ciatlakozáia, ellenben szó van arról, hogy Msgyarorazág talpraállását no használhissa fel a trianoni azerzŐdéa megszegésére. Mindéhez fűződik egy további magyarázat, amely szintén haionló az osztrák pro\'okollum megfelelő ré széhoz. Et Magyarország gazdasági szabadságára vonatkozik. Egy némileg homályos rész azt teszi lehetetlenné, hogy Magyarország vámunióra léphessen mái állammal. Nálunk kimaradt ellenben az árész, amely az osztrák jegyzőkönyvben benn foglaltatik, hogy ugyanis Mi-gyarorazág bármely máa államnak nem adhat gazdasági előnyöket. Egész nyiltan meg kell mondsnls, hogy a rendezésnek semmiféle titkos feltételei nincsenek.
Ami a katonai kontrollt Illeti, kijelentheti, hogy a trianoni szerző désen túlmenő kontrollba n kormány nem mehet bele. Azt ii hangoztatták, hrgy hat hónapon belül rendezni kell az államforma kérdé-aét, hogy a királykérdést kell rendezni, hogy o kormányzónak le kejl
mondania, hogy továbbá úgynevezett demokratikus uralmat kell létesíteni, hogy fel kell oszlatni az EME ét és viisza kell fogadni az emigránsokat. Mindezek az óhijok egy forrásból származhatnak. A német err* azt mondja: „der Wunsch l«t der Vater dea G\'dnnkens".
A máiodik jegyzőkönyv a tulajdonképpeni azanáláii programot foglalja msgábsn. Megállapítja, , hogy milyen felhatalcna>ást kell a magyar kormánynak kérni, hogy milyen nagy lehet a kŐlc\'ön ősz-szege éa mire fordi\'ható. Vonatkozik továbbá az ellenőrzés módjára ét foglalkozik a jegybank felállitá-aának kérdésével. Az öt félév alatt a migyar kormány ujabb kölciőnt nem vehet fel. A kölcön nelto 250 millió aranykorona. Et az ősz-szeg ciak a deficit fedezésére fordítható, erre a kormány előlrget vehet fel. A nrmtelgtülés elé kell terjeszteni a kölcsönügyet és a programot ratifikáció végett. A külföldön is igy történt. Ez a fölhatalmazás nem jelenti azt, hogy a nemzetgyűlés politikai ellenőrzése a kormánnyal azemben megszűnnék. A nemzetgyűlés a kormánnyal szemben a politikai felelőiségrevo-náa eszközeit alkalmazhaljs.
Az ellenőrzés tekintetében csak péntügyi ellenőrzésről van szó. Az ellenőriőbizoltaágot a reparáclóa bizottság fogj* kinevezni és ez a bizottság Magyarországon kivül fog székelni. A kölciön felvétele előtt be kell szüntetni a bankóprést és fel kell állítani a jegybankot. Osztja azt a felfogáit, amely azt mondja, hogy bár tekintélyes segítségben részeiülünk, mégis ez csak átmeneti S€gclyt amely ciak arra szolgál, hogy a büdzsé egyensúlyát helyreállítsuk és a koronát stabilizálhassuk. A főfeladat tehát a mi vállainkra hárul. A magyar kormány K künn mindig optimizmussal talál-kozott, amelynek indító oka, hogy Magyarország agrirállam.
Azt mondjik, hogyha ciekély is az az^összeg, amely Magyarország rekonstrukciójához azükséges, majd jönnek a magántőkék, amint Ausztriában is jöttek. Ne felejtsük el azonban Ismét a különbséget, hogy Magyarország agrárállam és amint a külföldi tőke könnyen elhelyezhető az iparvállalatokban, ép olyan nehezen helyezhető el agrárállsm ban. Ehhez az kell, hogy a jelzáloghitel Ismét lehetővé tétessék és hogy a jelzálogleveleket külföldön
ZALAI KÖZLÖNY
1924. január 9.
4
el lehessen helyezni. Eiért ezt mon doni, hogy óva ínlsrk attól. hogy amikor a Népszövetség Magyarország hóna alá akar nyúlni, ugyanakkor Magyarország terhére olyan fizetések állapíttassanak meg, amelyek a rekonstrukcióval egyáltalán nincsenek kapcsolatban, ellenkezőlrg a rekonstrukció aikerét akadályozzák. Elismerem, Hogy különbség van köztünk éa Ausztria köti, (sajnos, a mi hátrányunk/a) a jóvátétel kérdésében. — Ausztria esetében nem siámitott ar, hogy a repará-ciós bizottiág a rekonstrukció idejére nem követelt jóvátételt. Magyarország esetében a helyzet ugy alakult, hogy az összes béketerhek az amortizációra megállapított husz esztendő alatt évi tízmilliónál magasabb öiszegben nem állapithatók meg. Nyilvánvaló ebből, hogy a Népazővetaég pénzügyi biiOttséga jóindulatulag egyrészt a kölcsön adók érdekeit akarta megvédeni, másfelől védeni akarta ezzel a határozatával Magyarország szanálásénak programját is. Jóindulat vezette "á Népszövetség pénzügyi bi zottságát, amit bizonyít az is, hogy további részletekkel is körülbás tyázta határozatát, amikor kimondotta, hogy két és /élesitcndeig, amig a program kercszlÜ\'vtel* tart, Magyarország a szénszállításokon kívül semmiféle reparációt ne fitessen, kimondotta továbbá azt is, hogy a rcparácló évi tízmilliónál többet aemmi körülmények körött >ao tehessen ki, de a kezdő években ennél az összegnél is lényegesen kisebb legyen.
— Kimondotta a pénzügyi bi-sottaág azt ia, hogy amennyiben a kölcsön hamarább amortizáltatnék huaz esztendőnél, évi tízmilliónál több akkor sem fizetendő repa-rácló címén. Ezekből Is Utazik, hogy a Népazővetaég pénzügyi bi zottaéga határozatával bizonyos védelmet kivánt nyújtani egvfelöl a hitelezőknek, másfelől Magyar-orazág azanáláii programjának végrehajtásához. A magyar kormány a maga réazéről fentartásaal élt, nem fogadja cl azt a jelentést, amelyben ez a határozat foglalko zik, hanem kifejtette a maga álláspontját, elsősorban azt, hogy ez a határozat felfogása azerint ellentétben áll a reparációs bizottság által október 17-ikén hozott hatá rozat alapjaival. A magyar kormány rámutatott arra, hogy pszichológiai ellentét az, amely tulajdon-
Linka
A .Zalai KösMoy* cxcJeli regénye
Itta Pétcrly Tamás (60)
Napok telnek, Csobrinka nem siet, Sőt a lehetőségig elrontani szeremé mindazt, amit csinált azeiő:t, hogy hosszasabban tartson a munka, mert ezzel időt nyer és közelében lehet a szőke tündérnek. E határozta a bosszús cigány né. hogy ha másnap nem megy, Linkát ó szökteti cl Janku elöl...
Napközben Mundre Marié cl van foglalva a főzéssel és egyéb munkájával és Csobrinka kikérdezi a szőke Linkát oláhul, mintha nem is sejtené, hogy magyar leány.
— Kinek készül a korona, Unka ?
— Janku Ábrahámnak! hát te annak még hírit sem hallottad, Csobrinka ? ...
— Már hogyno hallottam volna!
Aztán Linka gyerekes egykedvűséggel mondja cl Jankunak viselt dolgait. De nem a valót 1 Hiszen azt nem tudja, hanem a meséket, amiket Dimluu mondott cl neki!
képpsn a rekonstrukció és a répa-ráció kőzött fennáll. Mert ha igaz, hogy a rekonstrukció érdekében a magyar nemzet áldozatkészségéhez kell apellálnunk, akkor ez az áldó zatkészség megtorpan abban a ■ percben, amikor az az ér:és keletkezik, hogy nem a aaját rekon-atrukciónk érdekében, hanem ide gen érdekek szolgálatában kell a kívánt áldozatokat meghozni.
Rámutattunk azokra a nehézségekre, amelyek fizetési mérlegünk szempontjából fognak származni, mert kétségtelen, hogy ez a leg-gyengébb pontok egyike a magyar közgazdaság életében. Fizetési mérlegünk és kereiked-lmi mérlegünk ia—a legnagyobb mértékben pasz sziv. Ez a passzivitás a külföldre meginduló fizelésrk beálltával csak emelkedik és heroikus erőfeszítésekre kell elkészüinie a magyar tőkének és annk a külföldi tőkének, amelyet ide várunk és kérünk.
— Hát szereted Jankut? — tudakolta Csobrinka és fürkészve pillantott a szőke tündér gyerekes arcára, hogy szemeiből leolvsssa a valót, ha talán tagadná.
^—Szeretni?... — csodálkozott Linka, — már hogyne szeretném!
En mindenkit tudok szerelni, aki jó! — és ezt a gyerek mondta Csobrinkának, de nem a szerelmes Jcány.
— De felesége akarsz lenni? — kérdezte tovább a barnapiros cigányné érdeklődve.
— Én nem! Csak a királynő le szek. Ó pedig a király. Ugy-e szép dolog a koronát viselni, Csobrink^? Ez nagyon pompásan illik az én fejemre!... Dj a Janku fejére isi...
— Szép bizony! — kagyta rA Csobrinka és tovább,kérdezte a szőke leányt. — Hát csókoltad már Jankut vagy egyszer, Linka ?
— Hogyne csókoltam volna? — mesélte a gyerekes tündérleány olyan kiejtéssel, minlha csak babaruháról lenne szó. — Azt mondtuk egymásnak, ho«*y jegyesek vagyunk! Hál ez nem szép dolog f
Nyilvánvaló, hogy ez a tizenhét és fél esztendő az utolsó csepp viz a pohárban, amelyet még tölteni le-het.
Ezt mi részletesen ki is fejtettük és fentartjuk moit ia, mert -ismeretien határozattal állunk szemben. Nem tudjuk a reparációs komisszió miképp fog határozni, hogy figyelembe veszi e majd ■ pénzügyi bizottság tsnáciait, minthogy a re paréc\'ós komisszió autonóm határozatot is hozhat. Amitf Ilyen ismeretlen tényezővel, X szel állunk szemben, a nemietgyülés ne adjon utasítást és ne hozzon határozatot, hanem bizza meg a magyar kor mányt, hogy legjobb tudása sze rint... (Bethlen szavait - a nagy zajban alig lehet é/teni.) A nemzet--gyűléa még idejében abban a helyzetben lesz, hogy dönthessen afelől, hogy egy túlságos repsrációs tervet elutasíthasson, vagy pidig elfogadhasson.
— Bizony szép! —^hagyta rA a cigányty.
— A koronát is egy időben fogjuk viselni mind" nkor. Ha ő fölteszi: én is fölveszem, ha ő leveszi: én is leveszem a fejemről, de nem ejt az ezüMkoronátl Har.em $zt a máslk-t, amelyet Janku hoz, tiszta szép aranyból. Kettőt hoz, ugy igéite. Amilyen lesz nekem, éppen olyan lesz, Janku Ábrahámnak is!...
Csobrinka beszólni akari a leánynyal komoly, borzalmas do\'gokról, de látta, hogy nincs kivel. A tervét egyenes uton nem viheti keresztü\', líhAt görbe ösvényt választolt, hogyannál . bizonyosabban célját érje. Dolgozott nsgy lustán és tervezeit, mert aggasztuiia a mórék késése.
Mikor a fából készült koronának ötödik gombját ezüstözte, a távoli bércek oldaláról bagoly huhogást hallott. Mjgolvasta, meri ritkaság n«ppil hallani a halálmadár hangját. Linka is segített az olvasásban. A bagoly háromszor kezdett huhogni és mindig kilencet kiállolt félelmes hangján. Csobrinka ugy szereted volna táncolni örömében, mert cz
Bukarestben van a rendőrség sikkasztója Kopinics bűntársai a rendőrségen
Budapeat, Január s (Sajit tudóiitónklú!)
Ismeretes, hogy Kopinics Jenő a nyár folyamán 140 millió koronát csalt kl a rendőrségtől és azzal eltűnt. A nyomozás \' mindezJdeig eredménytelen msradt. Ciak any-nyit sikerült megállapítani, hogy ■ cialó megszállt területre menekült. Távollétében különböző hírek kerültek forgalomba. Majd Belgrádban, mrjd meg Párisban látták feltűnni.
Tegnap a csaló ügyében váratlanul fordulat történt. A rendőrségen mrgjelent Kopinics Jenő barátnője és egyúttal bűntársa, aki eddig teljesen ismeretlen részleteket mondott el a sikkasztás elkövetését és Kopinics tartózkodási helyét illetőleg.
A rendőrség előállito\'ta Tóth Lonct artistanőt, akit azonnal gyanúsnak találtak. Megállapítást nyert, hogy a bejelentő lapon hamis nevet használt. Tulajdonképeni neve Tóth Rozi.
Vallatása során elmondta, hogy Aradon együtt élt Kopint\'ccsal, majd vele együtt Bukarestbe költözött. Két hónappal ezelőtt jött Budapestre. Egy millió koronát és Kopinics nővére számára egy levelet hozott msgával. Azért jött Budapeatre, hogy magát a táncművészeiben kiképezze.
E\'mondta továbbá, hogy Kopinics nem vitte el magával mind az elsikkasztott 140 millió koronát, hanem abból 70 milliót egy ügyvéd bűntársánál hagyott, kinek nevet a rendőrség a nyomozás érdekében még nem hozza nyilvánosságra. As ügyvéd a rábízott pénzzel a lőza-dén játszolt és az összeget jelentékeny mértékben meg is szaporította.
A budapesti főkapitányság a vallomás alapján biztos adatokat nyert Kopinics bukaresti lakását illetőleg. Ezen az alapon elindulva távirati megkeresést intézett a bukaresti rendőrséghez és kérte ■ sikkasztó letartóztatását és az esetben Budapeatre való azállitását.
A rendőrség távirali megkeresésére a késő éjjeli órákban még válasz nem érkezett.
a cigánykaraván meghilározott jele volt.
Megérkeztek a rajkók. Csobrinka délután eltávozott a Síinca Diavolu-lui rejlett fészkéről a bérc felé, honnan a bagolyhuhogást hallották délelőtt és két óra múlva került újra vissza. D.mitru nem volt otthon £s igy senkisem figyelt a cigányasz-szony lávo!mar«dására nagyon, mert ha észrevették, úgysem szólították meg ér le, hiszen nem parancsolták neki, mert nem tudják, hogy az baj...
Délután visszakerült Csobrinka a rejtett fészekhez és tovább ezüstözte fehér ólommal a fakoronát. Csodálatos gy orsan elkészült vele ... Félóra múlva már teljes fényben ragyogott n fakorona. lie volt húzva. És Linka Össze vissza csókolta örömében Csobrinkái. Tapsolt, nevetett, ujjongott és ugrált, mialatt Mundrc Murié nyugodtan végezhette dolgait, mert mosott és elkészülhetett gyorsan vcio, hogy az estebédet is megfőzze idejére. (Folyt. Mv.)
Rendkívüli minisztertanácsa kölcsön ügyében
Nagy megnyugvást keltett a miniszterelnök nyilatkozata
Budapest, jonuii 8 A miniszterelnök délelőtti be-
iSaját tudösitónktól)
A parlament épületében kedden délután a kormány rendkivűli minisztertanácsot tartott, melyen a belföldi kölcsönnel és Bethlen István gróf miniszterelnök és Kállay Tibor pénzügyminiszter londoni útjával foglalkoztak.
A kormány tagjai már a pénteki minisztertanácson le akarták tárgyalni ezt a két kérdést, de a felhalmozódott aok anyig miatt kénytelenek voltak kedd délutánra halaaztanl. A minisztertanácsról a nyilvánosság számára semmiféle hivatalos jelentést nem adlak ki.
Az értekezlet végeztével Bethlen és a kormány több tagja résztvettek az cgységespárt szokásos kedd esti vacsoráján. Politikai nyilatkozatok ezalkalommal nem hangzot-«\'tak el, ami érthető is, mert a miniszterelnök a nemzetgyűlés délelőtti ülésén részletes nyilatkozatot tett a külföldi kölcsönről éa a vele kapcsolatos, ■ nyilvánosságot érdeklő kérdésekről.
széde politikai körökben nagy megnyugvást keltétt. Természetesen, mint a kormány minden ténykedésénél, ez alkalommal ia akadtak ellenzéki oldalon, akik gáncsolni valót keresnek Bethlen beszédében és azt ugy akarják beállítani, mintha a miniszterelnök nyilatkozatában maga is elismerné, hogy a külföldi kölcsön Magyarországi a nézve kül- és belpolitikai czem-pontból egyaránt veszedelmes volna. Különösen vonatkozik ez „A Nép" elmü ssjtó orgánumra, amely konkrétumként állapítja meg, hogy ezzel a nyilatkozattal „a kormány elismeri a külföldi kölcsön veszedelmeit s hogy veszedelmesen haladunk az ausztriai lejtőn."
Ezekkel a sportdíkus jelenségekkel szemben a politikai világ nagy többsége teljes megnyugvással és a külföldi kölcsön sikereibe vetett bizalommal fogadta a miniszterelnök nyilatkozatát és ugyanilyen hangulatban néz a londoni tárgyalások elé.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. január 9__
A nemzetgyűlés mai ülése
Folytatják az indemnitás vitáját
A nemzetgyűlés mai ülését hA romnegyed tizenkét órakor nvitotta meg Scitovszky Béla elnök. (B-lh len István beszédét lapunk mén helyén közöljük, mely a délelőtti ülést teljesen betöltötte.)
A délutáni Uléa
A nemzetgyűlés délutáni ülését ?/t5 órakor nyitotta meg Peslhii P,l elnök..
Elsőnek Kiss Menyhért mondctta el beszédét. A Ház szemm-l litha-tóan lanlc«kozóképtelen, d.i nem akarja ennek megállapításai, mert azon van, hogy az indemniltat mi előbb letárgyalják.
Beazél az építkezési hitelekr.\'l 500 roilliáidra rug a Ixnkok szamara engedélyezett hitel, ezzel izrmben azokn*k, kik most kzpiak házhelyet nem kontemplálnak hite t, p-dig a 6 millió videkiro ia yondoini kellene, akik építkezni i karnak.
A kiviteli éa behozatali poüliká val kellene megjuvitani a koronát. A kultusz tárca bírálatára tér át. A zsidóság ellen vívott küzdelem jogos önvéd \'mi harc. A költségvetés azért billent fel, mert a tiszt-viselők .számv igen nagy. Meg kell szűntetni »z állami autók íntézmé nyét. A földbirtok reform\' ól beszél ezután. Követeli a puccsok végleges megszüntetését.
Elnök napirendi indítványt lesz, mely azerint a legközelebbi ülés szerdán délelőtt 10 órakor kezdődik és azon folytatjflk az indemnitrs tárgyalóiét, m\'jd sor keiül az interpellációkra Is.
Eöry Szabó Dezső, Erdciyi Ala
dér azemelyes kérdésben való fel a.ólalása után az ütés 8 órákor véget ért.
Csongrádon tovább nyomoznak
Ujabb titkos Iratokat foglallak la A nyomozás szálai Szentesre is olvesetnek
Szeged, jaouir 8 A csondrádl merénylet ügyében uj csapáson megindult nyomozás meglepő eredménnyel járt. A Cson grádon nyomoró rendőri kirendeltség házkutatást tartott a tegnap letartóztatott három gyanusilo\'t lakásán, ahol a bűnügyre vonatkozó nagyjelentőségű iratokat foglaltak le. Az újonnan letartóztz tot-takat időközben Szegedre srállitot ták át és részletes kihallgatás »lá vették. Ez a vallomás szenzációs adatokat kö-öl airó\', hogy Cson grádon még nagyon sok helyen van nak titkos iratok elraktározva, amelyek részben az alföldi britfád szervezeteiről, valamint az ÉME titkol szervezeteire vonatkoznak.
A vallomások alapján még ma délelőtt házkutatásokat foganatosítottak C\'ongridon, melyek eredménnyel Is jártak és a talált uj iratokat még ma átszállítják Sie-gedre. Csongrádról a nyomozó rendőri bizottság Szentesre utazik. Ugyanis súlyos vallomások hangzottak el a szentesi brigéd megszervezéséről, valamint az odaszállított fegyverekről és bombákról. Diőszeghy J«nos min. tanácsos a nyomozás ujabb <redményelről te-Icfonjclontést tett a belügy miniszternek, akitől a következő utasítást kapta:
A merénylet összes ismeretlen szálslt derítsék fel és minden egyes embert, aki akár a bombamerénylet ügyében, akár ped g az alfö\'di biigád ügyében kompiomittálva van, azonnal tartóztassanak le.
HÍREK.
— (Naptár) j,n. 9. Julián vt.
— (IdöjnrÁa) A Meteorológi. i Intézet jelentése szerint nyugat-»ól hőemelkedés várható, sok he lyüit cSrp dékkal.
— (A polgárraeater hivata-loa utjd) Dr >abján Gyula polgár mater a hadikórh-iz liív\'fe/e ét a v.ims tiltat egy külföldi köles ht frf vei le tárgy "b-m folytatandó tárgya tusokra tiudupntrc utazott
-— (Klnovezóa)A főispen Szabó Zsigmond dr. z«Ub. ksai járási oi VO»l tb. megyei főorvossá nevezte ki.
— (Változások n poat h n) Maschler Is van postatáviid* fóf.-l űyvelőt, »i 1. számú postahivatal fő ö^helyetteiét, a \'&. számú po»\'t, hív- t»lho< 0»z OUák Or, míg Hot váth Kíioly f iügyelöt a 2. s omu P\'>at.h.v*t 11c I *-t 1. szrmu po»i«-hiV\'tal főnökhelyelti s ve rendel lék ki
— (Áthelyezés) Takács Oij^a polgéii i»kol«i Unainot HŐgyes; rő\' a nigyianiraai pol^.ri leány iskolához ok. toll..k be.
— (A UoroDn árfolyamának leszállítaná nem heaznalhntó fel áremelésre) A korona b I fö di és kü földi egysév-s eriek-lé aév-l kepc.olalban OrSiágOi Köz ponti A/vicsgüló bizottság elnöke a kövrtk"ö\' nyilatkozatot tette:
— Köztudomásu, hogy a korona 0 03 -s zárlati j-gyzéaének állandó duU\'iim óla n hazoi ipar és keres kcdelem a koonát a v»lutabr»z-r >é*I nehézségik miatt n»m h zürichi árfolyammal, h.nrm a koron* küi
fö di értékelés hez íg. odv 5.017— 18 ns ai folyammal számítja. Hbtiől következik, hogy a koron* züiichí jegyzésének 0 03 ról 0 017-»18ra
való lcszallitá*», ille őleg ■ koronA b Ifóldi és külfő.di értékelésének egységesítése áremelésre egymagában nem «;o!galh«t oku\'. Az Ár vizsgáló Bi>ot->ág az árellenőrzésncl különös gondot fotóit úrra hogy a korona arj\'gyjisenek cg s\'gesitésél egtjVSek.ai uruk indokolatlan eme lesére fel ne használják, A/ Arviia galó Bi.ottság az nrok állandó ellenőrzése révén Ismeri ax eddigi é» a msi árakat, az árak változását tehát könnyen ésilelni tudja és ár drrigitás esetén az ügyet késedelem nélkül az uztorabiróság elé viszi
— (Pályadíjat nyert kani zsnl műépítész) Kpzüiiükr hogy s KClsei korjiyyzóség székhazának terveire orszőgos pMyAzaio; hirdetett. A tcrvpilyázal határideje Január 3 án jirt le és am:nt értesültünk a oirálo bizottság dóntéso szerint az első dijat Szeghalmy Bilint nagykanizsai nű\'piiész nyerte cl, akit cgyuitnl a kiviteli lervek ekós/iiésévcí ói a ir.ű vezetéssel is megbíztak.
— (Ismeretlen halott) Tegnsp este n Picire érkező vonatban egy embert agyyuta éri. A mentők a kórházba vitték, ahol azonban meghalt anélkyl, >)»Ogy magához tért volna. Ssmmit nem talsltnk nála, amiből azernélya>OriOsságAt meg lehetne állapítani. A nála levő vasuú j.jry alapján csak nnnyi bizonyos, hogy Dombovóron szátlof vonalra Az ismeretlen halott 55 — 60 év körüli munkáskülaejü ember, i«mer tető jele, hogy az orrán egy borsó nsgyságu fehér anyajegy vsn
— (Pucán község anyakönyvéből) Pacsáról jelenti a Z«lai Kö/löny tudósítója; Pac«n községben 1923 évben házasság köttetett 15, született 80 meghall 42, lehat a szaporodás 38 lélek.
— (Bundát cseréltek Kani zeán) A $-eg<d*n megj-lenő „Friss Hírek* ködi a következő nagykanizsai történőiét :
N\'gykaniisin történt meg a kö vetke/ő esrt Stuluy Ferenc va.-utl pályafelvigyázóval, nki az egyik vaiu i Aljaró-al teljekilelt srolgala
tot. V-d-mnluj barányb-léses bu\'* d ból nézte a zord Időjárást, ami kor szóba elegy*d-tt vele egy is meret\'en emb\'er:
— Ej iye bp aze\'p ^und.ija van kendnek, kolléga ur. L-1 is V^sules vagyok, de én nem k«piam ilyen szép teli alkalmato.ságot.
^ El is hitte ezt kévzt^ggel Sflay Fe enc, mert az id génen tényleg egy ré^l kopoit t-1ík*l>At volt, -ki jó n\'gyed óráig hes.é-t neki min dent, mig a végén kirukkolt egy n.gy ^éréssel:
— Éppen le akarom magamat futogr f.(Itatni itt a főu cán, d-■"\'gyellek ii sógornak oly«u képet küld ni, amelyik-n ebben a iosS\' k.báibaa lámák. N m adná kö c oi kolléga ur pűr percre a bundÓj*t. n míg l<-fénykép-/lrtoa» míg .inml ? H • az ember fagyoskodik is, leg al.ibb o f-nyképen luasák, hogy nem fázik. Addig Itt h<gyom az én k.bátom>t.
Szalay készséggel teljesítette n ko\'lega kérelmet tiund-\'t C<erilte\'< s az idegen elment, de vissia se jött. A fotogrftfu mai a-in j tentke zelt s Igy S<alay nem t-hrtell eyye brt, mÍMt az Ismeretlen s\'^lhímo* ellen )eljelentéit tett a rendőrségen.
— (A főg\'mnriziumi önképző
• kör) dr. Dankovid keyy-s\'endi tanúr vezelé*- »l«t\' Vé^zül^dik egv elmés bohózai a ,Patefeinc mester", bemutatására.
— (Beváltjuk a poatatnku rékpénztári 20 éa 50 fllléraa péu/jegyeket) A Ivva-.\'oi lep szerdai számában megjelenő pénz ü^ymíniszteri rendelet értelmében ci év jinuár 14-ével kezd-tét ves>| a megyar kír. postfctakar^kpén>tár al iírdsAt viselő 20 él 50 filíérrő\' szóló poatat<k*rékpén«tári pénzj.-gyek klc«-réléne. Az említett pénz jegyek 1924 jsnüár 31 ig bezáró l<g teljes pénzértékbsn való elfő yad<isi mindenkire köteloző. E h.lárldő leteltével 1924. feb.uu 15 g bezárólag már caak az rtllam pénztárok kö\'elcsek azokat fi/olés képp elfogadni, illetőleg azok.il teljes értékben nllamjegyekre k:cie-rélol. Azon tul.az ein\'itett pénzjegyek megszűnnek törvénye* fize tési eszközök lenni és az állampénztárak által levonás ellenében sem fognak államjegyekre klcie-réltetnl.
— (Irredenta azinelőndáa) A nagykanizsai Ur erny >k Má\'ia. ko\'iy rej/aciója „leissza Mogi/aror szaghoz" című irred»nta iém-ju színművet fogja I -gköze\'ebl) clc-adni dr. iMutschenbac\'ier Edvin kír. lörvénysz ékl t»n»c elnök rendezése mellett. A szlnclőadáson a legjobb kanizsai műkedvelők lépnek « közönség elé.
— (Az orazágoa munkapiac mullhotl álláaa) Hivitalosan közlik, hogy az országos munkapiac multheti álUsa álulánosan igen kedvz^tlen volt. Nyiluantar lottuk öss\'csen $22 munkahelyet, amelyre 2607 munkakeresö jelent keictt A inunk.pi«c n tanoncokon < kívül minden munkaágban n< gyon kedvezőtlen. Az országban csak Sopronban javult a munkahelyzet, rn\'gf az\'oíBZfS többi varosok munka pi.ca i^\'cn kedvezőtlen és kilátástalan.
3
— (Merényletet követtek el Kemal pasa ellen) A m-l reggeli
lapok jelentik Konstantinápolyból, hoyv M\'isrtafa Kcrnal i>a>a ellen Ssmimaban bombamerényletet kö-vet\'ek al. M:n/i.fa K-m*l pasa f le éjével üdülni ment S-mirnába. A s ükazavu tavirat csak annyit mond, ho<y Mu"t*fa Kemal és Jel S\'ue is megsebesült éa hogy a metényő* e|ine -»kultek.
A l-pok snnirnai jelentése szt-
■ int egy i«m-retl«.< tettes gránátot hajiloit Mu*zt«fa Kem«l pasa la-kd.sá\'>a. Kem «l p»sa felesége megsebesüli, míg a pasa muga sértetlen maradt.
— (Menekültek kártérítési pöre) Ar cs\'»kiiott m«yy«r terü-l\'t-ken szolyAlt köralk.lmarottakat OZ idegen h stóságok Állasaiktól, nyu^dijuklól tuivalevŐ-n megfoaz-loltsk. Mint ért\'sülünk, a román és a c«\'h államok ellen • C\'Onka-magyarofS\'ág területén élő kö»a\'/ kalmazo\'tak most a nemzetközi döntőbíróságnál a budapesii jog vedŐ iioda ujm keresetet indítottak.
— (Legelőfásitéa Pacaáa)
Pacáról j-ler.tl • Z.lal Kö löny
• udóaitój*: P\'.cs* kő aég kö\'►\'írlo-kos l i»\'üleic.,elh*tifO»ta, hogy a kh. 250 hold legelőjének n.gy részét h.fa»i ja. A fásita*l már a tavasz folyamin megkezdik.
— (Vörös hó esett egy skandináv faluban) Londonból jelen-ti*: Halmítad varo»kaoan a inu\'t hét vígén nagy hóesés volt, a hó a-onb«n a |«ko*ság n*yy m gle-petédére, /ie;n f-hér, hanem vörös szőnyegben borult a földre. A ritka te>meszeli tünemény okát keresve, n helyi wtu Í6sok- magoll <pitotiák, kogy a h*vat apró kis rovarok lárvái síinexték. A meteorológiai tudomány m-i álláspin j« szerint lehet-t\'ennek kell tn.t.nunk .ezt a m gyarázatoi. As Alpokban több-s\'ör esik vörös szinü hó, »Őt a Py eneusokban mAi zöUlszinü ha\' val Is tálaltak. Rost angol mete-oro\'ogus, aki ezzel a kérdéssel behatóan foglalkozott, mikroszkopikus vizsgálatok utján m-gdlapi-tot\'a, hogy a havat szines mag-vaeskák festik Ke, amelyek növényi eredetűek. E ekirt a m«gvakat u azcl valahonnan magával hozza
■ mikor a vl/páia öisresürüaödik könnyü«égüknel fogva a hópelyhek közé kevered iek.
— (Huizonhároraezer fontoa uj .>é.u«dlj) Washingtonból j-len-lis : Edward Hok, a „La\'iie* Hame J.urn.l" volt kiadói.. 35000 font
sterlínynyl dijst tűzött ki a leg-gyakorlatlbb tervnek ju\'almazására, -melynek a| pj n az ésc*kamerikal U «io a többi n-m»ette| #g«üttesen munkálkodhatnék a háborúk meg-
• 5 -se céljából A palyázatra 22/65 terv érkezett be magánosok, tauasAgok és egyetemek részéről.
— (ElaUlyedt egy hajé 300
utaaanl) Ko nlantinápoU ból érkezett hi-ek szerint a „Conejo*" nevű hatalmss amerikai óceánjáró gőzös, amely j muár elején h «gyta el a ko íklantinápolyi kikötőt egész személyzetivel egyült elsül\'^dt. H •.roms/ázra becsülhető ez idő Szerint a hajókatasztrófa áldozatainak szám i. A Lataszlrófa\'ugy következett be, hogy a-Jiajó, a j;eketc tengeren n»pok óta d-íhöngo vihar miatt eltévesztette U\'j*t és egy világító toronyba ütközött. Az Ö«SzeŰlkÖ-zéskor a hajó léket kapott és el-sűlyedt.
(x) A bölcs Náthán az emberszeretet filmje.
ZALAI KÖZLÖNY
4 1924. január 9.
— (Tizenöt lakon* tad egy ,or-azág\'-nak) Olaszország kellós közepén, San-Marioo Európa legparányibb független állama. Külön bélyeget to:sát ki, k«tonasá-got I* tért vegy egy tucatnyit Sxovjetorosz-országban most népszimlátást tartottak és még nagyobb fuiasaaág derűit ki. Orosxor-síig Itgészak bb szilén, Szibéria aUlt egy független kis álkmra bukkantak és cz az illám Ösrzesen, apraja-nagyját t eleszimltv* tizenöt fóből áll. Két családból, de érzik gondosan állami mivoltukról ax Írást, amelyet, (akkor még bitonjo an többen voltak) k< tudja, miféle diplomáciai kényszer folytán Nagy Péter cártól kaptak. A vörösök tenné-stetesen semmibe sem vették állmlevelüket, hanem egyszerűen megszállták az .országol* és egy kommunista agitátort ku dtek közijük a világmegváltó eszmék beoltására. A tizenöt tagból álló áll m polgárai .izolónok*-nak no vezik magul aL
— (Bomba a tUxIfaban) Gyu-Iáról jelentik : Egy itteni háUulaj donoa már régebb idő óta tapasztalta, hogy v/gott tűzifáját állandóan dézsmálják, sőt tudta azt is, hogy a háziszarka lakójával azonos, Nem akart (.örösködnl, rendőrségre szaladni, hanem ugy oldotta meg a gordiusl csomót, hogy rz egyik darab fába — melyet előzőleg családjának ia megmutatott — három gyengébb robbanógyutaciot helyezett bele éa várt. Az eredmény nem is maradt el, amennyiben másnap a lakó takaréklüt helyétől egy kiiebb robbanás következtében lerepüllek a jőzöedtnyek. A történtek után a lakó beismsrte bűnét éa hsjlandó nak mutatkozott az okozott kár megtérítésre.
— (Ax uj burgenlandi kormány elnöke) RouhoJJer udvari tanéctoa lett, aki tudvalevőleg keresztény szocialista képvlaelő. A» helyetteae Loscr szociáldemokrata képvlaelő, a másodhelyettea Stesgal keresztényaxcclsllata. így Burgen landban keresztényszocialista azo (^áldemokrata koalíciós kormány fog koimányoznl. Wallhelm, a vtd nagynémet tartomány főnők közmegelégedésre távozik állásából.
— (A szovjet Amerikának adja el a cári ékexereket) Newyorkból jelentik: A mwyorki vámhivatalban egy rendkívül élté kea ékszergyűjteményt deponáltak ■ a: ovjet megbízásából azekértői
-bccsléa céljából. A* ékazerck a volt cári csalid éksxerei, amiket •*ért küldtek kl a axovjeturak Amerikába, hogy velük réaxben a bolsevista propagandát finanszírozzák, részben pedig az eladásukból befolyt pénzből olyan nyersanyagokat vásároljanak, amikre Oroszoraxágnak szüksége van. A* eset általánoaan nagy feltűnést keltett egéaz Amerikában.
— (A Szajna több várost elöntött) Mint Páriából jelenlik a Szajna vize Alfurtvlllebeo már elérte a házak claő emeletét. Vllmi-ben a lakoiok már a háztetőkre menekültek. J.yban a viz ugyan csak elérte az elaő emeletet. A párisi dtwnidus pályaudvaron a víz már 3.40 méterre emelkedett. Az auiterlitzi hídnál ma 7.10 méteres vízállást mértek. Valószínű, hogy a vízállás holnap éri <] tetőpontját. Több gyár kénytelen volt üzemét beszüntetni.
— (A rosszul tájékozott Népszövetség) Varsói jelentés szerint Lengyelországban nagy nyufctalaasigol (keltett a Nép-szövetség főtitkárának, Sir Ezic Drummond-nak as «; kérdése, hogy mjnó rendszabilyo-kat hajlandó I engyelorvz/g óletbeléptetni a rabszo\'gaság megszuntetéso célj.bíL A lengyel külügyminiszter azt válaszolta, hogy Lengyelországban a rabszolgaság máraXIU. században megszűnt.
— (A magyar vas- éa fém-f el dolgozó ipar) lermelése 1921 ju\'ius óla, amikor az erőteljesebb behozatali korlátozások léptek életbe, állandóan emelkedőben vol\', úgyhogy a gépgyárakban alkalmazott munkások lélszámla az előbbi időpontban alkalmazott 34 531 n unkásról 48 443 rrunkásra szaporodott. Ennek megfelelően A gyírak produkciója is emelkedett, aminek eredménye nen -csak abban nyilvánult meg, hogy a behozatali korlátozások dacára a belföldi piac izüksíglctét minden tekintetben ki iud:a a hazai gépipar elégíteni, hanem még jelen ői export-feleslegek is állottak elő, amelynek cxportállása sikerült is. H\'zonyitja ezt a külkereskedelmi mérieg, amely ben a gépipar azóta mind erőteljesebb szerepet játszott.
— (A perzaa kormány kiróna drágaköveket ad el, hogy vaautat épltheaaeo) Teheráni távirat szerint a perzsa kormány elhatárolta, hogy a vasutak /pité-séhez azükaégea pénz előteremtéae céljából áruba bocaát több korona-drágakövet és máa értékes tárgyat. A kincseket, amelyek azámoa hirea követ foglalnak magukbart, egy évvel ezelőtt hétmillió font sterlingre bt ciülték, de mii értékük ennél jóval nagyol b.
(x) A bölcs Náthán pazar ki állitásu német fiira,
— (A jugoszláv kormány asámüsl a városokból m gyó rukat) Jugoszláviában ujabb? n ér dekea kormányintézkedés hivta ki az ipari érdekképviseletek éa kamarák tiltakozását. Ez az intézke dés arra irányul, hogy jövőben gyárakat csak a városok határaitól számított 5 kilométeres zónán kivül szabad epitini.
(x) Dr. KÖnig fogorvos aza-btdságra utazott. Rendelését f. hó 21-én kezdi meg újból.
(x) Mielőtt megnősül, jegy gyűrűt éa ékszert legjutányosabb árban váaárolhat Frlcd Jóxaef ékszeréaznél, Nagykanizsán, Sugár ut 2. (Fő ut éa Sugár ut sa rok). Arany, ezüst, platina, hsmia-fogak és érmek beváltása a leg magasabb napi árban.
(x) Ágy tollat veax éa elad Herczfeldné, Sugár ut 18.
(x) Minden meghüléa a láb tói ered. Hozassa hát rendbe nálam harisnyáir, hol a legelőnyösebb kiszolgálásban részesül. Kitűnő, meleg gyapjú féli harisnyék raktáron előnjös áron. FIL1PP Oszkár he-risnyakötődéje, Szombathely, Széli Kálmán u. 6. sz.
MOZGÓFÉNYKÉPSZINHÍZ.
Uránia. Ma szerdán fél 7 éa fél 9 órakor A Molitor ház, Bíró Lijoa rtgénye 6 felvonásban. Az előadá-aokat cask felnőttek nézhetik mrg. Csütörtökön csak egy napig Georg jakobi gyönyörű filmje: A fehér menyország. A filmet decemberben óriási alker mellett mutattuk be a azegénjsorsú gyermekek karácsonyi felsegélyezése javára. Sarct Moilc gyönyörű panorámája éa a film mesteri reridezéae azóta számtalan érdeklődőt hozott, akiknek kedvéért csütörtökön A Jehér menyország előadását megismételjük.
Jön: a szezon remeke: A beles Náthán.
Bútorozott szobát
keresek konyhahasxnálattal.
Ciai a kiadóhivatalban.
SPORTÉLET.
Az NTE az országos ifjúsági bajnokságokon
Szombaton és vaaárnsp rendezte meg Bud-peiten a Msgyar birkózók Orazágoa Siövetsége Magyarország ifjúsági bajnokságait. A ver senyen Indult a Nagykanizsai Torna egylet két birkózója Is: Kllnger László éa Tarcbó Gyula s mindkettőn súlycsoportjaikban a harmadik helyet vivták ki maguknak.
A veraeny szenz/clója általában a vidéki birkózók pompás és mrg lepe\'ésszerű előrenyomulása volt. Két kaposvári, két debreceni éa két kani\'aal fiu képviselte a vidéket s a h-t közül négy lett helyezve. Nemcsak a fővárosi sportlapok, hanem a napilapok i- hoaa:u c kitekben számolnak be különösen a dunántúli versenyzők nagyszerű srerepléaéről.
— Ex alkalommal — uja a 8 órai Ujaág — nem a fővjrosi birkózók, hanem a vidéki városok, különösen Kaposvár és Nagykanizsa ijjui tűnlek ki.. . Amikor Klinger éa Tarabó birkózásait nézzük, saj náljuk, hogy e kiváló tehetségek nek nem ryuj hatjuk a főváros Intenzív tréningjeit a a nyilvános versenveken való részvételt.
Kllnger pehelyaulyban a legjobb 15 ifjúsági birkózó közül harmadik lelt. Négy győzelmet aratott, a fő vároai Fiicherrel pedig eldöntette nül mérkőzött. A döntő birkózísra a kaposvári Fehérrel szemben állott kl. Amelyik győz, az leaz a brjnok, eldöntetlen esetén pedig a fővárosi Fircher. Faragó Iilván, az NTE volt birkózója, Magyaror szíg kiskö.-épsulyu szenior-bajnoka volt a konizssi fiuk menezserje. — A 10 ik percben, mikor a mérkő zéat le akartak csengetni, Kllnger nck volt még annyi ideje, hogy két vállra e feküdjön. A méri őrét tehát nem lett eldöntetlen a Igy a kaposvári fiu lett a bajnok. Hasonló helyzetben bizonyára a kaposvári fiu ia igy járt volna el. Végeredmény: 1) Fehér KMTE, 2) Fischer Hutiparos, 3) Klinger NTE.
Épp Ily szenzációs volt Tarabó szereplése is. 12 birkózó indult a könnyű tu\'yban a ő két mérkő.é. séböl tussal, háromtól pedig pon-tozásaal kei ölt kl gjőttesen. Ami kor a zaüri kihirdette Tarabó 2: 1 es ^yőtelmét, hosszantartó taps tőrt KÍcl s „éljen Tarrbó! éljsn Kanizsa 1* kiáltásoktól viazhangzolt a régi képviselőház teime. Végeredmény : 1) Hotina Máv gépgyár, 2) Kellner DTE, 3) Tarabó NTE.
Az MBOSt azt az üzenetet küldte az NTE elnökségének, hogy ké-azltaen elő Nagykanizsán egy propaganda-versenyt, me\'yre a szövet ség saját költaégén fogja leküldeni 8-10 legjobb birkózóját. Az NTE tegnapi választmányi ülésén már határozott is e tárgyban s igy ki látás van arra, hogy februárban vagy márciua elején dr. Varga, Radvány, Kciesztes stb. birkózáaá ban gyönyörködtünk, akiknek nevéhez világbajnokságok és Európa bajnokaágok fűződnek...>
A TŐZSDE
nyltéal éa xáró árfolyamai, valamint a való la éa gabona hivatalos tájékoztató ára. megtekinthetők lopunk kiadói hivatalának Fő ut 13. azám alatti kirakatában.
KÖZGAZDASÁG.
— Miért eaik a francia
frank? A francia frank zuhanás* tovább tarl. A dollárt tegn<p reggel itt 20 29 el jegyezték, ma elérte a 20 57 el. A franciák optimizmus, mely azzal hivalkodott, hogy a francia frank ellenállása megtörhetetlen én védi a francia kormányt a további infláció szüksége ellen, lassanként tűnni kezd A francia Temps tegn p közzé tett heti jelentése szenzációs adatokkal számol bo A franciaor szági inflációról. Csupán az utolsó héten 1200 millió frankkal növokede i a bankjegyforgalom Fr. nci • ország ban. Francia pénzügyi körökben azt a szenzációs értesülést k»pták, hogy az amerikai Morgan Tiöszt kontre-minálja a írat cia * frankot. A kormánytól sü gős intézkedést várnak az infláció megszüntetése érdekében.
a TŐZSDE HÍREI
(S.j.l IpJAtll.^k l.l.IoaJ.l.nUi.)
A m.l írUktöívdc mrjlíhelö, , birit.Í£OS h.n^ul.t mrllett nyilolt
as Irányzat k.dveiflbb lei.l.Vu-Iá.ár. minden j.l megyolt. A nyi* tá.i ifrfoU.moV a legutolsó zlrl.li álfolyamok feletl mosogt.k, kéafihb a b.ril.ígoi irányzat nem tudott egyalgesen megmaradni is ai árfolyamok inga doini kérdtek ugy, hogy zárlati? a nyitá.i ntvó .li aülyedtek. Sokan realizáltak . t£zsdr!d& folyamán, de . pi c egy ideig könnyen vette fel . piacra kerüli! Ai ul <■ cialt zárlatfelá volt érezhetó a lanyhaság. Zárlatkor ai irányzat l.nyhuiáira h.jló, a hangulat vontatott, a forgalom csekély.
Koaatpénx 2-2\'/, százalék.
Utótőiade. Irányra) lanyhs. Kereskedelmi Bank 1235, Mílr 362\'/,. Guonml 196, Dorojrl 24. M-Zíhegyesl 345. 1..0-715, Cukor 3000, Interix\'m 34, Hungária mü-trágy. 201, KS.zén 2150, Msgyar ac\'l 230, Schuller 37. Danubius 3975, Peatl H.z.i 3775. Allamvaaut 385, L\'nyd Bank 18. L-.zámltoló 98\'/,, Osztrák hit-1 154, Rima 122, M gyar Hitel 555, Nova 12Í.
Délutáni magitnforgalom. Irányzat lanyha. S.lgó\' 575, Kereskedelmi Bsi.k 1240, Magyar Hitel 540, Kóstén 2350, Cukor 3000, Rima 125, GíOrgis 530, Allam-vaiut 385.
Esti magánforgalom. Irányzat ellanyl.ult. S.lgó 570, Migv.r hitel 547 50, Osztrák hitel 154, R\'ma 122, Államvasút 385, Cukor 2900, Kőszén 2325, Georgia 510, Mezóhrgyeii 330, Keresked. Bsnk 1210, Gsez Danubius 4200. Pesti Hssal Első 3750, U\'ik.nyi 765, Szászvári 365, Kohó 840, Leszámítoló 93, Angol Msgyar 85.
Nemjegyxettek. lngefa 8-10, Pharmácia 6—7, Herendi 7—7\'/,, F.bank 85-5-7, Mobil B.nk 5-5 7, Amerikai uj 14, régi 15.
Elővételi jogoki G\\öifi wo\':f 50- 60, Sch.v.rcer 2500 -2700, Llchtig >-5300.
Nemesfémek : lizüst 1\' koronás 2620-2780, Forintos 7040-7480, 5 koronás 13400-14280, 20 koronái 135-140000.
Llaxtplac. Korpa 420. A többi változatlan. A magyar korona kQlfoldl Jegyxéael
Newyoik Zürich Prága . Berlin . Bécs (d Bíca h
1»24 január 9.
A budapeiti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tössdo délulén t órai stróérlolyamal a követkosök:
(tankok | IISnjrAk 1 il«v.oo ; Mftr. |4)w«, *.tll..<Uk
llu^bli
K«7ai «i»r.> ii5«.> V»«IIU«f »!»»
Í^co !
ZALAI KQZLOMY
Hajii Apu "•Í-. HU UlitVx
l^iilmli
OI..M b.*k
<>,|U. Ilii
IA->4 l««k l« Aph
A.if.1 III.


un.
IÍVXO | floii UM I(■/.■ U.. •«
IOJCOO I SiioiUr. IIJOO)! M„(,„
ywoo Ctm.m flOOO ÓUrninr/ii
• >»<«. £uakl •■<■ - O.kJ .
• »,•)» Saliiallt V«ol,.r
11 lr»o KrM 1Vtc/^ u
•*><>o Imi la .»,\'., <->; »•. ».-.«
i)v*.> <J« 1. ,:
" ; PiikS* 1 JIIMMV.\', Klrr.
!«««
n<rz!
•i

( uk«((;litk
DtknWtf
Sá.< >
lkw». ..I, , b. Jpoo
>X 111*00 Ali K\'ai\'4
W -Cwk 4,-Mt-. !,.<-, —.« »>\'€•\'*« «»*» W/o ...»
K»». IIM.1 j4ry>. S^M,^!
l)Oo-> 1 *.j«kr*»l fal*
......
JJCOO k.afewUta
»)«.. í. T^i, l.r,.. r.„.
itocyj Vtlttfl

|
)«*■■:« | l\'M4 iniil
j O,.,:omo./k )|V?v> SatvA Kfiií ))»«<• W lm,\'
ÍV"
fMH


Knlu Kmtl b
l\'fttlaji
Sjum.Uk
HlaloallOk «■
íü £
r.r.w-.. tr.
r Ariiul „V,.,
T.k
Alul Tak. ix.000 Me*U/ ly\'Kw.. Ilink .1.5 ))),,.<, \'k\'V.h.11 (|)(«m
roorw.. i?i«» l-awm^a l>-
Mainak
Hack n I 1000
»)COO
IUK.-...LI c<«oo
VéfsT"\' ^
ows!" !fH2
llaajiria
VlltWi Tr. Damifala
)
K6.lj.tol ii,.
l\'jO|tna
XWuf \\ C.lk, V C..J Otfgj FUUe ...
VMInul Fiu.II (iaaj-Dan. OIM V«U
»
Al la
Cwaik
IVaatahuitlti l<«J\'»
Ul.. (a

ÍIOOŰÍ
II. ni 1.
Il.«. (a
X •<.\'..• ln,li
INO>
tJcnum (hMi.l njo.-.
IlMlI la
A\'wr.kil fi
l>*i
lk«o»
»(.•■ ~a.k, ujro

t.Miilc »)00
Olt -
kkt^i tjcoo
IVk
NaaM l»K>.»
V.k,"» iic« ii**
/•iKltlI MJOOO
Zaalal \'
lm ...» Vaim »vll A\'l (li Upi.il
Aw MtM
Olajak
ott,ir«
!J*c«» líeo*
XaUl . C.-i WiO lilm.1
itwou ; T.W *.
Tui»l <!(.« ] t\\-t i.IaS
V. 4. |MM la
líooo i Vat.i to»<
f!iU«l P.B. .4.
Tc-«.. M ll«M U »•<•»\'

|SXO I OHk«Wl Mllfi " c*0
I Krauai ••••• «}<+• | 0*la.m*3$ it|w»

T«rmény tő*«de Bu.« ni...vidéki) 76lj[ o. 111000 115000. 79 kg o. 116500-117500, «ít\'I> vidéki 76 k,, o. Ii3000— 111000.79kj o> 115500 116500,10.. 8-1000 -85000,i«k.io)énjr.ip. 85000 —86000, .ó.irp. yooöo —95000, I»b 98000 100000, tengeri A 8-1000 —85000, k5it. 82500 - 85000, ..pce 215-225000, korp. 55500 -56500.
A mai UrmériytAndén buiábaa nagyon élénk volt a forgalom, kb. 200 vagon került eladáira, melyet Irgnagjobréait a MvAiori malmok vaalroltak. Ax árpa forgalma Igen c.ekély. Z.b teljeien ürlettelen. Repce elhanyagolt. A korpa irányzat élénk érdeklfidéa mellett kb. 3000 koronával drágult.
M. T. I. magáaJalaDtjia a termáoypiacról. Irány:.t arilárd, forgalom c.ekély. Bura bpeatl pa-
ritá.ban 1150—1160, SSrárpa 900 —910, Z.b 900-910, bpe.ll p.ritá.ban 980, Tengeri 800 - 810, ciSvea 640- 650.
Mnrhahuavjfirír. tVArh.hui I recdQ egá..ben 10900-11800, hátulja 12500-12800, eleje 9-100— 11400 II. rendű ej;\'..ben 8900-11500, elei- 7300-7700. C.onto.ni való 6 -7000. NSvevdék marha I. rendü egé.rben 9600-10100 Bivaly 10200 M.rh.bír 8200 - 8600. Borjubőr^l3000 —13500. I:elh-iláa: N.gymaiha 296, el.dva 196. — Növendék marha 3, eladva 3. Bivaly 3, eledva 1. I. Birka 35, eladva 20. Birka 265, eladva 200. A váaár élénk volt
Sartéaráaár. i-°elhajtáa 1300, elkelt 800. A.ak: Könnyű 1C80-10-100, I. r. 10200-1,1600, kó.epea 11000. Sralonnáx\' félye.lé. 12— 13700, Leliuiotthii^ 12-12500. Só xott aralonna 11800, Zlir 1-1300. A vá.ár lanyha volt.
Farancyáit.l iirUiráiir. Srabadvá.árl maradvány 1106, ér-kexett 257, elad tolt 150. Ar.k : kónnytl 9200—10100. nchéx 10000 — 12000. Zirtváiároo nem volt üilct.
fi diylia-közponl Mrítlioi árlotyaall
N a f <v\'<oo Vwo AmiUidam ItJOlllO
r-ikaaiat ia»-i»
Un lt«l)l 4»l» (lío
IV.-K IIOIIKO KrUatUaU
1 )•■»>• k 111)1111 Lmka
kliika — U.rl. ■ —
Lbi IOIO 1(4) Olaiionilf W\'O"
Óm., k*. tus »ai« tuu IIIVII^
fr.tk K«a>l<}) r,n a
Lal tahiti <<<•>\'. jr\'
-VkH ;u S»li<
l.l^ flltk «CO> «1 )l)o-)UU
K<4<«a ÍIBÜ SJMJI l4l»>»
hu) — tu>» ajíiM
l«Oll bWi l|W>llll«
llollaiktá IcjU Vara* »>•>»
ZUtlcbl irirlat 1
rlrl. W1W, LcoJM S«»7Mk
47 j 25, Uruml MIIJjoJ Hotl.nJ
210 B«r In 114, Wien »0 74, Sol-* .10. I\'riga 1U70 LU, tíuJ.p..! í Ou, tklui.J 0.0
A bcc.l tóxade
A mai tóiade külónó.ebb óax tóar6 körülmények híján lanyhán Indult é. ex ax irányrat ké.öbb átterjedt a magyar papitokra il, amelyek kezdetben tartottak voltak. Délfeli Rimától kiindulva i.vulia kérdődön a a zárlat nyugodt han. gulat mellett követkexett be. budapeiti belföldi korona m-glehetőien elgyengült, zárlatkor 1 81 kuriunal kínálták.
Z.róátfolyamok (exer koronákban): Oirtrák Hofherr 137 6. Juli-• ad 56 ! 5, Allomva.u. 831.1, Skoda 1320, Krupp 506, Kobu.g 106 5. O .trák Iliiéi 333. Magyar Hitel 1228, Magyar Hofherr 407, A\'pe.l 752, Angol M.jyar 187, Dilivaiu! 208, S.lgó 1265, Kim. 260, Kó.zén 5150, Gutim.nn 1410. Hoiv.t 1430, .J liálon 275, Hazai (a 345. Sila-vónia 200, Magyar cukor 6350.
K.lcli. >tc!k..xt& i Sxtrokay Kálmán.
T.--»»itrk.nt5 Ucncdck Rezaó.
KUJ.1: Nagykant.aal Nyomja éa l.apklado Vallatat.
Zongorahangolást
ittflin l». v.^!. uMf* llv*
Kz-
Apróhirdetések
.1 k.««i Om a lliMic ftlf
kraak kUék tmiairk Xaa.ii. í.
arll k«d.l«n „it,l * . ....... „,
I.««a itti<4 \'ít tvakl Uiu I.:* Ilmik.
K<.k>> utf.
l«t<M«t lU
MALi\'t |ra,lv«
\'.\'fflV^Uri
»»• |/..1|0 10 I«ka.-í»» Wtl Ul.-. llitlAkltf
Kóaxogl Oyórgy i\\ o«j» nul. Karikás Anna, s«Ummt »v««trfk»tt I al v.t n, Annua, Hagdus ás Jfcnos n>öly«n la-
tujlva, Ja Mm akaratiban mi(-
cywRívjv. Uiy Í4€r*Q
tmatat. k<.Svai laánykajuk, Üktva l«»tvMk
Kőszegi Juliska
II. pol«. o. tanuló
r. hó if,o 4latinak tJU évében liouiu »ianvpdí» után c*»n-Jc»«n alhuajrt.
FakjlbatatNn kadrat ha\'ottbok frlJi maíaJvinyalt f h.) u éa Ul-utia 3 . rakor fosjuk a r«lm. k.th. | tamrtA h.loltaa hnaból 0c\\»k nyu-Katoaua halyailatoi.
Nagykanii\\a, iV2< -in X. Nyugodjál bftkökenl Örök siaralalűnk virraszt sírod fölöli I
BORflRIEGYZÉK ZiZ
Uj. a lat UUm bh^.j a Wi»4t Tatsék magg, öiÓUnl I
* W4«fi r.jj.l I trilil I Ilii/ 32 éitt IÍIUV J090 komi I Lt«f kl-
1^5 6 m*U0Wl 1000 Immi.
Ka * 4fM« a,ll,i.
I lllar l« ii] rU»H 1030 koroaa. 1 klN I* é rutei
030 koros*, ri-u.t-, iua«t<. <»
Bruncsics József
iA\'.IIU. ___ Trlalua . *-IO.
Wirtschafter Ernő
8«ak és PéazviitóOJet, ZAUe^trszes
Találón i 110.
Folyatml*; M*iy«pOI u lUok R-T
í^kja, budapait, ThftkMi ul *0 Patti Magyar Kara»k«J«J»i Hank Fi kja.
Nagykaruiu? Magyar klr. PviliUtKÍk^oiliil míoi\'j ÍM?!.
Értékpapírok vétele és eladása, tőzsdei megbízások. Ellesek értékpapírok a és egyéb értékre. Sorsiegyek. Biztosítások.
Koaxlpénx-ulholyoióa. Arany «| osUsI pöniok vötolo 41 •ladéia,
Gabonás zsák,
szalma zsák,
ponyva,
sslnag és kötéláruk nagykoroskadésa
Hirsch és Szegő
Nagykanlisa
Megnyílt! lattal édatitaa •
ninyírJanij kikuJntégat, hogy Hagyar* utca IS. siárn alatt
fehérnemű varrodát
nyitottam. Níi éa férfi fahéroimuakat a laglinoniabb lilétoak magfelaJían kiintik. l\'Áiifo^iit kén a vafjrok Wvátó tUsUMtat »ai7
Benedek Kató
tlad* birtokok i v6 hoUai birtok épo!«takkal Socnoxymagyébao, 40 hol-lai tulok Somogy migyébM épülat nélkül, 3V bo\'.4 fóW Sotoogyban, 10 boJJ fívJJ Zalamigyébao. 10 hoiJ Í04J Somogymagyébao, 14 .k.oM axóR^btitok érpatakkal Z*U-mauyéban.
Kiadó hásakt 3, 4, l. 9 noVéi aa«-
UJi hé lak karttal éa kart oéUul fiaiban bak.-Itcif.at\'k. a vátoj ky^ab4«< otviibao. Wvabb fatv>t»gotiU»t njpajt:
SzAntó Vilmos
lagaUaafargalaal ir.dája Oa4k-lér 4. ss. Talafon 3-32.
Prima birkahús
kaphat\'S ónon koronáért
kg.-ként OWUU pimei lát\'amUo
Németh Lajos
hantos és méssároa
BUZAT, ROZSOT.
zabot, árpát és tengerit
rlili»!aak lagmagaiabb ca;l iroa.
korpAt
birmJyaa s*A&yl»égbao napi áf •lati axélütaak.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
M#(*a|«la> Falura. TaMoeaUa i ia|.
TÓTH SÁNDOR ES TARSAI
autó- áa llnkergummlk uak- UgnuLani.tO Rákóczi u. 13
urrS .\'llélJlUlll .iU.\')a. ». ír. Mktoza l»Walf HdniXI tM Tataion
Fóüzem: Budapest, Fö-ut 20. sz. Teleion 179-42.
Elvállaljuk tircipS, h\'ScIp.S larkaLbét, talpalását é\\ börclpök gummival »aló tal-falttal éa íarkalWat. \'
Uj és használt javitolt gummikat állandóan raktáron tartunk*
MT Hulladék gummikat a legmagasabb árban votxQnkl
Bazsó József Nagykanizsa
kocsigyára
lCcszit cs raktáron tart mindennemű ujdivatos cs könnyű kocsikat, valamint gazdasági szekereket.
Eliállil mlndennimtl kocslimlUlt, itilikltájt, Unyiiéit <$ lálliláJt. KltUnö munka: Juianyoa araKI
ZALAI KÖZLÖNY
4 1924. január 9.
Egy próbavásárlás ulán meggyőződik, hogy a „Szerecsen" rövidáru
a „Szerecsen" divatáru a „Szerecsen" kötött-szövöttáru üzletben
mindenkor Jól ós olcsón uasórolhal.
Erzsébet-tér 1. Nagykanizsa Májon műköszörűs melleit.
30 percen belill már tudhatja ez érték- és árutőzsde, valamint az összes platók ára t, ha előfizet i
Magyar Távirati Iroda
közgazdasági tudósítására melyet telefonon, vagy táviratban naponta megkap. Nagykanizsa, Fö ut 13. Telefon 338, 383,
Távir.k-im : Tívlroda.
Elsőrendű, száraz
aprított bükkfa
állandóan kstható 1(0 kg.-ként 15500 koronitrt forga\'mi adóval egyut*. Hasát fa vagon tételekben és ki* mennyiségben a legolcsó ban
Weltner Testvéreknél "X?
Cíúzod s köszuényedsohse lesz Ha kéznél van az „Indaszesz"
fjlilii: kii Mttl St, I , J1
Mindenkinek saját érdeke
tílelótt lúíúiiiu szükségletét fedezi, keresse fel
Szabados Mátyás
a .Marcalihoz" c mzett kékfestő és kézmffárukereskedését
Kazinczy*utca 1. Városházpalota,
legolcsóbb áron szerezhet be.
hol mindennemű rófősúut a legjobb minőségben a
- SZAKÁTS -
MCazaarxxu rj inOi.rrvAMW AT Huhlli G,.l.|
NSaVKSMIZSa - TELIFON i 40.
Kur.lu.tl K.mlor-iit. ■ 3. M||I«J SÍAXArs Hr^KKi zEll.
iso- \\ a
IIKO- I t
KilOlÓ- \' p
szíholó- 1 c
sohszomsito- / k
K*clk,lr. inolorkrrlbpir. iuló k|. kiírásuk ii kllkk.k ratir.
Irógópkarbanlartéi.
«• allamai-t valódi
Eternit pala
ismét kapható a I«g. olcsóbb napi áron
01oO
Eppinger l.ésFia
deszka, épOlatfa és 6pitkexósi anyai kereskedőknél.
Hásak beköltözhet* lakással több o<-gjrobb és kisebb h»e kertfel é» kert nél-kút &, 3, Z is I holdas axölöbirlo-kok Sseolgyőrgyváii é» Fórhénc-h«gy«o. Karacaanyl hegyben v, é* 4 holJ birtok ép lettel kisebb foldH. tokok Ven-déjjlö Uilothiiok liclyfc*n és vidéken Baiatonkcccwtuion vi;U &C (, négjrsiögól beh^jfggel. Kzenkt-.ul tobo klMbb-nagyobb villa c!ói>y<A feltételek mellett eladók. — RuvcbVct
Dukász Miksa EÍ
Nagykanizsa, Rikócsl-utca 20.
Elismerten legszebben
fest, tisztit,
gouvréroz. pliséroz
Ksményfngek gyóny.iru k.. .telten, hii-Urtisi fchcrnemúek a legotcsóbbun tisz-tiltatoak
Mnyer Klotild utóda
Varga Nándor
fcaavatolt klOrmrnir.

Minden alkalomra
LEGOLCSÓBBAN
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházéban
vásárolhat.
Csak megbízható jóminőságü áruk!
Estélyi és báli selyemujdonságok
minden színárnyalatban
óriási választékban
KISFALUDI ÉS KRflUSZ
Nagykanizsán
szerézhetők be.
Duplaszéles divat
Satin Párisién
tiszta selyem, métere 65.000 korona.
Nyomatott . N.gyK.nizs.i Nyoald. ,a UpMtil4 Vulll„ tűnyvDyomil41tblni Nlíykloia4n.

A belső kölcsön
Nagy megnyugvással szerzett tudomást • közvélemény « pénzügy-miniszternek n nemzetgyűlés pénz-ügyi bizottság* előtt tett ismertetése révén a belföldi kölcsön tervezetéről, amelyet n magyar kormány n Népszövetség pénzügyi bizotiságával Páriában lezárt tárgyalások értelmében kidolgozott, bogy január hó közepén Londonba vigye s amelyről a nagy nyilvánosság a részletkérdések ismeretének hiányéban téves és sok tekintetben aggodalmat keltő híreket terjesztett.
Pénzügyi helyzetünk nyomasztó volta bzrmennyire rcé nehezedik mindnyájunk vállára és bármenynyire is érezzük annak terhét a mindennapi élet ezerféle megnyilvánulásában, mégis föllélegzünk a konkrét pénzügyi program nyilvánosságra kerültével, mért abban sok olyan meggyőző éa megnyugtató momentumot találunk, amelyeknek elhallgatáaa nyugtalanítóig hatott volna a laikus nagytömegekre.
Előttünk áll tehát a belföldi kölcsön tervezete, melynek főerénye, hogy kényazerintézkedéseket nem tartalmaz. A nemzet áldozatkész--ségéről van szó, még pedig olyan formában, hogy mindenki önmagának használ a belső kölcsön jegyzésével. A kormány még e hó végén tippellálnl fog egy felhívásban az ország valamennyi polgárához, a nemzet összességéhez. Nemcsak valószínű, hanem bizonypsra is vehető, hogy az ország lakossága, Mely, ha a haza üdvéről van azó, sohasem volt aiükkeblü, áldozatkészségével tsnujelét adja annak, hogy akar és tud önkéntes felaján-láasel hozzájárulni az építő munkához.
A kormány számitásbs la vette a hazafias társadalomnak ezt a nsgyszerü és lelkea készségét. Éppen ezért ej»ette el már eleve is olysn intézkedések tervét, mely kényszerjellcgü volna a pénxlebé-lyegzéssel, vagy értékek lefoglalásával tagadhatatlan visszahatást váltana kl egyesekből.
Az országhoz Intézendő felhívás qak hisszük, meglesz a kellő eredménye. De, ha netán ea elmaradna, a kormányzatnak, mely rendkívüli felhatalmazást fog kapni a nemzetgyűléstől a kőlcsönüggyel kapeto-latos Intézkedések megtételére, mindenesetre kínálkozik még megfelelő ■lód és eszkőz srra, hogy a 30—40 solllió sranykoronára tervezett belső kölssön esetleg hiányzó őzszegét a jövedelemadó megfelelő felemelésétől fedezze. Az eddigi álláa szerint erre azonbaa aligha kell sor-
nak kerülnie, mert hiszen a bankok egymaguk több mint 40 millió aranykorona értékű valutaköiciöot Ígértek meg a kormánynak, ami a tervezett összeget máris tulha* ladja.
A belső kölcsön megvalósítása tudvalevőleg alepföltétele annak, hogy az ország komoly törekvést mutathasson a pénzügyi helyzet rendbehozatalára, mely viszont in-
volválja a Népszövetség pénzügyi bizottságának hozzájárulását u ki látásba helyezett és biztosnak tokinthető külföldi kölcsön folyó.i lásahoz. Ennek a rövid átmeneti időnek megrázkódtatás nélküli át-hidaláaáho*. koll tehát a kormánynak az államháztartás deficitjének kiküszöböléséről gondoskodni.;, ami a belső kölcsön előteremtéso által történhetik meg legsimábban.
termelését növelje. Kijelenti, hogy a legközelebbi időben az autonóm vámtarifát teijesztl be a nemzetgyűlés elé. ekkor módjában lesz a nemzetgyűlésnek hozzászólni sz ipsrfejbaztés kérdéséhez. Legközelebb közzéteszik a pénzügyi bizottság jelentését is.
Bethlen István gróf arra a tévedésre kivén rámutatni, amit Ap• ponyi beazéda foglalt magáben, a pénzügyi ellenőrzés éa kereskedelmi szerződések szempontjából. A javaslat hatodik pontja azt mondja, hogy az ellenőrzés a programra vonatkozik, mely alatt csak pénzügyi programot kell érteni. Az ellenőr csupán pénzügyi ellenőrzést fog gyakorolni.
Grieger Miklós bírálja a kormány pénzügyi politikáját, sürgeti a háborús vagyonok megzdórtatását. Sándor Pál beszédével foglalkozik. Bizalmatlan a kormány Iránt, a javaslatot nem szavazza meg.
Elnök ezután az ülést délután négy óráig_fetfüggcszli.
A délutáni Ülés
A nemzetgyűlés délutáni ülését fél 5 órakor nyitotta meg PestAy Pál elnök.
Láng János az utolsó idők mozgalmaiban azt a hátsó erőt találja meg, amely az antikrísztianlzmu* gondolatával fogja szekerébe a népeket. A kölcsön ügyét i« ebből a látószögből vizagálja, mert emögőtt a nemzetkőzi tőke áll. laditványozzs, hogy a szociáld:mokratg szakszervezetek vagyoni állapotát havon- I ként vizsgálják felül.
Esztergályos János bírálja a kormány politikáját éa a Máv. ügykezelésével foglalkozik. Kéri a forgalmiadé megszöntetéaét. Az in-demnitást nem szavazza meg.
Csáky Károly hadügyminiszter beterjeszti a hősök emlékének aaegünnepléséről szóló törvénytervezetet. t
Elnök nspirendi javaslata után Csáky hadügyminlazter Eckhardt Tibornak a limanovai emlékvacsorával kapcaolatbin feltett kérdésére válaszolt. Csak a záróra meghosszabbítást ellenőrizte az ott megjelent rendőrtisztviselő. Kegyeletsértés nem forog fenn.
A Ház a választ tudomásul vette.
Ax Interpellációk egy réizét elhalasztották, más részét törölték, igy az ülés negyed 9 órakor véget ért.
A korona este Zürichben 0.02
Apponyi felszólalása a kölcsön ügyében
Walkó miniszter a kereskedelmi politikáról — Nem volt kegyeletsértés a limanovai emlékvacsorán — A nemzetgyűlés mai ülése
Budapest, Január 6 A nemzetgyűlés m*V "IHéCt délelőtt negyed 12 órakor nyitotta meg Szcitovszky Béla elnök. Első felszólaló Vass József népjóléti ml-niszter. Az egyik srjtóo:gánumban nyilatkozat jolent meg, melyben Pefdl Gyula miniszterelnök tegnapi beszédére vonatkozólag kijelenti, hogy a miniszterelnök tegnapi beszédére vonatkozólag kijelenti, hogy a miniszterelnök a jóvátételi kérdésről oly előkelő hidegséggel nyilatkozik, mint egy könnyelmű lump, aki letért a helyes útról. Mivel a miniszterelnökről van azó, a kor mány a maga részéről eit a kijelentést a leghatározottabban vissza utasítja. A másik ok, amiért fel szólal, személyi ügy, egyetemi tanári kinevezését kénytelen szóvátenni. Az a vád hangzott el, hogy a Károlyi-kormány egyetemi tanárrá nevezte kl. Egyetlen kinevezést kapott kézhez, az pedig a Priedrieh féle kinevezés. Bizonyítékul felhozza, hogy a Friedrlch kormány idejében rendelet jelent meg, mely kimondja, hogy azok a kinevezések, melyek 1921 március és augusztus között történtek, érvényüket vesztik. Megvádolták azzal, hogy a Károlyi-uralom alatt szerepet vitt. Kijelenti, hogy büszke a msga éa barátai magatartására Is, amit ezekben az időkben a kereszténység és a nemzeti gondolat érdekében tanúsítottak.
Apponyi Albert az indemnitás mellett azólalt fel, ami azonban nem jelenti azt, mintha kormány párti volna. A kölcsön ügyében ma még aem lehet állást foglalni, azonban bizonyos aggodalmainak akar kifejezést adni. Egyetért a miniszterelnök fejtegetéaéaek a re-parácló és az ausztriai viszonyokra vonatkozó részével, azonban nem tad csatlakozni a fejtegetéseknek
ahhoz a részéhez, amely a Népek Szövetaégéhek előzékenységéért hálát mond. Ezt ssmmiképp sem helyesli. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kölcsönnyújtásnak titkos feltételei nincsenek. Ezt örömmel üdvözli, de nincs megnyugodva a pénzügyi ellenőrzésnél abban a tekintetben, hogy Msgyarorazág belügyi intézkedésének azabsdaága a közgazdaság terén is megmarad e. Aggodalmai vannak még m kereskedelmi szerződések tekintetében is. Kijelenti, hogy ha a kölcsön ügye a nemzetgyűlés elé kerül, mind nyájan osztozni fognak abban a felelősségben, amely a kormány vállaira nehezedik.
Malkó Lajos kereskedelemügyi miniszter azólal fel. Reflektálni akar Apponyi aggodalmaira. Az úgynevezett második számú jegyzőkönyvben Magyarország azt a kötelezettséget vállalja, hogy minden igyekezetével azon lesz, hogy ke-reakedelmi szerződéseket létesít és e tekintetben számot fog vetni a rekoniiderációkkal, amelyek a pénzügyi bizottság eddig közzé nem tett jelentésében benfoglaltatnak. Ami a rekonsiderációkat illeti, ösz-szesen négy pontról van szó. Az elsőben kimondja annak azükaégea-ségét, hogy Magyarország kereskedelmi szerződéseket kössön. Fel van tüntetve az ia, hogy a kereskedelmi szerződések megkötése nem kizárólag Magyarországtól függ. A Népszövetség e jelentésében fel is ajánlja, bogy a maga részéről segítségére lesz Magyarországnak lly.cn szerződés:k megkötésében. A második pontban a szövetség rámutat arra a káros hatás/a, melyet az infláció gyakorol mz iparfejlesztésére A harmadik éa negyedik pont a kiviteli és behozatali realrukclókkal foglalkozik. As országnak igyekeznie kell, hogy
Egyes szám éra hétköznap 300 korona, vasár- és ünnepnap 4QO korona
63. évfolyam Nagykaníima, 1924. január 10. Csütörtök 8. uám.
POLITIKAI NAPILAP
/-ALAI KÖZLÖNY
1924. j«oafr 10.
A trieszti gyorsvonat titokzatos utasa
Aki a vonatról akart telefonálni — Nagykanizsáról autón próbált a határig Jutni — Hag akarta vesztegetni a detektívet
Na£ykanlzaa, JxoU: XI (SaJAt tudOiItOnXtólj
A kedden délután 5 óra 10 kor Budapestről Kanizsa fi-lé induló gyorsvonat étkező kocsijában mindjárt a vonat elindulása után feltűnést keltett egy jól ÖltóxŐtt fiatal-ember különös magaviseletével. A
E incérektői s a kalsuztól ilyeneket érdezett:
— Lehet a vonatról telefonálni?
— Lehet borotválkozni ezen a vonaton ?
— Nincs vonalzavsr Fiume felé ? A különös kérdések gyanússá
tették a fiatalembert, aki idegesen fogyasztotta »1 teáját ás sonkáját s kö.b en bejeloDtkezett a table d\'ho-tera Is és figyelmessé tették rá a vonatot kiiérő rendőri közegeket.
A rendőrtiszt éa a dotektiv erre melléje ültek az airtalboz és Iga-aolásra szólították fel. A fiatalember fényképes villamos bárlettel Igazolta, hogy Ztitler Andrásnak hívják, Nsgyksnlzaára utciik látó-
Satóba Somló Jóxaaf kereskedőhöz. i rendőrtiszt erre bevitte a szol-
6ál«ti szaksaiba s ott folytatta ki-allgatását.
A fiatalember elmondta még, hogy Széllősi Zsigmondnak, az Ismert fővároal irónak a Fő úton levő könyvkereskedésében van al-kalmszva, egyébként ujiágirásssl Is foglalkozik s mutatott Is egy kéziratot, melyben egy színésznővel folytatott beszélgetését Irta le. Minden kérdésre égésien értelmesen fe\'elt, ugy, hogy a rendőrtiszt éa a detektív kénytelen volt helyére engedni őt, mert semmi pozitivebb
Ssnura nem adott okot. Mikor resztették, még méltatlankodott a molesztálás miatt s bejelentette, hogy tudomására juttatja az esetet Huszár Károly volt miniszterelnöknek. Mikor azonban megkérdezték, hogy Ismeri-e, azt felelte, hogy azemélreacn ugyan nem ismeri, do majd SrőUőil Zsigmond, utján keres hozzá öasseköttetéat.
A kihallgatás után vlaazaOlt helyére m trieszti közvetlen kocii egyik harmadosztályú fülkéjébe.
Nagykanizsán
Amikor a gyors berobogott a kanizsai pályaudvarra, a vasutőr-aégnek feltűnt egy a vonatok közt kóválygó fiatalember, akire gyanús viselkedése miatt a vonatot kisérő rendőrszemélyzet Is felhívta a vasút-őrség figyelmét. A jegye Murákéi reaztur országhatárig szólt, útlevele nem volt, azt mondta a vonstbsn, hogy Kanizsára utazik látogatóba, mágia mikor a vonat megindult, feltfgrott arra, hogy tovább utazik. A vasutörség azonban még Idejében laazállitotta. A rendőr, aki 1®. /fogta, jelentette aa> eictet az ügye-letea tlaztnek. Etalatt Zeisler, akit a rendőr as ajtóban hagyott, hogy vári* mag, kereket oldott.
A szökevény ellő útja Zlmmer-mapn bérautó vállalkozóhoz vitt, akit kért, hóg.y autón vigye el» őt az országhatárig,\'ahol nincs rendőr, mert őneki mielőbb kl kell szabadulnia Kanlzaa városából.
A rendőrkapitányságon tett jelentés után detektívek mentek kl Zeisler megkeresésére, akik rövidesen elő Is állítottak a rendőrségen. ICellöképp igazolni sem tudta magát.
A detektív, aki előállította, elmondta, hogy Zeisler 200.000 ko-renát kínált neki, hogy erezete
azabadoo. Vallatása során Zeisler Andráa igen zavaró* feleleteket adott. Azt mondta, Murakereazturra akar menni Simon József bérlőhöz, holott a rendőrsig megállapította, hogy Ilyen Murakeresituron nem létezik.
Zelslart megvesztegetés kísérlete miatt előzetes letartóztatásba helyezték, egyben keresik az okokat, amiért ilyen gyanús körülmények közt akart útlevél nélkül átszökni a határon Ntm lehetetlen, hogy valami bűncselekmény terheli éa éppen azért táviratilag kérték meg a budapesti főkapitányságot, hogy inditsa meg a fővárosban is a nyomozást.
Éjjel egy órakor telefonon érdeklődtűnk a budapesti államrendőrség központi ügyeleténél, ahonnan azonban csak holnap délelőttre Ígérték a nyomozás eredményének közlését.
Az alispán beszámolója i közigazgatási bizottság ülésén
Zalavármegye közigazgatási bizottsága kedden tartotta rendes havi ülését Zalaegerszegen. Az ülésen dr. Tarányi Ferenc főiapán elnökölt.
Dr. Bődy Zoltán allapán beszámolt Zalavármegye deeember havi köibiztonsági és egészségügyi állapotairól. J:lentése szerint a csend• őrsig a megye területin 398 caotben teljesített nyomozást, ezekből kiderült 372 eset. Tettesként feljelentettek 441-et, ebből 32 egyént elfogtak.
Nagykanizsa r. t. város területén as államrendőrség 91 bűnügyben járt el, melyekből 67 ct kiderített. A tettesként feljelentett 91 egyén Közül nyolcat elfogtak
Zalaegerszeg területén 56 bűnügyben jártak el, 45 öt kiderítettek, tettesként elfogtak hármat.
A felnőttek és gyermekek egészségi állapota kedvező volt. Roncsoló toroklob 15, vörheny 2, hasi-hagymáz 12, vérhae 4, kanyaró 55, bárányhlmlő 3 eaetben fordult elő. Külső hullaszemlét három eaatben tartottak.
Súlyos testisértés 6, öngyilkosság (akasztás) 2, elmekór 1, ebmaráa 1 eaetben fordult elő.
Ai állategészségügy november hónapi állásához képest jsvulást mutat. A fertő\'ött kö\'tfégek száma 34 ről 17 re apadt. Feitőzve volt december hóban lépfenével 3, ve-azettaéggel 5, száj- éa körömfájással 7, sertésorbánccal 6. aertéavéaz-szel 6 község.
A közbiztonsági állapotok javultak, áttapltja meg ás alispánt i«l»a-
téa. Tüzeset 2 volt, kár 13,370.000
korona, melyből biztosítás révén megtérül 7,310 0QQ korona. Mind-kát tüzeset keletkezésének oka is-meretleo.
— (Benea Belgrádba érkezett) Belgrádból jelentik: Benet cseh külügyminiszter kedden délután külön vonattal Belgrádba érkezett. A pályaudvaron Nincslcs külügyminiszter fogadta a külügyminisztérium főbb tisztviselői álén. A fogadásnál megjelent a cseh követség Is. Duea román külügyminiszter voaatát a havazások késleltették.
HÍREK.
— (Naptár) Jsn. 10. Vilmos.
— (Idői ár áa) A Meteorológiai Intézet jeíentéso szerint további hŐemelkedéssel helyenként csapadék várható.
— /^Egyháxmegyei hlr) A v?szpré(riegyh4zmegyci főhstóaág Migaxíi ^jbpr\'nemesvidl káplánnak Pacaára vsló diszponálását hstályon kívül helyezte. Haklár Ferenc káplánt, kit megyéspüspőkünk a szombathelyi egyházmegyéből vett át a aki jelenleg Egerváron van, Paciára nevezte kl segédlalkésznek.
— (A hetlváaár) A szerdal hetivásáron közepea volt a felhozatal. Az áll a t vásáron nagy volt a azarvas-marhafelh»itáa, sertés ellenben kevés volt. Kereslet élénk volt, azonban a szerfölött magas árak miatt nagyon kevés vétel történt. Egy pár gyengén fejlett 5 hónapos ma lacért 650 ezer koronát, egy kilenc-hónapot, gyenge borjúért 1 millió koronát, 10 éves borjas tehénért 2 millió koronát kértek. Gabona-és fafelhozatal közepes, baromfi kevés volt.
— (A gelaeazlgetl tanító nam taníthat tovább) A gelsessigeti tanítói álláat ez iskolaszék ideiglenesen Tőrőcsik Kálmán, a kommunizmus alatti magatartásáért elmozdított, volt homokkomáromi tanítóval töltötte be, akit a fegyelmi szabályok alapján a kir. tanfelügyelő a tanítástól eltiltott és erről értesítette Tőrőcsiket és az iskolaszéket.
— (Tenltóválaaztáaok) Szent péteruron Hoda J*no»t, Kerkaszent-mihilyon Küronya Jenőt éa Horváth Etelkát, Homokkomáromban Bátori Jenőt válaazioiták meg tanítónak.
—■ (Baxa-valutában állapítják meg ■ vásári helypénzt) Zalaegerszegről jelenti a Zalai Köz* löny tudósitójs: A viaári helypénzeket naptári negyedévenként a pótadó fejében fizetett buta értéke szerint az alispán állapítja meg.
— (Adomány) A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizaal fiókjának Igazgatója 50000 koronát adományozott az Ura»stonyok Má rlakongregációjának karitatív céljaira.
— (A Nőtlaztvleelök elaő knltardálntáaja) A Keresztény Nőtisztviielök csütörtök délután pont 7,7 órakor tartják ezidei első kulturcMutánjuknt a Rozgonyi-utcai tornateremben. Kováts kegyes-rendi főgimnáziumi tanár a pogány éa ksresztény világnézetről fog elő adást tartani. Bory Manci Ábrányi „El a magyar" dmü költeményét szavaljs. Hahn Barnabás hegedű-azámmal lép fel. Btlépödij nincsen. A város tárasdalmát ezúton is meghívja az előadásokra a Rendezőség.
— (Amiről asm emlákesett meg a atatlsstlka) A sok min-denre kiterjeszkedő kaniisal statisztikából szándékosan vagy feledékenységből kimaradt a nagy tömegeket kedvelő betegségek (tüdő-véaz, vérbaj) statisztikája. Pedig ezekből a legbiztosabb következtetéseket lehetne levonni arra nézve, hogy javul e, avagy hanyatlik vá roaunk népességének az egészségi állapota. As sem volna árdsktelon, hogy a csecsemők hány százaléka hal meg a szülök tífdstlaosága miatt. KiakanLzaán 140 halott kösül 53 volt l éa 2 áv között. így a 213 azületéara 53 halálozás ealk, tehát majdoem minden negyedik gyermek meghalt.
— (Raaaay Károly áa Hegedűs György párbajt vívtak)
Budapestről jtlentlk: Sándor Pál szombati nemzetgyűlési beszéde közben éles szóváltáa folyt le Rozsat/ Károly és Hegedűs György nemzetgyűlési képviselők között. Ak Incidensből lovagiaa ügy keletkezett, amelyet ma kardpárbajjal Intéztek el Raaaay Horváth Zoltánt éa Utay Ernőt bízta mep. Hegedűs segédei pedig Reischl Richárd és Bartos János voltak. A párbajt Reisehl Richárd vezette. Raaaay három helyen sebesítette meg ellenfelét, a bal arcán ée a két vállán. Rasaay támadása közben Hogedüa György kardja homlokán érlntotte Raasayt, majd a homlokról lepattant az arcra, melyen kis karcolást ejtett. A párbaj után a felek kibékültek.
— (A csongrádi ayomoxás) Szegedről jelentik: Wéber Árpád dr. rendőrkapitány ma reggel Csongrádról hat detektivvel Szontezre utazott, hogy a bombamerénylettel kapcsolatosan odavezető szálakat Is felderítse. Nyomban megérkezése után őrizetbe vette Kiss Jenő Gábor szentesi gazdálkodót, akinek lakásán házkutatáat tartottak és ez alkalommal ugyancsak az alföldi brigád megalakitáaára vonatkozó iratokat találtak. M- délután egy óra huaz perckor Csongrádról a félegyházai vonattal Stegedre érkeztek az ujonan letartóztatott Sági Jinos, Lehrer gyógyszerész éa Kazanicky vendéglős. Mind a hármukat erősen összekötözve hst szuronyos csendőr kisárte t^e az állomásról a rendőrség fogdájába, ahova már átszállították a törvényszék épületéből aa előzetese^ letartóztatott csongrádi merénylőket Délután két óra után Diószeghy mlnlatterl tanácsos jelenlétében megkezdődött azután a szembesítés, amelytől a rendőrség az alföldi brigád megalakulására, valamint működésére vonatkozó eddig még homályos részletek földerítését várjs.
— (HáJJaa megjelent a rendőrségen) Budapestről jelentik: Ma délben tizenkét órakor Héjjas Iván meg is jelent a főkapitányság épületében és Szrubián Dozső rendőrkapitány szobájába ment, ahol a politikai oaztály vezetője és Szre-blán Dezső rendőrkapitány másfél órán keresztül hallgatta ki. Héjjas kihsllgatáaáról nam azivárogtak ki hírek a nyilvánosságra éa csak sny-nyit sikerült megtudnunk, hogy Héjjsa újból kijelentette, hogy aa elkövetett bombamerényletekbea semmiféle szerepe nem volt, azok, akik az Ő nevét emlegették, viasza-féltek a nevével. Hájjss negyed két órakor hsgyta el a főkapitányság épületét.
— (A avád Kőiben leas & budapeati fömegblsott) Londonból jelentik: Az Observer arra számit, hogy az 50 millió aranv-koronás magyar belső kölcsönt február közepén bocsátják kL Azt h\\az)k, hogy a fömogblzott svéd ember less. Szerdán érkezett jelentés szerint a főmegbiiott Nansex. Fridtjo) ajánlatára a svéd Kőiben lesz.
(z) Műkedvelő előadáa. Növendékeim f. hó 12 én esti 8 órai kezdettel uAz elrablott grófleánu\' elmü színdarabot adják elő a Keresztény Otthonban. E őadás utáa tánc és bulfet, amelyhoz kérem a n. é. közönség szíves hozzájárulását Baláptldlj 3000 K. Az előadás tlazű jövedelme a szegény iskolás gyermekek felruházására fordittatlk. Számos msgjalenéat kérek. As elő-adáat pontosan kezdjük. Dittvoeh Júlia.
1XH. jannár 10
ZALA! KÖZLÖNY
— (A népjóléti miniszter a kiniiscl napközt otthon érdekében) Ax ■ társadalmi moxgalon, am«ly Nagykanltaán indult moj napközi otthon felállítására mindmáig csak terv maradt. N«m volt helyiség, sem anyagi támogatás. Akiknek fájt látni, hogy mig az édesanya neháx munkában kereti kenyerét, addig gyermekeik felügyelet, gondozás, sőt akárhányszor élelem nélkül magukra vannak hagyva, nem adták fel reményüket, hogy ext as Intézményt sikerül még la felállltanuk. At akció vezetői most jennjártak a népjóléti minitt-törnél éa anyagi hozzájárulást kértek egy felállítandó napközi otthonhoz. A miniszter, aki egyébként salai képviselő, a legnagyobb készséggel tette magáévá as ügyet. Kijelentette, hogy a népjóléti problémák egyik legfontosabbja a nap köti otthonok feláilitáia. A jövő-ben tör vény hoz ás II ag kívánja ezt a kérdést megoldani A kanizsai napközi otthon felállításához Is haj landó megfelelő anyagi segítséget nyújtani, ha a város is a társadalom is kellőleg hozzájárul. A közeli napokban felhívás megy az összes gyárakhoz, a nagyobb cégekhez, hogy mi módop hajlandók hozzájárulni a fölállítandó napközi otthon fontartásáhox. Ha a mozgalom vo-zctőségéaok kezében meglesznek a szükséges adatok, meg fognak állapodni a népjóléti minisztérium mai Is. \\
— (Nincs eső ujabb lakbéremelésről) Budapestről jelenti tudósítónk: Országszerte elterjedt lakbéremé lésl hírekről munkatár-auok kérdéat intézett Vass József népjóléti miniszterkor, aki a következő nyilatkozatot tette:
— A legutóbbi lakbérrendelet magában foglalja azt, hogy a korona értékéaek esetleges csökkenésével párhuzamosan a lakás és boltbérek automatikusan emelkednek. Azt azonban, hogy a korona értékének csökkenése milyen arányú lesz, egyelőre nem tudjuk éa ezért azt sem tudhatjuk, hogy milyen arányú lesz a lakás és boltbérek emelése. Annyi azonban blzonyoa, hogy a lakás- és boltbéreknek még ex at automatikus emelkedése sem Időszerű most télviz idején. Arról, hogy a bérek a lakásrendelettől éa a korona esésétől Is függetlenül emelkedjenek, azó alnci.
— (Farka. Járáa a Kárpátokban) A Kárpátokban ax idei kemény téli Időjárás következtében szokatlan mérveket öltött a farksa-járás, úgyannyira, hogy egyea vidékeken már valóságos veszedelemmé vált ax ordaaok gyakori vérengzése. Eddig 10 ember esett áldozatául a farkasoknak. As ellenük való védekezés olyan kevés eredménnyel járt, hogy most elhatározták, hogy katonaságot vezényelnek kl a vérszomjas állatok kiirtására.
(x) Fagy daganatokat kvarc-fény-besugárzásssl garantált sikerrel aáhány nap alstt tökéletesen meggyógyítok. Dr. Rált.
(x) Köszönetnyilvánítás. Mindazok, kik forrón azeretett leánykánk, illetve testvérünk korsl elhunyta alkalmával mélységes fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek, de kciönősan jóbarátnői, kik virágokkal ravatalát olhalmozták, fogadják leghálásabb köszönetünket. Kőszegi György és családja.
(x) Ne felejtse el, hogy Kossal h Ferenc csutos bántalmalnál cxékalyhavasi Inda szeszt használt. " \' fitt \' \' \'
(x) A bölcs Náthán pszar kiállítású német film.
(x) Mielőtt megnősül, jegygyűrűt éa ékszert legjutányosabb árban vásárolhst Frled József éksxerésxnél, Nagykanizsán, Sugár-ut 2. (Fő ut éa Sugár ut aa-rok). Arany, ezüst, platina, hamisfogak éa érmek beváltása a legmagasabb napi árban.
(x) A bölcs Náthán az ember szeretet filmje.
(x) Agy tollat Tesz éa elad Hercsfeldné, Sugár at 18.
(x) Minden meghttlés a lábtól ered. Hozassa hát rendbe ná-lam harisnyáit, hol a legelőnyösebb kiszolgálásban részesül. Kitűnő, meleg gyapjú téli harisnyák raktáron előnyös áron. FlLIPP 0«JcAr ha-risnyakötődéje, Szombathely. Széli Kálmán u. 6. sr.
MOZGÓFÉNYKÉPSZIHHJiZ.
Uránia. Ma csütörtökön: Georg Jakobi gyönyörű filmje: A fehér menyország. A filmet decemberben óriáai siker mellett mutattuk be a azegénys^rau gyermekek karácsonyi feltcgélyezése javára. Ssnct Moríc gyönyörű panorámája éa a film meaterl rendezése azóta számtalan érdeklődőt hozott, akiknek kedvéért csütörtökön A fehér menyország előadását megismételjük.
Jön: a szozon remeke: A bölcs Náthán.
KÖZGAZDASÁG.
— Mától 0 0175-Sa korona árfolyamon ntelják kl a valutákat. Csütörtök reggeltől kezdve a Devixfcközpont a külföldi utazásokra Igényelt devizák éa vsluták kiadáaánál nem azámit fól többé 50 azázslékoa Márat, hanem a devizákat a 0.0175 centime-os bel földi koronaárfolyam alapjáo számolja el.
a TŐZSDE HtRCL
(S-Jít tudé.tl-nk ut.tonJal.etfa.)
A m.l tőisde vontatottan k.z-dődött és u Irinyi.I • tőzsdsidö elején tartózkodó volt. KéiSbb a bécsi jetenlésekro elsősorban a nehéz papírokból kiindulva j.vuláa állott be éa a míaodlk félldóben as Arbitrázs értékekbon Is szilárd sáv mutatkozik. A legmagasabb árfolyamok zárl.tfelé kerültek fel-szlnto. Élénk forgalom mellett a közónség részéről és a spekuláció részéről Is nagy tételek cseréltek gasdát. Nagyobb vásárlásokra ösztönöst. a közönséget as Is, hogy a kosstpéns 1 szásaiákra esett. Zérlstkor az Irányzat szilárd, forgalom élénk, hangulat If.n barátságos.
Utótőzade. Irányzat szilárd. Georgia 550, Mozöh-gycsl 362, Kőszén 2400, E«lss 59\'/,, Schllck 99V„ Khüne 54, Danubius 4450, Államvasút 400, Nova 132, L-ssá mltoló 104, Lloyd Bank 18050, Angol Magya( 88, Salgó 596, Rima 131, O-ztrák Hitel 157. M.gyar Hitel 578, Ling 149\'/,, Városi Bank 13, M.gyar acél 245.
Dálatánl magánforgalom.
Irányzat szilárd. M.gyar Hlt.l 590, Ositrék Hitel 158,Salfó 605, Rima 130, Ke.a.k.d.lnl B.nk 1320, Kő. azén 2500, Georgia 570, Allacn-vasút 420, Masőhegyesl 390. Leszámítoló 112, I.zó 750, Ssássvárl 450, Urtkányl 800.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti USssde délután 1 órai sáróárfolyamal a követkesöki
Az^ot-Mácr.
H...I
KpU
Hmct. HU.
UUÜOf
Let tinit. Ol.-M. Uitk OMU. HU Uoy* UȒ
B. Afrti FóVlV.Kla 1)0000 Herma* Oiooo
Herr, ssl. J. b. 5)000
Haa(irít 4)000
UfUlaü jJÓooo
M.-Cxh tljoo fortéi 4*000 Xcr. »tü.l «Jooo
u«o
Z«ij>. JiliUct »oc-X) Vlroal liinV 1 ic-co
MtrVvr ú)M
Nmj b.«mk. JCmsi. U.
>f jíooo
U>ó(>l(Ml I JJOO
Fönroai 11 iec> Köbtajril Tii. tSooo Alul. Tik, iSjooo Molilf 190000
Hsjsl il»S jíjoooo n»i u. nui ercccoo T«xUn 1,-0000 M.cr.-fiiMU -
I*\' -
Pioootiii b, noflooo
Malm.k
ÍMt - \\VXK>
Bocv-M. 11 tcoo
Coocoolli 80000 BAtMaaUI
B«dip4ill 90400 TMkunui. 16000
GUalU 51000
Hnclrii I9000 X»».y=«V."-»
VÜtívU 1:9000
Ti. DmUi iijom
Ukmjkk
Bon. llM l(IOOO
S>*Ml4r.
fEaukl lléa Itimbl

iMtto MfU Jiooo
XA6. |tu. 190000
• •• • JIJOOO
M«z»»«l( 3000000
»2c«.
Uh
H«C« K*>
IV^a fia
Ut,\\H
MtHof i t; Oa^lt
u
......
Kim* -
Kothm&lkr
Ti»Soí
Alt K*» bitaU
UW •«« ______
l)«o>| l\'»tu SíjekoeMl 1*000 Vattia
)»éoo> W UjUkt »6oooo Cwrta<*p
U«r* »?«<•<•
Urtkln,l
l«ooo
JOOOO 14)000
ti)ooo ))000 41000
ISJOOO »9coo *»ooo 14<oo
joooo
• IOOO
iiooo
NjromdAk
Kist.
OVtn
•HXJOl -kh. U IAU CM«J
IHuXuuii i\'toy. Kou. fi »ooí<ac> rooroU/ r.,truu
H11U (1 Honi U
K««auar«i
Kfvixtpr .... Llcatua (hlh | OOO Itlul (4 _ tjcoo
8 s; 1
n«w, -tf
K«-»r< C.r.y
OssJ o*fct raiaa vas
y-cy-
Kisr.il
(Uiu-Dia,
GIIU.VUI.
Gép vii
Ojt**,
Mitn
XiiiiS
V.MÍ.r*
U\'fOOO] SJOOO I0l<«0 4))0000
An<nUi (1
TsW U Uo^ Mslom^y NccmmU Ii Mcbltc
ou
KilbAayU
rwi
Xuki
1 OOO
I1J0« 1)000 SOOOOO »?oo •1)000 n)o>» MO»
soooooo ll?)0 aboial ISIOOO
•out l/JOOO
Ktilikidti
No«*
AllimTiMt
Hoc* Sí c»> C.lCTlpi/ GfOífU M.sí-h. rak.
«l*oo ))0» )>4C4 )l«4
94 OOO
117000
44)000 • iCOM
)»)000 IjlMM
Kiitnluink
1)000 w
rsjoo
74)000
ejooi
&4*Unl Vslt. P4IICÍ
T«**|l HiU *t**1.
Y-Cí lu4 AH. (IS
Ur «• ■
r««sro*i ti* K
Ko^lri s-M —
tOr isooo T««. .ir Uuitl
Rliir «OJ»Í< III>JO

111)0
S«AJU44I(
Rojú ulM
&z
l\'o^ Htta IM.
fiw
w. Tt«U i>x>«
I if*»
V..... ^OO*
rwa
OjM unll |im
v.sri..\' SpMlw. IIMM FW. 1IZ040
Mivicr* MM.
Zlilr, - - ■>•
VulB llM,
L\'f. -■ .. |I|M
ÜMk, líto.
IM.M —
K.htl Hu. „»»
K.is.rai.k
Dont.
O-d wn. )}M. í..... 1. ■..\',
Zttd \' — G.mi aiam.
[nt«T.., 111\'*
TtUfoo ii^u
Tuul l-i
lUrti KI,U,.M4 V.HI fv,. 11V.1 Un«6t C«.U> (!!■
rt^j
Jwte

Esti magánforgalom. Irány-zst kezdetben sillérd volt, msjd kissé gyengült. Azfolysmok lépcrő; zotesen a köv.tkerőkben .lakúit.k: Magyar Hitel 590- 585—280, S.ljó 602- 605—600, K-r B.nk 1320, Rima 130-125, o.ztrák hitel 158, Kőazén 2475—2500—2470, Cukor 3150. Georgi- 570—560, Mezíhe-gr.al 390-380, L-a.ámltoló 120— 112—108, l »ó 750-735. Államvasút 420-400, Levente 185, Szész-véri 450, Urikénvl 800, Haz.l Tkp. 4050, Gumi 225, Fővárosi Takarék 215, Klatsrcs.l 120, Vill.mos 2100, Gsnz Danubius 4425. Motor 52, \'Gőzmalom 100. Wőroer 84, Nova 128, Mérleg 37.
Namaafémek, Etüst 1 koronás 2600, 2 koronás 5200, Poilntos 7000, 5 koronáé 13500, 10 koronáa 70000, 20 koronáa arany - 140000, Dukát arany 76000.
Namhlvataloa értókak i Mobil B.nk 5500—5700, Fsbsnk 5500— 6000, ln,ófs 10-11, Káva 2, Ph.r-mácla 6—7, Herendi porcelán 7— 7500, Csclliol 5—7, Községi nyomda 8-9.
Elővátall Jogok i Györfl Wolf 45-50, Llcbtig 4500-5400.
Tarnstnytőxada Busa (tlszavldékl) 76kg oa 114000-115000. 79 kg os 115000—117000, .J.éb vidéki 76 kg os 113000— 114000,79 kg oa 115000-116000, rozs
86000—88000,takarmányárpa 86000
—88000, aörárp. 90000-93000, s.b 98000 100000, tengeri 6 86000 —88000. köle. 82500- 85000, r.pca) 220-230000, korpa 57000-57500;
A mai terménytőzsdén az Irányzat tartott volt. Rors Iránt élénk érdeklődéa mutstkoiott.Tsksrmány árps srllárdabb, 2000 koronával emelkedett. Zabban nagy volt a forgalom. T.ngarl 2000 koronával emelkedett. R.pc. tartott volt.
M. T. L m.gánj.iaatéa. a tar mázzy piacról. Kla forgalom Mall.lt az Irányzat szilárd. Busa bp.atl psrltásbsn 1170-1180. — Egyéb 1100-1120, Rozs Bptst«a
860-870. Ejyéb 830-850. Sör-arps 900 -910, Bpesten 980.T«o»erl szemes 830 - 840, csöves 660—670.
Vatőmagplac. Biborhere 2000 —2200, fehérhere 9500. vörös 8800, nyers 6000 Lóhere 9800, vörös 9000, nyers 5700. Bükköny tinta tavaaii 1050-1100. z.bo. 900— 950. C.irok 430-450. Ö..1 bor.ó 900 — 1U00. V.którl. 1300-1400 Velő bo..ó 1400-15000. Caill.gfa-t 700 —750. Fehérbab 2240—2300. T.rka 1400—1450. M.k 3300. Napr.forgó fehér 1700-1800, ssürk. 1350 — 1450. Képos.t. r.pce 2300-2400. Tőkm.y 2200—2300. Mustár 2000. Köles 825 —900. Takarmány répa 10000. C-ukorrépa 2500.
Takarmáoyváaár. Felhozatal 119 azekérrcl 1550 mm. összsulybsa As árak lényegesen nem változt.k, kereslet közepes, kínálat elegendő.
Arak: Réti aréna 1. r. ó 46-60, II. r. 36-45. III. r. 25 -35. Nid-takarmány zöld szár.z 15000. Mu-h.rsrórbt 45—65. Luoern. aréna 62 - 65 Teng.rlsiár kóró 20000. Alomsz.lma 20—28. Zsuppssalma 33, kévénként 1000. Préselt ezéna 410- 420. Préselt szalma 260—280. Préselt lucerna 640—650 forgalmi adóval Bud .pesti pályaudvar.
Marhahoaváaár. I. r. egéssben
10700-11600, hátulja ,11900-12600, .leje 9200-11200. I. r. egéeib.n 8700-9300, eleje 9700—11300, há-tu\'j a 71C0—7500. Csontozni v.ló 6500 -6900. Borjú 14-14600. Juh I. r. 7600—8000. Borjubőr 13000— 13500. F Ih.jtás: N.gym.rh. 81, eladva 30. Borjú 8, eladva 3. Birka 115, eladva 28. A vásár l.cjba volt.
Saetóaváa ír. Falhaitáa 1300, Eladatlanul visszamaradt 700, A vásár vontatott volt. Arak I. rendű
11400-11800. Köiapsa 11200. — Kó.nyü 10600. Sr.Ionná, félserté. 12400—13600. L-huiott hu« 12— 12500. Szslonns 11800. Zsír 14500a Faraacvároal saxtásv áuir. Ssabadvásárl maradvány 768, árka-lelt 370, ^ad.tott 200. Arak t Könnyű 9300—1040a Nehn^A 11—11300.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1W, januir 10,
A bécsi tőxado
A tegnapi tőiadc irinyxata mi l> folytatódott, amihez hoxiijirul-lak a hivatalos ipekulíció ujabb eladásai é* a Vontr>min fedezetlen eladásai la. Csak Timber-btn volt éJéok forga!o;r>. Zérhl felé az Alpesiből kiindulva az (ráoyiat kiás* megtxiljiidult. A magyar értékek kezdetben lanyhik volak, k^aőbb •gyapcsak megjavullak.
Z<róa» folyamok: Államvasút $20, Skoda 1340, Krupp 195. Koburg 100.9, 0«»tr hitel 328.1. Magyar hitel 1195. Magyar Hofbrrr 407, Alpe.i 766. Angol M»gv»r 185 9, Déli v»»ut 205.1, S-ljó 1252, Rima 267. Ejjye»ült fa 67 5. Krrrak. B*nk 2640, Adria 1040. Kohó 1775. J;!-xilog 268. Silavoaia 201. Magyar cukor 6280, Vagon 199, Vaaut 517.
ZUrlcbl zárlat i Mib tS!i«». Looóoa 147V0\\ S<wjc:k 67$<0. Btuttel 147.. MaT-afrí T<3>. HeQaei 3>6 7í>, fcna \\V Uo pif. 7\' So! a 412. rtif* t&7« tv. E*ur-*ii 275 00, mz
A magyar koronn külföldi jegyxóael
N.wyoik ... 52 52
Zürich .... 295 300
Prága..... 1250 1875
Berlin.....155 —
B<c. (dtvli.) . . 248 320
Bíc. (.íf.kltv K) . 226 226 im\'i-liSrpofll hlt»l»l<n árluftMil
Vetülék Oewiaék
A eriríia
A»CC> 1 • 1 \'<o 1 11(1)1
Ura itt !«•> Koí^-Mt. noitto
XkM* k^.tíá.M ||lf)«4)
r.. ar.a fc. M(}-ll}l
KM. — —
U/a 1C-SJ l<K> OUwcmk IOIJ !«■;•
Ouv. W. rw. It-O-lltl
rw<. hut ta«.jj»
IM ll\'-IU

4ICO-4U* B4o
Uw Ml ll|«» JvW.a i e-j^ i »■>
tUU — •«<->;«
L-o.1 mU%
KcXaWl vy< Vm« «J»
r.UKi iwkaití: Sitrokay Kálmán. Tirix.ik.uiA Menetiek Koná. Ku»: Nagjkanli.at Nyomda í. Lapkiadó Vállalat.
Apróhirdetések
PUlat >AU,« II* lil«l» ««|M|
utimlit r>l.<t«(iv. Cím M,|i,>lktu k IIIMMMUIUI.
IUi<r-i»rr«|<p lUM. Cmc<rr->i ■•!. ».
Cakl4.li M. n»if <3 y un n^t
"P «»U. f<l k«.I (rC^V.-*-
lotai. Ik k\'(Mé Cáü limdj •««{»».: a»-o»\'**- •» t««(
KI»-1A • CiUüi dm, íxrwli «t XUtuliu IC-
•<41 I f.\'.M IU Mm M*ko l ./*ra). K.«.
MJ*
tulHl, VltMilíKt ,
Jti».!6 Kii imtUuI, « tonliUljM
i.vli, rvIW.>, («;«•\'». •(, i«o n-. toail* iii)\'^(iriiii i <• « l&crf* U«iU »\'< »\'ll«Ul mt.tt »if(v«<i Cpiroil tprtUKI
Itakía ai/l In« KMii; *Ua ij. t,jl
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
<Wra.V>ak Ui~.ia.abb upl lr«L
KORPÁT
napi kr
Zelavánnegyai SzSvetkezeti írtforgalml R.T., Nagykanizsa
Ajánlok trlfalll
darabos szenet
«»y méUrmixntöl keidva hiihoi till-litva a n,lnJ«n»o:i !«|Jot«nyo»abbnaf i«ioo. Síiiaa M(iinii^i<kit kérek a lv«t-
Klein Vllmoi, Kórhézutca 1S-, Neu őt Kloln cAgnöl, Csengery-u.
Bútorozott szobát
keresek konyhshasznélattal.
Claa * ku^bivatil^n
JííT BORÍÍRJEGYZÉK
tea. na! irta* aHfity a Tessék mesoyöiódnll
a M«H "tl\'l I ktiu »tl4 * 4<» | «j«m.
1 liter )2 im jm-Ií1V«*3090 Hf.tt 1 lUt poíiriiirl II-Uúi t e.v>cU>r 1<WO korona.
_ uncsícs Jd.
trtUlw, Ufltti U.
I Uler M s] rixBaf 1030 larwx. 1 Hxt i\' 930 loroaa.
lu«f, ll«M|4-TtUl.a i 1-JO
JEGVERMET
Unióik.
titi
Központi Tejcsarnok
Nagykanizsa 2.
Elsőrendű, izarax
apritott bükkfa
UUoiáia kaikató fO kf.-k<at 13300 körönéért íorsa!aal »d0v«i egyoti. Katit fa vagonUuNkUn ét kit minn/l. sédben a U^t^\'Ua
|ial
Mindenkinek faját érdeke
mialatt i&fótiiu íiOkviftlttct ítdirl, IrritM f.-l
Szabados Mátyás
a „Harcalihoz" c.mzelt kékfestő és kézmffárukereskedését Kazinczy-uíca 1. Városházpalota, legolcsóbb áron szerezhet be.
Óriási
TAVASZI
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában!
Ezer vég karton mélyen leszállított árban kerül eladásra!
Estélyi és báli selyemujdonságok
minden színárnyalatban
óriási választékban
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
Nagykanizsán ^
szerezhetők be.
r
Duplaszéles divat
tiszta selyem, méteré 65.000 korona.
NMMUU • Nv*ail> áa Uettadt"
VáUaéná I
1--"-Br | n „
Bpy— —ám ára hétkttinap 300 korona. vas6r- és ünnepnap 4QO korona
68. évfolyam Nagykanizsa, 1924. január 11. Péntek 9. sxíjn.
ntnMtMl Ztr »»6r» 7000 kara**.
Radtp.ll.> kapható Ank«r-k0a9. •«. dokiajrAradika
Lássunk tisztán
A miniszterelnök közeli londoni elutazást előtt, ahol a kölcsön-ügyben utolsó csatált fogja megvívni, kötelességének tartotta beszámolni a parlament színe előtt azokról a tárgyalásokról, amelyeket nemrégiben Párlsban folytatott. Ez a beszámoló nem hangulatkeltés akart lenni, hanem a tények szigorú, |ózan s talán kissé rideg Ismertetése.
Túloznánk, ha azt mondanánk, hogy a miniszterelnök optimizmust csillogtatott meg. do túloznánk akkor Is, ha szavaiból p«sz-szlmlzmust akarnánk kiolvasni. A miniszterelnök nem tett egyebet, mint a leghatározottabban leszögezte, hogy az ellenőrzés mód|áról és szigorúságáról az utóbbi Időben Idehaza terjesztett hírek minden alapot nélkülöznek, mert Párlsban olyan követelés nem merült fel, amely nemzeti szuverénttásunk "sérelmét Jelentené. Azt azonban nyíltan megvallotta, hogy az eddigi tárgyalások Is már azt mutatják, hogy • kölcsönt semmi esetre sem fog|uk elnyerni olyan leltételek mellett, amilyeneket ml óhajtottunk volna, mert a megajánlj!!-összeg egyrészt kevesebb az általunk kértnél, másrészt a törlesztési módozatok, a törlesztési Időtartam rövidsége nagyobb terheket rónak ránk, mint azt a kormányzat szerette volna.
Megvallotta a miniszterelnök nyíltan azt Is, hogy bizony jóvátételi törlesztések terhe Is fenyeget bennünket. Erre vonatkozólag ugyan még nem történt végleges megállapodás, de nem valószínű, hogy a kölcsön megvalósulása esetén ezt elkerülhetjük. A kölcsön összege csak arra lesz elegendő, hogy államháztartásunk deficitjét eltüntesse, mlg ha ebből a tisztára negatív és stagnáclós helyzetből föllelé akarunk emelkedni, akkor egyetlen faktorra támaszkodhatunk csak: a nemzet belső erejére.
Ez a lényeges ugrópont Bethlen fejtegetéseiben s talán .az
egyetlen hely, ahol a pessilmlz-mus némi látszata csillanhat kl. Ennek azonban tényleg csak látszatnak szabad maradnia, mert ha egy ország tényleg annyira és őszintén óhajtja a talpraillást, mint ahogy azt mi hangsúlyozni szeretjük, akkor az áldozatkészség tényelnek felsorakoztatásával kell megcáfolnia egy pesszlmlsz-tlkusabb színezetű elgondolás lehetőségét s ajsiillöldl kölcsön ugródeszkájáról fellendülve, erélyes munka segítségével talpra kell állítani az országot.
Az a párhuzam, amit a miniszterelnök Ausztria és Magyarország helyzete között vont, lalán
kissé kíméletlen, de legalább őszinte volt s mindeneseire annak a nagy haszonnak kell belőle származnia, hogy eloszlatja sokak képzelgéséből a tejjel-mézzel folyó Kánaán egykor Igaz,, de ma már hazug Ideáját s egy olyan ország képéi állítja szemünk elé, amelynek helyzete nem rózsás. de amit megmenthet belső életere|e, ha okosan használja fel.
Bethlen miniszterelnök beszéde folyamán egyébként erőteljesen kiemelte, hogy a kölcsönügyben a végső szó természetesen a parlamenté s nem Is várhattunk tőle egyebet, Ismerve mély alkotmányos érzületét.
Pénteken este indul Londonba a miniszterelnök és kisérete
Két hétig tart a londoni tanácskozás
A pénzügyminiszter térjrva-
límm a kereskedelmi érd.k-; képviseletek vezetőivel
Kállay Tibor dr. pénzügyminiszter, mint már jelentettük. egymásután \'fogódja » g.lds.ágl és pénzügyi érdekcsoportok.!, Hogy > p4diügyI kormány legközelebbi Intézkedéseiről tájékoitssss őket. Teg-n.p ■ gyáriparosok voltok ■ péuz-ügTminlsaternél, m« pedig 0 keres kedelml érdekképviseletek vezetól jelentek meg a minisztériumban. Dílben 1 órakor fcgsdt* Kállay Tibor Sándor P>U, az OMKE el nőkét, Balkányl Kálmán dr. Igaz-gatót ia Hodroghy Jázsef dr. adóügyi titkárt. A pénzügyminiszter ■ megjelentekkel mindazokról a kérdésekről taná.lkozott, amelyek a kereskedelmet érintik, majd pedig a megjelentek terjesztették n miniszter elé a kereskedelem kivin-ságslt és különböző sérelmeit. A tanácskozás délután fél 4 óri tájban ért véget.
Budapest, J.euii 10 Bethlen István gróf minlfzterel-nfik a londoni tárgyalásokra péntek est. utazik el a párisi expresszel ás Párlson keresztül m.nve, egyenes.d Londonba tart. U\'j^t előreláthatólag sehol sem szakltja meg és azért Indul el már holnap este, hogy ax Időjárás által okozott akcdilyok utazáaát ne kéaleltethes-aék a kellő Időben Londonba érkezhessék. A miniszterelnököt KáUay Tibor pénzügyminiszter, Khuen Hé-derváry Sándor gréf, külűgymlnlsz-térlumi osztálytanácsos és Ángyán Béla sajtófőnök kísérik el. A londoni ut előreláthatólag két hetet jog igénybevenni. Bethlen István gróf miniszterelnök már a mai na* pot la teljesen az utazás előkészítésére szánta a ezért a kabinet vezetését már átadta Vass Jáxsef nép jóléti miniszternek, aki távollétében most is helyettesíteni fogja. A nemzetgyűlés munkarendje A nemzetgyűlésen ma délelőtt tovább folytatták az indemnitás vitáját a amint Rakovszky Iván belügyminiszter már kijelentette, az Indemnitás letárgyalása után a belügyi felhatalmazási javaslat fog ■orra kerülni, majd részleteiben is letárgyalják a földreforip- novellát. Azután az igazságügyminiszternek a robbanószerek elrejlőire vonatkozó tőr vényjavaslatának letárgyalása kerül sorra, végül a belügy miniszternek a városi és megyei törvényhatósági választásokra vonatkozó javaslatai. Ezekkel a nemzetgyűlés munkájának nrgy része befejezést Is nyerne.
Ax összeférhetetlenségi
• bizottság ülése
A nemzetgyűlés összeférhetetlen-sági állandó bizottsága január hó 18 án ülést tart, melyen \' többek kőzött Huszár Károly és Hegyes halmy Lajoa összeférhetetlenségi ügyével foglalkoz axí. \'
Közzétették ■ páriái tanácskozások jegyzőkönyveit Budapestről jelantik: A kormány közzétette a Nemzetek Szövetsége pénzügyi bizottságának a magyar kölcsönre vonatkozó részletes jelentését.
A Kereastéssy Nemzeti Gazda sági Pást értekezlete
A Keresztény Nemzeti Gatdoaágl Párt m« este 7 ór. kor értekezletet tartott, melyen megjelent s miniszterelnök és az egész kormány Ds-ruváry és Ruko/szky Ivén miniszterek kivételével. A pázt ré. tárói V\'ol/f Károly fejtette ki sggo^al-malt a kölcsönnel szemben, mire Bethlen István gróf fel.H, Yássletes tájokoztatást sdv. mindet) kérdése. Határozatot nem hozott a párt a álláspontját a oemzelgyüléseo fogja kifejteni a kölcsön törvínJíjsvattU-talnak tárgyalása Idejében,
Kormánypárti képviselő beszéde a liberalizmusról
A nemzetgyűlés nul Illése
Bad.peat, Jsaafa 10 A nemzetgyűlés mai Ül«»« 11 órakor nyitottá meg Szclkmstky Béla elnök. , \'
Az Indemnitás el.3 azónokn Lukács György. A kormány felsdata az hogy egyfelől konszolidálót teremtsen, másfelől kifelé olyso Programot adjon, amely m.ggyő-i . külföldet, hogy Magykrorazág nagy feledatok megv.lódtáaárs kl-vaíott. F.it ciak akkor érdjük cl, h. lehetetlenné teszünk minden szélsőséges kll-ngést. t«rW»léV « jobb- vagy b.lold«!ró!._A b\'lojd\'j\' kllengé ■ - --- - "
meg
, kitölt elsőnek cmlltl oktoK. Izmust, mely flM-
l.szth.tstl.n Károlyi Mihály, gyu lóit nevétől. Tiltakozik " \'
ily gyü
lOlt nevetőt. smoo«-— í
jelszavaknak .« októbert való kisajátítás, ellen. A l.b-rállí-mus slstt ozt értjük, b?SJ ">l"«n nemzeti erő szabadon érvényesül-hessen. A jobboldali kilengésekéi
kspesolatban megemlékezik a J.J-védőkről, mert. ugy látja, JpW.s fajvédők azokkal k.pc.ol"tban ál lanak. Tény az. hogy i annak Idején elcsendesedik. mikor a fojvédók külön pártcsoportot alakítottak, «=dtek fel újra. A tájvédelem mert nem tag.dhstó, hojj\'">«»• szenve. formában ielentkezlk. m0:. galmuk nem építő, hanem tomboló. A f.jyédelem ebben a tormában azonos az antiszemitizmus sal. Be kell blzonylt.nünk a külföldnek, hogy Közép Európs báké-jének biztosítékai vegyünk. Étre pedig kalandor politika nem sl-kalmss. ....
Propper Sándor polemizál Lukács beszédével. Nézete szerint az októberi forrndslmnf nem az emberek csinálták, hsnem az esrméoyek következménye volt. 0 maga fs nlve az oktobrlzmusnak. Hibáítstjo, hegy
zalai közlOmY
1*34. jmaif II.
a mlnlaztereloók nam adolt váleezt • felszólalásokra, pedig a régi on-tály-parl.nientben !a válaezoltek az orazággyQléaen .Ih.ngiott fel.zóla líaokra. Mcfállapítja, hogy ■ kormány ezldeig nem csinált semmit. Beszél mz egyesülési és gyülekezési jogról. Ugy látja, hogy az ellenzék beleharapott a Treuga Délbe, de a kormány tovább csinálja a törvény tlprást. A többségi pártnak nincs •gyaégea programja, sőt ugy látja, egymás között alnesenek összhang ban a képvlaelők. Ezután a Somogyi-gyilkosságról beszél, a per újrafelvételét kéri. Beszél a munkanélküliségről, majd az Ipar éa kereskedelem pangásáról. Állítja, hogy as ellenforradalmi szellem benne van a mai politikában ia. Sürgeti a* Internálótábor megszüntetését. Határosat! javaslatot terjeszt be: utasítsa a nemzetgyűlés a kormányt, adjon kl rendeletet, melyben ron> delje el a politikai elitéltek szabadonbocsátását, szüntesse meg a rendőri kényszer-jelentkezéseket. Kritizálja a bíróságot. Addig nem lesz pártatlan a bíróság, mig a bírák titkoe szervezetek tagjai lehetnek.
As elnök as üléat délután négy óráig fölfüggeszti.
hézségeket fog támasztani. Ssjnálat-tal látja, hogy konkrét jóvátételi összeget követelnek tőlünk. Ez a követeléa a külföldi hitelezőket el-rlaaztja. Auaztrla esetében három nagyhatalom és két ellenséges hatalom állampolgáraiból áll a bizottság, Magyarországon pedig három nagyhatatom és négy kisantant képviselőből áll. Igy a kisantant befolyása jobban érvényesül. Ha reálpolitikát akarunk csinálni, akkor a kisantant barátaágát nem a nagyantanton keresztül kell keresni, hanem köivetlen tárgyalásokba kell bocsátkoznunk. A kölcsön összege kis mérvű, amellyel nem aegitenek
bennünket jelentősen. A jegyzőkönyvből kiolvasható a szándék, csak arról van szó, hogy életűnket tovább tengessük. A felhatalmazási javaslatot nem fogadja el.
Elnök napirendi indítványt tesz, ■mely szerint legközelebb pénteken ülésezik a Ház.
Pikler Emil napirendhez szólva kéri a debreceni megsemmisített mandátum napirendre tűzését. A Ház nem járul hozzá a kérés napi-rendro tűzéséhez. Magyar János, Sándor Pál, Kiss Menyhért, Pakota József személyes kérdésben szólaltak fel, majd az üléa este fél 9 órakor véget ért.
A belgrádi konferencia megnyitásáról még mindig nincs hir
Várják a havazásban elakadt oláh külfigymiaUztert
Belgrád, Január 10
A délutáni üléa
A nemzetgyűlés délutáni ülését árakor nyitotta meg Pesthu Pál alnök.
Ptopper Sándor folytatja beszédét. A külpolitikában nom tud határozott Irányt felfedezni. Az olasz-és spanyolországi belső állapotokból azt következteti, hogy a faseis-mua képében újraéledt reakció már nem tart aoká. A kölcsönről beszél, mellyel szemben alkotmányjogi és pénzügyi aggodalmai vannak. A parlament feloszlatását követeli. A kormány iránt bizalmatlan, az indemnitást nem fogadja el.
A«rmes Bsrtalan polemizál Prop per beszédével. A szocialista párt hallgat valódi céljáról. Híve a llbe-rállzmusoak, Igy fájó neki a numerus clauaus. A többtermelésről éa a külföldi kölcsönről beázol. A javaslatot elfogadja.
Eckhardt Tibor csak a kölcsön ügyével foglalkozik. Sajnálattal állapltja mag, hogy a tárgyalások eredménye asomoru éa megalázó. Három kontroll bizottság fog működni. A második bizottaág ax Irányunkban ellenaégea országok polgáraiból alakult, ezért működésével ne-
A kisantant külügyminiszteri konferenciájának munkája még ma sem kezdődhetett meg, mert a román külügyminiszter ma reggel 30 órás késéssel ért a jugostláv határra, Vrbac állomáson pedig végleg megakadt a vonat. A Bánátban óriási hófúvások vannak, mindon vasúti forgalom megakadt. A távirat aze-rint, amelyet Duca külügyminiszter küldött, azt reméli, hogy délutánig Belgrádba érkezik.
Délelőtt a jugoszláv külügyminisztériumban azt a felvilágosítást adták, hogy talán még ma sem kezdődhetik meg a konferencia a román külügyminiszter késésa miatt, az amúgy ia rövid Időre szabott tanácskozáson aligha fog alkerülnl a legfontosabb kérdéseket megvitatni, tehát már most azt tervezik, hogy a kisantant külügyminiszterei a lehető legrövidebb Időn bel&l újból találkozni fognak, még pedig ezúttal Prágában. A konfarencla idejének meghosszabbításáról most azért nem lehot azó, mert Benes külügyminiszternek legkésőbb január 15 én Londonban kell lennie a népszövetségi tanács Ülésén, amely a magyar kölcsönről fog dönteni.
Tanicakozáa a magyar levéltárakról
Ma este a külügyminisztériumban a jugoszláv és a román levéltári azakértők tanácskozni fognak a magyar állami levéltárakból a trianoni békeazerződéa értelmében az utódállamokat megillető levél-
tári anyag felosztáaáról. A prágai állami levéltár képvlaeletében Opu-csenssku levéltári igazgató érkezett Belgrádba, a román kormány képviseletében Moiszkl állami levéltári igasgató. A tárgyaláaokat a román delegátus vezeti.
Benaa nyilatkozik az olaax-
francia axarződáaről Benes külügyminiszter fogadta a kisantant konferenciájára érkezett hírlapírókat, de osak az amerikaiakat éa angolokat. Szóvátette a cseh-francia szövetségi szerződést éa megjegyezte, hogy az angol sajtó kombinációi kivétel nélkül tévesek. Már négy év előtt meg lehetett volna kötni ezt a szerződést, de ő nem tartotta még a viszonyokat érettnek.
Nem akar a szövetségi szerződés kontinentális blokkot létesíteni, ami abból is nyilvánvaló, hogy a cseh szlovák köztársaság bármely pillanatban hajlandó Angliával és Ol asz-orazággal hasonló szerződéat kötni. A csoh éa francia kulturália és politikai azemponlok kölosönösek. A szövetségi szerződés senki és sem mi ellen nem irányul. Cieh Szlovákia kötelezi magát a jelenlegi politikai helyzet megóvására Európá ban, kész bárkivel vállvetve közre működni Európa gazdasági talpra-állítására. Az angol lapoknak az a kombinációja, hogy Cseh Silovákia lekötötto magát a franola Ruhr-politika mellett, vagy hogy Francia-orazágnak garantálta a jóvátételi fizetéaek kikényazeritését, légből kapott koholmány.
Abbaziába indult Zeisler András
Szarslmaa Blllar Irán primadonnába — Baazálgatáa Szől-Iőal Zsigmonddal
Nagykantsaa, Jaavár IS
(Saját U46sitéaktélj
Megírtuk tegnap, hogy a nagy. kanizsai rendőraég az állomáson őrizetbe vetta Zeisler Aedráa 19 éves budapesti Illetőségű fiatalembert, aki aszal terelte magára a gyanút, hogy mindenáron át akart jutni a jugoszláv határon s mikor a rendőrség kezébe került, a detektívet is meg akarta vesztegetni. A kanizsai rendőrség már tegnap értesítette az esetről a budapesti rendőrség főkapitányságát, hogy nem terheli-e esetleg valamilyen bűncselekmény a különösen viselkedő fiatalembert ?
A magunk részéről a mai napon telefonon kerestük mag Szőllősi Zsigmond Irót, az Újság belső munkatársát, akire a gyanús fiatalember, mint rokonára hivatkozott. Szőllősi Zsigmond Igazolta, hogy a fiatalembernek rá való hivatkozása megfelel a valóságnak s csakugyan az ő Fő uteal könyvesboltjában van alkalmazásban.
— A flu idegbajos, rendkívül exal-tált lelkületű teremtés — mondta Szőllősi Zsigmond. — Hosszabb ideig volt az István utl szanatóriumban a most Is állandóan Rauieh-burg tanár kezelése alatt áll. Az én boltomban dolgozik a ott volt kedden délután is, mikor egyszerre csak elkérezkedett, hogy megy vll-lamosbérletét megváltani. Azóta nem tért vissza s én esak ma ér-trsültem kalandos utazásáról, mikor a budapesti rendőrség érdeklődött nálam felőle.
— Kétségtelen, hogy Abbaziába akart eljutni, mert szerelmes Siller Irénbe, a Fővárosi Operettszínház primadonnájába, aki joltnleg Abbáziában üdül. Semmiféle bűncselekmény nem terheli s remélem, hogy a rendőrség mihamarabb haza is küldi.
A kanizsai rendárségre a mai nap folyamán valóban meg la érkezatt a budapesti rendőrség távirati értesítése s a szerelmes fiatalembert valószínűleg már holnap felkísérik Budapestre hozzátartozóihoz.
. Linka
A ,ZeUl X6i!4QJ* «r*i.li t*giayt
Irt. PáUrly Tamáa («0)
A cigányasszonynak elérkezett a nap, melyen Jöl kigondolt tervit végrehajtsa. Nom komoly, fölvilágosító azavakkal fogott a kiviteléhez, hanem amint a körülmények hozták. Játékszerűen, könnyedén, gyerekesen, mert hlizan Linka gyerek volt. Öl lehotell. .lalnl, ahogy tattzelt. Most, hogy a koronája olyan hamar el. kéuüll, azt aem tudja mit tsgyen, mit mondjon orömébeo.
— 0b, te Csobrinka, milyen ügyei vagy 1 \'
\' — Tudnék éa még ügyesebb la |lmnl.
— Némi ennél gyorsabban ciak álmomban látlam elkészülni valamit. Nézd mag Caobrlnk., hogy jól áll., nekem ez ax ezUatkorona. Fölpróbálom — és fejére lett. a fából kéazUII .zUatkoronát, Milyen szép voll éa milyen jól állott. Csobrinka alig győzte dissérnl.
— Tündérkirálynő vagy, Linka I
Hej, ha most meglátna a7, akit én ma délután Utlam I...
— Kit láttál Csobrinka f
— Sterelnéd tudni, ugy-o ?
— Oh, mondd meg nekem 1 — kéne a leiny.
— De le mindjárt kikiáltod, inkább meg sem mondom.
— Csobrinka 1 én ludok hallgatni. Hol láttad?
— Innen nem messze, a bérc oldalán . ..
— Ugyan ki volt! — faggatta a szók. szépség.
A ravasz Csobrinka dehogy mon. dotla 1:1 a nevét- Csak a koronára int.lt f.kete azameivel és sokat ja-lentöleg mosolygott utána, de ajkain hallatszott nyomban rá a esilitó hang : . — Pszt... pszt.. .
£s a leány, kit Linkének hívtak és szók. volt, kilaltlla, hogy ki lehel. Oda hajolt Csobrinka füléhez, mintha lélne a novét hangosan kimondani éa édesen gUgyögtek ajkai:
— Janku Ábrahámot? ...
Csobrinka Igent Intett a fejével,
de kéiezeroeo igyekezett osiül.ni,
hogy ne beszéljen hangosso, mert ez lllok ám I de még milyen lllok..
— Hát a koronákat lállad.e Csobrinka?... kérdezlo alig suttogva a szóké tündér.
— Pazt... pszt... — csitította a barnapiros aaszony és Igent inteti.
— Mind a keltót) ... — tudakolta alijr hallhatólag.
£s Csobrinka bólintott a fajével, de hallgatolt.
— Ma elhozza ... ? — folytatta suttogásét Linka. X-
Csobrinka elérkezeltnek lálta a percet, tehát magyarul folylalla a további beszélgetést, mert ezt hall-galhatja Mundre Merie, de úgysem érti meg.
Nem Jöhet el a livolból, ídesem I
— To ludsz magyarul, Csobrinka? — csodálkozol! a szóké tündér és látszott arcán, hogy mily Jól esik a magyar szó neki,
— En magyar vagyok 1 — felelte büszke önérzettel Csobrinka, — de hát több nyelven kell, hogy beszéljek. Oh, milyen jól esik a magyar szó, de ill tilos az a,beszM...
— Nincs is szobb annál Ctob-tlnkal Janku csak magyaruV,baszéll mindig velem, de ezek nem tudnak, hát megtanultam a nyelvüket.
— Linka I — kezdie bizalmasan a cigányasszony, — én mondanék valamit.
— Csak rajla. f
— Te Linka I — és nézett haml. san Csobrinka, — hét aem volna szép dolog ezt Jankunak fölpróbálni a fejére ?... De esek ugy, hogy ezek ne tudják I — és szemével Inteti a fiatal juháazné felé, kl háttal voll feléjük és mosoll setényen.
— Pompás less. Ts mégis )ó vagy Csobrinka 1...
— Csupán as ördög ressz I — jegyezte meg a clgányné.
— Miért mondod est? hiszen én dicsérlek.
— En is alérl dicsérem magaméi, mert én jó vagyok, hanem az ördög rossz, hogy el nom vlszen I
— Hál megyünk? -- kérdezte a leány.
— Együtt nem Indulhatunk el... Hanem elébb\'te elszököl a koronával.
(fujt. ae-r.)
1W4. i»r.u<r H.
hírek.
— (N.plír) jJn. ,j Híj1q p
— (Idöjári.) A Meteorológiai Intézet Jelentése „,,|„t *
-(Dr.H.j..dU.Gy8,I(rn.m
aoboeült »,) Fővárosi j-len.e, alspi\'n mrgir<us, hogy . dr Hc. grdűs Rassay M. pa.bsjb-sn R.a
a.y m-gs-bezle Hegedűst. Hegedűs György /e/es-\'ja ma táviratot kapott férjitől, melyben Hegedű r arról tud ja feleségét, hogy a per-
b.jban Rensay két vigest k.pott tóié,
óiig 5 sértetlen mandt.
— (Személyi hlr) Dr. Kratiu Mván fójegyíó hivatsloa ügyben Budapestre utaiott.
— (Az óllami szamlsórbnz faj Ignxg.tó föorvoau) A nép. jóléti éa munkaügyi miniszter dr. Kaciih Lászlót a fővirosl Itléa ulcei eremUrhá; orvosét > nsgykanirasl Állami asemkórhéz iga g-.tdfíor-vosévé nevette kl. Dr. Kacsóh mér el is foglalta állásét.
(Kíaz.lz dll az aj távírda ós távboazóló) A nsgykenirssi postapalota berendezési munkálatai körei dnek a befejezéshez. A táv Irda és távbeszélő telj
csen készen áll, ugy hogy ti átkapc<o\'ásra már egy éjszaka elegendő. Dr. Frih Igazgató ma frlhivta a berendoréii munkákat késziiő nagykanizsai vál lalkozókat, hogy munkáikat legké lőbb április 15 ig szállítsák, amiből arra lehet következtetni, hogy a központi igazgatóság május 1-ére terve/l az uj postzpaloln hivatalos átadását. M. d\'Iután érkezik Kanizsára Ziegler áll>m<pltészctl főmérnök, aki a kö\'ponti fűtést, a
meg\'evő bereud-xéseket és a két főoÖki lakáit fogja megvizsgálni, hogy rendeltetésüknek megfelelnek-e.
— (Földrajzi tévedés) Szerdal számunkban kö\'őlt. a szegcdi .Friss Hirek"-ben megj-lent nzgykonirul bundalopásra vonatkozó an érdek* lődtűnk az itteni rendőrségen, ahol azt a választ kaptuk, hogy a „Friss Hírek" bizonyára téved, mert semmiféle ilyentartslmu feljelentés a nsgykanizsaí rendőrséghez nem érkezett. A „Friis Hirek* valószínűleg összetéveszti Nagykanizsát a Szeged közelében fekvő Magyar* kanizsávsl.
— (A kanlxsal piac tájékoz-tató árai) A városi hatóság a mai naptól kezdődőleg további intéz kedésig a kővetkező piaci árakat állapította meg: B-b literje 1300 — 1500, kgrja 1800-2000, mák és dió literjo 2600, burgonya kgrja 300,
vörös- és foghagyma csomója 2—
300, sárgarépa csomója 1—200, zöldség csomója 50—100, kelkáposzta kgrja 300, spenót tányérja 3—400, fejeakáposzta kgrja 300, aa\'vanyukáposzta kgrja 400—500, kerékrépa kVrj* 100. vsj Ha 14 — 16000, Is 18D00, turó k«.j. 2000, tej literje 1000, tejf\'l 3000, tojás 650, alma kgr j . 3—6000, körto 3 — 8000 korona. Növendék marhahús kgrja 6 — 7000. marhahús eleje 9600,
hátuljc 10 000, boi juhus eleje 12 000,
hátulja 14 000, sertéshús 13.000, zsir 17.000, háj 15.000, zsirszalonna 14.000, füstölthus 18.000 korona.
— (Megkezdődtek a belrnt-koxúaok ax egyelemou) A buda pesti Púzmány Péter tudományegyetemen a félévi beiratkozások folyamatban vannsk.
ZALA! KÖZLONT
— (A Keresztény Nőtlaxtvl-selők elaő kultur eatje) A Ke
reszténv Nőtlsztviselők ma tartották első ku\'tur eat/jüket a Rorgonyi u»ca| tornateremben. A szép szám ban egybegyűlt hallgatóságot Magot Vilma elr.őknő üdvözölte meleg szavakkal. Ismertetve az előadások célját. U 4na Roty Manci szavalta Ábrányi Emil „El a magyar" cimQ költeményét sok lelkesedéssel. M\'jd Hahn Barna h-gedűjátéka követ kezett. L^lo Románcát és „Elhervadt a merőnk minden kis virága" cinü saját szerzeményű dalát adta elő ntgy sikerrel. Dr. Kovács Antal fógimnaziumi t»nár nagy tudiiról tanúskodó előodtsa kőv<j>ke<etl, a pogány és keresztény világnézetről. Tsirtzlmas, érdekfeszítő és érveiben meggyőző oiősd«sn igtn Unu\'sögos és m.-»g«s szárnyalású volt.
— (Iamurotlen tolvaj) Pintek Pál szentllszlól lakós Rein E nŐ kanizsai mészárolnál volt mint inai két heti próbaidőre. Ennek letel tével helyét szabályszerű-nelhsgyta, hazament a falujába. C»limájlt és fehérneműit azonban volt gszd\'jt nál hag>ta, aki azt egyik szekrényében helyezte el. A fiu mo t het-k után eljött a holmijáért, de azokból semmit sem talált meg r. szekrényben. Szerdán Pintek P-l feljelentéit tett ismeretlen let es e| len a rendőrségen, amely h«ladék-talanul megindította a nyomoz ut
— (Roaax szalonnáit átült) Stuller l.ástló átlamrendő ségl fó f -lűgvlő szalonnát vett « Cs»ngery-uti NfU és Kitin kereaktdésnben. Stuller gyanúsnak tdálta a szalon nál, b\'vi\'te a kvpitínysigr*, ahol dr. Goda l.\'pót tlsztlorvo* m\'gvl/s gáli/» e\'j emberi fogyasztásra alkal matlannak találta. A rendőrség en neW alapján a szalonnát és a tUzti orvot jegyzőkönyvét áttette Notray Imre dr. városi búntetőblróho\', aki ax élvezhetetlen szalonnát árutltó N-u és Klein ellen megindítja az. eljárást.
— (Koplnlta el\'ogat iaárói meg nem jött blr) Koplni:s ügyében — mint ismeretes — a buda pesti főkapitányság a küiűgyml (•itzterium utján távirati m\'gk^re sest intézett m bukaresti rendőrhs lósághoz, hogy a Bukarestben ál név alatt tartózkodó Kopinits J -nőt tartóztassák le. Az erre vonatkozó távirati választ mára várták a főkapitányságon, azonban a késő dtlutáni órákig ax nem étkezett meg. A főkapitány».ígon a Köpi nits-ügyben letartóztatott Tóth l>o néval továbbfolytatlak a kihallgatásokat, aki elmondo\'ta, hovy Ko plnlis Bukarestben Alfréd Wall és Alfréd Franc nevek alatt szereoelt. A főkapitányságon egyébként Tóth Ilona va\'IOsTtásával a Kopinlts-slk-kaiztás minden eddig Ismeretlen résrlete tisztázódott s amint m?g érkezik a bukaresti rendőrh»tó»ág távirati jelentése, azonnal megindul a kiadatáii eljárás, amely temélhe-tóleg egész rövid idő alatt a budapesti rendőrség kezére juttatja Kopinits JenŐt.
— (A görög királyi prfr Nápolyba utaxott) Rómából jelen tik, hogy György király a királyné kíséretében tna odaérkezett és három órát töltött a váróiban. A királyi pár Rimából Nápolyba utazik, ahol Konstantin király emlékozetére gyiszűnnepségen vesz részt. Rómában a király kiszállt » vonatból é« autón bejárta a várost, kívülről megtekintette ugy * Vatikánt, mint 4 Qulrlnáli, azután vlis.-atért a: állom \'ira. A királyné az egész Idő alatt a vasúti kocsijában maradt.
— (Ax 1924. év contonnárlumal)
A null 1023 u (v • eeotioárioook egén »ír»^et hozta cl. >lo*y nitt o* amJihúnk. a mult é»ben ünnepaltuk meg Patííí, M«Jich és Vas C«r«beo izu!«Ui4n«k isliaJik év-(orJuóJit Nosj !«■« izagéojrebb i«qUoV.í ziuBokbza as 1924-it ív tea. F.i év • pilis ÍO.Íra ogyini* Byroo, a nagy angol kOU6 hiUUmk iz««*di\'< évíorJu:ó;a «iik, iprills 2!-ik« p«Jig K«nt szUUtíiéatk kéttslxÚlk • vío:áa\'.új» lesz CfBteaoi:ius&t [hos joliut i», mert Jaiiot ciAioJtkia leiz Klapjtoík ssttUUiénik MtssásadUc étiTorJuUVja.
— (Titokxatoa rablógyilkos ■ ág) Kaposvárról Írják : A «omogy meg»ei GvőngyösmelUk köziégb.-n Szi/ócs J\'nos 67 éves gaidaenibert hőtan találtuk a lakásán. A helyszíni azenjlén megállapították, hogy ismeretUn tettes f\'jweetapásokkal gyilkolta meg a ga\'dit és mlr.den pénzét elrabolta A szigetvári kir. járásbíróság egyik büntelőbirája kiszállott a helyszínére a vizsgálat megejtésa végett. Az áldozat hul Iáját felkoncolták, a tettei kézre-kerítésére pedig széleskörű nyomozást indiiott a csendőrség.
— (Kínok kell janaár 15 ig adóvallomáat adnia?) A hozzánk érkezett sok kérdcŐsVödésro közöljük a következőket: Január 15 \'g elsőfO\'ban annak kell valló m«st adnia, aki sokal/a azt a jövedelem is vagyonadót, amelyet at ötszőrözés, illtlue huszszoroiás alap ján vetettek ki reá Kö<iud maau, hogy az 1922 és 1923 évi jövedelem- és vagyonsdit nem vallomás, hanem egyszerűen szorzás alapján vel-\'ték ki, o\'-yan formában, hogy az 1921 évre kivetett jövedelem és vagyonadót »» 1922 évre meg-ö szőrözték, 1923 ra p«d\'g meg-huszsroroztak. Ha már most valaki keves«bb\'tt keresett, illetve kisebb a vagyona, mint amennyi • sxor>á« a\'spián mu\'a>koiik, annak jogiban áll január 15 ig az adótételek he-lyeibitisit kitni, még pedig o\'yké-p-n, hojfT az illetékei kerületi adó felügyelő helyetteinél adóval\'omáit ad. amelyben o valóságos jövedelmét éi valóságos vsgynnit adj» elő. Erre a célra, az 1922 éa 19^3 év jőved*lméi, illelve az* « v-gyont kell bevallani, amellyel 1922, illetve 1923 év végén bírt.
Ugyancszk jsnuár 15 ig k»ll vallomást ad-iis annak is. aki 1921 ben többet kereseti, miot az 1910 évra megadóztatott jőved\'leá-n őts\'őrő-•él. illetve 1922 ben többet keresett, mint az 1920 ra megadóztatott jövedelem huszs>orosát. Vallomást kell ad^ia további annak Is, aki nek 1921 végén több volt a. va gyons, mint az 1920 ra m^s^dóz latolt vagyon ötsrörŐse és 1922 év vé/én több, mint az 1920 ra meg-adó<tatott vagyonnsk húszszorosa.
Valloinést kell adnia végül annek is, akit 1921 ben jövedelem és vagyonadóval nem adóztattak meg és Igy rávonatkozóleg nem ejtették meg a szorzási művelet alapján való adókivetést. Ezek az adózók január 15 lg tartO\'nak vallomást adni 1921 és 1922 évi jövedelműkről és
Ugyanezen évekbeli vagyonukról.
— (Körjeyyzöjióg ópül Galambokon) Galambok község elől járós>ga pályázatot hirdet körjegyzői lakás és hivatalos helyiségek építési tervének és költségvetésének elkészítésére. A terv és költségvetés január 15 lg nyújtandó be Galambokon a körjegyzői irodában.
(x) Elsőrendű baxallaxtek 30
és 83 kg.-mos zsskonklnl legolcsób bnn beszerezhetők Villanyi Antal terménykereskedőnél, Csengery-ut
23. sx.
3
— (A fngjr még nam árt a vetésnek) Szokatlanul hidegre fordu\'t az időjárás a általában ax a vélemény, hogy ax utóbbi tix év alatt nem volt Ilyen hidtg tél, bár tavaly Is volt néhány erősen hideg nap, de akkor a hőmérséklit nem haladta tul a tizennyolc fokot. A városi emberek aggodalmaskodnak, hogy a \' h\'deg időjárásnak károa hatásai lesznek a j)vő termésre, de ez ax aggod*lon »l»pt»l n, mert a hideg időjárás nem befolyásolja a termést, mert a hideg időt sxeren-Ciééc hóesés előzte meg és most vast*g hórét\'g alatt van ax Ősxi vetés, amely megvédi • hidegtől. A hóréteg alatt is fejlődik a buta, sőt ax Őázl árpa m*»la 10 —15 centiméter m«g««. A keméoy hideg még annyio n előnyös is a term\'sre, hogy a meiel egerek ebben az idá-ben elpusztulnak. A mult tavassxal sok kart okoztak ax egerek, mert elsiaporod\'sukat nem aksdslyoita ni\'g ax idő.
— (Betörők a puaxtán) Szomorú reggelre virradtak a Somogy-srob kő\'iéjfhez tartoxó S omoru-pusztai uradalmi cselédjei. Az éj sót ét leple alatt ax összes éléskamrákat limeratlen tetteiek feltőr lék és onnét a cselédség összes llaxt-készletét, füstölt hust, zsirt és ruha-nemüeket al opták. A somogyaiobl csendőrség néhány napi nyomozás után ké/rekeritette a tettesekot három csurgói muislkus cigány személyében, akik bevallottak, hogy házalás örve alatt kéjnlelték kl a terepet. As ellopott holmit már nem találták meg náluk, mert mire a csen dŐrÖk kezrekerltették őket, a közeli falvakban mindent értékesítettek. A ixegéoy cselédség kára több millióra rug.
— (Osmtrák sajt-örlás ax anael kiállításon) As ositrik tsjUrawl-Jk ax aoglial kiállításra agy toaas aulyu óllisi sajtot küldöttek. A sajt óriási buikiiuk «*r«-t«lx« jellsrazí, hogy abban balvan Ukolis-gjsnsek ísr
— (Halálra égette a forró-▼la) ISotiics Jsnos szentiváoi lakos-nal disznóölés vol<. Botrlcané a tűzhelyen egy körülbelül 8 liter űrtartalmú lábasban kolbászt fŐ-xötts Amikor a kolbászok megfőttek, Boirlcsné levette a lábast a tűzről, m»jd ax ott játszadozó kis Juhást P«ln*k egy darab kolbásxt adott. Botrlcsnénak ax ugyancsak olt ját-szadoxó kis Jmcsl fia megirigyelte a kolbászt és cl akarta venni. A
\'AU Botiics János elvódáa közben megbótlott és beleesett a kolbászos lábasba, melynek forró vize megégette, ugy, hogy sérüléieibe még axoap belehalt.
— (Kettéaxelte a gyoravo-nat) Komáromból írják: tiortrendég Pal ácsi vendeglŐs Komáromban dohányt és egyéb dolgokat vásárolt. Az öreg ember dolgai végeztével visszament • pályaudvarra s amikor a síneken keresztül haladt, futott be a pesti gyorsvonat. A vonat zaját hallotta ax Öreg korcsmáros, mivel axonban a fékezésnél a mozdony rettenetes gőztengerbe burkolózott, nem tudta megfigyelni, hogy a vonat melyik vágányon érkezik és szerencsétlenségére éppen azon a vágányon állott meg, amelyre a gyorsvonat befutott. A mo-dony elkapta és testét derikban kettészelte. A rendőiség emberei órak muva szedték összo a megfagyott emberroncsokat. Nsgy c»a-ládot hagyott hátra.
(x) A bölcs Náthán pazar kiállítású német film.
ÉL
ZALAI KÖZLÖNY
i_
— (A rövid haj alkonya) A párisi fodrinok «b£o1 kollegáik ?Mljia íalbuz-dulra, alhaliroztik, bogy otffl k4»»ltcn»k többé rövid hajú fttsefát mig a Itgssabb oél vaadéfükcak sem. A íodriuok d-Jotása súlyos h»Iys«tb« hoiU Pirii ii<p«iMk jéré-saéL A párisi fodráitok most blrojuíéla baj-vlaalstel ajánlanak • párisi nóknok, hogy át-stgilték 6k«t a h«juk mtjoóvítíijc tartf időszakos. 7»n=ín«t«», hojy saiodhiroa visslatbsn nagy szerepet jitssanik ttok a copfok, amelyaket a fo^ritzok anoakidojéo csaknem ingyen kaptak rövid haj.utio vigjró kliaasiiktí! és amcljrakst most ir.iregdrigía adóik vissia volt twlajdoaosaikaak.
— (Különöa azenvcdély) Hónapok óta irgalomban tartotta n somogyszobl gazdassszonyokat egy ügyes tolvaj, aU éjjelenkint meg-megdézsmálta a tyukólikat. Fáradságos áa kitartó nyomozás után végre aikerült a tettest egy munka-ksrÜJő iparos személyében késre-keríteni, aki töredelmesen bevallotta, hogy már gyermekkora óla űzi azt a veszedelmes mesterséget éa a tyúklopás valóságos szenvedéllyé vált nála. A hsróiág Igyo-keznl fog majd sz illetőt ebből a súlyos betegségéből kigyógyítani.
— (Bombamerénylet a ml-kádó palotája ellen) Tokióból jelentik: Japán súlyos árt fizet azokért a tárgyalásokért, melyeket Sxovjetoroozországgal folytatott a kelet ázsiai kérdések békés rendezése céljából. A tárgyalások nem vezat tek sikerre, de az átmeneti barátságos viszonyt felhasználva, azov-jetQgynökŐk forradalmasították a jspán baloldali pártokat. Numba szeoátor fiának Sirokiio ellen elkövetett merénylete Is cisk az orosz inspiráció műve volt. Legújabb jelentéa szerint a radikálisok nsgy tüntetést rendeztek * mlkác\'ó palotája előtt, amelyben nem tartózkodik jelenleg a csJszári családi A tüntetés folyamán egy koreai bombát hajított a palota felé, de a bomba nem robbant föl. A merénylőt letartóztatták. Megállapították, hogy a tüntetés napján érkezett SanghaibóL és három bomba volt nála,
(x) A bölcs Náthán az emberszeretet . filmje.
(x) Mielőtt megnősül, jegy gyürüt és ékszert legjutányosabb árban vásárolhst Frled József ákszoréaznél, Nagykanlxaán, Sugár-ut 2. (Fő-ut éa Sugúr-ut sarok). Arany, eiüst, platina, hamis-fogak éa érmek beváltása a legmagasabb napi árban.
(x) Ágy tollat ▼ asz ás elad Hercsfeldná, Sugár ut 18.
(x) Minden meghűlés a lábtól arad. Hozassa hát rendbe nálam harisnyáit, hol a legelőnyösebb kiszolgálásban résresül. Kitűnő, meleg gyapjú léll harisnyák raktáron előnyös áron. F1LIPP Oszkár ha-risnyakölődéje, Szombathely, Széli Kálmán u. 6. sz.
MOZGÓFÉNWÉPSZINH/ÍZ.
Uránia. Péntek—szombat fél 7 éa fél 9\'órakor L-ssIng drámája után: A bölcs Náthán, az emberszeretet filmje 6 felvonásban. — Pazar kiállitásu német film, melynek felvételeihez a Bsvarla filmgyér rekonatruálla a középkor Jeruzsálemét. Főszereplői a .Fehér galam-bok"-bél kedvesen ismert Muzsnay Bf cl és a kiváló német Werner Krausé.
Jön 1 a Nonc.uk. Grönland jégmezőin 57 fokos hldogben kész.i telt páratlan felvételek, N jnouknsk, az esxklménrk életéről.
Repülő-bizottságok az indokolatlan árdrágítás letörésére
Budopest, janufr 10
A tavalyi gazdr.sígl esztendő minden remélt kilátásai dtc\'ra, úgyszólván állandó jellegű drágulás Indult meg, amely a korena 0.003-as zürichi jrgyzéiének stabilitása ducira is majd minden cikk Aránál siáz százalékos leromlást mutat. Ez a drágulási folyamat moat, hogy * kőíctőnakc\'óval kapcsolatban pén:üg> miniszteri nyilatkozat hangroú el a pánzügjl tanácsban arról, hogy a koronát a 0 0017 értéknivóra fogják *lá:resz teal, pánikszerűen kezd megin dulnl. Az árj-lrŐ bírometer olyan ingadozásokat mutat, aminek következményei limét a munkás és középosztályt veszélyeztetik, ez eset ben olyan mértékben, amilyenre nem volt példa arm nálunk, sern a mo»t mir konszolidált Ausztriában, ctupán a gazdaságiiig telje aen lezüllött Námetorszúgbm, ihol e két tiirsxdalml osztály a legkritikusabb éhínséggel kü:d.
A kormány azonban a külföldi köfesöntárgyslásokksl psrallel foglalkozott az úgynevezett átmeneti időszak biztonságának kérdésével és Igy nem találja készületlenül ez »z áramlat, amelynek megfékezésére tírvazerüan kído\'gazott módok állnak rendelkezésére. Eszerint az átmeneti időszak tartsmárr, tehit addig, amíg ugy a korosa érték-rivója, mint ac ebből kifolyó egész gsidzaégt helyzet atobil ponlra nem jutott, nagy szerephez fogja juttstnl az Országos Árvizsgáló Bizottság szervezetét, amelyet meg is eiőait éa hatáskörében kiterjeszt. Repülőbiiottságokat állíttat fel ugy a fővárosi, mint a vidéki piacok állandó ellenőriztetésére, amely bi zottság\'ok hatásköre kiterjed a termelők árellenőrzésére ii. Etenkivül Ideiglenes hatályú rendeletet bocsát kl árdrágító visszaélések szi goru bűatetésére. v
Mindezekről a készülődésekről az Országos Központi /árvizsgáló Bizottság részéről a következők szériát informáltak bennünket:
— Migyarorazág a nemsokára realizált kölcsön ügyével Igen fontos gazdasági állomásra érkezett el, amelyen azonban alapvető reorganizációt kell végrehajtani és igy bizonyos méitékü eltolódások is fognak keletkezni. Minden Ilyen eltolódáa könnyen járhzt káros kilengésekkel és ebből kifolyólag az egész köz megrázkódtatásával, amire niíunk is mutatkozott már számtolan példa. De a most adott esetben a kormány előre készült el bármilyen kilengés megfékezésére és ezzel a feladattal az Árvizsgáló Blzottágot bízta meg.
— A feladat két fontos réuből fog állani: megállapítani a napi ármiximákat ■ legpontosabb fcazá-naitások slcpján, illetve a külfö\'di árnivók átszámításával és ezen bt alapon ellenőrizni ugy a fővárosi, mint a vidéki piacokat és ezeken keresztül a termelőket is. Az elUa őrzés minden cikk árnlvójára-**ki fog terjedni és az áremelkedés tekintetében csak lus\'u iramot engedélyez ép a munkás és közép osztályok érdikében. A kormány ezzel kapcsolatban végtelenül s*.l-goiu árdrágító büntető rendeletet bociát ki, amelynek \'értelmében minden önérdekű kiie:igc»i kisfr-let a legpéldáirbbao lesz megbüntetve.
— Ugy a fővárosi, mlot a vl dékl Árvizsgáló Bizottság repülő ellenőrző szerveket épít kl a legintenzívebb fe\'ügyelct gyakorlására. Ennek hatáskörét is a legszélesebbre hstárolta a kormány. Szerepűnket már a legközelebbi ne-pokbon megkapjuk a kitdsndó rcndvlet értelmében és Igy megkezdődik az átmeneti Idő alatt ez zel a piscok stlgoru szabályozása.
Természetes, hogy ez na állfpot c«»k rddig érvényes, míg a kői caőn perfektuálúsíval a vlizonyok ia megváltoznak. Hiiszük, hogy ez egy-két hónapon belül meg l« lőr tinik, amikor a kereskedelem felszabadul éa ezzel a* Arvltagáló Bi.\'o\'tságok elveazteltí-k jelentőségüket, illet vo befejezték misszió jukat.
KÖZGAZDASÁG.
— A Máv felomel! a raktár «a fekhéreket. Budapestről jelentik: Értesülésünk azerint a pá-lyaudvorokon bérelhető raktárhelyi-aégek évi bérét a Máv visszamenő-en jinuár 1 tői a következőkben állapította meg: Fedett rakhelyék évi béröiszege négyzetméterenként 18000 korooa, a kövezett nyilt raktárhelyek bá:lete évi 7000 koronv, a nem kövezett, nyílt rakholyek évi bére 5000 korcna. míg a nyílt ga-bonnszineké 12000 korona. Jsnuír 15 tői kezdődőleg a vasúti raktárukban a fokbéi t 50 koronáról 250 koronéra emelik.
— Húszezer sertés behozatalát tervezik a azalámlgyá-roaok. A szalámlgyárosok azzal a tervvel foglalkoznak, hogy Jugo-szláviéból nagyobb mennyiségű sertést imponálnak, mivel a szerb strtéaáru olcsóbb, mint a hazai. A gyárosok .— hlr szerint — húszezer sertés behozatslát tervezik. A kormány még nem döntött á behozatal engedélyezése felől.
ATÖZSDCHtfW.
(Sajit tud-JUtüofc U|«[ooj*!«aléM)
DéUlSttl mnyrfnforgalom.
Irinyzftt aiildrd. Kositpínj 1
i.lík. Magy.r Hll.l 590, S»lgó 605, Krrt.V.d-lml b.nlc 1320, Rlm. 130, Oirlrnk Hitel 158, Li.iimi-loló 2475, Cukor 3180, GcorXi. 570-575. N..ld 390, l.ió 750, LcvAnto 190. óítcrmelö 235, Spó dlum 184, W.ndor 130.
Déli x.foglaló magía-forg.Iorn. A mii mtjinforg.lcm n glió ml.lt i>Qk k.rel.k ItSiiU moigott ugyan, d. .x Irányxat .lilárd volt ét délfelé m.g.iabb éffolyamok kerültek fellllnrc. A hetipém >/• liixllékról 1 (léi.-iékr. emelxedett. A pémplicon kevesebb áru van. A legújabb Jr-fo\'yamok egy ároyalattal gyengébbek éa ax ii folyamok a mai leg-mtgainbb árfolyamok alatt moxo?-nok. Salgó 610, Magyar Hitel 595, Kereakedelml B.nk 1310, Kía<én 2525, D.nubiui 45C0. Magyar Hitel 590 - 600. Oa.trik Hitel 160—165, R-ma 130-135, S.1,0 615 - 620, Angol Mtgyor 90, Peati Haxel 4100, Allamvaaut 410-415, Nova 130-135, Kereskedelmi B.nk 1310, Kő-a>én 2500, Kohó 840, Draache 335, Borfod Milkold 112, Bpeatl g&> 93. Danubiu. 4600. Villamos 2200, Schllck 190, LipUk 20\'/,. Hofherr 195, Fegyver 1380, Athó n.um 230, Cukor 3075, Georgia 570, Mezőhegyes! 390, luó 750, Hungária mülrágya 205, Őitermelő 230, Korion 95. Uch\'lg 9, Egyfa 30, Ofa 540, Mftr. 380, Trő.t 112.
1924. január 11.
Délatjtnl maKinforgaloai.
Irányzat továbbra is izltárd. Magyar Hitel 600, O.ltrák Hitel 158
— 160, Salgő 620, Kereskedelmi Bank 1350, Kőszén 2450, Iixó 760 —770, Urlkányl 845, Danubius 4600, Villamos 2400.
Eatl maorin forgalom. Irányzat nagyon szilárd. M.gyar hitel
605 - 610, Osztrák hitel 182, S.lgí 620, Kősrán 2575, Rim. 132, G:or-gla 580. Áli.mvaaut 405, Ke.esk. Bank 1350, Lesxámitoló 118, Gumi 240, Mezőhegyeal 405. Nova 140, Hasal Tkp 4250, Cukor 3250, Szászvári 470-
Tormény tőud.
Buz. (tiszavidéki) 76 kg-os 117000-118000, 19 kg-o. 118000-120000, egvéb vidéki 76 kg os 116000— 117000,79 kg-os 117000-118000. ro.s 89000— 90000,t.k.rmánvárp. 88000 —92000, sőrárpa 93000 - 98000, x.b 100000 103000, tengeri 86000 —88000, kiles 85000 - 87500, repce 220 -230000, korpa 60000 - 61000.
A mai terménytőzsdén ax irány-xat szilárd volt és a malmok mint vásárlók léptek fel. Rozs Is azllárd. Zab szintén.
M. T. L ra».ginjolantéaa a termány piacról. Kis forgalom mellett ax Irányzat arilárd. Buza bpeatl p.rltásb.n 1200-1220, Dunámul 1150—1160, Rora Bpeston 900-910, Dunántul 880—890, Sír-árpn 920—930, Takarmányárpa 860
— 870. Zab Bpeaten 970, Állomáson 890 -900, Tsngerl 870 - 80, csöves 700—710.
Llaxtplac, Dara 2000-2100, 00 ás 1950-2050, 0 i1 1850-1950, 2 es 1750—1850, 6 os 1200—13C0, 8 a. 670-700, Korpa 450-480, 75 százalékos rozsliszt 1000-1230.
VigómarhaT<a:ír. Felhajtottak 875 drb bclfóldl nsgy vágómsrhát. Arak: Skőr 6100-6800, klvát.le-aen 6900 - 7300, közepes 4800-5900, silány 3500—4500, Bika jobb 5600-6300. kivét.lr.en 6500 -7000 ailáoy 4200-5400. Bivaly 4200 -5200, Tehén 5200 - 6300, kivételesen 6900, silány 4900, cion-törni való 3000 -3300, Nővondék-marha 3800 -5800. A vásár Irány
xat lanyha volt. A felhajtásból eladatlanul visszamaradt 100. Ax árak kb. 500 koronával estek.
Sarté.Ttfaár. Felhajtottak 1250 darabot. Eladatlanul vlasxamersdt 600. Arak I. r. 11400-11800, kő-
xepss 11000—11200. kőnnyO 10200
—13600, Lehúzott hus 12-12500, Szalonna 12000, Zair 14300-500.
Ferencvárosi a.rtásvdaár.
Felhajtís 1300. Arak : könnyű 9500
— 10300, nehéz 10800-11800, kő-xepea 10600-11500. A vásári forgalom csendes volt. Ax árak nagyobbrészt változatlanok.
A béea\'l tőzsde
A mai béeil értéktőzsde mindvégig tsrtott Irányzatú volt. A magyar értékpapírpiacon mutatkozott a legnagyobb élénkség, ahol pesti jobb hlrekr. éa arra a hirre, hogy Budspeatoa a koaztpénx fél százalékig eset>, nagy léteid vásárlások történtek. Árfolyamok:
Onlrák Hitel 330000, Magyar Hitel 124000, Áli.mvaaut 838000, Déli-vaaut 20200, Rima 274000, Salgó 1310000, Kóburg 104500. Magyar Hofherr 428000, Angol M.gyar Bank 186500. A korlátpiac záró-árfolyamaiból: Mzgyar Jelzálog-hitelbank 725000, Gutm.nn Fa 1415000, Klotild 265000, Kohó 1860000, H.xal Fa 350000, Sila-vónla 200000.
ittl >*o11.
Zalai közlöny
Zürichi sárlat i
fátü MIS 00. Loodoo Z47l\'0\\ Kswyotk bU lb. Brtml 2407, MalUivd Z487, Hollsnd 2>« »7. Serlri Vil, Wiw |0»\\ Sot\'a 407, Prli« 1S7S«0, Rai*p*jt 21000, Be\'.jrid MZ A magyar korona külföldi jegyzései
Nawyerk ... 52 Zflrlsk .... 295
Prága.....1225
Bsrlin.....150
B4c« (deviza) . . 258 Bécs (affektív K) . 248 jgrtz -kttzpont hivatalos árfolyamai
uo*>
52 300 1250 152 248 226
Lrrt Doflir fnnt* W. Mfctt Un
»;}<>o.ii(oo HÍO\'KII
IIÍJUJO «««•!»
Devizák
Bitiml ■«•■))
KotWilfi «lio-jojo ZrUitUala J»5»<iro Looíoo luroo-iiitoo tu»r.. —
Apróhirdetések
Mli>4«n iit ISO korona. r..i.t.bh b«|B**l 3»0koroB« L<fkli«bV MrJcti, 10 tiS.
■ UJA a C i<*i I K>*4 r<i kulin. Vim:
•lulMtUi, SormU m XUktiUu
Ur.rru.V4ty m.if.col «U4*. Clm « kUÍSÍ.*
i*l«n0l álltai
S(7 Ugytt »«fid u«Wil ídumii. H.rnui <>
»rrr>»uta_________;i)i
UiOkMUri *JU.l kntKi lUittii l l» Ctm .
0:»Mnil<
PiH.
Pil«a
bMU ZijrU
illjlll* IHVUII JH»|«
jWc.il.> }oS-)lo •I-M
Falalís sserksesté: Sztrokay Kálmán. ■nmsartaestS: Benedek Rezaó. Kiadó: Nagykanizsai Nyomda áe Lapkiadó Vállalat.
S<r TlUgoe, ■»«.\'.« rn j!iirV*a WtJ X •(! kintinek «UÍ« USt»M*< VWi kb;ÍKwatl. Mkltf 10. (1)9
Vili villslkozis miatt sürgéien eladó
kelvlroeben Üzletház
kerttel, 4 nobái bolöltOiheU lakatsai, »<ráo<íi»«), plexivel, régi Jóforgelmu
tűzifa kereskedéssel,
nagy uiúhaly, g4p»sln ilb. miUákbalyl-•igltel. Eladó eseaklrftl egy IU00 ma beailocMplífirmiure i» «»y trtgá&oi btoalalokomobll. Ugysoott spcitott isirea bukk ét itl.!|a 10 k*..k4ot gyertyáalUZITfl 1SOOO K-árt kepbiti. Bávabbat Klnlssy-u. U.ti. alzlt.
30 ptrcia fcalQI mér tudhatja iz árták- és árutffzsdi, valamint az ösizss piacok árait, ha alőflzst i >
Magyar Távirati iroda
közgazdasági tudósitsára
melyet telefonon, vagy táviratban naponta megkap. Nagykanizsa, Fő-ut 13. Telefon 338, 383
Távirnoiai: Táviroda.
szakAts
kOuiiOuh Is lafolwíiuur
(Si.h.li <ly.u> Nogyk.nll.a T.l.lon 40. Kl.faludi Sfcndor*uct. a.
IrtitMl. nkjwillrtk. .lutrijuk () ! kt\'.llkifc. Sp.LlilH nipy l.rl!4\'.«ir. Iri-Jlpil.kumill. «HÍ»1I(I. Hlkk.lllél. I
HIRDESSEN
ZALAI KÖZLÖNYBEN.
JEGVERMET
bérelnék.
»H»
Központi Tejcsarnok
Nagykanizsa Z.
1924.
Naptárak:
Heti előjegyzial Óriáai napi Tárcanaptárak Zaebnaptárak Fali naptárak Reklám naptárak a legnagyobb udlasztíkban kaphatók
Fiichel Fülöp Fiai
wMnMiMa
nagykanizsán
Városház palota.
U/irtschafter Ernő
Baik <s PfanálMOiIit. Ziluginzig
T.l.lon i 11*.
r.lj.ÍMiöi!.. Mi|7uOI<u lUak R.T.
MkJ., E.J.p.it, TUkSU .< 16 N.11 Mí(j.i K.i.ik.4.lml Buk FIUJi,
Nagjk.oiU.. Uifju Uf. MikukuJkpJoitirf .fink 8I&TÍ. HH
trtíkpjulrok vftill <9 iladiu, tíudtl mufclíások. BÍHsik írtíkMslíOkn éi Mytt értákri. lorjluyik. BlztoilUuk. Ko»ll.*»l-«IK.I».z.^«r.»* él uM ptm.k >41.1. 41 .Uidk*..
EUimitt.n l«i»i.bb.a
fest, tisztit,
gouvréroz. pliséroz
■Cafe^wk ItySoyílü ki>i!.lb.o, UrtW Í.L.iomuek . U/í\'^vM\'in Un-Ututo.k
Mayar Klotild utóda
Varga Nándor """\'"l!^,\'-..i
a.b.iiti zsák,
szalma zsák,
PONYVA,
sslneg éa kfitáláruk aaaykereakedéae
Hirsch és Szegő
Nagykanizsa
Mindenkinek saját érdeke
&n«)6lt rífyviru sukMBÍetít fedezi, kerasia fel
Szabados Mátyás
a „Marcalihoz" cimzett kékfestő és kézmífárukereskedését Kazinczy-utca 1. Városhözpalota, legolcsóbb áron szerezhet be.
TÓTH SÁNDOR ÉS TÁRSAI
autó. ós riakergummlk ml- |JnMubnMl*«a Bákócal u.1«
uir2 ■•\'káuitását Tlllsijat J. u. fVikSxsa Plafí jf K AniZICI Teletea S04
Főüzem: Budapest, Fő*ut 20. sz« Telefon 179-42.
MváUslJak síralpé, L<-alpő ssrkslását, talpaliiit éi börtlpök guramlTsl valá tal-piUiil ee sarkslislt
Uj és használt lavitott gummlkat állandóan raktáron tartunk.
MT Hulladék gummlkat a lagmigasabb árban veszOak I
■ladó birtokok i »& haldas birtok ápilaukkel Somoíynieiyíbao, 40 bőid is birtok Sesjowr®*****"" ápUat nélkül, se bold Tóid Soraagybaa, 10 fcold R>ld Zalamesyibaa, 10 bold ÍWd Soa>onrai*oráb«a, 14 koM asíUéblrtek íyölaUkkal ZaU-
aiadó\'házak 1 t, <. 6. •
lidl kiask karttel 4s kart nálkdl. x*«s-bei bakOltOshetók, .a viros rtlönbf-sá atailbaa. M»ebb f.WiltgMiUat oyajt:
SzAntó Vilmos
D.4k l4r «. »*- T.l.lon »•»*■
Oriasi
TAVASZI VÁSÁR
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSI
divatáruházában!
Ezer vég karton mélyen leszállított árban kerül eladásra!
ZALAI KÖZLŰKV
\\H4. )»puár II.
BUZfiT, ROZSOT,
zabot, árpát h tengerit
táaárolonk ianmaiiaiabb a*pl hon.
KORPáT
Hnoltyea nMnoyüágb^n nap) ár alatt jiilUtoak.
Zalevármegyei Szövatkezili Áruforgalmi 3.T., Nagykanizsa
Futam. Wrfon.iíi l J»S.
B0RÍ1RJEGYZÉK SS*?
U»«)abt>
rtUiA ------------------
Ua. BUt irfcsa aafWjs a bi.\'ríL Teaaék mcgfl .öiőtínl ! » lid.ji rij««l I f 1141 «it» Mrl^ •>«■*.
1 littr 31 árts lílbor 3000 korosa J liter poiinrii/l kl tb« ó »a»>atili 1660 kwKt.
Bruncsics József
faíJfdl ii.__T«t«roi> ■ i io_._
1 liter o] rUDR« 1030 koroos. 1 littr H órWIaj y30 taccs.
E«y próbavásArlds útin meflSyöződIK, hoay
a „SzerCCSOn" rövidáru a „Szeracsan" divatáru a „Szeracsttn41 kötött-szövöttáru üzletben
mindenkor JÓI á» olcaén vásárolhat.
Erzsébet-tér 1. Nagykanizsa Májon mffköszörüs mcJíett
Harisnya, KosslyU, aochnl, l»* nyakken**, kossaru, Utyol, cárnő
4"
cipőrakfár
Tapasztaltuk, liogy az ottani n. ó. vevőközön ség az occasiö árut szívesen\' fogadta, miért ís utasítjuk, hogy míg raktárán levő occaaió cipőket az előirt olcsó árban utolsó párig ntu-»lt*n ki.
Turul köspont „H Budapest
Estélyi ^ báli seiyemujdonságok
minden színárnyalatban
ériási választékban
KISFULUDI ÉS KRAUSZ JZSZEZSm
Nagykanizsán
szerezhetők be.
Duplaszéles divat
Satin Párisién
tiszta selyem, mótera 65.000 korona.
Nagykanizsai Nyomda és Lápkiadó Vállalat
Fő-ut 5. szám.
Elvállal mindenféle nyomtatványt éskönyvbekötést
A„ Zalai Közlöny" kiadóhivatala.
Telefon:
78.
Nyoauotl ■ N^ytinizíiJ Nyomd, és Upktadó V4U«in köaivnyomdíMUitii.Nágyltín^in."
Egyes szám ára hétköznap 300 korona, vasér- és ünnepnap 4QO korona
63. évfolyam Nagykanizsa, 1924. január 12. Szombat 10. szám.
POLITIKAI NAPILAP
HIWlflHIWfWWIItWIWW^
bWrarku -T*l iom.»«i »».«» ia. foa la. uia. ruiu^mii M.rk»»t«>4(l vzz. kar. Akivti-aiH ai m. TaUtonaaána J6u«I IS—01. XltfluMI Bír hint 7000 korosa. MaáapMUn kapható Ankor-kOa S. a*, dohányáradéba
Az igazi korona
Azt a kurzust, melyen a koronát hónapok óta zürichi jegyzés elmen tartották, sem a külföldön, sem itthon nem tartotta senki reálisnak és gazdasági éle sem igazodott ehhez az értékeléshez. Nam is volt tehát váratlan a pénzügyminiszter* nek sz m b*jclet\\tése, hogy a kor-anány a 0.03 as koronajegyzést nem fogja továbbra is fenntartani, hanem megszűntetve a korona kül-éa belföldi értékelése közti különbséget, a 0.0175 ö» pénz alapjára helyezkedik.
Arra ia rámutatott a miniszter és ezt a megtartott tanáeikozaaban résztvett szakemberek is igazolták, hogy az ipar és kereskedelem már régebben ezt e most már nyilt kur-xust veszi alnpul. Ennek tehát nem lehet kataaztrófális következménye a drágsaágra, hiszen az árakat jó részt nem a fiktív zürichi jegyzéshez, hanem a tényleges külföldi értékeléahez kalkulálták.
Logikusan tehát arra kell következtetni, hogy a korona ujabb jegy zéae nem adhat okot az áraknak eI7 ujabb, felfelé való g>ora len-dúlésére. HUzen niocs egyébről szó, mint egy fikció megszűnteié* séről, amelyet már ugy sem vettek régen komolyon a gazdasági él«\'ben. Mi értelme volt tehát a 0.03 as
koronakurzua mesterséges fenntartásinak, smikor gyakorlati jelentősége amúgy aem volt annak? Erre azt a válasxt kapjuk, hogy sxüksé gessé tette ezt az a körülmény, hogy a háború és a forradalmak alatt a kereskedelmi éa ipari életbe beoiuszott kétes elemek árdrrfgitási mohóságának könyörtelenül ki let-tönk volna szolgáltatva, hn nem lett volna meg a közönség számára az a védelem, amelyet a stabil zürichi jegyzés adott.
Minthogy pedig a fiktív kurzust asost már végképpen feladták, az ország lakosságának nagy tömege, a dolgozó vagyontalanok, mintegy axon becsületes gazdasági vezérférfiak oltalma alá helyexik msgukat, akik nyíltan elismerték, hogy üzleteiket a reális koronaérték alapján bonyolították le eddig ia és elvárja tőlük, hogy megakadályozzák majd a lelkiismeretlen koojuoktura lovagok részéről kiindulható drágasági hadjáratot.
Erre mindenesetre szükség van és ezt a törekvést a kormánynak ia minden erejével támogatni kell, hiszen most a külféldi k ölciőn meg-valóaulása éa a belföldi köleaön nyélbeütése előtt mindennél font© sabb m közvélemény nyugodtságá-nak biztosítása.
Azt Is megtudtak most, hogy a
kormány a közeljövőben a szabadkereskedelem álláspontjára akar helyezkedni. E két lény egyldőben való bejelentése szükségszerűen adódott. Hiszen ■ szabad kereskedelem a legbiztosabb ut a reália gaxdosági egyensúly felé, mert az éle\'.képto-len, sőt parazitának mocdhaló iparágak a verseny folytán majd megszűnnek, nem élvezhetvén az állam részéről eddig nyújtott mesterséges védelmet, vlaiont a reális alapokon nyugvó vállalatok a kivitel megkőny* nyebbüléao folytán felvirágoznak.
Oiyan fontos esemény előtt, mint az a gazdasági rekonstrukció, amit a kö\'e«ön elnyerése u>án vírunk,
a kormány nem burkolózik a bizonytalanság felhőibe, hanem.teljes őszinteséggel állott ki a közvélemény elé, mert tudatában van annak, hogy egyedül ez az eljárás alkalmas arru, hogy az erélyes munka segítségével Magyarországot egy boldogabb jövő felé veresse. Nem lehetnek tehát a pénzügyminiszter .bejelentései meggondolatlan vagy iilap nélküli szavak, "melyek elrepülnek nyom nélkül. Hiszen az ország sorsa attól függ, hogyan tudják és akarják az ország gazdasági életét újjáteremteni és ezzel a boldogulás útjait e.\'Őtte me?nyitanl.
Bethlen és Kállay elutaztak Londonba
A miniszterelnök nyilatkozata
Budapest, január II
(Saját tovJósltóoktól) Bethlen István miniszterelnök és Kállay Tibor pénzügyminiszter péntek eate 10 óra 20 perckor indultak el BudaprstrŐl Bidcnen, Párl-son keresztül London felé. A pálya-udvoron nem volt aemilyen hivatalos vagy baráli búcsúztatás, csak az ujságicók keresték fel az indulás előtt a minisztereket.
A Zalai Közlöny budapesti tudósítójának alkalma volt beszélgetést folytatni a miniszterelnökkel, aki a kővetkezőket mondta:
— Semmi egyebet nem kerek, csak hogy a közvélemény tnrtsa meg higgadtságát és ne higujen sem milyen rémhírnek. Mindig at a baj, hogy amikor mi tárgyalunk, rémhírek terjednek el, a közvélemény megijed, a tőzsde ideges lesz és bekövetkezik a bessz. Ideges ségre semmi ok nincs.
a Zalai Közlöny tudósítója előtt
Megkérdeite tudósítónk, hogy igazik-e azok a híresztelések, hogy a Népszövetség delegációja már megállapodott a Magyarországra küldendő főbiztos személyében?
— Ezeket a híreket meg kell cáfolnom — felelte a ministter-elnök. A kormánynak semmi tu domása sincs orról, hogy ilyen megállapodás történt e mar.
— Az angol kormányválság nem fíesx-e befolyással a londoni tár gyalásokra ?
— 1Ve/h, — volt a Jelelet — mert histen a Népszövetség ma• gyar albizottságában a mostani tárgyalásokon is ugyanaz a de legátus képviseli Angliát, mintáz eddigieken.
A beszélgetés után — miközben Walkó Lajos kereskedelemügyi miniszter Kállay Tiborral tárgyalt — a miniszterek felszálltak a vonatra, mely menetrendi pontossággal in* j dult ki a pályaudvarról.
Megkezdődött a kisantant konferenciája
A kisantant folytatni akarja a szövetségeseivel való együttműködést
Belgrád, január II A tegnsp délutáni értekezletről a következő jelentést sdták ki: Az első összejövetel délulán fél 6 órakor a miniszterelnökség épületében Pasics miniszterelnök elnökletével történt meg. Mint a kisantant eddigi valamennyi értekezletén, ugy az értekezlet mai első megbeszélé sét Is a nemzetközi politikai helyzetnek szentelték.
Pasics miaistterelnök, valamint Nincsics, Daca és dr. Bmes miniszterek eszmecseréjük folyamán megállapíthatták felfogásuk teljes
megegyezését. A kisantant, mint szervezet, a beke fenntartása céljából folytatni óhajtja gazdasági kapcsolatait és minden stövttségesc-vel való együttműködését, különórán óhsjljs ezt a mai európai helyzet folytán. A kisantant el van határozva arra, hogy minden olyan politikai irányt, amely a szerződések fenntartására és o béke konszolidálására irányul, támogat- A péntek délelőtti ülésen a három államot érdeklő egyes kérdéseket vitatják ancg s folytatják az általános politikai helyzet megbeszélését.
Az indemnitás vitája a nemzetgyűlésen
Budapest, január II A nemzeigyülés msi ülését délelőtt 11 órn után nyi*otta meg Szcitovszky Béla ejoők. Folytalják az indemnításról szóló lurgyaláto-kat Első szónok Forgách Miklós. A belpolitikáról szólva megállapítja, hogy a konszolidáció terén nagy lépessel haladtunk előre. Igaz ugyan, hogy nem értük el a teljes kon-axolldációt és igy sem Ő, sem a Lormány nincs megelégedve a mai helyzettel. Megállapítja, hogy a parlamentben minden történik, csak nem törvényhozás. Eiőazör itt kellene megindulni a konnzolidációnak. A paraszt elnevezés véleménye szerint nem sértő. A legdurvább paraszt sem basznál olyan kiszólásokat, amilyenek • parlamentben hangzanak. A külföldi kölctönrőJ beszél. Álláspontja ax, hogy a külföldi kölcsönből a földműves tár-sr.dalomra semmiféle haszon aem fog háruloi. A forgalmi adó behajtásának során tapasztalható visz-/szaéléseket teaxi szóvá. Sxól az emigráció kérdéséről. Az emigránsokra az országnak nincsen szüksége. A hadirokkantakról sxóiva határozati javaslatot terjeszt be: uteaitSN a nemzetgyűlés a kormányt, hogy bocsásson ki rende* letel, mely szerint a hadirokkantak illetményeit sem állami, sem más tartozásokra lefoglalni, illetőleg visszatartani nem lehet. A kormány Iránt bizalommal van, a javaslatot •Ifogadja.
E-utátf Farkas litván szólal fel. Kifogásolja, hogy a kormány nem terjeszti bo a törvényjavaslatot kellő időben a nemzetgyűlésnek. A kormány iránt bizslmatlan, a javaslatot nem fogadja el.
Friedrich látván: Forgách felszólalására utalva csatlakoxik Forgách amu megállapításihoz, hogy ebben a nemzetgyűlésben miaden történik, csupán törvényhozás nem. Ennek a nemzetgyűlésnek az lenne a feladata, hogy uj alkotmányt hozzon. Kérdi a kormányt, mi a szándéka ezzel a nemzelgyüléssel. A kormánypárt sürgeti a házszabály-revíziót, mért nem sürgeti ahelyett az általános, titkos választójogot, mert a következő nemzetgyűlésnek ezen az alapon kell összeülne. A külföldi kölcsönt ugy állítják be, mintha sz katasztrófát jelentene, ha nem kapnánk meg. Szerinte kölctön nélkül is boldogulni lehetne. Különösen sérelmesnek tartjs, hogy a kisantant együttesen köthet kereskedelmi szerződéseket Magyarországgal.
zalai közlöny
1924. január 12.
A délutáni ülés
A nemzetgyűlés délutáni ülését 5 órakor nyitotta meg Pesthy \'Pál elnök.
fried/ich István fo\'ytsljs délelőtt me^krzd-tt besrédét. Taglalja a nép-szöveiaAgl hlzottsxg jegyzőkönyvé-nck pontjai*. Bizonyítani igyeksrrt, hojv az politikumot ii tartalma/, mivel n kormánynak kötelezettsé geket kc:| vállalnia. Hibir az in demnítis ellen iratkozott fel, mégis elfogadjn az1, mert azt tartja. Hogy minden fontos&bb, mint az indem-nitás.
Sokorópátkai Sxabó István szerint a törvényhozó munkát bizottságok vég>ik. A kölcsön ;»rra\' szolgál, ho$?v «» kormány lélegzethez jusson.
Klárik Ferenc követeli e Háborús vagyonok mrffr.dózlfltosát, r.kkor nem kell uj cdókst kivetni és leHet fizetni * tisztviselőket « tanítókat. A javaslatot nem fogadja el.
Rövid napirendi vita után n nom-zetgyüiés elhatározta, hogy legközelebbi ülését kedden délelőtt 11 órakor tarlja meg.
Az ülés fél 9 órnkor végetért. A mentelmi bizottság ülése
A nemzetgyűlés mentelmi bizottsága Faith Gyul.s elnöklésével pénteken déiuton ülést tartott. Miko vényi J»nő és Héjj l»rs elócdáiH bsn letárgyalták a mentelmi ügyeket. Lingauer Albin és Szakáts Ando: ü^yébín a bizottság nem javj-soli* a menteimi jog felfüggesztését. Nagy Ernő háromrendbell, Szakáts József háromrendbcll, Ru-pert R«7s6 cs Szilágyi Deiső egy-rendbeli mentelmi ügyében felfflg-gesztévt j.ivnsolt.
Rakovszky IvánbelUgyminJsx-tor beteg
Dr. Rakovszky Iván belügyminiszter torckjyuil-dósban megbe tegedelt és orvo?i tsnacira néhány aspig nem hsgyhalja el lakáséi.
Bomba az székházában
Budapest, jiouir II (Saját todósitóoktól) Pénteken este 6 órakor az ÉMB" székházinak luholárában ismeret-jen fiitclember jelent meg. Gi\'ber-tus Vendelné portáménál érdeklődött Eckhatdt Tibor elnök hoüétc Iránt, majd felment ar. emeletre, hogy megkeresse. A mílo levő csomagot oddig letette a ruhatár padlójára. Kis idő múlva viisrajölt az emeletről és eltávozott, a ctomsgot azonban otthagyta, mintha ott felejtette volna. .
A közelben tartózkodók csakhamar észrevették, hogy a esomogból gyanua vaskupak áll ki, ami német nyeles kézigránátra emlékeztet. Nagy riadalom támadt, de a bomba szerencsére nem robbant fel, mert a zsinórja nem volt begyújtva. \'Azonnal értesítették a rendőrséget, amely megindította a nyomozást.
Megállapítást nyert, hogy a bomba valóbtn némít nyeles kézigránát. A ruhatárosnő, Gilbcrtus Vendelné kihallgatása során elmondta, hogy vasárnap délután az Ébredők székházának telje sen sötét tánctermébe hlrom fiatalember lopózott be. — Mikor rájuk gyújtotta a villanyt, megijedtek, majd eltávo»t*k. Egyik sem volt EMEtag. Etu án is állandóan ólálkodtak gyanús alakok a székház kOiüi, de nem tulajdonítottak neki kü őnösebb jelentőséget. Gilbertusoé a három fiatalember közül ax egyikben határozottan rá ismer a merinylire.
A rendőrség minden intézkedést megtett a tettes kézrekerllésére.
HÍREK.
— (Naptár) Jan. 12. Arkédius
— (Idój.irtía) A Meteorológiai Intézet jelentése szerint túlnyomó ■ n száraz idŐ várható, lényegtelen hővalto-\'áisjl.
— (A polgármester megér-kexott Budapestről) D-*. Sabján Gyula polgármester budapesti útjáról visszaérkezett. A polgármester budapesti tárgyalásai a felveendő nagyobb külföldi kölcsön ügyében kedvező lefolyásúak voltak.
— (A bíróság korébői) Dr. Szilágyi Zoltán Idényei klr. járás-biró csütörtököt tette le a hivatali esküt Nrtgyknnizo^n a törvényszéki elnök előtt és már délu-án Letenyére m-rnt, ahol cífoglulta hivatalát.
— (Május utolsó vasárnapja nemzeti ünnep) Csáky Károly gróf honvédclrmügvi mir.iizternek n hősi halottak emlékének megünnepléséről szóló lörvényjsvotlata a következőképen s;ól:
1 s.-oketr. A magyar nem-\'<t hálával és azeretett\'l emlékezik mrg azokról * hőt fiiiról, akik 1914 — 1918. évi viíágh Jboru alatt a haza védelmében! súlyos Ifürdel\'mben a magyvrsAgnc-k d csőséget és hírnevet ateierve életüket f:láldozlák. A nemzet soSa el nem muló hálája jeliül minden esztendő májul hónapj^ntk utolcó vaparnepját n-m-zeti ünneppé < vaIja. Ezt a n&p©t mint * hdaök emlékünnepét mindínkor n hősi halottak emlékének kell szentelni.
2. rzskas. E< n törvény kihirdetése napján lép él.-tbe és végrehajtásáról • minisztérium gondoskodik.
— (A törvényszéki tárgyalások) A törvényszéki és járásbiró-si\'.gi tárgyalások w mai n*pp .1 ismét megkezdődnek. S ooibktcn lest ez év elaő fekbhvlteli tárgyalása, míg hétfőn az első bűntetőfőtár gynlást nyitják m«g.
— (Amerikai szeretet &do mányoU kiosztása) Az Amerikai Vöiőikcreszt áltól küldött szeretet csomagokból a kanizsai gyermekek részére is küldtek mintegy száz csomago . Eteket n csomagokat szombaton délután 3 őrekor osztják ki a polgári iskola tornatermében.
— (Alig csökkent a levélforgalom) A postai tarifa emelésével eddig együtt járt a levélforgalom csökkenése. A legújabb ta-rlfrcmciés következtében azonban alig ciökkcnt a posta forgalma. Már a mult tarifaemelésnél is min dónk! a legszükségesebbre szoritoits levelezését, pedig ennél jobban már nem igán lehet csökkenteni. így a postai forgalom csökkenése a mult hetek forgalmához viszonyítva, alig számottevő. N gyobb csökkenést várnak áronban a postán 15 én tul a telefonforgalomban, minthogy a felemelt díjszabású telefont több előfizető le fogja mondani.
— (Közvetlen Budapest — Zalaegerszeg i vonni) Zalaeger siegröl jelenti a Zilál Kö.löny iu dóaitój*: A délivasutl vesériga/ga tőség Z ilaegersceg és Budape.t között közvetlen összeköttetést fog bavezetni. Ax egyik vonal N így kanizsán keresztül, a másik Tapolcán és Balatonfüreden át kapcsolja öisze Egerszeget közvetlenül a fő várossal.
— (Adomány) Magát megnevezni nem akaró jótevő 10.000 ko rónát hozolt be szerkesztőségünkbe, hogy azt juttassuk el a vakok részére.
— (Nem kapnak rőgtonl segélyt a tisztviselők) Az egységespárt kebelében azok a nemzet*, gyűlés i képviselők, okik a közalkalmazottak kívánságait méltányosnak találják, baráti blokkbs tömörülnek, hegy napirenden tartsák a lisztviielŐk kívánságait éí ezeknek a nemzetgyűlés e!ő»t és a miniszterelnöknél is szószólói,legyenek. Az s véleményük, hegy n hsvi fizetés^hc^i- kövotte a drágaság emelkedésit.\'Különösen aktuálissn teszi «nt*áHérdé»t q tüzelőanyag drí\'guUsa. Szabó Gézs a pínzügy miniszterrel és n minmzlerelnökkol b:ható tórgyolásokat folytatotl rögtöni pénzbrni segélyről. A miniszterelnök sajnálattal jelentelte ki, Hogy aronnali segélyről nem lehet szó. Ha londoni útjáról visszatér, « február havi fizetésekkel kapcio-Ifltban intézkedni fog ebben az ügyben.
— (Adomány a Rabsegúlyző Egyletnek) A Pesti Magyer Kereskedelmi Bjnk nagykaoi/aai fiókjának lyozgatója Farkas P »l 50.000 koronát küldött dr. Szabó Lsjcs klr. űgyés;ségi elnök ke/éhez — u Rabsr^élyző Egylet humnniuírius cé\'jaira.
— (Zaiobér tonltót választ)
Dorosiluy Koro\'yl Rumban kö/tégi tanítónak választották meg, Igy a zalabéri káotortxnitói áliús mrg-üreucdett Az állás érték- 47 egység, u vé\'atitás junuír 22 en írsz.
— (Beloínvvott n vizbe) Pa csáról jelenti >-. Zalai Körlönv ttvdó-aítój : Tóth Györgyné egerar&c«M lakos még j.muár 3 do eltűnt ha-s-ulról. Éjjel észrevétlenül felkelt az ágyból c úgyszólván egy injjben, mezítláb cl ávO\'Olt hazulról. Arót« mindenütt keresték, do semmi nyomra sem akadtok. Végre a ható-oá^ segltaégév-l szerdán megtalál\' ták a bárándi Eger patakban a vitbc jagyva. Ugy vartok ki a jégből. A köicégi orvon m?gVÍ2*gáita a hullát, semminemű küi"rőizi.k nyomát n\'.m tslálta rajta. Minden fel tevés az, hegy Tóthr.é elmeiavarában nem tudta mit cielckszik s igy távozott hazulról, beletévedt s patakba és megfagyott.
— (Furcsa oblevél) A Zala megyei Ujs \'-gban olvastuk a követ ke;ő • p-óhird\'lésl:
Eladó «gy pirostaika oklaralos teoyétc-bika. Cím a kiadóhivatalban.
— (Hid épül a cigányberki dűlőben) A várc-s ve elősegc el határozta, hogy az OFB áltul o htrcegí földekből földhőr juttatót tak érdekét szolgáló közdútő Utat nyit cs az úgynevezett cigányberki dü őben hid .t épit. A mérnöki hivatal most készíti a munkálatok költségvetését.
— (Pacaa nem aegélyexl ax iskolát) Racsáról jelenti a Zalai Közlöny tudoailója: A pactsi községi képviselő-testülethez a katoli kus hitközség szzal a kéréssel fordult, hogy az iskola fenntartásához ancy ban járuljon hozzá, hogy a tonitói fizetésekhez szükséges Ösz-szeget biztosítsa. A képviseiőteatü let a legu-óbbl gyűlésen táigyalta a kérel uet, azonban a jegyző előterjesztése alapján kimondta, hegy a község jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy segélyezze az Is kólát.
— (Szivárvány január közepén) Kaposváron Tegnap reggel az égboltorat nyugati oldala felől gyönyörű szépen s.inezett, erőteljes szivárvány volt látható. A járó ke lők megbámulták s januári ritka vendéget s a babonások mindjárt a jövőre vonatkozó következtetéseket fűztek a szivárvány feltűnéséhez.
— (Automobllozó róka) l\'árlsoak
iDiadanféU szenzációs u\'csi jolor.aihos ugyao-csak hozzászokott népit tagnap«lőtt mégis ámaUtba ajtotto cyy különös automobiloaó, aki, vagy aaiely ocsn volt mis, inint as egyik nagy p.irisi orícuauiak Jeff nevű tudós fókája, amely «Uépxslhetetl«núl okos dolgokat művel a stlnpAioa. Jeff rasster mexsértetta jobb uszonyát ás ezért egy párisi klóikéra szállították, ahol Röntgao felvételt késiltetUk sabesulcsiról. Jeff pompVsaa értzto magit az automobil űUton és barátságosan biecant-getett a lassan gördülő kocsiból as álmélkodó járó-kelókre, akik clsó pillanatra nyil. ván valami exoükus fejedelmet sejtettek benne, aki köisétáját végzi Páris kövei közöli. Mondani sem kell, hogy az ügyesen alkalmazott reklám után csuk u$y tódult a közönség az élelmesen veze\'.ett orfeuaa\'ai.
— (Lejárt pályázni) Zalaegerszegről jelenti a Z>laí Közlöny tudósítója: Zoloegerszeg város pályázatot hirdet tt városi Hwtl fő orvosi, ndóűgyl főszúmvevÖi, péoz-lárnoki, s\'/ámtioti és végrehajtói álUsokin. A pályázatok benyújtásának határideje csütörtököt járt le. A főorvosi áfásra Németh J inos dr. és Fürst Bél/i dr. • zalaegerszegi oivosok, főjz-imvevői álíásro Marton I/oűc várost adóügyi számvevő, a pénztúrrioki óilí»ro Simon/i Lajos helyettes.-péaztárQck, u kisebb álLsokra többen pályáztak. A pályázatok felett a napokban tartandó vsrosi kő/gyüiés fog hxtározoi.
— (Alapítvány) Zalaegerszegről jelenti tudósitónk: A Z.\'amegyei O."vo«s\'övétség n napokban elhunyt Jótsa Fábián dr. nevére 100.000 koronás alapítványt t«tt, n<e!ynek k^mntzit a nngvkanizsni fő<icnná-zlum o\'yan Mlsólendvai, muraközi, mejjszáílt területi tanutója kopji, aki a* elhunyt fiival egy osztályba jár. Ifj. Józsa Fábián érettségije után bármelyik os.tály tunu\'.ójs megkaphatja.
— (x) A nagykanizsai Hangya Fogyaaztásl Szövotkexot igazgatósági felhívja tsgj Hogy a mu\'t évi november hb 18-iki közgyűlési határozattal felemelt tízszeres üiletrész összeget, amennyiben •ít még nem eszközölték, fo^yó hó
13 4n, vís-5r;>*p délutáo 2—5 óra
köpött« Hangya üzletoeufizessék be.
(x) Mielőtt megnőslil, jegygyűrűt és ékszert legjulrtnyosabb árbon vásárolhat Fzicd jóxsef ékaxeréaznél, Nagykanizsán, Sugár*ut 2. (Fő ut és Sugor ut sarok). Arany, esüit, platina, Hamis-fogak éa érmek bevallása a legmagasabb ntpi árban.
(x) Ágy tollat vesx éa elad Horczfeldné, Sugár ut 18.
(x) Minden meghűlés a lábtól ered. Hozassa hát rendbe nálam harisnyáit, Jiol a legelőnyösebb kiszolgAlasban részesül. Kiiünő, me-leg gyapjú iéli harisnyák raktáron előnyös áron. FILIPP Oszkár ha-rísnyskötődéje, Szombathely, SzéU Kaifr\'.i-u. 6. sz.
HOZGÓtaÉPSZIHKfa.
Uránia Siombaton fél 7 és fél 9 órakor: A bölcs Náthán, Lessing drámája német feldolgozásban. Főszerep ők: Muzsnay Bella éa Wer-ner Krausz.
Világ. Szombatoa fél 7 és fél 9 órakor: A vén d.ák, kedves tárgya remek feldogozásu avéd film.
Hétfőn Ctak egy napig: Nanouk, egy eazklmónak, Nanouknak éa kicsiny családjának európai ember előtt hihetetlen életviszonyokkal folytatott küzdelme.
ZALAI KÖZLÖNY
\\ budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapatti t6xad« dólulfcn 1 órai sfcróárlolyamal a kövotkexökt
i}.oo0 | vrii
«ic->»
0»«u. Hit
Moyd bank IUnV»«rcln II. Afiit
ttaVCWttC*.
t •\'»».\' lU.v.i.il
1W>. ii»-,
12)000 | Sl«Mi!«. . >»V» : C«»CM 16 ooo | r,...kí .i\',.
IlOOO ; Hiinvifl k !•»» I KohO J»« | l»«»á» !♦<«•
- nw |
H«T. I t ))ÍOO , U|(U..I
llungárii «)C*» I U»«y.
Iii«tilin )too>» Ali. K\'..«i M.-Cetb lp»it». IK<K> ] KertmU v<»< I Jítri
ff. llitfl
IJOOO Naf)*ltftt,l »»;«
-j «l<
joocoo lWA(a tta ■■ I ámp.
»i««o 0:-«mo»
- OlLlOl j V»,:tS\'»r Oio oo VjLf.mmtr
ejooo( f<:*o>t
i*<x«o k««. U7I
kirftKmiM
t-\'ooi KiMlim-Ulo
170^,-, S)kU
• JOt»» V>.,li«
8«*lt«d4k
\' UiitoU «icoo
l\'W\'i KAinit )A)oo
Ijoooo | Virml j,—
l)*,ooo I>í:í»»m« lofooo f<"\'
„<.»:Not. ""
«)<a» A >->it>-.i n»» | 1 ,,,a \'i""
)!«■> Tr»U livrooj _ „
ICccoo I I Tíilil
^öf1 ; CakorcjrArMk |nu tiooon
\' I K. t* l«,lp.r
IJOOM *«•< ImSs ) t .-<->
l«OC-» ■
IJIC..J ClVflíl
"««o ) M.i&h eV. «.>jooo
KiO« IÍ<m<l IJCKO ! Xíip. Jrf»U0< ujto " " Vin«l M)<*»
U«V» »}y»
Níin« l\'.<» It\'i }»OCO K«c>V. U. 1 <)<»<».•
fon.
Ilitvtroit ip. iftfyM) t.lpOtriraei i)«in ««!<•»
Kt&éorel TU Ahil TiJ. i\'/wo
M4li( |it)nvi
KWVV\'kúi 6;j-.ooo Voodtfc )[«--o
llc »OJ\'«.
L\'ets tte)i t\'riui ,. Ct«; t!i l\'r
ÍK«> WIU «)!<-oo Wírott « 0<»/(tj
K«1j»»
Pr tok t.i
r«ii«,\'r
R<««i
Rick*
Pívím.i ny. U.tíílM".
SJJOOÍ. IJJ.O
| A\'i. u »V Cwril
IIMOb Kon. Ii
*(oool O-.im
lt<» K. Ilii H\'—
mlo

«ll<»»
i\'.ooo
1; vxx> n)eo
C.tox*
Si.UrM
VIU f<.H«
to. »jl
tik*. Vilim
PeeoeuU t. .
Il«» -M.
Kw\'tuu* OIMIM

5I«0 Kl , ::ooo: l.l».i.r> (fciíl.J IK000 , I^O\'
|0.») lllltl U «IPO.> ! "
líjoo Aivnk»l (< lioco 1
IMI IÍKOOI
VMmfl.ck >1 Uorí ITOCOOI
I K.lnrw*}- !»><« 1
fW^Í. 6*000. Katiiti (• IIOXO I
Ku^c .foso- LWMi* f}01
C»ü» |ooo»: (Xt <<■>.- -> J
CmrO\'fO\' Ktiiiiiyii ito.<o
»M lV»-> SlltTOoU \'/yOOO
ijlfKoo! lli\'k
I 4mk«K*V. N«ló 11)0000 ;
>\'<».-.») 1\'.•>:■>.• VtV. hw MOOO ;
r.ui.n>« />í«iii 1 ■ •,-<■>
Cia.ViU («ooooo> /«ul »?;<•>» j
Olf \'1 »«»»! Ijooov\'
(iyftníy 95000 KoUnkoiIO* |
Kcjr. lllO !..« tiiO V«M»
AX (i>
S.\'í.TícÓ^?
W. T.nil
G-Akrtr
Oj Sri miit
V»r4w
a^i t>.»k»
KblOnOUk
A «« IáJOOrt t>,fo.l
i\'hio.i 47000 l>niU .ttlás 6JOOO
K«:i«o
Olajok Ktxi
táJOOO
Olaj p*/ »i«o )ÍOOO
T.\'.«?•■• «i)00*
Tini típ4
vJr *• ..Uk.
SK-lrxAi
V\',v*roel .«. /afííapálf )\\)C-»
*.<»>,»6r IlUtl • 400C
Polgári s> k\'.rll>e-té
V.« ,U V..M t*(
TM. u, w«
I4JOO II....6.
K»4Icvk.S Conria fiira 9 >oo
Píplr 4"»e
lU-ts.ij.ir
OKtmft!l Verbka )IO«
•i(oo*
1^4 i»nu6r
KÖZGAZDASÁG.
— Mlórt nlnc. marhakivltal?
Az ftllnt exportőrök és m gíidAk ■okot pnurs\'kodnak orról, hogy « kiviteli illetékek és egyéb költségek Annyira hátráltatják az állatkivitelt, hogy l*s«AnWént te\'jese.n >«nünetel. A Mtgytr Álintkercskedők Orszígot Egyeiülete r^ost memorandumban fordult n kormányhoz • n kivitel megkönnyebbítése végett Is abb^n adatokkal mutatji ki, hogy egy-egy kivitt sxarvotmsrht után u kiviteli ill-ték ét egvéb kl r.dáiok ösitege körülb lül 1 100.000 toroDát te«z ki, amit az exportő-ök nem tudjak megfizetni.
— A toxlllbchozatall ca^a-délyek. A tcx\'il külkereskedelmi birottság folyó évi febtuAr elsejétől n különböző textiláruk bcho/r.uiára bsvontu egyszer, eltíre meghatáro-zfirdó napokon fogja a behozatali ••engedélyeket kiotztoni. A kérvényeket kizorólKg n pénvügyminlezté-riumbo l.rhet beadti és tonicios, legalább 8—10 nfppkl nz űlés-k előtt benyújtani, mert c»ak azokxt a kérvényeket veszik tárgyalás mflyek » bizot s. gho/ úlrs előtt legalább hírom noppul leér kertek a minisztériumból.
A YÖZSDE HÍREI,
A m.i ertéktőz^dén R apekuUció n.-jjycicivü Vi\'sárléioV..t csikuiöU óbból d .zómilAiból kilolíulvo, hosT a külfóldl koronc.nívónak a belföldivel való klegyenlltéio őiz-iö"..öle;.\' F hatni. A hangulat pyltá.kor Síilárd volt, ugy, hogy az tl.ő árfolyamok a legutóbbi
záriilnál 15—20 adalékkal ma
gr.s.bbkk voltak. L\'.c neme.bk n ti\'fcii viiárlásnkra verethető vitsra, hanem orrú if, hogy az utoltó napokban kifejlöíölt hotizirányzat u körőniég rőlráról angarzmároi vásárlásokat eredmányerett. A szí-iárdulái kisebb huilámrás után zárlatig az össre. pÍACokr. kiterjedt. Az \'itlsgos árnyereség 20—30 a. á-zalékusk felel meg. A kereslet fö leg .z ipari >« bankértákekben mutatkozott, ríe a hánya és nyomda-órtékeket in keresték. A forgslom \' malom és fapi?COn csendesebb, de1 cz irányzat itt is baiáts<gos. A prolongúcíó aem bántottn n hosezirányzatot. A prolongáció 3—5 százalék mellett simán ment. Záilat-felé a hingulst horátsá^os, forgalom élénk, Ir\'ányz.t sriUrd.
Utótfissdc, M-gysr Hitel 631, oroloegálvn 635, o.ztrik Hitel 162, Nova 144 — 149, Államvasút 410, prolongálva 422. D.nublus 4800, prolongálva 4900. Kőszén 2640, prolongálva 2720, Pesti Hazai 4640, prolongálva 4800, Atlanllke 53, prolongálva 56, Lloyd Bank 18\'/,, prolongálva 19\'/., L-számitoló 121, prolongálva 122. Sslgó 636 pro-torgálva 657 Rima 138, prolon gálv. 145. A piolongácló 3—5 százalék mellett almán ment.
Délutáni magánforgalom. Irányzat tartott. M-gyar Hitel 630, O.ztrák Hitel 165. Sslgó 640, Ri-s.a 138, Kős.én 26150, G-orgl. 615, Kereskedelmi B nk 1425, Leszámítoló 126, Cukor 3650.
Eatl magánforgalom. Irán.-zst egyenlőtlen. Magyar Hitel 630 —627 50. o.ztrák Hitel 165, S-\'vó 640 - 615. Rima 138, Kőszén 2650 —2675, Georgia 615, Kere.k. B.nk 1415, Iszó 790. Leszámítoló 126, Déliva.ut 102, Cukor 3350, Nemr. Tkp. 62, H.zal Takarékp. 4650, Angol—M.gyar 93, Mezőhegyesi 410, G -ns D.nublut 4850, Villamos 2500, Fejy.er 1600, Srlszvárl 415.
A belföldi korona Irányira
n továbbiakig 177 50—185.
Elórótoli jogoV i Györfr Wolf 35-40, Sch-ick 52-56, Brsszői 395-410.
Nomtilvntalos értóleelz i Mobil B-r.k 5 - 5800, Fnbstik 5900- 6500, Ingét. 10-11. Po.rm»cia 6500— 7500, Bőhm 2500, Községi njomd. 8-9.
Nomí<afómotx t E\'.öst 1 koronás
2850 -3000. Foiinlos 6300, 10 koronús 6900, 20 koronás 138000.
Termény tőzsde
8u>a (tisravldékl) 76\'g os 121000 122000. 79 1230C0—124000,
■vv.\'b vidéki 76 u- o« 119000— 120000,79 kg os 121000-122000, rozs
92000—94000,\'nkfcrmányárpn 93000 -95000. .ö.árp.i 95000-100000. :.!> 104000 105000. t~wer: 94000 -96000. vö.e-. 850O0- S7500, .-pce 220 -230000, korp. 63000 - 65000.
Az Irányzat igen szilárd. A buzo ára bpesli p-"iiáslon 4—4\'/i «zer koronával - tn Ikedett. Rors ugyan-cisk 4—4\'/i ezerrel.
M. T. I. m-.<gé>?j.>!ttntéao °
termóoypincról. Éténk kereilet m-ltelt az irányzat Biliárd. Busa bpesli p \'itósbnn 1230-1240, Peat-Vl.lé\'-I 1190-1200. TiaravíHékl 1210 — 1220,Duiántulill80-1190. Rozs l.pesti p.tirl.b.n 940—950. T.k.r in.nyárp. 880 890. Z b 890--900, bp-s-i p.rit )bdr, 970, Tengeri szemes 890 - 900, cvöve. 660—670.
J
Lisztpiac. Dara 2050-2150,
00 ás 2000 -2100. 0 áa 1800—1900, 2 es 1800—1900, 6 os 1250—1350, 8.s 700 -730, Bu.ako.pe 5C0— 550, 75 százalékos rozsliszt 1150— 1250.
Marhahasvésár. Muhshus I.
r. egészben 10600—11500, hátuli. 1180C-12500, eleje 9200-10100, II. r. egészben 9200, hátulja 9000 11200. eleje 7000 —7200, csontozni-való 5800—6500. Növendékm.rha
1 r. egéarben 9200, Bivaly 9300 — 10000, Borjú 13800-15000, Juh
1. r. 7-8000. II r.5 -6000. Faggyú 2000-4600. M.rhzbör 8200-8800, Juhhőr 5700. Felhaj.áa: n-wym -r iia 317, eladva 262, Növendékmarha
2, eladva 2, Bivaly 3, eladva 3, Bjrju 54 elsdv. 54, Birka 235, elsdva 167. A vásár élénk vo\'t.
S.rtc.ráanr. Felhajtás 200, el-edatlanul viiszamaradt 150. Árak : prím. 11700—11800, könnyű 10200 -10600, S.alor.na. félsertés 12400 —13600. Lehúzott hu. 12000— 12500. Szalonna 12000, Zilr 14500. A veaár köreprs volt.
Fetoncvnroal sertr\'srásár. ScabadvAsari mar.dviny 502, érkézéit 155. eladva 94. Arak : kö >nyő 9400-10500, nehéz 10400—11600. Z.itvástiron nem volt Qilet.
A bácsi tőzsde
A bécsi tőzsdén ma volt a reo* dezés n.pja, u piac mindamellett tartott Irányzatú vo\'t. A kusztpént ■ egyed azáralekig esett visssa. A magyar értékpapírpiacon mutatkozott némi élé\'ikiég « budapesti tözsds srtlárdsagán.k hirzre emelkedő árfolyamokon kolött-k üzleteket. OjztrVs H.tel 327.000, Ms-gy.r Hitel 2,240 000, Ri na 280.000, S .Igó 1,325 000, ÁlU.-nvj.ul 830 000 Déilv.su* 206 000, Köbu\'g 109.000, M>gyar Holh-rr 421000, Angol-M igycr Bank 187.000 A lorlátpiac záróár folyamaiból: Adri. 1,250 000, Kohó 1,910.000. Ha\'ai F. 355 000, S-lavcnis 200 000, Lchtlg 19 900, Cu\'mnnn 1 426.000. M gyr.r Jjlzá-loíhitel 279.000, M.gyar C.ikor 6,600.000, M.gyar A talános Kőszén 5.500 000
Mlg a koroakedő pihen, halyette a reklám dolgozik
-- Estélyi és báli
selyemujdonságok
minden színárnyalatban
óriási választékban
©

divatnagyáruházában
K1SFALUDI ES KRAUSZ az „Arany &akas"-hoz
Nagykanizsán szerezhetők be.
Menyasszonyi kelengyék
óriási választékban kaphatók!
4
ZALAI KÖZLÖNY
1924 j.nuir 12.
Zürichi <árl>t i ri/li 17fi00, Uk>ím 1W0\\ Kivyork 676 lt, b«wmJ l<r- i, M.-.tvl rUí. Ho-UoJ 116-17, g«r-la IW, Wi.o flo Sol\'» 415, 1677\'Sl\', BuJ.p.,1 203 (W, Beltp.J (W2 A magyar korona kUlíöMt Jag,x4i*i
Newyork Zürich
36 295
Sl 300
Prí8«.....1250 1225
Berlin.....150 150
8<c. (devh.) . . 248 258 B\'c (effektív K) . 224 248 <«»U -Hiconl hlvililis Iríolywll
Valulék Oowixák
M** 1 »-*ooo Awiulia I0>J0-II})0
Batárt*! UHU
Un Mllll
t,ru6<.u;« «I}»«1»>
r— h. u»t<*
Marta —
Lka u*o-i)tl 0!MM»II| it)*»)V»
Omt kor. M*>-l<««
Inat Ml^ljlt
La4 Ul-lM lij»
»««-»!• S*M
kuk !C^>J»JO IU<a
KM*. >tJ-l«J ICl Itt
£r •1 au rta !)■» Jtt\'tlJ
lUita. -K h K4JO..J}©
f.l.ldt u«rk*«il£: áitrokey KAImAti. Tiru(«rk«ul4: Benedek Hriirt XUi. N»K)\'k»nlt«Bl Nyomda ti Lapkiadó Vállalat.
Apróhirdetések
KUJ4 VfMkt<(« (Ut** »»:%. * tUMu tva( i:tlaa,6l.
üNin.ni 6ii*> r*> Ki< MU »UÍ4 VM,tM>lV, * tárttal H • tit
kO t6a«f*««t«.\'t kaa<aa«t«nOI állAal k«r«. U l!i C » i luW.1 ti)}
«\'»>» a Ciuni riui, •4<« 1 V>U Itl. f/\'itlUu !«hai Miti taalaaa, VmaO. vKa 4. • CÍ>U<IIH •y M Lé.<%Hl. Xta-t«>*
Fkául killlfil ktiDNUiI C» a 4111.> »4j:*Wa. •lé;
ler «<«t M»I«Í ••» SM;>C> 6U6 1). Wat&j mWatl
;<WaW( in bél Uj*Ua a.OfDaM iM^ri )6r*j4R(( ■ kla aa\'.lha. 1, SI9Í4 UnaMlI Sva a tU4»Ua. •MI aC7 nklHO 4»>í IUWIIM ■ t.-( txm ,|>4«,
Házak eladása • alfogUlhitol.káttal
Kllhinlltán »Udó un; hát gaadatágl épuUtakkal najy k«ttl«I, f»i»» Uítojo níp Vútcktil, r*tt«! ét ttó:«5.#l ftladó földök kintiul határban : I hold aaántó Altímaióo 2 hold náotó ólUkl du-Ub«n. I Hold aténtó vadtlmátl dütóban, rátok CaiuáxréUo «« Ontott réuo Blrtokbérlat: VX, hjJda*. urüakkat, iioo-aal itioó faltMialéttal, v«t<tt«L Eladó birtokok t 86 ét 40 holdi* So-otogybai*, Nagykaoiua kfrifl^i-au épüUtak-k«l. véulár «ly Hulvil a v»»í ad< * r.»-t.á.Sat 7,»UV*n tlad k 3 II ét 4 hol-dia butokok Kiadó siólók: B«gób*jiy«a fel holdat; Si«ntsydrg>vái«a 2 ét léi hol-daa, Suba Jha gyea 2 ét fél holdas jó épu-klakkaL Fórhéocao 3 koVitt aj épuUttal, bullával. \'.(.ta ni,- iiW. Kufrctteyl bo-Ijn I holdas, ftlttanlv*.
ACZ.ÉL IGNÁC | SZI6RISZT LÁSZLÓ
k»é4, «|.U>uii 0. I. S.-10
NAOYKANIZSA, fó-UT 3.
TxunroNt ím. i«oi
Óriási
TAVASZI VÁSÁR
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában!
Ezer vég karton mélyen leszállított árban kerül eladásra!
öiv. Paér Jénoané u& a
ujat, mint gy<(m«kfi Olsollo « férj* Zavodnlk Foronc, Irén, Margit éa Mária mfly fájdalommá] j«:<olik, bogy timUtt fia, Wtlvér ti »jjor
Paár Alaios
VII. löglnsa. tanuló
f. hó 9-éo rcKK*1 3 órakor éWé-o«k IV-üt évébra Baé.patuo tihanyi.
Drága halottnak hillt Utcait Nagykanlit\'ra átállítván, Utnrtét* f bó 17-én d u. 4 ónkor Un a (óm k«th umató halottá thisabóL Am aogattUVS tiaotmli* á.\'d\'ut drága halottnak f bS>
12-én r«Rn*l 0 ónkor fog a tzant-fmaclck Unaloméban a V.iodan hatónak bamuUtUtni. XsfykaalsM, lö24 jtoair II.
ftmlékod örökké élni fog asIvOnkbont
Mát vállalkosái miatt tiugótan eladó
btUimbu üzletház
k«Ht«l. 4 nobái btköltúiható lakattal, verandával, plocéve), régi jóforgalmu
tűzifa kereskedóüel,
tigy nób«2]^ jéjnia »tb. =<Uíkb«:ji-»égg«l. EL»Jj «i«okivül «gy KXO mm bamincséplógamltura és agy magánoi b*nilnlokomobll Ugyanott aprított nini bükk át á::.xia ko kf,kéot KytttyíalUZIlCi 1SOOO K*ért k«ph»t>. Mv«bb«t Kiolsty-u.ss. alatt.
Amputáltak!!
K«UU*fél« U<roJcrn«bb n«fk«i«tü műlábak •
UgiCkéUUtabbak! Elagánt,
kOosjru aajtaUa járati Továbbá •Ulrardu kitiu!-b«n s(«-UU gvárt árak mai Utt aiállit i mOkoxokol, tastagyanocItógépB-kol, (Srwkötökot, hai« kótékat, fluml-aortt «rharl|nyahat,botog-Ápolási Cikkokot éi oűndtnféla gumaiátukat
KELETI J. Büdíput
W- NU.1 Utéx a. (Urtaa
ksmt-aUa) U. *«nfa» ís-ta AUPitT» laia

Mindennemű nyomtatványok, Qzleti könyvek, falragaszok, rbp-cédulák, levélpapírok, borítékok, névjegyek, gyászjelentések legolcsóbb árban készülnek lapunk nyomiájában I
ÓIV. Kováti Hlhklynú
-11 . ei|i, mint .1 í»wi rokonié, rt.et.n fijJ.touiE.1 tD.K-lorr ,11(.,1 j.Unli, bo,y . 1<, obs férj. lll.lv. rokoo
Kovács Mihály
MII nuti voMtriotálá »IUt>ír
folyó hó lC-én délotán fél 6 óra-kor élatécik öl-ik és boUog bá-cattigiaak 2S*lk étébao vántU-oul alhunjt.
Drága halottunk hull Utem« a tóm. kaih timttó ha\'otta»háiátát folyó bó \\ £ éo d. a. A Makor as •vangalikot c^yhás iiciIuUm ilnt fog UtianUlUtnl ét ófók nyugalomra halytsUtni. Kigykaalsaa, 1924. jao. II.
Aldés és béka Itbtgjen sztrttift hamvil felfltt I
JEGVERMET
>11\'
Központi Tejcsarnok
Nagykanlita 2.
BUZAT, ROZSOT.
rabot, árpát és tengerit
riaájola^k l*t«»OfiM«fcl> napi áíoo.
KORPÁT
UnalyM MMU>yM(bM napi ér
2tlivírmegyei Szövetkezeti áruforgalmi R.T, Nagykanizsa
— BORáRJEQYZÉK Síz
M. ><l Ina anttla ■ WMI Voieék m»BQyöiőc1nl I
t M.H • UHU írU I UU4 »rtl...
1 UUr Sl éru M WhlOM Urai I le.rr (ogierrM Ua« 4 «»»íUl> 1HO kerm.
1 IW I\' >1 tUbi 1030 Irrm 1 Wrr l> i rlrlill S30 koroea.
Bruncslcs József STi-ír^.S
ÜitUia. U^ir^H U.
T«l»(o» ■ S.t«.
1924.
Naptárak:
Heti előjegyzéal Óriási napi ^ Tárcanaptárak Zaebnaptárak Fali naptárak Reklám nartárak
a legnagyobb udlifetéhban kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
paplréruhésábon
NAGYKANIZSÁN
Viroahii palota.
Mindenkinek faját érdeke
caiaWtt rófótáru nukiégUtét ftdail, k«r«tt« fal
Szabados Mátyás
a „Marcalihoz" címzett kékfestő és kézmííárukereskedését
Kazínczy-utca 1. Városházpalota,
legolcsóbb áron szerezhet be.
I»« "ám ára hétköznap 300 korona, vasár, és Ünnepnap 4QO korona
6S. évfolyam Nagykanizsa, 1924. január 13. Vaaárnap 11. ixám
POLITIKAI

BSnMUtl 4rai B|7 10*0 kmmi.
Bndapa.tan kayhalA Ankor-kam t. m. 4»tuUjr*ra«*%«
Magyar karnevál
Kínait szomorúbban, szürkébben talán, mint máskor, de eljött mégis a farsang régi, csupa nóta, csupa tánc, ssupa élet farsangok helyére. Eljött, meri hiszen kl nem maradhat, mert elhozna ^az Idő, ahogy múlnak a ködös, borongós, hideg téli napok.
Farsang van u|ra. Találkozunk Is vele néha. Ili-ott belekacag fagyosan ragyogó csillagok alalt a téli éjszakába. Itt-oll megcsll-lanlk a fénye, ahogy sugaraival teleszórja a bágyadtan alvó sötétet. Nóta Is kél néha-néha. Vígság, tánc, muzsikaszó Is ébresztgeti a szürke hétköznapi csendet. Mert farsang van. MIUló kacagás avatja ünneppé szerteszét a világon a lassan-lassan búcsúzni készülő tél komorságát.
Igen — kacagás — ünnep — farsang. Amikor régen csillogó báltermekben hajnalig, reggelig dárldózolt az élet, sok féltett kincs: a fiatalság. Amikor bolondos tüz gyúlt az arcokon és megcsillant a szemekben valami emlék: régi, régi karneválokból megmaradt ösztönös elfeledkezés mindenről, ami fájl Is azelőtt, ami volt Is bánat, átharcolt, könnyes, temet-nl-szánt szomorúság.
Ugy jött valamikor a farsang, hogy elvllle ezeket mind. Talán csak azzal nem tudóit megbirkózni, ami nagyon-nagyon, ami közelről fájt még. De nem volt ünneprontója mégsem. Akinek lájt valami, az kikerülte szépen, ha nem tudla belevein! magát feledésért, visszakívánkozó kacagásért . . .
Aztán fekete farsang voll. Hosszan, sokáig. Vérrel színezett, könnyel kirakott,-keserves dáridó.
Azóta elfelejtenék minálunk az Igazi, pillanatnak éló kacagást. Sok hlába-Jött farsang Idejére kiveszett a magyar farsangból a nótaszó. Eltűnt a sok-sok régi karnevál. Mintha megnyugodott volna az a féktelen, Izzó, heje-hujás magyar vér. Mintha elfáradt volna a jómulalós, farsang-
váró fiatalság. Mintha megszűnt volna a táncos, dáridós éjszakák varázsa, ami hangossá lette azelőtt llyenkorlájt a fagyos téli hajnalokat.
Igaz, most Is, sől talán vadabbul, mint nemrég, vannak zajos, muzsikás, hajnallg-táncos farsang-idei bálok. Vannak mulató, jó kedvű emberek. Vannak bu-bajt nem ismerő, gondtalan emberek. Akik elfeledhetik a ma kedvéért a holnapot Is, ami ijesztget, a tegnapot is, ami keserű volt nagyon. Vannak ! De olyan kevesen, hogy nem ludja összehozni őket egy csillogó terembe a farsangi nóta. Mert csak itt-ott, messze egymástól, nem Is tud|ák, nem ls keresik, hol, vannak néhányan, régi farsangi kedvű mai emberek.
Meghall, sorsaveszlett lelt a régi karnevál, régi táncos-kedvű, gondtalan mulatozás. Az emberek legnagyobb része gondbaráz-dás arccal nézi az cgymásulán pergő napokkal tovalilanó életei és nincs Ideje, mint vatamlj^r, kirúgni a hámból, elfeledkezni egy-egy éjszakára gondról, gyötrő holnapi várakozásról. Ha meg Ideje volna Is, de hol van a régi kedv, a régi kacagás?
Nincs. Sehol sincs. Mert eljött helyelte az élet. Szomorún, követelón állt oda a mindennapok homlokterébe a megélhetés ezernyi gondja.
Óriásra nőit, ólomsulyu felhők úsznak át az é|szakal álmokon és árnyékuk megül a szemek mögött és ott lappang akkor Is, mikor zeneszó csalogat farsangi bálra.
Nem jő körülnézni, nem jó jövő farsangot várni sem. És nem jó. mert fáj nagyon, emlékezni mindarra, ami volt régen. Mert elvllle a magyar farsangot a mostoha sors. Elvitt mindent, ami öröm, nótaszó, csilingelő, nevető, fiatalos élet. Elvitte mssz-sze. Oda, ahova régi Magyarország csillaga hull! le vérzivataros dáridó után, amikor hazug olajágat tűztek kl a kataklizma után maradi romokra zsákmányra éhes, leketelelkü, rabló nagyurak.
Ami maradi, csak néma, nótátfeledő. szomorú reménykedés. Mert az a csillag nem hullott le örökre. Annak még visszafelé Is van útja. Mikor majd szikrázó ívben uj, merész diadalra röppen. Fényét szétszórja akkor mindennap uj ünnepekre, u] évezred-avatásra. A sok megeresztett hdr
akkor u] dalra feszül. Sok halott kacagás uj életre támad. Tavasz lesz akkor. Onnep lesz, farsang. Csodatévő uj hajnal muzsikája zendül.
Mert eljön az Is. ahogy múlnak a szürke napok. Eljön, hogy legyen a legigazibb karnevál széles e világon.
Kétésfél millió aranykorona lesz Nagykanizsa kölcsöne
Vízvezeték, csatornarendszer és utcakövezet kiépítésére kell a kölcsön — A polgármester nyilatkozata
A tervbeveti munkálatokra szák-
Nagykanizsa, jwsáz 12 (S«jit tsálaltésktél)
Megírtuk már, hogy dr. Sabján Gyula, N»gykanlsaa polgármestere megérkezett Budapeattjőt, ahol tár-tyaláiokat folytatott dr. Kállmy Tibor pénzügyminiszterrel, kogy mi módon lehetne Nagykanizsa \'számára nagyobb összegű akár bel-, akár külföldi ktíoönt biztosítani.
Megérkezése után felkerestük a polgármestert ás megkérdeztük, hogy milyen célokst szo\'g*lna ás mekkora Ösazegü lenne a felveendő kölcsön és milyen megterheltetéat róna ■ város közönségére.
Dr. Sabján Gyula válaszában elmondotta, hogy a városnak feltétlenül aiűksége van nagyobb kölcsön felvételére, mert ssak igy találhat megoldást a* a régen felmerült terv, hagy Nagykanfisának megépítsék a vízvezetékét, az uteá-kat ellássák a mai kor követeimé nyelnek megfelelő csatornázással és útburkolattal.
Városunk as utolsó évtizedek folyamin olyan rokamos mértékben emelkedett a nagyvároal nívó felé, hogy ez a nagyfokú fejlődés Zalavármegye legelső városává tette. Csak a háborús évek a az azt kő vető áldatlan gazdasági helyzetnek lehet betudni, hogy mindennek ellenére Is vannak Nagykanizsának olysn elemi hiányai, amelyeknek kiküszöbölése ma már elod&hatst-lan szükségességgé vált. Ezek a hiányok éppen a vízvezeték, a csatornázás és az utcskövezés. Nagykanizsa e téren tapasztalható elmaradottsága kiáltó ellentétben van gazdasági és kulturális fejlettségével.
Ezeken a hiányokon aksr segíteni a város vezetősége, a mikor a kölosönazerzés módozatairól folytat tárgyalásokat a pénzügyminiszterrel.
séges lenne 2 és fél millió aranykoron*, amelyet a város akár a külföldön, skár itthon felveendő kőlcaön formájában éhajt megszorozni.
Dr. Kállay Tibor pénzű jymloiss ter kéataégeaen Ígérte meg Nagykanizsa polgármesterének, hogy a legmesszebbmenő jóindulattal /tg közbenjárni a kőlesön megszerzése érdekében. Asnig szonbaa az ora«ág kö e«ön ügye bafejozéat nam nyert, addig természetszerűleg Nagyka-nlzsa számára sem lehet a kért kölcsönt magszerezni.
Ami Nsgykanlxsa adózó közönségének a kö\'ciön következtében való fokozottabb mérvű megterhel-tstéaét Illeti, erre nézve kijentette a polgármeater, hogy a terveseU kölotön egyáltalán nem jelent az adóhiányok számára ujabb terheket.
A vízvezeték költségei és amortizációja meg fog térülni annak be-vétclciből. Az utcaburkolatok költ aégelnek fedezésére a város általános kövezetvám szedését vette tervbe. Eeélból a városba vezető utakan vámsorompókat fognak felállítani, amely minden beérkező kocáitól beszedné a vámdljat. A esatornázás költségei, már az egyes házlgszdáknál megtérülnének azáltal, hogy hasonlíthatatlanul kevesebbe kerülne a házak elejének és a csatornáknak rendben éa tisztántartása.
A vízvezeték, a csatornázás és az utcaburkolatok kiépítését agymástól elválasztani nem lehfct, mert mlg az első kettő nem készült el, addig természetszerűleg az utcakö-vezéit sem lehet megcsinálni és viszont. Éppen ezért kell egy őszszegben nagyobb kölcsönt felvenni éa ezeket a régóta szükségessé vált munkálatokat egyldőben elvégezni.
ZALAI KÖZLÖNY
Jugoszlávia lemond Fiúméról.
Bolgrád, jsnuix IX
A tegnapi konferensla jelentésének a jugoszláv olasz kapcsolatokra vonatkozó része a diplomáciai körökben élénk vitát keltett. Mint bire jár, a fiumei kérdéa rendezése a közeljövőben megtörténik. Jugoszlávia elismeri Olaszország a»uve-rénitását Fiume felett, viszont Olaszország elismeri Jugoszláviáét a Ba roia-kikötŐ ás a Delta felett. A két állam szerződést Is köt, amelynek értelmében Jugoazlávia jogot nyer arra, hogy a fiumei kikötőt átven évi tartamra kihasználtassa. Olaszország Jugoszláviával garancia-szerződést is két, mely azerint az eddigi közép-európai politikai helyzetet a békeszerződés értelmében fenntartja.
Eredmény telen volt a belgrádi konferencia
A Daily Express kűlőn tudósítója jelenti Belgrádból: A kisantant szombaton végződő belgrádi konferenciájának színpadias apparátusa
nem takarhatja el azt a körülményt, hogy a belgrádi összejövetelt teljes eredménytelenség jellemzi. Azokban a kérdésekben, amelyekben o kisantant államai közölt anélkül Is összhang van, egyszerűen leszögez-ték ezt az öiszhangot, igy például s magyar kö\'csőn ügyében, melyben Benes álláspontja érvényesült és a bolgár kötelező katonai szol gálát bevezetése ellen való állásfoglalás kérdésében. A tárgyalásra került valamennyi egyéb kérdést azonban egyszerűen le kellett venni a nsplrendről; anélkül, hogy határozat jött volna létre.
Vonatkozik ez elsősorban az orosz kérdésre, amelyben semmiféle komoly határozat nem jöhet létre, majd arra a jelentéktelen meg-állapltárra, hogy Jugoszlávia Olesz-országgal együtt akar működni, mint Franciaországgal és Angliával. Ennek az utóbbi nyilatkozatnak hazug volta annyira nyilvánvaló, hogy a balkáni politikusok balkáni konferenciáját már nem is lehet többé komolyan venni.
Zilahi Kiss Jenőt felfüggesztették állásától
Budape.t, Jaeair 12 Terstyinszky Kálmán, • székesfőváros kormánybiztosa tegnap dél\' után egy sürgős jglsésQ átiratot kapott Rakovuky Iván belűgyml Dísztértől, amelyben a belügyminiszter közölte, hogy Zilahi Kin Jenő, . székesfőváros dmietea alpolgármestere ellen legi/elmi cljáiáit rendeli el te enel egyidejűleg ilti silói /el/ütiessletle.
A l.lrat arra utaaltja a székeifővár.s kormánybiztosát, hogy ai elrendelt fegyelmi vizsgálatot éa a felfűgg.aité. lefolytatását ellen-őrlsi. éa annak vég rakétájáról a belügyminiszternek jelentéat tegyen. VégeietOl arra utal, bogy ax erre vonatkozó határozatot már meg-küldött. Zilahi TCIaa J-aó közvetlen fölótt.aén.k, Sipicz Jenő polgár-zzieateraek, aki a törvény értelmében ax eljárást I. fogj. folytatni, A vároaházáo ma délelőtt futótűzként terjedt el Zilahi Kiss Jenő alpolgármester felfűggesstésének híre. Ax ellene Indított fegyelmi el járást azért rendelték el, mert Kle-bal.b.rg Kunó grófnak ax Ébredők ellen Indított póréhen az Ébredő
Migyarok Igargetóeágának tagjai nyílt levéib.n az.noiitották magukat a minisztert rágalmazó plakát szerzőivel. Az EME Igazgatóságé ban helyat foglal Zilahl-Klas Jenő alpolgármester Is, aki azlntén a nyílt levél aláírói kőzött volt s aki caak nemrégiben bocsátotta as EME nagygyűlése rendelkezésére az uj vá-roshása kösgyQléal termét. Ezen az ülésen válási torták meg a tisztikart, többek között Zilahi Kiss Jenőt Is, aki ax igazgatóság tagjaként jutott szerephez.
A rágalmazáal pör tárgyalás után a kormány fálhlvata!oa*n közölte, hogy fegyelmi eljárást Indít mind azon tisztviselők ellen, akik az EME nyílt lévaiét aláírták.
— (Körmöcbányán arany
dinárokat v.r.tn.k) őelgrádbil jelentik: Cseh-Srlovákla valutária politikájának terve azerint Jugoazlávia is a dinár stabilizációjára készül, amelynek további folyo mányaként a mostani ezűatvalutá-ról aranyvalutára térnének át. Kísérletképpen érmeket szándékoz-nsk veretni 10 és 20 aranydinár értékbe.. Az uj aranypénz előálli tása Cseh Srlovákla hozzájárulásával a körmöcbáoyal állami pénz-verfintézetben történnék.
A jóvátételi bizottság határozata előtt iJ hozhat döntést a londoni konferencia
Budapest, január 12 A Népszövetség magyar albizottságának londoni ilése — mint is-meretea — január 16 án kezdődik. Politikai körökben bizonyos aggályok merültek fel, mert a jóvátételi bizottság az eddigi programtól eltérően az albizottaág összeOléte előtt nem tartott ülést és nem hozott határozatot a m»gyar zálogjogok felfüggesztéaéről. Ez azonban, mint beavatott helyről értesülfink, egyáltalán nem befolyásolja a forr doni tárgyalást. Kétségtelen, hogy a külföldi kölciönre vonatkozó tárgyalások során szerkesztett jegyzőkönyvek aláírása effeltiv nem leh«t addig, amig a jóvátételi bl zotts-ig nem határoz. Ez a két ügy legszorosabb junktímban van egymással és a prioritás a jóvátételi blzottslg döntését illeti. A prioritásra nézve azonban ireíevana, hogy a mrgyar delegáció írásban kapta meg a jóvátételi bizottság határozatát és csak azután írja alá a jegyzőkönyveket, vagy más formában értesül a jóvátételi bizottság döntéséről. Az ügy szempontiából az a legfontosabb, hogy az érdekelteknek tudomására jusson a jóvátételi bizottság várható- döntése. Bethlen István gróf miniszterelnök tehát aláírhatja a végleges jegyzőkönyveket, feltételezve, hogy a jóvátételi bizottság várható határozatáról értesül. Effektivvé az aláírás természetesen csak akkor válik, ha a jóvátételi bizottság határozata már megtörtént.
A „Sárga csikó" horvát faluban
Lotenye, Jinoir 12 Petrivente a letenyei járás kis, szogény faluja. Valamikor jobbágyfalu volt, magyar anyanyelvű lakossággal, azonban lassan-lassan horvátok telepedtek lc — nagyréazt beházasodás uiján a Muraközből, — minek az lett a következménye, hogy a műit azázad hatvanas éveiben már alig hallható magyar szó a faluban.
A hetvenes években került a faluba Korencsi tanító. Azóta lassan, észrevétlenül meglódult a magyarosodás folyamata, lassan elérkezett az az Idő is, hogy az iskola szín
Linka
A .Zalai Közttny* arodatl ragénya
ízt* Péterfy Tamás (SI)
— Aztán to utánam jössz?.,.
— Nemsokára olt leszek.
— És merre induljak ? — kérdezte halkan Llnks.
— Látod azt a magas kopasz bércet a viskótok mögölt?
— Jártam is rejta többször.
— Arra felé tarts egyenesen. Nehogy eltévedj.
— Hová gondolsz Csobrinka? Jártam én oi(.
— A többit tudod. Én utol érlek.
— Hansm te, Csobrinka I — kezdte komolyaa a szőke tündér, — amíg elszököm, addig állj oda és tarisd szóval Marist. Inkább Itt hsgyom a koronát Is, hogy legyen mit mutogass neki. Bsszélj sokat, hiszen te tudsz, ha akarsz...
És a lány, ki szőko volt és Lin-kának hívták, átadta a fából készült ezüstkoronát Csobrinkának és szinte tuszkolta, hogy szóval Urisa Mundre Mariét l Azt kezdte tapasztalni Csob-
rinka, hogy ez a leány amilyen szép, még nem is olyan ostoba!... Eljött tohát a fiatal juhásznéhoz a kis viskó eló. Megmutatta a fából készült ezüstkoronát s amíg Mundro Marié bámulta, csodálta a szép fényesen ólmozott darabot, azalatt szakadatlanul beszélt Csobrinks. A szőke Linka pedig észrevétlenül tűnt el a viskó mögött.
Mikor gondolta Csobrinka, hogy már elegot fecsegett a koronáról, átvitte a dolgot szeroncsemondásra, meg a jövendölésre. Addig keszált a szép juhászninak, addig hordozta őt a szerencsének mindenféle szekerén ós különböző csodás jármüvein, míg a kívánt idő eltelt.
... A bagoly háromszor huhogott a sziklás bérc felől.
Ekkor Csobrinka bevitte a kis házikóba a fából készült ezüst ko-rónál, de nem te:to lo, mint a ju hisznénak mondta, hanem odabenn gyorsan fölakasztotta a hatodik alsószoknyája belső folórc. A máslkat sem feledte magához venni, melyet még Jankunak öntött volt a tordai
hurutjában, jóslás után. Amint ezek biztos helyen valának, a cigányné került-fordult és ismét a Mundre Marié szerencséjét jövendölto sz elrejtett fészek előtt.
—- Hol van Linka? — kéidezte hirtelen Marié.
— Odabenn alszik, — nyugtatta meg Csobrinka. — Kifáradt a na£y örömben, hogy elkészült már a koronája. Mennyit tapsolt, öleli, csókolt a kis tündér. Olyan boldog, mintha kincseket kapott volna, vagy-éppen királyság járna vele.
Hát ő mág gyermek! — jegyezte meg Mundre Marle.
— No, nsgy gyermek l Ma holnap psp elé állhat. Csakhogy nincs bonne vári...
A kopasz bérc felől újra hallatszott a félelmetes bagolyhuhogás...
— Ugyan mit akar az a halál-madár? — kérdezte a szép juhász-né és megremegett.
— Bizony ax nem jót jelent Marié I magyarázta Csobrinks komolyan. — Isten őrizzen, de közeli halált következtetünk mindig ...
4_1924. január 9.
padán megjelentek Csepregl magyar alskjol a „Sárga cslkó"-ban.
Korencsi tanitó jelenleg teljesen őszbe borult, de utódjával: Molnár Ferenc tanítóval, most már egyesűit erővel szolgálják a msgysrság ügyeit s igy sikerült immáron teljesen megfordítani azt a folyamatot, amely a falu elhorvátosodásá-hoz vezetett.
A karáoionyl ünnepek alatt a most vasárnap Is szlnrehozta a falusi „Ifjúsági Kör* a Sárga csikót. A azereplők, akik legnagyobbréazt a falu horvát lakosságából kerültek ki, oly tökéletes előadást produkáltak, amilyent a legtisztább magyar faluban is csak ritkán láthatunk.
Valóban lélekemelő volt látni azt, hogyan elevenednek meg C«ep-regi ízig vérig magyar alakjai, a csak néha néha — a szóklejlés so-rín __ volt észrevehető a szereplők nem magyar anyanyelve.
A termet pedig mind a három előadáskor zsúfolásig megtöltötte a falu lakossága.
Vajha a tanítóság másutt Is, hasonló helyzetben, hasonló utakon haladva és hssonló eredményt mutatva, jól elvégezné namzetl és kul-turális misszióját.
Radicstól függ, mikor tör ki a horvát forradalom
A „Secofo" közli tudósítójának Radios paraazlpárti vezérrel folytatott Interjúját, aki tekintettel a Horvátorazágbon dühöngő szerb erőszak rondszerére, kijelentette, hogy meggyőződése szerint a szerbekkel megegyezni lehetetlenség. Uj választásokra fogunk törekedni és ha ezt nem érjük el. akkor bojkottot fogunk hirdetni a katonui behívások és az adófizetési kötelezettségek ellen. Mér me sem /Izet a paraszt adót, hacsak erőszakkal nem kényszeritik rá és 17 százalék behívott jelentkezik ölként katonai azolgálatra. A foghátak zsúfolásig meg vannak telve H« akciónk a szerbek magatartását meg nem for-dlij*. akkor kikerülhetetlenül a forradalom karjaiba vetjük mogupkat. A azerb réazről elnyomott népek feliáradása sokkal könnvebb, semmint Belgrádbsn hiszik. Elejét venni lehet, de nem Horvátorazág szabadságának rovására. Eddig is az én személyes befolyásomnak kősiön hető, hogy a forradalmat el leheteti nyomni.
Mundre Marié és Csobrinka hfttia1 valának forduiva a csendes fészeknek» a kis Házikónak, de hogy ilyen borzalmas dologról esett a szó ás rop penás hallott a háta mögött, hát visszapillantott Mundre M-trle, aztán nagyol sikoltott... A rejlett fészekből magas lángok csapkodtak az ég felé. A száraz épület majdnem egyszerre gyulladt nieg és a lótejét fedő szurkos fenyőkéreg ugy égeti, hogy dúdolt belé...
A két asszony sikoltozva, tehetetlenül lépegetett ide-oda ós akinek sreán nagyobb rémület ült, a kinNa kétségbeesés inkább erőt veit: az Csobrinka volt. Elesett ijedtében. Aztán Mundre Marié hutla föl, mialatt kétségbeesetten kiáltotta Linka nevét. A nagy tüz forróságától nem lehetett megközelíteni az égő házikót.
Egy óra alatt összeesett a rejtett fészek, a Dimitru boldogságának édes tanyája. Hamu maradt belőle. A juhászné nem bírt sírni az ijedtség miatt. Mit csinál Dimílru, ha este hazajön > .
(Folyt Wv.)
1J24. J.nulr 13
ZALA! KÖZLÖNY
hírek.
— (Naptár) J-n. 13. Veronika. J.n. 14 Hilár.
— (Időjárás) A Meteorológiai Intézet jelentése szerint az Időjá-ráaban lényeges változás nem várható.
— (Az amerikai VSrSake raazt azaratatadományaínak
kioaztáaa) S/ombat délután osz tottak kl ■ szegény gyermekek közfitt az amerikai Vöröskereszt által küldött 100 szeretetcsomsgot a polgári iikola iskolásgyermekekkel és érdeklődő közönségével megtelt tornatermáoen. A kiosztás előtt a kisebb polgáristákból alakult énekkar a Vöröskereszt-indulót énekelte, majd Plander Ferenené tsnárnő mondott beszédet, melyben kifejtette, hogy a Vörös kereszt az általános emberszeretet Intézménye, mely az amerikai ifjúság utján küldte el tengerentúlról a szűkölködő szegény magyar gyermekeknek as ő szeretőt adományait. Egy ez alkalomra irt aktuális költemény elszavalása után Vánkos tanár kiosztotta az amerikaiak kis dobozalt a sok eiillogó szemű szegény gyermeknek. Eiután lefénvképe* ték az egész eioportot, hr>gy a képet elküldjék az amerikai Vöröskeresztnek.
— (A kanizsai állami azem-kórház ügye) Ismeretes, hogy a népjóléti minisztérium a nagykanizsai allami azemkórház beszüntetését határozta el. Most arról értesülünk, hogy ennek kapósán a népjóléti miniszter a szemkórházat teljes berendezésével ás felszerelésével együtt felajánlotta a városnak. A varos vezetősége avval a tervvel foglalkozik, hogy a méntclepet máshová fogja kihelyezni és annak mostani helyiségébe helyezi a szem kórházat, nemkülönben a felállítandó bőr* ás bujakóros kórházi osztályt Is.
— (Tatteaárt tolvaj) A város egyik plaei ellenőre Gozdán János ma tettenérte Pálos János Vörös-marty-utcai lakost, amint a Királyutcában az EngISndsr szsbócég utcai kirakatából egy rövid télikabátot leakaaztott. Gozdán azonnal előállította a tolvajt, akit a rendőrség bűnügyi osztálya vett őrizetbe. Megmotozásakor egy ..vadonatúj zsebkést is találtak náfa, melyről azt állítja, hogy a vásáron vette, do valószínűleg ezt Is lopta. A tettenért tolvajt atadják a klr. ügyészségnek.
— (Nagykanizsa maitávi kl hágáal atatiezfilsája) Az állam readőraég nagykanizsai kapitányságának kihágási osztályára az elmúlt 1923. esztendőben 3870 feljelentés érkezett. Ezek közül megszüntető végzést vagy felmentő ítéletet hóitok 847 esetben. Büntető parancsot 1328 esetben adtak ki. A büntető Ítéletek száma 1652 A
büntető Ítéletek végrehajtáaat fel függesztették 13 esetben. Elsőfokon b»fejezést nyert 3740 űgy. Az 5213 kihágással terhelt közül 3642 féifi, 1459 nő és 112 fiatalkorú. A csak elzárással büntetettek Összesen 477 napot kaptak. Az elzárás és egyúttal pénzbüntetésre ítéltek büntetése összesen 190 nspi elzárás és 23 300 korona. A kizárólag pénzbüntetésre ítéltek összbüntetéie 4,604.746 korona volt.
— (PoataBgyitöfeság laaz Fe-bákpnaztan) A pécsi postaigazgatóság a Keszthely melletti Fenékpusztán postaügynökség fclaUiitáaát tervezi.
— (A főgimnázium later-aátosa) Arról értesülünk, hogy mihelyt mz időjárás megengedi a kőműves munkák végzését, a mérnöki hivatal felépítteti a főgimnáziumhoz a még hátralevő internátusi épületet is. Az internátust a ír.ottani szertárépület átépítésével fogják felállítani. Az internátus után a rend kápolnájára kerül a sor.
— (A szanatóriumi piknik) Benne vagyunk a farsangban. Az egyeaülettk, testületek nagy buzgalommal készülnek szokott mulatságaikra, hogy az erkölcsi sikeren kívül anyagi segítségben is részesülhessenek. I yennek készül a József Főherceg Srsnatórium Egyesü let piknikje, melyet január 26 án fognak megtartani a Polgári Egylet helyiségeiben. A sok szép és jó dolog, amit a szorgos és gyengéd kezek összegyűjtenek, elég élvezetet ad. A szellemi szórakozásról pedig az egyesület agilis elnöksége gondoskodik. Ha még ehhez hozzá tesszük, hogy a ml kiváló katonazenekarunk is közreműködik, minden jel megvsn arra, hogy sikerült ostélyre számithasiunk.
— (Az elmnlt hit anyakönyvi hirel) SiűleUU: 18, fiu 10, leány 8. Hátasságot kötöttek: Szleger Lajos szabó Weisz Ilonával, Fummer Péter gazdálkodó Kovács Máriával,Vprohaszka József zenemester Memmel Katalinnal, Ssleg János kociis Jsnusict Margittal, Széesenyl István lakatos Dobri Máriával, Dippsng Károly műszaki al tiszt Benedek Erzsébettel, Páli Kál mán borbély Takáas Máriával, Hor váth József bognár Kovács Máriával, Balog György munkás Mihslecz Annával. Elhaltak: G5dér György 74 éves marhakereskedő tüdőhurut, özv. Varga J enosné Gödinek Anna 82 éves végelgyengülés. Nagy Ferenené Viola Rozália 56 éves or-bánc, Koch Mária 11 éves tÜdŐ-gűmőkór, Kőszegi Julianna 12 éves tűdőgűmőkór, Mátés Ferenc nap számos 82 éves aggkori gyengeség,
özv. Her»feld Salamonná Rosenfeld Johanna 85 éves aggkori kimerülés, Krizsanics Jinos vasúti pálzsőr 52 évei mellhártyagyulladás, Ricz Anna napszámos 80 éves aggkori gyengeség, Futa Ferenené Boha Rozália 56 éves agyvérzés, Rádli Józsefné Frejer Terézia 80 éves aggkotI végklmerűléi, Kovács Mihály főkalauz 61 éves agyszálhü-dés, özv. Dömötör Ignácné Salamon Katalin 69 évea végelgyengülés, Özv. Tóth Józsefné Srsbó Terézia 87 éves aggkori gyengeség, Németh Mária 21 hónapos ráng-gÖrcs.
— (A „Kla kadett" máaodlk
előadása) A ,Kis kadeltm szombat esti második előadását zsúfolt hás előtt játszották a Kereskedelmi Alkalmazottak ügyes műkedvelői és ezzel csak fokozták az első előadáa sikerét. Az elŐsdás után a fiatalság reggelig a legvidámabb hangulatban tánoolt. Az előadást vasárnap este újból megismétlik.
— (Veszedelmes hálótára) Keszthelyről jelenti a Zalai Közlöny tudóaltója: Czlfjtr Jenő keszthelyi vendéglőjében megazállt Illés Béla marhakereakedő egy nővel, kivel a vatuton ismerkedett Össze. A hölgy reggel felé elkérte a szobskulcsot Illés Bélától, eltávozott és nem ls tért többé vissza. Eltávozása után vették észre, hogy körülbelül 3 millió értékű ágynemű hiányzik a szobából. Illés Béla a nő kilétéről nem ludott felvilágosítást adni. A ceendŐrség a nyomozást megindította.
— (Elmnrad a tárzene) A
szokásos vasárnap déli térzene a kcdvező\'Ien időjtrás miatt elmarad. 6. honvéd gy. ezred parancsnakság.
— (Hátfőn kazdödlk a azabó ▼arró tanfolyam) A TiszsvIselŐ-nők Egyesülete által szervezett azabó-varró tanfolyam 14 én veszi kezdetét. Tar díj hátralékokat a megnyitás előtt kell befizetni. Jelentkezni még lehet.
— (Dlewock Jalla növendő kánek axlnelőadása) A jól is mert DUwock Júlia tsnitványal szombatesto a „Keresztény O thon"-bsn német nyelvű szinelőadást rendeztek, amelyen megjolentek a nagyszámú közönségen kivűl Diewook volt tanítványai is. Elősdásra került „Az elrabolt grófleány* című bájos kis azindsrab, melynek mesesrö-vése és a szereplők kedves játéka nagy tetszést sratott. . Különösen kitűntek kedves játékukkal t Laipcxig Annus és Ilus. Horváth E\'.us, Kania Bözsi. ElŐsdás után tánc következett.
— (Maghalt, aki elóazör nazta át a Balatont) A mai
sportvilág már hírből alig Ismerte Sxekrényessy Kálmán nevét, akinek UBzóbtavurjiitól visszhangzott a nyolcvanas években egész Európa. A gáláns bálrendező Konatanti nápolyban, fürdőzés közben, vita hevében azt a kljelen\'ést tette, hogy egy magyarnak ssmml a tenger haragos hullámverése. Fogadásból átúszott a zrjgó tengerszoroson és kísérői nsgy ámulatára nyomban beleugrott a hullámokba s visszauizott az európai partra. M nt dsidás főhadnagy harcolt 66 ban, ő alapította az első msgysr sportlapot, 44 első dijat szerzett, elsőnek úszta át a Balatont s e bravúrját négyszer Ismételte meg. Utoljára 48 ávcs korábsn úszott át Füredről Siófokra. A külföldet a Bódeni tó átutzásával ejtette bámulatba. Előszeretettel sakkozott és sokat foglalkozott a repülés p\'oblé-májával. Repülőgépét 1894 ben Budepesten Is bemutstta a demo grafiai . kongresszus tagjai előtt, gépo öt percig maradt a levegőben. Élete végén villaososbaleset érte, ami nagyon elvette életkedvét, visszavonult rákospalotai otthonába s ott is halt meg 77 éves korában.
— (Orazágoa Dlákkongreaz-aaaa Badapeatea) A MEFHOSx folyó hó 15—20 lg országos Diák-kongresszust tart, melyen diákszó ciália ügyek kerülnek megbeszélésre. A kongresszuson mioden főiskolai egyesület képviielŐje meg fog jelenni. A keszthelyi Gazdasági Akadémia részéről is több kiküldött vesz részt a kongresszuson.
— (Rázgállc azfikaágletek biztosítása) Az Első Dunántull Mezőgazdasági Ksmara mult évi rézgállc akciójához hasonlóan ma Is arra törekszik, hogy a kerületé hez tartozó Somogy-, Barsnya-, Tolna- és Zalavármtgyék siőlős
\' gazdáinak rézgálic szükségletét biztosítsa. E célból már most 10 vagon elsőrendű garantált 98—99 százalékos kristályos rézgálicot kö tőtt le a mai viszonyok között readkivül kedvező áron, hogy mindazok a sxőlőegazclák, kik rézgállc igényüket hsladéktalhnul bejelentik és annak árát folyó év január hó 25 étg a kamara elmáre Kaposvár, Fő-utca 14 szám alá beküldik. A gálicot teljes hordó rakományban (egy hordó 250 kg.) kilogramonként forgalmi adóval együtt Budapest ferencvárosi állomást értve 3950 koronáért kaphatják meg.
— (Amivel nem veaződnak «z útonállók) Pacsárbl jelenti a Zalai Közlöny tudósltójs: Laskai Ferenc szentpéterurl lakos szerdán kora hajnalbsn a bókaházal vasatállomásra Igyekezett, hogy Kaszthelyre utazzék. A gétyés-erdőbea három msreona alak megállásra kényszeritette. Az egyiknek vállán fegyver volt, Laskalra fogta, a másik két útonálló pedig vetkőztetni kezdte, miközben pénzét követelték. Pénz nem volt nála, ekkor az egyik > télikabátját .karín l.venni ról«, de . fegyverei, a .vezér" nem engedte ezxal . megjegyzés..! SOgy .ilyesmivel nem veiildünk\'. A cendőr.ég megindított, a n j. mozáet.
— (Korc.olydsá. a Bal.to-
non) KesnthelyrSl jelenti a Z.l.l Közlöny tudó.itój.: Ax irfi fagyok következtében ■ Bal.tollon .zéité-beo megkezdődött a téli .port. Ke.zlhelyen mioden délután nagy-azámu közömé, hódol a korcs.-lyázá. éa a vltoriá.-.zán öröm.In.k. A met.zö hid.g Izél ellen jö menedékül szolgál a keszthelyi C.óoa-
káxó é. Korwolyáió Etylot fűlött helyisége. BelépSj.g, J00 K. Gyakori vendégel a jégpályának heio.g Hohenloh* é. her.eg K\'\'indlichgröU bájo. leányai A kát her.ejl malád az egésx telet herceg Fittllci Ta-azilónál tölti.
— (Hazárdjáték .|y tapolcai axállóban) Tapolcáról jelenti tudó-állónk: A .aendöraégn.k tudomá-sára jutott, hogy ott a P.noottla azálló termében nap-nap után ba-zárd kártyajáték folyik ás több millió, k.aazák ezeréinek gazdit. A czcndőr.ég megindította a nyo-mozáat a hazárdörök kilét, iránt.
— (Atlíta bál K...th.lyM)
Ktsithelyről jelenti tudózltónk i A keaziheiyl Gazdasági Akadémia Ifjúsági Sport Clubja azombaton Atléta--bált rendez, melynek fövédnők.1 fttUlits E\'la grófnő á. Ftsleües György gróf. A fényesnek Igérk.zö bál iránt . vidéken I. n.gy érjek\' lödé. mutatkozik.
— (BorArak Tapolcán) Mfqt
Tapoleáról jelenti tudóaltónk, ott a nehéz b.d.caonyl borokért 5—5300, g! jómlnözégő li\'/.-o. borokért p«-Mlg 1700-2200 koronát ffz.tn.k. Az áremelkedések a Béc felé megindult borexportra vezethetők vlaaaa.
— (Lc.tt a kocáiról) Kait-helyről jelenti a Zalai Közlöny tö-dósitój.: SxaU Kálmán kl.kesxt-helyl l.kos kedden este 8 órakor a rezii erdőből fát szállítón haxa. Egy zökkenőnél olyan .xerencsét-lenül esett le a koezl tetejéről, höjfy nyakszirtezontját ellőrte. Eletvetxé-lyea sérüléssel szállították b« \'a kezzthelyl kórházba.
— (Tolvaj ál.ilaáaa) Ktul-
helgról jeleoti a Zalai Közlöny tu-dó.liója: A nzpcVüín egv ismeretlen féifl jól öltő.ött hőig; táruaá-gáb.n beállított RethnlUkr Jisulut keaztbelyl lakoshoz éa szobát bérelt azzal, hogy ő az ide érkezendő svln-táraulatnak készít elő azállást. Ette még kedélyesen elkártyázolt Hecll-nitzerné lakóival, másnap reggel azonban a háziasszony üresen ta-Islta a szobát. Az áiszinésx magával vilte Reohnitserné két mátu* hosszú aranylánoát, aranyóráját, melybenlS brlillán. kő volt, 5 aranygyűrűt és sok rub.o.mCt, A tolvaj kézrekeritésére a keszthelyi e.rtíd-őrség megtett minden inléxkedést. Richnltzer józsefné 100.000 korona jutalmat tűzött ki a nyomravezetőnek.
ZALAI KÖZLÖNY
1924 január 1$.
— (Xatinlroxott bet6r0) Temesvárról jsJaotik: Pá/Jú rlüütó vkkmuóséKKil végrehajtott bstöxésas-lopis ügyéban nyomos matt a Unt /irl raodónég- A bal várót I«g-forgalousabb pontján, • Siant György-téran raü Hollargoafawao4nsr Gusstáv trafikja. Tagnap dóiban agy óra Wrili a traflk talaj-donoi* basám üslatének ajtaját áa rövid időr* agy aasmköst íakvó üalatba mont A vokaaaxó fislatfotatogató ait as ld<t hats-aátU fal orra, bogy ilkatcssal falayiata a trafik ajtaját a kaadta aosbrsraknl a lag obb f«Jta elgaretUkal. Kösbso vavók Jattok as dalaiba a a foaatogató a lagoagyobb arcát-lantággal szolgálta ki ékst. Aatkor aatán ssebeit UUrakta algarattával — volt kösta 1600 darab Jockay Club-etgarstta — s a pénstirflákból tUaa&taiar lalt msgáhosvstt, aa ajtát ojból bsslrts át torábblápaH A károsult a racdóxsógsn jsJaatóst tatt, ajnaly moat asélstkörü nyomoalat Indított a vak-maró tattá* ntáo, okiról osak annyit tad, hagy magas, alagioa aabar volt, olihal Uisálé a var ókkal.
(x) Nanonk as esxklmó. Külső hatásaiban egyszerű film, egy örökké mosolygó esiklmáoak, Na-nouknak, szaporodó kis csemetéi oek ás hü kutyáinak élete Grönland örök hóslvatsfjaln. Mégis, as első pillanattól • film végig lebilincseli minden nézőjét s mély csodálatot vált kl a sarkvidék ősembere iránt, aki kulturfogalmak előtt kl hetetlen életküidelmt t vív az ordító széllel, fagyasztó hideggel, hóval, jéggel, rozmárral, medvével, bálnával, hogy fenntartsa kis eia-ládját. — A filmet 56 fokos hidegben késsltetta agy amerikai txpe-dlcló. 1923-ban Naneukot az expedíció Párisba csalta, ahol a moaoly-góképfl eszkimó tömérdek fümeiéil ajánlatot kapott, Nanouk azonban pár hóaap múlva visszaszökött az örök jág országába. — A filmet aredatlleg csak as Iskolák Ifjúsága részére kötötte le az Uránia igazgatósága ás esak hétfőre osztotta be. A minden oldalról megnyilvánuló érdeklődésre azonban ■ .nagyközönség részére Is elófcdja és két napig, hitfőn áa kedden is műsoron tartja. Mindkét napon reggel 9-től délután fél 7 lg egyfolytában Ifjúsági előadások mindkét mozgóban, fél 7 és fél 9 órakor csak u Urániában rendes előadások a nagy közönség részére.
— (Vágják a Mádat a Bala-toa partos) A Balaton — mint már megiituk — a Jégréteg egyre .vastagszik, ugy, hogy némely helyen as óriási, jigpáneil 35 centiméter weulag. A lomogyisk és aalslsk tömegesen járnak át egyik partról a másikra. A téli Balatonnak eddig mág áldozata nlnes. A partok mentán hsUlnas nádkazlak láthatók. A keszthelyi oldalon (Balatonederica ás Keszthely körött) mér alig vaa álló nád. A vízimadarak valósággal eltűntek a Balaton mellől. Nába-náha megjelennek, de esaló-flottan Ismét tovább repülnek, mert a jégpáncél nem felel meg ax ő assdárl kenyérkeresetüknek.
(*) Ágy tollat reax áa elad Herc&feldné, Sugár-nt 18.
(x) Elsőrendű baxalisxtak 30
ás 83 kg-os ssákoaklnt legolesób-ban beszereshetők Villányt Antal termánykereskadflnél, Csengary-at Í3. sx, .
(x) Mielőtt magnőattl; jegy-gyűrűt ;éa ékszert legjutányosabb árban vásárolhat Frlad Jóxaaf ékaxeréaxnál, Nagykanliaán, Sufár-ut 2. (Fő-ut éa Sugár ut sarok). Arany, ezüst, platina, hamis-fogak .ás érmek beváltása a log-magasabb napi árban.
(x) Orroal hlr. Dr. Schiller, a
nAgykaniisai állami szemkórház v. igazgató főorvosa szembetegeknek naponta d. e. 8—11 éa d. u. 2—4 lg rendel lakásán, Erzsébet-tér 11.
(x) Eljegyxée. Müller Henrik (N.gykanlzaa) eljegyezte Weiez Rózsikát (Szalapa).
(x) Elveexatt « Petőfi úttól a Főútig egy bőr clgsrettatárca F. J. monogrammal, becsületes megtaláló a kiadóhivatalban adja le, hol kellő jutalomkan részesül.
(x) Fagydaganatokat kvarc-fény besugárzással garantált sikerrel néhány nsp alatt tökéletesen meggyógyítok, Dr, Ráts.
(x) Minden maghaláé a Iák tói arad. Hozssaa hát rendbo nálam harisnyáit, hol a legelőnyösebb kiszolgálásban részesül KitUnó, meleg gyapjú léll harisnyák rsklároa előnyös áron. F1LIPP Oszkár ks-risnyskötődéjs, Szombathely, Száll Kálmán u. •. sx.
IWZGdFÉNYKÉPSZINHáZ.
Uránia Vssárnsp 3, 5, 7, 9 órs-
kor: A vén diák, kedves történet egy vén diákról és egy táléit kis leányról. Svéd fllna
Világ. Vasárnap 3, 5, 7, 9 árakor: Milliók a vím alatt, amerikai kalandorfilm 3 Mvonáshon. Chap Un zsebórát esetet, Fatty n vurstli-bon. Chaplin pityókát, builoszkek,
Kivételesen hétfőn és keddsn fél 7 és fél 9 órakor: Nanouk at esz-kimé, páratlan érdekességü tudományos film.
KÖZQAZOASÁQ.
— A Transdannbia tőkeemelése. A Tranidanubla r. Y. tegnapi körgyülésén elhatározta alaptőkéjének 200 millióról 300 mi\'liára való felemelásét, akként, hogy minden két régi részvényre egy újra sdja meg ax elővételi jegot darabonként 15000 K ért, Az elővételi jog f. hó 25 ig bezárása gyakorolbatá.
— Vixsgálat a koroaaroatáa ügyében, A Devlxakázpont köx-léso szerint a pénzügyminiszter utasítása folytán megkezdték a revíziót a devizabizományosok és a tŐzsdebizományosoknáíls oly irány-bsn, hogy nem történt-e visszáélés ■ korona külföldi lerontásának előmozdítására.
A TÖZSOC HtRCL
(Ssjlt tudósítónk teleíonjelenUse)
Díl.14111 magánforgalom. Irinyiit oyugorlt, üzlet csekély. Magyar Hitel 525-6J0, O.ttrák Hlt.l 165, Salgó .640-645, Rim> 140. Kőazén 5673-3700, Keree kedelml Bank 1440, Lsazámltoló 125, Pesti Heiei 4610, Danubius 4850, Villamos 242Í, Irzó 800, Georgia 630.
Déli ö.ez.fogl.ló ■■ gim-forgalom. A mai magánforgalom ma délelőtt nem öll6U jelentői méreteket, ax Irányiét azonban azllárd volt, mert a kerealet meghaladta a kínálatot éz áraklány érezhető. Főleg ez arbltréia értékekben nyilvánult meg érdeklődéi. Koszlpénz 0 5—0.75 szásalék. Árfolyamok : Magyar Hitel 635—645, O.ztrík Hit.l 665, Saigó 645-650, Rima 185. Államvasút 430, Angol-Magyar 98, Amerikai Bank 18, Pesti Hazai 4700, Földhitel 395, Leszámítoló 127, Haasl Bank 260, Kőszén 2710, Kohó 925, Drascke
405, U\'ikénvl 910, DannMus 9800, [ V\'Hamos 2500. Hofh-rr 225, Sohllck 110, Lámpa 230. Borsod Miskolci 140, Konkordla 92, Transdenubla 135, Atbeoeum 250, Pallaa 48-50, Cukor 3350, Georgle \' <45, Maző-hegyezi 420, I.zó 800, B.rótl lí\'/z. őstermelő 170, Uchtlg 9\'/„ Hazai Fa 180\'/,.
Ncrnaef érnek i E.űst 1 koronáa 2900, Forintoa 7Í00, 5 koronáa 15000, 10 koronáa 80000, 20 koronás 160000, Dukétarany 86700.
Termény tőssd.
Buza (tlazavldékl) 761 g-os 123000-125000, 79 kg-os 125000—127000, egvéb vidéki 76 kg OS 122000— 124000,79 kg os 124000-126000. roza 94000—95000, takarmányárpa 95000 -98000, sőrárpa 98000-100000, zab 105000 106000, tengeri 94000 —96000. kólea85000 - 90000, r.peo 220-230000, korpa 64000- 65000.
A mel terménytőzsdén ax Irányzat azllárd volt. A buza ire Ismét 3000 koronával emelkedett. Zab és tengeri a tegnspl nagy áremel-kedéa után csendesebb. A tlazavldékl malmok mint erőa vásárlók léptek fel.
Vatőmagplae.. Lucerna fehér IC000, vó.ós 9000, nyera 6300. LOhere fehér 6500, vőróa »0C0, »rers 6800. Blborhere 2000 -2200, F.hérhere 12000, Baltael- 1100— 1200, BQkkAoy tiszta tavaazl 1050 — 1100, Zsbos tavaazl 950-1000. sr».zős 3500—4000. c-rók 430-450, őnlboraó 9000-10000, Viktória 1300—1400, Velő 1400-1500, Csillagfürt 900, Fehérbab 2050— 2850, Tarkabab 2400-2500, Mák 2300, Napraforgó fehér 1800— 1900, azQrke 1350-1450, L».mag 2800—3200, Káposzta repae 2500— 2550, Muztár 1800-2000, Kólea 825—900, Takarmányrépa német 9500-10000, Cukorrépa 2500.
Marhahaavjtaár. Marhabua I.
r. eges,ben 10600—11500, hátulja 11800-12400, eleje 9200-11100, II. r. egéexben 8500—10200, hátulja 9000-11200, eleje 7000-7400, esontomlvaló 5800—6400. Borju-bőr 1S000—13800. Felhejlía i nagymarha 52, eladva 24, Borjú 72, eladva 50. A váaár lanyha volt.
Sartiaváaár. Felhajtottak 200 darabot. Arak a szombati napra való tekintettel változatlanok.
Faraucvároal aartéavdaár. Nylltváairi maradvány 114, érkezett 69, eladva 21 darab. Arak: kőnnyü 9200-10800, nehéz 10500 —11500. A airtváaáron nem volt üzlet.
A bécsi tfiasda
A mai bankközi értékpapír-magánforgalomban tartott volt az Irányzat. A helyiplas tovább la flzlettelen de n magyar értékpapi rok piaain peati azllárd klrakre további árfolyamomolkedéaek voltak. A belföldi magyar korona 172 centimé aOrlcbi paritásban. Arfoly.aaok t Osztrák Hitel 330000, Magyar Hitel 1275000, Rima 285000, Sslgó 138000, Államvasút 84000, Déllvaaut 206000.
Zürichi zárlat i Pária S72I OO, London t«t*<», Nswyorte 67S-U, Btitaael 24S6. Matlaod MJ0, Holtarvd 11I-T5, lecita 110, Wteo II U0,; Solt. 41«, IST7-00, ladap.it 207 60, B.ígríd SZZ
A naajyav koron. kBlrSIaU Jajry\'Saal
Newyark ... 36 "^34
ZGrleb . . . . 207\'/, 205
prága..... 1250 1250
Serlin.....iSQ 150...,
Oées (deviza) . . 248 248
8é«s (.ffi,ktlv K) . 224 224
rfcvlz -ItWjlrt hhralsloz érfolyiwil
V.lutáU
K.pokoa i^ooo
k-ei tS)tf.l]]Sae
t... 1-3 -11:
Srfe it,io.,,l), FnW. !•■ 1 l\'.-\'U"
\'"7.1)11 WWW tl|e-IM
D.vtaák
A-mrí.n 10^00-11^,0
S.Vuwt tts-is, KoetaSiz. íaao-JUl XriMtltau .iie-eiSj \' íaiisa-lrtl—
t^l
ZSZ-Z3 +
Sr«H Inak lm, ílali rraok di.Jr
-IA, u n r\'.-.rut. fl l.los- 1I.|.
OU>w.,f Piri,
Prl..
Sr,j<
V.ne
"SSa-tjlj
\'UJ-iJIJ
Sr^su ?>HS|j. 3—-)S—
sesa-Mii aas-aiS SS»-II,
slSje-tirio
•J-il
relslé, sserke.zlé: Sztrokay KAlmSn. Támzorkaiacé: Banodek R.xaÓ. Kiadó : Nagykanlzaal Nyometa éa LapkladO Vállalat.
Apróhirdetések
Rlada^ aaá II* korain, Taat«(akb batSral • karaaa. I.oCkl*akS hlrdatáa IS
Bíad* Imilltiil MVm ralt. Irt» ályáuysl
rutai r.Atle.1 Ua-tflxlO U«tyb«ll a*«oél a>«ntinlra M«<t«tlh. Clao n.aB t».!Ii«tó ■ kladálalr a Iáiban. |I4|
l\'.lasaróln 4 ra B;4.|»st k6l»iro«t laklKrasat Majjr. lillitia t. east\'af t k«,SU Uktaaal. ClMas
a kl.ZOtsa. fitt
Ojacmaki«r «>WaaUI aJaJS. Clm a Irtai*baa
Mgy bntorasall Ua laoW Ha<« I
Ml vtXxaa, Btxlata k4IOaa*k», *cr J kraírtloé ka\'ati peia»issCa;a» «• u ia iaam»I)r«» kaiUWI
ataoil-isstrU alsáo IMk W ia. Tiala ki^iwa, ftf
önkéntes árverezés. a
Gelscn e hó 14-én reggel 8 órakor Odrovit» Józsefníl egy 6 ávaa 16 axarazám-mal és egy kocái, milfelan teljesen jó karban, a legtöbbet Ígérőnek eladatik.
Wirtschafter Ernő
Bank ás PánnáltiOiIat, Zilieguntl
Talatan t 11«.
r^ysisiaila: Uajyaz 01-aa «aa» K-T.
«Uja, Hada,esi, ThtHlt at t< .Pesti Magyar Kereskedelmi Bank FtdZJe,
Nagykanizsa. Magyar kir. NsuukarikpénzUrt sziaűa -41-. it*r
Értékpapírok válili ii iladtai, Huéai msflblzások. Eltlwsk ártákjtpüok.i ál sgyáb étiikra. Soriluyak. SlltoilUuk.
Koaslpánz-.lhols.sas-Arony «<
a altat pastsak vatala éa aladfcsa.
Jön!
A KÖLYÖK
(The Kid)
Chaplin és Jacki fogan filmje.
Az Urániában 100% a Világban 5ö°|o helyáremelés!
Az előadásokat pontosan kezdjük 1
Az elkésve érkezőket csak íeívonás-közökben bocsátjuk be!
Biztosítsa iegyét!
Telefon: 3-13.
V
2M.A1 KÖZLÖNY
1924. január 13.
Mozgószinházaink
legközelebbi programja ív dombok kvalitása és n program változatossága dolgában felülmúlja Budapest bármelyik mozgójának programját. A mozikedvelők bámulatát váltja kl a címeknek cs neveknek közel egymásutánban következő sorozata, amely nevek és cimek Budapest mozgói közölt szétszórtan és nagy Időközökben
szerepelnek a műsorokon. ......
A lejátszott Amerika hőskorát es a legszebb klasszikus filmé a bölcs Náthánt nem is említve, legközelebb olyan (llmujdonsoggal jön az Uránia, amilyet a szó legszorosabb értelmében nem látott eddig a közönség:
A NANOUK-kal
Gfönlard jígm.zó\'n 56 fokoí hideghen közüli filméi, m»lv« « hudapeitl IMnl. izii.ház níuy h«t<A kli«<Si«soisáj!l jo^ai i4i«oii A hegyek al|an i, D\'Abcri zenedr».T.Í|»t Michaol Bonén ÓJ UI Dagovcrrel, c megemlítjük. Közeledik
Max Undor
frenetikus h»lísu vl«)ítékának a Dumas H»rom lesuSro után is a pirisl P«lh6 ctg gjOnyúiQ (1 mje uun kítzUlt iriciko.nikui puodlt
Három a testőr,
melyben M«x Lindsr ü\'Anány gav-il ér szerepéi j»tszs ; a fllmel B df pesttel egyldciülfR o\'U\'»«|*k We morgóink.
Haragszik a tenger i (Ciklcn. Doroihy Filipssci) is « Sötétséget Cásla Eckmannal (svéd Hm; C-ak titegemiiijQk.
Conrad Weidt
egyik klass Ikus fllmjo a
Paganini,
Lenkeffy Ica
idei egyetlen flip ja:
Jeanette házassága.
Az apokalipszis négy lovasa
a legszenzációsabb fVm,
A gyönyörváros
Iv4n Mosinklnnal, a Titkok htza fíazerep\'ÖJivel,
Az iramszarvas csodája
melynek közvetlon bAjn felQlmu\'Ja *7. „Ut n boldogság felé* szépségeit, ezek a nagv filmek, melyek a budapesil Ufftnia. Kamara, Corvin, Mozgókép 0 ihon iménii fllmszenzácioi voltak, o kanizsai színházaknak rövid egy hónapi miisora.
Mtg j*nuAr végén egy pazar v&ltozstosséRU sport-estéi rendez az U.áoia, 17 legújabb sporiflimmel és 2 sport burlec2k*el.
Sorrendben\' u\'o;sórak .hagytuk, bár játszási napja n legközelebbi Chaplin és iackl Cogan óriási sikorü képinek
A KÖLYÖK-nek,
melyre a mozgek már e\'ójegyzisi nyitolisk.
A KÖLYÖK
olőadísíi feíerr.ele helv Irakkal <« zín allí k mellett tartalmit mcí, m4r amint Anetika filmjeit r. kis Jatky Cogant is a nagy Chartai Chaplint
ez a Imidet megilleti.
Wá7alv olariáca* M n<Un •w\'s\'w® rlaZoK cldUala. eifoguihsu.i.kừi Klsfcaníssin elsdó nsfiy hix gszdssági épületekkol nagy kcittel. hozzá tartozó szép biitokkal, ríttol ás szőlővel, fiadé löldak ksnlzssl hatirbsn: 1 kold szántó Als<sieeőn. 2 hold szántó óllski dűlőben, 1 hold s\'áotó vsdslmási dűlőben, rí-t»k Császárréten ás Osztott réten, Birlokbtrlat s 90o holdas, urilakksl, azon-n«l itmJó felszereléssel, vetéssel. Eladó birtokokt 85 ás 40 holdes So-mogyb**, Nsgyksnizsa közelében épületek- Estélyi és báli . selyemujdonságok minden színárnyalatban óriási választékban KISFALUD! ÉS KRAUSZ Nagykanizsán szerezhetők be. szffi- divat Satin Párisién Menyasszonyi kelengyék óriási választékban kaphatók!
kel, vé|el«r egy rásxável a vevő adós ot-r. dhst * Zalában a\'.sdók 30, 26. \\l és 4 holdss birtokok EladO szőlők l Bagóhegyeo isi holdss, Szentgyörg) vár ©a S, 2 és (ét holdss, SzsbaJhegyen 2 és fél ho\'dss jó épültekkel. Fórhioctn 3 holdss uj épülettel, istáilával, igen szép szóló. Kerecsen}\'! h©-trtag^. holdss. fölszerelve. iCZÉLIBNÁC | SZIÖBISZT LÁSZLÓ legiUss(»r|ttel UW4, V«m 0, f. I.-IB NAGYKANIZSA, FÖ-UT 3. TELKFOX i ZSS, ||c.3

bfí«« cjrttubii, lírpaell\'íai » tUek«lU4l l> jobb alsJUjbts UuHi llr»W tlutJU • <i kaumiM kiUuti btri dpíkrím. \\ BUU TÉSTVÍMX VEGYÉSZETI ŰYÍR H-TH 6YŰR
rViszketegségN mhM.,f. ,»T. Or .11.n ba.mAVJ- . F.s b.TUi n N Y 1 5 K A B 1 H.,. Borókakenőcs. Kaphat* tnlni!«n gyA-yaifitArban. Oyirlji i ^MZMOCHCKU «.-T. 4.^1 Jégvermemet bérbe sdolm tata lúggal Kapoli Ferenc, Flórián fér6 Eii»smt«o l.a.nbUa fest, tisztit, gouvréroz. pllséroz Ktményngck eyönyöril kivltelban, hsz-•rtssl fehsratmüek a legolcsóbban tiss-Ultatoak Mayer Klotild utódai Varga Nándor SZSSÜ S««».lolt tlirmaiM aio«S«|
BÚZÁT, ROZSOT, zabot, árpát és tengerit ▼ásázolonk lagmaiaaabb aacl áron. KORPÁT báxsollytn aaaayisígbea napi kr alatt suÁÜHuafc. Zalavármegyeí Szövetkezeti áruforgalmi R. T., Nagykanizsa ii/giwrHtt: Futóra. T«UIoo.al* i 1SS,

As allsmart valódi Eternit pala ismét kapható a legolcsóbb napi áron Eppingerl.ésFia deszka, é| ütelfa éa áallkszftsl anyag karaskadőknól. Gabona. ZS&k, .xalmnZSák, PONYVA, zsineg «s kötéláruk nagykaroskadása tfirsch és Szegő Nagykanlxsa
AB A Dl E vatódi fraaolaaslvarka-httvaly
--
Mutogatni keltene, mint látványosságot — ha gyártási titok nem lenne — azt a hatalmas gépberendezést, amely a kőbányai nagy gyárunkban a három csillagos UHU kávét késziti. Kőbányai Poloári Serfőző és Szent István Tápszermüvek R.-T. 30 partén beiül mér tudhitla az érték- és árutőzsde, valamint az flssies piacok árait, ha előfizet a Magyar Távirati Iroda közgazdasági tudósítására melyet telefonon, vagy táviratban naponta megkap. Nagykanizsa, Fő-ut 13. Telefon 338, 383. TÁvlr.ielm : Távíród*.
ZSÜFFA ISTVÁN ÉS TÁRSAI
angol gyapjúszövetek áruháza, Budapest, IV., Váci-ucca 25.
ÉfiesiljUk n. b. vavSinktt, hogy az őszi idény, val.mlnt a knrAc- onyi vSsir n.gy fornalma alalltelhalmozódotí „Firsl Claas" minőségű öllőny, kabál és kolzlümazővel
maradékokat i-4 méterig
a rnÁr ily alkalmak folytán k\'öztudatti vált
nagyon olcsó árban árusítjuk
Szöveteink minősége elismerten a legjobb. Araink a minőségekhez arányítva a legolcsóbbak. Választékunk fölUlmulhatatlanul a legnagyobb.
Klllünleges angol frokk- és szmokingszüvetek. Autó-, kocsi- és utltakardk. Mintákat vidékre készséggel küldünk.
zalaI kOxlOny
1 m |an»<r n.
INDASZESZ
•f«n)4i uu Knt U. í«<4#4it. X. K
Mi«k ti.h.t.\'. Ukittal t&bb >.. ■jrobb <« k »«bb hü k«rt!«l k«rt nól-kúl 6, 3. 7 t% t ho!d«i laGSÖbJrlo-t>«k SacoijgrÖíRT^\'i <» i!"^ Karassanyl h«í>b*n t- é% 4ísoJJ brtokíp l«u«J. k>**bb foUti tolok Ven-«I4BI& éa Uslathéxak h«lyb«n ii »id*k»n B»Ut©iik»:«»*io:«n villa S00 Un*\'. KííoVÍ.JI tobo kU4bb-o«iyobb tiLU «16et4« f«lt4l«!ik r.«U«tt »:*4ok. — li<r«fei*t
kAavatltA Nagykartaaa, RAkótsI-iiUa 19.
Fleischmann Áruház
Budapest
csokis Károly-körut 24.
B KA 14 in keidig 14 napos faltári occasl6j*t /j.n\'j, „. b. vovdkö. ó:ué£c fiíyt!:iííl)c.
Cjipjukalo. d opla.iil.1 . . Cilko. 4ivilk#lmi. IJ.ila ,pi,- a r .gllvitoubb <ii kc* viloar
krtn.........
fkti iln;* krlm. Ji miaJitgu TUíIj gjnpju ;*rf uú.ii . . Dnblt r« (Unitira* .... O*.,.,!\'* <].v.Uilft«kb«o . . < r.pp. 4. íhiw 4ir.tiaio.kkM " 04ó .041 í.ltiil.o triatinó,
D* i. nlnti at J-
b tUU aMi/j. ... GttBtdmok f*[HB|l iiiaakbtiL HlnMtt grwi.diook finangi dl-n^MkVw 110 cn. titit* K*Uo(jivÍJica ...
KíJíijkoppií......
BUM .hlfíon......
Up^éviitoo t«!J«i n*!t:it[. bM, W.-it\'i . , , , . .
P.pUol«pW4 viiioa ISO emu
1IK4 K
MM4 K
nm k W»0 K JJOOO K
J7J40 K UMO K 7)444 K
un k
Vli X 1710 K
HÍ75 K I«M K 114)4 K 1ISM K
1ÍJ00 K
Nagy választék menyasszonyi kelengyékben, damaszt és tiszta lenárukban, törülkdzök-ben, kanavász és finom Ing-zeflrikben.
Kttlön kismalom nagy vilaai\' ttku Uitl poaalúraktAramal v8. l«S*nyl ruhftkra.
Kőszi/ény, csuz, rheuma
# »«!», »i|püi, CMotfá,«<l.lm»k *oy4vÜM4»k tta kipróbált WjJobb iui a
KRItONIR-fél*
R KPARATOR
KtfhiUS rnioóao (7Ö|)rti«(tizUo Pottia küldi ti «gy»Jj!1 ktontí:
KRIianiR.flyóay.t.rté,
Budap.at, C4Mn*14r. ,1., MT ui*»M(omói óv.kodiunk I
AZ

ORIENT
kAvépőtlék
jóságban a s/am«s kávéval is versenyei
A ItgumitoHbb, V.-dal k4»4iiN> kill bilí:«, mint «jíb jilrlmlnyból <1
olcsó.
Csakis nemesített cikóriagyökérből készül.-
Arany érswaMl kltflntalva.
Orient Pótkávégyár
Részvénytársaság
luaiputl, VU., atk4.il.at T.
v;
TtUftii J«M*t N-M, JWN-11. J
lrr% y
Olcsó téliruhák
tiszta gyapluWI
As al«rahafadalt ld« miatt Mélyen laaséllitott Arakl
A| foljc\'rl «• aaiiBk&araklki rtultlMlMMk Ifol.i hiMSliair*. n«\'iiidnl(l «• hffi m»»U. • fVni\'a, i^Mlinlili l»|okrat, (Miki«t«kc4k, V»IU-uiotntk. f»iHl.\'fWMk. l«ioll6kMk. TtraStMavk, UffltSiMi. Mnn.\'l thltiukoak. kUMrtUsk tik.
köpeny, zubbony és cslzmansd-rág együtt 190000 K-tdl felfelé.
D) Cinil MHVAtnakáki Uwl«M<É^al «* i}ui oullntiiS, triti -tikuol.
u). htuMcbu), iUi>u«iia Hk
köpeny, zubbony és cslzmanad-rág igyütt142000 K-tdl feljibb.
r«iU nikUirsV
l«k. ..oaklrOl I
B«IMIMk«l<k M (Ml
Ergon Ipari és Kereskedelmi R.-T.-nál, Budapest
V. kar., VSrtaaiarlt.ltr *. a a. KMutn rifilaln írluyzéktt kOldOnk
Vsibutorirézbutort,
I tte* ..isi oea rrpu B fim iww*-
Ul 1 TilUltöti. mUU alad*
üzletház
k*!\'tel, 4 moMj b*k«Ud<hH< UkikMl. ranodival, piacival, r<gi J-ófori*1®"
tűzifa karaskactiiial.
r.Kj taOUljr. jípnb itb. m.Wkbriyl.
!.((•!. luji (itokirSI tjj KOO mm-h^iímci.plíniroiiuf. íi njir.vt
k\'nilnlokomobll. Uiy.nolt iptllott iii/.« bükk íi lll-||s KO kr. Udl
„mjúIUZIia isooo K-*r«
kifhit4. Mnbbtt Kioliij-u. li ,,. iJ.il
Sladé blrlokak i ra holdu kutok
..ll.i.kk.1 Ioo«>»y3..[j.!na,
VI ho\'.J., Urt»k S.Mtcyn.^iW*. I,,M silkOl, M boM RU 9.a.|jbi>, io k«u ma Uua«crabu. 10 koU f>U
U kbM niüíklrt.k Z*U-
M.nrib...
IlaM hAaakt s, 4, 5. 4 iMkü n.-U4I kiaak k.m.1 4. >M oiUnjl. tU* Wa WkMU^Uk, . riic kUSobAai atWIWa. B4r.bb MrlütMiUU ojrajt!
SzAntó Vilmos
OaMc-tAr 4. as. T«l«t*n |.1L
BORÜRJEGYZÉKSf
taa, aW írta. .itUk a Taaa*k aaaMy*>*<«> I
a wp a fcku -u a ka. .,u...
1 lUf JI
MWSOMkanaa 1 nar Mllaiikl b. Uat i —U.lUl
1 imr k a| rtd* 10S0 karua. 1 llkr I\' i-iUlat HO karau.
Bruncslcs Jdzsef S^u*.
U.ini u. T«ltfta I t-n.
- szakAts -
KJaortn* b nrtsdniíuiui lit.kai* .7.1.) Hagykanlaaa Talafon 40. Kiafalu.ll S*»<ar-M«u 1
all.trfmk fa kalUkat. S^dilu un latit***. l4.kaikut.rUl. ,ltWtfa..»lkkúufa.
iitilkhliuHi. rt.iin.il.
■ay P\'*ka»*s4ri*a után ma»työrödlk, hagy
a „Ssaracaan" rövidáru
a -.Szaracsan" divatáru a „Sxerecsan" kötött-szSvőttáru üzletban
mladankar |6I *• ataaén v4i»r»rt..L
Erzsébet-tér 1. Nagykanizsa Májon mtíköszörUs mellett.
Nariaaya, kaaatyü, aaahnl, ln«, ayakkaadl, kanom, ratyal, cérna
Mindenkinek saját érdeke
■klátt tiOUa Iiülii|l*tit f^aat, timii M
Szabados Mátyás
a „Marcalihoz" cimzett kékfestő és kézmllárukereskedését
Kazlnczy-utca 1. Városházpalota,
|eg0lcjdbb áron szerezhet be.
a Illóbb mío4U,Uo a
Óriási
TAVASZI VÍSÜR
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruhézában!
Ezer vég prima karton mólyen leszállított árban kerül eladásra!
HMOtm • Nxikaataá ty-omda U^Udó VillsUt küiwri^SIji^ .Na^yktmlrmT
A tőzsde uj periódusa
A játéknak a lŐzfdén sohasem szabid elfajulnia anayira, hogy az hazárd jelleget kapjon és a kockásat a játékos rgzisKteasiÁját fenye-geiao. 3>ükség van most ezt újból lesiöfeznl, amikor péa>ünk sülye-déaóack egy ujabb állomásával n tőisde történetének uj szakaszához jutánk.
A tŐzsdsl értékelés atfikségef, azt acoi játékos kedv, bsnem az ország árdekal parancsolják. £a hogy ezt az átértékelési folyomntot ne zsvsrják olyan spekulációk, amelyek akár pssichológiai jelenségek alapján, félrevezetik a könnyen befolyásolható tömeget, akár pedig kihasználva külpolitikai fordulatok plllaaatnyi esélyeit, oz is éppen ugy az ország érdeke. A túlságba menő áremelkedések éppon ugy n»m egéizeégesek a gazdasági életre, csínt az árfolyamok mesterséges és erőszakos laroaakpUas. A lagegész-ségtelaaebb éa legoktalanabb azonban az, ha a közönség belo k>gvj« magit vinni olyaa rpekulúcióba, asaely túlhaladja erejét.
A legutóbbi besss megmutatta, milyen következményei vannak, ha a tőzsdézés lázai-, nran gondolko:ó hazárd játékká fajai Hetek alatt nem csupán nagy vagyonokat rop pantott Össze, d«azáze>rek mentek tőnkre árok köitl a kisegzisztenciák közül, akik a m/ról holnapra való szükségeseket Is alig tudják előteremteni.
Most tehát, amikor — amint a jelek mutatják — a tőzsdén ujabb átértékelési periódushoz érkeztüak, □oat lehet eléggá komolyan lelkére kötni mlndeakinek, ne ssanjen belo és ne hagyja magát belevlaal nagyobb érdekeltségbe, mint ameay-ayit elbír, amennyi nem megy tul teherbírási képesiágén. A játék veszedelme mérhetetlen, mihelyt túlmegy a játékos anyagi lekotőségeln ás akkor ahelyett, hagy vagyonkén-zerváló tagy jövtdtlmező célokat szolgálna, nyakát szegi a kalandos próbálkozónak.
A tŐisde egészséges ás Indokolt szllárdulása hasznára válik a gaz-daaági élet minden vonatkozásának. As ország értékalapja, az ipari és kereskedelmi vállalkozások részvényeinek megfelelő értékeléae a nemzeti vagyon megbecslését és gyarapodását jeleati. Mihelyt azanban az értékelést túlhajtják és azt nem a játákos lás hajtja abnorm s magasságba, kataaztráfállssá válik e ső sorban arra a közönségro, amelyik bele kagyta magát sodortatni az ere-iát áe anyagi készségét felülmúló kockázatba.
Amíg tehát egyrészt a közönsé-
get óvni kell a talr.ésb* hajló játék tói, másrészről a tfzsdét meg kell tisztítani azoktól aa elemektől, lyek hazárdjátékukkal és vakmerő spekulációjukkal megbontják a tőzsdei értékelés termáizctea fc\'yrme • át és máról holnapra olyan fordulatokat idézhetnek elő, zmelyek alapjában rázzák mrg az tg far gaz* dsságl életet. Igv következnek az-atáa vératlan árfejlődések, egyszer
fantasztikus magasságok felé, másszor szédületes mélységekbe, amelyekbe végeredményében a tapasztalatim éa tájékozatlan játékos közönség zuhan bele.
A tőzsdét maga a közönség szabályozhatja: okos mérséklettel, a mohóság elfojtásával, öntudatos beosztással és k szenvedélyek fékezésével kell játszani. Nehogy katasztrófa legyen balőla.
A kisántárot nem kiván jóvátételt a magyar kölcsönből
Párta, janaár 1« A Chitago Tribünt pértil szerkesztőségének Belgrádba kiküldött
ludósitója többi között a következőket jelenti:
A kisáatánt nagylelkűen hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországnak megengedi a külföldi kölcsön felvételét, ha Magyarország elejti a személyes Igényeket, például aza kat, amelyeket Budapest a román megszállás folyamén okozott károkért támaszt. A kiiántánt lelett arról a javaslatról, hogy Magyarország a kőldőnnek egy rés*ót jó-
vátételi fizetésekre hssináljs fel, de fenntsrtetta ttit sz óhaját, hogy Magyarország költségeit szabályozzák.
Vágat ért n belgrádi konferencia
Belgrádból jelentik: Az értekezlet szombaton érdeméken véget ért. Benti c«eh külügyminiszter már este felszállett különvonatéra, amely vasárnap raggrl indult cl. Duta román külügyminiszter vasárnap utazott el. Ninaits jugoszláv külügyminiszter hétfőn délelőtt fogadja a sajtó képviselőit.
Megkezdődött az Ulain-iigy főtárgyalása
A tárgyalás eliő napja
Bnil.p..t, j.Q.ií H A legírdtkei.hb por.k li|j»lM«ir« eulfkeiUt o tSryinjuík folyoiój. m», .mikor Ui.ln p5r tirjy.U.
«c,koidlék. Rendőrök ..illHk meg az rgéaz törvényszéket, akik már a folyosón mindenkit Igazoltatnak. A tárgyalóterembe csak ujabb Igazoltatással lehet bejutni. Ez az oka, hogy a tárgyalás meg-kexdés.kor as újságírókon kivÜl alig néhány ember van a terambca. Az igazoltatásban maga Hetényl Imre dr. főkapitányhelyettes is részt veaz.
Pontban kilenc órakor vonul be n bíróság s tárgyalóterembe Langer JonŐ ktuial bíró, törvényszéki elnök vezetéaével. A vádat Mészntr Tivadar dr. királyi Ügyéss képviseli.
A tárgyalás megnyitása után a vádlottakat, akik két kát védővel jelentek meg, kihallgatják az általános kérdésekre, majd Korpády táblabíró Ismertette a királyi ügyész ség vádiratát, amely Ulaln Feren-cet. Szemere Bálát áe Bobala Tl-taszt lázadásra Irápyuló ssővetaég bűntettével vádolja.
Ultin Fcrcneet hallgatja ki elŐ-azör a bíróság. N»oa érzi magát
bűnösnek, Lad-ndorffal és Hitlerrel egyszer találkozott, mult év februárjában. Az ügynek ezt a rész-letét szoobsn csak zárt tárgyaláson óhajtja előadni. Minthogy a királyi ügyész Is hozzájárul a zárt tárgyaláshoz, negyedliz órakor az elnök n termet kiürítteti, háromnegyeeltiz óráig tárt ülésen folyt a tárgyalás.
A nyilvános tárgyalás újbóli megnyitása után Ulain elmondja, hogy egy ét* itmtri Bobulát. November 3 an — ekkor már másodízben — magához hívta őt telefonon. Esto hat órakor elment. Itt mutatták be neki Döhmel Frigyest és Sstn&re Bélát. Döhmel rögtön as integritási akció támogatásáról kezdett beszélni. Ludondorff mogbizottjaként igazolta magát.
Elmondotta Döhmel, hogy Német-országban nogv politikai átalakulás várkató. Célszeri voloa, ha Magyarország megtámadná Csehország déli hstárát. Arról, hogy Romániában és Jugoszláviában mi történjék, nem tárgyalt. Szóba került as Is, hogy a magyarok a bajoroknak élelmiszert adnak, ök pedig nekünk fegyvert és kateaát. Huszonnyolcezer katonát kértek.
tüzérséget i*. A tanácskozás során az urak arra kérték Őt, hogy menjen Németországba es tárgyaljon Ludendoi ff ék kai. ó mejhlvAat ki-vént Híttlerákiől, amit Döhmel néhány n*p múlva hozott la.
A mogkivó azt tartalmazta, hogy Münchenben azivesen látják Ulaiat és 7 ikén este mér hajlandók is öt Ludendorff és Hiller fogadni, ötő-dikén Döhmel egy szerződést tett eléje, amit Bobu\'ával abból a célból csináltak, hogy Münchenben lássák, hogy ők komolyan dolgoznak. Döhmt\'l foiszlrozta einaek a szerződésnek mz aláírását. Ed valószínűleg azért telte, hogy tárgyi biionyitéka legyen velük szemben.
Az Ő jelenlétében sem kormány-buktatásról, nem kormánylistáról, sem halállistáról, sem megszállás, tervezetről nem vo\'t scó.
Az elnök kérdésére kijelenti, hogy számítottak a kormány hall-gatólagos beleegyezésére.
Elmondja ezután, hogy miként törtónt Hegyealnlrnon * nsegnoo-tozása. A meg motozáskor rögtön átadta a szerződést a rendőrtisztviselőnek Bud.pestre azért sietett vissza, mert felt nz indierkrédótóL A* volt a szándéka, hogy visszajön és beszél a belügyminiszterrel, nehogy nyilvánosságra hozzák a tőle elvett szerződési, mait ez as országnak mérhetetlen károkat jelenthetett.
Etzol Ulain kihallgatása befejeződött.
Bobiíja Tituszt szálltja az elnök
a tárgyalóterembe.
ó nem érti magát bűnösnek. Szemerét már régebb Idő óta ismeri. Egy lapalapltáa ügyében akart vele tárgyalni akkor, amikor bemutatta neki Döhmelt. Döhmel elmondotta, hogy Hiller küldte őt Magyarországra, azzal a célzattal, hogy kapcsolatpt keressen a magyarokkal. Döhmel elmondotta, hogy as Integritás a cél. A bajorok is újra föl akarják támasztani Németországot. Az elnöknek arra a kérdésére, hogy fegyveresen akarták-e megvalósítani tervüket, kijelenti, hogy erre a kérdésre csak zárt tárgyaláson hajlandó felelni.
Háromnegyed 12 órára befejezték Bobula éa Szemere kihallgatását éa az elnök asünetet rendelt.
S«ünet után ugyancsak zárt tárgyaláson megkezdték Döhmel Frigyes tanukéntl kihallgatását.
Pontban két órakor n bíróság berekcsztetto a mai főtáígyaláat, melynek folytatását holnap délelőtt 9 órára tűzte ki. A holnapi tár-gyaléa elején zárt tárgyaláson tovább folytatják Döhmel kihallgatá-aát, mert Döhmel másfélórás tanúvallomását nem fejezhette be."
ftffw szám ára hétköznap 300 korona, vasár- és Bnnepnap 4QO korom
6t. évfolyam
Nagyknniua, 1924. január IS. Kedd
12. sxám.
i.kHiltUf i VII. kar. Aktcb-«lM SÍ w. t«ltfoiM4a JAual IS—«1.
SUnNtMI arai Buy bór* 70Ö0 karaaa. n»d.v.».V»» kapható Aakar-kSa S. aa. dohányáradéba
ZALAI KÖZLÖNY


Hivatalos jelentés a csongrádi nyomozásról és az Alföldi Brigádról
Vasárnap délelőtt 11 órakor Ra-kovszky Iván belügyminiszter máa-félóráe kihallgatáson fogadta Ná dosy orazágoa főkapitányt, Hetényi főkapltánybelyettest, a rendőrség politikai osztályának vesetőjét és Diószeghy belügyminiszteri tanácsost, a belügyi nyomozóosztály vezetőjét, akikkel behatóan megtárgyalta a csongrádi bombamerénylet, az Alföldi Brigád és az ezzel kapcsolatos egyéb politikai természetű bűncselekmények nyomozásának ügyét.
Az értekezletről a következő hivatalos jelentést sdták ki:
A székesfővárosi és vidéki lapokban megjelent azokkal a tudósításokkal szemben, amelyek a csongrádi bombamerénylettel kapcsolatosan a helyszínére a belügyminiszter által kiküldött Diószeghy János belügyminiszteri tanácsos vizsgálatával foglalkoztak és amelyek ■ hivatalos utoo kiadott jelentésekkel a homlokegyenest ellenkező megállapításokat adtak a közönség elé, a belügyminisztérium kijelenti, hogy: 1. A Dióazcghy János által teljesített vizsgálat adatai szerint az úgynevezett „Alföldi Brigád" és a bombamerénylet kötött csupán azemélyl kapciolatok-ról van szó, de semmi adat nem merült fel arra, hogy a brigád, mint ilyen, a merénylet előkészítésében részt vett volna. 2. Azok a fantasztikus szervezetek, amelyek a kormány megbuktatásáról és katonai diktatúráról szóltsk, csupán égy két Ciongrád és környékbeli, alacsonyabb értelmi színvonalon álló ember tervezgetésének tekinthetők. 3. Az Alföldi Brigád, amikor a bolsevizmus elleni védekezésnek szükaége ezt megkívánta, még annak Idfjén, 1920 ikeszten-dőben az illetékea faktorok tudo máiéval szervezkedett meg és az EME nemzetvédelmi osztályánsk egyik alakulatát képezte. Ezidőtájt Ugyanis a rendőrség éa csendőrség azcrvezcllens/gc folytán a kormányhatóság Is szükségét látta annak, hogy a polgárságot á bolaevlzmus veszedelme ellen megszervezzék.
Minthogy pedig Időközben a törvényes karhatalmat kellőképpen megszervezték, a kormány még a mult évben elérkezettnek látta annak Idejét, hogy ezeket az alakulatokat most már feloszlassák. Az EME nemzetvédelmi osztályát — és ezzel az Alföldi B Igád la — az 1923. év október havában fel is oazlattatott, a feloszlató belügyminiszteri rendelettel szemben azon-bsn Csongrádon és Szentesen az EME nemzetvédelmi osztálya, mint „Jóbarátok Köre" — most már Ulegália — működést fejtett ki.
A m. kir, kormány a legerélye-sebb intézkedéseket haladéktalanul megtette abban az irányban, hogy az EME nemretvédelmi osztálya, vagy bármely egyéb alakulat bármily burkolt formában ae állhasson fenn. Ezért a kormány efféle alakulatok ténylegea felosilását a legszigorúbban ellenőrizni fogja és amennyiben bármely feloszlatott alakulat további működését megállapítaná, a szükséges Intézkedé aekct nyomban meg fogja tenni.
Ami pedig az Alföldi Brigádot Uleti, a kormány —megállapítván, bogy a vezetőség a feloszlatást nem kellő gonddal hsjtoüa végre — azt hatósági uton fogja likvi dálni.
hírek.
— (Naptár) Jan. 15. Rem. sz. Pál.
— (Időjárás) A Meteorológiai Intézet jelentése szerint az Időjárásban lényeges változás nem várható.
— (A mlnlaxtereinők Páriába
árkaaatt) Gróf Bethlen István azombaton e»te nagy késéssel érkezett meg Párisba. A pályaudvaron báró Korányi Frigyes párisi magyar követ várta a miniszterelnököt a magyar követaég tagjaival. A miniszterelnök útjáról további érteaités eddig nem érkezett, de amennyiben szombat este Bsthlen már Páriaban volt, valószínűleg a mai nap folyamán már Londonba is megérkezett.
— (Raasay vasárnap JBn Kanizsára) Megírtuk, hogy Ras-say Károly Anek György kiakani zsai polgár leányának eaküvöjére lejön Kanizaára, hogy az esküvőn mint tanú szerepeljen. Hegedűs Györggyel való párbaja azonban megakadályozta lejövctelében. Értesülésünk szerint Rassay most vasárnap feltétlenül lejön Kanizsára, amikor Is Anekék megtartják a lakodalmat.
— (Ismeretterjesztő népies előadások Klskanlzaán) A kis-kanizsai elemi iskola tanítótestületének tagjai minden vasárnap délután litánia után sz Iskolateremben Ismeretterjesztő előadást tartanak a kővetkező beosztással és programmal: Január 13 án P. Bakos Ágost: Az egyház alkotmánya és lélektana. Jsnuár 20 án Béres János igazgató a tisztaságról. Január 27-én Kovács Illés: Mit vesztettünk? Megélha-tűnk-e igy ? Február 3 án Faludi Géza a növénytermelésről. Február 10 én Uvári Józsaf az egészség ápolása. Február 17 én Filó Ferenc az állampolgári jogok és kötelességek. Február 24 én Német Jenő az árpádházi királyokról. Maraius 2 án Tóth Károly a mértékek ismertetése. Március 9 én P Bakos Ágost az egyház Ismertető jegyeiről. Március 16 án Béres János a tüdővészről. Mircius 23 sn Filé Ferenc az or-szággyülés munkája, a választójog és választások, a törvény tisztelete.
Máreius 30-án Faludi G^za a gjü mö\'cnfa tenyésztéséről. Április 6 án Kovács Illés Európa uj országainak ismertetése. Az előadás díjtalan.
— (Klakanlzaa a mezítlábas gyermekekért) Klskani*sa cépe az Idén ssját erejéből 23 gyermeket látott el cipővel s ezáltal lehetővé telte, hogy a azegény gyermekek rendesen látogathassák sz iskolát. Különösen kitettek magukért áldo-zatkésrségükkel a cipésziparosok, akik amellett hogy tekintélyes ösz-szeget is ajándékoztak, ingyen végezték cl a cpŐk elkészítését. Flum bort György, Ferk F renc, Szokol Jinos, Baj György, Baa György, Kuzsner György, R-.vész ívván, Sál cli L\'jos készítették cl a cipőket. Ingyen adott 2 pár cipőt Kelemen József, 1 párat Srokol J »no* és Hir.ch József bő<kereskedő Ezenkívül többen ajándékoztak ruhát és viseltes cipőt. A nemes áldozalkéaz-ségért hálásán mor d köszönetet az iakola igazgatósága.
— (Az evangellkus egyház kőréből) Zalaegerszegtől jelenti a Zalai KÖílőny tudósitój.; Kapi Béla aiombathelyl evangélikus püspök Menyhárt litván lelkészt Zalaegerszegre rendelte a fogolytábor! istentiszteletek rendszeres megtartása és az Alsólendvától elszakadt vidéken levő hivek lelki gondozáwa végett.
_ (Lapátostul lopta al a tüzet) Cseh Lsjosné magysrutaal pékmühelyéből parázameritŐ lapáttal tüzet vitt kl, majd az ajtóból még visszafordult valamiért s a lapátot eddig letette a küszöbre. Mire a műhelyből visszajött ismeretlen teltes s parazsat elemelte. Természetesen a lapátot la volevitte, amiért Cseh Lsjosné az Ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrségen.
— (Adomány a mentőknek)
Egy magát megnevezni nem akaró nemeslolkü adakozó a mentők részére 100.000 koronát juttatott hozzánk, m-slyért fogadja a testület hálás köszönetét.
— (Szövőtanfolyam) A nagykanizsai Rsfermítus Nőegyesület tendezésében a főldmivelésügyl minisztérium támogatásával háziipari azövŐtanfolyam nyílik meg a volt főgimnázium földszinti jobboldali saroktermében. A szövőtanfolyamra eddig jelentkezettek kŐzö* megbeszélésre folyó hó 17 én délután 4
órakor jelenjenek meg ugyanott, mert különban helyűk nem leaz fenntartva. Uj jelentkezők január 18 án és 19 én a munkaórákban délelőtt 9—12 és délután 3-6 óráig iratkozhatnak be.
— (A selmád főiskolás: xeae-kar Egereseden) Zalaegerszegről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója : A zalaegerszegi Katolikus Legény-egflet a jövő hónapban előadja az „Erdészleány* elmü operettet, mely alkalommal a aelmecl erdészeti és bányászati főiskola 40 tegu cigány zenekara fogja a kisérő zenét szolgáltatni.
— (Iparostanoncok jutalmazása Egerszegen) Zalaegerszegről jelenti n Zalai Közlöny tudósítója: A zalaegerszegi Iparosok karácsonyi kiállításán résztvett iparoa-tanoncokat vasárnap jutalmazták meg az Ipartestületben tartott ün-napély keretében. Jádi Károly elnök megnyitója után Czobor Mátyás polgármester buzdította az Ifjokat a további munkára, msjd » 68 tanoncnsk kiosztotta az elismerő okleveleket éa jutalmakat.
— (Egarszag a forg almladó-aérelmek ellen) Zalaegerszegről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: A forgalmiadó sérelmek megszüntetése céljából a Zalaegerazogl Kereskedelmi KŐr és az Ipartestület együttesen fognak az OMKE utján orvoslást kérni.
— (Ax egerszegi Kereskedelmi K5r tlsstnjltása) Zala egers égről jelenti a Zalai Közlöny tudódiója: A zalaegerazegi Kereskedelmi Kör vaaárnap tartotta tisztújító közgyűlését. Az elnökség által öiszeálÜtott lista alapján az eddigi tisztikart újból magválasztották.
— (Uj tej gazdasági szakkönyv) Gondos Sándor „A tej és vizsgálata" cimű most megjelent müvében a tej minden alkotórészét, a tej és tejtermékek vizsgálatának módszerelt, vsl-mlnt eszközeit is merteti. E szaka.ű teljesen önálló egészet alkot és beleillesrkedik abba a sorozatba, melynek fűzetel a tej kezelésével és szállításává!, a városi tejüzejnmel, a vajgyártásial, sajtgyártással stb. külön-külön fognak foglalkojni és rövidesen megjelen nek. Ez a könyv nélkülözhetetlen tejcsarnokosokra, vajmoaterekre nézve, valamint nagy h.aznát veszi minden gazda és laikus Is, aki a tejtermékek vizsgálatával foglalkozni kíván. A számos ábrával dlszitelt azakroű ára 6600 K. Megrendelhető a Pálria R-T könyvoaztályában, BudípestyHX, Ü« ői ut 25. és minden könyvkereskedésben.
— (Augusztus közepén színik meg a tisztviselők termé, azét boni ellátása) A közélelmezési minisztériumban Bud miniszter elnökletével folytatólagos üléseken tárgyalják a köztisztviselők természetben való ellátásának megszüntetésére vonatkozó javaslatokat. A bizottság megállapította azt, hogy a természetben való ellátást egyszerűen rendeleti utoo nem leket megszüntetni, miután ec nem segély, hanem a köztisztviselők fizetésének egyik fontos alkatrésze. A készülő tervezet, melyet msjd Bud miniszter terjeszt a minisztertanács elé, legkésőbb január végéig tető alá jut. A tervezet szerint a köztisztviselők természetben való ellátása a jelenlegi gazdasági év végén, augusztus hó közepén szűnik meg. T*rmé-azetesen szóba kerül a bizottság tárgyalásain a hadiözvegyek, Wadl-árvák és különösen a hadirokkantak természetben való ellátásának megszüntetése ia. Et már nagyobb akadályba ütközik, azonbaa a bizottság itt javasolni fogj*, hogy a népjóléti minisztérium, illetve az egyes váresok külön pénzalapból fedezzék majd a szegények és « rokkantak természetben való ellátását. Ez a mennyiség ugyanis olyan elenyésző, hogy a városoknsk nemrégen engedélyezett inségsdóból teljesen és tökéletesen fedezhető. Erre vonatkozóan szintén meglndal a tárgyalás.
— (Állásközvetítő Iroda a B listások elhelyezésére) Budapestről jelentik: A kormány a KANSz ot bízta meg a közszolgálatból a létszámcsökkentés folytán olbocsátott tisztviselők és egyéb alkalmazottak más pályákon való elhelyezkedésének előmozdítására szolgáló állásközvetítő iroda létesítésével. A szövetség ezt ax irodát az egész országra kiterjedő hatáskörrel a főldmivelésügyl minisztérium épületében (Országház-tér 11. félemelet 58) a „KANSz Állás-közvetítő Irodája* elnevezéisel állította fel. Az Irodát a közszolgálatból és létszámcsökkentés folytán elbocsátott minden tisztvise\'ő és egyébalkalmazott díjtalanul igénybe veheti.
— (Katonai nyugdíjasok) arcképes vaauti igazolványaikat meg; hosszabbítás végett adják lo azonnal a városi népgondozó kirendeltségnél. Érvényesítési díj 1000 korona, uj igazolvány kiállítási dija 2000 korona Igazolványonként.
— (Baieaet a harcai járdán) Barcsról j-lenti tudósítónk: A napokban a sikos és felhintetl?n barcsi járdán Horvátíi József tanuló olyan szerencsétlenül esett el, hogy térdben csontrepedéat szenvedett. A hatóság ezután elrendelte a járdák felhlntését.
(x) Hint érteaölönk, arany és ezQatSn kívül brlilláns éa gyöngy beváltás ls váltoxat-tanul os.:közölhető Badapeat, IV. Vármegye atca 7. Pénztári órák 9-5 lg.
(x) FÜsrerkereskedők figyelmébe. A kiskereskedelmi áruiitás részére 1924. é/i j.nuár 14 tői kezdődő hatállyal érvényes legújabb Irányárjegyzék átvehető Rosonfeld Adolf Fial cégnél, Fő ut 4.
(*) Agytollat vesz és alad Herczfeldné, Sugár ut 18.
— (Kérelem) Balázs Jínosné, aki Honvéd utea 2. szám alatti lakásán a legnagyobb nyomorbsn tengődik, ezúton kéri nemssszivá emberek aagits/gét lehetőleg táze-lőben vagy élelmiszerben.
január 15.
ZALAI KOBJOW
TÖRVÉNYSZÉK.
Hetvenegy éves gyilkos
Gyilkoaság blntettének vádjával terhelten állott ma a királyi törvényszék büntetőtanácsa előtt Halász Ferenc 71 éves jómódú eeer-szegtomsjl földmüvei, mert az ügyészség vádirata szerint nault év aovember havában egy éjszakán vejét, Varga Lajost bottal ugy főbe sújtotta, hogy az néhány órán be-ISI kiszenvedett.
Dr. Kenedi főtárgyalás! elnök kérdéseire az öreg vádlott beismeri tettét. Avval védekezik, hogy a kérdéses éjjelen veje kikényszeritette Öt az istállóba, ott letérdeltetto és végezni akart vele, de ő védeni akarta magát, falkapott egy botot és azzal vejét fejbevágta.
Vádlott leánya. Varga Lsjoiné, nemkülönben a kihallgatott összes tanuk egyértelműen azt vallják, bogy ax áldozat részeges, házsártos, garázda ember volt.
Dr. Schwarts klr. törvényszéki orvos szerint Varga halálát 4 ütéstől származó nyakszirtcsont-törés okozta.
Dr. Szabó főügyész rámutat arra, hogy a vádlott kezdetben konokul tagadta a cselekményt, csak ami kor a véres csizmáját mutatták meg — ismerte bo tettét. A gyilkosság vádját tartja fenn vele szemben.
Dr. Bakos Géza védőbeszéde után a törvényszék bűnösnek mondotta ki Hálást Ferencet erős felindulásban elkövetett halált okezó súlyos testisértés bűntettében és ezért öt 2 évi börtönre Ítélte. Az ítélet jogerős.
Felebbvltali tárgyalások
Tánexos József, Ifj. Jánczos Gergely és Táncios Lajos hshóti földművesek édesapjukat egy alkalommal megragadták, a szobtba hurcolták és ott estig fogva tartották. A kanizsai járásbíróság ezárt Tán--oeos Józsefet egy hón.pi, Tánczo. Gergelyt és L.jo.t két heti fog bó> ra és az 5s.ze. költségek megtérítésére ítélte. A nagykanizsai klr. törvényszék felobbezés folyláa most foglalkozott ezzel az üggyel és dr. Hirschltr J;nő védelme után meg-változtat*, az alaóblróság Ítéletét, a vádlottakat /elmentette és a sér-tettet marasztalta el a költségek ben, mert a aértett vallomásán kívül más bizonyítékot nem talált. •
Játmag Géza és KSsteghy Pál keszthelyi gazdászok egy vendéglőben mulattak, amikor a Molnár Sándor asztala mellett játszó cigányokat migukhox parancsolták. Molnár természetesen nem engedte át a cigányokat, mire Jlrmay revolvert vett elö és Molnár asztala felé eélzott. Kőizeghy pedig segédkezett Járm.yoak a cigányok ter-rorlzálnsftb.n A járásbiróeág Jár-m»yt 3300, Kő.zeghyt 2000 koron, pénibüntetésre ítélte. A tőrvény-Kék az Ítéletet helybenhagyta.
(§) Dr. Gárdonyi aajtóparé Bak Kitárgyalása* Megemlékeztünk ann.k Idején a Keszthelyi Újság szerke.zlőjének dr. Gárdonyi Lajosnak sajtóperéről, melyben több t.nu kihallgatását rendelte el a bíróság. Január 24 ére tűzték ki ebben az ügyben a főtárgyaiig, amely Igen érdekeaaek Ígérkezik.
HOZGÓFÉHYKÉPSZIIIIIIZ.
Uránia. K.ddea fél 7 á. fél 9 órakor: Nanotk és TSkJilki. — Sierdán nincs előadás.
Csütörtök és pénteken Uránia 5. 7 és 9 órakor, Világ •/.5. \'/.? V.9 órakor: A kilyők, vígjáték 6 felvonásban. Főszerepekben Chsp lin és Jackl Coogan. Jónás, 1 feiv. vígjáték. — A kölyök előadására emelt helyárak. Az ajtókat kezdetkor lezárjuk.
(x) Mielőtt megnő.Hl, jegygyűrűt és ékszert Icgjutányosabb árban vásárolhat Felad József álaazeréssnól, Nagykanizsáé,
Sugár-ut 2. (Fő nt és Sugár-ut sarok). Arsny, ezüst, platina, hamis-fognk éa érmek beváltása a legmagasabb napi árban.
(x) Mlndan zzzeghttlés a lábtól ered. Hozassa hát rendbe nálam harisnyáit, hol a legelőnyösebb kiszolgálásban részesül. Kitűnő, me-leg gyapjú léll harisnyák raktáron elönyösváron. F1LIPP Oszkár ha-risnyakötődélo, Szombathely, Széli Kálmán u. 6. az.
a TŐZSDE Km
(Saját todóiitóak UlafooJoUatéi.) A mai tőzsdén az utolfó nspok magas árfolyamainak hatása alstt sok áru került a piacra, ennek következtében eleinte tartott, kéaőbb azonban gyenge irányzat alakult ki. A nyitás a pénteki nívón mozgott és a közbeeső napok magánforgalmi kurzusai az egésa délelőtt folyamán nem érvényesültek. A piacra kerülő sok áru általában 5—10 százalék veszteséget szenvedett. Hozzájárult a lanyha Irányzathoz az is, hogy a pi*c Bécsből biztatás nélkül maradt, honnan szintén gyenge irányzatot jeleztek. Ax árlemorzaolódás visszatartására a bankok nem interveniáltak ugy, hogy n zavaró momentumok miatt majdnem az összes piacok gyengén zártak. A záró árfolyamokat a középkurzusok állapították meg. Ma jegyezték először hivatalosan a kosztpénzt éa a kővetkező fizetési napra 1.75 tői 1.87 ig állapították
A budapesti tőzsde záró árfolyamai*
A budapesti tAzsda délután 1 órai záróárfolyamát a kövatkesAkc
O)00 t6tooo tljoo
Baokak
Ar/ol .W>0. 45000
Kuil tjocoo
Af*r )00©0
Uaor. Hit. Sitooo letiiloc i tiooo Ltttlmlt. uoooo Ol.-M. báni Oaatr. Hit Lloji bank llaakvcrcia B. ApU mjhiuib.
Horv. aa], j. t>. jjcoo HBBflrli Ingatlan )()coo
U.-C««b l?ut>. Forfalmi
Ker. Hitel ISooo Ml£j tl-Némtt J«I»»lof
Vároal tank 14)00
Mer kar a;ooo
Kcroi.b. ittak. )i«oo Kertek. B. IJ7JOOO
Uak» IJ7JO
K.-Mnyal Tak. tjooo Által. Tak. I$JOOO
Moktlr
Ha.al <1*8 4)00000 Kl.l M.Biat. fooettf* )}0000 MtQr..PriBria — 1«C ttoooo;
Paaaűcna b. ltooooo
B4njr*k
Bamlt Beo<ain< Bon. u(t
Slátlvác\\
Kohó
lttvin Mgta
Drá.dv-Majr*,
"a1*
. M-O ......
4»)000 B«\'-(a r«a IJJOOO
10)1000 I.árnpa 1)K>00
i45000 Mttlaj 40000
Mcxcx 51000
Ölomlrioir j«ooo
—1 CKaudor t\'.)ooo
4«COOO| VcQripu J7000
900:00. Vs<ooi[f(r $1000
♦2*oo| 1>«1««TÍ téooo
locxooj Ra-Uyd 11000
)60000] Rima íjoooo
M.ím.íi jjoooooj Roeaaem.oq 59000
Majj. aapb. 82ooo Ro4hr»tll«r i)ooo
Ali. Xfatáo tl)oooo! StWIcV ..j.rv. Kerámia l)OOOo| Sdwllr* Móri lita tiooo\' Tcwlloff Nazybaton»1 tSoooo! Unittá S.jókoivJOi »*oco\' Vultla 6»jooo| W4ner jooool Corrio(Sp )0oeo]
Ul\'iVI Ució Móra UrUéoyi Cacpcli U(.
Athííistuas Franklin
OkAo.
falias
KéTlI
Rttlv St«[iHao«m
M.1..V
Batk aa QJOOO
Bor. -M tj*ooo Coocűítli. I;ooo BtkfacaU,.! 4S000
UlílJKItl 10*000 Kiíiihim. )00«0 0U.1I. )K«o
Hunfiria lujooo
KUi:>inaS*« 6)0Í O
T IktOrla 2o; 000 Tr. Dar.ikla l)oo*
CUky
GuJ. üé;4y. 1
mián iái
Wtnktrtak. Fi a aki
Ouu-I)aa. 41 O\'p «* yaia 1 1
Valpat
Alt. fa Ctc*a4 OuoaharaaMi
Gulmann I Haaal f*
Honi fa KfirAtbioyal Kronb£f(á Lifmira (hlft.) HitfJ (a Amerikai (a KráS M. Uoyd
HaW.wky
Hemactl fa
Llcbtl<
Ofa
R4sS.lr.yal
97<xx>
JJOOO
Kö.l.k.ilóa
40)000
»mo
41OOO
4.00.
Iitoo*
IMlcelof 4?ooo
Horrit nk. 70000
Cukoripar jljooo Georyll
Muth. nk. )Ue»
Sticnmw 155COO
tíl.lmluer.k
C»ioo«r 7 >00
Saallral 17000
P&apókl «4000 VilL pui|S Sioco
Tokaji 50000
HaJkneak. *)IOOO
Kor. I..Ó lllftl IssO V.um. rlll. Alt. {>•
Aott 1-bitit 1
jtjcoo 1Stooo
F«t1to<I a«r
Király.í-r fol«4ri
JJOOOO
fi<u<
Ut« a.M. L.kica
n
Unlpar f)*o« Sxe<. )7000»
Unió tutU hóm Orap)«mo»» St6*0.X6t4 W. Tatll GoMSmt Xutoa
Győri tatU


▼•srlr»r
KQlOoftUk
Doroft Drall t«rti4
rclltn
UoiO t.iak.
Stolaokl Bárdi
Királya.,t*
BOoi\' ^ »raa.«i Cor.ia Hlaa Piplr
Htofyalpar óé" W
•í)*0«
)7*oo* Iloo*
Icrraclt <)toc«
meg. Most a kpsztpénz \'/* "áza-lék. Zárlatkor a hangulat tartott, Irányzat gyenge; forgalom ciekély.
Utótőzade. Az iránvzat valamivel javult. Koaztpéuz 2 százalék áru. Georyia 600, Mezőcukor 388, Kőszén 2550, Danubius 4525, Villamos 1275. Sch\'lck 111, Magyar Hitel 616, Nova 139 áru. Osztrák Hitei 164. Rima 133, Salgó 630 pénz. J.lzálog 126. Leszámítoló 119. Lloyd Bank 19, Olesz Bank
31V*.
Dálntánl magánforgalom.
Az irányzat tartott. M.jfv^r Hitel
628, o.ztrák Hitei 160. S.lgó 635, Kőszén 2575, Rima 133, Angol M-gyar 95, ViH.mo. 2JOO. hzó 740, Leszámítoló 120, K.reakrdolml
Bank 1380, Georgia 610, Cukor 3100.
Esti magánforgalom. Irányzat üzlettelen. S-lgó 635, Kőazén 2580, Cukor 3150. G-orji. 610, M.zőh.gye.i 390, Rima 132, O.ztr. hitel 160. Leszámítoló 106, Angol-M.gy.r 95. Danuhlu. 4550, Villa-mo. 2300, U.lkányl 830. Száazvárl 420, Fővárosi Tkp. 235. Haz.l Tkp. 4550—600, Mercur 25. Központi jelzálog 31.
Elővételi jog. Részvénysör 61-68.
Nemjanysett árUkek i Mobil Bank 5700-5800, Fabank 69000-7000, Inzefa 7—10, Kéve 1200, H -rendi 71/,®8, Ph .rm.cia 65 —75, Böhm 3, Községi nyomda.

Estélyi és báli
selyemujdonságok
minden színárnyalatban
óriási választékban
KISFALUDI ÉS KRAUSZ „X^™^
Nagykaníisán szerezhetők be. divat Satin Párisién ^aoS8&amé,erie
Menyasszonyi kelengyék
óriási választékban kaphatók!

ZALAI KOZUWY
—/.^.itri^^tmTI
íag*. feprfr is.
Terjainy tőaeda
Bu»e,(f.jér éapa.t.idáki)76ig-o.
124000—125000. 79 kg o. 126ÖC0 —127000, — takarmánvárpa 98000 —101000, .Srirp. 102000—105000, r.b 105000 106000. tengeri 98000 -100000. k öle. 87000- 90000, r\'pco 225—230000. koip« 64000- 64500.
A nini aappal megaillnt a tiaxa-vidékl éa .gyibvidfkl bui. jegy-aia..
M. T. X. mngínj.lonti.e a terménypiacról. Kii forgalom mclint ne ir.nyaat vtltoaallan. — Bura hudapeatl pnritá»bao 120000 —125COO, dunántull 120000, Ro.a 100000—110000, du«ánlu!| 98000 —99000, Sórirpa 98000 -99000. Takar múnvárpa 92000-93000, Zab 101C00, áloaaáaon 93C00, Teagerl 94000-96000.
VaSgómarhaTiaiír. Felhi-jtottak 364 Weiíödi nsgy vávOn.arhrt. A* irányrat voatalott Arefc -2—300 körömivel emelkedtek. Bika jobb
5800- 6500, >ailiny 4700 -5600. Magyar hi.ott ökör jebb 6900, kft. >ep.a 6200. alárendelt mlaőaágO
3800 4800. Tarka hi.ott ökör 6800 kőlapra 5200-6000, alárendelt 4900 Mevytr tehén 6700, klvéleleaen 7000. T.\'rka tehéa 6600. kivételesen 7000. Bivaly 4 -5000, Nóve. dékmarha 4100, aaonlorniv.ló 3500.
Marhahu.viaár. Marhahús I. r. egé.sb.n 11200—12100. há\'ulja
12400—13000. klvételr.aa 13500, •leje 9500-11700. II r. \'gáa.bea 8600-9200. h.iulja 9000-11200, eleje 7000-7400. Csontosai v.ió 5500—6400. Boiju 14800-15200, Juh I. r. 8400 Marhabőr 8400-8600. F\'lhajtiis: nagymarha 56, eladva 56 Borjú 6, eladva 6 Birka 200, eladva 200. A vásár lányka volt.
Sertéavá.ár. Felhajtottak 156, eladatlanul viaaiamaradt 500. A vi-aór slllárd volt. 1 r. 14800—12000. Könnyű 10800—11000. S.aloanár fii.a.ti. 12680—13400. L.husolt bua 12100-12500 Sósett aialonoa 12000. Z.lr 145000.
I tfnlz -kBipant hivatalos árfolyamai
Valii UK DavIxAk
Amaiatíaaa II040-III4*
A«r>t «»t us;oe-i jlojo UakueaC tjo-iíj
Ura • OO-IJO K«r«el> i«a J«)J-J*4>
DeCW Kruiuieat «IM-4t4*
Fruoi V. 1 IJ(«*-I|7?1*
MA* — Derllo —
Lka IJOO-U)* Olaaa*rta«c UHUN
•>«. In. rtr.
Sel<a fta.á l«|)a|)(0 rnf M^JII
IM >1«-I*J StOeUx\'aa
M<A »«OÍ4> 5T1H )ioo-)(se
Sal. W Irtat jteo-jC<5o tUee 4"l«-4»»
Xcc~* dlaái *t*r.a too-il*
Vraak dlasl* — ZáítUi
LoO*1 rniili «}>5 IW»JI}JI
KcOaaJi U. iteieittio Veoi
A Magyar korona külföldi
tagyxiaal
«
Newyork ... 37 3i
ZOri.h . . . . Í05 207\'/.
Prága..... 1220 1250
Berlin.....157 150
Bécs (d.virr.) . . 246 248
Bfea (.ff.Uiv K) . 217 224
(r.t.Ií. asarkaaitd Sstrnkay KalinAn. Taraa.rk.-il6: llencd.k Reaafl. Kiaio>: fíagykantieal Nyoruáa éa Lapkiadó Vallaiat.
Anróhirdetésafc
■ l-.de ae<«<ia)M(ta«i(. Általa k.l^e Htadet »*f-le<. t/ai.it«ut>», »at»i««. VorlettlW. XUOa.1 11 II. Ulateaali. _»!•»
IrotlUla firr Ire0laun4 ia l«k«Ab| fTOn-lila tu.3l.ial tar aitiela Vellfaa.! Urm\'eytrlktlx (a«n-tal f«Wit«cik. AjloUlck {<o«ufl»k V. kiraúk.
X«r tíIijea. ra kAlóaiabA tílixral, fJ
kerl.k.41 puccelll\'* ebtallA tamla 11 ttamálrie, Imi rar«kOIAfbóal atoioai »iaik tlb. f««er.jí.k.
lá;ei elaííi. Cin e Ma4tt>a*. »;e;
Önkéntes árverezés.
Egy jókarban levő kocái, szarazám és egy 6 eves harélt ló e hó 16-án, szerdán rag-gel 9 órakor a Magyar Király vendéglőben a legtöbbet ígérőnek eladatik.
Köszönetnyilvánítás.
MiaJaxokcxk, kik felejth»WÜ«n I í«rj«Qi aUinnyta alkalaival uivei rássvátlkkil fcjdalnumat «oyhi-l*oi niraiak voltak, /ogiJJik u- ] J uton hü*. kö«*3n*tm«t
Ön. Kovács Mlhályné.
Köszönitnyilvánltís.
■ Mind.«okoak, kik íakJlhtUtlaa I fmok, il\'*tv« taitrír U ifjwunk I t\'kaoyU alkalmival m% fijd*!-J rounkat jáloid riaavítUkkot <nyhl-Uni »*lv««k volUk. muIod aaoad ] hálái köiaóixUt
öxv. Paúr Ibnezn* ás csaltdja
önkéntes árverezés.
AlUllrolt biróaáli vájr.hajló kól-hirrá IHl.i, hogy Na»y»anl\'.án, Tataky utca 16 Hlmu tiaxbin 1924 dvl Január I6an di uian kit oia kor ktllOnböíó Ingók, lóúbak UtSíöit egy komplett viligoa k.mányía haló-•xoba, villanyluaztcr, tö cia. nálkUH Kramophea aok kotuval, varróeáp, loilttltUkőr, álofa kr.d.nc .tb. h;al r.liaerelili cikkek a IvulSbbtt ijo-ría»k kátzpán.rijeiáa .ll.nib.n el fog Arvor.Ltttnl.
Hnáa Gyula
bllél YÍjí.h.Jtó
Dr. SchicHtanx István
TŐZSDEBIZOMáNYI iBooúJA
Nagykanizia, Szemere-utca 2.
(Ktilnríj- ia li«mtr*-u(<» iarvk|
Tolatom 3*03. tt«i ídíkpiplrok vdttla át lUdiu- Vállol tlndtl inaj bUittiut átaioicila IBudia ucoiilytwa ttxkOzlI Iiudapeitín t»|i l«itt5xko<J«»aior a 4a GoUtaná UlxiJoblzoiuInyosok bank üil«teb«o, Tíndapalota fóbíjárat, t.lálh-tó
Uia rállalkoiia lüxtt rJrgíton aladó
..,,,. .. üzletház
k.rit.l, 4 »(*bás bo»ollö»hct"S lakán*], T«randával, j»!n«ÍYeJ, t*gi jófc-rgalaiu
tűzifa kereskedéif el,
Dajy mühaly, jépaain »tb. mollékhelyl. aájtal. Bladö aiankivül cgJ IUXI a:a banaitic»*p!ájainilu:a át «jy mag.inoi banalnlokomobil. Ugyanott apiitott szár** bükk á. «2tvSáA >"0 Wv.-ként ^•ayántUZKia 1SOOO K-Ért kapkalV. Bívabbot Kinlxsy-a. »». ajitt.
Gabonás ssák, azalma zsák,
PONYVA,
xalncfl ós kötél4ruk nsgykeroskadAso
Hirseh és Szeeő
Nagykanlxsa
BUZAT, ROZSOT.
zabot, árpát fa tengerit
váaAíOlna* lc»firaasi«s*bb Oapl liOH.
KORPÁT
i aaMiarlaáfbM aapl ár
felavínnajvei SzSvetkezeti áfU»fsa!ml R. Tn tíagykanlzsa
Mindenkinek saját érdeke
miftótl rífo-aáru :uükvJglot<5t fodttl, koroiso Í«1
Szabados Mátyás
a „Marcalihoz" címzett kékfestő és kézmfférukereskedéséí Kazanczy-uíca 1. Városházpalota,
\'legolcsóbb áron szerezhet be.
a legjobb aolD^s^gboa •
f Zürichi idrl.t ,
?irü IMJ-OO, Loodeo USt\'0\\ N.wyotk &T8 0O, 5.111.: Mallaad ÍST.l, tlotlaed Ita-so, k«r in Ili, WUn II 00, Sotla .U, tUp ta77 W, c.Jip.1t 205<O, Ritkád fli,
A béaal tíaada
A aaal bictl értiklSrada Salette-l.ndl indult. At-árfolyamok «)!g t.rtották V legutóbbi <irl.ll nivót. Zárlati árfolyiamoki Angol Magyar 195.900, Koburg 108 500, Díllva.ut 212.000, Oa.trák Hit.l 329.900, Rima 275.000, Salgó 1,300.000, All.rnr.aat 815.000, Magyar Hitel 1,268 000, Magyar Hofh.rr 407.500, ■Wiener Bankv.rela 221.000. A kor-látplr c aáróárfolyamaiból: Gutmaan fa 1.420 C00, Klotild 251.000 Horvát Cukor 1.435 000, Kohó 1,880 000 Silavonla 200.000, K«aién 5.340.000 Magyar Cukoripar 6,070.000, Url káayi 1,790 000.
Óriási
TAVASZI V4SÜR
SINGER JÓZSEF ÉS
divatáruházában!
Ezer vég prima karton mélyen leszállított árban kerül eladásra!
* UpfeM VMaM

Bgyas szám ára hétköznap 300 korong wmaAr. n^n#pnap 4qo h0r0tia
6S. évfolyam Nagykamz.., 1924. január 16. Sx.rda / 13. «4m.
Olasz-lugoszláv magegyezés
A belgrádi kopfirenclának legjelentősebb momentuma, — aminek hatása még csak ezután lesz majd mérlegelheti — az olasz-Jugoszláv megegyezés híre. Az agymásnak ellentmonda jelentések tömkelegében a megegyezés valódi tartalmát és sulyál még nem l«het megállapítani. Ugy tűnik föl mégis, hogy az utolsó pillanatban nyilvánosságra hozott «z a megegyezéa bizonyos mér. téklg leplezni klván|a a konferenciának egyéb kérdésekben konstatálható csődjét.
Tudni kell ugyanis, hogy Be-nes, aki a francla-cseh megegyezés bázisán állolt. azzal a céllal, hogy közeledést találjon Oroszország leié, ennek a közeledésnek a tervét éppen a bilgrádl konferencián akarta megvalósítani. Ám a szűkszavú sürgöny-jelentésekből Is meg lehet állapítani, hogy ez a szándéka nem érvényesült, mert a konferencián kiderült, hogy Jugoszlávia és Románia Is egyformán fenn kívánja tarlanl szabad kezét az oroiz kérdésben.
Ugyancsak eredménytelen maradt Benesnek az a sajtóban Is megvilágított törekvése, hogy a francla-cseh megegyezést kiszélesítse és ebbe bevonja a kisantant másik két államát. Románia Is, Jugoszlávia Is elzárkózott ez elöl, valószínűleg azérl, meri egyik sem akar Németországgal szemben élesebben állást foglalni, már pedig a francia-cseh megegyezés Németország ellen Irányul. A román sajtó-hangok tzt elég élesen kl Is fejezik és klérezhetó a sorok közül az a vélemény, hogy ha Bukarest meg akarja lalálnl az ulal Párls felé, ahhoz Igazán nem szüksé ges Benes közvetítése.
Marad léhát a belgrádi konferenciából legsúlyosabb végeredményként: az- olasz-jugoszláv megegyezés. Valószínű, hogy ez a megegyezés Benes számára jelentheti a legnagyobb meglepetést. Benes, aki a kisantant
szóvivője, nem könyvelhell sikerei közé a megegyezés létrejöttöt, mert e mögött a meglepő és az olasz diplomácia részéről gyorsan végrehajtott sakkhúzás mögött a franela-cseh megegyezés ellensúlyozásának terve és szándéka rejlik. Ehhez képest az olasz diplomáciának ez a meglepő lépése valószínűen nem fóg a kisantant államai közötti kohézió fokozására közreműködni.
Igen figyelemreméltó ebből a szempontból a római Trlbuna ama cikke, amely a belgrádi konferenciával foglalkozva azt fe|tegette, hogy ez a konferencia határozott csőddel végződött és ez a csíd közelebbről Benes politikájának kudarcát jelantt.
Olasz politikai körökben a megállapodási annak ellenére sem tartják szövetségnek, hogy a kél állam szükség esetén fegyveres támogatást nyújt egymásnak. Etyiez a megállapodások Időtartama tulrövld.
Ami a magyar szempontot illeti. Inkább kedvezőnek kell megítélni Olaszország e diplomáciai lépését, jóllehet ezldő szerint még nem lehet felülbírálni azokat a szempontokat, amelyek Olaszországot Ilyen szerződésre késztették. Azt sem lehet egyelőre megállapítani, hogyan ludta Olaszország a maga érdekelt összeegyeztetni a jugoszláv érdekekkel, hiszen nincs még szabatos Információ, hogy a megegyezés milyen keretek közöli történt.
Mégis azt a reményt fejezhetjük kl, hogy ez a közeledés létrejött, ez mindeneseire mérséklőén fog halnljugoszlávlában Is, amely eddig főleg Magyarországgal szemben — elég Indokolatlanul élesnek mutatkozott. Olaszország ugyanis nagyon jól Ismeri a középeurópai viszonyokat, erről tanúbizonyságot telt a lefolyt évek alalt. Ezek alapján ettől a mindenesetre nagyon ügyes lépésétől, amely részéről nyilvánvalóan a francla-cseh szerződést kívánja ellensúlyozni, általában mérséklő hatást várhalunk.
Nincs katonai szövetség Olaszország és Jugoszlávia között
A belgrádi szarzffdís csak semlegességi szerződős.
Kóma, JiDuír I&
A Nemyerk Times tudósítója az olaas-jugoazláv tárgyalásokról a kö vétkező értaiAlltakat szerezte: A külföldi aajtóaak • tárgyalásokra vonatkozó híreit beavatott halyen tuliottnak mondják. Elsősorban áll ez a katanal szövetség megkötésének hírére, amelyet valótlennak vagy legalább la igen korainak nyilvánítanak.
A dolgok mostani állása o», hogy Olaazorazág áa Jugoailávla foglal kőzett a fiumei kérdéssel éa a tárgyalások aoráa olyan megoldásra jutott, amely csalódást jelent ugyan mindkét országban a tuWó naclonrlistíkra, do mindkát félrn nézve minimális áldozattal rendest a nehézségeket. Minthogy Olaazorazág és Jugoszlávia kórólt egyedül a fiumei kérdéa okozott ellentéteket, ilyen módon megnyílt az ut a közelebbi megértésre. Eonik eredményeként tárgyalások indultak meg egyrészt egy getdaságl szerződés, másrészt egy Kétoldalú garanciális egyesmény megkötése érdekében. A kétoldalú garandália egyezményben a szerzódő felek kijelentik, hogy nem lépnek ugyan foiaaálls stövot-ségre, de mindkettőjük érdekének kölesőnöaca barátságos szellemben
látják, hogy fsnntartaák a békét. Miután minden függőkérdés közöttük rendezést nyert, ezért kóte* lezlk magukat, hogy órkódnek a fenná\'ló szerződéseken éa a je• lenlegl területi slatuszkvón éa egy-miasai azemben kólcsónónn semleges álláspontra helyezkednek.
A tudósító véleménye szerint le< hetséges, hogy es a magegyesés, amelynek egyelőre még eiak nyers körvonalait állapították meg, a további tárgyalások felyanaáo tovább érik éa réazletesebbcn kidolgozott slakot fog ölteni. As olsaz kfllügy-mioisatériuaa h tárgyalásokat még mindig szigorú tartózkodáaaal kezeli és aenaoal közelebbit nem hajlandó nyilvánosságra hozni. Pélhl-Vataloa közleményben arra hivta fel sz olaaz aajtót, hogy függesaze fel véleményét mindaddig, ómig hivatalos kötléat nem tesznek. Egyesek ezt arra magyarázzák, hogy a tárgyalások még nem haladtak any-nylra, mint ahogy Belgrádból hirdetik éa Mussolini még különböző nehézségeket lát a tárgyalások útjában, mások azonban agy válik, hogy Mussolini aostsai diplomáciai sikerének bejelentését tsktiksi eélókból a választáiak előestéjére tartogatja
Pakots József és Hetényi Imre tanú* vallomása az Ulain*pörben
Budapest, Jsn«ix 15
Ulain ás társai ügyében ms folytatta a budspastl királyi bünteti törvényszék a fŐtárgyaláat, amely délelőtt cgyaegysd 12 óráig a nyilvánosság kizárása mellett tartott. Ezután az elnök rövid szünetet rendelt el. Szünet után nyilvánosan történt a tanok kihallgatása.
Závedszky Miklóa rendőrfogal«-mazót hallgatták kl előarör, aki a mozgó vonatan Magyaróvár környékén feltartóztatta Ulain Ferencet.
A kővetkező tanú Pakots Jizsef nemzetgyűlési képviselő. Elmondja, hogy kezdetben nem tartotta ka-molynak as ügyet a csak kuriózumként készített róls feljegyzéseket. DöhmeltÓl hallotta, hagy kik aze-repelnek a dologban, raely akkor még eaak fantasztikus tervnek lát szolt. Budapestet 25000 emberrel akarták elfoglalni. Tóth Ferenc a pucos főpróbájaként rendezte a vaautl sztrájkot. A Stemere-körben megbeszélések folytak, hagy lefog lalnsk több nyilvános épületet éa az égési mozgalmat Prónay nevé-
vel fedezik, hogr Igy megnyerjék a katonaaágot. Tuazok azedéoére és egres emberek eltüotetésére
2000 bosnyákra számítottak. Országos pogromot Is terveztek Gál éa Tóth vezetésével a a ssldók pénzéből aranyjegybankot állítottak volns fel. Mikor a halállittáról tudomást szerzett, mindenről jelen-téat tett a kormányelnöknek. Je-lantette Bethlennek azt ia, hogy Bobulá direktóriumot aksrt szer* vezni s a kormány ellen erélyeaen fellépni. KélŐbbi jelentések azerint\'v Héjjaa tartaná fenn a rerd t 2000 emberrel, a határokon pedig bejött volna egy esapat Hitler fiu. Bo-bula szerint Ó-8G0 letartóztatás volt tervbavéve.
Pakots megezketéso után Vá zsonyl János joghallgatót hallgatták ki tanúként. Mikor Dóhmel tanú atyjának elmondta a puccs terveit, sz azonnal jelentette azt a kormánynak, amikor Dóbaaelt ki ta hallgatták.
Hetényi Imre dr. helyettea főkapitány kihallgatása kövctkeiett. Val-
POLITIKAI NAPILAP
ai«n»«M«i *r*> b«7 un i»ee kmss.
n.áavHten kapható Aaker-kOi S. ta. 4«k4. j4*a<Uba
ÍÍALAI KO^LGNV
lomásának/gyes réizelt államérdek-bői nam mondhatja cl. Exögyben minden cselekedetét utasításra tette, t6lo áronban Döhmel nemmiféle utasítást nem kapott. Prónayt figyelmeztette, hogy .no bolondozzanak-, da hiába. Kérésére Mari novieh főkapitány magához hivatta Szamarét, annak som lott eredménye. Elmondja, hogy utasítása volt figyeltesse meg, sálkor Ql vonatra Ulaln ás Igy tőrtént aztáo, bogy kénytelen volt megakadályozni elutazását. Még az utolsó pillanatban
Is meg akart győződni, hogy igazak-e a jolentéaek, melyeket a Sremere-féle megbeszélésekről kapott éa ezért ment fel Seybold detekllvfelügyelő Bobula lakiaára.
A kormány eltávolítását erőszakosan tervezték. Mátokkal ia msg-fjgyaltatto a Szemere-kőr műkődé aét éa kltüat, hogy Döhmel min dtnben igatat men doII.
Vikdr Béla, Trtnko Józief él Cd/ József vallomása után elnök a tárgyalást szerda délelőtt 9 órakar folytalja.
A koronarontással gyanúsított tőzsdebizományosokai szabadlábra helyezték
Bndapeaf, jtnatr 15 A főváros közgazdasági kő/elt növekvő Izgalomban tartja az a szenzációs vizsgálat, amelyet a De-vbeközpont és a főkapitányság folytat abban a hstelmaa valutscsem-pészésl ügybeo, amelynek ténybeli részletei már ismeretesek. Eszerint budapesti bankigazgatókbői éa bankbiiományoiokból álló táraaság Bécsben körülbelül tízenőt-hasz-milliárdnyi összegben megkontremi-nálta a magyar kormányt a őzzel a magyar korona 0 03as sQricki értékének és a 0.0178 ra kontcmoiált uj stabilizálási árfolyam közötti, mintegy negyven százaléknyi illegális hasznot szereztek.
A kormánynak ugyanis, aaaint est előro be is jelentette, as volt a szándéka, hogy a magyar koro nát nem tartja többé 0.03 as árfo lyamop, hanem fokozatosan leépíti 0.0178 lg. A Devizaközpontnak Béciben van egy bizományosa, akit • Devizaközpont mindennap telefonon értesít, bogy Bécsben mennyi magyar korona kivitelére adott engedélyt s hogy ennélfogva a bécsi bizományos mennyi főlaján-Iáira kerülkető magyar koronát vegyen föl. Ezáltal a pénzügyi kormány a kezében tartje a korona bécsi jegyzését éa módjában van ■ korona Irápltáoének tempóját irányítani. A bécsi bizományos azonban az utóbbi ncpokban azt vatto éssro, hogy a Devizák öxpont által naponta engedélyezett mintegy ötvenmllliárdnyi magyar koronán felül körülbelül mintegy hust har-mina milliárdnyi illegális magyar korona kerül a bé+ti piaeon kínálatra.
Ennek a többletnek a bécsi piacra való kidobáaa természetesen
alettatto a korom esését, amely egyik napról a másikra annyit zuhant, amennyit Kállay legföljebb két hit nlatt akart elérni. Mikor Kállay pénzügyminiszternek jelentették a misztikus bécsi manővert, a pénzügyminiszter rendkivil felháborodott, mert a titokzatos pémügyl tranzakció teljesen keresztül húzza a magyar korona fokozatos leépítésével kapcsolatos terveit. Azonnal dctektlveket küldetett Bécsbe, akik mindenekelőtt azt figyelték meg, hogy ki n bécti tőzsdén a kéz, aki a koronamilliárdokat ontjs, majd amikor ott megállapították, kinyomozták, a .két" és Budrpsst között kapcsolatoe lánoezemet. Így állapították aaeg, hogy a magyar koronát Blcaben Illegális uion kínáló társaaág tagjai körött az előtérben a otein és Cara cég N igykorona- u. 9. dr. Bródi ét Biró, Bálvány u. 13, Agai és ÖnM Nádorutca 28 és Schwizer Jenő Holtán n. 3. cégek vannak.
ftzeken a látható kezeken kivAl mintegy Aass-huszonöt bankéig vett réazt • manőverekben, amelyeket ugy követtek el, hogy — bár az
1922. évi 26 Ik törvénycikk értelmében külföldieknek as ország területén a Duvizakézpontnak be nem jelentett depótjalk nem lehetnek a igy ezek a külföldiek BadapeitrŐl külföldre magyar koronát nem la utalhatnak, esek a Dcviiaköipont engedélyével, — fiktív kölfŐldl ne vekre jegyeztek ke az 1922. évi dátam előtti időre depókat, amelyekre a törvénycikk nem vonatkozik a amely depók ennélfogva korlátlanul voltak külföldre utalhatók. A magyar koronát pedig az üzlet-hes agy azerezték, kogy külföldről ékszereket hoztak llagyarorazágrp,
llt magyar koronáért eladták, a magyar koronát mint külföldi de pót kivitték, ott n magyar Deviza-központ mogbizottjánnk, akinek utasítása volt m magyar koronaklndlat fölvételére, 0.03 as kurzeson elad ták,magukatpedlgldehaza00178 as karzata* Jefedesték. Igy a két kur zua MtötU^rfifferenclát, n koroua O.OSÍ^MTzési értékének mintegy ncgy W- százalékát megkeresték.
Ilőállitások a főkapitány aágei
A főkapitányságon ma kora reg-gol folytatta a kihallgatásokat dr. Mlkla Sándor rendőrkapitány.
Ma délelőtt igen aok bedapesti bank- éa (Őzadcblzományos cág vezetőit éa beltagjait állították elő a rendőrségre és az előállítottak közül kettőt őrizetbe is vették. Mi délelőtt állították e!ő n főkapitányaágra Schworzbart f arls Pált, a bécsi Depositen Bsnk bedaprsti Igazgatóját, aki részletes kihallgatása során előadta, hogy ő a KSrsch ner Zsigmond bankblzományos eég
Halva találtak a lakásán egy öreg házaspárt
Valószínűleg széngizmér-gez6s ölte meg Őket
Nagykanizsa, jtnoir 15 (Saját taéésltéektél) Kedden délelőtt megjelent n rendőrkapitányság bűnügyi osztályán Várnay József kanizsai lakoa és elmondta, hagy a Ciányl utca 23. szám alatti házbstn egy öreg házaspárt Gál Viktort és feleségét reggel halva találták lakásukon. A hslál körülményeire vonatkozólag nem tudott mondani aemmit, mert é meghagyta a lakóknak, hogy ne nyúljanak semmihez a lakásban éa egyonesea a rendőrségre sletott, hogy megtegye a jelentést.
A rendiraég dr. Goda Lipót vároai tiszti orvossal azonnal kiment a helyszíni vizsgálat megajtéso végett. A Csányi utca 23. azámu házban, az udvaron különálló kla szobában lakott évtizedek óta a ház egyébként szefányaéggel kflzködő tulaj donosr, a 69 évea Gál Viktor, aVi már 9 éve, amióta azélhüdéa érte, ágybanfekvő beteg. Azelétt kertészkedéssel foglalkozott. Feleség o egyidős volt vele ét az ntóbbl időben koldulással la kereate nyomo rutágoa kenyerüket.
Linka
A KSlHuy\' .r.d.tt r.gáey.
Irt. Pétorty Tamás (ét)
Caokriaka azt mondta, kogy ő nam mari ■tgvárnl. Iaktbb örökre lebujdoilk a havatok közé. Inkább a vadak tipjék szájjal a Icaiét, még. Mm akar találkozol Dimitruval. Ugy is tolt, amiként b.uéll. Elindult as óriási fenyőaudarak közöli, mintha bizonytalan Irfcnybjn mtnna, d. volt gondja, kogy a bagolyhuhogást kövesse. Egyedül maradi Munáre Marit a leszakadozol! üszök mtllati. O ntm hagyhatta .1 IJtdtéscn ttm Dimitrul, mart a pap dőlt fogadta a httségit. Ltgytn m.g as Urnák sz.nl akaratja I... Leült a nyájőri-xók íavályujár., malyet tutakból faragott Dimltru as .1.télhez ét olt sírdogált a szép Juhátsné egymagában, mart Csobriokát hiába marass-tolta. A rukaatmQ sern semmisült mag a moláa alatt. Ez még vigass. taió vala Mundra Marle szivének. A leroskadt házikó még fQllölgöK llt ott art aézte.
Alig hagyta el a puislulál helyét Ctobrioka, melynek ő vala a végzetet angyala, a lábalt gyorsan szedte egymásután. Igyekezni utóiéról a félelmes hangon izóió halálmadarat. Félóránál lovibh tarlóit az ulja a kopats bérc oldaláig s ott maga előtt látta a karavánját.
Négy feketeképü cigánylegény tartotta beiséddil a leányt. Besséilek neki izájt izére, már amint Cscb-rlaka meghagyta a délutáni találkozáskor. Olyan meioazerü bazugtá-gekat mondtak Jankuról. hogy ecoda dolog, miért nem hasadt meg a föld alattuk. Kőzbe-kösbe egyik móré távazotl aaás lépésnyit., kogy csalogassa bagoly hangjával Csob-rlnkát. A szőke lláoy szinte ól várté, de nem szólottak a raórék erről. A Jaaku hőateltal, melyekben nemzetet nam yolt szabad megnevezni, tolja-sen elfoglalták Linkát mindon más gondolatoktól.
Ciobrlnka mosolygó arccal érkezeti Unkához. Nem lehetett volna meg. találni a elgányatszonyoa fílórávul elóbk mutatott kétségbeesésének még ttak az lllalit sem.
— Ctobrlnktl — kiáltott eléjt a laány örömmel.
— Cukkogy megtaláltalak végre, — kezdte a cigányasszony — mi-óta kereslek I
— Én meg régóla várlak.
— Rossz keljen Jársz! az irányt eltévesztetted talán.
— Itt kiczélgettem.
— Jankut láttad már?
— Dehogy láűatu I Várlilak Ciob. rinka.
— Annál j.bb, akor lilssünk.
— Itt a korona? — tudzkolla a ttőko tündér.
— Már hogyne volnál — t« fölfordított lisenkél altétzoknyája közül ötöt Ciobrlnka, hogy annak beltő rétséről laoldozst n felkötött koronákat. Uigvolt mind a kettő. A klcil, meg t nagy. Áztál elindullak gyorsan. Hogy merre, azt nem kérdezte tőlük senki. Linka csík azt tudta, hogy Jankuval Itláikcslk, aki elhozta az arany koronákat. A legények ügyelen és szerényen rakták a vatbavilóktl Ciobrlnka után, kinek • Kóke Linkért volt gondja,
_m.
vezetője él e selnőtégében volt fltx-szeköttetésbea a bécsi Buropelsehe Bankkal.
Ezenkívül mintegy 12 eKálliti. lörlént. A kihallgatásokat a déli órákban kordtík meg. V.lóaiInO, hogy az előállítottak kőtfil többel asnbadlábra helyeinek, de kéttég-telon, hogy nagyobb rtasttkat szln-téa Srli.tb. vssil a Mkapltány. Az 1923. évi Mik törvénycikk, aaaelynak alapján indították aaeg az eljártat céladatok ell.a, akik a Itrvényea magysr fizetéel oazkörők-kf. követnek el visazeéléukat, két évig terjedhető fogkirbdaUtéat, egymillió korona pénzblraágot, a polgárjogok felfűggeastéaét éa azoknak aa értékekaek eikobaáaát írj* elő, amely.kk.l a vitaz.élét lirtéat. Elboasátották a r.adörsagről az előállítottakat
Budoputríl jelenti tudőiltónk: Az oet. folyamán a rendőrségről elbocsátották ax előállított é. őrizetbe vett gyanúsítottakat, mart a rendőréig kihágásnak mloőtltl tat. ttkat.
A tulajdanukat képező házban még négy lakó volt, mindannyian Gálék rokonságából, Igy az sgéax ház tulljdonképtn egy családot képezett.
Mikor a bizottság a helyszíni szemle aieg.jtéae végett megérkezett, a szegénye, szoba ajtaját nyitva találta. A fal mellett levő botszi-ban elhelyezett ágyak egyikén gör-ezőten öttzehuzédve, a talnak fordulva, holtan feküdt Cdl Viktor. A rongyot tekará félarsát la betakarta ét körül az ágy azélén gondosan el volt Igazgatva. Ugyan-Ilyen állapotban, falnak fordulva találták ax öregaiiTOayt is. A rongyot ágyteritővel takarózott, ruha nem volt rajt i.mmi, a haja aaupa toll volt egy felrepedt, rongyol párnátóL
Megállapítást nyert, hogy a ezoba ajtaja éjat.kára tena volt bezárva. Mir. a bliottaág klizállt, a hátban lakó hozzátartozók a t.kásbaa rendet aifnáltak, kitakarították a kamut, kiakasztották a halott ssszony ruháit a kamrába. A lakás még Igy Is nsgyon nyomorúságos látványt nyújtott.
Dr. Goda Lipót a hullafoltokon kivOl egyéb kOlsérelml nyomot agylk hullán sem talált t Igy a házbellek e\'őadása nyomán a halál oalittlnl okiul ezéngáimérgtzéii állapított mrg.
nehogy viztzaltkintaan a fenyőit . között és meglásit a fOsltlgő fészek égését. Az talán mégis bsj volaa, mert a szőke leány mégsim olyan oit.be, mint tmllyen izé,...
Sietva mentek, metsz, haladtak\' és Linka n.m fáradt. Előnyért vált, hogy többször elbolyongolt ás msg-szokts a havasokon a fárasztó gya-logolást. Csabiinka kösbin cigányul bsssélt a mórékkal, hogy na értsen egy siót se btlőle s szőka Linka, ciak gyönyörködjék a fekata népség btszédjén.
— lol a pokolban kézltlsk cny-nyit!
— Na kérdud Csobrinka I — válaszolt az egyik fekete képU, köonyü Járású mólé. — Még a nevétől ia félek, hogy kislrtelbs essm, ha kimondottam.
— I<j voll í
— De még milyen I Oh, Divlácska, te tudod I A németek le akerták húzni rólunk a fekete bőrt, hogy fehére* akasszanak föl ...
(relyt Irtr.J
1924 janpár 16
ZALA! KÖZLÖNY
Téli segélyt kapnak a köztisztviselők
A nemzetgyűlés mai ülése
Badapect, jioaic t&
A nemzetgyűlés mvl ülését dél előtt háromnegyed 12 ómkor nyitotta meg Szeilovszky Béla elnök.
Szabó Géia napirend előtt szóvá teaii a köztisztviselők nyomorát ás kérdi, mit szándékozik tenni a kor ■iány felaegélyesésükre, hrjlardó-e seg*íyt nyújtani.
Vast Jóisrf avonnnl válásról ás kijelenti, hogy a kormány a legnagyobb gondoisigcel kezeli a tlast vlielŐ kérdést. Kétségtelen, hogy január elejétől nagy drágulási fo lyamot indult meg. A tisrtvlsrlók beadványukban beszerzési cgély folyósítását kérik. Kijelentheti, ko£y a kormány honorálni kivárja a tisztviselőé kérését éa ox u.-yncvczett egQSterl téli segély folyóiitótót ha tárolta el. E« meg fog felalr.í a júliusi Illetmények 100 százalék* nak és a decemberi illetmény 25 százalékának. A folyósltes Idejére vonatkoiól-g kijelenti, hogj^ ds in-téskedés még mi megtörténik. így ast hiszi, hogy 8—10 napon belül az aktív szo\'gálatban álló tisztviselők kézhez kapjak, mlg a többiek 14 napon belülhozzájárulnék.
Egyik képviselőtársa kövbcszóláse alapján kijelenti, hogy a: ipari mun kások tényleg súlyos helyidben vannak, ennek oka az, ho^y a vél lalatok és ipartelrpak nem dolgoznak annyit, mint a mult évben. Azt ki*zi, kogy a gazdasági és ipari tényezők, kiknek keiükben van a kérdés megoldása, megértik sít, hogy toljetcn rideg anyagi szempontokból nem lehet ezt n kérdést tekinteni és hogy nekik kötelességeik Is vannak.
Hegymegl Kiss Pál szerint Já nossy maudátum4nak elvétele jog /osztáa volt.
Wolff Kíroly szerint ebben a kérdésben hársiabálysxorüen jártak el.
Ruperi Rezső Wolff Károlyt eskü szegessel vádolja m\'g, amiért az Blnök rendreutasítja.
A délutáni Ülés
A nemzetgyűlés délutáni ülétét háromnegyed 5 órakor nyitotta még Petlhy Pál elnök, mlrel azon-bsn a Ház tynáetkoióképtelen.volt, öt percre mindjárt fel ls íüggesx* tette azt.
Szünet utin Szeder Fercr.c határozati javaslatot terj\'sxt be: uta sitsa a nemzetgyűlés a belűgyml nlsztert, hogy sdrgősen terjesszen be tőjvénvjsvaslatot a gyülekezési és egyesülési jog biztosításiról és helyezze hstályon kívül azt a rendeletet, mely megakadályozza s mezőgazdasági munká.ok szervezkedését. Az indemnitást nem fo \'gadja el.
Pctrováez Gyula hatérozatl js vaslatában a munkanélküliségen közmunkák sürgős mejinditásával kíván segíteni. A házszabályrcvlxlót sürgeti. A javaslatot elfogadja.
Reisinger Ferenc nem járul hozzá a köle-ónhóz addig, mig a nemzetgyűlést a feltételekről nem informálják. A szénkormánybijtoiság éa lakóshlvalal működéséi bírálva, ások megszüntetését követeli. Határozati javaslatában • Máv ás az állami vasgyárak gazdálkodásának felülvizsgálatát kéri a deficitre való tekintettel.
Elnöki előterjesztések után az Ölés háromnegyed 8 órakor ért véget.
A Hiz legközelebbi ülése szer-dán délelőtt 10 órakor lesz.
HÍREK.
— (Naptár) J,„ 16. M.retl.
— (Időjárás) A Mettoroldglri lolái.t jel.nlá.e surfot .1 IdSjá ráiban váltoiá. nem várható.
— (Halálosát) Gtuntr Károly l6ldblrtok o% hétfőn délután 66 éves korában Pótretén váratlanul el hunyt. Zalavármegye egyik Ujőn-zetlenebb, legtiszteltebb kőséletl ingját vesztette el benne, akit min d nki szeretett és aki mindenkivel cink jót sselekedett egész életében.
— (Megállapította a rond-őraég kik holyexték al a bombát as fcME ben) Gilbertus Ven-delné, az ébredők portásnőjének vallomás- alapján a rendőrség három flat&lember után kutatott, akik napokig a Sorház-utcai egyesületi hslyiseg körül élatkod\'ak. A nyo mezús torftn megállapította a rend őrség a három g^anu^i\'ott fiatalem ber személyét, de mindesideig nem sikerült őket előállítani a főkapitány ságra. A nyomozást abb*n)*i irányban ia kiterjesztik, h gy kik állanak a bombaküdők mögött. A gyanú-silo\'t hírom fiatalember nevét a rendőrség a nyomozás érdekében még nem köli, do remelhatóleg rövidesen tlsitáz/ák « rejtélyes bombaügyet. Loch Péter százados bombuszakértő ma beterjesztette a rendőrséguek Írásbeli véleményét. A\'Jelentés szerint a bombát nem sikerült felrobbantani, mert a gyu tneihüv<lybcn viz vo t. A visel a\' gránát feli terelésekor öntötték a gyutzeshüvalybc.
— (As Oltáragylat dlaxgyU-lása) A nagykanirssl O. táregye sülst folyó hó 20 án délután 7,4 órakor dlszgyüléat tart. Eit megelőzi n szokásos Istentisztelet.
— (A legköxelebbl oraságos vásár) A legközelebbi nagykanl zsai Országos vásárt — az ugyne-v«z«tt Gyertyaszentelő B -Idogass-arony vásárt —•január 28 án tart ják meg.
—v(Adomány) Hofrichter Emma a*feliőtemplo-n harangjaira 5000 koronát küldött be.
— (Elmulasztotta a jeleat-kexéat) Dr. Valentényl M-hily rendőrkapitány, a kihágást outály vezeiőji Roller Teréz sinaonyl l-ko«t jelentkezés elmulasztásáért 50.000 korona pénzbüntetésre ítélte.
— (Bombával fenyegetőztek ICapoaTároa) Kaposxrirról jelen tik: A szombaton este megtartót\' kereskedők bálja előtt pár nappal érdekes anonim levelet kapott Ring Vilmos, a kaposvári kereskedőn egyesületének elnöke. A Bud»-prst\'ől keltezett, tintávsl Írott és a kaposvári postán feladott, névtelen levél kŐ\'ölte, hogy a bál alkolmá val bombamerényletet fognak el kő xretnl, m\'g pedl* ugy a kabaréhe lyiségbea a műsor alatt,T mint a lánchelyiségben. Elmondjs még a névtelen, hogy mint beavatott, élőjét akarja venni emberi életek ki oltásánsk. Ast Is tudatta az Ano nlmu*. hogy Budapestről négyen fognak lejönni a bombamerénylet végrehajtására. Ketten már voltak Is Kaposváron előzetes terepszemlét tartani. Ring Vilmos a névtelen le velet mindjárt kézhez vétele után átadta dr. Cséry Bálint rendőrta-nácsosnak, aki m-gfelelŐ preventív Intézkedéseket foganatosított és egyben bevezette a nyomozást a névtelen levélíró kilétének megálla pltásár*. A b jelentett merényletnek azonban nyoma sem volt, a bál zavartalanul folyt le.
— (A Polgári Egylet fcöx
gyBláse) A Polgári Egylet hétfői
válasrtmányi ülésén eih lároztak, hogy február 2 án tartjak meg évi randea köigyülésüket, amely után társssv*e<ora leas.
— (Nem állami taaitők előléptetése) A ku\'tuszmloiszter rea-deletet intézett a klr. tanfelügyelő ségh\'z, hogy mindazokat a nem állami tanítókat, akik harmincadik asolgálatl évűket betöltött\'k, a VII. fiietésl oszt ál ba való elöléptetéa eiljából terj-ssze be.
— (Sxináaxek Keasthelyea) Kesithcty\'61 jelenti a Zalai Kö lóny tudósítója: S ombaton érkectek a városba a ailnészek s az elŐadaao-kat ugy-naxnap meg Is ke\'diék. A színtársulat igazgatója Kmetty Árpád, kinek ambic\'ójs éa művészi múltja garancia arra nézve, hogy a város kö önaégének tartalmas és niW-s előadásokban lesz rásze.
— (Vasércet találtak a Mecseken) Pécsről jelentik i Benhaid F*reocc tü\'értiszt gyakorl»to<ás közben a Meeseken egy nagyobb vasércet tartalmazó földdarabot talált. A pécii bányakapitányság megállapította, hogy a vasérc sz|-likatmentes s mintegy 55 százalék tisita vasat tartalmaz. A pécsi bányakapi ányság három zárt ku tatásra adott engedélyt a tüzér-tisztnek. Minthogy a m-cseki körzetekben eddig Is találtak a szánbányáknál kisebb nagyobb nany nylségü vasat, lehet, hogy a kutatás eredményre vezet.
— (Vlasxaaxarslk as elrek-virált keaxtholyl harangokat) Keszthelyről jelenti a Zalai Körlöny tudósítója: A huboru alatt a készt helyi templomból ls elrekvlráltak három harangot. Ereknek pótlása céljából 13 án bizottság alakult, mely a harangok beszerzéséhez szükséges össieget összegyűjti. A bi.-ot\'ság fővédrőke herceg f es\'etics Tasziló Rótt Nándor megyés püspök. Több védnököt és elnököt választott a gyűlés, kik a várói e\'ők-lö polgáraiból kerültek kL A bhottság a vidékre Is kiterjeszti a
gyűjtést.
— (Félmilliárdos bankbakáa Póceoo) Szeesációs b<nkbukás tarija irgalomban Pécs város kö zöoségét. S ombaton regvei fizetési zavarokba jutott Csarsch Jenő bankháza. A vizagálat soián kiderült, h"&y a bankház passilvája közel
600 millió korona. A k srosu tak fel
jelentésére a píc»l rendőrság őrizetbe vetto a bank vezetőjét, Csiisch J nőt és főkönyvelőjét Baranilt Kálmánt.
— (Meghalt Keszthely legöregebb asszonya) Keszthelyről jelenti a Z>lai\'Közlöny tudósítója: özvegy Stalay Antalné, Keszthely legöregebb assronya 95 éves korá ban meghalt. Férje, aki hlrea haláas volt, a keszthelyi, fenéki, majd a bsdsssonyl és siófoki halászatot ls bérelte, 40 évvel ezelőtt, 50 éves korában halt meg. Szalaij Antalné 1829 ben született éa 1849 ben ment
férjhez Bamu\'atos emlékeiőtehat-
aége volt: a 60, 70, 80 év előtti Keszthelyt legjobban ismerte.
— (Vadlúd özön Baranyában) Baranyából Írják nekünk: A pécs váradl járás egyes kö>aégeit as Északi tenger vidékéről idavándo rolt különbö/Ő fajtájú vadludak tízezrével lepik el s egész határrés/eket fednek cl. Vadászatuk éberségük fo\'ytán nehézkes bár, mégis nagy mennyUégben kerülnek fogyasztás alá. Palotabozsok község ben fehér lepedővel burkoltan vadásznak rájuk.
— (Drágítják a cukrot) Budapestről jelentik: A cukorgyári érdekeltségek ma délelőtt üláct tartottak, amelyen elvben kimondották, hogy szükségesnek tsrtják a külföldi cukorárakhos való alkalmazkodást. Ennek következtében a holnapi nappal a cukorárak a nagykereskedelmi forgalombsnegye lőre három-négye tát koronával emelkednek, további drágulás a ionban csak akkor válik szükságecsé, ka a zürichi árfolyam jelentékeny változást mutat.
— (Orsságoa vásár Kesst-kelyen) Mint Keazthelyen majd minden esetben, 10 én ls nagy •aöben történt meg a vásár. Alta-lábaa meglehetősen nsgy volt a felhajtás, e kereslet azonban nem volt élénk. Az árak meglehetősen emelkedettek voltak az elmúlt havi vásár áraihoz képest. Egy tchán ár. 2 és fél 3 millió, egy pár Ökör 6-8 millió, Igásló 5-6 millió korona. Az eső miatt jövő hónapban pótvásár lecs.
— (Befagyott a Dráva) Borét ról j\'lenti a Zslal Kör\'öny tudósítóját A Dráva at utóbbi hideg Idő-
járáa következtében teljesen befagyott. A két part közt a Jégen megindult Uzlskedés csak clŐeegUl a ciempéaiak munkáját,\' aminek megakadályozása fokesottebb éberségre kényszeríti a vámőröket.
(x) Halálozás. Mrás R-idolfné, azülatett Marsitt Regina 91 évec korában elhunvt Csáktornyán. As elhunytban Mtá z Kálmán nagykanizsai gazdálkodó édesanyját gyászolja.
— (Tömeges klváadorláa Amerikába) Hudapettról jelentik: A minisztérium kivándorlási osztály* hoz napon1 a száxával éa ezrá-vol érkeznek útlevelet kérő kérvények, legnagyobbrészt Amerikába való utaséira, yinuár 1 én ugyanis b-azű tették az útlevelek kiadását. Az 5638 útlevelet, amely az Amerikába engedélyezett kontingensock f lel meg, már kiadták. Körülbelül 30000 útlevelet kérelmeső kérvény fekszik a minisztériumban, ahol azonban nam tudják elintézni. Ismét tárgyalások fognak megindulni as amerikai konzulátussal és a kivándorlási Irodával, hogy az clutasi-tollaknak útlevelet adhassanak ki oly módon, hogy est as évi koa-tlngensbe ne azámlisák be.
— (Felhőkarcoló ép«l Bécsben) B\'Ci tanácsa elhatáro\'ts, hogy felhókarcolót épít. A felhőkarcoló 12 emeletével 40 máttr mag aa |<sz és 452 lakás lesz benne. A munkálatokat tavasszal kezdik meg és ősszel már ba is fejezik. A nagy palotának a felépltéec 40 milliárd osztrák koronába kerüL
. — (Kétsxáx lel napi adét flsetnek as idegeaek Oláh-oraságbaa) Bukarestből jelentik: A parlamentben Jianu előadó uj adóügyi törvén>javaslatot terjesx-tett be. A javaslat értelmében adó alá esnek a háború óta as or-siágba került idegen állampolgárok, valamint az átmenetileg ott tartóikodó Idegenek. Az állandóan oláh területen lakó Idegen állampolgárok vagyonuk 30 százalékét adjak le egyszersmlndcnkorra dósaméul; azok as idegen állampolgárok, akik 1915. óta laknak az or-as ág területén, ötszörösen fizetnek minden eddigi adót; az átmenetileg oláh területen tartózkodók padig naponta 200 leit fizetnek*
ZALAI KÖZLÖNY
19*4. j>nu<r 16.
— (Ax OKH sümegi fiókja)
Sjtmcgról jelenti ludó.ltóok: Sümegen megalakul ax Országos Kőz ponti Hltclarővetkezet otUni fiókja
— (Megfagyott as utolsó betyár) Domo Vendel 83 éves
I\'uhásr, Savanyu JArai bandájának ilrec\'aíveaére Srentgálról BaUton fArcdre igyekezett tokonaihoz, áronban a rettenetes hidegben a hidegkúti erdőben eltévedt és megfagyott. A soranak különös szeszélye, hogy éppen okban as erdőben é\'ta el a halál, ahol Savanyu bandájának fénykorában sokáig tartózkodott. A tótváisonyi határban rn\'g most b van elásva abból a rabalt pénzből, amelyet Savanyu Józsival szereztek és sz üldörés miau sietve kellett elrejtcnié\'w. E t a kiszabadulás után acm Savanyu Jéra;, sem ő nem tudták megtalálni a a rejtett kinas, roíat u inkák .kinrte, szerencsés megtalálóra vár. Doma személyében airbn arállott oz utolsó bakonyi betyár is, akit Nsgyhideg-kuton temettek el. A Nsgyhideg-kut szomszédságiban fekvő, Tót-vásaony kőzségktz tartozó Sóz* pusztán egy évtizeddel előbb lett Öngyilkos Ssvsnyu Józsi, ski a bőrtönből való kiszabsduláas után rbeumájs mUtt mondott buesut us életnek és a tótvázsooyi temető-szélen nyugszik.
(x) Orvoal klr. Dr. Schiller, a nagykanizsai állimi szemkórház v. Igazgató-főorvosa szembetegeknek naponta d. o. 8—11 és d. u. 2—4 lg rendel lakásán, Eriaíbet-tér 11.
— (Rézgállc szükségletek biatoaltása) Ax Első Dunántuli Mezőgazdasági Kamara mult évi réxgállc akciójához hasonlóan ma b arra törekszik, hogy a kerületéhei tartozó Somogy, Baranya-, Tolna- éa Zalavármegyék szőlős-gazdáinak rázgálic szükségletét biztosítsa. E célból már most 10 vagon elsőrendű gsrantált 98—99 százalékos krbtályos rézgélicot kötött le a mai viszonyok között randkivül kedvező áron, hogy mindazok a szőlősgazdák, kik réz-gállc igényüket kaladéktalhnul bejelentik is annak árát folyó iv január hó 25 ilg a kamara elmére Kaposvár, Fő utea U szám alá beküldik. A gállcet teljes hordó-rakomáayban (egy hot dó 250 kg.) kilogramonként forgalmi adóval együtt Budopest ferencvárosi állomást értve 3950 koronáért kaphatják meg.
(z) Mint értesülünk, araay éa tíaüatön kívül brlllláaa ás gySngy beváltás la váltoiat-lanul «szUözölb>tő Budapest, W. Vár megy e-ntek 7. Pénz* Vári órák 9—5 lg.
(x) Ágy tollat van éa elad Hercafeldaé, Sugár-nt 18.
(z) Elséreadtt búzalisztek 30 és 83 kg-os tfcálceaklnt logeiosób-ban beazerazkttők\' Villányi Antal terméaykercskeslénél, Csengery-ut 53. sz.
(z) Mielőtt megaőaül. jegy gyürüt éa ékszert Ugjutányosabb árban vásárolhat Frled Józaei ékszerésznél, Nagykanizsán,
Sugár-ut 2. (Fö ut és Sugár ut sarok). Arany, ciüit, platina, hamisfogok éa érmek beváltáaa a leg-magasabb napi árban.
(z) Minden mnghüléa a lábtól ered. Hozassr hát rendbe nálam harisnyáit, hol a legelőnyösebb kiszolgálásban rétzoaUl. KiiÜnó, meleg gyapjú téli harisnyák raktáron előnyös áron. FlLirP Oszkár ha rboyakölődéjo, Szombathely, Széli Kálmán-u. 6. sr.
tőrvényszék.
(§) ítélethirdetések. Sthnt/f Györgyöt lopásért a kanizsai tör* vényszék 1 évi börtönre ítélte. A tábla Sehneff böntetéiét 2 évi fegy-háira emeltt fel. A kúria snost hozzájárult a tábla ítéletéhez.
Vanesura Lojr^t, a tolvaj b\'jiré n#t a tőrvényszék ösazbűntetésül 4 kénitpi és 4 napi foghéira ítélte.
(§)FelebbvItel. Hvttg Gy»rgy gyenesdiási vead/glős rágalmazásért beptrolte Pandúr Lajoa hegybírót, akit a járáaUréság pénzbön-tetéire i.élt. A törvényszék a járás-bíróiig Ítéletét helybenhagyta.
A keszthelyi járásbíróság Unger Mihálynál aié\'t, mert hárlassionyát, Bttniera Mihálynét szidalmazta és arculGtötta, 30.000 korona péntbir sággil sújtotta. A nagykaniiasi tör* vénys.ék n vádlott büntetését 50 000 koronára emelte fel, egyben kötelezte az 5000 korona költs/g megfizetésére.
(§) A Kolozsvári-per. A városi tanács etalásérl feljelentette a kir. ügyészségen Kolozsvári Klein Ödön háztulajdonost, msrt két lakóját, azoknok tudta és beleegyezése nál kül akarta a vároti szegényházba felvétetni. Dr. Mutschtnbachtr Ed vin klr. törvényszéki tanácselnök •bben sz ögybon ftbruír 6-ára tűrte kl a főtárgyalás!.
NOZGdFÉNYfclIIH/ÍZ.
Uránia éa Világ. CiOlörlökön (• pénteken .1 Urániában 5, 7 áa 9 órakor, . Vllrgban •/,5, I/.7 u órakor: A kölyök. . ix.ioo ur.lkodó vlyjltékn. Főaierepben J.cki Co.\'gan -■» Chaplin.
H-lyár.k: Uránia 5000. 4000, 3000, 2000. 1000 koron.. Vilfg ■<000, 3200, 2-100. 1600, 800 kor. Ponloaan keidüek, kordot ut.a ai ajtókat lelátjuk.
közgazdaság.
— Kilencszeres darabszám, azonos érték. A M»gyar Sta-llsitikai Szemle legutóbbi száma érdekes öaszakssonlltó ^táblázatot közöl a tőzsdén jigyzett papirok mostani és háború előtti értékeléséről. Etzerint 171 kölinböző vállalat tőzsdén jegyzett részvényeinek darabszáma 1913 decembarben 3,260 217 volt, 1923 novembirben e szám 28.125.363 ra emelkedett ; a részvények összértéke ugyanez
időpontokban 2.261 928,000, illatő leg 2,387.269,000 svájci frankot
reprezentált.
— 3595 üzlet azünt meg Bndapeaten 1923 elaő felében.
A fővárosi atalisztikal hivatal kianu tatása szarint n mult év junius végéig Budapeaten sz üzletnyltá-sóinak 6027 (1923 júliusig 5967) szüzletbeazlntetéaeknek 3593(2280) volt a számé. Ugyanez idő alatt 1264 (1156) oáget jegyeztek be és 272 (292) céget töröltek.
A TŐZSDE
nyltáal éa aáró árfolyamnl, valamint a valuta éa gaboun hivatalos tójókoxtató ára. mcgteklnthotfik lapnnk kiadói hivatalának Kő ut 13. axúm alatti kirakatában.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai
A bud.p..II lóxad. dólut»n 1 érni i.ró4rlolyam.l a k8v.tk.aSkr
Ur.. .I.MA Srillaá&k
ll.nl AfiU
Hto UlatV*
l«l4-t
OUM M.»
I t.
Haoo íjkw iloco
J»0<«> •ÍJOOO
H. AttU
r&itaua».
Ilnwi IlMv. Olt. |.t>. j»«o
Haitit i\\<x* ll(llUi
M.-CMT> l(«rt I4OO0
f<*tCm I ««»i KM. Illul
titit. tl«0
V1K«I t-ank IHJO
W •<•<« l4J-<"
N\'amt.KSalik. «jj0a> K.ff.i, S. I l.K-M Calc*
n<.x«i«í IVXt tlM
C<«TV«Ot fUi.ll taia S>ttiT</i
I .tvift iá«U
K«». í««i. DÍ.kí«•
Mt^OUll
u.cr.
AN. K\'..U HM
ummmI ?-••<•>
OjUM
UfOlayi C*f*Sl Mt-
M U
M40" •\'♦« dm
Li«;» Mao*
Ok-i\'Ti" O-^-i
V«o4yaf M®:« U
- r.uc»i
JUOX\'.\' Rca«Mm«aa
\'i\'H^
lllftN S<f»g-«« Iiooo! Tr>ika
iljco v»n«a
\\V«fM<
Nyom
0.«»íh\'»
l>W) IfrCOO JVO^O
*4K»>
lt|«M iiw
1ÍW
)JC«»
S«x>.> nk«
t40»>
IM»
OWm
T.l l>aoo,RVlte Ah.í t.V ,»jo«. ! JfollJr I r«»ír^l
iUa.i *U3 iIW.VI u-Uríi«« XUl U. Bül. MJOOŰO I fco.-Wa \\iqooo TWMAI n»a.-r«»Bri» |
Bffcjt »i<. K
COiy
G.W O^tei r4i;i. ...
flmkwata. fiwAl
t.\'MM IJSOOO l*OCO
rjoo liTJO 111 J«->
KW4 >K» IJ}OC-»
nm

n«o-u i C<*oor4l<
IC\'KrO O
Oi.^U j,vOO
t<i>«iH« i (•:•:■>
VkiiM* i»«ooa Tr. l>4b»Vt4 ly«—
04- 4. vi
Gytrtr
Hotbtr
K.II.S
Xl.a\'.-vZ
ZUM»
Cmíií
l>X^>a/444tl fO«4 h
l4jO"! Iluii (» Hool U
IS««> Kriot—tit »!><•\' t-i<«.iim iViíl
• >»? >< (4
i-«o\' A*»mk«l f. I toll r»k M
| M4!c«MOk7 (l«f( N4»44«l r» KWOO
Jicoo Ud«l« Sw»
U«-> OU »-co«-
I41OOO R\'.tlaj.l —
líc<-> ^OJTO^. IlOOO
IIJM- Nulá aaeoíwo
IIJW Vii. Ui« iKoa
Ijijtw 7.\'.<-\'4l "JJOOO
n}><->:- Zaalti ltjCOO
loxoo] Idtlak.tlSa
140400] Jtooo MtU 5jcooo
I\'-V- AtUM.k. |1|M Ltvuto iljooo
WUIkM
XÖKtl
Viwrf
)l4000
Jltw
JSOCŰ
Itoooo Ito-x*
MUn.c* Jlwril eV. C.V;.ir.( ] Ort*iU UutK fi.
Xl.lralti.r.V
hullni 1)00.
Ki^tl 1 leo
Vili. [4ll(< ílOOl
TO<4\'1 4»CV>
llillvnk. ttoo
Olt Vlll»l«l.4
Kqt. !•«■» U41 (414 V.on. »IU.
Aü |ii

Mr é4 44.1
Mrl/wl 4i«
>*o\'<4rt 45<
r.»
Twm. BirWl
K<4iita;44( IJCOCO
T«m«aS 14 iet<co
04<ftw\\>ii iroooo
Kttsai 44,44 4 )IC«0
*ijjoo •J7JO
lltlUdU
>l.\'«t»4 —
Vfry 4) 44Í3S
S<fi.tni« i]to.
l.ifM aaaa. hm* laWM !■•«•
n
SOH kwJoi )(«M
i«tU «
w. Tmn -
Kuf«« »">v>
Pimi it}o««
OrM ta««U !•»>•
▼aartrar
^aa DIIM
rv* 4 ii>oo*
M1<r««j4 IIVM4
Saiya.
Va«aS* 1 <♦»
Cbtoc^a ))•«•
Ptoiu 114000 Mm.
XUU iM«a
KkoUl i\'t)*o«
Tiiik írjoa Koioa>rai»ti
UaU Illa
Sa^teokl
CoctU rua . Vtfil
St.taia
ÖalMiMi*
a TŐZSDE HIRH.
(S.Jlt ludíill^ni l.:.Í0aJ.:.űlÍM)
A mii éit{kl6nd{n .a irAnysat • mir tegnap ii mutatkozó gyet*, gébb irányzat hatóa. .iatt lanyhán alakult. Az o\'cióbbodáa azonban ocm volt nagy mérvQ éa az árv.az-teaígek ax utolió zárlathoz viazo nyitva 5—10 azáz.likot toltok kl. A forgalom ciokjly volt, Áliitólag b/eii arámlár. eazkSiíltok oladá aok.t áa a kontremih la Igyokozett kimélyítő.I a lanyhaaágot, milyhox hozzájárult az l«, hogy Bicaból gyengo irányzatot j.lcntcttok. Ax Qxloltcl.naág hatái. alatt az áilo-m.rxaolódáa zárlatig folytatódott. Koarlpénz proaapt T/,, kaaizanapr. 1.73 arázaUk. Zárlatkor a hangulat vontatott, n forgalom cickály, az Irányzat lanyhuló.
.Utótóaado. Irányzat gyongü\'ó. Poali Hazai 4100 áru. G<orgl. 56-1, Fővároil lakar\'kpinrtár 211, Moió h.gyr.i 223. Cukor 3000, Gu-nml 210, Iz.ó 705. Kóa.án 2450. Dra.oho 330, G*nx Danuljiui 4175 pínz, Viüamoa 2150, ScW\'ok 102, Llpták 19Vi. M.gy.r Hitel 583, Nov. 124, Rima 124. S.lgó 605, L.aráinlloló 110, Anjjol M-gyar 86, L\'oyd 16"/, Ol.iz B.nk 28V| áru. Állanvaaut 38\'/,, - Koazipfnz l\'/i-l\'/i *zá-lalák.
Dálntánl magánforgalom.
Irányzitt Ozl.tt.lon, Unyha. Magyar Hitol 580. Oizlrák Hitel 140, Kó arán 2700, Cukor 2900, K.r.iko-d.lml B.nk 1277, S.lgó 608. Peall Hazai 4000. Fegyver 1330. D.nu btua 4150. Vlllamoa 2100, Dálivaiut 95, Allamvaiut 315.
E.tl magánforf alom flrlet-loltn. M.grar Hitel 570, Oaxlrák Hitel 256. Kere.k.delmi B.nk 1275 P.-iti H...1 4 -4050, Körponti J I->*log 19. Kía.én 2400, S.lgó 608, F\'gyvcr 1325, G.nz D«nubiui4150 Villamoa 2100, Rima 124, Goorgla
540, Dlliv.iut 95, Allamv.aul 385, Cukor 2900, Urlkánvl 800, Kohó 875, MezShrgyeil 160, Levant. 190.
N.nrhivatalo. áiták.k 1 Mobil B.nk 57ÖD-5ÍOO, F.b.nk 6300— 6800, KS.algi nyomda 8—9, Ph.r-m.oi. 61/,—7V, B5hm hordó 2S00, Herendi 7—8, 4 arázalákoa korona járadék 1700-1800.
Nam.ifémokt ErSit 1 koronáa 2875 -2940, 20 koronáa arany 145 -150000.
T*rmlnyt6xad«
A mtl terménytó\'idán az Irányzat továbbr. ii arilárd volt éa az árak a t.gn.pi xArlathox viizo-nyitva állagoran 2000 koronával emeUcdtok. N.gyobb omrlkedéa azért nom fordult elő, mrrl a fő-vároil malmok nem váiárolt.k, ciak a apekulácló éa néhány vidéki malom kötött Oilotet. Ax átjegyrö bizotlaig tegnapra pótlólag a kö-votkeró hivatalna árfoiyamnkat jegyezte: buza ti.i.vidlki 76 kg-oa 1250—1260, 79 kg oa 1270-1280. A kólaa jegyréaát. megaiüntetlék.
Bu.a i|.r.vidéki 76 kg oa 125000 —126030, 79 k« 01127000-128500, ejyábvldikl 76 kv-o. 124—125000, 79 lg O\' 126000—127500. ro.a 100—101500.lakarm»nya.p. 105000 —110000, .órá.pa 110000-115000.
zab 106000 108000, tengeri 100000
■102000, repce 225 -235000, korpa 64000 - 65000. Lóhere 5800 - 6600. Lucerna arankamentca 6000—68i>0, aranká. 5500-6200.
H. T. I. magáaj.Untáa. a t.rmáay piacról. Ki. forgalom mellett ax Iránvrat válloxatl.n \'Buti bpeatl p.rlliib-n 1260—1270, Du-nántuI1210-1220, Roz. Bpeaten 1020—1030, dunantull p.ritáaban 1000-1010, Sórárp. 1040-1050, T.k.rmányárp. 980 -990, Z.b960 970, Bp«ten 1040. Tengeri prompt i.etn.a 980-990, Szemei tengeri 750-760.
Ll.atplac, D.r. 2100-2200, 00 a. 2000-2100, 0 áa 1950 -2000, 2-ea 1850—1900, 6 os 1200—1250. 8 .a 730-750, Korpa 580 - 590, 75 azájt.lékoa rozallnt 1200—1250.
. január U.
Harhahnevíallr. Marhahua I.
r. egiazben 11700—12600, háluli. 11900—13500. kivételesen 14000, •lej* 10400—12000. II. r. .ginben 9100—9700, hátulj. 9300—11700, el.j. 7300-7900. Caontoznl való 3600—6700. Borjú 13000—14000, luk t r. 8400 M.rh.bflr 8500— 9300. Felhajtáa: n.gyni.rha 243, ■lidv. 163. Borjú 42, eladva 36 Birka 136, .ladv. 106. A váaár
kózepea T.ll.
Sortéivá.ár. Felh.jtotlak 680, eladatlanul vl.i,.maradt 400. A vi-,ár kixepe. volt. I r. 11800 12000. K6ony6 10600—11000. S.alonní. fila.rtáa 12400—12600. L.huiolt hu* 12000-12400. Sóiott iralonna 11500. z.lr 14-15000.
Farancviroal aartéaváaár. Siabadváaárl maradvány 429. irko-zatt 166, .I\'dt.k 95 darabot. Ar.k riiriertéa fl.t.l kSnnjü 9800—10800
neki* 10600—12000.
A bécal t&uda
A biaal tözidén lanyha irányzat uralkodott. Záróárfolyamok: Aoglo bank 369, B.nkverclo 215, Angol m»fy.r bank 192, Oi.trák\' hitel 326, Uagyar hitel 1245, Union bank 332, Atlamvaaut 802, Dillvaau! 210, 3 .ráialikoa Déllvaaut 558, Alp.al 749, Kóburg 106, Krupp 485, Rima 268, S.lgó 1290, Magyar Hofherr 407. —
Dili taxiclók a korlátban: Du o.gS.h.jó.a.l 2350, Klotild 248, Gutmann 1420, Stlavoola 200, Kohó 1880, Horvát cukor 1440, Magyar cukor 6980.
II áwlx -központ hivatalos irlclfuil
Valuték Dewlaék
Ka^oJ aoa 1al*o« laMKllB io>oo-i soeo
W«< »}saa-"«|yflja Uokaraat I4M«S
Un ilaija XoftoMí. jisj-j4jo
W4 KrtaatUala 4IU-4ISS
r»a l k. iHJ-usi Loafce 1 íjaoa-i )7>j*
Ura ijaji4|j o UaianiSf i«M\'>«i|
*M ke*. SMJ\'4 J|0 Párta íiteitia
M il|W|ia Frlfa
La KMII Sto*kb«a> 7T*>-»4l|
SaM lityiké
•HM írtak )iao.|(*a S4ee ««4»-4$|0
WM <W H«I*J s.an. naija
hal auar — >t«-t*:
L-m •imJ, ^ IMI Kawy«rt awja-»ejea
»Oaa * a. latoaiaoa* V»r»a a>tl
A magyar korosa kttKBldl
lw>w
N.wyork ... 35 37
Iflrlah . . . . 207\'/, 205
frija..... 1275 1220
Berlin.....157 157
Bit. (deviza) . . 246 246
Bí« j.ff.ktlv K) . 217 217
Apróhirdetések
ÍM kanna, y«»UCabb beltrel karom*. LagkUabb ktrfaUa 10 aaO.
nt>u»«t«rl UU«I kacvuk mUÁtt I-n. Cl» •
*tr kavawt katir.ill WUulO l(ial ira**P r.tf aU4* l»«lc*í Utsdall. Kf»Ua,y.«. n. |>»»
M Vr frakk ■•ra.iy.U k\'.tWS lüay^Sai •:«*♦. •••"criaa a*at-í»á). F6-«t IJ. »)•«
«•*»« .«, ui.i fai k Vtilaiinb;-!. 4f.

* tllrörU J4Urt>aa 4 »"\'
KUóoi-iua 4. UjyaocKt ff uaooc (•!»«-. *ar«tke<lelml «ralU«cl*el <>**,\'•
*"*« *f*lr,.»u»ltl W4 lUlaWaaW k«aa "K-
ililaulai |ulul«tai ntr »"\'
C^a , kUMu »»\'»
zalai közlöny
Zürichi sérlat I
WtU nVHfc, Loodoo 24WO\'\', N\'«wy«rk f>n &0, *r6vsal 2370, M*il*nd 2660, Holland 2U 50, íer ia 132, Wiao 81 25, Sot\'» 410, WP IMW0, Badapesi 20750, Belgrid C55
Fa\'.a:ós sxarkest t6: Sxtrokay Kálmán. TijssswrkMitő: Banodak Rezső. Kiadó: Nagykanizsái Nyomd* Lapkiadó Vállalat.
üs ellamert valódi
Eternit pala
ismét kapható a lag-olcaóbb napi áron
iv>t
Eppinger I. és Fia
daaaka, arUi.[t. *a ipltk.zi.l anyag karaakadAkntl.
Dr. Schkhtanz István
TŐZSD EB IZO M.\'NY1
IRODÁJA kereskedés)
Nagykanizsa, Szemere-utca 2.
(lulatiy. 4a ti,ynr« ui«> •••ok)
Telefoni S>03. tM, írtékpaplrek váttla ét lUdéu. Vállal ISnáil mag bLcésafcal át aiokal a Itadéa uamllysun eiriíill BoJapaatan y«1ó Uitóxkodiukor a S»j > éa Goldsaod l\'SisJabixoni<nyoiok b*ok dalaiéban, TíndepaloU fóbcjárat, található
Wirtschafter Ernő
Bank is PánzvilióDzIat, Zalacgerszig
Telefon i 116.
folyásfám]*: Magyar 01 isi Dank k -T
nóVja, Iiudapasi, Thökóli ut 20 NsU Magyal Karaskedabil Oaok Fiókja,
Nafykaoiata. Magjac klr. rásWUkarikpáDftiii ssitnla 81174. S)4
Értékpapírok vétala és slidita, tffzsdal megbízások. Ciőlagak értékpapírokra és asyéb érték/a. Sorsjasyak. Biztosítások.
Keastpén<*elhaly«aéa. Arnny és oaUat pénsek vétele 01 eledéin.
Mis viUsliot.is miatt sUr^san eladó
belvirosban üzlethás
katllcl, 4 jiobis beVöliöjhatő lakással, vfrandával, piocivel, rtfi jofcrg«lriu
tüzifakeresKedéiie),
líasy Diiiholy, RÍpszin stb. ftellékhalyl-Riadó ezenkívül egy l\'.CO mui banttnciépló^arnltura 4* egy ma^laos b\'osla!okon>obtl l\'/yjtr.o\'.! ap.\'itolt szir> t túkk 11 éJIajSC-a 1 " Vr -kínt pyeilyin lU*filt3 1GOOO K-ért kapható. Bóvobbat Kinixsy-u. 2&. sz. alíit.
HIRDESSEN
a
Zalai Közlönyben
Házak eladása . alfojUlható likisaa].
Klakcnlzcbn aladó asgy hit gaadaaigt
épalatakkel n*Ry karttel, honá taztosá ssáp VlitokVal, i4ttal 4* sxólóval. fiiadó löld«w kanizsai határban: I UU saaol* Ats\'r.aróo. 2 hotó asántó állakl 4á-Wrarn, I hold asáató Tadalmisi dGIÓbao, rétek Caiasárríten éa Osatotf rétan. Blrlokbérleti 0X»holdaa,uxilakkal,aioo-mai italó falssaralíaaal, veUeaeL fitadó birtokok i ti és 40 h«i4*a U-sao?yba>, Nagykaeista kóseléUa áyllatak> kai, vételir agy r4scéval a ráró adós aaa-r.Jhat Zalában aladók JO, aa, tt éa 4 holdas birtokok Kiadó asdiekl Bigóbegyan fcl holdas, SaantgyórgYvai«» 5, 2 4a léi halán, Szab*Jhtgyen 2 ét fél ho\'das Jó letekkel Pórhlnaen I holdat aj ápilWttel, Istéltával, ijen scép aaóló. Karaaaaayl hagyta a holdas; felsxerelva.
ACZÉLIQNÍC | SZIBRISZT LÁSZLÓ
kii\'juiniti.: in.., e. r.
HAQYKANIZSA, PÖ-UT I.
TKt.RVOK i «... " —
Egy pr6bavé»6rlá» uUn maggyöiödlk, hogy
a „Szerecsen" rövidáru a „Szerecsen" divatáru « „Szerecsen" kötött-»zővötl»ru fliletben
mtadeinlior lót aa olcaOn uá.irolhaL
Erzsébet-tér 1. Nagykanizsa Májon műköszörűs rasnett
44arianya, kaaatyU, anchnt, Ing, nyakknnd6, koizoru, látyot, cirn.
A Zalavármegyal SzovetUuzetl Á\'nforj[Hlml Réas-vényttSraaaág, Nauylianlaaa, i^argatóaiga, felÜRyc\'öbllolt-
síita is t\'sztviscl^i kara n legmilyebb mcgtllalődittal tudatja, hogy fal03yalóbizútls4^ir<aV t.gj.
Gryeiner Károly
/
földbirtokos ur
folyó hó 14.in Pítritin hlrl:lan c\'hunyt.
Megboldogult intizotünk alapl:iBibm tovikony rím vitt ia Inlé3ilílnkít {anáCi\'val is odaadó muokij^val állandóan timo* gatta. Bsnna nuiJnyAJan aiyíl barátunkat ism.rtdk 4a taorit* lOk meg.
Nagykanizsa, 1014. jonuír 16.
Emlékét állandóan tiszteletben és ka-gyeletben fogjuk tartani!
Estélyi és selyemujdonságok
minden sxinás\'nyalatban\'
óriási választékban
KISFALUD! ÉS KRAUSZ
Nagykanizsán szerezhetők be. KV divat Satin Parasien
Menyasszonyi kelengyék
óriási választékban kaphatók!
2ALAÍ KÖ2LÖNV
4I0/1BS4.
Hirdetmény.
Kőlhirré teszem, hogy a városi képviseXtaatUlet 18905/923 |kv. 1SS. u. véghalározaltval >923. évi október hó 1 161 kezdódó jojhatá\'lyal ■ kéményseprési dijakat a következő-kappan szabályozta:
1 ) Egy minden rendll bármin* KerkexelQ földszintes kémény egy ntd sepréil dija 400 K, 2) egv egyemeletes, bármilyen ezerkc7.c;U közönséges kémény egyszeri seprési dija 4é0 K. S.) kétemeletes kém6->v egyszeri seprési dija 500 K, 4) bárom éa négy, vagy ötemeletes kémény egyexeri aepréai dija 000 K, 3) >>y UJ kémény a\'aö legolyóráaá nik dija 1300 K. 6) agy ci linder kémény egyazon kiéaetési dija kiáge lati korom allávolllásávsl egyllt SOO I, 7.) egy máesókémény kiégé-téal dija, ugyanosak a korom ellévo Htáaával egjOit 1900 K, 8.) egy g$z, vagy vizfOtésI kazán egyazeri Mpréii dija (nagyalg aztrlnt) 5S0O —7800 K, 9.) egy gyér kémény éa a hozzávezető fUstcsslornák egyszeri Seprési dija 2400 K, 10.) agy gyár-üsemü kazán egyszeri aepréai dija (nagyeág azarinl) 800—200 K, 11.1 agy kázi használatra való főző vagy mMÓOat egyezer) dija a caőveivol együtt 580 K, 12) rgy vagy két •Otía takaréktűzhely éa a legelterjedtebb vaskályhák egyazeri srptísi dija legfeljebb S méler csővel 600 K. IS) egy több autós takaréktűzhely vagy több azot-át melegítő kf-iponti kályhák egyazeri seprési dija csövei oak hoaizuságára való tekiplel nélkül 1000 K, lé.) llrodaírni, kórházi, kifözéabeli, vandéglói nagy takarék tűzhelyek, valamim ipari célt szol gáló üstök egyszeri seprési dija 1*00 K, 16) cukrász és pékkemen-C4k egyazeri aeprfsl dija 3 Ctílg 1«00 K, 8 csőig 4000 K, 10 főig 4800 K, tekintet nékQI arra, hogy a csóvák egy vagv lóbb kemencéből sxármsznak, 16.) éjjeli munkáért (eata 6 órától reggel 6 óráig), vata mint vasir- éa Ünnepnapokon vég S*lt munkáért is a dijak kétezerre? ntdendó. 17.) Távolsági dij.k 5 kilométeren lul a rendes dijak 60\'/, a, 10 kilométeren lul a rendes dijak 75*/a-a, 20 kilométeren lul a rondea dijak 125V, a azadlndó.
A fenn árakban • forgalmi adó 1> banlfoglaltallk
Nagykaoiuén, 1034. évi január hó 10 én.
Polgárznaatsr.
b
szakAts »-
MÍlKSllűH l! ItfciiPVllUUT
tautvaia or-ul Hagyknnlasa Tolatott 40. Klalaludl Ikttdor-ueea 2. >
kjkivimk <i kellékek tan riklira. f
ijL- ■■ rn ...... |-,rrr- --VNl---------
1924.
Naptárak:
Heti előjegyxásl Óriási napi Tárcanaptárak Zsebnaptárak Fali naptárak Reklám naptárak
a legnagyobb választékban kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
papIréruháiébM
NAGYKANIZSÁN
Viroehás palota.
Bazsó József gyára Nagykanizsa
Kéazit és raktáron tart mindennemű ujdivatos éa könnyű
kocsikat, valamint gazdasági szekereket
Bválla) mlndinnsmQ kocjljiyitást, átiliWtéit, ffoyufet és béllsléjt. KitUnö munka: Jutányos árakl
1M4. január 16,
Had* fcktoka&i >A toUUa bírtok 4pftl«ttkk«I Soxo^rtuaiyíbao, *0 k#W»» birtok SoBoo-aifjoríUa í,i\\.\\ nílkill, SS hV.4 fBU S«aoS7b*n, 10 k«U M4 Ulkmi&ÁUo,
io kou rsu so»onr»Hy<^o,
14 koU Miuéblrtok épüUUkUl T.aU.
Hadé HAsaki S, 4, 6, • tcob&i oM-Udl kittk k«(tul <1 un o4ikul rfcx-Vaa b*kAU6sbit-<k( • viroí küttoboi* atailban. Mrcbb MvillgosUiit oyojt:
SzAntó Vilmos
tagAMaafargalml Irodája
■ aák-IAr 4. IL Talofon 1*32.
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát is tsn&erit
risároteak li|wi|in>k a*p< átoa.
korpát
VánoUyra Dtaaxqrtsigbaa wpl ér
Zalaifárniegvel SzBvetkezatl Áruforgalmi R.T, Nagykanizsa
TURUL
cipőraktár
Tapasztaltuk, hogy az ottani n. c. vevőközönség az occasió árut szivesen fogadta, miért is utasítjuk, hogy még raktárán levő occasió cipőket az előirt olcsó árban utolsó párÍ2 árusítsa ki.
Turul központ „m Budapast
Mindenkinek iáját érdeke
mUMtt ráfóiiro itüks4g)«Ut fadail, kimu fal
Szabados Mátyás
a „Marcalihoz" címzett kékfestő és kézmffárukereskedését Kazinczy-utca 1. Véroshézpalota,
bol mloJtooaeaá réíSeijat leg0|CJ(íbb ^ Szerezhel be.
a Ugjobb mlDÍjí|t»n a

30 ps/csn bilül tsir tuihilla u értik- <s iraltatfi, nlaalat ugSutit plauk árait, hl sKftzlt s
Magyar Távirati Iroda
közgazdasági tudósításéra
melyet telefonon, vagy táviratban naponta megkap. Nagykanizsa, Fö-ut 13. Telafon 338, 383,
TivlraUim: TAvIroda.
Óriási i
TAVASZI VÁSÁR
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában!
Ezer vég príma karton mólyen leszállított árban kerül eladásra!
Nvomatou a Nagykanizsai Nyomda éa Lapkiadó VtlüUal könyvnyomdájában,Nagykanizsán.
Egyet szém ára hétköznap 300 korona. vasár- és Ünnepnap 4QO korona
M. évfolyam Nagykaniraa, 1924. január 17. C.üt6rt8k 14. „ém.
Buü.pMU inrkuiUMii TŰ. kar. AkMt-iM ToUronaaAm J4».( IS—
Az angol trónbeszéd
Egész Anglia fostfiit figyelemmel tekintett a parlament eseményei elé. Mindenekelőtt a trónbeasédet várták kuönöa érdeklődéssel, azután szakát a párthatározatokat és beszédeket, amelyek eldöntik végleg ■ kormány sorsát és tlsz-tászák a politikai helyzetet.
Tegnap nyílt meg hagyományos szertartások között az uj angol képviselőház. A király trónbeszédében hmgeulyozto, hogy Anglia viszonya n külföldi hatalmakhoz továbbra is baráti természetű lesz. örvendek, — mondotta — hogy hsladást állaplthctok meg bizonyos kérdésekben, amelyek eddig elzárták a köleaönös megértés útját és késleltették a világ helyreállítását. Eljelentette azt a törvényjavaslatot, amely a Törökországgal megkötött szerződést ratifikálja. Beszélt arról, hogy az alkoholti\'alom kérdésében küsiSbön áll az Egyesült Államokkal olyan egyezmény megkötése, amely még Inkább zsegerŐsiti » jó viszonyt e két ország között. Kijelentette, hogy a Népszövetség befolyását a lehelőség határán bejll fokozni fogják. A belpolitikai kérdések tekintetében a trónbeszéd a következőket mondotta:
Megelégedéssel állapítom meg, hogy az elmnlt évben a munkanélküliek száma seökkent. Nagy gondot okoz nekem nzonban, hogy még mindig vannak mankások, akik nem jutnak keresethez. Minisztereim legutóbb a védővám kérdésében javaslatokat tettek, amelyek jelentékenyein hozzájéraltsk volna e probléma megoldásához, azzal, hogy a honi pisaokon nagyobb mértékben biztositolták volna ax Ipar ér vényesülését és a domlniumokra és külföldre való kivitel feltételeit meg javították volna. Ezeke* a javaslatokat az ország nem fogsdta el. Ilyen körülmények kÓrött az Önök hozzájárulására lesz szükség a ke resksdelmi lehetőségek gerjesztésére és megjavítására. Ep igy a birodalmi konferensla javaalataihoz la, amelyek bizonyos közmunkák gyors keresztülvitelére és" állami támogatására vonatkoxnsk.
A trónbeszéd ezután még meg
emlékezik munkaalkalmak létesité-aéről a hsjóépllőlparban, cirkálók ós segédcirkálók építése, valamint a haza védelmére szolgáló légiflotta
megnagyobbítása révén. Végül meg említi a trónbeszád azt a tervet, hogy a politikai pártok tagjai éa a mezőgazdasági érdekelteégek kép-viselői konferenciára üljenek öaaze, hogy olyan politikában állapodja nak meg, amely a msl színvonalon-
UtOuUH arai Bar hóra looo korona. BudkpMUs kapkatt Ankor-kO. 3. M. JohAuyAradAba
tartsa meg Anglia bevetett területét éa a mezőgazdasági munkásoknak kielégilŐ béreket biztosit.
Az egéai: ország feszült érdeklődéssel ügyel a pirlement most meg-Indu\'ó működése elé. Ha Asqullh beváltja fenyegetését és nem nyújt támogatást a kormánynak, akkor azoeiallsta kormány kerül a? erszág élére. Ez a fordnlat uj korszakot jelent az ország történetében. A parlamenti helyzet nehézségét nő veti, hogy n pártok mostoni erőviszonyai mellett egyik pírt sem állhat meg önmagában a kormány-
nyal. Lapjelentések szerint Clynes munkáspárti képviselő benyújtotta a munkáspárt javaslatát a királyi trónbeszédre adandó válaszfelirat haz. A javaslat a legridegebb formában fejti kl a pártnak a kor-mánv ellen való bizalmatlanságát. A Westminster Gazette szerint azt várják, hogy a döntő aztvazás jSvő hétfőn les*. A Times szarint tegnap megerőaödött az a felfogás, hogy Haldane lord a munkáspárt első lordkancellárja lesz és egyidejűleg valószínűleg a felsőház vezetését is átveszi.
Megkezdődött a londoni tanácskozás
Cifolat a riasztó hlrakröl?
Ma délelőtt megkezdődött a Ion doni tanácskozás és bár még egyet len pozitiv jelentés sem jött az eddig történtekről, máris nyugtalanító hi.-ck kerlltek forgalomba. E tendenciózus hirek terjesztői angol éa francia lapok tudóaitásslra hivatkoznak éa özeknek alepján tudni véUek bizonyos, ujabban felmerült akadályokról és a szövetségesek közti véleményeltérésekről. Ezekkel a hirekke.1 kapcsoletosan beavatott helyen munkatársunknak a következőket mondották:
— Bethlen István gróf elutazásakor azt az üzenetet hagyta hátra a magyar sajtó éa az orszAg lakossága részére, hogy senki se hagyja magái rémhírekkel megtéveszteni és senki so üljön fel nzoknnk a híreknek, melyek a kölcsóntárgyalús nehézségeiről a akadályairól szólnak.
— Miodcnki tudta azt, hogy vannak olyanok, akik a magyar kölcsönt el akarták gáncsolni és akik eiupán a nyugati hatalmak közbelépésére állottak el ettől, belátva, hogy K^zép-Európa gazdasági egyensúlyának helyreállítása szempontjából igen lényegea és fontos a magyar kölcsönÜgy lebonyolítása.
Természetes, hogy a kölcsönügy körül voltak és vannak nehézségek és ezek különösen a szövetségközi adósságok rendezése körül merültek fel, de ex közvetlen működésünk nélkül fog megoldódni, Igaz ugy»n, hogy ex a megoldás kihatással leaz majd a magyar kölcsön ügyére ia.
— Minden esetre, ma a közönség csak azt tovzl helyesen, ha nem hisz el minden alaptalan rémhírt, hanem nyugodtan bevárja, mig a tárgyalások eredményéről a híva-tslos jelentések besxámolnsk. A miniszterelnök Londonban
Londonból jelentik : Gróf Bethlen István miniszterelnök tegnap este 5 órakor Londonba érkezett és a
Hyde Park sxéllóbsn szállt meg. A miniszterelnököt a pályaudvaron gróf Szapáry londoni msgyar követ várta.
A Népszövetség magyar albizottságának első ülése ma délelőtt 11 órakor kezdődött a St.-James Palásé ba*>. A tanáokozaara lord Róbert Cecil, Bethlen látván gróf. Kállay Tibor, Szapáry londoni magyar követ, Clausel francia delegátus, Bonini Longare elaaz delegátus, Benes cseh külügyminiszter, Ossuszky párisi cseh követ, Gyuritu jugoszláv, Tiluleseu oláh delegátusok voltak hivatalosak. A tanácskozások 2—3 napig eltartanak és nem nyilvánosak.
Benes cseh külügyminiszter is tegnap este érkezett meg ax angol fővárosba. Ma délelőtt tanácskozni fog Lord Curzon-nal, akivel megbeszéli a magyar kölosönügyre vonatkozó legfontosabb kérdéseket.
Nemzetgyűlés
Budapest, jtooíx 10
A nemzetgyűlés mai ülését délelőtt egynegyed 12 óra alŐtt nyitotta meg Szeilovstky Béla elnök.
Első szónok Szetbó Sándor. Az Indemnitási vitában ax a felfogás alakult ki, hogy ax hiábavaló szóáradat. Et nem áll. A Ház politl tlkai aréna, ahol meg kell küzdeni az eszméknek és ax elveknek. Nemcsak a kormánypárt, hanem minden egyes párt folelŐs a mai helyzetért éa egyformán kell javítani a helyxeten. Az ellenzék a nemzet egyetemét kell, hogy képviselje, éppen ugy a kormánypárt is a nemzetet és nem egy pártot képvisel. A javaslatok cssk megfelelő elő-kéazltéa után kerülhetnek a nemzetgyűlés elé. Ax ellenzéknek épp ugy/ kell látogatni ax üléseket, mint a kormánypártnak és nem hiszi, hogy az arányszám az cllenxéknek javára mutatkozna. A kormány első
teendője a gazdasági élet szanálása. Megfelolő értékmérőről kell gondoskodni. A nagy bankoknak a koronával való spekulációja nem blztor.itja a konszolidációt. Beszél a bíróságról. Megállapiijv, hogy a bíróságot senkinek,sem szabad támadni. A kormány iránt bizalommal visoltotik, az indemnitfrt elfogadja. Ezután Hótválh Sándor szólal fel. Polemizál Szabó beszédével. Követeli a költségvetés és zárszámadás benyújtását. Határozati javaslatában utasítani kivánja a kormányt, nyajtson be olyan törvényjavaslatot, mely szerint a kormány vád alá helyezés és megfelelő bö ntotőjogi következmények terhe mellett csupán egy Ízben és hirom hónul tovább nem terjedhető időre kérhessen felhatalmazást. A külföldi kölesén bírálatával kapcsolatban azt állitjs, hogy a kormány azért keszdto meg a külföldi kölcsön-akciót, hogy megsiilárditaa az egységes pᣣ? egységét, amely már erősen veszélyeztetve volt. Ax elnök az ülést 4 óráig felfüggeszti.
A délutáni Uléa
A nemzetgyűlés délutáni ülését */*5 órakor nyitottn meg Festhy Pál elnök. Horváth Zoltán folytatja délelőtt abbamaradt beszédét. A jóvátételi bizottság határozatát a kűl éa belföldi sajtóban kedvezőnek tüntették fel és csak később derült ki, hogy ez az optimiaztikua beállítás nem felel meg teljes t-n a valóságnak. Foglalkozik\' Kállay és Sir Willtam Good nak akkori nyilatkozatával. A pénzügyi nyilatkozat óU^^. inkonzekveneiát tapasztal a kormány magatartásában. Szerinte ma már teljes mértékben megállapítható, hogy a kölcsön sikertelen. Eminenten kötelességo külpolitikánknak a kisantant felé való tájékozódás. Állítja, hogy a kölcsön felvétele tette aktuálissá a jóvátételi kérdést. A miniszterelnök külpolitikája ősidőt mondott, mikor n jóvátételi követelést felvetették. A javaslatot nem fogadja el.
E\'nök napirandi indítványa szerint a legközelebbi ülés csütörtökön délelőtt 10 órakor lesz, melyen folytatják az indemnitás tárgyalását.
Ezután következtek az interpellációk. Az elsőt Györki Imre terjeszti be a népjóléti miniszterhez, hogy hajlandó o a vasúti és hajózási alkalmazottak baleset biztosi-táaára törvényjsvsalstot beterjeszteni és a munkásbiztositó pénztárak autonómiáját visszaállítani.
Eckhardt Tibor interpellác!ója a koronarontó bankok ellen Indítandó szigorú vizsgálattal foglalkozik.
Az ülés »/49 órakor órt véget.
ZALAI K«*fc»WY
iftá. laoWt 17.
HÍREK.
A legutóbbi idikben löbbtzir meg történik, hogy a Zalai Közlöny a stokdtot hat helyett ceak négy oldalén kerál az olvasóközönség ke sébe hl ott méUallankoddtsal Ja gadják a lapot és mm gondolnak arra, hogy az ujságok kiadóhivata Iáinak nem csak rendeletek kötik meg a kesét, amelyek metdllapitjdk, hogy hány oldalra szakad maxi mólisan kiterjedniük hetenként, ha-nem a lapoknak is nehéz kitdel met kell folytatniuk aszal a sanyarú gazdasági helyzettel, amelynek Itg közvetlenebbül ható vessedelmét, a drágaságot a tártadalom minden egyes tagiának éretnie kell ma.
Sziel stemben a Zalai Közlöny mégis egyike a legolcsóbb tri déki lapoknak. Egy kis összehaton-lilás könnyen meggyőzhet bennünket erről. Hatoldalas vidéki lap alig . van egynéhány. Ilyen példul a Mit-kolcti Napló, a* annak 500 korona példányonkénti ára. A helyi lapok 95 százaléka négyoldalas. Iga a Ssékesjehérvári hitt Ujtág 400, a Győri Hírlap. 350 korona. A 7i ssántuli Hírlap, a Soproni Hírlap, a Hir, a Szegedi Uj nemzedék, a Zalavár megye, a Zala megy ti Újság, a Veszprémi hir lap, valamennyi atak négy oldulat lapot ad 300 ko ."Ondért. Az egyetlen Zalai Közlöny nyújt olvasóinak 300 koronáért hal, vasárnap 400 koronáért 8 oldalt s ilyenformán igazán nem érheti neheztelés, ha néha kénytelen eeak négy oldalon megjelenni.
— (Naptár) J-n. 17. Antal.
— (Időjárás) A Meteorológiai Intézet jelontéeo szerint lényegtelen höváltozáe, jelentékenyebb csapadék nélkül.
— (Koplalcaot letartóztatták
Bukarestben) Budapestről jelenti tudóaitónk: A bclűgymlnisiteriuaa ma eata érteaitetle a főkepitányaá-got, hogy Bukerostből árkexott ki vatalos jelentés szerint Kopinies Jenőt a* oláh rendőrség Istartóz tatta. Koploica tcljoeon kifogyott a pániból a Romániában ia már több cisiást éa slkkasitást köv.tett el, ugy hogy valósilnüleg ott fogják előbb felelősségre vonni esőkért a bűneiért. A budapesti rendőrség megindította a diplomásai eljárást kiadatása Iránt,
— (Még két fatffif g asatéa aa Ébredő plakát miatt) Sadapesi rp/,jelentik : Mi»t ismeretes, a belügyminiszter Zilahi Kitt Jsnő alpolgármestert felfüggesztette állásától, mivel a Klebeltberg Kur.ó gróf mlaUstert bte.mérlő piakét aláíróival azonosította magát A plakáttal 0>éff két köztisztviselő vállalt kő zifeaégat: Darányi Ferene dr. ke reskedelml minlaiterl taaáe«os és Horváth Géza, a l^inietl Mu««a igazgatója. Bethlen Utván gróf aai nUxterelnök utasításira moit Darányi Ferencet és Horváth Gézát Is felfüggesztették álláauktól.
— (A választól névjegysék bői klmaradottak figyelmébe) A központi; választmány tegnsp délután üléat tartott, amelyen elhatározta, hogy hirdetmény utján hívja f«f mindazokat, sklk a mult évbeD a válásitól névjegyekből kimaradtak, hoay igyekeizenek ms .gukat a folyó évi névjegyzékbe felvétetni. Ennek megkónnyitéae végett részletes vallomást Iveket bocsátanak a kőzóniég rendelkezésére. melyeket mától kezdve a vároal Iktatóban lehat beszerezni.
7i
— (Htrtaloa halál) A már elp.r.ntált Grun.r Kitelj pőlrátol földblrtoko. halálának körülményei ről ■ kővetk.sők.t j.l.otl ps..al i.déliünk: SeenlmiMlyi Daisó p,ul o.(.birtokol hétfőn t.rtott. meg II sxokásos évi nagy bejtó-vedátsalot, amelyen • járáa főid-birt.ko.ai I. r<iit .oltok. A k.dvea táll mulatságot egy eiotaoru aae-méoy aavaita n»*g. Díl.táa 4—5 dr. körött, mikor a aieotpítoruri batár aa.ll.lt vadiaitak, Gruw Károly pőtrétol földblrtokoat bírta rowtullét f.gta .1 • bolton ..ott öltse, s.ivsiéthl Jé. oltott, kl életét. Halál, ml.donfolé őnlnto ríaivátot kcltltt.
— (A megfőtt hl.fi") Egyik multh.tl .rámánkban klrt adtunk .rrál, bogy Patrlv.otáa itfiIgovi Jóiaef uradalal alk.lci.tt kla fia loforTá^ta maját. Dr. Ko.cS.. S:-beityén Tibor potrlvontol főldblrto-koi B«l aanak köiláiér. kárt meg h.nnünkrt, hogy ai Illető M.ládnea re.dea konyhája Tan a Ifjf a.aa lakat as uradalalat okaial a bal-Mttárt.
— (A Katollka. Náp.aővet-.ág kőapontja) tudomáaakra
hon. a helyi igaagatókaak áa a Kat. Nípsiövotség tarjai.tk, hogy a nyomda áa psplrkőltsfgekb.-a előállott drágaság folytáa káaytf Ita volt feleaaelnl . tagsági dijat 1000 koronára. Akik tehát .rután k.pják káikei a Kat Népa.ör.tiég 1924-ik évi illetményeit (naptár, fület, gaidaaá|i át jogi taná«aak atb.) oieket ai illetméayeket 3000 korona tagaági dlj frjíbea v.hetlk kélho*.
— (Még aegyvtaháraai cág axarap.l a koronarOHtáa ügyő-ban) HuJoputrll jelantik : A ko-ronarontáal Ogyben őrlxetb. vett tőudebliományoiok kőiül, mint tegnap jeleatettük, a readlriég aégyet aiaWadlábra helyei.tt, hu pán Kalbl Pál bá.il banki,aiga-lót tartotta tovább la őri.etében. Ennek ellenére ax eljárátt valamennyiük ellen lefolytatják é. at ügyet at .ttorabirótihhot ttitik át. A fökapitánylég a Da.liakö\'poat jegyaék. alapján pár napoa belül 43 cég veietőit idéil be klk.llgatál végett. Magállapltották, kogy . ko.onarontiában /{ttetep. Kalbt Pálnak ttoll. akit nerdán dálilőtt átkitérték ax ügyéiiiágr..
— (A axardal h.tlrá.á.) k»-xcpoi falkor.t.l mrll.tt .lág voa-tátott volt. U;yaaoi Mondható aa állatváitrról li. Aa árak oly aiaga-aak voltak, ho2y Igaa kovéa vét.l tőrtént. J.bbára méaaáraaok éi h.n-t.aek vá.ároltak. Hétkónapoa ma
li.irt 450 ei.r, «... tüldőírl 750 .i.r, kálkóaapoi borjúért l\'/a aalllló egy ávoi fejlett borjúért 2 millió, ölévé, tejelő tehénért S millió koronát kértek.
— (Madách Knnopóly) A nagy " kaoiiaal f.ltőktr.ak.d.lmi lakol, növendtkel ja-uár 27 éa délután 4 órakor a Caalno diiattrméban nagyiiabáiu Madách ünn.pélyt rendelnek, u.lyca ti Aanepi beaié det Surániji tanár fogja mondani.
— (Rahaaagély a paaaal Járda loaógaa gy ormakoia.k) Pactáril jelenti a Z.lal Köilőny tudó-Lója: A népjóléti minlaat.rium tíariot Janói, . pa.iai kerül, t nemietgyüléal képvi.o\'ójénok kő:-benjiráaára a pacaal jar.a intág.t lakoiakötelea gyermekei kőiótt leendő klontáa végett ax tmágakcló ká..létéből 150 pir Cipőt, 100 öltöny gyermek.ub.l áa 65 táli fiu kabátot adományozott. A kio.itaat a jövő héten Bartoa nemietgyü-láai képvlielő txemályeten vágii.
— (R.ha.«S»at Zalanaagya a.agáayalaak) Vau Jóta.f aáp-
jóléti mlnlntjr nagyobb M.anyl-aágfi oloió rak.nőv.l.t jattatott Zalam^y. aiogéoyel ráaiére. A aO-tacgl titgáoytkatk már ot.lják la a axővet.t máterenkáat 14—38 oatr koronái árban. Sümcg.a öaaaotta 280 méter ke. II kloextáva.
— (FdatSlthaat lopotf) SaJl-meler fu.ua n.gyk.nlxaai l.koa felj.le.téat t.tt a rendőraégtn, kojjr mlg feleség, a padláson volt, konyhájából Ismeretlen tatt.a aagyobb mo.aylséga füsiőltha.t, ualoaaát, kolbásit ellopott, msjd nyomtál.nul eltüot. A rendőrség megladltotta a nyomoiást. .hwim.
— (Árdrágító kara.kad 8) Gtneea Sáador b.rakb.11 vegy.s-k.rtsk.dó ellen árdrágítás ml.tt megindult ax eljárás, su/,1.10 dk^. xtemlyemorxaáért a hatóságilag mag-
állapított 100 karona hslyett 500 koronát kért.
— (Garáada laki) Vili L.jos jakabkati ateal hásáb.n lakik St.bi János, aki k.ddaa Ittas állapotban tárt basa áa a háiig.xdáa.k három ablakát b.v.rte. Lakó ás háslg.xda kört eml.lt heve. sióváltás kelet-k.l.tt, mely már majdnom tettle-g.sséggé fsjult. Wi\'d Lajos fsjaiável rohant . g.ráid. I.kónak, d. f. loségo lefogto. A báxtulajdonoa lakóját f.ljelent.tt. a r.ndőr.ág.o, akal .1 eljárást megindították.
— (Aljagyaőválaaatáa Nagy laagyalbaa) Nagylengyelben al jsgyaőnak Tóth G/ula ottani segéd-jsgy.őt, írnoknak pedig St.bó Elemért vélaaitották mag.
— (GyBJtáa aa E5tr3.-alapra) H«ml Jenő molnárii állami Iskolai ig.sg.to 14300 koronát gyljlőtt tanítványaival ax Bőtvőt-alsp javára. E.t ax öaaxeget ax általa rea-d.sett ,Sik. Koráaaony- elmü pásx-torjáték jövedelméből 59300 koronára kiegétxltve rendeltetési helyére jultstta.
-o (Tnky Eadra a tora ni kaidat aj iaópvlealőja) A tornai válaaitó kerületben a válisxtókerü-let ..ákhelyáa, Vadaa.xllaion tegnap volt a nomx.tgylláal képvlislö-válasstáa, melyen egyhsagulsg Pnkp Eodre dr. t, mis kaid főiapánt választották mef egyiéges párll programmal.
— (Balatontfired óvsxőxadoa sxlaéstote) A Bilatonvidéknok, főként egyik kies fürdőhelyének: Bitatonflrrdnok, amrlyot néhai Hangold Henrik dr. a Balaton met-ropó\'iaává emelt, űanepe volt. 1824 ben (aduit m«g utyanis ax a moxgslom Kit/aludy Saador kex-deaaényexéso folytán. am«-ly hat évi bőa munka atán 1830/51 ben Balatonfüreden aa ország első kősila-házánsk megnyitáaát e.-edaaényezte. Ext a oentennárlumot hsaználts fel egy kilón e óéira slskult bizottság arra, hogy társadalmi aton a magyar színészet egy évszázad előtti mQkődéaéaek emlékét méltó módon mogőrőkllae bjzsI, hogv Kisfaludy axlnházát Kulturhás tormájában, amaly otthona |«as ml-denirányu művészeti éa kaUartőrekvésnek, uj életre, aj viruláar* keltao. A propa-gand taororat: Ráköti Jenő, Blaháné br. Splényi Ödönné, br. Dániel E\'nfiné, Wlanies Tibor br., Ineze Sándor éa a vidéki silaésxet lelkes felügyelőjének neveivel aa éléa f. é. január 11 én, pénteken rdé|ulán 5 őrskor keidődÖtt a Balatoni Táras aág tsnáeiQléaének keretéban, (IV., Duos ut.s 1. u j .tnsly alkalommsl
M.ngold Gu.it. v BalatonlOrad axáiévca a.loésx.téről és . propaganda további eaiköi.lr ölért, kax.tt
— (M.anyl .gy trillió márkát)
Kfy ■•«.< proía..aoc kiaMnlMU, hogy Aüa. .pAakoal a r«.dlcwakartb«Q átauk vola. »sy trittlá J.r^> .fy ma. kii b.nkjtlr.t hotj aaáaUja a.|, Adlaa a aslaü.UM.1 l.U-k.a kássitlt volaa .1.
— (Parbaaxódak aa Ulala-pSrban) Ax Uul. pőr főtárgyalá-aáaak harmadik aapjáa tanaként kihallgatták Hittek Sáador át Se,-ÍM JanŐ dtt.ktlvf.lagyeUke.. a taaukthallgatátak b.f.jo.ká.cl Uiet-ner Tivadar sic. királyi ügyén kl-jll.atette; bog, a bjxooyltás klogé-adtáaét Bem tartja sxOktágesaek, mtrt a r«,ifirifiUe. Hm vádlottak v.llooaáaára vas alapítva. Rövid t.aáeikoiá. ntáa a blróiág la .xárt.lemben h.tároxatt Evatán UUuy T»ta<ia\'.t.andí;ti).4 f4d-
Ulsiaék védskoxéaét, mintha komolytalannak tartatták volna a szerződést, sem est, hegy Déhaael
nsm állott öaase köt tatéeben Hitlerrel és Ludondorffal. Előadja, hogy aa ögyéazaég aem láaadást, hanem lázadásra való szövetkezés bűntettét állapította meg. Nem fegadjs el enyhítő kórllaaéayaek, hogy a vádlottak hazaszeretetből cselekedtek. Lejárt ax Ideje annak, hogy egyéni akciókkal törvéayea faktorokként intézzék ogyosek az ország köz* ügyeit. Ezután Rétler Koráéi ár„ Hellebrandl János dr. a Zimmermann Lajos dr. mondatták el védőbeszédeiket Ulain, Bobula illetve Szemere érdekéboa. Aa utolsó védőheazódet az olnök félbcsiakitotta és a tárgyalást csütörtök délelőttre halasztotta.
— (UJ tSldrmngéu volt Japánban) Tokióból táviratozaák : Kedd raggal háromnegyed hat órakor földreagéa kövotkextébea megaxünt a távíró- és távbeszélő összeköttetés 0«aka és Toklo között. Tokio és Yokohama köct a vasúti forgalom lehetotleaaé vált. Srugaaóban, Tokio egyik külvárosában, több helyen tűx támadt. Fajugava mellett egy venat bele-xuhant a folyóba. Yokohamában hatszáz háx pasxtult el. Ötven ember életét veaxtette.
— (D\'Anauneló végrendo lete) Rómából jslaatlk: G.briele D\'Annunmio, a költő polillkaa közzétette vátrreadeletét, melyben Mindenét Olasiországra hegyja. Azt akarja a kőliő, hogy halála atán gaidoael villtja „a győzelem altára" legyen. Végrendeletének aáradéká-ban D\'Anaunalo táját lőttél it Olaszországra hagyja, mert mint ifja, ez a legnagyobb, amit az olasz főldntk adhat.
— (Egymillió embert gyilkol mag éventa a azovjot) Londonból jelentik : A moszkvai lapok közlése axerint a Cieks, a sxevjetkor-asány terrorszervesete az utóbbi öt évben évenként átlag egymillió embert gyilkolt meg, köztük sok aŐt és gyermeket Is. Gyorssá hoznsk hslálos Ítéletet és ax ítéletet mindjárt ?végre ia hajtják. Körülbelül ezer biróiág Ítélkezik az egéax or-azághan éa mindegyik átlsg öt embert végeatet kl aapoaként. Ex máafélmililónál többet tesz kl egy eaitenddben, a számítás alapja azonban tuliott következtetésre ad alkalmat, ugy, hogy sokkal valósxinübb* nek látszik as egymiilióa szám. Az orosx szovjatkormány lapjai már régóta nem közölnek klvatsloaan klmatatáat a kivégzésekről, mert a kormány tagjait Is kétségb«.ejti* a tőlo jóróizt független terror-siervezet bliottságainak és bíróságainak vérengzéte. A kormány tsgjal több iibon kijelentették, hogy nem tudják megakadályozni a eae-káhox tartozó fenevadsk vérengzését.
ZALAI KGaLONV
A budapesti tőzsde zéró árfolyamai.
1 »ral záróárfolyamát e M»we«fcez«fci
Mil«44k H»(k<t R074I aai»« ScW.naar
foa.a. ír
L«W<t na*.
\'wjikl ()>»
t». Hk.l i íooo Utov^taK il->:->
Tífoal kt.i 11 to»
Martat 44**
1-l.lú 4^00
Karaak B tll*>»
IJ^\'líMI ■ (*•*
XAitary.l Ta. ivaoo Atial. Tai. Hjooo WokUr IÍOOM
Kml iW HIW) «W4 M. BltL !•»)(« r<««Ur« ||)M4

TIXÉM. Kon
GUaJla )MM
H\'KÍKi t t-x-a KbUymalM
YUWrti
ll. DuiKi Ijaaa
W*ri u4« H\'»>\' ifooo
UjVH Ü»V» VI.,. IMllay)
ca»*«j. m(. ijjoo
NyoaudAk
*lta«1« HJKK.
Crukllt i»j&vi
Ok*.. .taoo
Ktana.y t?000 Palk. R4T.I
R<tf«r Uooo
V^uMa • ;)» FÍTlral »r.
XftWj cuir
Oul 04^ PLS.t» ... Thjtw Flahnti Fraakl
OilmVIII
l\'jo* í
t.joao
427)000 • 1)0000
Faipar
Ah. u ..m
Caart * iioo*
diukmitl iism
í«*44. (4 )4000
fogrnkr !»»)•
Gutaasaa t\'oooo
llutl (a l)<000
Köol f. 1400*
KArfat**.! ; joo
Hn«b«pr i)»)o Lljtwnt fclft.)
Hlui (« iimi,; h
r,u
w u»H
ÍTOOO l»W)
•w
l))*0*
u»*
Ká.Maytl S^v{.aU TMk KuUl
Kerftk44«<
Cabar(r4tak
r>iu«>«í 4i*««*
Hocrii nt. _
Cakoriyat )*4)000
Oaorrl. )7)«00
itiltel
- rnui
Ko u>« Imi Wa« Yuk »UI
Ali.
r6t4/Oai
Kmif
Pol«irf a«* fu.
Tia. «4<
Ba*4l KhUTW*
I4]0« IIOOOO 1)000
T«ntl

U«U laMO S.A»6.KAi4
OT«»< MttO )04
▼HTlp"
Duli. Olaaa Kaiul M Klala
Kk»U4 T4<44
Oofojt DtOl Hflk F.kaa
Talafea Taial
l!ato aalafc. SkJ4O>: JUíTT.^4* BKJ.
Vtnt hn.
B4nl
m**»6<.
Coola fUaa
rwk
IUyti7M
JB4 l\'"**- 17
O nuwk«mk.dlk flgy.l ■óba I A bad.p.sti aukorár.k vál-lozáza folytán folyó kó IS 4n kiadódó árván.y.l N.gykanlzaáa . kristályakor 9200 korona, . ko«ka-cukor 9)00 koro.. kllónklr.11 áro. áraaitandó kf«afoyb«n. FHiurktr** ktikk á/mtgdllopUó ÍUoUidga.
(s) Agyt.llnt Teai áa .1.4 H.r—f«U»ó, S.gír «t 1«.
(x) MlaKtt na..nőa*l, j^. jydltt á. ákw.rt Tajjutányoa.bb árban váaárolh.t Fiiad Jóu.f 4k..«rí.«n4l, Nagykanluán, Sujár ut X (Fó .t t. Sugár ul aa-rok). Arany, eiflit, platina, kamia-fagak á. érmek beváltása a leg-aagaaabb napi árbao.
(«) Mind.a magbBUa a Ub-tól arad. Horsssa hát rendbe nálam harisnyáit, hol a legelőnyösebb kiszolgálásban \'részesül. Kitűnő, meleg gyapjú IáU harisnyák raktáron rtínyős áron. FILIPP Oszkár hs-rtsnyakőtődáje, Szombathely, Széli Cáimán-U. 6. ar.
nozgófMpszinhiíz.
UrtSnim é. Kitóg. \'J.nuir 17 én, pénteken as Urániában 5, 7 é. » őrskor, a Világban \'/t5, «/|7 á. l/t9 ár.kor: A kölyök, a aaoion aralkodó vígjátéka. Pősxarepben Ji.ki Coogan éa Chaplin.
Hílyárak: Uránia 5000. 40C0, 3000, 2000, 1000 korona. Világ-4000, 32ÓÓ. 2400, 1600, 800 kor. Pontoasn kérdőnk, kezdet után az sitiket lezárjuk.
a TŐZSDE HKtSL
(Saját teJéattéeZ utafi»]aUalta.)
A mai értéktőzzdáo a nyltáakor mutatkozó kedvetlen hangulat d.> cira az Irányzat később megjavult é. a tőzadeldők elején tartott volt, kélőbb azilárddá alakult. A azilár-dulés kl.l.kulá.ához hozzájárult az, kogy a bankokhoz .ok vátell megbízás érkezett, aaal az árakat feljavította. Béciből a tőzsdeldő folyamán lonybulá. híre érkezett. A .zllárdalá. a nehéz 4. játék-psplrokbói Indult kl, a< arbitrázs értékekre Is áthúzódott 4s oasjdnsm kivétel nélkül az összes pl.eoa érezhetővé vált. Az átlsgos árnyereség 5 — 10 százalék, de sárlat felé 15 azázalák nyereség Is fordult elő. A sárlati árfolyamokat nagy rész-ben a középárfolyamok f.lett állapították meg. Zárlatkor az irányzat szilárd, forgalom élénk, hangulat barátságos. Kosztpénz 1 szásalék.
UKtffzada. Cukor 1150, Flóra 192, Guasasi 240, Atlantlka 46\'/,, Mezőhegyest 585. Stummer 1475, Inler.zlai 39, Georgia 575, S«h\'l.v 108, Danublu. 4475. Vill-mos 2250, Államvasút 405, Nova 13), Leszámoló 114, Magvar Hitel 610, O.ztrák Hitel 159\'/,. S.lgó 630, Kő.zéo 2610, Rima 133, P.it! H.z.i 4350, Keraakedeloii Bank 1*80.
Oólatslnl magánforgalom. M.gy.r Hitel 610-12, O.ztrák Hitel 160, Salgó 615, L-szSiatto\'ó 115, Kereskedelmi Bsnk 1300, Pastl Hazai 4300, Danubius 43?). Villa--o- 2200, Rima 132, Államvasút 405, Cukor 3125, M.zőbsgy.sl 375, Giorgl. 560.
Nanshlvataloa AztókoV i Mobil Bsnk 4700—5800, Fabaak 6\'/,-7200, Ingéf. 7—10, Kév. 1800, Ph.rma.i. 6500 -7000, BöboaJ1/,,\' Herendi 7V.-8. 4 százalékos ko-ronsjáradék 1800-1900.
Amerikai régi 20\'/,, uj 19, Alta-lánoa bank Í7, L.bor 25. Erdőbirtokosok 41, Magyar Német Meső-gazd. 110.
Kosxtpéns 1 azáaalák.
Kati magánforgaloas. Iráav tat barátaágos. M-gyar Hitel <10, O.ztrák Hitel 160, Ss\'gó 630, Kom-mm 13)0. Kőszén 2600. Gmz D. nubius 43)0. Villamos 2250, P-sil Házal 4300. Fővárosi Tkp. 2)0, Rima 112. Leszámítoló 115. Guaml 240, Kohó 875. Belvárosi Tkp. 42, Stászvárl 440, Urikáayl 410, Georgia 580.
ElóvJtall Jogok l Fábláa 57)0 —<000, Rés.váoysör 45-57\'/,, Brassái 330—360, Traa.daaubia 30- 40.
T.rcaánytőzad.
Bu-a tlszavidéki 7Í kg-os 128000 —129000, 77 kg os 128000-129000, 79 kg-o. 130000-131000 Egyéb-vidéki 76 kg-o. 1)7—128000, 77 k*-o. 127500—128000 79 kg-o. 129000 130000. ro.. 103500 105000. takarmány árpa 110000—115000, aörárpa 115000-125000. zab 108— 110000, tnngerl 106000-109000, korpa 66000 - 69000
A m.i tersuénytőzsdén élénk volt a forgatom és jóval felülmúlta az atolaó n.pok üzleti tevékenységét. Az tl.zforgaloia kb. 400 waggon. KOtőatiea kenyérmagvaklzan volt [j;.n élénk a forgalom és azlntegy 40—50 w.ggon került eladásra. Rozi ssintéa álésk.
s
MarkahaavAaár. Markabu. L r. egászb.n 11400—12400, kátalja 1*600—13000, klv4tel«a.a 13400, • l.j. 11000—12000. II r. egáezbw 8S00—9400. kétulja 9200—11400, el-j. 7200-7600. Caontoznl való 6800—1000. Borja 13600-13700, luk II. r. 7400 MarbaMr 5500— 9500. P«lk.jl4s: nsgym.rh. »7, \'ladva 47. Borjú 15, el.dra 7. Birka 37, eladva 20. — A vásir lanyka v.lt.
S.rt4avás4r, Felhajtottak 90. dadatla.ul vfsazam.r.dt t40. A vá-.ár éléak volt. I r. 12000 13200. Könnyt 11000—11J00. Sialonnáa félsertés 12400—14000. L.hazott hus 1)000-12400. Sózott szaloana 13000. Zsír 14-15000.
Faran avíroal a.rtáavásár. Szabad vásári maradvány 310. Érkezett 424, .ladtak 125 d.rabot. Arak kőnnvl 9800-11000, nehéz 10600 —12000. ;Zártváairoa nana volt üzlet.
A bécsi t«asd.
Államvasút 795, Kóburg 103.1, Osztrák Hit.l 325.1. M.gy.r Hltd 1216, M.gy.r Hofk.rr 405, Déli 196.1. S.lgó 1279, Rima 266, K«-szén 51)5, Sp.dlum 340, V.aatfor-ff almi 530, Gattmann 1400, Olaj 165, Horvát Cukor 1450, Pe.H Ma-gy.r Kereak. Baok 2700, Kohó 1845, M.gyar Jelzálog 242, Szlavónia 194, Magyar Cukor 6350.
I ítvli -tízeset kfnW« árfolyamai
VelutáK Davlsák
X.jlli— iawHt aa laala-lllta
A«c»i kaat K*kana< «4»"««4
Ura 4II-4JJ Cota^4< IWHI
l»H-)l!4t ZrWUal
Krtaalt ir. «!*••»«»» Loa4w um*-iii<M
U4<\\t — Barka _
Un I)t«-I4|* OUaaataa M i) ta*i44a
Oaaw. k«r. HH-IÍ94 1)4)14**
Bai<a baak
Laá I4fl*4 J«I)»JfJ
JoM tu-m
jvi,« kama sí «•-»«)• B«ta ái(«-éUa
lenw «adt leól. IIH)4
— rMr»
La^/W saás U (Hl Ka«zart ttíaa |47ra
HaJW* 1. ■ M4a-iai4a VlMé •111
Zürich! aitrlatl
rázta 1100 ti, Uoáoo Hé7\'0>, Hrvyerk 678 00, S(ltMl II10. UiltaaJ 1510, HolU.J Itt 10. ta\'ta 1.0, Wi.n St 15, Setl. .11, r^f. 1411 75, la Jzy.lt 205\'U>, 6«i
Estélyi és báli selyemujdonságok
minden színárnyalatban
óriási választékban
KISFALUDI ÉS KRAUSZ .zXZ\'^\'no,
Nagykanizsán szerezhetők be.
Kí divat Satin Párisién ^&eani?ét8rle
Menyasszonyi kelengyék
óriási választékban kaphatók!
ZALAI KMLOXY
1324. j.nu<r 17.
A mzxjnr korona UülföldI
N.wyork ... 16 35
Zürich .... 305 207\'/,
Prága..........1250 1275
B.rlln.....155 157
B<«. (dcvl,.) . . 2-16 2<6
Bí« (effektív K) . 210 217
Fdílé, nclfiil\'i Sxtrok.y Kálmán. Timswk*ul6: Benedek Ros.6. Hl.dj : N«ry k.ti li».l Nyomd, te Lapkladú Vállalat.
Apróhirdetések
Mla4«a a.ó |}0 koraoa, va.t«Cabk Vtiflr.l 3QO karona I.<*kl»abb hirdeti. 10 aaO.
Noovíi ataa (41 kka lerMel fUí».
Btr»U4l VifítmuOlj-s. «,.
Faiífi-ct j. Ilim .IDillm<ll4ll
•! anlti «UJ4. &5v«bt«l ugftfvii. ttSf
Mgy világot modern hátóaioba
t»Mm:. >cr it\'HUi t**fSI a tM^mnli n »•«\' f«miitt;«<. ll^cMil iK\'itil TlaU atb. t*C .1. »»r,i, 4,|J
Viola kárpitos, OaáktOr 10. ss.
■l<MNl*án Ify t(*)UMl 14 r*»H
Ula<a.ai bK*U,il CU» a UalWu.
••«»« i;UU«iit UIIUCI Ci •
681—1924.
Hirdetmény.
A nemzcigyü\'és tagjainak válasz-tásiról szóló 2200/1022 M. E számú rendelet 26. és 27. §-ai éneimében mindenki, aki a válaszlók érvényben levő névjegyzékébe felvéve nincsen, magát azonban választó-jogosultnak tartja, a révjegyzékbe való felvételét kérelmezheti.
A kérelem előterjesztésire a v6 rosi tanácsnál hivatalos számláló-lapok állanak rendelkezésére.
A scámiálólapok köznapokon a hivatalos órák almi, ünnepnap pedig d. e. 0—11 óráig n v. iktatóhivatalban adatnak ki és beszolgáltatásuk is ugyanott történik.
Felhivja a közpoaii választmány" Vlindazotrat, akik ezea jogukkal élni ■kariak, hogy va\'lomásukat a vá-rosi lanáestól beszerzendő számláló lapos 1024. évi janutr hó 25 ig szolgáltassak be.
A számlálólspot sajátkesCleg, magyar nyelven kell kitölteni és a vallomás helyességét s.játkexl aláírással kell megarőiitani.
Azok helyett, akik a számláló-lapot tesii fogyatkozás, vagy más okb< 1 sejiikezBleg kitölteni és aláírni nem kép:s, valamint távol levők helyett is, a számlálóUpot az illető egyén viszonyait ismerő hozzátartozója, munkaadója, alkalmazottja vagy szomszédja is kitöltheti. Ez eleibea azonban a számiálólapot aláírni és az illető ogyénhoz vnló viszdayát, valamint a számlálólap sajátkezű kitöltésének és slálrásánsk akadályát feltüntetni tartozik.
Aki g vallomásban akár a saját hteTfté\'.yére, akár másra nézve tudva valótlan adatot sso\'gáltat, as erre aézve fennálló külón rendelkezésok szerint büntetendő
Kelt a Közp ati választmányaak Nagykanizsán, 1924. évi január hó IS éa tartott üléstben.
Dr. Sabján Gyala a. k. polgiraiastar.
Torpedo írógép
S/e. saltalán modellje magjelent
KlsíJÓUjos ktpnsslst*
izsAk sAndor
Btd.^il. Ara»y ia. uáa.
Djlalan k.na.tait*.
Hogyha meghal kiza lába „Indaszesz"az orvossága
•jMjí i Ma »»>•< k. a>jl. *-
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát t» tenaaril
vásároknak lafliamaiaáb oapJ ása*.
korpát
n.f Mp4 ár
Zalavármegrif SzBsetkezeN Áruforgalmi R. T., Baiytoatoe
Dr. Schlchtanz litván
tőzsdebizomúnyi
irodája
Nagykanizsa, Szemsre-utca 2.
(Suta«/. <a Itaaant at«* aarvkl
TalaTon: 3-M. ihi (rtéVpsplr»k Vilik ii alsifea. Vállal tíziíti «»i • kUJjokat azokat a ttolás u«nllr«Ma tuUxJI BjJap-siUo vaW tartóskodisakor a Sajó és Goldsaod tóisdabisomlnyaaok bank UaUUbao, T<5ss<J.?aloU í<Sb«>árat, található
Uis váUalkosis asístt surjáían elad*
boMrosbaa üzletház
kartWl, 4 asabás baUltöihatá lakással, tsraodára), plaaáva), ráfi jéforfalmB
tűzifa keraikedét ral,
D4f7 aniiheljr, (4pssin stb. mal\'.íkhalyi-aéggal. Riadó si.okiit! «gy luOO mm bsaslacMpllgaroítara éa soagáoos
btoslorekoeoobU. Ugyanott aprított aaixsa tokk és Íll_r|A KO kf.-ként Zyartyáo tUXSl « 1COOO K-árt kapktl\\ Sá tabUl Ktaiaay-a. ZS. sa. aUtt.
tmr Hagy leltári occaslo békebeli minőségekből!
Mélyen leszállított alkalmi árban
január 17-től ianuár 26-le bezárólag.
ré.tl l.hérnanOik, l«rM
nöi 4. gy.rm.kh.rl.\' ny,k,é. kos.lyük nagy i\'.válaulMbia
KOHN L. LAJOS
-nál
Duna—Száva—Adria Vasút
(aialött Oáll Vaspálya Tártaiig)
61505/1923.
Árverési hirdetmény.
1924. évi januárjhó 21. és 22 én délelőtt 9 óra-kor a teherfeladnsi raktárban különféle talált tárgyak é« kézbeaithetetlcn szállifmányok fognak nyilvános bírósági eljáráson kivül a legtöbbet igérön.k készpénzfizetés, valamint az azonnali elszállítás kötelezettsége mellett elárvereztetni.
Az áruk a venni szándékozók által közvetlenül az árverezés előtt a feladási .-akiárban megtekinthetők.
üzletigazgatóság.
Mindenkinek saját érdeke
aalelött rőfúsiru aiükséglatét fadazl, karassa fal
Szabados Mátyás
i „Marcalihoz" címzett kékfestff és kézmffárukereskedését
Kazinczy-utca 1. Városházpalota,
legolcsóbb áron szerezhet be.
""
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Óriási
TAVASZI VÁSÁR
SINGER IÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában!
Ezer vég prima karton mélyen leszállított árban kerül eladásra!
nvomAUM > Nlotami Nyomd, fa Upliktó V4IU1U köoyvnjomd.lK^ ,NWk.nlratn.
"Am *r» hétfcttmap 300 korona, vasár. és Ünnepnap 4QO kori*
M. ív folyam N.tyk«mz«i, 1924. janoAr 18. Péntek 15.
g M UtMUnUI ra-»» I*. bttnrku>T«Mra II. MUL
MI* SlOOe k«r*u
Hazaárulók
Koldusbotra Jutott országunkban mindenfelől panaszkodás hangja hallatszik. Magyarországot nyomorúságba döntötte a háború is az utána következő veszedelmek s a nyomorúságba Jutott ország fialnak ál kall élniük, végig kell szenvedniük ezeket a keserves Időket. Nem hangulatkeltő frázis többi, hanem szomorú élő valőság. hogy a gazdaságilag tönkretett ország ezer sebből vérzik és várja, hogy segítsenek rajta.
A segítés munkája meg Is Indult végra. Magyarország népe hittel, bizakodással néz elébe, meri tudja, hogy a béketűrés, a megértő türelmes várakozás ma hazafias kötelesség.
Talán éppen ezért, éppen mosl, ezekben a küzdelmes, nehéz Időkben Jogos az a fölháborodás, ami áthullámzott az ország közvéleményén, amikor az újságok meghozták a koronarontő, lelketlen spekulációk hírét.
Amíg az ország vezetői mindent elkövetnek, hogy a közérdek uempontjából normális pénzügyi és gazdasági állapotokat teremtsenek, az alatt bűnös speku-Unsok Ismét ..olyan merényletet akartak elkövetni a nyugvópont Itlé törekvő magyar korona ellen, inlnok áldatlan következményeit súlyosan nyögné az egész magyar társadalom, kivéve azt az aránylag csekély számcsoportot, amelyiknek Immár évek hosszú sora óta fehér kenyere az Ilyen becstelen bitang módon való spekuláció és manövrlrozás, a mellyel semmi más céljuk nincs, minthogy megakadályozzák vagy legalább Is kerékkötői legyenek a már mindenki által óhajtott normális viszonyoknak, mert jól tudják, hogy ezek beálltával ők Is csak munka után kereshetik meg kenyerüket.
A |elen esetben azonban lépre kerüllek ezek a koronaromboló hiénák, mert a Deviza központ jóldejében észrevette vakmerő kísérletüket, amelynek az voll a\'
szándéka, hogy több milliárdnyi magyar koronának külföldre való esempészése által a koronának stabil állását még mélyebbre szorítsák.
A gyanú nagyon kézenfekvő volt, mert féltünk, hogy a korona Bécsben éppen azokban a napokban gyengült, amikor az akciót már megindították a belföldi és külföldi korona kőzött mutatkozó differencia kiegyenlítésére.\' Így pattant kl, hogy a bécsi piacot már napok óta elárasztották bűnös spekuláns kezek Illegális módon kínált magyar koronával. Az Is kitudódott hamarosan, hogy kik azok, akik ezt a hazaárulással azonos cselekményt elkövették.
A gyanúsítottak már a rendőrség kihallgatási szobájában vallanak bűnös manőverük dolgairól s ezek közölt az egyének közölt több Ismert bankigazgató és tózsdeblzományos szerepel, akik a küllöldön két marokkal kínálták Illegális módon azt a koronát, amelyikben ml Idehaza bízunk, amelyiknek Idehaza kialakult értéke van s amelyiktől várjuk sorsunk jobbrafordulását. Ennek a koronának az értékét ezek a spekulánsok förtelmes szándékuktíl még lejebb kívánták nyomni, hogy a kelleténél jobban ^értékelt koronából kikaparják saját meg nem érdt-melt hasznukat, nem törődve azzal, hogy ez a számukra kispekulált húsos falat hány nyo-morull, szegény, dolgos ember aszlaláról veszi le a száraz kenyeret Is.
A hivatalos eljárás tudni fogja, a maga törvényes keretein belül a kötelességét ezek ellen a modern kufárok és pénzváltók ellen. Csak az a baj, hogy a régi, becsületes világ nem Ismerte még az Ilyenféle hazaárulást s Igy megfelelő törvénycikkelyekkel sem rendelkezünk. Addig Is. amíg llyee oldalról Is körülbástyázzuk magunkat, álljon kl a becsületes közvélemény s teljes undorával vesse meg s közösítse kl magából ezeket a modern hazaárulókat, y
Bethlen elejti kifogásait, ha a lóvá-tétel Ügyét kiküszöbölik a kölcsön kérdéséből
Páris, juui; 17
A Magyarország talpraállitás* Ügyében kiküldött népszövetségi albizottság tegnapi üléséről a Havas Iroda ■ következő közleményt adta ki:
Az ülésen Róbert Ceeil elnökölt, aki bevezetőben összefoglaló szem-lét nyújtott as egész kérdésről.
Utána Benes a klaántánt nevében beszámolt a Bslgrádban létrejött egyezségről, amelyben megjelölték, kogy a tervezett kölosön milyen feltételek mellett volna felveheti.
Az albizottság tudomásul vette a pénzügyi albizottságnak december folyamán Párlabsn kidolgozott je leölését
Causel francia megbirott különösen avval a kérdéssel foglalkozott, hogy a jóvátételi bizottság jelentése alapján milyen oljáráal módot kö vessenek.
Az albizottság nem érintette a pénzügyi kérdést. FraBclaoraxi* Jóvátételi fisa tétre akarja exorltenl Magyar-oraxágot.
L\'Eoho de Parla londoni levelezője a magyar kölasön ügyében folyó vitával kapcsolatban a kővetkezőket jelenti:
A franeia megbízott határozott utasitást kapott, hogy megvédje a jóvátételi bizottság jogainak integritását, aaait az angol tétel elfogadása veszélyeztetne. A meghozandó határozat igen érdekea lest, mert precedenst fog alkotni, amelyre Németország minden bizonnyal hivatkozni fog a jövőben, elsősorban a moratorium kérdésében. Azért rendkívül fontos, hogy Magyar országot tényleges jóvátételi fizetésekre szorítsák. Emlékeztetni akar arra, hogy Csehország, Románia és Jugoazlávia annakidején hivatkoztak erre a precedensre áa azzal érveltek a brit kormánynál, hogyha Magyarorazágnak megadják nzálogjog Öt évre szóié felfüggesztésének kedvezményét, akkor Angliának hasonló kedvezményes elbánásban kell réazeiitenl a szövetségeseket Is.
A magyar alblsottaáf délutáni filéae
Londonból jeloatlk: A Népzző vétség magyar albizottsága délutáni ülése folyamán a pénzügyi albizottság által készített jelentés szövegének véglogea megállapitáaával foglalkozott. Több oldalról felmerült az a kívánság, hogy a jelentés né-
hány pontját, amelyeket küléafélőképen lehet értelmezni, a pénzügyi bizottság u/Va szövegezze.
A felmerült kívánságok értelmében n jelentést áttették a pénzügyi albizottsághoz, amely azokat hol-uap délelőtti üléséa újra megtér-gyalja.
A tizedik pontnál Bethlen klje-lentette, hogy ennek kapasán felvetett kifogásait elejti, ha aa ebből folyó kötelezettségek osak axeeet-ban válnak Magyarországra nézve hatályoaakká, ha m jóvátételi bizottság a 10. pontban foglallak értelmében fog dönteni.
Nincs ok a pesaxlxnlnmnsra
Budapestről jelenti tudósítónk: A londoni tárgyalásokkal kapcsolatosan eltsrjsdt hírekre, vonatkozólag ma délelőtt Vess jázaef helyettes miniszterelnök a képviselőház folyosóján munkatársunknak n kővetkezőket mondotta :
— A londoni tárgyalásokról elterjedt híreket a legnagyobb fonn-tartással kell fogadni éa tartózkodni kell agy a pesszimizmustól, mini a tulsoll optimizmustól. Aíjkermány sohsseaa ígért aranyhegyeket, de viazont csüggedésre alnesan semmi ok. Az toraaéazetoa, hogy az olyan tárgyalásoknál, melyek kfilpolitlkai vonatkozásokat érintenek, valamennyi érdekolt állam arra törek-azik, hogy követeléseinek maximumát állitea fel. c.ppen ezért vannak ■ tárgyalások, hogy az ellentétoket kiegyenlítsék.
Bethlen látván gróf miniszterelnökben Magyarorazág olyan államférfiét küldött kl, aki ztmmi elyen dologba nem feg belemenni, ami Magyarország érdekeit sérelmesen érintené.
— c,n egyáltalában nem látom a helyzetet nyugtalanítónak. A tárgyalások folynak a Népszövetség és főleg a reparáetéa bizottság elŐlt és nekünk megvan az okunk arra, hogy feltétlenül bizakodjunk abban, hogy a nehézségeket el fogják hárítani.
Ax angol belpolitikai helyaet kéaleltetl a döntéat
Prágából jelentik: A magyar népszövetségi bizottság tegnapi londoni ülésének tisztán formálii jellege volt. A tanácskozásokat ma folytatni fogják. Azokról a nehéz-
ZALAI KijMUHf
JtfUasjyg,
•igékről, amelyeket Londonból t_ leöleltek. Itteni politikai körökben alt Mondják, hogy eeek hívóiról um Itkütdhelall.nak. Főleg arről van esó. hogy Anglia lluláiallan MpMtkal h,lu.,t, esetiig kéalel-tetnl fogja a dőntéit.
A németek Anglia közben járását kérik
Berlin, Jaasir 17 CltVé angol főkoozul tegnap dél-atáo megb.szilisoket folytatolt, a melyek sorio tájékoztatta magát a azeparatisták által kifejteit eloya-máéról. A beazilgetéeek eoráa Hofl-mar polgármester köiölte, hogy a azeparatlslik Speyer váraaára hass-.ser aranymárkányi pámbiraigot va-tettek kl, aiaoklvQI kitelelték, hogy a maga kíllaégáre temess. ol Helna Orblt „elaököt". A városi tanács est a követelést egyhangúlag el utaeitotta.
Tegnap déluláa Pfals valaaienayi gazdasági, politikai, valláal laetüle-tének képviselői, nemkülönben a kerületi tanáaa néhány képviselője a főkamulotl gyűlt össze ElsSa.k Brthm aaékaeegyháel prépost adta elí a katolikus egyháznak a ezepa-ratiata elnyomatás elleni panaszait, Dr. /TefeaAmann prateatána egyháil elnök a tekintély ia as erkölcs aü-lyedáeit váaolta, naivat aa mozdl-totk elő, hogy a eaeparatlaták, akik a lakoaeágot betöriarc ia adómeg tagadáira azólltották fel, a legroaa-asabls példát adták.
A kerületi taaáaa képviselője baagsalyozta, hogy miután a sze-paratisták november 8 án a kara-lati tanácsot feloszlatták, Pfalaban a azoelálle gondoekodáe megbénult. A három pfalzl gyógyintézet legközelebb kénytelen laaa 1800 almo-bateget, nyomorékot ia falkegyel, mit a kőzaigi hatóságokhoz vlsz-aaaküldenl. A mankaadók egyik képvlaelője lamertatta azt a kárt, amelyet a rekvlzloló as Iparnak ia keroakodaiemaek okosalt.
As alkalaaazottak eiöveteigiaek kipvlselője hlvalkozolt Anglia am-baraigeeaégiro ia kérte, hogy e»-kisiljt kl Attila as MMitk is klutmsüottak viumaUrMt. Valaaeny. nyl beszédben egységaaan a szeparatista aralom vhaaaataaitása ia a rigl jagállapotok atáal vágyakozás
jutatl klfejozéero.
Nemzetgyűlés
Budapest, jaaeir 17 A nemzetgyűlés mai üléiil dél előtt 11 irakor nyitotta meg Sici toMskf Béla elnök.
Előaaör aa agyaa blzotlaigokban megflresedett tagaigl helyekre vá-laaatattak uj tagakat.
As lademaltás alai szónoka Pa lacty Dinas. As adómarilril heasil. Helylelanlll a forgalmi adónak a fala aipire Vali klvatiait. Magemlékezik a tUstvIiaK kirdéaröl és kirí annak readezését. Sírgell a rokkantak, özvegyek ia irvák Illetményeinek felemeléaét, Felhívja a nemsetgyflléa figyelmét az Oroaz-araaágban rekedt hadifoglyokra ia kirí, hagy tagyik heaatirielket lehetővi. Követeli a kleiparasokaak as illami aauaháha vali hevoniaát ia nekik hltal nyujtáaál. Majd a péaal árvizsgáló hlaottaég müködé-aét toaal szivá. Hoivilh Zaltia fel-azólaliaira reflaktál ia megamllll, hogy Horváth politikai azempont-hil vizsgálta a köleiön kérdéeét. Hangeuly ózza a megértéé politikájának azOksigessigil. Az Indemnl táet mtgozavezsa.
Zslrkay János a következő azó. nok. A rokkant kérdéaael foglalkozik ia eonek kepeién határozati javaalatot terjaait be: utasítsa a nemzetgyűlés a nipjálitl mlniealerl, hogy a hadiözvegyek, rokkantak ia árvák ellátáal aagélya tárgyában sürgősen terjesszen he törvinyja-vaalatot, melyben a segélyre jogosultságot és a segély ősszegét illa-pltaa meg a létminimum alapién. A kfllféldi kölcsön kérdését teszi szövi. Ennek kapcsán megállspilje, hagy nem lehat a ktlföld irdeke Cagyarorazig lalpraállása. Haláro-satl javaalatot nyajl be, mellyel ntaaltani kívánja a bellgymlnlasterl, hogy as ujabb tőzsdei lapoktól vonja aaeg as engedélyt. A lakás épllö akolival kspasolatban kirí a népjóléti mlnlsatert, hogy kényszerítse a vállalatokat lakások építésire.
Elnök as Idő előrehaladottságára való tekintettel as üliet dilalán -4 óráig felfflggeezlí, melyen SHo, Jánoe folytatja heazédét.
A dilntánt ttlda
/tslhy Pál elnök »/.5 előtt nyitotta mag a nemzetgyálée délutáni üliait.
Zslrkty jánoe folytatja délelőtt abbamaradt beaaédét. Határozati
javaelatában törvény alakjában kl-váoje a lakáeépltő-akcló vidékre való kiterjesitését is kirf, hogy a hizhelyhes jutlatottakat réeaealteék építési hitelben le. Mejd bírálja a külföldi kölcsönt. Sindor Pál tárna-dáaával .azentben védelmébe veazl n Futárát. Néplekolák létesítését kívánja. Határozati javaalatot terjeszt bs az egyetemi tandíjkedvezmények Igyében. Foglalkozik a zsidó-kérdéssel. Kijelontl, hogy be-pörölte azokat, kik kommunletnaág-gel vádolták. A javaalatot néne szavazza meg.
Cs.nt*s Imre nem tarlja helyes-nak, ha ast mondják, hogy Magyar-ország gazdag orazág. A kiilatről beszél. A kormány Iránt bizalommal van és aa Indemaitáat elfogadja, Sítö Jőzaef klfogéaolje, hogy nem gondolnak a munkásokra. A javaslatai nem fogadia el.
Stakács Józaef áz Idő elörehala-dotlaágára való teklatettel b.ezé-dénsk elhalasztását kéri, amihez a Ház bozaájárul.
Elnök javaalata azerlot a legközelebbi aiéa holnap délelőtt 10 óra kar leez.
Az Gléaeala V.8 órakar élt véget.
Februárban nem lesz ujabb lakbéremelés
Aadapeet, jaa*Ár 17 Országszerte hire terjedt, hogy • korona esése következtében február lén nsgy lakbéremelés lesz, mart a háztulajdonosoknak joguk vsa ahhoz, hogy a lakbéremelésbe betudják a korona esését és ezenkívül azt a husz azázalékos többletet, amelyre őket a legutóbbi lakbérrendelet felhatalmazta. Megkér-dextük Vau József népjóléti ml-niiztett arról a feltevéstől. A nép* jóléti miniszter a következőkben válaszéit:
— Es a feltevés teljességgel alap tslan. A huttttifiikot tmelésre a Ugutibbi randáiét szerint a háttalaj-denosak jogosullak. Egyéb emelés azonban nem áll jogukban.
A rendelet provideál ugyan annak, bs a kerona sürichl értékelése csökkon, azonban azt sehol aem mondja ki, hogy a koronsesés bekövetkeztének pillanatában a háztulajdonosnak máris módjában volna as esést a lakbéremelésben esikomptálni.
A rendelet szerint, ha a korom esése bekövetkezik, akkor a kévét-
Unka
A ,Z«W KSalfioy\' iradatl r*|(„,«
Irta Péterfy Tamáe te»)
— Hál azlán ?
— Altén aiégia rajiunk maradt.
— Megmoslak 1
— De lúgosuk, da szapullak mindennel.
— Mindenikei? — tudakolta Caobrinke.
\' — Rendra jánuk. Hanem annak U a la szépséges keresztrlsd as oka. (Már mini Andris Filar.)
— Beteg volt? \'
— Bár a Davis alvttts volna I Da nem vitte, hanam magyarul beasélt, még cigányul s«m ludotl. Hál sl-loptuk!.\'.._
— HonosB? (
— Mit gonáolss, a menyorazég-ból? Hál a^E akasalófa alóli Onnan loptuk el egy ködös rsggsl a le gyönyt)rtlséges ksrsszlfiadal, klnak a képit ugy bemásoltad, hogy a aaá. ssár kamarása sam tudta levakarni a reketeségst róla Gyulafehérváron.
Csobrinka nagyot nevstett a mi-
kei6 kónapbzn a kormány uj rendeletet ad kl, amelyben megálú. pilje azt, hogy milyen mértékQ «melésre jogosultak a háztulsjdo. nosok. A korona eséie a ml meg-állapításunk szerint januárban Vq. vatkazatk b#, tékát ma/J nak jtb. mirhán jmg « minisztérium mfabk rendeletei kiadni, amelybon megállapítja azt, hogy a további lakbéremelés jogarait o ás ha igflR| milyen mértékben.
Most, február 1-én tehát saM»j egyéb lakbéremelés nem kÓvetkez-hetik be, csak az a huszstisaiékoi emelés, amelyről a már korábbi rendelet intézkedik. Hogy asuláa februárban ml, eszkomptálva a korona hanyatlását, febrair 1 ére visszamenőleg fogank-o ujabb eme-léét eng.délyipnl, as még nlnei elhatározva. En a magam réseérői mindenesetre azon vagyok, hogy • rohamos emeléseket gátoljam.
Az Alstfdunántuli Mezégazdasági Kamara kSzgyülése
Kapoavár, Jaauir 17 Az Abódindnlull M.tí,aida.i,i Kantra azardán délelőtt 10 órekor tartotta rendea ivl köigyöliaél. A köigyüléat gróf Hoyoi Miksa elnök
nyitotta meg.
Rövid visszapillantást vat az el. mult gazdaaigl évre. Elaöaorban a fSldre/ormno9*lldval foglalkozik. Azan ax álláepoatoo van, hogy azt menten minden pártpolitikáiéi, egyedül gasdsságl aa.mpontböl kall elbírálni. He n nagybirtokosok nagyobb megértiet tuualtottak valna, ugy a novellára nem lett volna ezükeág. A, ,xpoH és dívlsa politika gazdeeágl életünket hátrá-nyoean bafolyieolta ie ugyanilyen azerepflk volt a kiviteli monopoliu-moknak, melyek a jövőben f.ao nem maradhatnak, hanem mindenkinek egyformán mag kell adni a \' midot, hogy s vlláívereenyb. bele. kapcaolódhassik. Figyelmeztette a gazdakö.önaég.t, hogy a Jtgybank rUsvinytinsk lejegyzéaében asját érdekében vegyen rásat, majd meg-emlékeseit a vimpotíHkiril. Olynn-nek kell lenni a vámpolitikának, hogy a törekvő iletet előre vigye. A mozőgaadasigot arányosan kell az Iparral kezelni, egyiket aam izabad a másik rovására előnyben riazesitanl.
Az elnöki megnyitó utin Htrwitk Jenő ignzgntó számolt bo részlete
— Ult nevelsz, Csobrinka? — kérdezte a szőke leány aisgyarul, rcsrt a eigánybeazédet nem érlelte.
— Es a móré mond nagyokat.
— Miért nem beszéltek magyarul 1
— Hát dgányorsxá^ró! hassál ás árról eaak cigányul fshst beszélni! — nyugtatta m»g Csobrinka. Aslin cigányul folytatták menetközbea a beszédei.
— Hát Megmosták s keroszt-fiamat >
— De még hogy megmosták 1 Kádba ültették. De lúgozták, de vakarták.
— Hol volt «sí
— Hát a tömlöcben. Csak nem hlesed, hogy a kőpalotában tartoltak. Ott azidott as a fényos uraság minkéi 1 ázsiónak, meg árulónak, már amikel asak magyarul tudott, meri némstUl falija se nézlUnk, ha bőgött. A többi viléz nem is ludolt bsnzélni, ssak ugatott, mog muto gatta, kogy fölmagasztalnak bennün-kel. No, hál ezl a le keresztriadnak köszönhetjük,,.
— Meg voll ijedve í
— Csupán az éleiéi félletlo a bolond. Aszal csinált bajt. Még amit tudott cigányul, azt Is sifolsdle. No hiszen kivallatlak I...
— Do ránk raklak I — katlyanl bolé a másik cigénylegény.
— Hallónál la már világéleledban cl|ányvallatást, akol pirosra süli verősűalaecal csalogatták ki a ssa-vakal a móréból? — kérdezte keserű gúnnyal as elébbl cigénylegény.
Csobrinka újra Jóisüen nevstett és a szőka Llska kíváncsién luds-kolla :
— Mit beszélnek neked Csebrlnka í
— Most Jsnkut diuátik, hogy milyen nagy ur 1 — felalt a elgányné.
— Ugy-o koronája van már? — kérdezte Unka tl slgánylegénylől.
— Da még milyen féoyts trónuson UI a koronájával! — magass. lalla a legény magyarul, da utána tetlo cigánynyelven: milyen gyö. nyörUon körülrakták az olákok magyar gyermekfejekkel, fiojy annál ékesebb legyen a dicsé trónus.
— Trónus is van? — csodálko zoll a szőke leány, men nem ér-
tein a olgány megjegyzését, cssk a trónust.
— Aranyból faragva I — magys-rásla a clgánylegéay.
— Aranyból ? — ismételte Llnka.
— Ugy bizony I — crőellé a legény és issaét eIgényül telis Ulánna, hogy amit a Juh gyapjából sxőuek is a földre tarlllk, hogy kovarésazsn rajta. Aztán Csobrlnkát Is flgysi-maslslta egyuiial, hogy nemsokára a szekérnél vannak.
£ cigányasszony meglette előkészületeit.
— Hárman itt maradtok í isány mellett. Beszéddel tartsátok, amíg elkészítem a kereastfiamat I — parancsolta Csobrinka cigányul.
Llnka egy szót sam értett a beszédből, de látta, hogy Csobrinká. lói elmaradnak és közre fogják a legények. Bál megkérdezlt tőlük :
— Hová megy Csobrinka?
— Bizonyosan bejelenti Jankunak a Jó hlrl, nehogy a nagy ör#mlöl meghasadjon a szive.
f-n W<.) .
\\91A. január 18.
ZALAI KÖZLÖNY
sen n Kamara másfél esztendős munkájáról. Túltéve magát a kezdet nehózuégeio, teljes erővel dolgozik programjának megvalósításán, melynek sarkalatos pontjai: az átlag termelés fokozása, a burgonya köxtermelés javítása, szőllé-»xet, borászat fejlesztése, gyógynövény termesztés előmozdítása, a méhészet Intenzív támogatása, Kaposvárott állandó szabadvásár léte-sltése stb. A Kamara nyilvántartotta a területén lévő mezőgazdasági munkásokat és Igy lehetővé tette, hogy az aratásnál munkához jusssnak. Megemlékezett még ac igazgatói jelentéa a kaposvári áruéi értéktőzsde felállításáról, melyet a Kamara támogat.
Pfelffer J inos Indítványára a közgyűlés az elnökségnek, igazgatóságnak, valamint a tisztviselőikarnak végzett emberfeletti munkájáért jegyzőkönyvi köszönetet szavazott.
A csongrádi bombamerénylő őrültséget szimulál
Szeged, január 17
A csongrádi bombsmerénylet Ügyében ma délelőtt ujabb érdekes fordulst történt- Bölönyi Miklós, aki mint Ismeretes, Sinkó Lászlót a bombavetésre betanította, a Csillagbörtönben őrültséget kezdeti szimulálni.
A Csillagbörtön egyik börtönőre már tegnap reggel jolontotte a fogház igazgatóságának, hogy Bölönyl Miklós, akit SigIJinos mellett helyeztek el, Igen nyugtalanul töltötte az éjszakáját. Többször hangosan kiáltozott, majd anélkül, hogy bárki is szólt volna hozzá, hangosan zokogni kezdett.
Ma reggel azután a Csllagbőr-tön igazgatósága közölte a börtönőr észrevételét Srécsényi István dr. ügyvéddel, aki a bombamerénylők közflt Sági János ás Bölönyl Miklós védője. Srécsényi litván beszélgetési engedélyt kapott a fogház Igasgatóságától és Igy ma délelőtt tőbb mint félórát töltött Bö-iöayivcl, aki ekkor ls Igen zsvaro-ssn viselkedett, legalább Is ugy tetette msgát, mintha elméje meg-zsvarodott volna.
Srécsényi ugy msgyarázza Bölönyl viselkedését, hogy ezek a jelenségek azáltal keletkoztek, hogy a detektívek bizonyos erőszakos eszközöket alkalmaztak a vallatásnál. Bőlönyi ugyanis elmondotts a fogházigazgató szobájában, hogy őt a detektívek már a csongrádi első vallatás alkalmával is ugy megverték, hogy néhány óráig nem tudott msgákoz térni.
Ezzel szemben a legilletékesebb helyen azt közlik, hogy a szegedi detektívek egyáltalában nem alkalmaztak erőszakos vallatást, a gyanúsítottak a keresztkérdések súlya alstt és a tárgyi bizonyítékok nagy száma után önmsguk tették meg beismerő vallomásukat.
Szécsényi ügyvéd ma délben elkészítette folyamodványát, amelyben azt kéri, hogy vizsgálják meg Bölönyi elmebeli állapotát, mert xzerinto Bölönyl elméje a nyomozás során megzavarodott.
— (A rendőrségi tanfolyam záróvizsgája) A m. kir. államrendőrség szombathelyi kerületi főkapitánysága Őrszemélyzetének 1923 évi november hó 5 én felállított tanfolyama befejezést nyert. A záróvizsgát folyó hó 18 án délután 3 órakor a Rozgonyl-utcai elemi Ukoln tornatermébon tartják.
Ideiglenesen állami hivatalokat helyeznek el a régi postaépületben
Az uj IgozsigUgyl palota tervel
Nagykanizsa, j»0air 17
(Aajit tsdósltónkUlj
Tekintettel a posta ás távírda hivatal közeli átköltözködésére, fal vetődött a kérdés — mi lesz a régi postaépülettel?
Munkatársunk felkereste Ötvös Emil állampénztári Igazgatót, mint a legkompetensebb tónyesőt, aki elmondotta, hogy a poita és távírda hivatal kiköltözésével megüresedő helyiségeket visszaveszi a tulaj donoi, a pénzügyminisztérium. Ae épület első emoletén a helybeli én vidéki pénzügyi bizottságokat, n pénzügyi szakaszokat és a többi szerveket fogják elhelyezni. Ezek a szervek ugyanis jelenleg oly szük és összezsúfolt, teljesen alkalmatlan helyiségekben vannak elhelyezve, hogy fontos szolgálati érdek fűződik ezeknek minél előbb megfelelő elhelyezéséhez. A földszint összes helyiségeit az állampénztár foglalja el. Ebben az ügyben bizottság is szállt kl a pénzügyminisztériumból.
Sió volt arról Is, hogy még egy emelet felhúzásával tisztviselőlakásokat fognak építeni, azonban ez a terv elejtődött. A fenti megoldás ugyanis csuk ideiglenes jellegű lenne, mert az Igaxságfigyminísité-rium ezen és az egész fogházat magábanfoglsló területen kívánja felépíttetni as uj nsgykanlissi Igazságügyi palotát, melynek tervel már teljesen készen állanak és ciak a magyar pénzügyi helyzet jobbrafordulását várják, hogy megkezdjék ennek a monumentális épületnek a felépítését.
HÍREK.
— (Naptár) Jan. 18. Piroska.
— (Időjárás) A Meteorológiai Intézet jelentése azerlnt további hő-emelkedés és helyenként csapadék várható.
— (A Jósaof Szanatórium
Egyesülőt) nsgyksnlissl fiókja, mely annyi tüdővészes embert mentett meg a biztos haláltól, kéréssel fordul Kanlzss társadalmihoz, hogy segítse céljaiban: ssgitso megmenteni a halál jegyeseit a tüdővész hideg csontkarmaiból és segítse őket vluzssdni övéiknek, a hazának, a termelő munkának. At egyesület lelkes hölgyei mától kezdődőleg házról házra járnak, hogy gyűjtsenek o szerencsétlenek megmentéso érdekében. Nem hlistűk, hogy akadjon valaki, aki elzárkózna előlük és nem nyuj-tsna mindenki annyi segítséget, amennyit — bármilyen csekély legyen is az — anyagi körülményei megengednek.
— (Téli segélyt kapnak a nyugdijasok) A minisztertanács elhatározta, hogy az állsml nyug-dijssok részére egyszeri téli segélyt engedélyez. Kijelenti azonbsn, hogy ez a segélyezés a jövőre nem szolgálhat precedensül. A segélyt soron kívül, külön utalvány rendelet be-váráss nélkül egyszerű számfejtés alapján folyósítják. A rendelet a hivatalos lap pénteki számábsn jelenik meg.
— (A rédlcal gazdasági kiállítás titkára) Rédicsen ez év pünkösdjén tartandó mezőgazdasági kiállítás ügyvezető titkára Szabó Zsigmond járási orvos, megyei tb. főorvos lett.
— (Falboncolták a Gál házaspárt) Szerdai számankban meg Írtak, hogy Gál Viktort és felesé gét halva találták reggel a lakásukon. Mivel az orvosi vizsgálat a halál okát nam tudta külső jelek-b5l teljes bizonyossággsl megállapítani, az államreadőrség s polgármesteri hivataltól, mint elsőfokú közegészségügyi hatóságtól kérte a boncolás elrendeléeét. A polgármester a bonoalást el Is rendelte, smalyet dr. Rácz Kálmán és dr. fodor Aladár tisztiorvosok o»fitÖr*ő kön délelőtt végeztek el dr. Nagy Jenő rendőrségi segédfogalmazó jelenlétében. A 12 órára befejeződött boncolás eredeaényeképen megállapították, hogy a halál oka min den kétségei kizáróan sséngázmér gezés volt. A temetési engedély kiadása után csütörtökön délután 7,3 órakor a hullákat hoizátarto zólk eltemettették.
— (A plaa tájékoztató árai) A kanizsai plae hatósági tájékoztató árai a mai naptól további Intézkedésig a következők: Bab literje 1300, kg. 1800-2000, mák literje 2400, dlé literje 2400, burgonya kg. 320, foghagyfita ciomó 2—300, vöröshagyma csomó 2—300, sárgarépa csomó 1—200, zöldség ciomó 50-100, kelkáposzta kg. 300, spenót tányér 3—400, fejeskáposzta kg. 3—400, savanyukáposzta kg. 4-500, kerékrépa kg. 100, v»j kg. 14-16.000, tej liter 1000, tejfel 3000, tojás 650, alma kg. 3 - 6000, növendék marhahús kg. 6—7000, marhahús eleje 9000, hátulja 10.000, borjúhús eleje 12.000, hátulja 14 000, Sertéshús 13.000, zsír 17.000, háj 15.000, zsirazalonns 14.000, füstölt-szalonna 18.000 korona.
— (Szalonnáért borotválkoztak a hentoalegények) Deulsch Ede helybeli mészáros feljolentést tett a rendőrségen, hogy koeslsa, Fulácti Lajos régebb idő óta lopkodja üzletéből n húst, szalonnát és egyéb áraekkeket. A nyomozás folyamán kiderült, hogy Dcutsch ogyik alkalmazottja már a nyár folyamán lopott szalonnát és egyebeket ax üzletből, amit Kozinszkg Dezső borbélyhoz vitt el, aki azt megvette tőlo, vagy megnyírta, borotválta érte. Egyszer Futácslval együtt mentek el a borbélyhoz és pénz helyett husssl fizették ki. Azóta aztán Futácsl Is rákapott a lopásra és zsírt, szalonnát táblánként hordott a borbélyhoz. Kedden délután Dautsch egyik farkaskutyája az istállóban nagyobb mennyiségű elrejtett faggyút talált, amit előhozott onnét. Igy jött rá Deutseh Ede alkalmazottai tolvaj-lásaira. Azonnal feljelentést tett ellenük. Kozinozky Deztő ellen orgaidsság miatt indult meg az eljárás.
— (Kalikó-bál) A Keresztény Tisztviselőnők Efyesületo február 9 én a Polgári Egyletben kalikóbált rendez, amilyen Kanizsán évtizedek óta nem volt. A rendezőség máris megrendelt néhány vég kalikókelmét, melynek megvarrását olcsón el fogja vállalni az egyesület. Ilyenformán nagyon kevésbe fog kerülni a kedves kis kalikó-ruha, amelyet már most meg lehet rendelni a HBngy a-üzletben.
— (Maghalt, aki agy éjszakán született Petőfivel) Kapós várról jelentik: A gigel szőlőhegynek érdekes halottja van. Meghalt egy Bili Vendel nevü ember 101 esztendős korában, aki azért érdekes és nevezetes halottja, a gigel szőlőhegynek, mert azon az éjszakán szöletetl, amelyiken Petőfi Sándor: 1822 dec. 31, éjszakáján.
J.
— (Aranykaláss Nagyatádi-nak) Budapestről jelentik : A falu és a gazdatársadalom szervezetei mozgalmat Indítottak, hogy nagyatádi Szabó István földművelő-Bgyi miniszternek azokért a nagy szolgálataiért, amelyeket a földműves és gaxdstársadalomaak tett,
I\'órásonként egy-egy arany basa-:alásit nyújtanak át. Aa első arsny busakalászt a nagykátal járás lakossága Vielán István képviselő veze-tésévol ma délelőtt nyújtotta át nagyatádi Szabé István földművelésügyi miniszternők.
— (Egy-két deel meg két pár cipő) Pető János kanizsai napszámos feljolentést tett a rendőrségen, hogy mikor gazdájánsk, Windics helybeli kereskedőnek két pár cipőjét tslpslnl vitte valamelyik cipészhez, betért egy útjába-eső korcsmába s mire eszébe jutott, hogy miért küldték, Ismeretlen tettes mindkét pár cipőt elemelte. A nyomozás során kiderült, hogy Pető Jínos nem egészen józan állspotbsn hagyta el a Korcsmát és azt sem tud]>, hová tette a cipőket és hol vesztette el axo-kot. — As eljárást.bsszüntstták.
— (Mindenfelé lopják a tüzelőt a városban) Matán Ödön helybeli ovoda gondnok feljelentést tett a rendőrségen, hogy az ovods fáját ismeretlen tettesek rendszeresen lopkodják. A rendőrség megindította a nyomozást. Az stóbol Időben feltűnően sok hasonló feljelentés érkezik a rendörséghez, amely most a Isgerélycsebb nyomozást indította meg a tüzelőanyagok tolvajainak kiderítésére. Igy a vasúton ls többizben tőrtént kisebb-nagyobb azénlopás, amit gyerekek követtek el.
— (As állami tisztviselők falaméit talóra-dljal) A hivatalos lap osŰtörtökl száma közli a miniszteri rendeletet, amely megállapítja as állsml tisztviselők és egyéb al-kalmszottak január elsejétől érvényes felemelt tuléra-dijalt. Főiskolai kvalifikációhoz kötött állásoknál 2000-1600 korona. Érettségihez kötött állásoknál 1800-1400 ko-rons. Négy középiskola végzéséhoz kötött állásoknál 1400-1200 korona. Kezelőknél, szakdljnoknál 1120, dljnokoknál 1040, I—U. osztályú müszskl altiszteknél 1120, kezelő altiszteknél 960, egvéb altiszteknél ás napibéres szolgáknál 880 korona. Az óradíj ax után az állás után iár a tisztviselőknek, a molyro tépyleg kinevezték őket.
— (N-igy tBs a diósgyőri vlllamoatelepen) Budapestről jelenti tudósítónk: Ma délután négy órakor a diósgyőri villsmos áramfejlesztő telepen felrobbant egy olajkapcsoló, nmlnek következtében a tűz üzemen kívül helyezte az eg^ész telepet. A diósgyőri vasgyár és a közeli bányák Is kénytelenek beszüntetni Szemüket, minek folytán 6000 munkás maradt munka nélkül. Az elpusztult áramfejlesztő telep látta el árammal a Bsross-aknát, a pereccal és radostyánl bányatelepeket, amolyekot most vlzelöntés veszedelmo fenyeget, mivel a szivattyúk áram hiányában nem működnek. Itt Is 2000 munkás maradt munka nélkül. Az oltás nehéz munkáját a miskolci tűzoltók segítségével végzik. A kár több milliárd. Emberéletben az eddlglok szerint nem esett kár.
— (Negyven gySkérkefe mint községi jövedelem) Sümeg község a kefegyártásra használt elkér-gyökér szedőitől évi bérül 40 gyö-kérkefét kért.
ZALAI KQ2L0NY
A
— (Ssembaton less ítélet a Préany-pörbcn) Ma déWélt fél 11 órakor nyitotta meg Gyírf/y László hsdWIró őrnagy ■ Próaay ögy tárgyalását éa felhlvla u ügyészt, hogy mondja (I vádbe saédét. Jahitz hsdblré alezredes ügyéas a vádlottat littUk közötti b**eúlel*értéstel vádolta vildbeszé débea.
Szerinte beigazolód ísl nyert, hogy a vádlottak hanoállák r lérta kifejezéseket Prónay ellen. A vádlottakra nézve súlyosbító kő rülménynek tekinti a>t, hogy a str-tések tébbször történtek u»eg, vl--axoet enyhítő kőfélménynek hozza fal Nyugat-Magynrorazágo-i tanúsított Magatartásukat. Méltányos, dr példás büntetést kér. K-uián a védőin arédekro kar fiit a aor. A védék fcianontést kártik. A biró •ág aa Ítéletet január 19 éo dél előtt tii érakor hirdeti kl.
— (Január 24 éa leás ax {tétet klbirdetéa as Ulain pSrbea)
Badopetlril jelentik : Az Ulain pör főtárgyaláaáaak m»l negyedik nap ján Ulain Faraoa mondta cl védő boazédét. Alt áililja, hogy as egész ögyet csak felfújták. A kormányt nem akarta cr<5»zakoian eltávoli tani. A feímeolő ítélet, amit kér, felaaentő Ítélete leás a küifőldöa ■«ggys\'áxott magyar namietoek. Majd Dthmellel foglalkozik ho.z-•zabban, aki csodálatos zseni volna, ha póWaenik netn. segítettek volna neki. Döhmelnek egy szava sím veit igms. Hetinyi, Seybold vallom.isoi »ak nem lehet hinni. A szerződést Ulain nem tartotta komolynak. Maga la nevetséges lelki gyengeségnek tartaná, ha a némtet nevében akartak volna szerződni, mert erre nekik elég sulyuk nincs. Ami ellene történt, löoaegazu^íoazliő; hatása alatt (értést. As ÉME non állott rendelkezésükre. Müncheni útját nem tartotta titokban. Felmentő ítéletet kér. Bobula és Sztmtrc nem álnak szóláajogukkal. A klrózág ité letét ja*aJr 24-én délelőtt 10 Órakor Ifja kihirdetni.
— (Pompadonrok találkozója) Fali a .Pwapadaoí\' eíraJ operett Jalas kom-
poclstija bizarr illetet kássil megvalósítani. Átépítteti badeol gyfcej&O "Báját » aaillesl Pcra;«4»=í.peJcU tikéiataa salobUaU steriat fa syirere me^laii-í;;* cnía a vili* óaseas safnísinJlt, akik operettj<bea a clm-sxerepet JátazottUr. A meghívókat márciusban fogja aséUrCUeel és aa latiUlii az ttei egéet rakiíld tartamára azóL a tarvak szériát —
• aeíyek máUln Urtji* IsgeJomtua aa összes Pompa4oar yriaudoenikat — Üz meghívást a magyar siloéixolk kapnak, köitúk el<6-sorUa Feéák. da kösájak izimitra a ssk>-veasxkóilt erdélyi magyar priaa adoanikat >a.
— (A koronnroHtók Ugye)
JelsntetlQk, hogy a koroaarontásl Qf jr «gy*tl«D őrlsetését, Kalbt Pált a bécsi Dspositeo Bank igazgatóját a kora délutáni órAkbnn a főkapí tányaágró! átkísérték ai uuorabiró •ág aaeilá rendrlt Ogvétzsógra. A detektívek azonban Kaiba Pállal kát óra után érkeztek meg az ügyész aágre. Akkor már sehol nem volt - hivatalos óra ás Igy Kalbt Pált kény-telének voltak v lati a hozni a fóka-pltányságra. Kalbi Pál az éjizakát ennek következtéban a főkapitány, •ágon töltötte, ahonnan ma reggel kísérte át két dtlektiv az űgyéaz-•égrr, ahol át U vették. Kaiba Pál ax Qgyánségen azzal védekezik, hogy őt legfeljebb klhágáiért lehet fclelősiágrf vonni, aaieonyiben ó ciupán a Dcvizskö/pont rcr.delctét
• zegto meg azzal, ho^y a Dzviia-központ megkerQléiével juttatti ki Bécsbe a magyar koronát.
~ (Bolacvlkl keresatatés) E«r bar-lial iijsi|>ró, aki tkouaabb tanulmányt vej-saít a boUa>ikl 0;oim:hi(Uo, rniat »»•«• laau ix ta ajy bolsavikl ,keraj»UVSt* Ai orosz ujsxilWltekat nem karasstelUt (óbbá, haoen ,oktsbríziJ>k* aneak a tAsapoik amkkáxa, arcslyen megiaOMett a koatraolita toiiimti(. A earemoaU foJyik la : fcogy ml legyea az oj ember nava ebben a Jalaa-Uvík wbbs<*« hiuros vígírvéoyasao. Majd ai osizeiyvltak mood beasiJet
ás királa«itja az .okt^ber-anyit* ét az ,ok-Mbar-.pit\' F.tak váyál diszú b-J\'eríta hely esik a tcyermeket, aalalatt vagy écakel-Mk, vagy xer.ekairal jatatarak epy hlvaU-loacak eliimett kesasunUta hhasasaL L\'tica i\'justji esapatlal ax haxaszillitj»k a
gyulákéig helyrét a .mexkeratstelt* etecse-mót. aki ilyeoforatn asonaal U;Ja a szovjet taraa^ajsa\'nat.
— (Háxtulajdouo:ok figyel móbo) A városi tdóhlvalal figyelmezteti a hAzlul^jdonoiokat, hogy a házbér vallom »8Í ivek berdésátiak hetárideje 15-án lejárt. Aki nem •rolgáltatta még b,i vallomáii ivét, ezt hsl«dékt.slanul tegya meg. El-Icnkerő ezelbtn ax adóblvotal a báilulajdonoc költségére küldi a hely&ziaáre tisztvUcUjét.
— (Olceóbb Imi « tojás) TudvalevőUg a tojáa ára ötazŐrö-•cn tul v«>n az rranypsrit/ton. Eenek a Biinte hihetetlen holy/et-nek tulajdonképpen ar. az oka, hogy a világpiacról hiányzik $r. orosz tojás. Ugyanis békében ü oh-orazág siállitotta Nyugat Európa tojás-szükségletének legalább is 50 sxizt\'ékát éa n;oit ex a mennyiség évek óta hiányzik. Azonban hamarosan, talán már egy hét múlva lányegza változás lesz ezen a téren, m*rt megindult a tojás export Orosxorttágból. Ugyanis ax Oroszországgal, Ausztriával • Námetor szággsl kötölt kereskedtlml szerződés ext lehetővé teszi és már több béasi nagy tojáskereskedő elutazott Oroszországba, hogy iá első konjukturából kivegyék a részüket. Az orosz tojssszállitmánynak természetes következménye leix a tojás árának lényoges csökkenése.
(x) A nagybanluat Cileus-dia IparUrsnlat fcbru&r hó 2 án tartja a szokásos évi zártkörű tánc-asulutságét ax ipaitea\'ület öistes ter őseiben.
(x) Blaérondü basaliastek 30 és SS kg-os zsákonkint legolcsóbban beszerezhetők Villányi Antal tercnénykcrcskcdénél, Csengeryut 25. «
(a) Agy tollat vesz éa «Ud Horoafoldné, Sugár-nt 18.
(x) Mielőtt mognösQI, jegy gyürüt és ékszert legjutányosabb árban vásárolhat Frlod Jóxaef ékaxeréaxnél, Nogyknnlxaán, Sugár-ut 2. (Fő ut és Sugár-ut aa-rok). Arany, ezütt, platina, hamis-fogok és érmek beváltása a leg-msgasabb napi árbao.
(z) Minden meghUlés « láb tói ered. Hozassa hát rendbe nálam harisnyáit, hol, a IcftciŐnyöxcbb kiszolgáltban részoiUl Kitűnő, me-tog gyspju téli harisnyák raktáron olőnjőJ áron. F1LIPP Oizkár hs-rboyakö:ódéje, Srombaihcly. Stéll Kálmán u. 6. sr.
ATŐZSDE
njrltáal <• xáró lítfolyotnnl,
valamint a valota gabona blvntalo. InjíLoxt.itó ára-mogtaklnlhotők lapnnk kiadói hivatalinak F5 at 13. ..ím alatti kirakatában.
TÖRVÉNYSZÉK.
Gyilko8BÍ2 kísérletéért nyolc évi felház
Nagykanizsa, jsoub 17 (Saját tedísitóaktóJ)
Nem mindennapi goaos»t«vő ál lott csütőitökén a nagykcnlzari törvényszék előtt. Fiatal volta ducira ar clvetomültaágnok olysn bi zonyítékalt szolgáltatta, hogy a bl rák is m«gdébbentek.
limár Jóisef 24 ávea leteoyri főldmlvesrek vlstonya volt Scbik Anna ottani leánnyal. A viszony nem m>rsdt kőv<tVezojényck nélkül. Mikor a legény ezt látta, szabadulni Igyekezett a leánytól és rá ekarta bírni, hogy pusztítsa cl u f»jlédő életet. A leány «zt a kéré aét hat^roiollan viss^auteai^otta. Timár állcndósn olyan durván bánt a leánnyal, hogy ratga is csodálkozott, mikor a kis gyoreoak egész ségesen megsxülelett. Tímár min dlg azon volt, hogy eltegye láb alól a gyermrkot. Egyszer gyanút cukrot, máskor mérgezett süteményt, aaás alkalommal egyebet vitt a gyermekhez, hogy valamiképpen eJpuszlitsa, da a gondosan őrködő édesanya éberségén minden ördögi terve hajótörést szenvedett. No vem bar 18 án, anikor Sebők AoSa gyermekével egyedül volt. Tlmir odament, a nőt valami ü> üggyel klkü\'dír, cgv boraspohiírbaD motószódái ol dott fel és »xtel megitatta a nyolc hónapos leánygyermeket, akinek száját és belső részeit trljesca össze marté az erfs oldat. A gyerek sírására ax *nyja beazaledt a szobába, ahol Tímárt még rajtakapta, amint a gyermek felé hsjeVa, szájába öntöltő a szódás bori. Tímár azt mondlo, hogy a gyerav-k leesett a dlvánvról, azért sirt. Stbő\'t Anna a mozdulatlanul fekvő gye rekkd elsialadt az orvoshoz, aki megállapította a mérgezést.
Timár — hogy magáról elterelje a figyelmet — gondosságában odáig ment, hogy az egészet ktd veiére tolta. Ennek alopján e cieod Őrök elfogták a sokat szenvedett anyát Is bevi\'ték a ksnizs*! Ggyéstség fogházába. Dr. Szabó Lsjos kir, főügyész rövid kihallgatás után tisztán látta a helyzetet, S\'b5k Annit azonnal azabsdlábra hrlyozte, a gonosztevő Timárt po-dijf letartóztatta. At ó/totlan áldozat azóta még mindig anyjával együtt a kanitzai kórházban van és alig van icmény életben mar a dósához.
A mai főtárgyalás izgalmas, megrázó jelenetekkel volt tele. limár mindent konokul tagadott, noha a vlragálóbSrónál beismerte bűnét.
Dr. Kenedi táblabíró felolvassa beismerő vallomáiát, majd szembesíti vele kedvesét, aki szemébe mondja gonosztetteinek láocolstát. A gyilkosnak szeme sem rebbenik meg a vádakra. A tanuk eskü alatt súlyosan terhtlő valiomácokst tesznek.
Dr. Schurartx klr. törvényszéki orvos szerint a azóda ilyen kis gyermeknél feltétlen halálos zebet okoz. De még ha sikerülne is megmenteni, éveken át tartó orvosi kezelésre lenne szüksége.
Ctillaghy klr. ügyész a legsúlyosabb büntetést kéri a példátlan go-uosztett megtorlására.
Dr. Hajdú Gyula tulyos testi-sértést.lát ctok fennforogni.
A blrcság a vádlottat bűiéinek mondotta ki előre megfontolt szán-
__\\SCH. január 18^
déku gyilkosság kísérletében ezért Őt 8 «W fegyházra és 10 évi hiuotalvcsiléire ítélte.\'
($) ítélethirdetések, Ötv. Gye• nesze Ferencnét és Berta Józsefnél a törvényszék 9 hónapi böitonr* Ítélte. A tábla a böntelést 6-6 hónapra azáUltot»a le. A Kúria eit ez iiélctet jóváhagyta. Kasza Gézát 3 hónnpl fogházra itéllo n törvény, szák. A tábla ezt as Ítéletet htly-bcnhsgyte.
MOZGÓFÉNYKÉPSZINHÁZ.
Uram* it Világ. J.nuír 18 pinteken a* UránlAbnn 5, 7 <a 9 órakor, a ViUgban \'/<S. V.7 h V.9 órakor: A kölyök, a azeion uralkodó vlgjlUk.. Fósr.repban Jiekl Coogan tt Ch.pltn.
H.|yi<rak: Urínln 5000. 4000, 3000. 2000, 1000 korona. ViUj 4000, 3200, 2400, 1600, 800 koi. Pontosan kérdünk, kaidét után az ajtókat lezárjuk.
KÖZGAZDASÁG.
— Köxépenrópal államokban érvényes aranyparitások.
Félhivatalosan közlik, hogy ex év januárban a köxépaurópal államok-b>n éivényes aranyparitások n következők: Németországban 1 arany-márka 2 billió papirmtrkn, Ausztria 1 aranykorona 15.500 ptpirkerona. Cseh Szlovákia 1 aranykorona 0.05 pspirko\'ona, Jugoszlávia 1 irtnj-d:nár 16.80 pipirdiaár, Romínia 1 arany lei 39 pspirlel, Magyarország 1 aranykorona -4100 p\'plr-koronp, Lengyelország 1 aranyaárka 248.000 papirmárka, Olott ország 1 arsny llrz 4.50 psp\'rHra.
- A trlanenl külföld 6a a budapesti tőxsde. Az osztrák valuta konszolidálásával kapcsolatos bácsi tőrsdfi hossit a külföldiek vásárló megbitásai Indították meg. Megvan minden remény, hogy a kölcsön révén a budapesti tőzsdébe Is bekapcsolódik majd a külföldi tőke. A pénzügyminiszter legutóbbi nyilatkozatában megígérte, hogy eltávolítja az uiból a külföldi közönség vásárlásainsk egyik legna gyobb akadályát és megeidnteti a Devirakö\'pontnak a külfölddd való értékpapírforgalmat korlátozó rendszabályai). Amikor ml külföldi vásárlókról bestélünk, elsősorban a trianoni külföldre gondo\'uok és nem az angol, francia és svájci lökésekre. Arra a kossal, kolorsvárl, aradi, t?m«svári, s.-xbadkai magyar üzletemberre, aki korábbi időkből ismeri a pesti tőzsdén jegyzett papírokat, amelyeket szívesen vásárolt is mindaddig, mig a pénzügyminisztériumnak bölciíségáből be tjem záraluk eiŐtte a budapesti értékpapírpiacra vezető ajlók. Ezt a vásárló köiöntégat kell nekünk elsősorban visszaszereznünk, ezeket kell visszahódítanunk — Bécsből, a bécsi piactól, ahol tárt karokkal fogadták, mialatt mi bürokratikus rendsrabályokksl, deviza központi szekatúrákkal lassanként elriasztottuk őket a budapesti tőzsdéről.
A oangyar korona külföldi jegyzései
ut uccj;
Nswyoik ... 34 36
Zürich .... 205 205
Prága..... 1260 1250
Berlin.....152 155
Béca (deviza) . . 246 246
Béca (effektív K) . 210 210

A TŐZSDE HHtCL
(Saját loíéilt.iok tBjflronj.lentíi.)
Dilalőlt! magánforgalom. A mai magánforgalom alaphangulata azllárd, öilot azonban a ,író miatt nem fejlődéit II. Mlodözsz.
néhánr kötée történt. M.gycr Hitel 620, Salgó 643, Uszámitoló 117— 118 pán., Rima 134, All.mT.aut 405. Angol Magyar 94-95, Kereskedelmi Bank névleg 1350—1575 Kfazén 2M5. Peatl H.aal 4»5«\' Mazőhegy.si I7Í, Georgia 590.
Dili öasaaf ogltaló magán forgalom. A mai űiletken folyta-tédoll a tagnap eate már é.il.1-hető barátságai Irányait él bár ai illet a glró miatt nem tudott nagyobb lendületet venni, mégis erőe pánzijánlct mutatkozott. Kü-löiiaen keresték as arbitrázs értékeket. A bécal szilárdságról érkezett hírek batása alatt azonban jobb vélemény nyilvánult meg a többi piaaokon le. Magyar Hite] <15. Osztrák Hitei 1«1, Salgó 430 -635, Rlm. 135, Angol-Magyar 90, Peati Hszal 4375, Kereeked.lmi Bank 1175, Leesámltoló Bank 118, Magyar-Ol.az 32, All.mv.sut 415, Kí.zén 2625, Urikányl 810, Stász-vári 430, Drascko Í40, Kohó 875, Danubius 4400, Villamos 2200, Hofheir 198, Scbllek 105, fegyver 1415, Viktória 14, Llchtlg 81/,. Nsslei 2150, Tröst 112, filftr. 390, Cukor S175, Uezóbegyesl 375, lizó 750, Gumcol 23, Stár 50, Gyapjú anoió 78, RéssvénysSr 152.
Kositpina V,—1 százalék.
Dilntinl magánforgalom. Irányzat szilárd. Migyar Hitel 620 -625, Osztrák Hitel 175, Salgó 640-645, Rlm. 135, Köszéa 2650, Kereskedelmi Bank 1400, Peeti Hazai 4400, Dsnubluz 4500, Villamos 2(00, Georgia 610. Angol Magyar 92, L.esámltoló 120.
Esti magánforgalom. Irányzat szilárd. Msgyar Hitel 615, Oiztrák Hitel 161, Ker.akedelml Bank 1400, Le.iámltolá 118, Szlgó 640, Kőszén 2650, Allamvaaut 420, Geargla 600, Mezőhegyes! 390, Rima 135.
Nama.fámák i EiiUt 1 koronás 2850, forintos 7700, 5 koronás 14500, 10 k.ronás 72500, 20 ka ronás 145000, dukátarsny 82000.
Tormény tőx.da
Buza tlaxavidékt 7« kg-os 134000 —136000, 79 kg-os 135500-136500 Egyébvldáki 76 kg-os 134000— 135000, 79 kg os 135000—137000,
rozs 108000—111000, takarmányárpa 118000—120000, — sörárpa
120000—130000, zab 112—115000, köles 90—9500C. korpa 66 - 67000. Lóhera 6000 - 6800, laoerna aran-kementes 6100—6900, srsnkás56— 6300,
A mai terménytőzsdén közepes forgalom mellett ix Irányzat továbbra Is ezllárd. A gabaaa az utolsó napokhoz képeet 5 — 6000 koronával drágult.
Takaraainyváiir. Felhozatal 59 szekérrel 767 mm. ősszsulybsn. Kiaálst-kereslet klzepes. Arak a vásár folyamán lényegessn nem változtak. Réti széna I. r. ó 46— 60000, II. r. uj 36-48000, III. r csomagolással 15 -35000. Nádta-b ármány zöld. szára. 14-20000. Mubarszéns 50 - 60000. Lu.erna-azéna 55000. Tengeri azár kóri 16000. Alomsz.lm. 17—25000. — Zsuppsz.lma 28-30000, kévénként 1000—1400. Préselt s>én. 420-440. Préselt szalma 280—300. Pró-eelt lucerna Í40—660, budspestl paritásban.
SALAI KftlLÖHY
Marhabusrásár. Marhahús 1. \'■T?*"^" 11000-11900, kátaljs 1220C—12500, kivételesen - -eleje 9700-11600. II r. .géazhrn S400-9000. hátulja 8800-11000 "Uja 6800- 7900. Csontozni való 5400—6000. Borjú 13000-14000 Jub II. r. 7000 Marhabír M00— 8800. Felhajtáa: nagjmarha 54, eladva 20. Borjú 25, eladva 25. Birka 136, eladva 10. — A véeár lányba volt.
Sartéaráaár. Felhajtottek 850, eladatlanul visszamaradt 250. A vá-aár közepia volt. 1. r. 12200-12500.
K«nny6 11600-11400. Sxolonné. félsertés 12600—14000. L.hazott hua 11000—12300 Sízott saalonne 13000. 2sir 15 15500.
FarenCTÚa-oit aartiaTáaár.
Felhajtás 800. Arak : könnyű 10600 —11000. közepe. 11—11700, r.e héz 11200-12000. A vásár vontatott volt.
A bécal tősida
A mai bécsi értéktőzsde tovább szilárdu\'ó irányzatt.l indult. A tőxadeidő további folyamán nagyfokú ötlettelenség fo\'ytán a piacon lanyhább Irányzat kerekedett felöl, nml az árfolyamok további lemar Bsolódásóra vezetett.
Zárlati árfolyamok : Angol-Magyar Bank 170500, Magvar Hitel 1S01000, O íztrák-Hitel 319900. Al Inaeva-.ut 787000, Dállvasut 198000, Koburg 104000, Rimsm.rányi 262 ezer. Msgyar Hofherr 399900, Sslgó 1265000. A korlitplaa árfolyamai: Gultmanr. F. 1415000, Horvát Cukor 1432000, Magyar Cukor 6205000. Kloti d 235000, U.lkányi 1830000, Kós.én 3110000, Kohó 1680000, Srl.vónla 195000, Olaj 163000. Pesti Magysr Kereskedelmi Bank 2680000, Magyar V.aulfor-gelml 548000, Spódium 360000, Horvát Szlavón Jelzálog 71000, 71000, Msgyar Jelzálog 294000.
ZUzIcht zárlati
Pária 2725 00, I.oodoa mt\'0?, Now-yatk á7S 25, Iríisssl 2450, Malisod 25*0, HoltaaS tie 00, B.rila 130, Wtaa ét 25, Solla ált, Príj. IIÍ2S0, Budapest 205 OO, Colgríd oes
II davlz -központ hivatalos árfolyam!
Valuták
Kipftleo. idom
A-.cl fen ijI\'J.- T..;^.. Liti llt oi
D^l" injS-lStj.
l-\'riB.. \'( Kii ijl} !JI:.. -
Oimt. I. h,\',. ....
Sotol
Svijri liu* Kwm íioíl Fn.k dioBr Uootl ml... »j.)j Mt.1l.nd. li. nedj-iljSs
Illl-HII "1S-1W >j»-t6, S7r-erj
s«a-jss
Davliáir
Ar-.iltiílio ln.l.ltld-1
B.tiral [., ;\'.
tr,;.r.Mti |IJ.JJ|0
Zriulllall l\'W l. Loodo. ittj^lMi, E.i lii\' —
OtuiZni\'c Ijt.\'Hdi
rati ÜH-iji*
Zrí.. IM-.fl SlK»h.1* B. .,[
I. .
s>«n, Zdfiik
;t<* BSjo jlj.-tBta
ti. ii.
S4.-STS J.\'B^SJiJ. »J-||
Fel.lís sxerkcisté: Sstrok.y Kálmán. TársBzorkMítd: Benedek Rezeó. Kiadó: N.gykantz.at Nyomd, éa Lapkiadó Vállalat.
Apróhirdetések
Ili I lilát karsisk asiralsi
Karaslia4aluil iraktsiglral Bajjal. afaast, t^íl aya^riasasrétul tlió al. natalaaiW Itaraa ua(-felali alkalma.lat <s.i,.l(k.s t.|T W..M.I.I ».k-t«»aa Clsa a kásléku
Kl.idi tfj kítírnj áJ!a-x.|bao Urfl «u rs«**l aaital, a5y rraHitua RjtiSkáii ia (yarax\'.ki.l lls.s. 1 di>(oan»l. Kiaftejr-ttM il. tJ
BUZAT, ROZSOT.
zabot, árpát és tengeri
ráaifolnnk li|W|>Mhb nipi ároc
KORPÁT
básmltysa raaurUágba. oapl tr
Zalavárnvegyeí SzBvetkezetí áruforgalmi R.T„ Nagykanlzu
Kfftertla: Xntar*.
Dr. Schichtaiu IstvAn
TŐZSDEBIZOMÍHYI IRODÜJA
Nagykanizsa, Szemere-utca 2.
(KailD.ajr- 4i tiaaiirt-alM a»rok|
Tataion i 1*M. t(1l írtékpaplrtk váUk ás iMéu. VálUI Un4«l M| bliiwkit i) uokzt • tíodía utmüytMa tuklzU
BuJ»p«»ten t«1ó Uitózkodinkor ji 5«Jó ás Goldltoá t<SitJibixominy«K>k bank-üdtlábto, Táu-JtpaloW (őb«járat, kaUlbutó
aakonás zsák, lUimsZSákl
PONYVA,
sslnaa éa kőtéláruk nagykaraakadéaa
Hirsch és Szegő
Nagykanlsaa
Mig a kervaked 5 pihen, hoiyotta a reklíioa dolgoaLk
U/irtschafter Ernő
Bank ás Pénzváitóazlit, UKeiinm
Tataion t
folyóixituU: Magjar-Oliu Biok I.-T.
fókja, Budapail, Tk»k»U-«t IS P«itl NUfjru Kc:o»k«iaLmi Btok nikji,
tNajykjin ímim. M*gj»e kir. FáitaUkirlkpánsUrJ »iimU í»i87i. (>H
Értékpapírok vátoii és •iadáu, tíuási miflbliások. Eiffíafltk áftékpaplrskri ét tgyéb ártákra. Sors)*«ytt 8lxtulti$sk. Koastfiéns>olholyosés. Arany és osQst pénsok vétele és oladáso.
Mi. vílUlkoiti hííH júrg^MO
bcWÁrojbíB üzletház
ktitkl, 4 usUi b«kSttöihe(4 I»kÍM*I, veraodáv«l, plaaévt], rági jóforgtlmii
tűzifa kercskedáif el,
wgy «üh«ljr, gápasin itb. ro«lMkh«!jri-siggtl. lUdó •i«nklrü] egy lüOO mm. b»niinc*éplí|«rnlt»i» 6» <gy majánoi btozlnlokoiDobil. Ugyw>ott ipritott uúu biikk ái Alt.Sfe >r-<> kc.-káot gy.rtyia lUXIf Q 1SOOO K-ért kipkatS. íiír.bb«t Kininy-i. 24. ». akit
Estélyi és báli selyemujdonságok
minden színárnyalatban
óriási választékban
dlvatnagyáruh&zAban
KISFALUDIES KRAUSZ az „Arany &akas"-Hoz
Nagykanizsán szerezhetők be.
?XV divat Satin Párisién
Menyasszonyi kelengyék
óriási választékban kaphatók!
4 ZALAI KÖZLÖNY
wm- Hagy leltéri occasio békebeli minőségekből!
Mélyen leszállított alkalmi árban
Január 17-től Január 26-ig bezárólag.
FérfMohérnemU:
r«Ur pikámellu fnj .......
Háló la*...........
Plaosll-log...........
Titra, fehfr. ii kiU-iog......
JUÍ1X- ii Íícj»:k lnj I«.......
NŐI harisnyák:
Selyem musilln volt 14040 mo»t 1OOO0 . 180\'0 . 22000 , 3H.OO . 24000
TOlt 60000 korona moil 317U korona. , flSCOO . . 40100 . , éiCOO . . 45000 , . 54000 . . 33380 , . flJOOO . . 33300 .
I Férfi harisnyák:
P.ie!<5lt . . . 3Ü0CO most 32000 . . . . 22000 . 1SOOO | ... 3tC00 . 28000
Oyermekharlinyák:
Prloaa íekote, barna éa fchfr silnban I —1t síimig vo\'t »Í80 moU 7473 korona.
I 12 . . 24000 , 1S2SO . NŐI trlco kaafyfl volt ítfOOO korona moat 10000 korona. fértl kOtSIt kailyfl 1300 korona
KOHN L. LAJOS-nál.
A Pacsai Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatósága, választmánya és felügyelöbizott-sága mély mégilletődéssel jelenti, hogy az intézet igazgatósigának fáradhatatlan tevékenységű érdemes tagja
Gruner Károly ur
pfltrttal földbirtokos
ki intézetünk érdekeit annak alapitasától fogva szivén viselte, folyó hó 14-én hirtelen elhunyt. Pacsin, 1924. január 16-án.
Emlőkét kegyelettel megőrizzük!
-« szakAts -
MdJusOlí" Is uriofpvíiuur
taukata • ;«\'■) Masykanlssa T.l.lon 40. Klataludl Sándor-ucia 2.
llkitrámk (1 kilUUk un rikti/i.
1824. január 18.
1924.
Naptárak:
Heti előjegyzési Óriási napi Tárcanaptárak Zsebnaptárak Fali naptárak Reklám naptárak
a legnagyobb választékban kaphatók
Flschel Fülöp Fial
papIráruhiiAban
NAGYKANIZSÁN
Városhás palota.
586-1924.
Árverési hirdatmény.
A v. tanács a m. kir. kincs-tár tulajdonát képező s,a nagykanizsai 608. sz. tjkvben A 1. sor 681. hrsz. a. felvett, Rózsa-utca 26. szám alatt fekvő ingatlant 1924. évi január hó 80-án d. e. 11 órakor a városháza tanácstermében (városház I. em. 12. sz. ajtó) lartandó szóbeli nyilvános árverésen eladja.
Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a v. irattárban betekinthetők.
A vároal tanács.
Nagykanizsán, 1924. évi január hó 15-én.
Polgármester.
Kiadó birtokok i eb holdai birtok éyálcl.kk.l Som.gym.gyéb.0. 40 h.Mai biruk 3öM02yta«2ytbca tfiU.r nálkiil, 89 h.14 föld S.x.wb»o, 10 kold 1414 Salaaugyátwi, 10 koM féld SoaiogyMogyibcn, 14 hoM .cJUábíitok ^iil.L.U.1 Zala-
aSaítláaki a. 4, \'.. « MObil cm* Ildi bisak kerttel é* kert oélkol. :<«!•
( ben bakÖltbzhatAk, a város különbőzé atcliban. Bívebb íelviUjojitiii nyújt :
SzAntó Vilmos
U|.a..l«rtUul In.)].
Baák-tér 4. aa. T.l.lon 3-22.
Torpedo írógép
S/c. zajtalan modaflja masJalant
Kizir&ajoa k<prU«!«te
izsAk sAndop
Budapa.l, Ara.r J.u. 1-• k.. tS. i,Im.
Díjtalan b«..uiU in)
Egy próbavásárlás után meggyBzedlk, hogy a „Szerecsen" rövidáru a „Szerecsen" divatáru a „Szerecsen" kötött-szövöttáru üzletban
mladankar léi éa olisén váaárolhat.
Erzsébet-tér 1. Nagykanizsa Májon mffkBszBflls mellstt.
Harisnya, kasstyll, sochnl, Ing, nyakkondd, kossoru, Fátyol, cérna
Mindenkinek saját érdeke
mlatóu r<5föjáru iiúkiégktét fedasi, kerc»i« fal
Szabados Mátyás
a „Marcalihoz" címzett kékfestő és kézmfférukereskedését Kazinczy-utca 1. Városházpalota, legolcsóbb áron szerezhet be.
hol mindennemű r<5íó*«rnt a legjobb aaioéségtea a
30 parcan belül már tudhatja az érték- és érutízsdt, valamint azflOuzas piacok árait, ha alűflzat a
Magyar Távirati Iroda
közgazdasági tudósítására
melyet telefonon, vagy táviratban naponta megkap. Nagykanizsa, Fő ut 13. Telefon 338, 383,
Táviratcím : Táviroda.
Óriási
TAVASZI VÁSÁR
SINGEK JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában!
Ezer vég prima karton mélyen leszállított árban kerül eladásra!
Nvomaton a M agy kanizsai Nyomda ta UpUsttt Vállalat köoyvnyomdá|áb»n, .NagytsnJula
<r -
gflyes szám ára hétköznap 300 korona. *»»ár. ünnepnap 4QO korona
«J. évfolyam Nagykani^, 1924. január 19. Szombat 16. >l4m.
POLITIKAI NAPILAP
A francia pánik
A frank xahanása, amaly valóságos pé»i pánikat idéaatt elő !"raa-claorazágbsn, e«ak tünete annak a gazdasági válságnak, amelybe Polnearé elvakult politikája sodorta as országot. A jóvátételi követelésre épitot* hatalmi politikával tönkre-te\\te Németország gazdasági életét, mérhetetlen károkat okozott szövetségeseinek s most a jévátétel kétélű kardja saját országa ellen fordul. Fraaelsorraág győzött a háborúban a kétségtrlenül loggaz dagabb orazága a kontinensnek. Micsoda végzetes politikát kellett követnie, hogy gazdasági téren odn jusson, ahol most van a francia kormány, amely alkáprástatva a jóvátétel lldércféayétől, jóformán az egész francia államháztartást a németektől időtlen Időkig klsajto laadó hadisarcra épitelte.
Ennek as oktalan pénzügyi politikának az eredménye, hogy a francia államadósságok olyan bibetat-len nagyi* nőttek. A belső állami adósságok öaazcge 280 milliárd frsakot tesz kl, a szövetségközi adótságok meghaladják a 130 milliárd frankot a még mintegy 40 milliárd frankot teex ki a háború által eipaaztltott terSletek kártalanítására fordítandó átszeg, amit a kormány a német jóvátétel számlájára előlegesett. A legutóbbi záró-számadáa emellett a gazdálkodás mellett 35 és félmilliárd frank hiányt tintet fel.
A frank zuhanása tehát, amely a drágaságot s a valutaromlás többi ismert baját hozza magával, csak tünet, amely a gazdaaági váltig nagyságét mutatja. Ennek a válságnak as okai pedig sokkal mélyebben vannak, minthogy néhány péazögytehnikal kormányin-tézkedéssel, vagy pedig a kamara éltsl megszavazandó néhány aj pénzügyi törvénnyel mag lehetne ol dani. Eat különben maat már látja Polnearé is, aki végre elhatározta, hogy a költségvetés egyensúlyának helyreállítását fyfilccrébcn keidi »<?, v.gyli .1 1919. ivl ajjálpIK.i
tör»<ny al.pján • kílliíjY.U.bfil klia.kitotl, úgynevezett vliezatéri-téai költségeket belefoglalják a rendes költaégvetésbe. Ezek a visszatérítési költségek azok a kiadások voltak, amelyeket a francia kor-°*-ány pazaraí osztogatott elsőtor-ban ■ háborúból kárt azenvedett vidékek gyároaalnak s bányatulajdonosainak, abban a reményben, bogy ezeket Németországtál sok-■sorosan behajtja, Minthogy aion-han Németország nem tad fizetni, — éppen Polnearé kegyetlen politikája miatt, amely a német terme-
lést megbénítja — felborult as egész francia költségvetés. A megoldás tshát, ha Németországtól pénzt aksrnsk, nem lehet mis, mint a Németországgal való józan megegyezés, vagyis a jóvátétel kérdésének revíziója. Ezt akarta Anglia éa Amerika la, de visszautasításban volt részük. Polnearé akkor még nem látta politikája végzatea gazdaaági következményeit. Moat mon-ban aaár aem hunyhat azemet as egyre fenyegető helyzet előtt.
Napok óta folytak a tanácakozá-sok, amelyekbe Millerand elnököt ia belevonták, végűi megállapodtak azokban a javaslatokban, amelyek most a kamara elé kerültek. Aa időpont, amelyben aa a válság felfakadt, politikailag la nagyon kedvezőtlen Polnearé minlazterelnökre. A tavasszal leaznek a kamarai vá-laaztáiok a bizonyára a képviselők,
akiknek néhány hét múlva akarva, nem akarva, választóik elé kell állni, nem valami nagy lelkesedé*-aal szavazzák meg például az sdók huszszásalékos felemelését, ami a pénzügyi szanálás egyik programpontja.
S ha hozzájárul is a ksmsra a kormány javaslataihoz, nem kerülheti el azt a vesszőfutást, amelyet az ellenzék készített eif, amely a valóságnak megfelelően Polncsré szerencsétlen külpolitikájában látja Franciaorazág elszigetelődésének s ezzel együtt gazdsságl válságának Is az okát. De bármiat végződjék is a pénzügyi javaslatok vitája, kétségtelen, hogy Polnearé politikájának csődje elkövetkezett s a fran cl a nép rövidesen rá fog eszmélni, hogy ez a politika az európai ha-geméoia helyett a gazdasági romlásba viszi az országot.
Eddig nem történt döntés a kölcsönről
A londoni tárgyalások rendea mederben folytatódnak
Hága, janaár 18 A hollandi távirati iroda londoni jelentése szerint a Népszövetségnek a magyar kölcsönnel foglalkozó al-biaottsága az addigi tárgyrlás során semmiféle halaroialot nim hosoii, aask javaslatokról, tervekről és megpendített eszmékről folyt a vita, ezenfelül különböző jelentéseket fogalmazlak meg. Már a tárgyalás technikája is kizárja, hogy eddig határozat jöhetett volna létre. At erről szóló köt lés* k tehát nem agyé bek puszta koholmányoknál, mert a bisotlsag tagjai aemmlféle iafor-mádőt nem adtak. Lésyegesea előrehaladtak a tárgyalánok
Londonból jelentik: A magyar bizottaág tegnap délatáni iléaéről a Rauter-iroda a kővetkező hivatalos költeményt adta ki: A magyar bizottaág megvitatott bizonyos kérdéseket, aaselyek a Msgyaror-axág talpra állításáról készített pénzügyi bizottság jelentése kspcaán felmerültek. A pénzügyi bizottságot felkérték, hogy e kérdések közli egyaéhány tekintetében készít-sea kiegészítő jelentést. A többi kérdés tekintetében, amelyek Magyarország újjáépítésére és az országnak szomszédaihoz való viszonyára vonatkoznak, a tárgyalások ugyan még nem /ejetődtek be, de lényegesen előbbre haladtak.
A jóvátétel fl.etáae 1926-ban keadődnák
Londonból jelcatlk: A Daily Te legrapb szerint Bethlen a Népszövetség msgyar bizottságának teg-
nap délutáni ülésén bejelentette azt a készségét, hogy elejti\'néhány ko rábbl ellenvetését aszal a javaslattal szemben, amelynek értelmében Magyarország a kölcsön törlesztésének időszaka alatt évenként tízmillió aranykoronái fizetne jévátétel eimén Kérte azonban, hogy ezt a számot átlagszámnak tekintsék és hogy as eredeti törlesztési időszak maradjon meg, vagyis a törlesztés husz évre terjedjen. A jévátételi fizetések 1926 bao kezdődnének.
Londonból jelentik: Lord Curzon, a kormány képviseletében a Ritz\'V szállóban tegnap lunch-ot adott a magyar bizottaág tiszteletére. A Inncnon jelen volt a franda és az olasz nagykövet Is.
Nemzetgyűlés
Badapaet, jtssir Is
A mai ülést délelőtt fél 12 órakor nyitotta meg Pesihy Pál elnök.
Napirend eUtt ífedkó Lajos kereskedelemügyi miniszter szólalt fe .
Vlsaxautaaitia Reisinger Ferencnek Kelety Dénessel szemben elhangzott vádjait. Tiltakozik az elten, hogy az immuaitás védelme alatt támadnsk érdemes államlfunk-elonárlusokat.
Az indemnltáa első stónoka 7a-káes Andor. Beszéde elején a Károlyi-kormánynak s kisantant felé orientálódó politikáját említi fel és bizonyítani igyekszik, hogy Szerbia még ma is barátsággal viseltetik Magyarország iránt Határosat! javaslatot nyújt be : adjon kl a kormány\' rendeletet, mely szerint a közigazgatási tisztviselők sürgős
ügyekben három, kevésbbé sürgős ügyekben nyolc nap alatt kötelesek döntési hozni és további három nsp alatt ax eredményről a felet értesíteni. Bírálja ax adórendszert, kéri as adózás egyszerűsítését. Határo* zati javaslatot nyújt be, hogy a mai bonyolult adórendszer helyett a progresszivitás elx?én alapuló egyszerű mdózés meghonosítására a pénzügyminiszter 3 hónap alatt nyújtson be törvényjavaslatot. Sürgeti a békebiróaágok felállítását. Másik határozati javaslata, hogy as igaxaágügyminlazter a békebiróaágok szervezetéről sürgősen terjesz-szen elő törvényjavaslatot. Bizalmatlan a kormány külpolitikájával szemben. A szomszéd államokkal szorosabb n\'zust kell keresnünk. Ez a nemzetgyűlés azonbsn erre nem alkalmas. Msi összetételében ne végezzen máa munkát, tárgyalja le a földbli tokreformot, alkossa meg at általánoa, titkos v.tlasztó-jog tőrvényét, azután padJg írjanak ki uj választásokat. A javallatot nem fogadja el.
Hermann Mikaa szóváteszi a diósgyőri vasgyári robbanásról egy ea lapokban megjelent híreket. Megállapítja, hogy azok nem felelnek meg a valóságnak, túlzottak. A robbanás következtében keletkezett üzemiavart pár napon belül megszüntetik és rövidesen megkezdik a munkát.
Zsilinszky Endre felemlíti, hogy november 29 én Peidl Gyula beszédet tartotl, melyben kormányzó-sértést követett el Kérdi, mit tett a kormány a sértés megtorlására. Sándor Pái Bátsonu János egyetemi tanárt olyan vádakkal Illette, melyeket nem hagyhat szó nélkül. Azokat a leghatározottabban vissza-atasilja.
Elnök az ülést délután 4 óráig felfüggeszti, amikor Zsilinszky folytatja beszédét.
A délutáni ttlea
Pesihy Pál elnök délután Öt órakor nyitotta meg az ülést, mivel azonban a Ház tanácskozóképtelen volt, azt mindjárt fel Is függesztette.
Szünet utén Zsilinszky Endre folytatta déletŐtt abbamaradt beszédét. Beazélt a konszolidációról, a numerus clauzusróL az egyetemek bajtársi egyesületéiről. Dicséri az ifjúságot, mert nemzeti célokat ápol. Szigorú megtorlást kér a korqnarontók ellen, majd a kölcsön kérdésével foglslkozlk. Az Indem-nitást aem fogadja cl.
Utána Máday Gyula kéri beszédének elhalasztását, amihez a Ház hozzájárul.
Elnök napirendi javaslata után
K^alONr
Szaki Gé*e szemé lyes kérdésben szólsl f.l.
A legközelebbi üli) kedden len.
A mrntalml bizottság Uléso
A remielgyülés mentelmi bízott sága Fáy Gyula elnékléaév.l pén-tokoo de\'utén ülélt tartott. Tárgy* lésra karúit Batltz Grula, Bogya János, D\'nn litván. Erőst Sirtdor,
H.ller Jóitef, Kaeller Győző, Lln-2antr Albin, Rakovazlry Iváo, R«i sláger Ferenc egy-egr. régül Van-cák jsnoi nágyrondboli mentelmi ügye.
A b\'iottaáf Dínrs István, Ernát Sándor, Hillar József mentelmi jogáraik felfüggesztéséhez nem járult lioaaá, mlg • többi ügyben a fel-fürg..atée m\'lMt döntött._
Titkos arzenálokat fedezett fel a budapesti rendőrség
A statárium-rendelet alapján járnak el a lefoglalt fegyverek éa robbanószerek elrejtő! ellen — Több fiatalembert
Bndapoet, j*a«Jx IS
A főkapitányság politikai osztály* a bombamerényltekkel kapcso latban, de főleg a legutóbbi ststá Hamrendelet alapján erélyes és azéieakórü nyomozást folytat, hogy felkutassa a főváros területén lévő összes fegyver- ét robbantószer-raktárakat. A nyonozó detektívek munkája mar eddig is igea jelen* t6s eredményeket ért el és a fóka-pitánységra napról-napra érkeznek különböző bizalmas jeíentéeck arról, hegy hol is kiknél találhatók /egy vérkészletek.
Mintegy két nappal eznlőtt ismét nagyobb fegyverraktár létezése jutott a rendőrség tudomására.
Egyszerre két lakást tudtak meg, ahol ilyen titkos fegyvertár vaa. Mindkettőt megfigyelték, megállapították, kik laknak bena, kik jár nek oda. Eiutáo, mielőtt megneszeltek volna valamit, as egyik helyen kélő ette, a másikon kora hajnalban házkutatást tartattsk, bogy lefoglalják az ottlevő fegyvereket.
At erélyesen lefolytatott nyomozás eredményeképpen ma délelőtt a főkapitányság udvarára nagyobb mennyiségi fegyvert, töltényt ée rob beinószert sziltitettak be és padig 2500 darab éleatóltényt, 30 darab szuronyos fegyvert, 8 darab dioa-
előállítottak
mitpatroat, negyed kiló ekrazitet és még sok egyéb robbanóanyagot. A fegyverek és robbanóanyagok beszállításával kapcsolatban a detektívek három embert előállitottak, mert lakásukon rejtették c készletekel.
Minden valószínűség szerint meg indul ollonük az eljáráa a statáriumrendelet megezegéso mlstt.
A hárem előállitáaoa kívül való szinileg ujabb előállítások Is lesznek. A fegyver- ás robbanóanyagkészleteket rejtegetők közül már többen megsejtették, hogy rájuk terelődött a ?yanu éa ezért lakásukról, Illetőleg a főváros területéről eltűntek. A főkapitányság nagy eréllyel folytatja a nyomozást a megszököttek után és remélhető, hogy ezek közül többen még a mai nap folyamán a rendőrség kezére kerülnek.
A statáriuaarendelet alspján folytatott nyomozás seráa a rendőr ség nap-nap mellett talált kési-gránátokat és különböző robbanó anyagokat.
Igy tegasp délután Is a Ferenc városban, meglehetősen exponált helyen kél kitlgránálel találtak és a rendőrség megállapította, hogy esőket tulsjdonosalk helyezték el az n\'eáa, hagy Ily módon a statárium-rendelet következményeitől megszabaduljanak.
Befejeződött a rendőrségi tanfolyam
Pénteken déintán 3 órakor tartotta az államrendőrség a Rosgonyl-wtcsl tornacsarnokban a szombathelyi korülcti őrszemélyzet tenfe-lyamának sáró-vizsgáját.
A szombathelyi kerülethez tartozó Zala-, Vas-, Moson- ás Sep-ronmegyék rendőr-Iskolája Szombathelyen van ugyan, de jelenleg ekkora létszámú turnus befogadá sára a szombathelyi Iskola nem volt alkalmas. Igy került a tanfolyam Nagykanizsára.
A tanfolyam mult év november 5-én vette kezdetét 95 résztvevővel, akik közti Időkéiben 6 betegség és egyéb okok miatt kimaradt. A 89 vizsgásé közül 24 veit kaal-zsaJ, a többi a kerület egyéb állo-ásásairól került a tanfolyamra, melyre résslnt ujoneokat, réssiat utélsgos elméleti kiképzésre szoruló régebbi rendőröket utasították.
As ektstás aahéz munkáját Viia Vilmos rondérföfel&gyelő, tanoaz-tályparancinek végezte, akinek 16 esztendő tapasstslataln alapuló, közvetlen, elsőrangúan bevált mód-aaere olyan eredményeket produkált, hogy osadálkozásba ejtette aa összes jelenlevőket.
Az oktatásban segítségére voltak mint korrepetitorok Jelenek Mihály, éieglei Antal, Dtmjin Imre, UelnÁr Jéma, FUfnal György és T*ri Endre főfelügyelők.
féA vizsgáié bizottság tagjai voltak dr. Beueterien Eríeh rendőrta-nácsos, Fergáeh József keriletl Őr-személyseti főfelügyelő, Stuller fő felfigyelő, őrszemélyzetl parancsnok, Lájsár Kornél fogalmazó.
A vlssgán a rendőrség meghívására megjelentek a katóságok, a törvényszék, ügyészség, katonaaag, caendőraég és pénzügyőrség vezető személyiségei.
Vidu Vilmos főfelfgyelő adta fel a kérdéseket a ayolcss csoportokban előhívott, feszes vigyánban sorakozó rendőröknek. Az összes levizzgáxottak közül úgyszólván egy sem akadt, aki ae a legnagyobb biztoaságga! válaszolt volna a bűn tető törvénykönyv, bűnvádi perrendtartás és szolgálati szabályzat körébo vágó, alapos jogi tisstán-látást követelő kérdésekre.
A szóbeli vksga befej esése után s bizottság megteklatetto a vizsgázók írásbeli dolgosatalt, amely természetszerűleg egy-egy rendőri jelentés volt. Minden vizsgázéask a tanfolyam kezdstén készlett jelentése mellékelve volt a most leadott jelentésékez. Ezeknek összevetése volt .a legékosebksa szóié dokamentnms annak, hogy a tanfolyam elérte célját. Aki jóformán a aevét sem tudta létra! hiba nél-ktl egy-két héaapjs, most a leggondosabb és kftlalakilag 1* kife-gástalaa jelentést adott be.
A levizsgásottak többsége jeles ás jé minősítést kapott. Vutasltanl soakít sem kellett.
HÍREK.
— (Naptár) Jan. 19. Kenut.
— (Időjárás) A Meteorológiai Intézet jelentése aaerlot l.aau hő-emelkedás jelentékenyebb caapadák nélkül aárhntó.
— (Hoárerá.) A kormányzó az l^aáeOrymlolnter előtcrjesz-térére"3r.^Horváth Tivadar járáa-bírósági titkárt a najykonlta.l já-rásbitóeághor járiablróvánevezte ki.
— (A aagykaalaaal ÁrvLza-gáló BIzottaág) Dr. Králky litván főjegyző elnöklete alatt a jövő héten kezdi meg működését. Ellenőrizteti naponta a piaci árakat. Felülvizsgáljs és figyelemmel ktsérí a különböző szakmák árszabásait és ott ahol szükségesnek látja, árszakáfyoxófag fel fog lépni.
— (Lángokban áll a Klotild palota) Budapesti tudósítónk jelenti: Pántokén este xffi órakor, oddig még mag nem állapított okból az Apponyi-téren álló Klotild-palota kigyulladt. A tüzet cssk */,8 órakor vették észre, mikor már a palota Duna-utcai és Váci utoai része lángokban állott. A IV. kerületi tűzoltóságon kívül a szomszédos tüzőrségeket Is slarmlrozták. Fél 9 órakór már a legfelsőbb eme let is égett és kétséges volt, hogy a tüzet n tizoltóság lokalizálni tudja-e, 7»10 órakor azonban a tűzoltóknsk megfeszített munkája eredménnyel járt.
— (A Stiuc céget axáamillló péazbiraágra Ítélték) A detektívek tegnap délután a Deviza-központhoz vitték Kalbs Pált, a Wiener Allgemelne Daposlten Bank Igazgatóját és egyezkedési tárgyalások indaltak meg a korona kontra-mlaálási ügyben. A tárgyalások már msjdnem eredményre vezettek, amikor Nagy Emil dr. Igazság ágy miniszter meghiúsította az egyezséget azon az alapon, hogy nem egyszerű kihágásról van szó, hanem bűncselekményről, amelyet tehát pusstm egyezséggel nem lehet ellminálni. Az eljárás Kalbs Pál ellen meg Is Indáit és ennek serán a bankigazgatót átkísérték a királyi ügyészség Markó-u\'cai fogházába. As eljárás megindult azok ellen a bankcégek ellen is, akik résst vettek ■ korona kootreminálésában. Htr szerint az IgasságOgyminiszter Kaiba Pál ügyét ma minisztertanács elé vlarl. Ma elkésrőlt a Devlxakörpont fegyelmi tanácsának első ítélete, amelyet délelőtt -ár ki la kézbteltettek az érd.k.11 deviza körponti tagoknak. Al itélst a Slux Gyula ét Hmgi Kgsí 100 millió ko rona pénzbírsággal sajtja, amtlytl öl nap alatt kell UJUclnU.
— (Kitttat a ráblaott ártí-kakkal) Tamás Jiza.fné nsgyka-nlaaai laka. f.ljelentéat tett a v.l.
egy bázban laké SthSmmmt Jóaes f -Hon. Hogy az több rábízott éitó-kév.l megszökött. Jegyrtkönyvlwj ■zandta T.aaáané, bogy SohfinM.nn Po.tr. kéazQlt és .Ivállalt., hogy az f kát értékű falbavalóját fa). vlazl v.l. taagvlzagált.táa végett. Azonkívül volt Taaaáanénak két dollárja. Sekönaa.oD József mtg-ígérte, hogy azt la beváltja Pestea, de előbb Kapaavárra utazik ádaa-•nyja temetéaére. Hl U utazott, fii-bevslókat, dollárokat raagával vitte és azóta aem adott életjelt magáról. Sohönnanné nyugtalankodott és alutazatt férje után, arott aztán egylkükrál elnee seaaral klr. A r.ad-örség a feljelentésre saegiaditatU a nyoaaotáit.
__1W4. jM«ár M.
_ (Ujabb robbaai. ás tűt a diósgyőri vasgyárban) A
diósgyőri vas- éa aeélgyár villámáé-telepének kataaztrófája ügyében a dlé.győri és raiikslai llletékea ha-téaágok pénteken kiaiállottak . helyarlaére, hogy megállapítsák a tflzvéaz kelet kötésének okait éa kozsávetőieg.. tájékozódást aia-rezzeaek a kár nagyságáról. A viza-gálát körben az egyik gázzal tel. j-.«i motelt generátorban meggyulladt a gáz éa az egészet hatal-inas rabbaoáasal a levegőbe röpítette. Az ujabb aeerer.atétlanségnck báróra súlyos sebesültje vsa. A lebbsnéa követkeltében a tüa li kiujalt, Miikolcról aroanal kivo-aultelc a aieatők és a Uroltók, aUk a aulyos sekesOlteknek első segélyt nyújtották és az vjonuan támadt tdset fáradaágoa muakévil loksli-xdlták.
— (Talált hulla) Z.lsazentBi. kály köiség határában a petrétel at mellett esütörkön reggel a uántó. löldin Ismeretlen hullát találtak. A cssndőrség jclsotéaa alapján dr. Ho/sr Fareae járás orvos kiszállt • helyszínére, a hullát raegvlrsgálta, megállapította, hogy a halált fagyáé okozta. Ugy látszik Ittas állspotbaa elesett és elaludt. H« állapotát Igarolja as Is, hogy fedetleo fővel volt, mlg más öltözéke jó. Ssemély-azonosaágát aem slkerftlt megálls-pitanl. A tenaetési engedélyt meg. adták. I
— (Fabrnár 15-ig m.gkoaz-aaabkltották «» adóbavallások batárldajét) Umsretee, hagy sz 1922—21. évi jövedelem- és vsgyan-adá kivetése ellen való panuzoket január 15 lg lehetett b-jelentenl s ugyancsak január 15 lg kellett azok* nak vallomást tenalók, kiket 1921— 1922 ben aem adóltettak aaeg. Kit a batáridőt moat mindkét ügyre voaatkoióan február 15 ig meg-hesszsbbltatták.
— (A Sárga aaiká) A kanizsai épltőmuokások műkedvelő gárdája pénteken este tartotta oaeg a Sárga csikó főpróbáját. A ma eate S órakor kezdődő előadáa a főpróba alán ítélve nagyan .ikerültnek lgérfc«zlk. Blaton karnagy vezetése mellett a katonazenekar legjobb darabjait fagja előadni
— (Kimarad ■ térzene) A hideg Időjáráara való tekintettel a vasárnap délelőtti i\'oVárei térzsae elmsrad. 6. honvéd gy. ssrtd ps-ranssnoktág.
— (Béaynlégrobbanáa Pá-caatt) fteiril jelentik : A páoal tién-bánya Tkonaon-aknájában báaya-iégrobbanás történt. A azerencsét* lenség áldozata lett két báayász: Cfarki Kásmár és Brégit György. A leomló azéaréteg betemette őket a mire a assnet eltávolították, már csak holttesteket találták nzeg.
— (Épltkaiáal tarvak Pácaatt) A maat már egyetemi vároasá kislakaié, a Drfnántul nagy leadület-tel fejlődő kallurvárosábál, Péesrfl érdekes építkezési hírek érkezaek. A városban most pálasreadü^szer* estesek telepednek le, akik tsmple-mot és rendhásat kapnak, amely atóbblbsa másak számára egy eljövendő nagy Inss atthonaak vetik meg az alapját. Uj leány-gimnázium ls épül, melyaek költsége eddig több miat ssás mIUlót teás kl. A klsssemlaárlum megépítése már bs-fejezett dolag. As összes egyházi ursdalaask (uzefagaak áa lagalább 500 ssilliáe bafsktetéaeel felépítik > katalikas pap attbont Egyéb építések tarvei közfll a aagy egyetemi latsrnátuz terveeetát emlltjlk meg.
1»24 iaow*r 19
ZALAI KÖZLÖNY
— (Tea délután) A Keresztény
Tisztviselőnők Egyeaületa vasárnap délután 6 óraker oaaládika jellegű te*-délutánt rondoz.
(x) Előzetes értesltéal A o. é. yavőkőzÖnségeaonek azivas tadoaaá-airft hozom, hegy a mér volt fajta príma aalncs férfi Ingák 2 gallérral két napon belől újból raktárra érkeznek i anokat 42.000 koronán áron íegam forgalomba hozni. — Kau//mann Károly a Fekete Golyóhoz. Talofen: 372.
— (Kaposvár a vegyes ká-sasságok városa) A kspesvári anyakönyvi hivatal klaautatása aze
rlnt 1923 kan 314 kázaaasyot ki tőttok a városban a ennek több mint negyedrésze katolikusok én aásvalláiuak között történt, ugy hogy a vagyea házasság taréa ma Kaposvár vaaet. K* s körülmény azért i» faltGnő, mert a vároa 29.610 lakosából 23 310 a katolikus vallású.
— (Haláloa szerencsétlenség a Dana jogén) A fejérma-jyol Ivánosa közságban levő H angya szövetkezeti vetető Ráekeyox. az üzlet számára bort vásárolt, hory a szállltáat mielőbb leboayolltaák, a lagközalebbi utat választották m Duna jegén karosatQI. Ejy darabig a jég elég erŐl volt. a keo»i terhét bírta. Azonban Duna-Adonyndl csak pár centiméter vaatagaágu volt a jégréteg a a koeslrakomáay alatt beszakadt. A kecsi és e rakomány a lovakkal együtt\'* jég alá került. A kooais halálát I elte, s lovak bennf«ll/»dtakf--^rVcomány pedig elaülyedt. A klaárŐ azonban szerencséaan megmanek&lt. A vlza-gálat saegiadult.
— (Elveszett bőrtáska) Pinteken délelőtt s Főulcis elvesaelt egy klgyébőr retikül 250 ezer korona Urtsleaamal. Magtaláló jutalom ellenében adja le dr. Krátky látván vároal főjogyzőnél.
(x) Ellensége c»uzn&k, kösz-vénynek, rheusaáoak a azékolyhavaeí inda-sast. Már mindenütt haphatól (z) Ágytollat ▼aa* 4a alid Hercxfeldné, Sugár nt 18.
(x) Mielőtt megnősül, jegy-gyűrűt és ékszert Irgjutányosabb árban vásárolhat Frl.d Jóxs.f ákaxeráauzál, Nagyhenlxaán, Sugár-ut 2. (Fő ut ér-Sugár-ut sarok). Arany, nfiit, platina, hamis-fogak és érmek beváltása a legmagasabb napi árban.
(x) Minden meghűli. a láb-lói ered. Hozassa hát rendbe nálam harisnyáit, hol a legelőnyösebb kiszolgálásban részesül. KitOnő, me-lag gyapjú 1611 harisnyák raktáron előnyös áron. FIL1PP Oszkár ha-rlanyakötődéje, Szombathely, Száll Kálmán-u. 8. ae. —
(z) Mint írteaBIHfk, arany 4a aaBetSa UvBl brllllána 4a gyöngy b.váltá. la .áltoxat-laaal eaakOmBlhetS Budapest, re. Vármegye-utca 7. Pánx-
tárl Arák 9-4 ig.
mozgiífMpszinhiIz.
Szombat-vasárnap fél 7. fél 9, illetve S, 5, 7, 9 órakor Uránia: Axina; Sardou Viktor drámája, fíizor.pb.n Fr.naaaka Berti.l. Ax fllőadáaokat eaak felnőttek nézhetik
■aeg. Vili,: KUiAaiult butiik; szenzá.-Óa amerikai állalfllee. Mindkét mozgóban: Chaplin fogteehnl-kus, burleszk.
Jőnl 3 a tettfr; M»z Líader vlg-•átéka.
(
a tözsoc hh».
(Saját Ia4óslt6ak WUfoajcUnUta)
Fázisban Urnát jegyzik a magyar koronát Páriában már régóta nam jegyezték a megysr korona árfolyamát. Mint moat jelentik, a páriái tőzsdén níh*ny nap óta ismét jegyzik a magyar koronát. A jegyzés a legutóbbi napokban 10—7 centime kőzött morgott.
A mai értéktőzsde elején az üzletmenet kedvetlenül indult, a forgalom ciekély volt, később az c|«Ő félidőben kedvo7Ő vélemények koröltek előtérbe. Az árfolyamok annak ellenére, hogy prelengációs nap volt éa aok áru krrGlt a piacra, fokozatoaan emelkedni kazdtek, majdnem kivétel nélköl javultak, aaupán egy-két órtéka\'l mutatkozott elvétva ingadozás. Zárlatig ózonban ereknél la msgtéftllt a veatteaég. A zárlati nivó a nyitáshoz vlaronyitva 5—10 azázalékot emalkedett. A prolesgácló által felszínre hozott darabokat a piac köanyen felvette. Protoagéeló* díj képen az értékek 3 azázalékát fizették. Koszlpáax a legközelebbi kssaianspr* l»/«— 2 azáaalék. Zér latkor a hangulat barátaágoa, n forjfolpu. élénk, ax irányzat azllárd.
Utéiőzsde. Irányzat gyengfllt. Bpaati G^-azalom 104-108. Állam veaut 412-425, Nova 134-135, üoyd Bank 171/*—18 áru. Lea.á mltoló 114—111, Rlzaz 134—137, O.mtrik Hitel 167—175, Salgó 655-665. Magvar Hitel 618-651, Ganz 4450—4190, Vlllanaoi 2250-2300, AcpI 258-266. Kőszén 2740 —2800, Fővároii Tp. 234-243, Gr.ergia 602-617, Peali Hazai 4219—4A50. A második árfolyamek prvloajfáo\'óa árfolyamok. A pro longáeiő simán ment, dija 3 azá-zslék.
Dálsláol magánforgalom. Magyar Hitel 640, Oiztrák Hitel 173, Sulgó 670, Rima 140, Déli-vasút 106, Kereskedelmi B«nk 1440, Danubius 4650, Villamos 235, Cukor >450, Leszámítoló 120, l»só 778, Georgia 620, Kőazés 2825, Fegyver 1475.
Esti magánforgalom* Irányzata azllárd. Salgó 670, Cukoripar
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 Örsi sáröárfolyamal ■ kővetkezők t
♦2©aa . A\'.atalaUm i4jooo : Attlali
- I Há iili
t24««« | ft-rrvaial t ltooa | Bon nta lllni>3 S:c\'it".r JljOd | Ctfnrot t«9coa I Etii\'n •••
tojosa KrArt
Agrir
kts^y. Kit.
jtUUíif
01.-M. btak Oaaw. HU. Uo>4 baak Hank.ettin K Aftli PóldbUclb.
Horr. a.l. j. Huncária
fhcallao J1JOO-)
M.-Cxh Ifsrb >>o<v>
VorciUnl llo«ó
Kar, Iliid >}joo ; Najjrb»t«a.
Mafyar-Nínvát | Ssj6kfr^t4l X6ap. JCaCOf xt^oo ■
Vártul bauk iimo Uilaki
Vlarlv.r UK" t\'r.14 Mn,,

KM, C4tl
M\'C/. \' Ali. K-
4k I I.»ax
iptah
-
)\\»»0 Usa<41
4)<AOO: lU^a fáes MIJOO*; I.irnpa IMOOO, U<rl*C" ll«K».i! Motor ttjooo. Olnmántgyir
Cltaaíor ujaoo Vajylpar
0*0 OO V.XC-V., u
jiaooo r«:4f>i if-oooa, Kar- Lo>-4
iK-
jjoűo! Roihrmftllar a-^oo! ScSHtV ia5o.-o| S^.aUrr l?ooo Ttaüotf
- 1 Uaitaa ••W Vnlkáa 46loo« W\'lmn <)r>*o<i Cirri»f\'»
Wish.lt.
Kiaatl ViMai DáKsasst

8a*IU44h
_ | H^ki. -
,.ooa ! . ~
10400* | IE<\',, ijaooo *\'"
44»OOOjI\'ok4"
iijoooj
Tewll
, l\'tU
» t»t-
Jroc
nizloaltólé 44 AlScalrJ,
Takarikok ! p,,^*^ "*
_. . : oiob«»
n-\'.t»rr>»i t». nooo
I i^0(<r4roai i4-x>o , p^],,
P\'vlroil «á6foo ! K -.DAoral T.i «,»oo | Rlíltf
tyooo I s-.r.SsMaaa \' KA.lrr.ai ay
Állal. Tak
Faipar
■"""i áx. t.
.U , ClCTii ll
n-jeahariinl ll noaooj Rcyea. (4 ,<
<-»Oo! Gulraaaa H»aal fa « • ->-. Hoai (a 11
\'OOOO Kírtabinyai I
l\'ioo! Xtntbci|M i< tjoo\' 1-ifnum (hiil.) III
Haail
RliS V!. Ilin. 7110000
PoMl^rt jjjooo
U>0.-Fiaatii 110000
Bora -M 111000
CaatMjii liooo
B4k64<«.h4l <?cao
Qada^rin 107000
TWIuiat", líoao
Oia«Jla
Hangina laonco
K»4TymaU« VikKVia
Tr. Darnbia Ijoool KJkae
léjcol A marisai fa
I HU 1
raimliik M. Lloyd Makxsaok? »|. -; Nrmiaii la
Kőimre — Ucbiit
Caákj Z\'.ooo Ofa
Oaad, Ciryg, itl<v>. Ktibáajai habUa vai 1 jooaj Salaróala Ketytrtr nl^.oo1 TWk Ffn\'imir. Iiwo\' Naivti Fraakl itioa^, Vik. balar
(sana-Daa 4^0000 Zabolai 1411
Gaaa.ViU. 4t<O000; /«Ut I4;<
Gép ét vaaai ulooa, G/Sefy laíooo\' K0Uak«44a
HaOsarr 2Vfou
Xiaaau 4lOM Ad/la 6lM
! Xi<4ll*c 14000; Ali latlka (ÍOC4
«7000*

4>ooo. Lrraaia
Caktir,yárak
Ullaakor 470««0
Horvát eak. ;i]*oo
Cnkori^s; )st)oo«
GaooU 6-íOOO
Caian
r..
SaalAml P4ap»kl VIII. Tokaji
Halkrras.
O.a. VlUai R«T-
jual la só
Vaam »UI
77J090 4JJOO
\'•rcipar 4)0**
Saa<. kandar )7)0*«
Uoio laxlU t:o**
r.y.pjortA.* 1 la**
Si6r)-K4t4 1VX»
W. TQIII I>»** OoMb«ff
Kartoa tj»a
Pana\'ii t4l*o«
Gjin teríti lo*a*
KBldufalék Oorofl t(94
Otuli un\'i 4jo<
Ftkea
Klbal
1 IO-IOO 1 Tasion
T«. *
Buóll I4IJO
Kajk»l<b 17000
«á.iv»n..4r ltoooo
GKbirUil llt»M
jjooo l\'áríl
— I Klrtlyaiió I5JOO Varéi lotf. 1 liooo IWni
Corrla (tl«
Haaayai^a1
StarfiL-n öttarmalA
3400, Kőszén 2800, Osztrák Hitel 163, Rima 140, D-llvaiut 106, G. Danubius 4600, Villamos 2350, Kereakedelmi B»nk 1445. Georgia 620, Merőhegye* 390, Fővároal Tkp. 250, Hazai Tkp. 4500, Állam-vasút 435, LMkáayl 930, Központi Jelzálog 21, Magyar Hltal 640. UfiTátell jogok i Réazvényscr
63—75, Fábián 4l/«—6Vi» Trans-danubia 40—85, 4 asázaiékos ko ronsjársdék 1900—2000. Nemesfémek t Eiiat 1 koronás
3000, Forlntoa 7200, Arany 10 korosás 75500—76000. Silnasüat 250000, s aalaarasy 15 millió korona kg-kint. A neraeaféaaek drágulását szaal saogyaráuák, hogy\'0 világtaraaaléa csökkent.
Nemhlratalos értékek t Fa-
bank 7l/»-9V«, Herecdl 7»/,-8# Pharmacia 71/,—8.
I devlza-klzpant hivatalos irfolyaaal
Valuták
Lrrt
Donir fraatü tr
Wt4ka
Ura
Oinr. kor
StI)4Í fraak Konaa dialr
J«\'J»-SJ«»o
UO*.|JJO
"l»J->4JO 44»j-4;js I4Í4-IJÍ* >}4-l*fl l7»-07« •IJ-J7IJ J4J-J77
Oavisák
Anutaríiaa lltt)-lt|l) Xikimi l}4-i<4
Xrlaaülaia 4t»5«r5j Lool*a ii;vaa-iéaii*
Olaaaaraa
r»rl. PrtC*
Sl*akbala
Strljc
B4c.
lun,
Z4«rtb Kawyort
Va«*
I IJIJ-I44» I4M-I57*
7«7j-a»»
jt}*-5«j* 4>»*-éS«*
»««-»r7
•JM
Estélyi és báli
selyemujdonságok
minden színárnyalatban
órfási választókban
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
Nagykanizsán szerezhetők be. K divat Satin Párisién mtitSüS™
Menyasszonyi kelengyék
óriási választékban kaphatók I
Á
4
ZALAI KÖZLÖNY
1824. január 19.
T>rmái;Kud<
Buza tlaze* éa pestvidéki 76 kg-oe 138000-139000, fejármcgyei 76 kf-oa 137500— 138500. Ilaa.. éa poatvldékl 79 kg-oe 140000 141000, fejérm.gy.i 79 k,-o. 138500 140000. roie 115000-118000, Inkartnány-árp. 115000—120000, — aörárp. 125000—130000, aab 120-125000, köles 90—95000, korp. 69—70000, tengeri 118000—122500.
Ai Irényael továbbra la eallárd. Arak a tegnapi napboa viaionyltva 2—3000 koronával emelkedtek. A forgalom aaooban klaaé mrgcaap. pant, ennek következtében aa árak* ban atagoáeló állott be. Roie eallárd. 5000 koronável drágult. A takermánycikkek plica eaendeaebb, Irányaat azonban itt ia eallárd. — Tengeri azllárd, batáridőre kerealk.
M. T. I. aagáaj.laatée. a
torzaáayplaaról. Kie forgalam mellett aa Irányzat azilárd. Bura budspeell parltáab.n 141—142000, peatvldékl 136-137000, tlaaavldéki 138—139000, duoántull 134000-136000. Roie budepeatl parltáaban 117—118000, paatvldéki 112000— \' 113000, tlazsyldéki 116—118000, dunáotull 114000. Sőrárpa ÍM-134000, Takarmányárpa 126000— 128000. Zab 110000. Tengeri prampt
115—116000,
LIastplac. Dara 2400—2500, 00 áa 2300—2400, 0 áa 2200—1300, 2 ea 2100—2200, 6 oa 1500-1600, 8 aj 780- 810. Korpa 620-660, 75 azázalékoe rozailaat 1400—1500.
Marbahaavdaár. Merkahaa I. r. egéazben 11000— 11W0. bátalja 1220C—12600, klvét.lceen — .— .leje 9700-11600. II r. agáéiban 8400—9000, hátulja 8800-11000, •l.ie 6800—7200. Csoatoini vei* 56Ó0—6400. NSvendékm.rba 1. r. egéeibeo 9800. Bivaly 8400. Borjú 12500-13500. Faggyú 3000-6700, Juh II. r. 7000 Marhabőr 8700-9200. Felbejláe: nagymarha 304, eladva 205. Borjú 66, eladva 56. Birka 67, eladva 67. — A váeár álénk volt.
SarUnváaár. Felhajtottak 730, eladatlanul vlisiemeradt 200. A vá-aár kőzepea volt. I r. 12000-12400. Könnyű 10600-11400. Saalonnáa félaertéa 12800-14000. Lrhuzolt hua 12400-12600 Sózott eralonoi, 13000. Z.lr 15-16000.
Farancvároal aertéaváaár. Szabadváaári maradvány 226, érkezett 476, eladatott 150 darab. — Arak : zalraertéa fiatal könnyű 10300 —11000. nehéz 10700—12200. — Zárlváaáron eladtak, 17 derebot a fenti árakon.
ZBrlchl .állat,
rátla 26«J 00, Lonioo 2410*0?, üiwye* 67S\'60, Iraiaal 2400, Uallaod 25S0, HotUad
116-26, larllo 190, Wue 81 2S Sotta 415, Priga 1442-60, ledapMt 20J vC, ta\'pí J 644
f A bácal tSz.d-J
A oial hétvégi \'rendezéii napon n realizáláiok folytán gyenge volt */ piac irányzata. A \'prolongáelók almán folytak la. Zá>lali árfolyamok Magyar Hitel 1.105,000, Angol-Magyer Bank 172,000, Oaztrék Hl tel 308,000, Allemvaavil 763,000, Déllvaaal 190.000, Rima 250000. Salgó 1.215,0<J0, Koburg 95.500; Magyar Holherr 318,500.
A korlátplaa záró árfolyamaiból: Klotild 230,000, Galmann fa 1.410,000, Silavónia 194.0C0, Ma* „ver Altalaaoa Kőarán 5.200,000, Magyar cukor 6.170,000, Győri Vagon 185.C00, Magyar Jelzálog Hitelbank 245,000.
A magyar korosa külföldi
joyjiáaal

Ncwyork . . 36 34
Zérlcb . . . 305 205
Prága .... Berlin .... 1360 l\'JÓO
148 152
Béca (deviza) . Béca (affektív K) 246 246
200 210
>.:.:\', ataakeeaté: Sztrokay Kálmán. T»mi«rk.»it6: Benedek Reaad. Hu44: Nagykantseal Nyomda 4a Lapkiadó Vállalat.
Apróhirdetések
5aal.avar.4uf, .jlAlkc-.ü béiaktci Cin
K\'neM •■Alöblfloh. t«f. U(iii Ctí I l«r»* isölibiíiftk flaihn 4.ár,i W.tJi.l éa kea.iJJval, lalp
R0r^ka«M4l < m&lUI Ord^rysn iliM, B6»»fcUl
:o»tk íminll (V+Ut). /4I4I1M. }))(
■ laat* ff Ultit élU;-«i>4s l«»i vu ••áné*-®44kaI, HJ ,ratnk«4 HittUt *a »yirsw»W: Bibaa ki-
<H«»H. Kt*U»/-»lsa i). „»>
A ROYKÓ-féle
Tiszaujlaki bajuszpedrő
vllágtlrll aagyar íyírtaány.
Tflliy, álé, aarawnya, bükk. hiri :1b.
rönkfákat is erdőket
Ujjobb áron váiirol «
Budapasi, IX., Csent*utca 1.
Naov leltári occasio békebeli minőségekből!
Mélyen leszállított alkalmi árban
január 17-től január 26-lg bezárólag.
K.hér pikéoa\'tá H»lv ia| . .
Ptaaell-le,.....
Trui, t.hír- éa hilé-iaj Zafír- 4a titaMk-lai I* .
FArlI-fehérnamU
. . veit 6COOO koroaa awst 41741 ko.-c.aa. . OZTOO . . 49100 , 44/:00 , . 41000 , . 5W.0 . . JS100 . ... SiOX. . . 51460 .
Nöl harisnyák:
Salyaai moialia volt 24C00ra4it 1S000 . 2Í0 0 , M000 , , , 32UW , 24000
Férfi harisnyák:
Eletét! . . WW aioat 12000 . 22000 . 1SOOO . 3IC00 . 21000
Oyermakbarlinyák:
Prím. "ftkilc, barea ét Í.kéí illóban I-—IS Hlutg ro\'.l ÍÍ67 7471 korotw.
, " . . . 1—12 . . Z4000 , 142SO ,
Nöl trt«o kailyQ vott isooo korona moil 10000 korona. Párfl kfilölt koal|Q 1SOO koron.
KOHN L. LAJOS-nál.
Dr. Schlchtanz István
TŐZSDEBIZOMÁNYI IRODÁJA &35S»
Nagykanizsa, Szemere-utca 2.
(Kaaiaaay. 6s S**B4«ro-ato* sarok)
Telefoni 3*03. IH, írtunkk »< uii 11 tuéiu. mn tin4«i s • Mxiwkat íj awkat a ttadáa utmtljtua tuiiiii luJ»p#iteo taJ.S Urtói kodiit kor a Sajó »« GoMisnrf t>5isJtblioci«nyo»ok bsok-áiUUbtn, 7^std«p«)ota íób*>ir*l, taülhitó
Mindenkinek saját érdeke
»wWtt lúfójiiu ttúUigUUl ktresso f»l
Szabados Mátyás
a „Marcalihoz" címzett kékfestő és kézmfférukereskídését Kazinczy-utca 1. Városházpalota,
^•Srr^"-.\' legolcsóbb áron szerezhet be.
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
KORPÁT
UacJtjm moajriaéfbaa nopl ér
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R. T^ Nagykanizsa
UAi vállaikO(is »\'fiU iurRtS*0Q oledó
üzletház
kcrtkl, 4 »tokás boltöHoihetó Ukáiaal, voí»ndivAl, piD*4v«l, r4gi jóforgálma
tűzifa kereskedéiiel,
o«sx jípjjin »lb. mollíkboljri-
lÍKRol. Iladó •i«okivftl egy 1000 mm. b«o»Lne»áp!<SKaraltvra 4i tgy n»gáoot b*niiolokotaobil. UsjraooJt »p:ilc!t iiúii búkk ♦» iál-ifa fO kr.-kéot gyertyán IUaIiu 1IOOO K-4rt k«pk«V>. Wy«bfc«t XioLiiy-a. 26. x. &Utt
Óriási
TAVASZI VÁSÁR
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában!
i
Ezer vóg prima karton mélyen leszállított árban kerül eladásra!
Itvoaalott a Itagjkaailaial Nyomda éa LaIíkiadó Vtllatal kőnvvnyemdalírbaa. Nagykaniuán.
Bgyoa w*jjj_ára hétköznap 300 korona, vasár- és ünnepnap 4QO korp—
63. évfolyam NagykoiÚMa, 1924 jesnár 22. Kedd 18. „<hn.
Megújhodás
A trianoni békeszerződés következtében sok honpolgárt, ler-mészetl s kulturális kincset veszített el Magyarország. Most aztán nemcsak a háborús veszteségei kell pótolnunk, hanem kirablásunkat ás megcsonkításunkkal okozott erőveszteségünket Is kl kall hevernünk. Ezért kell rendet, virágzó gazdasági életet teremteni minél előbb eb. ben az országban és megindítanunk ezzel kapcsolatosan a tervszerű külföldi propagandái, hogy hazánk élatalepjilt, törekvéseit a maguk valóságában Ismertessük meg. Tudja meg a világ, hogy nekünk, magyaroknak, különleges hivatásunk van az emberiség fejlődésének történetében, hogy olyan feladatokat kell megoldanunk, amelyet csak ml oldhatunk meg.
Véget kell vetni a forradalmi jelenségeknek. Mert a magyarság térfoglalása Közép-Európában, fóleg a Duna mentén a békét, a nyugodt fejlődést jelenti, a magyarság elnyomása pedíá" jelenll a vlszálykodásnak állandóságát, jelenti a balkáni erkölcsök térfoglalását.
A miniszterelnöknek erélyes fellépésével sikerült az összes államoknál részben megértő, részben legalább is tűrhető légkört teremteni nemzetünk számára, ugy, hogy nemzetünk immár lábai alatt érezheti azt a szilárd talajt, amelyen bizalommal Indulhat el további rögös útjára.
A gazdasági élet megújhodásának lehetőségeit nem adhatják meg csupán mesterséges Intézkedések és rendszabályok. Egyetlen mód van arra, hogy a drágaság kérdését és a gazdasági élet súlyos problémáit végre valahára rendezni ludjuk és ez a szabadság elvének gyakorlati megvalósítása lehetne.
Ez a mód, hogy az árakat ne az erőszakos rendszabályok, hanem a kereslet és kínálat és termelési viszonyok alakulása szabályozzák. A gazdasági élet vérkeringésétiől el kell távolítani
azokat az anyagokat, melyek gátolják az egészséges fluktuációt.
A gazda búzájának drágulását az Ipari cikkek drágulásával Indokolja, a kereskedő vjszont a termelés drágításával, a vámok magasságival, az Import nehézségeivel és költségéivel vád-.kc-zlk. A közönség pedig szinte védtelen ebben a forgatagban és képtelen megfizetni az egyre növekedő árakat. A kereseti viszonyok m«ssze elmaradnak a drágulás mögött és amíg az árak büszkén és keményen törnek tul az aranyparitáson, a jövedelmük, a tisztes és reális munka jövedelmei messze hátul kullognak a megélhetés követelményei mögö\'.t.
Szükség van a gazdasági szabadságra szoclilla szemponlból Is, hogy azok az exlszlenclák, akik a közhivatalok B listái és a kereskedelmi és Ipari élei lesorvadása folytán, kenyértelenekké leltek, könnyen elhelyezkedhessek és hasznosíthassák dolgozó kedvüket és munkaerejüket. Minden érdek azt követeli ^Tehát, hogy tegyék szabaddá a gazdasági élelet és állítsák helyre az összeköttetést azokkal a területekkel, ahol a termelés bősége el lud|a lálnl piacunkat azzal az árumennyiséggel, amely azulán az árak alakulását Indokoltan sza bályozhatja.
Legelsősorban pedig az államnak magának van szüksége rá, hogy lelszahzdltsa a gazdasági életet. Hiszen az adózásnál a legnagyobb áldozatkészséget a kereskedőtől, Iparostól és gazdá tói várhatja az állam. A kölcsön törlesztése és ezzel kapcsolatban a jővátéfel fizetése el Sem képzelhető az adók emelése nélkül. Nagy érdek tehát, hogy az adóalanyok dolgozhassanak és kere-s.elükből elbírják a nagy adókal.
A gyakoriali politikának kell bevonulnia a gazdasági éleibe, mert máskülönben végleg megroppan a kereskedelem, az Ipar, a termelés. Ezzel pűdlg elveszíti a pénzügyi politika azokat a pilléreket, amelyre egész jövőjét építenie kell.
Véset é?í a londoni tanácskozás
Aláírták a párisi jegyzőkönyveket — A kölcsön moat már csak a jóvátételi bizottságtól függ — Bethlenék a hét közepén indulnak haza
RuS&pMt, j.naát 21
Bethlen litván gróf saiilszterel nők londoni társulásai az eddig árkoséit jelentések szerint *..->! végződtök, hogy a Parisban fő\'v.-tt jegyzőkönyvekot végleg raegszav-e ifexták áa aláírták, vagyis meg.vö-veger lék azokat a ré.szlotmegáilu-podásokr t ie, amelyekre verralko róan Bethlen Utván gráf Pdrisbcn még nem volt hti/Undi viglegrs vá lat-. I adni.
Eredetileg ugy magyarázták a 1 öleaő.iügy helyzetét, hogy a londoni tárgy. I;iaok befrje/éso egyúttal a kőicion folyóahrlsát ia jelenti. Ex a várt eredmény oromban nen. következett tje. Tudvalevő ugrat.ll, hogy a jivátételi bizottság dintése nélkül semmiféle kölcsönösszeg /o lyésitésáról szó sem lehet. A jóvá táteli biiottság döntésit már ja nuár 7 óro várták, ex azonban ia merellen okbói — hlr srcrinl r. kisantant belgrádi konfereoeiójn miatt — elmerad. A londoni tár gyalázok tchít nem tárhattak a kői csőn végleges per/ektuálásónak ered méoyével, mert mág hátra vin r végső döntő Sző, vagyis a jóváté teli bizottság határozata, amelynek kl krll mondania, hogy n ra:gyár jóvátételi zálogjogok feloldatnak. Ez a jóvátételi döntés ujabb hlr.-L szerint előreláthatóan e.ak február ben fog bekövetkezni, Cszk o elöntés után lehet s/ó a kölc.ön effektív folyósításáról. Illetve a kölcrtn-effektív folyósításáról, Illetve a köl csönridókkxl folytatandó konkré! tárgyalások megkozdjsáről.
Bethlen l.tván gióf miniszterelnök, Kállay Tibor páozQgymlnlsr tar, Khuen-Hiderviry Sáador gróf követségi tanácsos ea Ángyán BiL sajtófőnök még néhány napig Lon donban maradnak és szerdán vagy csűttrtőkőn indulnak hazm.
5rorab*lon vagy legkésőbb vasárnap a miniszterelnök ésklsérele már föltétlenül Bud.-.p-xlre érkezik.
A külföldi kőtelaxottaégelz te kintotébuu adott válasz meg ogyexiíx k magyar kormány felfogásával
Lendonbál jelentik: A Népszó vétség aűogyar albiiotlaágának ms délelőtt tartott ülésén felolvasták Q pénzügyi bizottságaik a t-rgnrpi tanácskozásán nzokra n kérdésekre szerkesztett válaszát, omrlyek a pénzügyi bl.oltság jelenlésérc vo natkoznsk. Vali mennyi felvilágoii tást tudomásul veitek. Különösen
ondlléjremáltó a eharges Ju Iraln, .1 békeszerződésekből folyó kőtele-zettaágek tekintetében adott válasz, amely teljesen megegyezik a magyar kormány felfogásával.
A pcazSgyi bizottság délután újra összeült éa ax l. és 2. jegyző-könyvekre vonatkozó magyarázató kit tudomásul véve, • jegyzökönyveket végleg elfogadta. A jegyfő-köoyvoket éa a pánzAgyi blsottaágl jelentéseket hétfőn délelőtt küldik nt a jóvátételi blxoltságlsox. Hétfőn délután ujabb ülést tartanak, ..nselyen a tanácskozások esetleg be Is f.-jeződnek.
A kólcsftniísyet ui illésszakban tárgyalja a nemzetgyűlés
Budapest, január tl
A kormánypárt holnap ette folytatja a főldreformnavclla miídoai-tá.áról legutóbb megindult vitát Almásty &4s>ló, n port ügyvezető alelnöke kijelentette muuketársunk-n«k, hogy nz Indemnitás után (uinden körülmények között a, bir tok-novellát tárgyalja le n Hami véloményo azerint körülbelül kát hetet vesz mijd igénybe.
— A birtokviio -közben — man-| dotta Aimátay — hazaérkezik Budapestre Bethlen István gróf miniszterelnök ia és a neimetgyülés további munkarendjéről már Ö leaz hivatva dönteni. Véleményem szerint n feidrcformnovella után né-há >y kisebb javaslat, mint például
_ * robbantószerek gyártásáról sióié " törvényjav:alít kerül a Ház ^napirendjére, nmjd pedig a törvény-hitos.\'.gl választásról azólö beíüfy miniszteri j?v islatok Ezeknek letár-jyal.\'sz után kéről sor — legalább Is ez eddigi torvek szerint — a most folyó iUisssak berekcatisirc.
— Ax ülésszak berckf sttésére «árt van szikség, ho$»y c, parlament *k»ra»» a rígl gy*ko>Utonk megfelelően újból mcgnyilvárulhat-8oa éi no legyen kötve a már mag-állapított cdmlnisxtrációhor. Az uj üiésszakbRn ugytnla az elnök kivételévé uj tisztikart választ a Ház íi ujjá alakiijs a bizottságot. Az íiléssvak berekesziéne után minden szünet nélkül térünk át az uj ülésszakra, amelynek eisö feladata a kö\'csönfiggyel kapcsolotos törvény j.ivaaiütok letárgyalása lear.
ZALA] uflűXtity
Husz millió értékű orvosi műszert és felszerelést kapott a nagykanizsai tüdőbeteg-gondozó intézet
Nagykaalasa, jtaair 21 {fejit taéécitéaklél) Tudvalevő, hogy Caonkaroagyar országon Z»lavármegjr#ben puaitlt legjobban a tidővész. Kanizsán (a, ha a halálozási statlaztlkát nézzük, a legtöbb beteg tüdőbajban hal mag. E« a aiomora tény indokolta meg közel két évtized előtt axt a táraadalml mozgalmat, melynek ercdnényo a nagykanizsai tfldő-beteggondozé Intézet fslállltáaa latt. Ei ax áldáaoa intézmény mindan felekezeti éa táraadalmi küllnbsé get félretéve caak a megmentésre azorulá embert takinÜ a honáfor dulé szenvedőkben. Hogy hogyan mlkődik, axt mutatják aa orvoal rendelókőnyvek. Megsxámlálhatat-la a asoknak a szegényeknek a száma, akiket a gondozó Intézet visszaadott ővéiaek.
Hofy aa ax emberbaráti Intéz-.nénjr még jobban megfelelhrsaen ♦áljának, modern orvosi felszerelést, műszereket áa cfyáb segitŐ eaikö-xöket kért as orazágos kÖiponttól.
Dr. JLukdis György v. b. t. t., a Jósatf Szaaató/ium Egyesület országos olnSke helyt adott a kani xsal fiók vezetőség kérelmének áa a kért műszerek ás eszközök be-szerzését ás teljesen Ingyen való átengedését határolta el. Ax oraxá gos elnök tegnap ártealtette erről Boir Gusztávnét, a kanizsai egye-a ölet elnök nőjét, valamint arról la, kogy a műszereket — köttök ax lesloaek-readszerű 150 voltos egyen-áramú, gördíthető quarslámpa ki sslllikei már vssutra is adták. A feladott tárgyak értéke meg • haledja a huss millió koronát A kapott orvosi felsaerelást éa műszereket a tuberkulózis radiká-liaabb gyógykezelésére azonnal haax-aálatbs veszik. Kilátás van arra, hogy rlvld Idén belül ujabb több mllliéa küldeménnyel egészítik kl as eddigieket.
Dr. fHte Jáaea kéz ponti Igazgató féorvoa a hé végén lején Kanizsára, kegy meglátogassa a goadozét éa felvilágosító előadást tartson a aagykiaöaség számára.
A József SzaaatéHnm Bgyestlet hölgyei — éltkön kövesdi fioIrGnsz-távná ayug. vezérkari ezredcinével — most mladeat elkövetnek, hogy a január 16-án readezeadé
piknik minél jobban sikeröljia és minél több aayagi jövedelmet biztosítson a ssegéng (IdibéUfik meg• mentésére. A József Sianatérlum Egyesület piknikje mindenkor esemény volt Kanizsán. Ax Idén is az lesz. Műsoron gazdag ás változatos Isss. Utána tánc reggelig. A zenét a koavádzenekar szolgáltatja.
Nilysn adókat kell arany-korona-alapon fizetni
Tudvalevő, hogy a kormány leg közelebb törvényjavaslatot fog benyújtani ax egyes adóknek areny korona-elapen ve/ó kivetésire vonat koxólag. A törrányjavaalat axerint as össxea egyenaa adék január 1 tői kezdődőleg aranykorona-alapon azedendŐk be.
A törvényjavaslatot a pénzügyminiszter rendeletére annak clfoga-déaélg is végre kell hajtani.
Eszerint as általáaos kereseti adót, jövedelmi és vagyonadót, valamint társulati adókat jsnuir
1 tői, a földadót pedig julius 1 tői aranykorona-alapon vetik ki, ellenben a hásadót továbbra is papír koronában kell /itetnl.
Például tehát, ka valaki 8 aa kulcs msllett 10 arenykoroaát kitevő adóját január 1 én fizette ki, 80.000 koronát fisetett, ellenben ha kötelezettségének c«ak márciusban fog eleget tenni, amikor a kulci, mondjuk már ló leaz, 160.000 koronát fixet.
As 1923. december 31 én fennálló össtes adóhátralékokét, (beleértve a házadóaál fennmaradt hát ralékokat Is) tekintet aálkűl, hogy mely adónemkes tartoznak, aa e/enykerena deeember 31 Ikl pari tása sterint állítják fel ás -esetik a főkönyvbe.
Es az összeg körülbelül még megegyeaik a paplrpéazbea megállapított régi összeg mennyiségével, ha tehát valaki a javaslat törvényerőre való emelke-déaének napjáig rendezi hátralékát, még mindig nem fizet többet, mig ellenben azontúl a törvényerőre emelkedéa napjáa érvényben levő kulcs szerint kell fizetale.
A katolikus népszövetség helyi csoportjának szervez* kedő értekezlete
N.gykantz.a, Jaouíz il
(Saját taeésltáakttl)
P. Pálinkái Roger plébános hátfő tat. 6 árára 4rt.koal.tr. hívta ősz-aza a plébániára a katollkua népszövetség harminc régi taf ját azzal a oáilal, hogy a hely! aaoport lámát megalakuljon. P. Pállokáa ayltatta mag aa értekozletet, f.lalv.eta az alapasabályokat, majd a katolikus hltálat áejleazt ésének ..Bk.ág.aaágát fojtogatta. Uláaa BtntJek Rezső zz.rk.azt0 b.azált, .kl hangoztatta az ujbál valá megalakulás fontos-a ágát. Tőmörllollk kall a katollku ■oknak már asak azért ia, mart sok ambor hilyt.lt bítony talon, akik oz.n az uton esetleg támogatásra találhatóak. Láptca-oyomon előfordul, bogy vezető helyikre nem katolikusok kerllnek e eaált.l a vaaotáa klcsu.slk a kalalikuiaág keiéből. Antotgt Aatal azlntán a hitélet fejleaetéséröl a as agy.s, védtelen tagak t.nác<ml v.ld ellátásénak fontosságáról beazélt, .ml után az elnöklő P. Pálinkás Roger felhívta a jeleavollakat a teggyöj-lésre és gyöjtőlveket osztott kl A néparSvetaégaek .aldőszeriot kö-rilbotOl 200 tagja van z ha a tagok száms kellő mértékben megnövok-azlk, akkor tavasazal nagy népgyfi-lés keretében mondják ki a mag-alakulást. Az évi tagdíj 3000 K, azért mloden tag megkapja a népszövetség nagy naptárát, melynek magának 2000 K a bolti ára.
— (Kit hónap msslsra loss a csongrádi bombam.rónyl.t ff tárgyal áaa) St4ttJril jelentik, hogy a ssoagrádl bambamerénylet gyanúsítottal kősöl a tábla alzea-delte Zabok Mihály áa Ka.ltlli Sándor azabadlábrakolyezéeét. A többi gyanúsítottat továbbra ia fogva tartják, kőalak Plroika Győr-gyöt U, kinek szabsdlábrah.lyezéa iráatl kérelmét slatasltatták. Dr. Siabó Józaaf egyetemi tanár legközelebb megíigyclée alá veasl az öaazas (letartóztatottak elmr.állapo tát, két hónap múlva pedig mér főtárgy.láara kerti a eor, melyet v.ló.zlnQI*g Szegeden tartanak mag, naha a böntgy barmln.öt tanaja valamennyi Csongrádaa la-
Un ka
A ,Zalai KSaieoy- mlat
Ma rtUrtf Tarnáa (««)
Csobrinkát meglepte ax s komoly föllépés. Ssélolt volna, de nem tuáts, kogy mit kraálhsttsk a távol-lila alatt.
— Nőst felelss ? — csengett a szőko Itlnáér hangja, mintha parao-caolaá a rálasst és ax sgyik móré cigányul bel.hassélt nagy sarényea:
— Ájaldoshstsa már I Ez a blbáa megmondta, hogy magyarokat huzalait karóbal Ueg.tl. s kaesUletün-kell...-— ás tórákV lépdeli nagy
- hétykáa a móté. • . — CsutTá tstla a társaságot I — vágta rá a másik és félts fsrduK s fehér leánytól.
•lokrlnks még csak saost kezdette el s mesterségét. Értette s felhasználta a hátralékba tartott fortélyokat ás könyörögve vetette le magát a saóke laáay lábaihoz, ugy esdekelt.
— Alkoss mag, Linka I mari nsm martam ntked megmondani az iga. xat . . . Féltem, hogy nem értcJ
meg sxavslmat . .. Azt hitlem, hogy aráakáppea gondolkozol, hogy le Is nagyra vágyói a magyar nép Térén 1 Hát ktllgsltsm. Nem rol! bátorságom sióiul . . . it egyék klbám nincsen.
— Kalj tel Csobrinka I — páran, csolls erélyesen fehér s leány, — még nsm késő kessélntdl
Csobrisks fölállott. SzemlssUtve vallotta meg, nagy töredelmesség kösöll s ktlneit, ami persse nem as ó hibája voll, d( neki Igy tstszstl jobban.
— Amit s cigányiegésyek mondottak, as mind egy esóig igaz. Janku a magyarok ellen harcolt, a magyarok vérpatakján akar a hala lomhos jutni, kát én nsm sejtetlsm, hogy est Linka séta tudja.
A l.-ány, kl szóké volt és Linkének hívták, oly csodássá átváltozott, mintha kieaerélnék. Szemeiben etós ssenvedályee lángok gyúllak, srsa komolyságtól ragyogott, estén a hangja is megváltoxolt. Keményon szólott as előtte álló clgáoyasszonyra:
— Caobrlakal
— Paranciolj I
— Vesesa Jankuhozl Hadd besié-lek vala! Hadd mondjam a nemébe azt, ami a lelkem nyomjál...
A cigánynő elcsodálkozott e változáson, msly Linkát érts a néhány psre alatt és nem hasúdon tovább.
— Janku nlooa Itt közel!
— Ugyí és miért hívtál engemet Idei
— Egyszerre megrallok mindent Linka. Ha megneheztelsz, egyszer tested: én al akarlak vinni as oláhok kosai közQII Komolyan nem mattéin erről valed szólani, mert gyereknek tartottslsk, hát csslkes fordultam. Itt a közelben vár s szekerem, sna töltessünk. Hs szépen nett kövotes, ugy erőssakkal viszünk! Ds s msgyar ellenségének karmai közöli nsm hsgylak tégedet I
— Te jó v»jy, Csobrlaka I — szólt a sxőks leány ó s megfogta a cigányasszony kezét, — én veleá megyek, mert gyűlölöm a magyar nemzet ellenségeit. Sokat álnodtam, de magam aem tudtam, hogy mlról. . . Vaieaa!
HÍREK.
— (N»pt.U) Jsn. 22. Vlnco vl.
— (Időjárán) A Meteorológiai
Intézet jelentése szerint túlnyomóan száraz Idő várható gyenge éjjeli faggyal.
— (Címadományozás) Zala-tgtrsnoiril jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: A kormányzó Háláit Mlkee dr. járási orvosnak, tb. megyei tíestlorvosnak buzgó ée eredményes kőtegászségOgyi szolgálatéi clismsréséQl a magyar királyi egész-aégOgyl tanácsosi .intet adományozta.
— (Uj plébános Galamb.-kon) A megyéspüspök Krtülttr Perenset galamboki plébánossá ne* vestc kl.
— (Halálozás) Zolatgtrtfsröl jelenti a Zslzi Köilöny tudósltóje : Nom Sándor a Zalevárraegyel Gazdasági Egyeaület főkönyvelőié 37 évee korábao a gyulei józaef-sza-oatóriumbsn elhelélosotr. Hétfőn délután temették el Zslaegerezegen.
— (Magyal kősgytllóe) Zala-vármegye törvényhetóeégl bízott -aága február 11 én délelőtt 10 órakor tartja asokáios negyedévi ren-dee közgyQlését dr. Torányi Ferenc főispán elnöklete alatt.
— (Elutasították UJváry Gisa faljalentóaót) Magirtuk annak Idején, hogy U/oáry Gáza feljelen-téat adott b. .a .llspáokoa Sabtdn Gyal. polgérmtaler ellen Darát Láaalé vlrllla jege ögyében. Az aliapán megvlzagalta a panaszt a a vizsgálat credsaényo aa lett, hogy a faljelentéat sz alispán elateeltotte a Ujváryt elmerssztalta 100.000 K eljárási kölleég megfizetésére. Az aliapán véghatározstát é. annak Indokolását lepünk máe kelyép.tel jes szövegében kösöljOk.
— (A virilisták névjegy,ék.) A városi virilisták aévjegyaékét ki-Igssltó bizottság s legközelebbi napokban üláet tsrt, amelyen megállapítják a virilisták kllgssllolt névjegyzékét, amit a legközelebbi városi kösgyftlés elé fognék ter-jesztenl.
— (Alaíl.ndvii.íl alharaol-kodtak a Jagossláv hlralalok)
Egy alsóleadváról érkezeit levél ast adja hirfll, hogy a jagoazláv hivatalokat Alsólendváról Mura-szombatba vitték át.
Harminc lépésnyire várts őket s Csobrinka szürke ponyrársl boritolt szekere. Nagy serényen fölkerekedlek rája, hanem Csobrlnks legbelül Oltatta Linkéi, nehogy sz a (ÜstOs-kápü slgénymóré, aki ott fogts s gyeplól, megfeledkezzék magáról és megszólítás éleiének drágaságát. Msit hlssen ő volt a kecsis: Anárás Péter. A kezel reazkettek, hanem Csobrisks nem kélett s flgyelmei-tetéezel. Jói oldalba lökte a mótél.
— Hejis már, blbás I Mirs rárír, vagy s Derls beléd kuporodott.\' ...
A legésy keményen msgszorilolta a gyeplőt. Elindullak. Hsnem s szók. Linkének még csak képzeletében sem Jelént meg, hogy az a fekete képű móré András Péter lehelne. Csobrlnks ugy megf.atelte a szerelmet legényl, hogy a gyulafehérvári osztrák generális lugaója tem tudta lemosni e képét. Hej, Csobrinka ludjs, ó érti ennok a módját. A lemosás titka Is nála vsn, mert megigérts András Péternek, hogy mikor s faluja végéro érkeznek, azonnal megszépíti fohórre. (rnyv »«-)
zalai közlöny
1W4. január 21__
— (Lopják a kávét a Pátria, gyárban) A Pátria pótkávégyár igazgatósba névtelen levelet kapott melyben figyelmeztették, bogy a munkások nagy monnyUégben lopják a gyár kávékésrlctelt. Ax Igazgatóság ennek etapján feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tot-tesek ellen és kérte a nyomozás megindítását. A rendőrség máris nyomon vsn. Eddig mintegy hat munkást fogtak gyanúba, egy két esetben a lopás már bo is igazolódott. Házkntitás oltalmával tibb mint egy métermáxrs a gyárból lopott kávé került elí. A rendőrség a nyomozást folytatja.
— (A baazerzésl csoport In-téxő bizottságának üléce) A felszámolás alatt álló beszerzési cioport lnté:ő bizottságának tagjai kz elszámolás végleges megej-tése és a tiszta vagyon hová való fordításának megállapítása céljából január 23 án délután 4 órakor a klr. törvényszék kis tanácstermében ülést tsrtonak. Utána ugyanott a nagykanizsai közhivatalok főnökei úi a tanintézetek igazgatói gyűlnek öaase.rhagy mogboazéljék a „Kanix"-ba való belépést és a helybeli csoport, Illetve választmány megalakulásának módozatait.
— (Verekedtek uz áj Joli őr-rel) Horváth Ferene éa Varga János zalaszentlvánl lakosok katóság elleni ei iszák vétsége miatt állottak hétfőn a kanizsai lírvényazék előtt. Az ügyészség vádirata szerint a vádlottak tettleg Inzultálták a szolgálatban levő Varga litván éjjeli Őrt. A vádlottak ezt tagadták és azzal védekeztek, hogy az éjjeli őr kötött ki vélik. Varga ós Somogyi éjjeli őrök azonban oskü alatt terhelő vallomást tettek a két vádlott ellen, miért {9 az ügyész fenntartotta a vádét. Dr. Kovács László védelma után a bíróság Horváth Ferencet éa Varga Jánost binösnek mondotta ki hatóság elleni erőszak vétségében éa ezért őket 150.000 korona pénzbüntetésre Ítélte. A klr. ügyész aulyoabltásért felehbezett.
— (Szélkámos szabósegéd) özv. Magyarics Józsefné feljolentéat tett a rendőrségen Kulcsár Gábor szabósegéd ellen, aki őt állandóan azzal hitegette, bogy elveszi feleségül és ezen a elmen nagy összegeket csalt kl tőle, teljesen felruházta magát és moat nem akar tudni házasságról, tőt magáról Magyartanéról\' sem. A rendőrség a házacságszédelgŐ stabósegéd ügyében megindította a Dyomozást.
. — Gondoljunk a tüdőbetegekre !
— (Helyreigazítás) Mult számunkban közölt „Árlejtés" cimü hírünkkel keposolotban annak közzétételére kértek meg bennünket, hogy Ltldl István a tüzoltótestü-let csizma-szükségletének szállítását nem 21/,, hanem 5l/j millü koronás ajánlattal nyerte el.
— (Egy bányászt eltemetett a föld) Sümegről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: A sümegi ba-zaltbónyában Szűcs János sűmeg-prágai lakost maga alá temette egy leauhanó földtömeg. Súlyos sérüléseivel a sümegi kórházba szállították.
— (Ruhaaegály a zalaegerszegi mezítlábas gyermekeknek) Zalaegerszegről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: Vass József kultuszminiszter a zalaegerszegi mezítlábas Iskolásgvermokek számára 50 pár cipő és 50 öltözet téliruha utalványozását helyezte kilátásba.
— (János é, József e?) Har madás Jánost a járásbíróság 60.000 koronára elitélte, mert Gál Jánost megütötte. Ax ügy felebbezés folytán a törvényszékhez került, akol a bíróság ereket ax aktákat la visz-szakflldte a járásblróaágnok, hogy állapítsa meg, a vádlott Hormadác János vagy József-e és a sértett fŐmagánvádlót Gál /ánoj-nak vagy Ferenc ntV hívják-e r
— Január 26. A József-szanatórium-egyesület piknikje a Polgári Egyletben
— (Nem hlntották fel a al koa járdát) A rendőrség kihágás! osztályán az elmúlt napokban mintegy 40 háztulajdonost éa lakót bün-tottek meg fejenként 9000 korona pénzbírsággal, mert a síkos járdákat nem hintették fel. A rendőrség azután is a legnagyobb azigoruság-gal fogja ellenőrizni és büntetni a hasonló, még mindig nagyon gyakori utrendőrl kihágásokat.
— (A Polgári Egylet k3z-gyttláae) A nagykanizsai Polgári Egylet folyó évi február hó 2-án délelőtt fél 11 órakor tarlja meg saját helyiségében 88 Ik évi rendes közgyűlését.
— (Felhívás rézgállc jegyzésre) Tekintettel srra, hogy a Dunántuli Mezőgazdasági Kamara a szőllősgazdák részére nagymeny-nyiségü rézgálieot biztosított, melynek ára ab Budapest állomás 3950 korona, ezúton felhívja a helyi gazdasági felügyelő járásunk szőllőx-gazdáit, hogy rézgálic szükségletüket legkésőbb folyó hó 24-én dállg jelentsék bo a Gazdakörnél (Sugár-ut 18. azám). A kiosztást a Gazdakör fogja végezni, mely alkalommal a felmerülő költségeket is meg kell téríteni. Akik Gyergyák Józsefnél jegyeztettek rézgálieot, sürgősen flzeasék azt kl a Gazdakörnél, mert enélkül az első szállítmányból nem kaphatnak rézgálieot.
— (Aki a rendőrt Inzultálta) Major János esxteregayei lakos az. xal a váddal terhelten állott/ó törvényszék előtt, hogy Matollcs József államrendőrt, aki Majort ko-esljával együtt elő akarta állítani a rendőrségen, ostornyéllel bántalmazta. Mtjor tagadta ezt. Axt állította, hogy a rendőr gorombán támadt neki, felugrott a kocsijára, kivette kezéből a gyeplőt éa a rendőrségre hajtott vele, ahol a csatolt orvosi látlelet szerint meg Is verték őt. Dr. Almássy bíró felolvasta ezzel szemben Matollcs rendőr terhelő vallomását. Dr. Hoch védŐ njabb tanuk klhallgatáaa végett a tárgyalás elhalasztását kérte. A törvényszék a tárgyalás folytatása mellett döntött. A bíróság dr. Hoch Oszkár védelme után aa enyhítő körülményekre való tekintettel mellőzte a fogházbüntetéat és Major Jánost 300.000 korona pénzbüntetésre ítélte. Ax ítélet jogerős.
— (Elvágta a nyakát) Tapolcáról jelenti tudósítónk: Sternitz Károly 58 éves morvaországi Illetőségű géplakatossegédet muaka-nélküli csavargásért a tapolcai főbíróság 8 napi elzái ásra és illetőségi helyére való eltoloncolásra ítélte. Amikor elzárták, a vele együtt élő Nagy Karolln feljelentette, hogy egy millió koronát érő ékszerét ellopta; a csendőrség Sternltzet kihallgatta, aki bűnét beismerte. Másnap reggel a büntetéstől való félelmében elvágta a nyakát. A tapolcai Erzsébet-kórház-bon ápolják.
— Gondoljunk a tüdőbetegekre l
— (Esküdt Lajost újra letartóztatták) A rendőrségen szombat délután váratlanul újból elő állították Esküdi Lajost és újból őrizetbe vették. Annak idején Esküdt Lajost egymillió korona kaució lefizetése ellenében helyexték szabadlábra. A királyi ügyészség most kiadott vádiratában Indítványozta, hogy Eiküdt Lajostól ujabb tizenkilencmillió koronát követeljenek kaucióképpen a korona leromlására való tekintettől. A budapesti bün-tetőtörvénysrék vádtanácsa szombaton foglalkozott ax üggyel és tizenötmillió koronában állapította meg n kauciót. A tizenötmilliót Esküdt Lsjos nem tudta lefizetni, de nem azért történt letartóztatása, mert hiszen Esküdtnek a vádtanáca végzése ellen még felfolyamodásl joga volt.
A rendőrség Esküdt Ltjost értesülésünk szerint más ügyből kifolyólag vette újból őrlzetbs. A klr. ügyészségre ugyanis a napokban több olyan följolentés érkezstt, melyek arról széltak, hogy Esküdt Lajos mindazokat ax előkelő politikusokat és bankárokat, akik a kiviteli panama ügyében tanúképpen szerepeltek, vagy megrágalmazta, vagy meg akarta zsarolni. Vaaárnap egéox nrp és ma egész délelőtt folyt Esküdt Lujos klhallgatáaa. A rendőrség s nyilvánosság számára nem tesz semmiféle közléseket.
—(Kazánrobbanás) Zalaszent-gritról jelenti a Zalai Közlöny tudósítója : A zalaszeatgrótl szeszgyárban a napokban éjszaka kazánrobbanás törlént. A munkásoknak az erős légnyomáson kivül bajuk nem történt.
— Január 26. A Józsefszanatórium -egyesület piknikje a Polgári Egyletben.
— (Jegyzői lak építése Ma-gyaraxerdnhelyen) Amint közlik, Magyaroxerdahely község emeletes jegyzői lakot épittat. Az országos versenytárgyalásra beadott ajánlatok felett szombaton döntöttek. Hat ajánlat közül a Nagykanizsai Városépítő R. T. saját terve slapján készített ajánlatát tartották o legmegfelelőbbnek ugy gazdasági, mint esztétikai axompontbó! éa városunk előnyösen Ismert legnagyobb épitéai vállalatát bixták Is meg a kivitellel.
— (Értékes kőzetek a sümegi határban) Sümegről jelenti a Zalai Kőtlöny tudósítója: Zób Péter sümegi lakóa máriatelepi kőfejtőjében kőfaragó-munkára nagyon alkalmas mészkövet találtak. Ujabban Kovács Lajos sümegi cipész újhegyi szőllejében bukkantak olyan kőzetre, amely kidolgozva egészen hasonló a márványhoz.
— (Ritka szerencse) Miskolc ról jelentik : Miskolcon a pénzügy-Igazgatósági épület épülő harmadik emeletéről munka közben*lezuhant Vánkues László szerelő. Táraai rémülten látták a balesetet a bizonyosra vették, hogy a harminc méter magasságból leesett szerelő szörnyet halt. Ez azonban nem történt meg. Vánkues egy a jöld szinten dolgozó hatalmas termetű napszámos vállára cselt oly szerencsésen, hogy nagyobb sérülés egyiket sem érte.
(x) Özvegy Végh Láazlóné (Király-u. 14. emelet) fehérnemű dívattermében a legelegánsabb hölgy és férfi pyjamák készülnek. Ugyanott mindennemű női, férfi és gyermek kelengyék elfogadtatnak.
_3_
— (Érdekes adatok a legújabb magyar atatlaatlkából) A Magyar Statisztikai Szemle a legújabban megjelent (9—12.) füzetéből röviden a következőket Ismertetjük: Mapyaroraxágaak Bbdapeit-tel együtt 38, husxeser lelket meghaladó helyisége van (10 tjv., 21 rtv. és 7 nagyközség). Legnagyobb területtel Debrecen (166.284 kat.\' hold) legkisebbel Ujpe.t (1169 kat. hold) rendelkezik. Budapest sorrendben a középső helyet foglalja el (39.691 kat. hold). A magyarság aránya a 90%-ot nem éri el: Békéscsabán (45*/,), Sopronban (48.7 •/a), Srarvaaon (59%), Pécsett (85.5 %), Gyulán (87.2%). A 6 éven felüli irni olvasni tudók legkedvezőbb arányAt Sopron (96.1%), Budapest (94 7%), a legkedvezőtlenebbet Kiskunfélegyháza (66 5%) Kiskun-halas (75.4%) tüntetik fal. Lagtöbb egyszobás lakás van Erxsébelfalván (86%) és a nagy tanyai népasség-gel bíró alföldi városokban, legkevesebb Kispesten (52.3%), Budapesten (53 4%).
A kőműves, ács, gépmunkás, szedő és tanulatlan gépmunkásnak Magyarországon 1922-ben 8 árai munkával lehetett ugyanolyan mennyiségű és mlnőiégü élelmiszert megszereznie, mint Németországban 71/,, Belgiumban 61/), Franciaországban 5%, Nsgybritánniában 3%. az Egyesült Államokban 2% órai munkával.
Ax országnak a művelési ágak szerinti megoszlása a következő ké-p«t mutatja: szántóföld 9.725.581 kat. hold (60%), kert 172.982 (1.1%). rét 1,159.095 (7.2%), oxőllö 379 873 (2.3%), legelő 1,759.538 (10.9%). erdő 1,911.386 (11 8%), nádas 49 060 (0.3%), nem termő terület 1,005.024 (6.2%), összesen 16,162.589 (100%).
Bányászat: A békeszerződés megfosztotta Magyarországot arany-(3000 kg évi termeléssel) és esüst-(8.5 ezer kg) bányáinktól sntlaaon érctelepeitől (llO.OOO q), hatalmas földgáz- és sótelepeltől (2.6 millió q) s egyetlen jelentékeny nyersolaj-forrásától. Az évenklnt 20.5 q t termelő vasérc-bányálnkbélcsak egy maradt meg; a 14.3 millió q ra becsült szénkincsünkből megmaradt rész alig haladja meg a 3 milliárd qt 1921-ben 84 azénbánya volt uxemben (ebből 4 fekoteazénbánya) 38 707 munkással, 62,350.795 q terméssel (Ebből 7,131.208 q fokete-Axén).
— Január 26. A József-szanatórium-eguesület piknikje a Polgári Egyletben.
— (A háború előtti korona-tartozások rendezése) Az olasz és magyar kormányok megbízottal között m utóbbi Időben tárgyalások folytak Budapesten, amelyek sikerrel fejeződtek be. A jegyzőkönyveket 20 án alá Is Írták. A jegyzőkönyvek a háború előtti koronatartozások kérdését szabályozták, pénzügyi kérdéseket rendestek. Ax adriai kikötő forgalmát, a tranzltó forgalmat éa postaügyek rendezését tárgyalják. A jegyzőkönyvek a kormányok jóváhagyását Igénylik, melyek bizonyosra várhatók.
A TŐZSDE
nyitási és záró árfolyamai, valamint a nlvta 6a gabona hivatalos tájékoztató ára-megtekinthetők lapunk kiadói hivatalának Fó-nt 13. aiám alatti kirakatában.
ZALAI KOSHzONY
ISI34. január 22.
, (*) ArjrUlla HWaaíáHaf!
(x) Dr. K8nlg fefcótvos sxa-badiágáról megérkezett, rendelését mafkexdte.
Jx> Warerke. aakedők Hgyel-
be. A kiskereskedelmi áru.ltás Wexérc 1924. é»l jsnuár 22 tői k.xdSdS hatállyal érvényes l»iuj«bb Irányárfígyxék átvehető Roscnfeld
Adolf Fiai cégnél, Főút 4.
(a) K*«fm«m Manó lapunk mai stámában kőlölt hlrdetíiíre felhívjuk otv.iáink b. figyelmét.
(x) Jaruár ak ogyetlen kartetten-klvdll kaucsuk cipősarok. A Jiguir \' kokadrtlul^i I. .It.i;í8t«t<l tu»< IHH »toÍUgtoik tl íutinyM árinak köizöoh.ti A fotyaxstékOldólél írj.lítaa n.jcron VivJ.iloj a gyár.k kösüttl zitiiny, siirt . v.n.ny rtáníkll tZ lukit tl miJín a köíbMÍg kart.ll.nW.jH árai ririrol, fijtnztt a niHirt A kíiír.Mf píniiárt tetj« allia-értákit kip, ka Jiruái kiueiuk i.rkcit \'.llro! (x) Ml.t évteaftlHnk, arany \' 4a MMIa klvM brlllláns 4a gyíngy b.váltá. la váttoaat-Jaanl ea»k8x5lh«tő Bndapeat. IV. Vánaegyfratea 7. Pina t4rl 4rák »-5-lg.
tellatvbaxéa alád , Sngir-nt 18. (a) Miolőtt megaőalll. jegygyűrűt ím éksxert Tsgjutányosabb árban váaárolhat Frlad József ákaxeróexxiál, Nagykanlxaázi, Suyár-ut 2. (PS-ut áa Sugár-ut Bárok). Arany, esüst, platina, habtis-fogak éa irmok beváltása a legmagasabb napi árban.
(x) Mladan aWfMI4a a 14b-iái arad. Hozassa hát rendbe ni-lam harisnyáit, hol a legelőnyösebb kitttötgáláaban ráaaeaOI. Kitűnő, me-Irt gyapjú láll harisnyák raktáron elöoyöa áron. FILIPP Ottkír ha-:\' rtanyakőtődája, Saombathaly, Száll lálmán-u. í. ik.
TiSSSST
Uránia, Kaddsn\' ás sxardán be "mutatásra kerül: Psyche, tilnmö ax oroax Jobbágyság IdejábSI. A cári udvari salnháx művészeivel. A darabbal aláforduló balletet ax orosx udvari ballet\'táhcolji.
Csütörtökön a Világ moxgóban kitűnő\' burleszk est (Fitty, Chaplin, O, Msc Sennet).
Jön I 3 a lesISr; Mtx Under viharos sikerű paródiája.
KÖZGAZDASÁG.
Magyarország azéul mezffgazda-sígl programja
A magyar mezőgazdaság 1924. ávi programjának\' hoaalokteráben a Jöldre/ormnovella, illetve annak gyakorlati végrehajtása axerepol. Azok-nak földjei, akik á reform alapjáa jutnak kis- vagy középbirtokhoz, a föidmlvelésl mlnisxter felügyelete alá kérőinek, még pedig azért, bogy ax oksxert gazdálkodást rajluk blxtoaitaák.
Elkészült a kötelezi gazdasági balesetbiztoiltás törvénytervezete, a mely a nemzetgyűlést már legkö zelebb foglslkoitatnl fogja. A gazdasági cselédlakások és munkásházak Intézményes továbbfejlesztése érdekében jelentős előrehaladás Várható él megoldás\' alá kerül a gazdasági munkátközvetilcs további kiépítése és modem azellembeo való átszervezéso.
A termelés fokozása érdekében folytatni fogják a nemesilelt tntö-magvak kloaxtáiát.
A burgonyatermelés felújítása érdekében 1924. tavaszán vetési célokra el fogják helyezni as lm- \'
portált külföldi v.tőbufjonya ulin-termését. Uaxaok vcúburgonyaki állítások la és tsvasazal Is aagyobb meanylaágfi eredeti nemesített külföldi velőburgonyát homak be, Ax intöziberendezéseket usgrebb mértékben terjeszteni, a műtrágyát la-karotlabbaa gyártani és hasinál-telni fogják, a fonalas növények termelésének népszerűsítését tovább propagálják.
Ax állttlenyéstlés fejleszléiére, főként szarvaimarha-, sertés- és juhtenyésitésünk minőségbeli meg-jávltáaára, a bevált rendszer szériát, körtenyésztési apsállatok kedvezményes kiontását tervezik. A vérfelfrlsiltóa céljslra 200 tenyészbika külföldről valá behozatalét határolta el ax állsm Ax arra rá-siotuló községeket jómlnőségü anyaállatokkal la ellátják. Uj, modern állategészségügyi törvény li késiül.
A látenyésxlés terén folytatni kívánják azt ax akciót, bogy fl laml méneket vállalkozásba, bélbe adjanak és arra törekszenek, hogy 1925 ben már ejból aa Mami fedeztetés! állomásokon történjenek a fedeztetések.
Ax erdészet felkaroláséra ax erdő fenntartásról uj törvény késiül. Az aljöldl erditelepitts érdekében faly-tatják a nagysxabáia propagandát, a teraiéaietvédelem nagy kérdfsét szakszerűen tanítani fogják a fel* nőiteknek la éa kedves mozgalom Indul meg az erdő és a teraaéaxet szeretetének érdekében.
A szőlészet és borászat jövő évi teendői köxé tartoxlk ax uj bortörvény végrebljtása és annak kapcsán a slk vidékek kötött talaját nem engedik szőlőtelepítéssel a gabonatermeléstől elvonni. A borkivitel fokolásáról a kereskedelmi sxerzfdisek utján is gotráoskodás történik.
Módosítani akarják a mezőgazdasági terményok és cikkek himlil táaának tllalmaaáaárál axóló régi, részben elavult törvényt. A hami-allásokért axfgorubb Iaax a büntetés.
Ax Alföldi Mexőgaxdaságl Inté-
zet Szegeden 1924 b<n befejeli épitkexéselt és enel a kísérleti In-téxmények száma megaziporodik. A dabreoenl vegykhé.leti állomással kapcsolatban talajvissgálali la baraUrlum fog a gazdáikodik ren delkezéséro állani.
A gazdasági szakoktatás nagy arányú klfejleaitését folytatják. A cél az. bogy minden vármegyében egy egy főldmiveslikolo. járásonként agy\'gr gaid""^1 iskola léte sül. Putnokon a hiitartás! Iskola jelentős ujitásokksl bővül, ugyarott gsrdsségl és háztartási flliőbb loánynavelőlntézet alskul. Ai ellenséges mcgazállái miatt elveaztctt komáromi gaidorási taiiltdképiő-Intézet léteaül.
Ar uj meiörendöri törvény kö teleiévé tosii ax apaállatok beaser-xéaét mindenütt, ahol arükséges.
Mindezek mellett ux újítások mellett természetesen tengernyi a gondja a faldmivelési kormányzatnak a mezőgazda*\',! termelés rendes menetének Irányítása körül: előmoz dltanl a többtermelést, védeni a károktól, megszervezni a külföldön való értékesitéat, állandóan ujabb kísérleteket tenni mloden Hasznos iránybsn és a beváltakat a gyakorlatban megvalósítani.
— A koroaa-klaj4al4a 4a ax arbltráaaforgalota ssabá-
lyoxáss. A Devixeközpont voze-tősége legutóbb elhatározta, hagy ax elfajult arbltráze üzletek legál: tásánsk helyreállítása érdekében rendeletileg fogja szabályozni az arbitrása üzleteket és a logaprólé-koiabbaa, a legréexleteiebben megállapítja ax arbitrázs üzletek módozatait. A Devleaköspont vexetősége remél), hogy ezzel a rendelkezéssel a béesl pleeot sikerül teljesen megnyugtatni. A korona kiajánlására vonatkoxó tervbe volt rendeletről DXOltban nem a Deviznköipoot Intézkedik, hanem ax igazságügy-minisztérium. Értesülésünk szerint erra vonatkozólag ma dóiban az Igaxaágügyminiaztérlum és a pénz-
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti
naak.k
tftssde délután 1 órai záróárfotyamal a kttvetfces6kz
Haxai .
iucr. HU.
jalil^c
Ol.-U. bsú Ouir. HU U*,i kaak
». Afrl/
flOMO
Ilii*
l>|M l»7»04
l)|0»
H«cr. ul. | V.
latitlu )<eoK
U.-Cacb (par\'u. t(coo Torfalrml 4»000 Kar. liiul I]M>«
UiOirStíMl 1VJOO tílt JWaáV^ I»000 Vá»oat kuk ii}M
ic\'aratk, D. i«(OOM
Kc!ráíCnl tp. 4JOOO l.(p«:váfoil 1 jíoo NtIzmI Ijlooo XittByal Tik. 13000
Alul. TaV-UckxU
Hajai allí _______
HU5M.81»I.C<OOOOQ Voocttre 14JOOO Maur.-Píaadi 450000 i<c nso«o
Malmuk
Baik n. (ítM
Boo.-il. 114000
C»sc«rdl< átooo
WtKltóll -OM4
Ba^a;-tat\'i 104000
T^rikiatcun. 15000
Oiatíla }<00*
Jlvotária tiíótf
Kir Uy aaalom jíoco
Vihart. it*ooo
Tr. Diavklt tr<x»
C«a>.l
ftaa.kl aa
n (t»o
iMvaa t(<.a m»o«
Kik. cJat.
Dr»KÍv« 5HM4
Ui(auit )I0M«0 UíCT\' 55COO
Ah. X(aa4a
Xwliala M«ri laáa
NacrtHo-yi SaJ4k«o44\\
UjUM UoM Maya
UrtklBal Ca*faJI
11 i<y.< I\'JM
LUt U»uk MH
u.cr* ac4l RCf. Ittn Llanya M4tlac UOMT
vljo wü Paiacyi
T«o4U>lf Vakaa
VaJUa 1
Wöoxt C«rrit(ir
íjooool Faipar
NyomJAk
Frakkba lajc
Cslotaaa J4000
KlMtiy 1JOM
Pallaa «looo
R4*al R(fUr
S:»;>.att.M I135. Píviroal »y.
Ali. ra Cvtraí Duátiruili
íSíiJ*
(latmaan Kaaai fa Hoai (a Kíröabinyal KK«tcrt« Liram Hitel la Kitai fa
YauraftTck
?áoaoo I70*00
Rrdl
M. LtO}d MalomioVy XcatKd (a
Lkbcc
Bfó-31 wit.
K6Vt/t —
CiáW
Cnté Otffí. i}jt»»
Fábián vsa !(«*«
Frc)-rer 1 «»jooo
Pénkmili. I|«v4
Fran\'al 111*4$
Oaai-Daa. 44l«o*» ZaboUl
SiUv6ala
TWk
N.aici
Mak»VI Xöi»ll Viroal OHIviaal
Cukorgyárak
D*k»Vo« «9«*«o Horrái rok. ;»..>oo« Cöoriru íjjtw
OMCllá )|MM
UeaUL (ak. &t«tnm« 1J7JVOO
ftl«lMlax«r*k
rr»c«ii
rtt^ii VIU. Toaajl Hiltuuk
Ah. O AoS\'
t(U.
Olajok
SaAIUilAk
Maaalría — Soyal laálM 14000a
BAwaraw —
lt(lu jtjao
Uc« aiaa. uaoi
Lakica 10150
T falvi

K ta Imipír ka<«. keni., 36000a Ualo mtU iiom Cja-tzw^J
S>«r4-K«4ö W. Tcinl Oototrj
Ojiri tatái
▼•f 7 Ipát
ru* a
Slikra
Vaait,


»3*o 44»oo
Kt>ti Mar Klein XlotiM T«(6k
ztais.rtuk
rwti »?«
Duli »crl<« 6i« HtHto 9)o«<
X4UI Oical
Giai.VCI. r.ir f« » ó;6tf>
li;3M» /tatai
K0llck«<l^a
4?OOOl A ária ?IJO«*
iiooo\' AttaaiUa 44300 tTO** Utuu W:«»
Olajipar >]a*o j l«t««
Ua/oit Iioooo , TiUToa
; Tsr»> c>r8
Sar ál ueax I Unió aaiah
Kívároal <4r IJ500 1 Zao-rapUf.
Xirályaór tjooo , Uárdi
Polcért aír — 1 Kuályiati
r.a. tC-o. \' Vavat l*r(. I Tffi. ii( * — HK»0 , ROai
Du«ll | lUaníii
Kt*lt»lkk 1 j Corvia Mm
ltí<ir(a|iá< ijsoKj 1 Papir
Ttftital ii. 05000 I lluDiiru
fiachwloJi _ | SáutUm
Kri.aa nett 1 öiltimeU
41 >00 »\'S«0
»JJOU>
űgyraSnisxtérium lllolékes tíoyczíl között beható tsntfcikoiáa volt, amelyen a korona kiajánláal szabályozásának módozatait beszélték meg.
— Nyolceser aertáa kivitelét engedélyezte Magyarország januír hónapjára. A aertéaeket Auaztiiá-ban akarják értékealteni, bár az osztrákok megnehezítik ezt a forgalmi adó felemelésével.
— A világ vaeórc áa acél-termeláae egy év alatt 52 millió tonnáról 64 5 millió tonnáro, Illetve 63 milliótól 73-5 millióra emelkedett.
A YÖZSfcE HMU.
(Saját tudó.lUok Utiíon|i]iol4i«)
A mai értáktőxsdén az áifolya-makban nagyobb eltolódás nem állott elő, mert kedvező nyltis után az irányzat kissé ellanyhult ugyan, később .ionban ujia meg-asilárdult ós xérlatkor a nyitáshoz képest 3—5 százalékig terjedő nye-r.aégek mutatkoztak. Ax árnyereség csak a favorit értékokbea érte cl » 10 százalékot. A válzmény naeglfhalős.n jó volt, mett álénk vásárlási kedv mutatkozott a piacon és különösen a második félidőben a közöaiég réssáiöl sak vételi megbízás érkezett a bankokhoz él magáncégekhez. A kosztpánz alacsony volta ii aokakat ösztönzött vásárfásokra. Zárlatkor a hangulat blzakoáó, a forgalom élénk, az irányast azllárd. A zárlati kurzusok u legmagasabb árfolyamokon vannak megállapítva.
Koaitpóax 1\'1,—í\'l, azázalík.
UtótSzado. Irányzat szilárd. Kereskedelmi Bank 1413. Magyar Hitel 630Vs. Nova 137. O.ztrák Hitel 171, Rima 13í\'/„ Salgó 658, Amerikai 22700, Olaaa Bank 27\'/,. Államvasút 450, Danubius 4550. Cukor 3550, Izzó 750, Mozőhegyesi 375, Guaimi 155, Silkr.73, Kíszín \'2800, Paati Hszal 4435.
D4lnt4Dl magánforgalom.
Irányzat szilárd. M.gyar Hitel 635 —640, Kőszén 2800 -2850, Cukor 37008, Oistrák Hitel 172. Rims 138, Urikányl 475, Leszámítoló 122, Lovantc 230, Hszal takarék 4450.
Esti magánforgalom. Irányzat barátságos. M.gyar Hitel 638, Salgó 622, Kőszén 2860. Cukor 3725, Pesti Hazai 4400, Rima 137, Georgia 620, Ganx Daoublua 4625, Villsmos 2250, Leszámítoló U9\'5Ű, Osztrák Hitel 172—175, Kereskedelmi Bsnk 1435, Urikáoyi 870, Mexőh.gyesl 400.
Elővételi jogok ■ Fábián 5\'/z-6"„ Hofherr 30—38, Konkordia 18-28, Trantijsnubla 20—28, — Bauxit 70.
NniaUvataloa értékek i Mobil Bank 5700—5800, Ingéfs 7-10. Kévo 2, Phirmacla 6\'/,—7\'/,, B5hm hordó 2500, Községi nyomd s 8—8, Herendi porcelán 7Vi—8. ^ Termény tőzsde
Buza tlazavldékl 76 kg-os 137000 —138000, 79 kg-os 139000-140000. egyóbvldékl 76 kg oa 137000—137 500, 79 kg-oe 138500-139500. -
roxa 118000-120000, takarmányárpa 125000—130000, — BÖrárpa 130000—135000, zab 126-128000, kále. 90—95000, korpa 74 -75000, tengeri 125000—127500.
A mai terménytőzsdén az trány-xat tartott volt. Az árak nagyjában változatlanok. A takarmánr-cikkok Irányzata klisé szilárdabb A nagymalmok Bpeatcn 10 vagont vásároltak, a többit a vidéki malmok bonyolították le, Roxaban s bpesti malmok nem Igen bonyo\'.i-

2ALAI HftZLöN\'Y
toltak U üzlelel. A tengeri valami ve) aillárdabb, kb. 500 koronával drágult.
MTI. mayánjelentíae a tar. máayplHcrál. Kii forgalom mel-lett as irányzat azllárd. Bura bpesll paritásban 1590-1400, Dtaáatul 1300—1440, Rara bpcall psrllás-han 1240-1250, Duaánlul 1150-1200, Sörárps 1340-1350, Takarmányárpa 1280-1200, Zab bu-dapeall psrltáabaa 1200, állomásai 1130-1200, Tengeri prompt 1250 —1260, c.Sves 1020-1030.
Lleitplac. D.ra 2200-2300,
00-ís 2050-3150, 0-íi 1900— 2000,
1-ea 1800-1900, 6 oa 1100-1400, 8 SS 77S-82J, Korpa 650-700, 75 arásaltkos roisllait 1400—1500.
Vitgdaaarkaváaár. Falhajtottak 539 darab bellSIdl nagy vágómarhát. Arak: íkUr 1. r. 6300—7000, klvétslesea 7100 -7500, kí.epe. 5300 -5600, gyengébb 3-1000, Bika jobb 5800 - 6700, kivél.lesen 6800-7300, gyengább 4500—5700, Bivaly Í800—4800. Tabán jobb 6600, kivételesen 6700—7100, gyengébb 3400—5200, .sontoznivaló 2600—Í300, Nóvendékmarha 4300 —S700. Aa Iráayzat vantatott, az árak változatlanok.
Marhahaavtaiír. Marhahua I. r. egéazben 10800-11600, hátulja
11700—12400, kivételezen — .— eleje 9400—11300. II r. égés,ben 8100-8700, hátulja 8500—10700, eleje 6500- 6900. Caontoznl voló 4400-6000. Nóvendékmarha !. r. .géa.bec 8000. Bivaly 8400. Borjú 12000-13000, Faggyú 3000-6000, Juh I. r. Í000 Marhabőr 8800-9200. F.lhajtáa: nagymarha 85, eladva 83 Borjú 20, eladva 20 Birka 60, eladva 50. — A váaár lanyha volt.
S.rtéaváxir. Felhajtottak 1850, eladstUnul visszamaradt 500. A vá-"ár élénk volt. I. r. 12000 12500 KSnnyüj 11500—11800. Sialonnds lélierlé. 1 12800-14000. Lihuzott hus 11000—11600. Sózott szalonna 13500. Zsír 15 16000.
Zürichi xárlnt ■
rü(» 2ir>00, Loftioa 2*(l-0\\ N,wjc:k
I-TÍSO. B:.»».mso, MiiUadtSO;, Holknd Zlato, B.r:jo 134. Wi.o SÍ 2\',, Sol\'s 415,
Crii* llv KO, Baiipeit 2Ű6 M, Mpíi ceó
— A szegedi tözado. Siege-den az áru és értéktózsd. másfél év! szünetelése uláa újra aktivitásba lépett, egyelőre azonban eiuprtn az értéktőzsde nyilt meg, mely dil-után 6—T óra k5i6tt vsn nyitva, A kővetkező árfolyamok fordultak eíő: Bsnkecyeiület 3, S-.egrdi kender 380, Sieged Csongrádi Tsp. 75 -78, S.egedl Kereskedelmi és Iparbank 54-55, Alfóldi Tkp. 1\'50. Sregedl Általános Keresk. Bank 14, Siegedi KézmQvca Bank uj 12, GsorgU 605.
A bócal tőasdo
A tőzsde irányzala ma gySngú volt. A magyar pspirok it gyön gék voltak a, Magyar Hitel kivé telével, amely iránt a pénteki zuhanta után alacsony árfalyamon kereslet mutatkozott. A forgalom későbbi folyamán kissé b.rétsá go.abb lelt n h?Dgul»t. Záróár folyamok : Á\'lftmvasut 760, Skoda 1335 Kóburg 106, Os.trák Hitel 314, M.gy.r H\'tel 1166. Alpesi 735, Angol M>gy.r 1778. Dili..sut 194, Sllgó 1215. Rima 151. Vagon 179, Spédium 341, Vasulforta\'mi 412, Osj 150, H >rvá\' 1421, Egyesült Fa 80, Kereskedelmi Bsnk 2620, Ad,is 1385, Ha.al F. 310. Slavónia 193, Magyar Cukor 6450.
A éevUa-ktipont lihrttalos írfolywil
ValutAk OovIzAk
N..-ot<oo - I04S40 ■AT.«t«ráaaa HIOJ-ISJO)
Ae«ol loet >»«■> uíjto HllUH!
• ta-ijs Zo^ciiif. JiU-tUg
»MÍM»I>J XrtiaiUaU
FrauSOr, MJO-IJta boo MJIMJOin
UUU — Uatiu _
Ura M\'a-Msj OUaioa>l{ siia*as))
Oaaar. Ser. ««ss-«»ss rí*. i»l-i|»J
IU\'<a liaU ut^ijt,
Ul :n»<M9
inkái
ttija bui in»->r«» tt+ca
Xcr«u Ml suizí SiSTit • it-at*
Vitói él*U — /ipU
l-«S}<> atrti I).)J N«w»orV JOIJJ.JJIJJ
IU>lla«ál h. Iit0}-isja) Várta •J-SJ
A magyar koroua Utilföldl Jcgyzéael
Newyork ... 37 "*36
ZOrlch .... 206Vs 205
Prága..........1260 1260
Berlin.....148 148
Bécs (devira) . . 246 246
B\'ca (effektív K) . 192 200
Felelés aserkeuté: Sxtrokáy Kálmán, iiiMtckr.ii! Benedek Rezaű. Kiad4: Nagykanizsai Nyomda éa Lapkiadó Vállalat.
Dr. Schlchtanz litván
TŐZSDEBIZOMÍNYI IRODÁJA ssüssz
Nagykanizsa, Szemsre-utca 2.
(Kaalaaay- 4a Iimhw*.||m ui«k|
Tolofon: 3-63. ,H) (rtikH»>«k siiilt íj tUMu Vállal IIhIsI aa«. kUisoks t ét siókat a Un\'M u«ali/auj eulíiJf
ladapaataa való Urtáikolásakor a laj* <« Co\'ánní tóxsJakitotn- r.ycs^k hank islaléban,TélUtpslotaíóbejárat, ltUlhaló
Apróhirdetések
Ki«<Sa a«A|6|>lrloV. ioS« Mon(|U Urait taft.Sfclttok IluUa »alalM61Mal «. laaellSraJ. ssér rtratloSiMi 1 tatMUi Oiim^trm Htv<»«
M«»ltS Facaatall l»»<w), r.ltluM. «))«
M.jju.ula tgj raibl* iM«, BSraVWt Outi
___ _
<•«» \\»<b UulMUl, KlíiV-aUa l( ;>ao
lUtaladáj. Ví.4,«a„,.k1(, )t t u. Stt«J
«m)6ii a>:h. r.tír ».\'u <• nitxj.aif.. CTrtl«kbabta«Mat kir« hl a, *a(yoM,kvi*la.<«nall kaki!, A.)m(4m>I «1i44. t «!tlll<0«IUi ái. IlMb C<;»M Ufiljlkaa.
Umru \'jtu IIa. ulixa
Nyilt-tőr.*)
Mindazon kcdvca iimcr6:eimn«k, kiktől az idő rövidsége miatt személyeden el nem bucauthaltam ezúton mondok litenhozzádot.
Schlolfor Pál.
Köszönetnyilvánítás.
MlaJazokr.ak, kik falajtbaUUaa I jó férjaso, iUatva apáok taax\'.éaéo sagjcianlak, sajy Uxasiljr isWon j
I irintuak réssvélat tanúsítottak, fo-| RaJjik bilis kószóaatúoket.
Királyi család. I
Legolcsóbb mindig
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
«XSS\'ffi?"ího» NAGYKANIZSA
Óriási választék:
Btl- é« külföldi női koaitüm és ruhaszövetek, sima és mintázolt divatselymek, opálbatiiztok, grenadinok, szintartó moaók, áeyhuzatok, tolltartók, vásznak, damasztgrádlik éi mosóflanellok. — Férfi SZÓVfit6k: tavaszi különlcgasié- ^
gekben, koverkottok, börböry sima sötétkék és fekete, bundaáthuzat, csizmanadrág, frakk, zsakett és\'szmokingkelmék.
Női és férfi sporiruhakeime különlegességek métere 62400 K
Nagy vászonvásár métere 88OO koronától!
Regenhart és Raymann vílághirü lendamasztárak.
Szövőpamut és szövőcérna gyári raktára!
Uraink legolcsóbbak! áruink legjobbak! áruink legszebbek!
6
WLAI KÖBLÉNY
1984. január 22.
Mindenkinek faját érdeke
mielőtt rófósáru scükséglotét .\'♦Jen, keresse Tol
Szabados Mátyás
a „Marcalihoz" címzett kékfestő és kézmffárukereskedését
Kazinczy-utca 1. Városházpalots,
legolcsóbb áron szerezhet be. ___ ""
30 ptrcan bilOI már tudhatla u érték- is árutőzsde, vslemint ai ftsszes piacok árult, ha ilStlzat a
Magyar Távirati Iroda
közgazdasági tudósítására
melyet telefonon, vagy táviratban naponta megkap. Nagykanizsa, Fő út 13. Telefon 338, 383
Táviratcím : Táviroda.
Xalavármagye alispánjától.
3J32V— ni IÜZ3.
Tárgy t Ujváry Géza najykanissai lakus feljelennie Dr, Sabján Gyula oagykai iisai polgármester ellen Dr. Daráit I.ásilO virilla joga tárgyában.
Véghatározat.
Ujváry Géza nagykanizsai lakos aa 1923 évi október 31-án hossáat íatézett keadvá-nyában Dr. Sabján Gyula nagykaniiiai pol-gármeeter ellen fegyelmi feljelentést tett ás a fegyelmi eljárás lefolytatásit kírta azon aa alapon, hogy a váró* képviselőtestületének 1ÜZ3. saemtember 27-éu tartott gyűlésén Dr. L\'aráss Lássló vigyvéd annak d»c»ra, hogy tagsági joga nem volt, megjelao), a tanácskozásokban és vitákban részt vett és >savaxeti jagot gyakorolt és miadest as cl-nftkló polgaimester eltűrte és leketóvé telte.
A paaasst asegvizigálvén, annak ereduté-nyábes képest ast alutaaitom c. Dr $• bján Gyula polgérnsester ellen fegyelmi eljárás el-r«adelííét aa 1*86: 23. t.-cikk 91. i útban biztosított jogkörümbea mellőzöm.
Kötelozetn egybea Ujváiy Gé*a feljelenti nagykaolssai lakost, hogy Dr. Daráas László tanú részére Zalaegerategcn 1Ö23. november 15-ín történt kihallgatása sorén útiköltség és ellátási dij elmén résiére ezennel uieg-alkpitott lOOOOO K (Egyszázezer) korona eljárási költség Tejében jelen vég-határozaton Jogerére emelkedése ulán 15 nap alatt és kü:3ob«ni végrehajtás terhe mellet megfizessen.
ízen véghaterozat ellen a kézbesítését követi\' naptól scámltott 15 nap sUtt nálam elétrrjesathetó felebbcsésnek véin helye.
klirél Ujváry Géza aagykanizsai Ukóst, Dr Sabjin Gyula nagykauizial polgármes-terf, Nagykanizsa r, t váioa képvlsoWtestü-latét <s Dr. Darázs László nagykaoizsal ügyvédet értesítem.
Indokolás.
\' A nagykanizsai górőgkoleti szerb hitközség 19í3. íieptembcr 24-én hozzém intó-sett beadványában az 1886; 22. t.-cikk 33. j-ára utalásul bejelentette, kogy vixilis jogánál fogva ec 1923. évre képviseletével Dr. Darázs László ügyvéd aagykanizsai la-kíst biita meg.
A Wrviny hi vulkozott szakasra a virilis jognak meghatalmazott utján való gyakorlásákos csupán a bejelentést írja aló, ami asabályszeiüen megtörtént és a hivatalom*-! vezetett nyilvántartásba 9. folyószám al-tt bajegyeztetett. A szeptember 24-én kelt to-jelentés megtörténte után Dr. Darázs Lássló azounal jogosítva volt mindazou Jogokat gyakorolni, amelyek a képviselőtestület tagjait a törvény értelmében megilletik, lu pedig exen jog vitássá volna is tehető, annak gyakorlása a polgármesterrel sieroben fegyelmi vétség ismérveit ki nesa meri ti, • miután as ez ellen emelhető kifogás a meghozott határozatok ellen nyitva álló jogorvoslati ut keretében volt érvényesítheti, teáét a ptnasz minJen alapot uélküloz és csak a polgármester folytonos zaklatásának a ctljatt szolgálja.
Az alaptalan feljeleutit aréjt kellett ajfel-raerült költségekben auzaszUlni, mort;Indokolatlan feljelentésével ok nftU kUl adott hatósági eljiráara ás költségre okot, amely költségek a vármegye háztartási alapját m—n tarhalhetik és arra semmi. r*le más ledoxet rendelkezésre nam áll.
Zalaegerszegen, 1024. évi január hó 16.
BŐdy Zoltán
klvspio.
Csíkod s kBszi/ényed sohse lesz Ha kéznél van az „Indaszesz"
4] 1,1].: InK nhrt GL U«i„U. X.. lu;,>, .[(, 1L
Levélpapir vásár.
Nagy választok egyszerű és díszes
levélpapírokban,
dobozokban\'.mappában
olcsó trík nicilclt
Fitchel Fülöp Fiai
papiráruhásában
NAGVKSNtXSAM
Városháx palota.
{{agy leltári occasio békebeli minőségekből!
Mélyen leszállított alkalmi árban
január 17-töl fcmuár 2S-ia bezárólag.
Férri fahámemíl:
r.htr pikémollü \'ng ......
Hnlü Ing...........
ri.rt.ü n>e...........
Trtrn, f.h r- ,\'s h.ti.irffc—......
Ztfr- ftermh-loij ......
t*öI harisnyák:
Selyem ri\'.unli:i volt K\'ÖJntoit 19000
. íSO I) . xsooo
. J2..0.I . 240 00
volt vrso koron* moil 33763 korom. . 00 . . 49100 , C«0:) . . 43000 , . 5410 . . 3S30 0 . . rtt>0.0 . . 33340 ,
Föríl harlmvák: .
r.ek\'lt . . . .íí TjO Dióit 330 00 . . . 72000 . 1IOOO . . . 3IC00 . 2BOOO
Overmalíharlanyóh:
F:ltu> Nke\'e, I:<:m íe fehrr ciinben t — 1- sj.íilij vo:t \'Jót\' uo.t 7473 korona.
1 —12 . . 240OU . 182SO . Nöl trico leotlyű volt tcKO) korona moat lOOOO Uorona. ftrli kötött kaatyű 1300 korán.
AMODEBKÍ ■kaucsukipak BEMEKE KABTELUN KlVOt.
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vásár okink legmcgaOBbb napi ároo,
bármilyen meaeylségben napi Ör alatt szálUiuok.
Zalavármegveí Szüvetkazea ímfsrgalml R. T., »igyk2!iÍ2sa
tlneimrcha: rutura. rStltuuM i ja*.
RltHa alkalom I
Ritka alkalom!
S „SZERECSEN" rövid és divatáru üzletben
1 drb. jó minőségű szines SA0AA ur ing 2 gallérral mlg a készlet tart **UÖUU G^ Gablsln-kápek, gyapjulonalak, és islymek nagy válasxlókban.
Kaufmann Mané
Óriási
divatáruházéban!
Ezer vég prima karfd^ szállitott árban kerül eladásra!
nyomatott Nagykaninai Nyomda 4a Uokikdó VtllaHt Wnyvnyorod(t]«,an,N«sj\'liiiniKilio.
A Ruhr-vidék évfordulója
Egy éve annak, hogy a franciák rnegszáliott&k á Ruhr-vidéket. A mult év |anuár 11-én vonullak be a német gazdasági élet gócpontjába az első katonai osztagok, mérnökök és gazdasági szakemberek kíséretében. Azóta a Ruhr-probléma az európai po-llllkának egyik legfontosabb kér-déiévé váll.
Azóta Franciaország pénze elértéktelenedni, a háború alatt elpusztított területek felépítésével Járó kiadások az állam budget-|ének egyensúlyát felbillentették, a pénzügyek és a gazdasági élet szanálását a reparáelók nélkül keresztülvinni lehelellen volt. Anglia a január 2-lkl konferencián pedig kllálásba helyezte „semlegességét" s az akció Igy nagyobb akadály nélkül keresz-lülvlhetónek látszott.
A (randák akkor azl hllték, hogy a Ruhr produktív zálog lesz, vagyis az ottani bevételek nemcsak hogy lodeznl fogják a megszállás költségeit, hanem egyúttal a reparáclós tartozás lör-lasztésére Is elegendők lesznek. A franciáknak ez a reménye nem vált be. Nem vált be annak ellenére sem, hogy a német kormány szeptember 17-én a passzív rezisztencia végét proklamálta s hogy a düsseldorfi megegyezés lehelövé telte az oltani nagyiparosokkal való együttműködést.
A Ruhr-okkupáclő léhát a re-paráclök problémáját nem oldotta meg Ezt ma mindenki látja Fran-claotszágban és még azok Is, akik a Ruhr megszállását szükségesnek tartották, ma már belátják, hogy a jóvátétel kérdésének megoldását más utakon kell keresni.
A kormány felfogását a miniszterelnök még határozott formában nem juttatta kifejezésre és Igy csak következtetni lehet arra a politikai koncepcióra, amellyel Polr.caré a probléma megoldását megvalósítani törekszik Kétségtelennek látszik, hogy
a miniszterelnök belátta azt, hogy a Ruhr-probléma nem tekinthető löbbé tisztán gazdasági természetű problémának és hogy megoldása tisztán gazdasági eszközökkel többé nem remélhető. Az egész jóvátétel a világpolitika egyik legfontosabb kérdése lelt s megoldása. Is az európai politika konstellációjától, a hatalmi viszonyok csoportosulásától váll függővé.
Az európai hatalmak csoportosulása pedig kezd Franciaországra kedvezőtlenül alakulni. A brill kormány mindjobban eltért a jóakaratú semlegesség álláspontjától s mind ellenségesebb állást foglalt el a francia külpolitikával szemben, Franciaország kezd csaknem annyira Izolálva lenni, mint ahogy Németország 1914-ben volt.
A francia kormány belátta, [\' hogy a hatalmak uj csoportosulása elkerülhetetlenné váll. Arra törekszik tehát, hogy Angliával szemben olyan kontinentális blokkot hozzon létre, amely elég erős lesz arra, hogy a reparáclós probléma megoldását még Anglia ellenére Is keresztülvigye. A francla-cseh szövetségi szerződés. az orosz megegyezés lehetőségének butkolt alakban való felvetése elég támpontot nyújtanak arra a feltevésre, hogy Poln-caré ezt a kontinentális blokkol a csehekra és az Oroszországgal való közeledésre szándékszik alapítani.
Egész más ulon Igyekszik megoldani a kérdést az ellenzék. Szerinte a reparáclós probléma megoldásának egyedüli módja a Nagy Britanniához és az Egyesüli Államokhoz való közeledés. Vlsz-sza kell állítani a szövetségközi frontot.
A kormány tehát kontinentális politikai blokkal akarja megoldani a reparáclós problémát, az ellenzék pedig az angol-amerikai közeledéssel.
Ez a két felfogás vívja most harcát Franciaországban s hogy melyik fog győzni, azt a tavaszi választások fogják megmutatni
Ramsay Macdonald az ui angol miniszterelnök
Baldwin beadta lemondását — Ax uj kormány cailtSrtöUön mutatkozik be a parlamentben
I.ondon, j,cuír it
A Bmldwtn-kermáay aia dálután tartotta utaliá tanáeekorááát a Bucklnghsm-pslatákan. Utá.a BcU min f.lt(lnés nélkül, a palota hátaó kapuján ksrssiial távaiatt.
A király Baldwla lemondása után aaaak előterjesztésére Mae donmidet Wiita aaaf kormányalakl-táaaal.
Maadonalá klaavaaáaa
Londenbil jelentik: A király Romtoy Umcdonmldol mielaster-
alnókká neveit* kl. Maodnnaid o kinevexáat elfogadta.
Mikor Maedaaald, ax aj mlnlsx-terelofik a királykor naant, a lámeg aajoaan ftnnepelte. Kijelentette a miniszterelnök, hagy eaáaailáea sse-rlnt ax uj kormány ciötörlákrc már mftkAdnl fog. As uj kormányban a kfllügysk vexetáeát t maga látja el. A kormányban valá réex vátelre felkértek k&tótl egy vaa, aki asm tagja a muakáa pártnak. Axt a javaslatot fogja tenni, bogy ax alaá-káxat február 41 lg papalják el.
Február közepére megkapjuk a kölcsönt
A jóvátételi bizottság
Pária, Jáoair U A Havas-Iroda a londoni tárgya-lésokról a kövstkssi jelsntésl tette kőszé:
A magyar újjáépítésről tárgysió albizottság befejezte a kát jegyző könyvnek és a pénzügyi siblsett-ság páriái jelentésének megvizsgálását, jeleziI a szerződéses terhekre venstkezó 10. cikkely megvltatá sát. As slhlsottság megegyezett sz erre vonatkozó változtatásokban éa megállapította annak a levélnek szövegét, amelyet az előző három okmánnyal együttesen n jóvátételi bizottsághoz fog elküldeni.
As albizottság olyan tervet állapított mrg, amely lehetővé teszi, hogy a kölcsönt február közepe táján klbocsássák. A kölcsön leg nagyobb része Angliában, as Egye aült Államokban, Svájckan, Frenela-országbsn, Olsazorsságban és a skandináv államokban fog elhelyezést találni. Nagy a hajlandóság arra, hogy a főbiztosi tisztet as ÉgyesüTt-Államok képviselőjének ajánlják fel.(\' Az albizottság ftlés szaka ma fog végetérni, minekutána lord Ceeil aláírja a jóvátételi bizottságkor intézendő levelet. A miniszterelnök távirata Van Jézaef miniszterelnök heljtt-tes ma siffrlrozott táviratot kapott Londonbél Bethlen István gróf miniszterelnöktől. Ebben a táviratban a miniszterelnök közli, hogy a külföldi kölcsön ügyében ktdvetó for dulat illett bt ugy, hogy már a jóvátételi bizottságnál Is elhárultak a nehézségek a külföldi kölcsön utjábél. Igaz ugyan, hogy a jóvá tételi bizottság csak február els\'á napjaiban hozza meg végleges dön \' tásét, a bizottság öisxeüléte azon-
dSntéie nem kétséges
kan épp a londoni tárgyalások al kuzódása miatt késett, de ez korántsem vonja maga után a már elfogadott program megváltoztatáaát.
Munkatársunk egyébként ma délbea beszélt Vasa József miniszter elnökhelyettessel, aki a külföldi kölcsön ügyében a következőket mondta:
— Ma délelőtt kaptam Bethlen István gráf miniszterelnök t.3! tá viratot a külföldi kölcsön ügyében. Azt hiszem, hogy Bethlen litván gróf miniszterelnök még e hét végére megérkesik Londonból, bár biztosat a miniszterelnök ur hazautazásáról még nem tudek Annyi azonban bizonyos, hogy a Népszövetség.bizottsága már befejezte kölesöaügyl tárgyalásait és most még csak as van hátrs, hogy a jévátételi bizottság összelljön és meghozza a végleges döntést. A jévátételi bizottság előreláthatóan rövid Időn keiül összeül, bár arra, hogy döatésére még február eleje előtt sor kerüljön, alig lehet számítani. A jóvátételi bizottság dön téso tekintetébea már nem lehet kétség. A kő\'esőn körülbelül bisto-sltva van, ugy, hogy az egész köl-esöaügyet mest már elintézett do lognsk leket tekinteni.
Ax eagol kSavétfiraéaj biz toara veszi a kölcsönt
Londonból jelentik: Angiié közvéleménye a Magyarországnak nyújtandó hitel kérdésében kedveső. Általánosaágban ast váriák, hogy a jóvátételi bizottság kijelentései és az utolsé politikai kifogások elst mltása után Páriában az aláírások megtörténnek, feltéve, hogy a magyar tárgyalók továbbra Is kocci-liáns magatartást tanusltansk.
fiqyaa szám ára hétköznap 300 kerona. vasár- és ünnepnap 400 korona
SS. évfolyam Nalykanixa«, 1924. január 23. Szerda 19, Bxim.
POLITIKA
VU. kar. AUMi-iM SS ■«. Jtmr ia—ei.
ansnaetM Irat S|y kórsa TSSe k.r.s.a-■áraaa Un Bltoe kmaa.
Az indemnitás vitája
Drózdy be»réde az Alföldi Brigádról
nyíltan a f.jvédőkhör hur. Acélt aam tud a mlnlezterelnök konszolidációt teremteni, mert nem tudja, kik vannak többségben. Biutia • miniszterelnöknek a külföldi kői oiön kérdésiben tett kljelentésévol polemizál.
Elnök ax fiiéit délután 4 áráig felfüggesztette.
A délutáni Más
ZALAI 1^1-ÜNY
Bndapoet, jsauár 22
A nemzetgyűlés mai ülését 7,12 órakor nyitotta meg Szcltovszkg Béla elnök.
Napirend azerint folytatták az indemnitáa vitáját, melynek elcó aaónoka Paiay Gyula. A parlamen-tarizmui fontosságáról beszól. A felesleges éa rosszhiszemű beszédek irtanak legtöbbször a parlamentarizmus tekintélyének. Honijárul a házszabály revízióhoz, mely a kormányzást lehetivé teszi. Klfogá-aolja azt a tendenciát, mellyel az ellenzék az atrocitásokat tárgyalja. Az ellenzék ezzel a magatartásával a keresztény politikát akarja ledönteni. Ha az ellenzék és szeelálde-mokraták akarnak segíteni a magyar milliókon, segítőtársra találnak aa egységespárlbsa, mert annak Is ax a programja, hogy saját fajának boldogulását biitositsa. Bőszéi a zsidókérdésről éa kijelenti, hogy axt erőszakosan nem leket megoldani. Foglalkozik a kölcsönnel, végfii a közalkalmazottak helyzetének javítására kéri • kormányt. A jsvaalatot elfogadja.
Drózdy Győző a következő szónok. Hangoztatja, hogy addig nem ieas rond as országban, míg a rend-Araég és esendfírség nem emelkedik hivatásának magaslatára. Héjjas Iván két héttel oselőtt megígérte, hogy leleplezi as Alföldi Brigádot és a rendőrséget az elrejtett fegyverek nyomára vezeti, de ezt ax Ígéretét most sem váltotta be. Meg-jelöli a helyekeit hova az Alföldi Brigád kecskeméti zászlóaljának fegyverei vannak elrejtve. Az indem-nltást nem fogadja el.
Dini oh Odöa beszédében a lótenyésztés helysetével foglalkozik. Kijelenti, hogy a korsaáay ezen a téren dieséretrsméltó lépést tett. Határozati javaslatban kéri, mondja ki a nemzetgyűlés a testnevelési főiskola felállítását. Az indemnltást elfogadja.
Utána Saly Endro a kormány politikáját bírálva megállapítja, hogy •x egységespártban háromféle árnyalat van. As egyik árnyalat Beth* len személyes híve, aki vakon kö veti a miniszterelnököt. A másik árnyalat ninoo megelégedvo a mai helycettel, do axt hiszi, hogy a miniszterelnök mag tudja szintetnl a mai \'állapotokat. A harmadik
Pesthy Pál elnök »/»5 órakor nyitotta meg ax ülést.
Selff Endre folytatta délelőtti beszédét, melyben a szombathelyi vasatas sztrájkkal foglalkozott. Határozati javaslatot nyújtott ba, küld-jenek ki parlamenti bizottságot a MÁV üzletmenetének és személyzeti politikájának felülvizsgálására. Ugyanosak határozati javaslatban kérte a zalaegerszegi internáló tábor feloszlatását. A javaslatot nem szavazza meg.
Utána Herezegh Béla a külföldi kőlcaőntárgyalásokrál szólva kijelenti, hogy ax messze túlmegy ac állam! kőloaön keretein, majd a trianoni békéről beazél. Az indem nitást nem fogadja el.
Lendvay István a következő szónok, aki csak akkor fogadná el az indemnltást, ha magyar Mussolini vagy magyar Kemál ülne a kormány élén. Hosszasan beszél a zsidókérdésről. A felhatalmazást nem szavazza meg.
Elnök napirendi indítványa szerint a Ház legközelebbi ülése holnap délelőtt 11 órakor kezdődik.
Ax Igazságügyi bizottság Blése
A nemzetgyűlés Igazságügyi bl zottsága Varga Gábor korelnök elnöklétével ülést tartott, amelyen Platthg Györgyöt választották mag elnöknek. Ax Illésen Erödy Harrach Tihamér előadásában letárgyalták a társasházról azólá törvényjavaslatot és azt kisebb módosítások után elfogadták. A bizottság legközelebbi ülését szerdán tartja, melyen a robbantószerek és anyagok előállításával, tartásával és használatával elkövetett bünsselek-méayek megtorlásáról szélá törvényjavaslatot tárgyalják.
HÍREK.
— (Naptár) Jan. 23. Ralmund.
— (IdŐjáráa) A Meteorológlsí Intéxet jelentése szerint hldsgebb Idi várható helyenként gyönga havazással.
— (Aa alispán ujabb elutn-altó végzáaa UJváryák feteb-basása allén) Ujváry Géza éa társai tudvalevően panasszal és fe lebbezésscl fordultak Bődy alispánhoz — a városi tisztviselői létszámcsökkentést Illőtőlag. Bödy Zoltán alispán most leérkezett határozatában elutasítja Ujváryék panaszát és folsbbexését azzal, hogy a határozatot a balügyminiszter már jóvá hagyta és Igy nem lehet azt újból vita tárgyává tenni. Megállapítja az alispán azt Is, hogy a közgyűlési meghlrót több képviielőtestületl tag későn kapta kézhez, de ex nem a polgármester, hanem a kézbesítők mulasztása, klkot a polgármester emiatt felelŐiségre is vont.
— (Hets ügyész hivatalos utja) Metz Jóxstf klr. ügyésx ma Keszthelyre utazott, hogy as ott lefolytatandó járáiblrósági tárgyalásokon részt vegyen.
— (Megdrágultak az Uleté kek) Miután as állam pánsügyi helyzete a közjövedelmckkel szemben egyre nagyobb Igényeket támaszt, a különböző Illetékek a mai naptól jelentékenyen fölemelték. Megdrágultak as útlevelek és ax utlevélhex mellékelt okmányok bélyeg-dijai, drágult a játékkártya bélyeglllotéke és a tőisdealkusxok kötjogyel, melyek ezentúl darabonként tízezer korona Illeték alá es nek. Megdrágult a tözsdeblróság is, ahol ezentúl a rendes bírósági illeték felét kell a feleknek fizetniük.
— (Kultur dólután) A Tisztviselőnők Egyesülete osfltörtökön délután 6 órsi kezdettel tartja a Rozgonyl • utcai tornacsarnokban második kultur-előadását. Etalka-lommal dr. Kies Károly a Magyrr Asszonyok Nemzeti Szövetségének főtitkára jött le Budapestről, hogy előadást tartson a társadalmi azer-vexkedés fontosságáról. Barbarlts Lajos saját költeményeit fogja szavalni. A műsort ax ipartestület da lárdájának énekszámai egészítik kl Bsléptldlj ninci. Műsor után az egyesület Nádor-utcai helyiségében dr. Kiss Károly tiszteletére tea lesz.
Linka
A ,Z>U K6«»y\' M.S.U r.jí»y.
Wu PéMrtj Tarnál (»t>) Nem ciessse haladt a szekér, mikor egy nyáj Jatt sssmbo velük ti keskeny hegyi uloa. A kél kuvasz neki ugrott a szekérnek ás megtá-medta a lovakat. As egyik ugatott, a másik vonított ás hangjukat megismerte Liaks.
— Hallod a Morgó haagjál? — kérdezte « sztlrks vássonkóbor ernyője slá bshuzódott Csábítókétól.
— Haliam. A Pauura is itt van.
— Ej a Dimitru nyája tehát.
— El aa, de ne lörödj velo. ö is oláh.
A szekér megállóit.
— Miárt állolt meg a szekér í —
Cicbrlnka óvatosan kitekintett az
ernyő alól.
— Mert a nyájat baj érheti, hál azért.
Linka; is kikukucskált s iiürkc vászon seéláait. Látls Dimllrul cl-haladai a cigányok szekere mellen, ü. bizony nem Is scjtetls, hogy kit
takar a szürke vászonkóbor ernyője. Tovább bsllegett s nyája után.
— Csobrinka ! — szólít* meg nsgy serényen Linka a cigánynál, -- itt vannak a koronák?
— Ili vannak ... miért kérdezed > — tudakolta gyanús ssjtslemmel Csobrinks.
— Gyorsan add idei — sleltelto a leány.
— Ull akarsz, Linka í
— Na kérdezz 1 Add elő gyorsan a koronákat.
Csobiinka íölenselto az alaéssok-nyáinsk lelát és Isoldotla a kit különös tárgyat, mialatt ismételten kérdezte a hirtelen szándéka felől Linkét.
— Itt Megvártok 1 — rendelkezett a szőke lündár. — Eín ezt a koronát visszaküldőn Janku Ábrahámnak. )
— Az Útónért Linka, mi jutott eszedbe? — Él vissza akarta tartsa! Csobrinka a leányi.
— Ami nem az enyém, nem viszem magammal 1 — jelentene kl erélyesen és leszállóit a szekérről.
— Dimiiruval bajod, lesz Linka.
— Én nem félek tőlo.
— A mórékkal elkísértetlek 1 — ajáalá Csobrioka, amint a fekete bőrbe bujl András Péteri Ijedezni látta.
— Nem kell senki I — tiltakozott a leány.
— Linka, Liaks, elrontod minden tervemetl .Ott veszel a kezeik közön.
— No jajgass Csobrinka 1 Nekem a karoaa nem kell. Visszaküldöm Dlmitrutól. Ezt meglessem.
A kocils móré szólani skarl, dJ Csobrinka hamar oldalba bökte, no-hogy hellssss a hangját.
— Megállj Linké, án kísérlek ell — ajáalkosolt a elgányné. A saroglyából kétcsövű pisztolyt vett aló Csobrlnka a kísérethez.
— Nem bánoai, — hagyta rá a leány — le eljöhetsz.
Csobrlnka megmutatta, hogy merro kerüljön Dimllnl elé egy kis ösvé-ayen ás nyomában lépdelt a szlp szőke leánynak. Amig haladtak nagy serényen, a cigányáé megtanította Linkát, hogy mit mondjon a juhász nsk. A koronák fényesen tartására
— (A kBztlsztvfselők bar-gony a* váltaága) A kereskedelemügyi miniszter a köztisztviselők 1923—24. évre járó kedvezményes burgonya-járandóságának második felo helyeit járó késxpénzváltság összegét kilogrammonként 780 ko rónában állapította meg.
— (Lenin megint meghalt) Londonból jelentik: Szovjet Oroszország delegáltja hivatalosan értesítette az angol kormányt arról, hogy Lenin tegnap hirtelen meghelt. A hírt a milanói orosx kikildött, valamint varaói hlrak is megerősítik.
— (A rendőrság fegyverku tatáaának eredménye) A rendőrség napok óta kutat elrejtett fegyverek után és mára már elég értékes xsákmány gyilt egybe a főkapitányság épületében. Hatvanöt fegyver, tizenkét revolver, huszonhárom kézigránát, háromezer töltény és kilenc dlnamítpatron az eddigi eredmény, do megállapították, hogy mikor a kutatást megkezdték, sokan utaztak el vidékre nagy ciomagokkal megrakodva, melyekben valószínűleg ugyancsak fegyverek és robbanó anyagok voltak. A rendőrségről több dotektivet küldtek most vidékre, hogy a fegyvereknek vidéken való elrejtését meg akadályozzák. Ezeket a detektlveket mára várják vissza a fővárosba, munkájuk eredménye eddig még Ismeretlen. Nagymennyiségű tölténytáskát és más katonai felszereléseket la talált a rendőrség, melynek a befejezett kutatáa után ax a véleménye, hogy már esak nagyon kevés fegyver lehet Budapesten elrejtve.
— (Igen alirgős (rapid) telefonbeszélgetések rendszere-sltéae) A kereskedelmi miniszter rendoletéből febr. hó 1 étöl kezdve a belföldi és ax Aasxtriával való forgalomban „Igen sürgős" (rapid) beszélgetések is válthatók. Ax .Igen sürgős" beszélgetések után sorrendben mindjárt a sürgős állsml beszélgetések után (a külfölddel való forgalomban ax állami beszélgetések után) következnek. Dijuk a sürgős beszélgetések dijának bá-romsxoross, vagyis a közönséges beszélgetések dijának kilenoszerese. Ha ax .Igen sürgős" beszélgetést a bejelentéstől sxámltott harminc peroen belül nem lehet lebonyolítani, oiupán a „sürgős" beszélgetés diját fogják a fél terhére felszámítani.
ecetei mosást ajánlott. Attól losz még csak fényes se eaüatkorona, ha oeetes ruhába tartják.
A hogy végénél hosszan ksrüli mog as ut a hagy nyúlványát. Olt értök eléje a lassan ballagó juhásznak. Csobrinka agy fa mellalt hátrább maradi. Linka kilépett Dimitru •lé.
— Hol járás Itt Unka ? — kezdte feddőleg Dimitru, hansm a válaszra nem számított. A szőke tündér dacosan visszavágott neki, hogy Csobriaka Is bámulta a hangját a fa mögölt.
— Olt járok, ahol nekem tetszik. Axt teasek, ami nokom tetszik. Keked ptdlg aet parancsolom, hogy est a két koronát add át Janku Ábrahámnak. De tisztán tartasd 1 Mosd meg ecettől, hogy fénycsen Jueson a kexóbo1 — és odadobta a juhász elé a két fényes ólomdarabol.
— Jers hazai — szólt Dimitru.
Ss orro a szóké leánynak megvillantak a szemel, elpirult az arca, a hangja pedig haragos volt, amint viMZakiáltott. (Teirt.
ím )•*23
— (Román rondőr a sxemotes ládában) Kolozsvárról Jalraük: Újév i«g<;«. lén a Wcssolényi uto-ban, molyo: mi Por-dininá kirá\'yutnak ciu\'oíuak, ni utciKoprők titokxUos gyilkosságot fodtaWk ioí. A telefonon leadott JolenWs uo.ir.t egyik utcai suouittis ládába* egy r.-ndór egyenrnhái holt-t«.\\let talált,k. RCljt :n rend\'ii bizottság nyar-g»lt ki bolyssifti ese.Dléra, óvatosan kinyitották a láda foJclét ás tányloj ott találták a Kemít felett öasxelisporodra. arce-l lobié az egyenruhás hullát. A mily lédábó! nom jikrrült kiringatni a toüel, ujy, hogy vógre is fel Kellett fordítani az ojésx lidit v ere ii r.-nd^r cdsgurult r. tixotiságrosoté rinitőr-tiixt Wb* alá. A huila azonban nagyon gyanúsan vítalla magát, nyújtózkodni kezdett s astin ejodslfcoxva nijef körű\'. KiJ *• rölt, h\'ty egy-h baja nincs, csakhogy rtszeg. ilojty hegy k«:ült a ládába azt nem tudja, d« a n:v*rc eraléS>ss\'/tt: Chidru Jo»n ms.os-viinárhcl.. i rendírórrnester, akit szolgálati ügyben liildUk Kobesvérre, do bogy roi «e az újty és hol vau a hoxzcv/ló i/ás, arrát nora tudott.
— (KéUzcr adta ©1 a birtokát) Különös Ügyben Ítélkezett a nagykunizsoi klr. iörvínyszók Ke-nedi bü.>lelőtxn£ei«. A vádhfttóíáa: szerint Plander Kárely DV dijnek ktlszer cella el birtokál. Elaő ízben a vádíatt gvámja, öxv. Horváth Cyirgyné elodta Pókecz Györ^yné fitycháxai lakosHuk, majd mikor káitbln Plander nxgykoru lett ia kiktrö\'t n RyámsJg alól, újból eladásra kioAtta n blitoket. Ekkor első, törvényes vevő flgye\'oiextettc a venni szándékozó*, Hogy a birtok az 3 jogcs tulajdona, hs ennok cl-lenéro is megvonná, nem ingatlant, hanem pert venne meg. Malek Ferenc éa nej a nyilvános árverésen méjjls megvették Piandír birtokát. A feljolentéa folytán aa ügy most u tőrvényszék büntetőbírósága eló< került, mftly Plander Károlyt n birtok kétszeri eladóját kilőne hónapi börtönre, a birtok vevőit Malek Ferencet 2 hón^p\', feleségét padig három hónapi fogházra Ítélte. Az Ítéletben a kö/.vádló megnyugodott, a . vádlottak felebbattek.
— Január 26. A Józsefszanatórium-egyesület piknikje a Polgári Egyletben.
— (Elfelejtette, hogy llx évi fegyházat Bit) Grin/eld kab h»hóti földbirtokos feljelentette Lemos Jínos fokos! kocsltt, hogy Istállójából egy pár zablát és kantárt lapott. E=t ax ügyet tárgyalta ma délelőtt dr. Mutschen-baahcr Edvin klr. törvényszéki tanácselnök. Amikor megkérdezte a vádlottó\', volt e már büntetve, azt\' mondta, hogy cgyizben ült két hónapot. Erre felsorolták neki a bün-ügyi nyilvántartó adatait, melyek szeriwt Lamos 10 évi fegyházai ült emberölésért. Arra a kórdésre, hogy miért tagadta ozt el, .Lamos azt felelte, hogy „egészen elfelejtette — olyan régen volt". Lamos a tárgyalásnál beismerte, hogy ellopta a a tárgyakat. Avval védekezott,
GrBnfeld kocsisa két nyulat lopott tőlük, ezért elhatározta, hogy Ő meg Grftnfeldiktől fog valamit lopni. A lapott holmikat Kanizsára hozta és itt elodta Révész Vilmosnak. A klr. törvényszék — figyelemmel a fencforgó cnyhiti körülményekre — Lamos Jánoit két hónapi fogházra, Révisz Vilmost tulajdon elleni kihágás vétsége miatt
12.000 koronára Ítélte. Az ítélet jogírőa.
(x) Eljegyzés. Barla Rózalkát, néhil Bírta Lajos hitközségi titkár leányit eljegyezte Gánsberger Lipót városi állatorvos.
ZALAI K0Z3ANY
- (Márffyék Bgye március negyedikén kerül főtárgya-iáara) A Koháry- és Ravicxky-uteai boaahsaserényiotek ügyében letartóztatott Uárffy József áa károm társa ellon as ágyésaség tudvalevően gyilkosság kísérletének hintette raittt már elkéazitette vádira-tát. A vádlattck a vádirat ollaa nem éltek kifogással és igy az ügy mér máraJuB negyedikén fötárgya-lásra kerül Faul Ivor dr. törvényszéki bíró slnökKse mállott.
— (Ax O.-siágon ienyészál-1 atvúanr éa gépkiállítás) As O\'szágos Megyor Gazdasági Egye-xüUt^ tenyéssállatvásár-ronászö bízol taága elhitározta, hogy 1934. évi díjazással egybikötött XXXIII. Oro:áges tenyia/állatvásárt éa gépkiállítást naáro. 15., 16. áil7 én fogja rendezui a tenyésr- és hiszonállat-vásártelcpen. A tenyészáliatvás^rra felhozbaté bármilyen fajtájú, korú és ivóra tenyészállat aisrvAsmarhá-ból. aertéaből, juhbál, kecikéböl éi baromfiból (ló nom.) Bejelentési határidő : 1924. február hó 1. A te-nyésKÁIlatvásúrt kiviteli vásárként fogják kezelni. A tanyészállatvá-sárra jövő és onnan eladatlanul visszamenő szállitmányak részérő n kereskedelemügyi minisztérium 50 százalékos szállítási kedvezményi biztosított Az id*i XXXIII. tanyész-állatvásár szabályzatát éa a beje-ientási. ivxkat a randoxő bizottság olküldötte már mindazoknak a to-nyéictőknok, akik az olőző vásárokon résztvettek. Megkeresés csatén azonban n rcndező-bixettsAg minden érdeklődő gazdaságnak ké$z-séggel mtgtü\'dl ebeket n nyom-tatványokdt. (Budapett, IX., Kit-telsk-u.)
— Gondoljunk a tüdőbetegekre !
— (Tolvaj urasági eselááek)
Miháleez József, Kiss Gábor, Vajda János éa Szabb György oroutonyi gazd.<s4gl alkalmazottak mint vádlottak kerültek a kanizsai törvényszék egyesbirája dr. Mulschenbeoher Edvin elé. A vád aa volt, hogy Gruner Ernő uraság birtokából Oros?tonyban együtt éa közösen a pajtából marhabőrt és több ingó-aágot eltulajdonítottak. A csondőrl nyomozás eredménnyel járt, a lopott marhabirt meg is találták. A tárgyalás folyamán a vádlottak tagadni próbáltak. Dr. Beek DasaŐ ügyvéd Bxéváteszi, hogy a csendőrök a kihallgatás, illetve nyomo zás közben Kist Gábór vádlottat, aki azelőtt teljisan ép és egészséges veit, annyira megverték, hogy teljesen nyomorékká lett. Metz Já-ssef klr. ügyésü Vajda és Szabó ellen, miután bünciolekményük nincsen bebizonyítva elejti, Mihaleet József és Kiss Gáborral szemben azonban fenntartja a vádat. A* ítélet kihiraetéce január 30 án Usx.
— (A Jó Isten karácsonyi ajándéka) Parisból irjále,: Egy cantoni ojyújyü ssoginy ombor karácsony előtt lerolct iit a jó Utón-nok, arae\'.ybon 50 f»nV kur^etonyl ajándékot kíit. A UvoUt bodobtt ogy po»U»e»k-rínybt. A postia hos«xa* tanakodis útin olküídtík u lovoltt a eantoni korraányxó uaáíinak, amolynek öt tagját meghatotta a loval és iúczeadtak 5D frankot a jsogány-\'e»\\»»r részérő. Két oap nulva ujabb lavét volt a j.o»tán, ugyancsak a jö htanhas cimosvo, araelybon a szegény oober nsog-kösxoni az ötvon frankot, it így.boa kijolonti, hogy fc\'.tótoloste, hogy aa égből nom fog szít franknál kovtsebbat kapni. Aih kéri torábbra a lovéliró a jö Istent, hogy cxutáa, ha pénxl Mid naki, no küldje a postin ko-rositui, niort a kormány képos olvenni a felét adó «;aiín,
— (A attmegi kérháabaa la less Röatgea készUlék) Sümeg röl írják : Simeg község már ré-gebbsn mosgolcnat Indítóit a kór-háa részérő Röntgon-késallák beszerzése céljából. Dr. Vass József népjóléti miniszter, Sümeg képviselője most 5 millió koreaát adott a Röntgan-alapro. Sümegen magindult a mozgalom, hogy a hiányzó összeget megszerezzék.
— Gondoljunk a tüdőbetegekre l
— (Mit ▼eoxteltOak éa mi maradt meg 7) Magyarország a bék«-saerződás szerint UrÜletáaek 71 9 százalékát, népssságének 62 ssáza Iákét vesaitette el. A területi és nápvesit sség Magyarorsság gaz dksági arejéaak asgyaaértékü esik-kanásére vaaatatt.
felintr Frigyes, egyetemi tanár azáaaitáaa saerint 1912 baa as egész ország nsmzati vsgyoaa él.520,589, 373 araay koraaa, naraxoti jövadal-ma pedig évi é.741,716,778 arany korona volt. Failner uj találmánya fáradságos adatgyűjtéssel azt boncolgatja, hogy e aamxetl vagyoaból külöa kfilöa mennyi jntott ingatlanakból, köziekadási eszközökből, lagóságokbél és a külfölddal stam baa faaaálló kivatelésekkől Csonka-raagyarorazágask a rasnayl a le-csatalt orazágrészakaak.
A gendoa azáaaitások azeriat föld blrtekbil, az orsiág termifildiáaok értékát tartva szem előtt, Cton-kamagyaroraságaak asupín 36.51 ssázalák maradt meg.
Bányáink és kohóink össxaa termelésének értékéből Csonkfimagyar-erstég területén maradt 41.20 százalék.
Az épületek ártéktagosódáss szerint Csankamagyaiorazágatk ciak 34.12 százalék Jutott.
A közlekedési eszközök értéke akként oszlik mag csonka országunk és as utódállamok között, hogy aakünk aa összas értéknek csupán 36.66 százaléka ju\'.ott.
Az ingóvagyon magoszlása kedvezőbb, mert nekünk • j.r.kkól 43.48 s.it.Uk maradt mig.
A legk.dv.iöbken illuak a külföldjei is.mben tímantbaté kö.«-teléielnk szempoatjáböl, amennyl-ban alakból C.onkamagyaroriiijra
58.72 asáiaUk aalk.
Nagy-Ma,yarorai^g ösuca va-gyoaiaak 61.34 iiázaKka ca.tt aa Ingatlan vagyonra <s ma la körfil-helűl ez az arány, amennyiben Caonkamagyarorseág aemzati vagyonából az ingatlan vagyoa 61.25 azásalékot teáz kl. Vlszoat mlg Nagy-Magyarország vagyonának 16*82 százalékát terhelte tartazás a k«N földdal szemben, addig Csonka Magyarország vagyonának 2431 százalékát a külfölddel azomben fennálló adéaság emészti fel.
A nemzeti jövedelmei vizsgálva, az őstermelés hozadéka Csonka-Magyarországon 39\'19 százalékra zsugorodott. Kedvezőbb a helyzet as iparban, ahol 48*50 százaléka a hozadéknak b a kereskedelemből áa szállításból eredi jövedelmeknél, ahol azok 41\'5Í százaléka esett Csonkxmsgyarországra. A külföldről eredő jövedelem 41*18 száza* léka maradt Csankamagyarorazágra, viszont a külfölddel szemben fizetendő tartozások 58*72 százaléka terheli Csonkamagyarországot.
A mai Magyarország namzotl va-gyanának és jövedelmének azám-szerű kipuhatoláiát az e téren fá-radhatlaa tudós fenntartja magának arra az idira, ha a korona értékének bizonyos állandósága fog mutatkozni.
— (Kifogott a szesztilalmon) Tudvalivő, hogy as Egyosült ÁlUaokbiB a Ug\'sigírubb ás álU\'ános isosstUalem vas. c.ak toTMéssotos, kogy as amorikal lolomá-nyosség a lo|loh«UU«a*bb ÖUoUkkal is mog-próbálkosik, hogy e«t as ambortolom tílal-raat kljátsssa. Kossrígiboo egy ogáas éleiét alkohol tilalomba* oltSlUtt nowyorki Uó má-gJs cuk kifogott a törvény sx\'gorám. As al-kunyt tudéa Hoctor Granat novii Lró ás régész 30 ávvol oxolóu alhaH édaaatyjának holttestét i hás ogyik kápolnaiaahioo b«-rasdoxott sxokájiban alkokollal mogtk\'ött iivígtotojil fémkoporsában órlsto. A holttost aióta t«tjo« ép«égb«n miradt. A most elhányt tudás taljoson hasonló kaportót ki-sxittotott tnsgénak és végakaratához hivon 6 ia alkohollal megtöltött koporsóban fogja aludni öriék álmát.
— (RáfUatett m vendéglátásra) Somogyvárril Jelontlkj A minap délután beállított Vtreeies Imre gazdálkodó lakására egy magát -budapesti lakóinak mondott 20 év körüli jól öltözött leány, aki előadta, hogy másnap, vasárnap reggel nagyobb Mennyiségű maga készítette rahanemü érkezik atána, amelyet Sosnogyváron óhajtana értékesíteni. Mikor látta a gazda lé-hlszemfiségét, reggelre meg is fogadta a szállásadójával egy udvarban lakó fuvarost a csemag felhozatalára. A leány egészen jól érezte magát a család környezetében o még a szomszédba is elment » háziasszonnyal tollat fesxtani. Éjjel 11 érakor félbeszakítva a toU-fositást, hasatértek. Erra előadta kívánságát, hogy ő meleg szobában nem szeret ajudnl, kéri a hidegben ágyazni számára. Az asszony mit-sem sejtve, teljesítette a vendég kívánságát. Vasárnap a kora reggeli órákban vendégségbe száadé-kőzett menni a fárj és bemaot az elaő szobába az ünneplő ruhájáért. Nagy meglepetéssel látta, hogy ti ágyneműről a hazat hiányzik,, a szekrény ajtaja nyitva és többféle vászonnemü eltűnt.
— Január 26. A Józtef-szanatórium-egyesület piknikje a Polgári Egyletben.
— (Forgalomból kivont bélyegek) A kereskedelemügyi miniszter az aratósrajzu 5, 15 és 25 korenás, az orsrágháxraji* 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 100 koronás, a Patroaa Huagariae-rajza 50, 100, 200 éa 500 koronáa, továbbá ax 1000 filléres, a 10, 15, 25 koronás hivatalos bélyegeket ianuir hó vi-
Íévtl a forgalomból kivonja. Hanél-ogva ezek a bélyegek a határidő elteltével bérmentesítési célokra többé aem használhatók. A közönségnek, hatáságaknak, hivataloknak éa magánosoknak használatban lévő ilyen bélyegeknek más, forgalomban maradó pestabélyegekre dijmenteaea veló beeeorélése február végéig történik. E hatéridin tul ezek a bélyegek nom cserélhetők he.
(z) Özvegy Végh Lászléaé fehérnemű dlvatWméhe Izléaea, csinoa rajzok érkeztek előnyomta-táara. Ugyanéit tanítványok felvétetnek hlmzésra éa fehérvarrásra.
(z) Elsőrendi l*a*alUitek 30 és 8S kg-es xsákenklnt legolosób-ban beszerezhetők Villányi Antal terménykereskedőnél, Csengery-ut 83. az.
MIG a KERESKEDŐ PIHEN. M"f11 "" HELYETTE a REK-LAM DOLGOZIK I!
4 ZALAI KÖZLÖNY
1824. január 23.
(z) Dr. Könlg fogorvos n« badságáról megérkezett, rendelését
megkezdte.
(») Ágy tollat veaz éa olad Hercofoldné, Sáfár ait 18.
(*) Mielőtt mognőeül. jegy gyirflt éa ékszert legjutányosabh árban viaérolhat Frlod Jóaeof ékaxeréaxnól, Nagykanlxaán, Sugár-ut 2. (Hő ut éa Sügér-ut aa-rok). Arany, ezüst, platina, hamlz-fogak éa érmek beváltása a leg-magaaabb napi árban.
(a) Minden megkülé. m láb tói erőd. Hozassa hát rendbe nA lam harisnyáit, hol a legelőnyösebb kiazolgálásban réazúsül. KitQnő, me-gyapjú téli harisnyák raktáron előnyős áron. FILIPP Oszkár ha rlsnyakötődéjo, Szombathely. Széli Kálmán u. 6. sz.
M0ZGŐFÍNYKÍPS2IHHÍ2.
Uránia. Még ma azerdán be-mutatáara kerül: Psyohe, ariomü az orosz jobbágyrág Idejéből. A eáil-udvari színház művéazeivel. A darabba előforduló balletet az orosz udvari ballet táncolj*.
Csütörtökön a Világ mozgóban kitűnő burleszk est (Fitty, Chaplin, ö, Mtc Sennet).
Jón I 5 a U:lőr; Miz Linder vlha-roa sikerű paródiája.
KÖZGAZDASÁG.
— A valorizációé törvóny-javaelatok. A korona vásárló erejének oaökkenése különösen azokat érintette súlyosan, akik bizonyos kötött járulékokból étnek. Ezeknek érdekében már többször történi Illetékes helyen felazélalás, a kérdést azonban Igen nehéz volt elintézni, Moit Nagy Emil Igazság ügymlnlazter készített törvényjavaa-latot, amelynek aegitaégávcl enyhíteni akar as anomáliákon. Az első törványjavaalat az egyea időszaki péntbtli szolgáltatások felemeléaéröl szó). A törvényjavaslat azerlnt fölemelést csak akkor lehet követelni, ha a iogotltotl félnek kereseti és élet vlexonyai azt Indokolják. Ha az érdekelt fél az összegben nem tud megegyezni, agy keresettel kérheti annak az ösazegnek a megállapilá aát, amelyre a azolgáltatáa özaxegét föl kell emelni, vagy pedig le kell . szállítani. A jogosított fél a felajánlott fizetéa felvétele eaetén is minden jogfenntartás nélkül laditbat keresetet magasabb ötazeg meg állapítása érdekében. Ha a korona \'vásárló ereje nÖvekstlk, akkor a pénzbeli svolgáltalátra kötelezett fél követelhet lessállitást. Ha a kötele-sett fél felimelt fizetést nem ajánlott fel, vagy ha a birói határozat* ban megállapított öaazcgnél keve aebbet ÍUetett, akkor a különbözet tőkéje után heti azázalékban kife jezett kártérítést ia köteles fizetni. A bíróság a marasztalás összegét a gabonának mindtnkori pénzbeli egyenértékében állapítja meg. A mű-aodik törvényjavaslat a baleset vagy büntető cselekmény következtében fizetendő pénzbeli járadék ösa.-egé-oek megállapítására vonatkozik. A harmadik törvényjavaalat, amely az adásvételi jogügyletekbea megállapított készpénzbeli vételár özsiegé-nok meg ha tárolásáról azól, kimondja hogy, ha az 1923 július első napja előtt létrejött azenődéabcn megállapított összeget 1924. január elseje előtt kl nem fizették, akkor a korona értékében történt eltolódást arányba kell hozni és ■ vevő az
eladó kérelmére a kikötött vételárat köteles fölemelni, Illetve, ha a koiooa javul, a vásárló leszállítást követeillat. Ex a térvény adásvételi ügyletekben ellenszolgáltatásként megállapított pénzbeli tartásra, vagy ellátásra, életjáradékra, tovább* kereskedelmi ügyleteken alapuló vételár köve telisek re nem alkalmazható.
— Csökkentik n munkaidőt m gyárak. A gyáripar válságos helyzrto miatt a nagyobb gyárak már hetek óta foglftlkomak azztl a tervvel, hogy üzemüket redukálják. — A G*nz.D/nubius V.\'ci u i hajógyára hetenéknt öt, a csepeli Woisa Manfréd-gyár pedig heten ként négy napon át foglalkoztatja csak munkásait. Szó van ezonban arról, hogy több gyár, mely teeh-nikailsg nem tudja keresztülviani a munkanapok számának ciökken-téaét, a napi nyolcórai munkaidőt fogja csökkenteni hot vagy hét órára.
A TŐZSDE HtML
(S.Jit tuSásltéuk Ictdoojil.nKi.j
A tegnap fcleilnre került ked* veid hangulat hfctáss alatt . rmi értéktőzsdén folytatódat! as élénk forgalom. Ennek köv.tkezlében ez Irányzst srllárddá alakult. A szilár-dulás azonban nem öltött nagyobb méreteket, az árfolyamok részben tartottak, részben javulást mutattak. A barátságos hangulat főkép a nehéz értékekben jutott kifejezést., ahol az árnyereség kőrélbelOl S— 6 ezás.ték, A közlp 1. klepepirok közöl csak a különösen fevorlzált értékek értek el említésre rnélti jevulJst. A béosl tőzsdfről üzlet teleneég.t ée gyeege Irányzatot je leotettek, ami nem hathatott biz* l.tilsg a piacra. Zárlat fslé .a ideiglenesen felvetődött alacsonyabb ét folyamokon a bankok egy réeze vevőként jelentkezett, Igy as átmeneti gyengülés után ajebb javulás állott be. Zárlatkor a hangulat barátságos, sz irányiét szilárduló.
Koastpánx V,—1V, százalék.
Utótőaado. Irányzat tartolt. Kereskedelmi Benk MÓ2, Stummtr 1800, Georgia 610, Fávároal Take rékpénstár 341, Gumml 246, Ganz Danubius 4525, Kőszén 2873, Ma-gyar Német 43. Mezőhegyes! 392. Atlentlk. 4«\'/„ l,ró 770. Magyar Aoll 255, Sehliek 105, Nova 140\'/,, Llo>d 18\'/,, Jelzálog 140. Leszámítoló 118. Salgó 660, Rims 137. Oaitrák Hitel 177\'.\',, Magy.r Hitel 651.
Délutáni magánforgalom.
Irányzat sillárd. M\'gyar Hitel 660, Osztrák Hitel 176, Sslgó 680. Rima 138, Georgia 650. Melőhegycel 400, Kereakedelml U.nk 1490, Le-aiámltoló 121, Angol Magy.r 97.
Esti magánforgalom. Irányzat e.llárd. Fegyver 1390. Peetl Hasai 4500, Magyar Hit.l <55- 60, S.lgó Ó70-Ó75, Rima 138—140, Os.trák Hitel 175-177, Cukor 3815, Köeién 2875, Grorgla 650-655, M-zőhegyeei 395—400, K«r. Bank 1480. Leszámítoló 123—125, Angol Megvár 97-98. Cbeadoir 255—260, Államvasút 430.1.zó 800, Gsns Daeubius 4550, Villamos 325.
Nam.sfám.k l Ezüst 1 koronás 3-8200, forintos 8250 - 8580, 20 koronás srany 165—175000.
N.nsklsratalo. árták.k 1 Mobil Bsnk 5700 -800. Ingífa 7—10. Pharmacia 7-8, Böhm b.rdó 2500, Hsr.ndl porcelán 7700 -800*, Községi nyomda 8—9, 4 ezázalékos koronejáradák 2100—1200.
Tarmánytősada
Buza tlss.vidéki 76 kf o. 141000 -142000, 79 kg-os 143000-144000, egyéiavldékl 76 kg os 141000-141 500, 79 kg-oa 142500-143000 —
rozs 120000-121000, takarmányárpa 125000—130000, — aörárpa 135000—140000, zab 128-130000, ktlee 90-95000, korp. 74-75000, tengeri 127000-130000.
A mai terménytőlede Irányzata kösepee forgalom mellett szilárd volt. Arak a tegneplakboz viszonyítva geboneneasüekben 3000— 4000 koronáv.l, t.ksrmánydkkek-ben 5000 koronával drágultak.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapoett tfizsde délután 1 éral séréárfolyamal a kővetkezők t
Aazc.\' Mao Hajai
uu.
jaisál. <
Ol.-U. tank Ctáá>. Mii
B. Affáf CíUí.t.U
2»*m
|SJ}»
j^OOO
llwasea 1200*
Har». aal. J.b. jIjpo Mizéria Utaltan ltt«CO
U -Cuh lp»r> H«« Pttgaknl Kar. Ilitől »J»0« Mao Jf Ni rnet kisp Jatiilof 2ooo« Vireti tsaak IIJM M«ksi Ittoa
Knwa S. urj*->a
It
j;
Bor*. *téa SmmMt.
íITIu\'.áta lilaiiiri Koitó
Invla tégla K6b. t&H Dtatctx Matn«itt
"■O ,
Alt. K\' aac« IIIMM
Katimla 11 K«0
M4ti tt«a laovo\' NagrbéK«ii
Mtrlaz
IIMotor 11«»>* ó\'earaarvcytr -I (Mii
wo— ;
UjIaU
U«U M»ja
UrtHeyi si. Cmp«H U|.
NyomOAU
KUa
S«U»llki«
SíKva
TraJV^ Uaélai VoUia
wí.mi
c«n*c«r

Kía.ti
Vinni
D*1i*aagi
laállailtk
Hsttfifi* —
*»;al aaitU
É^aa )$)•«
I.is«« sisa. neoa
Cukorgyárak I Jua
CMic.koí Konit cuk. ?7i*oo C%borIj-ai }lt)c->o G«orri* Maatk ni.
it)*«oo
Ali. la C**<st
Otínakafatall
rraa»W
OV^.
Kt.liulesor.k
0«i« 4*4
CrieMi II
SaaJlaoi 15] tu
Vili. ^.JH-J JJ« ! Tov^l i Halkartab
ty.éé I OM. Vlilaaaoi
lto«o« t«( smé«
Ual* triiU 0rapjair>oa4 Sa«>«K«i« W. Tcutl 0O«6<TZ
Oyíti «*I«U
BalvlA-xi t». *«100 I.tp.Meár-sl «*«<>".,..,..
KArlroai *»6coo KftbUyai Tak. *I«<k> I .„ Által Tak. jljoo* | tn.^haMu*
>! Kuil
Mokllj i5J0»> i ririm*
Haaai ISI)*N i Cj*U«M<
M»«> .-Kianöa <»««««
jk_____ t I
C»iW
Malmok On< Gtyf,
riuir
10JM KmI la • ♦ooo KiiéaUnyai fiv>o| Krot.b«í«i
Hitel (• ifeoo\' Ananlil la
I Mi
Va*aua*«k M. 1
klalaaali.ay
♦j*«i NísnaíU la
Rrr
i Alt z»i
Isi eoe Uo" o : Ami
I PMVí.


XiM M«t iWM Kiéit t toa
KUxiU ii.>M
T4t*» I7*C
u«iOnr*i*k
Ofa
CúBiat\'is Rrk/.,..-.,
BuIk-"" T«a*)tlt«U». rAiaUa Haa«iria
Kt/t!) vtalum
VikUrla Tr, OaauWa
sm.
Fro»«r itit^*« T>vék
l\'lmknns NuUi
Pl a aki «*:»0* Vik. te .1 Otni-Daa.
Cstat.ViU. tti}»*e> 7.««l*l
jjoc. ; Ktvtroat t >jt)0«o , Kltll)«&r tt**\' Pol<*n iti
itHoa raa. aői
r>ofo»i Dí»:í a*nlt
r«kt*
KáWI Otsal
• JOOO Irtait s
| T*Mo»
i t«,» lf»a I Vtú4 taUk JwUóli r.lO* Zt<,.api1f »o«oo aicdi Jtn»:« | Kt(llj*ut6 | Vitat lotf
G*P f
OjSrfr H«<Wr Kanak KUalit*
Sltl.ktiát
a./oti
i Kfii.tojtfe
IWCO Braa.W
; Ocr.a r.ln
itto*o I Pa»W If .jou I Haa<i >t;.kf tljeoo SiairUni Ijwo ! OtttnntM
Fémkéneg 24, Labor 28. Fabaok 8300, Általános bank 17 25, Amerikai bank rési 23*75, uj 22 75, J qaard 120, Mrgyar-Nímct Mező gazd. 120.
Elővételi jog ok t Transdanubla 27-30, Coneordla 30-S3, Fábián 5300-6000, Palágyl 6075.
MTI aaagánjeleatéaa m tor.
■aéeyplacról. Irányzat azllárd. Buza bpaall paritá.ban 143—144, Tiszavldáki 138-139, dnnántuli 137—138. Rozs bpesti paritásban 127-128. peatvldékl 122-123, lisz.vidéki 117—118, dunáotuü 122—123 Sörárpa 139, Tekarmány-árpo 133, Zab 118—124, bpeati paritásban 127, Tengeri azemea 180-132, csöves 107-108.
Llastplac. Dara 2300, 00 á« 2000, 2-ea 1900. 6 oa 1850, 8 aa 850, Korpa 725, 75 százalékos rozaliazt 1550.
Marhahusvűsár. Marhahús I. r. egészben 10800—11600, hátulja
1170C—12400, kivételoaen —.— eleje 9400—11300. II. r. egészben 8100- 8700. hátulja 8500—10700, el\'je 6500—6900. Csontozni való 48Ó0—6000. Növendékmarha I. r. egéazben 8000. Bivaly 8500. Borjú 12000-13400, F*ggyu 3500—6400, Juh I. r. 9200. Marhabőr 8900-9SOO. Felhajtás: nagymarha 258, eladva 179. Borjú 86, eladva 56. Birka 56, eladva 46. — A vásér közepes volt.
Sartáaváaár. Felhajtottak 830, eladatlanul visazamaradt 500. A vásár közepes volt. I. r. 12300 12500. Könnyű 10800—14200. Slalonnáa félsertéa 12800—14000. Lehúzott hua 11000—12000. Sózott azalonoa 15500. Zsír 17000.
Ferencvároal aertóaváaár. Szabadvásári maradvány 485, étke. zett 272, eladatott 120 darab. — Arak: xalraortóa fiatal könnyű 10700 —11200. nehés 11000—12200. — Zirtváaáron nem volt üzlet.
A magyar koroiaa külföldi Jegyxáael
Newyork Zürich Prága . Berlin . Bécs ídavlza)
36 37
200 206\'/,
1225 1260
140 148
246 246
>7000 t?0-»j
Béo (effektív K) . 186 192
Zttrlckt sáilat s
Párts l(SOOO, Uoáoa ZSSi\'0?, N.ttyork IZO 60. krásael tatO, Malisai KM, MotUrvd 21* 37. B.r io IK, Wta Sl 25, Setle <10. rrís* tSSt 00, «adap..t lOO\'CO, B.l(rU 663 (A Wi.o.t AraUch. KachrtchUostalta ssariat a korooa aiiriokt aárUU 202 60)
A bácsi tősado
A mai bécsi értéktőzsdén folytatódott si már napok óta tartó dzlettelenzég. A magyar papírok piacán átmenetileg némi élénkség volt, a peetl tőzsdéről érkező ezllárd hírek é. budapeat! vételi mogblzá-eok folytán. Zárlati árfolyamok : Angol Msgyar Bank 169000, Magy.r Hitel 1134000, Oiatrák Hitel 309000, Délivesut 190000, Allcm-vasut 756500, Rima 25100, Sslgó 1220000, Magyar H.fherr 340000, Kóburg 100000. A korlátpiac záró-árfolyamai: Kohó 186000, Magy.r eukor 6660000, Magy.r Altalánoa KSezén 5280000. Horvát Cukor 1425000, Guttmeon Fa 1400000, Szlavónia 109000, Pesti Megyar Kereskedelmi Benk 2690000, Haial Fa 312000, M.gyar Jelzálog Hitelbank 275000, Győri Vegoo 181000, Megyar Veautforgelmi 518000, Spó-dlum 354000, Horvát Szlavón Jelzálog 72000, Siáazvárl 850000.
íaftt i«autf as
• énlu-klipiiit bivtltlts árfolyaatl
Valaték Davlaék
Ktpoltoo latooo AasitMdtM HiS»-isiSa
Anzol >eoi Dutaraat IJt-iíg
L*ra ss«.a»4 Kn^cSSca }ito-jf4s
IXjSÍ/ >aja«-»SS«a XrtaatitaJa
rraocit k. ij»a-ij«a I«kt •risa-íjfíja
M*rVa — lena _
Ura Ijia-Mtj Oluioniif UI014SJ
OtíV- kor. 4«H-«H Véri, ajJJ-M\'s
f-atn II^IJH Ttkf* W ti*
Lat lu-lt, StMtbo^a JSiaUto
SaoM l7«-07d lrlj< J»"J-J7«S
SrSjd ítaak }aijj7ij ■Ka 41 i*- J &00
Ktfw dUi >•>>» Slftíla •K\'M
>\'raok t\\aU — Zi<,«.
I«*T«1 aU ^a aj-U Nt»70rt SiMv-lllW
Ilontól a. VtrvS aj-u
Falaiéi Iiciitii:) Sxtrokay Kálmáo. Tú»*i«ik«iitJ: Bouodak Resaó. KUdó : Nagykanlxaal Nyomda éa Lapkiadó Vállalat.
Apróhirdetések
ÍJIndon l»ó ÍM korona, TUU(>» tatával korona. L.gkla.kb kirí.Ua 1« „4.
. S*> aS^í^t UT.i ..S.SUuok ItuWi lalaiIKH,! <a Utillstil id, tófWf"1 • ,U4a BSrrSS
Ht«*áih r*raa«atl <r®4««), XaUSa/aa. „n
Zongorahangolást
rldíkro la. Ylr^ÉT M<tri m
V!vo"-»: ca 1 IS
Cin a Had«l*a.
nulóroaalt lacjkiháitatlttul ftiríir
Hit lltíl. B4rtt*4< k\'ttfetM Kiróhat] t .FrtMt
C0.-J«WM.. Ufyiaou • j«hliMI »aV> :«Jaj Usj-^sak MrWtlll.

r-
I >;
Bútorozott
W >t|) két utbt-kotyMi Itktsl ktrti
aytrctkulm hteiiylr. Clm a kiadóban-
SIANIOL ui"\' <■ "\'"\'""ült
•M» aalabin. KUN IZIDOR
Sutlput, KI., Kigy Mw-gca 6. ijtm
TaUConhtia . 11 —«•.
Ciihodíküjzifényedíolue lesz Ha kéznél van az „Indaszesz"
arWJai Mi HL.th Bt. MtpM, X, SuNO-K" 11
Házak eladáia • «iro(Wlhit4 Uklsaal
Klakanlaaén «Udó nagy hí* (asdas4gi 4»IUUkkal nagy kerttől, hozzá Ujtoió s*4p klrtokkal, i4íUl U isólírc). Hadé félsUk kaaUsal halárban: 1 ko\'.i mí«14 AUltMMÓn. 3 hold a>4nt4 ólUki 41-tóbeo, 1 Isold srántó Yadalmisi dl!4b«o, ré-Wk Cjiazirriton 6a Osstott ritan. Mádé birtokok I ed it 4.0 holdsa Sa-tkegjVso. Nagyksnisas kasalátea IptUtak. kai. y4UU* »gj r4ss4vsl t *av6 arfoa au-i«4hat XaUkin ol.dik >0, kft, 12 4s 4 holdas birtokok. llMló BSÖlftk: B^hagysn fii heldu, Sssn»t;6t|y*4ioB 6, 2 4* 141 hal-\'ss, SsaUdhsgjr.n 2 6i Ul hotfsa J4 éj>t-Utakkai. riihlQMQ 3 holdaa aj 4f>(!«tt< btill4vsl, Ifun tsif aslíó. Katatatnyi tunyán & holdsa, falaasralva. örllloal hogyan, Kaa\'s»ir<.\'l Mtgkttsc-lithatS htlyot), 4 holdsi príma sa^lő. Jó 4pft Ut. wij«s f«i*<«:s!4s. Pogényvérl hegyőrt ö holdas ssÖIí.
AGZELIBNÍCISZI3HISZT LÁSZLÓ
ll ktSi, uiiíOjirrt 0. f. I.-KJ
NAOVKAKIZSA, FŐ-UT 9.
tbuutox/ aaa. s,*s
OaboR.fti zsók, aaalma zsik,
PONYVA,
zalnog és kötéláruk nagykoraakodébo
Hirsch és Szegő
WtsgykenUsu
As ollsmart waléall
Eternit pala
ismót kapható a U(. olaaúuV napi ájon
♦ S<4
Eppinger UFia
daaaka, apOiatla ta tplthaztal anyag karaakatföknét.
Dr. Schlchtanz István
TŐZSD EBIZOMÁNY! IRODÁJA ÍÍ\'^%
Nagykanizsa, Sztmtre-utca 2.
(Kaat>a^r- 4a licam-olii aarok)
Telefeni )■•!. IM. Irt&aiftrok síUli <i tltíííi. Vállal ISsUai aa« t>lcif«kat k isokat a ISuHí mmilrma auklall Hdapaatea rali tarlóskodáaaikor a SaJ4 4a éalditod tlsadablsoioiojoaok bank-ftslaMUo, lizsdapilou ííkojirat, l.liiktU
Dactylisft,
angolparjat, mlndan mSi fűmagot a> agyéb gaida-aagl magvakat
*!f|uu|uibb niyi Aiaa riiiro!
Erfurti Magkereskidelmi R.-T. Szombathely
»>5S
Kérünk mintázott ajánlatokat
Méiak bakft:té«htl5 Uki>»] több a.-fyabb 4a kiaabb hU karttal 4s kirt n<l-k»l 9, Z 4a : hoUaa aaéléblrto. kok SaaoUjirnrvlri 4a rCrháoa-hafyaQ. Koracsanyl kaiban S, £0 4a 4 Hold birtok lf>lattal, kiaabb földblitokok. Po-gányvérl hegyban l hold kitucó szélőblrtak pisaival Voitdéfllö ét Ol> lalhések balyban iavldikao fcalatoo-k4r«*aHir«n 800 4a 4 0 aíorazöx*! b»U5-aigjal viliik. Mídatalapaa 6 hold binok a*4p villával el^nyOs falt4t«lak aUdók
Dukész Miksa Ltti
Naavknnlaaa, Rtkócal-uUa la.
Ufirtschafter Ernő
Sínk it PínzvállóDíltl, Ulttitrun
Tnlafon 1 11*.
FatytiaéisU: Ol.n Baak R.-T.
PJkjt, BuJtyaii, TMkaU al 18 M«ty«x K*t*ik*Jtlffli 8«ok Klók Ja, Ntgykialau. Ma^rar klr. Pómukarékyéoiliil «íaiU SM71. i,H
Írtíkpijlíok viliit és ilidlta, ISilétl migbliéiok. Uiltgik értikptplrokia él tsyéb értíkrt. Soriligytt BlitoiIUitk.
Kcaatatna-alhalyaita. arany *i aaoat ptnaak «atala ti aladl
Legolcsóbb mindig
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
NAGYKANIZSA
divatnagyAruháza az „Arany Kakasához
Óriási választék:
Bel- és külföldi női kotitüm él ruhaszövetek, sims é« mintázott divattelymek, opálbatisztok, jjrenadinok, színtartó motók, ázyhuyitok, tolltartók, váaznak, damaiztgrádlik és mosóflanellok. — Pérll BZOVatSk: tavaszi különlogaaté-gekban, koverkottok, börbőry sima sötétkék éa fekate, bundaáthuzat, ctizma-riadrág, frakk, zsakett és szmokingkelmék.
Női és férfi sportruhakelme különlegességek métere 62400 K
Nagy vászonvásár métere 88OO koronától!
Regenhart és Raymann világ hirü lendamasastáruk.
Szövőpamut és szövőcérna gyári raktciraí]
Uraink legolcsóbbak! áruink legjobbak!\' áruink legszebbek!
3*ÍAJ MÖOlAW
i yanuér 23.
Levélpapír vásár.
Nigy vAlaseték egjsterü és díszes
levélpapírokban,
dobozokban«mappában
olcsó ári k mellett
f síchel Fülöp fiai
paplriruhiiiban
NAGYKANIZSÁN
Várashás palota.
6"
"0
Éiteiitesn * n. é. kozoQie(el, hogy a
Zománcozás
uj helyiségedben újra k« Jetét vette és « moJero technika követelményeinek rr.egf ltlnia berendeictt I*e«ciuben vairvg\'pok úónépck. Kerékpírak, motoio\'x itb. javiit, v»»- <« fém\'irgyek zománcoiafa
6 órán belül készül.
Szivei pájiíogirt továbVia is kér
- szakAts a-
HŰSIEBÖÍÍH ÍS HáOfPVliUJUJt
(luVIt. •..!»;
Nagykanlssa Tataion 40. Kisfalud! Undor-utca 2.
6_
„6
Mindenkinek salát érdeke
mielőtt r6fk»ir* stiikségletct fedezi, keresse fal
Szabados Mátyás
a „Marcalihoz" címzett kékfestő és kézműárukereskedését
Kazincsy-utca 1. Városfcáxpaiota,
legolcsóbb áron szerezhet be.
"r
Bazsó József ay*ra Nagykanizsa
Készít és raktáron tart mindennemű ujdivatos és könnyű
kocsikat, valamint gazdasági szekereket.
Biéilal ralndinnimd koallavitíit, átalakítási, fányazást és bál\'alást. KitQnfi munka: Jutányos árakI
30 perttn bellii már tudhat|a az érték- és árutfizsde, valamint az íjsies piacok árait, h« alfiflzat a
Magyar Távirati Iroda
közgazdasági tudósítására
melyet telefonon, vagy táviratban naponta megkap. Nagykanizsa, Fö-ut 13. Telefon 338, 383,
Táviratain : Táviroda.
Hagy leltári occasio békebeli minőségekből!
Mélyen leszállított alkalmi árban
január 17-től január 26-ig bezárólag.
Férfl-fehérnemU:
fehér riLímcim Ing .......volt 60000 koron. most 3S7M toron.
Káló laK........... , MÍOO . , 49100 .
n.nelMnt:............84COO , . 48000
T.tta. fehfr- ÍJ tiltó-ir>S.......í«XO . . 3S100 ,
Zefír- (ti Íranírh-log I........<W0\' 0 , , 33380 ,
NBI harisnyák :
Salycin mositin volt 3IOOO mo.tl 19000
, sso o . 22000
, 32U0O . 24000
férfi harisnyák:
Kj.tótt . . . 38000 ruoit S2000 . . . 22000 . 1SOOO . . . KCOO . 2SQOO
aycrmeliharlsnyák:
Príma fekete, bnroz íi fohír sslnbtn 1—12 .z£íu>k veit 9ÍÍ3 me.1 747S koron a.
I 12 . , ZIOOO , iatso , NŐI IrJto koalyű volt IOCOO karonn most lOOOO korona. Pórit kötött kaxiyO 1SOO korona
KOHN L. LAJOS-nál.
Ritka alkalomI Ritka alkalom!
A „SZERECSEN" rövid és divatáru üzletben
1 drb. jó minőségU színes AAQAA |f ing 2 gallérral mlg a készlet tart WOUÜ IV
Oobleln-kápek, gyapjufonalak, és selymek nagy választékban.
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1
KSJon mOküsstirUs mállott.
Kaufmann Manó
Cipővásár!
Miltényi Sándor és Fia
c)pöáru)iázában
szerezze be szükségletét, mielőtt az árak emelkednek Mindenfajta cipő raktáron és mérték utáni rendelésre kapható. Jutányos árak! Figyelmes kiszolgálási
Eladó birtokok! Vö holdas birtok épiletekkel Somogymegyében,
holtfas birtok Somogymctyében épület nélkül, ^
39 hold féld Somogyban, 10 hold Tóid Zalamegyében, 10 kold föld Somogymegyében, U hold izőllóbiitok ípuletekkol ZbU-megyében.
KlAdó h&xak: 3, 4, 6. 8 isobá» családi bixak kerttel és kert nélkül, részben bek<Mttt*heték, a város különböző ■teáiban. Bővebb felvilágosítást nyújt :
Szántó Vilmos
laaaUaoforimlml lro<l»Ja
D»»k-t4r 4. M. Talalon a.a*.
BUZAT, ROZSOT.
zsbot, árpát és tenaerit
ráUrotaol laaaaaaaaabb o.pl faos.
KORPÁT
Wimllrm matajrblgi^, „,p| j, "i»tt a^lUtuk.
Zatavármegyei Szövetkezeti
almi R.T„ Nagykanizsa

Hirdessen a Zalai Közlönyben
Óriási
TAVASZI
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházáhan!
Ezer vég príma karton mélyen leszállított árban kerül eladásra l
Nyomatott a Nagykantaai Nyomda és Lapkiadó VéUalat könyvnyomitaliban.Nafiykatóstn.
igyee szám Ara hétköznap 300 koronaf vasár, és ünnepnap 4QO korona
6S. évfolyam Nagykanizsa, 1924 január 24. C»üt8rt5k 20. «tém.
József királyi her ceg példája
A magyar lljuságnak a nyomorral folylatoll élet-halál küzdel-mében szer ét ezer nalal szír és tanulnlvágyó lélek kétségbe-eselt JaJkláltását hallolla meg"egy férll, aki történelmi nevének és szerepének magasságából Is az emberi humanitás érzésével s a fajszeretet legnemzetlbb kötelességével telte kezét a nemzet reménységének ütőerére, hogy megérezze az ország jövő nemzedékének vágyait és küzdelmeit.
József királyi herceg elküldölle llával fiainknak, a magyar nemzet Ifjúságának egyik családi ékszeréi, melynek anyagi értékénél csak példaadásnak felbecsülhe-leden, erkölcsi ériéke nagyobb. Lelkéből (akadt őszinte levél kíséretében Juttatta el a nagyapjának és édesapjának nemes, nemzeti tradícióból magának vitéz magyar hadvezéri éleíet szabott s a nemzettel minden viszonylalában összeforrott és együttérzést tanúsító fenséges ur ajándékát annak az Hiúságnak, melynek egyrésze még katonája volt a harciereken, másik része pedig most női, hogy vére helyett tudását és törekvései! tegye a haza oltárára.
Mialatt szép terveket hallunk s társadalmi alakulások meddő ülésezéseikkel tolják kl a diáknyomor enyhítésének halasztási nem lürő kérdésében a cselekvés Időpontját, a királyi herceg dladémja a fantáziák világából valósággá vállán, nem mint alamizsna, hanem mint Intő jel azokhoz, akik tradicionális osztályön-tudalok és vagyoni értékek birtokában nem tudják levetkőzni önösségüket, Itt terem lenn kö-zöltünks a diákság szük ebédjének kenyeréül és szigorú, fűtetlen szobáknak biztató fekhelyéül, hogy a könny felszáradjon s az lf|ak hazaszeretele kl ne aludjék. Az Ifjúság megsegítése a társadalom állal, az ország fennmaradásának létkérdése. Az ebben előljáró királyi herceg önzetlen gesztusa, áldozatos utmulatása
ébressze fel a szunnyadó lelki-Ismeretet.
Költse fel minden emberben azt a kWelességérzetet, melyről az ország lehetős lakosságának legnagyobb része egészen megfeledkezett. S költse fel azokban Is, akik nem okullak a múltból. A szívtelen egolzmus szavának el kell szégyelnle magát, mert nincs elfogadható mentsége, ha ezután Is el akarja hárítani magától az áldozatkészség kötelességét. Mágnásaink és bankárjaink,
főpapjaink és birtokos gazdáink okuljanak a királyi herceg tettéből. Tegyék kezüket a szivükre és kérdezték meg maguktól, hogy letlek-e eddig valamll Is az éhező magyar Ifjúság támogatására. A társadalomnak nincs joga a maga kötelességéi áthárítani akarni az állam finánciák önmaguktól Is súlyos terhére. Csak annak van erkölcsi Joga szót emelni ebben a kérdésben, aki tettel követi József főherceg szivének parancsát.
A londoni tárgyalások kedveső eredményre vezettek
Bethlen litván gróf mlniazterelnök nyilatkozata a londoni tárgyalásokról.
A magyar kölesön ügyében tegnap befejeződtek a londoni tárgyalások áa moat már a döotő szó a jóvátételi bizottságra tartozik. A Londonban elétt eredmény Igen nagy fontoiaágu, mert a kölcsön legerősebb ellenről is kénytelenek voltak engedni merev álláspontjukból és Igy a Népszövetség msgysr
albizottsága kielégítő megoldásra jutott s e végső határozatot a megjelentek egyhangúlag fogadták el. A tárgyaláiok folyamán Igen aulyos akadálynak Utazott az, hogy a klaantant azt a klvánzágat támeaz-totta, kegy Magyarorazág kőtele-zcttaágének esőkkentéae eaetén ciökkentsék azokat a kötelezettségeket Is, melyek őket a msgysr tsrflletek hozzájuk osstolása folytén terhelik. Bethlsn István gróf ml niszterelnlknek azonban átkerült behixonyitenle, hogy ez a két kérdéi teljesen kíllnill egemé,tít. A ma-yrar albiratteág határozatával a Népszövetség elfogadta a Magyarország újjáépítésére vonatkozó vég-legea tervet éa remélhető, hogy B jévátételi bliotlaág la hasonló értelemben fog dönteal-
Bethlen István (ráf nyilat-koiatal
Londonbál jelentik : Gréf Bethlen litván mlolsiterelnök e Magyar Távirati Iroda tudósltójs előtt a kivetkező kijelentést tette:
— A londoni tárgyalások kedvező eredményre vezettek, ameny-nylben a két jegyzőkönyvből és a Népszövetség pénzügyi bízott ságáoák rérzletes jelentéséből álló, már kidolgozott programét az értekezleten képviseli valamennyi állam egyhangúlag el/e gadla a as most, mint a Nép
srövetság egyhangúlag elfogadott tervesete kerül a jévátételi hiiottiág elé.
— Ami a népeiöveteégi jelentésnek a jóvátételi terhekre vonatkozó éa a 10. fejezetben megszövegezett határazatalt Illeti, a magyar kormány a dreemheri párisi értekezleten tett jenntarti-iáit elejtette, miután a kirontani képwltelii a maguk réssértí ssln-Un elejiették jenntartásaikat ás hozzájárultak ahhor, hogy a jelentés a maga eredeti alakjában terjesztessék a jóvátételi bizottság elé.
— A msgysr kormáoy ehhos annál Inkább hozzájárulhatott, mert a Népszövetség péazVgyl bizottsága részletes magyarázatot adott arTál, mit hall értenie Churges da trolié alatt és azt a kifejezést klterjesstő értelemben ugy magyarázza, hogy es alatt nemcsak a tulajdanképpeal jávátételek, hanem minden, a békeszerződésen nyugvá éa Magyar-orazágra nézve pénzügyi terhet jelentő kiadás érteadó, kivéve a háború alőttl tsrtosásokst, valamint a békeidőből származó kő tslezettaégoket.
— A pénzügyi bizottság fel-fogáss szsrint a budapesti mlss-silák költségei és a vlsszatérltézl kötelezettségek Is a tlxmllllá sreaykaranábsn Rfgállspltott összeg keretében kiegyenlítést nyernek.
— A pécsvidéki szénszállítások a békeszerződés értelmében 1926-ig folytatódnak és ez idő alatt a tízmillió aranykoronára vonatkozójkötelezetlség még nem lép érvénybe.
— Valószínű, hogy a jóváté
teli bizottság pár nspan belli foglalkozni fog a köfciöa kér-désévsl.
Gróf Bethlen István mlnlsitsrsl-nök a Reuter iroda muakstársa előtt a kivetkezőket mondotta:
— A ma megtett lépés slő fagja segíteni, hogy Középsurápa gazdasági, pénzügyi áe politikai téren rendesstt állspotak közé jusson. Rsméleos, hogy a jóvátételi bizottság kedvest döntést fag hozni a Népszövetség által kldalgosatt terveset tekintetében és evvel lehetségessé lessl, hogy Magyarország a kölcsöot felvehesse as surápai piacokon. Magyarország azámlt arra, hogy a kölcatn elhelyezáaénél az angol plae jog oeseüii a tőbbt ar-azággat azemben.
A miniszterelnök ezután annak a véleményének adott kifejezést, hogy a köleiön voneéerót jog gyakorolni — kfilönöten a laaáanl plaeoa — a magánllkére. Hoszá-fiste, hogy meggyízádése szerint Magyarország ugyaanlyaa lehotá-. aégekot nyújt a tőke számáré, mint Ausztria, mert hiszen gazdag segélyforrásokkal rendelkezik és ezek klaknázáeában csupán > tőke hiánya akadályozta meg.
Bathlaa látván (ráf tárgyalt Macdonntddnl Budapestről jelentik : Van József
helyettes minissterelnökbejelentette,
hogy Bethlen István gróf miniszterelnök n jörö hét elején érkezik viasza.
A nemzolgy«lés\\ folyosóján h»a délelőtt hire járt, hogy Bethlen István gróf miniszterelnök) Londonban állltálag tárgyalt or a; angol miniszterelnökkel, Macdonalddal, kl. vsl a\'magysr víÍKSnyokst, a ma-gyarorsságl gazdssági ^kérdéseket és a; magyar 3, kölcsön ügyét be-ssélte meg.
Az uj angol kor-mány névsora
London, jtouir 22
A tegnsp déli kihallgatáson kívül a király Ramssy Matdonaldei még egyszer fogadta audiencián s jévá-hsgyta a legfontossbb miniszteri tárcák betöltését. Az uj kabinet vetető tagjai a következők :
Miniszterelnök és külügyminiszter: Rsmssy Macdonald,
titkos peesétőr és helyettes miniszterelnök, tehát az slséház vezére :. Clynu,
a titkos tsnáei elnöke: lord Parmoor, mlntjlyon\'a felsőház.ve zére,
lordkaneellár : lord Haldane, klnoitárl kancellár: Snowdtn,
bellgyaslaiaater : Htudtrion, gyarmetlgyl miniszter H. 7Aa mai,
hadOgjailal.iter : WhallA. India aalnlaztere Sldney OIMtr, kengeráaxetl mlalaatar Chalmtjord. iíg! Agyak mlalntara Thomtan tábornok,
kereskedelmi miniszter Sldncy WM, uépjüit wht.a.f,
meiögazdeság Noel Buxltn, kőioktetáe Trt—tlyan, közmunkáig?! Tkomee Shaw,
p.ataBgyl raialaiter Marí/otd, ssónokmlnlszter WtidjvoeJ ezredéé,
kósaaunkák minisztere Jtwtli Aa aj miniszterek aa déli tizen kit érakor vették át klvatalak ve-zatéaát aa eddigi konzervatív ml nlsal.rektöl.
Aa aj kormány 21 képvlaelóal-nlestero közül nyolcan a ataakic
?árt Intellektueljel kiil tartoznak, a asaksxervezetl tar áa 4 aa olyan mlnlaater, aki ráaslnt kalyaall a munkásmozgalmakat, ráaslnt széles alapon kívánja a nagyszernek aao-datlzáUeét.

Interpellációk a nemzetgyűlésen
Havaa esóváltá. a folyoeón Vau Jóxaaf áa E.khardt kö-aStt — N» asámoltak •! a aaakmrrawtak a mtutka-nálkiU a.gály.kk.l
Badapeet, Juair 11
A namzelgyöláz mai áláaál \'/,! J árak.r nyitotta ai| PtlUi/ Pál elaök.
Folytalják aa Indemnltázl lőrvá.y javaalat tárgyalását.
ElsA szónok SuU Jó.i.l (Wuda pesti). Kifogásolja, kogy a kar mán y ladeasnitással jön a nemzetgyűlés alá. Kívánja a költségvetés barna latáaát. Naaa fogadja al aa Indám, nltáat máf abban aa eaetben sam, ka aa nem volna blaalml kárdáa. Határozati javaalatot nyajt bo ■ pariidtól múnkabiitgyttitlö hivatalok felálllUaára áa maakanélkáUaég aoatára kötelező blatoaltáarál. Ugyan aaak határozati javaalatban kári utasítani a azoaláld«mokratapáiio>, koty »• 1»18. november 28 áa kait rendelet alapián minkanüklll segély aáljalra folyósított 206 millió korona állami pintről Hántoljon ti Foglalkozik • magánalkalmazottak
kalyzatávol a megállapítja, hogy azok nyomorúságban vannak. Követeli a kö.llaitvIeoUk termésxot-beni járandóságának megarintaté aát. Követeli aa IpartArvény rcvl zláját, késmüvea kamara felállítását. Aa lodemnltéat un fogadja al.
Elnák aa ölést délután 4 áráig felfOggesatalte.
A dálatánl Hláa
Aa iláat 5 árakor nyitotta mag PtlOly Pál elnök.
DJnas latváa a mankáspárt alvl daklarácláját .ivr.se fal. A kölesAn kárdlaávol foglalkozik. A fSIdárlák. adó kavaaatáaát kívánja. A javallatot nem fogadja al.
Ptidl Gyula beazédének elhalasx-táaákoz • Ház koaaájárult. Majd MtkovJnjl Jraö a mantalmi blrotl-aág jalaotáaát nyújtotta be.
■autáa áttártak aa interpellá-olákra. Első felszólaló Kubák Lajoz. Utána nagyatádi 3tahó Irtván vá-laaaol UtUminyí Siabó Intrrpallá-dójára, majd Ptgtr Károly a Horthy akaló alaaámoláaát kéri.
Von Józaaf olmondjs, hogy több UIlól adott a MANSr-nak arra a célra, kogy eiövőszékeket álilthaz-zen fal, mellyel a háziipari frjlent-hatlk áa munkaalkalmat arolgáltat aak. Eoack eredménye • kórházak ágyoamftval való cllátáaa. Paycr vlazontválaazában • (JOVE-nak adott milliókról k<r falvllágozltáal, mlra Vaaa Józaaf megnyugtatja, hogy 6 milliói adott a M0V8 ha lylségolben működő Inzégakeló ja vára. A Háx tudomásul vatta n válaazt. Siljj Bálint a töirendésieli randalat megváltoitatáaát kívánta. Kohók Lzjoa a munkanélküliek aa gályaráaáról alrget törvényjavaala-tol áa a pestkörnyéki munkáaok áa tleztviselők ráezire kedvezményes utaiáal jagyakat kár.
Pakolt Jázaal • Nomaill Síin-háatól albocaálott 16 művész ügyé-kaa Intarpallál. farkat Tibor Ur-caáaaak tartja, hogy Vártaaay pénz-■gyl államtitkárt a II. flz.téai ozz tályu almtaal áa jallagral ruházták fal. Ha mlolaztari rangot jelant. EtkÁardl Tibor zzává tazil a ko ronazoatók ügyét, kári, hogy azt a aajlát, aazalylk azokat védolmazta, raadaaalaályozzák mag. Nam Emil caak holnap fog válaaroloi.
Aa flláa kavázaol U óra alótt ért várat. Ezutáa a tolyoaón havra azáváltáa támadt Kckhardl Tibor á> k<u> Jásacf kSiötl.
HÍREK.
— (Napldr) Jan. 2é. Timót vt.
— (Idójáráa) A Md.orológl. i IntáMt JaUntáaa azerint ézzakl zajlókkal bid?r Idö várhaló, htlyan-kéat havazázaal.
— (A aávjagyaák kiigazító blaottorlg flláaa) A vlrlllaták név jfgyzékénak kiigazító bliottaágn crOlörtók délután i órakor a városháza kis tanáastarmébrn ülézt tart
— (Maralakul a KANSa ka-nlaaal fiókja) A Kitalkalmatol-lak Ntmttll Jzówírágs kanlttal fiókjának magaUkltáaa aéljábál szar-dán délután 6 árakor Azazajóttak az agyaa hivatalok fónSkcl, Dr. Ka nsdi tárvényazéki tanáaialnök Indítványára kimondották, kogy a hlvatalfónókök folazólltják a tiaitvl Zalákat a KANSz-ba való kalápázrt, majd magalakltják a választmányt, amalyba nyagdljssokat la bavé-lasztanak. Kezelési köitaág elméu bizonyos mlnlmállz ósszegot fognak megállapítani,
— (A boazoixáal uaoport utolaó Bláao) A nzgykanlrail Kö:-alkalmazottak B szrriáal Cioport-jioak Intciözégo azrtdán.délután 5 árakor tartotta atolió ölézét a tör-vényazék kla tznácatermábon dr. Ktntdi laare táblabíró alnöklato alatt. Az Intázóblzotlaág elhatárolta hogy a felszámolt beazarzézl eto port pénztármzradváoyát, 500.000 koronát, • fóglmnázlum Igazgató aágának fogja átadni, hogy ezt az öiazaget S legjobban tanuló közalkalmazott gyermekei között ozs™ azét jutalomdíj címén. Dr. Stabady Lörlno klr. törvényazékl tanáesel-nök Indítványára a blzottaág — ulolzó ténykedéseként — kSziinc tét tolmácsolta dr. Ktntdi táblabírónak, mint a eaoport elnökének — (A aaáaodlk knltur dálután) ma délután 6 órakor leaz a Roz-goayi uteal torniaszrnokban. M<g-njrltóul ax iparoidalárda Noteda Károly .Katnllnpusital nótát"-t énekli. Aitáo dr. Kl,t Károly n Mznsz fátltkára tarlja meg elöadá aát a társadalmi szervezkedéaró\'. Uiána Barbárih I.\'joi adja elő ,M i
Íamzlrató\', .Tünö kr.azgák" éa .Mi or zajlik a caend" eleid kóltemé nyelt. MUlor után ttrgbrarétáz leai a kalikó ruhára vonatkozólag, hof-y a mlntaruha még a héten eikészttl htsaen.
Unka
A .Kai Kidtof- irajril r.ilaya
kW Péterty Tamia il»)
A le kunyhOá nem az én haaám I TI aem vagytok al áa lealvéreírr I meri haaudutok I...
Áilía magfanyegelte a fahár ujjaival a Juháett ás ollhagyta, vlsssx Indult a clgéayokboa. DimlUU ulána iaáult a kla szökevénynek áa rákiáltott :
— íróinkkal viszlek vissza Unka I Te aa án óiiselaare vagy bisva I — de alig lépttl kuszát ás eléje állott Caobruks.
— Ne nyúlja magyarkor, mert lelőlek I — éa rászegezte pisztolyát e eigányné.
— Csobriakafl... Te isii...
-- Szaladj Llnka! — száll a eigányné a leánykos, — én magvédlak !
DimillU élsz füttyöt Hallatott. A nyájóílzíket kivla ét migfcnyegtlle Csebrinkét.
— klajd meglétem: Uegválik, ki paraneaol I Ksblo népsége I
A kát állal áfikOsen roatolt o:ó a hlró füttyre. Olmiitu ráaszltoita
Caabriakárs ás Morgó meg PszsuVa ssát fogadlak. BőssQlten romoltak a algánynáre, de meg is básták. Ciek-rinka egészen közel várta as elöl nyargaló farkast is mikor egy ugrásra volt tőle, nyugodtan vatta aálba támadóját. A rezea pisstely nsgyol dördült. Tágas csövén hatalmas fült-oezlopot lökött a ssép farkaa feli, mely elterült aa áiiáa, sülét feayő tövéken.
A Uorgónak* már nsm voll kaáva lámaáiu. Megfutott a éOrdOKs ál Ijedtében. íz Diaiitru hiába uszította a kutyáját, nem mart közelébe Jönni Ciokrlnkának. A elgánysiasoiur fái. bassoálls s győzelmi psrest. Siatve Jött a szekérig, ahol a Uinj taár alhelyeskedatt. Fölugrott s cigány, kocsis mailé, klrsgaáta a gyeplőt a kezéből a hajtell, amim a loval klrlák, mert bizonyos vall, hogy Di-mllra üldözni fogja őkel. Llnka ratgfogózell as egyik móri karjában, aiart Csobrinka őrüli sabaaaég|el haj. lelt. Lovai arőzek valának éa blsoli, hegy kamarabb eléri a hogysüakadtk hídját, mielőtt Dimllru odaérkezik. Ott egy mily átok van, mely fölön
rosegs hidat iplleiuk a cie\'oáaeV. Ha átjutott rajta ia fölaztdheli a boraaékal Idejében, akkor magma aekül as üldözőlől.
Alig öt percet tartott az easeveezelt nyargaláa. Da valóban szükaige voll erre a karavánnak. Amint a kis fa-hidea áthaladlak, nyomukbaa roboglak lefeli a kövek a ssiklás eldslon. Diaiitru már folellCk állott.
— Talpra, móré 1 — asiillolta m«g Csebrlaka legioyeit ia \'azok egy pillanat alalt leugrállak a székárról\'.
— A kid boronált I — hangzott a paranes. — lehányjuk az árok fenekire.
A nigy tlginylaginy ritka Ugyea-siggel látott a muakáhoa. Gyorssá löktik Is s hoveuyissslt fadsrabokal. Még Mik leazegezve sem vollsk. A boronák fölszsdéae után s két híd. gerendát fazzltellék ki s helyiről is ezzel megszakadt aa öazzeköltelts Dlmlltuval. A juhász hiába ordítozott lehelellen dühében, a msgn oldalról hasztalan gutitot\'a le egyi* nagy kiivet a másik ulán, melyek szabad esiaUkkel megriztik s szik
_ttU kflákk jj.
— (A h^iltirsd xanekarának hangversenye) A aagykaaUani
billatrrd tenokira 28 Aa éa 29 «n a Pol^^ri Egylet nsgjrtermébensi\'ai-foolkai hangvtriCDyt readar. Mű-aoron mnaak: Butlhowtn: Ejmont Ouvortar, Motari: D moll Kongora-biogveraenjr, melyot Karntr Gitla Mongoramüméuni ad elő a tenmkar kl tinit melleit. Haydn: IV. Szimfónia, Berliou: RAkóail-iodaló.
— (ÁllaWáaárt tilalmak) Ke, tiss Lajoz mtfjrpl állata^óauigOgyi főfelügyelő a Lanti, Lttcnyo én Nova kÖzaágokbon uralkodó ragadó* axíj- éa kSrflmfijáa miatt mr. ostVben a kétségekben tartandó Keli <a orazágoa váaérokra a baai-tott körmi állatok felhajtásét betiltotta.
— (A sserdai hetivásár) aa
gyoa lanyha volt, felb^tés gyenge. A tekaoak éra 2 éa 4 millió korona k&xótt váltakoiott. £10 sertés kg-js 9-9500 K. Oisxassn elkelt 42 si«rvasm*rH«, 185 s«rt4e és 1 kaeska.
— (A Jóasaf Ssenatórleas Egyeadlet) plkalkjfra külön ««g-Klvókat n*m küld azét a rtndoxó-aég, hanam aautan hlv míg mindenkit, aki egy kellemsean eltöl-lőtt estén kereaitfil segitsal akar ax cgyeaölotnsk a tüdőbetegek megmentésére irónyuló nakéx mud-kéjébsn. As estély műsora olyan nlvóasn éi ötletesen van ösaicéllltva, hogy bizonyéra eseménye Itrz ax idei fsrsangi szezonnak. KQIÖaAaen meglepő leas a „Piknik a ligetben" é« a varieté pontjai a honvédxeee-karral. A kitflnő bQffé ia kesxá fog járulni a jókedv fokozéséhei. Kezdete eate fél 9 órakar. Bolépődij 5000 korens, páholy 60000 koroax. Asitaloktt szombat délutén lebtl foglalni, de ásókért a vezetőség nem vállal felelősséget.
— (Nem Tolt fegyvereage délyc) Uunkdcei Ltjai helybeli axobafeitőt a rendőrség kihégéti otxtélyéoak vexotője engedély nél* kflli fegyvnrtartáaért 15 napi elzárásra és 5000 kerona plaxbünte-tétre ítélte.
— (Kitiltott coAvergó) Buniti Jáooa kopo&vérl szfiletésfl 22 éves napixémoat kösvcssélyes munka-Ueréléa éa ssavargéa miatt a aagy kaniianl államrendéraég kibégási osztályán 8 napi elaáréssal és a váras területéről vsló 3 évi kitiltással büntették meg.
Iákat, aztán ItzuduUsk az aljba, ds nsaa ártottak, csupán a hegy alatt •lvccslő uiat rombolták meg, ahol már átoysrgtlt a •igányksrsván, aiár lul voltak s sziklassaksdikoa. Csob-riaks meKúlősto a pásztort. Egy órai korülő után érhstts volna uiól Dimitru a mórékai, ha gyalog nta-n«k, de a jó levakat üldóznl kaaztalso fáradság.
A juháss visszatárt a nyájához, hol Pszsura nozdulstlso feküdt a nagy törzs tövébon. Me\'.lstto a Morgó szomorkodott nagyokat vonitvn, mintha siratná a társat. Dimitrunak kiesett a könny a esőméből. Kclölelto keévoQsét és ugy kisérte oyomoo a nyáját, moly ssalatt megérkezett s Sérkány sziklájának odúihoz éjjeli szállásra.
A kát fényss koronát szints elrojté gondosan a bőrrojtos larissoyájébao, hogy legyon, mit megmutatni Janku Ábrahámnak, aiert a rábizett klacs«t n»m bírta megőrizni, ö nom tehetett annál többet.
(Folyt. k*v.)
H84 iftmto **
— (A legborzalmasabb statisztika) As «««kai Caxnagia-Intését, ajnety , békeptopaganda szolgálatában áll, aoil tolt* köizé a háborúi áldosatokra vonatkozó tUliiilikit. Esseriat t háború asiodea »gj*t ctp\'jira SM4 halott esik. 1014. auguutui 1-tól qovocUi 10ig 1S.WUS,571-en eetek •]. \\ Ugoagyobb veszteséggel esea a listán Oio szórt iát saerepel napi Z0S5 halottal Nésaet-orsság napi vesiteságe 1279, Franoiaoriaágé 10&8 ocabor. Rssel sxembea ax ISTO-lki ífancia-aéaeet háborúban francia 6* aéoiel fiiról osufáa «76 halott vo\'.t aapants, vagy 8 tlassert* keveeebb, «int a világháború-baa. A XLX-lk ssásad tuui háborúi flatt négymillió oasber vérsett el Európában, te-hát hárocnuar kövesebb, aint a világháború
„égy essleodeje alatt.
— (Elégett öregember) U
tena^M jelenti ■ Zslal Közlöny tudéaitójo: Nagy legény volt ■ régi jó Időkben Letenyén Ggergyák Antal. Vsgyonez, Jómódú polgár volt, ■ionban öreg napjaira koldusbotra jutott, mert elverte ax utolsó krajcárját la- Míg a házán is túladott axxal a kikötéssel, hogy ax agyilc különálló földes axobában holtáig megmaradhasson. Ebben a klakaj lékban tengette életét, mlg a tegnapi nap folyamán el nem érto uomorn végzete. A háxban lakó rokonainak foltlnt több mint egy napi távolléte, exért benyitottak szobájába, ahol a földön teljesen elégve találták. Körülötte elégett ntks, sxalma és fa maradványok voltak, amelyek valószínűleg a tűzhelytől tűzet fogtak s ax alvó Gyertyák Antalt Is elégették. A kiszállt bbotteág azerint a szerencsétlen-séf 18-ról 19 ro virradó éjjel tör-
téahotett.
— (Megbeszélés) A Szanatórium Egyesület felkéri válaaxtmányl tagjait és a sátrakat vállalt hölgye kat, hogy a beosztás megbeszélésére pénteken délután 3 órakor jeleejonek meg a Polgári Egyletben.
— (Madách Qnnepély) A nogy-kanlxaal felsőkereskedelmi iskola Ifjúsága január 27 án délután 4 órakor a Kas tinó dísztermében Ma dich Imre omlókénak* szentelt ün-oepélyt rendox a nagyközönség számára. A gazdag műsor kereté ben Surángl Gyula emlékbeszédet mond, ax latéset tanulói Madáeh-költeményekot azavalnak, Fürst Usxló IV. évf. tanuló előadja ta-nulmányát „Az ember tragédlájá*-rél Ax intéxat vegyes-kara énekszámokkal lép fel
ZALAI KQjSfaSNV
— (Többet ésszel, nalnt erő ▼•1) Keszthelyről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: Laáb Jáxsef keszthelyi hentes és mészáros komija a napokban ax éjjeli órákbsn Zalaapátiba ment, hogy onnan másnap disznókat szállítson. Útközben agy maroona külsejű, kézitáskás alak megálláira kénysxerltette a kooelit, maid táskáját hátul feldobta és a kocsis aaellé ült. Csakhamar gorombáskodni kezdett a kocsissal és kényszeríteni akarta, hogy adja át neki a gyeplőt. A fiatal legény cselhez folyamodott. Lsejtette aa ostort s kérte ax erő szakos utast, hogv vegye fel. Ax le Is azállt, a kocsis pedig a gyeplő szárral a lovak közé vágott a faképnél hsgyta a korbácsot kereső utonállót, aki dühöngve kiabált éa dühében két hárem lövést tett a kocsi utáa. Zalaapátiban klbea-tották a táskát, volt benne egy rohamkés, két ravelver és betörl-szerszámok.
— Gondoljunk a tüdőbetegekre !
— (Ruhakiosztás Paesán)
Pacidról jelenti tudósítónk: Szerdán ll órakor osztották kl Pacsán a szegény iskoláé gyermekek részére érkezett ruhaneműeket. A ruhákat Bartos János nemzetgyűlési képviselő esstotta kl. Ax Iskolás gyermekek kösfll sz egyik szép szavakban köszönetet mondott, majd a gyermekkar énekkel üdvözölte és éltette a rájuk Is gondoló képviselőt. A ruh\'anamüeket husx legjobban rászoruló gyermek között osztották ki.
— (Egy szál Ingre vetkőztették ax útonállók) Xalassent-tnlhályróljelenti tudósítónk: Medák Balaazeatmibályi henteameeter segédje ax éjféli órákban haxafolé tartett vidéki útjáról. A xalaszentml-hályi vasúti átjáróhoz közel, a kanális mellett három fiatalember útját állotta, teljesen levetkőztették, aitáa egy szál Ingbon eleresztették. A esendŐrség megindította a nyomozást.
As Urinliban Max Undar, a VMáflban Chaplin, Fütty éi „ö".
— (Akinek három éli fele aége van) Kapoevárról írják: Nem mindennapi bűnügyet tárgyalt a kaposvári törvényszék. A bünügy hőse egy többszörös háxeaságszé-delgŐ péksegéd, Tomasov Gyula, akinek eddig három éli folesége van. Tomssov 1912 ben feleségül vette Nagyszombaton egy ottani jómódú Iparos leányát Korec Katalint. A háború kitörésekor bevonult éa többé aem tért vissza. Füleken ká^ pott munkát Garbás pékmesternél.
1921 nyarán házasságot kötött a pékmester leányával. Nemsokára eltűnt Fülekről Is. A fiatal menyecske köröztette a megszökött férjet. Ekkor derült kl, hogy To-mssovnsk Nagyszombaton is él egy felesége. Amig a körözést kiadták ellene, Magyarországra jött a Kaposvárra korült. Itt megismerkedett P. Franciska szobalánnyal, akit a kaposvári anyakönyvvozetŐ előtt
1922 julius 1-én feleségül is vatt. A cseh szlovák kormány diplomáciai uton kérte Tomasov kiadatását. Mivel axonban nem honosíttatta magát, olőszÖr a kaposvári törvényszék veaja felelősségre s esak büntetése leülése után adják ki a esth hatóságoknak.
— Január 26. A József-szanatórium-eguesület piknikje a Polgári Egyletben.
— (Életfogytiglan tartó Jómódot örökölt egy kutya) As ggyesült Álla-aaok egyik lagismertekb kutya barátja: Mri. Luelntfa Sehow, ski egy uj kutyafajtával fálcollllá delláx vagyont szeraett, végrendo-letébea 10.000 dollár ávjtaUókot blstoeitott a férjinek ói aagylelküen goadoskodott kutyájáról olyanformán, hogy lakása berendelését, személyes tárgyait é« bostoai ingatlanát Albert W. Myera aevü öreg ssolgájára hagyta assal a feltétellel, hogy Myers élte fogytáig eltartsa a kutyát és kedvesen fcáa-jen vele.
— (Pótváaár Keszthelyen) Kesztkelyen as eső miatt elmaradt vízkereszt! vásár helyett Gyertya-sxentelŐ utáni csütörtökön, február 7- én állat- és kirakó váaárral teljes pátvásár leax. *
— (Betyárvilág Alaérajk körBl) Paesáról jelenti a Zalai Köilőny tudósítója : Pólöskefőn kiránduláson voltak a falsőrajkl Véssey család nŐtogjal. Éjfél tájban két koesival hazatérőben voltak. Mikor ax első kocsi elhagyta Alsérajkot, fejixés emberek éktelen kiabálással megállásra akarták kénysxeriteni a két kocáit. Azonban a kocsisok a lovak közé esoptak éa vágtában faképnél hagyták a kiabáló, fejszékkel hadonászó útonállókat.
— (Legjobb barátját ölte meg kártya miatt) Kaposvárról itleatik: Vasárnap délután együtt kártyáztak Görgetegen a koreemá-ban Borbái István tanító és Gyenes asztalos. Valami miatt Össsoaxólal-koztak, öaasekaptak és alapooaa földhöx verték egymáat. A csendőr-jírőr szétválasztotta a dulakodókat. Egy őrizetlen pillanatban Borbáa kihúzta a csendőrtiszthelyettes kardját és belessurt Gyenaa felső lábszárába. Hevenyében elkötözték sebét és haza vitték a szorenoiétlen embert, axonbsa mire lakására ér-tok, a nagy vérveszteség következtében meghalt. Borbáat axonnal letartóztatták. Legérdekesebb, hogy Borbáa és Gyenes a legjobb bará* tek voltak.
— Január 26. A József-szanatórkim -egyesület piknikje a Polgári Egyletben.
— (Halálosvágö gránátrobbanás) Mint Pápáról jelentik, ax ostffyasszonyfai táborban egy gránát leszerelés közben felrobbsnt. Egy munkás maghalt, egy másik sulyessn megsebesült.
— (Őskori állati lelet Baranyában) A Magyar Tudományos Akadémia III. osztálya Budapesten felolvssó ülést tartott, malyen Mi-hely Lajos Egy ilő kövületről elmü előadásában Ismertetett agy igen jalentős leletet. A Meesek-hegységben, Abaliget községben egy barlangban olyan állatokat talált, amelyek rendsxertanllag ott foglalnak helyet, ahol a gyűrűs férgektől vlaz az átmenet a rákokhoz. Ehhez a lelethez hasonló eddig csak egy került a tudomány kexébe, melyet a francia Jurában találtak. Ax ott talált egyetlen példány azonban kutató munkálatra nem volt felhasználható. Méhely Lajos moat 37 Ilyen picike állatot talált, melyeknek nagysága 4—8 mm. között váltakozik. Ez az állatfaj a harmadkori tengeri faunának eg7lk maradványa.
(x) Eljegyzés. Martonosi Gálffu Ernő tótaxerdabelyi körjegyző eljegyezte Kovaestes Margitot Csák-/torayáról.
(x) Elveszett az Urániától az Erzsébet-térig egy fekete bőrtárea pénztartalommal, hentes-Ipar Igazolvánnyal és más okmányokkal. Meg találó kéretik azt a kiadóba leadni.
— (A londoni vasat! sztrájk)
Londonból jslentiki Hivatalos jelentés szerlat a Vaautassxtrájk éjfélkor megkezdődött Részletek eddig még nem Ismeretesek. A forgalom Igen korlátozott terjedelemben bonyolódik le. Az élelmisxersxállitmányokat előnyben résxeshik. A Daily Chro■ nlele sxeriat a axtrájk 60.000 vasutsat érint kÖxvetleaül. A szövetség elnöke egy beszédben kijelentette, hogy a axtrájk eaetlag két kétlg tart A Westminster Gazella azerint hivatalosan köxlik, hogy sxámos kerületben a vasutasok nemzeti szövetségének tagjai ia annak a szándékuknak adtak kifejezést, hogy a munkát beszüntetik.
— Gondoljunk a tüdőbetegekre !
— (Lenin « ravatalon) Ulja-nov Illet Vladimír orosz nemet, a nlzsnij-novgorodl gimnázium Igsz-gatójának a fia, akit a világ Unln néven ismert, az oroaz aroletárfor-radalo&i szltója áa később diktátora, miután annyiszor költötték halálhírét, január 21-én este hat órsker agyvérzéaben elhuayt. Lenin halálát nyomban falragaazokon tudatták, melyben egyúttal Jelentették, begy a szovjetkormány továbbra Is azon as uton fog haladni, amelyet Lsnln számára megjelölt. Mart Lenin nemesek eszmei Megteremtője volt az oreaz szovjetköztársaságnak, hanem tengelye és központja la. Lenin i kazáni egyetemen tanult Alexi} bátyjával együtt, aki III. Sándor eár ellen merényletet követett el és ezért fölakasztották. Ettől kezdve lett Lenin ezélsőbaleldali forradalmár. 1897 ben Szibériába " száműzték, ahol lapot szerkesztett. 1903 ban Londonban megalakította az oroaz bolsevista pártot, amelynek akkor ortodox azeelallatapárt volt a nsve. 1905 ban visszatért Oroszorazágba, de a forradalmi mozgalmak elnyomáss után Ismét külföldre menekült Zürichben élt 1917 fg, onnsn Ludsndorff közbenjárására harminckét emigráns társával együtt laplombált vagonokban szállították Oroszországba. Itt megbuktatta Kerensxkyt, békét kötött a központi hatalmakkal éa meg-azervezto a bolsevizmus oroszországi uralmát. Lsnla halála alkalmából gyászoxalaggal vonták be a vöröa lobogókat. Holttestét a sxsk-sxervezetek palotájában ravatalozták föl, ahol ,dlsxőraéga vosxl körül.
— Január 26. A József-szanatórium-egyesület piknikje a Polgári Egyletben.
(x) Jaguár ax ogyctlon kartollou-klvftll kanoenk cipősarok. A Jaguár köskedveltságát ét elUrjedUágát osaUa kiváló miaótágá&ek éa jutányos árának kössönhett. A fogyasztókóid nság érdekében nagyon kiváaatos a gyárak közötti verseay, mert a verseny mársákll as árakat és midőn a kóiWg kaitellenkiviUi árat vásárol, fejlsssti a voneayt A kösönság páosáárt teljei ellen -értéket kap, ha Jaguár kaucsuk sarkot vásárol.
Az Urániában Hax Llndar, a Világban Chaplin, Fütty
Al »ö»._ __
A TŐZSDE
nyttá.1 é« xárA árfolyamul, valamint a valsta £. gabona hivatalos tájékoztató ár a-megtaktnthatök lapunk kiadót hivatalának F5-ut IS. aaáaa alatti kirakatában.
ZALAI KQSLÖNY
jteufa 24.
(z) Dr. K8nlg fogorvos sza-b«d»ágír<51 megérkezett, rendelését megkoídte.
(z) A Gyilkos-tó kincs.. —
Irdélyböl írják: A székelyföld e hlree tavában terem aa édesvízi-szivacs, melyet „gyászplritó" néven ősidők óta rheuma, csuz, köszvény, faj és fogfájás, hűleses bintolmak stb. ellen használnak. E növény felhasználásával készülő síékely-havaai Inda szesz és Inda kenőcs Ctonko Magyarországon Iámét kapható. Készítik: az Inda Müvek Ba-lázaovlch Sándor R. T. Budapeat, X., Szapáry-Utca 31.
<») Agy tollat veax áa mlad
Hercafeldaá, Sugár ut 18.
(z) Mielőtt megnöatll, jegygyűrűt éa ik«wrt legjutényosnbb árban vásárolhat Frled Jóaaef áksaerásaaál, Nagykanisaáa, Sugár-ut 1 (Pő ut és Sugár ut zajok). Arany, elölt, platina, hatnia-fogak éa érmek beváltáaa a legmagasabb napi árban.
(<) Minden maghttfé. a láb-tól arad. Honn. hét remibe nit-l.m harisnyáit, hol a IcgeiónyS.ebb kiszolgálásban ráaaeeUI. Kitűnő, mt-\'o* ttyapju téli harisnyák raktáron clönyöa áron. FILlrP Osikár ha-risnyafcötőáájo, Szombathely. Száll Kálmán u. I. az.
WZíöffimtfPSZIMH/ÍZ.
Uránia. Hirom a testőr, M.z Lln-dsr paródiája agy n.veiéitől bangói napot hoz a gond napjai 15,é. A mozgóailnházak köiöuiégének még élénk emlékébco van a párili P.tká-gyár gtönyőrü Irodalmi filmje A ÁJ,cm Ift/ir reaiak, ellenállhatatlan hunaoru pirodiáját rendezte meg Mii Lloder, a főszerepet, d\'Artány gróf szerepét moga alakítja. Elősdásek csütörtökön éi pént.k.a fél 7 éa fél 9 ór.kar.
Világ mosgósilnhéz ciHtőrtőkön ciak egy nap fél 7 és fél 9 órakor a legújabb amerikai burleszkek: Chaplin ísember, Fatlu leány kalandili, 0 mint kirí, Hitauigi akadály (Ua. Sennet) 2 felvonásos burl.sskek.
A legértékesebb filmek sorozata következik a maigók jövő heti naSaorán. Siombiton-vaaárnap az Urániában y4 sötétség, mély tartalmú aiInmO. A Világban Haragúik a tenger (Ciklon) páratlan tengeri felvételek. Azután Paganini (A sátán hegedűn), regány a nigy mu zalkua életéből, főazerepskben Eoa May éa Canrad Valii. — Jeannel házassága, a béoal Ssscha-fllmgyár világfilmje, főizerepben Lenkellu Icával.
KÖZGAZDASÁG
Három millió azőlövaaa.5 a termelőknek. Az áll.m minden évben nagyobb mennyiségű szőlővesszőt bociát az állami azőlőtelep rll a szőlőigazdák rendelkezésére. Az Idén, mint értesülünk, több mint hárommillió szllövessső kerül kiosztásra. melyek nagytéaze sima vessző de vaa kölöttük gyökerea la. — A szőlészeti és borász.tl felügyelő .égről most küldik szét az egyes telepekre • klosztáir. vonatkozó ntaaltáat éa /ebruár elején megkel-dődhelik a rendelkezésre álló vesz-A ki.,letek teljesen
kielégítik a szükségletet éi ujon nan alakult telepek utjén |,lstn. kánt. sikerül a termelőket megfe-
elő mennyiségű s.őlőv.szzővel el látni Eizel sikerül elbáritsni a szőlőbetegségek behureolását Is.
- A föld arany lermóan —
mint Londonból jelentik — 1923-ban 72 millió tont sterling volt, az elliő 1922. év 64 milliónyi terma-lésáv.l szemben.
a TÖZSOC HUCL
(Saját tmláitláak tatifoajiliatéii)
A msi értéktőzsdén a két nsp ót. tartó kedvező hangulatot barátságtalan mognyitás váltotta fel ái már nyitáskor kedvezőtlen volt. A bankokhoz ás bizományosokhoz nagy vétel! megbizáaok érkeztek éa ex e\'őmezdltotta as árak lemer-zaolódáiát. A lanyhaság a nehéz papírokból Indult kl ás uralkodóvá lett ax egésx piacon. Bécsből sem kapott bistatást a piac, Igy ax ár-osökkenések . második félidőben folytatódtak. Az átlsgas árveszteség 5-87, volt. A zárlati írfolya mok a kösáp kurzusok alatt alakultak ki. A kosstpáaz aiacaony valt, 1 százalékkal könnyen lebetelt kapni. Zárl.tfelá a haagul.t kedvetlen, Iránysat gyenge, a forgalom eaekály.
Ko.xtpánx 0.25-1.25 srixalék.
Utótőr.do. Magyar Hitel 638 páos, Nova 137, Osstrák Hitel 170, S.lgó 6537,, Amerlk.i 25, Dana blus 4450, Kőssén 2810, lizó 745, Slummer 1610. M.iőbegyeil 386, Georgia 646, Peitl H.zal 4900.
Délntáal magánforgalom. Irányzat Hiteltelen. Magyar Hitel 635—64Í, O.zlrák Hit.l 175, Salgó 657, Rima 135. P.stl Hszsi 4400, Kőszén 2835, Cukor 9690. Georgia 644, Illó 740, Kereskedslml Bank 1440, Danubius 4475, Villamos 2300, Loixámltoló 115, Mezőhegyeal 385.
Eatl magánforgalom. Irány-zst üilittelen. Sslgó 651, Oiztrák Hitel 172, M.gy.r Hitel 638-640. Rima 130-32, Kősién 280— 8J5, Pesti Hasal 4400, Cukor 3640 - 45, Georgia 640. Izzó 740, K.r.skcd, Bank 1440, Genx- Dinubiut 4475— 4500, Villamos 2300, Liaiámltoló 115—116, M.xőcukor 385—90.
Elívátoll Jogok i Ingatlan Bank
70—84, Concordla 24-31, Hofb.rr 37-40, Palágyl 7, Fabauk 5JOO-6250.
NamklTaUloa ártákak i Mobil
Ba.k 6700—5800. Ingéfa 7—10, Kév. 1600—1800, Pharmacia 7— 7\'/„ Köiségl nyomd. 8-9.
Nanjtaef4mek. Eiüat 1 koronáa 8200, forlntoa 8800, 5 koronáa 17000, 10 koronáa 90000, dukátarany 96000.
Tarnaánylóiada Busa tlaxavldékl 76 kg os 148000 —149000, 79 kg-os 150000-153000, egyábvldákl 76 kg OS 147000-148 000, 79 kg-o. 149000-150000. — rosa 124000-126000, takarmányárpa 135000—140000, — sőrárp. 140000-150000, sab 130—132000, köles 90—95000, korpa 77—78000, tengert 130000—135000.
A mai terménytőzsdén ax Irány-xat rendkívül szilárd volt. A buza ára 9000 koronával emelkedett áa ennek megfelelően emelkedtek a többi áruk is. A roxa, takarmányárpa, tengeri 5000, a xab 2000 koronával emelkedett. A forgalom azonban nem volt nagyon élánk a kereslet tartóskodáaa miatt
MTI mngánjelentáae a ter-máayplacrál. Buza bpesti part-táabsn 1490 -1500, pestvidéki 1440 —1450, tlaxavldékl 1450-1460, dunántuli 1430—1440, rosa bpesti paritásban 1280—1290, pestvidéki 1210—1240, tlasavldékl 1190—ltOO dunántuli 1230-1240, aörárpa 1440 —1450, takarmányárpa 1370—1380, xab 1200—1910, bpesti paritásban 1300, tengeri prompt 1320—1330, csövea tengeri 1090—1100.
Takarznányváaár. Felhozatal 82 axekárr.l 1065 q öaasaulybaa. A karcaiét köiapea, a kínálat elág-ségcs volt. As árak lényegesen nem változtak. Ar.k 1000 koronában ái tv.. Rétlaxána I. r. 46—60, II. r. 16-65, eiomagolásra HL r. 22—35, nádt.karmány zöld, aaárax 17—20, muheraxáua 5456, teag.ii
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapeat! tdxade dálután 1 Arai záróárfolyamát a k«vatfces*fci
lj5<o» \'i&ooo
Bankok
An«ol-Ut«y. Haaal IJI
A«rir
uko- hu. WMles Laaaáaail.
01.-m, ban\'s
DiaO, tilt kist. Uoyd biak -illoo
Aluláno* h: »7«jo b. aga ár , }j»u« fűVíiUtík. iloooo Harraca Jiooo
!(<rr. Ml. J- b. j8*o*
Ic<atlan j4joo*
m.-caak Ipark. Ijooo
Forzalmi 46000
kw. Hitt! 143*0
hajjar-níckt 4(000 Xdap. JaUáloc 14300
Vároei bank 11130
Mtrkur t2ooo
nwtk.c\'.áa lak 43*00
Ualo*\'
Anvcr. b. rájl 34730 » > "i »j?jo ntatoalUk 4a Takar4kok tla\'.vároti ip. 4jooo l.lf4tvár<nl i6o«o Kivitoal «3$coo
Kvbányal Tak. 15000
Alul. Tak. lf«xx>
Uoktár ifilooo
Haaal alaS 4)»0000
Klafi M.BUt. ;aooooo foodífo }oo«x»
Mac.-FcaoHa
lí< «jooo«
Halmok Oack m
Soca.-U 11)000
Coe<or4ia 5P000
B«kHtaibil (0000 Bt.lap<,tl Tóról.,w OUcUa
HUíalU 1 OlOOO
ttlráJjnnalofu 4joc«
Viktória i(I«m
Tr. Daatkii 70000
Éeáau\'as
>H©oo
330*00
aala Saáiavid
KoS*
UlTlo láfla
Xób. jóu.
Draatfaa Uajnaalt
Ali. K«u«a 1J50000 Kcrlnla 115000 Móri aito 33000 KajyMtonyi ltoooo Sajókoodól Sií(ó ÍS.OM
QiliM
UniO bánya ITrikányl
CMprli («C- Sv\'MO NjroBdák

Athetiiiua
Frasklin
G)obu.
Pallaa Rívai Rijler
•13000
\'itXK.
VaimArck
Bróil waj. t-
Xó^jrg A\\
Caáky X Gu4. Gí«y. 131
Fabtáa va, t,
r«mk«tik. t
Hoal fa Kít^Vlajai XronWjctt
QO^OO! l.lfOJCT!
l30*{ Hitel (a 150001 Amariiiai (• ltooo! lírdó
U. I.loyi Ualoaaaoky Moaieti (• Llckli<
Fraak
Oóp í. v
eyórff)
KoT«ri
Ki.ailnc Mfrac
8»ooo
Oh
Káakáayal
Tbék Naalci
\\r»lt. bJSor ZiVolai
13ÍJOO
KOxlokorióa
ll»oa
55000 H3*o JS*o*
tCmti Vlroai DUi *a>ui Ko»a ACiaavajut jajooo
Cukorgyárak
Dá kőkor 51500* Korril tak, 77S*«* Cukoripar } <13000
Oeorfia 654*00
Uaaók. nk. »;looo
5lvaxa«r >1713*00 f-lolmlKorek
Caloaar <flyoo
Saaláml |]]00
Pli^óki soooo
Vili. t**nb 54«oo
Tokaji 41000
Ifalkrroak. jíooj
QAa. Vlllanaoa Rcr- U.4 74JOÓO J01I I«l4 tlM)
▼ana. vili. 430*6 Ah. fU 17!**
LóftlOti l«MM Auor 3 40000
455ó*
Olajok
Mi w in tar
551
Ll««t aaaa. 114
Lak tíl it>]
Taatil
Lra."
Ualo leaiU
Oyapjtjmo«5 71c
Sióró-Vótó 370
W. TcstlI tU
Ooldbtrj ijo
Kirtoa l(o
Oyóri IMR *joc
V»mrl|>ar
Spó4ian Un íiór a 1S04
Daaica 111*0
niáu 1000 Kaiul Mur. «too
EMn 1050
KlotiM ii)*«
Tór4k itoo
Labor 1S00
Kntöuróiék
ír
Ur ál u«u j Otarai
«Jooo 7K>oo
l«50*
Xkály.tr
Pu, iir Tcm. .ót Barin K««krUk IUuvf>)«|( Taot^i ii. ti\' Oichwls-lt 17I Xraoia aiaai l< fótukioic
SaAllodAk
Hwatárla
Roy»l wIlló il{
TaWoa Turul dp4 Uató tilak. Sto\'.aoki ZacyTarálf.
BANl Klrllyauió Vaaol (or<-B4.1 Braatól Corria Ilim
Papli
Hz: _ . -1. 1 -
öiurmíia
»300*
335000
45000
3 9 OOO »6}OCO
UaOf.-.NtDól 153000
Bzár káró 20, takarmányrépa 15__ 26, alomszalma 17—28, zeuppgxalma 24-29, kévénként (3—4 kgr-mon ként) 1000—1400.
Llaatplac. Dara 2500, 0(U, 2400, 0 áa 2300, 2-es J100, 6 o, 2050, 8 aa 1000, korpa 740 75 százalékos rozallazt 1700.
Marhahnaváaár. Msrhahua I
r. agészben 10800—11600, hátulja
1170C—12400, kivételesen —.-L eleje 9400—11300. II. r. egéazbe,
8100- 8700, hátulja 8500—10700, clne 6500—6900. Csontozni vtia 4600-6000. Növendékmarha egészben 8000. Bivaly 8500. Boriu
12000-12800, Faggyú 3500-6400
Juh L r. 8000. Marhabőr 890(U 9800. Felhajtáa: nagy marha 86, eladva 60. Borjú 10, eladva lo\'. Birka 10, eladva 10. — A vátir
élénk volt.
Sertáaváaár. Felhajtottak 800, eladatlanul vlaszamsrsdt 200. A vásár közepes volt. I r. 13000 14000. Könnyű 11000—11600. Szalonnás félaertéa 13000—13400. Lehúzott hua 11200—11500. Sózott szalonna 12000. Z»lr 17000.
Ferencvároal aertáavásár. Szabadvásári maradvány 273, érkezett 250, eladatott 53 dsrab. — Árak: ssirsertés fiatal könnyű 10200 —11000. nehéz 11000—12300. — Zártvásáron nem volt flzlet.
A magyar korona külföldi J agyié, el
Newyork Zürich . . Prága . a e
Berlin . . . Bécs (deviza) Bécs (effektív K) . 187
Zttrlchl aárlat 1
Picii 2650 00, London M51* $0, Nawyork 670 60, BrOazat 2410, .MaiUod UtO, HoUand 114 87, Boriin tas, Wtaa 81 26, SoHa 416, Prága 168000, Badaput 205 00, Balgrád 66 i
I áavba-Ui»Bflt bhmtalot ártoíyuMl
37 36
205 200
1225 1225
141 140
246 246
187 186
Valuták
it(0;*-M04X> •tó 1)4 Í*»OO.JÍJOO I5»JI545
l»»>-145« 4*1SM7II 1140-1515
!J4-I»fl
Urájd frank }1<}-)7I} korosa dinár J«5 l» Fraak 41aá< —
LMcnl eklrka 45.)} ItoSacdl fl. mt*-lljl*
Oi»«. kor. B*t<i fruak
Pirta Préc
S*ófla Zá^to
<»l*-5«)« 4»>J*47«J II7770->4*I10
IJI5-M40
I)»*.||)0 a7*-i7«
?l,alj90
4\' J óoo • 14-454
30300-3JIOO
•»-a»
A bácsi tftxade
Bsrátságos hangulatban éa élénkebb forgalommal indult a mai tőzsde. Jól tartották magukat a magyar értékpapírok Is, melyeket budapesti vételi megbízásokra vásároltak. Zárlati árfolyamok: Oaz-trák Hitel 316000, Magyar Hitel 1162000, Wiener Bsnkverein 215000 Angol-Magyar Bank 168000, DéU-vasút 189000, Allamvaaut 770000, Rima 253500, Sslgó 120000, Kó-bucg 100000. A korlátpiac záró--árfolyamaiból: Kohó 1880000, O kor 670000L, Peatl Magyar Kerea-kedelmi Bank 2630000, Kőszén 5280000, Klotild 225000, Guttmann 1428000, Szlavónia 190000, Uri-kányl 1680000, Magyar Jelzálog 260000, Magyar Vasúti Forgalmi 530000, Spódlum 254000.
Felelés azerkosxlő: Sxtrokay Kálmán-Tárassarkojstó: Bonodek Roxaő. Kiadó: NagykanJxaal Nyomda ób Lapkiadó Vállalat.
I
iita jwűr 24._
Aoróhlrdciéitk
__íALA4 Mtejjlf
ütinirhk. ilaa Maru(|tl
BlM»r4lB«m H7 u»»i. é*
iS« Ulwul i mttiu! ..r fcaioaMvíl. •)■ • kltMii.
MM k, alaa** «UM.
l\'atrla MI.lo.lv4 r...,;OB.;-k,4t, Maokuitei. Mtltta-i ■HV<«h»l«. ati * i..iratban rattkWJ Mai-a.a.aö tlaa«tiM\'4l kerti. Ji:«r.Uai*4 Oltk-ltr 4. Ilim
■ 1*11. „„
r.:
tn*4mr •••»<•«- Vtjtaj JJno* kerl<« ta k-x«tfrá*<6.
►fi
Ztj achOkat ágy u tu pkr n-n >aajda«aa e,
•I""1" UUdpi ala<!6. Cica a kia4«Uo.
■ lad<% egf j marta a UtA <iiU4i ftr«UJ h
• aatBOadOaailal. n; aj praluWa fOrd-5kád, KM k«l<
vliail la m*«la Kü^ana^a IvSat fSrdanl Ufja».« j«MIUaaal Mrmilyao ftíáfl Y|«7 CMktdak OHlRrxM-Iv»l4k. Uakaa b«4of0a. Klr.U,/.„l «|. M|J
Dr. Schichtanz István
TŐZSDEBIZOMÓNYI IRODÚJfl
Nagykanizsa, Szemere-utca 2.
(Ke.laa.r- 4« ktanctHa (arak)
Talgtani l-U, „„
hallhat sitid h sMk*. Villái Uiv<tlM|-"-^-\'íisMkststlr\'* - -
SuJepesten veló UrUskoéísekor > S«JÓ 4e QoI1icd4 Usidekiiomlnyosok bank Uettbeo, Tésiétpiloh féW.jixst, MálkiU

AMODEUN ^KAUCiUKIPAÖ BEMEKÉ
KAHTELLCN KÍVÜL
Mindenkinek saját érdeke
mlelítt rífósAiu ssüksigletét Mttl, keress* M
Szabados Mátyás
a „Marcalihoz" címzett kékfestő és kézmfférukereskedését Kazinczy-utca 1. Városházpalota,
ol mloJinnetaü tőíátii lejjobb minőségbea
1legolcsóbb áron szsrazhat ba.
—" Hagy leltári occasio békebeli mlnőséqskbflll
Mélyen leszállított alkalmi árban
január 17-töl ianuör 26-ig bezárólag.
ír.Mr plklm.UU In.
HM Ing .....
FUn.ll-iog.....
Tiltt, fth\'i- és hitó-ing I.IU- ét fr«ni:Mng I« ,
FAril-fehArnemU:
.....volt SCfOO koron, moll IITU koron..
......MIOO , , 4*100 .
.......««>3 , 410*0 .
....... S\'XO . . 11110 .
................. . 911** ,
NÖI harisnyák:
S.ly.tn mmtllo voll 31000 mort 1*000 . 380 0 . 21000 . JitOű . 24000
F*rfl harisnyák:
Ei.löll . . . 30000 m.it 110*0
. . . >1000 . uooo . aicoo , 2*000
ayormakharlanyák:
Prím. f.k.l., hun. é. Milr Minb.n 1 — 12 i.imig volt \'■>•<>■ moit T4T1 km... ... . . i-i: . . noxi . laiao , N8l Irlco kailyű voll 1M00 korona mo.t lOOOO korona, rarll kBIStt kailyd 1IOO korona
KOHN L. LAJOS-nál.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Cipővásár!
Miltényí Sándor és Fia
tlpOáruhásában
szerezze be szükségletét, mielőtt az árak ímelkednek Mindenfajta cipő raktáron és mérték utáni rendelésre kapható.
Jutányos\'árak I
flgyalmai kiszolgálási
Legolcsóbb mindig
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
az , .Arany8K cik ai ""h o r NAGYKANIZSA
Óriási választék:
Bal- és külföldi női koaitüm és ruhaszövetek, aima éa mintáiott divatsolymek, opálbatisitok, grenadinok, színtartó moaók, ágyhuzatok, tolltartók, vásznak, damaaztgrádiik éa mosófianellok. — Fértl SZŐWBtek: tavaszi különlogaasé-gekbon, koverkottok, bőrböry sima sötétkék éa fjkate, bundaáthuzat, csizma-nadrág, frakk, xaakatt éa izmokingkalmák.
Nöi és férfi sportruhakalma különlegességek métere 62400 K
Nagy vászonvásár métere 88OO koronától!
Regenhart és Raymann világhirti. lendamasstáruk:.
Szövőpamut és szövőcérna gyári raktára!
Uraink legolcsóbbak!
Ibink legjobbak!
áruink legszebbek 1
«
wujKüaAw
MS4. j.DB«r 14
fihtr ilaa ái dmail ulaas alma (l Mllllttnill
STANIOL
mindtn ute KUN IZIDOR
Buöapiit, VI., Nagy iánoj-utta (. iáim
T.l.foahlT*\' lT—ít.
BUZAT, ROZSOT,
zibot, árpát <j tengerit
vi»AjoJa«üt ImmmMl upt ltoo.
korpát
Umltra mu^Uijb.. napi kr
akli asátUtaoJc.
Z«l«árittew»i Szlvitkizili Üittftrgaími R.T., Nmtaahvt
Uq^Ttlai fi»w».
Levélpapír vásár.
Nfgv választék egyszerű és díszes
levélpapírokban,
dobozokban << mappában
o\'csó árak mellett
Físchel Fülöp Fiai
papIröruhásAban
NAGYKANIZSÁN
Vtraahái palota.
Óriási
TAVASZI VHSÁR
SINGED JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatóruházában!
)
Ezer vég príma karton mélyen leszállított árban kerül eladásra!
Bidasestl elSkiH ggzéuégl (iggyár
megyei képviseletet
OhaJI látaaltanl. Blaoaánjl i.klír bcfogadíikr. alkalmai kai) isjggel reade!* kcal, aa,y *a kitgaid tknll jól bavexetolt al*nlkoaók tavaiéit kí/jdk .,Mti£getd«sá|l illek illír jeli,. .1.11 Haaaanataln aa Voalar R.*T. hlrdalllradéléba BedapaiL 1.. De/eltna-ij. II. atfa alá. t»<
30 p arcait btlül nár tudhatfa íz érték- és iratízida, nla\'alnt u Usw piacok árait, ha alítlzat a
Magyar Távirati Iroda
közgazdáiéul tudósítására
melyet telefonon, mi táviratban naponti megkap. Nagykanizsa, Fö-ut 13. Talafon 338, 383
Távlrstelaa : YáviresU.
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Fö-ut 5. szám.
Elvállal mindenféle nyomtatványt éskönyvbekötést
Telefon:
78.
A„ Zalai Közlöny" kiadóhivatala.
iívomatotl a Naaykantaai Nyomda éa Lapkiadó Vállalat könyvnyomdáiéban,Nagykanizsán.
Bgyea s*ém hétköznap 300 kar«»w>t vasár- 4a ünnepnaa 4QO korona
«3. ívfoly.m Najíykani„«, 1924 január 25. Pintek 21.
Meghalt Lenin
Ha van predeszllnáló ereje a múltnak, akkor Leninnek és csm ládjának multa a lorradalom predesztinációja volt, Lenin, Igazi ne/én Vudlmlr Uljanov Iljics forradalmi orosz kisnemesi családból szülelett. Bátyját fólakasz-Isllák, mart Ili. Sándor cár élele ellen merényletet követelt el. Ó maga Is végigszenvedte Szibériát és a cárlzmusnak talán lulszlgoru büntetései alalt készült forradalmi szerepére. Ezl a predesztinációt erősített* az orosz föld, az orosz lélek korszakos átalakulása a mult század utolsó évtizedei óla. Orosz-orsiág sölél lltokzalosságába.hlr-lelen robbant bele az európai világosság. Oroszország a század fordulóján másodszor élte át Nagy Péter cár korát.
A századokon ál békében és butaságban éli Oroszország föl akarta épjlfnl\' az orosz lélek elmarad! világvárosait. A végtelen orosz birodalmat Izzó vajúdás lepte meg. Cyötörle a láz: egymásnak ellentmondó eszmék, a nyugati felvilágosodás elvei vívlak csatái az orosz lélek kllrthalallan vallásos hajlandóságaival. Az orosz forradalmat megelőzte az orosz lélek forradalma. A hll Krisztust várla az orosz nép megmenlésére, a társadalmi erők Antikrisztust szültek, aki testei öltött Leninben. A végtelen orosz tömegek öldöklő háborúba Indullak 1914 ben, a vér csorgásit nem enyhítene a hll. vigasza, az orosz erők összeomlottak és a romokon nem Krisztus klengesz-lelő szentsége Jelent meg, hanem az Antikrisztus romboló szelleme: Lenin.
Az orosz katasztrófát Lanln lelte teljessé. Süketan az emberi szív hangjai Iráni, vakon a gazdasági ás politikai élet szükségleteivel szemben, makacsul ragaszkodott teóriáihoz. Elzárla Oroszországot a világtól, hogy az orosz birodalom részeire bomoljon. Mialatt megindította a világtörténelem leglermékellenebb polgárháborúját, mlalall a polgárok végtelen tömegeit gyilkoltatta
le, mlalall évszázadok alali felhalmozol! kincseket rombolt szél, az ogész európai fejlődés elé súlyos akadályokat zudllott. A kommunista Oroszországgal Idegen leslet ékelt Európa életébe, a végtelenségig fokozva ezzel Európa problémáját. A magyar lörlénelem egy gyászos korszakára Is az ő alakja vet árnyékol.
Most meghalt. Holttestére, melyet a moszkvai szakszervezeti házban ravataloztak fel, a híva lalos orosz világ lekele-vörös zászlóka! borii, a műveli Európa pedig a rémület drapériáját dobja. Az élet már régen lul van rajla, mint mindenen, ami llrannlzmus ami deszpollzmus. ami elvakultság. Lenin egy ember vol!. Oroszország végleien s bizonyos, hogy ez a nagyra hivatott nép még meg fogja találni rövidesen a kultura és béke ut|át Moszkva mellel! hall meg a vörös rémuralom orosz diktátora, egy faluban. melyei Gorkijnak hívnak. Mily keserű Iróniája a véletlen-nek! Gorkij ozt jelenti oroszul : keserű.
Lenin, a tolsevlzmus atyja nincs löbbé az élők sorában. Meghall a bolsevista cár, aki uralmát a ladöntöl! császári trónus hatalmi eszközeinél oier-szerte gyilkosabb és kegyetlenebb fegyverekkel oltalmazta, aki a szabadság és egyenlőség nevében a legvéresebb lapokai Irta az emberiség történetébe. A szörnyű utópia, melynek álmodója voll s amelyet hullahegyeken, vérlengeren keresztül valósított meg, már éleiében összeomlott s halála pillanatában éreznie kellel! a kiábrándulás! saját müvéből és megvalósulásukban életképtelennek bizonyult eszméiből, melyekből öt esztendő multán szinte semmi más nem maradt meg, min! az áldozatok százezreinek véres árnyéka.
A szörny-eszme fantasztájának koporsója fölöl! fekoleszalagos vörös zászlók gyászolnak. De ez a gyász nemcsak a gyarló emberi testnek szól. mely é koporsóban fekszik. Lenin ravatalán
oll gyászolja a világ egész mun-kássága a maga szép és nagy küzdelmei!, melyeket a koporsó lakója, a maga Irtőzalos győzelmével megfosztott a várhaló eredményektől. A győzelem színterén leírhatatlan nyomor, éhín-
ség jelzi Lenin eszmélnek diadalát, Oroszországon lul pedig mindenütt a munkásmozgalmak vlsz-szavelésében, a munkástömegek erejének és szervezettségének megbomlásában nyilvánul a bolsevizmus elméletének hatása.
Hétfőn érkeznek vissza London-ból Bethlenék
Budapest, Jsaair ti
Vast József, ■ miniszterelnök helyettese, azt ■ jelentést kapta, hogy Bethlen István miniszterelnök és Kállay Tibor pfnzfigymlnUrter hitjón irkexnek vissxa 3udaputre. A nlnissterek Londonból már elutaztak, de Vass Miniszter a miniszterelnök Megérkezéséről addig még ujabb jeleotéat ktp.
Az egyaégeapfcrt tsgjai toriban mozgalom indult meg, hogy Bethlen István gróf mioiazterelaököt a Keleti pályaudvaron flanu>iesen fogadják.
A miniszterelnök eddig minden egyaa esetbea elhárította a fogad tatást és amennyiben tudomáséra jut, bizonyára hasonlóképpen jár al most is. Éppen ezért ■ párt, vezetősége a fogadtatás módját megbeszéli éa azt terveil, hogy a társadalmi egyaslletek képviselőit Is belevonják a fogadtatásba.
Angol lapok Bethlen sikeréről
Londonból jelentik: A loadoni tárgyalások befejezte után a legnagyobb angol lapok is hosszabb elkkekben foglalkoznak a magyar köletön figyévcl ás rámutatnak arra a nagyfontosságú körülményre, amit Magyarország gazdasági talp-raállltása jelont Európábaa. Külön rámutatnak azonban arra is, hogy Magyarország mostani sikerét főként anaak köszönhette, hogy egy ojyan királő embar, mint Bethlen István g\'róf miniszterelnök képviselte érdrkeit, aklnak sikerült a legellentétezebb álláspontokat is áthidalnia. De neaaeaak ai angal Lpok, hanem több franela lap la ugyanilyen értelomban feglalkealk a magyar kölcsön igyével s nyíltan állást foglal Magyarorazág meg-aemmiiltéao ellen.
Hamla hír a belHgymlnlaxter távozáaárél Egyik budapeati lap föltétlen hiteles forrásra ralé hivatkozással arról Ir, hegy Kakévszky Iván belügyminiszter lemondása közvetlenül küazöböo áll. Illetékes helyen felhatalmazták r Magyar Távirati Iro-
dát annak kijelentésére, hegy ez a hír nem felel meg a valóságnak. Ar egyaógea párt ér t okost let o
MudapestrSl jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: Az egységes párt csütörtökön aata megtartott értekezletén folytatta a földreform novella egyes részleteinek módosítására Irányuló táigysláaekat.
Kancidellenébenszabadon-bocsátják a koronarontd tőzsdebizományosokat
Budapest, jaaair 24
Ax igazságügy minisztériumban tegnap tudvalevőleg értekozlet volt Nagy Emil IgasságÜgyminlsxtsr elnökieta alatt. A megbeszélések eredménye az volt, hogy a királyi igyéizség n?m ellenezné Kals Pil bécsi bankigazgatónak szabadlábra helyesését 500 ezer avájel franknak kauclóképsn való letétele ellenében.
Az igazaágflgy minisztériumban ma délelőtt folytatták a tegnaff megkezdett tanácskozást. A mog-besiélések íredmánye az, hogy amenaylban>5/«m Araaln és Garai Zoltán /efehkáni 500 millió, Agai Gyula 300 millió éa Körtthnet Zsigmond 200 millió koronát kauoió képen letet x, az tgyésxség nem fogja ellenezni szabadlábra helye-xéalket.
A védők hajlandónak mutatkoztak arra, hogy a kívánt összegeket letétbe helyezik. Az unorabiröaág esak a holnapi nap folyamán fog dönteni a arabs dl ábrahely ozéaok Agyéban.
Dr. Biró József éa Sehwitxer Jenő tőzsdeblzományoiek ügyében az azsorablréaág fog dönteni. A védfk valamennyien, leadták fel jé lyamodisakat a vádlottak fogva-tartáaa, Illetve a bOnügyl zárlat elrendeléae miatt.
A Pénzintéxotl Központ revizorai befejezték a koronarontás (ügyében, gyanubavett a clőzotea letartézta tásba helyezett bank- és tőzsde-blrományoaok li ódáiban ax üzlei
könyvek éa levelezések átvizsgálását.
Ma as ötstes gyanúsítottak min den ingó és ingatlan vagyonira kl rendel lék a zárgondnokokat, akik ugyanoiak még a mai napon átvették a gyanmitott tőzideblxemá< nyoaok vagyonának kezelését.
Kc a Pénzintézeti Központ vizsgálatának elaé etapja. Etatáo a Davixaközpont szakértői fogiák meg vizagálni a gyanúsítottaknak mindazokat ax üzleteit, amelyeket a vlxagálat Inkriminált.
Nemzetgyűlés
Bllipat, jaeaia 14
A D.mzetgyllé. ml tlisát délelőtt 7,11 érakor ayltolta meg Sltttovnkg Bél. elnök.
Aa lndemaltá.1 vita ellő liéa.ká Ptidl Gyula. Borid. .!.]<> azt íllilja, hogy > izaeiáldemokrata-pártot a vllághibora elv.iitéeéért blnbakul állítják .18. A ....Iáid.-nsokraták aiárt vállaltak mandátumot, mart alt gondolták, hogy valami eredménye Icu. N.oa von-halják azért felelöiaágrr, hogy M.gyaror.iágon a forradalmi eie-mények a.m álltak mag • polgári forradalomnál. Eon.k n.m a iio-eláldemokratapárt Tolt aa ok., ha-n.m a b.lyt.l.n politika, mit ávtl. z.dek.n k.r.aatQl folytattak. Szért n.m vállaljak a kommaalimaaárt a fel.lS.iégel. A aiodáldamokraták annyira aiaráoyek, hogy már .ze-rényebbek n.m la I.hatatnék. (Da-röllség.) Megj.gyi.nd5, hogy .aután ia igen aokat fognak beazálnl, még abban aa ...tbea la, ha házszabály revlalö jön l>.
A háiaiabályrevl.W Hután ka. n.pá-politika. A háaaiabályr.vliiö-val o.m l.h.t megszüntetni azon okokat, melyek a azocláldemokra. ták.t arra kányaz.ritlk, hogy aokat buzálj.a.k. (Nagy zaj a jobboldalon) Kérd.al, hogy mit t.tt a kor-máay a gyilkolok m.gbünl.tás. mellett? E.után Szabi JÓZ..Í be-szádéval polemizál. Bírálja a kor-máay adópolitikái^. B.szál a t.kla-tálytlazt.l.tr Al. Hibáztatja ax adó aáal rendaxert. Csak kát ember tadja, hogy milyen adókat fizetnek. Kállay Tibor, a pénalgyminlszter éa Caál Giaitaa. Majd Bckhardl Tibor baazádére tér át. Kokhardt ax Alföldi Brlgádrél ezólva axt mondotta, hogy Itt a fővároabsn néznék, hol a voxérak vannak. Sze-
MflfcSg*
retná tudni, hogy mioaoda titkot tud Eekkardt a fővárosról. Majd 5 pero sxünetet kér, mire ax elnök ax ttléat 5 peicre felfüggeszti.
SxBnet után ax ingyenrészványek-ről axöl. Követeli ax egész ingyen réasvány Qgy tisztázását.
Elaök as flléet délután 4 éráig felflggesxtl, mikor la Paldl folytatja beszédét.
A délutáni ülés
Pesthy Pál »/,$ árakor nyitotta meg aa ülést, amelyen olŐazör Ptidl Gyula folytatta besjédét. Felolvassa Rakitt nyilatkozatát, atraaitáaokat tesx sxévá. Kifogáaolja a telefon és poataaenxara működését. Politikai amnesxtlát sürget, ax internálások megizűntetéaét követeli, maid ax amlgránaakrél beaxél. Foglalkozik a kölasöa kérdésével, amellyel kap-aaolatban magállapilja, hegy aem folyik alkotmányos élet, mart a miniszterelnök a kölosöntárgyalá-aokról nem informálta . a nemzet-gyűlést. Ugyanez áll a belpolitikában ia. A drágaságról szól, végül pedig a kormányzói udvartartás költségeit teszi axóvá. A javaslatot nem axavaxxa meg.
Vass Jáxaef kéri, hogy a kor-mányxó személyét kapesolják kl a vitából. Ax államfőbon ux államfőt és a magyar nemxet tekintélyét kell tisztelni. (A kormánypárt éa a keresztény ellenxik tapsol.)
Ptidl Gyula visxontválaszában kijelenti, hogy Ő nem a kormányzó személyét vonta a vitába, hanem a kormányt vonja felelősségre.
Ltndvay litván pedig kijelenti, hogy ő oaak Héjjas Irán személyét védte meg.
Csali Béla, Ntmts Bertalan és Htrostg Bila felszólalásai után Nagy Emil axélal fel. Eekkardt basxédéro meglgérto, hogy aaa fog ayilatkoxnl a koronarontók Agyában, do nom teaxl meg, mert az ügy kiderítésének nom érdeke, hogy nyilatkozatával elébe vágjon a vlxsgálataak.
Ezatán az ülés »/49 érakor ért véget.
Ulftln felszólal a Hásban
Budapestről jelenti a Zalai Közlöny tadósltéja: Politikai körökboa hlro jár, hogy a nomzetgyülái pántoki lléoéa az IndeKaitáa vitájának tárgyaláaa sarán Ulaln Foroao dr. Is fel akar atélalal, hogy aa itkitt ügy rejtelmeiről lerántsa a titokzatosság takaróját.
Lenin holtteste Moszkvában
Moaskva, Jao«4r 24 Szerdán már korán reggel felvonult a katonaság a Pavlevazki-pályaudvar elé és az egész ntvo nalon, amerre a gyásxmsnetnek haladnia kellett. A katonai kordon mögött rengeteg ember állott fel. Minden üzletet zárva tartottak, a kocsiközlekedés pedig megszűnt. A pályaudvar előtt muakástestüle-tok éa küldöttségek sorakoztak.
Déli egy érakor érkezett meg a különvonat Lenin koporsójával. Egy mozdonyból ás a hozzákapcsolt, wőrősre festeti vasúti kocsiból állott. Kalinln, Stinovjev, Baehatín áa Stalln néhányadmagával levette a vöröa peaxtéval bevont kopor-aót, agy vitték kl a vállaken, majd más pártvexetőknek adták át, hegy ők Is tlsxtoletben tartsák Linlat. A koporsó után haladt Sxinovjev karján Lenin és Kalinin támogatta Lenin hngát.
Két teljoa óráig tartott, mlg a gyáaxmenet a koporsóval a Vörös-térre érkezett, ahol a katonaság dlszlővéat adott. A gyászmenetet a levegőben több alseioayan haladó repülőgéj} kísérte. Délután három órakor ért a koporsó a szakszervezetek háxába és felravatalozták ax oszlopciarnokban. Szombaton délelőtt lesz a temetés.
Ma a sxovjetkermány egy havi diplomáciai" gyásxt rendelt ol.
— (Hat heti államfegháara Ítélték Ulftlnt) Budapestről jelentik: Ma délalétt hirdette ki Langer Jsnő kúriai hlró, a budapesti bln-tetőtörvényazék elnöke, aa Ulaln-pörben az Ítéletet, amely Ulaln rereneet, Bobulu Tituszt áa Szemre Bilát bűnösnek mondotta kl a BTK 156 azakasxáaak első tételéhaá eghatároxoit lásadisra való tsö-velkesét Vétségében 4a ezért ax ony-hitő azakaax alkalmazásával egyenként egyhónapi ét 14 napi állam• foghdtra Ítélte őket, amely blutetéat ax elszenvedett tlőietes letartóztatással kitöltöttnek vette. Ax elitéltek kötelesek 80.000 korona bűn-flgyl költaéget megfizetni. Mitsntr Tivadar királyi flgyésx a minősítés ós ax enyhe ítélet miatt felebhazett. A védők axiatén felabbazlek a bűnösség megállapltáss miatt.
Linka
A ,U KMh(\' ndll r.|4ay.
Ma PtWrl, Tamáa t«?)
D« aat a.m fatadta «!, hagy népen kell larlaol, ...tt.l mosogatni, actlea ruhába göagyölni, hogy fé-ayM.a k.rüljöa Janku kelibi, aki jót.véje .olt neki. A (ajtait fáM.k elpuaaiuláza, leégése megrendítene a fiatal Juhásspir életit is ajulán beköltöztek a ailk la üregbe.
XIII. KIJEZET A az.rel.n. a.m tudomány
A .Igáaykaraván káaö áj\'fállg kar. gelt. a két lovat. Hol as egyik, hol a másik uaéré fOlzállya attak híj-taaL SJfél telt, mlk.r «gy .láh faluban végre aiigállit.lták a magh.j-«zoU párakat. Ciobrinka leaiállt a falu köiapéa. Oáaltpelt ablrö laká-■inak utcára oyilé aMakáhai ia bt-zirgtuit rajta.
— Ilthoa van-e, Suluc bi\'l — kérd.al. oláhul.
— Kl az ? - - izélt kl ^y reked->H hang b.lOlröl.
— A $zip .Igiayoé ran itl.
— T. vagy, Ciobrinka f
— Eltalálta, örag. Vaa-a l.ya-elaáó 1
— Menj a pokolba I Nincs ne-k«d valói >
— Hit milyen van, I. ör«g aaimh-fíii.k 1
— lit.aa.k hila, mind tgiizii-{!., aháay vad 1
— Az k.ll n.k.m ia, Suluc bi\' I — hizlalta Ciobrlaka, hol t.g.zv., hol magázva a bírót a filhamálybaa.
— Nlau aakaá annyi piaz.d I
— Kelj.a föl, mari b.Utlji ai ablakit 1 Mlgvezz.lt, hogy elboasázza a pftozl a koldo.gyidbe? N.li zze-raacaia dolgot aslnáll
— Van-, kilzziz zája f.rialod í...
— Mg áld.máz iz lliz níllija, ha zzipak.
— Al ördög rágja meg a bőré-det, rozia uoalja, aih.gy magboae-zzaolz I — dörmögött a vén olih odatian. Da azirt öltözködni kezdőit, m.rt l.nerte •sobriBkAt.
— Mig kend ii líikup.c f Mikor oyarhit, akkor leiz fortélyos, miként i lovalI...
— Uh bosziliz I...
— Lovat akarok lilnll vagy meg-lOkitUII I
— Jövök, Jövök I...
— Ugy t.st.o, miathi lipánt esi nált volaa keidből II oazlrúk g.-n.riliz I Mik.r ilílt Suluoból llyin nigy urí Mig a sitrenaiii akarja •longeáii • kititól, mikor kisztn Jöa éppin a holdn.gyed alatt... — isörtölódölt Ciobrinka.
A via elih m.saognl kazd.lt. O.tözötl, d. lassan. Haaim n.gyad óra múlva migiz alkiazUlt a nya káail b.kitölt iaggal, meg az oldal-gombai lajbival • rsjta vall a bírös kozsókja is, sm.ly tskiitilyt szériáit l.rmotoz alakjinak.
— No, mi baj van í... — dugta ftki a fejit a kapun.
— Gyújtson lámpáll, az istállóba k.ll m.anüak.
— Hát oaakugyaa ló k.lU
— Ha^Jó loya vsa! Hál a flla-•4g. hogy van, Suluc b»\' I — miákolta a cigényni.
— Megvolna, köllöQöm kirdiie-dsl, hanem caak drága lovaim van. nik.
_HM, híj;
HÍREK.
— (Mapíiú) J^n 25. Pál íotd.
— (Időjárás) A Meteorológiai Intézet jelentése azerlnt *gye\'őro hideg éa tu!nyou:ó*n zzárax idö várható.
— (A azentnalbályl csendőr-őia) annak közlésére kért fel bennünket, hogy a tegnapi számunkban megjelent „Igy azál ingre vet-kőitatták az u\'onállók" oimű hir tudomásuk szerint nom felel me? n valóságnak.
— (GőagépkezelHi vlasga) A gőrgépkexelők éa gőxkaxánfütők legközelebbi káptaitői vizsgái folyó évi febraár hó 1 én lesznek Sopronban. Kellően felazerelt kérvények a Kerületi IparMflgyelÖséghez dm-jendők.
— (Régi nyelvemléket talál t«k Sopronban) Sopronból jelenlik: A városi könyvtárban egy
1456-ból teirmazi adóösisalrásl lap
négy oldalán a könyvtároa 216 l\'tio azét talált, melyek mindegyike fölé "volt írva a magyar j-lentés.
— (A házleared senoknrának hangversenye) nem mint tegnapi s ámunkban közöltük e hó 28 án és 29 én loax, hanem február 4 én és 5 én.
— (A tlaztvlaalőnők knltnr-délntánja) A Rozgonyi utoai tor-nacsarnok zaafolásig telt meg csütörtökön eate a Tisztviselőnők Egyesületének tagjaival éa aa cgyeaűlet barátaival. A második kaltnr dél-ulán programját Büthler Mór vezetésével at Iparesdalárda nyitotta rneg éa a köiönsóg legteljesebb elismerését vívta ki a magyaros elevenséggel llktelő „Katalin pusztai aóták\'-kal. Majd dr. Kiss Károly o MANSz Bndipeatről ezalkalomra érkexett főtitkára mindvégig lebilincselő, közvetlen előadásában ia-mertette a MANSz programját, annak működését éa eddigi eredményeit éa k\'fejtette a magyar nŐ, n magyar aasio.ny hivatását Magyar-orsxág talpraáilltásával kapcsolatban. Utána Barbariis Lijos axavalta cl kitlnő teobalkával, mély árxé-sokbjn. színekben gazdag Magam-firaté, Tflnő k.-cjgda éa A zajlás közepén olmü költeményeit. Műsor után aa ogyasűlet helyiségében ke-délyea, oailádiss jellegű tea volt.
— Gondoljunk a tüdőbetegekre !
— At a kórdés, hogy jó-a? Ha jó, aem drága I
— Ugy blsal JÓI besaáJw, Csob. rlaka. J.re kél
Belül kiiakcdtek a kapua és tovább papolt a< öreg.
— Dj asak ezUstpénzt fogadok ol, mert a papirosnak lejárt, rossi időket élünk, Csobrinka.
— Araaayal rizatek, Suiuc bX\' I Ds mutassa már a cehét 1 Igen sokat beszél ma.. .
As öreg ember tüzet csiholt, taplói gyújtóit... Astán nosssokára égott a gyertya is. Biiilssetetto a lámpásba és ugy ballagtak ax ól felé. Csobrinka kiválasztotta a legjobb két lovat a négy pár közül ás kifizette az árát, sárga aranyakban, ami nom tfcot fel az öreg Sulucnak. Ismerte 6 .jól Csobrlnkát, de még az anyját ip. Csupán anuylban változot1, hogy szelőit nera volt ilyen bőkostt. Azt sdnián belealkudta Ciobrinka, hogy az ő kél lova Itt maradjon az öregnél és azokért majd a tartást megfizeti, ha erre jár.
(folyt k<5v.)
ZALAI KQZUJNY
líMk laonár 25.
— (A Steril\'téglagyár) lopi.l
űyyében hozott lőrvéaynékl hiúnkkal kapeaolatbaa al álltéit De tainyi Jénoa édaaanrja annak mag-él|,pltéaéra kért fal bannflnkat, k,ty jia az 6 tudta nilktl edla el a lopott ingóságokat.
— Január 26. A József-szanatóriam.egyesület piknikje a Polgári Egyletben.
— (FalttlYl.agálJák „ Ipar-Igaaolráayekat) Minthogy ai oj [pirlSrvénynek vlaazaható eraja ninoa éa aianatt jogokat nam érint, a törvény ir.rlnt aaak azt lahat vliagélat térgyává lenni, hogy be Iparos az iparlgazolvány, Illetőleg Iparengedély kiállításának idejében érvényben volt (Örvényes követelményekkel rendelkezik e. Amennyiben az ipsres szakképzettsége válik vitássá, ezt a kérdést is az Ipar-igazolvány, illetőleg iparengedély kiállítása Idejében érvényben volt rendelkezések alapján kell elbírálni. Attál az iparostól tebát, aki Ipará-osk gyakorlására az 183. évi (párttörvény 7. vagy 47. § a alapján,
vagy aki olyan ipart gyakorol, amely c«sk az iparigazolváqy, illetőleg ipsrengedély kiállítása után lett képeiitéahez köt ve, az iparára násve ilőlrt szakképzettségnek saját személyében igazolásit utóbb nem leket kívánni, Illetőleg ennek a szakképzettségnek hiánya miatt Ipar-Igszolványát, iparengedélyét nem lehet vliszavonni.
— (Hatósági piaci tájékoztató árak) A vároai halóság a pltcl tájékoztató árakat a mai nap< tél kszdődáleg további Intézkedéalg a következőkben állapította meg:
Bib literje 1300-1500, kg 1800— 2000, mák, dió 2400 IC literenkánt, burgonya kg 320, foghagyma, vöröshagyma \'4— 300, sárgarépa 1— 200, zöldség 50-100 K csomón-ként, kelkáposzta kg 300, spenót tányér S—400, fejeskáposzta 300, isvanyukáposzta 4 —500, kerékrépa 100, vaj 14—16000 K kg-onkánt, tej liter 1000, tejfel 3000, tojás 750, alma kg 3-6000 K. Növendék aarhihus 7—8000, marhahús eleje 10.000, hátulja 12.000, borjúhús d.je IJOOO, hátulja 14-16 000, Rrtés 13 000, zsír 17.000, báj 16.000, nirszalonna 14.C00, és füstőlthus 18.000 K kilogrammonként.
— (*SV darab középkor as UJ* Világban) A aewyorki rendőriébe bs-jiUntatték, hogy F.mily CIsrk szlníaxnót há-mugt útin pár árival ismeretlen smbarak elrabolták férje automobiljából. John Whit-"\')\'. s férj, elmondta, hajy az esküvő után
* HoUl Belmouthox hajtattak és mig a íutal wioay kint várt as autóban, a férj bemeat
• szállodába telefonálni. A szálloda kipujá-W litU, hogy ogy autó áll mag ax autója MlUtt, a fiatal asszonyt áUmolik az autóba ls elhajtatnak. Azóta a sxinésxnőról saakl Ma hallott. A rsodórség a ssinésxnó egy ctax udvailóját gyanúsítja as strabUssjl.
- (Folhlvá. m közalkalmazottakhoz) Dr. Kenedi Imre tábla-kiró felkéri a közalkalmazottakat, akik már beléptek a KANSz bs, hogy pénteken, délelőtt 10—12 lg, vasárnap pedig 10—11 lg hivatalos helyiségében tagsági Igazolványuk felmutatása mellett róják le tagsági dijukat. Akik már beiratkoztak és nem kapták meg tagsági jegyüket, "inak átvetele végett szintén a fenti időben jelentkezzenek nála.
- (Négymillió autó késsBlt 0gy év nlatt Amerikában) Amerika autóipsra az elmúlt esz-\'endőben összesen 4 014,000 darab •«Wt állított kl a világpiac siá-mára.
— <K8»s8»eteyllvánltáa) Hm-iái János ezúton mond köszönetet dr. Schiller szemorvosnak a feleségén végrehajtott sikeres műtétért.
(z) Séárak. Zalavármcgye alispánja Nagykanizsa város részére a sóárakat 1924 január 20-iki hatállyal a következőképpen állapította meg: Konyhasó nagyban (viszonteladóknak) kg-ként 1795 K, márkásé nagyban (viszonteladóknak) kg-kánt 1355 IC, konyhasó kicsinybon (fogyasztóknak) kg-ként 2000 K, mer-hs.ó kiosinyben (fogyasztóknak) kg-ként 1660 K. Kicsinyben! eladásnál a papírzacskóért a fenti árakon kivQl kg-ként 70 K külön felszámítható. Nagykanizsa, l924 jsnuár hó 24. Vároti Közellátási üzemek.
— Gondoljunk a tüdőbetegekre !
(x) Sport nap aa Urániában. Jövő héten m sport kedvolől pazar vállozatosségu sport-mVtorban gyönyörködhetnek az Uránia mozgóban. 18 hazai éa külföldi rportuj donság kerül vászonra, köztik két sporlburleszk éa érdekes lassított felvételek. A képsket a sport nép-szerfisltése ciljábél az Uránia és Világ mezgószinhiízak bemutatják aa összes tanintézeteknek, a helyőrség, valamint az államrendőrség legénységének. Az érdskes program a következő: Futball: Olasz-msgysr válogatott mérkőzés. Svédmagyar válogatott mérkőzés. Téli sportok: Si kurzus Oberammergau kan; téli élet Sanat Meritzban; téli sportok a frsnsis Jurs htgységbon. Budapeati téli aportélet. Cserkészet: Angol sserkészek. Kerékpár sport: Kerékpár éa motorkerékpár varseny a millenáris pályán ; kilföldl kerékpár versenyek; kerékpár polo. Atlétika: Augol boxmérkőzés,\' birkózás. Vl«l sport: Motorcsónakver-aer.y Menaeoban; evezés, úszás (műugrások), evezés és vitorlázás. Lassított sportesemények és két darab sport burleszk^-
— Január 26. A József-szan atórium-egyesület piknikje a Polgári Egyletben.
(x) Felülllzetésok nyugtázása. A .Sárga Csikó\'-nak ax építőmunkások attal rsndox«tt alóadásán folülfisatnl szivtstk voltak : Sxaptsi I.tio 44000, Fatér .Mihály JXAvO, Herváth Báli 3200\'.. Bitó testvérik 20 W-, Stsm .Mór és Fia, Kisfalud! és Kr*usz, Szöktess Dozsé, Hofíasaan Maorik 15 — t&lKX), Slftar József ltriCO, Városépité, Kaissr Jé-zs«f, Klein N\'., H J., Bsks* Jioos, P«pp Osxkár, LichUtaln Oszkár, Weisr Ignác, Kovács Voad«l, Wclix Pál, Bános* János, Mild is Huksx, Újlaki ^s Hán, Harkulas igazgatósága, B«d«kevi:s József, Epplngar Isió, Kst-Usx Btla, Vasstt György, K\'Japper Gutstáv, Borboly litván, Btlsó Károly, Kloia Gyula, Geró Soma, M.nessk Fcrens 10—10100, Groxa báJogos 0000, Kohn Saatu, Molnár Sándor, Geróes Jeni S— 800 \\ G«cO«s György ÍV*;0, Ssatller, Koifsr Sándor. Schnitxer Gáza, La\\6f, NVlnhoffar Vilmos, Weisx J«aő Dukásx c« Bodai ö—601-0, Magyar Laios, Motke. N. K., Deics Károly, Molnár Keranc, Cxocxak Imre, Si»oa Györgj\'. Maschansksr l.lpót, Bilig Farsas, N. N., Viktória Téglagyár, O Jóxsaf, Kovács István, Wolf Erm5, Gorss János, Toaaasics Gyula, Janesacs lwra, Uogor és Tóth, Kutast Kálsnán, Volráb Sándor, öxv. Sxegéné. Sxabó J , 5—600". N\\ N , Kovács István, P. } , Boo«d*k I., l.shr Osfkár. Köő Józsaf 4—41 00, Ciodri Lajos, Miska Károly, F. K. 3-3-0\'.\', Ksrsta, Garócs György, Koszom, Waiix Jenéaé, Kalarmano, Sxántó Géza, Szálai János 2 200U, Cindri Lajos, N. N, N. N . P. J. 1—100O koronát.
A TŐZSDE
oyltáal áa záró árfolyamai, valamint a valvta áa gabona hivatalon tájákoxtatá ára-magtekinthetők lapunk kiadói hivatalának FS-ut 13. aiám alatti kirakatában.
(z) BlaSreada kaialliatek 30
éa 83 kg-ea zaékonklnt lagoleaób-han baaz.rezhctSk Villányi Antal t.raaényk«r«ak«dinél. Caaag.ry ut M. ar.
(x) Ágytollnt vaaz áa alaá Harcafaldaá, Sngár at IS.
(z) Mielőtt aaaaaSaHI. jegy-gyfirflt éa ékaaert Trgjutényoaahh érban véaérolhat Friad Józaaf ákaxerásznál, Nagvkanizaán, Sugér-ut 5. (Fi ut é. Sugér-Btaa-rak). Arany, azfiat, platina, hamla-fogak éa éraaek bavéltéaa a leg-magaaabb napi érhas.
(x) Mlnáan meghüláa a lábtól erod. Hozásra hét rsndbe n&-tam harisnyáit, kol a lenelónyéBobb kuzolg\'tl^aban részesül. Kitűnő, nto-Icg uyayju liii harisnyák ralitdron tJényoa aroa. FlLIPr Oazkár ha rtiayakötéééje, Szombathely, Széli Ktiratn u. I. az.
TÖRVÉNYSZÉK.
Kapa, dorong, vasvilla
Ifiu Gál János, idős Gál János és Horváth Jánoa fÓldaövesek súlyos testlsértás blntettével vádolvs állottak ma ■ nasrykanltaal törvény-szák egyesblrájs Dr. /l/mdjiy Gyula előtt. A három magyar olyan bra-téllsan Összeverekedett, hogy Horváth János bordáját betörték, mlg az öreg Gál nyakán és kezefején hosszú orvosi kezelést igénylő sérüléseket szenvedett.
A főtárgyaláson az Ifjú Gál János pvval védekezett, hogy bátyjának feleségével, Horváth Katallnnsl összeszólalkozol!:, az letépte ruháját, erro védelmében ő ls rátámadt az áldott állapotban Irvő asszonyra, akinek fivére, hotvdtn János aietett aegitségére. Horváth msgtámadla őt, ugy, hogy kénytelen volt villával védekezni. Segítségére siető *pja és Horváth között folytatódott a verekedés. Horváth kapával súlyosan megsebesítette apját, az meg egy doronggal ugy fltötte meg Horváthot, hogy összeesett. Ae apa megerősíti fia vallomását.
Dr. MM László és Dr.^Hoch Oszkár ujabb tanuk kihallgatását kérik a bíróságtól, de ez mellőzi a kérelmet.
A bizonyítási eljárás befejeztével Csillaghy György ügyész kéri, hogy súlyos testlsértás bűntettében mondják ki biaötnek a vádlottakat. A védők felmentő ítéletet kérnek. A biróság ifj. Gál Jánost 4 hónapi fogházra 200.000 K pénz-büntetésre, ld. Gál Jánost 2 hónapi fogházra és 200 000 K pénzbüntetésre, Horváth Jánost 2 hó-mpl fogházra és 300.000 K pénzbüntetésre és kártérítésre Ítélte.
(§) EsSst óm-ot akart bronx vitézségi helyett. Fehér János vizrévpusztal lakost a volt 20. honvédgyalogezred vitézét a háború alatt bronz vitézségi éremmel tüntették ki. Az erről szóló igazolványt Fehér nemrégen ugy javította kl, hogy a bronz helyett az „ezüst* szócskát irta bsle. Emiatt feljelentették és a törvényszék elé idézték. Mivel a tárgyaláson semmi bizonyíték sem volt arra nézve, hogy Ő hamisította volna az igazolványt, az ügyész esak kihágáséit kérte megbüntetését. Háromnapi elzárásra Ítélték, de Fehér fe-lebbezett ás igy az ügy a táblához kerül.
_3
(§) Elnapolták dr. Gárdonyi aajtópörét Miután az ismeretes Gárdonyi-féle ssjtópörben ma senki sem jelent meg a főtárgyaláson és
dr. Fried Ödön védő arra hivatkozva kérte a tárgyalás elnapolását, hogy a felek között egyezségi kísérletek történtek, a törvényszék a oaal főtárgyalást elnapolta.
(§) Betörés a falon kereax-tfil. Göncz József fiatal bábiciai földmüveslegényt az ügyészség avval vádolta, hegy Letenyén egy este kibontotta Kremmer Menyhért kereskedő üzletének falát, bt>rn.<-szolt és onnét mintegy 30.000 K értékű portékát eltulajdonított, amit kéaőbb eladott. Az ellopott halmit fivére, István rejtette el.
A mai főtárgyaláson, habár az egyik koronatanú. Szabó István eakü olatt vallotta, hogy a lopott tárgyakat előtte adogatta el és neki be is vallotta, hogy Krammertól válók, mégis mind a két vádlott oly körmönfentaa tagad, ho;y nem lehetett a aselekményt rájuk bizonyítani.
Metz klr. ügyéaz éa dr. Hajdú Gyula védő ujabb tanuk kihallgatását kérik. A törvényasék a bejelentett tanuk kihallgatása végett a főtárgyalást elnapolta.
NOZflőfÉNYKÉPSZHUUlZ.
Uránia. Pénteken fél 7 és fél 9 ómkor Három a testőr, vígjáték 5 felvonásban. Irta én a [főszerepet játiata Mix Llnder. Dumas „Három testőr" ének brlllláns paródiája, uiiodan mozdulatát kacsgás kitéri. Szombat, vasárnap a4 sötétség, egy világtalan ifjú szerelme, tartalom éa jiték szempontjából komoly értékű dráma.
Világ. Smmbaton é» vssárnap A Cyclon (Haragszik a tenger) tor-mésxeti felvételei még a mozitechnika lehetőségei kö/Őtt is páratlanok.
— Január 26. A Józsefszanatórium-egyesület piknikje a Polgári Egyletben.
KÖZGAZDASÁG.
— A földadó aranykoronában. Csonkamagyarország földadója 1920 ban a magyar korona zürichi 2 5 jagyzésének, vagyis a korona V*s értékére való ciökke-nésénvk Idején 284 millió, korona volt. Bár akkor emelték az adó>. mégis 1922 nysrán a korona 0 17 •/,-es zürichi jegyzése mellett a földadó 284 millió korona volt. vagyis körülbelül 470.000 békebeli korona a 17 milliárd papírkorona helyett. A külföldi kölcsönnel kopc«olatbao a pénittgymlnissternek uj reális költségvetést kell kékítenie. Ugyanígy utasíttatott a pénzügyminiszter, hogy a jövedelem- és vagyonadóra uj törvényjavaalatot terjesszen elő. amelyben figyelemmel legyen arra, hogy az 500 aranykoronát el nem éri jövedelmek és vagyonok adómentesek. Az uranykoronára való átszámitás kulcsa már meg is van állapítva és pedig olykép, hogy az 1921. évi 160 K jövedelem, -r évvég! 450 K vagyonérték, az 1922. évi 300 K jövedolem él évvégl 500 K
vagyonérték egy-egy aranykoronának felel meg. Az uj földadót már aranykoronában fogják megállapítani Ekkor egyszersmind a földisdét 30 százalékkal, 18 7 fillérről 24 31 fillérre emelik foL
4 ZALAI KÖZLÖNY
1824. január 25.
(x) A MugynrNímat Bank árfolyamának «lőtör«5se. Tőw-dei körökben legutóbb élénk feltl-níat keltalt a Magyar-Nímek Bftak ré«2vényoiuek jelontön árfolyscnemel kídéeie. At 4rfoiyarnonjcIk«d$st ál tóidban »ax*l Indokolják, hogy a Magyar Német Bunk legutóbb nagy jelentőségű lr*n»ftl:ct6t bonyolított le Svíj\'íban és önnek sor£n nlkerGlt jelentői ivíjel !Őkét D bank érd«k-
körébo vonni. A M*gyí>rlN;m«t Bank tudvalovfilcy ax 1%9 ben &lakult If,du\'tn\'a Bank .r. t.-és ez 1920 baa, r Zentralbink der Deut-seben SptrksBBtm novö bcc»l inlé-zot közreműködőével megalakult Mígysr-Néaset Bank fuzléja révén Í6tt létre. A* ujonnvn támodt inté*. zet elsősorban átvelto a volt Indu-atrla Bank egáa* Ö2letkÖiéf, vals-tr. iot meglevő vállalat* inak, mint az „ökonomiA" MezSjardíiágl és Kereskedelmi r. t.-ot, a Balatonbe-íényl Fflrdötclepokít ás a Fívárosl Fasor Szanatórium r.-t.ot.\'Ujabban megarereito még a „CbsonU" M«\' 5?yir Vegylptri r.-t., n „Tltánia" Féoa éa Kéaárugyár, valcmint a Otmeoscri lprrtelep«k r. ,t; rész-vénytsbbséfét. A Bank jelenlegi alap éa tartaléktőkéje 1\'3 milliárd .koronp, nlg Utena tartalékalt ez öisacg 30—40 szeresére bccsfillk minimálisan. Mint értedülünk, 2 benk a most megszerzett avájcl tőke segítségével mir a kSzeljőíőben jelentés tranzakciók egász sorát fogja lebonyolítón] és Ipari érdekeltségét lényegesen ki fogja bővíteni,
A TŐESOE MIRE!
Délelőtti mfigánforxalora
Feryslom o.oVéty. M\'gf.r Hit.l 635. S.lió 645, K«»ín 2750, Culor 3600, Meiőfcemsi 375, K.rouko-dzlml B»nk 1370.
KoastpéMZ 1 szizelálc. Déli ösazofoglaíó magín forgalom. A mai msgánforg.lom-br.n tclj.srn jelentéktelen öilcl írj IiSílőlt kl részb.-n árért, mert a* i rdokfflcíés kevés volt, másrészt padig árért, mrrt a kőzönsíg a giróval volt elfoglalva. Délfelé uiu t.tkerott kisebb j . vuU*, valószínű le; a béosi tőzidéről érkező szilárd jelenté ;ok miatt. Kositpénz —1 százalék, M\'gyor HiUl 660, O.ztrák Hitel 178, S.lgő 634, Rima 140, Államvasút 430, Cukor 3850, Kőszén 2940, Georsia 660 Kerer-kejelmi Ö.nk 1480, Pesti Hazai 4500, Iné 760, Danubius 4650.
Délutáni magánforgalom. Irányzat svilárd. Oizlrák Hitel 185, M.gyar Hitel 676-78, 685,
Rima 142—145, Cukor 3925-950, Leszámítold 122—124, Államvasút 425—55, Georgia 670, Mezőhegyes! 400, Kereakedolml Bsnk 1419, Ganz 4600, Szíizvéri 470.
Eati magánforgalom. lrrrnyr«t azllárd, mindenre pénzajánlnt vsn. Előfordult árfolyamok : Oiztrák Hit.l 186, Ma?yi.r Hitel 678, Saljó 692, Rima 143. P.:sli Hazai 4500, Cukor 3950, Kősién 3000, L-siá mltolé 134, Államvasút 460, Gsor-sla 675, Me.íbeiyetl 400, KorraV, Bank 1550, Ganz D.nubius 461\'5, Villamos 2425, Of« 630, U\'ikáiyi . 940, Kohó 1200, Szászvár] 475. — TormrSny tőxndo Buzo Utzavldiki 76 kg os 153000 —154000, 79 kg-os 155000 157500, ejyébvidékl 76 kg os 153000—152 500, 79 kvoo 154000—156500 — rozs 130000—135000, takarmány-árpa 140000—150000, — .őrárpa 150000—1S5QOO, zab 134-138000,
köles —.—, — korpa 80—85000
tengeri 135000—140000,
A mai terménytőzsdén az irányzat rendkívül szilárd. A buza ára 4500 koronával emelkedett.
MTI magánJelenUaa a far-m áayplacrél. Kla forgalom mailett ez Irányzat azllird. Buja bpe.ti paritásban 1560—1580, pestvidéki 1510-1540, dunántúli 1500—1520, rots bpe.ti paritásban 1370—1380, pe.tvidékl 1320—1340, tiazavidékl 1280-1300, dunínluli 1320-1340, aőrwrpa 1610—1530, tekarmiinyérpa 1440-1460, >sb 1290—1310, bpesti pai Itásb.M 1400, tengeri prompt szemes 1360-1380, C\'.5ve« 1130-1150
Lisztpiac. Dira 2550, 00 á» 2450, 0 is 2300, 2 «s 2050, 6 os 1900, 8 aa 1000, korpa 780, 75 százalékos rozallazt 1700.
Gyapjaplac. A forgalom igen csekély, de itt ott előforduló tételek könnyen t.láltuk gaidára, Uradnlmi gyapjú 1Í500—14000, gyengébb 12 -13500. Jobb mlnőségO áru 71000. Ujnyirásu gyapjú iránt érdeklődés mutatkozik, kitéi ezldelg még nem fordult elő.
Nyerábfirplnc. Marhabőr tarka 8600—8700, <xport vágás 8800— 9000, bikabőr 8000-8200, aőmen-
tea bivaly axsrvnélkCI Bpestan 115C0, az&rvval együtt 9800—10800, borjubőr 130C0—13500, sőmantes 15000—15500, aázott libőr 220, száraajuhbőr fülig gyapjis 7— 8000, birkabőr 6500-7500, kecskebőr 18000.
Borpiac. Györgyös! 14 fokos 2000, 13\'/i fokos 1350. Egyéb
hegyi borok 10V,—11 fokos 1200, Dínsrent Miklásról 1000-1J00.
Mnrhahaevrfflátr. Marhahús 1. r. -géazbe.i 10800—116Ö0, há\'ulja 11700—12600, kivételesen —.— etrja 9400—11300. 11 r. tgőszban 8100- 8700. hitulj. 8400—10700, el.ja 6100-6900. Csontozni való 4600—6000. Nővendékmarhs I. r. egéa>ben 8000. Bivaly 8500. Borjú 12000-12800, F.\'ggyu 3500-6400, Juh i. r. 6000 Marhabőr 8900— 9200. Felhijiíi: nagymarha 43, eladva 30. Borjú 36, eladva 34. Birka 30, eladva 30. — A vásár lanyha volt,
Saztáaváaár. Felh.jtoltik 600, eladatlanul vieszamar^dt 600. A V.V aár élénk volt. ! r. 12500 12900. Könnyű 11000—11900. Sr.lonnás félserié. 13200-14400. Lehúzott bus 11200-11600. Sózott szalonna 11500. Zsír 17000.
Farencviíroal aartóaváarfr. Srabadvásárl marodvány 223, érkezett 800, eladatott 253 dsrob. — Árok: zsirsertéa fiatal könnyö 11000
—11500. nehéz 11800—12000. —
Zártvásáron nem volt üzlet.
ZUricbl zárlat I
Mrts Í575-CO, Undon 2UVO\\ N.wyorfc 679 60, Bai.ial 2ÍS0, M.U.ad Z510, Holland 214-60, B.r [a 136, WJ.a 8t i0, Sof. 410, Príga 19.7 60, Badayost 19S-60, Bolgrld 681i
A bécsi tőzsde
A mai bécsi értéktőzsde Irányzata mindvégig tartott volt. Az árfolyamok n tegnapi zárlathoz képest 2—5 százalékos Irfolyamjavulást tűntetnek fel. A magyar értékpapírok pl.cin nem volt nagy forgalom, a belföldi magyar korona pircán pedig csaknem teljesen szünetelt az ihlet Zárlati árfolyamok: Magyar Hitel 1189000, Oszt-rík Hitel 319000, Rima 249000, Államvssul 582000, S>lgó 1215000. A korlátpl-c zíróaifolpnroal; Kereskedelmi B:nk 2630000, Kőszén 5295000, Klotild 250000, M.gysr cukor 6690000 korona.
A magyar korona kölfSidl
jegyzései
.. < i> •.
Newyork ... 35 37
ásrleh .... 198 205
Prága...... 1250 1225
Boriin.....140 141
Béc. (devizn) . . 246 246
B-cs (effektív K) . 192 187
a deviza-központ hivatalos árfolyamai
Voluláh
DovUák
Napoítea I04OM (I100-«joe
Anso) í»éi H7?OO-J<oojg Boktjeet (J«-tf9
X^ra t«S-Ji$ Kopt-Uta
Dollit jej7S-jJe«5 KriuliizJa 4UO 470V
Pruoia U. Loaica »7<oo-»j97jo
Mírka — BwKe —
Urt IJ50-UO OU»ioc».í| \' »3lO->iJJ
OtxK. kw. «9(J-\'J1} fira Jjje-ijjo
Eoljí fláE^t (JJO-lJíi ?( ix«
Let Stc^lü^il* jnoíjco
fxíkOJ Svájc 5ÍI5-J?IJ
Svájct írxok Í«$\'J7U D<«
forrc<a úloir J4Í }?« szerit "S-3SÍ
FuiiV dióit — Ziriíb
rxAíyel »irl Kewyoefc JM7J-3J1JJ
Hollaodl (l. ..we.Jiee Vxní> •Í-5J
Kel«:ís sserkeiitő: Sxtrokay Kálmán.
Tizssz.fk.tztá: Benedek Reaső. Kiadó : Nagyknnizs&l Nyomda és Lapkiadó Vállalat.
tíz ellsmzrl valödl
itimitpala
iiniít kaph»tó a l<g-olwóbb juipL áion
Eppingerl.ésfia
deszka, ápU^olfa «Ss ápItkasAai anyag hereakodőkctél.
vásár.
Nngy vólaarték egyszerű ós díszes
levélpapírokban,
dobozokban«mappában
olosó árak mellett
eiHheS Fiilöp fiai
paplréruhásában
nagykanizsán
Várooház paloia.
Apróhirdetések:
I<>»d6 anfllöWrtoIc. i»«t» n^-ii6o4) (»>..,
tiilíblrloV fí.iban .jLii^fóWSel éa kanU6val. jryí.-niliiíanl a mibildi Oíí-mlw*y«« <lad». BíveiS, H.-.fvith Ptíeotníl (Ff-íf,r), Z»l»laroi.
Á>«naa)l 7>ivl6pí»re JteK«k kí« kcvictvecMcii tfylV (0x1, » míaik »<jj« ip.\'inVtra. Pimís, (luy, íi;ye«mény «zt:int. V«jü>- Jinw kovici <« kc^vijyuu Kíixtluír.
k
Bútorozott
egy vagy két szoba-konyhás lakás! keres
gyermektelen hizaipír- Cini a kUddbiu
TAtrU IJi»to»lt« N\'txyVjXMti,
f«k<ll«i rr-:£blib«(6. mii a uakmában rntkódö C»ni\' aicrií ihxtvIieUl Wítí. Jt>otKí<« Deik-ltr «, uL-r
3 drb. N»tjkialni hxilríbau Jeví fffld tta^od. k\'4at-5l ctad«. )}fi«tsö fílriltnoiílUt ad SiiY>oa kliUoixixl Ttndfjlds. jjj,"
Zoijjjor* fitld kcrcjithorc* dirxtoi
M»it«lV»o miUiayoi lr<ct tízi/j. Zrfnyl M,-g, t), }J9J
y.iy leljtx nob\'r« kotatoyf* l>"t.>r ><i • >«kHsA><l ixoaoii cUdO; iee<->oo korom. PetSri-ot<« Mini.
Eladó birtokok t Vt> boldu birtok épületekkel Somogyraegjrébon, 40 kőiden birtok Somogj-mogyábon épület nólküi, 39 JioW Jföld Somogyban, 10" hold íöJd Z*lameg^\'ibeD, 10 hold főid SomogyiDegs\'ében, H hold .nllóbIrtok épüíetekkel Zah-motyéb«n.
Eladó hiisak; 8, 4, 5, 8 «-obAs cm-Udi \'házak kortlel és kert nélkül. r«s-ben bekbitösbeték, » város kGlönbözí oleáibsn. Bévobb íelvilígosltást nyújt:
Szántó Vilmos
lagBtl»aforg;«anxl IroJAJo
Daök-tér 4. ax. Totálon 3-22.
BUZAT, ROZSOT,
zabol, árpái fc tengerit
rlKfaofoalc H»fltMfiausbl» napi íxoo,
KORPÁT
McaUjron mconyiiégboa tlütsl Sur ulatt ííiOÜunfc
Zalavármegveí SzőveH(ezetí Morgalml HTn NssykaRlzsa
sart^r^ox: Tutam.
Alulírottak Bíély fójdafowtól ixNcgíöfti szívvel ludaiJüJc/ hogy a \'ogjobb 6s Icgönfeláldoxébb íiu illetve tostvér
FORGÁCS JENŐ
a Magyar Szörmekerashadelmi ós Ipari ügyvezoíö igazgatója
f. évi január hó 23 án éleiének 34-iK, legboldogabb házasságnak ! 5 ik évében hosszú éa kínos szenvedés ulán Budapesten elhunyt. Temetése januír hó 25 éu d. c. 11 órakor köz a Kerepesiül! izr. temetőben.
Bud-pesi, 1924 jar.uir 24.
Férges Jertfin6 »S1. Melcxer Kató neje. Friadmann Ignác édesatyja. Ösv. Weisx Alfrédnó aaiil. Friedmann Sxldónta, Spónn Oitfldnó s*M. Friedmann Aranka, PInckar Faroncné j*üJ.FrJe<traann Glsella, Hozsö, Gyula, Bözsi, Lfioaló, Ilonka, Kallca 6a István tostvérol.
I II III—I.............................
ijp. !■■<> at.
Wirtsihafter Ernő
Bank ii Pénzváltóidat, Zalatatruai
Tataion i 118.
F.]yé*eéalet Uijj.t 0:-IC 1.: . «.T.
f 4kj4, EadapMt, Tafikeii al IC P.iU »•■>•< Kn~k<a<>ail Baak FII*.,
Xaaykaelwa. SUej»: Wr. róia.uk.réip*a»tiri ittak Sta7<. HW
írtíkpaalrok (itala él áladén, tíaeé.1 milbliiuk. Béltiak értétwltekra éi ■gyib értékre, ioriltfyak. Blitotfttiek.
Koeet»ana*alh.ty azé*. Arany él eaBet plniek vétele 4e . \'
SALA) wacony
Dr. Schichtanz István
TÖZSDEBIZOMÚNYI IRODÁJA ftS®
Nagykanizsa, Szemerc-utca 2.
S»a—ara t>.» MT«k) Yalafon i S-M.
fcKhMptrak HUU <{ «fc4<„. VillaJ tfsfeJ. klzáwkit k azakat« tfariáe
Ratfipattaa vala Urtáikadiaakor a Sajá ái Oolátaaá tásad*bisaMlDyoa*k btok Mttfbao, Yém4tp*lota fábajirat, t.lilbitá
Mindenkinek saját érdeke
alelétt rlniire i.lh^.ili f.J.tí, k.r.>» fal
Szabados Mátyás
i „Marcalihoz" dmzitt káktestfi ás k<zmffíruker«skadás£t
Kazinczy-utca 1. Városházpalota,
legolcsóbb áron szerazhet bi.
a Itgjobb iain6i4yb«a a

Ritka alkalom I
A „SZERECSEN"
V Ritka alkalom 1
rövid és divatáru üzletben
1 drb.jó minösAfltt színei SAOAA |f ina 2 gallérral mig t kiszítt tart *»UOUU IV
Ooblaln-képak, gyapjutonatak, éi lalymak nagy válatilékban.
Nagykanizsa, Erzsébet tár 1
Héjee nak»Bi«rUe matletL
Kaufmann Manó
wm\' Hagy leltári occasio békebeli minőségekből!
Mélyen leszállított alkalmi árban
január 17-től január 26-ig bezárólag.
V.hér plkánsIlS iag
ItW Ing.....
Flaasll-iog.....
Titri, Uhu- i» hilé-rajc ítafr- ét fr«nt:h-lng [• .
Férfi-fehérnemű:
......volt ÍCOCO koron* most 83705 korona.
......66 00 . . 49100 .
......, . 43000 .
...... S40C0 . . 35200 .
.....Ö50C0 . . 33300 ,
Nöl harisnyák:
Satytn uasiUa volt tVtOemt 1*000 , . , 180 0 , 22000 , . , vScOO , 24000
Férll harisnyák:
Extlítl . . . 38"CO aioit SkOOO . . . 31000 . 1SOOO . . . 34000 , 2SOOO
Gyermekharisnyák:
Príma f«kst», bírna és Uhír tetőben t —It száaig »e\'t »iö> most 747S korona. » a a > 1 — It . a \'"000 a 182SO ,
Nöl frico koxtyű volt tSOOO korona most lOOOO korona. Pérll kötött kastyO 1SOO korona
KOHN L. LAJOS-nál.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Cipövásár!
Miltényi Sándor és Fia
szerezze be szükségletét, mielőtt az árak emelkednek
Mindenfajta tlpff raktáron és mérték utáni rende\'ásre kapható.
Jutányos árak 1 Figyelmei kiszolgált*!
Legolcsóbb mindig
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
NAGYKANIZSA
divatnaflyirutiÉxa
az „Arany Kakas"-hoz

Óriási választék:
Bal- éa külföldi nöi kosztüm és ruhaszövatak, aima ás mintázott divatselymak, opálbatisrtok, grenadinok, színtartó mosók, ágyhuzatok, tolltartók, vásznak, damasitgrádlik és mosóflanellok. - Férfi SZÖWetek: tavasz, kulonlageaaé-sakben, koverkottok, börböry sima sötétkék és fekete bundaáthuzat, cstzma-nadrág, frakk, zsakatt ás szmokingkalmak.
Női és férfi sportruhakelme különlegességek métere 6240Q K
Nagy vászonvásár métere 8800 koronától!
Reg enbart ós Raymaim világhírű lendamasst&ruk.
SzMpamut és szövőtéma gyári raktárai]
Uraink legolcsóbbak! áruink legjobbak! áruink legszebbek!

HjM. lajwtr is.
„HANGYA"
nagykanizsai kirendeltségénél
éiieli-őr
aiooaal «lkiln»ií»t nytihel.

zsák,
......zsák,
PONYVA,
sslnag és kötéláruk naflykeroakedéso
Hirsch és Szeflö
Nsiykanlssa
rfiUtiUa a »- é. kozíatégtt, hogy •
Zománcozás
u]>»)yWég«»b«n ojra k««Utét vatw ét a aa*;«rn t«bnüe Uvstslmé-ajr<io*k magi Wtfaa b«*o4«i«U tssaamWsn varr\'l\'p»k lió»ép«k, a«fíkpét«k. mototok »tb. Javítás, vas- (t fémtárgyak zomáaaozisa.
6 drán belül készül.
Sslvss pártfogást továbbra li kér
•• SZAKáTS >-
K&ratua Is ttótlniiuuii
ta.Bk.u
Ha«yKanl»« Talalan 4*.
KlilJludl Itndor.ucca 3.
Óriási
TAVASZI
■v ■ 1
SINGER JÓZSEF ES TARSA
divatáruházában!
Ezer vág prima karton mólyen leszállított árban kerül eladásra!
R Ajánlok trlfalll
darabos szenet
agy mJMrmiiaátél k«s<lf« káihoi ssál-tllva a aUodsrkorl logjtiláayosabb sapl éroa. Silvai magranítléaakat káwk a kö-
vatkssó ctraakx* : Kloln VMmSIi Kérhés*u!ca 15, Nau ét Kloln cégnél,denflery-u.
30 iKcn belül Már twftatja u érték- é$ émttoaét, rüwhit «z Hmm placsk árait, U attfUat a
Magyar Távirati Iroda
kósgazdasSal tudósítására
melyet telefonon, vagy táviratban naponta megkap. Nagykanizsa, Fö ut 13. Talafon 318, 383
TivU.trio : Táviroda.

Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Fö-ut 5. szám.
Elvállal mindenféle nyomtatványt éskönyvbekötést
Telefon:
78.
Telefon:
117.
A» Zalai Közlöny" kiadóhivatala.
MYomalotl a Nagykanliaai Nyomda aa LapKtaJO VtUalal könyvnyomdáiban,Naíykaniiu»o.
■fy— —Am ára hétköznap Mfl yoaár- és ünnepnap 4QO korona
«B. évfolyam NajykaaJMa, 1924. jamiár 26. Szombat 22. W*»m.
te«f>llrlllH éa kiadóhivatal ro-at IS. latorarban -Talafon ía. lUa.
Az angol rokonszenv
Az a londoni távirat, m«ly Bethlen gróf magyar miniszterelnöknek az angol királynál nyeri kihallgatásáról ad hírt, nemcsak • magyar \' politikában, hanem világpolitikai értelemben Is a legváratlanabb szenzáció erejével hat. Az audienciára való meghívás Irapplrozta a népszövetségi lanács lagjalt Is s az eseményre nem voll elkészülve sem az a nagy politika, mely a magyar rekonstrukciói csak epizódkérdésnek szerelné tekinteni, még kevésbbé a klsintanlnak diplomáciája, mely a magyar kölcsön ügyét biztató medréből ujabb és ujabb körmönrontosságokkalóhaj-lotla kitéríteni.
E nagy horderejű külpolitikai eseménynek, melyei a magyar nemzet és Bethlen István állam, férfiul nagy sikerének kell elkönyvelnünk, messze kihaló jj-lenlősége és komoly hállere van. Ez az első eset, hogy a volt közponll hatalmak, melyekel a háború befejezése legyőzőiteknek bélyegzeit s a kényszerbékék romlásába döntött, egyik legszerencsétlenebb voll tagjának képviselőjét, miniszterelnökét egyenrangú félként tekinti a brltt világhatalom, amelynek rokonszenvét a világhatalmi viszonylatokban ml magunk egy Jó Idő óla jóleső öntudattal tapasztaljuk. Nem Is annyira a rokonszenv megnyilatkozása halolt az újság erejével, hanem annak az elvnek ezáltal a különleges formaság állal történt kihangsúlyozása, hogy Immár nem szabad és nem lehel semmlnémü morális különbségei lenni háborús szerenesés és háborús szerencsétlen közöli, egyúttal a világ előtt való dokumentálása Anglia kontinentális pollll-kájában követelt meggyőződésének, mely Igy felel a francia, cseh Imperlállzmus politikai szerződéseire.
Ez az audiencia Intő ujj azok felé, akik ,a jóvátételi kérdés feszegetise állal és klforszlrozá-sával a nemzeteket és népekel
még hosszú Időre tabszolgalán-eon bekapcsolva akarják elképzelni Európa újjáépítésébe. Anglia barátságos gesztusa Magyarországgal szemben a világpolitikai események mai ldőponl|ában rendkívüli jelentőségű precedens. De komoly Intelem s a brill felfogás félreérthetetlen tudluladása Is a Jóvátételi bizoilságnak. Eltekintve ezenkívül Bethlen sikerének személyi részétől, melyen keresztül a magyar nemzet tiszteltetett meg, észre kell vennünk az audiencia nyomán kelt általános politikai érdeklődés olyan molivumalt Is. melyek gyümölcsözőig fognak (InánclállE meg segítésünkben közrehatni.
Ezeket - a következtetéseket Londonban vonták le s ml sem hozzátenni, sem elvenni nem akarunk belőlük. Ha a Jóslatok valóra válnak, az mindeneseire Magyarország számára rendkívül örvendetes lenne, mert egy olyan hatalmas birodalom jóakarata, mint amilyen az angol s éppen abban az Időpontban, mikor a konzervatív párl bukásával a klengeszlelődéspolitikájának mind erősebb talaja támad, számunkra csak hasznot Jelenthet. Mlndany-nylan érezzük, hogy a kisantant nem Jóakarónk és Franciaország Is csak annyiban az. amonnyl-ben a klsanlanthoz való viszonya azt lehetővé leszi a számára. Ha Anglia segíteni akarással felénk fordul, ez annak a kínos, nyomasztó Izoláltságnak a megszűnését jelentené, amelyben évek óta élünk.
Ugy látszik, Magyarország felelt lassanként derengeni kezd és minden pártpolitikától lávol, el kell Ismernünk, hogy ez jórészt Bethlennek személyes müve. A Magyarországon lefolyl sajnálatos események az ő küzdelmeit csak nehezítették s bámulatos, hogy ez az ember nem vesztene el kedvé! és energiáját, bár jól ludia, hogy nem egy egységes, ől támogatni kész nemzet áll a hála mögött.
Most hazajön majd Belhlen és Itthon kell folylatnla azl a mun-
kát, amely betetőzése lesz a külföldön elért sikernek. Folytatni a konszolidáció megerősítését, kiirtani a közéletből azokat, akik ellenségei a megértésnek és a belső rendnek. Ebben a munká-jában sok lesz az akadály, de
azok legyózhetők komoly akarattal, meri az ország rendet, békét kíván és minden harcban egységes lesz, amely a terrorral és bombákkal dolgozó rendbonlókat töri le és végre megnyitja előttünk a boldogulás ulját.
Legközelebb tiz és fél millió font kölcsönt kap Magyarország
Bethlen csak a jóvátételi bizottság döntése után jön haza Londonból — Kállay nyilatkozata a kölcsön-tárgyalások sikeréről és a korona ingadozásáról
Lomion, jscuiz 16
A Dailu /Telegroph közgazdasági sverkeaxtője nzt Írja, hogy mint hírlik, legközelébb tíz ét félmillió font kölcsönt adnak a magyar kormánynak. Remélik, hogy négymillió fontot az Egyesült Államok é« máa országok, a tŐbbl réazt pedig Nagybritannia nyújtja.
A kisantant nem gördít akadályt a k81es5n elé
Londonból jeleik: A Dalia IV legraph részleteket közöl lord Róbert Cecil tevékenyiágéről a nép-szövetség legutóbbi tanéaakoráaán. Hétfőn a tárgyalás majdnem dugába dóit, mivel a kliánlánt azt kívánta, hogy az őroájuk eső fölszabadítás! köteieaettaégok ráazére halasztást engedélyezzenek. Ceell lord nagy beszédet mondott, amelyben élénk Bzlnckke! ecsetelte a Magyarorazágra váró aulyoa kataaztrófát éa ennek Kózépcurópára való klhatáaát, ha a köloiön nem jönne létre. Erre a klsántánt képviselői kijelentették, hogy nem gördítenek akadályt aa elé, hogy a kölcsön tervét a lóvátétell bizottság elé terjesszék.
Bethlen áa Kállay Páriában maradnak
Budapestről jelentik: Vast József, a miniszterelnök helyettese azt- a távirati jelentéat kapta Páriából, hogy Bethlen litván gróf miniszterelnök éa Kállay Tibor pénzügyminiszter hétjőn vagy szerdán érkeznek hasa Budapestre.
A mfnisstereinők ugyanis Pirit-ban megvárja a jóvátételi bizottság dőntétét és miután ennek időpontját még nem állapították meg, hazaérkezéséről pontos hírt még nem küldhetett. Abban ax esetben, ha a miniszterelnök hitfőn már Budapestre érkezik, as egységet párt ked-dtn este ünnepélyei pártvacsorát rendez a miniszterelnök tiszteletére. A keleti pályaudvaron különben a képviselők testületileg megjelennek
és a miniszterelnököt a párt réssé-ről ftíayer Jénos fogja fldvöxllnl.
Egyébként a Jóvátételi bizottság tanáoskoxáaáról a kormány még aem kapott semmiféle jelentéit.
A pánsttgymlnJsster a londoni tárgyalások pénzügyi vonat-keaáaafről
Dóméiból jelentik : Gráf Bethlen litván mlniazterelnök éa Kállay Tibor pénzügymlniaxter ma utazott el Londonbál Páriába. A vonaton a aajtó képviselőjének alkalma volt beszélni a pénzügyminiszterre), aki a kö\'oiönröl éa azzal kapaeolatoa kérdéaakrŐl a következőket mondottal
— A londoni tárgyalásoknak csak pénzügyi venatkozéaalról bcarélhe-tek. A Népazövetaég Magyarorazág érdekében dolgoséit éa a konferon-ela tervazerten fejetfldött be. Ramélem, hogy aa albizotteág határozatát kísérő levél értelmében a döntés rövidesen kedvező lest.
— Minden valószínűség azeriat február 10 ike körül megf Budapestre az a bltotitág, amely velünk kar öltve megbeszéli a büdzti reformmal it a jegyktboesátázsal kapetolaloean ttüksiget intézkedéseket.
— A nemzetgyűlés már rövid Idő múlva foglalkozhatlk aa erre vonatkozó tervezettel. Remélem, hogy a vita rövid lesz és a nemzet belátást it ildetatkiszeégei feg tanú-tüanl a belföldi kölcsön jtguzéténél. A külföldnek jó példát kell mutatnunk és igazolnunk kell, hegy segíteni akarunk magunkon.
— Remélem, hogy a külföldi
Íénzplaa pillanatnyi kedvezőtlen elyzeto nem lrax hátrányos a belső köleeön után folytatandó ktlftldl kÖleiÖntérgyalásokra. A kölaiőnt a franola, aa olasz, ax angol, a svájei és amerikai pénzpiacokon akarom klboesátani.
— Axt la remélőm, hogy a pillanatnyi elkedvetlonedéa szülte kere-naingadezátnak hamar vége less
POLITIKA
1
ZALAI M£LCW
t* a itablliiáeli ii általam már t&bbat&r jeliatt alapon megtörtén-hetik.
— Pártiban be/rjtlsük a mig függi ptnaigyl tárgyalótokat, kiig-nöien siókat, amilyek a ezerk áa rsaaán flgg* kérdéiek readeaéiá-haa asökségssek áa aatán a miniszterelnökkel hazamigyöak Buda-paatra.
A Jóvátátnll bizottság alá karBIt a Magyar kSlosőn ttgyo
PárIMI jelentik: A jóvátételi bizottság ma, zzombaton félklvsts l.ian foglalkozik a Magyarország nak nyújtandó kölföldl kölciőn kárdlaával áa beható vliagálat alá vaazl aa arra vonatkozó javallatot, hogy azután efölött taljaa diáién meghozza a véglegee döntázt.
Kedden befelezi a nemzetgyűlés az indemnitás vitáját
Vasa József helyette* miniszterelnök válaszol az elhangzott felszólalásokra — A szónokok elismeréssel adóznak Bethlen miniszterelnöknek
BaAapeet, J*m* U
Tizenegy éra utáa nyitotta meg a nemzetgyűlés aisi ftléaét St«í-tovnkj Béla elnök.
As első sxénok Bogya Jáaas. K*lpolitlkai kérdéseket óhajt beszé-dében tárgyalói. A legteljesebb elismeréssel adózik a mlainter-elnöknek, kogy as orsságosk a nemxetköxi életbe veié bekapcsoló-dását ily hatékonyan előmozdította, mint ax a kölcsön köröl történt. A kölcsön nem annyira fontos, mint az, hogy es a kedvező hangulat megteremtetett. Nsgyon fon* tos a külföldi köloiönnek a diplomáciai jelentősége. A belgrádi olasz-jugosxláv szerződésről sxól s bizonyítani kívánjs, hogy a szerbek aa olasx álláspont elfogadásával a horvátok ellea akartak dolgoxnl s olyan szerxődésbs mentek bele, amelybea Olasxorsxég semmit sem adott fel álláspontjából. Olssxor-sxágrél ssól exntán s aa olass orientációt tartja a leghelyesebbnek.
A következő felszólaló Strarnss István. Kizárólag as Indessaltáaaal óhajt feglalkosnl. Rétxletesen ismer* teti as égve* szakaszok kárfll fel* merőit kifogásokat. HatérosatI javaslatot terjeszt elő, ayajtsanak be tőrvényjavaslatot, saely as Országos Péaxtgyl Tanács feladatkörét a legjobb állami sxáaassékre ruházza, követeli, hogy a ssáaavevŐ főigazgatói állásokat szakemberekkel töltsék ke. Bcssél rs adórendsserrŐl. A kAlföldi kölesénre voaatkoxólag elismeréssel vaa a mlaissterelnék fáradozásai Iráat. Foatosnak tartja, hogy a kölcsön révén bekapcsolódhatunk a ncmxetkösi gazdasági életbe. A jegybank létesítését sxö. vetkezeti alapon kívánja.
Elaök az Blést délutáa 4 óráig felflggesitl.
A délutáni ftléa
Puthy Pál elaök as ölést háromnegyed I órakor ayltotta meg.
Slrausz litván folytatja beaxédét. A kisiparosok hslyzetét testi sxóvá. Határozati javaslatot nyújt bo a polfcáriiikolai tanítók fixetésrendc xése tárgyában. A tanítók illetményeinek rendexését sürgeti. A kfll politikai kérdésekben Apponyl és Andrássy megsxólslását várja.
ReUchI Richárd a házszsbályre-vixiót sürgeti. Vissxsutasitja a vádat, hogy a kormánypárt támogatjs az atrocitásokat. A javaalatot mrg-sxavszxa.
Elnök as ülést 5 percre folfÜg-gesxtL
Szünet után Vau József népjóléti mlnlsxter beszél. Sok ixlnbea világították mag — úgymond — a kormány mankáját, ax Indemnltásról axonban kevés asó esett. Ugy látásik maguk a szénokok Is megércs-ték, hogy ea a kérdés nem Időszerű. Sxemreháayáaokkal Illették s kormányt egyik oldalról asért, mert nem elég keresxtéay, a másik oldalról azért, hogy nem elég demokratikus. neszéi a klxssabsdsá-gokról, a demokráciáról, msjd a szociáldemokrata pártról fejll ki nésetelt, mely a szocialista képviselők körében viharos ellenzésre telál.
Végül távollétébea késsöntl a miniszterelnököt heroikus hftsdelaeei alkalmával
A Ház legközelebbi llése kedden délelőtt 10 órakor less, melyen folytatják as indimaltás és a földreform aovella félbemaradt vitáját.
A délutáni ülés 9 órakor ért véget.
II belügyminiszter ilfogadja a nők passziv törvényhatósági választójogát
Badayest, juuir fe A nemzetgyűlés köiigaxgatásl bizottságának mai ülésén a törvényhatósági bizottságok újjáalakítása szerepelt1\'egytflen tárgy gyaaánt. As áIta)áty3a>vUa lezáratváo, Ra-kovssky^Wém \'belügyminiszter ref lektált a vita során elhangzett fel ssólaláiokra. Megállapítja, begy el vHeg\'a törvényhatósági válaulójog ssökébb kell, hon l*tU\'n> mínt vall ös országgyűlés Idtjén. A törvényhatóság elhagyta a vlrllixmust, axonban e helyett bizonyos ssellomi vlrllixmust állapított meg.
A kinevezett blxottságl tsgok kérdését tárgyalva, eléadja, hogy nálunk, ahol a városok ádgyrésxt aj alakulatok, higyomáayokrói alncs sxó, a törvényhatósági bizottságokba tehát olvan elemeket is kell bejuttatni, amelyek ezeket a hagyományokét megőrsik.
A kormány nem a msgs embereit akarjs a törvényhatóságokba a m*ga képviseletére tltetnl, de msgukból a törvény katóságokból akarjs klválssstanl a törvényhatótágokban érdemeket azersett egyé neket.
A helybenlakás kérdésében kifejti, hogy az autoaóm területek működésével joggal követelhető ax Illető törvényhatóság életével való hossxabb közösség, amely nemosak a helyi viszonyok Ismeretét ssüll, de egyszersmind as lllelŐ törvényhatóság hangulatával való lelki közösséget is megteremti.
A hmt évi hslybsnlakásnak Hz évrs való JtUnulésit mm htlgssll, annál kevéebé, mert nézető szerint a háború alatt éppen a polgári elemek voltak kénytelenek életviszonyaik lényeges megváltozása folytán lakóhelyüket cserélni és Igy elsősorban a polgári elemeket sújtaná a változás.
A kttültltk b—SBtásiban tgyál tatában mm ragaszkodik a 22 vá lasstóksrUUthn, bár es a saám fejezi ki a tirvény szériát való be-osztáat.
A eél, amelyet el akar érni, as, hogy a szavazatok ssáma bizonyos fokig arányban legyen és Igy as iatelllgenoláaak bizonyos vexető-szerep ée nagyobb befolyás blxto-altasaék, hogy a részletes tárgya-
Llnka
A ,«aU KSeUo?\' eraieS nt*W
He Vétói? Tamáa (I!)
A elgányliginyek seráayeo ell-rilták kl a fáradt lovakat. Jil talált ■ég hám la kit uj állatra, ami aló-segített, a gyors Indulást.
— Nem vagytok ékesek ) — kérdezte az én, oláh, mert a fáradt állatokról gyssltotu, kogy messe! ulról Jönnek.
— Asl sem szekták kérdeani Suluc bi, Csak a sslsioknál járja as ilyaa I — rigyelmesielte Cieü-rinke.
— lges bis a I Kijöttem a szokásból. De nem esods. Furess világét inunk. Jertek be I — klvte aa öreg tisztességgel.
— Sietős SS utunk,Sulus bál
— Hát agy ■iauluolig várjatok, mg kijövfk — és élig aerányaa
> lépett befeli as ajtón.
A karaváa lálllleptdtlt. Szekerük indulásra kisaea vslt, amlker as örag is mit kijött s kapuján. Kit késivel fogls a oagy cserépfazék kit (01II ás ugy smtlio s szakiihez.
— tál jót kes, Sulus bá > — tudakolta örömmel Ciobitaka.
— Isstsilek ia lilekel. De ti Is esgtaaet fislm. Zs sgy fssik yempás kápsssls, friss kussal fősve. káig aem étiünk bilin, esik as este fölt. Hál kssználjálok egéissiggel I S«-gltzea aa óráig beaaeteket — vá-geite be a sssvait as öreg Sulus ás vissssfordall e szekértől.
Czobrinka hátra lelte ss CÜés kősi, de nem köszönte meg, ntert isaiirle s via ember ssokásit. Nem szerette s kililkodisl. Cssk elkucsus.ll.
— latén áldja, Sulus bál
— Járjatok békével I — mosdotta az öreg, de akkor a kapun kelti voll. Harmadik nspen Erdővldákre érkeztek és ssask s barna eigény. ■órásak nagy a a karáéit debegai a ssive.
De Ceekrlnks beváltotta mindasl, amit Igén András Pileraek. A ssUló-fsluji vigiben filUtöttik ujrs a eigánysátort és a asllrke peayva alatt allávolilelta a cigánysssseny a faketo azlnit Páternek. Amit a generális nezs tudóit Islugoslitfli Gyuls-fáhárviron háto« nap slstt, ut
Csobrinka lefUslölts egy perere. Oáa taaj.lt a barna rnórá a fUatölgő pz-leesialssütá fóli, milyet Czakriaka is tável tartott magától, astáa Meghagyta Péternek, kogy ne asuasogjoa ám I mart akkor meg -pem látja a finyes aapvilágot löbki, ha egyet ssippsnt a aárga füstből, s késvirág fllstjiböl.
Ei s leáay, ki ssfke veit is Unkának hívtak, oeedálkozva nésls végig s ■Hitel. Látta, hogy mikinl less s fikatekipü elgányleginybil sgy pár pere alatt Aaárás Páter. Bámulta, csedálta ss átváltosásl, de ssavakkas is kUiJesist sdoli irsel-■elaek.
— Ml, nll András Páterí...
A leginy közelibb lipsit hezsá ás bátran ssiletl.
— Éa vegyek az Liaka. Hát amlákezik mig ríiaf
— Hogysa ezelékesnám ? Tadsk in miadlal, ami szelőn történt.
— - Neheztel mig !
— Éa nem haragudtam seha Páterre.
— Hát lemondell a ketonétól? — meri.,.
_jsemár Qí.
Iáinál meg fogják találni azt az utat, amely az ellentétéé azempon-loket kiegvenlitl. A jevealatnak azt az Intézkedését, hogy a jelölők leszavazottaknak teklntczzenek, nem azzel a célzattal vette fel a javas-Istbs, hogy azáltal a tltkosiágot befolyáaolja, hanem axárt, hogy a jelölée köröl aok eaetben tapaeztalt vliizaéléieket elkorllheaaák.
A nSk pauih wátattliiagál isf. oalen tljogtdit áa aa elleokező In-tézkedéa eaak szirt kirfllt a javallatba, mert a vármegyék réizéröl tiltekozál hangzott al a nSk tag-aága allén. Igy ea a kirdit a vár nxtgyikrt való ítkinltUtl iltaldno sittatott, azonban hajlandó ezen In táakedéieket megváltoztatni.
A Wlzottaág tagjai nagy telaiáa zei fogadták a keldgymlnlister kl-jelentéseit.
A bltoUtóg a javallatot állalá noiiigban tljogadta.
Nem alakult meg Bírcz] ellenzéki pértla
Badapeet, Jaauác I
Sok asó esett politikai körökbe Bárczy litvánék uj pártalakulásáró A tegnap esti értekezlet, amint clőr< látható volt, eredmény nélkül f« jeződött be. A Pannónia kfllŐn tömében megjelentek fJárcsy Istvá Ssllágyi Lajoi, Heggmegl Klu Pi Beck L»jos és Szakács Andor t hoisjasan tárgyaltak as uj pá megalakltásáaak lehetőségeiről a párt ax&kségsscrü orientálód tárói.
A képvltcl&k azonban rum tu lak msgsgyttésrt jutni a azért * határozták, hogy a jftvő hét elej. folytatni fogják a tanácskozások A mentelmi blzottaág Bló
A mentelmi blxottság ma délb tartotta ülését, amelyen szán: mentelmi ügy került tárgyalás A bhottság letárgyalta Und István kétrendbeli, Ptysr Kár hároaarendbell, Vancuák Jánoa k rendbeli és Szilágyi Lsjos mente ügyét. Esek a mentelmi flgyek I Inkább sajté utján elkövetett ráj maxás elmén keletkeztek és a sottaág valamennyiben ugy döat hogy as iileté képviselők ment< jogát felfüggesszék.
— Azt ne emiitta Péter I — s köá&e a leáay. — Ami elmúlt, feleUje el.
— No, mert azt igérte, hegy Utáa a szép fehér monyassson tyolt is elfogadja, Unka.
Csobrinka intett Péteraek, d legény aem vette és^re a jéak< flgyelmeztetéat, hanem folytatta
— Hát a kotzarut? De L! először mondja meg Igaa lel szerette-e Jaakut?
— Én csak a históriát taai sniudig, abbaa pedig nom volt rülményesea leírva a szerelem válaszolt a leány, mintha vl tenne.
— Hogyaa lőtt a jegyese?
A szőke tladér édeskésen
gyesstetie föl piros sjkalt éa e dotta éppoa ugy, amiként törté
— Jsaku azt mondta, hogj jegyesek vagyuak. Erre mege tuk egymást, mert ő ugy akai
— Szerotte tehát?
ffotp- Wv.)
1834 jmmM
HÍREK.
- (Naptár) J.n. 56. Pollkárp.
_ <Id«láráa) A Meteorológiai
Intézet jelentése azerint a I gyengHlia. 4a legfeljebb njugalon nini oiapadik várható.
— (Mátlfin lux aa oraxáfoa váaár) Nigykanlaaa vár.a. hétfőn torija meg az ugynivezett Gyertya-izcnt.lő Boldogamony-I orazágoi
váaárt.
— (Kántorta.Itóválaa.táa) A novai kántortaultól álKara 10 pályázó klill Jzukenlrunk Jéxaef feliőiágl tanítót válaaztották meg.
— (A közalkalmazottak fab-raáH tlaoté.o) B*dapc,lrllj,hnU a Zalai Közlöny tudósítója : A KSz-alkalaiazottak Nemzeti Siővetlégének elaőkiégn a közalkalmazottak flhruárl Illetményeinek megállapi tíaa ügyében eaOtSrlőköa 4. pinteken tárgyaláaokat folvtatott az lllitikea tényezőkkol. A KANSz art ■ javallatok tette, hogy ne aaak a nár beállott dragaaígot vegyik figyelembe aa Illetmények aaegeza-bélánil, hanem legyenek taklntet-tal a fehraárban e\'őrelálh.tól.g blkSvatkező linyegea áremelkedi-lekre la. A kérdéazel a pintekl mlolirtertanáoion foglalkoztak, de a korminy nem adoll kl hivatalai irlnltiat. A Zalai Kázlöny buda-puli tudóaltója megbírható forráa-bil ugy érteaOlt, hogy a koraainy figyelembe fogja vannl a korona Idíköibcn beállott értékelőkkené-■él 4a ennek alapján a)ebruárl jlse-linkel a mult (v juliusátan /olyó-úlott jiseUsek ölstörösiben /og/a megillepltanl.
- (A aiombaUatl piknik mB ■ aora) A Jötte) Szanatórium Egge lllel azombateatl plkulkjinok múlóra a kivetkező leat: 1) Prológus. Mondja Nagy Gtőző. 2) Élöhp. «) Lennel tánc. Táncoljik Lajptzig Bdlth éa Pallér litván. 4. Magyar ielok. Clgányklaérottel inekll Le/p ti lg Annua. SJT\'Ba/tetl pantomim. Tíneolja Olvöl BSake.
- (KBxaágl pótadók híva-tiaa) Mint iimeretea, a vármegyék, rilamlnt kőiiégek (viroiok) ház-llrtáiuk aaGkiégletelnek fedetiaa
llljikól ai 1923. évre érvényben Irvő törvínyea rendelkezések alap jla pétadót vethetnek kl, anal ai illírénél, hogy a kivetendő pót-t Jók alapjául ugyanazokat az ölne-Siket k&telaaek alapul venni, amely öuug.k után a pótadói az 1922.
kivetették. Az allipin erre \'oaatkozó utasltáaát klkQldték va-l\'minnyl kőzaégl él körjegyzőnek.
- (Gaxdáax bál) Keszthelyről Hlletl tudóallónk : A keazthaiyl tudaiágl akadémia hillgalóaága
ki 26 ín tartja a azokáaoa far-\'«=»! .Prul bál" ját. - (A piaci b.ntaabódák Bgyo) A hűriparoaok plaol bődéit tudva-\'•víea ai egészaigSgyl hatóeág határozatának értelmiben egy éven W»l hoidazható aátrakkal kell kl-Uirélnl. Ennek a határozatnak ha-lérldeje ju|luj havában jár le. A "Jykanizial huilparoiok mindent \'Iklveluek, hogy a vármegyének ext • halir0j,tát felfflggeaaiék mind-"dlg, mlg egy megfeleli váaár-•\'arnok felálllláaával alkalmié mó-«n elhelyezkedhetnének.
— (TUxak) Zalaegerszegről je-« Zilol Közlöny tudólltója:
gwrdin elte kigyulladt Fangler farenc hizán.k kéménye. A ki "\'oytOiet idejiben eloltották. — ulyanciak azerdán leégett leken •!» ház melléképületeivel együtt
ZALAI KOZfcONV
— (EMláptatáaek Uaxaak a tanári áa tanítói karban) A
kultuizaalnlaztérlumban már kéai.n van az a tiklázat, aaaely a tanáriéi tanítói elSIépteléa.ket tartalmazza. E azarlnt a középiskolai tanárok kőiül a kultunailnlizter azámoi megfelelő azolgálatl évvel rendelkezi tanárt kinevez a V VI is VII. fizetési oiatálybs, a tanítók köiOI pedig a VI, VIL éa VIII. flze-tial oiztályba. A. V. fIzekéi! ois-tilyba az egéaz orazigban 15 tanári neveznek kl, ugykogy az említet! oazlályokba valé klnevezéaeket fi-gyelenaba vévo, mlntrgy 200 tanárt ia tanítót érdekelnek, a kfizelj&vó ben nyilvánoaaigra kerüli klneve zéaek. Altalánoa érdekli dél váija a tanítói karbin a klneveziaakel, Ugyania moat neveznek kl elsS Ízben tanítókat a VI. flutáal oaz-tályba.
— (A IxOSx taaaatátya) A
Szabólpiroaok Orazágoa SzSvetai-ginek nagykanlxiei fiókja februir 9-én eata aa IparteatQletben eialádi taaeatélyt randar.
— (Lopott, mert ókaa volt) Megírtuk, hogy Szetllmayer Ferena helybeli lakoz feljelentéit tett a rendőriigen, hogy mlg feleliga a padliion járt, valaki konykijiból flatllihuat lopott. A randfrl nyo-naozáa moat klderltotte, kogy a lo pia már előtte való napon megtörtént, mint axt áizrevették. A tetteit, Gutmlnees Jánoit la megtalálta a randlraig. Bevallotta, hogy kSrIllaelOl fii kllogra>m kai bánt éa ugyanannyi aialonnát lopott el egy őrizetlen pillanatban, amit 6 maga meg la avett. Azirt követte el telíti, meri nagyon éhts •olL Ai tgyot átUtték « járA»-blr^aáfhos.
— (K4n<nyi«pr6k küldött «*£• m váro»há«án) A nagjki-dIubI kémáojarprőmeaterek k. ül dSttsége járt ma a vároaházéo, arra kértek iaatételten a vároa vexatő-aégát, hogy a aepréal dijakat buza-parltáson állapítsa mrg. A kéményseprők kérelme a lagk&rcUbbi kép-vlaolőtaatQietl tlés elé kerül.
— (Egy asssony tarrorlsdlnl akarta m vámőrt) Blbtr Jáaaané uodl la kas töjéat akart átsscaapészol a katáron, azonban az agylk vámőr rajtaszlpto as asazonyt. Blborné, bogy az őrt megijessze, azzal fo nyegatte mag, bogy ha nem engedi •I, aem teazl kl élve a lábát a kőz-aégből. A vámőr feljelentette a oŐt. Dr. MmUehenkaehtr Bdvin klr. tőr vényazéki vizsgálóbíró moat hallgatta kl a megfenyegetett vámőrt.
— Gondoljunk a tüdőbetegekre !
— (Tolvaj a kőrhásbaa)
Ktsilhtlyröl jelenti a Zalai Közlöny tudéaltója : A k«aztholyi kórházban feküdt betegen Prenit Pál munkanélküli klikeazthelyl cssvsrgá. Fel-gyégyuláaa után eltávozva a kér házból, ellopta Töreki La jóinak, mellette fekvő beteg táráénak cipőjét. A tolvajt a ciendőraég letar tóztatta.
— (Gőcaaji hás is készül a rádlesl kiállításra) A rédlcai mozőgaxdsaági kiállításon vsló rész vétel tárgyában az aliólandval jé ráa Öiszes iparosat folyé hó 30 áa Zalabaksáa értekezletre jSnnek ősszo. A kiállításon majdnem min-dsn önálló Ipsroi legjobb munkáival éhsjt réaztveanl. Erdakss látni valónak ígérkezik as iparotok őtz-sxeuége által emelendő ealameggei (gieeeji) hát, amelynek szobáiban a háziipari tárgyak nyernének el halyoséat.
— (öt péntek egy hónapban) Is
áv fsbruArjibsn 5 pánt«k Usz A 28 napos hónap ptotakkel k«zd6dlk ás pántokkal vlK-zódik. Ez utoljára ezejótt 29 ívvel tortént b*| s U áv múlva, vagyis IfiW-bao fog ismétlődni. Ez az asat kütönosan as aagolo. kat ár^ekll, aicrt ott még most is laanáll as a szokás, hogy fabruir hiSban a nínsk van Joga megkérni a férfi kesét A lérfiak tar-asészstassn nem et Is mo&dhtloak, az «s«t-b*u asonbaa ki vannak téve annak, hogy lovagtaUannaJc tar>jsk ókot
— (Hány Iskolát raboltak al a axarbek Zalától) A szerbek a Muraközben és a Vendvidéken 94 Iskolát vetlek el Zalától. A 94 iskolából 36 állami elemi, 3 polgári, 1 tanítóképző, 6 állami evoda, 6 köiaégi elemi, 2 községi ovod», 40 pedig rém. kath. elemi Iskola.
— Január 26. A József-szanatórium-egycsület piknikje a Polgári Egyletben.
— (Gcorglkon köri gyttlás) Keszthelyről jelenti a Zslal Közlöny tudósítója: A keszthelyi\'ga:dsaági akadémia Georglkon gazdasági kőre folyó hó 23 án tartotta ezévi ötödik szakflléaét. fertnezy Béla, a kör elnöke beszámolt a Mefhoss konferenciáról, mhjd Tabajdy Kálmán III. éves hallgató felolvasást tartott mGatdatágiigásló tengittlii" elmén, melyet a kör tagjai dicséretben részesítettek. Ezután Sándor István II. évea hallgató v/takérdéat vezetett le: „Hegyen tehetjük hatónkat mezőgazdasági ipari állammá ?* elmen. A vitához szémossn hozzászóltak.
— (Állat az a mberben) Zalaegerszegről jelenti a Zslal Közlöny tudéaltója: Somogyi GySrgy má-roVföldel lakos azzal vádoltan ál lott a zalaegorasegi klr. törvényszék előtt, hogy // éves leányával sze relml viszonyt folytatott. A leány beismerte a bűnt. A tárgyalást elnapolták, mivel a vádlott ci£&bell állapotának angvizsgéláaaváltaitk-ségcssé. A jelok ugyanis azt mutatják, hegy a vzdáülatias apa nem épelméjű.
— (Szabadlábra helyexták a letartóztatott koronarontó-kat) Budapestről jelentik: A klr. ügyészség ismeretes indítványa foly tán pinteken délelőtt dőatitt a koronarenték ügyében Publlk tanáéra. A biróság elrendelte, hogy Kahlt Pált 90.000 dollár, Stcln Ármint éa Gara Zoltánt 500—500, Agai Gyulát 300, Kürschner Zilg-mondót 200 millió korona óvadék mellett asabadlábra helyezzék. Biró József ügyében az ügyéazség 500 millió koronát jqlölt meg, axonban a védi indítványára megelégedett 300 millióval. Scharitzer Jenő vádija 600 milliót ajánlott föl, nx Ggyéazaég 800 milliót követalt. Sebwltzcr ügyében egyelőre még ninos döntés. Biró József, Kürtehncr Zsigmond, Gara Zoltán, Steln Ármin éa Agai Gyula tőzsdeblzomá-nyosok 3 éra után el la hagyták a fogházat. Kohl* Pál a 90 ezer dollárt a Pénzintézeti Központban helyezte letétbe éa az erről azóló ellamervényt akarta a védője az állampénztárba letenni. Ax uiaora-biróság azonban ugy döntött, hogy KahUaak a kilencvenezer dollárt effektive hell az állampénztárba le lenne, addig Kahlt Pál nem it hagyhatja el a fogházai. Sehwitser Jenő azért nem szabadulhatott ma, mivel az ötazármllilá korona kauciót még nam tudta latétbe helyezni.
— Január 26. A József-szanatórium-egyesület piknikje a Polgári Egyletben.
— (Erdei falopáa) Keiethely-ről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: A kesztholyi ciendőröranek tudomására jotott, hogy a fapiaeon lopott fát árulnak a evégből sorba vizsgálták as egyea faárusltókat. Sikerült is egy lopottját árusító embert Salamén jínos cserazegi lakos sxemélyében felfedezni, aki elmondta, hogy ő Gombát Lajos megbízásából árusítja n fát, ax meg a hercegi uradalmi erdőből lopta. A csandőrség felkereste Gombás Lajost, akinél még nagymennyiségű lopott haaábfit talált. Mindkettőjüket beszállították a járásbíróság fogházába.
— (Bizottság alakul Orosz-orzzágbaa lévő foglyaink hazaazállitására) Budapesten rövldesm megalakul aa uj hadifogoly- bizottaág, hogy a még Oroszországban levő magyar foglyokat hazaszállíthassa. A hadifoglyok számáról ninesen pontos adat, mert elszóródva élnek Oroszországban, annyi asonban bizonyos, hogy egyedül Moszkvában ötezer magyar hadifogoly tartózkodik. Sokan extsz-tensiát teremtettek maguknak, igy tehát nehéz lesx megállapítani, hogy a foglyok közül hányan akarnak hazajönni. A volt hadifogoly képviselőkből álló bizottság, mely való-azlnüsn a parlamentben kap helyiséget, mindent el fog követni, hogy akik akarnak, azok számára lehetővé tegye a hazatérést.
— Gondoljunk a tüdőbetegekre /
— (Elfogott csnvnrgónő)
Keizthelyről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: A keszthelyi csendőrőrs egyik járőrének feltűnt egy Ismeretlen nő, ki állandóan az utcia ciavargott. Igazolásra zzélitották s akkor kiderllt, hogy Szzbé Mária a neve, aki lopásból élt eddig és a csaadŐrség már régóta keresi. Beaxállltották a keszthelyi járás bíróság fogházába. .
— (Borzalsaaa tömegkatasztrófa ókörmexőn) Márametes teigetről írják: Prohadnya rétén telepen a karácsonyi éjféli misére Igyekvő 37 embert elpusztított a hóvihar. A kis hogxei telep lakói közül 18 asszony, 4 gyermek é* 15 férfi a biró lakásán gyülekezett és amikor mindnyéjsn együtt voltak, meggyejtották kézilámpáikat és a kegyek között elindultak Ökör mezőre, az éjféli misére. Alig 3 kilométerre^ kis hegyi telepüktől atolérte Őket a hóvihar, amely eltüntette a gyal<-2Ősvényt és a* egész kis ksraván egy hóval borított szakadékba zuhant, ahol vsls-menylen halálukat lelték. A katasztrófát egy ökörmezői vadászember fedezte föl, aki egy hatal-maa farkast lőtt a falu alatt, amelynek azéjábaa egy női eslzma-sxárban véres emberi lábaxárat talált és ennek nyomán kezdtek kutatni a hegyek között. A kegysza-~kadékban azután ráakadtak a esonttáfagyott ;hullákra, amelyekből éjazakánkint a farkasok lakmároztak. Egy Idősebb asszony hulláját lábsk és egyik keze nil-kll, egy 12 év körili gyermeket fej nélkül ástak ki a hóból. A kiásott holttesteket szánkókra rakták. hazaszállították Prohudnyárw és mind a 37 et egyszerre ravata lozták fel éa temotték el. Ökörmező lakossága kőkereszttel akarja megjelölni a szerencsétlenség helyét.
(a:) Ágytollat rész áa elad Herczfeldná, Sagár-at IS.
ZALAI KfiZLONY
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsda délután 1 órai záróárfolyamát a kövotkozőki
AftfOl-Mttf. Hanl Api* M,tr. Hit.

JjöoO •SWO
tljooo
Aluli P. A^rlr
FAMhlldb.
ait. j. I!vnt>n> Ingstlsa
K.-CtíS Ifirt. Ilr«« forgalmi
Krr. Hitel I •,<"»
M>l)«f-N»iM» 4«JC0 K««r. Jelsálog i&ooo
Vittel báni ikm U«h> l>K«
Kirak. 0 15!.*««.
Beooial Peri. »<«« 8««aiMf.
It*®* jjte
XoM
tilvia l/<:.
K«> gin.
Utfy. »IJ Ali. X\'iii
I7COOO IJJOOC

Wl«7«
M«rl»g
Uofot
(Voralrogyl/
v^rl icsoroo \\agwo** jjocí !
J4J<000
jsooo
JJJOOOO
R««- Loy4 Kim.
KwHmu Ko4h»Mltr
S<KMtfc Sdtttkf
sieti I.«a ){«<•! N\'K}Ml«ml «55«o Wui Síj-íloodíl 19000
Saljö ?MOoa
JÍOOO 9100 IOJJOO
Nova l«lj«0
Alliaiiin 4?jooo Tr»i« ily**
Cukorgyárak DrkvVnr 5(5000
Korvil Moooo
C-VsMÍ?«< JIJJOOO
Gtorrla M<«o
Maiik. colt. )9>ooo
irak
l!nl6 bitije lukiul Ci*p«a i«*.
Aiwr. b. irfgi Jjjso i \' \' . HJ10 AlhatiMu
liiaioaliók h |
lUNIroal 45ÍOO |
Mollit louo\'j I
4>»0000 XUA SJ.Siit. 3íC«<o
Migy.-Frueta íoooco lU 140000
CaoooeU b. uoooo?
Malmok N (
Bcvi.-W. ii
(MVil< labal C
BadaMtil 1 ■ TffMtaaotn Olaalla Mar<lna xl/IJ,TnaJoc VrtlíH. Tf. Daaűkll
PalU. R«v.l Riglrr
}5«-o
WAnwr Cofvlagi*
Faipar
Ali. la Ce4«i» Duoaharattli
hm?1""
,1 ny.
► Mool (a
70000! Kronbergrt SA"00 I.igfltim I150 llital (a 11000 AaatriVal la
VaauiAvck
M. UoH
\' KaatiMl ta Crfdi «i|. 02oco| l.khilg K«i<;rg 550001 Ofa
Cetky Ijoöo XtaMnyal
fi»»d C«rrr 165000 »«Ur*oia FiMto vii iiooe TM\\ nseco\' NsaW tj*c«] Vi*. tolat
rtialmlai
fromi tjoa
Ortln iiow
CalnMf —
Sialimi IJJOO
Pí.pMI aoooo
VII). pa»«<6 J?ooo To>ajl lOOCO
HtUcniV. «>joj
OA«. Villámot Kor. la*A J^ooo
í\'aim. vili, loooo Ali. fia 15-00
Upiui 110000
«JSOO
OlAjak
Stíkwari S(lH. Uja 1 aia L-k Kl
n
5ifr.
UoK> l««U Gyaf>omoa6 Síivfl
W. TtnU OoUí^rt Ktiloa
iljooo 95000
J9J0OO
7joo» ííoó
Vegyipar SjvMI\'iaa i«500a
FI<Ma 19)000
MClf*fjra 1*0000 Salkra 7«<
Duiu 15(1
Diana 9)00 K<Ull U J». 4O000
Klein i<x
Klotild 150000 i
TOröV 1 f-»oo
Ul« licoo
Flvlroai tí« Klilly.ör Polfirt iöi
F\'O*" Hoiiral.
ruúl
4toO«< liooo IJJOOO
DofOfl
i Diull iinti ! Falna KU4I Ovm\\ Uler». T.Ufon Tun»1
UnlO t.loh
7tooo

ÍI5COO J»sVO
Oini.VtlI. 01? <• VIII
Oytrtf
KcOxa Uui)
4JT50OO 15lO»M
•ol r.VeUi Z..UI
Ififtblit il*«a
K«aUk*i(«4
> Aliit ■ Alleat Oa^
Tjjaao ijiooe
19000
R«lavioyl4f 170000
SiChwtejl 195000 Xraoia •«««» »7J00 F*tnk*aat —
8i»llo J*k
HiotUU -
Ro/al aitílt i9jooo
1I500
5k>1oo« 950*
Zacrrapitf. 4000*
Pirii ujc-o KUt!ya*<0 Vaaet lor*. Böol
BraitOl 59J0O4
Corvin nim Dija
Faplf
Kaomlpat JKMS)
Rurfi\'m jtooo
Oaunr^J tfooco
Manr.-Ntzat I9o<x>o
— (A prlmadontiA beleeiott » xenekarba) A uttoíifa&Yiri »iinhi« eJÍ-adiiáo történt. A károm gráciát aJUk, a r«tt elóatláiho* li«sonló«n a fthérviii prioudonoa ii hioliu ínckcitc egyik Márnát. SltfoJi l.ujra, a pajtán, itig-véiirf t«rcpe-»-tu«ntua:oi muvéíin6 tulajul ir.ajMbálta a hintát ét annyira biitonsáRbao «r«*i« mag.\'t a blnti iilé»b«Dt hegy a laimtstrr feje fóWtt átsuhanva, lábává] akarta •Jéroi annak írjét A müv&inó tié.\'Á;* r«m mXciu\'.i, kícutxoU ** ülóab<n és DiáafélméUr w^aitágból a senekarba luh^nl Orlátl c%orön:pü)é». néliány villany!«n-pt f«!:obh»-t, lobb nék Mborul«, a kuraaaltr orráról lt«tilt a ti4»úv«{, ijadton néits a váratiai.ul ü\'éba pottyant f.Uci*t. Sitrenctéro nem tórtént kcmolynbb baj, a múvésxoő oé\'.*uy karcolat árán meg-u\\ata a luícia tautatvanyt
— (Ma válaaztják mej Lonln utódját) Uécsblljelentik: Moaikvai hlrck srerlnt Lenin utóda a nép bhtoiok taoácsAnak elDŐkaéjtébcn állitólajr a kommunista part elnöke Stalin Icai. A népbiztosig ttnlcav ban Komenev éa Rikov nevAt cm-legetik. A döntén a itovjelkóttár-\' aatigok untójának koegreaszusat IlJati, amely jaouir 26 iki ülésén fog erről határozni^ Tegnap óta ezrek éa eirak öiönőiiick a környékbeli váraiakWól és falvakból Moazkvába. hogy réaztvegycnek Lunin .temetésén. A szakszervezeti palotában lévő ravatalt egész pálmaerdő éa n koszorúknak beláthatatlan tőmego borítja. Szombaton, amíg a temotés tartani fog, Moszkva összes harangjai szólni fognak.
— (Nikotin tilalom Amerl-kábaa) Mint N<w/orkból táviratozzák, a kormány .ii.l . jendo . I.tt.l fogl.lkoiik, hogy . aiontl l.lom Dl.ti|<r. nikotin tilalmat lip htmtk ihiU ig4ix Amerika tciOJc tfro, A Johioyoiolc t.imtit.tcen
n»gy .Ikelcr.Wéji.l oémek a t.rv ra.gv.lóiulAi. elé. (x) Ő.vaVígh Lrf.aliaé
url-, DÖÍ- <• Xyermekfeb4rnem0 divat-termiben (Király ulca 14 emelet) WeiQlnelc a le;elcg4oe.bb hölgy ii Urll pyiaoalk, níi. lirll éa gyaraek kaleasyék. E\'önyomtatáa . legujakbeo érlceaett calnoa rajiok aaarlat. Ugyanitt Klmiéere éa fehér-nemű varráira tanilvinjok felvétetnek.
<*) Francia nyelvre ujy kea-d«ket ralat haladókat tanltok. Dl jeiáe méraékelt. Cin a kiadóban.
(X) Ellensége c.urnák, kSai-véayoek,rbeuaaéoak a eiékelyhevaal Inda-mit. Mér mindenütt hapbatól (x) lUelStt megnS.BI, jefy gySriSt ée ékaiebt legjntényoaakh érban véeárolhat Falad Jisaef "Vaa.réaaaél, Nagykanliaéa, Sugár-ut 2. (fa ut éa Sugár ut aa rok). Arany, eiSat, pletlne, hamla-fngak éa érmek bevéltéaa a leg-magaa.bb napi érban.
(x) D. M. C. pamulbél fejel v^jy köt klvénalra a emmkalkclyl HLlPP kSIgda. (Sréll Kélmén u. 6
/ MOZGÓFÉNYKÉPSZIHHÍZ.
Uránia. Szombat fél 7 éa fél 9 órakar: A sötétség meséje, egy vak ifjú szerelmének irodalmi értékö feldolgozása/ A fiira maga tnüvéari tökéletességű (véd műremek.
Világ. Szombaton fél 7 és fái 9 kor A Cyclon (Harsgszik a tenger) természeti felvétel a • mozltcehnika lehetőségei kötött páratlan. Mindkét film messze felGl áll ar.
• Állagon értékű képeken, egyik belső tartalmánál, a mAsik rendkívüli elvételeinél fogva.
TÖRVÉNYSZÉK.
Törvényszéki tárgyalás a közkórházban
Nagykanizsa, jsaair !6
(Saját tudósitónkUl)
Kovács fL?ndvai) József csapi I tekintélyes birtokos annak idején bejött Kanizsára <g?lk gazdasági alkalmazottjával: Kocsis Jlnasaal, hogy Itt nagyobb bevásárlásokat estközöljön. Mikor visszamentek, mindketten betértek egy csárdába, ihol kissé beboroxtak.
Koromsötét volt, mire hazaérkeztek. A koeiis ki akarta fogni a lovakat, de gazdAja nem engedte. Ax Ittaa ember mégis kifogott, nsajd a gazdáját ugy megütötte, hogy az elszédült. Kováea erra le akart ugrani a kocsijáról, de Kocsis elővetto xsebkését éa azt olyan erővel vágta gazdija bsl halántékába, hogy az egészen ax agyvelőig hatolt és valóságos csoda, hogy nem okozott halált. Kováas mindkét kezével próbálta kihúzni fejéből a kést, de nem birta. Kl áltásalra odasietett emberek közül Is többen megpróbálkoztak axxal, kogy kihúzzák fejéből a kéat, do ax oly erőien fúródott a fejébe/ hogy egyik sem birta, kirántani. Végre lefektették Kovácsot a földre és ugy sikerűit valahogyan a súlyosan megsérült ember fejéből a kést eltávolítani. Kovácsot aztén behozták a kanizsai kÖzkótháxba, ahol még ma Is ápolják. A kocsist a csendőrség nyomban vaara verte és behozta Kanizsára, ahol azóta letartóztatásban volt.
Most tárgyalta ezt ax űgyet dr. Almássy Gyula klr. tőrvényszéki egyesblró. Mivel a sértett oly állapotban van még, hogy mrgjelonése veszélyeztette volna felépülését, a bíróság elhatározta, hogy kiszáll délután n kórhézbn éa ott tárgyalja le:a bünpert.
Dr. Almássy Gyula törvényszéki bíró, Csillaghy György klr. ügyésr,
Amon János főtiszt, dr.\' Schwarxt klr. törvényszéki orvos, dr. Fried Ödön védő — a kórházi igazgató irodijában összejött és ott alakult meg tegnap délután a törvényszék és oda vezették a vasravert vádlottat la.
Kocsis János vádlott tagadta bü nősségél, azzal védekezett, hogy n gazdája ütötto meg először, de n szombesitésnél beigazolódott, hogy ax vslótianság. A blzonyltáa befejeztével
Dr. Schwartz Károly orvossxak-értöj véleménye éa dr. Csillaghy vádbeszéde után dr. Frled Ödön védőügyvéd hatalmas védőbeszédet meodott és enyhe büntetést kárl.
A klr. törvényszék egyetlen enyhítő körülményt sem talált a vádlott javára és a bűncselekményért két M börtönre Ítélte.
(§) Elitált tolvajok. Bocskai István fiatal xalakarosl földműves SoÓs Jánosnak a szőlőhegyen levő zárt pincehelyiségébe behatolt éa onnét több Ízben bort és diót tu isjdonitott el, mig Kramarics Já-nosné Soósék szobijából többféle ruhaneműt vitt al. Soósék feljelentették a tetteseket a catndőrségon, honnan nyomban megindították a nyomozást és agyea tárgyakat meg is találtak. Az űgyet ma délelőtt tárgyalta a klr. törvényszék egyes bírája dr. Mutsehenbaeher Edvlo. A vádlottak tagadták bün-cselekményiket, míg az Qgybo szintén bekeveredett fiatalkorúak vallomása beismerő volt. A károsult nem kívánta a vádlottak megbüntetését. Dr. Beek Dozső védőügy véd védőbeszéde után a bíróság Krmmaries Jánosáét lopás vétsége miatt 60.000 K, Bocskai Istvánt tulajdon elleni kihágás miatt 30.000 K pénzbüntetésre Ítélte.
— Január 26. M József-szan a tórium-egyesület pikn ikje a Polgári Egyletben.
__lffiá. iaauár 26.
KÖZGAZDASÁG
— Magyaroraaág gaxdaaágl mórlege. A M. T. L jelenti: Magyarország kereskedelmi mérlege az előzetes adatok szerint a követ-kezŐképpea alakul: 1923. decemberben a behozott áruk értéko 65 6 millió, a kivitt áruk ériéke pedig 76\'4 millió aranykorona s Igy decemberben a kiviteli többlet 10*8 millió aranykorona volt. Az 1923. évi előzetes kereskedelmi mérleg tehát, a havi eredményeket a zürichi paritás alapján aranykoronára átsrámltva, 80 4 aranykorona behozatali többlettel zárult, az 1922. évi 21*4 millió aranykorona passrívuin-mai szemben. A részletes adatokat legközelebb hozzák nyllvánosiágra,
— Mennyi laaz ax Qxletbér febrnár elaeján. Az elmúlt no. vamber 1-én üzl«tbér fejében kellett fixetnl ax 1923. augusztusi bérnek nyoletzorosát, azután a bér tizenhatod részének levonása után fenmaradó összeg után 25 százainkat kincstári haszonrészesedés elmén a ugyanezen tizenhatod rész-szel csökkentett összeg után 3 stá-zalék házmester pénzt. A februir 1 én, de legkésőbb február 5 éig fizetendő háxbér ugyanezen tételekből alakul kl, csak még heziá kell adni a nyera házbér 25 száza lékát, vagyis egyötöd részét. Például ha valaki 1924. novemberi évnegyedre fizetett 500.000 kor. ürlít bért, akkor 1924 februári évnegyedre kell fizetnie 500.000 K boltbér t, hozzá változatlaa tétel gyanánt megállapítva a bérötazeg zenhfttodréazét a háxtulajdoaost egyéb kiadások (szemét fuvarozás, pöcegödŐr tisztítás stb) címén terhelő kiadások megtérítésére 31,250 koronát, továbbá a most mondott Összeggel kisebbített boltbér 25 száxalékát, azax egynegyed részét kincstári részesedés elmén, tehát példánkban 117,882 koronát, mint a tizenhatod résszel kisebbített boltbér S százalékát házmester pénz elmén éa végűi a bérösszeg 20 aiázalékát, ami a ml páldánkon
100,000 korona, tehát fizet 762,570 koronát.
a TŐZSDE HtRiL
(Saját lodásltóok tekíoajeUnUw)
A mai értéktŐzade nyitáskor szi lárdan alakult áa ax első félidőben rendkívül éléak forgalom fejlődött kl kedvező ksngulat mellett. E< az irányzat azonban nem tudott mindvégig érvényben maradni, mert részben a bécsi üxlettelenségről szóló jelentések hatása alatt, to vábbá mert sokan realizáltak éi mivel a prolongáclóa nap miatt sok áru kerölt a piacra, ax árfolyamok lemorzsolódása kezdődölt, mely rirlatlg eltartott. A lanyhaság pmi csak ax arbitrázs értékok és néhány különösen favorizált papír volt klvéteL Az árveszteségek azonban nem voltak nagymérvűek, a plae ellenálló képességet tanuiitott és zárlatkor a veszteségek egyrészo megtérült.> A kosztpénz prompt Va Házalék volt, ami élénkltőlsr hatott a vásárlási kedvre. A pro-longáelóban nagy özlct fejlŐdSlt ki. A proloogácló 3 százalék mellott simán ment. Zárlatkor a hangulat bizakodó, a forgalom élénk, ax Irányzat tartett. . •
Koaxtpénx prompt \'/»• axáxalék, prolongáció dija 3 százalék.
im
UtitSaada. Irányant barátságos. Allamraaut 460—476, Neva 144-145, Leeiáaalt.li 117—110, Köaiáa 3063 -3085, P.sll Hasal 4673-4590, Georgia 660 - 670, Karai* k.d.l.I Bsnk 1311—1J4J, Magyar Hitel 684-694, Silgá 714—720, Rima 137-140.
Dálatdal »ag dssforgalom. Magyar Hitel itl, Oi.lrák Hitel 200, S.lgí 721, Rima 150, Caargla Í80, Cukor 3975, Masöbagycsl 415, Ltaiámltalá 122, Daaablua 4750, Vlllasnes 2473, K(.<l. 3213, Kereakedelml Bsak 1370,
lati aaagdufarg alaaa. Várat-tanul eröa bosaslrányaat bonlako-lOtt kl. Mindenre páas vsa, áru kevás vaa a pileea Gans-Danu-blus 4775, Ojatrák Hital 200—103, Paall Hssal 4730, Karaskadalaal Bank 1600, Gsorgla 690-700 K6aaáa 3123, Salgá 718, Urlkáavl 1030, Mltrágya 160, AU.mvaaot 450, Cukor 4100 ám.
Naaaklvatuloa ártákak i Mobil Bank 3900—6000, Iegál. 1—10 Foreala 40—33, Kiva 1600-1700\' Pharaaacla 7—7\'/.= H.randi 7\'/,-8, Kőssági nyomda 9-10.
Elfivitall Jogoki Cao.ordla 28—30, Trausdaaubla 15—30, Hol-kcrr 33—41, P.lágyl 7, Bull 86 - 83.
NamaaMaaak i Iráayaat aallárd. Ellst 1 koronás 3400—3483 2 koroaáa 6800-6970, forlatoa 9130 -9350, 3 koroaáa 1740C&—17830, arany 10 koroaáa 93—96000, M koroaáa 184-192000, dukáterany 100000.
KTI anagáalolanláaa a tar.
ményplaoról. Kla forgalom mellett aa Iráayaat váltosatlan. Roaa bpsatl 1380-1390, aak állomáaoa 1300-1110. A többi váltooatlaa.
KtÜL,tm
Taarmtajrtfaada
SSSJWí1"16 k*" 162500
íí?!," k»" 166000*157300, Jg*^" T« kr os 162000-163 000, fik,., 165000-166600 — ro«s 140000-145000, tak.r.tfnr án" 130000-160000, - .a,ár,. 160000-165000, sab. 140-145000 kl|u —.—, _ k.rp, 85 —87000 \'••««! 140000-145000. Uhara 62
7000, luaerna arankáa 63 — 6800 erankameatea 6000—7500,
A aasl tarmányt6iadáa as Iráay-■at raodklvll aallárd. A basa áa a rosa 10000 karoaával drágul, egyáb áraban Is emelkedtek aa árak. A
kínálat jobbnak mut.lkoiolt, a forgalom caekély volt. Ka.pibaa na voll lilát.
LlaatpUa. Busadara 1450, 00 áa 1330, 0-áa 1130. l a. 2050, 6 os 1500, 8 as 923, korpa 800, 75 siásalákoa rossllast 1600.
Markakaaviair. Marhabus I.
r. agáasban 11300—12000, bálislj. 12100—18000, klvátalaaao -.— olaja 9800-11600. II r. egáeeben 8500—9500, hátulja 8900—11500 olaja 6900—7400. Caontoinl való 6000—6400. Növaodákmarha I. r. agáasban 9000. Bivaly 10800. Borjú 15000—16000, P.ggyu 4000—4500, Juh L r. 9400. Mar na bír 11000— 11300. Falbajtáa: oag,marha 298, eladva 168. Borjú 86, eladva 86. Birka 30, eladva 10. — A vásár diánk volt.
SorU.TÍeár. Felhajtottak 180, eladallaaul vlsssamaradt 000. A vá-aár álánk volt. I r. 13000-13300. K8nnyü 11000—12600. Sealonnás fálaartáa 14000-15000. Lshaiott bua 11000—12800. Sósott aaalonna 16500. Zalr 18000.
FtreiSTároil sortáaváaár,
Ssabsdváaárl maradvány 6, árke->att 142, eladatott 190 dsrab. — Arak : sslrsertáa fiatal ISnnyú 11600 —12300. naháa 11800—12900. — Zártváaáron fanll árakon 3 darab kait al.
Zflrlckl iáriát i
fids 1600 00, l.ocdoü 1448*07, Newyerk 67»*»7, Brtss.ltMO, Malisod IC 16, Holland 114*71, Bulla IIT, Wien II 60, Selis 411, rUt* 1ÍI0 60, ladspett 101*00, Balgrld 600
Saogodi 4rt4kt6s.de
A tőssdéo ma a ktvetkeif árié kokat jegyeaták: Gsorfla 682, Kerámiai 100, Ssegedl Kereskedelmi 4a Iparbank 67, Magyar Amerikai Bsak 24700.
A béoal tőaado
A tagnapi ICiade barátságos baa-gulata mára neas taaradt meg, mart a hstlpéns kálnyolced— 1 axá-saláklg emelkedett. A korlát asl lárdabb volt, a magyar papírok neonban elgyenglltek, mert a bu dapoatl belföldi koronát 1.31 árfo Iramon kínálták. Z»ró<rfnl,.m.k : O.strák Hofherr 128. Államvasút 761, Kóburg 96.9, Onlrák Hliel 319, Magyar Hitel 1179, Dili 180, S.lgó 1185, Rima 2425, Vegén 172, Spddium 335, Ui lkányi 1615, Vasutforgaloel <23, Klotild 223 Gullmino 1420, Kereakad. Bank 2630.
— A világ aranjrkáealotánek háromnagyad ráaxa Aaaarlka tulajdonába ker«lt. A Egyesült Államok 1923 nuvember bavl kül-kereskedelmi aaárlego saerlnt no vemberbea 40 millió dollir ártákd aranyak hoatak be Amerikába. Igy a világ aranykássletánek károane gyed ráato Amerikában van.
aagyar korona kHUSIdl
Jogyiéaol
Newyork Mrloh . . Prága . . . Berlin . , . Béot (devlsa) B<aa (effektív
. . 35 35
. . 201 198
. . 1205 1250
. . 141 140
. . 146 146