Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
50.51 MB
2010-02-21 20:12:35
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
379
7178
Rövid leírás | Teljes leírás (1.23 MB)

Zalai Közlöny 1924. 076-099. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
63. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Munka és kenyér
Az u) pénzügyminiszter nyilatkozol!. A szanálási program, a korona stabilizálása, tózsdel papírok átértékelése, u| lőkeáramlá sok lehetősége, aranykoronakölt-ségvetés és még egy tucat Ilyen gazdaságpolitikai lermtnus.lech-nlkus tarkítja ezt Is, mint a világ minden íllamférllul nyilatkozatát. Ezeket a szavakat so\'<s:or hal lottuk, nem l\'orral)ák lel a vérünket. nem Izgatnak ellentmondásra sem, de kissé meguntuk már a szavakat, a cselekvő politika eredményei után sóvárgunk valamennyien. Volt azonban egy mondat a pénzügyminiszter nyi latkozatában, amely lángra gyújtotta szárnyaszegett és keserű fantáziánkat. A munka ellenértéke a megélhetés szükségleteihez képest arányosan fog növekedni. A pénzügyminiszter ur ezúttal megtalálta azt a bűvös leiszót, amellyel a megdermedt és pesszimista magyar közéletet vissza lehet vezetni a gazdaság és társadalmi erkölcs begyepc sedell útjaira.
Sok fenkölt és mélabús beszéd hangzott már cl arról, hogy mindenekelőtt a lelkekel kellene szanálni, a lelkek Integritását kellene megteremteni, hogy a materiális élei és a politikai atmoszféra visszakapja békebeli konszolldáltságát. Ezek frázisok. Megteremteni a munka és a jövedelem egyensúlyát, kenyerei adni a dolgozó embernek, érdemessé lenni a szorgalmas erőfeszítést és biztosítani a munkás ember exlsztencláját: ez komoly beszéd; ez konkrétum, ez orvos ság és ez alapja lehet állam és egyén, társadalom, gazdasági élet és minden néven nevezendő politikum regenerálásának
Valljuk be őszintén, valameny-nylcn megundorodtunk már attól a .hazardérlától, amelybcu bele szédült az államtól kezdve minden apró molekulája a közgazdasági és társadalmi éleinek. Munka adó és munkás, tőke és vállalkozás ezldelg kénytelen kelletlen
valutaspekuláns és hazárdór volt és bódultan bukdácsolt a zürichi jegyzés, a vllágparltás, az aranyvaluta, a lakarákkorona, a buza-hltel, a valorizáció és egyéb értékmérő rlngy-rongyok szemétdombján. Megutáltuk a sülyedő és emelkedő koronái, amely ösz-szedöntötte a kereskedő számításait, a klspólgár költségvetését, a munkásember jámbor tervez-gcléselt. amely államot és vásárcsarnoki kofát árdrágító ravssz-kodásra. konjunktúrák klhaszná lására, oktalan Ijedtségekre és eszeveszett Illúziók felépítésére csábított, amely az órásból előbb aranyművest, aztán ékszerkereskedőt, végül valutaspekulánsl és tőzsdeügynököt kreált, amely egymás ellen uszította a termelő falul és fogyasztó városi, amely kitenyésztette a társadalmi mlk-rőbák ezreit.
Ebben a megmérgezett atmoszférában az egész régi becsületes és naiv magyar társadalom egy óriási bakkasztat körül támolygott, egyik a pénzét, másik a szőnyegeit, harmadik a karjainak vagy ágyvelejének munkaproduktumát dobálla oda a nagy zürichi krupié asztalára Örökös Izgalom, vérmes remények, dühös szem rehányások, kínos dilemmák, k^jiwi megbánások közölt nyomorodott cl ez a szerencsétlen társadalom, amely ma már leküzdhetetlen undort érez minden bank bizományos boll. minden vagyonmenló aukció, minden kosztkamat és minden zürichi jegyzés hallatára Ebből a mocsárból kilábalni! Ez ma a leg-egyetemesebb vágya Közép-Európa minden országának. Az les/, a legnagyobb ember, aki végre-valahára lerombolja a spekulációba és a munkanélkül való meggazdagodásba vetett Illúzió kat és visszatereli az embert a becsületes munka és a verejtéken szerzett kenyér -tiszteletéhez.
Mlidon egyéb frázis Ad|átok meg a munka nagyságához arányosított jövedelmei, legyen végre biztos az a kenyér, amellyel koc-
kázat nélkül, tőzsde nélkül és spekuláció nélkül fenntarthatom a magam szerény és szürke exlsztencláját, akkor az örök
életre teremtett nyugodt, mun kás. becsületes és szolid Magyarországnak nem lesz több szüksége szanálási akciókra.
A bizottságok még nem fejexték be a szanálási Javaslatok tárgyalását
Az ellenzéki pártok értekezletet tartottak a szanálási javaslatról — A bankok befizették a valuta előleget \\ nemzetgyűlés folytatta a földreform-novella vitáját
Budapest, muciul 31
A nemzetgyűlés közigazgatási, pénzügyi é* jogi bizottságai hétfőn délután folytatták együttes Glétü ket, amelyen gróf Ráday Gedeon elnöklete alatt tovább folyt a felhatalmazási javaslat általános vitája. A kormány, réa*éiől BeŰiUn mlnlsz terelnök é« Korányi pénzügyminiszter voltak jelen.
Hcinrich Ferenc volt a* első fel szólaló. A javaslaton egy két módosítást ajánl, mert a merkantil-osztályt véleményo szerint a javas lat ujabb, aránytalanul nagy terhekkel sújtaná.
Sándor Pál kifejti, hogy a kormány a hivatalos Ispban törvényes felhatslmozás nélkül intézkedett a jövedelmiadó bevallásokra nézve. Ném tartja vslsml nsgynak a kor mány által elért eredményeket. A javaslatot elfogadja.
farkas litván kifogásolta, hogy a föld és a nsgyvagyon még min dlg nincs arányos mértékben meg adóztatva. Ezzel szemben rámutat arra, hogy a fogyasztási adó tul magas.
Bíró Pál a házhaszonrészesedés és forgalmiadé kérdéseivel foglal kőzik. A javaslatot elfogadjs.
Ugrón Gábor szerint nem a köt ctőn számszerintl összege fontos, hanem az a tény, hogy a Néps»ö-vétség égisze alatt olyan akció lódult meg, amely alkalmas a külföld és a belföld bizalmának felkeltésére és eredményei meg fog ják erősíteni az ország gazdasági és pénzügyi helyzetét. A kólciÖn megvalósulásában a jóvátételi kérdés megoldását látja.
Bethlen István gróf váll szolt a fclszólslások .politikai vonatkozá salra. Megköszöni Ugronnak, hogy olyan objektíven Ítélte meg az egész kérdést. A jóvátétel ügyével kap csolatban Ismerteti azokat az indokokat, amelyek a msgyar és a román kormányok kőit létrejött meg egyezést szükségessé tettek. A kormány legfőbb elvo volt ennél a kérdésnél, hogy azt praktikusan tudja megoldani, ami sikerült is.
A kŐiciön elhelyezéséről szólva kijelenti, hogy az biztosítva van. Ha a német kérdés megoldást fog találni, az egyáltalán nem hátráltatja a kölcsön elhelyezését a külföldi pénz plscokon, mert Németország t*lpraáUása ciak ujabb tanújele lesz Középeurópa konszolidációjának és bfzonvaága annak, hogy aggodalom nélkül helyezheti el a külföld pán-zét kőiépeurópal, így magysror-szágl érdekeltségben is.
Az elnök az ülést esti 8 órakor félbeszakította. A bizottságok ked den délután ülnek újból össze és folytatják megkeidett munkájukat.
As ellenzék értekezlete
Budapeiiröl jslentl a Zalai Köz löny tudósítója: Ma este tartották megbeszéléseiket az ellenzéki pártok a szanálási javaslatok tárgyalásánál követendő magatartásuk megállapítására. Az értekezleteknek nlr.es még véglrges eredményük s a pártok holnsp délelőtt a parlament épületében közös értekezletre fognak összeülol. A jelek szerint a javaslatok tárgyasánál hosszú és kimerítő vita fog megindulni.
A bankok Iaflaatték a 12 millió svájci frank nlőlagat
Vasárnap délelőtt a T£BE kötelékébe tarloió pénzintézetek vázétól értekezletet tartottak, amelyen két különböző dologról volt szó. Az egyik a valutaelőleg befizetése. Erre nézve teljes megállapodás jött létre és a bankok a mai nap folyamán már be Is fizették a 12 millió avájcl frankot kitevő előleget. Az előleg további résznek beszolgáltatását, mint Isiiétetes, a gyáripar és a nsgyobb magáncégek vállalták, még pedig olyképpe^r-hogy 9 milliót fizet a gyáripar és 4 milliót a magánbankok.
A namsatf yttléa mai Bléaa
A nemzetgyűlés mai ülésén elfogadták harmadaxorl olvasásban a földreform novella második szaka szát, aztán folytatták a középiskolai reformjavaalat általánoa vitáját. Az ülés délután 3 órakor ért véget.
Egyes szám ára hétköznap 800 komn,, Qn epnap 12QO korona
63. évfoly.m NBgykanirw, 1924. áp-ili. 1. Kedd 76. .xám
POLITIKAI NAPI
Bidi^NlI MrkwUiHi VII. k*r. Ak4of»-oto» 11 n. TtútMMia JteNt 73 —AI.
/.alai K02L0WV _
áprlll. I.
A Katolikus Legény egylet közgyűlése
Nagykanlzaa. muciul 1
(S*)At ttftaittaktvl)
Vasárnap délután fél 5 órakor tartót In a Katolikus Legényegylet rendet évi közgyüléaét. Eperjesy Gábor világi elnök megnjitó beszéde utAn Kostcin József titkár olvsnta fel ai 1923. évről aióló tlt-kAri jelentétét.
Ismertette ai egylet működését,
■ jól sikerült előadásokat, melyek kö/t a „Tul a nagy Krlvánoo" C. operett méltó dicsőséget sxerxett
■ x egyletnek, jelentette, hogy a tagok buzgó munkálkodik iából izé\' pen gyarapodott ax egylet színpadi telszer elete, kÖDyvtára atb. Megemlékezett ax adományokról, melyeket az egyesület kapott nemei azlvű pártolóitól, Igy dr. Bárcxay Feroncné, szül. Keglevich Ilona grófnő 2o0 ezer, dr. áimon GyŐrgy apátkanonok 100 ezer koronát ado mányozott.
A titkári jelentés utan Gráf Já nos pénztáros terjesztette be a pénztári kimutatást, mit a kőzgyü lés jóváhsgyólsg tudomásul vett.
A közgyűlés kővetkező pontja a tunikái uj megválasztása volt. Ax eg«sx tisztikart egyhsngulsg választották meg. Vi.agl elnök hper jcsy Gábor, alelnökök Gazdag Fa renc, tiazso Józief, tl.károk Kosiéin József, lókt Jenő, pénztárnok GláJ József, pénztári ellenőrök Búky títla, Viola Kálmán, háznagy Ne meth Imre, rendeiö bliottsagl elnök Koxíoin Ignác, könyvtárosok Schweltxér László, Schless László, számvizsgálók Gúrtler Ferenc, L^nyi László, Ö.bán János, számvizsgáló póttag Anhoffer Gyula. Ezutáu 30 rendes és 20 pótválasitmányl tagot választottak.
Választás után Eperjesy Gábor megválasztott világi elnök megkö szönte ax egylet bizalmát, mely már annyi éven kérésitől neki jut tattá ax egylet vexetését s kérte ax egylet tagjait, hogy öt, ki beteges ember, fokozottabb mértékben támogassák nehéx munkájábsn.
Ax egylet nevében dr. Dómján Lsjos választmányi tag biztosította Eperjesy elnököt ax egylet sxerete-térő), ragaszkodásáról a ax egylet nevében ígérte • szorgos munkálkodást. Eperjesy elnök kösxónete és zárószaval után a közgyűlés véget ért.__
Alsólendva Jugoszláviáé marad
Annak Idején mtgirtuV, hogy Alsólendva és a környező 18 kőt ■ég áprilii l-re felszabidul a oíerb megszállás aló). Tekintve a terminus közeliégét, limét tudakozódtunk ebben ax Ínyben és • követ keiŐ felvilágosítást kaptuk:
— A migjfir kormány a külföldi tárgyalások során azzal a kívánsággal lépett fel, hogy a Mii lerand-féle kitérő levél értelmében Vsa ét 7.tla déli részelt egészen a Muráig csatolják vissza Magyarországhoz. Ext a kérdé«t Illetékes körökben annál Is inkább szimpátiával fogadták, mert a határkliga zltö bizottság angol tagja is ugyan •it javaso\'ta a nagyköveti tanéci nak. Mikor axonbin a jugoszláv kormány erről a tervről értesOlt, azonnal a legerélyea-hb akciót lódított* meg, hogy a nagyköveti tanács döntését a ml hátrányunkra befolyásol]*\'
— A kisantant belgrádi konfe lencláián Is s.éba került az úgy és az ct»k lerntéa/eKa, hogy a s,eib álláspontot Románia ét C»eh« ois/ág magukévá letiék. Ennek ellenére az utolsó pillanatban megvolt a remény, hogy » nagyköveti tanáci a m? javunkra fog döótenl.
— Ekkor azonbin a kliantant elővette utolsó ütőkártyája és a szanálási jegyzőkönyvek alálrásá nak me jl.sradáaával fenyegetőd-i5tt, h« • nagyköveti laoéci minket végleg «1 nem utailt. A kliantaot nyomilánik meg I. lett •< ««<>• ménye: • nagyköveti tanici eteket
a területeket végl\'g Jujoiilívilník ítélte <id«.
— A ni gykővetl tanáci eren késedelmei döntéiéoek tulajdonit-h«tá, hogy " kliantaot a aianéliil jrgyiókönjveket legutoljára, c«ak a diatél vétele u\'iu Irt. elá.
A kliantant meiterkrdéielmk tehát ilkerillt M.gyaroraiágot ettSI a iilninegyer területtől továbbra lt elütni. A íllnabadulál reménye újból eltolódott.
A leleményes tolvaj
Nagykanizsa, mirciui 31 (Ssjit tuJútltónVtól)
Pendelek Károly nagyréciel _ko-vácimeiternek és nővérének kö«ös plncéjt volt a aiőlóben. A mull év elején Pendelek oővére éizrevette, hogy a pincéb:n valaki dézsmálja ■ bort, ezért frank József hegyőrnél panaszt emelt Ismeretlen tettesek ellen a kérte, hogy siorgossn vigyázzon a pincére.
Február 12 én Frank hegyőr kőrútjában odaért Pendelekék pln céjéhoz. Fústsxagot érzett, majd xörgést hallott a. pincében. Gyanúsnak találta a dolgot, ezért letört -egy nagy faágat, azzal eltorlaszolta a plnca ajtaját, maga pc dig segítségért szaladt, de nem ta-Iáit senkit a ogyedül tért vlsszr.
Amint a pincéhez ért, hirtelen feltárult a pince sjtsji, azon Pen delek Károly kovAcimester lépett kl s a gyanútlan hegyőrt fejszével ugy fejoo vágta, hogy ax Össze-esett. Axutár. besietett a faluba, elkezdte híresztelni, hogy megfogta a tolvajt a telefonon jelentette ai esetet a nagykanizsai ciendőrörsnek. Máanap pedig, mikor ax utcán ta-lálkoioU Frankkal, Ismét fejszével támadt rá s meg Is sebesítette.
A hétfői főtárgyaláson a kir. törvényszék, miután a ciendŐrl nyomoxásból a a tanúvallomások ból kiderült, hogy nem a hegyőr, hanem Pendelek volt a tolvaj s Ily módon akarta elhári\'.ani magáról a gyanút, Pcndeltket 2 rendbeli hatósági közeg elleni erőszak büntette ét 1 rendbeli rágalmazás vét aége miatt 10 hónapi börtön és 200 eier koiorut pénzbüntetésre Ítélte. Ax ítéletben a klr. ügyétx megnyugodott, a vádlott és dr. Gyulai 7ádő felebbextek.
— (Vidéki előfizetőink fi
gyeimébe) Ltpunk mai azámához
vidéki előfizetőink réizére etekk. lapot mellékeltünk, hogy akiknek előfizetésük lejári, a postaköltséget megkímélve küldhessék be előflze lésük összegéi kitdóhivatalunknak.
A Zalai Közlöny példányonkénti ára a következő: hétköznap . . . 800 K vasár-és ünnepnap 1200 K Előfizetés havonta 18000 K
hírek. !
Április elseje
Bolondok napja. Ugy hívtákva Iamikor. így emlegetik ma is néhol. Csak azt a régi, innen onnan őiixe szedeti, bohó tarkaságát veszítette el. Csak beleszürkült a többi hét köznap közé.
Talán öregszünk. Talán az elet irigy és nem hagy időt és nem hagy ux érdeklődésűnkből szemernyit sem a régi bolondos örömökre.
Milyen gond is volt valamikor április elseie, bolondok napja. Ezer számra teremtek az ötletek. Kicsi, nagy versengve kereteit valami bolondos mókát, valami, sokszor nem is egésxen ártatlan tréfát és igye kezelt becsapni valami módon mindenkit, oki útjába került
Április elseje tréja nélküf olyan lett volna, mint húshagyókedd jánk nélkül, mint sxllvcsxter-este vlom öntés nélkül, mint halottak napja Jonollkalács nélkül, amil a temető-kapuban árullak egy szál gyertya melletl a pékinasok.
Most ax április elseje talán már ax iskolasgyerekek közt sem ax a regi bolondos nap. Most már in kább ax a fontos benn, hogy elseje, hogy egy hónap elmúlt s a hónap végi nettét napok után egy ideig megint nyugodtan lehet asztathox ütni, és meg lehet talpaltaini a gye rek cipőjét es meg lehet inni vasar nap egy pohár bort és ki lehet vasaltatni a kopott felöltőt.
Ennyit jelent ma ax elseje- Április elseje is. Régi jelentőséget, bolondos régi színeit elsöpörte a gond.
Ma at élet maga tréfált meg bennünket. Nagyon megtréfált Sok mindent e/hittünk neki nagyon hosszú áprlilia elsején.
Elhittük, hogy tavast van Elhittük, hogy béke van. Elhittük, hogy felolvadt a jig és zöld olaj-águl nyújtja felénk a megértés, a kuliura, ux átsienv.dett esztendők tavasza.
Most aztán, április elsején, kacag at élet. Nagyon kacag.
— (Naptár) Apr. 1. Hugó pk.
— (Időjárás) A Meteorológiai Intézet jelentést axerint változékony, hüvöi és sxáraz Idő várhstó.
Nagykanizsán hétfőn reggel 7 órakor hőmérzéklet 3\'5* C, szél: északnyugati. Délután 2 órakor: hőmérséklet f 12 0* C, szél : északnyugati.
— (Tan ács véleményt kér az alispán a kórház kibővítésére vonatkozólag) Az alispáni hl/a-tal megküldte Kíniras városi taná-ciának ax alispán rendeletét arra vonatkozólag, hogy a város terjeax-• zen be hozzá véleményt a nagy-kanitxsl közkórháznak bőr- éa bujakóros osztállyal való kibővitéaéről.
— (Takarékoaaág « városi adminisztrációban) A pénzügyminisztériumtól leirat érkezett Nigy-kanizsa város tanácsihor, amelyben sürgetik, hogy a város kü\'dje fel ax adózási és háxtartásl viszonyokról siólójréizletes klmu\'atáiát. Valószinüleg ez az első Upés, amely ait céloiza, hogy a városok admi nlsitrációjában is ét vfnyeiÜljőn a takarékosság elve.
— (UJ állomáafőnök Zala-azentgróton) Zalasicnlgrótról jelenti ■ Zalai Közlöny tudósítója: Sleindl Emil dr. máv. titkárt, a zala-axentgrótl vasúti állomáifŐnöVöt hsion\'ó minőiégben Vesiprémbe hslyezték át. Helyét Németh János türjel állomáifőnök foglalja el.
— (Levágta n mozdony a lábéi) Jotepovics lil/án 19 éves gyékényest gépész siombston este hazafelé ment munkahelyéről. A vasúti sinek kőit járta nem messze járt ax állomástól, mikor észrevette, hogy a Mta mögött jőn egy magányos mozdony. Várt pár pilla natlg, hogy a mozdony melyik aln-páira fordul, de mikor észrevette, hogy a mozdony f«Uje fordult, már nem tudott menokülnl. FJug rott ugyan, de bsl lábát boka felett levágta a mozdony. Ax ügye letes rendőr vatte étire a szeren-ciétleniéget. Azonnal elkötötte a cionka lábat a ezáltal megakadályozta ax elvérzésl. A reggeli vonattal behozták Jozepovlcsot a helybeli közkórházb*, hol azonnal megoperálták. Állapota »u\'yo», de nem életveszélyes.
— (A Keresztény Jótékony Nőegylet) köszönetet fejezi kl a Gazdaiági Takarékpéoxtárnak a céljaira adományozott 100 000 ko rónáért.
— (A felaő templom hátra-lékoa Jnvitáal munkalatét)
Gatdag Ferenc püspökl biztos kérvényt nyújtott bo a városi tanácshoz, amelyben kéri, hogy a város a felsőtemplom renoválásával kap ciolatos hátraléké* munkákat végeztesse el, Igy kéri a közelgő hus vétra való tekintettől a axentslrra viUanyégők felszerelését és ax oltár-asztalok festetéaát.
— (TUs Puaztaedorlcsen) Vssárnap este fél 9 óra tájban vettek éstre Zslaegerszegen és a környező helységekben, hogy Ederics felől vörösödik ax égalja. A 40 kilo-móterea távolság ellenére Is a tüx visszfénye ax égen olyan erős volt, hogy abból nsgy lüzvésxre lehetett következtetni. A vőrős fény ciak fél 10 óra tajban azúat meg. Ax eddigi jelsntéaekből csak annyit sikerült megállapítani, hogy a tüx Pusztaedericien volt, de sem keletkezéséről, sem a kárról magáról nem érkeztek hiteles jelcntéaek. A Bsk felől érkező utasok bemondása axerint ax egéax fa?u leégett.
— (Faármegállnpltás) A nagykanizsai fjármegállapltö bizottság kedden délután ül össze a város házán, hogy pár napi pihenő után a tűzifa-árakat újból szabátyozxa.
(x) Slnger József és Táraa divatáruháza Erzsébet-tér, Központ szálló épület, megbízható be vásárlási forrás. Alapítva 1860 ban.
— (Adomány) Frank József g:sztenyéshtgyl hegyőr a vak ka fonáknak szerkesitőiégünkbe 1000 koronát hozott be. Szegény rongyosember ő maga Is, de a jósxlve okulásul szolgálhatna nagyon sok-nsk, akik tehetősebbek és tényleg aegiteniük kellene. .Ne\'zem nem sdott ax l.ten többet —mondotta ax öreg viharbarázdált arcú, Ősx hegyőr — én ciak ennyit tudok adni, da ha tehetségéhez képeit mindenki adna ennyi*, akkor sok szegény, szemevilágát vesztett katonán tudna segíteni a városi nép. En Inkább nem ailvok el egy pskli dohányt. Dö ma láttam egy szegény vak katonát, beszélni nem tudtam vale, hát ugy gondoltsm, ax újság
msjd oda adja valam-lyik vak hadirokkantnak.
— (Tavaazl lóvlxagálat) N <gy kanizsa éa Kiikaniraa területén pén leken, aiombaton és hétfőn taríja a vároil állatorvosi hlv«tsl a szo kásos tavaszi lóvlrsgálatokat. Ezek befejeztével n iö.egéizaégügyl bi xoltság a tejciarnokokban éa mészárszékekbe tat l vizsgálatot.
ZAL-M KÖZLÖNY
1914. április 1._
— (A kanizsai Járdák és a rond őrök) A hétfői postával kapta szaikssstó-ségunk a kov«tk«ió Uvtbt: .TtszUlt Szerkesztő Orl Csak mint é\'J«kUt«n harmadik, egészen objaktívan akarok rámutatni olyan tények\'e, amelyek, azt hiszem, a nyilvánosságot i» érdeklik. Ax utcában, ahol lakom, meg egész Kanizsán százanként hord tik ki a múlt héten is « büntető parancsokat, amelyek mini a járdák rondbentartisiaak hiányossá-Kával vádolták a háztulajdonosokat. Igaz, nem nagy «mm( volt a büntetés, 3-9200 koron* esetenként. As is igas, hegy legtöbb esetben iodokolt volt ax Ítélet. Csak axt nem éltem, hogy as utcákat végigjáró rendőrök miéit nem figyelmeztetik először a luzig.i-dákal, hogy söpörjék le a jsrdát? Mért történik meg sok esetbeo, hogy a házigazda azt tem tudja miéit, csak beállít egy rendőr és felitja Axt sem értem, hogy mikor egy félórával előbb tisztított ;érdit kifogásol a rend szigorú őre, ugyanakkor a szomszéd ház, meg Kanizsán exer ház előtt nem veszi észre, hogy a járda egyet téglái helyén ciu-szót, agyagos godor van, a téglák mej; szanaszét hevernek a járdán. Nem egy esetben láttam, bogy, különösen gyerekek vagy ■ gödlökbe vagy a téglákba botlottak \\ti csak véletteo, hogy be nem törték az oirukat Magam Is éjixaka járó ember lévéo, csodával h.it>roN, hogy máig sem torlem ki a nyakamat, mert hetek ola olt hevernek axok a téglák és sötétben még «tak kerulr.l sem lehet őket, egyiktől a másikba botlik az ember Pedig egyszeri büntetésnek az árába te kerülne axokat a helyükre igazítani, Kzeket is felírhatnák a rendőrök, mert habár nagyoa fontos, hogy a járdák tiszták legyenek, de hogy a járókelők keze-lába ne torján holmi hanyagság miatt, az, sxerény véleményem szerint, még fontosabb. Tisztelettol : akit pedig meg sem büntettek*.
— (Az Izraelita Nőegylet közgyűlése) A Nagykanlzaal Izraelita Nőegylet Április 1 én délután tartja czévi rendes közgyűlését.
— (Flschl Lajost előzetes la tartóztatáaba helyezték) Flschl Lajost, a szénpénzek mznipulánsát hétfőn délelőtt hallgatta ki dr. Mutschenbacher Edvin törvényszék I tanácselnök vizsgálóbíró a kihalt gatáa után kihirdette előtte az clŐ-xetea letartóztatást elrendelő végzést, Flschl a végrés ellen felfolya-modast jelentett be.
(x) Nagy pénz megtakarítás. Amíg a készlet tart, vásárolhat mér aékelt irban kartonokat, ballsztokat éa grenadlnokat Singé/ Jóxscj és Társánál.
— (A kanizsai kéménysep rők) Márclua 31 ig kellett volna a nagykanizsai kéményseprők scpréii dijait újból szabályozói. Mivel azonban közben közgyűlés nem volt, ugy ez a kérdés függőben mindt. A kéményseprők küldöttsége most ujbó\'t a városházán járt kérésével. A földszintes kémény egyszeri sep résének diját c, legutóbbi tanács 1200 koronában véleményezte. Dön-téa a trost előkészített közgyűlésen történik.
— (A kény szer kölcsönnél 100 takarék korona továbbra la 110 papírkorona) A pénzügy miniszter az állami kölcaőnelőleg takarék-koronában való befizetését az clsiámolás megkönnyítése céljából ujy szabályozta, hogy »z áp rilis 1 tŐi 7 ig bezáróan történő befizet éneknél minden 100 takarék-korona 110 papirkoronával számit-tassék. A miniszter egyúttal figyelmezteti az állami kölciŐnelöleg flzetéséro kötelezett adózókat, hogy nkik a terhükre kivetett állami kö!c»önel5leg tartozásának második részletét március 31 ig nem fixettek bo, azoknak a késedelmesen befi zetett összeg után havi 10 százaié koa pótlékot fognak felszámítani.
— (AgyonUtBtt^ a leomlott föld) Zalaegerszegről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója : A zalaegnsregi Kovács féle téglagyár egyik 18 évea munkását a leomló föld msga alá temette. A fiatal munkás azonnal s\'örnyethilt. A gyermek örvegy édemuyjJnak éa nyolc testvérének egyetlen kcnyérkereiője volt. Megindult a vizsgálat, ho/y kit terhel a felelősség a szerencsétlenség mlat>.
— (Az ela5 borboly mester vixaga Kanizsán) Az uj ipartör vény rendelkezései szerint hétfőn vo\'t az első mester vizsga a kani zsti borbély iparban FarantayGéia borbélymester tanorcs, Kiss József tette le jó eredménnyel a vizsgát Bród Ignác Kazinczy ulcei rriühe IrébeD. A felszabsdu\'óhoz Vincic Gfula, a bizottság elnöke mondott beszédet. A bizottság iagj»l voltak Zaplelál S\'mon és Fodor József.
— (Orazágoavásár) Zalalöuön április 1-én tartják meg a tavaszi
országosvásárt,ahovahssito\'tkőrm i
állatokat ia felhajtanak. A virág-heti zalaegerszegi vásár nem ápri lis 7 én lesz, mert a:n*p Körmenden tartanak vásárt, hsnem ápii
III. 14 éa.
— (Olcsóbb lett a liszt) Zalaegerszegről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: A zalaegerszegi kereskedők a liszt árakat kilojrammon-két 2-400 koronával leszállították.
— (Kibővítik a aUmegl kórházat) Sümegről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: A sümegi kórház röntgen berendezése ügyében Lakonich Jenő dr., kórházi főorvos Budapesten járt és kérte a népjóléti mioiszter anyagi támogatását. A miniszter meg U Ígérte azt. Ezzel kapcsolatban *z az eszme vetődött fel, hogy ha a kórház röntgen-hercodezést kap, forgalma előre láthatólag fellendül és akkor a kórházat is ki kell bővíteni. Egy előre az a terv, hogy a mostani kórházra egy emeletet húznak.
— (Az egerszegi Legényegylet közgyűlése) Zalaeger stégről jelenti a Zalái Közlöny lu-ciósitója: Az egerszegi Kutholikus Legényegylet vasárnap tartotta évi közgyűlését, melyen az egyesület Üdvözölte Pthm József diszelaökét npáttá avatásával kapcsolatban. A közgyűlés rftogadtK a zárszámadást, kiegészítette a tisztikart és felemelte a tagdíjakat.
— (Harapós ró) lfj. Krámli János tőt-vázsoayi lakos állandó veszekedéiben élt (elesége szüleivel, akiknek házánál Ukott. As utóbbi időben már verekodésre is kerxiit a sor, mult napokban pedig néhány sxem krumpli miatt annyira összeszólalkoztak, hogy Krámli etóbb anyósára, majd pedig apósára támadt és fojtogatni kezdte, majd pedig ugy arcába harapott, hogy ax bármelyik kutyának Is dicsőségére váll volna. A harapós\'vő ügyében bírói beavatkozás váll szükségessé-
— (Nyakszirten rágott a csikó egy kisgyereket) 1 bt szentmártonbői jelenti a Zalai Kőz lönij tudósítója: A mult hét egyik napján a falu utcáin szabadon futkozott egy csikó. A fiatal állat szabadjára eresztve beszáguldozta az egész falut s eközben Rodek István négyéves kisfiát a nyakán megrúgta. A gyermek édesanyja Ugyanekkor benn volt Nagykanizsán. Életben maradásához nincs semmi remény.
(x) Vászon váaár. A legfinomabb minőségű siffonokzt, batlszt-siffooozat, .efireket, kanavásznskat, váiznakat, acgir.okat, damssztáru kat nsgy választékban Singer József és Társánál szerezheti bc.
— (Legjobb adós az angol állam) Az egyik londoni lapban olvassuk az alábbi hihetetlenül haogzó esetei. Paiogton kis angolországi városban egy Ssnders nevü aogli-kán lelkész éldegélt a feleségével. A sxerény emberekhez a minap egy előkelő á\'lami hl-v»talnok köszöntött be és nyolcmillió foot sterlingről szóló csekket nyújtott át nekik ax állam nevében. Az amerikai szabadságharc idején ugyanis egy lurters nevű angol hadnagy elkobzott egy amerikai hadihajót, amiért a tiszt kétezer font jutalmat k«polL — A hadnagy azonban a háború további során elmeit és a jutalmat nem vehette fel. Miután örököseit nem találták meg, a kétezer fontot ax állam btnkba helyezte és a kétexer Vont idők során, kamatok kamatjával, nyolcmillió fon ra gyarapodott. Nemrégiben a kormány ismét kutatni kezdett ax örökösek u\'án és egy hírlapi közleményre ;eleot-kexett a lelkész, aki a hadnagynak távoli rokona. A kormány a\'éltányolu jogosultságát és elhatározta, hojiy a tekintélyes ösz-szeget nyomban ki is fizeti. A történetből mindeoesetre tanulság, hogy nem rossz hitelezője lenn. az angol áUamn\'k, ctak tura-lern kell hozzá.
— (Elaejétől 20 százalékkal olcsóbb a sziléziai szén) A
fels<5s?iléziai srénbiinyák .prliis elsejétől Iceidva 20 százalékkal olcsóbban adják n arenet Budapesten, mint edd-\'g. A felsősziléziai dara-botárén, milynek tonnája Budapesten 31.60 svájci frankba került, most 25—26 svájci frank között fog ingadozni. Ennek az ármér-séklécnek hatása egytlöie belát-hstatlan. Valószínű, hogy a felső-azitéziai bányák példáj«t az otztruu-karwini cseh azénmeder.ce Is kö vetni fogja. A magaa kalóriáju iaiporlaténnek jelentékeny olcsóbbodása kétiiégtclenü arra fojja kéoyszeriteni a hazai s/énváilaMo-kat is, hogy az egyea bányáknak vllágpcritáson túlmenő árait visszafejlessze.
(x) Dunántal legnagyobb szö-vőpamnt és szövőcérna raktára. A világhírű jóminőségü szövőpamut 3, 4, 5, 6. 8, 10 és azövőc-rna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ea vastag-ságbsn, továbbá bordó éa vörös-fejiő kapható Singer JóxscJ ésTársa gyári raktárában.. [ — (SUmeg kölcsönt vesz fel a főreál kibővítésére) Sümegről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója : A sümegi főreáliskola épületének kibővítésére a község kiírta az áriejtést. A város az építkezés anyagi oldalét illetőleg a fö!dmi-velcxüjyl miniszternél Is eljárt, hogy a miniszter két turnus, erdő kivágását engedélyezz^ aminek eladásából és a város rg\\éb bevételeiből fedezni lehelne az ep:tés költségeit. Addig is, mlg ez a kérdés rende zŐdik, n község vcietósége kölcsön után néz, hogy az épitkezést minden körülmények közt megkezdhessék.
(x) Url és női divatcikkekben legszolidabb kisíolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ut 6.
— (Magyar igáaökör import Romániából) Az E\'sö Duoáatuli Mezőgazdasági Kamara a mult évhez hiKOalóan az cWxakltoti Er déiy területéről 4—5 éves erős cioatozbtu, elsőraugu, munkabíró, magyar fajtájú igásökrök«t importál. Hogy a leszállítandó loásök-rÖk duabsz mát meg lehessen állapítani, felhívják a Kamara területén levő gazdákat, egyelőre kötelezettség nélkül, jelentsék be ax Első Dunántuíl Mezőgazdasági Kamarának, (Kaposvár, Fő utca 14.) hogy hány darab igásökőrc van szükségük.
3
(x) Eljegyzéa. Scheiber Jóraof gyógyszerész eljegyezte Fried B3-zsikét. (Minden külön értesítés helyett.)
— (Százhétezer korona s terméaxetbenl ellátás váltaága) A pénzügyminiszter a köztisztviselők és egyéb alkalmazottak számára a kedvezményes áru természetbeni élelmiszerellátás helyett járó készpénzváltság összegét április hónapra minden egyes ellátandó személy után 107.000 koronában állapította meg.
(x) Sxövet divat. Tavsszi női ruha-kosztüm köpeny, férfi öltöny és átmeneti kabát kelme újdonságok naponta érkeznek Singer József cs Társa dlvatáruházába.
— (Fölemelték az értékhatárokat a polgári perez eljárásban és a végrehajtól dijakat) Az Igazságügyminlsclé-rlum o pénz éltékének csökkenése következtében a polgári peres el járásban és a munkaügyi birátko-dátban hánysdó értékhatárokat ismét felemelte. Ezentúl a járásbíróság hatáskörébe a 25 milliót meg nem haladó perek tartoznak. A járásbíróság véglegesen fog hatá rozni az 500.000 koronánál nem nagyobb értékű perekben. A tőrvényszék olyan Ítélete ellen, mely 5 millió koronát meg nem haladó pertárgyról határoz, nem lesz további perorvoslatnak helye. A királyi Kúria elé a járásbíróság! ügyek közül csak azok kerülnek, melyeknek értéke meghaladj* a 25 millió koronát, a többiben u harmadfokú fellebbviteli az Ítélőtábla képviseli. Az igazságügymlnisxté-riumban ugyancsak a pénz értékének ciökkenéso miatt a végrehajtót megillető dijat átlagosan az eddigi dijak háromszorosára emelte fel.
— (Máafél milliárd vigalmi adó márciuaban) A főváros pénzügyi ügyosztálya most késziti a kimutatást a március hóbsn befolyt adókról. A kimutatás szerint egyedül vigalmi adóban március hó folyamán másfél milliárd korona folyt be Ebben az ősszegben az utolsó három nap vigalmi adó jövedelme nincs benne.
(z) „Tetra" csecsemő-kelengyék Schwarcz Dezső cégnél, Fótit S. szám.
— (Hazatérhetnek az orosz asszonyok) A Nemzetek Szövetségének kö:benjárására a azovjet kormány elhstározta, hogy a külföldön tartózkodó és hazakívánkozó orosz asszonyok elszállításáról gondoskodik. A hazautazók Bécsig maguk tartoznak az utazási költséget viselni, onnan az orosz határig részben, orosz területen pedig egészen a azovjet fedezi a költséget. A magyar kormány szorgalmazására a azovjet ezt ■ kedvezményt mindazon orosz h«di-fogolyra Is kiterjeszti, akik háború óta Magyarország területét el nem hagyták. Ai érdekeltek jelentkezzenek okirataikkal s bejelentő hivs-tálnál.
(x) Harisnyavásár GrUnberger-nél, hol elsőrendű minőségű divatcikkek is nagy választékban kaphatók. Fő-ut 11. Telefon 221.
(x) A családi tűzhely mele gót boldogságát őrzi meg x
elkerüli a elvódasokat, ha hsrisnya-és zokniszükségletét nálam szerzi be. Mindennemű megrendeléseket és jsvitásokal szakszerűen végez a FILIPP kötődé. Szombathely, Széli Kálmán-u. 6.
Z4LA1 KÖZLÖNY
4
nozeíríKriÉPszitiH!!?
Uránia. Kedd -szerd. 5, 7 és 9 árakor: Páris gró/nőjc I rész. I\'ták Leo Birioszkv és Adolf L»nz. R*" dezte Joo M>y, főszerepben: Ml" May. WUdíir.ir G<rdsrow és Emil Jsnnigs. Az elő\'dásokst gy»rm*kek i» megné.hetik 5 ét 7 órakor H hn Barnabás öiszeúllitástábsn kltstzlkut zenei reperloár
Szombkton és vs»»»n»p Richsrd Birthelmesnek, „U boldog**? feli* sxlmpztikui Dávid j*nak nagy sikerű fi-irj»: Dávid fi Góliát.
SPORTÉLET.
SzflK NTE 2:0 (2:0)
Az NTE Öt ifjúiig! játékossal kiálló cispsta megelégedet keltő eredménnyel rzé.-kőjőtt Srornbj»t-helyen a .legjobb vidéki csapatai". Az ■ katasi\'rófálís és szégyenletes vereség, melyre ox NTE el volt készülve, egyáltalán nem követke xett br, &5t a S>AK kudarcánek lehet tekinteni «>t, hogy komplett cxpatával, honi pulyán ét hoi.l közönség előtt, éppen ctak hogy le tudta győzni ni erőaer> ni*g-handicipeit NTE-t. A sor* fa a SrAK nak t-dveiMI, a SrAK já« aiott első félidőben az o\'káoszerü •<él tegitségével, ami hatalmas próbára telte a k^vén. tréninggel rendelkező kaoiissl védelmet. Hogy ennek ellenére is derekasan meg állták helyűket a mrgakadálfOX\'k, hogy gólözönt zudlUon n SzAK a kanlisai kepubr, mindem dicir\'retet megérdemel. Ha • c«-tánoi oj emberei c»tk egy klcüt it joKban tudtak volna B«kon>i éa Deztő mellé ille*ák<dr>i, a második félidőben, amikor Kanizsát támogatta ■ sxé\', minden megerő\'teté* nélkül meg lehetett volna szerezni a m«r már oiazeeiő és mrglepett S/AK tói a kiegyenlítést, aőt • győre\'met is. Az NTE a következő c«»p»ttal állt kl: Horváth — Jímbor, H.ran gozó — Heffer, T«má», Kohn — Hlrschler, Verem, DrzsŐ, Btkonyi, Skerlák.
Egyéb eredmények : Gyár : ETO -GyAC 4: 1(2:0); DAC—MÁV 1:0(1:0). Sopron: S»SE-SFAC 8: 1 (5:0).
() NTE—birkózó jryőielmo.
Klinger László, a N jgykanizsni Toroaegylet kiváló ifjúsági birkó zója v«»árn*p Budapesten indult a MÁV Gépgyári SC oraz. ifjú ver aenyén a a lég*ulyban 22 induló közül győztesként került ki általános feltűnést keltve nagyszerű technikájával, erélyesen Is gyorsan keresztül viU támadásaival.
I d«vU«-kúzpont hivatalos Irlolysmsi
Valuták Dsv Ixáli
N>;<C«o« Kim Awuiba
Ae«vl k« jt s>»ioo ! Hiktmi
L«.a 1 K>V>VI 1IIO
Dollii KrUalUeU luiOo-iojlo
flMXlt Is <IW «IK. U.nto* i lljwo »jt>oo
Ul U\'<- HU ll«t««! HI^-HI*
O..W \' Obuuul|
n«>o hűt un lliU <1IO-I
Lnl Vr»4. tl|JI)«J
v*nk.tl «•»> •»«» Svwtfvil*
S»t*n l..« • WIIJS V.l„ 1JOJO-IHJO
< H| V" tu<.
IVVm , Utfi,
HtU\'H ílj \'/••»
SlWjMt ?VM>O?JJ0O
— A ▼ últaagbuca áprilisra
308 000 kcroDh. A péozügymi nisíter a rneiögszdtugi iog.U.nok vagyor.vállsága f.jében fizetendő buza árát április hór»»p.» a (öld nevelésügyi miniszterrel egyetértően\' méter mát sínként 308 000 korona ban állapította mag.
árjegyzések 1924. március 24-től március 29-ig
(U ftu«í-!»=ÍL itil t^-ktat N*wt k "rl
r»fj!niudtil. Ke ím u írlukimjaidtltk mk-kll <»0U)
G - bona i Ttszavidski uzb prompt 3100 3IS0. tiszavidíii buza fprilisia 3IÖ0.3250 cunínluU buza pionír" 3000— :it00, .íunAnlu\'i lutza Apri l\'*r* 3100—.\'1150, IU7S prompt 2ÖC0—26M). rozs tpritisia 2700 2750.
Tc r móov i Zab (áliomAson)2450 2;,50. (Rttd.pesten) 2700 2750. morzsolt tengeri prompt 2350 2450, tak.n ínvfrpa 3000 3200. swArpa 3500 3750.
Sx»badforxnlmI liszt 1 Btt7.t
d«r. <1600 4700, tisztu nulUslistl -13CO t-ÍOO, niillftv\'iszt 4300 4400, B.óiistt 39ÖO IC00, 6 s:. liszt 3650-3750 (V\'tdíkt ít.teu >b Momís
ZS^kknl eusli I.)
MAluraUoocuntrácló jegyző ■ e (prompt) t 7akatckkoiona. NUl-lu\'izt 5100. fő; i\'/.iszí 4700, 6 «. tiszt 4300. 7 S7 liszt 3650. S sz. liszt 2150, buzslrorps 1850, rozs mtl\'Asltszt 4360, egységes rozsliszt 4160 (Ab rr.lo.il Bujiprsl zsíkksl
CKVlJt\'.)
T.komiiiiylöziile t I rend-.t pró elt M6n« 025 975, II. rendll préselt szén. S50 ÍKK>, luccrn* pr6 selt I36Ú-15CO. ;;ombosherc p-ése1\' 1150.1200, u:o.r srn m\\ prjs350 370, alontszslms KÓzprés 370 380 (l\'uvsrtótcibeo -J [orgilm>
Korpn t Btl/.ifcorpt prompt 200O 2100, rozAorpt prou.pt 1050 2CC0 (Bud«pe&ti p«rtt4sb.u zsakzol oi;- üti) A Iceddl (III. 18 ) .zóanvíítár :
I. r. réti SZÓ I. 1100 1160, II. r. ríll szén* (J60 000, IH r. réti széna
3(101150, lucerna--, rmlhsr
«50—1100, •Uimsz.lin 300—100, zsup\'Zslmt .>40—020, zsupszatnis
k£v4>ikiit ---, lengeti szAr
300 100, t«kirm»nyríp« 6C0 6S0.
A pénteki (III 14 ) »sénn vásári 1. r. riti széni 1110 1250.
II. r. réti széns 660-900, III. r. rét szónn 260 ti50, \'uoerns u] 1070 ltiOO. muhsr 060 1200, slomsznlma 270 400, zsupizatma 550 000, zsup
sza ma kévénfcir>l —, takarmányrépa 500 600. (Lizán, hizhoz szállítva kg-ként).
Hüvelyesek: Hajdina 1900 2100, kóles szürke 2200 2300, köles voros 2250 2350, t\'hér bab 5300 5ti00, t-rka t-ab 4200 4400, kék mik 9200-9100. mtik II. r 8SOO ÍIOOO, dió 20000—22000. Imc.e nagyszemlt 9500 11000, méz 19000 22000.
ErStakarmriny t Nyolcas lisz.t prompt 2400 2500, nyolcan liszl »pr-2600-2600, mclasse S60 960, napra íorgopogacsa 2200-2300, rcpccpot gácsj 2200-2300, Icnmsgpogic^e 2500-2650, szíritől! répaszclel H50-1550, m«lát.csira IS50 1900, kon-koy 2100 2250.
Horema^vakll.-iccroantag nyers
9000 11000,U cernamsg lürös ulomu.
----- .\'.uccrnamagfchírólomz.
10000 20000,1 here.nagnyers 11000-l2tXX>, lóheremag vorós ólomz 21000 22UOO, lóheremag fehér olomz. 23CC0 24000
Olajos mojjvak 1 Repcemag
— — .napraforgómag fehér 3S00 4100. k«r.Jerm»g I600o ISOOO, liík-
mag 5300 5600, lenmag ---- ,
biboihcremag--, gomburk-i-
mag--
Egyéb magvak : Bűneim 2500 2700, tav..s7.t bükköny \' 2100 2200,
ubos bükkhny--, r: uhar.
m*c I r 4100 440Ö, cirokmag —. Takarmány és kor tlmaj^vak:
Angol perje 1. r. ISOOO 19000, ko
riar.dernug 5100 6500, tumagkeve-rók 10900 19000, nyulszapuka 15C00 Í5&00, csomós ebir 16000 17000, réti komócsin 18000 190C0, sJrga olsltiogyó 1MC0 20000. sírga oben-do:lí 19000 2ŰCOO, mustsrmag4500-5C00 viíriíscckendorn 19000-20000, vóros mammulh 19000 20000, takar mínjctikotrépa némel 19000 20000, cukorrépamsg 4CC0 45C0.
Gyógynövények 1 Anyarozs 220;tf 2 IOOO, szekfúliríg 3000 3500, mAszlaglcvél 4500 6000.
Zsák ós ponyva: Talaiik-korona. C-borás zs,tk uj 70 dkg. 21000 22000, 82 ,ltt«. 25000 211000, 85 dkg 25000 27000, iul« lisztes zsik S5 kg. 14000 14500. texiilti lisztes nill 85 dkg. 13000-13500, psp;rzs(.k hasinSU 15000 <>500. n-bos zsíik hísznsit SOOO 8500, uj ponyva Q ■ 50000 62000. hssz nált p-n>v. □ 11 30000 35000, zsftk kolcsöttdlj 0- oonként drb. S0, ponyva kölcsóndlj Clm drb. 120 korona.
ICÖZOAZDASÁG.
április 20-ig vallomást kell adni az aranyalapu jövedelem és vagyonadóról
A aranriláii javaslatok felett a pirlsnier.li vita m;g meg sem kez dódött a a pénzúgyeainitater m«ris körrendeletben intézkedik az 1924. évre aióló jő/edelem- éa vagyon adó arany alapon való kivetésének módozatairól. A rendelet sUpvető lét<?líl, hoo-T üt 500 aranykoronái meg nem haladó jövedelem cs a 4000 aranykoronát meg nem haladó vagyon adómentes. A jövedelemadó tétele a két cssiádtegnai nagyobb hrfztartáiu rdózó részér* 500 aranykorona jövedelemnél 1% ® legmagasabb létele 200.000 ? ranykor o
oánél 40V,. A rendelet lotézkedé sci iiitrint a pénzügyigazgatóiig a aznkásoa ivódon felhívja az adékÖ teleteket. Hogy adóbevalléiukat leg-kéióbb 1924 évi április 20 lg adjík be. Az olyan maginslkalmazott, akinek szolgálati járandóságán ki vűl 500 aranykoronát meghaladó más jövedelme 1923 ban nem volt, a jövedelemadóra oézve csak akkor tartozik bevallást adni, ha 1923 ban s mindennemű szolgálati járandósága az 1500 aranykoronát, vagyis az 5,250.000 papirkoronát meghaladja.
A bevallás céljára- siolgnló hivatalos nyomtatványt hivatalból senkinek setn kézbesitik, hanem azt az illetékes elöljáróságnál 600 korona költség megtérítése ellenében lehet megszeroznl. Aki bevallását a megállapított határidő alatt be nem adja, a kivetési eljárás során megállapított adónak 10 százalékét, hj pedig m pénzügyigazgatóság külön felhívására sem adja be, ugv a kivetési eljárás so\'ón megállapított jövedelemadónak 100 százaié kát ét a vagyonadónak 50 srázalé kát tiroli pótlék fejében.
Minden munkaidő köteles azokról az alkalmazottakról, akiknek illetményei 1923-ban az 1500 sranj • koronát (15,250.000 papirkoronát) meghtlsdták, névjegyzéket és illet ményjegyzéket késritcnl s azt az illetékes községi elöljáróságnak be nyújtani.
— Még mindig Ucsnek a tavaszi munkák. Srép enyhe ntpok járnak már, de azt a hstáat, amit «z idő tavAszra fordulásától vámak á gazdák, mégsem hozták meg. A\', állandóan borul ég, a gyskori esők folytán nagyon sokfelé
_1924. április 1.
mindeiidelg nem lehetett megkezdeni a tavasii munkálatokat, mert bár a téli nedvesség már lehuzó-dolt a talaj mélyebb rétegeibe, a felt alt j méjsem tudott annyira ki szikkadni, hogy • miveléire alkal m»s legyen. A folyton megujuló esőzés újra annyira feláztalja a földet, hogy a gazdasági eszközökkel reájuk menni nem Igen lehet. S<e-rencse mé*. hogy a kedvező, ho»s»u Ősz a talajelőkéivitő munkák zömének elvégzéiét lehetővé tette, arok ból tavaszra nem sok maradt, azonban Így is nagy bij, hogy a Uvt-szi vetési muokélatok még mindig nem végezhetők, holott már a ta vasziak jó réarének hetek óla a földbea kellene lenni Ntpos, enyhe ntpokrs volna szűk»ég, hogy gazdáink fokozott szorgalommal pótolhassák a késést.
— MegazUntek a zugforgnlml devizakurzusok. A tőrsdet l«ny hsság a spokulációt devizakészleteinek pUcra dobására kény»r.erl-teite s ez a körülmény a Deviia-kő\'pont kissé tágabb kiutalásával egyetemben teljesen letörte a lug-foigalmi áifolyamokat. A külföldi fiietéti esAö.ök árfolyama teljesen hozzásimult a DevizakÖipont hiva-ts|os>n jegyzett árfolyamaihor. — A dollár, amelyet néhány nap előtt még 85 —86.000 rel jegyeztek a >ug-forgalnmbao, ma 80—31 000 korona, tehát teíj\'sen a hivatalos áru kur uson áll. Ugfanigy a siokol, Iti, valamint a francia frank zug-forgalmi áifolyama teljesen a hiva talos psritátig esett le.
A TŐZSDE HUHU.
A mai tőzsde vontatott és tartózkodó hangulattal nyitott és ez az. irányzat jóformán eltartóit zárlatig. Rendkívül sok véteü megbízás érke«tt a piicra a bankok részéről Általános lanyhuláa jellemezte az. egéaz piacot és 15 százalék áresés dicára vevő alig jelentkezett. £h»z hozzájárult a kosztpénz magas árfolyama Is, melyért 3 százalékot fizettek prompt. Az általános lanyhuláa alól kivételt képezett néháoy favorit érték, kű-lŐnÖsen a oyomdaplacon, ahol vsgy megtartották árfolyamukat, vagy részben kissé megjavultak. Bécsből emelkedő árfolyamok hire érkezett, mely azonban a pite megjavulását nem mozdította elő. Zárlat felé a mai kurzus zárlati árfolyamai vagy a kőzépkuriuion, vagy esek felett állapíttattak meg. Zárlatkor a hangulat barátságom forgalom élénkülő, irányzat tartott.
Kosxtpénz hivatalosan 2»/<—3 százalék.
UUStőzade. Irányzat a bécsi hírekre megjavult. Kosxtpénz pronnpt *27, srázalék. Magyar Hitel 770. Amerikai 19, Viktória malom 290. Belvárosi Tkp. 47, Pesti Hazai 5120, Szá«vári 490, Magnezit 290, Kőszén 3850, S.lgó 818, Pallas 198, Atheneum 245, Stefaneum 12, Fegyver 1500. Dsoubiut 4700, Villamos 2900. I.áng 190, Rima 183, Schlick 110, 0fa 700, Gumml 550, Déli 97. Nova 148, Államvasút 620, Aogol-Magyar 101, Hazai Bsnk 308.
Eati magánforgalom. Irányzat változatlanul üzlettelen. Fegyver 1600. Ganz Danubius 4850, Kőstérv 3975, S.Iró 850. M«*r<r Hitel 785-790, Rim. 185-190, Ojztrák Hitel 262-264. Ker-esk. Bsnk 1725-1745, Pesti Hazai 5600 -5650. Ko.ztpéoz 2V«-2V»0/..
1924. <P»W«
2ALAÍ KÖZLÚnV
Termi nytőr.ad©
Buta vfdéle[ 76 k? o« 302500 —305000, 79 kg ói 307500-312500, ,gyébvldékl 76 k* OS 299500-300 000. 79k«-o« 302500-307500 — foi» 27000\'J—275000, ukaimíny irp« 290000—310000. — iÖr*tp(. 340000 -360000, »ab 260-265000, tengeri 245000-251000, korp* 200 -210000.
A mai termény\'ör«d.;n ax Irány-r»t klisé Unyhibb volt. A bun 2500 koronával olcsóbbodott. A tikár mnnyciiktk pi*c« cssndci. — Tengeriben nincs nagyobb öllel.
Sertóaváaór. Pclh»jtoU»k 1280, eladatlanul vimamaradt 300. A vásár élénk voll. I. r. 24000 25000. Könnyű 23000—24000. Sralonníi I éltettél 27000-28000. L-hu/oit hus 25000 -26000. S*»ott »»aloun« 25000. Z»lr 31500.
A bécsi tőzsde
A mai tőtsdi l\'/5nyi»ta már a megnyitás előtt aillárd vo\'t. Ai *dáku\'cin»k a régi slapra való vissnállltás ^ és n bankok intervenciója idétték elő a tfiridi s-a-hadiágát. A déli órákban átmenetileg e!l«nyhult az Irány?*!, de í.\'tr-létkor ismét n legmcgsasbb árfolyamok kerültek felsiinre, aőt Irg-több kötés a két hit előtti ma$*« Árfolyamokon tőrtént.
A magyar értékpypiiok pitenn s.lntén Biliárd volt pssirányzat. A balfö\'di magyar loonit a magysr értékpapírok árfolyaménak j«vu-baával kapcsol*\', bm élénken keresték.
.Árfolyamok: Aogol-Migycr Bink 9)100, OütrAk H tel 23010Ö. M* Xiar Hitel 749000. Stlgó 795000, Ri«« 170000, Al»mvaiut 617000.
& budapesti
Zürichi »rfrlat i
Ion Jon S47.VOO, Nswjwk ■7<\\-H>, Bí.iml ••470, Mall-nJ Z6|VOOIIo1UnJ 11:» 40, Kulin !?.x 00, Wien SÍ 20, Sot\'a 4ti \'ri*« I72Í 50, t)uJ4r«it 76-50, BaV.itst 3CO.
Elővételi jogok. Gtchwindt 100—115. Lémpa 43—45.
A tukuréUkorona úrfolyumm
A D vhaköxpont kő«l\', hogy * tskarékkotona «n»i árfolyama 111 papi/korona.
Értesítjük a nagyérdemű közönséget, Ho^y cégünk tíz éves fenn41lá»a alkalmával óriási
ÍU5WÉT1 VÁSÁRT
V** r.-ndeiüüi. Eladásra kerülnek a mosl dui választékban raktárra érkezett
tavaszi és nyári divatszövetek,
női éz férfiruhákra és kabátokra. Ugyizlntíu kovelkottok, börböry kelmék, iport é« nyáriruha váazonkcimék minden dlvotizluárnyíslatban. Továbbá grcnadlnok. opál é» selyembatlsztok, aelymek, voilok, gyapjú- és mosódeltnek, színtartó mosók, tolltartók, vásznak és slffonok ■
legolcsóbb árban!
Sgd»őps8WK:t stdnöcérnából é» via«i»»v&»tonb6l gyári
Kisfái és Kraüsz SS1S5Z Nagykanizsa
Nagy maradékvásár!
zala! közlöny
1934. Sp.llli 1.
Olvassa el mindenki!
Figyelem!
Nem reklám!
Flgye\'em!
E héten
mélyen leszállított árak
KOHNLUUOLi
G.M. Löwenstein oroszlán vdj. fehérnemű.
Női-, férfi-, gyermekharisnyák és soknik minden szinben.
Gyermek flórtricó békebeli minőség. Hímzések mélyen leszállítva.
Győződjön meg róla, hogy a
legjobb és legszebb
árut legolcsóbban kapja. Fő-ut 10. Tel. 393.
Aitiateureknek és fényképészeknek
Uljnen fi itt
lemezek filmek fotópapírok
uunJon minőiéiben i% i;j;\',ys«xntii.
Mindennemű vegyszerek ás felszerelési cikkek
Fiichel Fülöp Fiai
loleonlilyiban
NAGYKANIZSÁN
a legjutányosabb árakon sxerciheiók b«.
Eötvös-tér 29. sz. alatt
(SseMháre miig isofcof átclU»éb«a)
liszt- és terménykereskedést
nyitottam, hol
elsőrendű lisztek
a nagybani mtlomlrnil olcióbb Árban kaphatók.
Villányi Antal
a
Bútorozott
•s> mm Ml siobí-konyhii likiil kim
(ty.rm.kut** himpir. Cím * kia<14b«u.
50\' ,-Kai olcsóbb • léli szaláminál uii«, príma
csemege szalámink.
Egyesült Szalámigyár BnMMKSNS
Tavaszi cipővásár!
Egyes visszamaradt párakat
mig a készlet tart
olcsó áron kiárusítjuk.
Miltény i Sándor és Fia
clpőftruháza, Nagykanizsa, Fő-ut 2. Városház
Ha Ha
hOMt- *a apanyo-balag-■ égétől aiabadulnl akar, mint vérazagény arod« ményai gyógyulást kíván,
ugy feltétlen «l no mulassza
Bruncsics Józsi
boraiban ast niojikarotni, inert ctalc m •
bixtoi eredmény. I liter (balatonmeHékij bacal \' ilroov t\'-rpa 6400 k*. t L Bika ér 3400 K 1 1 vök.J 3400 K
íugár-ut 53. Telefon 2-10
^--
„Zalai Közlöny"
Horváth József SST
Fö-ut Öl Sugár-ut sarok,
Görög Károly SŐT
Erzsébet-tér, Fiume ki»íhiz ilílt.
Özv.Palkd Józsefné SLÍ
Egy milliárdot
latolt Játékterv szerint ujonan kerJ\'dő XII. osztálysorsiáték
sorsjegyeiből vásárol
SZERENCSESZÁMOKAT
■jánt Milhoffer Kálmán sorajagylro\'dája (Kapodvház)
abol « most folyó Ml másokon f«\'ny«ie.uen»t
VulonfeJe nyeremények kost ai JWwVV HUlUliai b nyeiték
A sorsjegyek ára: nagyad ÍOOOO kor.,\' nyofead SOOO kor!
Vldekl magreotUltaek puaUku peiloiau MlllilUUak, jl79
A takarék-korona
árfolyamát m4xi4k.lt dljiiti .1 .nib.n
naponta délután három órakor
k»«U >
Magyar Távirati Iroda
expozlturéja, Fő-ut 13. Telefon 338, 383
E héten egyes pár cipők
OLCSÓ
áron
kiárusittatnak!
f f
SZABÓ SÁNDOR
cipőáruháza
Nagykanizsa, Kazinczy-utca 1. sz.
Telefon 453.
Mvom.lou > Naaykánuuti Nyomdi U Lj*Udó VslliUi kooy»oyomd*|áb«n, Nsgvk«n!>ián.
egyes szám ára hétköznap 800 korona, vasár- és ünnepnap 12QO korona
63. évfolyam Nagykaniaa, 1924. «piili> 2, Szerda 77. .rám
Lenni vagy nem lenni
Pesthy Pá! dr., az uj Igazság, ügymlnlszler választókerületében egy nagy.gyülés keretei kőzöl! nagy beszédben Ismertette hallgatóságával a külföldi kölcsön iellőleleli és a (öle várt eredményeket.
— Magyarország — úgymond
— a lét és nemlét kérdése elöli áll. Oly helyzetben élünk, hogy azt a hajói, amelyen a ml sze gény életünket tengetjük, az cl-mcrülés veszélye fenyegeti, oly pillanatot élü k. amikor a viharverte hajónak parancsnoka mindenkit a fedélzetre rendel és megköveteli mindenkitől azt, hogy kötelességét minden erejéből, sót azon felül Is teljesítse. Ez a fel adal állott elöltem Is, amikor feltárták elöltem azt a szomorú helyzetet, amelyben az ország Sínylődik s amikor hivatkozás történt arra, hogy mindenkinek
— s Igy nekem Is — teljesítenie kell kötelességél, bár tudom, hogy egyénileg meg lehet semmisülni ebben a viharban, vállaltam a megbízatást, mert a kö telesség elől meghátrálni sohasem akartam
— Az ország súlyos helyzetben van. A léi és nemiéi kér dése előtt állunk, talán mondhatom azt. hogy álltunk. Egész exisztenciánk azon fordul és fordult meg. hogy sikerül-e a kormánynak a külföldön Ma gyárország számára megértést teré\'níteni és anyagi támogatási szerezni. A külföld akkor, amikor még az ország helyzetét nem Ismerte, amikor Bethlen István gróf és minisztertársai felvilágosító utjukal meg nem járták, azzal a gondolattal foglalkozott, hogy Magyarországra 5 milliárd aranykorona |óvátélell összeget vet ki.- Ötmilliárd aranykoronának Jlzelése minket teljesen lönk retelt volna a feltámadás minden reménye nélkül. Mikor a külföld nek ez a szándika nyilvánvalóvá lett, akkor követett cl Bethlen István gróf mindent, hogy megértesse a nagyantanttal azt, hogy
Magyarország nemcsak azölmll ilárd aranykorona kifizetésére nem képes, de arra sem, hogy viszonyalt önerejébö! rendezze. Bethlen Islván gróf meg tudta érlelni a külfölddel, hogy nekünk segítségre van szükségünk és ma már olt állunk, hogy a kül földi kölciönre vonatkozó javas latokat a parlament elé terjesztették. Súlyos lekötöttség és nagy megtcrhelletés az. ami ránk kö vetkezik, azonban becsületes szó val mondom, ha n feltételeket nem fogadjuk el, holnap vagy holnapután ott leszünk, ahol Németország. Ne felejtsük cl azonban, hogy az nagy és ha Ulmas ország, az kiheverhetett egy megszállást és más egyebe kel, a ml kis országunk azonban eltűnnék a föld kerekségéről.
— Nekünk ezt a kölcsönt és annak feltéleleit el kell fogad nunk, meri azzal a magunk és gyermekeink számára mcnt|ük meg ezt az országol. Rá akarok mutálni arra, ml lenne a követ kezménye annak, ha a kölcsönt nem kapnók meg. Az első kö velkezménye az lenne, hogy pénzünk még azt a keveset sem érné, amit ma ér, mindennek felszaladna az ára, s azok, akik készpénzkeresetre vannak utalva, képtelenek lennének életüket fenntartani s ennek következ-ményeképen kitörne a forradalom. A forradalom ped:g tönkre lenné nemcsak a kisemberekel. hanem azokal Is, akik egyébként élni tudnának.
— Ha azonban ml a belső zavarokat cl ludjuk kerülni, az országol nem engedjük a zavargások színhelyévé tenni, a\';kor a külföld bizalma mcg-rősödlk Irániunk, bejön a külföldi vál lalkozó tőke, kereseti alkalmat teremt, megindul a kereskedelmi forgalom, lesz munka s elkövetkezik annak nagyobb értéke és jövedelmezősége is. A kölcsön míslk előnye az lesz, hogy megáll pénzünk értékének zuhanása s ,i kereskedők és iparosok az állandó pénzzel biztosan tudnak számítani.
— Ennek kövelkezménycké-pen olcsóbbodni fognak az árak. A feltételekben kikötötték azt Is. hogy szabaddá kell tennüek a forgalmat kifelé és befelé egy-aránt. Ily nv!don a gizdaságl termékek szabad in mehetnek ki küllőidre, megesz a kü.löldl ár. ami ma nincs meg. — viszont a cseh, osztrák vagy ol*sz Ipar termékek szabadabban lőhetnek
az országba, kifejlődik az Ipartermékek egészséges versenye és le fogja nyomni önmagától az árakat
— Még csak egyre kívánok rámutatni, arra, hogy ez a nagy feladal megint az ország népét fogja terhelni azáltal, hogy neki kell mcgleremtenie azokal az érié • keket, amelyekkel ennek az or szágnik erejét biztosítani ludjuk
A miniszterelnök beszéde a szanálási javaslatok bizottsági tárgyalásán
Badapeat, iytüii 1
A nemzetgyűlés közigazgatási, pénzügyi és jogügyi blzottaága kedden délután folytatólagosan együt-tes üléat tartott. A kormány rá iiiröl Bethlen István gróf miniszter elnök, Korányi frigyes báró pint-űgyoilnfsiter és vass József dr. népjóléti mlnlxter voltak jelon. Az űléaen folytatták a felhatalmszáal törvényjavaslat vitáját.
Várnay Dinlel rövid beszéde után Erdélyi Aladár agrár szempontból bírálta a javaslatot. Kérte a kor mányt, hogy tartsa azem előtt a azanáláal törvényjavaslatnak azokat az Intézkedéseit, amelyek módot cyujtanak a társadalmi osztályok közt még ma is fennálló különb aégek eltüntetésére..
Sándor Pál kéri a pénfügyml oltilert, hogy a biiottaágok min den tagjának bociáiaa rendelkezésére azokat az adatokat, amelyek a költségvetés egyea tételeit a az egyes foglalkozási ágakra rótt terheket vllágoian megmutatják.
Bethlen István kijelentette, hogy ezek az adatok nem ciak a bizottságok tagjaina^ hanam bárkinek rendelkezéiéra állanak.
Baross Jinos hibáztatta, ho^y a kormány nem követte Németország példájit és éveken kereaztül nem vásárolt a rossz psplikoronáért idegen valutát.
Peyer Károly azt fejtegette, hogy az öiszes táraadalml oaztályok ősz-szefogásával jobb eredményeket le heteit volna elérni a mostanlaknál éa a kormány hltelestbben képvl aelhette volna az országot a kül föld előtt. A kölcsön összegéből produktív dolgokra semmit sem lehet fordítani, azt teljéi egészében az államháztsrtás egyensulyá nak helyreállítására kell fordítani-Kifogásolja e jövedelmi ~adó kivetésének módját.
Több felszólaló nem lévén, el nöklő Ráday Gtdeon gróf a vitát bezárta.
Bothlan válaszolt a felszólalásokra
Bethlen István gróf miniízterelnök vál aszóit a vita során elhsng* zott felazólalásokra : Ha van valami, amihez a most következő megter-heUetésaket irányítani lehet, ugy az a meg terhelteiéinek az az aránya, amely, a háboiu elölt ál\'otl fenn az egyea foglalkozási ágakra nézve. Hogy a főid, az Ipar, vagy a kereskedelem van e jobban megterhelve, arra nézve a azámok nyújtanak felvilágosít Akt. A föld aernml-esetre siocs túlterhelve, meit hl szén a földadót 28 milliárdról ciak 35 re emelték fe». A főid.dó kul csát 20 azátalékról 25 azázalékra.
Meggyőző érvekkel bizonyította a miniszterelnök, hogy a földbirtokkal egyáltalán nem történt semmi méltánytalanság és nem állnak helyt Bene felsorolt kifogáaal, mintha a Népszővelkég pénzügyi bizottsága nem vette volna kellőképen figyelembe Magyarország agrlkullur érdekelt. A mezőgazdaság lényeges károkat szenvedett az i xport és szabad dsvizaforgalom hiánya miatt, de ezen a téren moat javulás áll be. A háború utáni eltolódások •orán a mezőgazdasági cikkek árai az Iparhoz képest rohamosabban emelkedtek, miért a mezőgazdaság nagyobb rezsivel Is dolgozott. A földadónak 25 százalékra való cm* lésével a mezőgazdaság eleget tett kötelességének.
Az Ipart i\'lctfileg n«héz helyzet állott elő a háboiu után azért, mert a nagy komatterhek Igen megnehezítették a nyersanyag és felszerelés beszerzéiét. Az önálló vámterület a mezőgaxdaságnsk hátrányára, az iparnak előnyére szolgált, mert megmentette az Ipart az osztrák és cseh konkurrerc\'ától.
Végelemzéíben a miniszterelnök beszédéből kllün\', hogy.a foglsl kozáai ágak egyiko sinci Igazlág talan vagy túlzott mértékben meg-terhelve.
ZALAI KÖZLÜfií
fl bankvezerek tanácskozása Korányinál
Nlnis mesegyszés a részvényi/agyonváltság ügyéban
Budapest, április 1 Ma délben fél 1 órakor a buda pcatl bankok vezetői körül megje
lentek ■ pénzügymlnlazlérlumban
Ebtr Antal, Krousz Simon, Széktly Ferenc, Emytl Károly. Madarassy-tieck Marcell, Kornfeld P^l báró, Horvát Lipót, Nyulássy J íno», Kiesi Karoly é« SUhcmann Brrn*\', a TÉ8E tanácsosa. Délután bárom negyed három óráig tartott a ta-n<c»koxá», melyről semmi hWata-ioi közlést nem adtak kl. A tanácskozás résztvevői a legszigorúbb titoktartási őrizték meg a sajtó képviselőivel nemben. A taní\'cskozá son értesülésünk szerint részletesen letárgyalták a TEBE mecrorandu-mát éa a pénxügyminlsiter erre vonatkozólag meglette a maga észrevételeit. I iformáclólnk szerint a kormány részéről még icmml kon-cemiót nem tettek a rész/ényva-gyonváltság enyhl\'ése érdekében.
A pénzügyminisztériumban megtartott tanácskozásról délután két órakor távozott el Krautz Simon, aki kijelentette munkatánunknak, hogy a bankok a legmesszebbmenő engedékenységet tanúsítják a kormánnyal szemben, mert tudatában vannak • nehéz pénzügyi és gazda-sági helyzetnek. Azonban a bankok elvárják a kormánytól, hogy ennek ellenében bizonyos terhektől mentesítsék a pénzintézeteket és a tőzsdét és ne hárítsanak mindent a bankérdckeltségekrc.
Székely Ferenc • következőket mondotta:
— A konferenciáról résxletesen nem nyilatko.hatom, mivel abban
álljtpodunk meg, hogy errr vonat kozőla g egyelőre semmit aem kőz lünk a nyilvánossággal. Ar.njl bl*o nyos, hogy a bankok semmi ujsbb javallatot n-m terjesztettek a pénzügyminiszter elé, ellenben ragasz kodtak eredeti kivánaígalk teljesítéséhez, amikrl már réazletesen kifejtettek a TÉBE memorandumá-bsn. E\'őreláthalólag néhány nap múlva ujabb tanácskozás lesz a pénzügyminiszternél és rrméhílŐ, hogy sikerülni fog végre is méltányos megegyezésre jutni a részvény-vagyonváltság ügyében. A tanács koxís egyébként htr szerint meglehetősen izgalmas lefolyású volt.
Mi délelőtt a pémügymlniszté rlumban folyt tantciV oráaokksl egyldőben Walko Lsjos kereskedelemügyi miniszter a gyáripari érdekképviseleteket fogadta a gyáripar részéről beígért valutakölcsön elő-leg ügyében. A gyáripar képviselői kérték a kereskedelmi minisztert, hogy n gyáripar érdekeit halható-ssn támogassa, mivel a valutaköl-csön előleg befizetése Igen erősen igénybe veszi a vállalatokat. Wzlko Lajos kereak. miniszter ezt a maga részéről kilátásba is helyezte.
Egyébként a gyáripari vállalatok már meg is kezdték a valu\'aköl c<ön-e!ő!eg befizetését és ma délben már a nagyobb tételű, félmilliói és ennél nigyobb összegű be fizetések megtörténtek. Előreláthatólag nyolc napon belül még a gyiripír egész vJuttkölctö.T tlő lege, e.nely 10 mililó svájci frankot t«sz ki, be fog folyni az állam pénitárba.
2
A lakásviszonyokat illetőleg a * osztrák lakásviszonyokkal tett öisze hasonlítást. Ausztriában a házak javitási költségeit Is a lakók fizetik, tehát nem áll, hogy ott kedvezőb bek a lakbér viszonyok. Egyébként is minden társadalmi réteg áthárítja a lakbéremelés többletét, a kereskedő, iparos, gazda a fogyasztóra, az ál lami alkalmazott az államra, a mun káa a munkaadóra és Igy tovább. Ha aztán a lakbér eléii az aranyparitás 50 százalékát, nem fog tovább emelkedni. A kiegyenlítődéi ekkor mér hamarosan be fog kő vetkezni, mert sokan klaebb lakásba, sokan vidékre fognak költözni.
A záróazámsdáat a számvevőség állítja össze. Eddig azért nem készült el, mert a számvevőség a bolsevizmus és utána következő Idők hatalmas anyagával volt túlterhelve.
Bethlen litván gróf beszédének befejezése után elnök az ülést félbeszakította. A bizottságok szerdán délután folytatják tárgyalásaikat.
A fajvédők obatraálnl fognak
Meglehstősen tisztult már a helyzet a javaslatoknak parlamenti sorsát illetőleg. Most már kétségtelen, hogy a kormányt támogató pártok mellett az ellenzéki pártok egy tekintélyes része is hajlandó a javaslatok sima és gyors letárgyalását támogatni és csupán egy kiae^b frakció, élükön a szociáldemokratákkal, vonul élesen harcba a javaslat ellen. A szociáldemokraták véglegesen\' még nem döntöttek magatartásukról és ciak a ma esti értekezletükön határoznak a parlamenti frakció álláspontját Illetőleg.
A fajvédők Igen éles és erőszakos vitát tervesnek a javaslat ellen éa ■zt hangoztatják, hogy mindenáron meg akarják akadályozni a javaslat törvényerőre emelkedései is az egész vonalon sorompóba állítják sió uokiikat. Ijy hlr szerint Ulain Ferenc dolgozott volna ki vaiam.\' pénzügyi programot, amelyben Ma gyarország újjáépítéséről egyéni elgondolásban készült volna egy terv, amelyet Ulain már a holnapi nap folyamán publikálni kíván és a fajvédők a program alapján akarják Indítani a harcot a szaná-lásl javaslatok ellen.
A fajvédők ezlrányu elhatározásáról egyébként Gömbös Gyula képviselő, a faj védőcsoport vezére ma délben levélben értesitette Both len István gróf miniszterelnököt, amelyben válaszol a miniszterelnöknek a pártkőzi konferencián felvetett arra a kérdésére, hogy milyen magatartást tanusit a csoport o szanálási javaslatokkal szemben.
Az ellenxék nem egységes
A fajvédőkhöz csatlakozik Szilágyi Ltjos a maga személyét illetőleg, mig a Rupert vezetése alatt álló képviselők réazt kívánnak venni ugyan a vitában, amelynek során éles kritikát fejtenének kl, de a felelősséget nem kívánják magukra vállalni a javaslat elgáncsolásából folyó következményekért. Az ellenzék többi része és főképpen a pártonkívüli képviselők nem kiván-ják megakadályozni a javaslatok törvényerőre emelkedését.
Megállapítható ma már a lényeikből, hogy az ellenzéknek kü\'önböző Irányban folytatott tanácskozásai és érintkezései ellenére sem sikerült egységes megállapodásra jutni a javastatok ellen parlamenti taktikát .;illetően és nem tudotl egy olyan egységes tervet kidolgozni, amellyel H kormány allén felvonulhatna. •
fl nemzetgyűlés mai ülése
A nemzetgyűlés mai ü\'ését fél 11 óra után nyitotta meg Szci• tovszky Béla elnök. Az elnöki be jelentések után rátértek a közép-Iskolák reformjáról szóló törvényjavaslat tárgyaláaára.
Az első fölszólaló Várnai Dániel volt, aki határozati javaslatot terjeszt be, amelyben a kormányt kéri, hogy a Haller féle rendeletot, amely a középiskolák felvételi vizsgájáról szól, helyezze hatályon kívül.
Illés Jóxacf a kővetkező szónok.
Helyesli a népoktatási refermot a elsőrangú fontosságúnak tartja az iskolád kívüli oktatás reudezéaét.
Helyesli a javaslat alapesunéjét, « háromfele iskolai tipus^Wállltá-sá>, a reform azonban nem ezen fordul meg, hanem hogy hegyan tsnit a tanár. Nem hive a minden bői valamit, de egészen semmit tanításnak. Az enciklopédikus tanítás fölületességre vezet. Nem az elméletre, hanem agyakorlatra kell súlyt helyezni.
M:ggyő:ődé», hogy ugyanazzal a gonddal és körültekintéssel fogja "végrehajtani a miniszter javaalitát, mint ahogy azt megalkotta a az egyes Iskolatípusok bi osztásánál a reálgimnázium fogja képe)ni a reform gerincét. A javaslatot elfogadja.
Ezután Meskó Zoltán axólalt fel. Határozati javaslatot terjeszt be, hogy az elemi és középiskolákban télen a tanítás kilenc órakor kez dődjék.
Erutin Máday Gyu\'a szólalt fel. Hive a kl.anlkua műveltségnek, de igen fontosnak tartja, hogy bele kapcsolódjunk a nyugati kuliméba, mely elől senkinek sem szabad elzárkóznia.
Szilágyi Lsjos a köveikeiő szónok. A j vaslatben a kultuszminiszter nem vonja le a forradalmak tapasitalatalt. Nem hivatkozhalik arra a miniszter, hogy nlncl pénz, mert Ilyen célokra minden kiadást megszavaznának.
Nem annyira a módszer, a tanterv a fontos, hanem a jó tanerő. Elsősorban jól kell fizetni a tanerőket, mert külö.iben nem leaz eredményes a tanítás. A tankönyvek Is rosszak.
Kiss Menyhért szól ezután a javaslathoz, melyet nem fogad el.
Eiután az elnök noplreudl Indítványt tea?.
Egy özvegyasszony meggyilkolta albérlőiét
Napokig egy szobában tartózkodott a gyilkos áldozata hullájával
A késő éjszakai órákban jelenti Budapestről a Zalai Közlöny tudósítója: A rendőrségen megjelent Oreckovics Kornél Vici utcai lakos és elmondtr, hogy özvegy anyja a mu\'t héten ellünt. Hátrahagyott levelében a.t Irta, hogy a vele közös szobábsn lakó Rafferberg Irma ékszereit annak ludt* nílkül eladta s ezért távoiik. Minthogy öívsgy Oreckovics Bagumllnét se holsem találták, kedden délután a levélhez mellékelt ku\'ccsal fel nyitották a szobát, ahol az ágyon letakarva feküdt Roffciberg Irma, a nyaka borotvával teljesen át volt vágva. Kidtrü\'t, hogy a gyilkosság március 23 án lörténl a az ö*v?gy ass#ony ns pókig feküdt eyyfltt sxo bájéban a huMával, mig végül a lelkiiameretfurdaláa elűzte. S/éles körű nyomozás indult meg az öregasszony felkutatására.
_1924. április 2.
Hitlert öt évi vár-fogsásra ítélték
Ludendorffot felmentették
MQnchcn, április 1 Ma délelőtt 10 óra 5 petcW hirdették kl az ítéletet a Hltler-pő: ben. Hitlert, Pöhnert, Kriebelt és Weberl egyenkint öt évi várfogságra, a költaégek vlseléaére éa kétsxáz aranymárkára Ítélték. A pénzbüntetést be nem fizetés esetén husz napi várfogságra változtatják át. Ha az \'liléitek büntetésükből hat hónapot kitöltöttek, akkor a büntetés további tartamára feltételesen azabadlábra fogj ik őket helyezni.
Ludendorffot felmentették és az ellcno folytatott eljárás löllségeit nz illamkincstátra hárították, htick, Rohem, Brückner, Wagner és Pernet vádlottakra a bűne lelekmény ben való segédkeiés elmén egyenkint rgy évi és három havi várfogságot és száz aranymérka pénzbüntetési, illetve további tiz napi várfogságot szabtzk ki, exenkivüi elmarasztalták őket a költségek viselésében.
Ezeket az elítélteket büntetésük hátralévő tartamára haladéktalanul azabadlábra helyezik feltételesen 1928 április elsejéig.
Tegnap este óta rendőrök és karabélyosok tömege cirkál az utcákon, hogy eleve megakadályozza a nacionalisták mindennemű tüntetését. Minthogy a tárgyalás silnhe-lyéül siolgáló hadapródiskola környékén mindennemű gyülekezés tilos, röpcédulákkal akarták a nacionalisták az Ítéletet terjeszteni, de a rendőrség ezt is betiltotta. A nacionalisták most stafétákkal és zásdójelzésekkel fogják az Ítéletet elterjeszteni. A rendőrség ujabb falragaszban figyelmezteti a kötön-séget, hogy a statáriálls rendszabályok ellen vétőkre fegyház, sőt kivégzés vár.
— (Ax Izraelita küzségke-rUlet köxgy Uléao) A IX. Izraelita községkerület, mely Zala és Somogy vármegyék kongresszuii alapon álló hitközségeit foglalja magában, március hó 30 án, vasárnap délután 4 órakor a nagykanizsai izraelita hitközség tanácitermében tartotta képviselőtestületi ülését so-mogyturl Kunffy Adolf és dr. Rothschild Jak ab elnöklésével. Az ülésen Somogy vármegyéből Barcs éa Kapoavár hitközségei képviseltették magukat 4 taggal, mlg Zala vármegyéből Keszthely, Nsgykanixsa, Pacsa, Tapo!c«, Zalaegerszeg és Zalaszeutgrót hl.községei 11 taggal. Magas színvonalú tárgyalás keretében tárgyaltáé a két vármegyo izraelita hitközségei közérdekű felekezeli ügyeit, majd pedig tisztújítás volt, melyen megválasztották: dísz-elnökké aomogylurl KunJJy Adolfot (Ktposvá.), elnökké dr. Rothschild Jakabot (N igykanizaa), helyettes elnökökké á:. liüchler Sándort (Keszthely) éa Ojsmann Albertet (Kaposvár), jegyzővé dr. Winkler Ernőt (Nagykanizsa), pénztárossá Kasiter Miksát (N gykanlzsa), elöljárókkádr. Herzog Manót (Kapós vár), Nhller Henriket (Ctu.gó), Roienfe\'id Józsefet, Wciiz Ttvadirt, csppii Sommer Ignácot (Nagykanizsa), Dorner Andort (Bsrcs), dr. Ju«gcr Mózeat (Zalaegerszeg). El haUro túk, hogy a legközelebbi ülést Kaposvárott tartják^ A gyüléa este 6 órakor ért véget, mikor is u képviselőket, valamint * nagykanizsai Izraelita hitközség elnökségi tagjait Rosenfeld József hitközségi h. elnök látta vendégül.
|»n. iprlllt 2.
HÍREK.
ZALA! KÖZLÖNY
_ (Naptár) Apr. 2. P. Fererc.
— (Időjárás) A Meteorológivi lotézet jelentéi® szerint helyenként föltg nyugaton eső, némi hősü-
lycdésiel.
Nagykanizsán kedden reggel 7 órakor hőmérséklet -f 9 3° C, szél: északkeleti. Délután 2 órakor: hő mérséklet { 11"3* C, szél : eszik keleti.
— (A király halálának év fordutóji ) Április elsején volt a második évfordulója, hogy IV. Ka roly király Madeira a-.lgctén uieg-halt. Az évfordulón a püipőkl kir körrendeletére ezévben Is ünn pé-lyea gyászistentiszteleteket tartotuk a katolikus egyhásmegyék templomaiban. Nagykanizsán mindkét templomban tartottak ünnepélyes tyáaimi\'.ét, amelyen résatvetlek a katonaság, az iskolák és halóságok képviselői.
— (A* uj keszthelyi főbíró) Keszthelyről jelenti a Zalai Közlöny tudósltójs: Hstfőn történt meg az ujonan megválasztott főbírónak, dr. Huszár Pál, volt novai főszolgu bi\'ón.\'.k uj h(v«t<al&ba v.ló belkta láss. Az átadást Bődy Z Itán Zsla vármegye albpánja végezte.
— (Bériudlás a megyében) Dr Rott Nindor nvgyéspüípök * Hónip folyamán kezdi meg bérmáló körülját Zslamegyében. Április27 én Zalakoppányb«i», 30 án Ctácsbo ezoko ", május 1 én Z^Uszentlvánoo, 2-án Ciatáibsn, 3 án B»kon, 4-én BucsutzVntlásilón, 5 én Nemes>pi tiban, 6 án Nagykapornakon, 7 én Bozeréden, 8 án Szépeikén lesz bér inálás.
— (A kanizsai piac árai) A nagykanizsai árvizsgáló bizottság u piacún kialakult árakat n keddi hetivásáron n következőkben je gycite fel: Mik literenként 5000, hab literenként 4300, kilónként 4500, foghígfma kilónként 3000, vótöal.agym* 1600, sárgarépa cso minként 1600, jöld.ég kilónként 3000, kelkápoizta 2000 ko:ona kl lónként, knlarábé 900-1000 dara bonként, spenót tányéronként 1500, fejeskáposztc 2000,aavi«n)ito»t 2500 3C00, kerekrépa 1000, burgonya 900 korona kilónként. V.j 40-4-1000 turó 7000 korona kilónkén\',
lej 2500, tejfel 8000 korona Itte renként. Tojáa 850 korona Noven dél marhihut 16—20, msih*hus eleje 22, há:u1j« 26, borjúhús cl\'je 26, hálu ja 30, sertéshús 30, zsir 40, híj 38, zsii szalonna 36, füstölt-hui 45 ezer korowi"Kilónként.
— (Megint nagy a »,eteg forgalom a kórházban) A csalóka tavas: i időjárás uaylátszlk mejinl fellendlletto a kanlís»l köi-kórház forgalmát. A keddi napon Is huszonegy betegfelvételi ivet iktattek be a városi Iktató hivatalban.
— (Telik a kanizsai temető) A nagykanizsai temető gord.ioka bcterjejxtettú a városhoz az 1923 éyl j>ler.tését éa kéri, hogy a tanács
parcellákat j -lö\'jöo kl a sírhelyek egyes osztályai számára.
, (*) Slngor Józaef éa Táiaa
dlvntáruhaza Ensébet-tér, Kőz pont szálló épület, megbízható he vásárlási forrás. Alapítva 1860-ban.
— (Tizennégy ház égett le Pusztacderlcaen) Zalaegerszeg röl jelenti « Zalai Közlöny tudósi tój*: A Puj. taed-ricien vasárnsp este kiütött lü\'vészről a körs*g elöljárósága kedden déle\'őtt táv irali jelentéit küldő t a zaltcger azegl fósro\'g shb óság\'nor. A j\'.len tésböl kitűnik, hogy 14 ház égett le öiazes mellékhelyiségeivel és gaz d»»ági épületeivel együtt. Sin din k\'utczik oz rgersfrgi főblrófágtól a tü« ülőhelyére Tanti Gyula tb föbiró, hogy megejtse a helyszíni vizsgálatot.
— (Felülvizsgálták a hua feldolgozó üzemeket) A mgy kanwsni városi tisztiorvos f.\'lü! v^sgálta b hu feldolgozó üzemeket. A vAroii tanácihoz beterjesztett jelentésében megáll-pilja, hogy a helybeli húsfeldolgozó üzemeket közegé.ztégüjyl aiempontból rend ben lévőknek és tUxtának találta.
— (Hengerazlk a Pacaa felé vezető utat) A Ntgykznlzst-P-css i törvényhatósági u 1 716 — 2.6 kilorávé\'.er u\'siakn^ának h».i>ge
rezéaéhsz 30 elcfogilot kértek Nagyksnizaa vAro lól. A AtaktszrJ 328 t öbmét.-r bazalt kavfc ot é» 35 kő .mé er törmeléket kfitkihor d ml - kani.tai -leht;pályaudvarról a Magyar u\'ca végére. Ebhez na ponts 30 szekérre van szükség A hordásnak csütörtökön kell meg kezdődnie. A fuvaiköltség uieg térl\'és" 2 kilométerig köbméteren ként 27000, azon tul 33000 korono.
— (A szerb megszállás alatt elhurcolt gyarmekuk felkutatása) Az aliip^ni hivatal meg küldte a nagykanizsai \\áiotl lanret-nak a külügyminisztérium rende lete alapján intézkedését, hogy a világháborús szerb mcKszaliaiok Idfj\'n elhurcolt gyermekek fcllu tatására tegye meg a kellő lépéseket.
(x) Nagy pénz mogtnkarltás. Auilg a kéa?let trit, vásárolhat mér sékelt árb»n kartonokat, batlsztokat és gtenadlnokat Singcr József és Táriánál.
— (A mezei kártevők kötelező irtáao) A< aliipán a vár megye területén elrendelte • mezei kártevők kötelező Irtását. A ren delet intézkedésrket lorlalmtz n mezei pocok, a hörcsög, a növényi kártevők közül a herefojtó arankn irtására vonatkozólag.
— (Hirtelen halál) Racsáról jelenti n Zalai Közlöny \'U"lóji:ójz : Koncol György pscsatüttősl lakos a házát zsuppolta, mikor hirtelen rosaiuHét fojts el, lejött, bement az Istállóba és meghalt A hatóiul orvos szlvsté\'ihüdést álllspitott meg.
— (Beleugrott u kntba) Orosztonyból jelenti a Zalai Köz löny tudósi ójc Horváth Józsefné orosztonyl lakóion mu régebb IdŐ óta t»z elmebetegiíg tünelel mu trlko\'tak. Bír hozzátartozói ügyel lek rá, mégis egy óvst\'en peteben cltivo.ott hs7uból. Hjsszss kero .és u\'án a disxnólegelőu levő kut ban találta m-g a páskor, ki ép viíct hu/Ott. Miután mi önyyllkos-,#g kétségen kivüi megállapítást njert, a boncolás mellőzésével eltemették n hullát.
--(BaifltonfÜredlbor export) Balatonfüredről jelenti a Zalai Közlöny tudóútój •: D. Demeter György, B balator füredi járás főszolgabírója . svéd, bollat d és dán kormányok budapcs i konrulatutfsmál lépéseket tett a balatonfüredi boroknak az Illető államokban való kivitele ér dekében.
— (Sok n mulnaztrfa a kla knnlzaal lakolákban) A klska-nlrsal elemi Iskolák lga:gstóságal-ntk a váiusboz b:érkeiett jelen-tés-i alapjin kltüniV, hogy az iiko Iákban m\'g a szokottnál is nagyobb mérvektt öltött az Iskola mulasztás. Ennek az okát abban talá\'jik, hogy megindult a földeken a tavasil munka éa igy a srü\'ők maguk is sok esetben otthon tartják a gyerekeket mezei és hátkörüli munkára,
— (Keszthelyen már kéazül-uek n fUrdőazozónrn) Keszthelyről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: A\'ig c-illantak meg az (hő tavisil n>pui£«i *k, Keszl-b-lypu miris nsgyban megindullak a késtülŐilések a nyári szezonra. Tataroizák c p^rtl azállodák«.t, pir-kiroizák az előttük lévő térségeket. Lr esülésünk szerint az l\',gitz igazgatósága a nyáron több nagyszabású társas kirándulást és mü vésil hmgversenycket tervez « fürdővendégek szórskoztatáiáre. A penziók és privát lakások - Iránt mii Is órláil az érdeklődés. Hévizeii hasonló arányokban folynak előkészületek. N\'pos dé\'utánokon máris nsgyon soVan \'járnak kl fü rődni Ke«J»helyről Hévl:re. A me leg forrás partján két uj villa is épült, két ciendŐr-nyarsló a föhld jol b olds\'án. A fehrrre meszelt, zö\'d léctzelü épületek nagjon jó benyomást gyakorolnak n látogatókra.
— (Választások a pacsal járásban) Raaáról jelenti a Zalai Közlöny tudósltójs: A /al«4pálil ujonan a/.ervezeit adóügyi jegyzői állásra Szakonyi Józs-fs\', di« skáll jtgy.-ői lr(iokn>k pedi/ Cso-ba Au réi nyug. vasiiUst vális tottn meg a képvliclŐtestület.
— (A családi pótléknál az értékhatár 100 000 korona) A
mlnis.tertanlci elhatározta, hogy a kö\'arolgálatbsn álló tis\'-lviielók éa e2yéb nlkalmaiottak részére a felesé/ és ■ gyeimckek után járó családi pitiét, valamint az árv~-gyero:ekek réstére j«ró nevelési járulék siempon\'j iból m-gállapi tott értékhatárt felemeli. E határozat alapján a kormány rendeletet adolt kl, amdy sz.-rint ez a n ódasltott értékhatár havi 100 000 korona. \'
— (Vívó verseny Keaztbo lycn) Keszthelytől jelenti a Zalai Közlöny tudósitój-: A Godiságl akadémia Sport Clubja április 1., 2 1* 3 án nngyizabáiu kaidvlvó versenyt rendez * Huigiiia szálloda nigytermében. A versenyen nem Ciak c kesithelyi, hanemha debreceni és magyaróvári gazd isí^i akadünltk hallgatói is réiztvesznek.
— (A ZTE tavaeri szezonja) Zalaegerszegről jelenti - Zalai Köz löny tudósítója: A Zilatgeiszegi Torna Egylet választmányi ülésén elhatározták, hogy a most msgln du\'ó lavaszl szezonban nem csak a futball játékot, hanem az athtlka minden ágát fel fogják karóiul.
(x) Vászon váaár. A legfinomabb minőségű iiffor.ok;.t, bstlazt-:iffonokat, zefíreket, k ^navism skat, vásznakat, angiaokat, d.masztáru Lat nagy választékban Singer József és Társánál srereznell he.
— (Uj postauieater) A halálozás folytán megüiezedett cropakl postamesteri állást Ideiglenesen Téceli It\'ván vitte át.
— (Sxőllőmunkások nap ezámn) Balatonfüredről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: B.laton füreden és környékén a szőllő mun-kások napi bírc 10.000 korona 2 liter bor fejenként.
- (Hogy tehet az alvást kiküszöbölni az életből) I.ondonbál jelentik: l>«viJ HaztU dr. londooi és Cfille dr. new-yorkl ortosoV kuédcteket vég«it«k azra nézve, liov,y az alvi»i Vikü%zobs>IJ4k az am-beri szervezel szükségleteinek torából A kél orvos ü>\'.)*atiU alt AVUj«, tiogy as az melyet alvással twltünk, tulíjJonkéj-pen elveszeit idí, mert a nap hutionoégy órájából nyolcat leljst valudtlNnságban töllsní, az »s életnek m»Rl>ocssth«l*Uan eltékozláM. A két orvos ait hiszi, hogy as alvásnak tal-Jet ktküsioboléte á:tal az emberi élslct lienhil— tizennyolc évvel mtRhot»z»bbll« Itsljt. Ha a Sunday Exprassz cikkénok hinnt lehal, akkor a két orvos ruár nicj: Is találta tnotk a módját ét poiig a villsmostáRban. A luJoenány ugyanit iájótt arta, hogy »s álmo-s\'iR érzését és as alvás szükségességé* ai a kcmUl reakció okozza, nuly az agy bizonyos Ukarvényelt idónkint megftyön8\'" élilképességükben. llarrit és CiUk doktorok szeiint ez a reakció elekuokémlal t«rm£ti«tu és eiért niovt olyan gépaiet feltalálv>án fáradoznak, melynek -..CKiteégévet a fáradt agy-teker vények épjuRy negtolihelák villamossággal és fm» éleUróvel, mini ahoijy m«j-.-gyeuni.lt villamos ballétiák újratölthetők. Szerintük ez a naponta oupán néhiny pillanatot igénybevevő eljátát teljaten ki fogja kuuAbötai az alvát síuktégestégét
(x) Duaántul legnagyobb azö-vŐpaiuut éa szövőcérna raktára. A világhírű jómlnőségü szövő-psmut 3, 4, 5, 6. 8, 10 és atÖvőc*rna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 cs vaatag-ságban, továbbá bordó és vörös-fejtő kapható Singer József ésTársa gyarl raktárában.
— (Ebmaráa) Fadáiól jelenti a Za\'ai Közlöny tudó.Uójs: házy Fcenc prcial íakos Z«Uazentmlhá lyon kereeztül Sőjlőrre Igyekezett, mikor egy gyanuseb ballába combján megmarta. Pasteur Intézetbe szállították.
— (Llllom-tlpró cigány) l\'a-csórói jelenti * Zalai Közlöny tudósítója: Kalányos Jiisef 27 éves gelyei teknővájó c\'gány a karaván 11 éves leánykája ellen erkölcitelen merényletet követelt el. Letartóztatták.
— (Mezőgazdasági muoká sok kedvezményes utazása)
A me zőgazdsságl munkásoknak a nyári munkaidényre való kedvezményei utazását a kereskedelmi miniszter rendeletileg szabályozta. A Múv. és a kezeiéiéhen levő ösz-azes vasutakon április 1-től október 31 lg kedvezményes menetdíjjal uta? hat minden mezőgazdasági munkás. akinek muokáslgazolványa Van. hí legalább tizenkét főből álló cso-porlokbsn utaznak, ha attól a községi elöljáróságtól, ahol a munkára vonatkozó azerződéa mrgköttetett, közaégi igaiolvánnyal rendelkeznek, ennek az igazolványnak tartalmazni kell a munkások számát és a azerződéa időtartamát. A< Igazolványt jegyváltáskor ba kell mutatni és le kell bélyegeztetni. Az igazolványok kiállításáért a községi elöljáróság anyagilag és erkölcsileg felelős.
(x) Harisnyavásár GrUnberger-nél, hol elsőrendű minőségű divatcikkek is nagy választékban kaphatók. F3-ut 11. Telefon 221.
(«) Síővet diTHI. T.v»«l 06I
ruh.\'ko«lüa kSpeny, fí\'íl öltöoy
itmíocll kelme ujdouiá-gok naponl. erteíne^ Singer Jöne/ és Társa dlv»lártih<lüb»._
A Zalai Közlöny példányonkénti ára a következő: hétköznap . . . 800 K vasár-cs ünnepnap 1200 K Előfizetés havonta 18000 K
ZALAI KÖZLÖNY
(x) A „Myaxterl" Jazz Bánd
szslon\'enekara est nklnt »* Arany-Sorvas kávéházi) n hsngversenyer.
(x) U/l és nő! divatcikkekben Icg8r.ol\'d*bb kiszolgálás Schwarcz Dezső cígné\', F.\'-ut 5
(x) A családi tlithely melo gét. boldogságát őrxl tácg a elkerüli a civódásokst, hí h.risnys és ml nlazükaégletét nálam oz.rl bí. Mindennemű megrendel\'s-kct és j.vitáinkat szakszerűen végex a
FILIPP kÖiődc. S.\'omoathely, S.éll Kxlmin u. 6.
MOZGÓFÉNYKÉPSZIHHíll.
Uránia S:erdin 5, 7 ét 9 ír.koi Pálit gtá/nSjc I. ><"■ Rtod.ilé:
Joe M>y, fő».erep\'6: Mi« M«jf, fc-T.ll j.itolngs ^s Wlidimir GsnH.rcw. At e!ííd«>ok»t gyermekek is mej
né - hr tik. 5 é» 7 dinkor H.lin B.rn.
bis öiBieállilátábrii kl.iulkui lenti rcp^i (ii.ii.
S ombato:) ís v..4in>p K\'cb.id BolhcImtMiiek, .7 „U< - l>ol.tos«\'í fele" Kjlnipaiikui Dávidiának n iy sikerű filü\'je: Dávid es Gilint.
XÖZGAZDftSÁG.
_4___
— (Dollárnyointat.) jeepet veitek
a taluaiak) K-iposvárról jelentik: A mull hét végén N\'agyberkibeu megjelent magas, nyúlánk fiatalember. Felkereste M«»»l János gazdát s ennek v£ társát, P. p JánoM A fiatalember nagy bóbméd kvil e!mondt«, hogy budapesti technikus s oIcsóq tudna doDárnyomó géj cl eladni a gazdiknak Kijelentette, hogy a m -sinit potom »ron <«• kély IS millió koronáért adja. Kikotort*, hogy ezt az olcsó árat cnak két napig tartji Ha addig neiu adj k meg n kért öwíegot, másnak adja cl a JolUrjiyom-• gépet A két r.aidának tetszett az ajinUt Azonbm szegény emberek lí*én, néni volt kezeik kózl * kélt IS millij lírre nyakukba vettek * falul és vogor ül, komit"! ósszcszcJték a 18 milliót A technikus ni erre MJeJentelte. ho;y Pe<tcn adja ái a gépel, olt kell fnetni Ktic Ma.oil fiát küldték M a pénzzel a JolUr-nyomó gép átvételcio Aunkoi IVlio étkeztek, a technikus ur egyik körúti vendégtóbe vitte aj ifjú M.ro i Jánost. Ott azt tuo&dla a fiúnak, adja oda neki a IS milliót, az emeleten van a gép, ott kií-zcti » aiut.ni lehozza a drága jósxígrt A fiu gyanútlanul áladU a ké t IS milliót a technikus usnak, aki ezzel clta-ozv.it A fiu luictuiesen várta ■ pesti urat, azenban ax nciu jótt. Amikor hosszabb ideig nem jón, érdek ődutt utána. Azt a felvilágos tást kapta, fngy az egész hátban ne-u tudnak a luUlemberrál s ott senki sem Ismeri. A becsapod fiu IS rnillo éi a dollár nyomó gép nélkül jóit liaia N»gy-lelkibe. A károsult gazdák mll tehettek egyebei, nu bejöttek Kaposvárra » itt »z ugyéstségen feljelentéit tctiek a széllnmos ellen.
(x) ,,Tótra" coecacraő-kelcn-
gyék Schwarcz Dezsó cégnél, Fő Ul 6. szám.
SPORTELET.
ZTE-SiTE lil (1:0)
A vasárnapi bajnoki mérkő/és ax erős szél a a rossz Időjárás dacára a legeiőiebb tempóban in dult meg a ext az Iraoiol meglar tolták a ciapatok a méikőzés vé gélg- Mln\'dkét csipat at őisxcl mutatott formák alepján cgymitt tartotta legvessélyrAfbb cllcnfclelnrk a épen ezért mludkét iészben ala posan felkészültek a küzdclrmrr. Az *laő félleőben a Z-lnyl 3.éllel állt fel, a»oob«n e-\'őnyét mm fck-náxta kl teljesen, bár ellenfelének teljes erejét latba kelleti vetnie, bogy kapuját megvédje. EUö fél Idő Faikas góljával 1 0 a Z-lnyl javára. A mátodlk félidőben nem lanyhult a játék, azlvóssn tartották bt. Iramol a u ZTE szél ellen Is ■ok veszélyes lámtdást intézet\' a szombathelyiek kapuja ellen. Az S:TE szabadiugAaból egyenlített ki A kü\'delein \'mlnd/églg érdekfe-s/l\'ő volt Spllaer jól bíráskodott.
() ZTE II -NTE 1 lO M.g
lepő fürge játékuk é« izép komKI nációik többet nyújtottak egy II. 0«>t. ciapat megsiokott barátaftgos/ mérkőzésénél. E-ő» kürdelem ut\'n a Z\'Lyl II. 1:0 ar/nyban győzőit.
( ) A Zrínyi mogoyerto n délnyugati korUlet axévl tnexel fatóbajnoksúgát. A ZTE n»gy
kaoliast »»ép folballitercpléa. t mtl tóan egésdtl ki ftléiálnsk K\'pos várott srato\'t győrelme.. A MAS/ délnyugati keiülete álial vasárnap i endeirlt bajnoki fu\'óverienyen a Z\'lnyl 5 aíléláj, k. pvltche a kék aárga aiir.ek;\'. es könnyen gyóxvr, inegsjeiezte « i:,ég induló 25 ver senykővel szemben Ugy a cjapai, inlnt az egyenib.jnoktc-got nz 1924. e.vre. Az cayénl versenyben cl.ő éa második ZTE s mind aj öt vei-aeoyiő az tleő 10 koJÖtt h.lycíke-dett cl.
— Felebbexések a/, állnml Uölciönolölcg ellen. A M :<ő-gszdaságl Ksmsrs Löibcnjárására a péniűgymlnls/ler eliendelto, ho^y
aki ax 1922 és 1923. évi jftvedrlrm-éi vegyoixdój-ínsk a helyesbítését 1924. tvi január, Illetve frbruír hó 15 lg bil sz okból nem kérte, m- rt a< 1920. évi klvelis rllen jogorvos lattal élt, a nt. k|r. kÖJgazgstáal bíróság pedig *t t-dózó panaszát teljesen, v,a_gy résiben cluttM* o\'te, sz bi 1923. évi jövedelem és va gyón dó helyesbl ését a körígazgo táil blrózág Ítéletének kézbesítését követő 15 nrp alatt kétheti, amely körülményre tz adózó a bírósági Ítélet ketbesi ése rlkalmAvnl figyel meztetendí*. Et a rendílkeiéa tzért bir jelentőséggé\', meit a pén?üyy ígezgc«tóság az adó helyeabiléte esetében az adózó terhére klve ett • lUnii kö\'csünelőleg ősszegét bivalyból, minden kérdem nélkül ciök kenthe\'l.
— A drágulás márciusban M>tciui hónapban * dríga«ág 32 4 atáz«>ékksl cmclked:ti. A drágulás az év elfj\'hex vls»onyl:v« 150"47 százalék. Ar Ois-á^os Scakairrve-:etl Tanács megállapítása szerint m heti létminimum egv négylígumun ká\'.cialádnál 613,116 kotona. A mai ezetkoiooás vásárlóéi cj6 8 béke filér
a TÖZSDC HffiWM.
(Saját ludósltóuk telefonjelentésa;
A mai tőzsde kedveiő hsngulat mellett sziláid ír^nyzsltal nyi\'oll. At rx-kuciós eledások megszűntek és uz eddig tartózkodó msgntaitást tanúsító spekuWdó Is résztveit az üzleti tcvékenyaigben. B-:cil és bu dsp\'sti arbilrá7s is nsgyobb tételeket vetett fel s pbera és így élénk forgslon mellett az árfolyamok e«ne|kedŐ tendenciát mulattak. — Később a forgalom lectendfscdett, mert nyoin»sztólig hatott sl s kö rülmény is, hogy a Losztpénz átme-nelÜeg 4 éa fél százalékra emelkedett. A lanyhi.\'iáftoi előiegitetle nz hogy ezen hi\'ek hallstáia s spekuláció biztosítási eladásokit esz kö^Ől\'. A\' álúlános árjavulá. 8-10 ai.-í\'olék. Zúlatkor sz ir*nyzi-t kisié s?iUrd, hsngulat bflrátcrgos.
Kosztpéux hlvsialos^n 3— 4 százalék.
Utótőxado. Irányzat szilárd. — Kereik. B.nk 1780, Livsnte 380, Izzó 835, Hungária Műt.ágya 340, Villamos 2300, Danublu. 5075, Schilck 113, M.gyar Hitel 800, Nova 177 50, Chtirák Hitel 260, Sslgó 86 ), Angol-M igv«r 111, L-s-ámltoló 122, Kőszén 4075, Földhitel 515, p,stl H.zai 5750.
_1924. április 2
Esti magánforgalom Irány zat jjvuló, ü\'letmenet élénk. Hszal Biuk 335-340, M.gyar Hitel 810, L-a7ámlloló 122—124, Oütiák Hl tel 268-270, Keieak. Bnnk 18C0, Egyesült Fővárosi 261—263, P<s»l H«zal 5850-5950, Kőszén 4100, Sslgó 855. Dsnublus 5100,
Rimn 195, Cikor 4300, No/a 178 -180.
Terménytőzsde
Buza lls/avídékl 76 kg os 3025C0 -305000, 79 kg-os 307500 312500, egrébvldéki 76 kg o» 300000-302 500 79kí OJ 305000 -310000 — rozs 270000 275000, takarmányárpa 280000 —290000. — söiázpa 330000 370000, zab 260-265000. ler.geii 240000-250000, korps 205 -210000.
A inal terménytőzsde lrány»ats szilátds\'ígr-* hsj\'ott Árpában nem volt üzlet. Tcrgcrí teljesen üdette-len, Inkább sz eladások voltak tul súlyban
Sertésvrfsúr. Felhatoltak 330, elad itlanul vl«s»am«rsdt 150. A vásár lanyha volt. 1 r. 24000 24500. Könnyű 23000—24000. Szalonnás féhei lés 24000-28000. Lchuzoit bus 26000 - 29000 Sizotl szslonna 25000. Zsír 31500
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései i
Deviza Valuta
itfn*r ma U(M|< m*
tíé s . . . yy o> : uo
biilia ....««: Ot 41 | U l\'rága . . . . -t:,, 470 4\'/. I Ncwyotkbsn IS.
A takarékkorona árfolyamai
A Dűvlzaközpont közli, hogr » -takarékkorona m^i árfolyzms /// papírkorona.
Zürichi zárlat i
PáiIs 31740), London 24&?\'0U, Newyoik 171 U) Biusset 2í»26, MatUnd 8\'j07\'2ó Holland XII 2»,B«(Hn tl&CO, NVIei 802Í, Sol\'a 41? Pcig« I707 W, Budapest 76 00, Cukarest llelgrád 71000.
fl devlt«-kOtponl hivatalos árfolyamai
Valuták Oavlxák
fí«roi«uo ltjooo AlMKfll.M t??JU IS1JO
AofOl lóe> I)DOO-))>BOO Rgk.rMt
tan Jio j6o K\'>i«vS;(t 1100-11(73
DoHü 7jjoo-?:íoc> KiliiliUIa lonu-iv)Si>
KiucU b IIM I1IO |l)k«|)lK>0
U»a »!«»■HV> D.0.UI lite-liu
Oeiti. »•>». IC«l)-lű9l) OlMcmic
H«ir.» if»ok fin.
Ul ►"\'•*« IM1-1JIJ
Ssokoi UIVIIi) WoclkoWv iSM0-seSj0
Srljtt Ir.al >IM«\'))>\'> STIJ< • M)»-UIW
kCbOt J>u 9JO sflj Utci lolij-io^o
lloilmll h i?;>o líJjo II.Ml. XO-jís
UiUiid íjo-síj
N«»jort í>voo-7;»oo
A bécsi tőzsde
A bécsi tő/sde megnyitáskor szilárdan indult. A megnyitó áifo\'yx mok jobbára a tegnapi záróátfolyc* mok fölött voltak. A magyar értékpapírok Is uj*bb árjivulást értek el. A déli órákbau a\'zonban átmenetileg ellnnyhult s píec. úgyhogy a záilstnál alacconyabb áifolysmok kerültek fclsiinre. Av belföldi ma gyár korona pi.c« csaknnm teljesen üzletleien. A belföldi korona zürlcSi paritásban 69—70. Z4.U»t áifolysmok ("/er koronákban): An gnl Magysr 95 -100, Oizlrák Hitel 238-239, M.gyar Hitel 701, D\'ll Vasút 96-100, Állsmvssut 619. R-ms 167, S»lgó 780, M^gysr Hof-hrrr 217, Wiener B.nkverelo 176.
^•lejlSs szerkesstv: Ssttokay KálmAn. Kuii: Nagykaotxsal Nyomda él Lapkiadó Vállalat.
Mlg a bereskedő pihen, helyette n reklám dolgozik.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai,
A budapast
llankok Ar.c..l M.<r 110 I
iu... n\'
AgtH
M.f> HW m \'
ijitP
Ol.-M. l«n . Ilii
tfissda délután 1 órai siirókrlolyamal a kövalkas6k :
Utn;Ak Vl<
Clir>il bank
lUllkvCKill
AluUnix L H. Atiti
nut* kís
lloev. .tl | Illeti í. loc.d.n M. C.«li Ipar
Ktr. Ilitcl Sl.i,.iN».-<
Vlrc.l^lnnt*\' Steilrar Ntmi l.«mk
IJi-6i»lff Kitin, .1
Knakl •\'«•«
! S.lMTlrl
j KiM I.Ulu l<«l.
! K«, Cí.«
I l\'r.uit
f Mw, «.rS Au. K-i.<o
! Kalraia M6»i ..*o N.fjllioai* SaJOtooaSk ; Sa^
: t\'llakt UolS lli.».
I U»u»)i
1 C.ti\'tli I»Í Nyomd
(SlSS"
Kí.ft M.ll-.n V\'.<I\'M 410
H J.lílli
TíeSk.ieolm
Mull.
llvA^lna
KlilMuloa Vauirta Ti Uiutíi
l\'allai IUO
Rlr.l • 1

«»
HrlIMl .) 11. Vi
tJ,.»íCi«m |9
Vnanift* ck
Utód! »■( •>»
KV.-t.ic
C.IV) • l
Gud. Oif<j IIJ
FlLUa ...
FcKiv.f
KlmVcrc.k 6°
Oiui-Dts lúlt

G«P l.
Gjflrff/

yj
KIMI^C »i
KOiue n
Uc<
UHU I>.IJ
Ualtca Hm
Viliiig
OkmUv(,lr CIu->4oU Vt«/l,-» i V(«ou> li
Rt« l.-.,4
! Sx^Kl
; s\\K.ii<« I t.iJMI I Unlut , VuUln W«IM<
ItOQl i.
Kíii.(...,.. Kr.iuUmi
M l.tíjJ U.tomtuk; Ncmicil I. t.l(hll( I OU KI
Sil.vCoi. Thlk
t; ni.
KOtUko A4rla AiUouk.
Mhkokt Kfltull ! Vliixl Dellratai
.\' I Il«*ii euk. i C-Ao«l|.ar
% \' U„tK<... ui
» ! KleliuUi*
fi«««.
si
; r:>r4.i vut 7,|. 1 Tol.,1 )(; \' | llalkciuk.
11 \' u*«. villa
.) . l\'./o . li.« ;;;
\'i Ali. (I. C jl, l>(iic.i
Olajuk
I oUjirM \'lí
9 JJ : HOvStotl .61 V<. I Kiii:,«6f ij 1-oUlrt
■ «l ICO.vtJíjíél MO
•I*\' j ■()
II ; Kiiui uiii co
ii ;o Siltl(u< it
•. i SaillotMk
ijo ■ ilunc^u
\'.I Ko> .1 ailU6 >;.
k. t, i.mr>1 iw
s«< k ie-ut il ■
l\'r.H» ullil

s«óv.l.k4(4
W. Taaill
(iuljuff iCJ
it>J
«üo
g)w lotü
nitut XtUll V!ui Kkia
; Diijü •(,!•• I Vtltto i
\' g\'U1
j Tefe\'íwj
I CV.6 itluS SaoterAI •
/.n\'.fiir
BlíJI
Kiflii ••«». V»v»t föl* B4ai Br.i.Ol
| Cctr.a lilnt
Parii O.urmtlí
M.O-Nf\'ti
j Tjrul b|t«l VulthnUnV
I 0): I . Me
1i)IM. rfp.lll. \'i.
anróhlrc\'efésaJí
ííalaí kö2l0mlf
;.r,,W aacmtli leVr<„c. 0„.,lr>.!
»■•(\'...,..,.|..K„ tMlui U rí
<.,M<* Ma.». Kini.., • i\'.■.„.«■,.. j ........
|»kllMI ní) Al lUHMlA M-M . ||rn \' • ..... • > ...W—W,-./
•PERZSATIN" részletre
•|>Ml, KlrAljr-tilMi 13. ,<. II, ,i.u„r
Tauszky Fülöp
Floiner Miksa ugy a
m*g4, n.ini aHi irotMc is a7. csízcs rokonság nevében mély fájdalommal jelenti, hogy szeretett ím, illetve fivér és sógor
Fleiner Mór
hosszas szenvedés utAn -14 éves korAUm elhunyt.
Temetése szerdán, tz- z 2 An d. u 4 órakor lesz az izr. te velő hnloilas hAzAbú\'. Emlékét kegyelettel őrizzük I
Klolntr Al ulH-. Kii-lnor IS«I». I\'li-I-
ner Vilmos fi»««l. I Irlcri Ulu-IU Ifi; llrrgrr l.u»«.
II»rg»r (iuuUv »• Klrlorr VI l/nos né >141. Ilami Kii*, llclurr Ali.Urna ntil. l>-uia<t. Jauhn. Flolner IIM.W lilát
Elsőrendű maimi
LISZTEK
ofció irón kaphatók
Krausz Nándornál
K*ct\'»«
Törekvés" Szövetkezet.
„Zalai Közlöny"
Horváth József SST
Fö-ul és Sugftr-ut saroK,
Görög Károly ÜSS?-
Erzsébet-tér. Flujie kívéhM elíli,
Özv. Palkó Jd?sefné Fisther Pál „ism^u.
Ha Ha
hlllés* <:% spanyo beteg->úg6tól szabadulni akar, mint v6rtzog6ny orod-mftnyes g-ógyulist kíván,
u.-y fcítMkn cl no mutu$Z4
Bruncsics üózsi
l>cr*ib.in rt| ttier.ktroinl, rnett csak «z a
tiiloi cicJ:»ifny. S >it<r (b«Utonw«llékij buccl íitrom-6400 :;. I I. Clk.t íf 3400 K, t l vcirús 2490 K.
I Sugér-ut 53. Talefon 2-10
Az elismeri legjobb TinőiéRb vaK\'di Natschek-félo
Eternit-pala
ismét minden színben Állandóan kapható
EppingerUFia
deszka, épületfa, cement és egylb építkezési anyag kereskedésében
• V«mr<al Fatp»i R. T. Cili*ti«i ii S.it-litósjzk«i«ár blzomÍBil raktára.
Nagykanizsa, Düák-tér 5.
Oaboníii zsák, szalma zsák,
PONYVA,
zsineg 4a kötéliruk nagykaraskadéaa
Hirsch és Szegő
HIRDESSEN
a
Zalai Közlönyben
VASHORDOKRA
minden nagyságban éi kivitől-
ben rendeléseket ollogag a «•■<
Vashordó és Vasárugyár R.-T.
Sopron - Telefon: 521.
takarék-korona
árfolyamát mórsókalt dljasáa ol\'onóbon
naponta délután három órakor
köxll a
Magyar Távirati Iroda
expozituraia, Fö-ut 13. Telefon 338, 383
Értcsitjii\'í a nagyérdemű kÖJÖns\'íct, lio^v címünk tíz éves fennállása alkalmával óriási
HÚSVÉTI VÁSÁRT
\\r
rendeziinU. Eladásra kerülnek a wo»- dua választékban {raktárra érkezett
tavaszi és nyári divatszövetek,
női éei férfiruhákra és ki.bólokro. Úgyszintén Uovelkottok, börböry kelmék, sport éa nyárlruha vászonkelmék miad^u ú:vut«zioári>y<.!oí!.un. Továbbá grenadluok, opál áa salyambatlsztok, selymek, voilok, gyupju- és njokédelínek, színtartó mosók, tolltartók, vásznak ás slffouok a
legolcsóbb árban!
St&vópumui, ssövöcérnábél és viaszosvászonbél gyári
Wl


falod; és Krausz JESSi Nagykanizsa
Nagy maradékvásár 1
zalai közlöny
1924. iprlli, 2.
Olvassa el mindenki!
Figyelem! Nem. reklám!
E hélen
mélyen leszállított árak
K0HNLLA10S.il
Q.M. Löwenstein oroulán vdj.febérnemü.
Női-, férfi-, gyermekharisnyák ei soknljk minden színben.
Gyermek flórtricó békebeli minőség. Hímzések mélyen leszállítva.
Gyöiödiön meg róla, Hogy a
legjobb és legszebb amt legolcsóbban kaPia.
Fö-ut 10. Tel. 393.
Bazsó József Nagykanizsa
El ÍII.I mindennemű kocsi^viliM. ál.lrtllfc), M«»mM b<l",éiL ., « _,... jutányos iraki KltUntí inunk.: ______________
Tavaszi cipövásár! Eayes visszamaradt párakat
3 m g B késrlet tar«
olcsó áron kiárusítjuk.
MUtányi Sándor és fia
cipőáruháza, Nagykanizsa. Fő-ut 2. Városház
Most rendeljen
i&vfi ny.rár. m ffíi. W
I..dM»Sib. C 9 w I
Phoenlx és.Zala Mezőgazdasási Öntözi Rt-nál
MiwC »«>•«» Ul« «m «. w.«.
Ti.lt.i! dB Z»L,b«..H. 04«.
Eötvös-tár 29. sz. alatt
(Siet\'lhirtiA*»H wobor átellenében)
liszt- és terménvkereskedést
oyitol\'atn, hl
elsőrendű lisztek
i nagybani malomárnál olciöbb árban kaphatók.
Villányi Antal.
flmateureknek ás fényképészeknek
lemezek filmek fotopapirok
minden jninfoígben és nsgyiijioin.
Mindennemű vegyszerek és felszerelési cikkek
Fiidiel Fülöp Fiai
(olo osztályában
NAGYKANIZSÁN
■ legjuUnyossbb lukon sserezb«t6k be.
Egy milliárdot
nycihct, aki «* et<5nyw>cu niwi\'loi-
tatúll játékterv szeiinl uj<>nao koidUÓ---- - T
sorsjegy* ll>"» vaMiol
XII. ositálysorsiáték
, . sorsjegyei •>\'4 viúrol
SZERENCSESZÁMOKAT „m Milhoffer Kálmán
500000 koronái Í^T"
_ . , f Qtiósx 40000 korona, Iái 20000 korona,
A sorsjegyek ara. „cayod 10000kor,nyomod3000kor.
VldtkJ i«»|ien"l«líi»li postán l»u

m
Bútorozott
egy vagy két siotn-konyhíi lakíil kerei
HyeronUeWa Cica . kl.J6b.ii,

a magyar utak ideális pneuia.
MM
Lerakat:
\\
Somogymegyei Gazdák R -T.
Ezelőtt: Darrtay Béta és fivére, Kaposvár
E héten egyes pár cipők
aron

R
cipöáruháza
Nagykanizsa, ftazíncsy-uíca 1. sí. Telefon 453.
Nvomsiou > Nunkaulual .NvomiuUpkUdo V»ü«l»l kOnrvfiYomdóltbin, N»»vk«r.:aág,
Egyes szám ára hétköznap 800 korona, vasár- és ünnepnap 12QO korona
63. évfolyam Nagykanizsa, 1924. ápiilis 3. Csütörtök
78. szám.
a
Az uj francia kabinet
Az u| Potncaré-mlnisztérlum. amelyben a mérsékelt ellenzék Is helyei, kapóit s amely Igy a parlament nagy többségének szívélyes fogadtatására számított, bemutatkozóit a kamarában és a szenátusban Az alsóházban az Igazságűgymlnlsztcr olvasta fel a programnyilatkozatot, mlg a felsőházban maja Poincaré állotl a szónoki emelvényre
Ivieg kell állapítani, hogy Poin caré minisztériumának bemutat kozása nem jitt azzal a sikerrel, amelyet a kormány összetételé nél fogva lógósat) vártak és a kor\'mányelnö* szavait esik Igen gyér taps kísérte. Az történt ugyanis, hogy a képviselők nem hagyták magukat félrevezettetni a kormány névsora által és az által, hogy a két legfóbo gazda-, sági tárca két Igazi szakérió ke zében van. Loucheur és Francois Marsall neve sem garancia a szenátus taglalnak akkor, ami kor a kormány expozéja arról tanúskodik, hogy a francia bel és külpolitika menetében nem történik semmi változás.
Polncaré tehát abposan elszámította magit, mert úgynevezett .nagy kormánya" nem részesült valami túlságosan barátságos fo gadtatásban. Az uj kabinet programja — ami megfelel nayy|á. ban a légi kablRW programjának — Igy foglalható össze: A kormány c<ak a fizetések mértéke és aránya szerint vonhatja vissza a Ruhr vidlkról csapatait, mert nem adhat oda pozitív zálogokat bizonytalan és garanclanélkull ígéretekén. Mi. daddlg tehát, amíg Fra1 claország Németországtól nem kap rendsíeres fizetést a francia minisztérium kénytelen a Ruhr-vidék katonai rendsza-bálnáit továbbra is foganaton
tani. Mi. dnl pedig annak a tu-daliban teszi Franciaország, hogy ezzel curép,l értelemben veti \' politikái követ, mert 9 (randán nem választják cl országuk so Sát Eu\'ópa sorsitól és a francia kormány elóre Is kijelenti, hogy
azon a napon, amelyen a német birodalom teljesítette jóvátételi kötelezettségeit és a háború alatt rongált Itancia lentietek újjáépítése befejeződött, Frar.claország példái fog adni a világnak nagylelkűségével, jóságával és teljes erejével c!ó fogják mpzdltani azokat a törekvéseket, amelyek azt célozzák, hogy a |övóhen clkcr-iilhetó legyen mindennemű háború
Az uj kormány belpolitikai pro gramjának legfontosabb ponl|a a deficit minél előbbi eltüntetése és az államháztartás egyensúlyának teljes helyreállítása Ennek elérésére a kormány olyan gaz dasígl politikái akar Inaugurálni, amely a mezőgazdasági és Ipari termelés lerén ös/lönzl a magánkezdeményezést és előmozdítja a kö/jólélct a munkaadók és a munkások egyetértésének legteljesebb biztosításával. A kormány továbbá olyan nagyvonásu szo cTá\'pollllkál a .ar megvalósítani, amely semmiféle méretű népjó létl Intézkedés végrehajtásitól sern riad vissza
Ezek a programpontok tehát — ezl nagyon könnyen meg le het állapítani összehasonlítás ul-ján — kissé letompított élességgel az első Polncaró kabinéi pro
gramjának a megismétlését képezik. És ezt a kormányprogramot Polncaré egy olyankor mány programja gyanant mondta cl amelynek három lag|a Brland kormányának Is tagja volt. Ezt a hatom embert Brland szállás cslnálólnak tekintik sokan, azon ban Brland minden valószínűség szerint elejtené ezl a három embert kormányrajutása esetén, hl szen ez a három szálláscslníló megtagadta régi hitvallását akkor, amikor helyei foglalt egy olyan kabinetben, amelynek célkitűzése ,-. politikai és gazdisági élet mm d-n vonatkozásában <*pp clun téies irányú Brland programjával Sói az egyik minisztert: Dániel Vincentet, a népjólét legfőbb Intézól\'t. aki még ma is ,anja a radikális-szocialista párt-nak a párlvezelóség minden való-
színűség szerint kizárja majd ugyanugy, ahogy a múltkoriban már eltávolított soraiból egy renegát miniszteri: Sarraut I.
Miután a politikai érdeklődés homlokterében az. utóbbi idób n London és Pál Is ellentétel, vagy közelcdéselállottak,érdekes meg emlékezni a Polncaré kabinet bemutatkozásának angliai vissz hangjáról Meg lehel állaplti-nl. hegy az u| Polncaré kabinet sem-
mivel sem rokonszenvesebb az angol közvélemény elótl sem, mint a régi. Egyébként Is a fran cla politika Irányvállozása, ugy látszik, nem is a mindenkori kormányelnökök politikai programjától függ. hanem Millerand elnöklői, aki szokatlan módon prejudikálta miniszterelnökeinek véleménynyilvánításait és akli mindenki a reális pollilkáta való áttérés kerékkötőjének tekint.
A kölcsön folyósításakor megszűnik a Devizaközpont és az árvizsgáló Bizottság
A magántulajdon szentségében amlai.zterelnök nem hajlandó koncesszióra - Bethlen István grof válasza az OMKE küldöttségének
Budapest, i|\'Jlll» 2
M« délelőtt ai OMKE ll.tigu küldőttiégc kerei\'.e fel Bethltn l.tvía gróf mlninterelnőkőr, hogy • nagyválasztmány határozata (oly Un limorteiie II irdekkípvlieletek klvámágalt • izanálíil javallattal izemben. Hcinrich Ferenc, Sándor Pál él Behliny Arlhur vezették • kSldötliéget, melyet Bith\'on litván gróf mlolizterelnők f bliottiágl teremben fogidolt.
Belatiny Arit>ur, • Kerelkedelml é, Ip,ik.mara Igazgatója " ,
ben •» érdekkéovlieletek kíván-
■ éviit limerlettc. H.ngozlatla, hogy . földidó ikálMv.l izemben > bázbéradó, ■ társulati \'<* 4 é l \' jövedelemzdó meredek emelKSdéit mutat • tervezetben. Sulyo. aggé-ly.lk v.nn.k »z érdekeltségeknek
, tervezelt\'lakbéremelé.ekkel izem
ben mert nem képelek ilyon nagy terheket vl.elnl. Ugy látjlk, hogy az Ipar éi kereikedelem megterliel-teté.e nem arányoi a mezőgazda-
■ <21 lehervlielésiel. Aggodilmakat okoz a gabon.forgalcnl adó 11. mert ez a gnbonakereikedelem megizu nésére vezeth.t. Alt.láno. nyugtalanítót kelt kereikcdelm. é. Iparkőrökben, hogy a kormány vlsizatér a vigyonváltiaghoz. Sur getik az Árvizsgáló Bizottság rrttg szüntetései, a devizák belső /o.gal mának leltiabaditásál éi az ugy oevez.lt vá.érláil Igazolványok be
vezetéiét. Azt hii.IV, hogy a kor
látozáiok megizünletéiévei killa-kuló ixabid venenyekbeu az érák nem fognak emelkedőt. hmem Inkább ciokkenő Irányitól fognak mutatni. <
A mlnlaaUralnök o«m hajlandó koncnaaxtóra
Bethlen litván gróf minlixterelnök nyomban vál.i.olt a kiküldőink nak,
— Nem lehet — moodotta — egyik oldilon szabadságot, a máilk o\'dilon ptdlg megkölötliéget ko-veto\'nl.
— Ha ml a izabidiíg felé me-gyünk, egyformán kell e cél felé haladnunk minden téren é. ma a ■ megkőtöltlég legnagyobb mértéiben • liíztul.jdor.o lókkal i.emb.n áll fönn, oly mértékben, amely lat jelen Igaziágtalan éi nem lurh.lö a mai vlizonyok között.
_ A tervezetben 50 ixi\'alékoi békebeli paritált terveznek. Tehát nem I. a telje. f.la«.ba. Itá.1, ■»•• gyünk, mert ez az én felfogáiom szerint ebben a törvényjivsil.lbao teoretlkui, b.nem ciak odílg akarok eljutni, hogy • há.tuajdono.ok bélében élvezett jövedelmük ötven izá.llékil élverheliék. Epén a k. rolkedő oi.tály v.n abban a helyzetben, hogy minden kiadását blzo-nyoi mértékig álhtrllhilja.
— Teliesen lehetetlen álláspont, hogy az egyik társadalmi ontály o másiktól várjon igazságtalan adósatokat, olyanokat, amelyok hábo rui Időkben éa akkor li ciak kivé tételen voltak engedélyezhetők Ellentétben áll a magántuloidon szentségével és nem vagyok hajlande ebben a kezdésben konceisuóra.Mct vagyok győződve, hogy az 50 azá zilékoi bér következtében nlv.llá lódill folyamat fog kifejlődni é. kél év alatt a l.káivlizooyok tektn telében magaiabb emeléil, mint i békebérek 50 izáialíkát nem I .virbatunk.
ZALAI k02LÜ*¥
1924. április 3.
A progrtinlT földadó
— A földadóról l« szólottak és rámutattak auhojy a földadó mlat fíx\'étcl van beállítva. Es téves, hlazen mindig l*y volt é» minden orazágban Igy van. A fólá nemcsak földadót fl«e», hanem jövedelemadót és vagyonadót, amelyek már fokozott skálával vannak megállapítva és a progresszió Itt épp ugy érvényesül, mint a többi jövedelemnél és vagyonoknál.
— Ami azt Illeti, hogy a földbirtokok jövedelmi és vagyonadójával nlncienek kellőképen megróva erre vonatkozóan nemsokára statisztikai adatokat ..fogunk közzé tenni, amelyekből meggyőződhetik majd mindenki, hogy ez nem egyéb jelszónál. P.ogressilv skálát a sxo-mélyadótásoknál lehet megállapítani, nem pedig vagyontárgyakra nézve, mert hiszen a föld lehet szegény ember tulajdona Is, aki csak keveset tud fizetni.
A forgalmiadó a legigaxság-talanabb adónem
— Ami a forgalmi adókat illeti, ,deai félak attól, hogy a közvetítő
kereskedelem, így a gabonakerea kedelam meg fog azünni. Hiszen békeidőben is a malmoknak mód juk lett volna arra, hogy a gazdáktól közvetlenül vásároljanak, azonban a közvetítő kereskedelem segítségével jutányosabban tudták lebonyolítani üzleteiket. A gabonaexport ép olyan azabaddá fog tétetni, mint minden más export. Ami a forgalmlsdó akáláját Illeti, a kormány körében arról volt scó, hogy miután az a Wglgazságtalanabb és a legrosszabb adózási nem, bizonyos básls állapíttassák m«g és ez már a terményeknél lefizetésre kerüljön. x
— Ha a jövedelmi és vagyonadóból a budgetben a szanálási idő alall tényleges többlet Jog mutat kötni, akkor ezt a lorgatmiadó és a házhaszonrészesedés csökkentésére fordítjuk.
— Az Árvizsgáló Bizottság megszüntetése, a devlzaellátáa és az azon való könnyítés, továbbá a Devisaközpont Inkább ellenőrző, mint devixacllátó szerepel, az importtilalmak megszüntetése a a kor-mánytervezetben mÍQd benne vannak. Ezen követelések teljesítésé-nekjdőpontja akkor jön el, amikor ax első előlegkölcsönt megkaptuk éa amikor a korona bizonyos sla-blllzálását garantálhatjuk. Azt hl-azem, ez az Idő nincs messze.
Megazünnek ax Importtilalmak
— Az importtllalmak összefügg nek a kereskedelmi szerződésekkel. Tervünk, hogy húsvét után a vám-
\' tarifát a Hizban letárgyaltatjuk és azután megkezdjük a kereskedelmi szerződések tarifális tárgyalásalt azokkal az államokkal, amelyek erre késiek és akkor az import-tilalmak meg fognak szűnni. Mi bennünk megvan a készség ezekre a tárgyalésokra és nem kell elfelejteni, hogy vannak olyan államok, amelyek hasonló exporttilalmakat szegeznek a ml mellünknek. » — Ami a vagyonváltságot Illeti, tárgyalások vannak folyamatban, hogy miként lehet ezt elviselhetőbbé és köoyyebbé tenni az érdekelt felekre nézve. A kormány kész * ax érdekeltségeknek mindent meg tenni, hojjy ne legyenek olyan terhekkel sújtva, amely az ő teher-vlselŐképcsségüket túlságosan mrg bolyg»thatná.
Roller Zsigmond, a kereskedelmi
cssrnok elnöke erután vázolta, hogy milyen elviselhetetlen a helyzet a lakbéremelések miatt.
Bethlen István g.óf tájékoztatta a közbeszólót, hogy Angliában a
békebeli házbér 80 százaléké\'. Né-metorazágban 40. Ausztriában 30 5>áxalékét fizetik, mlg májúiban csak . békebeli lakbér 7 százalékát fogják fizetni._
A parlament eflyUttes bízottságal át-tértek az intézkedéseket tartalmazó mellékletek tárgyalására
miniszter válaszolt. A szanálási ja-
Budapoat, iprilis i Kenéz BSla elnök délután 7,5 órakor nyitotta meg a nemzetgyűlés bizottságainak együttes ülését.
A 2. szakaszhoz Wolff Károly
szólt hozzá törvényszerkesxtésl szem pontból. A 3 sxekaaxnál Farkai István felszólalására Bethlen istván gróf kijelenti, hogy a vagyonvált-ság földek nincsenek lekötve a kölcsöntörleaztéléhez. Gondoskodni kell, hogy a zálogul való lekötés ne akadályozza a földreform végrehajtását. Kijelenti, hogy a váltság földek jövedelmét 6 mll ló aranykoronára beciüll a pénzügymiaisz-ter. A vasútra vonatkozóisg kifejti, hogy ott tényleges deficit van. A 13 Illetve 7 millió az a szállítási-adó bevétel, amloek csökkentélét tervezik.
A miniszterelnök azaval után a 3. szakaszt elfogadták. A 4 sza-kaaznál Wolff Károly aggodalmasnak tartja, hogy a főbiztos a havi előirányzatok nem megfelelő ala-ku\'ása eaetén is beavatkozhstik. Várnai Dánlel túlságos tágnak találja a felhatalmazást. Bethlen miniszterelnök kifejti, hogy Magyarország agrárállam, ahol természetszerűleg a bevételek és kiadások nem egyenlően oszlanak azét havonként, do ezt be la látja mindenki s ez nem adhat okot nézeteltérésre. A szakám csak arra vonatkozik, hogy a kormánynak fo gantyuja legyen, ha valami várat lan dolog lörléalk. A arakaszt Bethlen l.tván gróf éa Wolfl Ké-roly módosításával elfogadják.
A 5. szakaszhoz Ugrón Gábor azólt hozzá. A javaslatnak a nagy felhatalmazásssl szemben axt is tartalmaznia kell, hogy a nemzetgyü lés azt megvonhassa és arra alkalma is legyen. A kö jogi és külgazdasági blzotttágot ne vooják be fiók-parlamentnek. A szakaszt Ujron módosításával elfogadták.
A társadalmi adéról szóló 6 Ik szakasznál Biró Pil aggodalmait Bethlen István eloszlatta a Igy vál tozatlanul elfogadták. Ax Intézkedés réazletelnek tárgyaláaa Eszel a törvényjavaslat részletes tárgyalása befejeződvén, következett az Intézkedéseket tartalmazó mellékletek részletes tárgyalása.
Wolff, Kállay és Hegyeshalmy felszólalásai után Bethlen István miniszterelnök kifejti, hogy a kormány jullus 1 tő! december végéig fokozatosan akarja emelni a fize léseket. A bizottság az 1. fejezetet elfogadja. »
A bizottság a kamatlábakról szóló pontot elfogadta. A földadót tárgyaló ponthoV Neubauer Ferenc, Biró Pál és Sándor Pál szóltak. Bethlen válaszában kifejti, hogy a kormányban megvan ■ kéaxség, hogy a földadó beflxeléa terén a kis rxlsztcnciáknak eddig nyújtott kedvezményeket a jslen tőrvény la biztosítsa. A bizottság a pontot a társulati adóról axólóval együtt elfogadta.
A 2 pontnál Wolff, Sándor Pál éa Szabó Jóxsef szólaltak fel. A folsxólalásokra Vass József népjóléti
T ialat a munkanélküliek blstosllá sára szolgáló fedefetrŐl gondoskodott a az aranykoronában aem fog
lulnagymegterheltetésselj írni, mert
az állam Is hozzájárul.
Az illetékekről szóló pontnál Wolff javasolta, hogy az Illetékek 8 szorosról 48 szorosra való emelésével együtt emeljék fel az Illetékbevétel ősszegét Is 15 millióról 20 ra. Bethlen hozzájáruláaa után azt a fejezetet ls elfogadták. Húsvétra tető alá kerül
a törvényjavaslat A nemzetgyűlés együttea bizottságai csütörtökön befejezik a részletes vitát Is, ugy, hogy péntzken a törvényjavaslatot mér a nemxet-gyüléa plénuma elé terjesztik éa kérik arra a aürgőaség kimondását. Szombaton szavaz efelelt a Hix és ax Egys\'gespárt beadja Indítványát a 10 órás üléaekre vonatkozólag. A nemxetgyüléa ezt hét ÍŐn azavaxza meg és kedden lesx ax első 10 óráa ülés. A kormány ugy látja, hogy ax ellenzéki felkészülés ellenére Is húsvétra sikerül tető alá hozni a szanálási törvény javaslatot.
A nemxetgyüléa ülése A nemzetgyűlés mai ülésén befejezték a közoktatásügyi reform általános vitáját.
Közalkalmazottak közgyűlése
A Közalkalmazottak Országos N »gy választmánya szerdin eale Budipeaten rendkívüli kö\'gyüléat tartott éa elhatározták, hogy a fize téarendezésre vonatkozó kivánsá gaikat részletes memorandumban terjesztik a kormány elé.
Önvédelemből lelőtte a támadóját
Haztcregnyc, íprítis 2
(Saját tudósítónktól) Harangozó István eszteregnyei lakoat civakodó, veazekedő emberként lamerte az egész falu- Mint veszedelmes orvvadásznak ls több-azör gyűlt meg a baja a csendőr-séggel és birósággsl.
Harangozó különösen az övével szomszédos ház lakóival pörlekedett állapdóan. — A két háznak ugyanla közős udvara volt, * ugy, hogy az udvar alsó végén épült ház lakói kénytelenek voltak az ő kapuján átjárni, hs az utcára akartak jutni. Az induUtos természetű Harangozónak aehogyse fért a fejébe, hogy az alió ház lakói az ő háza környékén másikéinak ; bántalmazta, axldla őket állandóan. J)bbmódu ember lévín, hogy az udvari épület lakóit a kötős udvar és átjáró használatából azok eltávolításával kizárja, szerette votaa megvenni a házat tulajdonosától, kl azonban az eladás Iránt semmi féle hajlandóságot nem mutatott. Terve ilyenformán meghiúsulván, bossxujét az udvari ház ártatlan bérlőin töltölte kl. A lakók közül azonban egyikük aem bírta pár hónapnál tovább az összeférhetetlen természetű Harangozó perlekedéseit, kinek Ilyen taktikával Öt
bérlőt sikerült a „ixcrencsétlen fekvésű" házból elűzni, mlg a neme-zla u1 ól nem érte a hatodik lakó, Pap József eszteregnyei lakó sxe-mélyében.
A végzetes napon, március 30 én délután Hirangozóegyütt tért haza jóbarétjéval, Varga J-nővel a azőlő-hegyről. 0. óra tájban az egéaz család kiment az udvarra, nyilvánvalóan egy ujabb veizekedéa céljából. Varga előre tartolt éa P*p J*-xaefet klhí/ta lakásából, hogy miért nem hagy Haiangozó családjának békét. A felelőaségrevonést kővető szóváltás csakhamar piráxa veszekedéssé fajult, melyből Harangozó egész családja Is derekasan kivette a részét. Közben maga Harangozó is közeledett ax alsó háx mőgőtll.\'pajtás kertjébe vezető u\'on, az egyik kezében vasvlllát, a má alkban pedig egy lepedőt tart/a. A perpatvar axlrthelyére érve, vasvlllát szegez/c rohant Pap felé, kl a felbőszült embert látva, hirtelen előkapta zsebéből njo\'c\'ővetü forgó plaxtolyét és Hsrangozóra aütötte. Harangozó nyomban öasxeesett és pár perc mu\'va kiszenvedett. Papot a rlgyácl csendőrő\'s letartóztatta és a tegnapi nap folyamán a nsgykanlxaal klr. ügyészségnek átadta.
Pap főimentése majdnem bit-loara vehető, miután a Harangozót terhelő tanúvallomások a jogos önvédelem fennforgását Igazolni fogják, annál ls Inkább, mivel Hsran-gozó Papot mult hó 25 én életveszélyes fonyegetés\'kkel Illette.
HÍREK.
Tavaizi béka-muzsika
Kés5 estéken hazatéiőben, olyankor ismerni rá legjobbin a tavaura. Nappal még letagadja magát. Szürke őszi égből síitái alá az aprószemü hideg eső. Még fűteni kell a szobában. Elkeseredve mondogatjuk nap-nap után:
— Nem lesz már tavasz az idén. Pedig a tavasz már itt van. Csak elbújik a langyos ették sötétje mögé, amikor halvány derengés mutatja az ég alján, hogy oszladozik a sürü, szürke felhőtakaró és ott, halvány derengés ütötte uton elindul minden este a tavasz.
Vidám muzsikusok köszöntik szün telcn nótával: a békák. Kóiusban, Örökké egyformán siói a muzsikájuk. Nem lehet azt utánozpi semmi hanggá1, nem lehet leírni betűvel, nem lehet elmondani a béka muzsikát. r. állani kell ait. Megállni, rajtfelejteni a kezünket este későn a kapukilincsen s az utcák sötétjén keresztül kinézni messze, lul a falakon, háztetőkön, ki a tavaszi nedves rétek felé. Nézni, nézni és hallgatni csak. . . Béka muzsika. . . tavaszi, csendes. álomhivogaló. . . Olyan j<í hallgatni sokáig.
Es mégis félnek tőle. A szántó velő ember ntm szívesen hallgatja. A zt mondja:
— Szentgyörgynapkor van az ideje, hogy először szóliék a béka. Ahány noppal előbb szólal, annyi napig lesz még utána hideg.
Hosszú, hideg tavasz vár okkor ránk az idén. Egy hónappal előbb szólaltak meg a bohókás nyári zenészek Hideg lesz akkor még egy álló hónapig Szentgyörgynap után. Hideg lesz még a május is.
Eddig a békák esti nólázásaról tudtuk csak jóformán, hogy mégis itt a tavast és lám t ez is azt Íf*nU> hogy az idén nem Ust, clícvidt vahhol, kikerül bcnnünM a tavasz.
1W. április 3.
ZAlAl KÖZLÖNY
— (Naptár) Ápr. 3. Richárd.
— (Időjárás) A Meteorológiai latézet jelentése szerint jobbára esős, hűvös IdŐ várhstó.
Nagykanizsán szerdán reggel] 7 őrskor hőmérséklet 6 6° C, szél: északkeleti. Délután 2 órakor: hőmérséklet •{■ 6 0® C, szél : észak-kfllell.
— (A háztulajdonosok a nép jóléti miniszternél) Budapesttől jelentik: A szsnálási jtvaslatokk«l kapciolatosan szó van a házbérek lényeges felemeléséről Is. A terv ellen a lakók erőteljesen tiltakoztak, aminek következtében a ház tulajdonotok la sorompóba léptek érdekeik védelmére. A Háztulajdo nosok Országos S\'ö\'elségének két száztagú küldöttsége tisztelgett a parlamentben Vass József népjóléti miniszternél. A miniszter előtt Né meth Bila dr. elnök Ismertette a háztulajdonolok áll spontját. Vass JÓjs f miniszter válaszában kljeién tette, hogy sz egész kormánynak az az álláspontja, hogy a gazda sági élet felszabadulásának utoló ál lomísán nem lehet a háztulajdont lekötve tartani. A kormánynak szándéka, h gy törvénnyel állapítsa meg a háztuWjdon véglegea vissza adásának ld?jé>. Addig, mlg et bekövetkezik — a béreket az arary paritás felére emelik. A kü\'dóttség megnyugvással vette tudomásul a miniszter válaszát. A küldöttségben résztvett a nagykanizsai háztulaj donosok kiküldötte is.
— (Nagy épitkezéal kedv a katonaréten) A katonsrétl uj házhely telepen még az ősz folyamán több ház felépült. Most az első tavaszi napokon megint megindult a munka a telepen, egyik telek-tulajdonos a máiik után lát hozzá, hogy kis házát felépítse. B*j mindössze annyi történt, hogy a városhoz jelentés érkezett, amelyből kitűnik, hogy a legtöbben az építési engedély előzetes kikérése nélkül építették f i még az ősstel házalkat, vagy ugyancsak engedély nélkül kezdték meg most a munkát. A feljelentettek ellen megindult a városi építkezési szabályrendeletbe ütköző kihágás miatt a kihágás! eljárás. Egyébként egyik kérvény a másik után érkezik be most a városhoz, csatclt tervrajzokkal, amelyekben a telek tulajdonosok építkezésre kérnek engedélyt.
— (Villanyegyaógár emeléc előtt) A Tramdacubia újólag kér vénnyel fordult a városi tanácshoz és a szén árának a legutóbbi villany ár emelés óta történt drágulására hivatkozva kéri a villanyáram ázol gáltatái dijának arányos felemelését.
— (Az uj fnárak) A n.gyka-nlzssi városi faármegállapltó bizottság tegnsp tartott ülésén a tűzifa árát újból felemelte. A fakereskedók Indokolt kérése alapján a hasáb tűzifa árát 43.000, az aprltoltét 44.800 koronában állapították meg
métermázsánként.
— (Ebzárlat elleni kihágások) Dr. Novay Imro városi aljegyző, mint rendőri büntetőblró Szegő Mór terménykereskedőt, aki farkas ku\'yáját a fennálló rendelkezések ellenére 11 megállapított esetbrn stabadon eresztette, 66.UW korona pénzbírságra Ítélte. Az eb zárlattal összefüggő kihágás miatt ezenkívül is sok ebtartó gazdát büntetett meg 6-60.00 korona pénzbírsággal.
(x) Singer József és Társa divatázuháza Erzsébet tér, Központ szálló épület, megblzhstó be vásárlási forrás. Al.pitva 1860 ban.
— (A szegényház mult hó napi ápoláal dija) H5nap eleje lévén, a városhoz beérkeztek a kaniiaal szegényház számadásai, amelyeknek tanúsága szerint az el mult má\'ciut hónapban a szegény házbsn ápolt szegények ellátása közel 7 millió koronát tesz ki a város terhére.
— (Kétazereaére emelték a szállc dal árakat) A városi ta náci jóváhsgyta s nagykanizsai szállodásoknak \'a azállószoba árak felemelésére vonatkozó kérelmét. Az emelés az eddigi árak 1007a a, amiből köztisztviselők SO\'/o engtd ményben részesülnek. Igy a Cent rálban 16-100, a Koronában 20-36, a Scarvasban 16—64 ezer korona a szállósrobák egy mpl árs
— (Kéaőn ér Szombathelyre a kanizsai reggeli vonat) Szom bothelyről jelentik: A déllvasut dömőtörl, rábsmolnári, vasvári, fo\'sőoszkól, győrvári és egervári állomásához tartozó községekben mozgalom Indult meg azlrár.t, hogy a menetrendet megváltoztassák. Ertesü\'ésünk szerint mintegy 20— 25 község beadvánnyal fordult az Igazgatósághoz, hogy a Nsgykanl zsáról reggel hat órakor induló személyvonatot egy vagy másfél órával előbb Indíttassa. Ez a vonat most féltíz órakor érkezik Sióm bathelyre. A vele utazók ciak tiz óra tájbsn érkeznek be a városba éa rendszerint lekésnek a hatósági kihallgatásokról, bírósági tárgya lásokról. Sokan hiába teszik meg ax utat, ami különösen az állo másoktól messzebb fekvő községek lakólnak "kellemetlen. A célsterüt len vonatlnditás nsgy péns- éa Időbeli veszteséget jelent ezeknek és Stombathelynek sem előnyös. Mír azért sem, mert reggeli piaci tói elvonja a vevőket és az árukat egyaránt. A kevés rendelkezésre álló időt a hlvatalokbsn töltvén el, a déli gyorsvonattal vluzautazók legszűkségesebbbevásár láss lkat sem eszközölhetik. A reggeli vonstot békében is korábban indították s ennek most siocs akadálya vagy hátránya. E vonatnak Wiener Neustadllg nincs sehol csatlakozó vonata, tehát korábban indítható. Viszont a Budapest felől reggel négy óra tájban Nagykanizsára érkező személyvonat Szombathely felé Ipsrkodó utesal. csak őrülnének a várakozáal Idő megrövldü lésének. A* érdekelt vidék moz galma Indokolt és figyelemreméltó. Kívánatos, hogy eredménnyel jár jon, annál is inkább, mert a kőz légek kívánságának kedvező elintézésének nincs komoly akadálya.
(x) Nagy pénz megtakarítás. Amíg s készlet tart, vásárolhat mér sékelt árban kartonokat, batlsztokal és grensdinokat Singer József (s Társánál.
— (A azombatholyl főkapitány lesz a peatvldékl fők. pltányság vezetője) A Solti
Béla halálával megüresedett pest vidéki főkapitányi állásra — mint jól Informált helyről értesülünk -már Illetékes helyen kiszemelték az utódot is, Éliás 1 tván szombathelyi kerületi rendőrfőkapitány személyé ben. A kinevezés a közeli napok-bsn megtörténik és h lás uj állását rövidesen el Is foglalja. Ezzel egy-Időben terméizetesen az Ilyen mó doa megürült srombathelyi kerületi főkapitányság éléro uj embert ne veznek ki.
(x) .Tetra" ciecaemő-kelen-
gyék Schwarcz Dezsó cégnél, Fő ui 5. sz.in.
- (Ax .latén laMJc\' Debrecenben; DebreenbAl ir;ák : "ebreein várót blttok.i koil vin it Itten Ml;e név .Utt ivn.:t bérlet It. Nagyen tí,-*n via.lt mit . nevet, matt a Bach-koraiekl<en, mikor oieirák i;oeerá]ii paiancieokolt a vátosháián ít a vegyoakeaeléibe it ba\'eáttotta magát, negyet néiett a generálit, nuko: a tátotgaija Jelentette, Mgy ml legyen .1 Itten foljjévet!
— Hat van at Itlennak la kjlon foltja a •tebteteei halliban " — ilmétk&J^tt *■ outiak geocri\'it, aki ugy villa, hogy itt mln-Jen aa ntilták etáitáré. II.t attól a t-ljról tenjel.een fog ai lUen l\'ertte a vároigatJa nagyot nevetett a hála nugOll ét bf rl>e aJta ai lilén földjét. Aiota la bí.b. van. Mott Hegedűt ArjiJ éa láita bérlik, Ja a bérlettel háltalekban vannak ta ti |a.l kot kéllek a frzclitto. A laaíct cluteiitotU a kérelmei
— (Nem le*, trafik ernoleS.) At utóbbi időben bebitonyull, hogy . soroi.tos emelések nem jelentenek .nnyl státalék nyereséget, amennyi »i emeléi At ár.Ic emel kedéiéeel csaknem egyenes arány ban fogyatkozott meg . vevők izáms és most az . helyzet, hogy >i illetéket Icöről belátták, hogy a jövedelem mis módon la fokoth itó. A doitányjövedék Igaigstóiágánsk nyilatkozata mindenben megerő-alti ezt a feltevés\'.
— A dohán) jövedék Igazgató ligának — mondották — már ct.k • külföldi kölcsön ue-npontjáből la legfőbb feladata az ütemjöve-delem fokotása. Minthogy az árak már ugyli az aranypaíitáion van nak, feladatunk moit ai, hogy a vidéki lekoaságot, ntely eddig lajit termelésű dohányt fogyasztott, az állami dohány élvezetére storl\'suk. Mott az a h-lyzet, hogy a tlohány lövedék csak itnntcgy a /ogi/asitik 34\' százalékát lália cl, a többit o mezőgazdasággal fozlalkoió lakot ság msga termeli. Ett Igazolja az a tény, hogr a p\'sli körzet fo-gyasitáaa 1924 februir havában 22 milliárd, « vidékié csak 10 milliárd, holott vidéken átl.g több dohányt fogyasrtanak. Tőreivé sünk már azért la ijarsígoa, mert a dohányfogyasztás adőiás alá esik éa kívánatos, hogy az egyenlő adózási elv Itt ll érvényeaüljSn
Hogy a dohányjővedék nem alántól rots ul, mikor az emelések mostani rendszerével szakítani kl vin, lltünlk-ai egres trafikosok siomoiu oyllatkoiatalból, melyek szerint jobb cigarettát egyált.lábsn nem vesének, egyedül kevés Hölgy, Symphonls és Magyar cigaretta fogr, » szivarok közül ptdlg a rövid ailvar.
— (Nltd- éa aáaf.ldulgozó oyárt.lepet t.rzaiHk » B« laton p.rtjtín) KcszthdurSI a Zalai Köilöny ludóaltóf^: A Balaton vidékének frjleaztéao üiyében tartott értckeileten Ragályi Ede, a kereikedelemügrl mlnltzlérlum kl küldölte érdekei előadást tirtott a Bslaton nád , káka él sáitermé-sének feldolgozásáról. NSonalorszíg-ban már több olysn gyár do\'g<"lk; amely ezekből a vlilnövényelből isákvásioat, aiőnyeget és vitorla vásznat késelt, sőt már nálunk is működik C\'nkolán egy hasonló gyár. At értekeileten mogjelentek nagy telstéssal fogadták az elő adáit éi kimondották, hogy moz galmat Indítanak a terv megváló áltálára.
(x) V(Sason TÍ.Ír. A legfinomabb mlnőlégü liffonokat, bltlul liffonokat, zefirekat, kanavátinakat, váiznakit, anginokat, damaaztáru kat nagy választékban Singer J&zxl és Társánál szeretheti be.
(x) Bokor axegedl paprikája a Ugjobb.
(x) Orvosi htr. Dr. Slrim Sándor
ipcclálli fogásiatl, orr , torok , gége
éa füigyógyászatl rendeléseit Fő utca 8 atám alatt (Bszár udvar l. emelet) megkezdte. Rendeléal órák:
délelőtt 9-12, délután 3—5.
(x) Dunántúl l.gn.gyobb »l8-TŐpumnt éa axövőcétna raktára. A világhírű jómlnőaégö azövő pamut 3, 4,5, 6. 8. 10 ét atővőcfrna
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ea vaatag. ■ ágban, továbbá bordó éa vörös-fej ő kapható Singer JizxJ és Társa gyári raktárában.
— (A drágulás márciusban) A drágulás átlaga 1914. év végété vonstkoztatva 18,932 szeres, vagyis amiért 1914-ban 1 arsnykoionit kellett adni, axért ma 18,932 koio nát kell fiietnünk. Mirc\'us aem marad hálra a többi hónapok mögött, hi a drágulái mértékét nézzük, hlaien a drágulái átlaga március 1 óta 272 százalék, március 15 ót. pedig 102 aiáialék. Hl az
egyea cikkek áralakulását vltsgáljuk a mezőgazdasági termékek .z utolsó két hét alatt átlag 9 s.ázalékkal drágultak meg, . drágulási listán vezet a ktuinpll 20, > zsemlye 19 stáislékksl. As állati termékek drágulási átlsga silóién 9 siázalák, de a vaj a>t az átlagot 10, a tej 6, a zair 3 stáislékksl meghslsdja. Az ipari anyagok 10 stázaléllel drágultak meg. A legnagyobb drágulás a fétflkslspnál és a tintánál 33\'/.), de a ruhs seon szégyenkezhető: állag 20 százalékkal drágult két hét alatt, mlg a c\'pő ez alatt „ciak" 9 itái.lékoi áremelkedést ért el; a szsppan dráguláss 11 százalék. Az aranyparitást lul haladja a ditinóhua 10, a ztlr 60, a cukor 59 a szén 3. a női harisnya 16Ő, . tinta 103, . gsllér 124. a ruha 126 ttázalélkal. (x) A „My.at.rl" Ja«« Band
sialonteneksr. eat\'nklnt az Arany Starvaa kávéházbsn hangverseny". - (Megjelent a .Koldusok Lap).\')
t\'gyeit ki gyíiné elraitnlálni a kóW»ob>a« Toglalkoiátt ágak siaklapjait; Dl bltonyot, liogy tengelegati vannak, hittan már a tyuk-Iterovitókn.k ét kaolrilenyitalSknek la van kulOn o)jgjo». A ti.Ua|Ok i>l»a nmét megnOvekeJel\', eiutul kétaégteleaúl a leg-énl.kai.hb Up;al, a Kelflutok tljaigjával. Vátltbao Jelenik tneg .a uj iiaklsp, mely Wv.n ét tételeteien fogtalkoa\'k a kolJut-ií.rt étJakli ügyekkel, hiten képvitalvén a klterjeJt ÍOglalkOiátt útik étJekeit. Aa uj ojtág hetenként l-ill etküvék.t, koeatt-telíket éa atet\'apoi tcmalétekal, aaóval ato-kai at ilkaloakat, amalyakan a lap okaiéi, a koliui Aiaktira.tk nagyataroen kerethat-nak. A I.p ára éppoly Jtiga, mint a Wbbl pári.l lapí. A páiitl koUutok megflielhelik. .o elíg péniuk.
(x) Url cs női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dizső cégnél, F.i ut 6
(x) Szövet divat. Tavaszi női uha koaatűti köprny, létfl öltöny és átmeneti kabát kelme ujdonaá-gok naponta érke.-nek Singer József és Társa dlvalátuházába.
(x) Kárjen mlndeutttt Bokor extra idea nemea paprikát.
(x) Harisnyavásár GrUnberger-nél, hol elsőrendű minőségű divatcikkek is nagy választékban kaphatók. Fő-ut 11. Telefon 221.
(x) A c.aládl tUxhely tneie gét, boldogságát írxl meg a
elkerüli a elvódásokat, ha harisnya-és zoknlsxükségletét nálam steril he. Mindennemű megrendeléseket és javításokat siskszerüen végez •
FIL1PP kötődé. Szombathely, Stéll Kálmán-u. 6.
ZALAI KÖZLÖNY _
1924. áptllli 3
Áfíteveszeifóteto az ország térületén
A tavaszi hirtelen olvadís következtében klöntölt a Duna — A Titzán 8 méter a vízállás
. j-lrnlé.ekit li Igy nem <u<iÍ41 kel 6 Idóben meglenni • .lük.ége. óvóinté.kedé.eket. A Tí..», Hernád, Moldva éa •
A taVa.il nagy áradá.ok kóvet krtlibrti\' az orartg minden réiré ről vriiedelmea írvliek híre érke tik. A hrgyekben megolvadt n»gy-tömegű Só olvadlat vh«: > pite kokon éa fotyóktoo Wronial mind ex orazág területén keree lefolyáil a így tok helyütt a*-árvft-veatedel>m . gíiz falvak lako.jígái hajlékl.l n • telte él elöntötte • Ilii tólöldeket.
Kedden délután a Duna ár.di aában n/nit c ókkmét é.tlelheló. Reggel hal íriig 35 c-ntiméteri ért .1 ac árrd\'t. V.ló.iInG, hog); a Duna emelk.d\'io m\'g a mai napon eléri a kulm\'n/cói. Kedden reggel ■ Duna budíp\'Sli vl/álUia 5 m. 53 cm volf, a déli órákban azorban csak 5 56 métáiig e-meJ kedelt a folyam a fővároa mentén; A budai és a pesti alsórakpartokon a jolyom viic már kiöntött, aggó dalomra azonban semmiféle ok nlnca. A főváros által felálHtott 16 szhratlyu az egéar budai prfrt hoaz-szában végig üzemben áll.
A falvidéken általánoa a» ár vli veaxedelem
A Frlvfdéken még mindig- nem mult el az írvlzveszedelem Kaaaa környékén löbb Irinyban nrm közlekedhetnek a vonatok. A Titta folyton emelkedik, tegnk\'pa tórmális fölött 5 62 méter volt • vízállás. Sxomofornál 50 méter hosszúságban átszakította a gátat ai áradat, zuhog az e«ö és nagy azélvéaz dühöng. A asrrencsétlens\'g ail. helyére 200 mÖ*rakl katonát rendeltek kl.
MitciusfftfoodU f lébetí»*Erd«»-Kárpitok vidékén köt méteres hó eáatty utána hatalmas esőzések In dúltak meg s az enyhe Idöjíráa la hozzájárult ahhor, hogy az EidÓa-Kárpátokban a Tisza az Ung-és a Bodrog kiléptek medrükből. Aksssa kőrösmezői, vslsmiot a cs»p ungvári azakision a vaautforgalmat la el kellett zárol és a Kaiaa felé vivő országutak teljesen vi< alatt állsnak. Veszedelmesen megáradt a Poprád is és Ungvár komoly veszedelemben forog.
A földművelésügyi minisztérium vízrajzi osztályának hlvitalos jelen tése szerint az északi vármegyékben, így elsősorban Zerop\'énben, Borsodban, Abaujbsn még mindig komolyan fenyegető az árvi veszedelem, növeli a veazélyt az a körülmény. hogy a magyar folyammérnökségek a tilanonl határon túlról nem kapják meg idejében és rendszeresen a folyók vlzáttáaáról
a S jó, a Ronyva, _ Bodrog fellő folyáséról cs.k elkésve és reod-zertelenül érkeznek jelente sek > ernek következménye, hojy
a csonka ország egész Jelvidékén általánossá vált az áiviiveszedelem
Nyolc méteres vlxállia a Tiszán
A tokaji hegytói egészen a Rs-kamazi dombokig viz alatt áll a egész terület s a Bodrogot a del tánil nem lehet megkülőnbő tetni • Tiszától. A Hernád és a Ronyva szintén kiléptek medrükből A Hernád Kassa,S:urdoV, Méra, Gesz tely környékén áradt kl, a Ronjva pedig Sátoraljaújhelyt áraaztotta el
Venedelmeatn megáradt a Sajó
V S.jókartnél, V.dia és Pu\'nok mellett áradt kl a földekre a elön lőtte Miskolc alatt a parti ipartelepeket.
A Boldva Edelécy környékén veszélyezteti a parti falvakat és Edelény alsó részén már az udva tokba Is behatolt.
Az áradásban levő folyók vizái tálával kipciolatbsn a földművelésügyi minisztérium vízrajzi osztályé ban a kővetkezőket mondották :
— A Duna Bécien alul, a mel lék folyók hatása alatt megáradt.
— A Tiszán egyelőre változatlan a helyzet. Visárosnaménynál a) árhullám tegnap délután 716 cm. re kulminált, ma reggelre azonban már 10 cm. volt apadás. Tokijnál holnapra vagy holnapután reggelre várható a logrorgasabb vizállás,
800 cm. rel.
— A Körölök áradása még tail s a Mtroa vize laisu tempóban emelkedik.
A Bodrog ia kiöntött éaSrerda hely felé aem járnak a vonatok. A keleti tót vidékeken aok falu van viz alatt.
NOZGftftYtfWINHti
Szornbaton és vasárnap: Uránia Dávid és Góliát, főszerepben Rich. Barthelmess. — Világ: őnagysága a kisértet, vígjáték. Gyönyörnek is sok lett volna, 2 fe!v. burleszk.
Mlg a kereskedő pihen, helyette a reklám dolgozik.
KÖZGÁZ DASAG.
— Olcaóbb Utt a cukor. A
cukork.rtell • mai naptól kerzdve kilónklnt 600 koronával leizállllotta cukorét, kai. A pén.Ogymlnlizterlum ia azzal • lervvel foglalkozik, hogy 200—300 koronával mériikll a cukor utén jéró klncitérl réizeaedéat.
— Baok kamatlábak Európn oraiígalban. Azeu\'ípil államok ban a bank-kamitlábak márclut .lején a kóvelke.ók volt.k: Német ortzág 10 Auaitlla 9, Magyaror a>(g 10, Angiit 4, I-raic\'aorizá, 6 Egyeltilt- Államok 4 5, Ilá\'la 5 5, Portugália 9. Belgium 5 5, C,eh ailovákli 6 5. Bulgária 6, H illandlí 5, Svéjc 4, Sptnyoloratég 5, Dinla 7, Svfdoratég 5 5, NoivígU 7, Finn-land 9, Oroíioritég 6. Romái ia 8 aiátalek.
— Felemelik a aiaazirakat. At or.tégoa azeaiértékcaitő létz-vényt.ia.iég a azeaikart.il éa a péniügymlnlaztérlum megbliottai ér tekcilctet tartottak, amelyen elha tírozták • aiefánk [elemeiélét. A Budapeatl Köilöny azetdai azáma
l.meitetl az emeléa léazlcteil, amely mintegy hu,z azázalékol drágulétt jelent ai eddigi árakhoz képeit. Az árakat takarékkoronában álla pltotUk meg, ami azlntén 10 alá zalékkal emeli az árakat. A< uj árak azerlnt • fogyaattáil »ze»z li terenként 24 000 takarékkoronábn fog kerülni a gyárban, a klskerea kedelm! áfa l/y meg fogja h.ltdnl a 30 - 34.000 piplrkoronát A denaturált azelz gyáti ára 18 000 ta-katékkoiona leaz a Igy a klikerea-ked.-lemben 20—21.C00 koronát fognak kérril érte.
— Dragfább a aör mint a bor. A aörkartell uji>ól em-lte a aörárakat: eiu\'tal gyenge 25 azá-zalékkal. Az emeléi után érteiüli-lünk azerlnt a mindennapi hiatná-latra azánt 12 fokot tör poh.ran-kint 2600, koraónként 4300, mátod-oattályu vendéglökben 2400, illetve 4000, harmadoattilfu vendéglőkben 2250, Illetve 3750 korona leaz. A finomabb iö:ö* pel\'tze drágábbak, de — nem fogynak.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
II budatfaaM tőzsde délután 1 órai sár6ár!olyamal a kővetkexdki
Ilanktik
Ar<pl-M»IT. «e>
Itiul t AifU
i:i*3 HU 7
leluk^ 1
t.ce Uralt. •
Ol.-M. bank l
P4IAIl(tt>.
HernM> 7:
IIorr. tel. J b. V lUncirit
IrfitUs ifr
Sl.-Cteh U»rt>. >
FoíX»lml 4-
Ktf. ttiwl 41
M»iy»r.N«m«t 7
K«»p. Jetiik* «i
I fU.ili
IkMiW Bwi i.tc
Sa«Otl4>. Cennint áaitM
KcM
IttTta iltt«
Ktb. gti.
M•«». Alt. K\'uío
KetloU Ufel m«O S«ClMtc«/l oMi
U|l«H U»l4 W»7« IMM C««f«:i ■«(
(»»<
: M1(1» .<♦! i Hel(i Itn
1 mlt.p*
, vi«.;«
1 Motíe
| Olorair>.«. u
I Cluuiioli i Vííyip»r
Vsjotio H ft\\ioi Kei 1 fiwt
gc<»«rr-«aí,o RothmCIkr 8d<Uek Sehulkr
IWu.
Qunt
Ouahu.1
jj i r«l )to | MI.VcM l\'ví.jo K6i«tl i j\'.t | Viroel ti DéNrnti 4) No»» (O | AU«mtá«\'. TrMt
UpM*Ke«l Fatiroal K4b»r.> il lU.

Által. Tal
Uoktb l|«
llatal tk) ))!o
tJ.5M.Hlit i|to
Mit) K«a^lr íjo
l\'C «1 raoooula t-.

8oe»--M Coeeoedka H/iíicail >i Budepaall
1 í-ttka»lrMiii
Oiaaüa lltA(lrU K(<ll,<aaV« VUtOrta T» Daoul.la
Kraoklle
Gloi\'jt
Ktoott,
FtUtt
R4til
Rtftee
KdráMal ny l\'jtljflieto
IWMI *>(
Catky
G»ad, Oípey. rtWin <u Kco»" i
fémkettmk fiaai:
CUI-DM «
Gua.ViU. «
CKp ée ram
Gyöeíy
lloöxrt
Ktaitb
Klttlí^f
KeVie
U*
UfW>
Hazai (a
HodI la K£i6tt4r«at
Upita
lliljl la Amerikai la Krdö
M. Uö,d
OU li-
R«ib4n>al i9<
Silarönia l)
Tbík v
Nettel i»j Vlk. butei
Zabolai 17
Xtaui li
Pabuih 9
Eríülrt.
Iptrt.,
KOtltk
!««
Cuki>ri7*rak
j IMKukM J»>
HoeeJt tok nej
C*U*.;u Jt«■>
Geor/la íit
Met Jh. cik. no
KltlUlllM\'tll frvelut —
Oftib <<
SaaUml t)
PAt(>MI i|
vur. oett(« }1
Toi ajl j6
HaUeetak. li OA«. VlllaiMO*
Kfj. Utó :9j
lott ina it
Vatm vUl. 6o
Alt. (la It
L*ftt»at IIM
Aw 1JO
Kb6".-Jt I)
Olajok Olajipar l|l
Uarotl Ijo
80 r «■ utti FSTleotl ii< el KirDyi-Vr UJ Votci\'t ICO
Dirt>il"4f io
Kefkrkb \'9
KétlTlS) lí-t 1IO
T««o««l ta IJ»
Oaehwtalt 1
Krt\'iaa tttt. 5/
Saeoktoef * l<
tt»fcllo<14k
ll«eicl«U —
Kortl taltW ti)
Jchwtrutr lll
É«»tj U
I l\'nl* lezlll
! Ri»»e W. TetiU
Pto-.t
V«Bjrli-ar
St-WI«o t?l
rutt «n
MUrloa 1 O
StIVra »o
V.r»i« ) \\
Oilnoin 401 Daoic*
Oltat ■ • ■>
XeltU U.« l)
KWo io.]
KloelM •«»
T4eW 19
Ubor -
KOIO,, r«l*k
Ooeofl io
DtsH ten«t >i
Kitel
Gaml 1<1
toleret 11
Telafos 111 Tml
UokS taloí. 1|
Stdooil \'<>
Z.(yr,?iU 41.
Bifdl >5
Klr«,awt4 j.
■ v»»«t t«c in
; l«0
Brt«íl ni
Co«io hl* u
Paplf 1-í
HanryalpM « Stirnlm
ötleítnalS »4">
Mt^r. Si.ee ni
I Terii —
i %\'trtebníattk no
i Ci>Sri t-5f )l
Októ nőiszövet hétm v n 2 0
árakon április 20-ig
Óriási raktár:
Duplatzélei mintázott azövet mtr. 28940
„ dlvatcaikos azövet „ 34800
„ jtabardin minden azlnben „ 44800
„ fekete-fehér csikói lüazter „ 58600
140 cm széles pepita szövet „ 43700
140 cm sz. angolzaánetu szövet sportkoaztümre „ 148500
l
Marokin, trikotin és kaMgarnszövésii divatkelmék kosztümre és ruhákra. Kisfalud! ós Krausz Nagykanizsa
1924 <p.lil. 3.
2AUi K02L0HV
mélyen leszállított árakon áprili$20-ig
Olcsó férfiszövet hét
Óriási választék:
Gyupju férfiszövet 140 cm. széles remek mintákban mtr. 137500 q*spon azövet 140 cm 82 sportruhákra is alkalmas 148500 ootetKók és fekete lüszter gyönyörű minőségben 140 cm. sz 107800
Férfi ruhavásznak minden színben.
Koverkottok börböri, kamgarn szövetek, fekete és sötétkék külön-boxo szövésekben, úgyszintén frakk-, zsakett- és szmokingkelmék.
KISFALUDI és KRAUSZ „TSSSSSS^ NAGYKANIZSA
a tOzsm huhn.
(s.jíi laáéatiéek [«:«r<m](ik>ié*«)
A mai löz.dc irányrat. a tózade-idS elején tartott, m-jd pedig lanyha volt. Tekintettel arra, hogy Bécböl li állandóan lokontoz lanyhulá.t jelentetlek, a spekuláció la, mely ai éltjén tartózkodó magatartást tanualtotl, kéiöbb eladáaokkal lépett fel. A pén/hlány ii éreztette hatáaát éa a koizlpénz 4 azázalék körűi mozgott. Az eladásokra ke-iGlö darabokat eiak nehezen, nagy ár engedménnyel leheléit elhelyezni. A töradeldö későbbi folyamán a klaebb papírokban javuláa állott be, mely azonban nem volt klha-láaiai a plic általános irányzatára. 7.irlat felé a hzngul.l vontatott, forgalom ciekély Az általános ár-vearteség 5 siálalik. Zirlatkor a forgalom ciekély, Irányzat lanyha.
Kosstpini hlvataloian 3\'/, — 4 azázalék.
Ulótözade. A. irányzat lanyha. Grorgla 604, M-zóhegye.l 327, Danubius 4500, Schllck 100, Magyar Hitel 728, N jva 155. Oi.trák I lital 235. S .tgó 780, Angol-M igyar 100, Kohó 7C0, Siáazvárl 516, Kö-• .én 3625, Peatl H izal 5150, Pallaa 150-190 50
Esti magánforgalom. Irány egy árnyalattal jobb, [de üzlet-leien. Magyar Htlel 720-725, ü lllr. Hitel 230 -232, Kereak. Bank 1600, l\'eatl Hazai 5150 -5200, KSuén 3600, Ganz D-nuMus 4500, V.Ma-moa 2175, G:orgla 610—615, Fegyver 16W, Angol M.gyar 600, Le-..ámltoló 110, Silgó 775, U lkányi 1025, Nova 152, Fóldbll.l litnk 485 -488, Egyeaitll Fóvárosl 232, Altalánoa Tkp. 222.
Tarmán/íouile
Bura tlaznvidéki 76 kg-oa 3025C0 -305000, 79.kg oi 307500-312500, egyéhvldéki 76 kg oa 300000 -302 500, 79kg oa 305000 -310000. — roza 270000—275000. takarmány t ipa 270000—280000, — sörárpa \'} 30000 —370000, zab 260-265000, 1 engerl 240000.250000, korpa 205 -207500.
A mai lerményl8fsdén Wl\'ozás nem állott be. A takarmányárpa l.ivalaloa álfotyamál 10000 kotoná-val leaiállilollák Korpa telj-zen iizleltelen, az eladók tartózkodtak \' < eUdáatól.
Serlé.TÍ.lSr. Felhajtottak 710, rladzllanul vliazam.radt 80. A vá-\'árkó.epea volt. I r. 24500 25000 Könnyű 23500—24000. S.afonoá. tél.erté. 24000-28000. L-huzolt hu. 26000 - 28000 Só.oll az.lónna 24000. Zalr 31000.
A béc.i löa.dr
A franci c frank árj.vu\'ása a mai lö.sdén erős lanyhutáit Idézett eló és ennek ha lám a magyar papirok pl.cán Is mutj\'k070lt A budapeatl itlztdére érkező lanyha hírek még n.gyobb érraéacket okoltak. Zíró a.fo\'y tmok (ezresekben): Angol-M.gyor B.nk 902, O rlrák Hitel 217, Mrg,.r Hil-I 668 D:ll V..ul 94, Altemvaiut 569, Kobu.g 59, Rima 156, S.\'gó 721, M.gjar I lofherr 200, Klotild 135\\ Gutlm.nn 825, Sil.vónl. 115, Kohó 650 Kö.rén 3400, Horvát Cukor 1070, M gyár Cukor 3520, T. irszli G íz 1040, Spódlum 260, Ketr-.k.delml fiánk 1540. Ad I- 1980. Cyö.l ü:.j 108, M.gyar V.au\'foigalml 305, Száazváil 462, B-lvá.o-1 41, F.gyeaűlt Fa 49, Hazai F. 190, l.\'chtig 8100.
A raagynr korona kBIÍöldl blvitl nloa jegyzézcti
[\'<ríi« VKIDU
\'Vr Kiu,
tré -i ... wi I ov ui ui,
l\'.rlui ... (11 (11 41 | 44 l\'t.,- . 470 1 470 42.) : 4-5
N..jCrki.ii t\'j
A tnkarókkorona árfolyamai
A D \'-vlr.központ közli, hogy a lakatét korona mai árfolyama ///
papírkorona.
Zürichi zárlat ■
fétis 3.11001, l.onioo 24Í700. N.wyo.k t70tr0. Brú,»ei I* :>. MslUaJ \'MJVOűllolUai M07J, B«í ia IÍ4 ro, Wl*» 807 , Solt* 411 PtiIf9>00. Flixl.p.,1 86 00, Uuk.r.il ;H0, tl.lKrid 710-00.
A divin-köiponl hivatalos árfolyamat
Volulik OcvlxAk
A^.t/.J.-
An*»l \'-.ni w.t;-. m<«o HuksiMl
Lart j«n jto »k<<<rvltá{i iiM-vimo
"Jioo-Míoo KrtáitUbl. i«ir<.n.»oo
l>fMW<« tr ««»» ÍV*
Uis 0.tM<! ItK-IH)
■>..lf IC«i) 109.) Olaairot< »•»<•
(l<l<a li.nk rir.i
IM IMI «»» »»•»•! |C>
téttől • "» 1)1 UMkVJv l(V» IN\'O
Ukiö fr«» IIIJO l»J}« ír»í<
X.<noa i.\'.u 8í.a
lf.JI.*4l h. «?;«0 s.«n.


P.t.Ms le.zk.tité: Satrokay KAIrnan Kl.dé: NaKykanlzaal Nyomda éa l.apkladó Vállalat
pénztárnoknfi azana.lt be\'^ré\' e ke-rettelik. Cini . kUJ.ib.n-
A Zalai Közlöny példányonkénti ára a kővetkező: hétköznap . . . 800 K vasár-és ünnepnap 1200 K Előfizetés havonta 18000 K
Apróhirdetések
)6 MaWl rali fis lai.uU.naV (tlxmlt llmrstrit
B«U Ruci\' nkytiWmMMtn, vk Kikkii
Troift\'.S l««l
K«l tilUifHII •«>ff<Vr f«:r«ti(.k • !4<)trUn.
• .nyall >Hi
»r »k»fUíf<.......
I l\'íOfl*. Ru3»lr|«l. IV , Vál.rtllll HC -}>
K.i la 01 HC t.«nllr> wiotu taaU nlfiittt r. t!sIA Ci-i
i., liJi-MWiur, StrJ.
„Zalai Közlöny"
Horváth József SX:
Fö-ut 6« Sugér-ut sarok,
Görög Károly KT
Eméblt-tér, Flosii k.\'véház alitt.
Özv. Palktí Józsefné SSLÍ
Fisther Pál ujx9<.u»<i.
Bútorozott
így vigy kétszobs-kooyhii lakélt keres
ay(rm.kt.\'.a íiut>-r Cím . kUÍCben.
Olvassa el mindenki!
Figyelem! Nem reklám! Figyelem I
E héten
mélyen leszállított árak
K0HNL, LflJ0l*>
G.M. Löwenstein oroszlán vdj. fehérnemű.
Női*, férfi*, gyermekharisnyák él soknik minden színben.
Gyermek flórtricó békebeli minőség. Hímzések mélyen leszállítva.
Gyöződjön meg róla, hosv a
legjobb és legszebb
árut legolcsóbban k8pia. Fö-ut 10. Tel. 393.
zaiai közlöny
1924. <p.lli. 3
Ngyakanizsa állomásra és állomásról a személyvonalok az alanti menetrend szerint közlekednek: ...................?.ud\'p"\'
\\ VONAT NK.MK «r. A VONAT NKMK e" [\'".
ilH. w«mílyvomt * Oí 202 gyorsvonat 4J 2I4 »ioa»é!yvor»« 30 SU< ^yorsvopil 22 Balatonszentgyörgy 211. szemítyvoiut 0 Mí 101- K^orsvoo t l-l 213. siemílyvonat • H\'-S. gyoi»von«t Nagykanizsa közt
Z3S. *,„.>*>«.■íÜTÍli. U«»«yVM.I " .
közvetlen gyonvonat Jtiflolilávlíba Mura: eralttur oruágU határon át trleito és meranol kttmetlen kocsikkal
Nagykanlisa-Pragersko (Pragcrhot) kőn
231 vísywvw.t 22J. izcin:Iy\\w»t
" 10 « I \' < \' 10 !1 | ■ )!. ■
ti. rrtly vo.t.1
ÍJ. .« - i — <«H«>on«l \'»
NagykanUw-Sopron-Wr-Nemladt Wien S. 6. kőit
301. s^.\'.vob.I 1! 01 | M snmtly.oul « 10
313. u.mílyvon.1 H I a»t »jn»«os»l " 12
A 301 is 302. a. jroisvonalokltal kíiyellen cseh kocsik kSzlakttinek Gyíkínyes, Hajy-kanlisa, Szombathely. Gy5r és Hejyíslralmon ít Pfaha (Prígs) ét Iti\'tb (Záíráb) k»zl NagyhanlzsalzomDathely kflxl_
311. wtmayiwut 1 \' » I SS- »«mí]yion.t ! U \' 11 Nagykanlna- Barcs kflit__
(M3 ii«m£lyvon«t -Ml*, vegycívcn.i Ovi. Kycr.vwul
0 II I 011. ueaUlyvuonl 7 45 I 0;.Z. gyorsvonat R SÍ |
A takarék-korona
Arío\'yamát méraékalt dtjaiáa «1 oaObon
naponta délután három órakor
költi a
Magyar Távirati Iróda
expoaituráia, FO-ut 13. Telefon 338 383
Eötvös-tér 29. sz. alatt
(Szenlhifcmslg wot-oc *icll«nél-«n)
liszt- és lerméwkereskedést
oyitot\'nm, h-t
elsőrendű lisztek
a nagybani malomárnál olcióbb árban kai hatók.
Villányi Antal
IJn hlilés- áa spanyolbalag-Ha aágötöl szabadulni akar, Lifl mint vérszegény arad* ría ményai gyógyuláit kíván,
u>ty íolUtten el oe n>uUma
Bruricsics Józsi
bor\'tban ul m«^V«rc>nt, n.e.-l vi«k al a
tutos eredmény. 1 Iltar 0 «Uionm»llékij bacal iitiom-% /,.■> 6400 K, I I. Wka ii 3400 K. I 1 \\ór » 2400 X
Sugár-ut 53. Telefon 2-10
Hangiegy-
újdonságok:
Java Ananaa Ó Katharlna I (j«| is On* »Up Roütí of the Rio Grand* A magyar Meaaiáaok
(Ady rtis) Tutaakhámen Shimroy La java Chaplin B!nt»a Tanj;o dlamur
Fischel Fülöp Fiai
paplráruhásában
NAGYKANIZSÁN
HIRDESSEN
n
ZALAI KÖZLÖNYBEN.
Tavaszi cipővásár!
Egyes visszamaradt párakat
mlg a készlet tart
olcsó áron kiárusítjuk.
Miltényi Sándor és Fia
cipöáruháza, Nagykanizsa, Fő-ut 2. Városház
pneuis.
a magyar utak ideális
Lerakat:
Somogymegyei Gazdák R-T.
Eielött: Oarnay Béta és Fluére, Kaposvár
SO!>kal olcsóbb a 1611 szaláminál tsáiax,. primo
csemegeszalámink.
Egyesült Szalámigyár ^T^\'á^\'i*" °í£\'.utcm
Egy milliárdot
tartott játékterv szerint ujotun k«iJ J5 Xli. osxtálysorsjáték
so»jegy<ib<M visíről
S2ERENCSESZÁMOSAT
aj&nl Milhoffer Kálmán sorsjagyirodéja \'Kapoch-ltáz)
SSÜ^^ÍÍÍS 500000 Etoronás IX™"
A. .<„_ , agáss 40000 korona, fél 20000 korona,
SOrSjegyeK aia . nagyod lOOOO kor, nyolcad 3000 Kor.
Vidéki Htegr«n<UI*a»k jio
i •xálllllMln^k.
E héten egyes pár cipők
aron

I V,
cipőáruháza
Nagykanizsa, Kazincxy-utca 1. sz.
Telefon 453.
Nyomatott s Nssykuínil Nyomd! ti Lapkiadó VUuUl könyvnyomdáiéban, NanykanliHnT
Eflyes szám ára hétköznap 800 korona, vasár- és On epnap 12QO korona
63, évfolyam Nagykanizsa, 1924. április 4. Pintek 79. nám.
Ausztria
Amió\'a dr Selpel 1922 őszén a 650 millió aranykoronás kül-töldl kölcs\'Jnl meghozta hazáiinak, csak a dlcsérel hangián beszéltek Ausztria szanálásáról. A legutóbbi Idóben azonban zavaró hangok vegyültek a nagy harmóniába. Zlmmermann fő-komlszárlus legutolsó Jelentésére ugyanis váratlanul éles ellentmondás csattant fel az osztrák kormány erre leghivatottabb tényezőjének, dr, Klenbach pénzügyminiszternek ajkáról.
A pénzügyminiszter és a fó komlszárlus vltá|a nem az eddig követelt gazdaságpolitika fölötti nézeteltérésből eredt, hanem Inkább az osztrák kormány részéről táplált alkotmányos és gazdasági aggodalomból, nem lesz c ml.dkét említett szempontból káros a politikailag és pénzügyi leg most kialakulóban levő Ausztriára, ha lulhosszu Ideig gyámság alatt marad?
A kormány és Zlmmermann közötti ellentélnek azonban más oka is van. A szanálás eddigi fejődéséből ugyanis remélni lehet, hogy az 1924 Ik év végén, a külföldi kölcsönből 200 millió aranykorona felesleg fog lelhasz nálatlanul megmaradni.
A Népszövetség különösen dr. Klenböck biztató jelentései alap-Ián a megmaradó összeg visszafizetéséről tárgyalt állítólag az utolsinapokban Centben és egyik fortás szerint felmerült volná az a terv Is, hogy a maradék összeg az osztrák jóvátételi számla javára írassék. Dr. Sclpel ez ellen a legenerglkusabban tiltakozott és az esetleg előálló felesleget a két és\' félbllllónyl államadósság törlesztésére a jegybankba akarja boutallatnl.
\' Ezzel a vitával körülbelül egy-lde|üleg azonban másfajta aggodalmak is merültek fel a szanálás helyességél Illetőleg. Dr Spltz-müller, a régi Osztrák-Magyar Bank volt kormányzója és a |eay-bankpoüii-a egyik legelső Ismerője, nemrég a bécsi Pollllsche
Gesellschaft ütésén éles kritika tárgyává lette a lernull év gazdasági politikáját, különösen peri g az osztrák nemzeti bank eljárását.
Részletes és beható bírálata ma is élénken hullámzó vliát támasztolt. Az egyik tábor, élén Spltzmüllerrel a defláció híve és azt követeli, hogy ennek segélyével (elemel)ék, illetve magától emelkedni hagyják egy bizonyos nívóig az osztrák koronát, a devizaforgalmat szabadítsák teljesen fel, ezáltal az adózáson enyhítsenek és a költségvetést kiegyensúlyozzák.
Szerintük, ámbár formailag megállolt a bankjegyprés és állítólag nem bocsájl fedezetlen bankjegyeket a kormány rendelkezésére, a valóságban Auszlrla inflációval küzd, a nemzed bank jegy-forgalma jóval nagyobb annál, amennyire az egészséges szükséglet lcr|ed, amll a vállóárfo lyamok termométeré világosan megmutatna, ha a jegybank devizapolitikájával ezeket az árfo lyamokat a gazdasági éleire sokszor káros mCdpn nem szabá lyozná. Azonban még így Is nyilvánvalóvá válik ennek a politikának helytelen volla, egyfelől azáltal, hogy a vállóárfolyamo-kat csak a nemzeti bank jelentékeny devizakészletének állandó csorbításával lehet a megállapított nívón megtartani, másfelől a drágaságnak kélségbeVonhallan fo kozédása állal, ami a korona vásárlóerejének csökkenését jelenti. Ma az osztrák korona szilárdan megállóit azon a ponton, ahol horgonyt vetett: a jegybank kifogástalanul működik és a forgalomban lévő bankjegyek 63 százalékát kép;s arannyal és aranydevizával fedezni.
Valóban az eredmény az eddig követett politika melleit szól. És ez a tény legfőbb Igazolása az elmúlt eszl.ndőben követeti pénz ügyi politika helyességének, hogy a szanálás megkezdése pillanatában még bizalmatlan magánkezek nemcsak hogy a stablli záll osztrák korona ellenében
beszolgáltatták az Ausztriában olyan óriás összegeire rugó de vizákat, hanem az év folyamán tapasztalt állán pénzügyi sikereken felbuzdulva, lassankint visz-szahozták külföldön elrejteti de. vizájukat Is és azok ellenértékét a belföldi gazdasági élet felien ditésére (ordították.
Az osztrák lökének ezt a bizalmát méltányolla Zlmmermann és a kormány azzal, hogy a, termelés fokozására és az adózó-
képesség emelésére az Iparnak nyújtott hiteligényeket messzemenő mértékig támogatja, amit éppen Spltzmüllcr a legélesebben támad akkor, amikor szerinte a legybarik .ilnáncváltökal" sz\'áml-lol le. A harc áll a két tábor között, Spltzmüllerék és a mögöttük átló Rothschlld-csc-port a koronaárfolyam emelésében látja a jövő biztosítékát; Ztmmerman a megrögzített koronaérték stabil megtartásában
Kiküszöbölik az adókirovások igazságtalanságait
Bethlen beszéde az iparosság küldöttsége előtt
Budapest, április 3 Az Országos Iparospárt, mely az (paroskongrasszuson mondta ki megalakulását, a képviselőházban Bsrtos Jinos képviselő vezetésével ma küldöttségben volt Bethlen István gróf miniszterelnöknél. A
küldöttségben résztvettek az össtes Ipartestületek éa szövetaégek elnökei.
A miniszterelnököt Bittner János elnök üdvözölte, biztosította az iparosság kitartó bizalmáról és arról, hogy a szanálási akciót a legnagyobb mértékben támogatni fogják. Ezután előadta az iparosok* kívánságait, mire Bethlen miniszterelnök válaszolt.
Megköszönte a bizalom megoyl latkozáaát, mert mint mondotta, bizalomra a kormánynak éa neki, a miniszterelnöknek, szüksége van a szanálás nehéz munkdqában.
— Ezt a munkát, — folytatta, — ne ugy fogják fel, hogy egyetlen varázsütésre minden nehéiség meg fog szűnni. Arról van azó, hogy meg van adva a lehetőség arra, hogy komoly munka árán és megfelelő áldozatkészséggel belátható Időn belül gazdaságilag és pénzügyileg talpraálljon az ország éa megínt olyan viszonyok következzenek el, melyek között a be csüleles mogyar munka megélhet.
Beszélt ezután a miniszterelnök az utolsó esztendők szenvedéseiről és sok Igazságtalanságáról, amelyek azonban most már fpkozatosan meg fognak szűnni. Ez a szanálási akció legalább két évig tart. Ezalatt akarjuk az államháztartás egyen súlyát helyreállítani éa akarunk visszatérni a gaidaságl szabadsághoz, megszüntetve a szabad munka sksdályslt.
A jövedelmi adónál mututko^ó igazságtalanságokról Is nyllntko
zott Bethlen. Ezért, mondotta, már az idén a kormány u} adőklrovást fog eszközölni, mely megszünteti az Igazaágtalanaágot, mart a pánz ügyi adminlsrtrácló most már tisztább: n lát és így remélhetjük, hogy a jövedelmi és vagyonadónál a hibák ellmlnálhatók lesznek.
— Kimondhatom, — jalentetto kl a miniszterelnök — hogy a kény-szerkö\'ciön lesz áz utolsó, amely a régi bázison sújtja teherrel a la-koiságot. A jövőben már uj bázis les/, amely bizonyára kielégítőbb eredményeket nyújt.
Az Árvizsgáló Bizottságról azt mondotta, hogy ez a korona stabilizálódásává teljesen feleslegessé vált és a kormány meg fogja stün tctnl. Arról Is gondoskodik, hogy a forgalmi adónál humánusabb eljárás legyen és lehetőleg az áta lányozás rendszerére térjünk át. A kormány tisztában van azzal, hogy a mostani behajtási mód sok zaklatással jár és ez politikailag is kellemetlen a kormányra. Nem ígérheti, hogy a forgalmi adó két évig lényegesen ctökkenni fog, de már rövidesen más rendszerre fognak áttérni.
Arról Is nyilatkozott még a ml nlszterelnok, hogy a feleslegessé vált községi üzemeket, amelyek a községek saját iparosainak csinálnak konkurrenclát, meg kell szüntetni.
Végül a hitelkérdésről nyilatkozott:
— Önöknek — mondotta — sző vetkezetelk vannak. Én ugy tudom, hogy a kereskedelmi miniszter most készít elő tervet, amely rövidesen tető aíá Is kerül. Ennek az a célja, hogy az Iparosság szövetkezeteit fokozottabb hitellel lássák el s sk kor az iparosság képes lesz arra. hogy nagyobb teret hódítson és n piacot; ellássa.
ZALAI KOZLOH*
Végül a mlnszterelnök még egyszer megköszönte » hlzslmat és Igy végezte:
— Éo minden méltányos kivin sígot témogfllok és segíteni kivé
nok önökön is, mert az Iparosságban a ga.dstárssdalommal rgyűtt $z országnak olyan pillérét Iá lom, amelyre a jövőben Is szűk ség v«n.
A nemzetgyűlés együttes bizottságai beavaslatok tárgyalását
fejezték a szanálási
Badapest, ápriH« 3
A nemzetgyűlés bármsa együttes bizottsága ma délelőtt éa délután tárgyalta a szanálási javaslatokat, miket tegnap már általánosságban elfogadott. A mai részletes tárgyalás alatt egyes apróbb módoslté sokkal elfogadták a javaslatokat, ugy, bogy azok ezekután a nem zetgyülés plénuma elé kerülnek, már a pénteki napon.
Mentelmi ügyek a nemzet gyűlésen
A nemzetgyűlés mai ülésén foly tatták a középiskolai reformról azóló törvényjavaslat tárgyalását. A javaslatot Klebelsberg Kunó gróf felszólalása után éltalánosságban elfogadták, majd áttértek a részletes tárgyalásra, melyet szintén befejeztek, ugy, hogy a Ház részleteiben Is elfogadta a javaslatot.
Ezután mantelml ügyek következtek. A Ház felfüggeaztelte Peuer Károly, Nagy E-nő, Reisinger Ferenc mentelmi jogát, mlg Lingaucr Aiolnt nem adta kl.
Következett az Igazaágügymlnlsz-ter törvényjsvaslata a társsa ház tulajdonról, melyet Pesihy Pál Igaz-aágűgymlnlszter Indokolt meg a ErSdl Harrach Tihamér előadó Is mertette. A Ház víta nélkül elfogadta általánosságban a javaslatot.
Az elnök napirendi Inditványt telt, hogy a nemzetgyűlés legkő xelebbl ülését holnsp délelőtt tlz órakor tartsa éa a napirend első pontjaként a középiskola reform járói azóló törvényjavaslat harmadszori olvasását, a láraasházról szóló törvényjavaslat részletes tárgyaié-aát, a fogadós felelősségéről és az elszállásoláson plapuló és ezzel kapcsolatos követeléiek biztosításáról szóló törvényjavaalat tárgyalását, neiyedik pontjaként a világháború ban elesett hősük megünneplésé ről szóló törvényjsvaalat folytatólagos tárgyalását, ötödik pontja ként pedig a polg\'rl eljárás és az Igazságüfyl szervezet módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyaié sát tűzze kl, mely után az ülés 2 órakor véget ért.
Nagykanizsán kevesebb lesz egy könyvesbolttal
Pécsett a kőzelmultb.n két n*gy könyvkel eikrdö cég, Veizprémhcn > 100 évei Kmun c\'g h.gyU «bb« A könyv ÁiU\'ltái1.
Pedig Ulán nem l» olj*n lul drig» .á^ónyv, mint inkább A jövedelmek klcilnyek és még kliebb ■ x érdeklődi* « könyvek utin. Bék\'beo \' itlügoi négy koroni. könyVáVfk\'íMolt négy el.dott könyv írábíj.\' vehetett « könyv-kereikedö-rgy pír dpöl. Hol vigyünk ma még oltöl a pirítástól?
Békében 50 fillér volt egy kilogramm p aplr, ma meg csak egy kérvény megírásához 700 koronás darab papírra van azükeég.
Nagykanizsán kevesebb lesz rgy könyvesbolttal. A kullurália fejlő dés lépcsőfokán egy lépést vissza-felé tettünk. Kitől kérjük számon ? A könyvesbolttól a legkevéshbé. A közönségnek sem valami nagy része van abb«n a helyzelbrn, hogy hithatós támogatásban részesítse a könyvpiacot, mint kuliur-tényezőt. Nsm Is lehet kényszeríteni arra senkit, hogy szeresse a köoyveket és a könyveken keresztül a magyar művészet és műveltség előbbrejutását.
Kit okozzunk hát érte? A mai szomorú időket, a gardssAgl helyzetet, a p\'nzügyi érték eltolódásokat, a nagy számokat, amik mellett a társadalom legnagyobb réaze lerongyolódott. Ezeket okozzuk. Mindegy úgyis. Ksnitsén egy könyvesbolttal mindenhogyan kevesebb msrrdt.
Elfogták a váci-utcai gyilkos asszonyt
Nagykanlxaa, iprilis 3 (Sajti tudósítónktól)
Nagykanizsán egy könyvesbolttal kevesebb lesz. Eddig sem volt sok s ami van is könyvkereskedés, az is mindent elad, csak a jepnyveket nem. M<rt Nagykanizaén, de talán egéaz Magyarorazágon, mostoha-sorsra jutott a könyv. Aki vehetne, nem vesz, aki venne, nem vehet. Könyvet vásárolni ma nem kullur-szükséglet többé hsnem luxus, ami némelyeknek elérhetetlen, máaoknak felesleges.
Most egy hatéves könyvkereskedés szűnik meg Nagykanizaén. Akkor még, 1918 ban, mikor az üzlet megindult, nem jutott még ennyire moatoha-sorsra Kanizsán a könyv. A Szerb könyvkereskedés újításokat is hozott. Kanizsán azelőtt csak külön rendelésre lehetett kottákat kapni, Szerbnél állandó raktáron voltak azok Is. A „Szerb *©ncer/"-ekkel Indult meg tulajdon képpen a hangverseny-élet Is Nagykanizsán. Az üzlet maga azóta la állandó jegy elárusító helye lett minden Kanizsai esté\'ynek-
Nagykanizsán nagyon bevált uji tás volt a város , egyetlen kölciön-kÖnyvtára. Ezrekre menő kötethalmazokat állított ez a kis kultur intézmény a kőiöaség szolgálatába épen akkor, amikor már a könyvet megvásárolni kezdett mindegyre nehezebb problémává fejlődni.
Kötay veaboltból gabonaexport Iroda
Most aztán plakátok jelentek meg a Szerb-üzlet kirakataiban. A könyvkereskedést más vállalkozás miatt kiárusítják. Csak a kö\'csönykönyv tár marad meg továbbra Is.
A mai kor kulturális fejlődése elé nem ciak gátat vetett a gadaságl harc Őrült Irama, hanem el Is fog-alja annak helyét egészen, beletelepedik a tőzsde, a gabons blzo-
mányi Üzlet, az export, Import a könyvesboltok helyére. A pénz forog, az áru jön megy, gazdát cserél, gazdagodnak rajt, jó megél-hetéat biztosító üzletek. A könyveket meg potom áron el kell adni, mert az nem kell a közönség váiárló-lázának, a könyveaboltot be kell csukni, mert azt vajmi ritkán látó galja a városi nép.
Szomorú adata Nigykanlzsa kultúrtörténetének, hogy egyik legjobb és legszebb könyvkereskedése hrlyén régi tulajdonosa termény-irodát kénytelen felállítani. Nem azért, mintha az üzlet nem menne, hanem azért, mert a könyvkereskedelem, mint Ilyen van halálra Ítélve.
KI is ér rá olvasni máma? Az újság, abban is a tőzsde meghozza a mindennapi szenzációt, a azép irodilom, a tudomány, a kultura elveazitl jelentőségét a napi eae-mények iramában.
Különösen mióta a könyvek szor zószámi 5500, a kottáké 6000 lett,
azóta egyáltalán senki sem vásá rolts ezeket. A kölciöokönyvtár még csak megy valahogyan, mert az aránylag olcsó. D« ennek a forgalma ainci arányban Nagyka nizia egyéb ku\'tbr tényezőivel. Általában nincs Kanlzsánák rendszeresen olvssó közönsége. A kölcsönkönyvtár forgalma la öllet szerűen váltakozó. Egyik nap 20— 30, máslkon 100—120 könyvet adnak ki.
Általános a könyv piac pangása
A könyvkereskedelemnek, a kul tura csőd felé kö elgŐ faktorának ezzel a halódásával nem csak városunkban találkozunk. Ügy van ez a fővárosban la, ahol tömegesen térnek át a könyvkereskedők egyéb, a mai időkbe jobban, könnyebben belehelyezkedő üzleti vállalkozá sokra.
Egyik óbudai szállodában találtak rá razzia közben — Az őrültet játssza Oreskovlcsné
Hudapcat, április 3 (Saját tudósítónktól)
Két napi megfeszített munka után a rendőrségnek csütörtökön . •ale sikerült elfognia a Váci utci-ban elkövetett borzalmas rabló gyilkosság tettesét, özv. Oreskovics Bogumllnét, aki uookahugát meggyilkolva kirabolta és a hullával napokon ét együtt aludt zbbm a hitben, hogy valamiképp el tudja majd tüntetni a lakásból. Mikor u hulla már annyira oszlásnak Indult, hogy nem bírta kl tovább együtt lakni vele, akkor a gyilkos nyom talanul eltűnt.
A rendőrségnek az a határozott feltevése, hogy a gyilkosságod O es kovlcs Bogumilné egyedül követte el, még pedig mórc\'us 23 án, a vasárnapról hétfőre virradó éjsza kán. Támpontja a rendőrségnek erre az, hogy O eskoviciné bátyja, Filipp János, aki hétfőn érkezett Budapestre, már hétfő éjszska nem alhatott a konyhiban, meri Ores-kovicsné nem volt hajlandó Őt oda beengedni.
Az ékszerek értékesítését egye dül végezte O eskovlca Bogumilné és a rendőrség megállapítása aze-rlnt az ékszerek közül az egyik részt Klein Adolf ékszerésznek, a másikat Adler S. ékszerésznek adta el. Az ékszerekért és a bundáért összesen 10.475,000 koronát vett fel a gyilkos asszony. Ebből az Öiszegből valószínűen nem költölt többet, mint a 475.000 koronát, a tlxmll lló koronát pedig magával vitte, amikor eltűnt és állítólag öngyilkos akart lenni.
E fogaláséról a következőket jelenti a Zalai Közlöny tudósítója : A rendőrség detektivjel csülörlő-kön este razziát tartottak Óbudán,
1924. április 4.
mert megtudták, hogy a gyilkos olt rrjtőikÖdik. S\'erdfn az egyik Seentcndre-ulcai kis kávémérésbeu megiudlék, hogy ott reggelben Eíen a nyomon továbbmenve kiderült, hogy a közelben ebédelt egy kis vendéglőben. Csütörtökön átraz2Íáztak az egész környéket. Estéra jutottak a Lukács fürdő Zsigmond u\'cti szállodájához. A portásnak, majd a szolgának mutatták a gyilkos assrony fényképét, akik rá is Ismertek egyik omalett szoba lakójára Oreskovlcsné Mészáros Gizi néven 3 napra vett fel lakást a szállodában.
A detektívek azonnal letartóztatták és beszállították a főkapitányságra. Ma még alig foglalkoztak kihallgatásával, várják, mlg megtöri a cella magánya.
Az asszony szerfelett l.isztérl kusan viselkedik, néha az őrültet jétsz*. Pénteken lesz részletes kl hallgatáaa.
Az elmúlt hónapban megint növekedést mutat a köz-kórház forgalma
Nagyobb lett a gyógyulási éa a halálozási asfcsalék Is
Nagykanlzaa, április 3.
(Sajftt tudósítónktól,
A nagykanizsai vároai köikórház Igazgató főorvosa beterjesztette a városhoz a kórház március havi beteg forgalmáról szóló kimutatást. Eszerint a kórház forgalma az elmu-t hónapban jelentős mértékben megnövekedett.
A beteg felvétel állaga naponta 10, tehát ugyanannyi, mint februárban volt. Összesen felvettek márciusban 302 beteget, 32 vei többet, mint februárban. Betegfelvétel nélkül egy nap aem mult el. A legkevesebb 3, a leglöbb 19 beteg jelentkezett egy-egy napon. Ax első hétre 72, * másodikra 63, a harmadikra 68, a negyedikre 71, a fennmaradó 3 napra 28 felvétel eaik.
Az ápoléai napok azáma a hónap első napján 7718 volt, ami hónap végéig 8020 ra emelkedett. A hónap első felében állandóan 270-285 közt váltakozott a beteg létszám s csak 14 élői kozdődőleg csökkent le fokozatosan 230-ra.
A gyógyultan távozottak száma 321, ebből még tiznél ls valamivel tóbb esik átlagban egy egy napra. Volt olyan nap, amikor egyszerre 24 gyógyult hagyta e) a kórházat. Az eiőzó hónapban ezzel azemben 231 volt a gyógyultak tfzéms, napi állagban tohac 8. Marciusban a februiri 534 gyei azemben 565 beteg fordult meg a kórházban, ami a forgalomnak közel 6 százalékos emelkedését mutatja.
A gyógyuláal azázalék az előző hónapi 43.3 azázalékkal azemben márciuiban 56.8 százslék volt.
A kórházban megfordult 565 beteg közül meghalt a mult hónapban 25, haláiozéai százalék az előző hónapi 3 százalékkal szemben 4.7 százalék.
Állagban a hónap minden napjára 259 beteg ápolása esik. Hogy ez a szám eggyel kisebb, mint feb-ruárban volt, annak okát abban kell keresni, hogy akkor csak 247 volt a létszám egéaz havi apadásp, moat pedig a nagy gyógyuláal éa valamivel ugyanctak nagyobb halálozási itrány következtében a kórház 565 kezelt betege közül 346, tehát 61.3 azázalék gyógyulás vagy elhalás következtében kiesett a létszámból.
im itp.in. 4.
\'MM KÖZLÖNY
HÍREK.
— (Nnptár) Ápr. 4. hldor pV.
— (Időjárás) A Meteorológiai Intézet jelentése szerint még több nylrc csapadékos Idő várható, lényegtelen hőváltozássrl.
Nagykanizsán outortÖk reggel 7 ómkor hőmérséklet -f 4 5° C, szél: északnyugati. Délután 2 ómkor : hő mérséklet -f 10 4° C, .7él : ész.-k kelell. Eite 6 ómkor: hőmérséklet 9 3° C, azél: északnyugati.
— (Címadományozás) Mikes gróf, szombathelyi püspök Pajthy Elek söjtörl plébánosnak a címzetes esperest elmet adományozta.
— (Halálozás) Varga Feienc, * Giborjikhi\'án székelő lendva vásárhelyi körjegyző, Zslavármrgye törvényhatósági bizottságának tsjjjai 41 éves korában hlyat«los n.ükö dése kőzbm szerzett néhány nrpos betegs?? u\'áa elhunyt.
~ (Nagykanizsa a háztulajdonosok kongresszusán) A A HiduWjdouoiox Országos S/ö vétségének Budapesten tartott kon gress usán s nagykanizsai csoport képvinele\'-ében Kolozsváriödón vett résst. A kongresszuson f«lo!v»sUk a Zalai Közlöny nek u Telek) ut cában összedőlt házról írott cikkét s a Zalai Közlöny ezt s példányát mellékelték a memorandumhoz is, amelyet n népjóléti mlris/tcr u jín nyújtották át a mlnlszU-relr.őknek.
— (Tanítóválasztás) Apalodl
községi Iskolához Rácz Imre dé neslakl tanítót választották meg kántortanítónak.
— (Pályázat) Gyülevész köz-ségber. pályázatot hirdetnek kántor-tanítói állásra. Pályázni személye* megjelenéssel lahel V-lasztáa április 21-én ZWaszentlászlón lesz.
— (Saját pincéjében lopott) Keddi s.-ámunkban megírtuk, hogy Pondelek Károly nagyrécsel kovácsot a kanizsai törvényszék 10 hó napi börtönre és 200.000 korona pénzbüntetésre Itélto hstóiág elleni erőszak és rágdmazás miatt. Pon delek inost szer kcs/tőségüokbrn járt és annak ködéiére kért bennünket, hogy lopás miatt nem indult ellene eljárás, mert hiszen a pince nővérének éa neki közös tulajdonuk és nővére ő cllena lopás miatt f (jelentést nem tett. Büntetését azért kapta, mert kélizben Is fejszével támadt a hegyőrnek és arra akarta fogni, hogy azért fogy olyan fel tűnőén a pincéből a bor, mert a hegyőr lopjs.
— (Az egerszegi Ipartestület székháza) Zalaegerszegről ja lenti a Zalai Közlöny tudósítója: A zalaegerszegi Ipartestület épItŐ bizottsága felülvizsgálta éa kivitelre ülkalmisnek találta a Fuchs és Gross cégnek az ipartestületi azékhdz emeletre való építésére vo natko ó terveli. Az építkezés rgye lőre nem Indul meg, mlg az aranyalapon történd rész jegyzések ba nem fejeződnek.
— (Öngyilkos keszthelyi akadémiai hallgató) Budapestről j j-lentik: Tegnap este a Ssvoy azálló egyik III. emeleti szobájában szíven lőtte magát Klcisl Napóleon 26 éves gazdasági akadémiai hallgató, skl a keszthelyi gazdasági akadémia hallgatója Hit napja lakott a szálló \' ban. Tettének.oka ismeretlen. Holttestét a törvényszéki orvostani In tézetbe szállították.
(x) Singer József és Társa divntáruháza Erzsébet tér, Központ szálló épület, megbízható be vásárliei forrás. Alapítva 1860 ban.
— (Városi költségvetés arany vagy dolláralapon) A korona értékének folytonos Ingadozása, Illetve csökkenése miatt reális költségvetést a városok nem tudnak összeállítani. Eí r körülmény egyik míslk váios vezetőségében azt n gondolatot érlelte meg, hogy nem-e volna célszerűbb dollár- vagy aranyalapon Östzrálli\'anl a költségvetést. I^y pl. Stékesfehér váróit a költség vetésnek a dollár, Zalaegerszegen prdlg az aranyiKpon való össre állilátát tervelték. A pénz és i. bc-ügyminlsztérlumban ragas/kod nsk a peplrkoronában való költség vetés összeállításához a illetéke* lécyeiők kijelentették, hogy aem a dollár, aem aranyalapon összeállított kö\'ltégvelés nrrn találna felsőbb ha-tórá^i jóváhagyásra. Reméljük, hogy az állami pénzügyi szanálási akc\'ó érnek a ts rlhatatlzn helyzetnek a rei.dezését Is mngn után vonja a * kormány a jövő esztendőre már valami megoldási módot fog találni, •ml n városi háztartások Ingtltg alapján lényegesen segíthet.
— (HalálosvégU lázadás Mo •hrfcsou) Mohácsról jelenti a Zalai Közlöny tudóaltój*: Csülörlökön délelőttre rendelték cl a pécsi ha-lóságok Funták Gyula kérelmére n földtago«itást. Mir kora reggel sok száz főből álló lömeg l< ptr cl o vároiháza udvarát éa mindenáron meg akarták akndályorní a tagosítást. At elÓljíróság kérte Is Fun tákot, hogy álljon el a tDgoal.tja\'óJ, de az nem volt hsjlnndó, elleuke-jŐleg két csendőrt hozatott oda hivatalába. A tömeg megtámrd\'a n cstnd3röket és cl akarta venni fegyvereiket. A esendő" Ök kénytelenek voltak a tömeg közé lőni.
Kuller János é» Kullcr I léa, tcstvé rek, mindkelten haalővéat koptak, János már bele Is halt sérülésébe, Jllés állapot* is válságos. A tömeg l>öl sokan aulyoaan és néhányan könnyebben megsebiaüllek. A közigazgatási hatóság, hadbíróság és polgári biróság megindították a Icgsiigorubb vizsgálatot.
(x) Nagy pénz megtakarítás. Amíg a kés.let tart, vásárolhat mér sékelt árban kartonokat, balisztokat cs grensdlnokat Singer JózscJ és Társánál.
— (Megiut a száj éa köröm-fójáu) Az állatorvosi hivataltól nyert érteaüléaünk szerint a ragadós azáj- és körömfájás megint fel-ü\'ötte lejít a megyében. A Lenti ben, Nován, B\'csehelym és Bánok szentgyö\'gyön tartott nagyvásá rokra hasított körmű állatokat egyáltalán nem azabad felhajtani.
— (Elítélték a káptalantóti! földbirtokos gyilkosait) Megírta annak idején a Zalai Közlöny, hogy Varsa Mihály sáskái legény leazurta Löke litván kíptalantótil fö\'dblrtokost. A zalaegerszegi lör vényaiék most tárgyalta a gyilkosság ügyét és ítélkezett a gtilkoi és két társa felelt. A biróság Varga Mihályt szándékos emberölésért és köicier.d elleni kihágásért 12 évi /egyházra, idősebb Kovács Pált, a felbujtót szándékos emberölésben való bünrészess\'gért és magánlaksértésért 8 évi fegyházra, fiát, Ifjú Kovács Pált pedig 4 évi fegyház büntetésre ítélték. Az ügyész és az elitéltek felebbeztek az itéte t ellen.
— (Az egérszegi kórházi alorvos! állás) Zalaegerszegről jelenti a Zalai Közlöny tudósltójs: A zalsegerazegi kö>kórház alorvos! áilásárc, mint értesülünk, az aliapán rövidesen kiírja a pályázató*. Pályázni fog Keszli István dr. se gédor/os l», Zalaegerszeg síüiőtte. \'
— (Minek kellett Polal elvtársnak Madonna-kép?) A lommuniztnus iJejé! ót vali jegyzőkönyv kenik el«5 a na-pókban a nagykanizsai lakishivalalban. Dr. Laurencsy Oszkár, vu. lejegyző, a Iskís-hivatal elnöke felhívta woikosztójégiink ft-Kyelmét írro az érdekes kortörténeti kuriózumra és rendelkezésünkre bocsátotta a poros, inAr cs«k pihonésro ítéli akükból előkerült jeg/znk^nyvet. Jallomző at akkori rezsim .jogrendjére*, hogy a jeRyzóköny-vün sem pecsét, sem at4ir«s nincs, mégis Polai vádblxtos ennek tanusagtetele mslUtt hurcolta el özv. Riedl Jenóné lakásából mindazt, ami sseindnek-szájának megtetszett.
A hiteles okirat szószerint a következő:
.Jegyzőkönyv. Felvétetett Nagykanizsán, 19.í>. június hő 13 an Sugár-ut 4t. számú házban. Jeleovultak az alullrollak. I\'olai Jár.os vádbiztos elvtárs K-.edl J.-nőué volt lakásából használatra a kóvalkető tárgyakat vitte el: 2 ágy, l dupla ágytorilő, 7 nagy-vánkos felhuzattal, 1 khvánkoi, i paplan, £ clo\'tpaplao, 4 Ispedő, I pokióc, sozlon takaróval, G nulrac, 1 alsópárna, 1 dunna, ] toalett tükör, i éjjeli szekiéuy, 4 szék, 2 úlőke, U divúnyvánkos, 2 szekrőuy, I evő-ernyő, I bot. I tál 7 poli irkával I pohár-r.il és c:és(caljjal, 0 boros pohár, 2 főző-kWil, 7 talpaspoliár, 1 üveg, 18 tányér, 2 tál, 6 kompotos tál, i> csésze, 1 szöszös tál aljjal, 1 fedeles pohir, I leveses tál, 1 cukor-latló aljjal, 1 télikabát, 2 felelő, 1 lökete szmoking, 1 öltöny szurkeruha, I %irágvázn, 2 drb. iábszőnyeg, 1 nagy szőnyeg. 2 virágállvány, 15 gramophonlamsz, I cilinderka-lap, 1 szürke puhakalap, 1 nblakvánkoi, I gömbölyű kosir, 1 gólya- és l vérét-szobor, I MaJonna-kép, l so\'yem himzelt diszlcrltő •
As Indokolás cs>k annyi voli, hogy <»zv KieJütének nincs iiuksége sem lakására, sem a benne levő hol(uíj>ra, ui\'it J—4 híUe is el szokott menni Kanizsáról\'Jugoszláviába a leányához Kóképi eci podig meri .hurzsuj* volt.
A hasináUtia elrabolt tárgyak egy kis rtsze visszakerült jogos tulajdonosához, amikor a kommunnak vége lett, de axt még axeta som lehetett tivzláxni, hogy vájjon miért volt ssiikségo Polai elvtársnak Madonna-képre is.
— (Épül a ZGE székházának emelete). Zalaegerszegről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: A Zala vármegyei Gizdasági Egyesület székhazának emeletre építési munkálatai megkezdődtek.
— (Mérleg razzia Egeraze-gen) Zalaegerszegről jeleniI a Zalai Közlöny ludótltója: A zalaegerszegi városi hatóság mérleg\' és suly razziát tartott, minek követke:té ben több egyén ellen eljárás Indu\'t meg, mer! m*r!egtutyalk uem voltak hiielesltvo. Több mérlegot szakértő fog mrgvizsgálni, mert alapos a gyanú, hogy a mérlegek hamis:k.
— (Piaci ujitás.) Sopronból írjsk: Egy soproni úr iasszony ugyancsak megjárta tegifp u tejpiscon. Drágo pénzen megvásárolt egy kiló vajat. Otthon tálra téve ketté akarta vágni, amikor meglepődve láltr, hogy egy 40—50 deka sulyu kő van a vaj belaejtben. Ugylftt-azlk, a soproni pl«c túltesz még a kanlzsaln Is leleményesség dolgában.
— (Most már a levegőben is sztrájkolnak) Londonból jelentik : Az angol légiforgalmi társi-ságok sztrájk következtében kénytelenek voltak repülŐjáratnlkat beszüntetni. Tiz pilóta és 115 mechanikus nem fogadta cl az uj fizetési tarifát és aztrájkot kezdett. Az Angliából induló járatok legalább egy hétig szünetelni fognak.
(x) Vászon vásár.\' A legfinomabb minőségű siffonokat, batlazt-siffonokat, zefiroket, ksnavásznskat, vásznakat, nnginokat, dsmasztáru-kat nagy választékban Singer József cs Társánál szerezheti be.
— (Leégett a bocföldel pálinka főzde) Tegnsp délben a bocföldel pállnkafŐzdének a teteje főzés alatt kigyulladt a mire észrevették már lángokban állott az egísz lelő. A padlót lezuhsnt és s> bentlevö felszerelések a főzőüst kivételével mind leégtek. A tüz oka Ismeretlen.
(x) „Tetra" csecsemő-kelengyék Schwarcz Dezső cégnél, Fő« Ut 5. szám.
— (Rövidesen megoldják a kisipari hitel problémáját) Budapestről jelentik : At Ipartestületek Országos S:öveteégének vezetői megjelenlek 1Palkó Lajos kereskedelmi miniszternél és a kézműves- éa a kitiptr helyzetéről behatóan Informálták a minisztert, aki az információ után kijelentette, hogy a kormány teljesen tisztában vsn a kézműves és kisiparosság szomoiu helyzetével és limul a sérelmeiket. A kisipari hitel prob témájára vonatkozólag utalt arra, hogy ennek mego\'désn a közeljövőben meg fog valósulni. A kézműves-kamarára vonatkozólag pedig kijelentett\', hogy ez az intézmény eddig azért késett, mert az államh utartás egyensúlyának rend behozásával kapcsolatos teendőkkel volt túlterhelve, azonban egy kerettörvény uljin az Országos Kézműves Kamarát hsmarosan fel lehet állítani.
(x) Dunántul legnagyobb szö-vőpamut éa saövőcéma raktára. A világhírű jóminőségÜ szövő-pamut 3, 4,5. 6 8, 10 ős szövőcérna 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24 cs vaatag-sngban, lovábbá bordó cs vörös-ftj:ő kapható Singer József ésTársa gyári raktárában.
— (Májusban megnyílik a jtzékeafehérvár! rádió telep) Székesfehérvárról j -lenlik : Két éve, ho*y * magyar kormáuy a külfölddel való közvetlen összeköttetés céljából Síékesfehérvárott egy uj rádióállomás felszerelését kezdte meg. Az építési munkálatok most már annyira előrehaladtak, hogy a rádiótcleprt májusbsn átadhatják \'rendeltetésének. Nyolcvanöt holdnyi területet foglal el a telep, amely a legmodernebb eazközökkel van felszerelve. Székesfehérvárott van a feladóállomás és a Budapesttel vsió közvetlen érintkezésre állandó önze-köttetés, hogy a kapcsolat a fővárossal — ahol az anyagot feldolgozzák -7- állandóan fentartható £&gyen. A felvevő állomása Tárnokon lesz. A feladóállomást a MÁV gépgyára szerelte fel, mlg a felvevő-állomás készülékeit Németországból szerezték be. Készen van már a rádlótelepen: a két lakóház, n leadó épület, a két 60 méteres torony, további a segédgépek éa műszerek felszerelése. A napokban a szükséget áramot szolgáltató két gő.\'gépel is felállították a most már ciak a gépek kipróbálása vesz 1—2 hetet Igénybe Az építkezési költség a félmilliárd koronát már jóv/l túlhaladta.
(x) Uri és női \'divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dc-zső cégnél, Fő<«T&. p
(x) Elveszett április ?>n, szerdán éjszaka a Fő ut 19. szám dr. Sdgelhy féle házból egy kis malac. Kérjük a becsületes megtalálót jelentkezzék Kaposi Gézánénál (Fő ut 19), hol Illő jutalomban részeiül.
(x) A Kereskedelmi Alka! mazottak sportosztálya megalakítása végett folyó hó 5 én, szombaton este 8 órakor Baját helyíaé-gében fontos megbeszélést tart. A tagok mennél számosabb megjelenésit kéri az Elnökség.
ZALAI KÖZLÖNY
(x) Orvoai hlr. Dr. Strem Sándor spedálfs fogáaiati, orr-, torok , gé?e és ffllgyógyáaxatl rendeléseit Fő utca 8 szám alatt (Bazár udvar I. emelet) megkezdte. Rendelési órák:
délelőtt 9-12, délután 3-5.
— (Mibe kerftt a lokomotlvok füttye?) Az aweiikai v*sutki<ályok uxlcti könyveik átvizsgálást é■* szakértek meghall-g<tás« után rájöttek, h<»/.y •> amo:isat vasutak mozdonyai évenként utmillii dollár it* góxt lu»xniln>k cl jfl«J> lúlyutésro. Ennélfogva be akaiták szuuMnl moedony i\'»o« « füttyöket. Az illem «bl« n«ni volt lujUndó belemenni, minthogy » s*«r<m:séllcii»éjcck \\jlnu valószínűleg nagyon mcgsZapo oljlt volna. A takarékot vasutkirüyok ©z<rt • I-határozták, hogy mozdonyaik sfpjil.átaUklt-tatják olyanfoimán, hogy ezentúl egy oktávval magasabb hangot adnak majd k:. ninihoz jóval ke»escbb gAzt lusznátnak e\'. A szak-él lók ujabb siámitiutkat végeztek ét b»-Jelenítitek, hogy ax átalakítások k ltsége hatvnn nntlió dolláír* lug A vasúti iiályok most ei.\'s dileuimi elótt állanak és csupán ax aoioilkal vasúinkon utazó polgáiok testi épsége ax, ami a kérdés felbolygatásjvai ve szedelembe kerül, minthogy val"->zlngnek látszik, hogy a milliárdosok mégis inog fogják szüntetni vonalaikon a drága fütyülést (x) Szövet divat. Tavaszi tői ruha-koizlücn köpeny, féifl öltöny éa átmeneti kabát kelme újdonságok naponta érkeznek Singer JózseJ és Társu divatáruházába.
(x) A „Myssterl" Jazx Baad sztlontenekara estlnkint az Arany-Szarvas kávéházbin hangversenyez.
(x) Harisnyavásár GrUnbcrger-nél, hol elsőrendű minőségű divatcikkek Is nagy választékban kaphatók. Ffi-uUl. Telefon 221.
— (A kölce&nelőle* máaodlk
réizleta) Budapestről jelentik: A kölcsönelőleg máaodlk periódusa március 11 én kezdődőtt és már cius 31 én fejeződőlt be. Az első periódus alatt a kölcsön első rész-íate gyanánt eazkőzőlt hefúetések-elkönyvclése hozzávetőlegesen március 15 én nyert befejezést. Eddig a napig 352 ezer tételben 186 tnll liárd takarékkoronát fizettek be. Márolui 15 tői lehet izámitani a második réailet befizetésének megkezdését. Márc\'us *15 tői április 2 lg további 112 ezer tételt köny veltak el. Összesen 66 mllll&rd papírkorona folyt be a kölciönelőleg második részletére. A mai napig ősizesen 463 ezer tételben 252 milliárd papirkoronát fizettek be. Ez az eredmény minden tekintetben kielégítőnek mondható. Ami a kőlcaőnelőlegre folyósítható lombardhitelek Ügyét illeti, már ez Is kezdetét vette és a lombardhitelek »lgénybavételefolylonoaan növekszik.
M0ZGÓFÉHTKÍP5ZIHÜÍÍZ
Srombaton és vAsárnap: Uránia Dávid és Góliát, főszerepben Rich. Bar thelmes*. — Világ: Őnagysága a kisértet, vígjáték. Gyönyörnek\'is sok lett volna, 2 felv. burleszk.
(x) A családi tűzhely mele gót, boldogaágát őrzi meg s
elkerüli a elvódásokat, ht harisnya sa zokniszükségletét nálam szerzi be. Mindennemű megrendeléseket és jtvitásokal szakszerűen végez a FILIPP kötődé. Szombathely, Széli Kálmán-u. 6.
KÖZQA2DASÁQ.
Lehet jegyezni az önálló magyar Jegybankra
A szanálási törvényjavaslatokat a nemzetgyűlés előreláthatólag nagypintekig elfogadja, a stanálásl programnak megfelelően tehát az önálló magyar Jegybanknak ezután rövidesen mrg kell kezdenie működését. Illctékea helyen fontosnak tartanák tehá>, hogy azok a gazdasági érdekcsoportok és magánosok, akik részesedni kívánnak a Jegybank alaptőkéjének a jegyzésében, már most fogliIkoznának a jegyzés kérdésével. A Jsgybanknak május második felében meg kell kezdenie működését. A szanáláai ptrlódua szerint ugyanis az első arany költségvetés féléve jullus 1 én kaxdődik, a Jegybanknak azonban terméazetszerürn már előbb működnie kell. A J gybanknak át kell vennie az államnak a Jegy\'ntézet nél fennálló tartozásait. Eit az ösz-azeget természetesei üleg le kell f\'xl romi. Az állam ezt a tarto\'ást a jövőben a J gybsnknál lesz köta les törleszteni, még prdig abból a részesedésből, amely az államot a J-gybank nyereségéből megilleti. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket az állami kormánybiztos, valamint a népszövetségi megbízott Intézi. Egyes esetekben, amikor a kormány olyasvalamit követel a Jegybanktól, amely követelés a Jegybink atatu tumaival ellenkezik, a közigazgatási biróaág ra hárul a feladat, hogy a követelés tekintetében dönlsön. Illetékes helyen súlyt helyeznek arra, hogy a gazdasági érdekképviseletek és mzgánosok minél be hatóbban foglalkozzanak a jegyzés kérdésével. Stükséges oz annál Inkább, mert a szanálási törvényjavaslatok törvényedre emelkedése és a Jegybank működésének meg
1924. ápilUa 4
kezdése között meglch-.tőseo kevéa \'dŐ áll rendelkezésére a jegyzések elvégzésére. A Jsgybsnkra vonatkozó kérdéssel kepciolatban súlyt helyeznek ennak a megállapltáaára la, hogy a ifgyzésben való részesedés a pénz kamatozása szempontjából la Igen előnyős, amennyiben az önálló magyar J«gybank 8 azá-z >lék osztalékot szándékozik flzetr.J. Húsvét u\'án nyomban kibocsátják a j\'gyési felhívásokat, oionban a jegyzésre ekkor mir nem sok Idő fog rendelkezésre állad, tehát épen • vért volna fonloa, hogy míg a felhívások kibocsátása előtt foglalkozzanak a gazdasági érdekciopor-tok és a magánosok a jegyzés kérdésével.
— Az osztrák záróazámndás eredményei. Az oaztrák kormány most terjesztette a népsiövetségl fŐmegbúolt elé az 1923. évi novem berl és decemberi számadásokat. Az előterjesitésekből kiderül, hogy a két hónop összesen 82 milliárd papírkorona felesleget , hozott. — Novemberre 100 milliárd deficit volt előirányozva, c helyett 45 milliárd felesleget mutatnak ki. December ben a tervezet szerint 38 milliárd deficit lehetett volna s mégis 37 milliárd felesleget értek el. Ax 1923. évipénzügyi igazgatáa végeredményben az előirányzott 3258 milliárd korona (222 millió aranykorona) deficit helyett csak 1578 milliárd papírkorona (109.6 aranykorona) deficitet mutat fel. A megtakarítás tehát tehát a néps:övelségi szanálási tervezettel szemben 1650 milliárd papírkorona (116 millió aranyko róna).
A TOZSM HtftM.
(Saját tudósítónk UlafonjaUotéM)
Déli Kaazefoglaló magánforgalom. A mai migánforgalomban a kaiszanap miatt kötéa csak kevés iött létre. H stlpénz o\'cióbbodása következtében a hangulat megjavult Magyar Hitel 735-40. Oiztr. Hitel 250, H.z.i B»nk 300, Keres-ked. Bank 1300725, Pesti Hazai 5425, Salgó 800-805, Kőszén 3750, Rima 185-190, Schlick 10250, D.. nubius 4875, Cukor 3900-950, Mezőhegyes! 330, Georgia 630, Spódlum 295, Mílr 440
Esti magánforgalom. Irányzat teljesen üzlettelen. A délután folyamán üzletkötés egyáltalán nem jött létre. Migyar Hitel 685, Osztr. Hitel 230, Keresk. Bank 1560—80, Pesti H.z.l 4950-5000, Kőszén 3600, Cukor 3600, Georgia 600, G«nz Danubius 4450, S.lgó 760, Urlkányl 1040
Kosztpénz 1 aiázalék.
Termény tdssde
Buza tiszavidéki 76 kg-os 315000 —317500, 79 kg-os 322500-325000, egyébvidéki 76 kf oa 312500-315 000, 79 kg os 320000 -322500. -rozs 270000-275000, takarmányárpa 270000—280000, — aőrárpa 330000—370000. zab 260—265000, tengeri 240000-250000, korpa 205 -207500.
A mai terménytőzsde butában sailáid volt, 17500 koronával drá-gu\'t. A tö^bi cikkek változatlanok
A bécsi tőzsde
A tegnapi nagyarányú áresések után ma kezdetben valamivel jobbnak látszott a tőzsde, mert külföldi vételi megbizátok érkeztek, igen alacsony árfolyamokon A vásárlátok megtörténte után o spekuláció Ismét elsdaiokat kezdett, a kontremln Is beavatkozott, mire az árfolyamok tovább hanyatlottak, — Záróárfolyamon: Államvasút 542, M»gy»r Hofherr 180, Magyar Hitel 615, O.ztrák Hitel 210, Alpesi 493f Angol Magyar 82, Déli Vazul 87 5. s>lgó 686, Rima 142, Kőazén 3245, Klotild 123, Guttmann 825, Kereak. Bxnk 1450, J-lzálog 120, S\'lavonla 110, Magyar Cukor 3410.
A magyar korona külföldi hivatalos Jegyzéseit
Davlza Valuta
l«Cn*p rr.» (c<UJp ma
Bc s
U5
04
n)
Koilin ... 04 j 61 Prága .... 470 | 476 426 | . 44i
N<w>otkl>an 16. A takarékkoroaa árfolyamai
A D .vizakőzponl köri\', hogy \' taksrékkorona mai árfolyama 112 papírkorona.
Zürichi sárlat i
IViis 31000t.ondon 2405-00, Newyork bTji-Q Urutscl ?Hí7* Mall.nd 2t>*6\'00 Holland 111 3i, Bar in US-CO, WiaV KO 83, Soj\'a 410 Prága 17 )0 00, Budapest 77 50, Bukarest 205, Belgrád 70 S 00.
A dsulza-kfliponl hivatalos árfolyamai
ValuUM Devla&k
s.roi«oo Afiul4«d»m
Aujol fcw S64OO-))0ÍOO DoWraal $90-410
l«o l«o Kup*«bt(a 11)00-11001
DoUXl J6ooo..-8»oo KrtsilUsU io)7oio;oo
KÍMKI. h «J»J |W| lx)odoo jljíyo SijSiiO
U.. 8i«.i«l jHoo-i-jjo
0««u. In Oliuom>( »»> M<1
U«l(« lr.uk j9jo Páíia
Lal »9<>-4io P,*<. • \'«•!]»
SlBkOl UIS-I)W StoObr.lm I9900-SI $\'/0
Svljtl haok I|IW-I)(14 SvlJ{ l$IK>-l}Al!,
Kcacex ilab jjo Btci ■ 0<$$.|0\',s)
HolUndl ll. «JÍFoo iköoo SiKU j<o JÍO
Btlffld
N«w,of» 7$7uo->-ooo
Kelelós sxerkesxtó: Sxtrokay Kálmán. KUdó: Nagykantxsai Nyomda óa Lapkiadó V&ttalat.
Olcsó nöiszövet hétméy en leszá,,itotl
Óriási raktár:
árakon április 20-ig
Duplaazíle* mintázott izövet „ divatciikoa szövet
gabardin minden szinben
mtr.
28900 34800 44800 58600 48700 148SOO
8 ----------
v. i> fekete-fehér csíkos liiazler
140 cm izélea pepita szövet
140 cmsz.angolzaáneru szövet aportkoiKtiimre „ _ _____
Marokin, trikotin és kamgarnszövésü divatkeimék kosztümre és ruhákra. Kisfalud! és Krausz
az Aran^Kakashoi Nagykanizsa
1994 /p.lil. 4.
/.A LM K02Ulííf
Olcsó férfiszövet hétmélV6"
árakon április 20-ig
Óriási választék:
G-yupju férfiszövet 140 cm széles remek mintákban mtr. Gyapjú Homespon szövet 140 cm sz. sportruhákra is alkalmas botétkék ós fekete lüszter g-yönyörü minőségben 140 cm. sz
Férff ruhavásznak minden szinben.
Koverliotlok börböri, kamyarn uzovetek, fekete éa lötétkék külöu-bSiő szövé.ieklien, úgyszintén frakk-, zsakett- és szmokingkelmék.
137500 148500 107800
divatnagyáruhAza
az Arany Kakashoz
NAGYKANIZSA

Zongorahangoló K,
KU.1.S •■ImxntaU ir«,*«.lrl> Ki\'it. rnjrj iMtrrodHrlli.iprofrjl.il iwml, t;.rV., r,, ..,),„ (<o(«rímoriK>löw\'<|< \' *l\'xnVemid « ->j(r.o mn l«*i(m«ny, cty mM< Mifí. ílírntWf $.» m/irrm MU(4<i\'(((I, Rrfur- \\Vmo« S.i(i(ni T»Wf-m
trd\'ui v»k) rajiul lil.n l,u. t„lj, ni\'l\'iúr, U ii (tőiiit! \'t vjd > t«»Vtirbtr. u;, .-I lit l<rc». jór.Ajr, i
.16, Clm •
HíüéfcíO.
Kty <llvAuf «• 4 ruganyos Ilik rlídö. IV-lrit-
»>■_
Hirdetmény
A felszámolás afati Al!ó Nagykanizsai Autóforgalmi IíiszvényiAisa Nigj kAnizsáu J924 óvi Apriis h«t 10 án délutAn 3 ó(/íkor n Nngy-kanizsai Bankegyesület és DSizalai Takarékpénztár R T. Fő ut 8. sz. I. em. helyiségében
rendes közgyűlést
lart, melyre a felszámolok a t. c. részvényesekel a társasági alapszabályok 14 ik § a értelmében ezen hirdetmény utján meghivjAk.
Figyelmeztetik n felszámolók a részvényesekel, hogy a lárru\'aii alapszabályok 15 ik § a szerint a köz-Ki ülésen csakis azon részvényesek vehetnek részt és szavazhatlak, akik részvényeikéi, illetve az ezeket helyettesítő ideiglenes elismervényeket legkésőbb a közgyűlés előli kél nap pal a Zílflvárniegyei Szövetkezeti Aiuíorgalmi R.-T. nagykanizsai cég pénztáránál letétbe helyezték.
A közgyűlés napirendje:
1. A felszámolók jelenti se n vAl lallt 1923. óvi működésétől.
2. Az 1923. évi zárszíimadósok bemutatása és a feleltük való halA rozaihozaial.
3. Határozat a felflgyetf-biioltság felmentvényc tárgyában.
4. A felügyelő bizoiiság tagjainak megválasztása.
5. NelAni indllvár.yok.
Az esetleges indiivAnynktii nz riop szabályok 14. érteiméi eu 30 nap psl a közgyülős elölt iráhba-i kc\'.l a felszámolóknál előterjes/lcni.
A közgyűlés rz alapszabályok 14. § éneimében é-.vényíson cswkis ezen napirend fe\'clt t4rgVHih.il s határozhat.
Nagykanizsa, 1924 március
A felaznmolók.
Dunr.nlull Ga/daatígi
S/eazgyríroaok Szeaz-finomító Réazvénytár naaiSxánr.k ig*7gaii sf.ga,
í^ügydő\'izol és liszii-k^r* mély mcgillelődésscl
J^ion\'ik, hogy
Lonküi Ármin ur
iki hossza éve\' *n kérésziül meleg érdeklődéssel párosult l uzgo ügyszeretett-:!, mint \'.ársu\'nlunkraV igazgatói *gi tnpj«, óíénken részivel! vá\' I dalunknak ve:eésében, ki épiiésé\'.cn és fejlesztéséhen, e hó 2 An Budapesten elhuny!.
Emlékéi mindenkor kegyelettel megfirlízOk I
He^gjegy-
újdonságok:
Java Ananfii ó Kalhíwlna! Dal ís One step Ror,js of the Rio Grandé A magyar Metfb\'iáaok
(Ady vers) Tutnnkhi<me» Shliumy La java Chaplin Bluoa Tangó dlamur
FUchee Füí\'öp Hal
paplraruhíiziban
wagyxahjzsAm
\\z .- ismén legjobb mii őségü valódi Halschek-fóle
Eternit-pala
isn é: minden szinben Allardóa: kapható
Eppingerl.ésFia
deszka, épületla, cement és egyéb építkezési anyag kereskedésében
A ViMjríml f«lp;r R.-T. üardaiíjl él S.ál-litóíJtkflrgyír Miomínjl rtklára.
Nagykanizsa, Deák-tér 5.
Egy milliárdot
nytihel, aki .« eUlnyüsen me^vAltoz- VÚI ft«*fálvcrtrcl tatull j«tfVlerv szerint ujonan kérdd* 4iaiy9WI
vk*irol
SZ IJEENCSEgZÁMOKAT
.ji„i Miíhoíifer Kálmán aomjegylrodtja (Ki-joch-lii*)
•lio\' a mo«t folyó Ml uzx<okoii EAA|)AA IU tfnycrcincnyt
ti! r.nf.-le nyeremények k<>zt az 9WVVV Rvl Wflal Is nyeiték.
, egéaz 40000 korona, fAI 20000 korona, sorsjegytK nra . negyed lOOOO kor., nyolcad SOOO kor.
VlilAkl inftgrenil«1*»rk poitAn ponlo.»
Ha Ha
HUléa- éa apanyoibolug-aégAtOl asabadulnl akar, mint v6razogény eredményei gyógyulást kivin,
uyy fcitéllen el ne n.ulj.tsz*
Bruncsics Józsi
liox.iib.in fíl meKkere*nl. meri esek ni n
l*lalo« ereJmény. I liter O-aUlonmeJlíkh becel - ilrom-s^rc.n 6400 K, I t. Uikavér 3400 K, l I vörös 2400 K
Jugár-ut 53. Telefon 2-10
Gabonfcs zsák, ualma zsák,
PONYVA,
aa.\'neg és kötéláruk nagykoreakedéae
Hirsch és Szegő
Nagykanlsaa
Ngyakanizsa állomásra és állomásrál a személyvonatok az alanti menetrend szerint közlekednek:
Budapest O. V.—Nagykanizsa közt
frVeifs Nink.nlisirl
[ HtukuluMI
A VONAT NKMfi i\'" A VO^AT NKMK j! ÍM ptrc
21C. személyvonat 202 gyomorul 214 szotnélyvonat 204. gyorsvonat 4 12 05 45 JO 22 2t 1. 201 213. szeiuéjyvon«t Ujoisvon -t szetúélyvonat gyorsvonat 11 30 30 J5
2 t2. vatyeívon.t nrr^. s«métyvon»t ■ IS 20
közuelten gyorsvonat JuBOIzláulibaMurakeraizturorizág-határon ál Irieste é« meranol közvetlen kocsikkal
201 gyorsvonat. \' 1« I 201. gyomoiut 2! 1» Nagykanizsa- Pragorsko (Pragerhol) közt_
2\'i 1. vep;yeivon»l 223. szemílyvooel
10 45 I 4 szemílyvoiul 20 M I vegyesvonat
Nagykanizsa— Sopron-Wr.-Neustadt- Wien S. B. közi
t | 10
13 I 1!
IS OJ I «cioílyvor«l
23 1 W\'- m\'or.voo.l
:i/l. {(yotivon.t 31K. Memélyvoiut
A 301. <s 302. sz. gyorsvonatokkal künellen tsill kocsik kílltkednok Gyékényes, Nagykanizsa, Szombathely, 6y6r és Hegyeshalmon át Piaha (P(ága) ti Zagreb (Zágráb) kíit Nagykanizsa -Szombathely közt_
Kl. siomílyvoa.l í 1 35 | Mi. nomílyvon.l « , 31 Nagykanizsa—Barcs közt__
!) 1 ;l .i.mélyvűüat H41«. VCgyC.VORBt V»t. nyoisvooal
Menetdíjak a túlsó oldalon I
912. személyvonat 7 45 } 902. gyorsvonat 12 , 52 |
ZAI.Al KOZI.ONY
Olvassa el mindenki!
Figyelem I Nem reklám! Figyelem 1
E héten
mélyen leszállított árak
KOHN L. LfUOLi
G.M. Löu/enstein oroszlán vdj. fehérnemű. Női-, férfi., gyermekharisnyák él soknik minden szinben.
Gyermek flórtricó békebeli minőség. Hímzések mélyen leszállítva.
Győződjön meg róla, hogy a
egiobb és legszebb arut legolcsóbban kapja.
Fő-ut 10. Tel. 393.
Tavaszi cipővásár!
Egyes visszamaradt párakat
mlg a készlet tart
olcsó áron kiárusítjuk.
Miltényi iándor és Fia
cipőáruháza, Nagykanizsa, Fő-ut 2. Városház
Vasúti menetdijak
__1924. március 20-tól.
Nagykanizsáról
Budapest dv.
Székg-jfchírv/ir
Siofok Kooyód
b.jaloiiszcnlpytJrgy
Sopron dv.
Szombathely
Z\'la\'zcntivAn
Zákány dv.
C)ékínycs
Bites
Oyorsjonatl
IS3000:I09800\' 13050ÍI 78300 00000! 5.1000 58500| 35100 41500] 24900 1345001 S070t| DOCOO 54000| 48000 29400|
73201 42201
380C0 234C0 lti«X 53800 36C01 19000
32500\' 19500
I30ÖÍ
1500| 42900. S8600
Menetrend a túlsó o
SzamélyvonatI
I- OVII. II ont III. M
109800 73300 36tí0(
783CC 522C0 26101
54000 30000 1S00Í
35100 23400Í 11701
24900 10600 S300
80700 5380o| 2690C
54Ű00I 30000; 13000
29400! 19600 9800
If300j IO-ÍCO; 5100
lasoo. 13000: 6500
42900 28600, 143C0
dalon! r*
_1924. Jp.ill, 4.
minden nagytágban és kivitelben rendeléseket elfogad a >r.>
Vashordó és Vasárugyár R.-T.
Sopron - TülöfOii.* 521.
A takarék-korona
kxto yawát méiaékelt dtja^óa el oaóben
naparita délután három érakor
közli a
Magyar Távirati Iroda
expozituráJa, Fő ut 13. Telefon 338. 383
a magyar utak ideális pneuja.
Lerakat:
Somogymegyei Gazdák R -T.
zelöti\': Darnay Béls és Fivére, Kaposvár
»»
E héten egyei pár cipők
aron
cipőáruháza Nagykanizsa, K@zinczy.utca 1.
Telefen 453.
Nyom.,01, . tf.eyk.„llMj Nyomd, „ ^^„^-^^JB
Egyes síére ára hétköznap 800 korona, vasár- és Bn epnap 12QO korona
63. évfolyam Nagykaniz»a, 1924 ápiilis 5. Szombat 80. »zám
POLITIKAI NAPILAP
*a: H«r bóra 18000 korúak, a bora 04000 korona.
A nagy vita
Hinni akar|uk, hogy nagy és szép parlamenti vitákra emlékeztető tárgyalásban fognak részesülni a napirendre tűzött szanálási javaslatok. Olyan régen nem volt részünk Ilyen élvezel-ben és olyan régen nélkülözzük a nemzetgyűlési vitákban a ssj mélycskcdéstől és demagógiától mentes parlamenti mérkőzést, hogy ebben a történelmi fontosságú kérdésben az ellentétes álláspontok Ilyen megmérkózé sét várjuk,
A szanálási javaslatok lulaj-donképen folytatását jelentik annak a történelmi lépés számba menó politikának, melyre a trianoni békedlktatura aláírásakor rákényszerültünk. Akkor Is akadlak, kik ellenezték az aláírást, de ezért a politikáért felelősséget senki sem akart vállalni. Nem volt, aki megmutatta volna a másik utat és merte volna azon vezet l a halálosan sebzett nem zetet. Apponyl Albert volt egyik szószólója később Is annak a politikának, mely a jobb belátásra jövéstől, az ellenségeink mentalitásának megváltozásától várt javulást és várta a magyar Igazságnak előbbre jutását, m3jd diadalát. Csonka Magyarország eddigi politikája az óreurópil viszonyokkal való számolás lón. Erőinket gyengéknek ítéltük arra, hogy magunk vágjunk magunk nak uj utat az uj Európában, Nem történelmi céljaink feladá-sál, nem a lemondási jelentene e pollitá, de a reális erólénye-vóknek számbavételét
Korányi Frigyes Párlsból megjőve és a pénzügyi tárcát átvéve elmondotta, hogy mit mondtak neki a ma halalmasok. Ha az Igazságot keresik Önök, — mon-d Mták Korányinak — akkor sokáig hiába várhatnak, de keres sék azt a praktikumot, melyből kiindulva hazájuknak használhatnak és- előbbre vihetik talpra állásában. Bethlen István a kölcsönt, a szanálási javaslatokat, mini ezt a praktikumot hozza
Akik nem Igy ítélik meg a javaslatokat, azok elsősorban mu tassák meg, fejtsék ki, hogy ml az a praktlkufn, ami jobb, ami biztatóbb, ami garancia, hogy gyöngülésünk nem folytatódik és más módon Is erőre kaphatunk Csak ez lehet a nagy vita tárgya. Komoly parlamenti harc csak e kérdés körül fejlődhetik ki. de ez azután a történelmi credó megjelölése és a teljes felelősség terhe mellett.
Ha a szanálási javaslat politikai taktika kérdésévé devalvál-tatlk, ha ujből elkoptatott frázi sokat fognak napokon át zugnl a demokráciáról, a jogszolgáltatásról, a zalaegerszegi táborról és az általános választójogról, meg egyéb pártpolitikai Izü dolgokról, azok máris. elvesztették a parlamenti csatát a komoly közvélemény elólt. A harCra készülők tehát külpolitikai és gazdasági programmal jöjjenek. Ezt nevezzük n- i nagy vitának. Lás suk, mily történelmi és nemzeti erőket tudnának mozgásba hóznl azok, kik a kölcsön útjáról visz-szaléró és a szanálási javaslatoktól eltérő politikái kívánnak és sürgetnek
Az kétségtelenül Igaz. hogy az Idő nem nekünk dolgozik. Ezt az utódállamok kormányzati rendszerét és a dolgok kifejlődését látva, nem lehet tagad il. Azt is tudnia kell minden államférfinek, hogy mások erejéből nem fogunk feltámad. i. hogy ellenségeinkló!, kik letiportak és szétdaraboltak, nem várhatjuk, hogy ók állítsanak talpra és ók csinálják meg a jövőnket Da fii kell tételez nünk, hogy mindezt azok Is tud ják, kik-a kölcsön-polltikát vállalták és most a Nemzetek Szö vétségének uralma és ellenőrzése alatt akarják a nemzetet erőhöz juttalnl A szanálási javaslatok vitájának tehát azt kell megvilágítani, hogy a gyógyulásra kapott időt mlkép kell (elhasználni arra. hogy a külföld segítségét Igénybe véve. a magunk életerejét oda foko zuk, hogy a saját lábunkra állhassunk és később azokon
járjunk. Ez a ránkmeredó kérdések másik oldala, ennél több: a probléma magva E tekintetben a leomoly és tartalmas vita tanulságos, sőt szükséges lehet. Ez teheti még a t\'zenkettedlk órában Is a szanálási Javaslatok körüli vitát nagyjelentőségűvé és gyümölcsözővé.
De ehhez nem az kell, hogy távbeszédek foglalják le a drág.i Időt, hanem hogy komolyan felsorakozzanak azoknak érvel és meggondolásai, akik megszerez-
ték rokongondolkozásu társaik bizalmát Dönteni kell. hogy mlkép támasszuk alá és mentsük meg a jövőt. A \'nemzetgyűlésre jóformán már csak ez az egyetlen feladat vár: fáklyát gyújtani, hogy lássuk, merre Indulunk és meghatározni, hogy mlkép szereljük fel magunkat az útra. Ezt a kötelességet csak komoly vitában lehet teljesíteni, ezért joggal elvárja az egész magyar nemzet, hogy nemzetgyűlése Igy végezze hivatását.
A nemzetgyűlés napirendre tűzte a szanálási javaslatokat
Szilágyi Lajoi nagy vihar közt támadta a kormányt Bethlen megvédte a javaslatokat
Budapest, április 4 lánotságban, mint rászletelbon cl A nemzetgyűlés mii ülését pir perccol tizenegy óra előtt nyitotta meg Huszár Károly elnök. Az el □oki előterjesztések után
Kállay Tibor, az egyesített bizottságok előadója beterjeszti a szaná Iád javaslatokról szóló bizottsági jelentést. Kéri, hogy a törvényjavaslatokig együttesen tárgyalják és mondják ki a süigősséget. A Ház a sürgősséghez hozzájárult; az elnök bejelentette, hogy az együttes tárgyalásról a tárgyalás megkezdése kor döntenek. Eiután hsrmsdszorl olvasásban elfogadták a középlako-lák reformjáról sjóIó törvényjavaslatot. Következett a társasháztulajdonról azóló törvényjavaslat résile tes tárgyalása. A nemzetgyűlés Pet rovácz Gyula felszólalása után változatlanul elfogadja az első három szakaszt. A negyedik és ötödik szakaszt Petrovácz Gyula módosításával, a hátralévő szakaszokat pedig változatlanul fogadják el.
Etulán Szabó Sindor elŐ»dó Ismerteti a jogadós felelősségéről és az elszállásoláson alapuló éa ezzel kapcsolatos követeléseinek biztosi tásáról szóló törvényjavaslatot éa azt elfogadásra ajánlja. A Ház ál talánosságban e\'fogadja a törvény javaslatot. A részletes vitánál a javaslat második és Ötödik szaka szát az elősdó módosításával, a többi szakaszokat az eredeti szőve gezésben fogadták el.
Az elnök ezután az ülést öt percre felfüggeszti.
S\'ünct után Móser Ernő előadó Ismerteti a hősök emlékének megünnepléséről szóló törvényjavasla tot és lendületes szavakkal kéri a megszavazását.
A Ház rövid vita után ugy álta
fogadta a javaalatot.
Napirendi vita
Az elnök ezután napirendi javas latot tesz. A napirendben az elfő gadott jtvaslatok harmadszori ol vásásán kívül a szanálási törvényjavaslatok tárgyalását kívánta ki tüznl az elnök.
A napirendi Indítványhoz első nek Szilágyi Lajos azólalt fel, aki ellenlndltványt terjesztett elő az ellenzék megbízásából, hogy a Hiz ne tüzze napirendre a szanálási javaslatokat, melyek a nemzetgyü-M;t lényegileg jogaitól fosztanák meg. Szilágyi éles hangon bírálta a kormány politikáját s felhívta a miniszterelnököt, hogy terjessze br lemondását a kormányzónak. A beszéd után, melyet állandó zajon gás kísért, Bethlen litván gróf ml nlsitercloök állt fel szólásra :
— Az előttem szóló tisztelt kép viselőtársam Kállay Tiborra tett megjegyzést éa jogosultnak érzem magara, hogy erről pár szót mond jak, mielőtt rátérnék aiokra a kér désekre, amelyekre Szilágyi Lajos tisztelt képviselőtársam a napirend h-z \'való hozzászól a láaában kitért. O azt mondja, komédia az, hogy a volt pénxügyaxi^stecter leszáll a bársonyszékből és\'beleül aá előadói székbe, hogy itt mint dőadó a javaslatokat hirdesse.
Kállay a kötelességteljisltésnek olyan fényes példáját adta azzal..\'. hogy minden magyar ember előtt követésre érdemes. Elismerésre méltó, hogy nemcsak mlr.t miols* tar,, hanem mint egyszerű képviselő Is támogatja azt a becsületes ügyet, amelyért most harcolni aka ruok. őszintén megvallom, mély
ZALAI KÜZL0N7
szomorúiig \'ölt e\', imikor mind nyájin tudjuk, hogy mennyire izük lége van ni orirágnak a körgaz daaágl életre, hogy az egéar ma jyar táraadaiom a icparáclótól megszabadulva aaj At erejét s»ját céljaira haaznáihassa Fel. Egyik vagy máaik képviselő ninca tudatiban ennek a helyzetnek komolyságával, a mai komoly időket pártpolitikai célekra használják fel. En caak megállapítom, hogy azokból a bizottsági tárgyalásokból, amelyekben az utolsó napokban részünk volt, az ellenkező meggyőződést kellett, hogy merítsem, hogy az ellenzéki polgári férfiak között Is vannak, akik a tervet helyeslik. Ezektől elvárom, hogy adott pillanatban a véleményüket ép oly bát ran mondják meg, mint ahogyan a pénzügyi blrotlságban. (Helyeslés az egyaégeapárton.) Azt mondj* a tisztelt képviselő ur, hogy a választók tömege a kormánynak a választások folyamán nem sdott felhatalmazást arra, hogy ilyen javaslattal lépjen a nemzetgyűlés elé. Hát tisztelt Házi a választók fel-hatalmszást adtak nekünk arra, hogy az ország közállapotait aza-oáljuk éa rendezzük. (Nagy saj.) Nem jól értették a válaazlók bizal-mát, egyenesen kötelességünk a választókkal szemben ezt tenni A válaaztók és az ország túlnyomó nagy többségének ez a kívánsága (Halyeslés az egységespárton.) Aiok a képviselő ursk, akik Szilágyi képviselő urnák felszólalására megbízást adtak, voltak azok, akik mindig azzal vádolták a kormányt, hogy nlncien közgazdasági és pénzügyi helyzet szanálására inog felelő programja. Voltak, akik a külföldi kölcsön miatt ciak azcmrchányáet tettek, mert épen ezen tagok rá ezéről Inllolluk, hogy miért kéilk a kölcsön. Én azt hlizem, hogy ml az uralmunkat egy perccel aem hosszabbítjuk meg ezzel a javallat tal. Hlazen a nemzetgyülélnck ezen tul ia joga leaz, hogy az ellenőrzést gyakorolj, és ha szükségesnek látja, felelősségre vonja a kormányt.
A.t mondja Sillágyi képviselő ur, hogy példátlan keretű felhat.I m.záal kér a kormány ■ maga részére, ami lameretlen az európai parlamentárlimua történetében. — Kérem szépen, ebben a parlamentben la lameretea. Mert amikor . háború .latt a kivétele, hat.lomr. •dott felhat.Im.záat az ország-gyülél a kormánynak, ugyanúgy járt «|, mint mikor mozt mi kérjük ezt ■ fölhatalmazást pénzügyi célokra a nemzetgyüléatől Sőt tovább megyek. A jelenlegi francia kormány olyan természetű és azé leskörü felhatalmazást kért a maga axámára, amely az általunk kért felhatalmazásnál még tágabb körü.
Bethlen : Beszámoltam három ízben is azokról a tárgyalásokról és azokról a részletekről, amelyeket a kölciön felvételével kapcsolatban külföldön folytattam. Beizámoltsm a kontrollra vonatkozólag Is. E tekintetben tehát niacienék ho inálybsn a képviselő urak.
Nem akarok a kérdések részletes [ejtegetésébe bocsátkozol, holnap leiz alkalmam « vita folyamán elhangzott érvelésekre részletesen válaszolni.
Felemelt fővel állok e percben a nemzetgyűlés előtt. Teljesíteni ogjuk kötelességünket, azt a köte-l««<get, .mt|y . mu„„ kor.
EkTí? r n«»"»tel szemben
oMÍo \'i ,0k- tV^axé* ■ jobb-mondások a baloldalon.)
Sxllágyltól megvonják n azőt
Bethlen beszéde után Szilágyi Lajos személyes megtámadtat »s cl mén kér szót. B szédét, melyet állandó vlhsr kísérj végül is az elnök szakította félbe, megvonván Szilágyitól a szót. Farkas István Is szakadatlan közbeszólásoktói kl sérve beszélt s ugyrnolyan zaj köz ben szólalt fel ismét Bethlen litván gróf miniszterelnök.
Etután a Ház n*gy többsége az elnök napirendi Indítványát fogadja el. Sándor Pál ■ kormány párttal szavaz.
At elnök ezután bejelenti, hogy holnap interpellációs nap lévén, a házszabályok által előirt időben fel fogják olvasni az indítvány- és Interpellációs könyvet.
Az ülés a jegyzőkönyv hitele ellése után háromnegyed négy óra után ért véget.
Szerdától kezdve tízórai ülések lesznek
MlnlszUrek az Ejyséíispártban A nemzetgyűlés munkarendjéről Almássy László, « kormánypárt ügyvezető alelnöke, a következet mondotta munkatársunknak:
A Hi* holnap ke;di meg a szanálási törvényjavaslatok vitáját. A három előadó után felazólal holnap Bethlen István gróf miniszterelnök és Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter Is és így megtör ténhelik, hogy az ellenzék eliő szónokára, Nagy Emilre, már ciak hétfőn kerül a sor. Hétfőn azavaz
a Ház az üléseknek egy órával történő meghosszabbításától I*. 1C« ennek megfelelően kedden már 10 ólától 3 óráig tanácsko.u ik.
— Kedden szavazza meg a Ház a tízórás üléseket, amelyek e szc rlnt szerdán kezdődnek meg. A munkabeosztás nem az eredeti terv szerint fog megtörténni, vagyis nem tlz órától két óráig és délután négy órától este tizig fog tanácskozni a Ház, hanem mindnn ebédszünet és megszakítás nélkül délelőtt llz órától este nyolc óráig.
Almássy László még kijelentette, hogy amennyiben lizórás ülésekkel sem volna garancia arra, hogy a szanálási javaslatok nagypéntekig tető alá kerülnek, akkor tudomása szerint a kormány nem rlid vlisra a tizenhatórás vagy akár permanens ülések bevezetésétől sem.
Az egységespárti képviselőknek régi óhsjtása teljesült azzal, hogy a kormány tagjai egymás körött megállapodtak, hogy felváltva, naponként meglátogatják az egységes pártot, hogy a képviselőkkel rendszeres Időközökben érintkezhessenek. Az Egységeapárt Eszterházy utcai klubjának előszobájában a fekete táblán tegnap már megjelent az erre vonatkozó éitcsltés, a pártnak felzetea levélpapirosán. Az értesítés a következőképpen hangzik: „A kormány tagjai közül a párt ho-lyiségébcn megjelennek, kedden: Rakovszky Iván és Nagyatádi Szabó István, szerdán: Daruváry Géza és Walko L«jos, csütörtökön: Csáky Károly és Klebelslterg Kunó, pénteken: Pesthy Pál és Vass József."
_1924. április 5.
hírek.
Horváth-Juda László a kaposvári törvényszéken
Három.xorl felmenté, út in
8 hónapra ítélték, de >za-b.dlábon hogytali
Kaposvár, Jprili.i 4 Nem mindennapi érdekeaaégü ügyet tárgyalt a hét egyik napjln a kapo.várl királyi törvényszék büntető tanác.e. Az ügy maga ugyan ciak egyazerü betöréaea Io-pá., do ■ siokáioi aablontól eltérővé te.il még la az a körülmény, hogy jobbmódu nagykanizsai polgár, Horváth Juda Láazló . szerep-I6j«, mint vádlott, aki 40—50 év közötti férfi de már 20 évea fegy házi mult van mögötte különböaő vagyonell.nl bünctclekmények el-követéae miatt.
Mostani esetének érdekes.égét még fokozza az, hogy ebben a pőrében három bírói fórum hozott már a javára felmentő Ítéletet, tőrvényszéki, líbla, kurla egyaránt a mégla mo.t az ügyéaz.ég ujr.f.l vételi kérelmére i.mél lefolytatták ellene az .l.őfokon a pört, amikor le elitéltek 8 hónapi börtönre, amely bői 3 hónapot . vingálatl fogaág-gal kitöltöttnek vett a bíróság, a többi 5 hónip folytatólagos Itülé ■ének megkérésétől pedig dr. Gi/lrgy Mór védő kérelmére eltekintett . -bíróság, egyfelől, mert a hozott ítélet allén felebbezést jelentettek be, másfelől pedig az elitéit Ingatlan vagyon, biztosítékot nyújt azökéke ellen.
A betöréses lopást Horváth Juda Láazló több mint egy év előtt követte el . nagj kanlzaal határhoz kozelfekvőeomogyazenlmiklőel azőlő egyik présházában. Az .l.ppör három felmentő ítélete blionyllékok hiányában hangzott el Most az ujr.felvétclezett pörben Nagyk. nlz.a vároa detektlvjeloek és rendőreinek javarészét klh.llg.tták a károsulton kívül Kapo.várott a az
ítéletet vallomások alapján srabták kl a több.zörö.en büntetett előéletű Horváthra, akit ■ bíróság mégla — . fenti indokok alapján — szabadlábon hagyott.
Hétezer százalékos pótadd lesz Zalaegerszegen
Zalaegerszeg, április 4 (Saját tudósítónktól)
Részletesen megírta a Zalai Köz löny annak Idején, hogy Zal.eger azeg vároa költ.égveté.ét tárgyaló közgyüléaen a tisztviselő-fizetések összegét kikapcsolták a város deficitjéből. Egyutt.l elhatározták, hogy a vármegyei törvényhatóság utján a kormányhoz fordulnak éa kérni fogják, hogy addig Is, mig a községek háztartáaéra vonatkozó tőr vényjavnslst tető alá kerül, .z államkincstár vegye át . vároal tisztviselők Illetményeinek klflze-télét.
A törvényhatóság beadványában kérte, hogy a kormány utaljon kl Zilaegerazeg vároa réazére akkor, össregü segélyt, .miből tisztviselőinek Illetményeit folyóall.nl tudj..
Zilavármegye törvényhatól gl bl-ottságához most érkezett meg a vál.az, am-ly szerint a kormány oak nem áll módjában ■ törvény h.tóaág kérelmét tcljealtenl.
A. költségvetést tárgyaló köz gyűlés határozata értelmében Zala egerazeg vároal pótadójának kivetésénél a tie-.\'viselő! illetmények összegét már nem Is kalkulálták bele a pótadób. a lg, 1400 „á„. lékoa községi pótsdóban állapod, tak meg.
E»t a számítást , kérelem el-ut.altáa. keresztülhúz!, a mo.t . pót.dóba a városi hivatalok öaz-area költaégelt la hele leli „áml tani, ami egymagában 5200 arára ■ékoa potadót jelent. Z.laege. szegen ilyenformán a községi pótadó mintegy 7000 százalékos iesr.
Samba
Sohasehal/ott, exolikus hangzású szó. Valami prirr.iUv nép primitív mu csikója ad talán ilyen bágyadtan elnyúló, hirtelen, nem is egészen beje.jeielt hangot. Olyan utózöngéje van, mint mess iről hangzó gong ütésnek. Hosszú est nd követi. Mintha furcsa táncra hivna valami Jorró övi falu sziklába vájt temploma elé.
Samba . . .
A iövő téli bálok tánca tesz 1< Samba. Most Jogadták cl a világ táncrnesterei a brüsszeli tánckon gresszuson. Lucien Piaus Jranciá táncmester szerzeménye az El Nig rltoval és a Riviérával együtt. Crak ezt a hármat Jogadták el. Ezek közül is a Sambának szánták a jövöt.
fuicta tánc lesz az a Samba. valahogyan ugy ctináltak, hogy ki-fordították a Jóval, mert az már elkopott, elhasználódott nagyon, mert nem is szánta hosszué/etünek a mai szeszélyes tánc krónika, aminthogy nincs is ma egyáltalán hosszuétetü tánc. Ma mire megtanulná az cm ber valamelyiket, addigra épen ki ment a divatból.
A Sambáról csudákat jósolnak. Mert az tu\'tesi még a síiu indiánok csata t íncán is Igy megy valahogy: egyre keltő kicw, kettőre egy nagy lépés, hat kis csúszó lépés háromra jobbra, hirtelen Jordulat balra, négyre hat kis csusza balra, megint hirtelen ötre jobbra fordulat, de most már rw\'gse jobbra, hanem balra, másjelé valamerre egure kettő, kettőre egy és igy tovább, folytonosan balról jobbra, vissxo, össze, előre, hátra hirtelen Jordulat — ez a fő, meg a csúszó.
Ez a kifordított Java, ez a legújabb, legdivatosabb tánc.
Ezt járja ezentúl „minden uri lány". Egész egyszerű kis tánc. Csak sokféleképen kell lépni benn Hosszút lépni, rövidet lépni, csúszva, hirtelen, előre, hátra visszalépni, össievissza lépni, balról jobbra, jobbról balra /ellepni, átlépni, lelépni, belelépni, aztán elölről újra Tessék megpróbálni /
— (Naptár) Apr. 5. F. Vince.
— (Időjárás) A Meteorológiai Intézet jelentése azerlnt főleg éjjel hűvös IdŐ válható, nyugat felől az eső azünéaével.
Nagykanizaán pénteken reggel 7 órakor hőmérséklet -f 7 6° C, azél: északnyugati. Délután 2 órakor: hőmérséklet -f 7 7° C, szél : északkeleti. Este 6 órakor: hőmérséklet 6 7° C, szél: északkeleti.
— (Oreakovicsná beiamerte
a gyilkosságot) Budapestről jelentik: A váci utcai gyilkos Ores-kovics Bogumllné a mai kihallgatáson éi szembesítések alatt megtört éi bevallotta a gyilkosságot.
— (Klaevexáa) A kultuszminiszter Baka Erzsébet Szentadorjánba beosztott tanítónőt ugyanoda állami tanítónőnek kinevezte.
— (A veaxprémi pUapok adománya) Veszprémből jelentik: Dr. Rótt Níndor megyéipüspök 5 millió koronát adományozott az egyházmegyéje területén tartandó nép-mlsszlók költségeinek fedezésére.
(x) Házasság, Goldstein Etel és Stern Simon folyó hó 6 án d. e. fél 11 órakor Eötvös ér 21. szám alatt házasságot kötnek.
im. április 5.
— (A kozgyülóat előkészítő bizottságok Ülései) A uiroahí-zán most már a legteljesebb neki készülődéssel folynak a városi köz gyűlés e\'őkészületel. A közgyűlés napjának pontos dátumát még most sem állapították meg. A kö^yű lésnek legfontosabb tárgya N»gy ksnlzsa város kö\'tségvetésc lesr. A7. előkészítő munkálatok kö/ben pénteken este tartotta ülését a jogügyi bizottság, amelyen megbeszél ték a közgyűlés elé kerü\'ő, a bi -zotlság hatáskörébe taitoió pontokat. A pénzügyi bizottaé? hétfőn délután tart ülést s azon különös-képen a véroil költségvetést kéazhik elő a közgyűlésen való letárgyalásra. A* anyag mgysága miatt nem le hetetlen, hogy n p;nxűgyl bizottság munkája 4—5 napot Is Igénybe ves/, igy a kö<gyülés napját ezidő szerint pontosan mcgino.idcnl nem lehet, de most már ci*k napok kérdése, mert mihelyt az előkészítő bizottsági u.unkalatok befejezést nyernak, rögtön kiírják a közgyü léit.
— (Selyem • csempészésen ártók egy kanizsai kereskedő feleségót) Sopronból jelentik: A balatoui gyorsvonaton ctütőrtöVön nagyarányú selycmciempészetel lep leztek le. A vonaton utazó pén.-űgy-Igazgutósági fővigyázóknak ugyanis feltűnt egy vastagtermetü nő é« le szállították a vonatról Sejtelmük nem is csalt, a nő tcsle köré csa varva négy vég selymet találtak. A selymet elkobozták s a nő ellen — aki egy nagykanizsai kereskedő felesége—megindították az eljárást. Minthogy n csempészett selyem értéke 20 millió korona, nr. ■asio.iy nnk körü belül 60 millió korona pénibirságot kell majd fizetule.
— (Villnuyorőro rendezik be a közkóvh.lz laboratóriumát) Köitudomésu, hogy a nigyk*nlzsal városi kö< kórhár, hogy laboratóriumi felszerelését a kor követelményetek megfelelő nívóra emelje, elhatározta la boratóriumának vll lanyerőre való berendezését. A vároii tanács ehhez cl.ben hozzá Is járult és a felszerelési költségekre nézve árajánlatokat kért. Az ajánlatok már be is érkeztek t városhoz s a legközelebbi tanécs ülés elé keiülnek döntés végett.
— (A térzene műsora) A szo késes vasárnap déli térzene műsor * a következő Icaz: 1. „Farsangi em lékek" Induló Blatontól. 2. „Ábránd" Aida cimü operából Verditől. 3 Kerirgő „Cigányprímás" elmü ope rétiből Kálmántól. 4. „Volt egy álom" Romarci Wundtrertöl. 5. „HákóCil Induló" Kélertöl.
— (A kanl/sai piac árai) A
n<gyk»nlzsal érvitsgáló bizottság a piacon klaULu\'t árakat a pénteki hetivásáron a következőkben jegyezte fel: Mik literenként 5000. bab literenként 4200, kilónként 4500, fog hagyma kilónként 3000, vöröshagyma 1600,s<rg«répa 1800, zöldség 3000, kelkáposzta 2500 savanyított 3000, kerekréps 1000, burgonya 1000 korona kilónként.
Vaj 40-45000. turó 7000 korona kilónként, tej 2700. tejfel 9000 korona literenként. Tojás 750 ko rona. Növendék marhahús 16—20, marhahús eleje 22, hítulja 26, borjúhús eleje 26, hátulja 30, serié.hus 30, zsír 40, háj 38, zsír szalonna 36, füatÖlthus 45 ezer korona kilónként.
(x) Slnger József óa Társa divntdr uháza Erzsébet tér, Köx pont szálló épület, megbízható be vásárlási forrás. A\'-pitva 1860-ban.
ZA1 M KÖZLÖNY
— (Előadás nz okkultizmus zól) Vasárnap délelőtt 10 órakor -■• Munkásotthon termiben (Főút 24) Ráa Gyula előadást tarl Okkultista tivlanok cluien a munkásság a/á mára. Belépő dlj ni, cs, verdégeket szivesen látnak.
— (Cigányverekedés szódás Üveggel) Csüiőrtökre virradó éjszaka már zá;óra felé, mikor már mindössze három vendég üit a Polgári Egylet éttermében, hango» szóváltás tém*dt a sarokban, j. cigányoknál. Füredi Gyurka b*n dóinak két tsgja, Foszák prímás és Lakatos, a nagybőgős valami miatt is.onyuan öiszeszólalko*t:.k. Addii igyekezett egyik túlkiabálni « másikat, mlg végűi ls mindketten felkapták a kezük ügyébe raö szó daiüvegeket éa azzal ütölték e2y mást, dc csak fejbe. A szódás üve gek eltörtek a a ciörömpö\'ésre figyelmes lett a azemélyzet is, de addigra már kérő volt * zegltség, mindakét c^ányuak elör.lö te a fejét a vér. Foazák, majd Lvkotos Is hazamentek. Foizákot jelenleg ■ kórházban, Lakatost a lakásán ápol-
A helya/inen megjelent * vp rekrdés után a rendőr, a clgányo kwt inár nem találva ott, x személy z.-t bemond Un alapján megtette jelentését éa tanukét Irt fel. A rend őrs\'gen megindult az eljárás.
— (Sok a kómónytUz Kaui zsáo) Nagykanizsán az utóbbi Idő ben ezer felett gyakran fordult elö kémér.ytüz. Pékeken délelőtt a Ma gyar utcába vonultok ki a tűzoltók, de mire c veszélyeztetett há:hoz értek, a lakóknak alkerült eloltani a tüzet. A hét folyamán a Klnlzsy utcában is volt kéménytüz. Er In ditotta az illetékes hatóságokat arra, hogy figyelmeztetőket ké.be-sittelett ki az érdekelt háztulajdo noioknak, hogy kéményeiket a tűz rendészeti szabályrendelet szerint hozzák rendbe, meri rövidesen el lenőrző bizottságok fogn>k járni házról házra éa a szabályrendelet ellőni kihágásokat a legszigorúbban fogják megbüntetni.
\' (x) Nagy pénz megtakarítás,
A mlg a készlet tart, vásárolhat mér • ekeit árban kartonokat, batlsetokat és grcnsdlnokat Singer József és Társánál.
— (Mennyi lesz az arany paritásos lakká*?) Köztudomáau, hogy egv törvénytervezet értelmében az 1917. évi november 1 én ér vényben volt lakbért — mely • lakásrendeletnek eddig ia alapja volt — aranykorona értékben fizetettnek kell tekinteni és ehhe* képest az 1924. évi május hó 1 tői kezdve az 1917. évi bémek blzo nyos százalékait kell fizetni arany korona értékben. Hogy a tervezet szerinti* lakbérekről fogalmunk le gyen, alább ködünk egy kia számi tást. amely azt mutatja, hogy az 1917-cs lakbér minden tiz koronája után mennyi fog járni. Eszeriut kel msjd fizetni minden 1917 ea volt lak béri 10 korona helyett körűibe lül : 1924 május negyedre 10 ezer, augusztusi negyedre 14 ezer, no vemberi negyedre 21 ezer, 1925. februári nogytdre 28 ezer, májusi negyedre 35 ezer, augusztusi n« gyedre 42 ezer. novemberi negyedre 50 ezer, 1926. februári negyedre 58 ezer, májusi negyedre 70 ezer koronát. Az üzleti béreknél a^ 1917 es 10 korona bérnek megfelel mi>jd: 1924. májusi negyedre 25 ezer, augusztusi negyedre 36 ezer, novemberi negyedre 48 ezer, 1925. februári negyedre 29 ezer, májusi negyedre 70 ezer koroni.
(Meglépett a íü»tic akaxitott sertés) A napokban érJckr* topís tüstént U uc<k\'<n. Hegyi Jósseí 55 éves baracskai tikos isiiéit vágott lo i» hust « íu.totfbc hasította Xc.-n sokáig túgott a sertés földi maradványa a fa»ton, mail e^lk íjjet Meretlen tettosek a liutturnegtt, kolbászt. J nnit stb cleracllék I millió C CíH.0 korona ér lékben. í:JcVt». hogy ibM, ^ konyhában alu.lt a nem wtte észro, koj;y a füstre állott Iruit flletnclik. A UtUsek utin aicKindult a nyomozás.
— (\\ rendőrség éa a sajtó)
A budapesti rendőrség tegnap este elfogta O. cskovicanét, a v&cl-utcsi gyilkost, rövid két napig tartó nyomozás után. A detektív u?y ü.ött rejta q LuVécs széllóban, amint ép a tóla s:óló cikket olvaaU egy d\'luténi újságban. A budspeati l.-»pok két nepon át oldalcs tudó sltíiokat közöltek a gyilkosságtól, a nyomozátról, pontosan megírták, hogy a rendőrség kezdettől fogva Orcskovlcsnét fogta gysr.ubs, hogy nyomoznak utlína, nem hisznek az öngyilkosságban, sőt megírták azt is, hogy két Ismerőse talalkozott a gyilkos asazonnysl a fövároaban. S a rendőrségnek mégla sikerült felfedem! a bujdosó rejtekhelyét s síiúte bos-.orkányoa ügyess^ggr-l két napon b?lül cl Is fo^ta a bű nö«t. Ezzel szemben vájjon mi lett v^lnz, ha u l»pok nem Írnák sem mit a gyl\'koajéjról, mert a rendőr ségnek csak befejezett nyomodról szabad közleményt adnia a sajtó számára ? Ssnkiscm tudo\'t volna sem n gyilkosságról, aem Oreako vlctncr ó>, nem jelentkeztek volna az Ismerősei, kik látták s ki tudja, meddig tartott vofn;, em\'g egy vak véletlen mégis nyoma. - vezette volna a rendőrséget. Ajánljuk: ezt az eselet a rendőrség figyelmébe, mert legaiebb bizonyítéka annak, hogy a rendőrségnek és a s-jiónak szüksége van egymásra, s az együttműködése. Orcák oviciné azt fa bebizonyította, hogy nem Art a nyomozásnak még az sem, ha az ujsá gok pontosan kiírják, merre és milyen iréuyb-n nyomoz a rendőr ség, tehát még as »/. aggodalom sem állja meg a helyét, hogy a sajtó ,,-setlcg" elrontha\'ji a nyo mozést. Vaj on mi értelme v^n hát akkor annak, hogy n rendőrség onnyira elz5ikőzik a sajtó és a nyilvánosság érdekel r.lől?
— (Kanlzsáu fellendült a zaibárua Ipar) Az a ispán meg
kü\'dte N\'gvkcni/sa városhoz a kép viselőt ont Öletnek a zsibárus szabályrendelet módosításéra vonatkozó elintézett kérvényét. A-ktres-ked-leműgy! minlsztérItfo a kért módo:ltást s így Nagykanizsa vá rosl tsnicsa 15 zaibirui iparenge dély helyett húszat adha-t ki a vé ios területére. Az eddig engedi lyezett 15 mind be van töltve, csuk egy üresedett meg legutóbb halAlozás folytán. Igy rr.oat 6 uj zslbárus-lparengedély kiadása felett fog hatéro<ni a városi tanr.es. A> engedélyek elnyeréseért maris tlzeD fordultak folyamodvánnyal k város Uoz. A tanács természetesen első sorbsn a keresetnélküli s arra /sió ban rés\'oruló özvegyeknek és rok kantaknak fogja t>: engedélyeket kledoi.
(x) Váazon váaár. A legfinomabb minőségű siffonokat, batiszt-siffonokat, zefireket, kanavázrnakat, vásznakit, angi^okat, damasztéru-kat nagy választékban Singer József és Társánál azerezhetl be.
(x) ,,Tótra" csecsemő-kelen gyók Schxvarcz Dezső cégnél, Fó ut 6. szánt.
— (Szabályellenesen épített disznóól) Dr Novay Imro városi aljegyző, mint elsőfokú rendőri büntető biró Mattersdorfer Mór helybeli sertéskereskedőt 40.000 korona pénzbírságra ítélte, mert Kazinczy utcai házánál a városi tanácstól kspott engedély kikötéseinek be nem tartásával épített sertésólat.
(x) A „Myazterl" Jazz Band szalonrenekara est/nklnt az Arany-Szarvas kávéházban hangversenyez.
— (Háziipari kiállítást ter yeznek Siófokon) Budapesttől jalenllk: A Balatoni Társaság Iro dslmi, művészeti és tudományos egyesület csütörtökön tartotta Wlas stcs Tibor báró elnöklete alatt évi rendes kö-gyüléaét. A siokásoa évi jelentés elfogadása után hstároza tot hoztak a tagdíjak méraékelt valorlzrclója tárgyéban éa a balatoni kuhuszadó létesítése ellen. A kö/gyűiést követő elnöki tanács Ülésen a Balatoni Szövetség 20éves jubileumán való részvéte) módozatalt, továbbá a nyáron Siófokon rendezendő háziipari , csipke- éa varrottasklállitáa ügyét vitatták meg
— (Balatonzamárdi ia készül a ÍUrdőazezoura) Siófoktól néhány percre terül el Balaton/s márdi, ahol a tclrk és villatulaj-donorok Purébl Győző dr azékes fővárosi tanácsnok kezdeményezésére megalapították a fürdőegye-aületet. A azépfek/éaü nyaralóhelyet *z Idd tavaazra már teljesen rendbehozzák A telepen tnegcsl nálták a közutakat, árkoltak, fás!-lottak és rendezték az utcákat. A parkírozás! munkálatok a villában most kezdődtek. Az egyesület most felhívta a telek és villatulajdono-aokut, hogy kerítsék be telkeiket. A fürdőegyesület moat azon dol gojik.. hogy Balatonramérdin teherpályaudvart létesltssn és csendőr laktanyát épilteasen.
— (Varr már elszakíthatatlan ruha iri) Mi- DennU IlraJloy city an^ol folyútral b.in lioúuhb cikket tosz koszé, melyben azt ó)lilj<, hony (clUlAlta az «lts*ti haUtlaa ruhát. — r«:mé>sete.«, ho#y -..tUun hegyes tár/^yal mi in állalntu előállított ssúvotbe Is lyukat lehet itakítaui, irj» Kradlay, .<zonban huzi^sal fs JörziuÍMcl nem Ishei n »iiivelel clnyuiii. KtgiJIey azt Alltlja, lio^f e£ n tcl!cdcx£st kor»z|k«lk«ts> cioniut minden cml-c\'rnck cs«k c^yizcr kelt ctetcb?ci ruhát Ciiiiilutni, tioj-y ck<sz ilclítr át el lo (^en Íj tv a\' a luhásat\'a] Aki oxonk vul cm-nilt J rujiiit, az csupán a divatnak akar 1, ..lolci
— (Védekezéa n kiütéses tífusz ellen) A népjóléti miniszter rendeletileg utasította volamennyl vármegyei éa városi törvényhatóság első tisztviselőjét, hogy hatáskörükben tegyék meg az összes, a rendeletben felsorolt preventív Intézkedéseket a kiütéses tífusz ellen. Különösen szigorúik k rendelet utasításai a kórterjesztő kóbor cigányokkal szemben.
(x) Dunáutul legnagyobb szö-vópumut ós sxövőcéma raktára. A világhírű jóminŐségü szövő pamut 3, 4, 5, 6. 8, 10 és szovőc\'rna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 es vastagságban, továbbá bordó és vörös-fejtő kapható Singer József ésTársa gyári raktárában.
A Zalai Közlöny példányonkénti ára a kővetkező: hétköznap . . . 800 K vasár-és ünnepnap 1200 K Előfizetés havonta 18000 K
ZALAI KÖZLÖNY
— (Araikor a házasfelek szabadságra mennek) J-ondonixl iijilk: As emberiségnek régi problwiúj* inír, hogy * sxecencséijen hniMNigokou ll©tJ)\'«i j.eg Ilonok ? Az angol (ársss*gbAi) rwgyou SJ> porodig azokoak a színin, pikik (iudrsll tömik anjeJlell, hogy * liix s«il(;ök e^y bixo^yov pjóbaid<5r« k-íllessenek s • 20-iUil cí^k akkor hosszAht-ilUssHimk meg, h-ia h*zi>sl--lek c&y-. mist liiioiertéx ii»cgiut.-duk M»udci;uk moUoM. Mihez sz esctíiex fiasouJ\'.\'-C produkál aioxl hx élet Wltiílow ur cí sí*jo a k&tójíC-IclosvVb e?yciérL:sbrn ei\'ok eveken ímw-lül. Koü^-ik voltuk micjoii UknMlx>i>, Amennyiből) mZ »s«ony ír- ■ ii-í, a férfi (ny ojSiít; *zeck«sis<ó;v Hi*a>.v*guk annyira h<mioriiku\\ voJt, liogy 111: ii .1 a kél fel 01=01 t-rtoll hogy fejj « fc\'eséa »z egyiitélés következtében teljes i> ervet sitit r^yiiiiségü. ket. és cíujün ket fclcmbt-rié v.ijnuk. I nieX ütegükül <tyozísa cctjAbi>l ugy .i!k>p\'>J?.ik oieg. hogy Jiizaséletúket ej;)\' o xwnjöto fel-Í«pgciít k, s/ctMly^xci űon <lv.iliu;;, ax t^y cjx\'íiijv al ii vfc$x«»z«iziíc ejtyiniví>;u k t»[-jességét és .17u(áii iíiifft i>Míeli\\;e;oodn«k. A sier«&Jíx j-ontj.ii k»X<\'H n is s«o:ec:ol» hogy « egy cv idolaMaui* alati.eJkóvekadó cselekményekért cgysJc"\'4*ui vonja fclejlvégce a rouíkst.
(x) Szövet divat. Tavaszi női ruha-koszi üoi- köpeny, fér ff öltöny és átmeneti kj>l>át kelme újdonságok naponta érkeznek Singcr József és Társa divstáruházába.
— (Víjjécek aranykorona-valutája) Miskolcról írják: Néhány nap óta két vlgéc kere*i fel M;*ő csát éa n környékbeli ffclvak népét és elhiteti velük, hogy r» komi íny uj pénzt ídott kl, urnely felér »z ona értékével. A hiszékeny emberek, akik hullottak valamit az aranykoronáról, lakarékkoronáró\', felültek a csalásnak ét drága rí fi zetéssel meg váaát oltók n vigécck által kínált közönséges szizkoroná sokat, amelyek egyik oldatára „Ta karékkorona botéi" foliráit tartalmazó paplrszeletkét rrgasztottak. Ily módon sok száz embert meg károsítottak. A mezŐci*li csendőr S ég tudomást szerzett a c*»lók működéséről és intézkedéseket tett, hogy lefüleljék őket.
— (Tizenhárcrahónapor, Idő-
azámltáe) Rómából jelentik: A Valikán valósiinühg már p jövő eszterdpbíri bevezeti a 13 hónvpos évszámítást. Minden-hónap négy bélből, fog állni, vagyis 28 napból, elseje mindig vasárnapra oik. Újév n»pja a hónapokon kivül álló nap volna éa srokőévben két napig tartana. Az uj fdÓsiámltáa szerint « változó ünnepek f x dáluairo cinének, A vállo>talá«ok neltt ál Iának ellcntétbon a katolikus rgyház felfogáiántik lényegével ■ igy ezt »kídálytrlanul el leh\'t fogadni.
(x) Orvonl hír. Dr. Slrém Síndoi <.peciá!!i fogásvati, orr-, torok , gégo-és fú!gyógjrász*ti rendeléseit Fő ulc < 3 szém alatt (Bazár udvar I cm<lel) megkezdi*. Rendelési órák:
délelőtt 9—12, díluUn 3-5.
— (Súlyos vniaágban van| ft mflgyar móhéazet) Az elmúlt hírom év alatt nagyon sok méh cialád elpus-tult és n moatsni néhány hínapig laitó síigoru Cél, valomint az í«Ős, hideg tsvaa* nigyon mrgvisolte a méheket, A2 ország külónbőrő vidékeiről «ro-moru jeler.t .\'sok érkeznek «t O(• »7pgo* M yyar Mshé.izetl Egyesü letbf. Ezek 40-80-*zá.-alélcos vesz tejégről szűmoln-k bet Cíik gyor-ián b«következő meleg Idő segit-hetne ok életben m&r&di méhcsa-Udokon. Nagyon hiányzik n vir*g, ** etető cukor n®gyon d^ág?, kilogrammonként 16 780 koronóba kerül. A méhészek legtötelebb Budapesten megtartandó kongreaz-stusukról feliratban kérni fogják Korányi Frigyes báró pénzügymi nfsztert; hogy súlyos anyagi helyzetükre való tekintettel enyhítsen az adóterheken.
(*) Harisnyavásár GrUnbsrger-nél, hol elsőrendű mfnőségU divatcikkek Is nagy választékban kaphatók. Fő-ut 11. Telefon 221.
(x) Uri én öől divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Scfitvarcz Dezső cégnél, Fő-ut 6.
(x) A Kereskedelmi Alknl mazottak yporlosztálya megoln kitásn végett folyó hó 5 én, s?om baton este 8 órskor a?j$t helyisé gében fontos megbeszélést «urt. A tagok mennél számosabb m^gj-le-nését kéri az Elnökség.
(x) A caaládl tUzhely molo gél, boldogságát őrzi oaeg h elkerüli a elvódázoka!, ha hrrisnya 6« zokniszükségletét nálam szer-l be. Mindennemű megrendelésekéi és, javitáoókat s/akszerüen végtz FIIJPP;kötődé. Síombathely, Síéll Kálmán u. 6.
«0Z6dFÍHYtóP5ZIHHÍlZ
Sfombaton fél ? ét fél 9 órakor: Urániaí Dávid és Góliát, 7 felvo-nás. Főszerepben Richárd Baithel mes», «ki az „(Jt a boldogság felé" íérfi főszerepében gyönyörű alaki Ust nyújtott. Klsérökép: Se// az orvhalász, buileszk. Világ: bnagy sága a kisértet, v^jMék 5 felvonás ban, kedves, stelleniea »mei lkai film, fősverepben Eugcn O. Brien. Kisérö\' kép: Gyönyörnek is sok lett volna, 2 felvonís.
&ŐZQ flZOftSflO.
A bankjegyfoí-galom ujabb szaporodása
A J<gy«ntézot c heti kimutatása « bmíjegyforg»Iomnak 240 mll-liárdd 1 való szaporodását tűnteti fel. A bankjegyforgalomnak ez a fcIduMa^ztása végigkíséri m»jd a gRidesígi életet egés-en addig rz IdŐ\'g, amikor a NJsgy>r Nemzeti 8*nk niegkcídheti működését, ami kor majd az iifRcIÓ la csökkenői fog, «Őt meg Is szűnik. Meg fog siűoni az InfMc\'ó, amely abból állott elő, hogy a bankjegyforgalom jelontékeny rész? az államnak a Jegy Intézettel szemben fennállott lartozésiiból óll és meg fog szűnni az Is, hogy «7. állam különös kedve* zésben <?s anyagi támogatátbsn ré fczejits.cn bi/ottyoi vállalkozásokat, amely támogatások tzaporitják az áliamnnk a Jigylnt\'ésíttcl szemben f.-.nr.Álló tarlozásalt.
Mihelyt a Jegyintézet megszűnik cs vele megszűnik az a központi hitelforrás, nmelyet az állam igénybe
1924, áp, Hl, 5
yeaz és a Migyar Nemzeti Bank megkezdi működését, amelynek üíleti politikájút a stalutumok és a szanálás céljai Irányllják, meg fognak szűnni azok p kedvezések is, melyekből sok dédelgetett alapltán, vállnlkozás esztendőkön át fenn tudta magát tartani. Az iofíáeló megszűntével véget ér a hitelezésnek az a relatív könnyűsége l», ami eddig fennállott. Igaz, hogy ez majd maga után vonj* »zt, hogy egyes vállalkozásoknak gondja megszaporodik, nehezebben fognak élni, mlot ahogy éHak a mu\'tbr.n, de bbonyós íz is, hogy megszüaik rnsjd a b>nkjegyforgalo»n*k az a szaporulata, amely abból \'szárma* zott, hogy az állam egyes vállalatoknak nyuj\'ott sokszor bőséges és indokolatlan támogatást. Ez a gazdasági életben mindenesetre éreztetni fogja hatását és előállhat majd az a pénzszűke, amit a Magyar Nemzeti Banknok a atatutu-mokbtn megszabott üzleti politikája fog megteremteni, ami azonban nem zárja ki, hogy a Nemzeti Bank kl ne elégítse a gazdfliágl élet legális pénzszűkségletét.
I feudagpegii tü£Sda sár6 árf^liramai,
A budapesti tSzsete délután 1 órai z&róárrolyamal a következők:
A*«ír M«fy. I
0]..Mm\'tinV Otíu, Ilii
»/►;.. t. ti. Áyjít x »íftSShi«>i..
Jl«rn
til. |
H\'ir. »»»•>>. AH :kí.H«
XertmU
N»<yMUx.,l
S.l«6 Ojliii
(Joló tínjj Urlkányl ClfT\'-H
Nyw.n.i
Aover. I. iS . Aihenitúirt
M. CieJi lr.il/, ; Pfif<»lml Ker. Uilíl
JclitluK
ViCIMl I.M.V McrV\'jf
Kereti. B. \' i; l/ftloo
áü.I. r.v MoWr "
tlAni «U4 KU6M.ISI.I
Kon<l(fe MJCy..Píín
Ikí.-M, ConcoidU
IÍJ Ujt^iittű
C»Ccy
Cui. üffij. i4J
FlUlo v.. $.i
Ptgyvt* iii>
Kfinkl 170
Oint-l)in, jjjj
GJQI.VHI.
Oíp ti »>»ul a
G yii3y i^c
llo&crr
K»U»b «<>
K1<illc< 14
MM
Belei Hm Mífiér
ölamkiurytt\'
Chxvjoir Ve«jir»r
n«ir :--«ií<»í Rc»- Lcyíl Rima
Roe«M\'ii.nn
RO(!im0ll(>
Schlkk
S:hvl!er
Teudlo«
C«er«4 l>;rnbi»j.«ll
PoSííiel*
niiTrír
llool }»
I.lfnu« Hlctl A Amtflljl li Kii* M. .Ltoyí MjEomtnVji Kemzeii (> Llchllg 0(»
RíiMnynl SíUv^au Tt>ÍV Nulcl Vik. fc-;io<
Zenul Puliink K\'d«.irl.
K»xl«k«< Adrin All*Ulk»
Mi.V-,1,1 ti Mull
Vifoii n D<livi>u.i
^lliinntui
CukvrtfjrArMk
D\'ku\'-r.t 700
UytTíl cnk. (11;
, C\'jlKiiipu JTOO
Oeeifrin J?»
MetWi. cuV. ««<>
! Slumiiiur Jflj\'í
\' Élolmlníoi nk
Kfu«a» 1»
Octín u
Cilnner I)
SxiHml >S
1\'JlpÚ^i u
VUI. «».*» JO
Toují «©
lialiier<«V. ié.j<
GA*. ViHHIUOI
Bgy. U,ó fS}
lutl l.xű 8.j<
Vi»m. vltl. Cl
A^ gtí 17
Phlt\'ii "í*
Oinjok
OUJIpar 110
BSr íi
K4várO«i t«i 41
Ktrit>«6( jó;
Pol^Arl ifir 7$<
Buta* "í
KccUrleb tf
K<«lV<oj»úr ÍJS
OieHwlodt loí
Kroan *k>i 3«
S»<nVtí»í< .ij SxAIlixUk
Ituny.irli __
Royii úillo ijj
Schi\'aríier JOO
w* % je
K. (i Icaiéi S«J{.
Unte (eiiii -
Si^víKita W. Texiil
Kdilc-n
Oy«ci Ifxnl
KWrj
MűirJc,\'
S.il/i
VuiUi
Cbinlío
Oonki
OUai
l.\'íleli Mu
Kkto
KloliM
L»bO<
.Ttlítoo
UaS» uloti. SsobuVl
Z»,OiT»r»lf.
BM1
Ktríl>»vii« Voi\'ii (orz Búoi Drmöl
Corrio (Ilin -P.pic
HumVu StMÍlL-n -0»l«rm«14 H.*y.-N<« c4 Turul 8pe«t
G>0rl W( .
Olcsó nőiszövet hét SSX
Óriási raktár:
Duplaazéies miutázotf szövet » divalCBÍkos azövet
« Kabardia minden szinben
-I^A " .. fe,[ete fehér csikós lüszter 14Ü cm szeles pepita szövet 140 cm sz. atigolzsánei u szövet sportkosztümre 7,
Marokin, trikoíin és kar.igarnszövásü divatkelmék kosztümre és ruhákra:
tiivalnagyáruhSza tóa a «
az Sraity Kakashoz S^ög^SlSIlíZSa
mtr 28900
i» 34800
11 44800
»i 58600
11 48700
> 11" 148500
1
1924 április 5.
ZALAl KOzLÜHY
5
Olcsó férfiszövet hét
Óriási választék:
Gyapjú férfiszövet 140 cm. széles remek mintákban mtr. 137500 Gyapjú Homespon szövet 140 cm sz. sportruhák a is alkalmas 148500 Sötétkék és fekete lüszter gyönyörű minőségben 140 cm. sz 107800
Férfi ruhavásznak minden szinben.
Koverliottok börböri, kamxarn szövetek, fekete és sötétkék külön böiö szövésekben, úgyszintén frakk-, zaakett- és szmokingkelmék.
KISFALUDI és KRAUIZ NAGYKANIZSA
— A gazdasági cselédek
bére. A gazdasági cselédek kés/.-p \'nifizetésére zsinórmértékül a gaz-H >sági egyesületek a következő j«-v.alstot fogadták el: kociis fizeti se negyedévenklnt 15 kg. buza, kerülő fizetése 20 kg , gazda, mes terember 30 kg., majorgszds 40 kg. főgépísz 100 kg. bu«s. Ehhez a fizetéshez j ír ul a termésietbeni járandóság.
— A magyar korona a cseh utasforgalomban. A cich kor mány a minap tette közzé a külföldi fizetési eszközök kivitelére vo nstkozó rendelkezéséi. Eszerint a gyenge valuták engedély nélkül vihetők kl Csehországból, a nehezebb idegen fizetési eszközök kivitele azokban kontingentálva van. I/y az útlevél felmutatása mellott 20 angol fontot, 80 dollárt, 30C0 cseh koro nát, 500 svájci frankot, 200 hoilsndl forintot vihetnek ki az utasok. Német márkából hétszázbilllő, magyar koronából hárommilliárd sz engedélyezett mennyiség sz utasforgalomban. A magyar korona kontingens az arányok szempontjából is jellemzően vsn megállapítva, r.árom milliárd magyar koronáért ma 50 nagón nulláslisztet vehet Magyar országon a cseh importőr. Ugy (átázik, uincs Ínség odsát magyar fizetőeszközökben.
ATÖZSBSHMM.
(Saját tudósítónk l.l.fonj.U.tíu)
M. prolongáclóa n.p volt . töss-din és ebez hoziá járult . pénz-hiány és . hécsl tőzsdéről érkező lanyha hírek, amelyek mind l.ny-hitólag hatottak a lőtsdére. A spekuláció is eladásokat esrkötölt. Ai eladások lárlatlítsrtott.k ís 10— 15 azázalék veszteséget Idéztek elő. Az Intercxlőa közbelépések hatástalanok maradtak, bár a titkárság Is többször felfüggesztette .2 egyes éitékek jegyzését a gjoriiramu ár-veszteség miatt. Az általános Isny haságnak esik egy két piplr tudott ellentállni, lljenek voltak a Bauxit, a Truat és nihíny kisebb nyomdaérték. Koszipénz 1 és fél százalék. A prolongádót 3-6 százalék kö-öU Intézték. Zárlatkor az Irányxatlanyha hangulat vontatott.
Esti magánforgalom. Irány zat uzlettelcn, lanyha. Földhitel 455, Hazai Bink 288, M.gysr Hitel 710, Ositrák Hitel 234, Ltsiámllolö 106, Keresked. Bank 1610, Egye.. Fővárosi 215, Pesti Hirai 5080, Száazvárl 520, Kőstén 3750; Sslgó 790, LMkányi 1560, G.n. Danubius 4350 - 4450, Villamos 2150, Cukor 3850, Georgia 605, Metőcukor 300, Lev.nte 330, Nova 152.
Nemesfémeit Etüst egykoro-•lás 5800-6200, egyforintos 16-175000, husikoronás arany 328— 348000 korona.
Terménytőzsde Buta tiszavidéki 76 kg o. 315000 -317500, 79 kg-os 322500-325000, -gyébvldékl 76 kg os 312500-315 000, 79kg-os 320000 -322500. — iozs 270000 275000, takarmányárpa 270000—280000, — föráipa MOOOO-350000, zab 260 -265000, \'engetl 240000-250000, korpa 205 -207500.
A mai ttrménytőrsdén az irányát váltosallan. A but. a tegnapi ■irekon került forgalomba. Z-irlat-ior az Irányzat vontatott volt — Árpa teljesen változatlan és üzlct-leleo, már napok óta nem volt benne kötés. NO\'páb.n nincs változás.
Sertéaváaár. Felhajtottak 520, eladatlanul vltsiamaradt 50. A vá-. ár kötepts volt. I r. 24000 25000 Könnyű 20000—22000. St.lnnná. félsertés 23000—28000. Lehúzott liua 26000 - 29000 Sózott sralonn. 24000. Zalr 31000.
A btSc.l t5a.de
A bécsi értéktőiide Igen laoyha hangulatban xajlott le. Az árukiná-lit a további extkutálások miatt iolytatölagosan tartott. Ennek megfelelően a zárlati árfolyamok a kö-vetkeiök (ízer koronákban): Angol Magyar Benlc 75, Oittr. Hitel 202, Magyar Hitel 611, Allamvaaut 560, Rima 146, Salgó 712, Magyar Hofherr 180, Klotild 118, S.lavönla 110, Kohó 605, Kőszén 3210, Ma-yyar Cukor 3310, Kereskedelmi lisnk 1430, Adria 1950,
A magyar korona külföldi hivataloa Jogyxíael i
Oevlta Valuta
KCn.p mt iftc.ir m.
Bért .... 115 I {>> Ott I »u
Haitin ... 04 0> 41 I 14
Vtiy,n .... <70 | 475 ti;- 445 NcíVforkban 15.
• átviis-kíisoni hivatalos árfolyamai
Valuték Oavlzák
S.po)«oo Atrtiterd.rn •Jijo-igiw
Uniót 5«9\'»o JJfíoo Hviart.1 J90401
U» ■ •lOO-IIQOt
Oo»ir j67oo.;jooo KdiittloU I0)90-io;i»
fnod. I« «4»0 4j70 l^jnino 119100 jjftsco
Ui. »>))<|> UiCtiel ic90 —jsoo
Chiir. kor if>7jjiio;j OliUHUl( inimi
dtlt, If.Bk )69<>-)!oo Pária 44<k> 4J«0
(xl S90-4»> i>7» «)4o
S»o4ot siyo tJ40 Siot\'.ho\'m IOH^KKO
ivijri fnn» it)W\'i|J» Srijr
Ikofoc. íln» («»«« n»c. <o»J-tio75
•i.vlkvu. il •sljo lOljn 3i4c« J4Í-JÍ5
íu-e^
ibWT\'X*
A takarákkorona árfolyamat A Davltaközponl közli, hogy • takarékkoron, mai árfolyama 113 papírkorona. ,
Zürichi xírl/st ■ Pailt 3350 0 \', I .ondon 247í*00, Néwyork 574-t/), ürülte! S 7 7\'», MalltnJ X5C0 001 lotlaoJ !I2 50, Ü.rMn !fl-60; Wien 80 25,Sol-a 410 PriRa 17 15 00. Oudepett 75- 0, Olikaratt J.B\\ Beleid 712 50. _
tt*iai.\'a as.rketxtA: Satrnkay Kálmán Kiadd: Naíjkanltaal Nyomda é. I.apkladit Vállalat.

m
„Zalai Közlöny"
tapintó
Horváth József
Fö-ut és Sugár-ut laroK,
Görög Károly SS?"
Erzsébet-tér, Fiume ki\'véhii elítt.
Özv. Palkó József né ^
Fisther Pál
Nikkel- és rézpénz
bevdltös
Budapest, IU., Vármegye u. 7.
Pénztári ór.k 0 - 3-lfl.
CORDATIC
a magyar utak ideális pneuia.
Lerakat:
Somogymegyei Gazdák R -T.
Ezelőtt: Darnay &éla és Fivére, Kaposvár
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Egy milliárdot
osztálysorsiáték
sorsjegyeitől vásárol
szerencseszámomat
Milhoffer Kálmán sor ciagytr ódája (Rspoch-hás)
500000 ks> rónál XST
egész 40000 korona, fél 20000 korona,
. ,___ ____ i. >nr.n knr.
sjáot
shol H moit rolyo fijt uzísokon lu öiíf.\'le nyeremények kíízl «*
_ . | . egész 40000 borona, fai zuuuu Koron*.
A sorsjegyek ára : negyed lOOOO kor., nyotcad SOOO kor.
Vidéki iMccrend«l**«k posUn pooto.an igAlllltalnaV.
ZALAI KÖZLÖNY
Olvassa el mindenkif|
Figyelem! Nem reklám! Figye\'eml
E héten
mélyen leszállított árak
KOHN L. LAIOSnái
G.M. Löwenjtein oroszfán udj. fehérnemű.
Női-, férfi-, gyermekharisnyák ét soknak minden színben.
Gyermek flórtricó békebeli minőség. Hímzések mélyen leszállítva.
Győződjön meg róla, hogy a
legjobb és legszebb
it legolcsóbban kapja. Fö-ut 10. Tel. 393.
1924. iprlll, 5.
hUlíii. és spanyo bolog-»6y<MŐI szabadulni akar,
Ha
Ma m,ni vérszegény arcd-na ményai flyógyuléit kivin,
ugy fclUllcn el ne .........
Bruncsics Józsi
bociban .11 ni.gktroni, moit ciak .i .
HU©) eicJitifny. I llt.i (1.1.1 tímclléki bec.l . iiiom. > i. . 6400 X, I |. lik. 3400 K I I vói.ii 2400 K
íugér-ut 53. Telefon 2-10
Bútorozott
egy vagy kél szoba-konyháj Sakált kerei
Ky.rn.Bktcl.il li.M.p f Cim a ktacttb.ii.
Száraz kemény dorong
ftÜzifát 2 5 mű id
tUAIiai koronáéit
továbbá nifit iiuAbfáUt szőlőkarót
wjRRoni4t«lb«ii p ompt *ailitána bír menyit rendelhet.
Takáts Tibor, Zalaegerszeg
Hangjegy* újdonságok:
Java Ananai Ó Katharlna I üai ét On. »uP Roao of the Rio Grnnde A magyar Messiások
(Ady vers)
Tutunkhámen Shlmtuy La jov*-j Chaplin Bluea Tan-o diamur
Fiichei Fülöp Fiai
paplráruháiában
NAGYKANIZSÁN
Eladó ház.
Klskanizsán 30 év óla forgat-mas fUszarűzlalház »>á* v llTlxo-x»s rimU eUdó. Azonnal bekoltöihet-S B ve bet • tulajdo osnál 1C.,16
Ország.ut 81. szám alatt.
Tavaszi cípövásár!
Egyes visszamaradt párakat
mlg a készlet tart
olcsó áron kiárusítjuk. Miltényi Sándor és Fia
clpőftruháza, Nagykanizsa, Fö-ut 2.Városház

A takarék-korona
árfolyamát mérsékelt dljasáa al onóben
naponta délután három érakor
költi .
Magyar Távirati iroda
expozituraja. Fő út 13. Telefon 338. 383
Ngyakanlzsa állomásra és állomásról a személyvonatok az alanti menetrend szerint közlekednek:
Írkeiéí NtgykinUsirs
Budapest O. V.-Nagykanizsa közt
A VONAT NF.MF.
2 Irt. személyvonat 202 gyorsvonat 214. személyvonat 204 gyorsvonat
ü 1 rf«"
|| 4 I 05
12 | 45
20 30
21 I 22
Indulás Hagykanirsérdl
A VONAT NKMB 211. személyvonat
201. gyors von t 21 3. személyvonat 203. gyorsvonat
l
Balatonszentgyörgy-Nagykanizsa közt
232. veKJ\'.avon.t 7 23 J Siti. stomíl)-vonat JJ 1 20
közvetlen gyorsvonat JugoizlAvIéba Mura. ereiztur ország-határon *t trieste és maranol közvetlen kocsikká!
201 gyorivooal.

)l. gyorsvonat
Nagykanizsa—Pragersko (Pragerhol) Közt
231. vegyes vonat 223. személyvonat
\' 10 I 4S I 224. személyvo.Qht 20 23 I 2:j2. vogycsvonat
20 23 | 232. vogycsvonat ll
Nagykanizsa- Sopron—Wr.-Neustadt —Wien S. B. közt
3\'I gyorsvonat 313. szemílyvonat
311 személyvonat 80*. gyorsvonat
6 10
B 12
A 301. és 302. 52. gyorsvonatokkal közvetlen tssh kocsik közlekednek Gyékényes, Hagy-kanlzsa, Szombathely, GySr és Hegyeshalmon át Praha (Prága) é> Zagreb (Zágráb) közt Nagykanizsa—Szombathely közt
321. SMttfljvwut 11 7 JS [ J2Í. tzemóly . un.l ÍJ iö"
Nagykanizsa -Barcs közt
U111 írertlíly von.t Víla. v.gycvvonat 9lM. gyOHVOOal
0 \' 10 I 012. ■ ícmílyvofu 7 : 43 I UJ2. gyomon.! 12 I S2 |
S 10
IS 22
E héten egyes pár cipők
OLCSÓ
áron
kiárusittatnak!
\' r
SZABÓ SÁNDOR
cipőáruháza
Nagykanizsa, Kazinczy-utca 1. ss.
Telefon 453.
KvomAtoll . Nwyk.nlsa.1 Nyomj. é. Lukffno Vni«lM
konyiraYumití|»lj»n, Nagvk.iijBiio:
Svájcifrank-kölcsönt kap Nagykanizsa
A Hitelbank utján sikerült biztosítani a kért kölcsön egyharmadát — Utcakö veiéire, vízvezetékre és egyéb beruházásokra keli fordítani az összeget — A közgyűlés fog dönteni az 5S.000 frank felvételéről
Sorsdöntő órák
Az egész ország aggódva és áldozatokra elkészülve várja & pénzügyi szanálás megvalósítását. Nem a puszta vitát, nem a szónoklatokat és nem a parlamenti szótár ulszéll virágainak lllatozását várja, hanem vár tetteket és Intézkedéseket, amelyek véget vetnek a fcizonylalanság nak, a gazdasági depressziónak, az élstet egyre súlyosabb meg Icpetésekkel terhelő rendezetlen állapotnak.
Az ország Y\\ akar bonyolódni a mai helyzetből, — ezzel llsz-lában lehet mindenki.
Pedig ugy látszik, nincsenek vele tisztában A szanálási törvényjavaslatok napirendre tüzé sének vitája szomorú perspektívát nyitóit ^ parlamenti élet elfajulásainak s a minden politikust terhelő felelősségnek kérdése körül. A szenvedélyes vlha rok kavargásának forgószélé ragadta újra magával a nemzetgyűlést. mintha segítenének a bajokon és megoldanának kérdéseket a botrányok és felelős ság nélkül elszavalt frázisok.
Meri ugyan ml egyéb, ha nem frázis, az a felhívás, hogy a kormány hagyja el a helyét? Hiszen ha cl akarná hagyni, akkor Is meg kellene tiltani neki. A mai helyzetből nincs más kivezető ut, mint amit a kormány előkészített. Azt a tervet nem lehet, nem Is szabad abbahagyni
Elképtdve látjuk, hogy ezekben a sorsdöntő órákban, amikor érvet lehet felsorakoztatni érvek ellen, amikor nem lehet más szabálya a politikának, csak az, hogy győzzön a jobb, akkor az ellenzékiség és a kormánytámogatás botrányokban robban ki és nem argumentál. Elképedve látjuk, hogy amikor a nemzet egy szörnyű gazdasági pestis pusztításait szenvedi, akkor az ellenzék nagy részének nincs objektív hangja az eszmék, a tervek, a gondolatok, a tettek számára, hanem csak viharzó Indulatai és könnyelműen oda-
vclett frázisai vannak a szenvedélyek lüzónek szitására.
A helyzet az, hogy a koimány -.egy esztendő óta külpolitikai erő feszítéssel készül elő a kibonla kozásl tervet. Ezt a tervet leltet helyeselni, lehet bírálni, csupán mellőzni és félrelenni nem lehel. Ez a terv pozlllv lény. Diktálja az előkészület munkája, más tervek és reális lehetőségek hiánya Azok, akik most, a végső érákban jönnek a kormány kl-tessékelésével s az uj választások elrendelésének hazárd cíz méjével. ezen a gesztuson kívül nem tudnak az országnak egye bel adni Nincs ellenterv, rincs cllciiprogram a tarsolyukban. Nem tudják megmondani, ml lesz, ha elmegy a kormány, kl .Jönne utána, mivel jönne, az elveszített drága Időért milyen kárpótlást, milyen uj pénzügyi rendezést hozna. Egymás közt sem értenek egyel, de kavarognak céltalan és fantasztikus ösz szevlsszaságban, egymás mellett Is hivatott ellenfelek egymás ellen, akik közös világnézet ala pon egyetérthetnek.
Ezt a parlamenti vihart nem lehet komolyan venni és nem szabad a végletekig vinni. Elég volt már a felelőtlen felelőskö désból. Egyetlen megoldás van: letárgyalni a törvényi, megvilágítani a kérdést, aztán utal engedni a nagy apparátussal elkészített szanálás munkájának*, meil az ország nem várhat s a gaz daságl élet romlása meg nem áll a program reális értékelnek féke nélkül lefelé zuhaió uljában. Ezt várja az ország a kö!cs3n el\'enzékélől és nem hatásos frázisokat, demagóg hangulatkeltést és viharokat. Felelősséget kér és követel az ország mindenkitől. Felelősséget, de nem felelőtlen felelősséget, amelyik abban merül ki, hogy egyes személyek kétes értékű felelősségének unos-unlalan való hangoztatásával gaz dasági kérdéseket botrányokba, tervekel frázisokba, a megélhe lésl problémákat pedig hatásos gesztusokba fullasszon.
Nagykanizsa, április 5 (Saját tudósítónktól) r
Régi óhaja Nagykaahsának, hogy fej\'ődéaének mai fokán állva, — • mikor kullurája éa gaxdasági élete nekilendülésével vetető helyre Igyek szik a Dunániul vároaal kőzött — külalak, váioirendészet szempontjából is megfeleljen a nagyvárosi nívónak.
A várod tanács minden lehetőt elkövet, hogy_ a sokat hangoztatott hiányokat valamiképen pótolni lehessen, de a mai gazdasági helyzet egyáltalán nem alkalmas arra, hogy Nagykaqhsa város a maga erejéből egyszerre csináltasson meg mindent, habár egyelőre csak az utcsburkolalot, kövezetet éa vízvezetéket la, amelyek a városnak ez-IdŐsierlnt legelemibb és legnehezebben nélkülözhető hiányai.
A város a mult évben Sm jelentős özszegeket fordított különböző, a kőz céljait szolgáló beruházá sokra és feltett azándéka, hogy az 1924. esztendő se mu\'jék el anélkül, hogy a /áros ne nyerjen valamit fejlődése során ujabb beru házátok alakjában.
Ebben az esztendőben került sorra az utcák burkolásának, a kövezetnek éa vízvezetéknek a kérdése, azonkívül a régi gimnázium épületéből átalakítót) fémipari azak Iskola további muaŰlatalnsk be fejezése, sertés-vágóhíd létesítése és több klstbb nagyobb építkezés éa átalakítás, melyek mind nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy Nagykanlzaa előbbre jusson egy lépcsőfokkal éa baladásával beleilleszkedhesaék a legvirágzóbb dunánluli városok sorába.
A város kétmillió aranykoro nás kölcsönt tervezett
A tsrvbevett bei uházásoknak költségeit a város költségvetése természetesen nem bírja meg. Sőt ha azt meg kellene várni, mig a város saját háztartásából egyszerre biztosítani tudja ezeknek az építkezéseknek a költségeit, akkor való szlnüleg még évek hosszú során, talán évtizedeken át kellene nélkü löznie a város lakosságának a kényelmes, rendea járdákat,, utakat és a vízvezetéket.
Ezért határozta el a városi ta- -nács pár héttel ezelőtt, hogy a beruházások költaégelnek fedezésére 2 millió aranykoronás kölcsönt sze
rez. Az erre irányuló megbeszélések után dr. Krátky István városi főjegyző, mint akkor a Zalai Közlöny megírta, Budapesten járt, hogy egyéb hivatalos ügyek elintézése mellett főként a város részére megszerzendő hitel kérdését rendezze.
A Pénzintézeti Központ éa a Jegyintézet nem tudja a köl caönt folyósítani
Dr. Králky István föje»y»ő budapesti u\'jában eljárt ■ Pénzintézeti Központnál és az Állami Jegyin-tczetnél Is. Ezek mindegyike arra hlvatkozot\', hogy a jelenlegi, szerfelett nehéz éa labilis pénzügyi és gazdaság! helyzetben nem áll módjukban a város kérését teljesíteni és részére kölcsönt folyósítani. Ai állam maga is olyan hiteligényekkel támaszkodik a szanáláa jelenlegi átmeneti Ideje alatt a két pénzintézetre, hogy ekkora összegű kölcsönt nem bírnának m-g üzletmenetük komoly zavara nélkül.
Ezzel szemben dr. Kfíllay Tibor volt pénzügyminiszter, Nagykanizsa választókerületének nemzetgyűlési képvlselőjo a legnagyobb őrömmel ál\'ott városa érdekeinek rendelkezésére. Megígérte, hogy a kölcsön-akciót a legmesszebbmenőiig támogatni fogja és Igyekazik közbenjárásával Illetékes helyeken lehetővé tenni, hogy Nagykanizsának ne kelljen elhalasztania városfejlesztő terveinek megvalósítását.
A Hitelbank 55.000 svájci frankot kölcsönöz
A volt pénzügjminlazter éa a főjegyző együttes fáradozásainak tulajdonítható, hogy az egyik budapesti nagy bank, a Hitelbank, nem zárkózott el a hiteinyujtáa elől. Két millió aranykoronát ez sem tudott folyósítani, hanem hajlandónak mutatkozott a Socictc rinanciere Da-nubienne genfi pénzintézet utján kisebb összegű svájci frank kölcsönt a város rendelkezésére bocsátani azzal a kikötéssel, hogy a varos azt kizárólag gyümölcsöző befektetésekre, elsősorban a víz-vezetékrendszer fokozottabb kiépítésére fogja fordítani.
Még egy-két vidéki város fordult hasonló kéréssel a pénzintézethez s igy a városok kölcsönére szánt összeget egyenlő arányban el kellett volna osztani a hiteligénylő városok kőzött, A Hitelbank különös elő-
Egyes szám ára hétköznap 800 korona, vasár- é» ünnepnap 12QO korona
63. évfolyam Nagykanizsa, 1924. április 6. Vasárnap 81, ilím.
POLITIKAI NAPI
ZALAI KOZLOKY
1924. április 6
zékenyaégének adta tanújelét, ami kor a Nagykanizsa kfileiönére eső réazt 40.000 svájci frank helyett
55.000 svájci Jrankban állapította meg.
A tervezett beruházások har módéra leaz elég a kölcsön
Ex a magyar papirkoronában mintegy 754 milliónak megfelelő ősszeg ut/n a város kö\'önaégének 9 százalékos kamatot kell fizetnie félívenként »I«re. A • őke vissza törlesztése 1927 január 1 én kérdőd* 8 egyenlő félévi részletben történik.
Annak ellenére, hogy ez a 754 milliós kö\'ctön a tervezeti beruházásoknak caak mlnlrgy harmad réazéhez szolgálna fedezetül, mégis KáUay Tibor dr. i» a leghilározot-tabban amellett foglalt 4llừ, hogy
a városnak a kŐ\'c»önt f<l k*ll V-«n nie, ha c«ak nem akar fejlődésében elmaradni, aőt visszafejlődni a többi városok körött.
Nagykanhsa város tanácia pénteken eate tartott rendea ü\'ésén tárgyalta a felveendő kö\'ctön ügyit és megbeazélte a rávonatkozó részletek et. A tanács egyhangú határozatot hozott, hogr a város felveendő kölciőnére vonatkozólag javailstot fog tenni a legköieiebbl képviselőtestületi közgyülésrtak.
Hs a közgyűlés dr. Kratky Istvánnak a kölcsön feltételeire vonatkozó részletes megállapodás-tervezetét elfogadja, akkor a kőle ön perfekluálása már nagyon rövid IdŐ kérdése éa valószínű, hogy már a nyár folyamán sor kerülhet a terv-bevett vároif\'jlesztéai munkálatok meg kozdésér*.
Bethlen István gróf nagy beszéde a szanálási javaslatokról
- A nemzetgyűlés mai illése —
Budapest, spcilii 5
A nemzetgyűlés mai ülését M-tizenegy őrskor nyitott, meg Szci tovszky Bíl. elnök. A( elnöki bc-jolontéselc és az Inlerp\'ll/clés könyv felolvasása uán . Híz harmadszori olvasásbsn elfog.dj. a társas ház-tulajdonról és a fogsdós felelésé géről, valamint a nemietl hö-ök emlékezeléről „óló törvényjavra Iáinkat.
Elután a nemzetgyűlés átlér a kölcsönjovastaiok tárgyalására.
KáUay Tibor lép az előadói emel vényre, mint a java.latok elójdójv kit . jobboldal s a kö.ép zugó tsp.ssl üdvözöl. Káli., ism.rtelte »|ivill.lokat, majd l\'crlaky György •It Indítványozza, hogy a tár^yn lásl Időt egy órával hosszabbítsák meg. Ötvennél több képviselő sürgősségi Indítványt terjesztett be miről hélfín fog , Háj dönteni!
Ttmesvdry Imre elördó ■ M.6 kölcsönről s.ó\'ó j.v.sl.tol, Ö ffv
Imr. előadó.küláll.motkal történő péDzugyl szerződésekről szóló java. latokat Ismertet,,, >ml u,in „ H<?-«,*■?," érdeklődése közben oróí öclHcn litván miniszterelnök emel kedett SJÓláira.
pozíció, kópeznek. J
"Ik ■ H\'» Imelyet ae egész
--nálásl tervet és annak minden részletét tarlalmsirák. Epen ebből kifolyólag kér] a kormány a nemzetgyűlést, hogy esy általános vl Iában tárgyalják le az egymással szorosan összefüggő j (vasiatokat. Ez a hit javtslat nem öleli fel • szanálással kapcsolatos egész pro gramot, mert hiszen a pénzügyi természetű javsalatokon kívül egész sor gazdasági kérdéa vár elintézésre.
— E\'gedj! m.g a t Nemzet-glülé., hogy nz egész szanálási tAció Jéljogoiu\'tsígát Is néhány s óvsl megindokoljam H. az egész i-lclót meg akarjuk ítélni, akkor három kérdést kell felvétül; elő-s ör azt, hojy milyen eredmények kel járt az okcló é> ezzel szemben milyen áldozatokat kívánt ; tovihbá, ha ez az akció nem használ, akkor milyen más uton lehetett volna a talpr aálllláat keresztülvinni; tisztázol kell továbbá azt s kérdést, hogy mit vár a kormány, cilt vár az ország ezektől . szanálási javas latoktól éa mit vár a javasl.tok valór. válásától • Nép»ővetség. E-ek . legfőbb szempontok.
— Feleletül hangsúlyozom, hogy vérjuk • javaslattól o korona j(<i6t lizációját, a hudgct cgyemulylta hozását, várjuk a jövzndö nehéz Időkre • gazdsslgl életnek a szükséges devizái kai való ellátását
fl mázsatiszt szerelme
liu Szckula Jenő A szinészkisasszony a magas nyári lak erkélyén lll0„ ,me| J k.rc.u és könnyít oszlop.it , piros huszórozsák százai lángollak körül Sí,™11,15 \'Olt. A Szemlőhegy
dél. oldalán, százados tö\'gyfák s a dacot. szilerdö hsr.gos.zaid ölében.
Síí„8rf\'!?\' k"\'"a \'J^ndékba, már \'égen, talán már két áve is annak
— öreg és kopaszodó tir volt\'
to. mer, esztelen SX\' 7" ?\'«» M"nt»ág alá
elh.B ! A szinészkisasszonyt is
nak cnw " \' r0kuns4"
cngedolmeskedelt. vagv meri
" "víltsáTo
leány m.Rs„ mi[,d, h >•
ragoi vo t"é S h«"
VO], <s rQJlzk0|ivü
oroszlán?\' \'7\'""" Kl>\'"™ Körlll
- goiX. "z \' f,i\'nkö Ja|, rrikor íesz m[a ~ barátom! mée "\'ysn
M«\'!>gve Némult a vak Icvcgíbt
töltm. Három hét múlva lesz az árverés.
Összerázkódott. — Fehér bírtr, emészlő hideg borzongott keresztül. A Dunát bSmulla, amely mint valami sápadt vJndor lapu\'t meg az elvesző szigetek sötét füzetei alatt A pesti parton kigyúlt a gázlángok cméízu fénye. Mini tündén tószer a szépasszony nyakán.
— Tönkremegyek ! — suttogta a szinészkisssszony és sőtétszinU szeme bánatos lüzben lángolt.
Mírengéséből a szobalánya riasz-toita föl, aki kijött utána az erkélyre hogy bejelentsen valakit
— Gvendoline nagysóm — mon-dolla a leány. — Egy ur keresi.
— Kicsoda?
— Nem ismerem. Kövér, idoni-lalan alak. Nagy feje van és kerek lilaszinü szemüveget visel. Náiunk még nem járf.
-- Mondja, hogy mosi nem fo R«dhaiom. A szerepemet lanulom a \\órbs folyondár ba. Két ílót múlva lesz a premiér.
A szobalány makícskodoti.
— Nem akar elmonni. Azt mon-
várjuk a pénzügyi biokád megszüntetését és ezek következményeké pen a köl\'őldi tőkének újból való érdeklődéaét, ami által a magyar kÖJgazdaaágl élet újjáéledését re mélhetjük. Várjuk továbbá azt, ho?y ax eddig repiráclókra lefog lalt erőforrásokat saját céljainkra tudjuk majd felh •sználnl.
— De várunk eredményeket po lltlkai téren la.
— Külpo\'lllkal téren a nemzet kö<l életben a normális viszonyok visszatérését reméljük, azt, hogy Msgyarorarájr világpolitikai tekln télye újból fog valamit nyomni a latban.
— Nézzük aronban a lap másik oldalát la. L\'ssuk asokat az áldozatokat is, amelyeket e remények f\'jében hoznunk kell.
— A teherlapon aet látom, hogy fizetnünk kell 20 éven keresztül átlagosan 10 milliót. Azt hiszem, hogy ez az összeg nem olysn magas, hogy leronthatná azokat a reményeket, amelyekkel a szaná Insl terveket megkezdjük. N»gy pénzügyi áldozatokat kell ho\'niok az egyea társadalmi rétegeknek. Kétségtelenül az adózás súlyos lesz, de most magunknak adóiunk.
— Figyelmeztetni kell a nemze let, hogy ezeket az áldozatokat amúgy sem kerülheti el, mert ha ujjáépltéjünknek más formáját vá lisztjük, akkor a magyar társadalom sokkal nagyobb áldozatoknak lesz kitéve.
— A terhek lapjára Írják sokan n dolog politikai réazét ia, nevezetesen elzöiorbin azt, hogy a kormány felhatalmazást kér a nemzet gyűléstől atra vonatkozólag, hogy bi onyos pénzügyi természetű kérdéseket kivonjon a törvényhozás kezéből és azokat a kormány önmaga, rendeleti uton akarja meg o\'danl. — Ugyancsak áfdozatnak mondják az ellenőrzést is és .azt, hogy alkalmit adunk a külföldnek politikai életünkbe való beavatkozásra. Azt állítják, hogy a kormány pénzügyi diktatúrát akar behozni. Ugy hiszem, diktatúráról csak akkor lehet szó, amikor a diktatúrát gyakorolni akaró hatalom félretolja a korminy hatalmát De ott, ahol magától a törvényhozástól kéri a kormány a felhatalmazást, ott, ahol egy apparátust azerveznek meg abból a célból, hogy ellen őrizze a pénzügyi politikát, diktatúráról beszélni nem Is lehet.
— Azt mondják, hogy a kormány
a javaslatokkal két évv/-| meg akarja hosszabbítani életét. Érzel azembetn kijelentem, hogy a nemzetgyűlés nem ennek a kormánynak adj* a felhatalmazást, hiszen a szövegben is benne van, hogy azoknak a kormányoknak, amelyek a azanálás\' Ideje alatt hat lmon lesznek, adatik ez me?.
— Ezekre a javaslatokra nem a kormánynak, h*nem az oravágnak van szüksége.
— S.\'ólani akarok még a pénzügyi ellenőrzés kérdéséről. Az ellenőrzés kérdése a trianoni szerződésből folyik és helytelen, ha valaki az ellenőrzéat e javaslatokkal hozza ösazefűggésbe. Söt már most kijelenthetem, hogy ebben a tekintetben nagy lép/st teszünk előre a felszabadítás felé.
— Hs ugyanis jóvátételt ró ránk a bizottság és ezt a jóvátételt nem teljesíthetjük, olyan szankciókat léptethet éleibe velünk szemben, amelyek nlrcienek ugyan a béke szerződésben, de Igen sxlgoruzk és súlyosak lehetnek reánk nézve.
— Az ellenőrzés addig tart, amíg a szanálási program nincs Itereax-tülvive, tehát két és fél eszlende\'g. Ha a programot betartjuk, akkor az ellenőrnek más feladata nincs, mint hogy felvilágosítást kérjen. A jóvátételi bizottság azért ellenőrlr, hogy minél nagyobb reparlclókat szabjon kl az országra. A most iövő ellenőr p:dlg azért ellenőri*, hogy lalpra álljon ax ország. (Hoaz-szan tartó laps és éljenzés.)
— Ha tényleg van sérelem, ezt nem ciak a megállapodás, hanem a trianoni szerződés okotla. A mostani szerződés éppen a séiel mekből való klkeiüléal célozza. Azt mondják, hogy ezzel a külföldnek beleszó\'ása leaz belügyeinkbe.
— A külföldi tárgyalásaim során egyetlen egyszer sem tapasital-tam, egyetlen részről sem ,i*t, de még csak azt sem, hogy olyan kísérlet tétetett volna,\' a mely a belügyeinkbe való beavatkozást célozta volna.
— Arra kérem a nemzetgyűlést, méltóztassék lehetővé tenni, hogy objektív kritika melleit a javaslatokat minél előbb lé lehessen lár gyalnl. I.t nem a kormány érdekéről van sró, hitnem kizárólag a nemzet magasabb érdekeiről. Ha azokat a terminusokat, amelyeket nem a Népstövefség, hanem az ország azoaioru helyzete Ir elő, nem
dőlt?, hogy megtudia, hogy a villa Arveré3 alá kerül. S.\'giteni akar a nagyságán. Pénzt hoz a házhoz.
I\'üianílnyi lázas készülődés után, mig a szinészkisssszony a lükör előtt festékes dobozából fclfrissileUe elhaló arcszínét, becsoszogott az Idegen. Valóban furcsa alak voll. Kopolt kcrr.éoy kalapját « kezében forgatva, esetlen mozdulattal mutatkozott be.
— Pók Márlon, nyugalmazott mázsaliszt Vágyok — mondta.
A primadonna kecsesen hajbókolt e\'őtic.
— Drágít GvendoMoc — felelte mosolyogva.
A mázsairezt elpirult.
— Ismerem! Oh! Az isteni Drágfi Gvendollnt. Hánysz >r megtapsyllam már. Nézze meg ízeket a tenyereket. Hatalmas alkotmányok, ugy e ? Ezekkel lehet csak vas lapsot csinálni. Mi?
Gvendoline egészen kedves fiúnak találta a jövevényt. Hogy eddig az ismeretlenség homályában maradi. Sserény jóságos lélek. Bátorítani kell.
— Sokat jár a színházba, Pók ur? — kérdezle.
— Minden e&ie ott vag\\ ok a karzekn. Da csak ha kegyed játszik.
A szinészkisasszony idegesen kspla föl a fejit.
— A karzaton ? — kérdezle cso dálkozva.
-- Hol legyek máshol. Sovány nyugdijamból nem lelik Néha bizony a vacsorát vonom el magamtól.
Gvendoline egy pillánál alatt kiábrándul! ismeretlen barátjából. Hát igy vagyunk. Egy a népból Szeren csétlen futóbolond, aki kieszeli vala mi hazug ürügyet, csakhogy szemtől szembe IiJssű. Most már sajnálni kezdte, hogy fogadta.
— minek is köszönhetem ezt a szerencsét? — kérdezle fagyosan Gvendoline.
A mázsaliszt krákogott.
— Engedje meg, hogy leüljek egy p\'llanatra. Kövér ember vagyok. Nehezemre esik az állás.
— Tessék — mondoita gőgös fejbiccentéssel Gvendoline.
— Mefchailoitam, hogy anyagi zavarokkal küzd. Már az automobil-
ím. április 6.
2ALA1 KÖZLÖNY
fogjuk ludnl beim tani, magunk el len és a nemzet ellen vétünk éa a következmények belálhata\'lsnok lennek.
— Kérem a nemzetgyűlést, hogy a benyuj\'ott javaslatokat az általános vita alspjául fogtdja el.
Hosszantartó taps követte a mi nlszterelnök beszédét. Jobboldalom és középen hosszasan taptolnak és az ellenzék padsoraiban is számo ssn helyeselnek.
E\'ulán Peycr Károly szólal fc», mint a kisebbségi vélemény beterjesztője.
Szcitovszky Béla elnök ezután napirendi Indítványt tesz, mely azerlnt a Ház legközelebbi ülését hét főn délelőtt 11 órskor taitjs. Eeen az ülésen a Ház a javaslatok sürgősségi Indítványáról fog határozni és folytatni fogj« a az anáiísl javaslatok vitáját. Elnök bejelenti, hogy a hétfői napon fog válaszolni gróf Csáky Ká. oly honvédelmi minlsz-ler Gömbös Gyulának, a Györlfy ügyben előterjesztett Interpellá dójára.
Eiulán áttérlek az Interpellációkra. Sxabií Jó.sef az állami üze-mek munkabérének ügyében, Esi-lergályos Jénos a zalaegerszegi iq. ternálótáborról, fábián Béla a csepeli kikötő épitéaénél kisajátított földek tulajdonosainak kártérítéséről, Eckhardl Tibor a tisztviselőknek az Eme ben való mrgmaradása ügyében Interpellált.
Az ülés 3 óra után ért véget.
HÍREK.
Finis
IilA Kramer Rtidre ég, lobog a tiszta tüz . . . Fut, Jut, mint kit a vé/e űz.
Fél, fél szivébe nézni be, Megy, megy, rohon a semmibe.
Kár, kár / utolsót int a kar. él még bennem kósza dal.
Lát, lát a látnók nagy szemem, Fáj, fájt... A hiilt hamut szedem.
Sir, sir bolondos, bús síivem.
Por . . . por!
Nem ég már semmi sem.
— (Naptár) Api illa 6. Judlc Április 7. B. Hermann.
— (Időjárás) A Meteorológiai Intézel jelentése szerint egyelőre tu\'njomó- n száraz Idő várható lé nyeges hőváltozás nélkül.
Nagykanizsán szombtt re^gd 7 órakor hőméraéklet -f 2 8° C, szél: északnyugati. Délután 2 órakor : hő mérséklet -f 10 3° C, szél: d\'l nyugati. Este 6 órakor: hőmérséklet 7 8° C, szél: délnjugstl.
— (Konferenciabeszédek a fel so templomban) líernhard Zsigmond jézuitáisasági stya e hó 9., 10., 11. és 12. napjiin eitc fél 8 órakor a felső temp\'omban kon-ferenclaboszédeket foj? tartani, kizárólag Intelligens féifihallgatóság számára.
— (Tanítói kinevezések) A kultuszminiszter Pap József és Varga Gizella murarátkai beosztott tani tókat ugyanoda állami tanítóknak nevezte kl.
— (A Magyar Városok Or-szágos Kongresszusa) ápri\'ia 8 án válaaztmányi ülést Urt Buda pesten. Az ülésre szombaton d. e. kapta meg a meghívót Nagykanizsa város is. Megyénkből ^slargerszeg is hivatalos az ülésre.
— (Nagykanizsa mult hónapi egészségügye) Nagykanizsa vá roil tisztiorvosának szokfsos havi jelentése beérkezett a városhoz. A jelentés megállapítja, hogy a már ciua hónnp mindvégig kedvezőtlen időjárása L ovetkezlében a város közegészségügyi viszonyai az elmúlt hónap folyamán felnőttek körében nem voltak kedvezőek. Lsgtöbb esetben a légzőszervek huru\'ja és gyulisdiaos betegségei fordultak elő. Gyermekek közt szintén a légzőszervi megbetegedések léptek fel nagyobb mérté&bcn. Fertőző betegség csak néhány esetben volt. Bárányhlm\'ő 2, vörheny 1, difttrl tisz 1, tífusz 1 esetben fordult e>ő. Súlyos testlsértés egy esetben tőr tént. Törvényszéki, rendőri bonco láa, rendőri hullaszemle, öngyilkos aág, szcrenciét\'easég, szerencsétlen síülés nem volt. Lipótmezőre 2, Pécare 1 elmebeteget szállítottak el. V<szetlség, gyermekgyllkoaság nem volt. Hilálozás márciusban 49 tö/tént, ebből 17 tüdőbetegség kö vetkeztében. H dvasiülctett egy fiu és egy leány.
— (Anyakönyvi hírek) Ar
elmúlt héten született 8 gyermek, 3 fl»>, 5 leány. Házasságot nrm kötöttek. Elhaltak: G rócs Antal
I hón:po», hé\'hurut; N gy Káto\'y ctízmad\'asegéd 54 éves, gyorror Hurut; Divl^o ica Józs. f földmQvra 56 éve, veselob; F.elner Mór ke reskfd lml ügyrök 44 éves, zsugor ves ; G-l r.csér J Szsef betegápoló 35 évea, lüdőgümőWr; Rilupcr Ferei c 11 hóna pop, lüdŐhuru\'; Dj nes Mihály 5 hónspos, bélhurut; Stróbl Gizella 6 napos, veleszüle tett gyeng ség; ö?v. Strlskovlcs Jínosné Tőke Terézia 93 éves, ogg kori végkimerülés; Körmend József nyomdiszaegéd 25 éve»; tüdő^ü mőkói; Vlrth József kov/c\\aegéd 20 éves, s Ivbénulás.
— (Az Országos Kamara színház Nagykanizsán) Már megemlékeztünk arról, ho»y Alapi Nándor \' staggiónéja, az O szágos Kamiraazlnháv, várdorutján véro sunkat is meglátogatja s értékes műsorát megismerteti városunk kö löns\'gével. A művészgárda márciusban mutatkozott be Budtp-st kö önségének a fővárosi sajtó meleg ellimerésc mellett .A után Szombat helyen játszottek, ahol a köíönség szeretete maradásia kényszerltette a társulatot s most kedden, április 8 án kezdik meg előadásaikat Nagy kanizsán a Po\'gári Egylet színház termében Schnltzlcr 11/lnoto/"-jáv*I. A szellemes és irodalmi szempontból la nívós vígjáték fő férfi szerepelt Pogány Bela, Szőke Kálmán, a női szerepeket fíaán Lili, Déri Teri és Koppány Böske ját szák. Míiodlk előadás srerd/n, a buds peatl bemutatón óriási sikert aratott Tolsloj dráma az Élő holttest kerül a2Ínre, melynek főszerepét a táraulat ígazgatéja, Alapi Nándor játsza. J gyrk hétfőtől kezdve vált hatók Szetb könyvkererk désében.
— (Az Izraelita Jótékony Nőegylet) évi rendrs közgyűlése vasárnap délután 3 órakor lesz a hitközségi taii/citerrmben.
— (Az erdő , legelő bízott aág Uléae) Vasárnap délelőtt fél
II órskor Nsgykanbsa város erdő és legelő-bizottsága ülést tart a városháza kis tant elteimében. — Az ülésen szóba kerül a mezőőrök felfogadása Is.
(x) A „Myazterl" Jazz Band araion\'enekera est/nklnt az Arany-Szarvas kávéházban hangversenyez.
— (A zalamegyel orvosok szövetségének közgyűlése) A
zalavármegyel orvosi flókszövetaég éprllls 12 én délelőtt 10 órakor Nagykanizsán a városháza kistér-mében tarlj* meg évi reedes közgyűlését, melynek tárgysorozata köré tartozik : A Kerületi Munkás-biztosító Pénztár és az orvosok közti megegyezés. Az életbiztosító tsraasifgokkal leendő szerződés megállapítása. Az oivosl dijizabás megállapítása.
(Szervezkednek a kanizsai női azabók) Nagykanizsán pénteken délután megalakult a helybeli nőiszabó mesterekből a Nőiszabók Országos S Övetségének nagykanl-zssl ctoportje. A csoport elnökévé Varga L*joU választották.
(x) Slnger Józaef és Társa divatát uháza Erzsébet tér, KÖz-pont-szálló épület, megbízható be vásárlási forrás. Alapítva 1860 ban.
- (Hengerezlk Klakanlzaán az Ország utat) A pécs varasdi állami ut kiskanitsai átkelést szakaszán naponként 10 utkapsró éa 15—20 nspsiámos teríti a kavicsot és gőzhengerrcl hengerezlk az utat. Még eltart ejy pár napig, a akkor a Teleki utcától a Sáncig terjedő szakasz, — majd a réciei csárdától a L^pl csárdáig terjedő rész kerül munka alá. Klskanizsáo Igen sok bámulója van a gőzhengernek, de még több az áldója annak, aki az u\'javitását elrendelte. A Varasdi és más klikanlzsai u\'cik lakóinak az álmát moat — ugy mesélik — titkos njöszörgéiek és fájdalmas sóhsjok zavarják. A nyugtalanított lakók a pogácsás néni tanácsát kélték ki, aki abban leli az utcák viselkedésének az okát, hogy ők Is szeretnék, ha végig mángorolná őket az a gőthenger, de egyelőre hiába valónsk bironyul minden fájdalmuk és siránkozásuk.
— (Húsz csecsemő közül tizenöt halt meg Klakanlzsán)
Az elmúlt hó folyamán Kiskanizsán született 20 gyermek (ebből halva 2) elhalt öiszesen 28. Az elhsltak között volt 15 cieciemő. Hogy mennyit szaporodott Klikanizas népe, azt mindenki kiszámíthatja, mert ehez nem kell valami komplikált számolási müvelet. Mioths nem Is lenne kár s klskanlzssl magyaréit. Mégsem jut eszébe senkinek segíteni ezen.
Ját is eladta. Ennek nem szabad megtörténnie. Egy Drágít Gvendoiine! — a kerek föld legszebb operct-divája. Aranyban és rózsában Pell fürödnie. Én gazdaggá teszem önt!
— De hiszen azt mondta, hogy szegény. Vacsorára is alig telik.
— Mégis. J£pfPók Márton nyugalmazott mázsatiszf, egy negyedmillió koronához juttatom önt, ha...
— Ha?
— Ha két hőire a barátnőm lesz.
A szinészkisasszony ijedten hátrált. Meg volt győződve, hogy vendége őrült.
— Hogyan ? — kérdezte, mig ajka vonaglott az ijedtségtől. A csöngőhöz szereiéit volna nyúlni, hogy figyelmessé tegye a szobalányi.
— Ciak nyugalom — biztatta a mázsaliszt. — nem vagyok bolond. Nincs ugyan pénzem. De be van biztosítva az életem baleset ellen. Kétszázötvenezer korona erejéig. Vagyonom utolsó maradványait erre áldoztam. Kis házikómat is eladtam, hogy a nagy tervet keresztülvigyem. Nézze, itt a biztosítási kötvény.
Arca diadalmas lángban égett.
Iromba bőrtárcájából egy iratot hu zolt ki.
— Itt van a záradék. „Ha valamely baleset következtében életemei veszteném, az egész biztosítási ösz-szeg, 250.000 korona, baiátr.ómet, Drégft Gvendoiine k\'sasszonyi illeti." Bocsásson meg, — mondotta bizal mas mosollyal — hogy előlegeztem ezt a cimet. Utólrgos beleegyezésének reményében tettem.
A szinészkisasszony még mindig nem értetio a dolgot. A má?satiszt meleg hévvel magyarázni kezdte. _ — Két hétig a barátnőm lesz. Érlso meg. Azután veszem a kala pomat, kabálomat, kezet csókolok és elmegyek. Huszonnégy óra múlva azután elgázol a vi\'.lamos, leesem az eme\'elről, bennégek valamely kigyulladt házban, megfulladok a nyiivafclejiett gázban, vagy kivégez egy automobil, agyonnyom egy repülőgép a rákosi mezőn. Ne löiőd-jék vele. Bizza csak én reAm. Gentleman vagyok. Ez az én dolgom. Kegyednek ;iem lesz mós gondja, mintha a lapokból értesül a szercncsélenségről, bemegy a biztosító intézethez és felveszi a
negyedmillió koronát. No meg hogy eljön a ten-etésemre. B*r ez sem föltétlenül szüktéges.
A szinészkisasszony n fejét ció-válta.
— E bői a f ntasztikus lervbő: nem lehet semmi.
— Miért?
— E\'őször, meit tisztességes leány vagyok.
A mázsatiszt felugrott.
— Pardon Én tisztességes viszonyt gondoltam. A lelkét szeretem. Krue meg. Együtt megyünk a szitházba, azután megvacsorázunk, itthon teát főz, clénckli az uj szerepeit, táncol, azután kezet csókolok s Inza megyek Vas-utca 8 szám alatt levő lakásomra. Fő, hogy a világ, azt higyje, hogy a barátnőm. Ez a fontos.
Gvendolinenck még mindig aggodalmai voltak.
— Azután meg jó leány vagyok. Nem kívánhatom a felebarátom halálát.
A mázsaliszt tiltakozott.
— Ertem nem kár. Már ugy sem élnék soká. Legfeljebb két három hó-
szonve-
napig. Szivelzsiroiodásban dek. Meg fog ülni a guta.
— Ez biztos? — kérdezto a szinészkisasszony meleg tekintettel.
— Egészen\' biztos. Az orvosom megjövendölte. Sót. Már a mull év novemberében meg kellett volna halr.om. De az ég különös kegyelme halasztási adolt. Talán csak azért, hogy halálommal hasznára legyek annak, akii én a legjobban Imádok, mindenkinél a világon.
Kezel csókolt. Gvendoiine elérzékenyedett.
— ön a legnemesebb lovag, aki csak valahA is élt a fö!dön — iut-togia vak és meleg ábrándozással. — Am legyen, ön akarja. Az én lelkem tiszta benne. Csak ígérem, hogy be fogom uranyozni leáldozó életének u:oisó napjait,
A mftasíiiszt az óráját nézte.
— Most hazr^ megyek — mormogta. — Mi van ma? Április 12 ike. Holnap életbe Wp n szerződés. Becsületemre fogado n, én, Pok .Márton nyugalmazou márs.tiszi, hogy április 29-én már nem vagyok az élők sorában.
Ell&vozoit. A szinésíhisasczODj
ZALAI KÖ2LŐNY
4
(Megaxöktek n clgáuyok n hlaknnlaaal Nyírééből) Mlóla kiderül\', hogy ■ tlfajM
baktérium \'in ik hordozói Irglobb ciciben a kóborcigányok, azóta orMágazertosxlgoru luté/kedéaekct lépteitek életbe a cigányok fertSt leniléiére. I<y történi Kanlxaán li. Ejylk n»p li a rendőr felvitt a kapitányságra egy nagyheju. dus fekete fűrlú cigányt, aki pia koam, rongyosan csavargott a váróiban valamelyik hetlvásáros nap zűr/a variban. A kapitányságon aztán nekiláttak éa a tlfusx elleni intS*-kedések aierlnt brleayomták egy székbe é« axép, nsgy, fekete hajtt tövig lekopasxlották. Talán meg is mosdatták, valami ferlŐ leni ővel Is meg\'oc olták, azlán kop ar»n útjára eresztettek. Dtlutáo ment kl a városi Haiti orvos rendíti a igéd lettel Kl.kar.lxaa h»lárAb», a N/l reabc, hogy » már régóta ott táborozó cigá ^karaván\' i\' az előlet szabílyok azeiint ferlőtleri se é» tetvtflenltae. Kiérlek a N/lreabe, áronban n cig Anykaraván c\'gányos lói, sátorostól, uőr/n-\'zálAn eltűnt régi táborhelyéről. At történt ugyanit, h^gy a délelőtt mefko piaitolt cigány este nélkül aialadl vliaia a N/lre»b* és nagy j»jv-s»é-kelve flmondt*, hojy ml "órtént vele és bogy délu\'án kijönnek a rendőrök és az égést társaságot megkopt* \'tják. U n megrémültek ettől a hírtől a nylreal clgányo\'r, hojy aebtiben fdszedték a a Sorfájukat é. eltűntek a hatásból. A rendő <"><. össx< kerestek mindent, de a karavánnak ciak m\'g frUi nyomai voltak ot», cig\'oy a»onbm egy sem. U/y látásik ax lenne a legjobb metódui a klűéiea llfuiz elleni védekeiétr*, ha minden vá roiban aiélnrk eredteiének egy két megkopasilot>, megfürdetett cl/ánylegényt.
— (A* orvosak társasva caorája) Tekintettel a zalamegyei o-vost fóxi>5v;taég évi kőrgyűlé sérc, a nagykanlxaai orvosok sjo késni táreisvzciorájukat f. hó 11 én este 8 órakor a korona vendé/ Ifiben tartják oieg, m lyre vá já\'< a kőzgyű\'ésre érkető megy I OtVO aokat Is.
(x) Nagy pénz megtakarítás. Amíg a ktailct tart, vásárolhat mér sékelt árban kartonokat, baliaztck \\t éa gienadinokat Singet JózseJ és ■ Társánál. #
pedig íJírcs lázban magola a ,V> 1 rös folyondát" szerepét.
Már mindennap együtt látták őket Gvendolinet az itmoretlen úrral. A színházi pího\'yban, az öltözóben, a S:efAnia-uior», nydvános vacsnrá kon, még a mozikban is. Pok Márton boldog volt. A dédelgetett és körü\'rajo-.igott primadonna oly szívélyesen 6s bec\'zóleg bAni vele, artopy csak fejedílrri gaval írókkal szokás Megindult a hir, a találgatás és a pletyka. A szürke mázsatiszt többszörös milliomossá nőtte ki magát a találgatások özönében.
Gvendoline még legmeghittebb is merósci előtt is csak tartózkodóan beszé\'.t rola.
— Ki az a furcsa öreg ur, — kérdezte egyik bará\'nójo — aki most mindig veled jár?
— No bántsd I Az a legnemeseth gavallér a világon.
— Szereted?
— l.nádom.
Tény eg, mir kedvelte íj, talán jnegizokia. ntha hiányzott is, ha vkéiőbj jött,ér:eMhogy a színházhoz elkísérje. Az utolsó napol — köz-
- (Kéményégetésből tUz riadalom) A „Sok a kéménylűi Nagykanlisán" c\'mü hírűnk aromán szerkesztőségünkben járt Kat
kai László kéménys-prő meater és elmondta, hogy a legutóbbi napok bao kéméoytü :ek gyanánt jeliett lűresetek mindegyike cssk kémény égetés volt. A tévedés a híradás bin ómét datálódik, hozy ■ ma-gyaru\'cal kémínyégetés alkalmával ■ poixlo\'ó rendőr meglátta a ké-m ínyből klcupodó lángokat éa-m-gkérdezés nélkül mindjárt a tű*-oltókért telefonált, akik kőteleisé/ scerűl\'g aronn l kl is vo ultak a hílys\'inére a ciak akkor derű\'t kl, hogy írnml baj, ciak a kémínyt égetik
— (Az uj házhelyek haszonbérének megállapítás*) Az O szágos Földbirtok rendező Bíróság tárgyaló birotiaágának veretője, Szabó Győző j Iráabirríaágl alelnök hélfőn délelőtt 10 órára őisiehlvta mlndaiokat, akik Nsgykaniraín n háíhrly és fóldblrtokrend:iéa kÖ velkeitében házhelyhez vagy föld hő* jutottak, valamint a hitbi o-.r.ány képviselőit éa bérlőit és a bi/ottaág választ mányi tagjait A v\'rosháta kőrgyűlésl termében tar landó értekezleten mrgkisé\'llk a házhelyek, a.ántók és rétek u\'án f.telendő évi hsa onhér mgyiAgdt egyezkedés u\'jáo megállapítani.
— (Köxgyülóa Kiakanlxaán) A kUkanlrSal Pdgári O vasókőr vasárnap este 7 órakor lartj» negyedévi köxgyűléaét helyisében.
— (Kaolzaán nem veazedel-mea az Influenza-J4rvány) A fő.\'árotban éa egyra vidéki viro-sokban a tél folysmin dűbŐDgÖtt influenra járviny a kezdődő tavasz megbl. hatatlan, nedv.-s Időjárás* következ ében uj erőre kapo\'t. A várotl tlsiti orvostól nyert érte sűlés a/erint az iof\'u-nza N >gy-kaniifán a tél folyamán aem volt o\'y»n nagyméretű és vesxedelmes, mint mis vároiokhin. Most prdig az influenza mint járvény már alig fordul elő városunkban.
— (EbzárUt elleni klh\'gá aok) A( nlső\'oku rendő I bünle\'.ő biró, dr. /Vooijylnre városi Jj -gyrŐ ebzárlatl rendszabályokba ülkö-ő klhágis mistt Dju\'scb Alfrédet
24 0C0, W ber Mért 30 C00 ko
róna p\'nrblrságra ítélte. 3
vctlenüt a végzetes dátum élőit — I együu <Ö tölték otthon. A villa könyöklőjén vacsorázlak. Gvendoline nagyon szomorú volt, lehangolt és nyugtalan. Április huszonnyolcadika volt é*. a kert rügyező fáit a tavasz mAmorns illata 5miiogAlta.
— Pok ur — mondta komölyan. — Most hazamegy Kiatussza magát. S kiveri a fejéből az egész hiibortos tervel. Solnsem ludnék nyugodtan a\'udni.
— U ior.ber vagyok — mormogta a m&zssliizt.
K^zet .csókolt. Meghijtotta rr.agAt. A stinBznőnek ugy rém\'ett, hogy a niázsatiszlnek s;Vjs inü szeme könnyben úszik.
— Csak ne csináljon bo\'ondoi, Pok u»! — intette. »
Nyugtalanul alu II. Korán talpon volt. A VJrös folyondár b\'emtlUtóji volt este s ez a fontos esemény pi.lanalokrz kiverte a fejibö\' a fan tasztikus mAzsuiszt alakju. Oak a szünetben gondolt néha rá. A függöny hasadékán keresztül a mázsi-liszt kerekre nyírott fejét kereste idegesen a név ők között — a hogy kijött a rivalda (elé hajlongaoi, a I
_ (Három haloltja van már n muh.ícal zendQléanek) Mo
hácvól j\'l :ntik : S ornbalon délelőtt temették rl a földlagositással kap crolaiban történt vérea zendűléa két áldozatit, Koller Illést éa Györgyöt, testvéreket, akik mindketten haslövést kaplak. S ombalon délután comblővéaében meghalt a h trm«dik áldozat Pavkovics J inos it. Két su\'yosan aebeaűlt éleiben msradfs^hoz nincs semmi remény. A nyomozás lassan folyik, mert a polgárok elzárkóznak minden fel világosítja adia elől. Ax egyik Izgatót, aki a főjegyző ajtaját betörte é« egy jómódú gardát axombaton előállítottak. A nyomozás folyik.
— (Sümegen lőn világosaiig) Sümegről jflanti a Zalai Közlöny ludósltój*: Mint a Zalai Közlöny megírta, Símeg köiaég előljíróaága határozatot hozott, hogy ax u\'cá kat a vl-lsoyáramdijsk magassága miatt nem fogják tovább világítani. I{y is történt. Most azonban mégia csak belátták, hogy ha m \'r egy azer van vi\'.lanyuV, nem érdemea és főleg nem városias esténként sötétben botorká\'nl és neklm-nnl a vllUnyoazlopoknak éa ezéit a kőzaégl olőljÍróság uj határozatot hoioM, melynek eredményeképen Sűnegen újra lőn világosság esténként is.
(x) Váazon vámár. A legfinomabb minőségű siffonokat, batiazt-siffonokat, zeflreket, kanavásrnakat, vásznakat, angi iokat, d imasztáru-kat nagy választékban Singer JózseJ és Társánál s» erei heti be.
— (A vármegye pályázatot hirdet) Zalaegerszegről j-lenii a Zalai Közlöny tudósítója: Zalavármegye alispá»j« pMyáiatot hirdet Zalaegerái\'geo bctőlter.dS három adóügyi számvevői álláira (ezek közül egyik az cIIodŐiÍ teendőket Is végxl) éa egy városi arámvevő! álla»r>, amdy egyúttal a gyá r.h\'va-t.li aiáinv;vői tisztet is jelenti. Pa lyázatok benyuj\'ásúutk határ Ideje
május 5.
— (Eltüot gyermek) Poétától jeleniI a Zalai Közlöny luJósltója: Harmat Vendel zalelgrlcrl lakos 13 évea Zdga nevű fia * napokban nyomtalanul eltűnt. A h iiósá^o^ at értesítették az ecetről ét megirdi tolták a nyomozást a megye egész területén.
I zujó lapsorkánban vörös tenyereinek 1 csattogásul vélte hallani.
— C^ak nem csinált va\'ami mar. has^goi? — suttogta s az arca kifehéredett a festék alatt is.
Eóadás után hazahajiatoti. ideges volt. I.^zas. Hajnaiig nem jóit Alom a S\'.emére.
K-\'ggci fölhozatta a lapokat. D: csodáia\'o:an nem a színházi rovatol nézte először, a kritikái. Hanem a rendőri rova\'ot böngészte. Nincs-e valami hir közöttük egy mázsatiszt halálos szerencsétlenségéről.
Nem tal lt semmit.
— Az esti lapok lalftn már hozzák — suttogta aggodalmasan
D: azokban sem volt semmi, sőt másnap reggel it hiába kereste a hirl.
— B:csapou — suttogta meg könnyebbü\'ten.
i) j azért bosszankodott is egy kevéssé, hogy belement ebbe az ostoba kalandba. Ki fogják nevetni, h* kitudódik — suttogta sApadi arccü. S egy este, hogy valamelyik kariársnőjének arcán gúnyos mosolyt lá\'ott derengeni^elöniöite a lurjg s c\'.hr .érozla, hogy föl fogja keresni ■ a mázsatlsdel.
itt*, április 6
— (A klskomároml országos vásár) A aiokásos szentgyörgy, oapl klskomároml vásárt, amely huive\'thélfŐre eanék, ápillis 22 én tartják meg. A vásárra hasított körmű állatokat Is fel lehet hajtani.
— (Telefon a falvakban) B.bosdöbréir, Nagylengyel és Of-máodlak kötségek mozgalmat Indítottak meg, hogy a körségekbo vezették be a telefont.
(z) „Telra" csectemő kelengyék Schwarcz Dezső cégnél, Fő Ut 6 szám.
— (Egyre fogy az elrabolt magyar vároaok népeaaége) Hukaresti jelenléa szerint az oláh belűgymlnlsrlérlumban rjiost dolgozzák fel a múlt évi statisztika anyagát. Ax eddigi munkálatok adatai szerint tűi\'-ly területén 5,114.142 a lélekszám. h<»nek 58% a román, 42% ■ nem román és ex utóbbiból 26% magyar. Városokban él 721.564 letek, ezzel vemben a falvak lakossága 4,392 578 A népea
aég arányszámával nem egyezik a városokban a nrmietiségek megoszlása, amennyiben a varosokban lakó oláhok száma csup\'n 181 678, m\'g a magyar váiodakók siáma 975 356. A kés-űlő alatis.tika meg áliapi\'jhogy a trianoni békeazer-»őd/s\' óta Kolozsvár éa Gyulajehér vár városok népese déae fejlődésben van, ezzel azemben 7emesvár, Arnd éa Nagyvárad vároiok népesedésében visvzafej\'ődés észlelhető. E\'de-
kea, hogy sz 1910. évi magyar
népszámlálás adataival a/emben a
sróbar.forgó terűleten 134 398 lélek-kel apadt a lakotsig\'száma. Ebben az adatban részint a háború áldozatainak nagy száma is benne foglaltatik.
— Felhívjuk t. olvaiólak azl-ve< figyelmét, a I-púikban naponkint megjelenő Milhojfcr sorsjegy főelárusltó Milliárdos nyerési esélyre vonatkozó hirdetésére.
(x) Duoántul legnagyobb szo-vöpamut és iTOvőcérun raktára. A világhírű jóminŐségü aiövő-pamut 3, 4, 5, 6 8. 10 éa axövőc\'rna 12. 14, 16, 18. 20. 22, 24 ta vaatag-
ságbsn, továbbá bordó éa vörös-fejtő kapható Singer Jtzse) és Társa gyári raktárában.
(x) Url és női divatcikkekben legszotídabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, FŐ-ut 5.
— Míg fogom mondani a ma-gamét annak a szélhámosrak — suttogta haragtól lihegve.
Kocsiba ült. A Vas-utca 8. számú hizhoz hajtatott. Itt lakik az a kalandor. Kihivatia a házmestert.
— Pók Márton urai keresem.
— MeghiU — felelte a hAzmesler egykedvűen.
A szinészkistsszony arca kifehé-redett, mint a viszon. Azt hitte, hogy meniheletler.ü\' szörnyet hal ő is.
— Mikor?
— Április 20 én.
G\'endoline mAr nem lAtoil és nem hallóit semmit. A biztosító intézethez hajtatott. I Jegesen koiorAszta elő a kötvényt.
— Sajnáljuk — mondotta az igazgató moso\'yogva. — Pók Márton ur természetes halállal mult ki.
— Hogyan ? ^
— Megütötte n guta, otthon, öltözködés közben. A biztosilAs prdig ct\'ok baleset esetére szólt.
G/eodollno támolyogva ment le a fehér márványiépcsókörs.
— Kár — suttogta htlovAnyra vált ajakkal. Okosabban csinálhatta volna az a fajankó.
1914 április 6
(Glyn R\'lnor réazvény c \\ maitáj?)
t.tyn t\'linor nz elsó iró a világon, akivel
• ilyesmi megesett Londonban fonti címmel részvénylírsaságot fllspilotlnk Mi Ü font alaptőkével, melynek célja »* irónó eddig s •zulíni müveinek kitermelése, forgnlombaho-zaUla, íorditísa slb feldolgozása. t-\'-thetó hogy oi épF«n Glyn Kiinorral esik meg, hiszen a limonádé mindig bizlcsnbb fojyasz-(ókilzunségrc jsímith*!, mint a tokaji bor BuJ-pesten, a Glyn Elinoi R.-T. hitének elterjedése uUn nyomban egy ifjú futumta irónk hasonló rész vénytirsnsígot a\'íipilotl a %ijiít nevével, saját müveinek kitcioiclc-c, minden nyelvre való fordítás* és az egész világon való fo-K\'lombahoz»1*\'a céljából A részvényjegyzési határidő leteltéig azonban a tervezett mondhatni föl vizezett - 1.0\'.0.400 részvény kőiül miodössze egy volt jegyezve. Maga az iró j-\'gyezle Lehetségesnek tattjuk ezek etapján, hogy a tervezett ríszvenytír-sasig megsUku\'isi cloiarml. Vayy legalábbis halisitist szenvod.
(x) Orvosi hfr. Dr. Strcm S ir.dor speciális fogászati, orr-, torok , g^íc-fü\'gyógyászali rendeléseit Fő-utc • 8 azím alnlt (Bszár udvar I. emelet) megkezdte. K-ndelíal órák :
délelölt 9-12, délután 3-5.
(x) Eljegyzés Joidanils A« cika Mletok Jinos jegyesek.
(x) Szövet divat. Tavaazl nöl ruha koszlö zi köpeny, férfi öllö< y és álmenell kabát kelme ujd insá-gok naponta érke?nek Singer J-izse) és Társa divatáruházába.
(x) Gaedlcke Bank részv. tára. Budapest, Kosiulb L»jos u. II. mindenkinek, aki »z uj osztály sor»j4«ék Iránt érdeklódlk, azonnal m-gküldi a hivatslos játéktervet, h» .azt egy levelezőlapon kér\'. Köztudomáiu, hogy sztntécléa nyeremények lea\'nek ezen\'u\', a Icg-azerenciésebb esetben egy milliárd korona. 600 millió ko-. jutalom, aru\'án 400, 200, 100 atb. mii iós nyereményeket sorsolnak mojd ki.
— (Négy évig (ártott egy levélbeli Kakkjátszma) 1-ondonból jelentik, hogy eKy kü\'öoös sakkparti, amel/ n?gy évvel cz lútt kozdódólt, tegnsp Kawyork gytSzehné-vel végzAdótt. Levélbeli sskkjátszma fotyt három otwyorkl és három londoni ügyvéd kiíróit s a hosszú idót az magyarázza, hogy minden lntiis bejelentése, amely levélhon történt, htrom hétig tartolt A partit tegnap nicgnyuték a nswyorkuk.
(x) Visszajönnek a Vig fiuk A N.gykani aáo rövid Idő alnlt igen nagy .kedvellségre szert telt Vig-fiuk jazz-band je április 16 án viaszatér Kanizsára a S\'arvas kávé házba s már most küldik üdvözletüket és alig várják, amint a kanizsaiak Is várják, hogy újra III játszhassanak, ide hozzanak kedelyt, jókedvet a kanizsai Starvas kávé hízbs.
(x) Milliók, sőt most már egy milliárd korona is nyerhMŐ az uj m klr. oszt ály sors j itékban. Az uj hlvitalos játéktervet minden fő elárusító készséggel megküldi annak, xki azt személyesen vagy egy leve lesőlapon kéri.
(x) Ax építőipari azakoaztály 6 án délután 3 órakor tartandó ülésére a tagok föltétlen megj le-nését kéri az Elnök.
(x) Harisnyavásár Grünberger-nél, hol elsőrendű minőségű di-
• i/atcikkek is nagy választékban kaphatók. Fő-ut 11. Telefon 221.
(x) Milliárdos lehet, ha azonnal icndel az uj oszlálysorsjátékra levelezőlapon sorsj-gyet a B?nkő B inktól Budap.isl, Andríssy ut 60, "So; sjegyek árai: J/i ^0 000 K. 20.000 K, V. 10.000 korona.
ZALAI KÖZLÖNY
MOZGŐFÍKTKÉPSZIMHíSZ
Vasárnsp 3, 5, 7 és 9 órakor: Uránia: Dávid és Góliái, 7 felvo nás. Főszerepben Richárd Barlhcl-mesa, akJ az „Ut a boldogaág felé" férfi főszerepében gyönyörű alakítást nyújtott. Klaérókép: Se/J az orvhalász, buileszk. Világ: őnagysága a kisérlel, vígjáték 5 felvonásban, kjedves, azellemea amerikai film, f<5azerepben Eugen O Brhn Kísérő kép: Gyönyörnek is sok leli volna,
2 felvonás.
(x) A családi tűzhely mele gát, boldogságát őrzi meg b
elkerüli a elvódáaokat, hs hsrlsnya és zokniszükségletét nálam szerd be. Mindennemű megrendeléseket és jivitásokat szakszerűen végez a
FILIPP kötődé. S-ombathely, Széli Kálmán u. 6.
SPORTÉLET.
() Közgyűlés. A Zrínyi Torna Egylet ez évi rendes közgyűlését ma tartja meg a Rcgonyi-utral elemi Iskola tornatermében 11 órai ke»dstt«l.\'^>>
() NTE—SsMAV. A megladult tavaszi szezonban ma délután első bajnoki mérkőzését játsza aa ját otthonában a Nagykanizsai Torn<-Egyiet. Érdeklődéssel tekint a kanizsai sportVö őnség a m\'rkŐzéa elé, m«rt első alkalma lesz meggrőiődni arról, hogy az őssvei oly félelmetes rrejü csapat eltávorott embereit a helyükbe állitoU ifjúsági jllékosok miként tudják pótolni. Az S SE vei Scombathelyen elért eldöntetlen ered nény éi ugyanott a SzAK lói srenvede tt minimális vereség srra mutat, hogy nz NTE vajmi keveset vs-tett er»j«b6l. A MÁV ugyan mlnd\'g erőa és veszélyes ellenfele volt az NTE nek, sportkörökben mégis biznak abbsn, hogy a szeszgyár melletti pályán, miként még soha, ujy ezu\'.ta! aem fog vereséget szenvedni a ksoizsM csap»t, melr előnyős válloztatásokksl a kö valkezőkép áll fjl: Lopusánszky — Jímbor, P nec-e - Skerlák, Tamás, Kohn — Hi-ichler, D;z_ső, Verem, Bakonyi, Harangozó. — Tartalék: I.-pu éi Cwelkó. A mérkőzés fél
3 órakor kezdődik; levezetésére Schtuarz Arnold bírót küldte ki a t erület.
() ZTE i SzAK. A Tslaeger-aiegl Torna Egylet húsvétra mér kőzésre kérte f.l a vid-k legjobb c?ap»tát, a SzAK ol.
KÖZQAjEDASÁO.
— Tssvasazal megkezdődik a magyar-német ki*gazda csere
akció. A Magyar G «>dssíövetség a diákcsere-akció mlntijíra feluji\'js azt n régi rzokást, amikor a magyar ifj.kat kü földre küldték tanulni és C»*rébe elhozták az Idegen Ifjuiá-gol. A azö rétség kiágazd < ifj<kat küld kl Nfmetors ágba, hogy a német azó mellett megtanulják a néme tok f < jlolt földművelését és belterjei gazdálkodásit. Ugy tervezik, hogy még most » tavjaszal kim *nns egy nagyobb kisjsidi cso p->rt Nímetorsiágbs és ősrlg nn rrdns ott. Hclyetlük a vendéglátók fial jönnének M gyirors-ágra. — Az ellátás kö\'cíöiösen djmentes lenne, csupán az u\'lköltaőgeket és egyéb mellékes kiadásokat fogjak megtéríteni.
A TŐZSDE HMM.
(S.fllt lll.ló.H.jQk I.1.|0Q,.IciiUi. Déli ÖMzefogUló ma^rfDfor. gftlom. A m»l m.ginfor j.lonbi n «x Irányi.t jobb vo\'l, mi\'il . te,-n.pl n.p foly.mlEn Ál cg^si lozi-dcldö «l.lt kev/s üiletct bonyoll-toltaV le. Komlp\'ni 1 «>ái>léW. —
M.jr.r HiC\'l 705-715, Oiilrík Hitel 230—235, H...Í Bjnk 290-305, Földhitelbank 460-470, üoyd B.rk 18-185, Po.tl H«.l SlOO, Bpe.li CSr 160-164. Bor\'.od Ml., kolcl 160, K6.IÍH 2625-2650, S.ljó 785—790, U ikrfnyl 960-980, Fíjy-ver 1400, Djnub\'ui 4350-4450, Villamos 2000—2050, Rim. 167— 170, Llptík 16.5, Cukor 3780-3820, Geo-Jil. 590 —600, Mezölie-jrve.i 300 -310, liíó 760, Spódlum 275, őstermelő 320, Gu nml 520, Of. 650-67J, Viktórl. Bu\'or 09, L-y.nte 325—330, Mflr 410, Dili 95-98, Nov. 150-155
Etil magánforgalom, liny
e.t telj-een ürlettelen. AngoI-M»-
?f»r 95—96, M.ity.r Hilel 7lo— 712, Lr.mmlloM lo5—lo6, Ontr. Hitel 235-236. Kereik. B.nk 162., Pe.ti H.I.I 5o65, K6.r<o 3750, Silgó 785, G .ni DinuSlus 4-1 >o, Vill.mo. 215?, Cukor 385o, G-or 68 », Meiőcukor 3 io.
Termény tő*, de
8u>» ti.?.vidéki 76 k2 oi 315000 -317500, 79 kgos 320000-325000, ejyíbvldíkl 76 kí oi 310000-312 500. 79k,o. 315000 -320000 — ron 270000 - 275000, Ink.rminy iip. 270000—280000, — >ör<rp. 330000 - 350000, ..b 260-265000, tenjerl 240000 250000, korp. 200 -205000.
A m.l lermér.y\'fí ndi Irinyi.t» viltoi.tl.n. Nylt.íkor klaií tytn-gíbb ár.k.t j -gyiztek, melyik .ion-bin lá\'l.t f\'lé a tejnipl nlvóre emelkedtek. T.k.rmányárp. üilet
le\'en.
VetömugpIdC L\'icern. fehér 17000. yö.öl 16000, nyers 9—11 eier. L\'.here fehér 22000, vöröl 20000, nyers 10000. Biboih;re 4500.
B.lt.clm 22-2400. Aniolpe.je 1800. N^ulsi.pulc. 16000 Búkköiy lisit. t--v.nl 18-2000, i.bo. 17—1800.
C..6k 6800-690. Mub.r 3300. óul bor.6 21-2200. V któ.i. 4 -5000. C\'ill\'sfürt 24 -2600. F<hér b.b 52-5500, l.rk. 48 -5200. Mik 8-9500. Kö\'e. vörös 3000, siürke 24-25. N pr.forj6 f.hír 42 -4500, s.ürke 35—37. L-nm.g 6200. Ki-pont. rrpce 6000. K-nder 14—16 ezer. MuiHr 14—15000. T.ksrm, rép. 18000, eukorrép. 6500
Takarmiinjvli.4r. R<tlsiéna
I. r. 110—125000, II r. 70 - 85000, III r. csom.goláir. 41—65000. MK hirsién. loo - 12oooo. Alomn.lm. 28—4 "ooo, egy kéve isupp 27— 3joo K.
A tnl»»rílíii0r0nn lirfolyamnt
A D :vlt.központ kölll, hogy ■ t.k.rékkoron. m.l irfolysm. 7/3 papírkorona.
A béc.l t6i.de A mai magánforgalom Irányi.I. üilettelen. Ontrák Hitel 210, M>. jy.r Hitel 618, Atl.mvasut 570, Rim. 150, S.ljö 720, Dili V.sut 436, Krupp 292, Alp sl 510.
A Zalai Közlöny példányonkénti ára a kővetkező: hétköznap . . . 800 K vasár-cs ünnepnap 1200 K Előfizetés havonta 18000 K
Zürichi zárlat ,
t\'irti ;ntOO), l.onJac . .\'(K\\ N.wyotk Í.7SU0, erijiMt Í7U I, M.llMd OüItollanJ tt3 50, BsrTln IIHO, WUn 81 00, Ser. 410 Prig. 17 ,7 30, Kirí.si.tt 75 CO, fkjWc.it t95, B.lf(rid 71000.
A dívlia-kcipont hivatalos árfolyamai
.-in-otaoo tUooo antumiím »!(CO-«íli.O
aotut lecx 1»9;í->jjí:oo j*j ««•>
Un x) koc«ciu(i 116)0-1)6)4
l>olu> IÍTOO-TOIICO KfU.tUH. iojo>»-i05)0
kiihíii í. Uio 1)70 !.■:■&!»< ijioo ))»iro
U«* JlSo BiOuct )7l0-)S)O
Ouir. I0?7« lltce Ol..i-rnl( ))jo )»to
U<l(< inni t;ioiS)o l\'áfit
Ul »9« *>o F,it. ■ I70l)<0
Siokol si;o utó SKxSboln toijo Sf\'7?0
l*H<i r»os l)|00-1)700 SrS}c ■ ))e«-i)7(o
kotont jlo» í»o c;j cíc. 10770 1 it<0
hoiu«e< h. Sfljoo Saill. ><j-»*l
B<l(tU 0(O»7)
NtWfort 76»oo-j
rVetós zerkeszló: Sxtrokay KátmAn
Kt..t.\'i NaKyk.nlr.aai Nyomj. i. I.apkt.4ó Vállalat.
Apróhirdetéseit
a l!»4tt>in.
Kir.i\'oriu <r.-»«M) i
Tlr.lníl, «;rl),-ut.-» 3»,
Ci|./«i VAíy (ilamiiia er^aj l\'lríuilk ♦UH-ioo|S
l-.liíO t(r 1-ltlfJtICt tflj»Kn uj |n in mik > liliuö, Ooldlx>(«i Kitel) Timi c»jn»J, r«kn
<i; rr rarV le úti j t (r|l fft Uitthytny ut<á 1. mek na«\'W kW \'.\'Sí;
.Slwitlt i lUnkkrrNíato: rv H«i6lc1ci TTKttiUW kOdik adu lul >115 jutikimbin t<»c««l. 9 r<6n»pot iu>lnr. 1 41 •■Smn Darakbi,
latáKt k«t IA tíníie. V\'fi t rtilctín keinAnk. Cin > kiiJeki • iinn<l > Tlr • l.lt.n
1 tt biU1n.nl i|\'*rh<ri) (Akk fcrr({«l cllilra rlailA, rv oalTitbtn. 11 d... njtri 111 6\\ • ■uik
Kiad A : Kijr Ii6*m*l «i»kk«l, di»ia. kit e.^y. r>/» kkíbb tunMel, »I1.J i^)u<o(>i, riöU\'.\'ít^ KialiKtj-
Bútorozott
egy vagy két szoba-konyhás lakéit keret
gyermektelen házssp\'r. Cím a klidóbari.
jókuhan llut
A városi szeszfőzdében
vörösréz-főzőüstök
vasalkatrészokkal
•l-.dck Kz«k bírmikor megtekint-hetók
>oo;o Unyanolt a feltéto\'ek magtuJhatók.
Nagyothallök!
Uj tktes jtJínt • Dcuikím AVu»tl< G«1«. L<tiQl«l«. F.pcdflt
Dr, Kovács S. lET
Qaboníis zsák,
azalmaZSálCf
PONYVA,
zsineg «s Kötéláruk nagykoraakedúso
Hirsch és Szegő
Nagykaalssa
ZALAI KÖZLÖNY
1924. ip.lll. 6.
F. A. G. GOLYÖSCSAPAGYAK
Távbeszélő: 65-43
Sürgönyeim: Dunlop
VAS GÉZA ES FIA
BUDAPEST, VI., USZT *ERENCTÉR 2.
Golyéscsapógyak gyári jawiiása Megbízhatóan és gyorsan.
I018—924 szám.
Felhívás
az 1924 évre szálú jövedelem (i vagyonadd bevallások beadására.
Bevallást kötelesek beadni a természetes személyek, továbbá a jövedelem és vagyonadó alá tartozó jogi személyek a jövedelem adóra nézve abban az esetben, ha az 1923 évben szerzett adóköteles jövedelme 500 aranykoronát vagyis 1,750.000 papirkoronát meghalad, a vagyonadóra nézve pedig abban az esetben kötelesek bevallást adni, ha az 1923 év végén 40Ó0 aranykoronát,vagyis2fi,000.000 papirkoronát meghaladó adóköteles tiszta vagyonuk volt.
Az olyan magánalkalmazolt, akinek szolgálati járandóságán kivül 500 aranykoronát, vagyis 1,750.000 papirkoronát meghaladó más jövedelme az 1923 évben nem volt, a jövedelemadóra nézve csak abban az esetben tartozik bevallást adni, ha az 1923 évi mindennemű szolgálati járandósága az 1500 aranykoronát, vagyis az 5,250.000 papirkoronát meghaladta.
Az adóbevallásokat az 1924 évi április hó 20-áig alulírott városi adóhivatalnál keli beadói.
A bevallás céljára szolgáló hivatalos nyomtatványt hivatalból senkinek sem kézbesítik, hanem a városi adóhivatalnál az előállítási költség megtérítése ellenében lehet azt megszerezni.
Az egyes vagyontárgyaknak az 1923 évi decembar hó 31-én volt átlagos forgalmi értéket kell bevallani és pedig papir-koronában, tekintet nélkül arra,
hogy az illető tárgy mikor és milyen árban került az adóköteles birtokába. A vagyontárgyak értékét aranykoronára a pénzügyi hatóságok fogják átszámítani.
Az egyes jövedelemforrásokból származó 1823 évi jövedelmet szintén papirkoronában kell bevallani. A papirkoronában bevallott jövedelmet a pénzUgyigazgatóság számítja át aranykoronára.
Aki a bevallását a megállapított határidő alatt be nem adja, a kivetési eljárás során megállapított jövedelemadónak 100 %-át qsa yagyonadó 50u/„-ál fizeti pótlék fejében
Minden munkaadó köteles azokról az alkalmazottairól, akiknek az összes illetménye az 1923 évben 1500 aranykoronát, vagyis 5,250.000 papirkoronát meghaladóit az 1923 évről készített névjegyzéket és illelményjegyzékekct 1924 évi április hó 20 áig 4 városi adóhivatalnak benyújtani. Városi adóhivatal. Nagykanizsán, 1924 ápr. 5.
Horváth
adóügyi számvevő.
Merkúr Vasmllvek Részvénytársaság Nagykanizsán
elvállal mindennemű
gépjavítást
vas- és fémöntvények készítését.
Ócskavasat és rezet • legmagasabb napi *ron vásárol. „„„
U_ hUlét- <■• .panyobales-
Ma <ógítöl «iabadulnl akar, sj mini vérí.egény ored-1 . CV m fcnyei gyógyul**! kivin,
u^y feltétlen el no rnuUssxa
Bruncsics Józsi
bor«lb»n *xt megkeresni, mert a»k az a
twtos eredmény. I liter (balatonmelléki; bacai <ilrom-s-OM 0400 !í, 1 >• fika ér 3400 K. I I viíios 2400 K
Sugár-ut 53. Telefon 2-10
vígi\'IVdi dűlőben <V v. It bolgár keitekül Z hold. 32CO nÍK>\'*«FK;>t j \'» termi, búzával bev. tetl föd és rét akir egyben, akir k t réizbm Bővebb inoHt^^t\'\'
Eladó
ifj. Simon Istvánnál
Klakanliifin, Varaaldl-uKo 3 c.
Cipó
" felsőrész készítő
műhelyünk — Domln Ferenc ti.ésszel lürtént lársulásont folytán —
Eötvös-tér 2. sz.
al>tt megnyílt. — Szívós pártfogást kér
Csákány Károly
cipörclsörősxkt-sallö ircj.
Eladó családi ház
KlakanlaaAn, Orstig-ul sí. ... alatl|
Faics Ferencnél
C027—1924.
Hirdetmény
A város elad nyilvános árverésen az alsóerdőn halomba rakott ágfát 7-én 9 órai kezdettel. Uossz idő esetén 10-én.
Nagykanizsán, 1924 ápr. 4.
Polgármester
Eladó ház.
KUkaniiaán 50 év óta forgalmas fliszorOzlothás ll*lko-zás miatt eladó. Azonnal bekőWlVméc
Höveibtt a tulajdocosnál ,rK>ioT*~
Ország-ut 82. szám alatt. |
izázezer koronát | ós többet kereshet
W iH«bdduUi D4IWI >ct»jtf><k <U4úl
Nikkel- és rézpénz
beváltás
Budapest, IV., Uármegye-u. 7.
pénitfcrl órák B- 5-lg.
GAEDICKE BANK
részvénytársaság.
Legnagyobb nyoremíny szerencsés esetlen
1000,000.000
egy milliárd korona
Kéjjűk Üt kivágni, ogy levelezőlap]n ragasztani ás címünkre beküldeni
^MEGRENDELÉS^
GPEDICKE BANK R.-T.
ButJípíjl. IV, Kossuth Ulos-uttJ 11. w.
Szíveskedjék sz uj XIi. osztály, sorsjáték I. osztályához küldeni: drb \'/, ^Orsje^yet n 11,000 K d.l •/» A >0,000 K
drb ff, . n 40.000 K nic\'y összeget a sorsjegy vél ele után n küldendő postai befizeti la;on kü döm. 95,55
Foglalkozás S. I Lakhely
Olcsó nőiszövet hétmél,en szé tot
árakon április 20-ig
Óriási raktár:
Duplaszéles mintázott azövet n gdivatcsikos szövet „ gabardin minden szinben
„ fekete-fehér csikós lüszter
140 cm széles pepita szövet 140 cm sz. angolzsáneru szövet sportkosztiimre
mtr.
28900 34800 44800 58600 48700 148500
1
Marokin, trikotin és kamgarnszövésü divatkelmék kosztümre és ruhákra.
Kisfalud! és Krausz
az Arany Kakashoz Nagykanizsa
1924Aprll\', 6.
ZALAI KÖZLÖNY
Olcsó férfiszövet hét
Óriási választék:
mélyen leszállított árakon ápritis20-ig
rfiszovet 14:0 cm\' széles rerQek mintákban mtr I37snn öyapiu Homespon szövet 140 cm sz sportruhák- a is alkalmas idítSS Sötétkék és fekete lüszter gyönyörű minőségben 140 cm sz 107*00
Férfi ruhavásznak mfnden színben. KISFALUDI és KRAU5Z az^rX, NAGYKANIZSA
TAVASZI HARISNYA- ÉS KEZIYÜ-UJDOHSÓGOK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN ÉRKEZTEK
Telefon
2-21.
Női harisnya l» Moimli-i hui\'nya
Grünberger
9400 I l» selycuféi.yü ílórh«il»i)y« 48000 I Kérfi pjsioll sul 30000 | l« soiyom íloilmlsny. 38000 I I« (í.li
uri és női divat-áruházába, hol
Kírfi pasicll sokni Iu íóifi J.ijiimd sokni
9000 30000
S:lyem flórsokni férfi zcfiting
Órlésl választék gycrmcksoknlkb.n, gyermekl.lkokb.n, d,valkUlönlcSe.rtgokben, nyakkendőkben, férfiingekben.
Fő-ut 11.
36000 170000
Minden véfelkényszer nélkül, ajánlom mielőtt szükségletét beszerzi, áruimat és áraimat megtekinteni.
Az elismert legjobb rHrő\'éiü valód: Hatschek-féle
Eternit-pala
isméi minden fzir.bei! Állandóan kapható
Eppingeri.ésFia
deszka, épületfa. cement és egyíb építkezési anyag kereskedésében
D V.imíral f.lpíf ff.-T. (májijji I, Stíl-lilitiiksisyíf blxamáoyl rikUri.
Nagykanizsa, Deák-tér 5.
Algebráéi geometria
««jn«í ti)<j»cictlcl, Wrr.ijjjiJiiJtulniftrílwJeltKtó
összefoglald tankönyv
Ulytatl tíiiAr.jjji Kil^ieit<ji e^rcrKkaxtí. i5«i
Hangjegy* újdonságok:
Javn Anauaa ó Katharina! í>A és On« »tep Roae of the Rio.Grandé A magyar Meaaiáaok
(Ady y*rs) Tutankhámen Shlmrny La Java Chaplin Blues Tanxo diamur
Fiichel Fülöp Fiai
paplráruhftiéban
NAGYKANIZSÁN
„Zalai Közlöny"
Horváth József SiK"
Ffi-ut él 3ugár>ut iarok,
Görög Károly «Sru
Erzsébet-tér, Fiume kí»éház eUtt.
Özv. Palkó Jdzsefné Sí
Físther Pál
Magyar királyi Oiztálysorsjáték
fiöfloo míjssr. 14000 nuimin.
l.gi»?Jf«bh njtretrínp ixcronc.lt M.tb.n
1000,000 000
egy milliárd korona
6 O O.O O 0,0 O O
jutalom és 100.000,000 200.000,000 100 000,000 50 000,000 40 000,000 30.000,000 ■a. 000,000 20.000.000
16, 1\\ í, fi, fi, 3, i, I millió »tt». ny.r.míny Omista 8171 nülU korona
Húzás: I. oSltíly május 13. és 19 én.
Hlv.lötoi fcraki
\'/, SWíjw íorijegr , jdií|(í/ 10000 K 20000K 40000. K
Sorsjugyok mlnd.n töelArusI-lónSI kaphatók I
VASHORDOKRA
minden nagyságban és klvitol-
ben rendelésehet elfogad a *>■
Vashordó és Vasárugyár R.-T.
Sopron - Telefon: 521.
PYRAM
biten <i\'niib»i, tirpintindvi i 6<l.*illa<l ll lel* m\'MÍUsWa HuM tlyili Uutlti él UnirriM ItUiul blri <lplkr<n.
BENES TESTVÉREK VEGYÉSZETI GÍÍR R.-T.. 0ÍŐR
Elsőrendű malmi
LISZTEK
olca6 áron kaphatók
Krausz Nándornál
tcooi
Kiílőtt
,.Törekvés" Szövetkezet.
CORDATIC
a magyar utak ideális pneujer
Lerakat:
Somogymegyei Gazdák R.-T.
Ezelőtt: Darnay Béla és Fivére, KaposvAr I
ZAI-A1 KOZLONV
Olvassa el mindenki!
Figyelem! Nem reklám! Figye em!
E héten
mélyen leszállított árak
KOHNL LAJOS
G.M. Löwenstein oroszlán vdj. fehérnemű.
Női-, férfi*, gyermekharisnyák és soknik minden szinben.
Gyermek flórtricó békebeli minőség. Hímzések mélyen leszállítva.
Győződjön meg róla, hogy a
legjobb és legszebb
árut legolcsóbban kapia. Fő-ut 10. Tel. 393.
Ngyakanizsa állomásra és állomásról a személyvonatok az alanti menetrend szerint közlekednek:
Irktiéi NiftkinUiiri
Budapest O. V.—Nagykanizsa közt
laduUi Magyksniuíról
A VONAT NKMR \'
216. »x«rr,<ly\\on»t
202 gyors vond
214 sxcoidlyvonst
204 gyorsvoost
11 45 10 JO
" 11 I 12
A VONAT NBMB
211. sxenvilyvonat
201 gyonvoo t
213. sxcmtly vonat
Z03. gyorsvonat
I
Balatonszentgyörgy- Nagykanizsa kört
232. v«(;ysivon«t 7 15 | fclf sxsinílyvonat ÍJ 10
közvetlen gyorsvonat Jugoszláviába Murakeresztur országhatáron át trleste ás meranol közvetlen kocsikkal
201 gyorsvonat.
Nagykanizsa
7 i II | 201. gyorsvonat
Pragersko (Pragerhof) közt
10 I 2V4. siensílyvooat 5 J?
20 13 | 232. vegyes vonat 1$ 39
Nagykanizsa-Sopron—Wr.-Neustadt-Wien S. B. közt
!\')l. vegyesvoast 123. sieraélyvoost
15 1 02 I
14 személyvonat 30í. gyorsvonat
• IU. gyorsvonat 313. \\i«w*lyvonat
A 301. 4s 302.52. gyorsvonatokkal közvetlen cseh kocsik közlekednek Gyékényes, Nagykanizsa, Szombathely, Győr és Hegyeshalmon át Prahi (Prága) é; Zagreb (Zágráb) közt Nagykanizsa—Szombatba!^ közt
321 M«m<lyvoQit
7 35 | 322. személyvonat
Nagykanizsa—Barcs közt
U13 *Km«lyvoflat 94 Iá. vegyewonat 001. gyorsvonat
1)12. nemétyvoru W. gyorsvonat
A takarék-korona
Mfoly.mfct mir.4k.lt dlj.ji. .l\'oníb.n
naponta,délután három órakor
köill .
Magyar Távirati Iroda
exposlturája. Fő ut 13. Telefon 338, 383
ABAOIE
I924 <P\'I\'I. 6.
Száraz kemény dorong tűzifát koronáé.t
tc.vit.ti stiras hasibíatcs szőlőkarót
wnggori\'ctcll>on prompt szá\'llUsm b.ii bicnyit rendelhet
Takéts Tibor. Zaliegerszig
Húsvétra ajándékul.
Mlltényi cipőt vegyen
Vá.zoccipőtr, lakk c» nntllop-cipők és mindenfajta luxus-cipők nagy választékban.
Miltényi Sándor és Fia
dpőáruháia, Nagykanizsa, Fő-ut 2. Városház
XSg-y milliárdot
nyerhet, aki at előnyösen ruegviitos- V|l ncv^lucnrcí^t^k Utott Jitfkterv wetlnl ujonan kíiJ\'dó JVIIa ÜHlOlf JUI 9|atC:n sorsjegyeiül visirol
SZERENCSESZÁMOKAT
Milhofffer Kálmán sorsjegyiroddja fl^poch-hi*;
ahol • most folyó Wt.uxáiokon CAHAnA Í* D*/tHá( Mnyercoienyt kuúníelc nyer.mínyek kóst .< DUUUUU XO 101181 i, nyerttk.
n . agéss 40000 korona, fél 20000 korona,
sorsjegyek ara. negyad 10000 kor., nyouad sooo kor.
ViJaki uif|i«ad«Ut(k |M.<i*u |>outo au •lAIIIIUluak. V;:
E héten egyes pár cipők
OLCSÓ
áron
kiárusittatnak!
/ r
SZABÓ SÁNDOR
cipőáruháza
Nagykanizsa, Kazinczy-utca 1. sz. Telefon 453.
Nvom.lott a Nigvk.nlMtí Nyomd, él Upklldö V»II«l«t ktmyvoYnmdá|»b«u, N.gvk.niütn,
Egyes szám ára hétk&znap 800 korona, vasár- és Orn- epnap 12QO korona
63. évfolyam Nagylcaniiaa, 1924 áp.ill. 8. Kedd 82. uám
POLITIKAI
Az ellenzék
Lehelnek eltérők a vélemények a szanálási Javaslatokról, lllelóleg a kölcsönről Nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat az aggodalmakat, amelyek különösen a kereskedő és Iparos oszlályl, tehát az adórendszer alapjait féltik az uj terhekkel be-következhető összeroppanástól. Kétségtelen, de énheló Is, hogy ezek az aggodalmak megvannak. Az sem kétséges, hogy a terhek fokozását nem szabad a végletekig vinni, mert a végén nem lesz. aki vlsel|c azokat. Az objektív és komoly ellenzék kötelessége rámutainl ezekre a tények/e .és.harcotnlictc, hogy a közérdekű kívánságokban enged mónyeket kapjon a közönség. Nem lehet azonban hinni, hogy az ellenzék minden csoporlját az elfogulatlan krlllka vezell a szanálási javaslatok elleni küzdelmében.
Ebben a mindenáron és minden eszközzel való elgár.csolés ban legelői járnak a Gömbös csoport tagjai, a fajvédők, akik a legkíméletlenebb harcot foly látják a szanálási kölcsön ellen. Azl a mohóságot azo. ban, ami a falvédők ujabb buzgalmát jellemzi, nem épen a kereskedelem és Ipar védelme sugallja, de In kább az a régi sztndék. hogy a kormányt eltávolítsák és maguk üljenek a helyébe. Nem az első és nem Is az ulolsó kísérlete ez Gcmböséknek, ennek a célnak az\' érdekében és a komoly és objektív ellenzéknek nem szabad magát semmiféle taktikai, vagy látszólagos népszerűségi érdekektől annyira elvaklltatnl, hogy ezt meg ne lássák és vakon odaadják magukat eszköznek ahhoz, hogy Gömböséket kormányra segítsék. \'
Hogy Idáig Jutottunk, ahol most vagyunk, hogy rászorulunk a kül-látd segítségére, hogy politikai és gazdasági életünk ennyire csúszott, abban a legnagyobb bűnük épen azoknak van, akik egyszerro a közélet putlflkátoral
gyanánt akarnak mutatkozni a fórumon. A választási visszaélések, a felelőtlen kilengések, a felekezetl.gyülölködések, az utcai verekedések Igen sokat ártottak az országnak külföldön. b;nt redig olyan rombolást okozlak, amit hosszú esztendők céltudatos, komoly munkája fog talán helyrehozni. És a választásokat ugyanaz a Gömbös vezette, aki most egyszerre nem tarlja a nemzetgyűlést az ország Igazi képviseletének, eltűrték Cömbö. sék a felelőtlen elemek garázdálkodáséit és siettek azokat a hazafias felbuzdulás jelzőjével menteni, a felekezeti gyűlölet bioltásával megmérgezték a köz tudatot. Mindezek azon Idők örökségei. amelyek Gómböséket a kormányzási szellem Irányltásá* nál látták.
Ma pedig ugyanezek a Gjm bösék közéleti tisztaságot, az ál táluk teremteti romoknak az épen általuk tönkretett erőnkből való újraépítését hlrdsllk. Természetesen ezt kizárólag ók tudnák véghezvinni, egyedül az ó varázsvesszejük nyomán fakad a kopár sziklából az uj élet. Ez a vessző azonban egyszer már véresre sebezte az országot és most Is ezeknek a sebeknek a sajgását érzi közélelünk. Ilyen ellenzékieskedésből nem kérünk. Ezl az ellenzéket már a múltból Jól Ismerjük. Amikor még ők vitték oda az ország sorsál. ahol most vagyunk.
A terhek, amelyeket a szanálással kapcsolatban vállalni kell, nyugtalanítják a közvéleményt Ez a nyugtalanság annál érthetőbb, hiszen eddig arról, hogy a gazdasági élet és a pénzügyi helyzet milyen előnyökhöz Jut, konkrétebb formában keveset hallunk, ellenben annál több szó esik azokról a terhekről, amelyeket a Jövő előnyeiért vállalni kényszerülünk. Az ország boldogulásának kérdése parancsolja, hogy mindenki vegye kl részét az áldozatokból s senkt ne vonja kl magát az ország érdekében szükséges terhek viseléséből
A pesti lapnyomdák kizárták a munkásokat
Az Est nyomdászai sztrájkot kezdtek — Harminchárom százalékos rögtöni béremelést követeltek — A lapkiadók szindikátusa beszüntette a lapok megjelenését.
Iludapcat, ápeiiit 7 (Saját tudósítónktól)
Ma reggel 9 órakor ax Athe naeum irodalmi ét nyomdai műin tézet nyomdás\'alkalmazottai meg jelentek ax üxem Igazgatója előtt éa harminchárom százalékos azon nali béremelést követeltek Követe lésük teljesítésére déli 12 Óráig idt\'k határidőt az Igazgatósígnak.
D:lbrr> ax Athenaeum Igazgató ■ ága tudatta a nyomdáaiokkal, hogy a kiadott egyöntetű álláifoglaláaa alapján meg\'agadja a nyomdáazo\'c követeiéiének teljesítéséi, mire Az Est atedől azonoal abbahagyták a maikét.
A szedők munkabesiüntetéaéről Az Est azonnal értesítette a többi lapválialatot, am*iyk e>te aWntén abbahzgyatták a munká\'. A lapkiadóknak ugyanis megegyezésük van arra vonatkozóan, hogy ha
valamelyik lap bármilyen okból nem jelenhetik meg, akior a többi lap (a azonnal beazünteti megjelenését, mindeddig, mfg az előaiör brssünt lap ujhól meg nem jelenik. Mivel moit Az Est nem j-lrnhetett meg a mai nrpoo, a több1 fővárosi nspiirp aem j-lenik meg mindaddig, amig ax aksdályok megtiünéaével At Est it rét n»pvi\'ígot nem láthat.
E«te 6 óreker a Budapeatl L*p> kl«<iók Siiadikátuia üléat tartott, melyen elhatárolta, hogy az Athe naeumbeli aztrijt követkeltében a lapsiedő munkátokat kitárja a • holnapi tárgyalótoktól teazl függővé, hogy vlas.afog«dj.-c őket. A határozat alapján az ö*s>«a nyomdák elboc \'Átollak a lapueraélyxetct éa igy a holnap reggeli lapok sem jelennek meg.
A délután folyamán mirdötazo A Nép cimü lap j\'leot m-g.
Az uradalom és a földhöijuttatottak nem Jutottak megegyezésre az évi haszonbér kérdésében
A házhelyek után holdanként 290 kilo^ramtn búzát kell fizetni egy évre - A rétek és legelök haszonbérét vegyesbiróság fogja megállapítani
szolgáltatni a legstebb, legigazabb blríl.tot
A gyűlésnek egyetlen tárgya volt, hogy « hltbliomény é» a fö\'dhöz juttatottak közt megegyezés jöjjön létre a fö\'dekért fizetendő évi ha-■torbér tekli.lrlében.
Dr. Tamás J»no», a herceg Büiyány S\'rattoienn hitbizományi uridn\'om j^gl képviselője kijelentette, hogy ti hercegi uradalom hol dan\'<ént a kataszteri tiszta jövedelem minden koronája után 10 kilogramm buza árát kéri évi haszonbérül, hoz-xáazámiiva külön 10% koeléal költséget /s az ötazea adók*\'. U^yan ennyit kivontak * bíilfk le, csak Gross kért kezelési kÖlts\'g ciméo
10 helyeit 25% <>►.
Dr. Sabján Gyu\'a polgármealer kifejletté, hogy a kat»a«ierl llazta jövedelem alapulvétele helyea lehet ugyan szántóföldeknél, h tbár ott is soknak tarlja a 10% kezeléai költséget, de legelőknél, hárhdyek nél a kataszteri tiszta jövedelem már Lom azo\'g*lhat a haszonbér alapjául. A kalai\'terljövedelmeket
olyin régm állapí\'otlák mey, hogy a.-ó\'a m*r óriM eito\'ódátok tor
Nagykanizsa, április 7
(Saját ludúittónktól)
Az Országos Főldblrtökrendező^ Birólág tárgyaló blrotta/gínak vezetője, Szabó Győző j/rásblróiágl alelnök hétfőn délelőtt 10 órára hívta össis a városháza köigfü\'éai termébe mindazokat, akik » M»-hely- és fö\'dbir\'okrendczés követ keltében földhöz jutottak.
Ai uj telektulajdonosok mir jóval 10 óra elótt le\'jeteu mcg\'ö-\'öt ték a kö\'gyüléai terem padsorait. A g> ülésen Szabó Győző elnökölt. A heicegi u\'adalmat d<. Tamás Jánor, Hongrácz hérlŐt dr. Fried Odőn képviselte, Gross bérlő személyesen jel.ent meg. A város képviseletében dr. Sabján Gjula pol gármester ült az elr.ökl asztalnál.
Szabó Győ\'ő mcgnjltó beszédé ben rémutatott a földreform lulaj donképeni céljára éa kérte az érdekeltek nagy tömrgét, hogy mo«t no foglalkozzék senki a törvény birálatával, mei t ugy sohasem lehet a teljes igazságot megállipilani, hanem heasanak od», hogy a fö!d rendezés eredményesen iwf-j-ződ jes s akkor mi jd a tényk fogják
íaia1 küzlühy
téntek a» cjjyea gnzdalkodsal ágak jővedelraexőaégét illetőleg Utalt ■ kanális parti kaszálókra, amelyek nem ia olyan régen elsőrangú füvet szolgáltattak b ma csak hitvány, sá-■os, aavanyu füvek teremnek rajtuk. Ajánlja a polgármester, hogy Kűsj Zoltán dr., járási gazdasági fel ügyelő korábbi szakértői véleménye alapján álapodjanak meg 30 kilo gramm buza értékében holdanként! évi bér gyanánt, n 10% késelési költséget ■ réteknél engedjék el s azoknál az egy osztállyal alacsonyabbra értékelt rétek kataszteri jövedelmének minden koronája után fizessenek 10 kilogramm buza mindenkori árát.
A földhöz juttatottak még ext az ajánlatot sem tartották eifogadha-tónak. Minthogy semmiképen sem tudtak dűlőre jutni, választottak maguk közül egy 15 tagu bizottságot és azt bízták meg, hogy a további tárgyalásokat folytassák.
A bizottsággal folytatott tárgyalások során határozatot hoztak, hogy házhelyek után holdanként 290 kilogramm buza és a földadó terhel szolgálnak évi haszonbérül. Ehhez a hercegi uradalom képvi Belője is hozzájárult. Úgyszintén
megegyezéssé o\'dották meg a aáncl tzán\'ók haszonbérét is, melyet 200 kilogramm bu ábsn és az adókban állapítottak meg holdanként és évenként.
A leányvár! rétért az uradalom 230 kilogramm búzát kér», mlg a bizottság 2 métermézaát meg az adókat és lecsapolásl járulékokat ígérte. Az eszteregnyei rétért kért 230 kilogramm buza helyett 1\'/» métermázsát és az adókat, a homokdombi rétért 80 kg. helyett 50 kilogrammot, a kétárokköztl és szigeti-rétért 21/1 métermázsa helyett V/t métermázsát ajánlott fel a föld hözjuttatottak 15 tagu bizottsága. Mindezeket a béreket minden április és október 1 én kellene fizetni egyenlő részletekben, készpénzben. A fizetés alapja az előző napi budapesti tőzsdei árjegyzésben a 76 kilogrammos buza középértéke.
Minthogy ilyenformán megegyezés cssk a házhelyek és a sánc! szántók ügyében jött létre, a ha szonbér méltányos megállapítását vegyes bíróság fogja lövideaen elvégezni.
A mindvégig élénk éa mozgalmas gyűlés délután s/< 3 órakor .ért véget.
Nagy Emil beszéde nyitotta meg a szanálási vitát
A nemzetgyűlés mai ülése
Budapest, április V A nemzetgyűlés mai ülését fél-tizenkettő u:án nyitotta meg Szel tovszky Blla elnök. Kérdisére a Haz hozzájárult Ivády Béla sürgősségi indítványához ís ez a szaná láai javaslatok tárgyalási Idejére azonnal életbelépett.
Heinrich Ferenc hajlandó a javaslatot megszavazni. Tartsák a vitát megfelelő nivón, mert az egész ország és a külföld is Ide figyel. Utólagos kritikák és felesleges tanácsok a pénzügyi politikával szemben nem helyénvalók. A papirosból való aranyciinálást azonban szerinte is meg kellett volna pró bálnl. A kötött forgalmat és a De vizaközpontot csak akkor lehet megszüntetni, ha a szomszéd államokkal megfelelő kereskedelmi szer zŐdéselnk lesznek. Ennek az ideje mír elérkezett. A bajok oka a pénz roailása volt, nem -lehetett a pénzügyi egyensúlyt megteremteni, mert a repsráció réme fenyegetett. Most a miniszterelnök és a pénz ügyminiszter megteremtették a talpraállltáshoz szükséges előfelié teleket. Mrg kell ragadni ezek ki használására az alkalmat a szaná lásl javaslat elfogadásával.
Bírálja a költségvetéstervezetet. Az egységes teherviselést kell megvalósítani. Főieg a városi lakosság érdekében egyea adótételeket ciök kentenl kell. A házhaszonrészesa dés igazságtalan. S:óváteazi a do hányárak hallatlan emelését, bár ma az oisrág érdekében szívesen vállalnak bizonyos többterhel.
— A hrdlkölcsönkötvények tu lajdonospi ísk meg kell kapnlok a kötvények éltékét. A JegybsnVra szükség van, a nélkül nem lehet megszüntetni a Devizaközpontot és szanálni az ország helyzetét.
Kifogásolja a Házban az állandó személyeskedéseket. — Védelmébe veszi a sürü támadáaok ellen a bankokat, amelyek nélkül gazdsságl élet el sem képzelhető. Tulajdonképen a támadások a zsidó bankoknak ■lóln.k.
A f.Ukexetl kérdéi bevitel, már politikum. Si.rlnt. ■ kötvéleméu;
1924. éprlll. 8.
Izgalmas hajsza három megszökött internált után
követeli a javaslatok törvényerőre való emelését, a m«ga részéről Is elfogadjs azokat.
E\'nök jelenti, hogy Ivády Béla képviselő tízórás ülésed tartására adott bo Indítványt. A kérdésben a legközelebbi üléssn dönt a Ház. E\'után Nagy Emil szólal fel: — A tárgyalt javaslatnál ciak objektív kritikának van helye, nem lehet ellenzéki vagy kormánypárti szempontból biráloi a lét vagy nem lét kérdését. As Igazság csak egy lehet. Bár kivált a kormánypártból, a kormány elismert Igazságait, vagy oly kérdéseket nem fog támsdni, amelyben a kormánypárti oldalon sem tudna jobbat produkálni. De tárgyilagos kifogásaiban ez a helyzet sem fogja megakadályozni.
A bessz milliárdosok egész tö mege keletkezett 1920. óta, viszont a kisgazdák és hasonló elemek produktív hitel hiányában teljesen le-
züllöttek.
A konjunkturális vagyonokat az eddigi sablon szerint megfogni nem lehet. A mai pénzügyi közigazga tás sohasem fogja megállapítani, hogy kik a had\'gazdagok.
Ezután a külföldi kölciön kérdésére tér át. Aggodalommal tölti el az, hogy a főmtgblzott beleazól hat az ország közgazdasági kérdéseibe is.
Bethlen litván gróf miniszterelnök : Erről szó sincs.
Nagy Emil Ismerteti a renten-mark szervezetét. A legnagyobb előnye, hogy nem von kl tökéket a termelésből, tisztán belső crőté nyezőklől függ.
Két javaslatot terjeszt be, az egyiket arra, hogy a belső kö\'ciön-ről szóló törvényjavaslatot alapos átalakítás után nyújtsák be, a másik ar, hogy a külföldi kölcsönt bármikor vissza lehessen fizetni.
Elnök a vitát megszakítja. Legközelebbi ülés kedden délelőtt tis órakor lesz.
Etután Csáky Károly gróf honvé delml miniszter felelt Gömbös interpellációjára Győrffv hadbíró ügyében. Válaszát a Ház tudomá sul vette.
Zalaegorszcg, április 7 (Sajít tudósítónktól)
Vasárnap délu án 3 óra tájban az Internáló táborból háiom Internált megsiökött. Előre kieszelt tervvel dolgoztsk, átvágták egy őrizetlen helyen és őrizetlen pillanatban a drótokat és a mezőkön keresztül futásnak eredtek.
Csakhamar észrevette őket az őrtálló ciendŐr Is, utánuk Is lőtt, de már akkor késő volt, a szökést nem tudta megakadályozni. Rögtön mozgósították az egész nélkülözhető tábori cieadőraéget éí rend őrséget, üldözőbe vették a szökevényeket.
Ólán, Egerszeg egyik külső városrészében vágtatott egy kocsi, cigányok hajtották. A csendőrök rákiáltottak, hogy álljon meg, de a cigány ods so nézett, vájtatott tovább. A csendőrök utána lőttek.
A golyó az egyik cigányt vállon találta. Akkor aztán a csendőrök felkaptak a kocsira, ugy üldö/ték a három menekülő Internáltat.
Közben a csendőrök süppedékes, mocsaras réten hajtottak keresztü\', ahol a kocil megsülyedt. A csend őrök kénytelenek volt«k gyalog folytatni az üldöiést társaikkal, akik már egéaz rajvonalba fejlődve szaladtak a mezőkön.
Két szökevényt sikerült Is elfogni. Az egyik csuron víz volt, mert futtában átúszta a Zalát is. A harmadik, halper József, lengyelországi illetőségű, egérutat nyert, megszö kött. Körözését kiadták a budapesti főkapitányságnak <v társhatóságoknak.
Az izgalmaa hajszát nagy tömeg nézte végig. A táborparancmok-ság és a hatóság nem adtak VI semmi hivatalos hírt.
Az erdő- és legelő-bizottság kéri jogkörének pontos körvonalazását
Nagykanizsa, április 7. Nagykanizsa város eidŐ- és le gelő bizottsága vasárnap délelőtt 7,11 órakor tartotta ülését a városháza kis tanácttermében.
Dr. Vass Zoltán járási gazdasági felügyelő beszámolt a bizottságnak
1923. évi müködéaéről. A bizottság
a beszámolót egyhsngulag tudo másul vette. Majd elnöki javaslatra a bizottság elhatározta, hogy átir a Duoántuü Mezőgazdasági Kamarához és onnét kér pontos értesl-téat a bizottság jogkörének kör-vonalazására. A mezőőrök felfogadásával kapcsolatban ugyanis nézeteltérések merültek f«l, melyek során nem sikerült tisztázni, vájjon van e joga, illetőleg a bizottságnak kell-e a mezőőrök felfogadásának kérdésében határoznia.
Dr. Woljf Sándor városi állatorvos javasoljs, hogy a vágóhídi dijak megállapítása ügyében tegyenek előterjesztést a városi tanácshoz annak tisztázására, hogy milyen dijakat kell fizetni felnőtt, illetőleg növendék marha után éi hogy kell e ezeknél különbséget tenni díjfizetés szempontjából, azután hogy kell e vizsgálat alá venni a más községekből behozott hust s ha igen, kell-e ezek után Is vága-táai dlj.t beszedni.
A bizottság javasolta, hogy fel nőtt és növendék-marha után egyforma legyen a vágatásl díj s hogy a behozott hust is vegyék vizsgálat alá éa szedjék be a rendes dijakat, mintha Kanlzaán vágták volna le az állatokat. Az átiratot ebben az ügyben dr. Wolff állatorvos fogja elkészíteni.
A DunántuH Mezőgazdasági Ka mara átiratának értelmében a bizottság elnökévé Knorlzer Györgyöt, alelnökévé Fülöp Eadrét választották meg. Választottak még öt bizottsági tagot Is.
Dr. Woljf Sándor állatorvos bejelentette ezután a tenyészállatok körül tspssztalt hiányokat, melyeknek sürgős pótlására azonnal megbízást kapott a bizottságtól.
Dr. Vass Zoltán felkérto a bízott-tagjait, hogy saját hatáskörükben mozdltaák elő a kártevők, rovarok, hernyók és egyéb élős-diek Irtását; ksrolják fel a kender éiTlerí termelését.
Ezzel a tárgysorozat kimerült és az olnök az ülést bezárta.
HIRBK.
— (Naptás) Áp-ilis 8. D nti.
— (Időjárás) A Meteorológiai Intézet jelentése szerint egyelőre eaőre hajló Idő várható, lényeges hŐváltozáa nélkül.
Nagykonlrsán hétfőn reggel 7 órakor hőméraéklet + 7 5° C, azél: északnyugati. Délután 2 órakor: hőméraéklet + 101® C, szél: délnyugati. Este 6 órakor: hőméraéklet
9 0° C, azél: déln)ugati.
— (Halálozás) Weiss Tivadarné, a Nagykanizsai BankegyeaÜlet elnö kének felesége hétfőn hosszas szenvedés után elhunyt.
~ (A Jegyzőség korából) Holleiter András óhldl községi jegyző állásáról lemondott. — Ni kolaicsik L<szló kisgörbői körjegyző a járási jegyző egyesület elnöke nyugdíjazását kérte. Felettes hatósága addig la, mig nyugdíjazása elintéződik, azabsdságolta és * járási főbiró helyetteséül Vermes Tibor gógánfai segédjegyzőt rendelte kl.
— (A váró* költségvetése a pénzügyi bizottság előtt) A városházán lázasan folynak a közgyűlés előkészületei. Az egyes szakbizottságok külön-kü>öa üléseiken beszélik meg a közgyűlés elé terjesztendő dolgalkat. Hétfőn ült ösz-sze a pénzügyi bizottság Is és megkezdte a város költségvetésének tárgyalását. A pénzügyi bizottság ülései előreláthatólag ax anyag nagysága miatt egy-két napon 1it tartanak.
— (Fölemelték a kórházi ápoláal dijakat) A népjóléti miniszter újból rendeletileg szabályozta a kórházak napi ápolási dl-jsit. Eszerint a kanizsai és zalaegerszegi kórházban n\'api 22.000, a keszthelyi, sümegi és tapolcai kórházakban napi 18 000 koronát kell fizetniük a betegeknek.
— (Nagykanizsa kölcsöne) Mcglriuk, hogy Nsgykanizsa vá os 55 000 svájci frank kölc.öht szándékozik felvenni. Cikkünkbe elírás folytán hiba ciuszott be, amennyiben a k\'tt öiszeg nem két millió aranykcfona volt, hanem két milliárd papírkorona a ennek egy harmadrésze körülbelül a.megaza-rezhető ősszeg, az 55 000 svájci frank.
(x) „Tatra" csecsemő-kelengyék Schwarcz Dezsó cégnél, Fó* Ut &. szára.
\\m. április 8.
— (Ax Izraelita Nőegylet közgyllléae) A\'. l<raellta Jóié kony Nőegylet vasárnap délután tartotta évi rendes kö gyüléaét Szokathnul ángy számban gyüllík össze a tagok ■ hitközség tanácstermében, hogy meghallgassák ez agycrülrt évi krónikáját. Dr. Rot schild Sununé elr.öVasszony gon dosan c<opor>osltctt, mdrg éa mély gondolatokkal telt elnöki megnyitó beszéde után, melyben az egylet 80 éves működésére vetett vissza
pilhntáat, dr. Hlrschler Jmő titkár
olvasta fel évi jelentését az egylet működéséről, majd Révész Lsjos »b. titkár teljesítette elő a pénztári jelentést és óvl zárszámtdást, me lyet a közgyűlés egyhangúiig tn dompaul veit. Etután háron évi tartamra <> köveikesőket válaaztptta be a közgyűlés a választmányba: Dr. w.nklrr Ernőné, Kssztcr Mik sárié, Kerté** Józatfné, Frank Vi-moané, Révész L-»jpsné, Strém Tr-vad.rné, Kalsrr Ernőné, Stékely Náodorné, Welsz Tlvadarné éa Grünhut Henrlkné. Az elhunyt Strém Vllmosné helyére egy évra megválasztották Sommer Ignácoét.
— (Gőzgépkezelők vlzsgáju Nagykanizsán) A gőzkazáofüiőt és gőzg\'pkezelők nagykan|r«s| vlrs
gáló bizottsága április hó 30 án déle\'ő\'t 8 órakor vizsgát tart. A vizsga Iránti kérvényt a vizsgáló bizottsághoz címezve a m. kir.fém ipari szakiskola Igazgatóságánál kell benyújtani.
— (A aelyemgubó beváltási ára) A föld nivelésügyl mlnlszté rlu-n az 1924. évi selyemgubó be váltisi árakat kilogrammonként és
osztályonként 30.000, 20 000 ér.
1000 koronábsn állapította meg. A tenyésztő- éa lyukgatplt pipit árát az Idén nem vppjik Ír.
— (Négy megyét öntött el a Tisza) A Tisza, valamint a be léje torkoló folyók négy megyét öntöttek el. A veszélybe jutott kőz ségek a Irgkétiégb ;eiettebben védi keznek a vizáradás ellen. Kétié-ges, ha az áradás nem enyhül, lud j«k e magukat tartani. A iegvigaat-talán*bb a helyzet Tiszsbábolnán, ahol 70,000 hold került vi< alá A S(»mo», a Bodrog és a S»jó, valamint a Tisza egyre árad. — Temesvári jelentés szerint a tlz napig tartó esőzéi a Bánság folyóit rendkívül imgdsgasztotti. Sok he lym komoly veszedelem fenyeget. A Maros vize Llppa mellett "öbb helyen kilépett o medréből. A ma-roaujvárl sóbányák beomlása órák kérdéae. A hivataloi vJ.raj I jelen té« a m»i nrpról a következői A Tiaza felső és középiő szakaszán
a helyzetben nincs lényeges válták zás. A vi:állas Vásároinaménynál és Tokajnál, úgyszintén a Bodrog han és Szamosban lassin apadó: Tiszafürednél 706 cm. rel tetőzik, Stolnoknál és Csongrádnál pedig erősen emelkedik. A Kőrösök ujibb áradása fp\'ylá:. az árhul ám Ciong-rádp.i 8 méter fölé fog emelkedni. A Maros továbbra la laisan ár»d. A Duna Pakslg apadó, Bajinál 586 centiméterrel tetőzik, Mohácsnél pedig még kevéssé árid.
— (Mussolini másodrendű csillag) Milánóból jelentik* A Pppolo d\' Itália genovai távirata szerint a földrajzi kpngresszus elő eatéjén egy eddig sohasem látott másodrendű c.illagot fedeztek fel és azt Mussolininak nevezték el.
(x) Singer Józaef ée Táraa dlvt.táruháza Erzsébet tér, Köz ppnt a/óiló épűle\', megbízható bc vásárlási forrás. Alapítva 1860 brn.
KÖZLÖNY
— (Patkány «.kaaztA*Ki*kánlxsí»n)
Sok exolivui recept van -na, hogy hogyan k«» a p.tk*n>t kii Unl a hixtájíról. RenJ-szerint egyik oljiras som sik-iiil Most Kii-kanizsmi valaki ki-alálw ennek ix a biztos módját. Nagyon »ok volt * patkány, nem volt tőluVc t i»ton»:gbao serami .Míg a, hízott disznó old» Át ix kikerülték n nyiion Most i\'ztun kl\'ogtak » patk-nyokon NnRynchozen v^thhogy-n mogfogett egyet gHiJur.m ele-v«r»s». Knn\'k nztán madzagot kötött a f.ir-kar.. és igy farkánál fogva fíJakasz\'olU o l •, "hol tapasztalata szarint a le<"ö\'jb kárt lőttek u patkányok A statáiiáiis eljár>s alá vett áll t persze éktelen vlsitásl csapott, zug. kapálózott és oz annyira olrémitetto az oftés* pMk.iny társaságot hogy két n^p múlva már nyomi som volt n porta környékén patkány ruk Kuhoz hasonló és kísérlet alapján H.- is vitt in-dszer nx, mikor egy otovenen olfo-gott patkánymk a nyakára kit «ong4t kö;-. Óik, svgy pedig bekenik valami büzos, ra-g-d a anyaggal, Uha^Ieg fekc o kitcánnyat. szurokkal H< az i^y m-.g^zéRj-ciiactt állatot szabadon cr.szlik rosidesen a: egész pat-kányhad lolszedi a sitorf J it és eszeuilku! menekül arról a vidíkt^. F.x«k »z eljiüsotc eddig u gyakorlatban nehézségük matt nem terjedtek el, do zoolo^ntok kisérlrtvl sxennt határozoilau célra vezetnek.
— (Egerszegi lány babér koszorút kapott a barabáa-azegl Daloskör tői) Burabássztg röl jelentik: A Diloskör vaiárnsp a>épen sikerült ünnepélyt rendezett. Fejet Gábpr refprmátut lelkészbe stédc után Antal L«joa tanító melodrámát szavalt felesége harmónium-kísérete mellett. Schmidl Magdolna Zdaegerazegről és Horváth G\'za segédjegyző dialógot adott clŐ. Schmidl Magdát Poiőfl: wMogjar vagypk" clmü költeményének sza valása után babérkpszpruvtl lepte meg Barsbástxeg közönség*\'. Az ünnepélyen négy daloakör vett részt. A dijat a btrabiiszegl ének kar nyerte el.
— (öngyilkos lett egy fiatal falusi lány) Iharosbcrényból jo lentik: Domonkos Miiia 16 évei iharosberényI lakős földmlve^ Irány folyó évi má-ciui hó 30 án hazulról eltávozott anélkül, hogy az eltávozását hozzátartozói közül bir kivel ls kö;ö te volna. Mivel aznap haza nem tért, kcreséiére indultak. Igy találták meg áprüii 2 án a köríéghez tar tozó Margit legelőn a kútban megfulladva. A vlzigálat az öngyilkosáé\'got ké s*.get kizárólag megállapító ta. Tettének oka isme retlen.
(x) Nagy pánz megtakarítás.
A mlg a kéa>let tsrt, vásárolhat mér sékcll árban kartonokat, ballsztokat és grentdlnnkat Singer József és Társánál.
— (Tégla valuta a zalaszent gróti aport clubban) Zalaszent grótról jelenti a Zalai Közlöny tu d<5sitój« : A zalaszentgróti Sport egylet kebelében megalakult « lövési- és a teniszszakosztály. Folyamatban v»n az athletlkal szakontály mcgi>l»kulás« ii. Az egylet a szei tornáazást Is progrsm jftba vette. Most hozzák rendbe a sportpályát, smit körül ii kerítenek. Elhatározták, hogy az idén club házat is építenek. A valaszt-máayi ülésen mindjárt 5000 tégln folyt be Önkéntes adományozásból. A tagdíjakat Is u választmány hsvonta 5—10 téglában álbpItottA
meg.
— (Egerszegen eanek ax árak) Zalaegerszegről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója : Zalaegerszegen a hétfői nap folyamán a cukor 1200, a azfnszappsn 500. n kékgálfc 2000 koronával lett ol bb.
— (Egymi. között) Belgrád bot jelentik: M doa éa Párdány eucé?nkel v-,árn"P Vitték r\'.t tz bHS állam hatósági közegei. A ro mánok előzőleg a falvakból elhordták mindent. * középületek önzés felszerelését, még * villámhárítókat, ajtókat és ablakrámákat is. Ax SHS állam utasította követét, hogy a
román kormánynál jelentse be |u»o-szlávla tiltakozását.
(x) Elsőrangú liszt olcsó árban kapható Villányi Antal Eötvös tér 29. szám, Szonthárom«ág szobor átellenében.
. rr./S*7 kaP»»*ri asszony istállóban tartotta férjét) Ka
puvárról írják: Csak nemrég I tak a lopok a htgykői fogadott gyér mek tragédiájáról, akit nevelőapja 8 napig a legnagyobb hidegben büntetésből a dinsznóóiban tartott bezárva. Ehez hasonló eaet történt mostanában Kapuvárott. Olaszi Ml hályné, Pál f.ával együtt férjét, 74 éves öregembert nz latállóbs zárta és közel két héilg fogva tar tolta. Egy napon, mikor senki sem volt odahaza, az öteg Olaizl az istál-óban talált ásó segitségével\'az ojlót kifeszlt.-tte és ilment ■ szoji-szédban lakó Pap Györgyékhez, sklknek elpsnaazolta, bo^ y fcleaége és fia nagyon rosszul bánnak vele, ruhát neui vesznek neki, moit Is ezért zárták be, hogy niáaok rlőtt elpalástolják ru hátlamágát. A Ciend őrség m lelketlen asazoriyt éa a fiút — személyes stabidaág mrg-sérlésrért feljelentette a kapuvári jirásbiróiágon.
(x) Vászon vásár. A legfino-m»bb minőségű siffonokat, brtlazt-aiffonokat, zefireket, k«r.aváa n Aat, vásznakat, aoginokst, damasztáru-kat nagy választékban Singer Józsi] és Társánál szerezheti be.
— (Négyszázhúsz milliárd forgalmiadó a mult évben) A parlamenti tizenkettes bizottság tárgyalásán statisztikát terjesztettek elő »• pénzügyminisztérium réazéről az 1923 ban befizetett adókról. E stilisztikának a forgalmi s dór* vonatkozó része szerfut tavaly 420.6 milliárd folyt be forgalmi adó címén, amiből az álUlános forgalmi adóra kereken 260 millHrd jut. Ebből a gazdák 39 7 milliárd állat-forgalmi adót fizettek, a fényűzési adó 26 4 milliárd volt, mig tőzsde-adó elmén 83.783 921 579 koronái
fizettek bc a rés\'vényvásá\'lók és el\'dók. Vagyon- éa jövedelemadó cinén J27 n-IMIárd korona volt a bevétel, amiből fö\'dre é» a főidre mint vgypara 57 4 mülUrd jut, föidvagypn elmén m bit tokosság 11 4 milliárddal adóro\'t.
(x) A Mysteri Jazt Band azen rációi uj műiorr,! UiSja hangver s-nyeit n Szarvas káv házban s r hó 15 én vesz buciul mif.d«xoktól, akik kényesebb zenei Ízlésük és zenei Intel\'ígencirijuktól vezetve párl fcgplták ezt a mlrden támpgMásra méltónak blzpnyult művészgárdát. Müvésd produkciójuk oly nivóra emelte a Szarvas kávéházat, hogy vároiu-^k Intelligenciájának színe java családostól mindennapos ven dége ezeknek a tartalmas hangversenyeknek. Eheti programjuk keretében bemutatásra kerü\'nek Hahn Barpa és Ilnicky László szenzációs sikerű schymlje: a Pávián, tevábbá Hahn legújabb remek al kotásu magyar dalai.
(x) Milliárdos lehet, ha azon nal rendel az uj PsztálysprsjMtékra levelezploppn sorsj-gyet u B-nkő Banktól Budapeat, Andráasy ut 60 Sorajegyek árai: «/» 40 000 K >/, 20.000 K, Vi 10.000 korona.
(x) Faszerkereskedők figyelmébe. A kiskereskedelmi árusítás
részére 1924. évi április 8 tói kezdődő hatállyal érvényea legújabb Irányárjegyzék átvehető Rosenfeld Adolf Fial Cégnél, Fő-Ut 4.
— (A földről kormóyózható repUlŐgép) Már régebben kísérleteztek olyan repülőgépekkel, a melyeket kizáróan a Herz féle vll lamos hullámok aegltségével lehet kormányozni a földről. Most híre érkezett, hogy egy francia katonai repülőgépet az Orly mellett levő repülőtérről, Ciupán a H*rz féle villamos hullámokkal, teljesen függetlenül a repülőgép koimsríyzó-kéizü\'ékétől, sikerült hat és félóra hosszat a repülőtérről kormányozni. Ec az eredmény már azért Is figyelemreméltó, mert ennyi Idő alatt a repülőgép akár Bsrllnlg vagy Bé-cig is elju\'hstp\'t vplna. A repülőgépen ptt ült ugyan a pilóta, de még ciak nem Is érintette a gép kprmányzókészülékét, mert a gép minden mpzdulatát és irányváltoztatását, emelkedését, majd leszállítását az orly I repülőtérről villamos hullámokkal irányították. A gépen ülő pilóta c<upán a leereszkedés és kikötés alkalmával nyúlt a kormányzó készülékhez. — Az az ördöngös készülék, amellyel a re pülőgép*t Irányították, mlodössxe öt kilogramm sulyu, szerkezete azonban a frarcla aviatika féltve őrzött tltks. Kívülről mindössze két emelőkar látható, amely a pilóta két ktrját póto\'ja és annak működésit helyettesíti. Hsboru esetén a repülőgép bombát Is vlhit mogá val és oda ejti le, ahová szánták. Haionló kísérleteket az éazakame-zikai Egyesült-Államok katonai re pülőterein it végeztek a az eddig kipróbált készülékek közül legjobban b:válc az úgynevezett „«ár-ny*s bomba",\\ amely óránklnt 95 kméter sebességgel halad a kltü-»Ő\'t célpont felé. Ez a szárnyas bomba voltaképen egy kicsiny repülőgép, amelyet mptpr hsjt ugyan, de irányítását és a bomba leejlését alulról a Herz féle villamos hullámok végzik. Ha ezt a szárnyas bombát vissza akarják hívni anélkül, hogy a bombát leejtenék, akkor as erre azolgáló külön szerkezetet hozzák működésbe, amely lehetővé teszi a repülőgép lassú, óvatps leereszkedé-sét a kivánt helyen.
— (Magyar szakmunkások klvnndoijMsa 1923-ban) A ma-gyirorazágr szakszervezeteknél az 1923. év utolsó kilenc hónapjában 6048 munkás jelentette be sz országból való távozását. Mind a 6048 férfimunkás, aki jlt nem tu dott megélni. Szakma szerint a következőképpen oszlanak meg:
bányász 1118, vasmunkás 1043, famunkás 586, cipész 636, mészáros 480, építőxuakás 334, plnc?r 238, pék 208, nyomdász 172, kertske-delml alkalmazott 156, magántisztviselő 242. A kivándorlás iránya a következő: Franciaországba ment 2062, Románlába 1477, Jugoszlá vlába 635, Németországba 551, Csehországba 478, Amerlkába249, Ausztriába 245, Bulgár lába"ll 9, Tőrökprszágbs 110, Olaazprezágba 64 munkáa.
(x) Dunántul legnagyobb szö-vőpainut és szövöcóina rak tára. A világhírű jóminőségü szövő pamut 3,4,5.6 8, 10 és szövőc\'rna 12, 14, 16, 18. 20. 22, 24 es vastag-
Ságban, további bordó él vörös-fej »ő kap haló Singer József és Társa gyári raktárában.
ZALAI KÖZLÖNY
SZÍNHÁZ
Az Or»á|oi Kamura Színház vendégjátéka Ma este mutatkozik be vároiunk közönségének Alapi k« marasain-háza a Polgáil Egylet szlaházter mében. E\'ső előadás Schnltzler Anatolja, melyet két évtizeddel ez előtt mutattak be először a fővárosban. A kamaraszínház mai be mulató előadásán a címszerepet Pogány Béla, a társulat j-llem szl nésze játaza, lárvát a bohém M x >t Szőke rendező, e női sierepeket Baán L\'ll, Déri Teri és Koppány Bóike játszák.
Szeidán az Elő holttest vsn műsoros Alapi Igazgatóval a címszerepben. M:ile<te résztvesz az elő-adásban az egész társul*!. A színház heti műsor/ : Kedd: Anatol (vígjáték.) Szerds: Llö holttest (dráms ) Ciütör\'öV: Váljunk eU (vígjáték.) Péntek : Tűzvész az Qperában (sinjáték.)
Szombat: Rejtett élet (sdnmű.) Vasárnap délután: Kis lord (élet Vén.)
Vt.atnip eat. i Válás ulán fbo hó.at )
— (Oraaájo. Táaár) S/e.dán le.. . D.meter n.pi nagyváaár Lentiben.
(.i} Szüret dlvnt. Tavaazl nói ruh. kosztüj. köpeny, télll öltöny én Átmeneti kabát kelme újdonságok naponta íikernek Slnger Jiisej is Társa dlvátáruházába.
M A „My.at.rl" Jazz Bánd azalonreneksra eitenkl.it az Arany-Szervai kávát ézbzn hangversenyez.
(x) Harisnyavásár GrUnberger-flél, hol elsőrendű minőségű divatcikkek Is nagy választékban kaphatók. Ffrut 11. Telefon 221.
KOttÓFÉNÍ^SZIIlHfc
Uránia. Kedd It ikerd. 5. 7 á. 9 órakor: .Páris gnl/nö/e" II r<a. .Pária stenzáclója- (KI ölte meg » g\'ófot?). Ezt megelőzi: fally, a helység kalapácsa, burleszk két felvonásban — Jön I A befejező kát rísz egyszerre: Sierelem v/rla nuja. 10 felvonásban.
Vi\'lágmotgö. S\'ocnbst—vaaárnap egy auozáclós Herold Uoyd bur-leszk -kerül tetautatór., mely eltér at eddigi sablonos tárnától. Tője aon ujszerfl, ötletesebb ás ktctgta lóbb. A tengeri medve, a kedvenc 0 második botnbshetátu alakltáaát mutatja bn.
KÖZCSAZDASÁG.
Jó! teleltek az őszi vetések
A gazdasági munkálatok közül a tavaszi vetőmunkálatok a hoaz-saantsrló fagy, valamint a hóolvadás és az állandó esőzés miatt leg több helyütt c»ak március hó atolsó felében voltak metkezdhetők. A laglsp\'lyosabb helyek még ma Is tulnedvesek a munka megkezdésére.
Az őszi repce korán földbe k« rült erősek b vetései általában jól téleltek, a későlek gyeofébbek és helyenként fagykárokat szenvedtek.
Az őszi butavetések jól telellek, elég jól f• j\'ődnek éa bokrosodnak. Lényegesebb károk nem voltak. He lyenkent egérkárok is voltak.
A késői tavaszod ís és sok csapadék a tavaszi árpa és zab veté rét ia sokáig késleltette-és a talaj több htlyen még ma is annyira nedves, hogy eit a munkát meg sem kezdhetik. Kikelt vetést pedig csak nogyon elvétve, a homokos vi dékeíen tehet látni.
A tengeri v-téaéhez még rgyál
1924. április 8
talában nem fogtak hozzá, sőt a talaj lulnedvessége miatt még a a talajelőkészitő munkálatokat Is Igen sok helyen esek a legutóbbi napokban kezdették meg.
A burgonya ültetését kertekben már megkezdették, száotóföldeken azonban azintén csak a talajelőké szllés van még folyamatban.
A cukorrépa és a takarmányrépa vetését több helyen már megkezdték, az eiős időjárás azonban a munkálatokat nagyon gátolja.
A kerti vetemények kőt ül zöldség, mik éa hüvelyeaek vetését több vidéken szintén megkezdőt-ték. A dohánypalánták a melegágyakban kikeltek és szépen f<j-lődaek. Az évelő takarmányok elég jól teleltek, a hosszantartó tél kö vatkeitiben azonban a lóherék éa lucernák sarjadzáaa csak most indult meg.
A tétek és legelők a mélyebb fekvésű vldikeken még sok helyen víz alatt állanak; fejlődésük a víz tői mentes területeken Is erősen visszamaradt s többnyire csak most kezdenek zöldétől.
A gyümölcsfák a hoisiantartó tél
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tözsda délután 1 órai sáröárfolyamal a kővetkezők t
(Ulti A*.ár
Ml<y. llll.
K:;üi,
Ol.-M. b«nk Onlr. llll l.loyd Bank wi.in Aluliul L t*. Acrli t-\'CIdhiltlL
M.-C*ch lr»t<. Foí<<W,l Kcr. Illlc)
M.jyar-Nf mit
K».p.
Vám.1 link Sf<rk:r
Kntl.B. i Uoloo
b. rí<t
iUUlm.1 Ip Llp4lvir>el F4rl»o»|
Pteoool* l>. 19.10
Malmuk B.<k m. ;J
-M i;|
Coacof4U 60
TMIiuoln (Hull*
llunrá.i. Ktil^m.V- ,
V»i«H( Tr n.r .oi.
K»b. («it
Ur.iv.V M.\'^Mfí.
Ali. K*,iéo
Mari n(n
N.(xbltn«,<
s.
S1I.4 U)l»kl UelO lÍTty. Uiill^l Cmpc.I l«(
Njrnmsl Xr.rU.n
OW\':i Kun,..,, Pilis.
Ktvil Rl<l«r
■ SKph.«.,m Píftio.i e,
i UI<I<0<41I
Bcédl w<g
Köt«r<
CaU,
GsjJ G(r« PáWáo Tál PttJTCf
F<mw«.k PrsoV] O.n.O.n Ganj.Vill 1 0«P U vtiul
Oyífffy
Káuil
Ki<iUn(
Kfthn,
IM€
Llpták
U*
M^ja, •<*■ lUlga Km
M».r«<
Woto<
CtuoSolr
Vl<00(prtl R4«- Lo,a
T«< Jkid UoKM Vulkis W4nM< O:<rio<».
Hiul U Aímcik.l r* Kito M. I.loytJ MtVntuo)) X<^I4H I. Mchtl( or»
Rtibiny.l
SiU*0«l>
Tb«k
NmM
Vlk. bytot
Ztbolal
Zeot.l
MUkolcA «7
Kiiull )«.}
VJnr.l 4}
Kot" \' 171
AllilBVuui 64 5
Tnnl in OukurgjrArali
• <?S
a no
ai*linl.i*r*k
Occán 4 4
Ctlon«r ■ t
SatUml jo
P4«pMI iS
VIII. J»
Toi.JI 11
llslkcresk 1}
a..«. VllUiuoa
B*Z. U.4 Síj
lui U16 «.jc
Vu«t. *l!l 61
Ali. (ti ia
01-J..1 OlaJIpl
p«vira*i <a Királ, <ő# Pot«lfl »6l P»n *6i T«m. <«• B»«J«I K««lctrlct<
S.íoMoH —
81Alla.Uk ll-njln. —
i «• ■•olpii
Si»*. ki»4»i
U»M> Utlil
Gy»p| i-Oti«4 W. T««lll
Chlnoln Danká DUoi Ktlttl Mui
KUIit>.f*l«k Doft>(t l>
Di«ll 44na. (•} Keluo —
KiUl -
Oumi ja}
Inui Telefon
Zaorvapilf. Btnll Kltálj .\'.tó
Vts\'Jl lnf<
U6ni BfMIÓi Conrla lilru Pipil
Hiojr.\'r"
ö«i-.rt.,e\'^ Uhnr.-S\'««4l Turul Bp<»>
GjSil L-Jr
és az álbndó hüvős Időjárás miatt legnagyobb részben csak most kezdenek fakadni.
A azálaatakarmány készlet a hosszura nyúlt tél alatt nagyon megfogyott, takarékoa bánásmód melleit azonban a zöld takarmányig elég lasz.
Az állatok egészségi állapota általában kielégítő.
— A nagyhét tőzsdei naptára. A tőzsdetanács holnap áWji plija meg az április közepétől n>i jus közepéig terjedő Időszakra a tőzsdei naptál t. Értesülésünk szerint továbbra is négynapos tőzsdei hetek msradnak érvényben, ám húsvét hetében öt napig zárv* ma rad a IŐ<ade a hivatalos fo«ga]om számára. Április 17 én navycsü törtökön, a kssszanap miatt is azü-netel, a forgalom és tőzsdei stünet lesz 18-19-20-21 én Húsvét hetében a ptolongáclós nap ezek szerint április 16 án, szerdán lesz, amikor is a prolongiclókat lebo nyolllják. Az uj tőzsdei periódus áp-illa 22 én, kedden fog megkez-dőinl_•
(x) Url áa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Q-zső cégnél, Fó-ut 6.
(x) A családi tűzhely melegét, boldogaágát őrzi meg a elkerüli ji civódásokat, hi harisnya éa zokniszükségletét nálam azcrii be. Mindennemű megrendeléseket és javításokat szakszerűen végez a
FILIPP kötődé. Szombathely, Széli K-lmán u. 6.
A TOZSM HMM.
(Sajit ladóattóok UU(onj*l«nláa«j
A mai tŐzadén már nyltáakor kedvező volt a hangulat és az arbitrázs értékekből kiindulva szl lárdság kezdődött az ös»zea érté kekbon. A tőisdeidő folyamán a vevők ksrüitek [túlsúlyba és zárlat felé 5 százalékos árnyereség állott elŐ. Egyes favorit értékek, melyeknek árfolyamát a konlreailn mesterségesen Igyekezett lenyomni, je lentőa árnyereségre tettek azeit. A szilárdság nem volt egységes, meit a tőzsdeidő kÖxepo táján egres psplrokbsn lanyhulás állott elŐ Bécsből is jobb hirek érkeztek, melyek silntén hoizájárultak a ba rátaágos hangulat kialakulásihoz. Kosztpénz meglehotőa alacsony vo\'t Kasszanspra 2l/t azázalék, prompt 1—P/t szizalék. Zárlatkor a for galom élénkülő, Irányzat szilárd.
Kosztpénz fél százalékkal nagy mennyiségben volt kapható. Proton gált kosztpénz 2 és fel százalék áru.
Olcsó nőiszövet hétm ,en sz tott
árakon április 20-ig
Mig a készlet tart
Dupla.zélea mintázott szövet mtr. 28900
„ divatcaikos azövet „ 34S00
„ gabardin minden színben „ 44800
fekete fehér csikós lüszter „ 58600
140 cm széles pepita szövet „ 48700
140 cm sz. angolzsánei u szövet sportkosztümre „ 148500
Marokin, trikotin és karngarnszövésü dívatketmék kosztümre és ruhákra.
Kisfalud! és Krausz azT^nX^oz Nagykanizsa
lOM ápillls 8.
2ALA1 KOüLühY
Olcsó férfiszövet hét
Mig a készlet tart
Gyapjú férfiszövet 140 cm. széles remek mintákban mtr. G-yapju Homespőn szövet 140 cm. sz. sportruháki a is alkalmas Sötétkék és fekete lüszter gyönyörű minőségben 140 cm. sz
Férfi ruhavásznak minden szinben.
Koverkotlok börböri, kamgarn szövetek, fekete és sötétkék különböző szövésekben, úgyszintén frakk-, zsakett- és szmokingkelmék.
mélyen leszállított árakon április 20-ig
137500 148500 107800
KISFALUD! és KRAUSZ
-dlvatnagyftruháza
az arany Kakashoz
NAGYKANIZSA
TAVASZI HARISNYA- ÉS KEZ1YÜ-UJD0NSÚG0K ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN ÉRKEZTEK
uri és női divat- Fö-ut áruházéba, hol 11
Telefon 2-21.
Grünberger
Női harisnya l* Mouszlin hatisnya
9400 30000
l« selyemfényű flórhacisnya 48000 selyom flórharisnya 51000
Fétf> pasieli sok ni 1* férfi Jaquard sokni
9000 30000
S*lyem flótsokni I* férfi zefiring
36000 170000
óriási választék fjyermeksoknikban, gyermekuikokban, <J vaiküiönlegeMágekben. nyakkendőkben, férfiingekben.
Minden vételkényszer nélkül, ajánlom mielőtt szükségletét beszerzi, áruimat és áraimat megtekinteni.
Utőtőz.de. Irányzat kiisé ai\'fn gébb. Kereslted. Binlc 1660, Gior gls 620. Slunmer 3050, Nisld 2900, D inublus 4575, Hungária Műtrágya 300, Villamos 2150, Fegyver 1450, Hsz.l Bink 320, L-.rá-mlloló 107 5, Olasz B.nk 28 5 Nova 163, Magyar Hitel 725, Oi/tr. Hitel 242. Silgó 820, Amerikai Bsnk 18 25, Peall H.z.l 5330, Fó!d hitel 465, Kőszén 3725.
E.ll magánforgalom. Irány, zat javuló. Hsngulat határoiottsa\' jobb. Üzletkötéa mlcdszoDáltel ke-véa jött létre. A felek tartózkodtak a vételtől. Magyar Hitel 728-729, Sllgó 815, Oiztrák Hitel 244, Kerested. Bsnk 1710, L-vante 350, Nova 163, Georgia 630, Ginz Danubius 4600, Villamos 2550-2560, Fegyver 1475-1500, Kőszén 3775, Pesti Hazai 5300
Terménytőzsde
Búza llezavldékl 76 kg-os 315000 -317500, 79 kg-os 320000-325000, egyébvidéki 76 kg OS 310000-312 500, 79kg-os 315000 -320000. — rozs 270000 -275000, takarmányárpa 279000—280000, — sörá.pa 330000-350000, zab 260-265000, tengeri 240000-250000, korpa 200 —205000. Lucerna arankáa 8500— 10000, magyar 900—10500. Lóhere
arankamentes 10-12000,
A mai terménytőzsdén az irányzat viltozatlm. Árps teljesen üzlet telen.
Sertéaváeár. Felhajtottak 1800, eladatlanul visszamaradt 300. A vé-sár élénk volt. I r. 24820-24500 Könnyű 21000—22500. Szalonnás félsertés 24000—27000. L-huzolt hua 27000-29000 Sízott sralonns 24000. Zalr 31000.
A\' magyar korona külföldi hivatalos Jegyzéseit
Davis
A takarékkorona árfolyamn r
A Dsvlzaközpont közli, hogy • takarékkorona mai árfolyama 114 papírkorona.
Zürichi sárlat i
Piils 334V0 >, í.ondon 1489 0", Nswyotk &73 U0, Bilissel tr?5, M.ll.nd tPSO\'OOHollsnd 31100, Hir\'ln 1(210, WisD 80 fii, Solla 410 Prigs 17I00O, lM.p.,1 JO CO, Butar.st S9S, Báláid 710-00,
II dtvlil-kflipoitl hivatalos árlolyanal
Valuták Oavlzák
.N\'*j«l«-n iWJoo AmelMiltm
Ao<ol •«»• >U»>J »«<90O Bularitt 19J-4IO
L«va )tO >J° I»?JO-IJ«»«
Oo\'.llr 77íoo?Í4OO XilaitUoW lö&OO.lOyJO
Ki and a h H*0 »6«o LoodMi
Ura }«)t-»«j Bit. ml j»4o—>«ío
0«aU. ktM. I0(6» tli;0 Olisic-rtiix l(l)H)>
BílKi fr»Bk ie6u-j6Ío Pilis <4jt>
Ul »9J-«"0 P»i|S t>9V»J«J
ti»kol it}) »»«$ ÍMKkbolm
Itijct Icánk niio IJÜIO SrIJt IJ«)0-ljSlO
V/x^aa í.nl. 0JO65J BéC. ioMo-nt«<>
Ho*it»Jt <1. i5;o<> Í9600 S.íli. JJO >?o
8<l«iid 9jn 6»S
N.wyprt »;©oo-?»jeo
Mes . Boriin . Prága .
. 471 .! 475 Nawyorkbaa 15.
V.luU
tUOip TJ
03 I 00 41 Ü&05 441 I 445
.\',,!\'] sssrkessté: Sxtrokay Halmán. Kiad\'.: Nagykantzaat Nyomda is Lapkiadó Vállalat.
Apróhirdetések
Mln.tíO •«« 800 korona. iasU(abb bttl»T<i> rt50 ko.»n« l.e(klsebt> Mrdetéa 10 "A
A lítéteft í«»i I»4r4»n» siobi. l«Mi>.m«
lílne - nwllt b»l>l«<<kk<t IimuhIö. «
l»li«t< S««íi»íh*rrícon le»6v«l fi««
OiWcnf.
»>«kr«»y i» rjr »«
Ct„. k■,n-..:.ly íarrAlrAnj4ik. m.t..
fíWtltlMk Gjtnts t. Vld» Vil.foirUn. £ri(UMat Itirft Ci/eoss Í6i»trt»lctl>«s. KuiiK»r"J\'"-
KfllOnbOsA ntíiclO |i«izisii«a):£tk, \\«i _-.... v^ti-aaioM. tWdtóbaUI. "Iifctl CillUf. j»ptf> vilik. ■ I n«nwl;ei angol .b<dM».«rvl« (i kíWoWS.Í «lrn»* «:«-i»k. Vloli ktrpiliM, Ueik itr u.
Versenytárgyalás.
A szombathelyi állnmépité-szeli hivatal kincstári épilmé-nyek építési cs karbantartási osztálya <1
Hévizi Kiskirályszállóhoz
létesítendő 122Ö4 négyzetméter alapterületű földszintes toldaléképülethez építőanyagok szál-lilására, illetve a munkák végrehajtására nyilvános versenytárgyalást hirdet. Versenytárgyalás anyagszállításra folyó hó 9-én, illetve munkák végrehajtására 10-én d. e. 11 órakor, költségvetés és részletes feltételek a keszthelyi lovassági laktanya ;államépülctkezc-lőségnél tekinthetők meg cs vehetők másolatba. Költségvetési minta térilés ellenében ugyanon kapható.
Hangiegy-
uidonságok:
Java Ananac Ó Katharlnaí Dal éi Oosil.p Koae of the Rio Grandé A magyar Meaalások
(Ady vars) Tntank hámén Shlmmy
La java
Chaplin-Blaaa Tangó dlamnr
Fiichel Fülöp fiai
papírár uh áziiaan
NAGYKANIZSÁN
Butoroxott
egy vagy két szoba-konyhát lakáil karai |
gyenaektalea túsaspJr. Clm i
Itt I
lakáj! k&fes I
t a kiadóban. I
JalaiKözlöny"
Horváth Józsefet
Fö-ut és sug*r-ut sarok,
Görög Károly SS?™\'
Erzsébet-tér, Fiume kívéhéz előtt.
Özv. Palkó Józseiné
Fischer Pál
ulsigl\'ustiil.
aa_ tiUI*s- 4a spanyolbatos-na aéflttflt ■aabadislnt akar,
a a _ mint vérazagény ered-ItB nséayes sy6g»ul»sl kivin,
ujty feltétlen el oe mulanis
Bruncsics Józsi
box»lb»n axt ra«fck«e*nl, mort cwk «» »
bixtos ctcJmíny. 1 liter (b.l.tonmoJléki) bocol ciUora-s»r, A 5400 K, I I. PiU ír 3400 K, » l vörJi 31400 K.
Sugár-ut 53. Telefon 2-10
önkéntes árverés.
A morgányi erdőn vasárnap 13-án önkéntes árverés utján nagyobb mennyiségű blikk, gyertyán és tölgyrönk és
circa 000 öl tűzifa kerül eladásra.
Árverési feltétek az uradalmi ispánnálbármikor betekinthetők.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. iprllU 8.
N
N
Aki Illem vett, az l^em tudhatja, aki Vett , az meggyőződhetett róla, Hogy
KOHN L. LAJOS cégnél
lehet a legszebb és legjobb árut legolcsóbban beszerezni.
N6I selyemfényű muszlin harisnya minden színben:
Volt 31000 Most 29500
■14000 „ 39900
54G00 . 48600
58000 „ 52000
Férfl-soknl minden színben:
pastel Volt 8800 Most 8500
sim szín „ 24000 „ 19000
Jai|a*f J 27000 „ 24000
Flór „ 66000 „ 61900
64000 60500
67000 „ - 62500
69000 „ 64000
Férfi hosszuharisnya minden színben:
Volt
44000 71000 47000 55000 75000 85000
Most
38800 65700 42100 50800 69200 77900
Fátyol-harisnya minden színben:
Volt 68000 Most 62500
Férfi-, női-, gyermek-keztyük, gyermekharisnyák napiáron alul. Hímzések, csipkék, szallagok Húsvétra való tekintettel mélyen leszállítva.
J. M. Löwensfein orosxlán védjegyü fehérnemUek a legjobbak! Csak azt vásároljunk! Telefon: 393.
A takarék-korona
árfoly.Dsit m4raék.lt dlj.aáa .loníb.n
naponta délután három órakor
k&sll .
Magyar Távirati Iroda
expoziturája, FO-ut 13. Telefon 338, 383
Nagykanizsa állomásra ás állomásrdl a személyvonatok az alanti menetrend szerint közlekednek:
Budapest O. V. —Nagykanizsa közt
l/karfi ligykasluira laMli >HItuluiiil
A VONAT NeME ! A VONAT NKMK ! «<•
tl0. 202 214 204 nomélyvorut gyorsvonat »zo néty vor.st ^yorsvoost 4 ■ 05 12 | 43 20 | 30 21 : 12 211. személyvonat 201. gyortvoo t 2i:<. személyvonat tt»3. gyomodat ű » » »
_Balatonszentgyörgy—Nagykanizsa közt
W2. vony.lvoc.l j; í | 2J | 2li. szejiiílyvon.t \'! ]) j 29
közvetlen gyortvonat Jugoizlávlába Mura ereizturorizág. határon «t trleste és meranot közvetlen kocslkknl
201 gyorvvonat. || 7 | U | 20i. gyorsvonat, ,; 21 I 10
_Nagykanizsa —Pragersko (Pragerhof) közt
231. v.jQroivoo.t 223. siccnllyt\'ooal
110 « I 2H <
20 » | i». v
lltmíly vOn.t ( c.j\'t v\\ on.t
Nagykanizsa—Sopron—Wr.-Neustadt—Wien S. B. közt
301. gyonvoaut I1 15 02 I 314 utajly.on.lI 10
313 .i.mílyvwul 2Í | 3ÖÍ. nyoravonal U 12
« 301. fc 302. sz. gyorsvonatokkal ktiHllcn cs.h koalk köílekednak Cjékirues, Kajy-kanlisi, Síombathtly, 6y8r ís H«j»wlulmon át Prahi (Prísa) él Zagrab (Záaráb) küít __Nagykanizsa Szombathely közt
321. iiemtíyvoa.t
II 7 33 | 322. ,«m6]y\\oo.l
Nagykanizsa—Barcs közt
i ií I n
Ü13. IHJ.I) . OTll
Ptla. N .p\'JCIVOQ.l
ft\'l. nyomoaat
tUS. i ic-iíljv oc.l 902. gyorsvonat
S 10 . IS 12
Húsvétra ajándékul
Miltényi cipőt vegyen
Vászoncipök, lakk és antllop-cipők és mindenfajta luxuscipők uajjy választékban.
Miltényi tándor éf Fia
cipőáruháza, Nagykanizsa, Fő-ut 2. Városház
Nikkel- és rézpénz
beváltás
Budapest, IV., Vármegye-u. 7.
Ptnithrl órik o 3-lg.
tűzifát25
Száraz kemény dorong 2 5 mii koronáéit
további niux hndbfst év sxö|6kurót wnggontltelb*:* p ompt stá\'liUsra bér-aieijjfit r<cJ:lh«t
Takáts Tibor. Zeljegersztg
Egy milliárdot
Utott JilékUrv »zí:\'.Qt ujoosn ktid\'di XII. osxtálysorslóték
sorijf gytib\'I v isitől
SZERENCSESZÁMOJEAT Milhoffer Kálmán E!S»SrG5S3 SiCXS?" 500000 koronái fw
A sorsjegyek ára: X"-" o0oooro"- í000°ko"""
Yliltkl inf(r<Dil«lfirk jao
kor., nyolcad SOOO kor.
lUIIIUMuak.
Nyomaton a Nagykanlrui Nyomát ét UpkUdó Vállalat k6oyvnyorrK\'A|4bani Nay
Takarékosság
Amikor már-már a kezünkben érezzük a külföldi kölcsönt és bizakodva várjuk, hegy talcra-állltsa Magyarország lönkretell gazdasági életét, nem feiedkez-helünk meg azokról a kötelességekről sem, amelyekkel önmagunknak tartozunk. Meri a külföld pénzügyi jóakaratának szövetségeseket kell találnia lómagunkban : — munkára, takarékosságra, józanságra kész lelkű, leiünkben. Mindenekelőtt meg kell becsülnünk azt, amink van. — meri hogyan bizhatnék bennünk a külföld, ha könnyelműség, meggondolatlanság és pazarlás kezeli Itthon értékeinket?
Minden pénzügyi káosz ren-deiíse\' V\'ít részből áll: először Is )ön a pénzkérdés technikai rendezése, azután következik a technikailag rendezett pénznek belső tartalomban való megtöltése, amit a legtöbb esetben a hitel Igénybevételével kell megkezdeni, de véghezvinni és tető alá hozni csupán munkával lehel. Mielőtt azonban ennek nekiindulnánk, szükséges az olyan légkör megleremlése, amelyben a köz gazdasági újjászületés lehetséges. Ennek előfeltétele pedig: a magába szálló takarékosság megfontolt szelleme. Értsük meg egymást : nem a hazárd vagyongyűjtés elszántságára vatvffia szükségünk, hanem takarékosságra, takarékosságra, takarékosságra.
Tekintsünk csak magunkba és magunk körüli Mindenki a|kán őtt a panasz, hogy a közgazdasági romlás lejtőjén vagyunk, nagy a drágaság, elviselhetetlen az élet, de azért a társadalom széles rétegeiben a legnagyobb könnyelműséggel kezelik a koronát. Nos, ez a pénz leromlott, de még mindig érlék, nagyobb és különb érték, mint aminek a külföld je\'zése és a magunk könnyelműsége mutatja. Felháborító szkepszissel beszélünk uton-utfélen pénzünkről, borravalós célokra lizezreseket gyömöszölnek egynémelyek téllka
bátjuk külső zsebébe, — ugyanazok, akik öt dollárt visszafojtott lélekzeltel, úgyszólván az áhítat egy nemével zárnak el Werthelm-kasszájukba és fe|edelml mozdulattal tolják az ölvén centeslmol a főpincér elé. Az ötezres, tízezres apró szükségtelen kiadások olyan iramot diktálnak, még szegény embereknek Is, hogy szinte beleszédülünk a könnyelműség e forgatagába. Fölösleges mulatságok, meggondolatlan gavalléros-kodások, az életmód teljes meghamisítása következik be az olyan lársadalomban, amely elveszítette hitét a maga pénzének értékében.
Akármennyire ls romlott a pénzünk, bizonyos, hogy nincs ■ olyan mélyen, mint ahogyan a könnyelműségünkben reJló iMg, vetés mutatja. Ezt a könnyelmű-séget le kell szerelnünk, higgadt megfontolással és előrelátó Józansággal, mert ha önként nem vetjük magunkat alá ennek a közgazdasági vllágfelfogásnak, eljön majd a kérlelhetetlen valóság és ajkunkra fagyssztja a ledér mosolyt. Pénzügyeink rendezése u| lelki berendezkedést Is kíván
Ha a korona értéke állandósul, — bármily alacsonyan Is — takarékoskodnia kell majd ugy az egyesnek, mint az államnak. Olyan napok következnek, amikor élőiről kell kezdeni mindent, megteremtvén az uj élet előfeltételeit. Zsugorlnak kell lennünk Igényeinkkel szemben is, lefo koznl kívánalmainkat. Mjnden koronát mielőtt kiadjuk kezünkből, meg kell forgatnunk: mire fordítjuk valutánk e szerény értéknemét?! A takarékosság, ami nem egyéb, mint a küzdő ember közgazdasági lelkiismerete és a nemzeti vagyon keletkezésének egyetlen alap|a, löbb bizalmat és hitet fog Irántunk ébreszteni a külföldön, mint maga az Alföld buzakalásztól rengő térsége.
Az uj életmód beállítása a pínz megbecslésénél kezdődik. Ne dobálózzunk a bankóval ugy. mint valami fölösleges nyomdatermékkel és vegyük szorgos revízió
alá gesztusunkat, amellyel mellényzsebünkbe nyulunk. Tessék számolni: legyen előttünk harmincezer korona épen olyan becses, mint egy dollár és legalább az álszámolás arányában tiszteljük koronánkat. Elvégre a pénz csak fikció, Jelképe bizonyos értéknek, amelyet nemzeti munkánk és belső vagyonunk ád a papirosnak. Nem a külföld, első
sorban mindenkinek önmaga a hitelezője. Ha önmagunkat nem érdemesítjük hitelre, hogyan várhatjuk Idegentől azt? Igenis, rá vagyunk utalva a külföld segítségére, Igen nagy segítségére, mert különben elpusztulnánk. De nincs az a külföldi segítség, amely talpra állíthatna bennünket, ha gúnyba és könnyelműségbe foltjuk értékeinket.
J. Schmidt lett a Nemietek Szövet-ségénefe budapesti fömegbizottia
Genf, április 8.
A Nemzetek Szövetségének tanácsa a magyar kormány és a kis-antant hozzájárulása után J. Schmidl amerikai jogászt és pénzembert nevezte ki a Nemzetek Szővelaégé-nek budapesti főmegbbottjává.
~AY új nép .zÖvéíségí fffmegb fzot t ugyanazt a funkciót fogja gyakorold Magyarországon, mint Zim-mermann Bécsben.
J Schmidl régebben titkára volt az Egyesűit Államokban a törvényszék legfőbb tinókénak, Ké.Sbb Qgyvédi prixWt folytatott Bostonban, majd pénzügyi tanácsos lett a pénzügyminisztériumban, Részt-velt a párjai béketárgyalnaokon Is, mint az amerikai delegáció pénzügyi azak értője.
Még mindig tart a budapesti nyomdász-sztrájk
Nem jelennek meg <i fővároni lapok — A tár-
gyalások eddig nem
Budapeat, április 8 (S.jit tudósítónktól) A Upszedők sztrájkja, mely tegnap oly váratlanul tőrt kl az Athe naeumban, a mai napon át Is vál tozatlanul tart s a munkások nem hrjlandók munkába állni még a szociáldemokratapárt éa a szakszervezet vezetőségének felhívására sem. A sztrájkot nem a szervezet rendezte.
A nyomdászok nem állnak munkába
A budapesti szociáldemokrata-párt a budapesti szedők sztrájkja ügyében nagymérvű erőfeszítést tett, hogy azt megakadályozza, eredmény azonban nem volt. A Lapkiadók Szindikátusa és a Főnők-egyesület ma déli 12 óráig folytatólagosan tárgyalt a nyomdász-szak\' szervezettel. A tárgyalások ered ménys azonban e pillanatban még Ikmeretlen,
A késő délutáni órákban falragaszod jslentek meg Budapest ut cáln, melyeken a Grafikai és Rokon ipari Szakmák Egyesülele és a Fő-nokegyesület tájékoztatta a közönséget a sztrájk ügyéről. A falragasz\' szerint az Atheuaeum-nyomda szedői a kollektív-szerződéssel -gUfn tétben, anélkül, hogy a szer:Ödés-ben megállapított rendelkezéa are-rlnt a Főnökegyesülettel érintko
vezettek eredményre
zésbe léptek volna, béremelést követeltek és ennek teljesítésére félórás ultimátumot szabtak. A szabálytalan és szcrződástUenes eljárás miatt a Főnökegyesülct és a szociáldemokratapárt \'tiltakozott éa további munkára szólította fal a munkLJokat, akik azonban nem voltak hajlandók munkába állni.
A Lapkiadók Szindikátusa elhatározta, hogy addig egy lapot sem enged megjelenni, mlg az Afche-naeumban a szedők fel nem veazik a munkát. A nyomdász-szakszervezet már a kora délelőtti órákban összeköttetést azerzett a Főnők-egye.űlettel és a L^pki.dók Sxln-dlki tusával, hogy a kérdésekben valamilyen megoldást találjanak. Értesülésünk szerint a Szindikátus és a Főnökegyesület összehívta a nyomdák ^bizalmi férfialt, hogy őket más állátfoglalásru bírj*, azonban ezekről a tárgy aUsokrólpem szivárgott ki hir.
Budapesten ma caak a „Reggeli Hírek*4 jelent meg
A M. 7. /. jelenti: Budapesten ma reggel jóformán újság nélkül msradtak. Az M. T. I. külön kladá sán kivül, melyet erre az alkalomra nyomattak, a kormány ii kiadta a Reggeli Hitek elmü lapot, melyeP a Budapesti Hitlap n>omdáiáb*p
Egyes szám ára hétköznap 800 korona, vasár- és ünnepnap 12QO korona
63. évfolyam Nagykamxw,, 1924. áp.ili. 9. Sxe^ü 83. >zám.
halai kOílökv
állítottak .18. El • l\'P Is termásze tea.n ciak a legfrissebb hlr.k re-gl.ztrálás.ra szorltkoiott. Mi dél előtt a szocléldemokratapárt *eze azt szerette volna, hogy a Népszava megjelenjen, do «it a.m tudták megjelentetni, mert * aze dók extrájkba léptek.
A maakaadik .lágtí t.ladá.Ig K nezn tárgyalnak
Budapestről jelentik: A nyomdai munkálok főbizalmi te.lülete kedden eata értekezletet tartott, mely-
nek Rolheiultln Mór, nemzetgyűlési képviselő volt ez előadójs. Érlntkezilbo léplek a Grafikai Egyesülettől éa a Főnökök egyesületével. A aztrájkolók ait a választ kapták, hogy mlg a muokeadók elégtételt nem kapnak ■ szerződéi megsértéUvel rajluk e.elt sérelemért, addlf clyiltalán n<m bo elátkoznak tirgyalásokba. A fő bizalmi testület szenvedélyes vita után ugy határozott, hogy állják ■ kizárást. A Népszava szerdán reg-\'£eI megjelenít.
Gróf AndráMV Gyula besxéde a nemzetgyűlésen
Budapest, április 8 A nemzetgyűlés mai ölé^t »/, 11 órakor nyitotta meg Sicltovsxky Béla elnök. A nemzetgyűlés többsége elfogadja az Indítványt a szanálási javaslat tárgyalásának Ida jére, az Gléaeknek 10 órára való mag hosszabbítására vonatkozólag. Így már holnap délelőtt 10 órától 2 óráig és délután 3-tól aste 8 óráig tartanak az ülések. Napirend szerint folytatják a szanálási tőrvény. javaslat vitáját. Az első szónok Marsall Ferenc Reflektál Nagy Emii tegnapi, beszédére. Nagy Emil sze-rlnt a ré^i éa uj háztulajdoooeok nem vehetők egyforma elbírálás a)á. Nagy Emilnek ez a gondolata asm uj. mert már egy Időben ezt a javastatot többen terjesztették elő. A kormány Is hajlandó ebben az Irányban valamit tenni. Nem épen cgyazerü ez ■ kérdéa. Sok olyan báztulajdonoa várj, aki a megazál-lott területen eladta házát és Itt vásárolt magának helyette másikat, titeket nem lehet egy kalap alá venni a többi háztulajdonosokkal. Bizonyos, hogy az uj háztulajdono sokat nagyobb teherrel kell sújtani. Nsgy Emil egy másik gondolata az volt, hogy Inflációval csinálja a termelési politikát. Nsgy 7EM!ttel azepaben az a» álláspontja, hogy papírból lehet ugyan sárkányt cél náínl és felereszteni, de aranyat nem. Igaz, hogy súlyos feltételekhez kötötték a kölcsönt, de mégis huas évre 250 millió arany-korona kölcsönt adtak. Akik azonban a pártpolitika szemüvegén kereaztül nézik, a iegciekélyebb mértékben aem akarják megadni a miniszterelnöknek az elismerést, pedig azt a nemzet önzetlen napazámoaától sem tagadhatja meg, aki csak egy kis tárgyllagássággal nézi a dolgo kat. Megállapítja, hogy akár bde kerül a törvénykönyvbe a kölcsön-ügy, akár kimarad belőle, tulajdon-\' képen korszakot jelent az ■ magyar nemzet történetében. Sterlnte a kiviteli Illetéken alapuló export-politikát meg kell szüntetni. A kl vltell Illetékek teljes eltórléaét kívánja. A kormány iránt bizalommal ven, a javaalatot elfogadja.
Aiután Hegymegi Kin Pál azó-lal fel. Nem tudja megadni a meghatalmazást olyan kormánynak, mellyel szemben bizalmatlsn. A .javaslatot nem fogadja el.
Andrátsu GyuTa a következő szónok. Soha olyan elfogult és pesszimista nem volt, mint épen ma. Szerinte a mai sulyoa időkben a nemzetnek legfőbb kincse ju ön érzete. Ne«a vezetik pártpolitikai szempontok a javaalat bírálásánál és ha ma felszólal a javaslat ellen, ezt tán azért teazl meg, mert ezt a kölcsönt veszélyesnek tartja. Nlacs azükaégünk arTa, hogy megalázkodjunk a kis-antant Jött. A köl-csön tekintetében kényesebb helyetben vagyunk, mlat Ausstrla volt.
Nem lett volna szabad a kis antanttól semmit sem kérnünk, aaert velük szemben nemzeti aspirációink vannak. Auszrla esetében ez nem volt meg. Igyekaeik bebizonyítani, hogy Ausztriával szemben a Hagyás klsantantot az a cél voeette, hogy megakadályozta Ausztriának Németországhoz való csatlakozását. Ezzel azemben a nagy , de kÜlőnö-aen a kis antantot ellenséges stán dék vezérli velünk szemben. Ausz-trls esetében ez az ügy o\'yan ke zekbe van lotévc, kik Ausztrle fel-vlrágozását akarják, mlg velünk azemben olyan kezekbe, kik bizalmatlanok Irántunk. Igyekezik-kitnu tatnl, hogy a párisi jegyzőkönyv-ben Magyarország aulyossbb megkötöttséget vállslt, mint Ausztria. Különösen súlyosnak tartja a ka tonal ellenőrzésről szóló megállapítást. A javaslatot nem fogadja el.
Utána lakács Endre szólal feL A kormány Iránt bizalmatlan, a javaslatot nem fogadja el.
Ezután elnök napirendi Indítványt tesz, mely -azerint a legközelebbi gyűlés holfap délelőtt 10 órakor leaz. Napirend az.rlnt a szanálási törvényjavaslat vitáját folytatják. Az éUa háromMgyed 3 -órakor árt vágat.
FálttKMIt
Az £gyaág«epárt kedden oate E«.lerh.iy utol klubhelyiségében pártvaciorát tartott. A vacaorán megjelentek gróf Bethlen látván miniszterelnök, PeiUw Pál Igezaág-ügyl, Klebelsbtrg Kunó gróf köz-oktatáiQgyl, Daiuváry Géza kfil ügyi, nagyatádi Szabó István föld-mlvelésügyl miniszterek, Szcltovsikj \'Béla, a Hiz elnöke, Maya Jánoe a párt alelnöke, Almássy László a párt elnöke és sokan a párt tagjai.
A v»c:orin egy felszólaláa sem történt.
1924. április 9.
SPORTÉLCT.
SxiiAV—NTE 2x0 (liO)
Súlyos vereségét szenvedett az NTE csapata a szombathelylektől — honi pályán. A verepég mef-érdemelt volt, mert oly csapkodó, tervszerűtlen és Ideges játékot, mint amilyent vasárnap produkáltak, már évek óta nem láttunk a ka-nlzaal fiuktól. Szinte érthetetlen, hpgy egyik napróJ a másikra hogyan lehet Ily forroaváltozás^n ke-reaitülmennl; mert hÍ4z"ba ezt a játékot produkálták volna Szóm bathelyen Is az SiSE vei és a SzAK-kal szemben, akkor kataaz-trófáll. vereséggel kall.tt volna hazajönniük. Általában mezőnyjáték folyt, da a szombathelyiek já-tákát az Igyekezet hatotta át a ezárt mogérdemelto a győzelmet Sióm-batbsly.
Eddig huszonsgy panamát lepleztek le Csehországban
pozaony, IptUIi 8. Az utóbbi Időkben leleplezott panamákról érdeke. 5.a«állttá.t kőzöl egy pozaonyl újság. bddlg öi.zezen 21 panamát laplezt.k l». Az aaet.k rővldjn • következők:
I. A brűnol b.nkpanatna, azoknak zorán • Károlypucc. íelhaw nálásávtl • caab korona altan törtök egye. apekuláoaok.
2 A B-rgmann-fále .záffltáat panama, amely 3 millió koronával
károiitotta mag • ceab klncitárt.
3. A Ciehoeslávle nevü Iára. sár aópanamája.
4. Be4aklvlt.il .ngedályekk.l elkövetett vlsezaéléa aorozat.
5 A lipótvári állami .zaazfőide panamája, a 13 millió értákQ gyárból az államnak ciík 73000 korona haazoa volt.
6. Ingatlanpanamák. A f/ágal
Hitelbank ygy K.b.lá« n.vö b.-folyázo. egyín ka.vellté.ível fgy 7 millióért váaároll házat 18 millió-4rl az államnak, egy má.lk 4 millióért váaárolt logallant pedig Vf millióért az állami f61dhlv«talo«k adott .1. , ,
7. Práiek az állam rá.iér« lefoglalt lovak éa hintók legértékeaabb réazét a Baját célj.lrn vetta m«g. Az állatok éa f.lsi.raláuk az államnak kóz.l 4.000,000 koronájába kerültök, mlg Prá.ak 500 ko rona térltéat fUetott ciak értük.
. 8. Vecaka pénzügymlnlizter a Zllvnoeztenazka B.nka érd.Wben 300 millió értékű b.dlkilciSnkót vénnyel aeftelt.
9, A földmlveléaügyl mlol.ztor tőr vény olleneien 1 mlílóa kőlcaSnt folyóaltott agy párt ríazéra.
10. A kroil állami urad.lom kezalőiége az urádalom értékének tízszeresét kapta az államtól kamat-mentoien kölciőn.
II. A Druzaaztovna Binka kok.z-azállltásl monopollumot nyort íz államtól.
12 Az Union azénuállltó társaság 5 millió koronával káro.ltotta meg az államot.
13. A pénzügyminisztérium 20 millió adót engedett .1 Indokolatlanul a Zilvaoiztcnazka Banka kezében lévő cieh komló táraa.ágnak,
14. Pledler dr. a< átlaml földhivatal azámlájára rendezte bo ma gánlakáaát.
13. A ksBBal tábla elnöke, Ml caura ur garáwt és lakást rendezett be magának az állami pénzből.
16. Munkásruhákat vett, eladott éa vásárolt meg másodszor az állam, bogy a kizvetltő befolyásol ur ker.zbessen.
17. A pénzügyminisztérium 17 milliót engedett el a azeszflnoml-tóknak.
18. Srba miniszter negyedmilliós kölcsönt nyújtott egy párt réazáre kamat éa fedezet nélkül.
19. Svehla miniszter sógora ta ksrékkőnyveket hamisított, majd megazök&tt az oreaágból.
20. A nemzetvédelmi .^misztérium
baozlnpanamája.
21. A postaügyl minisztérium
telefonpanaméia.
A lista csak egyelőre teljea, mert további leleplezéseket beígértek már a hlr szerint csak a sorrend megállapítása okoz némi kéaedel-met. Az előzékeny leleplezők el akarják ugyanis keríllnl azt, hogy ax elfogultság látasata la felme* rüljőn, be egyik-másik minisztérium neve sűrűbben fordulna elő a leleplezések során, ellenére annak, bogy v.Umennylt egyformán illeti meg az illőiig.
HÍREK.
- (Naptár) Április 9. Konrád Nagykanizsán kedden reggel 7
órakor hőmérséklet + 7-8* C, szélt délkalati — Délután 2 árakor: bő. mérséklet 4 15 9* C, «él: délnyugati. Elte 6 órakort kfciériéklet 11 2\' C, zzéi: délayugttl.
- (A polgárraBudai pwtra atanik) Dr. Sabján Gyut> polgármeatar azardán a reggeli gyorssal Budapestre utkzlk, hogy ott eliárjon a Nagykanliaán falálll-tandó fötdmüw.4.kola, ««u4a«4«l elemi szakiskola é. a kőrkórbáz függőben lévő ügyeiben.
- (Dr. Fz 11« Jáno. .lő.dáaaI) Dr. frttz János, a Józaef Szanatórium EgyeaOlet bud.pe.tl főprvoia áprilie 11 én Ksnliaára érkezik. Vasárnap délelőtt 11 órakora. Uránia mozgó helyiségében ,Tamul-junk meg étnr címmel előadi.t tart. Az előadi.t vetített képekkel illusztrálja. Ugyanaznap délután S órakor a városháza közgyűlési termében tart előadáat ciak /ii/tpb nak ■ „Frlulzoou.\'-ról. Az elő.dá\' sokon belépődíj nincsen.
- (A pápa alliagyfa a VaU-káat) Rémiből jelentik: Rendkívül nagy érdeklődéssel fogadták XI. Piua pápának ait a szándékát, hogy ktjép a Vatikánból a tizenkét bíboro. é. a testőrség kíséretében átmegy a Kolumbus Lovagok épületébe. Hogy a kíváncsi tömegek ne zavarjik a pipa útját, maga. daezkafalakat építettek végig al uton, melyen a Szentatya halad, ugy, hogy még • házak ablakaiból se láthassák. A pápa .aját kezűleg fngjaleleplezni a Kolumbu.Lovagok számára általa ajáadékoiolt emléktáblát.
- (Vlxefálat a kiMhnMk\'
buj Dr. I folJJ Sá.dor,Tá»el állatorvos a tavaazl lóvlwfálatok b.-fejestével kedden délelőtt vi«gá-latot tartott a város huaazék.lb.n éa a húsfeldolgozó üzemek bálylaé-geibin. Habár, arakat l^jnagyobb réaaban tlsatáo, na ^\'VWiatkozó vár o.l .zabályrendelataé|c.zpeil«Wfl állapotban t.lálte, mégla nők helyen a helyiségek é. azok felszerelései olyan elhanyagolt állapotban vannak, bogy azok tisztasága kö.egésa-ségügyl s.atapontból nagyon is kifogás alá ealk. Etek ellen termé-aietesen az állatorvo. jelentése alapján megindult a klhágásl eljárás.
(x) „Tatra" c.«c«aaa8-kaUa-gyák Schaiarcx Dezti cégnél, Főút 5. .xám.
— (Befejeződlak a lÍTfau-gálatok) A nsgykanlzaal városi állatorvosi hivatal kétfőn beiej.zte a tavaszi ló vlzagálatokat. A. állatot vozok a lóállomááy logn.gyobb résiét Cgészségeuelt találták. Sok gardi nem vezette fel lovát az előirt napon a vlzagáló bisottaág elé s esek moet figyelmeztetőt kapnak, bogy utólag tegyenek eleget köt.-lezettiégüknek. Akik • pót-azemlére aem vezetik fel lovalkat, .axokat büntetéssel fogják sújtani.
— (Oraaáfoa rém ár) Ssepel-ken orazágos állat- is kirakodó váaár leas április 10-én, melyre na-gyobb.zámu axarvaunarha Whsjtás várható. Általában ex szokott lenni a szepatkl vidék legforgalmasabb
vására.
(x) Sláger Józaef áa Táraa dWntáznháia Erzsébet tér, Központ azálló épület, megbízható be vásárlási forráa. Alapítva 1860-ban.
ím ipHii. 9.
ZW.w KOZLONY
— (Uj tervek a kanizsai gőzfürdő körül) A városi tanéci a közelmúlt ntpokban ismételten felszólított* a gőzfürdő bérlőjét, hogy valamiképen tegyen eleget szerződésben vállalt kötelezettségeinek és ba u minimálisra korlátozott mértékben Is, de legalább néha tartsa özemben a gőzfürdőt. A tanáct felszólítására Nóvák János bérlő beadványt intézett a városi tanác*-hor, amelyben számadatokkal bebizonyítja, hogy minden napra, amikor a fürdőt üzemben tartja, olyan tetemes ráfizetései voltak és lennének a jövőben !i, hogy azt mm kívánhatja tőle a város már csnk avért sem, mert hiszen amikor nylt/n volt a fürdő, azok a nspok bizonyították legjobban, hogy Nsgy-kenizaa kötöoafgének mindegy, nyitva van e a fürdő vagy sem s csak elenyészően csekély töredék érzi annak hlár.yát. Al a néhány ember azonban nem tudja megfizetni az Ilyenformán előálló hatalmas üzemi költségeket.
Dr. Kratky litván városi főjegyzőnek most az a szándéka, hogy olyan bérletet hozzon létro a városi gőífürdőro nézve, amnly n teleknek, * rendelkezésre álló épületnek és az összes berendezésnek többoldalú és fokozott kihasználásával tudja rentábilissá tenni a fürdőház állandó üzemét s igy a mrgára a fürdőre eső üzem-költ ségeket is leszállítva tegye lehetővé, hogy néhanapján mégis csak lehessen fürödni N-igykani?sán Is és ne kel.\'jen Budsprstre járniuk fürödni azokmk, akik a fürdőházat kultur szükségletnek ismerik el.
Meg kell Itt jegyeznünk, hogy nem csak városunkban tapaszul ható a fürdőhátak üzemének ez a redukclój-, sőt szünetelése, hanem még Kanizsánál nagyobb városok, például Pécs, Székesfehérvár ia állandó zavarokkal küzdenek a városi vagy magán kiélésben lévő fürdők üzemének fenntartása körül.
(x) Nagy pénx megtakarítás.
Arnig n készlet tart, vásárolhat mérsékelt árb>n kartonokat, ballaztokat és grenadlnokat Singer József és Társánál.,-
— (Drágul o posta) Buda pestről jelentik : A kereskedelmi mi niszter a posta személyi és dologi kádasainak megnövekedéso és a korona romlása következtében a posta , távírda éa távbeszélő-dija kat újból megállapította. Az uj díjszabás, \'mely 11-én, illetve a telefonforgalomban 16-án lép élelbr, n következő: levél helyben 1000, vidéken 1500, levelezőlap helyben 600, vidéken 1000, nyomtatvány 100 grammig 200, levél Ausztriába , Csehországba-, Német , Lengyel és Olaazországba 20 grammig 3000, levelezőlap 1800, egyéb külföldre levé! 4000, levelezőlap 2400, aj in lásí dlj helyben 1000, vidékre 1500, külfö\'dre 4000, poatzutalványozáa 200 ezer K-lg 2000, félmillióig 3000, 1 millióig 5000, külföldre 100 ezer K-ig 5000, 1 millióig 10 ezer K, UtalvAuyon küldheti legnagyobb Öaazeg 10 millió K. Távirat szódíja belföldre 600, C»eh és Lengyel országba 1200, Németországba 1600 K. Telefonbeszélgetés Budapesten 1200, Budspest környékén 25 km ig 5000, 100 km ig 15000. ezenfelül 18000 korona, Budapest éa Bice között 1"75 aranyfrank.
(x) Harisnyavásár Grllnberger-nél, hol elsőrendű minőségű divatcikkek is nagy választékban kaphatók. Fő-ut 11. Telefon 221.
— (Ujabb mén-Import Belgiumból) Az AlsóduoántuH Mező gh?d*ságl Kamara a Magyar Gazdák Lótenyésztő és Értékesítő Szö vetkezetével karöltve haxal nohéx (nyugati) lótenyésztéiü %k feljavítására Ismételten 10 darab törzskönyvezett, minden tekintetben köztenyésztés! célra megfelelő mént ho \'ott be. A mének Kspoivárolt frank lókereskedő Istállójában (Ka nizati u. 9. s? ) tekinthetők meg. Az, érdeklődő gazdaköiönaégnek rés:|etesebb felvilágosítást nyújt ez Alsódunántull Mezőgazdatági Ka rmra (Fő u. 14.)
— (Nincs arany kincses Körmöcbányán) A régi jó világban Is ritka madár volt a jó k-<rmö:i A háború alatt ét utáa •zonbsn ugy elpárologlak > jó köimdclek. hogy roa mir csak n mesékben csillan fel egy-«gy d-rab belólük. A köcmiki-hegyek tujdan lt ct«k tabzáru adták »z aranyat, év.nként alig négy-ot kilói, de a pénzverdének azért volt mindig elé* aranya s « srtrga csikók íllmMlóan szétgurulUk Körmöcbányáról. A pénzverdében három-oégyrzáz munkái dolgozott a nemesfémekből gyártott pénz-isr/ibok elóalliiAsin s nemcsak Magyarországéi, hanem Szerbiát, BulgAriit és Romániát lt e\'láttálc noaresféiuvalatWal Ax »r«r.y és ozüst azonban cectegó tungu cinkké de-;;enerál dott s ma a kórmóci | éozrcr-lo ki xárótag őzzel a nemtelen fém ruci dolgozik. Milliószámra gyártjuk a cink kétWlfresekct, melyek núr legközelebb forgalomba is kerülnek. A vdt péozeo kivul egyesü\'ett Jelvényeket és » katonai formaruhák gombjait készítik a műhelyekben.
A elokkel együtt a politikai türelmetlenség is bevonult a körmöci péti i verJébe. A ré>;i ótljkof munkásoknak kétharmad részét elbocsátottak. A kiválogatásnál perszo kix>rc-Inga poli ik«i szempont. kat vették flgye-Unibe I<y történt ez * bányákaM is. Az ót-lakó pénzverde) és bányamunkások százai kenyér nélkül vannak » a Icgkétségbeeset-tebó holnapra tekintenek.
A nemrég még kincses várót teljesen lerongyolódott. Kórmöcb-ny* Szlo.-entzkónak egyiii l.-ggazdagabb városa Mérhetetlen rrdő-birtoka és ogyér ingatlan.! vannak. Slubnya-íürd^r.ek Js 6 ii tulajdonosa. Községi terhet lak i sohitem vitettek, a p-Madót húMl sem, ismerték. S rna ? A város czéyi kö]tsé/.vc:é.se íélmiUió szokol deficitet tüntet /el, melyet siázaléko* pót«dóval kelteno fedeznie A jó körmöeiek azonban nem hajUedók oat a horribilis terhet vállalni, azért a kormánytól rendkívüli fakitermelőre kértek en,.edél> t
BAtori Snra, a pénzverde ti^xtvlsslónóje a bíróság elé kerillt, mert a templomban, mikor a bányásc-xeoektr a cseh nemzeti himnuszt ját xotta állítólag elmojolyoiolt Tir tanú esküdött, hogy nei-otett, mis ti* t»nu sxintén esküt tett, hogy nem A bíró kihall gatta * körmöci járási (<5n#k helyettesét is.
Megérdemli, hogy elítéljék, — jtgyczto meg a jeles közigazgatási férfiú — mert .t templomban iil|«mi tis»tvise!ónó lótóro n>*-gyár imakönyvból imidkosott.
(x) Vásxon váflrfr. A legfinomabb minőségű siffonokat, batisv.t aiffonokat, zeíireket, kanavásznaknt, vásznakat, angiookat, damasztáru kat nagy választékban Singer József és Társánál szerezheti be.
(x) Url éa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz qczsó cégnél, Fő-ut 6.
(x) A „MyszterI" Jaxz Band szalonzenekara eaténklnt az Arany-Szarvas kávébázbsn hzngversenyez,
(x) Dnnántal legnagyobb sxö vőpatűQt és szövőcérna rak trfrn. A világhírű jóminőségü s/övő pamul 3,4,5,6 8, 10 éa szÖvőc^ro> 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24 es vastag
s^gber, továbbá bordó és vörös fej ő k:ph*ló Singer József és Társa gy ári raktárában.
— (Megalakult a pincérek •xakszervoxete) A kanizsai pincérek hétfőről keddre virradó 4jjel záróra után összegyűltek a Keresztény O thon termében, hogy meg-alakítsák ax Országos Keresztény-szoclálitta Srakszervezet helyi cio-portját. Az alakuló gyűlésen részt-vett Kmizsa csskhem valamennyi pincére a vita nélkül kimondták a helyi cioport megelakulását és meg-választották a tisztikart, melynek élére Varga Ferenc került. A szervezetnek az a közvetlen célja, hogy megértést találjon a munkaadóknál és a vendégeknél a dolgos, szorgalmas és szolid pincérség számára. Bírkérdések egyelőre nem kerültek szóba.
— (Lopott Ind hazatalál)
Tapolcáról írják : Tapolcán történt, hogy Takács Ferencné egy fehér tol\'u lúdját a bezárt tudóiból valaki elemelte. T.kácsoé bizalmsa uton megtudta, hogy ludja Kertész Ferencné ludketrec-iben van. El m«nt Kortészékhez, felismerte lud ját és követelte vissza. Kertészné oxt mondotta, hogy a ludat annakidején 45.000 koronáért vette egy ismeretlen köveskállai leánytól, azért nem adja .oda. Takácané a rend-Őrségen elpanaszolta a dolgot. Klsa nevű rendőr elment Kertészékhez)\' hogy igazaágot tegyen. Kitette a lud*t az utcára és azt mondotta, ha Takácinéé a lud, akkor haza talál. A lud csakugyan hazasietett Takácsnéhoz, igazi gazdijához. Pár nap multán Kertésméhez megjött a tolvaj, akitől a ludat vette, ismét két ludst hozott eladásra. Kertészné az elsdá&ra kinált ludakat nem vette meg, hanem jelentést tett a rend-Őrségen, mire a tolvaj nőt letartóztatták, Istvándi Erzsébet köves-kállai lakos személyében, aki bo ismerte bűnét és bevallotta, hogy az utóbbi két ludst pedig öcc«e lopta Siffer Kálmán monosziói lakostól és őt bízta meg n ludak eladásával. A ludasok a bíróságtól várják méltó büntetésüket.
(x) Sxövet-dívát. Tavaszi női ruha-kosztüm köpeny, férfi öltöny és átmeneti kabát ,kelme újdonságok nnponto érkeznek Singer József és T.ársa divatáruházába.
(x) A családi iüxhely mole gét, boldogságát őrzi mog s elkerüli a cfvódásoket, ha harisnya-éa zokniszükségletét nálam szerzi be. Mindennemű megrendeléseket és jsvításokat sr»kszerücn végez a FIL1PP kötődé. Szombathely, Széli Kálmán u. 6.
SZÍNHÁZ
Anutol
Kedden eate kezdődött meg Kanizsán az Országos Ksmaraszinbáz rövid tíznapos szitu\'.izezooja. Tiz napra eljött vároiunkba a lelkea \'művész-gárda, hogy megmutassa a kanizsai közönségnek azt, ami olyan nagyon hiányzik Kanizsán, mutasson tíz kultur-városl estét, amikben otthont talál — most még csak rövid Időre — a művészet is a szórakozásban.
A társulat Schnitzlcr Arthur: kAnatol" elmü szatirikus vígjátékában mutatkozott be » kanizsai publikumnak. Maga a darab talán nem Is egészen szinpxdi előadásra, szinpndl hatáara készült. Kevés benn u mo7galm»sság és sok a gondolat ahhoz, hogy könnyű sikert lehessen aratni vele. Szereplői mégis dere-tasan oldották meg a nehéz feladatot s a közönség sokszor hívta őket a függöny olé.
A címszerepet a társulat jtllem-ai in és ze, Pogány Béla játazotts. Alakítása finoman simult hozzá a vigjáték rejtett komolyságához. Nagyon sikerült alakja volt a darabnak Szőke Kálmán, a bohém Max személyesltője. A három nŐl azereplő Baán Lili, DSri Teri és Koppány \\ Böske egycsapásra megnyerték maguknak ■ kanizsai publikum tetszé- ; a ét. Koppány Böske játék-modorá- ! ból máris le lehet vonni a követ- { keztotést, hogy nagyon meg fogja szeretni őt Kanizsa azinházláto-gató közönsége.
*
Tolsztoj:.Elő holttest. A Kamara- i szinház ma esto a nagy fllozofus Iró iegmegkapóbb darabiát mutatja -be. Az „Élő holttest"-ben annyi j lélokábrázolásra nyíló alkalom van, hogy ma lesz a társaság Igazi bemutatkozója. Főszereplők: Alapi, Szőke, Pogány, Verxár, Koppány, Cserényl, Bsán, Déri, Berlány és Radány.
A szicház heti műsora:
Sierda: Elő holttest (dráma.)
Csütörtök: Váljunk dl (vígjáték.)
Péntek : Tűzvész az Odrában (sziojáték.)
Szombat: Rejtett élei (színmű.)
Vasárnap délután: Kis lord (élet-kép.)
Vasárnap este: Válás után (bohózat.) _
MOZGÓFÉNYKÉPSZWHIÍZ.
Uránia. Még ma azerdán 5, 7 és 9 órakor: mPáris grófnője* 11. rész „Párfs szenzációja" (Kl ölte meg a grófot?). Ezt megelőzi: fatty, a helység kalapácsa, burleszk két felvonásban. — Jőnl A befejező két rész egyszerre: Szerelem vértanúja, 10 felvonásban:
A TŰZSOC HNHH.
(Saját tudósítónk telefoojelentóee)
A mai tőzsde Irányzata a bécsi \'. tőzsde irányzatának hatása alatt alalult ki. A tőxadeldő elején barátságos volt a. hangulat és az irányzat megszilárdult. Az árfolyamok a tőisdeldő\'elején tartottak voltak, egyes piacokon pedig emelkedő tendenciát mutattak. A spekuláció/azonban később realizálni kezdett* minek folytán az Irányzat átmenetileg ellanyhult. A piscellenálló képessége csekély volt éa a felszínre kerülő darabokat csak nagy árengedménnyel lehetett elhelyezni. Zárlat felé az irányzat ismét megjavult, az árveszteségek megtérültek és végeredményben a nyitáshoz képest tartottnak mondható. Zárlati árfolyamokat a középárfolyamokon állapították meg. — Kosztpénz eilanyhult és 21/* százalékkal sok áru volt a piccon. Zárlatkor az irányzat tartott, forgalom csekély, hangulat barálsigos.
Kosxtp énx hl vat alosan 2l/s—21/, százalék.
Utótöxsde. Az irányzat nem volt egyzégea. Egyes papírokban árlemorzsolódás ál|ott be. Általában az árfolyamok a zárlati nivón mozognak Forgalom csekély Keresk. B.nk 1700, L-.vxnte 350. Georgia 630, Mczőhcgycal 320, Hungária Mülrágys 320, Égisz 58, Ciinner 18, Sealárni 27.5, Schlfck 110, Da-nubius 46Ö0 pinz, Nova 172, számitoló 108, M.gyar Hitel 728.5, Osztrák Hitel 250, Sslgó 820, Angol Magyar 97, Nislcl 3025, Kő-szén 3800,-Csepeli 39.\'
zalai kozlqny_
1924. <D>III< 9
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tóssde délután 1 órai »fcróártoI*ansal a kővetkezők s
Bankok iatfg-ki*. vv>
S&S&* ü
ft&rai. b H.l, Bic. m.
SC&
gKb.
SMOOÍI
ÍÍT.u\'.Ho S.U.rifi
KV.-.i
llirlj, UtU
Dr.»tb« M.jm.II M*«y. "rb Ali. K.;u«a Kulmú Mflrl ».<o Ksrrtlioo,! Síjolrboií I Salc* «UM
ünl« bánj.
uriiifl.!
Nyom <li Kfánlllo
Gfcfcot
RiíW. S(cfhii«jm fóri/osl o;
Uj.ifíllQ
M.o»f «c*l Bili. í<«
USrl*
MO«OÍ
Olí-mlni; li
Cbwáolr . Vtcripu
Ketnir* 7t
. «•
Qrpti- >9}
milin tu »
r«y»« i)|o
Fímktfisk. 17
Prtokl 170
ni-Dio «(i)
ai.VUl. «2oo
<i tmui ««
Orí\'fy to«
RolhMT 1)0
ktxtb 4*
jcu«iva» (i
Ubc "W
UpUk 17
Ali. r.
CtttiS
Duo»h»r...il \'«
G jiraino Huii r» Honi U K6r6sbéoytl
"icooni fiúi I* .merik >1 (• UiU M. Uoyi Milointok;
•s
Rl.blny.l Sil»*«eU
Tlxk ioo
Ni.ki jooo
VJk. bot« 5
Zabolt! «ÍJ
/aoU I llo
K.Mok l.(
BHMM. —
KJ.I.kXlf!
AU.Ollk. M<U.
K0»» 170
AlI«ntT»«"i 6)1
Tr»»t m
Cokorrfinik
Dákékor 7)o
llcrrll t«k tijo
wcífu )»io
GcorxU ♦ ))
MrsAb. euk. )«o
£l«linlsi*r eV
frtxt.. ti
oeesu <i
Sulimi l<
Kapttl 17
VIII. )? ToV.JI
Q*i. Villám ROr1\'
ITJ^U,
Ali. tt. IX—\'
PMt«
HAr 4* •««•>
H\'itlio.l ftóf KUily«6r i Polftri (4« Pia. ifc Tea. «4e i BuOtl K((l«rlcb Rí«.»<3j.6« 1
Ttroul " I Oichwiodl i Knui iu«
8»Allo<14k Heocirts —
RI>7«I JllIWl 190
Sdmrtiér i<ki
ÉC1.1 j«
Tesül
UcrfO tlllil Ojrspvmoi* S.4r8-K6i« W. T*i(ll GoMt<f < 1
Oy?rilssill
V.oív
Diniéi OUbi K«l«ll Uur
Kkki KknIM Tórök LabM
Árleszállítás!
Ajánlót prima Irifalli darabos vagy kockaszenet K 58000 , dtfszenct K 55000
100 ker kirt házhoz SíáIH\'va forgalmiadó beleértve, legalább egy 100 kocsirakomány (20-^25 mm) vitelné^ .ovAbbá
száraz jugoszláv bUkkhsBábfát K 41000 2 éves . cserhasábfát K 41000
100 kg. kin házhoz száliitva forgalmiadé beleértve w Kononkinii vételr.é\'.
T8 telettel Strém Károly
Telefon 127.
Kibel
TiUloo
UWO ulob. S.oíftokl ZWP"1 8MI
ViNl
BOol BnuOl Corrln Ilin Piptr
Hiscyilfu
suinio
OiKtmcIft
TSMI
| VifWmtiok
! Gjiri V»f
EMI ínagáafórgalom. Hangulat valamivel javult. h«ai 310—15, Magyar Hitel 740, Leaiám. 109-10, Oaítr. Hitel 250, Salgó 825, Növa 173vifuíhök 2300, KflíTén 3825 —50,peitl h *r»l 5500. Cukor 4000, Georgia 64, Kereak. Bar.k 1750.
Termény tStade but* ilHavídíkl 76 kg oa 300000 -312500, 79 kg oa 317500 320000, rsvlwtöékl vis kg oa 307500-310 000, 79kf oa 315000-317500. — ro*a 27qqqo ^75000. lak.rmány árpi 2700ó0—290000, — aőrárpa 315000 350000. 255-260000, tenyéri 240000 ^45000, korpa 200 -2025ö0.
a mái terménytőzsdén az irány ipt gyengébb volt. a* árak jelentősen morzsolódtak lr. Buza, zab, tengeri 5öö0 köVónáVsl olcsóbbodott. Sárárpa 1500koronával o\'c\'sób-bodott. Takarmányárpa Qzlettelen.
A magyar korona kQlfoldl hivatalok Jegyzéael i
Dsvixa Valuta
!«*«•?
Bécs . . . . 05 j 9Í. 00 ] 00 Berlin . ... 00 01 4t 0905 Prága . . . . 475 460 445 | 445 Nawyorkban 15.
A díviza-kflípont hivatalos árlolyamal
Valuták
se>»ioo
Ae«ol tod )MS«v)|<too
J5JJ7J
OulUr 77)00:4600 rnacU li «)io «íjo Un )44*> )^)t>
Outi. kor. ioSjoiiiSo Bal** r«»l j7jo-)570 ur 400 410
Sukol «)001)70
SvSjel 1)4(0-1)860
Knrnoi Slokr S)) 05)
UOUíbJI II. I»7)0 10l)O
Oewlzék
Am.iwd.o ll?jo l?í)o Buktm( «oo«Jo
ko9«>i>*c» h700-iju0 KrtMilkoti iO)6o-ioMo Lco<5o» ))|6oo )i)6oo B.tiKl jSfro—>»So
OtíiioruSc Píris PiS<i SioekboiM
brije »««
Stefii B.ltríJ N«w/0»»
$)I0 4410 4610
S)00\'l)70 •0400-11050 «)«6o-i)$Jo ■ oijO-lllSO
4si gt>
>7000í?»j60
Zürichi zárlati
Piiit 333 voo, London 1479-00, N«wyork C.7Í00 Brikssal Í770, Maülaod z.-35\'OOHolland 113-80, Berlin 112 10, Wleo *■■•»», Solla 410 Prágj. 1710 (K), Budupest 80 0, Bukarest 205, Belgrád 710 0-).
A takarékkorona iSzfolyaroai
A D-vlrakőzpont közli, hogy a takarékkorona mai árfolyama 114 papírkorona.
KalaMs sserkesslí: Sxtrokay KátmAn. KUdó: Nagykanizsai Nyomda óa Lapkiadó Vállalat.
Apróhirdetések
l\'fzei k\'nsoly v»rrAI»Ar.\'yok. rain»i liiti/a.rl
fcirtuumfc oytiki «» vidi ktliffftrlui. {\'.m<klwol lehel <ij«oc« íiwfrfulctben, Kukxiy-Dici. iocíí
Sutorozoü
•gy vagy két szoba-konyhái lakéit kerei
gyermektelen hizssp. r cím » kUdóbait.
Elcserélném uSUJZ^\'
i nlzsai hssonm uk-issal. cím a kisdóban
VASHORDÓKRA
mlndan nagyságban ós kivitelben rendeléseket elfogod a «■
Vashordó és Vasárugyár R.-T.
Sopron - Telefon: 521.
Hangjegy-
újdonságok:
Java Asxanaa Ó Katharlna I Dal ís One xtep Rose of the Rio Grandé A magyar Hesalúsok
(Ady vers) Tatankhámen Shlmmy La Java Chaplln-Blaea Tangó dlamur
Fischel Fülöp fiai
papiréruhézéban
NAGYKANIZSÁN
Nikkel- és rézpénz
beváltás
Budapest, iV.,Vármegye-u. 7.
Pénztári örák 9- 5-ig.
Házak eladása* h varoa ku^boió
részein elfoglalható kisebb házuk, elfoglal-ható url rnngáuházak. Üzletházak eladók. Halom eladó a város közelében,jó berendezéssel igen nagy iorgalommal m>>lom el* «dú Bal .ion partján kltiin<5 épületekkel. Kisebb malom Somogybm megveheti 0 vagon gabonáért.
Bír tokbérlet 210 ho\'d-s Vasmegyében azonml átvehetó felszereléssel. Kiadó birtokok i Somogyban eladó 85 és 45 holdas, jó épülctokkel, vételár egy ró >zével adós mar dhat Zalában eladók 40, 3°, 11 és 4 holdas birtokok Eladó szó!6k t Ssentgyörg) vili hegyen Szabadhegyen, FÖrhéod hegyen, Kerecsenyi hegyen, őrdlosl hegyen 4 holdas. Balatoni villa somogyi parton 6 szobis, 2 veranda külön házmester lakás, teljes berendezéstől eladó. Máriatelepen 0 holdas szólóblilok csínos villával ju\'ányosan eladó.
IftfiUiakrsslMl ltt-14, msw^trtm 0. f. s.-(m NAGYKANIZSA, FÖ-ÜT 3.
TtI.Í\'.FON i sas. |(o<
Olcsó nöiszövet hétmé e"6 "
árakon április 20-ig
Mlg a készlet tart
Duplaizéles mintázott szövet mtr. 28900
dlvatctikoa szövet „ 34800
M j^abardia mmden színben „ 44800
„ fekete-fehér csikós lliszter „ 53600
140 cm széles pepita szövet „ 48700
140 cm sz. angolzsáneiu szövet sportkosztürare ,, 148500
1
Marokin, trikotin és kangarnszövésii divatkelmék kosztümre és ruhákra.
Kisfalud! és Krausz
az Arany Kakashoz Nagykanizsa
1924. ép.III. »
Zalai kOíloxy
i
Olcsó férfiszövet hét SS
Mig a készlet tart
Gyapjú fórflszövet 140 cm. széles remek mintákban mtr. 137500 GyapiuHomespon szövet 140 cm sz. sportruhákra is alkalmas 148500 botétkék és fekete lüszter gyönyörű minőségben 140 cm. az. 107800
Férfi ruhavásznak minden szinben.
Koverkottok börböri, kamgarn szövetek, fekete és sötétkék különböző szövésekben, úgyszintén frakk-, zsakett- és azmoklngkelmék.
KISFALUDI és KRAUSZ JggSSS* NAGYKANIZSA
r
Nem szabad felülni hangzatos hirdetéseknek,
hanem mielőtijng, divatnyakkendő, harisnya, kesztyű szükséa etét beszerezné, tekintse meg
uri és női divatáruházát,
hol a fentemiitett cikkek a legolcsóbb árban szejresbetők be.
Csakis elsőrendű megbízható árut tartok
Telefon 2-21.
Fö«t 11. —.......... »
Az elismeri legjobb rr.inőtégU valódi HatSChok.féltt
Eternit-pala
isméi minden szioben állandósn kapható
Eppingerl.ésFia
dtszki, ápületti, címeit és >gy(b építkezési ínyig karaskedéséban
> InwW fllwí U T. sm.iíjl h Sill-MtaaMtnir Wuaiail nUa
Nagykanizsa, Deák-tér 5.
HIRDESSEN
Hai Közlönyben
--
Oabonás ••Mflj
qtMmJMf&it
PONYVA,
MiWSfl é* kBUé^nlr nagykaraskedése
Hlrsch és Szegő
N>nki.Uu
Most rendeljen
jóvS nyarára n • Z á
i.zdHÍiib. CS 9 D K
Mezőgazdasági öntözi Rt-nál
Unrt 1- Znvrtt ümM 4. u. L
Tlrlrtll dM : )>«.
Önkéntes árverés.
A morgányi erdőn vasárnap 13-án önkénles árverés ulján nagyabb mennyiségű bükk, gyertyán és tölgyrönk és circa «00 61 tűzifa kerül eladásra.
Árverési feltétek az uradalmi ispánnál bármikor betekinthetők.
KB ^stMl\'íiá\'aSuMákS*,
U m mint wérai.flény arad. na mémym fyénfaléil khfcl.
ugy ítJUU.n .) n. muluu.
Bruncsics Józsi
boraiban ast m«jjkax«>ni, mert csak as a
blstos •uiataj. 1 liter (balatonmallíki) betel citrom-lirgs 8400 K, I 1. Bikavér 3400 K, 1 1 vörös 2400 K.
Sugár-ut 53. Telefon 2-10
„PERZSATIN* részletre
Indái***!, Klrály-M
a 13. aa. II. od*ar.
Tauszky fütttp «<
„Zalai Közlöny"
kapható
Horváth Józsefi
M4|I és Sugar-ut sarok,
Görög Károlyt
Eruttat-tér, Fluma UiéMz atftt
özv. Palkó JdzsefnéSC Fischer Pál uMiiranii.
■a
Weisz Tivadar a saját és gyermekei: László, Edith és férje Lázár László és Irma, valamint az alulírottak és az összes rokonság nevében, a kimondhatatlanul nagy fájdalomtól lesujlva tudatja, hogy életének 27 éven át hÜBégesen szerető, imádott párja, gyermekeinek gondos és gyengéd anyja, a legjobb testvér és rokon
WEISZ T1VADARNÉ
axöI. Jtasenbers Emma ^
f. hó 7-én néhány heti betegség után kilehelte mindig csak a szépért és nemeséri érző lelkét.
Drága halottunkat csütörtökön, f. hó 10.én d. u. 4 órakor az izr. temető halottasházából helyezzük örök nyugalomra.
Csendes részvétet kérünk éa koszorúk vellőséaét. Nagykanizsa, 1924. április 8
s™»r Mírné ftoMafc«i Htrla, luatua MIlMin* g.awaHrs ***\'. Rwwitoi Ktroly U.lvli.i. ItotfRIaM *« I.l HMtil.
»»*»•» «<toH U oaj. W.laa <r*n, Sr«u.r Mér, Fabrl Manó, Justus Mik.., Dr. Frlwl 6«> i. aaja WalH Bla«, Hinlg alkart, UtaaMa
KSrolyné W.rth.lm.r Róa.l xSgoral é.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. <grjUj 9.
N
N
Aki l^em vett, az llem tudhatja, aki Vett, az meggyőződhetett róla, hogy
KOHN L. LAJOS cégnél
^ lehet a legszebb és legjobb árut legolcsóbban beszerezni.
Nól selyemfényű muszlin harisnya minden színben:
Volt
31000 •14000 54000 58000
Most
29500 39900 48600 52000
Férfl-soknl minden színben:,
pastel Volt 8800 Most 8500
sirni szín - 24000 . 19000
ÜJ"\'" . 27000 . 24000
flór .. 66000 . \' 61900
. 64000 „ 60500
. 67000 „ 62500
. 69000 » 64000
Férfi hosszuharlsnya minden színben:
Volt 44000 Most 71000
47000 55000 75000 85000
38800 65700 42100 50800 69200 77000
Fátyol-harisnya minden színben:
Volt 68000 Most 62500
Férfi-, női-, gyermek-keztyük, gyermekharisnyák napiáron alul. Hímzések, csipkék, szallagok Húsvétra való tekintettel mélyen leszállítva.
J. M. Löwenstein oroszlán-védjegyű fehérnemüek a legjobbak! Csak azt vásároljunk! Telefon: 393.
Nagykanizsa állomásra és állomásról a személyvonatok az alanti menetrend szerint közlekednek:
Budapest O. V.-Nagykanizsa közt
fitub ütni^UUr, lódul íi Ontulairil
A VONAT NEME r A VONAT NEME ü 4«e |
210. siáoitly vonat OS 211. személyvonat j ■ I J0
202 gyorsvonat ;i 11 45 201. Kj\'orsvon»l H » -
214 ssemélyvonat 11 10 213. sioinMyvooal l| 1 . 30
104 gyorsvooat 1 11 11 /t>3. gyorsvonat 1, 15 | 55
Balatonszentgyörgy-Nagykanizsa közt
232. vegyesvonat II > \'216. személyvonat íl w 1 »
közvetlen gyorivonat Jugoszláviába Mura. ereiztur ország-határon tl trleile é» meranol közvetlen kotilkkal
Z0I ujofivoíiit. II T | II | 20i. gyouvout\'\' 11 10
Nagykanizsa—Pragersko (Pragerhol) közt
!10 I 45 I 214 utmíljvocut j 5 3
K U | 231. v.nyeívoQ.l U 1 1
Nagykanizsa-Sopron—Wr.-Neustadl-Wien S. B. közi
13). v.jy«vo«i.t 111. iiemtlyvoo.l
3>l. gyorsvonat 313. személyvonat. :l 15 I 01 1 314 azemélyvooat 1 U 1 — 1 30í. gyorsvonal hh
A 301. és 302. sz. gyorsvonatokkal közvetlen cseh kocsik közlekednek Gyékényes, Hagy-kanlzsa, Szombathely, Győr és Hegyeshalmon ét Praha (Prága) és Zagreb (Zágráb) közt
Nagykanizsa—Szombathely közt
321. személyvonat | 7 ! 35 | 322. személy vonat Nagykanizsa—Barcs közt 1 n | n
f 913. ssemélyvonal t»4ia. vegyesvonat. 001. gyorsvooat 0 1 M I 012. személyvonat 7 | 45 | Ott. gyorsvonat k « 1 H 1 | >u
A takarék-korona
lríol,.m4t mir.4k.lt dlj»»l. .U.B.fc.n
napcnta délután három órakor
• k&ill .
Magyar Távirati Iroda
expoiUurája. Fő ut 13. Telefon 338, 383
Húsvétra ajándékul
Miltényi cipőt vegyen
Vászoncipők, lakk és antilop-cipők és mindenfajta luxus-cipők nagy vál&sztékban.
Miltényi Sándor és Fia
cipöftruh&za, Nagykanizsa, Fő-ut 2. Városház
Egy milliárdot
tátott játékterv szerint ujonan keid M<5 XII. osztálysorsiáték
íorrjegyelWl viUrol
SZERENCSESZÁMOKAT
!5al4ru»it6, Csong»ryut 7 sorajegylrodéja (R.poch-his)
500000 koronát
•Jénl Milhoffer Kálmán
aliol a most folyó fúl.urasokon különféle nyeremények költ az
agéaz 40000 korona, fél 20000 korona, nagyad lOOOO kor., nyolcad SOOO kor.
igTentWtteek poaUa ponto.an iitllltutuk.
Is nyerték.
A sorsjegyek ára:
Bazsó József SS; Nagykanizsa
Készít és raktáron tart mindennemű ujdivatos és könnyű
kocsikat, valamint gazdasági szekereket.
Elvállal mindennemű koallnltist, átalakítást, lényeiéit és Mllelést. XltUnö munkai Jutányos árakt
Nyom.lou . Nyomd, w L.pkl.do V.nu.i konwnvom^léb.o, Nasvkvillifto.
Egyes siám ára hétköznap 800 korona, wasár- és ünnepnap 12OO korona
63. évfölyam NW^ylcánfiSí, 1924. áp.\'íÜi l\'tí. Ca&tortgL ~ $ Jl4m
fl nyomdász-sztrájk margójára
A szociáldemokrata munkásság legjobban megszervezelicsoporla. a nyomdai munkások máről-hol-napra meglepetésszerű leltre ha-iaroz\'ák cl magukat: sztrájkba léptek s ezzel a cselekedetükkel elnémították a budaöesli sa|tó hang|át. A sztrájk gazdasági színezettel Indult - mcgv azonban ennek az állítólagos bérharcnak olyan körülményei vannak, amelyek politikai nnzőkre hajlandók Iciclm a tekintetet. Ezullai nem íonlos, hogy erre a sztrájkra milyen rugók aduk meg a löke met, mert egyik ép ugy elítélendő, mini a m\'ás\'k. Az ország sorsdöntő napokat él s Joggal elvárja a nemzet minden rétegétől, hogy a helyzet magaslatára emelkedve vegyen részt az újjáépítés munkájában. A többség felfogása pedig szinte parancsoló hangon követelheti, hogy azok. akik nem akarnak részesei lenni ennek a reorganizációs munkának. legalább viselkedésükkel ne lámasz-szanak Izgalmakat, meri az amúgy Is feltűnő módon érzékeny köz hangulatban a legkönnyebb dolog ma a kedélyek felkorbácsolása.
A szociáldemokrata nyomdil munkások budapesti részleges sztrájkja azt Igazolja, hogy az abban részes egyének nlncsonek tekintettel ezekre a magasabb követelményekre. Ennek a pár embernek a.-, elégedetlenségé elegendő volt arra, hogy az égisz budapesti nyomdai munkásság bírVőVeVc\'l\'és színezetével sztrájkba" léjjjen. Állítólag a szakszé\'r vezeti vezetőség mindent clkö vetett, hogy a sztrájk kirobbanását megakadályozza, azonban előáll az\'a kérdés: lehet-e hinni ennek \'a kljejerilísrick az őszln teségébeh ?
Elképzelhetetlen ugyar.is, hogy ne parírozzon az a jól megszervezett tábor, amelyik mindig ha| landó rendkívüli jzer/ezettségére hivatkozni A szervezettségnek elsó követelménye, hogy annak minden tagja enged ilmeskcdjék a vezetőségnek. Ezt a szervezett-
séget azonban ugy látszlk\'képes megbontani öt- liz emb.\'r is. Most az a szembeötlő jelenség mutatkozik. hogy azok, akik a mun kásság vezetőinek nevsjl.k magukat. csak papiroson vezetik a köréjük tartozó tábort Eb.ben az esetben adva van egy fékezhetetlen lömeg, amelyiktől Igazán nem lehel azt követelni, hogy egy szomorú helyzetéből kiláboló ország sorsát, ha már nem Is segíti, de legalább ne hátráltassa.
A szociáldemokrata munkásság vezetői mindenkor a dolgozó riép nagy tömegére hivatkoznak, amelyet a hátuk n-.ögöti vélnek. Az ellenpróbák alkalmával a:onban kisült, hogy a dolgozóknak ez az állítólagos\'tömege\'álíkof Is\' képes cserbenhagyni vczítíségét, amikor azt öt Hz ember jónak látja. Ez valóban nem egészséges atmoszféra arra, hogy híva talos körök Is ugy tárgyalhassanak\' ezzel az állítólagos vezetőséggel, mint a munkásság és a dolgozi tömegek vezérelvei akkor, amikor Ilyen jelenségek mu latkoznak s tudtuk azt. hogy a keresztényszocialista Ipari munkásság és r. földmunkások távol állnak az ő szférájuktól .
A szakszervezeti vezetőség nyilatkozata, amelyik kijelenti, hogy a munkásságot Igyekezet! meggyőzni arról, hogy lépésük helytelen az ország mai súlyos helyzetében, abban az esetben volna csak megnyugtató, ha fel lépésük eredménnyel Is jár. Igy azonban a polgári társadalom és a munkásság józanabb \'ömege Is aggodalommal figyelik ezeket terrotlszllkus jelenségeket, mert két eset lehetséges: vagy őszinte a szakszervezeti vezetőség nyilatkozata. vagy nem. Mlr.d a két eset alkalmas azonban arra, hogy az aggodalom jogosult legyen, mert az első\' eset azt Igazolja, hogy a vezetőség nem tud hatást gyakorolni az alájatartozó táborra, de a másik még szomorúbb, mert esrerlnt maga a vezetőség is részese a sztrájk eseményeinek.
BArmlkép fessen is az aktuális Si\'.ájk háttere. minden esetben nagyon szomorúnak kell
...m.-.m ii ,l -\'\'...i.JJ1 . - ....... Ulv.a ,
neveznünk a nyomdal munkások magatartását akkor, amikor az ország sorsdöntő napokat él s higgadtságra és munkára van szüksége.
Hogyan és miért némult el a szedőgépek dübörgése, ez a kérdés talán egészen Jelentéktelenné törpül a tény mellett, hogy a nemzet e kritikus óráiban, amikor a lét vagy nemlét kérdéséi döntik el, amikor az általános gazdasági, szociális, pénzügyi érzékenység fokozottan reagál minden nyugtalanító tünetre, a
.... B N I...BI l.><! -
ai4n..>M> ... Ojf „.,» taooa t.nu
..ii ■ "a^" mw.\'wwiwmi.
felelőtlen lelkiismeret egy nyomdai sztrájk Izgalmát zúdítja a fővárosra. Nem lehel tisztünk e helyen Igazságot szolgáltatni egyik félnek sem. Nem akarunk bírálatot mondani arról, va|jon jogos, vagy jogosulatlan követelés kierőszakolását célozta ea részleges munkabeszüntetés? Egyet azon. ban egész bizonyosa-! tudunk: Nem lehet olyan követelés, feltéve. hogy Jogosult Is, mely ezekben a válságos percekben megengedhetné, hogy kivívásukért a sztrájk fegyveréhez nyúljanak.
Csütörtökön dönt a nemzetgyűlés a tizenhat órái ütések bevezetéséről
Budapest, ápiílis B A m n attjy. háromnegyed, 11 órakpr nyitói ta meg Szcitovszky Béla elnök. Napirend szerint áttér:, tele a szanálási jayaslat folytatásé nafc tárgyasára. Az elsó felszólaló LukátfS György a. kormánypárt részéről, {\'elfogást szerint a javaslat meg nem szavazásával nem-eiak a kormányt,,hanem az qrszá got is ciődbe juttatják. Sokan azt ellen-!\'., hogy a kormány a külfölddel kapcsolatosan rend .zto n jóvátételi kérdéit. Igm nagy ér d»me ez a kormánynak a jelen körülmények között, inert ez a^ egyedüli ujja a kibontaíO\'ásnak és az orazicg hely:eállíl *«ánj.k. S-?nkl sem vállalhatja a felelősséget a k^\'ciön meghluifiáss eietén. A gazdatágl leromlásnak az oka a háború, a forradalmuk és ezeket meg nem történtekké , tenni nem lehet. A jóvátétel folyamán belefogunk kapcsolódni a világ, gazdasági életébr, A jayaaUt elutasítása az országra nagy katasztrófát hozhat, mn| rl fogsdásaval 2 és fél.óy^lfM. htlyre l\'het boiri az államházWtá^kit., OíiáiT teih tt vá\'lalt az o ízig ma gár,»j, dí Ő. bUk az oiszág talpra-állltásábap.\'
Az elnök jelenti, hogy\' EörJJy Imre- és társai, lnditvár\\yt ^nyujt^t-tak be a szanálási javaslat\' tárgyalásának tartamára a órás üfésfik behozatala tárgyában. F«lolv sasa az Indítványt. Az aláírók, közül több, mint 50 képvise\'ő jelen van.
Rupcrt Rezső a következő szónok. Hogy helyreállítsák a konszolidációt, nem ellenzi a javasláto}. A kormány igen( nagy sikerének tartja a ióvát\'étel r endízését, p.-dlg Ilyen nag^\'áldoxatok árán bárki Iá rendezhette volna a jóvátételt. Elnök az üiéit délután 2 órakór fel*-függéiitl.
Huszár K\'roly elnök dé után 3 órakor nyitotta mrg újra az ülést.
Ruptrl Rezső a kormány iránt bizalommal var, d-s o javaslatot nem fogidja el. \'Pcycr Károly kl-fogáaolja a kólc önóaizrg kicaisé-oér,.Srerlnle nem komply szanálás folyik, hanem ciak n katasztrófa elodázáss. Akoimány kereskedelmi politikájáról éa az igazságtalan adók/ól, földidóról, forgalmiadéról beszél. Határozati javaslatot nyújt be, hpgy töröljék el a kincstári haszonrészesedést. A javaslatot nem
fogadja <1.
A Ház ezu\'án hosszas.vita után az elnöki javaalat alapján elhatározta, hogy csütörtöki ülésén dönt arról, hogy 16 óráa üléseken tárgyalják a szanálási jawslaVot.
A bejegyWt interpellációk kőzöl csak Szeder rerenc intozprlládója hangzott el a földmunkások egye-aületéről.
Elfogadták Pakol* József
megbízólevelét A nemzetgyűlés harmsdlk számú birdlóblzo\'.ta.-ga Nemes Bertalan elnökletéy.cl, ú •\'st tai tpU./.ey/I nr,e rlór-disában letárgyalták Pakoli Józarf mrgtámido\'t mandátumát. A bírálóbizottság Palota megbízó; levelét végérvényesen Igazolinak jelentette ki és azt clfogfcdt*.
Mezőgazdák a pénzügyminiszternél A pénzügyminiszter szerdán dél-u\'án megbeszéléseket folytatott a mezőgazdák képviselői/el, a mezőgazdáknak „a Jegybank részvény-jegyzésében való réstvételéről. A meg jelenteje kívánságára báró fa rányi megígérte, hogy.lrgközelobbl t»oác«tayáaqk .tárgyiává
gazcjij^ö>Ö-\\s^g^nknrk valula-esxtŐ-lókhoz való juttatásé\', hogy o jegy-zéaben résztvchesienek.
zalai közlom?
1924. iprllli 10
MIREK.
Varga Andris
V«>rgá Andris belevágott «. Jov^fc koxé. Pattant a* ostor é» csattant a lo>ak hitin a txij it nagy-kemény sóhajtások stakadtak ki Varsa Andrisból A bálázd» végén megállt <1 letörölt* vizes homlokét. Axtán újra at ostor és u ra a sóhajtások. Ax eke nyomin txélesen fordult a fald, a gaxdag, a sslrot, a magyar fvld. Jutott ebból a buja földből Varta Andrisnak elég. Nagy, ringó buta-tibuk kviiúntútlék Andrisban gardájukat. És Andrit becsületes magyar ttivébin mégis valami titkos elégedctlcnug motosxkált Vasárnap délelőtt, amikor a misére menve gya-lekexett a lalu fiatalsága, Andiit elkapott pár sxót és ax a pár sxo atóta mindig sé-hajtásokat etikait ki belőle Hitxao ctak egyket sto volt és oem it hallotU tintán, Ja — tudja Isten — mlotha a megelégedettségit mégis megölte volna ax • pár stó,
Mit is hallott Andiit. Hat cvak annyit, hogy AmerikáUo van a paradicsom Dolgozni sem Igen kell és ladal latsamra gyűlik a sok ropogós dol«r. Csak a fclkozét nyújtja ki ax ember és vau vagy egy larisxnyára vak) JolLuja. Kx mind valósig, olyan igax, mint bogy a nap ax eg«n vao, bixonyitjs Nagy Tóth JánotoA iliátszony, akinek a hltestársa Ame,ikaban gyűjti a Jvjiele dollárok t Ugyan gaxJtg ember l.htt, mar talán uiihioooos Is.
Kst a milliomos sxot kapta cl fclíulkl Varga Audtis vasarnap délel"lt es csütör-tökön mar nem Ixlelt neki a munka. I\'edig de dolgot, sxorgUmas, bee uletes ember Es megelcgeJetL Mott ex as egy s.k fel-boritotu a .elkét. Ma akarta, ha nem akart-, mindig • Nagy Tuth János jutóit etxébe, aki Amerikában mir tao millió uo« Mart nagy sió am ax, ha valakinek milliója vao Ur ax meg Amerikában u, a&ol nincsenek urak es nem urak, csak dolgoxó, munkás emberek.
Addig-addig emésstette Varga Andrist ex • par stö, míg goodoit egyet, tatxeo oem elöstör goadolt ra es eUdu a loldjél, a jó fekete, kövér, tsiros, magyar földjét és neki induit ax uj világnak, ahol a Nagy Tólh János milliomos .
Nem • kalandok embere volt Varga Andris. A* ó becsületes, munkás életéuen a magyar nep becsületes munkássága tukruxódott. fcrós, magyar suva volt és erós karja. £s ásókkal at erós karotkai dolgoson, meg talan jobban, mint at otutában, ahol pipacs virított a réten és pacsirta dalolt a levegóben és a]tol a magyar lold dalolta feléje ax elő, a termékenység oroz tiimnuital. A dollárok ugyan nem gyuluk vékastamr., mert Amerikában meglisetik a munkát, a becsületes munkát, de ingyen dyl.árok.t oem otxtogat-nak. Varga Andris Ainerikábm is megmeredt annak, aki itthon volt, Ukazekotna* ht : tia kemény esttendő elmultával félrerakó!\', pir sxáx dollárja Ismét á megelégedő mo-sol/At csalta át arcára. Nem volt mUHaous, de megelégedettnek érette n-agit. l\'s amikor legjobban örült a derűs életnek, vaUml furcsa é.-xéi lopakodott be á sxlvíbe N\'gyo:b, erőtebb minden eddigi érxíséoél Mintha össtet xotolt volna a sxive, inlnlha fáj; volna a lelke és mintha könoyes lett volna a steme. Ks Varga Andrist hatalmiba kerítette ex at éitcs, ex a Wgnagyobbsxerii, ex a lenyűgözi. *x a paranesoló ériét: * honvágy. Aki még nem érette, ax fel nem foghatja, akit már marcangolt, at úgyis tudja ml ax a honvágy.
Et Vaiga Andris Ut évi távollét útin viMtájolt Magyarossiigta Vistxahottá a magyar fold ereje, a pipacsot merő, a pa-csutadálos levegí, abuj.,tsirot magy«r fold, — a honvágy. .
Cs Varga ADdrit vígan »xóllx»tgatu gyorsabb porosxkálátra lovaiL Ai eke nyomán stéleaeu Ittdult a fúld, a gaxdag, a xsicoi, a magyar föld. ís Varga Andris most mir vajójibao megelégedett volt. Ujxa lttboo volt HMhn Oyala
— (N.ptlSr) Aprlllt 10. Etekhlel (IdSjíróa) A M«UotoMgla<
latéiel jelentése .Terlot vílloíékony i(]5 várható kevesebb e»6vel t» némi hőíűlyedéiiel
Nágykanirain a*eid*n rrggel 7 órakor hőmér.éklet + 9 8e C, a.éls délöTUiatl Délután 2 órakor: hő-oiéraéklet { 11 6* C, «él : dél-ojugall. Elte 6 órakor: hőm«r»ékl«t 9 8® C, Mél: éaiakkeleti.
— (Még tart m nyomdáaxok axtrájkjn) A fővárosi napilapok nyomda aiemélyieléoek a bérkér déiek miatt keletkoxett váratlan aitrájkja változatlanul tart. A „Njp axava- kivételével egyetlen buda pesti lap sem jelent meg, ctak a kormány adatta kl a „Reggé" Hírek" et. A vidéki nyomda Ipsibsn a munka váltoiatlanul folyik tovább.
— (A axarb kövat a kormánysónál) Budapestről jelentik : A kormányzó m. dtlután fél 1 órakor
fogadta /tyw/cíTihosaért ax bMö budapesti rendkívüli követét é. meghatalmaxott mloisxterét, kl át nyujlotta a kormányióaak a axerb király lévaiét, melyben a király f ának, a szerb trónöröiöioek aiűle tését hozza a kormányzó ludomá sira.
— (Magyar jngoaxláv tár-
gyulűaok) Budapestről jelentik: Migyarország éa Jugoszlávis kóxt 22 én közvetlen tárgyalások iádul nak mrg főkép a határforgalmi kérdétek szabályozására vonatko zólag. Csü órtőkön kezdődnfk az előzetea megbeszélések.
— (V«s» Jóaaef ■ szegény gyermekeknek) Vast Jízsef dr. népjóléti miniszter a zalaegerszegi szegény gyermekek részére SO öltözet ruhát éa 50 pár c\'pöt máoyozott.
— (Ulnlasterl alismaráa) Thor-day Jinos Csáktornyáról menekült elemi iskolai Igazgató-tanitó négy éviizednél hosszabb ideig működött a tanitól pályán. Fáradhatatlan éa eredményekben gazdag munkásságát a vallás- és köcoktatásúgyl miniszter ia elismerte a megbízta Ztlavármegye tacf jlügyelöjét, hogy képviseletében nyujlaa át a miniszteri elismerő iratot a kiváló tanítónak. Et az ünnepaég azerény keretek körött április 10-én délután 3 órakor a központi iskolában fog megtörténni, amikor Paixs Gjö-gy kir. tanfelügyelő a három körzet tanltóaága előtt át fogja nyújtani Thotdsy Jánosnak ai elismerő okiratot. Kartáraai részéről Banekovics János fogj* üdvöiölni.
— (Kinevezések) Lábay József a Nagykanirsa városi pénzügyőri blztoii terület vezetőjo megkapta felügyelővé, Kozák Géza, a vidéki blztoal kerület vezetőjs főblztoiaá történt kineveztetéset.
— (Előadások ax aj telektulajdonosoknak) Mursits Géza a földmüvelésügyi mloisztériuoiból kiküldött gazdasági tanár Srombat-helyről Nsgykanlzaára érkezik a napokban és vasárnap délelőtt 10 órakor a vároahiza közgyűlési termében előadást tart az uionan földhörjuttatottak számára, ázom baton éa hitfőn a helyazlnen, az uj telkeknél lesznek hasonló előadások.
— (Májúéban less a megyei
köxgyttlés) Zalaegerszegről jelenti a Zalai Kőilöny tudósítója: Zala-vármegye törvényhatósági bizottsága nyári közgyüléaét május 12 én tartja. A megyei körgyüléat előkészítő állandó válaazlmány^áprilla 22-én ét májua 5 ia tart üléaaket.
(iskola látogatás) Pajzs György kir. tanfelügyelő a szoká-soa lá ozatae végett Nagyksnlrsára érkoett s jilenlsf « kl.kanliaal áiiami elemi Iskblat látog*iJ*.
— (A kölcaönelőleg befixe
lésnél április 14 ig 110 « ta
kerékkorona) Az államháztartás
egyensúlyának helyreállítására szuk-
aégea állami kölcaőnelölef re történő befizetések elaxámolásának meg-
kőínyltéae cíljából a pénzügyminiszter elrende\'te, hogy éPr\',,, 8 tói 14-ig bezáróan történő be fizetéseknél mindon 100 koronát 110 paplrkoronával kell elszámolni.
— (Szabad lesz majfánhssz nálatra dohányt termelni) Budapestről jelentik: Szerdán déli 1 órakor a kisgazdák népes küldöttsége járt Mayet J ínos vezetésével az O.\'azágbazban Korányi báró
pénzügy mini ízt érnél. A küldöttség kérésére Korányi a miniaztereloök jelenlétében megígérte, hogy a kisgazdák a folyó gazdasági évre ia fognsk engedélyt kapni magán használatra 100—200 doh íny p alant a ültetésére, 100 pslántánként 50 kg. buta értéke ellenében. Jtvadalml földek túUjdonoaai (prpox, tanítók, atb) la kaphstnak hasonló engedélyt.
— (O/sxágosvásér) Stomba toa s-.entgyörgyvölgyön országos vásárt tartanak. Erre a tavaszi nagyváaárra haailo\'t körmű házi állatokat is fel lehet hajtani.
— (Nagy árvíz Jugocxláviá ban) Belgrádból jelentik: Az árvl* egész Jugo»)ávláb*n hatalmas károkat okoz. A M»c»vábm körülbelül 30.000 hektár terület van vlx alatt. A királyság minden részéből riasztó hírek érkeznek az árvíz pusztításáról, melynek eddig ia több emberélet eaett áldozatul. A Duna Belgrád mellett is kiöntött és a vízvezetéki berendezést veszedelem fenyegeti.
— (KétmUUó zarándokot vár Róma) Mint Rómából jelentik, ax olaaz fővárosban óriási előkészüla tek folynak a „Szent Esztendő" megünneplésére. A Stent Észten dőt legutoljára XIII Ltó pápa alatt 1900 ban ünnepelték msg. Annak idején is tömérdek ember zarándokolt el Rómába, de most arra számítanak, hogy 1925 ben a Stent Esztendőben legalább mégegyazer snnyi lesz a zarándokok száma, — A azent városban Pompili blbo roi készíti elő a nagy ünnepséget. Róma oly ünnep elé néz az 1925 ik eaztendőben, amilyent az örök vároa még nem látott. Arra «á mitanak, hogy két millió ember zarándokol el Ide. Eanek az óriási tömegnek az elszállásolása, élelmezése mérhetetlen gondot okoz. A zarándokok csak egyetlen igazol ványt fognak kapni. Ex az igazol vény — bárhonnan la- Indu\'ion el a zarándok — feljogosít olcsóbb vasúti iegy váltására, továbbá a Stent Péter-templomba való belé pétre, pápai klhallgatáara éa a mlsszionáriuiok kiállítására. — A misszionáriusok kiállítása a Szent Esztendők egyik nagy vonzóereje lesz Azok a mlstzionárluaok, akik távoli orsságokban folytatták a munkájukat, érdskesebbnél-érdake-aebb tárgyakat gyűjtöttek össze és ezeket la ki fogják állítani a Pigna-kertben épülő pavillonokban. A Srent Esztendő megünnepléaét A1 dozócsütŐrtökön, 1924 május 29 én fogják proklamálni.
(x) „Tetra" Ciecaemő kelengyék Schwarcz L)<rzsó cégnél, Fő U( 6. tzém.
_ (Az egéax vonalon apad
n Tisza) Miskolcról jelenti*: A Tisza rgent f-lsö és tö\'épaő folyásáról mind -nönoen apidást jelentetlek. A tokaji főszolgabírói hivatal iclentése szerint a víz alatt álló házak jórésze már felszabadult, a hatóság azonban még nem engedi meg a beköltözés*, isivel előbb •gy bizottság fogja megállapítani, hogy ■ hizak alépítménye nem rongálódott-e meg. A Bodrog egész vonalán laisu apadáa állott be. A felszabadult területeken a vetés mindenütt tönkre ment néhol félméteres iszap- vagy homokréteg rakódott a földekre. Az áradás most a Tisza alsó folyásához ért. A Tisza vízállása S-.egeden 692 centiméter, tehát kö:el hét méter, mely Újszegeden áthaladt a hatal mas ártéren és a fűzfák koronált
ölelgeti. 1919 ben 9 méter és 16 centiméter vo t a Tisza legnagyobb állása, két méterrel több a mostaninál. A körtöltést mindenütt megerősítették a modern árvédelmi technika tökéletes alkotásaival. Stégeden bgalább 5—6 nopig további áradás várható, mert tulaágoaan árad a Maros és a KŐrÖs. Az árviz által okozta károk ma még fel-brciülhetetlenek. A hosszú id.-lg tartó áradás, amely Alaóborsodban több mint 40.000 ho\'d termőföldet öntött el, a vetéaek jórészét, különösen at &azl gabonát mindenütt tönkre teazi. Hi az Idöjáráa oem fordul melegre és a viz hamarosan lemegy a földekről az Őati veléa egy réaze talán megmarad. Az árvízkárosultak adómentességet kap nak, azonkívül kérni fogja az alispán a pénzügyminisztert, hogy a most kivetett kéoyazerkőlcaön-előleg befizetését az árviz okozts károk mértékéig engedje el. A községek lakoasagán « kétségbeesés lett úrrá és hosszú Időnek kell elmúlnia, hogy a mostani árvíz okozta károkat kiheverhessék. A községek részére a kormánytól őszi vetőmagot is fognak kérni, mert az ősszel elvetett őszi búzának nem lesz ulántermése éa igy vetőmag nélkül maradna az egéaz vidék.
Szegedről jelentik : A Tisza gyora áradása még mindig nem ért véget. Ugylátazik, hogy az áradaa eléri az 1919 iki Áradás színvonalát. — Stcgedcn kedden reggel a hétfői 8 méteres vízállással szemben 824 cm. volt, eatére pedig elérte a 840 cm. t. Aggodalomra azonban még nincs ok, meit a Tisza töltése még másféimétares emelkedésnek is el-lentali. Valóazinü, hogy a Tisza tegnap elérte a 9 méteréé vízállást. A Tisza felső részénél már baállolt az apadáa. Mskót gem fenyegeti veszély.
(x) Singer József és Társa dlvatáruháxa Erzsébet-tér, Központ szálló épület, megbízható bo vásárlási forrás. Alapítva 1860-ban.
(x) A „Myazterl" Jaxx Band szilontenekara esténkint az Arany-Scervaa kávéházban hangveraenyez.
(x) Elsőrangú liszt olcsó árban kapható Villányi Antal liazt-kereskedőnél Eötvös-tér 29. szám, Szentháromság szobor átellenében.
(x) Url éa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz qízsó cégnél, Fó-uj 6.
(x) A családi tűzhely mele gót, boldogságát őt\'xl meg s elkerüli a clvódásokat, h . h .rianya-és zokniszüáségletét ual»m azer.i
be. Mindennemű mrgrcndrlésekei éa javításokat szakszerűen végez u
FILIPP kötődé. S;omba!hely, Széli Kálmán u. 6.
\\
ím. április 10.
ZALAI KÖZLÖNY
3
— (A Hunyadi-utcában feneketlen a sár) A következő pintwoi levél ér\'««z«tt a V.slal Koilúoy sierkesttőiégébo : .N\'agyon tisztelt Szerkesztő Uram 1 l.apjuk nyilvánosságához fordulunk abban a remény-ben, kogy ez a lépési nk talán felhívj* az illetékesek figyelmét is arra, hogy legfőbb Moje lenne már a Hunyadi-utca tehetetlen küztekodési viszonyain segíteni. Ha két embernek n keskeny járdán keruloio kelt egymást. i: egyiknek feltétlen 1a kell léf nlo a kociiuUa a akkor már kokin felül gátol a sárban. 6p«n a tegnapi vásáros n.ipon történt mag, ami egyébként is napirenden vao a Hunyadi-utcában, hogy egymásután két-három fát hordó kocsi siilyedt majdnem tengelyig a sirta és hossza időro tehetetlenné tették a kózlokadést Véleményünk szarint ilyen, még falusinak is rosta állapotban levő útnak nem szabadna a város közepén, a főutcába torkoló mailékutca városhoz küzolobb cső felében előfordulni* Roméijuk, hogy, ha tényleg aikerul a városnak a svájcifrank-kolcidnt megszeretnie, akkor gondolni fog az utcusodezésck, útjavítások programjainak kivitoléníl a Hunyadiutcai mostoha állapotokra is. Tisztelőitől: Tobb Hunyadl-utcfl háztulajdonos és Jskó.*
(x) Nagy pénz megtnkarltns. Amíg » készlet tart, vásérolhc.t mérsékelt »rb»n kartonokat, batiaztokst és grencdinokat Singer Jóxscl és Társánál.
— (Megkezdték n bajai főid gáz teltáráeát) A régi Magyarország egyik speciália nevezeteaaége a földgáz volt, mely bőven szol gáltatta számos ga.daaigl ütem részére a drága energiát. A kis sármásl földgáz mint világító anyag is elsőrendű volt. &t a kitűnő gáz-termő teiölctet is elveszítettük, a trianoni béke Romániához csatolta az éitékrs sármásl mezőket. Most arról értesülünk, hogy a btj»i Pan dur s igeten felfedezett földgáz kitermelésére már m-gkc;d5dtek a munkál jio\'t. Annyira ko noly a ba jal fö\'dgát ügye, hogy ur ország egyéb részein felállított fúrógépeket mlod B\'jára szállítják, hogy legközelebb lejjé* apariluiial kerdje-nck a fu.áai munkálatokhoz. A szakértők véleménye azerlnt ■ bajai fÖldgiz egyik erőteljes föllendilője lesz a hazai Iparnak.
(x) Váazon váaár. A legfinomabb minőségű siffonokat, batlazt-siffonokst, zefircket, kanavásznekat^ vásznakat, angicoket, dsmasatáru-kat nagy választékban Singer József cs Társánál szerezheti be.
— (Minden hut percben meghal egy tUdővóaxea Magyar-orazúgon) Budapestről j»le.itik: A nspokban tartotta i Magyar Nővédő Egyesületek Sővelsége Pestvármegye közgyűlési leimében hutz évea jubileumi gyűlését, amelyen nagyszámú előkelő kö\'őnség
\'jelent m-g. Apponui Albertné grófnő mrgpyliója uten Roscnberg Aujusta a tüdŐvéaz bo-\'-»lm«a pusztitásáiól beszélt. Kiszámította, hogy Magyar országon minden hal percben meg hal egy ember tüdóvészben Ezuisn a nők egyenjogúságáról szólt és követelte a teljes egyenjogúságot. Latinovics Róta azt javaaolta, hogy a Szövetség kélje a belügyminisztertől a nyllvánoi házak eltörlését. A javaslatot Apponyi Albertné grófnő ajanlatára elfogadUk azzal a megtoldással, hogy.szombat déltől hétfőig a 07eszcsitc.lt kimérő üzletek zárva tartassanak^. A köz gyűlés lelkes hangulatban ért véget.
Sertéaváaár. Felhajtottak 500, eladatlanul vUszamuradt 1P0. A vásár közepes vojt. I. r. 24000 25000 Könnyű 21000—23000. Szalonnás -félsertés 25000—28000. Lehúzott hus 25000 28000 Sózott a/alonna 24000. Zsír 31000.
— (Erdőbe fntott egy dunai bajó) tyohócsrcl jelentik: Az tlábbi mulatságos eset töitént a mull hét caűtörtökön a Sient László nevü dunai egy kéményes kis személy-szállító hajóval. A hajó Mohácsról Indult el éa utbsn volt Dunaíöld vár felé. A h lalmts viiáradás kö vetkezlében egve* részeken alapo aun kiöntöt* a Duna és blí a hömpölygő víz már sok helyütt a külső védő-öltéseket nyaldosta. A mag.s vi.állás miatt Igy került víz alá a bokrokkal és rekettyékkel szegélye zett alacsonyabb part, hogy tnéy a jó hijósnek is njgy felrdat volt n tengerr* dagadt k«ny»rgó folyón a tájékozás. Este nyo!c óra tájb>n vidá\'o hangul t volt a felfelé btk-laló hijón. A sötétség ránehoze dett n ködös víztükörre, a uorus égbol\'on egyetlen egy csillag sem rags.ojow. A vldim beszélgetést egyszerr.e rgy nős zökkenés éa éles ctikoig»s szakította meg. Az utasok ijedten ugráltak, fel.de cs.k hamar megjelentek a dunai „len gei észek" éa megnyugtatták » kö zönaéget, hogy ntresen stmml b»j. A hajó egy kis zátonyra került.
Lefüggónyö ték az ablrkokat, hogy a közönség ne lássa a h»jó orra körül a vltből kissé kiemel kedő bokrok agait, amelyek gu nyolódó harcsa bajustként fogtuk körül a rossz útra tévedt hajót. Egy órai munka árán t> ir.ntró>ok kiszabadítotok az erdő ölelő bokrai közül a hajót éa a ^zent Lástló folytathatta útját. E-zel » ki. kaland dal a dunai hajó leplpáítn a tájfunt kiá\'ló éa torony mrgastágu hullá mokkái daco\'ó ociánjbó kollegáit, amelyek sohasem dicaekedhetnek e| azzal, hogy ők voltak nz „erdőben".
(x) Dunántúl legnugyobb axö-vőpamat éa a.ovőcérna raktára. A világhírű jóminőségü szövő pamut 3, 4, 5, 6. 8, 10 és szövőc\'rna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ea v.st.^g-
ságb\'D, továbbá bordó és vörös fejiŐ kapható Singer József és Társa gyáii riktárábin.
— (Berúgott Vénusz, a vaa utl kocalbaa) Nagyváradról jelentik: A uagyvársdl vasúti állomáson hónapok óta egész sereg tozoga vasúti kocsi vesztege1, amelyek javításra várnak. A napokban a rendőrség ozekbeu a vasúti ko esikban razziát rendezett, abbnn a irménjben, hogy a városi tömeg szálLsokon hiába keresett zseb-metsr Ak és tolvajok búvóhelyét leplezheti le. A rendőrség ezúttal nem Is csalatkozott feltevésében, sőt nemi meglepetésben is volt részük lz eljáró detckliveknek. Az egyik var utl kocsiban egy teljes meztelen, iát\'aaólag élcttel-n nőre bukkantak. A román Scherlock Ho\'mesok ép.-scn megakarták illa pitani a-t, hogy «gy bogaimat bűntényt sikerült felfedezniük, ami kor a „hulla" felült, de az Idege nek lált*ra sietve visszafeküdt. A detektívek ezulán hiába próbáltak ■ nőhöz beszélni, az nem volt hsj landó felkelni. A nőt pokrócokba bugyolálták és mentőkocsin szálli tolták a rendőrségre, ahol mrg-állapították, hogy a vasúti koc«l ban talált Vénusz -r- tőkréo/cg. Kihallgatása még nem sikerült, minthogy a nő siket némának teteti magát.
(x) Szövet divat. Tavaszi női ruha kosttüm kőpiny, féifl öltöuy és átmeneti kabát kelmp újdonságok uaponla éikcznek Singer József és Társa divatáruházába.
ló bornak nem kell cégér
Nagykanizsa, április 0
Dr. Thasiy Gábor vármegyei tiszti főorvos küldte be hozzánk közlés végett az alibbi levelet, me lyet ezennel átrdunk a nyilvános ságnak, azzal a megjegyzéssel, hogy n msgur.k részétől egyáltalán nem óhaj\'unk részt venni semmilyen hiilspl polémiában.
A levél a következő:
Igen tisztelt Sserkeszlő U I
A .ZsWegyel Uj.ág" 1924. áp illis 8 Iki s<áma a szerkesztőséghez intézett soraimat — melyet alább szószerlnt közlők — rövid kivon-t-h»n kötli és oly reflexiókét fűz hozzá, ami helyes megvilágításban egészen máskép fest, mint ahogyan azt cikkíró ur téves következtetés-fi beállítja és egyáltalán nem he-1 feselhető az n mód, amellyel a cikkíró ur ferde érveléseit a nagyközönség bírálata elé bocsátja az előzmények helyea Ismertetése nélkül.
Beküldött nyilatkozatom a kö veikrző volt:
„Rövid időközben immár másodszor közöl a „Zalsmegyei Újság" egy Zalaegerszegen ujonan letelepedett orvosról oljan tudósítást, ami különösen a második „Ety kul tuibotrány" cin alatt — annyira reklámszerü és teljesen egyéni ér dekeket Utazik szolgálni, hogy kénytelen vagyok ez ügyben a nyilvánosság előtt felszólalni.
Ne.n csupán az orvosi állás ko molyaága és tekintélye, de az or vosi etika Is tiltja, hogy oivoa a suját működését, annak uiócozn taít, képzettségének fokát és slke reit — egysióval kötelcaségbell fel adatát — a nagykő.önség előtt hírlapi cikkekben rskláinazerüen hirdesse, vagy hiidrtni engedje és ha iiyet halósági oivos, avagy Or* voa S\'ővetségl tag ciclekszlk, az ellen fegyelmi elj Írásnak van heJye.
Nem tételezhetem fel, hogy az Illető fiatal prvos — bármilyen alapos és e\'sőrendü képzettséggel bir ia \'— az ő tudását és munkásságát hírlapi cikkek pi obleinatlkus sikereire akarná felépíteni és na gyon rossz szolgálatot tesz a cikkíró akkor, amikor dicshimnuszok zei.géséveil óhajtja réazéie m-gstc re; ni azt ■ pozíciót a azeuvedő emb rsíg körében, i mli csak »z orvoti szorgalom, tudás, kötelex végteljesítés, érző lélek éa elöc-tca nlspos orvosi munkával lehet és keli elérnie annak, *ki Lomolyan foyja fel o:vo*í hívatAsát.
Ebben oz ügyben egyelőre több mondanivslóm nincs, di a: i biz tos tudatom megvan, .hogy a vár megye orvoal kara igazat fog ne kem adni abb.n, ha minden ilyen reklómszerü cikk és hlidetés közzététele ellen óvást emelek, mert az Ilyesmi nemcsak etikai vétség, de általános emberi szompontból Is ízléstelenreklámhajhiszás. Z tlaeger
szeg, 1924. évi áprlils hó 27 én. T.ljes tisztelettel: Di. 7hassy Gábor vm t. főorvos."
Arról van ugyaris szó, hogy egy fiatal közkórházi alorvos, aki 1920 ban szerezte meg oklevelét és 1921 ben a sopioni közkóiház sebészeti osztályára került, folyó éVi április hó 1 ével Zalaegerszegen telepedett Io és óhajt sebéazi gyakorlatot folytatni E cílból a zalaegerszegi üresedéiben levő kórházi alorvosl állásra óhsjt pál« ázni, amely állís — az ujabbi szanálási javaslatok sze-
rint — a belügyminiszter rendelete folytán cisk aUor tölthető be, ha erre a miniszter előzetes beleegyezését adjo. At ügy jelenleg n mi-nisz\'er döntéae abitt áll. Nincs te-hát semmi akadályu annak, hogy mlciazierl engedély alapján az állás
— kinevezés és nem választás utján
— mint a:-.t cikkíró ur helytelenül írja, vele töltessék be, de. hogy miért ez a nagy sietség, azt bajos megérteni. Hiszen itt lakik, letele-pede tt és mindenkinek hozzáférhető és hs tényleg jó szakorvosnak bl-zonyu\', el Is fogja érni azt, hogy jó, sőt kitűnő piaxlsa lesr. de . . .
— ezt jó lesz megjegyezni a cikkíró urnák — „dobbal, síppal verebet fogni nem lehet" és „a jó bornak nem kell cégér."
Nem keresünk és nem akarunk tehát — mint azt cikkíró ur mondja
— a tlvedlk hatnrban kutatni arra alkalmsa erő után, de az Isten aze-rclmére, ne siessünk olyan nagyon az. al az előlegezett dicsérettel, meg tudja éa m?g fogja azt szerezni * mi fiatal kollégánk a cikkíró ur rhdójn nélkül is kitartó munkával, ernyedetlen szorgalommal éa belgazolt szaktudáaával, ami reá nézve minden eaetre előnyösebb, felemelőbb és megnyugtatóbb lesz, mintha cikkíró ur fogadatianul próká-toroskodlk. Maradtam a tekintetes Szerkesztő Urnrk
Zslaegeiszrg, 1924. április hó 8.
Kiváló tisztelettel
dr. Thassy Gábor vm. Ksati főorvos.
SZÍNHÁZ
Élő holtteat
A: Országos Kamura Stinház szerdán esli Tolsztoj Élő halott című drámáját mu\'atts be a Vajda Sándor féle átdolgozásban, n<*gy szinpsdi képben. Az eiősdás középpontjába.! Alapi Nándor alakítása állott, aki Fedja nehéz azerepét játsiO\'.la valóban a legigazibb művészettel Partn-rel kö»űl első sorban Koppány Bőskét kell felemlítenünk c cigánylány szerepében s többlek, ca.Venem az egész társulat, cgyformáu kitűnő jílékkal segítették sikerre az előadást.
Annsk, hogy az estnek nem volt valóban igazán forró sikere, a közönség magi volt az oka, mert rer.dtivül nehezen m-legszlk fel é« azlnte cllensiges hangulattal hall galja az elő dist Pedig a színész is csak akkor tudja kifejteni tud» sát, tehetségét, ha megérzi, hogy meg tudts fogoi a közöoség^.ivét. Bbtosak vagyunk benne, höVy ha csak valamivel több melegség és szeretet sugároznék a nérőtérről a azinpadro, u Lilüoő társulat igazán n>gy sikert .ratna.
Sardou kacagtató vigját -ka, a „Váljunk el* van műsoron ma es^e a Polgári Egyleti Kamaraszínház• ban. A derűs vígjáték főszereplői: Alapi Nsndor, Pogány Béla. Kop pány Erzsébet, Cserényi Adél, Baán Lili és Szécsi Ferenc. — Holnap Szabados Piri felléptével a Tűzvész az Operában kerül színre. *
A színház heti műsora:
Csütörtök: Váljunk cli (vlgjáíék.)
Péntek : Tűzvész az Operában (színjáték.)
Szombat: Re/tett élet (színmű.)
Vasárnap délután: Kis lord (életkép.)
Vasárnap este: Válás után (bo* hózat.)
ZALAI KÖZLÖNY
1924. ío\'HI. 10
BOZflJFÉMYRÉPSZINHÍZ
A szombat—vasárnapi müio\'ok fénypontja Harold Loyd (¥ő") mJ •odík frenetikus halá»u vlyiáléka: A tengeri medve Its\'. Annji ele* veniégct, ötlelenscocl li\'kái U\'un\'c filmben, mint az „ő" burleszVjeibrn. „A tengeri audv.-,"siVere Budipesten óriási volt. mó* ebben ■ darabban dooplngolta a m.mí fi cíkáji löméi d l: humorát, boszorkányoselevenségét. A fűmet ■ Vllágmu/gó r.u\'a\'ja bo.
Az Urániábsn Korda Síndor „A holnap titka" cimü fan\'as>tikus filmje ineyy.
SPORTÉLET.
(), Bajnoki Iabdaragómír
kőxia. A Zrínyi tornatel\'pen v«-aárnsp a t»»va»*l Idény harmadik bajnoki, mérkőzése kerül lebonyolításra. A Zrínyi T. E. csapata az eddigi mérkőzések során oly for mit árult el, hogy ebből ítélve, vasárnapi ellenfelél, kitől sz Ősai fordulóban vereséget szenvedett, Igen komoly feladat elé állitjs. A: ősz óta sokat frjlődőtt Z. T. E. csapatának b:vállt nyugodt és szép játéka a vssárnnpl mérkő é«t i« élvezetes sporteseménnyé emeli. Est a mérkőxéit a Kereikedelmi válogatott — Z-inji II. barátságos mérkőzése előzi meg.
Itt emlékojünk meg • Zrínyi T. E. mult vasárnsp magiortort kozgyü léséről. A nagy szárában Ő!S?eg/ű|t tagoknak általános tetszés közt számolt be a véli?;, tnánv ai e\'muli évbenl tevékenységéről., A válaizt mányi tsgok,közöl oz eltávozott pénztáros hefyett Hmváth Gyulát, fotballnlérőnek Tóth Lútlót vá Jaszlott* meg a kö/gyülés. A választmány azta javasUtá1, hogy az évi tagdíjat egy arany koronára emeljék fel, a körg>ü|é« tgy hsngulag elfogsdta.
~~ 1 I"-\'\' U, .A
A TÖZXOf HUW.
(S.|it ladókltéak UMoatel.nU..] A mai tőidén irányzat nem alakult egyeésp„n. A tőr.d.idő oliő leiében alacionyabl, ^folyamokon ugy.válván ax őia.«a pirco-kon vevők jelentkeztek. Zírl.t leié • lörade béc.i lanyha jelentéaekre lanyhult el. - A nylti.hoz kép.at 3 5 százalék veazteaéggel xátultak, A pi.con azonban nagyobb irvraz-teaégek nem lordullak elő. A köiép éa • kla ériékekben 4,eltolódé. él lotl Néhény favorit é.tík ludoti ciak Illlardn te. d lini. Ar egyén-
líilen IrlJnysat »ír!»ti|f tarlrtt. A piacra nem volt kölöuöiebb li.t-a ael, hogy a kosz\'p-nz fél azézalékr. eaett vitára. A zéilali árfolyamok rl » körépkuriu.oko.. állapltolték meg. Zérlatkor az Irényzat gyenge, h.n gulal vontato\'l, forgalom cirkély. SiKoaalpéDi \'/>-\'*/. ««\'"\'ék.
Ulótőrado. A aéilall irlo\'.yam nál valamív* 1 m.gesabb á.folyj-nink vcnr.ak érvényben. Ko.ztpénr pr. 1 aré.alík Magyar Hlirl 700, Salgó 790, H.z.l 290. Angol Magyar 91, Amc.ikal 17100, All.mv.aut 640, D íruhiua 4450. Villamos 2075, Acél 320, Cukr-r 3770. Levente 340, Ml :«hrgy-al 315. N.aici 2800, Kere.k. B.nk 1675, K.rton 94 Bp-.ll G it 169, Pe.tl H«>i 1275, Földhitel 450, Központi Jelrálog 17, L\'ovd Bank 17
£atl magánforgalom. Irény-zat teljesen üzlettelen. C.upán név-legea árloly.-nok jöttek léire. H..a!
Bai-k 290. M.gyar Hitel 705-710, Ontrík Hitel 240. S.lgá 795. Nova 167, Gen* D.niibiu. 4450—4475, Vil\'amo\' 2050 2100. K«a.én 3700, Pe.tl H.Z.I 5200, G ?orgla 615, Kereak. B.nk 1660, Mezficukor 315, Livante 330. Koizlpénz \'1,—V/..
Nemeafémek. E-ii.t egykoio né. 5900, fniinlos 15750, hu.zko ronéa 320,000.
Termény tőaa cl a Bura tlaravldékl 76 kg oa 300000 -312500, 79 kg-oa 317500-320000, egyébvldékl 76 kg Ol 307500-310 000. 79kg-o, 315000 -317500 — tóti 27000H 275000, tnkmminy írp. 270000—290000, — .Srárpr 315000 - 340000, ..b 255-260000, tengeti 237500-242500, ko,p.. 200 -205000.
A mai terménytőzidén rendkívül aruk keretek kö-.ött morgott n forgalom. Takemiény arpéban nem jött létre kötés,
Llsatplac. D .r. 46—4700, 00 á« 45-46, 0-ás 44-4500, 2 e» 32— 3300, 8 sa 1900-1950, korpa 21 — 2200,75 ézíralétoi roz.Iliit 32—33.
Vatőmasvak. Lucuna fehér 12ooo, völö, 16ooo, nyera^—llooo, Léhere fehér 22ooo, vöroa 2oooo, nyera loooo. Biborhere 45oo. Bal taclm 22oo—2400. Bükköny tinta tavaazl I800—2ooo Muhar 33ao. Ö.zl boraó 21oo—22oo. Viktória 4—5noo. Ctillaglrirt 24oo—26oo. Fehérbab 52oo—55oo, tarka 48-52oo. Nyulsznpuka 29oo—3ooo.
— Napralorgő fehér 42oo— 45oo, azürke 35oo—37oo Ltnntag 6000
— 62 >0. Képo..ta reper 56 10—6000 Keod-r 11—13oco. Muatér 4ooo— Sooo. Takarményrép. 18ooo,cuko-.ép. 65 o Mik 9—95oo. Köt.5 vö 6 29ou~3joo. arOrk- 24-25.
A budapeiii iőzfde zárd áí-ío3«?a»siai.
a budapostl lAisdo diluUn 1 úr.il jÁriárlolyamsI a kttvotkozSk :
rdUfeKiii.
Iterr. >tl I t-Uunr-l\'la (Xétl.n ,
K«r. II.Kl M.o.f-K\'n.rt Kflip. Jclillof V»r«l tank M«»-rr
Kcretk. B. 16 l\'clon
A«-«r, b lí^l ■
Halvltotl ip LIpaiTlrotl Kivin.il K\'.Mr.yai T«k
BfalMaBilt IJIJO
rooíiíre W
| ssr«
Bon -M
Uíié»t««\'al lJodapctti
Gltalla Kanxlii.
KifUj-.ttllcm.l
Viktória >
t\'lléV! Uel» űlnyré
C«ir«»
RldM | St«rS.-x I KívAroi
Brödi w«c
cííkr\' GaiO. GUcr HUlti vat
Hémkcteak. Franki
Oani\'Dan <
Uérl<<
Cbaodnuf\' * Vííyipai Vwtyf Pall^rl
Kl-n,
Koeaxntina
Rolbmftllt/ S<-MU-V SeNjll-r TíidlolT
Iturlt <ti> Cukoripar
,-uk
Guiméon (I...I I. llool la
KrooborzM Lljoura llitcl U Amerikai f. Hídi M. l.lo>d
Ualumvdi; \' ta
Netr.«« U(htl( lora
R«ib<nyal SalavOcia Tbík
Naakl l
Vik, l.\'Jtof
Zabolai
Hfdfttui
K4alsk«t|< Adria 1
Alias tl ka
l^ranta
Vaun. vili
Alt.
Olajul Olajipar Ua/oú p««
Sa4rA-K«iA W. Tcrlil G»:dUr<
r>*oic«
I>ian« K«J«ti M Klein Klotlll TÍ-TAW
Ttrn. ti.
BirOtl Kcckrlcb
Gtcbvindt
Kon., ut,,
SUaUott SaAlliiila
íoj j
Drnll ttnh Feltei KV.el G-Jfnl
T«k(on
I VoZ »lab
Siol&il 1 ZagyT.jlll. Rlrál Király a
ItOoi Br»n«t Crxvin ti\'m Waplr
llascralr«r
■Variilm Oiterrnt\'1
M.tr.-S\' « Tnrol Bp»« VrrWhr.\' u>V G>6ri l>Jr
Nyomdapapiros
mindenféle faiban és színben
napi ár ala,tt
készpénzfizetés mellett ki-árusittatik. Nagy mennyiségben üzleti levélboritékok.
Elárusitás:
10., 11. és 12-én d. e. 10-12 óra közi
Fö-ut 5. sz. Telefon 117.
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó VáilaSat
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Olcsó nőiszövef hétmé,ve ^es á tot
árakon április 20-ig
Míg a készlet tart
\' "V. « tio
Duplaazélea mintázott azövet ^tr. 28900
n divatcsikoa axövet „ 348C0
n jjabardin minden színben „ 44800
,, fekete-fehér csikós lüszter „ 58600
140 cm széles pepita szövet „ 48700
140 cm sz. angolzsáneru szövet sportkosztiimre ,, 148500
Marokin, jrikotin és kamgarnszövésü tíii/atkelmék kosztümre és ruhákra.
Kisfaludi és Krausi „ZZT^V^ Nagykanizsa
1914 áp.m. 10
2ALAI KOÍ.LOÍ«
5
Olcsó férfiszövet hét SS£5S
Mig a készlet tart
Gyapjú férfiszövet 140 cm. széles remek mintákban mtr. 137500 Gyapjú Homespon szövet 140 cm sz. sportruhákra is alkalmas 148500 Sötétkék és fekete lüszter gyönyörű minőségben 140 cm. sz. 107800
Férf ruhavásznak minden szinben.
Koverkottok börböri, kamgarn szövetek, fekete éa sötétkék különböző szövésekben, úgyszintén frakk-, ziakett- éa azmokingkelmék.
KISFALUDI és KRAUSZ JZSSSZ* NAGYKANIZSA
Nem szabad felülni hangzatos hirdetéseknek,
hanem mielőtt Ing, divatnyakke*dö, harisnya, kesztyű szükség.etét beszerezné, tekintse meg
uri és női divafáruházát,
hol a fentemiitett cikkek a legolcsóbb árban szerezhetők be.
Csakis elsőrendű megbízható árut tartok
Telefon 2-21.
GRÜNBERGER
Fő-ut 11. ~»a
A niagynr korona \'külföldi hivatalos jegyzéseit
Davlaa Valuta
t«CO»S> m« UCO*P »»
Wcs .... 95 79 SÓ\' 90
lkrlin .... 81 6! 69 81
PrAga .... 460 | 400 446 | 450 Nawjrorkbau 15.
k dwtu-klUMt hivalalas árfolyamai
Apróhirdetéseit
Valuták Davlaák
liglN AoHlMdam «J?JO IjSjO
U akartat «00-«Í0
Uta ÍJJ S*> Kopaob*«> ■ it«o-i}vo
üeaiv 7IOO.JJJOO KtisitUcU iojjo-IC^IO
Knmta ti ««XJ 47*0 Loodoo t»tTOO 14)?0O
U/> »4>OJJ»3 BrOwtl »»»J-»»»Í
Outi. kor. IMJ}-III»> Oluuulf »4jt> »40
»«!,. tr.ai J54J jilj Pirii 4«-X> 47«o
Lat 400 410 Vrl*. »ilj-i)Co
SlOli ! t«Bj 1)60 SfcKktw.\'rr I04OO-IIOJO
Sftjri lru,\\ l)4«0i}t>0 &»!•< Ij««0-lj8fro
Kotooa áln»f no sao B*o ■ o8})-»t!4
Holl.r t. h. •»7}o ajtjo S.6IU IJS\'J\'o
BslcrM 9jo-9«o
N«»jort J7COO-74JOO
Zürichi zárlat i
l\'áila 3410 00, Loudoa Z474\'00, Nawyoxk ti71 •u0, Brüatal 2876, Mallnnd 2G4500 Holland *13 &0, Berlin 124 50, Wien 80 60, Solta 4i6 l\'rága 1095 00, Budapaat 80^0, Ruk*r«»t 295, Balxríd 706 00.
A takarúkkorona árfolyama i
A Devizakőzpont közli, hogr a takarékkorona mai árfolyama 114 papírkorona.
Kalílőa .taikwitó: Sztrokay Kálmán. Kiadó: Nagykanlzaai Nyomda 6a Lapkiadó Vállalat.
Ua hülés- éa apanyoibalafl-nO aéflAIOI szabadulni akar, UB mint véraaa««ny ar«d> el® ményai ay6ay">*«t kl*án,
ugy feltétlen «1 no mulassza
Bruncsics Józsi
boraiban «it m«gkor«MÚ, mórt cu.k a* «
biztos «t<ila><oy. \'1 iiur (balatoniualWkii bacal citrom-»\'tyn 0400 K\', 1. I. iítka cr 3400 l\\, I 1 vür-> 2400 K.
Sugár-ut 53. Telefon 2-10
KlariO nmy ÍiomiuI ibwocu.íUcl, 6 fcMl-
1(1, ruhafofuok, •xcrvÍK\'í6 tsiul. CiXiiball. nyertf.
pad. XaaliKty-u. 41a 1008)
14 év éta Ismarl mindenki az-
Aranyhegyi borokat
mtiyok Jitaraoklnt urt palackokban újból kaphatók toon
2400 és 3000 koronaért
Somogycsurgoi Takarékpénztár R.-T.
közhírre teszi, hogy Zákirty vasútállomáson lovó
Hotel
réven ismeretes ingatlanát eladni szándékozik. Zárt ajánlatok sz Ín lézct cimére Somogy-Csurgóra küldendők és bővebb (c:vil6gosi tások ugyanon nyerhetők.
önkéntes árverés.
A morgányi erdőn vasárnap 13-án önkéntes árverés utján nagyobb mennyiségű bükk, gyertyán éa tölgyrönk és
circfl 800 öl tűzifa kerül eladásra.
Árverési feltétek az uradalmi ispánnál bármikor betekinthetek.
Egy milliárdot
Xlla osztálysorsjáték
sorajcgyaiból vAsiroI.
szerencseszámokat
ajánl Milhoffer Kálmán sorviaiylrodála (Rapoch-híz)
aliul a Btoil folyó fől.uzAsokoii CAAAAA br\'^^nÜif főnyereményt különféle nyeremények közt az DÜÜÜÜW KOfOnÖS b nyerték.
-„„„i, . agáss 40000 korona, fél 20000 korona,
sorsjegyek ara. neav«d 10000 kor, nyoicasi sooo kor.
Vidéki »»t»Krend«l*«ek poaUn pon»o»
Vasúti
1924.
menetdifak
március 20-tól.
Nagykanizsáról Oi\'orsionalt SzemAlyvonatl
1. OSlI. [I. am 111 01 ti 1 1. 0111. ll.oixt. n. OSIL
Budapest dv. 1S3000! 109800 73S0( 109800 73100 3660C
Székesfehérvár 130500 78300 4220Í 78300 52SC0 26100
SWfolt 90000 54000 360TC 54000 30100 1800C
Fonyód 58600 35100 ü:H0C 35100 23400 11701
Bilfltor.szertfyöray 41500 24ÍX.0 24900 16800 8300
Sopron dv. 134500 S07i 01 53SCC 80700 53800 26SMC\'
Sv>nib*lh.,iy KŐ 00 54\'Ka 54000 36000 ISnOO
Z1 irt zcntiv.tn 4WK0 •2940<.\'; 196(>Ci Í940U 19600 9800
Zákány dv. | 32500 1951X 13001 1:300 10200 5100
Gyíkényes 19500 13000 6500
B.rcs 71500 4Ü900j 38000 41900 28600 14300
Menetrend a túlsó oldalon I
SALA! K0Z1.0NY
1924. *prll|. 10.
N
N
j&m
Volt
Aki l^em veti, az l^em tudhatja, aki Vett, az meggyőződhetett róla, hogy
KOHNL LAJOS cégnél
lehet a íegszebb é» legjobb árut legolcsóbban beszerezni.
Féifi haditanaira\' nündtír süSobw:
Volt
Kői selyemfényű muszlin harisaiba mi«.-den szidba:,:
31.000 MOSL 29500
•14000 „ 39900
54000 „ 48600
58000 . 52000
Fátyol-harisnya minden színben: l/olt 68000 Most 62500
FéfH-soM minden szóiban:
pastel Volt 8800 Mbst 8500
sima szín ,, 24000 „ 19000
r.ik.. ii 27000 24000
Flór 66000 n 61900
n » 64000 — 60500-
» » 67000 M 62500
69000 64000
44000 Wost 38800
71000 „ ■ 65700
47000 „ 42W0
55000 • S0800
75000 „ 69200
8SOOO „ 77900
Férfi-, női-, gyermek-keztyük, gyermeWtarisnyák napiárorc alul. Hímzések, csipkék, szallagok Husvétra uaió tekintettel mélyleszállítva.
J. M. Löwenstein oroszlán védiegyü fehá* nemitek a íegj bbak! Csak azt vásároljunk! Telefon: 393.
Nagykanizsa állomásra és állomásról a személyvoiwtok az dlanti meoetreídszerigtlaizleked.iek:
Budapest O. V.-Nagykanizsa közt
fakuu «.irkí"u«\'< l„íu,(s «,„kutoir4|
A VONAT NKMK 11 A \\fÓNAT NltMK
2l«. IMrcílyvout 1 ( oi \'.\'03 Kyofivac.l , 12 4j 214 >sc.rí\'yvcii .1 2( i 30 2\'JS K>\'0[xvoni.t 21 1 22 Balatonizentgyörgi 21S. szemílyvoaat 301. iyorsvoii-t -1 •"<• szciiiily vonat gyorsvonat .-Nagykanizsa közt f :l" 1 30 15 1 3S
- J2. vc^y.tvoiMl közvetlen gyorsvonat J 1 2S at:>. személyvonat II-\' 1 " II U 20
-1-------------■ IM^WM.
I közvetlen kocsikkal
7 11 | "201. gywvoiwt \' 22 10
NagykanUs*- Pra^rsko (Prag^rhoUközA
10 <5 | 2*4. SMMÍlyvooal ; S I 31
\'I 20 23 | :;:;2. vegycjxonal 18 ! 3|
veftj «von.I *rom4ly vonat
II 6 \' 10
" 13 I 1!
s-l umu J íj OJ I SM ..ciilyvoo.t
"""\'y"™\' II » - I SOt. noawM.
» .01. és 302.«. gyors vonalokkal kBivetlen cseh koisjk ktjílekadnek Gyékényes, Nasj-kamzsa, Srcmbathely, 6ySr és Hegyeshalmon át Pfaha (Prága) és Zagreb (Zágráb) kikt _____Nagykanizsa -Szombathely közt
7 , 35 I itcniéJyvonHl
Nagykanizsa -Barcs közt
17 30
«.nfl)rv«ut
\'-■Un. vecjcvjnnt \'J1.1 \'í\'yonvon.i
0 M | öl2. .MtQ%voiut j; s \' 10
;i 1 " | D32- . ,s, g
Menetdaiak a túlsó oldalén!
& takarék-korona
.r(oly»„ it m4t.it.lt (UJ.xí. oüoQóbon
etapv^ta délután három órakor
közli a
Magyar Távirati iroda
expasUwEja, Fő ut 13. Telefon 338. 383
„ZaiaíKözlöny
kaph ló
Horváth József S
Fö-ut As SugAr-ut sarok,
Göíög.KároWr™
Erzsébet-tér, Fiume kívéház előtt.
Özv. Palkó Jimefné E5l£
Ftscher Pál ujségárusnét.
Nikkel és rézpénz*
bsváMáis
Büdawst, IV., l/ármegye-u. 7.
Pémt&rl Arik 9 - S-lg
Hangjegy-
újdonságok:
Java Ananaa Ó Katharina ! u«l is On» »uP Roie of\'tho Rio1 Grandé A magyar McM»*lo«ok
(Ady van) Tutnnkhámen Shlwmy La java Chnplln-Blne« Tangó dlantur
Fítchetf Ulöp Fiai
papftráruháaá***^
NaGVKANtZSáN
Bútorozott
egy vagy kátw»l>»-ko«iHié»iak4iW!»res
gyafra«kkl.n\'hAx«»pir. Ciru . kWób.u.-
Hi&svétra ajándékul
Miltényi cipőt vegyen
Vászoncipők, lakk-éa- antilop, cipők és mindenfajta tamis-cipők nagy választékban.
Miltényi Sándoréi Fia
cipóáruháza, Nagykanizsa, FS-t»í2. Városház
Nvomíou >-Nüurksóutau Nyomd, it Uj-kítJo Vatialsi *M,»vav..m«!*!>«B. N«.-Mai»«»..
Es«e* ára hétköznap 800 korona, wwár. és ünnepnap 12QO korona
63. ilfoJWH* "Nd^yJwnlwTm^ 4»>iUll H- P^tíT 85. nuLm.
POLITIKAI NAPILAP
lUruol hóra StOOO
thur Salter koronánk gyors látásának szükségességéről
Sir Orthur stabil! ,
Pária, iprilt. 10 Sir Artbur Saller a Nemiel.k Sxöv.taígén.k í li»tg.tí(»
tagnap délután fogadta a aajtó kép vla.ISlt. KSJÜllí\' ií\'Gk, hogy . Nemietek S Sv.tiéga J Smith boi loni pénxOgyl axak.ub.rt na kl budapesti főbiztosául. H.ngoz tattá, hogy nagy örömére azolgál es a választás, mert Smith, aki annak l&ján tevékeny részt vett a klnal konzorcium megszervezésében és a mexikói államadósság rendezésében, Igen kiváló axakember. Is merteti* ebből az alkalomból a Magyarország pénzügyi és gazda •ági talpraállitását célzó akctót/kl fejtette, hogy miért van- szükség Msgyaroraiág gazdasági raegarőal téaéra és váiolta azt a tervezetei, amelyet a Nemzetek Szövetsége készített a magyororazágl " infláció megazüntetése céljából.
"watMtmni * ixsséaaolt azután arról a prc^r-mróJ, amelynek végre-hsjtáaára J. Smith lea/ hivatott az érdekeltek részéről legu\'^hb aláirt jegyzőkönyve^ alapján. F. inuk a !»• «iyr•nio»k i> i e j -, hogv hl\'
tositsa a magyar korona haladék, talaa atablllzáláiát. Eeáek érdekében egyrészt m*«azüntetlk es inflációt, másréazt 250 millió aranykoronányi újjáépítési kölcaönt^bocsáj tanak Magyarország rendelkezésére. A kő\'ciőn srolgálatára lekötött állami jövedelmeket fogja «Uen-Őrizni a Nemzetek Szövetségének fő bistosa, akinek megbízatása két évre terjed.
A fŐbiztoanak ezenkívül as a faladata leaz, hogy a kölcsön eredményének felhasználását szemmel tartsa. . ""
Salter annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy k kölcsön elhelyezése éa az újjáépítés munkája a megállapított program szerint zavartalanul fog végbemenal. Eb ben a reményben diegirősltlk ások a tapasztalatok, melyeket a Nem-aetek Szövetségének bizottaága legutóbbi budapesti útja alkalmával átérzett • magyarországi h ly»«ttől. Végül bejelenteti, h<>ty J. Smith a jővÖ hiten kel útra\'Bostonból áa közvetlenül húsvét után fogMj* el bud*p-*ii hlv.t.lai. ■
Trmrsrr
A Ház megszavazta a tizenhatos üléseket
Éjfélig fognak tartani a nemzetgyűlés ülései — Viharok közt folyt a ssa^álásilaVasíát tárgyalása
Budapest, április 10
A nemzetgyűlés mai ülését 10 árakor nyitotta meg Sxcitovszky B$l* elnök. A napirend első pontja a 16 óráa ülésről szóló Indítvány felett v^ló határozat\' hozatal volt. &>bŐl az alkalomból ugy a kor-mánypárti, mint az ellenzéki képviselők nagy számban\'jeUntek meg. A azavazás megejtéaa után elnök kihirdette a Ház határozatát níely szerint az Indítványt Í?7 szavazattal 33 ellenében a Ház elfogadta. Ennek \'értelmében pjnUt&W kezdve hz üléseit" reggel 7 órától délután 2 óráig és délután 3 árá(ál éijeli 12 óráig tartanak. Az eredmény kihirdetésókor a Híz (ág\'jal ho.x asaaan ^\'jeneznek.
Rassay Károly a házszabályok-hoz kér s \'ót. Lehetetlennek tartja, hogy a Í6 ór^a üléseket csak\'^egyszer • zailtaáV meg. Kifogáaolje .it la, hogy .i ülés már 7 \'árakor megkezdődjék.
\'Ax olpík vál.axában kljeleotl, hogy a*\'1 Váxaii.o.lyok axerlnV fc meghoxaxabbltott Oléaek ca.k .gy-at.r alakíthatók ,.ieg\'é» pedig leg-feliebb 2\'órár.. A. JnBkaíg c.ak azért xd (gr óréa "\'azüietit az oví.íc, mólt kűlönbeo r.gg.16
órakor kellelt volna kezdőn! ai üléat, hogy azután délután 2—4 lg ax0aotelhxa«aock.
Napirend azeilnt ezután áttér-n.k a axanálá.1 törványj.vAalat tárgy. láaának folytatáaára.
Az .laS íeiaxólaló Nagy Vince. Alig, hogr mtgkexdl baaxédjit, nagy xaj tört kl a kormánypárton. A kormánypárti kép\'vla.lík nagy ré.zo feláll helyéről éa elhagyja u, ülé.termet. N.gy x.j az .ll.nzék.., ax ellonxék ré.zérSI élénk\' f.lklál-táaok :
— Megbeazélték négy.n, klcxl-oélt dolog atb.
Ax elóók hoveaen ca.ng.t, majd rövidé.en h lyr. állítja a r.ndat, \'mlr. Nagy Vince Kie\'gkexdl \'baaxá-dét. Kijelenti, hogy moa.kodáara nirci a.Qkaé?.
Sromjas: Padig m.aakodhatna 1 Mándl: Van mltl :fragy: önnek\' x*Idó volt - pl-ptji éa még la Így beaxél ? (Orláll xaj.) A kormánypártról a kíxBi-aiótáaok egéax áradata xudul felije. Etnőlcoek\'cak n.ltezen\'alVetúl r.n-de> ^éVamteníe.
A\'dW\'Vlnc. folytalja b.azédét. A Kílftí\'d\'ftltél.l/l aokkil"iW»o-a.bb\'ák, mint Atíillrlái SiltlK\'
A frank-hossz
4 párisi lózsde kedvezőbb oiientáctója. amelynek bekövetkeztét az optimisták már e bélre jósolták, egyelőre elmaradl. Az óvatosabb elemek felfogása bizonyult helyesnek, akik számítollak arra. hogy az ultimóra kötött óriási Irankhatárldőüzletek lebonyolítása és az ezzel kapcsolatos • u|abb kereslet a külföldi piacokon a frank Iránt, ennek további megszilárdítását fogja eredményezni.
Londonban és Newyorkban tudni vélik, hogy Polncaré uj Jtab|(te(jének legközelebbi pénzügyi programja a frank kurzusának stabilizálása és a párisi tőzsdén kolportáll hírek szerint a Bar que de Francé máHs nagyobb Inter/enclós frankeladlso-kal eszközöli a tekintetbe jövő külföldi tőzsdéken, hogy a frank esetleges további emelkedésének gátat vessen.
Kél$ég(plari, hogy ha a frank-hossz lendületéi a mostani nívón nem sikerül megállítani, ugy a francia gazdasági életben igen komoly \' zavarok állanának be. Hl^z a ffaocla e,?port máris sokat veszteit versenyképességéből.
Igy például az angol nehézipar körében, amely loar ez év első három hónapjában különösen sokai szenvedeti a francia kon-kurrencia által, máris elérkezettnek látják az Hót, hogy felvegyék a franciádat a versenyt /-zok európai piacain
Hogy az angolokon kívül az amerikai tökének Is erős érdeke fűződik a frankhossz további kl-mélyltéséhez, azt az amerikai exportlparpk versenyképességének növelhetése eléggé kézzelfoghatóan magyarázza Végül a frankstablllzácló ellentáborában l<!sz\\lalálhatú az áz Internacionális spekulációs réteg Is, amely a frankbesszből már ugy, ahogy kimászott és azóta a fránkhossz Iolytatódásának)csh\'etőségére tette fel a kártyái. És ha a francia pénzügyi politika nem látja át elég élesen a pillanatnyi helyzet krltlku? fontosságát, ugy a frank
Iránt a külföldön még állandóan Ijjutjtkozó nagy kerejl.etet figyelembe "véve"\'ez aL \'spekulációs tábor tán a helyes uton Is |irna Ne^ kell azonban azt hinni, ■ hogy a francia közgazdaság nem volna teljesen tisztában azokkal a veszélyekkel, amelyeket a frank-hossz további tulhajlása magában rejtene.
A devizapiac előbbiekben vá zolt bizonytalansága megakadályozta, hogy a vásárló kedv dominálóvá váljék a párisi értéktőzsdén, amely pedig az összes előjelek szerint rövidesen akcióba óha|t lénnl.
A |avulásnak olő|elekép azonban a kontremln nagyabb értékrombolásaitól az értékpiac e héten már meg volt kln^lve. mert az Interveniáló b^nkcf.OMjtokon kívül véleményes vásárlók ls se-\' glte,ttek felvenni a spekuláció blanco-eladásall.
A jövő hél tendenciája ma|d-npm kizárólag o devizapiactól függ, m?rt addig, amíg a frank nem mulatta a slsbjUzáiódás konkrét előjeleit, a tőzsde bajo-ián számíthat a nagyközönség akllv résztvételérc á kurzusok megfelelőbb kiépítésében. Nagy mozgalmasság Jcépél mutatta é bélen az árutőzsde, ahol az ösz-szes gabonafajtákban az Importőrök szokatlanul nagy kvantumokat ludlak elhelyezni. Eléggé Indokolja, ezt maga a Irank-hossz folytatódása, amely lehetővé teszi, hogy a fontban, forintban és dollárban kalkuláló Importőr e héten Ismét leszállíthatta árait frankban, de figyelmet érdemlő jelenség, hogy a francia 192yas gabonatermés nemcsak abszolút nem felelt meg azon optimista várakozásnak, amelyet a francia kormány hónapokkal ezelőtt propaganda célból lépten-nyomon hangoztatott, hanem az átlagos évek Importszükségletét jóval meghaladó mennyiségeket kellett behozni. Igy az egyik vezető ga-bonalmport cég ez év első három hónapjában már akkora kvantumot helyezeti el a francia piacon, tfllnt az egész elmúlt esztendő \'folyamán.
1
ZALAI KOZLOXT
1924. április 11.
Ezután • tisztviselőt létsiám .paaztáat teaxl szóvá.
Rátér • jugonlív olasx szerxő déere. Alt állítja, hogy a oegyhi-t.lraak a magyal kormánnyal mm ben olyan bizalmatlanságot tenusl toltak, hogy még alt a kla területet aem sikerült visszakapnunk, melyre prdlg határoiott ígéretet kaptunk.
Dritdy: Akkorát in kaptunk vissz., mint egy hltblxomány. (Zaj) Nagy Vince alt állítja, hogy a kormány síért nem akarja Károlyit bíróság elé állítani, hogy ne kelljen Nagyatádit la bíróság elé állítani.
Nagy x>j, tünteté. a jobboldalon. Elnök ax ülést félbesiakltj., délután 3 órakor folytatják.
Ax űlé. újból való megnyitása után Nagy Vlncs folytatta besié dét. A hitelkérdéssel foglalkoiott. Határol.ti javaslatot terjeaxtett be, hogy aiok ai emigráltak, akik nem axolgálták a kommunlxmust, tér h.Menek vlasxa Magyarországra é« hogy mlg a kormányforma kérda-lét véglegeser rendelik, a koimány addig la 30 napon belül tegyen javaslatot a kormányxó jogkörét illetőleg.
Benedek János • köigaxdsaágl állapotoki ól beaxélt. A ja vaslatot nem fogadta el.
Puki Endre kifejtette, hogy a szanálási javaslat gerince a költőid! kölcsön. Elismeréssel adózott a mi nissterelnók muakája iránt, amely lyel lehetővé tette, hogy a kü föld mint egyenrangú féllel tárgyaljon Magyarországgal A javaalattal kap caolatban a nyugdijsaok ügyéről la bestéit. A javaslatot elfogadta.
Hatos Jénoa a trianoni béke ra-vlzlójaió! és • jóvátétel kérdéséről beaxélt. A kormány sxertnte nem ért el különös eredményeket, mert • szanálás 3—4 év alatt m.gatól I. b.következett volna. Későn állították fel a Jegylntéietet. A ja-vaalatot nem togadta el.
Elnök napirendi Indítványa sí. tint a legközelebbi ülés pénteken reggel 7 órakor kezdődik.
Ax üléa háromnegyed H ór.kor árt véget.
Huaxonif J óría Utá.ek A nemzetgyűlés pénteken már 16 órás ülésen tárgyalja a szsná la.t javaslatot. Az ellemékl kép viselőknek a liberális demokraták kivételével az ax álláspontjuk, hogy húsvét előtt nem engedik t.tő alá jutni a javaslatot. Ha ax ellenzék nem sxuntetl meg ax 5—6 óiás obstrukciói beszédeket, a kormánypárt kész erélyes csxkö-ökkel, 21 órás ülésekkel kivinni a javaslat feletti döntést. Eiesetbsn a . vaslatot síétválaaxtanák és délután 3-tól 7-ig, este 8 tói 12 lg
párhuzamosan tárgyalnák tov.bb. Az ülés.ket va.árnap Is mrgtsr laoák. Több képviselő fordult ilyen javaslattal a pártho\', de az elnök egyelőre eit a tervet elvetette.
A legköielebbl ülésen kormány píill réairől Eiri Szabó Doiaí és Appanyi Albert gróf, ellenzéki réa.ről Reisinger Ferenc és Zsirkay Jinoi sióiéinak fel.
A KöxmUvelödial Tanács ülés.
Az Országos Kö.művelődési Tanács csütörtökön délu\'án tartott közgyűlésén Ktebelsberg Kunó gróf közoktatásügy! miniszter lamertette az Iskolánklvüll népművelésről szóló törvényjavaslat tervcélét. Kijelentette, hogy a javaslat nem egészen végleges s annak Id.jáa kl fogj* még kérni a Tanács hoziájárulását.
A kormánypárt turnusokban
blitoaltja • Háx t.nác.ko.ó
képességét
A nrmxelgyűlés alatt a 16 órás ülésekre vonatkoló indltviny megszavazása után a kormánypárti képviselők értekeilel re gyűltek össze a parlamenti mlnlszt.rlaníc.l axo bábán. A. értekeileten Mayer Já-noa elnökölt. A kormánypártnak csaknem minden tagja megjelent. Mayer elnök kegyeletel szavakkal emlékezett meg arról a gyászról, mely a miniszterelnököt nővére el-halálorásávrl érte. A pírt a ml nlsxterelnök gyásiát mély megllla tődéisel vette tudomásul és rész-vétének adott kifejezést. Az értekezlet egyetlen ponlje az volt, hsgy a párt a 16 órás üléseken oly számban vegyen részt, hogy a Ház taoácskozóképes tegyen. Ai érte-
kezlet megblxta a párt vezetőségét ,x intéikcdéaek megtételére. A ve zelőség ■ pá.t tsgjalt számukhoz kíptst turnusokba /ogia beosztani. Jóleső megnyugvást keltett a kormánypírt körében az a körülmény, hogy a 16 órás üléa indítványa feletti aiavaxáiban ax ellonxék tagjai köxűl csak harminchármán vettek riszt. , .
A szocláldemokratapárt mint
egy 20 taggal volt képviselve, ugy, hogy a tulajdonképenl ellenzék tagjai köxűl csak 13 vett résxt a axavaxásbsn. Ebből a kormánypárt ait a követkextetést vonta le, hogy a szanáláal javaslat a polgári part résiéröl nem áll siemben oly nagy ellenállással, mint azt egyesek feltüntetni szerelnék és Igy a Ház negy többsége ax ország javát képviselő szénáiul javaslat millett foglal állást.
HÍREK.
Három és fél milliárd adó folyt be egy hónap alatt Zalamegyében
A közigazgatási bizottság március havi beszámolója
Zalaegerszeg, áprLls 10 (Saját tudósítónktól)
Zalavármegye közigazgatási bi zottaágának c hónapi rendea ülésén
Bődy Zoltán alispán beszámolt a vármegye március b^vl kötblzton-■ági állapotairól. A jelentéa azerlnt a tőrvényhatóság térülőién március hónap folyamán a közbiztonsági állapotok terén aemmi változás sem volt ax előző hónaphoz képest, tehát a vármegye közbiztonsága általában kielégítő volt.
Megállapítja ■ jelentés, hogy tüzeset háromazor fordult elő márciusban a megye területén. Legjelentékenyebb volt esek kőiül a pusxtaadericsl tűzvész, amaly milliárdos károkat okozott. A azomaiédos községek lakossága kocsirakomány szám hordta ax élelmiszert a ká rosultaknak.
Március hó adó-forgalma
A pénzügylgazgató jelentése szerint ax elmúlt március hónapban Zalavármegye területén a következő ösaxegü adókat fixették be (A xárójelben lévő számok a tavaly márciusban befolyt adóösszegeket mutatják):
1. Együtt könyvelendő adók: 418,270.248 (6.830.317) korona. 2. Fényűzési adó 33,032 388 (1,418.756) korona. 3. Bélyeg éa jog Illeték 549,435.281 (7,782.671)
korona. 4. Illeték egyenérték
5618(12:505) korona. 5. Fogyasxtáal é. Ital.dó 285,000 761 (10,559.098)
korona. 6. Italmérési Illeték nem
volt (23.017.) 7- DohányjŐvedék 1094,913.249 (60,788.299) korona. At.láno. forgalmladó 611,109.122 (22 680.774) korona. 9. Állatforgalml a d *> 549,783.438 (34.746 073) ko róna. 10. Bortermelési adó 1,968.086 (249,319) korona. 11. A vagyon
váltaágról azóló első törvény alap ján befolyt 25.866, ■ második tőr-vény alapján 61,560.530 korona
március hónapban.
Mindezeket ax adótételeket öax-szegezve Zslamegte területén március hónapban 3.605,104,587 korona folyt be adókbsn ax állampénztárhoz. Ez átlagban ax állam pénztár llő\'/s milliós Q»pl bevételét jelenti. Egy esztendővel ezelőtt exekből az adókból csak 145 millió volt a bevétel, ami napi átlagban
4,700.000 koronát jelent. Ax idén marcluiban huszonötször annyi adó folyt be, mint tavaly Ugyanebben a hónapban.
Összehasonlítás kedvéért feljegyezzük, hogy csökkenést csak ax Illeték egyenérték mutat (50°/e) A bélyeg- és jogilleték 70 sxeres, ax együtt könyvelendő adók 62-szeres, a fogyasztási éa italadó, valamint ax altalános forgalmlado 27-azcrea, a fényűzési adó 22 sxerea, * dohányjövedek 18-szoros, az ál-latforgalmiadó 16 azoros, a bortermelési adó 8 szoros ősszegben folyt be, mint 1923. máicluaában.
A fogházak létszáma
A nagykanizsai ügyészség kimutatása szerint a kanizsai foghazban 74 jogerősen elitélt férfi és 19 nő van. Felebbezés alatt van 12 férfi ügye. Vizsgálati fogságban és elő | zetes letsrtóztatásban van 7 férfi és 3 nŐ. Összes letartóztatottak száma 93 férfi éa 22 aŐ.
A zalaegerszegi ügyészség kimutatása azerlnt ax •gsrsxegl törvényszék fogházában jogerősen elitéit 71 férfi és 10 nŐ van. Felebbezés alatt van iy férfi és 3 nő ügye. Vizsgálati fogságban és előzetes letartóztatásban 8 férfi és 1
nŐ. Az összes letarl&tatottak száma
98 férfi éa 14 nŐ.
A zalaegerszegi űgyéazaég jelentésének máalk része beszámol ax egersxegl ügyészségi fogháx kert gardsaágának márclua hónapi produkciójáról. Mlg a fogháx iparüzemében a foglyok ipari munkája 558 500 korona tiszta jövedelmet mutatott fel, addig a kertgazdaság bevételo a kedvezőtlen időjárás el lenére Is márciusban 15.615,960 ko rons volt.
A nagykanizsai törvényszék fog házának foglyai már nem voltak ennyire szorgalmasak, mert ezek ipari munkájuk révén csak 306 187 korona tiszta jövedelmet tudnak márciusra felmutatni.
— (Napta.) Apriila 11. Fájd. Sr.
— (Időjárás) A Meteorológiai Intézet jelentése azerlnt továbbrs Is változékony, hÜvös idő várható, helyenként kevés csspadék és hősű-lyedéssel.
Nagykanizsán csütörtök reggel 7 órakor hőmérséklet + 7 8® C, szél: északnyugati Délután 2 órakor: hő mérsékl-t f 12 8° C, szél : északkeleti. Este 6 órakor: hőmérséklet 7 3° C, sxél: északkeleti.
— (Bethlen Ilona grófnő maghalt) Tegnap délután fél 5t órakor VII Izsó utcs 5. szám alatti palotájában hossxss szenvedés után elhunyt őxv. gróf haller GyŐrgyné, született Bethlen Ilona grófnő, Bethlen István gróf miniszterelnök nővére. Hslálát súlyos sxervl szívbaja okozta.
— (A könyvnyomdászok la sztrájkba lépnak) Budapestről jelenti s Zalai Közlöny tudósítója : A grafikai főnökök egyeaületének nyomdai azakoaztálya csütörtökön délután tartott értekezletén elhatározta, hogy péntek reggeltől a könyvnyomdai munkákat la beszüntetik. A munkások most már nem 33, hanem 50 azáxalékos bér-javltáat kérnek, minek követkexté-oen minden egyezkedő tárgyalást beazünteltek. Valóazinü, hogy a kiadók együttesen egy Informatív újságot fognak kiadni, hogy ax or-azág némileg mígla tájékozódva legyen a politikai és közgazdasági esamények felöl.
A késő esti órákban jelenti a Zalai Közlöny tudósítója Budapestről: A sztrájkoló nyomd »i muaká-sok kőzött késő este tartott értekezletükön ax a felfogáa alakult ki, hogy a helyzet teljesen változatlan éa- nincs aemml remény arrs, hogy a muaka egyhamar megindulhaa-zon, ellenkezőleg péntek reggeltől Budapesten és környékén a nem rotációs gépeken ls megatünik a munka.
— (Elnökválasztás mx lro dalrnl Körben) A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör igazgatótanácsa f. bá 9 én a fémipari szakiskola helyiségében Surányi Gyula társelnök vexetese mellett üléat tartott, melyen Szakáll Gyula kegyesrendi főgimnáziumi tanart valaaz-tották meg a rendel kőzgyüléaig tartó hatállyal a P/eí/cr tanár lemondásával megüreacdett elnöki tisztségre. Ax igazgatótanács egyidejűleg foglalkozott az Idei Zrínyi-ünnepi OgjAvsl, melynek előké-szltésévci Kováts Aotsl kegy«arendl tanárt bízták meg. Elhatározták továbbá, hogy ujjáazervezik a kör régl hírneves dalárdáját, melynek vezetésére Kerkay Józatf kegyes-rendi tanárt kérték fel. Végül 10—10 tsgból álló Irodalmi és művészeti szakbizottságot választoltak.
— (A BankegyeaBlet félmilliós adománya) A Nagykanizsai Bankegyesület főnöke Weiss Tlva-dár feleségének elhunyta sikslmá-ból 500.000 koronát juttatott el jótékony célra a városi tanácshoz, hogy azt a város szegényel között osszák srét.
Míg a kereskedő pihen, helyette a reklám dolgozik
— (Országosvásár Nagykanizsán) Hétfőn lesz Nagykanlxaán a husvetl országos vásár, melyre az állatforgslml zárlat feloldása következtében már hasított körmű háziállatokat Is fel lehet hajtani. A vásár kedvező Idő esetén nagyon forgalmasnak Ígérkezik.
jgi áprlll. n.
ZALAI KÖZLÖNY
3
Másfélmllliárdos
Szeged, ájjills 10 A szegedi rerdŐraég nagyarányú betöréses lopáa ügyében kezdett nyomozást. IPintéi Emil válliUozó ugr\'nli feljelentéit tett az éllsm-rendőiség szegedi kapitányságán Ismeretlen tettesek ellen, akik K-i-rász u\'cs 14 s(<m alatt levő laká-sára betörtek a onnan rengeteg arany és ezüstneműt, luháksi, fe hérnemü>, minden elvihető értéket elloptak.
A budapesti főkapitányságra ked d«n este érkezett meg a szegcdi rendórség értesítése, amelyben kérje, hogy a fővárosban Is lódítsák meg a nyomoráé\'. Scerdáa reggel ujabb távhat érkezett a fő kapitánysághoz az ellopott értékek részletes felsorolásával.
E fcUoiolásból kitűnik, hogy WinUr Emil kára meghaladja a másfélmilliárdul Elvitték a lakás-
betörés Szegeden
bőt többek között egy tizenkét-személyes ezüst evőeszközkészletet, amelyben a kések nyele aranyból van, egy tlzennyolcizemályes ezüst evőeszközkészletet, három arany órát, két férfi és két női arany óraláncot, hat araoy karkö\'ő\', egy biillléns nyakéket, női éa féifl ruhákat, rengeteg fehérneműt, érté kea festményeket és Ipsrmüvészetl dísztárgyakat
A szegedi rendőrség azonnal széleskörű nyomozást Indított, miután valószínű, hogy a tettesek Budapestre szöktek, hogy értékesítsék a rabiolt értékeket. A budapesti főkapitányság az első távirat vétele után azonnal megtette a szükséges Intézkedéseket, hogy az esetleg Budapesten bujkáló tolvajokat kézrekerltsék s hogy ne tud j4t eladni a másfélmilliárdot érő
• s\'kmányt.
— (Egy nyomdával koveaobb lesz Kanizsán) Nemrég számoltunk be arró1, hogy egy kőnyv-kereske d -iscl kevesebb lesz Nsgy-kanizsán s máris másik ehhvz hasonló üzem mrgaiünéséről kell azólnunk lapunk haaábjaln. A ma gysr ku\'luráli, élet a:omoru pan
tása a Nagyksnhssl Nyomda éa
spkladó Vállalatot is arra kény szerltette, hogy az üzemében fekvő, a mai njomdalparl v!a:onyok kőit majdnem holt tőke számára gyümölcsözőbb munkaalkalmat keressed. A vállalat ezentúl semmi egyéb nyomd.I nrunkát nem vrger, csak a Zalai Közlönyt nyomtatja, ki/á rólagos lipnyomda lesr. Ezért áru altja kl a vállalat az összea nktá ron levő nyomdspapirost és egyéb nyomdaüzem! snyagot.
— (Kedden vagy azerdán lesz a városi közgyülé.) A közgyűlést előkés\'iltő bizottsági Ú*é sek mir lasssnként befejeződnek. A jogügyi LizottaAg m.\'r elkészült tárgyalási Jva\', ctak a pénzügyi li zottaág t.\'rgya\'jj még a város kőit-aégvetését, azonban ciűlörtökön valószínűleg befejeződnek az ü\'é aezéatk. A közgyüléa előrelátható lag a hélfdi nagyvásár éa a csütörtökön beköszöntő húsvéti űnne pekre való tekintettel kedden vsgy szerdán lesz.
— (A Dunántull Dalossxö votaég) A 30 évea múltra vhsza tekintő Dunántuli Dalosszövetség, amely m háború következtében so káig kénytelen volt aröóeteltatnl működését, átvette * Pécsi Dalárda éa a Pécsi Polgári Daloskör vezetését. Az erre vonatkozó határozatot a legutóbbi közgyűlésen hoz ták meg, hogy ezáltal a Dunántu\'l Dalossiövetség újból megkezdhesse nagy irunkájá>, a magyír dal mű véazeténck ápoláaát. Pécsett az ügynek szolgálatába azegődött az egész intelligencia A Szövetség elnökségét Pécs szebsdklrályi város polgármcstr, Neuthv\'ch Andor klr. tanácsos vAil.lt*. A S.Ö/etság körlevélben hívta fel az összes vidéki dalárdákét, a nagykanizsai Iharos-dalárdát la, hogy csatlakozzanak a Szövetséghez.
— (Óvodai hlr) Hűli Cecília, a nsgykaniiaai közs. ovodához beosztott állami óvócő\' végelbánás alá vonását kérte. Attigy folyamatban van.
— (Polgári Iskolai tanárok ház-alapja) A nagykaniisal polgári leányiskola igazgatósága beadvánnyal fordult a váioibor, mely ben kérte, bogy a város járuljon hozzá pémbeli segéllyel a po\'gári Iskolai tanárok ház alapjához.
— (A Magyurországl Munkások Rokkantsegélyző áa Ny agdljogy• Uu-te) 13 án dél után 3 órakor Arany Jinoa u\'csi helyiségében tar\'ja évi rendes közgyűlését, melyre az összea kanlzssi tagok hivatalosak.f
— (Adomány) A Nsgjksnhssl Segélyegylet S ővetkezet 200.000 koronát adományozott a városi tanács utján a főgimnáz\'um, Iparos-tanocclskola éa elemi iskola aze-génysersu gyermekei közt való aiétositás végett.
— (Poataátvétel) Pccscríl jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: Qffladalits Mária az ujonan kinevezett pl csal postamester a m/s épületbe átszerelt postihivatalt átvette.
(x) Singer József és Táian divatát uháza Erzsébet tér, Központ szálló épülei, megbízható be vásárlási forrás. Alapitva 1860-ban.
— (A repülő lud Isten aj*n
déUu) Dióskálröl jelenti - Z< lui Közlöny tudósítój<: Gombos itt vánné dlóskáll lakóa tudja elrepült a majdnem a szomszéd községben a;á It I" egy ház udvarán, ahol Borza G\'zella megfogta és magá nak tuUjdonitolta. Mikor kérdőre vonták, azzal védekezett, hogy e repülő anyaludot Isten ojándékának tekintette. Azonban ezt a jóhiszemű védekezését nem fogadták e\'.
— (Énekpróba) Az Ipar testületi dalárda pénteken este énekpró bát tart.
— (Pályázat) Ae andráshidsi adóügyi jegyzői állásra pályázatot hirdetnek. A pályázati kérvények benyújtásának határideje április
25 Ike.
— (A kiütéses tífusz ellen)
Pccsáról jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: A népjóléti minisztérium recdelete értelmében a járási ható-aá|ck felhívást in\' éite k községi elöljárósághoz, hogy >z Iskolák tanítói IdőkÖii előadásokat tartsanak ugy a gyermekeknek, mint a felnőtteknek a veszedelmes beteg légről, kioktatva őket a véde kezésr\'.
(x) Nagy pénz megtakarítás.
Amíg a készlet Urt, vásárolhat mér sékelt Írban kartonokat, balisztokat éa grensdinokat Singer József és Társánál.
— (Követ adtak el takarmány gyanánt) Zalaapátiból jelenti a Zalai Közlőnu tudósítója: Vas János, F iliszár Imre és Sza nyedi István különféle szálaa takarmányt elállítottak Zalaapátiba Schwarcz Sándor terméoykercske-dŐnek eladásra. Hogy nehezebb legyen, a széna közé köveket rak\' tak. Schwuct feljelentette őket ai ügyészségnél.
— (A belügyminiszter klne vezte az első női detektívet) Rakovszky Iván belügyminiszter ne véhez füiődlk az első rasgyar lŐí detektív kinevezése. Az első ma gyar nő, akit a belügyminiszter érdemesnek taitott, hogy a budapesti delektlvtestület kötelékébe tartozzék: Maidon Ctaudls Edd\'g a fogház éa toloncház jóléti intézményének volt a vezetője, ahol kl tüntette m»g*t hozzáértésével és több slkalommal tett bizonyságot aem mltdennspl rendőri képessé gelról. Miidsn Claudlr, az első magyír női detektív természetesen to\\\'*bhr* is mrgmarcd a tolor c osztály jóléti intézményének az élén, a különbség ctak annyi, hogy ezen tul mint az állam feleaküdött de-teklivjo látja el nehéz munkakörét
— (Megint sztrájkolnak a clpéaz-aegédek Egerszegen)
Zalaegerszegről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: A zalaegerszegi c\'pés munkások újból sztrájkba léptek, mert utóbbi sztrájkjuk alkal mával u*y egyeztek ki munkaadóikkal, hogy az akkori 50 */• eaie\'és után ind. x lerdszer szerint fogják kapni béreiket- A munkaadók az tkktri emelésre hivatkozva most nem akarják megadni az index aie-rlnt 30 */« O" ®m\' lést, csak abban az esetben, hs a már megadott 50 */» ot levonásba hozhatják. A munkások emiatt megsiünte\'.ték a munkát.
» — (Negyvennégyezer sírva van Vaavármegyében) Sióm
bathdyről jelentik: Az árvaszéki elnöknek e közigazgatási bizottság ütésén tett jelentése szerint Vss-vármegye területén 44326 k|sVo>u árva vsn, gondnokolt egyén pedig
3512.
— (Zal&egerazeg tenyészbikát vásárolt) Zalaegerszeg városa a siombathelyi tenyészállat vásáron 16 millió koronáért tenyész bikát vásárolt a városi gazdaság részére.
— (Gyorahajók a Balatonon) A balatoni hijózáa javlláaa érdekében egy hajóstárssság ajánlatot tett a bslstoni kormánybiztosnak, hogy ujszabásu motorjaival bsjlacdó lenne r»z egész Balaton forgalmát lebonyolítani. A tavssszal már megindul s próbiszolgálat a gyorsjáratú hajókkal.
— (Borzalmas autószerencsétlenség Gelaenklichen mellett) Bécsi jelerléa azer\'nt egy Frankén navü gyáros éa Hangster gelsenklrchenl bányafőmérnök bor-zalmaa autóazerenc<étlenaég áldozatai lettek. Az autó mintegy 12 méter magasságban emelkedő via dukton futott keresztül, belesraladt n viadukt egyik oldal plllérebe és le:uhant a mélybe, ahol az autó összetör\', a kijju\'ladt bemln pe dig tüzet fogott éa a két ember valósággal elevenen égett cl a kocsi roncsai kőzött. Az au\'ó hsr-msdik utasa a zuhanáa közben kiesett a kocsiból és súlyos sérülé sokét szenvedett.
(x) Váazon vasár, A legfinomabb minőségű riffonokat, bstlszt-siííonokat, zefircket, kanavási nskat, váiznakst, angiookit, damasttéru kat nsgy választékban Singer József és Társánál azerezheti be.
(x) Elsőrangú liszt olcaó árban kapható Villányi Antal liszt-ken skedőnél Eötvös tér,29. szám, Szentháromság szobor átellenében.
— (Bosszúból leszúrta a barátját) Kaposvárról jelentik : A Fő-utcs végén levő Sírdlnec féle vendéglőboo mulatott az éjjel Laka• tos Józsaf 24 évea napszámot Kozma Imre 20 éves napszámossal. Éjfél után a két barát össie-veszett. Kozma az összsszólslkozáa után eltávozott a megleste a 2 óra tájban hazafelé tarló L«katoat a amikor a közelébe ért, zsebkésével a nyakába aiurt. A szerencsétlen ember még 150 lépésnyire vánszorgott, összeesett a meghalt. A gyilkost a rendőrség elfogta a őiizetbe vette.
(x) A „Myaaterl*4 Jas« Band szalonzenekara esténklot az Arany-Szarvas kávé házben hangversenyez.
— (Három letartózlatáa a mohácsi vére a tagoaltáal tárgyalás Ügyében) Mohácsról jo-lentlk, hogy a csendőrség három földművest vett őrizetbe, mert azzal gyanúsítja őket, hogy ők bujtották fel ■ tömeget a zendülésre, a tagosítást tárgyalással kapcsolat bsn. A gyanúsítottak sgyelŐre tagadnak, de a csendőrség azt hisil, hogy ők voltak az Izgatók és remélik, egy-két nspon belül sikerül kézrekcrltenl mindazokat, akik az izgatásban tevékeny részt vettek.
(*) Dnnántul legnagyobb vőpamut éa aiövőcéma raktára. A világhírű jómlnőségü szövő-pamut 3,4,5; 6. 8, 10 éa azővőc\'rna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ea vaatag-aágbso, továbbá bordó és sörös-
j ő kapható Singer József ésTársa gyári raktárában.
— (UJ választáaok leesnek Szerbiában) Belgrádból jelentik: A. király ugy döntött, hogy a azkupst\'aát rövidesen feloszlatja és a Psslci—Pribicsevlcs kabinetet bízza meg az uj választások Intézésével. A szkupstlnát május köre pén elnapolják a azután feloszlatják.
(x) ürl áa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz qcmó cégnél, Fő-ut 5.
— (A piacon leazurta vetély-társnőjét) Szegedril jelentik: A demsrkáclós vonal mögött lévő Horgos községben kedden meggyilkolták Tárcsái Mihályné vendéglős-né». Tarcsalnénak a Fő téren van vendéglője, amelynek gyakori látogatás volt Szalai Károly horgoal földműves, aki az asszonynsk ud varok Sialal felesége ezt megtudta és több ízben kérte az urát, no járjon Ily sűrűn a korcsmába. Kérései azonban eredménytelenek maradt.k. Ssalalné erre elhatározta, hogy vetélytársnőjét elpusztítja. Tegnsp egy nagy konyhakést vett msgáhaz és kiment a piacra, ahol Tarcisloét felelősségre vonta, majd dulakodás kőiben a konyhakést kéla.er Tsrcialné hátába szúrta. Tsrcsalné nyomban meghalt. A gyilkost a rendőrség letartóztatta.
(z) Szövet divat. Tavaszi nói tuba kosztüm köpeny, férfi Öltőoy és átmeneti kebát kelme újdonságok naponta érkeznek Singer József és Társa dlvatáruházába. _
M0Z6ÓFÉNYRÉPSZINHÍ2
Szombat—vasárnap két egymást verő, különleges filmet mutat be a Vllágmorgó és az Uránia. A Világ mA tengeri medve" vei *
c«gás orkánját kiváltani, második nsgy fl\'mjévek — Az Urániában Vaida Síndcrn^k, a Sodorna és Gomorha szövegírójának filmje: nA holnap titka" megr, Korda Sán dor rendezésében, Korda Mária és Werner Krsus főszereplésével,
ZALAI KOZLokY 1924. ip.lll. 11.
1934. intflu 1!
színház
Csütörtökön nli Sardou: „Váljunk cl" clmü háiom felvoná.ot vl,játékát adta <18 II Kamtraailn-hái társulata. Eicn az tatán majd napi saufoláalg telt meg • terem Negykaqiraa köiöotígévrl. — Sok volt a -t»pi, tok volt a vldáofaág, o.v.tfa a nÉrő1 írni, roeit a darab a.er.piöl Igaián kl.kni.lák a II-váló vlyjá\'ák mind-n kiaknázható komikumát éa olyan ilkcrűlt viyjá lék .laklláa< kat nyuj\'oilak, hogy méltán éi dfmellék meg a kö\'önseg mlrden le1 »,éa nyilvánításé\'.
A vígjáték nfil fösieiepét Koppány Bötke játsjoll. annyi öntuda to* mlvósratlel, annyi .vígjátéki készséggé1, hegy ezen ax eattn uj böl, h*inijádixor .már, a Ugt.ije sebbm mrghódllntta magának a publikumot. Kilünö parlneic volt i4/őpi\'Nándor .xíolgaigatí ,akl flr.om játlkmodorév.l végig a légióiéi"-tcaobb el.kitáit nyújtotta a vlgjí ték nehéz férj szerepében.
Minden jelcnéiévcl megkreag-tatta a kötönaéget Pogány Bála. Klcal ax\'iepíben la kedvca jelen-aég« volt ■ darabnak tíaán Lili. A többi ax.replök la majdnem egy tóUglIg drekta.n álltuk m-*g a hejyűke\',
Giorg Kaiser: Xazvész az Opeia házban cimü nagyhatású expreat arloniata utóműve* mutatja be ma fl.tr Alapi Náodot Oi.iágoa Kamara B\'inháze. Ebben a darabban mu tatkoiík be közőxtségftnknck Szabados Píroikr. a kamaratársulat drámai piimadonnája. Mellette fő-szerepeket játaxanak Pogány Béla, Vejzár Ulvan éa Berlányi Jerö, — Holnap Mohácsi Jenó nagyhatáiu etedrll aalntnüve, m Re/telt élei van aoron, melyet a azertó finbits Mihály „Gólyák alifjjá "nak Sllele Ul4n.lrt.
A atloháx hall müior\' :
RéMflk - Túxvist az Operában
M«Mt4M
s.ombai: Rejlett élet (arlnmO.)
Vasárnap délután: Kis lord (élet
Wp.)
Vasárnap elte: Válás után (bo hóz.t.)
(x) „Tatra" caecaemő kelen*
u*k Schzaarcc Dez«ó Cégnél, Hó-
Ut S Ktm.
(x) A c.aiátU tttxkaly nala gát, boldogságát órxl moz a
elkerüli a elvódáaokat, ha hirlaqya éa lokniazűkaégletét nálam axerii be. Mio<l£-.itemű megrendeléseket Aa javitáaokat szakszerűen végez a
H1LIPP kólódé. Szombathely, Szili Kálmán u. 6.
A TŐUM
(Sajíl tgdéalléok lalaíeojal.atá,.\'
Déli a..«.lo«Ul4 mnfíntor
g.lom At Irányzat egéar délelólt folyamin Qilettelen vo\'l. Kölétek csak elvétve fordullak eló. Magyar
Hitel 680, Oitlrák Hit i 230, Hazai Bank 285 Angol M-íver 88, K.reak- B»nk 1600, s.lgó 765. Kő* a.én 35-3600, Uflkéojl 975. Kohó 700, ■F\'gyver 1450. Danublu. 4400, Villámot 1975, Rima 152, Ailam-vaaut 640, D\'ll 90, Cukor 3700, Gtorgla 600, Meiöhrg.-.i 315. Oa t.rm.13 325, Ofs 650, N..lci 2800.
Eatl magánforgalom. Irány zal lovibbra ia lanyha éa teljoaen
0.1elteién. At árfolyamok a délután folyamán tem válloilak. Oirtrák
Hitel 225, M gtar Hllel 660, Saljó 760, Kőa-éo 3500. Cukor 3800, Po.ll Hi.ai 4950. Gmt Danublu, 4000 Villámot 2000. Kerisk. Bank 1550, L«"án>i\'oió 99-1C0, A\'gol M .grtr 94-96
Nama.fárn.k. E.Ott eg,koronát 5886-6250, foriciot 16100— 17000 őtkoionái 30—31000, husi* korona, arany 340 -351000.
Tarmánytösade
Buza lltxavldéki 76 kg 05 302500 —307000, 79 kg oj 310000 31SOCO, „«Tébvldékl 76 kv o, 300000 -302 500, 79k? o, 307500 -310000. — rora 270005 275000, takarmány áipa 270000—290000. - töráipa 315000 - 340000. .ab 255 - 265000, tengeri 237500-242500, koipe 200 -205000.
A mai terménytőzsdén ax Irányzat lanyha volt, A buli 5000 ko rónával olcsóbbodott.
Vágómnrhuváaiír. Felhajtoilak 1290 belföldi nagy vágómarhát. Ökör p lroe 12500-14500. klvéte-
1.aen 15—16000, gyenge 8500 9700. Bika jobb 12500—14000, kivétele ■en 11500—16000, s.enge 10500— 12000. Bivaly 8-11000 — T.hén 11500 12500, kivételesen 13 15000, gyenge 8500—11000, eiootoinl való 7500-8500 Nővendíkmarh. 7500 12500. — A váiár lanyha .Irányzat mellett folyt le.
Sartá.Tá.ár, Felhajtottak 1000, eladatlanul vliax.maradt 200. A vá-sár kötepta volt. I. r. 24000 24500 Könnyű 21500-24000. S.alonnái féliertéi 26000-28000. Lehúzott hua 26000 - 28000. Sózott ar.lonna 24000. Zalr 31000.
ZQrlcbl zárlat 1
PálU 34«5CW, [.wvJon MOU\'OO, Nawyork Luft W. BhUaat 2ŰI0, Mail,ad M35 00lloUand 112 60, Berlin lít tü, Wlwt 79 87, Sol\'a 415 l\'rtga 188! », Dolapetl 77 M, BuUiatl Mfcrid 71000.
A tftVur&iUorona átfoljrasp.l
A Dívlraköxpool köil\', hogy • lakarr-kkorona mai árfolyama 114
papírkorona.
A inogy*z tioroaa Itfilfoldl hlvatnlo. Jegyzá«.l 1
Deviza Valuta
tun.p \'K«> T
Réti U1 I 01 0) I 91
\' ... 01 01 81 81 : <80 I 461 441 I 4M
Scwyorkban 11. ■ WwUlM árlolyaaial
Valuták DouIxAW
s>0<00 Amatwéaw »«o-i»loo
Bih.raal eio-eJj
Ura j4o»V> n^o-ijib
KrtailUoia lOV.O\'fOMO
Fi»o<l. tr. a?oo «5jo Luoíoo J»|IOO->4l<eo
Ur. IO>»» BiOaMl J»J»-tO»>
Oaau. U*. icjs> unj MU-sm
Ba^a fiaa» «oí> Tina 4«J <»)>
Ut «ie m I>j0-S>}0
(aolMt tt\'o IJJO SiocVhoi™ IOVOO-SOJJO
Ivájct Kaok ij>soijí«e flT».t
Kcí«c« él»» tJJ tv> IO/95-IUI5
UciUoi- Ik •Ijoo i»V» S.Mla j6o }le
BcItfM *>» í9>
tfcoo 7í»eo
felaléa ajerka.ilé! Sxtrok.y Kalmao. KUdé- Najrykanlzaal Nyomda éa LapklaJO Vallalal.
Apróhirdetések
Kjy iiAiiatárn
fri«lm.tKal cilí<(t<o.
ArnokuA kiríttuk 6i».
év óla Umerl mindenki ai
Aranyhegyi borokat
melyek lltereukint ziit pelackokben ojból kapbetók ico\'t
2400 é> 3000 KoronAért
xttim
dcttf uuwp.
kotnih-llr 11 utca alatt fi gyermekkocsi
«1*(J4.____s_ic 0*4
Nikkel- és rézpénz]
beváltás
Budapest, IV., Vármegyc-u. 7.
Pénxiarl órak B- 5-lB
Hirdetmény
Vb. Rácz L.josnc csődtömegéhez UilozA a%övőéilvá-nyokat, ké.x áruknt ía anyagokat szabttdkózből eladom. Egyes liirgyakra vagy nzok csoportjárn írásbeli ajánlatok l\'. hó lö-ig hozzám imó» zendók. Adó vevői terheli.
Dr. F.tléoyi Gcia
vjl^véJr löoieaKgndnok
öx». Nc.xnara Feran né szU. Kupica Joli a
. moR. és szdmos rokonai nevébon mély fájds\'om ól megtölt sxivvel luduja. hogy felejiheteilon szercló jó férje, iltclvc rokon
Nesznera Ferenc
4. v. ISk.l.u.
1924 I prílis 8 ún CSIC 11 i.iakor éleiének 60 ik tvirri hnana. szenvedés Után cl hunyl. D.itga halottunkat f.
hó 11*611 d u. 4 Órak r
fogjuk a róm. kaih. lemotő halollMhizából 6iök nyuga-\'o-nia helj czi.l. Az engesztelő szentmise a megboldogult lelkiüdvéért f. hó 12 In fél 8 órakor fog a ferenerendi^k: p\'ehánia templomában az U\' n.k jeniulaliolri
Alifás és báke poriirs I
Árverési hirdetmény.
W. R és neje megbizAsAból ezsnnol kös hírré teszem, hogy azslábbi ingók :
1. 16 drb. eredeti keleti perssassőnyeg j 2 10 drb. eredeti olajfestmény 5 3 kBlSnféle diestárgyek aluliról! kir&iyi közjegyző közbenjötie melleit megtartandó nyiivAnos árverésen el fogjak «d»tni * legtöbbet Ígérőnek. Az ingók magtokinthetők N<gykanizsAn, a Korona szAiió 18 sz. szobAjAban és ugyanott lesz az Árverés is megiariva.
As éaverés Idejet 1924. évi április hó 14. (hétfő) uapjá nak d. a. 3 óréje.
Az elArvwozendő ingók Arverelteiő vagy megbízottja Által az Árverés 3licaJmAval roegAJlapitott Aron alul odaaJatni nem fognak.
A fényűzési ad^t^ n vételi illetéket vevő fizeti
Az eiAryerezendő rngók oo<ti egy lőmegbcr., htnen darabonkint fognak eladaini.
Kell N\'gykattiasAt), 1034. évi Április hó 10. napjAn.
Dr. Kiss Elemér
kir korjegyiihe\'yettcs. N^gyktoizs o.
Olcsó nőiszövet hét
Mig a készlet tart
mélyen leszállított árakon április 20-ig
Dupiaazélea mintázott szövet mtr. 28900
„ dlvatciUoa azövet\' „ 34800
„ gabardin minden azinben „ 44800 ^
„ fekete-fehér calkos lUazter „ 58600
140 cm azéles pepita azSvet ,, 48700
14D crnaz. BDdoliaáneru szövet aportkoiztiimre „ 148500
Marokin, trikotin és kafiigarnszövésü divatkelmék kosztümre és ruhákra.
Kisfaluéi és Krausz „SSL Nagykanizsa
1984. áp.lll. II.
ZaLai kOiLONT
Olcsó férfiszövet hét
Mig a készlet tart
mélyen leszállított árakon április 20-ig
Gyapjú férfiszovet 140 cm. széles remek mintákban mtr. 137500 q *m^pon s?övet 140 cm sz- sportruhákra is alkalmas 148500
botétkék ós fekete lüszter gyönyörű minőségben 140 cm. sz. 107800
Férfí ruhavásznak minden színben.
Koverkottok börböri, kamgarn szövetek, fekete és sötétkék különböző szövésekben, úgyszintén frakk , zsakett- éa szmoklngkelmék.
KISFALUDI és KRAUÍZ JZ£SXS~
NAGYKANIZSA
Nem szabad felülni hangzatos hirdetéseknek,
hanem mielőtt ing, dlvatnyakkendö, harisnya, kesztyű szükség etét beszerezné.
GRÜNBERGER
tekintse meg
Fő-ut 11.
Nyomdapapiros
mindenféle fajban és szinben
" ár amiatt
készpénzfizetés mellett ki-árusittatik. Nagy mennyiségben üzleti levélboritékok.
El Árusítás: 11. és 12 én d. e. 10-12 ó/a között. Fő-ut 5. sz. Telefon 117.
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
^ Olcsó trífaili szén. tt
Aj.\'nlok már «yy m«t.rmlU..lól k.zdvc háshox ktlldr* \' elsőrondU trífaili darabos szenet K 5SOOO
„v dió „ K 54000
mét.rmáz.ilnUlnt forgol cnladóvol e|jQlt a vevő tel..4*. ..eflnt dprllla, mújtia, Janin, bnvi lo.x.llltrf.ra. ..4
Stlvra r«: dolíffkci H: l#|Atn UIIaHMií Kértiir u.
klvíl iluickiel IViein Vilmos «. szia E\'.diii hely: Nau és Klein <ég, Csengery-utca S. szám.
VASHORDOKRA
minden nagyságban és kivitelben rendeléseket elfogad a
Vashordó és Vasárugyár R.-T.
Sopron — Telefon: 521.
uri és női divatáruházát,
hol a fentemiitett cikkek a legolcsóbb árban szerezhetők be.
Csakis elsőrendű megbízható árut tartok
W Telefon 2-21.
Egy milliárdot
«.. XI| osxtálysorsiáték
tstott jalétUtv siariot ojonan kttd\'dó á
sorsj«gy«ith$J viliről
SZERENCSESZAKOKAT
Milhoffer Kálmán
M.ISruellA, Ctong.ry.ul 7
.or.Jaaylrod.Ja (tí.p^h hí.)
U ny.iUk.
■g.ii 40000 korona, t.l 30000 borona, n.py.d lOOOO kor., nyolcad 5QOO kor.
.ingatok ytnlAn MAIIIlUUi.fc. v\'.\'I
. moit folyó Mkat.iokoti CAAAAA Woy.Mm.oyt
lüuohi. ny.r.^o,.k keii .1 3UUUUU HOrOnal
fl sorsjegyek ára:
Vasúti menetdijak
1924. március 20-tól.
Nagykanizsáról
Budapest dv.
Sxékctfch&tvAr
Siófok Fonyód
B .Ülőn szem,\'y\'T^v
Sopron dv.
Szomb.iliely
Z.l.utnlivAn
Zákány dv.
Gyikényca
Buci
Gyors.onatl
I ont. II ont ni Otll
183000 130600 00000 585C0 415lX>, I34500: SCK 0l>| 4WAO
32500
71500
109800 78300 54000
35100 \'-\'41KO 8O7C0. 540011 294001
732-X 4220Í 360CC 234C< lillKX 6380C 36XX 111600
ol
13U0C 42900 28600
Személyvonat!
1. ont ll o.il 111 onL
100800 7830C 54000 35100 24900 807Col 54000 29400 IÍ300 19500 42900
73200 522(0 Sliv\'OO \'-\'3400 16800 63800 36000 196CO 10700 13000 28600
36000 26100 18000 I170C 8300 26900 18000 9800 5100 6500 14300

Menetrend a túlsó oldalon 1
zalai kozloky
1924. ip.lll. 11.
N
N
Aki l^em vett, az llem tudhatja, aki Vett, az meggyőződhetett róla, hogy
KOHN L. LAJOS cégnél
lehet a legszebb te legjobb éiryt legolcsóbban beszerelni.
Női selyemfényű muszlin harisnya minden színben:
Volt
31000 ■14000 54000 58000
Most
29500 39900 48600 52000
Fátyol-harisnya minden színben: l/olt 68000 Most
62500
Fárfl-soknl minden szikben:
O.astel Volt sima szín .
c.lko.
Flór
8800 24000 27000 66000 64000 67000 69000
Férfi hQ5S2i|tiari»nya iplnden színben:
Most 8500 l/elt 44000 üipst 38800
19000 24000 61900 „ 71000 65700
■ 47000 „ 42100
60500 55000 50800
62500 75000 „ 69200
» 64000 n 85000 „ 77900
Férfi-, női-, gyermek-keztyük, gyermekharisnyák napiáron alul. Hímzések, csipkék, szaüagek Húsvétra való tekintettel mély an leszállítva.
J. M. Löwenstein oroszlán-védjegyű fehérnemüek a legjobbak! Csak azt vásároljunk! Telefon: 39£.
A takarék-korona
árfolyamát mársékslt dljtxás •l.saében
naponta délután három órakor
küsli a
Magyar Távirati Iroda
exposituréja, Fö ut 13. Telefon 338, 3ft3
Nagykanizsa állomásra és állomásról a személyvonatok az alanti menetrend szerint közlekednek:
-Nagykanizsa kört
indulás (tagykariluiról
Budapest O. V.-
trk«zés Ssirkar.iziíri
A VONAT NKME
210. személyvonat
202 gyorsvonat
21-4. szotnéiyvor al
204 gyorsvonat
A VONAT NFMK
211. személyvonat
201. gyoravookt
213. szemclyvonat 203. gyorsvonat
W:

I I 10
> !5
_Balatonszentgyörgy—Nagykanizsa Kön
VC(0»ÍVOQ»1 !! 7 15 | jMniilyvon.t H U | U
közvetlen gyorsvonat Jugoszláviába Mural.ereizlur orizíg-határon at trlesta és meranol közvetlen kocsikkal
201 gyorsvonat. 7 | II | 201. gyorsvonat 1
Nagykanizsa—Rragersko (Pragerhof) kön
10 I 22-T si.melyvún.t S 3a
!l 10 23 | 2:J3. v.gy.ivon.1 4 . 3,
Nagykanizsa—Sopron—Wr.-Neustadt -Wien a. B. közt
v^j\'mvhll .xcoiclyvon.t
Ml. gy.nvon.t 3t\'i. sxcmílyvűn.l
IS 02
i
314 sxeintlyionat
30!. gyorsvonat li 13 i 12
A 301. is 302. sz. gyorsvonatokkal közvetlen cseh kocsik közlekednek Gyékényes, Nagykanizsa, Szombathely, Győr és Hegyeshalmon át Praha (Prága) é; Zagreb (Zágráb) közt Nagykanizsa—Szombathely közt
í 7 ; 35 | 3személyvonat
Nagykanizsa-Barcs közt
311. személyvonat
ti i
13. személyvonat Ha vecyasvonat Kyomona\'.,
0 . lfl I lít2. személyvonat ? 7 I 4$ | 902. gyorsvonat 12 , 52 f
5 | 10 15 | 22
Menetdíjak a túlsó oldalon!
Hangjegy-utáonságok:
Java Ananaa
Ó Kalharlnat Dal és One >top Roie of the Rio Grandé A magyar Messiások
(Ady vers)
TutnnUhámen Shimmy La java ChspllnBluc. Tnn^o diamur
Fischei Fülöp Fiai
NAGYKANIZSÁN
Bútorozott
<U vuy kfljjiba-konytiéi lakéit karéi
Kr.riu.ktolon li.i.\'p*r Liirn .
Az elismeri legjobb "\'inósént) Miftfii Halsttie^-I^je
£ternit-pala
ismét minden szinbou állandóan ksphsló
EppingerUFia
deszka, épületla. cement és egyéb építkezési anyag kereskedésében
« Vuutlal fitpir fi.-T. G.ldldll <1 Síil-lltduíkBijiir tltomiml r.kUc.
Nagykanizsa, Deák-tér 5.
y _ hülés- .a .panjro\'b.tagra U .4g*t6l szabadulni akar, vt.raz.o4ny »r.d-
ugy follíUen «l uo inuUasxa
Bruncsics Józsi
boraiban azt magkeresni, mert csak az a.
blzloi^ eredmény. I liter (balatoomeiléXi) ba(a> citrom-strga #400 k\\ I 1. Ríkat dr 3400 K„ I 1 vöroi 2400 K.
Sifgár-ut 53. Telefon 2-10
iialaaUáki
PONYVA,
i.lnag éa kfil.Uruk
Hirsch és Szegő
Nagykanizsa
TT*71
ll\'.UI f.
„Zalai Mm
dohányáru-
__ -Károly dájában
Errsébeí-tér, "flüme kévédé: elétt.
özy.falkó J^ejfié «ftf." Fischer Pál
Wvomaiou * Naíykanusai Nyomda «s Lapkiadó Vahaut kouyvqyurnJíHbsn| STtgyVsoTisInT*
E***S "hm ^ -étkttZnaP 800 korona\' Qnwepnap 12QQ ------
63. évfolyam Nagykanizsa, 1924. ép/lH. ÍZ Szombat --7-
ob. szám.
Egyoldalú sajtószabadság
A nyomdal munkások szlrájkja azzal a külör.ös meglepetéssel szolgált a polgárság számára, hogy még azok a lapok is. amelyek a polgári Idcologla szolgálatában állanak, a munkabeszün-letés mlalt kénytelenek hallgatni, addig a Népszava napról-napra vigan meg|elenlk s tendenciózus beállítású cikkeivel amennyire lehel, Igyekszik a zavaros helyzetből hasznot huznl. L-ehetellen ebből az alkatomból vissza nem emlékezni azokra a folylonos felhangzó panaszokra, amelyekkel a szociáldemokratapárt lele-zugla nemcsak\'Magyarország, de amennyiben leheteti, a külföld lülét Is s amelyek mind fehér terrorról, a szabad véleménynyilvánítás elnyomásáról, a szólásszabadság megfogásáról zengedezlek. Tulajdonképe\'n szükségtelennek látszik ezekkel a vá-dákkal foglalkozni, hiszen a szociáldemokratái} hélről-hélre népes gyűléseket tarthatlak az országban, ahol előadhatták az érdeklődő tömegeknek a helyzetről való felfogásukat s ráadásul még olt ül az ország parlamentiében 25 képviselőjük, akikről bizony nem lehet azt mondani, hogy tartózkodnának a jogos kritikától, meri nagyon sokszor még a jogtalan és tendenciózus kritika területeire Is állévednek.
Ez az esel fényesen bebizonyította. hogy a szociáldemokraták terrorról szóló panaszai menynyire alap nélküliek, mert egy agyonterrorlzált, lefojtott mozga lom hogy volna képes olyan jelenségeket produkálni, mint ez a mostani Is, amikor szakszervezeti parancsra az ország lul-nyomó többségét képező polgári véleménynyilvánítás lehetősége hallgatásra van kárhozlalva. ellenben a szegény agyonterrori-záli szociáldemokraták a legvl-gabban Jelenlellk meg nap nap után hivatalos lapjukat s nemcsak megjelentetik, de felhasználva az országban uralkodó
JAM.C TI—ai-
... H.r h.i. laMO k«ro.» ll.r.ia h.r. SiaWk.ng^
Y.l.tu
általános csöndet, még nagy pro-pagandát Is űznek vele. Lehet-c komolyan vennünk ezek ulán panaszokat, amelyek naiv és hiszékeny fülekhez vannak Intézve lehet-e hitelt adnunk az elnyomásról és terrorról terjesztett híreknek, mikor a szocialisták az általuk*oly sokat vitatott sajtószabadság kérdésének Ilyen egyoldalú értelmezését merik adni mikor ők cáfolják meg a leg. eklatánsabban a véleménynyilvánítás Jogosságáról való felfogásukat egy olyan lettel, amely egyenesen megszegése annak a kollektív szerződésnek, amelynek érvényességél hónapokkal ezelőll sajál maguk Ismerték el s amely az ő egyenes kívánságukra Jöll létre. Ha a szociáldemokraták állandóan következetességet és egyenlő bánásmódot követelnek a polgári pártoktól, akkor ne •feledkezzenek meg arról, hogy elsősorban a salát maguk visel-, kedésévcl nyújtsanak példát ezekben a kérdésekben, meri az mégis esak különös volna, ha ők annak az Igazságnak a bajnokaiul akarnák magukat feltün-letnl. amelyet telteikkel a leg-nyilvánvalóbban nap-nap ulán megcáfolnak.
Ma már annyira közszükségletié vált á sajtó, akárcsak a telegráf, a lelefon, a vasul s egyéb a távolságokat áthidaló gyönyörű emberi találmány. Közgazdasági és társadalmi életünk keringésében a sajtó a lélekzó szerv, ezen kérésziül kapja a levegőt, amely nélkül a lársada lom cl nem lehet. A hisztériás emberek rémlálása és könnyen-hlvése újság nélküli napokon lobzódlk Igazában és ezek a pillanatok, órák a megrémített szivek könnyű vásárlásának Ideje. A könnyenhivés szüli a rémülelet, a rémület a zavarl, a zavarban pedig nem az építők, ha-nem a rombolók, a rablók lud-nak aztán dolgozni.
A szodáldemokralák és a vak. polgári pártok Is azt ígérték, hogy .minden eszközzel\' megakadályozták a javaslatokat. Ili van á minden eszköz elsője.
Sir Henry Strakosch nyilatkozata Magyarország szanálásáról
London, április 11 Sir Henry Strakosch. a Népszó velségl Tanács álUl Magyarországra küldőit delegáció elnöke, London ban a biiottság munkájáról ax an gol sajtó egyik képviselőjének . következőket mondotta :
— A delegációnak az volt a fel adata, hogy megegyezzék a magyar kormánnyal a pánxügyi reform és a szanálási műnek ama részleteire vonatkozóan, amelyek törvénybe Iktatva a magyar kormánynak meg felölő felhatalmazást adnak a terv keresztülvitelére, a parlament lo vábbl megkérdezése nélkül, továbbá arra, hogy az uj Jtgybsnkra vo-nalkozó jegybank-tőrvényt kidől goxza és hogy félévenkénti költ ségvetésaket dolgozzon kl ax ujjé építési periódus Idejére.
A tárgyalások eredményével tökéletesen mejf vagyok elégedve Bízom abban, hogy az a reform tarv, amiben megállspodtunk, alkalmas lesz arra, hogy Msgyaror axág pénzügyi és gaxdaaági hely zelét rendbehozza s ax előirt Időn belül;künn is helyre fogja állítani a bizalmat. A tervezet alspjául szolgáló elvek oly egyzierüek, hogy minden esetre hatásoaakoak fognak bizonyulni, ha végrehajtásuk-ról jóindulattal gondoskodnak, erről a jóindulatról pedig éo egészen meg vagyok győződve. Röviden: a reform lénvego abból ál), hogy ax állami költségvetés egycmu\'yát főleg • kiadások csökkentésével kell\' helyreállltsnl, ugy, hogy meg szűnjék a további kölcsönmüvele tek szüksége. A terv a költségvetés egyensúlyba hozását 1926. ju nlusára Írja slő 387 mlHió arany koronával, ami maga után vonja a lakosság oly nagymérvű megidóz taláiát, hogy Magyarország min dtn egyes lakosa körülbelül két an gol font adót fog fizetni. A tőrvény javaslatok jelenleg a parlament előtt vannak éa remélem, hogy ezek még huivét előtt törvényerőre emelkednek.
— A politikai pártok vezetőivel folytatott tanácskozásaim nem hagynak kétséget abban a tekintetben, hogy a azélső jobboldali, elenyészően kiciioy párt kivételével a reformtervezet nem ütközik komoly ellenállásba. Parlamenti elintézése tehát biitositotlnsk látszik.
— Ax uj Jegybank ststutumait ortodox, de mégis modern alapon dolgoztuk ki és e tekintetben a magyar Jegybank nagyon haton-lltani fog az Outrák Nemzeti Bankhoz. Ax infláció május közepe Jáján, amikor már a bank fel lesz
állítva, végérvényesen meg fog szűnni, de még ennek bekövetke zéae előtt a magyar kormánnyal tőítént megegyezésünk értelmében ax Infláció ciak bizonyos szigorúan megjelölt halárig mohét. A magyar nép igay, hazafias érxésétól vezetve meg fogja adni a kormánymk a pénzügyi a.gitsóget egészen teherviselő képességének haláráig és különösen a reformnak kezdeti stádiumában, mert az a meggyőződésem, hogy ex a legjobb módje a külföld rokonszenvének megnyerésére és bizalmának helyreállítására. Már meg Is történtek a a*ükcég*s Intézkedések, hogy belföldön idegen és basái fizetési eszközökben összehozzák azt az Ösazeget, amely hivatva van átbi-dsinl ezt a periodu\\t, egészen május Végéig.
— A magyar probléma sok tekintetben könnyebb és egyszerűbb, mint az osztrák volt. Pénzügyileg egyszerűbb és könnyebb, mert ex Infláció megkő xelitőlrg som ment olyan messzire, mint Ausxtriábaa, gazdaságilag is köpnyebb, mort Magyarország gazdasági szerkezete kevéabbé bonyolult és lőleg jól fejlett mezőgazdaságára,, továbbá ax ezzel szorossn egybeforrt Iparára támaszkodik, de poHllkail>g is sok-kai egyszerűbb a pioblénia, mert a tervezettel azemben nem mutatkozik meg aemml komoly ellenállás. Aronkivül tekintetbe kell venni, hogy az a pénzügyi segítség, amelyre a reform mü keresztülviteléhez szükség vtn, az igényelt körülbelül 10 millió font sokkal kevesebb, mint amrnnyit Ausztria esetében síükségesnek tartottak.
— A migysrság f/rflas, hazafias, jólfegyelmojett és dolgos nép, amely jelenleg egy széles látókörű és erős kormány áldását élvezi. Épen exért mir.dmképen Indokolt optlmlimus-sal lehet váinl a terv sikeres keresztülvitelét éa én nem la látok semmi okot arrt, hogy a magyar reformterv miért ne\\hatna oly ál-dásossn, mint az osulrák terv, pedig ex utóbbi sikrrét ma már senki nem vonja kétségbe.
Sir Henry Sirakoich végül még szövetkezőket mondotta:
— Ha sikerül Európának ezen a részén a stabilitásnak egy centrumát megteremteni, annek a ténynek nagy jelentősége Délkelet-Európa talpraállitásánsk kérdésé bon nem lehet kétségéé. Nsm kő telességa e tehát mindtnklnek, hogy SiiweU&ektvl támogassa a Nép szövetségnek ezt a nrgf jeJedNJ-i\'gü és sikerrel biztató munkáját.
ÜAUl KÖ-ZLOXy
A nemzetgyűlés első tizenhatórás ülése
Apponyi Albert gróf a szanálási javaslat mellett szólalt fel
ómkor az
Budapest, április 11
Pénteken reggel kezdődött a nemzetgyűlés első 16 órás ülése. Pontban 7 órakor megszólalt az elnöki csengő és a képviselők szokatlan nagy azámban vonultak fel az ülésterembe. A miniszterek közül jelen voltak: Uass József népjóléti miniszter és Pesthy Pál Igaz-ságügymlnlszter. Az első szónok EőrySzabó, őrömének ad kifejezést, hogy a korai IdŐ ellenére ily szép szamban megjelentek. (Közbeszólások ; 8 órás munkaidőt köve-telünk I Kizsákmányolják az embert I Nsgy derültség.) Eóri Stabó klje-lanti, hogy az ellenzék a javaslatiak törvényerőre való emelkedését nem akarja megakadályozni a elismeri, hogy a jelen körülmények között a Bethlen kormány számára nincs más ut. Sterinte a kormánynak nincs semmi különösebb oka arra, hogy a javaslatot letárgyal-taaaa, csupán preszliiskérdést lát benne. Hlbáztatjs, hogy a pénzügyi viszonyokat nem szanálták idejében. Valorizálni kellett volna az államháztartást is. A takarékkorona 14%-al emelkedett éa a pénzünk 100% al romlott. Mijd áttér no mán inegcgyozés kérdésére, mely lyel kapcsolatban kijelenti, hogy moat már Johetségesnek tartja, hogy a magyar kormány jogosnak ismerte el a román megszállást Is. (Felkiáltások: Nem Igaz I Nem ismerte cl I) Lehet, hogy azó szoros értelmében véve a dolgot nem ismerte el. Msjd áttér az adókra. Adórendszerünk a két iegigazságtalanabb adón, a fogyasztási- éa forgalmiadón épül fel. Helyeanek tartja a gyermektelen bázaapárok megadóztatását. Orommal üdvözli a konjunkturália vagyon megadóztatáaát, de azerinte rendeletekkel ezt a kérdést szabályozni nem lőhet. Kifogásolja, hogy nem hajtották végre azt a törvényt, mely a háborúban felmenteiteket adóztatná meg. A tisztviselő kérdésre áttérve szerinte a vagyonosokat és a nőtleneket már régen el kellett volna bocsátani az állami azolgálatból. Végül még hozzászól a lakáskérdéshez is. A kormány Iránt bizalmat|ant a javaalatot nem fogadja el,
Bell Miklós határozati javaalatot nyújt be. Ucána általános érdeklődés közepette Apponyi Albert emel\' kedik szólásra. Kötelességének érzi, hogy megvilágítsa a miga reális mivoltában a szanálási jsvaslatot és körvonalazza azokat a körülményeket, melyeknek hatása alatt a magyar kormány ezt a jelen pillanatokban tárgyalja. A javaslatot minden körülmények kőxött el kell fogadnunk. A miniszterelnök megvilágította a jsvaslatot, de nagyon kedvező oldaláról. A jelen javaslatnál a kedvezőtlen és a tulajdon képen ránk nézve fontos oldalakról kell azt vizsgálódás tárgyává tenni. Különösen kényes kérdés ránknézvo a javaslatnál a külföldi cllenöizés. Nem szabad elveazite-nünk azt a szimpátiát, melyet a . külfölddel való tárgyalások alkalmából magszereztüok.- Nsm szabad most már letérnünk erről az útról, mert szerinte ez az egyedüli ut, mely a békés megegyezéshez vezet. Apponyit beszéde végeztével a Ház minden oldsláról élénken ünneplik.
A következő szónok Rctsinger Ferenc. At elnök azonban az ülést délután 3 óráig felfüggeszti.
Az elnök délután 3 ülést újból megnyitotta. Relsinger Ferenc folytatta abbahagyott beszédét. A B lista azerinte ciak ideiglenes. Ax adózási rendszer tu\'terholl a vároal lskosságot. A létminimumot nem jól állapították meg. A lakásokat nem szabadott volna felszabadítani, mig a kormány nem gondoskodik megfelelő építkezésekről. A jsvaslatot nem fogadja eb
Berki Gyula: A javaslat a nemzet életre keltését célozza. Törvényerőre emelkedése maga után vonla ■ gazdasági élet megnyugvását. Elfogadja a jivaalatot.
Zsirkay János: A gazdasági krízist cl lehetett volna kerülni. A kölcsön nélkül is lehetne szanálni a helyzetet, sőt sokkal jobb megoldást is találhattak volna, nem egy érdekazövetség kérlelhetetlen irányítása és parancsa azerint ba rendezni a gazdasági élatet.
A nemzetgyűlés további lejolyá sáról az éjszakai telefon zavarok miatt nem koptunk tudósítást.
Pártértekezlet Budapestről jelentik : A kormány -tagjai pénteken délután a parlament épületében Vass József dr. népjóléti miniszter elnőklésével ösz-szegyültek és letárgyalták a folyó ügyeket.
A kereskedelmi raktárak va-gyonváltaága
Budapestről jelentik : A kereske-delmi érdekeltségek megbízásából llovszky Károly és dr. Bodroghy Józsaf pénteken tárgyalásokat folytattak Varga Imre, majd Szabóky Ltjoa pénzügyi államtitkárral és küldöttség formájában tisztelegtek Mayer Jánosnál, az Egyaégespárt elnökénél. Tárgyaláaalk folyamán arra a megállapodásra jutottak, hogy a kereskedelmi raktarak va-gyonváltaága az 1923. évi december 31-án felvett érték szerint kerül kivetésre. A 10.000 aranykoronán aluli érték mentea iasz, 10.000 aranykorona fél azázalékot, 5 millió aranykorona érték után 10 szazaiékot vetnek kl.
1924. április 12.
A város telket aiánl fel a földműves-iskola céljaira
A közkórház kibővítésének tervei a méntelep áthelyezésével kapcsolatban — A polgármester nyilatkozata budapesti útjáról
mezőgazdasági szakoktatás kérdését. Budapesti hivatalos utam al kalmával sikerült li eljárnom az illetékes minisztériumokban, ugy, hogy a Nigykanlzsán felállítandó földműves Iskola ügye már a közgyűlés elé kerülhet.
— A földművelésügyi mlnlszté riutnmal főbb vonásokban megállapodás jött létra arra nézve, hogy a kincstár milyen feltételekkel lenne hajlandó haazonbérbs venni Nagykanizsa várostól a földműves-Iskola, céljaira a városi tanács által kijelölt területet. A földműves iskolának szánt terület 348 katasztrálla hold a városgazdaság területéből a Folsőerdő mellett.
— A városi tanács javasolni fogja a képviselőtestületnek, hogy közgyűlési hstározatban kérje az •rdőterülstnek a város gazdaságából való kikebelezését és ajánlja fel ezt a területet a Nagykanizsán felállítandó földműves-iskola céljaira.
Méntelepből kórház M:gkérdeztük a polgármestert arra vonatkozólag Is, hogy a városnak milyen tervel vannak a városi közkórház kibővítésére vonatkozólag s hogy budapesti útja nincs-e összefüggésben a köikór-ház ügyeivel. Kérdésünkre a polgármester a következőkben válaszolt:
— Tény, hogy a kórháznak Is voltak kisebb nagyobb ügysl, miket Budapesten létem alkalmával elintéztem, ezek sTtfffban cssk kisebb pénzbeli ügyak voltr k. Ami a kórház kibővítését illeti, m-gvannak szintén a terveink és a közgyűlés előtt valószínűleg meg fogom tenni erre vonatkozó javaaia-tómat.
— A kórház, azt ma már mindenki belátja Nagykanlzaáa, nem bírja meg a vároanak és hatalcnae vonzás területének beteg- forgalmát. E-.ért az a jtvaslatom, hogy a város kérje, a földművelésügyi ml nlsztérlucnot, tegye lehetővé, hogy a méntelep osztály éa a vároa közt fennálló szerződéit átmenetileg kői-
Nagykanlzaa, április II (Saj it tudósítónktól)
Msgirta a Zalai Közlöny, hogy Nagykanizsa váios polgármestere, dr. Sabján Gyula a napokban Budapestre utazott. Hivatalos u\'js a nagykanizsai gazdasági szakoktatás szervezetének kiépítésével, a városi közkórház kibővítésével, a város svájci frankbsn kilátásba helyezett kőlcsőnével és egyéb kisebb jelen-tŐiégü hivatalos ügyekkel volt össxe-függésben.
A polgármester távolléte alatt Is folytatódott a közgyűlést előkészítő bizottságok munkája. A közgyűlés programja Ilyenformán már telje-aen együtt van. Tárgyaláa alá kerülnek a polgármester által a fővárosban elintézett ügyek, ugy ■ földmüves-iakols, a kórház és a már előbb előkészített kölciőn ügye Is szavazás alá kerül.
A kanlzaal földmBves Iskola
Budapesti útjáról való megérkezése után felkerestük dr. Sabján Gyula polgármestert és megkérdeztük, milyen eredménnyel végződött fővárosi hivatalos útja és milyen tervel vannak a mezőgazda-aágl szskoktatáa fellendítését célzó Intézmények felállítására vonatkozólag.
— Köztudomásu, — mondotta a polgármester — hogy a mezőgazdasági szakoktatás kérdésének rendezése ma nemcsak Nagykanizsának, hanem a legtöbb váróinak megoldásra váró problémája. Agrl-kultur állam lévén, kisebb nagyobb \'mértékben minden magyar városnak kötelessége fejiesttőieg közreműködnie abbsn, hogy a többtermelés ne ciak jelszó .legyen Magyarországon, hanem a szakszerű oktatáaaal tényleg meg is kezdőd jék az a munka, ami g\'azdiságUsg képzett munkaerőket tud a föld-mlveléa, állattenyésztés és a-mezŐ gazdaaág minden ágának szolgála-tába állítani.
— Ez Indított engem és Nagykanizsa város . vezetőiégét arra, hogy komolyan vegyük kézbe a
csöaösen fel leheaien bontani s a kórház mellett levőméntelepi épü letek kellő átalakítással ldelgleue-sen megoldhatnák a kórház kibővítésének problémáját.
— A méntelep tulajdonában levő mének az év legnagyobb részében nincsenek együtt, hanem kl vannak adva bérbe a gazdáknak. Egyébként Is a kórház mellett Istállókat nagyon bajosan lehat megtűrni, mert hisz az ottani levegő, a rengeteg légy nem hathat közre a leg-kisebb mértékben sem a kórház betegeloek gyógyulására. Épen ezért az ott levő városi istállókat is el kell helyezni onnét.
— A méntelep elhelyezésére a városnak könnyen lenna módjában más alkalmas helyet kljslőlole. Megfelelő elhelyezést nyerhetne például a méntelep a városnak a Gyár-utca mögött elterülő telektömbjén. Istállókat a mai súlyos gazdaaági helyzetben még mindig könnyebb lenne építeni, mint a kórház már mulhatlanul szükségessé vált kibővítését uj építkezések kombinációba vételével megoldani.
— A képviselőtestület döntéaé-től függ, hogy ugy a földműves lakóié, valamint a kórház megna-gyobbltásának ügye tető alá kerüljön a ha ezek msgvalósulnak, akkor Nagykanizsa megint hatalmas lépésekkel jutott előbbre népjóléti és kulturális intézmények torén nagyvárosi fajlődéso szépen megindult utján.
— (Naptár) Április 12. Gyula.
— (Időjárás) A Meteorológiai latézet jelentése szerint változékony szeles idő várható, helyenként csapadékkal éa hősülyedésrcl.
Nagykanizsán pénteken reggel 7 órakor hőmérséklet + 4"84 C, azél: délnyugati. Délután 2 órakor: hőmérséklet ••}• 147* C, azél: délkeleti. Este 6 órakor: hőméraéklet }- 4 8° C, azél: délnyugati.
— (KInsvazéaek) A nagyka nizsal állampénztár tisztviselői közül Zalaváry Józaef címzetes állam-pénztári főtanácios főtanáctossá, Szabó József, Köö J Inos és Szűcs Ferenc állampénztári tisztek főtisztekké léptek elő.
— (Temetés) Csütörtökön délután temették el az izraelita temető halottas házából Weiss Tivadarnál, a Bsnkegyeaület elnökének a napokban elhunyt feleségét. A temetésen nem caak a kanizsai pénzintézetek tisztikara jelent meg, hanem elkísérte utolsó útjára a viros legelőkelőbb társadalmának nagy része Is, hogy kifejezést ad jon Igaz részvétének a Nagykanizsa társadalmi életében mindvégig js-lentőa szerepet betöltött tagjának elhunyta alkalmával.
— (Kedden délután less « vároal kSzgyüléa) Dr. Sabján Gyula polgármester budapesti útjáról megérkezve, nyomban Intézkedett a képviselőtestületi közgyűlés összehívására vonatkozólag. A közgyűlés kedden délután 3 órakor kezdődik s nem lehetetlen, hogy a tárgysorozat teljes letárgyalása még a szerdai napra la kinyúlik. A tárgysorozat legfontosabb pontjai ■ város költségvetése, a zárszámadás, a város kölctöne.
I
(x) Singer Jfóxsvf dlvatárubáxa Ernibot pont szálló épület, meg váaárliil forrta, Al.pll \'
»f é. 3»r.«
líbet
jj
1*24. április 12.
ZALAI KÖZLÖNY
— (Kanizsán Ia megalakult a testnevelési bizottság) A vallás- és közoktatásügyi mlniszté rlumosk s testnevelési töivény végrehajtására vonatkozó utasítása éitelmébon Nagykanizsa város területén Is mug kell alakítani a testnevelési bizottságot. A bboltaág nak bat tagból kell állnia. Ezek kö:ül hármat a főispán jelöl kl, hármat ptdig a város közgyűlésének kell megválisrtanla. Dr. Ta rányi Ferenc főispán a nagykanl iaai testnevelési bizottságba dr. Hajdú ,G]tu\'s Iskolaszék! elnököt, Eberhardl Bé\'a főgimnáziumi Igazgatót és Finla Jó-sef századost jelölte kl. A bizottság, elnöke dr. Sabján Gyula polgármester. A további három tagot a jövő hétre összehívott városi képviselőtestületi közgyűlés fogj i megválasztani.
— (Égdörgés és tavaszi Jégeső) Nem hiába mondják, hogy azeazélyea, mint az áprilisi időjárás. Pénteken reggel napsugaras vívasz volt még. Délre egészen elborult. DéluUn hirtelen támadt kisszerű felhőszakadás sudult Kanizsára, amit egís* stílszerűen égdörgés ki sért. Estére kelve újra gyönjörü csillagos ég mosolygott le a városra, de csak árért, hogy annál nagyobb legyen a bámulat, amikor este 11 óra előtt 10 ptrccel mintegy 60 másodpercig lencse nagyságú jég kopogott a hiztetőkőn és a kirakatok lehúzott redőnycin.
— főispán újból sttrgbtl a kanizsai színház ügyét) Dr. Tarányl Ferenc főispán álirt Nsgy-kaobsa városhoz és újból sürgeti a város színházára vonatkozó konkrét jtvaalalok előterjesztését. A javzs\'al a azlnügyl bizottság legutóbbi ülésén a Színházépítő Rész vénytiusaságról kialakult terveket tartalmazza a még a napokban oit^küldik B,zt a főispáni hivatalnak.
— (A vaeáruap déli térzene műsora) 1. .Horthy\'"-Induló Farksától. 2. „Ábránd" a Wagner opo rából 3. „Ifjúkori álom", keringő. 4. „Tavaszi ébredés", Bichtó\'. 5. ,Magyar Díszmenet", induló Krcul tói.
— (A József bir. herceg Szanatórium Egyesülőt) 12 én dél
után 3 órakor választmányi gyűlést tart a városháza kis tanácstermében Ymelyen a központi igazgató főorvos Is. jelen lesz. Az elnökség kéri a választmány összes tsgjnioak meg jelenését.
— (Dézsmálják a dohány paklikat)^Budapestről jelenti tudósítónk: Az általános forgalomban levő dohánygyártmányok közül a finom török, finom hercegovlna, középfinom Bilkán és s legfino mabb magyar cigaretta dohányt tartalmazó 25 grammos cromagocs-kákát gy«nus kezek fölbontották éa azokat ugy bocsátották áruba. Olyan oset Is előfordult, hogy egyes csomagocskák egész tartalmát kiürítették és a dohány helyébe sze metet csomagoltak és ugy tették a többi dohányciomagocska közé. A pénzűgyigszgatóság arra kéri a dohányfogyasztó közöoségot, hogy ha ilyen hamisított dohányt ves», azt vigye fal a legközelebbi pénzügyőri hatósághoz és egyúttal jelentse bn az Illető dohányárusnak a nevét is, ahol a dohányt vette.
(x) Nagy pénz megtakarítás. Amig a készlet tsrt, vásárolhat mér sékclt c\'rbun kartonokat, batlsztokat éa grenadinokat Singer József[ és Társánál.
— (Stlnnes Hugó meghalt)
Berlinből jelentik: Stinncs Hugó tegnap este 8 óra 30 perckor meghalt. A hslál pillanatáig eszméletlen állapotban volt. Stinncs .Hugó nemcsak Németország legjelentősebb nagyiparosa volt, hanem egész Európában órláal érdekeltségei voltak. A német nchéztpsr legnagyobb része az ő érdekkörébe tartozott és ezenkívül azámos Iparágban vol-t-k hatalmas gyárai és vállalkozásai Stlnnes Hugó karrlérjn példája t legigazibb *elf msde min pályn fúrásának. Órláal gyárait éa vállalatait egészen jelentéktelen kla gyár üzemhői építette ki. Lendületeser. emelkedő karrierjét a céltudatos, fáradtságot nem Ismerő munka és enei gla kísértő mindvégig, melye ket nem veszített el akkor sem, amikor Németország leggazdagabb embere lett. Bányáiban, gyáraiban mindennap együtt dolgozott késő estig, exponált politikai aierepct ls játszott, mint a nehézipar kép viaeléje.
— (Országos vásárok) Hit-főn a kanizsai nagyvásár napján tartják Sümegen és Pákán a húsvéti országol vásárokat állatfelhsj t ássál.
— (Ingyenes előadás az Urá nlában) Vasárnap dílelőtt tizenegy órakor dr. Fritz Jínoa, a József Szanatórium Egyesület kiváló fő orvom MTanuljunk meg élni" címmel vetített képes előadást tart az U ániában. Az előadáa tárgya a tuberkulózis elleni védekezés körül forog. Az előadást hölgyek, urak és gyermekek Is meghallgathatják, belépéa-dljtalan.
(x) Vászon vásár. A legfinomabb minőségű siffonokat, batlszt-liffonokat, zefireket, kanaváaznakat, vásznakat, snginokat, dsmaaztáru kat nagy választékban Singer JózseJ cs Társánál szerezheti be.
— (Búcsúzik a Myaterl Jazz-Band) A Szarvsa kávéház közked veit művész zenekara huciurik ked den ette Kanizsa közönségétől. Hahn Birnabis, a város közismert zeneszerzője és/kiváló muzsikus társai nem húzzák többet esténként. A nagyszerűnek megismert Jazz-Band nótás jókedve kedden este bucut estélyi rendez a Srar vasban, hogy ezalkalommal méltó képjen vegyen bucsut a város Intelligenciájának attól a részétől, ami/egy Idő óta állandó vendége lelt a kávéháznak.
— (A Magyarországi Munkások Rokkantaegélyző éa NyugdljegyesBlete) 13 án dél
után 3 órakor Arany János utc*i helyiségében tartja évi rendes köz gyűlését- melyre az összes kanizsai tsgok hivatalosak.
— (A székesfehérvári rádió) Székesfehérvárról jelentik: A Székei-fehérvár mellett már régebb Idő óts épülés alatt álló rádió állomás elérkezett befejezéséhez. A város közelében 75 holdnyi területen fekvő épületcioportozstból négy daYsb 250—250 méter rasgaa. antenna emelkedik az ég felé. A föld alatt 45 kilométernyi körzetben drót hálózat van lefoktelve. Délután 1 órakor^ a nemzetközi megegyezés azerlnt Berlin, Brüsszel, Prága, Zág ráb, Pár Is, London, Msdrld, Róma városaiban hallgatják a felvevő ál lomáson a székesfehérvári leadóállomás legfrissebb híreit és tőzsde jelentés-lt.
(x) ,,Tetra" caecsemő-kelen-gyék Schwarcz Dezső cégnél, Fő ut 6. szám.
— (Használat etótt — használat után) Londonban a rtndórségro a mitiap bekísértek egy embert, kihágás miatt. Ro,--fant züllött veit, tApadt, sovány. A szerencsétlen omber részletesen elóadla, hogy egy ismert c/g alkalmazásban állott, mely a kövérság allén gyárt szereket Ott reklámul szolgált Felöltöztették ót gummiruhába, melyet íolí-.íjljk, erro a ruhára pedig rendis ruháit húzta íöL Így lefényképezték 6t F.z volt a .használat elfltt.* As 6 kötelessége abból Állott, hogy minden ismerésével kö-xölnla kellett a cég nevét és há\'álkodni, hogy mennyire hatékonyak a szerel. Kgy darabig naponta bement a cégboz, hol lavogét fújtak balé Nchir.y hit multán ruhái azonban osz-tseeotek. elpatyhüJtek. lelottyantak és barátai meglepődve állapították m»g, ho/y a kövérség ellen már van csodaszer. Ebben az él\'a-polAb>n is lefényképszték Ks volt a ,használat után \' Most, amikor lslarlózli-tU a londoni rendőrség, bev.Holla, milyen jek\'ámaul cs erkölcsi aggálylalanségg«l dolgoznak egyes cégek. Különben as a cég, mint mondolU, meggAZdagO<i >\'t£ tulajdonosa, pocakot ere**\'-telt Csak <5 maradt sovány, ki a kövér cm-bort a 1<kitolta, sovány dijasásért.
— (Épül Picsán n második orooletes ház) Racsáról jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: Et év tavsszán nagyobb építkezések in-duHsk meg Pacsán. Már eddig tlz lakóház épltéséro rdott a hatóság engedélyt. Ujláb András nagyobb szubáiu vendéglő helyiséget épit, melyben egy tizenöt méteres terem is lesz táncmulatságok és egyéb előadások céljára. Mo:lt Is rendez be időszaki c\'Őidásokra, i!t lesz a katolikus Ifjúsági egyesület is. Az építkezések kötül megemlitendő még Kohn Sándor gőzmalom! uUj donos és nagykereskedőé, ki n tnár meglevő modern üzlet és raktárhelyiségeire emeletet huzat, őzzel Pacán kettőro emelkedik az emeletes házak száma.
— (Elfogták a szegedi be törés tetteséi) Néhány nappal ezelőtt — mint Ismeretes — Szegeden betörtek Vinter Emil vállalkozó Ukáiáb.*, ahonnan a betörő mintegy másfélmilliárd értékű ékszert éa ruhaneműit vitt magával. A vakmerő betöréa tettesét a Lsngyel detektivesoport tagjai tegnap este elfogták Óbudán és behozták a főkapitányaágra. Kihallgatása folyamán briimerte, hogy már hónapok óta betőréiből él. L-gutóbbl lakásán Vágner név alatt azá lott meg. A detektívek kinyomozták, hogy a betörő igazi neve Várnai László és azt is megáll » pl tolták, hogy rovotlmultu egy én, akit s rendőrség már évek óts köröz. A betörésből származó értékek nagyrészo megkerüli. Várnai Láizlót s rendőrség ma délelőlt előzetes letartóztatásba helyezte.
(x) Dunántul legnagyobb szö-vőparnut és szÖvőcésna raktára. A világhírű jómiuőségü szövő pamut 3, 4, 5, 6. 8, \\6 és szövőclrna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 es vastag-ságbsn, továbbá bordó és vörösfejtő kapható Singer József ésjTársa gyári raktárában. .
— (Tyúk tol vaj lás nagyüzem ben) Pacsáról jelenti a Zalai Közlöny ludóiitója: Már sok panasz érkezett a pacial csendŐrséghez, hogy Gétyén egyre-másra több és több baromfi tűnik el. A pacsal csendőrség Barna tiszthelyettes ve-zetéiével kinyomozta a tettest Zsiga Istvánné személyében, aki bo is ismerte, hogy az eltulajdonított tyúkokat Budapeitro szállította, a hol eladta. Feljolontették az ügyész Béghez,
(x) Tavaazl tárlat Kapós-váron. Megbízható információnk szerint Kaposvár, de egész Somogy-megye műértő közönségének igen kellemes és rendkívül érdekes műélvezetben lesz részo a húsvéti ünnepek alkalmából. Mint bennünket értesítenek, az ország első festőművészei legjobb alkotásainak oly gazdag bemutaláta lesz a kaposvári tavaszi tárlaton, mely közvetlen húsvét előtt nyílik meg, amilyent ily gazdsg és változatos pompában még a fővárosi tárlatokon sem láttunk. Nagyon bizelgŐ Somogy vármegye műértő körönaégére, hogy az ország legelső és legnagyobb tárlatát Kaposvárott mutatják bo először.
— (Árulta a talált róka bőrét) Hahóiról jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: Horváth Lsjoa hshótl lakos döglött rókát tslált lenyúzta a bőrét és azt 400.000 koronáért áruígatta. A vadászterület tulajdonosa ezért feljelentette őt talált dolog jogtalan eltulajdonítása elmen.
(x) Szövet divat. Tavaszi női ruha-kosztüm köpeny, férfi Öltöny és átmeneti kabát kelme újdonságok naponta érkeznek Singer József és Társa dlvatáruházába.
(x) A „Myszterl" Jazz Band szalonzenekara esténklnt az Arany-Szarvas kávéházban hangveraenyez.
(x) Elsőrangú liszt olcsó árban kaphaló Villányi Antal liszt-kereskedőnél Eötvös-tér 29. szám, Szentháromság szobor átellenében.
(x) Url és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz qczsö cégnél, Fö-ut 5.
(x) A családi tűzhely meíe gét, boldogságát őrzi meg s elkerüli a clvódáryikat, ha hsrisnya-éa zokniszükségletét nálam azeril be. Mindennemű megrendeléseket és javításokat szakszerűen végez a F1LIPP-kötődé. Szombathely, Széli Kálmán u. 6. _
MOZGÓFÉNYKÉPSZINHlJ
Aki sokst nevei, sokáig ál. Való-sággul • hosiiu élei si.n.tórlum. lesi » Világ moigósilnhíx siomb. Ion és vssárnsp, mikor n .Tengeri medvéi- mut.ljs be s.«k«d»tl.n kscsgások köiStl. E\'S.dáiok 7 á. 9 órakor.
Ax Urlánl. Idegenbe sx.k.dt m«-gT.r e,5kn.g?...rú Hímjét °»>>«>l\' be, V.jds Ern6 .lövegére Ko\'<»« Slndor rendelésében késiül! f.n" t.sxtlku. filmet: „A holnsp titkát"" Fósioreptkben Werner Kr.usx és Korda Mária, __
Zürichi zárlat\'I
Pálta .53^0 0), London Zífli\'OO, Nawyork SbO 50, tlrou.1 !815, M.Ll.od i63400ttoll.»4 212 50, Bor in 12Í MJ, Wi.n bJ í*\', SeH« -ttS Príg. 11190 00, Buáapeil V5 C0, Rukarail 205, Batpid 707 50. A magyar korona külföldi hivatalon jegyaáaeli
Davlii Valuta
,l*s.? ro. \' n
Bé« .... 05 I 95 91 |
Berlin .... 01 61 01 »
Pt»g. .... <05 | <85 450 | 4\' Ncwyoikb.n 15.
Híg « kereskedő pl be a, helyette a reklám doljoalk.
ZALA! KÖZLÖNY
1924. <prlllil2
SZÍNHÁZ
T&iTéss az Operában
Ai eddi; pár napos i»loiszezon-ban pénteken este aratta Alapi Nándor kamiratársulata a legnagyobb éa minden blzoá$yal leg-meg érd emeltebb tikért. A koíöniég, amely eddig némi tsitókkodásssl, talán inkább ■ azokatlan újság iránti bizalmatlansággal fukarnak bizonyult a tciS\'éa nyilvániláiban, ezen az eatén valósággal tombolva hívta elő újra meg újra mindm felvonás után a szereplőket.
Már amikor először széthúzódott a függöny, a meglepődéi moraja fogadta a müvéül\' Ízléssel, gyönyő rűeo dekorált színpadot éa később a tűzvész bámulatosan utánzott hang* éa szín reflexeit. ,,
Ebben az előadásban előltör mu tatkorott b: a közönségnek Sxaba dos Piroaka. Annyi művészetet, annyi lelket, annyi megérzést, mint az ő játékában, még azok sem tapasztalhattak mindig, akik váró sunkból Budaptitro járnak, ha szín-házba akarnak menni. Partnere, Pogány Béla hatalmas drámai erővel megjátszott alakitáat nyújtott. Etzel a szerepével hódította meg Igazán a kanizsai publikumot. Ver-zár András éa Berényi Jenő, mind ketten a legsikerültebben oldották meg nehéz azerepelket és " méltán megérdemelték a tapsot, amivel a péntek este hálás köíönsége jut hl mazta kitűnő játékukat
Rejtett élet — Gólyakali/a. Babits Mihály ötlete után irta Mohácsi Jenő azt az érdekfcsiilő színjátékot, melyet ma este mu*at be Nsgy-kaniisa közönségének Alapi kamaraszínház. A „Rejtett élel"ben párhuzamosan halad a v»ló élet az alommal. A dráma hősét, a kettőa életet élő Plert Alapi Nándor játaza. Kettői alak még a női főszerep, melyet a pénteken n»gy alkert aratott Szabados Piroska játszik. Érdekes feladat vár Pogány Bélára Is. A „Ríjtelt élet" tel annak Ide jén Mohácsi Jcbő nyerte el az Or-azágos Kamaraszínház egymilliói pályázatát. Az álomképeket Horváth Rezső zenekara kíséri. Az elősdás hatósági intézkedésre pontosan fél 9 órakor elkeidődik. A azlnház heti műsora: Szombat: Rejtett élet (a.lnmö.) Vasárnap délután: Kis lord (életkép.)
Vsiármp elte: Válás után (bohózat.)
A takarékkorona árfolyamai
A Devliakőzpont közli, hogy a takarékkorona mai árfolyama 115 papírkorona.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tftssda délután 1 órai sáróárfolyamal a kövalkaióki
ij.jo
Aofol-Macr-Kuii Kph
U-O. HU.
OJ.-M. btak OuU. HU. Uoyd btnk
Általiam b B. Acrtr
FdMfeitalb.
llacr. ul. J. I Hur.tiria
m.Cwb Ipa/t\', jj\'jo
Fof£»lml ^ ]S
Ui0if-K(m«l 6t K6sp. Jtl.llc* 16
Vi/oal bank ip.jo Mcrlnjr 16 N«n>s.k> íslak. 47 Kwttk. B. IO)
Uoloo —
Am«r. b. itfi iS.ij
£kl»4
H
Aasftlt
Btocilol
Bon. h<d
Staocldr.
C«0MO4
Kasakl <i«n
Síi.ívlri
KoW
Wt»i»
K6b. «Ssi
Draicbt
MtfDMlt
l\'zfy. sspb.
Ali. KAatén
Kcri.xla
MW a.én
Nt)Qf(\'»ic.\'v l
SajAkooi-M
SalgA
UJUII
Unió Urvya Urlkáoyl CM(XH Heti jromsl A
Mg
Utfju ic« Bclfi Km
Kirítt Motor
ólootlrutjlt C£.audnir
Vatoo«yir r.urf Rt «• ix>>a Rlmt
Roealtr.-.S-S
Schllrt S<tr.llö Ttvikrff Unlut VuUia
r«ip»i
Ah. (•
C.triS Duntbtrt.nl
Llp6<»Arc«l
F4rtio«i too | •rrv\'"
Kflblnytl lak. )l °r
Alit). Tak. 17Í ,WU<OMm
Mollir I4| I \' _
iluii «na BlaíM.BItt. iijjo FoecUra «jo UiIf.-huKli 670
Fi
JfOO Malmok lt«k m. ?0
Rora.-M. 147
BJktacaabal 8«4t patti T6c6kas tolat Gliellt ttsncérij Kitálrroalom ViktOrla Tf DaoaNa
, Brddl wt*. i4«
I Kö6o»t -
Ctikj II
Gat4. (Hp*7 ■*>
FibUn «H S
FimWI >5
Xruk) i«j
Otaj-Du. 4110
Guu.VlD. 1*11
Oíp <1 vtiut 60
OyMIr Oi
HoOxrr ií-1
Katub no
KUiIlac I71
xetw* 6)
Uo« ITJ
Lipuk |),2)
Kí>«
Fixirelcf Guimina llotl f. Hoei U KíkSI.IO,.!
IJ<oum Hl ul h Ammk.i r< K/ÍJ M. Lioyi
Ntnutd fa t.khüx
ou
RÍ«Un,al | SitiTöola ■n>4k Naald | VCV. t«lo>
7*t°1*i
Ertftblrt, KSilakai
B«f «7-J
MItkc-kl 4)
Kónlt Ji
VJrwl 40
CXIiraaai M
Non ■«)
AlUmraaai )«o
TNM tol Ctikorgjrárak
ntkaVof Jio
Horril caV. iojo
CukOflr" J*»J
G«ofrla JK>
Mai6b. oit iw
tl»l mUiarak
Oecin 58
Ciloocr ii
Sullml 99
Piapókt l2 Vili. p«»h» JO
Tokaji JO
HtlWf«ak. •] GAa. VllUino*
Igf. Ui« 67)
JMI U.« 0
Vaam. »IH. 61
Ali. fit is
UpiHi 9)«
Autf «0O
Olajok Olajipar «3
Mtfoal pal, il)
F6rircal tér KUlljiir Holt ifi tói Pao. %t<
8u6li
i\' .
Tcmtai 11. Oicbwtodi Kraon atttt Silok<oa(
! Rojral IlilW 16)
Totll
Ic.\'té kolpti
Siet. keoitt Uaio letill
öjr»pjufiioa-6 SIAt4K6I6 W. T««|il OolJbíff
Pi/WM
vC^W IMÜl
V««yli>»r
Mílrttf
StiWa 71
VtaUt *0
Dtolca »6o
Diana S K«l«l Uol. 41
Klalu S
KioiiM no
T6r6k —
Lat« —
K01rt,.f*t*k
Do»o*l tj Dnll urUa a
Ktbal
üoml 475
Takfoo K>)
Tunl -
Unli ttlob »7
Za*r» Birdl
vapUf.
KtrUft-Mö —
Vaaít forj. jto
BOol 9J Brattöl
Corrto Ilka ii.je FapU 4S Hanzralpar >7 StarfUm sj
Ó»l«ro«l4 jjo Macy.-Nt-ral »70 Torai Up<ti —
Vcrkehrtbaok «oo 0)4rl b«r
A TÖZSDC MIMI.
(S.Jit ludótltóok l.l.íooJ.I.Dléia)
A mai tfiisdcldő cl.jén az iririj-zal t.rtottn.k mutatkozott, később .zonbzn ellanyhult. A prolongícióz n.pra való tekintettel a forgalom eléír élénk volt é. a tSzidrldS elsü feiébrn a piac fdvevőképeMég* ia mfjfeldö volt éa az ,eUdézra b« rűiő darabokat könnyen felvette. Kontpénz \'/< ztézilékra eiett. — Bíc.bö! az egéaz lőiadeldS al.tl, de kQlöoösen a délelőtt folyamán gyengébb hírek érkeztek éi ennek következtében az aibllréza éa kulö nöaen a ap.kuláció eladáaokit esz-I örőit, ami hoiztjérult . lanyha Irányzat kl.l.kuliaáhor. Zárl.t felé
a bankok Intervenciós visérUioVat etzköiöltek. A tőlsdeldS végén ér-veaztcségek egy része megtérGIt. ZérUt felé a hangulat barAtségo-sabb, forgalom csekély, Iriayzat gyengébb. Kosztpénz \'/,—"/, aziza lék. Prolongáció dija promp: l1/,—2 százalék.
Utótőzsdű. A forgalom megélénkült, egyes értékekben javulás
mutstkozott. Tröizt 111—115, Kar Ion 82.5-89, Pesti Hazai 5060-5175, Földhitelbank 420—425, Bu d.peatl Gőz 159—162, Hazai Bank 208—217. Nova 167—171, Kőszén 3425—3525CM.gyar Hitel 683 — 684, o.\'trák HlTel 240—245, Salgó 760 —770, Aogol-Mtgy.r 86—87, Danubius 4325 - 4450, Égisz 500—550, Levante 15 5-16 Schlick 95-96. CuVor 3550 - 3650, Keresk. Bank 1575—95, f-ev.nte 326—336, Gtor-gis 585- 600, P.ll.s 186-187.
E.tl magánforgalom, iráoy. zat üiletteleo. A délután folyamán változás nem tortént. Árfolyamok tartottak. Hazai 280, M.gysr Hitel 680. Leszámítoló 104, Oa.trák Hl-tel 238, Sslgó 760, Nova 170, Frgy ver 1420, Glnz Dinublua 4325, Villámot 2025. Kőszén 3525, Pe.li H.z.i 5250, Cukor 3650, Gcorgls 595, Keresk. Bsok 1600, L-.v.nle 326, MeiőeuVor 306.
N.moafóm.lc. Ezüst egykoro-ná. 6000 - 6250, ötkoronás 31— 3>750, forintos 16—16500. liikoro nís arany 167500—172500, húsz-koronás 336-345000
Terménytézsd.
Buza tl.zavidékl 76 kg-os 302500 -305000, 79 kg os 307500-312500, egréMdékl 76 kg os 297500-300 000, 79 kí-oi 305000-307500.— rors 270000 - 277500, takarmányárpa 270000—280000, — sörárp. 315000 -340000, z.b 265—285000, tonjeri 235000-240000, korpa 200 -210000.
A mai terménytőrsdo elején tartóit. Egyes értékekben kisebb ár-Icmortsolódús állott be. A bure árfolyamát 2500 koronával le.zálll-tolták.
S.rtí.vá.ir, Felhejtottak 420, eladatlanul vlasromarsdt 320. A vásár közepes volt. I r. 24000-25000 Könnyű 21000 —23000. Szalonnás félsertés 21000—28000. Lehúzott hus 26000 - 28000. Sózott siaionna 25000. Zilr 31000.
II daviu-kSrpoiit, hivatalos árlolyanul
Valuták Davlaák
napojcoo »7iooo aiaalardam ií9j0-i9s}0
antol fod |\\m«o-j46íoo bakarnt
Ult j«o jlo koí«oháta i«0jo-\'j»>o
oohh j770«!0000 kiitalualt i07io-iio4o
francia ir itoo 4$jo lúoöoo vs6soo-j»6íoo
ura j4«c.}tjo bt&iml j880-4000
oisu. kot. icíjo in3o ollllmlll( j«»o jjjo
btlfa fiánk jlíoiooo pirit «&8j-4\'íj
ul 4io-4sj pr»<a l)0}->)«0
stokol ij»)\'i)>s stockboto sojso-siioo
irlid iraak ij\'.jo i40j0 srij< ijc10-i4.>j0
woíoca diai $6j wy bsct i0550idí5
hollandi <1. tlíjo-ijjjo saófla }ío j(0
oalffld
nawro»» 77700-b0000
P.lelöa nerkeiztA: Szitok.y KálmAn. Kkdó: Nagykanizsai Nyomda éa Lapkiadó Vállalat.
Apróhirdetések
14 cv óta ismeri mlndwnkl as
Aranyhegyi borokat
molyok litexonkint zárt palackokban ujbút kaphatók iooi i
2400 6s 3000 koronáért
Ktíszönetnyiluánitás.
MinJazoknaV, kik r«lojth«tot<on jó íiijtrn ilitvo rokon alhur.yU alkalmival r^szvjtükkol fájdalma, inkát enyhitonl igytkoztek, ezúton : laonJjk hálás kószönetot.
özv. Hesznera Ferencné
Olcsó nőiszövet hétmé,en S2á
árakon április 20-ig
Mig a készlet tart
Duplaszélea mintázott szövet mtr. 28900
„ divatcaikos szövet „ 34800
n gabardin minden szinben „ 44800
„ fekete-fehér csikós lüazter „ 58600
140 cm széles pepita szövet „ 48700
140 cmsz.angolzsáneru szövet sportkosztümre „ 148500
Marokin, trikotin és kamgarnszövésü divatkelmék kosztümre és ruhákra. Kisffaludi és Krausz Nagykanizsa
1924. április 12.
ZaLaI KOiLÖKÍ
Olcsó férfiszövet hét írs
Mig a készlet tart
Gyapjú, férfiszövet 140 cm. széles remek mintákban mtr. 137500 Gyapjú Homespon szövet 140 cm sz. sportruhákra is alkalmas 148500 Sötétkék és fekete lüszter gyönyörű minőségben 140 cm. sz. 107800
Férfi ruhavásznak minden szinben.
Koverkottok börböri, kamgarn szövetek, fekete és sötétkék különböző szövésekben, úgyszintén frakk-, zsakett- és szmokingkeimék.
KISFALUDI és KRAUSZ
divatnagyáruházs
az Arany Kakashoz
NAGYKANIZSA
Nem szabad felülni hangzatos hirdetéseknek,
hanem mielőtt ing, divatnyakkendő, harisnya, kesztyii szükség etét beszerezné, tekintse meg
GRÜNBERGER
Fő-ut 11.
uri és női divatáruházát,
hol a fentemiitett cikkek a legolcsóbb árban szerezhetők be.
Csakis elsőrendű megbízható árut tartok
v-sr Telefon 2*21.
Lisztszükségletét
mtolőtt bosiorcioé győződjön inog nilsm unnak c\'sőrendü minőségéről ét mélyen leufcllitott l®flolcs6bb Araimról
Toljos tlisteletto)
Bruncsics József
Sugár-ut SS. Tataion 210.
Bizományi lerakatlétesitése
Lengyelország legnagyobb ásvány olajgyárának magyarországi affilá-liója Ztla éa Somogymegye réaxére Nagyknnlaaán
bizományi raktárt
ihsjt létesíteni. Csakis oly cégek reflektálhatnak erre, kik ezidáig IS iparvállalatokkal is uradalmakat voltak összeköttetésbe. Jelenleg nár fönnálló vavökör átadva, ízakszerü támogatas biztosítva.
Ajánlatok 14-ig Központi
szállodában
„Galícia" főtisztviselője
elmére lcadandók. — Nívezettcl ugyanezen napon ott tárgyalható
FŐVÁROSI KÖZÉPBANK
kerea
borsodi ulnbíMU ét ttWuilézlal uéal sport vállalata részérő ioioj
jé hlrnevll olyan céget, bankot v. elsőrangú kép viaelőt,
ski városunkban és környékünk piacán összsköttotésokkol roodolkoslk. Ajánlatok teíorencUk és ssénszskmábsn oddig kl-íojtrtt működés magjolóldso meUell „Char-batkf" jdigéro Bokor, BtakS ás Társa hlfdttö-IroMJéb, Budijait, IV. Vári-utca ». Hldtndék.
Gyarmatáru kereskedőknél
jól bavozatolt
helyi képviselő
felvétetik
budapeatl nagy fUaserkereakadfi réazvftny táraaaágn£l.
Ajánlatokat roferonciikkal
„AGILIS"
jeligére
Bokor—Benkő hirdetSIrodájába,
Budapaat, IV., Váctutca 35. kériink.
Arleiszállitás!
Ajánlok príma trifaili darabos vagy kockaszenet K 58000 , diószenet K 52000
100 kgr. kint házhoz szállíiva forgalmiadó beleértve, legalább egy kocsirakomány (20—25 mm) vételnél. továbbá száraz jugoszláv bükkh.sabfát K 43000 3 éves „ cserhasábfát K 41000 100 kg..kint házhoz szállítva forgalmiadó beleértve wigononkinti vélelnél.
Tataion 127. T.szuiettei Strém Károly
Árverési hirdetmény.
W. K és neje megblzáaábóHzennel kö; hírré testem, hogy nz alábbi Ingók:
1 16 drb. eredeti keleti perxaBazőnyeg | 2 10 drb. eredeti olejfeatméoy ; 3 különféle dtaztérgyak alulírott királyi közjegyző közbenjótte mellett megtartandó nyilvános átverésen et fognak adatni a legtöbbet igérónek. Az ingók megtekinthetők Nagykanizsán, a Korona-szálló 18 sz szobijlban és ugyanott lesz az átverés is megtartva.
Az liiveréa Ideje r 1924. évi április bó 14. (hétfő napjának d. u. 3 órája
Az elárverezendő ingók árveroltetö vagy megbízottja által az árverés alkalmával megáilapitott áron alul odsadatni nem fognak.
A féoy.lzési ad lt éj a vételi íllaiéket vevő fizeti
Az elárverezendő ingók nem egy tömegbon, hinom darabonkint fognak eladatni.
Kelt N-gykanízsin, 1934 évi ápií\'is hl 10. naplin.
Dr. Kiss Elemér
klr. közj»gyaőhaly«ttos, Nagykanizsln.
Vasúti
1924.
menetdijak
március 20-tól.
Nagykanizsáról Gyorsvonat! fiamtlyvonatl
t. ont. 11. OSit. Ut ont. L ont. tl.OSlt. Itt. oaat
Budapest dv. 183000 109800 733X 109800 73300 36600
Székesfehérvár 130500 78300 4320C 78300 523C0 26100
Siófok 90000 54000 380ÖC 54000 36000 18000
Fonyód 58500 35100 3340C 35100 23400 11700
Balatonszentgyörgy 41500 24ÜOO I660C 24900 166CO 8300
Sopron dv. 134500 S07C0 63800 80700 63800 269ŰC
Szombathely 90000 54000 3600C 54000 36000 18000
Zslaszenllvátt 49000 29400 18600 89400 19600 9800
Zákány dv. i 33500 19600 1300C 15300 10200 5100
Gyékényes 19600 13000 6500
Bsrcs 71500 43900 38600 43900 28600 14300
Menetrend a túlsó oldalon!
N
N
Aki l^em vett, az llem tudhatja,
aki az meggyőződhetett róla, hogy
KOHNL LAJOS cégnél
lehet a legszebb és legjobb árut legolcsóbban beszerezni.
NSI selyemfényű muszlin harisnya minden színben:
Volt
31000 ■14000 54000 58000
29500 39900 48600 52000
Férflsoknl minden színben:
Most
pastel Volt sima szín .
hU*I »
Fldr
8800 24000 27000 66000 64000 67000 69000
8500 19000 24000 61900 60500 62500 64000
Férfi hosszuhaHsnya minden színben:
Volt
14000 71000 47000 55000 75000 85000
Most
38800 65700 42100 50800 69200 77900
Fátyol harisnya minden színben:
Volt 68000 Most 62500
Férfi-, női-, gyermek-keztyiik, gyermekharisnyák napiáron alul. Hímzések, csipkék, szallagok Húsvétra való tekintette! mély sn leszállítva.
J. M. Löwenstein oroszlán-védjegyű fehérnemtiek a legjobbak! Csak azt vásároljunkI Telefon: 393.
A takarék-korona
árfoly.mit m4r.4k.lt dlj.tii. all.aib.n
napcmta délután három órakor
kSsll .
Magyar Távirati Iroda
expoiituráia, Fő-ut 13. Telefon 338. 383
Nagykanizsa állomásra és állomásról a személyvonatok az alanti menetrend szerint közlekednek:
Budapest D. (/.-Nagykanizsa költ
t/kuti íijiUflyilí. IU.rtul,v,rii
A VONAT NEME 60 pere A VONAT NEME\' l! „„
210. személyvonat 202. gyorsvonat 214. sxe rélyvocsl 201. gyorsvonat * jj tt 21 1 t) 05 43 10 22 211. személyvonat 201. gyoravoo«t 213. sretr.íly vonat 203. gyorsvonat ! IS 30 30 SS
■—• i •• u »vo. Kpui-onii
Balatonnantgyöray-Nagykanlisa köst
232. vtíyt.voc.l - - (! J | 25 | 21;-. sxt<ull?von>l u
közvetlen gyorsvonat Jugoszláviába Mural.eraiztur orizáa-_b»Wron it Irtatta ti metanol kötvallen kocsikkal
101 (jotnoiul. !\' 7 | Ú | 204. gyonvoul !|\'l _NagykanUsa-Pragersko (P.agerhol) közt
231. vegy«ivoMt 223. siemólyvonst
. .. . J 2*4. személyvonat U3. személyvonat JO \' « | ZM. vegye*vonat
Magykanlzsa—Sopron—Wr.»N«ustadt—Wien S,
mi _________.. I .. I ....
:í 3 J. II H I » . B. közt
»10
U I u
301. nrouvoiut IS \' 01 I 3U vi.ro ÍJyvoo.t
313. »Mfi>t)jrvocnt U I — | 90i. Syt.n.c.o.1 n u I n
« 301. Is 302. SÍ. gyorsvonatokkal közvetlen cseh kotslk közlekednek Gyékényes, Nagykanizsa, Szombathely, Oyffr és Hegyeshalmon át Praha (Prága) és Zagrtb (Zágráb) kSzl Nagykanizsa Szombathely közt
311. si.mílyvoa.1 Z ! 35 | 322. ,Lomírr.o».t 1 , j,
1 | 3S | 322. »i«niíljrvon»t
Nagykanizsa-Barcs költ
. 1 I O | 002. Ky.iivon«t \' ;
1 " I»I s
Menetdíjak a túlsó oldalon I
V13. sisn-.é\'.yvonat ®4la. v«£ynvcn»t 901. gyorsvonít
Nikkel- és rézpénz
beváltás
Budapest, IV., Vármegye-u. 7.
Pkuliri órák 9- 3.lg.
„Zalai Közlöny"
kaph-t-5
Horváth József^
Fö-ut és lugár-ut link,
Görög Károlyt
Erzsébet-tér, Fiume kávéház «l«tt
özv.Palkd Jo\'zjeffléK" Físther Pál , újságárusnál.
Bútorozott
egy vigy két szoba-konyhát lakást keres
gy»rm«kt»l*n híx»»p»r. Cfm a kiadóban.
Hangjegy.
ujílowséflolt a
Java Ananna
ó Katharlna I Dal is On« sWp Roso of tho Rio Grandé A magyar Meaalások\' (Ady vsrs) cr TutiuiUháaiea SWmmy Lajava Chaplin-Bluea Tangó dlamur
FíichetfWöpHai
paplráruhásáfcan
nacvkahizsAn
Egy milliárdot
tíott játékterv szeiS^naTkszVíi Xlla OSltálySOCSjátók »orsjcgyalb<51 vásiroL
SZEKrENCSESZAMOKAT
.ji«i Mfthoffer Kálmán
•hol « most folyó fóhuxisokoo ku!öuí«l« nyeremények kost as
fl sorsieavpk Ara • 40000 borona, 161 20000 korona,
WWUJVK Old. negyed lOOOO kor., nyolcad SOOO kor.
VidékI in.,r..diUMk p««U.. ponto-.n nAill.Uf.ah.
■%uiiimi| sorsjagylrodej
500000 koronát
föelárusltó, Csan«cíy-ul V ■ora jegylrod* ja (Rspoch-haz) ! ■ -j :
b nyerlek.
Kyomstou l> Nsrfvksni
• Íimrfa tr I knWCaXÁ
l»0O0 koron*.

Egyes szám ára hétköznap 800 korona, vasár- ét Onnepnap 12QO korona
63\'. évfolyam Nagykanizsa, 1924. spiiiia 13. Vasárnap 87. szám.
Végnélküli házszabályvifa a nemzetgyűlésen
Éjfóí után férhettek csak áf az interpellációkra
Budapest, április 12
A nemzetgyűlés mai ülését pont 7 órakor nyitotta meg Szdlovszky Bél* elnök. A szanálási javaslat első szónoka Esztergályos Jinoa szociáldemokrata.
Azzal kezdi boazédét, hogy a nemzetgyűlésnek nincs joga mész-szr.menő kérdésekben dönteni, mert ezt ■ nemzetgyűlést törvénytelen alapon összehívott nemzetgyűlésnek tartja. Esztergályos az elnök többszöri figyelmeztetése dacára eltér b tárgytól, mire az elnök megvonja tÖlc a szót. (Erre a szélső baloldalon nagy zaj tört kl.)
Szilágyi Lsjot a házszabályokhoz kér azót^Seer.lote, mikor ilyen or-azágoa \'fontosságú dologról van szó, a legszélesebb körű vitát kelt megengedni. A kormányt hibáztatja n nyomdászsztrájk kitörése miatt, Elnök figyelmezteti, hogy maradjon a tárgynál, a nyomdász-sztrájknak semmi köze a házszabályokhoz.
Vanczák Jínos: Nyomdászaztrájk nlnc«, csak nyomdász kizárás!
Bessenyey: De maguk kezdették.
Propper: A tanácsot a kormány adta a lapkiadóknak.
Szilágyi lirálja az elnöki Intéz-kedéat, mire az elnök figyelmezteti, hogy az elnöki enuncláclókat nem lrhet kritika tárgyává tenni. (A szociáldemokraták zajongni ket-dinek, nagy zaj, közbekiabálások. Elnök nagynehezen helyreállítja a rendet) Sillágyl folytatja beszédét. A tanácskozások célje, hogy meggyőzzük a parlament többségét és felvilágosítsuk a nemzetet. A j»vsa latnál-a meggyőzésről aligha lehet szó, mert hisz a miniszter kijeién tette, hogy a törvényjavaslat nagy részit egyáltalán nom lehet módo aitani,
. Után* Propper szólal fel. A javaslat 20 évre szóló felhatalmazást jelent, tehát súlyosabb természetű, mint a költségvetés meghatalmazása. Tiltakozik o* obstrukcló vádja ellen. (Felkiáltások n baloldalon : Zsirkai 7 és fél ó/át beazélt.) Hár-azabályellenesnek tartja, hogy már tárgyalják a javaslatot. Elnök fi gyei mez te ti, hogy maradjon a tárgynál. (Nsgy zaj a baloldalon.) Zsirkai, P<oppcr kijelentése azerlnt jogosan beszélt oly sokáig. Szerinte oz a Jtárgy oly kloierltő, hogy könnyebb a táigynál maradni, mint attól el térni.
Utána Kábák Lsjoi siólfil fel. Ha Igy kezelik a házszabály okat, felvetődik a kérdés, érdemes e egy-
általán felszólalni. A kormánypárt\' ugy látszik, nem akar kritikái, ha nem ciak egyszerűen szavazógéppé akarja, átalakítani a nemzetgyűlés*. (Felkiállások a jobboldalon : Nem azakszervezotben vagyunk 1) Szel tovszky kijelenti, hogy még 7 szónok iratkozott fel a házszabályok-hoz. Minthogy a házaznbályok vl tája már nagyon elhúzódik és ax a cél ugy látszik, kogy a javaslat\' vitáját megakasszák, kéri a nemzetgyűlést, hogy járuljon hozzá ahhoz a sürgősségre való tekintettel, hogy a házszabályokhoz való Mszólalá sok engedélyét az elnök diskreclo . nálls joggal ciak akkor adja mbg, ha a magá résziről indokoltnak tartja. Aoems^t gy öWatöbWaéj ©«st a jojjot megadja, mire a házszabá lyokhoz szólásra feliratkozott képviselőknek nem adja m-g az enge delyt a felszólalásra. Erre az egész baio\'dalon nagy zaj. kiabálás tör kh (Felkiáltások í É\'ien a kiotür szájko.aru politika |) Várnai Dániel emelkedik azólásr*.
Délután 3 órakor nyitotta meg újból az ülést .huszár Károly elnök. Kábák, Lajos folytatta abba-hsgyo\'t beszédét. A mezőgazda sági. termelés £J nemzet megmenté sénok legfontosabb tényezője. Be szél az Igazságtalan adókról, amelyek a dolgozó oittályokat sújtják, az iparosok szomorú kereseti vl-azonyalról. Két határozati jsvasla-tot nyújt be. Az egyik, hogy utasítsa a kormány a nemzetgyűlést*, hogv a törvényjavaslat terjeszked jék lei a létminimumok pontos mag állapítására és a lelkiismeretien müködŐ\' béregyeztető hivatalok felállítására — azonkívül, hogy igaz ságosan állapítsák meg a kereseti adó iétminimucnit. A javasla\'ot nem fogadja el.
Erdélyi A\'adár: Statisztikai adatokkal bizonyítja,\' hogy a birtokosok .adótehervlseiése arányps. Követelt a\'\' forgalmiadó fokozatos megszűntetését. Javaslatot elfogadja ami után^ a kormánypárt részéről meleg óváflóban részesitik.
Kiss Menyhért felszólalását Zsil vay.Tibor elnök félbeszakítja, mert a tárgytól azomélyes vonatkoífcaokra tért át. Kiss rendületlenül beszél tovább, mire elnök megvonja tőle a siót.
A baloldalon óriási vihar tört kl erre. Elnök felszólítására fe?áll a következő szónok, Lendvai litván a mosl már egyszerre ketten beszélnek, de az óriási zajban egyiktt sem értoni. Sokan a házszabályok-
hoz kérn»-k »7Óti do az elnök mev tagadj i (Felkiáltások: Kidobjuk |)
Végűi (a az elnök Kiss Mtnjhér tet mentelmi bizottság elé utasíttatja, ami. után uj*bb hatalmas vl har keletkezett, sőt majdnem tettlegességre kelült a sor. Az ülést félórára fel kellett függeszteni.
Szünet utáo Lendoo\'t litván !*, Kiss Monyhiit is újra mindketten felállnak azólásra s újra c«ak nagy lárma kezdődik.
Rupert R\'zső a házszabályokhoz kér éa kap szót.
Bethlen litván gróf miniszterelnök válaszában kijelenti,\'hogy bár nem volt jelen a vihar kitörésekor, do az előadottakból megállapítja, hogy az elnök teljesen a házszabályok szellemében járt el, mikor Kiss Menyhérttől meg,v,onta a srót. S\'.e-mélyes ügyeket arámii szín alatt -itm
szanálási javaslatokkal.
GömMs GyuH és Szakáts Andor n-házszabályokhoz szóltak, amiro Bethlen Ittván azonnal válaazolt.
Farkas litván jelentkezett szó Úara a házszabályokhoz, do nem kapott rá engedélyt.
Kiss Msnyhért szómegtfonása miatt , az üléa olyan sokáig bú>ó-dott a legviharosabb jelenetek kö-\'zött, hogy csak éjfél után térhettek át az Interpellációkra.
Az ülés éjszaka egy órakor ért vég"*.
flz ellenzék közös deklarációval akarja lezárni a szanálási javaslatok vitáját
Á fajvédők a vitának további
elnynjtáaa mellett vannak
Budapest,, április 12 (Saját tudósítónktól)
A szanálási javaslatok vitáját a* ellenzék a iebet6 legszélesebb mederbe akarja terelni és már a tegnapi tlzenbatóráa ülésen nyilvánvalóvá vált, hogy a szélső baloldali ellenzék minden eszközt meg akar ragadni, hogy á javaslatokból húsvétig né lehessen törvény. Az ellenzék józanabb felfogású részében azonban az .a vélemény alakult kl, hogy az ilyen boazédek olyan mértékben rontják a vita nívóját, hogy • annak károa következményeit az
Érteiüléseink -"szerint, folmeiult az a terv, hogy az\' elloniék egy vagy két szónok á\'tal közös deklarációt Jog a nemzetgyűlés elé terjeszteni és ezzel a maga részéről, a\' azahátáal javaslat vjtáják lezártnak tekinti és a részletes tárgyalásod is ciak azoknál a kérdéseknél szólal fel, amelyek ellen, n komoly ellenzék kritikája kapcsán, eddig Is kifogások hangzottak el.
A fajvédők, az ellenzék többi részével azemben azonban, a végletekig menő viía további elnyuj-tása mellett vanoak.
Kolozsváron kihirdették az ostromállapotot
Katonai rendszabályok a magyar csehszlovák határok mentén
Kolosavár, ipriHs 12
P«pp Dsnüa altábornagy a ro minlai VI. hadtest parancsnoka tegnap foglalta el.uj állomáshelyét Kolozsvárott. < A* altábornagy a minisztertanács döntése aUpján azonnsl kiadta az ostromállapotnak Kolozsvár város területére való klterjosztésérői azóló rendeletet. A rendelet s»Övege a kÖvetkdíő :
„Ml, D..P-pp altábornagy a Vf. hadtest parancsnoké, hivatkozással a 853-1921. számú magas királyi rendeletire, mellyel elrendeltetett, hogy az ostromállapot 30—50 kilométeres lónában alkalmazandó, » magyar cseh szlovák és a lengyel határok mentén,
"\'tekintettel továbbá a 131 — 1923. számú magas királyi rendeletre, mely elrendeli, hogy iz ostromátlapot zónája o nyugati határon Sigthetul, Marmatioi—D<j —Apahlda—Ajud—Foldloara Ras-boienl—Teus—Álba—Júlia— Pető sani vonalig kiterjesztendő a kőz
biztonság és az ország védelmének érdekében, elrendeljük:
Cluj város területén elllltatlk: minden gyűlés megtartása ; minden csoportosulás, mely négy személynél több; minden kísérlet a közrend megzavarására ; minden bűncselekményre való felhívás, lázadás és polgárháborúra váló izgatás, minden állami, vagy magánjavaknak rongálása.
A bűnösök felett katonai bíró-hatóságok Ítélkeznek".
Az ostromállapot kihirdetése nagy izgatotlaágot keltett Kolozsvárott, dacára annak, hogy Frano-sovlcl belügyi államtitkár egy nyilatkozatban megnyugtatni igyek-SJÍk a közönséget.
— Nincsen szó szigorúan vett ostromállapotról — mondotta az államtitkár, — hanem csak atról, "■hogy a rendfenntartást a nagy egyetemi városban a katonaságra; bíztuk.
POLITIKAI NAPILAP
QdiiivmiI u.rk.uifi.t,, VU.W AkAora-mea tt1 ta. T»l«fon«*rn J6a*of 78—01.
ZALAI K02L0W?
Huszonnyolc százalékkal emelkedett a város haszonállaMétszáma
1924. április Vi
Nagykanizsa, április IS (Saját tudósítónktól)
A nsgyksnlsssi városi állatorvosi hivatal elkésiült a hsszonállatok ta-vasil össlelr illával. A beérkaiatt ö.z-Bzelrásl Ispok eredményeinek összevetéséből kitűnik, hogy Nsgyka-nlsss rendezett tanácsú város terü-latén jelenleg 2255 szarvaamarha, 1335 ló, 4017 sertés, 11 juh, 5 szamár, 1 öszvér és 24 kecske képviseli a haszonállat-állományt. A haszonállatok összes száma tehát
7649 darab.
Az 1923. évi állatöaszslrásl adatokkal tett összehssonlltás szarlnt a szsrvasmarha állomány agy év alatt 438 \'darabbal, a ló állomány 150 darabbal, a serté.-állomény 1903 darabbal növekedett. Juh 4, szamár tavaly Is 5, kecske 22 darab volt 1923-ban, öszvér egy sem volt. Az elmúlt évben volt összo-sen 5958 dsrsb háziállat. Az összlétszám emelkedése eszerint 28 százalékos.
A 24 százalékkal megnövekedett azarvaamarha létszám megoezlása a
kővetkező : a tenyészbikák száma 18, ebből 14 közhaazoálatra szol gál, 66 két éven aluli blkaborju. A tehenek száma 1377, (tavaly 1226) ebből 112 van ciak olyan tulajdonos birtokában, akinek ssját apaállata van. A két éven (elűll üszők száma 123, két éven aluliaké 383. ökör a tavalyi 107 darabbal szemben 125, tinó a tavalyi 116 tal szemben 163 dsrsb van.
A szarvasmarha-állomány msjd-nem egészében nyugati fajta, sslm-menlháll. Két borsderee és két bivaly-tehénen kívül egyéb fajta nlnca ta képviselve az állományban. Magyar fajta azarvaamarha tavaly még volt 4 darab, da az Idei létszámból azok le kiestek már.
A ló-állomány közel 13 százalékos növekedést mutat. Ebből melegvérű 849, hidegvérű 486 darab. 1923-ban még fordított volt az arány: 346 volt a melegvérüek és 839 a hldagvérüek darabazáma, Mén 32 darab van. Ebbői 4 darab azolgál közteDyézztésre, 19 darab még 3 éven aluli celkó. A köztenyésztésre szolgáló mének mind me-legvérűek. 1923 banmég 8 meleg ée 2 hidegvérű ménvoli köztenyésztésre,
A melegvérű kancák száma 385, hideg vérűeké 226, • csikóké 126, Uletve 83 darab. Tavaly még 11 kanca Volt saját apaállattal bíró tulajdonos birtokában, az Idén egy sem. Heréltek ezáma 420, herélt csikóké 63. Ezeknek Is túlnyomó többsége melegvérű.
Tavaly még a lóállomány 70 azázalék a (839 darab) hidegvérű volt, ma a kimutatás szerint ciak 36 százaléka hidegvérű (486 darab.)
A msjdaem 30 ssásalékos gyára podást mutató aertéa-állományban 3788 a zilraertéa (mangalica) és 230 a hua sertés. Az összlétszámból 226 a kan, ebből 14 szolgálja a köztenyésztést, 167 növendék. A 885 koca közül caak 135 darab van ssját apaállattal rendelkező gazda tulajdonában. Éven aluli malac 1233. Felnőit ártány 600, egyéven aluli 1074 darab.
juh mlodöaize 11 vsn Nsgyks-nlzaa területén. Ebből le 9 egyéven aluli bárány, 1 koe és 1 anyajuh Tavaly mindössze 4 ürü volt a juhállomány.
Szamár tavaly la S volt Nagykanizsán, az Idén la fiuk annyi van. Egy öszvérrel Is meggyarapodott aa állatállomány, a szaporu-
lattal együtt van össsesen egy darab. A felnőtt kecskék ezáma ta valy Is, az Idén Is 18, cssk a nő-vendék kecskék száma szaporodott meg 2 dirabbal, Igy az öiszee kecske-állomány 24 darab.
HÍREK.
— (Naptár) Api Illa 13. Virág vaaárnap. Zprilla 14. Jusstln.
— (Idő.láráa) A Meteorológiai Intézet jelentése szerint főleg éjjel igen hideg áe átmenetileg eielea Idő várható.
Nagykanizsán szombatoo reggel 7 órakor hőmérséklet + 3 8> C, széli délnyugsti. Délután 2 órakor\': hőmérséklet 4 7 9* C, szél: északnyugati. Eite 6 órakor: hőmérséklet -j 3 2\' C, ezél: délnyugsti.
— (A nagyheti Istentlaxte latak sorrendje) a ferencrendiek plébánia templomában: Virágvásár\' nap: délelőtt szentmise 6, 7, >/,9 órakor, mlg barkaszentelée éa nsgy. mise psssióvit 10 őrskor. A\'agy szerda: délután 4 órakor pspl sao. lozims Jeremiás •Irslmslval. Nagy csütörtökön : délelőtt 9 órakor aient-mise, délután 4 órakor papi zso. lozsms Jeremiás siralmaival Nagy péntek : délelőtt 8 órakor izentke-reaztutl ájtatoaság, kllecc órakor csonkamise pa.slóval, utána az Oltárlszenteég kitétele a sxentiirba, utána azentbeszéd; dilutén 4 órakor pspl zsolozsma Jtremlás slral maival, aete 7 órekor az O\'.tárl szentség eltétele. Nagyszombat: délelőtt t órakor az Oltárlszenteég kitétele a szentslrba 8 órakor tüs-, húsvéti gyertye , ée keresstkut szen-telés, utána szentmise; délután 6 órakor jdiámmiisi körmenet. Has vét na ,fán: délelőtt i órakor e.ent-mise és a húsvéti ételek megéldáss,
7, \'1,9, \'/,10 Örskor szentmise, \'/,11 óra azentbeszéd, utána üon.pilyee ezentmle.. Hu,vét másnapján: délelőtt 6, 7, \'/,9, \'/,10 órakor ezent-mlsék, \'/.ll órakor asentbeezéd, utána szentmise az énekkor kőire-működésével.
-(A keddi közgyűlés tárgy aoroxatából) A keddi vároel közgyűlés tárgysorozatán szerepelő! fog újváry Gézának • városgsxda-ság feloszletására vonatkozó Indítványa, . husvliigálatl szabályrendelet megalkotása éa a köikórhás kibővítésére vonatkozó tegnapi ssá-munkban Ismertetett polglvmesterl javaalat Is,
— (Nlnca váltoxáa a nyom-dal mnnkabaaxBntatás ügyében) A nyomdal municabeazüntetée ügyéb.n a déli órákig nincsen váltósáé. Vslsmennyi fővárosi és környékbeli nyomdaüzemben ma Is áll a munks. Az egyezkedési tárgyalásokra vonatkozólag ezldelg még nem történt intézkedés. A Buda-psstl Lapkiadók Szindikátusa ma délbsn a Grafikai éa Rokosipsrosok Főnök egyesülete helyleégeiben ülést tsrtott, amelyen a sztrájk, illetve kizárási mozgalommal és az eziel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztak.
— (Ax Erxaábet tár fáaltáaa) A városi gazdasági hivatal facie-mstéket utalt ki az E\'zeébet-téren kiveszett fák póllátára.
— (A axerb kormány Iámon dott) Belgrádból jelentik: Pasies szombaton délben benyújtotta a kormány lemondását, amit a király elfogadott.
— (Felmentették Horváth rendőrkapitány!) Zalaegersiegröt jel.ntl a Zalai Közlöny tudósítója: Horváth József dr., volt zalseger azegl rendőrkapitányt a zalaeger-ezegi törvényszék hivatalos hatalommal való vlsszaéléa és személyes siabadség megsértése miatt 300.000 korona pénzbüntetésre ítélte. A győri királyi tábla a felebbvltell tárgyalás folyamán az ítéletet meg-aemuifeltette és Horváth JSsssfst a vid és következményei alót fel* mentette.
— (Anyakönyvi hlrak) Az elmúlt fiéten született 10 gyermek, 6 flu és 4 leány. Hizauágot kötöttek-. Stern Simon kereskedő Goldsteln Annável, Gotd Ignác kereskedő Krsusz Ilonával. — Elhaltak : ön. Svage] Néndorné Schmledt Matild 72 éves, kizárt sérv; Szélig Jinos ezljgyártómeeter 59 éves, lúdő-gűmőkór; Ozv. Molnár Lsjosné Palfl Julianna 66 éves, silvbaj; Mózes Mária nyelvtanárnő 68 éves, végkimerűléa; Nesznera Ferenc vasúti főkelsui 60 éves, tüdőgümö kór; Németh Jinosné Szilágyi Vilma 24 éves, lűdőgümőkór.
— (A szerb király Magyar országon vadászik) A pécal lapok értesülése szerint Sindor szerb király kisebb liiérettel két napot
.töltött most Bslyén Frigyes főherceg birtokának a azerbek által an-noktált területén, jóformán akkor, amikor a megmaradt kisebb birtoktesten Frlgyee királyi herceg és cssládjs Időzött ugyancask vadászaton. Frigyéé királyi herceg, miként Sindor azerb király la azalon-kára v.dáaiott, de nem valami dus eredménnyel.
— (Adomány) Szinti Gtzs Iskatosmeeter fogadásból 100 000 koronát nyert és az összeget egészében a tüdőbetegeknek adományozta. Az adományt szerkesztőségünk átutalta i Jóisef Sieuatóilum Egyesületnek.
(Zolamag ja egásxságl állapota) 2.1.vármegye területén márelus második felében a következő betegaégek fordultak elő : roncsoló toroklob Zalaegerszegen, Petrlkaraazturon, Sientlmref.lván, Kehldán, Egerazegen 1 — 1, vörheny Nagykanizsán 1, kanyaró Gelsén 7, Dsbroncon 9, Sümegciehln, Vin-dornyaazőllősőn Zalalövőn, Zala-egerszegen 1 — 1, hörghurut Kus-lányban 1, vérhss N.gyk.porna-kon 2, bárányhimlő Nagykanizsán, Klárádén 1 -1, agy éa gerlnchártya-lob Pördeföldön 1 esetben.
— (Oraxágoaváaárok) Srerdén tartják a nagyhell országosvásárt Z.laazentgróton éa Balatonfüred sn.
— (A* egeraxegl cipészek tovább sstrájkolo.k) Zalaeger stégről jelenti a Zalai Közlöny tu-cBsitójs: A zalaegerszegi clpéai-misterek pénteken este tartott értekezletükön elhatározták, hogy a astrájkoló cipésa segédeknek meg-idják a kért 32»/, os ind-x szerinti béremelést. A segédek azonban ekkor már •/,.ot követeltek és tovább sstrájkoloak.
— (Szőnyeg, kép árveráa a Koronában) Egy budapesti url-Iskés valódi perzsa szőnyegeivel, nsgy művészek eredeti festményei-vei, vagyont érő művészi munkáju kézimunkákkal, dlsitárgyakkal, nlp pékkel van tele • Korona azálló 18 aa ssobájs. A rengeteg feihal-moiott értéket vagyon szétválasztás miatt hétfőn délután árverésen fogják eladni. A kikiáltási ársk nagyon alsciony árából következtetve aa eladáal ár jóval alul fog maradni a művészi kivitelű régiségek és egyéb tárgyak valóségos értékén.
— (Mindent megfizetnek Klakaut-zeán) Nemrégiben történi . klskanlxsai elemi népiskolában, hogy Gábori tanítónő r.teléara siólitolla Málás Mihály klskanlxsai polgár lányát A liny ra.i; is feleli a tanítónőnek, Ja alaposul:
— Én bliony, nem tudom . leckét Nam tanultam mag I
Aual l.ült, mint aki a legjobban végeit, a dolgát. A tanítónő, habár edsvo volt mír a klsksnfsssl gyerkőcök Jóln.v.ltsígéh.i, mégia felháborodott éa ráparancsolt a lányr., hogy büntetésképen álljon ki . sarokba.
— Keni állok kl biiony < — falaséit vilaza a liny caak ugy félvállról, ultiban. Mii volt mit tenni, a tanltőnő bablvatla Bér.s Igasga-tét. Tekintély ide, Mintái/ oda, s lány annak la odavágta, hegy ű bizony nem áll ki, n.ei Is felel éa nem Is megy el as iskolából. Bir.1 ekkor megfogta a renitens kislányt éa kitessékelte nemcsak a teremből, hanem as Iskola épületéből Is. Málés Mihály, a gyerek apja ekkor feljelentett, a tanfelügyelőnél as Igaigatót, hogy m.gv.rle a lányát. A köz-igaagatáji biiotlság .1 ia rendelte . vizsgálatot és megindította a kihágás! eljárást. As Iskolagondnokság megvizsgálta as ügyet éa megállapította, hogy Béres igaigalö jogsxe-ríien használt\' fenyítéket . makacskodó éa goromba gyerekkel siemben. Málás Mihály feljel.otéa. egyébként Is tel. van alaptalansággal éa tuliásokkal. A gondnokság vizsgálatának erodmény.képea kötelezték Mátést, hogy kárjen bocsánatot az igazgatótól és . tanítónőtől.
— Kérjenek ások én tőleoi I — volt Mátás válassz s határosaira. Ax ügy végül ís dr. Nov.y Imr. városi aljegylőli&i, ax elsőfokú rendőri bdnt.tőblróhos k.rült, .kl Mátéi Ml. háiyt 60.000 korona pánsbliság lelixaléaSr. itélt.. Arra . kérdésre, hogy nem ak.r-. felebb.snl, M.tcs n gy h.ngon kijelentett.:
— Meglixetem i
Meg is lli.lt. rögvest. Axtán ligy.lm.xt.t-ték, hogy . gyerek i.udeien JárJun Iskolába, mert minden Ukolamul.altás ujabb tuala-tésssl jár.
— Alt Is megnx.tem I Mindent megfisetek J — volt a mélyen séit.tt apa válasz, és .11.1 nagy mérgesen bot.lte ax ajtói maga mögött.
— (Ki kall ráltanl ax őater-malölgaxolványt) A pénsügymi-nlezter elrendelte, hogy azok az őstermelők, kik terményeiket for-gslmlsdómeutceon akarják árusítani, kötelesek április hó folyamán uj őstermelői bizonyítványt váltani. Májue hó 1 tői fogva a piaci ellenőrök az áitaiánoa forgalmiadó lerovására fogják kotcleml azokat ax őstermelőket, akik azabályaierű öa-termelől bizonyítványt nem tudnak felmutatni. Az őstermslői bizonyítvány egy termelési év tartamára siói. A termelési óv április 1-től március 31-ig terjed. Mindsn év április havában tehát uj bizonyítványt kell váltani. Uj bizonyítvány csak a régi bizonyítvány bevonáaa mellett állllhstó kl. Annak, aki a bizonyítványát elvesitette, az Illető trrmeléel évre uj blionyltványt nem adhatnak kl. A bizonyítvány elvesztése szonnal bejelentendő. A bizonyítványt csak az hsssnálhstjs, akinek nevére kl van állítva. Az áru-altáa megkezdése előtt az őstermelői blionyltványt a plscra hozott termények bevezetése és igazolása végett a piaci ellenőrnek be kell mutatni. Aki Igazolás előtt árusít, egy millió körönéig terjidhető pénzbírsággal Bujtható, őstermelői bizonyítványa pedig elkobzandó. Az őstermelői blionyltványért 2000 korona kiállítási dijat kell fizetni.
— (Kismarton lesx Burgenland fővárosa) A húsvét utáni nepokbsn össreül Burgenland tar-tománygyülése, amely hivatott leas dönteni a burgenlandi axékhely kérdésében. Hlr aierlnt Kismartonnak van legtöbb kliátáea arra, hogy elnyeri a szavazatok többségét.
1W. április 13.
(x) A N.gykenlr.al Autófor (almi RT falsaámoM blaott
■ á(a luditja a Tés,vényeinkkel, hogy • folyó bó ló. ntpjlra kllüiöll köxgyüié.t tlhala.il.nl kénytelenek, mert a budapeatl nyomdásrsxtrájk folytán a köxgyüU.I meghívót a hlvataloa lapban kellS Idöb.n körré tenni nem lehelet). A köigyülés határnapját egy uj.bb hirdetmény ben S.ÖJlik a rélxvényesekkel.
— (L.Taatík íaax.lrá,,) Zala ígciszegről jelenti a Zalai Közlönu tudóaltéji: Rövid időn belül m-g jelenik as ellapin rendelete, melynek értelmében a 12 és 21 év köitl likolán kívüli salaegeriiegl fiukat ötsielrják a Livente egyesületekbe való beírás céljából.
— (NépmUv.léal blxotteig Kaaitkaljraa) Keszlhclyröl jelenti a Zalai Közlöny tudósítója • Mijm 4 én alakul Dl(g Keszthelyen a népmüveiéti blzottaág. Ax alakuló ünnepaégre lemegy a vá. megyei népművelési titkár U és ott felolva sást fog tartani.
(x) Singer Józeef és Társa divatárahása Erzsébet tér, Koz-pont siálló épület, megbízható be vásárlási forrás. Alapítva 1860 ban.
- (Filatkarlkák Bécabői) A
dohányzás passzlója Bécsben It meglehetősen elterjedt lehet, amit az osztrák dohányjővedék leguióbbl számadataiból könnyű megállapl-tani. Tavaly 3 és fél milliárd clga retlát éa 170 millió darab szivart hoxtak m osztrákok forgalomba, amiből egy-egy oiztrák lakóira évenként 600 cigaretta eaett. Ax osztrák doh íny jövedelem Immár 140 esztendős éa most, amidőn a dohányárak fölött az oaxtrák nem-xatgyüléaen nagy vita folyik, a bécal lapok mindenféle apróságot elevenítenek fel az oixtrák dohány monopóliumról. MegiuJjuk, hogy Bécsben 1780 trafik van, de az oaztrák trafikot ellen aok a pa-nssr, kű\'önöacn az áru drágasága miatt. Ezzel nemben a bécsiek azzal szórakoztak, hogy a legolcsóbb dohányzóvidékekre irigykednek és fájó aiivvel em\'egetlk, hogy Jugo-azlávláeal, RománUval éa Bulgáriával Auaxtria olcsóság szempontjából aohasem konkurrálhat, mlg Anglia mögött állandóan hátiérbe fog axorulni a doHányái u finom sága tekintetében. Azt ia állítják a bécsi lipok, hogy néhai Erzsébet • királyné 30 cigarettát la elfogyaaz-i tott naponta, pedig a királyi család nem jó axlvvel vette, ha hölgy tagjai dohányoxtak így Matild fő hercegnő axért szenvedett szörnyű tüzhalált, mert egyszer, midőn édes atyja, Albrecht főherceg belépett szobijába, égő cigsrettáját könnyű nyári ruhájának ráncai közé rejtette, amelytől az pár pillanat múlva lobbot vetett.
(x) Nagy pénz megtakarítás, Amig a készlet tart, vásárolhat mér tékelt árban kartonokat, batlsztokat éi grenadlnokat Singer József és Társánál.
(x) Váratlanul meggaxda godnl ciak egy főnyeremény által leheti Most van alkalma erről Rendeljen" Deák és dr. Ordódy hírneves bankházában (Budapeat VI., Andráasy ut 16) egy aorajegyet az uj m. kir. oiztálysorajátékra. Egymilliárd koronát Is nyerhet egy sorsjeggyel 1 Vannak még 600 milliós, 400 miilióa, 200 milliós, 100 milliós nyeremények is.
(x) Elsőrangú liazt olcaó árban kapható Villányi Antal liazt- I kereskedőnél Eőtvős-lér 29. azáro, Szentháromság s.-obor átellenében.
ZALAI KÖZLÖNY
(x) Or. Lévai Ödön. volt áll. gyermekmenhely! igazgató főorvos (gyermekorvos) moit lakik: C.en-8«\'l ut 3. ax. II. c. alatt.
- (Pola Negrl ~ blharmegycl cigány leánya) BorlIoM) jelentik: l\'ola Nsgri, ■ vllighliü liUnsl.r most ho*U nyilvános tágra óoéletrajxit. »ni ily érdekei ... gy«r von i tkoxáit li tartalmaz. A ónéletrejx szerint uj;yinis Pole N\'egrl — akiről killyn. ben ax a h»r Jária, hogy voltaképen Schwirt. Hennának hívják l* orossleoKye2o:s.igl isidö családból micnaiou — Jmowio, Oio»x t eogyeloisií4bin született s atyja Chilupitx C-yörgy volt, akli forridilmáx volta miatt Szibériába száenüstek. Chilupetx BiléoyeiWl költözködött l-engyelonxájba. Kávét AJi Negri olesx kolt\'ínótíl, akinek mú*el nagyon tetszettek neki, vette köleiön, a Pola név pedi* kerasxtnevének, ax ApoUonli névnek becézett íonniji.
(x) Vásson váaár. A legfinomabb minőségű liffonokat, batlsxt-siffonokat, zefireket, kanavásznakat, vásznakat, anginokat, dsmaaztáru kat nagy váiautékban Singer József és Társánál axerezheti be. — (Mikor jutunk ml Is odáig?) Mlakolcz trv. város vezetősége megkü\'dte Nayykaoiiaa városnak sít az emlék albumot, melyet azln-háza 100 évea fennállása alkalmá ból adott ki. Boldog vároa, amelyik vaskos kötetet tud megtölteni év-axáxadoa színháza történetével I Mi, kanlzaaiak ia tudnánk talán köle teket írni, de ciak a folyton hangoztatott kívánsággal tölthetnénk meg, meg azzal a közönnyel, amivel mégla fogadnak városunkban minden "nagy koncepciójú tarvot, ami egy lépéssel közelebb vihetne bennünket ahhoz, hogy sxáz esz tendő múlva N\'gykanitaa Is ki adhassa színházának évszázados emlékalbumát.
(x) „Tetra" csecaemő-kelen-gyék Schwarcz Dezső cégnél, Fő ut í. szám.
(x) A m. kir. osstálysorsjá ték aj játékterve általános fel lünést kelt az egész orazágbsn nemcsak azérl, mert a nyeremények számát 24.000 re emelték, hanem mert a nyeremények összege valóban szenzációs. Legsze/encsé sebb esetben 1.000,000.000, at az egymilliárd korona is nyerhető; 600 millió jutalom és 400 millió főoyc
remény, azután 200 millió, 100
mMlió, 50. 40, 30, 23, 20, 15, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 millió atb. nyereményeket aoraolnak kl, Öas>eaen 8, 179 millió korona értékben. Tehát bixtos, hogy akinek eddig volt sorsjegye, most még Inkább részt fog venni ax ui osxlálytorsjátékban, de akkor alcaaen sorsjegyet venni, mert dtcára annak, hogy ezenlul több is sokkal nagyobbak a nyeremények, a sorsjegyek száma nem több, mint azelőtt volt. A sorsjegyek hivatalos árai: egáa/ 40,000 K, fél 20,000 K, negyed 10,000 K. Hueáa május 13 át» kezdődik.
(x) A „Myazteri" Jasx Band azalonrenekara eaténkint az Arany-Szarvsa kávéházban hangveraanyez.
(x) Elveszett egy pénztárca arcképes Igazolvánnyal és 9 darab azabadjegy éa kb. 70.000 koroná val. Kéretik a brciületea megtaláló, hogy legalább az Igazolványt adja le az állomás főnökaégnél.
(x) Dunántal legnagyobb sxS-vőpamut és azSvőcérna raktára. A világhírű jóminőségű szövőpamut 3, 4, 5, 6. 8, 10 fa azvvőc\'rna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ea vastagaágban, továbbá bordó és vörőa fej:Ő kapható Singer József és Társa gyári raktárában.
(x) Magyar találmány as olaas hadseregben. A háboiu után, mint mindenütt, az olasz hidseregben Is Igen elterjedtek a venerlkus bajok. Midőn tavaly a lipcsei orvoakongreaszuson feltűnt egy magyar találmány a budapesti Pharmacia részvénytársaaág Vétó készítménye, mely az ősixea nemi bajokat prevenliv magakadályozza; az olasz hsdügymlnlsz-lerlum azonnal próbákat rendelt el a midőn meggyőződött annak eredményéről, kőtolezőleg elrendelte, hogy minden katona a ma-gyar gyártmányú Vétóval axerel-tessék fel. A Tőzsdetanács külön-ben most rendelte el a Pharmscla réazvényeinek hlvataloa jegyzését, amelyek Igy 9 közeli napokban már a közönség közé ia fognak katülnl.
(x) Url éa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgAIAs Schwarcz Qezső cégnél, Fő-ul 5.
(x) Sxövet-divat. Tavaszi női ruha koszlü 11 köpeny, férfi öltöoy éa átmeneti kabát kelme ujdonaá-gok naponta érkeznek Singer József ét Társa divat ár uháxába.
(x) Milliárdos lehet, ha azonnal rendel ax uj osztályaorajátékra levelezőlapon aorajegyet a Benkő Bmktól Budapest, Andrássy ut 60 •Sonjegyek árai: »/, 40 000 K.
V, 20.000 K, V4 10.000 korona.
(x) A családi tűzhely melegét, boldogságát őrsi meg ■
elkerüli a civódásokat, ha hirisnya-és zokniszűkségietét nálam azerrl be. Mindennemű megrendeléseket és javitásokat srakazerüen végez a FILIPP kötődé. Stombalbely, Széli Kálmán-u. 6.
SZÍNHÁZ
A rejtett élet
Szombaton eate telt ház nézte végig a Kamara Szioháx előadását. Siinre került a Rejtett élei cimü 3 felvonásos azinmü, mely Babits Mi hály Gólyakalifájának ötletét alkal mazta színpadra.
A külsőségeiben la nagyon hatásos, de megjátszásra szerfelett nehéz darabot tökéletes slakltáaok-ban sdta közönségének a darab minden azereplője. A főszerepet a színigazgató, Alapi Ntndor és Szabados Piroaka játszották. Alapinak nagyon nehéz azerepe volt, de azeb-ben, aikerültebben nem ia lehetett volna megoldania. Szabados Piroska játéka most már másodator fogta meg a nehezen melegedő kanlxaal publikum axlvét éa Kanizsán ma még ez a legfő fokmérője a alkeinsk éa művészetnek. Akkor pedig a szombat eatl hatalmas diadala volt Siabados Piroskinik, Alapi Nándornak, áa az.ösazea szereplőknek. Pogány Bíla, Déry Teri, Ver zár Zoltán, Csetenyl Adél, miod—mind a legkitűnőbb alakításokkal járultak hoxxá a darab .Igazán azép, nagy aikeréhez, mellyel kapcsolatban meg kell említeni a kitűnő rendezést, ami Szőke Kálmán érdeme.
Még egy-két Ilyen forró siker a akkor Nagykanizsa színházlátogató és hozzáértő közönsége eljut odáig, hogy szomorúan érzi, hogy muük egyik előadáa a máiik után a minden este egy lépéaael rövidül a tíznapos azlniszezon.
a
Kél előadást tart ma vasárnap az Orazágos Kamaraszínház. Délután 4 órakor a legbájosabb gyermekdarab, a Kis lord kerül színre Baán Lilivel a címszerepben. Elte
a kacagtató Válás után v»n_»oron, melynek főaxerepét — a legmulatságosabb anyóa szerepet — Cttrényi Adél, a társulat kómikája játaza. Pogány Is rendkívül mulatságos figurát hoz axlnpadra. Nsgy a*«re-pet játszanak még: Baán LÍll, Koppány Böske, Verzár Zoltán. Radány DezaŐ éa Szécsl Ferenc. Vasárnap a nappali pénztár is a Polgári Egyletben lesz.
Hétfőn a legmulattatóbb klaax-axikui, Moliére halhatatlan Dandln György kerül színre Pogány Bilával, Cserényl Adéllel, Varga Elzával, Koppány B5skével, Berlányhol és Raaánnyal a főbb szerepekben.
Eredeti bematató Szerdán eate mutatja be ax Or* azágoa Kamara Sdnház Szirokaj Kálmánnak Az ördög és a mtnyecske clmü egyfelvonásos vígjátékát, mely Budapeaten az Andráúy utl Sxln-háx egyik legköxelebbi műsorában fog szlnrekerülnl. A színháznak sikerült a menyecike szerepének eljátszására megnyerni Szabados Pi roskát, a Belvárosi Szinház nsgy-szerü művésznőjét, aki a kis darab bemutatójáig Kanizaán marad. — Ugyanazon az eatén kerülnek azinra Vitéz Miklós „öregaaen, rangosan" éiG\'cty István „Eliő kaland" clmü egyfelvonásoaal.
A azlnház heti műsora: Vaaárnap délután: Kis lord (életkép.)
Veaárnap eate: Válás után (bohózat.)
Hétfőn: Dandin György (vígjáték) Kedden: Lőtte (azinmü) Szerdán: Első kaland (dramolette) Öregesen, rangoson (axlnjáték), Az ördög és a menyecske (vígjáték).
Caűlörtökőn: Matány Antal vendégfelléptével Gyermektragédia, azinmü. (Bucsuelőadái)
SPORTÉLET.
() Bajnoki labdarugó mérkő-
xés. Ma délután fél 3 órai kezdettel játaxa le a ZTE ez évben harmadik bajnoki mérkŐxéaét. Es alkalommal a Celldömölki Törekvés leaz az ellenfele. A mérkőzést méltán előzi meg nsgy érdeklődés, mert as őszi forduló alkalmával a Tőrök vés bebizonyította, hogy nagy játékerőt képvlael, viszont a Zrínyi csipata a közelmúltban lebonyolított mérkőzésein Igen biztató formál mutatott. A mérköxéat Bürger szombathelyi azővetaégl bíró vezeti. A kereakedelmi válogatóit — Zrínyi II. fél egy órakor mérkőzik a Zrínyi lornatelepan.
Szabó cipőáruház
e heti reklámárai:
áz árak szarkoro&ákbaa értendők.
ni
210
Fekete odt pántos cip4k Fekete néi fiséi cip4k Fekete níl Iiizős íranelaísxoo (kézimunka)
Bírna női sevró frioeU fűzés Fekete Mifícipá migit l« Fekete férfiéig fél svájci forrni Fekete fírflelpS francia, antilop-betéttel
Bafoa férfeipí fél svájci fixoo Budi íérfidpá fél francia Fekete gyermekcipő, ssaodálvirrisu 18—26 számig
Lakk-, antilop és kQIBnlagis kivitelű szlnas és (akita sevródpfk nagy
vélautékbaa. Szandálok 18-48-H rendktvQI oltsá érőn As árakban a forgelmledó
bennfoglattatlk.
2»0
m
so
ZALA! KÖZLÖNY
1924. április 13
I—M 1 t^v^u^m. •_____-______
íTOrGŐLYÖJCSAPÁGYAK
.mr rÉ7« CC CIA Sürgönyeim: Dunlop
Távbeszélő: 65-43.
VAS GÉZA ÉS FIA£d ,
BUDAPEST, VI.. LISZT eERENC TÉR 2. Golyóscsapáayak a vári javítása ™««.bi»hatóan és gyorsan
MOZeŐFÍKYlrfPSZINHjlZ
Uránia. Holnap titka, fantasztikus történet 6 felvonásb.n Weroer Kriun fí.ierepUiével íi Seff a bárban, burleaik 2 felvonásban. — Világ. A tengeri medve, burle.ik 5 felvonásban. .0\' máaodlk koloisaa-II, atal Itáss Jaiz Band zenekarral.
Kedden—sa.rdán 5, 7 éa 9 kori •a Urániában Páris grófnője folyta-táaál, . Szerelem vértanúját két rési eg yszer re. Amikor . Páris gráf-nőiét brmut.nuk, éreztík, hogy annak . filmnek . befejezéa nem befejezés, ellenbea ■ finálé tu\'aj-donképpen uj tragédia kiindulási pontja, A „Sierelem vírt.nuja" egé-ezen máa mej viláfltáaba helyei! a Páris grófnőjét ia most már egyaé gca nagy mü áll előttünk, meljben B rendezés, a megjátsiás, taebnlk.l kiviteleié, egyaránt nagy kvalitáio-kat mutat. A „Szeretem vértanúja" külön la önálló caelekmény. Aki a „Pária grófnőjét" nem la látta, megnézheti, mert értelmi zavar nincs a caclekménybcn. Mind a bárom elő adás alatt a Myazterl Jazz Band ssslonzenakar hangversenyez.
KÖZGAZDASÁG
— A gabona&azög által oko-xott kiaxAmlthatatlan kár már
a műit évben arra indi\'.otta a föld-mlvcléaügyl kormányt, hogy felhívja a törvényhatóságokat, hogy a vetőmag ciávását azabályren-deleti uton tegyék kötelezővé, Ily azabályrendeletet némely vármegye már meg !■ alkotott. A azabály rendeletek mielőbbi megalkotáaá-nak megkönnyítése végett a föld-miveléiOgyi miniszter most a bel flgymiolazterrel egyetértőleg azer-keaztett azabályrerdelöliulotát kül dőlt meg Illetékei közegeinek éa a mezőgardasági kamaráknak azzal ■ felhiváiaal, hogy a kötelező caá-vázást elrendelő axabályrendeletek alkotását szorgalmazzák, illetőleg mozdítsák elő.
A TÖZSM HIRlt
(S»;at tudá.it-lni t.l.tooj.l.utía.}
Déli ő.azefoglaló magánforgalom. A mai magánforgalomban a délelőtt folyamán meglehetősen élénk volt «i üzlet. Később a vétel kedv ellanybult és az Irányist gyengébb lelt. Koszipénz ■/« "ázalék. M.gy.r Hitel 660-650, Osztrák Hitel 233 -230. S.lgó 765, Fegyver 1420, Danubius 4350-4300. Kő.zín 3500 - 34 0. P:atl Hazai5150—5100, Culor 3650, G\'orgia 595-580, Keresi. Bank 1590—1550, Lovante 326, Meiőhezyeal 306, Villamoa 2025-2000, Nova 170—160. Le..á-mltoló 104-102, Peatl Hazai 275.
Esti magánforgalom- Irányzat telje.cn Qaletteleo, lanyha. Hazai Bank 275, Oizlrák Hitel 215, Magyar Hitel S3o-645. Salgó 73o —74o, Kőuéi 34oo, Kohó 65o, Keresi. Bank 15oo, Poatl H.zal 5o5o, Nova 16o, Cukor 36oo, Ganz Danublua 415o, Villamoa 195o, Meiőcukor 3oo, Stáazvárl 47o, Levente 32o, Georgia 58o, Borsodi 18o, Fegyver 14oo.
Terménytőzsde
Buaa tlazavldékl 76 kg oa 300000 -302500, 79 kg-oa 305000-310000, egyébvidéki 76 kg oa 290000-295 500, 79kg-oa 302500 -305000. — lOie 280000 -282500, takarmányárpa 270000—280000, — aörá.p.
315000 - 340000, i.b 255-265000, tengeri 232500-235000, korpa 210 -212500.
Az Irányzat gyengébb. Busa 2500 koronával o\'c.óbb. — Korpában r. kontremln fedezeti vásárlásokat eszközölt.
Vetfímagplac. Lucerna febér 17000, vörös 16000, nyera 9 —11000. Lóhere fehér 22000, vöröa 20000, nyera 10000. Bborherc 4—5000. Baltacím 2200—2400. - Bükköny llssta tavaa.l 1800—2000. Z-boa 1700-1800. Cirók 1800-2000. M© bar 3000—3300. ö.>l boraó 2100— 2200. Viktória 4-5000. Csillái-fürt 2400—2600. Fehér bab 52—5500. tarka 4500 -5200 Mák 9000—9500. Napraforgó febér 4200 -4500, taika aiürke\'. 3500 —3700, Lenmag
5500- 6000. Káposzta repce 5500 -5800. Kender 11—13000, Mu.lár 4-5ooo. Köles vörös 3ooo, szürke 24oo—26oo. Takarmányrépa német 18)oo. Cukorrépa 65oo.
— A májusi tőaadeuapok.
A lőiadetanéc. áprll 12 én Végb Károly elnöklete alatt ülést tartott, melyen mes állapította májua hónapra ez értékúiletl leazámolő napok beosztáaát éa »z értéküzleti o.pok beoaztáaát. Tőisdenapok
leainek máju. 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13,
14, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27 éa
30-á*. a flzetéal nspok pedig 8,
15, 22 éa 28 án.
Zürichi zárlat i
Paris 3*15-00, l.oodűn 2-Í7P00, Newyorh 570 00, Dni.s.1 2S9*>, Mstt.nd Z52& OOHeli.oet £12 60, B.rlln 124-00, Wi.n SJb7,Sot-s Trig. 1090 00, Bud.p.at 77 SO, Buksiét 3;0, B«lgrM 710-CU. A magyar korona külföldi hivatalos Jegyzéseit
Bécs . Berlin . PrÍKS .
IJ.vls*
II(-.P m.
. . 1Í5 1 95 . . 01 Cl . . tu a65 Se w, orkl\'.n 15.
Apróhirdetések
Cfr** kemoly varróié Aojrok, mn" fizct\'ascl felWiMock Gjcoe* <« VkU kalspcyárbsn. fcuJcklMni Ufett (i>«oci f&ixoüiU&co, Ksiinciy-slc*. tocíj
14 év óta lamerl mindenki az
Aranyhegyi borokat
melyek Hteronkint sírt palackokban újból kfpbatók icoíi
2400 6s 3000 koronáért
M»jcr»r-u. S. »«*mu hAx. b*k6ké«h<i» \\ libbis UVisttl, OiUlbíljiséjotV is »SUlin». eUdrt.
____l<«>4
l\'xy dupli kJIA «:si«, C.»u,I U»«i-5 • ■ »o loioi
A takarékborona árfolyamai
A Dsvliaközpout köíl\', hogr « takarékkorona mai átíolybina 115 papírkorona. A dewlzi-központ hivatalos árlolyimil
Valuták
Nsj.\'altsjO «?1COO
Aocol Un Doilir
UM
JÍJ-JU
>?;oo-Socoo >«<}•»»
Outi. kos. 10907 ujoo
Brlja frank ío4j
Ut *104«J
Stúkot SJIO íj!o Irájri (,uk Ijtjo-IWJO Kofooai íloii OOJ IMO HnllsB4t lt. I»000 «0«OO
Dovlxák
Amsiwíam IJOCO-JMOO Bakuot «lf>-«lj
Koí<oh**« Ui<o-ijj6o KrUuUolá I07I0-II0«0
JJ JIOO-J43\'
HrOascl
Oláuuulx
Pirii\'
Prtc*
ítockbolm »«tj( lliu
J945-<c«5 }443-»SS <660-4(00 tjio-íjJo
•OJJO-IIIOO l jtjo-i 4->J0 I097O-IIJOO
Ssólaa jSS\'l\'S
Bal<Ttd ot}-ic«o
KololCs ss«rkosst6: Sztrokay Kálmán. Kiadó: Najjyknntxaal Nyouida éa Lapkiadó Vállalat.
Bútorozott
egy vagy két szoba-konyhás lakéit keres
gyennokUlon hiza»p*r. Ci«n a kiadóban. |
Slndc r kOYiatiMiMC Ktfloc<x-u<
KúlóuMiO m«r«t(i r«ru««*A •jreg. k, CC) -ti i.iéUrcz vtlűur»líoj«». U Ittméljtt n>f>l fWHV\'i-iiavii, bototok, »i»ik stb. VisU kirpitc»oil, D«ik-
r_xi|nfl. olküllOsís mlslt ol»dó v.gy jZallUUa bírbo sdó 18 boronJozelt helyiséget), évoj üzlot illomis közoUbon.
Bívtbbot icow
Kuketz Mór (Balaton) Máriatelap
6440-1924
Hirdetmény
A város egy gazdasági évre haszonbérbe adja a volt Babochay-iciket kisebb részlolekben április 15 6n 10 órakor a helyszínen.
Feltételek a városi gazdasági hivatalban tudhatók meg.
Nagykanizsán, 1924. április 12 in.
A vároal tanács.
Olcsó nőiszövet hét
mélyen leszállított árakon április 20-ig
Mig a készlet tart
> Duplaazéle* mintázott szövet mtr. 28900
„ divatcaikos szövet _ ,„ 34800
„ jjabardin minden izinben ,, 44800
„ fekete-fehér csikós iQszter „ 58600
140 cm széles pepita szövet „ 48700
140 cm sz. angolzsáneru szövet sportkovztUmre „ 148500
Marokin, trikotin és karngárnszövésü divatkelmék kosztümre és ruhákra. Kisfaludi és Krausz Nagykaniz
ra. m
-A
ip.lll. 11
2ALAI kOíLONV
Olcsó férfiszövet hét aMS
Mig a készlet tart
Gyapjú fórflszövet 140 cm. széles remek mintákban mtr i«7 »yaR]u Home8pon szövet 140 cm sz. sportSkrait alkalmas 148500 Sötétkék és fekete lüszter gyönyörű minőségben 140 cm íz 107S00
Férfi ruhavásznak minden színben. KISFALUPI él KRAUIZ „SrL NAGYKANIZSA
Nem szabad felülni hangzatos hirdetéseknek.
hanem mielötM„B, divatnyakkendö, harisnya. kesityU szükségletét be,™*, tekints, meg
uri és női divatáruházát,
hol a fentemiitett cikkek a legolcsóbb árban szerezhetők be.
Csakis elsőrendű megbízható árut tartok
Telefon 2-21.
hanem mielőtt ina. divatnyakkendő, harisnya. I
GRÜNBERGER
Fö-ut 11.
Magyar királyi Osztálysorsjáték Válaszon egy sorsjegyet
» következő, csak nálunk k«ph*(ó számokból:
1660 I 453231 56202
40568 51688 59267
44273 5272Í 59698
Deák éS Dr. Ordódy
haakhta Itókja
Budapest, III, flndrássyut 16
Iliv.Ulo) ártki
•/, 40000 K, \'/, 20000 K,\'/. 10000 K
Huiái m*|us 11-én és 15-én.
tt.ndell.li.. I.T.I..0U, 1. .Icgando.
.1422—1924.
Hirdetmény.
A v. tanács 14-én 10 órakor a vásártéren nyilvános árverésen elad 1 drb. lovat cs 3 drb. bikát, I drb. csikót. A várói! tanács. Nagykanizsán, 1924. ápr. 11.
Polgármester
Felhívás
« társulati adóbevallások beadására.
A közkereseti társaságok az 1924 *vi társulati adóbevillásukat 1924. április hó IS lg bezárólag
L >\'»ioznsk fesdnl.
L N\'Rykanlzsán, 1924. április ll-4n Városi adóhlratal.
Árverési hirdetmény.
W K. ís ncje\'megbixösftból ezennel köihirrí leszem, hogy sz alábbi Ingók: I. 16 drb. aradéit keleti persaassSnjeg I 2- 10 drb. eredeti oisjr«itm<Sny l 3 kU18ofíle dísztárgyuk alulírott királyi közjegyző fcotbenjölto mellen megtartandó nyilvános árverésen el fognak adatni o legtöbbel Ígérőnek. At ingók megtekinthetők Nagykanizsán, a Korona-szálló 18 tz. szobájában és ugyanon lesz az átverés is megtartva
As árverés Ideje i 1924. évi április hó 14. (hétfő) napjának d. u 3 órija.
Az elárverezendő ingók érvoreltető vagy megbi20ltjs állal az árverés alkalmával megállapított áron alul odisdatn nem fognak. A fényűzési adót és a vételi Illetékeit vevő fizeti Az elárverezendő ingok nem egy tömegben, htr.ern darabonkint fognak eladatni.
Kelt Nigykaniz^án, 19S4 évi április hó 10. napján. 3
Dr. Kiss Elemér
kir. közjegyzóhelyettes, Nagykanizsán.
Értesítés.
Vsa ssareocsém a nagyérdemű kösóo-ság bociM luiomására hosnl, hogy laaiflmOi amsemet Sismsro-ulta 2. ssám alól a
Zrínyi Mlklós-u. volt zeneiskolába
hslyestem ál. Teljes tisztelettel
fekete László iparművész
Házak eladása: "váltós
réssoln elfoglalható kisebb házak, elfoglalható uri magánházak, üzletházak eladók. Halom eladó a város közelében,jó berendezéssel Igen nagy forgalommal Malom eladó Balaton partján kítunó épületekkel. Kisebb malom Somogyban megveheti 6 vagon gabonáért
•irtokbárlet \'H0 ho!d.s Varmegyében azonml átvehoió fols«er«láv\\ol kiadó birtokok: Somogyban eladó 85 és 46 holdas, jó épületekkel, vételár egy lé ssével adós mardhat Zalában eladók 40, 30, 12 és 4 holdas birtokok. Hadé eaólAki Szentgyörgyvári hegyen Szabadhepyen, FőrháocI hegyen, Kerecsenyi hegyen, Ortllosl bogyen 4 holdat. .Balatoni villa somogyi parton ü szobás, fi veranda külön házmester lakás, teljes be-Neodesésiol eíadó. Márlatalepen U holdat szólóbirtok csinos villával ju\'áayosan eladó.
ACZBLI6HÍC | SZJBHÍSZT LÁSZLÓ
Uxtuitsrgilal irads. aae«dáfnn« 0. t. S.-Ut
NAOYKANIZSA, FÖ-UT 9.
TKUUTOK I ssa. i<o>
PYRAM
kfeia (érwukii. lírriat*\'" • »MH«K»<I h )*kk »l«»i*ek«a ktutW klitU Uutlt» éi kMitrriU kaUiul kirt <!»»»\'\'«•
BtttS TESTVÉKEK VWYÉSZHI GYÍR R.-T, GYŐR
Or. Kemmler
DENTOPUR
fogkőoldó fogpasztája 1 tubus ára 8000 kor.
Mindenütt kaphatói
Pharmacia R.-T. Budapest.
Magyar királyi Osztélysorsjáték
UMG unlin. 14.040 apraaási.
I.go.Kyobb ayertmeng moccuciíi .Mtbaa
1.000,000.000
egy milliárd korona
600.000,000
jutalom és
400.000,000 200.000,000 100.000,000 50 000,000 40.000,000 30.000,000 25.000,000 20.000,000
II, 10, J, 6, S. .,.1,2, I millió att. ny.r.míoy éuiuu llll alllll karon.,
Huiás: I. osztály milus 13. és 15 én. Hivatalos Sraki
\'/» íOOllflí 10000 K 7t tonitfly 20000K
7, wrt|«fi 40000 K
Soraiagyak minden rőelárual-lónál kaphatékl
Bud.pul, VII.. Dobi., ,
Algebra ét geum . „._
tf) iitrO G>«lTti<ltcl, bi rr.s«a(áutla.y<frcod«lhei6
Összefoglald tankönyu üSÍK,"
UJj iask UDABjkft kit kíMtUa rr«jr«nd«lh<t4. (II
Lisztszükségletét
miolótl beszerezné, gyósódjón meg nálam uontk e\'sóreodü mlnóségéról éi mélyen lessállltott Icgelcsókb áraimról
Teljes tisztelettel
Bruncsics József
Siigár-ut SS. Talafon 210.
zalai közlöny
1924. ip\'IH. 13.

Szabad verseny korszakában élünk I
Az árak reklamirozása ■
NEM HANGZATOS REKLÁM,
hanem közgazdaság íiükléglet. Meggyőződhet rdla, hogy a 33 óta fennálló
KOHN L. LAJOS CEG
nyújtja a legszebb és legjobb árukat a legolcsóbban.
Női selyemfényű muszlin-harisnya minden szinben:
32500, 44000, 55000, 640 00, 68OOO korona
Férfi-, női-, gyermek-keztyük, férfiharisnyák, zoknik minden szinben napiáron alul. Hímzések, csipkék, szallagok nagyon olcsón.
J. M. Löwenstein oroszlánvédjegyü fehérnemüek a legjobbak! Csak azt vásároljunk! Telefon: 393.
Gabonás zsáK
-..„.zsák,
PONYVA,
zsineg és kötélAruk nagykereskedése
Hirsch és Szegő
ABADIE
valódi francia aslvarka-p&pir
Nikkel- és rézpénz
beváltás
Budapest, !V.,l/ármegye-u. 7.
Ptmlirl órik 3 S.lg.
Rand.lJ.n oazUly.orlJ.fltf.t
GAEOICKE BANK
réasvénytársaság-
Legn>gyob> nyeremény szerencsés esetbea
000,000.000
egy milliárd korona
KfojtJk Itt kivágni, egy levelezőlapra rflK«s>Unl és címünkre tolü\'deoi
MEGRENDELÉS^
GCEDICKE, BANK R.-T.
BuísptJl. IV. Xotsulh UlosuUs 11. ir.
$tive%k«<J]ck sc uj XI . ü-.zUly soi»j«tík I. csztályahos küldeni:
.......drb \'/, sorsjegyet u 10.000 K
d b V, , á JO.OOO K drb »., . n 40.000 K mely összeget a sorsjegy vétele után a kúUendfi p-«»ui befizeti lajon küdöm.
^ Olcsó trifaili szén. tt
Ajóulok már ej<y m*ter tnáxa.ttól kezdve házhoz LUIdve
elsórendU trifaili darabos szenet K 56000 dió „ K 52000
ukéterm.izaánUént forgalmiadóval együtt a vevő UUzcse szednt npi illa, mujua, juoiun havi leazállitáara. t0osi
Sttvcs tcndelésekct kér |||A2M ItfIIsin n r Kórház-M. kivál tisztelettel IVVdlI VlllTlO) 15. szám
E\'ed\'si hely: Keu és Klein cég, Csengery-utca 5. szám.
Egy milliárdot
K^V^ÍMSSXii\' osxtálysorsiáték
tortjogyeibf\'l vásárol
SZERENCSESZÁMOKAT
ajánl Milhoffer Kálmán sorsjegy Írod AJ a (Rapoch-hir)
500000 koronás
■l-.ol a most folyó Kl uzásokon különféle nyeremények kózt az
nyerték.
A.* . »gé»* 40000 korona, 141 20000 korons, sorsjegyek ara . negyed lOOOO kor., nyolcad SOOO kor.
Vidéki m*srend*ltaek roiiín ponto»*u nilllltalaak. 9»J»
Nagyothallók!
Az elismert legjobb minő<£.tU vii <!i Hatichttk-léle
Eternit-pala
ismét minden wziobei. fillundóm kapható
Eppingerl.é$Fia
deszka, épületfa, cement és Bgyéb építkezési anyag kereskedésében
1 Veuwfail F.ipsr R -T, O.Huiji él Siil-lllíMiWinír bitoalwl r.ktíra.
Nagykanizsa, Deák-tér 5.
Bizományi íerakatlétesitése
Lengyelország Irgnnfjyobb ásvány oísjgyáráuak magyarországioffilé tieja Zala éa Somozymegyc réazére Nagykanicariu
bizományi raktárt
h\'j lit-bi\'.;»i. C<akii o\'y cégek -cf.ekié\'hntoak erre, kik ezidóií is iparvállalatokkal és uradalmik <fnl voliak összeköttetésbe. Jelenleg m*r fennálló vevőkör átadva, szakszerű la nogalAS biztosítva.
Ajánlatok 14-ig Központi szállodában IOI<.j
„Galícia" főtisztviselője
címére leadandi.k, — N.vezcitei ugyanezen napon ott tárgyalható
Nyomaton a Nhgykanluai Nyomda 4s Lapkiadó Vállalat ki)ayrayomd*i«bin Nagykanizsán
Demagógia
Irts; Dr. Rlchtcr BéU
Mióta a világ áll és emberek élnek a földön, meg volt és való-szinti, hogy meg ls lesz mindig. Rengeteg rossznak volt már okozója és mérhetetlen kárl fog még hozni az emberiségre ezután Is.
A demagógia szó hallatára ma önkéntelenül a politikájút eszünkbe. Hololt a demagógia nemcsak a politika kiváltsága. A tudománynak. a gazdasági életnek épen ugy megvannak a maga demagógjai, mint a politikai életnek.
Éltető eleme a tudatlanság.\' Olyan, mint a betegség baclllusa. Csak oly szervezetben virulens, mely egyébként Is beteg és egyébként sem -ellentálló. Van széruma Is, amivel a betegség biztosan gyógyítható: a kuliura.
Tudja ls ezt a demagóg lépten-nyomon, azért igyekszik mindenütt elnyomni a kuliurát, meri érzi, hogy karrlérje a kuliura haladásával fordított arányban áll. Minél -nagyobb valahol a kultúra, aWnál kisebb tere marad működésére. Mindent megmozgat, ^(^képtelenebb és legrafflnál-labb jelszavakat veszi elő, mikor eilsrtenclájának megölójéról, a ktilHiráról van szó. , ..\'Kittiíró segítőtársa munkájában a t%meg. Ismeri a tömeg pszichélét és,/ii6slcrlen játszik ennek h°sy mentől felületesebb /.valami, mentől ln^ kiábbUplálkoílk valami az emberi öSitetiölcböl. \'\'arihál szimpatikusa^ á^tfiijtegek előtt,
A demagógia ma szomorú és általános lelensége politikai éle-türrkneWxÉTthetó Is.mert Itt van a le^köritTOíbb szerepé és ezen a p^tyíj\' fannak\' legszebb kilátásai.^ polltte laikus embereknek is régk kedves Időtöltő foglalkozása. De amennyire szeretik. annylra\'Járatlaric^.bcnhe Érdekli őket, mert liíszcn ; legfontosabb érdekpl^ó\'l v^n szó,Ba„R!>lifD<á-ban. A demagóg.. sfládszeiilnl mérheteilen |őkat és elónyökcl igér tömegnek. Magit nélkü litehetitílWn^^^\'fe^e,
sen katasztrófának minősíti azt, hogy elbukjék.
A demagógok különösen a háború okozta atmoszférában szaporodtak el. Mert a háború és az azt rendszerint követő forradalmi Időkben a gazdasági viszonyok romlanak, az emberek élelstandardja sülyed, az Idegrendszer a nehéz megélhetési viszonyok folytán felőrlődik. Ilyen állapotban az emberek hajlamosak a szélsőségekre, valami rendkívülitől várják helyzetük meglavltását. Ezen Indul el a demagóg, felhasználja az emberek számítását és mint égből jött apostol, olyan elveket hangoztat, melyek látszatra tetszetősök, örömet okoznak, a valóságban azonban klvlhetellenek. Az 6 gyenge lelkiismerete természetesen nem akad meg azon, hogy embertársainak olyan Ígéreteket telt, amelyek bevállhatatlanok.
Ez ellen a betegség ellen az emberek orvosi módszerrel gyógyíthatók. Ép ugy, mint az orvos a beteg embert a baclllusok rom. boló hatása elól ugy Igyekszik menteni, hogy a szervezetet erőssé, ellenállóképessé teszi, ugyanígy gyógyíthatók az emberek, a demagógia baclliusalval szemben. Ellenállóképessé kell tenni az embereket a demagógiával szemben lelkileg Is, testileg Is. Lelkileg azáltal, hogy az emberek műveltségi fokát emeljük, az alapos és komoly tudást terjesztjük minden tendencia nélkül. Az analfabetizmust kell legelőször a minimálisra redukálni, amit leginkább a kötelező Iskoláztatással érhetünk el. Hogy ez nem ulőpla, arra példa az Egyesült Államok demokráciája. A testi ellenállóképességet ugy fokozhatjuk az emberben, hogy a gazdasági viszonyokat javítani igyekszünk, a nagy tömegek megélhetési módját könnyll|ük és oly állampolltlkát folytatunk,amely minden embernek különbségre való tekintet nélkül megadja emberi voltához méltó életlehetőségeit. A normális viszonyok kö-zdtt élő és kellő tudással ellátott ember irtózik a szélsőségektől.
Lehet, hogy ábránd ez, azonban az emberiség haladásáért Igazán lelkesülő és küzdő ember nem adhatja fel ezért az Ideális célért a küzdelmet. Mennyire megváltozna a világ képe és mennyire javulna a milliók sorsa, ha az emberek összefognának és nem partikuláris célokért küz-
denének, hanem ezt a v^lól^an szentharcot .vennék fel a demagógia ellen. A mostani világka-takllzma Is csak ugy fog megszűnni, ha ugy politikai, mint gazdasági léren az emberek mindazt, aftil demagógia, kigyomlálják társadalmi, gazdasági és politikai életükből.
A folyó kiadásokra nem bocsátanak már kf fedezetlen államiegyeket
C»ak a régi tartozáiok kiegyenlitéae céljából veszi ^ igénybe az állam a Jegyintézetet
Budapest, iptilii 1* A M. T. I. ifteUkes h.lyfíl nyert intor. mletó aUpjin a kovetkoií UjákoatalMl adja ki ax állatuháxUrtia halyxilétál és a pint-ügyi kormány tei*«txét.
A pénzügyminiszter legelső teendő! kőié tarloxotí tárcájának át vételekor, ■ foijó év első felére gondolkodni ftx államháztartás szükségleteinek fedezéséről. A népaiö vet.égl delegációval folytatolt tárgyalások alapján II fedeletlen bank-jegyklbocsálást a márclua végétől féltnél Ülő folyó kladáaokra meg kellett ajüntetnl. Ax 1924. el»5 fél évi állami kiadások fedezésére szol gáln.k a folyó bevételek mellett a b alföldi Vény »xerkölc«5n eddigi eredménye, amely 274 milliárd koronát tesz ki, továbbá a kényszcrköl-ciönre míg befolyó összegek, valamint ax a 20—23 millió svájci frank, melyet a hitelintézetek, gyárak éa egynéhány nagyobb cég előlegként nyújtanak a szanálási akció folyamán tervezett hitelműveletekre.
Exek a források teljesen elegendők ax állami kiadásoknak 1924. június hó végéig való fedezésére és Így most csak ax 1924. évi március hó végéig kl nem egyeolltett úgynevezett régi állami tartoiások kiegyenlítésére kell az államnak a Jegylntézelet Igénybe vennie.
A népszövetségi delegáció sem zárkózhatott el annak elismerésétől, hogy addig az időpontig la, amig a kincstár a tervezett külföldi kölcsön\' felett tényleg diszponálni fog, vagyis azon periódus alatt, amidőn a kölcsönre vonatkozó tár-gyaléaok a különböző külföldi piacokon folytatódni fognak, ax or-aiág gazdasági életének feltállenül szüksége van a különböző vállalatokkal azemben fennálló hátralékok kiegyenlítésére.
Égy llyenlránju banljegyklbo csátás a mull likvidálására szolgála*, anélkül, hogy uj megterhelést jelentene a jövőte nézve,."vnlnt hogy a folyó kiadásokat a felsorolt kölcsönök éa előlegek fedeilk.
El a körülmény nem r.jt m.gá-bsn veszélyt, mert ax Infláció tartama rövidre van axabva éa bizonyos .hstárok k&xt marad.
A rekonstrukciós jsvaslstok értelmében felállítandó ui Nemzeti Bank müVödéaének megkezdésekor az Inflációnak meg keli aiünnle és az átmeneti Időben ugy, mint ezt a teljesen agyenlö,körülmények kő-xött végrehajtott oazirák pépiügyl rekonstrukció mutatta, a valuta árfolyama nem szenved vliaxa-esást.
A népszövetségi tanács által kiküldött delegáció egyébként ax ositrák helyietet Magyarország jelenlegi helyxetével ősaxehsionlltva megállapította, hogy Magyarországon ax Infláció nem öltött olyan méreteket, hogy egy i> axlgoruan minimumra redukált legutolsó,mintegy a mull likvidálására azolgáló (pótló) Infládó veszélyt okozhatna. Ausztriában a volt Osztrák Magyar Bank „Öiterrelchische GesfVSfta-lellung- ja állal ax oixtrák kormánynak nyújtott előlegek a kormány és a népszövetségi delegáció közötti tárgyalások megindulásakor körülbelül 1000 milliárd paplrko-rónát tettek kl, mig Megyaroraxá-gon ugyanexon elme. a megfelelő Időpontban, azaz 1924. márclua 7 ín ax előlegek összege nem tett kl többet 749 milliárdnál s a jelenlegi stádiumbsn ls ciak 854 milliárd papirkoronát tesznek kl.
Az alatt az Idő alatt, .mely Ausztria esetében a delegición.k Bécsbe v.ló érkezése és az Inflációnak véglegca megazünéae között folyt le, az állami előleg öiszege Ausitrlában további 1500 milliárddal emelkedőit, ugy, hogy ax állam-, nak nyújtott előlegek ax uj oaztrák Nemzeti Bankkal azemboo rr.űkö deiének megkezdésekor 2500 mii llárd koronát tettek Vi, .z államjegyek mennyisége, melyet a ma gyar állam kl\'nc.lárl i\'gy.-k ellené ben a Jogybank feláltitáiálg Igénybe
Egyes szám ára hétköznap 800 korona, wasár- és Ow*epnap 12QO korona
63. évfolyam Nagykaniiwa, 1924 éprilU 15. Kedd 88. izám.
. \'^JSUStíSX^\'rr
ZALAi KQZLÜH?
1924. április 15.
venni kénytelen leaz, ax osztrák kereteknél jóval kisebb lei*.
A szomszédos Ausztria tehát 6 milliót népességével komolyabb kö vetkezroények nélkül kibírt egy két éa fél billiót inflációt é. igy nyil-
vánvaló, hogy Migysrorszig 8 millió lakoiával mioden zavar nélkül fogj * ■ jelzett kisebb keretű inflációt elviselni anélkül, hogy valutájának árfolyama iránt aggályokat kellene táplálni.
NIREK.
A nyomdász-sztrájk hétfőn vágatért
Kedden reggel már megjelennek a lapok
A Grafikai Főnökök Egyesülete
és a nyomdászok szakazervezete hétfőn délután együttes ülést tartottak, melyen megállapodtak abban, hogy a nyomdászok kedden reggel megkezdik a munkát. Kijelentették, bogy szükségesnek tartják a szerződés fenntartását és garantálását
és a szerződés-szegőkkel azemben a pártatlan békéltető bíróság fog eljárni. A béremelés módozatait a munka megkezdése után fogják megtartani. Az összes napilapok a reggeli Magyar Hírlappal kezdő dőleg kedden reggeltől fogva újra rendesen megjelennek.
A nemzetgyűlés mai ülése
Hudapcat, április 14 Hétfőn reggel pont 7 órakor nyitotta meg ázcitovszky Béla elnök as ülést. A napirend szerint áttérnek a szanálási javaslat folytató tagos tárgyalására. EisŐ szónok Saly Endre. Beszéde elején a kormány pénzügyi és gazdaaági politikáját bírálja. Az utóbbinál példának felemlíti a győri ágyúgyár hatalmas tciepér, melyet a kormány parlagon nevertet ahelyett, hogy valami hasznos gazdsságt célra atalakitaná. A lakaskérdésekról beszélve az építkezést sürgeti, a javaalatot nem fogadja el. Majd aét hatarozati javaslatot nyújt be.
A következő felazólaló Kéihly Anna. Beszéde^ elején a létszám csőkkentéaről szól. Evvel kapcao tatban az állami autók csökkentését kivanja. Szerinte az aliam nem a tisztviselőket bocsátotta el, hanem a munkásokat. Kívánja, hogy az elbocsotott tisztviselők elhelyezéséről gondoskodás történjék. A javaslatot nem fogadja el.
Bíró Pál megailapitja, hogy a félszólalok legnagyobb része a mult Kritikájává! foglalkozik, ahelyett, hogy a jövőbe tekintenének. Ami megtörtént a múltban, azt most mar ugy sem tudjak meg nem történtté tenni. Auer a külföldi kői-csonra. Az inflációs politika következtében Németországban a tömeg-uyomor hihetetlen mertékben megnagyobbodott. A külföldi kölcsön szükségletünknek csak egy réasét lcdez| gokkal fokosabb ax«rinte a külföldi magánhitel. A>után " vagyonváltsággál foglalkozik. M\'Jd a jelzáloghitel kérdésére tér át. A javaslatot elfogadja.
Szabó Imre szocialista fejíegetl, hogy az ország szanálására vonatkozó tárgyalások még egyszer aem vezettek eredményre. A javaslatot nem fogadja el.
Bartos szólal fel utána. Elnök az ülést délután 3 óráig felfüggeszti.
A délutáni ülésen Strauss litván befejezte délelőtt elkezdett beszédét, majd Eckhardt Tibor nyújtott be hosssu beszéd kíséretében több határozati javaslatot arra nézve, hogy Magyarország forduljon a nagykövetek tanácsához a katonai ellenőrzés megszüntetéaaért, máslkat a jóvátétel kérdésére vonat-kozólsg. — Kijelentette, hogy a javaslat elfogadását hstározatl javaslataira kapott választól teszi függővé. Magyarország szerinte a szanálási javaslatok elfogadásával elveszti külpolitikai jelentőségét.
Horváth Zoltán felszólalása után az elnök napirendi javaslatot tett, majd az OUs esti háromnegyed 12 órakor bsfejeiődött.
Együttes bizottsági ülés
A nemzetgyűlés pénzügyi, kőz-gszdaságögyi é» jogügyi biiottsága hétfőn délután 5 órakor együttes ülést tartott Ráday Gedeon gróf elnökletével. A kormány részéről jelen volt Bethlen István gróf miniszterelnök, Korányi Frigyes pénzügyminiszter és Varga Imre pénzügyminisztériumi államtitkár.
Kállay Tibor dr. Ismertette a beterjesztett javsslatot. Mádi Sámuel és Birö Pál felszólalásai után Ugrón Gábor előterjesztésére a bizottság a jivasiat szövegének egy részét megváltoztatta. A javaslat többi részét Kállay Tibor előidó szövegezésében érdemi változtatás nélkül elfogadták.
— (Ml a Fritxismufl?) Vasárnap délután a városháza közgyűlési termében tartotta ingyenes előadását dr. Fritz Lajos, a József Sta-nstórium Egyesület budapesti főorvosa. Az előadáson tömegesen jelent meg Nagykanizsa férfi társadalmának minden rétege. A Frl-tzlsmus lényegét a következőkben adta elő a rendszer feltalálója. Az ehő legsürgősebb tennivaló a prosti tució megrendszabályozásei és annak az éjszakáról az eati 6 és 12 óra köitl Időre való áthelyezése. Ezzel meg lehetne vonni az alkalmakat ittaa emberektől és mindenkit r józan, elővigyázatos életre lehetne kényszeríteni. Automatikusan caök-kenne a leánykereskedelem is, megjavulna a sczuálls morál, mert a legtöbb aberrációnak a túltengő prostltuclo a szülőanyja. Szemünk előtt tartjuk az életet is, amely azt diktálja, hogy a prostitúciót sem eltiltani, sem pedig szabadjára bocsátani nem lehet, hanem a szükségesre kell redukálnunk. A 15 éven felüli férfiaknak az egész szervezetre kiterjedő kötelező orvosi vizsgálatot, a nemi betegeknél oly rejtett megjelölést kellene használni, mely nem megbélyegző, Ciak a betegség tartamára azorltkozlk, azonban oly kényazerreflexrt vált ki, amely előre felismerteti az egészségessel a beteget és megakadá lyozza a betegség továbbterjesztését/Mindehhez 3000 főből álló or-voii apparátus kellene. A szükséges anyagiak az önadózás utján kerülnének elő. Igy megoldódnék anyagilag a népjóléti kérdés, mart lenne a szegénynek orvosa és gyógyszere, a rokkant és nyomoréknak ellátása éa a 60 éven felülieknek nyugdija. A 3*/,-os önadózást kapcsolják hozzá a forgalmi, adóhor, igy el lehetne kerülni az adóadmlnlaztráció költségeit. Az adó egészben jusson a népjóléti miniszterhez vagy a közaégek vezetőihez éa ne a pénzügyminiszter kezébe. A segélyeket határozott törvények szerint bo csássák as egyesek rendelkezésére.
— (Naptái)Április 15.Anasztázia
— (Időjárás) A Meteorológiai Intézet jelentése szerint egyelőre enyhébb, és túlnyomóan száraz Idő
várható*
Nagykanizsán kedden reggel 7 órakor hőmérséklet + 5 0° C, azél: délnyugsti. Délután 2 órakor: hőmérséklet + 14 3° C, szél : délnyugati. Eite 6 órakor: hőméraéklet ; 10-7° C, azél: délnyugati.
— (A felaőtemplom húsvéti istentiszteletei) Az Istentiszteletek sorrendje a templomban a húsvéti ünnepek alatt a következő: 1. Nagy kedden, ajerdán 7—8 óráig gyóntatás, 8 órakor szentmise. 2. Nsgyciütörtök, nagypéntok 9 órakor szentmise, utána szertar-tások és szentbeszéd. 3. Nagyszombat 7 órakor tüz és húsvéti gyertyaszentelés, 9 órakor szentmise; délután 5 órakor feltámadási körmenet. 4. Husvétnapján és cqásod-napján: (7 órakor húsvéti ételek megáldása); 8, V,9, 7,10 órakor ciendes misok ; l/,il órakor ünnepi beszéd, 11 órakor énekes nagymise ; délután 3 órakor litánia. Az ünnepek alatt tekintettől arra, hogy minden kia falu, sőt puszta és szőllőhegy beszerezte már harangjait, a templomban la erre a célra gyűjtés lesz.
— (A középiskolai tanári kar kérelme) Azoknak a közép és polgárliskolal tanároknak, kik működésüket alsóbbrendű iskolák bsn kezdették meg, egy küldöttsége jelent meg ma az országház kupolaciarnokaoan Sik Józaef nemzetgyűlési képviselő vezetésével báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter előtt A küldöttség szo-noka beszédében kérte a pénzügyminisztert, hogy azoknak a közép és polgárliskolal tanároknak szolgálati évébe, kik működésüket alsóbbrendű Iskolákban kezdették, ezeknek a tanároknak a fizetése és Illetve javadalmazása kisebb, mint az ugyanolyan szolgálati évvel biró állami iskolai tanaroknak. A pénzügyminiszter válaszában kijelentette, hogy szivesen tesz eleget a tanári kar kérelmének és kijelentette, hogy a sérelmeket orvo* soinl f0gja. A kérdést azonban méí nem i««nerl *eIjo««Q é. Igy végleges vál"*1 nem Bdh»t. F«1 szólította a küldöttsége** hogy kérelmükkel járuljanak a kultuszminiszter elé is. A küldöttség szónoka köszönettel vette tudomásul a miniszter válaszát éa átnyújtotta a tanári kar memorandumát, valamint bejelentette a pénzügyminiszternek, hogy a tanári kar kérelmével a kultuszminiszterhez fognak fordulni.
— (Nemearádóuj plébánosa) A megyéspüspök Bors László szentbalázsi káplánnak a nemes-rádól plébános! javadalmat ado mányozta.
— (Megint kitüntették a keazthelyl akadémia Jnbásza-tát) Keszthelyről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: A keszthelyi gazdasági akadémia minta juhásza-tából 100 darabot vittek fel a budapesti tenyészállatvásárra, ahol a kiállításon újból díszoklevelet nyertek. A 15 dsrab ritka hatalmas merinói kos egyenként 20 métermázsa búzáért kelt el. Még mindig annyi a megrendelés, hogy a juhá szat ha háromszor akkora lenne sem tudna eleget tenni valameny-nylnek.
— (Jótékonyaági postabé-
lyogek) A napokban „Jótékonysági postabélyegek" kerülnek forgalomba, amelyeket 100 siáialékos felárral árusítanak ki. A feiár 90 százaléka ifjúsági, csecsemővédelmi célokra a a tüdŐvéax elleni küzdelem céljsira, 10 százaléka pedig a posta jóléti Intézményeinek jut. A bélyegek sorozata három értékből áll: 300-, 500- és 1000 koronás,
Madonna bélyegek nagyságában. — Mindhárom bélyeg hátoldalán, az enyvréteg alatt: „A I00\'/» os felár közjótékonysági célokra fordlttatik" szöveg olvasható. A bélyegek ugy a belföldre, mint külföldre szóló küldemények bérmentesítésére felhasználhatók. A sorozatos jótékonysági postabélyegekből egy vevő egyelőre legfeljebb csak öt sorozatot vásárolhat. A bélyeggyűjtők-szükségleteit a m. kir. postabé lycg-értékesitő Iroda fogja kielégíteni s az irods e bélyegekre előjegyzést elfogad s intézkedik, hogy az előjegyzett bélyegeket az érde keitek részére kiszolgáltassák. A jótékonysági poitabéiyegek 1924. évi julius hó 15 lg maradnak forgalomban. Tekintetbe véve az Ismertetett bélyegek forgalomba hozatalához fűzött nemei célt, felkérem Nagykanlzaa város igen nsgyra-becaült közönségét arra, hogy a mér közeinapokban megjelenő jótékonyaági poatabélyegeket vegyék pártfogásukba. Bővebb felvilágoal-táat a városi postahivatal bárkinek készséggel megadj s.^ Dr. Jholway Zsigmond postaföfelűgyelő, hivatalvezető.
— (ICörjegyzőválasztaa) Mi-
kaidról jelenti a Zalai Közlöny lu-dóaitója: A mihaidi körjegyzőség községeinek képviselőtestületei április l2-én naám cturgól főbíró einöklote alatt Matolcsy Gyula od-digl helyettes körjegyzőt, körjegyzővé megválasztottak. A választás egyhangú volt.
— (Belecsapott a villám a templom tornyaba) Nemesapátiból jelenti a Zalai Közlöny tudósítóját A vaaárnap délutáni jégcsővel jött zivatar alkalmával lecsapott ■ villám a nemesspátü templom tornyába. A torony faréazo tüzet fogott és ciak éjféli 1 óra után aikerült a tüzet nagynehezan eloltani.
— (Baleset a bu"**ok gyakorlatán) A keszthelyi huszárok a n-pokban lovasgyakorlatot tar-i tottak s eközben egy kö*buazár olyan szerencsétlenül esett le IorJM ról, hogy súlyos természetű csonttörést szenvedett. A csétlenül járt huszárt bohó*** " nagykanizsai katonai kórhá*tííi\')I,:)
— (Népművelés Pacsán) /V csáril jelanti a Zalai Köil&Ut\'XMéó\' altója: A pacsai népművelési bizottság által Landi Ferenc kántof-tanító vezetése melleU\'Jftrtojjt pfo-művelési előadások a befejezéshez közelednek. Az üna«p%4K bezárás
e hó 27 én lesz. ,-)2noia| üO; .í»!• \'ff.
azüknek bizonyult . ÉcTitheUÍ városháza a váróaf »dmú]a\'sti\'ic.>4 bonyolítására.. Most- folynak, a vá< roaháxa átslaklláal o>uakáUlal. A nagyarányú épltkozéa költségei előreláthatólag 3 -400 millió koro.\' nát tesznek ki.
(x) Slng.r Jóxaaf éa T.raa div»támh<x» ErMébet tír, Központ szálló épület, megbízható bo-vásárlást forráz. Alapítva 1860-ban.
(x) Bokor Manó szegedi paprikája m legjobb 1
1M4. április 15.
— (Levitt. . „il . k,,xl
h.lyt templomtorony biidog \'•f?,<J). , Ke.zlhelyrll jrlrn\'l . /.niut Közlöny tudósitójs: A na-pokbsn halain,,, „ilviK.r dühön-jott a Balaton salai partjln. A kr»zthel,l parkban .ok fit kidöntött a. ó.lá.l „él. A katolikus templom tet.jéoek bádog fedőlemezét majdnem egé.z terjedelmében le tépte a vihar. Moal folyn.k a munkálatok a toronylető klj.vllásir., A rajt. dolgozó .nunWsokst külön bliloaltottífc baleset ellen.
— (Ötven íve. bérletet kér ai Égl.z Koaxthelyoa) Keni helyről jilenli a Zalai Közlöny lu dóallój.: A a Égl.z szerződése, mely lyel a Bslaton-psrtján lévő Hullám-szállót a váróitól bérli, két év mulv. lejár. Az Egl.z Igazgatóság. most újból ajánlatot tett Keszthely város képviselőtestületének, hogy hsj landó a lejárt 6 esztendő után 50 eszlerdőre bérbcvennl a szállót és a fürdőt. A képvl selőteslülct méj( nem hozott ez ügyben érdemleges határozatot.
— (Cégtáblákra vadásznak Keszthelyen éjszakánként) Keszthelyről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: A viiros lakosságát napok éta Izgalomban tartja egy éj-szaka garázdálkodó jókedvű banda, amelynek főfoglalkozása, hogy éjjelenként leszedik az üzletek öiazea
\'leszedhető cimtábláit éa azokat a leglehetetlenebb hrlyeken elazórjik. Nagyon sok értékea cégtábla eltűnt már ilyenformán Keazlhelyen és aok kereskedő megtrtte a feljelentést az éretlen tréfák ismeretlen tettese ellen. A csendőrség meg-indította a nyomozást.
(x) Nagy pénz megtakarítás. A ni lg a készlet tart, vásárolhat mértékeit rrban kartonokat, batlsztokat és gr,-nsd\'nokat Singer József és Társánál.
*— (Svéd muzentn ásat Keaxt hely kornyékén) A svéd nemzeti muzium régiiégi oiztályának vezetője, ki tavaly tanulmányi uton Magyarországon volt éa ez alkalommal megállapodást kötőit a Nemieti Muieum régéazeti osztá lyánsk vezetőjével, Varjú Elemérrel, hogy Kiazthely környékén ásatáso kat rendezzenek, a Svenaka Oag-bltdct Írja a közel jövőben megkezdi munkáját. Az akcióra a fent-nevezett lap azerkeaztője maga 600 svéd koronát adományozott. Hasonló öiszeget fog előreláthatólag a svéd nemzeti muzeum régészeti osrtálya is az ásatások ^éljalra előirányozni. Május végén a svéd muzeum kiküldöttje Magyarországba érkezik, hogy a Keszthely környéki ásatásokat megkezdhessék.
— (A sümegi képviselőtestületi gyliléa határozataiból) Sümegről jelenti a Zalai Közlöny tudósliója: Sümeg köraég képvl selőtestülete a következő határoza tokát hozta: A főreáliskola ellő érettaégije alkalmával a legjobb tanulónak egy huszkoronáa arany jutalmat adományoz. A Sümeg— Keszthely-I vasút építkezéséhez 10 vagon buza értékének megfelelő hozzájárulást azavaztak meg. — A borfogyasztási adót literenként 200 koron ára felemelték. — A községi bírónak 10, a helyettes bírónak 2, közgyámn.k 2, rendirőrn,efternek 22, a helyettesének 21, a löbbl rendőrnek 20, ai első erdővédnek 22, a másodiknak 20 aranykorooa havlfiietéat n.vaztak meg.
(s) Elsőrangú llaxt olcaó árban k.ph.tó Villányi Ant.l li.zt kere.kedőnél Eötvös-tér 29. szám, Szentháromság siobor átellenében.
zalai közlöny
— (Somogy felől erőaltlk n azerb batárt) Kaposvárról jelen-lik: Od •át a Dráván tul a rác hadseregben nem a legrózsássbb állapotok uralkodnak. Az állatias fegyelem, a rossz bánásmód erősen megbossrulja magát az SHSármá diában. A katonaszökések námi hihetetlenül megszaporodott. Külö nősen nagy méreteket öltött a Horvátországban állomásozó ezred<k pél A folytonos szökések arra indították a azerb hadvezetőséget, hogy megerősítsék a Magyarország leié eső határt. A legkönnyebb az álszökés Somogy délnyugati szögén, ■ Zdála patakon. A régi ré páil terület elhorvátosodott köz-séjel Zdála, Godála a pihenő helyei a felénk azökŐ katonáknak. Ezen az alig pár négyzetki\'ométernyi szigeten eddig alig volt pár finánc. A mult héten Godálába, ahol eddig sohssem voltak csendőrök, 12 szerb csendőrt helyeztek. Zdála, Godála környékén a múltban horvát fináncok látták el a határszolgálatot. Most a horvát fináncokat azerb fináncokkal erősítették meg. így a Dráva éa a Zdála szigete valóságos hadszíntér, amennyiben most ott 58 finánc és 12 csendőr teljesít szolgálatot. A horvátajku lakosiág természetesen nem szívesen nézi ezt a megerősítést, mert a sok szerb finánc egjéb dolga híján a bennszülötteket molesztálja.
(x) „Tetra" oocsemő kelen-gyék Schwarcz Dezső cégnél, Fő ui 5. szám.
— (Más csak levelenként) Zalaszentmihályról jel\'ntl a Zalai Közlöny tudósítója: Pénteken virradóra Zslaszentmihályhoz tartozó Behes pusztán Vass Imréné és még három cseléd asszonytól összesen azon az éjjelen 35 darab tyúkot loplak cl A tyúkok részben zárt, réstben záratlan ketrrcskben voltak közvetlenül a csoiédházak ab lakai alatt. A nyomozás teljea erély-lycl megindult. Ismerve a pacsai csendőrség fokozottabb ügybuzgal mát, a lettesek, akikknek már nyomában vannak, csakhamar hu rokra kerülnek.
(x) A „Myaxterl" Jazz Band sz»lon <enekara ma tartja bucsuesté-lyét az Arany-Szarvaa kávéházban.
— (Nyeat helyett gyereket lőtt) Zalaszabarról jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: Sebők Dezső zalaszabsri lakos az Öreghegyen nyestet akart lŐnl. Barátaival ki mentek a hegyre a mig Ő az eresz alatt lesben állott, társai a ^padlásról zavarták le az ott tanyázó nyes-tet. Mikor a nyest leugrott, rálőtt. A nyest ugyan ép bőrrel elszaladt, ellenben a plncs mellett elvezető gyalogúton épsn a lövés pillanatában bukkant elő Nagy Györgyné és Árpád nevü fia, kiket a lövéssel megsebesített. A sérülés elég súlyos bár, de nem életveszélye.
— (Ruhaneműt lopott) Zalaszabarról jelenti a Zalai Közlöny tudósliója : Kiss Jánoa István Zala-azabatí lakos Friss Sándor nagy radai lakostól abroszt, azakasztó-ruhákat, lepedőt lopott. A kár a becslés szerint 826 000 K. Az
ügyészséghez jelentették fel.
— (Borárak Pacsán) Racsáról jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: A pacsai hegyből több mint három vagon bort elszállítottak, taz árak alscionyak, minőség szerint 1300— 2000 korona árbsn llterenklnt.
(x) Váaxon vásár. A legfinomabb minőségű siffonokat, batiazt-siffonok at, zefireket, kanaváaznakat, vásznakat, anginokat, damaaztáru kat nagy válaaztékban Singer József cs Társánál azerezheti be.
(x) Közgyűlés. A Nagykanizsai Takarékpénztár r. t. szombaton délelőtt tartotta nagy érdeklődés mellett 79-ik évi rendes közgyűlését, ujnépi Elek Ernő elnök elnök lésével. — Az évi tiszta nyereség 171.715,390 koronában és azoszta
lék részvényenként 2200 koronában lett megállspitva. A közgyüléa el határozta az alaptőkének 80.000,000 koronáról 200.000,000 koronára való felemelését. Uj igazgatósági tag lett Valkó Árpád földbirtokos Nagy récse éa uj felügyelő birottaági tag dr. Rotschild Béla ügyvéd Jótékony célra a közgyűlés 5.000,000 koronát adományozott.
— (Boldog város) Egyik vidéki laptársunk írja a kivetkezőket. Tilos a legeltetés Kaposvár utcáin. A kaposvári mezőgazdák bizottsága átiratot Intézett a városhárá ho\', hogy különösen a külső utcákban szokásos legeltetést tiltsa cl*> A város teljes egészében magáévá tette az átiratban foglaltakat és a rendőrséget kérte fel az ellenőrzés végrehajtására. A rendőrség figyelmezteti az illetékeaekot, hogy nem engedi mag az utcákon a legel tetést, még felügyelettel sem és a rendelet ellen vétőket szigorú büntetéssel sujtj*.
(x) Dunántal legnagyobb azö-vőpamnt éa azövőcéma raktára. A világhírű jóminőségü azövő pamut 3, 4, 5, 6. 8, 10 éa szövőcérna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 es vastagságban, továbbá bordó és vörös-fej\'ő kapható Singer József és Társa gyári raktárában.
(x) Url és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz qczső cégnél. Fő-ut
(x) Hagada. Eredeti szöveggel, dr. Heretl Ferenc magyar fordltá-aával és Zádor litván művészi illusztrációjával kiadta az .Omlke" müharátok kőre. E diszes album-alakú ki«dás Nigykanizaán Fischel Fülöp Fiai kÖnyvkereakedésében kapható. Ara 96.000 korona.
(x) Szövet divat. Tavaazl női ruha-kosztüm köpeny, férfi öltöny éa átmeneti kabát kelme újdonságok naponta érkeznek Singer József és Társa divatáruházába.
(x) Elveazett 9 én egyéves apa farkaakutya, félig trenírozott, Berci névre hallgat. A meglátó kéretik, hogy a rendőrkapitányságon jelentse be.
SZÍNHÁZ
A vasárnapi előadások
Vaaárnap délután A kis lord cimü 3 felvonásos életképet adta elő a Kamarasiinház társulata. A darab címszerepét ennivaló kedvességgel Baán Lili játszotta végig s bizony nem .csak a gyermek-köcönség tap solt srttveaen a rö.id bársonynadrá-gos kla lordnak
Este Bisson bohózata került azln-re, a 3 felvonásos Válás után. Ebben a darabban mutatkozott be Cserényi Adél olyan azerepben, amelyet mintha egyeneat neki írtak volna. Minden mozdulata, minden azava a kacagás orkánját váltotta ki a zsúfolt nézőtéren. Koppány Böske mint minden alkalommal, moit Is, bohózatban Is elsőraugu alakítást nyújtott a kla Baán Lilivel együtt, aki egyik legkedvesebb je-lenaége volt ennek a végig k*cag-. tató bohózatnak. A fő férfiszerepet Szécsi Ferenc játszotta rendkívül finom humorérzékkel. Minden helyzetben kscigtató volt Pogány Béla. A darab sikerében nagy része volt Radány Dezsőnek és Verzár Zoltánnak.
Dandln György
Hétfőn Moliere vígjátéka, a Dan din György volt műsoron A címszerepet Berlányi Jenő játszotta, a helyzet minden komikumát kiak-náita szerepéből. Koppány Böske e szerepben Is nagyon.slkerüit játékot produkált, diszkrét, finom alakítása minden elismerést megérdemelt. Cserényi Adél és Pogány Béla páros szerepükben ujólsg kitűnő vígjáték-alakoknak bizonyultak. Nagyon helyes pár volt P. Varga Elza és Radány Dezső, mindakettő csupa elevenség.
A dsrab komikuma ma már mindenesetre — éa ez érthető Is — nehezen, talán egyáltalán nem tudja elérni azt a vígjátéki hatást, mint valamikor, do a Kamara-társulat erőinek mégis sikerült egy nagyon kellemes estét szerezni a kanizsai színházlátogató közönségnek.
Lőtte, a hetedik parancsolat He-yersmans pompás naturalista színmüve kerül szinre ma kedden a Kamaraszínházban. A címszerepet Baán Lili, a táraulát nalvája játaza, a ugyancsak ez estén mutatkozik be igazi nagy szerepben Radány Dezső. A többi főszerepet Széesi Séndor, Cserényi Adél, Verzár Zoltán. Déri Tarl és Koppány Böske játszák. — Holnap azerdán három egyfelvonásos kerül síinro. Géczy, Vitéz és Sztrokay neve garancia, hogy nívós estéje lesz szerdán Alapi ataggiónéjának.
A szinház heti műsora:
Szerdán: Első kaland (dramolette) öregesen, rangosán (színjáték). Az ördög és a menyecske (vígjáték).
Csütörtökön : Matány Antal vendégfelléptével Gyermektragédia, színmű. (BucsuelŐsdás)
(x) A családi tűzhely mele gét, boldogságát őrsi meg a
eikerüli a civódásokat, ha harisnya-és zoknlszűkségletét nálam szerzi be. Mindennemű megrendeléseket és javításokat azakszerücn végez a F1L1PP kŐtŐde. Szombathely, Széli Káimán-u. 6.
SPORTÉLET.
TSC-NTE 7:0 (l:ö)
Katasztrófái!* vereséget szenvedett Tatabányán a Nagykaniiaal Torna-Egylet esapata. Az eredmény nem fejezi ki reálisan az erőviszonyokat, hisz a kanizsai csapat oly nagy hendikeppel indult a küzdelembe, amilyent még kisebb kaliberű ellenfélnek sem adhatott volna káros következmények nélkül. Az amúgy Is meggyengült csapat nélkülözni volt kénytelen hivatali elfoglaltságuk miatt Hirschler jobbizélsőt és Lopusánszky kapust, de Bskonyl sem játszhatott, mert a SzAK spanyol túráján való részvétele miatt játékjogát felfüggesz-tették. Mindehhez járult az, hogy a csapat azombaton éjféltől vasárnap délelőtt 11 óráig egyfolytában utazott s a mérkőzést már fél 2 órakor elkezdték, hogy a 4 órai vonattal vlsszautazhaaaanak. Ennek a hosszú és fárasztó utazásnak volt a következménye, hogy a csapat a második félldőbsn összeroppant. Az első félidőben még bírták az iramot,1,változatos mezőnyjáték folyt a csakis Fuchs birónak a tatabányaiak által is elismert kirívó pár-toskodása okozta e gólt. A második félidőben azonban mutatkoztak a fáradtság jelel, állandó védekezésre szorultak a a tartalék kapus gyenge volt ahhoz, hogy a sok gólt megakadályozza. As NTE
ZALA! KÖZLÖNY
1924. április 15
• követkod csapattal jálsjoM: Horváth—Jámbor Harangozó, — Petkl, Tamás, Kohn, — Verem. Deiaő, Lopu, Heffer, Skerlák.
() ZTE Celldömölk bajnoki márkőxéa 4 11 Vasárn.o a ZT,E spór tpá\'yán Celldömölk—ZTE körött lefolyt b/jnokl mérkő/és a ZTE nsgyarányu g>Őze\'mével végződölt.
A ZTfi ciapala a>ép őss\'játéká val, gyors támadásaival m<r a mérkőzés elején bfoloWlolta magá-n»k a győrelmet, a kerdett erö« tempó dIvób megtartása pedig tel jessá telte azámára a sikert. A celldömölki csspat erős ellenállást fej tolt kl, védelme ionban nem ju folt pihenőhöz a ZTE folyton meg uju\'ó fürge támadásaitól éa kifárasztva nem tudta kapuját mrgvé denf.
A ZTE védelmén hiába próbált a celldőmöJkiek csatársora rézt ütn\', csak a megzavart komblná dók céltalanul guruló labdája fenyegette a ZTE kapuját.
A ZTE csapetának miodeo tagja legjobb formáját mutatta, a védelem éa ciatirsor céltudatos, élvesetet nyújtó szép öiaijitéka jól megérdemelt győieiemhez juttatta csapatjukat.
KOZGÓFdm^PSZIHHJfZ
Uránia. Kedden—szerdán 5. 7 és 9 órakor búcsúzik a Pár is grój nője Nsgykaniraa közönségétől. — A mSzerelem vására" Pár is grófnője fol)tatasa és egyben befejező résre, mind a lét rész egysteire bemutatva. A „Sierelem vértanúja" teljesen különálló cseiekménv, ugy hogy aki „Páris grófnőjét" nem laite, nyujodtan imgnéíhcll. Köny nyen meg lebet értenf az egész ári mát. Főszereplők: Mia Mav. Emil Jannlogs. Wiadlmir Galdar&w, Erika o\'Jhsner. Mind a három oiőadáa »lalt a „Mjaiteri Jszz B«nd" sza-onzenokara hsngvcrscny/. A* elő idásokat cssk 16 éven felüliek né«-íetlkmrg.
S TÓZSOC
(S.Jit tndó.ltoflk ul.íonj.l.atli. ■
A m.l tőz.dén .< ml.t .leint, tyengébb volt, k^.Sbb izllérdau llakult. Alsciony árfolyamokon a Jankók int.rv.nciói visárléaoket reidt.k azok h.láia alatt ia ujy átázik, bécal blrl.Iáira n.jyobb ételeket v.tlek fel a piacra. Az Itemelkedéack jelentékenyek éa él alánosán 3 százalékot tettek. Koazt->énz 1 százalékra esett, mi izlntén lozzéjárult a kedvezi hangulat kl-ilalltéaáhoT. A nyomdáazaitr\'jk
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
* budapesti tOaada délután 1 Srat airólrlol,amat a kSvelkeiOI. I
Uankok
Ancol-Mw l
Husi «:
KfTU
Wa*r- Mt«, f.
|«Ull0< II
OI..M. Unit i
0»iu. IIU s;
Uord béi.v i
lUákrMtU i<
AhiUnoi t i B. A fii
ti
Anfi\'t Kauilt h*CK*i»l
Boei. ••«• Siact\'.If.
SMÍTiiío
S.ánvárl
KoM
lélTtS lifté
K»t. (»>•
Mi«ocilt
M««y.
Ah. K-t
K.fémiá M6rt es\'n
S.;íi«.«I SélfJ U|uv« Un te Woj.
Urttlnyl Cae;i\'.i líf-
Uf^.i^i io-V
F4ȇ/^t to;
KSMnyil lak. 18
Alul. Tak. i»»
Holtéi li S
liánt llll i>K
Kiad M.Iliat IJOOO
PootMn «io tOu.-Piieoi
J<í 1«o
Píoeoflla Xi. j:oo
Maluioh
Bicl Kl. 64
Boo U i)|
T6tttsé*ut«>.
GtMll*
Huc<4ríi
XirUfataWa
VIHOria
Tr. D*o»Ui
Xerr. isi. . >tan(irta
íríSih lf-art\'. \' PcrzUal Kar. Hital
MajyarN4>..«i K4ip. J1I1U0* Vireal Unk
Uertur
NemiX tini
Kcrtlk. B. 1)1) K\'...aidák
Uaico — I tijomaa*
ken, b lift it.y
> > aj -
RV*. ico
S<*f&ac«-ja S
Pó.lroai <rj li.
U,ii««t«a 14
VaamAvek HiMI •■( 110 ICetorf —
C«SW 1)
0ai4. U«rC7-
Káblén tii S KlO^f •«•»
M H
M««»i »<♦! B«lt» l«m Uropa WtUt
Me«y
ó^iz-o"
Vl|«pM P.llZít
Ktmi
Síhllci S<b=ll« Teoíloíf Uoltaa VnUte WfifMÍ
Corrioc\'?
Ali. f.
Osoah.ianil la
Haait fé Hoel U Kíri»blc;»l
liftttea II Utl fa
KraoXI
Guu-Du. Oiu.via ót? u
RéiUsyai Silareal* Tbík NaiUl
K«ilakail«f Adria 1 tSS
AriantU
Uruu |»S
Uftr. éoo
Vlroil «» Oelivaati
Sora Hl
AtUaaanl )!1 Tri»H
Cokor«yAr»k
Délcukof ?io
llorrll evk noo
Cukorlfif »i»o
Ow/li J«J
M«i» cak. ico
StamaM* Itoo ttlluilncik
Occio 5Í
Kff. ItiO IlM H«0 Vita. tUI. AU. (éi
U|IIHI
A o« rww
Miföal p«. —
rstiml ifrr 4«
KUUyU So
Pol<4>t no
Pia. I«< is
Ywn. no
Baró«l a
Ka«l«rUb 1)
R4ii»4OJ-I«« lírf>
o»a«v»$< io*
Kra«*a •"«• >»
S*4Ak4<M< n HUllodAk
HeaskrU —
607a) nini 105
Scbwimw 100
áfta. Jl
jcTít UaJri.
*"< k»>ía»
f«40 U -ül
OyaplKBOaO
5i4rtJ.K6l»
W. Teitll
OoUWrc
Kar\'.oo
oíSrf^UMU
Cblocrla 40
Daoka l>o
Kelül Mi\' ti
KMo »
KV^iV) 11S
Térók )■
UbOf Sl
KUiOufaiak
Do»c*l »J-\'
Dt»H uttía S J
r«kaa Si) KtUt
Óval 4«o
In tarai. lí
TtWfuo Olo
UoU aaisk- 14
Saotookí 9
Ji.;
81*41 >••
Klflljllto «.l
Vaaot forz. 2^0
UOrti tt
BraaaOl 1*}
Corrto lila li
Pap4( 4*
l(iDtcyaif»r »J
Sarfílm 10
iiartoeM 511 491
X»rnl Bft«i —
VichMéit —
OjM ÍU i<
még mindig tart, ez azonban nem volt hatással a tőzsdére. Kosztpénz hivatalosan szerdai kasszanapra l\'/s azázaUk. Pro01 pl kötöttek kisebb tételeket 1—1»/, azázalék mellett. Zárlatkor az irányzat csendes.
Utótőzade. Irinnit gyengülő. Bo\'sod Misko\'ci 152. Budapeatl Gőz 117, Offl 5Ő0, Szlavónia 118, Tőrök -Tcntmlklósi 25 25, Pesti H^^ni 4800, Földhitel 385, Srászvári 440. Kohó 630. Urikányi 930, Borsodi S-én 170, Kő.zén 3350, Oiaax B^nk 23, Fabank 7200, Amerikai 15.25, Angol Magyar 83. Hasai Bank 250, J-lrálog 125.\' M»r»ar Hitel 664. Os.trák ffitcl 224, Lloyd Benk 15, Rima 145-5, Néalci 2625, Keresk. Bank 1505, Georgia 561. ,
Esti magánforgalom. Irányzat tartott, ü*letm:n«t vontatott. Hazai Bank 259, Msgyar Hitel 655-660, LeazímltolóBank 98—99, Osstrsk Hitel 224 -226. Salgó 735 —740. Nova 164-175, Angol M*-gyar 84 - 85, Gsnz Danubius 4100 -4150, Villamos 2175 -2200, Kő-szén 3450, Egyesült Fővároil 204 —205, Pesti Hazai 4900-4925, Cukor 3450-3500, Georgia 565-
570, Kereak. Bank 1525-1530, L-vante 319, Altalános T.karékp. 185, Stászvari 435—440, Kohó 635 —640.
Termény tŐxade Bura IÍS7.vidéki 76 kg os 297500 —3C0000, 79 kg OS 305000 307500. egyébvidéki 76 kg OS 295000—297 500, 79 kg-os 302500-305000. — roza 280000 - 282500, takarmányárpa 270000—280000, — sőrárpa 315000 -330000, .»b 255-260000, tengeri 230000-235000, korpa 212 -217500.
Az iráoysat nagyfában tartott volt. A buza és sörárpa kissé gyengébbnek mutatkozott. ,
SwUsvásár. Felhajtottak 1240, eladatlanul visszamaradt 81. A vásár élénk volt. I. r. 25000-25500 Könnyű 21000—23000. Szalonnás félsertés 26000—28500. Lehúzott hus 27000 - 29000. Sózott szalonna 24000. Zsír 31000.
A takarókkorona árfolyamat
A Devlzaközpont közli, hogy • takarékkorona mai árfolyama 115 papírkorona.
A magyar korona kBlföIdl hivataloa jegysóaelt
Deviza Valuta
■ tCCi? ma lifsi; f»a
Bécs . . • • 9S I B* 03 I 02
Bedln .... 01 Ot 61 58
Prága . > . . 4CÍ> | 440 450 | 4S0 N\'ewyorkban 16.
Zürichi sárlat i
Pátls 3445-00, l.ondoo 2470\'00, Newyork £.69 50. Brüssel MalWnd M32 60Holland 212 37, Berlin 126 60, Wien 80 30, SoÜa 412 Prága 1690 00. Bodapest 80 00, Bokaxest :07, Belgrád 710-C0.
A devlzi-központ hivatalos árfolyamai
Valuták Devizák
Nipotooo SJJOOO Amnuitn St9»o-i»Jjo
Antol o«4 j\\?!oo-147ioo Bakaraat 4IO-4ÍJ
La»a )6o-)So KofMbica 1 S^OO-I JlOO
DoUlí ? >700-10000 KrtialUnla 10710-11040
Piaotla U. 4700 4SJO Ix>o4oe ));ioo}4>ioo
Un »4J»-J1«» BIUMI Sfr*í-4toj
OtUi. ko<. ioo«o nilj OiiiiMiiir J4J}»>«>
Bal^a Ifink 10«>-4ioj Pirii 4JOO 4»JO
LM 4IO-4l> hit. ■}IO-S)IO
Saokol S)IO SlSo Siockboto IOJOO llll®
Srkjd Iruk IJIJ0-I40J9 Srijc IJÍJ0-I40JO
Kckco* ÍKÁ f4}-ie<4 Bea lO\'/Olllt)
KöllaaJt >|. ÜÍJO-KÍJ0 SaOtla
B«l<rW 0C)-iooo
-Ne,- 777«Otoooo
Kelalős sserkeastő: Sztrokay Kálmán. Kiadó: Na/cykanJzaai Nyomda éa Lapkiadó Vállalat.
Apróhirdetések
r«y iupU aJtO eladd. Citajfl-Lii.W o. so loiol
JO ni\'iokii kiivAaaaacAtlnVrl Mt<
Bútorozott
egy vigy két szoba-konyháj lakást keret
gyennektelea házaspár. Cim a kiadóban.
Nikkel- és rézpénz
beváltás
Budapest, IV., Vármegye-u. 7.
Pénztári Arik 9-S-lg.
Legújabb borárjegyzék!
Reklám Helyatt bort adok, arról már mindenki meBflyő»ÖdöUI Vérszesénytknél nélkOlBzhetitlei I
I I. uj rizUn 2400 K, I L uj burgondi 2400 K, 1 1. I* aj burgondi 2800 K, 1 1. pogányvár! fó-muskotály 2800 K, I 1. Bikavér 8400 K, I I. I* uj rizling 3600, 1 L becel (balalouiuelláki) <it-rotnstr^a 8400 K.
Bruncslcs József
nta«r-, cua*te- tn*^ H7*ar«Mi«U u«»0«lit
Sugár-ut 53. Telefon 2-10
Olcsó nőiszövet hétm y n z w
árakon április 20-ig
Mig a készlet tart
mtr. 28900
»» 34800
SS 44800
»» 58600
»» 48700
Duplaazélea mintázott azövet „ dlvatcalkoa azövet
„ ([abardin minden azinben
„ fekete-fehér caikoi liiizter
140 cm uilei pepita azSvet
140 cm az. angolzaáneru azövet aportkoiztUmre „ 1485ÓO
Marokin, trikotin és kamgarnszövésü divatkelmék kosztümre és ruhákra. Kisfalud! és Krausz J^kT^ Nagykanizsa
1924. április IS.
ZALAI kCiLOKY
Olcsó férfiszövet hét

mélyen leszállított árakon április20-ig
Mig a készlet tart
Gyapjú férfiszövet 140 cm. széles remek mintákban mtr. Gyapjú Homespon szövet 140 cm. sz. sportruhákra is alkalmas Sötétkék és fekete lüszter gyönyörű minőségben 140 cm. sz.
Férfi ruhavásznak minden színben.
Koverkottok börböri, kamgarn szövetek, fekete és sötétkék különböző szövésekben, úgyszintén frakk-, zaakett- és szmokingkelmék.
KISFALUDI és KRAUSZ NAGYKANIZSA
137500 148500 107800
Nem szabad felülni hangzatos hirdetéseknek,
hanem mielőtt ing, divatnyakkendö, harisnya, kesztyű szükség étét beszerezné, tekintse meg
uri és női divatáruházát,
hol a fentemiitett cikkek a legolcsóbb árban szerezhetők be.
Csakis elsőrendű megbízható árut tartok
vjst Telefon 2-21.
GRÜNBERGER
Fő-ut 11.
■I
Aluiirottak mély fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy hőn szerető anya, nagyanya, testvér, anyós és rokon
özv. Bőhm Mihályné
szül. Takács Eszter
f. hó 14-én reggel 7 órakor, életének 74 ik évében hosszas szenvedés után az Úrban elhunyt.
Felejthetetlen drága halottunkat f. hó 16-án d. u 4 órakor fogjuk az .evang. egyház szcríartasa szerint a helybeli temető halottas házából örök nyugvóhelyére kisérni.
Nagykanizsa, 1924. április 14.
n^uok . UUIUU. lik li Urbia hilns\'k meg I ilel(Á&k k. li.ríil, 13 vífií
Bötim Ili.
TIUU Jölt.l, T.káei l»«d.r, T.kktl L.l.l n.ÍHl Bfihm Ionétn. iiul Pt.ltt.r Mariik., W.U. ÖdBnn* uül Zkl.mp M.rl.k. menyei. Lujs., Mklk., Ignie un.kil
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Egy milliárdot
o,e.h.t, .kl .< elSeyiiee megváltói- W|| O S Z t á IV S O f S j á 16 k
t.tott játékterv ■i.íillt ujoo.n k.>dM! —
iOTijegyelb.il vásárol.
SZERENCSESZÁMOKAT
..,„ . I_lí.láru.ltó, Cl.ng.ry-ul 7
.jí.1 Milhoffer Kálmán .or.j.s»i\'od*i.ir.^-^., 500000 koronái ÍSST
_ . , M|u 40000 korona, fél 20000 korona,
A sorsjegyek ára: n"a»od 10000 kor., nyolcad 5000 kor.
ViJ«kl ui#|r«adtl«Mlc |»oitia pontosan aaAlUtUÍDiak.
Hirdetmény
A Nagykanizsai T.k.rékpénstlir Ri.ivénytársasig részvényeseinek l, évi április hí I2én ti\'tolt
\' évi rendes közgyűlése
a Pénzintézeti Kiizpónt előzetes hozzájárulása al.pján elhatározta, hogy alaptőkéjét 60 000 d.rnb, egveukéot 2000 koronu níví.tákB aj résivéoy ktboc.átu.a atjáu 80,000 000 koronáról 200,000 000
koronára .meli IOI. M\' ui ecizwayef a a\'oraírW-\' áwtxMWf reíiílí nyekkel teljesen egyenjogúak és az 1924. üzletévlől kezdődőleg. részesednek a társaság Ozleleredményében.
Ezen kibocsátsndó uj ré zvényekből 40.000 drb az alább közölt mó-doi.tok mellett a régi részvényeseknek a\'jánltillk lel átvételre, a többi
§mo dí. fev&ygrfea ssn^yá Wmfo vte
""" I rlJlSyató ^jMsit ím k ttertaj» WW
fettételek mellett jegyezhetők :
a) Minden egy régi részvény alopi\'-h EfSV "i részvény vehető ál.
b) Az uj kibocsátású részvényekén «z elővételi iog gyakorlásival egyidejűleg darebonklnl Mizpénsbtn 16 000 K ««t Tizenüie.or korona fizetendő le mely összegben >i Idíközl k.mw, költség és lllolék bcnntu»lallallk.
c) A. .lövét.ll Jog 1924. ívl áprllla hó 12 tói 1924. <vl rn.ju. 12 Ik n.pjíl* bíiárol.g . N.gyk.nlzs.l I .k.rjkpánslsr UiSZ-vénytársaság hivatalos helyiséébe-! »z flzleii órák ilalt, n régi részvények felmutatása melleit, az uj kibocsátású részvényekéri a femek sieri.-.t táró összeg egyidejű lefizetése mellett gyatjorolhiló; a befizess alkalmával az uj részvényekre vonatkozó ideiglenes felismervények adíln k ki, ezen clts-mervények ellenében «z uj részvények 19S4. évi december hó 1 tői kezdve átvehetők «z intézet pénztáránál.
Azoknak a "részvényeseknek, kik elővételi joguk.! a fentirl módon 1924 é.l májm hó 12 lg nem gyakorolják, elővételi Jognk mng.alinlk és a visszamaradó uj kibocsstásu részvények a klbocsllési Amál nem alacsonyabb árfolyamon az igazgatóság illil fognak érlékesittctnt.
A kibocsátásra kerü\'ő további 20.000 drb. részvény az igazgatóság által szabad kézből legkésőbb 1924. julius hó l-ig 40 000 koronánál nem alacsonyabb áron lesz értékesitendő és ezen részvények nyolc évre, vigyts 1832 évi december hó 31 ig .z intézel állal zárolva l.rt.ndók,
A Részvényekén befolyó ellenérlékhől réjzvényenkiot 20C0 korona a Részvénytőke számla" Javára, oz időközi kamat, költség és illeték levonása után . fenmarsdó lovébbi rész pedig a .Tartalékalap számla" Javára fordilandó. Nagykanizsa, 1924. április hó 14 én. ...
Az igazgatósás.
Flav.lm.it.tá.- A i.gvieujö réiivéoyekWl . réuvény.fn.k - rfal»éoyJefJflá> ^WSktvia-í-i" 10. M. v.gy 100
kUllltblták, laely eluilel.k . riuvény.i koll.ígú. .gyes rfaivfey.lt. ismít Ielt»«t.»«.
ZALAI KOZIOM*
1924. áp.lll. 15.
A szabad verseny korszakában élünk. Az árak hirdetése
NEM HAN6ZAT0S REKLÁM,
hanem közgazdasági szükséglet mert. CSak ily módon tudhatja
hol mily elónyos árak meiiett szerezheti
letét. akkor meg fog győződni arról, hogy
meg a vevő, hogy----
be szükségletét;.
KOHN L. LAJOS CÉG
nyújtja a legszebb és legjobb árukat a legolcsóbban.
Női selyemfényű muszlin-harisnya minden szinben:
32500, 44000, 55000, 64000, 68000 korona
Férfi-, női-, gyermek-keztyük, férfiharisnyák, zoknik minden szinben napiáron alul. Hímzések, csipkék, szallagok nagyon olcsón.
j. M. Löwenstein oroszlán-védjegyű fehérnemüek a legjobbak! Csak azt vásároljunk! Telefon: 393.
IlillMMilTli—IIIIHIH É—IIIM IIIIIIII lillMIDill I—111——UH
A Szabó cipőáruház
e heti reklámárai
Az árak e*erkoronákban értendők.
Fekete női p^ntoi-cipők — — ______175 K
Fekete női fUzőicipők, — — — — — — — — 210 M Fekete női füző«, francia fazon (kézimunka) — — 250 ii
Barna női sevró, francia, ffizőc —
-----1 300 ii
Fekete férficipő, roagaa, I* — —
------ 270 n
Fekete férficipő, fél svájci fazon — ----280 ii
Fekete férficipő, francia, antilp betéttal — — — — 295 Barna férficipő, fél avájci fazon —— — — — — 340 „
Barna férficipő, fél francia — —
-----330 ii
Fekete gyermekcipő, aandálvarráiu 18—26 számig — 50
ti
Lakk-, antilop- és különleges kivitelű színes és fekete sevró-cipők nagy választékban.
\\ Szandálok 18—46. számig rendkívül olcsó áron.
Az árakban a forgalmiadó bennfoglaltatok. ■mmwh——waaaa—mi
MyonatűU . N.cvk»nij«: NvotJld. V.li.1.1 konynrYoradlIlbto Níjvfc.nirlí.o,
Egyes siátn ára hétköznap 800 korona, vasár- és Onnepnap 12QO korona
63. évfolyam Nagykanizsa, 1924 április 16. Szerda \' 89. szám.
POLITIKAI NAPILAP
A két szélsőség
A nemzet nagy többsége lélek-zet visszafojtva várja a szanálási törvényjavaslatok letárgyalását s ugyanakkor olyan tünetek mutatkoznak a társadalomban és a nemzetgyűlésen, amelyek közölt meg kell huznunk a párhuzamot. A fővárosi polgári lapok a kisebbség terrorja folytán nem |elentek meg s az ország kellő hírszolgálat nélkül állt. Ez a társadalmi tünet, amely egyebekben érdemes arra, hogy a legnagyobb rosszalással találkozzék, szociáldemokrata részről határozott Is-lápolásban részesült. Ma már színié letagadhatallanazzal á ten denclával, hogy a kormány helyzetét a szanálási javaslatok tár-. gyalása alkalmával súlyosbítsák. Ezzel\' a jelenséggel párhuzamosan a parlamentben Is analóg lünelek mutatkoztak.
A másik szélsőség, amelyik számszerűleg még kisebb képviselettel blr, a nemzetgyűlésen Igyekszik (elhasználni minden rendelkezésére álló eszkSzI, hogy a kormány |avaslatalt megakadályozza. Obstrukciós beszédek hangzanak el, amelyek már nem a komoly vitát szolgálják, hanem egyedüli céljuk az, hogy hetethavat Összebeszélve, végletekig kinyújtott felszólalásukkal késleltessék a vita befejezését s Ily módon a rendelkezésre álló időt szélpocsékolják arra, hogy a parlamentben házszabályvltákat pro vokáljanak, majd személyes kérdésben vegyék Igénybe a Ház türelmét, sőt egyesek még attól sem rettennek vissza, hogy érveléseik állítólagos alátámasztása elmén órákig tartó felolvasásokat rendezzenek.
Igy (est a két szélsőséges ellenzék magatartása akkor, amikor a nemzet megmentéséről van szó. Szemlélhétl-e a nemzel higgadt közvéleménye felháborodás nélkül , ezt áz elvakult harcot, amely a társadalomban megnyilvánul, a hírlapok elnémllása,. a parlamentben pedig obsirukdő formálátian? A naelonállsta eszméktől túlfűtött ellenzéknek és
a nemzetközi szociáldemokratáknak ez az egy fronton való tömörülése és ádáz harca egységei provokált a társadalomban azok részéről Is, akikkel szemben a nyomdal munkásság teljesíthetetlen bérköveteléssel lépett fel A másik oldalon a parlamentben színién fennáll az az egység, amelyik többségi táborra hivatkozva kölelességszerüleg Is hivatott arra, hagy az ország Jobb sorsa érdekében éléi vágja minden olyan törekvésnek, amelyik meg akarja akadályozni a feltámadás lehetőségét. A harcot (el
kell vennie, mert megengedlie tellen dolog, hogy két ellenzéki, fékezhetetlen kisebbség ragadja magához egyrészt a hírszolgálatot, másrészt pedig kisajátítsa a maga oktalan obslrukclós krlll-kája számára az amúgy Is drága parlamenti Időt. Ez a magatartás a legmesszebbmenőig elítélendő, ugy a társadalomban, mint a parlamentben. Ezért tartottuk szükségesnek a párhuzamot megvonni a fajvédők parlamenti és a szociáldemokraták lársadalml magatartása között.
Láthatja a közvélemény, hogy
ez a két ellenzéki frakció elva-kultsájában már tellesen elveszítette a higgadt mérlegelés és kritika minden tehetőségét. Annái Is Inkább fontos tehát, hogy a kormány és az arra hivatottak résen legyenek ezzel a két ellenzéki frakcióval szémben, amelyek nemrég még ádáz ellenségként berzelték egymás ellen a sörényüket, most pedig egy gyékényen Is meg tudnak férni, nyilván csak azérl, hogy a rendet és a békességet közös erővel \'felborítva, zavartalanul halászhassanak a zavarosban.
Másfél milliárd Nagykanizsa város deficitje
________-- ...Jki.i t.onlr liHIrtnn felvételét
55.QOO sváicl-frank költsön felvételét v -• - dolgozik a költségvetés

Nagykanizsa, teilfalS (Sajít tiídásKáttktél)
Sierdán délután 3 órára hlvt. ösgie a polgármester Nagykanizsa vároa képviselőtestületét, hogy • városháza dísztermében megtartsák a mér régóta tervbeveit rendes köagyOlést éa letárgyalják snnak 70 pontból álló tárgysorozstát. Három órakor • terem még teljesen üres volt, cisk a vároaháza előtt volt látható egy-két pontos város-
"Négyed négykor Jvonult bs a küigyütés! terembe dr.|Sabián Gyula polgármester, dr. Kiátky látván (6 jegyző, dr. Praek látván tanácsos. Htmmtrl főszámvevő, Király mfi aiskl tanácsos éa dr. Kau/man vá-roii aljegyző é. elfoglalták helyei ket az előadói emelvéoyen. Nyomukban lassanként beszállingóztak a képviselőtestület tagjai Is. Sem. jobboldalon, a.m a baloldalon nem voltak valami soksn, csak négy óra tájban teltek meg ugy, ahogy a
P*A °kőigyQlást egynegyed 4 óra után pár perccel nyitotta mag dr. Sabián Gyula polgármester. A tárgysorozat előtt bejelentette, hogy Somogyi Zsigmond képviselőtestületi tag elhunyt és javason. hogy
emlékét jegyzőkönyvileg Is örökítsék meg, msjd bejelentette a há rom pontból álló pót-tárgyaorozatot.
Ezután áttértek a tárgysorozatra, melynek .1.8 .pontja a vallás- és közoktatásügyi minisztérium leirata a azegedl egyetem támogatása ér delében. Prack tanácsoa felolvaata a leiratot éa lamertette a tanácsnak a pénzügyi bl.oltságg.l egyetértő art » javaslatát, hogy a sze
godl egyetem céljaira a város 3 millió koronát adományozzoo. A közgjOléa a,;i\'avaslatot elfogadta.
Még november hónapban rendeletileg Intézkedett a belügyminiszter az összesítetten kezelt gyám pénzek értékállandó elhelyezéséről és gyümölcsöstetésérfll. A tanács-nsk erre vonatkozó javaslatit HvV meri főszámvevő Ismertette. A jar vaalat megegyezik -a b.lügymini.z-tori rendeletben j.va.latba hozott megoldással. Mivel a kiskorúak és gondnokság alatt állók gyámható sági kezeléaben levő pénzel sem állsml papírokban, a.m magán pénzintézetek záloglevelelb.n vagy betétjeiben nincsenek menteallve a pénz leromláaa következtében beálló értékciökkenéaael a.emben, azért ezután ezeket a pénzeke folyószámlára, hetl-ksm.tra Is el l.ht helyeznel gyömölcaözlelé. vé-ffett. A kőagyüléa névszerinti az. válással a javaalatot egyhangúan
■\'Kg,. Iskolán kívüli nép-
művelési bl.otlaágán.k aegelyért a viroshoz Intézett kérelme "rgyi-ban dr. Prack elő.dá.ában a kő. gyűlés a tsnács jsvsslsta értelmé-bao határozott éa a kért aegélyt megadta.
VlivaxaUkl szabályrendelet
Zsl.v4rm.gy. allapánjának a,vlz
vezetéki szabályrendeletről szóló rendeletét Király tsnácsos laroer :
tatta. A- virosnsk
bárében .kéa.üjt vízvezetéki., szabályrendeletét ugy-nls a törvény hatóság fjterjent.lt. a miniseié-rlumhoz, d. az nem látta el. lóvá
bagyó záradtkkfl, bsnem vissza-
küldi; módosítás végett. A tanács a klhigáal pénzek hovafordltásárs, a bünt.tőblró megjelölésére és műszaki kérdésekre vonatkoió módosít ásokst beállította. Ipart.l.pek-nek a vízvezetékbe v.ló bekap-ctolása csak a tanács által Indokoltnak látott eaetekben kötelező, egyébként az ipartelepek viszel való ellátása caak abban a mértékben kerülhet sorra, ahogyan azt a háztartások viszel v.ló ellátása megengedi.
Győri Láaaló: Remél|uk, nem iesz kötelező Klskaolzsán Is a vízvezeték bevezeté.e ?
A polgármester nagy derültség közbon nyugtatta meg a közbe-szólót, hogy egyelőre akarva sem állna módjában a városnak K-lska-nlssára Is kiterjeszteni a vízvezeték-hálózatot. , , „ ,, ,,
Epericiy Gábor felszólalásában az Antal há. tűzesetére hivatkozva azt sürgeti, hogy lüz esetén Is bssanát lehessen venni a vl.v.ze-
"tfóim lakatos a Zrínyi utcaiak nevében szólal fel. Már régebben beadványban kérte, hogy a csatornással eg,Időben gondo.kod|ék a tanács a vízvezetéki csövek lera-káaáról Is, ne kelljen kétsser bolygatni az utca-testet.
Király tanácsos • «»•«• •
szabályrendelet módosításait elfő-
í,AÍk\'ö..gé..s<gügyl bi.otl.ig 5
hivatalból tagj. mellé a képviselő-t..tül.to.k>«ll ujabb olot kijelölnie. Dr. Králky javaslatára az addigi négyet ujr. választották, " otődlk helyett nyugdíjba vonulá.a miatt Plander Jóisef<t vilasstottik meg.
*
ZALAI K02LGH?
ímVpHlf, 16.
A testnevelési bizottság három tagját a főispán már 3 évre kinevezte. A közgyűlés a másik hármat dr. örley Gjörgy, dr. Krátky István éa Batsó József személyében meg-választotta. A bizottság kötelessége 21 éve* korig az Iskolából kikerült ifjakat Levente egyesületekbe tömöríteni, azok testi nevelését előmozdítani, játék-tereket, sport-tereket létesíteni.
Hiuc ■ polgármesteri fogat körül
As alispánnak a polgármesteri fogatra vonatkozó rendeletének tárgyalásánál az elnöklést Králky fŐ jegyző vette át. Előadta, hogy Uj váry múlt év nyarán feljelentést tett az alispánnál a polgármester ellen. Közben visszavonta ugyan feljelentését, de az alispán mégis utasította a közgyűlést, hogy foglalkozzék az üggyel. Felolvasta a főjegyző a város erre vonatkozó szabályrendeletét, mely szószerlnt azt mondja, hogy a fogat a polgár* mesternek .állandó rendelkezésére áll.* A jogügyi bizottság véleménye szerint a polgármestert hivatali állásának fogva, a vároa reprezentációja érdekében megilleti a fogat használata, minek egyetlen korláta, hogy kár no essék a város vagyonában. A lovak Hévízen való für-dstése pedig ellenkezőleg csak hasz nára volt as állatoknak. A tanács aem látja szükségét a szabályrendelet módosításának.
Ujváry Géza: Tavaly októberben intézkedett ebben az ügyben as al Ispán. Miért még csak most keiül elintézésre? Msjd hosszasan elme-■áll a városi lovak .nyaralásának" egész történetét s a nyomában támadt konsternációt, bfzalmatlaaságl Indítványt, össze sem hívott rend kívüli közgyűlést. Cáfolja, mintha ő személyeskedni akarna.
— Nem vagyok én emberevő — mondotta — nem kell engem befeketíteni. Feljelentésem visszavonását ajánlva adtam fel 3000 koronáért. Azt aajnálom legjobban. A tönkretett orazágban takarékosságot hirdet mindenki, pedig a polgár mesUri fogat évi 30 milliós több letet jelent a város költségvetésében. Legyen a városnak fogata, de ne a polgármesternek. Most 3 fogat la van. At ősszel meg 6l/t vagon butát 120 millió veszteséggel kellett eladni kény szerűségbői, mert a vároa elfeledkezett az adófizetésről és hamsrjában nem volt niibez nyúlnia. Adunk mj fogatot, de nem a polgármester személyének.
— Stép, pompás városi fogat kell, hogy legyen, de ne a polgármesteré lepyen. Hátha holnap már elköltözik körünkből? (Óriási derült séf) Az én vállamon jutott oda a polgármester, ahol van. Giak azért van köztünk ellentét, mert én túlságosan jó gazda vagyok, mer t nem tartom helyesnek, hogy egyik héten szanálunk, eladunk mindent, a máslkon meg kölcsönért futkozunk.
Kárlovlcs József rosszalja, hogy a közgyűlési terem komolyságát állandó azemélytskfcdés zavarja. A\' polgármesternek\'kijár a fogat, hi szén minden Intézőnek Is van fo gata, csak nem képviseli a várost gyalogszerrel a polgármester?
Sabján Gyula: Ujvárynak Ilyen hangon feladott kérésére kijelentem, hogy nem vagyok hajlandó engedni álláspontomból. A fogatot jogtalknul nem használtam, arra szükség van, hogy a várost méltó r®Pr®xen**lhassam bármikor. A hévízi útra amellett, hogy a ló nak stűksége volt gyótfyfűrdőrr, magam viseltem a kocsi* köftslgeit ■
Két pár lóra itükség vsn, mert sok a kiküldetés, különösen pedig az erdőkezeléanél. B:r fuvarral sok kai többe kerülne.
Darás László kírdl Újvár yt, ki rendelkezzék a fogat felett, kitől kérje azt el a város első tisztviselője. (Felkiáltások: A jogügyi bl zottságtól I A gszdssági tanácsnoktól l)
Hosszabb vita után Králky fő-jsgyzŐ kifejti, hogy konkrétumokat a fogat jogtalan használatára nézve nem tudnak félhozni, tehát a szabályrendeleten módositsni való nltíci. A közgyűlés a régi gyakor latot továbbra is eljogadta.
A költségvetés deficitje
A polgármester újból átvelte az elnökséget, majd áttértek a város költségvetésének tárgyalására.
Hemmerl főszámvevő: A költségvetést abban a hitben készítettük el már most, hogy a korona körülbelül mai értékén fog stabil! zálódnl. Beruházáiokra aránytalanul keveset, mindössze 48 milliót Irányoztunk elő. A személyi éa dologi kisdások aránya nagyon eltolódott. Békében 25 százalék volt a személyi kladár, ma 50 százalék. Lskbért, fizetéseket a szanálási javaslatok tervezete szerint vettük be a költségvetésbe. A dologi kiadások hétnjo\'csd része a tavalyinak, mlg a deficit a tavalyihoz 6.7 szeres. A közei másfél milliárdos deficit ma csak pótadókkel fedezhető. Az állam ugy óhajt a városok helyzetén segíteni, hogy a személyi kiadások 75 százalékát kőlcsőnképen nyújtja, melyet ciak az egyensúly létrejöttekor kell vfsc-szaflzetni.
A közgyűlés az ismertetett költ ségvetést elfogadta részletes tár-gyaláa alapjául. Csoportonként vették ezután az egyes tételeket. Uj váry mindjárt az elején kifakad:
— Ne légyen Ut folytonos cirkuszi Térjünk át az igazi közgyü lésl nívóra I
Hajdú Gyula: Ujváry csinálja egyedül a cirkuszt.
A polgármester rendreutasítja a polemizáló két képviselőt, mire U\'/ váry megjegyzi:
— Ugyiátszik Itt két elnök Is dl-tigál l
Komoly vita csak a kÖztéreifog-laláal adóknál fejlődött ki. Blan-kenberg Vilmos kifogásolta a kereskedők súlyos sdólerhelhez járuló nagy Összegű adókat a lépcsők és kirakatok után. Javasolj*, hogy az 1912 e!Őttl illetékek aranybsn nzá mltott 25 Ve-át vessék kl, 1925 re pedig azok 50 •/•
Sabján Gyuls kijelenti, hogy ezt a kérdést barátságos\' megegyezés uiján fogja elintézni a kereskedőkkel. Nem lehet ezt is a háztulsjdo nosokra hárítani.
farkas Pál javasoljs, hogy a köz-térelfoglalásl adót az arany-alapnál magasabban ne szabják meg, egyéb \'mértéket nem kíván megállapítani.
Krátky István Indítványozza, utasítsák a tanáciot, hogy erre vonat kdzóUg készítsen a legköieldbbi közgyűlésnek szabályrendelet ter vezetet. (Felkiáltások: „Akkor a pénzünket adják vissza I Sokan ki fizettek márl") Az indítványt a közgyűlés elfogadta.
Ettől kezdve a költségvetés minden tételét részleteiben Is egyhan gulag elfogadták.
Mátés Jfábós a kiskanizsai tem plom renoválására kért segítséget még mult augusztusban. A polgár mester most felajánl 5 milliót, de a kiskanlzsalak tiltakoznak.
Sabján Gyula: A kiikanltialak
mindig msguk (ártották fenn a templomukat. Itt csak segélyről lehet szó, a teher átvállalásáról nem. Úgyis ez a város legválságosabb esztendeje.
Ujváry 50 milliót kér, Sabján húszat ígér. Végül Is megegyeznek az idén 25 millióban és jövőre további segélyben.
„Mit végeztek a kanapén?"
Králky István dr. ismert^ a város svájci frankban felveendő kölcsönének tervezőét, amint «zt a Zalai Közlöny már részletesen megírta. A tervezett befektetések 151 ezer aranykoronát igényelnének, de csak ennek */* részét lehet
kivinni az 55,000 svájci frankból. Ebből 44,000 frankot azonnal, a többit június 1 tői 4 egyenlő félévi részletbea kapnánk 8 százalék kamat és 1 százalék jutalék fizetése mellett. Erre leköti a város Ingó és iagatlan vagyonát, a pótadókat és kő/jövedelmeket. A pénzintézet Ingatlan bekebelezési joga val nem fog élni.
Ujváry : Mit végeztek a kanapén, arra nem vagyunk, kíváncsiak, van Itt bálisten eleg fiskális. Miro fordítják a kölcsönt ?
Sabján: 1000 m. hosszú, 3 m. atéles macadam ui Klikanlzaán a V.rasdi utcán (18.000aranykoron*), a Csengeri ut bazalt-burkolata 700 négyszógméteren (9100 a. k.,) Zrl nyl utca kövezése (5000 a. k.,) gya logjardák burkolásáról nem is beszélhetünk. Vízvezeték régi ciő-anyagból a Katonsréteo, Erzsébettéren 1300 m.hoiBiuiágban (13.000 a. k.) Uj csővezeték a Zrínyi utcán (3500 a. k.) Vízvezeték a gimnáziumba, Sugár-ull csatlakozásig (9000 a. k.) Gímoázluml Internátus munkálatai (70.000 a. k ) A városház tatarozása (11 500 a. k.) Vásártéri kerítés éa bódé (12600 a. k.) Fémipariskola további munkái (4000 a. k.)
Krátky István: Minthogy ezeknek úgyis csak Vs része valósulhat meg, mondjuk kl, hogy a legsürgősebb beruházásokra, a vízvezetékre és utcsjavitásra kell fordítani az összeget.
Ujváry: Szép ez az osztozkodás s hogy mindenki akar valamit az utcájába, do fognak e ugy sietni az osztozkodással a terhek viselésénél it ? A város intelmet kapott a megyétől, hogy ha a gazdálkodás nem mutat egyensúlyt, nem fogad ják el a költségvetést. Óva Intem a várost, a polgármester urat, ne menjenek bele Ilyen kiadásokba. Ennek a gazdálkodásnak dsÓd lesz a vége, lyágy bajok előestéjen állunk. A \'háborút Is megjósoltam, nem kívánom, hogy ez a jóslatom Is Igaz légyen.
Sabján Gyula: Csekély összegű ez a kölciön, megbírja ezt a város vagyona és teherviselőképessége. Mtgyarorsrág tőkeszegénysége mellett békében is vették fel kölcsönt a városok. yksnlzsínák pedi* fejlődnie kelll K *
A közgyűlés 51 szavazattal elfo-gsdta a köicionjsvsslsfot. Nemleges szavazatot egyet sem e<fok le.
„Nem kellenek url földművesek !"
Az 1922. és 1923. évi zárszáma, disokat a közgyűlés elfogadta.
Prack tanácsnok Ismertette etütán a törvényhatóság vágbatározatát a városgazdaság feloszlatására vonatkozólag, mely szerint uj határozatot kell hozni az ügyben. A tanács megmarad akkori javaslata mellett, fcssokapcsolatos a földműves iskola kérdése. A városgázdaWg 25 hóldja
kevés ehhez. A főidműcelésügyi minisztérium hajlandó felállítani az iskolát, ha a város uz államnak bérbeadja a felsőerdőből kihasítandó 350 holdat. Az első 5 évben évi 20 aranykorod-bért kapoa a város holdanként, toyj.bbl 15 évig 20 százalékkal kevesebbet, 20 év után pedig a szokásjfc gazdasági bérletet. így sokká) jövedelmezőbb lenne, mint az erdŐ/azdaság és lennének szakképzett kisgazdáink.
A jsvasíat mellett azólslt fel Sabján Gyula polgármester is.
Ujváry: Nsgyon. szép, ahogy a polgármester ur nyilatkozott a Zalai Közlönynek, de a töobtermolésre eióbb kellett volna gondolni. Az olyan gazdaságot, ahol 60.000 koronás szénát etetnek azokkal a rosazul sikerűit csikókkal a a kancákat ellés után 3 hónapra kórházba kell utalni, azt ciak fo! koll oszlatni. A bérbeadás csak az állam érdeke, a városé nem. Gazdasági elemi iskola kell, nem földműves Iskola, amelyik ciak bolos Ispánokat nevel. Mí ugysetn engedjük meg, akármit Is határoznak. Csinálja meg az állam a maga pénzén. Nem kell magasabb intelli gencíáju földművest nevelni, mert csak elurasodnak. Maradjanak az eke mellett. Gazdasági iskola kell nekünk.
Sabján: Az függetlenül meglesz a földmüveslskoiatól. Ahhoz ele-gendŐ a város 25 holdja, amiből a kultusiminisiter fogja a gazdasági elemi iskolát felállítani. Ide Iskolaköteles V.—VI. osztályosok, ismétlőtök járnak, mlg a foldmivesisko-lába 20—21 év<s foldmüves-ifjak tetszésük azerint.
Ujváry: Nem kellenek url földművesek. Eizel csak proletárokat nevelnének. Megszöknének a munka elől.
Sabián: A gazdáknak la keli az iskola. A tudás még olyan gazdának aem árt, mlat ón.
U/váry: A tenyér — az legyen kérges I Aki elméletet la tanult, az már nem munkás-ember.
Dr. Welss Lsjos Igyekezett meggyőzni Ujváryt, hogy mennyire szükséges a szaktudás fejlesztése a többtermelés érdekében, de Ujváry hajthatatlan maradt. Kijelentette, hogy még csendőrükkel iem fogják tudni ni b» az I,kólába Ifénysze-rltenl a kiskanizsai fiukat.
A polgármester Ujv&ryt több.jör rendreut.silj., Végül i. szavazással döntöttek : 40 igen 18 nemmel szemben.
Sabján: Sajnoi, hogy a vároii lakosinak kellett megszavazol a földművesek j.vársazolfáló Iskolát.
Hajdú Gyula (Ujváry Me) : Most altán a nap igazán leáldozott i. — punktum. ^
Ujváry: Nekem neto áldozik le •oh.sem, mert az |g.,sig Dcm á|. dozhatik le.
A polgármester a gyűlést szerdán délütán 3 óráig felfüggesztette.
A szanálási vita kilencedik napja a nemzetgyűlésen
Budapest, nprills 16
A nemzetgyűlés mai ülését reggel 7 órakor nyitotta meg Szcilov-szky elnök. A délelSlt folyamán Wrkas litván, Sándor Pál és Dén.a litván tartották meg beazédűket. Az ülést kettőkor félbe.zakltották áa négy órakor folytatták. A délutáni üléaen Dénea befejezt. beszé-dél, majd Bogya Jíno., R.a.ay Karoly, Propper Sándor aiól.llak fel. Az ülé> \'/,12 órakor ért véget.
iMtiprllli 16.
HÍREK.
— (Naptár) Április 16. L. Ben.
— (Időjárá.) A Meteorológiai Intézet jelentése .zerlnt enyhe és esőre hajló Idő várható.
Nagykanizsán kedden rejrgel 7 órakor hőmérséklet -4- 83\'C azél • délkeleti. Délután 2 ór.kor\': hő\' mérséklet ± 19 2« C, azél : dél-
n>U?,"\'oA\'le 6 6r*kor: h«mér.éklcl 13 8\' C, ..él: délnyugati.
— (Adventi.tn prédikátorok
V..megyébon) |l,en elmen mAr-clut hó 13 Ikl számunkban . he tedn.pl adventisták prédikátorai rél, azok életmódiét éa vlielkedé-.ét tárgyaló cikk jelent meg. A clkkro rcfle1ct.lv. az idventl.Uk missziótársulata .nnak közlésére kért fel bennünket, hogy . cikkünkben említett egjének nem .ionosak .z adventfelekezet prédiká-toraival, aem t.gj.lval éa Igy clk künkben reájuk vonatkoztatott állításaink tévedéien alapulnak.
— (Adomány) Egy magit megnevezni nem akaró jótevő Weisz Tiva darué elhunyta alt.Imából 200.000 koroni; juttatott az Orszá yos Stefánia S.övrtaég Anya éa Csecsemővédő Egyesület cíljalr., melyéi t hálás löizonetét oyllv.nllja . Veielóség.
— (A dnnúntull erdélyiek tömörülése) Az Erdélylek So-mogymegyei Társasága tegnap délután tartotta tisztújító közgyűlését . vármegyeház kistermében. A gyűlést Vass Miklós dr. nyitotta meg a egyben ő ismertette az elmúlt évről a titkári jelentéit, .melyet a pénztárosi jelentéaael együtt tudomásul vettek. Az elnök erután b j-leniette, hogy sz egél! tisztikar lemondott a kérte a közgyűlést, ejtse mez az uj v.lfsztiat. A választás után Kóréh Endre mondott lendületes beköszöntőt. Vázolta programját, melynek sarkalatos pontjj egy táborba löm5 rltenl a Dunóotu\'on élő erdélyieket.
(x) Singer Józaef éa Tár.a divatáruhaza Erzgibet-tér, Kör-pont málló épület, megbízható be vásárláai fórrá.. Alapiiva 1860^.m.
— (Sztrájkba léptek \\ ka nlsani cipész-segédek) A zala-egerazegiek példáján felbuxdulva, a na gykanixiai cipész-segédek i> sztrájkba léptek. Mutikaad6lktól 50 százalékos munkabér emeléat kértek. A cipész-mesterek tárgyaláaba la bociátkoztak alkalmazottaikkal és felajánlottttk nekik 25 százalékos javítást. A segédek azonban ezt az ajánlatot nem voltak hajlandók elfogadói, letették a azerszámot éa sztrájkba léptek.
—■ (Havazott a Balaton kSr nyékén) Srombot délután Veax prémbrn és a Balaton környékén havazott. Bécsi jelentéa azerint Bécsben azombaton erős havazáa volt. Soproni jelentés azerint ott la havazott.
(x) Remingtou írógépek raktára és képviselete eredeti gyári áron Szabó Antal irógépraktárában.
(x) Húsvétkor az üzletek zárva leaznek. A helybeli ősizes üzletek a húsvéti ünnepek mindkét napján zárva maradnak, miért la a közönség jól teazi, ha szükségletét — különöset* élelmiszerekben — Idejekorán beszenl.
ZALAI KÖZLÖNY
r — (Húsvétkor 50*/« oa emelés leaz a vaauton) Budapestről jelenti tudőailónk: Április 20 ával ugy a MAV, mint a Déllvasut dij szabáaát 50 adalékkal felemeli. Ugyanez a rendelkezés áll a helyiérdekű vasútra ia, azzal a különbséggel, hogy a helyiérdekű vasutaknál az emelés arányában emelkedik az 1—15 százalékos üzemi pótlék is. A déllvasuton az összes használatban levő, illetve kiadásra kerülő szelvények árait éppsn ugy felemelik, mint « rmdes menetjegyekét. A MAV. migáni.elvínyek árai ugyancsak 50 százalékkal emelkednek.
— (Műkedvelő előadéa) A
Tr-oidanubla Gőzmalom RT. alkalmazottal, alakuló sport osztályuk fe\'ar-reléae javára folyó hó 21 én és 26 ón este fél 9 órai kezdettel ■ Po\'gárl Egylr tben nagyazabáiu műkedvelő előadást rendeznek, mely alkalomból sxinre kerül Martos ét Komjáthy nagysikerű 3 felvonásoa operettje, a Pillangó főhadnagy. A darabot Bágyoni Stabó Eodre közismert tehetségei műkedvelő rendeli. Az operetthez a zenét a iport osztály saját zenekara szolgáltatja, Amberger Rudo\'f nrgytehetiégü zenetanár vexetéie mellett. Mindkét előadást hsjaalig tartó táoc követi, melyhez füredi Gyurka kitűnő ze nekara muzsikái. A jegyek élővé telben Zapletál fodrász üxletében, FŐ ut kaphatók.
(x) Nagy pénz megtakarítás. Amíg ■ kéaxlet tart, vásárolhat mér lékelt árban kartonokat, baliaztokat és grenadinokat Singer József és Társánál.
— (Szakáll- éa bajuaz-vorseny) As utahi kereskedik sxakáll. versenyt rendeznek s az Adverti ing CommltUa sxámos dijat ajánlott fel azoknak, akik jullus 24-lg a legdúsabb szakállt és a legnagyobb bi-juszt nóvesstik A venonyben megítélés alá kerül a sxak*U színe, jvnjjtge, ápoltsiga, vaUmint a bajusz sxépségo. A birát-ó bizottságot most fogjik mogelakhani csupa bajusz és ssakálltalio, tehit elfogulatlan férflikból.
— (Pannónia-csipke a kirakatban) A pálunk annyit emiege-tett ciodtsxép „PainDonin csipke" Budaprat u\'án ma végre „a szüle té»i helyén" Nagykanizsán is megjelent egy főutcái kirakatban A csipke után mint halljuk inkább a külföld kézimunka gyüjlőlnok van anyagi módja érdeklődői, nekünk ctak a megcsodálja jut. Örömmel üdvözöljük Győrffyné e remek találmányát, mely Immár a múltban la hirt éa dicsőséget szerzett Nagykanizsának.
(x) Kerékpárak, kG&fc- és belső-jummlkj ^felszerelések legolctób ban k»phat<Sk Szabó Aotal sport-üzletében
(x) Vászon viaár. A legfinomabb minőségű aiffoookat, batlszt-liffonokat^ zefíreket, kanaváásnaVat, vásznakat, ao\'giaokat, dimaaztáru-kat nagy válaaztékban Singer József és Társánál azerezheti be.
(x) Hagada. Eredeti szöveggel, dr. Heréli Ferenc magyar forditá-lával és Zádor István művészi illusztrációjával kiadta az „Omike" müHarátok kőre. E díszes album-aiaku ki ad áa Nsgykanizsán Pfschel Fülöp Fiai könyvkereskedésében kapható. Ára 96.000 korona.
(x) Url éa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cígnél, F\'-ui .5
— (Bgy tanítónő kölönöa Qzletl ajánlata Fordnak) A vltág egyik leg. gazdagabb embere, Henry Ford amerikai gyáros naponkint ezrével szokta kapni a pénxt kér<5 leveleket A viUg minden réssé-b-51 inuk neki adominykérék i nyolc-ti 1 titkárja alig gyézi olvasol a furcsábbnál-fur-csább leveloket, amelyeknek legnagyobb része teimészeteien p.pljkosáiba kerül Ford oa-gjron meggoodolj.. kinek adjoo pénzbeli segítséget. Legutóbb, mint egy olasz újságnak írják Nevryorkb-il, «Ry amerikai Unitóní arra kérte, adjon neki kölcsön 1000 dolUxt, de no küldje el a clméra a péoxt,\' haoem laitaa megánál s helyezz* válUlaUba Mikor ez a pénz háromezer dol\'árrm fog néni, tartson meg betóle magának a tékév«l együtt ezer doUAfl, a másik az«r dollárt pedig küldje el neki, miot h«sxomész«sedést llyeo módon mind a ketten jól fognak Járni\'. Fordnak annyira megteltsett a külónós «tl*t hogy elfogadta az ajánlatot s minthogy a Fo:d-gjrárak mgyoo jól Jcvedelaexoek, az Slmés tanitóoó tumuovan meg fogja kapni az exer dollárt.
(x) ,V1X fiuk" J.ss B.cd sz.-lonzenekara eaténkint az vArany Szarvas" kávéházban hangveraenyez
— (UJ pénzrendazer Len gyelorazágban) Varsóból távira tozrák, hogy a mlniistertanáca elfogadta a lengyel pénzrendazer megvaltoztatáaáról axóló törvény javaalatot. Az uj pénzegyaég a zlóti értékét 1.800,000 lengyel márkában állapították meg. Juaiui 1 tői kexdve a márka már többé nem tör.véayea fizetési eszköz.
(x) Dunántul legnagyobb azö-vöpamut és szövőcérna raktára. A világhírű jómlnőségü szövŐ-pamut 3, 4, 5, 6, 8, 10 azövőctrna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ea vastag-aágban, továbbá bordó éa vörös-fejtő kapható Singer József és Társa gyári raktárában.
— (Németország már 8l/i milliárd aranymárkát fizetett) Parisból jelentik : Hlvataloa jelentéa azerint Némctorazág 1923. december 31 ig 8.411,000,000 arany márkát fizetett jóvátétel fejében. Ebből az öaaxegből 1.903,000.000 arany márkát kéazpénzben fizettek a németek, a tqbbit pedig kűlőn-böxő anyagokban, melyeket a meg-szállók maguk vittek el. A készpénz legnsgyobb részét Belgium kapta, kőxel 1.000,000,000 arany-márkát, mig Franciaország, 1.800,-000,000 aranymárkát kapott ré-azint készpénzben, részint különböző nyeraanyagokban.
(x) „Tetra" caecaemő-kelen-gyék Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ut S. szám.
(x) Milliárdos lehet, h. azon nal rendel az uj osztálysorajátékra levelezőlapon sorsj\'gyet a BenkŐ Banktól Budapeat, Andráasy-ut 60, Sorsjegyek árai: >/i 40 000 K. »/, 20.000 K, »/4 10.000 korona.
(x) Elsőrangú liszt olcsó árban kapható Villányi Antal lisztkereskedőnél Eötvöa-tér 29. szám, Szentháromság szobor átellenében.
(x) SzBvet divat. Tavaszi női ruha-koixlücn köpeny, férfi őltőoy éa átmeneti kabát kelme újdonságok naponta érkeznek Singer József és Társa divatáruházába.
(x) A caaládl tűzhely mele gát, boldogságát őrzi meg a sikerüli a elvódásokat, ha harlsnya-és zokoiazükségletéi nálam szerzi be. Mindennemű megrendeléseket éa javitáaokat azakazsrűen végez a FIUPP kőtőde. Scombathsly, Széli Kálmán u. 6.
SZÍNHÁZ
Lőtte. Az Országos Kamara Színház együttese kedd este Heyers-mim Lőtte clmü négyfelvonásoa aziomüvét adta elő, meglepően gyenge ház előtt. Az előadás, eltekintve némely réazének vontatott-ságától, a társulat legsikerültebb produkciói közé tsrtozott. A főszerepeket Baán L\'.ll éa Radány Dozaő játszották nagyon rokonszenvesen a kitűnőnk voltak Koppány Böske. Cserényi AdM, Varga Elza, Déru Teri, Szőke Kálmán, Szécsl és Berlányi.
Három egyfelvonásos kerül színre ma este a Polyári Ervlet színháztermében, ahol Alapi Nándor O/szágos Kamaraszínháza még két estén játszik. Géczy István dra-molettjét Koopóny Böske és Radány Dezső, az OregcaeD, rangosan fő-azerppeit l^erxdr Zoltán, Déry Teri éa Szécsi Sándor, mlg a Sztrokay darab főszerepeit Szabados Piroska, Radány Dezső és Szőke Kálmán játszák. Szabados Piroska az ördög éa a menyecske vígjáték kedvéért hoaazabbitotta meg nagykanlzaal vendégjátékát.
Csütörtökön: Matány Antal vendégfelléptével Gyermektragédia, síin • mű. (Bucsuelőadát)
MOZÍiÚFÉHYRÉPSZINWlZ.
Uránia.^Mt szerdán 5, 7 éa 9 kor A szerelem vértanúja (.Pária grófnője" befejező része) két részben, mind a két rész egyszerre (10 felv.) Az előadásokat 16 éven aluliak ia megnézhetik. A kísérőzenét minden elŐsdáson a „Myszteri" Jizz Bsnd szalonzenekara azolgáltatja.
KÖZGAZDASÁG.
- Valutakartell Ausztria ás
Magyarország k5z5tt. A magyar éa oaxtrák közős valuta tervét a Neue Frele Presse vetette fel s minap jarr« a hírre, hogy a magyar korntt/ny a koronát az oaxtrák pénx-egység mai értékén akarja stabilizálni. Kiváló oaztrák pénzügyi szsk-értők, akik a Pressében ebből az alkalomból megszólaltak, nagy szlm pátiávai fogadták s tervet. Fenyő Miksa, a Gyáriparosok Országoa Szövetaégének Igazgatója, akihez kérdést intéztünk, a következőket közli velünk a bécsi lap tervéről:
— A köiöa valutarendszer Ausztria és Msgyarorsxág között nem jelentene semmiféle intézményes, hogy ugy mondjuk köijogllsg biztosítóit gazdasági és pénzügyi kapcsolatot. A két ország gaxdsságilig nagyon egymásra vao utalva éa a forgnlmat rendkívül meffónnyitené, ha lehetséges volna a magyar koronát fez osztrák korona mai \'értékén stabilizálni. A valutaegyezmény nem mesaxemenő intézményes kö-xöaaég lenne, hsnem csak egyazerti valutakartell az oaxtrák nemzeti bank éa a most felállítandó magyar nemzeti bank között, s a két intézet közös devizspolitikát folytatna éa közöa erővel védekeznék oz esetlegéé támadások ellen. A takarékkorona árfolyamai
A Devizaközpont közli, hogy a takarékkorona mai árfolyama 116 papírkorona.
"SS? „Vig Fiuk" Jazz-Band IS:
szalonzenekara. Esténkint a Szarvas hangversenyez. Repertoár.
ZALAI közlöny
1924. rfptllU 16
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A bud.pa.li IOi»do délután 1 órai «*ró*rlolyamal m köv»tk«»6k»
Acwoi-Utcr. Huil
ApU
M»ct. Hit. MUk«
OL-M. bírt Outr. HU l Uori
PÍ:Í"II \' <
Aksltoci b l«.JO
B Art ál II
raubiuib no
H«rm«i 6«
Hocr. ul | b. 6»
HaocirU —
lac*lUn llo
U.-CMfc 1,-Mt- |l
r«»»vii >»
K«r. HlítJ )» KiOU-M«i 17 Kö«p. Ii.\'itlof i6.jo Vírtxl bank Martiu 1$ jo
Ntsi.Mdü Ximk. B. i) tMoa
b r4f4
Snoildr.
S.ll.várl l.l.ta U(l<
KfS. tíw
Majmait M>(/. ..,-4
NtetMooji K< ti
»l«
U|UH
UcU Un,. K UrUU.I JH
C-pWÍ i*« II
Nyomdák
thtrtrc»l if. Up6tTlr«*l i Pörtooil I Kfelaril T.V Alul. Tsk. I MotUf I
Huil iU4 4J KMM.Bi.1 i». PoocMr. { kbcy.-rtMCll 6
Tár4»i««m
Gluili
HMfift*
kl»l>y»«V>*
Franklin
Ott*. r»iu» \'
1 *4»li
:Rl(W Kiiln.il Dy.
Kötnri J»
Ciáky (4
Ond G4j*y 2o>
fUAlm ni I.J
riíi\'wv. "t«
Franki i4j
Gasa-Pes «i)|
GULV\'III I fy>
otf U mii 6j
Oytrfy «»J
Krfiin 190
K iáéit*
(UM ()
M*4C»
ChM-lolf Vt/ylpil
Kei- t»,l Rkmi
KoaK«>M
RotSmUlK íchlkk
TM-UO* U»lt»i Vtlkls Wflnx* Corrfa**r

H.ul fi Amerikai I. Brdó U. Uot<1
kl.lora.ok, Kwuitl fi Lt<jkdc Ob
KtiMnj.l SIIITOOU Tb4k Nukl
Ij-l/b. 10
K4il«k<Ht«. Adrii I.VX
Kort ll
Alliaiuti 6c
Tr*1 ii Cukorgyárul
(MlnVoi 11)
Hwili »» ii\'
C«V»l;u jjj
fiiorr U t» Mii Mi. c»k.
Slamraw
101
ftul.n
FlKIII CX«1« CrlMM
S».u»l
VIII. pua<S TokiJI
irik
v7un"rlll
Olajok O\'.ijifJi ii
M.roil ci\' i-
Mc il aluli
Thirfl XIrUy»«« Pol(tr< iM ti Pm. itf ■
Twn, »!
BwOtl
min«!t« «:
Hao<l/l.
Koyil
•Vb«.n>«r
2.U.
T«lt« ÍT«a lcolj-i
UolO <«illl ■ ■j--. . -
W. Tiztll TaoUMr( I
v«*yi»" n»ii
Utuií,. Sitkra
VuOtl Cbbolc Ouk>
KiM MM
Kktc
KU*l>4
Térik
Lator
KOIOi.ru
OoíOtl
Dlsll HHH Filua
Tani Uklft uW
rionp« Blntl KlrilyiMA Vi«.i foa
C<XTU f"l« PtfU
H»ojcr»lp" Si»rfU» ö»t«TMl4 M.fy Sl-H
Tir»l Bf«l V«rtiiníi»»
Ojflrt böt
A TÖZSOC HtRK.
A mai ISiideirányiat lanyha volt. A< Árfolyamok körülbelül 2—3 at<-x.Ukk.l a tegn.pl aárlatl árfolyamok alatt morogtak. H.ionlóan alakult kl a helyiet Btcabrn la, mely ailntén Unyhltólag hitott a tőtade üiletmenel^re. A Ifoldeldö köztpe táján azonban lotervanclda vlaárU-aok az árealaeket megállították, zdt az árvaazt.aágck nagy réate meg iá tárült éa igen aok értékben árnyé reaég ia mutatkozott, mi azonban átlagban 2—3 azázaléknál nagyobb ra nem emelkrdett. Az alaciony árfolyamokon a spekuláció la vásár-láaokat eszközöli éa fedezeti vásár lások Is kezdődtek. Hozzájárult a lillárdabb irányzat kialakuláalhoz az a körülmény -ll, hogy a koszt-pénz a Ugköxelnbbi kasazanapra I azázalélr körül mozgott. A piac felvevő képessége megfelelőoek bizonyult éa az tráoyzat zárlatkor ia jól tartott. Zárlatkor a hangulat barátságos, Irányzat tartott, kositpénz hivatalosan >/.—1 */. "áaaték.
Utóiőisda. Irányzet változatlan. Kőszén 3400, Bo.aod-Ml.kolcl 160,
Silavónla 125, Pratl Hazai 5100, Fő\'dhital 412, Nova 194 5, L.aiam. 101, O.itrik Hitel 228 5 Magyar Hitel 660, Rím. 142, S.lgó 725, H.zai B.nk 259. Angol M.gyr 84 5, D.nubius 4225, Hgla. 54, Schlick 93, M.gy.r-Nímet 486. Mv lőhrgye.i 496, Illó 700, K.re.V.d, B.nk 1595, Georgia 597, P.Hzl 197.
Esti magánforgalom. Irányzat valamivel gyenvébb, üilelmenrt vonlatolt. Halai 256. Mag..r Hitel 655-60, Ontrik Hliei 224-28, S.lgó 730 -32. Nov. 195-98. G.n< Dinubius 4250—75, Fegwer 1400, Gsni Villámot 1950—2000, Kői.én 3400-25. Peall Hoal 4950-5000, Georgia 595 - 600, M.iőcukor 292, Kohó 600, Villányi 900, Siás-várl 430 -40.
A bécat tóx.do
Többnapoa kataaitrófálla jellegű lanyhulás után a bankok intervenciójára tartott volt a lőisde irányzata. Az átfolyamok a tegnapi záróárfolyamokhoz képest nem mutatnak lényeges eltérést. Csupán a magyar papitokban volt némi árlemorzsolódás.
Toz mén/tőzsde
Buz. tiszavidéki 76 kg oa 295000 -300000 79 kg oa 302500-307500. .„Ski 76^0. 292500-297 500 79kj-oa 300000 -305000. -roza 280000 - 282500, takarmány-áros 270000—280000, — anrá.pa
Jl?SeO-MOoöo. -b 255 —265000. lengni 230000 235000. korpa 207 -210000.
A m.l termfnytőndín ai lát-y-
,,t tartott volt. A.pa Üilettelen.
S.rtíaTáaár. Felhajtottak 280, eladatlanul vl.al.maradl 30. A vé-.ár élénk volt. I. r. 25000 25500 Könnyű 21000-23000. Szalonnás lélaertV 26000-29000. Lehúzott fcus 2700S.- 29000 Sizoll szalonna 24000. Zsír 31000
Ztlrlchl xárlnl i
Párta :iá8KH>. I.onden 14:0-00, Sewyoik ItfR-OCJ Bruaiet 310\'\', Maltaoil lí-aö tít Holtuad íll\'Ki. Oarttn t.k8-.-.0. Wte» 8 > S«, Solt. <111 rri*. tösi-wl, ltuj.p.u 750\'J. Sukw.al r\'JT, B.IK1Ü Tűi Cü.
> ántri-mpoat Mvilslm érlolysmal
Valuták Dawlzák
.VipoUoa •;«ooo áMUfí\'l «lf JO-JOOJO
Actol c*J )i(.!«-|iul<« BlUlMl 4IO-4JO
»»»•>!» Koptot)**! IliJO-MIJO
DbMW j í(C<tM>?tx> KrlmUola IOl)ll<lllt4
fruKli fi llíO IpfrO. U»ic-a HOSOO-ijoSOO
Ll/i 14IO Iftoo BrOlMl ii4»—n;o
OslU Ml. llOJJ II«OÖ OtoaMTMt* J40O JVJO
B*l<> Irsmk l\'árii
Lst 410 4JC r.if IJÍJ-KM
Si^kol tJÍJ .40« ttockboirr IOJOO-IIJJO
Srtjd frs*l Ijloo I4ICO S.IJt
Korooi ílruU g;o iocj U»ct l1075-1I4CO
Holsodl k. itflO |COJ* Ssíl.a
BliflU t?0-ic<.j
Nl*jrOrt JllOO R0700
K.t.léa ai.rk.azt4: Sztrokay KAIman. KUdé: Nagyk.iitz.al Nyomda e. t.arklad" Vállalat.
A magyar korona kllllöldl
hlvataloa J«*ylóa«l i
Deviza Valuta
Béc* . B«ilin . Prága .
. . 01 01 M
. . 4-10 j 410 430 I New>Olkbwl I4S
<00
Apróhirdetések
Vargn iifnrgr tf*Ül\'M he«lrf», U«!»«. !«<-oki«+in nlIUl citn aukmabio írui, wi«<.n
Ht«la4l «-J mp iliu. lom
év óta ismeri mindenki az
Aranyhegyi borokat
molyok litcrcnklnt lírt palackokban újból ktphatók tcoíi
koronáért
2400 és 3000
Oa»a-h»ox*rM<>k l -7-** Wt~£tn»!t I tó. I(t-eltira hll&iír, \\ &l>. « MUin h\'wó cirtt^llil. }& cikri. PcW Mjlm. ilr.f\'Ka (!•«» Valiul, ftlió. r»jk. I0l«t
Mi(Xi>-u!<i Kim ililt kOIOnbOxA bútorok
Kcr Imi. j6ks/*>a» :(.i i>ánr«Uiokr«Dy. i: lUlil. nciKBy tx rotb lff4ai tmlorok <IU0k. Cl-ki»40b»o. ím
Kiadó tgy Oilcilurtniltilt \\U(?*i
Most rendeljen
jÖv6 nyarára a jgaL A
Saidaaikgába C 0 U I
Phoenix és Zala mus^*^^ >tk. Mezőgazdasági Öntöző Rt-nál
Budijwit. VI. Xosiulk Lajos-utca 4. u. U. TlHiill da : /aliph««rli.
Mindennemű
nyomdafelszerelési
társyak:
gépek, ólomanyag, betűk, regálisok, nyomdapapir, irodai papirok, üzleti levélboritékok
olcsó áron kiárusittatnak.
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Olcsó nőiszövet hétmé en 6 0
árakon április 20-ig
Mig a készlet tart
Duplaizélei, mintázott azövet mtr. 28900
„ dlvatcalkos szövet \' >> 34800
n gabardin minden színben „ 44800
„ fekete-fehér csikós liinzter „ 58600
140 cm széles pepita stövet „ 48700
140 cm sz. angolzsáne!u szövet sportkoaztümre „ 148500
Marokin, trikotin és karngarnszövésii divatkelmék kosztümre és ruhákra.
Kisfalud! és Krausz azZ2X^oz Nagykanizsa
1924. JpHII. 16.
ZAL\'AI kOiLOK?
i*

fi leszállított árakon április 20-ig
Hfg a készlet tart
gyapjú férfiszövet 140 cm. széles remek mintákban mtr. 137500 q pon szövet 140 cm- sz. sportruhákta is alkalmas 148500
ootetkék és fekete lüszter gyönyörű minőségben 140 cm. sz. 107800
Férfi ruhavásznak minden szinben.
Koverkottok borbori, knmgarn szövetek, fekete és sötétkék különböző szövésekben, úgyszintén frakk-, zsakett- és szmoking\' " "
KISFALUD! KRAU5Z
ölétkék külön uokingkelmék.
NAGYKANIZSA
S
»I
Nem szabad felplni hangzatos hirdetéseknek,
hanem mielőtt ing, divatnyakkendő, harisnya, kesztyű szükség etét beszerezné, tekintse meg\' I
Fő-ut 11.
ÍÉW
ttabonfci zsák, iialmt zsák,
PONYVA,
zsineg és kötéláruk nagykereskedése
Hlrsch és Szegő
Nagykanixsa
Bútoroson
esy wsay kétszobi-konyhái Ilkáit kerti
ryecaKktekn himpW. Cipi ^tl.J^i.
Az elismert legjobb ir.l»ö;íitü valódi HaticheM-féle
Eternit-pala
ismét minden azioben 6U*ndóan
kapható
Eppingerl.ésFia
dtszka, épaietfa, cement ís tjyéb épitksiísl anyag kireikedésében
I lutKl\'l Hl«r L t. Oulsutt <1 S.U-lili.iikfljffílf Ntemínyi rrttirs.
Nagykanizsa, Deák-tér |
ü

hol a fentemiitett cikkek a legolcsóbb órbau-: azerezhetők be.
Csakis elsőrendű megbízható árut tartoki
\'.űia nti
Eg*y milliárdot
ny«rh«t, aki Utott jitékterv szerint ujonan k«z«l\'d<5
cl&ayüiea ^„.s- jj,, OS,|é|ySOrSjáték
- ul --% -wíjty^bíl Yáaárol
SZESENCS£SaSÁ]Mt03CAT
Milhoffer Káivnán itTiilSyíro\'dVjI"?*^.
ut 7
(Kspoch-hát)
ahol a most folyó fóbuzátokon J^QQQ^Q ^ni\'*,<raenJrt
egész 40000 korona, 141 20000 korona, negyad lOOOO kor., nyolcad SOOO kor.
k UlCnfele nyeremények közt
A sorsjegyek ára:
Bazsó József gyára Nagykanizsa
Készit és raktáron tart mindennemű ujdivatos t;s könnyű
kocsikat, valamint gazdasáai szekereket.
EUállsl ntlndinnsmll kocsl|«vltést, átelakitSst. fényezést éi billalfet. KltUnO munkai Jutlnyes árakl
.PERZSftTIN" részletre
U„<1apeat, KlrAlj-ulca IS.
Tauszky Fülöp
WH
fc Olcsó trifaili szén. £
Ajcnlolf már ojy mctarrodjaítdl Uesdve háshor. kUIdva
elsőrendű Ulfaili darabos szenet K 56000 dió „ K 52000
mítormiissrinUéBt forjjnlmladóvnl egyUtt a vovő tet.aésa .sarlót április, május, juolus havi losxatlltá.rn.
STu^í:!re,tét Klein Vilmos »
Eídésl hely: Keu és Klein cég, Csengary-utca 5. sxám.
^mmim^—mmmm*
Nikkel- és rézpénz
beváltás
Budapest, IU.. Uármegsfe-u. 7.
PémtíiM órák
Házak eladása:" vár«A kül&obóső
részein elfoglaltuk kisebb házak, elfogUl-imló uri magánházak, üslethissk eladók. Malom oUdó a város közelében,Jó beren-J«xé««l Igen négy forgalommal. Malom cU adó Bal lton partján kitünó épületekkel. Kisebb malom Somogyban megveheti C vagon gabonifit.
Birtokbérlet 3s40 ho!d»s Vasmegyében azonml Atvebetó felsM(rlé*sel Kladö birtokok t Somogyban eladó éa 4\'. holdas, J S épületekkel, vételár «gy rí szível »dvS maradhat Zalában eladók 40, 30, U(i4 holdas birtokok. ■Iad6 ssftlfik: Szentgyorgívíil hegyen Sfabadheuyeo, Förhéiwl hegyeo, Ketecsenyi hegyen, OiHlosl hegyen ♦ holdas. Balatoni villa soaygyi p**to° 0 »»obis, 2 veranJa külön házmester lakié, teljes bo-rendelései eíadö. Márlatclepen U holdas szófiJMítok c»ln&s villával ju ányosan.fl^dó.
iCZÉLlBHÍG | SZÍBRISZT LÁSZLÓ
I»{*VmJmh**> l\'»<«. a*|»Míj«ín 0. f. I.-IH NAGYKANIZSA, FÖ-UT 3.
TKLXVON i a»0. ltot
Legújabb borárjegyzék!
Reklám helyett bort adok, arról már mindenki meggyfliOdÖtt I Vérszegényeknél nélkDiOzhetitlMl
I I. uj ililln 2400 K, I 1 uj buijéodl 2400 K, 1 I 1* uj burgondi 2800 K, 1 1 pogányvári ó-muskotály a«00 K, 1 L Hika-.ír 3400 K\', I L !• uj rizling 3600, ; 1 becel (b«lttonm«r.<kij cit-romsárKa C400 K.
Bruncsics József,
f>Mir-j (titeiia- <1 ajjaííH Hr^r^iuti uláWal
5ugár-ut 53. Telefon 2-10
Fényképező
kamarák Itnuéssl !
5XB 6X8__»X18 OT.
K 636 090 420.000 67SOOO temes 6a pactfllmra „ 600.000 960.000 — takeicafllcura
Arak lakarékkoroaésan.
Magyaf FOTOIPAR r. T. kXT\'1
A szabad verseny korszakában élünk. Hz araK hirdetése
NEM HANGZATOS REKLÁM,
hanem közgazdasági szükséglet mert CSak ily módon tudhatja
o ttotta hol miiv előnyös árak meiiett szerezneti
meg a bJ^zükségletét. akkor"meg%g győződni arról, hogy^
KOHN L. LAJOS CEG
nyújtja a legszebb és legjobb árukat a legolcsóbban.
Női selyemfényű muszlin-harisnya minden szinben:
32500, 44000, 55000, 64000, 68000 korona
Férfi-, női-, gyermek-keztyük, férfiharisnyák, zoknik jpinden szinben napiáron alul. Hímzések, csipkék, szallagok nagyon olcsón.
J. M. Löwenstein oroszlán-védjegyű fehérnemüek a legjobbak! Csak azt vásároljunk! Telefon: 393.
Szabó cipőáruház <Kaziiiaw. s
e heti reklámárai
Az árak ezerkoronákban értendők.
Fekete női pántos-cipők — — — — — — — —
Fekete női fUzős-cipők — ____ — —
Fekete nőt ffizős, francia fazon (kézimunka) — —
Baina női sevró, francia, fűzős — ,— — — — —
Fekete férficipő, magas, — — — — — — —
Fekete férficipő, fél svájci fazon — .— — — —
Fekete férficipő, francia, antilop betéttel — — —
Barna férficipő, fél svájci fazon — — — — — —
Barna \'férficipő, fél francia — — — — — — —
Fekete gyermekcipő, sandálvarrásu 18—26 számig —
175 K
250 300 270 280 295 340 330 SO
Lakk-, antilop- és különleges kivitelű szines és fekete sevró-cipők nagy választékban.
Szandálok 18—46. számig rendkívül olcsó áron.
Az árakban a forg-almíadó bennfoglaltatok.
Hwmuou . Naflvk.r!xs*l Nyomd, fa UpM«dó Vtilslsi kooy.nyomdájUw Nwy» sntní.n,
A városi közgyűlés második napja
A képviselőtestület elvi határozatot hozott a színházépítés Ügyében — Kiskanizsa nem akar helypénzt fizetni — Epitési-, legelő- és husvizsgálati szabályrendeletek — A kórház kibővítése
Nagykanizsa. ír.
(Sajlt tottsttfaMéQ Kedden ette »/|8 Örskor a városi közgyűlésen elnöklő polgármester
• gyűlést sre rdáo délután 3 Őriig felfüggesztette. Szerdán délután mit ciak nagyon kevés képviselő jalent meg a városhsza disztermé ben, különösen keveien voltak Kla kanlisáról.
A gyűlést \'/,4 órakor nyitotta meg Sabján Gyula dr. polgármcs ter. A kedden letárgyalt 13 ponttal azeniben hátra volt míg a tárgy sorozat 57 pontja. A« érdeklődés majdnem minimálta voh, csak a helypéoi-aiabályrendeUt provokált klist elevenebb és ax épiikcaéil aia báfyrendelet hosarura elnyu\'t vitát. A kanizsai aiinháx tervol Miután a polgármester űdvöiölte a megjeleoteket, dr. Kaujmon L»jos ismertette a városi tanácsnak a azin-ház építésére vonatkozó javaslatát. Négy éve, hogy tulejdooosa lebont-tatia a nyári aréna arinháiat a as* óta Nagyksnltsáoak ssíoj l\'szásra alkalmas helyisége nrnci. Időkó* ben a városi tanáciokal mindig foglalkoztatta a szlnhásépilél goo dolata, azonban hiába kéaiű\'tek felterjísitéaek, költségvetések egéss tavalyig, mikor aztán a ku\'iuss kormány Is belátta a vidéki azlné azet felkarolásában rejlő nemzeti érdeket. sürgetői k^idte a kanizsai színház létesítését Ssjeoi, az érdek lódésnél többet azonban ax idén sem topautaltunk. A tanács újólag fel vette programjába a aifnbá< ügyét éa kombioációba vette, hogy a Kis-Kanizsán papíron meglévő mo»i jo*ét Nigykanlzsán fogja érvénye-slteol az itt felállítandó stlnház keretében. A mérnöki hivatal el is készítette az erre vonatkozó terveket és költségvetést. A aiinházat a Polgári Egylet mellett lévő városi kertben szándékoznak felépíteni. Sem magántőkével, aem a város vagyonából ezt kivinni nem lehat. A pénzügyi és jogügyi bliottságok
• tanács javaslatát találták helyes-oek ami szerint részvénytársaságot kellene ősirehozni a síinház meg épitéiére. A város vállalná az épít k«ésl költségnek, amely l\'/i bó n\'ppa| ezeíőit a kö\'tségvelés aie
mintegy 2 milliárdot tett kl, 107,-át éa adná a teKet hozzá ,0Jy«n. Ei a tanács javaslata.
Király müiiaki taaacaos: A s»io nem lenne tökéletes alkotás.
mert az 300.000 aranykoronába ke rülee. Ismertette ezután a azlnház terveit. Az épület a keit kötepéie kerülne, homlokzattal a Sugár ut felé.
Dr. Sabján: Nem a klskanixsai mosijogot hozná át a város, hanem a részvénytársaság msga sserezoé meg msgánsk e mozieogcdélyt. Ax épitkexési költiégek /ele kikerülne a részvényjegyzés összegéből, másik felét a város közönségétől kölcsön képen kellene felvenni, amit ■ reaz vény*k es\'Undőkbeo esedékes osital*káb4| lehetne vlsssatéiiteni. A kó.Ö tség áldozatkéltségére ha tárO\'Ottan szükség var, mert ha másWp-o nem msgr. pót adóval is kénuszerifiük rá, a hiányzó összeget beállítjuk a város költségvetésébe. Ha az épület 3 nyári hón»pon at sziohár, 9 hónapon át modern, a mai kor kóvctclméoyeidek megfelelő mozi lear, akkor a költségek feltétlenül ainorii/al\'dnak. Ejyelőr* mindcoeaetre csak elvi határozatról
Van ué.
Vast Sándor kifogásolja, hogy a városi kert öreg fiit irtják ki a azioháf kedveért. Ajánlja, hogy a régi gimnázium helyére építsék iokább.
A kőigyülés végül is a városi tanács javaslatát fogadta cl.
Nagykanizsa magolta
a termőtöket
D>. Krátky István iimertello ezután Ujváry Gézának a he\'ypéaz azsbályrcodelet módositásár* vo-nat\'soió loditványát. A szabályién delet 1920 ba.t késiúit és a vásáriéri dljsknil kél kategóriát állit fel: helypénzt, amit cstk vidékiek és korlólpéntl, amit helybeliek is fizet nck. A vármegye ugy hatá/Ozo\'t, hogy helybelieknek is kell helypénst fizetniük. A hely és kprlátpénz megkülönböztetést a belügyminisztérium elvetette s elrendelte, hogy helybeli Is köteles at egyeiitclt helyp.\'oit megfizetni. Ujváry indít ványa, hogy helybeli temetőknek ne kelljen helypénst fi: élniük. N\'-gy éa Klstaniiaa egyc«ú>tekor utóbbi kikötötte, hogy as adóterhek te kintetében egyen\'ő elbánáaban ré-azesüljőn N«gyk*nl»sával és vele egyformtn élvesze a helypénzked vezményeket. Eszerint a jogügyi bízottéig vélemény* alspjtn a azabá!yrendeleten módosítani való nlr.ci, Kiikaniraznak ia fizetnie kell a heljpéoxt. A péniűgyi\' bizottság
jelentése aseriat a város háitarlá-• ából ma egyébként sem lehet kivonni -cit a tételt
Győrt László: Sajnálatomat f»-jezem kl, hogy Ilyen mostoha bá-oásmódért adták oda Őseink jogaikat és közös vsfyon lett Klska nlasa erdeje Is. Mutassák mag a képviselő urak, h\'vgy van erejük megakadályozni, de van jóssivük teljesíteni Is Kiskanlisa jogos kérését. \\
Knortzer György: As egyeiülés Idejében minimális áldozat volt az a kikötés, hogy ne kelljen hely péozt fizetői. Akkor nem Is volt plsc\'ér, c.ak sártenjrer, amibe azóta rengeteg pénzt fektetett a város, .amit fenn Is kall tartani, amihez tehát jövedelem is keli: a hely péor. A termelők a mai drága árakho> ugyie könnyen honávclik ait a kis össieget, amit csak a fo gyasttók fir^ioek meg végeredményben. Aki ma ilyen engedményt kér, az nem képvise.i a vá/os érdekeit.
Kor-ács Jóiaef: Ennél szebb be-azéd-C festeni srm lehetne. Ctsk* hogy mlert nem mondja kl nyíltan mindjárt, hogy Je a termelőkkelr* Nagykanizsa piacát kofák töltik meg. A termelők irtóznak a kani-sasi pftc\'ó\', pedig IJyen szorgalmas nép tán as oraiágbsn alncs. Ha a termelő a kofának, as a kereskedőnek adja a cikkeket, azon cisk a fogyasstó vészit.
V/váry Géza : 56 alJirissal adtam be annak idején az Indítványt. A képviselőtestület az akkor alkotott szabályrendeletből a helybelieket kitörölte. \'A vármegye határozata még a minisztériumokba Is felkerült, honnét az a válaaz hogv a város intézkedik, ahogy akar, ax álla/felhajtásért kelt hely pénzt fizetni. A többtermeiéit a helypáoz-siedés csak hítrá\'tatjs. Igy fokozni a bevételeket igazságtalanság. Nem vagyok irigy ember, de ha az állattartó gazdáknak fizetni kell, fizessenek ax iparosok is helypéazt, mikor kirakodnak.
Sabján. Gyula: Sióval inditvá-oyOiza a< általános helypénz bevezetését?
Ujváry Géza: Azt már nemi Ciak az Ipari termelést la terheljék meg ugy,. mint a gazdákat.
Sabján Gyula: Sérelem etércn nem forog fenn. A nagykanizsai földművesek la fizetik a helypinst. Indokolt feltéllenül, hogy az állatok után ss kelljen fizetői, mikor egyébként nem kell, de jelenleg, mikor as áüatvásártárre annyi ki adás lesr, nem lehet elejteni a várost e\'től a jövedelemtől.
Moit folyik a feltöltés, m<r oa-g;obb terület plsnlrozva van, m\'ot
volt a vásártér. 12600 aranykoro nsba keiül a vasbeton keritéa, amit legalább nem fog tudni eltöretni seoki. J&U agy ajánlat, hogy míg-építik a vásárterei, kerltéil, rakodót, Istállót. Ha megegyeznénk, kilátásba helyeitek kedvezményeket a helybeli gazdákoak. De viaeoat 2$ évre maguknak akarják a hely pénz-jövedelmet biztosítani. .
Kárlovict: Ugy besxál polgár-mester ur, miat jó eps. Es nagyon síép, de Iokább oe beaiéljüok róla többet. Vegyük le egészen a napirendről a helypénzkérdést. (Derültség )
Ujváry < Most hsllgatnak a nagy-kaoinalak. Bezzeg, tegnap a grá dics adónál!
Kártovics: Egész Khkonizic Jel v*n zúdulva emialt. Nem fogna* a piacra hozni semmit. Odaadnak mindent — pedig kilesi nsponta egy vagont—a bodsp-ati házalóknak. Szüntessük meg egyszer á mindenkorra a hslypéo\'t. (Derültség)
Dr. Krátky: Aki hssrnálja a va-aárleret, annak horeá kell járulnia fenntartásihoz Is. (FeUláltások a kUkaoirasiak kő-ül: 9 Jogfosztás /*)
D/. Weiss éa Kártovics ingerült vliatkotásáoak a polgármester vet véVet.
Dr. Sabján: Egyelőre maradjon érvéaybco a mostaoi aiabályren-delet* mlg ai uj vásárté/ ügye rendbe kerül. Akkor aztán vlsssa-fogjuk állítani a régi állapotokat.
Kártovics: Sregény termelőkre de rájár a tud!
A po\'gármcater javaslatát a közgyűlés 5 szavasat ellen elfogadta.
Kártovics: Most ő\'te meg Nsgy-kanissa a termelőket.
Kétfélo törvény
Krátky István dr lemerlctte Ujváry Géza Indítvány*! arra vonat-koróiag, hogy a Gábor Princúc. György városi képviselőre az 1923. november 23 i közgyűlésen szék-sértésért kirótt 10.000 korona péoz-bírságot töröljék. A jogügyi bizottság megállapította, hogy a fennálló rendelkezések aieiint ilynemű határozat ellen felebbezéanek hrlye nincs a az illető képviselő a blraág lefizetéséig cem vehet iéa»t as üléseken.
Ujváry: A képviselőtestület az áitala kiszabon büntetést cl Is engedheti. Hogy a törvény mit mond, minket nem xseniroz. Mindenki ideges volt akkor. FöjrgytŐ ur nem jól tudja, oiezt a tanácskozáson rént vehst, csak bele nem szólhat.
Krátky István felolvassa as erre vonatkoió paragrafus.
Ujváry: Akkor kétféle törvény van taláol?
Hajdú Gyula : F.ogcdjűk el a büntetést a 9 gyermekes apának, ha
Ewes szám ára hétkdznap 800 korona, vasár. Qn-epnap 12QO korona
63. évfolyam N.gyk.nW, 1924. áp.ÜÜ 17. C.ütSrtSk 90. ^m.
POLITIKAI NAPILAP
ÍALf.1 KOZLOOT
1924. április 17.\'
felbujtói nem büntetjük. (Kl a felbujtó? Nevelte meg I)
Ujviry; Blionylliabe H.jdu ur. hogr ín voltem . falbujtó. Addig et ciak rágalom. ,
D- IVeiss: Gábor Prlociícs ko-
vesie\'meg le,kő.elrbb • kípvl ■ előteelülotel. Moit engedjük el • bírságot.
Sabján: He ai érdekelt meg. kérte volna, lehetett volne, de méi éltei beedott Indítványt eilgoru.n > törvény .terlot kell ketelnl A kérdé.t le kell venni • napirendről. A kö.gyűlés ugy le betároiott.
Sioriődések Dr. Krátky limertetle • váróénak a aerfőrdével kötött sienődé-
eét, mely e.erlot egy 723 négyilögol
területű földért et ugysnskkorra vele iromstédo. területet elcierélte. Ismertette Cuttmann Károly n.gy-sanliisl atülelé.ü ée l.ko. kérelmét, bogy a vároa a gótmalom környékén felállítandó gös/ürész-telephez szükséges telkei bérbeadja. A vái os ölenként 3 kg. kemény tüiifát kér évi bérül. Köteles a vállalat legalább 30 munkást állsn-dósn foglalkostatnl, a telepet elkeríteni, utcssiabályoiéi esetén a stükiéges területet négyheti fel-mondásrs rendtlketésre bociátsol. A délre fekvő hercigl Ingatlant legfeljebb bérbe atercthctl meg, nehogy a városnak egy körültárl, ateielbeo hesinsvehetellen Ingatlanja maradjon. Stertődés lejárta, kor a városnak elővételi joga van.
Dr. Králky előadja, hogy a hatósági llstt és só kiatuiltására Spr-kány Mór kereskedővel történt meg-allspodss. Sírkány ssját üiiele céljaira haiználhatja a megstünt köt-ellátási ütemek helyiségeit, smlért köteles kiárusitsni a hatósági sót, ennak vármegyei illetékét ő fixell a ugyanannyit fiiét a városnsk is, ami havi 21/,—3 millió koronát jelent. A Ilmát usitassal kspcsolt dologi klsdásokst a vároa vlaell.
Bejelenti a főjegyiő, hogy a város 125 dsrab Transdanubla részvényét novemberben eladták.
Ax ápltkezéal sx.bályrondelet
Király műstakl tanácsos hoissa-san* ismertette az uj épitkezée! szabályrendeletet. Felsorolta a négy évtiicdnél Idősebb siabályrendelct hiányalt. Többek kört bele kell venni at uj kisméretű téglákra, ulcabcositáaokra vonatkoió sta. bilyokat. A kspubijé\'sl legalább 2 40 stéles és 3 20 m. msgss le gyen. Uj lakóházba a vekoláelól 3 hónapon belül nem atabad bekől tőikődol, csak meiterséges klstá-iltás eistén. Kétemeletes hát 12, egyemeletes 8.5, fő\'dsilntes 45 méternél nem épuhet alscsonyab ban. Legnagyobb kúlaő mega.ság nem lehet osgyobb at utcs-nélet-sígnél, sml minden esetben megvan 12 méter. Hiromemeleteenél magasabb lakóhitat nem lehet építeni. Embermagasséglg kifelé nyiló ablakot nem stsbsd hsgynl.
A hoisrura nyúlt ismertetés alatt Uiváry körbeatól:
— Holnap már ciak napidíjért jövünk el.
Vass építést: Mindéit egy bsl-lásra nem lehet elbírálni. Nyomassa ki költségünkre a víroe, hogy az Ipsrteetület épllő szskositálya át lanulményothstss. Addig vegyük le napirendről.
Horváth Ljpót sorra veszi a: egyes ujitásokat s külföldi és buda ptatl példákra hivatkozva nem ta-lelje helyesnek sem at építtetőkre, sem Bt építőkre at egyes korláto sásokat ás mértékmegállapításokat.
Dr. Sabján kéri a ...bál,rendelet váltoistlsn elfogadáséi. Nég,-emeletes hár.t úgysem lognsk építeni Kenltsán.
Dr. fodor orvosi stempoulbó siói a tárgyhót és oed resség elleni megfelelő eilgetelíst kíván.
A közgyűlés vágfll Is a tanács javaststát elfogadta.
Király tanácsos bejelenti, hogy a jérváaykórhás megfigyelő barak-ját, mely a kerületi lla.ll orvos |e-ientáee eserlnt aiükeégteten, a vá-ros veraonytárgyaláson eladja. Ni-vitái. 12 miillóbs kerülne, annyit nem ér meg. A ssétbontást és el-siállltást vevő Intézi cl.
Dr. Novay Ismerteti at ujoosn alkotolt legeli-szabályrendeletet. At ellenőrtéaael és felügyeletlel egy vsgy több iegelőgstds Isst meg bitvs, klkst a képviselőtestület tsg-jsi körül válaaitansk.
A sientfercncrendl tárda eegé lyét háború előtt évi 1828 koron, volt. Tavaly 1 vagon gabona. 100 köbméter tűilfa és lejenként havi 30 000 koronára emelték. At Idén ugyancssk kérik és fejenként havi 60 000 koronát. ,
Kárlovles: 700 éve működnek itt
. ferencesek. AkJcor még csak 3128 katolikus volt Ksnlzsán. Ma van 25.200 és ehhet 4 bsrát. A
vároa köteleseége eteknek megélhetést blitoiltani.
Sabján Gyula: Ha a hercegtől
kapott 80 hold hisionbérletének megfelelő sjéndék legalább felél tényleg megkapják, ugy at Idén a fa éa pénz marad, de ciak fél vagon burát ad a vároe. A 80 hold, he a bérlet iejér, a ferencesek tu Isjdonábs megy át fele réetben-Méslk fele vslósilnü a világi plébániáé lese. A fát atonban eiállit-aák be a klaksnltsal hivők.
Kirlovics: Átok úgyis bu\'gők eteklntetben
Sabjin: Ciak flietnl ne kelljen, akkor butgók I
A polgármester jsvaslata értelmében katárostak.
Dr. Vol/j állatorvos elősdásábao elfogadta a kösgyülés a vároa hue-vltsgálall siabályreodelelét, mely már a háboiu előtt elkéatűll, de nem ke-ült telő alá.
Dr. Praek Ismertet! a tanáci javaslstát a fémipari etakiskolával kapcsolatban faipari iskola felálli-láaára vonatkozólag.
Dr. Sabjin-. A fémiparinak 15
növeodéke van. Megengedett lét-
stám 20. Mintegy 300 munkás vett résit eddig a különféle szak-tanfolyamokon. A falpari aiakosztály at épület átalskllásávsl egy igaz-gslóság slstt létesül. — A jsvaa-latot elfogadták.
A bérkocsi viteldíjak a békebeli 7000 steresére már érvényben levő emeléséi a kötgyülés tudomásul ve\'.te.
Hemmerl főstámvovő Ismertette a nyuid jitabályrendélet módosítását. Srolgálstl Idő 5 hely.lt 10 ív, különféle segélyek jullui 1 tői ugyan-aton •/. Bierlnt, mint at állami el-\'kalmatotlaknál. két nyugdijat aenkl aem élveibet, özvegyek 3 hónapig teljes fizetést kapnak, nevelésii já-ru\'ék négyszeres leax, öivegyek is kapnak lakbárnyugdljst.
Dr. Kau/man bejeiontette a ki ményseprésl dijak mér jsnuár l-ig visszamenőleg érvényben levő felemelését az eddigi dijak 3 storo-sára. Kéményseprők állal kért 1600 takarék-korona helyeit 1200 korona földszintes kéményenként. —
A gimnáziumi dijat félévi 80.000 koronáról a II. félévre 120.000 ko rónában állapították meg, a havi
1—2000 korona t.karltásl dlj be számltésávsl. A városi llsslvlaelSk
utazási illetményeit máidul 1-től öt.tör ősre emelték.
Praek tanácsnok bejelentette, hogy a vároe Ro.gonyl ulca bé kében 39.000 koronáért vett telkét most átvessl három vagon butáért, békebeli 6000 koronán. A per ugyani, ugy dőlt el Kovacslccsa , hogy a telket a városnsk át kell vennie.
A kórház klbővitéaére vonalkotó javaslatot a Zalai Közlöny mlr \' mertette réssletesen. A kötgyülés „o.l azt ia elfogadta. A méntelep megfelelne gatdaaágl épületnek s a.t fel kell hsstnálnl bőr és buja-kóros ostlály és eiemkórhát céljaira.
A kötgyülés több kisebb ügy letárgyalása után héromoegyed 8 órakor ért véget
Hájus végén érkezik Smith Budapestre
Budapest, április IC A Nemzetek SrövelségénsKla-nácsa április 8 án nev.ile kl SrtlttK Jeremiás amerikai jogá.tl és pént-embert, a magyar kormány és a kisantant hottájárulása után, a Népssövetség budspestl főbiztosává s mint ma a Neue Frelo Presse, nswyorkl tudósilója j.lenli t bmlth J. végérvényesen elhelároile, hogy vállalja a fontos mcgblsatáat és április 16 án, vagyi. a mai napon útnak ls Indult at Aqultenlán Európa f.lé, , ,
E jelenté, ulán kétségtelen, hogy Herdlng.és Boydcn bltalmaaa, Pier pont Morgan meghitt embere, mint főblttos fog bevonulni a magyar történelemnek abba e fejetel.be, amelyet megnyitóit e Nép«k Stö-vétségének stanáláal programja. A főblstos, aki ugyanolyan jogokat (og gyakoroloi, mint Zimmermann Bécaben, egyike a legteklntélye-aebb amerikai jogáatoknak és pénzügyi azakértőknek. Az amerikai Doverben eiületett, tanulmányalt a Hswsrd-agy etemen végezte, volt az Egyasült-Allsmok legfőbb törvényszékének titkára, utóbb ügyvád Bostonban. A párisi béketárgyalások idsjén a washingtoni kormány pénzügyi referenseként tüntette kl magát a azután Mexikóban éa Kínában vett réetl Plerpont Morgan nagysikerű péntügyl müveletelnek végrehajtáeában-
J. Sultb húsvét ulán érk.zlk Európába. Egyelőre Parisban és Genfben fog tárgyslnl a néps.ö velségl és jóvátételi blrottságokksl s csak aiután foglalja el állását — körülbelül május végén — Budapesten. A Népssövetség delegációjának llt maradt titkársága tovább működik J. Smith megérkezéséig Elllot felken angol megbízott ve zetéae alatt. Mihelyt J. Smith megérkezik, aktuálieaá válik a nemtet-köit kölcsön folyósít les, msrt a stanáláal törvény megstsvstása után megkezdik a kölelön jegyié-eét, ami a leggyoraabb tempóban fog megtörténni. A kölcsönössteg folyósítását tehát május hó végén megkeidlk.
Befejezték a szanálási javaslatok általános tárgyalását
Buáapeet, április lö A nemzetgyűlés ülésén már nyilvánvalóvá vált, hogy a szanálási jsvaslstok vitája gyoraan közeledik oefejetétéhez. At ellemékl pártok túlnyomó rést. ugyanis arra a megállapításra jutoti, hogy a vitának további elhutaas óriási károkat jelentene at orsiágra ét etekért nem akarják vállalni a felelősséget.
Komoly politikai körökben nagy megnyugvásssl fogadták nt ellen-léknek alt az elhatárolását, hogy a vita további folytatásától eláll. Hosstabb tsnácskoiások elölték meg at elleotéknek eit at állásfoglalásét és mikor az ellenzék annak tudomására jutott, hogy a kormányban megvan a törekvéa arra, hogy a vita során elhsngiott komoly é< tárgyilsgos blrálstokat megfontolás tárgyává legye és mikor késtségénok adott kirejetéet a kormány abban a tekintetben Is, hogy mindazokban a kérdéaekben, amelyek éppen a etanalásl Időre .toló sllenórzés lényegét Illetik, nemcsak hogy nem kívánj, elzárni a riemietgyütesl az ellenőrzéa lehetőségétől, hsnem fokozottabb mértékben is módot kivan adni annak gyakorlására, as elleniek, a fajvédőket kivéve, arra at elhatá-roiaara jutott, bogy a vitát a minimumra mérsékli.
Már a tegnapi napon elökésiitő megbesiéletck foyiak, amelyekben Heinrich Ferenc e. Hegymegi Kiss Pál Igyekeztek a lenoaJtó ellenieteket elsimítani, a m.i delelólt folyamán pedig tíelhlen I elvan gróf mlnleilerclnok és Szcilootzky Béla haiolnök árlnlkeiéat kereslek több ellenzéki politikussal, hogy a törvényjavaslat gyora letargyalaaa csorbát ne asenvedjen. Mint érle-aülünk, a megbeazéléeek különöa.n ás ellenőriéire irányullak. Már Ap-ponyi Albert gróf felvetette ait a gondolatot, hogy oaitrák mintára egy államtanácsot ei.rvezionsk, amely a stanáláa Időtartama alatt ai ellenőrző szerepét gyakorolná.
A kormány nem zárkótlk el ettől a gondolattól éa ha nem la olyan formában fogják megoldani ezt a kérdést, mint Ausztriában, mindenesetre biitosltékot nyer az .Mernék arra nézve, hogy egy p.rlamenll I párt ellenőriésl joga aem le"
mely tekintetben megcsonkít*\'-
Mint értesülünk, egy 33 tagu parlamenti blio\'.tságról less sió, amely ben at össici elleriiékl pártok képviselve volnánsk. E< a bizottság teljesen Inl.ntlv ellenőrzést gyako-■ ol mioden kormányintézkedés teleti és et volna az ellenőriéi hivatott sierve a szanálási Idő alatt.
A nemxatfylllíe.
A nemzetgyűlés mai ülésén tovább folyt a vita a stanáláal javas-
(x) Hasada. Eredeti asöveggel, dr. Hereti Ferenc magyar fordltá-sávsl és Zádor litván müvéstl Illusztrációjával kiadta as „Omlke" mübsrátok köre. E dlstei album-alakú kiadás Nigykanitaán fisehel fülöp fiai könyvkereskedésében kapható. Ara 96.000 korona.
vaoo roiyi a ma --------- .\'-c.lt-
Istók felett reggel 7 órától éjfélig Szeder Ferenc, Ulain Ferenc, Gteli-ler jenő, délután és et\\t PakoU Jótsef, Haller I.tván, Gömbös Gyul* és Zsilinszky Endre beeléllek. -Utánuk Korinyi péniűgymlnUltsr mondott opllmlmlimussal teli bestédet, melyben ax országgazdásági felvlrágsá.át jóaolta. As ál» lános vitát fél 12 kor b.leje.ték utána as Interpellációkra kerüli
" Csütörtökön reggel 7 kor kérdik
meg a siánálásl javaalatok résti* les tárgyalását.
1W4. áprilli 17.
ZM.M KÖZLÖNY
S
HÍREK.
— (N«ptí,) Aprlll. 17. Nagy ciOlörtök.
— (Idöjdro.) A Meteorológiai letétet jelentése szerint váltóié-kony idő várh.tó, helyenként e»ő-vei és kélőhb hőiülyed\'.siel.
Nagykanizsán szerdán regg-el 7 órakor hömériéklet 4- 11-2\' C, síéi: délnyugati. Délután 2 ór.kor: hő mérséklet 4 20 8« C, .zél : délnyugati. Este 6órakor: hőmérséklet
13 T> C, síéi: délnyugati.
— (Hl.kolc blxalmót f.Jexto kl Bothlen l.tviii gtif Iriint) Miskolc törvényhatósági vjiroa áp. rllls 15 én tartott rendkívüli kőz gyQU.c határozati).g* kimondta, hogy bizalommal viseltetik a kormány szanálási programja, főleg a kormányelnök, Ktlhlen litván gróf iránt és Ily értelmű táviratot Inté zelt a miniszterelnökhöz.
— (A munkások Segélyczy-lotóuuk köigyBKao) A M.gy.r-országi Munkások Rokkantsegéíyző éa Nyujdij Egyesületének kanhsai fiókja v>» íro»p délután 3 ónkor tartotta tvi rendes közgyűlését dr. Kaufman L*jos elnöklétével. Ax elcökl megyltó után a titkár fel* olvasta jelentését ax egyesület mull évi működéséről, majd a pénctáros beterjesttettc a zárszámadásokat. A kő/gyülés » május 4 én Buda-peitrn tartandó <"-rszágo» küldöttgyűlésre Vincic Gjul <t választolta m«g a nagykanizsai fiók küldöttjének. A Móger Károly halálával megüresedett alelnöki székbe Niki cser Józaef, az egyesület jegyzője került. A kanizsai csoport jelenleg mintegy 1500 tagot számlál. Célj», hogy kisemberek hetehként beflze-tett tagdíjéiból rokkr.nlsegélljel éa nyujdijj»l támogassa az arra rá-szorultakat. Békeidőkben évi 10.000 koron- állami síubvenciója volt az egyesületnek, ma c2t pspirkoroná ban it c*ak ugy kaphatnák meg, ha állami felügyelet dá helyeznék magukat, amire azonban az egye sülét nem hajlandó. A pénz étté kének állandó tonlása következté\' ben ez a nemes colokkal és sok ixép eredménnyel elindult egyesület is rengeteg nehézséggel küzd. Tizennégymillió koronája fekszik hadikölcsönbeii. Házait el kellett adnia, hogy emberbaráti kötelességeit teljesíteni tudj*. MáX jövedelme, mint b tajdijsk niocs U. Békében » hrtl 20 filléres tagdijckból heti 9 korona segélyt tudott adni tag-jalnak, .ma azonban, amíg a pénzünk nem stabilizálódik, ciak óriisl erőfcftíitések árán tud közreműködni tagjsl érdekében.\' Utóbbi Időbon n tagdíj <k kismértékű vclo rlzsfosával sikerült kissé fellendülnie, hértt |j v/nároh, tnegis, amig a munkáirág jyhb belátása n*tn keresi fel tömegesebben nx egye sületet, mig a pénz értéke nem stabilizálódik, addig fő éltetője a rcpiényaég, hogy a viszonyok megváltozóval sikerülnie fog a munkás jólétet hathatósan elősegíteni és hivatásának minden tekintetben megfelelni.
— (Elveaxott pénztárén) Szerdin este S—7 ói-közt a Vid« vendéglő és a K-wicczy-ufC* elejt kott elveszett egy foketebőrtárO, melyben pénz c* különböző IrAcok voltak. A bcoüUtcs megtaláló Illő jutalom ellenében adja be a rend fraégr*.
(x) Singer József ós Társa divntiíruházn Erzsébet tér, Központ szálló épület, megbízható be vásárlási forrás. Alapítva 1860-bao.
— (Nagypénteken éa nagyszombaton Is megjelennek a napilapok) A mlnisxtereltők > rendkívüli körülményekre való tekintettel, hozzájárult ahhoz, hogy a- napilapok húsvét hetében nagyobb oldalterjedelembrn jelenhessenek meg. Tekintettel továbbá arra, hogy az ország a nyolc napos nyomd ísrsztrájk alatt nem tájéko-zódhstott megfelelő mértékben az eseményekről, a lapok ezldén, kivé telcaen, nagypénteket követő napon, tehát április 18 án és 19 én reggel is megjelennek.
— (A vámcaomngok kezeié sének gyorsítása) Budapestről jelentik : Tegnap délelőtt szakérte kezlct volt Hnéklss fóvámlgaxgató nál a pénzügyminisztérium ét a kereskedelmi éidekeltség képviselői nck bevonásával a vácnciomagtor-lódás megazüntetéso tárgyában. Az értekezlet eredménye ar, hogy a nem kereskedelmi forgalom számára ér kecelt ciomagok&t vámkezelés nélkül fogják kiadni. A fennmaradó restanciát vámkezelésre szétküldik a vidéki vámhivataloknak és így szüntetik mrg S nap alatt a torlódást, amely idő alatt a címzettiek meg Is kapják csomagjslkat. E«t a .rendszert állandósítani li fogják és az erre vonatkozó rendeleteket a napokban fogják kitdnl.
(x) Nagy pénx megtakarítás. Amiga készlet tart, vásárolhat mér iékelt árban kartonokat, batlsztokat és grentdinokat Singer József és Társánál.
— (Titokzatos sugarak az ör3k béke szolgálatában) A Daily Chronicle gyilkos augarak felfedezéséről ad hírt. Ezek a titokzatos erejű sugarak hatvan lábnyi távolságban megölnek minden szer-vei\'életet, a mozgásban levő motort megállítják és ha robbanószert érln lenek, előidézik az expló/iót. A felfedező abban bizakodik, hogy talál oiányát még tökéletesítheti a nagyobb távolságra növelheti hstását. Ebben az esetben — Igy vélekedik a feltaláló\'— vége volna minden háborúskodásnak és az örökbéke korát érné meg az emberiség.
— (Megkezdték a bajai föld gáz feltárását) Bajáról írják: A bajai Pandúr szigeten tudvalévően az elmúlt év őszén földgázt fedettek "feí, amelynek kitermelését ezév tavaszán óhaj\'ották megkezdeni. E< a feltárás most tényleg meg Is kezdődött. Szakemberek annyira komolyan biznak a Bsjin laláít főldgiítban, hogV az ország mái részén felállított furőtféf>eket mind Bajára szállítják, ahol leg-kö:elébb hozzá fognak a fúrási
munkálatokhoz.
(x) Vászon vásár. A legfinomabb minőségű aiffonokst, batlszt-siffonokat, zéfircket, kariatfásVnokat, vásznakat, anginokat, dairfar*tárukat nagy választékban Singer József és Társánál szerezheti be.
— (Leszállítják a cukor árát) A cukor ára a világpiacokon tovibb hanyatlik, esett a cseh cukor árs is, amely pedig a magyarországi cukor ártít: mindig eitfion befoIyAsdlnl szokta. A külföldi árviszonyok hatása slfilt nálunk Is sor kerül a cukor áráosk mérséklésére; tcgnVp a cukorgyárak csak az egyesületben tnnáökóitsk, azonban előreláthatólag a jövő keddig határotoi fognsk a* uj cukorárakról l». Ltg-utóbb 600 koronával csökkentették kilónkint z gyárak az árakat és a most tervbevett árleszállítás Is ekö rül mO\'Og.
(x) „Telra" csecsemő kole^»-Xyék Schwarcz Dwsó cégníl, Fő Ul 5. síítff!.
— (Amnífántlsztvlsolők nyílt levele a nemzetgyűléshez) Az
ország három magántlaztvlselőlazer-vexete nyílt levelet Intézett a nemzetgyűléshez, melyben az újjáépítés szükségességének hangoztatásával kapcsolatban m«gál]sp?:ják, hogy a* csak ugy vezelhot eredményre, ha a rideg pénzügyi szempontok mellett u s>ociills kívánságok is érvényesülnek. A insgántlsztvlse-lók kivánatgalkat ugy preclilrozzák a nyilt levélbso, hogy * felmondási Időt és n végkielégítési Igényt áp rilia közepétől kezdve az eddiginek Vélsxcrosére kell emelői, segélyben kell részesíteni or. önhibájukon kívüli munkanélkülieket, a nyugdijak valorizátardók, nyo\'cizáz aranykoronás keidófizetés leone a minimum, mely vezetőtisxtvlie-lóknél kétezernégyizá* aranykoronára emelkedik, azonkívül béregyeztető bizottságokat kérnek felállítani az esetleges bérdifferenciák tlkalmából. A nyílt lovélben Össze foglalt kívánságokat plakátokon akrrták a városban kifüggeszteni a magántisztviselők, « főváros azonban nem adott engedélyt a plaká tok kifüggesztéséhez.
(x) A tavaszi tárlat Kapós váron április hó 17-től 27-lg lesz
nyitva.
— (Harc az áradó Tiszával)
Szentesről jelontik : A veszedelmesen áradó Tisza s mcllékfo\'.yól át tőréttel fenyegetik *( elég rosiz-karban levő védgátakat s óriási területeket fenyeget az árvíz veszedelme. Különösen nagy a veszedelem Srentes vidékéo, ahol Tűzköves kö»s£g irányiban a víz erős sodra a gát egy részét elmosta. Szeged Lko\'tága la nagy izgalmakat élt át. Tápé alatt ugyanis a Tltza áttörte a gátat és a víz meglódult Stéged f«lé, da a veszedelmet slke rült meggátolni. Zentai jelentés szerint uz ár ott szintén átszski tolta a gátat és őriáií területű főidet borított el. Zenta és a környező községek víz alatt állanak teljesen. A szerb hatóságoktól pontos jelentétek még nom érkéktek. A Kőrös Gjomínál újból árrd. A védőmankálatoknál a megérkezett katonai utásicsapatok járnak elöl jó példával, azonkívül kirendelték a polgári körmunka erőt it.
— (I. N. R.I.) A megváltás tőr-ténitét, a Golgota útját sziopvdra vloní, filmen feldolgoml roppant mtrész vállalkozás. Abszolút művé-■x<t kell ahhoz, hogy mindig a fen aég határaiíi moiogjun\'." Erre a szinte lehetetlen föladata vállalkozott a német filmipar, megteremtve az 1. N. R. l. t A film egy modern történettel kapcsolatban aliltja elénk a Golgota drámáját; ez a megoldás a tápláló er.eje a Hímnek. Szövegével, diszletozésével, rendezésével és szereplő erőivel (Henny Portén, Asta Nilsen, Werner Kraus) a világ-Hírnek első sorába emelkcdott. A szöveget Rosegger hasonló elmü regényéből vette a rendező; a hatalmas, magával ragadó tárgyat, melyet az egéaz világ Ismer, egyszerű, nnjjjy formákban adja. Stsa* kénben, a világ legnagyobb műtermében készültek a felvételek, ahol Jeruzsálemet, a pusztaságot, a Golgotát, G^tsemane kertet olyan méretekben építették fel és oly\'ao művészi kellékeket teremtettek, amilyenek a természetben aligha találtak volna. A film két részből áll, az Uránia mindkét részt egyszerre mutatja be a húsvéti ünnepek slatt.
(x) Elsőrangú liszt olcsó árban kapható Villányi Antal liszt-kereskedőnél Eötvös-tér 29. azám, Scentháromiág szobor átellenében.
— (UJ halyszbsl szomlét tartanak a václntcal gyilkosság sxinhelyén) Oreskovlct Bogu-milné dr. Bublcs J«nŐ vixsgátáblró előtt visszavonta a rendőrségen beismerő vallomását azzal, hogy ő nem ölte meg Raffersberg Ir\'mát, hanem az valószínűleg gázmérge* xés áldozata lett. E visszavonó vallomás alapján dr. Bublci JenŐ érintkezésbe lépett UUmann királyi ügyésszel, «kl az újonnan felmerült adatoktt éa az egéax bűnügyet el-referálta dr. Sztrache Gusztávnak, a királyt ügyészség eloökének. A referáda folytán most megindul s pótvlzagálat éa dr. Bublcs JanŐ vizsgálóbíró még: 0 héten kiszáll a gyilkosság sziahelyére, uj helyszíni szemlét tart és az ujabb körülmények -tisztázására még e héten meg fogis ejteni a vizsgálatot, valamint kl fógja hallgatni a szükségeinek látszó tsnukst. Dr. Bublcs Jenő vizsgálóbíró a napokban meg* aűrgétte a perdöntő fontosságú boncolást jegyzőkönyv átküldését, azonban a boncolási jegyzőkönyv még nem érkezett meg a vizsgálóbíróhoz.
(x) „Vlg fiak" Jazz Band szalonzenekara\' esténkint ax „Arany Szarvas" kávéházban hangversenyei
(x) Dnaántnl legnagyobb sz&-vŐpamut és axÖvőcérna raktára. A világhírű jómlnőségü szövő-pamut 3, 4, 5, 6. 8, 10 éa atővőcérna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-es vaatag-ságban, .továbbá bordó és vörös-fejtő kapható Singer József tsTársa gyirl raktárában.
— (Az EgyesQlt Államok nemzeti vagyona) A wjshlng-tonl kereskedelmi cniolaztérlum nom-rég nyllvánosságrs horott statisztikai adataiból tiszta fogalmat nyerhetünk arról, hogy a nemzeti vagyon mily óriási arányokban növekszik az Egyesült Államokban. Exek szerint á számadatok szerint ax amerikai nép nemxetl vagyonának értéko 1912-ben körülbelül 215 milliárd dollárt tett ki s ex ax ősszeg az 1923 ik évig 370 milliárd dollárra növekedett. Hs ezt ax óriási Összeget a lélekszám szerint szétosztjuk, akkor ax Egyesült Államok miaden lakosára,— férfit, nőt éa gyermeket ídeazámitva, —*\' 3350 dollár esik, 1912-ben a fejre eső nemzeti vagyon 2200 dollárt tett kl. A Csonka-Magyarország nemzeti vagyona Fellner Frigyes egyetemi tanár nemrég megjelent arámltása szerint kerek számban 15 milliárd aranykoronát tesz kl, ami 5 milliárd dollárnak felel meg. Ax amerikai nemzeti vagyon 75 szőröse a msgyar nemxetl vagyonnak. Az Egyesült Államok lakosainak azámt azonban mindössze csak 13 axorosa a Csonka Magyarország népességének s ebből ax következik, hogy ax Egyesült Államok lakói éppen hstazorts gaxdagabbak, mint ml vagyunk.
(x) Szövet divat. Tavaazi női ruha-koszlűrn köpeny, férfi öltöny és átmeneti kabát kelme újdonságok naponta érkeznek Singer József és Társa dlvatáruházába.
(x) Url és n5l divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz DczsŐ cégnél, Fő-ut &.
(x) A családi tBzhely melegét, boldogságát 5rxl meg a elkerüli a civódásokat, ha harisnya-és xoknlszükségletét nálam sxtrzi be. Mindennemű megrendeléseket és javításokat szakszerűen végez a FILlPP-kötŐdc. Siombathely, Széli Kílmán u. 6.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. április 17.
színház
Három ej yfelronéaoa. At Orazágoa Kamira Silnház azcrdán cat« három egyfclvoaáioa darabol mutatott be, lamét gyenge ház inel lett, habár a bemutatott darabok kőiül kettő eied\'ll bemutató vo\'l, Cécxy litván ,E<iő kaland" cimú dramoMtjc éa Szlrokay Káloiáa nak .Ax Őrd5g é« a in«-ny*C«kc" clmü may var u.i ióbrn jitazédó vlg játéka. At E\'iő kalardban Kop pány Bóake lamét uj old-lról lett tanuaágot müvéad • ♦hetiégéról a partnere Radány DszaA síin én értékei alakitíst nyújtott. A második darab Vilit Miklós „öreg**"\\ un
goaao* clmü érdckea ailnrrűve volt, melyet nemié, Iben a tudapeail Nemreti S.lnháiban mutatott be nagy ilkerrel. Azl»lgv*iig n.afiya roa aiiojátékot Ver tár ZoUan, Dity Teri éa Sxécsi S»ndor kitűnő ő»»< játéka vitte aláeire. Sxltokay Kálmán vigjátékaban, mely annak a tiéfáa mondásnak ninpadra vlvése, hogy kikapós menytcikére m»ga ax ördög sem lud vlgyázn\', 6zaba dos Piroska, a Belvárosi Silnháx pompás mü/ésxoője aratott igaxán nagy sikert a tüirőlpaltant paraszt-menyecske a/erepéhen. A máilk fő* aierepet, a fekete gyolcsban járó matysroa ördögöt, Sx6kc Kálmán játaiotta kitűnő humorral a ax ő érdeme volt a atiluioa r*«de»éi. A férj sxerepétieo Verxár Zo\'.tán, • legényébf n Rodóny Dex.iő tehxisé gúk legjavát adták
Gyermektragédia. C»űtö<iő kön esto buciuzlk Alapi N*ndt»r Országos Kimoi Stinhára tli na pos vendégjátéka után Nigykari sa köiöniégéiŐl. Exen mt eitén Schön-herr értékes 4a háiomfclvonaioi ailntrűvét, a Cyermeklragcdiól »d ják elő Matány Antalnak, a Budapesti Belvárosi Srioház művésxenck felléptével, akit a kanlxaai köxön-aég már akkor megexeretett, mikor a pécil tá/aulattal axerepelt itt, a< egykori arénában. A színmű másik flusxerepét SxtCii Sándor játsixa, a leáoytestvért Baán Lili. A körön-ség minden bixonyára szeretettel fog\'bucsuxnl a kitűnő társulattól, mely a rövid tiz ni p alatt kulturát, Irodalmat éa igax művészetet hozott városuokba.
MOZGdFÉHYffl-PSZIHHÍZ.
Szombaton caak »stc 9 órakor az Uráoia mO\'gó a Paramount Pic turea egy nagyhatású filmjét, „A néma váróit" mutatja be- A Világmozgó nem játszik.
I devlza-kízponl hhritsloj ártolyafi\'
ValutAk Devizák
n.«j*oo uleco aibmarsaib rjio»n«i->
At«\'l Hl Iis\'^iv.^ I a.luw- 110 110
U«> l»> }M IW^IMI*
l*Ba# !li\'.«t»?m KiUMlaai* io*t«-iuto
rn«. u «»•> )»» I
U#. i,to jíeo | Ort«Mt ««So—«\\io
0»,i«. k* iio;) ii«oo I óimmmiic h\'ojsoo
kiM . r*r,« llJl í\'/l)
I* «I>IK I r,H\'
iijaiik kmtvm« i4k»ii))» S«»l<l 1\'iM nta>i,ií« tflft nho-nw
«i<i. s^o-ioc) nt«» iiojj-iuoo
M\'H.tll H|W j ltj jlj
a«i<>tj iío u«)
1 )li» kW
A tokarékkorona át folyamai
A Devlxakőzpool kőxll, hogv a takarékkorona mai áríolyatn. 116 papírkorona.
Ha, csütörtökön eite bu-csuzIK az Országos Kamara-színház. Felláp Matány a n»flyk«nlx*alak kedvenc*.
* TÖZSD* HlR*.
luJOMl\'.ÍVk l.!.(oo).t.olét.J
Déli S»»»fo»l»l4 m»j[én(or. gjalocn. A. üilet esés. díl.\'SU nem voli srámotteví. A girö lebonyoli-ti,, u\'ío I. ciekély volt «» érdeklődés. Kontpínj >/.
730-735 M\'íi.r Hitel 660- 665, Oi-tr.k Hí\'el 220-225. H./.l B.. k 255 -50. Angol M.«y.. 85. K-ie.k. B.ni 1625, Afrikai 16-5, FoMhl-fi 420. Kinn 144, No.. 90-95 4ll.mv..ut 590 - 600, Déllva.ut 85 -88 P-..Í II.-.I 4900 -5COO, Kö-a/én \' 3450 - 34C0, U i\'M.yi 925, Kohó 600, Cukor 3500, Georsle 580-585, SptSdlun 245. I \'<• 7«. M.gy.i Ním-\' 490. Gumo.l 480. ö.l.im.lil 335. Gypjumoüó 62, P.o ui 342. Viktóil. 300, Bud.pe.\'l G5i 165. Hu«j*il. 135. Vittóii. 8. Alheo.u.11 230. P.IU. 195
Eitl m»g«nforl«looi. Iiénr-i.l leie.-n Oilaltelen. M.gv«i Hitel 65o. 0.<uil Hitel 225, K.i\'.k. Bank 1525, Pe.li H.I.I 5*5o Salgi 73), Kí«< \' 34oo, U<ik«»yl 9,o, Rima 14o, Gm< D.mjb.ua 42oo, Vill.mo. 2ooí. 01. 19 Nnv. 194. CuU. 35oo, Me.ícokor 29j, Gto.gl. 585
Tea méuy!ó»edo Bu.a tl.i.vMékl 76 k« o. 297500 -3C0000, 79 kg o. 305000 307500. r.vébvlcjéki 76 kg o. 295000 -297 500 79 kj-oa 302500 -305000. -,ox. 28000.) 282500, tak.ioiiny
i,p. 270000 -280000. - .örirpa
310000-325000. -b 260 -265OT0. tengeti 230000-235000. korpa 205 -210000.
A mai terinénjflőiadéo luitlun í, rorabtn a h.rgollt kint jobb . olt.
SertéavéaMr. Felh.jtottali 820, el.rl.liánul vluramaradl 50. A vj-.1, élénk volt. I r. 25100 26000 Könnyű 23000 -24000. S.alonna. fél.erté. 27000-29000. L-liuiolt hu. 28000 - 30000. S-Sjott naionna 24000. Zalr 31000.
VetömHgvaW. Lucerna fehér
16500. vörös 15500, nyera 8—10 .a.r, Lóhrre lehér 22000, vörös 20000, nyer. 10000 Bibot here 4500. B.lt.cim 2200 -2400. Bükköny li..ta tava.ii 1800 - 2000 z.bo. 17-1800. Cl.ók 1800-2000. Muh.r 3000— 3300. Ö.ri bor.ó 2100-22 Viktó\' la 4-5000 C.lilaglúrt 2400 -2600. Fehír bab 5200-5500, taika 4800-5200. Mik 9000—9500 Köles vöröi 2600-2800, nüike 2200 - 2400. Ango\'perje 16C00. — Nyulat. puk« 1600 N.praforeA lehir 4200 - 4500. aiürke 3500-3700. Lenmag 5500-6000. Ki-posrta.repci 5200—5500. Kende. 11-13000 Mu.lér 4 -5000. Tak.rménsr/p. ofmet 18000 Cukor répa 6500.
A bécsi tősadei A mai bécil értéltöisde üilette len volt Nag) [oku üilettel.na/g mellett igen blsonytalan volt • hangulat, meri a francia frank tovébbl emelkedéae miatt ujabb ireséat váltak, se Inteivenclót Atonbsn ma la folytattik, ugy hogy további ár esésekre nem került sor. A msgyar éltékpspirok piacán volt némi élénk ség és esek áifolyamsiban némi ja-vulij ésrlelhetö. Zárlati át folyamok a követkelök : Angol Magyar Bsnk
68000, Osilrák Hitel 192ooo, Mn gy.r Hitel 566íOO, Díllvaiut 635oo, Államvasút 525ooo, Silgö 629ooo, Rima 12oooo. Magyar Hoflherr 133ooo.
A koron, külföldi
hlvatnloa Jeí(yxé"«l\'
D.vll. Valuta
Sí;.- . ct si » »«»
ríij:: .. <10 !
N.wyoikbaii H.
7-Urlcbl xiirlaal 1
l a,la ÍVS40-. l.«.Jo« W.VW. S..,v<k ti Bio.mI .. 3.,»talfcW.lt?-»»tolla^ «t.lttí..0.lll«l3-JMÍ,
riáK- \'■\'■\'2ÍÍ\'JJ\'F"1 7ÍE1,ltímt 300.
t-^ixziJ :oa<u.____
Kriálí. .i.rkeaal\'. Sit.uk.> KalmSn. Utalt: Naiykanl.a.t Nyomd, éa t.apktaJó Vállalat.
öíjróhlrdeSésal?
„Zalai Közlöny"
Horváth József Sr
Fö-ut 6s Sugár-ut sarok,
Görög Károly Sr
£r;sébtMír, Hunt. kméltáz tlílt.
Özv. Palkó Jozsefné SíÜ,"
Fisther Pál m&mh
Bútorozott
egy vagy kél szoba-konyháj lakást keres
ttyormeXttlan hizaip^r. Cím a kUtlébait.
m). 1 aauUt i.VOü <• fc
tf(U«li UUi\'i
it Jifaf. w*.,
Legújabb borárjegyzék!
Riklkm helyett bort adok, arról mér mindenki mejjgyöződött I
Vérszegényeknél nélkülözhetetlen I
1 I Uj í.iln 2400 K, 1 1 UJ »-ui£ooli 2400 X-. 11 I• vj t-o!ro»Ji 2«00 K.
1 1 rop.«ftyvi,i • 2aoo K*.
I I. I\'tk.tsvr 3400 K, 1 I. I* «J xizlint 3600. l 1. bocel (balatontutlliiki) <tt-loawiv-.á 6400 K.
druncsics József
r.uif. ««..»«• »maraíu% uMuí»t
Sugár-ut 53. Telefon 2-10
írógéppapír Irógépindigó Irógépszallag Irógépradir Irógépolaj
mind«n na^y*í>:.\'xii ér; -i in\'.-ó^bcn
Flischei füSöp H&i
papirAruházában
NAGYKANIZSÁN
Egy milliárdot
XII. osztálgsorsiáték
tor»}«^y«lb>\'l vásárol.
SZERENCSESZÁMOKAT .iám Milhoffer Kálmán áorií.aViro\'d.""\'.\'^"^!
í^r^afekSf2 500000 koronái ÍÍ^T"
B......,. . oséss 40000 korona, 141 20000 koron.,
SOrSiegyeK ara . n.gy.d lOOOO kor., nyolcai JOOO kor.
VIJ.kl ni»s,<n !.\'f,.k |,o.l.„ punlo-au ,\' 1U.II,... V
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Mindennemű
nyomdafelszerelési
tárgyak:
sépekj
ólomanyag, betűk, regálisok, irodai papírok, üzleti levélborátékok
olcsó áron kiárusittatnak.
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
1924. ipilll. 17.
ZALAÍ kOiLOHV
Olcsó férfiszövet hét SSőa
Mig a készlet tart
Gyapj u férfiszövet 140 cm. széles remek mintákban mtr. 137500 G-yapra Homespon szövet 140 cm sz. sportruhákra is alkalmas 148500 Sötétkék és fekete lüszter gyönyörű minőségben 140 cm. sz. 107800
Férfi ruhavásznak minden szinben.
Koverkottok börböri, kamgarn szövetek, fekete és sötétkék különböző szövésekben, úgyszintén frakk-, zsakett- és szmokingkelmék.
KIIFALUDI és KRAUSZ NAGYKANIZSA
Nem szabad felülni hangzatos hirdetéseknek,
hanem mielőtt ing, divatnyakkendö, harisnya, I
GRÜNBERGER
hanem mielőtt infl, divatnyakkendö, harisnya, kesztyű szükség étét beszerezné, tekintse meg
uri és női divatáruházát,
hol a fentemiitett cikkek a legolcsóbb árban szerezhetők be.
Csakis elsőrendű megbízható árut tartok
Fő-ut 11. K-sr Telefon 2-21.
Olcsó nőiszövet hét
mélyen leszállított árakon április 20-ig
Mig a készlet tart
Duplaszéles mintázott azövet mtr. 28300
„ divatcsikos szövet „ 34800
„ gabardin minden szinben „ 44800
fekete-fehér csikós lüszter „ 58600
140 cm széles pepita szövet » 48700
140 cm sz.angoizsáneiU szövet sportkosztümre „ 148500
Marokin, trikotin és kamgarnszövésü divatkelmék kosztümre és ruhákra. Kisfaludi és Krausz JXSXS2Z* Nagykanizsa
ZSUFFA ISTVÁN ÉS TÁRSAI
angol gyapjúszövetek áruháza, Budapest, VI., Váci-ucca 25.
Értesítjük n. b. vevőinket, hogy „First Class" minőségű
angol és egyéb gyártmányú tavaszi divatssöveteink
már nagy választékban beérkeztek. Vételkényszer nélkül kérjük ezek megtekintését, hogy meggyőződést szerezzen azon közismert tényről, miszerint,
választékunk minden igényt kielégítő, éruink minősége legelsörendü áraink a minőséghez arányítva közismerten olcsóké
Üzletünk nagy forgalma folytán naponta összégyülemlö >.
3—4 méteres maradékokat
nagyon olcsó árban árnsitjnk-
Különleges autó-, kocsi- ós utitakarók nagy választékban.
ZALAI KOZLOHY_____:-17.
hirdetése
A szabad verseny korszakában élünk. Hz átalí hí
NEM HANGZATOS REKLÁM,
s-SSSsaS-Mp" KOHN L. LAJOS CEG
nyújtja a legszebb ós legjobb árukat a legolcsóbban.
Női selyemfényű muszlin-harisnya minden szinben:
32500, 44000, 55000, 64000, 68000 korona
Férfi-, női-, gyermek-keztyük, férfiharisnyák, zoknik minden szinben napiáron alul. Hímzések, csipkék, szallagok nagyon olcsón.
J. M. Löwenstein oroszlán-védjegyű fehérnemüek a legjobbak! Csak azt vásároljunk! Telefon: 393
Szabó cipőáruház Wazinczv-u.»
e heti reklámárai
az árak ezerkoronékban értendők,
175 K
Fekete nőt pántoii-clpők — — — — — ^ _ _
Fekete nőt fliző.-clpők _ — — — - — — — 210 „
Fekete női fUzői, francia fazon (kézimunka) — — 250 »»
Barna női sevró, francia, filző* — — ____300
Fekete férficipő, magas, I» — — _____270
Fekete férficipő. fél avájci fazon — - ____280
Fekete férficipő, francia, antilop betéttel — — — 295 „ Barna férficipő. fél »vijcl fazon 340 „
Barna férficipő, fél francia __- — _ — — 330 „
Fekete gyermekcipő, aandálvarráau 18—26 iz&mig —
SO
»»
I Lakk-, antilop- és különleges kivitelű színes és fekete sevró-cipők nagy választékban.
Szandálok 18—46. számig rendkívül olcsó áron.
Az árakban a forgalmiadó bennfoglaltatok.
Nyomatott a Nagykanizsa! Nyomda fts Lapkiadó Vsliaiat könyvnyomdádban N»b".kantri» t».
A szanálás küszöbén
.Nem arról van szó, hogy választani kell a mull évi életfeltételek folytalása, vagy azok megjavítása közölt; választani kell: ama nehézségeknek egy parlodusa közöli, amely nehézségek talán nagyobbak, mint mindazok, melyek 1918 óla merüllek fel, de amely nehézségek a Jövő számára valóságos Javulási készítenek eló, vagy választani kell egy olyan mélységbe, szükségbe és nyomorúságba való hanyatlás között, amelyhez ha sonlóan a modern világban Oroszország kivételével sehol és soha nem fordulhat eló." \' Ezek a sorok a Népszövetség —tanácsának egy elóterjeszléséból valók. Akkor fogamzottak meg, amikor Ausztria szanálásának programja voll a napirenden
Vájjon kedvezőbb helyzetben vagyunk-e ml ma, mini volt Ausztria a szanálás küszöbén? A ml fizetési mérlegünk rosszabb, mini voll Ausztriáé akkor, államháztartásunk netn rendezettebb, adósságunk több és a jóvátétel réme bennünket som kiméi lobban. Ellenben elzártságunk szorosabb, nyomasztóbb és Ausztria nemzetközi elhelyezkedése hasonlíthatatlanul kedvezőbb volt akkor. A kölcsön és a jóvátétel elintézése nélkül a Népszövetség mégis olyan katasztrófát jósolt a számára, mely az európai országok ujabbkorl történelmében, Oroszország kivételével, Ismeretlent . .
Hogy van az, hogy ma akadnak nálunk pártok, politikusok, talán befolyásolt társadalmi rétegek Is, amelyek ha bízhatunk föllépésük őszinteségében, esetleg hajlandók volnának a kormány külföldi akcióját meghiúsítani, vagy megnehezíteni
Ha visszagondolunk arra, menynyire nyomtalan volt még Ilyen kísérlet akkor, amikor Bethlen István első tapogatózó lépéseit tette meg a külföldön : vagy arra, mily csábliő és IrlgylésreméKó példakínt lünt fel az egész or-
szág elölt Ausztria váratlan talpra-állása és felbukkanása az örvényből, melybe belehanyallou, vagy ha arra gondolunk, mily nyomasztó felhőként nehezedett ránk még nemrég a Jóvátétel kérdése, ellályolozva előlünk egy jobb Jövőnek minden perspektíváját: akkor csak egyetlen magyarázatát találjuk a gyors változásnak, ennekalendületesellenzékl talpraugrásnak.
Bethlen István eredményei elfeledtették velük azt, hogy ml voll Itt egy éve. vagy háromnegyed éve; elfeledtették velük a nyomorúságnak és reménytelenségnek azt az állapotát, amelyben akkor voltunk, elfeledtették velük, mik voltak ők maguk és hogy Kö«ilüi[...bizQ.ny4ra. többen hajlandók lettek volna egészen kétségbeesett és kalandos külpolitikai vállalkozásokhoz fogni, csakhogy a reménységnek egyetlen sugara Is áttörjön a felhőkön. Persze, ma más világ van. Hiszen bebizonyult, hogy Európa szóba^Jll velünk, megvan a kötelező Ígéret a jóvátétel elintézésére, a kilátás a kölcsönre és Kállay Tibor szanálási programja, mely a végleges kibontakozási biztosítja. Mindehhez csak két dolgot kell elfelejteni: az egyik az, hogy ml volt Ut, mielőtt Bethlen akciója megindult, a másik, hogy ami van. azt ez az akció hozta. És talán még egyet hogy mi volna, ha az akció meghlusulna.
Elismeréssel gondolunk arra a fegyelmezett magatartásra, amit az ellenzék akkor tanúsított, amikor Bethlen még munkájának elején és derekán volt. Nem akarjuk ebből tisztán azt a tanulságot levonni, ami a mondottakból következnék, hogy akkor még rosszabbul éreztük magunkat és épen az akció sikere nem növelte olyan nagyra bátorságunkat. Nem képzelhető mésképen, minthogy az ellenzéknek kellett a kölcsön, a Jóvátétel elintézése, de nem Ilyen leltéleiekkei.
Lehetséges ez?
Nem. Ausztria szanálása Itt folyt le a szemünk előtt és an-
nak fcltétclctl mindenki Ismerte nálunk. Aki helyeselte a kölcsön gondolatát, az tudatosan akceptálta az azóta elkövetkezel! föllételeket Is. Hiszen talán az osztrák parlamenti naplóban sem szerepelt többet Zimmermann ur neve, mint a magyar nemzetgyűlésében, közbeszólás íormá-Jában, ellenzéki padokról. Minden sérelemre, állítólagos anomáliára egyetlen orvosszert tudtak és kívántak: Zlmmermannt. Az a szerepkör, melyet ezek a közbeszólások az előkelő Idegennek Imputáltak, — már a politikai diktátorság határát súrolta.
A magyar pénzügyminiszternek ma toronyiránt kell mennie, egyetlen cél íelé. Ez a cél nem lehet más, mint a gazdasági kon-
szolidáció, tlz esztendő zavarai és vergődése után a megnyug-. vás, a stabilitás Halljuk Is. hogy ezt a célt az egész társadalom helyesli, ez azonban nem őszinte vallomása a társadalomnak. A valóság az, hogy ennek a háborús és háború utáni társadalomnak Is jelentékeny nagy része a hanyatló, vagy legalább Is Ingadozó pénzérték konjunktúrájára rendezkedett be és éltől nem szívesen tér el. Ennek a kereseti lehetőségnek a létalapját veszélyezteti minden konszolidációs lerv, mer! hiszen az Ilyen akciónak minden lécése egy egy talpalattnyl helyet csapol le abból a gazdasigl Ingoványból, amelyben a háború utáni társadalom nagyrésze ma él.
Befejezték a szanálási Javas* latok részletes tárgyalását
Budapest, április 17 A nem»eljjrülé» csütörtöki ülése •írjén Bethlen István gr< f reflektált ■ vita sorén elhangzott beszédekre. Hangsúlyozta, hogy nem mondtunk le a trianoni szerződésben biztosi* tott jogainkról, Nagy Vincinek a jugoizláv éa román szerződésekre vonatkozó békédére megfelelt mér a külügyminiszter. Gróf Andrássy a diktatúra és államcsíny fogalmaiból szójátékot csinált. Ausztria példája mutatja, hogy az oaztrák államtanács resiringált hatáakóre arra al kalmas, hogy a kormány parlsmenti felelősségét gyengítse. Az ellenőrzés kérdése fájdalmai pont, de enélkül sem" kölcsön, sem rekon atrukcló nem lehetett volna. Lek-hardt szerint a kormány « trianoni szerződésen U túlmenő katonai kontrollt vállslt. A kontroll nem is szQat meg, hsbár jogosultsága aohssem volt. Apponyinak a kontroll kommisalókra vonatkozólag azt válaszolja, hogy Ausztria esetében nem volt szó a jóvátételről. Nálunk lehető csekély áldozattal kellett minden^ elintézni. A kereskedelmi szabadság az aulooom vámtarifával és szomszédos szerződésekkel nem szenved ctoibát.
ffagy Emil közös vnmtarifsjs cl képzelhetetlen. A Ronten mark jelentősége csak átmeaeti segltaég lehetne, ez is enk attól függne, lehet-e az orszáy háztartásában rendet teremteni. A munkásosztály mcgterheltetése * jelen es mult terhelhet viszonylagosan javulni
fog. A föld a jövedelem éa vagyonadó 51 azázalékát fizeti és a ház-adó nagy részét. Ez az egyetlen, mely már az első félévben 33 millióra emelkedik. Rupert a fegyveres létszámból akar 40.000 embert elbocsáttatni, holott csek 35.000
fŐ van fegyverben..Gyülekezési jóg van, ezt bizonyltja a szociáldemokrata párt propagandájz. Az internáló tábort a kormány Is fel akarja oszlatni. Az emigráció nehéz politikai kérdés, ami összefügg a merényletekkel is, ezt óvatoaan kell kezelni. Kéri a javaslat elfogadását. (Taps, éljenzés.)
Több határozati javaslat benyújtása és indokolása után délután 2 órakor az ülést felfüggesztették.
A részletes tárgyalás
Délután 3 órakor folytatták az ülést. Letárgyalták és elvetették a benyújtott határozati javastltokat, majd áttértek a szanálási javaalat részletes tárgyalására. Homonnij, Kabók, Rcisinger, Szabó Géza, Esztergályos, Sándor Pál, Peyer, Farkas István, Várnai, egri Nagy, Korányi és V«s József felszólalásai után az 1., 2., 3. szakaszt vita nélkül, a 4, szakaszt Várnai felatóla-lása után eredeti szövegébe*, a* 5. szakaszt az előadó, a 6. szakaszt Bsrtos Anc}pr módosításával részleteibe® is ejfagadttk.
A Jegybankról, a belső kölcsönről, a francia hitelezőkkel kötött egyezségről sx.óló javaslatokat az előadó módosításával, a CsehszJo vákiával kötött szerződést változat-
ggyes szám ára hétköznap 800 kp>on» ¥asjr. és ünnepnap 12QO korona
63. évfolyam NagykaoixM, 1924 április 18. Péntek 91 tzám.
POLITIKA
ZALAI KÖZLÖK? .
1924. április 18.
lanul, as olsaz klrály.ággal 1515,1 egyezményt elfiedó fiióWo.ltálíval részleteiben li elfogtdták.
A szanálási javallatok réazletea letárgyalása ezzel befejeződött. A miniszterelnököt n párt éa a ml Díszterek lelkei óvécióban részest-tették.
Al üléat éjjel \'/,1 órakor folytatták, mikor áttértek a harmadszori olvasásra.
Btlhlcn litván gróf Soiiny kérdésére kijelentette, hogy a nemzet* gyűlés összehívására az elnókaég május 10—15 kórt teszi meg Intéz-kedéselt. A miniszterelnök óriási tapa és éljenzés közt hagyta el a termet.
A nemaetJjBIé.t elnapolták
A fé\'egykor megnyitott ülésen a javaslatot hsrm.d.zori olvssá.ban is elfogadták. A nemzetgyűlés bizonytalan Időre felfüggeszti tár gysláaalt. Május közepén történik valószínűleg intézkedés az újból való összehívásra.
Nagypénteken éa nefjraioin bntou nem jelenhetnek naeg ■ vidéki napilapok
BudapcihSljelentik éjjel 1 órakor: A mlniizterelnökaég ugy rendelkezett, hogy a nsgypéntek^déll él nagyszombat reggeli vidéki japok nem jelenhetnek meg. A Zalai Köt-löny legközelebbi száma húsvétvasárnap reggel jelenik meg.
Zalaegerszeg kislakások építésére veszi fel a kölcsönt
A polgármester eredményes szombathelyi és budapesti utazása. Rendkívüli képviselőtestületi közgyűlés
Zalaegerszeg, iprilis 17 (Stjtt tudósítónktól)
Zalaegerszeg rendezett tanáciu város képvlaelőteatülete caütőrtö-köo délután rendkívüli közgyűlést tartott. A gyüléat délután 4 órákor nyitotta meg Czobor Mátyás polgármester 13 képvlael6 jelenlétében.
A polgármester napirend előtt megfelelt azokra a rosszindulatú hírekre, amelyek a váróiban elterjedtek a amelyek szerint ő 25 napig időzött volna a város költségére Budapesten. Kijelentette a polgármester, hogy ez az állítás határozott rágalom, mert csak 5 napig volt távol (éazlnt Szombathelyen, részint Budapesten, mindkét esetben hivatalosan.
Szombathelyen résztvett a tenyészállat vásároo, ahol a város részéra 16 és jélmiÜló koronáért tenyészbikát vásárolt. Vela volt mint szakértő a városgazda la.
Budapesten a belügyminisztériumban eljárt a fogolytábor elmaradt bérénec klutalasa ügyében is, 10 millió előleget magával is hozott, mert a szerződés még nincs véglegesen megkötve. A népjóléti ml-niszlériumoan folytatott tárgyalásai
eredményeképen a város 3—400 milliót kap kislakások építésére. Az erra vonatkozó végleges telefon válaazt kedden fogja megkapni.
Elintézte azt Is, hogy Zalaeger-azeg kórházát felvették az elsóosz tályu kórházak sorába s igy az ápolási dijakat mindjárt napi 22.000 koronára emelték.
Résztvett a polgármester a váró sok kongresszusán is Zalaegerszeg képviseletében, melyen megbeszélték a szanálási javaslattal kapcio-latban a városokat érdeklő dol gokat.
A népjóléti minisztériumbao 50 öltözet ruhát és 50 pár cipőt sierzett az egerszegi iskolás gyermekeknek, amit majd az ősszel fognak kloaz lani, addig egy jótékonysági egyesületnél helyazték letétbe.
A kultuszminisztériumban tárgyalt gazdasági szakiskola feláll! tásárbl, amit a kultuszkormány alapítványi birtokon fog létealteni. Rendezték ax Internálótábor bérfizetését A kőzgyüléa a polgármeater be-azámolóját tudomásul vette. Ezután tértek csak rá a tárgysorozatra, p.lnrk első pontja as Internáló tábor bérbeadása ügyében a bel-{tgyminisztériummal kötött szerző d*« »«ylk pontjának módosítása.
Eszerint az évi holdankénti 1 má zia buza értéket félévenként, a félév utolaó hónapjában tőzsdei közép ár alapján lógja fizetni a belügymlniiztériuzi.a városnak. Késedelem esetén 6 százalékos buta-kamat jár a hátralék Után. Kéri a közgyűlés az eddig elmaradt béreknek 15 napon belül való kiegyenlítésit.
Bemulatta a polgármester a posta klncitárral 4 lakás építésére vonatkozólag kőtötí szerződést. A lakáiok már elkésiültek, be is költöttek. A kőzgyüléa tudomásul vette.
Búzáért adták bérbe a város vadászterületét
A főügyész lamet tette a városi vadászterület bérbeadását. 1921 auguiztuitól 12 évre adták bérbe annak Idején évi 1200 koronáért egy vadásztársaságnak. A város keresetet adott be, hogy kötelezzék a társaságot 21/t métermázsa buza bér megfizetésére. Közben a társa ság l\'/j métermázsát önként felajánlott, de a város ezt nem fogadta el. A törvényszék kimondta, hogy évi 240 kilogiamm buta bért
k*l| fizetnie a társaságnak, mivel
1921 bon ez felelt meg 1200 koronának. A képviselőtestület a határozatot tudomásul vette és nem felebbezett ellene.
A kéményseprők aranypsrltásos dijak engedélyezését kérték, da a város annak csak 50% át engedélyezte 24 fillér alapár számítás mellett.
Tiaxtvlaelők flxetéarendexóae
Czobor Mátyás polgármester itt átadta az elnöklést 7amaska litván városi tanácsnoknak. Czobor Má tyás polgármester, Fülöp János fő jegyző, Wassermann Samu és Fend-rik Jinos főszámvevő magasabb fizetési oazlályba való sorozásukat kérték, amit m*s városokban be is vezettek A képviselőtestület kimondta, hogy a felsoroltakat szol gálatl éveik azáma szerint jelenlegi fizetési osztálytik eggyel magasabb fokozatába előlépteti 1924. január I I érvénnyel.
Eiutáa Fülöp János főjegyző vette át az elnöklést. Tudomásul vette a közgyűlés, hogy a város 1.800.000 K kölciönt a Bárány vételárából visszafizetett. A kereskedelmi tanonciskola céljaira 5 millió K segélyt szavaztak meg. A Movc ZSE 6000 téglát kapott a vároatól kÖ\'csőn 5 évi visszatérítésre.
Kisebb ügyek elintézése után az ülés negyed 6 órakor vágatért.
HÍREK.
A feltámadási körmenet sorrendje
A Ferenciek plébánia.templomából nagyszombaton a feltámadás! körmenet 6 órai kezdettel a következő sorrendben fog kiindulni:
1. A feszület két lobogó kőzött.
2. Elemi és polgári Iskolák tanulói.
3. Katolikus főgimnázium, utána egyetemi Ifjúság. 4. Földművesek és gazdák. 5. Ipartestület, kávéaok éa vendéglősök egylete. 6. Katolikus Legényegylet. 7. Keresztény Szocialisták éa Munkásifjak Egye-aülete. 8. Kereskedelmi és magánalkalmazottak. 9. Dillvasut fütőháxi személyzete és a Déllvasut tisztikara. 10. Állami postahivatal személyzete és tisztikara. 11. Pénzügyőri személyzet. 12. Vámhivatal, állampénztár és sóhlvatal személyzete. 13. Folyammérnökség és erdőgondnok-ság. 14 Vároaház személyzete. 15. Államrendőrség. 16. B röságl, ügyészségi és ügyvédi kar. 17. Vá roal képviselőtestület. 18. Pénzintézetek tisztikara. 19. Hitközségi képviselőtestület éa választmány. 20. Keresztény TlaztviselŐnök Egyesülete. 21. Mária társulati leányok. ; 22. Urleányok és urssszonyok kongregációja. 23. Kántor. 24. Oltár-egyesület. zS. Stcnt Ferenc III. rendje. 26. Cserkészcsspatok. 27. Tűzoltók. 28. Katonazenekar. 29. Katonai díszszázad első fele. 30.
. Szent Vincéről nevezett Irgalmas nővérek. 31. Mária leányok es pol gari iakolai leányok fehérruhás csoportja. 32. Papság a legméhóaágo-sabo 0:t áriszentsegg el, a baldahlo mellett lámpavivők óa katonai dlax-szakasz. 33. Hatóságok (polgári éa katoasi) képviselői, intézetek vezetői, ügyvédi kar elnöke, klr. közjegyző, katonai küldöttségek, hitközségi elnök. 34. Katonai díszszázad másik fele. 35. A megnevezett csoportokba nem tartozó összes férfiak éa nők.
A feitámadási szertartáa ponto-aan 6 órakor kezdődik a templomban, melynek végeztével megindul a körmenet. Ezen időre mindenki foglalja el megfelelő helyéi, hogy a menet zavartalan indulása biztosíttassák. Kérjük az egyes csoportokat, hogy az itt mogjelöst sorrendnek megfelelőon a rendezők intézkedéseinek engedelmeskedjenek, nehogy a menet f0lytatólagos-aága megszakittassék. Visszatérve egy csoport sem mehet be a templomba, mlg az Oit ár (szentséggel
b- nem vonultak. Csupán a 30 és 31 es csoport, nemkülönben a 32 ik cioportbao megnevezettek haladnak mindig a papsággal együtt. Kérjük a háztulajdonosokat és lakó ka>, hogy amerre a körmenet fl von u\', az ablakokat gyertyafénnyel kivilágítani aziveskedjenek.
— (Nnptár) -Április, 18 Nagy-péntek.
— (Időjáráa) A Meteorológbi Intézőt jelentésa szerint változékony hűvös idő várható.
Nagykanizsán ciülőrlöip reggel 7 órakor hőmérséklet -f- 1124 C, szél: északkeleti. Délután 2 órakor: hő méraéklet -j H\'l* C, szél : északkeleti Este 6 órakor: hőméraéklet
, 11 1® C, szél: északkeleti
— (Huav ét vasárnapi térzene müaora) 1. „Magyar induló" Bla-Iontól. 2. Eőjáték a „Hunyadi László" operából Erkeltől. 3. .Ifjúkori álom" keringő Waldteufeltől. 4. Egyveleg a „Trovatore" operából Verditől. 5. „É\'jen a haza" Induló / aulvettertől.
— (A rendőri büntotőblró
szabadsága) A városi közgyűlés dr. Novay Imre eljegyyőnek, kérelmére 3 hónapi sznbadaágot szavazott meg ügyvédi vizsgál letételére szolgáló tanulmányi szabadságként. Szabsdságát a húsvét utáni napokban kezdi meg. Hclyettealtésével, tehát az elaőfoku rendőri büntető-blró teendőinek elvégzésével Szönyi Sándor árvaszéki ülnököt bízták meg.
— (Másodfokú Ítélek) Kardos Vilmoa nagykanizsai lakos kutyája megharapott egy Varga Anna nevü kislányt. A bíróságról az ügyet áttették a rendőri büntetőbiróhoz. Dr. Novay Imro az ebtulajdonost 150.000 korona pénzbírságra Ítélte. Kardos az Ítéletet megfelebbezte. Ciütörtökön megjött az ítéletnek másodfokon tőrlent jóváhagyása.
— (Végetért a clpéaxmun-káaok aztraj wja) A cipészsegédek pár napos aztrájkja csütörtökön déli 12 órakor végetért. 7o-kács Dezső, a cipészsegédek szak-azervozetének elnöke megjelent Pin-tarlcs Mártonnál, a mesterek szervezetének elnökénél éa bejelentette, hogy a segédek hajlandók beérni a munkaadóktól mar beígért 25 százalékos béremeléssel és a munkát megkezdik. Követeléseiktől any-nyival is inkább el kellett átlntur, mert szabály szerint a béremelési kérelmet 14 nappal előbb be kellett volna jelentenlük a munkaadóknak, hogy azok az árakat már aszerint tudják kalkulálni
— (A gyorsvonat elé vetette magat) Nigyk .nizsa—Budapest déllvasut fovonalán kedden reggol m gárdonyi vasútállomás mellett a budapeUi 202. számú gyorsvonat vezetője észrevette, hogy egy munkáskülaejU ember a vasúti sínekre dobta magat, amikor a gyorsvonat mintegy 25—30 lépésnyi távolságra volt tőle. A mozdonyvezető azonnal fékazett, vészjelet Is adott, de a teljes sebességgel haladó vonalot mar nem tudia megállítani, ugy, hogy az a szerencsétlen embert dsrabokta tépte. A vonat kerekei az összeronciolt embert tÖbbszáz lépésnyire vonszolták magukkal. Megállapították, hogy ax o\'ogyllkoa Moharos Lsjos dúsgazdag gárdonyi földbirtokos. Öngyilkosságának oka ismeretlen.
(x) Singer József éa Táraa divntárohaxa Erzsebet-tér, Központ szálló épület, megbizbató bevásárlási forrás. Alapítva 1860-ban.
— (A kereaeU adó leazáiil-táaa) A pénzügyminiszter a szolgálati Illetmények (munkabér) után járó általános keresel! adó tételeinek ujabb mcgálLpitása tárgyában rendeletet adott kl, amely a szolgálati illetményekben és a munkabérekben legutóbb beállott eltolódások folytán az általános kereseti adó tételeit május 1 étől kezdve leszállítja. A icudelct szerint nem tartónk általános kereseti adó alá az a szolgálati illetmény és járadék, amely hetenként 100.000, illetve havonklnt 400.000 koronát nem hslad meg. A rendelet ezután fölsorolja a kereseti adó tételeit.
— (A* egeraxegi orazágoa-vásár állat forgalma) Zalaegerszegről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: Az egerszegi országosvásárra felhajtottak helybeliek 80 szarvasmarhát, 12 borjút és 30 loval; vidéklek 286 növendékmarhát,
859 azarvaamsrhát és 412 lovat jAx 1267 állat közül elkelt 522 darab.
(x) Remlngton Írógépek raktára és képviselete eredeti gyári áron Szabó Antal Irógépraktárában.
1M4. áprlll. 18.
r - (L*«i<iutotuk . (« árát)
Hohos Jiooi erdőtanácsos kívánságé ra srerdán délelőtt 11 ír.kor ölsieűH Nagykanizsa város fair megállapító bizottsága a megtörtént az • caoda, hogy • haaáb él aprl tott tűzifa árát learállltották. A le azállltáaa termelői alapárat Illetőleg vagont ételenként 200.000 korona, Eddig egy vagon fa 2,873.000 ko róna vo\'l, erután 2,650.000 koiona.
Ez a fa klctlnyben velő eladáaánál métermázaánként 2000 koronás olcsóbbodást jelent. — (Hol Itt a következetes ) aág?) A Stombaihelyen magjelenő Hit cimü napilap a kővetkező kl rohanáat Intézte N.gyksnlzsa ellen — NagykanUaa halad a korral. Nagykantz.a ogyik kávéházába bevonult a fittalkatlté Jazz band zana. Míg nem ia o\'yan rágea megnjoaotyogtuk a vadoípe-ket, akik ilyen pakolj r.o.kiozz mailatt zzirakozt-k Ms? Ugyliüzlk a vad-kultura korszakát éli Európa. Ezzel aremben pár nap múlva 25 aoroa hitben kö:ll a Hlr olvasóival, hogy a Sabdrla kávéház megint megmutatja, .miként kell a közön aég Igényeli kielégíteni <a huavétra Igen érdekes újdonsággal kedves /"Tcedlk vendégeinek." Ez az ujltás pedig nem egyéb. mint. ugyanaz a Jazz band, amelynek müVödáaét a Hlr N.gykanliaán .vad kullurá"-nak minősíti. Mo.t ugyanez a Hahn Barna féle Jazz band mint érdekea újdonság vonul be tahát Srombat helyre. .Cro/József érdeme — írja a Hlr — hogy ezt la megltmerheljűk.* Tehát a nagykanizsai „vadkul lura" terjesztése érdemmé válik, mire Szombathelyre ér?l
— (Zalaegerszegen Is véget írt a cipész aatréjlz) Zalaege,
. széfről jelenti a Zalai KözlSny tu ^ dósltója: Ax egerazegl clpész-scgé-dek sztrájkja végetért. A megegyezés 33\'/. OS bérjavltásssl jött létre.
(l) Vászon vásár. A legflno-mabb minőségű siffonokst, batlszt-slffonokat, zefireket, kansváaznsk.t, vásznakat, anginokst, damaartáru kat nagy választékban Singer Jizsej és Társánál szerezheti be.
— (Nem lesz többet faár-mcgállnpltás) Megtörtént egyszer, hojy a fsát megállapító bi zoltság le tudta azállltanl sserdzi ülésén a faárakat, mint arról más hely en beszámolunk és alighogy örültünk volna ennek a biztató je leniégnek, máris magjelent a híva-taloa lapban, hogy a faármegalla-plló bizottságot jímegállapltó mű ködése megszűnik, mert április 15-től kezdve a fa- éa faazén foi-galma falazabadult.
" (Utoljára aznbad magán haaználatra dohányt termelői) A pénzügymlniazter rendeletet adott kl, amelyei 1924 re utolsólaben ad engedélyt a saját haaználatra szolgáló dohánytermelésre mezőgazdasággal hivatásszerűen foglalkozó olyan cialádfőknsk, akik földjüket maguk művelik, jövedéki kihágás miatt eljárás alatt nem állottak, Illetőleg büntetve nom voltak. Az
engedélyt 342.000 korona Illeték befizetése ellenében belsőségen, vagy lakóházak melletti bekerített helyeo száz dohánypalániának ki-ültetésére adják meg. Budapest és • torvéojhstóságl joggel-felruházott városok lakoséinak aaját h eaz nálatira siotgáló dohánytermelésre engedély nem adható kl. Az Igényeket a közaígl e\'ő\'járó.ágnál má-|U< 20 lg k.n bejelenteni.
W Nagy pénx megtakarítás. Amig , készlet tsrt, vásárolhst mér lékelt árban kartonokat, ballsztokat
LS"""01" S\'"\'" JÍ"" "
ZAUt KÖZLÖNY
A nyomdászok uira sztrájkba léptek
C.ütörtök déltől kezdve nem jelennek meg a lapok
Rni<an»l l-.ltl.
Budapcat, iprilis 17 A nyomdai munkálok szakszervezete tirgy.l4.okil folytatott . k{tárásokkal kapciolatb.a a Gr.-\'lkai Főnökök Egyesületével. A tárgyalások ntm vsxettek eredményre. A munkálok csütörtök dél-elölt nyomta Iáiban adták át kl vánságaikit, melyek nem annyira
■nysgl, mint «(vl termésxetüek, ■ melyiknek teljesítése aionban lehetetlen volt. Ezért a legtöbb üzem ben már délelőtt, délben pedig mlcdenül* beszüntették a muokát. A szolidaritást nem vállaló l.pok, Népszava, Nép, Szózat mo.t U megjelennek. A délutáni lapok csü-törtökön már nem la érkeztek meg.
— (KI.korú aggastyán) Párisi pókban a következó anekdótát olvassuk, mely • francia fóváxosbso most általános derult-^RH kelt aiial ka; csoUtban, hogy a Woro-noíf tanár álul végxett aiegnaialltáii kl-aéitetek ismét nagyon divatosak Egy ií-eg ur — mondja az anekdóta — felkereste a hires Woroooff prolessxorl, hogy fiatalitáji mütétosk vesse ali magát. .Ila 30 évessé akar válói akkor 30 ezor frank, ha U évessé W ezer frank és ha 20 évessé, ugy 2u< frankkal többe kerDl a műtér. Ai öreg meggondolás nélkül válaszolta : .Tixennyok éves akarok lenni !• ,JÓ, — ez azonban százezor frankba kaiüL* Az opexáció sikerült, ai aggastyánból viruló fiatal tacskó vált, Woronofl doktor pedig boldogén nyuj lO\'.ta át • ssámlát piclensének. A 18 éves •RRMlyán azouban megdöbbent: .Százezer frankot Igéitoro volna önnak ? • Est Igazán csak aggkort atmegyengülísemben tehettem — ,L)e hiszen reades, izabályos megállapodás tóitéot kűátJnk\' — mondja az orvoi »H4t akkor — nevetett a fiatalember -gyeossives és forduljon apámhoz. Ko míg kiskorú vagyok.*
(x) Dunántul legnagyobb azö vöpumut éa axővőcérna raktára. A világhírű jóminőségü azövő pamut 3, 4, 5, 6, 8, 10 éa szövőc\'rns 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24 e. v.at.g-ságban, továbbá bordó éa vörös-fejlő kapható Singer József cs Társa gyári raktárában.
— (Máa helyett naponkint 80 koronáért leUlte a fogház-bttntetést) A mlikolcl kir. tör vénysxéken az ítélőtáblai biró előtt iátSáódott la a következő kedvea tla e.et A v/dlott szegény mun ká.aa.zony, aki mellékesen didog éa igy el lehet képzelni, mennyi Időbe kerüli, mlg fel tudták venni n-cionáléját. Igy például egyeneien tQrrlmetien lett a hallgatóiig, mig vAla.zt adott arra a kérdésre, hogy volt-e már büntetve? De annál ér-dekeaebb volt a felelet. íme csak ugy egyazerüoD, a dadogáa helyett caak azlmplán írva:
— Voltam, hét napto, napon* kint negyven forintért.
Felnéz erre az aktákból a biró :
— Mi az, hogy naponkint negyven forintért?
— Annyit k.ptam érte.
— Hogy a ciudába?
Moit aztán elmoodj. a vádlott, hogy még két évvel ezelőtt háal-aaironyát valamilyen üjyben megbüntették hét nipi elz/riara. Házi asszonya azonban aehogy aem akart bemenni a börtöabe, ellenben felbérelte őt, hogy ad neki niponta nyo.\'cvan koronát, csak ülje\'le helyette a hét nipot. Vállalta is az elzáráat — albérletbe. Do rájöttek a turpiaágra éa közokirathamiiitáa cimén — igy minőiül az e.et — ujabb tiz napi elzáráaa.l büntették az a.azonyt. Eit azonban már aenkl aem fizette meg neki, lafkevéabbé a házlaaizonya. Igy derült ez ki azépen sorjában a dadogó asszony elbeszélésében — Igaz — fél óra alatt ezen a tárgyaláaon, ahol valami m«a ügyben került a biróiág elé. De ebben az ügyben legalább elejtették ellene a vádat.
, (x) „Vig fink" Jmxz Band az.
lonzenekara eaténkint az wArany Scirvas" kávéházban hangverienyez (x) Kerékpárak, külaő- é. belső-gummlk, fel.zerelé.ek lego\'ciób-ban kaphatók Szabó Antal aport-üzletében.
— (A köxtisztviselők ked vexcnányea (cipője) Pánxügyml-nlait«ri rendelőt azerlnt a köxtiszt-vlielői kedvezményei cipő uj ára ^prllla 11 tői 70,000 korom. Az uj árat mindazok köteletek megfizetői, akik április 10-ig a cipő utalványt nem vették át, Illetőleg az\' árát bármely okból nem fizették be.
(x) Url és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezsó cégnél, Fő-ut 5.
(x) Hagada. Eredeti azöv.ggel, dr. Heréli Ferenc magyar forditá-aával éa Zádor litván művészi illusztrációjával kiadta az „Omike1 mübirátok kör*. E dlazea album-alakú kiedáa Nigykaniz.án Fischei Fülöp Fiai könyvkereskedésében kapható. Ára 96.000 korona,
- (Rágyújtotta házát a lakójára) Páxjat iltkltó mödját tstálu ki a kilakolUtás. nak Aloúsl Ferenc, a pozsoaymigyei JgalU községben lakó háztulajdonos. Egy lakójának, SzóUósl Józ ef iparosnak, többször felmondóit, de az nem ment ki a lakásból. Egy éjjel Alxnási parazsat dobolt lakója mahe lyébe, amely tüzet fogott A lángok lelcisp-lak a totóra, ugy, hogy a lakó arra ébredt, hogy ég a feje felett a ház Föllármázta a vele egy födél alatt lakó háziurat, áki — nehogy a xyanut magára terelje — segitett ls as oltásban a szomsiédokkal együtt A házat megmentenék a pusztulástól, do a műhelyben odaégett kétezer csehkoionát éró ruhaoem* és kilenc zsák gabona. A tüa után a eseodórség nyomozni kezdett és kiderüli, hogy a hkziur volt a nyújtogató. Almáiit letartóztatták Beismerte, hjgy azéit. fel 1 kója muboyét, hogy ezzel k< birja. A különös felíogájyj háziurat bevitték a pozsonyi államügyészség fogházába.
(z) „Tetra" caecsemő kelengyék Schwarcz Dezső cégnél, Fő ui i. szám.
(z) Szövet divat. Tavaszi női ruba-kosztüai köpeny, férfi öltöny éa átmeneti kabát kelme újdonságok naponta érkeznek Singer Józsej és Társa dlvatáruházába.
(x) Elsőrangú liaxt olcsó árban kapható Villányi Antal liszt kereskedőnél Eötvös-tér 29. szám, Szentháromaág szobor átellenében.
(x) A családi tűzhely mele gét, boldogságát őrsi meg s elkerüli a elvódázokat, hs harisnya és zokniszükaégletét nálam az.rzl be. Mlndoanemü megrendeléseket éi javitáiokat ssakizerüen végez a FIUPP kötődi. Szombathely, SzéU Kálmán u. é.
KOZGÓF&ntáPSZINHllZ
Sxombaton csak este 9 órakor az Uránia mozgó a Paramount Píc turea egy nagyhatású filmjét, .A némi váróit" mutatja be. A Világ mozgó nem játszik.
SZÍNHÁZ
Bncanelőadáa
Csütörtökön este volt Alapi Nándor Országos Kamara Színházának utolsó kinlzail előadása. Eddig minden este linyhi /olt a közönség érdeklődése. Ax utolsó cetére még a karzat Is megtelt. Hát Ilyen a kanlzaai publikum I Akkor kezd melegedni a tűznél, mikor már kialvóban van. Utána még p.naaz-kodlk, hogy fázik, hideg van, nlnca a/órakozás, ninci kultur élet, színházat kell építeni.
Schönherr „Grarmaklragédlá* ja került színre. Egyike volt a legmaradandóbb hatást kiváltott elő-■dásoknak. És volt tips, volt függöny, mlot egyszer sem még. Meg li érdemelte ■ három szereplő. Baán Lili ezen ix estén kiforrott tehetségként mutatkozott be. Ma lány Antal müvéaxetát Ismeri már Kanizsa, nem kell külön dlciérnl. Sxécsi Sándor müvéaxete javát adta. A táraulat most Mohácsra megy. Kanizsának ciak egy axép, sokáig felejthetetlen emlék marad utána. És buciuiik:^ viszontlátásra.
SPORTÉLET.
A húsvéti mérkőzések
Húsvét üonepén egyesületeink ■ múltban fővárosi csipatok attrakciójával sioktak szolgálni a sport-közöniégnek. A súlyos gszdsságl viszonyok a» Idén arra kényazerl-tették az NTE t és a Zrínyit, hogy a húsvétra íjánlkozó fővároslakat — pünkösdre köuék le, mert a bizonytalan Időjárás miatt az 5 milliós kladáa kockázatát nem vállalhatták. Minthogy a vidéki ciapstok közül (a csak a kaposváriak jShettek számításba, megfelelőbbnek látszott a helyi hegemónia tisztázása. Húsvét vasárnspján az NTE és a Zrínyi mérkőzik a József főheiccg utlZrínyi pályán, húsvét hétfőn pedig a szeszgyár melletti pályán a Transdanubla és az NTE. A kőrmérkőxés második fordulója ■ bajnoki szeron befejezése után fog lebonyolittatnl. A mérkőzések közül különösen a vasárnapi elé tekintenek érdeklődéssel, mert a Zrínyi feljavulásából és ■ z NTE tivasxi gyengébb szerepléséből meglepő eredményre axáml-tinik. A mérkőzések levezetésére Kaufmann bírót küldte kl a bíró-küldő bizottság.
() NTE atléta alkere a fővárosban. Nagyszerű sikert aratott a MAC azerdán rendezett egy órás versenyén Horváth litván, ax NTE fiital atlétája. 21 induló között ötödik helyen végzett a oly kiváló atlétákat hagyott maga mögött, mint Hrenyovszky, a msrathonl futás tavalyi második helyezettje, továbbá Kádár és Frampits, ax ESC illetve MTK Ismert nevű futói. Horváth futása, mlliént a fővárosi sportlapoklrják, a nsp meglepo-tése volt.-^JSen jól, tartotta msgát, hosszú Ideig Zöllc^r előtt feküdt s c>sk a táv második felében esett vlsiza, do még Igy is jó ötödik tudott lenni. Rászletea eredmény követkexő: 1. Király Pál ESC 17036 méter. 2. Kultaár MAC 17027 méter. 3. Csekey CiFC 16743 méter. 4. Zöllner MAC 16515 méter. 5. Horváth NTE 15707 ra. 6. Czldllna FTO 15685 méter.
A takarékkorona árfolyamai
A Davlxakőxpont közli, hogy a takarékkorona mai árfolyama Hf papírkorona.
Z*LAl KÖZLÖNY
1924. áp.llls 18
A budapesti tőzsde zéró árfolyamai.
a kt,d.p..U IM« Aálulán 1 órai » kO v«Ut.i*k I
Aaeot-U^,. Kwl
hm.
In.
es.
Ol.-M. I.teyd Uai Afc.Uec-. V
íifii.
!J/I
Hm ul | b 61
Hsar*rU -
Ilflllu l|)
l.-«V lJ
ferftimi it
Km. Kitel 45
WaówN<in«t J«.1J
Itíap. J.I.ÜO. l) Viroai Ur.V l|
M«tar «j.x>
S«M.W<I\'» 4J Km) a ifríj (M« -
•7
a aj
Up^TiTMi
F4r UOAI 1 KSMaral Ttk. AluL Ttt. • MotUr i
Husi aki )•
Htcj.Tn+tit üo
J«« l*o
FaaoceU b, jjjo «v Malawit
Anl.lt B.a.lt
SkomI 1V<I sila
iJTTű\'..^
sm.iiii
KtobA lttti» tí«:» K4* ii» DraailM
Salek«»S4Í 3*1(4
UJIUI UolO ll»j»
UriMta)
C**r«>( íif
K/oa
OMM
p»I>»a RI..I Rl«W
Matyii »<H 55"
UttiH Uotot
ólomli-<«f
KS»l»il o ; uju«e..m
TOrélawtm. GlaeiU HtM<JrU KMMMgM
VlWrfa Tf. DaautU
V««ti.ft»tW ttMI »\'J 140 tl
Cattjr II 50
Qud. Oíper Jw
BU
>vr
SE
OmPü G4p ti *a> Hettna
Kasisb Klaajtr( KU*a
«JO
V««ylp« V«tt.noli faUoT
TtvíloO Ufiltu vwiH W«rea*
Corria«*\'
Ali. u
CKI.J D-rtíiiuuiil Kít" (» roonkr
li.Ml (a I
Honi ia Kíf6»\'4o,.l
Hi<«! r.
tar-
M. Uoyi Mafc»«iVr Kmuil fa Ucbüf Ofa
twv
Nukl III
VO. I.«U» •
r*toui 15
rtelak \'i
Erí4bl»«. I
ipart. I\'
KOaUkMlti
A ári. 107;
LitiM |4
K Antii VlTOal
ÁUaaavaaai í Twat I
Cukor gyárt UckuVix 1
H.\'trlt dl i<>
Cikirii\'M >5 »
.5 b. tak. }
r. I at."
ftleluils««
OÍ«»«
C.U«I
Saalkml Ptapttl Vili. |*»(4 T*ajl llalkuask
U»«. Villa Ka. >••■> Jatl Ua4 Va.«. »tl> Ali. (la U(<IM>
Fí»Uo.l tH kl
XbU]*e« »>
Pc-\'^lrl tv> lOO
Paa. a4« > I
Tam, afle l»o
BatCii 1
Ka«W»Wb ■«
Rlairlojs^ l»
Ticaul ii Ko
OKWWI 115
Kimii ttttt M
Siár.Wo** 11
H.AIIn.tak
llbiif tila —
Royt\\ ul IJ 510
Sdt.mu. ico
fif... 51
, t. «. We« \'
$,e«. kioJli •
u.lll • OjrapJuooafl
Si4ví-K6i4
sv. Teatfl (MSUrt l< Xuloo I
Ojíri tant\' Tcjyipa\'
Diana
Kiícci M«i
KI*U
KkxU4
Tórík
Ubo«
KnlOuf* Uoaocl Dali und
r«h««
Kitil
loterti TcWoa Tarai
VM aalah Saoisoll Z*arttUI. Hírli
BtuUi
Cocria lűa fapk
Kierraipaf
8uHUm OatwttMU
MMtr-Nliai Tani Bpaal
Vl.ll.W4tl
0,W bíí
KözmxpAsáa
— Májú* yrézllz kell befi-
xetol mk BaaKea adÓtnrtoxáao-
kat. Ax állami Vö\'ciönr\'őlcgai t»dv»Uv6l«2 fxokoak keltett cuk oiárcíu* 10 tfil kedve brflietni, akik 1920 21 ben jov^deUm t* vagyoo«dókőtelc?«i voltak. A»ok, ■ kik ^22-23 ban villfk ndókő-telexekké, Idáig petn flútick kíny ■xerkölctöot, mnt a pé^xüg yf huta-■ágok a klvol/a* Wcl míg nem WstüU.k el. Min* ér»»a«llflok, a kivat^ai munkák b«f\'jtjéiükhSx mii közel állanak, a Igj ezek ax uj adózók ugy a jövedelem- é$ va-gyonadóf, valamint e* állami köl-ciÓoelöUgrc vonatkozólag • kőtell napokban kapjik kézhez a flzetéal megbagyéaokat. A péoiügymlnlai térluai egy mai rendelete értelmi ben a fizctlal meghagyátok két-hexvételétól azimltott negyvenöt napon belül, a kölcsönelőleg egész összeg« bejizelcndö, úgyhogy Itt a«n> réazlelficetéinek, acm pedig lombardiroxáanak helye nem lehet. Azok, akik a flzetéil mrghegyáa kéxbexvételétól azimltott tlx napon belül fizetik bc adójukat, 5 azáza-/ lékoa kedvezményre taithatnak Igényt. A pénxQgyminlaitérium mai lendelete arról U Intézkedik, hogy az adótartozásokat május végéig okvetlenül be kell fizetni, ollenkeiő eaetben aranykoronát kell fizetni.
a TÖZSPK MM*
A m.l I6i.de elég ltedve»ö volt. Az utoUó napok tllatáaoa lanybi* alfával aiooban ax .vje. trttkek* b.« iavuláa állott b.. Zlilat fel* H* itlnjaat kt.ai ellanyhult, me(r * tutajdoni.bató Zán-
lat felé a forj.lotn mejíKpkült, a h.osulatb.r»l^o..vol|. A prolon ■
gictó. n.pe. v.14 „Motell.l fd
ri . ",^". \' kSnoyea
5-10 Mleaiéko. i,nj,t„ífe, mut.tnak, A pf n»pi, eon ninC, Bllet. Ko.itpén. •/. ix-atsk. Zl.latkor
ax irányi/t ft\'lllrdulá, for][alom ílíok, hangulat barátalgos.
UtótSsado. Iráoyiat aiillrd. Oiitrek Hlt.l 232—235, M.Syar Hitel 710-722, A.beti.eum 230— 240 D.cubius 4450-4600, VlHa-mo. 2170—2250, Hunjlfl. MOní-gr. 315-325, Flór. 138 14«, Mftr. 425-430. K.r^.k, 8.„k 1670—1680 P.ii.j 192—196. Geoigi. 636 - 657, Z-bol.< 164-174, Budipe.tl G5. 170-175, Pe.tl H.,.1 5300-5450, HSIdbitel B.nk -160-470, S.S.iváli 510—520,Uilkln7i 970-1000, Kohó 650-75. K5.»í« 3575— 3650. O aa/. B.ok 30-31. Nova 206 -212, H...i B.nk 294-306, Am.ilk.1 16 75
Miudan raitaodik iiám pro\'ongációs állmot jelent.
Esti magánforgalom. Irány >at aillárduló. Üiletnenet Ilink.
M.jy.r Hitel 727 -730, O.itrík Hitel 235—232, S.l*ó 790-795,
G.ni D.oublu. 1600, Vlllatno. 2250 -2300, Ri n. 152, Niva 218,
H.zal B.ni 300, L^.rlmiioló 115, Fejrv.r 1500-1525, Kö.iín 3650 —3675. Földhitel 465, Fővlro.1240, i.>ó 240-244, P.-.tl H.ial 5500— 5520, Huojárl. Müt.ájya 310-312, Gsoritla 650 - 665, Cukor 3725, Ker.sk Bmk 1690—1700, Levante 358, Me.Scukor 325-328.
Tarmény tőaada \' Bú*. tla,avldt.kl 76 kg o. 302500 —305000, ^79 kg oa 310000 -312500, .,rlt,vldekl\'76 ky o. 300600-302 500, 79ki oi 307500—3t0000. — roii 280000 - 282500, takarmány árpa 270000-280000, — s»rárp. 310000 - 325000, .ab 270—27S000. teniert 230000 235000, korpa 207 -210000.
A m.l t.rmér.ytőisdén ai Irány-iát kedve.6 volt. A buia árfolyama 5000 koronával emelkedett.
Sertóaváaár. Felh.jtottak 440, eladatlanul vli.iemaradt 00. A vá-■ ár élénk volt. I r. 26000-26500 Könnyű 20000—22000. S.alonná. , fílwití. 28000 -30000. Lthutotl hu. 29000 30000 Sóintt sialonns 24000. Zsír 31000.
> savlia-klltpost Msststo nloi.aaii
(lm
PiH1
Oovlsák
,uU>l,i. tJIH-IXM
BgtuMt • -1
Kc.-i..,* uaja-iiao
Krt»tUnl. iojwiiioo
l.virí.— 1 " 1 í
B,M
0
.1)1-1.\'J .lOS-tITI
(<4,0-11,00
■ íloo-iiwo nori-iiMo ii, , IM-ioo, | .Mw,.\'t -lno |u;oo
A ra«s»\'"\' \'•<)^0,", külföldi
hlvatnloa Jegyi*a«li
U.vii. V.tut.
Valuták
«l „ÍMO-II.IOO lll.lí
p^n, ,.|w-Woe h .lí, ,t-M U.. „TO „10
0..11 i.. iio»-m;ii S.U. t\'.oi „w,n. ul l.M\'1
Unj tlf, ! \' 1.,-rt ii.i, i,,-*. n.) I I (K*. ,.\'v lt.., ; I H-^Uoti ti. i;:\'--i iioio | !
i
B4ci . B.1I10 . Crita .

19 4U>
Sex) ijfkl-.n 11.
01
öl
ZUtlebl snrlat 1
Pin.sssaö-. LonJoo 2I73\'U<I, N.WJ-OII soSÍS Hiuii.l H.ll.nJ MolUi^J
lt 1-14, tl.rMn tíS-W, Wt«i f.113, Sel\'a 410 Piiga mi 11 iO, I3uJ.p.,t 7ÍUU, Uuku.it 20;-, lí.lnt.j 70sr.11.
r.irtí. UMtMatl. Sstrokay Kátloán. Kiadó: Nanykanliaat Nyomda e. t.ap\'klaao Valtalat.
Apróhirdetések
Varsa (ajtArgr «piU<iéal i«i«»i<45, Oalaa, Uc ■JotUil atllKt Imi uitcltiu Int, *tu< n
i\'mwi i-j ti? *>atl. 1011a
14 év óta lamarl mindenki ai
Aranyhegyi borokat
melyek lilereakint zéjt palackokbaa ojböl kiphalók tvoli
3000 és 4000 koronáén
ijl«r-ul<» 74. Ttiiíoa ÍM.
Mk« ken uttk Xleii
t rlatl.elylsK; f r|,Vrtit uMMn, Uklaul. a U« Utóiul ro«H Hidd Clrn a lladóban m
Legújabb borárjegy2ék!
Reklám holy.lt bort adok, arról már mlndankt i«oBS>SiS<JOII I
Vérsregénytknél nllkO\'Dillltttitli I
I 1. oj rillin 2400 K, 1 L uj burgonJÍ 2400 K, II 1* uj butyoriJi 2800 K, 1 t roKioyvlíi r-inuikotfiy >800 k\', 1 t. fit. t: 3400 K, 1 I. I* uj l.illi>s 3000. 1 I. bacal tbAUtoatu.lUki, tit loonlrit. 6400 K.
Bruncslcs József
ílutf. cuBin- <t tijacU wunUitü uaklJtat
Sugár-ut 53. Telefon 2-10
Alkalmi vétel!
Üzleti levélboríték
1000 drb. 32000 K
Hosszú aktaboriték
100 drb. 7009 K
Hivatali borítékok
1000 drb 30000 K
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Nincs többé megélhetési gond !
Vagyon ot2télyiori|egyet a Hlrichlar-tözsdAben
Ny Kónyereniéay kedvezó ezetbeu
1 milliárd korona
ia számos több mllllús nyeremönyek.
Húzás május 13. és 15.
Sxerencao számok kaphatók
Ili. Hirschler Miksa
dohányáru it jojsjc^íóáru 3»jabati
Nagykanizsa,Ffi-ut Korona-siélló épület
Oabonti zsák, uolma zsák,
PONYVA,
aainea áe kóteiárux nagykereakedáae
Hirsch és Szegő
Negykantzaa
Az eiismert legjobb rt-lnöté^li valídi HaUchek-léla
Eternit-pala
isinél minden tziiibnia AlUndóau I rphotó
Eppingerl.ésFia
deszka, épUttla, cxnest <s egyéb építkezési anyag ksrssksílslbsn
• Vuwial f.ipif R.-T. OuSslisI él S.ll-tltí«iikSig,lr blionfayl rittiri.
Nagykanizsa, Deák-tár 5.
""
Egy milliáiX\'dot
nyerhet, stl .. oZr.yc^ ».«vi:t..; Jfj^ 0SZtálVSOrSÍáték
tátott jáUkterv xeiint ujooan kezd ídó Á
sor»JejyeiWI váváioL\'
SZERENCSESZAMOKAT •jíoi Hilhoffer Kálmán Lt?ijIiViodVjí"Síí?h!h»o
ahol a mo t folyú fóbuziiokon különféle nyeremények klzt az
A sorsjegyek ára:
aoraieg/lrodüie <Rap<«h-há»)
500000 koronát íf „y;:r"
agéu 40000 korona, Iái 20000 korona, negyed 10000 kor., nyolcad SOOO kor.
ecrea><WltMk poaUa i-muios&u s»*lllU^Us»k.
1924. <p,lll. 18.
ZALAI KÖÍLÜNY
Olcsó férfiszövet hétmé en lejzá,litott
Mig
árakon április 20-ig
_ a készlet tart
Gyapjú férfiszövet 140 cm. széles remek mintákban mtr. gyapjú Homespon szövet 140 cm sz. sportruhákr a is alkalmas botótkék ós fekete lüszter gyönyörű minőségben 140 cm. sz.
Férfi ruhavásznak minden színben.
Koverkotiok börböri, kamgarn szövetek, fekete és sötétkék különböző szövésekben, úgyszintén frakk-, zsakett- és szmoklngkelmék.
137500 148500 107800
KISFALUD! és KRAUSZ
dlvatnagyáruháza
az Arany Kakashoz
NAGYKANIZSA
Nem szabad feSülni hangzatos hirdetéseknek,
hanem mielőtljng, divatnyakkendő, harisnya, kesztyű szükség etét beszerezné, tekintse meg
uri és női divatáruházát,
hol a fantemlitett cikkek a legolcsóbb árban szerezhetők be.
Csakis elsőrendű megbízható árut tartok
ítr Telefon 2-21.
GRÜNBERGER
Fö-ut 11.
Bála- deszkák
és lécek, hulladék papírok
olcsó áron kiárujittatnak
Clm • klsdóhlwalalban.
„Zalai Közlöny"
kiphitó
Horváth József Öí™
Fö-ut és Sugtr-ut sarok,
Görög Károly SÍT
Erzsébet-tár, Fiume tílMz előtt.
Özv. Palkó Józsefné
Fischer Pál ui^iárusnái.
Mindennemű
nyomdafelszerelési
tárgyak:
gépek,
ólomanyag, betűk, regálisok,
olcsó áron kiárusittatnak.
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Hirdessen a Zalai Közlönyben
írógéppapír Irógépindigó Irógépszallag Irógépradir Irógépola]
minden nagyságban és minőségben
Fitchel Fülöp fiai
paplriruháxában
NAGYKANIZSÁN
Bútorozott
egy vagy két szoba-konyhás lakást keres
gyermektelen Ini7..up«r Ciin n kiadóbdU.
Olcsó nőiszövet hét
mélyen leszállított árakon április 20-ig
Mig a készlet tart
Duplaszéles mintázott szövet mtr. 28900
„ divatcuikos szövet „ 34800
„ gabardin minden szinben „ 44800
„ fekete-fehér csikós lüszter „ 58600
140 cm széles pepita szövet „ 48700
140 cm sz. angolzsaneru szövet sportkc?iztUnire „ 148500
Marokin, trikotin és kaugarnszövésii divatkelmék kosztümre és ruhákra.
Kisfalud! és Krausz
divaln; tgyáruház^
az firan y Kakashoz
Nagykanizsa
ZALAI kozlowy
1924. <p>nu is.
A szabad verseny korszakában élünk. Rz árak hirdetése
NEM HANGZATOS REKLÁM,
KOHN L LAJOS CEG
nyújtja a legszebb és legjobb árukat a legolcsóbban.
Női selyemfényű muszlin-harisnya minden szinben:
32500, 44000, 55000, 640 00, 68DOO korona
Férfi-, női-, gyermek-keztyük, férfiharisnyák, zoknik minden szinben napiáron alul. Hímzések, csipkék, szallagok nagyon olcsón.
J M. Löwenstein oroszlán védjegyű fehérnemüek a legjobbak! Csak azt vásároljunk I Telefon: 393. |
Szabó cipőáruház (Kazinczy-u. 8)
e heti reklámár
Az árak ezerkoronákban Értendők.
Fekete női pántoa-cipők — — __— — — — Fekete női fűzői-cipők — — — — —
Fekete nöi fiizői, francia faxon (kézimunka) — — Baina nöi aevró, francia, füző» — — — — —
Fekete férficipő, inasai, I" — — — — - — —
Fekete férficipő. fél mvájci fazon — _ — —
Fekete férficipő, francia, antilop betéttel — — —
Barna férficipő. fél mvájci fazon — — — — — —
Barna férficipő, fél francia — — — — — — —
Fekete gyermekcipő, mandálvarráau 18—26 számig —
175 K 210 „ 250 „ 300 „ 270 „ 280 „ 295 „ 34© „ 330 tJ SO „
Lakk-, antilop- és különleges kivitelű szines és fekete sevró-cipők nagy választékban.
Szandálok 18—46. számig rendkívül olcsó áron.
Az árakban a forgalmiadé bennfoglaltatik.
Ni\'omuotl • N»kv>iícI«iuI Nyumdr <1 Líi\'MiJó VíllnUl kiíny»ayomdtl»b»ci N«avt»o!u* u.
63. évfolyam
TU.kw. AU.O-.M. II M. Ttlihinia JMt«f 11-411,
92 szám.
NBs-yltnniisa, 1924 áprilii 20. Vmirnap
POLITIKAI NAPILAP
ALLELUJA . . .
(A/) Allelujára szólnak a harangok . . .
Hangjuk ezernyi-ezerfclcscge nagy messzeségekbe szóródik szerte és keltegeti, ébresztgeti millió lélekben a zso-lozsmás húsvéti áhítatot.
Régen . . nagyon régen . . . két évezrede innen-onnan, ezen a szent hajnalon diadalmasan piroslott fel az cg alja cs szertesugározta a virágbafakadó földre, ragyogásba öltözött égre az első feltámadás ünnepének ujjon-gását.
Örömünnepe van. Feltámadás ünnepe. A gyözles, dicsőséges, megváltott, újraszületett elet ünnepe.
Alleluja . . . alleluja! Él . . . él az elet! Fut ... fut a halál, a bün, az átok! Alleluja! Klünk. a kik láttuk a halált, a pusztulási, a poklok sötétjét. Klünk, akikre ráfordították gúnyos, büszke kacagással a kripta címert.
Klünk, mert hittük mindig, mert akartuk mindig egy hittel, egy győzhetetlen akarattal a feltámadást.
Mindig megünnepeltük, minden évfordulón, minden uj tavaszon az első feltámadást Azóta mindnyájunknak, közel husz évszázad millió és millió emberének a hitéből felépült a hatalmas, régi csodák mélyére látó ma. Világok jöttek, pusztultak, épültek újra . . . viharok^ kergetőztek .. . haláltáncba ölelkezett össze az ember, az ég, a föld.
Az élet csodálatos kaleidoszkópjában hit, tudás, vágy, hatalom, vér s kincs miriád ujat összchalmozott, tünő, muló emlékbe maradt sok mesét.
Soknak a szine kiveszett regen. Sokból nem is maradt más, csak ami a sivatag ösvénytkercső vándorának lábanyomából, amit évszázadokkal ezelőtt betemetett a futó-homok.
Az uton, ami elvezetett a máig, mindig legközelebb maradt az emberiséghez az első allclujás hajnal rózsapirja, cs nem vesztette cl soha egy pillanatra sem, hanem követte hittel, biz^k óriással és segitségével felépitette a maga vallását, rögös földi utakon utmutatóját.
Ezer éve nincs még, amikor a Duna-Tisza völgyébe is bekopogtatott szép tavaszi hajnalon az ünnep, feltámadás ünnepe. Alleluja harsant, istenes ének zendült és pogány őseink gazdagabbak lettek a hittel, amit ezen a napon ünnepeltek és uj oltárok tövén uj hozsanna ébredt.
Aztán szétszakadoztunk újra. A sok isten helyett az egyet kerestük sokféleképen. Istenkeresésünknek nyugvó-ponlja ugyanaz maradt: a feltámadás. Csak más más uton indultunk el feléje ugyanazzal az akarattal. Csak máshogyan kötöttük csokorba az oltár elé szánt sok szincs virágot. Más szóval mondtuk el azt, amivel a szépet, a jót prófétáltuk. És közben elfelejtettük, hogy testvérek vagyunk. Hogy egy akarattal egy cél felé tévelygünk elszakadt útjainkon.
Aztán jött idő. amikor a kiömlő piros vér láza végigsöpört rajtunk Nemrégen. Aztán a Ver hulláma megállt,
ugy éreztük mégis, hogy ránk lépett ólomnehéz lábával az enyészet. Minden holnapban reszkettük a halált. Ks tehetetlen vergődésünket kihasználta a minden isteni és emberi jogról megfeledkezett erőszak. Elvettek mindenünket. Azt hitték, halálraítéltek bennünket. Csak mi hittük, hogy eljön a feltámadás. Csak mi hittük, hogy felharsa-nik még a Duna-Tisza völgyén az alleluja!
Szorongó hitünk, szomorú bizakodásunk válságos napjaiban konkolyhintők lelkiismeretlen népe. önmagunk magyar vére állott útjába gyilokkal, kiontott vérrel, robbanó bombával, gyűlölködés fűtötte szóval a magyar húsvét hajnalodásának. Egymásra uszitották, harcba állították testvérrel a testvért. Osztályellcntet, valláskülönbség ádá2 fegyverre váll a kezükben. S míg siró szóval imádkoztunk a feltámadásért, a mindnyájunk régi szép hazájáért, addig ök ki akarták sajátítani maguknak, nagyhangú jelszavak mögé rejtett önérdekeiknek a jövőt még azon az áron is, ha előbb vakon, testvértagadón tönkreteszik is azt.
Nem tavaszi pompa kisérle. nem pirosló hajnalok utján, virágos szőnyegen jött . . . csak eljött szintelen. hűvös napok köze ünnepnek az idei feltámadás.
Sok-sok harang, falvak, puszták, városok csendjének őrizői, az öröm hangján hirdetik az egész világon: .Van, igenis van feltámadásI Alleluja! Alleluja!"
Ks nálunk, Duna-Tisza völgyen, csonkán maradt hazánkban, ahova tavasz sem jött az idén, ahol még dermesztő téli szél járja a virágtalan réteket, ólmos szürke ég alatt — nálunk belesikolt az allelujába az alig elkezdődött teljesedés első öröme.
Nálunk erre a szép, szent ünnepre, a feltámadás ünnepére aggódva vártuk a sorsunk fordulását. Nem tudtuk, mit hoz. Nem tudtuk, »mt, hogyan dől cl a ma legégetőbb kérdése, hányat vet a kocka, amire a magyar milliók boldogulása a tét.
Feltámadás ünnepére megadatott ereznünk a magyar feltámadás közeledtét is. A húsvéti alleluja örömlüzeibe belcdobbanik a rombadöntött magyar oltárok lángja, ami felcsapott újra, diadalmasan, magasra, majdnem az égig ... mert eljött hozzánk is a feltámadás Ígérete. Hiába esküdtek össze ellene sötét hatalmak pokoli esküvéssel . . . mire beköszöntött az ünnep, megdobbant egész Magyarország szive és a megnyugvás sóhajtásával fejezte be a harcot, ami folyt hosszú hónapokon keresztül ízért, hogy szegény, meggyötört Magyarországot, el tudják inditani sorsának intézői a feltámadás felé ■ . -
Allelujára szólnak a harangok.
KI ... él az elet I Fut . . . lut a halál, a b/in, az átok!
Klünk, akik láttuk a halált, a pusztulási, poklok sötétjét. Élünk, akikre ráforditották gúnyos, biiszke kacagással a kripta-cirtiert.
ZALAI KÖZLÖNY
A másfélmilliárd deficit
Nagykanizsa város 1924. évi költségvetése
Közművelődé*, Iskola, egyház
Ennek ■ cioportnak szükséglete
Nagykanizsa, Április I\'.) (Sajál iuJóíitónklóJJ A két napra kinyúló városi kőz gyűlés meghányta-vetette éa elfogadta Nsgykanizsa város 1924. évre összeállított költségvetését. Hatalmasan mrgnövakedelt számok ten gere ez a kölii\'y v téa, aminek vtgiő eredményekében klbontako
-"«------------\' V \' -
,IW . mi.UlmllUftd\'ta defi
ciljc. Az eredmények ős»ze*lléaéböl
kitűnik, hogy a 6.910.375455 toró náa szükséglettel 5.472,274.000 ko
rona fedezel áll sicmb\'n, tehát az
év dsflcllje 1.438,098.433 korona.
Egy eaztendővel ezelőtt a költségvetés szüks*gle*té;elelnnk összege
1.139,723.836 korona volt, tehit az emelkedés 500»/,.
Közigazgatás
A köslfasgatá&fedezete 81,530.000 korona, ézrcl üzemben 1.481,398 480 koronáé szükséglet mut**ko\'ik. A közigazgatás deficitje (1 399.868.480 koron*) lehál egymagában felér a
hiVi&iúii -d/fcte
épen egykilenced része\'. A szükségletből 1.515,798.480 koron, a sre
mélyi járandóság, beleértve a vá rosi tisztviselők, dijnokok, sio\'gák, mezőőrök, tűzoltók fizetésit és ruha-iilelményeit. A személyi járandóságok emelkedése tavaly óta 15.3 azere*. A raezőrendéazet összes kiadásai 55, bevételei 50\'/, millió. A bevétel a mezőrendéazcti pótedó ból áll .lő. A lüzrendéssetl 209 mlllióa kiadásnak (tavaly 19\'/, mii Hó) fedfliéaére seimni bevétel nem azolgál.
Közegészségügy
A közegészségügy 180.4 milliós kiadásaira 25 millió « fedezet. (Ta
»\'»«"\'»"\' fj u«llll«> h lt>tic«t>l. ..
"ir 18.4, Illetve 2 3 millió) 100 2 millió a tiszllorvoal, ÖU.3 millió az állatorvosi hivatal költségeire eiik. A tisztiorvosok, bábák é* azolgák járandóság* 61 7, a/ állatorvosi hivatalnál 66.2 millió. Fertőző betegségek elleni védekezésre, egészségügyi Intézmények fenntartása hoz való hozzájáruljam a tavalyi ősszeg 10 szeresét: 28\'/? milliót irá nyoztak elő, gyepm«-steri telepre és halósági hússzélre 6 milliót. A deficit a tavalyihoz arányítva 10 sze res. A fedezet az állatorvosi hiva tal bevételeiből kerül. ki.
739 8, f. dezete 122 mlllfó. D* ficlt 617.8 millió, a tavalyinak 13 azo
• 6s». Az óvódák bevétele tandíjból 1, kiadása 111 millió. Az állán i és felekezeti iskolák fenntartáashoz 10.000 korona bevétellel stemben
1 197.3 mlWv*l járul hozzá a vároa
l9f.J ítíiiMi*tn (nini — j----*
• t**«lyl 91 ...itiliv.l •irmWen. A laggsciskola fcUdini 51 2, a fém Ipsrié 48 millió Előbbinél a tava lyival szemben 50 szeres, fémipari nál % szoros az emelkedés. Fedezet ezekre nincs semmi
A főgimnáziumra előirányzott költség \'2137 millió, tandíj bevétel 120 m\'llió. Itt tehát m deficit még 50 százalékot aern tesz ki. Tavaly eg?eoiulyban volt a gimnázium költségvetése 126 millió mindkét oldalon. Cxikhojy az Idén sok a dologi kiadás: 137.5 millió. A tindlj mintegy 10 szeresére emel-kérlelt. Tanárok lllelménye 70.6 jjijlló " tuv lyi SCO . , <-l .,r.„.
tthit 95 irőrős.
A vallásügyi szükségletek a kato-I likus eiyhszra 88, a reformátusra
2 8, az evangelikuira 2 8. az ízr* elli óra 6 millióban vannak megállapítva. Az emelkedés ugyan ebben a sorrendben 15, 10, 8\'/ji 375 B\'örőa. Mindezekre f\'de««t csak 1000 korona a tavalyi 100 koro nával szemben.
Kulturális szükségletek 19 milliót Igényelnek 1000 koro.a fede:cttel szemben.
Vágóhíd, mérlegház
A közintézmények költségeinél 5 25 millió többletet mutat n 116 mjjjioi bvníélW a mit c kiirfís rsik ml>llo* bovftr\', sntne klidis cssfe no7i Btllltft
A vágóhídi dijak 101 milliós bevételével szemben a "M^óhid őasie« kiadása 96 3 millió. Ennél r. tétel-nél tavaly m\'.g kö:el 2 milliós deficit volt.
A mérlegház 14.4 millió kiadás mellett 15 millió fedeiettel rendel kezik.
Utcák, vízmüvek
Hatalmas tehertétele a városi háztartásnak a körmüvek 1046 milliós kiadása a 198 8 milliós fedr. zettel szemben*. A tavalyi hatod
résaiel szemben az idén ötödrész fedezet mu\'»tkozik. A kiadások emelkedése 12 szeres, a bevételeké M szeres. A bevételt 2\'/, millió kivételével a vi/müvek szolgáltat-ják, melyek egy év alatt közel 15 szőrösre emelkedtek. Viszont a vízművek jövedelmét teljes egészében felemésztik üzemköltségei, tehát az u\'cák, terek Összes 850 milliós kiadass fedezetlen marsd.
Az uicik liiztitáia, öntözése 354, az e-rn szolgáló gép<k és enkŐ lök 12, « közvilágítás 120, kerté (ok tti - ■i • f> / ;->MJ/l-„mi, fá»Hé» 3 >. Uut.k V/t millióba kerülnek a varoinsk.
Közel 4 milliárd m város adóbevétele
A deficit csökkentéséhez leg nagyobb tétellel járul hozzá az adók és hasznos jogok .csoportja, amelynek Jeleslege 2 milliárd 475 millió korona, vagyis a tavslyl tiszta adóbevételeknek pontosan 10 azereao.
Általános kereseti adóból 680, késedelmi kamatokból 10, fogyást
tási adókból 717 (bor után 420, hut 260, szesz 10, pezsgő 10, sör 5, áavápy V»»Jkvlz utá^l millió^ millió a bevétel. A fcrgrlmiadó-bevétel 15 szőrösre emelkedett. — Vigalmi ..dóból 100.000 K, játék r-dókból 200.000 K, köstérelfoíla látl dijak (lépcsők, helypénz) 300 millió korona bovéul van előirányozva.
A 3 milliárd 83 mltlióa bruttó adóbevételből kezelési költség (tiszt viselő-fizetések, irodaköltség) 608 millió, tehát az »dóö»sz*g 20•/♦■■-Pénz és hítelcnüveletsk deficitje 90 millió.
A városgazda*ág tlazfáa 305 milliót jövedelmoz
A város épületeinek 470 milliós
\' •• l« I. OÖ -IIU» fl.fti ri
bevételére ciak 28 mlllót fizet rá eslüoateitnt. A vi.o--L.oi 23 ...illld a házmesterek fizetése, 425 millió az épületfenntartás minden költsége.
A váiosi siántójöldek, rétek, le gelök 844 milliós bevételéből 302 millió eladott terményekből, 265 millió a fogattartás, fuvar megtakarításból. 105 millió állat eladásból szármt/ik. A 77 millió üzemi nyerésé/, a bru\'tó bevétel 9 1 szá-Zíléka. Tavaly 193 millió bevételből 114 millió volt a nettójövedelem, vagyis 59 százaléka a költségvetés számadatai azerlnt.
A juhászkutya
Irta Szckula Jenő
A könnyű nyári szél megborzon-gatta a tó hullámait. Késő este volt már és a balalonpsrli falu már Alomba merült, csak egy eltévedt szénásszekér «1őcőgótt még az illatos és porfelhős országúton, de a jegenye-sor a lóparlon ki volt világítva, olt izzik a villám tündéri és fehér fénye, — a szállóból cigánymuzsika csap ki az éjszakába, a bokrok fölött lampion leng, elárulva, hogy a fürdővendégek ébren vannak s még eszük, ágában sincs pihenésre térni Egy pirosernyős lámp* árnyékában két ró ül. Estebédjüket fogyasztják. Az egyik szőke, de ijesztően kövér asz-s-.my, arca még csinos, de már ken-dőzve van s nspp.i rikítóvá tenné a festék. A társa álmodozó arcú, kar
csu, jegenyer.ovésü barna leány, még egéazon fiatal, tokintete riadt és bizonytalan, talán csak nemrég került
ki a bacré Coeutból. Hallgatják a zenéi, meg a fo öJ, cIcs ó
Kél zúgását. Loppgi egymásra néznek Nagyon szerelhetik egymást
Rokonok is, ugy lehet. Az éltesebb hölgy, egy dúsgazdag pesti bank bizományosnak a felesége. Kényes Aladárné, a leány az unokahuga, — Ciikó Ilor.a — szegény rokon, dc akit nénje mindenkorra magával vitt a hol lAraalkodcnő gyanánt szerepel tetlc, néhs meg miot férjhezadásra szám gyermeket. A kövér hölgy Általában joszivü, gyengéd és megértő lélek s szeret mint jó arcú nemtő é& asszonyi szoknyába bujtatott ángyai szerepelni.
A zene egy pillanatra elhallgat.
A lövér hölgy bizalmasan magához inii a pincért.
— Gáza!
— Parancs . . .
— Mit mondott rám az az U\', az a barna olt... « leander cserje alatt? No ne tagadja Tudom, hogy rólam vo\'.t szó. Idenézett.
A pincjr óvatosan hátrapillantott.
Napsütött atcu fiatalember ült a lean:4er tövében. Etőj küzdelembe merüive vérpirotra sült borjucsütök-kei, amit v«c órára fogyasztott ei. Panamaka1app\\l a fején, világor, könnyű nye.sselyem ruhában. így nem íehetett kiveilnl. E\'cgáns külseje
talán egy pesti kellős-könyvelői la kari, de lehetett volna alkirály is Irlandbaa.
— No mondja meg — nógatta a nó a pincéri.
Géza közelebb hajolt.
— Ostobaságot mondott. Azt álli-lot\'a, hogy kilenc hétig juhászkutya lenne . . .
— Hogy ha?
— Nagyságos asszonyom, — da dogta n pincér — nem merem ki mondani.
— Csak bálran — unszolta a kövér hölgy.
— Ha nagyságos asszony a barát néja lenne.
— Szemtelenség ! — kiállóit fel a bankámé.
A pincér megijedt.
— Ez csak idézel ogy ismeri népdalból.
— Tudom. Mégis szemtelenség! Kinek néz engem az az ember.
Di tekinuiét már nem veite le u feketebajuszos férfiról. S még a lor-nyctiján át is megnézte. Nem csúnya. Üü hogy lehet ennyire merész!
— Ha megtudná a férjem! Párbajoznának.
_1924. április 20
Az erdőgazdaság bevétele 522, kiadáss 267 millió. A tiszta jöve delem a bevételnek a tavalyi 44 százalékkal szemben közel 50 százaléka. A jövedelem legnagyobb része, 480 millió faeladáaból származik.
A városi mozi bovételo 1000, ki adása 60.000 korona.
986 millió ezer koronás f« dezete
A költségvetés egyik mulatságosan szomorú tétele a nyugdijak
4* ttgtluÁ elméis <íl6Fráü«*ffH Qg6 B)jlHó kiadás, melynek f.-dczcléql mindöisze iöőő korona bevétel azolgál Ec a fedezet lav^ly Is csak annyi volt, holott a szükséglet már akkor is 70 millióra rúgott.
Maga a nyugdli-kNdás560,gyógyszer éa segély 6—6 millió.
A közjótékonyságnak Is helye került a költségvetésben. Hozzcjáru Ián jótékonysági városi alapokhoz 409, szegénysor lu tanulóknak 3, társadalmi aegélyakclóknak 2 millió korona. Eteknek természetszerűleg frdszete semmi sincs.
Rendkívüli kiadásokra 78 milliót
Irányoztak \'15 a kiadásban, bevételben aecnaili. livtiy jjj uiiniv..
rendkívüli bevétellel 84 mlllióa rendkívüli kiadás mutatkozol).
Beruházásokra 48 millió a költ a\'jr: vízvezeték 30. vásártér tölté.e 8, Zrínyi utcai csatornázás 10 millió. Fedezet 100.000 korona a vásártérből.
Végeredményben a város ház-tartásának 1924. évi a\'ükaégletc 6 910.372,433 K, amire 5.472 274,000
K a fedezet, /agyfa a deficit 1.438 098,433 korona.
A hiányt a» eddigi gyakozlot szerint csak köziégi pótadóval lehelne megszerezni. Egyelőre azon bsn a város megvárja, mig n vá rnaok h/frtirtásanak uj ulipokra rmok liftztaMiiinai u| >npo«i> a.Aió tfirvértsiavas Ut tctŐ alá kerül, amikor aztán a városoknak a pótadón kívül máa jövedelmi forrásokat Is megnyita oak kö\'Uégvetéaeik egyenautyáosk helyrehozatalára. Ezért nem állítottak bo a költségvetés városi pótadó rovatába aemmit. Az általánoa kereseti adót 5 azázalékoa kulccsal állították be.
Lapunk legközelebbi száma — a húsvéti ünnepek miatt — szerdán jelenik meg.
Fényes Aladárnénak nem voll még soha kalandja. Tisztességes nsszory voll. A szerelmet csak piroslábl&s regényekből ismerlo. A férje alacsony, zömök, vörös emberke, aki épen elvette, do nem sokat törődött vele, csak a tőzsdének, üzleti könyveinek és a banknak élt. S a nő is lassan elhízott, ellustult, anélkül hogy megélte volna, hogy szerelmes gavallér andalitó bókokat súgjon a fülébe. De ez a népdalidézel most nem ment ki a fejéből. Napokig foglalkoztatta. Töprengett fölötte, kellemesen bizse-regiette a vérét, ismételgette és mc-rengott rajta, mini a méhzümmögés a fülében zsongott, hajnalban és este Fésülködés közben a tükör elóit hirtelen felkiáltóg:
— Hogy ekkora áldozatra legyen képes az a férfi!
— Milyen áldozatra? — kérdezte ártatlan arccal unokshuga, Csikó Ilona.
— Juhászkutyává változna át é; tem. Milyen csodás ötlet 1 Köilői!
Másnap még korábban ott ültek a vendéglőben. Dc az ismeretlent nem láthatták. EUünt. De a bankárrá ncro. mert kérdezősködni.
I«4. fprlll. 20.
ZALAI KÖZLÖNY
5
Húsvét után rádió-kongresszus lesz Budapesten.
A fővárosban negyven titkos magánrádió van — Áprilisban megjelenik a rádió-rendelet — Három budapesti vállalat pályázik a monopoliumra — A Magyar Rádió Club programja
Megjegyzések
Láttuk az Uráciában a .Pá fi* grOfnőjé" t. Úgynevezett „aláver", szép nagy film, kl\'-ünő szinész-kkel, kifogástalan játék, kiváló rendezéa ben. Megállapíthatjuk, hogjr ez a film ma az elsők köze t»rto.ik. Ec a dolog technikni, kenakedel.r.i ét művészeti réare.
Nem igy állunk azonban ■ film erkölcsi, illetve Irodalmi megvilági-táaánál- Itt már általánosíthatunk, mert majdnem minden film vagy gyönge, igen gyönge Jércmunka, vagy erkölcstelen darab. Kivételt képeznek az iamert regények és azirdt-rabok filmeaitésel.
Mit látunk a „Pária grófnőjéénél. ennél a nagy filmnél, amely Igen tok pénzbe kerölhetett?
Van egy lelkiismeretlen, könnyű-vérű, hiu éa nagyravágyó, erkölc*-telen nő, aki cielekedeteivel és jel lemtulajdonságaival romlásba, szenvedésbe, halálba, rabságba, gyilkosságba dönt egész csomó ártat lao és biciületes jó embert. Még Ombrade is alapjában jó és nemes lelkű ember, akit ciak a szeretet é» féltékenység, a „nő" visz a bűare és nem maga ■ bűn.
Műtétiének az Inassal való viszonya indítja meg a lavinát, a bűnök és azeovedéaok halmazát. Ezért hal meg egy rossz nőért az Inaa, ezért •\'hal meg az áitatlan gróf, ezért lesz fegyenc a nemealeikű Rabalin, ezért azenved az ártatlan éa csupa sziv Manón egy életen át, ezért gyilkol Ombrade, ezért lesz kegyetlen éa lelketleo a nemes öreg grófné és szenved sokáig, ezért jut tévútra — az igazaagtalaniág útjára — az igaz a ág a loig áltat ás, elért leaz Rabalin szökött fegyenc éa ártatlan halott, ezért azenved az ártatlan kis comteas. Szóval hétkőiospiasan, mindenki rosszul jön kl, csak épp az egyedüli bűnös, Muactte* emel kedlk rangban, vagyonban, fényben minden büntcléa és bűnhődéi nélkül, mert amiben része van, az ■zóra aem érdemes.
önkéntelenül felmerül ji kerdé.*, miért legyünk becsületesek, nemesek, jók ? Nem elég, ha az élet unos-untalao megcáfolja a jót ? Még a filmen is csak azt láf^uk, hogy a „roisz" diadalmaskodik ? Hliz lehet a filmet azért érdekessé, vonzóvá, izgatóvá tenni, de legalább a filmen, a színházban, regényben le
Másnap azonban már r.em állhatta meg. Hivaita a pincért.
— Hová lett?
— Kicsoda?
— Hát a ... juhászkutya.
— Elutazott.
— Uira kell! — sóhajtott a kövér hölgy s ugy érezte, mintha a legszebb nyári álma szakadna széjjel.
Elmerengve teklnlcll fel a csillag-sugaras égro.
— Nem tudja, hogy kicsoda ?
— Kovács Bertalannak hívják, ma-gánhivaialn >k.
— Bertalan! — suttogta a bankámé. — Milyen szép neve van. Sohasem felejtem el.
Éjszaka Kovács Bertalanról álmodott.
Történetünk eme ártatlan és egy-ügyü hőse, aki egy dúsgazdag és hatalmas bankámé szivét és képzeletét napokon át foglalkoztatta, a kellős könyvelés lovagja volt egy budapeBtl cementgyárban. De mert pontatlan volt és mindenképen hasznavehetetlen hivatalnok és idejét szivesebben töltötte a lóversenytéren és kéteshirU klubok kártyaasztala mollolt, mint « magas szókbon a fő-
gyen meg a köllöi igazságsjolgálla tát. Vigyázni kell nagyon, a bűn ugyii Igen elterjedt ráif néje társadalmunknak, ezt a rei-delkciéarc álió et\'köxökkel (irodaion, a:inhúx é» mozi) csökkenteni, nem pedig fokozni kell. Követelni ke l a fii mekn\'l n költői igsziágaiolffáltaiáat, a jó diadtiit, » rosas bukását és bünhődésér. Nem ártana a fllmcen-zurát a legerélyeaebben kezelni, külöcöiea a drága külföldi fii meknéi.
4
A napokban befejeződólt színi-előadáa aoroiat után, iromoiu jelentégként kell megállapítanunk, hogy Kanizsának nem kell ailnhóz. Egyetlen egy eato nem volt Igazán telt hár, de a legtöbbizör ürea ház előtt játszottak elismerésre méltó buzgalommal és ügyességgel. — Vidéki színészektől többet kapni nem lehet, mint amit Alspiék nyújtottak. A helyárak igazán olcsók voltak, a nézőtér kevéa befogadó képeaaégű, évek óta nincs hivatásos színművészet a mégsem megy. A kuliurát és művészetet szomjazó közönségnek,Ilyen körülmények mellett meg kellett volna ostromolnia a pénztárt.
Kanizsa akar állandó aiinházat ? Nevetséges, jó urak I Kár a sok bcsxéd, mert beszédnél ugy sem történik m»jd több. Nem hogy 3 milliárd, de még 30 millió se fog összejönni. Nincs itt pénz és ha az volna, akkor meg nlnca Itt kullur szükséglet. Nem kell ide ciak „műkedvelő előadáa" ahol az egyéni érdekeket éa érdemeket lehet fitogtatni.
Ha még la lenne színház, ugy nem lesz közönség, do főként nem leez társulat, amely itt meg tudjon melegedni. Alapi is szívesebben adna jótékonycélra egy fél milliót, hogy ne kelljen a mostani
veszteségét elszenvednie.

A városi közgyűlésről ciak ez a régi ismert impresiió maradt, éa ujult meglelkünkben, hogy nem a közügy érdekli a testületet, hanem a személyes ügy, illetve személyes érdek. A másfél milllárdoi deficit nem érdekelt senkit sem jóformán, ellenboo a helypénzfizetés kérdése az annál nagyobb vihart idézett elő. Hagyjuk már el egyezer a személyes érdeket és foglalkozzunk a közüggyel la valamit I (z. P. G.)
könyvnél, állását etvcsziette ás hóna pókig kereset és foglalkozááínólkUl bolyongott az utcákon. A végkielégítési, amit a vállalat nagynehezen kifizetett, hamarosan elköltötte. A rövid balatoni nyaralásra szomoiu napok következtek. Néhány hóiig még eltengődött kölcsönökből és baráti szívességekből. De állásába nem tudott bejutni. A nagy munkás-kizárások és keresctlenség ideje voli. A lelet már nyomorban töltötte. Néha éhezelt is, hitelbe vacsorázoll a kávéházakban és komolyan gondolkozott azon, hogy főbe fogja magát lőni.
— Kovács Bertalan, — mormogta egy kísérteties éjszaka után — Jeg-okosabb volna, ha rövidesen végeznél magaddal.
Do váratlanul rámosolygott a sze rencse. Reggel egy barátja kereste fel. Jó hírrel.
— Tudok állást « számodra. Je-lenikezz a Fényes Aladár és Társa bankházánál. Otl azonnal felfogadnak.
— Ki ajánlott be?
— Nem tudom. Valami hatalmas pártfogód lehel, akiről msgad sem tudsz.
1922 novemberében egy a kole ránál ic gyoraabban terjedi jirvánr, a rádiólá- hozta izgalomba Ameri-két. Máról holnapra nlakultak a rádiógyárak százai és ezrei éi a leg-dlvatosibb, a legelterj-dtebb jelszó lett Amerikában a: Brodcsting. A hangosan beszélő drótnélküli telefon diadalát jelenli ez az angol szó és ma m*r nemciak Ameriká ban, hanem Európában Is, a Lajtától nyugatra caő országokban a mindennapi élet mindennapi szükség-letét jolentl a kicsiny, hamutárca nagyságú rádiő felvevő készülék, a mely elhozza a aewyorki nagy Opera teljea előadását Bécibe, vagy a ró mai sikastlni kápolna n«gy miséjét PátJiba.
A rádió Európában.
Amerikából pár hónap leforgása alatt átterjedt a rádió-láz Európába Is és London, Pária, Berlin világvárosi kÖzÖasége százezeraiám vásárolta a rádiókészülékeket. Az án-tántá\'lamok kormányai a győztes háború után részint törvényhozáai-lag, részint rendeletileg siabályox-ták a rádió haaználatát, amelyet addig a háború miatt el kellett tiltani a közöniégtől. Két év alatt azonban páratlan népszerűségbe tett azért a modern világnak ez a nagyszerű csudája és ma már a nyugati nagy kulturállamokban mindenütt általános használatnak Örvend a rádió.
Harmincöt aranymárka egy kéaxülók.
Amerikában 1922. karácsonya óta hallatlan fellendűléa kisérte a rádióipert. Ma már több mint 100 ezer gyár foglalkozik rádió felvevő és leadó készülékek gyártásával és természetes, hogy Európában ennek a hatslmas és ciudálatos uj iparágnak a jelentőségét eltŐsorbsa a németek Ismerték fel — Ma már Németországban is foglalkoznak rádiókészülékek előállításával éa Európa azükiégletének nagy részét a százhatvan német ridiógyár látja el. A német gyárak, smelyek körül belül százötvenezer munkást foglal
Lelkendezve sietett a bankhoz. Órákig ólálkodott a kapu előtt. Nem mert bemenni. Féli, hogy züüöit és kétségbeesett külseje miatt kedvezőtlen fogadtatásra talál. Am ellenkező-leg történt A cégvezeső bará-sígo-san kezet fogott vele, szivarra\', konyakkal is megkínálta s udvarias hejlongás kÖ»bín ezt mondia:
— Szóval számiihat a cégünk az ön nagybecsű támogatására.
Nyomban fel is fogadta évi tizenhatezer korona kezdőfizetéssel s az első havi fizetést nyomban ki is .Utalványozta. Misnap elfoglalta az állását.
Itt sem viselkedett valami túlságos lelkiismeretesen, do csodálatos módon mégis meg voltak vele elégedve. A kővetkező hónap elsején magához hivatta a cégvezető.
— ön kiiünŐ munkaerőnek bizonyult. Bátor vagyok felemelni n fize lését havi négyszáz koronával.
Kovács Bertalan alig tudott hova lenni u csodálkozástól.
— Vájjon ki lehet az ón titokzatos pártfogóm?
Mert a bankháznál ő volt a kegyenc, ezt mindenki ludta és éroz-
kotlatnak, meglepően olcsó áron árusítják a rádiókés. ülékeket, a legegyszerűbb rádiókészülék már 3S aranymárkáért mrgkapható, mlg 45 vagy 50 aranymárkáért már olyan felvevő kéizüUkeket ixállita-□ ak n némát gyárak, amelyekkel tökéletesen viasza lehet adni Budapesten a más világrészeken elhangzott opereelŐadisokut, hangversenyeket vagy szónoklatokat.
A Broadcaatlng
A drótnélküli telefon használata két irányban fejlődött. Az egyik a hivatalos sio\'gáiat: katonai, dlplo-miciil, tudomány és zsurnalisztika! szolgála\', amely már nálunk Is tért hódított, mert hiszen a Magyar Távirati Iroda híranyagát drótnélküli telefonon vesii és aztán továbbítja a vidéki fiókjainak, a városház-utcai pilótájából.
A máilk az úgynevezett Broad-cesting siolgálat. Ez a lejfontoa-aabb, ez a nagyobb jelentőségű. A nyugati államokban, az állam bizonyos elkerülhetetlen korlátozások mellett, már engedélyezte a drótnélküli telefon használatát éa ax engedély alapján részvénytársaságok alakultak, amelyek bizonyos dij ellenében rendea hírszolgálatot, zenét, színházi előadásokat, felolvasásokat, időjáráat, piaci, tőzsdei, atb. híreket közvetítenek. Erra a célra 1000 méteren aluli hullám-hosszuiágot használnak és ax ilyea leadó állomás hallócaöve több sxái kilométerre terjed. Ezek ax állomások veazik fel külön készülékeken nagyobb távolságról az anyagot és ezt aztán saját körletük hullámhosszán közvetítik előfizetőiknek. Igy lehetséges, hogy Igen pici éa egyszerű, tehát olcsó rádió-berendezéssel meghallgatható több ezer kilométer távolságban játszó operaelőadás, hangosan, tlaxtán, minden melékzörejtől mentesen.
Nlnca távolsági A rádió megszüntet minden távolságot: a kul-tura mindenki számára és mindenütt hozzáférhető. A falu moat már nem jelenti ax elmaradt két-
tette vele. A fiatalabb hivatalnokok a kegyeit lesték, sokszor még a cégíőnök is elkísérte egészen a lakásáig s mély hajlongások közben búcsúzott el tőle.
— További szíves jóindulatába ajánlom rragam, Kovács ur.
Minden hónapban ujabb javítást kapóit. Már visszaélt a helyzettel. Éjszakákon át dorbézolt az orfeumokban. Napokig sem Járt a hivatalba. Do nem bántolták érte. Sőt a cigvezető még korholta is, mórt nem maradt még néhány napig otthoo.
-— Kímélnie kell magát. Kár volna az ilyen értékes emberekért.
Egy hót múlva ujabb hírrel lepték meg:
— Kovács ur, maga köhög.
— Én?
— Igen. Fiatal ember és köhög. Elküldjük valahova Délvidékre. Kap egy hónapi szabadságot. Kiújultatok háromezer korona előleget is. No ne ijodjen meg. Négy koronás részletekben fogjuk levonni.
— Do . . .
— No szabadkozzon. Felsőbb parancs. Őnagysága igy rendelte.
— őnagysága ?
ZALAI közlöny
1924. április 20.
ségbeesett Bugicot, mell a le?-elhagyatottabb vidéki tanján élő embfr is bekspciolódhst • nsgy kulturkŐ»öiségbe.
A rádió Magyaroraxágon
Migyaror«»rfgon a rídió haszcá |«Ut mJ még törvényen rendelkezések illtjik. A kereskedelmi minisztériumban azonban már el6 készületben van ax » rendeld, amely megengedi és szabályozza ■ rádió használatit és természetszerű elterj-dísét. Máris három tárjaaág vetélkedik egymással, hogy megkapják a rádiómonopollumot. A kormáoynak ugy»nls értesülésünk szerint a* az álláspontj*. hogy » tfchoikáoak ert a nagyszerű és csudálatos vívmányát nem szabsd teljesen azabsddé tenni és ezért egy az állam által megfelelő liberális ellenőrző felügyelete slatt iészvény társaságra fogják bltnl. A monopoliumért eddig három részvénytársaság pályá>ik. At első ■ Msgyar Távirati Irods, amely a Telefon Hírmondó révén kélség telenül némi igényt tarthat erre, a n második az Általános Beszerzési R.-T., nmely bizonyos érdekkörös-ségben vao a potlával és m harmadik a Binffy Miklós gróf vezetésével alakult c-oport.
A kereskedelmi minisztériumban már hossxsbb IdŐ óta foglalkomak ezzel a kérdéssel és értesülésünk azerlnt a rádió használatát axabá-Ivotó rendelet már ei is készül\'. S\'skembcrekbevonásával most végzik ax utolsó simításokat és * rádió-rendelet, értesülünk szerfn*, április utolsó napjslban vagy májúi első felében már meg Is jelenik.
Et a rendelet előreláthatólag igen jelentős és kedvező befolyás *al leiz a munkáskérdésre is, mert Msgysroraxág predesztinálva van arra, hogy teljeaen kezébe vegye a Bslkán felé Irány uló rádió exportot.
Minden vslóixlnüség amellett azól, hogy a rendelet megjelenése u\'án Magyarországon ép ugy, raiot a külföldön Is történt, egész sereg elektrotechnikai cikkekkel foglalkozó gyár kiterjeszti üzemét a rádiókészülékek gyár lásira is és a szomszéd-államok és az egész Bslkán hstslaiss ridió siŰkséglete Msgysr országon talál majd kielégítést.
A rádió a nyugati államokban mindenütt járványszerü gyorsasággal terjedt el és lett a szószoros értelmében tömegcikk, ugy, hogy
• magyarországi drótnélküli telefo nálásoalt úttörői, hivei és szakemberei bizonyosra ve»«lk, hogy Magyarországon pár hónapon belül 100.000 munkásnak fognak jó meg élhetéat adni a rádió gyárak.
Negyven titkoa riídló
A ridló-láz a magyar földet még nem érte el, azonbsn * rádiónak már Igen aok hive van Itt Is. Budapesten. érteaüléaünk szerint, kerekszám 40 rádió\'kéazü\'ák van. Ezeket, miután a törvény til j». tuUjdono gaik ti\'okban tartják ; ■ rádió ro-hamoa fejlődése most már parancsoló szükségét teszi, hogy a ható-aúgol megizünteasék a tilalmat, mert hiszen ma már — a ksthod ciövck feltalálása után — olysn készülékek vannak forgalomban, amelyeknél nincs azükaég ax 50
méteres hullámfel ve vő drót hálózatra.
Ez az egyelőre titokban használt 40 felvevőkészülék a legmodernebb tipusu, ugy, hogy rendőri felkuta tá*uk is nagv\'észt meddő vállalkozás leone. Egéaz k\'co\'oy méretű dobotok ezek a rádió készü\'ékek, amelyeket hozzáértő ember egész könnyen elő tud állítani.
Magyar Rádió Klub
A drótnélküli telefonálásnak egyik irjflelkesebb hive, Horvát István R. T. vezérigazgató, aki a rádió ma-gyatországi elterjesztéséről a következőket mondotta :
— A magyar nsgyközönség ma még tulájdonképen nincs lisztábau a rádió jelentőiégével. Hotzánk még nem érkezett el a rádió láz, pedig épen nálunk, a trianoni Ma* gyarorazágon, a rádiónak elképzelhetetlenül nagy és fontot feladatai vannak.
— Körülbelül hat héttel ezelőtt kezdtem meg a magyar közönség megszervezését és ma már körül belül 6000 tagja van ax alakulóban levő Magyar Ridió Klubnak. Nap-nup mellett érkeznek levelek éa Igy bizonyosra vehető, hogy ex a szám húsvét ulán 10.000 re növekszik és akkor megtartjuk Budapesten ax első magyart rádió kongresszust. Programtnunk a következő: Megismertetni a közönséggel a rádiót, annak vllágjelentőségét, külön fontosságát a magyarságra nézve ; kiharcolni illetékes helyen a magyar rádiótörvény megalkotását.
— Reméljük, hogy az ápriliiban megjelenő rádiórendelet alkslmss
A cégvezető nevetett.
— Igen. No nc tetesse msgát. Maga kis selyms.
Most már kezdte sejteni, hogy tiikos jóltevője nem más, mint msga a hatalmas és rettegett bankár felesége. De mért tes:i? Egyszer mAr látta a nő! a férje dolgozószobájában, ds nem juiou eszébe, hogy valaha is találkoztak volna. Mi vitte rá ezt az ismeretlen asszonyi, hogy ennyire pirtoljon egy rájt nézve közömbös és jelentéktelen embert.
A következő h lekben abbén n megtiszteltetésbe volt része, hogy bemutatták a bankáménak.
A kövér hölgy mélyen e\'phuli. Scive hevesen dobogott.
— Ó, mi már régi ismerősök vagyunk — mondotta a bankámé mo solyogva.
— Igen, dadogta Kovács — de semmiro sem tudott visszaemlékezni.
— Almádiban — suttogta a nö elmerengve. — Milyen szépek voltak azok a nyári éjszakák, a holdsütötte Balaton-partján.
— A Balaton partján! — ismó-lelte Kovács Birlalan gépics.-n.
A nő mosolygott.
lesz arra, hogy a magyarság közkincsévé tegye ezt a halásalbsn beláthatatlan jelert.\'aégü találmányt.
— A Magyar R idló Klub eddigi eredményeiről azt tapasztaljuk, hogy a rádiónak jelentőségét elsősorban a diákság és ax Intelligens közép osztály értette meg. Csodálatos, hogy a vidéken lakó földbirtokos osztály, épen az, smelynek a legnagyobb szüksége lenne rá, teljes kö\'önyt mutat.
— Még mindig szeretne juhász-kutya lenni?
— Juhászkutya?
A bankámé megfenyegette ar. ujjával.
— Ne tagadjon ! A pincér mindent bevallott, öt azt mondta, hogy kilenc hétig juhászkutya lenno értem.
Kovi cs felpattant a helyéről. Kézzel lábbal tiltakozott.
— Nem igaz. Most már emlékszem. Nagyságos uSizonyom olt ült a vendéglóLen egy fUlal hölggyel. Jobbra a cigányzenekartól. l;cn. Viligos. Arra az ifjú nőre mondtam. D: ilyet! Azt a pincért agyonverem !
A bankámé elsipsdt.
— Tehát nem rám gondolt?
Kovács égre-földre esküdözött.
— Hogy is mertem volna ilyel. Még gondolatban is nagyságos asz-szonyomat megsérteni.
A bankámé felállott. Hangja már fagyos volt, mint a jégcsap. Kezét nyujtolia:
— Isten vele, Kovács ur. Jó egészségei.
Két hét múlva Kovács Bsrialaunak felmondották az állásál.
Szemelvények
F.gy úriasszony gyüjtomínyábSl Boldog ar, aki a mától semmi bizonyosat nem vár, a holnapra nem gondol, a tegnspra nem emlékszik.
Axt, hoty eggyel kevesebben va-gyuok : alig vesszük észre, de hogy eggyel többen: nagyon Is,
Az asszonyok kétszer hibásak: nem mondják el azt, amit gondol nak és nem gondolják meg, amit teaznek.
Féltékeny férjjel ugy kell bánnia az asszonynak, mint egy beteggel: nem szabad mellőlo elmozdulnia.
Ha Lzeretsz egy asszonyt, két választás áll előtted: vagy árulkodik rajtad ax asszony, vagy — engedelmeskedned kell neki.
A szerelem a nő életében törté net, a férfi életében epizód.
Ax anyakönyv vezetők sokkal gyakrabban kötnek össze tévesen, mint a telefonos kisasszonyok.
Vannak emberek, akik semmit sem vesznek komolyan, ciak a játékot.
A hozománynak gyakran csak a fala igaz. A „hozom".
Mikor a falusi tyúkot eszik, vagy a tyúk — vagy a falusi volt beteg.
A vadhús annyiban hssonlit ax asszonyhoz, hogy akkor kezd pikáns lenni, amikor már kissé romlott.
A vígjátékban • bonyodalmak házassággal végződnek, az életben házassággal kezdődnek.
Kéz kazet mos — és mindkettő piszkos marad.
Arra gondolunk legtöbbet, akit legjobban azeretnénk elfelejteni.
Egynémely költőnek ajánlatosabb volna, ha ahelyett, hogy gondolatait versben Írná le, inkább a verset írná gondolstban.
A nő sohasem olvan rossz, ami lyennek látszik és sohasem olyan jó, amilyennek tartjuk.
A legtöbb lány ciak azért megy férjhez, mert több szabadiágra »á,ylk.
A DŐ iddl? azép, amíg Itcretlk.
A fl.t.l az Időt előretolni, ax öreg visszatolni igyekszik.
Okos emberek társaaágába be lép egy szép asszony és kész a bolondok háza.
KI koránkéi — keveset alszik.
Cs«k akkor szeretünk valakit, ha hibáival rokonszenvezünk.
He a nő axrret, folyvást sreret, — a férfinek közben egyéb dolga is van.
Arra, akit gyülölüok, tovább emlékszünk, mint akit szereltünk.
Nem hiábi a láncot lejtik, gyakran a lej\'ő kezdető az.
Sokkal több tlsitességes nő van, mint amennyit gondolunk éa sokkal kevesebb, mint amennyi*, mondanak.
A házasság láocs oly su\'yoi, hogy kettő kell a c\'peléséhor, olykor — három is.
Az irigység feltétlen elismerés.
Akinek a puszta szava nem ér annyit, mint ax eskü, annak ax esküje nem ér annyit, mint egy pusxta azó.
A frázis szalonképessé lett hazugság.
Sokszor a hslott még meleg és akik túlélik, már kihűltek.
A házasságban mindegyik fél csudamód ismeri a mislk kötelességét.
Nem fojhataz rá egy nőre annyi rosszat, hogy ne akadjon egy má alk, kl el no hinné.
Uj vágóhidat kérnek a kanizsai husiparosok
Nagykanizsa, április 10 (Ssjit todésltéaMól.
Próger Ferenc, • nagykanizsai huiIparos-szakosztály elnöke és társai beadvánnyal fordultak a városhoz, amelyben kifejtették aggályaikat a képviselőtestületnek a vágó hld átalakításával kspcsolatoS terveivel szemben.
A hutlparosok képviselői a városi közgyűlés előtt a vágóhídi rendszabályokról tartott értekezleten dr. Woljf városi állatorvostól azt ax értesülést szerezték, hogy a városi tanács tervbevette a régi vágóhid kibővítését és átalakltáaát s hogy a régi istálló átépített, jelenleg bőrszáritó raktárnak használt helyiségét akarják serlés lesturó és Jcldolgoió helyiseggé alakítani. Ilyen helyiaégek alakítására ugyanié már régi földművelésügyi minisxteri rendelet kötelezi a nagyobb községeket és városokat. Panaszoljs a hutlparosok bcsdvinya, hogy ax erre vonatkozó terveket szakértők mtghallgatisa nélkül alkották s ezért fordulnak döntés előtt a képviselőtestülethez. Kifejtik, hogy n tervezett, milliókat igénylő és alap jóban teljesen haszontalan átalakítási munkákat Jeltéllenül meg kelt akadályozni.
Miként nem lehtt lélekvesztŐn ax északi sarkra elérni, — mondja a beadvány — ép ugy lehetetlen ezt a korhadt és elsvult intézményt a köz szolgálatába állítani. Sertésvágóhíd hűtő nélkül elképzel hetetlen. A bőrszárItóból tervezett sertéaieszuróban legfeljebb 1—2 mester dolgozhatnék egyazerre, holott, külöoöien ünnep előtti napo kon 30—40 sertést is v/ignak egyszerre. A vágóhldhoz vezető ut még jobb idiben is járhatatlan. Eit blxo nyitjs, hogy az elszállításra vágott
1924. áptília lx>.
borjukat kiviszik
A husiparosok kívánsága, Hogy emeljék bár fel a vágóhídi dijakai, de axért adj*nak is valamit. Kivin ják, hogy semmi kibővítés, lesiúu ráció, átalakítás ne történjék, hanem a jelenlegi vágóhíd anyagából a tcrvexett vásártér és a Prioc>pális-csatorna ösazesxögelésénél modern, uj vágóhidat építsenek hűtővel, amelyet a váaároa idegenek la Igénybe vennének. Kérik, bogy a város küldjön ki bizottaágot ennek a kérdésnek megoldásira a a bizottságba hívják be a huslparos axak-osxtály három tagját. A költségeket termésxeteaen nem hajlandók egéaxében a huslp-rosok viselni, mert hlsx a vágóhíd közérdek.
A város a kérvénnyel ezidősze-rint érdemileg nem foglalkozik. A vágóhíddal kapcsolatosan felmerült tervek kivitelére a közgyűlés határozata értelmében nem kerülhet sor egyelőre, mert » svájcifrank kölcsönt a vízvezeték klépitéaére éa utca burkolásra fogják felhasználni.
?ALAI KÜLLŐK)
A nemzetgyűlés munkarendje
Budapeat, április 19
Ma délben a kormány tagjai minisztertanácsot tartottak Bethlen látván gróf miniszterelnök elnökié •ével, amelyen a folyó ügyeket tárgyalták éi szóbakerült a parlament sxünet utáni munkarendje Is. Már megtörténtek az Intézkedések arra nézve, hogy ax egyes reszort minlsx-terek előkészítsék a tárcájuk kere tébe vágó törvényjavaslatok közül szokat, amelyeknek parlamenti tár gyalása ugy a bizottságokban, mint a plénum előtt május közepén megvitatásra kerül.
Miután Walkó Lajos kereskedelemügyi miniszter előkészítette azt a javaslatot, amely a gazdasági megkőtöttaég eliminálását célozza, nevezetesen az uj autonom vámtarifáról axóló törvényjavaalatot, ex lesx a sxünet utáni parlamenti iár gyalázok anyaga éa ennek tárgyalása alatt történik meg s még megoldásra váró törvényjavaalttok bizottsági tárgyalása, ugy, hogy a nemzetgyűlés munkájsban a folyto nosság megszakítást nem szenved.
Korányi pénzügyminiszter Párlsba utazott
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter a huavéti ünnepeket arra használja fel, hogy Páriaba utazva átadja viaaxahivó levelét a francia köztáraaaág elnökének és hogy elvégezze a sxokásos bucsulátogatá sokat. Exek megtörténtével a pénzügyminiszter haladéktalxnul via»sa-tér Budapeatre. Távolléte Idejére ■ miniszterelnök a pénxügyl tárca ügyelnek intézésével Walko Lajos kereskedelmi minisztert bizta meg.
J. Smith ntaxáaa
Párísból jelentik : J. Smith ér ke-zését április 22. és 23. között várják. Először Londonba utasik és onnét fog megérkezni ax emiitett napok valamelyikén Párisbj.
könyvelőt,
gáp és gyorsiiisban gyakorlott
tisztviselőnőt Hirsch és Szasö
(x) Url é. mőI divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dexaö cígnél, F6-UI t.
A feltámadás Ünnepe
Nagvkanlxsa, április (Sajst todésrtcnktól)
Nagyszombat délutánján ü-.uep lőbe öltözött a vriros feltámadásra. Ax üzletek öt órára lezáHak, • körmenetek utvonalain kigyúltak • házak ablakain a gyertyák éa • még alig ideért tavasx virágai köszöntötték az ünnepet.
A felsőlemplom körül őtóratáj ban már nagy néptömeg várta, hogy meginduljon a körmenet. Benn a templomban a jólelkű apácák minden izléae éa finom gondoskodása sugárzott a Krisztus koporsójáról, ahonnét pontban öt órakor elindult a körmenet. Isko-lás gyermekek hosszú sora nyitotta meg a menetet, utánuk a gimnázium cserkésx-ciapata, a kedves-nővérek. A baldachin után felsora kozott szépen fegyelmezett rendben a város minden rendű éa rangú közönsége. Elől a legfőbb hivatalok vezetői, axtán ax Ügyészség, a városhása, a tőrvényszék, bíróságok és egyéb hivatalok, a rendőr-ség, postások, fogháxőrök kstonáa sorsi vonultak. A menetet a hivők nagy tömege kísérte a templom körül megkerülve az egésx templom előtti térséget.
A ferencesek plebania-templomá-ból hat órakor indult el a körme net. Ide vonult fel kevéssel előbb xeneszóvsl a katona-banda. A ha
talmas menetet a tanuló ifjúság sorai nyitották meg, majd zásrlalk alatt az egyes csoportok éa egye sületek: földművesek, Ipartestület, Legényegylet, kereskedelmi- és ma gán alkalmazót lak, vasutasok, postások, pénzügyőrök, adóhivatal, a Tisztviselőnők Egyesülete. Mária-leányok, Kongregációk, Oltáregye aület, a ferencrendiek, tűzoltók, a húsvéti egyházi énekeket játszó katonazenekar, majd a katonai diax-száxad első fele acílslsskos teljes felszerelésben. A baldachlnt a vaa sisakos fegyveres magyar katonák kisérték, előtte meg fehérruhás, fátyolos leányok sora ment liliom-szállal éa égő gyertyákkal a kezükben A baldkchln után vonult fel a katonai tli\'tlkar, majd a disz század máaik fele éa utánuk megint beláthatatlan sorban Nagykanizsa katolikus közönsége.
A menet a ferencrendiek templomából kiindulva a Zrínyi Miklósutcán, msjd a Fő uton át tért vissza kiindulási helyére.
Valóban impozáns megnyilvánulása volt Nagykanizaa huavéti örömének mindakét feltámadási körmenet. Ax utcákat, amarra átvonultak, mindenütt váglgállta sz ün neplő tömeg és levett kalsppal üdvözölte a hitéletnek azt a sxép megnyilvánulását.
HÍREK.
— (Naptár) Áprilia 20. Húsvét vaaárnap. Április 21. Húsvét hétfő. Április 22. Szótér, Caj.
— (Időjárás) A Meteorológiai Intézet jelentése szerint szárazabb idő várható, később hőemelkedéisel.
Nagykanizsán szombat reggel 7 órakor hőmérséklet +5 0° C, szél: északkeleti Délután 2 órakor: hő mérséklet -f- 12 3° t, szél: északkeleti. Este 6 órakor: hőmérséklet -f 8 9* C, szél: északnyugati.
— (Még tart a budapeati nyomdáaz-axtrájk) Budapestről jslantik: A nyomdász-sztrájk ügyében a mai nap sem hozott megegyezést s igy a főváros húsvét napján is újság nélkül marad s csak a „Reggeli Hírek", a „Szózat" és a „Népszava" jelennek meg. A munkaadók s a nyomdászok kép viselői kedden folytatják az egyezkedő tárgyalásokat.
— (Elnökválasztás sí izraelita hitközségben) A nagy-kanlzsai izr. hitközségben 22 én kerül betöltésre ax egy év óta üresen álló elnöki szék, továbbá több elöljárói hely. Egy mérnök, Székely Nándor és két ügyvéd, dr. Bród Tivadsr és dr. Weisz Lajos van az elnökjelöltek között s a hívek belátása fogja eldönteni axt, hogy ki alkalmasabb a mai nehéz gazdasági viszonyok között a vezetésre s kinek a személye biztosítja a felekezeti belső békét, mint a város egéss közönségével való harmóniát.
— (Adomány) Hojjmann Mór a Szegényház betegeinek 30 liter bort adományozott. Köszönetet mond érte a Szegényház vezető-sége.
(x) Eljegyzések. Antal Msncit eljegyezte Guttmann Károly. (Min den külön értesítés helyeit).
Singer Rózsika (Nagykanizsa) és Sattler Gyula (Balatonfüred) jegyesek. (Minden külön értesítés helyett).
— (Anyakönyvi hírek) Az elmúlt héten született 15 gyermek, 9 fiu és 6 leány. Házasságot kő tőitek : Bencte Ferenc vasúti fűtő, Köbll Katalinnal. Gál Ferenc utcaseprő, Pávlcs Juliannával. Szemllcs Károly cipiszaegéd, Svarc Erzsébettel. Göncz József autójárati alkalmazott, Piánder MárlávaL Elhal tak : özv. Perkó Péterné Tóth Ilona 30 éves, végklmerűiés; özv. Böhm Mihályné Takács Eaztar 73 éves, gyomorrák; Tóth Mária 79 éves, végkimerülés; Kis Istváo 2 hóna pos, bélhurut; Horváth, jóxsef 19 éves, tüdŐgümAkór; Gay Tivsdar asitalo<mester 67 éves, tüdőhurut; özv. Csengeri Edéná Bslachorn Róza 57 éves, kizárt sérv; Btder-nyák Mihály napszámos 81 éves, aggaszály ; özv. N«gy Lászlóné Len-kovics Juliánná 34 éves, lüdőgümő-kór; Cigány Vincéné Bándi Teré zla^3 éves, veselob; Gróf Jánosné Ciíuyi Ró/álla 57 éves, szivbénu-lás; özv. Kárlovici Péterné Bolf Katalin 53 éves, tüdőrák.
— (A Saaa mttvésspár kép-klállltáaa) O/Ömmel értesülünk, hogy (Sass) tirunner Ferenc és neje Farkas Böske, kik oly hosszú évek óta életjelt sem adtak msgukról, teljes vlsszavonultságban, csupán művészetüknek éltek, két évvel ezelőtti nagyalkerü pesti kiállításuk után, végre a közeljövőben Itthon l*> gyűjteményes kiállítást fognak rendezni. A kiállítás anyaga rendkívül érdekesnek Ígérkezik, mert a művészek nemcsak legújabb alko-tásslkat, hanem a md^-Jgen nagy számban, úgyszólván \' minden előkelőbb családnál magántulajdonban levő müveiket Is kl fogják állítani. Addig, mig a kiállítás snysgábsn gyönyörködhetünk, szeretettel várjs Nagykanizsa S»a*ék müvéaxetének városunkban valő újbóli megjelenését.
— (Jegyaőbál Kőrágóőraön)
A kővágóőrsi jegyzői kar húsvéthétfőn az ottani Jászay-vendéglŐ-ben kabaréval egybekötött táncmulatságot rendex.
— (Megfojtott, az apját)
Szépeikről jelentik a Zalai Köz• lönynek: Tóth János 68 éves sze-p-tki földművest csütörtököt este 27 éves fia megfojtotta. Ax asszony és a fiu már több Ízben is prőbál-kosták az öreget eltenni láb alól, azonban nem elkerült. A tett elkövetője mindjárt a gyilkosság után jelentkezett a csendőrségen. A bíróság helyszíni szemlét tsttott és megindította ax eljárást.
— (Felemelik a tanítók éra-számát) A kultuszminiszter már régebben tervbe vette, hogy a tanítók óraszámát felsmell. A városokban ugyanis ax a helyxet, hogy mivel az iskola kevés, a tanulók felváltva járnak Iskolába, sz egyik nap délelőtt, a másik nap délután és igy ■ tanítók munkaereje nincs kellőképen kihasználva. A jelenlegi rendszer msllett a tanítók átlagosan heti 18—20 órát tanítanak, bár heti 32 óra vaa részükre előírva. Azt hiaazük, hogy a mig nem fog kellő tanterem rendelkezésre állani, addig bajos lesz a helyzeten sagltaoi.
— (A zalaegerszegi keres -kedelaslaták külföldi nyaralása) Megírtuk aaoak idtjáo, hogy a zalaegerszegi kereskedelmi iskola igazgatósága érintkezésbe lépett a grácl és a linzi kereskedelmi iskolákkal, hogy a nyár folyamán neon volna-e lehetséges ax iskolák tanulóit cserébe adni. A válaax mindkét helyről megérkezett. A linzi iskola sz akciót a szülők elhatározásától teszi függővé, a grácl lakols válasza — elzárkózáa. Okul azt hozzák fel, hogy a magyar nyelv nem praktikus.
•— (Szabadbattyánon is meg fog állani a balatoni gyors) A Délivasut közli, hogy a 202. sz, balatoni gyorsvonat, amely* Budapest Délivaautról 8 óra 50 perckor indul, április 16 átél kexdve további intézkedésig Szabadbattyán állomáson utaaok, föl és leszállás végett feltételesen megáll.
— (Áprilisban már mmm lesz vaautl tarifaemelés) Megírtuk, hogy budapesti híradások azerlat húsvéttól 50 százalékkal megdrágul a vasút. Erre vonatkozólag most axt ax értesülést kaptuk, hogy a hir ebben a formájában kicsit ko-. rai, mert hs s felemelés 20 án történnék, azt már 15-én közhírré kellett volna tenni. Ez nem történt meg, tehát húsvétra nem Is történt tarifaemelés. Igy valóazlnü, hogy az arany-tarifa a vasutakon junius elsejével lép életbe. Értesülésünk axerlnt sx áruforgalomban ax arany-tarifára való áttérés alig jelent díjemelést, mert az árutarifa tételei ma sincsenek ax aranyparitás alstt. Legfeljebb arról lehet azé, hogy a személy szállítási tarifa fog aranyértékben kifejezve emelkedni.
— (Hosxonnégymilllés postai lopás), A kaposvári postahivatalban szenzációs lopást fedeztek fal. A tamási posta hivatalos pénzkülde-méayét a 22o £>s mozgóposta hozta egy fehér faládlkában Dombóváron át Kspotvárra. Ax ügyeletes tisztviselők amikor felbontották a ládl-kát, megdöbbenve tapasztalták, hogy az teljesen üres. A kisérő Iratok axerlnt a tamási poatahivatal 24 229,000 korona hivatalos pénzt tett a ládikába. Az eset felfedezése után azonnal megtették a leg-szélcsebbkörü Intézkedéseket a tettes kézrekerité^éro. Értesítették a rendőrséget, amely megindította a nyomozást. Eddig a legcsekélyebb nyom sem merült fel arra nézve, hol, ki nyithatta fel a ládlkác s szedte ki belőle a 24 millió koronát.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. április 20
el — (Ezerszáz éri bórtÖnbílntctést)
cl szablak ki a franciák ex általuk megszállt ki Ruhr vidéken azokra a hámotokra, kik has*-jokboz való hűség folytán nem engedeljuos-kodtok a franci* oroszainak, ellontmoodottak a klídott roadoletokook, megtagadták • franciák részire a szén ét más szállításokat s lehetetlenné tották, hogy a franciák könnyusxcr-ral xsebelHessék bo mlndszt a kincset, melyet Németországtól elrabolni akartak és részben ol is raboltak. Tiiooogy millió német ál ezeo a mogssállt területon a óbból a lálokizámból a gyomokeket ás serdülő leányokat kivéve, alig. van férfi, líju vafcy asszony, ki kisebb-nagyobb pénzbüntetést nccn kapott volna axért, mert a francia ostorcsapások alatt is német maradt
— (Pincérek fehér kabátban) Huavét vasárnapjától kezdve • Centrál kávéház pincérei a roeg-azokott fekete azmoking helyett fahér vászonkabátbVh fognak felszolgálni. Az újításnak minden e«Btre őrülhet a közönség higiéniai szempontból Is, ámbár természe-teaeb az volt a*z Indító oka, hogy a pincéreknek a sovány kanizsai káresetből nem telik fekete ruhára, í — (Vigasztalódjunk t)Kecske-
mét város 1924. évi költségvetése 25 milliárd korona, amire még 20 milliárd fedezet sincs.
(z) Sfnger Jóxaef éa Társa dlvátáruháxa Erzsébet-tér, Köz pöht sí ál ló épület, megbízható be vásárlási forrás. Alapitvfc 1960-ban.
— (Keszthelyi gazdámok bálja Kapós ▼ ár o11) A keszthelyi radaaági akadémiai hallgatók Dal éí Zeneegylete azegényebb sorsú, társaik felsagélvezésére m\'áius hó ift-\'/n KiboWárbt*, \'a Vffftásban. | hangversenyt akarnA tartani. Az. Alsódubántuli Mezőg\'azdásáti K* marii a azép terv meg Valósit ásálr hazafias készséggel tárfogat jrf, mec** ■ezzel azt a haladni \'vágyó, tanuhsi kívánó ifjúságot segíti anyayi gon J-jafban.Tnely ifjúságnak feladata lés*
a magyar mezőgazdaság fejkaztése, ifőbbrevftele. A hrtybeli Nenueti Ksszinó Vezetőcégével folytatott alŐ zetes megbeszélés alapján tezvbe -van véve, hogy ■ Kaszfnó ho)yUé-;geiben táncestélyt Is rendezne a* akadémle hallgatósága.
— (Három lánya ssflWtett) Tirpák Jóisefné klavárdai asszonyinak három kislánya született. A
hármas ikrek minden tagja poitt , gás egészségnek örvend. A keresz felö ünnepélyes kéretek között tőr ^tént, a három Ikerleányt óly nagy közönség kísérte a templomba, mintha lakodalom lett volna.
— (Janin* 30 ám megexBnlk ax Árvizsgáló Bizottság) Buda
■ pesti jelentés szerint a kormány ju olus 30 án megszünteti az Arvlrs gáló Bizottságot és áttér a belföldi szabadforgalomra. Az Árvizsgáló Bizottság tisztviselői ka*át elbocsát-a iák éa végkielégítésül négyHórtapI .fizetésüket kapják. Azt tervetik, Wy június 30-lka után. átmeneti Időre, valamilyen formában még fenntartják azt árak elleoőí\'ését. terv szerint esetleg a belügyminlsz térium egyik osztályát biznák meg, hogy ellenőrizze az árakat.
— (Ax elaő toronyháx Ham bnrgban) Hamburgból lelentik : A most épült 11 emeletes és 50 méter msgasBallin.házal, amelyet egy nagy hamburgi részvénytársaság épiltele t, ünnepélyesen átadták a forgalomnak. Különösen impozáns a lépcsőház, amely spirálisan 50 méler magas Ságba vezet ós teljesen megfelel az építmény toronyjellegének. A hftz tetején kert van kantinnal, ahol a vállalat 5000 alkalmazottja kellemes üdülést talál és étkezhetik.
m06YRR HOZSRNNR
Irta Barbarits Lafos
Érzed-e,. hogy lüktet valami vartízs a halvány-zöldbe sápadt ap*onyan? És érzed-e, hogy a harcos feltámadás felénk is jön nagypéntekes. százezrek könnyétől feldzott utakan? Zsolozsmdnk még a |a| és könnybe fult a régi alleluja minő. Qe . . . érzeö-e? . . . valaki jdr a ram feletti, és glória dereng a halk homályom dt, amit évezredek silhuett|ére hint. minden kis ajtdt megkopogtat megkérdi, élnek-e a régi lángok és jöhet-e a tauasz uj színekkel, nyilnak-e újra a letört virágok.
5 a glóriát derengő halk ftomdtycn dt a hosszú évek gyilkos nagyhetére-jönnek mdr . .. jönnek nagy magyar csodák*. És jönnek .. . jönnek az uj riaddk és megfeszítik a koporsd födelét, hogy meggyalázott oltdrok tövébere a rabbilincset bosszú Idngja tépje szét. És jönnek . . . jönnek kitépett sziuck magyar tarldn fdjá, piros virágot szórva. ÍTlagyar tauasz koporsóját" hiába őrzi ezer pribék, mikor üt majd az árer
és talpradll. a megfeszített ős-titán-, lesújt a kripta-falra borzalmas-nagyot, hogy feltámadjon mult. Remény,, dicsőség,, amit megöltek vulkános napok. Trianon-temetőnk . . . hóhérok álma remegve néz a nagy feltámadás elébe, mikor kibontja szárnyát a magyar tauasz -s-* felezd II az idők lázadd egére.
Ödőkldltja az-egész világnak: „ Rlleluja! Rlleluja 1! R magyar\'élf R magyar élni fog:—l"
S a napsugárban újra feíragyog: a szent határok büszke koszorujis.
tal^étl
— (Polncará tizenharmadik |
kabinetje) A \' Poincsré kormány sorsa felől sokat találgatnak most a fraociák. Nem csupAn a poütikai helyzet jelentősége okozza est, ha nem egy másik körülmény,.még ps-<lig az, hogy\' ez Poihcsré- tizenharmadik kabinetje. A tneusoi\' szonátor mbst alakitolt : tizenharmadszor kor rhányt és ezt szeríocsétlon saímrvik tar*(jftk az ellenzéki franciák. A vÁWteiások előu most már a választási elhelyezkedés ízrs1> a poütiku solial. U\'OljAra 1919 végén voltak vátasztások Frkr.ciaorszégban Oe-meheeau alatt, aki 1^20 januárban rnegbúkott; őt követte Mllicrand szep-temoerig, majd Leygues" kormánya }öt< 1921 januárig. IMI >nuérjától 1022 január 26 ig Briand volt a mi niszterelnök, s őt kövotte Poincarí^. akinek tizenkettedik kormánya k6t évig, hét hónapig és iit napig maradt meg, amig nem jtHt ea a bizonyos tizenharmadik.
—» (A létfenntartás kőltaógei Európa orsxágalbass) A nemzet-\'közi munkaügyi hivatal kimutatást kéaiitett árról, hogy mely országban mennyi szükséges az életfenntartáshoz. A kimutatás azerint az 1923. év utolaó hónapjaiban Magyar országon, Belgiumban, Franciaországban, Luxemburgban, Norvégiában, Auaztriában, Lcngyelor-azágban, Oroazországban, Svájcban éz lodiaban emelkedtek a lét
fenntartás költségei. — Angliában, Svédországban, az Egvcsült Államokban, Kanadában éa Dél Afrikában nem változott az öiazog. Finnországban é» Olaszországban pedig csökkent. Németországban decem ber közepe óla etabiluálódás állott be és a kiskereskedői árak a nagybani árakat követik.
(x) „Tetra" caecaamő-kelen-gyék Schwarcz Dezső cégnél, Fó-ut S. szám.
— (Azáprillal drágatáa addig minimális) Hónapok óta tartó folytonos drágulás után végre be számolhatunk arról, hogy az atolsb kőt héten, alig van drágulás. Ha a posta nem emelkedett volna 50*/e* kai, Ugy végre olCóbbodáet jelenthettünk volna. Tilálunk egyéb ként töt>h> olyan szükségletidkket, amelyhek az ára az utolsó két-héten osökkeo). Így a nullásliszt 4Vo-kai, a kényét liszt 4% kai, a ísir 3% kai. a tojás- 16% kai, a cukor 3% kai • ellenbea emelkedett a zsemle 3%\' kai, a marhahús kai a t«) 2»/«-kal. E" változások figyelembe vételével a drágulás átlaga április IS én 1914 julius végére vonatkoztatva 18.985, vagyia amiért békében 1 K t fizettünk, azé,) ma 18.985 Kt kell
fizetni. A drágulást jelző azám d*C.
végén 8005, március végén 18932; tehát a drágulás átlaga január 1 je óta 137\'/,. április 1 jo óta 0 2%.
Érzel szemben a szakszer vezet I tanács számítása alapján az eddigi épri-
lisi drágulás 1 029*/..
— (GojbsI labdában a Niagarán kcrcsztCU) Amerikai lapok jelentése szerint Bobby l.o»;h, aki már ogyiiben égy acélhordóban aaegutzU a Niagarát, most bejolen-tette, hogy esi a veszélyes bravúrt a közel-jövóboa egy nagy gumilabdában szándékozik caegkUérelnl A gumilabda autókerék-vastagságú les* és bensőjében tiggőágyban log feküdni s vállalkozó Bobby Loach.
— (Légfigyl hivatal) A kereskedelemügyi miniszter a kereskedelemügyi minisztérium kebelében M\'gyar Királyi Légügyi Hivatal feléllitésát rendelte el. A Légügyi Hivatal hatáskörébe tartozik általij ban a légügyi igazgatás vezetése és ellenőrzése. A Légügyi +llvatsl április 10«én kezdte meg működését
(x) Nagy pénx megtakarítási Amig a készlet tart, vásárolhat mér lékelt árban kartonokat, batlsztokat és grenadlDokat Singer József és Társánál.
—. ^Elmarad m közalkalmazottak hjusTéti sagélye) Ez évben cimarsd a közalkalmazottak húsvéti segélye, melyet ■•forradalom ukán-\'a \'karácsonyi aeigéty mintájára rendazeresitettek. A közszoU gálátI alkalmazottak idejében kérték-e mérsékelt aegélyek folyósításét éa hivatkostak -arra\'ia, hogyi« márciusi fizetéspótlósegély elmaradásáért április hóra kárpótlást Ígért a kormány, de ez mindeddig nem következett be. A pénsügy. miniszter ennek ellenére az elutasítás. álláspontjára helyezkedett s azt sem engedte meg, hogy az egyes tárcák idóközi megtakarítása terhére aejét maguk gondoskodhassanak alkalmazottalkról.
— (Uokáca rendezett taná caa vároaaá alakul) Mohácsról jelentik : Mohács nagyközség elhatározta, hogy átalakul rt. várossá. Btranya megyének ilyenformán ez lenne egyetlen rt. városa. Ugyanilyen mozgalom Indult meg Oros házán. is.
~ (Yeaxprém »tbrf+my l|«tó a ágért) Mialatt Nagykanizsán a !cXkülönbözőbb értelmekkel fogadták a törvényhatósági városié való -átalakulás terveit, azalatt m^a városok most la fáradatlanul dolgoznak ugyanezen tervük megvalósításán. Veazprém város közgyűlésén óriási többséggel kimondták, hogy a törvényhatósággá való átalakulásért kérvényt intéznek a belügy-miniazterhe^.
— (Kiatraflkoaok értekezlete) Szilassy Józaef, a Dohány-kisárusok Országos S<qvetségének elnöke é« Szarvas Kálmán a „Dohány.kisárusok Közlönyé"-nek szerkesztője Nagykanizsára jönnek,hogy itt is megalakitoák a szövetség kanizsai fiókját. Kedden este fél 10 órakor tartják alakuló megbeszéli aüket, amelyen ósazrjőooek a vá-roa és ■ környék kiatrsfikosai.
— (Tilos a aárkánycrosztós) A •segedi ceodórség újból szigora rondelkezá-baket léptetőit életbe a sárkányok ellen. A sárkányt minden egyes esetben elkobozza a zendónág, mivel a sirkányeresstésok rongálják a telefonvezetékeket.
(x) Vásson-vásár. A legfinomabb minőségű siffonokat, batint-aiffonokat, zefírekat, kanavásznakat, vásznakat, auginokat, damasztáru-kat nagy választékban Singer József is Társánál szerezheti be.
— (Sopronban kutyahuat eaxnek) Sópronból leientik: Sopronban az utóbbi hetekben feltűnően sok kutya veszik el. Tegnsp-előtt egy bérkocsitulajdonos két hatalmas farkaskutyája is eltűnt. Az egyik 70 kg os óriási állat volt A hatóságok szerint, a külvárosban lakó stegényaorsu, nagy nyomorban tengődő emberek fogdos-aák el a kutyákat, akik leölik és a húsát megeszik, bőrét pedig jí pénzért eladják. ^
— (Marcoal elvált a f«l«»* gótől) Rómából jblentlk, hogy Maratni, a hires feltaláló elvált a feleségétől. vsi ópert nemríg \'e" jut. be p fiumei biró.íg. mé{ Fiúménak Ol\'.iouzígb. v.K\'be Iccbclczé.c -1511 él .1 Ítéletet DIOlt •i olm blrttaly l»^arvéoyerott Umerto .1. M.roonl elvált feleiéi\', iial.Mtt O\'Bfleo Be.tiiee,
Ir n.m..l Ct.lidból .lérm.\'l.,
t*i\\fMárignöli Uborfo \'»<rklh<"
M.rconl .iszony lemondott »x ol." királyné ud»»rh8lgyén.k cloaérSI, wolt urától pedig Igen n.gr öli-• regü végkíelégitéi kapott.
-ty.4. április 20.
X^T^**** Svájcban ^.
-ChMében) A. németországi ét angliai f$!drengésjaj,& készülékek
• napokban d. u. öt és hat óra között rendkívül ,«xőa földrengést jeleztek, amelynek távolságát mintegy tjzezer kilométerre becsülik. A ren-géa két óra hosszat tartott. A műszerek azerint ez a földrengés erő-sebb volt, mint a leguiabb japán földrengés. A tudományos körök
•-wigy aggodalommal várják a híre-- keV melyek a földrengés axinhelyé-röl-számolnak be, mert ha a mü-azerek által jelzett rengés emberiakt*! megmívelt területet sújtott, megmérhetetlen pusctitást okozott mt emberi szorgalom müveibea. Ugyanekkor délután Scájcban is erős földrengés volt. A walliai kantonban délután 1 óra 50 perckor megmozdult a föld » a lengés igen ppgy károkat okozott. A fö\'dlöké sek<-t Genfben í« erősen érezték. Londoni jelentések azerint a földren gés különösen Chile tengerpartján pusztítóit Megállapították, hogy a faenzai földkutató ikllomáa sxeiz mogra\'ja négy órán keresztül sza kadatlanut jelezte a földlökéseket, mlg « dublini Intézet műszerei máifélórai kilengéseket mutattak.
(x) Dnnántnl legnagyobb ss5-TŐpamat éa azövőcéma raktára. A világhírű jóminőségü szövőv pamut 3, 4, 5, 6. 8, 10 és szövőcérna 12, 14, 16. 18. 20. 22, 24 es vastagságban, továbbá bordó és vörösfejtő kapható Singer József és Társa g^yári raktárában.
— (Napoleon görög kalóx unokája?) A francia }>ajiobsn élénk feltűnést keltett René Puaux nak, a hires Napoleon-kutsiónrk ie«uja-ban nyilvánosságra hozol! ax a véle ménye, hogy Napoteon valószínűleg göföK származású volt és hogy nagyapja az a hires kalóz, aki a maga idejében Messina és Maupan között nyugtalanította a tengert. $jk adatot «oro> fel Puaux a maga Állításinak
• támogatására ós elmondja, hogy ez a káló?, aki hoss u és hanyatoti élete folyamán tömérdek ellenségre tett szeri, élele végén le epsdett le Korzika szigetén és hogy teljesen elrej tőzzék üldözői elől, a Bonaparte nevet .vette fel.
— (Repülő automobil) Tog nap még utópia volt az automobil
• repülőgép s csak a szenzációs film drámákban szerepelt, mint trükk, Amerikából azonban most hire érke zik hz igazi, létező autóbíplánnak. Jersey államban készítették ezt az
•első repülőgépit, amely r^irvt^egi\'-szerü autó /ojja az országutakat és már a következő pillanatban — minden különösebb nekikészülődés nélkül — a levegőbí* emelkedik. Hogy a (alalrr.ány mennyire konstrukció-képes, mennyire üzemképes,-egyelőre meg nem tudható, ds az elméleti, sőt előállítási lehetősége végre elérkezett. A\' mi rohanó korunkban bi zooyára belátható idő kérdése -lesz, mikor a repülő-automobil praktikus-jelentőséget nyer.
(x)- Szövet- divat. Tavaszi, női
juha kosztüm köpeny, férfi öltöny éa átmeneti\'kabát kelme újdonságok naponta érkeznek Singer József és Társa dlvatárubázába. ^ (x) A tavaszi táalat Kapoa m várót t áprilía hó 17 tői 27 lg laax nyitva.
—r Felhívjuk t. olvasóink axl-▼ea figyelmét, a lapuokban naponkint megjelenő Milhoffer aora--jegy főelárusltó Milliárdos nyarési esélyre vonatkozó hirdetésére.
ZALAI KÖZLÖNY
(x) Az Uránia mozgó kedden és szerdán újra egy meglepő tökéletes ségü filmmel kivánja hálát közönségének nagyot és szépet váró igényeit kielégíteni: Ax ifjú Medardus sal. A film Schnitzler Arthurnak világhírű drámája ulán készüli. Szövegét Vajda László irta át, a rendezés Kertész Mihály munkája; mind a kél névvel találkoztunk a Sodorna és Gomorva világsikerénél. Szereposz lása bennünket magyarokat különösen érdekel, mert külföldön élő leg jobb színészeinket foglalkoztatja : özv. K\'ahmé, Hegyest Mari; Medardus, a fia, Várkonyi Mihály; Valois hercege, Réthy L^jos; Heléna leánya. Eszter-házy Ágnes; E«chenbacher, Szőreghy Béla. A film Nspoleonnak 1809 iki bécsi látogatásával áll kapcsolatban.
(x) „VI* fiuk". Jaxz Band ara-Ionzenekara, esi én kint az „Arany Sí«rv«s" kávéháiban hangverienyez (x) A jól öltözködő url éa női világ figyelmébe 1 A F1LIPP , kötőd* (Szombathely, Széli Kálmán utca 6.) harisnyál éa zoknii a leg értékesebb anyagból ssját mühe lyénen készülnek. Előnyük, hpgy saját anyagukból mindenkor fejel hetők éa-javíthatók, igy nem kell velük otthon vesződni Az árak a mai gazdaaágl vis: oayokho* mérve előnyösek, mindeneseire olcsóbbak, mint bárhol másutt. Tessék róla m-ggrőződnl
(x Ne dobja el axerencséjét, hanem lapunk mai számához mellékelt levelezőlapon azonnal rendeljen az uj osztálysor«játékra legalább egy sorsjegyet. Legnagyobb nyeremény / milliárd. A aorajevvek árai: »/l 40000, y, 20000, l/t 10000
korona. B inkő Bank R. T. nál, Budapest, Andrássy ut 60.
(x) Remlngton Írógépek raktára éa képviselete eredeti gyári áron Szabó Antal irógépraktárában.
(x) A nagykanlxaal Hangya fogyasztási szövetkezet tagjai felhívatnak, hogy vásárlási visszatérítési utalványukat beadott köny vükkel együit a követkérő héten okvetlenül vegyék At. Köxő\'jük n tagokkal, hogy f. évi május hó 1-től minden héten szombaton délután 6 órakor a szövetkezet kö\'csönkőnyvtára csekély dlj elle nében a tagok rendelkezésérc fog állani — Végül közöljük tagjaink kai, hogy a rendes évi közgyűlés f. hó 27-én délután 3 órakor Jesz ■ Keresztény Otthonban megtartva. Igazgatóság
(x) Kereskedelem a közön ségért. Sohasem volt olyan fon tos, mint a mai nehéz - időkben, hogy ax Ipari . éa kereakedelmi tényezők megértéssel viseltessenek a fogyasztókkal szemben. Nem-i példát mutatott erre az ors*ág-Jeg nagyobb S\'Öveláruhára, az 1850-óta fentálló világhírű Scmler cég, m. klr. udvari a/állltó, ki e határozta, hogy módot nyújt. a. súlyos terheket viselő url közönségnek arra, hogy legfinomabb angol szövetből fedezzék szükségleteiket. Mélyen leszállított áicakon vásárolhatunk a mull nyárróL őszről és télről viaszamaradt szöveteket. A o»gy forga lom folytáo felhalmozott maradékok után^még külön nagy árengedményt is nyújt a cég. A Londonból most érkezeit nyári divat különlegességek, férfi és női divat-szövetek flagy választéka és árainak olcsósága általános feltűnést keltenek Vidéki megrendelések a |egelŐzékenyebb kiszolgálásban részesülnek a Bécsi-utca 7. sz. alatti főlerakatban éa a Koronahercegutca 9. sx. alatti fióküzletben.
(x) Érteaitéa. Van szerencsém a n. é."közönség tudomására hozni, hogy fehérnemű varrodámban — elsőrendű munkaerővel ellátva \'— mindennemű női , férfi- éa gyermek-fehérneműt-a; fcggy9r«át&m ké-sxhek. Azonkívül WétlmtfWVát és előnyomtatist is vállalok. Tanitlrá-nyokat varrásra és kézimunkára felveszek. A n. é. közönség pártfo gását kérve, vagroto kiváló tiszte lettel 5zv. Végh Lástlóné url\', féfcfl-és fehérnemű dlvatterme Nagy-kanirsa, Király-u\'c« 14. >-- *
(x> Elsőrangú llaxt olcaé^ árban kapható■-Vflbfi^fC.Antal liszt kereskedőbél Eötvös-tér 29. azám,
Szentháromság s>obor átellenében.
(x) Hagáda. Eredeti szöveggel, dr. Heréli Ferenc magyar fordításával és \' Zádor István művészi Illusztrációjával kiadt* az „Omike" mübarátok köre. E díszes album-alakú ki«das Nagykanizsán Físchel Fülöp Fiai könyvkereskedésében kapható. Ára 96.000 korona.
(x) Milliárdos lehet, h. azon nal rendel- az uj osítályaorajétékra levelezőlapon sorsjegyet a Benkő Banktól Budapest, Andrássy ut 60, Sorsjegyek árai: »/t 40.000 K. Ut 20 000 K, l/4 10 000 korona.
STORTÉtfT.
NTE—-Zrinyi
Husvétipaárnapíd^után 4,órakor a Zrinyi sportpályán, mérkőzik ■ két,csapat, hogy eldöntse,,n>elylké a hegemónia a váróiban. Az őst-szel nem volt ez c»«-ppct sem kétséges, hisz az NTE komplett csapata játéktudáa tekintetében egykét kivétellel as összes dunántull csapatok fölött állott és egyenrangú volt a legjobbakkal. Azóta azonban az NTE meggyengült s meg maradt játékosain Is erőt vett a régi NTE betegség, a tavaszi for-mshiáoy; mig a Zrinyi, legalább Is tavasszal elért;. eredményei ezt, bizonyítják, feljavult. Erdekea küzdelem lesz tehát s hs a régi NTE— VAC mérkőzésekre gondolunk, he ves^és.izgalmas ösazecsapás is jesz • két csapat találkozása. - Nehéz * győztest megjósolni, mert »**gyik reszeb, a Zrinyi részén a lelkesedés é« a technikás játékra való törekvés áll, az NTE résxén pedig az erős küzdelmekben szerzett edzett-ség, a gyora és belemenős játék. A Zrínyinél hiányzik az erély, kü lönösen csatáraiból,\' kiknek minden jó tulajdonságuk megvan, csak épen az ellenfél védelmét legázoló éa szétromboló kitöréseik klányoxnsk;, nem. jáiuok masaze tehát, az.-igaz ságtói, ha azt hisszük, hogy a rak-koló NTE-védelemnek nem lesz nehéz ennek a puha csatársornak a támadásalt azétrombolnl a a gólt
megakadályozni Az NTE csstáro kon oáulfc«t*háb a mérkőzés sorsa. Ha megfarelják Végre magúkat, az eldöntetlennél jobb sredményt ér hetnek el.
() NTE—Transdaaubia SO.
A húsvét hétfői játék első bemu tatkozáaa lesz az Idén a Tranada-nubla fiatal csapatának. A ciapat az ősszel már tisztességes játékerőt reprezentált s ugy hisszük, hogy ext-a most tavasszal folytatott lelki Ismeretes tréning csak erősítette. Ha figyelembe vesszük, hogy az NTE előző napon kifáradt legénységének a" fiatalsággal, a feltörek véssél kell a mérkőzésen megküzdenie, reális tippet adunk,\' amikor eldöntetlen eredményt, vagy minimális NTE győzelmet jósolunk. A mérkőxáa 4 órakor kezdődik e esess-gyár mállsttf\'pllyán.
< mü át t rtrAiJiiirr_i 1
TOreOrtMYKB^IIlRw
HnavéU program
Az Uránia mozgószinház etí>aa a kivételes pzerencsében részeaült, hogy húsvét ünnepei alatt egj^ák-tualítáaánöl fogva, de VtlIStfSá értékénél fogva valóban klasszis
filmet nyújthat közönségének j__
I. N. R I.-t, amely film után husiét ünnepeire —:,#peo aktteMtMiÉál ftÁVa — Budidat moxgószlóK .Versenyeztek. Magáról a Wcnfől kWa raklámot irunk, német muok minden Izében tökéletes főéxeteplől a legelsők közül valók. Henny\'Por-tennek egyébiránt hossku Idők, óta ez az elaő filmje. A történelmi film modern miliővel kspcsolatbao./ái-Htja elénk a Golgota tragédiáját.^ A bibliai rész főszereplői: Krisztus, Gregor Chamara; Mária, Henny Portén; Magdolna, Ásta Nilsen; Pilátus, Werner Kraus; Kalfáa főpap, Emmanuel Rlcher. A modern rész szereplői: Az ellt*|t, Etxin Kalser; ax anya, Elsa Wagneri as ügyész, Gustav Oherg; Védő, -Juro Fürt. Előadáaok vasárnap éa hétfőn 3, 5, 7, 9 órakor.
A Világ mozgó tradícióihoz híven jókedvet hoz az ünnepekre. Vasár-nap 3, 5, 7, 9 órakor Bourloo alln-müve: A cigány szerelem van műsoron, a bécai Sascha \' filmgyár gyönyörű darabja, főszerepben Szőreghy Gyulával Sef meglóg a bányából, a kitűnő artista komikusnak 2 felvonásos burlsazkja.
HélfŐn Zoro éa Huru feledhetetlen alakja fog harsogó kacagást előidézni egy 5 felvonásos idarabban: Az. ausztráliai menyasszonyban, előadások 3, fél 5, 6, fél 8, 9 órakor.
Kedden—szerdán m* Urániában: Az ifjú Medardui, Schnitzler ,Ar-thur drámája, Kertész Mihálynak, a Scdoma ea Gomorra nagy koncepciójú rendezőjének rendezésében főszerepben Várkonyi Mihály éa Esiterházy Ágnes.
A fBZSM__
(Saját tod6siióak UUÍonjaianiÍM/ t,A najgyszombati mafénfor-galom. A mai bankközi.irgalom az ünnepi hangulat • miatt rendkívül szük körre szorult, azonban a hangulat határozottan .javult s az irány-zat is fokozatosan szilárduló, ami a banff^c intervenciójának tulajdonítható. A "forgalom jobbára névleges, tájékoztató"árfolyamai a kövaikesők: ■Magyar- Hitel 740 pénz, Qtttr-tfitel 236—240, Ingatlan Bank 310,\'üazai Bank 345, Általános Takarék .>220, Kereskedelmi Bank 1725. PestbHazai 5000, Salgó 800-1000, Urfcányi 1040, Kőszén 3725—50, Twns-d-nubia } 85. Kistarcsai 70, \'Rima 153—55—60, Ganz Danubius 4700, Ganz Villamossági S395, Athenseum 345, Rigier 120. Franklin 180, Nova 220, Magyar Cukor 3700—25, Georgia ö£0. Őstermelő 375,-.py őri Bőr 20—30. Star film 38, Vikloria buior 10, Mesőhegyesi^3,^0.
Eladó hás.
Klafcanlsaán 50 év 6U torjai saaa fUssarüzletház más válialkoai*
miatt aladó. Azonnal bcköltöshattf. B6-■ vebbet a |tuU<4ooosail
"Ország-ut\' 82. *xám alalS
Fslalós assrkasxtó: Sxtrokay I
íMJd KUZLütvr
1924. áprlll. 20
Apróhirdetések MtnJon aad 400 korona, raiU(ab> VatSval SOO korona l.«ckla«bV klrdcUa 10 aa». tf, Utt&e }6tarUa krS |.á .p41a..kr4Dy, lr«. uaul. uiMO) <• io«« irodai UKnk elaéók. Cin a lliálbu. ioi»» Zagyvapátfalvai Táblaüveggyár bizományi raktára Nagykanizsa ezúton ajánlja legjobb mlaéal|0 táblaüveg gyártmányát. Kendeléseket nagyban és kicsinyben elfogad Skopál Antal Zrsaóbal-tór S4. Talaleaa ÍZI. W.Kgonr.ndelltek gyári *roo
*v óta Isüiari mindönki •» Aranyhegyi borokat malyek Utaxaoklot sirt palackokt>an ojból kaphatok roola 3000 és 4000 koronáért Sáfrán Józsefnél VT
Bútoroson aty vagy bétszrta-konyhéi lakéit karai fty.no.kl.la. híz.aplr. Clro a kiadóban.
* Családi ház e.sksüésW, Ciffl a klaflO-blxtlslban \'Oljt
Tanoncot fcl«*a K4«1l! JíW as<<d fa.:3 «< nizote. Kaaatt-lir. IOIS4 Üzletáthelyezés. TltaUl.tt.1 ártestum a a. é. közön-séget, bosy clpészmöhelyemet április hó is-iai Fé-ot 10 ". alél Kazinczy-utca 18. sz. alá (sajit hisamba) helyeslem át. Keode-liim további salvas Omogatisát kérem. Tisztelettel Halátx Imre cipész
CóápUS jsrUlat 4a «4pMó4 yilUlot. Cím: NaoMI Wlklóe VI. k«r. Klwlca-*. ál. a. N Kaaüt* lOOll
r*4«l*a klnld koc.l k4aoyí aHc huzalk eWM. Ua(itiUOxtA ICUaíy tka to Ifi!
Oaai-baa(ere<ók l-)-€l kr oaWaá.H t W. Ml rrválerea tillfcUf, \\ árt). 4 -Iterea f.lne-) (arainiksl, tt taJo.. Pohl kOjázal, a4f.2«*o alaiM VoálnUt, F.U&-rnjk. ioiaj
Varja OySr«y 4ríO«aáat WaaW, Oaka. •ifMtx saáJBl ezen uitailaa »4«« lm. «i«» MMteél «—j alalt. leiaz
BSelkll ro«rr*t<lr« kara-MiU Xkio J«sm» H Teatrtra c<e°4l lei))
CaleUaelylaés lualmu »KéUa, USStaal. wt-k« totunl €0Ui Itó4». Claa t SU^éttaa. 101)7
ra tárral 4* Ura^síinl azonnal Itató Cla a Mtrala^tas ; ioiIi
lláaBNUrl álllat kan* otímiltkii Uzaapár Claa a UaMtá
AMlalóMkaak ím jaltai. k«rnk«Mk<>ak laiUrt 4l*áiiyckoAk klriUSaa alkalmai l io m raafis álleá.jo* CzkaOo elaJAk kltflaá katlan. • PYRAfI
Xl.dó dlran t foUlkl, ilMnbarofU. aianrUoaA aaaial. IzJiOra Kaalocay-vtca 4Sá.
Mafipjrsi aaaa Q7 r«cr NLáJsars klimzatart Iliin »rt\'l>4<- Ktrity-=. 1). Mtea canaaMa. tar»«attbaa. a M».W« 1. taM n-4»4sk«- tlaM fluflU fa ItaMoiM kaUtul Mri tl»lkr4«. UHU TöT»t»W VMTÜzni öYá* L-T, 6YŐR
>1 árra a a kaaazát rkaar4ln4ok n^yoöbrs va*y aaMkf iM^rMalra Oc aa 4a Tar ^ UaX «a laaaesMir mlayOóok, NsorWzaa. S«(4r-M ».
Kiad* zzUratotUi acajéaaUkz k«t«rat. >>««<ti, tvúlril aa4r« k|klt. iwiljtuliá, »4«f Uai-I4«r« klrllOan alkalmaa. acr Sbattkwon uactrimoc-aaot«c«1> roaias»4iVaa««Ml. i wWn rvapl !«li«tltn»4o>r. oy*l, ttj ociiés Uriu SMnaak4r, IVraotr ViUaoa, So-Vte it ». T»Won aie.
P*rma*aa«B)r*c*k )l| (tMUaaA^tf H It ea«®4lyr« 4tlba^ zaa-vU. ,«Ua<«t láí 4e kSVJ^ ►4aJ I4fió4(«k áa <i>4dUt«lorok. VloU UrpllO*. DeU-Ur 10 Merkúr VasmOwek Részvénytársaság Nagykanizsán elvSilsl mindennemű gépjavítást vas- és fémöntvények készítését. Ócskavasat és razat a legmagasabb napi áron vásárol. ico.s
Vacyeákaraakfdéaba k«a4»ta\\oUl »éf«u fUrtéexl aWJUaatm t«a..ocns> kerrakKlk- Cim a OHaa.

r>ála-deszkák PK és lécek, hul-ladék papírok olctd áron kiármittatnak Clna a kladóhlvalatbaa.

• Aiuüroiuk mély fájdalomtól megtört szivvei tudatjuk, hogy hón szeretett feleség, anya, lostvér 6s rokon
Pranger Kárclyné
ixOl. Prangar Anna
| í. hú 19 én dólután 141 3 nrakor ételének 70-ik évében hosszú és j kínos szenvedi* ulán az Úrban elhunyt.
Felejthetetlen drága hstotlunkst f. hit 21 én délután ■! órakor I fogjuk ez. evang. egyhát szorlarláss szerint s helybeli temető ha Oltás házából ótök nyugvóhelyére kisérni. Nagykanizsa, 1924. április 19.
Praa|ar Karol
Károly liíjfc Praagar ióssal lla. b, Zlagar Faraaeei. eeül. Prangar arasóha I, taó eaöt. Prangar Ida, Praagar Skaadar taelvéial Zlagar tewasae, Schródar Jóssal eösorel. aa«ae Undorát eeül Balak Haaétie ségonvíj*.
Nincs többé megélhetési gond!
Vagyan oiztályiorilagyal a Nlrschlar-tözsdéban
Kínyateaiíny kedveié eaetb.o
1 milliárd korona
ál számos több i">«\'ös
nyaraményak.
Húzás május 13. és 15.
Uoraaua ssámok kaphatók
Ifi. Hirschler Miksa
dohinyitu ti aotejegyí«roöájábeo
Nagykanizsa, Ff-trt karoaa-izéHÓ épOlat
Somogycsurgdi Takarékpénztár R.-T.
közhírré icszi. hogy Zákány vasútállomáson Uvó
Hotel
néven ismeretes Ingatlanát eladni szándékozik Ajánlatok az Inlázei cimáro Somogy Csurgóra bt) den dók. — Bővebb felvilágosítások ugysnott nyethetők, toiiz
ELEGÁNS
n(M, térti *s gyarmak-clpSt, varrott és sza-gazait szandált a ie(
olcsóbb napi aron készit
Horváth Mihály
KaxisMay-utca 19. ssám alatt
Javítások gyo.\'»»n év pontosan késsülnek
Nagyothallók I
Uj 4)4444 J«itT-t a DautKba AWU O4U. halto-kétitléke. K<jwl4l kaphat 61
Dr. Kovács S. "OZTEi^
Vidéki aknák díjtalan tzlTllácoaltlá I
Magyar királyi Osztálysorsjáték
tuoo ionian. »a0e ajeraaéaj.
legeaxyobb cyer.míog .zereacaáa nalbao
■000.000000
*ty milliárd korona
600.000,000
jutalom és
400.000,000 200.000,000 100.000,000 so 000,000 40.000,000
30.000,000
25.000,000 20.000,000 11, 10, S. 6. 5. a, 3. 2,1 millió atb. nyeremény ÍUlWa I17t állttá kora
Huzás: I. osztály május 13. és 15-én.
Hivatalos iraki
\'/. zar.isfi \'/, sanianl 10000 K 20000K
17, »njen | 40000 K
Soraáagyak aaladan tfletiru.t-tónál kaphatók I
FENYVES
DEZSŐ R.-T.
Budapest látványossága!
Tiszta gyapjú Blt9nykatn4k 83600 Er«4itl angol altllnykelaé k 97850 .-Dakl raglánkalmék--^ 134900
Ml k«szttakalaék_ 123500
"3000
6abardin rukskelms XSUTt 57000 6Wiuir.«Kita133000 IKatcsikos ruhakaimék IX 627000 £32 " "ál ruhakaimék !;?£\'- 45600 Kombinált öitönykallék csomag 198000
rmaw, i aha^ae. uzmo* t—
S^zl-lttre mM ucot Borfc.rrT-a.l-.aa-
H.lz\'iooutalz i
G.orgatta----- 133000
Cran éa CMtia---- 180000
Olvaf\' llbarty -r---91200
Nyarssalyam „„„.iw, - - 87400 Kyanstlyan .t^. „nu.,.!..^ 83600
(
..,..{.1 mZUTM MO..I-. ,.l7«»- *• ~*** ■„.riuiekoh m^tepO okeO irt.n k..oU lUrarier. vkua-emat, i
Kelangycvá szon--------19000
I\' kelengyesilón--------22800
Satlsztsllán ^.Matt------29000
BSrarís angln--------22800
Ágynemű damaszt------34000
Vászon törülzözCk---21850
FUaell-portBrlók-----15200
Szívott karll abrosz--180000
Hlazatt battztok------14250
SatyembiUsztok 19000
Silntarté mosókrtpp--: 19950
Színtartó aosókartonok 19800
KT ltb.rttz.tfa SÍT*: 52650
S^.aballszloksr\'-.r\'í: 32300
Mutattak 24700
KOI4lian-.aaUlri [C*». . Citrlalt-t irtiLtiaiaaa)
Ml harisnyák ,b» -\' H400
Fértlzoknlk-----7600
Karisbadl kasztyBk--- 24700
Gyárnak nyári trikó-- 20900
Tilkó reform níl nadrlg — 36100 Selyem zwmser - 180000
Net
(CmZ . CiMa.|Z,l enha.iaaa..)
Hímzett nappali ing--54150
Hlauatt nadrág---- 45600
Hlnzalt nadrág kombiné - 74100 Sioknya-komblné azsutral — 93800
Vászan párnahuzat---\' 66500
Hímzett tflzfivédó--- 29450
GySnyórU paolmok--- 315400
rí] í.ti.rn.n-.rl-o. HZlf i
(CuZ . C.t.in-ltrt .ratU.unZt.»n)
Férfiing pikké malltl----95000
Szloas zallrlog »„ k*. „nemi 95000
Hosszú hálóing 95000
Hosszú kóppar alsónadrág — 55100
RBvtd alsónadrág------45600
Vászon lérllzsabkandí----7600
Selyem nyakkandí------12000
Kour.kelO^aeiaiyi
[C,t a atvla Ufi Ir-U.
Ml angol tavaszi kabátok - 399000
Bakfis tavaszi kabátok-- 351000
Dhratcslkoi al|ak--- 93000
Greaadlnbluz---- 123500
Opélbluz----- 133000
m dublraglén--- 722000
1924 <prlll. 20.
2A1.AI KŰALÖKV
F. A. G. GOLYÓSCSAPÁGYAK
Sürgönyeim: Dunlop
Távbeszélő: 65-43. VAS GÉZA ÉS FIA
BUDAPEST, VI., LISZT ( ERENC TÉR 2. wmr Golyéscsapágyak gyári iavitása megbízhatóan és gyorsan. -»■
Oud>r<«>. VII., DoMsy a. í(. Tel. J.
Algebra és geometria
ccyiicrfi BJCITÍ
>Zy»r<«»ll«lmcctendell*tO MUpitkoli . !(> i\'idiiii\' UlyiotV untoya*t kó<«l*i metrtndelhct®. 981,
önzefoglalő tankönyv.\'.«, ,..,„
Legújabb borárjegyzék!
Raklim helyett bort adok, arról már mlndankl maggyöződött I
Vérszegényeknél nélkülözhetetlen I
I I. uj (isiin 2400 K, I 1 uj buigondi 2400 K, I 1. 1« UJ burgonJi 2800 K, 1 I. pogányvári ó-muskotály 2800 K, 1 I. Bikavér 3400 K. I I. l» uj rizling 3600, t I. becsi (balatonuiellékij cit-romsir*ii 6400 K.
Bruncsics József
rtUM-. ti.n.f.- «fr«4(a •fjMrvMtHI MtiOtlit
Jugár-ut 53. Telefon 2-10
Magyar királyi Osztáh/iorsjáték Válaszon egy sorsjegyet
* következő, csak nálunk kiptutú számokból:
1660 I 453231 562021
40568 51688 592671
44273 52729 596981
Deák és Dr. Ordódy
bankhis 116X1*
Budapest, VI., flndrássy-ut 16
Hivatalos árak:
Vs 40000 K, V, 20000 K, 10000 K
Húzás május 13.in és 13-én.
K»n<lcl*»!io« U>«l«i4l>P la clcccndö.
Gabonfca zsák, szalma zsák,
PONYVA,
sslneg és kötéláruk nagykaraakadéaa
Hirsch és Szegő
Nagykanlssa
Or. Rsmmlsr
DENTOPUR
fogkőoldó fogpasztája 1 tubui ára 8000 kor.
Mindenütt kapható!
Pharmacia R.-T. Budapest.
Házak eladása: ."".\'"SS
részein elfoglalható kiseti!i hisuk. elfoglal-haló uri magánházak, üitctháznk eladók. Malom eladó n város közelében, jó berendezéssel iKtn nsgy forgalommal. Malom el-•dó ItiiMon partján klllnió {p.ilelekkel. Kisebb mslom i\'omogybsn megveheti fl vagon gsbonAért
Birtokbérlat ü<0 hold.* Vssmcgyébon
azonnal átvehető felszereléssel. Kiadó birtokok: Somogyban eladó 35 és -15 holdas, jó épülőtökkel, vételár egy ré Síével adói mar.dhst. Zalában elndók 40, 30, 12 és 4 holdas birtokok. Eladó ssélfik* Szentgyürgjrvári hegyen Szabndhegyen, Körhénci hegyen, Kerecsenyi hegyen, Ortiiosl hegyen « holdss. Balatoni villa somogyi parton 0 szobis, 2 veranda külön házmester lakás, teljes berendezéssel eladó. Márlalelepen 0 holdas •zőlőbirtok csinos villával juúoyosan eladó.
ACZÉLIBNAG | SZISHISZT LÁSZLÓ
laS*CMl4r|*lai lr*««. Mgi«ljm. 0. f. S.-UI NAGYKANIZSA, FÖ-UT 3.
TKI.KKON I »8Ö. 3,03
„Zalai Közlöny"
kapható
Horváth József
sa-ut és Sugár-ut tarok,
Görög Károly ST
Erzsébet-tér, Fiume kévétlíz clDtt.
Özv.Palkd Jdzsefné
Fischer Pál ^„üiui*.
Az elismert legjobb ^inóséaü valódi Hatschek-fóle
Eternit-pala
isméi mind.n ízinbei. Állandóan kapható •
Eppingerl.ésFia
deszka, épületfa. cement és egyéb építkezési anyag kereskedésében
A VsuKáml Ftlnr R.-T. Gazdasási és Siál-litóiwköryyár bírom in jl riktárí.
Nagykanizsa, Deák-iér 5.
Alkalmi vétel!
Üzleti levélboriték
1000 drb. 32000 K
Hosszú aktaboriték
100 drb. 7000 K
Hivatali borítékok
1000 drb. 30000 K
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadd Vállalat
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Vasúti menetdíjak
1924. március 20-tól.
Nagykanizsárdl
Budapest dv.
SzókosfehArvír
Síi fok
Bilmonsienlnyíírfly Sopron dv.
Szombathely Zita-2cnitv.Wi Zákány dv.
Gyékényes Barcs
Oyorsvonall
I. Mit II. Ollt.
18300(1 130500 90000 58SOO 41500 134500 SOCOO 49000
38500
7ir>oo
100800 78300 54000 35100 24900 807C0 54000 29400;
1 WStXJj 429001
III OM
73S0Í 42201
36080 2340C loeor 53800 3600C 19800
13CKX
2860C
Személyvonatl
1. Ollt. S lI.OMt 111. out. i
109800
78300 54000 3510C 24900 80700 54000 S9400 15300
19600 42BOO
73200 52200 30000 23100 16600 53800
36601 26100 1S0C0 11701: 8300 2690C
3ÖOOOÍ ISOOO
I
196001 9800
10 ÍŰO; 5100
13000 28600
0500 14300
Menetrend a túlsó oldalon I
Műkőmunkás,
ki sírkövek stb elkészítését vállalja, ajánlatát fizetési Igényeivel együtt küldje
Abeles Jenő
Rendeljen oaxtálysorsjagyat
GAEDICKE BANK
részvénytáraaaág.
Legnjgyobb nyeremény szerenctés esetben
1000,000.000
egy mllliArd korona
Kérjtlk itt kivágni, egy levelezőlapra ragssitani és ciuuokie beküldeni
••-MEGRENDELÉS^
GAEDICKE BANK R.-T.
BwJjpiit, IV., Kossuth La|oj-atta 11 jz.
Szíveskedjék as uj XII. osstAly-sorsjáték I. osztályálioz küldeni:
_____<Jrb ,llionitgycl á 11.000 K
_____\'.<kb 7, . 10.000 K
.......drb V, , n 40.000 K
mely üsszeget a sorsjegy vétele alán a küldendő postai beíisetó lapon küldöm.
Foglalkozás S. lakhely
Veszprémi Tűzifa és Szénkereskedelmi Részvénytársaság
Központi iroda : VlSZprém, BtiZa\'pIlC 14
Szsllit waggoatételekben bi mily mennyiségű
tűzifát
Mindenkinek esisztenclit nyújtó Dobos fé!a
kézi szövőszékek
vásznak, szövetek, juták stb. szövésére, r.spl 2\'j méter teljesitóképosséngel, könoyu ««e-.het\'\'sé(tgel, teljesen felszerelve, olcsón kapható. L\'zemben megtekinthetó. Kedvező fizetési feltételek, (jártja :
flsbóth Repülőgépgyár .."íiST\'ú.
K«l«nf4).n rllUmonal I.*nke-utl >00(4110.
írógéppapír Irógópindigó Irógépszallag Irógópradir Irógépolaj
minden nagyságban ós minőségben
Fiichel Fülöp Fiai
paplréruhéséban
NAGYKANIZSÁN
ZALAI KÖZLÖNY
1924. íprlll. 20.
Nem szabad felülni hangzatos hirdetéseknek,
hanem mielőtt lnB, diVBtnyakKendö, harisnya, kesxtyü srükséa etét beszerezné, tekintse meg
uri és női divatáruházát,
hol a fentemlitett cikkek a legolcsóbb árban szerezhetők be.
Csakis elsőrendű megbízható árut tartok
tfX- Telefon 2-21.
GRUNBERGER
Fő-ut 11. -»•
Nagykanizsa állomásra és állomásról a személyvonatok az alanti menetrend szerint közlekednek:
Budapest D. V.
írtuíi tujrkanlufca
-Nagykanizsa közt
Malit tUflrkanlidril
2te. sitmílyvonal
202. gyonvoa.t j| u v
214. iMajélyvoo.l I 21 JO
204. gyorjvooat II 21 22
Balatonszentgyörgy
211. sicmíiyvon.! 201. gyorivoo.l 213. aieiuólyvoaat 203. gyoravonat -Nagykanizsa közi
232. v.gyovoo.1 || 7 | 23 | 216. ...loílyvonal 1 u ! 21
közvetlen gyorivonat Jugoszláviába Murakereizlur orizág-határon át trlesta és meranoi közvetlen kocsikkal
201 gyorsvonat.
7 1 tt | 20*. gyorsvonat 22 |
nlzsa—Pragersko (Pragerhot) közi
231. vagyesvooat 10 *5 I 224. .Mmélyvonat , 5 "
223. ii.tilyvoa.1 U 10 1 lí | 232. v«gy«.voa*t U M I »
Nagykanizsa—Sopron—Wr.-Neusladt—Wien S. B. közt
! 13 i
301. gyorsvonat I IS j 01 I 314 sí.mílyvonal
313. axaroílyvonat II 23 1 - | 302. gyorsvonal
A 301. ás 302. Sí. gyorsvonatokkal kttzvetlen cseh kocsik közlekednek Gyékényes Kagy-kanltsa, Szombathely, Gyír és Hegyeshalmon ét Praha (Píiga) és Zagreb (Zégréb) kBzI _Nagykanizsa—Szombathely közt_
321. x.mílyvonal ! 7 | 3S | 322. ai.mflyvon.l1 « i « Nagykanizsa—Barcs közt_
Ul.i. sacmíly vutiat u4 la. vogyesvonat 001. gyors von«t
012. si.tnílyvonal 2 7 | 43 i 902. gyorsvonat ! a i 52 |
j >1» ÍJ I K
A takarék-korona
árfolyamát mérsékelt dljaxfca allonóbon
naponta délután három órakor
kOfll a
Magyar Távirati iroda
exposituréia. F6-ut 13. Telefon 338. 383

ÍKOilftííít- " ^íw^b^t^sa;
^stzl\'^í?- | ;. 1\'.\'. u.. ■ 11 gaz0ásági épületek. gíá3ak, 1 malmok befedésére és régi zsindelytetsk átfedésére a 1 ■ legalkalmasabb* Kapható FISCHER ÉS BftOER cégnél - j natl vk anicsa. 1ti• ot 9. ; b
- a oáííxh TlcStarU Sortfmer,, mtíitukUk/TOfi 1 iitÁcijnfuctim/tm:ttjlnton — lUájnaJUrtncjvga/tiOfljUr\'.
HIRDESSEN
a
ZaiaiKözlönyben
Fényképező kamarák
fényerSs legesével
K 636 000 „ 600.000
6X9 flX\'2 in
672 004 lemez in pnckfllmre — tekei cifiloire
420.000 960.000
Ármk tmharékkoronábmn.
Magyar FOTOlPAR r.-t.
Budapest, Király-u. 69
Egy milliárdot
"" •• XII. osstálysorsláték
tátott jAtékteiv szotint ujor.nn k
sorsjegyeiből vasiról.
szerencseszámokat .jim Milhoffer Kálmán
ahol * most folyú fóLuiávokon CnAflAA InmilJil Kny.rraonjl külinftl. oy<r.iíoy.k kon .« 3ÜUUUU Koronái I, „yortík. - , r matt* 40000 koron., Ml 20000 korona.
A sorsjegyek ára: *°g>.d 10000 kor., nyoi»o sooo k»,.
ZSÜFFA ISTVÁN ÉS TÁRSAI
angol gyapjúszövetek áruháza, Budapest, VI., Vád-ucca 25.
Értesítjük n. b. vevőinket, hogy közismerten „First ClBSí" minőségű
tavaszi és nyári szöveteink megérkeztek
Minden hangzatos jelző és öndicséret nélkül n. b. vevőink által megállapított tény: Raktárunknak a legmesszebbmenő igényt is kielégítő választékossága. Áruikn minőségének évtizedes szakértelmen alapuló kiválósága. Arainknak a mai súlyos helyzethez, főleg pedig a minőségekhez arányitott olcsósága.
Ezen közismert tényről legudvariasabb készségünk mellett, vételkényszer nélkül győződhet meg mindenki.
Üzletünk nagy forgalma folytán naponta összegyiilemlő \\
3—4 méte x* e s maradékokat
nagyon olcsó árban árusítjuk.
Különleges autó-, kocsi- és utitakarók nagy választókban.
1924 Április 20.
ZALAI KOZLONY
11
A szabad verseny korszakában élünk, Az árak hirdetése
NEM HANGZATOS REKLÁM,
hanem közgazdasági szükséglet, mert CSak ily mÓdOI) tudhatja
meg a vevő, hogy hol mily előnyös árak mellett Szerezheti be szükségletét-, akkor meg fog győződni arról, hogy
KOHN L. LAJOS CÉG
nyújtja a legszebb és legjobb árukat a legolcsóbban.
Nöi selyemfényű muszlin-harisnya minden szinben: 32500, 44000, 55000, 640 00, 680 00 korona
Férfi-, női-, gyermek-keztyük, férfiharisnyák, zoknik minden szinben napiáron alul. Hímzések, csipkék, szallagok nagyon olcsón.
J. M. Löwenstein orosijan védjegyü fehérnemUek a legjobbak! Csak azt vásároljunk! Telefon: 393.

Szabó cipőáruház (Kazinczy-u. 8)
e heti reklámárat
Az árak ezerkoronákban értendők.
Fekete nöi pántos-cipők — — ------175 K
Fekete nöi füzői-cipők — — ------210
Fekete nöi fiitól, francia fazon (kézimunka) - - 250 Barna n£i sevró, francia, fiiző« — — _ _ _ _ 300 Fekete férficipő, magas, I» — — -----270
Fekete férficipő, fél svájci fazon — ----280
Fekete férficipő, francia, antilop betéttel — — — 295 Barna férficipő. fél svájci fazon —— — — — — 340 Barna férficipő, fél francia — — —. — ---330 »»
Fekete gyermekcipő, sandálvarráau 18—26 számig — SO »»
Lakk-, antilop- és különleges kivitelű szines és fekete sevró-cipők nagy választékban^
Szandálok 18—46. számig rendkívül olcsó áron.
Az árakban a forgalmiadó bamifoglaitatik.
Dunántul legnagyobb divatáruháza.
Telefon m Telefon
3-74. JSL 3-74.
Kisfaludi és Krausz
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21.
Dus választékit raktár!
A legelsőbbrangu és legmegbízhatóbb gyárosoktól, bel- és külföldi női és férfi divatszövetek selymek, bársonyok, ve-lour, siffonok, opálbatisztok, gyapjú és cérnagrenadinok, etaminok. batisztok, libertyk, angol zefirek és ruhavásznak
Schroll Benedek és Fia világhírű siffonjait tartjuk raktáron.
Regenhart és Raymann asitalnernüekben gyári raktár. Míy és Helfeld féle rnmburgi vásznak.
Legmegbízhatóbb, legolcsóbb be-váiárlási f orrát
I
\\
Kizárólag jó és szép áruk!
Xyomatoti ■ Nacvknnhaal Nyomda éa Lapkiadó Vállalat kónyvnyomdAlébao n,
Egyes szSm ára hétköznap 800 korona, vasár- és Qnnepnap 1200 korona
Bethlen István gróf miniszterelnök a legközelebbi iövö feladatairól
A belső béke s a lelkek harmóniája — A Jegybank megalakulása — A kölcsönelőleg s a külföldi tárgyalások
Budupem, ipcitls 2\'í (Saját tudósítónktóli
Bethlen litván gróf miniszter-elnök a szanálási javaslatok megszavazása kapcsán a következőkép nyilatkozott munkatársunk előtt a köiel jövő faladatairól:\'
— Örömmel üdvözöltem a parlamenti kritika szellemét, amely annak bizonyítékául szolgál, hogy a magyar nemzet a szanálásnak, véleményem szerint, egyetlen rendelteiéire álló útjára sem óhfjt a mellette éa az ellene azóló bizonyítékok lelkllameretea mérlegelése nélkül rálépni. E\'égtétellel állapit-hatom mag azt l», hogy az általi-no* vita befejazéstf után nemciak a Ház többftéf, hanem az ellenzék nagy réaze la ellamerte a részletes vita hamaros befejezésének szükségességét, mert belátta, hogy a dön téa további elodázáaa nemcsak, hogy baazontalan, h«nem az országnak egyéneién kárára is volna. A A nemzetgyüléaoek ez ■ magatartása, valamint a közvélemény ha-aonló azellemü megnyilatkozásai szebb jövö zálogát jelentik e sokat szenvedett oraztig számára. Ha ez a azellem a nemzet lelkében erőre kap, akkor a azanáláa alkere egy pillanatig aem lehet kétaéges.
Magyarország éa Auaztrla helyzetét Bethlen miniszterelnök a következőkben hasonlította öjszc :
— Ha az o&xtrák és a magyar helyzetet összehasonlítjuk, meg kell állapítanunk, hogy némely tekln tetben mlndenaaetre jobb, más tekintetben —■ még pedig általános gazdasági és pénzügyi szempontból — rosszabb helyzetben vagyunk, mint Ausztria, amikor egy esztendővel ezelőtt hozzáfogott a azanáláa munkájához. A Népszövetség bécil, munkájának sokatigérő sikere azonban bizakodással tölthet el bennünket Is, sz ut, amelyre moat lépünk, nemcaak hogy járhatónak bizonyult, hanem a legszebb kilátásokat nyújtja egész Európa gaz-daaágl helyzetének javulására. Blza-kodáaaal tölthet el bennünket az Is, hogy a magyar azanálási akció főellenőréül kiváló amerikai fináncembert és jogászt nevezett ki a Népszövetség Tanácsa. Ebben az Északamerlkal Egyesült Államok érdeklődésének jelét fedezhetjük fel és ennek a jelnek cgyeneaen történelmi jellege van. Ex occldente luxi
— Az európai kontinens megmen-téae nyug*t felől közeleg. E*ért nemciak mint magyarok, hsnem mint európsiak is őszlnt* hálával adózuak Amerikának. Talpraállá sunkon azorgalommal és becsületes fáradozáasal akarunk dolgozni, de szem e\'Őtt tartjuk egyúttal egész Európa érdekeit is. A talpraálló és újból fölvirágzó Magyarország biztos záloga a kontinentális békének. At egész magyar nyilvánosság osztály és pártkülőnbség nélkül bizalommal tekint a kitűnő amerikai Mr. J. Smith működése elé. A szanálás munkája tehát biztató kilátások mellett kezdődik. El att atmoaxféra meggyőződésem azerint a belső békét érleli majd meg, a társadalomban pedig meg-teiemll a lelkeknek sokáig nélkü lőzőtt harmóniáját.
— Remélem, jó benyomáat fog kelteni a külföldön az, hogy a azanálási javaslatok húsvétra, vagyis a magyar kormány és a Népszövetség által kontemplált időre, tető alá kerültek. A nemzetgyűlés munkájának pontosaágát, hiszem, hogy annak bizonyítékául txkiatik a külföldön, hogy Magyarország a azanálási program végrehajtását ko molyan veszi.
— De láaaunk tisztán : bizony, még nagyon sok föladat vár megoldásra. Most, hogy a törvényhozás a maga határozatával megnyitotta ax útját a praktikus munkának, a kormány föladata az, hogy a lehetőséghez képest, gyora egymásutánban, megtegye azokat a lépéseket, amelyekre a Népszövetséggel kötött megegyezés alapján szükség van.
— Mindamellett mzönálló Nemzeti Jegybank alaptőkéiének jegyzése érdekébon kell megkezdeni és perfektuálni a tárgyalásokat, hogy a Jegybank alakuló közgyűlése minél előbb meg legyen tartható. Perfektuálni kell azokkal a pénz-Intézetekkel éa érdekeltségekkel meginduló tárgyalásokat, amelyekre az előlegkölciön lebonyolításánál fontos szerep vár.
— Azután jön el az időpontja annak, hogy megtegyük az előleg-kölcsön fölvételéhez szükséges intézkedéseket és meginduljanak a tárgyalások a külföldi érdekeltség-gel Is. Időközben várjuk, hogy a Népszövetség által megválasztott főellenőr. Mr. Smith Budapestre érkezzék és reméljük, hogy a reánk
váró munkában taniciával mie\'őbb a magyar kormány rendelkezésére fog állani. A kormány bizlk abban, hogy megfeszített munkáját nemsokára siker koronázza és megindulhatunk azon az uton, amely föltétlenül a kitűzött ck\\ felé fog vezetni.
— Parismenti beszédében — ve tette itt kötbe munkatársunk — megemlítette kegyelmes uram, hogy a szanálád program végrehajtása belpolitikai téren is kedvezőbb
almosiférát fog teremteni. E kedvezőbb atmoszféra megteremtésér* nem vo\'na e szűkség éppen a azanálási program végrehajtáaa érdekében ?
Nem gondol-e ■ kormány a parlamenti erők Összefogására, egészségesebb átcioportoiitáaára ?
— Erek m*r a távolabbi , jövő részletkérdései — válas\'olta Bethlen István gróf miniszterelnök, — amelyekről most még talán korai Is nyilatkoznom. ..
Az esti gyors elgázolt egy kocsit a nagykanizsai határban
A ló elpusztult, a kocsisról nincs hir — A vasúti őrség járgányon ment ki a vonalra
Nagykanizsa, április 12 (Ssjit tudósítónktól) A» esle 9 óra 22 perckor Buda-peat felől érkező gyorsvonst véres kerekekkel futott be némi késéssel a nagykanizsai állomásra. Közvot-Isnül Kanizsa előtt, a téglagyár közelében, a aáod\' vasúti előjelzőnél eddig kiderítetlen módon egy kocsi került u vonat elé, mely még teljes sebességgel haladt. A mozdony elütötte a kocsit, halálra gázolta a
lovakat, azonbnn emberéletben n»m esett kár.
A késő esti órákban a vaaut-őrség hsjtányon ment ki a szerencsétlenség színhelyére, hogy megindítsa a nyomozást és kideríts*, hogy a szekér hogyan került a sínekre s a koctisnak nyomára akadjon.
Lipunk zártakor a rendőraéf még nem kapott jelentéat a nyomorra eredményéről.
ElkészUlt a szanálási törvények végrehajtási utasítása
Budapest, április S2
Közel 300 milliárd korona folyt
be eddig a kényazerkölcsönelőleg-ből és a kormány — amelynek folyó kiadásait kell tudvalevően a kényazerkölcsönbŐl fedezni, minthogy a bankóprés szünetel — a legsürgősebben elkészítette a szanálási törvény kéoyszerkőlcsőnre vonatkozó részének végrehajtási utasítását. Amint Illetékes helyről értesülünk, előreláthatóan még e hét folyamán megjelenik a pénzügyminiszter rendelete, amely a kényazerkölcsönre vonatkozó végrehajtási utasítást tartalmazza. A pénzügyminisztériumban most végv zlk a munkálatokat és a rendelet báró Korányi Frigyesnek Párlsból való hazaérkezése után nyombsn megjelenik. A kényszerkölcsöot amely — mint Ismeretes — a vagyonadó négyazeres, Illetve hatszoros Összegét teszi ki, hasonlóan az előleg fizetéséhez, részletekben lehet majd befizetni május havában.
A kényszvrkölcsön semmiféle kapcsolatban a belföldi kölcsönnel nin-
csen, amelynek jc.j-yzíso önkéntea éa tetszés szerint Való mértékben eszközölhető, a kormánynak jogában áll ezt a kölcsönt külföldön la, Igy amerikai vérolnknél plaszirozni. A kényszerköiciön és a belföldi kölcsön jellege köiött éles különbséget jelent as a körülmény ia, hogy amíg a kényazerkölcsön a kormány folyó kiadásainak fedezésére szolgál, a belföldi kölcsönt erre a célra felhasználni nem szabad, csakla egyéb állami deficit pótlására. Vlaaxaflxetik a klaSaxaxegtt kényaxeirkSicaSn előlegeket Korányi pénzügyminiszter a minisztertanács felhatalmazására ugy döntött, hogy mindazoknak, akiknek kényszerkölcsön-lerovása a 200 ezer koronát meg nem haladja, a már befizetett összegeket visszautalják. Ezenkívül azoknak, akiknek nagyobb Összegű állami adóhátralékaik vannak, kívánságukra az adótartozásaik tőrlosztéiére fordítják a mér befizetett kéoyszerköl-ciönelőlcgcket.
63. évfolyam
93. szám.
Nagykanizsa, 1924. április 23. Szerda
UOM KÖZLÖNY
1924. április 23.
HÍREK.
— (Naptár) Aprllla 24. Béla pl.
— (Időjárás) A M.teorológl.l Intézet jele-r.íáse szerint változékony sieiee, hűvös Idő várhstö.
Nagykanizsán kedden r<-ggel 7 Örskor hőmérséklet + 108 • C, szél: éiz.kkeleti. Délután 2 Örskor: hő
mér.ékl-t 4 15 V C, .zá: dél kele\'l. Elte 9 Örskor: hőmérséklet I 10 1" C, síéi: -délnyugati.
— (Tizennyolc kSzaíg.t kl-ürítenek a szerbak) Péctröl j»: lenlik: A délvidéken megjelenő újságok áili\'ól.g megblzhitó for-ráiból közük, hogy a megszállott területek déli részén IS községet visszakapunk. Eiekbrn a községekben a szerbek mér megkeidték az értékes lárgysk elizállltáeát. Lessé-relik az Iskolékat, az állami épületeket, sőt még a templomok ha rangjait is elszállítják Jugoszláviába. E források szerint mar a magyar csendőrség Is megtette akiüiitendő területek birtokbavételére ar előkészületeket.
— (A rendőri büatatöblró szabadságon) Dr. Novay Inra városi aljogyrő, elsőfokú rendőri büntetőblrö április 23 töl kezdődő-leg 3 hónapi azab.d.ágol kapott az ügyvédi vizsga letételére. Hivatalát kedden déle\'\'">tt sdta át he lyetle.ének, Szönyi Sáodor árvaszéki
Ülnöknek.
— (Dr. Bréd Tivadar lett az Izraelita hitközség elnöke) A
nagykanizsai Izraelita hitközségben ma került betöltésre az egy év öta Grescn álló elnöki szék. A szavasás, melynek eredménye elé feszült érdeklődéllel nézett az egész hit-közlég, késő délutánig tartott a abból nsgy többséggel dr. Bród Tivadar ügyvéd, a hivatalos jelölt került kl győztesen. Az ujopan megvslaiztott előljáróságl tagok ia a hivatalos listán szereplőkből kerültek kl.
— (Hág nincs megegyezés II nyomdász-sztrájkban) Buda pestről jelentik: A nyomdászok és a Főnökegyeiüiet kiküldöttjei a mai napon folytatták az egyezkedő tárgyalásokat. A főnökök propo-slciójához elvben hozzájárultak a munkálok, hogy a nyomdászok bére négy hónap alatt arányossn emelkedve elérje a békebeli fizetések 80%-át, azonbsn sokallják a négy hőnspl terminust s Igy a tárgyslásokat még nem fejezhették be.
— (A kanizsai piac árai) A nagykanizsai árvizsgáló bizottság a piacon kialakult árakst a keddi hetivásáron a következőkben jegyezte fel: Mák literenként 600D, bab literenként 4.00, kilónként 5000,foghsgyms 2500, vörösbsgymn 1200, sárgarépa 1600 korona csomónként, zöldség kilónként 3000, saláta darabonként 800, spenót tányéronként 1500, savanyított ká-poizta 3000, burgonya 900 korona kilónként. Vaj 50-55000, turó 12000 korona kilónként, tej 2500, tejfel 12003 korona literenként. Tojái 750 korODS. Növendék msrba-hus 16-20, znsrhahus eleje 22, hátul). 26, borjuhui elge 26, hátulja
30, sertéihui 30, zsír 40, háj 38, zslrszslonna 36, füitöltbus 45 eser korona kilónként.
— (Pályázat) Z.lsvármegye sl-Ispánjs pályázatot hlrdat Zilseger-V«í városnál üresedé.ben levő 3
.dóügyl é, egy városi számvevői íSásrs Pályázati kérelmek benyuj tálának határideje május J.
_ (Vízvezetéket kérnek a Jözaef laktanyába) Az áilomái-
pirsncinokság kérvénnyel fordult a vároihor, amelyben kéri, hogy a József főherceg utcsl laktanyába !• vezessék be a vízvezetéket.
— (A belügyminiszter klma tatáét kér a legutóbbi B Határéi) A belügyminisztériumból érkezett leirat kéri a vároll taná-Ciot, hogy terjessze fel a belügy-mlnlizterhez a legutóbb történt vároil létszáqiredukcló végrehsjtá-sá\'ról szóló részletes sdstokat.
— (Elfogták a altkaastó adóügyi jegyzőt) MiháUról je lenti a Zalai Közlöny tudó.ltój.: A mlháldl adóügyi jegyző, mint a Zslsl Közlöny olvasói előtt Israeres, a mult hóosp eleién, jó pár millió elslkksiztása után megszökött. Molt Kspoivárott fellimerlék s letartóztatták.
— (Kiutalják Kaposvár egy mllllárdoa segélyét) Ertciülé-sflnk szerint Kaposvár rélzéro a klilikáiok épltéaére a mlniszter-tanáci által megsiavnott egy mii liárd korona építési segélyt ezen a héten utalják ki a város részére.
- (Áthelyezett erdStnér n5k) A földmivelésügyl miniszter Kiss Lajos erdőméroököt Kaposvárról Ztlaegerszegre helyezte át.
— (Nyugdíjas katonák gyü lése) A Neukosz helybeli cioportjs folyó hó 27 én délután 4 órakor tartja évi kőzgyülélít a városház kis tanácstermében. Az elnökség meghív-vaUmenqyl nyugd^s tisztet, íWj»l»tj- örv«fyet, aki nem Is tagja .iiTfcuVoiznzk.
(k)it&fr József és Tára. 4)vatámháza Erz,ébet tér, Kős-pppt szállj épület, megbízható be vásárlási fórrá.. A|»pÜve 186Q flip.
— (Egy milliárd épltk.zéal kölcaön) Székesfehérvárról j.-len. lik: Vass Józief dr. népjóléti mi níizter kislakás épitéi céljaira egy milliárd korooít sjánlott fel a vá roinak nagyon előnyös feltételű állsml kölc\'önként. H. maga a várói la hozzájárul ugysnennylvel, akkor a mérnöki hivatal azámltáss szerint 2 kétemeletes, 12 kétszobál lakáft magában foglaló bérpalotát lehetne felépíteni,
(z) „Tetra" csacsemí-k.Ien-gyék Schwarcz Dezső cégnél, Fő ut 6 szám
Súlyos botrányba fulladt a NTE—Zrínyi mérkőzése
Nagykanizsa, április 22 (Saját tudósítónktól)
A Zrínyi sporttelepen húsvét vasárnapján hevei küzdelmet vívott egymással a két cispat a helyi hegemóniáért. A mérkőzés a Bakó nyi ét Hlrschler helyén tartalékokkal kiálló, de ennek ellenére ia a várakozáson felül jól kombináló NTE csatársor küzdelme volt n kitűnő Zrínyi hslfsorral, mely nagyon jó formát játszva kl,1 Igen sokszor — kézzel akasztotta meg a támadásokat, mikor már lábbal nem tudta. Et természetesen rontotta a játék szépségét, a Zrínyi inkább lerohanásszerü és veszélyesnek látszó támadásokkal kísérletezett, melyekből azonban ciak egy igazi gólhelyzet adódott, de a ma-gaa labdát Lopusánezky nyugodtan boxolta a mezőnybe. Ax első félidő durvaságtól mentesen, heves Iramban folyt le, Jámbornak volt csak két veszélyesnek látszó talpa-láaa, melyeknek büntetlensége miatt xajocgott a közönség, bár a bíró helyesen nem Ítélt szabadrúgást, — az ellenőrzésére kiküldött bíró szerint is — mert Jámbor egyedül állva talpalta le e magas labdát a a Zrínyi csatárnak nem kellett volna beleszaladnia a veszélye* helyzetbe.
A második félidőben megváltozott a játék képe éa oly csúnya események azaldtották félbe a játékot, melyek miatt a közvéleménnyel ellentétben nem tudjuk az ódiumot csak a bíróra hárítani. A heves játék durvaságokba ment át s igy a botrány okozóiként szerepelnek azok a játékosok la, kik a durvaságokat kezdték. A Zrinyl mindenáron a kiegyenlítésre törekedett, egymás után estek a faultok köl-ciönösen s a bíró csak ott követett el hibát, amikor a Sztankó kiállítása miatt szokatlan módon pro-teatáló és levoou\'ással is fanyegető Horváth Gyula hsdnagy csapatkapitányt U azonnal nem állította kl.
Meg tudjuk azonban érteni a bíró eljárását, hisz ezzel a parázs hangulatban ciak siettette volna a botrány kitörését. Végre Sztankó nélkül megindult a játék a amikor a közönség hangos zajongása leöxt Dezső és Kohn egymás után Szenvedte a faultokat és Dezső is, ész-
revéve, hogy Horváth és Popovlcs részéről Jekenésére" megy a játék és ingerültségében ő Is áttért a faultra, — kitört a botrány Popo-vlci illetlenül követeli Dezső klálli tását, mire a bíró kiállítja Dezsőt, de Popovfciot is. Horválh ismét reklamál, levonulni akar, persze a bíró hajthatatlan. Kötöniég nyomul a taccsvonalhor, leslet ar NTE Intézője, Kollarlts is, a játék szünetel, szitkok özöne éri a taccsvo-nalnál álló Zrínyi párti közönség részéről az NTE t, mejd Horváth csapatkapitány vezényli cs ipatának
— háromszoros „ejnye" e blróre — s miközben ez htngzlk, köpések érik a pályán álló NTE-t, ezek csak néznek, majd Kollarits szólal me?:
— Hát miért? Mert a Zrínyi „ég?" Axért ia háromszoros éljen, fiuk t
— mire a levonuló Zrínyiből visz-szaugrlk Horváth Gyula a hátulról arcul üli a mit sem sejtő Koila-rltsot, kl meglepetve fordul vissza, ököllel suit támadója felé, de a Zrinyl játékosok abban a pillanatban lefogják, erőtlen ütése éri csak Horváthor, ki még kétszer beletalpal a lefogott Kollsritsba. Katonák rohannsk a helyszínre, egy őrmester kivont kardjával, egy másik bajonettjével akarja leszúrni a lefogott Kollarltsot és Flnta százados csak ax utolsó pillanatban tudja lefegyverezni a megvadult embereket. A rendőrség ürltl kl ezután a pályát éa porcokig tart, mig a fegyverétől megfosztott ősmestert le lehet csillapítani.
Sajnálatos esamények ezek, egy cseppet sem alkalmasak arra, hogy megteremtsék jut a légkört, amelyben a aport épen a* együttműködéssel fejlődni tud. És annál sajná-latosabbak ezek az események, mert Intelligens emberek ajkáról is hangzottak el közben oly kiáltások éa közbeszólások, melyek azt erősítik,hogy a sportba belevitt — pollitlka fejleszti .idáig az esoményeket.
NTE: Lopusánszky — Jámbor, Heffer — Radlcs, Tamás, Kohn — Verem, Bojt, Skerlák, Dezső, Harangozó. — Zrinyl: Ágoaton — Horváth Gvúla, Sztankó — Hordós, Tóth, Popovlcs — Lovaii, Fér-hezll, HorvátbUtván, Farkai, Hermán. — Bíró: Kaufmann.
— (Pillangó főhadnagy) Húsvéthétfőn este a Transdanubia műkedvelő g\'rd*j« előadta a Pillangó főhadnagy dmü háromfelvonásos operettet. A Polgári Egylet nsgy* termében olyan nagyszámú kö<ön-ség gyűlt é^aze erre az alkalomra, amilyenre nem volt példa a közelmúltban Kanizsán, fi . darab kitűnően »lk«glt rendbe Bágyoni Bandi érdeme, |ki az önkéntes aze-rppébeo, mlQt mindig, ezúttal Is brjllfr\'ozptt ; e sikkben övé volt az orptzíáq/éaz H( bizony dUzére vált vófpa elsőrangú opérett alakítása
Mffl. W §,k*rtm
alakjai volta* az operettnek Major Manci éa Szabó Manci a fő női szerepekbea. A tisztikar iegennivalóbb
flSiDci volt. f«t)«seo.Igazolt*):«Lizájuk fűzött várakozást Horváth Pal a tábornok, Samu László ax ezredes, Garal Gyula az őrmester és Kle-mann Jtnoi a szép pillangó főhadnagy szerepében. Nagyon kivívta a közönség tetsrését az egyik néma-szereplő, a Kauf.nannék Gyuri kakasa, amelyik sok mükedvolőt meg-ezégysnllŐ flegmával állt kl a lámpák ejé, A azépen sikerült előadás után reggelig tartó tárc következett.
(x) Nagy péns megtakarítás. Amíg a készlet tart, vásárolhat mértékelt árban kartonokat, balisztokat éa grcn«dinokat Singer József és Társánál.
— (Országosvásárok) Csütörtökön leaz a hu ivét utáni országos-vásár Gyulakeszin, Türjén, Keszthelyen és Bánokszentgyörgyöo.
(x) Remlngton írógépek raktára éa képviselete eredeti gyári áron Szabó Antal Irógépraktárában.
(x) „Vlg fiak" Jazz Band szalonzenekara ealénklnt az „Arany * Szarvas" kávéházban hangversenyez
(z) VásKon-vtfsár. A legfinomabb minőségű siffonokat, batlszt* siffonokat, íefireket, kanavásznakat, vásznakat, anginokat, damasztárukat nagy válaaztékban Singer József és Tártánál azerezheli be.
— (A MÁV áruforgalma) A magyar királyi államvssutakon és az általa kezelt vasutakon 1924 márclui hóban felad >tt áruk meny-nyiiége 128,803 kocilrakoziányt tett
ki. Ex a mennyiség ax első hónappal szemben 2 3 százalék, mig a mult év ugyanezen hónapjával szemben 0.01 százalék emelkedéat mutat. A feladásra került árukból 8133 kocsi gabona, 3846 kocii liszt, 2127 kocii burgonya, 33,107 koc«i szén, 10150 kocsi fanemüek, 18,674 kocsi darabáru, 24,839 kocsi építési anyagra, mig a többi mennyiség egyéb különféle árukra esik.
(x) Url éu női divatcikkekben legszolidabb kiaxolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fő-Ul 6.
(x) Dunántal legnagyobb axö-vőpomut éa s>5v5cá(Ba raktára. A világhír ü jóminőségü szövőpamut 3,4, 5, 6, 8, 10 éa szÖvŐcérna 12, 14,16, 18, 20, 22, 24-es vaatag-
ságban, továbbá bordó és vörös-fejtő kapható Singer József és Társa gyári raktárában.
— (Mpdern rendorf e»y*er
Amerikában) Mint a L« Presse Atsociée közli, a philadelphiai rendőrséget az eddigi revolver és bot mellett még egy különleges készülékkel is ellátják rövidesen, mely könnyfakasztó gázt áralizt. A készülék hlvel azt mondják, hogy ezxel a szerszámmal egyetlen rendőr azétoszlathat egy hatalmas töntetŐ tömeget.
(x) Elsőrangú liszt olcaó árban kapható Villányi Antal Hsxt. kereskedőnél Eötvös-tér 29. szám( Szentháromság sxobor átellenében(
1924 áp.llla 23.
7.M.A! KOAt.ON >
3
junimlk, f
han kaphatók Szabó Antal sport-
üzlelébro
(x) Szövet divat. Tavat?! nói ruha koazlüm köpeny, férfi öltöny éa átmenolí kab*t kelme újdonságok naponta érkeznek Singer Józsej és Társa divatáruházába.
(x) MIlHárdoa lehet, ha azon nal rendel az uj osztálysorsjátékra levelezőlapon sorsjegyet a Benkő B«nkiól Budapest, Andríssy ut 60, Sorsjegyek árai: l/i 40.000 K. V, 20.000 K, V* 10.000 koroöa.
(x) A jól öltözködő nrl éa női világ figyelmébe! A FIL1PP kötőd* (S\'ombathely, Széli Kálmán-ulc» 6.) hsrlinyái és zokdi a leg értékesebb anyagból ssjU mühe jyében kénülnak. Előnyük, hogy saját anyagukból mindenkor fejelhetek és javíthatók, Igy nem kell vélük otthon vesződni. Az árak a paal gazdasági vis>oayokhoz mérve előnyösek, mindenesetre olcióbbak, -mint bárhol másutt. .Tessék róla •tn»ggl»"ZŐdnl.
MOZGÓFÉNYKfrSZIHHÍZ
Uránia Ms szerdán Az ijju Me-■dárdus, Schnltzler Arthur drámája, Kertész Mihálynak, a „Sodorna és \'Gomorra* nagy koncepciójú rendé zŐjének rendezésében. \'Főszerepben: Vátkonyi Mihály, Eszterházy Ágnes.
Szerkesztői üzenet
Knntremln. TuJunn róla, azonban néni tátijuk * nyilvánosság o\'é valónak mindaddig, mig hivatalos uton elintézést uesu nyár a konfliktus. Tudtunkkal erra as útra terelÓ-•dött »z úgy ugy katonai, mint polgári réifiól
A TdZSM
A m»i tőzsdén a tőzsdeidő elején fiz irányzat nem volt egységes éa kezdetben csekély forgalom mellett pz irányzet gyengébb volt. Később bécsi jelentések hatása alatt és a bankok erőteljes inflációs vásárlásaival az irányzat megélénkült és az árfolyamok 3—5 százalékkal emelkedtek. Az általános javulás majd-nem zárlatig cltorlott él csak Itt ott • ipckulíclóol.díi.ir* hanyatlottak viaaia árfolyamok. Kosztpáox prompt fél .láiiKk- Zárlatkor az irányzat tartott, hangulat bizakodó.
Ettl magánforgalom. Irányzat gyenge, üzletmenet vontatott. A pirc hangulata kedvetlen. Magyar Hitel 740, Oiztrák Hitel 235 —240, G.n. D.nub\'ui 4600, Vili.-• tnoa 2250 -2300, Kíirén 3700, P.ill Hazai 5550, Hazai Bank 320, S.lgó 775- 780, Rima 2ÍÓ-252, Nova 217—218, Földhitel 500 -510. Egy. Főváro.1 260—262, Cukor 3800— 3850, Georgia 670-672, K.raak. Bank 1750—1760, L.vante 355-360 Mezőcukor 330—332.
Term&ay töxada
Bu.a ll.,.vidéki 76 kr-oi 315000 -317500, 79 kg-oa 320000-325000,
roza 280000 -285000, takarmányárpa 270000—28QÓOO, - .örárpa 310000 - 325000, .ab 270—280000, tengeri 235000*240000, korpa 210 —215000.
Buzaban a mai terménytózadén kb. 10000 koronáz áremelkedéz mti-tptkorott. A roza
árfolyama Is 2500 koronával emelkedett. A zab értékét a bizottság 5000 koronával etnelte fel.
Á takarékkorona árfolyamai
A Devizaközpont közli, hogy a takarékkorona mai árfolyama 118 papi/korona.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tözsda délután 1 órai sáróftrfolyamal a kővetkezők t
Bankok
Abccl-Marr. Htul w j A|rit
Uao.Hii. rí Jtl.ílr* I
Általiról b Fír-ííilielL 5
Horr. Ml. | b.
!I" ■
ií\'-Caefc ipart), j Forgalmi Kv. Il(l«l ,U>I)U.N<MÍ K6«p. jíljUog Víro«t tank
Mork\'jt
Kwcak. B. i; Unloo
Balrlroal tp. it Llp«t»4»i.il ti
F4T1CMI töl
MUnyal Tak. «}
Aha). Tak. 110 WokUr llo
Hi.il alaB J7JO Ellj M.BIit. »31JO Poodííf 4IO
lí»<7..Fraocli ÍIJ
i-ranoda b. 4ijo
Malmok Back m !|
Boca.-M. ltj CocKOcdia J7
B«k«*ca>Lal — I »7
T4»6ka«telni, >2 Oiitlla 71
Haaféfta I})
KltlÍ7tr..lom 14
VUlMt |l
Tr DinUi 1}
I lIAnyAk
. AtaeeteUaa —
Aa itali —
BaQxlt 1|0
| Baocalnl 111}
SalaivIrl
Kot>4
litván tégla Kíb. |lil.
MigMiit M««7. »»Í>*.
EkTI
Kerámia M«rt a«<o Nagylátc-ijl SaJekooJal Sal«4 Újlaki Uel4 binya Urikinyl Caapall tt(.
Franklin |S5
Olot-ii t;
Kaootay 14
Paliaa II]
Rtril 1|
Rlfler 110
JllphiKua 14.<
Nflml ny. 11
Uiilc^um íj
VaatuArek
Btödl <l|. 1)1
Kotor* H
CaUrjr <4
ülail. üípKy. 261
riuio tu io.:
fctftw i4io
; mí< M«Oir ac«l B<tc\'
umh
Olomirsfr1\' Ctui»5oir Veo<ru "•fWpU
Riíoa
RoOimSIUf SdiKCk 8d»il>t Tr^íWT Unlui
Falpi
Ah. t. Cwii Doaaharantl R<y«. fa Fc.jnVtf
Hcai la Ktrtablcyíl
HlMt U
Amerikai fa
Erii
M. Uojrd Maloauok, Kemidl la tid)li(
Roblartl
S»lav«aia
Tblk
Nailci
Vlk. b\'jlor
Zabolai
Zaout

\'!> I
lí.jo

0*p «a T
HvfWr ,
XUaliac KObna Uoc UO* 4fc
<h i
Allamtaioi &!» Trait 110
Cnkartrirak
Dllnkoi 7(0
Itorrli cak. 107J
CvkOftpar jtlj
Gtorrli i.u M«4h. rak.
Sttatmw jSco Ütelnilne\' eV
PQi^ftkl VUI. p«..tS Toksjt KUktttak.
oa>. Villa Etr !••«
Ut.........
AMf })i
PMb«i S 4
Olajok Olajlpír 111
Maroal pH. i»
Hr *• mii
FSvlioal i4f _ ])
KUll)*«r 110
PoI|t»H air »1J
Pao. ■«< 11
ttn. i«r i;o
Btrótl 10
Ketl«»l<!> .
Ríny*e>«4« >\'5 Oicbwioii 1«t Sl»oi«M< II.}(
S.AIIo.lAfc Haoftali ijm Rotál ai»l)4 44,
&cu!\'ru*\' \'«!
; Suc. k<oda<
fr.io laiHl . G7a^»cnoaO S.irí K«t« Tntü

! Ktlei< k
! KkXlM
KUxI G.-p
TaMoo
UolO aaltib. Saotaokl
Rardi
Király a.fd Vaisl 1:*t B4ni BranAi
Corrin >il» Plpl>
Han*r«>.i" Siudl-n
ólttflMld
Ma<v.S»-«« Turel Bptai
V«(k«tirataak Ojírl bír
Sertéaváaár. Felhajtottak 1400, •Jadatlanul visszamaradt 500. A vásár kötep-i volt. I r. 250Ó0-255Q0 Könnyű 23000—23500. Szalonnás félsertés 28000 -29000. Lehúzott hus 3ÖÓOO—31000 Sózott tzalonna 24000. Zalr 31000.
ZQrlcbl a ár lat t
Pátls 3840 0\'\\ London UWOO, Nawyork &b7-00. Brussal 3126, Malland 20*6-00 Holland 212 12, üer in ! VTR 00, Wlan 3)00, SolU 410 Prága I87Z 50, Budapast 77 60, Bukaraat 297, Balgrád 706-00.
A magyar korona külföldi hlvataloa Jegyxéael t
Davlza ValuU
ttjnap ma líjoap na
Bécs . . . . V& 1 92 01 I 90
BarUn .... 66 I 68 63 40
Prága .... 480 | 445 426 | 430 Nawjorkban 14.
II ácviza-kizpoflt hivatalos irtslyinal
Valuták Devizák
Nfcpoieoat »!iooo Atutafdaa. H<oo-j«7e«
ooi )iUoo-|}t»oo Bukaraat 4tj"4)5
U». J71J91 Ko9aob4<a I)lj01jt,?0
Doáiárf 7 tfoo-tiooo KitauUoU 1io4o.|i|lo
Praod k. }H« j»70 Looioo iiH^jjHoo
Lka iMfcák kor. utao*4So BrQaaal OUaaortalc 4JÍO-4JIO
Balja Iraak 4lh>\'4)«> Pirii )na-i*;o
Lat 415*455 Prtce ijje-ii»o
Iwkol •)}*-l«IO Stockbola iiooo-nejo
Srájd fraok 140)0-14410 S»tjt i4oso-u«je
üoroo álolr MO-IOIO Bfca ill|o-ii)4o
Al it. i«Soo.jo;oo Sa^fU BikrU Sawyort »»O-l0K> jp?oo-l»ooo
Kaialós ssarkautó: Sztrokay Kálmán. KUdó: Nagykanlsaal Nyomda «s Lapkiadó Vállalat.
Uzletátheiyezés.
Tlizt.l.tt.l ftUiitaio . n. é. közön-hojy
clpészmühelyemet
áurllil hé IR tSI C<-ut 15.ir. .lát
Kinizsy-utca 18. szám alá
(saját hásamba) halyastam át. Reada-lóim további szivas támogatását kér«a. TissUlattal
Halász Imre cipész
Aoróhirdetésak
Kor ktnii J&kuban Itri i>4nc*la.»kr*nr. trO-"ítaj. ntkt/ny í» ecr«<> but.rok da4ök. Cüo kla<4bin. ion
14 lv 6ta Ismeri mindenki as
Aranyhegyi borokat
meljrok literookint zárt. palackokbaa újból k«ph»tók („óla
koronáért
igrar-atea 74. Tel«ron 335.
3000 «. 4000
aaU»4k(ifc4I «l>4). CUa
AulaloiuVnak aayatktn), k«rt>W44ko*k rtktirl l\'rlajrokoak klrUöaa a>kak>u I 5o m n\'.t.. álliányok dca«o t!i4>k WiflnS karVaa.
Pianinó l"Ua">\'
Udiaky buzzartáuiis. Csangify-u. 30
Karaaak j4 aaakicanii, tfy uraitól luil. aaitlfj OrunMkKlca Kljupirt j 1 bUonyi\'.ráayokkal nl;a» «!■•-pírt. Brauaf Vitooa. Séglt-ult. iQiSS
Efy jókarUn 1«tA hdalaa hintO rtaton fa«M-
Ifl. *CY k»J«Ok»Ml, ajy raiah tála, i plr I4aiar-tsára, i Ura iMfuim. atr vlaaakoa pooy»a. «cy aiáiiitkbeneóuti. ur ufu uj ieruOk mMdtcaaak. ftiHl ntg. >». _
Házakeladása:
részein elfoglalható kisebb házak, elfoglalható uri magánházak, üzletházak eladók. Malom eladó a város közelében Jó berendezéssé! Igan nagy forgalommal. Malom eladó Balaton partján kitűnő épületekkel. Kisebb malom Somogyban megvehet-J 8 vagon gabonáért.
Blrtafcbérist 240 holdas Vasoiagyébeo azoenit átvohetó felszeraléssal.
Kiadó birtokok i Somogyban eUdó 85 és 46 holdas, Jó épületekkel, vételár egy ré szével adós martdhat. Zalában eladók 40, 30, 12 és 4 holdas birtokok. Kiadó ssfilAk t Szentgyörgyvári hegyen Szabadh«Ky«n, POrhéncI hegyen/ Kexeosenyl hegyen, Őrtilosl hegyen 4 holdas, ■alatenl villa somogyi parton 8 szobás, 2 veranda küiön házmester lakás, teljes be-rendexésiel eladó. Hárlatalepen 0 holdas isólóbirtok csinos villával ju\'ínyosan eladó.
ACZÉL I6N&C | SZIBBISZT LÁSZLÓ
WttUaUrgaJal W«4a. aí,^4«r4JM 0. T. S.-UI NAGYKANIZSA, rö«UT 3.
TMMSTOX i SS9. »40»
DEZSŐ R.-T.
VII.. KaiolykOrat »., IV., KAroljr-kOrnl 10.
Budapest látványossága!
UjtpJlllltXl^KIlMf I
Tiszta gyapjú SlUnyktimík 83600 Eridet! ingsl BtlSnykalmék 97850
Dubl rigiinkilmék--- 134900
N«l kosttOnhelmék J23500
Kov\'írkMt3«\',\'^ Ü.i""- 133000 Gabardln ruhikelme 57000
Gyapjuirinidin ÍM,;\'.""*!: 133000 llíileslkos iithakilmlk iX"" 62700 " nöi ruhikilmék .\'.\'.f - 45600 Kombinált SIIDnyklilék csomag 198000
T.n.lm,, i fli.í.jhii, a,..,., -,:...
S.lj.r.l".,: I.ro Hurtf.rrjr.k.llB.k.
H.lr.mo.itUr
Georgalle--------133000
Crete li Chlne----- 180000
Divat II be r ty - ----91200
Nyirsselyijn ^iritmiaiákkii — - 87400
HytfSJBlyem mtoáM „ia4n.rau,bu. 83600
C<lpk*rn<uOii>. agy. 4. aaslallarltttk. plk»-«a nanaltlakiarú < r.i{f yálautékba-, I, ] «a «l. » 4i ) (i f«l míttffi iitril-, ialya.ni- ú. muaó
■uaraitékok me<Wf4 lrt>«n kiioai kitrmUn.
▼ Anon-ostUljr i
Kclangyevászon-----
I* ktlangyasifón ----
Batisztsllón Mi,---
Bírtrős snsln —
ííynemQ damaszt---
Vászon törOl közök---
Flanelt portörlők---
Szövött kirtl abrosz--180000
Mo»«.oiatAljr i
Hímzett batisztok---
Sslytmbatisztok nlod.a MlntM.—
Slintarlé mosókriop--
Sziotailó m\'osökartonok fS"- I birtbatér Silyimbillizlok Mosótfoálok
KeieKAr.-v..1.1,1 (C... i C.lriattri
NS1 Hirlinyák - UW
Férliroknlk-----7600
Kartsbadl kisztyDk--- 24700
Gyvmek nyári Itlkó-- 20900
Tilki relorm níl nádiig — 36100 Selytm mmpír _ 180000
S«1 .r»h,m.i&0.o..l.l, t ;C..\', . C.trlo-,írt llAMUMt
Hlmzitl ni,pali Ini-->4150
Hímzett nidrég--------45600
Hímzett nadrái kombiné — 74100
Szoknya-kombiié izsuml — 93800
Vfauit párna huzat--- 66500
Hlmutt lOzövédö--- 29450
GyfinyOrO wplinok--- 315400
19000 22800 29000 22800 34000 21850 15200
14250 19000 19950 19800 52650 32300 24700
FártUng pikké millil--
Szlnis zitiring ut
Hotizu hílólng „i„„
Hosszu kDppír alsónadrág —
Rtvld alsónadrág---
Vászon lárfizsabkendS — — Silyira nytkkudS---
95000 95000 95000 55100 45600 7600 12000
Ml imal ,t«»i«l kabátok - 399000
Bakfis ta.iul kabátok-- 351000
IHatcsIkos illik--- 93000
Grenadlnblüz\'---- 123500
Opálbluz---, - - 133000
Fátfl dublraglán--- 722000
4
LAJ KÖZLÖNY
1ZM. ío:lll. \',3
lg
\'55
N Ml
Nyári újdonságokat
olcsó árakon
Kisfaludi és Krausz
« az
, "8 LO
i
0)
divatnagy&ruházéban
,Arany Kakashoz"
szerelhetők be!
Nagykanizsán
Dus választékú raktár! Női divatszövetek:
átmeneti gyöngy,
di
N
o 0)
gabardin éa kovelkott tuhavásznak.
Foulárd, crepp, marokin, crepp de schine, trepp georgette, japán selymek
minden divat színárnyalatban.
Opálbatisztok, sima és mintázott francia és svájci grenadinok és etaminok és a legszintartóbb mosók.
©<
VI
3 o
III
0< ff
(D
k^Sportruha kelmék óriási választékban!
„PERZSATIN" utqtfú részletre B«i)»p«lt. lílrály-otco 13. H. II. nüvar. Tauszky Fülöp Alkalmi vétel! Üzleti levélboriték 1000 drb. 32000 K Hosszú aktaboriték 100 drb. 7000 K Hivatali borítékok •1000 drb. 30000 K Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadd Vállalat
nála-deszkák és lécek, hul-ladék papírok otcid áron kiárusittatnak Ctra ■ kiadóhivatalban.
Bazsó József ££ Nagykanizsa Készit és raktáron tart mindennemű ujdivatos és könnyű kocsikat, valamint gazdasási szekereket. Eliillal mindennemű koqllnitást, átalakítást, línyeiást és bilWélt. KltünB munka! —v Jutányos árak 1
Hlndaion férfi éa n4l munkások,
■kik a
tőzegfelepre
akiunak menni
munkára,
Apritla 24.ín raggal • órakor a vAroahAia alatt jSJI.a.k iuii.
Most rendetlen
Jóvá ny.rir. ^ _ SS A g.id.mgib. 9 ^^ §
Phoenlx ás Zala Mutmto*,<>. Mezőgazdasági Öntözi Rt-nél
Wwí W, íeiwlli um*tca <• a. H.
Ti.li.ii dm: aii^tili. ;
Egy milliárdot
XII. osztálysorsjáték
nyerhet, aki az etónyÖ! tátott Játéktsrv szerint ujonan kexdídó
sonjtgyoiból vásiroL
szerencseszámokat
Milhoffer Kálmán SSSSSSfcfiSTS^t^
ahol a most folyó íó húzásokon ~ — _ _ -különféle nyczsmények közt az
500000 koronái fy
A sorsjegyek ára: li^J^TO
TUákl m*sreBdal«a«k posUn ponUiun aaAllUtatnak.
Nem szabad felülni hangzatos hirdetéseknek,
hanem mielőtt ing, divatnyakkendö, harisnya, kesztyű szükségétét beszerezné, tekintse meg
GRÜNBERGERur és nö datáruhátál
hol a fentemiitett cikkek a legolcsóbb árban szerezhetők be.
Fö-ut 11.
Csakis elsőrendű megbízható árut tartok
Telefon 2*21.
Nv,m.1Mt . NMvk,nliMl Nvom=s. 1. L.o.Ldó V.ll.l.l kóovwvointltHUa N.ntt.nu...
Egyes szám ára hétköznap 800 korona, vasár- és Onnepnap 12QO korona
63. évfolyam NagykanÍMa, 1924. április 24. CiCtörtök 94 BÍm-
Pénzügyi depresszió
Báró Korányi Frigyes pénz-ügymlnlszter a napokban nyilatkozott a pénzügyi helyzetről és ezzel kapcsolatban a külföld piacainak gazdasági szituációiról, amelyek szerves összefüggésben vannak ma a magyar gazdasági viszonyokkal.
■— Tény az, — mondotla a miniszter — hogy egész Európa egy általános pénzügyi depresz-szió alatt áll, ami nemcsak a legyőzött államok gazdasági helyzetében van meg. hanem a győző államokban Is, sőt a gazdag Hollandiában Is érezhető az általános krízis. A frankkonlre-mln, amely erősen sújtotta Ausz-Iriái. nem áll szeparálva, mert a frank emelkedése nemcsak magában Franciaországban Idézett elő nagyobb meglepetéseket, hanem Csehországban Is. ahol a francia írank esésével kapcsolatban bizonyos rendszabályokat léptettek életbe, hogy a frank zuhanása ne rántsa magával a cseh koronát Is. Nézetem szerint a frank emelkedéséből csak a Morgan bankház nyert, mert a francia pénzpiac erősen megérzi az emelkedést és Csehország pedig, amelyik hosszabb Idő óla gazdasági nehézségekkel küzd, ujabb erős megrázkódtatáson megy keresztül. Nem beszélek Ausztriáról, ahol a frank emelkedése egyre súlyosabb pénzügyi nehézséget Idéz elő. Egész Európa nagy nehézségbe került a háború után és ezek a ba|ok most kerülnek felszínre, amit abból Is látunk, hogy az európai tőzsdék mindegyikén az értékpapírokban nagyobb visszaesések mutatkoznak. A mostani Időkben a pénzügyminiszterség olyan nagy elfoglaltsággal és megterheléssel jár. hogy alig marad He|c a pénzügyminiszternek arra, hogy a külföld pénzügyeivel Intenziven foglalkozzék. Mindenesetre meg lehet állapi tani, hogy az az értékcsökkenés, aminek a budapesti tőzsde a helyszíne, nem elszigetelt jelen-
ség és összelügg a többi európai tőzsde helyzetével, amelyek ugyanilyen tüneteket mutatnak. Écpen ezért — bár tőzsdei jóslásokba nem óhajtok bocsátkozni — valószínűnek tajtom. hogy csupán átmeneti hullámzással állunk szemben, mely egy-két hónapon belül elmúlhat, mert meg fognak szűnni azok az efemer okok is. amelyek azt előidézték.
— Ami a bécsi piac állítólagos súlyos válságát Illeti, ez egyáltalán nem Ingatja meg azt a szilárd meggyőződésünkéi, hogy a mi szanálási programunk biztos alapokon nyugszik. Ez a program ugyanis nem csupán pénzügytechnikai számvetésnek az eredménye, hanem annak elkészítésénél nem maradlak figyelmen kívül Magyarország gazdasági helyzele és mindazon gazdasági erőforrások, amelyek az ország regenerálásához hozzájárulhatnak. Hogy nekünk meg van a gazdasági különállásunk Ausztriától, az kiderül abból, hogy ott a bankári funkció van nagyobb mértékben klfejtődve, addig a mi számvetéseink főképpen országunk fóldmlvelő (elte-gén. továbbá Iparunk és kereskedelmünk Jövőbeli kilátásain nyugszanak.
— Ami a lőzsdel értékek dolgát illeti, a számvetések Itt mindenesetre más alapokra fognak helyezkedni azáltal, hogy ezeknek a számításoknak a jövőben nem a látékeshetőség lesz a legfőbb eleme. A részvénytársaságok most visszatérnek majd az aranymérlegek készítésére és ebbjn az esetben az értékpapírok a belső érték és hozadék alapján sokkal biztosabb alapo kon lesznek lefektetve. Közölhetem. hogy épen most folytatok az érdekeltekkel megbeszéléseket abban az Irányban, hogy a
jövőben a részvénytársaságok aranymérlegeket készíthetnek és
áttérünk ezzel a reális üzleti alapra. A kérdés különben most vari-tanulmányozás alatt, hogy mikor nyem.ek befejezést ezek a tárgyalások és mlképen fogunk
dönteni, erről ma nincs módomban még nyilatkozni, de ha ilyen irányban az érdekeltekkel létrejön a megegyezés, akkor a realitás szemponi|ából javaslattal fogok előállni és valószínűleg törvényjavaslat formájában fogom rendezni ezt a kérdést. Lehet-séges, hogy ezt a javaslatot a szanálási lavaslatok ulán fogom beterjeszteni. Mindeneseire lem-csak a kormánynak, de az országnak is érdekében áll, hogy a szanálási Javaslatok rövid Időn belül elintéztessenek, hogy a külföldön megkezdeti tárgyalásokat lovább folytathassuk. A kormány a külföldi kölcsön ügyében eddig
csak megbeszéléseket folytathatott, mert csak akkor veheti fel a tárgyalásokat, ha a javaslatok törvényerőre emelkedtek, mer. ehhez kölölle magát a küUöldt Valószínűnek tartom, hogy a külföldi kölcsönt Londonban és Amerikában fog|uk felvenni és London lesz a külföldi lőkecso-poit pénzügyi központja.
— Arra nézve pedig", hogy mikor lesz esedékes a külföldi kölcsön első részlete és hogy mikor vehetjük azt fel, azt még nem tudjuk, mindenesetre a kormány azon lesz. hogy ezeket a tárgyalásokat mielőbb és sürgősen belejezze.
Zalavármegye közgyűlése üdvözölte a kormányt a szanálási törvényiavaslatok elfogadása alkalmával
ötvenkét szavazattal nyolc ellen elvetették az ellenimtltványt
Zalaegerszeg, április 23 (Saját tudósítónktól)
Zalavármegye törvényhatósági bi zottsága szerdán délelőtt fél 11 órai kezdettel dr. Ja/ányi Ferenc főspán eloökléiével rendkívüli közgyűlést tartott.
A tárgysorozat első pontja volt Bareta László dr. törvényhatósági blzottbiyí" tm9 táraaioak lodl}\' ványs, hogy Zalavármegye üdvözölje a nemzetgyűlést és a kormányt a szanálási törvényjavaalatok slke-rea tető alá juttatása alkalmával és rosszalását fejezze kl a javaslatok alkerének meghiúsítására Irányuló mioden törekvéssel szemben.
Brand Sándor dr. Ismertette az Inditványl és bejelentette, hogy Horváth Gergely ,éa társai ellenln-dltványt nyújtottak be, mely azerint nem Ismerik eléggé a azanáláal törvény réazletelt és aulyosoak látják annak feltételeit. Apponyi bírálata után nem bíznak a javaslatok sl kerébeo.
Az állaodó választmány Barcta László dr. Indítványát javasolta elfogadásra.
A tárgyhoz azólt Farkas Tibor nemzetgyűléal képviselő is. Olyan ■ulyos áldozatok árán kezd mentő akciót a kormány, hogy a nomoru Idők nem alkalmasak a* ödvörlésre. A múltban súlyos mulasztások történtek, a^ évek óta folyta\'ott botrányokról nem akarja lerántani a leplet most aem. Iodltványt terjeszt be, hogy Zslavármegye törvényhatósági bizottsága kérje a nemzetgyűlést ós a kormányt, bogy Bethlen
\\
■ tavai sierl.it valóban teremtae .meg a lelkek harmóniáját.
Dr. Hajda Gyul. vilnatol Firkái Tibor beatédére, kinek Indítványát ellenatenvaanek találja. M»íy"r lltlkit lebet folytatni. A kor.fnány
■ nemtelgyűléitől kévéi erőt meríthet, tohnt at alkotmány M bia-tyájának, a megyének kell piag- ■ adnia ajt. A ja/védik ellenzékiéi- i kedése elítélendő, mert oaztályellfn-téteket alítanak éa őaateölalketnek
a ai oclaldemokratákkal.
Növik Jánoa aem fogadja el -farkas Tibor indítványát. Feleió- . laláaában kijelenti,■ hogy józanul \' gondolkodó ha\'ifyi csak elismeréssel adishalik i korminy ember- ; lelctti és eredményes munkájával . szemben. Helyteleníti a fajvfdSk politikáját. A etocláldomokratákk.l v.ló ölelkezéanek egyater már kom- | mu->itaiu. lelt a vége. BarciMk . indítványát, javaioija, toldják mai ^ anal, hogy at elletnék nnm «o- , cláldemokrata tagjait hívják fel • . kizárólag objektív kritika gynkor- . lására a kormánnyal azemben. fí Farkas Tibor kijelenti, bogy ; ellenlndltványában a blialom vagy 2 blialmatlanaág kérdése egyáltalán nem aterepel a kormánnyal atem- jí ben, hanem ca»k tényeket Állapit meg. Másfél éve a nemtetgyiiléaeo motolygáaaal fogadták Indítványát, hogy Magyaroratág péntügyl h\'ly-telét külföldi at.kférflakkal vita-gUiaa^k meg. A liattvl.el«kn.k régen meg kellelt volna adni a létminimumot, mint Amatriában ta Némctora.égbau. Két év óta nem
itte odáig a nemzetgyűlés, hogy endea munka előfeltételeit blito Itaa.
Dr. Hajdú Gyula ujólsg Barczáék iditványa mellett azólal fel. Biszé ét hatalmas éljenzés követi.
Farkas Tibor: E\'jeaek a kor lányfőtanáctosok 1
Dr. 7arányi Ferenc főispán bementette, hogy húsznál több me-yeblzottságl tag névszerinti szava-üt kért, miért Is azt elrendeli. I szavazás folyamán 52 szavazat il $ elleniben Barcza László dr., (elve az állandó választmány javas-itát fogadták el. A szavazás ered-lényének kihirdetése után hingos
zalai kozlohy
1924. áprlll, 24.
éljenzésben nyilvánult meg a ma-gyeblzoltság korrnányhü hangulata.
A tárgysorozat máiodik és utolsó pontja volt az államvasutak által épitendő lakások coljaira történt telek elfdáa felebbezéaének letárgyalása. Az állandó választmány javasolta, hogy a közgyűlés utasítsa el a felebbezést. Az indokolás kimondja, hogy a város áldozatot hoz ugyan, de azzal nagyban elŐmozditjs aaját fejlődését. A választmány javaalstát egyhangúlag elfogadták. A felebbeiők tovább felebbeztek.
Egyéb tárgy nem lévén, a közgyűlés déli 12 órakor ért véget.
Megtalálták az elgázolt kocsis holttestét
rásárosokat hozott részegen Kiskomáromból — A telelő bevágásban szemközt hajtatott a gyorsvonattal
Nagykanizsa, április (Saját to&iitóoktól)
Mint a Zalai Közlöny megírta, sdden este a 9 óra 22 perckor udapestről érkező gyorsvooat el Ött nyílt pályán egy szekeret. A erancsétlenség részletelt cssk a erdal nap folyamán alkerűlt tel-sen tisztázni. A kedden éjjel megdűlt nyomozás szerint még az a Itsvéa alakult kl, hogy a lovakat tzdájük valószínűleg magukra igyta s azok a gyorsvonat dű-•rgésétől megijedve berohantak a gányokra, a töltések között nem dtak kitérni a Így gazdájuk gon-tlanaágának estek áldozatul a yak is, a szekér Is. A rendőrség emberei azonnal jtáayokon Indultak el a pályán, fy kiderítsék, nem gázolta e el vonat a kocsival együtt kocsisát de a sötét éjszakában nem al« rűlt nyomra akadniuk. Csak haj Iban, mikor már világosodott, kor akadtak rá a azerencaétlen-? színhelyétől pár méternyire a lányokon klvQI a kocsis holttéré. A vonat nem mehetett resztül a kocsison, mert testén yéb jelentékeny sérülés nincs, ik a fején van hatalmas, feltét-i halált okozó seb. Az össze törés pillanatában valóasinűleg ágódott old .I vást a szekérből as Igy kapott ütés kővetkezté-n szörnyethalt.
A szerdán délelőtt folytatott többi nyomozás megállapította, gy a szerencsétlenül járt koctis y szeatmiklósl fuvaros, aki a kör-ékbell vásárokra szokta hordsni kanizsai és vidéki Iparoaokat. A komáromi nagyvásárról hozott za Kanizsára keddsa délután két tmadiát, de már Kiskomárom n ugy berúgott, hogy útközben aplőval a kezében elaludt a ko-n. Utasai felrázták, igy aztán gynohezen hazaszállította őket ásukra, azonban tekintettel ré-Ig voltára a fuvardíjat kl aem ették neki, nehogy elveszítse, ey még azt Is eligya. \\ fuvaros ezután elindult haza-fc. Da csak a SiSrgyár környékén ő Blumenscheln korcsmáig ju ;t, ahol ujabb atációt tartott, re onnét kitalált, már azt sem dta, merre kall hajtani a lovakat, ssxafordult és a Ciengerl uti át--ónál befordult a vasútvonal te stŐl mély bevágásába. Nyuyod-n hajtott, jobban mondva csak tték a lovak a magaa partok költ a alneken szemközt a Buda-(stről érkező gyoravonattal. A >nat dübörgése megvadította a vakat, ds a szük pályatesten ki-
iérni, vagy megfordulni még józan állapotban sem lehet s igy történt, hogy a két ló a szekérrel és kocsisával együtt egyenesen nekirohant a vonatnak.
Az áldozatnak felesége és 16 éves fia van Srcntmlklóson. Holttestét beszállították a temető halottaa-házába.
HÍREK.
— (Naptár) Április 25. György.
— (Időjárás) A Meteorológiai Intézet jelentése szerint változékony hűvös Idő várható, helyenként, főleg keleten, csapadékkal.
Nagykanizsán azerdán reggel 7 órakor hőmérséklet -f 6 0° C, szél: északkeleti. Délután 2 órakor: hő méraékl.t -f 5"2* C, szél : északkeleti. Este 9 órakor: hőmérséklet 4 2* C, szél: északkeleti.
— (A nyomdász-sztrájkban nem jött létre megegyezáa) Budapestről jelentik: A Grafikai Főnökök Egyesület* éa a nyomdal munkáaok vezetői azerdán délután agyüttea értekezletet tartottak,azonban semmiféle megállapodásra jutniuk nem alkerűlt. Este újból tár-gyalásra jöttek össze, azonban meg-egyezés ekkor sem jött létre, Igy az egyezkedő tárgyalásokat csütörtökön valószínűleg tovább folytatják. Mivel a sztrájk ilyen körülmények kőzött változatlanul tovább tart, a fővárosi napilapok még csütörtökön sem jelennek meg.
— (Adomány) A Dunántull Gazdasági Sieazgyár R. T. Igazgatósága kosioru megváltás elmén 200 000 koionát adott a nagykanizsai városi azegény alapra.
— (Harangszentelás Mara-kereaxtaron) Mikor a haza veszélyben forgott, mikor apraja-nagyja a haza védelmére sietett, nem maradt el a murakereszturl hivők hsrangja sem a segítségre sietők sorából. Etek még csak most érkeztek újra vissza. Hogy prdig visszajöjjenek azt Csáti Gézs mura keresztúri apát kanonok áldozat-készségo tette lehetővé, aki két dsrab harangot ajándékozott a murakereszturl templomnak. Az egyik hsrang 278 kg, a másik 108. Kg ja került 33 kg búzába, ami 127 métermázsa 38 kg ot tett kl. A harangok szállítója Slezák Líszló budapesti harangöntő. Vasárnap délelőtt 9 órakor szentelik föl az uj hsrangokat.
(x) Url áa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ut 6.
— (Kétezer korona Kanizsán m tej) A husvéll ünnrpek előtt azoVáaszerint fővárosi magasaágra ugrót\' fel a kanizsai piacon a tej ára. Nem is ment ritkaaág-számba, sőt boldog volt, aki literenként 5000 koronáért tejhez tudott jutni a nagyhét utolsó napjai-bao. Szerdán reggelre egészen megváltozott a helyzet. Kétezer koro náért bőven klnálték a tejet és nem annak kellett megköszönnie, aki kapott, hanem anuak, aki el tudta hamaroaan adni. A tej árának ez a most kedvező alaku\'áia mindjárt a legkézzelfoghatóbb bizonyítéka anmk, hogy ax Árvizsgáló Bizottságok működése nélkül Is, csupán a piacokat szabályozó kereseti és kloálstl viszonyok alakulása folytán, szinti magút lói ni vellálódnak a piacra vitt termékek árai, anélkül, hegjr erőszakos be avatkozásra lenne »>ükiég. H» az Árvizsgáló Bízottság szigorúan fellépett volna és kiírta volna, hogy a tejet 2C00 koronáért kell adni, akkor felzudult volna az eladók tábora a bizottság önkényuralma ellen és igyekezett volna minden módon kltognl a rendelkezésen. Igy viszont Árvizsgáló Bizottság nélkül is megtörtént az a csoda, hogy Kanlzsáu 2000 koronáért adják a tejet s n bizottságnak nem marad egyéb dolga, csak hogy ezt ax őrvendetea eseményt árlistáján feljegyezze.
— (Sztrájkolnak az eger-azegl kőművesek) Zalaegerszeg röl jelenti