Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
8.3 MB
2010-02-21 20:26:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
245
3135
Rövid leírás | Teljes leírás (1.42 MB)

Zalai Közlöny 1924. 200-223. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
63. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ÍJ, évfoIy»n»
N-sryk.^, „24i Szeptember 2. Kedd
1500 korona
POLIT5KAI NAPILAP
*,.rk.*iti\' kU4óhl»al»l l\'tf-nl a. |utcrur»«n-Tcletoo 7S-, nyomda 117. aa.

A tanév küszöbén
Két hónapi? tartott azDnct után újra megnyílnak az lakolák kapui. A tudományoknak felazentelt ciar-nokalban meglódul az élet a nagyban folynak az elökéaiületnk az uj tanívre. A „do\'ca far nlente" fel* frlaallelte az eiőket a tanárok, tanulók ismét felveszik ■ kőteleaaég-taljealtéanek iovid Időre mrjjszakl-Iott fonalát. Mert amint a tanári hlvatáa kötelesaéget jelant a tanárokra, éppen ugy köteleazég nehezedik a tanulókra, mikor megkezdik vagy folytatják az likolát. K. a kőteleiség teljesítése — a közelmúltnak a történelem évkönyveiből •oha kl nem I5r5\'li:tó azouioiu eseményei ulán — mindkettőjükre nézva egyre nefcpzebb feladat. A táraadalom felforjátására Irányult törekvéseknek félig meddig alkei ü\'t eredményei aokkal mélyebben szántódtak bale a Jelkekbr, semhogy azok nyomait máris kitörölhették volna az azóta lepergett évek : az Ifjúság aokkal könnyebben veazltl el lelke egyamulyát, mint ameny-nylre azt eredeti helyzetébe vlssza-léritenl .Ikerül; a vallásnak az el határozáa tisztaságára a a teltek Irányltá.ára dönlö befolyására való hatalmas erkö\'cil erejét azétmállasz-tották a hitnek elfojtására Iráoyult torez véiek ; a hazsflaa gondolkodáat kikeldte az egyedül boldogítónak hirdetett\'nemzetkor! egyetemleges-lég haiug elmélete; a tekintélyek nek aiujgeráló erejét meggyöngítette a tanulóknak a tanárok tény eedéae felelt engedélyezett ellen orzéal jog a a munka azeretetét éa megbecslését meglazították az em-ber önbeczét meghaludoztató ha-nila tanltáiok. Azt mondják, hogy a nagy frar cia forradalmaknak mír jóval több mint azáz évvel ezelőtt a lelkeken átvihariott hevülete még mindig Ott visszfénylik az ifjúság lelkén. Még azázhermll c3t év aem volt elegendő hoaazu Idő ahhoz, hogy az .zóla már harmadik negye . nemzedékben teljeaen elalmul-jenek , forradalom heve által fel korbícolt hullámveréark okozta eíyenctlenaégek.
Korcsokra kaszabolt hazánk elvár jelenében tl vagytok lljuiég azok a a.övétnekek, melyek remény 81 ujtanak fel a jövőt Illetői\' g azlvünkber. Mindegyiketek *«V \'gy cilllag, mely fényes arany "Ogkent veri ki . j6v6 derengő Ue mennél nagyobb a reWny °"«"tek, annál nagyobbak a kö A l* iC m,1»\'k várnik.
dig . ?lc"í|Il\',iVi,<«",[ •l»pi« p«
valláa, a forró hazaazeretet,
ián.í \' ""■«>«\'•. mí.ok munkáiig1 becsülése, . tanulási ké.z-• tanárok Iránti ti..telel . az
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla.
őnfcgyelmezettaég, Az ország sorsi egéaz embereket kíván, félemberekre legkevésbbé von szüksége ennek a szerencsétlen országnak.
Tehát munkára, komoly beciü-letea munkára fel tanuló Ifjuaág.
O taátok azlvetekbe a vallás mély érzetét ; a hazaszeretetnek lángja hevltae le\'ketekét; tsnu\'j.tok a sio ros értelemben vett kötelességen felül s scélozzátok meg Izmaitokat az életküzdelemre, mely reátok vár.
Az állandó választmány ülése
Zalaegerszeg, szeptember 1 (Saját ludósitóaktóL)
Az állandó választmány ma dél előtt tartotta ülését a vármrgyfhíz tanácstermében. Az ülésen 7arányi Ferenc dr. főispán elnökölt.
A választmány foglalkozott Veszp-rémvármegye törvényhatóaágának átiratával az Italméréal jog módo •itása tárgyában. A válaaztmány javaaolnl fogja a vármegyei köz-evőiéinek, hogy tegye magáévá Veizprémvármegye átiratát azzal a módosítással, hogy azoktól a korcs-mórotoktól, akik 18 éven aluli gyermekeket beeresztenek helyisé-gelibe, egysei visszaesés ulán von. ják meg az italmérési engedélyt.
A kéményseprési dijak teklnte lében a válaazt...