Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
10.47 MB
2010-02-23 14:57:54
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
165
3564
Rövid leírás | Teljes leírás (1.68 MB)

Zalai Közlöny 1925. 272-295. szám december

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa, 1925 december 1, kedd
Apa 1800 karw**
(5. évtolyam^72^Mám Sagyttanlxsa, 1925 december 1, kedd A— 1800 km
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
_____ét MadöhJvtül F«-«t l
latancbu-TtMni Tí, nyomda 117. ula
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
áro; K(j bún KXOOO 1 KÖM bJre-------SO.OOO I
Kállay Tibor dr.
diszpolgárságának Ünnepsége
DlszkSzgyfHés a Városházán - Örley György dr. és Kállay Tibor dr. beszédei — Teaestély Nagykanizsa uj díszpolgárának tiszteleiére
Nagykanizsa, november 30 Nagykanizsa városa impozáns módon jultatla kifejezésre nemzetgyűlési képviselője, Kállay Tibor dr. ny. pénzügyminiszter iránt érzett háláját és szeretetét. A városi képviselőtestület adott először ennek az érzésnek kifejezést, mikor ezév október 17-iki közgyűlésén őt Nagykanizsa város díszpolgárává választolta. Tegnap azután az ünneplésbe bekapcsolódott a város egész közönsége. A díszpolgárrá avatás méltóságteljes pillanataiban jutott legszebben kifejezésre, __Jult jelent e város számára nemzetgyűlési képviselőjének személye s ekkor nyilvánult meg teljes egészében mindaz a lelkesedés és ragaszkodás, amivel választópolgárai őt képviselősége eddigi idején mindig körülvették. Kállay Tibor dr. a legnagyobbat kapta választóitól: egy város közönségének háláját és szeretetét.
A fogadtatás
Szombaton este háromnegyed 9 helyett egynegyed 12 órakor fu\'oll be a budapesti gyors. Minthogy már Budapesten jelentkeztek a hófúvás miatt beállott forgalmi nehézségek, az érkezésüket jelzeit vendégek kőiül csak Dabasi-Hatilsz Mótic, Put-noky Sándor, Dréhr Imre, Kováes-Nagy Sándor, Dinnlch Ödön, Maday Gyula, Paul Iván és O\'osxy O.\'/a jöttek meg KiUay Tibor kísérőiében.
Az állomáson megjelent városi tanács és a képviselőtestület küldöttsége nevében dr. Sabján Qyula pol\' gármester fogadta a vendégeket min den ccremóniális külsőség, üdvözlő-beszéd slb. nélkül.
A vendégek a Centrálba hajlotlak, hol azonban hiába díszítették ki az erkélyt, hiába sOpretlék el a havat, a terve2e t lampi >nos szerenádot, éjfél után lévén, nem lehetett megtartani.
A díszközgyűlés
Vasárnap délelőtt fél 11 érakor ünnepi misén jelcn\'ek meg az előkelőségek, a város vezetősége és képviselőtestülete a szenlferencrcndiek plébánia-templomában. A szentmisét fényes papi segédlettel dr. Vargha Theodorich plébános mondotta.
Eközben már jóformán meglelt a városháza közgyűlési terme, ugy, hogy mikor a templomból érkező képviselők is bevonultak, egy szék
sem maradt üresen. Az oldaltlléscket , és az első padsorokat a helyi notabilitások foglalták el, inig a karzaton a belépőjeggyel bebocsátott női és egyéb vendégc-k szorongtak.
Fél 12 ulán pár perccel éljenzés közben vonult be a teremt-e dr. Sabján Ovula polgármester, dr. Kriitky István főjegyző, dr. Kaufman Latos aljegyző és a vendégek társasi-gában dr. Kállay Tibor. A polgár-mestir, főjegyző és aljecyző az előadói asztalnál, Kállay Tibor és kisé-retepedig az emelvény előtt külön széken foglallak helyet.
Sabján Ovuta d\' nyitotta meg a díszközgyűlést: Összejöttünk, — mondotta — ho?y az ünnepeltnek átadjuk a díszpolgárt okievetet. Nem csak egy kiváló férfit ünnepiünk ma, hincn ünnepe ez ma a megváltozott közszellemnek is. Nagykanizsa város előtt uj korszak nyilik, melynek felidézésében nagy része van s további fejlődésében nagy része lesz ai ünnepellnek. Ilyen gondolatok kW köszöntöm öt, a vendégeket és a képviselőtestületet.
Ezután az egész képviselőtestület állva mondta cl a polgármester után a Magyar Hiszekegy szövegét.
Örley György dr. kir. közjegyző városi képviselőtestületi <ag lépjlt czu\'in az előadói asztalhoz és elmondotta gyönyörűen felípiielt ünnepi beszédét.
Tekintetes Közgyűlés!
Az országnagyokat megillető re-verenciával van szerencsém Nagy-méltóságodal Nagykanizsa város egybegyűlt képviselőtestülete nevében mrl/ tisztelettel üdvözölni.
Üdvözletünk első sorban köszönet azért, hogy Nagyméllóságod, ki c mai ünnepélyes közgyűlésünkön személyesen megjelenni siives volt, — mióta képviselőnk, minden alkalmat megragadott — még éjt, napot is egybefogó miniszteri munkássága idején is, h jgy körünkben minél gyakrabban megjelenjen. Büszkén mondhatjuk cl, nincs íz országnak oly, a vczelö államférfiak sorába tartozó nemzetgyűlési képviselője, ki löbb-ször kereste volna fel kerületét, mint Nagyméllóságod, ki velünk közvetlenül érintkezve meleg érdeklődéssel vett tudomást minden kö. érdekű eseményről, egyesek jogos kívánságairól, bajairól és igyekezett minden igaz ügyben ugy a köz, mint az \'egyén számára eredményt biztosítani.
Kegyelmes U\'antl A mai nap a politikamentes ünneplés napja, oly ünnepély, melyben c város egész közönsége páltfelfogás, tőt világ néz-letre való tekintet nélkül teljes har-
móniában találkozik és elismerésének adóiíl leróva, igaz szerelelteléi lelkesedéssel avatja Nagyméltóságodat e város díszpolgárnak sorába.
Tisztelt képviselőtestület I A magyar városok fejlődéstörténetében egy feltűnő jelenség észlelhető. Azt tapasztaltuk s ma még inkább látjuk, Uraim, hogy városaink aszerint fejlődlek vagy hanyatlónak forgalomban, gazdaságban, kulturában, amily mértékben részesüllek, saját erejük kifejtése mellet; az állam lámogatá sában. Srcgcd. Kolozsvár, Nagyvárad, Arad, Győr s i\'t a szomszédban Szombathely az utolsó évtizedekben oly rohamos fejlődést mutatlak az állam által létesített intézményeik fol) tán, hegy Imzzájuk viszonyítva sok más hasonló bclérlék-kel rendelkező város önmagára hagyatva valósággal a hanyatlás, majdnem a visszafejlődés szomorú képéi tárta elénk.
Nagykanizsa város hosszú évtizedek alatt nélkülözte az állam segítő kezét, sőt mondhatom, hogy az ílláml érdeklődés körén is messze kiéül maradt. És íme egy férfiú, egy rövid pir esztendő és Nagykanhsa városa Immár oz állami érdeklődés körén belül van, a kormány tagjai, az államirányitó halalmassígok észre veszik, mrgl.\'tják, tudják, hogy Nagykanizsa méltó és jogosult az állami támogatásra, mert ha\'ármcnli fekvése, po\'gárainak józansíga, szorgalma, becsületessége, kultúrája és fejlett üzleti szelleme czl indokolná teszik. És Uraim, az állami segitő kéz nem késik. Kállay T.bor nyuj-lolla fe\'énk először miniszi.-r korában s ma már otl vagyunk, hogy a tönkretett csonki ország verető nagi-joi mindent hajlardók nyuj\'ani, a:i í országos szegénységünk mellett lehetséges. Magas állami funkciók reprezentánsai. államtitkárok és miniszterek személyesen jönnek városunkba közvetlen meggyőződést szerezni viszonyaink felöl és itt nem csak jegyzeteket készi\'enek, nem csak jóakaratot ígérnek, hanem konkrét kötelező nyilatkozat megtétele melleit testctöl\'ő inlézkedéseket lesznek.
Tisztelt Utak, mindezt a nagy változást ezt az országos érdeklődést, a prjziliv állami támogatás megindulását egyedül és Mtárélag nemzetgyűlési képviselőnknek, az ő megélésének, irániunk érzett meleg szeretetének, országos súlyának, tekintélyének köszönhetjük.
Tisztelt képviselőteslület, e rövid, nagyon rövid idő alatt létesilett állami intézmények mutatják, hogy nemzetgyűlési képviselőnk az országos érdeklődés felszínére emelt bennünket, emelte városunkat, ezért adózunk mi elismeréssel Ö Nagyméltóságának.
Tiszteli közgyűlés! A nagy európai égzengés és a törtelem diktatúrája ulán megtépett nemzetünk "a romok eltakarilásához s az állam újraépítésének munkájához fogott. E munka embet felettien nehéz volt, nem
csak azért, mert az épités összes előfeltételei siélroncsolt állapotban agonizállak, nem csak azért, mert az állami gépezet minden fontos alkotórésze meglazult vala, nem csak azért, mert a közrendet helyreállítani és biztosítani hivatott kormányok mindigujabb ésujabb, egymással sokszor ellentéles ere-forrásokból voltak kénytelenek hatalmi erői meríteni, hanem azért is, mert az állami élet egyetlen állandó hátvédje, biztositéka, Ic\'ke, organizmusának eleven élele: a társadalom kifordult volt sarkaiból. A durva, kíméletlen, mindenen átgázoló gyilkos önzés féktelen garázdálkodása, felelőtlen elemek lépten nyomon feltűnő biuialitása, az indokolatlan gyűlölet egyfelől s a megriasztott értékes emberek keserves visszavonulása, elrejtőzése másfelől. E mérgízelt viszonyok, Uraim, bár csikhamar elvesztcWk virulcnciáju-kat, mégis még az utólsó években is, szo noru, tájdalmas nyomokat hagylak hátra. Nagykanizsa városában mindannyian obsrerválhattuk ezeket az utolsó években, mert mindannyian láihat uk, hogy azok, kik azelőtt megértéssel, baráii érzelemmel viseltetek egymás irá:it, mint nézlek egymásra bizalmatlanul, ellenségesen, a különféle jelszavak mérgétől megfertőzve, sokszor ídáz gyűlölséggel.
Kállay Tibor akkori pénzügyminiszter volt az a férfiú, Mc városház erkélyéről elöször adta ludlul a város egvbegyüll I .kosságáuak, hogy a gyűlölet hatalma megtört, a kilengések korszaka lejárt; az ő országszerte visszhsrigot kellő szózata magával ragadta Nagykanizsa város társadalmát, s ma elmondhatjuk, hogy mi is egymásra találtunk és ugy élünk, mint régen, megérté ben, bizalomban, kölcsönös megbecsülésben s mindez azért, U.aim, mert egy oly férfiú varázsa lett úrrá feleltü.ilc, aki e legújabb aera hajnalán és azóta is számtalanszor tett tanubizonyiá got arról, hogy amiként beszél, azon-képen cselekszik is. — Igen, U aim Kállay Tibor vallási, faji, nemzetiségi, pártpolitikai, világnézlell különbségeket nem tekintve részesítette eredményes párdojásábxn mindazokat, kik igaz ügyben hoz-á bizalommal fordultak.
Tisztelt képviselőtestület! Midőn Nagykanizsa városa O.iagyméltósá-gát nemzetgyűlési képviselőjévé választolta, akkor 6 M^yarország pénzügyminisztere volt. Öikirnéletet nem ismerő, fáradhatatlan munkásságával akkor rakta le alapköveit az uj Magyarország jelen és jövendő gazdasági és financiális boldogulásának. Ádáz harcokban volt része; támadták, elgáncsolni Igyekezlck őt Jobb-ról-balról, legtöbbször és fcgvehe-mensebben azok, akik az egészségtelen és mitjdig m«Sokat kizsákmányoló, hogy ugy mondjam: gyorsfőző konjunklura letörését siratták és még a gondolalát is fájlalták annak, hogy ez országban ismét a komoly
UUU KOMlOOT
1928 December I.
munka, a szolid megbízhatóság, a stabilitás legyen a megélhetés és tisztességes vagyongyűjtés alapja. Es Kállay Tibor nem nézve jobbra, nem nézve balra, nem tekintve népszerűségre, nem vágyva olcsó babérokra, meni céltudatosan, biztosan a maga utján, épilvc és építve, mig csak meg nem teremtette mindazokat a pénzügyi erőforrásokat, melyekből jelenlegi egész állami életünk táplálkozik, azokat az erőforrásokat, melyeknek átvételével a mai pénzügyi kormány biztositani tudja az állami gépezet egyenletes működését, a gazdasági és kereskedelmi funkciók zökkenésmentes zavartalanságát, fenntartani tudja u magyar pénz stabilitását s mindezek á\\M a magyar állam financiális hitelképességét.
Ez a hitelképesség az, tiszteli kép viselólestűlel, amelyen az egész magyar nemzet sorsa, jövendője eldől, mert ez a hilelkíp:sség az, amelyre Európa szeme a legéberebben ligyel, ez a hitelképesség a garancia, melyen keresztül a nélkülözhetetlen idegen tőke bevonul. Ezt a hitelképességet szerezte meg Kállay Tibor dr. Magyarországnak, amikor meggyőzte a világot arról, hogy Magyarország a személy- és vagyonbiztonság, jogrend és konszolidáció tekintetében nem áll hátrább Európa egyetlen államánál sem, meggyőzte a világot arról, hogy Magyarországnak általa megteremtett uj pénzügyi berendezkedése oly annyira megfelelő, hogy kialakult Európa bizodalma és megszületett a helyes finánc-politika gyümölcse: a várva-várt, a nélkülöihe-tetlcn, az első kölföldi kölcsön és bevonult az első, de nem utolsó külföldi tőke.
Ez a külföldi kölcsön kétségtelen és szemléltető bizonyítéka annak, hoay Nagyméltóságod mint pénzügyminiszter történelmi missziót teljes!-lelt s mint Klcbelsberg gróf történettudós kultuszminiszterünk mondá: „A történelem fogja Nagyméltóságodat Igazi nagyságában méltatni s az utókor- számára követendő példaként megőrizni."
Tekintetes közgyűlés I Az elismerés az osztó igazság gyermeke, az igazság éltető erő, a szeretet a teremtő erő, az élet örökkévalóságának egyetlen alapja, a lelkesedés pedig alélek elevensége, maga az energia. E há-
rom alkotó erő frigyének szülötte pedig az emberi lélek legfelemelőbb erénye: a hála. — És valóban Nagykanizsa város hálával telt szive dobbant meg akkor, midőn Nagymélló-ságodat díszpolgárrá választolta.
Tisztelt képviselőtestület I A kilün-lelö ünnepellelés nem mindig fakad azonban a hála bőséges forrásából; sokszor, talán leglöbbször hangulat eredménye csupán, vagy az oppor-tunitás önzésének szines virágokkal kihimezett palástja, olykor az ünnepelt vágyódásának valóraváltása, — mind megannyi pompázó virághintés, a belsó tartalom mélysége, állandósága nélkül.
Mi nem így ünnepelünk Uraim I Kállay Tibor nem színekben pompázó bokréta, melyei jókedvünkben tüzünk kalapunk mellé, hanem Nagykanizsa városának gyökeret vert élőfája, mely önmagának babért, Nagykanizsa városáuak\'pcdig gyümölcsöt terem; élőfa, mely oly melyen eresztette gyökereil közénk, hogy azok velünk egybeforrtak, velünk együll élnek, mert hiszen a mi szeretetünkben fürödnek és a mi hálánkból táplálkoznak. -
Azt hiszem, lisztéit Uraim, hogy mindnyájan e teremben együtt éreznek velem, midőn azon hitemnek, meggyőződésemnek adok ünnepélyes kifejezést, midőn hitvallást teszek, hogy Nagykanizsa városa, mely talán legelőször emelkedett ki a röpke hangulatok és t rtalom nélküli Jelszavak országos mámorából, tisztán látja maga előtt azt az utat, melyen állandóan haladnia és azt az egyént, akit hűséggel és kitartással a jövőben követnie kell.
Nagyméltóságú Képviselő Ur, Kegyelmes Uram! Nagykanizsa város képviselőteslülelének díszközgyűlése arra kéri Nagyméltóságodat: (ogadja szívesen, fogadja szeretettel díszpolgárrá történt megválasztatását. Nagykanizsa arról van meggyőződve, hogy a legnagyobbat adia, amit csak adhatott és arra kéri Nagyméllóságodat, hogy ezl az alulról felfelé adományozott legmagasabb polgári kitüntetést lűzze fel büszkén szíve fölé, az adományozókat pedig zárja lestvéri szeretettel a becsületért, az igazságért, a hazáért dobogó nemes szivébe.
Islen vezérelje Nagyméllóságodat
diadalmas pályafutásán tovább, Nagykanizsa városának büszkeségére és fejlesztésére, Magyarországnak eljövendő boldogságára és dicsőségére.
Hatalmas, feldörgő taps követte az ünnepi szónoklatot s a díszközgyűlés lelkes ovációban részesítene az ünnepeltet és az ünnepi szónokot.
A díszoklevél átadása
Kállay Tibor dr. ezután felment az előadói emelvényre, hogy átvegye a díszpolgári oklevelet.
Sabján Gyula dr.: Mikor Nagy-méltóságod Nagykanizsán első beszédét mondta, tőlem kérdezte, minő hatást váltott az ki. A kérdésre itta felelet s azt a legőszintébb formában átadom.
Kállay Tibor dr. ekkor átvette a díszoklevelet.
— Hálásan köszönöm — kezdle beszédét — a kilűntetést. Ugy érzem, hogy ezentúl még fokozottabb kötelességem a város szolgálatában állani. «
— Mikor 3 és fél éve először jelentem meg Nagykanizsa polgárai előtt, még a bizonytalanság időit éltük. Kivezető utakat keresve mindennap uj programok foglalkoztatták a közvéleményt. A tervek nagyrésze radikális megoldást keresett. A magyar közvélemény akkor egy nagy konzervatív gondolat megvalósítására irányuló törekvés volt. Lassan belátta mindenki, hogy a segítés módja cs£k egy lehet: minden polgárnak biztosítani a maga becsületesen megszerzett pozícióját. Legelső feladat volt tehát olyan berendezkedés megteremtése, hogy a becsületei munkával épitelt existenciákat ne lehessen többé kétségessé tenni, hogy a munka maradandó értéket termeljen.
— Akkor a 10 éves infláció idejét éltük. A pénz értéke mától holnapig sem volt bizonyos. Tisztviselő, termelő és tőkés egyaránt érezték a bizonytalanság nyomasztó érzését. Ugy érezlük, hogy egy sötét gödörből kapaszkodunk kifelé s a párkány újból és újból beomlik alattunk. Ennek az Időnek tanulságait ma sem szabad elfelednünk, mikor már kikapaszkodunk a gödörből...
— Ma már pontot teltünk az inflációs idők után. De a becsülettel megszerzett pozíciókat a korona stabilitása egymaga még nem ludja
biztosítani. A forradalmak után a gondolkodás reformjára is szükség van. Felekezeti é« osztályalapon még mindig szervezkedik a gyűlölet és irigység- Szenvedélyek gyúlnak fel, melyek — nem lévén alkalmuk akirobbanásra — felraktározódnak s csak a központi hatalom gyöngülését várják, hogy kitörhessenek. Mindez bizalmatlanságot ébreszt, mely csökkeni! a vállalkozó kedvet is. Hogy a kölcsön, a jó termés nem Jártak a kelló eredménnyel, épen ezek a körülmények magyarázzák. Mindannyian dolgozunk. Érthető tehát, ha elkeserít bennünket, hogy mások felekezeti és osztályszemponlokból néznek ránk s ebben a harmadára csökkent országban óriási távolságokat állítanak közénk.
— Ezek a távolságok nem tarthatók fenn. A maroknyi magyarság jövője csak az összeforrásban lehel. Elszakadt testvéreink is csak ugy forrhatnak össze velünk, ha magunk egységesek vagyunk és mesterséges korlátokat nem Ismerünk. (Ugy van I Ugy van I)
— A megoldásnál csak a becsülettel szerzett egyéni és társadalmi pozíció védelmének szemponlja vezethet. Adjuk meg ne csak Istennek és királyoknak, hanem minden egyes polgárnak, amire joggal igényt tarthat Mi itt az országban mind testvérek vagyunk. A becsületes pozíció védelme minden társas együttélés alapgondolata. A társas együttélés teszi lehetővé az ellentétek békés elintézését. Ne fegyverkezzünk hát egymás ellen. Az ellentéteket a köz érdekeinek szemmel tartásával is meg lehet oldani, ha ludjuk, hogy minden polgárnak joga van becsületes pozícióhoz.
— Ezeknek az igazságoknak hangoztatásával és.átérzésével köszönöm és veszem át ezt az oklevelet.
Králky István dr. felolvasta ezután Nagykálló község táviratát:
.Nagykanizsa város közönségének azon alkalomból, hogy Kállay Tibor őnagyméltóságál, városunk szülöttét és díszpolgárát, hazánk újjáépítésének kimagasló vezéréi szintén díszpolgárává választotta, hazafias és meleg együttérzéssel üdvözletét küldi Nagykálló közönsége."
Viharoslaps üdvözölleezután Nagykanizsa díszpolgárát.
A női szem a költészetben
Irta és a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kor folyó évi nov. 22-lki lietllis elóadásán (elolvasta : Kemény János kegyesrendi lanár
w
A szerelmi tovűsz-ban Rücliert a szembcszédröl így nyilatkozik: Óh mily ritka nyelvügye&sége Van it|u kedvesemnek: Biztosabbak sicnikitcjezésl. Mint mások nyelvének.
Óh mily mély gazdag szókincs Van c nyílt levélben Egy tekintet egy egész mondat A kutathatatlan mélységben.
Vaknak mondják a szerelmei. Miért nem mondják némának V Hisz a s^ó, mely a swmból jó Kapuja a boldogságnak.
Ez az egyedüli nyelve Az éden lakóknak A tavasz minden virág! Itt szenibeszéddel bókolnak.
(Ez az a nyelv, amelynek irisa A csillagoknak tündökló járása, Amelyei szerelem irt le S az örök távolságon átragyog.)
Nem az érteleni beszéde ez S csak az érzelem érti meg, A szerelmet minden országban A sieniekkel beszélik meg.
Kérdő női szemek csak azt kérdik és arra felelnek, amit csak érezni lehet és nem egyúttal megmondani,
Kacsintással kezdődik a harc; a kacsintó pillantások a harc hírnökei, amint Byron mondja: A kacsintás a pillantásokból ered, libból támad a sóhaj, vágy, szó, levéL
A női szem legyőzhetetlen hatalmáról mesél a kapnopolisi Lykon fia XVII. könyvében a l\'A fejezetben.
Arybas-Alkelas méhésznek és Ho-lossa lyra-játíkosnőnek volt a fia. Mikor a liu a gyermekjátékokból kinőtt, nevelés és oktatás céljából átadták a bölcs Neoptolcmosnak, a ho-méri énekek legkitűnőbb rh^psodo-sának és Alkimenesnek, a versenyben háromszor koszorúzott Kytharoi-desnek, akinek Apollóról irt dicsőilő énekét aranybcttlkkcl márványba vésve az olympiai templomban őrzik.
Testileg, lelkileg messze felülmulta a legelőkelőbb görög ifjakat az egész Hcllasban. Fiatal asszonyok mikor meglátták, összekulcsolt kezekkel imádkozva fordullak Hérához, hogy lenne kegyes ókét is ilyen fiúval megáldani és mikor a küzdőtéren megjelent, köréje gyűltek a férfiak ; maga \'fimon, egy 1)8 éves aggastyán, a 72 éves fiától kisérve, megjelent, hogy szemeit ezen a tökéletes epheibeli ifjún legeltesse. Mindezen előnyeit azonban felül-i multa az éneke és kithara játéka.
Ekkor álomba ringatva nemcsak az emberek hallgatták, hanem a madarak is mozdulatlanul figyellek és hagyták, hogy a gyermekek megfogják őket.
Négy olympiaszl ért már meg és az ötödik ünnepélyen mint Kilharoi-des egy drágakövekkel ékesitelt dalnoki\' koronáért kellett volna versenyeznie. Kallynteria, az akkor Ko-rinthusban legjobban körülrajongott delnő, a helikoni múzsák liszteletére tűzte azt ki. A verseny előestéjén a szent berekbe ment Polyhymnia múzsa templomába, hogy ott aludjék, lelkét álmában szabaddá tegye és az istenség kinyilatkoztatását fogadja.
Polyhyniniav hallatlan kegyben részesítette őt. bdes dalló! csalogatva jelent meg neki, mint álomkép egy csodaszép leány, arany szalagokkal a homloka körül, barna hajfürtökkel, arany karkötőkkel és dereka körül seriai selyem övvel. Mély, sötét szemei villámokat szórtak, melyek átjárták Őt, ugy, hogy lázason remegett és szólni is majd elfelejtett.
Mikor a kábultságából magához tért, így szólította meg őt a múzsától küldött álomkép: Szerellek egyedül csak téged szerellek. Csak a I bed lehetek, csak tied akarok lenni,
de rögtön ufra kell kelned és engemet megkeresni és — megtalálnL
Elérhetetlen olympiai kegyes, hol tartózkodol itt e földön, hogy hívnak léged ? így kérdezősködött magánkívül a szerencsétől és a kimondhatatlan meghatottságtól elkábítva az iflu.
Nézz a szemembe I nézz mélyen bele, a szűzi szerelemnek világtengerébe! Ha viszonzod szerelmemet, ugy meg fogsz ismemi a pillantásomról.
Szelíden mosolygott reá az álomkép és ellünt, mint egy kis felhő a hajnalpír félhomályában.
Fölébredve térdre borult Arybas, annyira erői veit rajta az imádó hódolat. Igen, azokban a sötét csillagokban szunnyadt a végtelen tenger. III lengett a teremtő őserő, ill fürdőit a nap és hold, hogy sugaruk fénye tisztábban kerüljön a földre. Ezekben a szemekben nyugodott az olympusiaknak visszfénye, belőlük sugárzott az üdvösség igézete, melyet Arybas szerelemillas értelme alig tudóit felfogni. Hasztalan nyújtja ki karjait forró könyörgéssel a kegyes ulán, az elérhetetlen marad és csak szegfű, jázmin és rózsa illat tölti be a templom csarnokát.
(Vége kOvJ
1925 December I.
XAUI VfílUMT
Bazsó József kért szól ezután. Ez a díszközgyűlés — mondotta — határkövet jelent Nagykanizsi élekben. Hoiíy erre a határkőre minél gyakrabban visszatekinthessünk, indítványozom az itt elhangzott beszédek jegyzőkönyvben való megörökítését.
A díszközgyűlés éljenzése! fogadta a javaslatot. A srUnni nem akaió éljenzésben elveszlek a polgármester szavai, melyekkel a díszközgyűlést berekesztette.
Ezután Kál\'ay Tibor dr. megnézte az antiloptokba zárt kutyabörre festett művészi díszoklevelet s azt felmutatta a képviselőtestület tagjainak. Az oklevél Noll Józcef reálg. rajztanár, a tok SWi/ess-testvérek cég munkája s Kállay Tií:or dr. mindkettőjüknek élőszóval is őszinte tetszését fejezte ki a kitűnő tcljesit-
A teaestély
Délután 5 órakor vetie kezdetét a helybeli összes nöcgylclck által közösen rendezett teaeslély a Polgári Egylet emeleti összes helyiségeiben. Már 6 órára zsúfolásig megtellek a termek, melyekben a Keresz\'ény, az Evangélikus, Református és Izraelita Mőegyesületek tagjd szolgálták ki a vendégeket. Ebben az időpontban jelent meg a teaestélyen dr. Kállay Tibor, Nagykanizsa városának uj díszpolgára a budapesti vendegek kíséretében.
Az estély minden várakozásnál Jobban sikerüli, nemcsak látogatotl-ságát tekintve, hanem az e-lélyen uralkodott hangulatnál fogva is. Még javában folyt az ozsonna .felszolgálása", mikor a fiatalság jókedvé ben máris láncra perdült. Közben Bazsó József ipartestületi elnök rövid szavakban üdvözölle dr. Kállay Tibort s felkérte, hogy a vzombat estére tervezett, de mostanra elhalasztott szerenádot fogadja szívesen. Erre az Ipartestületi Dalárda Bllchler Mór karnagy s a Fdtóházi IKézmüvcsek Egyesületének vegyeskaia Rácz János fókántor vezetése alatt a terem színpadjáról szerenádot adlak Kállay tiszteletére. A nagyon gondos betanulásban előadott énekszámokat a közönség lelkesen meglapso\'ta.
Utána dr. Kállay Tibor köszönte meg ünnepeltelését.
Tánc közben meglepetésszerűen egyszerre felmondta a szolgálatot a villanyvilágifás s néhány percig nemcsak az egyleti helyiségekre, de az egész városra reáborult a sötétség. A táncolók nem zavartatták magukat s a néhány percig larlolt sötétségben is, mely alatt csak a vészlámpák pislogó gyertyafénye nyújtott némi misztikus derengést, vígan folyt tovább a tánc.
Kállay Tibor dr. és a budapesti vendégek éjjel 11 érakor bucsut vetlek a társaságtól s az éjjeli vonattal visszautaztak Budapestre, míg a nagykanizsai közönség reggel 4 óra ulán hagyta el egy jól sikerüli est emlékével az Egylet [érmeit
A teaestélyen részt vett városunk társadalma a maga leljes egészében: az összes hivatalok fejei, a közélet kitűnőségei, a kereskedő- és iparos-vi\'ág reprezentánsai stb.
A terem s a színpad Ízléses és látványosságszámba menő díszítése Dobrovlcs Milán volt országgyűlési képviselőnek minden Ünnepségnél nélkülözhetetlen rendezői tehetségét és ötletességét igazolta.
iáték-kiállitás
ízerb Eminél Cscngcry-ul &
A legmodernebb szabadalmazott kül- és belföldi Rycrmckjálék-külOnlegcsségek. Ajándéknak alkalmas olcsó dlsit.irgy.ik.
A költségvetési vitában a pénzügyi
tá^ca marad utolsónak
A belső rend hclyreállitáaa, az államháztartás egyensúlyának helyreállítása után az egyéni jólét előmozdítása következik — Valótlan hirek az ellenőrzés megszüntetéséről , <
Budapest, november 3) A nemzetgyűlés holnap folytalja a költségvetés részletes vitáját, az Igazságügyi tárca költségvetésének tárgyalását, melynek során Peslhy Pal igaitságügyminiszter beszédet mond.
Az eredeti tervezet mrgváltoztatá-sával a pénzügyi tárca költségvetése kerül utoljára tárgyalás alá, hogy Buci János pénzügyminiszter a genfi tanácskozásról visszatérve, jelen lehessen tárcájának letárgyalásánál.
A költségvetés letárgyalása utan a nemzetgyűlés az appropriációs törvényjavaslattal fog foglalkozni.
Az appropriációs, vagy megaján-lási törvényjavaslat L\'ihatalmazá&t fug adni a kormánymk a költségvetési keretekben a bevételek és kiadások eszközlésére, de felvesz a kormány az sppropriációs löt vény javaslatba egyéb szakaszokat is, még pedig elsősorban azokat az intézkedéseket, amelyek összegezik a genfi tárgyalások eredményeit. Az appropriációs törvényjavaslat egyik szakasza fdha\'al-mazást ad a kormánynak, mintegy nyolcmilliárd korona igénybevételére abból a célból, hogy a nemzetgyűlés többletkiadásai, amelyek a legutóbbi fizetésemelések következtében állanak eló, fedeztessenek.
A belügyminiszter politikai
beszámolója Rakovszky Iván belügyminiszter vasárnap tartotta politikai beszámolóját Nyíregyházán, ahová Pesíhy Pál igizságügyminiszter is lekiíérle őt. Nagyhatású beszédében Rakovszky kifejtette a kormányzat teendőit. A belsörend helyreállítására és az államháztartás egyensúlyánik helyreállítására vonatkozólag. Mindkét feladat sikeresen befejezést nyert. A harmadik feladat az egyének boldogulásának előmozdítása. Erre törekszik most a kormány. Rövidcsen érezhetővé válik majd a kormány beiuházási programjának kedvező hatása. Az októbrizmusról kijelentette, hogy a kormány nem hajlandó azt szalonképessé tenni. A kisantant egyetlen létalapja, hogy mi vagyunk. Amig ez a helyzet fennáll, addig Európában nem lehet szó megnyugvásról.
Magyar-szerb tágyafások Budapestről jelentik: A magyar és szerb kormányok folytatják a pénzügyi tárgyalásokat Budapesten. A le-tárgyalásra víró kérdések közt szerepelnek : letétek kiadása, nyugdíj és gyámpénztári ügyek, a határok által kettészelt törvényhatóságok vagyoni Olgyí i. A tárgyalásokat Wodianer Rezső vezeti.
A népszövetségi ellenőrzés Budapestről jelentik: A miniszterelnök genfi uijival kapcsolatban olyan hirek terjedtek el, hogy a Nemzetek Szövetsége tanácsának legközelebbi ülésén szóba kerül a magyarországi szanálási akció ellenőrzésének megrövidítése. Illetékes helyen utaltuk arra, hogy az államháztartás egyensúlyának helyreállításáról szóló törvény értelmében a szanálási idő 1926 június 30 án ér véget s vele együtt az ellenőrzés jelenlegi módja is. Az ellenőrzés megszüntetéséről most terjesztett hirek szerint minden alapot nélkülöznek.
Miniszterek helyettesítése. Bud János pénzügyminiszter, mint jelentettük, már Genfbe utazott. — Bethlen István gróf miniszterelnök
és Klebelsberg Kur.ó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter pedig kedden utaznak el. A vasárnapi hivatalos lap közölte a kormányzó kéziratát, hogy a kormányzó a miniszterelnök és a miniszterek távollétének idejére a miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával Unss József népjóléti és munkaügyi minisztert, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium ideiglenes vezetésével Rakovszky Iván belügyminisztert, a pénzügyminisztérium ideiglenes vezetésével pedig Walkó Lajos kereskedelemügyi minisztert bizta meg.
BELFÖLDI HÍREK
Horthy Miklós ildvOzlete^liis-sollninek. Rámából jelenük: Mussolini miniszterelnök ma fogadta Nemes Albert gróf quirináli magyar követet, ki átnyújtotta neki a magyar érdemrend nagykeresztjét és tolmácsolta előtte Mjgyarország kormányzójának rokonszenvet és csodálatát az újjáépítés nagy munkája lelett, melyet Mussolini ugy ki, mint befelé kifejtett.
A Kosztka—Valérián pör a Táblán. Kosztka István pénzügyi tanácsost, ki Valérián Zsigmond ezredest féltékenységből a nyílt utcán lelölte, betegsége miatt ideiglenesen szabadlábra helyezték. A btlnpört tegnap tárgyalta a kir. Ítélőtábla és elrendelte a bizonyítás kiegészítését.
Gyermekvonat. Hélfőn, november 30 án hétsíázöíven gyermekkel futott ki a nyugati pályaudvarról az Országos Gyermekvédő Liga gyermekvonala. A gyermekek kflztil ötszázan BelgLmba, kettőszázötvenen pedig Svájcba utazlak,
Lévay József ccntennárluma. Budapestről jelenük: Lévay József, a nagy magyar költő születésének százéves évfordulója alkalmából a Migyar Tudományos Akadémia hétfőn délután Ünnepi Ülést tartolt. Ber-zeviczy Albert megnyitója után Ravasz László evangélikus püspök méltatta Lévay József Írói munkásságát.
Az uj vádindítvány Rákoslék Ügyében. A budapesti kir. büntető-törvényszék rögtönitétöblrósága ugy döntött, hogy Rákosi Mátyás és társainak bűnügye a rendes biróság elé tartozik. A kir. ügyészségen Mis-kokzy Ágost kir. ügyész a bünügy iratainak ujabb tanulmányozásához fogott. A kir. ügyész az iratok tanulmányozásával a napokban elkészült és a vizsgálat újból való megindi-tása után a biróság politikai bűncselekmény cimén vonja felelősségre Rákosit és negyvenegy társát.
Egyben pedig indítványozni fogja, hogy a letartóztatásban levő kommunisták közül huszonnyolcai továbbra is vizsgálati fogságban tartsanak, mert a törvény rendelkezése értelmében a bűnösöket 5—10 évig terjedhető fegyházra ilélheli. Tizennégy kommunistának srabadlábrahelyezé-sél indítványozta a kir. ügyész.
A nyugdíjasok gyűlése vasárnap zajlott le a régi képviselőházban óriási közönség részvétele mellett. A gyűlés izgalmas jelenetek között tiltakozott a kormány slálusrer.dezési javaslata ellen. U|falussy István nyug. tábornok azl indítványozta, hogy csatlakozzanak a szocialista párthoz. A rendőrtisztviselő kénytelen volt két szónoktól a szól megvonni.
Milliárdos vámpanama. A budapesti államrendőrség hónapok óta tarló nyomozás ulán letartóztatta a
budapesli Spedició r. t. vezérigazgatóját, meri kiderült, hogy sok vasúti kocsi árul csempésztek be vámmentesen külföldről az országba, lopott okmányok és hamisítóit bélyegzők segítségével. Több mint négy milliárddá! károsították meg így az államot.
Az Országos Dalosszövetség
tegnap délután Debrecenben értekei-lelet tartott. Az értekezletnek az volt a célja, hogy a szövetségben megindult félreértéseket helyreigazítsák. A szövetség elhatározta, hogy a következő évben vándorgyűléseket tartanak.
A haderő jelentősége a kM-pofltlkában. Budapestről jelentik: A Magyar Külügyi Társaság külpolitikai osztálya hétfőn este ülést tarlóit, melyen Hohenberger Antal vezérkari őrnagy „A haderő jelentősége a külpolitikában" cimmel tartott előadást.
ítélet a pécs-baranyai köztársaság ügyében. A pécsi törvényszék szombat eslc hirdette ki ítéletét a pécs-baranyai köztársasági mozgalom ügyében. A biróság Dobrovics Péteri, Linder Bélát és a többi távollevő vádlottat bűnösnek mondotta kl az állam és a társadalmi rend felforgatására irányuló bűntettében és felségsértés bűntettében és őket a költségek megfizetésére kötelezte. A jelenlevő vádlottakat a biróság felmentette. Megszüntette a törvényszék Magyarevics Mladen előzetes letartóztatását és szabadlábrahelyezését rendelte el. Az ügyész a határozat és a felmentő ilélct miatt felfolyamodást jelenlett be.
Visszaemlékezések a szentévi zarándoklatra. Róma történelmi és világpolitikai jelentőségét s a zaráns dokok által látott olasz fold valláson művészetének gazdagságát irásba-és képben fogja kifejezésre juttatni az az albumszerü emlékkönyv, mely Visszaemlékezések a szentévi zarándoklatokra cimmel a közeli hónapokban hagyja el a sajtót Értesülésünk szerint ez a pompás emlékmű nem szorítkozik a zarándoklatokat szervező bizottságok adathalmazánakegy-szerű felsorolására, hanem irodalomtörténeti jelentőségű tanulmányainak, továbbá gazdag művészi Illusztrációinak tömegével be fogja mutatni az örök városnak és művészi hagyományokban gazdag olasz helynek minden nevezetesebb egyházi emlékét. Különösen értékessé fogja tenni a müvet, hogy csakis ebben a könyvben fognak megörökillelni a magyar zarándokok egyénenkinti ateképei is. Miután ennek a korszakos emlékműnek az előmunkálatai közvetlen lezárás előtt állanak, az ezt szerkesztő bizottság felkért bennünket annak közlésére, hogy a könyvre vo-nalkozó előjegyzéseket a Római Zarándokok Émlékalbum Szerkesztő-bizottsághoz (Budapest, IV. Váci-u. 40.) minél előbb beküldeni szíves* kedjenek, hogy beküldendő arcképeik számára a helyek fenntarthatók legyenek.
Ma írják alá a locarnói szerződést. Londonból jelen ik: Kedden délelőtt írják alá ünnepélyes keretek közölt a külügyminisztérium dísztermében a locarnói szerződéseket. Ai összes delegátusok, akik a locarnói tárgyalásokon résztvettek, ott lesznek ennél az ünnepélyes aklugpál, csak Mussolini fog hiányozni. A szerződések aláírásánál filmfelvétel készül.
4
1UUI HOÍLOKT
1925 December t.
A fegyverkezési költségek és az államadósságok
Milyen összeg terheli az egyes országok lakosalt a hadsereg-fenntartási és államadóssági összegekből ?
Bécs, novcmtxr M Az osztrák nemzeti bank igazga-tósága rendkívül érdekes és tanulságos Etatisztikát k\'siitett arról, hogy az egyes államokban a polgárokat milyen összfg terheli évente a fegyverkezési költségvetésből és az államadósságokból. A kimutatásokat az osztrák nemzeti bank svájci frankokban állította Össze és eszerint az egyes államokban minden adofizetőVe évenként a következő össz-gek esnek a hadügyi kOllségvetésból:
Nagyhrilánnia 195, Északamerikai Egyesült államok 33. Svédország 33, • Franciaország 33, Hollandia 30, Csehszlovákia 25, Brlgium 25, Svájc 20, Olaszország 17, Spanyolország 16, Norvégia 12, Magyarország 9, Japán 8, Ausztria 8 svejci frank.
A tanulságok levonásához szükséges az egyes államok lakosságszámának tekintetbe vétele. Az összehasonlítás alapján kitűnik, hogy Csehszlovákiában, amelynek kétszer annyi lakosa van, mini Belgiumnak, ugyanolyan ősszeg esik minden polgárára, mint Belgiumban, vagyis a megler-heltetés kétszer annyi. Még érdekesebb, ha Japánt és Ausztriát hasonlítjuk össze. Mindkét államban nyolc svájci frank esik rgy emberre. A?on-han amíg Japán lakosságának s .ima 81 millió, addig Aus.tiia népcafcége 6 5 millióra rug. Szóval Auszlria kc-rekszámban tizenkétszer annyit fordít hadseregére egy állampolgár teherviseléséi U kin Ive, mini a hatalmas napkeleti világbirodalom.
Ugyancsak igen tanulságos a másik statisztika, amely az államadósságokra vonatkozik és színién az egyén megterheléséi tűnteti fel. Ez a kimutatás a következő :
Nagybritannia 195, Franciaország 109 svájci frank (íz amerikai adósságok nélkül), Belgium 65 svájci frank (az amerikai adósságok nélkül), Hollandia 57, Norvégia 45, Északamerikai Egyesült-Államok 40, Olasiország 35 svájci frank (az ame-tikai adósságok nélkül), Svájc 31, Spanyolország 24, Csehszlovákia 22 svájcUfrank (az amerikai adósságok nélkül). Svédország 18. Auszlria 17, Japán Magyarország 7 svájci frank.
A kimutatásban feltűnően kedvezi Magyarország helyzete, ahol a fej adó a legkisebb. Auszlria államadóssága több, mintr.a kélszercsél leszi kl Magyarországénak és például Csehszlovákia helyzete is kedvezőtlenebb az államadósságokat tckinlve.
__P-
Mussolini Assisi Szent Ferencről. Rómából jelentik: Assisi Szem Fererc elhalálozása napjának 700-ík évfordulója alkalmából Mussolini miniszterelnök az olasz külföldi képvi-seletekhe; üzenelet küldöli, amelyben kiemeli, hogy Olaszország adia a világnak a legnagyobb Söllöt: Dantét, a művészetek, a tudományok leg\' mélyebbrnjáró széliéinél: Leonardo i/a Vincii es a legmerészebb éceán-utjzól: Columbust, de a szentek legszentebb alakját is: Szenl Ferencet. Assisi Szent Ferencben nyilvánult meg legelőször Olaszország ujjászü-lc:ésénck törekvése éi Olaszország lelkü\'elénck nemes és emberszerető vonása.
Bttntethetfi-e
az a munkáltató, ki arra jogosult egyén helyett mással végeztet valamely ipari munkálatot?
Nagykanizsa, november -\'0 III.
Ugyancsak bün\'.elhttó vagyok tettestárs! minőségben, ha ludom,vagy a körülményekből ludr.om kelleti, hogy az Illető egyén nincs jogosítva az illető munkálat elvégzésére s azl mégis vele végeztetem el. Az előbb említett segéd eljön hozzám s azt mondja: Miért dolgozlal Ön mesterem utján, mikor a munkálatot végeredményében mégiscsak én végzem el s ha nem az üzletbe fordul, ht-nem közvetlenül nekem szól, én olcsóbban végzem azt el s én — elfogadom az ajánlatát. Kétségtelen, hogy részes vagyok az általa elkövetett kihágásban.
Felmerülhet ezek után az a kérdés, hogy köteles vagyok-e előzetesen kutatás és megállapítás tárgyává lenni azt a kérdési, hogy a nálam valamely ipari munkál felvállaló egyén bir- e jogoíultsággal annak elvégzésére ? Az én jogérzésem azl dik álja, hogy nem vagyok köteles rá. Valaki meghallja, hogy házamat festelni aka rom. Jelentkezik valaki, ki azt bizonyos összegéri elvállalni kész. Ajánlatát elfogadhatónak tartom. Szein-tem nem vagyok bünlcthclő. mert nem kutatom, hogy az illető bir-e engedéllyel a szóbanforgó munká la\'ra vagy sem. Ebben az esetben hiányzik a dotus, a gonosz szándék, a bűncselekmény tényelemérc :irá-nyuló tudatos akaratelhatározás. Tehát nem vagyok bünlelhelő.
Kérdés már most, hogy valamely ipari munkának szívességitI töilénl elvállalása kihágást képez-e olyan egyén részéről, lei arra iparengedéllyel nem bir? A soproni kereskedelmi és iparkamara egy hozzá intézeti érdeklődésre 867/1925. szám alall eképco válaszolt: A kérdéses cselekmény Iparkihágást képez s az 1922. évi XII. I. c. 14. íj ába ülköző s a törvény 127. §-ának 1. pontja szerint bunlclcitdö kihágást képez, még abban az esetben Is, ha az Illető a munkáltatónak a sógora vagy más rokona s az Illető képesítéssel rendelkezi eleklrolechnlkus, ha a vállalat méreteiből megállapítható az eljárás iparszerOsége s a munkáltató állal nyújtott ellenszolgáltatás mérve és módja nem ellenőrizhető.
Ebből a felfogásból kiindulva egy okleveles gépszmérnök például nem montírozhat mondjuk egy kitebb-szerü elektromos molort, még szívességből sem, meri nincs reá iparengedélye. Vacsorán vagyunk egy családnál. Éjjel hirtelen felmondja a szolgálatot a víllanyvilági\'ás. Én érlek valamit a villanyszereléshez s néhány perc alall helyrehozom a világítást. Bünlelhelő vagyok, meil villanyszereiéire nincs hatósági en gedélyem? Mondjuk, hogy a ház ura egy czüsl szivarlárcát Ríttál lel annak, ki segil a sötétségen s más nap valóban cl is küldi nekem az ajándékot.
A törvény rideg belüí srctinl igenis büntethető vagyov de al;g his\'em hogy akadna k liágásí bi:ó, ki elmarasztalna érte az iparkihágásban Pedig erre az eselrc nem áll a végszükség esete, mely különben is csak életveszélyre nyerhet alkalmazási. (B k. 80. §.)
És ezeknél az eseteknél jön alkalmazásba a körülmények méil\'gelé-sének feladata a cselekmény büntel hetőségének megállapításit illetőleg.
(Vége kov.)
NAPI HIRiK
NAPUtEHD
Occembor I, keed
Római katolikus: Elig nűsp. Protestáns: El/a. Imelita: KisjIcv hó 14.
Nap kel reggel 7 óra 26 perckor, nyugszik dcMutln 4 óra 12 perckor.
Mozi. Uránia Biboisufcir. a látlia-tatlan ember. — Világ: Szőke órdóe. Helms detektív ujabb kalandja. Klóadások kezdete este 7 és 9 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
Dtcembtr 2. Niftkiniinl Torokriykl P-till-l tult • Kmin-ünii .itt 9 őrikor.
Dctfmbcr 3. A Ktltill\'ny Jóltkoiiy NSfflrfH kuitb»nyl vlvlili i Pcl K\'rl Ppi\'lrt í-tirtt Itrmtlbtn
D«t»b<r 6. A Ktt.Tjtínjr Mtkon/ Nit*,ltí
kirltt-myl viiirlj . PolgJil Ejijl.i lurti UrmriSfo. December 6. Vii£lu 1\' TlirodfJlrh pltblnot :ii> tArtl mjlrAI i Ktttiilíuy OllbonW dtl-ulio * ínkor.
Dttcmbtr S. A Mgykiniiul nfll triWiatHtrtk Itt dlludnji
Otcoibtr S-ln . ■ kit í hoattd eriloftiitd ínr,r ,r UiJaüSin ■ korminTiö otíntp.\'j .1-\'.ili-.ll:.\'l dllrliil II inkor
Dceembtr 7. A Movt litntftitrijtiii\', rllulii. il OrlaUbto til. 7 íttkot |0--\'-«>ij },i>j dl.: Ilillil UoulmJayvIk
Hí«.btl B. Nvomilliiok hinciílicnit 1 Pulii;! Eprit! dbittfmlbto t.lr Ifi B koi
DítímBif 17. A Zrl.jl XUU. Irodtlail H Ml-Wtitli KOr itatktrltuk nlmlonlkoi hinuwtitnj. i PolKlrl Eryltlbtn
Dtoor lUr 14. A Movt limtrtllfijml.j .UmIIi. li UtlaUbln til. 7 útikot (Kurírt Albtiti: Kiindulópont tev Jobb vilikből, KftiintkvMtltTT). eytr-inikWiliiUiok. UMlillt ircvtMt: Jovinovllt T-tl: A - - -1 li>.rr-<
Dcctmöer 17. A Ziltljl lro4iltnl <t .XOtíMtll KOt IIcfIIIi tHiJlu III, O\'imJi Btli\' IlJ.nl ritl rlvl nl| 1 mlftlr unlkoaSk kurlbin Vttiltll\' l.tpiiktll De«Bifccr ZL Vtfjki p. TbtcJotlth plrMit tl\'illu aljtruriilfl uljji^l i Sl.nl FtttrV rtnd III. itcUI^ntk U£|,l tiimin 1 lltblrlln Jdultn 171 5 llut.
OMtrtStr 70. A KilluTlikBt I r.jr.) \'ti ittt-dtnli tiltljrt i Polglrl Kujltl lM£tltiin7Hn
Of«rub(r 77. A KiUiollkut Uifaytujlfl li(«-dtott \'Utljf i IVrlrl Eíyítl Diztltrmlbtri.
Dctembcr 31-ta. ■ Ktrttktdttrni AlkiimnOtUk Siilvtiiiti-ttiíiyt i Po1;iil EutlriBta tilt B Arikor.
J.nulr (. A :\\\',rt itmrrtllltrjttild tl\'nJlu n l\'ri-.IISto tilt 7 ú.kot SlOlt OiriUia.\' A MiMk viUjibm Prticntl\'l tt inurrtkr l-V. J r. n--. iii I ri: Ar olllwii hililuu »t 7ltl liiitil.il 7t Irit.\'uvtl utr-Kri A .ij kulluimunkilt ollhouibin.
línnif 79. A 7llnjl .HftWt Itodllml ít Mdii-• Hit K-\'-r Dtlk Ptrtr-t tmltk-únri.i^tyr.
Február 1. A Movc litncrtlltriniti tlúidkii ■ l l\'rln.tMn .itt 7 í-liküí iCiil OuttU ll|.£j,n l(-fi r\' l IJtudlIoa i-ii)i > Orikoftil! ntbroodoill. ElO\'i^íti tidpkullutjl I)
Fcbrair fc. A UiKl klr. tutit? SuniiútliiiB Ejjttólrt pttaíki. t Poíjltl l (| tl 7.mtt litimlbta.
A teaestély
fényes keretek kőzött s a képzelhető legjobb hangulatban zajlott le vasdr-nap estétől a hétfőre átnyúló kora hajnali órákig. Sikeréről lapunk más helyén számolunk be e helyen a Nő-egyesületeknck csak arról a példaszerű együttmükődésllkről óhajtunk megemlékezni, mely a jótékonyság jegyében oly szépen összeforrasztotta őket s egyre közelebb hozza az Időt, melyben leomlanak azok a mesterséges válaszfalak, metyekazegyestársadatml rétegeket egymástól elhatárolják.
^ gyöngéd női szivek összefoglak s fáradságot nem kímélve, vállvetett tevékenységgel munkálkodtak közre annak a maguk elé tilzött feladatnak mennél eredményesebb megvalósításán h°gy egy-egy falatot juttassanak azoknak a szűkölködőknek, kik kívül állanak a társadalmi életen.
Öröm volt látni azl a sürgés forgást, mellyel szinte végső kimerülésig ott tevékenykedtek a szervírozó asztalok mellett s n közönség sorai között hagy a jó\'ékonyság oltárán áldozzanak a legnemesebb célok egyikének: az embertársainkon való segilés mu-\' gaszlos feladatának. .
A vasárnap éjji teaestély fényes bizonyítékát adja annak az igazságnak. hogy vannuk célok, melyekel eredményesen csak harmónikus tevékenységgel és csak kölcsönös megértéssel lehet szolgálniok.
/\\ közönség pedig átérezte lelkűknek ezt a nemes törekvéséi s a jótékonyság oltárán szívesen adta le obulusait a mindenkivel szemben csak a legnagyobb figyelmet tanusitott hölgyek kezeibe. fk\'sz
— Segély az árvíz-károsultaknak. Az alispán a zalai nemzetgyűlési képviselőkkel a minisztériumok, ban járl a zalai árvíz-károsultak segélyezése ügyiben. A segélyt kilátásba helyezték. Segélyl kap, esetleg kamatmentes kölcsön alakjában a megye is ulak és hidak kijavítására.
— Oyőngyős város köszönete Nagykanizsának. Qyöngyös válni polgármestere meleghangú levélben köszönte meg a földrengés sújtotta lakossága részére N igykanizsa város k\'pvisciőlesiulele állal megszavazol! 5 millió koronás adományt.
— A megyei és küzsígl tiszt, viselők hévízi üdülőháza terveit Kotsls Iván dr. egyetemi tanár 32 szobával 2 emeletesre készítette. A tervek szerinl ez lenne a balalon-vidék legszebb épülete. Azépllkeíés a már megvásárolt telken azonnal megkezdődik, mihelyt a tisztviselők megfelelő kölcsönt kapnak.
— Levente-bélyegek. Az Országos Testnevelési Tanács 50 millió darab ezerkorona névértékű bélyeg-jegyet bocsátott ki s ezekből 50.000 darab trgnap érkezeit meg Nagykanizsáid. A icndes levélbélyeg-nagy-ságu, fekete szinü bélyegeken az „Orsrágos Testnevelési Tanács" és .1000 kor." felirat látható. Rajza a fekete alapból kiemelkedő, koszorú-val keretezett fehér körben egy levente ilju, egyik kezében Szent István koronájával, másik kezében magasta tarlóit babérággal. A bályegeket a ma:halevélkezelóség fogja egy enként felragasztani a felek önkéntes hozzájárulásával a marhalevelekre. Az értékesítésnek erre a módjára az OTT 1925. szeptember l-lől egy évre kapott engedélyi. A kibocsátott bélyegekből befo\'yó jövedelem a levente-neveiéi céljait szolgálj í.
— Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara őszi közgyűlésén megejtenék a tiszlujitást. Elnökké újból gr.\'l Hoyos Miksát választották. Ugyancsak helyén marad a régi tisztikar is.
— Borcllenőrző blzottsig újjáalakítása. Az alispán rendelete ér-ttlmében a városi tanácsnak javaslatul kell tennie a közigazgatás! bizottsághoz a városi borellenórző bizottság megalakítására. Tavaly dr. Plihál Viktor elnökletével dr. Szlgelhy Károly és Ufváry Óéra voltak a bi-zollság tagjai. A város, értesülésünk szerinl, ujből ugyanezeket a tagokat fogj?.\'javaslatba hozni.
— Megnyílik a jégpálya. A korcsolyázó sport híveinek örömére a \'Nagykanizsii Korcsolyázó Egylet jégpályája — hacsak az idő|árás jden-lékenycn meg nem enyhül — ma megnyílik. A jégpálya nyltratartásál az Egyesület a Králky-tőzsde s a felsólemplom előlli fasor kezdclén elhelyeze l |clzötáblán hozra a közönség ludomására. Az Egyesüld ezúton kéli fel a közönségei, h\'igy idényjegyeinek kiváltását mielőbb esz-közölje Hitd József fakereskedésében (Király-ulca 4).
= Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházban.
— A Tihany—szántód! komp, melyen Z ila és Somogy közi a Balatonon átvivő teherforgalom primitív módon .még ma is lebonyolódik, mindkét megye részéről sok panaszra szolgállal okol. D.-cember 14-én a két megye közt tárgyalás indul a komp üzemének motorerőre való átalakítását illetőleg.
— Mikulásokat, krampuszokat legolcsóbban és a legötletesebb, leg- 1 különfélébb kivitelben a Keresztény Jltékony Nőegylet vásárán lehel vásárolni december 5 én és 6 án.
1925 Djconber 1.
XAJLAI KOttOKY
S
— Megjelent a Nagykanizsai Címtár\' A Kempelen Béla szerkesztésében megjelenő Nagykanizsai Cím-tár ngnap kikeiült a sajtó alól s ma délutántól kezdödöleg 35.000 koronás álban kapható lapunk kiadóin* valalában. A uj Címtár felöleli a nagykanizsai Összes hivatalokat, intézményeket, Iparosokat és kereskedőket s tartalmazza a helybeli lelefonetőfi-zetiknek teljesen átdolgozolt és az idöközi változásokat is magábanfoglaló betűrendes névsordt. A Címtárnak az elöfizetók reszére való szétküldése ma kezdetét vette. Tekinve anyagának gazdagságát s adatainak teljesen megbízhatóságát, a füzetet egyetlenegy hivatal, intézmény, vállalat és teleíonelöflzető sem nélkülözheti. Tekintettel pedig csak néhány száz példányszámára, mielőbbi beszerzését olvasóink figyelmébe ajánljuk.
Nyom d ászok
— Pályázati hirdetmény. Zala-vármegye nagykanizsai járásában újonnan alakítandó ujudvari körbibai állásra pályázatot hirdetek. A körhöz Újudvar község és Korpavár—Palin községek tartoznak. Székhelye Újudvar község. A körbába fizette évi 240 aranykorona és 2 aranykorona látogatási dij. A szabályszerűen felszerelt kérvények hivatalomhoz folyó évi december hó 22 lg btadandók. A választás határnapjai később fo gom megállapítani, Nagykanizsa, 1925. évi november hó 21-én. Oyömörey s. k. főszolgabíró.
— Ledőlt templomtorony. A multheti szélvész pénteken hajnalban ledöntötte a zsldl plébánia-templom tornyát.
— Az lngyenebéd-akcló keretében Agh Lajosné, Oölles Agostonné, Magyar Imre 2—2, Szabó Győzőné, Relslnger Rezsőné, Radics Mihílyné, Láng Perencné, Eltér Oézáné, ilj. FabÜt Tlvadarné 1—1 ebédel ajánlottak fel hetenként.
— Surányf tanár előadása az Urániában. Szép számú, válogatod közönség jeleol meg tegnap este az Uránia-színházban, hogy meghallgassa Surdnyl Gyula felsőkereskedelmi iskolai tanár előadását II. Rákóczi Ferenc koráról és magáról Rákóczi Ferencről. Az előadó történelmi visszapillantást vetett a Rákóczi-kora előtti állapotokra, majd rátér arra az időre, amelyet a mai kor szomorú állapotaival hasonlít össze — II. Rákóczi Ferenc korára. Éles vonásokban festi le a magyar nemzet tragikumát, szenvedéseir. Az uralkodóház nemzetellenes érzelmeit fejtegeti, rámutat a mull bűneire s a magyar <l<okra, amely mindig aláásta az ország erejét. A magyar nemzet szenvedése késztette azután II. Rákóczi Ferencet arra, hogy élére álljon a meggyötört nemzet felkelő fiainak és megvívja harcait az elnyomókkal. Surányi tanár azután dióhéjban végigvezette hallgatóit egészen Rákóczi meneküléséig és rodostói haláláig. Az előadásokat ve-li\'elt képek kisérték. Majd bemutatta az Uránia II. Rákóczi Ferenc liam-vainak hazahozatalát, miközbeVMitt János lökántor tárogatóján kuruc kesergőket adott elő.
— A Polgári Egylet építkezése a beállott zord időjárás ellenére serényen folyik. A most megindult építkezés még nem a teljes átalakítási ptogramm kivitelét jelenti, hanem a souterrain helyiséget fogják elegáns étteremmé átalakítani Ezzel kapcsolatban a konyhaszárny is megépül. A munkálatokat Kertész Béla nagykanizsai építészmérnök végzi.
— A Porzsolt-est küszöbén. A
Nagykanizsai Tornaegylet által jubileumi alapja javára rendezendő Por-zsoll-esl december hó 2-án, szerdán este lesz megtartva. Különösen érthető nagy érdeklődést váll ki előadásainak második része, melyben Porzsolt Kálmán a közönség köréből hozzá intézett kérdésekre fog a helyszínen rögtönzött válaszokat adni. A rendezőség ismételten kéri mindazokat, akik az estén résztvenni óhajtanak, hogy jegyekről (Vékásy-üzletben) előre gondoskodni szíveskedjenek.
= Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházban.
— Tanítói állások betöltése.
Óhidon megüresedett osztálytanítói állásra december 10-ig pályázatot hirdetnek. Kérvényeket a kisgörbői plebániahivataihoz kell benyújtani. — Drávaszenlcscn megüresedett osztálytanítói állásra december 10-ig pályázatot hirdetnek. Kérvényeket a batcsl plébániahivatalhoz kell küldeni.
— Pótvásár. Kcszlhelyen december 10 én országos pótvásárt tartanak szabad állalfelhajtással.
hangversenye
— A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör vegycskara folytatólagos énekpróbáját december 3-án a szokott helyen és időben tartja. A vezetőség kéri minden tag pontos megjelenésé\'.
A nagykanizsai mctcorologlal megfigyelő jelentése: Hétfőn a hőmérséklet: reggel 7 órakor —7.7, délután 2 órakor —2.8, este 9 órakor -7.2.
Napi csapadék mennyisége: Elte köd.
Szélirány: Reggel DNy, délután Ny. este DNy.
Felhőzet: reggel egészen borult, délben
és este teljesen tiszta.
«
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint egyelőre hideg és túlnyomóan száraz idó várható, később csapadékra hajló Idő enyhQ\'ésscI.
— A karácsonyi vásárra dr. Bergmann Andorné és Merkly Belus JOzsefné gyüjtőivén a következők adakoztak: özv. dr. Tubo!y Oyuláné 100.000, özv. Véber Károly né 53.000, Stollár 45.000, Puschek Ferencié, Skerlák Jinos, Golenszky Jánosné, K 30-30.000, Scheibemé, Wali-gurszky Antalné, Keomivesné 25— 25.000, N. N, Kugler Antalné, Orbán Józsefné, N. N, dr. Kőnig Jó-zsefné özv. Maximovics G/ttrgyné 20-20 000, Kozma Máiia, N. N., 15-15.000, Lőrir.ané, N. N., N.N, N. N., Klein Vilmos, N. N. 10-10.000, N. N., N. N. 5-5000 koronát. Dr. Merkly lózsef bor, dr. Fábián Zsigmondné bor, Sáfárné 1 tál sütemény, Frank Manóné különféle.
— A barcsi erdőlilvatal. A Bjr-cson felállítandó m. kir. erdőhivatal december 1-vel kezdi meg működését Szeles István erdőmérnök vezetése alatt.
— Megjelent a Gazdacimtár. A Központi Statisztikai Hivatalnak Magyarország földbirtokosairól és földbérlőiről pontos adatokkal összeállított címtára ma hagyta el a sajtót.
— A Jazz-bandeknek cl kell hagyniuk az országot. A közeli napokban miniszteri rendelet jelenik meg, mely szerint decetnbcr hó végéig az összes Magyarországon működő külföldi zenekaroknak be kell szüntetni mükö.lésüket. December 31-e után idegen zeníszek nem kaphatnak tartózkodási engedélyt Magyarországon.
= Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany S/.arvas kávéházban.
— Egy pár bőrkesztyű találtatott
a Nőegyletek teaeslélyén. Tulajdonosa jelentkezzék a városi iktatóhivatalban.
— A tolvaj takaritóleány az ügyészségen. Venczly Gizellát, az Elek ügyvédi iroda tolvaját, miután 8 napi elzárás büntetését csavargásért a rendőrségen letöltötte, átkísérték az ügyészséghez.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
= Ezüst dísztárgyakat is Vékásy nál, evőeszközöket is Vékásy-nál, ékszereket is Vékásy-i\\S\\, órákat is Vékdsy-néi, látszereket is Vékásy- , nál vásírolhatlegjutányosabban. (Városház-palota.)
= A nagyérdemű közönségszives figyelmébe ajánlom elsőrendű hang-szerkés2itésért Kovács Sándor urat Budapest, Nagyfuvaros-utca 3. Ács Ferenc Nagykanizsa Kossuih-tér 24.
— Fölényesen győz minden versenyben Fiiipp kötöttárugyára (Szombathely, SzéJt Kii mi n-u tea-6.) olcsó és jómlnőségü áruival. Mutatóba néhíny ír: Selvem mellények 195 ezer, selyem jambó sapkák 17 ezer, flór urliokntk 29 ezer, fátyolhartsnyák 38 ezer.
= Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Berndorfl alpakka evőeszközök Zsoldos ékszerésznél Csengery-u. 2.
—H—
december 8-án a
Idegenforgalom
November 28 án Nagykanizsára érkeztek:
A Központ szállóba:
Stefanics Imre zongoraművész San Sebastian (Spanyolország), Léva? Jenő Az Est szerkesztője Budapest, Leitner István kereskedő Budapest, Szabó Árpád utazó Budapest, Weisz Sándor utazó Budapest, Rcich Lajos kereskedő Bruck, Augenfeld Sándor kereskedő Wien, Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter nemzetgyűlési képviselő Budapest, Oroszy Géza ny. kormánybiztos Budapest, Paul Iván miniszteri tanácsos Budapest, Drehr Imre, Kdes Sándor, Put-noky Sándor, DinicK Ödön, Kovács ;Nagy Sándor, Maday Gyula nemzetgyűlési képviselők Budapest, Kiss Ödön szerkesztő Budapest, Kechnovits Adolf utazó Budapest, Weisz Gyula kereskedő Lenti.
November 30 án Nagykanizsára érkeztek:
Fischer Antal utazó Keszthely, Sárkány Ernő épitész Budapest, Strasser Márton, Zucker Béla, Dcutsch Hermán, Pogány Dezső, Bcrényi Jenő, Schwarcz Ferenc, Brusl Jenő, Zalán Gyula, Halász László, Flelsch-mann Ármin, Satzer Ernő, Schciber Fülöp, Schwarcz Vilmos, Szeményi László, Somogyi Zoltán utazók Budapest, Varga Sándor kereskedő Ncmcskér, Kéri Kálmán kereskedő Ncmo-kér, Deutsch Salamon, kereskedő Zalaszcntiván, Muszet János földbirtokos Zalaszentbalázs, gróf Batthyány Pál és családja fötdb. Zalacsány, dr. Kovács Iván pü. titkár Marcali, Sövény Ferenc pU. tanácsos Kaposvár, Rcisdil Imre városbíró Keszthely, dr. Imrik János ügyvéd Keszthely, Schwarcz Jakab kereskedő Budapest, Rothbaum Kálmán kereskedő Karád, Uom-t>os Hugó kereskedő Siófok, Bokor Manó utazó Szeged, vitéz Bátor Mátyás püspöki urad. pénztáros Pécs, Vidos Oszkár urad. intéző Csehi, Horváth Kovács Emil altengernagy Budapest, dr Kovácsy Dénes ügyvéd Budapest.
A német kormány lemondása.
Eusher kancellár kijelentette, hogy pénteken tér vissza Berlinbe, szombaton pedig megjelenik a birodalmi elnöknél, akinek beadja az cgéc-z kormány lemondását.
A kinai polgárháború. Pekingből jelentik: Fengtábornok levélben felszólította Csangcsolint, hogy azonnal vonuljon vissza, mert különben nagy sereggel megtámadja és visszavonulásra kényszeríti.
SPORTÉLET
Vívás. A Zrínyi Torna Egylet ez évben is rendez vívó órákat ugy n haladó, mint kezdő vivók részére. Jelentkezni lehet pénteken, folyó hó *t-én este 6 órakor a Sugár uti reálgimnázium tornatermében.
MOZI
Uránia kedd—szerda 7 és 9 órakor: Biborsugár, a láthatatlan ember problémája egy páratlanul érdekes, izgalmas amerikai regény nyomán.
Világ kedden 7 és 9 órakor: Szőke ördög, Helms detektiv ujabb kalandja 7 felvonásban.
KÖZGAZDASÁG
Megnyilt az ékszertőzsde
Több mint egy évig húzódtak azok a tárgyalások, amelyeket a budapesti ékszerészek a Nemesfém és Drágakő Csarnok létesítésével kapcsolatban a kormány illetékes tényezőivel folytatlak. Az Ékszertőzsde ma hétfőn déli 1 órakor az Ékszerészek Egyesületének Károly-körut 3 alatti helyiségeiben megnyilt. Az ünnepélyes megnyitáson a kormány is képviseltette magát.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén a pénteki lanyhaság tovább folytatódott. Főleg az arbltrazs értékekben lanyhult cl az irányzat, melynek következtében a kontremin lejjebb nyomta az árfolyamokat. A kuliszbanÍMagyar Hitel legutóbbi nivóján i£t. Osztrák Hitel azonban lényeges árveszteséget szenvedett. A vaspiacou Danubius szenvedett kisebb árveszteséget. Villamos is egy árnyalattal gyengült. A bány.
apiac jól tartotta árfolyamát az árcltolódások csak minimálisak.
Polgári Egyletben
A budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
VsliUk D* vliák
iiftfl, ■ J»\'J75M*3I AaiUi átm SSMO-M 7<0
Citkkcr. II1074-1111-74 ■•IfTií IM2 IMI
K«4< IU3 12(1 t«t<U mnxnn
O oUii 11JC-7170 Bakuul uinus
rnnU b. 2777 J7I7 BriUutl BMBU
NclU*4l f<t ÍUÍO>»;ÍO • 7715 J7ÜS
Ui ntui CMIO 144X-IÍU0
Un II7I-SIH MU7IMI3;i
Ltr* 2S77-2S9] JU\'.IM M*7.WM
Ki i a U»71 17132 h«»70«k 71270 71103
0*rtf-KkBl P|>U HU 2777
Dia 177(6 17IIS Prif* JIIC-74 il 8 76
ly»M trttk II7M 11774 ItVit 3I7 X» WC
Ctifa t-. RMOM Rorttttío 11077 111)7
Honit *or USCO IÍ540 wu. ICC40 I0C7J
i*77-l»IJ7 Z0.UH ir«-:i774
ÍUrichl zárlat
PUl. 2017 50. London 3614 50, Ncwxxt 518 78 Biaaael 2 \'50 00, Milano 209)00 Holland 208 70 Btilln 12358, Wien 73\'I0, Sotlí 377 50. Piája 15S9 50. Bodapeal 12-70, M 71 00, ?ukai«al 237 50, Biltilj 92010
Terménytőzsde
B.M tluív. 76 kjj-oa" 370.003—375:000. 77 «<-o. 375 000-388.000, 78 kg-oa 377.500- 282 5CO. eRríb dunintult ta peat-vU6kl 76 k(;,-oi 365.000 -370 000,77 ku-oi 370 000 -375.000, 78 kgoa 372 500-377.500 79 kg-01 375 030— 380.0J0. roll 237 500-240.C03. t*kanninytip« 230 000 240.000, Kílirpa 290.000-320000, ufc 2400X1 -255 000, lengeit 182 500 187 501. repco 590-OGO—600.000, kfilej 190 000-195 000, koifi 162500-166UXI.
SertésvásAr v
Pc]ha|tia 45C0 melyből eladatlanul vlaaa.-■ andl 2100 drb. Eliftenda ^„SOO^-ff 0 uedelt 17 003- 17.500, •xedeuíiOiíp 16 0J0 -I6500. könnyű 13.000-15.000. eltótendü tHej 18 000 —18.500j miwdtendo 15 000-17.C00, angol itlldó 17.000 - 20.0ÚŰ. aaalonna
nlgyban 21.000--.—.rali 26 500 -.-.-,
lehuiott hai 21.C00 22.000, aaalor.náa tit-aertta 10 500 22 030. liinyjM lanyha.
KUdó: Zrínyi Nyomdaipar 6a Könyv-kaioakedéa RT. NigylualfM
85. évfolyam, 273. szám NagytuielZM, 1925 december 2, szerda
Ara 1800 Immm
POLITIKAI NAPILAP
tuikmtMf «• UtdöUntil M-.l I httutM-IMtmi 79, ojimdl 117. Hí«
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
mantu faa; «cr hón UMt ktnm Hüoa Ma-----9M00 kmm
Az időszakos orvosi vizsgálatok
Az amerikai közegészségügyi hatóságok, melyek a betegségek megelőzését tekintik föfeladaluk-nak, 1923 óla széleskörű propagandát folytatnak annak a körülbelül félszázados mozgalomnak a népszerűsítése érdekében, mely „Have a health eximina-lion on your birlhday" (Vizsgáltasd meg magad szülelésed napján) jelszava alatt az egészséges lakósság időnként való orvosi megvizsgálását lüztc ki\' céljául. Ez az idea ma már any-nyira beplántálódott az egészségügyi kérdések iránt amúgy Is fogékony amerikai nép köztudatába, hogy az összes társadalmi egyesületek, kaszinók, jótékony egyesületek magukévá tették a javaslatot, hogy az ország minden lakosa születésnapi ajándék-képen orvosi vizsgálatnak vesse alá magát! Ez állal az időszakos vizsgálat által napfényre kerülnek a látszólag egészséges ember esetleges betegségei vagy hyglénlai szempontból kifogásolható életszokásai, melyek a korai megállapítás alapján még sikeresen kezelhetők, illetőleg korrigáihatók lesznek. Ez a mozgalom állalá nos közegészségügyi és szociális szempontból kétségkívül igen nagy jelentőségű, hiszen az amerikai megbetegedési statisztikai felvételek szerint az egészséges lakosságnak körülbelül 60 százaléka szenved kisebb-nagyobb korrigálható betegségben anélkül, hogy arról közvetlen tudomása lenne.
Az egészséges lakosság időnként való orvosi megvizsgálásának előnyei annyira nyilvánvalók ugy egyéni, mint közegészségügyi és nemzetgazdasági Szempontból, hogy az alig szorul magyarázafra. Egyéni haszna beláthatatlan, mert szervi megbetegedések, például szivbaj korai felfedezése esetén a rosszabbodás megelőzésére megfelelő életmód bevezetése által kedvező alkalom nyilik. Feltételezhetők továbbá olyan korrigálható fizikai defeklusok és életszokások is. melyek később testi ífnyo-morodáshoz vagy a munkaképesség nagymérvű csökkenésé-
hez vezetnek. A bostoni Harwar egyelem első éves hallgatóinak 80 százaléka szenvedett enyhébb vagy súlyosabb betegségben, vagy pedig életmódja volt egészségügyi szempontból kifogásolható.
Ujabban már nem a nagy járványok, hanem a rák-, a vesebetegségek, a szívbajok, az érelmeszedés azok a főbb betegségi csoportok, melyek a halálokok listájában leggyakrabban és legnagyobb számban szerepelnek. Ezeknek a betegségek-nek a leküzdésében a siker kulcsa a korai diagnózisban van. Ha sikerül ezeknek az időelőtli elöregedést illetve munkaképesség csökkenést és korai elhalálozást okozó betegségeknek a kifejlődését vagy azok rosszabbodását megakadályozni, az át lagos élettartam, a munkaképes állagéletkor, amely ma Amerikában 58 év, magától értetődő-leg még jobban meg fog hosz-szabbodni. Ez pedig közegész-ségügyi és ami ugyanaz, nemzetgazdasági szempontból felbecsülhetetlen értéket jelent.
Rendkivül érdekesek azok az előzetesen megállapított program alapján eszközölt orvosi vizsgálatok, melyek ezeknek a vizsgálatoknak révén világhíressé lelt városban Framminghamban — Massachusett állam — történtek. D. B. Armstrong dr„ városi ügyvezető tiszti orvos 4473 polgárt vizsgált meg 1917-ben szak-opvbsok közremüködésével.-Ezek közül 3456-ot azaz 77 százalékot betegnek talált. Az ipari alkalmazásban lévő férfiak is nők 71 százalékának volt valamelyes betegsége. A talált betegségek 67 százaléka megelőzhető volt, 22 százaléka csak részben volt megelőzhető. A lakosság 14 százaléka pedig nem megelőzhető betegségben szenvedett. A tényleges orvosi vizsgálat 12-szer annyi betegséget hozott felszínre, mint az előző évben végzett beleg3égi statisztikai felvétel, melyet egészségügyi védőnők és életbiztosító-társasági ügynökök házanként eszközölt és személyi kérdezősködés által felvett statisztikája
! ció már ma is mint tradicionális nemzeti mottót tekinti. „Have a health examínation on your birlhday" (Vizsgáltasd meg magad születésnapodon.
Ugy tudjuk, hogy a mozgalom már hazánkban is komoly formát öltött és a népjóléti minisztérium tárgyalásokat indított meg egyes gyógyintézetekkel, hogy a lakosság bizonyos rétegét ilyen megelőző orvosi vizsgálatnak vessék alá.
kimutatott.
Az .amerikai átlagos éleikor 58 év, vagyis az utolsó 50 év hygiénikus Intézményeinek befolyása alatt az átlagos élettartam 13 évvel hosszabbról!. Optimista amerikai slatisztikuáfk azt mondják, hogy ez a szokás teljesen átmegy a lakosság köztudatába, az átlagos életkor ujabb 50 év alatt 25 évvel fog megnőni. Annyi bizonyos, hogy az iskolából kikerülő fiatal generá-
Pesthy igazságilgyminiszter az igazságszolgáltatás helyzetéről
Ujfalussy tábornok és a nyugdíjasok ügye a Háx elStt Csáky honvédelmi miniszter felszólalása — Megtorló eljárás indul meg Ujfalussy ellen
mány nem leszi, de igenis az a szándék?, hogy mihelyt lehetséges, a nyugdijakat lelemeli.
A törvényhozás és a kormány mél-tányosen akaij-j rendezni a nyugdi
Budapest, december 1
Scitovszky Béla elnök fél 12 órakor nyitotta meg ma a nemzetgyűlés ülését.
Aieskó Zoltán napirend előtt szóbl fel és felhozza a nyugdijasok vasárnapi gyűlését. Panaszaikat jogosnak és helyesnek tartja, de óvást excl az egyik szónok kifakadása ellen és a leghatározottabban visszautasítja Ujfalussy tábornok felszólalását, aki azzal vádolta meg a nemzetgyűlést, hogy nem törődik a nyugdíjasok helyzetéve1. Ujfalu\'sy tábornok azt az ind.lványt vetette fel, hogy a nyugdíjasok\' lépjenek be a szociál-demokraiapártba.
Prpper közbekiált: Joguk van hozzá! (Zij)
Meskó: A nagygyűlés megadta a tábornok indítványára a választ. Az ügveletes rendőrtisztviselő megvonia tóié a szól. A NYUKOSz hivatalos szónoka kijelentette, liogy nem azonosítják magukat Ujfalussy tábornok Javaslatával. Nem tudom, hogy Ujfalussy bclépe\'t-e a szociáldemokrata pártba vagy sem, nem tudom, hogy sziveden fogadják-e öt vagy sem ...
Malasiis: Ez a mi dolgunk 1
Meskó: A nyugalmazol\' tábornok úrhoz búcsúszavain ez: Ön kevesli nyugdiját, 6 miilió koronái és lakbéréi7 Ez nem sok. De a.nyugalmazott tábornokok sokkalta többen vannak, mint amennyit ez az ország elbír. Ha belép a szociáldemokrata-pártba, kétségtelenül változás lesz a nyugdijában és pedig az, hogy le fogják vonni a tábornok ur szakszervezeti pór tudóját. (Frenetikus taps.)
Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter szólal fel ezután. Nagyon örül annak, hogy Meskó Zol\'án alkalmat adolt neki a felszólalásra. A kormány mindig hangsúlyozta, hogy a méltányosság alapján jivitani akar a nyugdíjasokon akkor, amikor az államháztartás helyzete ezt megengedi. A szanálási törvény a kormányt arra is felhatalmazza, hogy alacsonyabb nyugdijat állapítson meg, de ez jogfosztás jellegével birna. Ezt a kor-
jasók StérelméL A honvédelmi tárca költségvetésében az 1343 milliárd kiadásból 28.8 esik a nyugdijtllet-ményekre. Az 1924/25. évi költségvetéssel szemben a nyugdijilletmé-nyek 68 milliárddal - 30V0kal — emelkedtek.
Megállapi\'ja, hogy a nyugállományú liszteknek joguk van olyan politikai mepgyózódést követni, amely ízlésűknek megfelel. A polgári jogok korlátozatlan teljességéi élvezik a nyugállományú katonatisztek. De a felvételt cselnél hivatalbál kell foglalkozni ha a valóság megleld az újsághíreknek. Senkinek nincs joga ahoz, hogy olyangyülekezetben, amely politizálásra nem kapott engedélyi, nemcsak a kormánynyal, de az egész törvényhozással szemben lázító beszédet tartson, lyen cselekményekre senki nem ragadtathatja magát. Meg fogjuk azért indítani a megtorló eljárási.
Csáky Károly gróf beszéde után áttértek az igazságügyi tárca költségvetésének tárgyalására - Orfy Imre előadásában, aki figl Ikozik az ügyvédség és bíróság intézményének ügyével. A bírák a perek óriási 10-vényében óriási munkát végeznek és azért veszedelmes volna a takarékossági bizottság által jivasolt ujabb lélszámapaszlás az igazságügyi tárcánál — mondja. A birák különleges alkalmaztatását lassan meg kell szüntetni. Míjd utal farra, hogy míg Nagymagyarország fővárosának 200 ügyvédje volt, addig Csonkamagyarország fővárosának 3000 ügyvédié van.
Pesthy Pál ígazságUgyminlszler az igazságszolgáltatás helyzetével foglalkozik. A kamaltörvény novellája elkészült és azt rövidesen be fogja terjeszteni. A magánalkalmazottak jogviszonyait szabálvozó törvényjavaslat is befejezés elöli áll. Mind-
KA1A1 iÖELOHY
1925 December 2.
addig, amig a pártokai az ellenszenv és gyűlölet hevlli, nem lehel vissza-állitani az esküdtszék intézményét, mert nem lehetarrabízníaz ügyek elintézését, hogy a vételien milyen esküdteket hoz Össze. 0 lesz a legboldogabb, ha ismét ál log lehelni térni az esküdtblrósági rendszerre. Az ügyészség utasítást kapott, hogy a letartóztatás kéMését a legrlgoró-zusabban kezelje és súlyos ok nélkül senkit se tartóztasson le.
Azzal a váddal foglalkozik, mintha a magyar bíróság osztálybiróság lenne. Nem a bíróság von|a bc a politikát az ügyekbe, hanem a pártok nézik politikai szemil\'eggel az tlgyeket. Amikor Márffyt halálra Ítélték, a baloldal nem panaszkodolt, hogy ez politika. Amikor felmentették, politikát emiegeitek. Ha a Népszavát elitélik, politika. Ha felmentik, nem politika. Amikor egy asszony megsérti az Erger-bergert éneklő lisztet és a bíróság felmenti az asszonyt, ezt talán tudomásul sem veszik, de amikor az Ónok cikkíróit elítélik, az politika. Éppen csak a divergáló ítéletek mulatják, hogy a bírói álláspont érvényesül.
— Félve nyúlok a Nagy-Magyarországtól ránkmaradt jogszabályok megváltoztatásához — mondja. Ami a bírói slálusrendezést illeti, kijelenti, hogy nemcsak érzelmi momentumok, de tárgyi indokok alapján is a külön bírót status elvi álláspontján áll, mert ezt tartja fontosnak a birói függetlenség körülbástyázása szempontjából.
Részletesen ismerteti ezután a slálusrendezést, hogy alig van eltérés a békebeli és a mostani birói fizetések között Rendeletileg intézkedett a kormány, hogy az árdrágításokra vonatkozó rendkívüli intézkedések visszafejlesztessenek a rendes birói útra. Kijelenti, hogy a polgári törvénykönyv reformjával is foglalkozik • kormány, ez is rövidesen elkészül.
Az ügyvédkérdéssel foglalkozva részvétet érez az ügyvédi kar tagjai Iránt. Sok gondot okos neki az ügyvédi kar. Nagy baj az, hogy a fiatalság nem látja be, hogy a jogi pályákon kenyerét megtalálni nem tudja. Az ifjúság kerülje el ezt a pályái, amely sok gondot és kevés kenyeret ad.
A körjegyzői állásokat kénytelen volt szaporítani a meneküllek és idősebb korjegyzöhelyettesek érdekében. Most már leépítés következik. Visszafejlesztették a megüresedő körjegyzői állásoknak. Majd
Rupert Rezső szól hozzá az igaz-ságügyminiszter által felvetett egyes kérdésekhez és erős kritika tárgyává tesz egyes dolgokat.
A nemzetgyűlés nagy többsége elfogadja általánosságban a költségvetést.
Elnök ezután elparentálja Matla-korlcs Sándort, akinek emlékét a Ház jegyzőkönyvileg megörökíti.
Majd bemulatja a népjóléti miniszter átiratát, hogy a kormányzó ur Ő főméltósága a miniszterelnök ideiglenes helyettesítésével Vass József népjóléti, a kultuszminiszter helyettesítésével Rakovszky Iván belügy és a pénzügyminiszter helyettesítésével Walko kereskedelmi minisztert bízta meg.
Majd az inlerpellációs könyvet olvassák fel, melybe Lendval István „Petricsevich-Horváth Emil báró és a magyar városoktól szedett karitaliv-adó" cimen jegyzettbe interpellációt.
Ölés vége egynegyed 8 órakor. Haller István összeférhetetlenségi ügye
A nemzetgyűlés összeférhetetlenségi állandó bizottsága december 3-án déli féltizenkeitőkor ülést tart. Az ülés napirendjén Pakots József nemzetgyűlési képviselő állal Haller István nemzetgyűlési képviselő ellen lett összeférhetetlenségi bejelentés folytatólagos tárgyalása szerepel. Ezután a Bizottság megválasztja az előadót a Szabi Imre nemzelgyülési képviselő által Haller István nemzetgyűlési képviselő ellen telt Összeférhetetlenségi bejelentés ügyében és kitűzi a tárgyalás határnapját.
Elmaradt az interpelláció a Zichy Raffael léle bűnügyben
Györki Imte nemzetgyűlési képviselő, mini ismeretes, interpellációt jegyzett be a Zichy Raffael bünperé-ben hozott birói ítélethez. Oyörki ugy tervezte, hogy interpellációját szerdán mondja el. Több társával folytatott tanácskozás után ugy határozott, hogy ettől az interpellációtól eláll és bevárja a másodfokú bíróság ítéletét.
BELFÖLDI HÍREK
Lévay József emlékezete. Arany János iskolájának egyik leghivatottabb tantpenge-töje, * rövid tiét éve elhunyt Uvay Józset emléke felett kigyulladlak a cenlcnnáris Ünneplés országszerte fcl-fellobbanó 8ZÖ-vétnekei. Születésének százéves évfordulóin a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi. illésén ülte meg. iS25-ben született. A költészet berkeiben a magyar haza iránt érzett olthatatlan szeretele vezette. A magyar múzsa egyik kedves lantosának sírja felett ma különös öntudattal ünnepel százados évfordulót az ujabb irodalmi generáció. Ma minden értékünket r.cm csak büszkén, hanem. dacos eróteazitésscl is kiáltjuk bele a muló napok szürke forgatagába. Bizonyítani akarjuk velük a reánk fenekedett nagyvilágnak, hogy termelő, al-koló, ériékek garmadáját rejló tóid ez a megtaposott magyar töld. Ezért ünnepeljük meg ünnepét minden fejszeesapásnak, amivel kelet földjéről a magyar kuliura utat tört magának, fii*)\' odajusson méltó helyére: a többi európai kutlurnépek sorába.
A dr. HegedDs—Rassay párbaj epilógusa. Budapestről jelenük: Rassay Károly nemzelgyülési képviselőt 10 napi államfogházra Ítélték, meit a mull esztendőben a Fodorféle vívóteremben kardpárbajt vívott néhai dr. Hegedűs György nemzetgyűlési képviselővel és dr. Tóth Dezső miniszteri osztálytanácsossal. Hegedűs meghalt. Tóthot 3 napi áilam-fogházra ítélték. Rassaynál súlyosbító körülménynek vette a bíróság, hogy ismételten követett el párba| vétséget. Rassay felebbezett a bíróság Ítélete ellen. *
Az erős tél. A november végei rendkívüli erős tél Magyarországon a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. A Meteorológiai Intézet feljegyzései szerint november végén 1892. óla nem szálll a higany olyan mélyre, mint ebben az esztendőben. 1892 ben 14 fok hideget mutatott a hőmérő és a hétfői éjszaka sem igen maradi el ennél. Az 1921. évi rendkívül és korán beköszöntő tél sem érte el ezt a fagyrekordot.
Ausztria delegáltjai a népszövetségi üléseken. Bécsből Jelenlik: Oenfben a Népszövetség decemberi ülésszakin az osztrák kormány részéről résztvesznek Ramek szövetségi kancellár, Ahrer pénzügyminiszter, Mataja külügyminiszter és Relch, a Nemzeti Bank elnöke. A delegátusok csütörtök este fél nyolckor kelnek útra.
Kállay Tibor díszpolgári oklevele
Nagykanizsa, december 1 Tegnapi számunkban helyszűke miatt nem volt módunkban ismertetni azt a művészi kézre valló, világoskék alaplónusban díszes, nehéz aranyozással keretezett, fehér kutyabőrön készült oklevelei, mellyel Nagykanizsa város ajándékozta meg nemzetgyűlési képviselőjét díszpolgárrá való válaszlása alkalmából.
Az oklevél szövege gazdagon di-szilett XIV. századbeli gót fraktur és unciái írással készült. A keret diszes rajzát ugyanezen korbeli motívumok adják. A keretben egyenlő távolságokban beosztott körökben a város címere, a kegyesremii réügimitfzium, a m. kir. postapalota, a Jobb- és baloldalon a vízvezeték, háttérben a városháza kontúrjaival és a fémipari iskola jelvényei láthatók. Lent, u oklevélen áifüzött színes zsinór felelt dr. Kállay Tibor címere zárja be a szöveget. Az ezüst- és piros selyemből font zslnóroD lóg fittokban a város pecsétje .Nagykanizsa város közönsége" felirással.
Az oklevél szövege :
„Mi, Nagykanizsa rendezett tanácsú város képviselői, Nagykanizsa város közönsége nevében tudtára adjuk mindazoknak, akiket illet, hogy az Ur 1925-ik esztendejének október havi 17-ik napján rendkívüli díszközgyűlésre összelővén, nagyméltóságú dr. Kállay Tibor urat, varosunk nemzetgyűlési képviselőjét azokért az örökbecsű szolgálatokért, amelyeket szerencsétlen csonkahazánk gazdasági talpraállitása érdekében a legnagyobb hozzáértéssel oly eredményesen teljesített és azért a lelkes, önzetlen munkásságért, amelyet városunk fejlődésének etőbbrevitele érdekében kifejtett, bálánk, tiszteletünk, nagyrabecsülésünk és szeretetünk jeléül egyhangú lelkesedéssel városunk díszpolgárává választoltuk. Miről a nagyobb hitelesség kedvéért kiadjuk ezen saját kezünk aláírásával és városunk pecsétjével is megertsitett oklevelet. Kelt nagykanlzsán, a városi képviselőtestületnek 1925. évi október hó 17-én tartott rendkívüli közgyűlésében. Nagykanizsa város kö-
A női szem a költészetben
Irta és a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör folyó évi nov. n-ild Hceális előadásán lel-otvasta: Ktmény János kegyesrendi tanár
(S)
Mikor leiébredt boldog és vigasztalhatatlan volt egyszerre. Mikor most az álomra gondol!, világos lett előtte, hogy neki egy pillanatig sem szabad vesztegelni. Atyjától Alkelestől és anyjától Molossától hevenyében elbúcsúzott, testvérének megmondta, hogy készitsen elő mindent az utazásra szükséges holmikat, ő maga pedig újra hurozta és felhangolta kyt-haráját. Azután aranyos zarándok ruháját vette fel és ulnak indult. Éjjeli álmát költeménybe foglalta, beléje öntötte szive fájdalmát és szilaj lelkesedésében szerzett hozzá még soha nem hallott ioni dallamot, telealeg-gyengédett érzelmekkel és mámorral teli szerelmi vággyal. Ez a csodaszép szemek himnusza volt és megesküdött, hogy az égi szerelem e kapuit csakhamar föl fogja nyitni.
És most útnak indult terv nélkül, cél nélkül, de nem egészen tévesen. Hírt szerzett Antaja illir királynő udvaráról, mely kypercosa fensíkon volt, ahol az illir és dalmát előkelő nemeseinek legszebb szüzei vettek részt
Mikor ebbe a kéjvárba érkezett,
az élnivágyó ifjú királynő női kíséretének épen ünnepély! rendezeti, annak emlékére, hogy ily kora tavasz-szal hóvirágot talált. A lánykák épen körtáncot lejtettek.
Arybas várt a szünetig, azután el-kezdeit liz húros kytharája kíséretében énekelni. Az ő tenor-bariton hangja, zenei tehetsége és Apolló ler-meie mindnyájukat bámulatba ejtette. A királyi asszony és a lányok remegtek, mikor dalát meghallották.
Oh, hol idöztök szemek. Igéző napok V
Álmatag messzeségbe?
Égi csillagok
Tündöklő források
Mindenhatóság hírnökei
Odvösség kotfői.
Az udvarhölgyek, kik a királynő férfialalvalói közül senkit sem ismertek, Izgatottak és meghatottak voltak és mindegyike ugy vetett szemet az ábrándozó hitharoidesre, hogy lehetőleg érvényesüljön. Volt közöttük kék, barna, fekete, szürke, sőt zöld is. Dicsősséglől sugárzó, féktelen, érzéki, vidám, szomorú, ragyogó és olyanok, melyek nedves fényben úsztak, olyan szemek, melyek szerelem ittasan könnybe lábadtak és olyanok, melyek parancsoló diadallal kövelelték az őket megillető hódolatot.
De azt a szempárt, melyet Arybas keresett, melyért szive dobogott nem találta közöttük. Nem találta azl az
égi szép hirnököl. Volt itt sok csodaszép szempár, de szive nyugodt veréséből ismerte fel, hogy lávol van. a céljától, ezek közölt egyik sem fi.
Tovább haladt utján fáradhatrtla-nul egyre tovább anélkül, hogy meg\' nyugvást remélhetett volna.
A hercegkisasszonyok, Hellas polgárlányai, pásztorlányok a virágos völgyekben mindnyájan hallottak róla és áldatlan szenvedéseiről, őróla a szem ámbrándozójáról, aki Polyhym-nia parancsára egy álomképel kerget országból-országba.
A maga szórakoztatására és főn-tartására számtalan uj szöveget költött Arybas a legszebb szemek hym-nusához, de mindez nem tudta enyhíteni szive fájdalmát. Bolyongásának 1000-ik napján a le nem, csillapult vágytól és szenvedélytől ellá-radlan és erőil^tűl Lesbos szigelén Mytel\'nében Ariemis templomához ért, mely 2 sladiumnyira volt a várostól, hegyek közöli sürü erdőségben. A sziget három legszebb lánya volt az istennő papnője. A megva-kiitatás terhe alatt nem volt szabad férfinek, a szentélybe halolni és aki merészeli megszólítani egyet a papnők közül, annak nyelvét kivágták és homlokára Ariemis nevét égelték.
Virágillatos nyári hón3p volt Ao-hroditó n».?ja. Mély csend és jóleiö hűvösség uralkodott a szent csarnok-
ban. Az oltáron Artemis Istennő állott Kararai márványból az ifjú attikai mesternek Praxitelesnek sokszor csodált műremeke.
Arybas bűnbánóan térdre esett az oltár lépcsőinél. Keiébe fogta kylará-ját és halkan egész halkan kezdette meg zarándok énekét; szelíden, édesen mint a szellemek lehellete hatolt át a hang a templomon és ai oltár elölt így imádkozónak ugy lünt fel, mintha az istennő észrevétlent mosolyogna. Végre bágyadságéslóleső álom fogta el. Ugy érezte mintha lábai nem bimák tovább és örökké itt kellene maradnia.
De tüstént fölébresztette 6t egy megnevezhetetlen érzés. A hunyó nap az Okeanosba merült és a madarak ezer meg ezer hangon csicseregtek a platánok ágain. Ekkor lépett a templomba Oilhosia. Cuklela és Ktesilla, hogy a2 Istennőnek tömjént áldomnak és hymnust énekeljenek. A rémület éles sikolya hangzott el, mikor a szentségtörőt a tiltott helyen észrevették. Ijedten lova akartak fulnl, hogy segítséget hozzanak az erőszakos ellen. Mikor Arybas megpillantotta őket, újból játszani kezdett és ez alkalommal oly megható dallamot énekelt hozzá, hogy a papnők a játéktól és daltól megigézva közeledtek hozzá.
(Vígé köv.)
IBS December 2
zőnsége nevében dr. Sabjin Oyula polgármester, dr. Králky István fő-
oklevelet Noll Júistf reálgim-nizluini tanár fettette. KáUay Tibor dr. w oklevelet Xözklvánaira pár napra itt Iwgyla, hogy megtekinthessék azí Nagykanizsa polgárai is. A A diszoklevS a Teutsch-drogéria kirakatában vau kiállítva.
Az uj nagykanizsai Vásártér
Nagykanizsa, dteember 1
Aki ezelöít pár hónappal kinn járt a Kiskanlziára vezető uton — alig ismerne rá arra a területre, mely a szeszgyár mellett húzódik el, eddig sportcélokat szolgált s csak 10 és dudva nfitt rajta.
Mig távolabb, a vlzáradás folytán elöntött területeken a nap ködbe borult sugara csillan meg, az előtérben élénken lünik elő az u| vásártér vőrSsfeja, favázás épülete s a katonát rendben sorakozó marhall Iá sok.
Hatalmas felvonulási terület előzi meg a tula|donképenl vásárteret, mely arra szolgál — hogy különböző oldalról érkező vásárosok eloszolhassanak és felvonulhassanak a különböző bejáratokhoz.
Külön bejáratok szolgálnak a sertések. szarvasmarhák és lovak számára. Mindegyik bejáratnál úgynevezett terelő koriátok vannak, belül pedig kétoldalt egy-egy védő-bódé az állalorvotok részére, kik az állatokat csak megfelelő vizsgálat után engedik be a vásár területére.
A szarvasmarhák elhelyezésére szolgáló területen hosszúkás, négy-szögalaku rekesztékek sorakoznak,
Ezek a korlátok a legmodernebb vásárterek mintájára készültek ét ugy csinosság, mint céltzerüség tzem-pontjából minden eddig alkalmazott módtzeit felülmúlnak.
A vásártér ellenkező o\'dilán vas beton keritéssd körülzárt területen a sertés-állások foglalnak helyet, amelyek országos vásárokon, amikor ser-lésfelhajtás nlnts — szekérállások céljaira It szolgálnak.
A sertétállások mögött van a lé-vásártér.
A vásártér középtengelyében fogul helyet a marhalevél-kiállító hivatal épülete — a hivatali helyiségek, a közönség csarnokával, kantinnal s az altiszti lakással.
A főépület mögött látható a mérlegház, egy szekér- és egy marha-mérieggel.
A vásártér teljes egészében nincs még teljesen kifejlesztve, de a körei-lövőben az északi mocsaras terület feltöltése után a lóvásártér is jelen tékenyen kibővül s a marhavásártér területe Is a jelenlegi térfogatának kétszeresére lesz emelve.
Azzal a megnyugtató érzéssel távoztunk az uj nagykanizsai vásártér területéről, hogy Nagykanizsa ezzel ismét egy modern Intézménnyel lett gazdagabb.

A földrajznak tanítása a reáliskolákban. A magyar középiskolai tanárok nemzeti szövetségéi ck matematikai és fizikai szakosztálya Péczl Aladár főigazgató elnöklete alatt Illést tartott, melyen dr. E\'rődy Kálmán igazgató tartolt előadást a földrajznak az uj tanterv alapján a reáliskolákban való tanításáról. Az uj tanterv haladási jelent az eddigi állapottal szemben, különösen az el;ő ét nyolcadik osztály anyagának megállapítását tartja klkerülhelellenndc.
MŰM BOH.OHT
BUntethetö-e
■x a munkáltató, ki arra jogosult egyén helyett mással végeztet valamely ipari munkálatot?
Nagykanizsa, december 1
IV.
A birónak a feladata, hogy éles judiclummal megállapítsa: hol kezdődik valamely c$elekményn;k büntetőjogi értelemben vett beszámit-halósaga.
A midőn épen az iparosság részéről egyre hangosabban nyilatkozik meg a követelmény, hogy büntelni kell minden munkáltatót, ki arra nem jogosull egyénnel végeztet valamiféle ipari munkál, foglalkoznom kell még azzal a kérdéssel is, hogy ez a kívánság megfelel-e a társadalmi ét gazdatagi vl\'zonyoknak is. És mert teljesen tárgyilagosan óhajtom kezelni a kérdést, ki kell jelentenem, hogy ebben a kérdésben is valahol a középen van az Igazság. Igaz, hogy adózási érdekek kívánatossá teszik, hogy csak iparos végezzen és végezhessen Ipari munkát, mert épen e foglalkozása révén súlyos adukkal van mrgterhclve s más egyének állal teljesített ipari tevékenység kisebbíti keresetüket s ezzel csökkenti adózási képességüket, de azért vannak olyan sociálls szempontok it, melyek ellentmondanak a törvény betűihez való szigorú alkalmazkodásnak. Például: egy időben Budapesten egész tanfolyamokat létesítettek tisztviselők számára, melyekben elsajátíthatták a cipőtalpaiárt. Mondjuk : van egy ilyen ismerősöm, ki azt mondja nekem, hogy vegyem mei; a talpaláshoz szükséges bórt s ö megtalpalja a cipóméi. Meg Is teszi s én küldök érte mondjuk 5 kiló lisztet. Szigorúan véve, mindkelten iparkihágást követtünk el s nézetem szerint még sem vagyunk büntetendők. Általános tzociálit szempontból nem. Egy másik példa: táját könyveimen megtanultam a könyvkötészetet. Jöttek az Ismerőseim s megkérlek, hogy kössem be az ő könyveiket is. Meglettem. A kihágást elkövettem, bár csak az anyag megtérítését fogadtam cl lótok. De az ipartörvény nem is mondj i ki, hogy a kihágás krilériuma az anyagi haszon s az is bizonyos, hogy valakit, az egyik könyvkötőt esetleg meg is károsítottam vele. De még sem vagyok büntethető, mert hiányzott az iparűzésnek egy szinte feltételét képező eleme, annak rendszeressége, üzletszerűsége.
A helyes megoldás tehát csak az lehet, hogy az az iparossegéd, ki valamely iparban tényleg mint alkalmazott működik, ne vállalhasson Ipari tevékenységei s ha vállal és ezt a minőségét tudja a munkáltató büntessék meg mindkettőjüket. De hogy olyan egyén, ki a mai nehéz elhelyezkedési és megélhetési viszonyok melleit alkalmilag munkát vállal vág* bárki, ki ily ipari tevékenységet csak\' Járulékosan teljesít, büntetésben részesüljön s megbüntették az IllelS munkáltatót is, antiszociális ténykedés.
A kérdés elbírálása léhát mindig csak a körülményeknek gondos és szociális érzésben gyökeredző mérlegelése mellett történhetik. Jogilag, a törvény rideg betűi szerint büntetheti a munkáltató is, ha a kihágás elkövetésében való résszessége Igazolva van, s bizonyos esetekben kell is, hogy megbüntessék, tle a kihágási birónak a méltányosság szempontjait is szem előtt kell lartania, ha az összes államérdekeket respektálja.
Lapunk legközelebbi számában
megkezdjük a vilaestélyen Kempelen Béla, lapunk felclősszerkcsztöjének fenti előadásához fűzött hozzászólások közlését.
A város legforgalmasabb helyén levő régi, bevezetett vcvőkOirel bíró rövid- és szövöttáru Engroi üzletem kibővítéséhez és fejlesztéséhez tőkeerős
társat
keresek. — Bővebbet személyesen. Cim a kiadóban.
Megkezdődött
a nagy
karácsonyi
vasar
BARTA MIKSA
elsőrangú
divatáruházában
Csengery-ut sarok. Telefon: 323. Telefon : 323, -OÍKPöcösv--
Különösen felhívom a f. vevőközönség becses figyelmét az alanti mélyen leszállított árakra:
Ma kabátok.. ül
DtlL ie!p 122 mM
Azonkívül az összes férfi és női ruha- és kabátkelmék, kész női ruhák, pongyolák és fehérnemüek, szőrmék
és szőnyegek mélyen >e»z&llitott karáoonyi árban.
Elismert pontos és szolid
kiszolgálás. Áruim megbízhatóságáért kezességet vállalok.

íz utolsó i tani! kii,
ma este szolid Fcrkó-nóvnapot íkjf Dini Riffal Perkó Kéményseprő vendéglőjében (Klnlzsy-u. 4.)
Ma és minden est* Horváth Rudi hárfamfi. vész hangversenyez.
NAPI HÍREK
NAPIREND
December 2, szerda
Római katolikus: Bibiana vt. Protestáns: Auréllá. Izraelita: Kisxlev hó 16.
Nap kel leagel 7 óm 27 perckor, nyugtuk délután -l óra 11 perckor.
A Nagykanizsai Tornaegylet Porzsolt estéje a Kaszinóban este 9 órakor. •
Mozi. Uránia Biborsugár, a láthatatlan ember. Előadások kezdete este 7 és 9 órakor.
AZ ELSŐ JÉG
épen olyan gyorsan olvadásnak Indult, mint amennyire váratlanul köszöntött be a fagypont alatti hideg. Hétfőn este még nulla alatt 7 fokot mutatott a hőmérő, tegnap estére pedig megeredt az eső. Délután a már a délelőtti órákban megenyhült Időjárás puhára olvasztotta ugyan a jégpálya sima tükrét, meg Is nyitották a szenvedélyes korcsolyázóknak nagy örömére, de már este 7 óra körül esőben mentek haza a leendő nagy korcsoiyabajnokok s a jégmezőt mára valószínűleg hatalmas víz-réteg fogja borítani.
Pedig szép volt a kezdődő tél. Amerre a szem csak nézett, fehér lepel borította a vidéket, a háztetőket, az utcasorokat, a mezőket s a kopasz fakoronákat. Bár csikorgott lépteink atoll a hó, mégis valahogyan ugy voltunk vele, hogy jóleső érzést válloll ki belőlünk a téli tájkép. Mert az Időjárás, ha hideg Is volt, legalább nem volt egészségtelen, minő\' az esős ősz s amikor nappal a Nap, éjjel pedig a leli Hold kacérkodtak velünk, valami vidámságot éreztünk fellobbanni lelkünkben.
Tegnap estefelé aztán megint visz-szaestünk a csúnya késői őszbe s lucskosan járjuk az utcákat. Az eső sürü cseppekben vert ablakainkat s kinn — az ulcán — még a holdvilág sem tudja megfürösztenl képét az utcaközépen támadt kis tengerekben, mert a sürü fellegek eltakarják képét előlünk.
Elővesszük a százéves Jövendőmondó!. Hát bizony december elejére , langyos" időt s márciusig tartó telet jósol. Valóban, e hó Igen enyhe hőmérséklettel indul meg. A Jövendőmondóval mégis baj van: november végére fagymentes időt harangozott be s a hőmérő 7 fokra sülyedl le a fagypont alá. De Herschelt is meghazudtolja az idő, mert az általa későbbre Jövendöli eső korábban következelt be s a hóviharok épen 3 héttel korábban Jelentkeztek, mint ó mondja.
Akármelyik oldalról Is nézzük tehát a jövendőmondást, nem nyújt megnyugtató bizonyosságot a várható Idő-Járás! Illetőleg. Hogy azonban a tegnapelőtti kemény hideg után nem váriunk esőt, ez az egy dolog egészen bizonyos.
Szánkótalpak helyeit tehát csolna-kokal köthetnek a kocsitengelyek alá, akiknek iun Ilyen jármüvük. Iksz
— A nagykanizsai felső leányiskola Ogye. A kuhuszmlniszter nagykanizsai látogatása alkalmával kedvező Ígéreteket teli a Nagykanizsán létesilendő felső leányiskola felállítására vonattozóUg. Mini értesülünk, a polgármester holnap Budapestre jjIázik, hogy czl a kérdést mielőbD.dűlőre vinni sikerüljön.
= Esténként Jazz-Band saxo- • j
Ehonnal az Arany Szarvas kávé-ázban.
uuu eöiLOmr
1988 Deoambar 2
Nagy karácsonyi vásár
mélyen leszállított árakkal
megkezdődött
Kisfalud! é* Krausz
d iva tnagy á r u házában
az „Irány Kakasához Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
Telafon 3-74.
átöki választók!
Figyelemreméltó árainki
WR^ÍIM M üuptóle! gabardia szövet m OnlauÉls schottU uQvet HM Tsqdísz flaulM . ■ • 16.1
mziH......
Mi amik — Príma Mink...


V /V


— Plébános! kinevezés. A szombathelyi megyéspüspök a kegyúr bemutató levele alapján Ferenczl Oyula kerka szentmiklósi plébánost lenti-i pléhánossAn^
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
Dccrobar 5. A K«rc«jMay JÓMkony Nó«tryl«
karácsonyi vitáit* i Polcifi Egykt ót««. Urmtlbrn
D«<*<ab«r € A Ktrtsilíny JÓMkooy N\'tmkl katiraonyl vltMi a Poigiri E*yW öaaio ttfmeflxn.
D««*a*«i- «. Vargita P. Th«od«kh plrtUnoa e\'^idJu rómil ut|iról « KrrruMny Otthonban d»l-utio * órakor.
D<c«mt>er t. A aagyktniiul njl uibócacilmk
ua
Dcccmbrr 8-án i ra. klr. fl. bontW frato*«if»d Oonapélyr >i L\'fiiüiban i korminyió nívuipjá alkataiból drtelitt II ónkor.
Daccmbcr 7. A Move itacrrtlrijrutó tl-Wdáta at Urániiban nlc 7 órakor (Cholnoky J*rió dr.: lUMai UaalmóeyalL
De<cmb«r 8. Nyomdiuok hangvrrarny* a Poigiri Efykt 4lutwmít*n ttlc Ml 8-kor.
Dcctmbcr 1?. A Zrínyi Mlktói Irodalmi <» M0-vfu*U KB* a«i*kwt«ak uMNÜni hingvrrwayc a Pcrffirf EflWM a«U Ml 9 órakor.
Dactmbcr 14. A Movt HmtrtUtiJríHŐ rlS-idia* aa UriaUbta ritf 7 órakor (Kurici Allxtla : Klln-dulópofvt (ty (oMi vlliaboi, gvrrmrkvídal<<n. jnrw mtkbiitaruaok. uocUlta dcy»W»; íoyjdovIIi Lta: A raa»káah»gUnUból>.
D«ccsab«r fT. A Zrínyi Irodalmi (t MGvUitli K6r Ikrállt tlÓMUia. (1IJ- Oonda EMU: Udvatl ílcl rád sajv nuoar uralkodók koriban. VtUMIt Wptkkd).
D«<«nb«r 22. Varrta P. Tfcaodorkh pkbánot ♦lóadlaa ©Uaiomiat utjiról a &«at Faranc r«ad III. rtBdJiork tag>al salaira a pltMolin délutin Ml 5
D*c«n£«r M. A Kalhohkat Ugényegyltt Irrt-droli rtUlfr a Polgirl Hrylrl iugv«*no<b*fl.
Diciwkír 27. A KatboUkua Lrgánycgykt trre-
llriaUbaa NU 7 órakor S»«ta Oaraldlna vUiíiban. Prrvrrxló *« r«áarr«k<ló; JovanovIU Ui: Ai otthon hatalma ai #lat árnyaival át tartóival mmbri. A aó koUumunkila ollboaiban.
Jaaaár 29. A Zrínyi Mlkióa Irodalmi H M0v4-Kór Dtik l\'rrroc amlik-iontpílyr. Ftbmár I. A Move Urorirttrtjrirtó rlóadiáa aa UriaUbaa «tl« / órakor (Enl ChrbU: Hogyan le-rytk a Mriadalom anrja ? Oyakorlatl níptoadorii. íiy«<S«i nípkultutil I)
Frtraár «. A ütni klr. b«t<H Saaaalóiium EgyaaÜH pttalkja a Políid EgyMI Uri»tlb«f>.
Mirelit* I. A oy. ÍM»«r<lUrl«wtó ttóadi.a a. UrioUban wta 7 órakor (tMk A»ÍIU : MII laj-vOak a macyar UluUtM > A kinyinvrlía aMClilla l»l-ajaui: iovaoowu Ua: A> IdtUlt lliaadakun na(y k»miMny goadolk^iók nyomln).
— Ma teaeatély a Centrílban.
— Háztulajdonosok figyelmébe. A rendőrkapitányság felhívja a háztulajdonosokat; hogy a gyaloglárdá-kal tartsák tisz\'án, a havat takarítsák el és a síkos jáidát hintsék fe>. A mulasztók ellen az eljárást minden esetben haladéktalanul meglnditják. Ez a rendelkezés kolónósen fontos az egyébkén! Is csak a legnagyobb elővigyázattal járható nagykanizsai hepehupás téglajárdákon, ahol csúszós, sikos Időben minden ember csak testi épsége veszélyeztetésével járhat az utcákon.
— A kórház karácsonyfájára a Király Snrfőzde R. T. 300 0C0 koronát, Brants Lajos mérnöki szakértői dij cimén kapóit 32000 koronát adományozlak.
=. Házasság. Szabi Margit, néhai dr. Szabó Zsigmond városi közkórházi főorvos Icáiiy\'a és Síraub Antal szolnoki kereskedő mull hó 26 án Fiúméban házasságot kötöttek. (Minden külön értesilés helyett.)
— Porzsolt est után menjünk a Centrál-teacatélyre.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— A cipésziparosok a szegény gyermekekért. A Keresztény J\'lé-kony Nőegylet karácsonyi gyermek-felruházásiakciójába a hivatalos város is bekapcsolódik Az Ipartestület cipészipari szakosztályával érintkezésbe lépve a szakosztály 100 pár gyernoetcipő elkészítését\' vállalta Ingyen. A szükséges anyagot és felsőrészeket pedig a város fogja besie-reznl költségvetése, terhére.
— Esténként Jazi-Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházban.
— Symphontkus haagveraeny. A Nagytenizsai Zrínyi Atiklós Irodalmi és Művészeti Kör folyó hó 12-én, szombaton este a Kör zenekarának hangszei beszerzési alapja Javára a Polgári Egylet nagytermé-b.n symphonlkus hangversenyt ren-dez.Műsor: l.B.-etboven....Egmont" nyitány zenekarra. 2. Chopin, Liszt: zongora müveiből. Előadja : Fdbldn-ni Pásztor Irma zongoraművésznő. 3. Haydn V. Symphonia (D dur) zenekarra. a) Adagio Allegro assai; b) Largo cantabile; c) Menuetto, Allegrctto; d) Presto man non troppo. 10 perc szünet. 4. Schulz-Evter: Koncert-Paraphrase Slrauss János .Donau-Walzer" ének témáira. Előadja: Fábiánn/ Pásztor Irma zongoraművésznő. 5. Erkel: Nyitány Hunyady László operához, zenekarra. Karnagy: Ketting Ferenc. Kezdete este fS 9 órakor. Egyes számok alatt az ajtók zárva maradnak. Helyárak: Páholy 150000, 1. hely 30.000, II. 20.000, földszinti álló 15.000, karzat! álló 10.000 korona. Jegyek kaphatók Mair József, Fischel Fülöp Fiai könyv-és paplrkere6kedésében. Előjegyzéseket elfogad a postahivatal főnöki irodája.
- Porzsolt est után menjünk a Centrál teaealélyre.
-AKállay-teaestély Jövedelme.
A Kállay Tibor dr. díszpolgárrá avatásával kapcsolatosan a nőegycsüle-lek által rendezett leaeslély a szegény gyermrkek nyomorenyhitő akciója részére 7 millió koronát jövedelmezelt.
— Leventék kötelező Istentisztelet-látogatása. A főszolgabírók és polgármesterek megkaplák az alispán rendeletéi, melyben utasítja az Illetékes tényezőket, hogy a levente oktatási órákat lehetőleg vasárnap délután tartsák, amennyiben p dig ez nem volna lehetséges, gondoskodjanak arról, hogy a leventék vezetőik felügyelete melleit a délelótl folyamán istentiszteleten vegyenek részi. Ha a foglalkoztatás délutánra esik, akkor is intézkedjenek arról, hogy a leventék Istentiszteletei hallgassanak. Kötelezi a rendelet még a levenle-vezetökel, hogy összevonások, versenyek alkalmával az egyházi hatóságoktól a leventék számára kérjék a tábori misék tartását.
— Porisolt est. Ma este tartja meg a Kaszinó nagytermében a Nagykanizsai Tornaegylet Porzsolí-eslélyét, melynek különös érdekességet fog kölcsönözni az előadása u\'án hozzá Intézendő kérdésekre adandó válasza. Az est iránti érdeklődés oly nagy, hogy a |egyek legnagyobb része már elkelt.
— Harangszentelés. Söjlörön vasárnap nagy ünnepség keretében szentelték fel a közadakozásból beszerzett két uj harangot.
KARÁCSONYI ta ÚJÉVI
■{indáknak ]eg<lkalm»s«bbak : irt. ékszer, ezüst cigaretta tárca, brll-lIAns-Arj, dísztárgyak, evfcukozok T.rlós, maiadandó emtékl Mélyen leszállított karácsonyi árakt Szolid, lelkiismeretes ktszol£álál
ZaOLDOS GYULA ad. I. tkaatunll — CwacMj-at 1 az.
Növényi anyagokból készül Brázay háziazappana — ezért kedvelik. Mosóere|e páratlan, a ruhát kiméit, gazdaságos!
— A bérautó-vizsgálat eredménye. Az aulókat vizsgáló bizottság több bérautót személyszállításra alkalmatlannak laláll. A nagykanizsai rendőrkapitányság a bizottság megállapítása alapján három bérautót a közforgalomból kitiltott s egyidejűleg elrendelte, hogy a bérautó-vállalkozók csak 20 évnél Idősebb és 2 évi gyakorlattal rendelkező soffőröket alkalmazhatnak. Az aulék sebességét a város területén óránként 20 kilométerben, a forgalmasabb vagy szűkebb utcákban 6 kilométerben állapították meg.
— „A leverd meghódítása". Ilyen cimen loglalta >n« vitéz Madarász László légügyi fófelttgyetó a repülés és léghajózás történetét és a reá vonatkozó Ismeretekel. Az 520 szövfg és 128 kép oldalas könyv ára 140.000 korona. Megrendeltei ő a szerzőnél (Budapest, II. Főat 6. légügyi hivatal).
= Ma teaestély a Centrálban.
— A novemberi tűzkár-jelentés. A tűzoltóság november havi lüzkár-jelenlésében egy tüzMct fordult elő. Herczeg József Magyar-utca 100. szám alatt! lakos udvarán égett le november 11 én egy biztosítatlan szalmakazal. A kár 750.000 korona.
(alapíttatott táti.)
1926. évi január hó l-áf»
nyílja meg
69-ik
évtársulatát
UJ könyvecskék kaphitók a Szövetkezel helyiségében: Fó ut és Sugár-ut sarkán leró Babóchay-féle ház I. emeletén
A befizetések hétfőn, kedden vagy szerdán délelőtt 9-11 óra kOzBtt teljesíthetők. Az igazgatóság.
Értesitéa.
Ezu\'on értesítem a mélyen tlsitdt vendégelmet, hogy a mái Napon, ■zax deo.mber hd 2-éit «ata
disznótoros vacsorát
rendezek, mely ílkilommil egy «ép kis malaoot kisorsolok ét minden vaoorázó vendégemnek cgyior-lolisi síimol adok dljmenleaen. Vacsora tutó»c»uuával 20.000 koron* Jó z«n«1 Jó badaoaonyl bor I Silvcr. támogaüit kér
Kein Gyula
IparUatlMI r*a<Wglí»
1925 Dccetpber í.
VLLAl Kft«U)Wt
8
::: SS Rendkívüli alkalmi árak! .TSitSsíS .S:SS|
„ glott kötény .... 8b.OOO fehér ing ... . 110.000
TaUfon 167. Kim.
Nem reklám, hanem valósig, hogy KAUFMAHM MAMÓHfcL, ■ „SZERECSENHEZ" van a legolcsóbb bevásárlási forrás
_ Dabasi Kováts Gyula kép. kiállítása Nagykanizsán. A mai lestómüvésznemzedék egyik Jeles tehetsége karácsonyi müvásárt rendez a napokban Nagykanizsán. A kiálii-lá» csak négy napig lesz látható. Dabasi Kováts Oyulának minap Pécsett rendezett képkiálHtása igen nagy frdekHSdéat kelleti, löbb vászna kerüli műgyűjtők és képkedvelök tulajdonába és Pécs város közönsége Is 1 muzeum részére öt millió korona vételáron szerezte meg burgonyát hámozó genre képét. A kecskeméti muzeum is vásárolt képkiállitásán, amely festményét az Angol Stúdió Is reprodukálta a legnagyobb elismerés hangján. Az Itteni kiállításának anyagára lapunk hasábjain még visz-s u térünk.
A nagykanizsai meteorologlal meg-llgyelő Jflefttáw: Hétfőn a MmAsá-Irt? remet 7 órakor -4.8. délután 2 órakor +1.3, eate 9 órakor -4-1.7.
SMrtoy: Reggel és etilben DNy. este Ny.
Napi csapadék mennyisébe: —
FtlMut: Teljesen borult.

A Mateorolóttlal Intézet lelentíie szerint átmenetileg Itőemelkedés csapadékkal, hó vagy kevés eső, később szeles változékony Idő várható.
— Megjelent a Nagykanizsai
Címtár. Még csak tegnap kerfllt ki a sajtó alól a Kemptlen Béla szerkesztésében megjelent Nagykanizsai Címtár s máris tömegesen keresik fel lapunk kiadóhivatalát, hogy azt beaxerezzék. Erre a nélkülözhetetlen kézi könyvre valóban minden intézménynek, kereskedőnek, Iparosnak stb. elengedhetetlen szüksége van. Ara 35.000 korona s kapható lapunk kiadóhivatalában.
— Porzsolt est után menjünk a Centrál-teaestélyrc.
— Cipészek és cipőkereskedők vasárnapi zárvatartása. A nyílt árusítási üzletekkel biró nagykanizsai cipészek és cipőkereskedők több, mini kétharmad része kérvényt irt alá, melyben kérték a városi tanácsot, mint Iparhatóságot, hogy rendelje el a szakmában a teljes vasárnapi zárvatarlást. Az iparhatóság a kérelem alapján az említett üzletekre vonatkozólag el Is rendelle a teljes vasárnapi munkaszünetet. A cipőke-reslr-déssel is foglalkozó rOvidáru-üzlelek vasárnap ezután Is nyltva-tartanak, de cipőt eladniuk ebben az Időben nem szabad.
=■ Ma tea estély a Centrálban.
— Beradortl alpakka evőeszközök Zsoldos ékszerésznél Csenge ry-u 2.
Aláírták a locarnól szerződést. Londonból jelentik : A Forelgn Olfice arany fogadótermében ma délben ment végbe a locarnól szerződés aláírása.
— Fogyasztási adó hátralékok behajtása. A fogyasztási adóhivatal az összes hátralékos fogyasztási adók behajlását december első felében be fogja fejezni.
Jóváhagyott kényszeregyezség. Deutsch József Kazinczy-ulcai kereskedő sajat kérelmére elrendelt kény-szeregyez6égi eljárási ügyében a nagykanizsai törvényszék a felajánlott egyezséget jóváhagyta.
— A Somogyi Testvérek kény-szeregyezségl tárgyalása most folyt le a nagykanizsai törvényszék előtt. A hitelezők, mint az adós meghallgatása ulán megejtették a szokásos szavazást. A jóváhagyás kérdésében a bíróság e hó első felében fog dönteni.
— A kaposvári leánygimnázium építkezése befejeződött. Az iskola ünnepélyét megnyitása december 20-án lesz. A kaposvári polgári fiúiskola uj épületének építkezési munkálatai a tavasszal kezdőinek meg. A pályázatokat már kiirták.
— Schwarcz Dezsá harisnyái a legjobbak.
= Újdonság. Törhetetlen acél-üveg Thtrmosok érkeztek utasoknak, vadászoknak, iskolás gyermekeknek nélkülözhetetlen, Szabó Antal spjrt-ütlelében.
= Ezüst dísztárgyakat is Vé-kdsyntl, evőeszközöket is Vékdsy-nál, ékszereket is VtKdsy-nál, órákat is Vékdsy-nii, látszereket is Vékásy-nál váslrolhatlegjutányosabban. (városház-palota.)
= A nagyérdemű közönség szíves figyelmébe ajánlom elsőrendű hang-szerkésiíiésért Kovács Sándor ural Budapest, Nagyfuvaros-utca 3. Ács Ferenc Nagykanizsa Kossuth-tér 24.
Idegenforgalom
December lén Nagykanizsám érkeztek:
A Központ szállóba: -
Havas Ottó Máv gépgyári vezérképviselő Budapest, Dabasi Kovitt Gyuta fetlőmOvisz Pécs, Orosz Aladár kereskedő Székesfehérvár, Ticlenbacher Ferenc Duna 0. H. T. Igazgató Budapest, SkopJI Lajos kereskedő Kikontirom, BOhm Vilmos, Nodi Zoltán, Kantor Kilnvin, László Oéza, Zombory Géza. Kovib Oéza. Jóst Arnold, Kemény Károly, ttcrr Leó, Lakatos Hugó, Lakos Miklós, Schiller Imre, Heller Lzlos, Bein Richárd, Bólint lózscl, Harsány! Ede, Mar-kovltí .Mátyás, Kalmár Ernő utazók Budapestről.
TÖRVÉNYSZÉK
Módosították az uzsorablróság eljárási szabályalt A magyar kir. kormány most rendeleti uton módosította az uzsorabíróság. eljárási szabályait és ennek keretében megszűntette az uzsorablróság Uéletének feleb-bezés nélküli azonnali Joghatályát. Az uj szabály szerint ugyanis vétség megállapítása esetén Is felebbezni lehet az uzsorabíróság ítélete ellen és szabadságvesztés büntetés kiszabásánál sem kell a vádlottat azonnali letartóztatásba helyezni. A fogházbüntetés végrehajtása elhalasztásának a jövőben uzsorabirósági bűnügyekben is ugyanazon okok alapján van helye, mint amelyek miatt egyéb bűncselekmények miatt kiszabott bűn-, tttések végrehajtása is elhalasztható.
» » imii
SPORTÉLET
Vívás. A Zrínyi Torna Egylet a vívás oktatását ez évben is megkezdi ugy a haladó, mint kezdő vívók részére. Az etsö óra pénlcketi este 6 órakor lesz megtartva a Sugár uti reálgymnázium tornatermében.
Irodalom és művészet
UJ Idők. Hcrczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának .48. számában folytatja Her-ezeg Ferenc nagv sikerű színjátékának: A hid-nak közlésit. Folytatódnak Surányi Miklós és Phillipp Oppenhclm érdekes regényei. Közli azonkívül: Rákost Jcnó is Török Frigyes dr. dkkelt, Falu Tamás szép elbeszélését. Juhász Gyula versét. -Előfizetési ára negyedévre 80000 korona. Kiadóhivatal Budapest, VL Andrássyut 1$.
Színházi Élet 18-ik száma képekben és bőséges szövegben közli az elmúlt hét szinltázi s egyéb művészi eseményeit. Ára 8000 korona
= Esténként Jazz-Band saxo-
Ehonnal az Arany Szarvas kávé-ázban.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen fivérem elhalálozása alkalmával részvétüket kifejezték éa a temetésen megjelentek, hálás köszönetemet nyilvánítom.
özv. Jaeger Ferencné is családja.
Raktáton levő női tllckalapokat 90.000 K-ért kiárusítjuk. Női velour és bőrkalapok, férfi gyapjú, nyúlszőr és velour kalapok (Gyuldls, Br. Bohrn, Halban <S Damask), mindennemű sapkák nagy választékban, rendkívül olcsón kaphilók
GYENESÉSVIDA kalapüzletéberr ""ÍXT1
MOZI
Uránia szerdán 7 é» 9 órakor: Blborsugdr, a láthatatlan ember problémája egy páratlanul érdekes, izgalmas amerikai regény nyomán.
közgazdaság
Kamatmentes kölcsön az uj dohánytermelőknek
A pénzügyminiszter a dohánytermelés fellendítése érdekében az újonnan jelentkező dohánytermelőknek, kik legalább 10 kaL holdon dohányt termelni szándékoznak, régi termelők közül pedig az eddigi lerülelen felül
t)bletet kitevő dohánytermelöknek
I. holdanként 7-5 millió korona kamatmentes beruházási kölcsönt folyósít. A kölcsön feltételeire, vala mint a dohánytermelési engedély me(j szerzésének módozataira felvilágosi tást ad a Felsódunántull Mezigaz daságl Kamara, Oyőr, Blsslnger-sé tány 32 szám.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde Ingadozó és egyenetlen votL A forgalom rendtcMIl vontatottan indult és az egész piacon még a tegnapiaknál ts alacsonyabb árfolyamok kerültek felszínre, melyek a tózsdeidó további folyamán külföldi ősztönzés htján is a korWe-min eladásai következtében ujabb lanyhulásnak voltak kitéve. A tőzsdetdő második felében azonban iatetvendós vásárlásokra is a Bécsből. KMbb pedig Bertiatot érkező kedvező Jelentések Itatása a kontre-mint fedezési vásárlásokra késztette, ennek következtében azután néhány érték, mint Danubius, Salgó és Nova annyira megszilárdultak, hogy nemcsak mai árveszteségüket hozták be, hartem még jelentós árnyereségre lettek szert. A tőt*! értékek gyengén tendáltak. Zárlatkor az Irányzat Danubiusban, Salgóban, Georgiában szilárd, a többi értékek OzIettéletKk.
Terménytőzsde
Bea tbzrv. 78 kg-os 370.000—374 000, 77 tg-os 375 OOO—388.0X), 7® kg-OS 377JS0Í—382 500. etn« dimtataU és patt-vtditd 76 kg.-<» 3t»j00-370(xi0, 77 k*ea 370 000-375.000,76 Hm» 312600—877ÍM 79 ta-ea J7SO»— 3ÍO.OJO, na 237.500— 140ÍOO. t.kumánvárp. 230000-240.009, sör árpa 290000-320 000, zab 210070— 255 000, tengeti 182 500- 1S7 503, repce S90.000 -6iXim <Uu 190 000 -195 000
korpa 162 500 166 000.
Sertés vásár
Felhajts. 45C0, melyből dadsUuul rtsau a aradt 2100 drb. EtsórendB 19 500-200(0, ■aedeH 17.003-I7JM. aicdelt közép 16 000 -165W, kóuya 13.000—15.000, ebóttadt fleeg 18000-líiOO. másodrend! 15000-17.&», angol uttdó 17.000-20000. Ulkail
nagyban 21,000--.—. a* 26 500--.-,
Hmaott has 21.000-22.000, saaknrds W-■erti. 50500-22000. trányaal laayha.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar «t KSnyv-InnMIl RT. Nwtaaln.
Telefon 258.
röfBs- és divatáruháza a „Gólyához" Telefon 258.
Nagykanizsa, Epzsébei-téc I. szám.
Leejobb éa leímeeblzhatóbb bevásárlási forrás az összes rőfös- és divatárucikkekben. Állandó nagy raktár kanavász, vászon, - zefír, parget ás kartonokban, a világhírű „Arany Holló" szövőpamut és cémafonalakban, valamint pinkafő! lópokrócokbati. — Apáink I lóminösdeü Chilfon 16 ezertói feljebb, parget 18 ezertől feljebb, karton 15 ezertől feljebb, kanavász 20 ezertől feljebb, Tricot selyem Jumperrt (Wouwk) 115 ezertől feljebb, Női ingek 33 ezertől feljebb, Combinee 80 ezertől feljebb, szőrmék (boák) 350.000 koronától feljebb.
Kész menyasszonyi kelengyék (garnitúrák). - Külön osztály női- éj gyermekkabátokban.
Nöi-kabAt 690 ezertől, szőrmével 700 ezertől feljebb, gyermek-kábátok 350 ezertől feljebb.


EJU.A1 KOO.OWT
1925 Dtcember 2
Apróhirdetés* k
ki apróhirtatfa iUa 10 ilóíf 4000 K. A tt«.i4 t ■IsSM ruUpbb Wúból 1UÓ szó kft ttútuk »il«!l-Uttk. Mladra toribbl »J« dili 600 K A klrdatial 41] tl&ri flitUodó • ■ (orrilal adó boi«i»il«ltUUk
Személy- és teharautomobllok
kedvező fizetési feltételekkel. Weiser gépgyár, Sugár-ut Ifi. 2211
Szócska- éo répavágók, kuko-rlcamorzaolók, darálók kedvező fizetési feltételekkel Weiser Oépgyár, Sugárul 16. _3008
Taljss vízvezetéki és fürdőszoba berendezéseket legolcsóbban sxéllit éi szerel kedvezfi fizetési feltételekkel Weissr Gépgyár.
Sugár-ut 16.__2212
Óoska gép- és kereskedelmi Öntvényt legjobb áron vesz Woieor gépgyár, Sugár-ut 16. 2741
Autógummlk nagy raktára
Welser Gépgyár. Sugár ut 16.
Egy liter elsőrendű
U J BOR
6000 korona
BRliaCSICS JÓZSEF
lüntr, chdwi h trrwuhti.lt rlkk.k Oil«ltb«o Sucír ul * TtUfOO 119.
Jobb nő plebinllrs vjfy földbirtokoshoz d menne gattlutuonynak, hol urnö nlncj. Ctm a kiadóban. 3807
GaxdBs^al f.t.x.rel6«.k| úgymint 2 tőcso. kocsi rövid és hosszú otdilokkst, 2 vaseke tataival, 2 fiboeooa, 1 drb. lold-henger, I erői gazdaság! ía szán, 2 pír lő, egyik pár magyar, máilk nehéz, 2 pír lószerszám eladok DeJky Sándor Nagykanlw. Klráty-ulcJ 26. 3800
Egy százkttós hl.ott .ertá. Honvéd-utea 33. alatt etadő.
Erdöal állást ttóies Btü Perenc erdői,
Alllta-n. 18._3765
(hUtbartMluis eUdő. Ctm a kiadóban. 3802
Játék-kiállitás
íz erb Ernffnél csengery-ut 6.
A legmodernebb szabadalmazott kUi- és bclfOldi gyermekjáték-különlegességek. Ajándéknak alkalmas olcsó dísztárgyak.
Jó karban levő szoba- és konyha
bútorok eladók Kossuth Lajos-tér 21 szám alatt. _
Miltényi-cipöt vegyen I
Egv jóházból való ílu tanúiénak feí-vétetík Bruncsics József ftlszer és egyen-ruházati dzletében. Sugár ul 53.
Veszek állandóan meglepő magas áron mindenfajta vadbőriSket, u. m. nyul, róka. görény, nyest, vidra stb Serényi Aladár Deák-tér 4. és Bajza-utca 1.
PénzkAlosSnt bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyós!tut Aozél Ignác pénc-kölcsönkOzvetitő irodája Nagykanizsán, Pő-ut 3. sz. a la!\'. Kényszerkfilcoön köt-vónysket veszek._3550
Vak, foltos tAkrAk újra tükrözését vállalja Stern üveges, VasuU utca 17/19.
Háló* és konyhaberendszések
Jutányos áron eladók. —"\'Szekeres Dezsó, Eötvös-tér. 3569
Lakást keresek a város belterületén egy, esetleg kétszobásat mellékhelyiségekkel ma-qss lelépéssel. Clm a kiadóban. 3799
Cselédágy fiókkal, lisztesláda (hom-bár), spelzttekrény eladó. Clm a kiadóban. Hangverssny rövid zongora, ke-
reszthuros, egy tanuló zongora, egy harmónium 5 regiszteres, Jó hegedő tokkal és 1 kocsibunda jutányosán eladó Arany Jánosutca 1. 3806
Állandó poi*cellánvásár
Alkalmi aján-= d é k o k, = képkeretezés jutányosán
Eruébittér 14.
Eladó ingatlanok!
Azonnal elfoglalható & tiobii modtrn hi«. Vtranda. ciíUdllotia. (Ordő»r\'jb«, Iltgy kert, UU1I6. Dalia. koohiln S50 tnllllö.
Elfoglalható 6 uobii modero hii. utl kínyt-laooel. tuö gondoiott kerttel, m«IWkípöl«-tekkrí 300 millió.
Tavastul tlfoílalható 4 iKbíi ctloot na-(inhlz, kit udvarral 250 millió.
Azonnal elfoglalható 1 nobii uj hli a várót
. kOW ifufn 70 miaió.
Értékes sarki telek a vauit köztUbttt. Ukí»»í
iUlaklthiió IpOUltfl (O .....
Egyéb kliebb-rugyobb h tabadbigyen 2 ftoldaa benoc axött H gyOtn&Utói 130------
Lakást klubbet-nagyobbat. jó leiéiért iton-tull itvllrirc keretek.
Malom príma 10 jiialu. eladó gvfiojórú lakit-ul. vételár tele tóbb <vl ihletekben liielhttó.
Szigriszt László
Incatlanforgatinl és pénzkOlcsCnkOxvttltó Irodája
F6-ut 8. szám (Bazár-udvar). 314
Krampuszok
Karácsonyfadíszek
szép is olcsó
karácsonyi ajándékok
nagy raktára
Fischel Fülöp Fiai
Taplrárnh&zában NAGYKANIZSÁN.
El ne mulassza megtekinteni
STEINER ÉS EPPINGER
rőfös és divatáru kirakatát ERZSÉBET-TÉR 3. SZÁM
(rtgl postával sicmbco), amely e£ymaj;a többet beszél, mint a sokat hirdetett olcsó árak! J\'l
100 milliót nyerni?
Akkor vásároljon az alanti cégeknél és ne felejtse el kérni a Közérdekű Liga sorsjegyét, melynek nyereménytárgyait szabadon választhatja. Mindenki annyi sorsjegyet kap, ahány 100.000 koronáért vásárol.
Magyar Közliszlvlselők Fogy.
Szövetkezet Fiókja Armuth Sándor és Fia áruháza az .Olcsó Forráshoz*, Bazár udvat Barta Miksa divatáruháza
Pó ut és Csengery-ut sarok
Roth Laura nöi-kalapQzlete
Kazlnczy-utca 5. Schwartz Dezsó
uri és női dlvaláruhiza — Fó-ut 5.
Szabó Sándor clpöáruházai Kazlnczy-u. 1. és Főút 14. Vágó Endre drogéria és illatszertár — Fő út 14. Vékásy Károly órás és ékszerész — Fő ul 2.
Főnyeremény K 100,000.000 össznyereraény K 1.200,000.000 Huzáa 1925. december 30.
Az elő nem fordult szakmákból egy-egy
cég jelentkezését elfogadja a Közérdekű Liga tárgysorsjáték Intezósége Budapest, VIII., Rákóczt-ut 5.
Telefon J. 21-73. \' tm
Mikulás éi karácsonyi
ajándékok
feltűnően szépek és olcsók a
Cukorka Királynál.
Szerencsi és Maul csokoládé
nagyon olcsón kapható.
HEFFER GYULA
Kazlnczy-utca 8. szám.
L0P0KR0C!
kizárólagos gyári lerakat
vízmentes sátorponyvák bálázd ponyvák
olcsó
szőnyeg, matracgradli
zsineg, kötéláru, tömlő és hevederek szabó és kárpitos kellékek
nagy raktára
HIRSCH és SZEGŐ
cégnél
NAGYKANIZSA H.
Mindennemű gőzölt és gőzOletlen körte, cseresznye, kőris,
jávor, juhar és tölgy anyag, valamint elsőrendű tölgy és bükk parketta, tölgykertláb, úgyszintén a világhirtl valódi „Eternltw-pa!át minden méret és mennyiségben napiáronaiul kaphat
Eppinger f. és Fia
deszka, fpulclfa, ti építkezési anyag lakiárában U\'2 DEÁK-TÉR 5. SZÁM ALATT.
Letenyén eladó egy
cséplőgép
kilencszázas vasrámás, 9 lóerős benzinmotorral
Borsos Imre.
Ma rcgg.l
friss
sertéshús
klméiis
Hiis kgi-j.i 2O.CO0 és 24 000 koions ZsitszáljiiM 28.OCO laíona
Ti.ade.nAI, CaonoerV-ut 66.
PFAFF-varrógépek
mlmlcn vanőgépct tdülmulnak szép ötldstKn és lartósságban Gyárt raktár: -
Brandi Sándor és Fia ^
Deák-tér 2. - Telefon 12.
KcdvexS riulettixeté.i feltétetek I
Mii Speciális varrŐRépJov í t u műhely I
Hol daráljunk tengerit és árpát sertéseinknek
BOJTORNAL
Kazinozy-utea 14.
Művészies kivitelű
ebédlők, hálók és konyhaberendezések
a legmodernebb kivitelben, állandóan kaphatók
PIEDL GYULA
mflasztalosnál iik
VÁRUT 3. SZÁM
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a következők :
ralyer.
lUnk**
MmsI
*nr ««-
IrlliXX
Ol-M. tar k 0.:-r. Hit.
tiL |. % acilia
n -CiA
Km. HM ti Minii-Kicll
Ctip. MMl*
V»Wl kink
Mwcu
Sui. k.
i lak
r«n»i. I
TáUtMt*
\'Jöím-oil
♦í.-\'I-J\' J
T»k «\'
» ui rak. I\'i
HsXllr Ifi "l
tuo taft
PCB\'.U\'* 7 mnr-FrucU
»ni
Ccoccfíta MktMaab«l 0 .cv. ..ti - I
KaaílrtaX
KbUSmShm vwt&a :
Rriliitgta.
ri.g^ntu
Oioti
S\'.ktli 1
B«C\'.<lal
l«tiJ5»
C*m«t i
taftiVtc
roiié ;
K4\'. Ctsi DttKki I
Mt.f.Btlit l(
kií. ka»>ío r.
Sie(Wtc.0|l | •allé
Uíütáajl IC
ffiWroiI aj
"ratkUa
0Mt&<
Pallai
Mval
(hpkaMtta Ujtljlitu
VualiM
íiMI rt{
íék-JfC t
Jnl.()lpir \'Jaai-Daa. It
o*M vra 1
(tnftrarr Kl-u-a Uajr
üfí5\' Magpu «,♦: Belxi (4aa |
Uapa i
M«(Wf
Víjoagilt
ÜOtllt/ig,
lih\'lrs
Hfomitott i Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nil, Nagykaniuán. (Nyomdává- OizDhtt± Károly).
S5&Ü
KSc&aUaral Ci«m«n
N«ott«(( (a
Otfe
RétMaral Jrl»rA«U H«ld Vttt ksUx
MaaU —
fltf\'tl 41
CáUrarat 17
«0aaav<aal 3 <
Truat 221
Cüarntnk
Uikaicx 101
CvkMtpM KII
OaonU 3t0
cakót TH
ttnmmu IOCO
P.Utmtmr+k
Cilaaar —
SaaUal -
PflííCll t tokaji ko<
HtfkMtsk. H
Brr- i>>6 "n
isii i»ö r-s Att f**
kém
PMkai If
Olajok
OtíMpír 17
•Uroat -
M.- 4* mn Nriml afc
Kl\'ily itr 7J
rftk. poHc. aö« -
Katit ri<S Cofa. -
KáaarMy^t 110
0*ck*ls4t 320 S*AII»44k
R«yaJ-.»4U4 -
Sckwííli u
■rlaz
U£»t»J»«
J«U
OfiojaaoaA
ocuiwrM
PaataUpar
rffca
Haas »4uánr» S.tkra
Danlo
KtUü Matáojl rc«ök
DOCO.I
!nt«jr«il*<
T«!«foa
OitarnaU
Birdl
3
Brait04 Oyírl fcfli Corvin illői Papíripar
W
15, évfolyam, 274. szám Nagykanizsa, 1925 december 3, csütörtök ára 1800 fc«n«t
POLITIKAI NAPILAP
__.fa kMftUntat r«-»t I
Msatoa-IiMIoi 78, njoatdi 117. Mia
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
eisihxfal ki: lobM <0.1X0
yf.tm Un---------
A locarnói egyezmény aláírása után
Megtörténi tehát ez is. Az érdekelt hatalmak képviselői fényes külsőségek közepette Londonban aláírták a locarnói egyezményt, hogy — szerintük — a világbékét jó egy időre biztosítsák. Hogy milyen időtartamra ? Eire a szürke elméletek tudósai s a világpolitika szűk távlatú irányitói maguk sem mernek választ adni. Előttük kísért még Wilson elnök ismeretes teóriája, amely szintén a békét volt hivatva szolgálni s az elnyomatások és igazságtalanságok ujabb kutforrásává vált. Valamilyen megmagyarázhatatlan, nyomasztó érzés uralkodott az ünnepi csendben, amikor a történelmi aktus lefolylatódott s a Forelgn Office pazar termében egy láthatatlan árny surrant végig, — amely az ünnepi hangulat és káprázatos görögtűz mellett valahogyan megreszkettette a világbéke kancsalszemü szolgált, mint az olyan embereket, kiknek csak nyelvükön az Igazság, mert bensejükben csalárdság uralkodik.
És Világbéke-asszony arcáról könnyek gördültek alá. Amikor körülnézett és látta országának szinelt, melyekkel feldíszítették magukat, amikor hallotta nevét emlegelnl és hozzá díthlrambo-kat zengeni, gyászfályolt vont királynői feje köré s zajtalanul kisurrant. A londoni Foreign Office díszterme — nem otthon a számára.
A locarnói egyezmény — a különböző hatalmak szerint — a világbéke örök eszméjét közelitette meg hatalmas lépéssel. Azonban magyar szempontból megvilágítva nem más, mint a győztes nagyhatalmak érdekszövetsége azokkal a kisebb államokkal, melyek eddig is aspirációikat szolgálták, vagy melyek viszonyaiknál és körülményeiknél fogva kényszerítve vannak az uszályhordozó szerepére. Szövetség a háború vívmányainak és szerzeményeinek biztosítására, melytől a háborút vesztett országok nem várhalnak semmit, mert ujabb kötelezettségeket, ujabb megszorításokat jelent csak számukraJo^oA- nélkül.
Nem tudunk magunknak magyar politikust elképzelni, kl ne lenne tisztában a népszövetségi tanács vagy a nemzetek szövetségének mibenlétével, amely csak egy igazságot ismer: a győztesek igazságát. Amely csak azok részére felebbezésl fórum, kik a jogtalanságra jogcímet akarnak nyerni és ehhez a jóváhagyást igénylik.
Ameddig fennáll Versailles, Trianon, addig csak szemfényvesztés Locarno. Ameddig az egyezmény aláíróinak egy része korlátlanul felfegyverkezhető s másik részének tiltva van a saját közbiztonság; részére elegendő karhatalom felállítása, ameddig a nemzetiségi kisebb ségek ügyét ugy kezelik, hogy nemzeliségirlásl folytainak, ameddig a balkáni tűzfészket Dan-zigig kiterjesztik,ameddig Német-
ország nem kapja vissza Elszász-Lotharingiát és az elrablott gyarmatokat, ameddig Pozsonyban a cseh martalóc magyarkokár-dás gyermekeket puskázhat, a meddig Kassa, Kolozsvár, Arad magyarjainak nem engedik meg, hogy az édesanya keblére hajthassák meggyötört fejűket, addig nem lehet szó békéről, nem világbékéiől, nem a világbékét biztosító locarnói egyezményről.
Addig csak humbug és szemfényvesztés marad Locarno — kétarcú ámítás, ujabb abroncs és rablánc a legyőzött országok fiainak.
Ha ledől Versailles, ha megszűnik Trianon, — akkor leliet Locarnóról beszélni. De addig nem. Addig a locarnói „béke-egyezmény" nem más, mini szövetség a jogtalanság szánk cionáiására, szenödés a háborúban rablott területek biztosítására. /
Lendvai István interpellációja Petricsevich-Horváth Emil báró ügyében
A lakásépítöbizottság karitatív alapja - Mussolini és a magyar polgári érdemkereszt szocialista beállításban A nyugdijasok nyomora Trianonbál ered — mondja Vass miniszter — A nyugdíjasok ügye Genfben is szóba kerül Lendvai István felszólalása Petricsevich-Horváth ellen
Pesthy Pdl tiltakozik az ellen a beállítás ellen, mintha a gyermek-bünügy növekedése a mozi képeinek következménye volna. A veszteit háború és Trianon okozta gazdasági bajok az okai a bünOzés megnövekedésének.
Budapest, dccímbcr 2
A nemzetgyűlés mai ülését fél 11 érakor nyitotta meg Scllovszky Béla elnök 8 kormánypírti és kél ellenzéki képviseli jelenlétében. Az igazságügyi lárca részletes tárgyalása során az egyes tételeket hozzászólás nélkül logadják el.
A munkajövedelmek rovatánál Prop-per Sándor azt lavasolja, hogy az e címen felveti 340 millió karónál, ami a rabok munkájának eredménye, adják a rabok hozzátartozóinak.
Malasits Géza: A rabok mühelyi foglalkoztatása akadémiája a zseb-metszőknek, a belörökrtek. Ulak készítésénél, javításánál, lápok kiirtásánál használják fel a rabrnunkát.
Pesthy Pál igazságügyminiszter: Maga is helytelennek tartja, hogy a rabok konkurrenciál csinálnak a le-gilim iparnak. Intenciója, hogy a rabok foglalkoztatásával a kircslárt tehermentesítse. A Ház Malasits javaslatát clveli.
Láng János: A mozik és a mai Irodalom viszik a züllésbe az ifjúságot. Kéri az igazságügyminisztert, hogy interveniáljon a belügyminiszternél a mozi és színházak szigorúbb cenzúrázása érdekében. (Z«jos ellentmondás.)
Woiff Károly a nyugdijasok járulékairól beszél. Ha a kormánynak nincs médjában felemelni a nyugdijai, vegyenek fel külföldi kölcsönt és ugv rendezzék ezt az égeló kérdést. Óvást emel a takarékossági bizottság határozata ellen, mely nyugdíjas bírákat ugyanoda akarja sorozni, ahová a többi köztisztviselőket. Csak az akliv bírói és ügyészi kart kivánja külön státusba tartani. A birói függetlenség érdekében a Ház ne tegye magáévá a bizottság határozatát.
Peldl Üyula foglalkozik a vasárnapi Nyukosz ülésen történtekkel. Visszautasilja azt, hogy pillanatnyilag elkeseredett emberek menedékhelyéül szolgálton a szociáldemokrata párt. /t birák pszichologiee ftlggő viszonyban vannak a kormányzattól. Az izgatások terén az egyik \'oldalon egykét heti fogház és párezer korona pénzbüntetések szerepelnek, a nrásik .oldalon egy-két évi fogház és súlyos
milliós büntetéseket ró ki a bíróság. (Nagy zaj)
Malasits Géza maga és pártja ne vében követeli a birák függetlenségét.
Rakovszky István: A birói iiéle-leknekkőzmegnyugvást kell kelteniök. Vannak jelenségek, amelyek a bíróságok elfogultságára engednek kö-_ vetkeztetni. Ha valaki megérdemli a becsületes nyugdijat, akkor az kétségtelenül a bíró.
Pesthy Pál igazságügyminiszter: A birói függetlenség Magyarországon nemcsak frázis. Valóban igy van. Nem lehet az elfogultság vádlát hangoztatni egyetlen egv tanács ellen sem.
Propper Sándor: Schadl és Töreky feltétlenül elfogultak.
Pesthy Pál: A bűncselekmények különböző tényezőkből levődnek ösz-sze. Ez az oka, hogy egyes tanácsok ugyanannak látszó ügyben különböző ítéleteket hoznak A bíróság elleni hangulatot a sajtó kelti. A sajtóügyeket ugyanis két lanács intézi. Magyarországon még olt (ártunk, hogy ha sajtóügyben valakit elitéinek, akkor semmi esetre sem a sajtó a hibás.
Pakols József :,Mir megint a saj\'ó. A hibás ítéféíékértTSasaJfóaBUnOs.
Pesthy Pál ezután a slátusrende-zés kérdésével foglalkozva Woltl Indítványát nem teszi magáévá, mert szigorúan a státustörvény elvi alapján áll. A tételt a Ház elfogadja.
Ezzel letárgyalták az igazságügyi költségvetést.
A külügyi költségvetés tárgyalása következik ezután, melyet Hoyos Miksa gróf előadó ismertet.
Beck Lajos: Eddig kötött kereskedelmi szerződéseink nem a legszerencsésebbek. A nebét gazdasági viszonyok közt forszírozott ébereéggel kell óvnunk érdekeinkel. Ulat kell nyitnunk a gyakorlat és tudás emberei előtt. A költségvetési elfogadta.
Hoyos Miksa gróf röviden rátér arra, hogy Magyarország külképviseletéi 18 követség, 14 hivatásos konzu\'álus és 34 külön konzulátus látja el. Oroszország kivételével nincsen állam, ahol külképviseletünk nem lenne. Kéri a javaslat el\'oga-dását.
Pintér László a locarnói konferencia jelenlésével foglalkozik. — A költ égvetési elfogadja.
Várnai Dániel azt kifogásolja, hogy a takarékosság elve a külügyi költségvetésben nem érvényesül. A kövelek Onérzetlel és okossággal szolgálj Ik az ország írdekeit — nem pedig perzsaszőnyegen Európa pro-vokálását látja\'abban, hogy az államfő az I. osztályú polgári érdemkeresztet küldötte Mussolini olasz miniszterelnöknek. (Felkiáltások: tljen Mussolini I) a
Várnai Dániel: Mussolini bankettekkel kormányoz. (Ntgy zaj)
Elnöki! imi EHnielt rendreutasítja.
Várnai: A magyar nép undorával és megvetésével találkoznak azok a módszerek, amelyekkel Mussolini dal-
lAlAI gÖILÖWf
1925 December i.
dolgozik. (Uiból oagy zaj lör ki.)
Lukács György-síi kisebbségek ügyével és ezzel kapcsolatban a nem-zeiek szövetségével foglalkoz ik.
Kiss Menyheti a külföldi politikusok informálásánál szükségesnek tartaná először a külföldi tudósok informálását. Majd a magyar-francia szerződési bírálja.
Elnök napirendi indítványa ulán Eckhardt Tibor a nyugdijasok ügyét teszi szóvá. Erélyesen megbélyegzi Ujfalussy nyugalmazott tábornok magatartását, aki a nyugdijasok gyűlésén a szociáldemokrata pártba való belépést javasolta.
Vass József: A nyugdijasok nyomora Trianontól ered, mert a menekült tiszviselók is Csonkaniagyaror-szágot terhelik. A kormány a sza-nálas elölt meg akart állapodni az utódállamokkal a nyugdijasok kérdésében, de eredménytelenül. Tudomása szerint a miniszterelnök magával vitte a kérdés iratait Genfbe, olt talán adódik alkalom a kérdés elintézésére. Kijelenti, hogy a kormánynál a nyugdijisok kérdése az első sorban megoldandó kérdések sorába tartozik.
Peiil Oyula visszautasítja Ecklurdt Tibornak azt a kijelentését, mintha valaki mcgvelést érdemelne azáltal, hogy a szociáldemekrata párthoz csatlakozik.
Lendval Islván interpellációban szlvá teszi, hogy 1924 ben a kisla-kisépitési akció kapcsán Gyöngyös városa kél milliárdos kölcsönét nem kapta meg mindaddig, amig csak az összegnek két ezrelékét, vagyis 4 millió koronát le nem fizetett a lakás-épitóbizotlság karitatív alapjára. A város hiába tiltakozolt, az összeget meg kellett fizetnie és még nyugtát sem kapott róla. Kérdi, hogy ennek az összegnek a beállítása törvényes volt-e, miért nem említették azt a városi kölcsön tárgyalása alkalmával. Ugy tudja, hogy a beállítás Pet-risevicjí-Horváth Emil báró kívánságára történt. Ismételten hangoztatja, hogy Petrisetfch-Horváth álljon a bíróság elé, de nem mint államtitkár.
Vass József miniszter nyomban válaszol és megállapítja, hogy a négy millió korona kivetése törvényes alapon történt.
A befizetés azonban nem volt kötelező és sajnálja, hogy Gyöngyös városa nem fordult hozzája panaszra, csak most értesült erről a dologról az interpelláció kapcsán.
Undrai István nem veszi áldomásul a miniszter válaszál, mindaddig nem nyugszik, amig Pclricsevlch Horváth Emit báró ügye nem kerül a nemzet közvéleménye elé.
Vass miniszter kijelenti, hogy a mennyiben nem kötelező járulékot erőszakosan hajtolták volna be — ugy ez ügyben elrendeli a vizsgálatot.
Lendval ezl köszönettel veszi tudomásul.
Petrlcsevich-Horváth Emil báró személyes kérdésben szólal lel. Lendvai-nak semmi adala nincs, — mondja — csupán egy újságcikkre támaszkodik, az azonban nem bizonyíték és nem jogosítja fel az inlerpeílálót arra, hogy becsülelében megtámadja. Neki ebben az ügyben, mint államtitkárnak semmi ingerenciája nincs és nem is volt, csupán jelentéseket kért a vezctőséglól a karitatív alapra vonatkozólag. Vállalja a felelősséget. Felszólítja Lcndvait, hogy Írja meg a mai interpellációját a „Szózar-ban, hogy a bíróság elé állíthassa őt.
Lendval István erre kijelenti, hogy abban a pillanatban, amikor az államtitkár lemond é.< mini egyszerű ember áll a blrőság elé, hajlandó kijelenleselt a nyilvánosság elölt is megismételni, de ellenkező esetben nem megy bele az egyenlőtlen küzdelembe, melyben az egyik fél államtitkár.
Az ülés este 8 órakor ért végei. A pénzügyi bizottság letárgyalta a rokkantellátási Javaslatot A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága Kenéz Béla elnökletévé! ma délelőtt letárgyalta a rokkant ellátási kérdésről szóló lörvényjavaslatot, melyet általánosságban már elfogadott a bizottság. Az ülésen a kormány részéről Vass József népjóléti és munkaügyi miniszter, a miniszterelnök helyetlese jeleni meg. A pénzügyminisztériumot Vargha Imre dr. államtitkár képviselte.
Dréhr Imre előadó ismertette azokat a módosításokat, melyekel a kormány a pénzügyi bizottság ülésén elhangzollészrevételekfolyamán illesz
lelt a javaslatba és kéri a javaslat elfogadását.
foss József h. miniszterelnök felszólalásában rámutatott arra, hogy a kormánynak az a törekvése, hogy 1926 január 1-től kezdve a 75 és IOWo-os rokkanlak illelményét véglegesen rendezze. Erre a célra a köll-ségvclés szerint tizmillió aranyko.ona fordítható, ez azonban nem elég, további összegekre van szükség. Az 50\'/o-os rokkantak megváliásának elintézésére magában véve tizmillió aranykorona szükséges. A kormány arra törekszik, hogy jövő év folyamán az egész ügyet minden szociális kívánság szerint végleges megoldásra vigye.
Mussolini magyar kitüntetése körül
Budapestről jelentik • A parlament folyosóin madilclőlt megjeleni Walkó Lajos külügyminiszter is. A miniszterrel többen beszélgettek és a kialakul! beszélgetés során említést tellek arról, liogy Mussolini miniszterelnök a magyar érdemrenddel történt kitüntetését szóvá akarták tenni a nemzetgyűlésen és a kitüntetés ellen hangok hallatszottak a sajtóban és a parlamentben.
En ezt az egész dolgot nem értem — mondotta a külügyminiszter — hiszen máshol is kapnak kllüntelésl a külügyi államok vezető politikusai. Ne felejtsük el, hogy a napokban kapott olasz kitüntetést Pékár Gyula, aki a római emlékünnepen képviselte Magyalországol. — Ugyancsak olasz kitüntetést kapott gróf Klebels-berg Kunó vallás és közoktatásügyi miniszter. Egészen természetes tehát, hogy Mussolinit a kormányzó ebben a kitüntetésben részesítette.
Ezen besz ügetés során egyébként is ismétellen hangoztatta a külügyminiszter, hogy semmi alap|a nincs a kitüntetés körüli mozgolódásnak.
Magyar főkonzulátus Mexikóban. Mexikóból jelenlik; Gehot Kornél tb. fókonzul elfoglalta hivatalát. Mellette egy magyar konzulátusi lisztviselő teljesít szolgálatot s így minden magyar nyelvű megkeresés! magyar nyelven Intéznek el.
A női szem a költészetben
Itta és a Zrínyi irodalmi és Művészeti Kör folyó évi nov. 22-ikl liceália clöadAsin tcl-olvasta: Keminy János kegyesrendi la nir (6)
Szegény ifjú I szólt Orthosia a főpapnő, egy alig 20 éves szűz. Szentélyünk alapszabályai szerint nekem kell téged a szcmcdvilágátót megfosztani.
Szerencsétlen ilju, szól Eukleia, s énnekem kell léged a nyelvedtől megfosztani.
Jaj nekem, hogy Artemisnek szenteltek, mondja sikoltozva Klesilla, mert homlokodra bélyeget kell égetni.
Arybas kezéből kihullott a kythara. Ezek, igen ezek voltaki Ezek a bársonyos, földöntúli szép szemek, ezek a zenei hangok, amelynek komolyságából az itjuság tüze érzik. Ezek voltak az álomkép hangjai. Örökké dicsértessék Polyhymnia kegyessége. Ti vagytok, kik nekem ígérkeztetek.
Foglyunk vagy, ifjú, ítélkeztünk felelted 1 hangzott el egyszerre a három papnő szava.
De mielőtt az ítéletet végrehajtották, a szép ifjútól és igen szép dalától elbájolva tanácskozásra vonultak vissza, amelyen ugy határoztak, hogy előbb bucsulakomát tartanak.
Ami szem-szájnak ingere, minden volt olt, ami jót csak Hellas nyújthatott.
Az Ítélet végrehajtását másnapra halasztották.
Mikor Orihosia, Eukleinaés Klesilla már jókésőn fölébredlek, Arybas még aludt. Halovány sápadtság ömlölt el arcán, mert az éjjeli virrasztás lul-ingerelt agyát és erejét kimerítette. Nyugodtan hagyták öt és az esetnek újból való megbíszélésére vonullak vissza.
Mikor az éj fátyolával a földet újra bevonta, négy ifjú a szent berken keresztül gyorsan és zajtalanul\' a tengeröbölbe lopódzott és Meloita illír boroslyánkereskcdó gyorsevezös hajójával elhajózott.
Négy napi ut után a négy ejhebai Alkelas és Molossa falusi birtokára érkeztek.
Arybas feleségül vette Orthosiát, lestvére Metageilnias Eukleiát és Poiyncslor Polyhiinnia főpapja Kte-sillát.
Ehhez hasonló kedves események ma is történnek a nők szép szemei által. __(Vége.)
Hogyan készül a karácsonyi novella?
Irta: Egy külmunkatárs
A szerkesztő ur kiadta a parancsot, hogy a kaiácsonyi számba idejekorán juttassuk cl irodalmi reme-keinket. Ez ugyan egy kissé para-
BELFÖLDI HÍREK
Detektívek őrzik Albrecht főherceget. Albrecht főherceg környezete merénylettől lart, aminek következtében a fővárostól detektiveket kértek.
Prohászka Ottokár Kaposvárott.
Kaposvárról jelentik: Dr. Prohászka Ottokár a kaposvári Szociális Missió meghívására folyó hó l-lől 5-ig lelkigyakorlatot tart, melyet nagyszámú közönség hallgat.
Vonatok késésea havazás miatt. A Máv. igazgatóságától veit értesülés szerint f. hó 1-én estig a gyors és személyvonalok egy-két óra késéssel érkeztek be a havazás miatt Budapestre. Az akadályok el vannak hárítva.
Matlekovlcs Sándor temetése.
A magyar gazdasági élet nagy halottját Matlekovlcs Sándort ma csütörtök délután 2 órakor temetik az Akadémia oszlopcsarnokából. Az elhunytat a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében Balogh Jenő v. b. 1.1. fo^ja elbúcsúztatni, azonkívül az Országos Iparegyesület, a Közgazdasági Társaság, a londoni Cobden Club stb. képviselői.
A Hmanowl emlékünnepély. Budapestről jelentik : A limanowi országos emlékoizottság háromszázfagu küldöttsége ma gyűlési tartott, hogy a december 12-én este 6 órakor a régi képviselőházban megtartandó limanowi emlékünnepet előkészítse. Gonia Dezső dr. ügyvezető elnök bejelentette, hogy a limanowi csatatérről hozott földet a december 12 ikí emlékünnepen az emlékbizottság védnöke, József királyi herceg helyezi el az ezü8l-tartóban, melyet Rlpka Ferenc főpolgármester vesz át megőrzés céljából. Nagy tetszéssel fogadia az emlékbizottság Jdnky Ko-csárd lovassági tábornok, a honvédség főparancsnokának azt a levelét, amelyben teljes elismeréssel adózik az cmlékbizotlság nemes inlenclólá-ért, hogy a magyar katonák hősiességét az ülőkor részére fenntartják, amit 6 is átérezve, a maga részéről mindenkor teljes erkölcsi támogatásban akar részesíteni, mert nem férhet kétség ahhoz, hogy csak az a nemzet méltó nsggyá és hatalmassá
doxonszerüen hangzik s megcáfolja a nap-inp után megjelenő udvarias szerkesztői üzeneteket.
Mi, a külmunkatársak, c felhívás után tiszláb\'n vagyunk azzal, hogy ezek után mi a kötelességünk. Neki kell ülnünk az Íráshoz, kerüljön bár négy-öt irónrugásunkba, de egy aktuális verssel vagy novellával ki kell rukkolnunk, ugy érezvén, hogy tartozunk ezzel — a lapnak.
Bülsche filozófiája szerint minden a világon körforgást végez. Így is van 1 Mi, az iró-gárda|!artozunk ezzel a krlszkindivel — a lapunknak s annak ünnepies nivójának. A tartozik egy valóságoskriszkindliszámbi menő ünnepi számmal olvasóinak, mely oly terjedelmesnek, gazdagnak és érdekesnek Ígérkezik (hogyisne, mikor a Bea, Rya, Böske, Cecília mozgósítva vannak, a férfi gárdái nem Is említve.) Az olvasó publikum a karácsonyi nagyszerű ebédek ulán a terjengő fenyőillítú ebéd őikbrn a kályha duruzsolása mellett elbarangolhat a szebbnél-szebb versek és novellák színes és hangulatos berkeiben.
Mir most az olvasó megtudja ezek ulán természetesen, hogy mivel tartozik a lapnak, elismeréssel és sok uj előfizetőkkel. S végül, hogy nekünk mivel tartozik a lap? A soha le nem kicsinyelhető és keveselhelö
honoráriumunkkal I. i. — a tisztelet-példánnyal. Dihát ezért vagyunk köl-löi telkek 1 Idealisták!
Tehát novellát kell inti és hozzá még meghatározott időre!
Ez egy kissé súlyosbított körülmény. Először, mert nem ludok megrendelésre Irnl (t. L a hangulat asz-szonya vagyok). De ez lenne S kis-sebbik baj 1 Másért rágom én a tollat I Nem is a rcdakció költészetfaló papírkosarától rettegek (végre is szerkesztőnknek vannak nagy lelkű pillanatai.) Másprobléma barrikádozza el máskor elszántan száguldó tollamat.
Erős kritika ért a múltkoriban egy haladó szellemű, de fellétlen nyomós vélemény részéről. Ugyanis, hogy novelláim nőalakjai kissé... hogy is mondjam... fehérek... azaz divatját múllak, tul ideálisak, kissé... nem korhüek... Beláttam, hogy kritikusomnak tökéletesen igazi van s el is határoztam magam, hogy az első megirandó tárcám főalakja egy tőről metszelt ma asszonya lesz.
Körömben nem rendelkezvén impresszió-anyaggal, Erdős Renéet kezdtem olvasni s nem hiába. Nála bő impresszió forrásokra bukkantam.
Egyik este aztán, mikor körülöltem csend lett s „mikor az est mesélni kezd", nekifohászkodtam merészeli irányú irodalmi termékemnek.
(Vége köv.)
I92S December 3
HUÜ 80HQWt

lenni, amelynek fiai előtl hős apái emléke lebegi — Egyullal az emlékbizottság arra nézve is rendelke-zell, hogy a limanowi emlékünnepet az egész országban megünnepeljék Az egyetemi és főiskolai hallgatók 28 egyesülete és bajtársi szövetsége képviselten magát az emlékünnepen. A bizollság már szélküldle a december 12-iki ünnepélyre szóló meghívókat.
A vagyonváltság-buza árát a pénzügyminiszter decembír hónspra mélermázsánként 350.000 koronában állapította meg.
Elnapolták Prónay Pál rá galmazásl perét. A budapesti büntetőtörvényszéken Töreky Géza kúriai bitó tanácsának szerdán délelőtt kelleti volna tárgyalnia Prónay Pál rágalmazást perét, amelyet részinl vitéz Nagy Pál lábornok hadsereg-főparancsnok, részint pedig liz ma-gasrangu katonatiszt indított Prónay Pál volt alezredes ellen. A tárgyalás megnyitása után, még mielőtt a biróság ismertelte volna a vádiratot, az elnök kijelentette, hogy elfogultsági Indítvány érkezeit a törvényszékhez, amiéri is a biróság ez ügyben a tárgyalási elnapolja, az elfogultsági in-dilványt pedig felterjeszti a királyi ítélőtáblához döntés végeit.
A Rákosi össieesküvök fótár-gyalása. Rákosi Mályás és társainak ügyében a vizsgálóbíró karácsony előtt már aligha hallgatja ki a vádlottakat. Erre csak január első napjaiban kerülhet sor. A rendkívül n gy anyag miatta bünügy vizsgálati stádiuma eltarthat két-három hónapig is. Amennyiben technikai okok nem késleltetik a bünügyi eljárást, akkor a vádirat áprilisra elkészülhet. Fő-tárgyalásra a legjobb esetben is májusban vagy juniusban kerülhet sor. Addig valamennyi vádlott vizsgálati fogságban marad. Nem is próbálkozott rriVg egyik sem szabadlábrahe-lyezés iránti kéréssel, mert az ügyészség semmiféle óvadék mellett nem egyeznék bele sem egyik, sem másik szabadulásába.
Léderer kegyelmi kérvénye a kormányzó előtt. A Léderer mellé kirendelt elmeorvosi szakérlök két-hónapi figyelés után megállapították, hogy csak szimulálja az őrültséget. Az asszony ügyében a Tábla meghozván Íteletét, most már Léderer kérvényéi is felküldötlék a kabinetirodába, hogy a kormányzó elé terjesszék. A döntés rövid időn belül várható.
KÜLFÖLDI HIREK
Botrány a román kamarában
(Lapzártakor jelenlik telefonon: Bukarestből. jelentik:A kamaráb?n Magsam képviselő és Bratianu Vmljlia miniszter közölt heves összeütközés folyt le a legu\'.óbbi vámcsalís ügyében. M igsaru ugyanis követelte, hogy iz ügy aktáit adják ki n^ki, hogy interpellálhasson. Magsaru elmondotta, hogy Constanta és Cserntt-vltz vámhivatalainak élíie — aliola vámcsalást elkövették — Georgin pénzügyi vezérlilkár kél files\'véréi neveztette ki és az ő tudtával történtek a vámcsalások.
Magsatu beszéde alall nagy vihar láinadt a kamarában. Migsani ez ulán a petrozsényi szénbányák na-cionalizátását lette szóvá. Elmondotta, hogy a szénbányát két rotnán b.ink vélte meg 19 millió svájci frankért a salgótarjáni rl.-lól. Az egyik bank igazgatóságában Bratinau Ul a pénzügyminiszter, a másikban Cons\'an-tinescu kereskedelmi miniszter. A román csoport nem volt képes ki-
fizetni a vételárat, azért felemelték a szén árát é-i a kereskedelmi miniszter felszólította ii vasutat, hogy a különbözetei egy évre visszamenőleg fizesse meg.
Erre Constantinescu és M^gsaru kőzött majdnem tettlegességre került a ser. A különböző pártállási! \'képviselők óriási lármába törlek ki és az ülés botrányba fulladt teljesen.
Románia 46\'.\'a millió dolláros adóssága. Washingtonból jelenük: A román bizottság elfogadta a román adósságok fundálására vonatkozó ametikai javaslatot, amely szerint összesen 46 508000 dollárt és annak kamatai! kell Romániának megfizetnie. A szabályozás az amerikabrit adósságcgyc.mény szerint történik, csupán a évre terjedő törlesztési időszak első éveiben esedékes kisebb ré-:ztörleszlések tekintetében vannak eltérések.
Uj Ítélőtábla Brassóban. Brassóból jelenlik : Az igazságügyi törvény módosiüsa kapcsán R .tssólian két tanáccsal Biatsó, Fogaras, Szeben, Nagyktlküllö és Háromszék vármegyék (örvényszékeire kiterjedően uj királyi ítélőtáblái lé csiletlik. A brassói tábla felállításával tizenkét itélf-láb Iája lesz Romániának, amelyből öt Erdélyre esik.
A jugoszláv katolikusság kultúrharca. Zágrábból jelentik: A S:enl Jeromos intézel körül lámadl ellentétek anuyira elméigcsedtek, hogy a jugoszláv püspöki k3r az egykori csehszlovák püspökök hires pászlor-leveléhez hasonlóan kiáltvány! bocsátottak ki, amelyben felhívják a kalh. papságot és hívőket, hogy álljanak ellen az egyház ellenségeinek. A kiáltvány, melynek felolvasását a püspöki kar a templomokba!} is elrendelte, kijelcnii, hogy a jugoszláviai kaihoükusság a kultúrharctól sem fog visszariadni.
Bécsben emelkedőben van a munkanélküliek száma. Bécsből jelentik: A munkanélküliek száma Bécsben november hó második felében 5400-al 74.621-re emelkedett.
Letartóztatták a 25-szörös gyilkos Morarescut. Bukarestből jelentik : A huszonötszörös gyilkossággal váilott Morarescu főhadnagy ügyéb;n folyó láigvalás során ma folytatták a tanúkihallgatásokat. Az ügyész Morarescu és társainak letartóztatását kérte elrendelni. Alon kapitány elmondja, hogy amikor Morarescu lakásán házkutatást tartott, rengeteg mennyiségű ezüslnemül találtak nála, £mit egy erdélyi kastélyból lop itt. A biróság végre elrendd\'c Morarescu főhadnagy és társéinak letartóztatását.
A Matteottl-per hat vádlottját szabadlábra helyezték. Rimából jeletitik: A római felebbezési biróság vácílan.lcs.t a Matleolti pörben végzett" vizsgálat alapján a következő ilélelcl hozta: Da.rini, Voipi, Viola, Poveroino és Malacra vádlottakat mini Malteotti meggyilkolásának végrehajtóit vagy bűnsegédeit a római esküd biróság elé utasilj i. Valameny-n> i többi vádloltal a biróság felmentette. Ezeket a vádlottakat még nu este szabadlábra helyezik. A szabadlábra helyezettek közt van R-tssi Cezaie, a sajtóiroda volt főnöke, Mariiielli Giovanni, a fascislapárt vu I igazgatója, Fiiippclli újságíró és Ttnersul osztrák állampolgár, Naldi újságíró, akit ugyancsak felmentettek, már szabadlábon van.
Uj postaügynökség. December hó I -\'01 Zal3koppánybön a Zila-szenlgróli postahivatal ellenőrzése alatt postaügynökség nyílik meg.
A megyei tisztviselők státusbeosztása
Zalában a megyei tisztviselők 60\',\'o-a B-statusba került
Nagykanizsa, december 1 Köztisztviselői körökben feszült érdeklődéssé várják az u| státus beosztásra vonatkozó rendeleteket. A vármegyei tisztviselők stálus-bcoszlása már megérkezett a belügyminisztériumból Zalaegerszegre. Vármegyénk tisztikarának többi mint 60\'!o-a a B-státusba kerüli. (Az állami tisztviselőknél csak 20% került B-stálusba).
A zalai megyei tisztviselők beosztása a következő: Bődy Zollán alispán
V. A., B.\'and Sándor dr. főjegyző
VI. B„ Csák Károly dr. főügyész VI.
A., Horváth Vilmos dr. II. főjrgyzö
VI. B, Szalay Gyula dr. II. főjegyző
VII. B., Thassy Gibor dr. 1. főorvos VI. B, Fára József főlevéltáros VIII.
B., Hann Jínos árvaszéki elnök VI. B., Kadák Pál dr. áivaszéki ülnök VI. B., Ellmanu Ödön á. ti. Vkt Ábrahám Ernő dr. á. ülnök VI. Bf-Szeliánszky Nándor á. ü. VI. B„ Kádár Sándor á. ü. VII. B , Szele József dr. á. ü. VII. B., Zomody József dr. VIII. A., Somossy Nándor dr.
VIII. A.
Főszolgabírók: Skublics Ödön dr. VI. A . Szilágyi Dízső VI. A, Huszár Pál dr. VI. B.. Vajda Lóránd dr. VI. B, Polgár Ferenc Vil. A., Gyömörey István VII. A., Vizkelety Árpid dr. VIL B., D.-meler György VI. A., Kende Péler VII. B.. Cigány János d.r. VII. B., Bolka Andor VII. B., Herlelendy Ferenc szolgabiró y. A., Kelemen János dr. aljegyző X. A., Mikula Szigfrid dr. szolgabiró X.
A, Molnár Géza, Perhács Dezső, Schmid J :nő dr. aljegyzők IX. B., . L^ubhaimer A. dr. szolgabiró IX B., Tomkt János dr. aljegyző IX. B, Beér Gyula dr., Kovács Jenő dr., Hódos Dezső, Tantó Gyula dr., Székely Emil szolg.-birók VIII. B, Bilogh Endre szolgabiró VIII. A., Balázs István szolgabiió VIII. A., Melegh László szolgabíró VIL B., Halász Miksa dr., Stolcer József dr. j. tisztiorvosok Vili. A., Szabó Zsigától.d dr., Mojzer György dr. j. tisztiorvosok IX. A.. Lukonich Jenő dr., Hofer Ferenc dr. j. tisztiorvosok IX. B.
Án?yán János irodaigazgató VIII.
B., Kovács Ignác irodaföliszt IX. B., Vecsera Aulai irodaföliszt IX. A., Thury Pál, Hirlmann Károly, Gondi István. Rédel László, Lágler Jenő irodöfő\'ísztek IX. B , Bucher Károly. Grubics Antal irodatisztek VIII. B., Kovacsics Kálmán irodatiszt X. B., M irtinek Lajos, Englisch Ferenc iroda\'isztek X. A., Kalmár Gábor, Luif József, Kontor Sándor, Sbül Islváu, Varga György, Konkoly Já-r.os, Nagy Antal, Horváth János, vitéz Fekete István, Z.idegh Elemér, Sifkovics Islván irodatisztek X B., Gombás Jenő, Pintér László, Sanils Giza, Hinnesz Ferenc, Dömötör József, Tóth József, Veszely Józsefné, Oiráki Gizella, Juhász István, Teleki Dénes, Karlovils Ferencné, Zili Islván vrm. irodatisztek XI. A.
A pénzügyőrségnél
mindenki az A slalusba, a kataszternél ketten a B slalusba kerüllek. A löbbi hivatalokhoz még nem érkezeit meg a rendelet
láték-kiállitás
Szerb ErnSnél ciengcry-ut o.
A legmodernebb subadatmazolt klll- és beltökti nycrmekliték-kOlonlegewégdt. Ajindéknak nlkaimas olcsó dtszUrgyak.
Karácsonyi vásár
A Keresztény Jótékony Nőegylet kétnapos ünnepsége
Nagykanizsa, dcccmtxx 2
Hetok óta másról sem beszélnek a városban, mint a .\'nagykanizsai Keresztény Jótékonysági Nöegyletnek kétnapos közeli karácsonyi vásárjáról. Hirek keringenek arról is, hogy ez a vásár látogatottságban, látnivalóban és időtartamban felül fogja múlni még a legzajosabb országos vásárokat is, amennyiben szombat délután 4 ó.ától kezdve megszakítás nélkül hétfő reggelig fog tartani, a rendezőségnek mindenre kiterjedő gondos figyelme erre a két napra akképen biztosítván a közönség mu-latozási kedvét, hogy a fáradságnak legkisebb nyoma nélkül átvirrasztani tud két teljes éjjel s egy egész délutánt.
Nem kell tehát a Nord Capra utaznia, ki szemtanuja akar lenni annak a csodás természeti tüneménynek, hogy éjjel-nappal egyforma világosság mellett mehet át egyik napról a másikra, sőt a harmadikra is : szombattól kezdve hétfő reggelre.
Városszerte azt is beszélik, hogy szombat délután külön e célra szervezett rendőrség fog őrt állani az épületből kivezető ajtóknál, hogy senkit sem engedjenek ki rajtuk.
A helyzet azonban nem olyan aggasztó, mint első pillanatra látszik. A rendezőség gondoskodott róla, hogy szombat délután 4 órakor még a zsebórák is egyszerre megállnak s az idő oly sebes vágtatással fog elhaladni felettünk, mint a mily rövid pllanatok alatt átálmodni tudunk egy egész élettörténetet.
Mert a vásár pazar fénye mellett gondoskodás történt arra nézve Is, hogy minden belépő a terembeMp-tekor oly eiő3 szuggesztív behatásban részesül, melynek következtében még hétfőn reggel is csak karhatalommal lesz eltávolítható a termekből. A karhatalmat pedig 16—20 éves leányok fogják nyújtani, kiknek ellenállani lehetetlen lesz.
Előttünk fekszik a vásár részletes programmja. De mert diszkréciót fogadtunk, csak annyit árulunk el belőle, hogy az egész terem e^y velencei éj varázsát fogja kelteni, közepén hullámzó (nép)tengerrel, női gondolásokkal, kik észbon\'ó barka-rolákat fognak énekelni, miközben a jótékonyság földi angyalai X-sugarak-kal fogiák egészen észrevétlenül zsebeinkből papir ezreseinket urnáikba átvarázsolni.
Ettől sem ijedjen meg a közönség: a főrendező odáig fejlesztette a technikái, hogy az 5000 koronásnál magasabb bankjegyet már nem egy darabban cseni ki tárcánkból, hanem saját zsebeinkben aprózza fel hitvány ezresekre.
A szomszéd teremben korcsolyapálya lesz, hol italok és felszolgáló hölgyek fogják felolvasztani azt a jeget, mit egyes szivekben az időjárás addig még fel nem o\'vasztott...
Ausztria helyzete. £|tei után jelentik nekünk: Qenfből jelentik, hogy a Népszövetség gazdasági bizottsága tegnap folytatta tárgyalásait Ausztria gazdasági helyzetéről és szóvá került, hogy azok a tárgyalások, melyek Ausztria érdekében folytatódtak, nem vezettek eredményre, azéit a Népszövetség felhívja Ausztria szomszédjait, hogy viselkedjenek vele szemben liberálisan.
Kisiklott a nagyváradi gyorsvonat. Bukarestből jelentik: A Bukarestből Nagyvárad feléinduló^yos-vonat sintörés* következtében kisiklott. Emberéletben nem történt kár,
HALA! KOftOXY
1926 December 3
A kontárság és az azt elősegítő munkaadónak büntethetősége jogi és emberi megvilágításban
A Zalai Közlöny Ipartestületi vita-estéjén elhangzott felszólaIások_
Nagykanizsa, dcccmbcr 2
Tegnapi számunkban fejeztük be Kempelen Béla. felelős szerkesztőnk előadásának közlését, melyet november 26 án „Büntethető-e az a munkáltató, ki arra jogosult egyén helyett mással végeztet valamely iptri munkálatot?" cimen a Zalai Közlöny ipartestületi vita-estiének bevezetőjéül mondóit cl.
Miután a vita-est alap-anyagát képező előadás közlését befejeztük s minthogy a kérdés városunk iparos és iparosokkal dolgoztató közönsége körében élénk érdeklődésre talált, a következőkben beszámolunk a vitaest lefolyásáról.
Feletős szerkesztőnk nagy érdeklődést kiváltolt előadásához elsőnek Bród Tivadar dr. ügyvéd szólt hozzá. A munkáltaló^kontar-eselckben még a törvény rideg értelmezésében sem büntethető, mert nem köteles kutatni, van-e a munka-vállalónak Ipail igazolványa. Hogy tudva segítette elő a kontárságot, ez a bíróság előtt aligha bizonyítható. Fennáll azonban a felelősség nagyobb, veszélyes munkánál, például. épi:ő iparban..
Berény Árpád ékszerész : A mai kenyérhaieban szociális szempontból nem időszerű a kérd:s fenyeget se. (Élénk ellentmondás.)
Bród Tivadar dr.: A biró is ember és méltányossági szempontból bírálja el az ilyen ügyeket s sokszor felfüggeszti a büntetést.
Varga Lajos női szabó: Három éve 40, ma 130 női szabó van Nagykanizsán, ezek közül csak 45-nek van ipara.
Kempelen Béla: Házívarrónőiparigazolvány nélkül üzhetifoglalkozását.
Székely Nándor főmérnök: Sshol sincs annyi kontár, mint az építőiparban. Munkaidőben történt balesetért az építőmester felelős. Munkaidőn kivül, lelbujrásomra végzeit kon-tár-munka közben lörlénl balesetért a kontár vagy én vagyok-e felelősségre vonható? A szociális helyzet nem azt kívánja, hogy szive legyen a birónak, haftem ellenkezőleg a törvény teljes szigorát kell alkalmazni a jogos és teherviselő ipar érdekében.
Kepipelen Béla: Az építőipari a tőrvény is kivételképeit kezeli. Cipőt, ruhát, mindent elkészíthetek házilag, de házat nem szabad építenem.
Székely Nátjíjpr: Hát a katona-réten ?
Felkiáltások: Össze is dőltek! Hoffmonn Henrik kádár: A kontárt emberi szempontból megbüntetni nem lehet. Meg kell ellenben büntetni azt, aki kontárnak tudva munkát ad. A munkanélküli segéd nem ■koldulhat, nem csavaroghat, élnie kelj. A búórjak szive kell legyen ebben a kérdésben.
Gerö Soma kárpitos : Csak a „hivatásos" kontár büntethető, aki saját hibájából kontár. Akit azonbán a munkátlanság kényszerít erre, nem szolgá rá a büntetésre. Mindenkinek kizárólagos Joga, hogy igyekszik a legolcsóbb munkát igénybe venni. Nem helyes, hogy ezze\'l a kontárságnak is terel nyújtunk, mégis az életben így van. Társadalmi utón kellene a kontárság ellen felvenni a harcot.
Anlol Jenő Darwin rátermettség-lélelébö] kiindulva a szabad ipar
előnyeit fejtegeti. Sok kontár jobban érti a szakmáját, mini a jogosított iparos.
Bród Tivadar dr.: Ha nincs lettes, nincs részes és felbujtó Ha a kontár nem bünteihelő, hogyan legyen büntethető, aki vele dolgoz\'at ?
Izsák István szabó: Sztrájk miatt kizárt munkás és aki annak munkát ad, nem szolgál rá bün-eiésrc. - Dukász Ferenc mérnök: Aki megtudja, hogy valaki kontár, jelentse a forgalmiadó-hivjtalban, ahol rövid uton elintézik a dolgo1. Mi is felhasználjuk a kínálkozó olcsóbb mun<át.
Lidiit Miksa férfiszabó: Csak azt a kontárt kell bOntelni.aki alkalmazásban van, mégis kontárkodik.
Szepesi Imre bádogos: Jogállamban élünk, tehát elsősorban a törvény, aztán jöhetnek csak szociális szempontok.
Hajdú Gyula dr.: Egyetlen helyes álláspont: csak jogosított iparos vállalhat munkát. Egyes esetek elbírálása a bírótól függ, először törvényes, aztán szociális szempontok figyelembe vételével. A társadalom érdeke, hogy minél kevesebb legyen a kontár. Aki tudva kontárnak munkát ad, heljénvaló, hogy megbüntessék, mert szerinte nagyobb btlnös, mint a munkát vállaló kontár.
Kempelen Béla: Törvénybe ütközik súlyosabban büntetni a munkáltatói, aki>oltakép csak részes.
Szepesi Imre: Aki csupán önző érdekből kontárkodik és az ilyennel dolgoztató is sokkal súlyosabb elbírálás alá esik.
[zsák István ugyanilyen értelemben szólal fel.
Bród Tivadar dr.: A felbujtót lehet súlyosabban büntetni, mint a tettest. így példáit\', ha a munkáltató enyhítő körülményei kevesebbek vagy büntetett előéletű, már súlyosabb lehet büntetése, mint az eselleg büntetlen tettesé, vagy magáé a kontáré.
Hajdú G ula dr.: Konlárságnál olyan lelki kényszer kellene a „fel-bujlás"-hoz, amilyen kihágásoknál el sem képzelhető.
Székely Nándor: Avilatanulságaként megállapítja, hogy az ilyen esték rendkívül értékesek, épen ezért felkéri az Ipartestületei a vitaesték rendszeresítésére.
BazsA József ehhez készséggel hozzájárul. Reasszumátja a vita anyagát. A jogi felfogás szerint büntethető lenne a kontárral dolgoztató, de a gyakorlat sohj egyetlen precedenst sem szolgáltatott. 0 tovább megy: véleménye szerint a kontárral dolgoztató büntetendő. Az iparosságnak ezer tctliel kell viselnie, képesítésért, igazolványért kálváriát kell járnia. A büntethetőség törvényes jogalapjának érvényt kell szerezni. A sajtót kéri fel a kérdés felszínen tartására és elmélyítésére. Ma aktuális ez a kérdés, mert* ttta fordul elő a legtöbb ilynemű iparkihágás s így legjobb alkalom kínálkozik az igazságos joggyakorlat kifejlődésére. Ezután melegen megköszönve felelős szerkesztőnk előadását és a szer-.ke*zlő.égnek az iparos-társadalom ügyeiben lartusiloll állandó érdeklődési, a vitaestélyl bezárta.
napi nmm
hapireko
December 3, csütörtök
Római katolikus: Xav. h^rctíc Protestáns: Olivia. Iiraclita: Kiszlcv hó 17.
Nap kd reggel 7 óra 29 perckor, nyugszik délután 4 óra 11 perekor.
Mozi. Uránia Édesanyám, himnusz az anyai szereidről. Előadások kezdete cslc 7 és 9 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
December 5. A KwetxWny MtíVony Nöeeylct kífitíonyl viílfja Í PplniriEíyfctÖMZM \'""^"i December é. A" Ktr<i*léiiy Jfitfkony Nfcg.let kuicrtnyl vilit)! a\'t>oti;«ri Egylet leniniben.
December «. Va«>tu P. Tlicodwlcli plebinw Mtii%x római utjlril a K<«**Uny Otthonban <iel.
"^December A o»gykanl«al nöí miwJmesttttk
\'"^December Wn a m. *lí. 6. fcotwW vvatogwejl {lnnepíSyc « UrinHbsn a kormínyxé ntviupja at-V.ln.iWI dílelőll II órakor- .
December 7. A Movc lsmeiel<c(>f"to clfodtu 11 Uiinlibaii c«e 7 -Jrakoí (Cliolooky J<n& <Jf.: IHlüi lamilminyulK. ^ L4 __ ^
Az oszrák posta vezérigazgatójának lemondása. Bécsből jelen -tilt,: Hoheisef, az osztrák posta vezérigazgatója tegnap megjelent a kereskedelmi miniszternél és kérle nyugdíjazását. Hoheisel elhatározása a postások sztrájkmozgalmának idején érlelődött meg. A miniszter a lemondást egyelőre nem fogadta cl.
Briand a Nobel-dlj jelöltje. Angol híradás szerint a Nobd-béke-dijra locamoi érdemet miatt elsősorban Biiand fog számításba jönni.
December 8. Nyucujlwok har.Kvmcuyc jrjjj Kzytít dUi<c:mébfn este (ít S-kor. K December 8. A MxK/.uor«Agl MaeJnllulvIs*. lüc N*jzvk«ninal Ctopoitjínak tiacteival. $»♦*«« W telolVMÓ délulinja (PlMcr Emit: KSí- <» magintliíl-viKlík) a Központ kivíhiz souterraln JielyUígibeo
A Ztlnyl MIUS WM-I .. M.. ví.lttt Kíf lM«iU(iűJlt .llratonlkiu twljvertrayt i erttíArl Bsi-lítbro Cíte l« 9 ÖMkor.
Dcccmbcr U. A Movc [.oiercturjeiilö eliiíiíw ji Utinlábin cik 7 6rri« (Kűrit. Alti.lt* : Kim-djlífrtKit OCT lotíb VI1ÍRÍIM. ETonirtvWcttm. ntVhiílulJ.\'ik UMlíHl ncvílh; Jovtnovlll L(.: A manMttlvgKnUbStl.
December 17. A zrjnyt [rodilmt fi Mavtuell K« tJt.UU etiiditi. (ttj. Ootul. Biti: Udv.rt Ítít r<< n,py EUjy.f uulltwlrt lwitib.ii- Vctltcll kc|>.-kVel).
Ucíctnícr 22. V.lvbl n —^.,:,>. M.Mnr,
\' t ufWí
____, .„fi tltiJi .X,\'
Úf.Vüf
— A kBzkórház novemberi élelmezése. A közkórház tegnap letesztelte be a városhoz mull havi élelmezési számláját. A szSmla 120 millió koronáról szél. A kó:báz élelmezése léhát napi 4 millió koronával terheli meg a várost. A szegényház élelmezést számlája 30 millió koronára rug.
— Az 1925. évi közmunka kivetése. A városi számvevőség a közmunka al3p összeállításával már elkészült. Az összegszerű kivetések munkája is rövid időn belül befejeződik.
— Az utolsó szentévi római zarándoklás. Az Országos Katolikus ■Szövetség Rott Nándor dr. veszprémi pürpík vezetésével rend. zi a szentkapu bezárásával kapcsolatos fényes ünnepségekre december 16 án Budapesttől kiinduló utolsó szeutévi római zarándoklásál. Ezzel kapcsolatosan a Szövetség értesíti az ország összes plébániáit és az egyes katolikus hívőket, akik részt akarnak venni ezen az impozáns utolsó szenlévi zarán-dokláson, Itogy erre a zarándoklásra való részvételre jelentkezéseket csak december 5-ig fogad el. Részleteket és bővebb feivilágositást bárkinek az Országos Katolikus Szövetség (Budapest, IV, Ferenciek tere 7. III. lépcső, 1. emelet, 8 ajtó) sd.
— Dabasl Kováts Oyuta kép-kiállítása. Tegnap délután mutatta be nekünk dibasi Kováts Gyula pécsi festfmUvész a Központ kávéházban rendezelt képkiállitásánsk anyagát. A fiatal művész 18 képet állilolt kl, nngyobbára genre és inlcrieure festményeket. Az előbbeniek közül különösen feltűnt három csendéletkép: egy kávéskészletlet teritelt asztal, gyümölcstartók közé elhelyezed almákat ábrázoló képe s egy harmadik: aszWon fekvő két hal. Valamennyi finom ecsetkezelésről, szereletleljes gondosságról és lígy színharmóniáról tesznek Uraságot. A genre- képek közül főleg kél interieur- kép ragadla meg figyelmünket. Nemcsak bájos beállításuk, hanem puha koloritjuk is imgán hordja mesterüknek éles meg-ligyelőképességét s alapos anatómiai ismeretei melleit a perspektíva egy-raásmögöllisége meglátásának kifejlett érzetét. Még néhány arckép, egy élethűen megfeslett macska s egyéb kisebb képek igazolják dabasi Kováts Gyulának festői hivatollságát. Ajánljuk kiállítását mindazoknak, kik művészi értékű festményekben lelki gyönyörűséget találnak s kik szobái-!<al ilyenekkel diszileni szeretik.
(•—mp-)
— A Balatoni Muzeum bokréfa-flnncpélye. A Keszthelyen épülő Balatoni Muzeum és Kultúrpalota munkálataitmégviltanyfénynél Is folytatiák, hogy november 30 án meg tudják tartani a zalai kuliura büszke palotájának bokréla-ünnepélyéi. Az ünnepséget a havazás miatt a Beke-vendéglőben tartották meg s képviseltették azon magukat az összes halóságok is. I.ovassy Sándor dr. nyűg. gazd. akadémiai igazgató, a Balatoni Muzeum elnöke, ki Csák Árpid dr.-rál 28 éve küzdötl a mu-zeumért, nagy beszédben Ismertette a mozgalom ulját és eredményeit. Relschi Imre városbíró és Relschl R etiárd nemzetgyűlési képviselómcn-doílak m-íg beszédeket.
— Zala és Vas .a mandátum-meghosszabbitás ellen.Zalam egyének a képviselői mandátumok meghosszabbítása ellen történi tiltakozásához Vasvármegye törvényhatósága is csatlakozott.
— A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör irodalmi szakosztálya pén-
Dcccmbíi- 26. A K.thotttcuc t^gínyciytri dint. fiWtyí * roieítt Híjlcl iu|ty(croiíb«i.
DtcemOtr \'/7. a Xatholikw. Ujín,-í,:,>l lift-dtnii íil.lyí i Pí.lgJ/1 Einltt nasTltnnOitn.
Qetttnbcr 3t-cn. , Kí:o.O(tdcl-ii AtVilimiöltaX Sitlvítjlef-eníiyo . I\'otuljt Eol.-ttKti citc S «*Kof.
— A polgármester Budapestre utazott. Sabján Gyula dr. polgármester Icgnap. délután Budapestre utazott, ahol a minisztériumban átnyújtja a városi lanács tervezetéi a felső leányiskola megépítésére vonatkozólag. A polgármester ezzel az útjával kapcsolatban eljár a Nagykanizsa részérc kért áltatvásár-sispn-ritás ügyében is.
— A város 1926. évi költségvetése. Nagykanizsa város 1926. évi költségvetése papiikorona-alapon készül cl. A költségvetés összeállítása már befejezéshez közeledik.
— A megyegyOlés tárgysorozatából. A december 14 iki közgyűlésen az alispáni jelentés elő erjesztése u\'án uj közigazgatási bizollsági lagokat választanak a kilépő dr. Pllhálj Viktor, Csóthy Crfza, Bosnyák Oéza,l Malatinszky Ferenc és ilj. Thassy Imre helyébe. Újból megalakítják az állandó, az igazoló és az állandó bíráló választmányt és az adófelszó-lamlási bizottságokat.
— Három uj adóhivatal. Zala-m?gye területén három uj adóhivatal feláliitását tervezik. A minisztérium utasítására a pénzügyigözgító-ság tárgyalásokat kezdett czirányban Zílasíentgrót, Btlatonfürcd, Lenli, esetleg Nova községekkel.
—Nyomdász-hang verseny. Most, hogy már lassanként belczökkcnünk a téli mulatozások hangulatéba, egymást kergetik Nagy^nizsánabálipro-grantok. A decembor a iki .nyomdász-hangverseny az idei szezon egyik legnagyobb érdeklődéslől megelőzőit bálja lesí. A hangverseny programja egymagában elegendő arra, hogy a nyomdászoknak czl a békebeli mulatságok hangul-itát visszahívó éslélyét a le.»iiagyobb érdeklődés kisérje.
— A Porzsolt-est lefolyásával, miután az csak a késő éjjeli órákban éri véget, lapunk holnapi számában \\ )ekcn esle 6 órakor a postapalotában fogunk részleíesén foglalkozni. I tartja alakuló ülését.
iffZfi December 1
HALAI XOXLÓKf
A nagykanizsai nieteorologiaf meg-,1 jelentése: Szerdán a Mmirsék-reggrl 7 órakor dfluü" 2
figyelő Jelentése: Szerdin o »\' reggrl 7 órakor -0.3, ínkorTi.2, este 9 órakor -1.2.
s*°}jmV.\'ReESel DNy, délben és este EK.
Mipl csapataimennyiségű 7.C-;.. Alió-
^jEríwrei: Reggel boruti, délben és este felhős.
A Meteorológiai Intézel jelentére szerte! hősüllyedés, túlnyomóan száraz, demég „tm állandó idő várható.
_ Leszállították a kBISnfeges-SM dohánygyártmányok á:át. A karácsonyi beszerzés megkönnyítése céljából december hó 1 -töl kezdve íz év végéig a Koronás, Sphinx, Am-ntiis és Oiubek cigareltákat az alábbi mérsékelt áron fogják árubabocsátani: Koronás szivarka százdarabos dobóiban 150.000 korona, egy darab 1500 korona, Sphinx szivarka siázdarabos dobozban 120.000 korona, egy darab 1200 korona. Am-ntris szivarka százdarabos dobozban 50.000 korona, egy darab 500 korona. Glubek szivarka darabja 1000 korona. Ennek megfelelően olcsóbbodtak a 20 és 25 darabol tartalmazó dobozok is.
J»« rr
ovo
— Llceálls előadások Zalaegerszegen. A zalaegerszegi iskolanki-vilii népművelési bizottság elhatározta december 6-tól máicius 27ig minden vasárnap liceális előadásokat, decemberben Széchenyi ünnepélyt, januárban Vőrösmarthy ünnepélyt és má/cius 15-én hazafias ünnepélyt rendez.
I= Esténként Jazz-Band saxo-pljonnal az Arany Szarvas kávéházban.
— A szerdal hetipiac árai. A
szerdai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakultak: Zöldségpiac: bab 1000—2500, mák 9-10 ezer, dió 3—4000 K literenként, vöröshagyma 1000, foghagyma 1000 -3000, sárgarépa 500—1000, zöld-ség 500—1000 K csomónként; kelkáposzta 500—600, fejeskáposzta 6 -800, savanyú-káposzta 80Ö-1500, savanyu répa 1000—1500, burgonya 800-1000, karfiol 8—16.000 korona kilogrammonként. Gyümölcspiacaim* 5-6000, körte 8-10.000, szőió 6-15.000 korona kilogrammonként. Tej-piac: tej 3 —3500, tejfel 12-14.000 korona literenként, luró 8—10.000, vaj 50—60.000 korona kilogrammonként; tojás 1900—2000 korona. Húspiac : növendék marha 20 —24, marha eleje 20, hátulja 24, borjú eleje 24, hátulja 28-30, sertés 24, zsir 34, háj 32, zsirszalonna 28, füstölt sertéshús 50, kolbász-félék 30-50, birkahús 16—20 ezer korona kilogrammonként Terménypiac: buza 360—365, rozs 230-235, lengeri csöves 110-115, tengeri szemes 150—170, zab 200— 210 ezer korona métermázsánként. Baromfipiac: egy lyuk 25—30, egy pulyka 60—100,csirke 10-25,sovány kacsa 30 -35, egy sovány liba 60-70, egy kövér kacsa 60—70, egy hizott liba 120—150, szopós malac 30-60 ezer korona. Takarmánypiac: széna 60—80, lóher 70—80, lucerna 85—90, zsuppszalma 50—60, aioin-sialma 20—25 ezer korona méter-mázsánként.
= EzOat dísztárgyakat is Vé-Wsy nál, evőeszközöket is Vékásy-nál, ékszereket is Vékásy-nb\\, órákat is Vékésy-nU, látszereket is Vékásy-"ál vásárolhat legjutányosabban. (Városház-palota.)
— Schwarcz Dezsé harisnyái a legjobbak.
EDESANYANI
\\ világ filmirodalmának egyik leghatásosabb termékét adja ezen a cimcn a/. Uránia közönsége elé. Nem „nagyfilm" a monumentális építkezések, tömegjelenetek, brillírozó íilmlcclinika értelmében, hanem jó film azoknak sorából, melyet mélységes megilletődéssel néz végig az ember s morális hatását ulánna hosszú időkön át érzL A való élet művészi és tökéletes megörökítése. Egy család élete, széloszlása a nagyvilágban, a meg nem értés, szeretetlenség összecsapása az anya végtelen szerelmével. Óriási sikerének titka éppen az, hogy középpontjában az anya, az én, — a te, — a mindnyájunk édesanyja áll, akinek szerető,\' szenvedő mosolyában mindenki felismeri a maga édesanyjának áldott vonását.
— A Magyarországi Magántisztviselők Nagykanizsai Csoportja, mely néhány hét óta isméi megkezdte működéséi, folyó hó 8 án délután 3 órakor a Központ-kávéház souterrain-helyiségében Pikler Emil orsz. elnök nemzgy. képviselő „Köz-és magántisztviselők" cimen előadást tart, melyen az érdeklődőket szívesen látja a vezetőség. Az előadás meghallgatása dij\'alan, mely után tánclea és rádiőkoncert lesz, melyre a belépődíj 20 000 korona.
— Ut- és hídépítések. Az időjárás hidegre fordulása a Bak becse-helyi uthengerezést félbeszakította. A balatonhidvégi 40 méteres Zala-hid építése folyik. A kaszaházai hidra beérkezett ajánlatokat most bírálják feltll a minisztériumban. A zalabak-sai Kerka-hidra jiiirták a pályázatol.
héten
— Vendéglősök és korcsmáro sok összejövetele. A helybeli vendéglősök és korcsmárosok szokásos összejövetelüket ma délután 4 órakor Kein Gyula ipartestületi vendéglőjében fogják megtartani.
— A szegényház ruha-ellátása. A nagykanizsii szegényház főnöknője jelentést tett a városi tanácshoz a szegényház ruha és fehérnemű szükségletéről. A jelentésből kitűnik, hogy csak a legszükségesebbek beszerzése 195 millió koronába kerülne. A városi tanícs igyekszik olyan megoldást találni, hogy a szegényház ruhanemüekkel való ellátásának költségeit beállítsa az 1926. évi költségvetésbe.
= Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházban.
— Nem adták vissza a talált pénzt. Dolmányos Oyörgy kereskedő tanonc elveszített az egyik üzlet előtt 200.000 koronát. Két suhanc jöll utána, kiktől, mikor észrevette a hiányt, már hiába kérte a pénzét, azok égre-foldre tagadtak. — A tanonc jelentést lett a rendőrségen, hol hamarosan előkerítették a két suhancot, kik bevallották, hogy a pénzt ők vették fel és elosztoztak rajt. Mindkettőjüket átadták a fiatalkorúak bíróságának.
— Lópokróc-tolvajlás. Mióla beköszöntött a tél, Nagykanizsán is, másutt is napirendin van a tolvaj-lásnak az a lormája, hogy az utcákon kocsikról egy-egy őrizetlen pillanatban elemclik a pokrócokat, takarókat. Tegnap Németh Oyörgy bánokszentgyörgyi földműves lelt feljelentést a rendőrkapitányságon, hogy az egyik nagykanizsai vendéglő udvarán szekeréről három lópokrócot ismeretlen lettes ellopjtl. A nyomozás megindult.
Schwarcz Dezső cégnél un és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
„ Berndorfi alpakka evőeszközök Zsoldos ékszerésznél Csengery-u. 2.
= Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházban.
Idegenforgalom
December 2-án Nagykanizsára érkeztek:
A Központ szállóba:
Pretzselt Man nagykereskedő Dresden, Lirsch Rudolf gyáros Pinkafő, Schescherka Józsel kereskedő Wien.Tlohlich Ignác utazó Wien, Vladir István vili. lelsz, vállalkozó Budapest, Gábor József vili. lelsz, vállalkozó Budapest, Scheiber frigyes utazó Pápa, Hermán Izidor utazó Gyor, Nagy Mihály famérnök Balatoníóldvár, Langsam Lajos utazó Székesfehérvár, Földes Mór szállodás Balatonbogtár, Kovács Béla lólitkár Buda-pes\', Gábor Sándor gyárigazgató Kaposvár, dr. Jelinek llennann ügyvéd Nagyatád, Weisz Oezsó kereskedő Nagyatád, Herciog Ernő utazó Wien, Sós Imrené intézi neje Hahót, Kővesy Ferdinánd utazó Wien, üiflcksmann Eugen utazó Wien, Farkas Imre részvénytáraság! igazgató Budapest, Feucrzeug Elemér tisztviselő Aper, Deutsch Béta utazó Baja, dr. Pozsegár Rezső ügyvéd Lctenye, ürémíeld Henrik, Bleyer Elemér, Kovács József, Révész József, Klein Ármin, Boda Ferenc, Hermann Manó, Ligeti Jakab, Oil Miksa, Tepper Béla, Wilhem Gyula, Wé-tx-r Mór ulazók Budapest.
Cassanova
AZ OLVASÓHOZ 1
r
Kinek ml a kívánsága a „Zalai
Közlöny"-re vonatkozólag?
A „Zalai Közlöny" szerkesztősége súlyt helyezvén arra, hogy olvasó-közönségének igényeit mennél teljesebben kielégítse, felkéri a lap minden olvasóját, hogy a lap tartalmát illető észrevételeit és esetleges kívánalmait lehetőleg teljes névvel el-látitt levélben, esetleg névtelenül, de mindenesetre Írásban december hó 6-áig a szerkesztőséggel közölni szíveskednék, megjegyezvén, hogy a beérkezett levelekben kifejezett kívánságokat és észrevételeket lapunknak december elején megjelenő egyik számában összegezni s az érdekesebb levelek tartalmát részletesen Is ismertetni óhajtjuk.
Mondanunk is felesleges, hogy a közönség részéről megnyilvánuló kívánságokat a lehetőségig szem előtt tartani óhajtjuk.
A ,Zalai Közlöny\'
szerkesztősége
Vérbosszú a szerbek ellen. Albánia és Szerbia közötti határon három albán hirtelen eltűnt. Ké6öbb fához kötözve, holtan találták őket. A törzs, amelyből az albánok származnak, vérbosszút akar állni s mivel a szerbeket tartják- a gyilkosoknak, ellenük vonulnak fel. A. szerb határt megerősítenék. ,
Ugysljen
bevásárlásainál

M.
nu
védjegyünkre!
Négyszögletes skatulyára Daráló i>an festve, Nézd meg babám Minden reggel. Nézd meg minden este. Skatulyának fölirása Mindig arra intsen: Mit ér a legdrágább kávé, Ha benne FRANCK ntncsei p, m o.bi,- v*. t .
SPORTÉLET
Vívók figyelmébe. A Zrínyi Torna Egylet vivóosztálya működését ismét megkezdi. Az első óra ma este 6 órakor kezdődik a Sugár-uli reálgimnázium tornatermében. A vivó órákon részt venni óhajtók feltétlenül jelentkezzenek már ma a szakosztály vezetőjénél, mert az oktatás elhaladásával a későbbi jelentkezések figyelembe vehetők nem lesznek.
MOZI
Uránia csü\'Srtök—pénlek 5, 7 és 9 órakor: Édesanyám, himnusz az anyai szeretetről 8 fejezetben, főszerepben Máry Carr. Továbbá Cassanova Londonban reklám filmje lesz bemutatva.
Világ csak pénteken 7—9 órakor: A borzalmak vonala, amerikai történei 7 felvonásban. A legszenzációsabb bravúrok egy elszabadult szalonkocsin. Színes éjszakai felvételek.
Londonban
közgazdaság
A magyar földbirtok-állomány
A Központi Statisztikai Hivatal most adta ki Magyarország földbirtokosai és földbérlői című könyvéi. Miután Magyarországnak egyik legfontosabb problémája a föld, érdemes a könyvvel foglalkozni, mert fontos statisztikai adatokat tartalmaz a 100 katasztrális holdas és ennél nagyobb földbirtokokra, valamint a haszonbérletekre vonatkozó összes adatokat.
A kimutatás szerint Magyarország régi területén 1905 ben 4905 millió katasztrális holdból a kisbirtokra esett 21-80 millió k. hold. A közép és nagy birtokra 27 25 millió k. hold. 1913-ban a kisbirtok 32 47, közép és nagybirtok 26 58 millió k. hold. 1925-ben pedig az ország területe 16 15 millió kaiasztrális hold, ebből kisbirtok 811, közép és nagybirtok pedig 8 04 millió katasztrális hold. 1921-hez viszonyítva tehát a kisbirtok 7 51 -ről 811 millió kataszjrális holdra emelkedett, a közép és nagybirtok pedig 8 64-ről & 04 millió katasztrális holdra csökkent.
A földbiitokosok száma és a lu-
zalai gOjjjjjg
1925 Dtctmbtt 3
lajaonukban levó foldblitokok területe 1925 elején a kövelkezfi:
A kisbirtokosok száma 840.000, birtokukban van 8,110.223 katasztrális hold; a középbirtokosok száma 9630, birtokukban van 2,654.603 katasztrális hold; nagybirtokos Összesen 1130 van és birtokukban van 5,383.488 katasztrális hold.
A nagybirtoknak adunántuli dombosvidéken van legnagyobb ielenló-sége, mert itt az összes területek 32 2 százaléka nagybirtok, az északi dombosvidéken az összes területnek csak 28 2 százaléka, mig az Alföldön a nagybirtok elterjedése a legkisebb, itt a földbirtokok összes területének csupán 25 8"o-a esik a nagybirtokra.
A korlátolt forgalmú földbirtokokra vonatkozólag: 1925 elején 3202 személynek volt korlátolt forgalmú földbirtoka, amelynek kiterjedése 3.69 millió katasztrális holdra rúgott. A korlátolt forgalmú földbirtokok sorában legnagyobb az 58 hitbizomány területe, amely 984.000 katasztrális hold, ezenkívül még a 329 kéz tulajdonában levő egyházi (890.000 katasztrális hold), a 971 községi (692.000 katasztrális hold) és az 1670 közbirtokossági földbirtok (660.000 katasztrális hold) területe kimagasló. Ezzel szemben a kincstári földbirtokok, alapítványok, egyesületek és testületek földbirtokai, amelyek együttesen mindössze 174 kéz tulajdonában vannak, jogcímenként 100.000 katasztrális holdnál ugyan nem nagyobb, de 200.000 nél kisebb területet foglalnak el.
Magyarország legnagyobb nagybirtokosa herceg Eszterházy Pál 222 241 katasztrális hold földdel, amely összesen 169 község halárában fekszik, ulána következik herceg Festetics Tasziló 96.128 katasztrális holddjl. _
A decemberi adózási határnapok
December 14-ig be kell fizelni a november havában esedékessé váll értékpapír-forgalmi adót.
Decemberben be kell fizetni a novemberben esedékessé vált fényűzési forgalmi adót.
December 15-ig tartoznak novemberi forgalmukról bevallási adni a forgalmi adónak azon alanyai, akik forgalmi adójukat havonta készpénzben fizetik.
December 15-ig tartoznaka munkaadók az alkalmazottaiknak november havában kifizetett illetményei ulán illetményjcgyzéket kiállítani és annak kapcsán az alkalmazott kereseti adót befizetni.
December 21-lg tartoznak a forgalmi adónak azon alanyai, qkik forgalmi adójukat negyedévenként készpénzben fizetik, decemberi forgal-mukrá előlegei fizelni.
TŐZSDE
A inai értéktőzsdén ar. irányzat barátságos volt. Nyitáskor az árfolyamok még a tegnapi nívón mozogtak, a tozuleiilö későbbi folyamán azonban intctvcnctóa vásárlásokra az Irányzat megjavult. A szilárdság ma is Danubius, továbbá Georgia, Nova és Salgó piacából indult ki, ahol a uiagaiabb ánolyainok láttára a kontremin Is fedezeti vásárlásokat eatMiOll. A többi kulisz értékek is jól lanották magukat. A vaspiac vezetó értékei szintén jól tartották magukat. A bankok és takarékok piacán Pesti Hazai 35.000, Kereskedelmi Bank kb. 10.000 K-ás javulást ért el. Az ipari értékek csak csekélyebb mértékben javultak. A fix kamatozású papírok szintén barátságosak. A forgatom kezdetben vontatottan indult, késóbb azonban megélénkült.
Zürichi zárlat Pálit 1900 50. London 351138, N.w.o\'V 51\'JOO. Biíawt 2350 00. Milano 5087 00 Holland 308 50 Bellin I33S0. Wien 7310, Solti 377 50 Plága 1537 50. Budapeal 72-70, "•\'•ó 4S OO. Bufc.reat 235 00. Bűaild 920 C0,
A budapesti Tö*«de
deviza-jegyzése
Valuták DfvUák
UKUtcM\' iimWUio Aiaalattow \'HM H\'tO
Caakkcr. • 110 sut IMI\'SX «(
bteit IUPÍO ím »a>ll> IO7M\'0}2
OdM M<00 rit 0 lliUMt >íl JíiO
hinU tt a;toi;-6 IllUill r/2i mi
*C\'4tU hl Mintsifo OJJ7 I77>7
\' 33i m-.í Ct#> MIM K«S
! a»« SII4C0 Lo»4oa ItóuO «CJ .O
Üi. 2SIS7t<0 HlU.o 3«.13181
XJfka III7J-IM7I Na wyotk T/W /J4KJ
Outr.KkDi. |iO)StO((S rifU 2/40 2711
OU kot. I77JM7 »> Pts<* III0 3I 1
II7J7«H777 Siófla tiT-tlh
IC*. {-. 122HZU Stóckkvt- 11072 1*132
KMtSf mm*tn wu# ICC40 <0070
S.M kot lt.il \'» 32 ZMcfc ICS7 11777
Termény ÍA/Mfc
Buja Uiaav. 78 kg-ot 382 ÓO-— 387 SCO, 77 .g« 387 500- 892500. 78 kg-oa 390.COO-Í95 000. \'gvíb dunántuti 6| pul-vidéki 76 kg.-os 375.000-380000, 77 kg-n. 380 003—S8VOOO, 78 kí oi 382500—387.500 7<l kg-01 3850JO-Ó90 030. \'OI> 250000 -J55C0.1. "kaimlnrítpa 230000 - 2tOŰOO.
kVárpa 285.000-310000, ab 245 010 ■ 255000, lenjeit 185 000- 187 503. repce 590.0CO-600.000. k«K» I9S.000 - 2C5.000 korpa 163 500 -167
\' Sertésvásár
felhalták 45(0, mtlvból (4id.ll.noI vbua-■aradt 2100 dib. Elaórende 19 500 - 20.0 0 uedelt 17003-17.500. szedeti kizár 160-4) -16 5\'». konnyP 13.000-15.000. eliórendü tkeg 18.000—18.500. máiodrcnds 15.000-17.000, áligol autdí 17.000- 20.000. alalonna
n.gjba» 21.000--.—. lati 26 500--.-,
Itiiuzoll hul 21 .C00- 22.000, aulonnái tél-■ziléa 30.500 - 22 000. Irányzat lanyha.
Kiadd: Zrínyi Nyomdaipar 4a K&ry.-kafeakedéa RT. Noavknnlrs-
Apróhii*d«táa« k
U aptókirf«<«a dili 10 aatf« 1000 K. A tlaaató c •l.d.a vttUxiM Uobfl ÍIÍ4 itóUt itóuk iiiult-Utfk. Mlsd«a torlbbl ..ó dljn (00 K A lilrdctM ál) ai&amattad* i * tortil*! aíi bOHluinHtatlk
Dávidovit* hó»er-étkezdéjében (Pó-ut 6.) vlrtlü és fdslöithusáru Is kapható.
Vidékre uilhiihoz társalkodónőnek ajánlkozik keresztény InlelHcens hölgy. — írásbeli ajánlatokat a kiadóba kér „NUg-bbeható" Jeligére. 3818
Jobb nó plébániára vagy földbirtokoshoz cl menne gaxd»«»utonyn«k, hol urnó nincs, am a kiadóban. 3807
Jó lurban levó azobe- és konyha
bútorok eladók Kossuth Lajos-tér 21 szám alatt. _®_
■Mtényi-ofpftt vegyen!
Nyugalmazott százados keres a város közepén külön bejáratú Jól bútorozott szobát azonnali beköltözéssel. Clm a kiadóban. 3819
József főherceg-ut 78. szám alatt egy jó-karban levó zakóöltöny aladó. 3763
Intézetben tanult vaaalónft több évi
Í,.korlattal ajánlkozik ml házakhoz. Clm: tllla-u. 64/a. 8749
Ovál, kör és szögletes képkorotoxé-aekat minden szín és szélesséeben, legolcsóbb árban szakszerűen végez Sterr. üveges, Vasutl-utca 17-19. 3601
üxIotfaarnndexÓB eladó. Qni a kiadóban. 3802
Egy liter elsőrendű
UJBOR
6000 korona
BRUNC81CS JÓZSEF
(fiucc, cicmeet crycniuhi;it! cikkek üjlcKtica Sn*ir-ot 53. * Telefon 110.
Veszek állandóan meglepó maga» áron mindenfajta vadbőrőkot, u. m. nyul, róka, görény, nyeat, vidra stb Bárányi Aladár Deák tér A. és Bajza-utca I. 3633
Mikulás és karácsonyi
ajándékok
feltűnően szépek is olcsók a
Cukorka Királynál.
Szerencsi és Maul csokoládé
nagyon olcsón kopható.
HEFFER GYULA
Raxinoxy-utoa 8. »*ám.
IMeghivó.
A Gazdasági Henoei-malom Részvénytársaság Sormás
f. hó 12-én délután 3 órakor Sormáson, a vállalat Irodahelyiségében
rendkívüli közgyűlést
tait, rr.clyrc a t. részvényesek meghívatnak.
Tárgysorozat: Igazgatósági és felügyelöbizottsági tagok választfsa. Sormás. 1925. december 2.
Az Igazgatóság.
Lpület Qvegexáat, javításokat és glttolást legolcsóbb árban elvállal ugy helyben, mint vidéken. Kívánatra házhoz Is megyünk, fcpülehivegezésl és Képkeretezésl Vállalat Csányl László- és KtsfaUidl Sándorutca sarok. (Qózfürdó mellett). 3821
Egy Jókaiban levó kocsi és egy ló-azopasámmal azonn.il eladó Rákóczi-utca 87. 3820
Akai Db egy mm\\ 100 milliót nyerni?
Akkor vásárol|on az alanti cégeknél és ne felejtse el kérni a Közérdekű Liga sorsjegyét, melynek nyereménylárgyait szabadon választhatja. Mindenki annyi sorsjegyet kap, ahány 100.000 koronáért vásárol.
Magyar Köztisztviselők Fogy.
Szövetkezet Fiókja Armuth Sándor és Fia áruháza
az .Olcsó Porriahoa*, Bajir udvar Barta Miksa dlvatáruháza Fö-ut éa Caengciy-ut aarok Roth Laura nól kalapüzlete Kaalnczy-utca S. Schwartz Dezső urt Íí r.ü: dlvalárulllia — Fó ul 5. Szabó Sándor cipóáruházal Kaalnczyu. I. f> Főút 14. Vágó Endre
diogílla <3 IllatszertAr — Fó ut 14.
Vékásy Károly
órii íi íksitifsz - Fő ul 2. Főnyeremény K 100,000.000 Össrnyeremény K 1.200,000.000 Huxáa 1925, deoembar 30.
At elú nem fordult tiskmíkWI egy-egy ctg jelenlkcríi£t elfogadja a
Közérdekű Liga tárgysorsjáték
Intlzötfge Budapeat, VIII., Rákóczi ul 5.
Telelőn J. 2173. a:oi
WALTER MAGftnTAHFflLYAM
Budapest, VIII., Rákóczy-ut 51.
Elókészlt középiskolai Összevont magán-vlztgákra, érettségire, vidékieket Is. — Tisztviselőknek nagy kedvezmény.
WESTEND-SZALLÓ
Budapest, VI. Berlini tér 3
(Nyugati pályaudvaron)
MEGNYÍLT.
Központi lUtés, .Melegvíz a mosdókban. Für dók. — l.|ft. Szobaárak központi fűtéssel, hideg- és inelegvizzel 40.000 koronától 60.000 koronáig.
Pongrác* Sándor
Krampuszok
Karácsonyfadíszek
szép és olcsó
karácsonyi ajándékok
nagy raktára
Fischel Fülöp Fiai
papír* raklrában
NAGYKANIZSÁN.
Mühelyáthelyezés!
Tisztelettel érlcsiletn a nagyérdemű közönségei, hogy műhelye-met Kínizsy-ulca 18. szám alól Sugér-ut 40. szAmu
hSzba helyeztem át.
A n. é. közönség szives támogatását továbbra is kérve
HALÁSZ IMRE
HM cipÓBxmostor.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tózsde délután I óra) záróárfolyamai 11 következik :
.HtUbD Kitti
U°r4 u-\'
OI.-M. W k Hfl
Sj»k»«rtlB TCMfeitvk 1ltl« Kc«i. wL |. k
laiL\'Ua M.Ct,h Ifu* rótt* íMt Km. nu.l Mmi.I-NUH i^.iVH Vta* >"» Hwt«t
» »• ia
(«» B
rfrhMl
XÖMnrai HUl TU. H«ktfr Kin* »»♦« Utó M. »UL fW.iu HMKf.-rtukU
»c«« M
CccconlU
BvdipMtl HaatVU
IblhuiM
vaiAu
••oalti Ui»U&
C««»wt |
laixivixt
Koki i
Kii. OCil Druch.
Mi(*ull IC
W«CT. Mpk.
WLK6.i4« ti
Z&"0"\' \'
UrSlayl II
Nr«B«ák
PAvf\'Ml ■», PraakMa
OI6t-.il PüUl Rivil
llipkuntii
VlMliM ilóit fit-IMuf
oiu.oipn
Sftí.2
K4«D*k4a7*l Unik
KmkII ta
Oto
\'(ulti
Viki. kmfax
AU*nMk« L*t»«U
«fu. Int
VM
3«nnt
«ltoarraia( TW
Okorfaw
owjT
MM&cün
a?"
•Hijjh KII
l«lca H»
Uaft *4rt»f v.„
VáfO^jlI R(au
HTOmitott i Zrínyi Nyomdaipar ét Könyvkereskedés R.-T.-nil, Nagykanlxsán. (Nyoradav^: OteahwA KAioIyV
CslMT
iMláal
SSBi1 rokk|l Vx
ruáa^k
04a. V)IU«««
Ut. Ua4 8}
hul Utó l
ML gO Antf PkW M
oitbt
<
iumf>i(
SK MMW
\'
KÖK po«Sr, M

Oya«(waoa4 OoNitt Kailo* PiMul\'oar
MtMUU
Vaar\'M\'
Ki\'"
M«»z aatülo* Sjfkra
KaMI Mafiaj-I T6»&k
Talafoa ötUraaM Sirdt ■tel Bortól OyW
Corrla IU-Papíripar
StuSe*"
V
*5. évfolyam, 275. széni Hagyfcuilm, 1923 deccmber 4, péntek
Ara 1800 kari
POLITIKAI NAPILAP
<• Hattbtvltal F5..I | ■ 7S, DTOMdf 117.1
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
JUJtlaatísl fai: 1(7 btn SO.OCÍ tliroai b£u_________ 80.000
OLASZ-MAGYAR CENTENNÁRIUM
Az olasz nemzet Rómában fényes ünnepséggel ülte meg Türr István tábornoknak? az olasz-egység egyik kiváló harcosának 100 esztendős születésnapját. Az olasz ünneplők között megjelent Magyarország küldöttsége ls, mert hisz — mint közludo-másu — Türr István magyar származású, bajai születésü magyar ember volt, aki a szabadságharc végigküzdése után, mint emigráns került kl külföldre, később Olaszországban telepedett le s Garibaldinak egyik jelentékeny munkatársa illetve harcosa volt. Tábornokká lett az olasz hadseregben és feleségével, Bonaparte hercegnővel, nagy Napoleon unokahugával együtt élete végéig tiszteletreméltó és megbecsült alakja volt az óla\'sz társadalomnak. A szabadságharc leveretése után egyik legtöbbel emlegelelt ember volt Magyarországon, nótákat és dalokat írtak ról8, kl majd puskát hoz a nemzetnek a magyartipró osztrák uralom ellen.
Igy tehát tulajdonképpen a magyar Türr István személye egyike azoknak a mély kapcsolatoknak, melyek bennünket a nagy olasz nemzethez fűznek. A Marsalai ezrek közt küzdő gróf Teleki Sándor, gróf Bethlen Ferenc, aki az olasz lovasságnak ma is egyik sokat emlegeted büszkesége és mások mellett Kossulh Lajos ulán Türr István volt az, aki az olasz-magyar együttérzés kialakulására legtöbbet telt. •
Ennek az együttérzésnek egyelőre nem sok gyakorlati hasznát láttuk ugyan, mert hisz a győző olasz nemzetet is megkötötték azok a korábbi egyez ségek, amelyeket az antant a központi hatalmak ellen összebogozlak. Most azonban, amikor már az egységes Itália el-érle hatalmának azt a pontját, amelyért a világháborúban küzdölt és vérezett, nagyhatalmi pozíciójában bizonyára módot és alkalmat fog találni, hogy nemzetközi kapcsolataiban a nemzeti szimpátia szempontjait is tekintetbe vehesse.
Ne feledjük el, hogy a Do-
berdon és a Monté Sant Michae-lén éveken át magyar csapatok vitézsége tartotta vissza Olasz-ország győzelmes előrehaladását s hogy ez a tény momentán ellankasztotta a régebbi magyar szimpátiákat. Ma azonban megbecsüljük egymás vitézségét és a befejezett tisztességes harcok után ugy látszik, megint megtalálja egymás szeretetét ez
a két nemzet, amelyet érdekel is egymás mellé utalnak.
Hiszen ép a napokban nyilatkozóit Radlcs szerb minlsiler olyan élesen Olaszország eller^ amilyennel akliv miniszter nem is szokott nyilatkozni egy szomszéd államról. Az olaszok tehát igen jól tudják, hogy a közlük és Szerbia közt levő ellentétes érdekek szempontjából nem kis súllyal esik a mérlegbe Magyarország rokonszenve és Türr István emléke.
A magyar külpolitika eredményei
Walkó Laios beszéde a külüyyi tárca költségvetésében A rokkant-adóról szóló törvényjavaslatra kimondták a sürgősséget — A nemzetgyűlés ülése
Ezzel kapcsolatban szóba került a Népszövetség Ugye is. Halától vagyunk áthatva iránta a nehéz\' pénzügyi helyzetben nyújtott segítségért, de nem hallgathatjuk el, hogy nem látjuk a Népszövetségnek a kisebbségi kérdések kezelésénél azt az ob-
Budapest, december 2
A külügyi tárca folytatólagos vitájához elsőnek Farkas Tihor szólalt fel. Szerinte a külügyminisztérium vezetése elsősorban a miniszterelnök feladata. Határozati Javaslatban in ditványozza a külügyminiszteri állás megszüntetését s hogy vezetése a miniszterelnökre ruháztassék. A ki-rálykérdéssel kapcsolatban kijelentő leg nem hiszi, hogy reánk nézve előnyös lenne az Oltó-kullusz hirdetése. A költségvetést nem fogadja el.
Hegymegi-KlsS Pál csatlakozik Farkas Tibor indítványához. A kereskedelmi és külügyi tárcáknak egy kézben való egyesiléséi nem tartja célirányosnak. A külügyi kormányzat még mindig nem védi eléggé gazdasági érdeleinket. A Cuzá-üggyel, mint amely kőiéiről érinti az erdélyi magyarságot, szerelte volna a kormány álláspontját hallani.
Farkas István: Az ország külpolitikáját illetőleg a demokratikus gondolatink kifejlesztésében kell felvenni a versenyt a csehekkel. A kormány álláspon\'ja homályos a királykérdds-ben. ^\'Kérdést kétszínűén kezeli.
Fábián Béla: A |ő külpolitika előfeltétele a helyes belpolitika. Figyelmei kell fordítani Csehországra, hol javul a helyzet. Ha pedig megjelenik az európai piacon az orosz buza, ez kiszámíthatatlan következménnyel járhat. A költségvetést nem fogadja el.
Utána Bogya János beszél. A szanálás elsőrangú diplomáciai műve Magyarországnak. A legjobb külpolitika : a gazdasági ut Amerikához. A külpoliiika terén Jugoszláviával keresne orientációi. A francia-magyar kereskedelmi szerződés súlyosan kompromittálta diplomáciánkat. A költségvetést elfogadja.
Szünet után az általános vita berekesztetvén, Walko Lajos kereskedelemügyi, ideiglenes kulllgvminisz-ler szólalt fel. A királykérdésben nem kiván nyilatkozni, mert ezügyben a miniszterelnök már kifejtette álláspontját.
jekllvllását, melyei tőle joggal várhatunk. A Népszövetség most fontos politikai kérdésekkel van elfoglalva, de ezek letárgyalása után talán sorra veheti a kisebbségi ügyeket is.
A tocarnol tárgyalások eredménye örvendetes jelensége a nemzetek közötti viszony javulásának s a béke megalapozására szolgáló törekvéseknek.
.A kormány igyekszik, mint a múltban, a Jövőben is a szomszéd és ntás államokkal a barátságos viszonyt ápolni és a még függő kérdéseket rendezni. Ezek pénzügyi, közlekedésügyi és jogügyi kérdések. Póizügyi tekintetben a megállapodás nagyobb részt megtörtént, részben folynak a tárgyalások. Rendeztük Amerikával, Angliával, Franciaországgal a háború előtti adósságok kérdét-él és a fizetés módozatait illetőleg megtöitént a megállapodás.
Közlekedésügyi léten atra törekszik a kormány, hogy a forgalom az elszakadt részekkel helyreálljon. Etéren legtöbb nehézségei Jugoszlávia és Románia okozzák. Az Arad-csinádi vasul ügyében a Népszövetbég döntőbíráskodását kértük.
A jogi kérdések főleg állampolgárságra és útlevél-ügyekte vonatkoznak. Etéren is eredményeket ér-lünk cl. Ausztt iával és Svájccal döntőbírósági szerződést kötöttünk.
Kereskedelem-politikái téren a helyzet a következő: a monarchia szétbomlása után átvettük a régi osztrák-magyar monarchia vámpolitikáját. Ez természetesen nem fedezte érdekeinket, hiszen a helyzet teljesen megváltozott. Ezen vámtarifa alapján nem .ia köthettünk kereskedelmi szerződéseket. A békeszerződéstől 3 éven belül kötelesek vagyunk mindazon államoknak, melyek a kereskedelmi
szerződést aláírták, ugyanazokat a kedvezményeket megadni, melyeket bármely államnak megadlunk. Ez a helyzet lehetetlenné letle, hogy 1924 év végéig larifális szerződéseket kössünk. Ezérl olyan megállapodásokra fbrekszünk, melyek a kölcsönös legtöbb kedvezményt biztosítják. Nem szabad azonban csodálkozni, hngy ezek a tárgyalások elhúzódnak. Ugy osztrák, mint cseh viszonylatban hátráltató momentumok merültek fel. Ausztria nem sietett a tárgyalásokkal, mert a Népszövetség fclszólilotta a környező államokat, hogy igyekezzenek Ausztriával liberális módon keresi edeimi szerződéseket kötni. Csehországban az utóbbi hónapokban választások voltak, *mi nem alkalmas idő kereskedelmi tárgyalásokra. Ma m\'r azonban minden lehetőség megvan, hogy a tárgyalások minden állammal kielégítő befejezésre jussanak.
A francia kereskedelmi szerződés miatt több oldalról látnadások érték a kütügyminisztéiium képviselőit, hogy nem foglalkoztak-kel ő eond-dal a kérdéssel. A szerződésért Walko Lajos vállalja a felelősséget, mert az az ország érdekében való.
Farkas Tibor felvetette beszédében, hogy Bethlen István gróf vegye át a külügyminiszteri tárcát. A dolog ugy áll, hogy tényleg a miniszterelnök vezeti a külügyi tárcát, de ebből nem következik, hogy a külügyminisztérium felesleges. Sok felszólalás hangzo\'t el, hogy kl kell bővi eni a külügyminisztérium személyzetét. Ez ma aligha lehetséges.
Kitér Walkó Lajos Várnai Dániel felszólalásának egy részére, melyben egy velünk barátságos álUm kormányerőkével szemben becsmérlően nyilatkozott. (Éljen Mussolinii fel-kiállások, ellenkező oldalról viharos tiltakozás.) A nemzetgyűlés elnöke rendreutasította Várnait s most az cllnngzolt kijelentéseket Ő is kénytelen a l\'gerélyesebbsn visszautasítani. (Éljenzés és taps a jobboldalon.)
Ezulán a Ház általánosságban elfogadta a külügyi tárca költségvetését.
Drehr Imre, a pénzügyi bizottság előadója beterjeszti ezután a bizottság jelentését a rokkant-adóról szóló törvényjavaslatra vonatkozólag. A javaslatra a Ház kimondia a sürgősséget.
Elnök napirendi indítványa után az ülés egynegyed 7 órakor befejeződött.
tlaller István összeférhetetlenségi ügye
A nemzetgyűlés öiSzeféihetellen-ségi állandó bizottsága Széchenyi Viktor cinöklelével ina délelőtt ülést tartott és ezen Oberhammer Antal előadása mellett letárgyalta Pakots József nemzetgyűlési képviselőnek Hatlcr István nemzetgyűlési képviselő ellen leli összeférhetetlenségi bejelentését. A bizottság a mai flfe-sen több tanú kihallgatása ulán ugy határozott, hogy a bizonyítási eljárás céljából ujabb tanuk meg-
ZALAI BOttOHT
1925 becember 4.
idézéséi és különböző iratok beszerzését rendelte el. Ezután a bíróság Szabó Imre nemzetgyűlési képviselő állal Haller István nemzetgyűlési képviselő ellen teli összeférhetetlenségi bejelentése ügyében megválasztotta előadóul Erdélyi Aladár nemzetgyűlési képviselői és az ügy tárgyalisát december 18-ára tűzte ki.
Nemzetgyűlési képviselő rab munkán A mentelmi bizottság mai tárgyalásán folytatta Vanczák János nemzetgyűlési képviselő ügyeit, melyeket a múltkor elhalasztottak. Ebből az alkalomból a gyűjtőfogház egyik tisztviselője kíséretében villamoson bejött Vanczák János, aki a gyüjtőlugház lakatos műhelyében dolgozik. Vasárnap a gyűjtőfogház udvarára több foglyol kisértek le a hó eltakarítására. Amikor Vanczák erről értesüli, engedélyi kért a fogház vezetőségétől, hogy a hó eltakarítási munkában ó is résztvehessen. Reggel nyolc órától tizenkét óráig lapátolta a havat. Vanczák János a késő déli órákig maradt a nemzetgyűlés épületében, majd a bizollság ülése után villamoson visszalért a tisztviselő kíséretében a gyűjtőfogházba.
BELFÖLDI HÍREK
Főispáni beiktatás. Ifj. Mada-rassy Oábor alispáni szombaton délelőtt 9 órakor -itatják be főispáni székébe Szentesen.
A kormány részvéte Matlekovlcs Sándor elhunytakor. Malle-kovics Sándor v. b. I. t. főrendiházi tag elhunyta alkalmából Vass József népjóléti és munkaügyi miniszter a magyar kormány nevében meleghangú részvéttáviratot intézett az elhunyt leányához.
A Rákosi-Összeesküvők Ogye. Budapestről jelenlik : A vizsgálóbíró kél napon át foganatosította Rákosi Mátyás és huszonöt letartóztatásban levő bűntársának a részletes kihallgatását és ennek befejeztével kihirdette valamennyi előtt, hogy a törvénybe ütköző boncselekmeny miatt elrendeli velük szemben a vizsgálatot és a vizsgálati fogságot is. Rákosi Mátyás és Welnbergerrel szemben még ezenfelül közoki rathamisitás miatt
is elrendelte a vizsgálóbíró az ügyészség indítványához képest a vizsgálatot, mert bizonyítékok merültek lel arra nézve, hogy a két terheli ullc-velel hamisítóit és annak segélyével létlek vissza Magyarországba. A kél teihellnck bűnügyi halmazat cimén a büntetése tizenegy évig terjedhető fegyházat, míg a többieknek a cselekményére öl évig terjedhető fegyházat ír elő a büntetőtörvény. Wein-bergcrrel szemben a vizsgálóbíró nem rendelte el a vizsgálati fogságot, mert cz a tethell megkezdene két évi fegyházbüntetéséi. Külön elbírálás alá kerül Öri Károlynak az ügye, akivel szemlien a vizsgálóbíró kiderítette, hogy 1921. óla katonaszökevény és ezért öri ügyét a vegyes-dandár bírósághoz letle ál és elrendelte, hogy ezt a terheltei a katonai fogházba kisirjék. A huszonhat letartóztatott közül csak tizen jelentetlek be felfolyamodást és ezek ügyét a vádtanács bírálja felül.
Véletlen testvérgyilkosság. —
Székesfehérvárról lelenllk: Az Alapi lalubcliek nagy vadászatot rendezlek. Major István gazda töllölt fegyverét vállára akasztva állott, vele szemben pedig öccse, Major András. Beszélgetés közben Major István a havon megcsúszott, hátratántorodott. Szinte önkéntelen mozdulattal megrántotta a vállán levő fegyvert. A fegyver elsült és Major András hangtalanul összerogyoll. A lövés szivén találta. Mire az orvos megérkezett, a szerencsétlen fiatal gazda már elvérzett. Major István az csel után búskomorságba eseti. A vizsgálat megindult.
Jégzajlás a magyar folyókon. A földművelésügyi minisztérium viz-rajzi osztályának jelentése szerinl a Duna osztrák szakaszán jég sehol sínesei, csupán a Vág torkolatától Pakslg zajlik szórványosan, Szobnál pedig eiősebben a jég. Ebből Jarra lehel következtetni, hogy a jegel a Vág, Nyílra, Garam, vagy a Duna mellékfolyói hozták. A Tiszát majdnem egész végig zajló jég borilja.A Sajó Bánrévénél tel|escn befagyott, acélos jég borítja. M« reggelre a Be-retlyó is beállt. A Körösökön és a Maroson is zajlik a Jég. A Duna alsó szakaszán, Pakstól lefelé mindenül! jégmentes a Duna.
KÜLFÖLDI HÍREK
Benyújtották a román magánoktatási javaslatot. Bukarestből jelenlik: A kormány ülésén benyújtották a magánoktatásról szóló törvényjavaslatot, melynek szövegét Garbó-viceanu előadó, olvasta fel. A javaslat hirtelen beterjesztése az egész ellenzéki kőiben nagy meglepetést keltelt.
Ai osztrák posta-vezérigazgató visszavonta lemondását. Bécsből jelentik: Az osztrák posta vezérigazgatója llohelnsel, visszavonta lemondásit, melyei a tisztviselőkkel történt ki nem egyezés következtében nyújtott be.
Primo de Rlvcra polgári kormányt alakított. Madridból jelentik: A direktórium beadia lemondását, amit a király elfogadod. Piimo de Rivera dezignált miniszterelnök bemutatta az uj polgári kormány névsorát, melyen hat polgári politikus és egy tábornagy szerepel. — Általában az a vélemény, hogy Piimo de Rivera diktaturija ezzel a sakkhúzással csak formát változtatott.
A Népszövetség székháza. — Genfből Jelenük: A Nemzetek Szövetsége Oenfoen építendő székházára nemzetközi tervpályizalol hirdetlek.
Szombaton mond le a német kormány. Berlinből jelenük: A kormány valószínűleg szombaton lemond.
Újra lövetik Damaskust. üa-maskusl jelentések szerint a várost ismét védelmi állapotba helyezték. A francia főparancsnok ajánlotta a lakosságnak, hogy a nőket és gyermekeket szállítsák el, mert a városi lövetni akarja.
A német jobboldali puccs hlrel. Berlinből jelentik: A porosz országgyűlés mai ülésén egy kommunista képviselő felvilágosítást kért a belügyminisztertől, hogy mi igaz a jobboldali puccs hírekből. A belügyminiszter válaszában kllelenlelle, hogy a rendőrség semmiféle puccsot nem tűr, ezidöszerint semmi ok sincs nyugtalanságra.
A marburgl pDspöki tanácskozás. Belgrádból Jelentik : Ma kezdték meg Marburgban a katolikus püspök!
tanács értekezletét. Belgrádban nem sikerült kívánságaikat a kormány elé terjeszteni, mert sem a király, sem a miniszterelnök nem fogadta a főpapokat. A tanácskozásnak kell dönleni, hogyan keressenek összeköttetést a kormánnyal.
Tömeges tábornoki kinevezések Belgrádban. Belgrádból jelenük: A hivatalos lap rendeletet közöl, amelynek értelmében a nemzeti ünnep alkalmából hatvanhárom uj dandártábornokot neveztek ki.
Briand a vlligbékéért. Londoni jelentés szerint a tanácskozás sorain, amelyet a locarnoi szerződés aláírásával kapcsolatban a külügyminiszterek folytattak, Briand messzemenő tervezetet helyezett kilátásba, az általános leszerelés eszméjének megvalósításáról. A Népszövetség Madridban dönt Németország felvételéről. Berlinből jelenük: Genfi jelentés szerint a népszövetségi tanácsnak az az ülése, amely Németország felvételéről fog tanácskozni, Madridban lesz. Arra nézve, vájjon Németország végleges felvétele végell rendkívüli népszövetségi nagygyűlést hivnak-e össze, vagy pedig ezl a kérdést a rendes szeptemberi nagygyűlésen tárgyallaijik, végleges döntés nem történt.
Kalandos szökés az lllaval (egyházból. A Csehországhoz tartozó illavaí fegyházból négy 8—14 évi fegyházra Ítélt rab a fegyház negyedik emeletének mosókonyhájából összekötözött lepedőkön leereszkedett és nyomtalanul eliünl. Egyikük a fegyház borbélya volt, aki fegyverül 15 élesre lent borotvát oszlott szél szökésre készülő társai között. A sztub-nyafürdói csendőrség a négy szökevény közül tegnap hármat elfogott és letartóztatott.
A cseh kormány-alakítás nehézségei. Prágából jelenük: PoU-tikai körökben meg vannak győ-zbdve, hogy Sramek a mai nap folyamán visszaadja a kablnetalald-tásra nyert megbízatását és valószínűen ismét Svehla kap megbízást. Különösen a vasutügyi, kultusz- és közoktatásügyi tárcák betöltésénél mutatkoztak olyan elvi nehézségek, melyek Sramek vállalkozásit meghiúsították.
Hymnus a szerelemhez l
Irta: PITTORESSA ligyszer, majd egyszer elmúlhat minden, Ma még /lek s a Tifd lettem vigre. Lobog a fáklya, JtUsap az égre ,t láng. Szerelmünk lobban Oh, nem tehet Jobban Már senkit szeretni. ., Hamvad a máglya, bitbe zárva Mi, akik kelten egyik vagyunk. Jöhetnek rímek, in már nem jelek Mert nem lehet az, hogy meghalunk. Örök az ettünk, mert nagyon ildnk. Mert vad szerelemmel csókol a sitink Csuk Te reád váriam, most megtaláltam Az álmot. 02 illet, fis nincsen halál.
Mert halni nem teheti \'
Pusztulni nem szabad,
Nem szabad azoknak, akik szerelnek;
Jöhet a vihar, cltbe állunk,
Erős a vállunk.
Te mondtad meg az in szivemnek,
Megmutattad kii bus szememnek,
Hogy merre járjunk.
Most leltem látó. Nagy messze vágyó.
ttus szhem lobbiin.
Oh, nem lehel jobban
..Senkii szeretni,
Mini ahogy ín szereltek Ttged l Nagykanizsa, 1325. Jal. I.
Hogyan készül a karácsonyi novella?
Irta: Egy kQlmuülutirs
m
Mivel, mint emlilém, a karácsonyhoz kellelt szabnom, a bekezdéshez tollhegyre kellett szednem az agyonüt, de elmaradhatatlan karácsonyi mozaikokat, csillogó kirakatokat, siető embereket, kevéske havat, néha harangbugást, slb. (jő hogy van harangunk). A bekezdés mutatóssá sikeresedet!.
De most jómódból induljon-e ki mesém vagy nyomorból? Nyomorból — gondolom — a legmcgks-póbban írlak, mikor jólét volt az utolsó kunyhóban is; jólétről irok tehál, mikor a legcsillogóbb szalonban is a Bnincs"-től beszélnek.
Már most a falhoz, illetőleg az ablakhoz állítottam novellám fő fundamentumát. A negyvenéves férfit, kinek impozáns alakja lesz hivatva arra, hogy a költészet mese-repké-nyével szőjem ál és át.
Meg azután azért negyven éves, mert ugy hallottam, hogy azok is most nagyon divatosak (mélló lesz a nagystílű asszonyomhoz). írlak róluk színdarabot, regényt; miért nem iihatuék tehát én novellát róluk? I Tihál egy jólétről beszélő uri ott-
honban iramodik meg tollam. (Hiába, a jólétbe nagy kjszjéggel helyezkedik belé az ember.)
Tollam valósággal elszabadul s arra eszmélek fel, hogy díszítem a pazar karácsonyfát s hihetetlen gavallériával rakom alá a meglepetéseket. De ebben a pillanatban a magunk karácsonya jut eszembe, melynek szines illúziókból font szálait a státus fényes sikerű elrendezése szintén clsikeritetie.
De csakhamar elűzöm a gond csipős szúnyogjait s megvigasztal kissé a szuverén szabadságom (t. i. ezt mindig akkor érzem, ha irok és ha a fogház előtt megyek el), hogy most emberek sorsa van az én kezemben. Ha akarom, boldogok vagy szerencsétlenek; gazdaj^k vagy szegények; szépek vagy csúnyák; jók vagy rosszak. A sorsuk a fanláziám menetétől függ teljesen.
Végre az első nagy jelenei jönne, melyben az ajtó halkan kinyilik, be kell jönnie az én nagystylü asz-szonyomnak. ,
Mikor belép... (magam is meglepődöm, csakugyan grandiózus...) Eton-frízurája van és russos ajka.
Aztán a gondolat szerkezete a biztossága a férfi íelé...
Ezeken a ravssz mondatszerkezeteken bíbelődöm, de egyszerre csak
megrémülök 1
Teremtőm, ha ez a veszedelmes asrzony megszédül mégis ezt a nagyszerű negyvenéves tértit I? (kiről mégis Fölteszi az ember, hogy benőtt már a fejclágya.)
S mintha az erős erollkus illatú parfómjével egyszerre kifüstölt volna a fenyőillalu szobiból minden karácsonyi poézist!
Féltékenységet érzek iránta. Később, ha távozott, ellenszenvei s érzem, hogy a mesém fonala kátyúba vész és azt is, hegy a karácsonyi poézlsnek evvel az asszonnyal, fuccs.
Csüggedten rágom tehát ismét a tollat s e közben önkéntelenül lesimilom azt az.Elon-frizurál, kissé kimosdatom a festékből, kiszellőztetem, átöltöztetem s mire újból nyilik az ajló, egy sima homlokú, bársonyos tiszta szemű leány lép be, kinek gondolatszerkezclébe, cselekményeibe könnyűszerrel szövöm be a karácsonyest poétikus ezüstszárnyú pillangóit, ha kissé nagy is a korkülönbség közte és a negyvenéves férfi között...
„Lskzi lesz belőle, akárki meglássa". De a kritikusom I Mii fog ismét szólni javíthatatlan szenlimen-láliAmisomhoz ? ?
Tartsa a hátát érle a felelős szerkesztő I (VéjeJ
1925 December 4
HALAI KOIiOirr
A nőegyleti vásár programmja
Mikulás-ünnepély apróságok részére — Vasárnap délelőtt zenés matiné — Két napos vásár 14 sátorral a Polgári Egylet termeiben
Nagykanizsa, december 3 A jótékonyság jegyében lezajló mulatságok legkimagaslóbb eseménye lesz a Keresztény Jótékony Nóeg) let kétnapos vásárja a Polgári Egylet velencei éj mintájára díszített termeiben.
A vásár szombaton délután 4 órakor kezdódik 14 sátorban. (Büflé, cukrászda, kanlin, radio, tombola, le-nyérjós, iparművészet, ruhanemű, játékszer, karácsonyfadísz, trafik, kártya vető, zsákbamacska, krampusz). 5 órakor kezdődik kisgyermekeknek 2000, felnőtteknek 5000 ko>o.iás be léplidljjal a Mikulás ünnepély, melyben 16 angyalka, 12 manó, Mikulás bácsi és a Krampusz szerepelnek és minden kisgyermeknek (minden Illúzió leljes sértetlenségével) kiosztják a mikulási csomagokat. U\'ána larl a vásár esle 9 óráig.
Vasárnap délelölt 10 órakor bícs-ujhelyl viisllevéssel kezdAdik a vásár. Fél 12 órakor a Zrínyi Irodalmi és Mű.észcii Kör zenekarának és vc-gyesdalárdéjénak számaiból és szavalatból álló maiiné lesz.
Délután tombola, radio-hangver-seny, 5 órakor kereszlrejlvény-ver-seny, cigányzene közben folyik a vásár.
Esle 9 órakor táncmulatság köveli a vásárt, mely minden remény szerint csak hélfőn reggel ér végei.
Értesítés.
ü mim •
SfÉÍEüíliT SZÖVETKEZET
(alapíttatott 1862.) 1826. évi január hó l-én
nyitja meg
65-ik
évtársulatát
Uj könyvecskék kaplutók a Szö-
velkezef helyiségében: Fő ut és Sugár-ut sarkán levő Babóchay.félc ház 1. emeletén
A befizetések hétfőn, kedden vagy szerdán délelőtt 9-11 óra között teljesíthetők.
igazgatóság.
A város legforgalmasabb helyén levő régi, bevezetett vevőkörrel bíró rövid- és szövöttAru Engroi üzletem kibővítéséhez és fejlesztéséhez tőkcciós
társat
keresek. — Bővebbet személyein. Cím a kiadóban.
Ma végzik ki a récsei-országuti rablógyilkost
A kormányzó szabad fofyáat engedett az ítéletnek Papp István utolsó kívánsága — A airalomház — A hóhér és pribékjei megérkeztek Nagykanizsára
Nagykanizsa, dcccinbcj 3
Egész Délzalában szomorú szenzációi kellett az a nagy kegyellenséggel véghezvitt rahlógyílkossig — melj cl Papp Islván gáspárhegvi lakos mull év december 30-án követeti el Horváth Forenc csapii gazdálkodó ellen.
Horváth Ferenc gazda bejölt a nagykanizsai állalvásVra 14 éves Antal nevű fiával, shol olt tartózkodóit Papp István Is. aki nzzal az eltökélt szándékkal jölt be N\'gyka nizsára, hogv bármi áron pénzt fog .szerezni". Papp pénzt seilvén Hor-váthnál, lebcszéllc a vásárról s mikor hazafelé tartoll, utána sompolygott.
Amikor aztán a városhói kiérlek, eev kis erdőből kijövet karót veit fel és azzal Horváth gazdát ugy fejbesujtotta, hogy az nyomb. n az országút porába esett, majd a foltlön felrengő ember felére uiból három olyan hatalmas ülést mért, melv-nek mindegyike halálos voll. Aztán áldozatának zsebéből Ifi millió korona tartalmit pénztárcáját kivette és ezzel odébb állott, Miliildon pedig a pénz egy részéi elmulatta.
A nagykanizsai törvényszék folyó év február 5-iki főlárgyalásSn Papp Istvánt kistél általi halálra Ítélte. Az elsőfokú biróság itélclét tigv a kir. tábla, mint a kúria helybenhagyta. Tegnap jött meg azután a kabinetiroda értesítése, higy a kormányzó legfelsőbb elhatározása folytán, az Ítéletnek szabad folyást enged.
Ahogy a törvényszékhez tegnap délután\' megérkezett a kormányzói dönlés, azonnal intézkedés történt, hogy a büntelőíanács a delikvens elölt kihirdesse a végleges, megmásíthatatlan halálos Ítéletet.
A bíróság zárt Illéssé alakult és
elővezették Papp Istvánt és Mutschen-bacher Edvin dr. elnök felolvasta elölte a kormányzói határozatot.
Papp Islván nyugodtan fogadia a kegyelcmkérés elutasítását.
A biróság feketébe öltözött tagjai ezután kivonullak a fogházfelügyelói irodából, ahol csak Melz József kir. ügyész maradt vissza.
Az ügyész megkérdezte a halálraítélttől, hogy mi az utolsó kívánsága ? Papp nem kivánt mást, mlnlhogy hozzátartozón szeretné még egyszer látni. Az ügvész azonnal intézkedett, hogy Papp felesége, két gyermeke és fivérei még a délelőtt folyamán bebocsátást nyerjenek a holnap kivégzendő delikvenshez. Tiz órakor már el is bucsuzl3k tőle a siralomházban. Később érkezte\'r meg Papp testvérei is. Pappné kél gyermekét nem hozla magával. Később megjeleni nála a fogház lelkésze — Király Lőrinc ferencesatya, hogy az egyház vigaszában részesítse és az utolsó útjára előkészítse. Időközben pedig a fogházőrök az egyik első-emeleli cellát átalakították siralomházzá, ahová felvezették Papp Istvánt. Lőrinc atya állandóan mel\'etle van.
A délutáni személyvonattal megérkezel! — Oold hóhér Is két pribékjével egvtltt, hogy ma reggel végrehajtsák Papp Istvánon a halálos itélelct.
*
Lapunk szerkesztősége az ítélet kihirdetése után a főuli hirdetőtáblán azonnal közzétette a kormányzó döntését, a rablógyilkos fényképével együtt. A kivégzés aktusánál szerkesztőségünk egyik tagja- is jelen leSz s- így módunkban lesz lapunk holnap reggeli számában a kivégzésről részletesebben beszámolhatok
Játék-kiállitás
Szerb Ernffnél Csengcry-ul 6.
A legmodernebb szabadalmazoll kül- és belföldi fjycrmckjilék-különlcgeiségck. Ajándéknak alkalmas olcaó dísztárgyak.
A Porzsolt-est
Rögtönzött feleletek a közönség kérdéseire Nagykanizsa, december 3 Különösen nök körében érthető érdeklődéssel néztek a szerdaesti Por* zsolt-est elé. Napok óta egész özönével öntötték a fogas kérdéseket a Pesti Hírlap Esti levél-írója, „Zsolt" elé, hogy hallják reájuk vonatkozó víl;ményét. Porzsolt Kálmán felelete bizonyára nem mindegyiküknek kíváncsiságát elégítette ki s az író egyik-másikra igen kitérő, bár tagadhatatlanul ö\'letes és szellemes választ adott. Előadásának főérdekessége nem is ezek a kikényszeritett vélemény nyilvánítások voltak, hanem annak bevezető tésze, mely a nő és család vidclmét a becsületes házasságkötés feltételeinek megalapozását s az „egyet-szeretés" elvének s a hűség varázsának viszszaállitá-sát tárgyalta.
Porzsolt Kálmán egy olyan országos szervezetnek létesítését szorgalmazza, mely a családi élet lisztasá-gának leirtó biztosítását célozza. A mi a házasságkötéseknek egyik akadályát. a hiányzó hozományt illeti, erre vonatkozólag helyi társadalmi szövetkezést ajánl oly formában, hogy a tehetősebbek kelengyéiknek egy csekély hányadából készítsék elő szegény sorsú leányoknak hozományát.
„Nem llres frázis, ha hűségről, szerelemről, körös munkáról,otthonról beszélek. A szíven) vérző rongyait tárom Önök elé, kinek sok sze-
relme volt, mindent elveszített s ősz fejjel, de teli szívvel járok üres lelkek között egyedül" — fejezte be szabad előadását. „Mert örökké bolvgó csil\'ag voltam hulló csillagok közölt. Láttam sok brilliánsot és göngyöt, melyek hamar könnycseppekké váltak szép arcokon. De a ki megmandt a közös munka diján s megelégedett azzal, amit ez ad, az gazdaggá lett. A férfiak egy része csak gyönyörre tani\'ja a lányokat,* kik végül is csak sirni tanulnak meg az ilyen férfiaktól. C?ak az a féifi tudja, hogy n i az igazi égő szerelem, kit egy leány szeretett az első szerelmével vagy az a leány, kit egy férfi az utolsó szerelmével szeretett. Ez a két véglet a leány első s a férfi utolsó szerelme, az élet igazi értékgyöngyei. Fájdalom ezek ritkán kerülnek egy foglalatba."
„Sok egymás mellé rakott sínpáron fut az élei, de a vonatok ritkán szaladnak egymás mellett egy irányban. Férfiak és lányok sokszor az egymással szembefutó sínpáron mennek s rövid időre találkoznak néha a gyönyör állomásán, máskor a csalás és-csalódás állomásain, de valamennyi elérkezik a könnyek állomására. Esztelen élvezetek után rohanó férfiak és nők álljatok még, szálljatok le a nyaktörő kéjvonatról s húzódjatok meg a csendes boldogság elrejtett zugában."
„Az igazi boldogság nem a palotában van, hanem a két kis kamrában: a-szív kamráiban. Csak egy kis baj van. A mai fiatalság egy részével nem lehet ilyen tisztességesen
beszélni. 4*1 tartják: azért van a szívnek két kamrája, hogy mind a keltőbe külön-külön beszállásoljanak valakit."
Előadása közben néhány hozzá beérkezett kérdésre felelt Porzsolt. Közülük az érdekesebbeket az alábbiakban közöljük:
Lchct-c okos asszony korlátolt ember felesége?
— Lehet. S ezek néha a legegészségesebb házasságok. Valakinek végre Is legyen esze a házban!
Hordhat-e egy szép nő ékszert ?
— Hordhat, ha — van neki. De ékszerre egyáltalán nincs szükség. Pláne a szép nőnek, mert maga a Icgtzebb ékszer, a csúnya nő pediR nevetségessé válik, ha túlságosan sokat tesz magára.
Bálozhat-e az anya felnőtt leányaival együtt?
— Igen. mint gardc de dame. egy párat táncolhat i», de nem ugy, mint leányának konkurrense a férfiaknak meghódításában.
Melyik a nó legszebb kora?
— Az a kor, mikor szerelmes s mikor anya.
Ki a világtörténelem legnagyobb női
alakja? V_^r,
— Minden asszony, kl sok gyermeket nevel fel.
Sportoljanak-e a nők?
— Csak olyan sportot Űzzenek, mely nőies bájukat nem rontja.
M , jön az Eton-frizura után ?
— A kopaszság.
Van-e külön színésznői erkölcs?
— Erkölcs csak egyféle van. Félbecsülct épen ugy nincs, mint félártatlanság.
Ki az ur a házban ?
— A szeretet I Ahol efölött a kérdés fölött vitáznak, ott már hiba van.
Porzsolt Kálmán előadását a közönség mindvégig érdeklődéssel hallgatta. Egyes kijelentései derültséget keltettek, de az^ró elejétől végig a tiszta erkölcs elveit hirdette az emelvényről.
Előtte és előadása után az Ipartestület dalárdája BQchler Mór karnagy vezetése mellett egy-egy énekszámot adott elő.
A nyomdász-hangverseny
Nagykanizsa, december 3
A nagykanizsai könyvnyomdászok, kiknek legnagyobb része velünk együtt rója a belüket egymás mellé ebben a lapban, hogy reggelre legyen mit olvasnia közönségünknek, folyó hó 8 án, kedden este nagyarányú hangversenyt rendeznek a Polgári Egylet emeleti nagytermében. Amíg ml íróasztalaink mellett hosszú, de keskeny „kutyanyelvek*-re vetjük Írásainkat, hogy az olvasó idejekorán és pontosan értesüljön az egyes eseményekről, addig a szedők katonás sorrendbe állítják szedövasuknak szűk határai között a szedőszekrényekből kivájkált ólombetűket s csak akkor térünk haza nyugovóra, mikor a városban már csak a mi lépteink kopogását továbbítja az utca végére a házak közé leült síri csend.
Nekik egy-egy pihenő vasárnapnak egyhangú szórakozási alkalmainál nem igen futja többre az egész évben. Ez alól az élet alól csak egy nap tesz kivételt, melyen odaállnak a nagy társadalom elé s hangos életjelt adva magukról, hangversenyt rendeznek a közönség szórakozására, élvezetére, gyönyörködtetésére. Ezen a napon levelik magukról munkakabátjukat, hogy ünnepi ruhát öltsenek magukra s mint rendezőkvtevé-kenykedjenek a pódium körül.
A közönség a sajtóval való szoros kapcsolatának adja ujbóP tanújelét akkor, mikor "egyre fokozódó érdeklődéssel fordul é nyomdászoknak közeli hangversenyé felé. Programja hangosabban beszél minden magyarázatnál, épen ezért nem tudjuk azt eléggé olvasóközönségünknek figyelmébe ajánlani.
2A1AI Eöztomr
H25 December 4
A hangverseny mQ újra a kővetkező:
I. Zicglcr: Dalárlnduló. Énekli a nagykanizsai munkásdalárda, vezényli l.chmiann
^TVroíHta Bozzay Margit. elmondja Ofmbecfc 1 eruska.
3. a) Besclmitt: Osszián; b) Demény: Szerenád. Énekli a Budapesti Könyvnyomdászok Dalkörének lérlikara.
4. Uabáoyi A.: Bányaszerencsétlenség. Szavalja Koltai Károly.
5. a) Kacaóh: Álmodj szép álmokat; b) dr. UJJ: Népdalegyveleg (átírás). Énekli a Budapesti Könyvnyomdászok Dalkörének női km.
6. Dalok. Énekli Maray Jenó böstenor.
7. a) Mendelssohn: Bucsu a természet-tói; b) Uncke: Részlet a Lysistrata dmO opcretbál, énekli a Budapesti Könyvnyomdászok Dalkörének vegyeskara.
a Magyar kettős. Énekli és leltl Bozsík Etus és Varga Annus.
0. Egy marék tréfa. Szétszórja: Aranyos Guszti.
10. a) Thomas: Aria a .Mignon* operából; b) Gounod: Aric ta a .Faust* elmü operából. Énekli Bozzay Margit bangver-senyénekcsnó.
II. a) Offenbach: Barcarola a .Uoffmann meaéiból*; b) Veit: A vén bogár. Énekli a Budapesti Könyvnyomdászok Dalkörének
vegveskara
ll a) Zoltal: Peltámadott a tenger Várnai Dr. Ujj: Munkásdal. Énekli a Bu-
dapesti Könyvnyomdászok Dalkörének férfikara. Vezényel és zongorán kísér: dr. Ujj József orsz, karnagy. Konferál: Aranyos Guszti.
„Zengeni fog a magyar szó a Kárpátoktól az Adriáig"
- Levél a megszállott Perlakból -
Nagykanizsa. deeember 3
A lenti sorokat irta kvcle mottó-liul egy lulamural, perlaki magyar. Fülledt lehet az a levegő, szomorúi lehel az az élet, amely .a perlaki magyarság nevében- irt levél sorai közül segítségért kiáll ahhoz a maroknyi magyarsághoz, amelyiktől ha mindent elvettek is, de a magyarságát meghagyták az övének.
A levelet szerkesztőségünknek kaid-lék, de szól mlnd?n, a Murán innen maradt magyarnak. Mégis csak rész-Ideiben adjuk közre, hogy ne kelljen látnia mindenkinek a mélységes keserűség pesszimizmusából született tulerós színeket.
.Tiszteli Szerkeszti Urt Magyar Testvéreink! Hallgassátok meg kétségbeesett kiállásunkat szenvedéseink és sanyargatlatásunk közepette I Halljátok-e, tul a Murán mit fuj a szél ? Muraköz földjén minden szomorú, lehangolt. Könnyes, néma arcok, szenvedés, üldöztetés, mindenfelé. Ami a magyarságra emlékeztetne vissza, semmi sincs meg többé. Elveszeit a szép Muraköz szabadsága és némán kdl tűrni mindent; nincs az sem, kinek clpatuszkodhatnánk, senki sem hallgatja meg itt bajainkat. — ..Azok az átkozott magyarok" vagyunk csupán.
Pedig hiába minden, ml, Muraköz és a Murdntut elszakított magyarjai, mégis szivünkben kordjuk a .piros hajnal, fehér álom, zöld remény" hitét s utolsó csepp vérig együtt érzünk a megcsonkított magyar hazával. Gyermekei vagyunk az édes magyar at.yaföldnek és nincs hatalom, Trianon sein, amely ezt az érzésünket ki tudná szakilani telkeinkből. Becsukhatnak, kiutasíthatnak, meghurcolhatnak bennünket, mi mégis kitartunk a sokat szznvcdett, minden oldalról megtépett magyar hazt mellett és legszentebb imádságunk: Hiszek e^y Licitben, hiszek egy [hazában
Hiszek Magyatontzág fcllámadásában.
Reméljük, hogy s.cnvedésünk nem tart örökké, jobbra fordul a sorsunk s Ismét egyek lehetünk valamenyien.
Nem tudjuk, hogy ezek a sorok napvilágot lálnak-e a magyar hazá ban. De vigyázzanak, résen legyC\'
gytnik magyar testvéreink, ha pirkadni látják a magyar ég alját! Lo-carnó nekünk is meghozza a reménység csillagál.
z( Népszövetség ülésezik, de érdekünkben nem jár el kellő eréllyel, sérelmeinket nem orvosolja. Mikor veszik észre Schwelzban elnvomalá-snnkal ? Vagy nir.es, ki a Népszövetség előtt szót emeljen ériünk! Hol van Apponyi, hol vannak többi nagyjaink?
Magyar testvérek! Fogadjátok ha-zalias üdvözletünket. És vigyázzatok I A perlaki magyarság nevében:
Egy a sok ezer közül."
Utóhang az ipartestületi vitaesthez
Nagykanizsa, lUce-nber 3 A jogalkotók s a jogalkalmazók köre fogalmilag élesen fcü\'önbözlk egymástól. A Jogalkoló ptrancsol, a jogalkalmazó engedelmeskedik. Amíg a törvény fcnnsll, a jogalkalmazó csak akként cselekedhetik, amint azt a Jogsztbily parancsolja, me:t a jog lényeges ttlkatcleme az erő, a halalom. A jogbiztonság legelemibb alapja a törvény hatalmának klzátőIagossAga, tehát a Jog alkalmazásánál kitárt dolog az egyéni önkény s iity kizárt dolog a szociális szempontból figyelembe veendő méltányossági tekintet is. Szóba jöhet ez a törvény alkotásánál vagy a már megállapított bűnösség megtorlásának a mérvénél, de ilt is csak azért, meit a lötvér.y ugy rendeli.
A lefolytatott vita anyagának a/i része ezzel önként elesik, mert a fellelt kérdés az, hogy „buntelhcló-c az, aki ette jfg.isuhulan egyénnel ipari munkál végeztel?"
Ez a kérdés tehát annyit Jelent, hogy van-e a bünlelö törvénykönyvünknek akárkülönös részében, akár általános taniibjn, olyan rendelkezés, amelynek \'ényálladékát az emiilelt munkáltató magatartása klmc rilené? A bUntctőtörvénykönyvek legelső szakasza az, hogy csak azon cselekmény képez bün ctendó cselekményt, melyei a jogalkotó annak nyilvánít. Az ipartörvény vonatkozó rendelkezése pedig azt mondja, hogy meg kell bonlelni azt, aki ipart jo-gosulailanul üz, tehát -nunkállalóról szó sincs s így a törvény különös rendelkezései alapján meg sem büntethető.
Maradna bálra még az a kérdés, hogy vájjon nincs-e a lorvénykönyv általános lanaiban olyan fogalom, amelynek alka\'mazása a nevezett munkállató megbüntetését vonná maga ulán. Szóba jöhet itt a részcsségi alakok közül a felbujtó és a társ-lettes.
szándékosan teábir. Ha én a ruhámat egy jogosulatlanul ipartüzö egyénnel akarom megcsináltatni saz arra nem vállalkozik, szóval nem hallandó a kihágást elkövetni, akkor én egy másik szabóhoz nugyek.d:nem fogom elővenni minden éketstólá-somat, rcábiró, rcábeszélő-képcssé-g.-met, hogy nt ken) dolgozzék, amikor én a kellő ellenszolgáltatás fe lében akarok szolgáltatni. Az ipa\' 1 kihágások terén az érdekek, az elő nyös föllételek annyira doinlnálók, hogy el lehel mondani, miszerint a gyakorlati éleiben sohasem keiül sor a felbu jtás lényegét képező rcábirásra s ha esetleg sor kerülne, az akkor sem egy kis ipari kihágás elkövelte-lése végett törlénnké.
Társlet\'es az, akivel a cselekmény együ I kövtllcllk cl. Tettesiárs-c a munkáltató? Az ipartörvény szertnl a kih\'gás lényálladéka a Jogosulatlan iparűzés. Igaz, hogy ennek az iparűzésnek vagyis a kihágás e.kö-vetésénik előleltétele a tnurkiadas, a munkáltatás, de ez nem kihágás, mert akkor kihágás volna a munkáltatás felajánlása is függetlenül áltól, hogy valaki elfogadta és teljesítette is volna. Ha a munkáltatót lárstel-lesség címén el kellene ítélni, akkor el kelhne il.lni azl az emberi is, akii kiraboltak, mert azzal, hogy 6 rendelkezel! olyan vag.onláiggyal, amit cl lehel és zmlt érdemes elrabolni, megadta az előfeltételét a rab\'ás elkövetése leh .\'tőségének.
Nem volna okos gondolat abból a célból, hogy a gyilkosság elkövetésének a lehetősége kiküszöbölte*-sék^. az egész emberiséget kiirtani, hog} ne legyen, ki gyilkoljon és ne legyen, kii meggyilkoljanak.
A Jogosulatlan iparűzés kihágásának elkövetésében nem tettestárs a munkállató akkor sem, ha olyan munkálat elvégzését bizza arra a jogosulatlan egyénre, amely munkálat kivitele az elet- és vagyonbiilonsá-gol sértheti, illetve veszélyeztetheti. Ha egy toronyépítést arra jogosulatlan egyénre bizok és az állványok ösazt dőlnek, sok ember odaveszili az éleiét, katasztrófa következik be, akkor komikus volna, ha engem egy iparkihágás elkövetésében társtelles-ség címén bűntctóparancsilag 20 000 kotonára elítélnének.
Hogy a katasztrófa előidézésében én a vállalkozó gondtalan kiválasztásával mennyiben vagyok részes, az már nem az ipari kihágás kérdése. Egyszóval munkáltatói a törvény különös rendelkezése alapján nem, mint társleltest pedig sohasem lehet büntetni, a felbujtís pedig az ipari kihágások terén oly ritka, hogy el lehet mondani, miszerint a munkáltatót, mini felbujtót sem lehet soha megbüntetni, legalább tötvényeink mostani rendelkezései szerint. Korposs Ádám
NAPI HÍREK
napirerd
December péntek
Római katolikus: Borbála vt. Protestáns: Borbála- Izraelita: Klsilev hó 18.
Nap kel resttel 7 óra 30 perekor, nyuglrik délután 4 óra 10 perckor.
Mozi. Uránia Édesanyám, himnusz az anyai notetetról. Vitte: A borzalmak vonalai, ameiikai izirtéoet. Előadások: Uránia 5, 7, 9: Vili. 7 és 9 órakor.
Felbujtó az, aki mást v litnely büntetendő cstlckm\'nv elkövetésére
•C3V£XSUEC3VEX3VEX3VSX3VEaCöVÖC5VSX3VZX3v©£3VSXBVSX3\\ZO#
| EHRENSTEIN KÁROLY és TÁRSA I
" FÓUT 11 URI ÉS NŐI DIVATÁRUHÁZA TEL. 221
| Mélyen leszállított karácsonyi árakl csikoS! colS. "6"Ht"
KULTURE3TÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
ssssa^r?^
DMÍmtHf 4. A K.f.««t\'"T WWkoo/ kjiiefconyl vHIrJá * Pol«ltl Egy!" Ürmeiben.
De<*«t>«r K Váiith. I\'. lh«<xJ0ílth ol.bino. ri"»l uljirót . Ktm.Uny Ottho.Vin dtl.
UllSD<c<Bb*r i. A uoktaüul u»tto»tUtck
,M\' ol«»b«r S-ia . »• kU.MjonvtJ rulojeireJ Qnnrc4\'.Y« •» Urániában a kormányt B«vn»pj« al-kalmiból ilflelólt II ófikw
D«c*mb«r 7. A Mov. U««»MtfKut4 «*««"»\'. u UrlaUbtn (itt 7 (Cbolnoky J«o4 ói.:
HtHit usoleiarvlV _ ,
D«<»txí Nrc«4í.«ok « Pi-
silt J?rv»«« diMttfinilwn *»»• >« . .. . u
Dccentb. r 8. A MifYifo««iiiíí M«*inlUjlvl»«. tók (V.potl|l«k tíiKteivál OMf.kStNt
leloWtvó dtlutinj. (1\'lkW, Emll:K6«- í.iMtIoUMt. viKJfik) • Kupont klvíhá. Stelláin htlylUjíb«o
D» WTU Mht^ts.
H Ma.
vímÍU K0/ ..Mk.rlo.k .ilmfoctlku. bi»£vtrteBy« t PolclM KKylrltwB c«l« Ml 0
* "dS1K\',\'|7UaZ.|»ZI lii.zSírXai.. (Itt- 0»ía. B.U: Ud...l «.l r(«l r.liois« tolto^VjUUJt MfJ» [>.««.«\' ZZ- v.,ts. f. rs^rttt.
ut|lr« . Snflt r«.oz r«ad «L ISjí^vuSSluI^S ■ P1.WJU, au-u. lu s
ííiltDé«»b«r » A K.ittóltku. Irt.-
K\'S\'ltaSJi\'WKvSw -
SíiMutatuan |W1» zrji.ttKo <•\'• Í
— Nagykanizsa multhavl egész-ségOgy*. A ll8ztiorvosí jelentés szerint az elmúlt hónap időjárási viszonyai elég kedvezőek lévén, az egészségi állapot felnőtteknél kedvező, gyermekeknél elég kedvező volt. Halálozás aránylag kevés volt. Felnőtteknél főként a légzósiervek hurutos bántalmal és rheumás bántalmak, gyermekeknél Is légzőszervek hurutos és lobos megbetegedései íordul-takelő Fertőző betegségek: vörheny 9, hökhurut 1, dlHeritisz 6, vérhas 2, tilusz 2, kanyaró 1, összesen 21 esetben fordultak elő. A halálozások száma 22 voll, a halál oka 3 esetben agy szélhűdés, 6 esetben tüdőbetegségek, 5 esetben aggkori végelgyengülés volt. Halvaszülelés 6 volt. Külső rendőri hullaszemlél tattollak Kovács Margit ápolónő agyvérzés folytán beállt hirtelen halála, Meitz Oyula mozdonyvezető öngyilkossága és dr. Darány Árpid ny. törzsorvos agyszélhüdés folylán beállóit hirleltn halála alkalmával. Boncolás 3 esetben volt.
— Előadás Rómáról Klskanl-zsán. November 29-én P. Bakoss Ágoston lelkész nagyszámú közönaég előli ismertette a római zarándok utjának egy részét. Nagy készültséggel beszélt Velencéről, Firenzéről és Assisitől. Szólt a Jelenlegi olasz állapotokról, ismertette a magyar-olasz barátságot. Az clöidást nagy érdeklődéssel li.l\'gatta végig az összegyűlt közönség. Megmutatta a lent emli-tetl városok albumjait. Az előadást Horváth József tanuló szavalala előzte meg, aki Majlhényi Flóra .Ml a haza" cimü költeményét mondta el.
— Országoavásárok decemberben. Nagykar Izsán december 7 én országos állat és kirakó vásár lesz. Ugyanezen a napon Lentiben, Sze-petken. december 9-én Zalabéren és Barcson lesz országosvásár.
iims b«tmbw 4
ITALAI KOELONY
Nagy karácsonyi vásár
mályen leszállított árakkal
megkezdödöit
Kisfalud! és Krausz
divatnagyáruházában
az „Arany Kakas"-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
Telefon 3-74.
Óriási választék !
Szép és jó áruk!
Figyelemreméltó á r a i n ki
DiiplasÉs pepita«! IIM flpplrtssatoi szövet 3210 DupMes lüiottu szövet 22.5na leiöisz Mlok ...
Iliik......Ii
Bőrerős am\'t&ek... Pia kaiavM..
*/Á*#/v_ Dr. Szántó István hangversenye. E hó 9-én, szerdán cs:e tartja meg hangversenyét dr. Szántó István operaénekes a Kaszinó emeleti termében. A mtlvész most tért haza a Irancia Saarvidékröl, ahol a saar-btüekeni opera énekművésze volt. Scheídemanteltől, a világhitü drezdai mestertől nyerte kiképeztetésél; főleg klasszikus operák nagyobb szerepeit fogja énekelni. A fiatal énekest egyébként családi kötelékek fűzik Nagykanizsához. A hangversenyre szóló jegyek nagy része már elő/ételben elfogyott, korlátolt számban kaphatók még Szerb Emó üzletében.
J«« rr
ovo
Szombaton Mlkulás-teaestély a Centrálban.
— A Kazinczy-utcai sorompó környékének világítása. A nagykanizsai rendőrkapitányság a mult hónapban álirt a Délivasut vezetőségéhez a Kazinczy utcai sorompótól az állomás-épületig terjedő útszakasz megfelelő világítása érdekében. Ebben az ügyben kedden délután egy vegyes bizottság szállt ki a helyszínre, mely megállapilotta a jelenlegi világítás megjavításának fellétlen szükségességét. Megállapították, hogy a villanylámpák jelenlegi elhelyezése meg nem felelő s ezért a lámpáknak az útvonal fölé középre való elhelyezését találták kívánatosnak. Szükségesnek találták a világítást gátló egykét fának kivágását s a többi fáknak mintegy 3 méter magasságig való lomblalsnilását. A bizottság megállapodása értelmében a Délivasul, melynek képviseletébea kiküldöttje részéről a legmesszebbmenő előzékenység volt tapasztalható, a leszögezett kívánságok mielőbbi teljesítése iránt intézkedni log.
— A Délivasut bevezetése Keszthelyre. A Balalonszenlgyörgy-keszthelyi vonal és a Hévízig létesítendő vonalnak a Délivasut kezelésébe való vétele ügyében Reischl Richárd ncmzc\'gyülésl képviselő eljárt a DV. igazgatósággal együtt a minisztériumban, ahol megbízták a képviselőt az előkészítő munkálatok megtételével.
karácsonyi és újévi
aiándíknak legalkalmasabbak: óra, ékazer, ezüat cigaretta tárca, brll-lláns-áru, dísztárgyak, evóeizközök Tartóa, maradandó emlék! Mélyen leszállított karácsonyi árak! Szolid, lelkiismeretes Uazolgila
ZSOLDOS GYULA *« <>,,. (,_ Caena«ry-ul Z. «x.
■ A slnautóbusz menctdljked-vezinénycl.December I5-1Ö1 a Nagy-kanizsa-zalaszentiváni sinautóbuszon a nienetdijkedvczményre jogosító és arcképesigazolványokalapján 50\';Vos nienetdijmérséklésl léptetnek igénybe. A DV. lépéseket teli, hogy a Zalaegerszeg—zalaszenliváni vonalon a Máv. ugyanilycu mérséklést léptessen éleibe.
> Esténként Jazz-Band saxo-ihonnal az Arany Szarvas kávélázban.
—; Vakok segélyezése. A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület karácsonyi gyűjtésre kérlc fel Nagykanizsa város tanácsát. Kérte ezenkívül az \' egyesület, hogy a város különféle munkákat a vakok intézete műhelyében rendeljen meg.
- NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
— Az izr. hitközség segély-kérelme. A nagykanizsai izraelita hilközség iskolaíennlartási segélye felemeléséi kéri a várostól.
MI az a táncroulette ? I Mindenki megtudhatja 5 én a Cenlrál Mikulásteáján I
— Rabbi-választás. Eisenberger Géza tapolcai főrabbit a gödöllői kerület óriási szótöbbséggel főrabbijává választolta.
— Főldbirtokrendczési tárgyalások. Az Országos Földbirlokrcn-dező Bíróság III. tanácsa december 11-én tárgyalja Kálocfa, Kozmadombja és Cup alsólendvai járásbeli községek földoirtokrendezési ügyét.
— Nagykanizsai vendéglős pályázik a keszthelyi szállodákra. Az első, eredménytelen pilyázalhir-detés után, a második pályázat alkalmával Kelemen Károly nagykanizsai Polgári ügylet vendéglőse pályázta meg /£ keszthelyi balatonparti szállódjk bérletét. A bérletet 10-12 évre kéri progresszív bér-alapon: ewBOOO pengóért évenle. Keszthely város vezetősége megkezdte a tárgyalásokat Kelemen Károllyal.
— Városi állások betöltése Kaposvárott. Kaposvár szerdai rendkívüli közgyűlésén megejielték a részleges tisztújítást. Egy küllanácsost, kél tb. árvaszéki ülnököt és egy vá-rosgajd It választoltak..
= Esténként Jazz-Band saxo-plionnal az Arany Szarvas kávéházban.
— Felrobbant puskaporos láda. Szerdán déli 12 órakor Kaposváron Mihalicsko Károly puskamüves műhelyében egy 50 kilogrammos puskaporosláda rossz csomagolás következtében felrobbant és az épületet összcrombolta. A gazdái, segédjét és egy ismeretlen féifit súlyos égési sebekkel kórházba szállították. A tűzoltóság és rendőrség nyomban kivonult és a közbiztonságot helyreállította.
— Egy zalai család kálváriája.
Balogh József zalanémetfalui lakosa tavasszal hirtelen meghall. A gyászesel után pár napra legkisebbik fiát veszett macska harapta meg, hogy a Pasteur-intézetbe kellett szállítani. Csépléskor meg a nagyobbik fiu, Balogh János a cséplőgép dobjába esett s ugy összeroncsolta, hogy amputálni kellett a lábát. Most a napokban pedig a liatal gazda Balogh Gábor felakasztotta ni3gál, senki sem ludji, miérl. Felesége, 6 hónapos kis fia siratja.
— Újdonság. Törhetetlen acél-üveg Thermosok érkeztek utasoknak, vadászoknak, iskolás gyermekeknek nélkülözhetetlen, Szabó Antal spjrt-Ötletében.
Cassanova
— Hősi emlékmű leleplezés. A
2300 lakosú somogymegyei Tarany község 77 hősi halottjainak monumentális emlékoszlopot állíttatott, melyet meghaló ünnepség keretében leplezlek le.
— Mikulás estély a Centrálban I
Az Idei évad legkedélycsebb eslélyét rendezi meg a Cenlrál és az NTE teniszszakosztálya együttesen, december 5 én esti fél 10 órai kezdettel reggel 4 óráig. Az cslélyen sok mulalságosnál-mulalságosabb mókák lesznek, amilyen! még Kanizsa közönsége nem látott. Lesz táncroulette, .Kanizsa legnagyobb örd0gének"meg-választása, táncverseny „Nagykanizsa láncbajuoka" címéért. Legmulatságosabb a táncroulette lesz, hogy mi az, azt el nem átulhaljuk, annyit azonban mégis, hogy kedélyesebb játékban eddig senkinek része még nem volt._
El no mulaaua mafjUklttUni
STEINER ÉS EPPUIGEB
rílös és divatáru klratuJál
ERZSÉBET-TÉR 3. SZÁI
(r..l pottkral lunb..),
amely egymaga többet beszél, mint a sokat hirdetett olcsó áiak I am
A nagykanizsai meteorológiai mog-tlgyeló jelentése: Csütörtökön ihimirstk-tet: reggel 7 órakor ~&2, délután 1 órakor -0.2, este 9 órakor —1.9.
SÜUrány: Reggel ENy, délben DNy, este ENy.
Napiesapadikmennytsige: —.Reggel köd.
Felhőzet: Reggel tiszta, délben léiig borult, ^te borult.
A Me^orológlal Intézet jelentési szerint hideg idő várható, gyenge havazás nincs kizárva.
— Az uj vásártér hídmérlegei.
A nagykanizsai uj vásártér két hídmérlegét 518/* millió koronáért szállította a Magyar Mérleg és Gépgyár RL Budapeslről. A hélfói országos-vásárkor már az uj vásártéren tartják meg az állatvásárt.
Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházban.
= Elveszett üzletem elől egy Játékkocsi. Nyomra vezetőt jutalomban részesítem, Kaufmann Károly.
— Schwarcz Dezső cégnél urt és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
= Friss lött mezei nyúl bór nélkül 45.000 kororonáért Szabó Antal üzletében.
= Ezüst dísztárgyakat is Vé-kisyntl, evőeszközöket is Vékásy-nál, ékszereket Is Vékásy-náL órákat is Vékásy-nH, látszereket is Vékisy-nál vásirolhatlegjutányosabban. (Vá-roshá.z-palota.)
—. Schwarcz Dezsé harisnyái a legjobbak.
Londonban
Idegenforgalom
December 3-án Nagykanizsára érkeztek:
A Központ szállóba t
László Ignác malom igazgató Csurgó, Lelcht Upót kereskedő Péca, Szznazsenlu AHona őrnagy Szombathely, üjycr Jenó Igazgató Budapest, Scharer Vilmos cégjegyző Barcs, Cohn Lipót lakercskedő Budapest, dr. junker Elek ügyvéd Csurgó, Bemovics Imre utazó Sashalom, Bozsik István könyvnyomdász Budapest, Szikla! Pál utazó Szombathely. Sonnenaeheln Már tisztviselő Budapest, Szarkásy László hercegi erdőmester Lendvaujtalu, Rolter Gyula autógarage tulajdonos Szombathely, Kohn Mór, Nádas Ignác, LelkovItsOyula, Kardos ■Mihály, Gotllieb Ottó, Fűin Arain, Ember)\' Kázmér, Ondt Viktor, Welssberg Mór, Brun Lajos, Erdős Sándor, Faragó Mihály, Barcksbaum Jenó utazók Budapest.
*öi hímzett ing . ■> fehér kötény » íjIott kötény .
30.000 40.000 65.000
Nem reklám, hanem valóság, hogy
Férfi köper alsónadrág 63.000 I „ szinus zephir ing 120.0001 ____„ fehér ing . . . . IIO.OQO|
Talofon 167. aaám.
KAUFMANN MANÓhAL, a „SZEBECSENHEZ" van a legolcsóbb bevásárlási forrás|
Rendkívüli alkalmi árak!
ZALAI KOíLOHT
1926 December 4
AZ OLVASÓHOZ!
Kinek ml a kívánsága a „Zalai K5zl0ny"-re vonatkozólag?
A „Zalai Közlöny" szerkesztősége súlyt helyervén arra, hogy olvasó-közönségének igényeit mennél teljesebben kielégítse, felkéri a lap minden olvasóját, hogy a lap tartalmát illető észrevételeit és esetleges kívánalmait lehetőleg teljes névvel ellátott levélben, esetleg névtelenül, de mindenesetre Írásban december hó 6-álg a szerkesztőséggel közölni szíveskednék, megjegyezvén, hogy a beérkezett levelekben kifejezett kívánságokat és észrevételeket lapunknak december elején megjelenő egyik számában összegezni s az érdekesebb levelek iartalmát részletesen is Ismertetni óhajtjuk.
Mondanunk is felesleges, hogy a közönség részérő! megnyilvánuló kívánságokat a lehetőségig szem elölt tartant óhajtjuk.
A .Zalai Közlöny\'
szerkesztősége
Megkezdődött
a nagy
Karácsonyi
vasar
BARTA MIKSA
elsőrangú
divatáruházában
Csengeryut sarok. Telefon: 323. Telefon: 323. -•>ea«osAo-
Különösen felhívom a t. vevőközönség becses figyelmét az alanli mélye:, leszállított árakra:
Leányka kabátok.. Mol Hói kabátok i selyei
Azonkívül az összes férfi és női ruha-és kabátkelmék, kész nöl ruhák, pongyolák és fehérnemüek, szőrmék
és szőnyegek mélyen leszállított
!f6Sg mm
karácsonyi Árban.
Elismert pontos és szolid
kiszolgálás. Áruim megbízhatóságáért kezességet vállalok.
MOZI
Uránia pénleken 5, 7 és 9 órakor: Édesanyám, himnusz az anyai szeretetről 8 fejezetben, főszerepben MSry Carr. Továbbá Cassanova Londonban reklám filmje lesz bemutatva.
Világ csak pénleken 7—9 órakor: A borzalmak vonala, amerikai történet 7 felvonásban. A legszenzációsabb bravúrok egy elszabadult sza-lonkocsln. Színes éjszakai felvitelek.
közgazdaság
TŐZSDE
Az értéktőzsdén az elóző napok irányzata ma folytatódott. Danubius és a kulisz értékek nyitáskor intervcncirts és véleményei vásárlások következtében szilárdan indultak és mivel a konlremin ma is fedezési vásárlásokat eszközölt, az irányzat mindvégig szilárd maradt. Az emlitelt értékek átlag 2—4°o-os árnyereségre tettek szert. A kcdvcjó hangulat a piac többi területére is átterjedt és zárlatig 1—20 o-os áremelkedések állottak be. A fix kamatozású papirok piacán ma csendes volt az üzlet, egyedül népszövetségi és kényszer-kölcsön tendáltak szilárdan.
Zürichi tárlat Páita 197500. London 3513-00, Newyori 51800, BrBtsel 2"4900. Milano 2090 00, Holland 78J70 8<rlln 12250, Wien 73*14, JofU 377 50 Pfág« 1536 50. Btfdapesl 72-60, Vuiö 5000, Buksiéit 234 03. Bdgrid ?19C0,
A budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
A»tol l««t IWJU J44JU.
Ii\'.OJIU
OIUI IMM:M Ociui >i(c»mx
friMÍa h. 2-\'2»27M XotUM Irt. MW-\'JtlK
mm
Un
Oia Ux. í»«d Ir.
K
s:c-»it
MH-2tV.
tlWl-»7i21 KOK I0t»\' I77AS \'7 (6
inat i rnj aö»ü<<
kWUttlM
Beclls SSJuímI ■ t4u.ri
Ou\'.o
lextom
KO*M
wn *»JK> tm-\'-.u i»?l l\'CO MJfO \'IS-JO t/a m\\ I7m I77M 14171 14MI >tf ni MMI9 MCS 217t \'IJM "\'415 3719 1731 1110III MCIII *K4I 1*137 1004 <0017 1X733 \'1771
Api*óhlrd«té«*k
Km apr6Mrd«M« dlH 10 uMf WŰCI K. A »
atod.i Y>sUK>bb k*ab« itló .,ó Ut .i6nak ..l»n-
UUt Mludta tovIbbiMÓ <5IU «»K / .h,rí?ím dll .Idra fli.Wedd i i lociilrjl »d4 bonintnUlUtü
Autógummlk na<jy raktára
Welser Oépgyár, Sugir^it 16._____
Pónxkölc»őnt bekebelezéire minden fcizegben a legetónvöiebben é» Irggvor-Mbban folyóslttat Acxól lo"Ac pénz-kölcíőnközvetltö Irodája NaevVanlwán, Főút 3 sz. alatt. Kényaxerkölcsön kötvényeket veszek.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Kftoyv kurMkadAa RT Va«rvkünlra*
Mikulás éskarácsonyi
ajándékok
feltűnően szépek és olcsók a
Cukorka Királynál.
Szerencsi és Maul csokoládé
nagyon olcsón kapható.
HEFFER GYULA
Kazincxy-utca 8. szám.
Miltényi-cipöt vegyen 1
Veszek állandóan meglepő miRis áron mindenfajta vadbőröket, u. m nyúl. róka. fcörény, nyert. vidra slb Berényl Aladftr Deik-tér 4. és Bajza-utca t. 3633
Egy liter elsőrendű
UJBOR
6000 korona
BRUNCSICS JÓZSEF
Vak, foltos tUki-Sk ii|t» tokioiését vállalja Stern Üveges. Vuull utca 17/19.
Űxletbcrend«xés cUdó Cim a kiadóban. 3S02
Háló- £b konyhabnrnndexdftok
luUnyoi áron eladók. — Síekeres Dezső. EOtvOs-tér. 1509
Erdőst Állást keres Blu Ferenc erdéí. Attlla-li. 18. 3785
Cselédúav Hókkal, HaiteiUda (hont. bár), spelzsaekríny eladó. Clm a kiadóban.
Tolnai Világlapja ajindíkal megle-ktnthetók Oírdoanll. Ktiiluy-ulea 30. 3833 Bejárónőt íelveiz Pollik Vüinní Hunyadl-u. 2. 3834
Egy nagyon tzíp oobntlnkóp Jutinyo-an eladó C$engery-iit -13 3832
Egy borbótyaegód azonnali beléptire kivétetik. Cim a kiadóban. 3S36
TerméaytőzAde Buil Uaaav. 76 kj-oi 385.000- 5930*1 n »«oa 590 000-395 030. 78 kj-oi 391.5ŰO—597.SCO. eíytb dunántall h peal-vtdéld 76 kg.<« 377.500—382 500, 77 ks.o, 383 Ó00-Ó87 590, 78 kit-oa 380.000-ic0.0<» 79 kg-oi 337 500- 592 500. íoz. 257.590-262 503. UkjuniDvátp. 230.000 - 240000 i^rirpa 285>300—310000, ub 2<i0X) . 260 000, tengeri 187.500-iso.ooo. repee 590.000-600.000, kolea 195.000 - 2(5.003 korpi 162 500-167 590.
Sertésváair
Felhalta, 45C0, melyből tUdalltnul vlui. atradl 2100 drb. Ellóiendl 19.500 - 20.0.0 uedelt 17000-17^00. aiedell kmíp 16 030 -16510, kónnytl 13.000-15.000. elaóiendt ■kei 18000-18.500, máaodrendu 15 000 ■ 17.000, angol aaldó 17.000 - 20.000. izalonn.
nagyban 21.000--.—. talr 26 500 --.-,
lehúzott hua 21.000 - 22.000, asalonnif lel rertta 20JOO-22 000. Irányzat lanyha.
Krampuszok
Karácsonyfadíszek
sxép és olejé
karácsonyi ajándékok
nagy raktára
Fischel Fülöp Fiai
papírárut, Aliban
NAGYKANIZSÁN.
Mindennemű gőzolt és gőzőletlen
körte, cseresznye, kőris, jávor, juhar és tölgy
anyag, valamint elsőrendű (ölgy és bükk parketta, tölgykertláb, úgyszintén a világhírű valódi „Eternlf-palát minden méret és mennyiségben napiáron alul kaphat
Eppinger I. és Fia
deszka, ípllletía, és építkezési anyag raktárában jj;2
deAk-tér 5. szAm alatt.
Művészies kivitelű
ebédlők, hálöít és konyhaberendezések
a legmodernebb kivitelben, állandóan kaphatók
PIEDL GYULA
múasztalosnál j;u
VÁRUT 3. SZÁM
Megnyílott
a
Sormási Hengermalom Rt.
nagykanizsai lisxlüzlele
Király-utca 14. sz. alatt,
ahol I Telefoni a legjobb | 389 I minőségű
lisztek és egyéb őrlemények
olcsóbban kaphatók, mint bárhol!
Az (lz)et vezetésével Rechnltzer Mór urat bíztuk meg. »ui
Telefon
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a kővetkezők:
Hm, MU. *=«
uLáetl «•
OLM.k«k J!
Outi Kit 1IJ
t,a*,rr*<t »a
nuutiit. ni
Hmu II Kot*. iiL |. »
lay»\'b« 30
M.-CMH I»
r«s»i»i 3
K«. IOUI H>nuKi«i< KOip. W.il>f J Vi\'Otf Ua* »Urw
k u t*. t:
KarMk. »
BUlMlMk M
Mt. IP. *
Upówlrotl
rwwi K6Slnt«l T«k
wui tih. ri
KokUr l»
Hutl IK< H. »UL
tUsr-riMtU
Utt-H. Cooco<4U Mk fett ital BsdtpMÜ MiefirU
iliuta é VimtAo* tláta/ f.\'V. ..Is
rer&kf-.«ala>. r, riniklt
■>ull
B«x«ltü I
SuaMr
CtmH \'
Sfiixtn
KeM
Kíb Odil
ftuctt
MIROMII I
Alt.\'l: ,:-»\'i6r. t
N*cjkit«sjl 8
UríklB}! 1
N/oodát
ItkíMcsa
Firiicil *y.
fttekUo
OlAktu
PftUl
Unl
Supkibiua \'jfUtnum
VUBllM
liiil itt. Xiküit
OaitJ. 0»PIJ ftijrei
OlOA-Ui*. )
04M vm. i
Holktrr Mki« Linx
Hi|iu icii fttlga («■ Uap. Min.*
Vijuagjái Hinu
ÍOAUUIU
IrkUrk *
■DM- la Oillaaaa KMaMayal
Ufaaac
Saai.U U OU
KKSS*
Wila
AtU.UU
Uvaata
KOamH r*teaí WHrw.l
CcVcxl?.! (honta maia. cbk.
CalMM Űitllwl Mip&kl Tc*»|i kM ItolkarMk.
HMO* f*ti
Hr *$ M«a«
Can. -Rfeivtepfe 110 ÓKk.ladt ül
iaii«ttt Rcjal-silW
Itt—itjar -
b<aa "
L&aUuaaL -
t.Vta-. II
Taatu
HU
OoUkarka* Katim
flMllMf ~
iaörft-WU
VeorlM\'
ÜK\'" «
Haac. «»Uiof« Jf
Dotoxl
OMMri \'
latnrula
StMo«
Biidl Bóal
•naadi *
OjM
Conrla Dia PtpMpu

Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizján. (Nyomdavwtt: OkuTxck Károly).
85. évfolyam, 276. szám Nagykanizsa, 1925 december 5, szombat Ara 1800 k<
POLITIKAI NAPILAP
_ H kUÍÍÜYjUl r6.il i T<WM 73, qtak 117. uta
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
ntatüM fasi kJ bta to.oot
Híímu Un-------90.000
HADIKÖLCSÖN - VA LO RIZÁCIÓ
Irts: Dr. ZAL.4N ELEMÉR
Mivel a valorizációs törvényjavaslat, a hadikölcsön valorizálását Ismét az érdeklődés előterébe tolta, feltétlenül szükséges ezen mindnyájunkat érdeklő és az utolsó 10 év egyik legkomolyabb és sajnos egyik legszomorúbb problémáját megvitatni, annál is inkább, mivel a törvényjavaslat ezen véresen komoly kérdést csupán en passant érinti és teljesen meg nem felelő megoldást Indítványoz.
Ném óhajtok rámutatni arra, hogy a nagyközönség a hadl-kölcsönjegyzés folytán milyen horribilis veszteséget szenvedett, mert hiszen ezt mindnyájan tudjuk és nem akarom hangsúlyozni azt, hogy épen azok vesztettek legtöbbet, akik az államnak legkorábban nyújtottak segédkezet, mig azok, akik a hadikölcsönt nem tőkebefektetésnek, szóval nem állandó hitelnyújtásnak, hanem spekulációnak tekintették, aránylag kisebb mértékben károsodtak.
Ezen tépyt Gustav Cassel stockholmi egyetemi tanár körvonalazta élesen a német valorizációs törvény interpretálása alkalmával és rámutatott arrj, hogy nem annyira a jegyzés időpontja döntő fontosságú, hanem inkább a jegyző Intenciója, azaz hogy spekulatív, vagy pedig tőkebefektetési jegyzésről volt-e szó. Ezért tehát, ha egy valorizációs skálát akarnánk felállítani, ezen skálának fenli 2 kategória alapján két ágra kellene szakadnia, azaz minden emissziós évre egy külön kul-csót kellene kotislruálnl mindkét kategória számára, a korona elértéktelenedésének megfelelően Ezen feloszláson belül — tisztán emberi szempontból vezérelve két kategóriába kellene osztani a jegyzőket és pedig az egyik kategóriába az árvákat, nyugdíjasokat stb., a másikba a „kenyérkeresőkel." Ha egy Ilyen sémát állítanánk fel, a valorizáció lehetőleg Igazságos keresztülvitele céljából, akkor kissé enyhíteni lehetne az égő sebeket.
De vájjon honnan vegye az állam ezen tranzakció keresztül-
viteléhez szükséges pénzt? Nagyon egyszerű a dolog. Hozzávetőleges számilás alapján az árvák stb. hadikölcsönel körülbelül kétmilliárdot lesznek kl. Ezen kategóriát mondjuk 5 százalékkal kellene valorizálni, anti 100 millió tőke ulán évi 5 millió aranykorona kamatfizetést jelentene. Ezen kategórián kivül van circa 3 milliárd hadikölcsön a „kenyérkeresők" láborában. Hangsúlyozom, hogy csak hozzá vetőleges számokkal operálok, mely három milliárdot — mondjuk — sémánk alapján átlag 2 százalékkal valorizálnánk. Ez hatvan millió tőkét, illetőleg 3 millió aranykorona évi állami megterhelést jelent.
Kérdezhetné valaki: vájjon, honnan vegye az állam ezen évi circa 8 millió aranykorona többletei ? Nos, az évi circa egymilliárdos budgelszükséglet melleit ezen circa 8 millió aranykorona nem jeleni túlságosan nagy megterhelést. De véleményem szerint van egy megoldás, melynek alípján az állani a köz megkárosítás j nélkül áihlrithat-ná ezen többletet. A gondolatmenetem az, hogy egyszerűen szembesíteni kellene az infláció nyerteseit az infláció veszteseivel oly módon, hogy az infláció éveiben részben vagy teljesen elértéktelenedett pénzben visszafizetett jelzálogai tozások egy részéi telekkönyviieg visszake-beieznók és ezen most már állami jelzálogkövetelések kamat-hozamából fedezni lehelne a hadikölcsön szelvényszükségletét
Számoljunk csak kissé. Békében a mai Magyarország circa egymilliárd jelzálogtartazással volt megterhelve. Tegyük fel, hogy egy átlagos 20 százalékos visszakebelezési kulcsot alkalmazunk, ami egy circa 200 milliós állami jelzálogkövetelést és egy mondjuk 12 milliós évi állami jövedelmet jelent. Szóval még a régi záloglevéltulajdonosok is kaphatnának valamit.
Valamit a hadikölcsön valorizálásánál, ugy a visszakebelezendő összeg megállapításánál
Is több kulcsot kellene alkalmazni. Döntő fontosságú egyrészt természetesen a jelzálog-tartozás megváltásának az éve, lovábbá az, hogy az adós a hitelt annak idején mily formában használta fel, azaz hogy a kölcsön által Iélrejött befektetés mily mérlékben volt produktív, illetőleg tökekonzerváló hatású.
Tudom, hogy egy Ilyen adó
— mett lényegileg arról van szó
— egy par excellence agrárállamban nagy visszatetszést fog szülni, de véleményem szerint ez a legigazságosabb megoldás. Ezzel egyrészt csökkentjük az előnyösen visszafizetett jelzálogadósság okozta „unearned incrementet", másrészt meg segédkezet nyuj-tunk azoknak, akik honpolgári hűségüknek lettek áldozatai.
A belügyi tárca költségvetése
A belügyminiszter beszéde -tárcája munkájáról — Sflr-octik a törvényhatósági választásokat ia a tisztújítást Farkas Tibor a letenyei választásról — a nemzetgyűlés
szólva kijelcnli, hogy Franciaországban például csak zárt helyen szabad gyűléseket tartani és rendórtisz-visclő olt is jelen lehet. Angliában, a szabadság hazájában is csak olyan gyűléseket lehel tartani, melyek nem leszik megvetés tárgyává a kormányzatot. Nálunk netn lehet ekkora sem a szabadság, mert izgatottabb atmoszférában élünk.
.•1 bevándorlás kárára van az országnak, mikor nincsenek munkaalkalmak. A hazárdjáték törvénybe ütközik. Súlyos elbánásalá kell vonni a hazárdjátékkal Üzletszerűen foglalkozó minden néven nevezett klubot. Minden tudomására jutott eselben a legszigorúbb vizsgálatot indítja.
Elnök az Illést félórára felfüggesztene.
Farkas Tibor dr. Ztlaegerszeg követe szóvá teszi, hogy a letenyei választás alkalmával nyolc kőkeresztet ledöntöltek az oltani hatóságok, mert a községek nem akarlak a fentar-tásról gondoskodni. Ez lehetetlen állapot. Kifogásolja hogy minden terhet a törvényhatóságokra hárítanak, viszont azok jogait megszükillk. Sürgeti az uj törvényhatósági választásokat is tlsztujitásokat. A lisztviselői s\'atussal kapcsolatban nem lálji a létszámcsökkentés keresztülvitelét. Kifogásolja, hogy a csendörségnél két tábornok van és a gazdasági hi-vatil létszámát is szaporították. A közigazgatási adminisztrációt különösen a belügyminisztériumban Igen lassúnak tartja. A költségvetést oem fogadja el.
F. Szabó Qéza megállapítja, hogy a tisztviselői munkák tekintetében nem lehet általánosítani, azért Farkas megállapításait tutzoltnak tartja. A kormány a slálusrendezéssel elment a végső halárig, de viszont a status-rendezésben a legnagyobb Igazságosságnak kell érvényesülnie. A minisztériumokban a legjobban megfelelő lisztviselöket kell beállani, amint azt a státusrendezésben is kimond-|ák. A nyugdijasqjt lehetetlen helyzetéről míga is meggyőződhetett.
Fábián Béla a szabadságjogról beszél. A községi választásoknál tanúsítóit visszaéléseket teszi szóvá. A
Budapest, december 4
A nemzetgyűlés folytatta a külügyi költségvetés részlcles tárgyalását. Kisebb hozzászólások után a tárca köllségvetésél részleteiben is elfogadták.
Következett á belügyi költségvetés tárgyalása, melyei l\'latlhy GyOrcy clŐJdó ismertetett. Sürgeii a cselédügy alapos reformját. A cselédek faluról felkerülve a városban megromlani és fertőzik a csalfdokat. A rendőrlegénység rés.ére családi lakásokéi kellene építeni.
Rakovszky Iván belügyminiszter: Egyesek a belügyminisztérium megszüntetését, mások hilásköre szűkítését kívánták. A belügyminisztériumnak rendel kell teremtenie az egész világon legkaotikusabb magyarországi állampolgársági és választójogi kérdésekben. Az állampolgárság körüli zavarokat az optátás elmulasztása, illetve a békekötés okozta.
Az uj választási törvényt csak a felsőházi javaslat letárgyalása ulán szándékozik életbelípl.lni. A 18 éven felüliek összeírása még e hóban házonként megtörténik, igy biztosítva lesz, hogy minden szavazó és csak azok kerülnek be a választói névjegyzékbe. A névjegyzékek gépi uton fognak elkészülni, ami minden tévedést kizár. A községi háztartások beruházásaira kölcsönalapot kell létesíteni. Az erkötcsrendészclet szeretné uj abpjkra 1 kiélni, de ma nem lelte\'. Közlekedésügy terén 44 százalékos a jármű-emelkedés és 74 százalék a baleselcsőkkenés. Ebből látszik, hogy a közlekedési rendőrség bevált. A tűzrendészet közül sok a (ennivaló, de hiányzik a pénz.
1923 ban 67.918 belügyi liszlvi-selője volt az országnak, 1924 btn 45.909, léhát nem lehel azt mondani, hogy létszáma lulságlg emelkedett. A központban 1923 ban 562, nn 264 tisztviselő van. Az államrendőrség létszáma 1913-ban ■t9-t6, mu 0127. Békében azonban csak Budapest és környékén, ma az egész, országban van államrendőrség. Mióta a rendőrség létszáma\' emelkedett, a bűnözések száma tavaly óta leiére csökkent.
A szabadságjogok korlátozásáról
juuuu KOXLORV
1925 December 5.
belügyminiszter nyújtson be törvényjavaslatot, hogy a községi választásokat vasárnap vfgy ünnepnap tartsák meg. Határozati javaslatot nyújt be, adjon ki a belügyminiszicr rcn-delelet, hogy az Összes klubok és körök kivétel nélkül alapszabályaikba felvegyék: hogy a hazárdjátékot nem engedik meg.
Farkas István a gyülekezési szabadságról beszél.
Elnök napirendi indilványl lesz, hogy az ülést a ma\' lárgysorral holnap 10 órákkor folytassák. Az ülés este 6 órakor ért végei.
Bethlen genfi expozéja Genfből jelenlik : A pénzügyi bizottság nagy érdeklődéssel lialigalla végig Bethlen Islván gróf miniszterelnök nagyszabású beszédét, mely ulán élénk eszmecsere indult meg. A bizottság elnöke melegen üdvözölte a magyar kormányt az elírt sikerekért.
Csütörtökön este a bizollság zárt ülésen, a magyar delegáció nélkül tárgyalta a magyar kérdést. A bizottság megkezdte Smith főbiztos utolsó jelentésének megvizsgálását.
/t numerus chusus ügyében beadott kérvény ezen az ülésszakon idöszerütlensége miatt aligha kerül tárgyalás alá.
UJ drágasági ankét Vass József népjóléti miniszter karácsonyra uj drágasági ankétot tervez, amit talán már a jövő héléh megtartanák.
A vasutas-status A szanálási 33 as bizoltság szerdán vagy csütörtökön ülést tart, melyen letárgyalja az arenymérleg rendeletet.
Ekkor tárgyalják az államvasuli alkalmazottak staiusrendezését Is. Az erről szóló rendelet december 13 án jelenik meg.
Az egész országból nagy hidegeket jelentenek. A szokatlanul hideg december-eleji időjárás semmit nem engedett. Az ország minden részéről nagy hidegeket Jelentenek. A meteorológiai intézet jelentése szerint Budapesten ma reggel —13 fok hideget mértek. A legnagyobb hideg az országban Kecskeméten volt, ahol a hőmérő —17 fokra sülyedt. Ma reggel Keszthelyen és Kaposvárolt havazott.
BELFÖLDI HÍREK
A Léderer-házaspár találkozása. A katonai biróság állal halálra Ítéli léderer Gusztáv néhány nappal ezelőtt engedélyi kétl, hogy feleségével beszélhessen. Léderetnél néhány nappal czclőll átvitlék a Margit-köruli kalonai fogházba, férjéhez. A házastársak kilöró örömmel üdvözölték egymást, de ezúttal a találkozásuk minden drámai mozzanat nélkül folyt le. Léderer a legnagyobb nyugalommal viselkedett és érdeklődéssel hallgatta felesége szavait. Léderer az utóbbi időben nagyon megnyugodott, mert a biblia gyakori olvasása ugy látszik, teljes hatást váltott ki és ugy lehet, hogy teljesen visszanyerte lelki egyensúlyát. A beszélgetés fél óráig tartott és utána Lédc-rernél visszakísérték a Markó ulcai fogházba. Léderer azok előtt, akik őt meglátogatták, ugy nyilatkozott, hogy reménnyel várja a kegyelmi kérvényének kedvező elintézését.
A Nemzeti Bank jegyforgalma — pengőben. A Magyar Nemzeti Bank jegyforgalma a november 30 iki kimutatás szerint 38 millió p:ngővel 406 millió pengőre emelkedett. Az emelkedés főképen a girószámlán levő követelések fizetéséből eted. Állami számlától 18.2 millió, egyéb számláról pedig 20 millió pengőt folyósilottak, ugy, hogy a giróállo-mány 32-ról 22 millió pengő csökkenést tüntet fel. A kimutatás löbbi tételei közül az érckészlcl 0.9 millió pengő emelkedési és a váltótárca állomány 4 7 millió pengős apadást mulat. Hozzájárult még a Jegyforga-lom növekedéséhez az egyéb követelések 3.2 millió pengős emelkedése és az egyéb tartozások 0.3 millió pengős csökkenése.
Elfogták a kunágotal gyilkosokat. Megirtuk, hogy ismeretlen (ellesek a kunágotal országúton borzalmas rablógyilkosságot követlek cl, melynek áldozata egy ismeretlen fiatalember. — Csanádíármcgye egész csendőrsége egy hónap óta kutatta a letteseket, mig most sikerüli őket elfogni Gyál János és felesége személyében. A tettesek beismerték, hogy a kunágotal országúton találkoztak egy esle az ismeretlen fiatalemberrel, akinél nagyobb összegű pénzt láttak. Hozzá csatlakozlak, beszédbe elegyedtek vele, majd a férfi felkapott az országútról egy hatalmas követ és azzal lejbevágla a fiatal-
embert. Mikor összecscil, az asszony kést veit elő és azzal többször mellbc-szurta áldozatát. Gyál kikapla a kési felesége kezéből és elvágla a szeren-cséllen ember lorkát. Az asszony erre újból elvette férjétől, a konyhakést és az áldozatot újból mellbe-szttrla, majd egyenkint tördelte ki a meggyilkolt aranyfogait. A vizsgálóbíró tegnap Szegeiről kiszállt a tett színhelyére. A minden emberi érzésből kivetkőzött gyilkos házaspárt a csendőrség átadta az ügyészségnek.
Leleplezett vidéki kommunista agitáció. A székesfővárosi államrendőrség dclektivcsoporljj eredményes nyomozás során rájöll arra, hogy a kommunista agitációk még mindig lovább folynak. Tekintettel arra, hogy Budapesten erős az ellenőrzés, itt szünetel a propadanda, azonban vidéken, különösen a cseh megszállott tcrülclen és a cseh haláron fejlenek ki orosz pénzzel ellátott és Moszkvából jölt agitátorok nagy propagandát. Legutóbb sikeres fogása volt a detektív csoportnak. Göncz községben egy lanitól és liz földmunkást tartóztattak le. A letartóztatottak nevél a további sikeres nyomozás szempontjából a rendőrség nem közli. További letartóztatások várhatók.
A székesfehérvári villanytelep. Még ebben a hónapban kezdi meg működését az ország egyik legmodernebb víllanylelepe Székesfehérváron. A villanytelep huszonöt körzetben látja el a községekel villanyárammal.
Bcnlczky előtt ma hirdették kl a Kurla Ítéletét. A Kúria tudvalevőleg tieniczky Ödön •bűnlelésél 20 hónapi fogházra szállította le. Ma reggel hirdették ki a Kúrián Beniczky Ödön előtt a korábbi halározatot.
Expressáru-forgalom az osztrák-magyar állomások között. A m. kir. államvasutak igazgatóságától veit értesülés szerinl a nagyobb osztrák és magyar állomások egymásközti forgalmában ez év december hó 10-élői kezdődőleg express-áru forgalom lép éleibe.
Pusztító vihar. Notfolkból jelentik, hogy Virginia partjain hatalmas vihar dühöngött. Norfolk fele elpusztul!. A vátos 125000 főnyi lakossága súlyos Ínségbe jutott. A kikötőkben levő hajók egyrésze tönkrement.
A BÁBHUSZÁR
" Irta: HQ11 CM A bábhuszárt egy mikulásestélyen nyertem, ahol eleven huszárok nem voltak. Hazavittem és felakasztottam az íróasztalomon levő villanylámpára. A lámpán sok csavar volt, mindegyik más célt szolgált, amint az már jóformáju és szerkezeid lámpáknál szokás. Mellékesen a csavarokra fel is lehetett aggatni egyet-mást.
Egy lakója volt már az állványnak, a kis porcellánbaba. Egy kedves emlék bohó gyermekkoromból. A babát ugy hívtam: Rokokó.
Amikor portörlés közben hozzáértem, mindig megkérdeztem: — Hogy van Maga kis nő? „Rokokó" nem felelt, de ugylát-tam, valami vágyódás ül pajkos kék szemében. Amikor a huszárt meghoztam és odatelepitettem a baba közelébe, semmi rosszra nem gondoltam. Elfelejtettem, hogy az ellentétek vonzák egymást.
Pár nap múlva azonban, portörlés közben, érdekes megfigyelésre tettem szeit. Az idő gyönyörű volt,
a nap odatüzött az Íróasztalomra, a huszár peckesen ült báblován s a baba álmodozva nézett rá.
— No lám — Így beszéltem a babához, — hát mi van Magával kis „Rokokó", hová bámulgat máskor büszke fejecskéje?
Megfogtam a huszárt, hogy közelebb helyezzem el a babához s ujjam belenyomódik a testébe.
Ni-ni, puhul a huszár, pedig elég messze van a babától. Mi lenne ha közelebb hoznám? Bizonyára olvadoznék „Rokokó" közelében...
Visszatettem tehát előbbi helyére. Ugy láttam, a husiár dacosan nézett rám, mintha azt mondta volna „csak azért is".
Néhány napig igen el voltam foglalva, nem értem rá figyelni a két fiatalt. Egyik este, amint fárad an letelepedtem az íróasztalhoz, ugy láttam, hogy a huszár kinéz az utca felé, amig a baba háttal volt hozzá fordulva.
— Mi történt? Miféle szél forgatta el Magukat, vagy tán harag-, ban vannak? — faggattam őket, de egyikük se felelt. Némán, gőgösen I bámultak bele a nagy semmibe.
— Hát béküljenek kii — s azzal a huszárt odatelepitettem a második csavarra, amely közvetlen a „Rokokó" mellett volt. Ugy láttam,
baba elégüllen hunyorgatott. *
* •
Közeledett karácsony. Mikuláskor nagy kaiácsonyi vásárt rendezett a Nőegylet. Amikor én is odafelé igyekeztem, az utcán nagy néptö-megbe sodródtam, mely mind a nő-egyleti vásárról jölt. Ott hallottam, hogy: „már alig van valami" „már minden elfogyott" „és minden milyen olcsó" Siettem nagyon, hogy el ne sza-lasszam a kedvező alkalmat, de mire fölértem, alig volt valami.
Az egyik sátorban mégis sze membe ötlölt néhány árván marsdt papirbaba. Csinos portékák voltak, kiválasztottam tehát magamnak egy rózsaszínűt s fizettem érte csekély hatezer koronát. Amikor hazavetőd-tem, oliIi n vettem csak igazán szemügyre a babát.
Tulajdonképpen csak a feje volt meg, kifújt tojáshéjbál. Törzse nem volt, csak nyaka s a nyak körül egy
kOlföldi hírek
Katolikus pap-mlnlsztcrck. Érdekes Jelenség, hogy ujabban sürün szerepelnek katolikus papok mini miniszterek az egyes országokban. Olyanokban is, amelyeknek lakossága csak részben katolikus. Így Hollandiában Nőlens, Németországban Brauns, Jugoszláviában Korosec, Auszlriában Seipel, Magyarországon Kzss, legújabban pedig Litvániában Mons. Reynls.
A Nemzetközi Munkaügyi h|. vatal 184 esetben hagyott jóvá megegyezési tervezetet. A legtöbb megegyezési lóváhagyás a munkanélküliség elleni intézkedésekről történt, amelyekhez eddig 20 állam csalla-kozotl. Az éjszakai Ipari munka tilal-mái asszonyokra vonatkozóan 15 állam, líalalkoruakra vonatkozóan 16 állam hagyta jóvá.
Ziminermann főbiztos Genfben. Genfből jelenlik : Az osztrák kölcsönl garantáló államok ellenőrző bizottsága ma ül össze, hogy megvizsgálja azt a kérdést, mikép fogják a főbiztos Bécsből való elulazása után ellenőrizni a kölcsön zálogául szolgáló állami bcvélelekcl. Zimmermann főbiztos tegnap Oenfbe érkezeit, hogy részt vegyen az Ausztria pénzügyi helyreállítására kiküldőit pénzügyi bizoltság ülésén.
Amerika és Peru között kiélesedett a viszony. Annak idején Coolidge elnök volt a döntőbíró Takuna Arci nevű vitás terület ügyében, amely Peru és Chile közöli képezte a viszály okát. Most New-Yorkból azt Jelentik, hogy Amerika csapalokal akar küldeni a vitás területre, nehogy a perben álló felek valamelyike megszál-h-ssa. Emialt a helyzet Amerika és Peru és Chile közölt rendkívül kiélesedett.
Harc a bécsi magyar kOvetségl palotáért. Bécsből Jelenlik: A bécsi magyar követség az összeomlás ulán tudvalevőleg a régi magyarházban, a király személye körüli minisztérium épületében nyert elhelyezést. A magyar követségi palota, amely a bécsi diplomáciai épületek közül kétségkívül a legszebb, kél szárnyból áll. Az egyik szárnyban, ahol jelenleg a konzulálus és az útlevél hivatal irodái vannak, a kiegyezés elölt az erdélyi kancellária székelt. Ezen a réven moslan a bukaresti kormány Igényt emel a magyar követségi palola e
papitfodor. A fején egy>atlából készült görög frizura, a homlokon kérésziül átkölve rózsaszínű selyemszalaggal. Az arcon két mélyleklntetll szem es kicsiny piros száj. Nem hiszem, hogy ,ruzs"-t használt volna a baba. Komoly nőnek látszott. Talán asszony volt; azok szoktak olyan hidegen és rejtelmesen nézni, mint ahogy a papitbaba nézett bele a világba.
Nem is volt játékszer, Inkább csak dísztárgy s ezért fel is akasztoltam a szoba közepén levő, lógós villanylámpára. Egészen Jól illett oda .Fe-i/dra* — anogyan elneveztem.
Esténként otl olvastam vagy dol-dozgattam a nagy asztalnál, amikor lehúztam a lámpát, „Fedora is mozogni kezdett és ugy látszott, mintha haragosan beszélt volna: „mit torlelsz, mit dolgozol annyit; egyre megy minden, a végén Te is csak odajutsz, ahová a többi — le 8 löld alá...l"
Ha vendégek, különösen gyermekek közelebb hajollak hozzá, hogy jobban szemügyre vegyék, Ilyenkor ugy láttam, írogy nagyon haragszik.
(Vége köv.)
1926 December 5.
UUU KOILONY
61ámyára. A bukaresti kormány az erdélyi kancellária jogutódjának te-leinti magát és ezzel a megokolással akarja megszerezni a magvar követ ségi palota kettős épületének egyikéi. A magyar kormány azonban a követelést visszautasította, viszont a román kormány nem akar lemondani igényéről s ?z ügyet nemzetközi döntőbíróság és a jóvátételi bizotlság elé akarja vinni.
A magyar kormány Intézkedése a bécsi kivándorlást hiénák garázdálkodásának megakadályozása érdekében. Bécsből lelentik: Több izbrn foglalkoztunk az ulőhbi helekben a brazíliai kivándorlási hiénák üzelmeivel és felhívtuk a magyar kormány Heveimét arra, hogy vessen gátat a Bécsben székelő kivándorlási központ llzelmeinek. -Amint most értesülünk, a magyar kormány több rendbeli, eredménnyel kecsegtető rendszabályokat foganatosított, melyekről azonban egyelőre bővebb részleteket épen a kivándorlási hiénák garázdálkodásának sikeres megakadályozása érdekében nem közölhetünk. Mindeneseire örömmel regisztráljuk, hogy a magyar kormány cikkeink hatása alalt igyekezik megakadályozni a magyar parasztok további kicBábilását a rabszolgamunka, a nyomor és a mocsárláz országaiba.
Schramek kabinetalakltásameg-hiúsult. Prágából jelentik: Schramek kormányalakítása meghiúsult. Schramek még az este visszaadta megbízását az elnöknek.
Kivégezték Papp Istvánt
Hogyan folyt lc a kivégzés — „Hóhér, teljesítse a kötelességét !" — Tizenegy perc múlva következett be a halál
A jótékonysági vásár
Ujabb leleplezések
Nagykanizsa, dcccmbcr -A szombat délután 4 órakor kez dődő két napos karácsonyi vásár larka programjában felsorakozó meglepetéseket nem árulhatjuk el min denben, de eey-két dologról mégis sikerüli fellebbenlenünk a fátyolt.
Igy például legújabban megtud\'uk, hogy az egvik Eálor csupán autó-gramm-gyűjtéssel foglalkozik. Egy albumot fektel fel a rendezőség, melybe minden jelenlevő zsebéhez és társadalmi súlyához mért taksa szerinti pár garasért beírhatja a nevét, hogy ezzel megöröki se azl a jövő évszázadok mulatozó ecnerációja számára. Ugy halljuk, 2000 koronáért már cl lehet végezni ezl a mü velelel.
Legnagyobb hűhója lesz a szom ball napnak a Mikulás-vásár. Direkt apróságok részére lesz ez délután 6 órakor. Külön olcsó Miku\'ás-csomagok lesznek hatalmas raktáron, miket minden gyermek nevére lehel megrendelni a Mikulás bácsitól. Az i.lető csomagra felírják a jó gyermek nevét s mikor Mikulás bácsi 18 angyalka, 12 manó, kócos Ju\'ka, RuprecliUpó társaságában megérkezik, akkor a jó gyermekeknek kiosztja az ajándékcsomagokat, a rossz gyermekek papájának pedig virgácsot ad, hozy otthon azzil javítgassák a szófogadatlan gyermekeket.
Szombaton délulán még külön esemény lesz a haboskávé, vasárnap délelőtt pedig a bécsújhelyi tormásvirsli.
Szemnek, szájnak, fülnek, minden nek lesz itt dolga és gyönyörűsége.
A jósnő sátora körül olyan tolongás lesz, hogy külön palotás lányok fognak rendet larlani, nehogy valami haja essék a világhíres, fél Európái bejárt Röntgen-szemű hölgynek.
Száz szónak is egy a vége, lesz otl annyi mindenféle újfajta vásári móka, hogy két nap is kevés lesz ahhoz, hogy mindenki a végérc érjen.
Nngy&antzM, dcccmbcr 1
Csipás, kemény téli reggel. A hideg szél arcunkba csapja a havat
— amikor a fogház elé érünk. Az első emelet egy szűk kis ablakából gyér világosság vetődik ki: Papp István, a halálraítélt rablógyilkos most készül cl utolsó útjára, miulín. tegnap bűnbánóan meggyónt ét megáldozott. Rendőrkordon zárja el végig a fogház Erzsébet-téri járdáját. Kél rendőr kivül a fogház kapuján
— mig belül két hatalmas, szuronyos fogházőr vigyáz. Az utcák, a piac környéke még csendes, csak az iskolás-gyermekek sietnek lova — az iskolába. Kopogunk és kinyílik a nehéz fogházkapu Felmutatjuk a kit. ügyészség belépti-engedélyét és — máris megyünk a foghizíelOgyelöi irodába. A folyosón rendőrök, fogházörök. Mindenül! meglátszik, hogy valami készül, valami lesz.
A fogházfelügyelői irodában mir egyült vannak Csillaghy György kir. ügyész, aki az egész kivégzést vezeti, Almássy Oyula dr. és Makáry V.lmos törvényszéki birák, Schwarcz Károly dr. és Szigelhy Klroly dr. klr. törvényszéki oivosok, Králky István dr. főjegyző. Az őrmesteri szobáhan pedig az érdeklődő közönség, amely ügyészségi engedéllyel végig akaila nézni a szomorú és megrázó — büntetőaktust.
Ü.ö\'.t az óra. Csillaghy György kir. ügyész int a foghizfelUgyelőnek s a komoly menet megindul a vesztő-hely felé. Ugyanoda, ahol előzőleg már két ízben történt kivégzés. A bitóla várja a delikvenst. Körülötte a hóhér és pribékjei helyezkednek el. A bitófával szemközt elhelyezett asztalka melleit felállnak a hivatalos funkcionáriusok: ügyész, birák, orvosok és Nagykanizsa hivatalos képviselője.
Csillaghy kir. ügyész az egzeku ciós eljárást megnyitja s parancsot ad a fogházfelügyelőnek az elitéit elővezetésére. Kránilz f-lügyelő továbbidia a parancsot egy őrmesternek aki a halálraítélt elővezetése iránt intézkedik. Szuronyos fegyverzetű fogházörök állanak fel a bitófa jobboldali részén, hátuk mögött pedig a közönség.
Izgalmas, feszült pillanatok. A hóhér és pribékjei kötelekkel a kezükben várnak. Az emberek fázósan húzódnak össze. Metsző hideg té.i szél süvít végig.
A sarkon feltűnik Király Lőrinc fjrencesatya k;ringes alakja. Kezében a feszülettel. Mind közelebb ön. ■Utána - Aw István, a halálra ítélt. Majd öl fegyveres fogházőr. Papp István keze bilincstelen. Ugyanaz a ruha van rajla - mini a fótArgya-láson. Egyenesen megy előr<: lesütött szemekkel. Arcán a fogház sápadtsága. Minilia nem is róla lenne szó valimi bárgyú fatalizmussal áll a bíróság elé. Földre szegzett szemeit egy pillanatra sem veti fel.
Csillaghy Györfy ügyész felkéli Almássy Gyula dr. törvényszéki bírói hogy olvassa fel a kormányzói döntést, lis Almássy Gyula dr. messze h illhaló hangon felolvassa Papp elölt a kormányzó legfelsőbb elhatárolását, mellyel az ilélet végrehajtásának szabad folyást engedett.
Sili csöndben hangzottak el a
81Csillaghy kir. ügyész ezután átadja az elítéltet a hóhérnak : .-Hóhér, \\ teljesítse kötelességét!"
Alig hangzik el az ügyész parancsa, a két pribéc megragadja a falfehér arcú elitétlel, szempillantások alalt meghurkolj ík, megkötik ésoda-állilj\'.k a zsámolyra — a bitófa alá és a kötelet keresztül húzzák a cslga-készüléken. Golá hóhér czalalt a bitó hátsó oldalára felállított létrán felmegy, zsebéből készen tarlott hurkol vesz elő, ráveti Papp István fejére, megigazítja a nyakán és — a pribék kirúgji Papp alól a zsámolyt;
nehéz test teljes súlyával megfejti a hurkot, a két pribék hatalmas erővel húzza a lábakról a csigára ve-telt kötelet, majd teljes feszüllségében rácsavarják a bi\'.ófába illesztett vaskampóba. Néhány alig észrevehető rángatódzás a telten.
Papp István fehér arca sárgás szint ölt. Egy-egy reflexmozgás.
Golil letörli Papp arcáról a Uli\'e-ritékcl. Izgalmas percek. A koiéfflíté-lyen bevágódik Papp nyakába. Arca megduzzad! és szürkévé válik.
Gold hóhér errcodamegy Csillaghy ügyészhez és jclenli:
— Alázatosan jelentem a nagyságos ügyész urr.ak: az Ítéletei végrehajtottam !
Erre a pribékek kigombolják a delikvens ingét és Szigelhy Károly dr., majd Schwarcz Károly dr. törvényszéki orvosok hallócsővel megvizsgálják. Azonban megállapítják, hogy a szív még működik. Ujabb pillanatok... ujabb vizsgálat. Még mindig működik a sziv. Ez még kétszer megismétlődik, ugy, hogy a hivatalos közegeknek is kellemetlenül tűnik már fel. Szigelhy dr. valamit nugyaráz a birómk. Végre megállapít) ík az orvosok, hogy a halál beállott.
Szigelhy dr. ezután kijilcini. hogy a kivégzés a halál beálltáig 11 percig tartott.
Csiilaghy kir. ügyész ezulán felszólította a közönséget a. távozásra.
A hivatalos személyiségek ezulán btvonultak a fogházfelügyelöi irodába. ahol az egzekuciós eljárás jegyzőkönyvét aláitták.
Papp István holttestét még egy id-ig függni hagyták, aztán levették a bitóláról és kiszállították a (emelő halotlasházába.
És mig a piacon folyt az eleven, pezsgő élei, a fogház Király-ulcii kapujából egy íckete kocsi egy em-bcihullát vi 1 ki. A bakon egy szolgálatos rendőr ült. A piaci sttrkon pedig egy szegényes falusi asszony kemény könnyeketejtett. Papp István nővére volt . . .
festőművész,
a pécsi tudományos Irodalmi és Miivészeli Tarsaság tagjának
egy éltékes festmény.
3111
Magyar cukrász tizedik első dija Amerikában. Hampe Béla ma gyar cukrász a ncwyorki hotel-kiál liláson az idén tizedszer nyerte cl cukrászok első diját.
Még egy szó
a munkáltató büntetőjogi felelőségének a kérdéséhez
Ez az újság semmi szin alalt sem alkalmas terület arra, hogy a már amúgy is cikksorozatban tárgyalt vitakérdésnek szorosan jogi oldalát az eddigieknél még jobban kidomborítsam s töivényidézetekkcl és elméleti (ejtegetésekkel cáfoljam Kor-poss Ádámnak ebben a kérdésben elfoglalt tagadó álláspontját. Hogy még sem hagyom minden észrevétel nélkül, teszem ezl abból az okból, mert okfejtéseivel a praemissa ulán nem érthetek egyet s következésképen végkonkluzióját sem tartom sem gyakorlatilag, sem pedig a (örvény állal alátámasztott érvekkel elfogadhatónak.
Korpass Ádám abból a tételből indul ki, hogy a törvény alkalmazásánál nem jöhetnek figyelembe szociális tekintetek, mert azokat a törvényhozónak kell mérlegelnie s törvénybe foglalnia. Ebben a felfogásban némi tévedés van. A törvény általános jogszabályt állapit meg, s épen a bíróságoknak fc\'adatuk, hogy annak merevségét hozzásimilsák az élethez. A büntetőtorvénykönyv 1 s ára is tévesen hivatkozik a cikkíró, mert abból a körülményből, hogy az ipartörvény kifejezetten nem bünteti a munkáltatót a kérdéses esetben, csak az következik, hogy nem büntethető, mint tettes, ellenben a KBT. 26 § a alapján büntetendők, mint részesek.
Az aztán egészen más kérdés, hogy adott esetben megállapítható lesz-e a felbujlás vagy a részesség ténye, de ha fintorog, a törvény értelmében büntetendő cselekmény! képez.
A felhozott példák valóban nem merítik ki a részesség kritériumát. De hogyha én tudom például azt, hogy az az egyén, akivel valamely képesítéshez kötött ipari tevékenységet végeztelek, egyik iparosnak alkalmazásban álló segédje, igenis elkövetem magam is a kihágást, meri részes vagyok az általa az ipar-lörvénybe ütköző kihágás elkövetésében. Nem "állítom, hogy ez a büntethetőség minden esetben megállapítható lesz, de hogy a liminel elutasítsuk magunktól a munkáltatónak e büntethetőségét, ezt az álláspontot az általam idézett törvények §§-ainak cgybevelése megcáolja.
Korposs Ádámnak épen a törvény szigorú magyarázata elvén alapuló az a megállapítása tehát, hogy a munkáltatót, mint tettestársat sohasem, mini felbujtót pedig törvényeinknek érvényben álló rendelkezései melleit szintén nem lehel megbüntetni, nem fogadhaló el helytállónak, mert ellenkezik a törvénnyel, mely a tettestársat hüntelendőnek mondja ki. Hogy büntethetősége iparkihágásoknál igen rilka esetekben lesz kimondható, ezl a tényt megengedem, de ebből a körülményből meg épen nem következik, hogy idolt esetekben szabaduljon a büntetés alól.
A b.rói gyakorlat lanuság rá, hogy a bíróság olykor a törvény határozott rendelkezése ellenére is kénytelen bizonyos intézkedéseket tenni (például bűnjeleknek időelőlli visszaadása, slb.). már pedig ha ugy magyarázzuk a törvényt, hogy annak § ai alól kivételt semmi körülmény közölt lem statuálhat a biró, akkor valóban pontosan ragaszkodott ugyan a törvénynek rideg betűihez, de kérdés: alkalmazkodott-e a való éleihez, melynek számára a törvények végeredményben mégis csak. készülnek.
Kempelen Béla
T
1AUI KOZLOXT
IMS December 5.
NAPI HIRCK
mpijtend
December 5, szombat
Római katolikus: Szabhas ap. Protestáns: Vilma. Izraelita: Kiszlev hó 19.
Nap kel reggel 7 óra 31 perckor, nyugszik délután 4 óra 10 perckor.
A Keresztény Jótékony Nóegylet karácsonyi vásárja a Polgári Egylet összes termeiben délután 4 órakor.
Mozi. Uránia A íótd rabjai, Ábel üan-ce-nak a .J\'accusc*, a Száguldó kerék, rendezőjének filmje. Világ: Texasi derbi, (Tóm. a világfi), vidám amerikai történet. ÉJÓadások kezdete 7 és 9 órakor.
KULTURESTÉLYEK
ÉS MULATSÁGOK:
DecaatMr «. A KttcxUtvj S-\'.Ulony Sitrtl«t iuUtetyi >l«irj» a Po.\'f Jri Fx)*tt f um UrcxRwrt.
D«*nib«r S. VifjSi f. Tutoúxmi pkfciooa •IAjJíw tótul atitfU a Kmmíny OtlhooWíl d(t-utio * óllkOl
Dttcribcr ». A atgykanltaal nil wiMaiitlmli tta-<tttuUaJa.
Dceeaatxr S-An < n. llr. f,kwiW tnk-gtittJ .vart*li« ai t\'riaUban a ko<uiaytó o» »)-U:«Ut»5l <í««tó4t II t*lko<
DN«nb«r 7. A M«w l»nu«<:i«ij»uti akiadiaa ai b\'fJoUbJi «»l« 7 vtakor <0>otnoky J«ttó dr. Iliiül lanulminyutt.
Dfíomhcr 8. NrouadJaiuk hanfvriutiye a Pol-
(Jri Col*1 Cliiiimíito tata Ifi S tor
Dc«ab«r S. A Marraroriiici .HaciaUaalrtaa-14* nífiu«.iul CicpcxUluk Us«ci«a! UutkUM f.iolTitó J*l«Ua|a (Piki«f Coll: KOa- <• miíJntlwt-vitalók) a KOipoct kivíhii aoutmaia lulyltó^baa dtiulln J Oi.kcr
Dcecmber 9. Dr. Sritttó Hívta itKkhtn^tt-noyt a Kaulnte-an c»lí 9 (fakor.
Dtt«ni*r IJ. A Zriayl MIVkli Irodalmi H M»-WmU (Mtkvlatk iilaaloalkua ktamiuaii a PoJíí/. tpUiUn »«t« u: 9 érakor.
D««inS«r IC A Mov* ltnm*Utrj*uM aUladiu •» Urániában <tt< 7 órakor (Kurka Atb«iU: Kilo-daléponl tgy Jobb vlUfbox. jcycrintkWdcUm. gyer-mrkhiitaiiiMk. tiocUUi ocvrlta. Jovaoovill Tea: A inunkiibjcKclibó!>
J*a Vf
ovo
Halálbüntetést
hajtottak tegnqp reggel végre Nagykanizsán egy rablógyilkoson, /t közel múltból már a harmadikat ebben a városban. Nem akarunk Becearla álláspontja mellett síkra szállni s felsorakoztatni azokat az államokat, melyek a halálbüntetést már kitörölték kódexeikből s általában nem kívánunk hozzá szólni 0 kérdéshez a másik oldatról felkínálkozó érvek mellett sem, de ugy a hogyan ma történik a halálbüntetés kimondása és annak végrehajtása, kihívja emberi érzésűnket.
Nem vitatkozunk a felett a kérdés felelt, hogy a halálbüntetés nagyobb bilntetés-e, ■ mint oz életfogytiglani fegyház, de ha már büntetési mód, a minimumra kellene megszüklteni az ítélet s a végrehajtása közötti időt. Valahogyan ugy gondolnám helyesnek a dolgot, hogy olyan bűnügyekben, melyekre halálbüntetés van megállapítva. egy mondjuk 7 wgy akár 9 tagu felsőbb bíróság végérvényesen ítélkezzék s ha kimondja a halálbüntetést, az elitélten hajtsák Is azt azonnal végre. De hogy a törvényszéknek halált kimondó ilélete megjárja fellebbezési fórumokat, végűt pedig mint kegyelmi faktort, az államfőt s kihirdetése után még 2-t óráig gyötrődni hagyjak az eliléltel abban a biztos tudatban, hogy másnap felakasztják, ebben az eljárásban van valami kegyetlenség, valami embertelenség. De ha a büntetésnek s főleg a halálbüntetésnek egyik főcélja az elrettentő példanyújtás is, akior a megtorlásnak csaknem nyomon kall követnie az el-követeli cselekményt, mert a társadalom csak ebben az esetben érzi igazán a büntetésnek erkölcsi súlyát, ami annál Inkább vészit erejéből, mennél inkább elmosódik emlékezetében az elkövetett gaz telt szörnyűsége.
Azt mondja a közmondás, hogy jobb a bizonyos rossz, mint a bizony-
talan jó. A minden emberi érzésből mégannyira is kint között ember már a természet által beléje oltott élet ragaszkodásánál fogva is minő lelki állapotok között élheti át azt az időszakot, mely ha latra ítélése s annak végrehajtása közölt hónapokig eltelik! Ha pedig a halálbüntetés büntetőtörvényünkben a legsúlyosabb bünte-tési nem, nem szabad azt még súlyosbítani az ;al a lelki gyötrelemmel, melyet a bizonytalan reménykedés Izgalma okoz. __Iksz
— Nagykanizsa lakosságának Összeírása. Az országgyűlési képvi-sc\'ö\'x válaszfásáról szóló törvény értelmében a válaszlók névjegyzékéi öt évenként teljesen ujan kell összeállítani. Hogy e/ek a névjegyzékek a lehelő legpontosabban legyenek elkészíthetők, ötévenként össze kell imi országszerte a városok, községek lakosságát. Az első ilyen összeírást a városi tanács még ebben a hrtnap ban megtartja. Az összeírás lakásonként történik.
— Istentisztelet a kormányzó névnapján. December 6 án, Horthy Miklós kormányzó névnapján délelőtt 10 órakor a fi Isőtemplomban istentisztelet lesz, melyre a hivatalok, hatóságok is hiva\'aiosak. A hiziulaj-donok felkérelnek, hogy ezen a na-porPházaikat lobogózzak ki. Délelőtt H órakor a 6. honvéd gyalogezred rendez műsoros ünnepélyt az Urániában.
Ma tudja meg mindenki, hogy ml a táncroutclte a Centrálban!
— A Nagykanizsai Címtár megrendelői felkéretnek, hogy példányaik átvétele végett lapunk kiadóhivatalába küldeni szíveskedjenek, mert ellenkező esetben azok csak késedelmesen lesznek részükre kézbesíthetők.
héten
— Nagykanizsa ismertetése, mint külföldi magyar propaganda. A nagyarányú embervédelml kiállítás kapcsán a rendezőség egymillió példányban megjelenő könyvet ad ki, melybe minden várostól, csekély költség melleit, bekérte történeti és nevezetesség! adatait, városonként mintegy 150 sor terjedelemben. A könyvet külföldön a ma gyar propaganda szolgálatiban fog |ak terjeszteni. A propaganda könyvbe beküldték Nagykanizsa adatait Is.
— A Missziós Szövetség meg alakítása. A külföldi virágzó missziós szövetségek mintájára, nálunk is meg akarják valósítani ezt a sz^p egyesületet. A missziós szövetségekre óriási feladat hárul a keresztény bit és kuliura terjesztése körül s teszik ezt mégis a legkönnyebben elérhető eszközökkel. Ezen terv ismertetésének szenteli a plébánia decemb-r 6, 7. és 8-át. Vasárnap délelőtt fél II órakor (dr. Varch>), esle 6 órakor (P. Takács), hétfőn este 6 órakor (P. Molnár), kedden délelőtt léi 11 órakor (dr. Vargha) és esle 6 órakor (dr. Pichlei) lesznek szenlbeszédek. A Férfiliga összejövetele hétfőn este ti órakor lesz.
— Városok a státus rendezés ellen. Ujpcsl város lanácsa átlit Nagykanizsa város vezetőségéhez, melyben a slálus-rendezéssel kapcsolatban az 1912. évi 58. és az 1924. évi 4. törvénycikkre hivatkozással a városi tisztviselői kar szerzel! jogainak fenntartása mellett foglalnak állási és kétik Nagykanizsa városi is hasonló állásfoglalásra.
— Mn van a Mikulás estély a Centrálban reggel 4 óráig.
— Az állani megvette a kehldal Deák-birtokot. Az áil.m a belügyminisztérium kivándort.lsl alapja terhire 58 milliárd koronáért mrg.elle a kihidai Delk-biitok 440 katasztrális holdnyi területét teljes gazda-tági (eltereléssel A béliig) minisztériumtól a földművelésügyi minisztérium vélte mrg a birtokot és azon fölomitvcs iskilll lélesit. Az átvélcl már megtörtént. -
Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházban.
— A nagykanizsai grafológustól megvonták az engedélyt. Október első napjaiban a Kinizsy-u-c.i 30. sr. ház udvara bucsu|áróhilye lel a nagykanizsai közönség ami részének, amely sohsem szűnik meg érdeklődni a lilokzalosság fátylába bu\'kolózó ludományok iránt. Ereseiben Sutinya Lajos grafológus volt az érdeklődés középpontja, ki 10.000 kotonákérl írásból jellemrajzot adolt, tenyérből, körmökről slb. jővől Jósolt slb. Egy hónap után a városszerte nagy neveielességre szert leit grafológus más vidékre: a Csányi László-ulcába tette át székhelvét. Az üzlet nagyon jól ment egész Irgnapig, amikor a rendőrség megvonta tőle ar engedélyt. Sutinya ugyanis, mint ne (Ink löbb helyről is panaszkodtak, fiatal leányoknak, idősebb uraknak közeli ÍJöpontra halált, szerenciél-lenséget, gyászt és hasonlókat jósolt, ami érthetölrg sok „picicns\' lelkiállapotát annyira megzavarta, hogy a dolog rövidesen ilclékeseknek is fe\'tllnt. Az eredmény: az engedély megvonása. Reméljük, ezek u\'án >1-ltinik Nagykanizsáról a titokzatos tudományoknak ez az univerzál-zsenlje.
— Adventben nincs táncmulatság. Huszár Pál dr. keszthelyi ló-szolgabiró azt a rendelkezést adta ki, hogy Keszthelyen és a keszthelyi játás területén ádvenlben semmiféle táncmulatságot nem szabad tartani. Ez alatt az Idő alalt csakis tudomá-nyos előadásokra sdnak engedélyi.
Cassanova
— Esténként Jazz-Band saxo-plinnnal az Arany Szarvas kávéházban.
— Gyűjtés a 20-asok emlékművére. A nagykanizsai húszas honvédek emlékművére indult gyüjlési akció folyamán az emlékmű bizottság a várostól is hozzájárulási kélt.
— 50 millióval emelkedett az„Uj-ságiró-sorsjegy" főnyereménye. Országszerte óriási érdeklődés nyilvánul meg az Ujságiró sorsjegy iránt, amelynek feltételei páratlanul clőnyö-sebbek, mint bármely más sorsjátéké, tekintettel arra, hogy igen nagy eséllyel játszik. A szerencsésen megválasztott főnyeremény, a 10 vagon buz*. teljesen rgycnlőnek tekinthető .1 késrpinzzel és annyira értékálló, hogy alig egy hónap alalt a főnyeremény értéke 50 millióval emetke-dett. A nyereménylárgyak közöli van még egy 4 szobás \'lakásra való teljes butorza\', elsőrendű kivile:b<n. Egy teljes hálószoba berendezés, egy Renault autó, egy zongora, löbb mo-lorkcrék|iár és kerékpár, több női és féiflbucda, számos varrógép, igen sok arany és ezüst ékszer, siónyegck és egyébb ditzes tárgyak. A legkisebb nyeremény értéke is tizenötszöröse a 20 000 koronás soisjegy áiának Sorsjegyek mindenütt kaphatók, viszont-cláiusitók forduljanak sorsjegyekért közvetlenül az Újságíró Sorsjáték In-lézőséghez (Budapest, IV., Korona-ulca 3. sz. félemelet).
A nagykanizsai metcorologl.l mez.
figyeld JeleotéM: Pénteken a hűmtruk-let: rctaet 1 órakor —1.8, délután 3 órakor --I.8, este 9 órakor —6.7.
SiMriny: EK.
Napi ctOKuUk mennyisébe: 2.8 %. Hórí. leit reggel 6\'..
FltMzel: Reffiel teljesen borult, délben és este derült ég.
A Meteorológiai Intézet Jelenteié szerint egyelőre még enyhe havazis nincs ki-zárva, Inklbt) azonban száraz és Igen hideg idó várható.
— Horváth Rezső clgányprl-mást nem fogaduk be Miskolcon. A nagykanizsán sokáig a szó szoros értelemben közkedveltségnek örvendett Horváth Rezső zalaegerszegi ci-gányprimás Kaposvárról Miskolcra sierződötl. Minthogy azonban a Magyar Cigányzenének Országos Egyesületének miskolci csoportja szigorú zárlatot mondolt ki minden idegenből odaérkező bandára vonatkozólag, Horváth Rezsőt és bandáját Miskolcon nem fogadták be. Hotválh Rezső nem |átl rosszul, mert az Abbazia kávésától 10 millió előleget kapott s még 30. millió kártérítést kap szer-ződ.\'s\'Jk éltelmében.
— Kézrekerült iskola betörő. A csurgói csendőrség elfogta Szakács Sándor alsoki éjjeliőrt, aki november 29 én éjjel feszitővaual fellőne az iskola Íróasztalának fiókját s az ott tatált készpénzt elvi.te, ntajd a Werlheim ládát kivitte a határb\\ fejszével szétverte s azt is kktrilcltc.
— Vásározó kereskedők vaaár-napl zórvatartáse. A belügyminiszter most hozott elvi jelentőségű döntése szerint-a vásározó kereskedőknek szabad vasárnap és egyéb munkaszüneti nap egész folyamán az árul kocsira rakni, elszállítani, valamint visszaszállítani és lerakni. Ezen a címen azonban a tulajdonos üzlethelyiségét a munkaszüneti napokra megállapított zárórán lul nyitva nem tarthatja, mert a munkaszüneti rendelkezés alapján az üzlethelyiséget a zárórán lul minden körülmények közölt zárva kell tartani és olt az alkalmazottal sem szabad foglalkoztatni. Tehát az átuk kivitelét és bevitelét a zárórán belül kell az üzletben elvégezni.
— Országosvásárok. December 22-én Lelcnyén, 23 án Zalaszenlgró-ton, 28-án Zalaegerszegen oiszágos állat és kirakodó vásárt tartanak.
Londonban
— Palin község uj harangja
megérkezel\'. Ma delelőtt díszes menetben fogják a pályaudvarról hazaszállítani. A község haláránál a lakosság és iskola várja. Felszentelése későbbre van tervezve.
— Cholnoky Jenő előadása Nagykanizsán. Cholnoky Jenő, a nagynevű, ludós egyetemi lanír, az országszerte ismert, kiváló elóidó hélfőn .Tanulmányul Itáliában• címen ku lur előadást lart 2000 koronás bcléptidijak mellett.
— Elveszett. Lachaer Krisztina, a közkórhtz egyik nagyon szegény belegc a kórházból kijövet egy sárga bőrtárciban elveszítette összes pénzéi: 450 000 koronái. A meglalá\'ó Jószívűségére hivatkozva kérjük, juttassa el az összegei kiadóhivatalunkba.
Játék-kiálHtás
\'jzerbErn5nélüe..gtz)-ji6
A legmodernebb szabadalmazott kllt- ia beltoldt gyermekjáték-különlegességek, fljóndékonk alkalmaa olcsó dísztárgyak
1925 becember 5
— NAGYKANIZSAICIMTAR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
_ CukorkaüzIetekMikulás-napl zárórája. A belügyminiszter megengedte, hogy a cukorkaüzletck december hatodikán délig nyitva legyenek.
= Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházban.
_ Schwarcz Dezsó cégnél uri és nói divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
= Ezüst dísztárgyakat is Vé-kisy-nal, evőeszközöket is Vékásy-nál, ékszereket is Vékásy-nái, órákat is Vékásy-ntá, látszerekct is Vékásy-nál vásárolhat legjutányosabban. (Vá-rosház-paiola.)
— Schwarcz Dezsó harisnyái a
legjobbak.
= Újdonság. Törhetetlen acélüveg Tltermosok érkeztek utasoknak, vadászoknak, iskolás gyermekeknek nélkülözhetetlen, Szabó Antal sport-üzletében.
Idegenforgalom
December 4-én Nagykanizsára érkeztek a Központ szállóba:
Mandetto Miklós bizt int. főnök Pécs, lícck István szappangyáros Szigetvár, Uold-schmldt lenó, Kingwald Blanka, Tomásy Andor, Zitler Adolf utazik Budapest, Ktein Sándor utazó Dombóvár.
Megkezdődött
a nagy
karácsonyi
vasar
BARTfl MIKSA
elsőrangú
divatáruházában
Csengery-ut urok.
Telefon: 323. Telelőn: 323. -^CŰWNCSV-
Különösen felhívom a t. vevőközönség becses figyelmét az alanti mélyen leszállítóit árakra:
HWIoL. Möl
1..... 600 ezertől
122 ezertől
Azonkivül az összes férfi és női ruha- és kabátkelmék, kész női ruhák, pongyolák és fehérnemUek, szőrmék
és szőnyegek mélyen leszállított
karácsonyi árban.
Elismert pontos és szolid
kiszolgálás. Áruim megbízhatóságáért kezességet vállalok.
_HALAI KOU.OWT
A magyar-osztrák gazdasági tárgyalások át fognak húzódni a jövö esztendőre
Bécs, december 3
Feltétlenül beavatott helyről ma azt az információt szereztem, hogy az immár tavasz óta folyó osztrák-magyar gazdasági tárgyalások át fognak húzódni a jövö esztendőre. Az ellentétek még mindig olyan nagyok, hogy számolni kell a tárgyalásoknak míg többször való megszakításával. Teljesen kizártnak fckinlheló, hogy a kereskedelmi egyezmény Mrgyar-ország és Ausztria között még ebben az évben létre jöjjön.
Az osztrákok a liszt és a bor vámjának ügyében nem hajlandók a magyar követeléseket teljesíteni. A lisztvám ügyében talán rövidesen sikerű ni fog a megegyezés, a borvám körül azonban még nagy ellentétek vannak. A magyar kormány ragaszkodik ahhoz, hogy az osztrákok a magyar bor számára a 30 aranykoronás kedvezményes vámot engedélyezzék, tehát ugyanazt a vámtételt, amelyben az olasz bort részesitik. Az osztrákok eddig 40aranykoronás vámtételt ajánlottak, amelyet a magyar kormány visszautasított. Az utolsó tanácskozásokon az osztrák delegátusok kijelentenék, hogy az osztrák kormány hajlandó a magyar bor számára immár 35 aranykoronás vámot nyújtani. A magyar kormány azonban azt az ajánlatot is elutasította és közölte az osztrákokkal, hogy a 30 aranykoronás vámtételre való köve-te:ésétól nem tírhet el.
Az osz\'rák kormány egyelőre még vonakodik a magyar követelést teljesíteni és avval érvel, hogy az olasz borok túlnyomó része magas szcsz-tarlalmu, tehát azon borok közétartoznak, amelyek aránylag csekély fogyasztásban részesülnek. Ezzel szemben a magyar borok nagy része alacsony szeszlarlatmu, tehát a fogyasztás szempontjából az elsők közölt áll. Ez az oka annak, hogy az osztrák kormány az alacsonyabb szesz-tartalmu magyar bornak nem nyújthatja ugyanazokat a kedvezményeket mint a nehezebb olasz boroknak. Ez volt az oka annak, hogy a jugoszláv-osztrák egyezményben Ausztria a jugoszláv bor számára is magasabb vámtételt állapított meg, mint az olasz 30 aranykoronást. A magyar bor sem számi-hat nagyobb kedvezményekre, mint a jugoszláv bor. Jelenleg igy érvelnek az osztrákok és mivel a ma-gy.ir kormány sem enged, a szerződésnek ebben az esztendőben való megkötése teljesen kizártnak tekinthető. P-
MOZI
Uránia szomt alon 7—9, vasárnap 3—5—7—9 órakor: A föld rabjai, Abel Oan.e-nik a „J\'accuse", a „Száguldó" kerék, zseniális rendezőjének nagy filmje.
Világ szombaton 7—9, vasárnap, 3—5—7—9 órakor: Texasi derbi, (Tom, a világfi), vidám amerikai történet hét fejezetben. Főszerepben: Tom Mix.
Hétfőn, Cholnoky Jenő egyetemi tanár előadása: Tanulmányul Itáliában.
Zürichi zárlat CUI. ISWOO, London 251603, 51S00 BtUnel 2\'S000, Milano 200003, Holtad 58)70 Berlin 123 58 Wien 73-15. Solti 377 SO P-ága 1537 50. Budipeat 72-70, "irtó 55 00, Bukarest 234 00. Bilgrád Í20 C0.
Keresztrejtvénymegfejtés
Nagykanizsa, december 4
November 24 iki számunkban közölt, Dergstein Olga és Novolny Ic.i (Nagykanizsa) által beküldölt keresztrejtvény helyes megfejtése a kővetkező:
/. Vízszintes sorok : 2. kabil, 7. Artya, 10. áliró, 16. a Lidőn, 18. idegen, 20. ingadoz, 23. R. Ii. (Ravasz László), 24. se, 26. Tiziano, 27. ablakos, 29. v. k,, 30. zuza, 32. Ibér, 34. agavé, 35. pane, 36. Anti, 38. amoda, 39. répa, 40. kar, 41. epe, 43. pint, 44. N. N., 45. sorss, 47. Somát, 49. E. E. (Elek Ernő), 50. izr., 54. lom, 56. Ugrin, 58. takarék, 62. (an)anász, 64. eo, 65. artézi, 66. Olokár, 67. ri, 68. padot, 70. tanitás,
72. cifra, 75. adu, 78. Oli, 79. ut, 81. ászok, 86. avasd, 88. vé, 89. toll, 91. szó, 92. rab, 93. opál, 95. apáik, 96. iram, 97. Lear, 98. a Mars, 99. rozs, 101. oroz, \\01. C. G., 103. katonák, 10S. szirtes, 111. sü (sü Miska), 113. la, 114. a kunság, 115 ág, 116. Pallas, 119. alkáli, 122. eléad, 123. Panna, 124. kalap.
//. Függőleges sorok: 1. kétszárnyú, 2. kar, 3. al, 4, bibi, 5. idéző, 6. ló, 8. Rigómező, 9. oldalast, 10. ád, 11. Terka; 12. Igló, 13. -re, 14. Ond, 15. Izokratesz, 17. Niigara, 18. Ízletes, 21. N. N., 22. Ob, 25. Eugén, 26 tavaszi, 28. Simplon, 29. védne, 31. záp, 33, boi, 35. pasa, 37. Ipoj (ly), 40. kr., 42. em, 46. ornálus, 48. álarcos, 50. iroda, 51. pazar, 52. fa, 53. sétál, 55. Márfi, 57. 0;a, 58. tét, 59. kin, 60. rot, 61. kos. 63. sir, 68. Plularchos, 69. odalisk, 71. im I
73. ildomos, 74. acélszürke, 76. Rozi, 77. avar, 80. topog, 82. zs, 83. koronás, 84. kamakura, 85. velőssen, 86. a rabiga, 87. ab, 88. város, 90. láz, 94. pár, 100. Alala, 104. allé, 105. ák, 107. zá(por), 109. Itaka, 110. egál, 112. epe, 125. síp, 117. al, 118. ad, 121. la.
A megfejtők névsora
Kluger Imre, Szirtes István, Radics Ilus és Balogh Margit,Totola Károly, Skerlák Erzsi, Sólyom, Engelleiter Zoltán, Weisz Lajos, Tóth Péter, Keszey Ferenc, Mancsek Bözsi és Oábor Kató, Totola Manci, Gyöngyvirág, Jerzsi Mariska, Balázsi József, Helchert Anna, Czvetko Lajos, Hen-csics Krisztina és János, Totola Frigyes, Petermann Károly, Osvald Lajos és Imre, Hegedűs Lajos, Mihálka Margit, Gömbös László, Csikó, Buff-ler, Ofenbeck Terus, Berger Gyula, Ibolya, Ács József, Varga Nusl, Schandl Margitka, Pint Erzsi és Rózsi, Tóth Erzsébet, B. F. I., Holmik Annus, Skopál László, Matyi, Kőnig Sándor.
A nyertesek
A beküldők ajándékaképen kitűzött dijakat sorsolás utján a következők nyerték meg: az üveg bort Hencsies Krisztina ésjános (Teleki-ut 25.), a \'/» kg. csokoládéi Varga Nusi (Rozgonyi-u. 7.), a 93.806 sz. I. sorozatú Zsófia-sorsjegyet Sólyom (so-mogyszentmiklós).
A rovatvezető üzenetei
Akik külön papírra Írják !e a megfejtést, szíveskedjenek azt rendesen és tintával írni. Olvashatatlan megfejtések papírkosárba kerülnek.
U. I Megkaptuk, de a témával megelőzték. A közlését azért valahogyan megoldjuk.
J. Al. Türelem.
/(. J. Csak karácsony után kerülhet rá a sor. Minthogy rovat-zártakor érkezett, a 6zöveget még nem tudtuk átvizsgálni.
közgazdaság
Elkészült a mérlegvalódiság helyreállításáról szóló rendelet A pénzügyminisztérium a mérlegvalódiság helyreállításáról szóló rendelettel elkészült s azt ma megkül-dötték az érdekeltségeknek. Az uj átdolgozás lényeges intézkedésében nem tér cl az utolsó tervezettől, amelyre nézve az érdekeltségek a pénzügyminiszter elnöklésével megtartott ankéten már meglelték előterjesztésüket.
Csak az engedélyes használhatja fel a vámhlteleket. A vám-hitetekkel űzött visszaélések következtében a pénzügyminiszter oly értelemben rendelkezett, hogy az egyesek, cégek vagy vállalatok részére engedélyezett vámhitelkeretet csakis az engedélyes veheti Igénybe. Más részére a nyert vámhitelt átengedni abban mást az elvámolásnál _ liteni — többé nincsen meg-enged\\\'e.
A háztulajdonos által lakott lakásrész bére. A most készülő házadóra vonatkozó végrehajtási utasítás szerint — a jövőben a háztulajdonos által lakott lakásrész bér-értékeként, adózásszempontjából, nem lehet majd kisebb bérértéket alapul venni, mint az illető épületben bérbeadott, ugyanoly térfogatú lakásrész adózására bejelentett bérértéke.
TŐZSDE
A többnapos szilárdság után az értéktőzsde a mat rendezési napon ingadozó és egyenetlen irányzattal nyitott. Nyitáskor néhány kulisz érték és Danubius lanyhán tendáltak, annál is inkább, mert nycrcség-biztositó eladások is történtek ezekben az értékekben. A tőzsdeldő későbbi folyamán azonban a kontremin fedezései folytán az irányzat megszilárdult, de közvetlen zárlat előtt ujabb visszaesés állott be A zárlati árfolyamok egyenlőtlenül alakultak ki. — Egyes paptrok I— 2-40,\'o-os árnyereségre tettek szert. A forgalom csendes volt
A budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
Valuták Divtaik
lBCO< fest 144474 144474 UulKfal M440M740
CMkhc. 1110-11II MpM IMI-IMI
IMI-IMI iMtfl IM71-I70H
Mk c I1U3 71760 lll«Nl auH
Prsa da t». J/4)3744 Irtwil mum
KoU. »< írt M440-M740 fofitUt imnnn
Ul M! >31 OuSo 14410-14(40
lm H7-SIO Loiíoa >4147144157
Un M77-M41 KlUao M77SH2
«Ui n uwimai Kivyork uiunm
Out I.KMI tOOll-lOOII «ll■ Vto 174S
(Ma kor. 1770 I78M Ws« 1110 >!<•
9r*t db. U7J4 11771 UtfU »17»»
■*%* tr. U2Í-UM 11041 llltl
Mortét >»*. I44C-14440 wu. 10041 10071
STMUM. 11.41 lllll Zfato. 11734 11774
Terménytőzsde
Busa Usaav. 75 kg-os 305.003- 400 000, 77 kg-oa 400000— 4C5 030, 78 kg-o« <02.500- 407.500. egyéb dunántidl és pestvidéki 76 kg.-Oi 387-500—392.500, 77 kg-oi 392 500-897 510,78 kg-o. 39j 000-400.000 79 kg-ot 897 500— 402 500, ioss 267-500-272 503, takarmányárpa 230 000 - 240.0001 •íirárpa 285.000—810 000, sab 240000— 2ÖOOOO, tengert 192 500-195 003, repca S90.000-W0.000. kftlea 195.000 -2C5.ÍOO korpa 167 500-172 530.
Sertésvásár
riUXtUs 4500. melyből eladatlanul vtaaaa-suradt 2100 drb. ElsíreodO 19 500-200(0. uedelt 17.000—17.500, aaedett ktuép 16.000 -16 510, könnyű 13.000- 15.000, etőrearU őreg 18.000-14500. máaodrenM 15.000-17.5X1, angot süktő 17.000 -20000. saalonna
nagyban 21.000--.—. latr 26 500--.-,
khuaott bus 21.000- 22.003. ualonnáa !«• ■értés 20.500 —22 000. Irányait lanyha.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar 4a Kőn:
körösiedéi RT. Nagykanizsa
zalai rfnonr
1925 Dectmber 5
Apróhirdatéaak
*» tfittUUlU 4SU .10 u«£ SOOO X. X clani I ■lodta r»it«x»t)fc ÍM(ob&: Ilii uó k«t .xio.k lUmli-laUk. MJní.a tovmi uó dHi 800 K A hlrd.Uil iH<" niHtoAS * • tctt*\'ml Ui kotiUiliaAUUk
Jó karban levő" axoba- és konyha
bútorok eladók Kossalh Lajos tér 21 szám alatt.
Veszek álUndóan meglepó. magas áron mindenfajta vodbflröket, u. m nyuJ.róka, g0<íny. nyesi. vidra stb Borényl Aladár Deák tér 4. és Bajza-utca 1. 3633
Miltényi-cipöt vegyen I
Tolnai Világlapja ajándékai megle-klnthetök Oirdosnál. Kinixsy utca 30. 3833
Egy liter elsőrendű
UJBOR
6000 korona
BRUHC8I0S JÓZSEF
lOtMf, tirrotre ét fmrrorohiMlI cikkek Oilttíbta Sutit «I St * Teleío* 210.
Egy csinosan bútorozott axoba ka-
lön bejáratul, esetleg konyhahasxnilatUI kiadó. Cim a kiadóban. 3849
Minden irodai teendőkbon jártas
ujlleány azonnalra állási keres. Cim a kiadóban. 3344
Egy Id0sf«bb úriembert vagy urinót tdjeii ellátással eífogadok. Qni a%a<Jóban.
Bútorozott axoba a város belterületén. lépcsőházi külön bejárattal kiadó. Cim a kiadóban. 3553
Ma és Vasárnap
disznótoros vacsora
■z
Újvilág vendéglőben
Üzletmegnyitás.
Értesilem a n. é. közönséget, hogy Király-ut\'oa 49. az. alatt
pék üzletemet
6-in (vasárnap) megnyitom.
Naponla kétszer friss sütemény, finom házikenyér és zsúr sütemények Is megrendelhetők. Kérem a n. é. közönség szíves
P4rt\'°8áSát Holozer Gyula
__•Itömuler
Mikulás és karácsonyi
ajándékok
feltűnően szépek és olcsók a
Cukorka Királynál.
Szerencsi és Maul csokoládé
nagyon olcsón kapható.
heffer gyula
Kaxlnoxy-utoa 8. azám.
Hétfőn,
az országos vásáron
és az Ozlelben nagy mennyiségű
porcellánedény
lesz elárusítva. Azonkívül zománcedény, szentképek és tükrök kaphatók
Skopál Antalnál
Schless Teslvérek előli.
Ma, szombaton
disznótoros
vacsora
farsangi fánkkal 15.000 korona
Perényi János
Arany Szarvat vendéglős.
Megnyílott
a
íormáil Hengermalom Rt.
lisztüzlete
Király-utoa 14. az. alaH,
Telefon ahol Telefon
389 a legjobb 389
lisztek és egyéb őrlemények
olcsóbban kaphatók, mint bárhol I
Az üzlet vezetésével Rechnltzer Mór urat bíztuk meg. uls
Ma szombaton és vasárnap este
a Vaskapu vendéglőben
Szives pártfogási kér
KARDOS VILMOS
vendéglői.
Vizsgázol!
baromfi kezelőnő
lehetőleg egyedül álló, azonnali belépésre
kerestetik, írásbeli ajánlatok:
Nagyrécsel Uradalom.
Krampuszok
Karácsonyfadíszek
szép és olcsó
karácsonyi ajándékok
nagy raktára
Fischel Fülöp Fiai
papIrlrvhAxi^aa
NAGYKANIZSÁN.
Kérjen
MESSMER TEÍT
a legfinomabb keverék, znmnlos és használatban rendkívül kiadós. Körzeti képviselet: REINITZ GYULA ÉS FIA NAGYKANIZSA. jmi
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a kővetkezők :
BuM
»JC«J Milj.
Jtiíióf IwMt
Oi-H. U.k
o»iir mi.
iitbila\'i ftMWtilfc. X.lHtl
Ken. ut |. » tajt<\'Us H. Citk ifuM fo<f«l al Ka. Kitil MiXru H4»«l
f ;«r mui*
VL:*t titl
M«m. i h tit r«Hk i
Us4trfio<t
pmmi
MMeril Tsk Atbl ra. MokUi Nml ilU ti,i H. RM
1\\ rjln
Hélmti
T4*htn>U tsO.uil (ÍSfcIl\'i kii !>>»«\'«■ v»i>u
rCrtUiislar. Ti DsctHU
KtlfU
B.-tlal |
*u»tJV.
KJitHM
A4iU
4<U*t*ka |
Kftr. \'
*«» I
ie««u
Vírjal DUrott
AlU«»a»íl S
Tnu) J
VS
ttzmm
fttu Otutht HttnxtU
v*
K\'irrM:o«<i n.dii.i |
Atkts.* ium f\'ii-u! tr
*(IRkll«
OWíB. f»BU Mval
>l)fkiMia 0|llgtl.«
V*Ml.*k
a.idi >•»
o«n. o«-f» . ;
<Uai-0»». ] Ot»i vm. k
Mki«
II
I0X 71
I Uz
MSJX»I MII Í«IX* Hm Uas.
Vétó* gj Jj
SSuSr"-
?/w
II
J3W
iV»
41
IWSO
te.ko»
u IC75 ei*lail«Mr«k
Cilsatr —
Suttal —
MtpCtl -
rP»»ji Wm -
tt#\'k«uk II
Z<r I>i4
III\'
VI* tl>
U( t$ ntii rí.lf«4l *6r ririVj »f/
IW>. po-\'r KV ( y«cl»rlck Coja. o.:. I. ,\'r, i I
v».kH»4l j
S>ftll«4Ak SckTwli u
SmBiiil
Lcti<s
• 11 ler 4q
P»mulpu }is «
V«ifin,
£*<<«« ||
ír* . 11
t siíUlfjri IC-5J
J»fU» ii
Di«Q> ;SÍO
Matlstl íq TBíCk 7
K&iaafllét
Owufl jj
Ojaal Ili
UUikiIB |
ÍiUlos is
itirsuli
61x41 _
Ojröfl bi,
Oxvti felás
Piplrlpír
"iK1\'"
Mini a kedveli Brázay sósbopszesz, époly népszerű
a Brázay sósborszesz-azappan. Illata mesés I
Karácsonyi könyvvásár
Njromitott . zrtarl Nyomdaipar é. Könyvtoeikcdé, R.-T-nAl, Nagyl^^ (Nyomd,
Részvénytársaságunk könyvkereskedő osztálya olvasó közönségünk figyelmébe ajánlja a következő legújabb könyveket:
Ifjúsági Iratoki
Észak csillaga irta Pohárnok Jenő
Képekkel. Két fehér galamb irta Dénes Gizella.
Egy királyné életéért irta Spill.
mann S. J. Krisztus-legendák irta Rube-
nescu A. Quo vadis? ida Sienkiewicz H. Bátran éshiven irlaSpillmannS.J. A puszta iái frU bíc\'tíeíu Ui Az én kis hőseim irta Teveli Mihály.
A fenfi müveken kivül sok ifjúsági egyéb könyvek.
Legújabb müveki
Megváltás Szibériából írták Ddi
Adamis Oéza és SaJry Jenő. Hadifoglyok élete Szibériában
irta Stessel Ernő. Malláth György cmlékczele irta
Csernoch János. Háront század Katakombákban. K\'p;k az cliŐ keresztények életéből. Felvidéki séták irt. ÖlvatdKomél. Gaudeamus I. BclOkuriózunwk, szójátékok, tréfás feladatok irla dr,. Waller I. ő:ók dolgok — örök utak -örök források Irta Klug Ignic. \'üzent János (Cspisfranói) élete
irta Bolcskey 0. Szent Jeromos élete Irta Babura László.
Szent László király élete irU
Kirácsonyi László. Tllndérfa (Regény) irla P. I\'al Ödön.
A Halál-légió szolgálatában
irta Truzsinszky I.
Ezeken kívül a Szent István könyvek számos háborús vonatkozású, lörlénelmi, egyházi, vallásos és imakönyv.
Klphilók .
„ZALAI KÖZLÖNY\'
kUdOhlviKUbm Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Telefon 78.
OteiHwrt Károly).
(0. évfolyam, 277. szára NagyJowLisa, 1025 december 6, vasárnap Ar* 2000 ktrMM
ZALiI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
u UMóunui rí-.i i ik» 78, nyoadt 117. uáa
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
o»»i(ji b<: in Ma nm w KfcoB.tút------aaooa fc
EREDMÉNYEK
Közismert súlyos sérelme az elszakított területek magyarságának, hogy mindhárom utóuló államban a legnagyobb erőszakkal nyomják el a felekezetek iskoláinak tanszabadságát. Megfosztották az iskolafenntartó magyar egyházakat alapitványaiktól, reá erőszakoltak ezekre az Intézményekre idegen nyelvű tanerőket,\'hogy fokról fokra cl-nemzetletlenltsék a politikailag elnyomott kisebbségek felnövekvő uj nemzedékét és a történelemtanítást, mely kiirthatatlan szellemi kapcsolatot olt belé az ifjúságba az anyaország kul luréletc iránt, magához ragadja és ezáltal beolvasztó politikáját már itt érvényre juttatja. Vége hossza nem lenne a sérelmek felsorolásának, ha egyszer számba vennénk az uj tmpériumok által éleibe léptetelt rendelkezéseket, amelyek még a kisebbségek anyanyelvének használatát is korlátozzák és ezzel a saint-germaini kisebbségi szerződés jogbiztositékait kljátszák.
A szabadság jogaitól megfosztott magyar népkisebbség több Ízben kellett, hogy panasz-szal járuljon a Népszövetség tanácsa elé s a magyar kormány delegációja is fel kellett, hogy szavát emelje rabszolgasorsra juttatott fajlestvérei érdekében. Sajnos, ott mlndezidelg a kls-antanlnak kedvező kisebbségi perrendtartás érvényesül, ami azt jelenti, hogy csak századrészében tudóit érvényre jutni a petilu nmkban a világ közvéleménye elé vitt követelés. Ámde volt mégis hatása azoknak a dokumentumoknak, amelyekkel az amerikai felekezetközi bizottságnak Erdélyben járt missziója bebizonyította Románia jogsérló Intézkedéseit s amelyekkel a magyar kormány fódelegáktsai időnként feltárták a magyarság tarthatatlan helyzetét.
A másodrendű állampolgárokká degradált romániai, csehszlovákiai és jugoszláviai kisebbségek tagjainak testi és lelki szenvedései a maguk döbbene-lességével kezdik felnyitni a hatalmak szemét s a rokonszenvnek és megérlésnek, bár kezdeti
stádiumban mutatkozó megnyil-vánu\'ásai, végre arra kényszerítik a kisantant államait, hogy változtassanak kisebbségi politikájukon. E jelenségnek látszatával rendelkezik Anghelescu román közoktatásügyi miniszternek a magánoktatásról szóló uj törvényjavaslata, mely módosítása a hírhedt iskolarendelelnek és a fennálló felekezeti Iskolák magánjellegét elismeri.
Ez ugyan vajmi kevés, talán ezredrésze a valaha bírt autonómiának, de mutatja, hogy Anghelescu meghátrálásra kényszerült s teszi ezt akkor, amidőn tart a magyar kormány ujabb genfi föllépésétől. De beszámolhatunk egy ennél sokkalta örvendele-sebb következményről is. A Vatikán a nemzeti kisebbségek védelmére egyházi delegátusokat rendel, akiknek feladata lesz.
hogy közvetítőként álljanak az utódállamok kormányai és a vallási téren üldözött elszakított magyar katolikusság jogvédő szervei közölt. E kezdeményezés döntő hatással jár majd nemzetünk elszakított fiaira kiható-lag amaz ügyekben, amelyek a vallási, nyelvi, hitéleti, iskolai, alapítványi kérdések és sérelmek megoldása tekintetében döntést kivánnak. Kétség nem fér hozzá, hogy ez az Intézmény, amelynek kiküldetése a legsemlegesebb és legpártallanabb egyeztetést célozza, javára lesz az elnyomóit magyarságnak a hatalom erőszakát ellensúlyozó önrendelkezés kivívásában.
Itt az Ideje, hogy a békeszer ződésekben lefektetett jogok megvalósuljanak, mert azok nélkül romlásba döntetnek a keresztény kuHurának és a magyar művelődésnek évezredes értékei az elszakított területeken.
A vármegyék önkormányzata
Sosem volt nagyobb szükaíg a wiirmogyék önkormányzatára mint manapság — Rakovszky belügyminiszter válasza a vita folyamán elhangzottakra — A menekült tisztviselők — Altalánosságban elfogadták a belügyi tárca költségvetését Budapest, december S
Mindössze 10—12 képviselő jelenteiében kezdték meg a nemzetgyűlés mai üléséi, melyen folytatiák a belügyi tárca költségvetésének vitáját.
t\'etrovacz G>ula a belügyi kormány polilikáját város és autonomia-elle-ucsnck ta-lja. Tiltakozik a KOzponli Anyagbeszerző Hivatal felállítása ellen
Peyer Károly az egyesülési jog korlátozásáról és a Népszava belli-tárától, a választási visszaélésekről beszél. A csendőrség kiadásait a nép-Jóléli és kulturális célokra kell fordítani. Támadja a ncmzeli munkavédelmi hivatali. Kérdi a miniszteri, mikor lesz végre törvény a vidéki törvényhatóságok újjászervezésére vonatkozó javaslatból. Még ma is háború előtt választott emberek intézik a vármegye ügyeit.
Rakovszky Iván belügyminiszter: Az ügy a kőzlgazgalási biróság előli fekszik.
I.endvay István a zsidókérdésről beszél, amil a szocialisták folytonos közbekiáltásokkal zavarnak. Mussolini — mondotta — megérdemelte a magyar kitüntetést, de Helényi fő-kapllányhelyclles nem. A Csőció-bácsi féle összeesküvés, az Ulain-Dohmel ügy, a Csongrádi esel ulán a szolnoki ilélet csupa blamázs a rendőrségre, amely, mint azl a biróság is megállapította, véresre verte
a gyanúsítottakat, az igazi nyomokat pedig elszalasztotla. Hathatós Intézkedési kér a zsidóság beözönlése ellen.
Kijelenti Lendvai, hogy legteljesebb mértékben támogatja Huszár Károly akclójá\', mely a lapok sorsolása ellen irányul. Aranytömbök ki-sorsolása helyett a sajtó munkatársalt fizessék becsületesen. A jé ujstghoz nem sorsjátékok, hanem jó újságírói fizetések kellenek. Kéti a belügyminiszteri, lillsa bc az újságok sorsolásait. A költségvetési elfogadja.
Kéthly Anna a cselédtörvény benyújtását s a fertőző női betegségek kötelező bejelentését követeli. Cselédek és munkaadók közli jogviszony szabályozására halározali javaslatol nyujl be. A költségvetést nem fogadja el.
Nemes Bertalan felszólalása után elnök az ülést leifüggeszti.
Rottenstcln Mór a belügyminiszterrel az angol szabadságjogokról polemizál.
Kószó Islván csodálkozikazon,hogy a közigazgatásra fordított összegeket kifogásolják.
Saly Endre határozati javaslatot nyúlt bc, hogy az u| költségvetés benyújtásával egyidejűleg a belügyminiszter terjessze elő a törvényhatósági reformjavaslatot Is. Bár a kormány [eloszlatta a zalaegerszegi internálótábor! — a Mosonyi-ulcai lo-
loncházban mégis inlemállakat .őriznek, akikkel rosszul bánnak.
Meskó Zoltán: Nagy nyugtalanságot kellett országszerte, hogy a kormány meg akarja nyirbálni a törvényhatóság autonómiáját. A vármegyék önkormányzalára sohasem volt nagyobb szükség, mint manapság.
Kívánja, hogy a vármegyék döntsenek maguk a tisztviselők ■ felelt. Örömmel fogadja, hogy a WOgy-miniszler megakadályozla a Margitszigeti Játékbank felállítását éi most harcot hirdet a hazárdjátékok ellen. De köveleli, hogy a Nemzett-Kaszinóban se engedjék meg- a hazárdjátékokat. Helyesli a Jazz-bandek kiutasítását, mert ezek elveszik a magyar cigányok kenyerét é* egyáltalán nem szolgálják a.\' magyar nemzeti érzést.
Malaslis Géza stojeti a Ukvény-hatóság újjászervezését.
Kiss Menyhért mulasztással vádolja a kormányt, hogiMitta csinálta meg a vármegyék újjászervezését Nem elég az U|fa\'ussvak teleti felháborodni, de meg kelt szüntetni az okokat, amelyek a nyugdijatokat elkeserítik. Ha\'ározatl JavasraTúttflYujl be — a közigazgatás demokratikus átszervezéséről, további a főispán és főpolgármesteri állások megszüntetéséről.
Rakovszky Iván belügyminiszter válaszol az álta\'ános vita folyamán elhangzottakra:
A törvényhatóság újjáalakítására vonatkozólag megjegyzi, hogy egyesek azt kérték, hogy addig ts. amig az Idő alá kerül — .egyszakaszos törvényjavaslattal s zabályozzUc a törvényhatóságokat, ennek azonban semmi értelme {nincsen, mert nem valószinü, hogy 4> egyszakaszos tör-vényjavaslalot rövidebb idó alatt fo-
?\'adnák cl, mint a tulajdonkénen! avastalot. Farkas T.bor azt kérte, hogy a vármegyei tisztújítást a vármegyei törvényhatósági bizottsági tagválasztás nélkül lartsák. meg. Kérelmét azzal indokolta, hogy a tisztújítás megadja a módot arra, hogy a vármegyék a menekült tisztviselőktől megszabaduljanak, akiket az 6 megkérdezése nélkül helyeztek oda. Nagyon szomorú ez a felfogás. Különben is a meneküli tisztviselők a vármegye meghallgatásával kerilllek helyeikre. A kormányt a tisztviselők megsegítésében köti a pénzügyi helyzet. Mihelyt ez |avul — sor kerti a tisztviselői helyzet lényegesebb köny-nyitésérc Is.
Rakovszky Islván beszéde ulán elfogadják Kéthly Annának a háztartási alkalmazottakról, valamint Fábián Bélának a rendezett tanácsú váro.ok ügyében benyújtott; határozati javaslatát.
Eizel általánosságban elfogadta a Ház a belígyi lárca költségvetését.
A legközelebbi ülés szerda délelőtt 10 órakor.
Az ülés 7 órakor ért ma véget.
ÍAIAI KOB-OHT
\'.92S December 6
Az exlex elkerülése
A költségvetés! vita elnyujlásával bekövelkezbelő tx lex elhá-itása érdekében Scltovszky Béla házelnök érintkezésbe lépettaz ellenzéki párlok-kal. Az a vélemény alakult ki, hogy 10 nap előreláthatólag elég lesz a költségvetés vitájára, agf! hogy az legkésőbb december 19-re befejező dik, Szerdától kezdve szombaton és hétfőn is lesznek ülések. December 21-én a rokkanl-adó, 22 én az appropriációs |avaslalol, 23 án ezeket harmadszori olvasásban tárgyalják s ezután megkezdődik a Ház karácsonyi szünete, mely tart január 12 ig.
A 33-as bizottság Ölése
A szanálás ellenőrzésérc kiküldött 33-as bizottság szerdán fél óikor ülést tartott ivándy Béla elnöklésé-vei. A bizottság szerdal ülésének napirendjén két pont szerepel. Az egyik az aranymérleg-rendelet, a másik a stáhisrendezésről szóló miniszteri rendelel-tervezel tárgyalása.
Magyar és osztrák döntőbíróság
Ausztria éa Magyarország tudvalevően nemrégiben megegyezett, hogy döntőbíróságot létesít azoknak a pénzügyi kérdéseknek elintézésére, amelyek az egykori államkozösségból származnak. Báró Szterinyi József voll miniszter és dr. Klenböck Ausztria részéről, kinevezett döntőbírók ma találkoztak egymással, hogy a döntőbíróság megalakításával kapcsolatos kérdések megoldásáról beszéljenek, Az idevágó kérdések megvitatása után abban állapodtak meg, hogy a beszélgetéseket legközelebb folytatják.
Forgalmi akadályok a nagy hideg miatt. A m. kir. államvasutak Igazgatóságától veit értesülés szerint Debrecenből és Nyíregyházáról kiinduló vonalok mentén december hó 4-én reggel óta tarló szélvihar több helyen forgalmi akadályt Idézett elő. A budapesti viszonylatokban különösebb akadály nincsen, azonban a nagy hideg mlali a személyszállító vonatok egy-két órás késéssel közlekednek. A Mávhoz érkezeti jelentések szerint az országban 23-z8 C° közöli ingadozott a hideg, amelynek következtében a szerelvények belagy-tak és Igy néhány vonat nem tudott közlekedni.
A nyomdászok hangversenye
Nagykanizsa, december 5 Sok éven keresztül nem hallattak m igukról a szürke beiü katonák szorgalmas munkás?!, kiknek téli mulatsága régebben minden farsangnak egyik legkellemesebb és legsikerültebb csléje szokott lenni.
Az idén azlán Ismét a nyilvánosság elé lépnek városunk nyomdászat s a hosszú pihenő ulán olyant lógnak produkálni, ami pilolja az évek óta e téren történt mulasztásokat.
A g-izd ig programú hangversenyről legtöbbel maga a műsor beszélhet, mely a következő:
1. Ziegler: „Uallrtlellndutó." Énekli a Nagykanizsai Munkisdalirda. — Vezényli: Lehrmar.n Ferenc karnagy.
2. Prolőg: Irra Bozzay Margit.Elmondja OJenbeck Terus.
3. a) Besdinitt: Osszián ; b) Demény : Szerenád. Énekli a Budapesti Könyvnyomdáitok DclMtintk Krflkara.
4. Oabányi A.: Bányaszerencsétlenség. Szavalja: Kottái Károly.
5. a) Kacséti: Almod] szép álmokat; b) dr. Ujj: Népdalegyveleg. (ilirisl. Énekli a Budapesti KOnyvnyomdduok Dalkórének női kara.
6. Dalok. Énekli: Maray Jenő liöstcnor.
7. a) Mendelssohn: Buesu a természettől ; b) Liocke: Részlet a .Lysistrata" cimO operettből. Énekli a Budapesti Könyvnyomdászok DaUtórintk vegyeskara.
8. Magyar kettős. Énekli és lejti Bozslk Etus és varga Annut.
a Egy marék tréfa. Szétszórja: Aranyos Guszti.
10. a) ThortttS: Arta a .Mignon" operából ; b) Gounod: Arictta a .Faust" cimO operából. Énekli: Bozzay Margit hangver-scnyénekcsnó.
11. a) Oflenbaeh: Bircarola a .Holímann meséiből"; b) Veit: A vén bogár. Énekli a Budapesti Könyvnyomdászok DalkMnek vegyeskara.
12. a) Zollai: Feltámadott a tenger: b) Várnai—Dr. UJJ: Munkáidat. Énekli a Budapesti Könyvnyomdászok Dalkörének férfikara.
Vezényel és zongorán kisír: dr. Ujjiózsef orsz. karnagy. Konferál: Aranyos Guszti. Táncreodező\'. Szabó István.
Ezt a gazdag és nivós műsort követi a lulajdonképeni láncmulatság, melynek hangulatára a régi Időkből még sokan visszaemlékezhetnek.
A halvon lagu budapesti dalárda és a löbbi vendégek a hangverseny napján (kedden) délután 3 órakor érkeznek Nagykanizsára. A helybeli nyomdászság testületileg vonul ki vendégei elé az állomáson történő fogadtatásra.
Jegyek a hangversenyre még előre-vánhiiók a Gutenberg (ezelőtt ií|. Wajiits Józsel) könyvkiret-kedésben és a Zrínyi Nyomdában (Fó u< 6) Hpunk nvomd Íjában ma, vasárnap Is egész napon át válthatók jegyek Otenbeck Károly nyomdavezetőnél. .— ■.\'>.
Radnai Miklós kép-kiállitása
Expresslonlzmus — Impresslo-nlzmus
Nagykanizsa, deeembcr 5 A modern képfeslők a ml véleményünk szerint sokszor lehelellen meglátásaikat elméletileg igen |ól tudják alátámasztani Dürer-nek (XVI. srázad) a müilkotásról vallott azzal a felfogásával, hogy az, a müilko-tás, a természeten keresztül megjeleníted benső folyamaioknak és érzéseknek lálható formában való meg-testesitése, megkövesitése. De egé-1 helytelen vágányokon haladnak akkor, mikor érzelemvíláguknak benső hangulatait abban a formában tömörítik érzékelhető szimbólumokb t. mely nemcsak hogy nem hat az igazság meggyőző erejéve1, de épen ellenkezőleg, mindazzal metőben ellenkezik, ami a külvilágból bennünk plasztikus elképzelésre sűrűsödött s szál és száz benyomásainknak lelkünkben k formálódon képzelrögzitésekkel elleniéiben áll. Az expresslonlzmus gyűjtőnév alatt a világháború idejében mindenült szláv hatások alalt hódi-ó útjára indult művészi irány látszólag ugyan szintén az érzelmek és ösztönök mélységében gyökeredzik, de formájában fékevesztett kavargó szin-bacchanáliák, kaotikus (ollóknak szemsérlő tobzódása, az elképrelés-nck beteges, neuraszléniás realizá lása, az egyén belsőleg álélt világának már-már reltvényazerQ érthetet-lensége, a kollektív egyetemessógű taitalomnak hazug afleklálása slb. — messze eltért az impresszionizmus-nak formaművészelélől s sokai felhánytorgatott szlnfoll-bravurjától.
önkéntelenül is ezek az ellenlétek jutnak eszünkbe, mikor Radnai Miklósnak a Kaszinó emeleti nagytermében holnap, vasárnap délelölt megnyitó képkiállitását tanulmány tárgyává tellük. Ö ömmel kell megállapítanunk, hogy ez a fiatal festőművész is az impresszionista irány-
nak egyik, még szép sikerekre jogo-si ó munkása > bármennyire is vizs-gálga-|uk képéi\', nem tudjuk felfedezni bennük a másik tábor részéről ernek az iránynak a dolgok lényegéi illetőleg szemére lobbantott ,cl-sekélyefitési- jellegzetességét s a benne támadt élményeknek jilékszetü esetlegest égéi. Igaz, ncin törnek ki belőle nagy elemi etupciók, de — kérdjük — ml szükség van a feslő-n iwészetben a jelenségeknek geometriai (estekből való nsszclákolására s az ábrázolt tárgy fogalmához kapcsolódó, a fantázia kimerilhetellen-ségében megittasodott összes assz> ciicióknak szimultán halmozottságára V
Radnai-nak 51 kiállított kéje (48 eredeti festmény, 3 másolat a maguk egészséges és legtöbbször helyes meglátásukkal s a színeknek a nagy ellentétekel kerülő, Unom, sok-szor egészen a pasztellszerüségig megnemesedetl egyszerű, keresetlen, de igaz egymásmellé állitottságukkit nyugodt érzetet váltanak ki belőlük. Nagyon szép képe például Az ablakban inlcrieur je, melyben a meleg és a hideg színeknek egymással való ölelkezésük nem csak a kép plasz-tlcitásái emeli, hanem valami különös lágyságot is kölcsönöznek neki.
Jó anatómiai ismereteit igazolji cgv leány-aktot ábrázoló feslményc s M donna-képe, bár ez utóbbiban egy-két vonás markánsabban kerüli ki ecsetjéből, mini átszellemüli arcához illenék. Kifogástalan az aníló-miája a Feslőnő c. képének: „A cigány a hegedűvel" cimü képének (valóságos karakter festmény); szép az ég kékje s szeretetteljesen van megfestve a fa a .Rozoga islálló"-ban ; ügyeimet étdemell a .Megzavart fürdőzés" c vázlala; sötét, mély, tónusaival vonja magára figyelmünket a .Közelgő zivatar"; lágv színharmóniáról Nnuskodnak a .Fűzesek a Pityóparton", néhány szolnoki tájkép. .Szandai erdőirtás" slb.
Allahban megérzik Radnai Miklóson, hogy akkor dolgozik, mikor kedve van hozzá s a természetei a maga valódiságában ad|a vissza, néhol még korrigálása alól Is felmentve érezvén magát.
Festményeinek árát sem állapította meg magasan. Különben is semmi sem bizonyilja jobban az ő gondolkodását a művészeiről, mint az a körülmény, hogy üzleli ügyeit korlát-
Irma
Irta: OYÖKÖSSY ENDRE Pusztúnnótt azlnet jóstagu virág volt A putzlagazda tzókesxlrmu lánya; Buzavlrág-szemt vtstilón lángolt. Sok kginy szive lobogott utdna. Kit nyár hevín, mint fürge kisdiák, Nótázó, játszó apródkája votlam; Cirógatott, mint cirmos kisckál. Ha aoromboitam izivirt hajoltam.
— Szrp Irma nini! — irukeltt szám. És ó megcsókolt, mint jó ktsjlucskál.
— Fürödjünk! — egyszer parancsolt reám. És a Kórósben. mint a hattyú úszkált.
FúrrUruháját a vti ráóltlle. Mikor lassan a partra lebegett: Meleg bizsergés kúszott fel szivembe És csiklandozta ktUyókvíremet. Orozva lótt rám ismeretlen-uj láz, A bennem akkor elveszeti gyerekre. Piros selyembe pólyált a pirulás És eljutottam tgve. dideregve Szeged. _
A bAbhuszár
Irta: llűll Cili Persze, ezt csak én vettem észre s ha elmenlek a vendégek, megsimogattam valta fejecskéjét s kérleltem Fedorál: ne haragudjék, Asszonyom.
Ilyenkor barátságosabbra változott a tekintete.
Egyszer megint vendégem érkezeit. Egy nagy, erős, fekelehaju, feketeszemű leány. Alig hogy leűlieltem, rögtön szemébe ötlött a papirbaba. Elkezdte pörgelnl.
— Kérem, ne bántsa szegénykél, mondtam neki, — de ő csak tovább fogatta, pöndörilelle jobbra-balra. Szegény Tcdora rémüllen nézett rám, de valamiért kihívtak s mire visszatértem, a gonosz lekele leány már vérig kinozia a babát. Alig voll szusz benne; gallérja össze-vissza gyűrve. Szeméből harag, fájdalom a keserű lehelellenség érzése látszott ki.
Erélyes mozdulattal kiszabaditot-toltam a kínzó kezek közül s feltettem a lámpa tetejére. Otl, a lámpát díszítő csipkén óvatosan meglapulhatod. A fekete leány csak nevelte az én szorgoskodásomat, de én nagyon sajnáltam szegény Fcdórámat.
— Várjon csak Asszonyom — igy beszéltem hozzá, midőn vendégem elment.
— Majd keresek én magának jobb helyet, ahol nem fogják bántsni.
Körülnéztem. Ejnye, hogy erre előbb is nem gondoltam. Itt van az Íróasztali lámpa, van ezen még üres esi-| var, ahová Fedora át költözhetik. Ide
a legritkább cselbe engedek valakit. Az íróasztal ciak a magam kényelmére van. Itt nem fogják bántani Fedorál. Elhelyeztem lehál .Rokokó" közelében a harmadik csavaron.
— Nézze Asszonyom, ennek a kis hölgynek, .Rokokó" babának úgyis szüksége van egy komoly nőre, aki vigyázzon rá, hogy a huszár cl ne csavarja egé«zen a fejecskéjét.
Fedora megérlölcg tekintett rám, de .Rokokó" — ugy láttam — el lenséges indulattal fogadta a .nő" megérkezését. E-lenben szép szelíden nézlek egymásra a huszárral.
Ma|d csak összebarátkoznak — gondoltam, de amint pár mp múlva egyszer megint letelepedtem az Íróasztalhoz, ugy láttam, hogy .Rokokó" biba elfojtott könnyeket rejteget nefelejcskék szemében, mig a huszár tekintete otl pihen Fedora arcán I
— Mi ez? Mt jut eszébe a kis huszárnak? Csak nem akarja ezt a komoly nőt is meghódítani ? ! Lehetetlen I Talán csak a kis Rokokót akarja féltékennyé lenni ..?
Fedorán nem vctlcm észre semmi különösei. Egykedvűen nézett cl a huszár feje feleit.
Pár nap múlva azonban megváltozott a helyzet. .Rokokó" egészen elfordult a huszártól és Fedorálólls. Mintha megvetéssel sújtaná őket! Kél kis keze összeéri, mintha az égtől kérne segítsége! vagy büntetési. S csakugyan I Fedora, a komoly rejtelmes, hideglekintelü nő szembe volt fordulva a kis huszárral s ugy látszott, hogy már egészen jól megértették egymást.
Szegény Rokokó...
Megharagudtam 1
— Haszontalan huszár, hál igy bolondítja a nóket, fiatalt, öregei egyaránt Várjon csak! Ezérl szobaáristo-rrt\'il kap! Azzal levellcm az álványtól.
Ugy lálon a huszár gúnyosan mosolygott. dc én nem törődtem vele, hanem belöktem az Íróasztal fiókjába. Itt nem lesz veszélyes a nőkre I
Fedora rosszafólag nézetl rám. Rokokó szemében miniha hálakífejczésl láttam voltn.
Azután elutaztam egy hétre s n ire Inza kerültem a két babát egymással szembefordulva találtam .Rokokó" bébékaljpja oda voll nyomva Fedora frizurájára.
Alighanem mindkelten a linszárl siratták. (Vitt.)
1925 December 6.
m*l XÜikOHt
pMNAN-BEHOZATALltfl tflfjfi.fl ^^^^Mmi BP.TELEF0N:182-851
lm leljhalalomnial álruli Ida bájos feleségére, aki a nnga szere ctremél-lóságával bizonyára át fogja hidalni ,tokai az ellentéteket, melyek vevő és eladó közöli rendszerint fennállani
Megnyiltakeresztény-szocialista párt néptitkársága és munkaközvetítő irodája
A nagykanizsai keresztényszocialista párt szociális munkája Nagykanizsa, december S
A nagykanizsai keresztényszocialista párt vezetősége áthatva a mai gatdisági viszonyok okozta su\'yos elhelyezkedési nehizségeklől és attól, hogy a kisosztály emberei az élei ezerféle bajaiban és kérdéseinél rendszerint tanácstalanul állanak, régi hiányt pőlol, amikor fc\'állltolta
a néptltkárságot és munkaközvetítő Irodát.
A néptilkárságot mindenki teljesen ingyen veheti igénybe, ki Ügyeiben hozzá fordul. Eljár mindenkinek Ogyes-bajos dolgaiban, uimulatásl, felvilágosítást, tanácsol ad, ahol szükséges — a hatóságoknál és hivatalokban eljlr, Interveniál, véd és segítségre van. Más városokban ahol néptilkárságok működnek, megbecsülhetetlen szolgálatot leltek, főleg a kisosztály, a munkásság, {pirosság, löldmüvesek ügyeinek érdekében.
A munka és állásközvetítő iroda szolgálatot kiván tenni nemcsak a munka és állásnélkülieknek, de az alkalmazollal keresőknek is, amennyiben csak feltétlenül megbízható, becsületes személyzetet közvetít. És pedig közvetít re ncsak ipatl szakmunkásokat, földmunkásokat, gazdasági és háztartási cselédeket, araiókal és kubikosokat, de liszt viselőket, kereskedelmi, erdészeti és minden óéven nevezendő alkalmazottakat.
A munkaadók, főnökök és gazdák, gyárosok, iparosok, birtokosok saját érdekükben cselekszenek, ha ennek az erkölc.i testületnek, a kereszlény-szocialislapárt munkaközvetítő irodájának szolgálatait veszik igénybe, melynek egyedüli célja: — tisztességes, dolgozni akaró embereket kenyérhez, álláshoz, elhelyezkedéshez juttatni. Ezen fontos szociális tevékenységben a vezetőség felkéri nemcsak Nagykanizsa város, de Zala, Somogy, Vas és Veszprém vármegyék munkaadón, vállalat tulajdonosait is, hogy intencióiban támogatni szíves-kőjének. Jelentsék be azonnal az üresedésbe kerülő állási és hogy milyen alkalmazottat, munkást, tisztviselői, slb. óhajt. A vezetőség azonnal megteszi á megfelelő a|anlatot. Hogy mit jelent ez majd a gyakorlatban, csak az tudja, aki nyitott szemmel nézi az életet és érzéke van korunk szociális problémái iránt. Az "oda állandó összeköttetést tart fenn az összes nagyobb vállalatokkal, gyárosokkal, kereskedőkkel, gazdaságokkal, munkaadókkal. Azért bármilyen munka vagy állásnélküli azonnal forduljon a legnagyobb bizalommal a keresztényszocialisták ezen közvetítő irodájához. Hivatalos órák hétköznap "\'e 6_8 óráig, vasár- és ünnepnap délelőtt 10-12 és délulán 3-5 ig. Hivatalos helyiség Fő ut 17. (a Ködjét\' vendéglő udvarában) külön helyiség.
AZ HÍRLIK.
Az hírlik, hogy a ki.égzelt Papp István még halála órájában is valu*
Iázott: — Oold-mark-ába kerüli. «
Az hírlik, hogy a nagykanizsai ci-gányzenészek ma zártkörű Pikutás-eslét rendeznek.

Az hírlik, hogy az engedélyétől megfosztott grafológust es tenyér-jóst váratlanul érle az engedély megvonás. Ugy látszik, elfelejtett a saját tenyerébe nézni.
Az hirlik, ho^ya húszasok emlékművének gyüjiőtvén százasok mellőzését kérik.

Az hiriik, hogy az Újságíró Sorsjegy sem ér többel az újságíró sorsnál. .
Az hirlik, hogy a városi köllség-„vetést" az adóvégrehajtók fogjak learatni.
Az hirlik, hogy a Zrínyi Irodalmi Kör a serlegavatási ünnepségeken
mint Ivodalnti Kör is megállja a helyéi. •
Azt hirlik, hogy a nagykanizsai szegényház lakói közt gyűjtést Indítottak a városi tanács karácsonyfájára.
»
Az hirlik, hogy Papp Istvánt igy vigasztalta védője az ítélet kihirdetésekor : „Legyen egész nyugodt, lel fogják függeszteni". És igaza tett (bl)
Sikkasztó banktisztviselő. A budapesti főkapitányságon szombaton déltájban megjelent egy rendkívül elegánsan öltözött 33 év körüli férfi, akt izgatottan clöaJla, hogy Wdgner Rajmundnak Itivják és a Leszámítoló Bsnk amei lkai osztályából, ahol mint revizor volt állásban, a rábízott pénzekből mintegy százmillió értékű dollárt elsikkasztott. — A Leszámítoló Bankban gyorsan átvizsgáltak mindent és megdöbbenve konstatálták, hogy Wágncr sikkasztásit\' kb. százmillió koronára rumnak. A rendőrség a megié.cdl tisztviselőt őrizetbe veite.
Külföld! állampolgárok figyelmébe- A m kir. külügyminisztérium (Jndipest, II. Fő utca 1. szám alalt működő) útlevél osztálya figyelmezteti azokat a külföldi állampolgárokat, akik a karácsonyi ünnepekre hazájukba, majd onnan Magyarországba újra visszautazni óhajtanak, hogy a szükséges útlevél lánamozás végett mielőbb jelentkezzenek, mivel a karácsonyi ünnepek előtti nagy munkatorlódásban nem tudja időben elintézni. — A román követséghez december 10-ig kell benyújtani a vizum-kérvéoyekel.
A város legforgalmasabb helyén levő régi, bevezetett vevőkörrel bíró rövid- ós szövöttáru Engroi üzletem kibővítéséhez és fejlesztéséhez tőkeerős
társat
keresek. — B5vebbel személyesen. Cim a kiadóban.
NAPI HÍREK
BAPIREND
December 6, vasárnap
Római katolikus: Miklós. Protestáns: Miklós. Izraelita: Klsxlev hó 20.
Nap kel reggel 7 óra 32 perckor, ; nyugszik délután 4 óra 09 perckor.
A mag/, klr. ft. honvéd gyalogezred ünnepélye az Urániában a kormányzó névnapja alkalmiból délelőtt II frakor.
A Keresztény Jótékor.y Nőegylet karácsonyi vásJrja a Polgári Egylet összes termeiben délután I órakor.
A ii<g)kanizsai nói s\'nbómesterek tea-délutánja az Ipartestület emeleti helyiségében este 6 órakor.
Mozi. Uránia A föld rabjai, Ábel Gan-ce-nak a J\'accuac\', a Száguldó kerék, rendezőjének filmje. Világ: Texasi derbi, (Tom. a világfi), wdám amerikai történet. Előadások kezdete 3. 5. 7 és 9 órakor.
December 7, hétfő
Római katolikus: Ambrut. Protestáns: Ambrus. Izraelita: Kiszlev hó 21.
Nap kel reggel 7 óra 34 perckor, nyugszik délután 4 óra 09 perckor.
A Move\' ismeretterjesztő előadása az Urániában eite 7 órakor (CMnoky Jenó dr.: Itáliai tanulmányul)
KRAMPUSZOK
sokasága vigyorog a dúsan felszerelt kii a ka tok üvege mögött és kínálgatják, kelletik — mogukat. A hosszú, pirosnyelvQ krempuszok nemcsak a pöttömnyi babák örömét képezik, Je kedvüket lelik bennök az öntudatos, serdülő leányok s a pajzán szemű, nevetős-arcu asszonyok Is. És mlnd-egyik igyekszik egy plrosnyelvü, kéményseprős ruháju, lólábu krampuszt beszerezni, hogy mikulásnapi örömet szerezzen önmagának, hozzátartozóinak, ismerőseinek, esetleg — a férjének.
A kicsinyek félős szemmel, az áhítat egy nemével nézik a mérges tekintetű, puttonyos krampuszt, aki a láncokat csörgeti és suhogtatja a virgácsot a rossz gyermek felett s szepegve kutatják, kit visz már a nagy puttonyában a szikrázó-szemű, tüzes-nyelvű, denevérszárnyu krampusz.
Mert a krampusz csak a csintalan, rossz gyermekeket bántja.
És ahogy végignézzük a kirakatok gazdag krampusz választékát, eszünkbe jut a — felnőttek krampussza. Mert a felnőtteknek is megvan a maguk krampusszuk.
A politikának, a közéletnek, a társadalomnak — megvannak a maga , krampusszal*. Akiket mumusnak használnak a többlek Ijesztgetésére, saját egyéni céljaik elérésére. - Akiknek nincsen ugyan puttony macskamódra görnyedő hátukon, sem lólábuk, sem tü.es nyelvük, de akik a társadalmi békének és Igazi magyar testvérülésnek csörgőláncu, virgácsot suhogtató, tomahawkos mumusai. — Akik azt a szerepet töltik be a nemzet életében — mint a kirakat krampusza a gyermekek lelki világában.
Csakhogy mig emezek felelt a gyermek Is mosolyog, ha rájön a krampusz-misztikum nyitjára — azok szereplését egy ország sínyli meg súlyosan.
A magyar közéletben nem akarunk többé lánccsörgető, plrosnyelvü krampuszokat látni... (•)
KULTU RESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
D««ab«r l NiccviJaiok HiafrtrMSTt i Po<-tlrl EcrUt <J;iit«rmlb«a «aU Mi S-ke*.
D««ratxr 1 Vaxgha P HieoOoiWh pitblnoi t\'.&afiu tónál ulJáttM a KtrtiiWny Otthonban <141-uUb 5 óritor,
D«ttab«r 1 A yarruomt/f Ma(iaUaitrU«-14* NankaaijMl CMttMtjiMk tibrttlril twtkMM Í.WravJ Ja.VJiJa (Puíff ZmB: K4á- it airUlkit-YlwWk) « KSipoat kivísn witmii* fetyfalcAM Oálutin 3 felkor.
December 9. Dr. Srintó István ítwkhinfvar. aroy* • Kauloóban Hl) 9 feakor.
D*«mbtr ÍJ. A Z/Ujrl KlUit Ucdaloü it KS-rlurtl Kfe itoeUrluk ulalMS m kuptmqrt
Urániában .«te 7 felkor (Kurki Att*rt4: -ipont egy k*t» vllitbox, grcrmeicvM.l«m. rr kitiltanátok, aiocUlU nevelés; Jovanovlta Le*: nvBt iabvfK niibóU
Deeeaber 17. A M«)t Ir©4a!e»J éi V.G .étttíl Kfe
•jfcUt «v D«<«i
(WJ. C
____tkrtí* _____
imtxr 22. Varjfcá C. Tb«odor1cll pUbiao« olaaxorailal uTjiróf a Szánt K««nt itad Itt. icotJJÍotk tagjai .Ami.a * PliblaUn tfilutia Ul S felkor.
Dt«Bb«r M. A KitboUkvi Utiu,<a\'«l kr*-feMj tsUíya i MgUi rpWt najjlMcébea
Dt«mtnr 77. A Kattoiúua Ct(ie,j,n\'M Un-drola <if«:y. i Pollii Eph< aagyt«rmáb«et.
DfCímber a K.ft«k»<l«íml Alkalmazottak
Sillvenlrr rilélye a Polgtfl Urtlctban Mti S órakor.
Január i. A Ment íammllUrJiailfl clóadlu u frliUbaa »a!« 7 feaioí Sa6U OaraVSiM: A bOaMk «.J{iVaa PrrrtocW U rtaarrtkcU: JoviaorKa Ua: Al c<ib«a lulateu aa tUi iraTtKal U fartferai
.i.tí Kör I>«ik Ftrttx imUk-0an«^lyc.
Február 1. A M«w limrfctt»r)cartó .WaeJá.a ar UrtsUbaa til« 7 órakor ttnl OuíaU: Ikwraa U-> OyakorUU ofexiá.
». A Htul klr. Ut<*t S»a*4«fefaa» EcrnOUt ptkalkj* t potglrt KgyHat óaaaaa ImMOtt.
Megkezdődött
a nagy
karácsonyi
vásár
BARTA NIKSA
elsőrangú
dlvatáruházában
Telefon: 323. Telefon:
Különösen felhívom a t vevőközönség becses figyelmét az alanti mélyen leszállított árakra:
Ltíirta kabátot.. 351 ezeffl
Hiúm...... mű
W selyem izzott
Azonkívül az Összes férfi :<s női ruha- és kabátkelmék, kész női ruhák, pongyolák és fehérnemüek, szőrmék
és szőnyegek mélyen l»»»AIU«ott
k«r*o«onyi érhain.
Elismert pontos és rzolld
kiszolgálás. Áruim megbízhatóságiért kezességet vállalok.
beretvás pasztilla a legmakacsabb^fejfájást is elmulaszfla.
ZALAI MOÍitÓHÍf
1928 December é
— A kormányzó nevenapja. Horthy Miklós kormányzó novenip-jál UH ma Csonkamagyarország. Azé a fétfMét, aki a nemiet legválságosabb óráiban erős kézzel vezclte ki ezl a szenvedő nemidet Golgola-ulcájáról. És a Novaira hósi parancsnoka erős kézzel hozzáfogott a romok eltakarításához és biztos karral vezeti\'a magyar |0vő uján az ígéret földjére, amelyet ha mi nem is, de gyermekeink egyszer meg fognak látni! Nagykanizsa közönsége is ki fogja venni részét a legelső magyar ember ünneplésében. D/lelőtt 10 őrikor a felső:emplomban ünnepi Istentisztelet lesz a kormányzó tiszlelelée, majd 11 órakor a honvédség műsoros ünnepélye az Uránia mozgószinház-ban. Sorrend: 1. Horthy induló. Énekli az önképzőkör dalárdija. 2. Horthy-hoz. Szavalla Kabdebó János főhadnagy. 3. Túrán hymnusz. Énekli Fitzner János hadnagy. 4 Ünnepi beszéd: Mondja Finta J\'zsef százados. 5. Ozenneh a véget. Előadja az altiszti Iskola legénysége. 6. Szózat. Énektt az.önképzőkör dalárdája. A belépés díjtalan. Az előadás iránt oly nagy érdeklődés nyilvánul meg, hogy a rendezőség által kíbocsáloll ümély jegyek úgyszólván teljesen elfogytak s csak korlátolt számban kaphatók az ünnepély előtt a mozgó, színház pénztáránál.
— Szoptatásdadák megrendelhető! í«r -éviiíedes dr. Sregőnléltf Dajkavizsgálónan Budapest, VI.,Siiv-utca 69. Telefoni 93 22.

VŐ?
— A polgármester -Itthon. Dr. Sabján Gyfa\'dr. potgáímester tegnap reggelre megértetett Budapestről.
— A nagykanizsai keresztény\' szocialista párt értesttiJartiRh^
(Köifölí ^déflő kttlőrfhelyiségébe) helyezte ál -és-állattd*- működését megkezdette. Hivatalos órák vasár-és ftmet*iap»ii dél«Kilt40-12 Óráig, délután 3—5 óráig, amikor a tagfeU vételdf ft eszközOtletrtek.\' Elnlkség.
— Az evangélikus-lelkészi hl-vata! tudatja a hívekkel, hogy a mi déteWítt-Istentísiletel nem fél 11, hanem kivételesen 10 órakor kezdődik
SZABADALMAT
megMerfxr- értttwlt minden állimban, .Feltalálók UtHatatdJit* dlJUUnul kSldl :
AMffgS M^BNÁRrfg.-""-11
BiWHfcá^fVViir., lórsfcfritflfci/t^ szám

híftékbenl elatfáí
íidűhiinőségü vöröséa féWr
\' KlO.ooo
J M»
K <4.ooo
minden adóval egyQII. Eladás 3 litertóí kezdódólegj
bomagykeresítetlG nagykanizsai pincészetében.
EHRENSTEIN KÁROLY ÉS TÁRSA
| FÖUT II
, Mélyen leszállított karácsonyi árak! f|,\'KSÍÍ"oő«lo!<:5
— A Postásdalárda megkezdi működését A nagykanizsai Posta-lisztviselök Dalárdája néhány hónapi szünetelés után csütörtök esll szűkebb körű értekezletén elhatározta, hogy újra megkezdi működését.
— Francia társalgási órák. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör a már régebben elhatározott francia társalgó órákat folyó hó 6-án (kedden) déluián 6 órakor megke-di. Ereket az órákat Neufeld Simon felsőkereskedelmi iskolai tanár fogja vezetni s ezeken ép úgy, mint a német órákon, csak azok vehetnek részt, akik a nyelvet annyira bírják, hogy a lársilgást megértik s magukat franciául k,fejezni is ludjtk. Kezdők oktatását a kör nem vállalja. A német társdgó ó-ák továbbra is minden szerda és szombat délután 6 órakor lesznek megtartva.
— Egy magán táncóra alatt két modern táncot tanul meg.
— Wallgurszky Antal ünneplése. A nagykanizsai m. kir. állami polgári iskolák tanári testülete, karöltve a volt tanítványok szövetségével Wallgurszky Antal nyug. áll. polgári fiúiskolái igazgatót ért legfelsőbb kitüntetés átadása alkalmából december 13 án ünnepélyt rendez. Az ünnepély sorrendje: Délelőtt 8 órakor ünnepélye* szentmise a sz:nf-ferencrendiek le.nplomában, fél 10 órakor az Országos Polglrí Iskolai Tanáregyesület zalamegyei körének közgyűlése, II órakor a kitüntetés átadása és ünnepély a városháza dísztermében. Este 8 órakor társasvacsora a Koronában. Gyülekezés a volt tanítványok részére tél 8 és fél II órakor az iskola tornatermében. Akik a társasvacsorán résztvenni szándékoznak, december 10-ig a Schless és Fischel könyvkereskedésekben felfektelelt íven jelentkezzenek. A vidéken tartózkodó volt tanítványok a társasvacsorán való rész-véielokcl a teríték dijának beküldése mellett 0,Mn János Nagykanizsái Takarékpénztári tisztviselőnél irás-billleg is bejelenthetik. Egy terilék ára 45 000 korona.
— A kórház karácsonyára Lö-mnsleln Emiiné 300 000 koionál adományozott,
— Analfabéta tanfolyam nylit meg a központi elemi iskolában. A nagykanizsai központi elemi iskolánál megnyílt egy analfabéta tanfolyam, amelyen 62 hallgató vesz részt. Az oktatók Poleslnszky Emil igazgató és Honért József tanító.
■ Egy magán táncóra 30 ezer korona Bldgusznál.
— Az Ipai testület nagyszabású mulatsága a Menház javara. Megemlékeztünk az összetartásnak ama gyönyörű példájáról, amit a nagykanizsai iparosság produkAlt, amikor megteremtette nagysterű szociális intézményét, az elagott iparosok Menházát. Az iparosok megszerezték és megvették a Menházat képező házat, azonban a Menházat céljának megfelelően fel is kell szerelni, berendezni. Azért az Ipartestület elhatározta, hogy páratlanul nagyszabású táncmulatságot rendez január 9 én a Polgári Egylet összes termeiben, hogy annak tiszta jövedelméből fedezhesse a Menház felszerelését. Nagy fontosságú szociális és karitatív célt szolgálnak azok, akik az ipartestület ezen láncestélyén részlvesznck, azért erősen hisszük, hogy Nagykanizsa össz-társadalma, főleg és elsősorban az Ipitosság a legnagyobb mérlékben kifogja venni részét ezen humanisztikus célú lánccslélyen és minél tömegesebb részvételével segíti befejezéshez és végleges diadalhoz julri az iparosok Menháza kérdéséi. Azért már most elóre le hívjuk az eseménynek készülő nagyszabású ipartestületi tlnceslélyrc a nagyközönség különös figyelmét.
Cassanova
— Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházban.
— Az Iskolánklvűll Népmüve-lésHgyi Bizottság analfabéta tanfolyama A közoktatásügyi tárca részletes tárgyalásánál megtud haltuk, hogy a Csonkaország lakosságának hany százaléka még mindig — analfabéta. Megdöbbentő kép tárulta magyarság szemei elé. A nagykanizsai Iskolán-kivűli Népművelést Bizottság ezeket szem előtt tartva, a maga működési köréhen mirden rendelkezésére áHó eszközQkkcl segit^gére akar lenni aion valóban száfialomramélló emberbarátainknak, axiknek körülményeik folyián nem volt módjukban az írást és olvasást, a kuliurának ezen alapelemeit elsajátítani és analfabéta tanfolyamot fog rendezni. Felhívja a Bizottság a gyárakat, iparosokai, munkaadókat akiknél analfabéták vannak, hogy jelentsék be azokat ponto-cimükkel és lakásukkal az Iskoláns kivan Népma\'tlésegyi bizottságnak. Egyben figyelmeztessék őket a készülő analfabéta tanfolyamokra, melyek a munkaidő után, este lesznek majd számukra megtartva.
— A Zala vármegyei Dalosszövetség december 12-én délután 5 órakor nagykanizsáa, a postapalota épületében i választmányi ülést tad.
— A Szántó-hangverseny műsora. Szántó Isiván dr. operaénekes szerdán esle 9 órai Jtezdiö^ei a Ka-szinóban tartja hangversenyét a következő műsorral: 1. a) Loewe: 0 Jin\'s Meeresrill, h) Verdi: Ária a Travi-atából, c) Strauss: Zuelgnung. 2. a) G -unod: Valeniln imája a Faustból, b) Schubert: Doppelgánger, c) Lotwe: Des G cckentürmcrsTCchlerlein, Szünet. I. a) Leoncavalló t Prológ a Bj-jnzókból, b) Toselli: Sereuade, c) D! Capua: OJInari. .. 2. a) Ady: Mi Urunk, a Pénz, b) Erdős R.-Csiky: Éjszakák, c) Srabolcska-Kunicz: Grand Caféban. Zongorán kisér: Schvartz Anny.
— Szimfonikus hangverseny. Nagykanizsa zenei életében jelentós esemény lesz a december 12 iki szimfonikus hangverseny, amelyei a Z\'inyi Miklós irodalmi és Művészeti Kör rendez a Polgári Egylet nagytermében. A Kór zenekara Kelting Ferenc karnagy vezetésével Beethoven Haydn slb. müveiből ad elő, Fábiánné Pásztor Irma zongoraművésznő Chopin, Liszt slb. darabokai látszik. Kez-dele esle fél 9 órakor. Helyárak 30 — 10.000 korona. Jegyek Fischel és Mair könyvkereskedésekben és a poslafőnökségnél előj\'gyezhetők.
— Festőművészek képklállltása. Nagykanizsán négy festőművész ren-dereit képkiállílást. Budapestről Rad-nai Károly ötvenegy képpűl a Kaszinóban, Fekete László nagykanizsai művész harmincnyolc képpel a Polgári Egylet éltemének előszobájában, Dabasl Kovács Gyula tizennyolc képével a Central kávéházban és Kiss György hadirokkant festőművész harminc képpel az Urániában. A nagykanizsai műértő közönségnek tehát bő alkalma nyílik szebbnél-szebb és értékesebbnél-érlékesebb művészi képeket beszerezni otthonának díszítésére és lakályosabbá tételére, főleg a most közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából.
— A hétföl országosvásár, A holnapi nagykanizsai orazágosvásárra az állatfelhajtás már az uj vátárléren történik.
— A magántisztviselők országos szövetségének nagykanizsai csoportja december 8 án délután 3 órai kezdettel tartja a Central soulerrain-jében tánc-tea délutánját, melynek keretében Pikler Emil nemzetgyűlési képviselő, .Köz- és magántisztviselők" cimen tart előadást. _
Londonban
— A Nyukosz elnökség az átmeneti és nyugdíjas liszteket folyó hó 10 én, csütörtökön délután 5 órakor Fő ut 8 szám alatti Szlgriszt-irodá-ban fontos ügyben tartandó gyűlésre ezúton meghívja,
36 és 25 éves, amonízizUt évi í Sío-w
n.e«ío»*<|»«4gt, \'
lakobovit* Gyula i.Táraa
Budapest, V., Bálvány-utea It sz.
Zilogleveleket, kényszerktslfson kötvényeket a legmagasabb Áron veszünk.
Dr. Esterházy Pál
herceg
píncegazdas^O"
ajánlja különféle kiváló finom hordós és palack boralt.
1 BMtaww
Iga December 6
i*L*t JíAtLOírt
Mjj^M-M\'o\'\' karácsonyi
Pamut vászon......mtrv* 13.200 . . ,
k m
Pamut vászon......mti-í- 13.200
Sportüanell....... „ 16.soo
Női szö.vet..................22.500
Mosó-Mec....... „ 17.000
Böror.5s belaőhusiat..............17.ooo
Delén kendő........di-b. 12.500
Kávés készlet ö személyes . . „ II8.000
Zsebkendő ....... „ 5.ooo
Szövet, vászon, kanavász, karion.
Kisfalud! ésKrausi
divatnagyáruházában
az „Arany Kakas"-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-lér 21.
Nagy szőnyearaktárl Angol szövetek! Maradékok olcsó áron!
vi t. f.ir gr t-■ ••^i.. o .. .
— Elfogták a lópokróc-tolvajt. Megittuk, nogy pénteken az egyik kani sál vendéglő udvarán három lópokrócot elemeltek. A gelsei csen-dótórs tegnap egy gyanús egyénnél a pakrómkat megtalálta. Nagykani-aára való alklsétése triót megtörtént az Intézkedés.
= Esténként Jazz-Band saxo-phonnat az Arany Szarvas kávéházban.
— Kiss György festőművész képklállltása az Urániában. Egy nagyra hivatott müvészlétck, Kiss György tóvárosi festőművész Mfcr-minc festményét állította ki az Urániában. Meleg tónusu genre és tálképei kiforrott, tökéletes művészi teljesítményről tesznek tanúságot és hisszük, hogy a műpártoló közönség körében á baugulalos képek sok vevőre fognak találni. Kiss György festőművész hadirokkant, nagy csa-lídja van, a magyar művészek .sorsából\' neki is jutott osztályrészül. Azért a művészi és családját segitl, aki képeli vásárolja, melyek kenyeret jelentenek számára. A szép, hangulatos képek rendkívül olcsók, ugy, hogy az anyagilag kevésbé tehetségűnek is médjában van otthonát értékes művészi festménnyel disziteni. Ajánljuk a jeles művész képkiállilását a nagyközönség különös figyelmébe és jóindulatába.
— Ma táncestély- és disznótoros vacsora Szv. Vldakovltsnénál Klskanlzsa, Varasdl ut 15.
Játék-kiállitás
Szerb Eminél Csengery-ui 6.
A legmodernebb ssabadalmazotl kdl- és belföldi gyennekjáték-kütonlegességek. Ajándéknak alkalmas olcsó dísztárgyak.
Értesítés.
n tiwra
(alapíttatott 1S62.) 1926. évi január hól-én
nyitja meg
65-ik
év,társulatát
Uj könyvecskék kaphitók a Szövetkezet helyiségében: Fő ut és Sugár-ut sarkán levő Babóchay féle-ház I. emeletén A iiclizelOsek
hétfijp,, kedden yágy. szerdán délelőtt 9-11 éra kőzOB teljesíthetők. flz.ifl»jflatA«ia.
— Caasanova Londonban.
A cim nem fedi sem történelmi vonatkozásban, sem irodalmi ériékben a film tartalmát, sói a film ériékének a priori megépítésénél hátrányára van annak. A film Clyde Filsch .Beau Brummel" clmtl világhírű regénye ulán készült. Ha a filmek osz lályozásában felállítják az .irodalmi film\' kategóriát, ugy ez a film par excellenc irodalmi érték; szépség és művészet, nemes romantika, izzó szenvedély és páratlan szlnjálszó-készség főerényei.
A világ színházi kapacitásainak egyhangú véleménye szerint John Barrymore a világ legtökéletesebb, legművészibb Hamlet/e. Az amerikai Warner Broothers-gyárnak ezt a kivételes talenlumu, egyben kivételes szépségű színészt sikerűit megnyernie, h\'-gy a Beau Brummel, — Immár Cassonova Londonban c. film főszerepéi etjátsza. Alakítása klasszikus. A film elején, mint tökéletes szépségű, daliás termetű ifjú áll előliünk s mire lepereg a film, mint roskatag aggastyán hajlik a sir felé. Csodálatos művészete abban domborodik ki, hogy minden maszkirozds, szakáll, bajusz nélkül, a szemünk láttára öregszik, roppsn össze, akárcsak az .Édes anyám" utolérhetetlenül tökéletes Mary Carrja. John Barrymore klasszikus színjátszó művészeiének pazar keretei nyújt a film fényes, töwérdek szépséget nyújtó rendezése.
Egyelőéi intylt a filmről, amely értékben rXigfr minden reklámot.
— Cipésziparosok a szegény gyermeki kért elmen szerdán megjelent hírűnkben cipiszlparl szakosztály helyet! lábbelikészitó szakosztály olvasandó; ugyanis nem csak a cipészek, hanem a csizmadiák is kiveszik részüket a szegény gjermekek lábbelijének ingyen elké-siitéséből
— Ismeretterjesztő előadások Ktskantzsán. A kiskanizsaf ftkolá helyiségében az IsmerctférjtMlő előadások kcrelében Flió Ferenc igazgató előadást tart gróf Széchenyi Istvánról december 6 án délután léi 4 órakor. Deccmber 8 án délulán fél 4 órakor P. Bakoss Ágoston ismertetni fogja római zarándok utjának II. részéi..(Róma, Nápoly, Pompci).
— Aggok menháza Keszthelyen. Keszthelyen az elaggott szegények részére a kórház mellcll menházat építtetett. Az épűlclel ünnepélyes keretek közt a napokban adták át rendeltetésinek. A gondozást az irgalmasnővérek, az élelmezést a községi kórház látja el.
— NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 5 gyermék születelt, ezek közül 3 liu és 2 leány. Neumajer György földművesnek leánya, Varga józsef földművesnek fia, Meskó Géza áll. rend. biv. segéd-lisztnek fia, Benkó József vasúti munkásnak fia. Kulcsár László szabósegédnek leánya. — Házasságot kötött 3 pár -, tlankovszky Varga Géza magántisztviselő Dávidovics Máriával Egyed Gyula borbélysegéd Kangyalics Juliánnával, Kovács Vendel ácsmester Kaufer Czeciliával. — Halálozások száma 8: Forintos Imre m. kir. honvéd 23 éves széngázmérgezés ; dr. Darányi Árpád nyug. bon-védlörzsorvos 63 éves agyszélhüdés; Ács János földműves kétoldali tüdőgyulladás, Pávics Györgyné Miilei Juliánná szervlszlvbaj, Gulyás Já-nosné Vig Lidia 68 éves tüdőtágulás, Péntek lstvánné Csizmadia Mária 34 éves tüdőhurut, özv. Fürst Já-nosné Welfz Mária 73 éves sziv-bénulás, Pap István 28 éves napszámos fulladás birói kivégzés által.
— A volt 44. gyalogezred bajtársi szövetsége lolyó évi december hó 12 én este 8 órakor Kaposvárolt a Korona szálló éttermében ezred-összejöveteli tart. A vidéki bajtársak fogadásáról és elhelyezéséről intézkedünk. Előzcles értesítést dr. Oauser Rezső Kaposvár cimrc kell küldeni. Kérjük\' a 44-es bajtársak szíves meg-jelen !sél A 44 es bajtársi szövetség elnöksége.
— Esténként Jazz-Band saxo-phonnat az Arany Szarvas kávéházban.
— A zalaegcrszégl vlzmQ-telcp próbafúrásai befejeződtek. A hat futás közül az egyik 2 teljes napon keresztül szivattyúzva percenként 200 liter tiszta, |ó vizet adott 17 méter mélységből. Az előmunkálatokra rendelkezőre állott 40 millió elfogyott, igy a munkálatokat egyelőre beszüntették. A vízmű kiépítéséhez s ezzel együtt a csatornázáshoz 12 milliárd kellene, ami csakis hosszú lejáratú kölcsönnel volna megoldható. *
karácsonyi És ujévt
ajándéknak legalkalmasabbak: óra, ékszer, ez8st cigaretta tárca, brll-lláns-árj, dísztárgyak, evőeszközök Tartós, maradandó emlék!-Mélyen leszállított karácsonyi árak! Szolid, lelkiismeretes kiszolgálás
ZSOLDOS GYULA i4it IUttt4ai9<! — (Miitor^l 2. *x.
Hunyadi János
tcrmésiete, KestiUvlz a világ S.B.B. oraaAgaiban a tookiwólóbb ha .hajtónak ............" \' van elltmervo.
A nagykanizsai mcteorologfat \'megfigyelő Jelantéaai Szombaton a hómérték-lei: reggel 7 órakor —9.9, délután .. 2
óralcorl—5.6, este 9 érakor —ll.-t.
\'tlrány: rtatel ÉK. délben és este DNy. padéi mennyisége:
Szélirány:
Napi csap .
FelMzet: Egész nap tiszta.
A Meteorológiai Intézet itlenléac szerint az időjárásban egyelőre változás nem várható.
— Szurkáló amazon a szőlőhegyen. Tóth József baktűttösi gazda Koáena Ferenccel és másikkal pincéjében Iddogált. Beállított oda a pusztaedericsl kovács és leánya, Bogdán Ferenccel. A leány bort kért s mikor nem kapo& a leány barálja, Bogdán, Tóth Józsefet mellbeszurta, ugy, hogy az visszatántorodott a pincébe s a tűzhelyre esett, ahol el is égeti volna, ba Kodena, akit közben a leány két helyen fejbeszurt, kl nem húzta volna a tűzből. Tólhot a zalaegerszegi kórházbán ápolják. Minthogy a szúrás szivét is érte, nem biznak felépülésében. A csendőrség nyomoz.
— Téli sporthoz ródlik, korcso-lyák, szobatennis (Ping-Pong), rugóstorna (Exzender), szobatorna gumiból, gyűrűs torna legolcsóbban kapható Szabó Antal sportüzletében.
= Ezüst dísztárgyakat is Vé-kásy nál, evőeszközöket is Vékásy-nál, ékszerekel Is Vékásy-nü, órákat is Vékásy-nil, lálszereket is Vékásy-nál vásirolhallegjutányosabban. (Városház-palota.)
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Az amerikai nők hibátlan, karcsú és elegáns termetének egyetlen • "titka az ; • amerikai
fogyasztófiizí
(Rubber redneing corset), * mely elismerten a világ legjobb fAzöJell
Pompás alakot varázsol, amellett fogyaszt, egésznapi használatnál is kényelmes, megakadályozza a felesleges zsirrélegek lerakódását.
Fedák Sári
aki állandóan vtiett iz amerikai fogyautó
ftlzőt, a következőket ltja lóia: .Szeretném, há a pesti nők állandóan hordanák ezeket a hásonllt-\' hatatlanul nagyszert! fűzőket és az-eredményt látva, örömmel, moso--
lyogva gondolnának reám." A New-Yorkból móst érkezett eredeti ^merikarfogyaszlófüző kap-haWcsakls áz egyrdtrusltónát:
íÉilöíiaiileseisiií
Budapest, ll/f. Zsigmond-utca J?<rR Wi - Telefon 188-70. \'1
Megíenddéw.ü kórjuk -a eilpóméret r pcatos megadiait a\'l
tUM jOjtOgT
December é.
= Akar ön szépen és elegánsan táncolni? Ugy vegyen magéit táncórát Blagusz, tánctanárnál.
» A m. klr. dllamsorsjáték sorsjegyeit a magyar társadalom nagy szeretettel karolta fel mindig, mert olcsóságával lehetővé tesii mindenki részvételit és egyúttal egész sereg embeibarátl intézmény nemes céljait is elősegíti. Az államsorsjáték jövedelmét ugyanis közhasznú és jótékony célokra lorditják és igy mindenki — aki soisjegyet vásárol — nemesik a maga szerencséjének esé lyeit szolgálja, mert 20.000 koronáért több száz millió korona készpénzt nyerhet, — hanem a szegénység és nyomorúság enyhítéséhez Is hozzájárul.
— Schwarcx Dezső cégnél url
és nöl divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
» V \' ^i"US. »
SPORTÉLET
A Zrínyi Tornaegylet vlvótan-folyama. A ZTE ismét megkezdte hagyományos vivótanlolyamat. Vezetőül sikerült megnyerni Asztalos Dezső nyugalmazott alezredest, aki okleveles vivótanár és oklevelét a világhírű Wieucrneustadli vivótanár képző akadémián szerezte. Az 6 szakavatott vezetésével bizonyára uj korszak kezdődik a ZTE egyébként eddig is agilisan működő vlvőszak-osztályában. A vivóórák minden kedden és pénteken délután 6-tól 8 óráig lesznek a kegyesrendi reálgimnázium tornatermében és az oktatás ép ugy dijtalan, mint eddig volt.
MOZI
Uránia ma vasárnap 3—5—7—9 órakor; A föld rabjai, Abel Oan.e-nik a „J\'accuse", a .Száguldó" kerék, zseniális rendezőiének nagy filmje.
Világ ma vasárnap, 3—5—7—9 órakor: Tixasl derbi, (Tom, a világfi), vidám amerikai történet hét fejezetben. Főszerepben: Tom Mix.
Hétfőn Movc tudományos est: Cholnoky Jenő egyetemi tanár előadása: Tanulmányul Itáliában.
Uránia kedden: 3-5-7—9órakor: Sárga ember boszuja, kalandor.
Világ 3-5-7-9 órakor: Sándor Mátyás, Verne regénye (Reprise).
A francia szenátus elfogadta az Inflációs Javaslatot. Párlsbil jelentik: A szenátus az éjszaka 205 szavazattal 26ellcnelfogadta Loncheur pénzügyminiszter 6 milliárdos inflációs javaslatát.
Fáj az anyaszív,
Ma gyöngye: Kis gyermeke vézna, gyönge, S azon töpreng, mit Is tegyen, Hogy a gyermek erős legyen? Nem kell a szomszédba menni, Jó tanácsot kéregetni:
M n ilMárá tartsa
S piros-pozsgás lesz a gyer-[mek arca.
közgazdaság
A világpiaci gabonaárak
A kenyérmagvak irámi érdeklődés e héten az egész világ gabonapiacán megélénkült, ami a gabonaárak általános áremelkedésében nyert kifejezést. Igy Chicagóban a szeptember 1-tól számitól! kampány legmagasabb árait e héten legyezték. A tengerentúli áremelkedési ujabb spekulációs műveleteknek akarjtk magyarázni. E híreszteléssel szemben azonban leszögezhetjük azt a tényt, hopr a déli földgömb lermés eredményei, a legutóbbi jelentések szerint inár nem olyan nagyon kedvezőek.
Nem Is csoda, hogy a gabonapirc világszerte feszült figyelemmel várja a következő két hetet, miután ennyi idő kell még Argentinia és Aus-trá-lia termésének beérésérc. De, Ingy Ausztrália termése nem sikerOlt, az bizonyos, mert Kína és J3pán c héten Igen jelentős mennyiségű gabonát vásárolt Kan-dában, amely már eddig is 12 millió métermázslnál többet tesz ki, jóllehet az ausztráliai piac sokkal elónyösebben fekszik nekik, mint a kanadai. Miután pedig a kinálat nem tartott lépést a kereslettel és mivel a gazdák a jelenlegi árak mellett tartózkodtak az eladástól, azt híresztelik, hogy az áremelkedés azérl állt be, mert a farmerek is spekulációs játékba bocsátkoznak.
Az amerikai hatás alall az curó-wi piacok is megetösödlek. Bcrlin->en például nagy voll az emelkedés. Az európai importállamok közül főkép Olaszország és Csehország léptek lel e héten nagyobb vásárlással. Több trieszti és mást olaszországi kereskedő tartózkodik például állandóan Budapesten, akik élénk tárgya-
lásokai folytatnak, nagyobb tételű búzának olasz sz imiára való megvétele ügyiben. Úgyszólván \'gész héien ét állandóan lélcsüitek i, nagyobb arányú sorozatos ol s vásárlások. melyekért Iranziló Trieszt 5 32 dollárt fizetlek. Ugyanis a milánói II Sol közgazdasági lap szerint, az idei kedvező olasz termés ellenére i«, Olaszországnak még mindig 2 5 millió ijitarler hiánya van.
Cseh részről is megélénküli a kert siet, mert biztosra\\eszik, hogy december 1-én hatályba fognak lépni a cseh gabonavámok és ezt megelőzőleg a cs\' h kereskedők igyekeznek mennél nagyobb mennyiséget összevenni. Enntk tudható be a rozspiacon mulaik\'\'zóélénküiésis. A malmok részérói hosszabb idő óta foly-latolt tárgyalásokat is siker kuro-názta, meri nagyobb mennyiségű lisztéi adtak el cseh számlára.
Tengeriben is élénkebb voll az eheti világpiac, mint az elmúlt hc!ck-bcn. Az érdeklődés tovább is lenn-áll, de az esős idő megnehez tette az üzletkötési, mivel a külföldi vevők a megérkezésig kívánják az áru kifogástalan voltát garantáltatni.
Olajosmagvak iránt a keres\'et változatlanul élénk. Ami a gyapluplacot illeti, arról a délamerikai jelentések is kcdvező.n számolnak be, ahol az uj nyírásból származó gyapjú most kerül piacra, nagyon köi nyen és jó áron talál vevőre. A londoni gyapju-
_____>x____II.____.lK»Uih<.
akció szerdán nyílt meg, előreláthv lólag 14 napig fog tartani. Az eddij, lefolyt nagy gyapjuakclók sikerei ulán
élénk forgalmit várnak és az árak emelkedésére számítanak.
TŐZSDE
Az irányzat barátságos, de Qzleltelcn. Angol Magyar 31, Magyar Hitet 304, Osztrák lISVBosnyák Agrár 65, Földhitel 218.
IHoxgósasinháacak attrakciós hete
Dec. 7. Cholnoky előadása.
\' Sándor Mátyás
Werne Gyula regénye egy magyar szabad séghösröl. — A 4 rész egy előadásban.
Dec. 10-11.
Clyde Fritch „Beau Brumm el" cimü világhírű regénye 8 felvonásban.
Ragyogó szereposztás!
M8ry Astor, Irene Rlch és John Barrymore
Világattrakció!
Dec. 12-13.
A MUNKA
Zola Emil regénye, 2 rész egy előadásban
Haainitat utaaltáa i Terntfuelesen Önmaga ellen vél. ha mindenik mllioil nem nézi meg. Sándor Mátyást azérl, meri a Ilim a (randa tllmgyánái lénykotából való !eS, íf. . •7\'1 \'S,OT:, vonatkozású. A Camnovát azért, meri kritikán
leiül állóan tökéletes. Ha mégsem natietl meg mindkettői, ugy nézze meg CiiunováL
DI/\\K50nSlEGf
A OIAK-JOl etl INteiVlfNVtK IAV/.C4A ;
Apa 5000 korona
Kereskedelmi Bank 922, Peall Házal 133 \\ Borsod Miskolci 172, Concordlá 34, Budapesti Göz 134, Viktória 408. Kohó 228. Kószén 2850, Salgó 425. Urikányi 1115, Fegyver 450, Danubius 2220, Villamos 1015. Unták 29, Lámpa 120. Rima 105. Schllck 55, Hálát Fá 46, Otá 460, Na.iei 1440, Bur 125, Déli 67, Nova 268, Trust 228, Cukor 1465, OeorgU 275, Izzó 845, Fóvárosi sör 65, Részvénysör 620, Oyapjumosó 30, Oold-berger 103, Kárton 47. Spódlum 63, Hungária MQtrágyá 91 Gumml 198, Mágyar Kémet 74, Brassói 380.
Zürichi zárlat
ruu 20100). lonrW 2525 01, Newioil 518-25 Brosséi ISO 00. Milano 209ÓM. Holland JT850 8ert\'n 12J\',a, Wien 73\'s, kii 377 50 Piája 1537 50 Budapest 71-70, 7>iaó 70-00. BuS Iresl 237 50. Bctgild 917 50,
Terménytőzsde
Boaa tla.av 7i kg-o. S85.00Ö-39) 000. n kf-os 390000- 3950». 78 kg-e» 39!.50u- 3Í7.50O. -jveo dunántall éa pest-vidéki 76 kg.-os 380.000-3a5.C00. 77 kf oa líSOOf—39)0* t * kt-o. 337 500- 392Wi 79 kg-os 390WX- 395.500," roia 260000-285 0)0, t.kjiusán*sr(M 230 000—240 000, söeárpa 285.000-310000. sah 2ljOT— 7ö0 0~0, tengert 190.500 19150). reeee •S90.000-S00.000. wlei 19500 -2C5Ó00 korra :70.0)0 170000.
Sertésvásár
rehuiub 45(0 nclybót didatlanul vttaea-naraJ: 2100 Jrb. Elsórendí 19 500-200 0
aedelt 1700)-17j00, szedett köaép 160M
----- --»1tlaófe»
18500, máaodrei ......
. ingol
nagyban 21.000 - —.-. zatii 28 500 - -
165 <. konnytt 13.000-15.000, Öreg 18000-18500, másodrendű I7IXO, angol sbldó 17.000- 20 000. szalonna
kluaotl hu 21.000-32003, szalonnás tét. rertés 70 500 -22 000. Irányzat lanyha.
Szerkesztői üzenetek
Sz. I. Veszprém. Köszönettel megkaptuk. Karácsonyi mellékletünkön fog megjelenni A kilátásba helyezett másik cikknek Is készséggel szorítanánk helyeit á ló-lapbán Általiban olyan cikkeket kéritnk. melyeknek kulturális vagy szociális vonatkozásuk van, mert ugy lógjuk lel napjainkban a vidéki sajtó hivatását, hogy amikor olvasóink egyre kevesebb könyvel tudnak vásárolni, a sajtóra háramlik • feladat, hogy
közönségét á tudományok ujabb eredményeiről léjékozlassa s ismereteit bóvilsc és elmélyítse. Mindenkor örömmel vcsszllk
ériékes cikkeit.
V-né. Cikke nem közölheti. Ha * kérdés tudományosabb alapon, de népszert modorban lenne tárgyalva, szívesén adnánk telel neki lapunk hasábjain, de a kézhezveit tormában nem bir kelló érdekességgel Egy elótizetó. Verse igen kezdetleges szárnypróbálgatás. Szó sem lehet orrút, hogy közöljük.
Munkatársainkhoz. Miután a lap"™ karácsonyi számába szánt cikkek beküldésének utolsó terminusa lolyó hó 15-ike. felkérjük t. munkatársainkat, hogy ai 0»-nepi számba szánt dolgozataikat legkésőbb eddig a napig szerkesztöségonkbe beküldeni szíveskedjenek.
KUdó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyv ktrukodta RT. NantaslW
109JS December 6.
ZALAI KÖZLÖNY
-SVA ::: SJX Rendkívüli alkalmi árak! S
8 * Telefon 187. >iim.
Nem reklám, hanem valósig, hogy KAUFHIAHN M A H Ó II 4 L, a „SZEBECSEMHEZ" van a lego\'csóbb bevásárlási forrás
Idei araláiu teák, teasUtemények ~
Legszebb karácsonyfa cukorkák és dinek
GYENESNEL
Apróhirdetések
r.í?VI3!r>" "i■100 * *
Autétaxinak való uj ezemély automobilok kedvező fiz.té.l fal-fételekkol. Walaar pépgyér Nagy-
kaolaaa, «»g*r-». 16-__3493
Személy* és t.b.r«tttomobl!ok kedveid fizetési leltítelckkel. Welsei ííp gyár, Sugár-ut 16.____22h
Teljes vízvezetéki, éa fürdőszoba b.r.nd.zéa.k.t legolcsóbban iiiilit Él szerel kadeaaí fizetéai feltételekkel W e I • e r G é p g y ár.
Sugárul 16. 2212
Ócska gép- és kereskedelmi öntvényt legjobb áron gépgyér, Sugár ul 16.
vesz Walaer 27él
HutúguMmlk ugy rakUra
Welacr gépgyár, Sugár-ut 16.
Szeoeka- éa répa<égék, kuko-rioamorzaoiók, darélók kedveső II-letésl feltételekkel Welscr Qípgyár. Suj>ir-
Autéj avltéao k, autéemelSk, autóalkatrészek Welaez Oépgyár, Sugár-u 16.
Egy liter elsőrendű
UJBOR
6000 korona
BRUHOSIOS JÓZSEF
túu.r, CMfli.p fa wjcnojkiMtl elkkek DiltUSen
SeaXf-ai A. * T.ICÍO. 210.
Tolnai Viléglapla ajándékai megtekinthetők Oáidosnál, Klnlzsy utca 30. 3W
Milyen Icszilllloil álakon fOrdókédak, BiSkédak a legjobb klvllelben kaphatók Baksa bádogosnál, Kinizsi ulca 21. 3604
Ovál, kőt és szögletes képkerot.zé-
eeket minden szín és szélességben, legolcsóbb árban szakszertlen végez Stem öveges, Vssoll ulcs 17-19. 3501
A város közvetlen közelében egy 2 holdas elsőrendű oltvány szőlő és gyümölcsös, ralta cserepes, légta ház, padlózott szobával. teljes berendezés és bordókkal egylllt eladó. Megbízottam Aoxét Ignéo Ingat-laulorgalmt irodája Nagykanizsán, Tőül 3.
Caalédégv fiókkal, lisztesláda (hombár), spctzsickrény eladó. Clm a kiadóban.
Bútorozott azoba a város beüerd telén, lépciőbázi külön bejáraitól kiadó. Clm a kiadóban. 3S53
Uradalmi bognár, nős 40 éves, 16 évi gyakorlattal jetentegi állátha aegéd fiával egyutl nagyobb gazdaságba állást keres április 24 érc. Cim: Horválh Oyuta bognár segéd, Kazinczy utca 8. szám. Nagykanizsa.
A génnapuaztal Sebenker cég raktárában tarolt gazdasági holt [elszerelésből visszamarad! Urgyak folytatólagosan eladatnak, Hclmler Józsel. 3845
Minden Irodai taandőkb.n jártas
utlleány szonnalia állást keres. Clm a kiadóban. _3844
Klnlzsy-utcs 20. sz. ház. szép kezltci, Igen jót jövedelmez, tőkebefektetésre, na-
Ealkalmas, egyéb vállalkozás miatt stlr-eladó. Megbízottam Aezél Ignéo aaforgalml Irodája Nagykanizsán, Főút
3.~n. alalt.__
Veszek állandóan meglepő magas áron mindenfajta zaébérflket, u. m. nyúl, róla, eórtny. nyest, vldzs slb Serényi Alodér Dcák iér 4. és Bajza-utca 1._3633
Mlltényi-elpőt vegyen 1
PénzkSIoaSnt bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyóslttat Aoxél Ignéc pénx-kölcsőnkőzvelltő Irodája Nagykanizsán, Fő-ul 3 sz. alalt KényaaarkSIoaSn kötvényeket veaaek. 3550
Lakéat keresek a város belletitletén egy, esetleg kétszobásai mellékhelyiségekkel Halas lolépéaael. Clm a kiadóban. 3790
Egy csinosan bútorozott azoba külön bejárattal, eselleg konybahaszuálaltat kiadó. Cini a kiadóban. _3849
30 holdas somogymegyd birtok (nem homokos) elsőrendű szántó, van hoziá kis erdő is, sürgősen eladó. — Megbízottam aezél Ignéu Ingatlanforgalmi irodá|a
Nsgykanlztán. Főút 3. sí. aUtt.
Egy idősebb uiicmbeit vagy udnót teljes ellátással ellogadok. Clm s kiadóban.
Nagy munkaképességű fckvőkukorloa-morzaolé erőmúhajtásra. jutányosán eladó, Hclmler Józsclnél. _384b
Tanulók Inatruéléaét vállalja okleveles tanítónő- Cim a kiadóba._3864
~~Hézak közluk hekoltözhctó lakással, továbbá emeletes és magánházak, vendéglők, üzletházak balatoni villák, lobb szőlőbirtok olcsó álban eladók. Bővebbet Dukász Miksa, Rákóczy ul 29.__________
Egy Jókarban levő azénké oleaőn eladó özv Uugárné, Szemerc-utca2._
Egy oaarépkélyha, egy léifl téllka-bál éa egy lall-óra elaji^ Eölvös tér 28._
Egy nagy azflrme fcooalbunda,
jutányosán eladj Arany János ulca 1
Egy darab aaztalpult valamint állvány (pékségben Is haaználhaló) eladó. Bővel! a kiadóba.
Kereazthuroa rövid hangvor-aaaiy zongora, egy lanutó zongora cgv haimonlom öl változattal ís egy hegedű eladó Arany János-utcai.
Hua Ittslölésrc eiváliattatik Caányl.Lászió-utca 19.
Hímző nő, akt a varrógépen való ma hímzéshez teljes jártassággal blr, IcIvélcUk Cim a kiadóban.
Jő karban levő azoba- és konyha
bútorok eladók Kossuth Ujostfr 21 szám alatt.
Mikulás és karánonyl
ajándékok
feltűnően szépek és olcsók a
Cukorka Királynál.
Szerencsi és Maul csokoládé nagyon olcsón kapható.
HEFFER GYULA
Kazinozyutoa 6. azém.
Hol daráljunk tengerit és árpát sertéseinknek
BOJTORNAL
Knzinozy-utoa 14.
Saját termésű koraoaanyi aaztall és nehéz »I7. ésl termésű pecaenye bor kapiiató lakásomon kistételekben (literekben Is). t»<
REMETE, Sügér.ut B. azém.
Üzletmegnyitás.
Érlesilem a n é. közönséget, hogy Király-utca 49. sz. alatt
pék Üzletemet
6-án (vasárnap) megnyílom.
Naponta kétszer friss sütemény, finom házikenyér és zsúr sütemények is megrendelhetők.
Kérem a n. é. közönség szives pártfogását Ho|ozeP Gyula
Ráktáron levő nő! fllckalapokat 90.000 K ért kiárusítjuk. NŐI velour I A hórkaUook, férfi gyapjú, nyúlszőr és velour kalapok (Gyukils,
. _ . aa II___ r. rntn/lannomn cankrik napv vAla&z- m
cs uuiaa>hi/u»i tv.„ r*j-r* j uioíui »vav». r---j------
Br Böhm, Halban & Damask), mindennemű sapkák nagy válasz lékbtn, rendkívül olcsón kaphatók
GYENES ÉS VIDA kalapflzletében
Pillangó védjegyű Brázay márványszappan legjobb, legolcsóbb, legkedveltebb pipereszappan. A polgári háztartások cikke I
]
Eladó ingatlanok!*
AxobmI ■KocUlható 5 nobii moO«n> ha, w»nd». cuHduobj, fűrd«»zob», rügy UUIW. oild, ko<«l«rlQ 350 rnniíA.
ElfouUlhaíd 6 wot>i« modwu hit. url Mnys-Itmmcl. o*icy Kond«*o<» k««lltl. meWkípöW-teVVel 900 m\'UlJ.
TmuuiI elfot1»lh*t6 4 uoM* csloo* na-ginhli, kU odviffíl 7SO mUliö.
Azon Ml clfogUlbatft 3 uobit aj hix « viro» kOI*4 iftUa 70 mIUW. , ,
Értíket »«rkl telek < vi»ut kS*el*b«o. Uki«»4 iUl*kith«t6 <f.o:<ltc! 60 mllIW. Egyíb klKbtv-n.RTobb hiwk elidók.
Sjabadhcgycn 1 hoW« »i<P bUtok «p«lc«UI. t<nae uAió és cyflm6kt&t 130 millió.
Lskiíl kUobb«C injyobbH. jó Iritp^íít «*<*-tüll átvételic kttmk. , .
Malom ptliai 10 )ir»tu. tUdó gyflojőcü l*Vi»-ud, velelir í«lc több <vl ííiiltlckben lutlhtló.
Szígriszt László
(□catlanforicalml *«^^toikölc»«nközyctlW Ffi-ut 8. sxém (Batár-udvar). 3714
WflLTER HHEAHTftnPOLTAH
Budapest, VIII., RAkóczy-ut 51.
EWkÍMlt középiskolai öwxevont magln-vlugikra, éftttségüe, vidékleket l». — Tiutvlseióknck nagy kedvezmény.
Özv. Palkó Józsefné
árubódéja
eladó.
Bővebbet ugyanott
16,559/1925.
Hirdetmény.
Közhirré teszem, hogy az országos szarvasmarha- és lóvásárokat valamint a heti szarvas-marha- és sertés állatvásárokat f. hó 7-től kezdődőleg a Trans-danubia gőzmalommal szemben levő uj vásártéren tartjuk.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1925. évi december hó 5 én.
Polgármester.
Vizsgázott
baromfi kezelőnő
lehetőleg egyedül álló, azonnali belépésre
kerestetik. Írásbeli ajánlatok: Nagyrécsel Uradalom.
Telefon 258.
rőfös- és divatáruháza a „Gólyához"
Nagykanizsa, E r je s é b e t-t é r I.
Telefon 258.
szám.
SS^tóWWfSK^
Kész menyasszonyi kelengyék (garnitúrák). - Külön osztály női- és gyermekkabátokban.
^NSi-kabát 650 epertől, szőrmével 700 e,értől feljebb, gyermek-kábátok 350 ezertől feljebb.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 Dtcfcmber l
A nagykanizsalak találkozóhely* i
Budapest legelsórendtl, modern, csalid! szállója, aa
István király szálloda
VI., Podmanlozky-utea 8.
Mérsékelt iraki Figyelmei kiszolgálást Modern berendezési Központi tatéi! - MelegvtzszolgálUtásI ■ FürdökI — LUtl Anyugatl pályaudvar közelében
és díszek
a legszebb és legolcsóbban csakis
Tompek Károly
iQixer- is caemcgekereakcdlsébcji
Erzsébet-tér 13. szám
(a Törvényünkkel «anben)
szerelhetők be. Ne sajnálja a fáradságot lejebb jenai, mai Uxueruen behozxa. ni
^wSfőiij az országos vásáron
és az üzletben nagy\' mennyiségű
porcellánedény
IÍSZ, /slíffisilva^, Azonkivül zománcedény, szentképek a tükrök kaphatók
Skopál Antalnál
Scbless Testvérek előtt.
ti R
nAPió
A berlini L0RENZ rádiók gyára vezérképviselete lagrl im vidék, részére
rádiókészülékek k.nlzM
helyi képviselőt
kete* Személyes tárgyalás vagy írásbeli
a|ánlatok referenciákkal citálva H.reuash mérnök irodájához
Budapest, ErssétxkkOrat 19. alá.
Akar h m IMtaM 100 milliót nyerni?
Akkor vásiroKon az alanti cégek
riél és ne (elejtse el kérni a Közérdekű Uga sorajegyét, melynek nyereménytárgyait szabadon választhatja. Mindenki annyi sorsjegyet kap, ahány 100.000 koronáért vásárol.
Magyar Köztisztviselők Fogy.
Szövetkezet Fiókja Armuth Sándor és Fia áruháza
u .Olcsó Forráiboz\', Bazár udvar Barta Miksa dlvatáruháza Fö-ut és Csengery.nl urok Roth Laura nöl-kalapűzléte Kazlnczy-ulea 5.
Schwartz Dezső
url és nöl dtvaláruháaa — Fö-ui 5. Szabó Sándor cipőáruháza) Kazlnczyn. 1. és Fó-ut 14.
Vágó Endre
drogéria és Illatszertár — Fó-ut H.
Vékásy Károly
órás él ékszerész — Fó ut 2.
. ». ■ i
Főnyeremény K 100,000.000 Öuznyeremény K 1.200,000.000 Huxáa 1025. d.oembcr 90.
Az eló nem fordult szakmákból egy-egy
cég jelentkezését elfogadja a Közérdekű Liga tárgysorsjáték
Intézósége Budapest. VUL, Rákóczi ut 5.
Telelőn J. 21-73. i;os
kizárólagos gyári lerakat
vízmentes sátorponyvák bálázd ponyvák
olcsó
szffnyeg, matratgradli
zsineg, kötéláru,
kellékek
nagy raktára
HIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
Krampuszok
Kárácsonyfadiszek
szép és olcsó
karácsonyi ajándékok
nagy raktára
Fisohel Fölöp Fiai
. paplrinaáiasan MAQYKAKÍZ8AH.
ClailA más vállalat miatt tiaOO az öreg Förhéncl hegyen egy 2\'/. holdas Jól gondozott, szépfekvésü szőlőbirtok, szép gyümölcsössel. Rajla uj villasterü léglapince, lakásnak is alkalmas. Alatta földplnce 70 hl. hordó, 30 hl. musl és az összes hozzávaló berendezésekkel, hozzá
pajla, istálló. — Bővebbel: Ifj. Simon István marhakereske-dónél, Klskanlzsa, Varazsdl-utca 3/c. szám alatt.
Miiideniientó \'gőzölt és gőzöletlen körte, cseresznye, kőris, jávor, juhar és tölgy
anyag, valamint elsőrendű tölgy és bükk parketta, tölgykertláb, úgyszintén a világhírű valódi „Eternlf-palát minden méret és mennyiségben napiáronalul kaphat
Eppinger I. és Fia
deszka, épüleUa. éi építkezést anyag raktárában no DEAK-TÉR 5. SZAM ALATT.
Művészies kivitelű
ebédlők, hálók és konyhaberendezések
a legmodernebb kivitelben, állandóan kaphatók
PIEDL GYULA
mOisztalosnál >111
VÁRUT 3. SZÁM
Megnyílott

Sormási Hengermalom Rt. nagykanizsai lisztüzlete
Király-utca 14. az. alatt,
Telefon ahol Telefon
389 a legjobb 389
minőségű
lisztek és egyéb őrlemények
olcsóbban kaphatók, mint bárhol I
Az üzlet vezetésével Rcchnltzcr Mór urat bizlu\'< meg. »j-.
Birtokosok figyelmébe!
Évtizedek óta fennálló Irodámnak sikerűit olyan összeköllclést szerezni, hogy már mostan módomban van 100 ka!, holdon felali birokosok részére 5, 10, 25 éves jelzálogkölcsönöket (nem váltóra) magyar vagy idegen értékekben a legméltányosabb feltélelek mellett sürgősen folyósiltalni.
Akinek ilyen kOlcsBnre ACZÉL IGNÁC
szüksége van, forduljon péozkölcsönközvctiló Irodája
bizalommal hozzám. Nagykanixain, F««t a. ut.
minden vanógépel felülmúlnak szép öltéiben éa lartósságbv-Oyád raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2. - Telefon 12.
" a\'íf.cS ró aal«ttl«atéít ferflótolok I
nzi iípeclálíi va rr ó gé p j a vlf8 műhely!
Asztalosok, bútorkereskedők, üvegesek, autó- és kocsigyártók figyelmébe!
Tükör, tükörüveg, autószélvédö llveg, kocaltábták. rézbcloglalt eilszott Üvegek és mindennemű táblsüvegek sima és Csts-zoH kivitelben. Pontosan, gyorsan, legolcsóbban. Jót eiom.^olva szállt!
KILTZ JAKAB és TÁRSA
"r üvegeslszoldn és tükörgyár
Budapest, Vlll^ker., Práter-utca 84. sz. Telefon: József 54 —76.
Budapest, VII, Mkítil-iit 42.
Nemzett Színházzal szemben.
. ...K
2&5M
SchotUidi-szovet. Férll strapa szövet. 140 cm. Crépc de chlne, minden sztnb. Flanelt, remek mintákban ... Sport-üanell 70 cm. széles ...
Viuon (pamut) ............
Mosod chlllon ............
retlr .....................
Nöl Ing vagy nadrág ......
Bunda seat eteclrlc cíépe de
clilne-net bélelve.........
Nöl télikabát, gyapja-velour, bt bérelt és ctcclrlegallér kézelővel, végig bélelve... . 1,350.000 Nöl léllkablt, szórmegallérral . 850.000
Nöl télikabát, bélelve ......
Nót tétlka bit. gyapjuvetour-
bót. végig bélelve ......
Midi télikabát, gyapjuvelour-
WT, végig bélelve ......
Trikó selyem jumper ......
FlaneU-takaró ............
89.005 127.000 21.800 14.800 11.800 15.500 19.900 30.000
.3,800.000
590.000
930.000
390.000 98.000 95.000
Kat.norótl.*, gai-nltarában, paplanokban nagy vAtaaxtók.
Mintákat vidékre készséggel küldünk I
KérfQk t. vevőinket, mlelölt berisliUiall eszközölné, tekintse meg véCantéay-axar nótkOl dúsan felszerelt raktárunkat.
WESTENDSZÍLLÓ
Budapest, VI. Boriin! tér 3
(Nyugati pályaudvaron)
megnyílt.
Központi intés. Melegvíz a mosdókban. Fírdók. - Lift. Szobaárak központi fűtéssel, hideg- és melegvízzel 40.000 koronától 00.000 koronáig.
Pongráojc BAndor áta......_. . ... IgaigaM, _
Olcsó
SZŐNYEG
mi árusítás
Vclour plüss ebédlószö-
nyeg 3x2 ......... I.475JOOO K-!íl
Selyemfényű mokkett
sezlonUkaró......... 1,050.000 . .
Karamini sezlonUluró,
íojttal............... 500.000 . .
Agygarniturák......... 450.000 . .
Agyelö ............... 75.000 . .
Paplan,, rnindké! (elén
elolt ............7. ÍOOOOO . .
Futószőnyeg 68 efn. széfes 291500 . . Azonkívül óriási választék minden nagyságú ebédlöszónyegekbcn.
D1VATSZ&VETEK
Sötétkék és lekele gyapjúszövetek 88.000 K-tól
Sottis dlvatkclmc ...... 33.000 . .
Vclour flanel! ......... 28.000 . .
VÁSZON ÉS OAtaaSZT ÁRU. Király- éa Kaxár-utca aarok.
Bejárat: Knzár-u. (Petötl-u.) 2- >\'■
ROSENBERG.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagy kinizsin. (Nyomdavan*; Ohnback Károly).
B. érfotytm, 278. síim
Nagyfcanlm, 1925 december 8, kedd
Ara 2000 ktfMi
ZALAI MIM
POLITIKAI NAPILAP

kM6Urial PS-«l 1 117. uám
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
r.MUetid in: ló Bío uw Htroa tón-----auoo
TÖRPE ELLENFELEK
A magyar államfő kitüntette Mussolinit, Olaszország miniszterelnökét. A kormányzónak ezt a tényét a magyar nemzeti közvélemény azzal a megértéssel és helyesléssel kíséri, amellyel nemcsak saját hazája legfőbb közjogi méltóságának, hanem ugyanakkor egy visszatérő rokonszenvet tanúsító, Immár barátságos ország kiváló politikusának — akit ez a kitüntetés ért — tartozik. Hagyomány és a magyar nemzet féltelt presztízse. amelyet becsül a külföld, kívánja meg, hogy amint sohasem voll szokásban kritikai megjegyzéseket füznl a legmagasabb helyről megnyilatkozó elismerések és kllüntetések tudluladá-sához, ugy ma Is győzze le a pártpolitika önmagát és ne keressen túlzó formákat a kitüntetett külföldi személyiség világnézetének vagy politikájának ez alkalommal való analyzlséhez. Ezzel tartozik a magyar politikai világ és a magyar sajtó a közízlésnek, tartozik egy nemzet udvarias felfogásának, mely netn türl, hogy a kitüntetéssel megtisztelt idegen államférfiú érdemel kisebbittessenek és csorbit-tassanak akkor, amidőn annak személyében tulajdonképen egy idegen állam népét, egy nemzeti eszméktől fűlött reneszánszot és egy nagy mulltal és jövővel, Istentől megáldott nemzetet tisztelünk meg. Egyébként Is Mussolini kitüntetésének meg van a maga időszerűsége. Mindenki tudja, hogy ép e napokban zajlóit le Olaszországban Türr Islván tábornok évszázados emlékünnepe, mely a két nem-zelet e történelmi egyéniségről való emlékezésben újra egyesítette és alkalmat szolgáltatott a kölcsönös baráll érzelmek ápolására. A centennáriumi ünnepre kiküldött magyar polgári és katonai delegáció fejét Itália hasonló módon tüntette kl: az olasz király a miniszterelnök előterjesztésére érdemrendet adományozott a magyar képviselők vezetőjének, mert ez a szlvé-lyesség nemzetközi szokás, előkelő tradíció, amelyet csak a viszonosság nemes gesztusa őriz-
het meg és tehet élővé a nemzetek között. Amidőn a magyar kormány a kormányzónak előterjesztést lelt Mussolini olasz miniszterelnök kitüntetésére, bizonyára legelsősorban ezeket a szempontokat követte. És abban a pillanatban, amint a magyar kormányzó legmagasabb elhatározásával az előterjesztéshez hozzájárult, államfői ténykedése meg testesltőjévé vált a kormány előterjesztésében kifejezésre jutott országos tiszteletnek, magyar udvariasságnak és nemzell rokonszenvünknek, amelyet kélségbe vonni, pártakciók céljaira kiaknázni, emelkedett és ünnepies lényegéből kiforgatni nemcsak illetlen és méltatlan magyar emberhez, hanem példátlanul sértő eltévelyedése az egyének urt
felfogásának és józanságának Is. Ez a felfogás kényszerit bennün- I kel arra, hogy megbélyegezzük • annak az áramlalnak szószólóit i és azokat a fórumon hangoskodó j pártpolitikusokat, akik Mussolini kilünletésének eseményét is arra használják fel, hogy külpolitikailag is szerencsétlen lapintallan-sággal hátába döfjenek Belhlen István gróf miniszterelnöknek és kormányának, amely évek céltudatos munkájával enyhítette meg irányunkban az ellenséges atmoszférát s szerezte vissza és szerzi vissza egymás ulán nemzetünknek régi barátait. Tiltakozunk a baloldali irányzat magyar jellemmel ellenkező, a nemzet közi szokásba ülköző magatartása ellen, mely a nemzet tekintélyének árt, ha a IjllUnletést parlamenti vitába vonja.
A zsidóság nemzeti kisebbséggé való nyilvánítása
Eckhardt Tibor indítványt terjesztett be a zsidóság nemzeti kisebb-sépgé való nyilvánítása érdekében. Az Indítvánnyal kapcsolatban arról éitetülünk, hogy a kormánynak egyáltalán nincsen szándékában az indítványt mindaddig napirendre toznl, mig arról előzőleg gróf Bethlen István miniszterelnök a felfogását ki nem nyilvánította. Eckhardt Tibor indítványa ilyen körülmények kőzött ebben az esztendőben már aligha kerül a nemzetgyűléseié.
Megnyílt a Népszövetség 37. tanácsülése
A magyar ügyek kedvező fogadtatásra találtak a Nemzetek Szövetségének tanácsa elöH
Genf, december 7 Ma, héifőn megnyitották a Nép-
szövetségTan/csánaklurminchelcdik
ülésszakát. Az ülésen az ol isz delegátus elnökölt.
33 millió aranykorona a kisgazdák tehermentesítésére Hivatalosan még meg nem erőú-telt genfi táviratok szeiint a Népszövetség pénzügyi bizottsága jóvá-hagyóan tudomásul vette Smilh magyarországi népszövetségi főbiztosnak és Bethlen Utvín gréf miniszterelnöknek Migyarország pénzűgji újjáépítésének állásáról előterjesztett beszámolóit ís az uj pénzügyi haladás elismerése mellett elhatározta, hogy a népszövetségi kölcsön meglévő összegéből harmincmillió aranykoronát a magyar kisgizdák tehermentesítése céljából rendelkezésre
^Még megrrősitésre szoruló magán-táviratok szerint a pénzügyi bizottság kedvezően fogadia Bethlen István grófnak
a nyugdíjasokra vonatkozó előterjesztísét is.
A miniszterelnök, mini ismeretes, azt kívánta, hogy a nyugdíjasok július elsejétől kezdődően leljes nyug-dijukat & ne csak — mint eddig — annak 80 százalékát kapják.
Felvetette a miniszterelnök azt a kérdési is, hogy nem lehelne c valami módon már most javítani a nyugdijasok helyzetén, továbbá hogy a népszövetségi tanács közvetítse az utódállamok egy konferenciájának
összehívását, amely a lulnagy számú nyugdíjasok helyzetéről Iá gyaljon, mivel nagyon sok magyar tisztviselőt kényszerítenek arra, hogy az át-csalolt lerü-c\'ckról Csonkumagyaror-szágba költözzék. Az erre \\onatkozó tárgyalásoknak eddig csak Ausztriával volt eredményük. A magántávirat szerint a miniszterelnök kedvező benyomást szerzett az előadott kérések fogadásiról.
Báró Korányi Genfbe érkezett
Genfből jelentik : Mi délelőtt tíz órakor megkezdődött Oenfbrn a Népszövetségi tanács ütése. Briand francia miniszterelnök az utolsó pillanatban lemondott a genli uiról. Vasárnap Genfbe érkezeit báró Korányi Frigyes párisi magvar követ, mert ma délután fo»jáktárgyalnl a magyar és osztrák szanálás kérdését. »
Bethlen és Ramek kancellár tárgyalásai
Genfből jelentik: Bethlen István és Ramek osztrák kancellár ma kölcsönösen meglátogat\'ák egymást. A látogatáson kcrcskcdelcmpolilikaikér-dések kerülnek megbeszélésre.
Az uj magyar pénz
A pengő és a fillér terveire kiirt pályázat határideje lejárt. A\'halmii liós pályázatra 72 különféle terv érkezeit b: a Képzőművészeti Főiskolához, ahol azokat a kultuszminisztérium művészeti osztálya fogja felülbírálni.
BELFÖLDI HÍREK
Budapesten"\'a hideg miatt 9 órakor kezdik a tanítást Budapestről jelentik: A székesfővárosi tanács felterjesztésére a közoktatásügyi kormány elrendelte, hogy Budapesten a rendkívüli hideg miatt valamennyi iskolában a tanítás holnaptól kezdődőleg reggel 9 órától kezdődjék. Csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy miéit nem terjesztette ki a közoktatásügyi mlnifjter ezen humánus rendeletét a vidékre is? Mert csakugyan gyermekkinzás a mostani rendkívüli hideg időjárásban főképen az elemi iskolák gyermekeit a 8 ótakor kezdődő Iskolaelőaditolrra küldeni.
Forgalmi akadályok az Időjárás miatt A MAV igazgatóságától vett értesülés szerint a 6-ikáról 7-ére hajló éjszakán még zordabbá vált időjárás és sűrű köd okozta nehézségek miatt n gyors- és személyvonatok hétfőn reggel kisebb nagyobb késésekkel közlekednek. Hóakadály a MÁV vonalain nincs.
Nagy viharok Szerbiában. Bel-gridbil jelentik: Az országban továbbra is igen nagy vihar uralkodik. A hőmérséklet Belgrádban 15«, Sara-jevóban 19® C a fagypont alatt.
Rosszabbodott a munkapiac. A m. kir. állami munkaközvetítő hivatalnak az ipari és kereskedelmi munkapiacról a kereskedelmi miniszterhez telt jelentése szerint december 2-án a budopesti és hét vidéki hatósági munkaközvetítő férfi- és női munkások részére összesen 748 munkahelyei, továbbá összesen 5624 munka-keresőt tartott nyílván. Száz munkahelyre 751 munkakereső jutott. A munkapiac helyzete tehát igen kedvezőtlen, az előző lléltéf szemben némileg rosszabbodott.
Galamb, baromfi és vadászati kiállítás. Debrecenből jelentik: Ma nyílt meg Debrecenben az országos baromfi, gülímb és vadászai! kiállítás. Lickl Ká-oly államtitkár megnyitóbeszédében kiemelte a baromfitenyésztés fontosságál külkereskedelmi szempontból. Békeidőben 80 millió értékű baromfit exportáltunk, azonban a háború alatt Ss az utána következő években kivitelünk a mi-
MLAI HOtLOW
1926 December 8
nimálisra csökkent. Az Idei esztendő el8Sfelfbcn.miruyolcvannűllió aranykorona értékű árut exportáltunk és így baromfi kivitelünk femtmalta a békebelit Is. A kiállítást nagyszámú közönség látogatja.
Szenlferencrendlck kulturháza Egerben. Egerből Jelentik: Szmrc-csányi Lajos egri érsek tegnap szentelte lel a szentíerencrendiek kuliur-házál, mely a hívek adakozásából épült lel.
Jegyzők a pénzügyi közigazgatás államosítása ellen. Budapestről Jelentik: A községi és körjegyzők országos egyesülete elnöki értekezletén a Itzetésrendezés kapcsán a jegyzői Javadalmi földeknek a holdak száma helyett a kataszteri tiszta jövedelem 1 Va szeres beszámítása mellett foglalt állást. A pénzügyi köz-Igazgatás államosításának eszméjét az értekezlet feleslegesnek, sőt ve szedelmesnek tartja, mely semmifíle megnyugvást nem eredményezne.
KÜLFÖLDI HÍREK
Ausztria öngyilkosai. Bécsből jelentik : Az osztrák statisztikai hivatal most tette közzé az elmúlt évek öngyilkossági statisztikáját- Eszerint 1891-től 1900-ig az öngyilkosok száma évenként átlag 387 et telt ki. Ez aszám 19I0-IŐI l§23-ig577-re emelkedett. 1910-ben az év! átlag 668 volL A háború alatt az öngyilkosok száma lényegesen csökkent, míg 1923-ban a tetőpontra hágott. Ebben az évben Ausztria lakosainak 0.03686 százaléka lelt öngyilkos.
Oroszország a szláv kultúrközösségben. Belgrádból jelenlik: A radikális párt vasárnap Zágrábban nagygyűlést tartott, melynek vezérszónoka Jovanovlcs, a szkupstina volt elnöke volt, ki nagy beszédében Ismertette a radikális párt történetét. A politikai harcnak — mondotta — meg kell szűnnie és minden erőt gazdasági térre kell koncentrálni. Markovics Lázár megállapította beszédében, hogy a külpolitika lerén a szláv népek Oroszország nélkül háttérbe szorulnak. Reméli hogy Oroszország Ismét csatlakozni log a szláv kultur-közösséghez.
Savanyúkút tönk szélén. Bécsből jelentik: A savanyukuti ásvány-
vízforrások már kél hónap óta el-dugultan állanak. A .burgenlandi" lakosság nagy izgalommal fogadta a savanyukuli források eldugulásának hírét, mivel az egész vidék lakossága rá van utalva Savanyukul fürdővendégeire és a környék lakói már eddig is nagy károkat szenvedlek, mivel a tartományi kormány irodák céljaira lefoglalta a szanatóriumot és mindmáig vonakodott kiüríteni. A savanyukuti fürdő-részvénytársaság nyomban mérnököket hozatott, akik megállapították, hogy több csőrepedés történt. A részvénytársaság azonban nem tudja megkezdeni az építkezési és Javítási munkálatokit, mivel nincsen pénze. A szanatórium szobáinak java részéi a tartományi kormány tartja lefoglalva, llázbéil azonban nem fizet, igy a részvénytársaság pénzügyi nehézségek közé került és maga a fürdőhely rohamosan balad a teljes tönk felé. Hololt Savanyúkút predesztinálva van arra, hogy nemzetközi gyógyfürdővé fejlődjék.
A görög-bolgár Incidens a Népszövetség előtt Genfből jelentik: A Nemzetek Szövetsége decemberi ülésszakának első tárgya volt a bolgár-görög incidens ügye. Oankov Bolgár miniszterelnök kijelentette, hogy hozzájárul a vizsgálóbizottság ama Javaslatához, mely szerint Görögország Bulgária részére 20 millió levát fizet anyagi károk és 10 milliót emberi éleiben történt károk fejében. A volt görög külügyminiszter ezzel szemben kijelentene, hogy elutasítja ezt a javaslatol, ellenkezőleg Göiög-ország kér 50 millió drachma kártérítést Bulgáriától. Minlhogy a vizsgálóbizottság javaslata meghozásakor Görögországot meg sem kéidezle, kívánságaik figyelmen kívül hagyása esetén a hágai nemzetközi döntőbírósághoz fordulnak jogsegélyért.
Katonai tranzitó-forgalom a kisantant álllamok közt. Bukarestből jelentik: A lengyel cseh Jugoszláv katonai delegáció tárgyalásokat folytatott a román vezérkarral. A Dlml-neata közlése szerint megállapodás
Íött létre a kisantant állámai közt a talonai Iranziló forgalom kérdésében, mely a lőszer és hadianyag szállítást is magában foglalja. Az egyezményt már alá is írták.
A Keresztény Jótékony Nőegylet karácsonyi vására
Nagykanizsa, december 7 A hónapok óta tartó készülődések credményoképen legteljesebb siker mellett zajlott le szombat délután s vasárnap egész nap a Nagykanizsai Jótékony Nőegylet ezidel karácsonyi vasára. Nemcsak fényes anyagi, de erkölcsi sikere Is bizonyítéka annak, hogy amit ez a vezetőségében agilis Nőegylet kezébe vesz, annak sikere előre biztosítva van s a nemcsszivü nőknek fáradságot nem ismerő lelkes tevékenységének jóleső erkölcsi jutalma. Valóban képzelhető-e nemesebb tevékenység, mint a szegények nyomorán való enyhítésre irányuló munka s járhat-e valami az öntudatra nézve szebb és lélekemelőbb jutalommal, mint az a meggyőződés, hogy szűkösebb viszonyok között élő embertársainknak szemeiből legalább néhány könnyel törölnek ki, ha már megelégedetté nem tehetik egész éle-tűket. És a Nőegyesülelmk minden tagja, a kit napos vásár valamennyi közreműködője elmondhaljt magáról, hogy munkájával, szorgoskodásával, eredményes, ténykedésével hozzájá. rull egy-egy édességgel ahhoz, hogy a szegényeknek közelgő karácsonyát legalább némileg bensővé, meleggé, kedvessé tegyék.
A vásár szombaton délután 4 órakor kezdődölt. Tulajdonképen Miku-lás-est volt nagyon szépen és ötletesen megrendezett Mikulás-felvonulással, angyalok karával és egész kis színdarabnak beillő gyermekjclenct-lel. Utána aztán az ajándéktárgyak kiosztása következett, mely alatt igen humoros jelenetek is játszódtak le. A délutáni vásár a közönség oly nagy tömegét vonzot\'a a remekül feldíszített terembe (Dobrovlcs Milánnak kifogyhatatlan ötletességét és Ízlésének felülmúlhatatlan finomságát dicséri), hogy 6 órára már mozogni is alig lehetett a termekben.
Esle 9 órakor azlán lassanként hazafelé kezdett szállingózni a közönség, hogy másnapra uj erőt gyűjtsön az igazi vásárra.
Vasárnap délelőtt 10 órakor újból meglellek a;|ócskán kifosztott Mlffék, kantin, cukrászok és a többi sátrak. Az árusító hölgyek munkába álltak.
Fogyóit a bécsújhelyi friss-virsli sa temérdek jó falat s miközben a sátrakat igy fosz\'ogallák, a Nőegylet leánykái a fel alá hullámzó tömeget fosztogatták a kézből áiult sok mindenféle aprósággal.
Az étel- és ifalncmücken kívül nagy forgalmai bonyolított le a karácsonyi díszek sátora, a zsákbamacska ; különösen nagy volt a forgalom az egyik páholyban működő jósuőnél, valamint a rádió-szalonná átalakított páholyban. A trafik gyönyörű sátorában vontatolt irányzat uralkodott, tekintettel a szigorú dohányzási tilalomra. A kártyavetőnő sátor-páholyában késő estig nem szűnt meg az érdeklődés.
A helyhez kötött .üzleteken* kívül a leánykák, mint morgó-árusítók sű-rögtek-forogtak a teremben. Ezek a bájos kis .utazók" sózlák rá az emberekre a tombola-jegyeke), keieszl-rejvény-verseny űrlapokat, a .Vásári Értesítő" \'cimü tréfás alkalmi újságot, a világposta levelező-lapfait, virágokat, cigarettát, perecet, apró dísztárgyakat slb. Külön sátorban gyűjtötték össze egy diszes albumba az összes jelenlevők aláírásait, itt azonban mindenki maga fizetett az aláírásáért.-
Déltájban, amikor a forgalom tetőpontjára hágott, megkezdődött a matiné. A Zrínyi irodalmi éa Művészeti Kör vegyeskara Kerkay József dr. karnagy vezetésével kél énckszámol, ugyanennek a Körnek zenekara pedig Kelling Ferenc karnagy vezetésével két zeneszámot adott elő. A nagyszámú közönség minden számot lelkesen megtapsolt.
Ebéd ulín mindjárt újból megkezdődött a vásár. Mikor a sátrak már veszedelmesen ürülni kezdtek s a kis .utazóknak" sem volt már mivel a zsebekre utazniok, megkezdődött a keresztrejtvény-verseny, melyben négyen nyerlek dijakal. Ezt felváltotta aztán a tombola, melyben se szeri, se száma nem volt a szerencsés nyerőknek.
Este 9 órára Járt az idő, mire a konfetti és szerpentin csata maradványaival boritolt csalaléren megkezdődön a tánc és tartott hajnali derengésig.
Az idei szezonnak eddig legsikerültebb és legnagyobb arányú mulatságán megiordult Nagykauizsa társadalmának színe-java. Mindnyájan
AUDIENCIA
Irt*: Sz. Solymos Bea
Akik már elmentek s akik most érkeztek ide 8 akik ezután következtek, valljátok be, mit szerettetek rajtam és mennyit akartok belőlem ?
Egész magamat nem I Nem, mert akkor a régiek közül legalább egy ilt maradt volna melleltem, velem — — de elmentetek tőlem, leszakadtatok rólam, mint pondrós gyümölcs a fáról.
Igy — egyedül.\' maradtam, teljes egyedül, kongóüresegyedül minden értékemmel.
Pedig két kézzel szórtam magamat közétek s mindenitek mást ragadott magához belőlem, mint amit neki szántam-
Most leszámolunk s sorfalat állítok magamnak belőletek, visszahozom hus- és vérnélkuli magatokat audienciámra. Sorszám szerint „lM-es, jöhetsz!
Első voltál és Ideálom, akit a bakfisok igy neveznek. Tánciskolába jártunk. Te hatodikas gimnázista s én tizenhárom éves süldőleány voltam.
Ideált kerestem, ideál után vágyakoztam s te sokszor irányítottad felém félénk ebszemeidet s mindannyiszor elpirultál, mikor pillantá-
sodat kérdőn viszonoztam. Fejlődő asszonylőlkem készen volt a szerelem befogadására. Te csúnya voltál s a legigénytelenebb valamennyi táncosom közül. Félénk, szögletes alakodat, rőt hajadit, p;rgamentarco-dat minden akaratommal igyekeztem szép;e s kedvesre patinázni és szerelmem újonnan készült üres trónusát általad be.ölteni. Te lassú alázattal s félénk bizonytalansággal indultál a trónusra, de nem mertél egészen ráülni, csak a szélére lámaszkodtál. Tuldiszesnek találtad magadhoz Jobb szerettél volna r<tb szolgai minőségben a cselédek közé állani. Néztél felém, az első kisasszony felé s éreztem, hogy fiu lelkedet bemelegítette a féifijövő s a féifiszabado-ság erőteljes sugara.
Bennem minden nőt szerettél, nem önmagamat, nem individuumot: nem az én mélybarna szememel, hanem a NŐ szemét, nem az én kurta iskolásruhámat, hanem a budoárbeli asszonyok testét takaió illatos pongyolákat, vagy a réteket kaszáló napszámos leányok felgyürött piros szoknyáját. Szerelted a jövő sejtését, a magad megérését. Azóta sok idő mult el. S most nem is védekezel ? Nem találsz egy vigasztaló, egy kárpótló, egy helyreigazító mondást?
Nem mersz szemembe nézni, mert keresztül láttam rajiad ? \' Mehetsz 1... Veled végeztem.
Jöjjön a 2-es...
Egy nyári esle hozott össze bennünket. Egy tücsökzengéses, hold-vilégragyogásos éj, egy vidám, sze-relmeskedvü (átsaságban. Ezt az éjt szeretted meg s vele engem, mint diszes hangulat kiegészítőjét, mint egy szép tájképet, melynek szerves^ alkotó elemét, az óncsőben szorongó nyers festéket s a terpentinszagú ecsetet nem kerested, nem láttad, csak az általa készült kéfct szeretted, mert kellemes benyomást tett hangulatodra, mert téged egészíteti ki. Szép kép voltam neked tücsök-zenével élénkítve, holdvilágtól világítva. Csak egy stílusosan bekere-tezeit kép. S te lassan, zsebredugott kézzel egy, az éjben elhangzott nó»a töredéket fütyörészve elfogytál tőlem mindig messzebbre, mindig kisebbre s észre sem vettem, amikor már nem voltál s jött... és jöhet a 3 ss.
Házas ember voltál s eltitkoltad, Negyven éves voltál s harmincnégynek szépítetted magad. Én akkor zuhantam bc!e a szerelmet követelő, fölébresztett asszonyok mámorlázas keresésébe s majdnem mindegy volt — ki jön. Te láttad szememből ki-
villogni ezt a sóvárgást s a némaságában is eláruló fölkinálást s rámcsaptál, mint a prédarablásban gyakorlott sas. Kiizlel\'.ed, kimerítetted a kezdő ostobaságát belőlem a magad mulattatására. Mint \'.engerfenék-ről a gyöngyöt, kicmeltpd belőlem azt, ami a te lefelé rohanó férfiasságodnak tüzét kicsiholó kovaköve volt. Meggyúltál állalam s aztán el-feledkeztel rólam. Azt hitted, égő fáklya maradsz a tőlem gyulladt lánggal s mentél, siettél, rohantál, hogy sok szobát bevilágíthass még — s mire visszajöttél, már nem találtál meg.
És én tovább vándoroltam az én útközben szerzett okosságommal, egy kissé több világossággal, az első könnyel, az első szí gyen pírral arcomon a 4 ei számú elé.
4-cs, most veled akarok leszámolni.
Szines, ragyogó pillangónak láttál. A fiatalságom, a race arcom, a világos ruháim, a kacér s már-már kitanult, de a maga igazában azért ártatlan nézésem izgatott. A problémát szeretted bennem. A kíváncsiság gyullasztotta meg érzelmeidet. Segített a mélykék olasz ég a zöldbársony tenger, a magányos csónakázás; a strand hívogató, illatos pihenői. (Vége köv.)
UUU KOKOm
1925 December 8_
azzal az lmp:esszióval távozlak a mesébe illő vásáiból, hogy a jótékonyság hivatott kezekben nyugszik 5 épen ezért talál olyan osztatlan érdeklődésre, mint amilyen a vásár iránt minden oldalról megnyilvánult.
^ . ■ i —. — " *m - * -I\'I
A nagykanizsai háziezred Horthy-ünnepélye
Nagykanizsa, december 7
A nigykanizsai közönség a kormányzó nevenapját az idén különös melegséggel Olie meg. Délelóit 10 órakor a telsötemplomban ünnepi istentisztelet volt, amelyet Gazdag Ferenc püspöki biztos tarlóit. Az istentiszteleten megjelent a honvédség tisztikara vitéz Horváth Gyula ezredes vezetésével, a háziezred legénysége, a halóságok és hivatalok tejei, stb. Ünnepi szent mise ulán a háziezred az Uránia színházban impozáns lefolyású Horthy-ünnepélyt rendezel!, amely fényesen kifejezésre juttatta azt a hazafi is szellemet, a mely a magyar honvédségei áthatja és azt a hűséges ragaszkodást és szeretetet, amit legfelsőbb hadura iránt érez. Ünnep voll a szó legsztbb értelmében, amit daiutoilss fiaink rendeztek a kormányzó tiszteletére és ez a bensőséges ünnepi hangulat magával ragadta a teljesen zsúfolt nézőlér ballgatóköiönségél, amely egyhamar nem fogia elfelejteni a hazafias érzéstől mindvégig teljesen átitatott, líl-kemelö ünnepélyt.
A Horthy-ünnepség 11 óia ulán a Horthy-indulóval velle kezdetét, melyet a háziezred önképzőkörének dalárdája énekelt frissen, pattogósan, gyújtó lelkesedéssel. Frenetikus taps jutalmazta a keki-ruhás dalárok galvanizáló, magyar hévvel előadott énekét.
Kabdebi János főhadnagy szavalta el azulán a Horthy-hoz I cimfl költeményt oly lendülettel, zamatos magyarsággal és előadói müvészcltcl, hogy hallgatóságát ezúttal Is teljesen magával ragadta. Kellemes meglepetést kellelt Fitzner János hadnagy gazdag hanganyaga a Turán-himnusz előadásában. Meleg coloiiljának lágy csengésével, iskolázott technikájával lebilincselte hálás hallgatóságát.
Az ünnepi beszédet Finta József százados tartotta, aki a magyar szivek himnuszát tolmácsolta az első magyar ember Iráni. Félórás beszédében méltatta Hoithy Miklós katonai, tengeiészparancsnoki, államfői érdemeit és férfiúi erényeit.
Megrázó erejű voll a honvédal-tiszti iskola legénységének előadása: Üzennek a végek, melyben az elszakított városok futárjai elpanaszolták láldalmukal. Kassa, Máramaros, Brassó, Marosvásárhely, Csíkszereda, Kolozsvár és a többiek. Mindegyik az ottan divó népviseletben. Mindegyiknek csak egy kérése volt a Vezérhez: Jőijín ... És mindegyik fogadást tett amaz órára, hogyha egyszer... És finom, kristálytiszta könycseppek peregtek le az arcokon. Az előadás Irappáns hálást vállolt ki, percekig tapsolta a közönség.
Az ünnepély a .Szózat" akkordjai mellett nyert méltó befejezést.
Lille-ben katolikus újságíró fakultást létesítettek. A Lille-i katolikus egyetemmel kapcsolatban újságírói fakultást létesítettek, melynek tanulmányi folyama 3 évig fog tartani. Ebből 2 ével az állalános magasabb szellemi kiképzésre fordítanak, a 3-ikal pedig újságírói technikára. A felvétel feltétele az érettségi vizsgálat, a tanfolyam végén oklevelet adnak.
Cholnoky Jenő előadása az Urániában
— Olaszország — A nagykanizsai MÜVE valóban példába illő lelkesedéssel karolja fel az ismeretek népszerűsítését szolgáló eszközökéi. Tudományos előadásai vonzóak és érdekesek s az előadók kellemessé tudják lenni tárgyukat. Ilyen kitűnő előadó dr. Cholnoky Jenő budapesti egyetemi lanár, aki tegnap este Olaszországról tarlóit veiltcuképc8 előadási.
Előadása bevezető részében szembeállította a háború előlli s a mai Olaszországot a rend s a közbiztonság vonatkozásaiban. Ami rend van ma Itáliában, az a fascislák érdeme, kik például Velencét is megszabadították a naplopó semmilevóktöl s megtisztították Rómát a koldusoktól.
A fascislák őrködnek ma Olaszország rendjén s nekik köszönhető, hogy a háború ulán oly polgárosult rend van, mint aminő tapasztalható.
Azután a vászonra vell\'elt térkép nyomán meglsmeitetett Olaszország földrajzi fekvésével s elkezdte ula-zásunkat Velencénél. Igen sok, szebbnél-szebb szines vetített képekben mulatta be ennek a lagunavárosnak érdekesebb nevezetességét. — Majd sorra vette a többi nagyobb olasz városokat, mikor azlán Rómát és Nápolyi, legvégül pedig Siciliát tárla elénk.
A kiváló ludós nemcsak hogy teljes képet tárt azok szemei elé is, kik Olaszoiszágbcn még nem jártak, ennek a természeti szépségekben gazdag, műörténeli vonatkozásban pedig páratlan országnak egykori nagyságáról, hanem közbeszólt megjegyzéseivel nem egyszer derül is szerzell a hallgatóknak.
Elejétől végig mindenült érdekes előadása másfél óráig tartott.
A „Zalai Közlöny" olcsó fa-akciója
Nagyktnlzaa, december 7 Szerkcszlőségünk nem óhajtván a jótékonyság gyakorlását szélforgácsolni azzal, hogy az idén maga is karácsonyfa-akciót rendezzen, elhatározta, hogy e helyett olcsó áron lüzelófát juttat mindazoknak, kik arra reflektálnak. Ugyanis összeköttetéseinél fogva sikerült e célra mintegy 4O0 kocsi fát biztosítania s szokat házhoz szállítva kocsimennyiségenként 150.000 koronáért áruba bocsátania.
A fa bükk-cseres fa és faragott forgácsok s.yasuti talpfák készítéséből származó kilünó minőségű tüzelőfa. Mtnden kocsiszállitmány 5 métermázsa körüli sutyt tartalmaz. A 150 000 koronában benne foglaltatik a Iának házhozszállítása és a a szekérről való lerakása.
Egy kccsl mintaszállitmány szerkesztőségünkben a hivatalos órák alall meglekinlhelő.
A megrendelés — mely fuvarként 150 ezer korona előzetes lefizetése melleit történik — semmiféle egyéb felléleihez kölve nincs s a szállítás a megrendeléstől számított 8 napon belül eszközöltetik. Minden megrendelő több szekér (át is rendelhet; az esetleges korlátozásokat a szerkesztőség fenntartja magának.
Félreértések elkerülése végeit megjegyezzük, hogy ezen 150.000 koronából lapvállaíatunknak egy fillér anyagi haszna sincs s az épen csak a fuvarköltséget fedezi.
Előjegyzéseket holnap, szerdától kezdve elfogad a Zalai Közlöny kiadóhivatala. A .Zalai Közlöny" ucrkcutMge
Mikulás-est
Nagykanizsa, december 7 A hagyományos Mikulás-est az idén is vidám hangulatban zajiolt le. Eltekintve a szorosan zártkörű társaságoknak családias jellegű összejöveteleiktől. a Közpant-szálloda sou-Icrain-helységébcn tartolt éjfélutánl 3 óráig a táncbajnoksággal egybekötött mulatság, amely alkalommal zsúfolásig megtelt a lerem. Volt oll tánc-roulelte, táncverseny s éjfélkor kezdetéi velle a táncbajnokságéri folyó heves küzdelem. Ez ulóbbin 13 pár veit részt s vetette alá magát a szigorú jury-ilélelének. A jurynek valóban nehéz dolga voll, mikor döntenie kellel! a 3 díszoklevél sorsa felett. Sokáig is tartott a tanácskozása, úgyannyira, hogy a közönség egyre fokozódóit érdeklődéssel szorgalmazta döntésének kihirdetését. Végre hosz-szas tárgyalások után ez is megtörténi s a következő láncos párok közölt osztotta ki az okleveleket Csillag Jenő, a közönség köréből erre felkért, kedélyes szónoki képességéről ismert jury-kültag.
Az első díszoklevelet Ktuger Aranka és Aczil György,
a másodikat Fischer Manci és Gellért Andor.
a harmadikat Hoffer Hilda és fivére kapták.
A (ury 3 táncospár láncát azlán .dlcséróleg" emelte ki a többiek közül a kövelkczö sorrendben:
Hotczer Elly és Spltzer Antaléi, •Pollák Manci és Eichner Árpidét és UHner Bözsi és Neofeld Simonéi. Derült hangulat mellett lolyt le a (áncrouleltc s a nyertesek szép ajándékban részesültek a Garal testvérek
szállodatulajdonosoktól.
*
A vasutas tisztikar saját helyiségében színién sikerűit Mikulás-esiélvt rendezett. A tiszlikar gyermekei szép ajándékokban részesüllek s, ulána éjfélutánig lartott szórakoztató előadás, majd tánc következett. •
A Keresztény Jótékonysági Nőegylet Mikulás-cstélyéról lapunk más helyén emlékezünk meg.
Árpádházi szent Imréről nevezték el Amerikát
Róma, decemtxr 4
Az olvasó la Ián csodálkozik rajla, vájjon mi köze lehel Arpádházi szent Imrének Amerikához. Ez s csodálkozás maga rendkivfll jellemző. Mégis csak szégyen, hogy mi magyarok nem Is lud|uk s most egy angol lapból kell megtudnunk, hogy Amerikát voltakép Arpádházi szenl Imréről nevezték el,
A londoni „The Univers" cimfl katolikus helilap legújabb számában Yohn Oibbons cikket irt „Akinek az Újvilág a nevét köszöni" elmen s ebben kimutatja, hogy Amerika neve voltakép a magyar szent Imre nevéből ered. Olvassuk csak teljesen megegyező érvelését:
Szent Imre, a nagynevű Szenl István fia, magyar herceg volt a 11-ik század ele|én. Fiatalon halt meg rövid, de rendkívül vallásos élei után s oly számos csoda történt a sírján s oly buzgón lisztelték a magyarok, hogy már 1083-ban szentté avatták, ugy;nabhan az évben, amikor nálunk Hódító Vilmos felesége meghalt.
De nem a keleleurópai történelem egy lapja s nem is egy régi szent étele hozza közel szent Imrét modern korunk emlékezetéhez. Hanem egyszerűen a tény, hogy Amerika
*
kél hatalmn 5 kontinense az ő nevének bár ettorzlloll tormájáról van elnevezve.
A magyar királyfi híre és népszerűsége folytán a századok során az Imre név (Emeilcus) közkedvelt keresztnév lett mindenfelé. Közel négtf évszázaddal utóbb, mikor a flórenct jegyző Vcspuad Anastasto a kis Hát keresztvíz alá tartotta, számára a magyar királyfi nevét választotta eN olaszositolt formában (Amerigo: Érne* rico). Ez a kisfiú lett az a Vespuct Amerigo vagyis Vespuad Imre, akiről az Újvilágot Amerikának nevezték el;
.Mellékes kérdés, vájjon Cabotjá-í nos lelte-e egy héttel Amerigo elótf a lábát először az Újvilág vollaké-peni szárazföldjére. A fontos az, hogy akár joggal, akár nem, de az UJvN lágot, a földkerekségnek csaknem negyed részét azért nevezték el Amerikának, mert a közfelfogás sze< rint \'A^ericus, azaz Imre fedezte fel.-;
És ezt nekünk magyaroknak egy angol lapból kellelt megtanulnunk!
Érdekes, hogy az Amerigo név latinul Emericu", méétaa is sdrtln használatos OlaszórszágHan mint keresztnév. (R)
A jégről
Nagykanizsa, december 7
A 10 f kos hidegtől átfázva, de igazi sportszenvedélytöt áthatva köszöntött be szerkesztőségünkbe a Nagykanizsai Korcsolyázó Egyletnek egyik lelkes hölgytagja, hogy a vasárnapi kitűnő korcsolyázónapról beszámoljon nekünk. Ezennel átadjuk neki a szót:
A nagy hideg acélossá keményítette kicsiny, de szerény igényeinknek még is megfelelő jégpályánknak tükrét. Még a legélesebbre köszörült korcsolyák is csak alig karcolták meg a jeget s bár a hideg 10 tok körűi volt, vígan siklottak a párok a jég sima felületén, csak néha-néha menekülvén be néhány pillanatra a jól fűlött melegedőbe. A mikor az idő sötétesre fordult, kigyúltak felettünk az Ívlámpák is s bizony elég későre járt már az idő, mikor a másnapi viszontlátás renényében hazafelé indultunk róla Bár csak tartana még jó sokáig a hideg (mi épen az ellenkezőt kívánjuk, mert majd megfagyunk itthon. A szedőgyerek), hogy Jól kiélvezhessük korcsolyázó szenvedélyünket s kihasználjuk — bérletjegyeinket . . .
A vasárnap a korcsolyapályán megjelent hölgyek névsora a következő:
Dr. Rapoch Aladámé, Kaufmacn Károlyné, Hild Józsefné, Szilárd Je-nőné, Orűnfeld Márkné, Neu Klári, Ács Janka, Ktuger Aranka, Székely Lilly, Pollák Mand, Neu Lilly, StO»-sel Zsófi, Pilczer Aranka, Polgár Bözsi, Welnberger Erzsi, Holezer Rózsi, Bőhm Mand, Deutsch Rózsi, Lehr Lilly, Bencze Magda, Pauk Anni, Bojt Margit, Mersits Mária, Badcr Magdus, Schlesinger Janka, Miasovsky Olga, Bojt Erzsi, Récsal Rózsi. p. a.
Szépség és művészet, nemes veretű romantika, Izzó szenvedély és páratlan színjátszó készség a film főerénye!.
Előadások alatt küUSh zenekar játszik.
UUU KOZlONV
1928 Decembet ft
NAPI HÍREK
NAPIREND
December 8, kedd
Római katolikus: Mária sz. f. Protestáns: Mim. Izraelita: Kistlcv hó 21.
Nap kel reggel 7 óra 35 perckor, nyugszik délután 4 óra 09 perckor.
Nyomdászok hangversenye a Polgári Egylet dísztermiben este !,j8-kor.
Mozi. Uránia A sirga ember boftruja, Világ: Sándor Mátyás Verne regénye Elóadások kezdete 3, 5. 7 ós 9 órakor.
Deoember 9, szerda
Róinai katolikus: Pouricr Pét. Protestáns: Natália. Izraelita: Kiszlcv hó 22.
Nap kel reggel 7 óra 36 perckor, nyugszik délután 4 óra 09 perckor.
Dr. Szántó István énekhangversenye a Kaszinóban este 9 órakor.
MEZÍTLÁBAS
fiúcskát Iditam tegnap Nagykanizsa utcáin tovasietni. Metsző hideg hasogatta az utcára kényszerült embe rek lábait, akiknek nem egy cipője felett gőgösen feszült a winpcsslngi, vagy svéd esetleg norvég hócipő. Később hideg szét kerekedett és mindenki fájón, didergőén sietett haza, otthonába a duruzsoló kályha mögé. Mert a szokatlanul erős hidegben csak az ment ki az utcára, akinek halaszthatatlan ügyei voltak. És mégis — a kis fiacska vékony, foltos ruhában, szakadt, áttehző nadrágban, felső ka-bit nélkül, pirosra fagyott kezecskéit nyári-nadrág zsebébe sülyesztve, sötét-kékessé vált mezítelen lábaival róta az utcákat. Egyiket a másika után. Csekély testsúlya alatt nyikorgott a fagyott hó, ahogy tova ment és sóvárogva nézett a kirakatok felé, ahol a Jézuska nagy raktárait tartja, miket karácsonykor szétosztogat. Azonban nem állt meg sehol, csak bus arcvonásokkal szedte kicsi lábacskáit a nincstelenség e szánalomraméltó fiatal mártírja, aki alighogy e világ lakója lőn, máris kénytelen sebző tövisekkel kirakott útját megismerni. Mellette jóllakott, gondtalan arcú bácsik és prémekbe göngyölt, parfüm-felhős, babaarcú asszonyok drága ruháikba \\összehuzódva sietnek tova, azonban nincs senki, aki tekintetét a szegénység gyerjnekére vetné, aki észrevenné a kiáltó ellentétet, akinek benőjében valami emberi megmozdulna. Az élet öröme, vágya ül ki a részvétlen arcokra. Mindenki a maga énjével elfoglalva siet, fut, kergetőzik tova. A mezítlábas fiúcskát nem veszi észre a jólét kéjes tekintete, az élet paranaolólag hivja, vonzza ujabb örömök, élvek után. Ml neki az idegen szenvedés, mit érdekli a mások kínja-jaj ja ? A kicsi jiucska pedig siet, fut szintén tova, mezítelen, fagyolt lábai alatt recseg a jég. Vájjon hova siet a nincstelenség gyermeke ? Ismeri-e a szülői ház melegét ? A duruzsoló kályhát, a forró levest, a lágy kenyeret, a tiszta ágyacskát ? Az édesanya áldott védő kezét ? És mindazt"amit az otthon a gyermeknek nyújt? A \' mezítlábas fiúcska csak siet, siet tova a hófedte utcákon... (*)
CASSANOVA LONDONBAN
Parádés film parádés előadásban
Ennek a regénynek eredeliben „Szép Brummel" voll a címe; kár volt megváltoztatni, mert Cassanova Londonban semmiképpen sem fedi a tartalmát, mert Brummel, a regény höse egyáltalában nem csapodár, mint Cassanova volt, hanem egyetlen halálos szerelemért szenvedő hős.
Bruimnel szép ember volt, gárdatiszt, angol, a walesi herceg barátja, a nők bálványa és életéi Calaisbcn a szegények házában fejezte br. .Beau" Brummclt imádták a nők, a férfiak irigyelték és az a Brummel, akit korában a világ első gentlemanjének neveztek, — fél lábbal állandóan az adósok börtönében állt; ez a gyönyörű férfi, akit tenyerén hordott III. György udvara: a föld legboldogtalanabb embere volt.
Ezt a történelmi alakol John Barrymore alakítja azon a filmen, melyet csütörtökön mulat be az Uránia. John Barrymore ma az angolul beszélő népek legnépszerűbb Hamletje. Aki öt a boldogtalan Beau Brummel szerepben látja, mcgérli az angolok lelkesedéséi Hamlet alakítása iránt. John Barrymore az a színész, akinek nincs szüksége a színészet mesterségbeli segédeszközeire, a ruha sem kísegiló kelléke. John Barrymore a film Sauerje vagy Coquelínje, a lélek és jellemfestésnek az a mestere, aki nem gyárból veszi a színeket és nem rajzakadémiáról hozza a kész vonalakat. Talán az egyetlen Lilian Giah, a film Duscja az, aki ballagó lépteivel egyszer rákanyarodott a csendes és magányos útra, amelyen most John Barrymore véges-végig megy.
A film kitllítása konszonans kciele ennek a csodás alakításnak. Az Uránia, — hogy a film élvezetének külső járulékai! is megszerezze, — külön szalonzenekari szervezel! az előadásokhoz klasszikus repertoárral.
— Lapuk legközelebbi száma n mai ünnepre való tekintett. I csütörtökön reggel a rendes Időben jelenik meg.
— A mai ünnep. A katolikus anyaszentegyház ma a Má-ia ünnepik legnagyobbikát, a Baldogságos Siűz szeplőtelen fogantatásának ünnepét tlü. A plébánia lemplomb.n az islenllszlelet sorrendje ugyanaz, mini az ünnep- és vasárnapokon lenni szoVolt.
— A mcgyegyülés, melyei december 14-én t rt Zahvármegye törvényhatósági bizottsága, 149 pon:bóI álló tárgysorozatot tárgyal. A pót-tárgysort még most állítják össre.
— Színészek Zalalövőn Tarr Béla színigazgató 18 tagú társulata, mely nigy sikerrel tartotta elő.dlsait Lentiben, a héten Zalalövön kezdi meg a bérlet-gyűjtést.
KU LTU R ESTÉLYE K ÉS MULATSÁGOK:
December I?. A Zrittyl Mlklfe Irotítloil .« MQ-vrw.ll Ke. renekirlnik iitmloeilfcm v.r,;.,,,,„,., . P£gle, EsjUlSrn cile Ml 9 ínkor.
December 14. A Moie limeielletje.ilft etSiJiu .1 liinlibia ,.r, 7 Aukce (Ku.l.i .Mb.,1, Kllo-ejy riUíV.1. ner«(kr«el(o. riu-nikbiilirtiiok, tiocUlii ntv.Mi: J.,1., A nunklihyftienUMa
„ .í^?^\' \'7* A ^loyl HMÖVÍM.U Kör
I\'eelll. (Vidli, III], OniwlJ Bili: Udvirl elei r(.| m.|v.t anlkoMk komin Vrtneit kep.kk.li. December ZL V.r,bi P. Theodwíeh (VS. Jiii cdmoeulH eiJJrtt i Sic.t Emse r.i* Ul linJIleek Ugg.1 uánirt . publ.Uo ŰCjIIq in s MM.
December 11 A K.thollkvi I.e,)nye«yl(l Irr,. Jeni. ..[Ily. . Puleirl E|—------ ■
Dcccnecr
Políirl Eeylct tugytermfben 77, A Kilriollku. í , : i ny. ,, ].[ |
, ,.--------.— — -.............I Alkilrai(c*llk
S,.r,,.„tr ., PoT.l/1 Li,kiben f.l, . íeikee.
Jmulr I. A .Heve r.mei.ur.rjeurs .liijm ,, OrinllbiD ót* r eeikorSia. OinM.u: A basáik v Mljibia. Prevenció e. leiuriektia; Joviaovin I .. -A» ellhon till.lmi >i (lel Irnynivil #i terlAlvel .leenbea A ní kuiiormunkij. oiitionJlurv.
!««»\' M A ZHnyl MliW. Ir.^^oi e. .Mflví. .iiei Ke. Deik fercc ec-.MkOaocpeiy..
t ebruír 1. A .Heve limetetieiienlS eld,aiun Irí.llbin ..[e r úeikoe |E„l Chrl.t.: lityin I..
Kk i llí.ijik.m invji ? OyikorUU eíípvbnJoi^. j/tff nrpkurruiir \'i
Február 6. A Jieief kii bérce, Sim.ierlum Eryeiűlet piknkje . Pe4,lrl t,,:,lrt &,„., lecmdbeo Mlrelji |. A Move Kiir.rerierietllú elíiJii. n r ee.kce (Elek AmilUr Mii KrvSnk ..................II. (el-
C\'rlRlibln ______ ,_________
i cipír IljuilKlet? A\' telnyniv\'.ie. iprelli idilli: Jevmovlit Le.: Ai Ue.r,, iiruJünni k.reiileny kbeOolkoidk nyomiit)
— Plébániánk hitélete. Egyre nagyobb terjedelemben s ennek folytán gazdagabb szellemi tartalomban jelenik meg dr. Vargha P. Theodo-rich házfónök-plébános szerkesztésében a Plébániánk hitélete című hlt-burgilmi havi folyóirat. December havi száma már 16 oldalt tesz ki s Missziós-számnak van szánva. Ve zető cikkét dr. Vargha P. Tneodorich irta s utána cikkek foglalkoznak Széni Ferenc misszionáriussal, szentföldi működésével, a hit lerjcszlésc körüli tevékenyFégével stb. Több apróbb cikk, havi Onncpnaplár, egyesületi eseményeknek regisztrálási, anyakönyvi hirek s az Egyházi Értesítő rovata zárják le a változatosan és nagy gonddal szerkeszlcll ennek a hé.agpóiló htvl folyóiratnak e havi számat. Ara 2000 korona.
— Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházban.
— Nagykanizsai szabóiparosok a szegény gyermekekért. A nagykanizsai ferli és nöl szabóiparosok a Keresztény Jótékony Nőegylet felkérésére a siegénygyermokek karácsonyi kiosztására 60 fiu- és 50 leányka ruha ingyenes clkészilésél vállalták.
— Ingyenes munkaközvetítő. A
nagykanizsai keresziényszocialísla-p.\'r«, pirlhe\'yiségében Fő ul 17. szám alall tagjai részére ingyenes munkaközvetítő irodát állított fel. Ez<n iroda megkeresések cselén díjtalanul közvetít az összes szakmunkák részérc munkásokat; gondoskodik szellemi, ipari, mezei, erdei munkások, tanoncok és gazdasági cselédek el-heljciétéröl. Nagyobb vállalatokkal ipirosokkal és gazdaságokkal állandó összeköttetést tart fenn. Jelentkezések hivatalos órák alatt hétköznap este 6 órától 8-ig, vasár- és tnnep-napjn dilelő I 10-12 éráig, délután 3-5 óráig. Elnökség.
— Nyomdászok hangversenye. A nagykanizsai hangversenyek terén mára nagy eseményre ébred a város közönsége. Este tartják meg a nagykanizsai nyomdászok monstre-hang-versenyűket a Polgári Egylet összes termeiben. A hangversenyt helek óta lázas tevékenység előzte meg s a rendezőség gondos fáradozása, nemkülönben a kitűnően összeállított műsor már napok óta biztosítják annak lénycs sikeréi. A Budapesti Könyvnyomdászok Dalköre 60 lagu dalárdájával is szerepelni fog a hangversenyen s ezenkívül számos művészi értékű szám szerepel az est programján. A budapesti vendégek délután 3 órakor étkeznek meg Nagykanizsára s a nagykanizsai nyomdászok testületileg fogják az állomáson üdvözölni s a Munkásdalárda énekkelfogadják őket, miié a budipestiek ugyancsak dallal fognak válaszolni. Megérkezés után bevonulás a Polgári Egylet éttermébe, ahol Ismerkedés keretében a nagykanizsai nyomdászok ebédet adnak a vendégdalárda tagjainak tiszteletére A hangversenyre jegyek mi egész nap válthatók a Polgári Egylet emeleli nagytermében, maga a hangverseny pedig pontosan 8 órakor kezdődik. Miután pedig az egyes számok alatt a terembe vezető ajtók zárva maradnak, a rendezőség felkéri a közönséget, hogy az estre pontosan 8 óra elölt megjelenni szíveskedjék, nehogy az első számok a\'all kénytelenek legyenek az előcsarnokban időzni. A hangversenyt lánc köveii; a karzati Jegyek 10.000 korona ráfizetéssel a tánceslélyre is érvényesek. A nyomdászok estélye iránt oly nagy az érdeklődés, hogy arra jegyek már csak igen korlátolt számban kaphatók.
— Radnay Miklós képklállltása ma, kedden és csütörtökön este 8 óráig marad nyitva. A kiálii ás meghosszabbított nyitvatartásál a város kereskedői kérték, hogy üzletzárás ulán módjukban legyen a kiállítást mrgiekinlcni.
— Ezután a rendőrség ellenőrzi az ipari kontárokat. A kereskedelemügyi miniszter a belügyminiszterrel egyetérlóleg rendeletet adott ki, melynek értelmében az Ipari kontárság elleni hatályosabb küzdelem érdekében a rendőrségre bízza a kontárság ellenőrzését.
— Nól szabómesterek tea-délutánja. Rendkívül sikeralt mulatságot tartottak a nagykanizsai Ipartes-tülel női szabómesterei vasárnap délután az Ipartestület első emeleti helyiségeiben. Intim, családi meghit-ségü tea-délutánt, amelyen az Iparostársadalom legjelesebb tagjai vetlek részt családtagjaikkal együtt. A teadélulánl lánc követte, amely záróráig tartolt. A női szabómesterek mulatságának tiszta jövedelme jótékony célt szo\'gál.
A kiskanlzsal tantestület legutolsó ülésén a tantestület melegün-ncplésben részesítette Flló Ferenc igazgatót. Vargha P. Teodorik dr. plébános magasan szárnyaló szavakban köszöntötte az uj igazgatói, a tanítóság nevében Faludl Ferenc la-niló, majd Bakos P. Lőrinc ferenc-rendü hitoktat) üdvözölték öt.
— Cassanova Londonban előadásaira az Uránia külön zenekari szervezeit.
Ma
este 8 órakor a Polgári Egyletben
Jegyek égés* nap a Polgári Egylet nagyíerméb^n wálthatók. Z*
Nyomdász-hangverseny
iga December 8
m*i KoaOffr
_ NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 35 OOO korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
_ A nagykanlzsa Katolikus Legényegylet szüreti mulatságán lelullizelni szívesek voltak: Bárczay Ftrencnészűl. Keglevich Ilona grólnó IOOOOOO. Slromszky Ernő 500 000, uinépi Elek Ernő 200.000, Bogcn-ricder Frigyes 150.000, Szegő Mór 130 000, Letenyel harangalap 175.000, vilfz Horváth Gyula ezredes, Szabó Antal, dr. Schichtanz István, Hudy J6zscí, Babocsay György, Barthos Oyula, dr. Prack István, Stern Oyula, Zerkovilz Oyöigy, Oarai Adolf, dr. I\'lihál Viktor, dr. König József, dr. Beck Dezső, Thassy Imréné, Hem-mtrl Károly, Pesli Magyar Kcrcskc-d-Jmi Bankliók, dr. Kahán Imre, Kaulmann Minő, Wci cr János, Kaiser Ernő 100—100.000, dr. Malek László, Róm. Kath. Plébánia, Hajdú Oyula dr. 70—70.000. Kemény és Lengyel 60.000, dr. Bród Tivadar, Lányi Pál, Kozák Oéza, Radnai Sándor, Varga Nándor, Kollarics Oéza, Száva N., Winhofer Vilmos, Kauf-man Lajos dr., Elchncr Sándor, Singer Józsel és Társa, dr. Slrem, Millényi Oyula, Csizmadia Vilma, Kisfalud! és Krausz, Rajki István, Csillag lenő, Widder Sándor, N. N, Szalay János, Márkusz Sándor. Tri-pammer Jenó, Hlrschler Sándor, Orosz Emő, Barta Musa, Licht-scheindl Pál, Hoffmann Henrik, Király Sándor, Marion Márton, Hild József, Obemyik Ede, dr. Kuhár Oltó, Skodnik Dezső 50—50 000, Németh l-ajos, N. N., Z»laváry József, Kormos Zsigmond, Armu h Sándor 40— 40.000, Révész János, Stem Arnold 35—35.000, Szomolányi Gyula, Sza-lay Zsigmond, Androsek Ernő, K. L., Eöri Szabó Jenó, Szabó U)os 30-30.000, Simon György, Falud! József, Deutsh Mór 25—25000, Sismpf Zsigmond, Fábos Lajos, Bruncsics József, Kasztl Mór 20—20.000, Péter N, Polecz N., Arnslein Rudolf 15— 15.000 koronát. Továbbá természetbeni adományokat, szőlői és gyümölcsöt voltak sziveszk adni: Ccr-busz János, Kele János, Lányi László, Kocsis Ferenc, Jankovlcs István, Adám Róbert, Kiss László, Kren Mihályné, Falcs Ferenc, Kádár N„ Cíákányi Károly, Pintér Ferenc, Anek László, Kovács Illés, özv. Kuhár Oltóné, Milei László, Bertalan József, Szántó Lajos. Tombolatárgyak adakozóinak, vaLmint Szántó Lajos, Martincsevics Imre, Waslel Györgynek a szinpadi felszerelés díjtalan elkészitéseért ezúton mond hálás köszönetet az Elnökség.
- Vásári Értesítő. A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet szombat-vasárnapi vásárja alkalmával Barbarils Lajos, lapunk he-Ijel\'es szerkesztőjének szerkesztésében fenti cim alatt humoros tartalmú alkalmi u[ság jelent meg, mely a kél napi nagy vásári forgalomban csak nem az utolsó számig elfogyott. Az Értesítő közölte a vásár programját s humoros rovatai sok derültséget kellellek olvasóinak.
- Változások a postai kézbesítési kerületekben. Pelrlkereszlur, és lbar fia községeket a nagylengyelii
kézbesítési kerületből, Oyirfiszcg községet a barabásszegi posta kerületből a novai postahlvaialhoz, Alsórajk községet pedig a geltei kerületből a ielsőrajki postai körbe helyezték ál.
- Schwarcz Dezső harisnyái a leglobbak.
Raktáron levő női fiickalapokat 90.000 K ért kiárusítjuk. Női velour | és bórkalapok, férfi gyapjú, nyúlszőr és velour kalapok (Uyukils, • Br. Bobm, Halban & Da nask), mindennemű sapkák nagy válasz- 1 tékban, rendkívül olcsón kaphatók
GYENES ÉS UIDA kalapüzletében "tSr" I
BRAZAY aóaborazesz — háziáldás I Hatvan éve használják I A testedzés, testápolás s az egészség megóvásának biztos háziszere I
— Életfogytiglani fegyház a dö-röcskel gyermekgyilkosság.ügyében Megírtuk annak idején, hogy Muth Katalin 17 éves döröcskei leány, vőlegénye ReUl Józsel 21 éves gazdálkodó felbujlására 3 éves húgát ez év márciusában éleiben beadott be-léndek-maggal megmérgezte, amitől a kisleány meghall. Szeptember 13-án édesanyját és nagyapját mérgezte meg hasonló módon az elvetemült leány gonosz szeretője ösztönzésére. Ezeknek is azért kellett volna elpusztulniuk, hogy az öregapa nevén álló 60 hald föld Mulh Katalinnal együtt Reidt Józsel lulajJonába ju3son. A kél öreg halálát a gyors orvosi beavatkozás megakadályozta, a gyiko-sokat pedig szombaton vonta felelőségre a kaposvári törvényszék. Rcidl Józsefet életfogytiglani fegyházra Mulh Katalint ptdig 15 évi fogházra Ítélték.
= Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházba^!.
— a Letenyel Takarékpénztár Rt. a Nagykanizsai Takarékpénztárral szorosabb üzleti összeköttetésbe lépeti s ennek crcdménycképeh a f. hó 6-án megtartón rendkívüli közgyűlésén Ujnépi Elek Entő elnököl és Kelemen Ferenc igazgatói az Igazgatóságába beválasztotta. Az ezt követő igazgatósági gyűlés Országit Jenő cégvezetőt a Letcnyei Takarékpénztár igazgatójává léptette elő.
— A város kijavíttatja az ösz-szcs düledező házakat. Zalaegerszeg város tanácsa határozatot hozol!, hogy a városban található, szám szerint 32 életveszélyesen düledező házal a városi költségvetés terhére lakhaló állapotba hozza. A tanácsi javaslat közgyűlés elé kerül.
— Megszűnik a keszthelyi városházi korcsma. Hosszú pereskedés után a nagykanizsai törvényszék előtt Keszthely város és a keszthelyi városházában leévő korcsma bérlője közt megegyezés jött lílre, melynek éftelmében a keszthelyi városházi korcsma január elsején megszűnik s a bérlő ugyanekkor onnét kiköltözik.
•C3VZDC3VSX3VE3C3\\z5í3C3irEai
— Várost segélyt kérnek a zalaegerszegi színészek. Halmi Jenő színigazgató nehéz anyagi helyzetére való hivatkozással segély-kérvényt nyújtóit be Zalaegerszeg város tanácsához.
— Telefon Nagykanizsa és Pinkafő kőzötLAmai napon megnyílik a telefonforgalom Nagykanizsa és Pinkafő közölt. A 3 percig tarló beszélgetés dija 22.900 korona.
— Pályázatok. Zalavármegye alispánja pályázatot hirdet a novai járási tisztiorvosi állásra (határidő december 31); Nagykanizsa polgármestere a gazdasági tanácsosi, mérnöki, számvevői, számtiszti, sdótlsztl és kórhágondnoki állásokra (haláridő december 19.), a balatonfüredi főszolgabíró a balatonfüredi segédjegy-zói állásra (határidő december 23), a nagykanizsai járás föszolgabirája az ujudvari körbábai állásra (haláridő december 22).
— Sümegi Iparosok a forgalmiadó ellen. A sümegi iparosok nagygyűlést tartottak, melynek egy tárgya vollcsak: a forgalmiadó-álalány nagysága es aránytalansága ellen való tiltakozás. Sümegről 10 tagu küldöttség kereste fel ezügyben a kerület képviselőiéi, Vtiss József népjóléti miniszteri, hogy járjon közbe az átalányok visszamenőleges revíziójához.
— Kitelepítik az éjjeli mulatót Zalaegerszegen. A zalaegerszegi városi tanács foglalkozott a zalaegerszegi éjszakai mulató áthelyezésének kérdésével, kapcsolatban a rendőrség átiratával, amely megfelelő városrész kijelöléséről szól. A tanács az éljelí mulatóhelyéül a Kert-ulcának a Zala felé eső felső részét jelölte ki, ahol uj épület épül.
— A kaposvári hősök temploma. A Kaposvárott épülő hősök temploma már tető alatt áll, a torony kőműves munkája is befejeződön. A téli hónapokra a munkát abbahagyták.
= Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházban.
i EHRENSTEIN KÁROLY és TÁRSA j
URI ÉS HŐI DIVATARUHAZ*
FÖUT II
Mélyen leszállított karácsonyi árakl g&SFS&fc 5Z<"UU!-
Értesítés.
a wwm
SEGÉLYEGYLET SZÖVETKEZET
(alapíttatott 1862.) 1026. évi január hó l-én
nyílja meg
65-ik
évtársulatát
Uj könyvecskék kaphatók a Szövetkezet helyiségében: Fő ütésSugár-utsarkán levő Babóchay féle ház I. emeletén
A befizetések hétfőn, kedden vagy szerdán délelőtt 9-11 óra kőzött teljesíthetők. Az igazgatóság
-m
Megkezdődött
a nagy
karácsonyi
vásár
BARTA MIKSA
elaSrangu
divatáruházában
Csengery-ut szarok. Telefon: 323. Telefon: 383. -^essttesse-
Különösen felhívom a t. vevőközönség becses figyelmét az alanti mélyen leszállított árakra:
LMHtOlí.. IMI
Hói kabátok..... 600 ezertől
üMítóg 122 ezertől
Azonkivül az összes férfi és női ruha- és kabátkelmék, kész nöl ruhák, pongyolák és fehérnemllek, szőrmék
és szőnyegek mélyen leszállitott
Itaráoaonyi árban.
Elismert pontos és szolid
kiszolgálás. Áruim megbízhatóságáért kezességet vállalok.
— Újdonság. Törhetetlen acélüveg Thermosok érkeztek utasoknak, vadászoknak, Iskolás gyermekeknek nélkülözhetetlen, Szabó Antal sport-üzlelében. *
Nfii hímzett ing fehér kötény glott kötény
Rendkívüli alkalmi árak!
. 30.000
. 40.000 nciiunnuii UMIUI,,„ Uiuu«
. . 65.000 - —— ——i—
Telefon 167. szám. f
Nem reklám, hanem valóság, hogy KAUrWI ANM MAHÓW Al_, a „SZERECSEMHEZ" van a legolcsóbb bevásárlási lorrás
Férfi kQper alsónadrág 65.000 szines zephir ing 120.000 fehér ing 2 gallérral 110.000
gALAl Koaowr
1928 December l
FARSANGI ÚJDONSÁGOK
iriíii választékban.
Divatselymek minden Minámyalatban
Crepp de Chine, Crepp szatén, Crepp charmeus, Crepp marokén, bzatén grenadin, Dousches mouszlin, Faill francé, Brokát, Liberti, Pongis, Japan es laftalin.
- Vetour Schiffon és Vcivet bársonyok 11 ---
Kisfalud! és Krausz .Sx az „Arany Kakasához
Nagykanizsán,
draatnagy áruházában
Erzsébet-tér 21
— Halld Nagykanizsa I A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Egyesületének nagykanizsai csoportja az idén is megtartja hagyományos Szil-veszter-esléjét a Polgári Egylet termeiben. Legsze«táósabb része a gazdag programnak a „Halló Nagykanizsar cimü táncos revü, melynek előkészületei máris serényen folynak.
A nagykanizsai meteorotoglal meg-Itgyelő jelentése: Hétfőn a Mmtrték-M: reggel 7 órakor —9.3, délután 2 órakor -3.3, este 9 ónkor —11.
Szélirány: Egész nap DNy.
FetMzd: reggel télig borult, délben teljesen borult, este derült.
Nupicwpadék mennyisége; —. Reggel dér.
A Meteorológiai Intézet |elentése szerint az időjárásban lényegea változás nem várható.
— Végzetes gyermek-Játék. Még ezév májusában történt, hogy B. L. fiatalkorú és tobb társa este 7 óra kórul a Zrinyi Miklós-utca egyik udvarán játszotta*. L. I. szintén fiatalkorú fiu az udvar kerítésének hézagain benézett a lársisághoz s azokat Játékukban megzavarta. B. L. enc felkapott egy rögöt a földről s azl L. 1. szemébe dobta. A fiu sietett kimosni szemét a kútnál, de olyan égési fájdalmakat érzett, hogy orvoshoz kellelt mennie. Megállapitáít nyert, hogy liu szemébe mész kerüli s hosszas kezeiéi ellenére is L 1. félszemére megvakult. Feljelentését csak tegnap telle meg a rendőrségen, mert mindeddig bízott a szemevilágának visszanyerésében.
— A mult havi szálloda-vizagálatok. A közrendészeli Jelentés szerint a mult hónapban a rendőri büntetöbiró Jelenlétében megtartott szálloda-razziák alkalmával azonnal . pótolható kisebbhiányokon kivülsem-
mlféle komoly kifogás nem merült fel.
karácsonyi és újévi
altndíknak legalkalmasabbak: óra, ékszer, ezüst cigaretta Urca, brü-Itáns-árj, dísztárgyak, evőeszközök Tartós, maradandó emlék! Mélyen leszállított karácsonyt árak! Szolid, lelkiismeretes ktszotgiUs
ZSOLDOS GYULA 4rli H íkiif rtur.H — C.«ne*ry-.t 1. . i.
— Pikler előadása elmarad s a Kapcsolatos teadélután. A magántisztviselők nagy érdeklődéssel várt, mára hirdetett Pikler előadásával kapcsolatos teadélulánja közbejölt okok mlalt bizonytalan Időre el van halasztva.
— Francia társalgási órák. A Zrínyi Miklós irodalmi :és Művészeti Kör a már régebben elhatározol! francia lársalgó órákat folyó hó 8-án (kedden) délulán 6 órakor megkezdi. Ezeket az órákat Neufeld Simon felsőkereskedelmi Iskolai lanár fogja vezetni s ezeken ép ugy, min! a némei órákon, csak azok vehetnek részt, akik\'a nyelvet annyira bírják, hogy a társalgást megértik s magukat franciául kifejezni is tudják. Kezdők oktatását a kör nem vállalja. A német társalgó órák továbbra is minden szerda és szombat délután 6 órakor lesznek megtartva.
— Ujabb kalandos pokróclopás. December 6-án este az egyik mellékutcai vendéglős udvarán egy kifogott lazsnaki kocsiról ismeretlen tettes kél lópokrócot ellopott. Jeran-sek lazsnaki kertész panaszára a vendéglős felszólította az ott borozó hajcsárokat, hogy keressék meg a lettest, nehogy ra|tuk száradjon a gyanú. Többen el is indullak nyomozni. Közülük Kovács Kálmán 24 éves Teleki-u! 77. sz. alatti lakós az Arany János utca felé haladt a kertek alatt. Erős kulyaugatást hillva meghúzódott az ovoda mellett, mikor a kerítésen átugrani látott egy, a korcsmából Ismerős arcú férfit. Mindjárt mellette termelt, vallatni kezdte, de az lagadott, Csak mikor megígérte neki, hogy nem lesz bántódása, vallotta be tettél, sót elvezette Kovácsol a korcsmakerilés mögé, ho! a pokrócokai elrejtette. Kovács ekkor megragadta őt s minden ellenkezése ellenére bevitte a rendőrségre, itt megállapították, hogy Mészáros József 61 éves, Husztl-lér 5. sz. alalt lakó cipészmesterrel azonos, kinek nem ez az első összeülközén a rendőrséggel. Az iratokat és bonjeleke! áttették a járásbírósághoz.
» Kérem szaktársaimat, hogy ma 8-án délulán 3 órakor zenedij megállapodás végett éttermemben megjeleni szíveskedjenek. Kiss Emi szak, oszt elnöke.
— Szenet találtak Somogyban.
Oige község halárában, a Festelics-tulajdont képező Cscberki-puszlán egy 186 méteres ártézikut furá I nnnkálatal közben 140 és 145 méter mélység közt szenei, lignitet és turfát tartalmazó rétegre bukkantak.
— A nagykanizsai keresztény-szoclallstapárt értesili tagjait, hogy a párt helyiségél Fő-ut 17. szám (Köő féle vendéglő kűlönhelyiségébe) helyezte át és állandó működését megkezdette. Hivatalos órák vasár-és ünnepnapon délelőtt 10—12 óráig, délulán 3—5 óráig, amikor a tagfelvételek Is eszközöltetnek. Elnökség.
— Elfogtak egy rovottmultu csavargót Oodányt Sándor győri lakóst a gelsei csendőrök behoz\'ák Nagykanizsára 3 darab Itt lopott pokróccal egyült. A rendőrségen ki-\' derült, hogy lopás miatt most is nyomozás folyik ellene, több mint egy hónapja jöft el Győrből; lakása, foglalkozása nincs, koldulásból tartotta fenn magát. Minthogy hét éven belül többször volt lopás miatt büntetve, clözeles letartóztatásba helyezték s átkísérték az ügyészséghez.
= Ezüst dísztárgyakat is Vékdsynát, evőeszközöket Is Vékdsy-nál, ékszereket is Vékásy-rA\\, órákat is Vékdsy-nál, lálszereket is Vékásv-nál vásirolhatlegjulányosabban. (Városház-palota.)
Irodalom és művészet
Napkelet. Az irodalmi folyóiratok közölt — irodalmi értél és kritikai elfogulatlanját szempontjából — első helyen áll Tormay Cecilének folyóirata, a Napkelet. Decemberi száma is tete van értéke* szépirodalmi éa kritikai tanulmányokkal 8 kisebb művészeti cikkekkel. Ara 20.000 korona.
Ma Este. 48-ik számában több revtlszerü cikk mellett érdekes olvasmányokat talál a közönség különböző művészi éa társadalmi eseményekről. Ara 8000 korona.
Az Én UJu Rgom, a legelterjedtebb magyar gyermeklap, amelyet 36 esztendővel ezelőtt Pósa Lajos alapított. Szebbnél szebb regények, elbeszélések, verselj mesék, apró történetek, játékok, gondoskodnak az apró 4—10 éves gyermekek szórakoztatásáról, üegus Ida ad utbaigazJtást az apró gyermekek taníttatásaihoz. Könnytl, világos stílusban megírt ids mesék, versikék, köszöntők, ha felolvassuk a még olvasni nem tudó babának, játszva tanulja meg azokat A lap negyedévi előfizetési dija 25.000 korona. A díszes karácsonyi számot díjtalanul küldi meg az uj előfizetőnek a kiadóhivatal.
Magyar Lányok, fiatal lányok képes irodalmi lapja; Szerkeszti Tutstk Anna. januárban XXXII. évfolyamába lép a fiatal leányoknak ez az igazi jó barátja/tanítója szóra koztató lapja. Regények, szebbaéí szebb novellák, versek, társadalmi és ismeretterjesztő cikkek, képek és a szerkesztő üzenetei tarkítják a lapot. Negyedévi 30X100 koronáéit megrendelheti a lapot a kiadóhivatalban és a terjedelmes karácsonyi számot díjtalanul megküldik. Aki 50.000 koronával fizet elő negyedévre, a Magyar Lányokon kivül liárom kiváló szép kiállítású ifjúsági könyvet kap. .Százszorszép könyvek"-et
Játék-kiállítás
SZerbEmSnélCaengeryute.
A legmodernebb szabadalmazott kDt- és bellőldt gyermck|iték-ktlkMIcgesaégek. Aj*nd*kn»k atkatmaa olcsó dísztárgyak.
ELADÓ
egy darab 3 és fél éves
MÉN
tenyészigazolvánnysl. — Bővebbet Szili Mihálynál, Kiarada.
— Schwarcz Dezső cégbét uti és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
MOZI
Uránia kedden: 3—5—7—9 órakor: Sárga ember boszuja, kalandor. Szerdán 7—9 órakor: Sándor Mátyás, Verne regénye.
Világ 3-5—7-9 órakor: Sándor Mátyás, Verne Gyula magyar tárgyú regénye, a négy rész egy előadásban.
Az OMOE a földreformról. Héttőn délelőtt az OMOB közgazdasági szakosztálya ülést tartott gróf Hadik János elnöklésével. Az ülésén Buday Barna a földosztás eredményével foglalkozott és kifejtene, hogy nézete szerint csupán a házhelyrendezés mondható némileg sikerültnek. Hangsúlyozta, hogy az OMOE sohasem akarta elgáncsolni a blrtokrcformol. Utána Hadik János gróf tartotta meg beszédét.
Telefon 268.
r6fS*-és divatáruháza a „Oólyáhos"
N a g y k a ni z s a, E r z s é b et- tép I. s z á i
Telefon 858.
Legjobb és legmegbízhatóbb bevásárlási forrás az összea rőfSs- és dlvatáruclkkekben. Állandó nagy raktár kanavász vászon, — zefir, parget ás kartonokban, a világhírű „Arany Holló" szövópamut és cérnafonalakban, valamint pinkafői lópokrócokban. -Áraink i Jómlnőségü Chiffon 16 ezertől feljebb, parget 18 ezertől feljebb, karton 15 ezertől feljebb, kanavász 20 ezertől lellébb Trlcot selvem Jumperek (blousok) 115 ezertől feljebb, Női Ingek 33 ezertöHelJebb, Combinee 80 ezortól feljebb, szőrmék (boák) 35C.OOO koronától feljebb.
Kész menyasszonyi kelengyék (garnitúrák). - Külön osztály női- és gyermekkabátokban.
Múi-kabát 690 ezertől, .szőrmével 700 ezortél feljebb, gyermek-kábátok 350 ezertfil feljebb^
r
io» Dfctmbw 8.
ZALAI KÖZLÖNY
közgazdaság
t0zsoe >
A mak«t4Wz«<Kn az irányzat az utóbbi -,pok uti« ollsnytiult. Nyitáskor a legtöbb vezető értékben a péutekinél míg magasabb árfolyamok kerüllek felszínre A tőzsdddő ktoűbbl folyamán azonban gyengébb ktll-tőkli hírek hatása alatt az árfolyamok lassan lemorzsolódtak ugy, hogy a mai árnyereségek veszendőbe mentek, sőt a legtöbb érték
I_y/o árveszteséget szenvedett Mindössze
Nova, Magnesil, Kereskedelmi Bank, Hungária\'Műtrágya, Villamos és l\'egyver maradt szilárd. A forgatom csendes volt
Zürichi xArUit
piHs |9|7 00, Loadnn 7515 00, Krv-orl ■ 518-25 Brttuel T\'SOOO. Milano 208900, fWlíul 208 25. Berlin 123 40. Wien 73-10. Bolti 370 50. Práge 1537 00 Bodtpeal 78-70, f«aó 6500, WiaKat 2100). Belgrád 91575
A budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
V.taták
Terménytőzsde Buaa tbsav. 76 kg-oa 395.003-400 030. 77 lg-04 400.000 405 030. 78 kg-oa «JJÖ5- 497.500. egyéb dmáatiill éa (üat rldfki 76 kg.-o« 390.000-355 COO. 77 kg w 395000 - 400030 78 kg-oa S97.500— 402.500 79 kg-oa 400000-401500, roaaKíOOO-270 000, l.kirmányátpa 240.000 -245 000. tőcájpa 285.000-310 000, aab 2Í00K-260000, tengert 192 500- I97Í03, rep« 600J300-61000a kale. 195.00C—205.000 korpa 172500 177 500.
Sertés vátoár
rtíbattái 45C0 melyből eladatlanul vtsaaa ■aradi 2100 dxb. Etaőfeadl I9500-20.CT0. uedett 17000 — 17.500; azedett közép 16000 -I65m. kónnyti 13.000-15.000. ekőreníl: öreg 18000-18500, máaodieadll 15000-17.000, angol IOIÓŐ 17.000- 20 000. asaloKa
nagyban 21.000--.—. iáit 26 500 --.-,
lehnaotl hsa 21.000 - 22.000, saaloanái Itl sertés 20.500 - 22 000. Irányzat lanyha.
Kiadó: ZHnyl Nyomdaipar ia K6oy«-v.rMkxIáa RT. N»<knl\'»
cyonySrQ karácsonyi
ajándékok
lelltlnően szépek és olcsök a
Cukorka Királynál.
Szerencsi és Maul csokoládé
nagyon olcsón kapható.
heffer gyula
Knxinoxyutoa 8. azém.
Üzletmegnyitás.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Király-Utca 49. sz. alatt
pék üzletemet
8-án (vasárnap) megnyílom.
Naponta kétszer friss süte^ mény, finom házikenyér és zsúr sütemények is megrendelhetők.
Kérem a n. é. közönség szíves pártfogását „ . _ , Holozer Gyula
A Zalai Kfhdöny keresztrejtvénye
Boküldtoi U. J. (Nagykanizsa)
Minden megfejtés mellé a kivágott, eredeti keresztrejtvényt, pontos lakdmct, álnév esetén teljes dmet zárójelben mellékelni kell.
A megfejtők közt a beküldő ajándékaképen 1. egy üveg likőr-különlegesség, 2. egy doboz kakaó, 3. egy koszorú füge kerül kisorsolásra. Megfejtési határkló: december hó l!kn délig.
Vizazintea soroki
2 A pogány lelkében is él
3 Hires olaszországi torony
7 t betűvel pótolva minden nagy ünnep
előtti napon van 9 A magyar királyok is használták ezt a dmet
11 Így mondja ki a.cigány a szenet
13 A bűnös fel tőle
14 Női név
16 Ezt is függesztünk a karácsonyfára
17 Ima befejezése
19 Karácsony este ez is megy a kártyázók közt (fon.) 21 Az árulók prototípusa
23 Csupán virágzó, dc fürtöt nem hozó szőlőtőke neve a magyarban
24 Innen indultak el a három királyok 27 Régi súlymérték
29 Város Palesztinában, Izrael egykori fővárosa
34 Pósa és Ábrányi ugyanazon dmü költeménye v 36 Ezt várják legjóbban a kis gyermekek karácsonykor
42 Minden napra, melyben vagyunk, ezt mondjuk
43 Ábrahám fel akarta áldozni...
44 Fordítva kötőszó
46 Apró dísztárgy
47 Madárjós a ré«i rómaiaknál
48 Jákob patriárcha fia
49 Felkiáltó szó
51 Sok diplomás ember neve elótt látható rövidítés
52 „Engem" latinuk 54 Személyes névmás
56 Ehhez a decemberi naphoz sok babonát lüz a nép
57 Sohasem hunyja le a szemét
59 Legendás brit király . j
62 A Zalai Közítoy ezt kiván minden olvasójának
65 Karácsonyra sok hízik ebből
66 Minden nős embernek van 6\' „stb." máskép
68 A mérges emberek jelvénye
69 Női név becézve ,
71 At ókorban is ismert gazdasági növény
72 Az ószövetségben szereplő hegy
74 Személyes névmás németül
75 Karácsonykor mindenki teszi, aki teheti 77 Az elme egy képessége
Függőleges soroki
1 Az angyalok énekelték Jézus születésekor
4 Hatalmas szikla a Nílus nyugoti partján (3. és 4. betűje felcserélendő)
5 A jó gyermekek karácsonykor ... kapnak
6 A kis Jézust halálra kereste
8 Az ősmagyarok a tüzet . . .
10 Férfi lesz belőle
12 Türelmes bibliai alak
14 Itt kapni a legszebb karácsonyi képeskönyveket Kanizsán
15 Házi szárnyas latinul
18 Karácsonyi népszokásoknál használatos primitív hangszer
20 Ádám apánk harmadik fia
22 Nagyon régi férfinév mai becézett alakja
25 Próféta Achab alatt
26 Noe egyik fia
28 Nagy a hatalma
30 XIII. Leó volt államtitkára (kis helyesírási hibával)
31 Egy nigy államférfiunk monogrammja
32 Helybeli rcndörfogatinazó
33 Idegen szóval kifejezve, ami rendellenes
34 Isméit irónk monogrammja
35 A gondos gazda már nyáron gyűjti ... valót
37 Kisgyerek rossz szokása
38 Egy betűvel megtoldva kellemetlen téli
39 Hires Japán hadvezér
40 Megfordítva dupla mássalhangzó
41 Ego sum— 45 Az emberi nem anyja
50 Legtöbb hangszer fontos kdléke
51 Zenemüvekben ismétlést jdentő müsió
53 Boldog, aki gondjait . . .
54 „doctruia" magyarul
55 Vallás rövidítése
57 Szép, ha karácsonykor sok van
58 Dupla mássalhangzó GO Helyhatározó rag 61 Noe egy másik tia
63 kereszt" klasszikus nyelven (fon.)
64 Az apostolok utóda
69 Zsidó\' főpap, Sámuel nevelője
70 Mankóval jár. kinek ez a testrésze beteg
72 A zsidók első királya
73 Sodomában egy sem találtatott
74 Hosszmérték rövidítése 76 Ellentétes kötőszó
Személy- és teher*«tomobllok
kedvező fizetési feltételekkel. Weiser gépgyár. Sugár-ut 16. 2211
Toljss vlzvezatékfr. éa fürdőszoba berendezéseket legolcsóbban
szállít és szerel kedvező fizetési föltételekkel fel-tor Gépgyér.
Sugár-ut 16. 2212
öntvényt Tegjobb áron vesz Weiser
gépgyár, Sugár-ut 16._2741
Aatágummlk nany raktára
Weiser Gépgyár, Sugár ul 16.
répavégék, kuko-rloamorzsolók, -darálok kedvező fizetési feltételekkel Weiser Oépgyár, Sugár-
ut_16.__áa»
Jó karban levófszoba- és konyha bútorok eladók Kossuth Lajos-tér 21 szám alatt.
Klnizsy-utca 20. sz. ház, szép keritd, Igen Jól Jövedelmez, tőkebefektetésre, na-
gyon alkalmas, egyéb vállalkozás miatt Sürgősen V"^- Megbízottam Aozél Ignéo IngatlanfdBilml Irodája Nagykanizsán, Fóut
Minden Irodsi teendőkben Jártas urfleány azonnatra állást keres. Clm a ki-adóban. 3844
Egy liter elsőrendű
UJBOR
6000 korona BRUNC8IOS JÓZSEF
Owcr, CMBtrc <» cgyctmihiiiU cikkek Iliidében Sugár-ut 53. * Telefon 210.
30 holdas somogymegyel birtok (nem homokos) elsőrendű szántó, van hozzá kis erdő Is, sürgősen eladó. — Megbízottam Aozél Ignéo Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán. Fóut 3. sz. alatt._
Ovál, kör és szögletes képkerstszé-sskst minden szín és szélességben, legolcsóbb árban szakszerűen végez Stern üveges, Vasull-utca 17-19.__350!
Pénzkőlosőnt bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyóslttat Aozél Ignác pénz-kölcsönközvetitő Irodája Nagykanizsán, Fóut 3. sz. alatt. Kényazarkőloaőn kötvényeket veszek. 3550
Rfliltényi-cipftt vegyen!
A város közvetlen közelében egy 2 holdas elsőrendű oltvány szóló és gyümölcsös, rajta cserepes, tégla ház, padlózott szobával, teljes berendezés és hordókkal együtt eladó. Megbízottam Aozél Ignéo Ingat-1 \' \' irodája Nagykanizsán, Fóut 3.
Veszek állandóan meglepő magas áron mindenfajta vadbörökat, u. m. nyúl, róka, [örény, nyest, vidra stb Borényl Aladár Deák tér 4. és Bajza-ulca 1. 3633
BIZTOSÍTÓ
keres főOgynöksége részére
vezetőtitkárt,
üzletszerzőket és incas-sanat. Jelentkezni FODOR szervezőtitkárnál 9—11 óra közölt a Központ kávéházban.
Vak, foltos tükrök újra tükrözését
vállalja Stern üveges. Vasutl-utca 17/19._
Teljesen különálló kétazobáa helyiség Irodának legalkalmasabb, azonnal kiadó. —
Deák-tér 4._3886
Magtéroa major gazda, erélyes, megbízható, 40 éves, nős, 13 évi gyakorlatul jelenleg Is állásban, állást keres április 24 ére olyan gazdaságba, hol bognár segéd fiát is dhclycxhetné convendóta. Cim: Horváth Gyula bognársegéd, Kazlnczy-utca 8. szám
Nagykanizsa._3830
Raktáron levő^ azőrmo-érukat beszerzési áron kiárusítom. Kaufman Károly.
Használt kovács tioraxámok és fujtató eladó- Cszcngeri u. 101._3883
Játékéruk nagy választékban, Kaufman Károly cégnél.
Nagy, szép] kooalsuln különböző cé-
lókra alkalmas, kiadó Deák-tér 4._
Hus füstölésre dválialtatlk Csányl László-
atca 19.__
KÍtünő salgótarjáni tőltőkélyha és egy szép, régi fegyvergyűjtemény eladók. Megtekinthető d. e. ll-I-lg, Deák-tér;4. földszint. 3888
ZALAI ItOZLONV
1925 Dtctmbtr I
LŐPOKRÓC!
kizárólagos gyári lerakat
vízmentes sátorponyvák bálázd ponyvák
olcsó
szőnyeg, matracgradli
zsineg, kötéláru, tSmlö és hevederek szabó és kárpitos kellékek
nagy raktára
HIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél
NAGYKANIZSÁM.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai zAróArfolyamal a kővetkezők :
uoh wi» Kíít. KU.
fiaKt
UuiatL OL-M- Wrk Otrtr. ««.
Norr. uL |. k-
KXM »part
W Kt. H
Uif y
Vlml I
KUL k. é* Uk.
KOMnral TOl
AfellŰ.
Mottáf
lUariria Sl-lhrsulo* Vttt&la TOrttaaaür. Ti. DaiMt
Uriki.jl
Mwtia
Ftrlrod ny. Fnaklla
yjau «4*al
üJWrflí.-
VuatrM hMi r«f.
0«M VB. IUU
est
lm. U
O&ui
KflisU ViroW D4Ur..ol
fórircxl iti <3
JUtty »ör 17
por iti -
KacWvfckCoga. -
tlorfer** II
ÖMkvtedt 172
SsillodAk
*Or«J-.rlUÓ 3 0
M*trtMr —
UN »
LMuul 3«
ssfó
MfM
SS1*
Dwotl Oaaal
Utwrtxla*
TMM óaUraMU Bírál IM
•nudl OjUí M> Corrl. m.
Karácsonyfadíszek
olcsó és izép
kirácsonyi ajándékok
szórakoztató és
gyermekjátékok
gyönyört! választékban
Fischel Fülöp Fiai
inütlxibaa NAGYKANIZSÁN.
ERDŐT
keres megvételre tölgy, gyertyán, akác vagy fenyőállománnyal és ugyanilyen kitermelt rönköt
Polgár Testvérek
fakercskedelmi részvénytársaság Budapesti ^ V., Pozsonyi-ut 2/b. sz.
Hirdetések felvétetnek
Mindennemű gőzölt és gőzöletlen körte, cseresznye, kőris,
jávor, juhar és tölgy anyag, valamint elsőrendű tölgy és bükk parketta, tölgykertláb, úgyszintén a világhírű valódi ,Eternit*-palát minden méret és mennyiségben napiáron alul kaphat
Eppinger I. és Fia
deszka, épOlcUi. éi építkezési anyag raktárában Utt DEÁK-TÉR 5. SZÁM ALATT.
aurSTi
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatótág.
3433 tk. 1923. Szám.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Lancsák János nagykanizsai lakósnak és az ezennel csatlakozottak kimondott dr. Petrics József nagykanizsai ügyvéd és Hoffmann Hermin íj. Buksz Oszkámé nagykanizsai lakós végrehajlatónak, Hokmann László ugyanottani lakós végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1 £10.000 K, 3,100.000 K és 4,400.000 K tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a nagykanizsai kir. Járáiblróság területén levó, Nagykanizsa r. t. városban fekvó, s a nagykanizsai 10.026. sztjkvben 8084. hrsz. ház, 397. sz. a. udvar és kert ingatlannak végrehajtást szenvedő nevén álló fele részére 15,000.000 K becsérték, mint kikiáltási árban elrendelte.
Az árverést 1925. december bó 2t. naj> ján délelőtt 10 órakor Nagykanizsán, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében. Igazságügyi palota, földszint 12. ajtó fog-Iák megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverclni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár l<Wo-át készpénzben, vagy az 1881 :LX. t.-c. 42. S-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes éítékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési teltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 17a §§.; 1908 : XL. t.-c. 21. §.)
Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. XLI 25. §.)
Nagykanizsa, 1925. évi szeptember Iió 17. napján.
Dr. Kovács s. k., jb. elnök.
A kiadmány hiteléül:
MlkÓ S. k.,
irodafőtiszt.
Eladó ingatlanok!
AioumI elfogultat* S oodtm Wt.
IsUM, pílu. kocttwio mniií Elfoglalható « uobit mo-ítrit u»» Ittnmti, n»sy eondoiott kerttel. mHMkíp0I«-UVk«: 900 raUtló. Tavas sm>I elfoglalhat* < «iobi» tstaw m«-
jit-híi. kti BdTiiiit 230 mlIUÍ. Aionr.it elfoglalhat* I "J « vU<*
_ k«l»6 r4«i4tt T0 mllttt. , ,
Értíko sarki telek » vsiut köieUben. Ukiiii áUUkltlutó ipOletUI «0 millió. Kiiytb kli«bt>-o«|:vöbb hink í\'ádd*. SzabadhrpYcn J Soldsi iiíP birtok ípülclWI.
benne „{Sí H gySmM««» 130 nrftlld. Lakisi kU«b»«t aíjyc^Ssi. J4 kMpídrt «">»-
aill ilvlUUt k«rt««k. Matom prlmi 10 Jirila. ftjd» Iskl.-
Ml, vM«Uf NI* Lóbb <vl r<»xUt«lcb«ii linltMlft.
Szigriszt László
Ur»ll»Btorg«lmt ti píntkjksöjtköxrcltlí Irodája
Fő-ut 8. uárn (Bazár-udvar). 3*14
Művészies kivitelű
ebédlők, hálók és konyhaberendezések
a legmodernebb kivitelben, állandóan kaphatók
PIEDL GYULA
műftsitalotnAl »;h
VÁRUT 3. SZAM
ri.JX más vállalat miatt Hiauu az öreg Pörhénci hegyen egy 2\'/, holdas jól gondozott, szépfekvésü >z6l6bir-tok, szép gyümölcsössel. Rajta u) villaszerű léglapince, lakásnak is alkalmas. Alatta löldpince 70 hl. hordó, 30 hl. must és az összes hozzávaló berendezésekkel, hozzá
pajta, istálló. — Bővebbet: ilj. Simon István marhákereske-dönél, Klskanizsa, Varuzsdl-utca 3.\'c. szám alatt.
Akar üd egy ajíiiltaiiyel 100 milliót nyerni?
Akkor vásároljon az alanti cégeknél és ne fele|tse el kérni a Közérdekű Liga sorsjegyét, melynek nyereménytárgyait szabadon választhatja. Mindenki annyi sorsjegyet kap, ahiny 100.000 koronáért vásárol.
Magyar Köztisztviselők Fogy.
Szövetkezet Fiókja Armuth Sándor és Fia áruháza
az .Olcsó Porriíhoi*. Buár udvar Barta Miksa divatáruháza
PA ut él CKngery-ut urok Roth Laura nöl-kalapdzlcte Kazlncxy.utea 5. Schwartz Dezső
url tí 0(1 dlvatáiuhita — P6-ut S.
Szabó Sándor clpőárubázai
Kazlndy-u. i. íj wut m. Vágó Endre droguta í& lllataiertír — P6 ul 14. Vékásy Károly ótit éj ékjzexéjz — Pí ut 2.
Pőnyeremény K 100,000.000 Űssznyeremény K t.200,000.000 HuxAa 1925. d.cembor 30.
Ai ílö nem fordult iiakmikMI rcv-egy dg jeltntkczíjít ctlog.d], i
Közérdekű Liga tárgysorsjáték
Intéz&ige Budapest, VIII., Rákóczi ot 5.
Tdeíon J. 21-73. y.\'A
Karácsonyi könyvvásár
Részvénytársaságunk könyvkereskedő osztálya olvasó közönségünk lig)\'elmébe ajánlja a következő legújabb könyveket:
Ifjúsági iratoki
Észak csillaga irta Pohárnok Jenó.
Képekkel. Két fehér galamb irta Dénes Gizella.
Egy királyné életééit irta Spill-
mann S..J. Krisztus-legendák irta Rube-
nescu A. Quo-vadls? irta Sienkiewicz H. Bátran éshlven irtaSpllimannS.J. A puszta ház irta Dickens Ch. Az én kis hőseim irta Teveli Mihály.
A lenti müveken kívül sok ifjúsági egyéb könyvek.
Legújabb mttveki
Megváltás Szibériából Írták Deli
Adamls Oéza és Saáry Jenő. Hadifoglyok élete Szibériában
irta Stessel Ernő. Mailáth Oyörgy emlékezete irta
Csernoch János. Ilárom század Katakombákban. Képek az első keresztények életéből. Felvidéki séták Irta Divald Kornél. Oaudeamus I. Betükuriózumok, szójátékok, tréfás feladatok irta dr. ^Waller I. Örök dolgok - örök utak
örök források Irta Klug Ignác. Szent János (Cspistranói) élete
irta Bökskey 0. Szent Jeromos élete irta Babura László.
Szent László király élete irta
Karácsonyi László. TDndérfa (Regény) Irta P. Pál
Ödön.
A Halál-légió szolgálatában
irta Truzsinszky I.
Ezeken kívül\' a Szent István könyvek számos háborús vonatkozású, történelmi, egyházi, vallásos és imakönyv.
Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában
Nagykanizsa, Fő-ut 5. Telefon 78.
Niomatott 1 Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdiv<»»: Qfrobíck Károlj).
8. évfolyam, 279. Mám Nagykanizsa, 1B25 december 10, csütörtök_árm 1800 fcr—m
POLITIKAI NAPILAP
ta kMéttratal M >
, 7Í, íjadi 117. Illa
Felelős szerkeszti: Kempelen Béla
SUJitttlM án: «tí bín KUM Hiioa bóra-----»SOO
A népszövetségi tanács Üdvözölte a magyar kormányt az ujjáépités terén előirt haladásért
A pénzügyi bizottság határozata — Románia és Jugoszlávia megbízottjai Is csatlakoztak a magyar beruházások megszavazásához — Bethlen miniszterelnök megköszönte a népszövetségi tanács támogatását — A nemzetgyűlés megkezdte a kereskedelemügyi tároa költségvetésének tárgyalását Oenf, december 9
(Éjféli telefonjelenlés.) A Nemzetek Szövetségének tanácsa ma délután 4 órakor ülést (artolt, amelyen megjelentek Bethlen István gróf magyar miniszterelnök, Kleler, a budapesti népszövetségi biztos helyettese, Dubols pénzügyi blzottsági|elnök is.
Az ülésen felolvaslák a pénzügyi bizottság határozatát, amelyet a magyar bizottság ma délután nyújtott be a tanácsnak.
A határozati javaslat értelmében
1. a tanács tudomásul veszi a főbiztos XVI., XVII. és XVIII. számú jelentését, valaminl a pénzügyi bizottságnak Magyarország talpraálli-tására vonatkozó 1925. évi december 6 i jelentését.
2. Megállapítja a tanács, hogy az 1925—26. évi költségvetés eredményes felesleggel zárult, ugy, hogy jogosult a feltevés, hogy a költségvetés az év végéig is egyensúlyban marad.
3. A tanács kielégítőnek lekinli az 1926. évi költségvetési elöirányzatol.
4. Tudomásul veszi, hogy határozol! előrehaladás lörtént az ország gazdasági helyreállítása terén, amely előrehaladás abban nyilvánul, hogy közvetlen, aranyalapon nyugvó uj pénzrendszert vezetnek be és a valuta-devizaforgalom korlátozását megszüntették.
5. Megállapítja, hogy a közgazdasági életben általános javulás jelei mutatkoznak, a pénz olcsóbb lelt, a munkanélküliség csökkeni, a külföldi kereskedelmi mérleg passzívája csökkent és aktívája gyarapszik.
6. Megállapítja, hogy az idén meg-kölött kereskedelmi szerződések csupán a külföldnek egy kis részéi érintik és teljesen egyetért a pénzügyi bizottsággal abban a tekintet ben, hogy ugy Magyarország, mint egész Középeurópa szempontjából mennyire lontos olyan kereskedelmi szerződések megkötése, amelyek érzékelhetően csökkentik a nemzetközi kereskedelem útjában állóakadályokat.
7. Megállapítja a tanács a pénzügyi jelenlésben előterjeszteti indítványokat, amelyeket a népszövetségi kölcsön el nem köllölt összegeiből egyes részek felszabadulására, azoknak hasznos beruházásokra való fordítására, az igazgatási reformok kifejlesztésére és a nyugdijasok bizonyos kategóriájára vonatkoznak.
8. A tanács örömmel üdvözli a magyar kormányt és a főbiztost — az újjáépítés lerén elért figyelemreméltó haladásért.
Pelrescu (Románia megbízottja) a határozati javaslat felolvasása után örömmel veszi tudomásul azt az előrehaladási, melyet Magyarország elért és bár nem volt kellő Ideje arrs, hogy a magyar kormány részéről beterjesztett memorandumot áttanulmányozza, mégis csatlakozik a beruházás megszavazásához.
Jovanovics (Jugoszlávia megbízottja) csatlakozik a román delegálus kijelentéséhez.
Kleler a népszövetségi főbiztos helyettese. majd Bethlen István gróf miniszterelnök megköszönle azt a támogatási és pártfogást, amelyben a nemzetek szövetségének tanácsa a magyar nemzetei részesítette.
Ausztria ellenőrzése
Oenf dec. 9. (Ej|elt lelefontudósi-tás) A népszövetség gazdasági albizottsága mai ülésén ugy határozott, hogy bizonyos előfeltételek melleit 1926. évi januir 25-IÓI megváltoztatja Ausztria főbiztosának ellenőrzéséi, amely az 1925. évi zárszámadás be\'eijesitése után befezést nyer.
A feltételek melleit maradt az is, hogy Ausztria hozzáiárul ahhoz, hogy további háro-n évig helyén marad a Nemzeti Bnk tanácsadója és két éven belül szükség esetén a Népszövetség fel van jogosilva arra, hogy a pénzügyi ellenőrzést, ha kell — szigorúbb formában visszaállilsa.
A Nemzetek Szövetsége tanácsának gazdasági albizottsága Auszlria felsegélyezésére vonatkozólag a következőket határozta:
A Nemzetek Szövetsége az osztrák államháztartásban mu\'alkozó passzívum csökkentésére a mezőgazdasági termelés fokozását ajánlja és azért felkéri az Auszlriával szomszédos
államokat, hogy szoros közeledés alapján olyan szerződésekel kössenek Ausztriává\', amelyek kielégítik a kölcsönös igényekel, anélkül, hogy bármely harmadik állam szerzeit jogait érintené.
A nem utódállamokat leikérik arra, hogy olyan kereskedelmi szerződéseket kössenek, amely Ausztria gazdasági megerősödését előmozdítja.
A vámügyek lerén mutatkozó bizonytalanságokat olyan módon gondolja a bizottság kiküszöbölhetőnek, hogy vegyék alapul az e téren hozott genfi határozatokat.
Budapest, december 9
A nemzetgyűlés mai ülésén folytatták a belügyi tárca költségvetésének részletes vitáját.
Saly Endre a főispánok nagy száma ellen emel szót. A belügyminiszter válaszában kijelenll, hogy a békebeli 39 cel szemben ma 29 főis pán van Magyarországon.
Láng János a mozicenzura szigorítását követeli. Peyer Károly felszólalása ulán Rakovszky Iván belügyminiszter fejezte be a filmcenzura vitáját.
Láng János: El kell venni a lakást azoktól, kik — Budapesten minden második házban — találka-helyül használják. A Színházi Eleitől, Ma Estétől és hasonlók\'ól meg kell vonni a szállítás jogát.
Kélhly Anna a tavalyi 34 millióval szemben kevésnek tartja a leánykereskedelem elleni küzdelemre előirányzott 29 milliói. Propper Sándor az összeg 2 milliárdra emelésit javasolja a nemzeti munkahivatal ler-hére. A belügyminiszter kijelenti hogy jövőre duplájára emelik a 29 milliót
A Ház a felszólalások ulán minden rovatol eredeti szövegében fogadolt el.
Rolhensteln Mór és Peyer Károly a nemzeti munkavédelmi hivatal ellen szólal fel. r
Malasits Oéza: A hivatal, mini Németországban is, arra való, hogy sztrájk eselén a közüzemekbe képzett munkaerőkel állítson. A magyar intézmény erre képtelen.
A belügyminiszter kijelenti, hogy nem 33. hanem csak 7 és fél milliárdot fordítanak erre a célra. A Ház a rovatot elfogadla.
Szünet ulán
Rolhensteln Mór kifogásolja a csendőrség és rendőrség nagy létszámát. Az előirányzott 315 milliárd helyett 115 milliárdot lát elegendőnek.
Rupert Rezső kifogásolj!, hogy a csendőrségei politikai célokra is felhasználják.
Rakovszky Iván belügyminiszter a felszólalásokra válaszolva kifejii, hogy békéhen valóban nem volt szükség ekkora létszámra, mert akkor katonaság is rendelkezésre állt szükség esetén.
A Ház a tételt eredeti alakjában elfogadja.
Ezzel a belügyi lárca részletes vitája is befejeződvénáttértek a kereskedelemügyi lárca költségvetésének tárgyalására.
Hermáim Miksa előadó ismerlette a köllségvetést, a beruházásokat. Építkezésekre 19 milliárd papírkorona hídépítésre 3 és háromnegyed milliárd van előirányozva. A Máv félévi beruházásaira 20 millió aranykorona az előirányzat. Számottevő (étel a postai beruházások is.
Kabók Lajos a vámtarifáról beszél. A kormány mereven ragaszkodik a vámtarifához, mig a kereskedelmi szerződéseknél érthetetlen engedményeket lesz.
Elnök napirendi indítványa után Eckhardt Tibor terjesztette elő hosz-szadalmas inlcrpellicióját Pelrichc-vick Emil államtitkár ügyében s kéri
annak elmozdilását az állami építkezések körül elkövetett szabálytalanságok miatt. Így elmondja, hogy a Bethlen-udvar építése köbméterenként 48 aranykoronába, ugyanekkor egy pénzintézel palotájának építése köbméterenként 28 aranykoronába keiüll. A minisztériumhoz benyujlott bér-listákat senki sem ellenőrizte, csak kifizették azokat. A Szemléri-uM iakásbeomlásról és egyéb mulasztásokról és szabálytalanságokról beszél.
Vass József népjóléti miniszter kijelentelte, hogy a vizsgálatot meg fogja Indítani.
Az ülés vége esle tél 10 órakor.
Magyarország a Népszövetség
lefegyverzési konferenciáján
Genfből jelenük: A mai napon Magyarországra nézvyendkivül fontos ügyben fognak dáetést hozni. A Népszövetség ülésein ugyanis azt tárgyalják, hogy mely államokat hívjanak illeg a lefegyverzési konferencia előkészilő bizottságába. A bizottság egyes laglai Magyarország meghívását ajánlották, mások Bulgáriát. Ebben a kérdésben heves vita fejlődőit ki, dí nem sikeiült megegyezni a igy a határozatot mára halasztották. A kisantant képviselői a leghevesebben ellenzik Magyarország meghívását, azonban Chamberlain szükségét látta, hogy Magyarország érdekében emeljen szól. Igy azután Magyarország résztvevős!gét nem ejtették el és a tanács a maga véglegea döntését legkésőbb csütörtökön fogja meghozni.
A kormánypárt értekezlete
A Keresztény Kisgazda , Földmi-ves- és Polgári párt csütörtökön esle hét órakor az Eszterházi-ulcai klubhelyiségében pártértekezletet tart, utána 9 órakor pártvacsora lesz. A vasutasok státusrendezése a 33-as bizottság előtt
A harmincbármas parlamenti bi-zol\'ság mai ülésén foglalkozott az Államvasutak igazgatóságának a vasutasok státusrendezése ügyében elkészített tervezettel. A bizottság ülésén a Államvasutak elnöke is megjelent. A rendelet-tervezel a következő fizetésekel állapltja meg:
Tisztviselők: I. fiz. oszl. (elnök) 14 500, II. fiz. o. (igazga\'ó) A 11.500, B 9.600, 2. fok. A 10.500, B 8.800, III. fiz. 0. (ig. helyeit) A 8.800, B 7.400, 2 fok. A 7.800, B 6 800, IV. fiz: o. (Kfelüey.) A 6.800, B 5.900, 2. fpk. A 6.300, B 5.500, 3 fok. A 5.800, B 5.200, V. fiz. o. (felügyelő) A 5.200, B 4.550, 2. fok. A 4 700, B 4.150, 3. fok. A 4.200, B 3.800, VI. fizetési osztály (főmérnöki lit-kár, főintéző, főellenőr), 1 fokozat A 3.800, B 3.500. 2. kik. A 3550, B 3.150, 3. folt. A 3.3C0, B 3.000, .VIII. Hz. o. (mérnök, seuédiilkár, intéző, ellenőr); 1. fok. 2450. 2170, 2. fok. 2300, 2100,3. fok. 2150.2000, IX. fiz. o. (tiszt) 2000, 1880, 2.
i&LAl KÜB-Otw.
1925 December 10.
(ok. 1900, 1780, 3. fok. 1800,1680. Segéd-Iliitek: I. fok. 3150, II. fok. 2850, III. fok. 2560, IV. fok 2370, V. fok. 2220, VI. fok. 2070, VII. fok. 1960, VIII. fok. 1870, IX fok. 1770, X. fok. 1680, XI. 1510, XII. 1350. Altisztek I. fok. 1870, II. fok. 1770, III. fok. 1680, IV, fok. 1590, V. fok. 1510, VI. fok. 1430. VII. fok 1350, VIII. fok. 1270, IX. fok. 1190, X. fok. 1110, XI. fok. 1050, XII. fok. 990, XIII. fok. 930. Valamennyi szám ezer koronában értendő.
BELFÖLDI HIREK
A csongrádi bombaperben a Kúria elutasította a semmiségi panaszokat. Budapestről jelentik: A kir. Kúria ma délután 14 óra 25 perckor hirdette kl az ilélelelet a csongrádi bombaperben és az ósszes semmiség! panaszokat elutasitolla.
A betegápolási adórendelet revíziója. Megírtuk, hogy a belügyminiszter a vidéki törvényhatóságokat betegápolási pótadóval akarta megterhelni és arra vonatkozólag már rendeletet is adolt ki. A vidéki törvényhatóságok egységes tiltakozására a belügyminiszter elhatározta, hogy a vonatkozó rendeletet revízió alá veszi és a betegápolás! pótadó behajtását addig leifüggeszti.
Üzletek zárórája. A kereskedelmi miniszter rendeletet adolt ki, melynek értelmében a nyilt árusítási üzleteket az azokhoz tartozó Irodai és raktárhelyiségekkel együtt szombaton, továbbá a húsvét vasárnapját közvetlenül megelőző hat napon, valamint a december II-tői bezáróan december 24-ig terjedő köznapokon est! 7 óráig, egyéb köznapokon este 6 óráig, az olyan üzletekben pedig, amelyekben túlnyomóan élelmi vagy állami egyedárusirási cikkeket árusítanak, minden köznapon esti 8 óráig szabad nyitva tartani.
— Az Interparlamentáris Unió magyar csoportja tegnap délelőtt uj vezetőségét újból megválasztotta, csak Ppka-Pivny Béla főtitkár helyeit választották meg igazgatói cimmel Görgey István nemzetgyűlési képviselőt.
Magyar hegedümQvéaz fellépése a népszövetség delegátusai előtt. Kernács Pál a fiatal magyar
hegedűművész Oenfhe utazott, ahol az ott tartózkodó gróf Bethlen Islván miniszterelnök elölt a népszövetségi delegátusok eslélyén lép fel. A kiváló ifjú hegedűművész Genfoöl Franciaországba megy és Párisba valamint a nagyobb francia városokban tart estélyekel.
KaUsztrófálls hidegek. Miskolcról jelentik: A két hét ola tarló dermesztő időjárás teljesen megbénilolla a Miskolc és környéke lorgalmál. Az országutakon alig van közlekedés. Több falusi polgár az országutak mély havában annyira kimerüli, hogy összeesett a fáradságtól. Eddig tizennyolcat szállítottak be a miskolci közkórházba, kik közül háromnak halálos fagyása van.
Mint olaszországi jelentések arról beszámolnak, a kékegu Itáliában 5 fokot mutat a hőmérő fagypont alatt, sál a Corlinából 28, a Rclle-hágóról 32 fokot jelentenek. A velencei lagúnák befagylak.
KÜLFÖLDI HÍREK
Hercegovina falvaiba farkasok hatollak bc. Grázból jelentik: Hercegovinának egész téVűIetén néhány nap óla nagyarányú havazás van. A forgalom majdnem teljesen megszűnt. Néhány város csaknem teljesen el van rekesztve a külvilágtól. A farkasok behatolnak a falvakba és az állatállományban tetemes károkat okoznak.
Románia legújabb panamája. Bukarestből jelentik: A grivitrai va-gonjavitó-műhelyben olyan hatalmas visszaéléseknek jöttek a nyomára, amelyekből Románia legnagyobb panamája fog kiderülni. Megállapítást nyert, hogy a műhelybe beküldött vonatok javitatlanul kerültek ki és néhány nap^s pauza után újra visszaküldték javitás végett, amelyekért azonban minden egyes esetben a javítási dijakat kiutalták. Eöfordult, hogy egye; vagonok tizszer is megtették ezt az utat és felvették az értük járó dijakat Megindították a legszigorúbb vizsgálatot.
- NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
Gyémánt palota
Irta; MIKLÓS VITÉZ Fehér álom az áprilisi ég, Szerelnék ide visszajönni még, Ahol a nyírfa zöld és fiatal S muzsika nélkül muzsikál a dal S fehér álom az áprilisi ég.
A-moha csupa üde drágakő. Fölötte járt egy tündérmese nő, Itt csilingelő kis ezüst harang, Ha nem Is hallom, minden röpke hang S a moha csupa üde drágakő.
És vár is épül, gyémánt palota. És nem mehetek soha el oda, Jaj, pedig ottan drága zene cseng, A szivem oda epedőn eseng; Bűvös tündérvár, gyémánt palota.
Az erdőn a koboldok játszanak. Kisüt a hajnal, áprilisi nap; Csak álom, amit ébren álmodom. Nevetséges és mégis fáj nagyon, Mert az erdőn koboldok játszanak...
AUDIENCIA
IrU: Sz. Solymos Ben <}) A szédiló csókok ulán el akartad venni tőlem a lányságomat a lelkiségem nélkül. Az utóbbit terhes homokzsákként megnézellenül akar-
Az alispán jelentése a
vármegye inult-negyedévi állapotáról
Csak utakban 700 millió korona kárt okozott az árviz — Eddig hetvennégy kilométer utat hen-gereztek te — Két hónap alatt 1161 lélekkel gyarapodott Zalavármegye lakossága
Zalaegerszeg, december 9
A december 14 iki közgyűlésre elkészüli Bödy Zoltán alispán jelenlése, mely beszámol Zalavármegye 1925. évi szeptember, október és november havi állapotáról.
A jelenlés elmondja, hogy a Magyar Tudományos Akadémia évfordulójának ünnepségén Budapesten Zalamegye nevében Relschl Richárd, a keszthelyi kerülel nemzetgyűlés! képviselője koszorút helyezett a Szé-chenyi-szoborra.
Deák Ferenc miskolci szobrának leleplezésén Zala törvényhatóságának küldöttsége résztvett és Farkas Tibor, a zalaegerszegi kerület képviselője koszorút helyezett a szoborra.
A gróf Tisza István emlékünnepélyen Budapesten Stpeki Balázs Béla ny. főispán, törvényhatósági bizottsági tag veit részt a megye képviseletében. Az alispán a geszti gyász-ünnepélyre is elküldte a megye koszorúját.
A községek háztartása a szanálási törvény következtében súlyos helyzetben van. A terhek nem csökkentek, orvoslásra intézkedés nem történt.
A közbiztonsági viszonyok kielé-gitőek voltak ezekben a hónapokban.
Novemberben kélheti esőzés után emberemlékezet óta nem látott árvíz pusztított a megyében, ugy, hogy november 12-én délután 5 órakor megérkezett az első jelentés Lentiből a Kerka kiöntéséről. Itt részletesebben leírja a lelentés az árviz által sújtott községeket, károkat és a tett intézkedéseket. A lakosság fel-segélyezésére államsegélyen kívül 2 milliárdos kamatmentes kölcsönt kér az alitpln a kereskedelemügyi minisztertől utak és hidak kijavítására.
A közegészségügyi viszonyok felnőnek és gyermekek közt általában kedvezőek vollak. A járási tiszti orvosok 70 községben végezlek egész-
ségügyi vizsgálatot. Zalatámokon egy magánorvos, Zalaegerszegen egy fogorvos és egy nőgyógyász, Kiskomá-romban egy magánorvos tetepedelt ie. Nagykanizsáról dr. Kabdebo Antal örnagyorvost és dr. Jécsay századosorvost áthelyezték.
A levenlekép:és szép eredményeket produkált, amit főképen a járási levente-versenyek tanúsítottak. A járási versenyeket csak Zalaegerszegen, a keszthelyi és letenyel járásban nem lehetett megtartani.
Az állalegészségügyi viszonyok kl-clégitőek voltak. A lovak fertőző fe-hérvérüségének fellépte nagy aggodalmat okozott a megye gazdái közi. Minden intézkedést meglettek, de csak egy gazdaságban állapittolták meg a veszedelmes betegség gyanúját.
A kavics szállítás teljes erővel, fennakadás nélkül folytatódott, az engedélyezett 57299 m" kavicsból ■52011 m", vagyis az előirányzott mennyiség 91 százaléka már leszál-liltatolt és elteriltetetl.
Az előirányzott hengerelési munkálatok 74 km hosszban elvégeztettek, csupln 2 km hosszú maradt hálra a zalaegerszeg—bak—becse-helyi uton.
A mull hó 12-én és a reá követ-kező napokba fellépett árviz a Zala és a Kerka mentén fekvő közutakat megrongálla, az útra már helyenként kihordott kavicsot elsodorta. Nagyobb károkat okozott az árviz a csonkahegyhát—zalacséb—rimányi vicinális közúton Salomvár melleit levő 4 drb. Zala és Zala ártéri hidakon, hol az uttöltésl is 60 m hosszban a rét színéig elmosta.
Az okozol! károk az államépité-»szeli hivatal álla! készített költségvetés szerint 700 milliót tesznek ki, a részletes megállapítások folyamatban vannak.
A népesedési viszonyok szeptember és október hónapok adataiból kedvezőnek mutatkoznak. A születések száma 2228, a halálozásoké 1367 voli, a kélhónapi létszámgyarapodás tehát 1161. Nagykanizsán 35, Zalaegerszegen 15 volt a gyarapodás. A nagykanizsai járásban 103, zalaegerszegi 185, zalaszenlgróli 69, tapolcai 138, sümegi 135, pacsai 108, novai 94, letenyei 98, keszthelyi 73, balatonfüredi 41,alsólendvai járásban 67 volt a gyarapodás.
lad kidobni hajódból. De mielőtt a problémát megfejtetted volna, idegesen, kínzó élességgel elkezdtem kacagni s elfutott belé szerelmi vallomásod. Te megsértődve vetted tudomásul, hogy fáradságod hiábavaló, órádra néztél s hidegen elköszöntél tőlem. Adieu barátom!
S te, 5-ös számú — ugy jöttél akkor, mini a súlytalan kísértetek. Töprengő, világosodó agyam még a tnult szfinxarcát vizsgálgatta s fejtegette, amit még nem értett belőle — s jöttél te. Jöttél, mint barát s szerelmes lettél, de te sem engem szerettél. Egy nagy csomagot hoztál a lióned alatt. Kibontottad a skatulyát. Gyönyörlátyolok voltak benne. Reám (teritelted. Ezek voltak a te illúzióid. Ebbe öltöztettél engem bele, mert körülbelül reám Illett a ruha. De nem egészen s ezt eltitkoltam előtted. Kényeimellen volt, hosszú voll, de fölfogtam, szűk voll, de elhallgattam s te azt hitted, reám illik egészen s engem magamat eltakarva a te illúzióidon állal imádkoztál hozzám... Szép volt egy ideig, szinte szédületesen szép volt. Te a karjaidban tartónál s szived fölé szorítottad lükteföpulzusu kezemet. Szebbnek, jobbnak láttál a te illúziódon keresztül. Csak igy akartál látni s én nem mertem mondani
hogy nem illik reám a fátyolruha. Egyszer váratlanul jöttél s nem találtad rajtam az Uluzió-ruhádat. Megfagyott az arcod s hűvös lett a kezed szoiitása s többször nem Is láttalak.
Előállhalsz 6 os, te, aki otthagytál, mikor a testiségemet magasztaló szavaidra s megnyúlt pillantásodra hideg gőggel a lelkiségem belsejébe íezelö ajtót tártam föl. Te dadogtál, te fáztál s tájékozatlan anyagiassággal akartál ^ telkem kincseibe belemarkolni. Én dideregve huzódlam össze s ujjadra koppintottam. Te önérzetes haragra gyúltál s becsaptad az ajtót. A szobaajtót is magad mögött. Azóta nem hallottam rólad.
7 es, már itt is állsz ?
Te művészember voltál. Elklbul-lál az orgonaillattól, melyet egész valóm azon a tavaszon feléd lehelt. Alkotásra termékenyült meg benned az individuum. Az inspirációkat desz-liláltad ki belőlem. Csak az kellett neked — én nemi Én tovább mehettem a maradékkal.
S mikoi már te következtél, — 8 as — az előbbi lapaszlalatok arra a határozatra késztettek, hogy lelkem termeit hétszeresen lelakatozom s befalazom az ajtót. Bestia akartam lenni, vicsoriló fogú, harapós, kaca-gos b:stia s te ezt is kerested bennem, de elmenté! csakhamar, mert
nem tudtam eléggé bestia lenni.
Azután jöttét te, a 9-es, az örök Adonisz, az asszonyhóditó lovag. A magad dekórumát, a magad díszét szeretted bennem s aztán illatos skatulyába tetted emlékemet, minta mámoros báli éjek hódítástól mosolygó kotlllionjalt. Csak egy — szám, egy — példány voltam a többi közt.
S most érzem, hogy jösz: 10-es. Most érkezel elém messze, sáros, vérző országokból... Állj meg előbb egy leshelyen, hogy tájékozódni tudjál felőlem...
Nézd meg a tükröméi, melynek darabjai az előlied sorakozott kilenc zarándok emléklombjai között hevernek. Állítsd össze belőle képemet 1 Maradt-e belőle valami, ami r.eked még gyönyörűségei okozhat?
Hozol-e magaddal olyan szereke!, amelyek elolvasztják szájamban az elmúlt szerelmek keserűségét?
Hozol-e magaddal valami bódít-lásf, amely újra egy időre elaltat s csak akkor ébreszt megint magamhoz, amikor már a messzeségben, hegyen-völgyön luljársz?
— Jöjjön hát, aki következik! Én várok. És én várlak... Vájjon lesz-e közületek egy, aki itt marad ?
(Vége.)
1935 December 10
UUU tOZLOHT
A plebánia-templom harangjai
Oyüjtés a harangok Javára
Nagykanizsa, december 9
Nemrégen történt, hogy a város és
a polgárság áldozatkészségéből a háborúba vonult harangjai helyeit három szép uj harangot kapott a felsö-lemploro. A plébánia templom azonban még mindig nélkülözni kénytelen azokat a szép és súlyos harangokat, amelyeket annak idején elvittek tornyából, — hogy gyarapítsák velők a lövegek és lövedékek számát a hiia védelmére.
A plebánia-templom 3 hadba vonult harangjának pótlására Illetve három uj harangnak beszerzésére már hosszabb Idő óta gyűjtés (olyik, azonban nem arzal a lendülettel, amely az akció mielőbbi eredményes befejezését igémé Miért is a szent-ferencrendi plébánia-hivatal elhatározta, hogy a harangok beszerzése é« a p\'ebánia-templom renoválása céljaira házről-házra való gyűjtési rendez. Az egyik ferencrendi szerzetes, Ktdrusz testvér mér napok óta házról-házra járva gyűjti a szives adományokat a harangok és a renoválás részére.
Hisszük, hogy nem eredménytelenül. H így előtte megnyitnak a szivek s az erszények Is és egyre közelebb hozzák azt az időt, amikor az elárvult plebánia-templom tornyából is felcsendül az Imára hivó ércharang hatalmas harangja és vlsszaemlékez-let majd a béke boldogabb idejére.
A nagykanizsai piacok uj elhelyezése
Szabaddá vált a felsőtemplom előtti tér — A fapiac a volt állatvásártérre került
Nagykanizsa, december 9
A nagykanizsai utcák régi problémája nyert megoldást az uj vásártér elkészültével. Az uj, teljesen modern állatvásártér, mely a heti és országos állatvásárok forgalmát bonyolítja le, párját ritkilja Dunántulon. A hétfői országosvásár alkalmával adták át a forgalomnak s ma már ott zajlott le a heti állat-vásár Is. Az épilkezést csak a beállott bldeg Idő akasztotta meg. amennyiben a hátulsó rész feltöltése, további korlátok, Istállók épitése még ezután következik.
Ezzel kapcsolatban elintézési nyert az egyéb piacok elhelyezésének régóta kisértö kérdése Is. A fapiacot a Szentháromság-térről áthelyezték a volt heti állatvásártérre, ahol egyultal helyet talált a felsőlemplom mögül ide helyezett széna piac is, mig ennek helyére a gabona és lermény-piac került az Erzsébettéri piacról.
A felsőlemplom előtti térről a sátoros* piac, szabók, darabárusok, zsib-árusok slb. lekerüllek az Erzsébet-téri piactérnek a huscsarnok mögölti részére, hol eddig a gabona és termény piac szekér tábora volt.
A ma délelőtti hetivásáron már csak a lábbeli-sátrakat láttuk a Diáklét- fáson mentén, egyébként a feiső-lemplonr előtti téren megszűnt a hetipiac zűrzavara és lármája.
Leégett Tolna legnagyobb divatáru üzlete. Szekszárdról jelentik: Tegnap éjjel kigyulladt a szekszárdi Oaray-téren lévő Pirnitzer áruház, Tolna legnagyobb és legrégibb divatáruháza, me\'y karácsonyra tömve volt áruval Mikor az oltást megkezdték, a tömlők a nagy hidegben befagytak, ugy hogy a mentés lehetetlen volt. R-ggel 9 órára sikerült a tüzet lokalizálni, de az áruház belseje még tovább égetL
Kilenc órakor kezdődjék az iskola-tanitás
A fővárosra nézve készülő rendeletet terjesszék kl a vidékre Is Nagykanlzsa, december-9
Budapest székesfőváros polgársága már évek óla folytat elkeseredett harcot aziránt, hogy a téli-évad alalt az iskolákban a tanítás az eddigi 8 óra helyett — reggel 9 órakor kezdődjék. Ha ez valaha méltányos és jogos kivánság volt — ugy bizonyára az ma. Nem más ez, mint az aggódó szülők és lanügybarátok 60k tízezreinek emberi érzésén alapuló követelése, hogy a 6—8—9 éves gyermekeknek ne kelljen a dermesztő hideg időben már olyan korán felkelniük, hogy 8 órakor már az Iskola padjaiban ülhessenek. Mert elsősorban ezekről a kicsi emberkékről van szó, kiknek zsenge virágszervezele még nem oly ellentállóképes, minta középiskolásoké, holott az emberiességérzése itt is azt diktálja, hogy a középiskolákban is ne 8 órakor kezdődjék téli időben az előadás.
A szülök kívánságát a kérdési leginkább elbírálni hivatott tanítóság is a legmesszebbmenőleg pártolta és alapos indokokkal Igyekezett alátámasztani azok sok tízezreinek ezt a kövelejését. Az eredmény azonban az lett, — hogy évek múllak el anélkül, hogy a közoktatásügyi kormány ebben a kérdésben érdemben határozott vagy pláne intézkedett volna. Purparlfk, tanácskozások, viták és hírlapi polémiák voltak ugyan ebbrn a kérdésben, de — eredmény nélkül.
1925. embertelenül kegyellen le-lének kelleti bekövetkeznie, hogy az illetékes tényezők kemény szivét meglágyítsa és engedékenységre búja. És mintha a mull ebbeli szigorúságéi és hajthatatlanságát jóvá akarnák tenni, a közeli napokban el fog|ák rendelni, — hogy nemcsak a székesfőváros elemi iskoláiban, de azösz-szes középiskolákban is a tanítás — néhány hétig — a legerősebb hidegek alatt, reggel 9 órakor kezdődjék meg, az eddigi 8 óra helyett.
Ime, amit a legtekintélyesebb szülök ezrei nem tudlak elérni, azt megtette Télapó egy lábadobbanásával.
Azonban nem tudják megérteni, hogy mi indította a kultuszkormányt arra, hogy készülő rendeletét csak Budapest székesfőváros területére érvényesítse és miért nem Csonkaország egész területére, vagyis a vidékre is? Miért van szükség megint a-ra várni, hogy e hiányos rendelet folytán külön megmozduij-n a vidék a maga sok százezer szülőivel, hogy kérvényezzék a rendeletnek a vidékre való, kiterjesztéséi Ib?I
Tudomísunk szerint alél zordon-ságát és kejjyellenségét nem klasszi-fikálja Budapcstésvidékszerint. Nem ludun* arról, hogy kélféle telünk lenne. Az egyik a keményebb, Budapesten székel, a másik, az en> hébb a vidéken. De ha igy vennők a mértéket, az akkor is a vidék javára bil-lene. Hiszen közismert, hogy a vé-deli Budapesten rendszerint enyhébb a tél, mint a vidéken.
Budapest számtalan iskoláival aztán sokkal fölöttébb is áll a vidék iskolaviszonyainak. Sokkalta köny-nyhben megközelilhetőek. Vegyük ez-
Remek kényelme®
SZANKO eladó
REISZ, Kazinczy-utoa 8.
Ugyanott t drb. fae»*terga-pad vadonaiuj eladó.
zel szemben a vidéket, a nagyobb városok iskolahiányait á la Nagykanizsa, j ahol a 6—8 éves apróságoknak ; messzi utat kell megtenniök a reggeli lisztital hn, havas u\'cákon és valóban nem kell csodálkoznunk, ha kicsi labicskáikon a hitnyos lábbeli folytán a fagyás minden szimptomái Iái hatók.
Nem akarjuk hinni, hogy a nagykanizsai és zalai szülók, a tanügyi hatóságok és fö!eg Szirmay Miksa kir. tanfelügyelő annyiban hagynák a dolgot és ne követnének el minden), hogy a közoktatásügyi kormány ezen készüló rendeletét, amelyre évek óta hiába vártak a magyar szülök, sürgősen a vidékre is kiterjessze. Amig a tél — el nem múlik.
„Szociális királyság"
Irta: tJangha Bála S. j.
Ráma, december 5
Már megint uj név, uj cím, uj ünnepi — hallom a Irottoir-filozófia nyárspolgári okoskodását. Mit akar a pápa? Nincs más baja gondja az Anyaszentegyháznak, minthogy Krisztust kinevezze a — társadalom királyának ? El fogják-e már most Ismerni az ó jogait a szocialisták és szabadgondolkodók, a vallásellenes kormányok és liberális irók? Mit érünk az ilyen uj ünnepekkel.
Akik igy beszélnek, nem egészen értik a kérdést. Nem arról van szó, amit az ellenvetök emlegetnek. A pápa ezeket a nehézségeket épen ugy ismeri, mint ők.
jegyezzük meg előre is; nem nyilvános, úgynevezett kötelező ünnepről van szó.
Egy pillantás a társadalom helyzetére, elég bizonysággal szolgál erre. Mi az, ami a mai társadalmat, a társas emberi viszonyok összességél ma jellemzi? Három óriási szakadás: az istenmenles állameszme, a társadalmi osztályok harca s a népek fenekedő, gyülölködö vetélkedése.
Ebből a három irtózatos sebből véreznek a nemzetek. Isten nélkül akarták életüket berendezni; rendet akartak a legfőbb Rendező kikapcsolásával, jogvédelmet a legszentebb jogok megtagadásának alapján, köz-ól a szeretet és igazságosság, erkölcs és becsület Királyának detro-nizálásával. Ebből a vakhitből fakadt minden forradalom 1769-161 kezdve; minden erőszak és önkény; minden államistenítö kényuralom; minden demokratikus lepelbe öltöztetelt kizsákmányolás. Az államhatalom cl-pogányosodását követték a nagy belső szakadások: a szociális ellentélek és az ép oly véres külső szakadások: a háborúk, egyszer fegyverrel, másszor úgynevezett békeszerzödé-
Akik az uj Európa bölcsőjénél álllak, vigyázlak arra, hogy csöpp keresztvíz se érintse ax újszülött homlokát. A pápa szózatait nem hallgatják meg s Islen és a kereszténység nagy gondolatait ép ugy kihagyták a népek viszonyait ujjászerkesztő okmányokból, mint az ókori mitho-lógiák meséit. Locarno már egy lépés voll — Canossa felé; kényszerű Canossajárás.
De nem is csak egymás közt viaskodnak, tépik-maiják egymást a népek, hanem saját határaikon belül is: az osztályharc jegyében. Hogy nem babra ment a játék, hogy a vörös Baál, ha szabadjára hagyják, tzqvjelőrülelbe és szovjel-tömegvé-rengzésbe vezet, láttuk a magunk hátán s látjuk az orosz hómező vé res hekatombáln. Ember az embernek firkasa, ha elléveszli a társadalmi ellentétek kiegyenlítésének út-
ját. S nemcsak keresztény hivő szempontból blz\'os, hogy ennek a kiegyenlítésének az utja a kereszténységen át vezet, hanem merőben történetiből is. Amig a társadalmi élet szerkezete nagyjából keresztény elvek tengelyén nyugodott, szociális kérdés, a mai Ijesztő és zilált alakjában, nem volt.
Kell, hogy akik ezekből az irdatlanokból a kivezető ulat ismerik, minden erejükkel felemeljék a szavukat, figyelmeztessék a ntegtéve-deltekct az egyetlen kibontakozásra. Kell, hogy a kereszténység nyillan s ünnepélyesen hirdesse, hogy csődöt vall a nyugati kultura, ha lelép útjáról.
Krisztus mint a társadalom királya — ez annyll tesz, mint a szeretet és Igazsdg elvének érvényesítése a kollektív emberi viszonylatokban Is. Annyi mint a béke a háború helyén, igazság az elnyomás helyén, egyensúly a társadalmi ellentélek helyén, \':öiC8 a romlottság helyén, emel-S* életstílus a diplomáciai sal-langokba bujtatott barbárság helyén.
Írre pedig a világnak, a meggyötört emberiségnek szüksége van. — Annyira szüksége van, hogy sokan már kétségbeesnek az elérhetőségén. Fel kell tehát ébreszteni az emberekben : gőgösökben s kis\'elküekben, gyötrőkben és gyötródöttekben a tudatot, hogy van még menükvés és ez a menekvés: Krisztus. Az 6 társadalom megújításában.
A fehértaláros főpap Szent Péter székén látta a népek szenvedését; hiszen őhozzá gyül fel valamennyi panasz, valamennyi jaj. Segíteni kellelt; ha máskép nem lehette, legalább hangos, ünnepélyes odaula-lássál a ba|ok egyetlen orvosához.
Ezért volt nagyon helyes és nagyon időszerű, hogy XI. Pius a Szentév betetőzéseként ezév utolsó napjára ünnepül s tanulságul tűzte ki Krisztusnak, mint a Társadalom Királyának napját.
Az America elmü katolikus folyóirat ezzel kapcsolatban emlékezetünkbe blvja Washingtonnak búcsúbeszédét, melyei az Unlo megalapítója honfitársaihoz intézett. — Washington a többi közt a következőket mondja:
.Az állami boldogulásnak legnét-külözhelellenebb előfeltétele és előmozdítója a vallás és erkölcs. Aki az emberi boldogságnak ezeket a hatalmas oszlopait, az emberi és polgári kötelességeknek ezt a legerősebb alapját fel akarná borilani, az nem nevezhetné magát jogosan hazafinak. Az államférfiunak és a vallásos embernek egyformán kell a vallási és erkölcsöt llszleletben tartani. Egy egész könyv nem volna elegendő annak a kimutatására, mennyire ösz-szelüggnek a magán és nyilvános boldogulással. S legyünk óvatosak azzal a feltevéssel, mintha erkölcs lehetséges volna vallásos alap nélkül. Egyes kivételes esetektől eltekintve ugy a tapaszfalat, mint az értelem is azt bizonyítják, hogy nem állhat meg néperköcs vallás nélkül
Hasonlókép beszél Coolidge is. Ki-jeten\'i, hogy az iskolai oktatás önmagában nem elegendő. Meri a szellemnek a fejlesztése, az érle\'emnek az élesítése önmrgukban egyformán alkalmasak arra, hogy bennünk a jót csakúgy, mint a rosszat erösebben érvényre juttassák. Az értelmi gyarapodás ünmagában csak növeli a társadalmi zürzavarl, ha nem párosul erkölcsi gyarapodással. S én nem ismerek még egy olyan forrásl, melyből az ember annyi erkölcsi erőt meríthetne, mint a vallás forrásából."
A legjobb törvényhozás sem képes — folylal|a ezulán az Unió elnöke— a népet igazi bölcsességre t. crköl-
KU1 KOK/W
192"\' December 10.
csösségre nevelni. .Erre semmiféle áll^mkorn.\'nyzalnak nincs balalma; eire nézetem szeiinl csupán a vallás képes."
Bizonyos körök és bizonyos sajló oly nagy előszerelellel szoktak nálunk Európában a demokratikus, előhaladott Amerikára hivatkozni. Az Egyesült Államok ütőkének erről a valőb n előhaladoli beszédéről azonban nem látszottak tudomást szerezni.
A „Zalai Közlöny" olcsó fa-akciója
tyagykanlz**, december 9
Szerkesztőségünk nem óhajtván a jótékonyság gyakorlását szétforgácsolni azzal, hogy az idén maga is karácsonyfa-akciót rendezzen, elhatározta, hogy e helyett olcsó áron tüzelófát juttat mindazoknak, kik arra reflektálnak. Ugyanis összeköttetéseinél fogva sikerűit e célra mintegy 400 kocsi fát biztosítania s azokat házhoz szállítva kocsimennyiségenként 150.000 koronáért áruba bocsátania.
A fa bükk-cseres fa és faragott forgácsok s vasúti talpfák készítésé-bő! származó kitűnő minőségű tüzelőfa. Minden kocsiszállitmány 5 métermázsa körüli súlyt tartalmaz. A 150 000 koronában benne foglaltalik a fának házhozszállítása és a a szekérről való lerakása.
Egy kocsi m\'ntaszállitmány szerkesztőségünkben a hivatalos órák alatt megtekinthető.
A megrendelés — mely fuvarként 150 ezer korona előzetes lefizetése mellett történik — semmiféle egyéb feltételhez kötve nincs s a szállítás a megrendeléstől számitott 8 napon belül eszközöltetik. Minden megrendelő löbb szekér fát is rendelhet; az esetleges korlátozásokat a szerkesztőség fenntartja magának.
Félreértések elkerülése végeit megjegyezzük, hogy ezen 150.000 koronából lapvállalatunknak egy fillér anyagi haszna sincs s az épen csak a fuvarköltséget fedezi.
Előjegyzéseket holnap, szerdától kezdve elfogad a Za\'ai Közlöny kiadóhivatala. A „Zalai Közlöny" szt/kesztósfge
A budapesti Töxede deviza-jegyzéae
Valiták Dtvlaék
latol tcwt Uiibr.-tum Aaaátwdaaa 7UK M720
Cwkkor. U !frW-MI750 Balgrii IHllilt
DUJi • IM3-I3M Berta KM7-I7CW
Detifc TI»CC-JI;« ■akarati
Fiaada tr. 27«-37:0 a<Ea**eJ J3ÍH30
foOaa á M U1 JUJ0.W2C Kopaafciga inw imt
MJM7 Catlo US\'MUli
Un VIJK CC44M S4ÍSS&4UM0
Ura U\'0-2**J M 11a 30 M70 itt.
KMa KM7-I7C17 tavyork 7l2tt 714tS
Ontr.acMU. |0r40-l«70 Pirit 2Jt2-J7( 2
Ma kor. I77U IIW Priga 1l!ok4l\'7-to
Irijd ti. inti 1)71! Szófia HM 30
Wp <3J0-*?40 iio;o miío
Konig »or i407t.lt! 21 Wlaa lOOaU-iCO 0
\'1 70 illio intt -»7íi
Hivatalnok-kormány Csehországban. Prágából jelenlik: Bechine, a szociáldemokrata párt vezére, aki kabinetolakitástal is meg volt bizva, bcízídet mondoil, ameljben hangoztatta, hogy nincs más megoldás, mint hivatalnok-kormány. De ez is csak 6 hónipon át tanhatja magát, mire azután rá kell térni vagy uj választásokra vagy a kisebbségi pártoknak a kormányba való bevonására. A lapok polemizálnak e fej\'egetések-kel és utalunk Massaryk elnök ha táro;ott törekvéseir<S amelyek koalíciós kormány léttsi:ésére irányulnak. Egyes lapok a kisebbségeknek a kormányba való bevonávát valóságg-.l hazaárulásnak mondják.
A nyomdászok hangversenye
Nagykanizsa, december 9
A legteljísíbb siker jegyében zaj-lo\'-t le kedden este a Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Se-gélyző Egyesülete nagykanizsai csoportjának konyvtáralapja javára tánccal egybekötött nagyszabású hangversenye. A Po\'gári Egylet nagyterme szinü\'tig megteli közönséggel, mely teljes elismeréssel adózóit főleg a Budapesti Könyvnyomdászok Dalkörének valóban kiváló teljesítményéért és élvezetes énekszámaiért A rendezés is miniaszerü volt s akik az estélyen résztvettek, sokáig feled hetetlen emlékekkel távoztak annak szinteré.öl.
A hangversenyt a Nagykanizsai Munkásdalárda énekszáma nyitotta meg Lehrmann Ferenc karnagyuk kiváló vezénylete mellett. U ána Boz-zay Margit prológját OfenbeckTerű* szavalta el kedves közvetlenséggé. A budapesti dalárda több énekszámmal szerepelt a műsoron. Különösen férfikara tűnt U\\ az énekeknek nagyon j6 betarultságával és tiszta intonálásával. Igen szépen adiák elő Demény-\'nek közismert Szerenádját s a többi számokat is. Ügyesen működlek közre a dalárdának női és vegytskara is, főleg a Lysistrda operettnek bűbájos melódiájában, de egyéb számaikban is.
Meg kellett ismételniük Bozsik Etusnak és Varga Annusnak magyar kettősükei, mig Bozzay Margit tiszta és szépen cs:ngő sz pránjával s Maray Jenő magas tenorjával érdemelték ki a közönség tapsai\'. Bozzay Margit főleg M;gn» n operaáriájával aratott sikert, Mjray Jenő pedig szintén ráadást volt kénytelen adni dalaira.
Koitál Károly Gibányinak egyik monológiával váltotta ki a közönség tapsait. Legvégül, de,a legteljesebb elismerés hargján kell szólnunk Aranyosi Gusztinak mindvégig ötletes és mulattató konferance-t szerepléséről, ki szellemes előadásával állandó derüHségben tartotta a hallgatóságot. Igen jóizüek voltak tréfli s a közönség jól is mulatott rajtuk.
A karokat dr. Ulj József országos karnagy vezényelte. Karmesleti pálcájával keveset „dolgozott", de annál nagyobb bizonyságát adla ugy az egyes karok, mint az összdilárda fegyelmezettségének és szorgalmas munkájuknak.
A budípesli dilkör készültségét és előadási módját külön is meg kell dicsérnünk. Valóban nem is tudunk hatalmasabb eszközt elképzelni magunknak, mint a ddban rejlő kulturális erőt épen azok részéről, kik a dall hivatásuk mellett csak mint szórakoztató tevékenységet űzhetik. És örülünk, hogy a napi munkában elfáradt testű nyomdászok a dalban keresnek nemes szórakozást szab.d óráikban. Ez már magában véve kultureredmény s a legnagyobb dicsérelet érdemli meg főleg akkor, mikor teljesítményük is kiváló müvésti színvonalon áU.
NAPI HÍREK
Havi xbonna 600.000 K.
Ma csütörtökön
,Kéményseprő"-ben
Szíves pártfogást kér
KAFFAY FERENC vcodóglóa. Kitfln6 pogányvár! Hrerjc 12.000
NAPIREND
December 10, szerda
Római katolikus: McJkiades vt. Pro- j testáns: Judit Izraelita: Kisrlev hó 23. Nap kel" reggel 7 óra 36 perckor,
nyugszik délután 4 óra 09 perckor. «
Mozi. Uránia Cassanova Londonban j vilátjatlrakciós film. Elóadás kezdete j 5, 7 és 9 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
Dectmber II A Zflnyl Mlklón Irodalmi (a Ma-vtucll Kflf aenekeriaak iilmlonlkut h*ngvert«nye a Polgári Egyletben eate Ml 9 órakor.
De<«mb*r 14. A Move Umeretterjeiitó clóidita a a Urinliban «»te 7 órakor (Kurfca Atberta: Kiindulópont egy főbb vllighox. gyermekvédelem. gyér-rotkhtiUrUtok. aiocUÍls oevilía; Jovaoovlti Lea: A munkiahygMnUbólY. ...... .. „.
Deccabcr 17. A Zrínyi Irodalmi éa MOWaaell Kór UreJlli etSadiaa. (HJ. Oonda Béla: Udvatl «cl rí<! nagy magyar uralkodók koriban. VeUUtt képekkel).
December 12. Vargha P. Tfeoodorkb plebiaoa elóadita o\'aaaortiigl utjiról a Sienl Peren< reod til. rendjének I. gj.il laimíra a Plebiulin délulin Itl S
^\'^Seeerabcr ». A KalboHku. Legényegylet Irredenta astélye a Polgári Egylet nagytermében
Oecernt>«r 77. A Kalbollkua Tegényegylel Irredenta eatelye a Poígirl egylet nagytermíben.
December 3Ma. a Kcreakedeltal Alkalmazottak Sillveaaterealflye a Polgirl Etylclben eate 8 órakor.
Janair 4. A Mov« Hmefettterjcaxló elóadita ai llrlaliban ette 7 órakor SxOta OaraMine: A bOnótók világiban. Prevenció éa reaurrekció; Jovanovlli Ui : Aj otthon batalma aa élet irnyalvat éa tetlotvel eremben. A nó kultuimnnkila otUtoaiban.
Január 29. A Zrínyi MÍklóa Irodalmi ét Mftvé-uetf Kór Deik Ferenc etafék-Oanepélye.
Február I. A Moví Umerellerietrtó elóidiu ai UrAnUban e le 7 órakor (Erii Chrltla : Hogyan la-gyek a lirtadaloai anyja? Gyakorlati népgondorit. Egytéget népkultúrát\')
Febraár «. A Jíriel klr. herceg Sxatulórtum Egy etülel piknikje a Polgixl EgyW ótuaa termeiben.
Mirdns I. A Move Ittnaiellfrleailó elóidi>a at Urinliban eala 7 órakor (Elek Amilla; Mit lagvOnk a tnagyar ifjuligírt? A leinyneve\'.ía ap«llila lel-adalal: Jovanov-lla Lh: Aa ideilii liraadtloai pigy ketculíny goadolkoxók nyotnJn)
A SPORTOK
köztiI különösen kit dg tűnik ki, a mely a leányok és asszonyok geaciózi-tdsdl hivatva van Jlnomitani és fejleszteni, Amelyek elsősorban nöl-sportoknak minósilhetök és azért főképen nemes, finomult hölgyeinknek ajánlhatók. Ezek nyáron a tenisz, télen pedig a korcsolyázás.
A tennlsz a női mozdulatoknak kecsességél, rugékonyságát, báját nagymértékben fejleszti. A korcsolyázás a merészségig való ügyészségét, a fordulatok, hajlások és mozdulatok graciozitását mozdítja elő. Rugé-konnyá leszi a leslel, tágítja a tüdőt, amely a pompás tiszta levegőt magába szívja.
A alpos hidegben kipirulnak az arcok, oz egészség rózsái varázsolódnak reá; a friss, eleven mozdulatok az egész vért pezsgésbe hozzák. Villám sebességgel végig száguldanak a tükör sima jégen, versenyre keltnek a széllel és alegnagyobbfoku ügyességre tesznek szert.
Valóban u nőknek való sport. Minő ellentéte ennek aférfiakfutbolt sportja, amely izgatmasságában és eldurvulásában nem Is mondha\'á nemes sportnak s csak a szenvedélyt teszi úrrá felette.
A s ülők jól teszik, ha leánygyermekeiket a jégpályára küldik, ahol a serdülő leánykák és felnőttek. .Vd- yak és asszonyok, igazi gyönyörű éget találnak. Nemosak egészségi, de szórakozási és sporhzemp. nlból is.
A Korcsolt a Egylet az idén úgyis tervbe vette a kemény hideg idő kihasználást. Mindenlel okarkövetni, hogy minél kellemesebb legyen a jégen való tartózkodás. Jégünnepélyek, zene slb van ez. Idei programjában.
1: - i\'sszccsö\'ren a finom ccélkor-csolya a sok fiatal kczb.n, amint kipirult arccol siet az ifjúsága — jégpálya felé. És elfelejtik a csontig haló kemény hidegséget, nz utakat befúvó hóförgeteget s csak a jégpályát lát-Jákmagukelóttu csábos életörömökkel.
— Rendeletek a megyétől. A
megye a nagykanizsai vizvezeték-sz.b;lyrendcle;en történt módosítást jóván.-gíta. A közbirtokossági legelők fjjavilása és karbantartására, a városok és községek postatakarék-pénzláti csekk és kleating kezelésére, a zátőra meghosszabbításra, kailől-diík jelentkezése és lakhatási bizonylatok eln créiére vonatkozó rendeleteket az alispán megkllldötte.
— Urleinyok kongregációjának tagfelvételi ünnepélye. Szeplőtelen fogantatás ünnepének délutánján lélekemelő aklus folyt le a plébániatemplomban, amikor az Urleányok Mária Kongregációja tagavató ünnepélyéi tartotta. A szépen feldiszi\'ell főoltárnál fivallák fel az u[ Mária-leventéket, kik előli Molnár P. Arkangyal dr. fejlegelte a kongregáció mibenlétét s a lagok kötelességét. A praeses beszéde ulán megkezdődön az avalási széttartás, amit az uj lagok az evangéliumra tett fogadalmukkal erősítette"* m-g, Az egész aklus alall az egyházi énekkar egyházi énekeket adott elő.
— A keresztény munkásifjak, akiknek kebelébe a Szenl Uszló cserkészei tartoznak, sok tanújelét adták már annik a hazafias és erkölcsös nevelésnek és továbbképzésnek, melyben a K reszlény Munkásifjak Egyesülelében részük van. Erek a derék ifjak most azzal a kéréssel fordulnak Nagykanizsa város közfn-ségéher, hogy akinek egy nekik .Olthon"-nak megfelelő, kiadni való fgy vatty kélszobás, vagy más alkalmas helyisége van, ahol a napi munka u\'án öaszejöhelnel\'. Jelentse ezl sürgősen Málés P. Hilár szent-f rencrer.dl hillanár, a Kereszt-\'ny Munkásifjak EgyesUI.\'te Igazgatójánál (Ferenciek rendháza).
— Esténként Jazz- Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházban.
— Symphonlkus hangverseny.
A Zrlr.yl M.lbs Irodalmi és Művészeti Kör folyó hó 12-én, szombaton esle a Polgári Egylet nagytermében nagyszabású sympbonikus hangversenyt rendez gondosan összeállított és magas színvonalú műsorral. — A hangverseny tiszta Jövedelméből a Kór zenekara hangszereit fogja kiegészíteni és pótolni Műsorán a kgjclesebb zeneszerzők szerepelnek. Az (Isír szám a zenekar által elő-adolregy nyitány lesz; a második FAbiánné Pásztor Irma zongorajátéka, a .harmadik isméi a zenekar szereplése. Pásztor Irma még egy zongora-számmal szerepel a műsoron, mig a zenekar Kelling Ferenc tanár vezénylete alalt Erkel Hunyadi Lászlójának Nyitányával fejeli be|a műsort. A nagyszabású hangversenyre felhívjuk olvasóink figyelmét.
— Elhunyt irgalmas nővér. Kosir Teréz Dóra irgalmas nővér december 8-án, 41 éves korában el-hunyl. Temetése ma délután léi 3 órakor lesz a temető halotla-.hízából.
Szépség és müvésíel, nemes veretű romantika, izzó szenvedély és páratlan szinjálszt\'1 készség a film íőerényei.
Előadások alatt külön zenekar játszik.
nos becember 1Ö.
XAL&l KO&ON?
__ Iskolamulasztási bírságok
felhasználása. Az Iskolák egymásután terjesztik be a jelentést, hogy hány szegény tanúiét juttattak tankönyvekhez a befolyt és felosztott iskolamulasztási bírságok összegéből. A kereskedőtanonc iskola arra kért engedélyt, hogy az összeget könyvtára gyarapítására fordíthassa. Az iskolamulasztási bírságokból befolyt csekély összegekből nem sok jul Ugyan egy-egy iskolára, mégis jóleső segilség sok szegény családnak, ha gyermekeik csak egy ingyen lan-lonyvet Is elnyerhetnek.
_ Levente-kirándulás. A nagykanizsai levente csoporlok vasárnap yjjös kirándulási tellek a lazsnaki és pallni határba. A téli kiránduláson igen nagy számban vetlek részt » leventék, különösen a kiskanizsaiak, kik czalkalommal teljes számban vonultak fel.
= Naponta a Polgári Egylet éttermében a hírneves Szalon-duo hangversenyez.
— Ebtartás a balatoni fDrdő-helyeken. A megyegytllés az eblar-tási szabályrendeletet ugy fogja módosítani, hogy a zalamegyei balatonmenti fürdőhelyeken junius 1-től szeptember l-ig napkeltétől napnyugtáig minden kutyát kölve kell tartani.
— Halálozás. Polgár Dénes csatári apát, nagycenki plébános Sopronban meghall. Kedden temették el Zalaszatarban a családi sírboltba.
— A szerdai hetipiac árai. A szerdai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakullak: Zöldségpiac: bab 1000-2500, mák 8-9 ezer, dió 3 —4000 K literenként, vöröshagyma 10Q0, toghagyma 1000 -3000, sárgarépa 500—1000, zöld-ség 500—1000 K csomónként; kelkáposzta 600—800, fejeskáposzta 6 —800, savanyú-káposzta 2000, sava-nyu-répa 1000-1500, burgonya 1000 —1200, karfiol 8—10.000 korona kilogrammonként. Gyümölcspiac.-alma 5-8000, körte 8-12.000, szőlő 5-15.000 korona kilogrammonként. Tejpiac: tej 3-4000, tejfel 12-14.000 korona literenként, túró 10.000, vaj 50—60.000 korona kilogrammonként ; tojás 1900—2500 korona. Húspiac : növendék marha 20 —24, marha eleje 20, hálul|a 24, borjú eleje 24, hátulja 28-32, sertés 24, zalr 32, háj 30, zsirszalonna 28, füstölt sertéshús 50-60,kolbási-félék30-50,birkahús 16—20 ezer korona kilogrammonként. Terménypiac: buza 350 rozs 220, lengeti szemes 150—180, zab 210-220 ezer korona métermázsánként. Baromfipiac: egy lyuk 20—30, egy pulyka 60— 100, csirke 10 -25, sovány kacsa 20 -30, egy sovány liba 50— 70, egy kövér kacsa 60—80, egy bízott liba 120—150, szopós malac 30-50 ezer korona. Takarmánypiac: széna 60—80, lóher 70—80, lucerna 85—90, zsuppszalma 50—60, alom-szalma 20—25 ezer korona méter mázsánként.
- Az Ipartestületi Dalárda e hó II-én pénteken este 8 órakor Kein G)ula vendéglőjében nyulvacsorát rendez. A lagok pontosan megjelenni tartoznak, Büchler.
— Városok a státus-rendezés ellen. Csak a minap érkezett Nagykanizsára Újpest város átirata a "városi lisztviselők slátus-rendezése ügyében. Tegnap Hajdúnánás várostól érkezel! ezügyben megkeresés Nagykanizsa városhoz.
-Felhívás.Felkérjük Wallgurszky Antal igazgató voll lanilványait, hogy lontos megbeszélés céljából e hó 10-én, csütörtökön délután 6 órakor az Ipartestület helyiségében okvetlen megjelenni szíveskedjenek. Rendező-bizottság.
A nagykanizsai meteorologlal megfigyelő Jelentése: Szerdán a hőmérséklet: reggel 7 órakor —10.6, délután 2 órakor -9.7, este 9 órakor —9.5. Felhőzet: Egész nap borult. SzHirány: Reggel EK, délben és este DNy. Naptcsapadékmennytségt: —. Reggel dér.
Hóréteg magassága 5 ■„.

A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint a [agy gyengülésével csapadékra hajló idó várható.
— „A munka" Zola regénye, három órát kltdltő film.
— A szepetki aoagyilkosok Ugye a Táblán. Tóth Károly és Gyula liatal szepetki gazdálkodók 1924 áprilisában édesapjukat meg-fojtollák s holttestét a padláson el-re tették. A törvényszék Károlyt halálra, Gyulát életfogytiglani fegyházra iléllc. A Tábla Tóth Károly büntetését életfogytiglani fegyházra változtatta.
— Szalon-duo a Polgári Egylet éttermében. A mai naptól kezdve Humaycr Mihály zeneszerző vezelése melleit Kelemen Károly éttermében szalon-duo fogja gyönyörködtetni az ott étkező vendégeket.
— A Move Ismeretterjesztő előadása hétfőn 7 órakor: gyermekvédelem, szociális nevelés: Kurics Alberta S. M. központi szervező szakosztály vezető. Munkáshygienia, baleset és aggkori biztosítás; a munkaadó felelőssége: Jovanovics Lea S. M. nővér. Az előadást egy 2 felvonásos kedves vígjáték, egy színes természeti mozgókép és a munkás-hygieniáról készüli több érdekes mozgókép fogja kisérni.
— Ruhalopás tartozás fejében. Bay Józscfné Petőfi utcai lakos feljelentést tett a rendőrségen, hogy Kender Erzsébet cselédleány az 6 távoliélében szekrényéből egy öllözet ruhát kivett és azzal ellünt. Bayjó-zsefné állítólag a hely nélkül lézengő leánynak egy napi munkál adoll s minthogy a leány ezt a béréi még nem kapta meg, ezt a módot eszelte kí követelése behajlására. A leányt, minthogy sem állandó lakása, sem foglalkozása nir.cs, őrizelbe vélték s az ügyel áttették a Járásbírósághoz.
= Esténként Jazz-Band saxo-
Ehonnal az Arany Szarvas kávé-
ázban.
— Te]-vizsgálat A legnapi hetipiacon korén reggel megtartott tej-vizsgálat eredményeképen 9 gyanús tejből veit mintái küldtek fel a magyaróvári vegyvizsgáló állomáshoz.
— Az Egyetemi Segítő Egyesület a szegénysorsu főiskolai hallgatók karácsonyára adományt kér Nagykanizsa városától.
— Főbelőtte magát. Oszvald Károly 23 éves tizedes vasárnap esle 11 órakor berugolt állapolban az egyik Rtkóczl utcai éjjeli mulatóhely udvarán Frommcr-pisztyával fő-belőlte magát. A mentők beszállították a kórházba, ahol legnap reggel meghalt. Teltének oka ismeretlen,
= Naponta a Polgári Egylet éttermében a hírneves Szalon-duo hangversenyez.
= Ezüst dísztárgyakat is Vé-fafsy-nál, evőeszközöket is Vékdsy-nál, ékszerekel is Vékdsy-nál, órákat is Vékásy-n\\\\, látszereket is Vékásv-ná! vásirolhatlegjulányosabban. (Városház-palota.)
— Schwarcx Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb ki. szolgálás.
Figyelem I 4—5 kilogrammos vadnyúl kapható lefejtve darabonként 40.000 koronáért Szegő Mór nyers-termény- és vadbórkereskedésében Eötvös-tér 2. Telefon 134.
— Schwarcz Dezsé harisnyái a legjobbak.
Zalamegye elintézetlen aktái,
Zalavármegye alispánja most tette közzé az alispáni hivatal, a járási és a megye két rendezett tanácsú városa hivatalainak ügyforgalmáról és tevékenységéről készített kimutatást, amely szerint fenti hivataloknál ösz-szesen 3842 elintézetlen akla halmozódolt fel ez évi augusztus 31-től október 31-ig, tehát két hónap alatt. Az elintézetlen akták száma, részletezve, a következő: alispáni hivatal 823, megyei árvaszék 240, Nagykanizsa r. I. város 1433, Zalaegerszeg r. t. 696, alsólendval járás 55, balatonfüredi járás 19, keszthelyi járás 92, Ictenyei járás 167, nagykanizsai Járás 65, novai járás 27, pacsai járás 51, sümegi Járás 37, tapolcai járás 60, zalaegerszegi járás 51, zalaszent-grófi járás 16. Az elintézett akták száma végösszegben 42887.
Irodalom és mfivészet
Szántó István dr. hangversenye Tegnap este a Casinoban Szántó István dr. operaénekes lépett fel a nagykanizsai közönség előtt. Hangja tömör bariton, néhol — a felső regiszterben — túlságosan is sötét színezetű. Főleg a közép és felső fekvésben hajlékony, mig alsó hangjaiban bugásszerü tónusu. Előadott énekszámai közül főleg azokban vált kl. melyek kevésbbé emberiek s ahol nem az érzelem túlfűtött hevülékeny-sége Játsza a főszerepet. Előadása fiatalos; de könnyed hajlékonysága révén kilátást nyújt a legjobb interpretálásokra. Schwarz Anny zongora-kisérelc diszkréten vonult meg partnere éneklése mellett Játékának sokszor gépies működésre fegyelmezell letompitoltsága figyelmet érdemelt. Sok taps jutalmazta mindkettőjüknek művészi értékű zeneszámait. — mp—
Divat Sálon. Decemberi száma gazdag divat-, kozmetikai és háztartási cikkel után szépirodalmi részében egy elbeszélést és egy verset közöl. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a kiadó egyre kevesebb teret enged ét a lap szépirodalmi rovatának, mely hó-naprót-hónapra szűkebb térre zsugorodik össze. Dlcsorőleg kell azonban megemlékeznünk a Divatlapnak szép színes rajzairól.
Uj Idők. Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapja -Í9. számiban folytatja Herczeg Ferenc színdarabjának és Surányi Miklós regényének közlését és ebben a számban nyer befe|ezést Phltllpp Oppenheim érdekes regénye. Cikket: Rákosi Jenő, elbeszélést: Karinthy Frigyes és Beezáasy Jnditli, verset: Falu Tamás és Csöndes Oéza Írtak. Ára negyedévre 90000 korona. Kltdóhiva-tal: Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
Ügyeljen bevásárlásainál
cyonyöro karácsonyi
ajándékok
feltűnően szépek és olcsók a
Cukorka Királynál.
Szerencsi és Maul csokoládé
nagyon olcsón kapható.
heffer gyula
KaitlnozyHrtoa 8, szám.
M
védjegyünkre!
MOZI
Uránia csütörtök-péntek 5, 7,9 órakor (kedvezmények csak az 5 órai előadáson érvényesek) Cassanova Londonban az amerikai Werner Brothers gyár világattrakclós filmje, főszerepben John Barrymore.
Zflrichl zárlat Pária 191709, London 2516 00, Newvort 518-25, Bilissel 2<5000. Milano 208900, Holland 208 25. Berlin 123 40. Wien 73\'tO, tolla 37050. Prága 1537-00. Bodapett Ta-70, »«»s 65 00. B«Wit 210 0) Belgrád 915 75
Végrendeletben nagyanyánk E bőicseségel hagyta ránk: Káuélőzénbon nincs újmódi, Ahhoz csak FRANCK jó.
ha valődil
0. ITT 0. a 1. - V.. s.
közgazdaság
A valorizáció kérdése
A valorizációs törvényjavaslat ügyében az összes érdekeli bankok, biztosítók és iparvállalatok heteken kérésziül állandóan lárgyallak. Mosi ebben a kérdésben a tárgyalások nyugvópontra Jutottak, miulan az érdekeltek ugy látják, hogy a valorizációs törvényjavaslat érdemleges le-tárgyalására legfeljebb csak a Jövő év tavaszán kerülhet sor.
Ugy tudják, hogyha pénzügyminiszter Genfből valir visszaérkezése után hozzálát a törvényjavaslat gyökeres átdolgozásához.
Azonban már mosf is meglehet állapítani, hogy a legjobban érintett biztosítóintézetek nem zárkóznak el olyan mereven a régi életbiztosítások bizonyos százalékban való valorizálásától, de azl hangozlatják, hogy magának a miniszternek is be kell látnia, hogy ezt a kérdési csak a Indikölcsön valorizációjával való Junk-timban lehet elintézni.
Az utóbbi hetek nagy mozgolódásait tehát szélcsend váltotta fel éa az érdekelt Inlézetek, biztosítók é* vállalatok a valorizációs problémát egyelőre nem feszegetik.!
tőzsde
A hétfői lanyha Irányzat a mai értéktőzsdén la folytatódott. A ktlltöldról érkező kedvezőtlen jelentések a kontremlnt Ismét eladiaokra késztette és mivel a spekuláció Is nyereaégblztositó eladásokat eszközölt, az árnivó 2—Vh-n csökkent A kutlszban Hazai Bank, Qeorgia, Nova szenvedtek nagyobb árveszteséget, Silgó tartolta árfolyamát, Magyar Hitel és Angol Magyar Bank pedig szilárdan tendáltak. A piac többi területén a vezető nagy értékeken Idvttl 2—4°/eal olcsóbbodtak a papírok. A forgalom mindvégig igen szttk keretek kőzött mozgott
TennéaytGxsde Baaa Uasav. 78 kg-os 395.003~t00.000, 77 tf-oa 400.000- 405 000, 78 kg-oa 493.505- 497.500, egvéb dnnántaü éa partvidék! 76 kg.-o« 390.000-395 000,77 kg-oa 395 000-4000», 78 kg-o« 397.500-402J00 79 kg-oa 400 000- 405.500, roas 265000— 270 000, takarmányárpa 240.000-245 000, sörárpa 285.000—alO 000, aab 250000-
...... ■ \' 192 600-197 500, repca
kölea 195.00Ű—2C5.000 korpa 172.500-177.500.
Sertésvásár
rethattáa 4500. melyből eladatlan.! vtaaaa-
■áradt 2100 drb. EU&endí 19.500-20.010. saedett 17000-17.500, azedelt közép 16.000 -16 500, könnytl 13.000-15.000, elaőrendi öreg 18.000—18.500, másodrendű <5.000— 17S», angol sOldő 17.000-20.000. aialonisa
nagyban 21.000--,-.a>li 26500--.-,
Uhuaott bui 2*,000 - 22.000, szalonnás lil■ sertés 20.500 - 22 000. Irányzat lanyha.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyv, k.rtakadáa RT. Nagy kardos

ZALAI IOZLORT
ApróhirdotéMk
4IJ (Un 0z*Ua44 i
Jó kaiban lcvó| uoba- és konyha bútorok eladók Kossuth Lajostér 21 szim alatt
Ovál, kOr és szögletes képkoretexé-
aekst minden szín és szélességben, legolcsóbb árban szakszerűen végez Stern üveges,;.VasuU-utca 17-19. 3501
Miltényi-cip&t vegyen!
Veszek állandóan meglepó magas áron mindenfajta vadbőrftkot, u. m. nyul. róka, görény, nyest, vidra stb. Berényl Aladár Deák-tér 4. és Bajza-utca 1. 3633
Használt kovács szarazámok és fujtató eladó. Csengery-ut 101. 3883
Játékáruk nagy választékban, Kaufman
Károly cégnél.
Egy liter elsőrendfi
UJBOR
6000 korona
bltuscsics józsef
Hu. füstölésre elvállalunk Csányl László-
Utca 19.
Raktáron levő ulrmi.énik.1 be-szerzésl áron kiárusítom. Katiimat) Károly.
Kazlnezy-utca 15. uámu hál emeleti Inkáiban az öawea butarberMtfucáa éa
egyéb tárgyak eladók. Megtekinthető ejtt-törtöktől —keddig minden délután kétórától hal óráig, 3499
Intézetben tanult vaaalónft több évi gyakorlatul, ajánlkozik url házakba Atilla-ulca 64. 3896
Játék-kiállitás
Szerb Ernffllél Csengezy-ut 6.
A legmodernebb szabadalmazott kot- és bellöldl gyermek játék-kOlónlcgcaaégek. Ajándéknak alkalmas olcsó dlsstárgysk.
Akar Db esi ajáÉtoorápl 100 milliót nyerni?
Akkor vásároljon az alanti cégeknél éa ne felejtse el kérni a Közérdekű Liga sorsjegyét, melynek nyeremény-tárgyait szabadon választhatja. Mindenki annyi sorsjegyei kap, ahány 100.000 ko-• rónáért vásárol.
Magyar Köztisztviselők Fogy.
Szövetkezet Fiókja Armuth Sándor és Fia áruháza
az .Olcsó Poniaboz\', Bazár udvar Barta Miksa dlvatáruháza
Fő-ut és Csengery-ut sarok
Roth Laurá női-kalapflzlete
Kazlnezy-utca 5. Schwartz Dezső
url és nól dlvatáruháza — Pó-ut S.
Szabó Sándor cipőáruházal
Kaxlnczy-u. 1. és Fő-ut 14.
Vágó Endre
drogéria és Ulatsicrtár — Fő-ut 14. Vékásy Károly órái éa ékszerész — Fó-ut 2.
Főnyeremény K 100,000.000 Össznyeremény K 1.200,000.000 Huxie 1925. afaoembai- 30.
Az elö nem lordult szakmákból egy-egy
cég Jelentkezését elfogadja a KOzérdekD Liga tárgysorsjáték Intézősége Budapest, VIII., Rákóczi ul 5.
Teleion J. 21-73. i;m
Üzlethelyiséget
Fö-uton azonnalra keresek. Clm a kiadóhivatalban.
Korcsma megnyitás.
Éeteatlem a n. é. közönaéget, hogv Telekl-ut54.«z.a. ,R4alM<.hozelnizell korcsmámat megnyitottam. Szombaton éa vasárnap disznótoros vacsora. Jő borok, olcsó és pontos kiszolgálás. A n. é. közön lég szíves látogstálát
iisaieleitei kért Czippán István
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a következők :
SSbLn
£HoT
UuiaH. OJ--M. kaik ot.tr. híi Baaftrmta rsukiun.
No(T. uL |. k.
IbmOU N-Cné IjMrt
Karácsonyfadíszek
olcsó és szép
tarátsonii ajándékok
szórakoztató és
gyermekjátékok
gyönyörű választékban
Fisehel Fülöp Fiai
ánjUsifeac
raqykanizsAn.
SZŐNYEG
M4I árusítás
Velour plüss ebédlószó-nyeg 3x2 ......... 1,475.000 K-tól
Selyemfényű mokkett sezlon takaró......... 1,050.000 , „
Karamáni sezlontakaró,
. rojttal............... 500.000 . .
Agygarniturák......... 450.000 . .
AgyelÓ ............... 75.000 , .
Paplan, mindkét felén clott ............... 290000 „ .
Futószónvcg68 cm. széles 29500 . , Azonkívül óriási váUszték minden nagyságú ebédlószónyegekben.
DIVATSZfiVETEK
Sőtéllcék és lekele gyapjúszövetek ......... 88.000 K-tól
Soltis dívatkelme ...... 33.000 .
Velour flanelt ......... 28.000 , .
VÁSZON ÉS DAMASZT ARU.
Klréty- éa Kaaér-utoa sarok.
Bejárat: Kozár-u. (Petőll-u.) 2. az.
ROSENBERG.
Ksr. KM
Msresr
Kist. k. U Itk.
Upáritod rÍHnal KöMard Tak. iitiL Tak. Mc*lár fftnl «M IMM.IÜL FoedO* »Uo.-Pis»eU
CoiortU B4kÍK*«W4
Nutirla
nSSSmm
VIM&li
CMNI
hánrtri
KoM
Kik. 06)1
Druck«
Míjsssil
AlL^^ít" Urftisjl
TClüo* I n.
Frankit*
Qlötui
PtlUi RItiI
Mimm
ÜJUtflj,,.
Vualftt
fcMI téX. 4 Mkwf <
OudOipij. r»tjnr«»
OaaiDn. ]] VB. ,(
Hohwi Ktkkl
LA
Hzjyar sc4l
Balga Um
NWm v.nr/^ VaiMnk KUm
^•waua
SíkUtk
CíSST
IJSJS
!SSSf
ÍM MhrMvl UttriMl Tnwl
l\'l
CdMDtrU WJtskof ICC
CskorfpM MM
OWTk m
Ma.il. csk«< || Ktmmtt ÍM)
mr u um
Póriig KiriW *>t
polg. ttx Kagferkk COM. Ráu\'iiyi\'V t
OKk*uat o
SUliMAk ■ord^rfM Sckvuttw
lFí\'ÍÚj,
)«U
Tsztll
oS(v«rtw
IUHM
PAMSIIM/
TMk
KtMaMlék
Dorcf 1
Onaal |
lat«((«tia
TtUfoa
OtltimM 2
Bárdi
Brisiil
OyCaí bto Ccxrlz m« Piptrtpsr
?» KX"*1
1925 December 10
Karácsonyi könyvvásár
Részvénytársaságunk könyvkereskedő osztálya olvasó közönségünk figyelmébe ajánlja a következő legújabb könyveket:
Ifjúsági Iratoki
Észak csillaga irta Pohárnok Jenő.
Képekkel. Két fehér galamb irta Dénes Gizella.
Egy királyné életéért irta Spill-
mann S. J. Krisztus-legendák irta Rube-
nescu A. Quo-vadls? irta Sienkiewicz H. Bátran éshlven ittaSpillmannS.J. A puszta ház irta Dickens Ch. Az in kis hőseim irta Teveli Mihály.
A fenti müveken kivlll sok ifjúsági egyéb könyvek.
Legújabb mOvski
Megváltás Szibériából irlákDeli
Adamis Oéza és Saáry Jenő. Hadifoglyok élete Szibériában
Irta Stessel Ernő. Malláth György emlékezete irta
Csernoch János. Három század Katakombákban. Képek az első keresztények életéből. Felvidéki séták irtaDivald Koméi. Qaudeamus I. BetQkuriózumok, szójátékok, tréfás feladatok irta dr. Waller I. Örök dolgok — örök utak
Orflk fonások irta KJug Ignlc. üzent János (Caplstranói) élete
irta Bölcskey 0. Szent Jeromos élete irta Babura László.
Szent László király élete irla
Karácsonyi László. Tündérfa (Regény) Irta P. Pál Ödön.
A Halál-légió szolgálatában
irta Truzslnszky I.
Ezeken kival a Szent István kOnyvek számos háborús vonatkozású, történelmi, egyházi, vallásos és imakönyv.
\' Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában
Nagykanizsa, Fö-ut 5. Teleion 78.
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanlaáa (Nyomdává**: ÖtaMÍ Károly).\'
15, évfolyam, 280. Mám
Nagykanizsa, 1823 december 11. péntek
Ara 1800
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
■mkwriMt t» UtMtfrital FW > IMM-rüda Tt, .yoada 117. mOm
Felelős szerkeszti: Kempelen Béla
D6KMtw ta: «o bta tt>j»e lama Kta* bórt- _ 90.000 bM
GAZDÁK A TŐZSDÉN
A magyar gazdatársadalomnak régi és Jogos panasza az, hogy csak termeli a gabonát, annak értékesítésével azonban mások foglalkoznak, az értékesítésből másoknak van hasznuk, ugyancsak más, nem földmlvelő tényezők folynak be a gabona árának alakulásába. Kétségtelen, hogy a gabonának az árát ép ugy, mint minden más cikknek az árát a kereslet és kínálat egymáshoz való viszonya állapítja meg. Ez azonban csak nagy általánosságban olyan Igazság. 3mely sem egyik, sem másik részről nem módosítható. És akkor, amikor az igazság akár a termelő, akár a fogyasztó vagy vásárló javára módosul, akkor olyan jelentékeny nyereségösz-szegek állnak elő, amelyek bármelyik fél szempontjából közömbösnek nem tekinthetők. És ez az a bizonyos áralakítás! tevékenység, amelyet rendszerint a tőzsdék szoktak folytatni a köz-vetllő kereskedelem javára, nem pedig a termelő és netn a fogyasztók javára. *
A gazdatársadalomnak léhát teljesen jogos az a kívánsága, hogy ő maga ls részt akar venni a gabona árának kialakításában, maga Is részese kivárt lenni annak a tevékenységnek, amely az árakat a kereslet és kínálat vi szonyának korlátain belül hullá-moztalja. Teljesen jogos tehát a gazdafársadalomnak az a törekvése, hogy bizonyos kapcsolatot tudjon teremteni az átu tőzsdével, hogy ott bizonyos ellenőrzést gyakorolhasson és betekinthessen abba a műhelybe, ahol a spekuláció az árakal alakítja. Nagy érdeke ez nemcsak a termelőnek, hanem a fogyasztó-közönségnek is, meri hiszen ma már vitán felül áll, hogy a termelőnek és a fogyasztónak az érdeke egy és ugyanaz.
Ebből a szempontból tehát nem csupán a gazdákat, hanem az ország minden fogyasztóját kell, hogy érdekelje az Országos Magyar Gazdasági Egyesület legutóbbi közgyűlésének az a momentuma, amikor a tőzsde elnöke szólalt fel a közgyűlésen s a szó szoros értel-
mében a megértés hangján hivta meg a gazdákat a tőzsdére. Hisszük és reméljük, hogy ennek a meghívásnak meg lesz az eredménye és hogy a közel jövőben a termelő osztály Is képviselve lesz az áralakító áru és értéktőzsdére. Ennek jelentősége sokkal nagyobb, mint ameny-nyíre azt az első pillanatban értékeljük. Az a termelő, aki maga Is részlvesz az értékesítés munkájában, aki maga is megtanulja a világpiacnak sokcsin-ját-binját ismerni, bizonyára nemcsak a saját érdekelt fogja tudni a jövőben jobban megvédelmezni, de jelentékenyen hasznára lud lenni majd a fogyasztónak is. Az első, amit a gazdáknak a tőzsdére való bevonulásától
remélhelünk. az áraknak állandósulása. Mert az kétségfelen, hogy a lözsdén az árak állandóan le és felhul\'ámzanak, az azonban szinlén kétségtelen, hogy a mai árhullámzás mindennek Inkább nevezhető, mint egészségesnek. Aranykoronában számilva nem ritka az egy egész koronát kilevő máról holnapra való árugrás, holott békében a negyven filléres árugrás bizonyára forradalmat idézett volna elő a piacokon. A legnagyobb kárát ennek az áringadozásnak a gazda látja, aki soha sem tud számítani biztos alapokon. Kétségtelen tehát, hogy a gazdák első törekvése a tőzsdén arra fog irányulni, hogy ennek az áringadozásnak vessenek véget. Ha ennek véget vetnek, az nagy áldás lesz minden fogyasztóra.
A magyar kultuszminiszter nyilatkozata a numerus claususról a népszövetségi tanács előtt
A numerus olauaua Átmeneti intézkedés — A zsidók országos arányszáma hat százalék — A magyar középosztály helyzete bizonytalan — A megélhetés válságba jutott — A numerua olauaua felett való napirendre térést kéri gróf Klebalsberg Kunó - A Ház általánosságban elfogadja a kereskedelmi tárca költségvetését — A tanonckérdés a parlamentben — Walko Lajos miniszter válasza az elhangzott beszédekre
Ocnf, dccember 10 (Lapzártakor érkezett telefonjelen-tés.) A népszövetségi tanács elölt mondotlbeszédéhen Kiebelsberg Kunó gróf magyar közoktatásügyi miniszter a kővetkezőket mondolla:
— A mai formájában a numerus clauíus átmeneti rendszabály, amely inódosilandó akkor, ha Magyarországon a sicllemi túlterhelés megszűnik. A numerus clausus érdeme az, hogy védelmező jellegit törvény. Ezen törvény nélkül könnyen megtörténhetett volna, hogy főiskoláinkba, amelyek autonómiával rendelkeznek, a zsidók bciralkozásá! még sokkal előbb és nagyobb mértékben korlátozták volna.
Ha a zsidók nem elégszenek meg azzal, hogy országos arányszámuk arányában lehelnek a főiskolák hallgatói, akkor privilegizált helyre törekszenek, mert hiszen az ő arányszámuk emelkedése a főiskolákon csőkkcnlené a lakosság lötjbi elemeinek az arányszámát.
Ebben az cselben a lakosság lobbi eleme, akitat a zsidóság ezen kedvezőbb helyzete háltétbe szorítana, panaszt emelhetne a magyar kormány ellen a Népszövetségnél.
A vidéki egyetemeknél a zsidó hallgatók nagyobb számban vannak.
A zsidók kívánságai csak a buda pesti egyetem felé irányulnak, ami tisztán katolikus jellegit.
Ha tekintetbe vesszük a trianoni békeszerződést, akkor a zsidóknak nem privilegizált helyzetet, hanem csak egyenlő elbánást lehel követelni
Bár a zsidók országos arányszáma 6%, az egyetemeken m ígis 12—13 százalékban vannak arányban, söl egyik eaye\'emen 45%, egyik fakultáson 62\' ■ arányban vannak képviselve.
Épen ezért Magyarország zsidó-lakosságának az a része, amely asz-szimilálódoll a nemzeti eszmében — tiszta szemmel Héti meg a helyzetei és jól lehet terhesnek érzi a numerus clausust, még sem kezdeményezett az ellen mozgalmat, hanem ellenkezőleg tiltakozol! a kérdés ide-hozalala ellen.
A numerus clausus átmeneti intézkedés, amely nincs érvényben a szakiskolákra vonatkozólag.
Amikor még élénk emlékezetben van a proletárdiktatúra, amely Magyarországot darabokra tépte ésantely után az országot menekültek árasztották el, amikor a megélhetés oly ver szélybe jutóit, hogy a magyar
középosztály Igen bizonytalan helyzetben vm, amikor még a lelkekben igen nagy a feszültség, akkor ennek a törvénynek a\', eltörlése könnyen szakadást idézhetne elő a keresztény és zsidó
társadalmi rétegek között. Éppen ezekre való tekintettel szabadjon arra kémem a tanácsot, hogy vegye tudomásul a magyar kormány nevében lelt nyilatkozatomat és térjen a kérdés felelt napirendre.
Az ülés végén Melio Zdenko előadó arra kéne a tanácsot, hogy adjon neki idői, jelentésének előkészítéséhez, amihez a tanács hozzájárult.
A nemzetgyűlés
Budapest, december 10 A nemzetgyűlés ma folylatta a ke-reskedelemüg]Ttárca köllségvelésé-nck tárgyalását. -S
Az első szónok Walko Lajos kereskedelemügyi miniszter volt. Beszéde oda konkludált, hogy Magyarországon más államokhoz viszonyítva aránylag kicstrty hz Ipar munkanélküliség s ugyanigy-az árak Is aránylag alacsonyak, az adóteher arány-Ing kevés. Körülbelül 72 aranykorona adó esik egy lélekre, míg más országokban ennek háromszorosa is, Angliában öiszöiöse. Az adóteher azonban valóságban nagy, mert a gazdasági jövedelem kevés. A termelés fokozását kell minden erővel előmozdítani. A Máv.-ról és postáról, ezek fejlődéséről beszél ezután.
Barthos Andor a fokozottabb útépítési tevékenységei, a Máv. let-számapzszlásának folytatását, vonat-láralok szaporítását, a gabonakivitel! kedvezmény megszüntetését sürgeti.
Fábián Bála a kisipar és kiskereskedelem érdekíben szólal fel. Az iparpártolásra előirányzón 3 milliárdot nevetségesen csekély összegnek tartja. Igaz, hogy az adó aranylag kisebb, mint más országokban, de a kereseti lehetőségek nálunk hiányoznak. A forgalmiadót a mai forgalom mellett nem birja a kisipar és kiskereskedelem. Ezeken az állapotokon segíteni kell. Budapest a tranzitókérdés rendezésével a Balkán és szomszédos államok kereskedelmi gócpontja lehelne. A borérté-kesi\'és nehézségeiről, a gyümölcs-termelésről, az országutak elbanya-doll állapotáról beszél. Köveleli, hogy könnyítsék meg az iparigazolványik kiadását
Petrovácz Oyu\'a: A magyar kereskedelem vigasztalan léi elé néz. A pénzinlézelek is egymásután fognak összeomlani. v
Saly Endre kereskedelmi szerződések, ipari békéltető szerv létesítését sürgeti. Az ipari munkásokat meg kell védeni a gyáriparral szemben. Ha nincs tengcrérfzetünk, miért van 3\'/) milltSrd előirányozva tengerészeti hivatalta ? A háború óta hiányzik az Iparfelügyelők jelentése. Az
HALAI BOILOWT
1925 December li.
idegenforgalmat minden eszközzel elő kell segíteni. Félórai szünet után
Görgey Istvá a most folyó genli tanácskozásokkal kapcsolatban rámutatott arra, hogy biztosítottnak látják gazdasági lalpraállitásunkat.
Huska Vilmos követeli a hitel keretnek a kisiparos osztály részére való kibővítését, sürgeti a vidéki kamarai választásokat, a kézműves kamara felállítását.
Frühwirth Mátyás a „szanálás" eddigi eredményéről szól, majd a teljes vasárnapi munkaszünet keresztülvitelét sürgeti. Kéri, hogy ezentúl csak hétköznapokon adjanak vásártartási engedélyt. Hosszabban foglalkozik a magyar tanoncnevelés problémájával. Reformálni kell a tanonc-nevelést, mert ha a magyar munkásság a mullban komoly, vallásos, hazafias nevelésben részesült volna, nem dobta volna oda magát Kun Béla karjaiba.
Szabó Imre is a tanonckérdéssel foglalkozik. Hosszasan kitér a MÁV nyugdíjasainak helyzetére.
Elnök a vitát ezulán bezárja.
Walko Lajos kereskedelmi miniszter szólal fel ezután és reflektál a vita folyamán elhangzottakra:
— A MÁV vezetősége azon igyekszik, hogy a Budapest felől és Budapest fele való összeköttetésekben a mellékvonalakon meg legyenek a megfelelő csatlakozások lehelóségei.
A Mávnál a nyugdijasoknak összes jövedelme ezidő szerint 3 milliárd korona. Mellyel szemben nyugdij címén összesen 586 milliárdot fizettek ki. A kereskedelmi kamrai választásokra vonalkozóanfolyamatban vannak az előkészítő munkálatok, :me-lyek mihelyt befejeződnek, megtartják a választást. Legközelebbi Szegeden lesz, legkésőbben Sopronban és Oyőrölt választás.
A Kézműves Kamarára vonatkozó tárgyalások előrehaladott stádiumban vannak és reméli, hogy a kérdés a jövő hónapban a nemzetgyűlés elé kerül. Kéri a költségvetés elfogadását.
A nemzetgyűlés löbbsége a kereskedelmi tárca költségvetéséi általánosságban elfogadja.
A benyújtott határozati javaslatok közül Kabók- nak az Ipartörvény módosításáról, Frühwirth- nek a vásároknak hétköznapokon való megtartásáról — fogadják el.
Az ülés 7 órakor ért végei.
Haller István és Szabó Imre összeférhetetlenségi ügye
A nemzetgyűlés összeférhetetlenségi állandó bizottsága d.cembcr 16-án 11 órakor a második számú bizottsági teremben ülést tart. A bizottság Szabó Imre nemzetgyűlési képviselőnek Haller Islván nemzetgyűlési képviselő ellen lett összeférhetetlenségi bejelentéséi tárgyalja. A pénzügyi bizottság holnap tárgyalja a felhatalmazási törvényjavaslatot A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága december 12-én délelőtt tiz órakor ütést tart az első számú bizottsági teremben, melyen a felhatalmazási törvényjavaslatot tárgyalja. A mentelmi bizottság ülése A nemzetgyűlés mentelmi bizottsága ma tiz órakor ülést lart a második számú bizottsági teremben. A bizottság Lendvay István és Relschl Richárd nemzetgyűlési képviselők ügyével foglalkozik, akikel a házszabályok 240. paragrafusa alapján utasítottak a bizottsághoz.
Külkereskedelmi politikai viszonyaink Walko Lajos a külügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott kereskedelmi miniszter a nemzetgyűlés mai ülésén terjesztette be Nagybril-lania, a Norvég királyság és Törökországgal való kereskedelmi politikai viszonyutik rendezéséről szóló jelentését, melyben bejelenti, hogy a kormány ez évben kereskedelmi politikai viszonyunkat a kölcsönös legnagyobb kedvezmény alapján rendezte Nagybrillaníával Jegyzékvállás alapján 1925. év május 6-án rögtöni hatállyal, a Norvég királysággal a vete megkötőit szeiződés életbelépésével 1925. február 14-től kezdődóleg, Tó- l rökországgal pedig ugyancsak |egy-zékvál\'ás alapján 1925. szeptember 1-től kezdődő hatállyal. Magyarország és Amerika kereskedelempolitikai viszonya Walko Lajos, a külügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott kereskedelmi miniszter a nemzetgyűlés mai ülésén nyújtotta be az Egyesűit-Államokkal való kereskedelempolitikai viszonyunkról szóló törvényjavaslatot. A javaslat első szakasza felhalalmazla a kormányi, hogy
A halárusék élete
Irts: Váth János (I)
A Félkéz-utcában laklak, ahol a házigazda legnagyobb részt halász-ember volt. Zsellértelkcken apró házak düledeztek és halász-sort adtak. Mintájukat a halásztanyákiól vették: a falak három fertálya agyagból került ki a foldbeásva és afölé raktak két vagy négy sor vályogot. Belsejükbe grádicson lehetett lejárni. Bejáratuk elölt árkot ásott a gazda, hogy az eső ki ne önlse viskójából.
A halárus, bár borúba vonhatná egyetlen gyermekének vaksága, vig-lermészetü ember volt s azért hamar elkelt az áruja. Halon kívül lovat csereberélt. Fia már nagy volt, legénykorban levő, de kicsiségétől fogva megkérdezte, hogy ha uj ló állta a régi helyéi:
— Józsi, gyere, az apád fiái, nézd meg az uj lovakai I
A vak legény csápként tartotta maga elé két kezét s célirányosan ment az istállóba. Nagy fontoskodva körültapogatta az állatokat: hátától a faráig, marjától a csánkig, szügy-ben, csüdben alaposan, aztán Ítéletei mondott:
— Látom, édesapáinuram, szép pár Jószágot vett. Nem rugósak, jó
húsban vannak, látom. Eltalálta a vételi.
Apja vigyorgott lia komolykodá-sán s tovább ugratta érzelgösséglöl vedlett szeretettel:
— Hát a kezed alá valók?
Rátartian válaszolt a fia:
— Dobhatok nekik rázollal. Rám-bizhatja, apáuuram.
Ahogy loval vásárolt keze alá, nézett neki leányi is. Éleire való, kofáskodó vérüt. Mint a lócsiszár-kodásnál, csak a befejezett alkudozások után kérdezte meg Józsit, mikor ingóban ingatlanban elmórin-golta a kántorral Íratott házassági szerződésben és összekötötték őket az egyház szent áldásával.
Az öreg most már nyugodtan halt meg: A fia nem marad falu elhagyottja. A szegény leány aranyle-nyerel hordott s pótolta a lérfit, akinek csak árnyéka kísértett a háznál.
Hogy ipa halálával micsoda harcok dúltak a rábeszélt menyecske lelkében, csak egy egy elvetett szó keseiüsége világította meg:
— Leány lejjel... mostohaanya erőltetése...
A szó elcikázott a sötélüll égaljon és amennyi feszültség okoz ilyen elektromos kisülést, akkora indította telire, magafclcdésre a menyecskét.
az Egyesült-Államokkal való kereskedelmi és politikai viszonyunk ideiglenes szabályozása céljából a szükséghez képest végleges megállapodásokat létesíthessen és átmeneti rendelkezésekel lehessen, illetve az ideiglenes megállapodást legkésőbb 1926. december 31-ig lerjedö hatály-lyal rendeleti ulon életbetéptelhesse. A kormány köteles ilyen arányú rendeleteit a nemzetgyűlésnek bejelenteni.
BELFÖLDI HIREK.
Magyarország történelmének Ismertetése Ilimen. Debrecenből i jelenlik: Az Országos Közművelődési Tanács leiratot intézett Debrecen városához. A leirathalt a váios vezetőségének támogatását kéri nagyszabású propagandaakciójához, melynek keretében mozgófénykép révén akarja megismertetni Magyarország történelmét, gazdaságát és természeti szépségeit nemcsak az ország lakosságával, hanem a külfölddel Is. Debrecen városáról szintén fiim készülne, mely a városnak és környékének nevezetességeit ölelné fel. A városi tanács tegnap tartolt ülésén a közművelődési tanács ajánlatál elfogadta ugy, hogy Debrecenről rövidesen el fog készülni az első propaganda film.
Szlklay János és Szatmári Mór ünneplése. Az Otthon írók és Hírlapírón Körében a magyar újságíró testületek együttes taggyűlési-tartottak, hogy ünnepélyes formák között üdvözöljék Szlklay Jánost és Szatmári Mórt újságírói működésük 50-ik évfordulója alkalmából. Hotsy IMI az Otthon elnöke ineleg szavakban üdvözöite a két jubilánst, majd Hegedűs Oyula a Katolikus Írók es Hírlapírók Egyesülete nevében, Habár Mihály a Magyarországi Újságírók Egyesülete nevében köszöntötték a két kiváló publicistát. A két jubiláns meghatottan mondott köszönetei.
Vármegyei tisztviselők közgyűlése. A Varmegyei Tisztviselők Országos Egyesülete most tartotta meg évi Közgyűlését, melyen a tisztújításon kivűt elsősorban a státusrendezéssel foglalkoztak. A közgyűlésen igen sokan szólaltak fel a jelenlevő
Ipa szokása szerint halat vásárolt a halásztelepen, mázsaszám, olcsóbban és gyékényponyvák közé kocsiderékba öntözte. S mentek vele faluról falura. Sorsafeledten, sipitósan kiabálta tele a falut az asszony:
— Halat I Halaaaat I
Megállak utcaközepén, utcasarkon, Kérdezték őket, honnan hozzák ?
Nyájasra erőltette száját, pedig sirhalnékját érezte:
— A Balaton mellől, galambom, drága lelkem.
— Olt jó hal terem.
— Terein a jó is, sok is, amikor disze van.
— Hogy mérik?
— Nyolc krajcár lomja. Rozsból kétszer töltve, búzából egyszer...
— Drága al Must is ehetünk annyi pénzen.
— Hus nem hal, vágott vissza.
— Nem ám, de nincs annak tüskéje.
Az ellenkedő szóra mindig ingerlővel kellett visszavágnia. Fiatal, a farsangutoljában frissen konlyolt gye-rckasszonylól a ípárját kívánhatta volna cl, de a sárgaságát szíves-mézes hízelgés alá rejtette vele az üzlet:
— Micsoda összeillő párl Az Isten is egymásnak teremtette. — Ve-
alispánok, tiszti ügyészek, szolgabirák és egyéb megyei tisztviselők közül és valamennyien éles kritikát mondottak a stáiusrendezésl rendelet reájuk nézve\' sérelmes intézkedései felett. A közgyűlés egyhangúlag kimondotta, hogy a Vármegyei tisztviselők a mellőzés és fizetésrendezési sérelmek megszüntetéséért komoly harcot indítanak, de azért soha sem tesznek politikai desperádók és az ősi vármegyéből magukba szivolt nemzeti érzést, törvény- és tekintély-tiszteletet soha sem fogják megtagadni. F. Szabó Géza nemzetgyűlési képviselő behatóan tájékozlatta a közgyűlést a státusrendezés körül lefolyt küzdelmekről és véleménye szerint a sérelmek oka a pénzügyminisztériumban keresendő. A közgyűlés kimondotta, hogy külön vármegyei státust kiván és szerzeit jogaihoz ragaszkodik. Végül egyhangú bizalmat szavaztak a régi vezetőségnek. A közgyűlés halározalát magába foglaló memorandumot külön bizottság fogja elkészitenl és a kormánynak átadni.
Az állam gabonát ad el. Az állami birtokok gabona-készleteiből ujabban nagyobb mennyiségek kerülnek piacra. A mezöbegyesi gazdaságból a napokban 7000 métermázsa gabonát adlak el.
Fényes Lászlót félévre és husz millióra Ítélték. Fényes Lászlót a Népszavába irt cikke miatt Se/cstk György volt brlltániás tiszt rágalmazásért beperelte. A budapesti törvényszéken Fényes Lászlót a tegnapi tárgyaláson 6 havi fogházra és busz millió korona pénzbüntetésre Ítélték.
Zalamegye átirata a főváros előtt Budapest székesfőváros jog-és katonaügyi bizottsága szombati ülésén tárgyalja Zalamegye átiratát a képviselői mandátumok tervezett meghosszabbítása ellen. Ezen kívül a tárgysoron csak a községi szállodaadó rendelet módositása szerepel.
A hideg enyhülése várható. A Duna Bajától kezdve befagyott A Balaton teljesen befagyott. Budapesten csütörtökön hajnalban —15.8 volt a fagypont alatt. Nyugat-Európában az Idő megenyhült, de Magyarország még mindig a hideg centrumában van. Budapesten a hideg a villamos, villany, viz és gáz-szolgáltatásban súlyos akadályokat okoz.
gyenek lelkem, szülöttem egy kis böjti eledelt, ha a mézes hetet szopogatják Is.
Ha fukar, fenhéjázó szóval utasították cl, hamuhütón, de beletörődött humorral csípte n.eg őket:
— Majd lesz még kesertl ls a pipaszára. Farsangra böjt következik I S adták a halat pénzért, vagy cserébe gabonáért.
Megesett, hogy harmadnap kerültek vissza, messze vidékről, hol a halnak nincs disze s a hazakerülés egy pihentető volt a jószágnak, de meg a kocsirázásbbn eltöródött testüknek Is.
Csakhamar megrakódtak. Otthonuk nem\' volt tészkes. Az asszonynak rokonok, ismerősök között felujult a sebe s bufelejtö voll a cigányos élet és beteges, szükséges rossz, mini iszákosnak a pálinka.
Ha megritkult a vevő, tovább álllak. A férfi ült a bakon s az asz-szony hajtott, de a gyeplővégét ura fogta. Máskor meg a ló mellett járt s megmarkolta a tudat, vagy elfeledkezetten a kantárszárat. Ilyenkor félrehúzta a lovat s az asszony a pénzolvasásból, vagy sorsa hánytor-gatásából arra ébredt, hogy majd az árokba borultak. Ezen szóváltás esett kőztük: (Folyt, kov.)
December II.
HALAI KOXLOKT
nl.„országban a ítldcg hirlelen
° Mnyhül* DJIsrcrbiáton hóvihar fi hidegnek Olaszországban wk áUlozata volt. Novarrában 5, Owovában 1, Comoban 3, Rómában 2 Pisinoban 3 ember megfagyott. \' Vasutasok tiltakozó gyűlése. Tegnap délulán 5 órakor a vasutasok nagy-gyOlíi\' lartotlak Budapesten a régi országházban. A gyll-[isen tiltakoztak a státus-rendezés körüli sérelmek és az elmaradl részesedési Jutalék mlatl.
A Fecske utcai gyári robbanás ürrve. Még 1923. áprilisában tortént, £ a Gomb- és Féstlárugyár Rt. budapesti, Fecske utcai pl"«h?yi-séffében egy eldobolt cigarettától az S„fldhalmozoll celluloid tüzet fogott . a tűzben 15 ember halálát telte. Sdiwetber Mór Igazgatót letartóztatják. Az ügy tárgyalását tegnap kezdték meg. A tanukat és az elhallak hozzátartozón szombaton lógják kihallgatni.
A Drózdy—Lendval sajtóper.
I endval István nemzelgyülési képviselő 1972 decemberéten támadó hangú cikket irt A Népben Drózdy Gyóző nemzetgyűlési képviseli ellen. A megindított sajtóperben a nemzetgyűlés Lendvait kiadta. A tegnapi tárgyaláson Lendvai védóje a valódiság bizonyítását, Drózdy védője ellenbizonyítást ajánlott fel. A bíróság a bizonyítást elrendelte.
Jugoszláviában lefoglalt Javak Igénylésének határideje. Amagyar-szerb-horvát-szlovén vegyes döntőbíróság előtt megállapítható perek keresetleveleinek benyújtására kitűzött határidő december 31-én lejár. Ennek folytán mindazok, akiknek vagyonát, letétjét vagy követelését a békeszerződés értelmében a szerb-horvát—szlovén államhoz csatol! területeken lefoglalták, zár alá vélték, vagy felszámolták, kereseteiket abi róság titkárságánál sürgősen nyújtsák be. Felvilágosításokat a dön\'ő-bíróságok melleit működő kormánymegbízottak hivatala (Királyi palota Szent György téri kapu) nyuji.
Az Országos Erdészeti Egyesület most tartotta rendes évi közgyűlését, amelyen az egyesület elnökévé Hadik János grófot választották meg.
Egy cigány megfagyott a temetőárokban. Kaposvárról jelenlik : Kolompár János 28 éves hacsi lek-növájó cigány tegnapelőtl este az apjával mulatott egy lengyeltóti vendéglőién. Már ittasan hagyták el késő éjjel a vendéglőt, hogy hazaiérjenek Hácsra. A nagy sötétségben azonban eltévesztették az utat. Kolompár lebukott a teimlő mcllelii árosba, ahol tegnap reggjl megfagyva akadlak rá a járókelők. Az apja a Icmeló halollasházába tévedt ís ott aludt el. Neki semmi baja sem tö.tént.
Alfonz király polgári kormányt nevezett kl. Lapzártakor jelenük : Alfonz király Primo de Rivera tábornok és a direktórium lemondásit elfogadta és ugyanakkor P.imo de Rivera elnökletével jobbára polgári személyekből álló uj kormányt nevezeit kl.
A 10 es huszárok emlékmű leleplezése. Székesfehérvárolt nagy ünnepségek keretében leplezték le a híres 10-es Mackensen-huszárok emlékszobrát. A 67.obor a vármegyeház elölt áll és Kallós Ede müve.
KÜLFÖLDI HÍREK
Letelepedési egyezményünk Törökországgal. A n porából Jelentik: Tahy László magyar rendkivüli kövei, meghatalmazott miniszter és Ali Dzsenanl török kereskedelemügyi miniszter tegnap írták alá szivélyes formák között a letelepedési egyezményt, amely a két állam polgárai részére kölcsönösen szabályozza a letelepedést, az ipar és kereskedelem folytatásának jogait. A szerződés a budapesti ratifikálása és kicserélése ulán lép éleibe.
Az uj cseh kormány tagjai. Prágából jelenlik: A köztársaság elnöke Svehla voll miniszterelnökhöz kéziratot Intézett, amelyben uj kormányi nevez kl, me\'ynek lag|ai a kővetkezők: elnök: Svehla, külügy: Benes dr., belügy: Nősek dr., közoktatásügy : Srdlnko dr., igazságügy: Bískovszki dr., kereskedelemügy: Dvoracsek, vasulügv: Bechyne, közmunkaügy : Mlcech, földmüvelésügy: Hodzsa dr., nemzetvédelem: Slribrny, népjólét és unifikálás: Winter dr., közegészségügy: Tucsny. posta és lávirótigy: Srámek, kőzélelmezésügy: Dalansky, pénzügy: Englis dr. és felvidéki miniszter: Kállay József dr.
Bíznak a román-magyar gazdasági egyezmény megkötésében. Bukarestből jelentik: A románmagyar gazdasági tárgyalások előkészítése a két kormány részéről állandóan folyik, bár a nyilvánosság számára igen kevés pozitív adat szivárog ki. A szénvámok felemeléséről,
a pelroleumkivüeli illetékek leszállításáról stb. leibukkanó hirek ezen tárgyalások kulisszái mögül ellesett hangok. Ujabban éppen a regátbeli gazdasági körök nagyon bi^nak a román magyar gazdasági egyezmény mielőbbi megkötésében. Szakkö ök-ben ennek tulajdonítják például a benzines petróleum árainak emelkedését az ellanyhuló nyersolajárak dacára. A pelróleumvállalatokugvanis arra számitanak, hogy megnyilik a román benzin és pelróleum számára a magyar piac és ennek tulajdonítják ezt a meglepő áremelést.
A német kormányalakítás. Berlinből leientik: Bizonyosra vehető, hogv Hindenburg míg ma megbízza Lutheri a kabinet megalakításával.
Engedélyezték a királyhágó-melléki uj református püspökséget. Temesvárról jelentik, hogy maga a megválasztott ul püspök, Sulyok István tárgyalt Kolozsvárolt Lapedalu kultuszminiszterrel, aki aztán jóváhagyó intézkedéséi irásbeli-leg is rávezette az ügy aktá|ára, de persze azon fenntartással, hogy az egész kérdésről előbb jelentést kell tennie a minisztertanácsnak.
Törökország és a Népszövetség moszull döntése. Agorat |elen-tés szerint a Kemal pasa elnökletével lefolyt minisztertanács elhatározta, hogy a Népszövetség döntését a mo-szuli-kérdésben nem fogadja el kötelezőnek.
Egy színdarab 900-ik előadása. A prágai Nemzeli Színházban tegnap adták elő 900 adszor Smelana: .Az eladott menyasszony "-át.
A szabadkőművesség Csehországban. Prágai lapjelcntés szerint Csehországban a c\'eh állam megalakítása óta alakult 11 szabadkő-mílves páholy .dolgozik."
A druzok betörtek Palesztinába leritzsdlemi jelentés szerint egy, a franciáktól üldözött druz banda betört Palesztinába s megütközött az angolokkal. Mindkél részről sok a sebesüli.
Chamberlain és Csicserin Velencében találkoznak. Londonbői jelentik, hogy Briand közvetítésére igen komolyan megindultak az elő-készítő tárgyalások az Anglia és Oroszország közötti viszony ujabb rendezésére. Amennyiben az előké-
szítő tárgyalások sikerrel járnának, Chamberlain és Csicserin valószínűleg még ez év lolvamán, karácsony és újév közölt Velencében fognak találkozni, hogy a kél hálálom kö-zötli viszony rendezésére véglegesen megállapodjanak. Briand a lokarnói szerződések aláírása után kijelentette a nagyhatalmak képviselői előli, hogy minden erejével hajlandó az Anglia és Szovjeloroszország közötti megegyezés létrehozására irányuló lár-gyalásokal elősegíteni és azokban, amennyiben szükségessé válnék, közvetítő szerepet vállalni.
A német-francia barátság Pártiból jelen\'ik : Franciaország és Németország aviatikai szakértő megbízottai Párisban tárgyalásra üllek össze a két országot érdeklő légügyi kérdések megvilatására. Az értekezlet tárgysorozatában legelői szerepel annak az índílváSfyik megvilatása, mely szerint a kéFország egymás repülői számára ezután kölcsönösen meg fogja engedői, hogy területeiken átrepülhessenek. A tárgyalások további folyamán megvitatják egy Berlin-Párizs közötli állandó repülővonal létesítését is, amely a két metropolis közötli forgalomba csak a kölni megállói kapcsolná be. A német francia aviatikai megállapodások a legbiztosabb jelel a kél ország közölt az utóbbi időben lélre-jötl nagy közlekedésnek. Párisban kültlnben már bevégzett dolognak tekintik Slreseman német külügyminiszter közeli párisi látogatását is, ami az első külügyminiszteri látogatás lesz a kél ország között 1870. óla, ha a berlini kongresszuson résztvevő francia külügyminiszter látogatását nem tekintjük ilyennek.
Autó-szánon az északi sarkra. Áprilisban egy 15 lagu francia társaság jégtörő hajóval, majd auto-mobil-színnal az északi sarkvidék felkutatására indul. Uluk egy részéi hídroplánon teszik meg.
Tarifaemelés a francia vasuta kon. Párlsból jelentik: A központi vasúti lanács elhatározta, hogy a vasúti szeméiytarifinak felemelését fogja javasolni az elsó osztályon 20, a másodikon 30 és a harmadik osztályon 40 százalékkal. Ezzel az intézkedéssel szándékoznak kiegyenlileni a francia vasulak deficitjét, amely az idén 400 millió frank voll. A pénzügyminisztérium kijelentette, hogy a vasutasoknak idén semmiféle támogatást nem adhat.
Llngauer Albin leányának autóbalesete. Isobenból jelentik: Kap-fensteincr Manó szombathelyi építészmérnököt és fiatal feleségél, Llngauer Mariannet, akivel most tartott haza külföldi nászutjáról, tegnapelőtl Leoben és Bruck közölt autóbaleset érte. A mérnök soflörje nem ismerve az osztrák közlekedési szabályzatot, az ut jobb oldalán vezette az autót és ennek következtében összeütközött egy szembejövő teherautóval. Az összeütközés olyan heves voll, hogy a teherautó felborult és annak sofíörje súlyos sebesülést szenvedeti. Kopfensleiner Manó pedig az orrán zuzódásl, bal és jobb lábán sérüléseket szenvedett, mig Lingauer Marianne könnyebb agyrázkódással és bal lérdén nyitott sebbel menekült a szerencsétlenségből. Az olasz soffőrnek pár bordája lőttel. A listai párt a brucki kórházba szillilolták.
Az iparostanonciskola költözködése
Nagykanizsa, december 10 Anagykanizssi iparostanonc-iskola, mely eddig a kereskedő tanoncok iskolájával együtt a központi elemi iskola épületében voll elhelyezve, rövidesen kikerül ebből a túlontúl zsúfolt iskolaépületből, hol mindezeken az emiitett iskolákon kivül a polgári iskolák is otthoni találtak.
Évek hosszú során át sokféle terv született ennek a kérdésnek megoldására vonatkozólag, mig végre most az elhelyezkedés problémája egy időre legalább megoldást nyert.
Az Iparoslanoncískola ugyanis a régi gimnázium, jelenleg fémipari szakiskola udvari épület csoportjából megkapott egy rajztermet és 7 tantermet, mig a Rozgonyi-ulcai elemi iskola helyiségeiből két emeleti és három földszinti termet bocsátottak az iparostanonciskola céljaira.
A rajzterem felszerelése, bebútorozása, villanyvilágítás bevezetése stb. munkálatok már annyira előrehaladott stádiumban vannak, hogy valószínűleg még karácsony előtt lehetségessé válik az iparoslanoncískola teljes átköltöztetése.
A kcrcskedőtanoncok iskolája továbbra Is megmarad a központi elemi iskola épületében, hol még igy is nagy gonddal kell beoszlani azegyes iskolák lanitási idejét, hogy az oktatás zavartalan menetét legalább némlképen biztosítani tudják.
Mig majd eljön az Ideje annak, hogy a város építtetni fog külön iparostanonciskolát, addig a jelenlegi megoldás is csak provizórikus-Vannak városok, hol hatalmas kupolás épületben folyik az ifjú iparos-generáció oktatása. Nagykanizsa iparossága reméli, hogy ez a fejlett iparú Nagykanizsán is cl fog következni az idők jobbrafordultával. Mert ma már Nagykanizsa iparos társa-da\'ma többé nem tehernek tartja az iparoslanonciskolál, hanem látja annak fontosságát az intelligens, szakképzelt iparos osztály nevelése terén s ezért mindnyája válvelelt munkával igyekszik odahalni, hogy ennek az oktatásnak meglegyenek a kellő anyagi körülményei, lehetőségei ls.
Megkezdődnek az iskolánklvüli nép-, művelési előadások
Nagykanizsa, december 10 Az Iskolánkivüli népművelési bizottság tegnap este ülést tartolt a városháza tanácstermében, melyben elfogadta az elökészilő bizottságnak az iparosság részére tartandó előadásokra vonatkozólag előterjesztett javaslalát.
E szerint ezek az első előadások lulajdonképen csak tömören fogják felölelni azokat a legszükségesebb tudnivalókat, melyeket a miniszteri rendeld a népmüvelés programjában felveti, hogy alapját képezzék az ismeretek további elmélyítésének.
Az Ipartestület elnökségével történt megállapodáshoz képest az előadások jövő év január hó 7-én veszik kezdetüket s 1—2 órában felölelni fogják a következő lárgyakat és a vtlök kapcsolatos kérdésekel: Egészségtan (előadója dr. Fodor Aladár főorvos).
Az ipar története (előadja Kelemen Ferenc takarékpénztári igazgató).
Az ipar és kereskedelem fontossága (előadója át. Kaufman Lajos városi aljegyző), Ipari könyvvitel.
Az ember lelki és erkölcsi világa
UUJU KOttOHT
I92S Deoanber 11.
(előadója Krizsala Ferenc kegyesrendi tanár). Fogyasztási szövetkezetek.
Felhívjuk az összes iparosoknak és alkalmazottaknak figyelmét ezekre az előadásokra. A mennyiben azok iránt kellő érdekltdés fog megnyilvánulni, tanfolyamszerű előadások fognak tartatni az iparosságot közelről érdeklő egyes kérdésekről, melyeken aztán bővebb kifejtésben része-sülnek ezek a kérdések.
„Nehéz fiuk" lerándulása Zalába
Számtalanszor büntetett budapesti tolvajok betöréses lopása A keszthelyi „srenkelés" — Az ügyészség fogházában
Nagykanizsa, dccembcz 10
A magyar államrendőrség különböző kapitányságai és főleg a törvényszékek elölt ismeretes emberek Rothmüller Adolf és Tauszig Izidor budapesti lakosok. Foglalkozásukat nehéz lenne megállapítani, mert mindkettő annyiszor lelt már büntetve és és annyiszor tilt fogházat és börtönt, hogy vajmi kevés idejük maradt — polgári foglalkozásra. Amolyan „nehéz fiuk" akiket semmiféle börtön vagy fegyház meg nem javit. Akik Budapestre tették székhelyüket, hogy onnét időközönként leránduljanak a vidékre és gazdag zsákmányt ejtve
— visszatérjenek .központúkba".
Utolsó kirándulásuk a műit hetekben történt. Miután a ICbbi vármegyékben elég hangzatos nevük volt
— felkeresték Zalavármegyét és leutaztak Keszthelyre.
Kövesi Géza keszthelyi lakos lakását szemelték ki míslermüvűknck zalai földön való bemutatására.
Este, amikor minden lecsendesedett és Kővesi lakásában senki sem tartózkodott, a hírhedt multu Rolh-müller Adolf álkulccsal behatolt Kövesl Géza bezárt lakásába és annak szekrényéből különféle férfi ruhaneműt, bőröndöt és ékszememüt összeszedett — mialatt kinn a ház előtt Tauszig Izidor „falazott" neki hűségesen. Amikor nagy szakértelemmel dolgát elvégezte, a lopott dolgokat bocsomagolla Kövesi bőröndjébe és aztán Tausziggal a legközelebbi vonattal visszautazott „székhelyére" — ahol a „srenkelésből" származó dolgokon túladtak és mint közös szerzeményhez illik — a lopott pénzen osztozkodlak.
Azonban nem sokáig Örülhettek a sikeres munka eredményének. A hekusok hamar lefogták Taussigot, míg Rolhmullernek sikerült kereketoldani. Ellene köröző levelet bocsálottak ki.
Ttussig Izidort lehozták Nagykanizsára, Itt átadták a kir. ügyészségnek. Társát nem sikerüli elfogni.
Tegnap tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai törvényszék büntetóta-,nácsa. Taussigot kellemetlenül érintette, amikor a bíróság ismertette előtte régebbi működését, melyért számtalanszor volt már büntetve, a bűnügyi nyilvántartó szerint.
Tausng beismerte teliét és elmondotta, hogyan .dolgoztak" társával Keszthelyen, de tagadta, hogy any-nyiszor lett volna büntetve.
A birósig a tanúkihallgatás és a bizonyítási eljárás befejezése után bűnösnek mondotta ki Taussig Izidort, a tizenhétszer büntetett nehéz fiút és őt 9 hónapi börtönre llélle.
A kir. ügyész súlyosbításért fellebbezett.
A Nemzetközi Embervédelmi kiállítás
(1926. május—augusztus)
A milleniumi jubileumi kiállítás óla nem volt esemény, amely any-nyira összefoglalóan tárná a magyar kötök és a külföld elé nemzeti értékeinket, mint a nemzetközi ember-védelmi kiállítás, melyet most készítenek elő tudósaink, szociológusaink és gazdasági vezető faktoraink.
A nemzetközi embervédelmi kiállítás a faji-, egyéni- és társadalmi egészségtan minden részletkérdéséi szemléltetően fogja bemutatni. Mindazokat az intézkedéseket, amelyek az egyénnek és a társadalomnak a betegségektől való megóvására, továbbá a meglevő betegségeknek a gyógyítására vonatkoznak. A pedagógiai kérdések egész komplexumát külö-nös?tekintctlel annak a gyógypedagógiai részére. A szcciális munka, t hát az anya-, csecsemő- és gyermekvédelem minden mozzanatát: a munka menetét, eredményeit és hiányait.
A tudományos anyag feldolgozását a m. kir. népjóléti és munkaügyi kormányzat legteljesebb részvétele mellett orvosok, tanárok és szociológusok hivatott serege intézi. A kiállítás elnöke: dt Lukács György v. b. t. t, aki mellett dr. Scholtz Kornél népjóléti államtitkár, dr. Imre Sándor egyetemi tanár, ny. államtitkár és dr. Nikim Lajos egyetemi lanár végzik a szervezés nehéz munkáját. A kiállítás igazgatója dr. Deutsch Ernő igazgató-főorvos.
A népjóléti minisztérium támogatásával dr. Pollermann Arthur min. osztálytanácsos mozit áltit fel.
Különös érdekességet nyújt az a kulturprogramm, amelyet a kiállítás keretében zenei, irodalmi és művészi téren dolgoznak fel.
A külföld az előjelek után Ítélve eddig még nem tapasztalt mértékben vonul fel a kiállításra. Németországból a világhírű drezdai .Der Mensch" Hygiene Museum küldi cl anyagát. Németország ezenkívül a kiállítás területén egy minlakórházat is felépít. Az angol gyermekvédő központ, valamint a gyermekvédő szövelségek nemzelközi egyesülésének központja teljes szervezetükkel résztvesznek a kiállításon. Külön jelentősége van az amerikai jóléli intézmények részvételének. Az említetteken kívül a Skandináv államok, továbbá Hollandia, Dánia, Bulgária, Törökország stb. is bejelentették részvételi szándékukat.
A kiállítás clólu\'árja lesz a december havában megjelenő „Ember-védelnff Naptár" dr. Deutsch Ernő és dr. Pollermann Arthur szerkesztésében, amelyet az orvostudomány legkiválóbbjai írnak.
Egyik legjelentősebb tevékenysége és eredménye a kiállítási előmunkálatoknak a „BudapeBt és a m-tgyar föld" címen többszázezer példányban m8gyar, német, francia és angol nyelven megjelenő ulikalauz, amely a külügyminisztérium és a men.tjrgy-Irodák szervezetei révénavilág minden részébe elkerül és nagyarányú propagandája lesz a magyar ku\'lurális, ler-mészeli és gazdasági érdekeknek.
Esyrészl az a cél, amelyért a kiállítás létesült, másrészt azok az eredmények, melyek a kiállítás révén elérhetők lesznek, megkövetelik, hagy minden magyar intézmíny és a magyar társadalom minden tag|a a legmesszebbmenő figyelemmel és támogató jóakaraital kisérje.
NAPI HIRIK
■APIREHD
December II, péntek
Római katolikus: Dam. p. vt- Protes- ] táns: Árpád. Izraelita: Kisrlev hó 24.
Nap kel reggel 7 óra 37 perckor, nyugszik délután 4 óra 09 perckor.
Radnay Miklós képklállitása a Ka- j
szinóban. Nyitva: reggel 9—12 és dél- j után 3-6-ig \\
Mozi. Uránia Cassanova Londonban j Előadás kezdete 5, 7 és 9 órakor.
LE A KALAPPAL,
kiáltják világgá az amerikaiak, ahol a napokban alakult meg a „Kalap-nélküliek" klubja. Egyelőre ugyan mindössze csak harmincan jelentek meg uz alakuló közgyűlésen, de az alapitik remélik, hogy eszméiknek csakhamar meghódítják az egész világot s mihamarabb elkövelkezend az idő, mikor a kalap is a történelem Ion tárába kerili s hajadonfővel fog m nlen ember oz utcán járni. Mert — így okoskodnak — a kalap a fejen egészségtelen és egészen felesleges divat. Nőknél és férfiaknál egyaránt az.
Mi valahogyan r.em bizunka mozgalom sikerében. Nálunk megpróbálták már egyesek a hafadonfővel való járást és szívesen megengedjük, hogy egészséges dolog is lehet, de két okból kételkedünk abban, hogy a legszélesebb körben elterjedni tudna ez a viselet vagy helyesebben szólva : kalapnéiküliség. Először Is valahogyan ugy érezzük, hogy a kalap az utcán hozzátartozik az utcai öltözködés teljességéhez. Nélküle ugy néz ki, mintha nem is tenne egészen felöltözködve. Különösen áll ez a férfiakra, kiknek egész utcai megjelenéséhez szinte elengedhetetlenül hozzátartozik a kalap.
A nőknél némileg tolón másképen ált a dolog. Amig a férfiak ruhadivat dolgában is meglehetősen kon-zervatlvek, addig a nőknél állandóan változik a divat. Például a hosszú hajból szinte egyik napról a másikra lett a Bubi- és Eton-frizura s bokáig érő aljakból térdigérő szoknyák. Náluk egészen jól el tudjuk kép zelhi a kalapnélküli divatot és épen nem csodálkoznánk rajta, ha egy napon egész csomó asszony és leány végig korzóznék délben kalap nélkül a Fő-uton.
De a divat nagyobb térhódításának legnagyobb akadálypi a masa-niődok és kalopgyárosrk\' lesznek. Budapesten és más nágyobb küifötdt városokban egész utáik vannak tele csupa katopszalónokkal s nagy ipartelepeken gyártják a különböző kivitelű és minőségű kal.ipoiat. Ezek minden selre tiltakozni fognak az uj divat térhódítása ellen s ahogyan mi Ismerjük az ő üzleti eszközeikel, azt hisszük: sikerrel is.
Egyébként várjunk ezzel az uj divattal legalább Is tavaszig, mlg kissé megenyhül körülöttünk a hőmérséklet. Mert mégis csak meglehet, hogy a patika többe kerülne általa, mint a — kalap. __iksz
— Misszió Lcte\'nyén. A nagy-kanjai f.renceszárd.t három t>gja Vargha Thcodotich dr., Mátés Hilár és Bakos Ágoston Letenye n?gykö,z-ség katolikusai részére 3 napos mis\'z-sziól tart, amely a mai napon végei ér.
— A polgármester Budapesten.
Sabján Gyula dr. polgármester szerdán délután néhány napra Budapestre utazott.
— Az Evangélikus Nőegylet teacstélye. A nagykanizsai Evangélikus Nőegylet az idei télen is hagyományos napjin. Január 5 én rendezi le estélyit a Polgári\'.Egylet termeiben. A minden évben fényesen sikerűit mulatság az idén sem fog elmaradni a multak sikeiélől. Az előkészületek nagyban folynak a nőeg>let hölgyei körében.
— Acélbeton járdaburkolás Nagykanizsán. Egy budapesti részvénytársaság acélbelon Járdaburkolásra teli ajánlatot Nagykanizsa városnak. Sopron, Kaposvár síb. városok kísérleti célból egy egy utcát burkoltának scéibetonnal, azonban Nagykanizsán — ráérünk arra még.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
Oíctnbtr IJ. A Zitnjrl Miklói ltod,lm M Ma.
VÍIUI! KOí MQck.ljDlk lllnrltralkui hlD£Vm,Qt,
I Potairt Ertytelben «le líl 9 öt.kor.
December 14. A Move timerettcfJtuU c\'nji,, li UfinUb.. rite 7 ifikor (Kurírt Alberti: Kiindulópont tgr lobb vllJehoi, gyffmtkvWcIttrr, nn-rntVhtilirlliok, lioclilli ntviMi; Jovinovlti L<i: A munkiib,|tlínlibdll.
December 17. A Zrínyi Irodalmi f, Mfivfiietl >:;„ Ik.llli elStdiu. (111. Oofld. Bal*: Udvirl tlci rM n.ay mte-ttl ur.lkodSk kori h, n Veblltt kíntkktlt
December 7L Virgil P. Tbeodotlel, ptcblno, •IStdli. oimotuácl uijJídl . Sj.ai Ptitnt >«od in r.odjíotk tigjil ntmlri i i\'i.binlln dtiuUn líl S MM
December 2d. A Kilhollkut l.cg.nytiylrl Irrr-d.ati .tiílyc . Peljítl Eeyl.i uRytnrnfb.n.
December 77. A K.tboltku* l.«aí,iy.xyl.t in,-drnt. rU.ty* ■ Poleirl Eíy\'et njrrt.rmíbcn.
December il-Cn. . Kcrrtkcdifml Alkilttinorr.k SilívMiicrcittlye ■ PoleJrt Egyletben *it< S irikor
Jattuár 4. A Movr Itmttelltetlciitó <t4.dl» i: l.-rinUbtn .,te 7 úrikor Síül. Oinldine: A bOr.\'.r.\', vlligibitt. Prcvincld ít rcutiekcld; Jovinovlti l.«i Al otthon hiUlmi 11 iltl irayily.t t, t.rtSivil ,lemben. A vú kullurtnunklji otltropkbin.
Jeaa4r 5. Ai Evwií.Ilkm Hfcfyl.l Itvttlíly, , Pel,lrt Bőidben.
=» Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházban.
— Mikulás-est című, december 8-án meg|elent cikkünkben, a Centrál-szálló Mikulás-estjéről irt tudósításunkban a dicsérettel kitünteteti láncosok névsorában Neufeld Simon helyeit Neufeld Jaques városi szeszgyári igazgató olvasandó.
— Műkedvelő előadás Szepet-neken. A szepeinekl Katolikus Legényegylet ismét bizonyságot teli arról, hogy lud és akar dolgozni. Rövid egyévi alakulása után már ötödször lépett a nyilvánosság elé. D cember 6 án és 8-án műkedvelőgárdája fényes erkölcsi és anvagi sikertel adta elő Szigeti József „Vén bakancsos és fia huszár" cimü színművét, amelyben az összes szereplők példaszerűm megálllák helyűket. Különösen a kis Sifter Katus és Molnár Annus alakítottak kifogástalanul. Szlavecz János, Horváth János szintén kitűntek. A közönség kedvence Grabant István volt Frici szerepében. A Katolikus Legényegylet legközelebb égy nagytb\'wzabasu darabbal fog a közönség elé lépni. Az előkészületek erre már megkezdődlek.
— A tanfelügyelőség uj státusa. A zalaegerszegi kir. tanfelügyelőség egész személyzete A listába került.
— A közigazgatási bizottság ülése. Zalavármegye közigazgatási bizottsága december 15-én ütést tart.
— Ródll-baleset Mikula Szigfrid sümegi szolgabíró neje, Ötvös Manila ródlizás közben olyan szerencsétlenül boiult fel, hogy ballába több helyen eltöri. A községi elöljáróság az eset után a sümegi vártól való ródlizásl meglillolia.
Hői hímzett ing . fehér kötény glott kötény .
30.000 40.000 65.000
Rendkívüli alkalmi árak i
Férfi köper alsónadrág 65.000 „ azines zephrr ing 120.000 „ fehér ing 2 gallérral 110.000
Telefon 167. szám.
Nen, reklám, hanem valóság, hogy K.UFMAHH MAHÓH^L, a „SZERECSE^HEZ" van a legolcsóbb bevásárlási forrás
1926 December ll.
KAUi Eonomr
a
Leszállított karácsonyi árak!
Pamut vászon.....
Sportflanell......
Női szövet......
Mosó Zefier......
Bőrerös belsőhuzat ....
Delén kendő......
Kávés készlet 6 személyes . Zsebkendő ......
W Farsangi ujdomigokl
mtr. 13.200
16.800
22.500
17.000
17.000
drb. 12.500
118.000
a\' u » 5.ooo
Kisfalud! és Krausz
divatnagyáruházában
az „Arany Kakasához Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
Nagy szőnyegraktár! Angol szövetek! Maradékok olcsó áron!
— A keszthelyi Oeorglkon szakalése. A keszthelyi m. kir. Gazdasági Akadémia Oeorgikon Gazdasági Köre december 15 en, kedden este [cl 9 órakor tartja a Bocskai vendéglő nagytermében III. szaktllését. Tárgy-soiozat: I. A tehenészet jövedelmezősége és a tej előállítási ára. Előadja: Czelder István 111. é. h. 2. Egy tenyészkos lelnevelési költsége. Előadja Nemes Ferenc III. é. h. 3. Praxt-banda. 4. Milyen körülmények szabályozzák az egyes állalfajok és fajiaknál az ötletes idejét es melyek az időszakok? Vitakérdés. Bevezeti Anderllk Dénes III. é. hallgató.
Naponta a Polgári Egylet éttermében a hírneves Szalonduo hangversenyez.
— Ingyenes munkaközvetítő. A nagykauizsai keresztényszocialista-pan, párthelyiségében FÍ-ut I7. szám alatt tagjai részere ingyenes munkaközvetítő irodát átütött fel. Ezen iroda megkeresések esetén díjtalanul közvetít az összes szakmunkák részére munkásokat; gondoskodik szellemi, ipari, mezei, erdei munkások, tanoncok es gazdasági cselédek elhelyezéséről Nagyobb vállalatokkal, iparosokkal és gazdaságokkal állandó összeköttetést tart fenn. Jelentkezések hivatalos órák alatt hétköznap esie 6 órától 8-ig, vasár- és Ünnepnapon délelőtt 15-12 óráig, délután 3-5 óráig. Elnökség.
— NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
— Felhívás. A Waligurszky ünnepély előkészítő bizottsága felkéri azokat, kik a bankellen résztvenni óhajtanak, de arra még nem jelentkeztek, a mai nap folyamán jelentsék részvételüket a Fischl Fülöp Fiai vagy a Schless Testvérek könyvkereskedésében felfektetett aláírási iveken.
— Az uj vásártér biztosítása. A nagykanizsai uj állatvásártér épületeinek tűzkár és személyzetének Mesei ellen való biztosítása folyamatban van.
- Jogtalan határátlépés. A nagykanizsai rendőrkapitányság Mlldn Fe-renccl jogtalan határátlépésért 8 napi elzárásra ítélte
"" Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházban.
— Szociális est hétfőn 7 órakor az Urániában: munkaadó és munkás viszonya, munkásbygienia; 2 ,eiv- vígjáték, í felv. Ismeretterjesztő.
" Találtak Hunyadi uleában egy ezüst órát. Tulejdonosa jelent-Mzzék szerkesztőségünkben.
- Ezüst dísztárgyakat is Vékdsy nal, evőeszközöket is Vékdsy-Ml, ékszereket ls Vékdsy-nál, órákat >s Wfofsy-nál, lálszcreket is Vékdsy-nál vásárolhat legjutányosabban. (Vá-rosház-palola.)
— Schwarcz Dezaő cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
A nagykanizsai meteorológiai megfigyeli) Jelentése: Csütörtökön a hőmérséklet: reggel 7 órakor —9.2, délután 2 írakor -6.—, este 9 érakor —7.8. Felhőzet: Egész nap borult. Szélirány: Lgész nap DNy. Napi csapadék mennyisége: —. Hóréteg magassága 5V
A Meteorológiai intézet Jelentése szerint enyhébb idó csapadékkal és kisebb mérwü olvadással.
www^ww^wsvwvsww,
— Torony és harang szentelés. Pozva közsegben december 8-án szentelték fel az uj tornyot és a beléje szerzett egy mélcrmázsás harangot. A 230 körüli lakosú község a mult ősszel 120 millió költséggel uj iskolát állíttatott. A kis község a zalaegerszegi második templom építéséhez is adókorona arányában önként megadóztatta magát.
= Naponta a Polgári Egylet étter.neben a hírneves Szalon duo hangversenyez.
— Az andocsi bucsujáróhely ünnepe. Huss József dr. apátplébános kedden szentelte fel a somogy-megyei Andocs kegyhely három uj harangját. A 12 foxos hidegben is a község apraja-nagyja ott volt a lélekemelő ünnepségen.
— Halálos szerencsétlenség. A somogymegyei Hetény pusztán egy 14 éves kisleány kendőjét elkapta a kukorica-morzsológép. A szerencsétlen kislányt a gép ugy vágta a plafonhoz, hogy másnap meghalt.
— A zsebtolvajok a törvényszék előtt A nagykanizsai vásáron elcsípett zsebtolvaj-társaság ügyét december 22-én tárgyalja a nagykanizsai törvényszék.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
MOZI
Uránia csak pénteken 5,7, 9 órakor: Cassanova Londonban; az előadásokat csak felnőttek nézhetik meg.
Szombaton és vasárnap: A munka Zola regénye, 3 órás műsor.
Keresztrejtvény-megfejtés
Nagykanizsa, december 10 December 1-én közölt keresztrejtvényünk megfejtése a következő:
/. Vízszintes sorok: I. El Riad,5. lantos, 10. s. k., II. la, 13. 11, 14. Sión, 16. Genf, 17. fa, 19. odu, 21. elon, 23. ím I, 24. ri, 25a) kurd, 27. lü a, 28. a la mére, 31. Ria, 32. Hans, 34. liga, 36. si, 37. ha, 39. maró, 42. Numa, 45. Uhu, 47. Ansaldo, 50. -nak, 52. lősz, 53. tü, 54. i-i, 55. UTE-t, 57. tél, 59. ul,
60. Hera, 62. alfa, 64. öv, 66. nu I, 67. ag(g), 69. Szondy, 70. Akatán.
//. Függőleges sorok: 2. la, 3. Iser, 4. akó, 6. alé, 7. Nana, 8. ok, 9. atléta, 12. vandál, 15. Numa, 16. góré, 18. hoah, 20. tura, 22. tü,23. il sóul, 25. irlandi, 26. ri, 28. in, 29. ma, 30. ei, 33. aga, 35. gam, 38. sulfur, 39, must, 40. -ra, 41. fa, 43. Anti, 44. aktiva, 46. hő, 48. suta, 49. lila, 51. ae, 56. fenn, 58. Agfa,
61. rud, 63. lak, 65. az, 68. bá\'.
A megfejtik névsorába ezúttal nagyon kevesen kerülnek be. Alig néhány olyan megfejtés érkezett be, amely teljesen hibátlan lett volna. Jakubecz Erzsébet, Kugler Imre, Cs. E., Berger Gyula, Skerlak Erzsi, Man-csek Bözsi és Bárány Ilus, Tóth Erzsébet, Pint Erzsi és Rózsi, Schle-singer Zoltán, Ansorge Rózsi, Hen-csice Krisztina és János.
A nyertesek: A megfejtők közt a beküldő ajándékaképen kisorsolt egy doboz levélpapírt Mancsek Bözsi es Bdriny Ilus (Teleky-u. 71.;, a könyvet Kugler Imre (Arany János-u. 6.) nyerték el.
A rovatvezető üzenetei J. M. Karácsony utánra marad. U. I. Első Ízben beküldött keresztrejtvényei közül egyiket a kereskedelmi alkalmazottak Szilveszterére megjelenő humoros újságban fogjuk megjelentetni.
j EHRENSTEIN KÁROLY és TÁRSA!
! FÖUT 11 URI ÉS HŐI DIVATÁRUHÁZA TEL. 221
lí^\'K r ÍM » Bi
keztyü
Hálóing |j
| Mélyen leszi
IV. W. Türeiem.
Nlobe. Jelentéktelen hibáktól eltekintünk, de az Ön hibái kissé túllépték az elnézhetőség határát.
TÖRVÉNYSZÉK
Drága borfogyasztás. Végh József és Víg József hahót! lakősok három társukkal együtt 32 hektó bort szállítottak Grilnfeld Jakabnak, hogy a gelsei állomásra feladják. Az országúton azonban az egyik hordót megfúrták és bort loptak ki belőle, amit megittak. Az ilyetén borfo-
8\'asztás 1.000,000 K kárt okozott
rünfeldnek, aki a hűtlen szállítókat feljelentette.
tegnapi főtárgyaláson a bíróság Végh Józsefet és Vig Józsefet egyenkint és fejenkint borlopásért 3—3 hónapi fogházra Ítélte, társaikat pedig bizonyiték hiányában felmentette.
SPORTÉLET
Sportpálya Keszthelyen. Keszthely város vezetősége nagyszabású sport-telep létesitését határozta el. A tervek már készen vannak. A pályát a Balaton parton fogjáí építeni. — Használnák azt a leventék és a sport Egyesületek. Ugyanitt több tennisz-pályát is létesítenek. A város vezetősége, minthogy az Országos Testnevelési Tanácstól nagyon jelentéktelen segítséget kapott, most az alispán utján óhajt nagyobb összeget kieszközölni.
Bllliárd-verseny. — Keszthelyen szombattól kezdödóleg 8 napos bil-liárd-versenyt rendeznek az Amazonban. A jövedelmet szegény iskolás gyermekek felruházására fordítják.

Értesítés.
a mm
segélyegylet szövetkezet
(alapíttatott 1862.) 1926. évi január hó i-in
nyitja meg
65-ik
évtársulatát
UJ könyvecskék kaphatók a Szövetkezet helyiségében: Fő ut és Sugár-ut sarkán levő Babóchay-féle ház I. emeletén
A befizetések •> Iretfőn, kedden vagy szerdán délelőtt 9-11 óra között teljesíthetők. Az igazgatóság
ZAUU KOROHT
1925 December II
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE1
Az értéktőzsdén a lanyha irányzat ma tovább lolytalódotL Nyereségbiztositó eladások folytán -mii. nyitáskor az egész vonalon alacsony árfolyamok kerültek felszínre és bár Inttmocióa váaárUsok következtében az Irányzat elég Jelentékenyen megszilárdult, a tózsdeidő második telében a kontremin kedvező kGHöldi hírekre U-inaazkodva iimét nynei*«bii»ositó eladásokba bocsátkozott* ugy, nogy enret következtében nemcsak a mai átmeneti árnyereségek mentek veszendőbe, hanem meg tegnapból képest éa ujabb árveszteségek mutatkoznak. Zártaikor az ifiayrat-a piac valamennyi területen lanyha.
ZflrichTsáiiat
Pálli 1957 50, London 1515 25. Nervort 5IS-75. Biatael 2.-50 CC. MiUao 208S00, Holland XS 45. Betlln 123 50, wien 73-\'.i, tolla 877 50. Piági 1537 50. B.dapail Tt-70, Varad 61 00, Bakaiul 237 53. Belliid 970.00,
A budapesti TBzsde
Valaták Davlaák
lipIM 4NU44HM ■ mWMTIO
OMkkv. 11 04117 U«ti4 INMW
DUit IIS3 IU4 SsrKs i«a ircti
DoOk MOMim llf
Crsssta ti. 2MU0CI Illillll nawm
Holk^ t>L M«».SS7M KovmUf ta I77ISI7M
L* US4U Oailo liWI tiM4
Lm M74W t nim MIIH léim
Ui nnun II aha i ;>.•»
Márta IN4S-I70II H«»fWk. 71170 71470
Ossb.MUU. icouiocoa P«r1a sai-Mtt
Dia kor. I77U I7SM f.á«. 111010411710
Küdb. ll74MI7tt Wk U74M
ULtl*. UK Ci) llinikiil. 11077 i»m
Korríf bo>. IU01IUU WUa MMt IOOM
STMKM. IK72IS1U tMsh 11741-11711
Terménytőzsde Basa tiiiav. 76 kg-Oa 407.í00~410.000, 77 >!«» 412.500-415000. 79 kg-os 41500O- 417.5C0, rgjét) dunintnlt ét paat-vtdékl 76 kg.-oi 402.500- 405.c00, 77 kgoa 407j00-4l40»,rs kg-oi 410.000—412^00 79 kg-oa 412500— 417 500 cou 270.000-275 000. lakaimiailrpa 240.000 -260.000, löcirpa 290.000-315 000, .ab 257.500-2ö5000f tenged 195 00C-197.500. repce 600.000—51 oloűo, koiel 195.003 205 001 kupa 175 000-180 000.
Sertésvásár PeOallái 45(0. maivból aiadaUanui viiaaa. ■aiadt 2100 drb. Ebíiaodl 19 500 20.0(0 azedett 17000-17.500. szedett köiép 16000 — 16500. kóanyn 13.000—I5.CC0. eiiócendl fteg 1SOOO—1ÍL500, másodrendű 15000-I7.C0Ü, angol lüjdó 17.000-20000. szalonna
nagyban 21.000--.-. zalr 2&500--.-,
lehozott htil 21.000 22000, sialoonás !«• lertíi 50500 - 22000. Irányul lanyha.
Szerkesztői flzenetek
.Elótlzetö leánya*. Kérdtaelie a következekben válaszolunk. 1. Honnét származik a csók? Valószínűleg Éva anyánktól. Mikor csókolództak először? Már az elsó emberpár gyakorolta. Hogy hány éve ennek? — ezt már igaián nem tudjuk. Vigaszunk, hogy még a legnagyobb tudósok sem tud|ák. Ali tulajdonképen a csók? Próbálta meg különböló egyéneken s önmaga is megállapíthat). közlék a különbséget. Tudományos munkát nem ismerQnk a csókról, de at irodalomban épen elegendő sokat olvashat róla legkOUabözótib vonatkozásaiban.
Oaz. Verse igen kezdetleges. Sót alig is mondható annajl, mert az körülmény, hogy szakgatott. lövid sorokban beszéli el csók-jelcnctól, nem leszi azl költeménnyé. Természetesen nem közöljük.
M. F. Állásközvetítéssel nem tudunk foglalkozni Kísérelje meg elhelyezkedését a nagykanizsai Ker. Soc. párt Irodájánál (Fő-ut 17.)
S. i. A zárolt betétek kamzltába tekintetében - tudtunkkal — még nem történt intézkedés. A hadrkölcsOnök valorizálása is a jövő egyik feladatit képezi.
Kltdó: Zrínyi Nyomdaipar ál Könyv. V^tiüa BT Narrkanlr.-
karácsomyi és újévi
ajándéknak legalkahnisabbak: óra, óktzer, ezüst cigaretta tárca, bril-lláns-áru, dísztárgyak, evőeszközök Tartós, maradandó emlék! Mtlyen leszállított karácsonyi árakl Szolid, lelkiismeretes klizolgilii
ZSOLDOS OVULA
*«*« í. Ifeu.ffeiaM - Cseagery-al I. 11.
Szivünkben örök gyásszal jelenljQk. hogy a leg-Jnfeláldozóbb anya, a leghűségesebb gyermek, a legszeretőbb lestvér és a legjobb rokon
Béléné
szül. Weisz Matild
■aykor
f. é. december hó 10 én rövid szenvedés után visszaadta jóságos lelkét a Teremtőnek.
Temetése a városi köztemelő halottas házából f. é. december hó II-én délutón 3 órakor lesz.
Aldéa ós béke lengjen kihűlt
hamvai feletti «
Bsykor Levente él mcityaiazonya: Szabó Juclks gyermekei özv. Weisz Mlktdné édesanyja dr. Welaz Lajos tcilvére dr. Wellz Lajosné íi özv. Vörös llenrlkné sógornői íj 11 öuzei rokonok.
Jtpróhírdatáaak
l u«k« srtotkulalt-
AatAgtimmlk nagy
WeUer Gépgyár, Sugár-nt 16.
raktára
HéívMatAnflnek vagy íőzőitőnek le-be\'"tg magános úriemberhez ajánlkozik Ir.Uillgeni nő. Clm a kiadóban. 3911
Játék-kiállitás
Széf b EfDÍnél Ciengerj-ui 6.
A legmodernebb siabadalmllotl kul- íi bellóldl gyermekjiiik-ktiloaitcgességek. AjSndőknaak alkalmas olció disilárgyak.
PémekfttosSnt bekebeleiíue minden öraegben a legelőnyösebben és teggyor-ubban folyóslllst AoaSI Ignác pínz-kölcsönkOzveUIŐ Irodájs Nagykanizsán. Pő-ut 3. sz. alatt MayuarkSIcaSn k»«-vAnyekot vessek. 3650
■lWii)kilptt vényén I
Veszek állandósn meglepő magas iroa mindenfajta vadbSrSkot, u. BL nyúl. róka. góetey, nyelt, vtdia ub Bárányi Aladár Deák*tér 4. él Bajaa-ulca I. 3633
Egy liter elsőrendű
UJBOR
6000 korona
BRUNCSIC8 JÓZSEF
tuu. cuatn li ttranUiitl cikkek CiWUtxa
SsS£rat » * TsUfoa Í10.
A város közvetlen közelében egy 2 holdat elsőrendű oltvány szóló és gyümölcsös, rajta cserepe*, tégla ház. padlózott azobá-val, t elles berendezés é« hordókkal egyott eladó. Megbízottam Aoxól Ignáo Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Ftfat 3.
Tanuló felvétetik Kaufmann Elek kádár mObelyébe, Petőfi utca 8. 3897
Kazinczy*utca 15. 3(Dobrin-ház) emeleti lakásban az összes
bútorberendezés
és egyéb tárgyak eladók. Megtekinthető csütörtöktől keddig minden délután két órától hat ótáig.
Klnlzay utea 2a iz." ház. szép kerttel, Igen jól tOvedelmez, tőkebefektetésre, nagyon alkalmai, egyéb vállalkozás miatt sUr-KÓser. eladó. Megbízottam Aoxél Ignác) Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Főút
30 holdas somogymegyel bírtok (nem homokos) elsőrendű szántó, van hozzá kis erdő li, tOrgőscn eladó. — Megbízottam «oxél Ignáo ingatlanforgalmi Irodája Ntgykanlrsán, Fóut 3. »j. alatt.
Vak, foltos tftfcrftfc újra tOkrOiését
vállalja Stern üveges, VasuU utca 17/19."
Szép nagy istálló, raktárnak Is
megfelel, kiadó Magyar-utca 25. szám alatt aj udvarban. 3912
mű jogi immm
Budapaat, ix., ROdat-iitca 14.
Tellei anyagi garancia mellett kéaslt olö vidékieket la.
Karácsonyfadíszek
olcsó és szép
karácsonyi ajándékok
szórakoztató és
gyermekjátékok
gyönyör ti választékban
Fiachel Fülöp Fiai
ArakAribaa
nagykanizsán.
Cyonyorű karácsonyi
ajándékok
lellOnóen szépek és olcsók a
Cukorka Királynál
Szerencsi és Maul csokoládé
nagyon olcsón kjphaló.
HEFFER GYULA
Kaxlncxy-utca 8. sxám.
Művészies kivitelű
ebédlők, hálók és konyhaberendezések
a legmodernebb kivitelben, állandóan kaphatók
P1EDL GYULA
múaaitsioanál un
VÁRUT 3. SZÁM
Mindennemű gózOlt és gózolellen
körte, cseresznye, kőris, jávor, juhar és tölgy
anyag, valamint elsőrendű tölgy és bokk parketta, tOlgykertláb, úgyszintén a világhírű valódi „Eternif-palát minden méret és mennyiségben napiáron alul kaphat
Eppinger I. és Fia
detzka, £pfllctta, (i építkezési anyag raktáriban mz deák-tér 5. szam alatt.
Árverési hirdetmény.
Folyó évi december hó 18-én pénteken délelőtt 10 órakor a
helybeli méntelepen 3 darab tenyésztésre még alkalmas mén nyilvános árverésen el fog adatni. a:, Méntcleposztátyvezctöség.
Korcsma megnyitás.
Ériei\'tem a n. é. közönsígel, hogy Telckl-utM.sz.fc. |RédM*-ltoacimzetl korcimimst megnyltothm. Szombaton íi villrnap disznótoros vacsora. Jó borok, olcsó és ponioi kiszolgálás.
a n. e. tözöniég iziva UlogitisU tlsiteleltet kéri Cxíppán István
ktniMln.
•ályázatl hirdetmény.
A lelenyei .Hangya" fogy. és ért. szövetkezet boltkezelői állásra pl-lyázatot hirdet.
Fizetés: 2% forg. jutalék, 400.000 kor. fixfizetés és 5 métermázsa buza helyi értékének megfelelő lakbér.
Pályázatok a szövetkezeti igazgatóság cimére küldendők dec. hó 16-lg.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a kővetkezők:
Hasal Uoyd kssk Htgr. nu.
Ulsllox
OC-M ki k Outr. Ka (sakTitsU
Hon. saL |. k \'srsJUs M.-Csai l—A. fatplal lm. WM
mim n<p<
xa^vaálec
Vt/o*J kast
Mwcai
rirUcM KflMsrU JA. irtai tsjl Mo«Uf Naaal »M ÍM M. Mit. Poadífs Hirr--ri*Mia
0pwt>
l»W
á\'o
ttio a un
Hsai UU
UfMtlW
vikii u
Tr. OaaaUa
IMa,k>
SJMMC.
SaÍM*áfl Kokó Kik. Oi.t Dtascfca
Ksi-rsslt |
A^tiiíia |
Uttti.jl I
HroMdftk
Pilisi gátal
Hspkss.u-
o ia[t.«.
JkMl Ttr CékaiZ Ossd. CM(.g» 5 IflíM Osas-Dsa. Oísj via. KoCaasi CUM

HkUm
Vi*©aul, <UM
tMMMlU Scklkk
KMManl -U0iM . 10
Naaisvti |« )u
Ola «m
14IQ
urt
von. kskx C J
PAsiaMl ate XVU1
^MhwMá
RcnsUiiM
SátNriM
CBBmím
LakUa
PsiaaUMi »»
as- «
He»c. «au»«-« »}
SíSta 71K
KsUU Maxlayl «
T6t6k »»
Tslstoi
0>lin»iN SiíJI B*ri BftMdl
Ojrfi<1
Ojnrta tllai
HimT^IÍ llitKm
Njomatott i Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-náJ, Nagykaniisáa (Nyomdavwi^: OtrnUck Károly).
«S. évfolyam, 281. szint Y Hagytanlzsa, 1925 december 12. szombat Ara 1800 *mwm
POLITIKAI NAPILAP
bukuttMi u tMOtrtm rt-*t i
Umba-Maka 71, ajoada 117. mm
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
autbátéd Ira; 1(1 1 Klroi bőrt — — _ _
CHAMBERLAIN BETHLEN MELLETT
A miniszterelnök genfi szereplésének volt egy epizódja, amely minden jelentéktelensége melleit is jellemző a kisantant akadékoskodó magatartására s élesen kiri abból a hangulatból, amely a locarnól szerződések londonialálrása után egész Európa népeit reménykedéssel tölti el.
A Népszövetség ugy határozott, hogy az idén 20 millió aranykorona további beruházásra ad engedélyt, mig a következő esztendőre 50 millió aranykoronát már most felold. A nagyhatalmak képviselői közül ez ellen senkinek sem volt kifogása, sőt ezt az indítványt épen Dubois, a pénzügyi bizottság svájci elnöke telte, tanúskodva ezzel a jóakaratnak arról a szelleméről, amelynek értelmében Európa vezető hatalmai ezután az egymásközötli érintkezés módjait akarják szabályozni.
Mikor ez az indítvány elhangzott, felállott í jugoszláv delegátus s megjegyezte, hogy a 20 millió feloldása ellen kifogást nem tesz, de antiak a kívánságának adott kifejezést, hogy ez az összeg valóban „hasznos" beruházásokra fordlltassék. Az 50 millióra vonatkozó javaslatra azt az észrevételt tette, hogy a feloldás ne történjék meg most, hanem halasztassék e kérdés felett való döntés a jövő év márciusára. Hasonló értelemben nyilatkoztak Benes csehszlovák külügyminiszter és Pelrescu-Comen Románia berni követe.
A magyar miniszterelnök azonnal reflektált ezekre az észrevételekre s olyan érveket hozott fel, amelyekkel nemcsak visszaverte a klsantantHelegátusok rosszakaratú megjegyzéseit, hanem finoman rámutatott arra is, bogy ok nélkül gyanúsítanak egy olyan személyt, aki Magyarország pénzügyeit a Népszövetség megbízásából és annak teljes bizalmát élvezve intézi. Valóban tény, hogy Magyarország minden kiadási és bevételi tétele Smith főbiztos ellenőrzése alalt ® s az ő hozzájárulása nélkül a szanálás időtartama alatt egy pengőt sem kőlthetünk semmi-
féle célra. Ha tehát a jugoszláv delegátus célzatosan, „valóban hasznos" beruházásokat emlegetett, ezzel a megjegyzésével azt árulta el, hogy a kisantant államai nem biznak annak a férfiúnak a becsületességében, aki pedig az ő beleegyezésükkel és hozzájárulásukkal is ellenőrzi Magyarország pénzügyeit. Nemcsak Magyarországot sértették meg, de megsértették a leg-frappánsabb módon azt a testületet is, melynek ők is tagjai: a Népszövetséget.
Benes a Népszövetségben hangadó szerepet akar vinni, annál különösebbnek tűnik fel tehát, hogy szekundált a jugoszláv delegátus felszólalásának s ezzel mintegy ő Is kifejezési
adolt a Népszövetség legfőbb delegáltja elleni bizalmatlanságának.
Valószínűleg Chamberlain angol külügyminiszter is valami ilyesfélét érezhetett, mert nejg
késett rámutatni arra, llogy"§"*nemzetgyülési képviselők mentelmi nemzetek szövelsége ezldeig is \' \'*\' 14 l"l"i * \'
megbízott a főbiztos működésében s ezután is meg fog biznl. Épen ezért ellenzi a márciusra való halasztást, legfeljebb egykét napos határidőt fogad el, hogy a delegátusoknak mód adassék kormányaik álláspontjainak megismerésére.
Jól eső érzéssel tölt el bennünket az, hogy a miniszterelnök érvelése az angol külügyminiszter teljes approbálását megnyerte s ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a magyar álláspont, amely az igazság álláspontja, győzelemre jusson,.....
A numerus clausus kérdését a nemzetközi törvényszék elé utalják
Gróf Bethlen miniszterelnök visszautazott Dudapestre A magyar telepesek kártérítése — A mai minisztertanács — Reischl és lendvai Ugye a mentelmi bizottság elÖtt — A nemzetgyűlés mai ülése — Az állami ipari üzemeket teljesen megszűntetik
Genf, december IV | Csupán csak hétszázötvenezer frank-
A magyar numerus klausus ügye a hágai nemzetközi (örvényszék elé fog kerülni. A kérdés előadója Mello Franco, a népszövetségi tanács brazíliai delegátusa. A tanács ma pénteken délutáni ülésén azt fogja indítványozni, hogy a tanács kérje fel a hágai nemzetközi tör\\ényszéket, hogy adja szakvéleményét, vájjon a numerus klaususról szóló törvény nem ellenkezik-e a trianoni békeszerződéssel annak ellenére, hogy a magyar kormány ez?n kérdést csak átmenet) jelentőségűnek kivánja tekinteni.
Bethlen István gróf miniszterelnök visszautazott Budapestre
Genfből jelentik: Bethlen miniszterelnök ma reggel hét órakor visz-szautazott Budapestre. A népszövetségi tanács ma délutáni ülésén, melyen a numerus clausus ügyében döntenek, a magyar kormányt ismét gróf Klebelsberg Kuno közoktatásügyi miniszter fogja képviselni. A magyar telepesek kárpótlása.
Genfből jelentik: A Népszövetség tanácsa mostani ülésszakán fog dönteni afelett, hogy mikor kapják meg a magyar telepesek azt a kárpótlást, amelyet nekik még szeptemberben megígértek és hogy milyen módon fizessék ki nekik ezt az összeget.
lói van szó és el kell dönteni, hogy ezen kifizetés a Népszövetség ellenőrzése mellett történjék-e, vagy közvetlenül a román kormány által.
A mai minisztertanács
Budapest, december II A kormány tagjai ma délelőtt 10 órakor a parlameniben rendes heti minisztertanácsot tartottak, mely 12 órakor ért véget. Vass József dr. h. miniszterelnök ugy nyilatkozott, hogy a minisztettanács a Myó ügyeken kivül egy jelentősebb kérdéssel, a napilapok sorsolási akciójával is fog lalkozott és ugy döntött, hogy az úgynevezett napi sorsolást december 31-ig engedélyezik, ezen az időn tul azonban a kormány nem fog engedélyt kiadni. Az időszaki sorsolásról a minisztertanács nem döntött, tekintettel arra, hogy ennek a kérdésnek szabálya összefügg az általános sorsolás szabályával es igy ebben a kérdésben csak a miniszterelnök hazatérése után fog dönteni. A sajtó egyes képviselői előtt ugy nyilatkozott, hogy báró Petiichevich Horváth Emil népjóléti államtitkár ma adta át neki szabadság iránti kérelmét, melyet holnap fog elintézni, ugy, hogy báró Petrichcvich Horváth Emil államtitkár hétfőtől kezdve sajtópereinek letárgyalása céljából szabadságon lesz.
Reischl és Lendval ügye a mentelmi bizottság előtt A nemzetgyűlés mentelmi bizottsága Fdy Gyula elnökletével ma délelőtt 10 órakor ülést tartott, melyen Rubinek István előadása mellett Reischl Richárd és Lendval István
ügyével foglalkozott, kiket a nemzetgyűlés a házszabályok értelmében utasított a bizottsághoz. Rciscbl Richárd ügyében tekintettel arra, hogy időközben már megkövette a nem* zetgyülést, az eset felett térjen napirendre. Lcndvai István ügyében tekintettel arra, hogy egyrészt időközben ő is megkövette a Házat, de másrészt másodízben ulasitolták a bizottsághoz. A bizottság jegyzőkönyvi megrovást hozott javaslatba.
Nemzetgyűlés
Scitovszky Béla elnök a nemzetgyűlés mai ülését fél 11 órakor nyitotta meg. A kereskedelmi tárca részletes vitájához elsőnek
Kabők Ltios szólalt fel, aki a légügyi hivatal költségvetésénél Javasolja, hogy a költségeket egyharmadára szállítsák le.
Walko Lajos kereskedelmi miniszter rámutat arra, hogy a beállított összeg a legminimálisabb. A Ház igy a tételt erede.i előirányozásában fogadja cl.
Kabók L-.jos a statisztikai hivatal költségeinél kifogásolja, hogy a munkanélküliségről nincs megbízható adatunk. Miért nem foglalkozik a statisztikai hivatal az erre vonatkozó adatgyűjtéssel is.
Malasics Géza bírálja a statisztikai hivatal működését. Azt mondja, hogy a statisztikai hivatal\' elveszítette rokonszenvét azzal, hogy éveken keresztül egyebet sem tett, mint felekezeti kérdéseket kevert a statisztikába. A szociális statisztikához ellenben nincs érzéke —- panaszolja Malasics.
Walko Lajos miniszter reflektál Malasics kritikájára. Reméli, hogy a jövőben a munkanélküliséggel behatóbban lehet foglalkoyni.
A beruházások tételénél Kabók javasolja, hogy a beállított összeget emeljék fel.
Walko miniszter kijelenti, hogy beruházásokra 142 milliárdot forait a kormány. Ebben a tételben van az uj utak építésére előirányzott összeg is. Felemlili, hogy útépítésre és útjavításra 10 millió aranykorona van felvéve, amikor az egész költségvetés 40Q—500 millió aranykorona.
Az ipari szakoktatás kérdésénél
Láng János szólal fel. Nagy súlyt helyez a tanonc-nevelésre, tanoncotthonok felállítására és a meglevők fejlesztésére.
Walko miniszter megjegyzi, hogy az ipari szakoktatás terén nagyot haladtunk. Kibővítettük a szakiskolákat, megnyílt a nagykanizsai fémipari szakiskola, textilipari főiskolát létesítettünk. Mindent meg fog tenni,
r
ÉKLAl koilowt
1925 December 12.
hogy a tanoncolthonok lámogattas-sanak és fejleszlessenek. A továbbiakban kijelenti, hogy a jövö évben a munkaközvetítés a népjóléti tárca veszi át. Rupert Rezsó kéri, hogy a köz-szálluasokal mindig pályázatok ulján adlák ki.
Walko kijelenti, hogy a jövöben versenytárgyalás utján történik a köz-szállitás. voltak idők amikor a rendelés e nélkül történt. Gondoskodni fog róla, hogy a jövöben ez ne történjen meg.
A kisipar támogatásáról szóló tételnél Walko Lajos miniszter a felszólalásokra megjegyzi, hogy nem tartja helyesnek a kisipar szubvenciós rendszerét. A költségvetésben erre a célra csak ösztöndijak szerepelnek. Bejelenti, hogy az állami ipari üzemeket a Jövő költségvetési évben teljesen megszüntetik. A posta és távírda tételénél Haller József a postaaltisztek státusren-dezéséröl beszél.
Walko kijelenti, hogy a poslás-státusrendezés teljesen azonos vágányokon halad a többi tisztviselők státusrendezéséve..
Az üzemek, államvasutak tételénél több kifogás hangzóit el a vasúti szabadjegyek kiadása és a szalonkocsik igénybevétele körül.
Gaál Gaszlon kifogásolja, hogy vadászatokra különkocsik mennek, sőt teherkocsit is kapcsoltak egy Ízben a vonalhoz, mely teherkocsiban két állami autót vittek.
Walko válaszol, hogy a szabadjegyeket nagy mértékben korlátozták, ugy, hogy igen kevés szabadjegy van forgalomban. A jótékonysági és közművelődési egyesületek tényleg kapnak szabadjegyet, valamint a kolduló szerzetesrendek tagjai is. Ezt azonban igazán nem lehet kifogásolni. A január 1-vel életbelépő vasúti szabályzatban rendezni fogják a szolgálati szakasz kérdését. Már is redukálták azoknak a számát, akik az első osztályon utaztak. A tisztviselő-jegyek csak a személyvonaton lesznek érvényesek.
Az üzemek költségvetését elfogadják. A legközelebbi ülés holnap délelölt lesz, amelyen a kamatvalorl-
zációs törvényjavaslat és a költségvetés folytatása szerepelnek a tárgysorozaton. Az ülés fél 7 órakor ért végei.
BELFÖLDI hirek
A Magyar Nemzeti Bank jegy-forgalma. A december 7-i kimutatás szerint 165 millió pengővel 3898 millió pengőre csökkeni. E csökkenést a december hónap első üzleti hetében egyrészt a giroszám-lákra történt befizetések, másrészt a váltótárca állomány apadása idézte elő. Az állami giroszámlára a befizetés\' 27-5 millió pengő volt, ellenben az egyéb számlákra 1l\'4 millió pengő kiulalás történt, miáltal a giróállomány 15\'7 millió emelkedési mulat. A válló benyújtásokat a válló esedékességek 5*3 millióval haladták meg, az egyéb tartozások emelkedése révén pedig 09 millió pengő-érték folyt be a bank pénztárába, ezzel szemben devizák és valuták vásárlásáért 04 millió pengő és az egyéb követelések növekedése folytán 51 millió pengő értékű jegy került a forgalomba.
A második magyar fllatallsta nap. Ma nyilik meg a József Ferenc dr. főherceg védnöksége alatt rendezett és 14-ig tartó IV. magyar fila-lalista nap a budapesti Vigadóban.
Bőrtönreitélt volt rendőrfogalmazó. Szombathelyről jelentik: A szombathelyi kir. törvényszék most tárgyalta Albert István dr.voltrend-örfogalmazó ügyét, aki mint a községi lakáshivatal vezetője, a törvényes illetékeknél nagyobb összegeket szedett be a felektől. A törvényszék Albert dr.-l közokirathamisitás, csalás, sikkasztás és hűtlen kezelés bűntettében mondotta ki bűnösnek és ezért hélhónapi börtönre, három évi hivatalvesztésre, politikai jogainak felfüggesztésére és a perköltségek megtérítésére Ítélte.
Tiltakozás a képviselői mandátumok meghosszabbítása ellen. A főváros jogügyi bizottsága ma délután ülést tart, amely alkalommal tárgyalják Zala vármegye törvényhatósági bizottságának tiltakozását a képviselői mandátumok esetleges meghosszabbítása ellen.
kOlföldi hírek
Abd cl Krím megkezdi a béketárgyalásokat. Mint a Westminster Gazctte jelenti, langeri ludósitóját, Canningol Abd el Krím hivatalosan megbízta azzal, hogy a irancia és spanyol fellélelek alapján kezdjen tárgyalásokat a békekötés érdekében.
Törökország kivonult a Népszövetségi Tanácsból. Genfből jelentik : A Népszövetség Tanácsának tegnapi ülésén felolvasták Tevflk bég levelét, melyben bejelenti, hogy kormánya ulasitására nem fog többé részt venni a Népszövetség Tanácsának munkájában, miután Törökország nem ismeri el a tanácsnak azt a jogát, hogy dönlö szerepel vállaljon a mosszuli konfliktusban.
Az athéni lőporgyár a levegőbe rcptllt. Athénból Jelentik: Az athéni lőporgyár a levegőbe repüli. A katasztrófát állítólag az okozla, hogy a robbanó anyagokkal igen könnyelműen bántak. Pontos részletek hiányoznak. Annyi biztos, hogy több katona éleiét vesztette és igen sok megsebesült.
A Nobel-dlj jubileuma. Stockholmból Jelentik: Most adta ki a Nobel-akadémia a királyi család jelenlétében az idei Nobel-dijat. A dij-kiadás a Nobcl-alapitvány huszonötéves évfordulójának megünneplése kerelében folyt le. Schue^k tanár megnyitó beszéde után a király átnyújtotta Siegbehn svéd kutatónak az idén kiosztott Nobel-dijat és a vele Járó okmányt.
A bányalégrobbanás áldozatai. A Birmingham közelében fekvő Over-lonban bányalégrobbanás következtében 40 bányász meghalt, 80 al sikerült kimenteni, de valamennyi súlyosan megsebesült.
Gabonakivitel! bank alapítása Oroszországban. A szovjelkormány gabona-kiviteli bank alapilását tervezi. A bank hivalva lesz Oroszországból való gabona kivilelt finan-cirozni és a kivitel lebonyolítására hiteleket folyósítani. Az alaplőkét 25 millió rubelben állapítják meg. Az uj pénzintézet elnökéül Ksandrow, neves orosz pénzügyi szakérió van kiszemelve. Eddigi információk szerint az intézetnek Európa fővárosaiban fiókjai lesznek. Még pedig egye-
lőre Berlinben, Boroszlóban, Prágában, Londonban, Athenben és Rómában lesznek az első fiókok meg-szervezve.
Ostromállapot Perzsiában. A Lokalanzciger teheráni jeleotése szerint Riza kán arra az időre, amig a nemzetgyűlés az államformáról dönl, kihirdette az ostromállapotot.
Adócsalásért vagyonelkobzás Franciaországban. Párisból jelentik: A kormány által az adóeltitkolás és tökemenekülés elleni intézkedések ügyében a kamara elé terjesztett törvényjavaslat ugy rendelkezik, hogy az ilyen esetekben az eddig fennálló két évtől öl évig terjedhető fogházbüntetésen felül esetleg a vagyonelkobzás, továbbá hivatalvesztes és a politikai Jogok felfüggesztése is kimondható.
Általános politikai amnesztia Jugoszláviában. Belgrádból jelentik : December 17-én, a király trónra-lépésének évfordulónapján rendelet jelenik meg, amely általános közkegyelmet ad a politikai vétségekre.
Uj offenzívát terveznek a franciák és spanyolok Marokkóban. Párisból jeleniik: a Petit Párisién értesülése szerint Petain tábornagy madridi ulazása küszöbön áll. A tábornagy azon a nézeten van, hogy Abd cl Krímmel való megegyezésre nincsen kilátás, miérl is idejekorán uj offenzívát kell előkészíteni. Petain részletes javaslatokai terjeszt Primo de Rivera elé az ujabb had-Járatban való együtlmúködés dolgában.
Egy kínai tábornokot agyonlőttek cgy amerikai hajón. Londonból Jelentik: Hongcsaolin kínai tábornokot egy amerikai gőzös le-délzetén agyonlőtték. A tettes egy Kantonból származó hajóplncér. A tábornok hamis név alatt szökni akart, mert a kantoni kommunisták fekete listára helyezték. A gyilkos a kommunista szervezet tagja, aki a tábornokot fölismerte. A tett után öngyilkosságot követett el.
Folyósítják a köztisztviselők llzetésjavltásl különbözetét Tegnap kezdték meg a köztisztviselők tizelésemelésének a visszamenően való folyósitását. Ezt a többletet tudvalevően a s!á!usrendezö rendelet alapján kapják a köztisztviselők.
A halárusék élete
Irti: Váth jinoB p)
— Nem vigyázhat ? Mint a gyerekei, mindég szemmel köll kisérni.
Az asszony nem értett a tóhoz s a gyeplővel rángatta a száját s ez a vakot sértette vérig :
— Ne gyomláld a száját, nem szamár azl
Az asszonyi feleselési kedv fogta el:
— Látja is kce 1
— Én nem látom ?
— Kee háti
— Engem akarsz bolonddá lenni ? — indulaloskodolt a világtalan és az asszony már dobott gyeplői, ostort és se látott, se hallott, hogy ugorhasson a kocsiról. Mert bizony rossz világ következett az ellenkezés miau.
De igy se maradt anrfyiban, ahol elfoghatta, ott töltötte rajt boszujál. Sokszor éppen a falu közepén, a nép szemelattára, hogy ugy kelleti kiszedni kezei közül. Hasztalan mosdatták jó szóval az asszonyok:
— Megtörülhetné a helyéti Húzódjék össze, mint a hernyó, nem hogy maradhatatlankodík I Áz Istent kol-lene imádnia, hogy lehetetlen léiére igy megáldotta!
Káromolta őket Istenükkel együtt
s gorombán csapkodott feléjük oslo • rával. A vevők elidegenkedtek s a hal rájuk romiolt. Az asszony elkedvetlenedett, az álló kocsi kerékagyának támasztotta hátát és nem ment végigkiabálni\' a házakat, utcákat, hanem keletiesen a főidre kuporodott.
Ha fölzablázotl is az ura, bandukolt a kocsi ulán és három falun is keresztül mentek, hogy árva hangra tállotta volna száját. A ló kitért a szembekerülő szekereknek. A vak a gyakori irányváltoztatásból, meg az emberek sürü beszéd|éből sejt-hclte csak, hogy falut értek.
Néha meg is kérdezték őket, mit árulnak. Kivált a gyerekek vidéki kocsit el nem.engedtek volna, amiért az ut porából kiverték őket:
— Mit árul bácsi? Mennyiért adja? Mii? Mit? Ad c rá? Mit vet rá?
A komorságból kiérezték ösztő-nösségükkel, hogy hiba van a rétesben s annál Jobban ingerkedtek. Vihogtak, neveitek, pajkoskodtak.
A ló terosszull. Ahol soká álllak s a keresztúton szabadjára engedték a szénás saroglyába, fölelte az egész útravalót. Et nem adtak, hogy csereképpen takarmányt kunyorálhatlak volna igásttk számáfa. igy a pejkó is bánta a bíkéllenkedést. Éhezett, nem piheni,
Éhségében az útszélre vánszorgott, hogy az árokmenti fűből haraphasson s az Isten őrizte, hogy az árokba nem lorditotta a kocsit gazdástól, halastól, mindenestől.
És ez adott alkalmat a békűlésre. Az asszony odaugrott a ló szájához. Megragadta a zablát és a rudat, gyeplőtől markolva, kiterelte az országútra :
— Az Istenért, mért nem ügyel az állatra ? Majd az árokba fordítja I
— Látod, Jutka, te vagy az oka. Elgondolkodtam. Hál lehetett volna rá egy kis gondod 1 — mondta árnyalatszegényen szemrehányását s örült, hogy az asszonyt szóra birta.
Az asszony fülét elkerülte a zokszó s félretette a duzzogást. Bántotta, hogy mennyi haluk, a halban mennyi pénjük meni prgsékká. Zsu-gori lelkét megmarkoiur a veszteség s hogy a veszett fejszének nyele ne vesszen, rúdnak áHI.
A vak mereven bámult csiga szemével s békéltetőn kérdezte:
— Mikor érünk már falut? .
Az asszony érezte, hogy felülkerekedett, durcáskodott s tovább ráelt a szót:
— El is hagytuk.
Megint hallgattak. A ló aléltan koszogott s minduntalan csellett-botlott.
Lassan békülékenység szállta meg az asszonyt s csak simogató szót lesett még.
. — Megetethetnénk — indítványozta aszerencsétlen bizonytalanul, kérőén.
— Meg — szállt le az asszony peckes hangja.
— Itatnunk is köllene. Ez a szegény pára...
— Ott a mezőn látok egy kut-gémet... Lehúzom a lő fejéről a kantárt.
— Majd én lezablázom — ajánlkozott a világtalan. — Nincs az útban ?
— De bizony — felelt az asszony engesztelödötten és leállított az árok mellé, faárnyAra kocsit, lovat.
, Az ember leszállt. Kicsatolta az állazót, a ló nyakára vonla a kantárt, fejébe abrakos tarisznyát húzott, aztán végig tapogatta. Beszakaszkc-dott horpaszánál rosszalóan hajtogatta fejét: Nagyon beesett.
Az asszony leoldotta a kocsioldalra kötött sajtárt s lement vizért a kútra s saját tikkadlságán is hűtött belőle. Künn az ura, aztán a ló ivott.
Pusztán, cselédnépség közöli, szegény emberek tanyáján valahogy lul-adtak az állott halon is, de nehezen tanultak a maguk kárán.
(Vége köv.)
1829 December 12.
kalai gongm
Nem szüntetik meg a francia vatikáni nagykövetséget Párlsbót |eienlik: A kamara a külügyi költségvetés tárgyalása során 280 szavazatiéi 108 ellenében elvetette a kommunistáknak azt a Javaslalát, hogy a vatikáni nagykövetséget szüntessék meg. A baloldal egy része tartózkodott a szavazástól, mig a radikálisok és szocialisták nagy része a javaslal mellett szavazott le.
Borah szenátor törvényjavaslata. Washingtonból jelentik: Borah szenátor törvényjavaslatot nyújtott be az osztrák és német elkobzott javak azonnali visszaadása tárgyában.
Medina elesett Jeruzsálemből jelenlik: Medina december 8-án eleseit. Ali király repülök utján röpcédulákat terjesztett, amelyben bejelenti, hogy Medina eleseit és hogy folytatják a harcol Mekkáért.
Anghelescu kénytelen volt megváltoztatni az iskolai törvénytervezetét. Bukarestből jelentik: Hosz-szadalmas és szinte már hiábavalónak látszó tárgyalások ulán meglepetésszerűen szenzációsnak mondhíló fordulat állott be Anghelescu közoktatásügyi miniszter hirhcdl magániskolái törvényjavaslalának az ügyében. Ugyanis a Bradanu-kormány bizalmas értesítést kapott Genfből, amelyben a Népszövetség közölle, hogy nem tanácsos a kisebbségek elkeseredéséi a végsőkig fokozni és nem szabad egy olyan iskolalörvényl jogerőre emelni, amely ellentétben áll a békeszerződés legelemibb rendelkezéseivel, mert ezúttal már a Népszövetség sem tudna elzárkózni attól, hogy revízió alá ne vegye a magánoktatásról szóló törvény egves cikkelyeit. Az értesítés hatása alalt Duca külügyminiszter azonnal minisztertanács elé vitte az ügyet és ez a minisztertanács röglön elvégezte az utolsó similásokat a törvényjavaslaton, ugy, hogy a beavalollak szerint rá sem lehel ismerni az eredeti javaslatra.
Lemondott a finn kormány. Helsinkiből jelentik: A finn kormánv az uj lengerészeli építkezések kérdésében a kormány és az országgyűlés közt felmerült nézeteltérés miatt lemondott.
A svájci köztársaság elnöke. A sváld Bundesrat mosl választotta meg Heinricb Hűbérit svájci szövetségi tanácsost a svájci köztársaság elnökévé.
A szovjet kOvete a francia elnöknél. Párlsból Jelentik: Doumergue a köztársaság elnöke fogadta Ra-kovszkij szovjetnagykövelel, aki átnyújtotta megbízólevelét. Az elhangzott beszédeken az az óhajtás jutott kifejezésre, hogy a két ország közi függő kérdések megoldásával szorosabb gazdasági együttműködés jöjjön létre.
Népjóléti házimunkás. Érdekes újítást léptet életbe a népjóléti minisztérium. Tekintve, hogy annyi középosztálybeli család képlelen cselédet tartani, másrészt, Itogy annyi munkanélküli ember van, aki szívesen vállal bármilyen tisztességes foglalkozást, csakhogy keressen valamit: olcsó bérrel, igazolt népjóiáli munkásokat helyeznek el egyelőre a VII. éa Vili. kerület házaiba, akik mindenféle utat, csomagok viteléi, hozatalát, la- és szénhordást, pince- és padláslakaritásf, szőnyegporolásl, bu-torcipelést stb. elvégeznek. A főváros szociálpolitikai bizottsága tegnap hozzájárult e tervhez és igy a lakosság rendelkezésére fog állni nemsokára a megbízható és olcsó „népjóléti munkás."
Irodalmi élet Nagykanizsán
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör irodalmi szakbizottságának munka-programmja
Nagykanizsa, dcccmbcr 11
A kullur-életére sokszor büszkén hivatkozó Nagykanizsa városáitan a társadalom széles rétegeiben kifejtett kultur-munka közben maga a szorosan vett irodalom évek során keresztül mostoha gyermek maradt. Pedig épen az irodalom a művészetek közt a legáltalánosabb, mert mindenki állal leghozzáférhelöbb s legkevesebb-, előtanulmányi feltételezve is bárki megtalálhatja benne a maga terrénumát.
Van egy az irodalom és művészet nevét viselő egyesületünk: a 30 éves Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészed Kör, mely a szomorú emlékű smég szomorúbb utóhatást! évek után újraéledve njp-nap után eredményes munkát feji ki városunk társadalmi életének élénkítésében. Ez a mükö-ködés azonban a nevében foglalt jelzők közül sokkal inkább az egyiket: a művészetet, igy a dall, zenét, ezen kivul pedig az általános kut-lura-terjesztés munkáját favorizálja, mig a s>6 szoros érielmében veti irodalom islápolása úgyszólván teljesen kiesett programjából.
Ennek, amennyire a Kör éleiét ismerjük, abban látjuk az okál, hogy a Kör elnökségét annyira leköli a nagysrabásu és szünetet ritkán lattó, minden elismerésre érdemes társadalmi kulturmunka (hangversenyek, előadások, ünnepélyek stb. rendezése), hogy avoltakípznl irodalmi élet fej-leszléséremindezideig nagyobbarányu munkál nem fejthetlek ki.
Az idén aztán, az etéren mutatkozó hiányok pótlására megalakult a Kör irodalmi szakbizottsága. Ez a megalakulás nem csak papíron történt, mint az előző években, hanem a bizottság hivatásának megfelelő munkásságot is óhajt folytatni s ennek megfelelőleg máris Összeállította programját.
Irodalmi pályázatok A. mull hélen tarlóit ülésen a bizottság kimondta megalakulását s elnökéül Kemény János kegyesrendi tanárt, jegyzőjéül Nagy Győző vámhivatali tisztviselői választotta meg.
Kelemen Ferenc takarékpénztári igazgató, a Kör társelnökínek javaslatára a bizotlság elhatározta, hogy kisebb irodalmi müvekre, novellákra, versekre időnként pályázatot hirdet. Kelemen Ferenc pályadíjul mindjárt felajánlott könyvtárából egy sorozat könyvel egy millió korona értékben. A pályatételek már előkészítés alatl állanak.
Szavaló tanfolyam
Egy nagykanizsai magán\'isztvisclő, ki Odry Árpádlól veit szavaló órákat, felajánlotta a Kö\'nek, liogy hetenként egy-egy este teljesen díjtalanul sza-való-órákat ad a Kör érdeklődő tagjai, férfiak és nők részére Az irodalmi bizottság feladatai közé tartozónak találja, hogy Nagykanizsán képzelt szavaló-gárdát neveljen s ezzel olyan hiányosságot pótoljon, mely a legtöbb rendezőségnek sokszor okoz nagy fejtöréseket.
A szavaló-lanfolyam a postapalota földszinti kis tanácskozó termében lesz. Jelentkezni kel! már most dr. Tholway Zsigmond poslafönöknél vagy a Zalai Közlöny szerkesztőségében. A jelentkezés telefonon vagy írásban is történhetik.
Irodalmi esték A bizotlság elhatározta, hogy időközönként egész kis méretekben, ugyancsak a poslapalota kis tanács-
kozólermében irodalmi estéket rendez, melyek mindegyikén más-más előadó fogja az ujabb magyar irodalmat ismertetni, irodalmi problémákat felvetni, melyeket aztán az olt megjelent érdeklődőkkel együtt fognak megvitatni. Ezeknek az estéknek célja nem csak irodalmi ismeretek terjesztése, hanem egyúttal az előadói készség nevelése is. Ezeknél az estéknél nem a nagy látogatottság, mini inkább a komoly érdeklődés, amit a Kör elérni óhajt Nagykanizsa és a Kör történetének megírása Az irodalmi bizotlság elhatározta, hogy összegyűjti a Nagykanizsa város múltjára vonatkozó adatokat és össze fogjá\\ állítani a város történetéi.
A 30 éves mulltal biró Ztinyi Irodalmi és Művészeti Kör történetére vonatkozó adatok felkutatására és annak megírására Barbartls Lajos újságírót, az irodalmi bizottság tagját kérték fel.
A népművelési tanfolyamok
Előadások az Iparosok részére
Nagykanizsa, december II Lapunknak tegnapi számában megemlékeztünk az iskolánkivüli népművelésnek a jövő év elején az iparosság részére meginduló első előadásaitól. — Miután minden olyan törekvést — származzék az bárhonnét is — csak örömmel tudunk üdvözölni, mely a szakismeretek elmélyítése melletl a kuliurát fejleszti, természetes, hogy fokozódoltabb érdeklődéssel nézünk az iskolánkivüli népművelési bizottságnak működése és eredményei elé is. Meg vagyunk győződve róla, hogy vállvetett tevékenységgel sokat lehet lendíteni jelenlegi visszamaradottságunknak nem egy tekintetben siralmasan szegényes helyzetén s a kullurszQmjas lelkeket meg lehel nyerni a kuliura eszméinek befogadására.
Azonban még se legyünk optimisták. A bizottságnak s főleg vezetőinek igen sok nehézséggel kell majd megküzdeniok, ha csak némi eredményt is elérni akarnak. A lelkek felszánlátának nagy munkáját kell előrebocsálaniok, ha a lermő mag befogadására és megérlelésére törekszenek. És ha talán néhol ellenkezéssel is találkozunk, bátran ki merjük mondani, hogy ennek a ta-\' lajelőkészltési munkálatnak még csak igen a kezdetén vagyunk s hiába hintjük cl kellően fel nem porha-nyilolt talajba a még oly nemes magot is, az benne kipusztul, a legjobb eselben is elcsenevészesedik. Ha a kulturát egy terebélyes fához hasonlítjuk, akkor olt kell megkezdenünk kifejlesztését, ahol annak gyökerei kezdődnek s ezek köré kell azokat a tápanyagokat felhalmozni, melyek növelik, erősitik, nagygyá fejlesztik.
Városokban egész helyesen kezdte meg a kultuszminiszter a népművelést az iparos-osztálynál. Ez az osztály az, mely — és ezt a megállapítást ne vegyék rossz néven iparosaink — melynek lépést kell tartania a kuliura haladásával s mert eddig elmaradt annak mai eredményeitől, pótolnia kell az elmulasztottakat. A modern iptroslól nemcsak szakdolgokban, de általános kulturszempont-ból is sokkal többet kíván meg a társadalom, mint megkívánt a múltban s a nemzetnek egy hatalmas oszlopát képezi a magyar iparosság, melynek pillérein a kultura erős alapokon nyugodhatik. ,
A január hóra tervezeit néhány előadási léhát ösak egy nagyobb
előadás ciklus bevezetéseképen tekintjük s reméljük, hogy a nagykanizsai iparosság bizonyságát fogja adni érdeklődésének kellő megnyilvánulásával annak, hogy haladni, fejlődni s a kuliura sebesen vágtató rohanásával a versenyt (elvenni óhajtja. Ezl nem csak hisszük, de egyenesen el is várjuk iparosainktól, mert ismerjük ebbeli hajlandóságukat.
Itál az olvasó
Helyeslések és kívánalmak
Nagykanizsa, december II
Néhány héltel ezelőtt felhívtuk olvasóinkai arra: közöljék velünk a lap tartalmát illető kívánságaikat és észrevételeiket. Felhívásunkra — bár nem oly mennyiségben, mini reméltük — számos levél érkezeit be hozzánk, melyekben olvasóink — legtöbben névtelenül, tehát minden feszélyezettség nélkül — elmondják nézeteiket lapunk szerkesztésére vonatkozólag. Nem minden öröm nélkül állapítjuk meg, hogy ezeknek a leveleknek legnagyobb ré6ze ebben az egyetlen mondatban nyer kifejezést: a Zalai Közlöny ugy van jól, ahogyan — van. De egyesek kifogásokat is emelnek egyes rovatok ellen. Miután pedig mi meghallgatunk minden hozzászólást, mely olvasóközönségünk táborából hshgzik el felénk, az igazságnak megfelelő húséggel regisztráljuk ezeket is. íme.
Kél észrevétel szól a mllvészetl rovatnak lutságos terjedelme ellen. Lehet, hogy a felszólalóknak Igazuk van, mégis az az álláspontunk, hogy a lapnak szolgálnia kell a kuliurát, mely legalább részben.a művészetek jelenségeiben nyilatkozik meg. A kifogással szemben megállapíthatjuk, hogy kritikáinkat olvasóközönségünk kellően éltékeli, sőt legtöbben magukévá teszik. Példa erre Radnay Miklósnak képkiállilása, ahol a közönség egy része teljesen lapunk relerádája alapján bírálgatta a kiállított képeket s az elhangzóit vélemények kritikánkat ismételték.
Egyesek — főleg gazdák — kifogásolták, hogy a mezőgazdasági kérdéseket szűkkeblűin tárgyaljuk. Felelet : előfizetőinknek nagy része városokban él s ökel kevésbbé érdeklik a többtermelés feltételei és eszközei. A jó gazda amúgy is járat mezőgazdasági szaklapot s a szakkérdéseknek behatóbb tárgyalása sok helyet vonna el egyéb aktualitásoktól.
Túlteng a törvényszéki rovat. Az utóbbi hetekben már figyelemmel vollunk erre az észrevételre s ebbe a rovatba csak a valóban feljegyzésre érdemesebb eseményeket regisztráljuk lehelő lömör néhány sorban.
Tárcarovatunk fenntartását, mellyel egyetlenegy vidéki lap sem dicsekedhetik, a nők kívánják. Reájuk is tekintettel kell lennünk. Egy erre a rovatra vonatkozó észrevételre nem kívánunk részletesebben kitérni. Csak egy megjegyzésünk van rá. írjon az az illető előfizetőnk jobb tárcákat; mi szívesen közölni fogjuk.
Az ingatlanforgalom közléséi illető kifejezett kívánságot lehetőleg honorálni fogjuk. Ellenben nem vezelhet-jük be lapunkba a sakkrovatot, nem közölhetünk a keresztrejtvényeken felül egyéb rejtvényeket. A sport rovat néha — beismerjük — hosszú, de a sportélet inlenzivitásábfn líli magyarázatát.
Az idegenforgalom rovatot mindegyik szállodával szemben egyenlően kezeljük. Hogy egyik-másik nem adja be vendégeinek névsorát, erről nem tehelffnk.
A hírszolgálat élénksége tudósilóink buzgalmától függ. E helyen is felkérjük őket, hogy a tudomásukra
ULU KOW.OWY
_4_
jutott mlnben, hírlapba való hírt velünk közölni szíveskedjenek. Egyébként bármely megbízható helyről szívesen veszttnk vidéki tudósításokal
A beérkezeti nyilatkozatoknak legnagyobb része azonban oda irányul, hogy szerkesztőségünk módjával és elveivel az olvasók meg vannak elégedve. Tobb levél szeretettel említi fel a szerkesztői üzenetek rovatát, mely hangulatos feleleteivel sok derül visz a lapba. Elismerőleg nyilatkoznak első híreinkről s teljesen tárgyilagos véleménynyilvánításaikról.
Ennylaz eddig beérkezeti levelekről.
Bár az észrevételek közlésére adott terminus lejárt, mégis mindenkor szívesen vesszük olvasóinknak bármi formában megnyilatkozó észrevételeit, mert célunk, hogy igényeiknek megfelelő lapot szerkesszünk s megtalálják benne mindazt, amit keresnek s amit a rendelkezésünkre álló eszközök mellett nyujthatunk.
Magyarország a filadelfiai kiállításon
Itta: Szávay Gyula dr., 1 budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára
A világháború ulán eljölt uj időkben a munkához viszzatérl népek gazdasági együllcsben való találkozásának eltőnagy alkalmai Amerika nyújtja, amikor az amerikai Egyesüli Államok függetlenségi deklarációjuk 150-ik évfordulója alkalmából Fila-delphiában világkiállítást rendeznek s arra Magyarországot Is meghívták.
Magyarországnak minden más államnál jelenlősebb érdeke, hogy jelenlétével éleiéről és munkássága színvonaláról maga igyekezzék élő tanúbizonyságot tenni s ez okból anyagi helyzetének rendkívüli nehézségei közepclle is meg kell ragadnia az alkalmai, hogy a világ e gazdasági összejövetelén hazafiúi erőfeszilésének súlyos á\'án is résztvehessen, annájf inkább, mert az amerikai Egyesült Államok kormányában és népében jóindulalu barátai! ismerte fel, piaca és üzletvilága pedig módot nyújt gazdasági lermeléseink forgalmának kölcsönös érvényesülésére.
Igy gondolkozik e kérdésről — amint inlézkedésci irányából következtetjük — a m. kir. kormány is, a kereskedelmi miniszter ugyanis leiratban közölte a kamarával, hogy a filadelphiai kiállításon a m. klr. kormány határozata folylán Magyarország hivatalosan is részt kíván venni,
.Tervbe van véve, — irja a leirat — hogy Magyarország ezen kiálli-táson külön pavillont létesítsen, amely azonban már méreteinél fogva Is főleg csak kulturális célokat szolgáló és Iparművészeti kiállítást anyag befogadására lesz alkalmas. A külön magyar pavillon létesítése esetén magán-kiállítók az egyes kiállítási csoportokra való hivatalos beilleszkedés mellett az egyes iparágak szerinl csoportosított nagy amerikai pavillonok-ban esetleg helypénz fizetése nélkül foglalhatnak helyet. A magánkiálliók az oll klállitot! áruikat átuba is bocsáthatják, ezen eselben azonban bevételeikből egy bizonyos százalékot kötelesek a kiállítási vezetőség rendelkezésére bocsálani.
Minthogy az amerikai Egyesült Államokkal va\'ó gazdasági összeköttetésünk kimélyilése nagy fontossággal bir. kivánalos lenne, ha a hazai gazdasági tényezők ezen kiállításon megfelelően részt vennének".
Ezen ügyben a kereskedelmi minisztériumban több szakértckezlet is voll, melyeken a kamara részt vett s melyeken készséggel hajolt meg azon kívánság elölt, hogy a rendezés munkájában s annak vezetésében öl illető munkarészéi vállalja.
NAPI HÍREK
■apirend
December 12, szombat
Római katolikus: Oltilla sz. Protestáns: Gabriella. Izraelita: Kisxlev hó 25.
Nap kel reggel 7 óra perekor, nyugszik délután -4 óra 09 perckor.
A Zalamegye! Dalosszövetség választmányi ülése a postapalotában este 6 órakor.
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti KÖr zenekarának szimfonikus hangversenye a Polgári Egyletben este i/*9 órakor.
Radiuy Miklós képkiállítás* a Kaszinóban. Nyitva: reggel 10—1 és délután 3-6 óráig.
Moxl. Uránia A munka. Zola regénye. Világ: Három mértföld (csempész dráma • tengeren) és Daddi\'s boy. vígjáték Előadások: Uránia 6-9, Világ 7-9-kor.
Áldott női kéz...
Ó áldott női kéz — amely láztól fátyolozoltan, az Anyaság szent fájdalmában — nézed az Uj Éleiét, amely az Élei papnőjévé avatott és a legszentebb névvel ajándékozott meg téged Anya és Hll\\<es, ami csak e földi halandóknak adatik — ki az első gOgyögésre puha, bársonyos és telt ujjaiddal magadhoz vontad, kebledre szorítottad és a néhány haj-szálas fejecskére az elsó csőkot adtad: Ugy áldolll
O áldott női kéz — amely azóta szüntelenül vezeted, óvod, véded a testedből való lesiet, a szivedből valő szivet, a véredből való vért, hogy lábacskája valahogy bele ne ütközzék az élet orszdgutjának valamely kiálló, sebző kövébe és bársonyodat kiterjeszted föléje és az Édesanya szent érzelmével kapcsolod össze Énedet gyermeked lelkével-, légy áldolll
0 áldoll női kéz — mely ébren virrasztasz a kicsi bölcső feleli, Idegesen tapintod magzatod szívveréséi, keresed kél kéklő szemecslliagát, pufók arcocskájának hulvcíny karmin-ját és angyalok szféráidba ringatod: légy áldolll
O áldott nőt kéz — mely végigvezeted gvermekedet egész odáig — ahol az Édesanya búcsúzni kénytelen, mert az élet követeti mohón prédáját és Te betöltve magasztos hivatásodat, dldólag adod át Kisdededet a világnak: légy áldolll
Ó áldott női kéz — amely bontakozó rózsaként az ártatlanság pírjával fonod magadhoz első ízben tiszta leányszived szerelmesél és hólelked titokkamráját tárod ki előtte: légy áldott I
Ó áldoll női kéz — mely némán hajtja te fejét megadó készséggel a szerető hitves előli, amely bilincsel alkot, gyöngédet, rózsaszínül, selymeset és örökkétartót. Melynek minden ujjfogása, szorítása, érintése — az asszonyi szív szentélyének hírvivője l Asszonyi kéz — le gondol simító, redőket tüntető, lágy selymeddel húséggel ölelő, boldogságba ringató: légy áldott!
O áldoll női kéz — amely a harctereken, a kórágyakon a szenvedők arcáról letörölted a halálverilékel, lezártad a hős magyar fiuk megtörő szemeli. Te, kl még haláltusánkban is olt vagy ágyunk mellett és érezteted telt bársonyod gyönyöréi: légy áldott!... __(B. R.)
— Move est hétfőn 7 órakor: szociális előadás, szines filmrevü, 2 felv. vígjáték, 3 felv. Ismeretterjesztő film.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Uj tagok a városi .képviselőtestületben. A városi képviselő-Icitülelbe virilizmus nlap|án bekerült négy Isg, dr. Fried ÖJön.dr.HaJdu Qyuh, dr. Balázs Zsigmond és dr. Tamás János választás alapján ls bekerült a képviselőtestületbe. A polgármester felszólítására mindnégyen ugy nyilatkoztak, hogy megválasztás elmén óhajtják fenntartani mandálu mukat. Helyükbe a virilizmus alap-Ián választottak közé a virilista névjegyzékben következő négy leg\'öbb adót fizető került be.
— Elhunyt plébános. Varga Ferenc Siklósbodonv 17 éven ét voll plébánosa, kl 1867-ben Nagykan\'zsán szüleien, a kiskanízsalak volt sokáig közszeretetben álló lelkipásztora, 58 éves korában Siklósbodonyban meg hall. OM is helyezték örök nyugalomra. Halálát kiterjedt nsgykanizsli rokonság, testvérei stb. evászollák.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
December H. A Mov. Iimeccilcr|ciil6 «IS*dlu .1 UrlnUbin eile 7 dnkec (Körtei Ad*rti: Kttn-duldponl err jobb vlllirboi. gyermekvédelem. T*"-mekhiii.rtitnk. ,iorlilii n«vel4e: Jovinnvlti Lu: A munk4«hvgi4ol4bdll.
December 17. A Zrtnyl Irodalmi 4. Mnv4.,ett KOr tlc.lll. etóidíu. fttl. Oondi B4L: Udv.tl fitt rí.4 mgy migr.r uralkodik köriben Vetil.lt k4p«kk«l).
Oeeembee ö. V.r*b. P. Tbeodorlch piebloo. eldid.u oniioeulgl utlliil . Szent Peeenc rend Itl. rendiének Ugjil uimlr. . P4.b4.l4a díluün (41 5
December W. A K.lbottku. Ug4nyeeylel In*. denU e»t41y. . Potglll EeyM iiigvIermJWii
December 77. A Kithollkui Lee4ay.erkt írre-dente etl4lye « Polelit Emitt n.eH.r.ntben
December S-ín. . Kere.kedelml Allutm.roli.k Siilvceilce-cti4tye • Potglel E.vletb.. c.ie S dr.koc-J.nair 4. A Move IrmerellterlcttS elS.dlu n L\'rinllbin *et. J deikor Siöti O.r.ldln.: A bOnbtAk vlliglbm. Pecvencld 4. rctuerekcIS; Jov.novli. Le.: Al otthon hitilmi u 41.4 4rnrelvjt 4. teitdlvel nemben A ni ktillurraunklji olllíootb.n
J»nu4r 5, A. Ev.Bgctikui Nffcgytel Ic.cit4lye . P<Hk*rl Egyletben.
t.auir 29. A Zrínyi Mikid, trodilml 4i MQv4-Ulti Kde Deik Encnc etnl4k-ű-,oep4[ye.
Fcbrnir I. A Mov. limerclierietilS cüidlii u UrlnUbin 7 dr.kor (Er.l Cbrl.i.: lte«yin le-
Kek . tirud.lom inv|.} Oy.kortill n4piocdoi4i. y.4... .4pkultue4l n Febr.ie 6. A JOnct kle. heicc, Snnildelum Egyetdlel piknikje i Po4,4rl Egylet diuei leemelbea Márcta. t. A MOV. ItmetctterJculS etS.diu l( Urlniibin eii* 7 ór.koe (Elek Ata/ll.: MII l.gvQnk . migrie Il)uiig4rt> A I.loynevol4* .pcclill. lel-iditii; Jovinovin le.: Ai Id.llU Unidilon, atgy keretil.\'ny gondolkoidk oyomin)
— A Katolikus Legényegylet
december 26-án és 27-én a Polgári Egylet nagytermében eseményszámba menő irredenta és sziniestélyt rendez Mulschenbacher Edvin dr. kir. törvényszéki tanácselnök rendezésében. Előadásra lerül a megrázd témájú hazafias 3 Iclvonásosszinmü, Trianon, melynek neve is hangsúlyozza azt a szellemei és levegőt, amely a nézőkre a mindvégig lebilincselő szir mübíl kiárad. Az első előadás d cembcr
26-án este kezdődik, a másik dec.
27-én délelőtt a honvédség részére, mig a harmadik ugyancsak 27-én este lesz megtartva, utána pedig tánc-estély lesz. A Fővárosi nivóju Irredenta estélyen Nagykanizsa legjobb műkedvelői és legszebb leányai fognak szerepelni. A szinelőadás ulán következő irredenlaélőkíptk(szobrok) Noll tanár rendezésében kerülnek bemutatásra. Waligurszky Béla mérnök a nézö\'érröl szavasa tl S/at-márv: Mi nem felejtünk c gyújtó irredenta költeményét. Az előadás jelmezeit Asszonyi László pécsi színigazgatótól sikerüli beszererni, mig a teljesen uj díszleteket most készilik. A minden tekintetben nagy sikerűnek Ígérkező előadásra már előre Is felhívjuk a nagykanizsai közönség figyelmét.
— A Zsófia gyermekszanató-rlum részére a nagykanizsai iskolákban lefolytatott gyűjtés 3 és fél millió koronát eredményezett.
— Nyolc italmérési eugedélyt töröltek. A pénzügyigazgalóság nyolc nagykanizsai italmérési engedélyi töröli. Ezek: Berger Adolf, Czuppán István, Kozma Mária, l.eitner Mór, Szamek Mór, Anek Józsel, Matek Oyörgy, özv. Zsalek Ferencné Ital-mérési engedélyei.
_1825 Q^ctmbcr 12.
.— Nagykanizsa uj vásárai.
Sabján Oyula dr. polgármester csütörtökön eljárt a földmüvelésügyi minisztériumban, hogy tegyék lehetővé Nagykanizsának a kért 6 uj országos vásár engedélyezését. Az állategészségügyi ianács most alkotta meg javaslatát ezügyben, mely a földművelésügyi minisztériumon keresztül jut a k- res\'redelemügyl minisztériumhoz. Az állategészségügyi Ianács által támasztott nehézségekel valószi-nüleg sikerülni fog elhárítani sakkor Nagykanizsának a jövő évben már minden hónapban lesz országos vására.
— Symphonlkus hangverseny. Ma este tartja meg a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör nagyszabású hangversenyét a Polgári Egylet nagytermében. A hangverseny iráni ál\'alános nagy érdeklődés mutalkorik, ugy, hogy a Polgári Egylet nagyterme clőrelálhalólag szűknek fog bizonyulni a közönség befogadására, A rendezőség figyelmezteti a közönséget, hogy a teremnek befülötlsé-géröl gondoskodni fog, minélfogva egészen felesleges, hozy a közönség a nézőtérre téli felöllőkéen menjen be s foglaljon olt helyei.
— Elmarad a mai német óra. Miután a postapalota kisterme szombat délután nem áll rendelkezésre, a szokásos mi délu\'ánl német óra elmarad, ázottan a Jövő. szombaton azt okvetlenül meg fogtuk tartani. A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör.
Megkezdődött
a nagy
karácsonyi vásár
BARTA MIKSA
ala8 rangú
divatáruházéban
Csengery-ut sarok. Telefon: 323. Telefon: 323. -—.—
Különösen felhívom a t. vevőközönség becses figyelmét az alanti mélyen leszállított árakra:
UáBfka kaiiálok.. 350 ezertől iwiek.....un
íMíl
Azonkívül az összes férfi és női ruha- és kabátkelmék, kész női ruhák, pongyolák és fehérnemDek, szőrmék
és szőnyegek mélyen lc«z*llitott karácsonyi árban.
Elismert pontos és szolid
kiszolgálás. Áruim megbízhatóságáért kezességet vállalok.
1144
iaa» December 12._
a luutytuuilzsal meteorotoglat raeg-
.. "„Ijjlílentése: Pinteken a himtrsik-EF ítmtl 7 érakor -10.2, délután 2 ínkor -0.8, este 9 órakor -1.
*«••"•■ .^"\'„S "DN, SST&2kmmyMké: -. Hóréteg „ugassáiP 55.. tgto kM-
s Meteorológiai Intézet letenléic sze-... továtibi emelkedéssel csapadékos idó ílrtiató, később olvadás.
IALA1 KÖH.0H?
_ aj ingyen-ebéd akció. A de eember elsején már érvénybe is lé-Ltt igyen ebéd akció keretében a következő ujabb felajánlások történ-, v • KOvesdi Boér Guszlávné, özv. Biodinger Anlalné 2-2, Szalay Já-nosné, Olvös Emiiné, Nagy Oyörgyné, Heffcr József, Somogyi Qyula, Hohoss lánosné, Aigner Oézáné, Erdélyi Já-nosné Belső János, Rácz Jánosné, Knortzer Oyörgyné, Nagy Oyörgyné, Velier Rezsőné, Bittera, Nóvák Jó-zsefné Flachner Károlyné, Wetsz Ödönné, Lteb Oszkáraé, Ilj. Fabick Tivadamé 1—1 nap.
= Naponta a Polgári Egylet éttermében a hírneves Szalon duo hangversenyez.
- Elcsúszott és kitörte a lábát Szabi Ferenc 34 éves marcalii kereskedelmi alkalmazott csütörtökön éjiéi után kocsin érkezeit nagykani-zsára. A Patyi-korcsmában szállt meg, hol az udvaron áthaladva a sikosra fagyott talajon elcsúszott és jobb lábát eltörte. A mentők a kórházba szállították. A rendőrségi vizsgálat gondatlanságot nem látott fenforogni.
Irodalmi Kör
— A rendőrségi és közigazgatási- hatáskör. A belügyminiszter az összes törvényhatóságokhoz és kerületi főkapitányságokhoz a rendőrségi és közigazgatási hatáskör revíziója ügyében. Az államrendőrséget elsősorban a közbiztonsági leendők ellátására szervezték. Most mégis 60k olyan feladat hárul a közigazgatásra, melyek azelőtt a városi rendőrséghez tartoztak. Ennek következtében az a kívánság merült fel, hogy vagy terjesszék ki az államrendőrség hatáskörét, vagy ennek egyes feladatait a közigazgatási hatóságok hatáskörébe utalják. A városi rendőrség államosítása óta eltelt öt év tapasztalatai alapján a belügyminiszter a törvényhatóságoktól és rendőr-főkapitányságoktól javaslatokat kér melyek alapján az erre vonatkozó régebbi rendeletet revízió alá fogják venni.
= A Centrálban ma és minden este veszprémi Klssjancsl hírneves cigányzenekara hengverse-nyez.
- „Rekord" sörkülönlegesség I Az igen tisztelt fogyasztó közönségnek szives tudomására hozzuk, togy december hó 15-ével nagy közkedveltségnek örvendő „Rekord* barna sörkülönlegességünket ugy hordókban mint palackokban isméi forgalomba hozzuk. — Naponkint friss csapolás a Centrál, lparteslüleli vendéglő, Korona és a Polgári Egylet éttermekben. Király Sörfőzde R. T.
Ma szombaton ■ „Vigadó11 vendéglőben
(Telekl-ut 43.)
nyul-vacsorát
tenderek. — Síivel piillogílt kér
a vendéglős.
Kiutas balatonmalléki borok.
Clginyuna. Pontos kiszolgálás.
— Lebontják a közkórház tornyát. A városi közkótház tornya olyan megrongált állapotban van, hogy a rendőrség már átírt a városhoz, hogy élctveszélyességére való tekintettet bonlsák le. A város vezetősége a lebontást el is határozta s az erre vonatkozó ajánlatokat is bekérte.
= Naponta a Polgári Egylet éttermében a hírneves Szalon-duo hangversenyez.
— Tanítók a státusrendezés ellen. Somogyinegye tanítósága Kaposváron tartott impozáns gyűlésén tiltakozott a slálusrendezés ellen. Hasonló állásfoglalás céljából álirnak a zalai tanítósághoz is.
— A tapolcai Filharmonikus Társaság csütörtökön tartotta Tapolcán harmadik hangversenyél Eck-hardl Antal keszthelyi zenetanár dirigálásával.
= A Centrálban ma és minden este veszprémi Kiss Jancsi hírneves cigányzenekara hangversenyez. „
— öngyilkos jegyző. Sztrokay György Zalaszentgrót legyzöje ismeretlen okból főbelőtte magái. Nyomban meghalt.
— Pályázat Wzoltól állásra. Zalaegerszeg város december 29-ig pályázatot irt ki egy söffőri és 8 tűzoltói állásra.
— NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
= Esténként Jazz-Band saxo-phonnol az Arany Szarvas kávéházban.
— A zalamegyei rokkantak december havi járulékaira a népjóléti miniszter 420.311.000 koronái utalt ki.
A ZALAI KÖZLÖNY
PANASZKÖNYVE
A városháza környékén veszélyes a gyalog-közlekedés
Nagykanizsa, december II
Mai postával a következő panaszos levél érkezeit szerkesztőségünkbe:
Igen lisztéit Szerkesztő ur I A na-pokoan olvastam b. lapjukban a rendőrkapitányságnak a háztulajdonosokhoz intézett felhívását, melynek értelmében a szűnni nem akaró fagyra való tekintettel a házak előtt a veszélytelen közlekedés biztosítása végeit a jeget el kell takarítani vagy fel kell hinleni. A háztulajdonosok több kevesebb kivétellel eleget is tettek a felhívásnak. A Fő utcán azonban, a Városháza körül még ma is valóságos jégtenger borítja az uttestei. A gyalogjárót ugyan felhintették, de ezen a legforgalmasabb részén a járda melletti széles jégmezőket is el kellelt volna távolítani. Azt hiszem, hogy a járdára fagyolt hónak eltüntetése és a járdának felhintése nem okoz olyan kiadást a városnak, hogy arra költségvetési fedezetet kellene keresgélni. Tisztelettel: Speclator •
— Uj víztorony épül Nagykanizsán. Nagykanizsa vízvezetéki hálózatának bővülésével mindjobban mutatkozik egy uj víztorony építésének szükségessége. Az uj víztorony terveit most készitteli el a város egy budapesti mérnökkel.
— Esténként Jazz-Band saxo-
K honnal az Arany Szarvas kávé-ázban.
- Halálozás. Fischer Pál kit. tanácsos, a Zalaegerszegi Központi Takarékpénztár vezérigazgatója 63 éves korában elhunyt.
A Central uj cigányzenekara tegnapelőtt mutatkozott be a nagykanizsai közönségnek és minden eddigit felülmúló nagy sikerrel. A közönség tapssal jutalmazta a kitűnő muzsikusok játékát, melyei minden bizonnyal njeg is érdemeltek. Veszprémi KiíS Jancsi igazán érti a vonó vezetését és apja az öreg Kiss pedig magyar nótáival igazi hatást ért el. Lágylonusu régi magyar nótái finom játékával teljes élvezelel nyújtanak. Mindenesetre ha valaki jó zenét akar hallani, ugy feltétlen hallgassa meg veszprémi Kiss Jancsit és bandáját.
= Ezüst dísztárgyakat is Vé-jtósy-nál, evőeszközöket Is Vékásy-nál, ékszereket is Vékásy-nál, órákat is Vékásy-nál, lálszerekel is Vékisv-
nál vásárolhat legjutányosabban. (Városház-palota.)
_ Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb ki szolgálás.
= Táncmulatság. Simon vendéglőben táncmulatság lesz vasárnap délután 6 órai kezdetiéi. Beléptidíj nincs.
SPORTÉLET
Elsimult a VAC válsága. Budapestről jelenlik: Ismeretes, hogy vasárnap a VAC néhány játékosa sztrájkba lépett, mert anyagi követelésüket a klub vezetősége nem teljesítette. A játékosok körében azóta megváltozott a helyzet és valamenyi első csapatbelf játékos kijelentette, hogy minden feltétel nélkül kész holnap klubjának színében játszani. A klub vezetősége tudomásul vette ezt, mindazonáltal a sportszerűtlenül viselkedő játékosokat fegyelmi uton vonják felelősségre._
hangversenye
TÖRVÉNYSZÉK
Falusi párbaj. Kozma Bognár János alsózsidi lakós, aki zsarolás miatl reá kirót hét hónapi börtönbüntetéséi tölti most a nagykanizsai fogházban, össze szólalkozott Orbán József lesenceistvándi földművessel. A két ember annyira összeverekedett egymással, hogy három héten tul gyógyuló sebet ejtettek egymás testén. A (örvényszék Kozma Bognár Istvánt ezért három hónapi, Orbán Józsefet pedig négy hónapi fogházra Ítélte. Miulán mindkét „párbajhős-megnyugodott az Ítéletben — az jogerőssé vált.
közgazdaság
Az első aranymérleget pengőben
és koronában kell felállítani
A parlament szanálási bizottsága most tárgyalta le az aranymérlegrendeletet, amelyen fontos módositáso-kat végzett.
Elsősorban kimondotta a bizottság, hogy életbelépvén a pengőtörvény, kötelezni kell a részvénytársaságokat arra, bogy a mérleget és a leltárt pengőben készítsék el. 1927 január l-ig azonban jogukban áll a mérleget és leltárt párhuzamosan pengőben és koronában felállítani.
Ennélfogva a részvénytársaságoknak már az 1925 január 1-éről szóló megnyitómérleget, tehát az első arany-mérleget is pengőben és koronában kell nyilvánosságra hozniok. .
Fontos változtatás történik a részvények minimális névértékének dolgában is. Az eredeti rendelet 10 pen-" -J0 pengős és 100 pengős név-„,JI részvényeket engedélyezett volna. Ezzel szemben a szanálási bizottság ugy határozott, hogy 200 pengő névértékre is össze lehet vonni a részvényeket, de csak az olyan részvénytársaságoknál, amelyek legfeljebb 1: 5 arányban csinálják meg a részvényösszevonást, tehát öt régi részvénytjvonnak össze egy ujjá. Ezáltal lehetőség nvlllk a nagyobb vállalatokra nézve, hogy nagyobb névértékű pengőrészvényekkel szerepeljenek a piacon.
Az eredeti rendelet szerint a tiszta vagyonnak maximálisan Jótven százalékát az alaptőke céljára és másik felét külön tartalékalap céljára leheléit volna felhasználni. Minthogy a bizottság ülésén a bizottság több tagja azzal érveli, hogy a külföldi tökét a külön tartalékalap elnevezés megtéveszthetné, ennélfogva a külön tartalékalapot a rendelet tőketartaléknak fogja elnevezni, amely tehát eltér a tartalékalapoktól.
Az aranymérleg-rendelet értesülésünk szerint holnap, vasárnap jelenik meg a hivatalos lapban.
RROZI
Uránia szombat—vasárnap 3 órás műsor: Zola Emil: A munka. Az előadások a műsor hosszú volta miatt 6 és 9 illetve 3, 6, 9 órakor kezdődnek.
Világ 7 és 9, illetve 3, 5, 7 és 9 órakor a Vígszínháznak mult évi mü-sordarabja: Három mért/öld, csempészdráma a tengeren 6 felvonásban, főszerepben Made Kenedi. Daddi\'s boy, Richárd Talmadge-nak, — az ügyessérf\'SI gummiembernek nevezeti burlíszkszinésznek 5 felvonásos vigjátéka.
ma este
Zürichi zartat
Páils 1957-50, London 2516 00, N«»jort 518-75 Brliuel 235000, MlUno 20BSOO, HJ.:„nit 208 -15. Beilln 123 50. Wien 73-\',s. SotU 377 50. Prfgi 1537 50. Budipeit Jt-70, Viri4 57-50, Bakuéit 239 03, Belg.ád 917.50.
TŐZSDE
Az értéktőzsde, mely az egész hét folyamán lanyhán lendíti, ma Isméi kedvetlen hangulatban nyitott Nyitáskor ugyan néhány vezető értékben átmenetileg kisebb javulás mutatkozott, azonban a töudeldő későbbi folyamán mldón külföldről is kedvetlenségei jelentettek az Irányzat újból ellanyhult és a kontrenün eladásaival ismét lejebD szorította az árnIvóL F6Im a kulisz íac volt lanyha, ahol a vezető értékek .-2, 4°As-os árveszteséget szenvedtek. A vaspiacon Fegyver éa Danubius 1 -IW\'o estek. A forgalom az egész tőzsdeidő alatt szük keretek közölt mozgott
A budapesti Tfizade <wha-i»m»áaa
Amgol loat » UOO MU9; a m»M7»0
Caak kor. II IMI 17 Mgrid 1X3-1 itt
Dtafc 1211-1714 Mm IM47 17017
Dodii 71311-71715 ■okai ott >274X2
Pwda h. 27WÍ710 Britnél na-ats
KoCaad bt JU40-M740 Ko^a-ki) ja 177*3 I7M1
IM Otxlo 14K014M1
Lm 117490 Uafea mim mim
Ura JM7-M77 KOaso MC7-M77
tárca I4M7-17C17 Xrvyork 71U4714U
Oettr.atkUi 100MKU Nrfa sua MM
D4« kor. I77M I7M2 PrtCB ti 10 4117*0
•rtfai b. 11741 117*1 MBi 117-4 »
Mcab. MOTO-ttltC
Norr4« kor. l üti-l 4451 Wk> 100M-IC049
SrMtax. IK701I in Uri* 14741-11711
Terméaytőzsde
Sua Univ. 76 kg-Ol 4O2J0Ó-405 000, 77 kg-o« 407.500-410000, 78 kg-o«
EALA1 K0H.ÜKT
.1085 Dtccmjw 10
4IO.OOO—412.500. «Téb dunintull ia fal-vtdéH 76 397 .ÍOO- 400.000, 77 kí-o< 402 500- 405000,7« 405 000-407M 79 kjz-os 407 500-.412 500. <o»i 267.500-270.000, likarminyárp. 240.000 -260.000 •ÍWrpa 290.000—315000, uh 257 510-265.000, tengeri 192 500- 197 500. rtpc 600.000—610.000. klki 195.00C-2C5.000 koipi 175.000-180000.
Sertésvásár
Fdbillli 4500, melyből el.d.tl.nol riuu miidl 2100 drb. Clidudü 19.5OO-2O.0tO wdett 17.000-17.500i mdett Miép 16000 -16500. kOnDvtl 13.000-15.000. eWrtndí öreg 18.000—18.500, mijodríndu 15.000-17.000, angol itlldé 17.000- 20.000. ualonu
ugyban 21.000--.—. Hír 26.500--._,
khuu.lt hul 21.000- 2*000, tulonnái tél-•ertéa 20.500--22 000. Irányul lanyha.
Szerkesztői Szenetek
Főrendező, ön arra nézve kér tőlünk utmutatást, hogy miféle újszerűséggel lepje meg tervezett mulatságukon a közönséget Erre nézve azonban mi nem igen tudunk Önnek tanáccsal szolgálni, mert nem ismerjük azoknak neveit, kikkel a kérdéses táncdarabokat megrendezni óhajtja. Abban az egyben mindenesetre igaza van, hogy ha már táncos jelenetet akár rendezni, annak tárgya érdekes és látványos legyen. Balktre azonban ne gondoljon, mert az ehhez szükséges illúziókeltésnek sok előfeltétele van s kiállítása is sok pénibc kerül. Talán legjobban megfelelne céljának valamiféle tánccal kisért élófcépszerü Jelenet. Szóval esetleg segítségére lehetünk, ha a körülményeket alaposabban ismerjük.
Em. Beküldött , költeményeiben vannak hangulatok és fordulatok is, de. még nem eléggé csiszoltak ahhoz, hogy közölhetők lennének.
Karárd. A fenti üzenet önnek is szól.
Nem közölhetők; Csipkerózsa. Karácsonyi álom, Margit házassága, Farsang előtt.
Ktadó: Zrinyt Nyomdaipar éa Köny»-
^Jtamftag* RT. Na
_______ vagy fa
hetőleg magános úriemberhez ajánlkozik intelligens ni Cici a kiadóban.
Játék-kiállítás
Szerb Eminél ciengery-ut 6.
A legmodernebb wbadalmazott klll- és belföldi gyeiroekUték-küKMIegenégek. Ajándéknak " " *lflft if
Veuek UtandSín. meglepi magú éron minden Jajta .»dbörőt(.t, u. oS naul ritka, göííny, nyelt, vidra líb. B.rinyl Aladár Btik-«f 4. ti Baju*tca 1. 3633
KaZInczy-utca 15. az. (Dobrin-ház) emeleti lakásban az Összes
bútorberendezés
és egyéb tárgyak eladók. Megtekinthető csütörtöktől keddig minden délután két órától hat óráig.
■HtényUolp&t vegyen 1
Egy liter elsőrendű
UJBOR
6000 korona
BRUIOflOlJÓZSEF
tfliiíf, í. «grcnrafai(.U <Hk<k Cilctlben
Saaáf-Bl 53. ír Ttlcfon 210.
Salgótarjáni tolrtonó0« kályha él
•ntlk fegyvergyűjtemény Dcák-tír 4., földúlni eladók. 3922
Egy kijátszott régi. Jöhingu oviid el-adó. Magyar-utca 42. 3923
Társas rádlik
jutányos áron bérbeadatnak. Ugyanott ródlik is kaphatók.
SAfrán é» Fciler, Főút 24
Két utoai uoba, előszoba, csukott veranda és konyhából illó lakás lelépéssel azonnal kiadó. Clm-a kiadóban. 3924
Jégvermet keres bérletre Cc.itrál. dcklódés ugyanott.
1926. évi
cégnyomással rendelhetők
a Zrínyi Nyomdában, Főút 5.
Telefoni 117.
\' Kérjen
MESSMER TlEÚT
a legfinomabb keverék, zamatos él használatban rendkívül kiadós. KórzeU képviselet:
REINITZ GYULA ÉS FIA
.....NAGYKANIZSA
Dió, te rönkfákat
állandóan vd.árol
Fonítgyát is SBminyiatencelfi B. I.
Budapest, IX., Csnt-utcs t. awc ......
GySnyörfl karácsonyi
ajándékok
feltűnően szépek és olcsók a
Cukorka Királynál.
Szerencsi és Maul csokoládé
nagyon olcsón kapható.
HÉFFER GYULA
Kaxincxy-utca 8. uám.
Korcsma megnyitás.
Értesítem a n. é. közönségei, hogy Teleki-ut54.cz.a. .Rádló\' hozcimzeíl korcsmámat megnyitottam. Szombaton és vasárnap disznótoros vacsora. Jó borok, olcsó és pontos kiszolgálás. A n. e. közönség szíves látogatását
tisztelettel kéri Czippán István
korct miroi. <gr
Karácsonyfadíszek
olcsó és.szép
karácsonyi ajándékok
szórakoztató és
gyermekjátékok
gyönyört! választékban
Fischel Fülöp Fiai
iruhixAbin
NAGYKANIZSÁN.
MUhelyéihélyezés.
Kárpitos 4s dlsxltö mühelvemet Csengéry-ut 13. teám alá helyeztem át.
Elvállalom minden e szakba vágó kárpitos és diaxmunkák elkészítését a lcgjutányosabb áron.
Kérem továbbra is a m. t közönség ütve. pártfogását. xiiztekltel
Hívásra házhoz Jövök Viola Jen& mzi . . kárpitos.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután I órai záróárfolyamai a kővetkezők :

!«I»\'J«i W*ClM4l tc** \'oíjalail Km. KH.I
____htk
Htta
HMMC. k U Uk ««*a. I
2 0,
" \'-áss
X,
Pfrilrotl K6kl=r»I TO-ViUL T»k MotUt
Hasal alaA I
Dia M. n<L t aut«*k
tsn-M.
UkfeuM Ba<«vwU Na«2i/U lUÚjmtbm
Viktória R«ek<riM«. r». DtnnVU
Pá arák
. Ituli
K«<x*i>l I
Imtlir. . C*a«at Í-I..VÍZ.
K«k. Mát Dráicb* , Má(»*«U |
AtCYM** l ?fttíl«,l I
ttkiuiu P&rirod uj. Pruklia OMkai PallM
Révai . IttpktMUi
Kftktug
Oizí. oiprr
htjytt
Oaax VII.
KoTkwr
KBkn
uA5k
Hanar Mit B«lSa íía Uapi
KSrSw
■crw. ta L%aaai
K««i«U fi J
CX» 4
t^<kiar«i
S.UYiaU I
*t»kl II
Vttt kítoe
Uileli\'él
HU AHaattka
Lmitt
______ivaaat l>0
Tml 211
"tíBtWKHknüi D lkakor 120
Cakorlp*/ Utó
0*OffU 7<«
Maiik «ako< —
Jly-.ar Uj
í)«taalü«r*k Cilao»f -
jaaUat -
ÍSSUrJS S
\' Oka. Villant«« Brr-
Olajok OUJtpot Jl
Mami 9+to
Wf *» •«**«
rórirtHl tik Klriij <1
Kfik. polv. t<f Kotforkk Cota. i R4«aWar»Af « Otckwlaál 321
SÚllMAk ROY«1-MU1Ó Scawtiüw ]1<
«KÍM 7
Ur*Ui*aat UakJtá t
TosUI )»ta 211
ajraojaaooö 7 Oomttu i-i
v.artoa

K«I«U*MailByl Ttok
Oocoil
Oaaal
talarrula
ToUloa
öitiriaalí
Blfdl
Mol
Oyftri b^f Coerln (tl> Papírtpu
íaE*"
Részvénytársaságunk könyvkereskedő osztálya olvasó közönségünk figyelmébe ajánlja a következő legújabb könyveket:
Ifjuaági iratoki
Észak csillaga irta Pohárnok Jenő
Képekkel. Két fehér galamb irta Dénes Gizella.
Egy királyné\'életéért irta Splll-
mann S. J. Krisztus-legendák irla Rube-
nescu A. Quo-vadls? irta Sienkiewicz H. Bátran és híven irtaSpillmannS.J. A puszta ház irta Dickens Ch. Az én kis hőseim irta Teveli Mihály.
A fenti müveken kívül sok ifjúsági egyéb könyvek.
Legujakb\'ni&Vaki
Megváltás Szibériából Írták Dili
Adamis Oéza és Saáry Jenő. Hadifoglyok élete Szibériában
írta Stessel Ernő. Malláth György emlékezete irla
Csemoch János. Három század Katakombákban. Képek az első keresztények életéből. Felvidéki séták irta Divald Koméi Oaudeamus I. Betükúriőzumok, szójátékok, tréfás feladatok Irta dr. Wáller I. Örök dolgok — örök utak -örök források irta Klug Ignác. Szent János (Capistranói) élete
irta Bölcskey 0. Szent Jeromos élete irla Babura László.
Szent László király élete irla
Karácsonyi László. TUndérfa (Regény) Irta P. PU
Ödön.
A Halál-légió szolgálatában
irta Truzsinszky I.
Ezeken kivül a Szent István könyvek számos háborús vonatkozású, történelmi, egyházi, vallásos és imakönyv.
\' Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNV"
kiadóhivatalában Nagykanlzsa, Fő-ut 5.
Telefon 78.
Nyomatoü a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál. Nagykanizsán. (Nyomd.Otenbesk Károly).
19. évfolyam, 282. Mám Nagykanizsa, 1929 december 13. vasárnap krm 2000 k*nM
POLITIKAI NAPILAP
rtu»IMt é. kbttblvaUI fj-nt i uubu-Ttkkn 7
l 78, Bjoafe 117.1
Felelős szerkesztő: Kempeleti Béla
imatm fai; io un ioom i Hfeoa Un_____90MB I
CSÜGGEDÉS.
Irta: KELEMEN FERENC
Gazdasági közvéleményünk lőlött az elmúlt hónapok reménykedése után határozott csüggedés lett úrrá. Tagadhatatlan, hogy a szűnni nem akaró fogyasztókrizls, a termelés nehézségei s gyáripari cikkeink külföldi elhelyezésének lehetetlensége a közgazdasági élet minden ágát súlyos feladatok elé állította. Ezek az általános bajok nem engedik lábrakapni a szanálás nagy müvének adó-hengerétől eltaposott magángazdálkodást. Az államháztartás teljesen rendbe került ugyan, de csak a magángazdaság alapos elvérzése árán. Az áldozat, amit ez a magángazdaság állampénzügyeink szanálása érdekében hozott, tagadhatatlanul súlyos, de elkerülhetetlen volt, mert az országot abból a mélységes szakadékból, melybe a korona feltartóztathatatlan leromlása folytán zuhant, csak az állampénzügyek radikális megjavllása, az államháztartás egyensúlyának biz tositása s ami ezekkel szorosan összefüggött, a magyar korona stabilitásának és külföldi megbecsülésének helyreállításával lehetett kiemelni. Teljesen kizárt dolog lett volna az államháztartás és a magángazdaság parallel való szanálása, mert hiszen az előbbi előfeltétele az utóbbi megfeszített áldozatkészsége volt, viszont a magángazdaság talpra állása általános pénzügyi felfogás szerint az államháztartás egyensúlyának helyreállítása nélkül elképzelhetetlen volt. Ez az igazság, mit valami megváltoztathatatlan szükségszerűség beidegződött az ország szorongó gazdasági közvéleményébe, mely a nagy időkhöz mért komoly áldozatkészséggel és az országos ügyhöz illő komoly nyugalommal, de lelke mélyén mégis.egy közeli szebb jövőbe vetett hittel viselte el a nagy megpróbáltatások napjait.
A szanálás nagy inüve várakozáson felül sikerült s bár még nem telt le az az idő, melyet a külföldi pénzprofesszorok a szanálás végrehajtására kitűztek, azokból a nem lekicsinylendő
feleslegekből, melyeket állami költségvetésünk felmutat, továbbá a m8gyar korona dicséretreméltó értékállandóságából büszkeséggel megállapítható, hogy ez a mfl csakugyan minden várakozáson felül sikerüli. De hol marad a magángazdaság biztosra vett feltámadása? Hol vannak azok a türelmetlenül várt gazdasági előnyök, melyeket az elméleti közgazdaságtan prófétát a szanálással kapcsolatban állandóan hirdettek? A rendbe hozott államháztartás, a stabilizált pénz nem teremtették meg azt a gazdasági atmoszférát, melyben az elernyedt, kizsarolt, agyonsanyargatott magángazdaság uj erőre kaphatna. Mindenfelé csak további panaszokat hallunk a magángazdaság siralmas helyzetéről. Az országfenntartó gazdatársadalom a mult héten megtartott „gazdanapokon" megdöbbentő erővel tária ki a maga — elismerjük — súlyos panaszait. A kereskedő osztály válsága már már aggasztó méreteket ölt. — Az iparosság gondjai napról napra szaporodnak s az intelligens kőzéposzlály elfásultan, letharglkusan viseli el siralmas, solii megváltozni nem akaró nyomorát. Csakugyan nem válnak valóra azok a titkos remények, melyeket a szanálás nagy müvének befejezéséhez fűztünk? Csakugyan elmarad az a várva-várt fellendülés, melyet az államháztartás egyensúlyának helyreállítása s a pénz stabilitása Ígért? Hát kárba kell vesznie annak a súlyos áldozatnak, melyet a magángazdaság a nagy országos pénzügyi mentő-akció érdekében hozott ? Ezekre a kérdésekre — sajnos — egytlőre alig látszik más válasz, mint az a dermesztő csüggedés, mely napról napra egyre nagyobb mértékben lesz úrrá mindazok felett, akik mindeddig, bárcsak titokban is, reménykedtek a magyar ma gángazdaság közeli biztos feltámadásában. Az általános gazdasági helyzet s különösen az a súlyos depresszió, mely silrü ködként terjeng a legkülönbözőbb termelési ágak felett, lát-
szólag igazolja is ezt a lesújtó csüggedést.
S mi inégis azt hisszük, hogy ez a csüggedés nem egyéb, mint a lelkeknek pillanatnyi megroppanása, átmeneti kishitűsége. Mert bár a kézzelfogható jelenségek kérlelhetetlen igazságán alapuló gazdasági prognózis a legközelebbi hetekben nem is jósol a magángazdaság számára derűs ébredést, nein tartjuk túlságosan távolinak azt az idői, amikor a gazdasági élet lassan bár, de fokozatosan megszabadul a sötét gondok e lidérceitől. Ha pedig a jelen sivárságát, a gazdasági élet tespedését a nagy kor (melyben élünk) szemüvegén át nézzük s minden létező és vélt bánatunkat, panaszunkat a trianoni béke történelmi perspektívájába állítjuk, akkor elnémul ajkunkon a zúgolódás moraja s isteni kezekbe velctt Magyar Sorsunkban való ,öntu
datos megnyugvással fogjuk elviselni a Végzet elkerülhetetlen akaratát. Amikor ellenségeink kérlelhetetlen gyűlölete évekkel ezelőtt darabokra lörte ezeréves országunk büszke határait s önkényes térképrajzolással megteremtette a világtörténelem legképtelenebb államtorzóját: Csonkamagyarországot, akkor a nagy nemzeti gyász ama borzalmas perceiben valamennyiünk lelke mélyén olt szorongott a lesújtó félelem érzése: Csonkamagyarország nem fog tudni megélni. S ma mégis önérzetes büszkeséggel hallgatjuk meg az európai közvélemény Genfben megnyilatkozó elismertét: pénzügyi talpraállásunkért. A Trianon óta eltelt pár keserves esztendő súlyos, de mind amellett biztató tanulsága s az ország életképességébe vetett általános hit, e komoly napokban is tartsa távol tőlünk a csüggedést.
A népszövetségi tanács döntése a numerus clausus ügyében
A békeszerződés minden magyar állampolgárnak egyenlő elbánást és jogokat állapit meg — Msllo Franco javaslata — A tanács a jogi kérdést nem vetette fel és ezidőszerint tartózkodott minden akciótól ebben a kérdésben
Genf, december 12
(Lapzártakorjelentik): Mello Franco a numerus claususra vonatkozó előterjesztésében a lanács ülésén a következőket mondolla:
— A tanács elé terjeszteti Írásbeli adatokai, valamint a magyar kormány részéről elhangzott nyilatkozatot megvizsgálván, van szerencsém a tanács elé a végső következtetéseket terjeszteni :
— A Magyarországgal kötött békeszerződés 58. §-a kimondja, hogy minden magyar állampolgár — tej, nyelv és valláskülönbség nélkül — a törvény előtt egyenlő és ugyanazon jogokai élvezi.
— Azok a magyar állampolgárok, akik valamely vallási vagy nyelvi kisebbséghez larloznak, ugyanolyan bánásmódra jogosullak és ugyanazon biztonságot élvezik — mint a többi magyar állampolgárok.
— Az 1920. évi XXV. t.-c. kimondja, hogy az egyetemekre és bizonyos egyéb felsőbb oklaló intézetekbe való felvétel alkalmával, egyéb feltételek mellett figyelni kell arra is, hogy a faji kisebbségekhez tartozó hallgatók száma arányos ,legyen a felsorol! kisehbségek és az összlakosság felállított számához.
— Kimondja a törvény, hogy min\' den laj és nemzetiség országos arány-
I számának legalább kilenctized erejéig legyen képviselve az egyetemen.
— A tanácson áll a döntés, váljon ez a törvény összefér-e a békeszerződésnek azon elvi rendelkezésével,
amely minden magyar állampolgárnak egyenlő elbánást és jogokat állapit meg, tekintet nétktlt a faji, nyelvi vagy vallási kisebbségre.
— Tekintettel arra a körülményre, liogy a magyar kormány képviselője kijcíenlclle, hogy a numerus clausust a magyar kormány kivételes és átmeneti rendszabálynak tekinti, melyet a rendkívüli szociális helyzet tett szükségessé, tekintettel továbbá arra, ha a szociális helyzet megváltozik, a magyar kormánynak szánr dékában áll a numvus claususról szóló törvény módosítására — hajlandó vagyok lanácslársaimnak azt ajánlani, hogy
a jogi kérdési ne vessük fel és eztdőszerint tartózkodjunk minden akciótól ebben a kérdésben, arra szorítkozva, hogy a magyar kormány nyilatkozatát tudomásul vesszük azzal a várakozással, hogy a törvényt a közel jövőben módosítani fogja. A népszövetségi tanács az előadó javaslatát egyhangúlag elfogadta. Mire Klcbelsberg Kunó gról a kö-
ULA1 ItOHLOHT
IKSDecember 13
vctkexO kijelentést telte: — Elfogadóra a tanács határozatát azzal a hozzáadással, hogy kormányom a la-nács előli tartolt beszédem értelmében fog eljárni.
Budapest, december 12 A nemzelgjOlés az eddigi tervek szerint a hétfői ülésen megkezdi a költségvetési vila megszakításával az indemni\'ási javaslat tárgyalását. A házszabályok rendelkezései alapján a nemzetgyűlésnek szombaton végezni kell n indem-nilási javaslattal.
A Ház szombaton, vagyis 19-én karácsonyi szünetre megy, amely Január 12-ig fog tartani. U|év után folytatják a költségvetés vilájál, melynek befejezése után az apropriációs javaslat kerül sorra.
Előreláthatólag még az aproprtá-ciős javaslat tárgyalásának megkezdéséig a kormány elkészíti azokat a beruházási terveket, amelyek a százharminckél millió aranykorona felszabadítására vonatkoznak. A kormány ugyanis a téli hónapokban készen akar lenni ezekkel a tervekkel, hogy kora tavasszal, amikor a munkálatok megkezdődnek, számos munkaalkalmat találjon a dolgozó társadalom.
A miniszterelnök Bécsben A kereskedelmi ügyek szerződése élénken foglalkoztatja a politikai köröket. Hire kelt, hogy gróf Bethlen István miniszterelnök bécsi tartózkodását arra fogja felhasználni, hogy az os2lrák-magyar kereskedelmi szerződés lárgyalálainak eredményes lebonyolítása érdekében érintkezé.-be lépjen az illetékes oszlrák kötökkel.
Bethlen István miniszterelnök genfi tanácskozásai előreláthatóan nagyban hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az oszlrák kereskedelmi tárgyalások minél hamarabb, teljes eredménnyel fejeződjenek be. [A magyar-olasz egyezmény Rómából jelentik : Ma ment végbe a ratifikálási okmány kicserélése az 1925. évi jullus 20-án Rómában aláirt Ideiglenes magyar-olasz kereskedelmi egyezménynek és az egyezményre vonatkozó jegyzőkönyvek tárgyában. Az egyezmény e hó 27-én lép hatályba.
A nemzetgyűlés
Nyolc képviselő Jelenlétében nyitották meg a nemzetgyűlés mai ülését A kamattartozások rendezésétől szóló pár szakaszos törvényjavaslatot elfogadták, majd rátérlek a földművelésügyi tárca költségvetésének tárgyalására. A köllség\\ etést Erdélyi A\'adár előadó Ismertette. A kormány — mondotta többek közölt — 4 milliárdos költséggel négy kisgozdaakodémlát létesít Nagykanizsán, Kehidán, Szekszárdon s Károlyi Mihály birtokán. Mayer János foldmivelésűgyi miniszter mondolla cl ezulán beszédét. Az első félévre 17 millió aranykorona áll rendelkezésre beruházásókra. Az OFB működési Idejének meghosszabbítását feleslegesnek tartja. A földreform 13 millió kataszteri holdat, vagyis a művelés alalt álló löld 12 százalékát juttatja az u| birtokosok kezére. Tőbb. mint 100.000 házhelyen nem indult meg az építkezés, ezért 4 évi részletre 20 millió aranykoronát osztanak ki házépítésre összesen 5 százalék kamjttal. Felórai szünet után Huszár Károly léi 4 órakor isméi megnyitja az ülést.
Dénes István a birlokmegoszlás kérdésével foglalkozik.
Lovászy János a gazdasági nép1 iskolák mielőbbi felállítását sürgeti.
A legközelebbi ülés hétfőn délelőtt II órakor lesz. Az ülés fél 7 órakor végei ért.
Az Indemnltásl javaslat A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága ma délelótli ülésén letárgyalta az indemnilási javaslatot A javaslatra azért van szükség, mert a költségvetés idejében való letárgyalása már nem remélhető.
Walko Lajos kereskedelemügyi miniszter kijelentette, hogy eddig az előirányzóit 12 millión kivül 60 millió aranykoronái használlak fel hasznos beruházásokra. Külföldi hitelek szerzésére központi intézet létesül.
Vuss József népjóléti miniszter beszéde ulán a bizotlság a javaslatot általánosságban és részteleiben elfogadta.
ítél az olvasó
— Levél a szerkesztőhöz —
Nagykanizsa, december 11
Mélyen tisztelt Szerkesztő Url
Eddig elmulasztottam élni azzal a kiváltságos engedelemmel, hogy véleményt mondjak becses lapjáról, azonban a tegnapi számban összesűrített öss\'zkritika most mégis kicsiholja belőlem azt, látva, hogy valamennyi mögül kilátszik a lóláb, az örök félfi önzés, a rideg tárgyilagosság, mellyel ők kezükbe vesznek egy lapot.
A .Zalai Közlöny" nekünk is első reggeli vendégünk és Igazán elmondhatom, hogy pótolja a fővárosi lapot. Hangulatos, mindent felölelő és ezenkívül valami udvarias készség áramlik ki az egész lapból, ami merően elül némely kisvárosi szűklátókörű blazírt laptól. Tagadhatatlanul finoman bíbelődik minden asszonyi produktivitással. S megsúgom Önnek, Szerkesztő uram, bár az a gyanúm, — hogy ön tudatában is van ennek, — hogy lapjának ebben van az igazi sikere.
Mert csak fellendülési jelenthet egy lapnak, ha az egy házhoz reggelenként ugy loppanik b;, amivel szimpatizál a ház asszonya, migha asszonyi szempontból üres is száraz, fölösleges pénzkiadásként degradálódik le. Itt jön azután az a szerepe a lapnak, mikor a férfiak, — ha épen valami érdekli őket — kolportázs utján néhanapján megvásárolják.
Ha az asszony mindig talál valamit a lapban, (periig az mindig inkább a szépirodalmi részt böngészi, mint a politikát vagy a sportot) akkor a lap sorsa a háznál biztosítva van.
Lám a fővárosi lapok ennek bőséges tudatában is vannak, azírt j kurizálnak — az asszonynak.
Befejezésül szerény véleményem is az, hogy ugy j^ a .Zalai Közlöny", ahogy az szerkesztve van.
Kiváló tisztelettel Egy pedagógus asszony
A német-orosz szerződést elfogadták. Berlinből jelenük- A b.-rodalmi gyűlés óriási szótöbbséggel véglegesen elfogadta az 1925. október 12-i német-orosz szeizMéseket.
A nagykanizsai
Katolikus Legényegylet
irredenta estélye
Karácsony előestéjén, immár a halódik évben fog az alkony roskadl Magyarország földjére- leszállni és Csonka-Magyarországban immár hatodszor várjak a gyermekek nagy-és kicsiny karácsonyiakra illesztett gyertyák fényénél a leiedtelő karácsonyi örömöket. Karácsony másodnapjára meghívja aKalh.Legényegylel a kedves közönségei, hogy vele együit ő is a szomorú magyar karácsonyban pár órára örömöket keressen.
Az Egyesület által erre az alka-lomraválasztottszinmö elme eszünkbe juttatja, hogy mennyire siOkségünk van erre a vigasztalasra. .Trianon"... Trianonban húzták meg a véres vonalat hazánk testén s itt kellelt örökre lemondanunk mindenről, ami a szépség, gazdagság és boldogság derűjével ragyogta be Nagy-Magyarország lelkünkben élő képét.
Ezeknek a fájó érzéseknek enyhítése végett hívja meg ünnepére a Kath. Legényegylet Nagykanizsa városának es vidékének közönségét.
A kárpit mögölt egy darab szenl föld lesz, Nagy-Magyarországnak egy elszakított része Nézünk majd oda és lássuk, hogyan élnek, mint éreznek olt elszakított testvéreink.
Látni fogjuk, hogy otl magyarok élnek. Ide néznek, ide vágynak, — látni fogjuk, hogy otl magyar haza van, olyan, amit térképen, vonalakkal körülkeríteni nem lehet.
Legyünk tehát, igaz honliak és honleányok, mind ott a Kath. Legényegylet irredenta estélyin, merilsünk a bemutatandókból bizalmat a jövő Iráni azzal, hogy ha hozzáfogunk, akkor virradni fog még reánk, a a mostaninál vidámabb nagy Magyar Karácsony is, a Nagy Magyar Haza újjászületésének boldog ünnepe.
_dr. M. B.
A leszerelés ügye Genfben.
Genfből jelenlik: A katonai leszerelések ügyében tartolt előzetes tanácskozások alkalmával a í\'ancia és angol tanácskozásokon sikerült a nézeteltéréseket kiküszöbölni és a franciák a leszerelés ügyében nagy engedményeket lellek.
Sel
A halárusék élete
Irta: Váth János (3)
Az asszony nem akart beletörődni a parancsfogadásba s a világtalan ős vadsága pedig ki-kitört, a mosolyt, a nevetést is álarcnak lette fel.
Hogy a lányuk megnőtt, az járt az asszonnyal varázsolni. A vcsztesé-;ek kényszeritetlék rá, mert az em-ier akaratoskodolt. S abba koldulnak, ha tovább is, együtt zsörtölődnek, hisz (élévi hálával voltak máradósok.
A ló még görhesebben kerüli haza, mert az asszony azon takarékoskodla meg az adósság részlettörlesztéseit. Abrakot nem kapott s gebe lelt.
Az asszonyt az ura szidta a ló miatt s kereste, hogy elveri, de kikerülte. Sokszor lábujjhegyen surrant ki a szobából a verés elől.
Levitte a hal árát a telepre is. Másik kocsira valót veit. Bakra ült a leányával egyült s egy-két napra tértek vissza.
A ló belepusztult. A koplalás is, de meg a sok huzás-vonás ledöntötte lábáról.
A lány anyjával három nap bujkáltak a szomszédokban, padlásokon. Nent mertek a gazda elé kerülni, mert lejszével kereste őket. Utóbb is a szomszédok azzal békítették meg, hogy kehében pusztult el a ló, nem az ellenségben.
De a vak lelke odanölt a lóhoz. Szűk tárgyköréből gyermekkorától lógva valami széninek, pogányosan szépnek diszescdelt ki. Világtalan világát, annak ürességét kitöltötte. Tapintó idegei utján cigyönyörödölt, ha körültapogathatta. Szinte hizott a büszkeségtől, ha Jó húsban találta. Apja lócsiszáros lelke szorult hórihorgas, izomtalan testébe. Nagy szerencséje vagy szerencsétlensége a vakság, mert sok ló megy kezén keresztül, ha épszemü. — Csak éppen hogy kigyönyörködte volna magát, aztán tovább ad rajt. Hol nyereséggel, hol veszteséggel. Talán ráliszott volna kis ingatlana, ingósága. Talán tilosra vetemedett volna, mint az apja, aki többször ült ló dolgában..
Bement az istállóba. Még nem tudta, hogy elpusztult a lova s végig tapogatta fektében a csontig soványodott hullát. Kellette is:
— Na Madár 1
A kihűlt állat merevedetten nyújtózkodott ki, meg se mozdult. Nehezen értette meg a vak, tni történt, inert ilyent nem észlelt ujjai révén. Apja a dögrovásról túladott a kehescin, vérfulásosain, nyavalyabántolt-jain. Valóra ébredt. A hideg mozdulatlanság felbőszítette. Újra fejszét fogott, bődülve:
— Sintérek! Való ezek kezébe ló I
Kutya, nem lói
Hogy nagy nehezen lecsillapodott — elszállították a dögöl.
Vásár eselt a környékben s az asszony nagy kamalra pénzt kunye-ráll össze. III is olt is, munka meg hal fejében. Lóra nem futotta, hát szamarat vásárolt.
Hazavezette. Be a rozzan! istálóba.
Az ablakon ál szólt be az urának:
— Apjuk, vettem jószágot. \'
— Hun van ? — fortyant föl ágyán.
— Az istállóban. Bekötöttem.
— Na, gyerebe I Majd megnézem.
— De nem bánt?
— Nem hát.
— Neecm ?
— Nem, ha mondom.
Gyanakodva lépett be és ugy is
kísérte urának minden mozdulatát.
A vak az istállóba tartolt. Körültapogatta az állatot. Szamár, megismerte a fogasáról. A durva hosszú szőre, nagv füle, alacsonysága megmondta. Mikor hozzányúlt, — le is sunyitolta a fülét. A vak felnevetett. Nagyon különösen. Fájdalom, becsa-patás és csalódás ritt ki belőle.
Az asszony az ajtóból kérdezett be. De ugy, hogy egyik lábával a küszöbön kivül állt. Menekülésre készen. A vak tartott kifelé. Tapoga-tóztatan ismerte az utat Sokszor örömmel járta régente, mostanában elbusullau.
— Na, eltaláltam ? — tudakozta szepegve az asszony.
A vak arcán ravasz ráncok futottak össze, meg szét. Sunyiloll, mint a szamár, mikor a tűiéhez ért s csiklandós he\'yen tapogatta. A logál szerelte volna csikorgatni, de hogy célját érje, elégül! hangot erőltetett
— El, anyjuk.
— Jól megnézte ?
— Jól, jól.
Az asszony jóra vélte a dolgot. A vak nem a hang után ment, hanem be a szobába s az asszony ebból itélt jóra, megelégedettségre. Ment utána.
A vak fülelte minden mozdulatál s ugy kérdezősködött:
— Aztán, hogy voll?
— Hogy gondolja?
— Nem lehelelt olcsó. Jó állapotban van. De eltaláltad, anyjuk. ■
Az asszony megpillant a földön egy lörülközőkendót. Rendszerető asszonyi ösztönnel hajol érte, hogy fölvegye. A közben mondja:
— Bizony, jó húsban van. De meg formás állat is...
A vak odöugrik, megragadja :
— Formás 1 — röhenti el magát fájdalmasan. Szamár I Formás ?! Neked való! Gyomlálhatod a száját,le lósintér! — s fehérhályogos apadt szeméből nagy könnycsepp perdüli ki, mig az asszonyt rázla. (Vége.)
1925 December 13.
UUt XÓUOHí
PbanAN
BEHOZATAL
AZalavármegyei Dalosszövetség autonómiája mellett foglalt állást
XalatparaMB ■ |6v6 évi doloa-voraony axlnholyo
Nagykanizsa, december 12 A Zslavármegyei Dalosszövetség választmánya tegnap Cíle ülísl tarlóit Tholway Zsigmond dr. elnöklete alall, amelyen a nagykanizsai választmányi tagokon kívül hét vidéki lag is meg|elent. Képviselve volt Össze-ten 13 dalárda. Többen kimentették magukat.
Majlénvl Károly titkár (Sümeg) (elolvasta Szakáll Gyula piailsta tanár i Zalavármegyei Da\'osszövelség elnökének levelét, melyben áthelyezése folytán lemond elnOki tisztéréi. Németh József (Zalaegerszeg) indítványára elhatározták, hogy meleghangú levélben köszönik meg agilis és fá-radhatatlsn működését Szakád elnöknek.
Majtényl Károly lilkár ez ulán felolvassa részletes tllkárí jelentését, amelynek kapcsán kifér a Zilavár-megyei Dalosszövelség eddigi működésére. Hangsúlyozza, hogy a Zala-vármegyei Dalosszövetség mint teljesen autonóm kör kiván működni,
amit a központ nem hajlandó telje-itálnf
l6
az egész Dunántul sem tudta azt
sen akceptálni, Németh lózsel rámutatott atra, hogy
Tekintse meg
a Vámpyr porszívót
László és OrOnhutnál (Fóut 3)
Na hagyja magát msoUvasi-taail értAktolon utániatoktól.
karácsonyi és újévi
a|lnd<linak legalkalmasabbak: óra, ékaxcr, ezüst cigaretta Urca, brtl-llins-ára, dísztárgyak, evőeszközök Tartós, maradandó emlékt Mélyen leszállított karácsonyt árakt Szolid, lelkiismeretes klszolgiMi
ZSOLDOS OYULA
b!I, I, :tm.-|u.-.j - csanf.ry-at t
produkálni, amit a lialal Zilavárme-gyel Dalosszövelség produkált. Tizenkét egyesületet foglal magába és azt táplálja, fejleszti.
Hosszabb vita után a választmány határozatilag kimondotta, ho^y a cimbez és autonómiához ragaszkodik, iz alapszabályokat legrövidebb időn belül telterjeszti a belügyminiszterhez és elvégzik a VII. keiűlet funkcióját. A tagdíjak 20 százalékát fel-küldik a központba, mlg 80 százalékát a megyei szövetség céljaira megtartják.
Majlényi Károly: Ha teljesen a központra bízzuk magunkat, ugy lógunk járni mint a központ.
Büchter Mór Jelenti, hogy a pénzügyigazgatóság a bevétel ulán elengedte a forgalmi adót.
Majtényl Károly indítványozza, hogy a megyei szövetség keretébe vonassanak be azok a falusi egyesületek, melyek alkalmi daláiok és műkedvelők.
Németh József a legnagyobb köszönetet tolmácsolja a 11. vármegyei dalverseny rendezőségének, amit Kálmán Leó azzal megtold, hogy Thol-vay Zsigmond és Majtényl Károly részére kitűntető emléklap állillas-sék ki.
A választmány ezután a Jövó évi dalosverieny színhelyéül Zalaegerszeget Jelöli ki. A dalosversenyt |unius közepe Iáján lógják megtartani.
A választmányi ülés esle Bórakor ért véget.
ÉRETT NYUGATIN DIAI BANÁN A LEGJOBB TÁPLÁLÉK
BP.TEL£F0H:182-85B
NAPI HIRSK
■APIREHD
December 13, vasárnap
Római katolikus: Luca sz. Protestáns: Luca. Izraelita: Kis/lev hó 26.
Nap kel reggel 7 óra 39 perckor, nyugszik délután 4 óra 09 perckor.
Radnay Miklós képkiállítás* a Ka-
szlnóban. .Nyitva: remi 10-1 és délután 3-6 óráig.
Mórt. Uránia A munka, Zola regénye. VUág: Három inérttöld (csempész dráma a tengeren) és Daddi\'n boy, vígjáték Előadások: Uránia 6- 9, Világ 7-9-kor.
December 14, hétfő
Római katolikus: Nikáz vért. Protestáns: Szilárdka. Izraelita: Kiszlev hó 27.
Nap kel reggel 7 óra 40 perckor, nyugszik délután A óra 09 perckor.
A Movc ismeretterjesztő előadása az Urániában este 7 órakor íKurics Albcrta: Kiindulópont Cgy jobb világhoz, gyermekvédelem, vvermekháztartások, szociális nevelés; Jovanovits Lca: A munkás-hygiéniából).
VAN
a .Zalai Közlöny\'-nek egy állandó, naptár szert! rovata, a Kultur-estélyek ésmulatsdgok figyelmeztetője, melyben nap-nap melleit szemünk elé tárja a legközelebbi heteknek, sói néha hónapoknak szórakozási alkalmai/.
Ez á rovat, látszólag, csupa derültségei sugároz felénk, eredményében mégis szomorúsággal töll el. Mlg van hél, melyben kél-három hangverseny, teadélulán és más efféle mulatság nem lenne, látogatottságuk mégis jóval alatta marad a tavalyi s az előzó évek forgalmának.
A legtöbb estély ma deficitlel végződik és felelte szép eredménynek mondható az az esel, mikor a rendezőség meg tudja .úszni\' ráfizetés nélkül.
.Nincs pénz I" — halljuk minden oldalról a felsóhajtást s a közönség legnagyobb részének bizony nem telik többre, mint havonként a legjobb esetben Is egy, a legnagyobb megerőltetés mellett esetleg két szórakozási alkalomra. Mert drága a be-lépőjegy, sok az estéltyel egybekötött egyéb kiadás s nem fúlja szórakozásokra, pláne, ha azok egy családnak mindjárt két-háromszázezer koronájába kerülnek.
Nem egy esetről hallottam, mikor az Illető egyén megváltja erre vagy arra a hangversenyre a jegyé! — és nem megy el. Meri megtakarítani akarja legalább a Jegy árán felüli kiadótokat. Azok pedig, kiknek vagyoni helyzetük esetleg megerőltetés nélkül lehetővé lenné a hangversenyek és estélyek látogatását, lelki okokból Urlják magukat tőlük távol, mert hiányzik a .hangulatuk• hozzá.
Valóban szomorú Időket élünk. Ahol meglenne a kedv a szórakozásokra, azoknál Igen sokszor az anyagi eszközök hiánya vei gálát annak, hogy hódoljanak neki, ukik meg talán nem éreznék meg a költségeket, azok nincsenek hangulva hozzá vagy más okokból tartják távol magukat tóte.
Valahogyan segilenl kellene ezen az állapoton. Talán olyanformán, hogy akik mulatni szerelnének, adjanak hozzá pénzt a gazdagok, ez utóbblaknak pedig adjanak hangulatot és kedvet hozzá az utóbbiak. ■
Meri az utóbbiak mindig többen voltak, mint a Krözusok és pláne ma jelentékeny túlsúlyban vannak felettük. Axa
—.Nagykanizsa a megyegyűlésen. A héifói megyegyűlésen Nagykanizsa város képiisclclétcii Sabján Oyula dr. polgármester vesz részt.
— Nagykanizsai tisztviselők státus-beosztása. Nagykanizsára tegnap érkezeit meg a tanítók u| státus-beosztása. A zalamegyel polgári leány- és fiúiskolák rendes tanárai és tanárnői (összesen 56) kozt 55 került A és egy U-lis\'ára. Mint minden hivatalnál, a tanítóság körében is vegyes érzelmekkel logadiák az uj slátusl. Még csak a városházán és a rendőrségen várják egyre fokozódó izgalommal az uj beosztást, a többi hivat, tokhoz, igy bíróságok, posia, vasút, pfn\'zügyőiség stb. a státus-rendelet már megérkezel!.
— A városi építési bizottság megalakulása. Nagykanizsa város képviselőtestületének építésügyi bizottsága legnap délu\'An fél 6 órai:
tartotta alakuló ülését tanácstermében.
— A Józsel kir. herceg Szanatórium Egyesület hely! fiókjának választmánya december 16-án díl-ulán 6 órakor tartja ülését a városháza tanácstermébe. A vezetőség ezen az ülésen fog beszámolni a választmánynak az eddigi változásokról és eredményekről, an livül pedig folyó ügyek kerülnek megbeszélésre.
— Harangok diszmenete Nagykanizsán keresztül. Tegnap a déli órákban lélekemelő látványban volt részük a nagykanizsai utcákon járókelőknek. Az eszleregnyeiek diadalmenetben szállították baza kél uj harangjukat a városon keresztül a teherpályaudvarról. Tizenöt felvirágozott, zöld gallyal dlszilelt szekéren a fél falu népe kisérte az uj harangokat. Elöl az eszteregnyei tűzoltózenekar, az eszlc.cgnyei leventék, legények lóháton nyitották meg a menetet. Az eszleregnyeiek öröme a nagykanizsai utcák népe közt is nem egynek csalt könnyeket a szemébe. A felszentelést Tóth János lelenyei esperes-kanonok fogja végezni. Az ünnepség pontos dátumát még nem lűzték ki, de karácsonyra már szólni fognak Eszleregnye uj harangjai.
- Radnay képkiállítás*. Radnay i o oioc*-^Miklós festőművésznek a nagykani-városháza Tisai Kaszinóban rendezett festmény-
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
D*«mUr 8. V..-(H p.
,I4«J1u *.\'"."i 1 r,nd|lntk iigjii ((Aw.
Dercmbtr ». A KithoUkmi lm-
cl, *<[fír* 1 !\'-\'(.. rp:<l MtYtM Dcccnbcr S-íY , . ,.-<>.. :.■.-
_____ üajuili tiaidau
IllJnlifctn Mt, 1 a>,kor SiQlt 0»r,Ulor: A bflnStók vllifáb.n. PkvíikH Ii itturtrktlú. Jovawvllt t>. : Ai Wltwi hi\'.itmi •( fut iravtl.ll H Itrtilr.l titmNo A aí kfaltctanakJ], MlbMtSu.
Január S. A, rvaapliksi HStu\'tt ImiUl,, , PolfJd EnblMn
lanufr 2). A Ztlajl Mikii. lolalml U Miv(-11,11 Kor !),ik ftftnc rmlík-űnru^ljf.
rebrair I. A Mott lMi«tlltri«MtS tlúidlu „ Urlnlibin tilt 7 M,kor (P.rvl Cfeiltl.: Hogy,. 1«-
f,<k l llnjdiba aarfit OyíkoíUU EÍpjooJorl,.
IJtíSM BíplultWlt \'I
l\'rbr.kr i. A Ki nl kir. b,t(«t StiulMnn C.J(.:,;,! plkolk|, , Polilil ecylal irrcnitMo.
MSrdaa 1. A M.s. liirirrfiKii.nM tlíiillti n UilnUban r,l* 7 Znkor (Sltk AnltU: MII Imii
----- . ...----l,
__... __________________lirudálo
k,l,„lloj (Maoaotú. \'!
= Esküvő. Weisz Rezső (Budapest) ma délután 3 órakor vezeti oltárhoz azjizr. nagytemplomban Stel-ner Oábor leányát Matildkát (Nagykanizsa).
— A közkórház karácsonyfájára Kenedi Aura 100.000, N. N. 30.000 koronát adományoztak.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet felkéri tagjait, hogy a léli honapokban szokásos, szegényeknek
szánt tüzelőanyag adományaikat a iriábar ""
\'tff1
Nőegylet január 5-iki teaestélyére
nyag
Tculsch-drogériában adják le. — A nagykanizsai Evangélikus
nagyban folynak az előkészületek. A Nőegylet hölgyei évi egyetlen, hagyományos fényű mulatságuk kellő anyagi sikerének biztosítására s ezzel sok szegénysorsu embertársunk lel-segélyezéie céljaira a gyűjtést megkezdették. Fogadják őket mindenütt olyan szívesen, amilyen lelkesedéssel igyekeznek ők minél jobban meg-fclclui a jótékonyság önként vállalt nehéz feladatainak.
— Eljegyzés. Kaufmann Miksa kóiliázgondnok leányát, lankát eljegyezte Kaufmann Manó Janosházáiól.
— Naponta a Polgári Egylet éttermében a hírneves Szalon duo hangversenyez.
kiállítása állandó népes látogatottságnak örvend. Naponta 50—60 an 11-ák a tárlatot s a képek általá-rdeklődést keltenek. Vásárlásuk
is mind crősebb tempóban indul meg, ugy, hogy tegnap estig 7 kép került nagykanizsai kezekbe. A kiállításról
annak idején elmondtuk véleményünket. Ma is csak ismételjük, hogy á közönség magának tesz Jót, ha gyönyörködésükkel néhány kellemes percei szerez magának s megszerzi lakása részére a fiatal, de lehetséges feslőléleknek igaz szeretellel dolgozott képeiL
— A symphonlkus hangverseny. A Nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Körnek F. Pásztor irma zongoraművésznő közremükö-íéaével tartott tegnapi nagy symphonlkus hatigversenyéről részletes beszámolónkat lapunknak keddi számában fog|uk közölni.
— Schwarcz Dezső harisnyái ■ leglo bbak.
Dr. Esterházy Pál
herceg pincegazdasága
ajánlja különféle kiváló finom hordós és palack boralL
Postai Badacsony.
BOLDOG UJEVET
akarunk önnek szerezni... Magyarország legmodernebb könyvkiadó vállalata Qzletmrzésre alkalmas
képviselőket keres
a megyék is Járások székhelyein.
Csak abszolút komoly, kutturcmbeieknek való keoyír!
Havi 10-15 millió*
kereseti lehetőség!
Tanárok, tanítók, köztisztviselők, volt katonatisztek számára állandó, ragyogó munkaalkalom.
Ajlnlalokst vér, rcferenclik megadtstval:
BANKHÁZ, BUDAPEST,
VI., Lehel-u. 6.
/
ÍAU1 BÜÜLÜnf
1SÍÜ5 becemher 13.
FARSANGI ÚJDONSÁGOK
óriási választékban.
Divatselymek minden színárnyalatban
Crepp de Chine, Crepp szatén, Crepp charmeus, Crepp marokén, Szatén grenadin, Dousches mouszlin, Faill francé, Brokát, Liberti, Pongis, Japán és Taftalin.
- Velour Schiffon és Velvet bársonyok! I =
Kisfaludi és Krausz Sx az „Arany Kakasához
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.__
— Waligurszky Antal ünnepély. A helybeli all. pulgári fiúiskola 40 éves kiváló szolgálat u\'án nyugdíjba vonult igazgatóját, Waligurszky Antalt a kormányzó legfelsőbb elismerésben részesilette s egyúttal a harmadosztályú koronás polgári érdemrenddel Hintette ki, mely kitüntetés átadása ma délelőtt 11 órakor történik a városháza dísztermében. — Reggel 8 órakor ílnnepi szentmise lesz a szenlferencrendiek templomában a polgári iskolák vegyeskarának énekeivel, majd a városházán folytatódik az ünnepély, melynek műsorán Hajdú Gyula dr. gondnoksági elnök mondja a megnyíló beszédei és Szirmai Miksa tanfelügyelő nyújtja át a kitüntetést. Utána az ünnepelt üdvözlését a polgármester kezdi meg s a jelenlegi növendékek fejezik be. Esle 8 órakor társasvacsora lesz a Koronában.
Rekord sörkülönlegesség!
Az igen tisztelt fogyasztó közönségnek szives tudomására hozzuk, bogy december hó |5 ével nagy közkedveltségnek örvendő „Rekord" barna sörkülönlegességünket ugy hordókban mint palackokban ismét forgalomba hozzuk. — Naponkint friss csapolás a Central, Ipartestületi vendéglő, Korona és a Polgári Egylet éttermekben. Király Sörfőzde R.T.
— A Move Ismeretterjesztő előadása hétlön esle 7 órakor lesz 37. Urániában. Belépődíj 2000 korona. Gyermekvédelem: Kuric?,Albcrla S M. nővér. Munkáshygienla: Jovano-vics Lea S. M. nővér. Szines Palhé revü film. Küzdelem a ragályos betegségek ellen (Ilim). Svéd háztartási Iskola és bölcsőde (film). Kis tűzoltók (gyermek-burleszk).
• • A helyi keresztényszocialista párt felhívja munkás testvéreinek férfi ét nó\'lagjail, hogy munka vállalta céljából a párthelyiségben hivatalos órák alatt (Fő-ul 17. szám) ml nél előbb jelentkezzenek. A pírt ugyancsak felkéri a város munkáltató polgárait, hogy az esetleges munka alkalmakat hivatalos órák alaHg rövid ulon közölni szivesktd jenek. Munkások rendelkezésre állanak. Elnökség.
— Valódi debreceni kolbász és szalonna különlegességek az Általános Fogyasztási Szövetkezel Erzsé-bettéri boltjában.
— Népszámlálás Nagykanizsán. Mint röviden jeleztük már, az ország egész területén összeírják a lakosságot, hogy az 1925 —26. évi választójogra vonatkozó törvénycikk rendelkezései éneimében a választójoggal bírók hiány nélkül kerüljenek he a választók névjegyzékébe. Az összeírás mintegy népszámlálás-jellegü lesz. A legközelebbi napokban Nagykanizsa város vezetősége is kibocsátja a hivatalos hirdetményeket, szélküldi minden ház tulajdonosán?k, Illetve gondozójának az összeiró lapokot. melyet a családfőknek kell kitöltés végeit kiosztani. Ezeket isméi összegyűjtve ft-napon belül beszedik és u\'cak szerint összegezik. Ez az ösz-szeirás lesz azután a választól névjegyzék alapja, mii egyúttal a kőz-pánti statisztikai hivatalhoz is megküldenek. Már most felhívjuk a közönségei, hogy nem csak szavazati joga függ a lapok pontos és hü kitöltésétől, hanem három évi fogház büntetést is vontial maga u\'án hamis adatok bejegyzése. Mulasztásokért és pontatlanságokért a bejegyzésre köteleseken kivül a háztulajdonosok is felelősek.
— Esténként Jazz-Band soxo-phonnal óz Arany Szarvas kávéházban.
— A szegények karácsonyára
Kisfaludi Qyula 7 m. kartont, Kirscli-ncr Mór 5 m. pirclielol, Weisifeld és Fischer 2 drb. férfi inget. Singer József é: fia 2 m. kariont, Fürst József 2 m. parchetol, Kulasy Kálmán 2 drb. merőkanalat, 2 drb. szilről, 3 drb. lábast, 3 fazekat, 6 drb. kis bögrét, 2 d b tojás sülőt, Armul Slndor és fia 2 drb. sapkái, N. N. 2 drb. szappant, Teulsch Ouszláv 12 drb. mozsdó szappan), Oyórli Ji-nosné 3 kiló dió\', Barla Miksa 1 drb. alsószoknyái, Roscnberg Jónás feslő 2 rn. parchetot adományozlak.
= Kristály-cukor kilója 16.000-K az Á\'talános Fogyasztási S:övetke-zíl Erzsébettéri boltjában
-— Szilveszteri kabaré Gcisén. A gelsei fiatalság december 31-én es\'£ szilveszteri kabaréi rendez. A műkedvelők buzgón folytalják az elő-* készületeket.
SZABADALMAT
megszerez. énékesK minden illámban, .Fcll.lfltMí Ulnmlnl&iil- dlJLI.nnl fcfildl 1
ÁRON ÉS MOLNÁR I,
BUDAPEST. VIII, JÓZSCF-KÖRUT 0. SZAM
— Anyakönyvi hírek. Az clmull héten Nagykanizsán 6 gyermek szll-lelell, közülük 5 liu és 1 leány. Hegedűs János földművesnek fia, Nagy György molnár segédnek fia, Plán-d;r György földmüvcsn.k fia, Horváth Antal pincérnek fia.Turző István napszámosnak leánya, Kiss György földművesnek fia. Házasságot kötöttek ■■ Málés János honvéd lizedes Biró Máriával. A halálozások száma 12; Kók Ilona 2 éves, torokgyik; Balázs Józscfné Czciner Mária 25 éves, be-venyszemcsés gümőkór; Major Ferenc lárházi munkás 27 éves, me-dencclályog, gálüreg gennyedés; Ka-sir Terézia Dóra irgalmas nővér 41 éves, vérhas; özv, Wéber Józsefné Neir.csecz Rozália 78 éves, aggkoii végkinterülés; Bajkor BSláné Welsz Matild 59 éves, lűdőlob; Osvald Károly honvéd lizedes 21 éves, öngyilkosság fejlövés; Waldcr István 12 éves, agyhárlyalob; Noválh György 4 hónapos, tüdöhurul; Cziinmermann Katalin 42 éves, idült vcscgyüíladás; Dolmányos J "izscl 1 hónapos, ráng-görcs; Kiss Rozália I hónapos, ráng-görcs.
— Hentesek és mészárosok va sárnapi nyltvatartása. A hivatalos lapban tegnap jeleni meg a rendelet, melynek értelmiben a hentesek és mészárosok nyilt árusítási Ozle\'eiket vasárnap és ünnepnapokon délelőtt 7 órától 10 óráig nyilva tarthatják. A rendelet a jövő vasárnap már hatályba Is lép, a nagykanizsai háziasszonyok nem kis örömére és megnyugvására.
~ Kocka-cukor kilója 17.000 K az Általános Fogyasztási Szövetkezet Erzsébeltéri bonjában.
= Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházban.
— A hétfői országosvásár állatforgalma. A héifőn tartott nrgy-kanizsii orrzigosvásár alkalmával felhajtottak 872, eladlak 407 szarvasmarhát és felhajtottak 818, eladtak 252 lovat. 18 szirvasmartnt Olasz-oiszágba, 55-öt Bécsbe, 10 ct Csehországba, 8 lov.it Csehországba, 34 loval Ausztriába szállítóiak.
= Naponta a Polgári Egylet éttermében a hírneves Szalon duo hangversenyez.
— Téli sporthoz ródlik, korcso-lyák,szobaler,nii (Ping Popg), rugósterna (Exzendcr), szobatorna gumiból, "györCH torna legolcsóbban kapható Szabó Antal sp:rtüzlctében.
Karácsonyi
vásár
mindennemű női divatkülönleges-ségekben, szőnyegekben, férfi-szövetekben
Barta Miksánál
Főút és Csengery-ut sarkán
Hirdetett áraimnál is olcsóbban árusitom ki női- és leányka-kabát készletemet.
Női ing . . . 30.000 K-iól Crepd. selyem 122.000 K-tói
Minden cikk hasonló olcsó árban
— Hétfőn 7 órakor Move szo-ciilis est, burleszk, szinesrevű, be-lép\'idij 2000 K.
«= Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
BERETVÁS PASZTILLA a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
Ntii himzett ing . ,, fehér kötény „ glott kötény .
. 30.000 . 40.000
. 65.000 _
Telefon 167. szánt.
Nem reklám, haneni valóság, hogy KflUFMftHH MflW Ó H A L,
Rendkívüli alkalmi árak
Férfi köper alsónadrág 65.000 II szines zephir ing 120.000 ii fehér ing l gallérral 110.000
„SZERLÍCSEMHEZ" van a legolcsóbb bevásárlási forrás
1928 December 13.
ttUJÜ IOH.ÖK*
A nagykanizsai mctcorologlat meg iitfvclő jelentése: Szombaton a Mmírsék Sí rcrécl 7 órakor —1.6, ilíluljn : ^r;kor —0.2, este 9 órakor -0.0.
jdh\'urt: Égisz nap borult, esővel. Síéttrány: Reggel EK Napi csapadék mtnn)
ÉK , délben és este ÉNy. invisége: —. Hóréteg ;cf 8.55 i\' \' \'
órakor csó,
mcgswi^* még imndig.
A Meteorológia! Intézet jelenléte szerint fagypont körüli hőmérséklettel jobbára Idó várható. (Hó, es_6) _
— Férfi és nól szabók figyelmébe. A Keresztény Jótékony Nőegylet felkéri mindazokat a nemes-szivű férli és női szabókat, kik a szegény gyermekek karácsonyi kiosztásra kerülő ruháinak varrásál ingyen elvállalták, december 16 ig, szerdáig okvetlen Juttassák el a ru-hácskákat dr. Ptlhál Viktornéhoz, liogy a kiosztás a Jövő héten fennakadás nélkül megtörténhessék.
— Bor helyett lúgot Ivott. Dra-vecz János sómogyszentmiklósi földműves pénteken ki akart menni szőlejébe borért. A vele vitt üres űvígek közül az egyikbén valami kevés folyadékol látott. Abban a hiszem-ben, hogy bor maradt az üvegben, felhajtotta. Minthogy az Üvegben lugköoldal voll, súlyos égési sebeket szenvedett. Beszállították a nagykanizsai közkórházba. Állapota nem életveszélyes.
— Karácsonyfa-cukorkák kilója 45000-től 50.000-ig az Általános Fogyasztási-Szövetkezet Erzsébettéri boltjában.
= A mai árak melleit legnagyobb lejlörést okoz a háztartások vezetésénél, hogy a megvásárlandó cikkek hol, kinél kaphatók legjulinyosabb áron, de azért elsőrangú minőségben? Ezt a kérdést oldja meg az Általános Fogyasztási Stövctkezel Erzsébetiéri fűszer- és csemege-üzlete, hol szavatolt elsőrangú cikkek valóban legjutányosabban árusitlatnak ugy tagoknak, mint napi vásárlóknak. A teljesen uján felszereli dus raktár, a szolid szövetkezeti elv, mely a minimális haszonra dolgozik, valamint a pontos, előzékeny kiszolgálás biztosítják nemcsak a tagokat, hanem a napi vásárlókat is arról, hogy a legolcsóbban és legjobban vásárolhatnak.
= A jótékonycélu államsorsjáték közkedveltségnek örvendő sorsjegyei ismét kaphatók mindenütt az országban. Egy sorsjegy ára 20.000 korona. A főnyeremény 250 millió, a jutalom 250 millió, tehát szerencsés esetben 500 millió korona készpénz, vagyis a betét 25,000-szerese. Nincs sorsjlték hazánkban, melynél a főnyeremény a beiéihez viszonyítva ily nagy lenne. A 45. államsorsjáték húzását december 30-án a m. kir. ptnzügyigazgatóság ioltóoszlálya Budapest, IX. Fővámház tartja meg. A lotiooszlály kívánatra díjtalanul küld játéktér* el, a pénz előzetes beküldése ulán sorsjegyeket is. Aki ezen sorsjegyeket vásárolja, nem csak reményt vesz és lehetőségei egy nagy vagyon elnyeréséhez, hanem jótékonyságot is gyakorol.
Üzletmegnyitás.
Van szerencsénk a nagyérdemű közönség szíves tuJomására hozni, hogy a Kölö-Szöwötjy árnak a Központ-szálloda épületben levő helyiségél átvettük és azt mindennemű kötött-szövöttáruval felszerelve, modem speciális
kötött-szövött divatáruházat
rendeztünk be.
Raktáron larlunk a legolcsóbb minőségtől a legfinomabb gyártmányig, mindennemű
kötött-szövött árut, női-, gyermek- és férfiharisnyát, keztyüt,
női reform-nadrágot, trikóárut és minden e szakmába vágó divatcikket.
Kérjük a tisztelt vásárlóközönség szives pártfogását és biztosítjuk a legolcsóbb és legjobb kiszolgálásról.
Kiváló tisztelettel Kötött-Szövött Divatáruház
Fonyó Mihály és Társa
MJ9ZI
Uránia vasárnap 3 órás műsor: Zola Emil: A munka. Az előadások 3, 6, 9 órakor kezdődnek.
Világ 3, 5, 7 és 9 órakor a Vígszínháznak mull évi müsordarabja: Három mért/öld, cscmpészdráma a tengeren 6 felvonásban, főszerepben Made Kencdi. Daádi\'s boy, Richárd Talinadge-nak, — az ügyességéről gummiembernek nevezett burleszk-szinésznek 5 felvonásos vígjátéka. Mozgószinházak jövö heti műsorai
Uránia kedden 7-9 órakor: Mignon, Goethe „Meistcr Wilhelms Lehr-jahre" cimü regénye nyomán, főszerepben Andorffy Ida és Sascba Qura.
Szerdán 7—9 órakor: LüfWrlet a levegőben, szenzációs komédia nagyszerű repülő bravúrokkal, főszerepben Douglas Maclean.
Csütörtökön és pénteken 7—9 órakor : Don Carlos, bszerepben Conrad Weidl.
— NAOYKAN1ZSAI CÍMTÁR. Ára 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
= EzOst dísztárgyakat is Vé-
kásy-nal, evőeszközöket is Vékásy-nál, ékszereket is Vékásy-lM, órákat is Vékásy- nál, látszereket is Vékásy■ nál vásJrolhatlegJutányosabban. (Városház-palota.)
Táncmulatság. Simon vendéglőben táncmulatság lesz vasárnap délután 6 órai kezdetlel. Beléptidij nincs.
Az Uránia mozgószinház
december 17-18-án
mutatja be a német filmgyártás egyik nagyon szép filmjét:
Don Carlos-t.
Történeti motívumok után irta és rendezte: Richárd Oswald.
SZEREPLŐK■
II. Fülöp, Spanyolország királya ............... Eugen "KlOpfer
Don Carlos, Spanyolország infánsa ............ „ÍT.*!?, . }
Valois herceg ... ........................... Rudolf Blebrach
Valoisi Erzsébet.............................. Dapny Servaes
Eboli hercegnő.............................. Aud Egede NIIssen
Posa marquts .............................. Wllhelm Dleterle
Alba hercee ........................ Róbert Taube
Perez I "....... !........... FrledHch KBhne
Espinüza, a főinkvizitor ..................... Adolf Klein ,
I. rész: Aranjuezl szép napok. II. rész: Az Inkvizíció.
Szombaton és vasárnap Hét tenger Ördöge, az attrakciók királya. Két rész, 12 felvonás egyszerre. A főszereplőn kívül 6000 szereplő vesz részt a grandiózus fiimen I
Világ szombal—vasárnap Charlie Chaplin 5 felvonásos uj burleszkje: Grand Hotel Mucsa, viharos időben derűs hangulatot, derűs Időben nevető viharokat idéz elől Ezenkívül: Vérnász, Dumas híres regénye 7 felvonásban, főszereplő Norma Talmadge.
Kismértékben! eladás.
Elsőrendű minőségű vörösísfehér
Uibor
K lO.ooo
Óbor
K 14.000
minden adóval együtt. Eladás 3 litertől kezdődőleg.
1HII1I ILI!
bornagykereskedő nagykanizsai pincészetében.
Értesítés.
A HU SEüÉLYEQYLET Sf EMI
(alapíttatott 1862.)
1926. évi január hó l-éaa
nyitja meg
65-ik
évtérsulatát
Uj könyvecskék kaphatók a Szövetkezet helyiségében: Fóut és Sugár-ut sarkán levő Babóchay-féle ház I. emeletén
A befizetések hétfőn, kedden vagy szerdán délelőtt 9—11 óra kőzött teljesíthetők. Az igazgatóság.

Telefon 258.
rőfSs-
és divatáruháza a „Gólyához"
Erzsébet-tér I. szám.
Telefon 258.
Nagykanizsa,
.... . e.rra, „, összes rőfős- és divatáru cikkekben. Állandó nagy raktár kanavász, jvászon,
Legjobb és \'eg-neEblzhatóbt> bcvásáHásl forrás az összes cérnafonal>kblin| valamlnt%|nkafői lópokrócokban. -
- zefír, parget ás kartonokban, a v lágb rü y f Tricot selyem
tecöWÍ! rtő". feljebb^ Nöf k^\'k 33 e^rtól fel^ebb! ^mbinee 80 ezertől teljeL, Wmék (boák) 3*50.000 koronától feljebb, jumperek (blousok) ke,engyék (gilrniturik). _ Külön osztály „ől- és gyermekkabátokban.
DNöi-kabát 650 ezertől, szőrmével 700 ezertől feljebb, gyermek-kábátok 350 „értől feljebb.
halai gönöot
1925 December Ü.
Mélyen leszállított
karácsonyi árak
FÉRFI INGEK HÁLÓ INOEK ALSÓNADRÁGOK NÓ1-HARISNYÁK FÉRFIHARISNYÁK BÉLELT BÖRKEZTYOK ZSEBKENDŐK VADÁSZHARISNYÁK BOKAVÉDŐK SELYEM SAWLOK KÖTÖTT MELLÉNYEK GYERMEKHARISNYÁK SELYEM NYAKKENDŐK NŐI KEZTYOK REFORM NŐI NADRÁGOK GYERMEK GAMÁSNIK FÉRFI KÖTÖTT MELLÉNYEK NŐI ÉS FÉRFI ERNYŐ TETRA GYERMEKKELENGYÉK
EHRENSTEIN KÁROLY
ÉS TÚRSA
URl ÉS NŐI DIVATÁRUHÁZA
Tei. 221. FÖ-UT ii. í21-
Nól mhadlszck, szörmt-csíkok, gombok :-:
Hunyadi János
természetes keserűvíz a világ orvosi tekintélyei által ajánlva.
Borzalmas családirtás Budapesten. Leneszméri Hajdú Oyula ny. csendörszázados B-listás fővárosi kezelő főtiszt, majd tőzsdei ven-déglősa Sütőiparosok Országos Egyesületének büfléjét akarta bérelni s ehtjpz 15 millió kaucióval főplncért szerződtetett Közben a tárgyalások meghiúsultak s a 15 milliót nem tudta visszafizetni. Tegnap délelőtt 9 órára kellett volna neki a pénz, hogy a főpincér a feljelentést vlsz-szavonja. Tegnap reggel 3 cselédjüket korán elküldték, lezártáka lakást. Hajdú Gyula revolverrel halántékon lőtte alvó 7 éves kislányát, ugyanígy a még kisebb Andort, majd a 15 éves Katót. Hajdú ezután beretvával elvágta a nyakát és főbelőtte magát. Az asszony pár perc múlva ledobta magát a negyedik emeletről. Hajdú és az asszony meghaltak. A gyermekek még éleiben vannak, de nem remélik megmentésüket _
Fegyelmi ügyek a csongrádi bombapör miatt. A csongrádi bomba pör ügyében a Kúria legutóbbi felmentő ítéletével kapcsolalban egyes lapok azt híresztelték, hogy illetékes hatóságok a bombaperrel kapcsolatos hatósági visszaélések ügyében — a vizsgálat alkalmával — beszüntették az eljárást. Illetékes helyről azl az információt nyertük, hogy a fegyelmi ügyek folynak és még nincsenek befejezve. Beszüntetésről szó sincs.
Burgenland Ausztria mostoha gyermeke. Bicsbil jelenük: A mai napon a ncmzell tanácsban l-essy képviselő lelpanaszolla, hogy a jelenlegi Burgenland iráni a kormány és politikai körök absolut nem érdeklődnek. Az iskola ugy még mindig nincs rendezve
Fáj az anyaszív,
Ha gyöngye: Kis gyermeke vézna, gyönge, S azon töpreng, mit Is tegyen, Hogy a gyermek erős legyen ? Nem kell a szomszédba menni, Jó tanácsot kéregetni:
Szent M lOJlítaW lartsa
S piros-pozsgás lesz a gyer-„„ [mek arca,
A borfogyasztási adó csökkentése
BiulaptsIriSI jelentik a Zalai K/hl6ayntk: A kormánypártnak a bor értékesítése Ügyében kiküldött bizottsága tegnap Illést tar-lőtt. amelyen hosszúlejáratú szötófeljavitisi hitelnek, a borfogyasztási adó csökkentésének, ai adómentes borpárlat, az egy-évenkénli kimérés lehetőséginek és a kereskedelmi szerződések mielőbbi tnegkö-ttoivel foglalkozott. A bizottság örömmel vette tudomásul, hogy a pénzügyminiszternek nincsen kifogása a borfogyasítási ntló csökkentese ellen, ha a Kiesének ís városok pótadö tormájában tudjalí pótolni az ilyen formán elvesztett illetékeket.
TŐZSDE
Déli magánforgalom
Az irányzat Uzlettclen. Magyar Hitel 301, Osztrák Hitel 112, Földhitel 218, Kereskedelmi Bank 900, l\'esti Hazat 1860, Viktória 404, Cement 170, Kőszén 2725, Salgó 401, Urikányi 1112, Fegyver 440, Danubius 2010, Villamos 960, Unták 29, Rima 97, Schlick 54, Hazai Fa 4Í, Ota 448. Nartici 1350, Levanle 71, Nova 248, Államvasút 315. Trust 218, Cukor 1350, Georgia 250, Mez4-hegyesi 73. Fővárosi sör 64. Részvénysör 610. Krausz 66, Kender 75, Oyapjumosó 28, Karton 43, Hungária Műtrágya, 89, Diana 23, Oumml 17Í Brassói 375.
Zürichi zárlat
ráili 1895-00. London 2515-75, Nasryoil 418-75. Bitlml 2350 00. Milano 209100, Holland 2C8 30 Setlln 123 50. Wien 73-50. tolla 377 50. Piága 1537 50 BurUpeeS 71-70, \'er»6 5550, Bakaiul 2390], Beígrld 917.50
Terméaytőzale
Bou lUxev, T6 kj-oi 402j0!>-4r50». 77 >1-0. 407500- 410 030. 78 kg-oe 410.000- 412.500, egjíb daninlull é» pílt-vidéki 76 kg.-o> 397500— 400.C00, 77 »g-ot 402 500—405 0 78 h ot 405 000- 407500 79 kg-o, 407 5M- 412500, 2625»-265031 lakaimlnTitfM 240.000 - 255.000, törirpa 2)0.000-310000, ul- 255 0 0-265 OOO, tengert 190.000- 192 500, repce 600.000-610.00). iotei 195 OOn 2C5.Ó0C körre >75 000 I80ÜM.
Sertésvásár
felhalt** 45CO melyből eladatlanul vlaiia. naredt 2100 ilrb. Elaírendtl 19.500- 20.0 0 iiertett 17 00) —17.500, uedetl kfleíp I6 0u0 - 165\'C. trönnvQ 13.000—15.000. eliőtendl áreg 18000- 18 500, másodrendű 15 000-17.000, angol süldő 17.000- 20.000. aialonu
oagybin 2t.000— —.—. ealt 26 500--._
lehuiotl hul 21.000 - 22.000, szalonnái lt|. letléa 20.500 - 22 000. Irányzat l.nyha. . ■ n .«\'i. ■ r^rv , »,
Apróhirdetések
Autótaxinak való aj utraíly automobilok kedvexS fizetési fet. tétélokkel. Welser gépgyár Nagy.
kanlzsa, »ugér-u. H._3493
Autójavítások, autóemolök, aui£ alkatrészek Welser Gépgyár, Sugér-u 16.
Óoaka gép- és kereskedelmi Öntvényt legjobb iron vesz Welser gépgyár, Sugir ut 16. 2741
KUdő: Zrínyi Nyomdaipar é« Könyv
*+T~k»eiáa xrr W«trv Innlra-
Raktáron levő női fllckalapokat 90.000 Kért kiárusítjuk. NŐI velour és bőrkalapok, férfi gyapjú, nyúlszőr és velour kalapok (Gyukits, Br. Böhm, Halban <& Damask), mindennemű sapkák nagy választékban, rendkívül olcsón kaphatók
Személy- «s toharaatomobllok
kedvező fizetési feltételekkel. Welser gép-gyár, Sugár-ut 16. • 3211
Autógummlk nagy raktára
Welitr Oépgyár, Sugár-ut 16.
Sxcoaku- éa répavágók, kuko-rloa morzsol ék, darálók kedvező fi-zetésl feltételekkel Welser Gépgyár, Sugirut 16. 3008
Egy liter elsórendfi UJBOR 6000 kor.
BRUNCSIOS JÓZSEF
nuttitMiMn h mtnruUjill cikkek öxUHtai Sagár-ut 53. * TtWIon 210.
HézvezetOnOnek vagy főzőnőnek lehetőleg magános úriemberhez ajánlkozik Intelligens nő. Cini a kiadóban. 3911
Miltényi-oipöt vegyen I
PénzkOIoaOnt bekebelezésre minden Ő meg ben a legelőnyösebben és leggyorsabban foiyóslttat Aozél Ignác p*nz-kölcaönközvetitó irodája Nagykanizsán, Főút. 3. SE. alatt Kényszerkölcsón kötvényeket veszek. 3SS0
Veszek állandóan meglepő magas iron mindenfajta vadbóróket, u. m. nyul, róka, görény, nyesi, vidra stb. Berényl Aladár Deák-tér 4. és Bajza-utca I. 3633
Tanuló felvétetik Ktufmann Elek kádár műhelyébe, Petőfi utca 3897
Szép nagy latálló, raktárnak Is megfelel, kiadó Magyar-utca 25. szám alatt az udvarban. 3912
Játék-kiállitás
$Zefb Emíliái Oengery-nl6
A legmodernebb szabadalmazol! kot- és bellöldl gyermekjáták-klllönlegeuégek. Ajándéknak alkalma* olctö dísztárgyak.
URÁNIA
Hét tenger ördöge
Az attrakciók királya III 2 rész, 12 felv. egyszerre
Gigantikus tengeri csaták, lélegzetelállító frappáns jelenetek, művészi rendezés és csodás színészi játék teszik felejthetetlenné e filmet I A hatalmas filmből kiemelkedik a gályarabok nagyszerűen megjátszott tömege, csatahajók harca, régi Idők Izgalmas leányvására I . . ..
A főszereplőn kívül 6000 szereplő B Akj
VILÁG
Szombaton és vasárnap
CHARUE CHAPLIN
régen nem látott kedves bohém barátunk öt felvonásos burleszkje
GRAND HOTEL MUCSA
Viharos időben derűs hangulatot, derűs időben nevető viharokat idéz elő!
kEr.oT, Vérnász
vesz részt a grandiózus filmen!
mindakét moziban megváltja jegyét, az egyik moziban 50°|o kedvezményt kap!
Dumas világhírű regénye 7 felvo-nosb. Főszereplő: Norma Talmadge.
1825 December 13.
ZALAI KÖZLÖNY
2 Illetve 3 azobái kompiéit lakáj azonsaira es\'lleg ujív utánra átadó, ugyanott 2 „igy pince la kiadó. Bóvebbel: Acaél Igoáoa tngaUanlorgalml Irodája Nflgyk*. nlisán, Pó-ut 3. az. a. 3962
ügy Jóháxból Való llu tanulónak kivétetik Bmncatc* Józsii Idszer és egyen* ruházati Üzletében. Sugár ul 53. 8549
Ki tud róla 7
Zárt kalitkából alvaa.att egy pár
lebír pávagalamb, egy fehér galléros é» Szürke, IchírleJII galamb. A nyomravezető Jelentkezzék a Munkásblztoilló Pénz-láz Igazgatójánál,^ahfll ^ szép Jutalomban
Salgótarjáni folrton*o6 kai,Ha és
intik fegyvergyűjtemény Deák-tér 4., földúlni eladók. 3922
Egy kijátszott rést, Jóhsngu oaallA el-adó. Magyar-utca 42. 3923
Két utoal Isioba, elöuoba, csukott veranda Í.Jkonvhából átlő lakás lelépéisel izonnal kiadó. Clm a kiadóban. 3914
Társas ródlik
lulányoi áron bérbeadatnak. Ugyanott rddllk is kaphatók.
Sátrán és Feller, FSut 24
Akác-méaat. kllólát 15 lézerért \'szerdán a piaci halas mellett, eladok. 3939
~Maáplakeilát~véí;zell leány ajánlkozik gyermekek mellé, háztartásban segédkezik. Megkeresést „Csak vidékre" jeligére a kiadóba kérek.\' 3914
Klrálv-utca ;20. >zám alalt 2 latálló kiadó. Raktárnak vagy műhelynek Is alkalmas. 3943
Vaa-edSnySa üzleti állót, kirakatot, fűszerüzletl berendezési és egy Jó karban kvő izecsktvágót megvételre keresek. Vitéz Szia Ferenc, Kouulh-tér 6. 3912
Eladó egy hold orda, ujudvarl lialár-ban. Kutail Iászló SBjtSr. 3941
Kazinczy-utca 15. sz. (Dobrin-ház) emeleti lakásban az összes
bútorberendezés
it egyéb tárgyak eladók. Megtekinthető cstllörlöktöl keddig minden délután két órától hat óráig.
Francia és alkllml, valamint gyermek ruhákat legjulányosabb árban kéizllek, szabni lanitok. tanulókat felveszek, saját ró-unkrc dolgozhatnak. Welizné, Klnlzsl-ut 21.
Raraadnk megvételre egy 1 és léi lóéról benzin vagy nyersolaj motort. Kóhter Testvérek, vaskereskedés. 392S
Perlekt gyora és gópli-dnS lóbb évi Irodai gyakorlattal állási keres. Clm a kl. adóban. 3447
Garantált üzemképes könnyű motor-kerákbár Jutányos árban eladó. Sátrán Sátrán éa Ftller mtuzerészutl Pó ut 24.
Harmónium 5 változatul éa egy zongora, Jutányosán eladó. Magyar-utca 29.
Ra*ld, kereaxthuroe zongora
eüórendo, egy hegedű és egy szőrme kocsibunda eladó. Arany Jino«-u. 1. 3450
Walder Jakab és neje, valamint gyermekeik fájdalomtól megtört szivvel jelenlik, hogy forrón szeretett gyermekünk, il-létve testvérünk
Pistikénk
folyó hó 11-én kino3 szenvedés ulán jobblétre szenderült.
Dtága halottunk löldi maradványalt folyó hó 13-án délelőtt 10 órakor az izr. lemelő hclot-tasházábó! fogjuk örök nyugalomra helyezni.
Nagykanizsa, 1925. dec. 12.
Aidás és béke lengjen porai feletti
Karácsonyfadíszek
olcsó és szép
karácsonyi ajándékok
szórakoztató és
gyermekjátékok
gyönyörű választékban
Fischel Fülöp Fiai
ára kásában NAGYKANIZSÁN.
Megnyílott
a
lormáil Hengermalom RL
nagykanizsai lisztüzlete
Király-utca 14.
alatt.
Telefon ahol Telefon
389 a legjobb 389
minőségű
lisztek és egyéb őrlemények
olcsóbban kaphatók, mint bárhol I
Az üzlet vezetésével Rechnltzer Mór urat bizluk meg. U3.
Művészies kivitelit
ebédlők, hálók és konyhaberendezések
a legmodernebb kivileiben, állandóan kaphatók
PIEDL GYULA
müaaztaloenál i:u
VÁRUT 3. SZÁM
Eladó ingatlanok!
Azonnal elfoglalható S szobit modern hii, versnél, ctclédizoba, fürdőn >bj. nagy kitt, liUltó. piju. kociiula 350 millió.
Elfoglalható 6 itobii modern hii. url kénye-lemmel, nagy goodoaott kerttel, melléképületekkel 500 millió.
Ttvátszal elfoglalható 4 ize-bit taloos ma-ginhiz, kl> udvarral 250 tnlilló.
Azonnal alfOgUttató 3 tzobít a) hái i város
. kDltó rélléa 70 eninSÓ.
Értékei »arkl telek a vasút kózelében, lakiul áUlaklUiJtó épülettel 00 millió. Egyéb kjtebb&tgrobb hlzak eladók.
SuLbadhairven i holdat uép birtok épülettel, btnce ttS\'i és jrflrofllct-St 130 millió.
Ukást kUebbetnagyobbat. )ó lelépétért axoa-oall átvételre keretek.
Malom príma 10 Jirilu. eladó gvónySrO lakit-•al, velelir lel* tóbb évi cégietekben fuetbetó.
Szigriszt László
Fö-ut 8. Mám (Bazir-udvar). 3?u
Hirdetés!
A Nagykanizsai Takarékpénztár épületének Csengery-utcai frontján levő, eddig menetjegy; Iroda céljaira használl helyiség azonnal kiadó. Bővebb felvilágosítás az intézet pénztáránál.
WESTEND-SZÁLLÓ
Budapest, VI. Berlini tér 3
(Nyugati pályaudvaron)
megnyílt.
Központi lütés. .Melegvíz a mosdókban. F.Q r d ó k. — L I I1 Szobairak központi fűtéssel, hideg- é» melegvízzel 40.000 koronától 60.000 koronáig.
Pongrác* Sándor
WU Igaifttó. _
Árverési hirdetmény.
Folyó évi december hó 18-án pénteken délelőtt 10 órakor a
helybeli méntelepen 3 darab lenyész-tésre még alkalmas mén nyilvános árverésen el fog adalni. M, Ménteleposztály vezetőség.
Nagy karácsonyi vásár!
Senki se vegyen
karácsonyi és újévi ajándékot, mig meg nem tekinti a „Hattyú" divatáruház raktárát, a régi postával szemben, hol az összes rakláion levő áruk milyon leszállított áron lesznek az igen tiszteli vevőközönségnek rendelkezésére bocsájtva.
Nííídlvatmellények.....már 135 ezer K tői
" ••••\'••• » 33 „
„ nadrágok........»»
„ Ing és nadrág garnitur . . „ 77 „ „ „
„ flór harisnya........40 „ „ „
Férfi zefirlngek.......„ 125 „ „ „
Selyem nyakkendők......40 „ „ „
Féríl zokni....................8 „ „ „
Nagy válaszlék női- és gyermekharisnyik, keztyük, szvet-terek, sapkák, kötött női- és gyermekkabátok, selyem és gyapjú sálak, gyermekruhák, kötények, bablkelengyék, zsebkendők, esőernyők, nadrágtartók, cérna, pantut, alfonál, gyapjufonalak, D M. C. hlmzőpamutok, zsinorok, gombok és mindennemű rövidárukban, gyermekcipők, sapkák és Játékok nagy választékban.
Kérem az igen tisztelt vevőközönség szives pártfogását
PERLSZ DEZSŐ.
100 milliót nyerni!
Akkor vásároljon az alanti cégeknél és ne lelejtse el kérni a Közérdekű Liga sorsjegyét, melynek nyereménytárgyait szabadon választhatja. Mindenki annyi
i választhatja, et kap, ah rónáért vásárol.
sorsjegyet kap, ahány 100.000 komái \'
Magyar Köztisztviselők Fogy.
SzOvetkezet Fiókja Arrnuth Sándor és Fia áruháza
az .Oloó Fonáshoz", Bazár udvar Barta Miksa divatáruháza
Fó-ut és Csengery-ut sarok
Roth Laura női-kalapBzlete
Kazlnczy-utca 5.
Schwartz Dezső
url éa nól divatáruháza - F6-ut 5.
Szabó Sándor cipőáruházal
Kazluczy-u. 1. éa Fó-ut 14.
Vágó Endre
tllatazexur — Fó-ut 14.
Vékásy Károly órás és ékszerész — Fó-ut 2.
Főnyeremény K 100,000.000 őssznyeremény K 1.200,000.000 Hiaxáa 1929. december 30.
k 5000 koronáéit mii uslUara la kerülnek.
A sorsJeg^ck^SOOO koronáéit mindeneit
A sori Jegy Intézóség Budapest, VIII., Rákóczi-ut 59. Telelőn J. 21-73. 1704
Pályázati hirdetmény.
A letenyei .Hangya" logy. és ért. szövetkezet boltkezelől állásra pályázatot hirdet.
Fizetés: 2% forg. julalék, 400.000 kor. fixfizeléi és 5 métermázsa buza helyi értékének megtelelő lakbér.
Pályázatok a szövetkezeli igazgatóság cimére küldendők dec. hó 16-lg.
Mindennemű gőzölt és gőzöletlen körte, cseresznye, kőris,
jávor, juhar és tölgy anyag, valamint elsőrendű tölgy és bükk parketta, tölgykertláb, úgyszintén a világhírű valódi „Eternlf-palit minden méret és mennyiségben napiáron alul kaphat
Eppinger I. és Fia
deszka, époleüa, éa építkezési anyag raktárában niz DEÁK-TÉR 5. SZAM ALATT.
WALTER ■ A6 ÍHTAHFBLT AM
Budapest, VIII., Rákóczy-ut 51.
EJókésalt középiskolai Összevont magán-vizsgákra. érettaéglre, Vidékieket li. — Tisztviselőknek nagy kedvezmény.
A Fő-ut 8. szám alatti házban egy utcai
üzlethelyiség
azonnal kiadó.
Bővebbet Frank Vilmosnál
Legszebb karácsonyi ajándék
gyorsvarrógépek
kaphatók minden Jobb vanógépUzletben. Ahol nincs, oda direkt szállít a vezérképviselóség:
SZÉKELY ZOLTÁN Budapest,
VII., Akácfa-utca S4.
•ek. orsózó. é» botyhozógépek. i|ouroxó, ■lrozógépek. KOtnbprétek, butznlk. Ober-g |—f ét 3 (oaílUt. minden Iparra kOlóo
Kólógépek, timbourlrozt
wendllnv I—. .. - -------------- ------ ---
«PMUIH varrógép - Kétjea alialalot az lpar megadiUval. Tok ax Ouies tpeclllli gépekhta.
zalai közlöny
1925 December 13.
cyfinvSrD karácsonyi
ajándékok
feltűnően szépek és olcsók a
Cukorka Királynál.
Szerencsi és Maul csokoládé nagyon olcsón kapható.
HEFFER GYULA
Kaxincxy-uioa 8. wtám.
Ingatlan eladási .
Házak, bekSItCíhetó J, 3, 4 <i 5 szobit UkUul. tmeUtci fi nujínhíxik, OrWtMiak. viadfettk. Birtok wmocjr&ui 16 UnnttöM 75 h » Wil mfrf«l«ia Ip61ítt«l. áftomii kftMltoa. Zslában — Ípúirltíl Ssttr.....
Bír«bb«l:
DUKAsZ MIKSA Vfagykanlaxán,
Kikócil-utca 3*. axAnt alatt. 3.4«
Ilii [I
és diszek
a legszebb és legolcsóbban csakis
Tompek Károly
fűszer- és csemegekereskedésébe\'n
Erzsébet-tér 13. szám
fa Törvényszékkel szemben)
szerezhetők be. Ne sajnálja r fáradságot lejebb jönni, mert tisszeresen behozza. mt
16.442—1925.
Tárgy; Városi borfogyasztási adóátalány kiegyezés.
Hirdetmény.
Felhívom mindazokat, akik az 1926. évben elfogyasztandó bormennyisége után fizetendő borfogyasztási adóra nézve átalányban íkióhajtanak egyezni, hogy az átalányegyezség megkötése végett legkésőbb 1925. évi december hó végéig a városi számvevőség jövedéki osztályában naponként d. e. 9 órától 12 óráig annál Is inkább jelenjenek meg, mert ezen időn lul átalányegyezség nem köthető és a beraktarozandó bor ulán járó borfogyasztási adót a beraktározást megelőző 6 órával előbb a városi pénztárba befizetni tartoznak.
Nagykanizsán, 1925. dec. 10.
Polgármester.
Saját .lermba h.r.c.BKjl uilill é» nebéi 917. é»l termi,tl p.c.ny. bor kapható lakáwnon klstételekben (literekben ta). itM
REMETE, Sugár-ut I. uia,
2028-1925.
Árverési hirdetmény.
Kózhirré tétetik, liogy Liszó községben egy 1 hengeres és 1 köjáralu malomberendezés teljes felszereléssel, hajtó eró nélkül, nyilvános árverés utján eladatik. Az árverés Liszó községben 1925. december hó 23-án d. e. 10 órakor log megtartalni. A malom épület bérbevehetö, de vevő a berendezést el is szállíthatja.
Liszó, 1925. dec. 9.
Községi elöljáróság.
Az amerikai nök hibátlan, karcsú és elegáns termetének egyetlen titka az amerikai
fogyasztófüzo
(Rubber reduclng corset), mely elismerten a világ legjobb fOz8je!I
Pompás alakot varázsol, amellett fogyaszt, egésznapi használatnál is kényelmes, megakadályozza a felesleges zsírrétegek lerakódáséi.
Fedák Sári
akt állandóul viseli iz amerikai fogyasztó
lllzól, a következőket 14a. róla: „Szeretném, ha a pesti nök állandóan hordanák ezeket a hasonlíthatatlanul nagyszerű fűzőket és az eredményt látva, örömmel, mosolyogva gondolnának reám." A New-Yorkból most érkezett eredeti amerikai fogyaszlófüzö kapható csakis az egyedárusitőnál:
központi Írod!Ja
Budapest, ll/f. Zsigmond-utca 11. III. - Telefon 188-70.
Megrendelésnél két|llk a csípőmére!
pontot megadisit. 11T
LÓPOKRÓC!
kizárólagos gyári lerakat
vízmentes sátorponyvák bálázd ponyvák
olcsó
szőnyeg, matracgradli
zsineg, kötéláru, tömlő és hevederek szabó és kárpitos kellékek
nagy raktára
H1RSCH ÉS SZEGŐ
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
10 SÁR- és HÓCIPŐ
olcaó árotlUta, ml* a kíukl tart. - Arak cirekbeo.
M4I bfelpfi. amerikai
gyitlminy . WlmpatalBi;- f-k\'i
Pfrtl Utdpgk Urclpík-
,______EX.
trotil »vM bócipó.
Oyermtk Ur<lp<t 60-00
nrwr.i nvcuvi ut- ______________
Icitel. kítcuUoi . 1® T«vci»4r hliklpó bír
bííclpi, r árain" varroU ..... 280 H4i b&clpá ritlpvarr. ZB Tcvcw jr Iblullpó (ult. 1»
Ipó .... "TSo 160 180 210
Tornacipők, tottviruhák, »vítltoriu-»zokQy««a<Jrii: Iíí-olcsóbban a 25 ív <5t» lennilW SCHAFER-íéjjníl. Bedapefl, D5br«ntel-«r 4. Teltloa J6i««t 175-36.
Vidékre uUavítUl. »»19
Korcsma megnyitás.
Értesítem a n. é. közönségei, hogy Telckl-ut 54. sz. a.,Rádió\' hoz címzett korcsmámat megnyitottam. Szombaton és vasárnap disznótoros vacsora. Jó borok, olcsó és pontos kiszolgálás.
A n. e. közönség szíves látogatásit tisztelettel kéri Czippán István
korcsmáros.
MUhelyáthelyezés.
Kárpitos éa dloxitő mühelvemet C«cngery-ut 13. asám alá helyeztem át.
Elvállalom minden e szákba vágó kárpiloa és díszmunkák elkészítését a leglutányosabb áron.
Kérem továbbra Is a m. t közönség szíves pártfogását. Tisztelettel
Hívásra házhoz Jövök Vi°\'a ^enö mi kárpitos.
PFflFF-varrógépek
minden varrógépet felülmúlnak szép öltésben és tartósságban Gyárt raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2. - Telefon 12.
«!>..<> rő.xlotftz.tá.t íoltótclok 1
Speciális varrógépjavltó műhely 1
Megérkezett Londonból a világhírű
^rmm aladdin-l^mpa
a legcsodálatosabb, legjobb, legolcsóbb, legbiztosabb és leggazdaságossabb
világító eszköz,
____mely 94% levegőt és 6°,\'o közönséges petró-
MHM>AMWM>OM leutnot fogyaszt, füst-, korom- és szagnél-
Az Aladdin-lámpák eredeti angol küll, egyenletes égésű és 80 gyertyafényU csomagolásban, teljes felszereléssel Izzófényt ad.
Napfényt varázsol otthonába, ha megrendeli az Aladdin-lámpát Kezelése a legegyszerűbb. Fénye háromszor jobb, mint más lámpáé.
Anyagfogyasztása harmadrészét teszi ki annak, mit bármely más Ismpa fogyaszt. Magyarországi egyedárusltás: 3^1
ALADDIN Kereskedelmi R.-T., Budapest,
IV,6., Holnár-utoa 21. arám. Kérjen részletes Ismertetót.
Lerakat:
Roaenfeld Adolf Fiai cégnél, Nagykanizsán, Fdut 4
és magyarnyelvű használati utasítással, három kivitelben kaphatok:
IAuUllMmpa
700.000 K
P.IUullimp.
800.000 K
HrrcSUmp.
850.000 K MlUlízhaUtlia alatu hlztirtísbra.
Aladdin
BR/tZAV sósborszeszszappan zöld csomagolásban oly népszerű, mini a hat évtizede kipróbált, kilünö, hasznos Brázay sósborszesz 1
I
Budapest, VII, Rákítzl-ut 42.
Nemzeti Szlnh&zzat szemben.
Kora.
Scholtlscli-szövet...... ......K 26.500
Péill itrapS\'Szövet, 140 cm. . 89.000
Crtpí de chlnc, minden izlnb. . 127.000
flanell, remek mlnlikbin ... . 21.100
Sport-flancll 70. cm. izélca.... 14.
Vászon (pamut) ......... ... , 11.800
Mosott ctlltton ............ , 15.300
7ellr ......%............ ... ■ 19.9W
Nfil log vagy nadrág ..............30.000
Bunda scal ekctrlc crépe de
chlne-nel bélelve..........3,800.000
Nőt télikabát, gyapjuvelóur, blberelt és eleclrlc-gallér kézelővel, vígig bélelve... .1,360.000
Női télikabát, izőrmegallézral . 850.000
NŐI télikabát, bélelve ..............590.000
Nól télikabát, gyapjuvelour.
bői, végig bélelve ..............930.000
Midi télikabát, gyapjuvclour-
ból, végig bélelve ..............390.000
Trlkő selyem Jumper ... ...- . 98.000
Flanell-lakazó ... 1........ , &5.000
K.l«ngyéb«n, garnitúrában, paplanokban nagy válo.xtók.
Mintákat vidékre készséggel küldünk 1
Kérjük t. vevőinket, mielőtt bevásárlásai! eszközölni, tekintse meg vát.lkány-•*er nélkül dúsan felszereli
raktárunkat.
_■»>*
szőnyeg
mi árusítás
Velour plüss ebédlöszö-
nyeg 3x2 ......... 1,475.000 K-tól
Selyemfényű mokkett
sezlontaJaró......... !,050i000 „ .
Karamáni sezlontakaró,
rojttal............... 500.000 . ,
Ágygarnlturák......... 450.000 . .
Agyelö ............... 75.000 . .
Paplan, mindkét felén
dott ............... 290000 . ,
Futószőnyeg 68 cm. széles 29.500 . . Azonkívül óriási választék minden nagyságú cbédlószönyegekben.
DiVATSZ&VETEK
Sötétkék és tekete gyaj>-juszövetek ..." ... 88.000K-tól
Sottis divalkelme ...... 33.000 . .
Velour flanell ......... 28.000 . .
vAszoa és damaszt Adu.
Király- is Kazár-utca .prok.
Bejárat: Kuzár-u. (Pctítl-u.) Z sz.
ROSENBERG.
ERDŐT
keres megvételre tölgy, gyertyán, akác vagy fenyöállománnyal és ugyanilyen kitermelt rönköt
Polgár Testvérek
lakereskedelmi részvénytársaság Budapest, m Vm Pozsonyi-tat 2/b.
Nyonmtott 1 Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nigykanlzsán, (Nyomda"a^otf: Ofcnbrek Károlt).
85. évfolyam, 283, «tm Wagytowtesa, 5925 december 15. kedd Ara H80Ű Iüw^mm
POLITIKAI NAPILAP
iMkbüMf % Fiút I
hfitm—-•- n. "JOWH 117.
Felelős szerkeszti: Kempelen Béla
■ II\'IIII ■\'Hím ■ Mm Ml IIIH II Min HIIIH I......II Bllii
lUOMtM in; lo Ma lO.OM I HfeM bén--- —--I---
A pénzügyminiszter meg van elégedve a genfi eredményekkel
A miniszterelnök elfoglalta hivatalát — A nemzetgyűlés folytatta a földművelésügyi tárca költségvetésének részletes tárgyalását
Budapest, december H I a magyar korona stabilitása az
A nemzetgyűlés mai ülését 20—25 képviselő jelenlétében léi 11 órakor nyilolta meg Scilovszky Béla elnök. A tárgysorozaton a földmiveléstlgyi tárca költségvetésének részleles vitáját folytatták.
Meskő Zoltán a földreform befejezését s a panaszok orvoslását sürgeti. Határozati javaslatot nyújt be, hogy az okleveles gazdatisztekről szóló törvényt vegyék revízió alá. Sürgeti közraktárak felállítását. .
Szeder Ferenc a mezőgazdasági munkások helyzetének javilását szorgalmazza.
Oaal Oaszton a mezőgazdaságot sujló nagy adóteihekról beszél és kormány-intézkedést kér azok leszállítására, meri különben az ország alapja, a mezőgazdaság csődbe kerül. A magas vámokról, a szőlőtermelésről beszél ezulán.
Szilágyi Lajos a költségvetést nem fogadja el.
Félórai szünel ulán Egrl-Nagy János a bortermelés válságáról beszél. A költségvetést elfogadja.
Kiss Menyhért a földreformról szól. A költségvetést nem fogadja el.
Takács József elfogadja a költségvetést.
Lélay Ernő: A magyar mezőgazdaságnak nagy kára, hogy külföldön nem tarthat gazdasági attasékat.
Pirtlér László az adórendszer egy-szeiüsitésél stlrgctl.
Elnök ezulán a vitát bezárja és döntenek a benyújtott határozati javaslatok felett.
Napirendi javaslat ulán Walko Lajos kereskedelemügyi miniszter olvassa fel Esztergályos János egy régebbi interpellációjára adott vála-szit a vasutasoknak egy demokrata gyűlésen való részvételére vonatkozóig. A Máv.-nál ka\'onai ffg) elem van, néni enged tehát láziló gyűléseket tartani köztük. Szilágyi Lajos interpellációjára szóban válaszol A Máv. békebeli kf llségvetése 480 millió aianykorona voll, ebből 14 millió voll a nyugdijlcher, ma 240 millióból 40 millió a nyugdijakra csík. Az állam nem mehet tovább a teljesítésben. Reméli, hogy a lövőben ez a kérdés is megoldható leez.
Az ülés esti 8 óra ulán ért-véget. A miniszterelnök átvette hivatalát
Gróf Bethlen István miniszterelnök ma délelőtt liz óra után megjelent hivatalában és átvette a miniszterelnökség vezetését. Háromnegyed tizenkettőkor érkezett a Házba V\'ass József népjóléti miniszter, majd gróf Bethlen István miniszterelnök, mire mindkellen Scitovszky házelnökhoz síellek, hogy a Hiz munkarendjéről tájékozódjanak.
angol fontéval egyenlő Bud János pénzügyminiszter hazaérkezése után nta délelőtt átvette hivatalának vezetéséi. A pénzügyminiszter rendkívül meg van elégedve a genfi tárgyalások eredményével,
A pénzügyminiszter Ocnfből a svájci szövetségi kormány székhelyérc Bernbe utazóit, ahol különböző tényezőkkel tárgyalt. Beavalolthelyről ugv ludjuk, Itogy ez a tárgyalás kilerledl magyar mezőgazdasági termékek Svájcban való értékesítésére is, antíl a pénzügyminiszter tőle telhetően igyekszik előmozdítani. Külföldi ut-íírólazzal azímprrs z ^váltért vissra, hogy a magyar korona a legstabilabb pénznek tekinthető, mely stabilitás .tekintetében az angol fonttal egy színvonalon áll.
Az egységespárt értekezlete A Keresztény Kisgazda- Földműves- és Polgári Párt kedden este páriértekczletel lati, melyen Bethlen István gróf miniszterelnök vejedével részlvesznek a kormány taglaí. Az értekezletet párlvacsora követi.
i» S j m ,ii \'W i 1 "■\'* 1 " ~ ""
BELFÖLD! H9REIC
A hamis milliósok ügyének fő-tárgyalása. Debrecenből jelrnlik: A hamis milliós bankjegyek forgalomba hozatalával vádolt Frid\'ánde-rék ellen folytatják a bűnvádi eljárási. A rngy érdeklődéssel várt fő-tárgyalásl január végén, vagy február elején tartják ineg.
A Klár Dánér-Ogy tárgyalása. Egy ssilendele nagy szenzációt kelleti dr. Klár Zoltán főorvos és dr. Dánér Béla volt királyi Ugvész közi az Irinyi ulcii fajvédő-klubban történt revolvcres verekedés. A buda-pesll büntelőtörvényszék Publik-la-nícsa hétfőn kezdlc meg az ügy tárgyalását. Klár Zoliin ellen erős fel Indulásban clkövelell szándékos emberölés vétségének kísérlete a vád, melyhez löbb becsülelsérlési és köny-nvü tcslisérlési ügy csatlakozik. Utóbbiakai a törvényszék visszaküldi a járásbitóságra. Elsőnek Klár Zoltánt hallgatták ki, aki ötnegyed óra hosz-S7at részletesen elmondta a botrányos jelenet lefolyását. Dánér Béla vallomása közben Klár .Zollán félhangosan sérlő kifejezéseket mormogott, majd az elnök kérdésére is sérlő tónusban válaszol!, miért ől Puhlik elnök egy millió koronára megbüntette. A helyzet ezulán sem javull, ugy Hogy, mig a bíróság tanácskozásra vonult vissza, fogházőröket rendeli fel esetleges inzultusokra számítva. A rendrculasllások egymást
érték a továbbiak folyamán is. A terem hangulata állandóan lulfütött voll. Csllléry Andris kihallgatása után a tárgyalási kedd reggelre halasztották
Az EskOdt-Ogy a táblán. Az itélőlábla Auer-lanácsa hétfőn kezdle tárgyalni Esküdt Lajos megvesztegetési pörél. A börtönörök állal felkísért Esküdi már a folyosón összeveszett védőjével, ki ezután el is távozod, Igy Esküdtnek nem volt védője a tárgyaláson, ugy, hogy közvédői jelöllek ki számára. A régebbi vallomások ismertetése és negyedórás szünet után a főtárgyalás anyagál referálták, majd a tárgyalást kedd délelőttre halasztották.
A nádorutcai családirtás áldozatai közül Hajdú Oyula szombaton délben, ötéves fia és hétéves leánya vasárnap meghallak. Igy az asszonynyal együtt az áldozatok száma4-re növekedett. Az ölödik, a 15 éres Kató megvakult, de valószínűleg éleiben marad. 150— -00 millió koronára tehető a díffarcncia, amiért Hajdú Gyula borzalmas családirlását elkövette. Fivérei, kik szívesen segítettek volna rajt, mitsem ludtak testvérük nyomasztó snyagi gondjaitól.
Fuvaros-sztrájk Budapesten. Hélfőn reggel Budapesten váratlanul fuvaros-sztrájk töri ki, meri a munkaadók visszautasítotok azt a követelést, hogy a hell 400000 koronás bérekcl a régebbi 465.000 koronára emeljék fel. A szlrájk halalmi kérdés is, nietl a munkások kollektív szerződéséi és a bizalmi-rendszer beve-zelésél követelik.
Munkanélküliek gyűlése. A szo-ciáldcmokratspárt hélfőn munkanélküliek számára nagy népeyülést tartott. A gyűlésen elfogadott határozati javaslat munkaalkalmak teremtését, ipari hitelt és munkanélküli segélyt kövelel.
Ítélet a Prónay—Huszár párbaj-ügyben. A budapesti büntető-törvényszék hélfőn tárgyalfa Prónay Pál és Huszár Elemér párbaj-ügyét, mely annak ideién nagy hírlapi polémiái idézett fel. A párbaj maga is hírlapi támadásokból keletkezeit. A bitóság Prónayl 14, Huszárt 8 napi állatnfogházzal büntette.
Benlczky Ödön kiszabadulása érdekében. Budapestről jelentik Andrássy Gyula gróf személyes intervenciód készül Bethlen kíván miniszterelnöknél Beniczky Ödön kiszabadulása érdekében. Bizonyosra vehető, hogy Beniczky kormányzói kegyelem folytán karácsonyra kl fog ■ szabadulni.
Károlyi József gróf karácsonyi ajándékokkal Lequeltlóbautazott Károlyi József gróf vasárnap délután utazott cl a királyi családhoz Leqtiei-lióba. Károlyi négy koffer karácsonyi ajándékot vitt magával, amit az ország minden részéből küldtek a-felséges királyi család rzámára. G/óf Károlyi" csak márciusban jön vissza Magyarországba.
Lendval István kilépett az ÉME-bői. Lendvai István nemzetgyűlési képviselő kilépőit az Ébredő Magyarok Egyesületéből. Kádár Lehel, a kitűnő publicista ugyancsak kilépett az ÉME-ből.
Miniszteri biztost küldtek Szol-.. nokra. A szolnoki Mikulás-estély alkalmával Solly László rendőrfelügyelő Horváth Lajosi a Magánlisztviselők Egyesulclc szolnoki titkárát véressé verte. A belügyminiszter a brutális eset sürgős kivizsgálására Bór belügyminiszteri tanácsost küldötte le Szolnokra.
Magántisztviselők nyugdíj-valorizációja. A Keresztényszocialista Magántisztviselők Országos Szövetsége legutóbb lagértekezlelet tartott. A gyűlés a nyugdijvalorizáció ügyével foglalkozott. Hangoztatták, hogy a nyugdíjügyek ,£75—80 százalékát már perrel döntőfiék cl. Tiltakoztak az ellen, hogy havonta 100—200.000 korona összegeket adjanak nyugdíj fejében. Az éitckczlclen a felszólalók rámutaltak arra, hogy a jelenlegi birői joggyakorlat méltányos. A jelenlevők lelkesen megéljenezték a független magyar bíróságot. Az értekezlet határozati lavaslatot fogadott cl és megbizta a Kereresztényszoci-alisla Magántisztviselők Országot Szövetségének elnökségét, hogy kívánságukat a miniszterelnökkel, a pénzügyminiszterrel és az igizság-ügyminíszterrei; továbbá nemzetgyűlés tagjaival beadvány formájában közölje. A halározali javaslatnak az a leglényegesebb kívánsága, hogy az uj nyugdíj legalább is ötven ad-; zaléka legyen az aranyérlékü, teljes -összegű nyugdijjárandóságnak.
KÜLFÖLDI HÍREK
Demokrata politikus kormányalakítása Németországban. Berlinből jelenük: A birodalmi elnök tegnap délelőtt fogadia Koch demokrata politikusi, volt birodalmi minisztert, akivel a politikai helyzetről és a kormányalakításról folytatott megbeszélést. A megbeszélés során azt a kérést intézte Kochhoz, hogy vállalja el a kormányalakítást széleskörű koalíció alapián. Koch késznek nyilatkozottá megbizatáselvéllaláBára.
Moszkvai agitátorok a Felvidéken. Pozsonyból (elemik, hogy moszkvai agitátorok járják be a Felvidéket és a keleti Kárpátok rulén lakta vidékét, hol különösen az agrár munkásság körében óriási propagandát fe|tcnek ki. Támogatja őket a p^jgai hivatalos kommunista párt, amely mostmárfcljesen nyíltan UzLmunkáját. A hlva\'alos esdi kormány eddig még semmi intézkedés^ nem tett ellenük.
Romaifi Rolland súlyos beteg. Berlini jelentés szerint Romáin Rolland genfi otthonában sulyos betft; gen fekszik. Állapota aggasztó.
»
JÜUJU KÖttÖWT
1925 December iS.
Bukás előtt az osztrák kormány
Két részre bomlik a kormányzó keresztényszocialista párt — A Seipcl féle bécsi monarchtsta csoport kiszorítja a pártból a vidéki republikánus frakciót — A parlament feloszlatása és az uj választások kiírása elkerülhetetlen — Mit üzeni Gürtler volt pénzügyminiszter Hainisch kórtársasági elnöknek
Bécs, december 14
A bécsilapok még csak afférról írnak, amely a kormányzó keresztényszocialista párt kebelében felmerült, azonban a helyzet annyira komoly, hogy számolni kell a kormánykoalíció felbomlásával, a kormány bukásával és esellcg a parlament feloszlatásával is.
Mindez egy borközi állapotban levő képviselő gorombaságaiérl.
Hainisch Mmaly dr. az osztrák köztársaság tudós és liszleletre méltó elnöke a kormány előterjesztésére a bécsi kereskedelmi kamara elnökének a köztársasági aranyérmet adományozta és ugyanakkor a gráci kamara elnökét az ezüstéremmel lün-tette ki.
A gráci kereskedelmi kamara a kitüntetett elnök tiszteletére ünnepélyt rendezett és erre leulazott Schürff dr. kereskedelmi miniszter, hogy a köztársasági elnök nevében a kitüntetettnek átadja a rendjelei. Az ünnepségen többek között részt veit Oürller dr. volt pénzügyminiszter nemzetgyűlési képviselő, a keresztényszocialista párt anfjnt terriblele. Gürtler, aki egyébként egyelem! tanár a legkiválóbb közgazdászok közé tartozik és igen figyelemre méltó gondolatai vannak, Ira történetesen nem öntött fel a garatra. Ez azonban sajnos ritka eset és Gürtlernek már sok baja volt borközi állapotban lett kijelentései miatt. Ilyen állapotban érkezeit az ünnepélyre s nyomban odament Scbtrfl kereskedelemügyi miniszterhez, akit kérdőre vonl, bogy a bécsi kamara elnöke miért részesült nagyobb kitüntetésben, mini a gráci. Be sem várva azonban a miniszter válaszát, vén szamárnak nevezte a köztársaság pártkülönbség
Utazás egy festmény körül
Irti: Axa
Egy tehetséges fiatal festőművész tizenkét festményt állított kl a főváros egyik képtárlatán. Legalább kétszáz szebbnél-szebb kép fügött a falon, köztük igen jó nevű piktoroknak kisebb-nagyobb vásznaik. A mi ifjú barátunknak festményei között voltak tájképek, arcképek, olaj-, aquarell- és pastell-munkák, de vala-menyi.közül magasan kiemelkedett egy inlerleur-kip, mely finom kolo-riijával vonta magára a műértők figyelmét Kompozíciója sem eredeti, sem valami különösen liatáslkeltö nem volt, de a maga pastcllszeril lágyságával s a színeknek ellentétes szembeállításuk mellett is meleg kisugárzásával kellemesen halott a szemlélőre, köztük főleg egy, a tár-latokon eléggé közismert műgyűjtőre.
— Hogy ez a kép? — kérdezte ez a műgyűjtő egészen hétköznapi hangon a mestertől, azt a fáradságot sem véve magának, hogy a katalógusban utána nézzen a képnek.
— Olmillió — felelte a piktor s ezzel az illető ur tovább is ment. Az ifjú fcslö tisztában volt azzal, hogy hiába fárasztolla magát ezzel az egy szóval is.
Másnap megint megjelent a műgyűjtő a kép előtt.
nélkül nagyrabecsült elnökét és azt a tanácsot adta, hogy Hainisch a kitüntetési használja fel olyan célra, amelyre egyébként a papíripar speciális gyártmányait szokták igényb: venni, Gürtler nem igy mondta, de az ö szavait nem tan cl a nyomdafesték. Egyben lemarházla az összes miniszteri lőtlsztviselőkel. Schürff miniszter nyomban eltávozott, visszautazott Bécsbe és jelentést lett az esetről.
A megsérted tisztviselők elhatározták, hogy biróság előli vesznek elégtételt. Hainisch elnök pedig levelét irt Seipcl exkancellárnak, mint a keresztényszocialista párt elnökének és közölle, hogy 6 az összes pártok kérésére vállalta el a köztársaság elnöki méltóságát és mostan a kormányzó keresztényszocialista párt egyik vezető lag|a ilyen kijelentést tesz róla, kénytelen lemondani. Seiptl exkancellár azonnal válaszolt és biztosította a köztársasági elnököl a párt változatlan bizalmáról és tiszteletéről. Egyben megigértc, hogy Gürtlertöl, aki azóta Orácban larlőzkodik, felvilágosítási fog kérni.
Ez a törlénete annak az afférnek, amelyről néhány \'pap óta a bécsi lapok annyil cikkeznek.
Arról azonban egyenlőre hallgatnak a bécsi lapok, hógy ez tn incidens könnyen elöidézhell a kormány bukását. A keresztényszocialista pártban már évek óla két frakció áll egymással szemben. Az egyik Slepel exkancellár monarchisla érzelmű csoportja, amelyhez a bécsi képviselők tartoznak. A másik frakciót a republikánus érzelmű vidéki képviselők képezik és ennek a republikánus frakciónak egyik vezére Oűrtler dr., az egykori Schobcr-kormány pénzügyminisztere. Siepelék már régen szerelnének végezni Gürtlerrel, aki állandóan az ellenzéki szocialistákkal kacérkodik és Seipel kétségtelenül fel fogja használni Gürtlernek ezen quallhkálhatallan magatartását, hogy megszabaduljon kellemetlen ellenlábasától. A keresztényszocialista párt clnökségeGűrtlertól azt követeli, hogy kérjen bocsánatot ugy a köztársasági elnöktől, mint a megsértett tisztviselőktől. A Güitlerhez közel álló lapok azonban azon az állásponton vannak,
— Mennyi is ennek a képnek az ára? — Kérdezte némileg elfojtod, dc mégis hangjából klérezhen elfogódottsággá! megint csak a festőtől, ki állandóan ott járt-kelt képei körül, hogy kéznél legyen, ha valamelyiknek véletlenül eladásáról lenne szó.
— Hatmillió — felelte.
Az üzletből megint nem leli semmi.
A harmadik napon a mülárlaton feltűnt a közönségnek egy szőke asszonyka, finom arcvonásokkal, bár egyszerű, de kalapjától kezdve cipőjéig elegáns öltözékben, bundáján egy messziről pirosló szegfüvei. Természetes közvetlenséggel és biztos otthonossággal nézegette a kiállítást, majd megállt az előbb emiitett in-tcrU-ur elótt s hosszasan szemlélte a képet, festője éppen ebben a pillanatban ncin volt a képei mellett, meri az irodában Üzleti ügyet bonyolított le: sikerült eladnia egy erdőtisztást ábrázoló képét.
Az idegen férfi melléje lépett.
— Nagyon szép kép... Szeretném megvenni... Kissé drága... A nő különösen szépen van megfestve rajta... — kezdett közeledni a bájos szőke teremtéshez.
Az asszony néhány pillanatig tétovázott, hogy mit is tegyen. Leleplezze-e magái, hogy a festményen ó van megörökítve s ezzel esetleg elősegítse a kép megvételét vagy szó
hogy Gürtler kijelentéseit a párt nem cenzúrázhatja, u ;m kényszerítheti bocsánatkérésre.
Ha Gürtler kilép a pátiból, ugy vele együtt kilépnek a stájerországi képviselők is és a keresztényszocialista párl kél részre való szakadása elkerülhetetlen. Ez azonban, hacsak Gürtler az utolsó pillanatban nem lér észre és nem kér bocsánatot, okvetlenül maga után vonja a többségéi elvesztett kormány bukását. A keresztényszocialista párt bomlása esetén nem lehet többséggel rendelkező kormányt alakilani és igy egy borközi állapotban teli kijelenlés könnyen a nemzetgyűlés feloszlatására és uj választások kiírására ve-zelhel. Sz. P.
Negyven év a népoktatás szolgálatában
Waligurszky Antal polgári Iskolai igazgató llnnepeltetése — Kormányzói kitüntetés és kultuszminiszteri elismerés
Nagykanizsa, december 14
Meghatóan szép ünnepély folyt le vasárnap délelölt a városháza nagy közgyűlési termében abból az alkalomból, hogy Waligurszky Antal, nagykanizsai polgári fiúiskolái igazgatót negyven évi szolgálat ulán történt nyugalomba vonulása alkalmából — a tanitás és nevetés terén szerzett kiváló érdemeinek elismeréséül — a kormányzó a polgári érdemrend bronzérmével tüntette ki. Az ünnepély nem volt Waligurszky Igazgató ünnepélye csupán, de ünnepe voll Nagykanizsa városának is. Az a hatalmas és disztingvált uri közönség, mely ez alkalomból a nagytermei teljesen meglöltötte, ékesen beszélt amellett, hogy ki voll Waligurszky Antal. És sietett mindenki leróni a hála és szerelet adóját az iránt a férfiú Iráni, aki teljes negyven éven keresztül a magyar Ifjúság iránti véghetetlen szeretettel és türelemmel a szivében a jelen és jövő magyarság lelkébe beleplántálta a magyar hazaszeretetet és meggyuj-totta benne a magyar kuliura fáklyáját. Kevés tanférfiunak jutott osztályrészül az, ami Waligurszky Antal
nélkül lovább álljon az idegen férfi mellől.
Az előbbi elhatározás melleit dön-tölt. Végre is egy kép eladásáról voll szó s öt millió koronáról...
— Szép, nekem is igen tetszik. Már sokan érdeklődtek utána, de... — elharapta szót.
Közben az idegen ur erősen szemügyre vette az asszonykát s összehasonlítást tett a kép és közte.
— Csodálatos hasonlatosság . . . Pcrszq csak hasonlatosság, meri a kép mégis csak kép és élettelen valami... A képen sohasem lehel ugy visszaadni a...
A festő érkezett hozzájuk. Kézcsókkal üdvözölte a feleségét s bemutatkozóit az idegennek.
— ... vagyok.
—... földbirtokos.
— A feleségein.
Aztán vidám beszélgetésbe elegyedtek.
Sok szó esett a képről is s hiába dicsérte a művész felesége férjének többi képeit s tulajdonított kisebb értéket éppen az öt ábrázoló intc-rieurnek, csak nem tudta elterelni a műgyűjtő figyelmét róla.
— Mondja, Mester, mennyi is ennek a festménynek az ára ?
— Hét millió ..
— Tegnap mintha hal millió koronát mondott volna...
igazgatónak vasárnap délelölt. Egy egész város közönsége rang és felekezeti különbség nélkül, a szereld és nagyrabecsülés számtalan jeleivel halmozta el oly módon, hogy nemcsak az ünnepeli, de az ünneplők szemeiből is kristálytiszta könnycseppeket facsart Id.
A páratlan szépségű és nagyszerű lefolyású ünnepélyről az alábbiakban számolunkbe olvasóközönségünknek.
Délelőtt 10 órakor — az ünnepélyt megelőzően — ünnepi hálaadó szentmise voll a felsölemplomban, melyet Gazdag Ferenc püspöki blzlos tartott.
Ünnepély a városházin Az ünnepély II óra után vette kezdetét a városháza nagy közgyűlési termében. A notabiliiasok között ott láttuk Sabján Gyula dr. polgármestert, Öriey György dr. kir. kor-mínyfötanácsost, Szirmai Miksa kir. tanfelügyelői, Krátky István dr. főjegyzőt stb. Olt voltak Nagykanizsa összes iskoláinak és tanintézeteinek képviselői, a különböző tantestületek és rengeteg közönség. A közönség melegen ünnepli
a kitüntetettet Hatalmas éljenzés és laps hangzott fel, amikor Waligurszky Anlal lépett a terembe, mellette dr. Hajdú Gyula, Szirmai Miksa és N/ihrer Mátyás.
A polgári iskolák vegyeskara el-énekli a Migyar Hlszckcgy-el.
Hajdú Gyula dr. Iskolagondnoksági elnök megnyitván az ünnepélyt, köszöni a kormányzónak azt a kitüntetést, amivel Waligurszky Anlal igazgatót kitüntette. Szeretettel köszönti a kitüntetett ünnepelte!. A kultuszminiszter elismerése és köszönete Szirmai Miksa klr. tanfelügyelő hosszabb beszédben méltatja Waligurszky Antal nagy érdemeit, melyeket negyven éves tanári pályáján szerzel! az ifjúság nevelése terén. Felolvassa a közoktatásügyi miniszter elismerő dekrétumát negyven éves szolgálata alkalmából s a tanügy terén kifejteit nagy szolgálataiért és érdemeiért köszönetét fejezi ki és üdvözli ót. (Éljenzés.)
— Hatot..? Nem emlékezem már rá... Lehet... Ha ön mondja, bizonnyal ugy van... Legyen tehát...
— Ne siesse\'el a vásárlást... Látta már az uramnak többi festményeit... ? Ha ugy tetszik, kalauzolni fogom... Azlán bemegyünk egy kicsit a büf-fébe... — vágott szavába a művész felesége.
Megtörtént.
Csengetlek. A közönségnek cl kellett hagynia a tárlatot. A földbirtokos elkisértc a festői éa feleségét s megígérte, hogy másnap eljön a képért.
Ollhon családi Jelenetet idézeti elő az csel. A férj szemére lobbantolta a feleségének, hogy elszalasztatott egy biztos vevőt, aki megadta volna a képéri a hat millió koronát. Már most kitudja, vevó találkozik-e rá... ?
Az asszony egyetlen egy mondással vetett véget a már meglehetősen kiélezett jelenetnek:
— Tartom olyan gavallérnak, hogy igéretét beváltja és vesz képet — felelte a legteljesebb nyugodtsággal, mint aki tisztában van a dolgával.
Másnap a festő későbben Jölt fel a tárlatra, mint a (elesége s a földbirtokos. Az inlcricurre; pedig rátell egy cédulát: .magántulajdon."
A földbirlokosl kissé bosszantotta ez a váratlan fordulat.
— De tegnap még eladó volt --Ez szömyü veszteség... Az egyetlen
.1928 December IS
UUUU SOBLC R t
A kormányzói kitüntetés feltűzése
Majd közelebb lép a balján Ulö Wallgurszky Antalhoz, aki felemelkedik és mellére lUzl a kormányzói kitüntetési: a polgári érdemrend bronzérmét. Waligurszky mintha válaszolni akarna, de meghatottságában fályolozoltak lesznek szemei és meghajlással köszöni Szirmai felé, aki melegen megrázza Waligurszky jobhját.
Erre a terem közönsége hatalmas éljenzésben és tapsban lörkléshosz-szan ünneplik a kitüntetettel. Üdvözlések és köszöntések Sabján Oyula dr. polgármester Nagykanizsa város közönségének őszinte elismerését tolmácsolja.
Hojda Oyula dr. iskolagondnoksági elnök hatásos beszédben szőri le a negyven éves mull tapasztalatát. Vázolja a magyar lanár helyzetéi. Waligurszky ideálizmusát. A tanári ptiiya az a pálya, — mondja — amelyen a valóság az eszménytséggel ölelkezik. A nagykanizsai állami elemi és polgári iskolák gondnoksága nevében meleg szeretettel üdvözli Walieurszkyt.
Nűhrer Mátyás polgári iskolai szak-lelügvelő rámutat arra a munkára, amit Waligurszky végzeit. Köszönli öl.
Utána a polgári iskolai vegyeskar alkalmi üdvözlő dalát énekelte.
Deési Daday Dezső az OP1TE zalamegyei köre nevében mondott üdvözlő beszédet.
Vánkos Jenő tanár indítványozza, hogy az ünnepélyről a közoktatásügyi miniszternek és Duiovlcs miniszteri tanácsosnak sürgöny küldessék. amit el is fogadlak.
Németh Mihály polgári fiúiskolái igazgató — Wallgurszky utóda — a polgári iskolák tanári kara nevében üdvözli a kitüntetett igazgatót. Elismeréssel adózik 40 éves működéséért. Emlékül a tanári kar diszes rámába foglalt csoportképét nyújtja át Walígurszkynak. . Ének: Éljen soká I.. . melyei a vegveskar ad elő.
Pintér Nándor a volt fiunövendé-kek nevében köszönti az egykori kedves tanárt és gyönyörű kivitelű ezűstkötésü albumot nyújt át, vala-
mint egy ezüst pohérkészletet.
Büchler Mór Waligurszky volt tanítványai nevében Waligurszky nejének szép virágcsokrot nyújt át. (Lel kes éljenzés)
Eberhardl B;la piarista reálgimnáziumi igazgató a gimnázium tanári kara nevében köszönti a piaristák egykori tanítványát.
Bálint J. polgári iskolai lanuló nagyon hangulatos szép beszédei intézett a jelenlegi polgári iskolai növendékek nevében: Hogy a lövőben a tanítványok hálája dicsfényt fonjon az igazgató ur feje fölé.
Bálint értelmes és okos beszédét frenetikus tz-ps honorálta.
Wallgurszky köszönete
Waligurszky Antal, a kitüntetelt igazgató emelkedett lel ezután, hogy megköszönje azokat a felejthetetlen perceket, amikben részesítették. Elfo-góddfl hangon kezdi. A megindulással küzd. Először a kormányzónak köszöni a kegyességét, majd a miniszternek, tanfelügyelőnek, szakfelügyelőnek — és mindegyiknek. Nem lelt 6 mást, — mondja — mint azt, amil minden más ember is leli, amikor kötelességét teljesítette. Szive-lelke vitte ől a tanári pályára és csak tanártársainak segítségével Jutott cl a 40 esztendő végére. Legszebb ideje az volt, amit Nagykanizsán töltött el. Hálásan köszöni a város szeretelét.
Hajdú Oyula dr. ezután az ünnepélyt bezárja, amely a Szózattal ért véget.
Este 8 órakor 82 terítékű lársas-vacsora volt a |ubiíáns tiszteletére, melyen részt vetlek a város képviseletében dr. Krátky István főjegyző, dr. Szirmai Miksa kir. tanfelügyelő, dr. Hajdú Q.ula iskolaszéki elnök, az egyházak fejei, a helybeli összes tanintézetek igazgatói, a polgári iskolák tanári kara, igen számosan az ünnepelt igazgató volt tanítványai közül 8 többen a közélet tagjaiból. Az első felköszöntőt a kormányzóra dr. Hojdu Ovula mondta. Utána beszéllek dr. Krátky István, Vánkos Jenő, Szirmai Miksa, dr. Vargha Theodorlch, Oolenszky János. Waligurszky Antal, Bazsó József, Gazdag Ferenc, Kelling Ferencné, Horváth
kép... — méltatlankodott.
— Igaz, de tegnap aztán megkértem az uramat, hogy még se adja el; tartsa meg emlékül. A kiállítás után-lakásunkba visszük s a szalonban fogjuk elhelyezni... De lássa ott van egy igen síép kép az uramtól... Látja azt az aktot... mellette a pávét... — és hirtelen elhaIgatolt.
Aztán még sok szó esett a képről, melynek eredményeképen a vevő megvette a pávás aktol és kiűzetett az asszony kezeihez tlz millió koronát érte. Azonnal rá is lette újdonsült nemesi címeiével díszített s kettős előnévvel ékített névjegyét is.
A kiállítás tartama alatt a festő és felesége annyira összeismerkedtek a földbirtokossal, hogy az utolsó nap meghívták teára magukhoz.
Mielőtt látogatását meglette volna, hazavitte a vásárolt festményt s ugyanezt telte a festő Is visszamaradt kilenc képével.
Egy napon azlán bekopogtatott a festő lakásába a liz millió koronás vevő. Önkéntelenül is kereste a falakon interleuert, de sehol sem tudta felfedezni. Végre bátorságot vett magának, hogy megkérdezze:
— Asszonyom, lenne olyan kegyes és megengedné, hogy egy pillanatra megtekinthessem azt a képet, melynek hiányát annyira érzem lakásomban...? >
A festő felesége súlyos dilemma előtt állt. Bármennyire is szerelett volna, mégsem tudott kitérni a felelel alól.
— Igen... az a kép...
— De sehogyan sem ment a lil-lenlés. Am mi lenne a Icazsurokból, hl nem lennének azokon jelen jó barátnők is, kik hamar készen vannak az ö őszintességűkkel.
— Igen... Tudod (és itt becézgető néven szólította a festő feleségét), hogy a mióta Nála van a Te képed, azóta sokkal .többet lartózkodik otthon, mint a?,elölt s — ugy látszik — a Te képed Ihleti meg, mert azóla határozottan szebb dolgokat is ir, mint antiakelőlle.. ■ — vágóit közbe egy ötvenév körüli hajadon barátnő, kinél az iró albérletben lakolt.
Tableaux.
A művész felesége a gőzölgő tea-föióhöz sietett. A jó barátnő szemmel láthatólag észbe kapott és ő is siclett a társaságba vegyülni.
A földbirtokos arcán egy idegsem rándult meg s mikor elfogyasztotta teáját néma kézcsókkal elköszöntöt! a háziasszonytól s a vendégektől. Az előszobában pedig egy úrral találkozóit, kinek felöltőjét nagy szolgálatkészséggel segítette le a szoba
\'CáAz iró volt, a földbirtokos pedig nem mutatkozott többé a családnál
Tlvadarné, Pintér Nándor, Kempelen Béla és Slerneck Zsigmond.
A bankett a legcsaládiasabb jelleggel záróráig tartott.
Leánymozgaltnak és gyermekvédelem
A Move ismeretterjesztő előadása
Nagykanizsa, december 14 Telt ház hallgatta végig hélfőn esle az Urániában a Move nagykanizsai főosztálya által rendszeresített ismeretterjesztő előadások Szociális Misszió-ciklus előadását, melyet egy kedves gyermek-témájú film ,A kis tűzoltók\' vezetett be.
Kurlcs Alberta missziós nővér volt az első előadó, aki rendkívül ériékes előadásban az ifjúsági leány-mozgalmakkal foglalkozott.
A hatalmas belga és olasz nőmoz-galmakra utal, amelyek a többi egyesülésekre is Jótékonyan ható befolyással vannak. A francia cserkészlányok mlnlájára — de gazdasági működésre alapiiotl nőakciókra. A hollandi leányegyesületekre. A Svájcban és Németországban működő „Lsienapostolal" — katolikus téren lontos szolgálatot teljesít. Len-eyelországban nemzetgazdasági téren (áradoznak a leányok. Spanyolországban néhány leány nővédelmi Intézményt alapított, amely ma az országban nagy tényezővé nőtte ki magát számos intézményeivel.
Nálunk tulajdonképen leányifjusági mozgalom nincsen, kivéve azt, amit a Szociális Missziótársulat indított meg és szervezés.
Ausztriában most nyill meg egy négy hónapos menyasszony-tanfolyam amely a leányokat a hitvesi és háziasszonyi kötelességekre akarja kioktatni.
De bizik a magyar leányokban. Gyönyörű gondolatait a közönség lelkesen megtapsolta. Az előadást velitett képek követték.
Jovanovlts Lea a gyermekvédelemről beszélt. Hosszú előadása telve volt a gyakoriali élet gazdag és sokféle tapasztalataival, melyekhez a Szociális Missziótársulat gyermekvédelmi intézményeinél bőven volt alkalma. Előad tsának témája a csecsemőnek az élet hajnalán való meg mentése, a már felcseperedett gyermeknek az elcsenevészesedéstől való megóvása, a gyermekek egzisztenciájának biztosítása, a gyermekek erkölcsi életének megmentése. Kiiért a legszerencsétlenebb teremlétekre, az ulca gyermekeire. Itt állami beavatkozást vár. Rámutatott arra, hogy nemcsak a nincstelenség gyermekei, de a jobb osztálynak is vannak „ulca-gyermekei", a családi nevelés hiányának eredményekép.
A Szociális Missziós-nővérek előadását a közönség annyira megkedvelte, hogy egy-egy nővér előadásait zsúfolt ház haíleatia meg.
NAPI HIRiK
Kellog szenátor Európa egyensúlyáról. Newyorkbót Jelentik: Fr. Kellog államtitkár az Egyesült Államok külpolilikai viszonyairól mondott nagyszabású beszédében a következőket jelenlette ki: Amerika külpolitikájának jellemző Iránya az a törekvés, hogy semmi kizárólag európai vonatkozású ügybe nem avatkozik bele. Amerika igyekezett Európa gazdasági talpraállitásában segédkezet nyújtani s ez eredményes is volt. Locamo igen nagy haladást jelent, mert ezután Európa békéje már nem nagyhatalmi szövetkezésen alapul, hanem az európai népek közös egységbe tömörült szervezetén s a katonai erőt felváltotta a közös döntőbíróság.
■APIREBD
December 15, kedd
Római katolikus: Valérián. Proteí-táns: Johanna. Izraelita: Kisslev hó 28. Nap kel regjei 7 óra 41 perckor,
nyugszik délután 4 óra 10 perckor. •
Radnay Miklós képkiállítás a Kaszinóban. Nyitva: reggel 10-1 és délután 3-6 óráig.
Mozi. Uránia Mignon, Ooethe „Meia-ter Wllhelms Lchrjahre" dmU regénye nyomán. Előadások 7 és 9 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
December 17. A Zrínyi Irodalmi ^ MOvíjmU K6r UctUli cl&adiu. (IfJ. Oondi WU Udv.ri ««< r<«l <ury oi«zr«r unlkodők koriban. V«UU«t December 22. V.rrt\'í I\'- Tbeoíorlch •lőadáu oUnoniáirl ut|lf(M a Sitnt F«r«oc rentf III. \'índjének tigj\'l Márnára « PUbinlln déluUa Iái 5
^\'\'^Dec ember X. A Kithollkui^ L»*ényo^rl«t Irre-
\'ci\'^At**\' OT.llA,K^Vlku|,|\'iyJ"ínycinrÍet írre-Ut«W» » Polgári E>cyle< DJsrlftníbeft. A »-/«- . K««skt<Jeltnl Alkalmazottak Siílmztn-eiUtv. t Polgári 8
Január «. A More UmcrctlUfJcsxtJ tliidáttai
Urániában rtU 7 óra kor SiOU OarilJInc A b vllágábin. Prevtnció <i rc.orfckcló; JovjooyIU Ua: Kx otthon hiUlnu n ílcl árnyaival f« (ertWvel nemben. A nő kuUuratioWia otlhonábín.
Január 5. Az Evang<llkui Nőegylet Uá*itíly« a
Í\'oO? Zrínyi Mlklő. Irodalmi ét MUvé-ti Kőr Deák F«»ne «mHkOn»»pUye. Február I. A Move UmerelUri«»«IO rlóidina* Urlnlábm «-le 7 <*»k<* (Er»l Ott »u: Hogyan £
Kk a Ursadalom »nvja> OyikotUtl níjigoodoaáa.
KTfSL, ..re, Si.n.lStlom
íKíím ^K^.KSff\'S
Urániában nii 7 őrikor (Elek Amália: MII tWjtall -cuttny gondolkozik nyomán).
SPORTOK
Néhány napi szünet után ismét megindult a korcsolyázó salson.
A korcsolyázás... Valóban az egyetlen téli sport, amely a legszegényesebb faluban Is űzheti. Befagy a patak, a kacsaúsztató vagy felönlenek néhány négyzetméter slk területet s készen van a — pálya. Nem Is kell több más hozzá, mint egy kis — fagy.
A testedző szórakozásoknak egyik legáltalánosabb, télen csaknem kizárólagos s legegészségesebb és legnemesebb eszköze. Pláne, ha az Illető még .bógniznf Is tud vagy elég hivatottnak érzi magát arra, hogy a műkorcsolyázók részére elkülönített területen a korlátoknál irigykedve álló közönség elótt mutogathassa bravúros fordulatait. Nagyobb Jégpályákon külön hely van fenntartva a „táncolók" számára, kik zene mellett kor-csotyákon s a Jég hátán lej\'lk a Foxtrottot, a Shlmmyt vagy a Tangót... Ezen a téren a svédek s az osztrákok vezettek, épen ugy, mint általában a műkorcsolyázás terén, bár nem megvetendő versenytársaik a budapesti .világbajnok"-ok sem, főleg a hölgyek táborából.
A korcsolyázásnak másik neme a gyorskorcsolyázás. A rekordot — tudtunkkal — ma is a norvég Mathlesen tartja, aki 500 méteren 43 4 másodpercet, 10 kilométeren pedig 17 perc, 6 másodperce! ért el. A magyar Mannó az 500 méteren 4 perc és 2 másodperccel maradt a norvég bajnok rekordja mögött.
A téti sportok közül még a ródll és a skl említendők még. Mindkettőhöz megfelelő pálya szükséges s eléggé veszedelmes szórakozások; ez utóbbi havas vidékeken gyorsabb közlekedési eszköz is.
A nyári sportok már nagyobb számmal vannak. Ugnemesebb, legnőiesebb, legszebb köztük a lennls. Angol eredetű játék, mint a különböző sportoknak legnagyobb része s a világ legjobb tennlsjálékosa az amerikai Tildén, valamint a francia
xala! r01löwt
1S2S December 15.
Lenqlen Susanne, aki 15-ször nyerte meg a világbajnokságot.
A futball eredete — állítólag — a 13. századba nyúlik vissza. Ak-t koriban városok városok ellen ját-> szólták s lapdánként egy lefejezett • embernk a feje szerepelt. Nagyon el-. durvult s a XIV. század elején már királyi dekrétum fejvesztés terhe alatt eltiltotta a futballt. Ké óbb újra életre . kell. Az első angol professzionista-csapat 1X7l-ben alakult meg Angliában ; ma csak Albionban 88 profesz-. szlonlsla-csapat működik.
Sokan hódolnak a sport ezen nemének, de épen annyian nem kedvelik, mert a balesetek elég gyakoriak benne. Aztán van is benne valami durvaság, mely nem teszi nemes sporttá.
Nemes sport aztán a regatta. A világ leghíresebb evezősversenye a Henley-regatta (2000 méteres evező-verseny a Themzén). Csak folyóvizén kultiválják.
Tavon előkelő és élvezetes sport az evezés és a vitorlázás.
Előkelő sport végül a lovaglás, testedző a vívás, a tornászat, bár az utóbbit már nem szokták a sportok közé sorolni
A sportok neme tehát hely és évszakok szerint módosul. Nagykanizsán télen alig űzhető más, mint a korcsolyáz, nyáron pedig a labdázás s az athlellka, bár az utóbbi tulajdonképen szintén nem számítható a sportok közi.
Hegyeink, folyóvizünk nincs ; meg kell elégednünk a megtevő sportlehetőségekkel s azok ki is elégithetik a sporthoz kötött minden követelményünket, ha ésszerűen űzzük. Mert a • sporthoz is kell ésszerűség; szeite-lenségbe vlve. többet árt az egészségnek, mint használ. Pedig szórakoztató jellege mellett ezt a jelentőséget sem szabad figyelmen kívül hagynunk. iksz
Héttenger
— Kállay Tibor fogadónapja a nagykanizsaiak részére. Kállay Tibor dr. Nagykanizsa nemzetgyűlési képviselője megkímélendő a nagykanizsaiakat attól a kellemetlenségtől; hogy ügyes-bajos dolgaikban esetleg hiába keressék lel, szerkesztőségünk utján értesíti a közönséget, hogy minden hétfőn, kivéve, ha ez a nap ünnepnap lenne, délulán 4—7 óra közöli fogad|a budapesti lakásán (I. kcr. Budafoki ul 9.) nagykanizsai látogatóit.
— Részleges tisztújítás Nagykanizsán. Bődy Zoltán alispán kitűzte a nagykanizsai részli^es tisztújítás időpontiát. A tisztújító közgyűlés dtcember 21 én délulán 3 órakor lesz a városháza közgyűlési termében. A közgyűlésen az alispán helyeit, annak megbízásából Pllluíl Viktor dr. törvényhatósági bizottsági tag fog elnökölni.
— Egyházmegyei hírek. A zala-szegván plébánia adminisztrátorává Kovács Károly zalaszentgrótl káplán\', a balatongyöiöki p\'ébánia adminisztrátorává ftlngling Zoltán zalaszegvári plébánost, zalaszentgróli káplánná pedig dr. Iker István sümeg-csehii káplánt rendelték kl.
Mélyen leszállított karácsonyi árak!
karácsonyi és újévi
nlJndékiut; legalkalmasabbak: óra, ékszer, ezüst cigaretta tárca, bril-HAns-ird, dísztárgyak, evőeszközök Tartós, maradandó emlék! Mélyen leszállított karácsonyi árakt Szolid, lelkiismeretes kiszolgálás
ZSOLDOS GYULA
6fA> ét tUmHinél - Cscnucrj-ul 2. »*.
0___
@ férfi ingek női harisnyák zsebkendők
0 reform női nadrágok férfi kötött mellények fi alsónadrágok selyem swvlok férfi harisnyak
® - bélelt börkeztyük kötött mellények o
§ bokavédok gyf.rmek g\\másn1k női keztyok q fi gyermekharisnyák selyem nyakkendők §
@ vadászharisnyák háló ingek női és férfi ernyő 9
1 TETRA oyermekkelengyék
i EHRENSTEIN KÁROLY és TÁRSA j
i FŐÚT II uri és hői divatáruháza
TEL. 221
NÓI ruhidlszek, szórme-cslkok, gombok 0
— Az Iskolák karácsonyi szünete. A kultuszminiszter rendelete alapj-in a karácsonyi szünet az ösz-szes elemi és középiskolákban december 20 tót január 3 lg tart.
— Levente-bucsuzás. Egyszerű ünnepség közepette mondottak Isten-hozzádot a levente-intézménynek a 21. életévüket betöltött kiikanizsai leventék vasárnap délben, a rendes lestgyakorlási foglalkozás alall. Idejük letelt, ameddig a törvény a ttst-nevclésl okta\'ásra kötelezte. A derék kiskanizsai polgárif|ak leventéi ebből az alkalomból ünnepélyesen bucsuz-latlák cl tál s likat. Tóth M\'ric fe-rencesalya szép beszédben búcsúztatta őket, a hazafiságban való kitartásra buzdítva. Majd oklaló|uk, Szép-udvary László rámulatolt a levente-intézmény fontosságára és melrg szavakban buc uzott el tőlük. Ezután a leventék kalaplevéve díszlépésben vonullak el a körükből kiváló lársaik elölt. Az iskola udvarán megtartott tevenle búcsúzásnál sok szülő is jelen volt.
ördöge
- A Polgári Iskolai Tanár
Egyesület közgyűlése. Az Országos Polgári Iskolai Tanár Egyesület Zalavármegyei Fiókja vasárnap tartotta meg ezidei közgyűlését a nagykanizsai polgári iskola rajztermében Wallgurszky An\'at nyug. igazgató elnöklete alall. Deák Islván tanár meleg szavakban üdvözölte a zalavármegyei karjársak nevében Wallgurszky igazgatót az öl ért legfelsőbb kitüntetése alkalmából és a tanári kar szeretetét és ragaszkodását tolmácsolta. Wallgurszky Antal elnök köszönetei mondott a me\'eg ünneplésért s hangsúlyozta, hogy kartársainak odaadó támogatása tette számára lehetővé azt, hogy a mai napot elérte. Uiána özv. Euchelené Holl Jolán (Zalaegerszeg) tanárnő rendkívül értékes felolvasást tartott a rajz és kézimunka kölcsönhatásáról. A tisztújításon Wallgprszky Antal nyug. igazgalót közfelkiáltással dísz-elnökké választották, mig a zslavármegyei fiók elnökévé Deésl Daday Dezső dr. tapolcai polgári iskolai igazgatót, titkárnak pedig Zsupán József zalaegerszegi igazgatói, A közgyűlés ünnepi hangulatban ért véget.
— Zenekar két személlyel. A Polgári Egylet élteimében néhány nap óta érdekes .zenekar" nyújt élvezetet és szórakozást a közönségnek Htimayer M hály másodmagával egyszerre öthat hangszeren játszik s duójuk egész zenekar illúzióját kelii a hallgatóra. Humayer volt főhadnagy s maga is zeneszerző. JStékuk nemcsak eredeti, de élvezetes és művészi produkció is.
— Rokkant-Illetmények klflze tése. A vármegyétől legnap érkezét! meg 26,404 000 korona a nagykanizsai hadirokkantak, hadiözvegyek és árvák illetményeire. A közgyámi hivatal december 16 lói 19 ig teijedő nspokon a délelőtti hivatalos órák alatt fogji az illetményeket kifizetni.
— A testnevelési vezetőség hivatalos helyisége. A zalavármegyei testnevelési felügyelőség és a Nagykanizsa városi testnevelési vezetőség hivatalos helyisége tegnaptól fogva a városháza második emeleli 32. számú szobájában van. Feleket délelőtt 11 és l óra közöli fogadnak.
— NAGYKANIZSAI CIMTAR. Ára 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
— Radnay Miklós képklállltása ma, kedden délulán 3 órától este 8 óráig van nyilva a Caslnóban.
— A Tihany szántód! komp ügyében december 16-án Szántódon értekezletet tailanak. Szóba kerül a kompnakfelefonnal való felszerelése Is.
és Charlie
— Esténként Jazz-Band saxo-
£ honnal az Arany Szarvas kávé-ázban.
— Betörés. Vasárnap éjszaka ismeretlen tettes betörte Kaufmann Károly helvbeli rövidáru kereskedő Sugár-uti házának egyik udvar felöli, egészen kicsike ablakát s azon kérésziül bemászott a cselédszobába s a leánynak egy év óla meglakaritotl összes pénzén vásárolt ruhaneműit több millió korona értékben civillé. A házigazdák a betörés idejében nem voltak otthon, a leány pedig a kony-hlbail aludt. A betörő a kertek alól, Kinizsi utca felöl közelithelle meg a házat, mert egy elveszített szoknyát és kötényt a kertben megtalállak. A leányt teljesen kifosztották, azonkivül a faházból vágott s az udvarról hasábfa is eltűnt.
— Komp építés a Murán. A murcp-.rli kellős biitokosság terményeinek szállítására Alsószeinenyénél kompot akarnak épiteni. A tervezetet már be is küldik a vármegyéhez.
— Betörlek a csurgói takarékpénztárba. A csurgói takarékpénztár szolgájának felesége, mikor felment a b nkba takarítani, a pénztár-szoba ajtaját tárva találta, az asztal Matt pedia egy embert látóit meghúzódni. Mindjárt lármát csapott s a betörőt elfogták egv odavaló napszámos személyében, ki\'a csindőr-ségen beismerte, hogy a bankot kl akarla fosztani.
= Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany Szarvs kávéházban.
Játék-kiállitás
Szerb Eminél CKügery-ut &
A legmodernebb szabadalmazott kW- és belföldi gyermek|lHk-ktllonlegessígek. Ajándéknak alkalmas olcsó dísztárgyak.
A nagykanizsai meleorologlal megfigyelő jelentése: Héltíli a himOslk-írt- reggel 7 órakor -3.6, délután 2 órakor -1.0, este 9 érakor —3.8.
Felhőzet: Egész nap borult.
SzHUány: Reggel és délben É, este DNy.
Nap! csapadék mennyiséét: -r. Reggel 7 20-tól délután 4.15-ig havazás megszakításokkal. Este köd.
A Meteorológiai Intézet (elentése szerint sok helyütt csapadék, kiemelkedéssel.
— Képviselőtestület- választás Zatalővón. Zilalövö nagyközséggé alakulása ó:a először választolt képviselőtestületi tagokat. A mosl tartott választáskor 16 rendes és 4 póttagol választottak.
— Körözés. A nagykanizsai rendőrkapitányság löbbrendbeli csalás miatt körözi Péter fi József 33 éves tófeji születésű nótien íőldmüvesl.
— Schwarcz Dezsí harisnyál a legjobbak.
= Elveszett egy ezüst retikül vaslrnap este fél 10 óra körül Szeat-györgyvári úttól a Fó uti fasoronát a Cent.álig. Kéretik a becsüli tes megtaláló illő jutalom ellenében adja le kiadóhivatalunkba.
= Ezüst dísztárgyakat is Vé-kásy nál, evőeszközöket is Vékásy-nál, ékszereket is VWdsy-nál, órákat is Vékásy nál, látszereket is Vékásy-
nál vásárolhat legjulányosabban. (Vá-rosház-palola.)
— Schwarcz Dezső cégnél url és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás^_
Chaplin
Ausztria a felosztás küszöbén?
Burgenland visszakerülne Magyarországhoz
Bécs, december lt
Az ulóbbl tápokban a világsajtó bécsi forrás "alapján riasztó híreket közölt arról, hogy ugy Mussolini faszistái, mint a jugoszláv Orjitna fegyveres betörést terveznek Ausztriába. Mussolini Északtirolt akr rja megszerezni Olaszország számára, mig Radics egy laibachi népgyijt-sen Karintía annexiójáról beszelt.
Ezeket a híreket természetesen a hiva\'alos körök megcá\'olták, bícsí diplomáciai és politikai társaságokban azonban sz osztrák szanálás csődjéről beszélnek és ezzel kapcsolatban hirckel kolportálnakarról, hogy a nagyhatalmak Ausztria feloszlásával a szomszéd államok közölt akarják véglegesen kiküszöbölni Közép-európa egyik legsúlyosabb problémáját, az osztrák kérdést.
Emlekezetes, hogy 1922-ben a gtfiti szanálási p-ogram megyalósulá\'aclőtt Seipel kancellár Prágfba, Berlinbe és Rómába utazott. Mindenüll felajánlotta Ausztriát pénzügyi segiuég és gazdasági kedvezmények fejében. Seipelt mind a három fővárosban szívesen fogadták, á csehszlovák szövetségből azonban ép ugy nem lelt semmi, mint a Németországhoz és Olaszországhpz való csatlakozásból, mivel a három áliam egyike sem akarta megengedni, hogy Ausztria a
KBfi December 15.
másikhoz csatlakozzék. így jölt léire a Népszövetség szanálási akciója, amely helyreállította ugyan az államháztartás egyensúlyát, azonban példátlan gazdasági krízist teremtett. Ezzel kapcsolatban diplomáciai kötökben arról beszélnek, hogy Ausztria felosztása szomszédai között elkerülhetetlen.
Egy állilólag már megkötött egyezmény szerint Olaszország megkapná Északtirolt és Karintia egy részét Délslájerországot és Karintia másik felét az SHS királyság annektálná. k Magyarországtól elszakított Burgenland visszakerülne Magyarországhoz, mig Salzburg és Felső-Ausztria Bajorország területét növelnék.
Így megmaradnának Bécs városa, Alsó-Ausztria és Észak-Stájerország.
Ezt a feloszlás proponálói állilólag felajánlották Cseh-Szlovákiának, Btnes azonban az ajánlatot visszautasította. Prágában nem akarják osztrák területek csatlakozásával a nemzeti kisebbségek szántát emelni. Állítólag ez az oka annak, hogy a feloszlást mindeddig nem tudták végrehajtani. A nagyhalai atak nincsenek tisztában azzal, hogy mi történjék a megmaradt résszel, fia azonban sikerül erre megoldást találni, ugy a felosztás okvetlenül megtörténik és Ausztria végleg eltűnik Európa térképéről.
Természelesen nem lehet megállapítani, hogy mi az Igazság ezekből, azonban tény, hogy Ausztria ismét az aktuális kérdések előterében áll. A szanálás kimenetele felette problematikus, a Németországhoz való csatlakozást Olaszország, Franciaország és Cseh-Szlovákia nem tűrik, a dunai államok konföderációja belátható idón belül nem fog megvalósulni, a Népszövetség ha talán kér az utódállamoktól gazdasági kedvezményeket Ausztria számara, mindezeket összevéve nem is olyan fantasztikusak a diplomáciai és paiitikai körökben kolportált hírek az osztrák köz-lársaság végleges felosztásiról.
Udvari élet a régi nagy uralkodók korában
ltj. Banda Béla tró atSailáaa a városháza dlaactarmébon, csütörtökön, dMlnbar 17-én aata 6 Arakor
Nagykanizsa, december 14 A budapesti Uránia tudományos színház egyik legkedveltebb előadója, ilj. Oonda Béla, az ismertnevü iró, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Müzé-szeti .Kör meghívására, a régi pompázatos udvari életről fog beszélni rendkívül érdekes müvelődéstörté-nelmi megvilágításban csütörtökön, december 17-en esle 6 órakor a városháza dísztermében.
Előadásának főbb fejezetei: Az "ivari étet és az etikett. A római. «juzári udvarok. Bizánc fényűző uctvari élete. Az olasz renaissance tires udvari dámái. Borgia Lukrécia udvara. IV. Fülöp spanyol király udvara. XIV. és XV. Lajos francia királyi udvari pompája. Pompadour fírkinö és kora. A rokokó-kor kiható szellemes asszonyai. XVI. Lajos <s Maria Antoinette. Erős Ágost sasz király, Nagy Frigyes porosz ™ly és udvara. II. Katalin cárné « kegyencei. Udvari élet a nagy Napóleon korában. Napoleon és a A bécsi kongresszus hires ud-vaiidámái, ünnepségei. III. Napoleon « kora. Udvari élet és szokások I.
Jó"d kirá|y korában. A fény-és a női divatpompa szerepe « udvari életben. Anekdóták, humoros történetek a régi udvari élct-Az udvari élet hatása az iroda-
EAIAI KÖKLOffY
lomra, a művészetekre, az emberi kuliura és a gazdasági élet fejlődésére.
A rendkívül érdekesnek Ígérkező\' előadásra máris felhívjuk a müveit közönség figyelmét.
Helyárak : ülőhely 10, állóhely 5 ezer korona.
Irodalom és művészei
Nagykanizsa, december 14
Valamely zenemű előadásánál és élvezésénél mindig elválasztjuk a technikát annak értelmi és érzelmi felfogásától s ily értelemben vett interpretálásától. Á technika gyakorlat dolga s bizonyos előfeltételek melleit végeredményben nem más, mint ujjainknak vagy a hangképzésnek gépies működésre fegyelmezett mechanikája. De ami az előadásba lelket önt, az az illető zenemű gondolatának és alapeszméjének helyes felfogása, megértése s a köllő hangulatának a lelek rezonáló képessége révén énünkbe való álhullánioztalása, álérzékeltetése, beágyazása. Sohasem a még oly briliáns technikában keressük s találjuk fel az e!Ő3d5mű-vész zenei intelligenciáját és magasabb fokú művészi kvalitásait; a technika bravnrossága bámulatba ejthet, de ami az előadásból kimagaslik, magával ragad, maradandó benyomást gyakorol reánk, az a mű lelki vonatkozása, ezeknek a pszichológiai fénypontoknak átsugároz-latása és feliagyogtatása. Hiányuk elsekéiyesiti, pliszticitísuk fclenicli, tevékenységre, munkára készteli idegrendszerünket.
Es ha ezekből a szempontokból bíráljuk a Nagykanizsai Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör állal rendezett symphonikus hangverseny színvonalát, el kell ismernünk róla, hogy nemcsak technikailag produkált szépet és jól, de magasabb művészi nézőponlból is kielégítette fennebb hangoztatott követelményeinket.
Sa|nos, nincs elegendő terűnk rá, hogy a Kör zenekarának a műkedvelők készültségét jóval meghaladó teljesítményét ebből a szempontból oly részletességgel vonjuk megbeszélésünk körébe, mint lenni szeretnők, de ha méltatására nem is szentelhetünk hasábokat, lehetetlen kitérnünk annak a meggyőződésünknek kifejezése alól, hogy a zenekar napról-napra nemcsak hogy fokról fokra halad az összjáték precizitása felé, hanem egyre finomabban és eüenté-resebb színezéssel tudja érzékeltelni azoknak a nagy zenealkolóknak klasz-szikus szépségekben tündöklő zenei fclűlmulhatatlanságukat, kikel a leggondosabb előkészítés uián nyilvánosan megszólaltat. Én ugy találtam, hogyh3 már a kifejezés szépsége s az előadás művészete szempontjából el kell dönteni azt a kérdést, hogy szombat esle melyik előadott mü közelítette meg legjobban a művészi tökélyt, a pálmaágai Haydn D dur Symphóniájának kell adnunk. And in-lejül, mely tudvalevőleg hasonló dallamos motívumon épült fel, mint Es-dur Symphóniája, annyi melegséggel adták" elö, hogy annál többet már kívánni is alig lehel. Nagyon szépen oldotta meg a zenekar a Menü- I ettben kifejezett ellentétet a Trióhoz is s általában egész előadásán szétömlött Kelling Ferenc tanár karmes-térnek meleg szeretete a nagy zeneszerző minden hangja iránt s az a lelkes buzgalom, mellyel ennek a zenekoiifeusnak minden szerzeményét részesíti s szépségeit a maguk
üdeségében és kristálytisztaságukban visszaadni tudja.
Fáblánné Pásztor irma játékában annak dinamikai erélyessége és erő-teljessége mellett magukkal ragadlak a zongora billentyűire szinte oda lehelt végtelenül finom pianissimói s technikájának káprázatos felkészültsége. A hogyan ez a zongoraművésznő a hangokat a billentyűkből elővarázsolja, az már jóval felül áll a technika virtuozitásán s egyenesen boszorkányságszámba megy. Beethoven, Chopin, Liszt, Schulz-Evler majd pedig Schubert, tehát meglehetősen különböző zenei irányú szerzőktől előadott művek technikai nehézségeit bámulatos könnyedséggel győzte le és lagolta szét az egyes zenei mondatokai a nélkül, hogy előadásában ciak a legkisebb szaggatottságot is éreztette volna. A lágyabb melódiákban talán nem mindenüti találta meg Chopin vagy Schubert lelkének puhaságát s érzelemviláguknak a szinek pontpázó ragyogásában tobzódó hangulatok fátyolozottságát s színezetten cikkáztak a gondolatok ott is, hol azokat némi borongósság teszi misztikusokká, máshol meg a pianissimok elhaló letompitotlsága talán nem egészen fedte épen Chopinnek még a leglágyabb befejezésekben is o\'.t visszlényló egyéniségének állandóan vibráló nyugtansá-gát, de mindez felfogás dolga lévén, semmivel sem csorbítják játékának művészi tökélyéi és értékét. A művésznő egyéniségéhez mindenesetre közelebb fékszik Liszt, mint Chopin vagy Schubert; a tátongó hangörvények, mint a színeknek kalejdosz-kópszerű tobzódása, de játékbeli művészete és technikai kvalitásai előtt ép ugy meg kell hajolnunk, mint egyéniségáuek megfelelő inlerpretá-lási készsége előli. Kempelen Béla
Uj lelök december 13-án megjelenő számában folytatódnak Heiczeg Ferenc színdarabja és Surányt,Miklós regénye. Cikket: Rákosi Jenő, Arnold Benett, Számadó János, elbeszélést: Szederkényi Anna. Frédcric Boutet, verset Jakab Ödön iit ebbe a számba, nietyet még a divatrovat, a szerkesztői üzenetek ésa szépségápolási rovat tesznek még tcljesié. Előfizetést ára negyedévre 80.0.-? korona. Kiadóhivatal Budapest. VI., An-drássy-ut tő. szám.
Az Én Újságom a legelterjedtebb ma-gyar líyermeklap, amelyei Pósa Lajos alapítod. Regények, elbeszélések, versek, mesék, apró történetek, jálékok, stb. gondoskodnak az apró -t-10 éves gyermekek szórakoztatásáról. Negyedévi előfizetési dija 23.000 korona. A diszea karácsonyi számot díjtalanul küldi meg az uj előfizetőknek a kiadóhivatal.
SPORTÉLET
Nagykanizsa plng pong bajnokságai. A Nagykanizsai Tornaegylet folyó hó 20 áo, vasárnap ping pong versenyt rendez a Centrál szuterén helyiségében. A versenyen dől el Nagykanizsa férfi és női egyes bajnoksága. A győztesekel és a helyezetteket az NTE éremdíjazásban részesíti. egyben a győztesek és helyezettek fogják képviselni Nagy-kanosa színeit a Péccsel tervbeveti és közeli hetekben lebonyolítandó városközi versenyen. A versenyre nevezhetnek egyleten kivül álló személyek is. Nevezéseket szombat délig kell bejelenteni Vékásy Károly, az NTE pinztárosának órásüzletében. Nevezési dij 15.000 korona.
Korcsolya-verseny és jégQnne-pély Keszthelyen. A Keszthelyi Csónakázó és Korcsolyázó Egyesület január 10-én országos korcsolya-versenyt és jég-ünnepségei rendez.
Sportpálya Tapolcán. Tapolcán társadalmi akció inejult meg sportpálya létesítésére.
TÖRVÉNYSZÉK
A klskanizsal leventeizgatás.
Kálovles Ferenc 43 éves kiskanlzsai földműves ez év szeptember 7-én boros állapotban a hegyről jövet, a léren tcstgyakorlatot végző leventék felé tartőan fiát kiszólította és reprodukálhatatlan káromkodások között kifakadt a leventeintézmény ellen.
Szépudvary László oktató kötelességszerűen jelentelte az esetet. A kir. ügyészség Izgatás büntette miatt emeli vádat a magáról súlyosan megfeledkezett apa ellen. A tegnapi tárgyaláson Kálovics Ferenc itasságával védekezett. Igen dühös voll, nogy fia nem volt otthon akkor, mikor a marhákat kelleti etetni, ezért fakadt ki, nem pedig azért mintha a leventeintézmény ellen akart volna lázítani. A védelem meghallgatása után a bíróság izgatás vétségében mondotta kl bűnösnek Kálovlcsot és tekintettel az enyhítő körülményekre — három napi államfoghijra es négyszázezer korona pénzbüntetésre ítélte. Az Ítélet jogerős.
MOZI
Uránia kedden 7—9 órakor: Mignon, Goethe „Mcister Wilhelms Lehr-jahre" cimű regénye nyomán, főszerepben Andorlfy Ida és Sascha Oura.
Szerdán 7—9 órakor: LüftUrlet a levegőben, szenzációs komédia nagyszerű repülő bravúrokkal, főszerepben Douglas Maclean.
Csütörtökön és pinteken 7—9 órakor : Don Carlos, f íszerepbeitóonrad WeidL
Szombaton és vasárnap Hét tenger ördöge, az attrakciók királya. Két rész, 12 felvonás egyszerre. A főszereplőn kivül 6000 szereplő vesz részt a grandiózus filmen 1
Világ szombat—vasárnap Charlie Chaplin 5 felvonásos uj burleszkje: ürand Hotel Mucsa, viharos időben derűs hangulatot, derűs időben nevető viharokat idéz elöl Ezenkívül: Vér-nász, Dumas hires regénye 7 felvonásban, főszereplő Norma Talmadge.
KÖZÜAZDASÁG
A középeurópai tőzsdék konferenciája
Bécsből jelentik: Tekintettel az ösz-szes középeurópai tőzsdék egyformán kritikus helyzetére, a bécsi lőzsde vezetősége avval a tervvel foglalkozik, hogy a többi középeurópai tőzsdék vezetőségeit konferenciára hivja meg Bécsbe. A felmerüli terv szerint a konferenciára a budapesti, prágai, zágrábi és varsói értéktőzsdék nyernének meghivást.
Az egyes tőzsdék tanácsainak azonban a delegátusok kijelölése előtl külön kellene meglárgyalniok azokat a javaslatokat, amelyek a középeurópai tőzsdei helyzet javulását célozzák.
Bécsben azt hiszik, hogy a középeurópai tőzsdék együttműködéséhez az angol, amerikai és francia értékpiacok is szívesen csatlakoznának.
A konferencia egyik másik pro-grammpontja az arbitrázs-forgalom rendezése . lenne. Jelenleg az egyes tőzsdék közötti arbitrázs-forgalom jelentős akadályokba ütközik. A tözs-deadó kérdésében is a középeurópai lőzsdék egységes állásfoglalását akarják elérni a terv kezdeményezői. Ál- o lilólag a bécsi tőzsde vezetősége mértékadó budapesti, zágrábi és prágai tözsdésektöl azt ax információt kapta,\'hogy ezeknek a tőzsdéknek vezetőségei a bécsi tőzsdelanács akcióját örömmel üdvözölnék.
UIU HOtlOHT
1925 December 15
TŐZSDE
A mult heti lanyhaságot a mai értéktőzsdén barátságosabb hangulat váltotta fel. Nyitáskor míg csak alig észrevehető nyereségek mutatkoztak, melyek azonban zárlatig néhány értékben elég jelentősen megnövekedtek. A szilárdság nem volt általános és csak néhány nagyobb vezető értékre terjedt ki. Különösen a kullsz néhány vezető értéke volt szilárd, ahol Georgia 4, Rima 2, Salgó pedig 1°A> árnyereségre tellek szeri. Lanyha volt a kultszban" Osztrák Hitel. A Ganz értékek és Feeyver 2—3°/o-os, egyéb Ipari értékek 1— 2P\'o árnyereséget értek el. A forgalom ma csak az emiitett kulisz és Ganz papírokban volt élénk egyébként csekély. _
Zürichi cárlat
PáiU l&SS\'CO, London 151550, N«vt«* 518 75. Brfl»el 2*5200, Milano 2095 00. Holland 208 35 Berlin 123 45. Wien 73-10, HoHa 877 50. Piága 1537 50 Bndipeat T»\'70, Vuió 55 00. Dukaresl 240 03. Btígrád 917.50
A budapesti Töxade
Valuták D« vlaik
A**>lfcal mm uiirc LmtUtU nuonno
bakkor. Dfa* ii 0 >117 ihi-i:m ír iratiN imi WCII
Ooiláf ri«Ji-7l7li Bakai aal mm
PimcU b. 2S7I 3mi <U3»a
KolUU bt U»-3t7a0 Kdfaakl| 1777)\'17133
Lat Un Ura ■Utk* M:HÍ ii Mao U74-2SI0 IfMl I70:» OMlo Ua4oa üsrrt UíOSliSW MMJO-WiSTO 3175 3111 113.*; 7U7i
Outr.tcka icctMorii 3u4m74
Dia kor. 17773 17831 Prlca 1ij0-jm
>vi|«j b. 11741*1 II7S1S I.6Ű1 UC-IIIM
Web. S3M-R4) MocAMa ik70iiik
Kwtík ko . I4WS-HSW WUa iücjs IOOM
srmioc, IK70 iiiJ0 íárUk U741* t«7»:-»
Terménytőzsde Bou llíJév. 76 kg-oi 491500—405 000. 77 tr-oM 407.500- 410000. 78 kg-o« 410.000-412.500, egyéb dunántúli és pestvidéki 70 kg.-os 397.500-400.C00, 77 kgoj 402 500- 405000,78 kg-oi 405.000- 407^00 79 kg-oi 407 500- 412 500. roxa 262550-266 QCÚ. takaraánjécpa 245.000 -250 000 tfráíf* 230.000—310 000, xab 255 0X>-2S5000, tcp&ul 187 500- 192500, repce 600.000-610000. kölei 195.000 2C5.ÓOO korpa 175 000-180 000.
Sertéijvásár FeUultái 4500. melyből eladatlanul vUau ■aradi 2100 drb. EUŐcendtt 19500-200(0 uedett 17-000-17.500, szedett köxép 16 030 —16510, köonyfl 13.000-15.000, efsórend* öreg 18000—18.500, öásodtendü 15 000-17.000. angol süldő 17.000- 20.000, szalonni
nagybaa 21.000----- zaü 26.500--.-,
lehúzott hui 21.000 - 22.000. szalonnás félsertés 20 500-22 000. Irányzat lanyba.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a következők : 9tak«k
SS
Lktj4 biik MMÍJ. MtL
Uuimtt. 01.-M. k*ik Owtr. ML hikNnli
BtatMitSk és
KUdő: Zrínyi Nyomdaipar és KOnyv-Vormkadfta RT. N«ÍTkantr«»
LM*rín4 S
riVlroH u
KAklnal TO- -
AJUt Tik. iis
Kok tár ttS
Hixd aiaS IK0
lUN-lkl -
remeién \' 73
Wg^ierti —
Main**
Bon.*. »«
CoaWíiül US
KiarllU
KkAmJoa Vttuí.U
Ti. Daaakla
SU;U
Emil Baotilal
C4«t«»
•siaiMbl KoM
K6k. OJjL Drucfc*
Ki gittit li
t
K^pMtoa}! UfiiMt I
HjOmikk
Mkiuna
r«riKMi «r-
FrarkUa
OMka*
>1041 »ij.
K6kar«
Oarf.Oipn
r«rr»«
O-.U V1U.
Koffein
KUM
Szerkesztői üzenetek
Bon-ton. Illem-kérdésekben nagyon nehéz ma véleményt nyilvánítani. Napjainkban egészen más szabályok vannak e tekintetben érvényben, mint voltak például csak 20 évvel ezelőtt is. Mi az ön felfogását tartjuk helyesnek a felvetett kérdésben és nem a barátnőjéét, ki hitteszi nw-
f;át a szoros értelemben vett etikai szabá-yokon. Ami másik kérdését illeti, erre nézve csak annyit mondhatunk, hogy jó nevelésű férfi nem 01 le addig a szlűónban, mig a háziasszony le nem Ül s ha a körülmények ugy hozzák magukkal, hogy az umó állva beszél vele, fd keli állnia a férfinak is, ha mindjárt vendég is. Harmadik kérdése: sértó-e egy nőre, ha a hivatalban az illető tisztviselő nem áll fel, mikor nála privát ügyben látogatást tesz? Nem sértő, de udvariatlanság, mert jóneve-lésü férfi mindig feláll, ha társaságbeli nő lép a szobájába s feláll Íróasztala mellől akkor is, mikor az távozik tőle. A fogadást ebben a kérdésben Is ön nyerte meg. Legalább a mi véleményünk szerint Igen.
R. M. A .prtld" szó szemérmeteskedót, álszenteskedot jelent. A kérdéses kijelentésben azonban nem érzünk ki a prildóriát, hanem csak egy kis maradiságoL Hogy az-tán ci a .maradiság" valóban az-e vagy az általa észrevételezett divat jelent-e természetes .haladást\'? — e tekintetben nehéz a felfogásokat illetőleg vitába szállni. Az igazság ebben a kérdésben fs valahol az arany középszerűségben van.
Z. S. A vitaest anyagát levettük lapunk hasábjairól. Ezt a kérdést nem tarthatjuk állandóan szőnyegen, inert tengeri kígyóvá nőné ki magát.
a?*
XUrtM
Vixoa«7<j ttaa
Ina U
Oottiarna KMtUlJll Ur*** Xaauatl u Of.
BÉ?
MJtr.
Bar ti
K0*«tt
vtrorf l
Dütriíil i
Altaatml 10 trui 21
Cakargjlrak DikúN II,
Cakortfar
PfepOkl
TokjJi ko<
Kilktruk
Alt (b
Amr
PUku
Nr i\\ ntu
Nvárori Király Hc KOk. 9>*t. tfr XígUvkk Cogt
Siiiiirriöt t
0«k»la<l U
SiálU^tk
tmMjt
Kíllinjl }
Laki Cl 1
Tutll
Joli X
Qrio|««c*í <
OotatMrt**
Vtfjlpa/
bMlia W
rfin M
HU|, •lbi(r< »
Wkn —
dnstf 77 k
KlUtl Mulli;I -
TUrtk It-iO KftIOaUlit
Dwofl —
Oaatal 171
WwuUi —
TaMoa »o
OiüranW K0
■érái* -
•tel 4"
lnull 3 |
0?« k6í 70
Corrta Ula —
PaplriMi 24
KsagrdpM IC
Könyv a romác, bolgáré?,magyar fehér terrorról. Bécsből jelentik lapunknak: Henry Barbusse, az egykori divallap-szerkcsztö, a közepes tehetségű regényíró a bécsi kommunista párt Által tiszteidére rendezett összejövetelen bejelentette, hogy Bukarestben, Szófiában ée Budapesten rengeteg adatot gyűjtött a román, bolgár és magyar fehér terrorról és ezekről rövidesen könyvet ir, mivel európai érdek az ezekben az országokban levő kormányok megdöntése. Nyilvánosságra kell e/.t hozni, mielölt Barbussc ismét felölli a humanitás és padfizmus maszkját és igy indit rágalom-hadjlratot külfölden azon országok ellen, amelyeknek fővárosaiban két-három napig ünnepeltette magát megtévesztett újságírók által. Barbusse Moszkva ügynöke és bárminő véleménnyel is van valaki az általa beutazott országok közállapotairól, ezt nem szabad szem elől téveszteni.
Kommunista vereség Norvégiában. Oaloból jelentik: A napokban lefolyt községi választásokon a kommunisták teljes vereséget szenvedtek.
Apféhipdelésak
ToIJűb .I«v.«otíl<l- í« •xobji berond«*é*okot IrsotaiMun
llillll ts szerel kctlvexö fixeté.l f.l-lótolckkcl feliee Gépoíjjr.
SiigH-al 16.______
~ Gazdálkodás, ií« ókezclér, eidó <5 lítelep kezelÉsben |JrHs eiiyín JlonMll be-lípíize ílláil keres. Megkeresísek .Wula-sllolf Jeligére > kiadóba. 39«
Remek kényelmes
SZÁNKÓ eladó
REISZ, Kaxinozy-utoa 8.
Ugyanott 1 drb. faeazterga-pad vadonatúj eladó.
Vesiek állsndóen meglepi nngni iron mlnrlenlajlfl vodhör-ökot, u. m. nyul, róka, Röeíny, nyest. vidra ítb. Bori a,1 Alutrér Delk-W -I ti Ba|za-nlca I._3633
Miltényi-oipöt vegyen I
Egy liter IIIRIIR tM
ol.SrandQ UJBUH leor. BRUNCSICS JÓZSEF
tcur... (.fm.ee t% reytnnilrli.il (Uikek 0zl.rib.ri Snafr-ul * Telelőn 110.
Francia és alkalmi, valamint gyermek ruhákat leglrzlinyosabb írban készllek, szabni lanltok. Unulókal (elveszek, saját részükre dolgozhalziak. Weljiní, Klnlllt-ul 21.
ligy nagyon szíp gobezllnkóp Jutinyo-san eladó Csengery-til 13. 3966
Egy bútorozott szoba konyhabasz-nilallal kiadó Ezzstbel tír 10. 3967
Karácsonyfadíszek
olcsó és szép
karácsonyi ajándékok
szőrakoztatő és
gyermekjátékok
gyönyörű választékban
Fischel Fülöp Fiai
áruháziban
NAGYKANIZSÁN.
GyönyörükaréCSQnyi
ajándékok
felttlnóen szépek és olcsók a
Cukorka Királynál.
Szerencsi és Maul csokoládé nagyon olcsón kapható.
HEFFER GYULA
Kaxlnoxy-utca 8. arám.
Megnyílott
a
Sormási Hengermalom Rt, nagykanizsai lisztüzlete
Király-utca 14. sz. alatt,
Telefon ahot Telefon
389 a legjobb 389
lisztek és egyéb őrlemények
olcsóbban kaphatók, mint bárhol!
Az üzlet vezelésévcl Rechnltzer Mór urat bizluk meg. m.
Karácsonyi könyvvásár
Részvénytársaságunk könyvkeres-kedó osztálya olvasó közönségünk ügyeimébe ajánlja a kővetkező legújabb könyveket:
Ifjúsági iratoki
Észak csillaga irla Pohárnok Jenö.
Képekkel. Két fehér galamb irta Dénes Gizella.
Egy királyné életééit irta Spill-
mann S. J. Krisztus-legendák irta Rube-
nescu A. Quo vadls? irta Sienkiewicz H. Bátran éshiven irtaSpillniannS.J. A puszta ház irta Dickens Ch. Az én kis hóseim irta Teveli Mihály.
A fenti müveken klvlll sok ifjúsági egyéb könyvek.
Legújabb mfiveki
Megváltás Szibériából irták Deli
Adamis Géza és Saáry Jenö. Hadifoglyok élete Szibériában
irta Slessel Ernő. Malláth György emlékezete irta
Csernocb János. Három század Katakombákban. Klp:k az első keresztények életéből. Felvidéki séták iitaDivald Kornél. Oaudeamus I. BetUkuiiózumok, szójátékok, tréfás feladatok irta dr. Walter L Örök dolgok - órök utak -örök források irta Klug Ignác. Szent János (C«pistranói) élete
irta Bölcskey O. Szent Jeromos élete irta Babura László.
Szent László király élete irta
Karácsonyi László. TUndérfa (Regény) Irta P. Pál
Ödön.
A Halál-légió szolgálatában
irta Tiuzsinszky 1.
Ezeken kivdl a Szent István könyvek számos háborús vonatkozású, történelmi, egyházi, vallásos és imakönyv.
Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában Nagykanizsa/F6-ut 5.
Telefon 78.
Nyomatott « Zrinyl Nyomdaipar és Konyvkereikedé* R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomd^eM; Oknbcck Károly).
13. évfolyam, 284. azAm
Nagykanizsa, 1S25 december 16. szerda
Ara 2000 karaaa
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
fanbotfab és Hs*iW«<»l \'W I UUtttu-Takloi 7S, nyo«d» 117. oia
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
nOMtM tra: Ser Un U.OOS kxtu Hán>» hóim...-------90.000 I--
Bethlen István miniszterelnök beszámolója genfi útjáról
A három éves beruházási program — Húszmillió aranykorona felszabadítása — A nyugdíjasok problémája — A menekült nyugdíjasok — A kincstári haszonrészesedés menszOntetése — A lakáshivatalnak a jövő évben meg kell szűnni — Külföldi piac a magyar borok részére — Gráf Klebetsberg Kuno tájékoztatta a pártot s numerus clausus felöl — Bethlen István gróf álláspontja a Petriohevich-Horváth Emil báró ügyében — A nemzetgyűlés ülése —
Az 1924: lV..t.-c. ugy inlézkcdetl, hogy a nyugdíjba helyezcil tisztviselők bizonyos skála szerint általában
Budapest, december 16. (Éjjel jelenlik telefonon) Az egységes kormányzópárt ma este értekezletet lartoit, amelyen Belli-len Islván gróf miniszterelnök élén a kormány Összes (aelai részt veitek.
Almássy László elnök megnvitó beszédében Üdvözölte a miniszterelnököt, a pénztlgy és közoktatásügyi minisztert, — Genfből történt visszaérkezésük alkalmából. A párl taglai lelkesen tüntettek Bethlen István gróf és munkatársai mellett.
Bethlen István gróf emelkedett fel ezután szólásra, huev lá|éko>Ussa a pártot genfi utjának eredményéről. 20 millió aranykorona felszabadítása
— Hangsúlyozta, hogy csak pénz-tlgvi természetű kérdésekkel kíván loglalkoznl, mert a közoktatásügyi minisztert kérle fel, hogv a numerus claususügyében ő referáljon a pártnak.
— A tavasszal 50 millió aranykorona felszabadilárál kérték a népszövetségtől és ez 30 millió koronái fel Is szabidi\'olt annak kilátásba helyezésével, hogy ha a decemberi költségvetés is hasonló eredményt tün-lel fel, akkor a további 20 millió aranykoronát is felszabadítják.
— A kérésünk léhát Genfben az voll. hogy a kilátásba helyczclt 20 millió aranykoronái már mosl szabadítsák fel. Három éves beruházási program
— Három éves beruházási programmal léplünk a Népszövetség elé, melyet elsősorban az állami üzemek, a MÁV és a posta, ulána a mezőgazdasági termelés fokozására, értékesítési lehetőségek megteremtésére, stb-re kívánunk fordítani.
— Ezen sorozatos tervektől akkor kívánunk beszámolni, mikor azokat már a népszövetségi főbiztossal megbeszéltem.
— Az első évben 50, a második évben 50, a harmadik évben a hátralevő 33 millió aranykorona volna a kölcsönből a beruházási programra
fordítandó.
— Ugyanakkor bemutaltuk a Népszövetségnek az 1926 -27. évi költségvetést, amely kilátásba helyezi a kincstári haszonrészesedés megszüntetését.
A nyugdijasok ügye
— A harmadik kérdés, amellyel a népszövetség elé léptünk: a nyugdíjasok ügye volt.
80 -százalékát kapják annak a nyugdíjnak, amely a régi törvény alapján nekik jár.
— Ezen intézkedés a szanálás terhének egy részéi a nyugdíjasok vállaira helyezte.
— Tekintettel arra, hogy a nyugdijasok hilyzele nem változott é* a törvény amúgy is megszűnik, kívánatos. hogy bizonyos átmenet le-rcmlessék oly módon, hogv a nyugdijasok bizonyos kategóriájára nézve a régi állapot helyreálljon.
— Ez bizonyos megtakarítást jelent az államháztartásra, ami azonban a pénzügyminiszter becslése szerinl nem olyan mérvű,\' hogy ez a megterhelés a köllségveléi egyensúlyát megzavarná.
A menekült nyugdíjasok
— Ezzel kapcsolatban áll a menekült nyugdíjasok ügye is, amit már a múltkor felveletlünk Genfben, de amit akkor nem tellek komoly megfontolás tárgyává,
— Ebben a tekintetben nem vagyok hajlandó engedni, meri a magyar állam olyan terheket visel — amire nincsen kötelezve.
— Most tehát újtól felvetettük a kérdést és lovább is fel fogjuk azt vetni, merj ez a kérdés a magyar államnak égy olyan sérelme — amelyet orvősolni kell.
— Az a bonjomásoro, hegy ezt a kérdést is a közmegdígeciésnek megfelelően lehet majd megoldani.
Eredmények
— A Népszövetség hozolt határozatai várakozásunkat minden tekintetben kielégítették A pénzügyi bizottság örömmel vetle tudomásul a költségvetés egyensúlyát, azonkívül az uj pénznemre és aranymér\'egre vonatkozó rendelet megjelenését.
— Hozzájárult a pénzügyi bizottság a következő félévre a 20 millió aránykoronának beruházási célokra való felhasználása, hozzájárult a három éves beruházási program első részletének felszabadilásához. Elfogadta a bizottság, hogy a kincstári
haszonrészesedési mini adóforrást megszüntessük.
— A nyugdijasok ügyében a tanács felhatalmazta a főbiztost, hogy a magyar kormánnyal egyetértően ezt a kérdést vigye megoldásra.
— Felesleges hivatalainknak, ame-nyiben még vannak, például a lakás-hivatalnak, a jövő évben meg kell szűnnie. Szükséges, hngy az állami beruházások — takarékossági szempontból — megfelelő szisztéma szerint közponlosítassanak.
— Rámutatott a bizottság végül a kereskedelmi szerződések válságaira, anélkül azonban, hogy a bizottság bármily pressziót gyakorolt volna Magyarországra, hogy szomszédjaival bárminemű szerződést kössön.
— A pénzügyminiszterrel tanulmány tárgyává, leltük, vájjon lehet-e a magyar boroknak a külföldön piacot teremteni és azon felfedezésre jutoltunk, hogy bizonyos áldozalok árán ez lehetséges. Ezektől az áldozatoktól a pénzügyminiszter ur nem is riad vissza\'. Igy a magyar fajboroknak piacol teremthetünk.
A párt helyesléssel vette tudomásul Bethlen István gróf kijelentéseit, majd Klebetsberg Kunógróf tájékoztatta a pártot a r.umerus clausus ügyében folytatott tárgyalásairól. A kultuszminiszter felszólalása Klebetsberg gn\'f ismertette a kormánynak ebbeli felfogását, valamint közö\'te a párttal ebben az ügyben Peyer Károly képviselő interpellációjára adandó válaszát is.
A páti helyeslőleg velte ezt tudomásul.
Bethlen gróf a Petrlchevlch-Hor-váth elleni támadásokról
A Pelrichevich Horváth Emil báró államtitkár clleu Intézel! támadásokról Bethlen István gróf a következőket mondotta:
— Távollétem alall, de már előzőleg is, Peiríchevich-Horválli Emil bíró ellen kampány indult meg. Kívánatosnak tartom, hagy ebben az ügyben a migarn nézetét kifej\'sem.
— Nem kérein, hogy párthatározatot hozzunk, csak azt, hogy nyilatkozatomat vegyék tudomásul. Azl hiszem, ha valakit becsületében megtámadnak, annak az a kötelessége, hogy vigye ügyét a bitóság elé és adjon módot lámadóinak, hogy vádjaikat bizonyítsák.
— Kijelenthetem, hngy Pelticlie-vich-Horválh Emil báró ezen kötelességéi teljcsitctle. A vádaskodókat a bíróság elé vilte, perei most vannak folyamaiban. Az államtitkár ur a másik kötelességei is teljesítette, amikor netn vált meg hivatalától, de szabadságot kért arra az időre, mig perei folynak.
— A kormány kötelessége, hogy hivatalosan megvizsgálja a vádpontokat és amennyiben a vizsgálat során olyan momentumokat találna, a\'mely fegyelmi eljárást vonna maga után — azt meg is fogja indítani.
--A népjóléti miniszter elrendelte
a vizsgálatot, de eddig cgyellen olyan momentum sem merüli fel, amely miatt az államtitkár ellen a fegyelmi eljárás megindítását cl kellelt volna rendelni.
— Miután az államtitkár ur pártunk tagja, megfontolás tárgyává kell lennünk, hogy milyen magalar-■JfsX tanusilsunk. Itt két kötelességünk vaW Először, hogy mindaddig, amíg meg nem győződtünk, hogy a vádak igazak-e vagy sem, semmit se tegyünk ami kifelé ugy tünlk fel, mintha magunkévá akarnók lenni a vádakat. (Lapunkzártakor a beszéd még tart.)
A nemzetgyűlés A nemzetgyűlés mai ülésén tovább folytatiák a földművelésügyi lárca költségvelésének tárgyaláséi.
Mayer János miniszter válaszolt az általános vitában elhangzott beszédekre. Elsősorban a földreform kérdésével foglalkozott. Ahol panasz van. olt az OFB elnöki tanácsától kell orvos\'ásl kérni. Az uj birtokosok gazdálkodására vonatkozó adatgyűjtést későbbre h-sgyja, mert természetes, hogy az uj .ulajdonos nem tudja már az első évben elérni a maximális eredményt. Az adók terén a viszonyok már tényleg megállást parancsolnak. Az adókivető bizottságokba bekerülnek a gazdák is. A szőlők helyeit a dohánytermelés felkarolását helyesli. A termelés és jövedék szétválasztásának kérdését tanulmányozzák, de az ellenőrzés átvéti lére nem vállalkozik, mert errt csak a pénzügyminiszternek vannak megfelelő szeivei. A mezőgazdasági kamarák még gyermekkorukat élik, de reméli, hogy hamarosan olyan á\'lalános bizalomnak örvendő érdekképviseletié fejlődnek, mint a hasonló némít intézmények. A lejszOveikezeli hálózatok fellámasztásál tervezi a kormány. Kéti a költségvetésnek részleteiben való elfogsdását is.
Szeder Ferenc sokaijo a központi személyzet létszámát. A magasrangu I Eszi viselők létszáma szaporodott. A mezőgazdasági szakoktatás fejlesztését sürgeti.
Kiss Menyhért felszólalása után Maycr földmivclésügyi miniszter kijelenti, hogy a kifogásolt rangokat a forradalom teremtette meg, hogy pótolja az előléptetések hiányát. A moslani kormánynak jutott az a szerep. hogy ezeket visszafejlessze.
Szeder Ferenc kifogásolja, hogy az erdősítésekkel kapcsolatban közel 4 \'milliárd van Wvévc kiküldetési költségekre. Kérle a költségek csökkentéséi.
Mayer János rámutatott az erdészet rendkívüli fontosságára. Az uj erdészeti igazgalásí lörvény átszervezést von maga után, a köllségek szükségesek.
Szeder Ferenc rámulat arra, hogy a lótenyésztés jelentősége abban a mértékben csökken, amint a traktorok megjelennek a mezőgazdaságban. Soknak tartja a lótenyésztésre felvett ősszcgekelaköllségvetésben. Jó volna, ha az cmbcrtenyésztéssel löbbet tö rődnének.
Mayer János: Az embertenyésztés nem az én reszortom. Ez nem én
ML SÍ w«*rrw
I92S December 16
rám tartozik, hanem a nípjölétl miniszterre, löle reklamálják.
Szeder Ferenc ezután kifogásolja, hogy s miniszter a totalizatőr-adósvédelmét kivette a költségvetésből.
Mayer János kijelenti, hogy a to-lalizatőr-adóalapot a lólenyészlési célokra torditják, az elszámolás megtalálható a zárszámadásban.
Pintér László az allatok kőtelező védőoltását sürgeti.
Mayer János kijelenti, hogy ezzel a kérdéssel a minisztérium foglalkozik.
Pintér László rámulat arra, hogy sok az állásnélküli gazdaliszt. Csonka-Magyarország ennyi gazdatisztet el nem bir. Oazdaiisztek helyett inkább önálló gazdákat kell nevelni.
Mayer János kijelenti, hogy a gazdasági akadémiára elsősorban azokat veszik fel, akik igazolják, hogy az akadémia elvégzése után saját földjükön gazdálkodnak. Az akadémia visszafejlesztésére nem hajlandó, mert ennek nagy jelentősége van.
Försler Elek beszél azután. Jajkiáltások hangzanak a Balatonvide-kéről és az ország többi szőlőtermelő vidékeiről. A szőlősgazdák már nem tudják az adókat fizetni. A szőlőtermés értékesítését anyagi áldozatokkal is elő kell segíteni a kormányzatnak.
Mayer János: A kormány át van hatva a szőlőkultúra fontosságtól. Helyes az ellenzék álláspontja a bor és a szőlő értékesítése körül. A kormányzatnak is az az álláspontja, hogy mindent el kell követni ebben az ügyben. A kormány másfélmillió koronái fordított a borértékesítés adminisztrációjára. Azérfékesités azonban elsősorban a szabadkereskede-lem feladata.
A Ház a tételt változatlanul fogadta el.
- A Földbirtokrendező Bíróság költségeinél Rupert Rezső szólalt fel.
Az elnök ezulán az ülést félórára felfüggesztette.
Szünet után Kiss Menyhért kifo-
gásolja, hogy a bírósági eljárásoknál befizetett előlegeket nem adták vissza.
Szeder Ferenc helytelenili, hogy a mezőgazdasági tudósítóknak a kormány előlizet kormánytámogató lapokra.
Mayer miniszter kijelenti, hogy a gazdasági ludósitók azl a lapot kapják, amelyet óhajtanak.
Csik János a mezőgazdasági munkások érdekében szólal lel. A inun-kásbiztositó pénztár működését bírálja.
Mayer miniszter kijelenti, hogy a kormány az aratási sztrájk megakadályozására bizonyos telelt Állított be a költségvetésbe. Minden attól függ, hogy az cratás simán lefolyjon. A minisztérium keretében jogvédő és tanácsosi irodát állított fel, amely tízezreknek ad teljesen ingyen tanácsot és útbaigazítást.
Elnök a vi\'ál bezárja. Majd a Ház a köllségvetést részteleiben is elfogadja.
Holnap 10 órakor folytatja üléséi 1) az indemnítás, 2) a rokkant-adóról szóló törvényjavaslat tárgyalásával.
Az ülés 6 órakor ért végei. Eckhardt interpellációja Petrise-
vlch-Horváth ügyében Petrtsevich-Horváth Emil báró államtitkár ügyével kapcsolatban tudvalevően Eckhardt Tibor dr. nemzetgyűlési képviselő interpellációi jegyzett be, melyet annál inkább nagy érdeklődés előzött meg, mivel az interpellációra m3ga Bethlen István gróf miniszterelnök akart válaszolni. Érthető tehát a nagy csodálkozás, hogy Eckhardt Tibor nem mondhatja el szerdán interpellációját, mert erre, a házszabályok értelmében az elnöklői formai okok mialt nem kapott engedélyi. Eckhardt ugyanis elmulasztotta közölni az elnökkel, hogy szóval is elő akarja adni a bejegyzett interpellációt. Minden valószínűség szerint szombaton kerül sor Eckhardt Tibor interpellációjára.
A Keresztény Nemzeti Gazdasági Párt értekezlete
A Keresztény Nemzeli Gazdasági Párt lagjai a parlamentben értekezletre gyűllek össze Zichy János gróf elnökiésível. Az értekezleten Vass József népjóléti miniszter is részivel!. A tanácskozáson elsősorban annak a kooperációnak módozatait vitatták meg, amelyet a Keresztény Szoci-álista Párnál létesítenek. Tanácskoztak ezenkívül az állami nyugdijasot nyugdijvalorizációja ügyében is és elhatározták, hogy ebben az ügyben bizottságot küldenek ki. A székesfőváros jogügyi bizottsága hozzájárult Zalavármegye határozatához
Budapest székesfőváros jogügyi bizottsága Buzáth alpolgármester elnöklete alatt ülést tartóit, amelyen Szvoboda tanácsjegyző ismerielie Zalavármegye (örvény-hatósági bizottságinak átiratát, amelyben felszólítja a törvényhatóságokat, hogy ők is tiltakozzanak a képviselői mandátumok tervbevett meghosszabbítása eben A tanács azl javasolta, hogy mint nem aktuális ügyet — térjenek fölölle napirendre. A bizottság \'azonban elfogadta dr. Papp József indítványát, mely szerint a főváros Is tiltakozzék a mandalummeghosszabbitás ellen.
Ezermillló márka jóvátételt fizettek a németek. Berlinből jelenlik: Parker Gllbert, a Jóvátételi fizetések főbiztosa tegnap terjesztette a jóvátételi bizottság cié jelentését, amelyben megállapítja, hogy a szakértők tervének végrehajtása a lefolyt évben megfelelt a várakozásnak. Megvalósították azt a két főfeladatol, amellyel a szakértőket megbízták: biztosították, a birodalmi háztartás egyensúlyát és a márka stabilizálását. A jóvátételi fizetések keretében hiánytalanul kifizették ez év folyamán az 1000 millió aranymárkányi első évi részletet.
BELFÖLDI HÍREK
A Hajdú-család temetése. A
Nádor-utcai családi dráma négy áldozatát csütörtökön délu\'án 3 órakor temetik a rákoskeresztúri temető halottasházából. Az egyetlen életben-maradt családtagot, a kis Hajdú Katót a Rókus-kórházban atyja fivérei ma is meglátogatták. A szerencsétlenül járt kislány még ma sem tud semmit családja drámájáról és folyton azt panaszolja, hogy szülei és testvérei mért nem látogatják meg. A rokonok természetesen nem képesek tudomására hozni a szerencsétlenséget és igy a rendőrség is eltekint a kislány tanúkihallgatásától, meit ók sem akarják tudomására hozni a lejátszódott dráma részleteit.
A pénzverde elsején megkezdi működését. Budapestről jelentik a Zalai Közlönynek: Bud János pénzügyminiszter ma délelőtt kijelentette, hogy 1926. január 1 én a magyar pénzverde megkezdi működését, tehát rövidesen forgalomba kerülnek az uj veit pénzek.
A Klár Dánér-per tegnapi tár-gyalásá. Dánér Bílának az egyik tegyverszakértő ellen tett elfogultsági kifogását a törvényszék elutasította. A fegyverszakértók között felmerült vita után Rácz Kálmán százados kihallgatása következett, miközben sz elnök Klór Zoltánt megjegyzéseiért rendreutasította s mert a közönség állandóan zajong, fegyőröket rendelt a terembe. Végül a tárgyalást január 5-lg elhalasztották.
Vasárnap délelőtt nyitva vannak az Üzletek. A kereskedelemügyi miniszter 94537—1921. sz. rendelete értelmében a karácsonyi ünnepeket megelőző vasárnap a nyilt á/u-sitási üzletek általában1 reggel Tórától dél! 12 tfTáljí tarthatók nytoa. December 20 án, vasárnap tehát minden üzletet déli 12 órakor be kell zárni.
A zene szinhatása s kapcsolata a többi művészetekhez
Irta: Kempelen Béla (1)
A művészeteknek tárgya lelki világunkból merített gondolatoknak vagy a bennünket környező látható jelenségeknek olyan formában való meg-testesitése, mely hangulatunkat külső szimbólumba tömöríti. Dürer a műalkotást a természeten keresztül megjelenitett bettső folyamatnak és érzésnek mondja, mig Cuyau ugy nyilatkozik egy csak formai tökélyü versről, hogy az csak „szépen kicizellált hamis-aranyból készült kehely, melyben nincs egy kiinni való gondolat sem." A forma magában véve tehát még nem művészi alkotás, ha annak belső tartalma nem a lélekből fakad. Lehet mestermű, formai tökély, de annak, hogy művészi alkotásnak mondjuk, elengedhetetlen feltétele, hogy belőle „a természeten kérésziül megjelenített benső folyamatok és érzések" (Zola) ömöljenek el, áradjanak szét rajta, sugározzanak ki belőle.
Az érzés elméletből immár biztosan tudjuk, hogy az érzelmekre való hajlam vele született tulajdonsága az embernek. Nagy befogadó képességgel bir s gazdagítására szervezeti fogékonyságán kivül a nevelésnek s a reá ható egyéb kedvező körülményeknek jut döntő szerep. És ha az ember érzelemgazdagságának művészi formákban való megnyilatkozásait egymással szembe állítjuk,
megállapíthatjuk, hogy első sorban a zene az, mely nemcsak hogy legkifejezőbben tudja lelki világunknak érzéseit és kedélyhullámzásait kifejezésre iultatni, hanem a legközvetlenebbül is férkőzik embertársaink lelkéhez s bennök hasonló érzelmi állapotot tud felkelteni, mint a miénk.
De van a zenének éppen a műélvezet szempontjából igen for.tos és sajátságos más tulajdonsága is. Ha maga a műélvezet egy végső elemeire felbonthatatlan igen szövevényes lelki működés, akkor a műrészetek között nincs még egy másik, mely ezt a tevékenységet oly sokoldalúan venné igénybe, mint éppen a zene. W. Páter Giorgione mondja róla, hogy e csodálatos művészet egyszerre forma és tartalom is, melynek a lélekhez szóló formái magukban hordozzák a legszebb tartalmat, melyek csodás összhangban olvadnak fel egymásban.
A művészetek között valóban egyetlen egy sincsfc. mely annyira emberi lenne, mint a zene. Amely alkotójának szerzeményébe beléöntötte egész kedélyvilágát vagy annak az ihletlség pillanatában volt állapotát oly hüm és oly érzékeltetően tükrözné vissza, belőlük annyira bensőségteljesencsendülnének ki hangulatának minden mellékzöngéi is, mint a zene hangjai.
A zenének ez a nagy érzclemki-sugárzó ereje s óriási szuggeráló hatalma a belőle kiáradd hangulatoknak egy másik egyén lelkébe való átvitelére, ott ugyanilyen érzelemkeltésre s sürübb kapcsolódásuk mellett egy kölcsönös érzelmi közösségbe való egybeolvadást eredményező ké-
pességére — egyetlen más művészetben sem nyilitkozik meg oly bensőségteljesen, mint a zeneművészeiben.
E merőben lelki, érzelmi, hangú-latbeli kölcsönhaiást elérő képessége mellett minő festő hatása is van! A nagy zeneszerzemények mind mint\' egy festmény jelentkeznek lelki szemeink előtt vagy belőlük kiérezbétő cselekményeknek szimbólizált képzetét eredményezik. Aki csak félimeddig is járatos a zeneirodalomban, azoknak nem kell még példákat sem felhozni erre.
De honnét a zenének ez a nagy szinfeslő halás3, képzetalkotásokra késztető képessége, érzéseknek, mint szemeink elé varázsolt festmények formáiban való plasztikusan realizáló ereje? Hogyan látunk lelki szemcink előtt Trisztán zenéjének hallatára valós igos tájat a természet által s emberi kéz munkájával benépesített jelenségekkel vagy hogyan látjuk a Wrtlkürökben Sigmundnak mni\'kü-lését a vihar tomboló közepében az erdőn keres?tlll pusztán csak a zene hallatára? \'Hiszen hangokkal még csak utánozhatjuk valamennyire a természel hmgjait, melyek képzettársítások revén reprodukálhatják képzeletünkén a harangzugást s általa a templom elképzelését, amint imára gyüt benne össze a falu népe; utánozhatjuk a mennydörgést, a tenger háborgását, a sirást, kacagást, ma-) dárcsicserg^st s más efféle ritmus-változatokat, de mi az, ami belőle szinte szemléltetővé leszi például a magyar rónát, a tengert, a hajnalt s a legkülönbözőbb tájképeket, a ma-
\'^uk sajátos életmegnyilvánulásaikkal, jellegzetes sajátosságaikkal, elbűvölő varázslatukkal vagy félelmetes fenségességükkel ?
Csak egyetlen egy felelet van erre: a zenének hatalmas szinfeslő, táj-képérzékeltető, plasztikus elképzelésben szemléltető hatása. Mert a zene és a tájkép annyira összefüggő egységet képeznek, minta szavakban kifejezett leírások; a forma az a paletta, melyről h ingok alakjában ecs:t-jére szedi a művész az egyes színekéi, hogy aztán Iwmónikus elrendezettségükben az ecs elvonásokból egy darab természetet tárjon szemeink elé.
A viszonosság elve. zene és festészet között, megfordítva is fennáll. A festmény is kelthet bennünk zenei hatásokat. Gondoljunk csak a nj# mellett furulyázó pásztorfiut, egy hazafelé menő nyájat vagy valamely harci jelenetet ábrázoló képre: nem-e szinte halljuk a tiliukó, a kolomp, a csatadjl hangjait, a fegyverek ropogás\'^, ágyuk bömbölését, a gebesül-tek jajveszékeléseit síb.
De nézzük közelebbről a zenének a festészettel való kapcsolódottságát
Ami emebben rajz, az a zenében dallam, ami a festészetben szín. amabban hangok, összességükben összhang.
A zenében is megtaláljuk az ellentétes nagy s\'.inhatásokat, melyek a festő vásznáról meredeznek feléik. Már maguknak az egyes hangoknak is megvan a maguk különböző színük és árnyaló tulajdonságuk épugy, mint a festészetben a színeknek.
(Vége köv.)
1628 December l6.
VAj-l KOjtt^Wr
KŰLF&LQl HÍREK
ítélet Frigyes főherceg alkalmazottainak nyugdíj Ügyében. Bécsből jelentik : Most hozta meg ítéletét a bécsi törvényszék aira a keresetre nézve, amelyei Frigyes főherceg nyolcvan nyugdíjas alka.mazolija • dőlt bc nyugdijuk valorizálása vé-őctt. Az itélct ugy szól, hogy a nyugdíjasoknak a papirkoronákban megadott nyugdijuk négyszerese jár. Az egész nyugdijat azért nem hhelctt lolyósitani, mert Frigyes főherceg a oazdasági leromlás következtében m?ga is elvesztclte vagyonának négyölöd részét.
A szerb radikális miniszterek lemondása. Belgrádból jelenlik: Az a hír terjedt el, hogy valamennyi radikális miniszter lemond. A radikális miniszterek lemondásának az oka a kormány politikájával való elégedetlenségben rejlik. A hir Belgrádban nagy feltűnést keltelt.
A Krupp-gyár gépeit szélrombolták. Az Exchange Telcgr^ph Jelenti Kölnből, hogy az esseni Krupp gyárakban eleget tetiek azon kötelezettségűknek, hogy a gépekel szét romboljak. Ezért a szövetséges bizottság ma elhagyja Essent.
Chamberlain átadta a locarnói szerződést. Genfből jelenlik: A Nemzetek Szövetsége tanácsának legnapi nyilvános ülésén Chamberlain ünnepélyesen áiadla Scialoja tanácselnöknek a locarnéi szerződés Londonban aláirt eredeti példányál, nevezetesen a nyugati pektumot, a Németország és Franciaország illetve Belgium közti két döntőbírósági szerződést, a Németország és Csehország illetve Lengyelország közti döntöoi-sági szerződéseket, végül a zárójegyzőkönyveket.
Utazási hírek
A helyi menetjegyiroda közleményei Nagykanizsa, december 15 Közszolgálati alkalmazottak uj arcképes igazolványai. A menetjegyiroda közli, hogy a közszolgálati, valamint a m. kir. áilamrendörségi tényleges alkalmazottak részére az 1926. évre uj arcképes Igazolványt ad ki az államvasutak igazgatósága. A közszolgálati alkalmazottak és család lagjaik egységes arcképes igazolványaik szine fekele, a rendőrségi alkalmazottaké pedig bordópiros lesz. A régi rendőrségi, valamint az 1925. évre érvényesített 9/a és 9/b mintájú arcképes igazolványok 1926. február hó 28 lg szintén használhatók. Az uj arcképes Igazolványok érvénye 1926 január hó 1-vel kezdődik.
Köztisztviselők 50%-os menetdíj-mérséklése a sinautobuszvonatokra. A Nagykanizsa—Zalaegerszeg között közlekedő sinaulobuszvonatokon köztisztviselők arcképes igazolványaik •lapján 50%-os mencldijnedvezményt kapnak. Ezen kedvezmény nem terjed ki a Nagykanizsa—Gyékényes közölt közlekedő slnautóbusz vonalokra. Ezt az 50\'/o-os meneldijked-vezményt köztisztvisetőkön-kívul még vasutasok, szabadságolási igazolvány alapján katonák, egyes utazasra szóló mérsékelt áron vagy díjmentesen utazók, továbbá állandójegyck tulajdonosai igényelhetik.
Osztrák vízum megszüntetése bécsi nemzetközi vásárra. Az osztrák külügyminisztérium a bécsi nemzetközi vasár idegenforgalmának emelése céljából a vásár tartamára a vizumot megszünteti. A vásár látogatói az osztrák határt útlevél és vásárigazolvány felmutatása melleit akadálytalanul átléphetik.
Vármegyei közgyűlés
Zalamcgye felír a nemzetgyűléshez az adók mérséklése ügyében Az adóhátralékok négy évi részletre való elosztása — Két millió koronát kapott a vármegyétől a Zalai Közlöny katonaslrok akciója Zalaegerszeg, december 15
Héifőn tartotta meg Tarányi Ferenc dr. főispán elnöklete alait Zala-vármegye törvényhatósága évnegyedes közgyűlését. A főispán megnyitójában Széchenyi Islván emlékének hódolt.
A közigazgatási bizoltság választott tagjai közül kiléptek Bosnyák Géza, Csóthy Géza, Malatlnszky Ferenc, dr. Pllhál Viklor és ifj. Thassy Imre. A közgyűlés ugyanezeket újra megválasztotia.
A lemondás és halálozás folylán megüresedett pacsai, nagykapornaki, ságodi, alsóbagodi, letenyei, lelső-szemenyei. kcrkaszenlmiklósiés nagykanizsai X. törvényhatósági választókerületekben a közgyűlés elrendelt: a pótválasztásokat s megválasztotta a választási elnököket és helyetteseiket.
Ezután a különböző válaszlmá-nyok, bizottságok, igy az adófelszó-hmlási bizottságok ujjaaiakilását ej tették meg.
A megyei alapok- és gyám-pénzeket több budapesti ajánlattal szemben a Vármegyei Bank és Takarék-pénitárnál helyezték el.
Hondley Guszláv javasolta, hogy a közgyűlés irJon fel a kormányhoz, hogy az adófőkönyveket 1925. végével zárják le, a hátralékokat pedig osszák fel négy évi részlet-fizetésre.
Bosnyák Géza hasonló értelemben szólalt fel. Javasolja, hogy a törvényhatóság Írjon fel a nemzetgyűléshez a mielőbbi adómérséklés ügyében.
A közgyűlés mindkét javaslatot elfogad! a.
A közgyűlés elhatározta, hogy Keszthely—Héviz-i vasul építéséhez évenként 100 millióval hozzájárul.
A zalaegerszegi II. templomra közgyűlés 15 millió koronát szavazott meg.
A hősi siroknak emléktáblával való ellátására 5, a „Zalai Közlöny" ka-tonasirok-akciója részére 2 millió koronát szavaztak meg.
Pestvármegye átiratára Zalamcgye lörvényhatósága is feliraltal fordul a kormányhoz, hogy ragadjon meg minden alkalmat a békeszerződés re víziója érdekében.
Elhatározta a közgyűlés, hogy felir a kormányhoz a tisztviselők státusrendezési sérelmeinek orvoslása érdekében.
A megyei aktív és nyugdíjas tisztviselőknek a közgyűlés a fizetések 50 százalékát kitevő karácsonyi segélyt szavazóit meg.
A Balatoni Gazdák Szövetkezete hajózási vállalatot alakit s kérte a közgyűlési, hogy a Balaloni Gőzhajózási Társaság 5000 aranykoronás szubvencióját megalakulás ulán neki utaljak ki. A megye az összegetannak fog]a nyújtani, aki annak idején kedvezőbb ellenszolgáltatást fog biztosítani.
A kisgyűlés javaslatba hozza belügyminiszternek Eszleregnye — Óbornak, Gelse—Kilimán, Dióskái— Egeraracsa, Njgyhorváli—Zalaszent-márton, Zalaegerszeg—Zalaszentjakab községek egyesítését.
A parlamenti tnuzeum céljaira millió koronát szavaztak meg.
Több kisebb ügy elintézése ulán a közgyűlés déli háromnegyed \' órakor véget ért.
Atanfelügyelő a9-órai tanitáskezdet mellett
Nagykanizsa, december 15 A 9 órai tanitáskezdetnek a vidékre való kiterjesztése érdekében Írott múltkori cikkünk általános visszhangra talált. A szülők egyre másra külüik leveleiket szerkesztőségünkbe, melyekbén teljesen aláírják kifejtett álláspontunkat és arra serkentenek, hogy hatalmas mozgalmat indítsunk a 9 órai tanitáskezdetnek az egész vonalon való bevezetése érdekében.
A székesfővárosi mozgalommal kapcsolatban egyidejűleg megjelent cikkünk megmozgatta az egyes zala-vármegyei szerveket is. Zalaegerszeg kiváló polgármestere, Czobor Mátyás álirt a kir. tanfelügyelőséghez, hogy rendelje el azonnal a léli időszakra a 9 órai tanitáskezdetet.
Szirmai Miksa kir. tanfelügyelő Czobor polgármestert nyomban arról értesítette, hogy neki, mint tanfelügyelőnek nincs módjában a zalai szülők kívánságához képesl a 9 órás tanitáskezdetet elrendelni, mivel ez a kultuszminiszter haiáskörébe tartozik, azonban készséggel tolmácsolja a hivatalos helyről érkezett kívánságot a kultuszminiszternek. Ugy lud-juk, hogy mire e sorok napvilágot látnak, Szirmai kir. tanfelügyelő már el is kűldölte feliratát a közoktatásügyi minisztériumba.
A 9 órai taniiáskezdet kedvező megoldására nem csekély hatással lesz a vidék megmozdulása. Azért szükségesnek tartanók, ha nemcsak Zalaegerszeg, de Nagykanizsa város hivatalos tényezői, úgyszintén Sümeg, Keszthely és Tapolca is sorompóba lépnének. Annyi érv szól az elemi iskolák tanításának 9 órai kezdete melleit, hogy csak felesleges kitolásnak vesszük az ujabbi orvosi véleményadást és tanácskozást.
Kérdést intéztünk ebben az ügyben Szirmai Miksa kir. tanfelügyelőhöz, hogy mi az 6 álláspontja ebben a kérdésben.
Szirmai tanfelügyelő kijelenletle, hogy száz érv van a 9 órai tanitáskezdet mellett, de száz érv ellene is. Attól függ, hogyan fogjuk fel ezt a kérdési. A 8 vagy 9 órai iskolakcz-det kérdését már régóla vetették fel, de mai napig megmaradt a 8 órai mellett. E kérdés elbírálásánál illetve eldöntésénél tekintettel kell lenni a nagyszámú munkáscsaládok gyermekeire is, akiknek szülei már a korai órákban mennek munkába és a gyermekek teljesen magukra hagyatva maradnak, ugy, hogy ezek részére rendkívül fontos, hogv a tanítás 8 órakor kezdődjék. Kilenc órás tani-táskezdelnél ezek az utcára szorulnának, ami az erkölcsi veszedelmek mellett egészségügyi szempontból sem kívánatos a mai rendkívüli hideg időjárásban. A szegénység gyermekeinek az iskola az otthoni és télben annak melegét Is pótolja. (Ez a felfogás azonban főleg csak a nyárra áll. A szerk.)
Mindeneseire azonban Czobor polgármester ur megkeresésére felterjesztését holnap elküldi a kultusz-kormánynak, amely a legközelebbi napokban fog dönteni a kérdés felett.
NAPI HIRIK
Uj blbornokok. Rómából jelealik: Most folyt le a szokásos szertartások közölt a titkos konzisztó-rium, amelyen XI. Pliis pápa bibor-nokká kreálta Ceretti Bonaventura párisi nunciust, Gasparrl Enricó brazilisi nunciust, Verde Alessandro, rítusok kongregációjának titkárát és O\'Donnel Patrick araaghi réseket
NAPIREND
December 16, szerda
Római katolikus: Etelka. K. Protestáns: Albina. Izraelita: Klszlev hó 29.
Nap kel reggel 7 óra 41 perckor, nyugszik déluíin 4 óra 10 perckor.
Radnay Miklós képklállllása a Kaszinóban. Nyitva: reggel 10—1 és délulán 5-8 óráig. ^
Mozi. Uránia Lüfterlet a levegőben, szenzációs komédia nagyszerű repülő bravúrokkal. Előadások 7 és 9 órakor.
KULTURESTÉ LY EK ÉS MULATSÁGOK:
December 17. A Zriojrl Irodalmi <« MSvteetl Köf licéllli ««.adáaa. (IIJ. OotuJá Bála: Udvari «e< tM nágy míg*u urtlkodók korában. Vetített kípekkel).
December 22. V.rgba P. Tb«xl<*lch M}™ tttidiM omiortiítf útjáról a Sxeot Ferenc readlll. rendjének tagjai "Imii. a Pl«bánlái»dHulá« f»U
^December 26. A Kathollkui UgínyetyJet Irredenta eitílye a Polgári Egylet tugirteroíbea.
December 77. A K.tboüku. Tegínyegylet Irredenta eiUlye . Polgári Egyletnagpwmáben.
December S-A. a Kereakedefml Alkalmazottak S«llve»«tec-eiUlye a Polgári E*;Wttno «t« 8 órakor.
Január «. A Move Umerettterjeaató elóadiaa a« Uránlábán elte 7 órikor SiQU Oaraldlne: A bdnötók világiban. Prevenció H reiunekdó: JovinovlU U» : •..*.„ .. élet árnyaival tt Űriéivel
A« otthon hatalma az élet árnyaival ti nemben. A nó kullurmunkája otthonában.
Janaí.r 5. Az Evangellkua Nócgytet Polgárt —
_ _ iUly« a
"lannír 29?*A Zrínyi Mtkl6i Irodalmi é» MOví-itl Kör Dták Fertnc emUk-Oonepilye. Február I. A Move Umeretterjeaxtó elóadiaa aa
Urániában ette 7 diakor tErd Chrtála: Hogyau legyek a tinidalom anyja > Oyakoriatl nápfoodoaAl. Egyjígta nípkulturáth
Február «. A Jóxael klr. h«rc«g Szanatórium Erywölet piknikje a Polgári Egylet tam termeiben.
Márclat I. A Move Umeretteileaxtű elóadáaa at ..ánUbtn «»1« 7 óra£V (Elek Amália: Mit te. " a nugyir IfjuaágíriWA leánynevelő aoeeUll adilal; iovjnovlu Ua: Ax Ideális Uradalom keresztény gondolkozók nyomán).
tqnrBDk lálu;fel-
MÉO
5
NAPIO TART RADNAY MIKLÓS KIÁLLÍTÁSA A CASINO DÍSZTERMÉBEN
AZ ALVÁS
időtarlamának megrövidítése körül kísérleteket folytatnak a tudósok s kísérletezéseiknek tudományos alapot Igyekeznek adni.
Tudvalevő dolog, hogy az ébrenlét és a munka ideje alatt a testben az úgynevezett tejmikróbák milliárdjai fejlődnek ki is ezek a ttjmlkribik azok, melyek a fáradtságot is ax álmosságot okozzák. Mechnlkov orosz tudós voll az, aki először bt a fáradtságot okozó mlkrábákril is már MechnLkov kutatott valami után, amivel a tejmikróbák képződését ha nem Is megszüntetni, de legalább gyengíteni lehetne. Azonban azóta sem találtak kl semmit.
Az emberek életében az alvás ép olyan fontos szerepet játszik, mint ezer évvel ezelőtt és az alvás Időtartama sem változott ez alatt az Idő alatt. - „
Most egy amerikai egyetemen néhány diákon kísérleteket folytatnak is a kísérletek eredményekében már most kijelentették a kísérletekét végzi tudósok, hogy van módja annak, hogy kevesellt* alvási61 Is kl lehessen elégíteni a lest szükségletéi és az atvás-adla felfrissülést a test megkaphassa jóval kevesebb alvással, mint eddig. Az alvásnak ugyanis nemcsak a hossza, de mélysége is fontos. És az alvásnak mélységit bizonyás efzkö-
4
EALA1 jOttglg
1&5 Deccmbaf lé.
zökkel fokozni lehet, ugy, hogy ha a kísérletek valóban sikeresnek-fognak bizonyulni, az ember életének az ébrenléte sokkal hosszabb lehet, mert rövidebb alvással is meg fogja tudni szerezni a szervezet a szükséges pihenést.
A tudósok kiinduló pontja az volt, hagy az alvás nem egyéb, mint a fáradtság-bacilusok által okozott részegség, amelynek egyetlen gyógyszere a pihenés és az álom és a pihenést, mint gyógyszert akarják mélyebbé és hatásosabbá tenni, hogy hatóereje rövidebb idő alatt is épen olyan erős legyen, mint eddig.
Nem tudjuk hová fognak vezetni a kísérletek, de az bizonyos, hogy az emberiség nem fog sokat nyerni vele, mert az emberiség életében az emberi szervezetet kijátszani akaró tudományos kísérletek sohasem lehetnek nagyon hasznosak az egyénre nézve, ^s az emberi szervezet az évek ezreinek során nagyon beleszokott az \' akkora alvási időbe, amennyire épen szüksége van egyénenként és erőszakos tudományos kísérletekkel nem tanácsos megbolygatni az emberi faj és az egyén szervezetét.
— Heti félmillióért adták bérbe a vásártéri kantint. A nagykanizsai uj vásáriéren épüli kantini egy esztendőre 26 millió koronáéi! Haubert Ádám, Bárány-vendéglősnek adták béibe. A bérleti szerződés egy esztendőre szól.
— A gimnázium uj torna-fel-szerelése. Mini ismeretes, a nagykanizsai kegyesrendi reálgimnázium tornatermének bebútorozása felerésí-ben a város, felerészben a vallás- és közoktatásügyi minisztérium terhére történik. A minisztériumtól a napokban érkezell\' meg 30 millió korona értékben az uj svéd torna-felszerelés.
Héttenger
— Kinevezés. A pécsi kit. ítélőtábla elnöke Korposs Ádám nagykanizsai államrendörségi fogalmazót a nagykanizsai kir. járásbírósághoz jog-gyakornokká nevezte ki.
— Helyettesítés. A pécsi kir. Ítélőtábla elnöke a nagykanizsai kir. járásbirótági elnök helyetteséin dr. Sartory Zsigmond nagykanizsai já-rásbirot, a keszthelyi járásbíróság elnökének helyetleséül Siti János dr. keszthelyi járásbirót jelölte ki.
— A Nyukosz közgyűlése. A Nyugdíjas Katonatisztek O.-szagos Szövetségének nagykanizsai fiókja évi rendes közgyűlését a |övó hó elején fogla megtartani. A közgyűlés ulán a Nyukosz nagy és erőteljes akciói Indít meg tagjai érdekében.
— Harangszentelés. Pusztams-gyaródon december 20-án szentelik lel a 488, 143 és 66 kilogrammos hámm u| barangol. A középső harangot Nagy András és neje Pirneczi Mária ajándékozták, a ni-lsik kellöt a hivek adományaiból vették meg.
.— Helyreigazítás. A Move-elö-adást Ismertető cikkünkben tévedés-bői azl közöltük, hogy Kurier- Albcrla nővér volt az első előadó. Az első előadó Etek Amália nővér voll, a második előadási pedig Kurici Albcrla nővér tartotta.
Karácsonyi ajándékul vegyen
korcsolyát
Unger-Ullmann és Tóth vaskereskedésében
KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI
ajándéknak lcgalkalm.tsahb.ik: óra, ékszer, ezüst cigaretta tárca, bril-lláns-ár j, dísztárgyak, evóeizkOzók Tartós, maradandó emlék! Mélyen leszállított karácsonyi árak! Szolid, lelkiismeretes kiszolgálás
ZSOLDOS GYULA
Alii (< Umntimll — Ctcníery-nt 2. (I.
— A villanyvilágítás egyenetlensége. A nagykanizsai villanylámpák az utóbbi időben a változó feszültség következtében gyakran vibrálnak. A közönség ilyenkor mindig azt várja, hogy a lámpák cl fognak aludni. Ettől azonban nem kc\'l tartani, mert a villanyfény vibrálását csak a transzformátorok érzékenysége okozza. A város mindamellett a nyugtalanságok elkerülése végei! álirt a villanytelephez, hogy ez! az egyébként jelentéktelen áram hibát lehűtőség szerint küszöbölje ki.
— Radnay Miklós képkiállitása, min! értesülünk, már csak néhány napig lesz nyitva a Kaszinó emeleli dísztermében. Kívánatos lenne, hogy azt a vidékről is mennél többen tekintenék meg s a nagykanizsaiak is tömegesebben látogatnák.
— Leventék karácsonyi szünete. A nagykanizsai leventék oktatása vasárnaptól a karácsonyi ünnepekre való tekintette! s?ünetel. A következő oklatás január I7-én lesz. A szünel alalt elkészülnek a leventék számára kibocsátott uj ellenőrző igazolványok s a munka u;bSl való megkezdése ulán erekkel minden mulasztás pontosan lesz cllenőiizhető.
— A dióskáli uj harangra Mészáros Pal és ifjabb Egyed György 10(583.600 koronát gyűjtöttek össze. A harang már meg is érkezett és szép ünnepség keretében Szántó Géza dióskáli plébános szentelte fel.
ördöge
—• Trianon. A Katolikus Legényegylet folyó hó 26. és 27-én tartja síini-estélyél, melyen a kilünő irredenta szinmü, a Trianon terül előadásra. Az előkészületek serényen folynak s a próbákon a löbbi szereplők melleit általánosan feltűnik a gyermek Kosiéin Lacika, aki ebben a darabban valósággal szenzációs játékával fog kitűnni. A két estély iránt általános az érdeklődés az egész városbin.
=» Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházban.
— Motoros vasút Keszthely és Héviz között. A keszthelyi vasul-épitő érdekeltség a kereskedelemügyi minisztertől megkapla az előmunkálati engedélyt. Az építkezéshez 5V» milliárd már biztosítva van. A munkálatok mindjárt megkezdődnek, mihelyt a hó ele!vad. A tárgyalások motoros vasul létesítésére vonilko-zólag folynak a Dálivasuthl. A me-gyegyülés 15 éven át evenként 100 milliót szavazóit meg erre a célra. A moloros a keszthelyi vasútállomásról minden félórában indulna. Az érdekeltség különben a Máv.-val is tárgyal ezdgyben.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Adományok a ferencrendl plébániatemplom restaurálásához. A magyar kir. posla és láviró hivalal Nagykanizsa I. 1,220.000, Halvax Gvula v. pínzláros 200 000, Banhos Gyula főerdőmrslcr 150.000, Vargi Ottoné, Székács Erzsébet, Kc-nedi Aura, N. N, Szívós Oyula 100—100.000, özv. Szabó Antalné, Gráf Jánosué, özv. Timina Jánosné, Pélcr Jánosné, Kiss Márton kegyesr. tanár, Berger Miksa dr., Trojkó Géza, Szekeres Vendel ;té 50—50.000 ko: róna. A buzgó adakozóknak köszönetet mond ezúton is a Plébános.
— Karácsonyfa-cukorkák kilója 45 000-től 50.000-ig az Általános Fogyasztási Szövetkezet Erzsébettéri boltjában.
— A D. K. E. a sümegi mü-vésztelepért. Dcc. 19-én, szombaton esie fél 7 órakor nagy hangversenyt rendez a Dunán\'uli Közművelődési Egyesület a Zeneakadémiában a Sümegen felállítandó művésztelep javára. A közreműködők Relle Gab-liella, Szalay Ilona, Robilsek Gyu-láné, Laurisln Lajos dr., Vűss Klára operaénckesnő, Dinnyés Juliska, Pajor Ödön, Szántó Jenő hegedűművész ésDienzlOszkár zongoraművész.
= Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházban.
- NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Köztőny kiadóhivatalában.
és Charlie
— Csavargó koldusok. A zord téli Időjárás a munkakerülő életmódot folytatókat egyre Jobban arra kényszeríti, hogy behúzódjanak az emberek közé s koldulásból tartsák fenn magukat. Nem egyszer történik meg az utcán gyanullanul járókelővel is, hogy megálliiják az ulcán kéles kinézésű alakok s pénzt kérnek. A rendőrség minden tudomására jutott esetben szigorúan jár el azok ellen, kik munkakerülő, csavargó életmódot folytatva koldulás ulján igyekszenek fenniarlani magú-kaL Tegnap Horváth julia 25 éves körmendi leányt zárták el 5 napra csavargás és koldulás miatt.
- Kocka-cukor kilója 17.000 K az Általános Fogyasztási Szövetkezel Erzsébetién boltjában.
- A helybeli vendéglősök és korcsmárosok szokásos összejövetel lökd csélöriökön délmári 4 Órakor
] a Vtda-téle vendéglőben fogják megtartani.
— Leventék ródll sportja. A
zalaegerszegi levenle egyesület a tagok sportolása céljaira rédlíkat szerzett be s hogy készletét kiegészítse, a közönséghez fordult felhívással, hogy megléteire ajánlják felaz egyesületnek eladó ródlijaikat.
Körvadászatokhoz vegyen
Gottliard-Gioria töltényt
a herényi Ool hard-Slirling lerakalnál
Unger-Ullmann és Tóth vaskereskedésében
A nagykanizsai meteorologlat meg. ügyelő Jelentése: Kedden a hőmérséklet: reggel 7 érakor —8.8. délután 2 órakor —3, este 9 érakor —7.5.
r-tlhöut: Egész nap borult.
Sz/grdny: Reggel 15, délben DNy és
Napi csapadtk mennyisége: —. Égési
A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint lényegtelen héviltozás és álmenetilev száraz Idő várható.
mm.
«=• Kristály-cukor kilója 16.000 K az Altalános Fogyasztási Szövetkezet Erzsébettéri boltjában
— Százkilencven vagon bazaltkövet szállítanak Nagykanizsára. Nagykanizsa város kölcsöneinek jó részét a már megszavazott beruházási program szerint útburkolásokra fordítják. A munkálatok ugyan még csak tavasszal veszik kezdetüket, de a szükséges kö-anyag szállítása már megkezdődött Részben Sümegről, részben Badacsonyból 80 vagon bazalt fejkövet, 10 vagon kiskövel és 100 vagon zúzalékot szállítanak az állomásra. A kő-mennyiség egy részét az állomáson raklározzák, más részét a szcsifinomitóhoz szállilják a leendő felhasználásig.
— Leánygimnázium-avatás. Kaposváron december 20-án délelőtt történik meg a kaposvári Egyesületi Leánygimnázium ünnepélyes felavatása.
— A klsDst miatt Gombos Isi-
ÍJn dióskáli lakos, mert a pénzügy-rök elől elrejtette a kisüstot s mikor azt magukkal akarták vinni, vasvillát fogott rájuk. A bíróság a kél Gombost — apát és fiút — egyenként 3-3 hónapi fogházra, 400— 400.000 korona pénzbüntetésre és 1 — 1 évi mellékbüntetésre Ítélte. A kir. ügyész sulyosbílásért felebbezeti.
Chaplin
™ Elveszett egy csomó kulcs a Sugár-ultol a piacig. Becsületes meg-talaló illő jutalom ellenében adja Te kiadóhivatalunkba.
= Az Élet könyve irla Raoul Francé. — Aki az .Élei könyvét" elolvassa, annál megkapóbb esztétikai élvezetre aligha fog többé akadni. Néhány fejezcleim az .Élet könyvé"-ből: Mire való a ludomány?, — A jövő chemiája, — A lengertilkai,— Az ember fogalma az égről, — Darwin, — A civilizáció igazi értelme, — Az öltözködés törvényei, — Igazi vallás, — Leonardo slb. — Az 586 oldalas díszes vászonkötéstl könyv ára 140 000 korona. — Minden értékes könyvujdonság kapható Fischil FMöp Fial könyvkereskedésében Nagykanizsán.
— Valódi debreceni kolbász
és szalonna különlegességek az Általános Fogy-sztási Szövetkezet Erzsébetién boltjában.
— Újdonság. Törhetetlen acél-üveg Thermosok érkeztek utasoknak, vadászoknak, iskolás gyermekeknek nélkülözhetetlen, Szabi Antal sport-üzlelében.
= Ezüst dísztárgyakat is W-kisy-nál, evőeszközöket is Vékásy-nál, ékszereket is Vékdsy-nál, órákat is Vékásy-niá, látszereket Is Vékdsv-nál vásárolhat legjutányosabban. (városház-palota.)
A tőzsdei árrombolások megakadályozása. Dud János pénzügyminiszter tárgyalásokat kezd a tőzsde-tanícscsal. Gondoskodni akarnak az árrombolások megakadályozásáról.
1925 December ifi
HALAI XÖiLOlfV
Tiz millióért vásárolt könyveket az> Ipartestület
Az Ipartestületben lesznek a népművelési előadósok -— Az újonnan
szabadult segédek névsora Iparostanoncok levente-oktatása
Nagykanizsa, dcccmbct ló A nagykanizsai Ipartestület december ham előljárósági ülésének jegyzőkönyvében böngészve olyan pontokra találtunk, melyek a prolokol-lum szürke sorai közül a nyilvánosság elé kivánkoznak.
így megtudjuk belőle, hogy az Ipartestület könyvtára kiegészítésére 10 millió korona értékben könyveket vásárolt, melyek meg Is érkeztek. Nagykanizsán, ahol nincs egy nyilvános könyvtár, a kulturális élet terén számottevő eredményként kell elkönyvelnünk az ipartestületi könyvtárnak ezt a mai viszonyok közi jelentékeny könyv-vásárlását.
A másik szintén az iparosság kul-lur-életére jótékony hatással bíró eredmény az, hogy az Ipartestület az iskolánkivül! népművelési bizottság megkeresésére a legmesszebbmenő támogatásban lógja részesíteni az iparosokai érdeklő népművelési előadások tartását s ecélra rendelkezésre bocsátotta az Ipartestület székházát.
Az elöljáróság nyolc elaggott iparosnak egyenként 100-200.000 K karácsonyi segélyt szavazott meg.
Dávid Lajos a soproni Ipartestület elnökének a nagykanizsai Ipartestület elnöksége üdvözletét tolmácsolta kormánytanácsosi kinevezése alkalmából.
Az Ipartestület elöljárósága megkereste a városi tanácsot, hogy az iparostanoncoknak vasárnapon kívüli Icvenle-oklatását szünlesse be.
A iparostanonciskola igazgatóságához is átírt az Ipartestület és intézkedést kér, hogy a több tanoncot foglalkoztató mesterek tanoncainak ne kelljen egy-ugyanazon napon iskolába mennlök, hanem naponként felváltva.
Az elmúlt hónapban felszabadult segédek névsora a következő:
Pap János cipész (Joó Jánosnál), Flumbort Károly szabó (Fekete Istvánnál;, Macsek Lajos szabó (Mágics Jánosnál), Borbély József asztalos (Pálfy Sándornál), Hotváth Anna női szíbó(Fekete Margitnál), Sifrik Gyula női szabó (Kranlil Józsefnél), Pelőfy Sándor férfiszabó (Kumánovics Pálnál), Szabó Sándor asztalos (Horváth Flóriánnál), Dezsényi Ferenc géplakatos (Weiser J. C.-nél), luboly Lajos géplakatos (Weiser J. C-nél), Milhoffer Zoltán szabó (Miihoffer Samnnál), Czvelko Mátyás lakatos (Széchenyi Istvánnál), Molnár Imre kovács (Vidovics Gyulánál), Weinin-ger József szabó (Zweig Bélánál). Polgár József szabó (Mágics Jánosnál), Anda József kőműves (Falér Mihálynál), Szmodlcs József kőműves (Falér Mihálynál), Jaksics József kőműves (Fatér Mihálynál), Nováczky Gizella női szabó (Pollák Istvánnénál), Ákos Júlia női szabó (Sáfárnénál), Mészáros István cipész (Ftschcr Józsefnél), Benczc Margit női szabó (Burger Máriánál), Öry Ilona nCi «abő (Báron Micinél). Dombay Mária női szabó (Szabados Rózsinál), Anlal Imre cipész (Takács Andrásnai).
Zürichi zárlat
«rli 1860 M. London 2514 75, Na»,oil S18Í0. Brüijel 235000. Mttsno 2090 00, Holtan 20SÍS Berlin 123 40. Wien 73-18, J0"" W50. Príae 1535-50. Badipol 72-70, V <l«i <9 00, Bikuut 240 50. Betgríd 520.00.
Üzletmegnyitás.
Van szerencsénk a nagyérdemű közönség szives tudomására SSÖk !T J> Kotö-Szövőgyárnak a Központ-szálloda
épületben levő helyiségéi átvettük és azt mindennemű kötött-szövölt-áruval felszerelve, modern speciális
■szövött divatáruházat
rendeztünk be.
Raktáron tartunk a legolcsóbb minőségtől a legfinomabb gyártmányig, mindennemű "
kötött-szövött árut, nfii-, gyermek- és férfiharisnyát, keztyUt. női reform-nadrágot, trikóárut
és minden e szakmába vágó divatcikkel. Reclam gyermek-harisnya fekete és barna pária-
1 _ 2__3__4_5 _6_7__8 9 10 •
4 6 8 10 12 14 16 18 20 24ÍÜ7 kor. Férfi zockni 7000 kor.-tól Női harisnya 15000 koronától feljebb, a legfinomabb kivileiig. Kérjük a tiszteli vásárlóközönség szives pártfogását és biztosítjuk a legolcsóbb és legjobb kiszolgálásról.
Kiváló tisztelettel
Kötött-Szövött Divatáruház
Fonyó Mihály és Társa
Levél a Zalai Közlöny
műértő olvasóihoz
Radnay Miklós képkiállitásának meghosszabbítóit nyitvatartása a közönség érdekében
Nagykanizsa, december 15 Igen tisztelt Szerkesztő ur I A Kaszinó dísztermében rendezeti kiállításom köríti szerzett tapasztalataim indítanak arra, hogy a. b. lapjának hasábjain jelen soraimnak helyet kérjek.
Sajnálattal tapasztaltam, hogy kiállításomat,■ melyen egy darab Igaz magyar mi1 vészelel igyekezlem a nagykanizsai közönség elé tárni, Igen sokan nem tekinthették meg, kikről biztosra veszem, hogy a komoly pikturát értékelni tudják.
Ugy tapasztaltam, hogy ha a kiállítás esti S óráig tekinthető meg, az intelligencia azon részének Is hozzáférhetővé válik, mely egyébként hivatali elfoglaltsága mialt eddig akadályozva vjlt annak megtekintésében.
Erre való tekintettel kérném b. lapjában annak közlését, hogy a kiállítás ezentúl a délutáni órákban 5 tői 8 óráig van nyitva.
Szerkesztő Uramnak a közlésért előre is hálás köszönettel
kész híve Radnay Miklós ícstőmüvísz mim jut csaciuu
: Mélyen leszállított karácsonyi árak!
Q FÉRFI INGEK .NÚI-HARISNYÁK ZSEBKENDŐK 0 REFORM NÓI NADRÁGOK FÉRFI KÖTÖTT MELLÉNYEK !
ö ALSÓNADRÁGOK SELYEM SAWLOK FÉRFI-HARISNYAK | ^ BÉLELT BÓRKEZTYÜK KÖTÖTT MELLÉNYEK
@ BOKAVÉDOK GYERMEK GAMÁSNIK NÓI KEZTYOK | @ GYERMEKHARISNYÁK SELYEM NYAKKENDŐK @ VADÁSZHARISNYÁK HÁLÓ INGEK NÓI ÉS FÉRFI ERNYÓ i @ TETRA GYERMEKKELENGYÉK
Most jut eszembe ...
Most jut eszembe : a pénzügyminiszter meg van elégedve a genfi eredményekkel. (Az-egyszeri katona is nagyon büszke voll arra, hogy az egész században egyedül neki van lépése).
Most jut eszembe: a miniszterelnök minden különös fogadtatás nélkül érkezeti vissza Genfből Budapestre. Határozottan figyelbelhlen-ség volt a párt részéről.
Most jut eszembe: a Zrinyi Irodalmi Kor csütörtöki liceális előadásának ifj. Gonda Béla az előadója. Az Irodalmi Kört igazán nem lehet gonda-tlansággal vádolni.
Most jut eszembe: egy politikus egy újságírói per-be fogolt valami tréfás vers mralt, amiben magára nézve sértő célzási talált. A pervers Ötleten széliében mulatnak.
MuSt jut eszembe: élelveszélyes állapota miall lebontják a kórház lornyát. Ugyanezen a címen nem kellene leépíteni az egész kórházat?
Most jut eszembe: az Urániában a hétfő esli Leánymozgalmak című szociális előadást olyan filmjelenet követte, melyen csupa libák és csirkék szerepellek. A program ilyetén összeállításában sokan célzatosságot igyekeznek belemagyarázni.
Most jut eszembe: nem tudom, miért kell azt az újságban hirdetni, hogy „X. Y. harisnyái a legjobbak". Elvégre ez mindenkinek privát ügye.
Most Jut eszembe: vettem egy pár
IEHRENSTEIN KÁROLY ÉS TÁRSA
i FÓUT II
URI ÉS NŐI DÍVATÁRUHAZA TEL. 221
j Női ruhadlszck, szórmc-csIkok, gombok
hócipőt részletfizetésre. Egyik felét, a havat már kilizcllcm. A szójáték kedvéért a löbbit is havi részletekben fogom kifizetni.
Most juí eszembe: a feleségem nem akar elengedni az ujabba n divatos nyul-vacsorákra, meri azok szerinte nagyon hosszura nyul-nak. (bl)
SPORTÉLET
Az NTE plng-pong versenye.
Az NTE vasárnapi bajnoki pingpong versenyét nagy érdeklődés előzi meg. Máris számos nevezés történi s a férfi-egyesben az indulók száma meg fogja haladni a húszat. A hölgybajnoksag is sikeresnek ígérkezik s előreláthatólag 8—10 induló lesz. Díjazásul az NTE a győzteseknek tűzött nagy bronz érmet ad, a másod* helyezetteknek pedig kis bronz érmet. A díjazásnál az a megkötöttség van, hogy a második dijat csak 5, a harmadik dijat pedig 10 induló cselén adják ki.
Magyarország válogatott birkózói tegnap este ulaziak át Nagykanizsán a milánói Európa-bajnoki versenyre. Az állomáson nagy számban fogadta őket az NTE birkózó szakosztálya; teljes számban volt képviselve az NTE elnöksége is, melynek üdvözlése és szerencseki-vánala jóleső meglepetést és örömet kellett d birkózók közt. A birkózók bizakodó hangulatfal tekintenek a verseny elé és csupán a finnek res-pcklábilis tudásától tartanak. Kedvező elintézést nyert a nagy port felvert Szalay-ügy is, mert az utazók közt volt a két nagyludásu MTE birkózó, Maiura és Németh is.
MOZI
Uránia szerdán 7—9 órakor: Lüf-türlet a levegőben, szenzációs komédia nagyszerű repüló bravúrokkal, főszerepben Douglas Maclean.
Csütörtökön és pénteken 7—9 órakor : Don Carlos, főszerepben Conrad WeidL
Szombalon és vasárnap Hét tenger ördöge, az attrakciók királya. Két rész 12 felvonás egyszerre. A főszereplőn kívül 6000 szereplő vesz részt a grandiózus fiiment
Világ szombat—vasárnap Cbarlie Chaplin 5 lelvonásos uj burleszkje: Grand Hotel Mucsa, viharos időben derűs hangulatot, derüs időben nevető viharokat idéz elől Ezenkívül: Vérnász, Dumas híres regénye 7 felvonásban, főszereplő NormaTalmadgc.
Portugália uj elnöke. A lemondott Teizera Gomcz köztársasági elnök helyébe 148 szavazatlal 18 ellenében Bcrnardino Machado t választanák meg. Machado régi politikus aki vezetöszerepet játszott a forradalomban és cgyizben a kormány élén is állott.
A katasztrófálls perzsiai földrengés. Teheráni távirat szerinl Ha-rossan larlomány déli részében rendkívül heves földrengés pusztított Badzsisztán és Sirnán városai több faluval együtt teljesen romba dőltek. A telefon és láviróösszeköttetés a földrengéstől sújtott területekkel teljesen megszakadt. Az anyagi kár rendkívül nagy.
Kalózhajók az Indiai tengeren. Bombayből érkezeti jelentések anól számolnak be, hogy löbb britt hadihajó Cochin közelében az indiai partok szomszédságában tartózkodik, akik kalózhajókat keresnek, melyeit az utóbbi időben kisebb hajókai és vitorlásokat fosztottak ki.
EAU1 töttOlW
1925 December 16.
Leszállított karácsonyi árak!
Pumut vászon......mtr.
Sportflanell......
Női szövet......
Mosó Zefier......
Bőrerős belsőhuzat ....
Delén kendő......
Kávés készlet 6 személyes . Zsebkendő ......
WT Farsangi újdonságok!
mtr. 13.200
16.800
22-500
17.000
17.000
drb. 12-500
118-000
H 5.000
ok!
Kisfalud! és Krausz
divatnagyáruházában
az „Arany Kakasához Nagykanizsán, Erzsébet-lér 21.
Nagy szőnyegraktár! Angol szövetek!
Maradékok olcsó áron!
Tekintse meg
Zapl.tAI Simon lodriMOilele kira-kalit, hol megtal4l]a
Violánál kíuait :<gu|abt> retikoi ujdoniigokit, melyek olcsók e,
IcgílkalmaMbbalt karácsonyt és ujévt ajándékoknak mi
Karácsonyi vásár
mindennemű nói divatkulonleg\'es-ségekben, szónyegekben, férfi-szövetekben
Barfa Miksánál
Főút íí Csengery-ut sarkán
...
Telefon 323.
Hitdelelt áraimnál is olcsóbban árusítom ki női- és leányka-kabát készletemet.
Női ing . . . 30.000 K-tól Crepd. selyem 122.000 K-tól
Minden cikk hasonló olcsó árban.
KOZGAZDASAO
Életbe lépett a bankkartel
Két hónapja, hogy a Jegybank végrehajtotta azt a nagymértékű kamat-lábleszálliiást, amelynek nagyjelentőségű következményeket kellelt volna maga után vonnia. A pénzintézetek a kamatláblcszállitást arra használták fel — hogy elsősorban összekovácsolják a betéti kartelt, amelyet eddig hosszú tárgyalások után sem tudlak létrehozni.
A betéti kartel természetesen azért alakult meg, hogy lényegesen leszállítsa a betéti kamatlábat és akkor a gazdasági életben meglehetős idegességgel látták, hogy a pénzintézeteknek ez a tömörülése egyáltalán nem hajlandó a hitelfeltételeket is olyan mértékben enyhiteni, mint ahogyan a betétek ulán fizetendő kamatokat lecsökkentették.
A bankoknak ez az eljárása azzal a következménnyel járt, hogy a hivatalos bankkamatlábnak beállítása ellenére továbbra is változatlanul tartott a külföldi rövidlejáratú kölcsönök beáramlása.
A nagy pénzkínálat azután önmagától idézte elő a hitelfeltételek enyhülését és most már a bankok látták időszerűnek, hogy a bankkartel megalakulásánakszükségességét felvessék
Heteken át folytak ezek a tárgyalások, mig végre létrejött a megállapodás a kartel minden részletére.
A kondiciókartelhez az összes intézetek csatlakoztak és az egyezmény a régi Ü7letekre december 15 ével életbelépett, mig az uj ügyletekre nézve január 1-én kezdődik az egyezmény hatálya.
A leszámítolási kamatláb tekintetében a kondiciókartel teljesen szabadkezet biztosit minden intézetnek, a lombardkölcsönök tekintetében pedig csak annyit köt ki, hogy a kamatlábnak legalább 1.5°/o-kal kell meghaladnia a mindenkori hivatalos bankrátát.
Pontosan tulajdonképen csak a különböző költségeket állapítja meg az egyezmény, amely a jutalékokat, az őrzési dijakat és egyéb mellékilletékeket f\'X tételekben szögezi le, azonban ezek is kivétel nélkül kisebbek az eddig fizetett tételeknél.
A kondiciókartel tehát nem állja útját a szabad versenynek, miután a külföldi kölcsön-ajánlatok szabják meg nálunk a hitelfeltéleleket és a bankok képtelenek ezekhez alkalmazkodni.
röZSDE
Az értéktőzsde barátságosabb irányzat után ma kedvetlen hangulatban nyitott A spekuláció ősztönzést sehonnan sem kapóit és igy forgalom mindvégig vontatott volt. Az Árlemorzsolódás azonban nem volt általános, mert csak azok az értékek szenvedtek kisebb árveszteséget, amelyek tegnap javultak, lg)- a kulisz favoritjai 1—2, a Ganz papírok 2—25, Kőszén I, néhány ipari ék kereskedelmi részvény 1-2%-al olcsóbbodott. A bankok és takarékok piacin Pesti Hazai és és Nemzeti Bank barátságosan tendáltak, a többi értékek tegnapi nívójukon mozogtak. A (ixkamatnzásu papírok piacán ma erősen megcsappant az ilzlet, a fiadikölcsönköívényck ennek megfelelően ICO—200 K-val olcsóbbodtak.
A budapesti Tőzsde deuiaca-jegyzése
Valuták Dtvlaák
kmgol loat ItiiCS Mtt S Amlarteai mn i* "ti
CmA ke. >1 Ottll Sal^rK tJ«-IMI\'4
Olair IMI liM\'S tartU ia> 70 17130
OoUlf ruooritoj ■ akaraat JJt
Fraaaia h. 2S75 2S») MaaMl HHKK-S
•toUaaí hl »«14 UJ2S Koptak! [a I77M 17Í\'S
lai Ml Hi OMV> HitO I4S40
Lara IU-S430 Ua«oa MWKNCI
Ura 4-2110 KiUao 24/tS-ÍIHJ
<U*ka N««T«ti >1X0-71410
OtlU.KkCl I0CM II*it Pirta m&wt
OJa hx. 17734 17841 Piita JIIOS-JI »
Iri|dlr. U7U II7S3 Irófla H4JJ-10
>«l(* Cr. tm&mvs itockkda. i KM 1414\'.
foor4i k«f mwiww WUa 100M 00U
SrMkor. :».M i»:«0 ia»i£> 1X741 II7II
Terménytőzsde ba»i Uimv. 76 kg-os 400 0K—4025». n «£-(* 405 000 - 407.50o. 78 kg-o« 4C7 50O-4100JO, dunántúli és pestvidéki 76 kg.-o* 355000—397.500, 77 kg-o. 400.0X>- 402.500, íb *p-ot 402.s00- 405.000 /9 kg-cw 405 030— 4100)0, uu 260.0 J0-262.500. tAkarmányacp* 245.000- 250.000. «öuir« 230.000—310 000, *->■ 255 0»-265 Ooű, lengeti 155 0»- 190000, repce 600.00Ű-610.CHX), «Uc« 195 0*, -2C5.000 >cfp« 175 -180 030.
Sertés vásár Felhaltál 4500. melyből eladatlanul riuu •axadl 2100 dtb. ElsórenCtt 19.500-20.0(0 ttedetl 17-000—17.500, *kűcu köxép 16.0üü -16500, köonyU 13.000-15.000, cHótccdfi Öreg 18.000—15.500, másodrendű 15.000-17.WD0, angol sUldő 17.000- 20.000, aukmna
nagyban 21.000--. »li 26 500---
lehatott haa 21.000-22.000, suioanás fél «rté« 28.500 - 22 000. Irányzat lanyha.
Szerkesztői flzenetek
C-a. Megkaptuk* karácsonyi dámunkban közöljük. Köszönet. A készölő eseményről is hirtkérllnk.
R. Hálás köszönet szíves megemlékezéséért. A tárca azonban még\' várat magára.
b. m. Ha ideje engedi, jzivesen vennők látogatását.
W. H. Ha teljesen munkaképtelen, nagykanizsai illetőségű és nincs olyan hozzátartozója, aki cl tudná íartani, akkor forduljon kérésével a városhoz. Ha ezek a feltételek nem forognak fenn, tegyen kísérletet a népjóléti minisztériumhoz beadandó kérvénnyel.
*u<io: Zrínyi Nyomdalp:r éa Köny*-
btriiukrriAa KT. Nacvkunlx**
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a kővetkezők:
I0M. (a —
Oatlaiaa _
KörtaMayal -
Ufraaa |«-ta
N.n.aU U JJ0
Ofa ««.»
HtaWar»l H
SatavóaU MI0
KiWd uat
vat. katof C">s
K»(Mt4él
A4ria —
AtUsUka 10
Lavtala 7t Hiti.
■« 114
WaaU -
VArcai ti
Dillraial 11
AUaaTaaal K>7
Tnui 214
Cakt:otnU
Dikakof (II
Ca kortyai —
Oaotgla —
KaiáV cakoc —
A agil-Ma ff. Nuil
\'.loyí *Ufr. HW. )*l UlOf Uailtrt. 01-H. kt k Oartr. Mit. Iichtrili
PBMklUlk.
Norr. ni |. k. •ittadta
m.-c**k tp»ct.
fOff«l«l
r«. HKal
SS8P&S5
Yiroal hank Karca*
Ntmt. k. 4a lak. Karaak. I.
;•\'\' t>. UuőtMioal
FíríroaJ Kékáoyal Tak. JUaL Tik. >l-<kUx
K>ulaUO H
U>4 M. tat. Foadfca Mtcr.-TraacU
•ora-M.
Coacor4(a
MMacaafcd
Nua/tfU Ktrilraaioa Vlkt&rta rOrOkaaaatat. r i. DaaaMa
Baailt
hoaU /
IniMr.
Caattal ,
Mn«lfi
K«M
Kék. 06. L
Drttcfca
Majsaalt
Alt^&ita
IZT""
Uruásji
Atkia.au d Mtifoal ay, ftaaklla 0»>a. Pállá. Rfval
UHiftata
Sí4""
OMk-Daa.
oj aj Ytfl. KoOian KUM
HaJja/ K*t Salja IU*
Lámpa
MfeU S
tt*m
eiclblmtok
bcr- uió Jut Isid AH (is
OU|)M< Marad p«tf.
K^rrltSCo»m.
Itarltyrtí
OxkalEdt
BBmmi
Ssfis^
K.r.ca Pt au (Ipar IsM-KM
tar
Mi íwo
KtMntAMk
OOcoxl
Óiul I
Talaloa O.Ura.li Birál Bóal RriiKM Qjhi M< Corrta rflaa Pa pírt pai
- ■ Schwarcz Dezsó cégnél uti
és nói d^atárukban legszolidabb kiszolgálás.
Ajándékok karácsonyra legolcsóbban és a legjutányosabban szerezhetők be
HBi hímzett ing kötények
30.000 30.000
Totflfon 167.
Férfi koper alsónadrág 65.000 Férfi, nöi selyem sál fehér ing 2 gallérral 110.000 „ divat-kalapok
Nem reklám, hanem valóság, hogy KaUFMAHH MANÓHAl van a legolcsóbb bevásárlási lorrás
60.000 120.000 Tolofon 167.
1925 December lg.
ZALAI KÖZLÖNY
UDÁNIHsiombaion
és vasárnap
Hét tenger ördöge
Az attrakciók királya!!! 2 rész, 12 felv. egyszerre
Gigantikus tengeri csaták, lélegzetelállító frappáns jelenetek, művészi rendezés és csodás színészi játék teszik felejthetetlenné e filmet! A hatalmas filmből kiemelkedik a gályarabok nagyszerűen megjátszott tömege, csatahajók harca, régi idők Izgalmas leányvására I -
A főszereplőn kívül 6000 szereplő ■ ... vesz részt a gran- ■ " 1 diózus filmen!
Szombaton iflfl f% és vasárnap VBLA\\j
CHARLIE CHAPLIN
régen nem látott kedves bohém barátunk 8t felvonásos burleszkje
GRAND HOTEL MUCSA
Viharos időben derűs hangulatot, deriis időben nevető viharokat idéz elő!
időben Ezenkívül :
mindakét moziban megváltja jegyét, az egyik moziban 50°|0 kedvezményt kap!
Apróhirdetések
u.? !".4\'t\' h \'aharautomobllok
kedvetó öleli* feltételekkel. Welser gép-tyl\', Sugár-ul 16. MM
AaatógMmmlk nony raktára
Welser Oépgyár. Sugár-ut lé" P"
Szaoaka. É» répa.ágék.l^Tkü rlcamorxaolék. darálók kedvelő tl-■etésl leltételekkel Welser Oípgyár, Sudr.
ut 16. 3^,3
Teljaa vfavaaetékt- 4a fürdfi-ba~»\'\'aa4aakat letolcaőbban "V £ szerel kedvaxS flxatéal fal.
<f»l..r Gépgyár,
Soját-utia____ 2212
6aak> nép- él koroak-dclml Mtvéayt legjobb áron vess Welacr gapCyár, Sugár-ul 16. 2741
- *^tényl-olp5t vegyen I
PénakftloaSaat bekebelezésre minden fcszejben a tegetónvOiebben é» leggyor-sabban íolyóaltfs) *„í| |0„éo pínz-kolescnkozvetlló Irodájs NagvksnlKán Pő-■13. az alatt KényaxarkStcaSn kít-vényekat veszek. 3550
&!!&. UJBOR
BRUNCSICS JÓZSEF
tSaiw. ettmttt 4, ,ayciuubi,.ll <lkk,k DtltUbca Saaár.ol 5S. * Telefon 210.
Veazek állandóan meglepő maga, áron mindenfajta vadblrfSkat, u. m. nvul. róka, wrínv. nyeat. vidra Ilb. Barényl Aladár Deák-tér á éa Bajza-utca I. 3633
Pranda éa alkalmi, valamint gyermek ruhékat legjntányossbb árban készítek, itabnl lanttok. tanulókat lelveszek. saját ró-•zllkre dolgozhatnak. Welszné. Klnlzst-uf2l.
2 Illetve 3 azobia komplett lakás azon-nalra esetleg újév utánra átadó, ugyanott 2 "ey pince Is kiadó. Bővebbel: Aoxél tflnáox Ingatlanforgalmi Irodája Nagyk--
Jlzián, Pó-ul 3. Itt. Ji._^3952
Ul téli férfiruha és köpeny és viseli
bunda eladó Szerocre-utea II._ 397\'i
Butoroxott szoba város belterületén, kötőn lépcsőházi bejárallal, kiadó. Cim a kiadóban. 3978
Oumas világhírű regénye 7 felvo-nosb. Főszereplő: Norma Talmadge.
Gyönyörű karácsonyi
cukorkák
feltűnően szépek és olcsók a
Cukorka Királynál.
Szerencsi és Maul csokoládé
nagyon olcsón kapható.
HEFFER GYULA
KaxInoxy-utGB 8. azám.
Mindennemű gőzolt és gőzöletlcn
körte, cseresznye, kőris, jávor, juhar és tölgy
anyag, valamint elsőrendű tölgy és bükk parketta, tölgykertláb, úgyszintén a világhírű valódi „Eternlt"-palát minden méret és m^inyiségben napiáron alul kaphat
Eppinger I. és Fia
deszka, épülelfa, és építkezési anyag raktárában u.\'j DEÁK-TÉR 5. SZAM ALATT.
Remek kényelmes
SZÁNKÓ eladó
REISZ, Kazinczy-utca 8.
Ugyanott 1 drb. faeazterga-pad vadonatúj eladó.
Játék-kiáilitás
Szerb Eminél Csengery-ut6.
A legmodernebb szabadalmazol! km- és belföldi gyermekjáték-különlegességek. Ajándéknak alkalmaa olcsó dísztárgyak.
Megnyitott

Sormási Hengermalom Rt nagykanizsai lisztttzlete
Király-utca U.
ahol
alatt,
Telefon 389
Telefon 389
a legjobb minőségű
lisztek és egyéb őrlemények
olcsóbban kaphatók, mint bárhol I
Az üzlet vezetésével Rechnitzer Mór urat biztuk meg. M3.
Telefon 258. rőfös- és divatáruháza a „Gólyához" " Telefon 258.
Nagykanizsa, Erzsébet-tér I. szám.
Legjobb és legmegbízhatóbb bevásárlási forrás az összes rőfös- és divatárucikkekben. Állandó nagy raktár kanavász, vászon, — zefír, parget ás kartonokban, a világhírű „Arany Holló" szövőpamut és cérnafonalakban, valamint pinkafői lópokrócokban. — Áraink i Jóminóségü Chilfon 16 ezertől feljebb, parget 18 ezertől feljebb, karton 15 ezerlől feljebb, kanavász 20 cze\'rtől feljebb Tricot selyem jumperek (blousok) 115 ezertől feljebb, Női ingek 33 ezerlől feljebb, Combinee 80 ezertől feljebb, szőrmék (boák) 350.000 koronától feljebb.
Kész menyasszonyi kelengyék (garnitúrák). - Külön osztály női- és gyermekkabátokban.
D"Si-kabát 650 ezertől, szőrmével 700 ezertől feljebb, gyermek-kábátok 350 ezertől feljebb.1
ZALAI KÖZLÖNY
1925 December lí.
Egy kocsi-szán teljesen
|4karban, •ladd. Megtekintheti Ország és Widdemél.
A Fő ut 8. szám alatli házban egy utcai
üzlethelyiség
azonnal kiadó.
Bővebbet Frank Vilmosnál
L0P0KR0C!
kizárólagos gyári lerakat
vízmentes sátorponyvák bálázd ponyvák
olcsó
szőnyeg, matracgradll
zsineg, kStéláru, tömlő és hevederek szabó é> kárpitos kellékek
nagy raktára
HIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
Raktáron levő női filckalapokat 90.000 K ért kiárusítjuk Női velour és bőrkalapok, férfi gyapjú, nyúlszőr és vciour kalapok (Gyukils, Br. Bohm, Halban <i Damask), mindennemű sapkák nagy válasz-lékb:n, rcndkivill olcsón kaphatók
Szép hülgyck óikkal i Brá.ay kedveli Najád készítményei: Najád krém, N.i|ád púder, Najád szappan, Najád kölnivíz! Vigyázzunk a BrAzay névre 1
Nagy karácsonyi vásár!
Senki se vegyen
karácsonyi és újévi ajándékot, mig meg nem tekinti a „Hattyú" divatáruház raktárét, a régi |>:>stáv,il szemben, hol az összes raktáron levő áruk mélyen leszállított áron lesznek az igen tiszteli vevóközönségnek rendelkezésére bocsájtva.
Női dlvatinellények.....már 135 ezer K tói
„ ingek .....................33 „ „ „
„ nadrágok....... „ 33 „ „ „
„ Ing és nadrág garnitur . . „ 77 „ „ „
„ flór harisnya................40 „ „ „
Férfi zeflrlngek....... „ 125 „ „ „
Selyem nyakkendők......40 „ „ „
Férll zokni....................8 „ „ „
Nagy választék nói- és gyermekharisnyák, keztyUk, szvet-terek, sapkák, kőtőtt női- és gyermekkubátok, selyem és gyapjú sálak, gyermekruhák, kötények, babikeiengyék, zsebkendők, esőernyők, nadrágtartók, cérna, pamut, aifonál, gyapjufonafetk, D. M. C. hlmzőpamutok, zsinorok, gombok és mindennemű rövidárukban, gyermekcipők, sapkák és játékok nagy választékban.
Kérem az igen tisztelt vevőközönség szíves pártfogását
PERLSZ DEZSŐ.
Gsg m immiinw m m
Akar öi egy ajáDtíÉkJonieagyGl 100 milliót nyerni?
Akkor vásároljon az alanti cégeknél és ne felejtse el kérni a Közérdekű Liga sorsjegyét, melynek nyereménytárgyait szabadon választhatja. Mindenki annyi sorsjegyet kap, ahány 100.000 koronáért vásárol.
Magyar Köztisztviselők Fogy.
Szövetkezet Fiókja Armulli Sándor és Fia áruháza
az .Olcsó Forráshoz*. Bazlr udvar
IWJ-. rr\'.I■ .1 gr.lintkclp&k, utirö MtOr.d&V.
{■Uklnik. upkik. norl.btril ét diumülint QV<... |K.rr«:iirt- >\' tn,)ollki-áruk r.lgj „kii,, fiycrmckkoc.lkb.n yálasitík. B-Jcsuclkkekbcn nBKjb.ol Cladál.|
Barta Miksa divatáruháza
Fó-ul és Csengery-ut sarok
Roth Laura nől-kalapDzlete Kazinczy*utca S. Schwartz Dezső
url is dlvaláruhlza — Fó-ul S.
Szabó Sándor clpőáruhúzal
Kaztnczy-u. 1. és Fó-ul 14.
Vágó Endre
Illatszertár — Fó-ul 14. Vékásy Károly órás és ékszerész — Fó-ul 2.
Főnyeremény K 100,000.000 Óssznyeremény K 1.200,000.000 Húzós 1925. daoambar 30.
A sorsjegyek SOOO koronáért írlndenUtt eUiusltásra is kerülnek.
A sors|egy Inlézóség
Budapest, VIII., Rákóczi ul 99.
Telelőn J. 21-73. »»
m isi Hm s lei
76-ík karácsonyi vásár! FISCHEL FÜLÖP FIAI
NAGYKANIZSAN
VAROSHÁZ PALOTA.
Olcsó, hasznos és szép karácsonyi ajándékok
a legnagyobb választékban kicsinyek és felnőtteknek
Karácsonyfadíszek Gyermekjátékok Képeskönyvek Mesekönyvek
Ifjúsági iratok Irnakönyvek Társasjátékok Fröbel-játékok Naptárak Festőszerek Festőkönyvek Diszlevélpapirok
Emlékkönyvek, képeslap albumok,
domino, sakkjáték, tombola, íróasztal garnitúra, töltőtollak,
lombfűrész, kéziszerszám, :-: épitőszerkezetek :-:
Ba jk, £ |z> babakocsi, alJClK) babaágy, babaszekrény
Hintaló nagyobb
Állatoki fa, posztó és pilisből. Vasút. Autó. Motorok. Kézimunka-dobozok. Számológép. Kuglizó. Roulette. Konyhaedények fából és fémből. Puska, kard, trombita, dob
V.
W Szobatorna. Ti
és sok-sok más csinos, kedves és olcsó ajándék l|T Megtekinthetők vásárlási kötelezettség nélkül!
Nyomatott i Zrínyi Nyomdiipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (NyomdaOkabMk Károly).
IS. évfolyam, 285. szám
Nagytante*, 1925 december 17. csütörtök
Arm >800 Umrwmm
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
, 4e kUUnlil PÖ-bí I Jitkmn, njoadi tir.ari*
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
mwu in: io Ma nm Hinm béci— —---80X00
TÜZCSÓVA
A budapesti munkás nagy-
fyüléa a munkanélküliség kérésinek megvitatása közben a kritikának olyan módját alkalmazta, ami merőben szokatlan, ha a vita a módok és eszközök megválasztásáról, a cél megközelítéséről és a bajok orvoslásáról folyik. A munkásságnak teljességgel joga van hozzá, hogy bajalt megbeszélje és keresse
azt az utat, melyen kívánságait eljuttathatja azokhoz a tényezőkhöz, kiknek gondja a szociális feladatok megoldása, a munkaerőnek, mint nemzeti értéknek a gazdasági életben való elhelyezkedésében segítségükre lenni s kik valóban foglalkoznak ls, h^gy az államháztartás teher-
sőt világjelenség. E nemzetközi betegségből a megcsonkított, trianoni határok közé nyomorított magyar állam hamarabb látszik gyógyulni, mint számos győztes ország s a.jövőben még lelentékenyebb enyhülés várhaló, ha az építkezések és egyéb következmények százezreknek fognak munkaalkalmai juttatni.
De félünk, ha a munkás nagygyűlés forradalmi bujtogalása a fennálló termelési mód ellen bejelentett iázllásával a munkaalkalom megvetésére izgatja a munkásságot, hogy a nentzeli vagyonban és a gazdasági életben milliárdokra nicnö kárt okoz
sttlyosabb közgazdasági problémákat.
Tiltakozunk a nyílt színen
majd ez a szellem, mely sztrájk-
Ki alí- a a i t. ... , t_ > , í kl11\' nem P^\'8 ntunkakészsée-blróképességének határain belül | gel véli megoldhatónak a lel-enyhltseneff a munkanélküliség súlyosabb közgazdasági problé-ellenl biztosítás meghonositásá val a bajokon. De a munkás-nagygyűlés objektív bírálat, ko moly megfontolás és konkrét javaslatok helyett az ízléstelen és társadalombonló demagógia számára szolgáltatta ki a hallgatóságot. A kapitalista világrend elleni kifakadások, a kormányzat jóakaratú törekvéseinek kétségbevonása és a követeléseknek olyan módon való felállítása, hogy azok teljesítése lehe telién legyen, arra engednek következtetni, hogy ott elsőbbren-dünek tartották a gyűlés összehívói és szónokai a kedélyek ielizgatásál, mintsem a munkáskéz Igazi érdekeinek képviseletét.
A Szakszervezeti Tanács lit-kára a munkanélküliséget a kapitalista termelési mód következményeként aposztrofálta, de arról bölcsen hallgatóit, hogy hová juttatták a magyar munkásságot és az ország lakosságát azok, kik egy nem kapitalista termelési mód rendszerének erőszakos megvalósításával n proletárdiktatúra Idején a legszörnyűbb nyomorl, éhezést és anarchiát zúdították Magyarországra.
A munkásgyülés szónokai megnyugtatás helyeit Izzó tiiz-csóvát dobtak a munkanélküliek közé.
A munkanélküliség nem speciálisan magyar, hanem európai,
üzöll nemzelronló munkaellenes agitáció ellen, mely a munkás közvéleményt a termelés iránti ellenszenvre igyekszik hangolni.
Ha a józanság felül nem kerekedik a munkásság vezető-köreiben. ugy az államhalalom erélyének kell megakadályoznia, hogy a munkanélküliséget ép azefé\'e, a tömeg elölt félreértelmezésre alkalmat szolgáltató esz-melársllással a munkátlanságra való nyilt felszólilással fokozzák.
A munkás nagygyűlés hazafias céljául egyedül azt vagyunk hajlandók elismerni, ha minden meggyözöképességét a neflizeli újjáépítés érdekeinek szolgála lába állilja és türelemre, munkára s ha kell, a haza érdekében nélkülözésre Inll azoknak az egyedeknek Irányító szerveit, kik minden javukat, életüket ép ugy. mint kenyerüket bármily kicsiny és száraz Is az, egyedül a magyar földnek köszönhelik.
A pénzilgyminiszier beszámolója a nemzetgyűlésen
A Ház m-Hjkezdto az indamnitás tárgyalását Felbomlik a demokratikus ellenzéki blokk
Budapest, december 16 | kikötő építkezésének céljaira 4 millió
Az indemnilási javaslat vitája szombaton befejeződik, majd pedig a rok-kantkérdésiól szóló javaslat keiül tárgyalásra, mely ulán karácsonyi színeire megy a Ház. A pártok részéről a szokásos újévi üdvözlések elmaradnak, hamm a. első értekezleten Btrky Qyula log|a üdvözöini gróf Bethlen István miniszterelnököt és a kormányt. Egyúttal ismertetni fogja ezen az első értekezleten a kormány munkaprogramját is.
Az Indemnitás a Ház előtt
A nemzetgyűlés ma megkezdte az indemnilás tárgyalását. Temesvdry Imre előadó ismertette a javaslatot, majd Bud János pénzügyminiszter számolt be a genfi eredményekről. Jelentős adómérséklések történtek — mondja.
Fábián Béla: 142 milliárddal több forgalmiadét szedtrk be, mintamenynyit a törvény előir.
Bud János: A Nipszövetség örömmel vette tudomásul az uj magyar pénz behozatalát. Felvetették a lakás-adó behozatalát is, ezt azonban ellenzi. A januárban beterjesztendő uj költségvetésben gondoskodás történik a rokkantakról is. Számoltunk azzal is, hogy u vámbevételek Wlc-kai csőkkenni fognak.
/t beruházási programot a következőkben ismerteit:
A budapesti kereskedelmi és ipari
aranykorona. Állami kislakások épi lésére 6 milló. A budapesti Szent János-kórház építésére 400000. Ár-mentesiió társulatok céljaira 14 millió. Mezőgazdasági tei meléslcjleszlési célolra 2 3 millió. Ilt főleg tenyísz-állatok beszerzésétől van szó. Utak építésére 3 millió. Az Államvasutak céljaira 20 millió. A posta és lávirda céljaira 5 millió. Az állami vasgyár részére 2 millió. Erdőgazdasági és mezőgazdasági blrlokcélokra 900.000. A budapcst—hécsi földalatti kábel megépítésére 6 6 millió. Ez összesen 70 millió aranykorona, ezt az ösz-szeget az első félévben beruházási célokra fordítják.\'
A közigazgatási birói reform megalkotásától a kormány most már nem tekinthet el.~>A Népszövetség márciusi ülésén már konkrétummal kell előállni erre vonatkozóan.
A nyugdij-kérdés fontos anyaga volt a tanácskozásoknak. Az állam ma ötszörös nyugdij terhet visel az utódállamok nyugdíjasai révén. A tisztviselők klutasitása most is egyre lolyik. Ha ez igy tarl tovább, nem lehetetlen, hogy az egész államháztartást veszélybe dönti. Hozzájárulást kértünk, hogy a nyugdijakat teljes mértékben folyósíthassuk, legalább a 15 évet meghaladó szolgálati idővel rendelkezőknek. Ez kö-rülbelül 7 mílíió aranykoronát jelentene. A Népszövetség a főbiztos
hatáskörébe utalta a kérdési.
Peidl Qyula a következő szónok A szabad vélemény-nyilvánítás, lakásépítési program hiányáról, a numerus claususról beszél. Hosszasan bírálja az igazságszolgáltatást politikai vonatkozásban. — Különösnek tartja, hogv Rákosiék ügyében csak a külföld felháborodására és a genfi ulra való tekintette] függesztenék fel a slatáriális eljárást, míg a bomba-pereknél erről sző sem esett. Majd az emigráció likvidálását sürgeti.
Viczián l<lván beszéde közben elnök az ü\'ést félórára felfüggeszti.
(Az Időjárás minit beállott telefonzavarok következtében a nemzetgyűlés további részéről nem kaptunk to-dősltáít. Ugyanezen oknál fogva rendes éjszakai híranyagunkat sem sikerült megszereznünk.)
A szocialisták kilépnek n blokkból A szociáldemokrata párt parlamenti frakciója uev döntött, hogy kiválik az ellenzéki blokkból. A különválás a várospolitikai életre nem vonatkozik, csak az országos politikára.
A Petrichevlch-űgyben a bizonyításról holnap dönt a büntetőbíróság
A Bethlen udvar építkezési ügye a törvényszék előtt
Budapest, december 16 Ez év július 31-én Thury Lajos cikket irt a , Magyarságában .a Bethlen udvar 17 milliárd helyett 42 milliárdjába kerüli az államnak, clm alatt, amelyben kimerítően foglalkozott Pelrichevieh Horváth Emil báró államtitkár személyével is. Többek közt azt irta, hogy az előző miniszteri biztos Reischl Ferenc, noha milliárdok forogtak a kezén, mégsem vett magának ilyen rövid idő alatt tucat béi házal.
elrichevich-Horválh sajtópert indított c cikk miatt az iró Thury Lt-jos ellen. Ma tárgyalta azt a sok port felveri ügyel a buntetőtörvényszáe Töreky-tnnácsa.
Az elnök kérdésére Thury azt feleli, hogy cikkében csak azt akarta inegirni, hogy a Bethlen-udvar sokkalta többe került az államnak, mint amennyibe kellett volna kerülnie. A további kérdéseknél Thury kijelenti, hogy ő általában nem tartotta Pet-richevich- Horváth Emilt liszlakczünek Elnök: Tehát azt akarta állítani hogy hűtlenül sáfárkodott?
Thury: A Bethlen udvar esetében ezt nem állítottam, ilt C6upán azt kifogásoltam, hogy a legteljesebb szakszerűtlenséggel vezették azépit-kezést.
Elnök : De a cikkből mindenki ul olvasta ki, hogy az államlllkár keién úszott el a pjnz.
Thury: Én Pelrichevieh rosszhiszeműségéről nem beszéltem ejje-
VÖM ROJtLOWf
1S26 Decgbg n.
kcmben. Nem állítattam azt, liogy ő vágta zsebre a pénzt. De ha sikerül bebizonyilano.il, hogy valóban 25 milliárddal többe került az építkezés, mint kelleti volna, akkor Petrichevich bárói mindeneseire felelősségre lehel vonni.
Király Aladár dr. védő a bizonyítás kiegészítését kérle elrendelni. Kérte a Belhlen udvar építésére vonatkozó okmányok beszerzését, továbbá a fővárosi összehasonlító kimutatásokat, amelyekből kilünik.hogy a Bcllilen-udvar valóban 260 százalékkal többe került a kellelénéi.
A kir. ügyész fenntartja a vádat és maga Is hozzájárul a bizonyításhoz.
A bíróság holnap dönt a bizonyítás dolgában.
BELFÖLDI HÍREK
Karácsonyi amnesztia. Amnesztia rendeletet adnak ki a karácsonyi ünnepekkel kapcsolatban. Az amnesztia vonatkozna a politikai bűnösökre és elsősorban a sajtó utján el-kövelelt politikai bűnösökre. Ily címen cca huszonölen szabadulnak fogságukból. Az amnesztia folytán nem tudják, hogy Beniczky is kiszabadul-e. A rendelet még e héten jelenik meg.
Eltemették a Hajdu-családot. Budapestről jelentik: Ma délulán temették el a tragikus végű Hajdú csa-ládol. A közönség mély megrendüléssel kisérte el a sirhoz a családi dráma áldozatait.
Amnesztiát kaptak a király-pucsban résztvett tisztek. IV. Károly király ulolsó visszatérési kísérlete után tudvalevően büntető eljárás indult meg Lőrinczy Béla tábornok, Thelszruck Pleíschmann Móric ezredes, Kenner Ouszláv, Baross Pál, Kun Géza ezredesek, Horváth László lábornok, Weimpfen István alezredes és mintegy husz másik tiszt ellen, meri lésztveltek azokban az eseményekben, amelyek
a budaőrsi csatával záródtak be. Az évek óla húzódó eljárás most azzal ért véget, hogy értesülésünk szerint a kormányzó amnesztiát adott a büntető eljárás alalt levő tisz\'eknek.
A városok legtöbbje csak tavasszal kezdi meg a beruházá; sokat. A pénzügyminiszter felszólította a városokai, hogy sürgősen jelentsék be az eddig végzett beruházásokat. A városok most egymásután jelentik a kiadóit és eddig elvégzett beruházásokat. Majdnem mindegyik azzal mentegeti magái, hogy a tél folyamán csak a tervpályázat kiírására térhet ál, niert a munka elvégzéséhez csak lavasszal fognak hozzá.
Az Esküdt-per mai napja. Az Esküdl-per táblai tárgyalásának mai napján Auer Károly elnök felolvassa a törvényszéki szakértők véleményét amely szerint Esküdi — bár súlyosan degencráll pszychopatlás és hisztériás — de elmcbelileg mégis teljesen beszámithalő. Apai és anyai ágon is terheli, aki beképzelt és túlbecsüli magát. Radó István dr. ismerteti ezután a törvényszék Ítéletét és a fellebbezéseket. Esküdt Lajos izgatottan feláll és kéri, hogy a Zákányféle vallomást és az ötvenhatos jegyzőkönyvet olvassák fel, Holnap a fáskosár iratainak ismertetésére kerti! a sor.
Rendőrkézen a hírhedt kloroformos bandita. A két éve párisi kloroformos rablásairól, híressé váll Faragó Andrást, miután egész Európa rendőrsége lázasan, de hiába kutatta, Budapesten elfogták s 1 és fél évi börtönre itéllék, amit vizsgálati fogságával letöltve szabadlábra helyezték. Mosl egy csalási ügyből kifolyóiig újra a rendőrség őrizetébe kerüli. Kiderüli, hogy eddig „a magyar Tom Mix" néven mint filmszínész élt-nagyúri életei Budapesten.
Gémler Igazgató Budapestre éikezelt. Firmín Gimier, a párisi Odcon Színház igazgatója a bécsi vonattal ma Budapestre érkezeit. Az állomáson Beöthy László üdvözölte.
KÜLFÖLDI HÍREK
Felmentették az aradi szobrok bedeszkázásáról cikkező újságírót. A kolozsvári hadbíróság leg-nap tárgyalta Károly Sándor aradi hírlapíró perét, aki a mult év folyamán teljesen magyar érzelmű cikkében élesen támadta Arad város vezetőségét, amiéri a Kossuth és a tizenhárom aradi vértanú szobrát be-deszkáztalta. A hadbíróság rövid ta-nácskozásutánfclnientö ítéletei liozolt.
A franciák Ismét bombázzák Damaszkuszt Beyrulhból jelentik: Damaszkusznál rendkivüí éles harcok folytak a franciák és druzok közöli az utóbbi napokban. Már ugy látszott, hogy a Damaszkuszka benyomult druzokat a franciák visszaverik tcgífcii^zonban a druzok erősítéseket kaflftk és befészkelték magukat a városban. Ene a franciák Damaszkuszi nehéz tüzérséggel, gép-fegyferekkel és nagy repülőgépekkel isméi bombázták. A franciák a fővárosnak Damaszkuszból Aleppóba való áttételét tervezik, mert szerintük igy a felkelés leverése lényegesen megkönnyebbül.
A legfőbb francia haditanács ülése. Párisból jelentik: A legfőbb haditanács Doumerque köztársasági elnök elnöklete alau tegnap délulán összeült.
A shangtungl törvényszék elnökét agyonlőtték. Mint a Chicago Tribüné Sanghaiból jelenli, a shang-lungi törvényszék elnökét azérl, mert az ellenségnek okmányokat szolgáltatóit ki — agyonlőtték.
Amerika kinyomatva terjeszti a locarnoi szerződést. Washingtonból jelentik: Az amerikai szenátus a locarnoi szerződést tudomásul veltc. Walsh szenátor javaslatára elhatározták a szerződésnek államköltségen való kinyomatását és terjesztését.
Havazik Olaszországban. Római jelentés szerint Torinobil és Oeno vából havazást jelenlenek.
Doumer lesz az uj francia pénzügyminiszter. Párisból jelentik : A francia kormány ma daclőtt Briand clnöklésével minisztertanácsra gyűlt össze. A Havas-iroda jelentése szerint Briand amellett döntött, hogy Doumert, a szenátus pénzügyi bizottságának előadóját bivja meg Loucheur helyébe. Doumer, aki a cannesl konferencia elölt az akkori Briand-koimány pénzügyminisztere voll, elvben már elfogadta a pénzügyi tárcát. .
A német kormányalakítás. Berlinből jelentik: Koch kijelölt kancellár kabinetalakitásl kísérleteinek sikerét bizonyosra veszik. A tárgyi nehézségek legnagyobb részét sikerüli elrendezni, személyi nehézségek azonban még mindig vannak. A szociáldemokraták feltétlenül ragaszkodnak Gessler birodalmi védőrségi miniszter visszalépéséhez. Luther és Stre-semann azonban az uj kormánynak mindenesetre tagjai lesznek. A cen-(rum teljes erővel támogatja Koch kabinctalakitási kísérletét.
Világgazdasági konferencia. — Londoni jelentés szerint legalább márciusig hallasztották el annak a külön bizottságnak megalakítását, amelynek rendeltetése az lesz, hogy előkészítse a talajt a világgazdasági értekezletre. Azt mond|ák, hogy a népszövetségi tanács tagjai és a szakérlök lul vannak halmozva egyébb munkálatokkal, az igazi ok azonban valószínűen Loucheur javaslatainak szélsőséges jellegében keresendő. A népszövetségi tanács gazdasági bi-zottsága utalt arra is, hogy a tervbevett bizotl Ságból hiányoznak Németország képviselői. . .......
A zene sziuhatása s kapcsolata a többi művészetekhez
Irta: Kempelen Béla (2) Egy zenemüvet igen jól összehasonlíthatunk valamely festménnyel. A festmény különböző ecsetvonásokból áll elő temérdek szinkeverékből s az alig észrevehető vonalaktól kezdve egészen a plaszlicitásig megkeményített markans ecseihuzásokíg csupa szinfelhordásból áll. Ili a kritika szemüvegén ál vizsgáljuk őket és találunk köztük olyan vonalakat, melyek feleslegesek, kemények az adoll körülményekhez képest esetleg túlságosan lágyak, kirivók, élesek vagy elmosódoltak, azl mondjuk róla, hogy biba van a képen.
És a mint az éles szem észreveszi a testményen az egyes vonalak közé betévedt színtelen vagy rikító szinvonalakat, épen ugy vagyunk ezzel a zene terén is. A zene is akkor művészi, ha benne az egyes hangok ugy olvadnak egymásba, mint az egyes ecselvonások a festményen s összességükben összliangzatos benyomást eredményeznének.
Ne feledjük, hogy a zene épen ugy színharmóniával dolgozik, mint akar csak a festészcl. Az egyik csupa finom ccsetvonást hord lel a vászonra, a másik szélesen kezeli az ecsetjét, de ugy az egyikben, mint a másik-han meg kell lennie a szinek s az ecselvonások közötti legteljesebb összhangnak. Ugyanígy van ez a zenénél Is.
A szobrászaiban a plaszlicitás egyértelmű magával az anyaggal s az egésznek a résszel való arányosságál jelenli. Benne az időnek nincs jelentősége; nála az arányosság csak a térben értendő.
A zenei plaszlicitás formai lökélyt jelent. A zenében Is arányban kell állania a zenii gondolatnak a formával, de ez az arányosság benne időben mulatkozik. A zenének archl-tektónikus lelépísében még csak érezhetünk valamiféle szoborszerű-séget, de egy szobor szemlélete aligha kelt bennünk zeneszeiüségel. A szobrászat formáknak megörökitésércszol-gál s az anyag elpusztításával megsemmisül ; a zene érzelmekéi fc|ez ki s ilyeneknek a felkeltését célozza, s az anyaggal nem válik semmivé, mert rcprodukliv művészet
Az építészet tárgyát tesli dolgok képezik, melyet ugyan részeire széttagolhatunk, de együttvéve mégis szerves egészet mutat Benne már semmi sincs az ember belvilágából Ami! produkál, egészen térbeli művészet s a külvilággal áll szoros kapcsolatban. Az építeszeinél az anyagnak a lérben való összhangzalos elrendezése a lödolog; a zenében az anyag időpell mozgással van összekapcsolva\': amabban látható formában nyer kifejezést, az cmének struktúrája láthatatlan mozgó formából áll; az építészei tárgyi művészet, a zene alanyi természetű.
Az irodalom — főleg a költészet — már egészen közel fekszik a zenéhez. A szoros értelemben veit költészet féligmeddlg már zene is, hiszen
versméltékéből és rímeiből ritmijs lüktet elő. Egynémclyikből valóságos melódia zsong felénk s dallamosságuk nagy befolyással van a zeneszerző munkájára is.
A ídnc-cal Is foglalkoznunk kell, bár sokan megtagadják tőle a művészei jellegéi. Eleven szobrászatnak is nevezik s a zenének .(estünkre kihullámzó hatalma." Neki is meglévén lelki rugói, igen közeli rokonságban áll a zenével, sőt némelyek ez utóbbit épen belőle származtatják. Neki is megvannak a maga eszközei arra, hogy gondolatot, érzést fejezzenek ki s bátran nevezhető a zene ikertestvérének.
De térjünk még egyszer vissza a zenének a festészettel való párhuzamára.
Láttuk, hogy a szobrászaiban csak alakokkal állunk szemben, mig a festészetben az „anyag erőfeszilése fénnyé válik" (D\' Annuncio). Talne a szint az „élettelen dolgok szenve-déllyé^-nek nevezi. Valóban a művész lelkének minden megnyilatkozása színekben vá\'ik érzékelhetővé a vásznán. — Tizlán mély tónusaiból visszaverődik az „élet tömör zamatja"; Rubens stilusa az ékcsszóló elbeszélés mintaképe s színeiben a világosságra való törekvés vezérli a mélységre való törekvéssel szemben; Tintoretto-nál a fény és árnyék ellentétei adják meg alkotásainak hatalmas erejű hálását; Veronese ezüstös, színharmóniája előhírnöke a napfér nyes festészetnek; Caraveggio merészen szcmbeálliija az ólmos fényi az átlátszó sötét sziliekkel; Remi-
Leszállítják a köztisztviselői kölcsönök kamatlábát Mint Budapestről jelentik, tárgyalások folynak a közlisztviselői kölcsönök kamatlábának I lV»°/e-ról valóleszállüására. Eddig 120 milliárdot folyósítottak. Hetenként 3-400 uj kérvény érkezik kölcsön folyósításért A törlesztési mód változatlanul u addigi marad.
randt a maga világító, mélységes árnyékaival szinte kibékíteni Igyekszik a fénynek Intenzív erélyességél és Igy tovább.
A művészetek között fenálló ez a kapcsolt egyszerre még érezhetőbbé válik, ha például épen a zenét Illetőleg reá mutatunk egy hatalmas színházépületre, melyben az épület stílusa, falfestményeinek gyönyürü freskói szinte egybeolvadnak mondjuk egy cperának zenei nagyszerűségével, zenévé puhulván a különböző rideg anyagból emelt épület a maga belső díszítéseivel, „a tenne hullámzó zene plasztikává tönwtül szinek zománcába villan átsazékil-mény linóm hálójába gubózza magái." Nagyon szépen felezi ki a művészeteknek ezt az összhangját Ka-csóh Pongrác:
„A zenés mise összremekmü a sió komoly, nemes és wagneri értelmében, akárcsak Sopholkes tragédiái vagy a bayreuthi mester letralógiája. Az ünnepélyes szentmise a szónak, zenének, pantomimjának, építészeinek, fcslészetnek, világításnak geníi-
lis összetétele, melynek nagyszerűségéi abból á hálásból Ítélhetjük meg legjobban, melyet az emberiségre másfélezer éve gyakorol... A mise a legnagyobbszerűbb vallásos zenedráma, amely mellett a középkori misztériumok épugy eltörpülnek, mint a XlX. század nagy miszlériuma, a Parsilal; nem is csoda, hiszen a mise kiépítésén lizenöt évszázad legokosabb emberei és legnagyobb művészei fáradoztak." m<>
1928 December 17.
flUJU HOP-OUt
*
A pénzügyminiszter elrendelte az adóhátralékok behajtását
Zalamegye kflzlgazgatásl bizottságának december havi Ölése Zalaegerszeg, december 16 Zalavármegye közigazgatási bizottsága tegnap délelölt tartotta decemberi ülését dr. Tardnyl Ferenc főispán elnöklésével
Az alispáni Jelentés ulán Maia-linszky Ferenc javaslatára elhatározták, hogy felírnak a kormányhoz sürgős Intézkedésekért az állattenyésztés fejlesztése és olcsóbbá tétele érdekében. Kérik egyúttal a régóta készen álló állategészségügyi törvényjavaslatnak a nemzetgyűlés elé való terjesztését. Ugyancsak feliratban ké-
; gazdák
Brand Sándor dr. főjegyző előadta, hogy a pénzügyminiszter a községek jövedelmét képező általános kereseti adónak a megye által központilag történő széloszlását nem engedélyezte. A közigazgatási bizottság tudvalevőleg azért kérte ezt, hogy llymódon a szegényebb községeken segíteni tudjon.
Malalinszky Ferenc javasolta, hogy a közigazgatási bizottság Írjon fel a kereskedelemagyi miniszterhez és a MÁV-hoz & zalai vicinális vonalakon a személy- és teherforgalom szétválasztása érdekében. A bizottság elhatározta, hogy kémi fogja a MAV ol a késések kiküszöbölésére is.
A bizottság köszönetet szavazott az alispánnak, csendőrségnek, jegyzőknek stb., kiknek tevékeny részük volt a zalai árvizveszedelem mentési munkálatai körül.
Hann János árvaszéki elnök jelentette, hogy a községekben nem kezelték elég gondosan az árva-ügyeket, ezért gyökeres reformokat léptetett éleibe s szigorú ellenőrzést fog gyakorolni.
Rauschenberger János b. pénzügy-igazgató beszámolt arról, hogy csupán egyeueíadóban 2 millió aranykorona a bálralék, vagyis a folyó évi előírás 67%-a. A közigazgatási bizottság határozatát, mellyel a hátralékos községek adóbehajtási felelősségének kimondását elutasította, a pénzügyminiszter megváltoztatta s elrendelte, hogy amely községekben decemher 5-lg a hátralékok nem csökkennek 30°U alá, a behajlási felelősséget ki kell mondani. Jelenleg 388 községben van a hátralék 30»/o lelett.
A közigazgatási bizottság elhatározta, hogy a pénzügyminiszter rendeletét megjegyzés nélkül klkézbe-silteti a jegyzőknek, egyúttal pedig felír a pénzügyminiszterhez, hogy a hátralékok tekintetében fogadja el a hétfői megyegyülés Indítványát, melyben a törvényhatóság kéri a hátralékok négy évi egyenlő részletben való fizetésének engedélyezését.
Az ülés kisebb ügyek elintézésével ért véget.
Ha.l ■bonná iOO.OOO a.
Ma oaUtörtökön
Kéményseprő"-ben.
Szíves pártfogást kir
RAFFAT FERENC
VC Ildiéiül.
kltttna poptyvárl lltcrlo 13.000
A „Zalai Közlöny* muzeuma
Egy két dekás „virstlf-nek a fele spirituszban megőrizve az utókor számára
Naplfwtni, december 16 Lapunknak egy olvasója behozott ma szerkesztőségünkbe egy 6 centiméter hossiu és súlyra nézve 10, mondd tiz grammot nyomó fél-virstlll. Tegnap vette 2000 koronáért egy helybeli hentesüzletben. Rögtön papírt vettünk elő s kiszámítottuk, hogy ha ez a virstli-pár 2000 koronába került, akkor egy kiló ilyen huscse-metének az ára 100.000, azaz egyszázezer korona. Nehogy pedig romlásnak induljon ez a kortörténeti gyártmány, üvegbe tettük, spirituszt öntöttünk rá s vele megkezdtük szerkesztőségi muzeumunknak megalapítását.
Oyüjleményünknek ezt az első példányát olvasóközönségünk, esetleg a rendőrség kihágási osztályának vezetője is a hivatalos órák alatt megtekinthetik, sőt hajlandók vagyunk az általános kiállilási szabályoktól elté-röleg az érdeklődőknek saját kezeibe is adni, hogy meggyőződjenek valódiságáról. A gyöngébb szemű egyének szemüveget Is hozhatnak megszemléléséhez.
Egyben felkérjük olvasóinkat, hogy hasonló leletekkel gyűjteményünket szaporítani szíveskedjenek. Esetleg még kiállítást is rendezhetünk belőlük... Iksz
A Vakok karácsonya
Karácsonyra leibontják a Nagykanizsán elhelyezett 84 „vakok-perselyét^
Nagykanizsa, december IS A szeretet közelgő, legnagyobb ünnepére sorainkon keresztül azok fordulnak a nagy társadalomhoz, kik ennek tz ünnepnek fényéből semmit sem láthatnak, csak a mindig, minden nap egyforma örök éjszakái, kik legfeljebb csak a szerelel ünnepének melegéből éreztetnének valamit, ezt is csak akkor, ha mátok nyújtják leléjük, mert nékik, a legszerencsétlenebbeknek semmijük sincs.
A Vakokat Oyámolitó Országos Egylet, mint ma minden humánus célok szolgálatában álló Intézmény, a társadalom segítségére van utalva. A gazdasági leromlás szinle megbénította, anyagi erejükből kiforgatta
ezeket az egyesületeket, melyek ma válságos helyzetbe jutva sem tagad-Iák meg önként vállalt nemes kötc-
válságos hél
ességeikeL
Ezért fordul a Vakokat Oyámolitó Országos Egylet is a város vezetősége, illetőleg lapunk utján a nagyközönséghez és felhívja azt a támogatásra.
Nagykanizsán 84 üzletben és hivatalos helyiségben van mindenki állal ismert .vakok perselye", melyeket évek óta nem nyitottak ki. Most, a vakok karácsonyára kl fogják nyitni ezeket a perselyekét s begyűjtik a bennük összegyűlt összegeket, hogy a karácsonyi örömöknek legalábo egy halvány sugsrával pár percnyi derűt tudjanak varázsolni a világtalan ember-testvérek örökös éjszakájába.
Kérünk tehát mindenkit, hogy bármily szerény adományait is juttassa el ezekbe a majdném minden üzleiben található perselyekbe, vagy lapunk szerkesztőségébe, mely az adományokai nyugiázni is fogja hasibja In.
mm hírek
42 perckor, ) perckor.
NAPIREND
December 17, oafltSrtttk
Római katoUlou: Uzir. Proteatáua: Lázár. Izraelita: Kiszlev hó 30. Nap kel reggel 7 óra 42
nyugszik délutin 4 óra 10 »
A Zrínyi Miklós Irodalmi éi Művészeti Kór lleeilts előadása (lt|. Gondé B\'la: Udvari élet a régi nagy magyar uralkodók koriban, vedlett képekkei) a Városháza dísztermében este 6 órakor.
Radnay Miklós képkláltltáu a Kaszinóban. Nyitva: reggel 10— I éa dél-ulán 5-8 óráig.

Mozi. Uránia Don Carlos, Conrad Weidlal a főszerepben. Előadások kezdete este 7 éa 9 órakor.
— Schwarcz Dezső harisnyái s legjobbak.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
Dccectbcr 22. Vargha P. Thtodockh plébános
al&adiaa oíaaiMSjirt utjíróU--" ~-------* ~
reedjének tagjai száraira árakor.
D«ccmb«r 28. A KstboUkoi L«gíny**yl»l ür»-daeta wUlya a Polglrl EnM mit termében.
Dccember 27. A Katbollkui Ugtayagykt Irr«-
vnit«r-<»Uly« i Polgári E(t*l«lb*n eile 8 órai Jaanir 4. A Movt Umeratttarjííjlö «IAi dJta _ UrinlJbin cite 7 órakor Sifita Oaraldlka: A bOoöaSk vllljában. Prtvtndó t* reiurtekcW ; Jovanovlta l.*a : Az otthon hatalma a> 4kl árnyaival 4a (trióival uemben. A =6 kulturiaunkája otthooibao.
Jaaaár S. Aj Evangélikus Nóegylat Maaatály* a Polgári EgyWlban.
Január 29. A Zrínyi Mikid. Irodalmi «e MHvá-utll Kör Dtlk KaretK «mlák.flnn«pílye.
Február I. A Move Umeccttcrjesztó elóidása aa Urániában «tl« 7 órakor (Er»l Oirfata: Hogyan la-
Kek a társadalom anyj ysígti nípkuHurát f)
Fcbraár k A &_________
Egy»aOI<: plkBlkj* a Polgári Kgylél 5aa«» Im Márclttí I. A Mova t»mef«tterj«sitó «#«. Urániában rila 7 órakor (Elek Antilla: Mit legyünk a magyar lljuaágfrt? A l»ánynev»Wa a<*dálla faladatai; Jovanovtta Lea: Aj Ideállá litudalom nagy keimtény gondolkozók nyom In).
>m«I klr. herceg Szanatórium \'-\'-*-• »—«—| ttnnei^n. __________,_____alíadán at
(Etek \'
MÉG
NAPIG TART RADNAY MIKLÓS KIÁLLÍTÁSA A CASINO DÍSZTERMÉBEN
KARÁCSONYFA
Illat hatja ál a levegőt is amikor a piacon meglátjuk a zúzmarás, hóval teiefuvott karácsonyi fenyőket, régi ismerősöket köszöntünk bennük. Láttukra — valahogyan megmozdul bensőnkben valami, ami visszaemlékez-tel arra, hogy mily gazdagok voltunk fában, ércben, szénien és rnd — még ha ünnepelni akarunk, ha gyermekeinknek örömnapot akarunk szerezni, ha karácsonyi fenyőt akarunk állítani — ugy szépen vissza kell kérnünk és még hozzá drágán megfizetnünk: ami a mienk. Mert az a karácsonyi fenyő — amit a cseh elvámolt és cseh beijizatatl árunak deklarál/, az a ml fenyőnk, a mi tulajdonunk. Magyar fenyő. Magyar tulajdon. Magyar kéz üllelte — magyar gazdája számára. És mégis, durva, martalóc keze brutálisan leszakítja róla a magyar stigmát, erőszakosan uniformizálja és mint .cseh" föld terméke kerül ma vissza, Ismét — magyar kézbe. Hogy nekünk még ünnepnapjainkon sem szabad örülni. Hogy a kercaUnytéf. legmagasztosabb ünnepéit ÍJ belnegyül a trianoni méregpohár ürömcseppje, hogy még a Megváltó születése napját is megrontja nekünk a hóhérbéke. Mert
mlg a legszebből diszilett fenyő sok gyertyalángja és csillogó ezüstszálat alatt mosolygó gyermekarcok tavaszt és boldogságot varázsolnak szivünkbe — a bitorolt magyar föld fenyőfájának szellősóhaja hangol kap, érc-szavat és fájdalmas szemrehányással tiltakozik az Idegen kezek ellen, me-flfk hozzányúltak és sebzett törzséti elitör a Felvidék minden hazafias
fájdalma és keserűsége és nincs magyar, aki a magyar fenyőfának néma zokogását meg ne értené és szivében
a legérzékenyebb húrokat meg nem pengetné. Valahogy ugy összenőtt a felvidéki magyar fenyő a magyar emberrel, akinek mostoha sorsában mosi osztozik. És ahogy majd néhány nap malva Karácsony díszében látjuk magunk előtt pompázni, egészséges, tüdőttdgttó friss Illatával otthonunkat betölteni — figyeljünk a fenyőfa susogására. Hallgassuk meg a magyar Felvidék üzenetét, amit a magyar fenyőfával üzen — a magyar édesanyának.
És ez az üzenet — ha megremegtet ts, ha fájdalmasan meg is markol, ha húsúnkba Is vág — legyen biztatónk, erősítőnk, acéiosilónk: hogy eljön a magyar fenyőfa szabadulása, hogy Ismét szereli magyar kezek "\'a lesz a1 cseh martalóc
vámja nélkül mondhalja őt magáénak a magyar gyermek, a magyar család.
Magyar fenyő — magyar Utat, magyar levegő, magyar élet, magyar
Karácsony...
(B. /?.)
- Rendkívüli városi kőzgyfl-lés. Sabján Oyula dr. polgármester december 19-én délután 4 órára rendkívüli közgyűlésre hívta össze a városi képviselőtestületet. A közgyűlésnek egyetlen tárgya dr. Balázs Zsigmond és társai Indítványa a városi gazdasági tanácsnoki állásra vonatkozólag. A december 21-iki tisztujió közgyűlés ugyanis a városnál üresedésben lévő gazdasági tanácsnoki, mérnöki, számvevői, számtiszti, adő-
llszti és kórházgondnoki, valamint Résével esetleg mfgflre-\' \' ■— \'.Mint-
áz ezek belölt sedő állásokat fogja, betölteni. Mint-
hogy a gazdasági tanácsnoki állás Jelenleg helyettesítés utján van betöltve, Balázs Zsigmond dr. és társai
azzal az Indítvánnyal lordulnak a városi képviselőtestület elé, hogy erre az állásra vonatkozólag a végleges betöltés most ne történjék meg, fianem maradjon érvényben az eddigi helyettesilés.
— Zarándokvonat. Tegnap este háromnegyed 10 órakor utazott keresztül a nagykanizsai állomáson a Rott Nándor dr. megyéspüspök ál- ■ tat vezetett Rómába Induló zarándokcsoport. Az állomáson megjeleni fogadásukra dr. Vargha Tbeodorich plébános, Gazdag Ferenc püspöki biztos és Eberhardt Béla kegyesrendi házfőnök.
— Zalávárm.gye közbiztonsága. A vármegye alispánjának Jelentése szerint a megye területén működő csendörs *g az elmúlt hónapban 343 esetben teljesítet nyomozó szolgálatot. Ebből kiderített 330 esetet, ezok tetteseiként feljelentettek „394, elővezetlek 22 egyéni. A közig tási hatóságokhoz tartozó kit 646 esetben fordult elő, amely mfnd kiderittetelt. A Járásbírósághoz tartozó kihágás 32 esetben fordult elő, amely mind klderiltelelt. Ezek tetteseiként 36 egyént jelentetlek lel. Tflz öt volt, amely közül egyet gyújtogatás okozott.
A- Pályázat bírói állásra. A hi-
talos lapban az igazságügyminlsz-ter pályázatot lett közzé a zalaegerszegi kir. törvényszéknél egy birói állásra. \'
XA\'dt! «0«LpWf
1925 December 17
— Főorvosi Jubileum. Dr. Deák I Jenó tapolcai járásorvos, a tapolcai közkórház igazgató-főorvosa most tartotta meg járásorvossá történt meg- 1 választásának negyedszázados jubi-leumát.
— Borellenőrzó bizottsági tagság. A Nagykanizsa városi b^rclh** őrző bizottság tagjául dr. Plihál Viktor lemondása folytán a városi tanács Tóth István városi képviselőtestületi tagot, Magyar-utcai szőlősgazdát hozta javaslatba az alispánnak kinevezésre.
— NAGYKANIZSA! CÍMTÁR. Ara 39.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
— Uceálls előadás. If|. Oonda Béla fővárosi iró ma es\'e 6 órakor tartja előadását a Z-inzi Irodalmi és Művészeti Kör liccilis előadás-sorozatának keretében a városháza közgyűlési termében. Előadásának cime: .Udvari élet régi nagy magyar uralkodók korában."
— A katonatemetőért. Gelellch Renalo nyug. őrnagy egy hősi sir-köre 121 500 koronái, Gelellch János nyug. korvett-kapiláoy egy hősi sírkőre 121.500 koronát adományozlak és vállalták az adományaikból sírkövekkel ellátott két sir áilandó gondozását.
— A külföldi kölcsön törlesztése. A pénzügyminiszter körrendeletet adott ki, hogy a városok a külföldi kölcsönök biztosítékául lekötött forgalmi- és kereseiiadó részesedéseket a postatakarék u ján szerző désűk alapján teljes egészében juttassák cl a Nemzeti Bankhoz. Ha a részesedés nagyobb a törlesztendő részletnél, akkor a vátosok azt visszakapják. A törlesztésnek ez a módja nagyban emeli a városok hitel-képességét a külföldi bilciezők elölt, mert láthatják, hogy a kölcsönösszegekre bőséges fedezete van a városoknak. Nagykanizsára tegnap érkezeit meg a rendelet, de a törlesztési rendszerben nem okoz változási, meri Nagykanizsa eddig is pontosan megfelelt szerződéses kötelezettségének.
— Az Iskolák karácsonyi szünete. A közoktatásügyi miniszter rendelete szerint a polgári és középiskolák karácsonyi szünete december 20-tól január 3-ig tart.
karácsonyi És újévi
ajindéknak Icgalkalm8f.abb.ik: óra, ékszer, ezüst cigaretta tárca, brll-lláns-áru, dísztárgyak, evőeszközök Tartós, maradandó emlék! Mélyen leszállított karácsonyi árakl Szolid, lelkiismeretes kUzolgálás
ZSOLDOS GYULA ótit éiiierésinéi — C*cngcry-ut 2. »r.
Értesítés.
s
JÉLMEI SZÖVETKEZET
(alapíttatott 1862.)
1926. évi január hó l>én
f nyitja meg
65-ik
évtársulatát
Uj könyvecskék kaph :tók a Szövetkezet helyiségében: Fő ütés Sugár-utsarkán levő Babóchay-félc ház I. emeletén
A befizetések hétfőn, kedden vagy szerdán délelőtt 9-11 óra között teljesíthetők. Az igazgatóság.
Körvadászatokhoz vegyen
Gotthard-Glória töltényt
a herényi Gol hand-Slirling lerakalnál
Unger-Ullmann és Tóth vaskereskedésében
m
— Adományok a szentferenc-rendl plébánia templom restaurálására. Gyetics Lajos, Lichlschelndl Pál, Pintarics Mátlon és Fia 100— 100.000, Helfer Oyula, Kohn Samu, Unger és TiMh, Stern József, Fitos Oyula 50-50.000, H. L, Pollák Egonné, Velecz Ede, Kugler N., Schön Oyula, Szabó János, Szabados Mátyás, Melczer J\'kab 30—30.003, N. N. 25 000, özv. Sziták Fe e ícné, Bródy Z, Horváih Károlyné, Pollák cég, Klein Jakab 20—20.000. Stern J, Deulsch József, Buchwjld N., Sághi N„ Scherz Lujza, Hirschlcrné, H.ir-válh B„ Rabinek Dezső 10—10000 koronái. A kegyes adományokért köszönetet mond ezúton is a Plébános.
— A zalaegerszegi templomépítés munkálatainak kiadása. A zalaegerszegi második templom asztalos, lakatos, bádogos, üveges, mázoló, festő, műkő, szobrász, slb., összesen 12 féle munkálataira 101 ajánlat érkezett. Az\'ajánlatokat a tervező építész, dr. Kolsis Iván jelen-léiében bontották fel. A műkő munkákat 49Va millió korona értékben zalaegerszegi, 230 millió korona értékben budapesti vállalkozó nyerle cl; a további rr.fikö-munkálatokat és a szobrász-munkát 178 millió koronáért budapesti szobrászművész kapta. Az asztalos munkál 90 millióért zalaegerszegi cég, a bádogos és vízvezetéki munkát 297 millióért szombathelyi cég, a mázoló munkát 28 millióéit, festő munkát 19 millióért zala-
rszegi, lakatos munkát 174 millióért és a zárda bádogos munkáját 38 millióért ugyancsak zalaegerszegi cég nyerle el.
— Don Carlos történelmi német film, az Uránia mai műsora. Dicséretére csak annyit említünk meg, hogy a jezsuiták szerkesztésében megjelenő „Magyar Kuliura" októberi száma részletesen foglalkozva a filmmel, ugyanakkor, amikor a Mogul oroszlánja Mosioukine filmet levágja : a Don Cirlost minden szempontból elismerésre méltónak találja.
— Nemzeti Bank fiókja Zalaegerszegen. Czobor Mátyás polgármester elnöklésével a zalaegerszegi érdekeltségek értekezletet t rlotlak, melyen egyöntetűen állást foglallak amellett, hogy a Nemzeti Bank egyik fiókját Zalaegerszegen állítsák fel. A Budapestre induló vasulügyi kű\'dölt-ség a városnak ezirányu kérelmét is illetékes helyre terjeszti.
— jótékony adományok. A soproni kereskedelmi és Iparkamara, Beké. Ferencnek a felső kereskedelmi iskola IV. évfolyama tanulójának, tanulmányai sikeres befejezhetése, valamint az érdemes tanuló segélyezése céljából, 3 millió koronát adományozott. Az OMKE nagykanizsai egyesülése hasonló célra 500.000 koronát folyósított.
— Jegyzői állás betöltése. A belügyminiszter a nemcsgu\'ácfi adóügyi jegyzői állás bctóltését engedélyezte.
— Halló Nagykanizsa! E( a
cime annak a lár.cos-revünek, mely lő érdekessége lesz a nagykanizsai kereskedelmi alkalmazottak Szilveszter-esti mulatságának. A revünek nem kevesebb, mint 82 női és férfi szereplője lesz. A revüben egyebek közt angol táncosnők, ródll-tánc, mézeskalács, groteszk-tánc, pipacs-képlet, Japán-képlet, fox-tánc, lánc-fantázia, csillogó Iámpafény-láncjelenel, C<o-rambus-torla láncjelenei, nagy revü-jelenet, egy egylelvonísos boljázat sth. szerepelnek. A meghivók a H\'lló Nagykanizsa! című humoros újság formájában a napokban kerülnek szétküldésre. Jegyek már válrhatók Főnyi és Társa (Fdrst Erzsébet) kötött szövött és divatáru üzletben és Ehrensteln Károly divalüzlclében. Az -előadást január 2-án lánc nélkül megismétlik. Jegyek már erre is kaphatók.
— A közkórház karácsonyfájára özv. Gombos Józselné 200000 Breir.er Adollné (Zttány) 100.000, Szabó iskolaigazgalóné 50 000, N. N. 30.030, Sarkádi Tituszné 30 Wp, Wéiyai Oyuláné Bibócsa 50 000Koronái. Vjlkó N. nagyrécsei uradalom 1 zsák (85 kg) tuzalisztel, Hem-meit Kiroly főszámvevő 2 drb vadnyulai, Sibcs\'yén Gízáné (Gelse) 2 drb tyúkot adományoztak. Az adományokért hálás köszönelel mond Mária Irg. nővér.
— A letenyel keresztek. A belügyi tárca költségvetésének vitájában Farkas Tibor dr. nemzetgyűlési képviselő megemlitctle, hogy Letenyén több keresztet és vallásos szobrot eltávolítottak a halóságok, meit a községek nem akarták valotizállan megfizetni a felmerült költségeket. Fark-:S Tibornak ezen kijelentésével szemben Tóth János lelenyei kanonokplébános megállapítja, hogy sem Letenyén, sein az egész esperesi kerü-
I leiben erőszakkal elhordatott kereszt 1 nincsen, legfeljebb a régi, alapitvány-! nélkül leiállilolt kérésziek törmelékdarabjainak eltakarítása történt meg.
— Halálozás. Soágby János nyugalmazott kir. járásbiiósági elnök december 14-én, 55 éves korában Csurgón elhunyt. Tegnap délu\'án temették el nagy részvét mellett.
— Megszüntetett kényszeregyezség. Kemény Ernő sümegi kereskedő kérelmére folyamatba lelt csődönki-vüli kényszeregyez6égi eljárást a törvényszék megszűntette.
^ Schwarcz Dezső cégnél url és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
Tekintse meg
Zaplotál Simon kxIrAszbziclc kirakatát, hol megtalálja
Violánál készült legupbb retlkui újdonságokat, melyek olcsók és
ligalkalmasnbta\'c karácsonyi és újévi
ajándékoknak
Karácsonyi ajándékul vegyen
korcsolyát
Unger-Ullmann és Tóth vaskere\'skedésében
A nagykanizsai moleorologlal mez-figyelő Jelentése: Szerdin a Mmérséí-Irt: reggel 7 órakor -7.3, délután 2 órakor -4.S, este 9 őrskor —7.4.
Felhőzet: Egész nap borult, este az égboltozat tiszta. SziUriny: Egész nap É. Napi csapadék mennyisége: —. Hóréteg
A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint sz időjárásban egyelőre változás nem várható.
= Hallomásunk szerint a pékek uj .ól emelték a kenyér és sütemény árát, a Király Sörfőzde Rt. Qőzsütö-déje ellenben megmaradt a régi árak melleit.
— A szerdai hetipiac árai. A
szerdai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakultak: Zöldségpiac: bab- 1500 -2500, mák 8-9 ezer, dió~3 -4000K literenkénl, vöröshagyma 1000, fogbagyma 1000 —3000, sárgarépa 500—1000, zöldség 500—1000 K csomónkén!; kelkáposzta 600-800, fcjeskáposzla 6
— 800, savanyu káposzla 2000, savanyu répa 1000-1500, burgonya 1000
— 1500, karfiol 8—12 000 korona kilogrammonként. Gyümölcspiac:n\\ma 6—8000, körte 8-12 000, szőlő 6— 15 000 korona kilogrammonként. Tej-piac: tej 3-4000, tejfel 12-14.000 . korona literenként, luró 10.000, vaj 50— 60.000 korona kilogrammonkén! ; tojás 2200—2500 korona. Húspiac: növendék marha 20—24, marha eleje 20, hátulja 24, borjú ele|e 24, hátulja 28-30, sertés 24,-zsir 34, háj 32. zsirszalonna 28, füstölt sertéshús 50-60, kolbási-iélék30—50, birkahús 16—20 ezer koronakilogrammonkén!. Terménypiac: buza 360 rozs 260, lengeri szemes 150—160, zab 230 — 240 ezer korona métermázsánkénl. Baromfipiac: egy lyuk 25—30, egy pulyka 60—lOO.csirke 10-25,sovány kacsa 30—35, egy sovány liba 50— 70, egy kövér kacía 60—80, egy hízott liba 120—140, szopós malac 30—50 ezer korona. Takarmánypiac: széna 60—90, lóher 90—100. lucerna 85—90, zsuppszalma 50—60, alomszalma 20—25 ezer korona métér-mázsánként.
= Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházban.
— Kulturház-épltéa. A 2800 lakosú Bibócsa községben mozgalom Indult meg kulturház építésére.
— A zalai árvízkárosultak segélye. A népjóléti miniszter 100 millió koronát és 42 métermázsa lisztet adományozott a zalai árvízkárosultaknak.
— Bővítik a balatonfüredi strandot. A balatonfüredi strandfürdőt 70 kabiunal kibővítik. Az épitkezfet rövidesen meg akarják kezdeni.
— A kaposvári fővámhlvatal jinuár másodikán reggel 8 órakor kezdi meg működését. A hivatal vezetője Obernylk Ede felügyelő, beosztottak : egy budapesti vámliszt és 4 két pénzügyöt i altiszt.
— Esténként Jazz-Band saxo-phonnal az Arany Szarvas kávéházban.
= Ezüst dísztárgyakat is Vékásy nál, evőeszközöket is Vékásy-náU ékszeiekel is Vékásy-nál, órákat is Vékásy- nál, látszcrckel is Vékásy-nál váslrolhallegjutáiTyosabban. (Vá-rosház-paloia.)
Elitélt fővárosi városatya. Buda-pestről Jelentik: Pásztor Imre szociáldemokrata szakszervezeti titkár egyik jieszédében olysn kijelentéseket telt, amelyeke! a főváros magára nézve sértőnek találl. A biríság ma P. sztori egy hónapi fogházra és kétmillió korona pénzbüntetésre Ítélte.
1928 December ll
SALAI KOltOfíí
Az alsódióskáli harangbeszerzéshez
Mészáros Pál és if j. Egyed György gyOjtőlvén adakoztok:
Deli György (felső) 10.000, Takács Islván (öreg) 5000, Gazsi Istvánná 10 000, Deli Islván dombi 10.000, Berecz József 16.000, Nagy József iO.OOO, Deli Islván Szili 5.000, Ozvald Józsefné 10000, Tólh Lajos 100.000, Berzsenyi Ignác 15.000, Egyed György 20.000, Szládovics Bodl 10.000, Szládovics György 10.000, Egyed János 100 000, Egyed
Islván 2ÖS00, László Imre Jegyző 10.000, Gazsi János 10.000, Gazsi József 10.000, Csorba 20.000, Imrei Mihály 32.000, Deli Lajos 32 000, Nagy Málé 32.000, Szládovics Sándor 54.400, Czoma Lajos 64.000, Was Ferenc felső 25.600, Söveges József 12.800, Galadallcs Lajos jegyző 25.000, Langstaller József 3Í200, Deli János táncos 20.000, Deli Sándor felső 30.000, Lázár János 80.000, Czerbusz Sándor 51 200, özv. Dell Györgyné 80000, Kovács István 50.000, Kovács Istvánná 32.000, Rudolf István 5.000, Kön-czöl Oábor 20.000, Kámán Ferenc 22 400, Horváth István bedics 25.000, Horváth József 20.000, Tollár Si-monné 83.4)0, Szegletes József Pál 82.000, Tamás Islvánné 83.200, Nagy János 64.000, Léránt Károly 83.200, Fábián Sándor 32.000. Kovács Sándor 16.000, Léránt József 36 000, Bedő Lajos 32 000, Farkas Imre 80.000, Wejllnger József 19.200, Szegletes Islván Bódi 70.400, Vámon Dániel 32.000, özv. Horváth Istvánná cscp. 16 000, Kiss József 22.400, Uberpaker Oáborné 28.800, Dell János cseme 39.400, Uberpaker Imre 48.000, Takács Imre 109 200, Tollár György 60.800, özv. Egyed Sándomé 32.000, Szládovics Sándor Károly 28.800, Kovács Imre Balog 80.000, Vékás! József 77.400, Glczi Ilona 100.000, Farkas Károly 67.200, Egyed Imre öreg 250.000, Farkas Lajos 48.000, Nagy Mihály 176 400, Tóth Sándor 32.000, Horváth Sándor takács 16.000, Zámbó István 41 600, Vas Ferenc 60.800, Horváth Islván faragó 25.600, Petrics József 10.000, Farkas Islván nemes 16.000, Farkas Károly 22 400, Beke István 20.000, Györkös József 64.000, Tollár Simon 32 000, Mészáros Pál 100.000, ifj. Kovács Imre lapátos 48.000, Nagy Imre 32.000, Uberpa-István öreg 25.000, Szabó Ferenc 32.000, Vas Sándor 15.500, Vas István 15.500, Pölcz István 10.000, Barkóczl István 20.000, Kálml Vendel 32.000, Nyári Oyörgy 28800, Könczöl Sándor 28.800, Dómján János kömives 32.000, Gál Islván 32.000, özv. Mészáros Boldlzsámé 48.000, Czővek István 57.600, Nyári
József 32.000, Tollár Sándor 160.000, Egyed Islván János fia 64.000, Szládovics Islván alsó 150.000, Fábián Mihály 19 200, özv. Bckc Józsefné 51.200, Czigány Imre 48.000, özv. Horváth Islvánné Kelemen 15.000, Nagy Gyula 32.000, Nagy Józsel 48.C00. Nagy Islván 82.000, özv. Bató Sándorné 25.600, Harsány József 53.000, Szecsödl Károly 73.600, Farkas Islván György 25 000, Tollár Islván 67.200, özv. Egyed Józsefné 64.000. Horváth Sándor öreg 48.000, özv. Kovács Oyörgyné 32.000, Czigány Oábor 75.400, Szegletes József Bódl 16.000, Csele Sándor 16.000, Oszterman József 70.400, Makalics Imre 3.400,000, Vörös István 16.000, Horváth Józsel ihász 51.200, Kucséber József 35.200, Stibernik Ferenc 19.200, Szládovics István Károly 123.400, Gombos István tőke 16.000, Czigány Kálmán 122.000, Farkas Károly gy. 19.200, Kreznár György 50.000, Bodzái János 25.000, Vörös József 25000, Egyed Dénes 80.000, Tólh Mihály cipész 30.000, Fodor Józsefné 10.000, Deli Sándor alsó 112.000, Szládovics István öreg 112.000, Györkös Sándor 83 200, Thanholfer Lajos tanácsos 100.000, Emyes József 30.000, Ács Gábor 10.000, Magyar Islván gombos 5.000, özv. Magyar Pálné 10.000, Kovács József 5.Ö00, Czigány Mihály 10.000, Oiglcr János 5.000, Magyar János 5 000, Magyar József 5.000, Kiss Sándor 10.000, Szálai Károly 10.000, MBgyar István rákos 80.000, Dell Mihály 166.000, Szládovics Islván felső 32.000, Deli György öreg 10.000, Deli György ifj. 10.000, Horváth István 10.000, Stcjner Samuné 10.000, Szabó Islván 10.000, Roller Kálmán 10.000, Czigány Islván Kiss 10.000, Szládovics József 5.000, Dell Józsel felső 22.400, özv. Víg Károly ne 48.000, özv. Vág-ncr Kálmánné 10.000, Bognár József 5.000, Nagy Sándor 10.000, Nyári Sándor 5.000, özv. Ivanics Karolyné 5 000, Ivanics József 12.800, Kovács János 20.000, Móricz József 10.000, Löki Oábor 10.000, özv. Somogyi Oyörgyné 5.000, Pécsy k. tanító 64.000, Szántó Oéza plb. 160.000, Cziklin József 32 000, Balog György 20.000, Czigány Károly IO.OOO. Tólh Mihály 51.200, Bődör Karoly 10.000, Deli Zsigmond 10.000, Könczöl Károly 20.000, Rácz Imre 10.000, Simon Oábor 10.000, Horváth László 5.000, Horváth János doirján 50.000, Szládovics János bodo 50.000, Szabó Islván Szacski 5.000, Szládovics Lajos 5.000, Kálmi István 5.000 korona, összesen: 10.683.600 korona.
Harangbizottság Mészáros Pál, ifj. Egyed György, Makalics Imre.
Alsó Dióskálon, 1925. december hó 10 én.
<3vr£X3\\/S3£3\\i®C3VS:
S FÉRFI INGEK NÓI-HARISNYÁK ZSEBKENDŐK @ REFORM NÖI NADRÁGOK FÉRFI KÖTÖTT MELLÉNYEK
§ ALSÓNADRÁGOK SELYEM SAWLOK FÉRFI-HARISNYÁK i BÉLELT BÖRKEZTYÜK KÖTÖTT MELLÉNYEK
@ BOKAVÉDŐK GYERMEK GAMÁSNIK NÖI KEZTYOK S GYERMEKHARISNYÁK SELYEM NYAKKENDŐK
8 VADÁSZIIAR1SNYÁK HÁLÓ INGEK NŐI ÉS FÉRFI ERNYŐ Q__TETRA GYERMEKKELENGYÉK
1EHRENSTEIN KÁROLY ÉS TÁRSA 9
ö FÖUT 11 URI ÉS NÖI DIVATÁRUHAZA TEL. 221
N ó I rutindlBzok, szó r m e-e »I k o k, lo^ok
Keresztrejtvény-megfejtés
Ndgyluntzu, december 16
December 8 Ikl számunkban közöli, U. I. (Nagykanizsa) által beküldött karácsonyfa-keresztrejtvényünk helyes megfejtése a következő:
/. Vízszintesen: 2. hit. 3. pisai. 7. böjt. 9. jeruzsálemi. 11. sén. 13. biró. 14. Magda. 16. diót. 17. Ammen. |9. egy bakará. 21. Júdás. 23. rugós. 24. kelet. 27. Ut. 29. Samaria. 34. Mi a haza 36. a karácsonyfát. 42. ma. 43. Izsákot. 44. és. 46. nipp. 47. augur. 48. Levl. 49. oh. 51. dr. 52. me. 54. II. 56. Luca. 57. hal. 59. Lear. 62. Szép karácsonyi ünnepeket. 65. lud. 66. ipa. 67. ele. 68. epe. 69. Eli. 71. len. 72. Sinai. 74. du. 75. ad. 77. emlékezet.
II. l-\'HggSIegesen: 1. Dicsőség magasságban az Islennek. 4. Ibszainbul. 5. ajándékot. 6. Heródes. 8. Imádiák. 10. fiu. 12. Jób. 14. Mayr. 15. anas. 18. duda. 20. Selh. 22. Ádika. 25. Éliás. 26. Kam. 28 (zó. 30. Ram-polla. 31. A. A. (Apponyi Albert). 32. Lázár. 33. enorm. 34. M. F. (Molnár Ferenc). 35. a télire. 37. rl. 38. csuz. 39. Oku. 40. ty. 41. vla. 45. Éva. 50. hur. 51: da capo. 53. elűzte. 54.. tan. 55. izr. 57. hó. 58. ly. 60. cn.\'61. Sem. 63. Krux 64. pápa. 69. Eli. 70. ina. 71 Saul. 73. igaz. 74. dm. (deciméter). 76. de.
A megfejtők névsora : M. S., Hencsics Krisztina, Vegele Márta, Totola Manci, Jakubecz Erzsébet, Kugler Sándor, Mancsek István, Schle-singer Zoltán, Totola Frigyes, M. Q., Czvetko Lajos, Balogh Ilonka, Helc-hcrl Anna, Tóth Erzsébet, Tólh Iván, Stcrlák Erzsi és Józsi, Somogyi József, Bárány Ilona, Kirsch-ncr László, Visnyey László, Tólh László, Pint Erzsi éa Nagy Ilus, Ekler Dezső, Tolo\'a Károly, Thury Babszyka, Fleischner Zollán, Oöm-bös László, Kiss Lajos, B. F. I., Osvatd Imre, Donássy Ferenc, Friesz Margit, Pelermann Károly, Török Ferenc, Brunner Erzsébet, Friesz Emil, V. I. Béla, Oábor Kató és M. Bözsi.
A nyertesek: A beküldő ajándék aképen kisorsolt nyereményeket a kövelkezők nyerték el: 1. az üveg likőr különlegességet Vegele Márta, 2. a doboz kakaót Czvetko Lajos, 3. a koszorú fügéi Klrschner László.
TÖRVÉNYSZÉK
Két millió koronáért — egy évi börtön. Tiboly Islván klskomároml legény behatolt György Lajos ottani kereskedő lakásába, ahonnan két millió korona készpénzt jogtalanul eltulajdonított. Tegnap vonla felelősségre a nagykanizsai törvényszék. A vádlott beismerte cselekményéi, a biróság pedig lopás bűntettéért 1 évi börlönre és 3 évi mellékbüntetésre iléllc. Az Ítélet jogerős.
MOZI
Uránia Csütörtökön és pénteken 7-9 órakor: Don Carlos, 12 felvonásos német meslermü, történelmi motívumok után Irta és rendezle Richárd Oiwald, fászerepben Dagni Scrvvacs és Conrad Weidt.
Játék-kiáliitás
Szerb Ernffnél C.engeryut6.
A legmodernebb sxabadalmazott kül- is bellötdl gyermekjátík-külOnlegességek. Ajándéknak alkalma* olcsó dísztárgyak.
Ügyeljen bevásárlásainál
védjegyünkre!
Magasan repül a daru,
Szépen szól. Káwl ft\'Jj\\i csakis FRAN( K\'ial ielxcl jóll
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Az értéktőzsde ma is kedvetlen maradi. A spekuláció naeyfoku tartózkodást tanúsítóit és mivel külföldről sem érkeztek ösztönző hírek, a forgalom *z egész tözsdeldö alatt inén s/ük keretek közöli mozgott és az Árfolyamok folytonosan lemorzsolódtak.
Zürichi vérlat V Páila 1890-00, London 2SI250, Newrort 518-50. BiUxkI H50 00. Milano 3087-50, Holland 308-35 Berlin 133 30, Wien 73■\'/», lolta 377 50. Prága 1537 50. Bodapeal 72-70. Vaiió 45 00, Bukareal 342 50. Belgrád 920.00.
A budapesti Tözade

Valuták Davlaák
IOM C«*kkor. «U) MM3Í If.Ollll twl«<ia WU Mm ■•igrM 11S2-2S IMS-.\'S
Oimii U l\'»t2M-» Itwtta I«MS-I70:i
Doöia /if jj nta Mami WS-Ut\'l
Pra«<U tr. 2WM Hit R(ftMl«i S3J2-S342
IMUmM bt wiMim XftHUp iraiin
1*1 JJW4I Otxlo UIS0-I4AM
Un S17-130 lliiJi MWSMM
lka UU-ZU4 KXU.O »7<I«U
Mátka ISMS I7C19 Mawyotfc 71Ht 7I4M
Outr.KUl locss-ioru rixu Htoatoo
oa kor. 17713 17903 Pií«« iiios-ms
í»ájtl ti. 117SS 117*6 Sx«la SI7-M0
■•Is. tr. ttnmi IbdMi IKUItlt]
nortii kW. KtW-lifttŰ Wla« ICOIMOOS7
iTWter. tk*nt.-8i X*Mi l(7SS-l*m
Terménytőzsde Baaa llaaav. 78 kg-oa 403 500- 405.000. 77 Kg-oa 407.500—110,000, 78 kg-oa 410 0»—112.500. egyéb dunántull éa pwt-rtdékl 76 kg.-oa 397.500- 100.030, 77 kgoa 403 500- 405 OOOi 78 kg-oa 405.000- 407.500 7» kg-oa 40/.500-412 5\'ÍO, ion 160.0M-265000, takarmányárpa 245 000 - 350.000.
Sertésvásár Falttal Iái 4500. melyből eladatlanul rliua. •aradi 2100 drb. ElaőrendO 19.500—30.0(0 unitit 17000-17.500, axedcll köito 16000 -16500, könnyű 13.000—15.000, elaöreaiM öreg 18.000-18.500, máaodrcndB 15.000— 17.Ő0Q, angol aOldő 17.000- 30.000, azalonoa
nagyban 31.000--.—, xali 26.500--.-,
IttuaoU bua 21.000-22.000. aaalonnáa léi-•ertóa 20.500 -22 000. Irányzat lanyha.
Szerkesztői Szenetek
b. r. Köszönettel megkaptuk s karácsonyi mellékletünk számára félretettük. A terjedelmet illetőleg még nem határoztunk. A szívélyes üdvözletet hasonlóyal viszonozzuk
Rítta. Atojvastuk és épen csak cimét változtattuk meg és pedig a levelében utóiratban jelzett címmel.
L. Futólag olvashatta el a cikket, mert egészen helytelenül értelmezi a kérdéses mondatot. Egyébként, ha még egyszer gondosabban fogja elolvasni, önmaga is rájön majd a helyes értelmezésre. Hogy vannak egyesek, kik célzatosságot keresnek benne, ezen nem ütközünk meg. .11S. Q. M. P.*
I. E. Nem használhatjuk.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar ti Könyv-k«rwk«4é« RT. N*okania«
zalai konrw
1925 Peted bet 17
Appóhlrdalémk
Egy nagyon szép gobollnfcép jutányo-
wn cladóXsengery-ut 43._3966
Egy bútorozott szoba konyhahasx-nálattal kiadó Erzsébet-tér 10._3967
MII tény i-cip6t vegyen 1
Veszek Állandóan meglepő magas áron mindenfajta vadb6rök«t, u. m. nyúl, ló\'xa. görény, nyest, vidra stb. Bcrónyi Aladár kák-tér 4 és BajiA-utca 1. 3633
SOSS. UJBOR IT
BRUNCSICS JÓZSEF
mege í, carcorubltlli cikkek Qi! ■fár-et M. * Telefon 110.
16.780/1925.
Tárgy: A lakosság összeírása.
Hirdetmény.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1925: XXVI. t.-c. rendelkezései azt a célt kívánják biztosilani, hogy az országgyűlési képviselóválasztók névjegyzéke a lehető legtökéletesebb [egyen, tehát egyfelől kivétel nélkül belekerüljenek abba mindazok, akiket a választójog megillet, viszont ne juthassanak abba olyanok, akiknek nincs választójoguk.
Ezt a célt kívánja szolgálni a törvény ama rendelkezése, amely akként intézkedik, hogy az ország minden lakósát pontosan össze kell irni.
Az összeíráshoz szükséges űrlapokat*^ v. tanács közegei hordják szét. E célból minden ház gondozója (tulajdonos, haszonélvező, házfelügyelő) annyi összeirólapot kap, ahány önálló lakás az illelő házban van.
Az űrlapoknak a ház lakói közt való szétosztásáról, valamint a kitöltött összeiiólapoknak nyolc napon belül való összegyűjtéséről a ház . gondozója, mezőgazdasági, ipari stb. cseléd- és munkásházak (barakkok slb.) lakói közt a munkaadó vagy megbízottja gondoskodik.
Minden külön lakástól külön ösz-szeirólapot kell kitölteni és abba fel keli venni mindazokat, akik az illető lakásban állandóan laknak, még ha az összeirás idejében ideiglenesen távol vannak is.
Állandó lakónak azt kell tekinteni, akinek a lakásban vin rendes alvóhelye. Ennélfogva az albérlőkel, az ágybérlőkel, a cselédeket, a lakásban és a lakáshoz tartozó műhelyben, istállóban, raktárban stb. éjtszakázó segédszemélyzetet a lakásban lakónak kell tekinteni és az összeirólapba fel kell venni. Ellenben a tanulás céljából más városban (községben) állandóan távollévő egyéneket nem keli szüleik slb. lakásán összeimi.
Az összelrólapokat városokban a családfő, akadályoztatása esetében helyette a család valamelyik tagja, vagy a családon kivül álló személy tölti ki. A helyelles köteles az ösz-szeiiólapon, aláírása melleit, a családfő akadályoztatásának okát is feltüntetni,
Az összeirás szempontjából családfő az, aki a lakás fölött rendelkezik. Kétes esetekben a lakás legidősebb lakóját kell családfőnek tekinteni.
Az, aki az összeirólapokat kitölti, büntetőjogi felelősség leihe alatt köteles az összeirás pontosságáról gondoskodni.
A pontos összeirás megköveteli, hogy az öszeirásból ne hiányozzék senki, aki az illető lakásnak állandó lakója, viszont ne legyen abban egyetlen olyan személy sem, aki nem lakik ott állandóan.
Az összeirás pontossága megkívánja továbbá, hogy a felvett adatok a valóságnak megfeleljenek. E vég bői az. aki az összelrólapokat ki.
tölti, köteles az illető lakótól a bemondott adalok valóságának igazolását megkövetelni, a nem igazolt adatokat pedig a megjegyzés-rovatban megjelölni (pl. az 5. és 6. roval adatai igazolatlanok.)
Minden olyan Iskóra vonalkozó adatokat, aki 18. életévét betöltötte, vagy 1925. évi december hó 31-ig belölli, aki tehát 1907. évben, vagy korábban születeti, külön swba kell bevenr.i.
A lakásban lakó valamennyi 18 éven alul levő egyéni az összeiiólap erre szolgáló sorában szám és nem szerint összesitelten kell feltüntetni.
Aki az összeirólapot kitölti, köteles az utolsó kitöltött sort aláhúzni, az üresen maradt sorokat áthúzni, az összeirólap alján levő záradékot pedig kitölteni és sajálkezülcg aláírni.
Ha valamely házban (épületben) több lakás van, a ház összes lakására vonalkozó valamennyi összeirólapot a ház gondozója összegyűjti, azokat a lakások fekvése szerint sotba szedi, azulán valamennyit abból a szempontból átvizsgálja, hogy azokban a ház valamennyi lakója bennloglallahk-e és hogy nincs-e bennük olyan személy, akinek abban a házban nincs állandó lakása. Ha valamennyit rendben találta, illetőleg helyesbbilette, az e végből kapott és a B) mintának megfelelő keresztszalag első oldalán lévő záradékot a lakások számával kitöhi és aláírja. Mezőgazdasági, ipari stb. cseléd.- és munkásházak (barakkok stb.) lakóira vonatkozóan mindez a kötelesség a munkaidót vagy meg-bizotiját terheli.
A ház gondozója, illetőleg a munkaadó vagy megbízottja az átvizsgált és eseileg helyesbbitclt összeiró-lapok alapján az egyes lakásokban lakó 18 éven felülieket külön és a 18 éven aluliakat ismét külön végösszegeikkel lakásonkint a keresztszalag hátulsó oldalán lévő sorokba bevezeti és ezeket ismét összegezi, azután az összeirólapokat — a lakások emelet- és számszerinli sor-undjében összehajtogatva — a kc-reszt-szalagba helyezi és a keresztszalagot olyan szorosra fojjva, hogy ebből az összeirásilapok ki nc hulljanak, leragasztja.
Az összeirólapokat a kiosztásukul számított 8 nap elteltével a v. tanács közegei szedik össze.
Miután az összeirólapoknak az a rendeltetésük, hogy az országgyűlési képviselóválasztók névjegyzékének lehető tökéletes összeírásához és kiigazításához segédeszközül szolgáljanak, felhívom a város lakosságál, hogy azok kitöltésénél a legnagyobb lelkiismeretességgel és pontossággal járjon cl.
Nagykanizsán, 1925. évi december hó 15 én.
Polgármeater.

Eladó ingatlanak!
Aronnnl ctlortlaltiatO * trrtít modem hll v.r.Bjj. t.rlMlt.b., MttfuMra. r»W 1,1111\'-. p.ir.. koetlte\'n 350 mm*, eitozl.lhefi r, ,ro»)i rttorHe. Ur. « \' "»><• Icrrimtl n,*y Koiijűioir kerttel, uiellíkepile-lekkel 500 m ltW V1 , „ „.
T»tb»ii1 elforttkltwto t r.obii e.lrtM me-
Klnhlr, kt, ujvirr.l 2S0 nidHO. Azonnal ellORtalbaM 3 tiobit aj hif * vitae
klil»5 rílíín 70 mtlltó. Éneke, sarki lelek i v.aut kflrelttxn. Imtii ítilíkltnati épillrll.t tű nllltO. Feveb klwbb.tlíívnbb hirak <-id0k. Siabadtaecyen ! ball.. .ríj.birtokepOMtel.
béna. .n\'.lA eyOaiMetf, >30 "V" *, , „ Lakáat VUcbbrt n.gyűbbat. J0 lelípíafrt uoo.
n.H átvételre keretek. .
Malom ptími 10 UeaU. eMt nluW Ijklj-Hl. veltllr tete lObb ívl rí„WekbeQ ItieUietö.
Szigriszt László
Ineatlantomalml ea pe.iköleeanlcőavclllö trodaja
Fö-ut 8. .jetim (Baxár-udvar). itt
A Fö-ut 8. szám alatti házban egy utcai
üzlethelyiség
azonnal kiadó. Bővebbet Frank Vilmosnál
llltai In egy aiánisoniiyel 100 milliót nyerni]
Akkor vásároljon az alanti cégeknél és ne felejtse el kérni a Közérdekű Liga sorsjegyét, melynek nyereménylárgyait szabadon választhatja. Mindenki annyi sorsjegyet kap, ahány 100.000 koronáért vásárol.
Magyar Köztisztviselők Fogy. Szövetkezet Fiókja
Armulh Sándor és Fia áruháza
nz .Olcsó Forráshoz*. Bazár udvar
Mril-, n44- nyírm«kt«t>4k, \'uUió bérftndftk,
látikiiuk. ufóUk. norintxrnl ti diamtiiruk. Qvfg-, por«llio- (i mjJollkjáruk tujfy
Barta Miksa dlvatáruháza
Fő-ut és Csengery-ut sarok
Roth Laura nŐl-kalapDzlete
Kazinczy-utca 5.
Sehwartz Dezső
url és női dlvatáruháza — Fő-ut 5.
Szabó Sándor cipóáruházai
Kazinczy-u. I. és Fó-ut 14. Vágó Endre lilaUzertár — Fő ut 14. Vékásy Károly
órás éi ékszerész — Fő-ut 2.
Főnyeremény K 100,000.000 őssznyeremény K 1.200,000.000 Huxáa 1925. december 30.
A sorsjegyek 5000 koronáéit mindenütt elárusitásra is kerlllnek.
A sorsjegy Intézőség
Budapest, VIII., Rákóczi ul 59.
Telefon J. 21-73. js>/a
Erzsébet-tér 18. szám.
HARISNYAHRZ
Szarvas szálló
épület.
Van szerencsénk a t. vásárlóközönséget értesíteni, hojjy áruink már külföldről Is megérkeztek és minden vételkényszer nélkül megtekinthetők.
Kaphatók mindennemű harisnyák és harisnyakülőnlegességek. Kötött-szövött áruk u.m.: nyakkendő különlegességek
Pull-owerek
Féifi, női és gyermek mellények * » » sweaterek Nói- és gyermek-kábátok Korcsolya-dresszek Vállkendők és svealok
Vadász harisnyák Baby kelengyék Selyem svealok Nadrágtartók Bokavédők Kézimunka kellékek
Biztosíthatjuk a t. vásárlóközönségei szolid és pontos kiszolgálásról.
Karácsonyfadíszek
olcsó és szép
karácsonyi ajándékok
szórakoztató és
gyermekjátékok
gyOnytleü választékban
Fisohel Fülöp Fiai
árnhátában NAGYKANIZSÁN.
Gyönyörű kgrótSMgl
cukorkák
feltűnően szépek és olcsók a
Cukorka Királynál.
Szerencsi és Maul csokoládé
nagyon olcsón kapható.
.HEFFER GYULA
fr Kazlnozy-utoa 8. szám.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a kővetkezők:
Kani Uoyd kink MjfT. M1L Itliifox It állatit. 01 -M. ka-k 0#»tr. HM.
•im»\'t«i«
ceHktuni.
HilU tt
K«v ul |. k I*1*IUB M.-C«k !{>uk Forgatel Kar. HlUl
rc»f wuiat
VáfHl Htk
Ko» k. I* Uk. f«tu. R.
Tak*rM»k
Uh *f. Ltaihrí\'eai F&lK* KOMcrai T+. UUL T«k Me*M»
Kasai .4.4 II
•\'-■M M.
Ooro/dií
B4kiio>Vii
8ai«p«il
HansáíU
tkfiüw ViktwU \' rOreknaata. Tr. D*a«bU
Utalni
UMIUC.
C«a««t
ftitrrkd
Kuk4
Ofltl OruOn
Alí\'^óiita
Í.W"-"
•JrtUayl
Atw««a*UR.
F6iJto*l »y. FfuklU Qlűbai >»«>Ui . ütral
Supkiaaaa \'JIIAJDICB
vuaita
<(Ó4I <ij.
Kókarf 4
OiH.OtMy.
Jaai-Dia. f.
Oiai VU. I
toílwn | XSkM
I?\'
•Ufy.i «il tim
\'•iyipir VáfO^Dif
t,o*mm
Ühüm
KMUr
K^ij^\'Coc*.
sssssr
LMini LiUd
Kirloa PaaaU^M

Daalca
K«UU Mailayl -T6tök l»10
Dotoft Qantal laUmiUi T.l.íoa
Bár 41
ik>al Br*M44 Oy6(i ifcftr Corvia nia í^fártfM
Nyomilott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdave*M*>: OknJbeck Károly),
r
m. évfolyam, 286. szám Nagyfctnlzsa, 1923 december 18. péntek Ara 1800 k<
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
ti VttMWnW r«Hrt I n. uiféi 1IT. aafcaa
Felelöl izerkeszU: Kempelen Béla
Hiaos bdn_____ _ I
A kormány álláspontja a zsidókról
A nemzetgyűlés egész ülésén csak » numerus olsususról a*ó Vázaonvi Wlmos kérdései fai vagy vallási A miniszterelnSk válasza
kisabbség-e a zsidóság T —
Budapest. december 17
Htromnegyed tizenegykor nyilotti meg • nemzetgyűlés mii ülését ScI-tovszky elnök.
Ai Indemnltáshoz elsőnek
Sándor Pál szólalt lel: n numerus dsusussal foglalkozik. Klebelsb\'re kultuszminiszterrel egvmts melleit 0Hűnk a liberális éra Ideién. Akkor a legradikálisabb és legliberáll>abh elreket vallotta. Én már sok mimikri pol