Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
55.74 MB
2010-02-22 08:42:05
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
234
3014
Rövid leírás | Teljes leírás (1.43 MB)

Zalai Közlöny 1924. 276-298. szám december

Zalai Közlöny
Politikai napilap
63. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

r évfolyam,\'276. szám
1924 december 2, kedd
At-m <80fr ia>w«i"
POLITIKAI HAP1LAP
S«rkc»alő,tH U kUddtilMU] F6-ut 5 iBitrnrtMti-Teklon 78, nyomdl-UT, i*Jtu
Felelős s2crV.esíM: Kempelen Béla
ti»itzeM«i tat íar\'Mn »/»•
H4<om in.*M0(| IC-\'
BELPOLiTlKA
A nemzetgyfllón Bléas irt- Az et\'onaék deklarációja * * " \'•\'>•- ■ ■ Frieiiipfch-
A Bj-ooiáldemokc-atapárt ériekezlote hamlaitvAny
Budapest, december i A nemzetgyűlés mai ülése nyugodt mederben indult iVieg s az űlís végéig nem történt semmi\' Incidens.
1Els0nek Rubinck István terjesztette elő a mentelmi bizottsig jelentősét, mely szerint a ricnitelgyülés Györki Imre és Szilágyi Lajos, képviselőket a nemzetgyűlésnek,1 egymásután kővetkező 25, Propper Sándúf é» Kabik Ijjtts képviselőket 22, Esttcreityos ü,nőst, Peyer Károlyt, Sar/íz Gyulát, SUtö Józsefet, Suly Endrét," Farkas Istvánt, Szeder Ferencet {» Malnsils Oé^ál 20, Pcldl Oyulát 10 Hl/Ml zárják ki, Hébel Edét pedig a nemzetgyűlés ünnepé-lyes megkövetésére utasítja. A nemzetgyűlés az előadói javas-
latot egyhangúlag elfogadta. . A napirend,, ;:eript AJUi est}* házszabályrevtztós javaslattal Tog-lalkozott.
Előadója Ór/fy Imre, aki hosszú beszédben indokolja meg a kormánynak vonatkozó javaslalát.
Gríeger Miklós a parlamentben már szokássá vált durva hang ellen kel ki. Elismeri, hogy tényleg sok feleslegei szalmacséplésíolyik. Örömmel fogad minden oly javaslatot,
mely a nyugodt niűnka folyatását biztbsitja és ,1 «ő14\'.sz.ih,i.tságoi nem érinti. A \'javaslatot nem fogadja cl.
karafiálh Jcrtó statisztikai aclajok alapján bizonyítja, hogy a jelenlegi nemzetgyűlés. nem marad cl a régi ijraaggyiilés inftjjöft. A javaslatul Clfofeadja.
Megymegi Kiss Pál, amikor feláll, a szocialisták és n denioktsta • szövetség tagjai bevonulnak a terembe. A kormány a szanálási törvénnyel magához ragadta a pénzügyi diktatúrát r- mondta. Most a kíotür intézkedésével jön, hogy diktatúrát kiterjessze a politikai élet egész terére. Nem hajlandó többe arra, hogy a kormány és a titicos erük megoszlott diktatúráján alapuló lát-íjaV.olkutmányon n gyen. (Maisogó derültség, közbeszólások minden oldalon.) Kétségtelen, hogy a kormány célja oda irányul, hogy az ellenzékei megfossza a házszabály revíziós javaslat tárgyalasán való részvételtől. (Felkiáltások a szociáldemokratáknál. Lel a diktatúrával I) Kitojka Károly : Panamistákl Elnök Kitajkát rendreutasítja.
A fegyveres crók Igénybevételével (étesfilő hirszíbilyrevi-zió tárgyalásában a szövetkezett ellentéte részt nem vesz, niert iiz crúr-zakot közreműködésével nem,érvényesítheti, az lij házszabályokat a inaga • részérói érvényeseknek \'elismerni nem fogja, mert csak olyan házszabályokat fogadhat cl, mely az Usszcs pártok közreműködésével kfamcgnytigvásra: keletkezik miután előbb biztosíttatott a választójog, a titkos szavazás S a választások szabadsága.
A deklaráció felolvasása után az tfűátk felállt á helyérti, állandó nyry zajban, éljenezve $ általános titkos válaszúm, kivonul a teremből.
ellenzék részérdi esak a keresztény ellenzék s Rassai maradnak benn a teremben.
Bethlen István gról minisztcielnök reflektálva Hegyratjgi bestédére, sorra megcáfolja állításait. „Tiiktjs. táraságuk diktatúrája- elnevezés komikus\' akkor, amikor a vádlottak padjait ülnek azok, akiket sokáig hiába
Mlipt í&yftsp dSsKaiMt^
loítaír paujara juttaW. TT jl\'greutl hely;; yto ijlitva.. BjIiiSW. jti&dal hurcolnak ide, hogy igy küzdjenek a jogus reformok ellett, A Ház elnökének nemcsak joga, hanem kötelessége is volt á rendelkezésére bocsájtolt eszközök alkalmazásával élni. Sajnálattal állapítja me;;, ...