Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
64.79 MB
2010-02-24 15:52:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
226
5680
Rövid leírás | Teljes leírás (1.64 MB)

Zalai Közlöny 1926. 221-247. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
66. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

06. évfolyam, 221. szám
Nagykanizsa, 1926 október I, péntek
Ar« 1800 korona
tofrcvHU, u UM^.U Uiu. matciyi «a>UiKthiiifii: a.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Őszi munkaprogramm
Magyarország miniszterelnöke visz-szálért szabadságiról s átvéve hivatala vezetését, megjelent a kormányzó elölt, hogy tájékoztassa a kormány Oszt munkaprogrammjáról. Újra az élen látjuk Bethlen István grófot, akinek évek óla folytatott nagykon-cepcióju államférfiúi cselekvése, a nemzeti ujjáépitést megvalósító államháztartási és gazdasági tervezete (melynek szerencsés keresztülvitele nemcsak az ország külföldi tekintélyét állította helyre, hanem pénztlnk értékállandósitásával és a takarékosság szellemének visszahívásával rendbe hozta belső életünket) gyógyító hatással járt a magyar közélet minden fázisára.
El kell ismernünk, bármint egye-keizék Ickicainylenl az elfogultság és siutjektiv kritika a szanálással kapcsolatos törvényalkotást, hogy netn volt Inprodukiiv a nemzetgyűlés elmúlt négy esztendeje. Nem volt meddő nemcsak a gazdasági konstrukció szempontjtból, hanem az alkotmányos |ogt.jődés is visszaterelődött
• helyes mederbe. A házszabályok módosítása gyökeresen közrejátszott a parlamenti munkaképesség helyreállításában és a bénító mozzanatok leépítésében.
Az Ismételten osszeolö nemzetgyűlés öszi ülésszaka nagyfontosságú kérdéseket kell, hogy megoldjon. Ezekről tett előterjesztést az államfőnek Bethlen István gról. A szinte országos jelentőségű szociális teljesítmény: a nagy horderejű kis-lakanípiiő akció lesz legközelebbi leendője a miniszteitanácsnak, mely e bélen végleges döntést hoz abban. Mjjd következnek sorra a benyújtott javaslatok, kozlllök első helyen valószínűleg a felsóházi törvény ,
A nemzeti közvélemény öröjiímel üdvözli visszatértekor a koraiaiive!-nököl s ragaszkodó bizalopmial vátja a kabinéitól a gazdasáy\'és közélet sok felmerülő kérdes.éSk megnyugtató megoldását. Érzi ebben az országban mindet:\'polgár, hogy az a biztos kéz^néíy eddig oly határozott irán^fll vezette igen nehéz eseményeién keresztül az ország kor-tnArvyruilJát, ma Is a povidenciátis államférfiúi elme útmutatásával őrködik a társadalom és az állam nagy erdekei felett Harmonikus kormány-"I és szilárd többség, ezek a biztos fundamentuma a konszolidációs törekvéseknek és ezek állnak jót a köz nyugalmáért. Köszöntjük a megélénkült politikai élet el6Ő eseményével
* kormányelnök szabadságról való visszatértével az őszi munkaprogramm {s gazdasági munka ki\'átásait. Hlsz-szük, hogy a kormány és a parla-mcnt az államfő legteljesebb bizalminak birtokában meg is fogja való-S1\'ani mindazokat a feladatokat az Wszág javára, melyektől boldogulási K haladást várunk.
Szcitovszky Béla a Ház összehívása ügyében tárgyalt Bethlen István miniszterelnökkel
A terminus felett még nem történt döntés
Budapest, szeptembert) Bethlen litván gróf miniszterelnök ma már korán reggel bement hivalalába és legelősrőr May/r János földművelésügyi niinissfyt fogadta. Később Szcitovszky BSi házelnök jelent meg nála, ki több mint egy óráig tartó kihallgatása után távozásakor az érdeklődőknek kijelentette, hogy a miniszterelnökkel az általános politikai kérdésekről
tárgyalt; szóba került még a Ház összehívásának kérdése is, anélkül azonban, hogy a terminusról döntés történi volna. Ezután Koszi László belügyminiszteri államtitkár a választói névjegyzékek ügyében benyújtott panaszok kérdését tárgyalta meg a miniszterelnökkel. Hir szerint október 31-ig meghosszabbították a panasrok benyújtásának a határidejét.
A kormányzó és a kormány tagjainak látogatása az állami pénzverdében
Tüzetesen megtekintették az intézet teljes apparátusát
Budapest, szeptember il> A kormányzó ma déli 12 órakor Magashdzy szlmyscgedének kisére- i téljen magánjellegű látogatási tett az állami pénzverdében, ahol .
nos pénzügyminiszter fogadra? A 1 kormányzó Mlhaells Saiotfigazgató, j min. tanácsos 4<c7e:6>étfcl több mint ! egyórás körsélát/íett a pénzverde helyiségeiben, mélynek során tüzetesen megtekintene az intézet be-
rendezését, majd bcirlirwvét-*-jiőoz-verde emlékkönyvébe. A kormányzó tivqiárival egyidejűleg megjelentek tcthleit htván gróf miniszterelnök, foss József népjóléti miniszter, Csriky Károly honvédelmi miniszter, Klc-belsbersg Kunó gróf kultuszminiszter, Wutko Lajos kereskedelmi miniszter és Mtiyer János földmivelés-ügyi miniszter is a pénzverde meg tekintésére.
K&ZVETLEN HAJÓZÁSI FORGALOM
/
7
A RAJNA—DUNA—TISZA KÖZÖTT
Külföldi ajánlat a Duna—Tisza csatorna megépltJsJre
Budapest, szeptember 30 Egy külföldi tőkecsoport ajánlatot lett a kormánynak a Duna—Tisza csatorna megépítésére nézve. Az építkezés, mely a Rajna—Dumi—
Tisza közti közvetlen hajózási forgalmai teremtené meg. öt évig tartana 6s 200 millió aranykoronába kerülne. A magyar kormány még ez ügyben nem dönlöll.
A román király lemond a trónról
pária, ircplcnibcr 30 A .Newyork Herald" londoni jelentése szerint Londonban olyan hi-rek terjedlek el, hogy Ferdinánd román király lemondása küszöbön áll. A lemondás azonnal megtörlénik, mihelyt Mária királyné Amerikába érkezik. >
Nagy meglepetést kelt ez a távirat, amely a |ól értesült londoni körökre hivatkozik, az élesen ügyelő nagy diplomácia azonban már korábban konstatálta a jeleket, amelyek arra vallottak, hogy a román
királyi udvarban valami készül. E jelenségek között a legfeltűnőbb volt, hogy néhány nappal ezelőtt a román kormány hirtelen elhatározással táviratilag hívta vissza Rómáiról a miniszterelnököt, Avarescu tábornokot, aki tudvalevően az olasz-ro-mán egyezmény megkötése végeit időzött Kómában.
Ferdinánd király régebben gondol arra, hogy átadja a trónt Károly fiának, azért történt, hogy az ex-trónörökössel legutóbb ki is békült. Feltűnő, hogy a lemondás tényét
InterwlMa-tatarM: Nawtudua 7S. —
tiiiMÜat Ara eey tara 30.000 korau
Mária királyné Amerikába érkezésével kötik össze.
Ferdinánd király lemondási szándékát megerősítette az a körülmény Is, hogy a király betegeskedik s az utóbbi napokban meg is operálták.
* ** \' * * * * v i_ ~ r .
Posta takar ékbe tétele törzskamatlába
Budapest, szept. 30. A pénzügyminiszter rendeletével 1926 oki. 1-től kezdődő hatállyal a Postatakarékpénztár takarék üzleljogában a takarék betétek után fizetendő törzs-kamatlábai 6%-ban, a különleges kamatozású törzsbetétek kamatlábát 6W/»-ban állapitolta meg.
A hadsereg tagjainak betegség és baleset elleni biztosítása
Budapest, szeptember 30. A honvédelmi mintsztétium nagyszabású tervezeteket dolgozott ki a tisztikar is-Jegénjtség betegség, baleset és temetkezési tekintetében meg-
valósítandó biztosítására. A minisztérium ezzel kapcsolatban öt vállalattól ajánlatot kért, amelyek a betegség elleni biztosítási nem vállalták, a többi tervezetekre nézve pedig megtelték konkrét ajánlataikat.
Kaposvár küldöttsége
Mayer miniszternél
Budapest, szeptember 30. Mayer J inos földművelésügyi minisztert ma délután Talildn Andor alispán vezetésével Kaposvár küldöttsége kereste fel, hogy a Kapós csatorna kitisztításának költségeihez a kormány hozzájárulását kieszközölje. A földművelésügyi miniszter megígérte a küldöttségnek teljes támogatását.
Mozgalom a csödjog
reformja erdekében
Budapesl, szept. 30. A Magyar Kereskedelmi Csarnok az igazság-Ugyminiszterhez felterjesztési intézett a csódjog reformja, valamiifi a hitelezők autonómiájának kiépítése tárgyában. Ezeokivül még a csődeljárás olcsóbbá lételét és kodifikációjál is sürgeite.
Borzalmas taifun dühöngött ismét
Honkong, szept. 10. (lijszakal rádiójelentés.) Jelentések érkeznek ide arról, hogy a Makká-öbölben irtózatos laifun dühöngött. Az öböl tele van bajóroncsokkal. Eddig 130 hajó elpusztu\'ásáról tudnak, melyeknek mintegy kétezer főnyi legénysége oda veszett.
ZALAi KÖZLÖNY
Halálra zúztak egy munkást a kövek a bazalibányában
N\'agykanlzu, sxípttmtxr 30 Halálos kimenetelű szerencsétlenség történt tegnap V nemesgulácsi bazalt bányáitál robbantás közben.
Bicskái József nemesguiácsi bányamunkás a bányában dolgozott a robbantásoknál és mint ilyen gyakran veszélyes helyzetbe került. Igy történt ez a tegnap is, mikor Bácskai robbantás után nem helyezte magát biztonságba és egy hatalmas
szikla darab, melyet a robbanás ereje vágott ki, lesodorta öt helyéről és eközben a lezuhand kövek halálra zúzták a szerencsétlen embert.
Az oda rohanó munkatársai már csak » beállott halált észlelték. A kOvek Bácskainak a fejéi törték ÖS6ZC borzalmasan.
Aj áldozat alig töilötlc be a 38. évet és özvegyén kivül kél gyermeke gyászolja.
maga! IJIZIons^gua (s ijdt«iiii«9
Holnap hozzák Nagykanizsára a törvényszék egyik kasszafuróját
Két fegyvere® foghaxftr mont cl Bálint Ferencért Hegyoahalomra FuDrioziuo b jndort, a fcn»o*ufurók királyát jövft hóton txálliljAk lo Nagykanixaiira - öaaxca tottolért a nagykanizsai bíróság előtt fog felölni — A harmadikat n cooi/ok néhány napon balQI kl fogják adni
Évek
legizgalmasabb bűnügyi tárgyalása Nagykanizsán
Nngykanizda, szeptember 30
A m. kir. igazságUgyminisztérium illetékes osztálya tegnap táviratilag arról értesítette a nagykanizsai kir. ügyészséget, hogy Bálint Ferencet, a nagykanizsai törvényszék kassza-furóinak egyikét, akinek kiadatása iránt két bét előtt a szükséges diplomáciai lépések megtörténtek, miután a reá kiszibott fogházbüntetését BécsDen az egyik ke/üleü fogházban kitöltötte, október 1-én, pénteken Hegyeshalom magyar határállomáson a Landsgericht fogházőrci által a magyír kir. igazságügyi hatóságoknak ki fog adatni.
Az osztrák fogházórök Bálint Ferencet átadják a magyar államrendőrség hegyeshalmi határkiren-dcltsége vezciöjének, aki viszont a kasszaturót átadja a fogházőröknek. A nagykanizsai kir. ügyészség vezetője nyomban intézkedett, hogy két szálas fogházór Nagykanizsáról még a mai napon Hegycthaiomra menjen Bálint Ferenc Nagykanizsára szállítása végett.
A hírhedt kassza fu ró-quartett első Nagykanizsára Xerillö tagját erősen megbiilincsclvc eskortálják működésének színhelyére. Hogy melyik vonattal érke/ik Nagykanizsára, pontosan még nem lehet tudni.
Bálint után rövidesen Krdnite-mes-
ter atyai gondozásába kerül a többi hírhedt kasszafuró is. Patrícius Sándor a kasszafurók királya a Markó-utcában piheni ki gyors iramú tevékenységének fáradalmait. A speciális módszerű páncélszekrény-nyitogató ellen az a gyanú, hogy vagy busz község pénztárát fosztotta ki és számos egyéb betörést követett el. Miután a nagykanizsai törvényszék volt az első hatóság, amely ellene eljárást indított, illetve nyomozó levelet kibocsátott, Fabricius Sáudort Nagykanizsára hozzák, abol nemcsak a törvényszéki kasszafurás ügyében, de az összes eddig elkövetett bűncselekményeiért is felelni, illetve elítéltetni fog, FabricziusSándor a kasszafuró-királyt — értesülésünk szerint —• talán már a jövő héten le fogják szállítani a nagykanizsai kir. ügyészség fogházába.
A harmadik tettes — a Komáromban a csehek fogságábin levő Perics Ernőt a cseh hatóságok valószínűleg a legközelebbi napokban adják át a magyar hatóságoknak, és igy feltehető, hogy ó is már a jövő héten viszontlátja társait.
A főtárgyalás az utóbbi évek egyik legizgalmasabb és legszenzációsabb bűnügyi fÓJárgyalása lesz, mely elé az egész ország népe fokozott feszültséggel tekint.
Részleges városi tisztújítás előtt \'
A nyugdi/azások Jogerőre emelkedése után kiírják a pályázatokat Milyen állások kerülnek betöltés alá
%
Per újrafelvételi kérelem a Tisza-gyilkosság ügyében
Budapest, szept. 30. ATisza-gyil-kosíág ügyében Gilrtner Marcell védői perujrafelvételi kérelmet nyújtottak be. Az igazságügyminiszter inost utasi:ást adott az ügyészségnek, hogy Gártner vádja ügyében indítsa meg a nyomozást. Az ügyészség a nyomozás befejeztével fog clőtcijesztést tenni a Tisza bünper ujrafelvétele ügyében.
Karcag uj polgármestere
Karcag, szept. 30 Karcagon polgármesterré Hojnal György dr.-t választották meg.
Emelték a cukor árát
Budapest, szept. 30. A cukorgyárak irodája tegnap váratlanul beszüntette az eladást, ami nagy meglepetést keltett a füszerkereskedök körében. Nem tudták ennek magyarázatát adni, de, csakhamar kitudódott, hogy ez az intézkedés azért történt meg, mert a kartel mai hatállyal 250 koronával emelte fel a cukor kílogramjának gyári árát. Az áremelést a kartel a termelési költségekkel indokolja. De nyilván ösz-szefügg az áremelés a cukor nemzetközi drágulásával is.
Az olasz király bukaresti útja
Belgrád, szept. 30. A jugoszláv külügyminiszter és a belgrádi olasz követ megállapodtak abban, hogy a jugoszláv iciraiyi pár április vegén ellátogat Rómaoa. A látogatást az olasz király és a trónörökös májusban adja vissza. Belgrádból az olasz király es a trónörökös Bukarestbe utaznak, hogy a román királyi pár látogatasát visszaadj Vk.
Mussolini találkozása Chamberlainnal
Róma, szept. 30. Mussolini tegnap este elhagyta Rómát s Livornóba utazott, amelynek környékén találkozni fog Chamberlain angol külügyminiszterrel. Mussolinit livornói útjára Grandi külügyi államtitkár és Paolucci a kabinetiroda főnöke kisérték el. Az olasz miniszterelnök és az angol miniszter találkozásának politikai körökben óriási fontosságot tulajdonítanak. A római lapok egyértelműen megállapítják, hogy a találkozás minden tekintetben megfogja sziláiditani az angol-olasz baráti viszonyt.
Némot-cseh koreskedelmi tárgyalások
Berlin, szeptember 30. (Éjszakai rádiójelentés.) Németország és Csehország közölt a kereskedelmi tárgyalásokat a megállapodás értelmében Berlinben megkezdték. Ózd díszpolgárai
Ózd, szeptember 30. Óid díszpolgárává választotta Helhlen István miniszterelnököt és Bitó l\'ál nemzetgyűlési képviselőt. A lengyel—román szerződés ratifikálása
Varsó, szeptember 30. (Éjszakai rddlójeUntés.) A se|m mai ülésén ratifikálta a lengyel—román szerződéit.
NagykanlZM. ucptemtxr 30
Tegnap érkezett meg a polgármesteri hivatalhoz a vármegye alispánjától a minisztertanácsnak az az imrár ismeretes határozata, hogy nem járul hozzá a szolgálati idejüket betöltött négy városi tisztviselő, Horváth litván, Hardl Gyula, Hatvox Gyula és liúlz Kálmán további visz-szatarfásához és amelyben utasítja a várűs vezetőségét, hogv a négy
tisztviselő nyugdíjaztatási agyét vigye a legközelebbi városi képviselőtestületi ülés elé.
Értesülésünk szerint a legközelebbi városi közgyűlés október közepe táján (og megtartatni és akkor kerül a képviselőtestület elé a négy szolgálati idejűket betöltőit tisztviselő ügye. A nyugdíjazás jogerőre emelkedése után kiírják a pályázatokat.
E részleges tisxlujitás előrelátta-
1926 október I.
tólag az egyik novemberi közgyűlés keretében log lefolyni, amelyen betöltésre kerül elsősorban a városi adóügyi tanácsnoki állás, az adóügyi számvevői, első aljegyzői és második aljegyzői állás, a liszli főorvos, közgyi n és városi irat- (levél) tárnoki, valamint a többi üresedés alá kerülő városi tisztviselői állások, melyeket a törvénybalóság is jóváhagyott.
Méhes Kálmán temetése Budapestén
NagyknntzM, SKptemUr 30 Rövid telefonjelenlés alapján megírtuk, hogy Méhes Kálmán, Kiskomá-rom közszeretetben álló esperes-plé-bánosa, c kanonok Bndapeslen szeptember 28 árt délután négy órakor meghalt. A Mválóegyházféiliu lemc-lécéről tudóiitónk most a következőket jelenti:
Méhes Kálmán esperes-plébánost Budap:slcn a rákoskeresztúri temetőben helyezték őrök nyugalomra. Temetésén Kiskornárom és Komár-város községek képviseletében megjelentek Szllvay Gyula és Tötök János jegyzők, a tantestület részéről Draskovlcs Márton, Wache János fő-lanilók, a kerületi pap^g Rlffllng Alajos orosztonyi plébános, a kis-komáromi Ipartestület képviseletében Nagy László, akik képviseltettjeik nevében koszorút helyeztek a sírra. A temetési szertartarfást Slrausz Antal veszprémi kanonok végezte. Megjelentek még a temetésen: Krinitz Kálmán veszprémi felszentelt püspök, Csiszárig János c. püspök, veszprémi kanonok, Slefanlcs és Bleyer kultusz-miniszteri államtitkárok, Relxhl Richárd, Keszthely nemzetgyűlési képviselője, (Inger- Ullmann E\'ek nyug. százados Nagykanizsáról. Ezeken kívül számosan az elhunyt kanonok budapesti ismerősei közül.
Menetrend-változások a ftelivasuton
Nagykanizsa, szeptember 30
A Duna-Száva-Adria Vasúttársaság vonalain f. évi október hó 3-tól ke?dódőlcg a következő menetrendváltozások lépnek éleibe:
A 214. sz. személyvonat helyett. Budapest D. V.-tól Siófokig a 30 perccel későbben induló 214/b. sz. személyvonat fog közlekedni, azaz Budapestről 13 óra 20 p*rc helyett 13 óra 50 perckor (og indulni. A nagykanizsai érkezésben változás nincs, most is 19 óra 55 perckor fog érkezni.
A közvetlen kocsik forgalmában már szeptember 30-án a következő változás fog beállani: a Budapest— Postumia—fiumei, a Budapest—Zsg-reb—fiumei, és a budapest—zaK-reb—suwki közvetlen kocsik Budapestről már nem indulnak.
A 202/302. és a 301/203. sz. Balaton gyorsvonatoknál Budapest-Szombathely, illetőleg Győr közölt, az étkező kocsi közlekedése október hó 1-én megszűnik.
A 204/201. sz. gyorsvonatoknál szeptember 30-tól kezdve, illetve a 201. sz. gyorsvonatnál október hó
1926 október I.
ZALAI KÖZLÖNY

l.ltl kezdve egy I—II. oszlályu is így III. osziílyu njgy kocsi közlekedik Budapest és Nagykanizsa ko-,811 a helföldi forgalom lészére.
A Nagykanizsától reggel 6 <S;a 55 perckor induló 316. sz vonat szombathelyi csallakozö vonila Sop ronb.i 48 perccel későbben, azaz 13 óra <13 perckor fog Szombathelyről Sopron fel* indulni.
Sopron és Wien köiölt a 301. és 302. sz. gyorsvonatokhoz csatlakozd 201. és 202. sz. gyorsvonatok közlekedése megszűnik és helyettük a i .8114723 és 1312/713. sz. személyvonatok közlekednek.
A 813/4723. «z. vonat 8 ón 20 perckor Indul Wtenből, az 1312/748 sz. vonat 20 óra 05 perckor érkezik Wienbe. li vonatokkal Sopio.i és Wien S. li. között i\\ kö»Mlen ko erik közlll csak a Witn—zagrebi és a Wien—osijeki krc\'iv köz\'eked\'ck. A jelenleg Wien és Budapest közölt közlekedő egy II. osztályú és egy II—III. osztályú közvetlen kocsi* tehit oklób\'r lió 3-tól kezdve, csak Sopron és Budapest közöli fognak járni.
A Wien és Zagreh közölt közle kedó közveilen kocrl I—II. erszt helyeit l-ll-lll. kocsiosztályból álló kocsival közlekedik.
A Nagykanizsa—barcsi vonalon a délelölt 10 óra 10 perckor Induló 914. sz. vonat és a délután 15 óra 20 pfrekor érkező 913. sz. személy-vonalok megszűnnek, helydltlk n délelóll 10 óra 30 perckor induló ér a délu\'án 17 órakor érkező D16/917. sz. sinaulóbusz vonalok közlekednek. Ugyancsak megszűnik a Gyékényesre este 22 óra 10 p"\'C- l kor \'induló 904. és a reggel 6 óra i 30 perckor Gyékényesről érkező 903 \\ sz. gyorsvonalok Is és helyeiltik a \' Nagykanizsáról déli 12 órakor indigó 1 és délután 16 óra 15 perckor érkező 918/919. sz. slnautóhusz vonalok közlekednek. Fenti barcsi vonatok október hő 3-án, a gvékényesl vonalok október hó 1-én szttnnek meg.
Feoli gyékényesi és barcsi sín-autóbusz vonMpkon többé nem gyors-vonati II. osztályú {eggyel, hanem a di|szat>ásszerll gvorsvonati Ili. oiz-tályu menetjegyekkel lehet ulazni.
A Budapest—Susak és Budapest— Fiume közöli közlekedő közvetlen kocsik a K. T. folyó évi 300. számú rendeletétől eltérőleg még lolyó hó 30-án is közlekednek a 503/201. és 204/904. számú vonatokkal. Október hó l-én a 903 sz vonallal érkező közvetlen SHS. kocsikat Nagyi kani/sáról üresen Gyikényesrr^lcell I visszaküldeni. Egyben értesWQk a közönséget, hogy Budapest^* Szombathely közölt a 202-/302. számú vonalokkal lolyó hó/30-án étkező étkeiö kocsi miiyiím fut.
GYÖNGYI ARANKA EG YSZER ÜBB, GELSEI KIADÁSBAN
E*y ravasz cigányasszony jóslásokkal és mesékkel pénzt és ruhát csalt ki egy hiszékeny leánytál
IW.yiwnlzM. szeptember JO
Bár kullurs^zsdnak szeretjük nevezni a7. id6t, meNbcn élünk, sajnos azonban, bogy ebben a kullur-századbau is akadnak olyanok, akik stáxidofcka! vissza maradiak sok tekintetben és meg\'örténbelik még ma iis, nem is olyan messze, csak itt Oclsi\'n, bogy kóbor cigányasszonyok I ó<usz-pOkuszos rábeszélésétől, jóslásából meg hagyják magukat szédíteni az emberek és késiek pénzzel és ruhaneművel megfizetni a közönséges szélhámoskodást.
Igy történ\' OeUéa is, thol Farkas Jánosné született Farkas Aranka, siépuevü, de csúnya Itkete cigányasszony megjelent Pötréléről és egy hiszékeny tizenhétéves leín^t, Z<. Margitot fanlaízikus mesékkel, jóslásokkal racgsiéditelt és töf^kélszáz-
tizenötezer koronát és közel félmillió korona CtlékO ruhaneműt csitt ki apránként, mint amelyek, — mint mondotta, — szükségesek a jóslások beteljesedéséhez.
Természetesen a Jóslásokból, nem lelt semmi, ellenben Zb. Margit gilsei leány kissé szégyenkezve elment a csendőnégic és feljelentene a kóbor cigányasszonyt.
A feljelentés után még jókor, mielőtt másokat is megkárosított volua, a . :elsc» csendőrség letartóztatta és beszállította a nagykanizsai királyi ügyészségre, ahol most a fótárgya-lásig lesz ideje elmélkedni és mint Gyöngyi Aranka telte, tűnődni azon, hogy akármennyire is a jövőbe lát, azért saját végzetét, mely a börtönbe juttatta, nem látta meg előre.
A ZALJ^í KÖZLÖNY kapható
"tnltítT
BU\'JÍJT . > HKIII hi|i«t> lúW/m .
• uih !.«|<n-iilr». Riffidi Oyóií <i&Mnii»iu«», (-\'•Wt< l Vr.Mynf tl>. Si»fc> iínU*>kt«<\'"i •íi^fun. $«p*o«i-vUa TmIIUi firnK kvnjuMw «» M.-iífcmaolfeibfa.
Zalában is keresik a sárosdi orvgyilkost
N.gyluiilzta, frcplcmbcr 30 A szombat esti vakmerő sárosdi orvgyilkosság, melynek Stikszay Ferenc gazdasági felügyelő esett áldozatul, nem hagyja a közvéleményt napirendre térni az erei felelt, liil-tcrhtlzy /.ifizló sárosd uradalmának felügyelője volt a tragikus végű ember, akit valamelyik haragosa orvvul szombaton csle irodájlban az ablakból lövés oly pontosan volt bogy Szikszay melléhez holtan fordult le a szikról
A nynmojáíl a/ízékerfehérvári rendőrség, valaprtnl a sáiosdi csitul-ő ség vette jiízébeés lolylalják nagy apparátussal. Vollak akiket gyanu-sltollak/dc ezek alibil Igazollak és igy .3nyomozást már irányban kellet ^ircrjeszleni. Dacára annak azonb>n, o.-y széleskörű nyomozást folytai -lak, n gyilkos nyomát nem birták megtalálni. Ekkor az uradalom inlé-zösége huszonötmillió korona jutalmat ttizölt ki a gyilkos nyomravezetőjének. Illetőleg kézrekeritöjének. Igy sem mirlek semmire. A gyilkost mind a mtl nap:g nem birlák elfogni.
Most a nyomozóknak az a felie víhegy esclleg a vakmerő gyilkos a vidéken rejtőzködik valahol. Éppen ezért az egész országban elrendellek körözésükéi, líy
körö-
zés, mely egy ismeretlen urlas kinézésű emberi gyanúsít, megérkezett Zalába, valamint Somogyba is.
Az országos körözéstől remélnek a bűnügyi hatóságok valamit elérni az egyelőre titokzatos gyilkos kilétének megálapitására vonatkozólag.
Kanizsára hozzák a keszthelyi vásár két zsebtolvaját\'
Rajtavesztettek egy vidéki gazda hárommilliós pénztárcáján
Keszthely, szeptember 30
(Saját tudósítónktól.) Villa islván jómódú gazdálkodó a legutóbbi keszthelyi országos vásárra ment falujából. Amint a sokasig közöli elve-gvOlt, hogy 6 is vásároljon egyel-mási, kél férfi állandóan követte, majd amikor alkalmas pillanatot véllek, hozzíférkőzlck és az egyik egy ügyes mozdulattal kilopta a gazda pénztárcáját, .imclyben közel hárommillió korona pénz voll. Vida litván hamarosan észrevette a lopást és nagy lármái csapolt. Ekkor az egyik zsebtolvsj a földre dobla a lopott pénztárcát, a másik meg 8 vásár szab idabb része felé igyekezett, azonban hiába, mert mindkettőt sikerüli elfogni és a kir. járásbíróságra szál-lilaoi, ahol Sóty kir. járá .bíró kihallgatta őket.
Az egyik Bánat János állítólagos lóOgynok. gelsei lakos, mig a másik Növik Péter munkanélküli ácssegéd.
Mindjeitől letartóztatták és míg ma vagy holnap beszállítják Nagykanizsára, ahol átadják őket a ki\', ügyészségnek.
NAPI HÍREK
mapiremd
Október I, péntek \\
Római katolikus: Remlg p. Protestini: j Malvin. Izraelita: Tischri hó 21. Sx. th. : Nap kd reggel 5 óra í>7 perckor i nyugszik délután 5 óra 51 perekor. :
Autón
Amikoron még szekéren fíandiikolva jártam. Nékem nyilotl a te/mésiet, Megláttam a csodaszépet Minden kis virágban.
De mióta gépkocsikkal Száguldozva szállok, Hogy\' látnám e vad hajszában. Hova—miért rohanásban A szerény virágot...
JBáró Inkey József
— A miniszterelnök Somogy-megyc vlrillse. Somogyvármegye 1927. évi viriliseinek névjegyzéke elkészült és abban gróf Bethlen István miniszterelnök a virilisták között szerepel, mint inkepusztai bérlő, aki 37 millió adójával a hatvanhatodik a somogyi virilisták névsorában.
— A főispán a nagykanizsai GyOSz.-hoz. Gyömörey Oyörgv főispánt installációja alkalmával n Zalamegyei Gyáriparosok Országos Szövetsége nevéb;n Welser János elnök meleghangú feliratban üdvözölte, a melyet az uj főispán ma Weiser mérnökhöz intézett levélben síivélye-sen megköszönL
— A rendőrkapitányság vezetője átveszi hivatalát. Dr. Kálnay Gyula államrendórségi főtanácsos, a nagykanizsai rendőrkapitányság főnöke október 8-án veszi át hivatala vezetését.
— Szabadságról. Arról értesülünk, hogy dr. Prack IsWán városi köziga7gatá8i tanácsnok szabadságáról, melyet Franciaországban töltött, holnap érkezik vissza Nagykani/slra.
— Negyven éve a város szolgálatában. Október 15-én lesz negyven éve annak, hogy a "régi nagykanizsai családból származó Halvax Gyula városi főpénztárnok Nagykanizsa város szolgálatába lépeti, ahol négy évtizeden keresztül pildás szorgalommal szolgálta Nagykanizsa érdekeit. A szolgálati jubileumát a városi tisztviselői kar méltóképpen megfigia ünnepelni.
= Orvosi hlr. l)r. fífrger Miksa fül-, orr-, torok és gégebetegségek szakorvosa rendelését Sugár-ut 4. sz. Alatt újból megkezdte.
Fiirst József csődtömegét megvásároltuk; az árukat úgymint: kész női kabátok, blousok, aljak, pongyolák, finom férfi és női szövetek, mindennemű selymek stb. saját üzlethelyiségünkbe vittük át, hol is azok a legjutányosabb áron adatnak el.
Tisztelettel WEISZFELD ÉS FISCHER.
4
V.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 október 1.
— Nagykanizsa 1927-es költségvetése. Nagykanizsa városa más években ilyenkor már elkészítette a jövő év költségvetéséi. Miután fazon-bán az 1927. évi költségvetésbe be kell állítani a kölcsön télelét is, mindaddig nem készülhet cl az 1927. esztendei köllségvelés, mig a város kölcsön-ogye eldől.
— Virilisták névjegyzékének összeírása. A város legtöbb adót fizető polgárságának névjegyzékét a kiigazító bizottság a |0v6 hónapban fogja összeállítani az adóhivatal összeírása alr-pján.
Harry Liedtke
— Bevezetik a városházán a vízvezetéket. A \' vízvezetéknek a városházára való bevezetését a kiirt árlejtésen Szepesi Imre vizvezelékszereié 31.086.000 koronáért nyerte el. A vízvezeték bevezetési munkákat holnap kezdik meg.
— Országos vásár Nagykanizsán. A legközelebbi országos (Teré?) vásár október 11-én lartalik meg Nagykanizsán.
— Felhívás. A Gyurócsik-JSfwv Mihály ezredes könyvére előfizető® gyűjtök felkéretnek, hogy az előfizetési iveket elszámolással folyó hó 5-ig küldjék be a „Zalai Közlöny" szerkesztőségébe.
= Hegedűk 185000 K. Tokok 100.000 K. Vonó 40.000 K. Kapható Vágó Endre illatszertárában Fő ul 14.
— Kanizsai csendőrök megdicsérése. Zrinn János csendőr-tiszthelyettes, nagykanizsai őrsparancsnok 1921. évben a jugoszláv halár közelében elkövetett két gyilkosság gyanúsítottjait rövid idő alatt — a szomszédos idegen hatóságok okozta nehézségek ellenérc — az igazságszolgáltatás kezére juttatta. E kiváló teljesítményéért a m. kir. csendőrség felügyelője okirati dicsérő elismerésben részesítette. — A m. kir. szombathelyi Hl. sz. csendőr-kerület parancsnoka Sánta János csendőrlörzíőrmesternek a közbiztonsági szolgálat terén tanúsított kiváló szorgalma és igen eredményes működéséért és Varga Lajos csendőr
-őrmesternek a közbiztonsági szolgálat terén és irodai alkalmazásban kifejtett kiváló szorgalmáért és eredményes működésiért a szolgálat nc-ben elismerését fejezte ki.
— Ószi divatkalapok már 100 ezerén, gyermekruhák 80 ezertől, jumper pamutok 1800 tol feljebb. Kaphatók özv. dr. Orosz Miklósiié-nál, Kazinczy- utca 2 szám.
— Az Izzó vas egy munkás lábát összeégette. Ma délután fél három órakor könnyebb kimeneteld baleset lörléjit a Mcrkur-vasgyórban. Tuboly Lajos tizennyolc éves laka-tossegéd dolgozott abban a műhelyben, ahol a vasöntvényeket olvasztják, az egyik olvasztó üstből véletlenül nagyobb mennyiségű izzó, folyékony állapotban levő vasöntvény fröcskölődött ki, mely Tuboly lábát érte és azt súlyosan megégette. — Segélykiáltás3ira elősiető munkástársai\' telefonon kihívták a mentőket, akik Tubolyt beszállították a kórházba. Az orvosok megállapították, hogy másodfokú égési sebeket szén-. vedelt. A vizsgálat megindult annak j tisztázására, hogy a balesetért nem I terhel-e valakit a felelősség.
•.«» Visszatérnek a hangulatos táncesték a Szarvasban.
— „Akitől lopott, annak adta el a lopott holmit" címen megjelent tegnapi hírünkre vonatkozólag fferskovils Oyula nagykanizsai fa-kereskedő a következők közléséi kéri: „Nem felel meg a valóságnak az, hogy én Spolldr János mibáldi lakostól 3t)0.000 korona értékű deszkát eltulajdonítottam s azt ugyanannak ugyanannyiért eladtam. — A valóságnak azonban megfelel az, hogy Spollár János ellenem a fenti cimcn, a kiskomáromi csendőrségnél Jcljelentést íett, minek következtében a vizsgálat ellenem megindult. Bár a „Zalai Közlöny- a feljelentés megírásakor és annak adatai alapján jóhiszeműen járt el, a nekem tulajdonított lopás megtörténtét vagy meg nem történtét a bíróság fogja megállapítani*.
— Képkeretezést minden alakban, kitlelésl, javítást, egyes táblákat is jgen olcsón vállal Pum üveges Király-utca JO.
— Előadás a Katolikus Legényegyletben. Dr. Muischcnbacher Edvin a Katolikus Legényegylet világi elnöke október 10 én cs\'c fél 9 órakor az egylet helyiségében előadást tart az első katolikus legényegyletek hivatásáról. Az egyesületi cínök ez utón h felkéri a tagokat, hogy az előadáson lehetőleg teljes számmal jelenjenek meg.
— Árlejtés! pályázat felbontás. Tegnap délelőtt bontották fel a városházán dr. Krátky István polgár-mestcrhclycttcs elnöklelte alatt a városházi szolgák ruházata és a kórház takarék tűzhelyeire beérkező ajánlafotet. A ruhaszállitásra beérkezett 7 ajánlat (ezek közül egy nagykanizsai). A kóiliází lakaréktüfc-hetyekre pedig 5 ajánlat. Döntés a legközelebbi napokban történik.
— Iskola bővítés Balatonalmá álban. A balatonalmádii áll. népiskola épületét renoválják s a régi Makra még két iskolatermet épite-lenek, Almádi rohamos fejlődésének megfelelőig.
— Nyugdijasok figyelmébe! Az állami, megye és vasuli nyugdijasok jelentkezzenek október 7-től 11-ig az életbenléti bizonyítvány kiállítása végett Hrunner jegyzőnél a városházán. Hozzák magukkal az októberi csek-ulalványt is.
Ingek, gallérok, kézélők
mosását és tükörfényes vasalását vállalom
layer> SCápoly
ruhafestő-, vegytlsztitó-,
plfssirozó-vállalata Nagykanizsa Gyár: Kölcscy*uka 19. szAm. üxloti Föut, (Korona épQtct.) Vidéki megblzisok.u poatoMii ejzkozlam. Alapíttatott 1892.
5,525.000 pengő, vagyis 69 milliárdot meghaladó
S&K™ osztálysorsjátékon Xv
Az uj játékterv már pengő értékben van megállapítva és igen előnyösen változott, mert a nyeremények összege jelentékenyen lett cme\'.vc és szerencsés cselben már egy
sorsjeggyel © ÉttiMgálPd 250 mÍ8IÍÓ K nyerhető. Közismert szcrencseszániait ajánlja:
Milhoffeu- Kálmán
Sorsjegyek óra i cSÍK 20 p«uvd 230.000 Kt,ienO"poiigí — 125.000 K ncgytd 5 pongo =. 62^00 K. Huz:\',n október 16-19.
— Amíg késért szaladtak, hogy levágják a kötélről: meghalt.
Mef.rcnditő körülmények között pusztult el Tapsony községbsn egv odavaló földmives, aki felakasztotta magái. Benac István odavaló földmives egy perből kifolyólag, melyet valan.i régi verekedésből és teslisér-lésből indilotlak ellene, arra kötelcz-lelelt a biróság állal, hogy négy millió perköltséget fizessen. A lehetős gazda ezen annyira elkeseredett, hogy felment a padlásra és felakasztotta magit. Megrémült felesége még akkor laláll rá, mikor a gazda iszonyú kinok közöli fuldoklott. Mig lerohant a felesége, hogy kést hozzon, a szerencsétlen ember meghalt a kölélen.
= Szombat este táncest a Szarvasban.
— Pusztított az alkohol. Pocak József boclöldci cipészmester vasárnap reggel elkezdett inni és égési éjjel ivott. Családjához még héifőn sem lért vissza, mikor Is keresésére indullak. Az\'egyik korcsma udvarán talállak rá megmerevedett állapotban. A kiszállott orvos megállapította, hogy a szenvedélyes al-koholislát az alkohol Olte meg.
Metz festő legszebben fest.
7 -: Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Főhadnagy ur a feleségem
- Táncolni csak az eredeti Mystery Charleston Bandra lehet a Szarvasban.
— A vakmerő zalaegerszegi betörő kézrekerDlt. Zalaegerszegen, mint tegnapi számunkban megírtuk, Detitsch Hermaon ottani borkereskedő Kossullt-ulcai házába betörést köveitek cl, melynek íellcse a legnagyobb vakmerőséggel, éjjel behatolt a lakásba és villanyfény mellett kifosztotta azt. Tegnap a rendőrség elfogta a betörőt Mil\'el József huszonháromévcs egerszegi villanyszerelő személyében, aki némi tagsdás ulán beismerte, hogy Ő követte el a betörési. Az elfogott betörő szép mullra tekinthet vissza ezen a pályán. Már három évi fegyházat ült betörés miatt és ami a legjobban jellemző, mostani elfogatása alkalmával is kijelentette, hogy a betörés a vérében van és ha ezt a büntetését Is kitölti, szabadulása után újra csak betörésből fog élni.
HILD Ellő NAGYKANIZSAI TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
vállalunk disz- és egyszerű temetéseket exhumálások, hullaszátlitások bel- és külföldre bármely irányban és Irányból, vasúton vaRy saját hulla, szállító kocsinkon (Fourgonon) Diszcs nyitott és Syeg halottaskocsik aS&GYSCMBZSáM - alapítási év 1881. _ HAGY raktár éic-, imitatió , kemény- és puhafa- ugy hullaszállító koporsókban Szemfedelek, Tánkosok, koszorúi, szalagok, tirágok, gyertyák, gyász-zsebkendők, harisnyák stb. tajtitlí mk. cjilütk rntfee ksí iivii! Béiititll í :íI:od
ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA HÜIIELY ÉS BAKTÁBAK Deák .Pcrenc-tér 3. Király-utca 4. Telefonszám 269. Telefonszám 120.
Ukds: Zrínyi MIklós-ntca .15., földszint 3. ujtri.
sűrgönycim .hild nagykanizsa
1926 oWóberl_
ZALAI KÖZLÖNY
S
Idfijárás
A iwgylim.iUGl moteorotogiai meg-tlaviiVi I«Icnté«: CstHíirtőtcön i Mnt/riK-u" Ktracl 7 "Sríkor +10-4, ilílutin 3 énkor +11*4, este 9 órakor +11.
Fclhtect: lícési nap borult.
Szélirány: rigész nap Esiakkclctr szil.
A Meteorológiát Intézet jelentése sic-rlnt némi hósülyedéit és helyinként mén csúk virliatók, kisüt)t> javulás.
— Gazdasági munkások jutalmazása. .A földmivelésügyi miniszter a becsületes munka és a hűséges szolgálat jutalmazásiul az olyan gazdasági cselédeket és munkásokat, akik az egy helyen töltött hosszú szolgálatuk, illetve munkájuk alatti magatartásukkal és jóravalóságukkal társaik közül kitűntek, az eddigi szikásboz híven, az idén is elismerő oklevéllel és pénzadománnyal kivánja jutalmazni. Felhívta ezért Zalavármegye főispánját, hogy három olyan mezőgazdasági cselédet, aki példás és hűséges viselkedése melleit legalább 25 ével töltött egy munkaadónál, illclve gazdaságban, továbbá három olyan gazdssigi munkást, ki megbízhatósága, szorgalma és józansága által munkatárs li közül kivált, hozzon kitüntetésre javaslatba. A jutalmazásra érdemes egyének neve, lakhelye, személyi adatai, szolgálati viszonyuk körülírása s a kitüntetésre javaslatba hozott mezőgazdasági cseléd egy helyben való szolgálati idejének tartamát igazoló helyhalósági bizonyítvány csatolása mellett a vármegyei gazdasági egyesület ui|án a vármegye lóispinjához lesz beterjesztendő".
= Mielőtt rádiót venne saját érdekében el ne mulassza^rm\'gnézni Szabi Antal sportüzletében a 2, 3, 4, 6 lámpás készülékeket, telj-sen szelektív, elsőrendű -modern felszerelés. Hangosan beszélők, fcjhallp.a-■tók, telepek olcsón beszerezhetők.
Díjmentes oktatást ad vevői • nek hímzésben, tömésben és varrásban újonnan berendezett permanens tanfolyamain a Singer-varrógép részv.-társaság. Figyeljen mínta-készilmé-nyeinkre kirakatainkban.
BÁDIÓJIÜSOR
Október I (péntek)
Budapest (560) 9.30. 12 és d. u. 3: Hírek, kOigardasiR. *: lüns Göttling dr. németnyelvű elóadisa. ö : Idöjáfis vízállásjelentés. 5.30 : MOvészdéluUn. t: Cigányzene. 830: Székely Arnold zongora-nangvereenye, 10: Kamarazene.
Béc« <631 és 682A) 4 15: Hangverseny. 6.40: Sporthírek. 7.10: TörŐkorszigi ut-leiráj. 8.06: .Ingeborg- K. Oötz 3 felv. vigJAtéka.
Berlin <504 és 571) 4: Előadás. 4.30: Rcdtádö. 5: Hangverseny. 630: A vasuli közlekedés biztosítása, elóadas. 7: Technikai ekiadás. 7.25: A zcncköltés. előadás. \' 7.55: Közgazdaság. 8.30 : Alexander Mois-si költeményreciticioi. 9.30: Kamara/enc.
URAHIA
Szombaton és vasárnap
Marica grófnő
Kiss Ferenc a filmről:
— Megnéztem a filméi, Harry Licdtkc jálsza azt a szerepet, amely-hen én ilrhlláltam Rudípesten. Harry Lícdtke a német színészet egyik legrokonszenvesebb, legkedvesebb bonvivántja és a .Marica grófnő\'-ben a drámai történetek hOsszcrelmes\'; nagyszerűen eltalálta az operetlhangot.
— A filmé érdekes és — megállapíthatom — sikeres próbálkozása ez az optrelflílm.
Amit n színpad körülhatárolt technikai lehetőségei nem tudnak megvalósítani, azt a film nagyszerűen ki tudja hozni.
a tömegeket, a ragyogd pompát, az örökös mozgást, amely egy operettel va!ób\'.n élvezetessé lesz. Én azt hiszem, hogy ha * színpadon a komoly drámát magasabb müfajm.k is tartom, mint az operettet, a film a legtöbb szépséget és a legnagyobb sikereket az operettek révén tudná elérni.
TÖRVÉNYSZÉK
(§) Beszüntetett kényszercgyez-ség. Fodor AnJor keszthelyi rf.fOs-kereskedő ellen megindított csőüön-kivüii kénysze.-eüyczségít a nagykanizsai kir. torvényszék beszUiitcllc, mert az összes adózok be|elenletlék, hogy semmi követelésük nincsen.
(§) Befejezett kényszercgyez-ség. A nagykanizsai törvényszék Schteslnger, Blumemcheln is Tsa nagykanizsai cég ellen megindítóit kényszeregyezségei befejezettnek nyilvánította.
BOZGÓSZINHÁZAE
Uránia szombat 7 is 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Marica grófnő.
Világ c«:ak vasárnap 3. 5, 7 és 9 órakor: Nagyvárosok óriása. (A kék zubbonyos).
SPORTÉLET
(Kegyeleti staféta Nagykanizsán.) Az október 6 i véronuk emlékére Nagykanizsa város testnevelési bizottsága által rendezett kegyeleti staféta verseny október hó 10 én tjrtatik meg. A kiadóit verseny progiamm szerinti benevezéseket kérem október hó 4 éig hozzám jut-
tatni. Testnevelési vezeti. (Városháza II. 28.)
(NTE választmányi ölés.) A Nagykanizsai Torna Egylet választmánya a mai napon este Vi9 órakor az Ipartestület helyiségében ülést tart. A délnyugati kerület I. oszt. bajnokságának állása szept. hó 27-én
= ■g c i M £
;; •P : -a o \\ f
is. s ui > < se 2.
PVSK 5 5 -- — 24 3 10
KAC 5 4 — 1 10 S s
NTE 5 3 — 2 12 4 s
DVAC 5 2 2 1 9 7 6
SzAK 6 3 — 3 13 13 6
PSC 5 2 1 2 7 6 5
NSli 5 2 1 2 12 12 5
KTSE 4 2 — 2 7 10 4
KRSC 5 2 — 3 8 13 4
MBSC 5 — 2 3 \' 8 16 2
PTÍi 3 — 1 2 3 10 1
PAC 5 — 1 4 4 17 I
Zalaváraegye
vászonra húzva, lécekkel ellátva ismét kapható
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében
NAGYKANIZSÁN.
Ara 600000 korona.
jiákí
IVORQ személy- és teherautók { FQRDSG& traktorok
l KAUFFMANN JENŐ Nagykanizsa, Csengery-ut 46. |
• ===== Előnyős feltételek. -
SZÍNHÁZ
Dr. Szabó Juci
A magát férfi sorba felküzdöll, kőiben minden korlálot felrúgott, az önmaga erősségébe bódult nő s-orstt rajzolta meg Fodor László ebben a vígjátékban. Az emancipáció nevében kél birokra az orvoskisasszony a növel. Sokáig sikerrel birkózik vele és hogy győzelme még jobban ki-magasoljék, ott a párhuzam, a kis kokott olcsó szerelme. A végén a nö legyűri, hatalmasan, a reakció minden bóduhtával odadobja a hideg, józan teóriákkal vértezett orvost a vére felostorozott követelésének. Nem szerelem s ha az is, a darab csak erotikumot, a test erejét mutatja meg bclő!e. A levegő, amiben játszik, tipikus p:sti levegő. ízlésben, morális és művészi felfogásban egészségtelen levegő. Nem csodáljuk, hogy Pesten százon felül jár a Dr. Szabó Juci és azt sem, hogy Berlinben, a germán erkölcsi felfogás nem fogadia be.
Hogy Asszonyiék tegnap esti előadása alatt mégis jól töltöttük el az Időt, az csupán a darab szereplőinek érdeme, kik igyekeztek nem kiélezni a kényes részleteket és sokszor lemondtak az olcsó hálásról, ahol azt a .vidéki Ízlés" megkívánta. Hubay Oabi a címszerepben tökéletes doktorkisasszony, de a nagy metamorfózis után még tökéletesebb nő volt. Eleven temperamentumával, friw közvetlen humorával őszinte sikert araloll Rizsa Bözsi a kokott szerepében, Egri Berta kitűnő figurát kreált a keresztmamában. Fáy Béla Kuthy Báliniji jól sikeiült alakítás
megérkeztek
a legújabb divatú nfii és leányka kabátok, bundák, női e> gyermek ruhák, pongyolák
óriási választékban.
Női kabát végig bélelt már ... 495.000 K-tól félj.
Gyermek-kábátok
már ... 265.000 K-tól felj. Nól szövetruhák már ... 240.000 K-tól felj.
Stern József
divaUruháxu
Nagykanizsa
Kaxinoxy-utoa I.
Hatóságilag engedélyezett VÉGELADÁS!
„ lífwfin^wt. hocv az összes raktáromon levő —
Értesítem a nagyérdemii közönséget, hogy az összes rakt^omon levő cikkeket legjutányosabb áron végleg kiárus.tom. Kiarus itasra kerQhwgy mennyiségű férfi és női ruhaszövetek, crep de chitiek,. selymek, damasztok és ágygarniturik, selyerakendok, iél.kendok, barchetok, paplanok és pokrócok.
Mindenkinek saját érdeke, hogy szükségletét rederze, mlg a készlet tart.
SZÁNTÓ SALAMON
rSfSskereskedő
ERZSÉBET-TÉR 22. SZÁM.
% ZALAi KÖZLÖNY
1926 október I.
volt. A legszebb sikert ezen az estén mégis Halmai Vilmos, a kitűnő Jel-lemkomlkus aratla ízléses diszkrétsége mellett is könnyekig kacag\'ató alakításával.
A Polgári Egylet terme zsúfolásig telve veit. __ (bl)
(*) Zalaegerszeg színészeinek tragikus helyzete. Tegnapi számunkban számoltunk be arról a sanyarú helyzetről, amibe Radó színigazgató Zalaegerszegen szereplő színtársulata került az ottani közönség példátlan közönye folytán. Most a társulat helyzetének a zalaegerszegi tudósítónk nyomán ujabb súlyos válságától számolhatunk be, amennyiben Radó színigazgató elhatározta, hogy Zalaegerszegről elmegy társulatával. Eil pedig csak ugy tudja megtenni, ha a város kellő segélyt ad neki erre a célra. A színigazgató kétségbeesetten festi le a helyzetet, amiben vannak, a segélyt kérő memorandumában. Szinte megható színekkel ecseteli a rettenetes küzdelmet, amibe a színtársulat tagjai kerültek a közönség hallatlan közönye mlalt. A beadvány, mely minden kommentárnál ékesebben beszél, igy végződik: „A vidéki színészet, mely a magyar kuliura végvára és harcos katonája, iít végveszélybe került. Meg vagyok győződte arról, hogy Zalaegerszeg, ez a patinás kulturáju igaz magyar város nem fogja té\'lenül nézni, bocy 40 magyar színész itt koldulni menni kényszerüljön, s a kén segélyt megadja, hogy innen elmozdulhassunk\'\'. A színigazgató beadványa a jövő heti közgyűlés elé kerül.
HETI-MÖSOR:
Szombat--vasárnap: Rig\'tjó Budapest operett.
Vasárnap d. u. olcsó Itclyirakkal Nótás kapitány.
Irodalom - Művészet
Dohnányi Ernő jövendő terveiről Dohnyl Ernő a világhírű magyar zeneszerző zongoraművész a Litcratura magyar könyvkult\'irális folyóiratnak most megjelent októberi számának Muzsika mellekletében. Interjú keretében, érdekes nyilatkozik Jttvó terveiről, amelyek közül bizonyára a* érdekli lej-jobban a magyar közönséget, hogy hogyan szándékozik szerződése értelmében a kóvettotfő félévet Ameriká-han t&lteni. Aincriksró!, annak szellemi és gazdasági életéről, leghatalmasabb cgvé-nlségérö! Számol be külrtnben a Litcratura ul füzete. Pompás tudósítások vázolják a vitág cgvik legsikcrcsc-hb üzletemberének E.SwarJ Filcnnek továbbá a Fordnak, valamint Edisonnak csodálatos és káprázatos eictefolyását, Pásztor Árpád Amerika egyik leghíresebb konyvgyújtójtt. a magyar származású Charles Felekyt mutatta be. Sinclair Lcwis. a divatos regényíró valamint az egész friss és fiatal amerikai irodalom, nyugtalan és izgató képét adja ez az uj. Sfám, amtlyhen azonkívül kitűnő ismertetéseket olvasunk a legújabb magyar, német és francia irodalomról is. Érdekes és , sokszínű, tudományos rovat valamint a magyar és külföldi legújabb kőnvv megjelenésének részletes katalógusa\' egészíti ki a Litcratura uj füzetéi, amelynek ára a Muzsika melléklettel együtt 5.UOO kor.
A Cirkuszhcrcctfnó Kálmán Imre diadalmas operettje, amely Bécsben már százötvennél több előadást ért meg, csak most érkezett be Budapestre. A Király Színház nagv bemutatójáról a Színházi Elet e heti száma hoz érdekes beszámolót és gyönyörű fényképfelvételeket. L\'gvancsak színesen rriuiat}a be a Színházi Élet Hcrczeg Ferenc örökszép Ocskay Brij;adéros-ának rcprízét a Nemzeti Színházban. A Színházi Elet c heti darabmclléklcte a Városi Színház nagy sikere az Akácfa virág, a színdarab legérdekesebb jeleneteinek fotográfiáival ** Fráter Lóránd legjobb n<>-táiuxk kottáival.
KÖZGAZDASÁG
Minden magyar gazda asztalán olt kellene lennie a m3g;ar mezőgazdaság minden ágit felölelő „G:o,"gikön* chcli száminak. Az alig egy hónapja megindult, kitűnően szerkeszteti szaklap legújabb száma Gratz Gusztáv ny. külügyminiszter tollából .Oroszország is a magyar mezógazdjság" cimü veze\'ó cikr.el közöl. Gazdag tartalmából kiemeljük a következőket: A leimelcsi kalkuláció válsága, Az agrárkereskedelem uj iránya. Mesék a gazdáé százmilliárdos takarékbetétről. Agrár-tájékoztató, RJonnok a gabonák kifogásolása körül, Liszt, gabona, lojís, tej-export stb. Szerktsziósíg: Budapest V. MCrleg utca 12. Elótizelés egy hóra 30.000 koiona.
■TéZSDI
A mai értéklőxsdteyCteinte tartózkodó, később a jobfr vételkedv hatása alatt megjavult. Javultok a cukor és nyomdaipari vállalatok papírjai és a biztosítási papírok, a vaspijcon a Ganz Danubius és Izió. A kulisz piacon, mely tartózkodó volt. gyengült a Ganz Villamos és a Kószén, azonban 1—2\' u áringadozásokat nem feladtak tul.
ZtricH zárlat
PirtiS-tiiT tO. lo.K\'or 251025. NísvMk ■ 517\'«. Bn-y.cl 1J1UOO. Mllnno 104. 03, A::iilítd.i:i 207 30 tíctlln 12.1\';ű. Wien 1 73 10. Sotta 375-filt, 1\'riKl 1532\'SO. Vai Si I SS\'CO, Bud.ipcsí 72*45, B,ltiáJ 9I5CO, BulíjrriE 2e7 50.
A \'.alapMti "iirMt ieTÚa-l^jww
APRÓaiRDEÍÉSEK
(Hirdetettek dijn oigre fiacotendfl)
Ai ipróhlrdetés dija 10 szól* bOOO kor. A ctciszö s minden wistíjjabb betüból álló szó kd színak jxáir.ittaiil:. Minden lovibbi »zó dlU 500 K. A Mrdulésl díj olflr*
»U«tendö a forg*lmladAliozzi$zámlUsáv^l
Fekcto Margit Póut 22. sztm akit okt. Múl r.ov. l-lg bezárólag Kltunó metódus szerint szabni tanít. 4-3 3307
Gyermek mellé a délutáni órákra ajánlkozik magyar-németül ludó kisasszony. Cím « kiadóban. __3-2
Tornacipő legínbb Rcithoffcr gyártmány megcrKczclt Wliltényi cipőAru-húxúba. 10-10
Lópokróeok óiiásl választékban gyári áron kicsinyben és nagyban Hlrsch éí Szegőnél. 3005
PénxkölcüSiit bekebelezésre minden Összegben a legelőnyösebben és Icggyor-ssbhan fotyóslttat Aorét ignúo pí<u-kölesönközvelltő Irodája Nagykanizsán, Fó-•kölosfin
VALUTÁK Lengyel 7810-8010 Angol f. 346075-8075 Csen k. 2111-121 Dinár 1255-65 j Dollár 71025-7132) , Fiancla fr. 200S-2085 Holland 28550-700 Lel 3GO-374
l.eva 515-522
Lira 2650-730 Míika 16970-17030 Schill. 10054 yi Dán kor. I8930-I8<tt0 Svájci ír. 138»0-*50 Belga fr. 1905-1985 Norvég k. 15620-670 Svéd k. 1D0Ó5-12Ö
DEVIZÁK Amsterd. 2&575-67S Belgrád I259"i-65,í Ikrlln 1Ö985-17035 Bukarest 361-371 Brüsszel 1915-P-7Ó Kojienh. 18930- l&KX) Oszló 1,5620-\'-70 London 31 075-7075 Milano 2650-2710 Ncwyoik 71330-530 Páils 1995-20S5 Prága 2112-19 Szófia 516-522 Stockholm 19065 125 Varsó 7810-8010 Wlcfl 10067-10097 ZfitJdi 13787-827
Kényszerkoicsön-kötvényeket
legmagasabb napi áron vásárolunk. Hátralékos tartozásokat befizetjük. Osízcs helyi értékpapírokat magas árfolyamon . vásárolunk. /mi
GROSZ ÉS TÁRSA
btnk- ti túiMtcbizom Anvosok FÖut 15. » Telefon 321.
Terménytőzsde Buza tlszav. 76 kg os 345.COO -3t7J500,
77 kg-os 317.600-352.500. 78 ki-.w 352500 - 355.COO. 79 kg-os 355 000-3M.500 egyéb dunántull pestvidéki 76 kv-os Aí7 500 340.000.77 kn-os340.000 - 345 000
78 k«-os 315.000—347 500, 79 kg-os 347 50Ö-350.00-3. rozs 247.50ü~?^ü ÓOö taKarr.ínyár}« 200.000 -21U.O00, sörároa 260.000-290.000, ^b l92..SCO-l!)7.,y<) tengeri ó 242.5CO—247.500. repce 560.000 5MI.OOO. köles 190,000—200.000. korpa 153.000-157.500. __\'
Scrfísrásár
Felhajtás 3«00. melyból eladatlanul visszamaradt 528 drb. Elsőrendű 16.750—17 000. szedett 16.600—: 6.800. szedett közép 16.300* — I68<X). könnvíi 15.500—1.5.800, ebórendu fireg 16.000—16^00, másodrend\'J I5.4CO— •15.800. angol süldő 17.000 - 20.ÖW. szalonna nagyban 18.000—18.500, zsír 21.C00 -21.500 lehúzott hu* 20 000 -22.500. szjlorinAs félserlés 19.000—20.000. Az irányzat élénkebb.
Kiadja: Zrínyi Ifyomdaipar cs ttönyr-kercskodóa BT, Vagykanlzsa
ot 3. tx. alatt Kértyazcrki vényeket vejzek.
kflt-
2738
Ma és holnap
lói
Raffay Ferenc
vendéglőjében^
Műtrágya (szuperfoszfát) nacyban é» tsákszAmre vupható Ország és Widder cégnél Erzsébet-tér 10. 12-6 3174
Egy modern uriház eladó Kinizsy-utc» 81. alatt. 31 :i338
Egy csinosan bútorozott ozobn egy személy (észére azonnal kiadó. Széchenyi-tér 12. 2-1 3337
Zongorát vagy pianinót keresek bérbe oXtóber 1-etól. Clm a kLadübjn.
Elegánsan bútorozott Vtil^ntiejáralu szoba"azonnal Hadó. Cini a kiadóban. 3369
Egy álló récfogas eladó Fóul 15.
Egy kűl&nbejératu szobi kiadó FQrst, Kisfaludy-utca 17. c.
Ügyes, megbízható elárusítót piaci sátramban felveszek. Holczer sUtőde.
13.388/1926.
Hirdetmény.
Október hó 5-ín délelőtt 10 óiakui a városházin a gazdasági hivatalban elárverezzük a jövő év októberiig összegyii-lemlő trígyát. Az clszállilás hetenkint Kétszer történik.
Városi tanács.
13 596/1926. ,
Hirdetm.ény.
Oklóber hó 5-én 11 órakor a városházán a gazdasági hivatalban elárverezzük az Erzsé-bet- és Eötvös téri, továbbá a főgimnáziumi motorral hajtott Ciarvens rendszerű kntszivaty-tyukat. \'
Városi Tanács
KATONA Dr.iXU-i^ET
Előkísiilés jtKyntWrlct n llssics nri HíSíikia, Jijmcnlcs Unicskc.zál Icvílbcn is Budapest, IX.,RJda.-utca 41. aratti. Telelem: J. lCk5-&rt
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik IcIcJttKtctlcn |ó fiunk,
GYULA
iránti ItszteletOknek és szeretetüknek és mélységes fájdalmunkban való velünk érzésüknek a temetésen való megjelenéssel vagy részvétük nyilvánításával kifejezést adlak, ez uton mondunk hálás köszönetet.
Nagykanizsa, 1926. szeptember hó.
Grob György é« neje.
Hirdetmény*
A Városi Zeneiskola f. évi október 1-ólöi cimbalom főtanszakot állit fel, még pedig* az alsó tagozatban Cfijy, a kOzép tagozatban két osztállyal. További bárom osztály, mint a felső tagozat osztályai a Jövő tanévben nyernek felállítást. \' Okfatás hefi 2 órában. Felnőtteknek esti tanfolyamon.
Havi tandij és egyszeri beiratási dij az alsó tagozatban 150.000, a középtagozatban 200.000 korona.
Beiratá* naponta 10—12 és 3—5 óráig a Zeneiskola igazgatóságánál.
Nagykanizsa, 1926. szept. 27. j»s Igazgatóság.
ószi vetéshez
Szuperfoszfátot Kálisót
nemesített ercdeil neischinann rozsot nemesitcti ciedcti Székács basát
Ösziborsót
„Porzol"-l vetőmag száraz ulo.n való pácotáshoí
raktárról azonnal szállít
Reichenfeld Gyula
magnagykereskedó Nagykanizsa, Deák-tér 5.
NAGYKANIZSA, FŐ-UT 1.
WESTEND SZÁLLÓ
Budapest, VI., Berlini tér 3.
(Nyu^Jiti pályaudvaron.)
Meleg és hideg vízvezeték
minden szobában. Fürdők, lift, fodrász. Telelőn L. 920^4. Utcai szobák ára 40.000 K-tól 60.000 koronáig.
Pongrácz Sándor
igazgató.
Nyomatot! a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbcck Károly.)
06, évfolyam, 222. szám
Nagykanizsa, 1928 október 2, szombat
Ara 1800 korona
POLITIKAI NAPILAP
tmimtt** éc fcis&atedri fUin.
Jtartfcafrl JOsbJaty-k ü
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ktorwtwu*: NoQyfcMlZM 78. txAu BítotaJ ára egy lióm 30.000 ícotom
Előjelek
Magyarország légi szuverénitását megsértette öt szerb repülőgép azáltal, hogy a magyar kormány engedélyének bevárása nélkül átrepüllek az ország területe fölött. Jugoszlávia kormánya budapesti diplomáciai ügyvivőjével azonnal megkerestette a m. kir. külügyminisztert és sietett bejelenteni, hogy repülőgépei sajnálatos félreértés köveíkeztébin indultak ei hamarább, minisem hogy számukra kiadatott volna az illetékes magyar hatóságoktól természetszerűleg teljesíteni szokott kérelem engedélyirata.
Megnyugvással látja a közvélemény a szomszédos jugoszláv hivatalos világnak ebből az udvarias és korrekt lépéséből, hogy a belgrádi kormány — amint azt a diplomáciai képviselő külügyminiszterünk előtt kijelentette — mindenkor tiszteletben kívánja tartani Magyarország államtekintélyét és légi j\'»gait. A barátságos megértésnek és közeledésnek jelentős példája ez. és kívánatos, hogy valamennyi környező és távolabbi halalommal is a kölcsönös respektálásnak és jogtiszteletnck ilyen mértéke s?ilárdi»ljon meg Nemcsak helyeseljük, hanem állami önállóságunk és nemzetközileg elismertetett jogaink szempontjából elengedhetetlennek is tartjuk, hotfv mindenkor féltékenyen őrködjék kormányunk ama biztosítékok felett, amrtyek nemzeti önjoguságunk kritériumai. A tények ignzolják, hogy külügyi s kereskedelmi kormányunk e tekintetben is hivatásának magaslatán áll és tanúbizonyságait szolgáltalja fellépésével annak, hogy sem nagy, sem kishatalom vissza nem riaszthatja a jogtisztclet megkövetelésétől s ha ezen sérelem esik, a rcparáció iránt azonnal megtett intézkedések életbeléptetésétől. /
Viszont elismerőleg kell kinyjKa-nitanunk teljes megelégedéfKínxet Jugoszláviának magitiiíá^a feleit, amellyel megkövette a/£érelembÖl kifolyólag külügyi kproányunkat s ezzel bebizonyiioUa\'az ország iránt erősbödő jóvisxo.ívának őszinteségé\'. A félreértésc.íC\'kiküszöbölése akkor volna azoptfan teljes és eredményes, ha az^fgazságtalanságok utólagos helyréhozatolát jS programmba venné. & előjelek kedvezőek. Magyar részről nagy veszteségünk tudata s az az érzelmi szakadék, melyet a jogtalanságok jegyében született párisi békediktátumok támasztottak, a két hivatalos kormány megértő közeledésébőt s a két nemzet barátságából könnyen eltűrhetik, ha a mostanihoz hasonló loyalitás éív^nyesül egyebekben is. Ez a felszállása idejét eltévesztett repülőgép ennek a lovalüás-nak fundamentumához hozott egy jeglát s a két szomszédáilam egymás felé nyujlott kezét egy gondolattal m*gint közitebb hozta egymáshoz.
Sipőcz Jenő lett Budapest székesfőváros polgármestere
Bárczy harmincegy szavazattal maradt el Sipőcz mögött — Az u/ polgármester székfoglalójában a pártok összefogásának szükségességét hangsúlyozta
Zajos jelenetek az installáció alatt \'*
Nagykanb.se, ok\'-jber 1
Az egész ország érdeklődéséi hosszú időn át ícszüilségb<í<% tartott fővárosi polgármcster-válasziáSh&rcai Sipőcz Jenő dr. győzelmével végződtek.
E/. az eredmény már ma esti ki-
Budapest, október 1
(Éjszakai rádiójelentés.) X sz:rdai közgyűlés határozata értelmében a fővárosi törvényhatósági pártok tagjai a mai folytatólagos közgyűlésén is i csaknem teljes számban jelen\'ek meg, hogy részt vegyenek a polgár-mcsjer-vá»a>ztási küzdelemben.
Folkusházy alpoigirmester négy órakor megnyitja a gyűlést és elren-
leadtak 301 érvényes szavazatot.
135 pedig
A 302 szavazó k Kegy nem szavazoll. Euiick al^p Folkusházy \\
hirdetésekor fellobbantotta a p\':rt-szenvedélyekets azokat zajos jelenetekben juttatta kifejezésre. Míg Ripka megválasztása esetén az eredmény a zavartalan alkotó tnunka biztos igéretc leit volna, addig félő, hogy S;pőcz polgármestersége a fő-
| deli a szavazás megkezdését. A sza-I vazás serényen és izgatottan folyt este fél 7 óráig, meddig is 302 szavazatot adtak le. Közben intézkedés történt, hogy 7 órakor a főplébácia templom harangjai konduljanak meg.
Hét órakor Folkusházy alpolgármester bejelentette, hogy a szavazat-szedő bizottság küldetéséről a jelen-
tés meg van. Kijeleotetterfiögy.
166 esett dr. Sipőcz Jenőre, htvánra.
alpolgármester kijelentette a közgyűlésnek, hogy
dr. Sipőcz
Budapest székesfőváros polgármesterének megválasztották,
majd/az ülést felfüggesztette, mig az a\\\\ polgármester megérkezik, aki-m küldöttség ment el.
Sipőcz megválasztását az utcán váíökozók hamar megtudták és az alkalmi szónokok méltaiták ;>z uj polgármester személyét. A tömeg ekkor levett kalappal a Himnuszt énekelte. A szocialisták abcugolással próbálták megzavarni az ünnepi hangulato\'. Háromnegyed 8 órakor a disziu-hás küldöttség megérkezett dr. Sspócz Jenöve! a közgyűlési terembe, akit az egész jobboldal dörgő éljcnzéssel fogadott. A baloldalon ecre valaki a2t kiállja közbe: \\
— Éljen a lantiéin! De ezt a közbekiállást ciLjtja a lelkes éljenzés.
Ezután Folkusházy alpolgármester felkérte dr. Sipőcz Jenőt, hogy az esküt tegye le. Az eskü szövegét Lamolta tanácsnok olvasta fel. Az eskütétel után a jobboldalon ismét felhangzón a lelkes éljenzés. A szociáldemokraták közbekiáltásai elvesznek a zajos éljenzésben. Ezután
dr. Sipőcz mondott beszédet
és vádolta a megoldásra váró nagy feladitokai. Hangsúlyozta, hogy a küzdclcmiefjcs munkában
a pártok eggyek kell legyenek. Kijelentette, hogy semmiféle politikai párinak nem tagja. Független, pártatlap, de azt ki van ja, hogy Budapesten érvénycsüijöu az a keresztény erkölcsökön alapuló nemzeti eszme, mely ezt az országot ezer éven át fenntartotta. Nagy-Budapestet akarunk, de aki ezt akarja, annak akarni kell Szent István Nagy-Magyarországát. Egyesítsük erőnket a fővárosért és az érte való munkáért, hogy építhessünk és erre az épüictre fellehessük a feltámadás kupoláját. (Dörgő éljenzés a jobboldalon.)
Sipőczöt beszéde alatt a szocialis-\' ták közbeszóJásoknal 7avarjá!<, de az éljenzés elnyomja e2t.
Ezzel az elnök az installáló közgyűlést berekesztette.
Ripka főpolgármester beadta Icmondáuát
Budapest, október I. (Éjszakai rádiójelentés) Ripka Ferenc dr.
város életébe a pátlküzdelmek korszakát fogja felidézni, aminthogy ugyanerre vezetett volna Bárczy megválasztása is.
A polgármester-választásról szóló részletes éjszakai rádiójeientésünk a következő:
Budapest főpolgármestere ma délelőtt felajánlotta lemondását Bethlen István gróf kormány-elnöknek.
A román kormányt megbuktatja az olasz szerződés
Párls, október I (Éjszakai rádiójelentés} A Quoti-dien jelenti; Avarescu azért tért vissza sürgősen Bukarestbe, mert a király haza hivta. A király ugyanis erősen nyugtalankodik a román-olasz szerződés ellenes heves mozgilmak miatt.
Bukaresti lapjelentéaek szerint a kamara nem fogja ratifikálni az olasz-román szerződést. így nincs más hátra, mint hogy a kormány lemondjon. Ezesetben Avarescu után ismét a liberális párt kerül uralomra.
A minisztertanács elfogadta a kislakásépitési tervezetet
Budapest, október I
(Éjszakai rádiójelenlés) A magyar királyi kormány ma délután öl órakor gróf Bethlen István miniszterelnök elnöklete alatt minisztertanácsot tartott. Bud János pénzügyminiszter ismertette a minisetanácsban azokat az alapelveket, melyek az 1927/26. évi költségvetés felállításánál a pénzügyi kormányt vezetni fogják. A kislakások építési tervezetét bizonyos módósitásokkal elfogadta a kormány. Ezutun a tanács folyó-ügyeket tárgyalt. A minisztertanács este fél 10 órakor ért véget.
Páris, október 1. Hir szerint Korányi Frigyes báró párisi magyar követ a mai nap folyamán átadta a magyar kormány jegyzékét, melyben a magyar-frar.cia kereskedelmi szerződés revízióját ké<i. Az uj tárgyalás október közepén indul meg.
ZALAI KfmONV
1926 október 2.
Djabb földrengést jósol
• legközelebbi napokra I bécsi mele-orologlal Intézel
Nagykanizsa, oklóbn I
A Zalai Közlöny éjszaka érkezett rádió-hirjdás nyomln legelsőnek számolt bc arról a földrengésről, amely a napokban a Ounántul löbb részén, Szombathelyen, Sárváron, Sopronban is irezbclö voll és hullámai Bécsen, a Semmeringen át Orádg terjedtek.
Most értesülünk, hogy a földren-gés érezhető anyagi kárt ctupín Lsepregen okozott, ahol kéményeket,
plafonokat döntött Össze.
«
Bécs, október I. (A Zalai Közlöny tudósítójának jelent/se) A bécsi állami meteorológiai intézet közli, hogy nincs kizárva, hogy talán már ma vagy a legközelebbi napokban ujabb loidrengés lesz Bécsben és a kornyéken. Emellett szól az a tény, bogy legnapclóll gyors egymásutánban két rengés voll. A földkéreg a rengés vonalán nyilván átalakulóban van. A földlökések nemcsak a legerősebbek voltak 1908. óta, banem az 1908-ikit felöl Is mullák.
tlij"n*] ~*i rv ur\'mr i -*~i~*~ i—
Október 16 és 17-én lesz a nagykanizsai „Dalosnap"
Az alispán engedélyezte a dalosnapot — Az Összes nagykanizsai
dalárdák szerepelni fognak
Nagykinlua, október I
Mint ismeretes a kultuszminiszter elrendelte, bogy az dalárdák az ország egyes városaiban propaganda célú hangversenyeket, úgynevezett .Dalosnapok\'-at tartsanak.
Ilyen hangversenyek rendezést minden város dalárdái a maguk kebelében végzik és azt ugyancsak engedélyek alapján gyűjtésekkel kapcsolják egybe, ami szintén a dalárdák javára megy.
A nagykanizsai Összes dalárdák nevében Rda János főkántor, a Fütö-házi Vegyeskar karnagya ezirányban kérelmet intézett a megye alispánjához, hogy ezt a dalosnapot, melyet az összes nagykanizsai dalárdák részvételével e bOnap 16-17-én akarnak megrendezni és gyűjtéssel akarnak egybekapcsolni, engedélyezze.
A benyújtott kérvényre Bődy Zoltán alispán most küldte el válaszát, melyben a belügyminiszteri rendeletre való hivatkozással helyt ad a kérelemnek és a dalosnapokkal együtt nyilvános gyűjtést is engedélyez, tizenegy helyen.
Az alispán a gyűjtő urnákhoz urna-biztostonként kinevezte dr. Kaufman Lajos városi jegyzőt. Erről a rendelkezéséről az alispán a polgármestert is értesitette, valamint a rendőrkapitányságot.
Igy tehát rövidesen Nagykanizsán is meglesz a .Dalosnap", melyen alkalmunk lesz gyönyörködni az Osz-szes nagykanizsai dalosok teljesítményében.
Édesapja megmérgezésének gyanúja alatt letartóztattak egy kiskanizsai leányt
HaKTtseuyiségü arsentrioiid a vacsorában Ba a mostoha elhagyja a házal, de utóbb ménis meggondolja magái - Viszály a dalidban a vagyon miatt
Ki keverte a mérget a vacsorába?
Nagykanizsa, október t
Hónapokkal ezelótt történt, hogy Reiser Utván kiskanizsai földműves felkereste az egyik kanizsai Ugyvé-det, hogy birtokát el akarja adni. Elhatárorásának okául előadta, hogy asszonya (a második felesig) ott-higyta és nehogy a nfl még tartási-pert Indíthasson ellene, inkább kis birtokán túlad. Az ügyvéd az elkeseredett kiskanizsai polgárt igyekezett lebeszélni tervéről, azonban Kei ser István végül mégis Katalin nevü leányára Íratta ingóságát, csupán azt kötvén ki, hogy huszonkél-évei leánya tartozik ót eltartani, ami be is lett kebelezve.
Az asszony visszajön Reiser István az átírás után megnyugodott. Azonban nemsokáig örül-betett a békének, mert asszooya, aki őt otthagyta, meggondolta magát és ismét visszajött az asszony nélkül maradi fészekbe. Amikora .második asszony- tudomására jott, hogy férje leánya nevére Íratta át birtokát, feldühödött is egyre arra ösztökélte férjét, hogy változtassa meg, Illetve hatálytalanítsa a birtokálirUt.
Relser-gazda, miután nem volt ok az átír,is megsemmisítésére és visszacsinálására és így nem lehetett a blrtokeladást hatálytalanítani, tovább tűrte az állandó unszolásokat neje részéről, mig azok már-már elvisel* betetlenné nem kezdtek lenni számára. Ekkor egyik napon azt a kijelentést lette környezetében, hogy ha nem tudja visszakapni a birtokot, amit leánya nevére iratoll: akkor meg fogja magát mérgezni. Persze senki sem tulajdonítod akkor az esetnek különösebb jelentőséget.
Gyanús rosszullét Nemsokára egy este Reiser Islváll vacsorához Olt, atnely burgonya-ételből állott. Reiser a vacsora alatt rosszul érezte magát, majd hányás vett rajta erőt. A rosszullét mindjobban fokozódott, ugy hogy Reiser gyengesége dacára felöllözkodott és bejött Nagykanizsára, hogy a kórházban megvizsgáltassa magát. Am nem érte még el a kórházat, amikor erős szédülés lógta el és — Reiser eszméletlenül összeesett a kórház kapujában. Hamar bevitték a kórház egyik szobájába, ahol gyomormosást alkalmazlak rajta és sikerült is öl annyira |kigyőgyilani hogy néhány nap múlva egészségesen elhagyhatta a kórházal.
A rendőrség gyanúja
A rendőrség a gyomor tartalmát felküldte Budapestre az országos vegyvizsgálali állomáshoz, mialatt lefolytatta a nyomozási. A rendőrség gyanúja a ténykörülmények folytán Reiser 22 éves Katalin nevü leányára irányult, akit őrizetbe i> vetlek, de miután semmiféle terhelő bizonyíték nem merüli lel ellene és a leány felháborodással utasította vissza azon feltevést, mintha ő követelt volna el kísérletet édesapja megmérgezésire, utóbb szabadlábra engedték, amit a törvényszék vizsgálóbirája is jóváhagyott
ArséntHoxId a krumpliban A mull napokban azután megérkezel! az országos kir. törvényszéki vegyvízsgálali állomás jelentése a vegyvizsgálat eredményéről, amely szerint a vacsora-burgonyában nagymennyiségű arsinlrioxid találtain!!, amelyből egy parányi mennyiség is elegendő egy emberi élet kioltására.
Letartóztatják Reiser Katalint A kir. ügyészség ennek alapján indítványt tett a törvényszéki vizs-
gálóbírónak Reiser Katalin letartóztatására, miután az a gyanú, hogy a mérgei talán mégis 6 keverte apja vacsorAjtba. Dr. Almdssy Qyula vizsgálóbíró intézkedésére a leányt a kiskanizsai csendőrök behozták a kir. ügyészségre, majd rövid kihallgatása után dr. Almdssy vizsgálóbíró kihirdette elölte az előzetes letartóztatásáról szóló végzését. — Reiser Katalin védőügyvédje dr. Pelrlcs József utján felfolyamodásul élt a kir. törvényszék vizsgálóblrájá-nak végzése ellen a kir. törvényszékhez, amely hozzájárul! a leány előzetes letartóztatásához. Dr. Pelrlcs a törvényszék határozata ellen felfolyamodott védence szabadlábra helyezése végett a pécsi kir. lábiához, amely néhlny napon belül dönl Reiser Katalin leányzó szabadlábra helyezése ügyében.
Jogászi feltevés
A nagykanizsai jogászok köriben Reiserék esetét illetőleg az a lelte-vis, hogy a leánynak nem állott érdekében apjának mérgei adni is őt láb alól ellenni, hiszen az ingallan az ő nevén állott. Valószínű az, hogy az öreg Reiser megunván le-leségének folylonos zsOrtölödiaeil a blrtokálirás miatt, tnérgezisi kísérletei lett, hogy llymódon uját leányát rábírja arta, hogy a nevére írott íngallanl ismíl visszaadja.
A bűnügyi szempontból rendkívül irdekes ügyben a legközelebbi órákban irdekes fordulat várhaló.
Autó-elgázolás a kiskanizsai utón
Cg, budapeati tOiérixátadoa autója ■IDUtt ogy borafal ambart Eaxmétollen állapotban aaillitotlák a naB,kaalaaai k6ikórhtaba
Nagykanizsa, október I
Súlyos kimenetelű auióclgázolás törtéül ma dilelótl lizenkil óra tájban a kiskanizsai ut áilatvásárter melletti részen. Egy borsfai gazdálkodót gázolt el egy budapesti katonatiszt autója, akit súlyos sirüliscivel a gázoló autó vitt bc a kórházba.
A pénteki hetivásárra Borsfáról ma reggel lovasszekerén Nagykanizsára jön Rozvai János harmincnégyives borsfai földmives, aki kocsiját egy vendéglő udvarán hagyva gyalog kiment az állalvásárlérre árakat érdeklődni. Mikor viaszafeli haladt, Kls-kanizsa felől megengedett tempóban igyekezett autóján Nagykanizsára imrey Ferenc budapesti lüzirszáza-dos, aki látogatás céljából jötl Nagy-kanizsáraTökonaiboz. Pozvai a kocsi-utleslen gyalogolt is lehetséges, hogy a hetivásár miau, a nagy lorgalom zajában nem hallotta a tüzérszázados autójának lülkólisit is igy tor-tinhelelt meg, hogy az aulo Pozvait az állatvásár elöli, nem messze a hídtól, elütötte. A szcrencsiilensig-
ben is szerencsinek mondható, hogy Pozvai nem került az aulo kerekei alá, hanem az autó első része a föld-mívesnek nekimenve, öt messze dobla az úttesten. A gránilkockákra vágódva Pozvainak orrán-száján megindul! a vér is arca is löbb zúzott sebből virzelt. Az erős otődistől Pozvai eszmilelü vesztene.
Imrey százados azonnal megállította kocsiját, mikor látta, bogy szerencsétlenség törtinl is a vériben fekvő eszméletlen embert kőaljára live lassú hajtással beszállította a kórházbi, ahol a sebészeti osztályon helyeztik cl. Állapota súlyos, de nem iletveszilyes. A vizsgálat megindult.
JArisbirAsAai kinevezések
Budapest, október I. (Éjszakai ródiojelenlés ) A kormányzó az ígaz-sagügymimszter clólerjcszlisire Balázs józsel keszthelyi járásbiról, a kesztnetyi járásbíróság alelnökévi dr. litky Tamás járásbiról a keszthelyi larásoirósag clnOkivi, Csonka Antal sümegi j&rásbiról a lűinegi járásbíróság elnökévé nevezte ki.
Átköltözés miatt október 1—5-ig leszállított árak a Harangban.
Okt. 7-én megnyílik a KékcsiHag áruház.
1926 október 2
ZALAI KÖZLÖNY
Leesett a plébániatemplom tetejéről és semmi baja nem történt
TI««»M\' ■»*\'•\'■ m«B»»röl auhant a (Hidra _ Apró hoi-<aolia okát aaanvadatt oaak 4a aaj*t lábán mint a kórhAxba
A csodilato* véleUun, mint életmentő
Nagykanizsa, oVtóber I Ma, pénteken reggel nyolc órakor olyan baleset történt a plébánia templom restaurálási munkálatai közben, melyben csak a csodá-lilos véletlen tette lehetővé, hogy a szerencsétlenség ntm követelte áldo-Mtul > kisebb sérülésekkel megmeneküli, huszonegy éves munkás ételét. Ez a szerencsétlenség a maga nemében páratlan Hozzá f gható a legnagyobb városok építkezéseinél sem lordült elő. De álljon Itt maga aj eset a megtőrténés valóságában: Otrócs József nagykanizsai lakos huszonegy éves ács-segéd a terenc-rendi plébánia templom restsurálási munká\'atainál volt alkalmazva. Mi reggel nyolc őrs tájban a templom tetőzetén a torony körül levő állások lebontását végezték. Oerócs, mint maga mondja, véletlenül egy vizes cserépre lépett és a meredek tetőn tetelé zuhant Ugyancsak mint ő maga mesélte munkatársunknak, — amint látta, hogy nincs mibe megkapaszkodnia és menthetetlenül le-
zuhan a 10-12 méter magasságból, mindenáron arra ügyeli, hogy legalább talpra essék Ez — mint később a körülmények igazolták — sikerült is és megtörtént az a csoda, hogy Oerócs a templom tetejéről, 10- 12 méter magasságból lezuhant a földre a templom kenjébe, oly szerencsésen, hogy csak arcán és karján szenvedett jelentéktelen horzsoláso-kat. Ezután Oerócs szépen telkeit a gyepről, ami tulajdonképen megmentette és a saját lábán elment a kórházba, aho\', mikor munkatársunk meglátogatta, egész jókedvű volL Kedélyesen mesélte a balesetet és mint jellemzőt mondotta, hogy miután lezuhant és nem törlént baja, még az is eszébe jutott, hogy elugorjék arról a helyről, ahová eseti, nehogy az esése következtében le-z-\'-anó cserepek ráessenek.
Gcrócs oly könnyen érzi magát, hogy kis idő múlva kimegy s kórházból. A könnyű természetű balesetért senkii sem terhel lelelősség.
Moszkvából jött kommunisták
sejteket építgettek a Dunántulon
- /•% -
Elfogták a vörös világ ötös katonatanácsának egyik tag/át
Sopron, október 1
A himódi csendőrség elfogta Hanzli Józselet, a volt budipesti ötös ki-tooatanács egyik taglát és Seres Jó-zsel szijgyárlómeslert, aki terrorista volt. A két kommunista Moszkvából jött, hogy kiépítse a sejtrend-■zert a magyar kisgazdák között.
Augusztus 24-én |öttek át Oroszvárnál a határon Hsnzll és Seres. Bejárták már a Dundntul nagy részit.
Korcsmáról-korcsmára Járva, beszédbe elegyedlek az ott időző gazdálkodókkal. Eleinte közömbös dolgokról beszéltek, majd ügyesen rátértek a kommunista tanok fejtegetésére. Az eddigi módszertől azonban eltérőleg
nem dicsérték, hanem in
kább szidták a kommunistákat
Ily módon tájékozódtak.a nép hangulatáról.
Voltak olyanok, akik a kél agenl
provokatőr rel együtt átkozták a kom • munizmust, de voltak azután olyanok is, akik hallgattak. Az utóbbiakat akarták később megkörnyékezni Moszkva bérencei. Ebben azonban Kisfaludon a himódi csendőrök megakadályozták őket, amennyiben mindkettőjüket lekapcsolták.
Hanzli hangosan beismerte, hogy azonos azzal a Hanzli Józseffel, aki tagja volt a budapesti ötös katonatanácsnak és akit több bűncselekmény elkövetése miatt köröznek a hatóságok, lltjuk cél|ára vonatkozólag előadták, hogy a bécsi kommunista központ megbirásából lettek Magyarországra a sejtrendszer kiépítésére.
A csendőrség most Oroszváron nyomoz Hanzlival és Seressel. Innen Veszprémbe mennek, hogy a két kommunista agitátor szerrplésére teljes fényt derítsenek.
A hatóságok ugy vélekednek, hogy az ország közvéleménye óriási meglepetésre lehet elkészülve, mert a kommün bukása óta nem volt arra példa, hogy Moszkva a munkásság helyett a falura vetette volna magát.
A nyomozás már eddig is szenzációs eredményeket produkált. Ezeknek nyilvánosságrabozatalálól azonban a további nyomozás érdekébeo egyelőre még cl kell tekinteni.
Bányarobbanás két halottal Baranyában
Pécs, oktOber I (Éjszakai rádiójelentés) Ma délelőtt halálos kimenetelű szerencsétlenség történt a barinyamegyei Vil-lánykövesd községben, a homokbányában. A szerencsétlenségről a délutáni lapok rövid jelentései után éjszaka a következő helyesbített jelentést kaptuk:
Bányarobbanlásokat végezlek és Schnelder József munkateiagyeló helyezte el a dinamit-patronokat. A robbanások egyike oly erős voll, hogy a bánya löbb helyen beomlott. A lavinaszerű fóldbeomlások egyike több munkást maga alá temetett. Az eltemeteti munkások közül két munkás: Orom József és Klark Oás-pir elpusztultak. A katasztrófa után megindultak a mentési munkálatok, de több halottat nem találtak.
Az azonnal megindított vizsgálat megállapította, hogy a szerencsétlenséget az okozta, hogy a robbantáshoz több dinamitot használtak fel, mint amennyi meg van engedve.
A vizsgálóbíró Pécsről kiszállott a szerencsétlenség színhelyére.
megerkeztek
a legújabb divatú n6i és leányka kabátok, bundák, női és gyermek ruhák, pongyolák
óriási választékban.
Női kabát végié bélelt már . 495.000 K-lól lelj.
Gyermek-kábátok már ... 285.000 K lói lelj.
Női szövciruhák inár ... 240.000 K-tól telj.
Stern József
divaUhruhAia
Nagykanizsa
Kaalnoay-wtoa I.
NAPI HÍREK
MPIREID
Október 2, szombat
Római katolikus: únó ángy Protestáns: Petra. Iiradiu: Tisctiritió 24. Nap kel reggel 5 óri_ t/J perckor ......perckor.
tggel
nyugszik délután 5 óra 09
Mozi. Urilnja. Marlea grólnó. E1&-adisok kezdete este 7 éa 9 órakor.
Késői dal a csikóbőrös kulacshoz
Irta : Vilyi Nagy Géza
Te is, le Is Idehagytál,
Te se vagy már.
Ami vollál!...
Fetvidili, bü-csiíitó,
öreg szerszám, — hűtlen lettél
Elpártoltál!
Hejh, daloló, elringató.
Avult-fokul!, dlva\'jamutl,
Meghitt pajtás,
Érted száll most a szivünkből Messzehangzó bús panasz\'szó, Mély sóhajtás. Hová lett a régi rangod, Szijj-sallangod,
karcsú nyakad — uri magad —
Cslkóbórrel clcomdzott
Szép derekad, —
Édes csókra csucsorttó,
Tüzajakad! ?
Hívogatunk, csalogatunk.
Ugy becézget esdő szavunk:
Oh, jöjj vissza, mosolyogj ránk,
Drága gyönyörünk, minden kincsünk,
Galambocskánk,
Kulacsocskdnk I
Repedezett dongád fölött,
Miért keshedl a ködmönöd ?
Dudorodó kebelecskéd
Mikor lesz már mézes borral,
Bakatorral — színig tetve —
Miért zokog körülötte
Vitéz Mihály kóbor lelke!?
Mért mentél el — uj idővel.
Rombolóval, lükielóveU?
Tudód é, hogy sötét éjjel
Szakadt ránk a zugó orkán
Puszilt rajtunk, amióla
Nem pityogsz már jireejormán ! ?
Te Is, le is idehogytál.
Te se vagy már,
Messze mentél, hülhn lettél,
Megvedlettél — s Ián azóta
Némult el a régi nóta.
Apadt el a kotyogó nedv :
Magyar jókedv!?
— A Szanatórium Egyesület újra akcióba lép. A legnemesebb hivatást betöltő Józsel kir. herceg Szanatórium Egyesület nagykanizsai intézete nyári szünetét belejezve, működését ismét megkezdette. Az első rendelés ma délután lesz.
- A Férfi Liga ülést. A nagykanizsai Katolikus Férll Uga ma, siombalon este 7 órakor szokásos ülését tartja.
FUrst József csődtömegét megvásároltuk; az árukat úgymint: kész női kabátok, blousok, aljak, pongyolák, finom férfi és női szövetek, mindennemű selymek stb. saját Üzlethelyiségünkbe vittük át, hol is azok a legjutányosabb áron adatnak el.
Tisztelettel WEISZFELD ÉS FISCHER.

mmmm
ZALAI KOZlONY
1928 október 2
— Hazafias díszelőadás október .6-án a azlnházban. Asszonyi színtársulata nem feledkezett meg az aradi gyász napjának megünnepléséről sem. Ezen a napon hazatias disztlOidás lesz a máskor kacagó, sierelmei, bonos, szép életet dl-bénk varázsolt ízinpadon. E< alkalommal Hercegh Fezen; nagysikerű történelmi színmüve .A híd\' kerOl szinte kitűnő előadásban. A műsor a zenekar nyitányával kezdődik és llldvéghy Ernő szavalja .Október 6" egészíti ki azt. Csík dicsérni tudjuk a színtársulataik ezt a mű-sor-beosztását, mellyel a ncmzell gyász, a szomorú emlékezés napját ők Is a hazafias érzés ápolásának szentelik. Helyénvalónak találnánk, ha az összes iskolák erre a díszelőadásra feloldanák a zárlatot és diákjaikat et engednék a színházba.
— Az NTE vezetősége felkéli I az egyesület hölgytagjait, hogy ma délután pont 6 órakor a polgári Iskola tornatermében feltétlenül megjelenni szíveskedjenek.
— A vágóhíd csatornázási munkálataira beérkezeti ajánlatokat egy bizottság tegnap délelőtt bontotta fel dr. Kralky István polgármester-helyettes elnöklete alatt. Az ajánlatok felett a tanftes fog dönteni.
= Ma szombaton és vasárnap tánccstély a Centrálban.
— Kanizsai és sümegi dalosok a Csány-szoborérl. A Nagykanizsai Fűlóbázi Vcgycskar a Sümegi Ének- és Zeneegyesületlcl karöltve október 2-án este S órakor a sümegi Korona-szálló nagytermíbtn hangversennyel egybekötött bazalias ünnepély! rer.dez Csány Mszló 43-as vértanú emlékezetére. Az ünnepély ét hangverseny tiszta jövedelme részben a zalaegerszegi Ctlny-szobor-alap javára, részben a közreműködő dalárdák kulturális céll\'ira szolgál. Műsor: I. Hiszekegy. Énekli a Sümegi Éock- és Zeneegyesület férfikara. 2. Csíny Liszló emlékezete. Előadja BorMyOytHcy zalaegerszegi főgimnáziumi tanár. 3 Sajó: Magyar ének. Szavalja Hald Ferenc főreáliskola! tanár. A hangverseny 7 pontból áll és szerepel abban a nagykanizsai fOtőházi vcgycskit Rdci János karnagy vezetésével; a sümegi vegyeskar Ágoston Imre karnagy vezetésével és a Sümegi Ének- és Zeneegyesület férfikara Ágoston Imre karnagy vezetésével.
5,525.000 pengő, va^is
69 milliárdot meghaladó
kisorsolásra.
Sí osztálysorsjátékon
Ar el Utíilerv mlr pent6 Mikben megállapítva ía ieen elt^K" villózott, mezi a nyeremények Összese jelentékenyen teli emelve é« szerencsi cselben rnir egy
sorsjegyei 6 milliárd 250 millió K <,„t.M
KOzisrserl szereccseszánult adatja:
IHiihoffer Kálmán
I6clánistt6 sorajcftvlrodija Coongc ,-y-ut 7. IKapoch-fcla}
Sor.jcgyrk ára i etfísr 20 penQÖ netryed 5 pongö — 62.S00 K.
• 230.000 K. líl 10 pongó — IB.OCO K, Hu»4. oktiber 18-19.
— Mimmut csontoknt találtak. Magyarországon ezldeig csak Z»la-cgerszegeri talállak teljes mammui-csonivázat. Egyes csontokat már többfelé, igy Baranyában is sokhelyütt. Pécsről legnap érkezeit |c-lenlés szezinl az egyik siklósi szöllő-ben megin! egy 60 centiméteres mammuV\'eiontot talállak, körülölte sok kisebb csonl és fogak voltak. A pécsi muzeum további ásatásokat folytat.
kél pfi liliie
— Szerencsétlenül járt levente. Neiretgulácson a levernék gyakorlata közben, mikor gúlát csinállak a leventék Tiltás István tizenhét éves leventére több gyermek rázuhant és eközben bokatörést szenvedeti, amivel a tapolcai kórházba szállították.
= Ma szombaton és vásárnap tánccstély a Centrálban.
— Zoologusok a Balaton mellett A Királyi Magyar Természettudományi Társulat állattani szakosztálya ma szakosztályi ülésével kapcsolatos kiiándulásl rendez Révfülöpre, a balatoni bíologlai állomásra.
— Hirtelen halál. Németh Ferenc nagyrécseí községi kisbíró tegnap délelőtt Nagyrécstn hivatalos küldetése közben az utcán összeesett és meghalt. A kihívott orvos a halál okául szívszélhűdés! állapított meg, rainduonállal az esetet jelcnlellék n helybeli kir. Ügyészségnek, mely miután bűncselekmény esete nem forog fenn, a temetésre meg fogja adni az engedélyt. A hirtelen elhall kisbíró becsületes, jóravaló munkása voll a községnek. Az alig hirminc éves embernek özvegyén kívül 01 árvája maradt.
— Visszatérnek a hangulatos táncestek a Szarvasban.
— Képkeretezés! minden alakban, kittelést, javítási, egyes táblákat is igen olcsón vállal Pum üveges Király-utca 10.
=3 Schwarcz Dezső harisnyái a tec lobbak.
Marica grófnő
— Hétfőtől szombatUl folyt a bor. perdült a lünr. harsogott a hejehujás jókedv a vaskuli lakodalomban. Égy hétig tobiódott a falu népe a boldogság uszályéban, amit kél ember násza vont muga ultin. Egy hétig voll eszem iszom. cg* kis darab magyar fóldón tejjel-mézzel folyó fiók Kánaán ; egy hétig nem került te a rozmaring a kalapokról; egy hétig hangas dl-nom dánom hessegette az álmot az tfju pár szemeirút; egy hetig bul-bolt. gondot, a nincs tengernyi jcjsza\\sil, mindent elfelejtett. hatszáz lakodalmas ntogyur — az az Urnák 1926-lk íanyaru esztendejében...
« Táncolni csak at eredeti Mystcry Churlcston-Bandrtf^le-het a Szarvasban.
A világhírű herendi porcelláDgyár cnyedárnsitását
*ikeiült megszereznem. — Raktáron tartok művészi kivitelű nipp-, bonboniere-, továbbá •crvicc-készlctckct. Külön megrendelésre szállítok bármilyen mízcio és eg>éni ízlésnek rrculcleló porcellán tárgyakat eredeti gyáti áron. ---
Ezenkívül dusan felszerel! raktárt tartok legfinomabb kötött-szövőt! árukból, úgyszintén Born.ilino-, Pichlcr-, Jta-kalap-különlegességekből, ..ílamln! férfi lehérnemückbőj, niclvekelkivánalra letszésszerinti kivitelben legjutányosnbb áron megrendelésre is s/.illitok
Kérem raktáram szíves rcv-
tekintését vélelkényszcr néHfll.
Barta Alfréd
Föut 8. szám.
MSjárés
A Eifcyk«r*.li.ul meteoroUrttlat istr. fíre\'ó l«te<i««: Pinteken á KtMtruí.
lel: Reged 7 iraior +10-2. dílutin l •ieakor 4-l3». "te 0 írakor +108.
SíJUrány: Retjal fazlklclel, «!be: fiszaknyujtat, este Éuakkeleli szél.
feíMzet ■ Reciíet teljesen borult, dílbee kissé teltiúi. este liszta.
A Meteorológiai Intízít lelentíie »ie-rlnt jjeészt felhős MA vlrtutó. eoes be. tvekeo, inkibb esik nyusalon esővel, lényegtelen hóvSltozissal.
— Keresztényszocialisták szórakoztató estje. A Nagykanizsai Kcreszlényszocisl\'s\'a Gazdasági Párt október 3 án, vasátnap este 8 órai kezdettel a Keresztény Ollhonban szórakoztató estét tar! a következő műsorral: elnöki megnyitó, szavalat, beszédet mond P. liakoss Ágoston. A műsor után tánc záróráig. Belépődíj nincs.
= Ma este táncest az Arany Szarvasban.
— Néger orvos a pécsi egyetemen. Alfréd B. Zuma dr. néger orvos PÍCS\'C érkezeit, ahol 3 hónapi? a pécsi euyetem szülészeti klinikáján fogja bőviteoi orvosi ismeretei!. A fiatal orvos félévig marad Magyar-országon s ezalatt sorra járja az egyetemi várotpkal.
— Potosklt. svábot. moNt kUrtanl Sin\'j,- esakli ■ Loel-erer CbaeéuMl lehel, meri nemea.k ae el", rovarokat, (te azok petítt li nyomban elpusztítja. Mlodeaáll kariutó.
Főhadnagy ur a feleségem
aanBHMMHMHi
— Gyöngyi Aranka Ismét, ujabb, látrányl kiadásban. Tegn&pi számunkban megírtuk, hogy a c^ndör-letartóztatta Farkas JJnbsné pOtrétci cigányasszony!, aki Oelsén cgv hiszékeny leánytól pénzt és ruhaneműt csalt ki jóslát űrügye alati. Most ennek a cigányasszonynak Litrányon párj« akadt rgv odavaló cigány személyében fíorovszki Kogyák József és felesége személyében, akik kűIOnfélc fantasztikus szel-lemidé/ésekkel az egyszerűbb népeket a falukban ctunyán rászedték, nem egyre ráijesztve, hogyha nem fite!r.c\'<, akkor a szellemek elviszik és az Ordflgé lesz a lelkűk. A iám-bor filusiak közül nem egy be is dult a csaló cigányoknak, akiket végűi is cey negyvenölmllliós csalát-ból kifolyólag feljelentenék és a csendórs** bekiséric ókét gy^me-krikkel esyutt a kaposvári kir. Ügyészség fogházába.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
•Áalál lf»átt«r,l fit*
- KMtUA; »ít« U
OniUl k (.\',>yní t#f SiáM UliM í»M«r»"\'
4i;*»a>i. ^tváltUi TrWtaei Fut*< <» t^tív
Hatóságilag engedélyezett l/FGElflDJfól
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy az összes raktáromon levd J® •
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy az összes raktáromon levő cikkeket legjutónyosabb áron végleg kiárusítom. Kiárusításra kerül nacv mennyiségű íérli és nöl ruhaszöwetek, crcp de chinek, selymek damasztok és ágygarniturák, s e ly eir. k e n d ö k, tólikcndők\' barchetok, paplanok és pokrócok. . \'
Mindenkinek saját érdeke, hogy szükségletét fedezze, míg a készlet tart
SZÁNTÓ SALAMON
röfűakereakodS ERZSÉBET-TÉR 22. SZÁM.
86. évfolyam, 223. szám
Nagykanizsa, 1926 október 3, vasárnap
ár. 2000 k,

POLITIKAI NAPILAP
l W^\'-ttrt FU Cl U
mmtdy WH\'.vWivn\'.l: JCttfÉludyt n.
Felelős szerkesztő: Barbarrts Lajos
Intsnrbu-UMM: Ibgytaidu. 7a. uim
EMrelfcl írt ity ttrt 30.000 koreai
A szállodás-kongresz-szus külföldi vendégei a kormányzónál
Ujabb nagyszámú barátot sikerült szerezntlnk
Budapest, október 2 A kormányzó ma délelőtt kihallgatáson fogadta a szállodás-kongresz-szus külföldi vendégeit, kiknek nevében Toutson mondott üdvözlő beszédet. A kormányzó válaszában, melyet magyar, némel, olasz, angol és francia nyelven mondott, azon reményének idoli kifejezést, hogy a külföldi részlvcvők közül nagyfzámu barátot sikerült szereznünk. A külföldi vendnek a kihallgatás ulán megkoszorúzták a millenáris emlékművet.
A Délivasut igazgatásága hozzájárult a balatoni gőzhajózás átvételéhez
Jóváhagyta a Ma|,ynror»xógon tervoxctt beruhúxátokat
Budspclt. október 2
(Éjszakai rádiójelentés) A Duna-"Szava-Adlia Vasultársaság igazgató lanácsa ma dr. Száll Gusztáv elnöx-leie alatl Ülést tarlón, melyen megjelentek a német, ns?irák, olasz és SHS királyságbeli DV. vasuii képviselők, valamint képvifelielie m gát a párisi kötvénytulajdonosok cso-porlja is. Az Ülés foglalkozott a Balatoni Gőzhajózási Táisaság álvéte-lével és az erre vonalkojó clőter-iesz\'ést elfogadta, valamint jóváhagyta a Magyarországon leivezett beruházásokat.
iiA német-francia megegyezés az európai béke magva" — jelentette ki Stresemann
Köln, október 1 (Éjszakai rádiójelentés.) A német néppart gyűlésén a pírt elnöke, dr. Stresemann külügyminiszter beszédet mondott és lobbek közöli a kö-velkczóket jclentctle ki: Nem lehel vilalnl azt a lényl, hogy a német-francia megérlés a magva minden európai megértésnek és békének. Foglalkozott a háborús felelősség kérdésével és megcifolta a még most is hivatalos helyről |övő olyan kijelentésekéi, hogy a háborút a központi hatalmak idézték lel.
A magyar-csch határforgalom megkönnyítése
Budapest, okt. 2. Október 8-án élelbelép a csehekkel kötőit megegyezés, mely jclenlékenycn megkönnyíti a ntagyar-cseh haláifor-gaimat.
A népjóléti miniszter a köztisztviselők lakásépítési tervezetét dolgoztatja ki
A tisztviselőlakások ügyét kiveszik a falusi kislakásépilö aheió köréből — Walkó miniszter kihallgatáson a kormányelnöhnél Vass József Salgótarjánban ma átveszi díszpolgári oklevelet
Budapest, október 2
Gróf fíelhlen István miniszterelnök mai munk^programmjának legra-gyobb részéi adminisztratív ügyek elintézésére fotdi\'olta, melyek az utóbbi három hónap alatt távollétében nagyon felhalmozódtak. A miniszterelnökiéi ma egyedül Walkó Lajos kereskedelmi min-szter ielem-kezclt kihallgatásra, amely fbb mint egy óra hosszat lartoti. Brav.iloH helyről nyírt étlesülésrk szerinl a miniszterelnök a közel jövőben semmiféle utazást nein leivez. CslllCr.O-kön részt vesz aocg>s\'gcs pírt értekezletén, melyen "a -kislakásépitő akció megbeszélése sz\'.rppel. Ez ügy-
ben egyébként a kormány ugy döntöli, hngf a tisztviselő lakás Ogvel kiveszik a falusi kislakásépilö akció köribőt és a népjóléti miniszter hatáskörébe utalják. A földművelésügyi minisztériumban is tanácskozás volt ebben a tárgyban és a minisztérium legközelebb tervezetet bocsát ki a kislakásí-pi\'ő akció keresztülviteléről. Vass népjóléti miniszter pedig a köztisztviselő lakásépilés lervczetét dolgoztatja ki. A miniszterek kOzül Voss Jizsvf népjóléti miniszter vasárnap Salgótarjánban verzl ál a díszpolgári oklevelet, Klebelsbern Kuuó gról pedig a Kormányzót kiséli Sic-gedre, illetve Kecskemétre.
Ripka főpolgármester visszavonta lemondását
Budapest, október 2 I
Tudvalevő, hogy Ripka Ferenc fő- I
polgármester a tegnapi napon be- j
adta lemondásé*, melyet azonban a 1
miniszterelnök nem fogadott cl, hanem továbbra is legteljesebb bizalmáról biztosította s így Ripka Ferenc visszavonta lemondását.
A biztosítási jog reformját tárgyalja legközelebb a nemzetgyűlés
A bistositókarlell nagy harcot hirdet a javaslat egyes rendelkezései ellen
Budapest, október 2 A nemzetgyűlés rövidesen tárgyalás alá veszi a biztosítási jog reformjáról szóló javaslatot, melynek egyes rendelkezései ellen nagyarányú har-
cot hirdet a biztosító kdiiell s min-tímáron ki akarja vinni azt, hogy a biztosító társasagok hat év elt-i-iéveJ felmondhassák a biztosi\'ási szerződést.
Rendkívüli tanácsülésben üdvözölték Budapest uj polgármesterét
SipÖcz a tanács tagjaival a legteljesebb egyetértésben kiván működni
lycscn, részben pedig táviratilag igen sokan keresték fel. Aíarácsülés megnyitása után Folkusházy Lajos alpolgármester üdvözölte az uj polgármestert, aki válaszában kijelentette, hogy a tanács tagjaival a legteljesebb egyetértésben kiván együttműködni.
Budapest, október 2
A budapesti városházán ma délelőtt 10 órakor rendkívüli tanácsülés volt, melynek tárgysorozatán az uj polgármester üdvözlése szerepelt.
Sipőcz Jenő polgármestert megvá-lasziása alkalmából részben szeiné-
iTjxuvuVu~i~u~i*rVi*i*i\' .....................................
Ujabb politikai gyilkosság Olaszországban
Róma, október 2 Borzalmas gyilkosságot követlek cl tegnap Mantuában. Cessi tanárt, az érdemes tudóst, az itteni katolikus néppárt ismert vezetőjét faját otthonában borzalmasan meggyilkolták.
Három ismeretien ember behatolt a tanár lakásába, lefogták a felesége társaságában levő tanári és íőrszu-rásokkal megölték. Amikor Cessi vérében a földön fetrengett még akkor is rugdosták és tépdesték. Az
asszony kétségbeesetten vetette magát a gyilkosokra, azonban azok az asszonyt is annyira összeszurkálták, hogy összerogyott és eszméletét vesztette. A házaspár gyermekei az egész jelenet alatt riadtan szaladgáltak szobáról-szobára, mig a gyilkosok tovább álllak.
Megállapítást nyert, hogy Cessi politikai gyilkosság áldozata. R&zler lek e pillanatban még hiányoznak. A gyilkosság óriási izgalmat keltett egész Olaszországban.
A sárosdi intézd gyilkosa a vizsgálóbíró előtt
Székesfehérvár, október 2. P/igler Ferenc vadászmester, akit Szikszay Ferenc uradalmi intéző meggyilkolásával gyanúsítanak, ma már a székesfehérvári ügyészség fogházában ül, ahová tcenap reggel kisérték át a rendőrségről. Tegnapelőtt este hirdették ki előtte a». előzetes lelartóz-tstásról szóló végzést és miután ez csak-két "nTrplg" tarthat, a vizsgálóbíró még a rn^l nsp folyamán ki fogja hallgatni Pfiglert. hogy most már az ügyészség dönthessen az előzetes letartóztatás fentartásáról. A terhelő bizonyítékok egész sorát produkálták, már ellene a nyomo7Óha-lóságok, a vadászmester azonban eddig sem tört meg. Tizenkét évi fegyházat kapott az iskolaszolga
gyilkosa Budapest, október 2 (Éjszakai rádiójelentés) A budapesti kir. bün-tetötörvényszék Denk-tanácsa tegnap esie hirdette ki Papp Piroska rendőri felügyelet alatt álló, rovott multu nö gyilkossági ügyében az itélelet. Mint ismeretes ugyanis, ez az elvetemült nő, ez év május 25 én Budapesten a Lajos-utcában meggyilkolta Bernáth Lajos iskolaszolgát, akit azután becstelenül kirabolt. A kir. törvényszék rablás és emberölés bűntettében mondotta ki bűnösnek és ezért 12 évi fegyházra ítélte. A kir. ügyész és védő is fellebbezést jelentett be.
Halálbüntetés alkalmazása Olaszországban
Róma, október 2. (Éjszakai rádió-jelentés.) A mai minisztertanácson elfogadták a halálbüntetés alkalmazásáról beterjesztett törvényjavaslatot. Halálbüntetés éri a király, a királyné, a régens, a trónörökös és a kormány-elnök merénylőjét. A javaslatot a kamara az ősszel tárgyalja.
Chamberlain Párisba érkezett Paris, október 2. (Éjszakai rádiójelentés.) Chamberlain ma Párisba érkezett. A pályaudvaron Briand és az sngol nagykövet fogadta. Délután Briand al tanácskozott hosszasabban. Chamberlain holnap utazik Londonba.
% ZALAi KÖZLÖNY
1926 október I.
F E S T | Mayer Klotild utóda | TISZTIT
VARGA NÁNDOR
kelmefestő, vegyészeti ruhatisztító és gőrnosó vállalata Hunyadi-utca 19. Fiók: Kazinczy-u. 8.
Mielőtt bármit festet, vagy tisztiitat, győződjön meg munkám kiválóságáról és áraim julányosságáról, nálam tiszlitolt gallérok utolérhetetlen fényéről.
Külön gallér- és fehérnemű-osztály!
Ugy a helybeli, mint a vidéki viszonttisziitóknak nagy árengedmény 1 GUVRÉROZI Fehérneműt tisztit! |plissÉROZ
(•) A Régi jó Budapest láncos operett a Király Színház nagysikerű műsor darabja volL Az ezer mókával telt operett szombat és vasárnap van műsoron.
(•) Vasárnap délután 3 és léi órakor a Nótás kapitány van műsoron. A főszerepeket Eleky le*. Erényi Böske Kendecsy Sólyom. Bihary, Halmai. Fáy és Vadnai titkár játszik.
(•) Az eUÖ mozl-helyáru előadás hétfőn este lesz. Helyárak: Legolcsóbb 20 ezer. Legolcsóbb 5 ezer. Színre kerül a nagysikert aratott Alexandra.
HETI-MÖSOR:
Szombat—vasárnap: Régi jó Budapest operetL
Vasárnap d. u. olcsó helyárakkal Nótás kapitány.
Hétfő: Alexandra.
Kedd: Darázsfészek vígjáték.
Szerda: Hazalias díszelőadás. Ünnepi nyitány : iátsza a zenekar. Október ó : Szavalja Hidvéghy Ernő. Herczegli l\'crenc nagysikeiü történelmi színmüveit \' drámai ansainblc bemutatkozása.
H&i? -. í
MOZOÓSZINHÁZAE
Uránia szombat 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Mar Ica grófnő, Kálmán Imre operettje 8 felv.-ban, főszereplők: Mtrica—Viviin Gibb-son, Tasziló gróf—Harry Liedtke, Zsupán—Verebes Ernő, Liza—Co-lette Bretl, korcsmáros—Szőreghy Gyula. Gaumont—Terra film.
Világ csak vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Nagyvárosok óriása. (A kék zubbonyos) kalandortörténct.
Keszthelyi Uránia Szombaton és vasárnap Cobra 8 felvonásos modern történeti film. A főszerepben a tragikusan elhunyt Rudolph Vatentino Ezalkalommal tcmúléséről készült filmet is bemutatják.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK
W. J. (Kéthely; Ha ön olyan jó diák lett volna itt Kanizsán, mint amilyen szakértelemmel tud izgatni volt iskolája és tanárai ellen, akkor nem vetné papírra azt, hogy: .nem nagyon bizok benne". Ez a hang, amit ön penget, durva személyeskedés, ilyenre pedig nincs hely a mi hasábjainkon.
H. 1. (Balatonalmádi) Intézkedtünk. Rövidesen $or kerül a hátralevőkre Is.
N. B. Kedves, hangulatos irás. Sorra kerül.
K. J. A hozzánk juttatott levelet felhasználjuk.
M. J. (Tcleky-ut) Naptár-reformjával forduljon talán közvetlenül a Népszövetséghez Szerintünk az a legsikerültebb az egészben, hogy az elsejék számát a mainál többre reformálta.
N. L. A .Jelek* sikerült írás.- Csakhogy nem látjuk itt az idejét ama .testvéri ölelkezés. glorifikálásának. A kutyából szalonna, az oláhból jóbarát: — olyan metamorfózisok, amiket a multak után nagyon nehéz egyszeriben önmagunk elé is példának átliUni. Timeo Danaos et dona icrentes.
KÖZGAZDASÁG
Inség-kölcsönt kérnek a kormánytói a szőllősgazdák
A borfogyasztási adó cttarlísét kírlk A magyar szöllősgazdák országos egyesülele gyűlést tartott, amelyen elhatározták, hogy lelterjesztésbtn kérik a kormánytól a borfogyasztási adó eltörlését, továbbá azt, hogy az ipari szesz helyett csakis gyQmOlcs-szesz forgalombahozatalát engedélyezze. A gyűlésen megállapították, hogy emberemlékezet óta nem volt ilyen tossz termés, mint az idén, épen ezért a kormánytól inségkölcsön kiutalását fogják keielmezni.
TÍZSBK
Zírtotl zártat
PAtll 146500, London 7.51000. Newv.MV 517 50, Btottl H07I0. Mliwo lölVCO, Anulcidam 207 25. Bctiln 123 Í0, Wkn 7310, Soll« 37500, Pr\'si 1532-50. VitvS 58-00, Budapest 72-45, IWKIIII 9IS00, Bukarest 2éSOO.
A kmUfesti \'Í6utl«
valuták
Itngytl 7íl0-80l0 Ai-.íiM 1.346100-8100 Crchk. 2111-121 I)tn<r l2\'S-66 Dollit 71050-7I3W Fl.acU tr. 1995-2075 HoUind 2W40-650
Lel
Lcva
Líra
3f.t-375 515-527 2655-735
DEVIZÁK Amiterd. JSS6S-6ÍS Htlcrid t2S<l\'.3-6S\' i Berlin IIW6-I7035 Bukacesl 3f>2-372 BtO.SIcI 1910-1670 Kopenh.lS935.15W5 OMlo 15620-070 t.ondon 3lnl00-7100 Milano 265.V27I5
7 11Tn.\',\'ül
Newyork 71330-530 Mlika I6970-I7M0 Pitit ------
Sehlll. 10056-96 Din kot. 180JS-ISi*5 Svijtí Ir. 1S400-™ Bei(t« ti. 1BOO-19BO
Norvég k. 15620-670 Svíd k. 19070-130
1985-2015 Pilg. 2112-19 Siolla 516-522 Stockholm 19070 130 Varió 7810-6010 Wien 10066-10096 ZOtltli IÖ7S9-829
Terménytőzsde Buz, llizav 76 ktf-oi 352 5M—355.C0Ű, 77 kg-oi 367^00— 362.500. 78 kg« 36J30S-365.C00. 79kg-oi 365 000-367300 egvéb danántull íi peiu-ldékt 76 kg oi 3J5.000 -347.500.77 kp-oi347 500 -350.000, 7S kü-o. 150.000-355.000. 79 kg-oi 355 000 —360.000, IOM 247.500-2M ttO, UVi.-mtnyárpj 20X000-210000. *»titp. 2ÉO.OOO-2SO.OOO. íii. 192 500-197.500, lengerió 242ÍCO—247.5W, repee 660.000 ■ "5SO.OOO, kölei 190003—200000, korpa 153.000-157.500. _
8ertírrásir
Pelhaltii 1400, melybóleladatlanul vU»u-matadt 300 <lrb. ÖBóiendu 16.500—16ÜOO. izedett 16.560—16.600, uedelt kózíp 16.300 -I68CO. könnvlt 15500-15.800. eWtendil öreg 15.750—16.0CÖ. mAíodrcndu I53CO— 15J00. angol sutja 16.000 -20.000. lialonna nagyban IV.000-I8.500. tslr21.000 - 2l 300, lehúzott hut 20000—22.500. «alonnii léi-settía 19.000—20.000. Ai irámzjl lniyhj.
Kiadja: Zrínyi Kjomialpar és KSnyr-kcrcskedcü BT, Haflrkműiía
APRÓHIRDETÉSEK
(Hiedetésok dija olÖro Ilzct«nd6)
ai afxóhirdesés dija 10 szóig 50 «illír. A Ciotzö s minden vastagabb betüból Illó izó kél szónak számíttatik. Minden további szó dija 5 fill. A hi;*d«tésl dtf elörs /ixetontló a forgalmi* dóhozzászimlií*ával
Fckote Maróit Póut 22. szám alatt okt. 1-tól nov. l-lg bezárólsg kitünó metódus szerint szabni lanit. 4-4 330/
KitOr.0 kzrban levó lonoora íj kiwza előnyösen eladó. Bóvebbet Üalogh jen5 in-tézó zákány, Somogy negye. 3-2 335?.
Elegánsan bútorozott különbejárxlu izoba azonral kiadó. Cim a kiadóban. 3369
Bútorozott o7oba-konyhft keresek két személyre. Ágynemű és edény van. — Címeket kérek a kiadóba.
Azonnali belépésre keresek vegyeskereskedésem részére 18 év körüli Ugy<ís khzol-gáló kcreak«d6-»ooédet. A|lnlatok3t ílzeléai Igények megjelölésével kérek. — György Lajos, Kiskomáiom. 2-1 33SS
Kuiönbcjáratu bútorozott szoba, esetleg veranda és konyhahasznilatlal kiadó. Deák-tér 4. _2-1 3354
Jökaiban levó rövid, keresithiros Rösfer zongora azonnal eladó, ogvaoott egy kézimunka elónyomda teljes felszereléssel. Bóvebbet a kiadóban. 2-1
Keresek 2 szobás-konyhás, mellékhelyiségekből illó lakást nov. l-re. LelípM fizetek. Cim a*kiadóban. 2-1 33SS
Ma és holnap
iratain
Horváth Ferenc
vondögtöjöbon
Teleki-ut 43. az.
KATONA Dr • szemináriuma
Előkészítés, jegyzetbérlet az összes jogi vbsgákra. díjmentes tanácskozás levélben is. Budapest, IX., Ráday-uton 41. szám. Telefon: J. 105-90.
Értesítem a méntaitó gazdákat, hogy 6 darab elsőrendű sórga-fehérhaju
belgamén
érkcjell. Jutányos áron részlet-lefizetésre is eladó.
Megtekinthető a
RÉCSEI GAZDASÁGBAN NAGYBAJOM.
Markó vendéglőben
Szombaton és vasárnap
disznótoros vacsora
Zalaszentgróti járás fószolgabirájától.
Srfjtéróüü « Ij\'tiT.Wrlni l T. hiiwl
V.. f>orotl)£-utCA 10. —- Tc-lcJon i T. lü-SÍ^ \\\'««lA: fiSnkcl Erní. S OlMúnkbcn <uk>» Ir^.
riAvíiKk I<tla4ay«l »» r</kn<ai kipbatók. Silnyrl, C«<i<xur, Mun%i<«y, Lolx. Siíkíly. Csók. !v»»jl UrSiiwald 8\'b, Fínyo. PcdaalK.\' Ko\'zla. V*»r*rjr. Tftoraua, Pdboti*. Kcrc«cijr. HolKuf. Kemvtok. Kudnty. - K<»ilfin»»lc»r..l íi - KtMf-vniáMlL ————
384a/1926. szám.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A Zula folyó Kchfda—tflskcszcnt-péleri szakaszán az 1926. évig teljesített kiviteli munkálatok tovább folylatása és befejezésérc még Zala-udvarnok és Tüskcszenljíétcr között mintegy 90.000 köbméter földmoz-góoitist kitevő mcdertisztogaiási, illetve "mederrendezési munkálat vállalatba adása tárgyában nyilvánosan tartandó zárt ajánlati versenytárgyalást hirdetek.
A versenytárgyalást 1926. évi október hó 12-én d. c. 9 órakor Zalaczentgróton i főszolgabírói hivatalban fogom megtartani.
A kMcndő szerződés mintája s annak kiegészítő részét képező részletes épitesi fellétclek, valamint a 2563/906. sz. jogerős alispáni határozat s a kiviteli tervek, Zalaszent-gióton a főszolgabírói hivatalban a hivetalos órák alatt, illetve a kiviteli tervek a Zelasz< n\'giótra már kirendelt vizmcítcind bármikor megte kimhetők.
Az ajánlatok 1926. évi október hó 12-én délelőtt 9 óráig a zala-( szcutgróii járás fő>zolgabírájához i nyujt.mdók be. Az .\'íjáufotnak a vál-\' lakiii egységáron kivOl tartalmaznia keli ajánlattevőnek elhatározását arra nézve, hogy óvadékot tesz-e le (30 millió korona érték),, vagy bu-tosil kul a kereseti összegek 3\'Vo os viss7a:aitásól óhaj:ja eszközöltetni, óvadék készpínzben, vagy óvadék-képes értékpapírban a zalaszcnigróli takarékpénztárnál helyezendő letétbe é< az arró! szóló elismcvény a zárt öjlnlathoz csaloldrdó.
Z\'laszentgról, 1926. évi szeptember hó 30-án.
A Zala folyó kehida—tüske-szentpéteri szakaszánck érdekeltsége nevében: A fősiolgübiró helyett: !fj. Székely s. k.,
szolgabíró.
13.388/1926.
Hirdetmény.
Október hó 5-én délelőtt 10 órakor a városházán a gazdasági hivatalban elárverezzük a jövó év októberéig összegyií-lemlő vágóhídi trígyáí. Az elszállítás helcnkin! kétszer történik.
Városi tanács.
Nyomatott a Zrmyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykani!5ánrÍNyomdave«l(i: üfenbeck Károly.) \'
13.685/1926. Versenytárgyalási hirdetmény.
A városi közkórliáz vízvezetéki berendezésének és utcai nyomócsövei való összekötéséhez szükséges vezeték létesítésére zárt írásbeli versenytárgyalást hirdetünk.
Az 3jánlatok benyújtásának határideje 1926. október hó 8.
A kiirásl müvelet a városi mérnöki hivatalban, hétköznapokon d. e. 10—12 óra közölt megtekinthető és 40.000 korona ártérltés ellenében beszerezhető.
Nagykanizsa, 1926. évi szeptember 30-án.
Városi Tanács
86. évfolyam, 223. szám
Nagykanizsa, 1926 október 3, vasárnap
ár. 2000 k,

POLITIKAI NAPILAP
l FU Cl U
BUMy Wa\'.vWivn\'Jl: XttftJuJy t B.
Felelős szerkesztő: Barbaríts Lajos
Intsnrbu-UMM: Ibgytaidua 7a. uim
EMretfcl ír. w Wrt 30.000 koreu
A szállodás-kongresz-szus külföldi vendégei a kormányzónál
Ujabb nagyszámú barátot sikerült szereznünk
Budapest, október 2 A kormányzó ma délelőtt kihallgatáson fogadta a szállodás-kongresz-szus külföldi vendégeit, kiknek nevében Toutson mondott üdvözlő beszédet. A kormányzó válaszában, melyet magyar, némel, olasz, angol és Francia nyelven mondott, azon reményének zdotl kifejezést, hogy a külföldi részlvevók küzdi nagyfzámu barátot sikerült szereznünk. A külföldi vendégek a kihallgatás ulán megkoszorúzták a millenáris emlékművet.
A Délivasut igazgatásága hozzájárult a balatoni gőzhajózás átvételéhez
Jóváhagyta a Ma||ynror»xógon tervoxctt beruhrixáaokat
BudspxrZt. október 2 (Éjszakai rádiójelentés) A Duna-"Szava-Adiia Vasúttársaság igazgató tanácsa ma dr. Száll Gusztáv clnöx-leie alatl ülést tartón, melyen megjelentek a német, osztrák, olasz és SHS királyságbeli DV. vasúti képviselők, valamint képviselteire m gát a párisi kötvénytulajdonosok csoportja is. Az ülés foglalkozott a Ba-laloni Gőzhajózási Társaság álvélc-lével és az erre vonatkozó előtt-r-jesz\'ést elfogadta, valamint jóváhagyta a Magyarországon tervezett beruházásokat.
iiA német-francia megegyezés az európai béke magva" — jelentette ki Stresemann
1
Köln, október 1 (Éjszakai rdd/ójelentcs.) A német néppárt gyűlésén a pírt elnöke, dr. Stresemann külügyminiszter beszédei mondott és lobbek közölt a következőket jelcntctlc ki: Nem lehel vilalnl azt a tényl, hogy a német-francia megértés a magva minden európai megértésnek és békének. Foglalkozott a háborús felelősség kérdésével és megcifolta a még most is hivatalos helyről |övő olyan kijelentéseket, hogy a háborút a központi hatalmak idézték lel.
A magyar-csch határforgalom megkönnyítése
Budapest, oki. 2. Október 8 án élelbelep a csehekkel kölöll megegyezés, mely jelenlékenyen megkönnyíti a magyar-cseh halátfor-gaimat.
A népjóléti miniszter a köztisztviselők lakásépítési tervezetét dolgoztatja ki
A tisztviselőlakások ügyét kiveszik a falusi kislakásépltö akc,ó köréből — Walkó miniszter kihallgatáson a hormányelnöhndl Vass József Salgótarjánban ma átveszi díszpolgári oklevelet
Budapest, október 2 Gróf Bethlen István miniszterelnök mai munk^programmjának legra-gyobb részér adminisztratív ügyek elintézésére (ordította, melyek az utóbbi három hónap alaii távolléiében nagyon felhalmozódtak. A mi-niszlerelnökr.él ma egyedül Walkó Lajos kereskedelmi min-szier jelem-kezelt kihallgatásra, amely löbb mint egy óra hosszat tartott. Beavatott helyről nyrrl étlesülésrk szerint a miniszterelnök a közel jövőben semmiféle utazási nem leivez. Csütörtökön részt vesz a;.eg)s\'ges pírt ér-lekczleién, melyen "a .kislakásépitő rtkció megbeszélése sz\'.rppel. Ez ügy-
ben egyébként a kormány ugy döntöli, hogy a tisztviselő lakás Ogvet kiveszik a falusi kistakásépUő ákeió köriből és u népjóléti miniszter hatáskörébe utalják. A földmüvelésügyi miniszléiiurnbtn is tanácskozás volt ebben a tárgy bari és a minisztérium legközelebb tervezetet bocsát ki a kislakásépilő akció keresztülviteléről. Vass népjóléti miniszter pedig a köztisztviselő lakásépilés tervezetét dol-gozlalja ki. A miniszterek közül Vuss Jizs d népjóléti miniszter vasárnap Salgótarjánban verzl ál a díszpolgári oklevelei, Klebelsbern Kuuó gröl pedig a Kormanyzől kiséli Szegedre, illetve Kecskemétre.
Ripka főpolgármester visszavonta lemondását
Budapest, október 2 I
Tudvalevő, hogy Ripka Ferenc fő- I
polgármester a tegnapi napon be- j
adta lemondásé*, melyet azonban a 1
miniszterelnök nem fogadott cl, hanem továbbra is legteljesebb bizalmáról biztosito:ta s igy Ripka Ferenc visszavonta lemondását.
A biztosítási jog reformját tárgyalja legközelebb a nemzetgyűlés
A bistositókarlell nagy harcot hirdet a javaslat egyes rendelkezései ellen
Budapest, október 2 A nemzetgyűlés rövidesen tárgyalás alá veszi a biztosítási jog reformjáról szóló javaslatot, melynek egyes rendelkezései ellen nagyarányú har-
cot hirdet a biztosító kdiicll s mindenáron ki akarja vinni azt, hogy a biztosító társasagok hat év elt-i-iéveJ felmondhassák a biztosi\'ási szerződést.
Rendkívüli tanácsülésben üdvözölték Budapest uj polgármesterét
SipÖcz a tanács tagjaival a legteljesebb egyetértésben kíván működni
lycscn, részben pedig táviratilag igen sokan keresték fel. A tanácsülés megnyitása után Folkushdzy Lajos alpolgármester üdvözölte az uj polgármestert, aki válaszában kijelentette, hogy a tanács tagjaival a legteljesebb egyetértésben kiván együttműködni.
Budapest, október 2
A budapesti városházán ma délelőtt 10 órakor rendkívüli tanácsülés volt, melynek tárgysorozatán az uj polgármester üdvözlése szerepelt.
Sipőcz Jenő polgármestert megvi-lasziása alkalmából részben szeiné-
iTjxuvuVu~i~u~i*rVi*i*i\' .....................................
Ujabb politikai gyilkosság Olaszországban
Róma, oklóbcr 2 Borzalmas gyilkosságot követlek cl tegnap Mantuában. Cessi tanári, az érdemes tudóst, az itteni katolikus néppárt ismert vezetőjét faját otthonában borzalmasan meggyilkolták.
Három ismeretien ember behatolt a tanár lakásába, lefogták a felesége társaságában levő tanári és íőrszu-rásokkal megölték. Amikor Cessi vérében a földön fetrengett még akkor is rugdosták és tépdesték. Az
asszony kétségbeesetten vetette magát a gyilkosokra, azonban azok az asszonyt is annyira összeszurkálták, hogy összerogyott és eszméletét vesztette. A házaspár gyermekei az egész jelenet alatt riadtan szaladgáltak szobáról-szobára, mig a gyilkosok tovább álllak.
Megállapítást nyert, hogy Cessi politikai gyilkosság áldozalr. R&zler lek e pillanatban még hiányoznak. A gyilkosság óriási izgalmat keltett egész Olaszországban.
A sárosdi intézd gyilkosa a vizsgálóbíró előtt
Székesfehérvár, október 2. P/igler Ferenc vadászmester, akit Stikszay Ferenc uradalmi intéző meggyilkolásával gyanúsítanak, ma már a székesfehérvári ügyészség fogházában ül, ahová tegnap reggel kisérték át a rendőrségről. Tegnapelőtt este hirdették ki előtte a». előzetes letartóz-tstásról szóló végzést és miután ez csak két TTTrpIg^ tzirlhat, a vizsgálóbíró még a rnal nsp folyamán ki fogja hallgatni Pfiglert. hogy most már az ügyészség dönthessen az előzetes letartóztatás fentartásáról. A terhelő bizonyítékok egész sorát produkálták, már ellene a nyomo7Óha-tóságok, a vadászmester azonban eddig sem tört meg. Tizenkét évi fegyházat kapott az iskolaszolga
gyilkosa Budapest, október 2 (Éjszakai rádiójelentés) A budapesti kir. bün-telótörvényszék Dínk-tanácsa tegnap esie hirdette ki Papp Piroska rendőri felügyelet alatt álló, rovott multu nö gyilkossági ügyében az ítéletet. Mint ismeretes ugyanis, cz az elvetemült nő, ez év május 25 én Budapesten a Lajos-utcában meggyilkolta Bernáth Lajos iskolaszolgát, akit azután becstelenül kirabolt. A kir. törvényszék rablás és emberölés bűntettében mondotta ki bűnösnek és ezért 12 évi fegyházra ítélte. A kir. ügyész és védő is fellebbezést jelentett be.
Halálbüntetés alkalmazása Olaszországban
Róma, október 2. (Éjszakai rádió-jelentés.) A mai minisztertanácson elfogadták a halálbüntetés alkalmazásáról beterjesztett törvényjavaslatot. Halálbüntetés éri a király, a királyné, a régens, a trónörökös és a kormány-elnök merénylőjét. A javaslatot a kamara az ősszel tárgyalja.
Chamberlain Párisba érkezett Paris, október 2. (Éjszakai rádiójelentés.) Chamberlain ma Párisba érkezett. A pályaudvaron Briand és az sngol nagykövet fogadta. Délután Briand al tanácskozott hosszasabban. Chamberlain holnap utazik Londonba.
% ZALAi KÖZLÖNY
1926 október I.
Marica grófnő
Filmbemutató az Urániában
Valaki azt mondta múltkor a filmről beszélve, hogy az amerikai filmek a legjobbak, hozzáteszem: ieen ha a nemetek nem csinálnának fii meket.
Itt van a Marica gtófnő: a nem épen érdektelen operett librettóból érdekfeszítő film szüzsét sceniro\'ztnk. Ét sikerült. Elsőrangúan. Ahol az operettnek a kulisszák, rivalda és szufiták véget veinek, oll a filmen csak akkor kezdődik Igazán a mese. És igy lesz az operettből drámai mese, nem maradva el be!ő;e semmi az ötletből, humor és szellemből !e!e tűzdelve és bcszcgélyczvc,\'ami mindenkinek a legjobban esett, magyar etnográfiai csoportokkal. Megvár miliő. Gulya mintha a vászonról hallanánk a kolomp szavát és a iuhász furulyáját.
Elsősorban a rendelésről kell beszélni, ami kitűnő áJirás folytán lehetőséget kapott feladatokra, amiket pompásan meg is oldott a rendező Hans Stelnhof, aki bravúros munkát végzett. A szereplők: Harry Liedtke, olyan fess. huszárkapitány, mintha igazán Er.drődön született volna. Délceg, nőhódító és mint hogy mégis csak germán, puha, simulékony szőke, meleg nézé<ü.
Marica grófnő: Vivian Gibson, decens, arisztokratilus megjelenés, szép szeme van. Verebes Ernő nem hozott szégyent a magyar r.évrc külföldön. A .Vontesz" valódi szubrett. Aki Popeszkut kreálja elég. ba róla annyit, hogy valódi oláh párisi ele-gáncia és balkáni modor. Kitiltó jcllemfigura volt a komornyik Wil-he!m Diegclmann.
A kép Üszte, a Kivételeket minduntalan magyar ugar és magyar levegő édesíti meg számunkra.
A Kísérő zene csak természetes, hogy a Kálmán Imre Maricájából van.
Sik\'.r nagy volt. És ebbe csak az volt a szomorú, hogy ezt a filmet
is mint most a Csárdáfkirálynét, nem a magyar filmipar tette világ-sikeiré, mert ez a film azt hozott a — németeknek. U. Gy.
Kiskosáron? ipa^osaiiniak és kereskedőinek feüidSUsége a hunénál as adósé^eSroek ügyében
A foroalmiadó végrehajtások U«,ébon pnna.ackodnnk legjobban Gyömö-ey lat-ün <Öm*olgobIró <--ic«oo h»tóaá0ánAI orvo»IA»t co*KÖ*ÖU ki A kiokomaromi kaidöttsí-g megnyugodva tavoxolt
törvényes adót fizetni kell, de a túladóztatás sérelem"
Nagykanizsa, október 2 | A7. Egységesp&rt múltkori érteke/.- , leién az adipansszok ügyében » lhjng-zvitt felszólalásokra Buti J\'.nos pínz-Qgyrninis/ter válaszolva kijelentene, hogy nem a rendszerben, hanem a végrehajtásban van a hiba. aoó az állam péntógyi egyensúlyának fundamentuma, — mondotta a miniszter — dc lehelnek hibák, amiket orvosolni lébe\'.
Az Eaysé^cspá\'t ezen értekezlete kapcsán mindenit lé megmozdulnak a varosok és egyes községek, hogy az adópanaszok üg,ébcn kérelmeiket orvoslóra vigyék.
Igy Kiskomárotn kö>ség népi\', de különösen a forg.\'.lmiadCi í.zető iparosság és kereskedő társulatom is megmozdult, hogy az adók ügyéből sérelmeiket illetékes helyre terjesszék és óZ0>.n?.k kotrigálását kérjék.
Különösen a lorgalmiadónái történtek olyan dolgok, amiket Kisko-marom iparossága és kereskedői lehetetlen helyzetnek tarlauak. Panaszkodnak a forgalmiadé fu\'yossága ellen. Panaszkodnak a forgalminak ügyében elrendelt végrehajtások szi-
gorúsága és méltánytalansága ellen és elhatározták, hogy ebbsn az ügyben a járás f s/íolg^biráján^k, Gyömörey István nagykanizsai f£szo:gs-birónak táatogatasát kérik, imnt aki mindig megértéssel voit községcinek kéréseivel szemben. ,
Ecélból ma délelőtt Kiskomárom kereskedőinek és iparosainak nevében Szllvay Gyula kiskomáromi községi jeüyző, iparhalósági biztos vezetékével küldöttség k-írcsíc fel a fő-szo\'gabisót. A küldöttségben részt-vet-\'ek: Skopál Lr-jos kereskedő, Huszár Károly mészáros és Török János bognár mester.
Szilvay községi j:gyző terjesztette elő a íorgahniadő kivetése és a végrehajtási* elrendelése miatti pana .zo-kai. vázolván a kiskomáromi kereskedő és ipaioitárssdtlom su|yos anyagi helyzetét, mely nem birja el a tulmagasan kiszabott forg-jlmiadót. Beszélt a tehetetlen és kérlelhetetlen szigorrr.l elrendeli végrehajtások ügyé ról. Beszédét a küldöttség tigjti saját észrevételeikkel egészítették ki.
Valamennyi delegáíus olyan értelemben nyilatkozott, hogy a község
Ukossáza Gyömörey főbSró közbenjárását kéri magapabb helyen és a lehetőség szerint kérik a főbirót, hngy tepye lehetővé és kétzitse elő, hogy illetéke* körök részéről a panaszok kivizsgálására személyes megjelenés történjék. — Ezen a módon akarják a sérelmesen megadóztatott emberek elérni azt, hogy meggyőzzék igazukról a pénzügyi hatóságokat.
Gyömörey főbíró az elmondott panaszokat, amelyeket ?ürün illusztráltak pílriákkal, nagy figyelemmel hallgatta végig és maga is azon véleményének adott kifejezést, hogy a rrostani súlyos állapoton változtatni kell. Természetesen ezt csak ugy véli e\'éihelónek, ha a kiskomáromi iparosok és kereskedők, akiknek adó-pinaszaik vannak, az egyes eseteket konkrét lények formájában összegyűjtik. hogy azok kivizsgálásánál a felsőbb köröknek tisztán álljanak.
Hangsúlyozta, hogy azonnal érintkezésbe lép ez ügyben felettes hatóságaival és mindenáron azon lesz, hogy a sfcelmek orvoslást nyerjenek. Kijelentette, hogy ismeri a község polgárságának adójásl teljesítményét és tudja, hogy Kiskomárom azon zV.amegyei községek közé tartozik, melyek rendesen fizetik adójukat, de In hibák történnek, azokat revi-diAlni kell. A törvényesen kiszabott adókat fizetni kell. — mondotta — de a túlzott adóztatás sérelem.
A küldöttség tagjai látható megelégedéssel vették tudomásul a főbíró válaszát és azt a tanácsát megfogadták. hogy konkrét formában gyt:j«ik össze elsősorban a forgalmiadó végrehajtása ügyében, panaszaikat. Evégből mi, vasárnap értekezletet \'art a kiskomáromi iparosság és kereskedők, melyen a főbíró intenciói értelmében járnak el.
E\'u\'án a küldöttség tagjai még közvetlen beszélgetés keretén belül
Herczeg Ferenc:
A HID
IV. (elvonásának nagy Jelenete (Bemutatja a *zlntáróulat október 6-án)
Kossuth. Dc hiszen a horvát fegyverkezés egészen nyilvánosan folyik. Jellíchich ugyan nem titkolódzik! Aki nem restel leutazni Zágrábba, a maga szemével láthatja.
Tanácsos. Az erdélyi törvényhatóságokból tömegesen érkeznek a panaszok az uta;ó agittioiok|ellcn, akik az oláh népet lázitjlk.
Kossuth. Az eUŐ balázsfalvi gyűlésen az oláhok még veiünk voltak, azóta azonban a feketesárga Svguna püspöknek sikerült ellenünk uszítania. A vak is látja, ebben az Őrjöngésben rendszeresség van. Hogy mi ;t célja mindennek, arról felvilágosit egyik bécsi megbízottunk jelentése. Itt van a zsebemben! Az osztrák kormány a tcgnapclő.U minisztertanácsban egyhangúan állást foglat a mi mírciusi törvénycink revíziója mellett, mivel Ausz\'ria a külügyet, a hadügyet, a pénzügyet és vámügyet semmiképen nem bociáthatia ki a kezéből.
Batthyány. Nem bccsáthaiják ki a kezükből! Ezek a fickók ugy beszélnek, ininlha mi ni m is a király, hanem az 6 lobb.1gy.aik volnánk!
Kossuth. Tanáaoshoz. Van még valami ?
Tanácsos. Még csak Lipót megye panasza — tót izgatások miatt.
Kossuth Köszönöm. Azt hiszem, a tanácsos urat nem kell tovább fárasztottunk?
Tanácsos. összeszedi Írásait, melyen meghajol, el.
Széchenyi, Batthyány, Kossuth. Kossuth. Rendszeres összeesküvést terveztek M^varország ellen. Ez kétségtelen! Mind a négy világlájon ellenségeket támasztanak nekünk, hogy véibc és gyalázatba fojtsftk a mi alkotmányunVa\'. És hogy kényel-meícbbé tegvék a hóhérok munkáját, már clrve lefegyverezik a nemzetet és Itáliába vezénylik a magyar csapatokat
Batthyánv. Ezt nem akadályozhatod meg! A csapatok fölötti rendelkezés királyi felségjog.
Kossuth. Vájjon a véres és cyalá-zttos dolgok, amelyek mosta Binít-ban történnek, őfelsége tudtával töiiéntgk-e? /
Batthyány. Erre gondolnunk sem szabad, mindezek az ausztriai kormány lelkét terhelik!
Kossuth. Ha az ausztriai kormány a király ellenére is keresztül tudja erőszakolni az skaraiár, akkor nem a király, h\'-ncm a kormány az, aki Itáliába aVarji küldeni a magyar csapa\'okM!
Batthyány. Bocsáss meg, ez szó-fizmri! Ha renitensek leszünk a csapatok dolgában, akkor nyillan forradalmi térre lépttnk.
Kossuth. Torkunkon az illyr hand-sár és mi rakjuk le a fegyvert?
Széchenyi. Igenis, romjuk le a fegyvert! Vessünk véget a játéknak, amely itt már évek óta a fo-radalom gondolatával folyik. A magyar nép nem fkar forradalmat. Kossuthoz. Gyávasig, ha igy beszélek? Lehet — nem b">nom — én készségesen magamra veszem a gyávaság vsdját, ha ezzel megmenthetem szerencsétlen népünket a vérfürdőtől. Rakjuk le a fegyvert, nem az ellenség, ha-
nem a mf-gyar király előtt. Mert ha tovább folyik ez a zavaros játék — játék a szavakkal, játék az érzelmekkel, j\'.ték a tűzzel — ha tovíbb mímeljük azt a büszkeséget és híre-vágyat, amelyet nem érez senkt, ha tovább fitogtatjuk azt az erőt, amely nincs a tagjainkban, akkor elkerülhetetlen az összeütközés.
Kossuth. Mi védekező állásban vagyunk, nem keressük az ütközést. Ha mégis bekövetkezik, akkor minden gyalázat Ausztriáé és minden dicsőség Magyarországé lesz!
Széchenyi. Dicsősség ? Legjobb eseiben csak dicsőséges bukásról lehet szó. Az összeütközés Magyar ország megsemmisítő vereségéhez fog vezetni.
Kossuth. Az igazságot nem lehtrt leverni! Az ártatlanságnak nincs mitől félnie I
Széchenyi. Nincs? A farkas tniit-dennap széttépi a bárányt. Ha Ausztria tr.aga nem bír velünk, akkor fel fog támadni a réfei szent s;övet-síg. Az orosz cir nem lüri. hogy a rab Lengyelország mcíleit független Magyarország támadjon.
Kossuth, fin <z ellenkezőjét hiszem : az oiost ooliiika Örülni fog az ausztriai hAz gyöngülésének.
SzéchcnyL Kifakad Miért ne ni akarjátok megérteni a szörnyű félelme", amely Irensőmet összeszorítja? Te kevélven beszélsz egv szegény és alSzstos nép nevében. EgyálWá-b.m; a .-politikusok és a juris»ák nálunk mrrdig harciasabb3k, mint a katonák I Ezekből a zengő szavakbői szenved\' s és pusztulásfakad. Árvák és özvegyek .. Nyomorékok és halottak...
Kossuth. Van idő, mikor áldozaton kell hozni a hazáért.
Széchenyi Ki a haza ? Mi a haza? A föld. a hegy, a viz ? Hát nem sz \\ ember? Nem a magyar emberekben kell szeretnünk a hazát? Es a gyönyörű, vidám, magyar ifjúságot, amely leli van élettel és reménységgel, ezt akarod az ágyuk torka elé hajszolni? És miért? Mert nem birfcz gőgöddel! Én egy megtört ember" vagyok... minden bomlik, süllyedj hulladozik körülöttem... Lehet, hogyezamegőrülés... Huszonhárom évvel ezelőtt útnak indítottam nemzetet, de ba tudtam volna, hogy az ut a vágóhidhoz vezet, bizony százszor is megátkoztam volna az órát, amelyben magyarnak szült az édesanyám.
Batthyány. Kossuthoz, nyomatékkal. A ccpaiok engedelmeskedni fognak a király parancsának. Az összes miniszterek igy kívánják, te egyedül mnradsz az oppoziciódd»l.
Kossuth. Nem maradok egyedül. Az egész nemzet egy velem az oppoziciób«n. Hogyan? Mi magunk fcgyvciezzük le a nemzc\'ct, mi magunk szolgáltassuk ki a bécsi hóhérnak? Nem, itt nem lehet már szó a lefegyverzésről! Acélpengével a ke/ünkben várjuk, mit hoz a jövendő. Nem félünk az orosz rabszolgák százezreitől, de a pokol kapuitol sem. Urak, gróf urak, vegyétek tudomásul : a magyar csapatok nem mennek Itál aba. A loyilitási komédia véget érí. Minket csak egy szempont vezet; a nemzet élete és bccsűlde! Erinek kedvéért mindent megteszünk, semmitől sem riadunk vissza. A csapatok nem mennek Itáliába I A nemzetgyűlés tiltja, a tisztek esküvel és írással fogadták, hogy itt maradnak, a haza védelmére! Elmegy.
1926 október 3.
7MM KOZtOfff
ismertették a sérelmeket és a végín azzal a megnyugtató írzés«l lAvoz-tak hogy a legokosabb gondolat v0l| a járás főbíráját felkeresni ez nejében, aki, Ígéretéhez híven, orvoslást eszközöl ki
Egy sorsüldözött családot meg kell menteni a pusztulástól
Nsítykfinlziio, október 2
Mindenkihez fordulunk, akinek érző szive és bliminö módji van a segítésre. Meg kell menteni egy megszállóit területről kiüM0/.0tt, itthon a szanálás könyörtelen tempója miatt kenyerét vesztet! f.atal köztisztviselőt, aki feleségével, kél apró gyermekével egy nyomorúságos zugban, havi 150.000 korona nyugdíjból\'tengeti az életét.
Csak mint egyik jellemző köiQI-menyt emliijttk meg, hogy a kisebbik gyermek három hónapos és a mos-loha viszonyok folytan testiulya 3 kilogramm. A szerencsétlen apa legyöngült, megbetegedeti apróságnak még futott szobai sem tud biztosítani, mert cstkély nyugdijából 200000 korona lakbért fizet, 200000 koronáért tejet vesz a gyermekeinek, a maradékból p;dig r.icg mindennapi kenyérre sem .élik.
A négy nyelvet beszélő, minden munkára kész fiatalember megpróbált már mindent, de nem tudón semmiféle munkál kapni. Mo»t tni kérőnk néki. Elvállal mindem, ami tisztességes kenyérkereset. Képességeit, megbizh Jtóságát kívánságra volt hivatalfönöke bizonyíthatja.
Felkérünk mindenkit, aki bármilyen elhelyezkedési lehetőséget tudna a szerencsétlen ember számára, jelentse ezt szerkesztőségünkben. Nem hisz-szflk, hogy ebben a városban, ahol a társadalom jósiivének megnyilvánulását annyiszor volt móLtuokban látni, — abol annyi nagy vállalat, cég, magán-hivatal van, na akadna egy bármilyen egyszerű állás, ami a biztos pusztulástól menthetne meg nmeivel egyűlt két ártatlanul szenvedő,
Az uj lengyel korminy
Varsó, október 2. (Éjszakai ridii-jelentés.) Moscickl kOziiríasigi elnök raa kinevezte az uj kdímányt. l\'.lnök és hadügyminiszter Piludstky niat-sall lett. /
A
iílarttwk b
J árut j
boldogulásának titka:
jól vásárolni!
A vásárlóközönségre igen kedvezően oldotta meg cit a kírdést a
lap KöitiiitíMli Fopzlt i. lenni is frtttaití ImlWt,
mert nagykanizsai írudájában valóban Jóminösígü tílazer-, csemege- ts italárukat, valamint házlarUsi cikkeket mindenkor
előnyös árakon, kedvező lizetési feltételek mellett árusít.
Minden gondo* háxia»zony
rtt sxerezze be háztartási szükségleteit,
mert ezzel sok pénzt takarít meg!
éjféli misével kezdődik
ez evben szent ferenc ünnepe
Hétfőn éjjel félegylior istentisztelet lesz a plébániatemplomban
Nagykanizsa, október 2
Isme retes, hogy ;i katoüku* egy-ház inilyrn fúnnyel ünnepli meg ez évben assisi S7c;it Ferenc hrialanak 700 Cvcs évíoidulójit. Eteknek az ünnepségek fényéhez tartozik az a klllöu kegy is, hogy október 4 érc vitradő Ojlilkor szentmise moudlutó.
A nagykanizsai templom még nincs abban helyzetben, hogy nagyobb egyházi ünívpsí-gckct lehelne WLnnc tartani, inert a restaurálás inig nincs annyira előrehaladott stádiumban. De ezzel a kiváló engedménnyel inégii ílni fog a plébánia ís hittón O óra :i0 perckor (éjjel félegykor) Ünnepélyei szent mise kezdődik, lö/id ünnepi beszédet m^pd dr. Krizsala Ferenc kegyesrenöi\' tanár.
A kiváltság másik ritka engedménye, hogy ezalatt ű mise alatt a hívek a szentáldozdsho\\ is járulhatnak. A nagy riika ünnep alKatmaval bizonyára tömegesen fognak az éj féli misén mcgje\'cnrfí.
l)r. Vargha l\\ Thcodorich rárda-fónok- plébános vasárnap délután BurJ.-pef.tre Utazik, hogy hétfóa este felkilettc órakor megtartsa rádió-előadását a szent Ferenc jubileuma alkalmából «i fővárosban rendezett ünnepségeken. Előadásának cime: Povercllo utolsó órfti". Ugyan ő kedden, október 5-én délután ünnepi beszédet mond a budipest-belvárosi ferences-templom uj orgonijánpk ünnepélyes lelszentelóse alkalmából.
Tiszttartó és nemzetgyüBési képviseSá rágaimazási pöre
A lotenyei tiszttartó Bogár Imrével ó» Patkó Bandival haaonlitottu Osbxo dr. Lakó Imro kópvioalót
Nagykanizsa, október 2
Ismeretes az az évek bosszú során át tartó kímélet!\'!! ellenségeskedés, ami Csorna Ödön szécsiszigeh Ibkos, gról Ar.drassy Sándor letcnyei uradalmának 62 éves tiszttartója és dr. Lakó Imre letenyei ügyvéd, nem-zc\'.gyülési képviselő közütt fennáll. Tegnap iimét egy ilyen Csorna Lakó pór került a biroság elé. Az cset^-kOvetkezó: ^^
Még 1920 augusztus 5>én lOrtént, hogy Csorna Ödöni^ifadalml tiszi-tarió egy beadványt adott be a leien vei jJrájKiöszolgabirájához, « melyven lejelentette dr. Lakó Imrét. A beadvány rendkívül súlyos és sértő^kitélclckct tartalmaz dr. Lakó Imrének a kommün alatti magatartására vonatkozólag és többek közölt Bogár Imrével és Patkó Bandival hasonlítja össze a nemzetgyűlési képviselőt.
Dr. Lakó Imre azért hatóság előtti rágalmazas miatt pert indított gróf Andrössy Sándor tiszttartója ellen. Csorna a jarásbirósági tárgyaláson beismerte, hogy ő irta a beadványt, [ de nem ismerte el bűnösségét. Azt ■ mondotta, amit irt és állított, az igaz. !
A járásbíróság a lefolytatott tár- { gyalás után Csorna Ödön uradalmi ] tiszttartói cgyrcndbeli hatóság előtti •
rágalmazás és egyrendbeli becsületsértésben mondotta ki bűnösnek és ezért az enyhiió-szakasz alxal-madásával összesen 1,000.000 korona pénzbüntetésre is az összes perköltségek megfizetésére itélic, sulyosbito körülménynek véve a gyalázó kiíejezésekJömcgéL_
Fellebbezés folytan az ügy tegnap kérült a nagykanizsai törvényszék fellebbviteli tanácsa elé.
A kir. törvényszék hosszabb tanácskozás után a kir. járásbíróságnak a hatóság előtti rágalmazásra vonatkozó ítéletét helybenhagyta, de a becsületsértés alól felmentette Csorna Ödönt. A büntetés végrehajtását a novella értelmében felfüggesztette és a perköltséget is leszállította.
Az itélet jogerős.
Vonatszorenosótlenség Romániában
Bukarest, okt. 2. (Éjszakai rádió-jelentés) Colroceniben egy gyorsított személyvonat beszaladt egy a pályaudvaron veszteglő személyvonatba. Ö.cn meghaltak, 12 sebesült van. A vizsgálat foiylk.
FORD személy- és teherautók • FOHDSOS traktorok
KAUFFMANN JENŐ Nagykanizsa, Csengery-ut 46. |
ii.a
Kiírj litilU puii ligjiltti u Ilit lugtei
A film hosszú ideig sikertelenül ki íérielczelt a beszélő színpadok vígjáték típusával. A sík térre korlátolt* ságiban és hangialanságábin egyetlen lehetősége a helyzetkomikum kihasználása volt, ami minden film vig-látékot többé-kevésbbé a burleszk-komikum határára sodort. Amerika vígjátékai ma is jobbára ebben a z8anerben mozognak. A németekét illeti, annak érdeme, hogy megterem-te\'.t.Mt a szellemmel, Oilettel, mégis derűs humorral telitett magasabb értékű vígjátékokat. Ezeknek úttörője épen llurty Liedtke- nek sokáig emlékezetes: Ilyenek a férfiak c. vig-jáiéka volt. Miőta a németek viszza-tértelfa régi garnizon élet, hol fergeteges, hol napsütéses, de mindig aranyos humorában: a filmvígjáték valósággal kulmlnáció|át éli. Egész csomó katomvlgjáték ontja ma ezt a mindnyájunk lelkéhez, emlékeihez közel álló humort. Ezek közölt is megérdemelten első helyen áll az Uránia szerda és csütörtöki Harry Liedtke vígjátéka.
Voltaképen az Uránia rosz taktikát követ, amikor ezt a filmet a Marica után adj:, holott sokkal jobb a Maricánál ; hacsak nem a kánai menyegző receptjét akarja követni, hogy előszűr a gyengébb bort adja publikumának, azután a nemesebbet.
Annyi bizonyos, hogy a film a jó borok bufelejlő hangulatába fogja ringatni nézőit. (=)
A berlini ékazerrabli vallomása
Berlin, október 2. Spruch, a berlini ékszerrablás vakmerő lettese teljesen megtört, amikor anyját és apját meglátta a kihallgatást foganatosító rcndörlisztviselőnél.Spruch be vallotta, hogy a lengyel táncosnőnek a rablásban való segéd kezéséről szóló vallomása puszta kitalálás, nővére segédkezett neki a rablásban és a nővére volt az, aki mintegy hatvanezer arany-márka értéka ékszereket a Qrune-waldban elrejtett.
1 buhp-Kii Unit
: Előnyö-J feliételek.
VALUTÁK Ltojjtl 7K30-Í030 Aneolt.3(«»M0S0 Oehk. 2110-120 Dlnlr I2S5-65 Dollír 71025-7I32S FrancU li l\'J8.S-2C65 HolLindl 2S>\'ö-6?5 I Lel 360-374
, Léva 515-522
I Lira 2660-740 , MlrkJ 1IS970-I7030 1 SíhlH. 10052-92 \' Din kor. IS9Í5-IS995 Svájci Ir. 13;95-S<5 Belgs tr. IR95-I975 Norvítí k. 15625-675 SvíJk. I9ŰÚS-125
CITROEN
a legjobb és legolcsóbb univerzális automobil.
Kedvező lizetési feltételek. m\'
VI., Andrássy-ut 67.
Budapest,
DEVIZAK
Amiltrd. 28S50-650 Btluiid I2S9\',1-Í51.1 Berlin 16985-17035 Bukarest 361-371 Brasuci 1905-1965 Koptnh.l 8935-189&S Olilo 15Í25-675 London 34S050-7050 Milano 2660-2720 Ncwyolk 71320-520 Piris 1975-2035 Piiea 2112-19 SíJla 516-522 Stockholm 19062-125 Varsó 7B30-S030 Wien 10066-10)96 Zürich 13767-827
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Kc«UhIt<«: • *Z«l»t kw.tfc.t7l IV*-
VU^IviUübta. KUfiloJy-uki li. uia. — HsJijr l-ltchl Mtli|> liMJODÍnyoiOknll Kw-iuIIj LAjM-utci. RUrKh 0yö>6 Ooliitiyitudi. EiJt^lMl kiiltyat Ur. S11W IJtild Oohtaylru-
JAJlbati. SofNoMl Tífííki r«««< köojrtlXfl
°Átk6ltözés^rníatt október 1—5-ig leszállított árak a Harangban.
Okt. 7-én megnyilik a Kékcsillag áruház.
ZALA! KC&ONY
1926 október 3
NAPI HÍREK
MAPIREKO
Október 3, vasárnap
Kómái katolikus: Kand. F»rolcjtfns: Helga. Izraelita: Tischri hó 25.
Nap kel reggel <"> óra 00 perckor nyugszik délután S óra J7 perekor.
Mozi. Uránia: Marica grófnő. Világ: Nagyvárosok óriása (A kék zubbonyos). Előadások kezdete 3, 5 7 és 9 órakor.
Október 4, hétfő
Római kdlolifcui. Asa.snfer. Prot*s-tánit: i-erenc. Izraelita: TÍKlirl hó 2(>.
Nap kel reggel 6 óra 01 perckor, nyugszik délután 5 óra 36 perckor.
Ma
mini, de épen kerek hétszáz esz tendeje, hogy .a napsugaras, kékegil Olasz hon ükkor is bizonyára gondozott keltjének, a kies Umbriának Assisi nevű városkájában megdicsőülve szállt uz^igfc egy diadalmas, nagy lélek, mimen idők és korok egyik legtüneményesebb és legrokonszenvesebb embere: — Jsten szegénykéje", szent Ferenc. Az emberek azt suttogták, megholt; pedig azóta is él, de még milyen fristen, üdén I
Dúsgazdag lelkét, kincses életé!, bár mindezideig ugyancsak sokan megkísérelték, kiaknaznl mégsem si került... S az evangélium kürtös he roldja, az [evangéliumi élelmüvészel patentirozot: nagymestere ma is pa zárul sugározva szerte bűvös egyéniségének faszcinálő sugáfözönét, melyben meg/ürödve a nyugtalan modern ember-lélek Is mintha megbékélne.
Hogyisne?! Hiszen egyik biogra-fusa szerint, élete csupa poézis, hőskölteménye a keresztény lovag virtusának és tiszta lirája egy eszményi világszemléletnek. Szelleme a „természettől fogva keresztény- léleknek örök igénye, igy hát sohasem évül el, hanem mindig aktuális múrad...
Mi más ez, mint hétszáz éves /< len-áldás ? I.egyen ér le hála és imádságos köszönet a Gondviselésnek!
__(bkár)
— Hivatal átadás. Dr. Novay Imre vároii aljegyző, aki nyugdíjaztatása iránii kérvényét a mull napokban adta be a polgármestejhez, legjap átaüta hivatalát d\\ Pottyondy Józsefnek.
— Testnevelési oktatók kitüntetése. A testnevelési bizottság által kiváló teljeuitményU\'xért és fáradhatatlan buzgóságukért dicsérő elismeréssel kitüntetett testnevelési oktatók, Niesner Viktor tornataná.r, Szépítd vary László tanító és Vargha Sándor tisztviselőnek tegnep nyujtona át dr. Krátky István polgármester-helyettes az elismerő okiratol.
JJRflNIA
Az egynapos múiorok kört kivételképpen 2 napig, szerdán és csütörtökön Harry Licdtkének a M2ric.1t messze felülmúló vígjátéka:
Főhadnagy ur, a feleségem
bájos vígjáték a régi Jó katonavilágból, a iiói főszerepben: ISflády Christíans.
— Gazdasági.Janócsos helyett városi erdómester. TVgnap érkézén meg a poig3rmesieri hivatalhoz a földművelésügyi miniszternek azun leirata, amely a belügyminiszterrel egyeterlőleg jóváhagyj i Nagykanizsa képviselő cslüleiének a gazdasági ta-nacsosi állasnak crdőmesleii anásra való átszervezési határozatát. Így a közeli részleges tisztulásnál a va-r.-si ctdómesteri alias is betöltts ala kerül.
Ma vasárnap táncestély a Centi álban.
— A kasszafuró a rendőrségen. Tegnap Cjjcl hoztak be Nagykanizsára fiáiint Ferenc kasszafurot. Mi átkísértek a rendőrségre, ahol a kihallgatások és szembesítések folynak. Érdekes, bogy Bálint az egyik foghszőrnek azt a kijelentést tette, hogy nem is tudja, mit aki-rhatnak tőle Nagykanizsái.
= Hegedűk 185CX)0 K. Tokok 100.000 K. Vonó 40.000 K. Kapható Vágó Endre illatszeriarAban Fó-ut 14.
— A torgalmladóhivatal uj főnöke átvette hivatalát. Wesztner Henrik dr., a nagykanizsai forgalmi-adóhivatal uj főnöke tegnap átvette a hivatalt Radnay Sándortól, aki ugyanezen a napon Jelentkezett Kaposvárott, hogy mint az ottani fjr-galmiadóhivatal főnöke, kétheti szabadság után. átvegye hivatalát.
— Halálozás. Dr. Mayer Fe-rencné sz. Eirekarcsai Lukács Gizella, néhíi dr. Mayer Ferenc, a nagykanizsai járás 25 éven át volt jarásorvosának felesége Sugar-uti lakásában jobblétre szenderült.
Metz festő legolcsóbban fest.
Elegáns hintó- és lótakarók Hirsch és Szegő cégnél.
Metz festő legszebben fest.
— Az Irodalmi Kör október 6-iki flnnepe szerdán dCiután 6 órakor lesz a városháza közgyűlést termében. A Zrínyi Irodalmi éfc Művészen Kör minden évben méltó fénnyel Uh meg a magyarság nemzeti ünnepeit s ezidén sem marad el hagyományaitól. Az Ünnepség műsora a következő: I. Hiszekegy. Énekli a nagykanizsai Iparte^üieti Dalárda Büchler Mór karnagy vezetékével. 2. Ünnepi beszéd. Mondja dr. burka P. Kelemen vikárius zárds-főnök helyettes. 3. Busmagyarok imádsága, Rjvf/ Oízátöi. Énekli a nag/kanizsai Ipmestületi Dalárda. 4. Feltámadunk! Szavalja Hidvéghy Ernő, a pécsi nemzeti színim drámai művésze. 5. Hymnusz. Énekli a nagykanizsai Ipartestületi Dalárda. Oelépődij nincs I
= Gramofonok, lemezek, alkatrészek: László és Grünhut Fó-u t.
— Október 6. a gimnáziumban. A nagykanizsai reálgimnázium ifjúsága október G-ikan délután 5 órakor gyászünnepélyt rendez az intézet tornaiermében a következő műsorral: 1. Hiszekegy, Himnusz. Énekli a reálgimnázium énekkara. 2. Mentes M.: Arad. S«va|fa Tóth Karoly VIII. oszt. tanuló. 3. Sassy Cs.—Thurzó N.: Dal a turulmadárról. Énekli Hűi-vám K. VII. oszt. tanuló, zongorán kitéri K<;ch S. VIII oszt. tanuló. 4 Ünnepi beszéd. Mondji O ikó Endre VIII. oszt. tanuló. 5 Herold: Ztmpa. Eló.tdji a reálgimnázium zenekara. 6. Szalhmáry: Ledöntött szobrok. Szavalja Molvarecz Jenő VIII. oszt. tinuló. 7 a) Petőfi—Lányi: Csatadal. b) Szózat. Előadja a reálgimnázium énekkara.
F E S T | Mayer Klotild utóda TISZTIT
VARGA NÁNDOR
kelmefestő, vegyészeti ruhatisztító és gözmosá vállalata Kunyadi-utca 19. Fióki Kazinczy.u. 8.
Mielő t bármii testet, vagy tisztiltal^ijyfeWjín.me;! munkám kiválóságáról és áraim jutányosságáiól, nllanfíiszlitott gallérok utolérhetetlen fínyéról.
Külön gallér- és fehérnemű-osztály!
Ugy a h\'lyheli. mint a vidéki viszor.llisz\'.üóknak njgy árengedmény I GUMBÉRQZ~| Fehérneműt tisztit! | PUSSÉROZ
= Táncgyakorló. Ma esle 8 órai kezdettel a Kaszinó/ nagytermében láncgyakotló leckeírát (ossz-láncol) larlok. Szíves pártfogást kér Gutlcntag tánctanár.
— llarangszentelés lesz október 3-án Njmeslorűemicen. A lOrdcmi-cick bucsu|át emeli ez a szép és meghaló Clnnepr-ég. A harangszente-lést Simon Gyftrgy dr. veszprémi apátkanoook végzi diszes segédleltel.
— Ügyvédi iroda áthelyezés. D . Pllkr Arthur keszthelyi ügyvéd irodáját Gzorgikon-utca 8. szám alá (Puty-ház) helyezte ál.
— Nyugdíjas vasutasok figyelmébe. A DSa Vasúttársaság Nagykanizsa állomásához tartozó nyugdíj isok arcképes igazolványokkal ellátóit gyermekeinek korát és foglal-kozárát folyó évi október bó-ikéig bejelenteni tartoznak annál is inkább, metl kik ezen bejelentést megtenni elmulaszilák, azok arcképes igazol-"ván)ai 1927. évre meghosszabbítva nem lesznek.
— Ma vasárnap táncestély a Centrálban.
— Alkalmazottak bejelentése az adóhivatalnál. A városi Adóhivatal utolj íra figyelmezteti a munkaadókat, bogy ugy háztartási, ipari és kereskedelmi alkalmazottaik bejelentéséi teljesítsék, ellenkező esetben a 30.000/1925. sz. utasítás 42. § 1. pontja -alapján annyiszor büntettetik 100 aranykorona birsággal, abány atxalmazotlról az adatszolgáltatási kölelezettségét nem teljesi\'etle.
— A nagykanizsai Keresztényszocialista Gazdasági Párt ma este 8 órai kezdettel a Keresztény Otthon helyiségében szórakoztató es-léiyt lari az alábbi míisorral: Elnöki megnyitó, Szavalat, Beszédet mond : P. Rákos Ágoston szenlfcrencrendi segédlelkész.
-- Patkányok és egerek Wmeg-irlására vegyen .Agcarta" patkányirtó húskonzervéi. Kapható minden gyógyszertárban és drogériában.
megerkeztek
a legújabb divatú nöl és leányka kabátok, bundák, noi és gyermek ruhák, pongyolák
óriási választékban.
Nói kabát vígig bélelt már ... 495.000 K-lól feli.
Gyermek-kábátok már ... 265.000 K-\'.ól fcH.
NŐI szóvetruhák már 240.000 K-tól félj.
Stern József
divat* ruhéza
Nagykanizsa
Kaxlncxy-utca I.
HIIP EI.1Ő NAGYKANIZSAI TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
vállalunk
disz- és egyszerű temetéseket
exhumálások, hullaszállitások bel- és külföldre bármely Irányban és Irányból, vasúton vagy saját hullaszállító kocsinkon (f\'ourgonon)
Díszes nyitott és üreg hslollaskocsik
NAGYKANIZSÁK
- ALAPÍTÁSI ÉV 1881. _
ÜZLETHELYISÉG ÉS 1B0DA Deák Ferenc-tér 3. Telefonszám 269. ÍÜHELY ÉS HAKTÁHAK Király-ulca -t. Telefonszám 120.
Lukas: Zrínyi Mlktas-utca 45., tütdszinl aitó
nagy raktár
érc , imltatló-, kemény- és puhafa-
ugy hullaszállító koporsókban Szemfedslek, vánkosok, köszönik, szalagok, virágok, gyertyák, syász-zsebkeadók, harisnyák stb.
Itsilistl Imitt, qjlilii tiüirittDdkiiil iWiinlii
IQ2Í5 október 3
ZALAI KÖZLÖNY
Fiirst József csődtömegét megvásároltuk; az árukat úgymint: kész női kabátok, blousok, aljak, pongyolák, finom férfi és női szövetek, mindennemű selymek stb. saját üzlethelyiségünkbe vittük át, hol is azok a legjutányosabb áron adatnak el.
WEISZFELD ÉS FISCHER.
Tisztelettel
_ A helybeli vendéglős szak-osztály folyó hó 5-én délután 3 órai kezdetiel az Ipartestület helyiségében a budapesti Országos Vendiglős Egyesület óhajára közérdekű, a szak-máöa vágó fontos ügyek megvitatása céljából érlckczlelet tart, amikor is a helybeli szakosztályi elnökön kivül a budapesti kiküldött is több tárgyat log megvitatásra bocsátani.
— Anyakönyvi hírek. Az elniutt héten Nagykanizsán 14 gyermek született. Ebből 7 fiu és 7 leánygyermek volt. Holfer József szabónak leánva. Mihálecz István kocsisnak fia, Oaspár József vasu\'i kovácsnak leánya, Kancsalics Ferenc solfőr-nek fia, Bagó Pál napszámosnak leánya, Mátés Mari szakácsnőnek leánya. Hegedűs Katalin napszámosnak fia, Kisgergely Péter vasúti fűtőnek leánya, Pintér Nándor postalő-lisztnek fin, Mágócra László gulyásnak fia, Beke Vincrc napszámosnak fia, Má\'és János honvédtizedesnek leánya, Ötvös László kőmUvcs-segíd-nck leánya, Kormos Zsigmond kereskedőnek fia. — Házasságkötések száma 4: Knapp Lajos lakalos-segéd Rilter Gabriellával, Pers Józsel la-katos-segM-Kovács Juliannával, Snell József földműves Hegedűs Juliannával, Antal Béla cipész Somogyszent-miklósról Oöllesz Annával. — Halálozások száma 7: Sinkovics Sán-dorné Szarni Anna 43 éves, agy-daganal; Orob Gyula magánhivatalnok 25 éves, tüdőgümökór; özv. Tóth Jánosné Weisz Gizella 42 éves Komárvárosról, függő érelmeszesedés; Zsoldos Ferencné Oerencsér Mária 52 éves Nemesdédről, gyomorrák ; özv. Kovács Ferencné Máté Kalallu 38 éves Ncncsdédről, hashártyagyulladás ; Lérándi J izsel lég-Iségető 79 éves, agyvérzés , Garai János nspszámos 47 éves, S7ivszél-hüdés; Szertlcs Istvánné Fekete Mária 39 éves Szepetnekről, méh-repedés, szivgyengeség.
— Lábbetlkészltő szakosztályi közgytllés. A nagykinizsai Ipatles-tűlet Lábbelikésziiő Iparosok Szakosztálya folyó hó 3-án délulán három Órakor évi rendes közgyűlési tart az Ipartestület helyiségében, melyre tagjait tisztelettel meghívj i a Vezetőség.
=■ Képkeretczést minden alik-ban, kittelést, javítást, egyes táblákat is igen olcsón vállal Pum üveges Király-utca 10.
A világhirü herendi porcellángyár egyedárusitását
sikerült megszereznem. — Raktáron tartok művészi kivitelű nipp-, bonbonicre-, továbbá service-készleteket. Külön megrendelésre szállítok bármilyen méretű és egyéni Ízlésnek megfelelő porcellán tárgyakat eredeti gyári áron. -—--
Ezenkívül dúsan felszerelt raktárt tartok legfinomabb kötött-szövött árukból, úgyszintén Borsalino-, Pichler-, Jta-kalap-kOlönlegességekből, valamint férfi fchérnemQckből, melyeket kívánatra tetszésszerinti kivitelben legjutányosabb áron megrendelésre is szállítok.
Kérem raktáram szives mee-
tekintését vételkénvszer nélkül.
Barta Alfréd
Főút 8. szám.
Alsópá-
Da-
— Szüreti mulatság hokon. Az alsópáhoki Ifjúsági lirda, Levente Egyesület és tűzoltók ma, vasárnap délután 3 órái kezdettel műsoros szüreti mulatságot rendeznek. Indulás négyökrös szekereken az iskolatérről a Becsali-csácd^ba, a mulatság színhelyére. Diliitán 5 órakor magyarnóta-hang-verseny, utána reggelig tánc.
— Nagy tflz Merenyében. Tegnapelölt reggel Merenye községben kigyulladt Torma Gábor pajtája és óriási mennyiségű takarmánnyal elhamvadt. A tüz állerjedt az istállóra is és az is leégett, innen a tüz átcsapott és Dómján Józsel kisgazda istállója és pajtája szintén leégett. A kár hozzávetőlegesen százmillió körül van. Nyomoznak, mert az a gyanú, hogy gyújtogatás történt.
= össztáncgyakorlat. Ma és minden vasárnap diákok részére a gimnázium tornatermében d. u. 4-től, felnőttek részére a Polgári Egyletben este 8 tói cigányzenével össztánc gyakorlatot tart. Blagusz Elek tánctanár.
— Egy gyermekgyilkos anyát másfél évi börtönre Ítéltek. Megírtuk nemrégiben, hogy Molnár Aranka kaposvári cselédlcány csecsemőjét bestiális módon megloitotta és a trágyáié gödörbe dobta. Ogyét most tárgyalta a kaposvári kir. törvényszék büntető tanácsa és a tárgyaláson a cselédlányt jogerősen másfél évi börtönre ítélte.
= ÉrtesDlésDnk szerint a Her-kulesmüvek Részvénytársaságra (Bu-dap;st, VI., Figyelő-utca 16/) vonatkozó korábban megjelent közleményünknek városunk asztalos, lakatos és bognármesterei nagy hasznát vették, mert bebizonyosodott az, hogy a gyár elsőrangú famegmunkáló és használt üzemképes szerszámgépei soha nem látott olcsó áron kerülnek eladásra.
= Amatőrök I Ingyen szerelés vagy kapcsolási vázlat, a legújabb kipróbált módszer szerint annak, aki a rádió-készülékhez az alkatrészeket és felszereléseket nálam széni be. Modern alkatrészek 1 Olcsó árak 1 . Szabó Antal rádió-üzletében.
vagyis
5,525.000 pengő,
69 milliárdot meghaladó
osztálysorsjátékon solásra.
ÖSJ7CR kerül az újonnan kezdődő
i előnyősén változott,
Az uj játékterv már pengő értékben van megállapítva és ..... "L, V nv„»n.«,HWb ft»fft>e jelentékenyen lett emelve és szerencsés esetben már egy
250 ffililliÓ K nyerhető.
mert a nyeremények össze;
sorsjeggyel 6 milliárd
Közismert siercncseszámti! ajinlja: ..... -r . ._ i _ föelárosltó sorstegvlrodija
Milhoffer Kalman c.et,u«rY-ut;.
.250.000 K, tél 10 pengi - 125.000 K, Huzátt október 16-19.
Sor.ieayek Ara i egész 20 pengő ncítycd 5 pengfi — 62.500 K.
— Elhájasodásnál, kőszvény-nél és cukorbetegségnél a természetes „Ferenc Józsel" keserűvíz javítja a gyomor és a belek működését és előmozdítja az emésztést. Az anyagcserebántalmak gyógyító eljárásainak löbb kutatója megállapította, hojy a Ferenc József viz-kura nagyon szép eredményhez vezet. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
— Óriási az érdedlödés az uj m. kir. osztálysorsjáték sorsjegyet iránt. A hivatalos játéktervet bármely fóelárusiló készséggel megküldi. Csak 72.000 sorsjegy van és 36.000 nyereményt sorsolunk ki, léhát minden második sorsjegy nyer és már egyetlen egy sorsjeggyel szerencsés esetben 5000.000 pengő azaz 6 és \'/1 milliárd korona nyerhető. Jutalom 3 és ».\'• milliárd, főnyeremények: 2 és 1/2 milliírd, 1 és >/i milliárd, 625 millió, 500 millió, 312 millió, 250 millió korona stb., összesen több, mint 69 milliárd korona, amelynek kiűzetése készpénzben államilag van biztosítva. A hivatalos elárusítóhelyek minden megbízást a legnagyobb gonddal elintéznek. A sorsjegyek ára: egész 250.000, fél 125.00Ö, negyed 62.500 korona. Húzás október 16-19.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Síngcr varrógépeinkéi. Singer varrógép részv.-társaság "Nagykanizsa, Fő-ul 1.
Hölgyek és Urak! \\
Biztos exisztenciát-
üthetnek maguknak, ha komoly odaadással dolgoznak, mint 0*le»«*er-
xök egy uj biztosítási ágazat, a
takarékbiztositás
terjesztésében, mert ez mtnden 18 és 55 év közötti egyénnek
orvosi vizsgálat nélkül
és minden külön (ormaság mellőzésével lehetővé teszi a gyümölcsöző
vagyongyűjtést,
a Phönix Életbiztosító Társaságnál
(Vczérügynökíég: Nagykanizsa, Csen-gery-ut 1. sz. az udvarban, III. lépcső, I. emelet.)
Jelentkezés: hétköznapokon d. c. 9—12, d. u. 3-5 óra között. — Telefon: 125.
I
Barta Miksa divatáruházába
megérkeztek a legdivatosabb
•ifcí***
VC/VB
selymek angol férfi és női szövetek
valamint nagy választékban
I
%
ZALAi KÖZLÖNY
1926 október I.
időjárás
A imgyícnnizsal meteorologial racg-iigyció Jelentése: Szombaton x hőmérséklet: Reggel 7 órakor +7*4, délután 2 órakor -f 15-8. este 9 órakor +124.
FtlMztl: Egész nap borult
Szélirány: Reggel Északkelet, délben Északnyugat, este Északi szél.
A Meteorológiai Intézet Jelentése szc-tinf enyhe és túlnyomóan száraz idö vir-
É RETTNVUGATIN DIAIBANAN
\' \' A LEGJOBB TAPIJ3LÉK n -
Ungváry József faiskolája, Cegléd, (Buda|>estcn Andtássy-ut 56) megkezdte az őszi szállilást. Fajtahilcles gyümölcsfák, szőlővesszők, rózsák, diszlák, díszcserjék stb- minden mennyiségben.
= Ne a kéménynek fűtsünk, hanem a szobánaki Nagy gondtól szabadul meg, ha „Zephlr" fatüze-léstl kályhát vásárol, mert egyesíti a cserépkályha, folylonégőká\'yha, és a légfülés előnyeit. Kózludomásu, hogy a „Z;phir" tözéleles, gtzdiságos és a legtartósabb kályha. Átlapot ingyen küld Héber Sándor kályha és tűz-helygyáros Budapest, Vilmos-császár ul 39.
= Csak egyszer menjen el az „dmer/fo\'Vendéglöbe és ízlelje meg a kitűnő ételeket és ilalokat, lobbé nem kiván máshova menni szórakozni. Olcsó árak!
Helyesen cselekszik, ha varrógép , tű-, olaj- és fonal-szükség-letét nálunk fedezi. .Si7?£t/--varrógép-alkairészek elismerten a legjobbak I Singcr-varrógép-fióküzlet.
-- Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
SPORTÉLET
A Nagykanizsai Torna Egylet hatvanéves jubileuma
Az ország egyik legújabb sportegylete az NTE
Nagykanizsa, október 2
A NTE vezetősége lázas buzgalommal készülődik nagy napjára. Holló hó 10-én vasárnap rendezi az egyesületek életében is oly tiika jubileumát,, fennállása <Í0 ik évfordulója megünneplését, melyre nem-csak egész Zalábil, de az ország fővárosiból is a legnagyobb spott emberek fognak lejönni Nagykanizsára, hogy sporticstvéri egyuuér-zéssel részt vegyenek a NTE otöm-ünnepín.
A ritka ünnepély programja a kövelkezó:
Délelölt 9 órakor a felsőtemplom-ban ünnepi istentisztelet, amelyet üazdag Ferenc püspöki bizlos larl, aki istentisztelet alatt az 1870. évi szeptember 11-én megszentelt zászlót újból mígfogja áldani.
10 ótakor díszközgyűlés a városháza nagy tsnícsicrmebcn, amelyen az ünnepi beszédei dr. Králky IslvJn polgárnicsterhelyclles főjegyző az NTE elnöke mondja, \'/a 12 órakor kegyeleti staféta a
városon keresztül. Cél a felsőlemp-lom előli, ahol az utolsó staféták megkoszorúzták a hősök emléktábláját.
V2I órakor ünnepi társasebéd a .Koronában". Délután 3 ótakor a Zrinyi-spoiticlcpen bajnoki futball-mérkőzés az NTE ós PVSK közöli, továbbá tenniszverseny.
Eslc 9 órakor a Kaszinó dísztermében hangverseny és láncestély, I amelyen első Ízben muiatko2ik be Nagykanizsa közönségének a városi zeneiskola tanári kara hangversenyével.
A vidéki vendégek szíveskedjenek részvételűkről október 7-ig a rcn-dezőbizoitságo! értesíteni. A társas-ebéden való részvétel 9-ig bejelen-tendöy
(NTE—kereskedelmi Iskola.) Az NTE I. 8) csapala ma délu-án 3/t3 órai kezdettel a kereskedelmi iskola csapatával Iténing-métkőzés! ■art
SZIJTHÁZ
Telefonice
— HallóI Maga az Ben Fenles ? Miért szaladt el tegnap a telefontól ?
— Oh. kezél csókolom asszonyom, hiszen Önnek kapcsollak bele interurbánt.
— Nos és azóta, benfenleskcdelt elegei ?
— Nem Is fogom gyózni Igy telefonice elmondani.
— Hát amiI leheli
— Kérem, méltóztatik ismerni Vad-nayt, a lilkart, aki bérlelügyb/n járt önöknél ? Hát a Vadnay ma vasárnap debütál a kanizsai közönség előli, mint a Nótás kopilány őrmestere. Borzasztóan örül, de egyben olyan sio-m\'jru szegényke, hogy sajnálni va\'ó.
— Miéit ? Amiért játszik ?
— Nem. Mert vége a szalmaöz vegy-ségnek. Mig/ött a fele\'ége Pestről. Méltóztassék megkérdezni kedves
jérjeurát, mit jelent ez ? Aztán, ma esedékes az általam megdicséri Régi jó Budapest. Remélem szokott helyükön üdvözölhetem Ö-iökel? hmé-tetten mondom, ilyen bűbájos operettet régen látóit. A szereposztás, az meg valami pompás. Csak anv-nyit mondok, hogy többek közöli Erényi és lliliary. ez a kedves, drága duó. De a többiek Is.
— Ap/otM l Mi az, hogy mo:l helyárakkal?
—- Az, az... az azt jelenti, hogy olyan olcsó, mint a mozi.
— És a Dr Szabó Jucihoz, mit szól ? Maga ebben Is benfentes t
— Alánom, amit a kritika adott róla. De pardon, mit szól Ön hozzá?
— Neveltem és pirultam. Bámul tam és gondolkoztam A darab merész és erős, a téma jó, a színészek takarták, amit takarni kelleti, mer! ilyen volt sok. És boldog voltam, hogy nem ismertem magamra az or-voskisússzanybori.
— Szóval tetszett.
— Tanultam belőle, — hogy ilyen darab, a mai világ igazat mulató tükre.
— De kedden ismét csak jönnek?
— Mire ?
— Ugy kérdezze, mibe? A Darázsfészekbe.
— Félek tőle. Nem olyan csipás, mint a Juci.
— Ha belenyúlnak, ez Is csip. Bővebben nem merek és nem tudok a tárgyhoz szólani.
— És szerdán ?
— Nogy nap. Október hatodika. Méltón üli meg a színház. Érdekli ?
— Igazán furcsa kérdései vannak. Csak természetes, fcs ml lesz.
— A hld. Herczeg Ferenc történelmi színmüve. Valami felséges munka. A legnagyobb magyar, Kossuth elevenben. A szavak, melyek elhangzanak. mintha a ma magyarságának jelölnék meg azt a ludat, mely átvisz a nyomorúság tengeréből a feltámadás Airarál hegyére.
— Tudja, hogy rajongok a történelmi darabokért.
— Ezért rajonghat is. Herczeg £2.
maii TRAKTOROK üs
azonnali szállilílsra kaphatók:
BAZSÓ JÓZSEF kocsigyáros
„Ford" képviseletnél Telefon 230. NAGYKANIZSA Telefon 250.
£»« ,T?ély; " Sjorslelieranlök. alkatrészek, ruganyos homok-futók, fedeles és nyitóit kocsik raktára. Ismert aefidíta \' ■• ■
Ismeri szolid
—pa— iimw 11 min in m immJB
Ferenc ismét magára talált A hídban. Mint az OcsMay, vagy a zánc, oljan ez a mú. És a szerep, oszlása. Végre asszonyom, kedvére kiáll a porondra a drámai ansambü is. De lesz v! hídban egy nagy mep-lepetés I i.
— A szereposztásban. Kossuthot nem a színház tagja, hanem a Zalai Köi-öny legifjabb munkatársa alakítja. Akik lálhlfc a próbákon, azt mondják, tehetség. Én, őszintén megvallom, látni és hallani szerelném
— Műkedvelő?
— Azt nem. Már levizsgázott, iát\'am a dokumentumán. Nagysikerű szavaló estélyeket larloll Székesfehérváron és még légebben Kolozsváron.
— Dehál kiről Is van szó ?
— Mélységes Htok X díszelőadás elölt Hidvéghy szaval. Erre külön felhívom figyelmét.
— hs pletyka ? —» Hát mondjak azt Is ?
Csak gyorson I \' \'— Hál tessék Ide figyelni! Kedden azt Is mondok. A viszonthallásra I
Régi jó Budapest
Ami ennek a bájos operetinek a címében van, azl mind a legbúobeo, Ifgmulslságosabban ki is fejezi. Egy dar.ib a mull század utolsó"évtizedeinek boldogabb, szebb levegőjéből. Egy darab a régi jo Idők humorából, mikor a gond-óriások még nem üliék meg a napok pergését. Egy darab az emlékeink legszebbjei közt élő idők aranyos derűjéből, a budai romantikából.
Asszonyiék a szegényeixnagyka-nizsai színpadi lehetőségek \\mellett is pompásan hozták ki a daí^bból ann ik minden szépséget és humorát A revü-jelciicick nagy részének hiányát nem is velts észre a három óra hosszat kacagó közönség.
Kendecsy Babának eddigi szép sike/Sj rel közi is cz volt a legbájosabb alski-lási.Erényí Böske mai szereplíse illán ismét jobban elfoglalta a kanizsai színházi puolikum szivében Molnár Aranka helyéi. Nagy sikere voll Vass Irma kacagtató figurájának. Asszonyi László és Lázár Tihamér melleit Bihari és Halmai kerében. vollak a férfi-físzercpek. Ma esle Bihari önmagát mulia felül kifogyhatatlan bu-morával. Erdélyi Jenő jambo-dala meglepő voll. Az előadás megéide-meltcn zsúfol! ház elölt [olyHe
_ W
(\') Vasárnap este ;t Icgri.ul.it.sAi\'osjbb
op-tclt tów/i) IluJaixst, , tteicrépíkel V"SS\' ASSM°"\'
I »,£! V«»rnip dJluttn tlclyiralctul
Nótás kapitány. ^ \'
. C; Mozi helyárakkal l,OII5n a nagy-Mcru Attxar.dra operett. Helyárak 5-2; I ezerig.
i ,S\',Á. lcK"agyszerübb viüilt-\'k Dardis-
Jiszrk keUilcn.
HETl-MCSOR:
Vasárnap: It/gijt Budapest operett. Vasárnap 0. u. iielyiraltkal Httis kapitány. lléitS : Mexamtra. Kedd: Darázs/évek vigUték. Szerda: llatalus diszclóadls. finacpl
■ I "1™*?,; MOKtar. Október II: Sza-I v.Hja Hidvéghy lírnó. Herczcgh t-crenc
! ! nagysikert! IOil<ntlnii/siinmL«: A híd-, a
| . áramai ansamble bemutatkozása.
1026 október 3.
Kézimunka anyagok
külföldi bevásárlás folytán versenyen kívüli árakon I
Iskolás leánykák részére: <lenyomtatott lálcakendők 2 -12.000 ír
festett párnák......... 15 36.000 ig
ElŐnyomtatáa a legmodernebb mintákkal rondkivül oloaón I rónaiakban óriási választék
lenxállitott árakon t Tekintse meg vasárnapi kirakataimat.
REINITZ BÉLÁNÉ
kíxlmuoka elrtnyomda *7»k0ilclc
OEAK-TÉR I. 3K
WíJdIU k4Dyv*«»t»k«Oéi mellotl.
ZALAI KÖZLÖNY
RÁDIÓ MŰSOR
Október-3 (vasárnap)
Budapest (500) 9 30: Újsághírek, kozmetika. 11.46; Szlmfónlku* zenekari Inng-verseuy. I : A m. kir. Földművelésügyi Minisztérium Növényvédelmi és N\'ővénv-foirahni Irodájának előadása. 3: O.\'.v. Pósa Laio\'sné. Pósa bácsi meséiből inómt el néhányat. 1: Drótostól. Operelt két felv. 7 : A ni. kir. Operaház Olhello előadása. 10.12: Jazzband.
Bécs (531 és 582.S) 10: Bécsi éneketek luréneke. II: A bécsi azimfónikuazenekar hangversenye. 4: Tánczene. 7.30: Verdi Troubadour.
Berlin (504) 9: Aratóünnep. 1130: A ; Café Vatcrl.md zenekarának hangversenye. I 10: Redtáció. 3.30: Mese. 4.30: Hangverseny. 6.30: F.lőadás. 7: Colié ludo-mánya. 7.30: Klóadls: állntnsclvek, ősi nyelvek. 8: Emil Jauingi előadása a filmművészet problémáiról.
HOZGÓSZINHÁZAK
Uránia vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor : Marica grófnő, főszereplő Harry Liedikc.
Világ csak vasárnap 3. 5, 7 és 9 órakor: Nagyvárosok óriása. (A kék zubbonyos) kalandortörténct.
Kényszer kölcsön" kötvényeket
legmagasabb napi áron vásárolunk. Hátralékos tartozásokat befizetjük. Összes helyi értékpapírokat magas árfolyamon vásárolunk 2»w
GROSZ ÉS TÁRSA
bank- <a tóittfebliományosok Fflut 15. »»- • Telefon 321._
KÖZGAZDASÁG
TilSIt
A mai értéktőzsdén az irányzat már nyitáskor barátságos volt amit a bécsi hirek megerósilctlck. A helyi spekuláció realizáló eladásai némileg visszanyomták a pipirokal igy a kn-liszban Villamos tasul 20%-kal es\'ll. r A lorgalom zárlatkor mcgélénkllli, a hangulat nagyon bizakodó voll.
Zftrlokl ilrUI
Wili 145250, London 25101\'.. NeVsoik 5IT-S0. Ilillssel 140500, M\'laim IJllilOO. Amsterdam 207 20. Bcillit 12* "0. »05. Stilla 37WO; PtiM 1532 50. 5*00. Kuilnpcst 7245, llelgríd aló Bukarest 2Ö503.
Terménytőzsde
Búza Hmv 76 kií-or 355.003- 360.L00. >\' kí-os 3^.C0Ű-36S.WX). 7S kjt-nj Ott)-361M. 7»kg.oi MiVíil-3*1 H» ervéb ik-nintull íi pestvidéki 7S kf.-us
3I7ÍOJ - 352 500,77 kn-e., yo.tW) A\'ö OW. 7" kí-os 352.500—357 501). 7\'J to000-360,oc». rozs 257.500-230(»<). tlkaunlnyiipa ÍO500U 2I0.U00. n\'f.Vfa 7o0.uoa-290.c00. zab 20 i.ttZ3—215000, \'ítiktrlA 25J.OOO—252500. repce 500000 ■ SSMOO. ktiles 190.000 -200.000, korpa 155.000-157.500.
Klad]a: Zr|nT| HyomíalpRr és Klhjr-koíeslodcs BT, aífjkimxí^
kmmmtm
(HlrJ.«.„fc .Hri tli.tond«)
*s aptAblrdelé. dl,, |0 50 fillér. «
T\'ÍV 1 »«staq«Zb 1-etObíl a>ld
I7Í kél <7,.n.k MJmilutlV. Mimién torfbbl szí dt|e S <111. A rslrd.u.l „jj „lar.
"t.\'.nilfl a (flrralmlatM );o«ísi4inM*s*v«l
HÍ.OIno (Illetve laMlenlnvalul benfl-SOlne) keresztény li.rirlneliHÍ™.. illanón leinti nStlen dlptom\'s, tartalékos tlsit. Melyik vagyonosabb IcJtnv-asssonvkedves-varázsolni vissza se etsalllt tavasz al-mnll a kbzcl^d téli é|.z.k*V stvér ecv. hartguaJpAba ? Httl,;ykedvessícek leveleit Vtady Géza Poslrestame Tapolca rlne ____________2-2 3232
Ooutnch.. Frtiuletn mit gute ZeuR-nls.se wlrd zu 7wel Klndctn gesueht. — Adrease In der Eapedttlon. 3324
Bútorozott Bxoba.konvMI keresek két szeinébie. ApvnetnU és edény van. — Címeket kérek a kiidóba.
P4»xk*)1o»0ot hekebelezésre minden fsueaben a leeeWnvrtseSben és legcvoe* sabban toljríslltal »c«él lonlo pénz-kflleaCnközvettW Irodíja NapvVantzsén PS-nl 3 se. alatt. K«nyaa«rkfllcufln kit. véisvakvt vessek. 27V)
liba pehelvt, íossloll és [osztatlan
TOLLAT
vesz ém elad
HERCFELD DÁVIDNÉ
Sugár-ut 18.
ClatJÓ a szenlcyöreyvírl hfRyen, közel a városhoz ctjy 61/3 holdas sz<ntó. rét és gvUmftlesösNM álló birtok, rajta lakható érülettel. Bóvebbet Acxél lUnAo p#nz-l-ólcsflnkötvellló és InRatl.infor^alml irodája Nagykanizsán. Főút 3. szám.
Lópokróook óriási váUsztékban gyírl áron kicsinyben és nagyban Hlrseh és
Szegőnél. 3005
Eladó Nagybagorán egy 3 holdas bxő-löbirtok, r»jU zsuppos épDIettcl. Bővebbet Aczét iroda .Njgykanlzján. Főút 3. szám.
Mütróyyj (szuperfoszfát) nagyban és zsákszámra kapható Ország és Wldder cégnél Erzsébet-tér 10. 12-7 3174
70 év óta fennálló
mész raktár,
mely más raktárnak is alkalmas, piactér közelében (Bergcr féle házban) lelépés nélkUI kiadó.
Bővebbet Zwelg Imrénél, Erzsébet-tér/l.
Eladó KisbagoMn egy hold axdljSbir. tok szép gyümölcsössel, rajta téslából épüli és cseréppel fedett lakóházzal/ teljes szoba és konvha bútorzattal. Bővebbet Ncxól irodai Nagykanizsán, Fóut 3. sz.
Jó hnxlkofcxt olcsón kaphatíí KirMy-utca 7. szám alatt tjikner József. Aboncn-
Mkit is elfogadok._ _/ 2-2 3319
Kiadó -I húatholy, mlndeoyik eea 300 nénYszögöl Bővebbet Aczél Iroda .N\'agy-
kznlz<án. FÓ11I 3. sz.__
Hpv modern urihiix eladó Klnlzsv-utca 81. alatt. f 3 2 3338
ITázat wannók Csen^ery uton. Cim a
kiadóban.__/ _^
Keresek 2 szobás-kályhás, mellékheiyl-sépekWt álló nov. l-re. Let^pén
űzetek. Ctm a kiadóin. _l\'^J^
~OzIeI«s«rzOMt llxre és Jutalékra lelvesz .t Duna Általános Bixtoslto R. T. FŐOnyíökaégo Kazinezyolea 15. szám. 7 -2-2 3328
Eladó .1 4fltonatcmc\'ól diilóben egy R20 névyazögbl területű szántólöld Bővebbet Acxói-\' iroda Nagykanizsán, Főút 3. szám.
Azonnali belépésre keresek vegyeskeres-kedísem részére 18 év körilll ügyes kiszolgáló k«re»kedó-«coédct. Ajánlatokat fizelési Igények megjelölésével kérek. -Oyörgy Lajos. Ktskomáiom. 2-2 3385 »
FEKETE MARGIT ÍHÉJIT
Fő-ut 22. szám alá helyezte át.
Kéri a további szives pártolást. Állandó szabászat! és varrófarifolyam.
KllUnó karban levő xonnora és katsz* előnyösen eladó. Bővebbet Balogh Jenő intéző Zákány, Somogymegye. 3-3 3358.
KQIBnbojáratu bútorozott izoba. eset-Irg veranda és konyhahaiználallal kiadó. Deák-tér 4. 2-2 3364
Jók árban tevő rövid, kereszlhuros Rösler zongora azonnal eladó, ugyanott egy kézimunka előnyomda teljes felszereléssel.
Bővebbet a kiadóban^___2-2
Esy u| hos«zu c<iyenruha kabát és egy hosszú férll télikabát eladő Oyár-utca 48 a.
Egy nép, |ókatbjn levő tárgarói petróleum fOggölAmpa Jutányos áron eladó. Ctm a kiadóban._^414
Ouvvédek, takarékpénztárak, üzemek, vállalatok oki. tanítóban szorgalmai Irodai munkaerőt találhatnak Clm a kiadóban — KltUnó okmányokkal. Horvátul tud. -3417
•xöllöt ín föltlblrfokot. . balatoni vllMt. Otlet-hAtat vcndíntAt ti<ljb«o, vitámlot vl-<t4k«i«Miiv6i fettítetek m«U«ll <» jwányw Írbin v»h«. — D6v<t>*«i
DUKA9Z MIKSA M«oykanl«»án,
Rtkócil-utcA 29.. iiim »t»lt. J«0rt
Butoroxott sz^ba az Erzsébet-tér közelében kerestetik. Cim a kiadóban.
KllUnó tizenhatos Lanoaatcr eladó Diákokét koszira veszek. Ctm a kiadóba^
Pianinó berlini gyártmány, Jókarbaif\' olcsón eladó. Ladotxky hangszerkészítőnél. x 3402
Tanutónak lelveszek középliVolit végzett fiút teljes ellátással. >- Skopál Lajot, Klskomárom. X 2-1 3401
Moaiat, vasaiást vállalok lakásomon, házhoz ls jövök/csak vaaalnl 60.G00 koronáért. Klnlzsl utca 5. Herczegné. 3398
nagykanizsaiak találkozóhelye i
B u d u p e • t legelsórendtl, modern, ^^ családi szállója az
%ván király szálloda
VI., Podmaníozky-utca 8.
Mérsékelt iraki
Központi fűtés, minden szobában hideg és meleg folyó viz, lift.
Szobák 40.000 kor.-tóf.
Anyugatipályaudvarkőzelében
FizotÖ /(anulóleányok felvétetnek Pollák Istvánnénáíi, Hunyadl-u. 2. -3409
0*ó1, kör és szegletes keretezéseket mindén «zin- és szélességben szakszerűen végez Stern üveges, Vasuti-utca 1719. — U/yoitolt egy tanuló iizetéssel (elvétetik.
/ Saabó műhely — esetleg más Iparnak alkalmas — műhely kiadó. Clm a kiadóban.
anii
Nagykanizsa, Kazinczy-n. 4. udvar
ajánlja az ö&szes háztartási, építkezési, ipari és gazdasági vasárucikkckct, állandó nagy laktár príma vllJgoi kék, príma nehéz koralvörös Aladln- és öntött vascdériyekben stb. a legjutányosabb árak mellett.
Ma
Él Ili
Horváth Ferenc
.cndéolöjcbtfn
Teleki-ut 43. az.
Ingek, gallérok,kézelők
mosását és tükörfényes vasalását vállalom
Mayer Károly
ruhafestő-, vecytlsztllő-, pllsslrozó-vallalala
Nagykanizsa
Qyir: Kolcsey-ulea 19. szám. Oxl.t i Föut, (Korona épülőt.)
Vidéki megblzisoka: pontosan cszkozldm. Alapíttatott 1892.
Borsajtók, szőlőzuzók,
ekék, boronák, fürdőkádak, mosdók, falikutak
CORDATIC
autógummik.
Weijer Gépgyár
Suyár-ut 16.
Zalaváraegye
vászonra búzva, lécekkel ellatva ismét kapható
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében
NAGYKANIZSÁN.
Ara 600.000 korona.
Hírou) emeletes
raktár
a város belterületén hosszabb időre
azonnal kiadó.
Gabonatárolásra is alkalmas. Cim a kiadóban.
CARLTON SZÁLLÓ
BUDAPEST, Dalért. EztlM BRISTOL.
Teljesen. átalakítva, újonnan berendezve. Telefon, meleg-, bideg-viz minden .szobában. Garagc. Elegáns éttermek 6$ kávéház, najy Djinatcrasz. I L LIT S
szállótutajdonos.
%
ZALAi KÖZLÖNY
1926 október I.
Ön biztosan vevőnk lesz,
ha levelezőlapon kéri oj árjegyzékünket fényképező gépek- és cikkekről
HATSCHEK ÉS FARKAS
Budapest, IV. Károly-kőrut 28.
Hirdetmény.
Kiskanizsáról elköltözött Szokol József ügyfelem tulajdonát képező, Szent Rúkus-u. 37. sz. a. fekvő házat 800 :-BI telekkel és az Oszlott-rét dQlóbeli, egy magyar holdnyi rétet szabadkézből eladom.
Dr. GQrtner Antal ügyvéd.
Klrtly-a. 3». sz.
Értesítés.
£rteallem zo,í közönséget, hogy Klnlxay*utca II. uím alatt
nöi-kalap divatszalont
nyitottam, ahol a legkenyeaebb
illésnek megfelelj kalapok a tejr-tulinyosabban és legpontosabban készülnek Szíves pártfogást kér
FEKETE IMRÉNÉ
ur sz. K0SZTCL1CZ BÖZSI
Pk. 1359/192$. sz.
Árverési hirdetmény.
Aluliról! kir. jbir. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a le\'cnvcl kir. járáíbiróságnak Pk. 1359/1926. sz. végzése következtében dr. Polgár Rezső ügyvéd áital képviselt l.etenyei Takarékpénztár Rt. és Tóth József becsehelyi lakot végreliíjlitók lavára összesen 1,700.00 kor. és jár. ereiéig 1926. évi 5SÖ1926"2. és 1801/1926/3. foganatosított kielégítési végrehajtás ulMn le- és felül-loglali és 11.510000 kor. becsüli ingóságok, motoros cséplőgép, gyalupad, méhek, méhliáz, kád, körfürész, kézi-ceéplőgip nyilvános árverés utján a legtöbbet ígérőnek készpénz lizelés melleit. 1926. évi október 6 án d. e. 11 órakor a helyszínen SemjénhJzán (Sándor-hegyen) eladatni fognak.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és fclOV-foglallik és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés ezek Iwára is elárvereztetik.
Le\'enye, 1926. évi. szeptember hó II. napján.
Schmidt János s.k. kir. Iblraugt víjrehalio.
Budapest egyik legforgalmasabb helyén levő
jól jövedelmező győnyfrrti
olcsón, csak kettőezerhatszáz.
millió koronáért eladó. Megvételhez ezcrölszázmillió kor. szükséges, a vételár-hátralék olcsó kamat mellen kölcsönkép az ingatlanon maradhat. i,M Bővebb:!: Központi Iroda Budapest, Muzcuin-utca 3. szám.
TISZTEL tTTTEL ÉRTESÍTEM A S\'AOYÉRDEMO KÖZÖNSÉGET. HOOY ÓSZI ANGOL UIVATSZOVETEIM MÁR MEGÉRKEZTEK; EGYBEN FELHÍVOM SZÍVES fIGYELML\'KET tó ÉV <)TA FENNÁLLÓ FÉRFIDIVAT-, KALAP* ÉS FEHÉ®^ NEMO RAKTÁRAIMRA IS
FÖLDVÁR7 IMRE
BUDAPEST. KOSSUTH LAJOS-UTCA 18. ÉS RÁKÓCZt-Ur 7.
Világszabadalom I A fotótechnika csodája!
ZEPHIR
faiüzelésü, léglüléses
folytonégd kályha
usr
10 =FÜT= 24
ww ERV«(70RAT ™1 ■
egyszobAt
l««n-liiif:ubí f L«cbl<;«*i\'»u»ibt> •
.RtKOKO* nit 4. \\ An:\'niiil Uif ki.itjk. tii;.-fát:ih«:,«i. n sfejtoMtt.
Arlapot készséggel küld:
HÉBER SÁNDOR
Lerakatok minden nagyobb virotüaa.
MaAn Gyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
447/1926. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó ál 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a éneimében ezennel közhírre teszi. hoxy « nagykanizsai kir. járásbíróságnak l92o. évi Pk. b570. száma vég-rése következtében Dr. Rapoch Aladár ugy-véd álul képviselt Duni»< Miksa nagy kanizsai laVos javára 9.900 000 korona s Jár. erejéig 1926 évi auj{ hó 6 in foganatosított biztosítási végrehajtás utján lééi IcIflllogUlt é» 317^00.000 kor. becsült k6vetk<zó Ir.gótSgok, u m : srobabuto-torok, geptk. hengerek stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járás-blróslg 1926 tk évi Pk. 6570 számú végzése fo\')Iin kor tókekóveirlés. er.nrk J92ö. évi Juliul 1>Ó l. napjától Járó !8«o kamatai. Wo vjjtódlj éa eddig öw->z<«en 2.»XöOOO koronában bíróilag már megállapított költségek crc|ólg Nagykanizsán. a netán lizctett osszc* levonása mellet Csengcry-utl malomtál leendó negUrtátSrs 1926. évi Október hó 5-lk napjának délutáni 3 órája h.«tárldó<ll kltuzctlk és alilioz a venni szlntltkozOk ezennel olj r.iciíitr:yzesMl likainak meg. Focy az erinlelt Ingiügok ai 1851 evi LX. l-e. 107. t> 10*.\'S-Bl enelnreben keazpenrlue-tea melleit a legtöbbel ígértnek. .j ikiég eseten t,e<-*lrun alul Is cl lobnak adatul.
Amennyiben az ellrvcrezenaá IngOaJgo-kai míiok Is le- ea leltllloglallatllk <a azokra kklí^lreu Jogot nyertek volna, ezen írverfa aa ISS1. evi I.X. L e. 10?. errel-i k méhen ezen tavira Is elrenúellellk.
Kell NaiiykanlzaJn, IM6. évi szepler.tber Zwi 20 napjíii.
Haán Gyula s. k.,
:rrz kiz. blr. véjrebajtó.
NAGYKANIZSA, FÖ-UT 1.
Szekeres János Keszthely, llajdu-utca 22. sz.
Elvállalok ványoláshoz alkalmas bőrökből egjbcn vágott és fél csizmák, úgyszintén oldalvarotl élők és fejek kiványoiását. Páronkénií ványolés vidékiek részére azonnal.
Önkéntes árverés.
Ezennel közhírré teszem, hogy a Kazinczy utcában 55. számú ház udvarán október 4-én d. c. 9 órától folytatólag 5-én Is a következő ingóságokat árverezem cl: Modern bútorok, antik dolgok, író-nszlalok, több igáskccsi, gazdasági felszcrelésék slb.
Nagykanizsán, 1926. oki. 2.
Singcr Sándor
Próbálja meg Ön is!
Budaörsi ,,Mária" keserúgyögyvix
kitüii, hashajtó és gyomortiszliló. Kapható uyAgyazerlirakban. Itlizer- és
esctiicKeOzlelekben. Különösen a|inlalos: elhízásnál, vír-kerlttKétl zavaroknál, érelmeszese désnel, köszveny.cpcköbantalmaknat nőlbajoknil. — Forgalomba hoaza: Budapesti Koa.rOvtxforrAaR.T.
KSirwtt líoea: V , Ki!,á=j -J jo.
- KtptItiKKt kticaiak. — 1
4408/1926.
Felhívás.
Felhívom a Nagykanizsa városb: n lakó állami, megyei és vasuli nyűg-dijasokai, hogy élclbenléli bizonyítványok kiállítása végett t. hó 6 lói ll-élg jelentkezzenek a városházin (Kazinczy-utca, I. em. jobbra 3. ajtó.)
Hozzák magukkal október havi csekkszelvényüké!.
Nagykanizsán, 1926. évi október hó l-én.
Polgármester h.
lIPUiaí^eteTez^S
orvosi vizsgálat nélküli rt«karék-perscly biztosításokhoz" törlénó fel.-k szerzésével. Jelenlkezée kioktatás céljából Dana Általános Blzto-sitóB.T. röügynökJégénél Kazinczy-utca 15. szám alaiii irodájában naponta délután 4—6 óra között,
Nyomaton a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagy^^,-(NyomiiavaeUi7
Túlzsúfolt raklár folytán
önköltségi áron
alul uj famegmunkáló gépek
gyári garanciával.
Üzemredukció mialt használt üzemképes
SZERSZÁMGÉPEK,
szúró-, maró-, vésőgépek, esztergapadok, shappin-gok, használt asztalos és
lakatos szerszámok, (ransmissló alkatrészek
(szijlárcsák, konsolok, slb) villanymotorok, reser-voirok, kazánok, gőzgépek
rendkivül olcsón
kaphalók
HERKULESMÜVEK RT.
BUDAPEST,
VI., Flgyeld-utca 14-16.
Telefon: Lipót 908-20., 908-21.
IGH)K SZÖVETKEZETE
IfilffST. II. TiUBi-Itl L (miatt Iráltl Ih 1.)
Teljes laklsbcrcndexés a leg-eg>$xerübbtól a l<n>:aulagabbtg X" eltónngw kivitelben. ^
Haán Ojrula nag>-kanlzaal bírósági _végrcnajtólól._
397/1926. végih. síim.
Árverési hirdetmény.
Alulírott blrósigl végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy « nagykanizsai kir tiriv b!róv)gntk IWo. évi Vk 6293. számú vég zése következtében Dr. Moeh Osztér Ogy véd állal képviselt SMtucsek János koroir-vátosi Ukos lavira 15.000X00 kor. » |sr. erejéig 1926. évi június hó 19-én főj;*-natoitott kielégítési végrehajtás utján le-és lelalloglalt es 41.0004)00 koronára becsüli kOvctkezó Ingóságok, u. m.: szoba-berendezés. zongora stb. nyllvinos árverésen eladatnak.
Mely átverésnek a nagykanizsai kir. járás-birösij: 1926 ik évi Pt. 6233. számú végzése lolytin IS.CiOO C00 kor. lókckóvcteks. ennek 1925. évi május hó 23-lk napjától járó IW.O kamatai. >,»®.o váltódíj és eddig öuzeteu 3.968000 kor. blrólUg már meg-állapított kétségek erejéig Nagykanlisár,. hot^os-tér 15. sz. alatt leenóó rcegtiriánra 1926. évi október hó 12-lk napjának délclóttl 12 órAJa hatáildóul kltuxetlk éi ahlwz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok at 1WI. évi LX. l-<-107. és 108. §-al értelmében készpénz l\'zetés mellett, a legtöbbel igérónek. sxOk-sét{ esetén becsíco.1 alul is cl fognak adatni.
Amennyiben ax clárvcrczendó Ingóságokat na tok Is le-\' és lelülíoglaltatták es azokra klelégltéai Jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. L<. 102. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán. 1926. évi szept. 23. napján.
Haán Gyula s. k\\,
J cö kir. jblrósági végrehajtó..
O.\'enbcck Károly.)
66. évfolyam, 224. szám Nagykanizsa, 1828 október 5, kedd
POLITIKAI NAPILAP
Apa 1800 korona
1— >,»irtil, U fcbMtfc^S Ffcí %. u. linll l.l ÍBsútUUubl Hattítf. B.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
bi^u^ii n. uím
EUbeUtl ám ojj 30000 tm
A kormányzó felavatta a szegedi tanyai iskolákat
Szeged, oki. 4. (Éjszakai rádió-jelenlés) Horthy Miklós kormányzó ma délután fél 4 órakor ideérkezett és részi vett a tanyai iskolák felavatásán, illetőire azokat átadta a tanügyi hatóságoknak, A kormányzót szegedi útja alkalmából a város előkelőségei és polgársága tünletóen ünnepelte. A kormányzó tiszteletére este 7 órakor díszelőadás volt a színházban.
Megpeticionálják a fővárosi polgármester-választást
Budapest, oki. 4. A budapesti pol-gármesterválaszl megakarják peli-cionálni azon a cimcn, hogy oly tisztviselők is szavaztak, akik he-lyellesltésse! voltak meghizva. A főügyészség kijelentette, hogy a pe-lidót, amely nem helyt álló, elfogja utasítani.
Platthy képviselő merénylőjét tébolydába vitték
Budapest, okt. 4. Platthy György merénylőjéről, Sdgl szabómesterről a törvényszéki orvosszakéitők megállapították, h\'jgy elmebeteg. A vizsgálóbíró intézkedett, hogy Ságit a vizsgálati fogházból vigyék a lipótmezei libolydába.
Párnapos szünet amagyar cseh tárgyalásokban
Budapest, okt. 4. A magyar cseh kereskedelmi tárgyalásban néhány napos szünet állott be a tárgyalások eddig kedvező mederben folytak és a esetiekben meg van a szándék, hogy végleges kereskedelmi szerződést kössenek Magyarországgal. Nickl Alfréd a magyar delegáció vezetője kijelentene, hogy biztosra vehető a végleges kereskedelmi szerződés rövides megkötése. Ninos változás a kereskedelmi tárca vezetésében Illetékes helyről közlik a Magyar Távirati Irodával, hogy az egyik héüói lapnak az a bire, mintha a közel jövőben változás történnék a kereskedelmi minisztérium vezetésében, nem felel meg a vilóságnak. Mindazok a személyi kombinációk tehát, amelyeket az illeló lap ehhez, a hithez lüz, önmaguktól megdőlnek. Öngyilkos német iró Welmar, október 4 (Éjszakai rádió-jelentés.) Gról Wolff Bandisin, aki Schlicht álnév alatt a német irodalomban is tekintélynek örvendett, anyagi zavarai miatt megmérgezte magát és meghall.
Lemondott a belügyminiszter < A gazdák joga
A lemondás oka a miniszter súlyos betegsége A lemondás elfogadásáról még nincs döntés
Budapest, október 4
Illetékes helyről közlik, hogy Rakovszky Ivón belügyminiszter betegségére való hivatkozással ma levélileg felajánlotta lemondását Bethlen István gróf miniszterelnöknek. A lemondás tárgyában döntés ezidöszerint még nem történt.
A belügyminiszter levele hang- I lehetősen sokáig fog magára váratni, súlyozza, hogy azért bocsátja rendel- I Ézl a prognózist állította fel Ádám kezésre állását, meri betegsége, mely professzor is, akinek Rakovszky Iván máris régi la tart, előreláthatólag még felesége, ak: most érkezeti Budapestre, hosszabb ideig kényszerül a hivatala- részletesen beszámolt férje állapa/d-lót való távolmaradásra. Rakovszky ról. Athlin tanát szerint az! esetleg Ivln belügyminiszter tudvalevőleg ! már két hét múlva meg lehel kockáztatni, hogy Rakovszky Ivúnl felszállítsák Budapestre, de úrra gondolni sem lehel, hogy hivatalát Is hamarosan elfoglalhassa. A Irmon-dás elfogadása felöl, mint azt a hivatalos közlés is hangstuyozza, döntés még nem történt.
uvuiv jvi.ririrri~rnyi\'ri\'i— ................................
Kolozsváron fekszik egy lussan gyógyuló trombózissal, amely mozdulatlan fekvésre kényszeríti. A beiig áll ipota ugi ati állandóan szépen javul és ma már tul van minden élet veszélyen, a prognózis azonban m\'gts az, hogy a teljes gyógyulás még meg
Kállay Tibor a fővárosi polgármester-választásról
Kállay Tibor a |oisel?íro!Í kispolgárok dobjának dlszelnöke
Budapest, oktO^tf t
A Budíi Társaskörben nagy ünneplésben részesítették dr. Rlpka Ferenc főpolgármestert névnapja alkalmából. melyen Kállay Tibor, a Polgári Egység Klubiának elnöke is megjelent és felszólalL
Beszéde elején rámutatott arra, hogy ebből a társaskörből indult ki először Budapesten a Belhlcu-plrli politika, Ripka Ferenc működésével kapcsolatban. Itt ismeriék fel először, hogy a
hosszú megpróbáltatások utin békére és nyugalomra, az energiának az alkotómunka céljaira való összefogására van szükség.
— Szükség volt olyan politikára, ! — mondotta beszédében Kállay Tibor — amely ne engedje meg az energia elfecsételésél személyek elleni harcokban. Szükség volt annak a politikának érvényesítésére, amely a nyitott kapu elvét állilolla lel, amelyen be|öliel mindenki, aki erős meggyőződéssel akar|a szolgálni a magyar állam és főváros érdekeit.
A polgármester-választásról szólva, kijelentette Kállay Tibor, hogy kél nagy eredménye van a küzdelemnek. Az egyik az, hogy dokumen-tálódott a parinak önállósága és öncélúsága, — a másik, hogy egyes kiváló szerepet játszó egyéniségeket sikeiúlt a Kipha-párt szántára megnyerni.
Kfillay Tibor nagy éljenzéssel fogadott beszédét sürün szakitolták félbe a hallgatóság tetszésnyilvánításai.
A Józsefvárosi Kispolgárok Társadalmi Klubja vasárnap rendkívüli közgyűlésén diszelttökévé választotta Kállay Tibor volt pénzügyminisztert és elnökévé Szilágyi Károly nemzetgyűlési képviselőt. A közgyűlésen Szilágyi Károly hosszabb, n3gy tetszéssel logadott beszédet mondott, amelyben a polgárság szervezkedésének és a kormányzat stabilitásának szükségét fejtegette. A közgyűlésről üdvözlő sürgönyt küldtek Bethlen István gróf miniszterelnök- I nck, Kállay Tibornak és Ripka Fe- | renc főpolgármesternek.
Az utóbbi hónapokban hangok hallalszottak, amelyek hatásköri ellentéteket akartak kiélezni a gazdatársadalom és a kereskedelem között. Tudvalevő, hogy a háborús felfordulás után Magyarország helyzete a külfölddel való viszonylatban lényeges változáson ment keresztül. A volt közös vámterület hét részre szakadt szét. Piacainkat elveszítettük s a gazdatársadalom nehezen várta, hogy az arra hivatott kereskedelmi szervek a rájuk váró pionlr-munka elvégzésével megteremtsék a magyar mezőgazdasági termények uj kiviteli irányát.
Az értékesítési válság 1924/M-ben érte el tetőfokát. Ezekben az esztendőkben a Duna—Tisza közének, Hevesnek, Szabolcsnak a termelő lakossága a legkínosabb helyzetbe jutóit, mert nem tudta, hogy a nyakán romló terméssel mit kezdjen és jövedelme nem lévén, hogyan fogja fedezni fokozódó kőz- és magánter-mékcit? Ebben a kényszeihelyzetbcn nem lütt halasztást a gazdatársadalomnak az az elhatározása, hogy a szövetkezés Onsegelyenek eszközeihez fog nyúlni.
Ezt a mozgalmat egyes gazdasági körök részéről az utóbbi időben koncentrikus támadás kezdi érni. Ezekkel a támadásokkal sremben az objektivitás könnyen megtalálja az ellenérvet. Etórc kell bocsátani, hogy maga a gazdatársadalom az, amely a szövetkezés! nem öncélnak, hanem csupán eszköznek tekinti, ott ahol annak szüksége [elmerül. Ugyancsak a gazdatársadalom az, amelyet józan mérséklete megóv áltól. hogy kisajátítani próbálja a ke-reskedeíem_ közhasznú tevékenységét.
Viszont nagyon természetes, hogy a legutóbbi évek értékesítési katasztrófája után a gazdatársadalom kénytelen volt a szövetkezés segítségéhez nyúlni. A gyakorlatban károsnak bizonyult az a körülmény, hogy pl. a magyar gyümölcskereskedők egész kivileli törekvésüket csupán a bécsi és a budapesti piacra öszpontosilot-lák. A külföldi piacokat meglehetősen elhanyagolták és az árunak egy-két értékesítési pontra való tömeges zudulása, árlemorzsolódást, bizonytalanságot és sokszor súlyos károkat vont maga után.
E káros gazdasági akadályokkal szemben lenni kellett valamit 1 A szövetkezés vállalta, hogy lerombolja a magyar kivitel útjába gördített akadályokat, felkutatja a távoli vevőket, kitolja a távolsági szállítás határát s megtanítja azokat a csomagolási módokat, amelyek lehetővé tudják tenni a távoli piacnak károsodás nélkül való elérését.
Ez a munka azt lehet mondani fényesen sikerült. A romlandó ma gyar gyümölcs és főzelék ma már versenyképesen jul el Bécsen tul
% ZALAi KÖZLÖNY
1926 október I.
Boroszlóig és Münchenig! Ha ej meg nem történt volna, a magyar termét értékesítését az Mén katasztrófa sújthatta volna. Hlsien egyedül a kecskeméti piacról 900 vagon gyümölcsöt és zöldségei indítottak el, mintegy IS milliiid korona értékben. És ennek az árutömegnek úttörője az a harmadfél milliárd forgótőke volt, amit a szövetkezés céljai elérésére kapott kölcsön. Ez a forgótőke egyfelül nivellálta a gazdák |avira az árakat, mástelöl pedig megteremtette a kereskedelem tikéjének csatlakozását. Nem volt tehát monopólium, mert hiszen csupán a kecskeméti piac forgalmának lebonyolítása 6 milliárd forgótokéi igényelt. A magántevékenység tehát kellő érvényesülési térhez jutott.
Ami a szövetkezetek állami támogatását Illeti, ezl csak akkor lehet kifogásolni, ha a hozott áldozat az elért eredménnyel nem arányos. Annak ideién, a békeidők boldog és biztos konjunktúrájában, az állami iparpártolás! akció egyetlen sorozata — Szterényi ídejébeo — több mint 50 millió aranykoronát igényélt. Akkor élt a horribilis ájdozjtot, amely természetesen jórészben a gazdák adójából hasitódolt ki, agrár oldalról nem kifogásolták. Pedig az Így támogatott gyáripar még drágábban Is termelt a világpiaci árnál t
Nem felel meg tehát az egyenlő mérték elvének, ha a szövetkezetek ügyénél túllépik a jogos blrálal határát. Akkor, amidón szerte a világpiacon a magyar szövetkezetek ut-töró munkája azzal a aulyos váddal találkozik, hogy egyes magyar expor-tőrök évtizedeken át pancsolt borral, mézzel, hamisítóit liszttel és számos eféle gazdasági visszaéléssel rontották le a magyar kivitel jó hírét, akkor, amidőn a külföld a magyar ám megbízhatóságának bizonyítására az állami márkázás jótállásit sürgeti, legalább Is szerénytelenség olyan mértékig kifogásolni a szövetkezetek megbízható munkáját, mint az bizonyos oldalról az utóbbi időben divatossá keid lenni.
A Fíitőházi Vegyeskar
hangversenye Sümegen és Tapolcán
Onnepl fogadtatás a sümegi pályaudvaron — Óriási sikert arattak a dalosok a két községben telt házak előtt
Sümeg, október 4 (Kiküldött munkatársunktól) Bensőségesen, a pécsi dalosversenyhez hasonlóan, meleg szeretettel ünnepelték meg Sümegen Csiny László negyvennyolcas vértanú emlékét. A Nagykanizsáról kirándult Fütőházl Vegyeskar fogadtalisira, mely Rácz János főkántor, karnagy vezetésével ináult el hangverseny körutjira, a kivilágított pályaudvaron megjelentek a Sümegi Ének és Zeneegyesület, a Sümegi Vegyeskar és a város előkelőségei közül számosan.
Megható volt, amint az állomá-son nagy közönség előtt elénekelték • dalárdák jeligéjüket, ,majd dr. Zob Péter dalosegyesületi elnök köszöntötte meleg szavakkal a Fütóbázi Vegyeskan és annak karnagyát
A hangversenyre este kilenc órakor olyan előkelő és nagyszámú kö-lönaég gyűlt egybe a Korona szálló
nagytermébe, amilycnl régen hozott egybe Sümegen kulturális estély. At estély nivós programmján a kanizsai dalosok, a Sümegi Ének és Zeneegyesület nivós és tetszetős énekszámokkal szerepellek. A Fütőháziak Farkas: Éjjeli zene, Pacius: Finn énekszám, Dürner: Tavaszi dal, Demény: Srerenád, Meyerbeer: (Hugenották; Lányok kara, Rácz János-Weiner: Jó holdvilág (8 szólamu) és Rácz karnagy: Népdalegyveleg karokkal mutatták be tudásukal, olyan sikerrel, hogy a zsúfolt ház közönségéi valésággal Irapplrozták.
A hangverseny rendezésében meg kell említenünk Majtényl Károly 16-reáliskolai tanárt, aki agilitásával a művészetek iránt táplált rajongásával nagyban hozzájárult az est sikeréhez.
Sümegről a Fütőhizi Vegyeskar Tapolcára ment, ahol ugyanezzel a műsorral, a sümeginél semmivel sem kisebb hatást értek el. Otl Is a közöns\'ég, mely pedig nem épen szereli timogatni a hasonló célú és irányú estilyekel, ez alkalommal kitett magáért. A tapolcai hangverseny megrendezésének érdeme oroszlánrészben Szyiveszter Péter János lapszerkesztőé.
A két jelentős zalamegyei gócponton rendezett hangverseny ismét arról a lelkes kullurmunkáról teli bizonyságot, melyet a kanizsai Fü-löbázi Vegyeskar végez, munkakész karnagyának kacz János vezetése atatt. Büszkék vagyunk a dalosegyesület Ilyennemű vállálkozására, mely-lyel dicsőséget szereznek városunknak és hozzájárulnak a vidék zenei és daloskulturájának emeléséhez.
.. ..........................................«»«■!
Huszonkét nemzet fiai Nagykanizsán
Eelegen ünnepellek a szállodások nemzetközi kongresszusa Nagykanizsán átutazó tagjait - Bncsii a magyar régen, magyar nemzeti trikolór alatt Cigánymuzsika, lánc és „Wachl am Ebein" a nagykanizsai »uoUllot»4»on
NILS TRULSSON STOCKHOLMI ELNÖK NYILATKOZATA A ZALAI KÖZLÖNYNEK ^
Nagykanizsa, október 4
Felejthetetlen és hosszú ideig a lelkek mélyén rezonáló ünnepség folyt le hélfón délben a nagykanizsai állomáson. Huszonkét nemzet képviselőit üdvözölte és ünnepelte Nagykanizsa város közönsége. Leir-batatlan az a hatás, amtl Nagykanizsa viros közönségének köszöntése és bucsuzása a magyar végen kiváltott, a szállodások nemzetközi kongresz-szusinak a Balaton körútjáról Gordon Róbert vezérigazgató meghívására Nagykanizsán át a Semmeringre utazó mintegy Ot-hatszáz tónyi tagjaiban.
A fogadtatás
Garat Adolf, a Szállodások Nemzetközi Szövetségének magyar tagja, aki részt veit a budapesti nemzetközi kongresszuson, egy nappal előbb érkezeit Nagykanizsára, bogy a fogadtatást megszervezze. Neki és Wol-Idk Jenő szakosztályi elnöknek köszönhető, hogy közel batszáz ember a világ minden tájékára szétviszi, hogyan búcsúztak tőlünk a magyar haláron a nagykanizsaiak.
Az állomáson meg|elent a hivatalos város képviseletében dr. Krátky István polgármeslerhelyettes és dr. Kaufmann Lajos városi jegyző, a szállodások és vendéglősök teljes számban Wollák Jenő elnök és Gacal Adolf vezetésével, az OMKE küldöttsége Fische! Lajos alelnök élén, az Ipartestület népes elöljárósága Bazsó József elnökkel stb. A város közönsége annyira ellepte a perront, hogy mozdulni sem leheteti a sokaságtól. A Király-Sörgyár több hordó sörl és fehérsüleményt küldőit a vendégek részére, amit a pályaudvari vendéglős pincérei szolgállak fet. Garat Adolf a Centrál zenekarát bocsátotta
rendelkezésre az űnnepeltetésbez.
Egy óra 30 perckor futott be a budapesti gyorsvonat. Hatalmas nemzeti szinü ziszlót lengettek a befutó vonat Pullmann-kocsi|ai előli, melynek ablakaiból hatalmas Hoch és Éljen kiállás tört k).
Alighogy a vonat megállt, az Ipartestületi Dalárda BUchler Mór vezénylete alatt rizenditett az .Éljen, éljen sokil\' üdvözlő dalra, ami lit-batőlag meglepte a kongresszus tagjait, akiknek sejtelmük sem voll arról, hogy a magyar határnál mily meleg szeretet fogja őket köszönteni. A leszálló vendégek élén Nila Truis-son, a nemzetközi szövetség elnöke (Stockholm) és Alexander Julra vezetőségi tag (Kőin am Rhein).
Dr. Krátky Istvin polgármester-helyettes német nyelven köszöntötte a Njgykanizsa területén levő idegen nemzelek képviselőit.
Az üdvözlő-beszéd alapgondolata az voll, bogy az európai nemzelek fiai mint jóbarilok térjenek vissza hazájukba és jó hirét vigyék oda ennek az országnak. Mondják el otthon, — fejezte be beszédét Krátky István dr. — bogy él III egy nép, amely az emberiség és a kultura érdekében állja munkás posztját. Ez a nép, amely emelt fővel dolgozik a maga Jogaiéri is, e halirvárosban kéri, szerezzenek neki jóbarálokal Európa országaiban.
Zajos letszés fejezle be dr. Krátky szavail, melyekre Nils Truisson megindulva válaszolt. Melegen köszönte azt a szívélyes fogadtatást, amiben Nagykanizsa város közönsége őket részesilelle.
Ók megismerték a magyarokai — mondja és szivükbe zárták iket. Példátlan az a szeretetteljes fogadtatds.
amiben nekik Magyarországon részük roll.
Hiszi, hogy a magyarok mostani helyxete nem tarthat már sokáig.
Boldogságot kíván a magyar nemzetnek.
A nagykanizsaiak balalmas éljen-zéaael válaszoltak, amit a kongresz-szus tagjai Hoch és Éljen kiállásokkal honorállak. Megkezdődött a kölcsönös bemutatkozás és az ul nyitva volt az Idegen nemzelek fiai szivéhez.
A kivonult cigányzenekar rágyújtott a Rákóczi-indulóra, miközben a vendégeket a fehér asztalhoz invitálták, ahol már a Sorgyár Irisscsa-polásu .Imperátor*-! és a kenyér-gyár sóiklfli-hálma várta őket. Közben az Ipartestületi Dalárda a legszebb magyar dalokkal kedveskedett. A cigány bandának pattogó, tüze* magyar muzsikája oly nagyszerű hangulatra váltotta a kedélyeket, hogy
a kongresszus hOlgytagjal ott
a perronon nyomban táncra perdDIteV.
Egyszerre csak rázendít a banda a Wacht am Rhelnra. A németek lejéről lekerülnek a kalapok és imidság-szetü áhítattal énekli ünnepélyes hangon: .Fesl stebt die Wacht am Rbein I...\' A zenekar ligydme any-nyira meghatotta öke\', főleg a hölgy-tagokat, hogy sokaknak könny gyűlt a szemébe. A többiek pedig elragadtatásukban kiáltották: 0, wie sebön ist das I Wie entzOckend I Nem kellett volna sok, hogy a magyarok és a buszonkél nemzet népe egymás keblére borul|aoak.
Kanizsai ajándékok
És mialatt sok száz ember teljesen átengedte magát a felébredi testvéri érzelmeknek és a nagy, Örök béke géniuszának száraysuhogását lehetett hallani, Garat Adolf minden hölgynek egy-egy szép szegtüszálal osztatott kl emlékül a nagykanizsai fogadtatásra, illetve a magyar haláron való elbúcsúztatásra, Berény Árpád pedig sajátkészítésű kinaezüst mentükkel kedveskedett a hölgyeknek. A kalauz Indulást Jelzett. Nils Truisson elnök néhány szeretetteljes szóval köszönetet mondott Nagykanizsa város közönségének, a magyar trikolór meghajolt néhányszor a vendégek előtt és a gyorsvonat nagy
óváció közben lovább indult. •
Mialatt a kongresszus tagjai á perronon tartózkodtak, lapunk munkatársa leikereste a Szállodások Nemzetközi Szövetségének elnöka, Nils Truisson I Stockholmból, bogy a Ms-gyarországon való tartózkodásának impressziói felől megkérdezze.
Igazi avéd tipus, őszes, hegyei szakállával. Kitűnően beszél németül.
— Azt a fogadtslást, amiben Magyarországon részünk volt, azt a figyelmességet és előzékenységei, amit a magyar hatóságok és a magyar szállodások Irántunk, a kongresszus tagjai iránt uton-utfélen tanúsítottak, — nem fogjuk elfelejteni. Utunk
!S26október 5
egyik legszebb és legkellemessebb emléke lesz nekünk a magyarotszági látogatás. A Balatontól cl vagyunk ragadtatva, csak az a kár, hogy nincs nagyobb forgalom, bogy kissé eldugolt, hogy nincs a forgalom cenlrumlban, hogy óriási tömegek látogassák.
Megmagyaráztok neki, hogy a nemzetköz! forgalom fővonalán fekszenek a balatoni fürdőhelyek, a DV fővonalán hogy nem a megfelelő közlekedés hiánya oka a balatoni fürdők csekély idegenforgalmának.
zalai közlöny
R-lmutaliunk dióhé|ban ennek okára. Gazdasági helyzelakról és Triinon-ró) beszélgetőnk, mely beszélgetés alatt kitűnt, hogy a Kuirold kezdi megismerni a nagy magyar tragédiát. Azzal búcsúzik tőlünk:
— Isten dlild meg a magyar/! Majd bozzátcszi:
— Das kann, das dail uichl so blciben, wie es Jetzt isi.
Persze Trianont gondol|a. A magyar kálváriái. És a miénk mellé \'gy könnycsepp szökik ki az ősz »víd fértl szentéből... (B. R.j
.......................I1 ........................
Álhírek a spanyol király meggyilkolásáról
Cáfolják az egész országban kitört forradalom hírét
Madrid, október I
(Éjszakai rddliJtUitUs.) A .Fabra" sajtóügynökség a leghalározollabban megcáfo\'Ja a külföldön ellerjedl azon birekcl, hogy Alfonz spinyol királyt meggyilkol iák és az egész országban kitört a forradalom. A kitály a legjobb egészségnek örvend és San-Se bulimban van. Az országban teljes a nyugalom.
Pdrls, oklóber 4. (Éjszakai rildli-Jelentés ) Daily Maiinak jelenük Bíar-rllzből: Primo de Rlvera tábornok és a tüzértisztek közöli ujabb konfliktus támadt. A műszaki lisztek ebben a konfliktusban a tOtérliiztek-bez pártoltak át és kőveteMk P/imo de Rivera eltávolítását.
A kaszárnyákban csapitösszponto-sitások történlek.
mint ilyen, az első b-Mita behozatala idején betegségére való tekintettel kérte, hogy kapja mcR végkielégítéséi. Akkoriban kapott is egy jelentős összeget, amivel azonnal állalkereskedelmi spekulációkba kezdd!. Marhával, disznóval kereskedett és ezzel eleinte nem is csinált rossz üzletel. Később azonban, kivált az utóbbi időkben ez a mesterség nem vágoll ugy be, mint azl szerelte volna. F.mialt a Jóravaló ember nagyon clkeseredeit és bánatában sQrün kereste fel a korcsmákat és olt próbálja buját-bajál fe-lejleni.
Szombat este is kimaradt Unszusz és mig felesége lefeküdt, nem is tért haza. Reggel felesége, IcImenI a padlásra, hogy megnézze a galambokat, amiket tenyésztenek. Amint felért a padlásra az asszony, rémülten vette észre, hogy az ura, akiről azt hilte, hogy valahol a mulatásba maradt, felakasztva olt lógóit a padlás középső gerendáján.
A megrémüli asszony sikoltozására elősiettek a házbeliek, akiknek segítségével levágták a kötélről Unszuszt.
Beszállították a hullaházba. Öngyilkosságának oka, minden való-
Dr. Schwarz
Károly |
Háromnapos lesz Genfben Bethlen miniszterelnök merénylőjének tárgyalása
Halálának hite ugy szaladt végig a város csendes, őszi vasárnap délutánján, mint egy nagy feljajdulás, ami sok ember ajkáról egyízerre szakad le, hogy cgyillen nagy fájdalommá összecsavarodva, sok szívből fakadt szeretetet vigyen lel en-geszlelő áldozalul a minden életek Urához, aki ót magihoz szólította.
Meghall Schwarz Károly dr., nagykanizsai orvostársadalom legkimagaslóbb tagja, aki r.em csak mint orvos, hanem mint ember is éte;c végéig maga melleit érezte egy város társadalmának szeretetét és megbecsüléséi. Az érdemel tulon-tul megvoltak ehhez. annyira, hogy hlá^ nyát vajmi nebezen fogja, ha ugyan tud|a egyáltalán, pótolni az Idők mai folyása.
Schwarz Károly dr. Budapesten, Heidelbergbeu és Lipcsében végezte tanulmányait. Mint gyakorló orvos, negyedszázadot hagyott m3ga mö-götl. Évtizedek óla volt a klr. törvényszék orvosa, kinek éles |udici-ummal megalkotott véleményeit az igazságügyi orvosi tanács majdnem kivételenélküV honorálta. Ogybuz-
mely a karját kínozta és hogy a Raima, humanitása a kerületi munkia-
(Éjszaka! rddltjelenlés) Juszt Iván nak Bethlen István gtóf magyar miniszterelnök Inzullálója október 18 án lelenlk meg a genlí esküdlblróságon,
Oeol, oktitwr -t | Belblen Istvánt Pici genfi ügyvéd
képviseli. Juszt védője Moustlt Ma-rius francia szcclallsta kamatai képviselő, párisi ügyvéd. A tárgyalás valószínt! három napig tart.
marhával és egyéb állatokka&való kereskedés nem hozta meg- azirJ-.mil inkább \'\'ráfizetett az
még
Egy B-listás rendőr tragikus öngyilkossága
* Iiv4u4ral>t4l ,,Snaka.ilá."-tti - A v4gkl.t4glU.bSI Allatkoroakodalammel foolatkoxatt, do dz nem vált be
Unszusz Lajos menekülése az életből
Nagykanizsa, október t Világháború, b-lista és lönkreju-táf, a három fősláció a ma emberének öngyilkosságában. Szomorú, de még mindig vezet a mi szegény országunk az öngyilkosságokban és nap-nap után lálunk kidőlni magunk embereke!), akik kitáradva az élettel való szörnyű küzdelemben, eldobják mellől maguktól az életet. A fővárosban a Duna, mint megváltó a szenvedések, nyomorok tengerében, ezenkívül n méreg, gyilok, revolver és a hazátlan clbi\'augotU, .mikben enyhülést találnak, vagy\'vé\'nck la-lálni az élet menekültjei
Nagykanizsán ismét van égy áldozata az öngyilkossági Járvány vidéki terjedésének.
Unszusz Lajos nagykanizsai, Alllla-átca 45. szám alatt lakó miihake-reskedót felesége vasárnap reggel a padláson felakasztva laiaiia. A szerencsétlen ember már/egészen meg volt merevedve. A kiszállott rendőri bizottság már csak halált konstatálhatta.
Unszusz alig vojt negyven éves. A világbáboru több frontján küzdött és eközben érié egy olyan sérülés, mely telkeiéi nyomorékká tette.
Államrcudór holt Unszusz, majd
várt, de üzletre.
A izerencsélKu embert, akit Nagykanizsán sokan Ismertek, legnap, hétfőn délután lemelték el a katolikus teriíelőbe.
/tlaláloR azorcncaÉitonsé-gok sorozata Baranyában
Pécs, oki. 4. Hírt János pécsi autobuszlulajdonos autóbusza vasárnap este kilenc órakor elindult Pécsről Mohácsra. Kisgyula községben a gummi leesel) a kerékről, a kocsi háromszor egymás ulán megfordult a földön, lfj. Hírt János, ac autóbusz tulajdonosának 12 éves fia a kocsi alá került és azonnal meghalt. Prim Mihály solfőr kopo-nyasiapi lőrést szenvedett; haldokolva szállították a pécsi sebészeti klinikára.
Ferencz József 32 éves bányászt a komlói bányában egy 100 kilogrammos kőszénlömb agyonnyomta. — Richter József bányamunkás feje fölött egy palaréteg széinylli, leesett és maga alá le nette. Richter megfulladt.
biztosító pénztár tagjai körében csak a legnagyobb szeretetet szerezték meg számára. A háború kezde-j létől fogva katonai otvosi szolgálatot | leljesilelt. Harciéri szolgálaiának második évében Boszniában szívbajt kapott és ez a betegség volt a csi-, rája legnap bekövetkezel! halálának.
Nothnagel azl mondja: .Jó orvos csak Jó ember lehet." Oiyan jó ember pedig kevés él közöttünk, inint Schwarz Károly volt NagyluJásu, de még nagyobb szívű ember volt. Nagykanizsa sok száz szegénysorsu betege tanuja az ő páratlan nemes lelkének és áldozalkészségének, mely odáig ment nagyon sokszor, bogy nemcsak ingyen kezelt, hanem még a bizonyítványokra szükséges bélyegeket is maga vclte meg szegény belegeinek. A menhelyi gyermekeknek nem csak gondozója, hanem szerelő istápolója volt. Szegény embertől pénzt soha nem vett el és a tiszlviselőlársadalom betegeinek kezeiére körűi is mindenkor a legmesszebbmenő méltányossagot tanúsította.
Sok hála és sok >mídság övezi emlékét és sok könny sírja körül azt az űrt. amit nagy szive örök eksitu-lásával maga után hagyott.
NAGY CONFECTIÓ VÁSÁR!!
Megérkeztek a legujabl/ modell női és gyermek kabátok, férfi és női szövetek. — Továbbá a Fürst-féle csődtömegből megmaradt áruk mélyen leszállított árbaitf eladatnak. ===========
WEISZFELD ÉS FISCHER.
Tisztelettel
%
ZALAi KÖZLÖNY
1926 október I.
NAPI HÍREK
BAPIREHD
Október 5, kedd
Római kAlolikus: Piacid vélt. Prolei- : Unst Aurél. Izraelita: Tisehrt hó 27. t Nap kel reggel 6 óra 03 perekor j nyugszik dólulin .5 óra 04 perekor. !
— Nagykanizsa városa üdvözlő sürgönyt küldött Slpőcz polgármesternek. Dr.
Sipöcz Jenőnek Budapesí székesfőváros polgármesterré való választása alkalmával Nagykanizsa város tanácsa tegnap a következő szövegű sürgönyt küldle az uj budapesli polgármesternek :,,Polgármesterré történt megválasztása alkalmából őszinte örömmel üdvözöljük Méltóságodat és kívánjuk, hogy működését Isten áldása és sok siker koronázza. Nagykanizsa, 1926. október 4. Nagykanizsa r. t. város tanácsa."
— Kereskedelmisük október 6-lkI ünnepélye. A lelsó kereskedelmi iskola ifjúsága oklóber 6 án az .Aradi Vértanuk* emlékére gyász-ünnepély! rendez. Az emlékbeszédel Csillag Pál lanuló mondja. Az Ünnepély! gyászistentisztelet előzi mrg.
— Köszönet. A kiskanizsai Levente Egyesület ezúton mond bálás köszönetet a zászlószenleléssel kapcsolatban kapott természetbeni és pénzbeli adományokért. A zászlószegek lovábbi beverése a kiskanizsai Templom téri Iskolában eszközölhető. Külön köszönetét fejezi ki a Levente Egyesület az alábbi koszorús leányoknak, akik közreműködtek és nyolcszázezer koronás zászlószalagokkal ékesítették fel a. derék leventéink zászlaját: Bagonyal Kata, Biró Anna, Vencel Klára, Istéf Erzsébet, Imrei Mária és Bözsi, Krentzner Rózsi, Nóvák Annus, Dani Erzsébet, Dervalics Júlia, Kelemen Ilus, Sneff Anna, Samu Rózsi, Soós Katus, Oozdán Ilus, Horváth Anna, Szerdahelyi Terike, Tóth Rózsi, Tóth Bözsi, Borsós Bözsi, Imrei Katus, Vörös Mariska és Szmodlcs Júlia.
— Plébániánk Hitélete. A kanizsai plébánia havonként megjelenő hivatalos száma októberre Szent Fe-renc-számot adott ki. A jubileumi vezércikket a plébános irta. Ezen kívül Szent Ferenc élellrőiról, Szemelvények Szent Ferenc müveiből Erénygyöngyök Szent Ferenc életéből, A szent példája, Templomrestaurálás, Egyesületi Élei, Naolár, Anyakönyvi hírek, Kiskanizsai Egyházi Értesítő töltik meg a gazdag ünnepi számot.
— Schwarz Károly dr. alapítvány. A nagykanizsai orvostársadalom nemes emlékezetű tagja elhunytával emlékének szentelt dr. Schwarz Károly alapítvány létesítését határozta el. Az adományok gyűjtése máris megindult. Koszorupótló és egyéb adományok a Bankegyesülelr.él lévő folyószámlára küldendők.
— Pályázatok. A sümegi lőszol-gabíróság pályázatot hirdet egy, a dabronci körjegyzőségnél megürese-dell segédjegyzői állásra. Pályázatok beadási határideje október huszadika. Választási a dabronci körjegyzőség irodájában 23-án fogják megtartani.
— A miháldi körjegyzőség egy községi Írnoki állásra pilyázatot hirdet. Kérvényekel a csurgói főbírói liiva tálba kell beadni. — Zslaszenlgróí község a Zalaszeíltgrót jobbpatti körcreosi állásra pályázatot hirdet. Kérvényeket a zalaszen\'gróti lóhírói hivatalba kell beadni ok\'óber 31-ig.
— A marcali! főszolgabiróság a megüresedett balalonszentgyöigyi körot-vosi állásra pályázatot hirdet. Kérvények beadási határideje okt. 20.
= Eljegyzés. Neisey József és Milller BOzsike jegyesek.
— Halálozás.BezénviQéti nvógy-szerész folyó hó 2-án 56 éves korában Budapesten elhunyt.
— Áthelyezés. Mallák József dr. zalaegerszegi kir. segédlanfelügyelót a vallás- és közoktatásügyi miniszter saját kérelmére Pécsre helyezte át. — A vallás- és közoktatásügyi miniszter Fejér Andor kir. segédlanfelügyelót Kecskemétről hasonló minőségben Zalaegerszegre helyezte át.
— Keresztényszocialisták szórakoztató estje. A nagykanizsai kc-retzlényszocialislapárl vasárnap este 8 órakor tartotta a Keresztény Otthonban első szórakoztató estéjét. A műsort Hermann József elnök nyitotta meg rövid beszéddel, majd Csizmadia Manci szavalt kedves hangsúlyozással egy hazafias költeményt. P. Bakos Ousztáv a ktreszlényszo-ciallsta szervezkedés fontosságát fejtette ki tartalmas, magvas, népszerű előadásában. Végül egy 8 éves kisleány, Boho Manci szav.tlla el korát meghazudtoló felkészültséggel és technikával a Talpra-mígyart. Műsor után a fiatalság láncra perdült és sokáig mulatoztak el a legkellemesebb hangulatban.
— Vörheny a vármegyében. Kővágóőrsön fellépett a kisebb gyermekek legveszedelmesebb ellensége, a vörheny. Nap-nap után ujabb megbetegedések történnek s mSr egy halál esel is volt. A hatóságok minden intézkedést megtettek, hogy ] a járványt elfojtsák. Egy héttel ezelőlt I Tapolcán is előfordult két vörheny- t esel, azőla azonban ujabb bejeién- I tés nem volt.
— Állategészségügyi hkek. Zalaváron lépfene-betegség lépeti fel. i Keszthelyen a sertésvész megszűnt. [
A eftgyVonlrsüt n-.eleorotogUI rr.oR-f\'gyetó iclor.tés:: Héttőn a Mmerstk-ín Reggel 7 órakor +80. délután 2 órakor 4-15 8, este 9 órakor +12\'1.
fcIMztl. Reggel kevésbbé boiull, délben és este teljesen tiszta..
Szélirány: Etedet I-lszak, délben Cs7ak-
A .VIeteorotóRtBl Intézel Jelenléte sje-
rlnt változékony idfi, némi tifisülycdcsscl és semmi vagy kevés eóvel.
Lakásépítkezés Keszthelyen. idíjáré»
A keszthelyi főszo\'gab róságtói az utolsó hónspskban közel 100 egykét szobás lakás építésére kértek engedélyt. A kérelmeket jóváhagyás végeit áttették a balatoni kormány- ......
biztossághoz. Több nii.il 40 h.\'iz mir | kck|. «"« ««•
lelő alá került.
— Meggyilkolva találtuk egy : leányt egy bácskai földblrtolrus pincéjében. Eszékről jelentik : Két nxppjt ezelőtt Stjepán Miiettlics J Brctto tr.ellet\'i villétjátun vérbefagyva, t holta találták a gyönyötü szép 16 I éves horvát pi-azt leányi: Jelkí SatiCMit. A gyilkosság előzményeiről a következőket -sikerüli megállapítani: Stjegrán Milentícs másfél évvel ezelőtt nö^ü\'t meg, city gazdag fJIdbinokos esiláJbol. A házasság első évéről csík jói lutllak mondani az ismerős\' k. Később azonban Milentícs megismerkedett ep.y >-zép paiasz.tleánnyal: Jetka Stitccsai, aki többnek vette Milentícs s/av.vit egyszerű játékos bókoknál. Legutóbb szüleihez utazóit haza Milentícs felesége s a földbirtokos eire az időre a leányi magához vitte házába, azonban Stjepan Milentícs felesérte váratlanul hazaérkezett s inásnttp hajnalban a ház pincéjtben vérbefagyva találták a leányi. A rendilrök őrizetbe vették Milenticánét, a vizsgálóbíró azonban szabadon bocsátotta, mert alibit igarolt. A mozás legújabb fordulata az. hogy a vizsgálóbíró letartóztatta Mi\'cmic* feleségé, és Eszékre szállította. Az
,*,w..Kv. l. L.s*er.ic >/.,oii:o i,t. t\\z j rorgatomoa. n aonanyjovca orvosszakértő megállapifotta, liogv a ! fajta cigaretta, az úgynevezett „
r^^urtrö: iimm"ctoret,a ^^ •
vagy valami más stilyos, éles esz- j közzel vagdaltak össze. A niomozis tovább folyik, b.<r kétitegtc\'otmí-k \' _ t^Él^X 3 WM- magyar cigaretták közölt.
— Jelzálogos kölcsön a ház-
— Ágyúval lőtt szarvast találtuk a cáki határban már tönkre-inerif állapotban. Szegény Nimródok heteken keresztül hiába állnak lesen a kőszegkörnyéki hegységekben, sohasem kerül a hegység legnemesebb vadja csövük elé. Az elmúlt hetekben katonai gyakorlatozás közben pedig egy eltévedt srapncll golyózáporába futott a sznrvas, amelyet átlyukgatott testtel találtak meg a favágók már fel nem használható állo pótban. Ebből is csak az következik, hogy nem célozni, hanem találni kell.
— Villámcsapás halálra égetett százhároin sertést. Zalaegerszegről jck-nlik : Glaser Aladár dr. lendva-ujfnlui majorjának óljába a villám négvizben becsapott. Százhárom sertés bennégett. A kár kétszáz millió korona.
— Újfajta cigarettát hoznak forgalomba. A dohányjövedék uj-
Rózsa-
levelü* cigaretta gyártására rendezkedik be, amely nemsokára forgalomba kerül. Hir szerint ez a cigaretta lesz a legjobb minőségű a
birtokos fdcsege követte el.
-- Schwarcz Dezső harisnyái a legiohb^k.
megerkeztfk
a legújabb divatú női és leányka kabátok, bundák, női és gyermek ruhák, pongyolák
óriási választékban.
Női kabát vSc-ip hétéit
már ... 495.000 K-lól felj Gyermek-knbátok
már ... 265.000 K-lól fttlj. Női szBvetruhák mSr ... 240.000 K-tól felj.
Stern József
divaiiruházn
Nagykanizsa
Kaxincxy-ulco I.
5,525.000 pengő, va5yis
69 milSiámdrai tmeghaíadó !£&%2aS osztálysorsjátékon
Az ui iltétiterv már pengő értékbe,, van nierállapilva fc k, elínvtsien hím mert a nyeremények ötszege jelentékenyen lelt c.Lc és szeíneJí. S3S,mi?így
•orsjeggyei 6 milliárd 250 miíiió K
nyerhető.
Közismert szerencseszámait ajánlja:
IHilhoffcr Kálmán
Ingatlanokra. Amint bcavaloll helyről értesülünk, a kormitty a legrövidebb. időn belül megoldja a házingatlanok jelzálogkölcsönét. A pénz-Ogymtniszlériumban már el is készítették a tőrvényjavaslatot, amely a kérdési szabályozza s körülitja az Illetékmentesség kellékeit. A pénzügyminiszter egyébként tnár a törvényjavaslat megszavazása előtt abba a helyzetbe kivánja hozni a pénz-inlézi lekel, hogy a jelzálogkölcsönökre már előre is előlegeket ludja-nak folyósítani. A tervezet szerint a kölcsönök 7 szátaléknál nem kerülnek többe, de remény van arra is, hogy ennél is kisebb lesz a kölcsönök éra. A kölcsönök folyósításánál az ingatlan értékének legalább 50—60 százalékát veszik figyelembe. A statisztika szerint Magyarország összes házingatlanai ezidőszerinl álig 5 millió aranykoronával vannak megterhelve.
— Ügyvédi Iroda áthelyezés. Dr. Pillér Arlhur keszthelyi ügyvéd irodá;át Oeorgikon-utca 8. szám alá (Puly-ház) helyezte ál.
-= Képkeretczést minden alakban, kit élést, javítást, egyes táblákat is i-ten olcsón vállal Pum üve- • gc.i Király-ulcj 10.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
kc.Mhvtycn: - ,Zlt,l ktwlüclyl ll«-
Vljjiíi,v,uus,n. Kl,t,iiiey-Uic. IS MÍm -Itudiy í« riv\'il hirlsp.tSSIiomrojoiokQll Ko»-• UIS I,,|\'..-ii!ci St.\'ri.cli 0>r.«ti doti^nyírud,. I \'ií.ü-.i w IJwlA d.\'il:li./\'nc
Jljítj.n, Soprci-utc, r,iltl«r ];.í,lí( ./iiyiXOtl

I926 októbo_5_
ZALAI KOZlONY
színház
Telefonice
_ Kedves központom, ne zavartanok, beszélünk!
„ Igen, hál folytatom. Nem Is leintem, meri tudom,, hogy a Régi jó Budapestül nagyon meg volt étiéivé. Méltóztatott vetem együtt tapsiul a kitűnő együttesnek Elsősorton Asszonyt direktornak, aztán Hl-turynak, akt eddig, ebben mit sikerének legmagasabb horizontján. Nagyon ügyes is fess volt Lázár Tiha-mir, eredeti Halmai, kedves a Huba. ilt Kendecsy. finom és közvetlen Vass Irma, pompás kosztümjével es taszkjával Törölné — Most pedig korrigálok. A kritika a Rég! jó Budapestről Erdétyí Jenőt irt, mint akinek szép hangja meglepetésként halott, mikor a Jambőt énekelte. Kérem szépen, ezt az énekest nem Erdélyinek. hanem Németh jeninek hívják. Örömmel Javttom at ki. mert Németh vasárnap Is tapsos sikert aratott a JamUvat.
— Pardon, hogy közbe vágok, uj primadoru.a jött, mtl tud róla ?
— Mindent. Amit parancsot Személyleírás : magas, haja: barna, szeme: hódító, szája .-pacsirta Egyéb-Unt a szőnyegen forgolódó primadonna Pestről Indult el a biztos siker utján. Miniszteri tanácsosnak a leánya. Már a vasárnapi Nótásban Is Ekkjca, uj primadonna,a helyzet magaslatára emelkedett. Most pedig büszkén verem a mellemet, hogy amit Vodnay titkár bemutalkozásdról mondottam, azt ő maga az én előnyömre megcáfolta.
— Ha JH emlékszem a Nótás kapitány Ragyás őrmesterét Játszotta 7
— Ugy van. Dehogy játszotta?/
SPORTELET
A nagykanizsai csapatok vereségei
Mohácson az NTE, Pécsett az NSE szenvedi/H vereségei a vasárnapi mérkőzések során
Nftgykinlzu, okwoer 4 A vasárnapi forduló eredményei Általában a vári eredményeket hoz-táli, kellemetlen meglepetés csupán a két kantisal csapat veresége volt, annál Inkább, mert inlerioris ellenlelek gyóziék le őket.
MBSC-NTE 1:0. Mohács. Az NTE van állandó fölényben, de a 15. percben kapóit gólt a körömszakadtáig védekező mohácsiakkal sicmben nem ludiák kiegyenlíteni. A szerencse is segliell a mohácsiaknak, mert az állandó ostromban a kanizsai csatároknak ól lövését is a kapufa védte kl.
PVSK-PSC 1:0. Pécs. Heves küzdelem után a vasutasok megérdemelten győzlek. 2—2 |ilékos kiállítva.
PAC-NSE 2:1. Pécs. A lavuló formát mutató allén csapat első győzelmét aratta a kanizsaiakkal szemben, akik ez alkalommal nem mutatták azt a lelkes |álékol, amely oly szimpatikussá teszt őket.
KAC-DVAC 3:1. Kaposvár. Reális eredmény.
KTSE-KRSC 2:2. Kaposvár. 2:0 arányú vezelés után biztosnak hitt gyózelmet engedett ki a bézéből : a Tuntl.
Olyan őrmester volt. hogyl..
— Hiányosan referált az október
6-lkl díszelőadásról. Pótolja most kl.
— Parancsára asszonyom, Legelőször is Hldvéghyről, erről a nemes veretű, klasszikus színészről kell beszéljek. Nagyon jő Széchenylnk lesz, Danist úgyis reklamálta, most élvezhetni fogja tisztult, leszürődött játszásának, beszédének közvetlenségét, melegségét. Ó lesz a Nádor.
— És Kossuth ?
— Ennyit róla: vogy nagy siker, vagy.,. Ennél még csak az több. hogy szegény Kossuth Lajost ezúttal a színészek fogják megkritizálni Lesz ne mulass neki, csak egyetlen hamis hangot adjon. Igaz Is, Ilyen alkalom nem igen kínálkozik, hogy a színészek az újságírón elverjék a
pori. Én nem jósolok. Majd meglátjuk.
— A vak Is azt mondta —
— Hogyan, Ön is, asszonyom, szlnészpártl ebben a küzdelemben.
— Vagyok, vagyok.
— Dc maga, kis huncut, a múltkor meglopott a pletykával.
— En... ?
— Bocsánatot kérek érte most pótolom. Tehát van a színháznak <■£•\' aranyos kis fruskája. Nem akarót neki reklámot csinálni, eien egyszerű oknál fogva nem is ltom ki a nevét Csak egyszerűen Prücskinek nevezem. Nos, Prücsklre most nagyon kljárazugratás. Például ujabban,nem elég, hogy egy egész Darázsjészejíbi került, hanem még az? állítják \'róla, hogy komoly vonteJpiat tanúsít a
wu^af
hegedűművészet Iráni és tanul hegedülni. Még mielőtt Idejött volna, Prücskl már órákat vett Mohácson. Azt mondják, szépen hegedül, én pedig, aki benfentes vagyok ebben a dologban is. rosszmájuan art állítom, hogy art ugyan elhegedülte a szent Dávid. .4 másik pletyka nem Is pletyka. Szül-valóság. A társulat egyik drámai művésznője megunva a dráma terén szerzett babérokat, elhatározta, hogy szubretesdlt játszik és... Nahát én láttam, de mondhatom, hogy nem tudok olyan gyorsvonatot ajánlani neki, amivel elég gyorsan vísszavilorlázhalna a Hídon át, dr. S:abő Jucihoz, hogy kurál/a ki ebből a vágyából.
— Köszönettel nyugtázom mindezt, de most valami olyant kérek, amiből én ts értek valamit, mert eb ■ bői egy kukkot sem értettem.
— Ez volt a célom. Az azonban, hogy a színtársulatnál nemes versengés készül a kél primadonna közölt. - faktum. Most pedig: Kezelt csókolom!
Az uj primadonna bemutatkozása
A Nótás kapitány reprlzc
Vasárnap délután A NólAskapilány hercegnőjében mutatkozott be a közönségnek Bek Ica az Auaonyi színtársulat u| primadonnája, aki venl vidi, vici jelszóval ugy belopta magát a szivekbe és ugy kilopta a maga számára a szimpátiát, bogy az már egyenesen boszorkányság. Rutinja még hiányzik, de ez csak idő kérdése. üyópyörQ hangja van, nem operett, hanem komoly zenei értelemben. Magas fekvésű, csengő, Iskolázott. Egész megjelenése ode, gráctóz, ha kell pajkos herceg-
Dunántul legnagyobb és legolcsóbb divatáruháza
Az „ARANY KAKAS"-hoz
KISFALUDI ES KRAUSZ
== Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21. =
Figyelemre méltó olcsó árak:
Pamutvászon
Férfi szövet
Sport flanelt
Sottis szövet
Reg. és Raymann damasztáruk.
Nagy raktár EREDETI ANGOL férfi és női szövetekben, rumburgi vásznakban, siffonokban és damaszt-árukban!
ZALAI K02I.ONV
1926 október 5.
f e s t | Mayer Klotild utóda | tisztit
VARGA NÁNDOR
kelmefestő, vegyészeti ruhatisztító ej gézmosó vállalata
Hunyadi-utca 19. Fióki Kazinczy-u. S.
Mietólt bármit festet, vagy tiszlittal, győződjön meg munkám kiválóságáról és áraim julányosfágátol, nálam llszlitott gallérok utolérlielcllen lényéről.
Külön gallér- és fehérnemű-osztály!
helybeli, mint a vidéki vis/onlti$íii(óknak nagy árengedmény I Fehérneműt tisztit! IplissÉROZ
Ugy
GUVKÉROZ
kisasszony, ha kell büszke diadémos királynői fej. Ulúses eleganciával öltözködik. Az őrmester szerepéi ezuttcl Vadnay litkár adta és most az a hely^ci, hogy frenetikus sikere után a direkció azou di!ema előtt áll, hogy Vadnayt, hogy használja továbbra, mini litkárt, vagy mint színészt. A Nótás kapitány szerepében Sólyom bizonyiiolfa bc, hogy megfdei 3 legkényesoub Igényeknek és tövid idő alall kedvence lesz a közönségnek. A töbsi fősicrepekbcn Erényi, Biharv, Hubay Gabi, Asz-szonyl Laci (a kisebbik) és Halmai iOntek ki. _ U. Gy.
Darázsfészek, Zágon István nagyszerű vígjátéka lesz a keddi nap szenzációja. A tiszta fehér vígjáték nagyszerű fordulataival állandó derültségben tart ia majd a közönséget. Rúzsa Bözsi. Bánki Vera. Egri Berta. Vass Irma. Fáy Béla, Halmay, Bi-hary Lázár és Dinli kezeiben vannak a főszerepek az utóbbi biztos rendezésébea
Szerdán díszelőadás, rendes helyárak-kal. Az aradi vértanuk emlékét méltó fénnvel ünnepli meg a színház. Cnnepi nyitányt játszik a zenekar otána íli&.fphy Ernő szavalja az .Október 6/ cimü költeményt. melyet Herczeg Ferenc .A Híd" cifftíl sziiilátéka követ, amely történelmünk két nagy férfiját Széchenyit és Kossuthot viszik szinpadr. Az előadás érdekessége lesz, hogy az egyik főszerepben Kossuth Lajos szerepében Urbári Gyula, lapunk munkatárs^lép fel.
ET1-MÜSOR:
Kedd: Darázsffsztk vígjáték.
Szerda: Hazafias díszelőadás. Onnepl nyitány : iátsza a zenekar Október <>: Szavalja Hiavéghy Ernő. Ilerczegh Ferenc nagysikerű történelmi színmüve: A hid; a dramai ansamble bemutatkozása.
Irodalomj^Művészet
A Milliók Könyve cirtü népszerű re-génysorozat legújabb szama Csathó Kálmán .Te ctak pipálj Ladányi" cimQ hiies. humoros regényét tartalmazza. Mint a tö\'ibi s/ám ez is jő p\'piron, színes borítékban jelent meg. A Milliók Könyve elő-fi/ítésl ára félévre -tó.OOO korona helyett 40,000 korona az Uj Idők előfizetői abban a nagy kedvezményben részegülnek, hogy félévre vagyis hat regényre 30.000 koronával fizethetnek elő. Mntat/ánys/ámot izivesen küld 60.000 korona bekúldéte ellenében a kiadóhivatal, Budapest VI., Andrássy-ut 16.
Az Eii Újságom a legelterjedtebb magyar gyermeklap, amelyet 36 esztendővel ezelótl Pósa Lajos alapított. Szebbnél szebb regények. elbeszélések, vernk. aprö történetek, játékok »tb. gondolkodnak a 4—10 éves gyermekek szórakostatísáról. A lap negyedévi ^|óf izeié «i ára 25.000 korona. Mutatványszámot kívánatra int: ve a küld a kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
Az UJ Idők eheti számával uj évne-gvedbe lép. libben a számban kezdi meg az UJ Idők Szép Ernő Valentiné cimü uj regényének közléséi, amely a mai jazz-bandes, bubllrizuráa rouge\'es charlestonos .»32>városi életet é* szerelmet állítja elénk kifinomult művészettel, ellenálhatatlan humorral és mély érzelmestegei. Széft Ernó regényét Zádor István-müvészi rajzokkal illusztrálja. Az Uj IdóWiadóhívatala Budapest, VI, Andrássy-ut 16. bárkinek, aki levelezőlapon kéri, díjtalanul küldi el mutatványul ezt a számot. A lap előfizetési ára negyedévre 80.000 korona.
— Magyar Lányok fiatal lánvok képes irodalmi lapja, szerkeszti Tatsek Anna. Negyedévi előfizetési ára 30.000 korona, a Százszorszép könyvekkel együtt ÍO.OOO korina. Mutatványszámot kívánatra ingjen kuul a kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut U>,
KÖZGAZDASÁG
TéZSDS
A mai értéktőzsdén a piac szilárdan nyílott, .melyei a Bécsből érkező kedi szilien hírek és a realizációs eladások sem ludlak befolyásolni és a barátságos irányzat az egész tőzsdeidő alatt változatlanul megmarad!. Kissé visszaestek a Biztosítok és biny.-pa pírok, valamin! az Első Maciar Siziostió. Zárlatkor újra megszilárdultak a vaspapírok. Georgia, valamint a malompapirok is.
ZirleM zárlat
Pilla HJOOO, London 251100. Nrwyork 517-50, BlUuel 14COOO, Milano 11)1*00. Amíterdam 207-30. Berlin 123-25. Wien 7.105, Solla 375-CO. Pilga I53ÍOO. Vartó 5S00, Budapest 72-49, Belgrád 915 00. Bu karéit 27000.
á biJífejti tíuie éerii;-|atyié»e

Dr. Schwarz Károlyné S7. Matos Ágnes a maga és kis fia. Károlyka nevében fájdalomtól megtört sziwel tudatja, hogy felejthetetlen féije, a leggyengédebb apa, a kgjobb rokon és nemesszivü emberbarát
DR. SCHWARZ KÁROLY
-uzqy.tem.a .rvostudor, hír. (Orvén,száki orvos. m7. fctr. népfelkelő .xrcdorvos, a Munkásblstosltí és Beteg..Qé!yz6 Pánxtár kerület! orvosa, ax állami gyermekmenhely teleporvoss stb.
folyó hó 3 án hosszas szenvedés után csendesen elszendeiült.
A megboldogult hüll tetemét folyó hó 5-én d. u. Ví4 órakor fogjuk a gyászházból (Rozgonyi-u. 10/a.) örök nyugovóra kísérni.
„Aki jótetteket küldött az ég felé, latén trónja előtt viszontlátja őket."
Zalán Gusxtáv Schvrarx Ottó
Zalán Gusxlávné
Dr. Zalán Etsmér Zalán Kornál
DEVIZÁK Amiterd. 2&545S-I5 l\'.elgrád l259":-« Oeilln 1G9S3-I7033 Bukareit 364-374 BtUssael 1905-1\'.tó Kojienh IS930-1KÍM1 O.ltó I562W5 London 34*»2-70>5 Milano 2660-2720 Newyork 71310-510 Pirii 1970-20:10 2111\'1-IHi/a 516-522 >lm 19X6 125 7« 0-8050 1006-1-10094
Píiga
a
Sí Vari Wien
VALUTÁK Lengyel 7850-S050 Aii^ol 1.310025-802.5 Cseh k. 2110-120 Dlnlr 12*5-65 Dollit 71025-71325 l\'rjnela Ir. IMP0-3070 Holland 23520-670 Lel Ó6I-37S
Lr.a 515-622 Lila 2600-740 Milk.i 16968-17028 Sehlll. 10050 90 Din kor. 1803O-I8VO Svajelli. I37ÜS-XIS Be\'fte ft. 1895-11)75 NonegV. 15025-675 Svidk. 19DW-IZ5
Terménytőzsde
Bau lli/av 75 »8.o. 352^00- 357^00. 76 m-oi 355.000-360Ml 77 k»-oi 3\'O.COO -365.000. 78 kg-0! 365 C&-367.500. 79 kg-oi 3t>5.000 - 367JCO. egyéb dunanlull tt peltvldekl 75 Vr-oi 347.50} .VkllW. 7U Kl-M 350JXW 3MCOŰ 77»2„,3i25o0 3S1JM0. 7.1 kK-o. Í55.000-360000, 79 ktí-oí 355000—360.0KJ, iois 260.0a0--202.500. lakarminyJrpj 2lO.OCO—220GŰ0 .K^arpa 260 000—300.; 00 /at> I95.\'JU0— Kom. tengeti 6 2.Í.5CO-2ÓO000. .<|<e 550.LOO-:-Hj.OOO. kMti 1S5.0C0—llKi.COO korpa 155.000—157J00
8erttjrfsár
Peltaitíl 4800. nehMlebéall.-irnl »!•••#-maradt 500 <irl>. FJsírendU 16.400-16.700. ueiletl 16.400—16.000, tredelt közép 16.300 16.400. kíínnvll 15.500—16.000. el^Wer-.rlU oreg 15.750-16XÍÖ, mieodrcodrl 153C0-15ZÍCO. angol Míldd tO.OO)-2-l.OCO. M.TÍOntia mgyb-in 1J.OOO-1SSOO, nlt21.000 - 2l:»», lehúzott tr.il 20 -22ÍVJ0, szalonnai !• !-sirtíi 19.000-20.000. Ai irdnyzal ílínk.
A nagykanizsai Kerületi Munkásbiztosiló Pénztár
vezetősége, orvosi és tisztviselői kara mély megilletődéssel, a legfájóbb érzelmektől áthalotlan jelenti, hogy
Dr. Schwarz Károly ur
n pénztár két évtizeden át orvosa és orvosi tanácsának elnöke
folyó hó 3-án váratlanul elhunyt.
Nemes életét nagy tudással és meleg szivvel a szenvedő emberiségnek szentelte, kiérdemelvén a pénztárnak és mindazok elismerésit és háláját, kik ismerték és erényei miatt szerették, nagyrabecsüllék.
Nagykanizsa. 1926. október hó 4-én.
Áldott emlékét soha el nem muló kegyelettel fogjuk megőrizni I
APRÓHIRDETÉSEK
Zürich 137& S23 ! (Hlrd«té»ek dija clőr« flzotcndö)
A. apröblidetts dija 10 szóü 50 fillér. A du*zó » minden vastzeabb betűből álló rsé két tzőnak számíttatik. Minden továbW szó dljc 5 lill. A hirdetési dij elfir* fUotcndfl a forgslmlídóhozzászámltáaával
Cyormcks/crctö leányt mindenesnek háztartásba keresek. Cím a kiadóban.
Kiadja: Zriayi Nyomdaipar és KÖiyr-kareakddéx ET, Xagykaaiua
Ma este
Vida vendéglőben.
Tanulónak felveszek középiskolát végzett llut teljes elUtással. — Skopál Lajoi. Kiskomirom. 2 2 3401
Bútorozott azoba-konyhál keresek két személyre. Ágynemű és edény van. — Címeket kérek a kizdóba.
Két szobái utcát lakás azonnali be-xoltozhetéssel kiadó. Qo a kiadóban.
Ií«v complett, nagyon jókaibari levő diófa háló ús cbédlO. úgyszintén egy 3 a)tó» anrdei-ob-szckrény eladó. Megtekinthető Zárda-utca 6. 3439
Egy Ogyes liu tanoncunk felvétetilTa Kötő Szövőgyárban. Só-utca 3 . 3430
Jó kizl «bédkosxt kapható. UgyanöÜ egy kredenc és egy l számú Wcrlhelm-szekrény eladó. Cim a kiadóban. 3427
Önkéntes árverés.
A tulajdonomat képező élő és holt gazdasági felszereléseket folyó évi október hó 10-én, vasárnap délelőtt 9 órakor Bánfapusztán (Szépéinek mellen) önkéntes árverésen eladom.
Wolf Lipót
bérlő.
Zalavármegye
vászonra húzva, lécekkel ellátva ismét kapható
F1SCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében
NAGYKANIZSÁN.
Ára 600.000 korona.
KATONA Dr.ÖUffite
ElSkÍKÍIÍs, jcgyzelbérlet az öasie, jogi vizsgákra, díjmentes tuácskogis levélben is. Budapest, IX., Ráday Mlca 41. sxám. Telelőn: J. 105-90.
Szekeres János
Keszthely, Hajdu-utca 22. sz.
Elvállalok ványoláshoz alkalmas bőrökből egyben vágott és fél csizmák, úgyszintén oldalvarotl elök és fejek k i ványol ásál. Pír\'onkénli ványolás vidékiek fészérc azonnal.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbeck Károly.)
86. évfolyam, 225. szám
Nagykanizsa, 1928 október 6, szerda
Ara 1800 korona
POLITIKAI NAPILAP
lalnJh kUAKnU ÍUÍ i. sz.
uutuy üituuuuuu: hw^LÜJ., &
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ILXV-M-Wím: 7*.
KkMutlúJ i\'i bOrt 30-000 Vw^oj
A kormányzó vicBza-érkozctt Budapestre
Budapest, október 5. (Éjizakal rádiójelenlés) Horthy Miklós kormányzó ma este 8 óra 10 p:tckor a Nyugali pályaudvarra érkezeit szegedi útjáról.
A miniszterelnök állapota
Budapest, október 25. OrM Bethlen István miniszterelnök, akit legnap esonlhártyagyulladás miatt operáltak, ma már jót érzi magát, teljesen láz-mcnles és egy-két napon belül lel-gyógyul.
Birczy István visszavonulni kénz-ül
Budapest, október 5. Hírek szerint Bdrczy litván lemond a fővárosi bizottsági tagságiról és leljescn visszavonul a közelcil azercpléstöl.
A Nemzetközi Katolikus Unió nagygyűlése
Bea, október S. Ma nyiiottík mte Bécsben a Nemzetközi Katolikus Uaió nagygyűlését. A gyűlés megnyitása alkalmából Resch srövelségi miniszter a kormány nevébeu üdvözölte a katolikus nagygyűlést. A nagygyűlés napirendjén a legégetőbb kullurproblémák szerepelnek, igy ! többek közt a munkanélküliség, muu- :
A népjóléti miniszter visszautasította a külföldi dollárkölcsönt
A kfllfftt 11 5 I lalá"\'\'- Mííirinyu külföldi kölcsönök
»Hni S í? erdue, ségek állal fel- is sikertelennek bizonyultak. A kor-f^\'^^^^^o\'ároskölcsönt | mány igy tehát belföldi kölcsön u -™«P! .l«£!!!14llcí M\'i igyekszik megvalósítani azt a
SI.í.TTmT\'"5 árfolyamon tervet, hogy a lakásépítő akció fuiy-kibocsátott kölcsönt tulinagasnak i tatásához kölcsönt előteremthesse.
"I|W\'W"" ...................ri-i-r,-,-.-rl,v,l-.f.i».
Megindult a nyomozás a Tisza-gyilkosság ügyében
külön dctcktlvcsoport fr.lyiatja auyb-
Budapest, október 5 Az ügyészség megkeresése alapján a rendőrség megindiloita a nyomozást a Tisza gyilkosság egyében. A konkrét adatok kiviisg.ilása céijaból
mozílst. A rendőrség az ügy minden érdemi momentumát ki akarja deríteni. A nyomozás során tohbkihdl-galás történt, melyet Htokban tartanak.
Meghalt a legnagyobb magyar tragiha
Budapest, október S Jiszay Maii, a Mtoutli Színház művésznője hosszas betegeskedés után ma reggel kilegc órakor meghald. A ragyogó tehetségű művésznő 1855 bee, MUliíel!, 1872 b:n lépeti 1 Nemzeti és mint
jubileumit 1922-ben ünnepelte, amikor leleplezlek a mellszobrát is. Hamvai! csütörtökön délután négy órakor ,1 Nemzeti Színház előcsarnokából helyezik őrök nyugovóra a K;.-e-pesi-uti lexe őben a főváros ál\'al Sri\'ibáz tagjiinak sorába j adományozol! díszsírhelyeit. A fóvá« legnagyobb magyar ira- I rost .a. lemetésen RipSta Ferenc fő-
k^l\'í. a gyermek- és leányvédelem gika örökké emlékezetessé tetlc ne- I polgárml-sicr és Sipőa Jenő polgár-kérdései. vét. Művészi pályájának ötven éves \' mestc: kípvlsflik.
A frank-ügy a Kúrián .........................
Budapest, október 5. A frank-ügyben a Kúria m.\'. kezdte meg a tárgyalást, amelyen Windltch^i.Vz és Nádosy nem jelenlek meg. M»-u-delényi előadó ismertette a torvényszéki és táblai ítéleteket és az ügy iratait. Délután kot ónkor elnijk a tárgyalást felfüggesztette és folyta-tálát holnap délelőtt háromnegyed Ifzre tűzte ki.
Az uj lengyel külügyminiszter
Varsó, október 5. (Éjszakai rddló- i Jelentés.) Zaleski volt külügymlnisz- j len, aki a Birtell-kabíneinek is tag;a j volt, kinevezték a Pilsudszky kor- t mány külügyminiszterévé.
* budapesti alpolgármes- 1
ter-választás Budapest, október 5. A polgár- | mestervilasílls után most a lobbi i tisztviselői állás betöltésére kerül j sor. Tizenharmadikán megejtik az alpolgármesteri állásokra a vílaszliM Ripka elnöklete alatt. Mindkét alpolgármesteri állásra 3-3 jelöitc! fognak kijelölni.
* porosz belügyminiszter
lemondása
fíetiin, október 5 Severing porosz belügyminiszter váratlanul benyújtóba lemondását. Utóda valószinü-l\'g a berlini rendőrfónök, Ooze-zlnszky lejz.
Tonlonban megrohanták a francia bankot
pari., Október 5 i ár további crckkenésélől tartva meg-A Banque dc^Ff^nce touloni liók- j rohamozta a \'bank irodahelyiségeit jában legnap komoly incidensek ját- I ís áttörlek a korlátokon. A bank-szódlak le arra a bejelentésié, hogy 1 tisztviselőket, akik a löveget meg. az arany és ezűivásárlásl a Nemzeti I akarták nyugtatni, leteperték a földre Bank szünetelted. Számos cbdó, az \' és \'ábbal rugdosták fikcl.
A budapesti és párisi observatórium nagy földrengést jelzett
A földrengés Japánban vagy az Egyesült Államokban volt
Plrls, október 5 A párisi obszervatoiium sieizmo-gráfja legnap este nyele órakor hosz-szant.vió távoli földrengést jelzett. Az egyes földlökések szab\'lyos időkörökben követték egymást s az ulolsó földlökés! néhány peiccel éj-félu\'áa jelezle a szeizmográf ingája. Az obszervatórium tudósi-ásán.\'k számításai szerint a földrengés központja liz-tizenegyczer kilométer távolságra van. A távoli földlökéseket nemcsak a párisi, hanem lohb vidéki város obszervatóriuma Is jelezle.
A párisi távirattal kapcsolatosan a budapesti Tudom,myegyetem obszervatóriumából KöVi.sligeiy Radó dr. egyetemi líiiar, az Intézel vezetője a következő felvilágosítási adta: Intézetünk földrengéstjelzó késiűléke c hó 3-án 20 óra 57 perckor kezdődő és közel bárom óra hosszal tartó igen messze történő földlökéseket jelzett. A szeizmográf ingájának kimozdulásából következtetve, a földrengés japánban, vagy pedig Amerika nyugati partvidékén lehetett.
Október 6 ...
Ez a nap az ezeréves magyar lőr-lénelem vérrel áztatott lapjain gyátz-kcreibe van foglalva. A magyar szabadságharc lizenhárom oroszlánszívű tábornokának kegyetlen kivégzését hirdeti c nap, amelynek emléke évről-évre visszatér a magyar lelkekbe, hogy 01! meggyújtsa a kegyelet és bála fáklyáit ..-.okkal a félistenekkel ízemben, kik a legszebb emhrrl eszméért, a hazaszeretet tündöklő Ideáljáért oroszlánok módjára verekedtek s büszkén, felemelt fővel sáncokban és bitóián lehelték ki nemes lelküket.
Hőii példájuk a gyászos emlékű aradi vár előlti (érről ugy ragyog át hozzánk, mint a világítótorony reflektora a háborgó tengeren hullámzó lőíékeny halászbárka leié. Azőmái-!iro:r.ságuka! egy LlsMíbrcndU eszme glőriáji ragyogj i körül, melynek ar,.nysug)r»i ncmzcdékről-nemze-dékre szállnak, hogv meglerméke-nyiisék az utód ik lelkét az Önzetlen, önleláldoző luzaszerctet felemelő érzéseivel.
Az aradi s.ií.coknéf, a kilenc bitófa tövében gyilkos kí-i-i kivégzett hősök poraiból uj élet /akadt, az önfeláldozás nemzett eszméjének hatalmas gondolata. S ami ennek a gyász-kereibe foglalt sz->morii napnak a magyar sors számára teremt"\', alkoló erőt kö\'csönő;, az az a misztikus varárserő, mely a lizenhármak kiomolt véréből felénk sugárzik. A magyar szabadság lob-gója Aradnál a porba IiuHott, a dic-iőség ragyogó fénysugarát leterítette a legmélyebb gvász leptdője, de a mártírok porladó testéből diadalmas erővel kihajtott az önfeláldozás éltető gondolata. kivirult a nagy eszmékért meghalni kész embrrister.ek tanító példája.
Legyünk llálássk ezért a nemes példáért n>. aradi tizenhárom vértanúnak. M-rt e példa az önzetlen, hazafias önfeláldozás érzésének örök ébrentartója. S a nemzet életét nemesik a polgárok fárasztó munkája, nem a hangos lelkesedés orkánja, nem n jelszavak rakétás fénye, bs-nem elsősorban az önzetlen önfeláldozás biztosítja. A nagy ideálokéri kiontott vér láplá\'ja a legszebb eszméket s foglalja igy örökségbe az Elet és a Halál gondolatéit. K\'iszlus vérrel poceíielte meg megválló tanait s az emberi elme le^halalmtsabb gondolatait a vérpadokról, a ki.\'zó-kamrákról lecsöpögő vér lette az utókor számára termékennyé;
Igy lelt (iz arad, tizenhárom vír-Mnu vére Is egv örök nemzeti élet éltető géniusza. Mert ha lobogó lánggal ég is bennünk március idusának véiiforraló lelkesitése, ha forrón pezseg is bennünk a csatamezők észbontó diadalmi mámora, ha felemel is a nagy alkotások varázsa, igazi hazaszeretetre csak a legnagyobb földi értéknek: az emberi életnek hős-tetka feláldozása tanít bennünket.
%
ZALAi KÖZLÖNY
1926 október I.
Meggyilkoltak egy vincellért a Sáncban
Szöllöt akartak lopni a hegyen, de a vincellér rajta kapta a tolvajokat
A sánci uraság vincellérjének tragédiája
Nagykanizsa, október 5 Kegyetlen bűntényt követtek el tegnap este ismeretlen tettesek, amely méltán kihívja a megtorlásért való igazság sújtó kezét. Egy kötelességét hűen teljesítő családos embert gonosz emberek agyonlőttek azért, mert megakarta akadályozni, hogy a^gaz-dája tulajdonához nyúljanak, életével kellett fizetni hü kötelességtelje-sitéseért. Az esetről rövidesen a következőkben számolunk be:
Grosz Ferenc fclsősánci bérlő tegnap este \'/<9 órakor érkezett haza kocsiján Nagykanizsáról. Alig lépett a szobájába, amikor egy durranást hallott, amely puskalövéstől származhatott. Orosz nem tulajdonított semmi jelentőséget a lövésnek, hozzá akart látni családjával vacsorához. Akkor lépett be hozzá lihegve Szepesi Imre nagykanizsai vizvezclékszercló-mes-ter, aki elmondotta, hogy az uraság
szö Hőjében gyanús nyöszörgést hallott. Amikor a hang felé ment, egy vérében fetrengő embert látott a földön. A bérlő Tdnczos József nevű vincellérét. Hozzásietett és lehajolt föléje.
A vérző vincellér szakadozott hangon elmondotta neki, hogy két katona, aki szöllöt akart lopni, rója lőtt.
Grosz Ferenc azonnal értesítette erről a halóság embereit, akik fél 10 órakor nyomban kiszálltak Felső-sáncra.
Időközben Tánczos József vincellér belehalt súlyos sérüléseibe, ugy hogy mikor a hatósági orvos odaérkezett, már csak a beállott halált konstatálhatta.
A nyomozó hatóságok még az éjjel a legszélesebbkörü nyomozást indították meg. Részletek lapunk legközelebbi számában.
Ma hozzák Nagykanizsára a kasszafurók királyát

Hnrkó-utoai foghájcőrök kísérik lo Fr;riolu»t
Nagykanizsa, október 5 Mint megírtuk, a nagykanizsai kir. törvényszék körözőlevele alapján a budapesti kir. ügyészség ma szállíttatja le Nagykanizsára a hírhedt kasszafuró-királyt, Fabriciust, akit egy budapesti detektív ismert fel az utcán és kisért be a főkapitányságra, amely a különböző hatóságok által
körözött embert átadta a budapesti kir. ügyészségnek.
A kasszafurő-királyt erős fedezet alatt hozzák le Nagykanizsára és vagy a délután bárom órai, vagy az esti személyvonattal érkezik a pályaudvarra.
A budapesti fogházőrök Fabriciust a kir. ügyészségnek adják át.
Kiirtotta a családját, aztán öngyilkos lett egy falusi gazda
Vé«®t ütött a felesége hátába - Kétéves fiának, aztán önmagának beretvával elvágta a nyakát — Három emberéletbe került a szerelemféltés
Emelt fővel, büszkén meghalni egy szép gondolatért, egy magasztos eszméért a legszebb, emberhez méltó cselekedet. S ami tizenhárom vértanunk büszkén, jajszó nélkül lehelte ki hősi lelkét a nagy magyar gondolatért.
Azóta több mint hét évtized telt el s a drága embervér patakokban folydogált az öreg anyaföld fekete hátán; de ez a vér nem egy eszme, egy megváltó gondolat érdekében öntözte a csaták viharzó mezőit, hanem oroszlánok dühös marcangolása tépte ki azt a millió áldozatok testéből I Ez a vér nem termékenyít, cz a vér nem nevel, cz a vér bün volt, mert véreik, drága embervéreik nem presztízsért, nem rut, önző érdekért, nem fejedelmi szeszélyért, nem nagyhatalmi hóbortért, hanem csak magasztos emberi gondolatért szabad folynia. Az aradi tizenhárom vére egy ilyen hatalmas gondolat oltárán bul- j lott el. Ezért ériékes nekünk ennek a szép áldozatnak mindennapja, mely ma, hosszú évtizedek után is ugy égeti, melegíti, forralja lelkünket, mintha saját éltető, lüktető vérünk volna.
Október 6-ika a magyar történelem lapjain gyászkeretbe van foglalva, de én ugy érzem, hogy ha majdan ülni fog újból egy nagy gondolat, egy magasztos eszme órája, ebből a gyászkeretből a Tizenhármak önfeláldozásának, mártiromságának dicsó példájából fog kirobbanni a magyar diadal, a magyar életerő uj géniusza. . Kelemen Ferenc
Dr. Schwarz Károly utolsó utja
Nagykanizsa, október 5
Fekete zászlót lengetett az öszi szél az igazságügyi palola oimáról. Komorság és btís fájdalom ülte meg az emberek lelkét. A városnak egyik Jóságos és áldott szivü férfiát ment utolsó útjára kikisérni Nagykanizsa közönsége. Ezer és ezer ember zarándokolt a gyászházhoz, hogy utolsó Isten hozzádol mondjon dr. Schwarz Károly kir. törvényszéki orvosnak, aki éleiében csak jól tett. A gyászházat,;az egész Rozgonyi-utcát ellcple a gyászolok sokasága. Olt láttuk a kir. törvényszék, járásbi jóság és ügyészség teljes birói, ügyészi és tisztviselői karát dr. Eőry-Szabó Jenó vezetésével, dr. Krátky Islván pol-gármesterhelycttesl, dr. Kaufman Lajos városi jegyzői, dr. Örley György kir. kormányfötanácsosl, Gazdag Ferenc püspöki biztosi, az izraelita Jótékony Nőegylet vezetőségéi Ro-senfeld Józsclnével az élén, az államrendőrség tisztikarának tagjait, a leljes számú orvosi kari, Zalavármegye Orvosszövelség képviseletében dr. László orvosi Zalaegerszegről, az ügyvédi kar lagjait, a kereskedők testületéi, a Munkásbizlosiló Pénztár igazgatóságál, sok katonatisztel és a gyászoló közönség beláthatatlan tömegéi.
A gyászszertartást Abramovics Márk főkántor szivetmegmarkoló zso-lozsma-éneke vezette be; ulána dr. Jangert Mózes zalaegerszegi főrabbi mondott mélyen meginditó gyászbeszédei, méltatta a megboldogult elévülhetetlen érdemeit.
A simái ujabbi szertartás ulán dr. Fodor Aladár városi lisztiorvos az orvoskollégák nevében búcsúztatta az elhunyt kartársat. Majd néhány darab rög — a frissen hantolt sirba és dr. Schwarz Károly egyedül maradt a halottak nagy városában.
Marcali, október 5
(A ZalaI Közlöny tudósítójának telefonjelentése.) Vadállati kegyetlenséggel végrehajtóit családirtás borzalmai tartják izgalomban a másfélezer lakosú Nagygomba község lakosságát. Ma, amikor a napjaink levegőjében van a fékeveszteti emberi indulatok állal ontolt temérdek vér szaga ; ma, amikor megszoktuk, hogy a bün burjánzása közben naponta esnek emberi életek gyilkol szorongató ember-kezek áldozatával, — ma is megborzadva állunk meg a somogymegyei kis faluban történt családirtás híre elöli.
A gyilkosságot ezúttal a szerelem-féltésnek az emberrel egyidős szörnyelege adla egy magáról elfeledkezett ember kezébe.
Tengerdi Mihály egyszerű földműves ember voll, fekete lelkű, mint a föld, amil az ekéje forgatoll a nagygombai halárban. Egyizben már gyilkosság mialt elítélték 6 esztendei börtönre. Tengerdi állandóan féltékenységével üldözte a feleségéi,
sokszor ütlegelte a legcsekélyebb ok elég volt arra, hogy agyba-főbe verje a szerencsétlen asszonyt Egyizben azért verle agyon félig a feleségéi, mert az egy hivalalos községi embernek valami ügyben az álla kért felvilágosításokat megadla. Tengerdl-nek ez elég volt arra, hogy vad féltékenysége gyanúba fogja az asz-szonyt, aki „szóba állt** azzal a községi emberrel.
Rövidesen odáig fejlődölt a családi viszálykodás, hogy az asszony otthagyta az urát és az elöljáróságtól egy embert kért, akinek jelenlétében a saját holmiját elhozhassa az ura házától. A kisbíró el is ment a most mull szombaton Tengerdi lakására s az osztozkodás minden incidens nélkül megtörtént. A végén mindkellen meg is köszönték a kisbiró szívességét.
Esleledell már, 6 óra tájban a szomszédok nagy lármái, velőtrázó sikoltozás! hallollak. Egyenesen Ten-gerdiék lakása felé rohantak, de ad-
digra már az asszonyt, mintegy száz lépésnyire a lakástól, vérében felrengve találták, a hátába ütve egy véső. Közben visszatért a kisbiró, aki azonnal orvosért és a esendőtökért küldőit, maga pedig jelentette az eselet a községi bírónak. Az asz-szonyt bevitték a marcalii közkórházba, a csendörök pedig Tengerdi keresésére indultak.
A lakás ajtaját zárva találták, a szobából pedig hörgés hallatszott. Feltörték az ajtót. Borzalmas látvány tárult elébük. Az ágyon feküdt Tengerdi átvágott nyakkal, melletle holtan a kéléves kisfia, az ágy előli a földön egy véres beretva.
Tengerdil az orvos elsősegélyben részesítette, de nem lehetelt rajt se-gileni, a helyszínem meghall.
A nyomozás annyil már is meg-állapitoll, hogy Tengerdi előre készült családja kiirtására. Többektől kérdezgette az utóbbi időben, hogy nem vállalnák-e el kisfia gyámságát.
— De minek a gyám, mikor apja is, anyja is él ? — kérdezték töle.
— Hátha meghalnak mlndakellen I volt a felelet.
Az asszony még él, de állapota rendkívül súlyos. (H. J.)
, * , I. II,
Negyven év előtt érettségit tett tanulótársak találkozója
Nagykanizsa, október 5
Kedves ünnepély zajlott le tegnapelőtt a piarista gimnázium falai közöli. Összejöttek azok a régi diáktársak, akik valamikor, negyven évvel ezelőtt érettségit tellek és kiléptek az élei forgatagába. Ma őszbecsavarodott, komoly és tekintélyes férfi valamennyi és bizony legtöbbjük unokákat babusgat.
Az ünnepség előestéjén ismerkedési est volt a .Korona\' étltrmé-ben, amelyen az öreg diákok és azok hozzátartozóin kivül olt volt Eberhardl Béla kerületi főigazgató is.
A találkozó napján az egykori diákok részt véllek a felsőlemplomi 9 órai diákmisén a többi gimnazistákkal együtt, mini egykor, negyven év előli.
Majd ujnépi Elek Ernő földbirtokos, a találkozó rendezőjének és dr. Tamás János hercegi uradalmi ügyész vezelésével az öreg diákok Eberhardl Béla reálglmnáziumi igazgatónál és a tanári kar tagjainál tisztelegtek.
A Ii8zlelegés után az .öreg diákok" a temetőben felkeresték voll lanáraik és tanulótársaik sírjál. — Délben bankett volt ujnépi Elek Ernft,,, igazgatósági elnöknél. Az egykoii lanulótársak ezután a kápolna céljaira nagyobb adomány összeadását határozlák el.
A negyvenéves érettségi találkozón megjelentek közül sikerüli a következőkel feljegyeznünk:
Ujnépi Elek Ernő földbirtokos (Nagykanizsa), dr. Tamás János ügyvéd (Nagykanizsa), dr. Hajós Kálmán, a zalabaksai kerület nemzetgyűlési képviselője, dr. Bledl Artúr egyetemi tanár (Prága), dr. Havas Emil DV. főfelügyelő (Szombathely), Vucsek "állampénzlári főigazgató (Sopron), Marlincsevics J. ny. körjegyző (Zalabér), dr. Stolaer főorvos (Balatonfüred).
1926 október 6
?ALAI KÖZLÖNY
A letenyei Andrássy-uradalom sikkasztás címén feljelentette tiszttartóját
Ugy az etsO, mint a felsőbíróság felmentette Csorna tiszttartót
Nigykiullzka, október i
Évek óla húzódó bonügy nyert tegnap befejezést a nagykanizsai bíróságon. üról Andrássy Sándor annak Idején hűtlen kezeiéi miatt feljelentette uradalmi tiszttartóját, Csorna Ödönt, mert 1921-ben egy napon egy vagon liihllii kőszenet és egy vagon fát kölcsönzött dr. Hajós Ervin kerekei gazdaságának. A fát a kerekei uradalom visszaadta, azonban a szenet többszöri sürgetésre sem tudta visszaadni. Csorna végre kiegyezett — a vád szerint — az uradalommal abban, hogy az a szénért 22 q kukoricát szállít. Az uradalom azután későbben tényleg szállított is kukoricát, de 10 q-t és ezt Csorna magánlakására szállította, amit a tiszttartó, a vád szerint, saját céljaira fordított. Amikor Csorna
később kivált szolgálati helyéről és hivatalát átidta utódjának, Csorna akkor sem jelczle, hogy a H»jó&-uradalom tartozik az egy vagon szénnel.
A kir. járásbíróság azonban nem látott sern hűtlen kezelést, sem sikkasztási fennforogni és Csorna Ödönt felmentette.
Az Andrássy-uradalom nem nyugodott bele a felmentő ítéletbe, hanem megfellebbezte azt a törvényszékhez, amely év.-k mullin, tegnap foglalkozott az ügygycl.
Az Andrássy-uradalmn képviseletében dr. Hajdú O/iila, a tiszttartó képviseletében dr. 7rzmrfs János védő voltak jelen.
A törvényszék felmentette Cioma Odönl a sikkaíz\'ás vétségének vádja alól.
Vér folyt a zalaszentmihályi bucsu napján
Hosjdás tőrrel mellbesmrlak egy fiatal asztalosmestert
Zzduxentmlhály. október
(A Zalai Közlöny tudósítójának jelenítse) Bucsu volt vasárnap Zila-szentmihályon. Ünnepelt az egész lalu s a vidím hangulatot mar-már ugy látszón, nem fog|a megzavarni semmi. Eslére kelve azonban ez a buciu nap is meghozta a maga véres szenzációjál.
Az egyik korcsmában egy külön társaságban iparos-link mulatlak, körítik Síellek Fererc, egy jóravaló, szorgalmas, fitlal asztalos, aki özvegy anyjának és testvéreinek kc-nyérkeresöje. Stcllcr mulatozás közben kiment a koicsmahelyiségbói. Egyszer csak vlsszaiánlorgoil a sört-lésb: és ott összeesel!, bal melléből vaslag sugárban patakzott a vér. — Nyilvánvaló, hogy megszúrták, ám-
I bár hogy ki és miérl lette, senki sem tudia.
Szerencsére a szomszéd faluból egy orvos épen Zalaszentmihályon tartózkodón. A korcsmáros rögtön érte szaladt. Az első segély után Pacsáról autón másik orvost hoz lak, aki a sebet bevarrta.
A csendőrség ma elfogta a tettes! is Szabó József odavalósi legény személyében, aki beismerte, hogy ó 6zurla meg Slellekel, majd utána lögtön elszökött a helyszínéről. A szúrás egy rozsdás tőrrel lOrtént a tudót is érte. .
A szerencsétlen fialalpznber/ és családja iránt nagy a részvét/íalu-szefte. /
Állapota súlyos, de biz^ák életben maradásában.
AKarmacs-szántóiuton azúrokba fordult Reischl Richárd képviselő autója
Az autó öt utasa szerencsésen megmenekült
Keszthely, okiéber 5 | Mos! vasárnapon Karin;>c<on voll (Saját tudósítónktól) Könnyen vég* I a képviselő, hondél kirfrclével Ztla-zetessé válható autó balesel történt szántón robogot/, ahol aznap bucsu voll. Este 7 ór/tkor indultak útnak. Ekkor már a atlat-zánléi ulon nez-lehetős kod c/cszkcdel!, ugy hng,-az auló csalf a leglassabban ludo t előle háladnl, mer! a refleklor alig 2—3 méterrtf világitól! o síim kődben.
A Karinacs-számói ulegyesülésnél az auló-a/2 méteres árrkba zuhant
vasárnap a zalanzánlói uton.
Reischl Richárd nemzetgyűlési kép viselő most tartja beszámoló köruijil kerületében. Vasárnaponként egv-két községet szokott úulón felkeresni, ahol nagyszámú hívei. mindenül! a legíígyobb szerctcKcl ^bizalommal fogadják.
és uiasai: Reischl Richárd képviselő, dr. Odrdonvi Lajos szcrkeselő, dr. Csák Á\'pád muzeuml litkár és a főbíró huszárja nagv ivben az árokba és a mezőre repültek az autóból. Az ellő pillanatban súlyos katasztrófának látszott az eset, mégis szeten-Ctérc komolyabb baj nem lörténl. Az autó kereke eltöröli, az eleje erősen mcgsíroll A bennülök köny-nyebb sebesülésekéi, zuzódásokat szenvedlek. Legerősebben Reischl Richárd sétül! meg, de pár napon belül az ö sérülései Is meggyögyut-nak. Az első segélyt Kolter István földbirtos nyújtotta, aki a szerencsétlenség Htí II egy perccel érkezeit oda.
Az NTE hatvanéves jubileuma
Kél napra nyllvánoa gyOJUat engodóly.zr.tt az aliapán
Nagykanizsa, október 5 Óriási apparátussal és nagy lelkesedéssel készülődik a Nagykanizsai Torna Egylet vasárnapi jubiláris ünnepélyére, melynek részletes pro-grammjáról legutóbbi számunkban megemlékeztünk.
Az ünnepélyre a város összes ha* lóságait, egyesületeit és testületeit meghívta az NTE; dc meghívót kaplak az összes magyarországi sportegyletek és szövetségek is, melyik közül bizonyára számosan képviseltetni fogják magukat. A város sportszerető közönségét lalragrAzokon hívják meg az Unnepé^ref^
A ritka jubileum\'alkalmával a vármegye is inélíó és megérdemelt tá-] mogalásl nyújtott az NTE-nek. Megengedlek iu alispán, hogy vasárnap és béilón urnákkal és perselyekkel az egész város területén nyilvános "gyüjlési eszközölhessenek az egylet liölgylagjai.
A jubiláiis programúiból, amelyen isleu.íszlclel, diszltözgyülés, kegyeleti siaféla, lársisebéd. futball és tennisz-mérkózis is szerepel, óriási érdeklődés elűzi meg az esti hangversenyt, amelyen először lépnek a közönség elé a városi zeneiskola tanárai és antely a szezon első lánc-cstélyc lesz. Fischer Böske énekesnő és dr. Dalia János szereplése teszi teljessé a hangverseny műsorát, melyre a jegyek elővélctben a Krátky tőzsdében kaphatók.
Az NTE ezúton Is felkéri a város közönségét, hogy az ünnepélyen minél számosabban vegyenek részi. Szerelellcl Iáinak mindenkit a tái-sasebéden is, amelyen való részvételre Vékásy órásüzletében lehel jelentkezni. Jelentkezési ivek vannali leifekleivc a Cisinóban és a Polgári Egyletben is.
NAP I HÍREK
tt&PlRERG
Október 6, szerda
: Róisul Katolikus:Bructó hv. Protestáns: j • Brúnó. Izraelita: Tischri hó 23. | Nap kel reggel 6 óra 01 perckor |
Í nyugszik délután 5 óra 2 perckor. !
Mozi. Uránia: Főhadnagy ur. a tele- t | tégem, Ylg|. Előadások: 7—9 órakor, j
— Gyászmisék október 6-án a fclsőtcmplotnban. A fcIS\'Memp\'oni-ban ma sxetdín, október 6-án az aradi vértanuk emlékezelérek évfordulóján gyászmisét tartanak a diákságnak és a katonaságnak, fcggei
8 órakor a liu- és leányiskola, fél
9 órakor a gimnázium, 9 órakor az elemista iskolák és fél 10 órákor a katonaságnak szolgáltatnak gyász-misét.
— A mai gyászünnepélyek. Az
aradi vértanuk emlékezetét a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kór ma dél-I után 6 órakor a városház\\ diszter-inében ünnepli meg Az Iptriesületi Dilárda énekel, dr. Burka P. Kelemen ünnepi beszédet mond, Hid-véghy Ernő, a Pícsi Nemzeti Szin-hAz művésze szaval. — A szinház-jban-ls díszelőadás lesz. Zenekari szám és Hidvéghy szavalata után Herczeg Ferenc történelmi színmüve, .A hid* kerül bemutatásra Urbán Oyula, a .Zalai Közlöny" munkatársának felléptével. — A reálgimnázium ifjuság.i délu án 5 óia.tor tartja gyá&zünucpélyél az intézet tornatermében. Az emlékbeszédet Osskó Endre VIII. o. I. mondja. — A felsőkereskedelmi iskola dísztér-mében is hazafias gyászünnepély les/, melyen Csillag Pál tanuló mond beszédet. A polgári fiu- és leányiskolák együttesen adóznak az aradi vértanuk emlékének. 8 órakor istentisztelet, utána fél 9 órakor a polgári iskola tornatermében gyász* üncepély.
— A József kir. herceg Szanatórium Egyesület ma délu\'án 5 Órakor a városháza kis tanácstermében választmányi ülést tart, melyre a tagokat czu\'.on hivjn meg az Elnökség.
~ Eljegyzés. Neiser Józ. et és MQlltr BOzsikc jegyesek.
— Tanítóválasztás. A keszthelyi községi iskolánál\' a X. tanítónői állásra egyhangú in Németh Gynrgy-né szül. Hcncz Apollónia "tanítónőt válaszollak meg, aki mint beosztott állami tanítónő már két év ó>a mü-Kdík Keszthelyen.
NAGY CONFECTIÓ VÁSÁRI!
Megérkeztek a legújabb modell női és gyermek kábáitok, férfi és női szövetek. — Továbbá a Fürst-féle csődtömegből megmaradt áruk melyen leszállított árban eladatnak. -—-
WEISZFELD ÉS FISCHER.
Tisztelettel
ZAIAI KÖZLÖNY
1926 október 6
— Kördllatorvos választás. CseszIrcRcn Oroszy Pál oki. állatorvosi választották meg körállai-orvossá.
— Halálozás. Btdekovlcs O\'.ula nagykanizsai botbflymcslcr kedden délután hosszas szenvedés ul.ín elhunyt. Temetése csütörtökön délután lest.
= Felhívás. Mindazon helybeli vendéglős és korcsmáros társakat felhívjuk, akik a f. hó 19 én Budapesten tartandó országos értekezleten részi óhajtanak venni, I. hó 6-én és 7 én Wolldk Jcnó elnOk umál jelentkezzenek.
— A DV. Igazgatósága jóváhagyta a balatoni gózhajózás átvételét. A Duna—Száva—Adrii Vasúttársaság Igazga\'ó tanácsa « ló-városban Illést tartolt, amelyen míg-jelentek a német, oszirák, olasz és jugoszláv állambeli DV. képviselők is. Az ülés foglalkozol! a Balatoni Gőzhajózási Társisig Özemének átvételével is és az erre vonalkozó előterjesztést jóváhagyta a Magyarországon lervezelt beruházásokkal együtt. ^
— Dezsényl Oéza halála. Rö-vld budapesti jelenlés alapján rneg-irluk, hogy Dézsányi Oéza gyógy-szetész 56 éves korában Budapesten meghall. Az elhunylnak Nagykanizsán sok barátja és jtlismerőse volt még abból az időből, mikor mini gyógyszerész a Merkly patikában volt és élénk szerepet vitt Kanizsa társadalmi éleiében.
— Szövetségbe tömörülnek a Balaton-mcllékjvcndéglősök. Székesfehérváron nemrég tartohák a dunántuli vendéglősök alakuló gyűléseket, melyen kimondták a Dunántuli Vendéglősök Szövetségének megalakulását. Ezen a gyűlésen a balatonmenti vendéglősök azt az
— Komárvároson lopott, Nagykanizsán elfogták. Ezelőtt három nappal megjelent a klskomáromi csendőrségen a komárvárosi vasútállomás vendéglőse és feljelentési teli egy komárvárosi lizenhél éves cigány liu ellen. Előadia feljelenlésében. hogy a cigányfiú egy olyan pccben, nlikor ö nem volt tenl a vendéglőben, az olt levő kabátja zsebéből kilopott kilencszázezer koronái. A csendőrség azonnal megindította a nyomozási, de a cigányfiúnak nem birlak nyomára jutni. A tegnap az egyik szolgálatban levő leiidőtőrszem itt Nagykanizsán le-igazollaloll egy gyanús kinézésű cigányfiút, aki nem tudla magái sem-mivel igazolni. Késóbb kiderüli, hogy a rendőrőrszem nagyon jó fogás! csinált, mikor a cigány! elöállitolla a rendőrkapitányságon, mert a kisko-máromi cserdórséjj által korözöli cigány, aki a vasuii vettdéglósl meglopta, ezzel a cigánnyal azonos. A rendőrség czckuláit a cigányt átadta a kiskomátoini csendőrségnek, mely a nyomozás Isevégzésc után álkiséri a tolvejt a nagykanizsai kir. ügyészség logházába.
Metz lestó legszebben fest.
= Köszönetnyilvánítás. A helybeli vendéglősök szakosztálya ezúton fejezi ki leghálásabb köszöueiét dr. Krátky István h. polgármester urnák, az ipartestület elnökének Bazsó József urnák, az ipartestület énekkarának, a Király solózde igazgatóságának, .t kereskedők társulata elnökségének, a helybeli sajtó képviselőjének, valamint mindazoknak, akik a városunkon álulazó idegen szállodások fogadtatásának oly impozáns és lélekemelő szép sikeréhez hozzá-járullak. Wolldk Jenő szakouLilnök.
= Értesítés. Tisztelellel "jptosi-
tem a t. holgyközönsígc\', hogy la-
óhajtáfukat fejezték ki, hogy speciális érdekekre való tekintenél a balaton-ntenii vendéglősök alakítsanak érdekeik védelmére szövetségei, melynek leladala volna a Balatonmcnté-nek felvirágoztatásával foglalkozni és a vendéglős Ipar helyzetén köny-nyltenl. Egy lenlli vendéglős, Csdnk Kálmán is felszólalt a gyűlésen és a hitel rendezéséi sürgette.
— Vasvillával akart igazat szerezni magának. Sd/dr József és Szdnlal DlvU nemesviiai lakosok valami semmiségen összeszólalkozik. Hogy Sáfár a ma igazat elfogadtassa a kezében levő vasvillát Szántai hátába szúrta, akit súlyos sebével kórházba szállítónak. A vizsgálat megindult.
— Elegáns hintó- és lótakarók Hirsch és Szegő cégnél.
kis\'.imal Eötvös-tér 9. szám alól Petifl-ut 9 szilm alá helyeztem dl. Hege Gézdné oki. szülésznő.
— A cipészipari szakosztály évi közgyűlése. A nagykanizsai ipartestület lábbeli késztlók szakosztálya tagjainak élénk részvéte melleit tartotta meg az idei rendes évi közgyűlését Plntarlcs Márlon szakosztályi elnök elnöklele alatt sz Ipartestület kistanácstermében A szépen felépített titkári jelentésből megállapítható, hogy a vezetőség min-sieni elkövetett a szakosztály tagjai nak eredményes üzleii clömenelc e és érdekének védelme érdekében. A pénztári jelentéséi a közgyűlés ello-gadla. Majd löbb belső, szakmabeli ügy kerüli megvitatás illetve tárgyalás alá, amihez többen hozzá szóllak.
Metz festő legolcsóbban fest.
— Koronkay Rózsi primadonna Kanossza-járisa. Mini megitluk Koronkay Rózsi, a nemrégen Nagykanizsán is ünnepelt primadonna, hirtelen megvált Faragó székeslehér-vári színigazgató társulatától azzal, hogy léthez megy. Ebből a házasságból nemcsak *s«y nem lett semmi, hanem a primadonna ugy megjárta, amit lalán nem érdemeli volna meg a sorslól. Ugyanis a szereiéit vőlegény bizonyos Pulterer Ernó kihasználva a primadonnának iránta való nagy rokonszenvéi, erőszakkal is azt akarta, hogy legyen a felesége, jól lehel a mennyasszony az utolsó pillatialbzn arról értesüli, hogy a vőlegénye egyáltalán nem az, akinek mondj i magát, sől az előélete egyenesen olyan, bogy nem is lehel hozzá feleségül mennie. Erulán a primadonna- a vőlegényei végleg szakított Is, de ezzel az_öszámára nem zárult le az űgy, hanem annak szomotu folytatása lelt. Faragó színigazgató a primadonnái, mert az a szerződését megszegte és a társulatot egész egyszerűen a laképnél hagyta, az Országos Szinészegyesű-•tctnél leljelen\'cllc, ahol most tárgyalták a feljelentést és ennek folyamán a primadonnát arra ítélték, hogy az összes magyarországi színpadokról letiltották. Koronkay Rózsi lomé-szetesen mcglcllcbezlc a Szinész-egyesülel haiározalái és most művészi körökben kíváncsian várják, hogy mi lest a lelkbbczésnek eredménye.
Patkányok és egerek tömeg-irlására vegyen .Agraria\' patkány-irtó huskonzervát. Kspható minden gyógyszertárban és drogériában.
megérkeztek\'
a legújabb divalu női leányka kabátok, bundák, noi és gyermek ruhák, pongyolák
óriási választékban.
Női kabát vígig bélelt már ... 495.000 K-lól (el|.
Gyermek-kábátok már ... 265.000 K-lól lelj.
Női szővetruhók már ... 240.000 K-:ól lelj.
Stern József
divatóruháza
Nagykanizsa
K.txincxy-utcn I.
Idöjárám
A nagvkai 1 sal moteorologtat megfigyelő Jelentése: Kedden a Mmtruk-Irt: Reggel 7 Arakor +103, délulu 3 ólakor 4-15-3, este 0 aeskor +IM.
htlhSzti Heccet borult, délben kevtsbbé borult, este tisztái.
SztltrAnv: IíckíícI Északnyugat, síéiben és este Délnyugati szél. Reggel barnul. ^
A Meteorológiai Intézel jelentéae s:e rlnt túlnyomóan aziraz éa enyhe idó vlr-lialó.
.M^A^H Ss^. II* e S ssls
— Szerelem 1926-ban. Ernhardt Károly 26 éves budapet.ll lialalember, üres óráiban szolgálat kész lovag|a volt a szebbik nemnek. Egyik somogyi községben megismerkedett egy ottani gyógyszerész viruló szép feleségével. A fiatalember csak természetes. hogy belopta magái a szép asszony kegyeibe, ról annyira, hogy egy alkalommal kényes megbízatást vállalt el. Az asszonynak szüksége voll pénzre és mert a házi kassza üres volt, megkérte szerelmes Rómeóját, hogy két drágaköves gyűrűjét vinné lel Pestre becűltetné meg. a lialalember ez is csak természetes, megtelte a kérés! és a gyOröket mcgbecsüllcllc, mondván, hogy négy millió koronára taksálták. Eközben pedig az csinálta, hogy a gyűrűk igen értékes köveit kiszedteés üveget téteti helyébe, az asszonyt azonban nem leheteti megtéveszteni és észrevette a különös figyelmességet. Feljelentene a lialalember! a rendőrségen, ahol az időközben eltűnt lialalember után megkezték a nyomozást, ami rövidesen azt eredményezte, hogy az anyagias Romeocs-kát lakai alá lelték és már cl is szállilollák és a kir. ügyészség fog. házában adlak neki nem épen kellemes, de d\'|lalan kvártélyt.
— Rágurult a hordó a libára. Dénes Lajos balatonfüredi korcsmárosnak borszállítás közben egy nagy hordó rágutull a lábára és súlyos lábtörésl szenvedett. Budipestre szállilollák kói házba.
— öngyilkos lett a rossz szőlőtermés miatt. Varga János ba-zalibányai vincellér felakasztotta magát és meghalt. Végzetes lettét azérl kövelte cl, írtéit a szőlejét erősen megpermelezte és a száraz időjárás miatt a szőlő teljesen hasznavehetetlenné váll.
— Kútba esett egy öreg ember. Tallldn Ferenc 62 éves lengyeltóti garda tegnap megszédüli és 12 méter mély kuljába zuhant, ahonnan a szomszédok huziák ki. Állapota súlyos de nem életveszélyes.
= Schwarcz Dezső harisnyái a Icalobbalt.
HSLD E8.IÖ NAGYKANIZSAI TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
VÁLLALUNK disz- és egyszcrli temetéseket exhumálások, hullnszállitások bel- és kölfüidre bármely irányban és Irányból, vasúton vagy saját hulla* szállító kocsinkon (Fourgonon) Díszes nyitott ós üveg halottaskocsik NAGYKANIZSÁN - ALAPÍTÁSI ÉV 1831. - NAGY RAKTÁR órc , imitatló-, kemény- és pultafa-ugy hullaszáMtÓ koporsókban Szemltdelek, vánkosok, köszönik, izala-gok, virágok, gyertyák, gyász-zsebkendők, harisnyák sitt. Itatlhti Katii, miiek ttolrt raüiril ikitttll ifdu
ÜZLETHELYISÉG ÉS IHGDA RDEELY ÉS BAKTÁBiK Deák Fcrctic-lér 3. Király-utca -1. Telefonszám 209. Telefonszám 120.
LakAa: Zrínyi .Miktós-utca 45., földszint 3. ajtó.
SORCÖKYCIM, hild NAGYKANIZSA
1026 október 6
ZALAI KÖZLÖNY
_ Délsomogy villamosítása.
Szandház Ferenc barcsi főszolgabiró október 6 ára értekezletre hívta meg Dilsomogy Összes knjségeíl, annak megbeszélésére, hogy miként lehelne az összes községekéi bekapcsolni a lervezelt villamoskörbc.
= Hegedűk 185000 K, Tokok 100.000 K. Vonó 40.000 K. Kapható Vágó Endre illatszeriárában Fóut 14.
.. Kép keretezést minden alakban, killelést, javitásl, egyes lábiákat is igen olcsón vállal Pum Üveges Király-ulca 10.
_ Diákoknak torna cipők, drescek, diák sapkák, olcsó szürke sportcipők, lenniscipők, ütök, tilók húro-:ása, legolcsóbban Szabó Anlal sportOzlelében szerezhetők bc.
— Díjmentes oktatást ad vevőinek hímzésben, tömésben és varrás • ban újonnan berendezett permanens tanfolyamain aSinger-varrógép ríszv.-társaiig. Figyeljen minta-készilmé-nyeinkre kirakatainkban.
* ZALAI KÖZLÖNY kaphatA
Kiuib.ljeot < »Z«U1 K4iie.]r. k«lt1i«tjt rttk-kUSSSlviUtiSu. Klill.rif^líi IS, iUn. — ji.\',, H tiKbl LUUp-ÍSSiiotnloycwkoil Km-talh LljM-uUl. Wlcncí. OySi*. dcrfiicjráiudl, tnWt^t ktrálya4-tfr. SnW IJulS detilujlra-Jl|mn, Sopfoat-uU*. Ttdnti r.rcnc
I0Z6ÓSZINHÁZAK
Uránia Szerdán és csütörtökön 7 és 9 órakor Főhadnagy ur, a feleségem, 8 felvonásos vig|áték. A főszerepben Harry Liedue és Mady Christians. _
Keszthelyi Uránia csütörtöki műsora: A cárnő nyakéke, 7 felvonásban. Páris éjszakai életébOI. Főszerepben Mae Múrray.
■rei-e i-iij-l ■-■ur .........." - \' *
RÁDIÓ-MŰSOB
Október 0 (szerda)
Budapest (560) 9.30, 12 ti cl. u. 3: Ilitek, közgazdaság. 4: (Jdlv.y Kató mesél a gyermekeknek. 5: Időjárás a vízállásjelentés. 6.25: Emlékbeszéd az .Aradi 13" vértamiról. 7: A m. kir. Operaház .Hunyady LáajM" előadása.
Bécs (531 és 582.5) 4.1S: Hangverseny. 505; Mesedélulán. ó.lih Előadás az antiX könyvről. 18.35: Mezőgazdasági előadás. 19: francia nyelvlecke. III30: Angol nyelviteké. 20.05: Kamaratcneesl. 20.10 : A |e-lenkor német költői.
Berlin (SOt éí 571) 3.30: Mesedélulán <: (teothe Clavigo mesejátékának előadása az itjuság számira. 6.3Ű: Előadás 3 cíe-csemónevelésról. 7 : Előadás a német rádióról. 7.25: Kurr. Stnger dr. clöidásaa zene értelméről. 10.30: Tánczene.
SZÍNHÁZ
Telefonice
— Hallói Hallói A Hídnak ma. szerdán lesz a premierje. Előkelő közönség fogja megtölteni ez alkalommal a színházat. Eddig nem beszéltem a rendezésről, de most elárulom, hogy Hidvéghy mester, akt a darab egyik markáns szerepet ját-sza, Wesselényi Miklós báró alakját önti eleven húsba, rendezi a darabot mllvészi hírnevéhez méltó ambícióval és gondossággal
— Ha már rendezőről beszél, mi-ért nem tesz említést az operettek rendezőjéről 7
— Igaza van. Az operettek sikereit igen nagy részben nekik lehet köszönni. Nos hát, Asszonyi Igazgató mellett Szalóky Dezső operett főrendezőé a pálma, aki annyira szivén viseli a darabok sorsát, hogy mikor operett megy, minden este a kulisszák mellett van az utolsó Jelenetekig.
— Hanem a pletykáival nem vagyok megelégedő I
— Akarja, hogy rátérjek 7
— Ez a kérdés elmaradhatott volna.
— Kérem. /I legújabb mánia, ami a hölgyeket is, Komcsatkálól Kaliforniáig, rabul ejti: a sport. Soha olyan vehemensen nem feküdtek bele a sportolásba, mint most. Így csak természetes, hogy színtársulatunk hílgytag/ai minden szabad idejüket a sportoknak szentelik. Például az egyik népszerű, kitűnő komika, rettenetesen szeret halászni, de csak olyan vizeken, ahol biztos a fogás. Azt mondják, szerencséje van, mert arany halai fogolt. Szalóky fórén dező a kutyasportén él-hal. Tegnap delelőn jóakaratú szemrehányásI tett neki Vadnay titkár, amiéit csak három kutyával jeleni meg a próbán. Hubay Gabi távgyalogló, mondják, tegnap llz órát gyalogolt. Lázár Tihamér, a szép — nevű bonvlvánt és Halmai, birkóznak. Kedden reggel többek között igen birkóztak a főid vonzó erejével, hogy meg bírjanak állani a saját lábukon. A direktor ugyanígy a gondokkal. A kél primadonna Illókban készül a nagy meccsre.
111 már nem tréfa a dolog. A hegemóniáért megy a küzdelem. .
— Maga ki mellett áll?
— Mellette.
— Tovább!
— Nem Igen lesz tovább, mert síelek. Ben fenles ügy...
— Nó? I
— Kl akarom nyomozni, hogy a hétfői Alexandrában a primadonna virágja, mely pedig az első virág ebben a szezonban, kltőif kopőitott? Én ugyanis nem hiszem, bár Ben Fenles vagyok, hogy igaz, amit beszél a fáma, hogy a primadonna, a paritás kedvéért, kosárért kosarat adott. Ezt azonban diszkréten árultam el. Tovább ne menjen. Én azonban tovább állok most. Kezél csókolom. A Hídon találkozunk I
Darázsfészek
Amennyi kedves, üde humor belefér egy háromórás előadásba, azl mind előhozták színészeink a .Darázsfészekéből a tegnap esti előadáson. Négy lelvonáson keresztül aranyos derű sugárzol! a színpadról s habár a darab nem is tartalmaz gondolkodásra késztelő komolyságokai, ha nem is bogoz játék-kontösbe rejtett nagy problémákat, mégis a maga ártatlan bohémségé-vel, azzal a gyerekes, őszlnle és véges végig fehér humorral meg\' érdemelten aratla a Belvárosi Színházban az idény egyik legszebb sikerét.
Kézimunka anyagok
kcllóldi bevásárlás lótytán versenyen kivQli Arakon 1
Iskolás leánykák részére: előnyomtatotl tálcakcndók 2-12.000 ig
(esteli párnák.........l5-38J»0 rg
Előnyomtatia a legmodernebb mintákkal r.ndkivűt oloaón l Fonalakban óriási választék
to..Állított árakon 1 Tekintse meg vasárnapi kirakataimat.
REINITZ BÉLÁMÉ
ktilasBk* 4t clöiyomdA »i«kfix!«U
DEÁK-TÉR I. »J«
Wíjdttt k6nyvk«rnkt<3éim«Cftl._
5,525*000 pengő, vagyis
69 milliárdot meghaladó
í^nSőd" osztálysorsjátékon
Az ül iátékterv mir pengő ériékben van megállapítva és igen előnyősén változott, mer la nyeremények őSzege jelentékenyen lelt emelve és szerencsé. e*tben mir egy
„,siw, 6 milliárd 250 millió K .^„0
Közismert szerencseszimait ajánlja:
Milhoffer Kálmán
62Joó K? -•\'^rav.i^g.fc
A .Darázsfészek\' sikere kanizsai viszonyok közt is egyike voll a leg-megérdemeltebbeknek. A leánynevelő Intézetben lejátszódó ötletes francia vígjáték lelke Rózsa Bözsi voll. Olyan bájos, játszi, közvetlen voll az intézeti leány szerepében, mintha csak reá szablák volna azt. Az 6 hamisilallan, fiatal temperamentuma vitte tulajdonképen az egész előadást. Egry Berta elemében voll, sok tapsol kapott, Vass Irma finom jelenség volt. A férfi főszerepei Fáy Béla vilte, kitűnő partnere volt Rózsa Bözsinek, kedves, szim-palikus játékával. Halmay Vilmos, Lázár Tihamér, a kis Asszonyi, Bí-hary pompás quarteltben adták a darab meséjének humoros mlli6|ét Danis Jenő krlslályosan tökéletes játékmodortval mcgjálszoll srerepe melleit, mint a darab rendezője szerzett u|abb babérokat magának Kanizsán, ahol mindig kedvence voll a szini-publikumnak. A leány-növendékek pompás együttese sokszor tartotta leírhatatlan derültségben a termel teljesen megtöltő közönséget.
__W
2 Díszelőadás keretében ünnepli meg nhiz az október sít ma szerdán Herczeg Ferenc történelmi színjátéka kerül színre a Nemzeti Színház műsorából. A darab érdekességét növeli UrMi1 Gyula a .Zalai \'Közlöny- munkatársának fellépése. A darabol Unneol nyitány és Hidvéghy Ernő szavalata előzi meg.
het1-m0sor:
Szerda: Hazafias díszelőadás. Ünnepi nyitány : iilsza a zenekar. Október 6 : Szavalja Hidvéghy Emő. Hercccgh Ferenc nagyaikeril történelmi színmüve: A híd: a drámai ansamble bemutatkozása.
Csütörtök: Régi Jó Budapest. (Mozi helyárakkal.)
Péntek—szombat: Az orlov. Operett újdonság.
Vasárnap este: Csókosaaszony. Vasárnap délután Alexandra oleső helyárakkal.
Zárt tárgyaláson tárgyal* ják a aikkaaztAkatonatiazt bűnperét
Debreczen, október 5. {Éjszakai rádiójelentés.) A debreczem kir. hon-védlörvényszék ma lárgyalla Lamblng János bűnügyét, aki mint ismeretes, a dandárparancsnokságon, ahol a tiszti fizelésekei kezelte, elsikkasztott 983 millió koronát és Olaszországba szökölt. A sikkasztó! az olasz halóságok a magyar kormány kérésére kiszolgáltatták. Az ügyész a tárgyalás megnyílása ulán zárt tárgyalást kért, amit el is rendeli a kalonai bíróság.
Barta Miksa divatáruházába , ^
megérkeztek a legdivatosabb f""^ fjL \\ V-/
„ 5SÍ l^V ^^ valamint nagy választékban
* E 11 * selymek, angol férfi és női szövetek
% ZALAi KÖZLÖNY
1926 október I.
KÖZGAZDASÁG
TÍXSlí
A mai értéktőzsdén a tegnapi magas árfolyamok gyengén indultak, aminek oka a bécsi lanyha jelentés és a valorizációs eladások. Zárlat elólt azonban újra szilárdulás következeti be, miért is csak jelentéktelen árlemorzsolásók történtek. Forgalom élénk volt, később elcsendesedtek.
StrioM Jártai
Párti 146000, London 2511 50, Ntwyotk S17-»i, Bruml UtíSO, Mllino 1950(0. Anuteifem 207-7Í. Bílttn 125 J7>j. Wi<n 73 05. Solti 375-00. Piija IS3H0. Vu*S SS-OO. Budapest 72\'49, Belfrád 91500, Buksiéit 27000.
á btiUféitl Uuit inüt-ltíjti-
VALUTÁK Lengyel 7850-8050 Angol I.HeOOOSOOO Cseh k. 2110-121 Dlnlr I2M-Í0 Dolttr 71025-71325 Prindi Ir. 2015-2095 Hottiml 28515-6Í5 Ld 366-3SO
Lev« 515-522 Lila 2665-745 Mitka 16968-17028 Schlll. 1COI8-8S Din kor. IS0ÖO-IS99O Svájci Ir. I3790-S40 Belga Ir. 1905-1985 Norvég k. 15620-670 Svfdk. 19065-125
DEVIZÁK Amiterd. 58SW-640 Bslzrld I25MIV1 Berlin 16983-17033 Bakira! 366-376 BrtlMict 27IS-2775 Kopenh.18930-18990 Owto 15620-670 London 3«fiCOO-7KO Milano 2665-2725 Newyotk 71310-510 Pirii 1995-1955 Prága 2lllVj-l»\',1 SsotU 516-522 Stockholm 19065-125 Varsó 7850-6050 Wltn 10063-10093 Zürich 13776-816
Kényszerkölcsön-kötvényeket
legmagasabb napi áron vásárolunk. Hátralékos tartozásokat befizetjük. Ct&SLU helyi értékpapírokat nugas árfolyamon vásárolunk. zwj
GROSZ ÉS TÁRSA
bank- li töi.atbliomlaro^ k
Főút 15* »*. • Tataion 321.
Terménytőzsde
Buzi tlizav. 75 kg 01 352.505-357.500, 76 kg-01 355.000- 360.000 77 kg-oi 360.000 —365.000. 78 kg-oi 365 006 - 367 500. 79 kg-os 365.000—SS7-SCO. egyéb dunlntnll is pestvidéki 75 kv os 3(7 500 - 350.0)0. 76 kg-oi 350.000 3K C00. 77 le-ói 352 500 -357.500. 78 kg-os 355.000- 360000, 79 kg-os 355 000- 360.000. I0M 260.000-262.500. likaiminyirpa 210.000 220.0CO, sotlrpi 280.000—SOŰlOCO. 14b 195.000— :i»000. tengal ó 217-5I.O-2SOOOO. repce 550.000 - 580.000. kslei I8S.000-195.W0, korpa ISó.OŰO—157.500.
Sertisrásái
Felhajtás 1205, melyból eladatliiwt vlisra-niiindl 300 drb. EJsórendil 16500— KÍ6O0. szcdell 16.500—16.700, szedett közép 16.300 -16-100. könnyű 15.500-16.000. elíórendu öreg 15^00-16^00. máiodienOll I5JCO-15.500, angol soldó 10.000-20.000. sialonna nagyban 17.500—18.500. istr21.730-- -.-, lehúzott hus 20.000 -22.500. szalonnás félsertés 19.000—20.000. Az iránvxat biráuágos
APRÓHIRDETÉSEK
(Hirdotéock dija clflra flxotchdö)
Az apróhirdetés dija 10 azótg 50 fillér. A dnszó s minden vastagabb betűből illó rxó kétazónak számíttatik. Minden további uő dije 5 flll. A hirdetési dl] «!6r« f Ixetendö a torgiilmladó hozrásximllAjival
Gyermokaxerctö leányt mindenesnek háztariáiba keresek. Cim a kiadóban.
Butoroxott Moba-konyhil keresek két személyre. Ágynemű és edény van. — Címeket kérek a kiadóba.
Eladé a szenlgyörgyvári hegyen, közel a városhoz egy 6t/j holdas szántó. rél és gyümölcsösből átló birtok, rajta t»kh«tó épülettel. Bővebbet Acxél Ignác pénz-kölcsönköivetltő és Ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsán, Fóut 3. szám.
MQtrágya (szuperfoszlál) nagyban és zsákszámra kapható Orsiág és NVldder cég. nél Erzsébet-tér 10. 12-8 3174
Város közelében 2 katasztrális hold nagyságú axölöbirtok eladó. — Bővebbet özv. Kodlcsné, Telekl-ut 37. 2 1 3438
Pénxk&IoaAnt bekebelezésre minden Onzegben a legelónyöiebben és leggyorsabban folyósittat Aoaél Ignáo pínz-kölcaön kőzve Utó Irodája Nagykanizsán. Pó-nt 3. sz. aUtt. Kónyoxorköloaön köt-c-ényokot veszek. 2738
Lépokréook óriási választékban gyári áron kicsinyben és nagyban illrsch és
Szegőnél.___3005
Eladó NagybagoUn egy 3 holdas szőlőbirtok. rajta zsuopos épülettel. Bővebbet Acxél Iroda Nagykanizsán, Fóut 3. szám.__
tanoncnak felvételik a 3430
Eey Ogyea Kőtó-Szövőgyárban. Só-utca 3.
Egy complett, nagyon Jókaiban levő diófa káló és obédló, úgyszintén egy 3 ajtós aarderob-szekreny eladó. Megtekinlheíó Zárda utca 6. 3429
Liba pehelyt, fosztott és fosztaüan
TOLLAT
vesz cb elad
HERCFELD DÁVIDNÉ
Sugár-ut 18.
Eladó KisbagoUn egy hold axfilAbir. tok szép fp-ümölcsössel. rajta téglából épüli és cseréppel fedett lakóházzal, teljes szoba és konyha bútorzattal. - Bővebbet 367500, Acxél Iroda Nagykanizsán, Fóut 3. sz.
Kiadja: Zrínyi XfontUJpir és KBiyv-kwejüteíéi RT, Ekcykuúxia
deszkák jávorfából és tanulódeszka, lombfürészek, lombiurészminták kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében
NAGYKANIZSÁN.
Eladó 4 háxhely, mindegyik cca 300 négyszögöl. Bővebbet Aoxél iroda Nagy-kanlzsáo, Fóot 3. SZ.
Eladó a katouatemetől dűlőben egy fi2Q négyszögöl Urúletü szántóföld. Bővebbet Acxél Iroda Nagykanizsán. Fóut 3. szám.
Udvari helyiség raktárnak vagy műhelynek padlás leercsztóvel, valamint pince kiadó Deák-tér 2.
70 iv óla fennálló
mész raktár,
mely máfi raktárnak is alkalmas, piactér közelében (Bergcr-féle házban) lelépés nélkül kiadó.
Bővebbet Zwelg Imrénét, Erzsébet-tér 1.
Mindennemű tábloüvegck ns/.Lnlosók, uradalmak és kertészek r&zére Jutányos árban kaphatók Slern Qvegdfeéi. Vasúti-utca 17/19. __10-1 3111
Eladó sáncl falu végén 1 l:o!d rót, Klsbagola hegyen 1 hold sxőlő, réttel és gyümölcsössel. Bővebbet Kranltz Jóuelnél Bagotán 20. házszám. 3-1 3f>ö
Szőlőbirtok V J hold a város közd£ ben (ajszölővel beültetve, 1 sz<rf>a. konyha és töldplncéből álló lakható cserepes épülettel és kutl.il Jutányos áron eladó." Bővebbet Dakász Miksánál. Rákóczi-utca 29.
Ttíeki-ut 1. szám alatt Matin-féle uiieT ben, Qxletbcrendexés áruval eladó Ugyanott bútorok, íértlruhák és cipók ___ 2-1 3439
Eladó Nagyförhéncen 1500 :-öl prima szőlőbirtok (érméssel. Bővebbet Józsel fó-hercag-ut 78. 3142
FESTI Mayer Klotild utóda | TISZTIT
-WA5?GA NÁNDOR ~~
kelmefestő, vegyészeti ruhatisztító és gözmosó vállalala
Hunyadi-utca 19. Fióks Kazinczy.u. 8.
Mielő-I bármit testei, vicy lisztiltjt, cyőzödj\'n meg munkám kiválóságáról és áraim jutányosságáról, nálam tisztított gallírok ulolétlielellen tínyéről.
Külön gallér- és fehérnemű-osztály!
Ugy a helybeli, mini a vidéki viszonllisziitófcrak nagy árengedmény I Fehérneműt tisztit!
GUVRÉROZ
PLISSÉROZ
FEHEIE MifilT V5RRIDÍÍ
Fő-ut 22. szám a!á helyezte át.
Kíri a további szives pártolás!. Állandó szabászat! és varrótanfolyam.
221/926. ikt. szám.
Hirdetmény.
Folyó hó 8-án délután 1 órakor a városi közkórházban kiselejtezett ócskavas és bádogiremück, Övetek nyilvános árverésen a legtöbbel igérónek eladatnak. *<o Városi Közkórház,
Ra^kanizsa, Kazinczy-u. 4. udvar
ajánlia az összes háztartási, építkezés!, ipari £» gazdasági vasárucikkcket, állandó nagy raktár príma világos kek, príma nehéz koralvörös Al.-dln- é.% öntött vasedényekben stb. a Icujutányosabb _árak melleit.
M. kir. áliarnépitészeti hivatal Zalaegerszeg
NAGYKANIZSA, FÖ-UT 1,
Értesítés.
Üzletkörünkbe f. hó l-től
a fuvarozást
is felvettük.
Elvállaljuk mindennemű áruk fuvarozását a legpontosabban.
Halics Lipót cég
ii,z Deák-tér 5.
Önkéntes árverés.
A lulajdonomat képező öö és liolt gazdasági felszc.-elésekcl folyó évi október hó 10-éit, vasárnap délelőtt 9 órakor Bántapusztán (Sze-pclnek mellen) őnkénles árverésen eladom.
Wolf Lipót
bérlő.
Nyomatott « Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nil, Nagykanizsán. (Nyomdavc«ló: Olenbeck Károly.)
2581/4. 1926. szám.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi Minister ur 1926. évi augusztus 15 én -12434/1926. VIII. sz. alatl kell rendeleiével az ujudvari két tanteremmel és tanítói lakással bitó községi cl=im iskola felépítését engedélyezvén, alulírott hivatal lenli munkák végrehajtásának biztosítása céljából versenytárgyalást Iliidet.
Az ajánlatok csakis az összes munkálatok végrehajtására leheók.
Az iskola felépítési, illetve az összes munkák befejezési határideje a munka átadásától számítandó 14 hét.
Az előirt tervtől tllérő más terve-zctekie vonatkozó ajánlatok figyelembe nem vétetnek. A versenyezni óhaj-ók lelhivaliiak, hogy „Ajánlat az Újudvar köziéiben létesítendő községi elemi iskola épilésl munkáira" fcliiással ellátóit pecséttel le-záil borítékba helyezeti ajánlataikat 1926. évi október hó 18-lk nap-jánnk délelőtt 10 órájáig a p;ltni Körjegyző:.égbi-z közvetlenül, vagy po-l.-t utjín ti)u|lsék be.
A/, ajánlat az előirt ajánlati minU és ajinlali költségvetés telhasznilá-sav^l teendő, az ajánlati köllsigvc-tésbe a vég0s-..zeg?t -nemcsak száat-mal, hanem bellivel is be kell íini.
Az ajánlathoz az ajánlaü végCsz-szeg 2U-ál kilevő bánaipénzaek valanicly m. kir. ailóhivalalnál, vatiy Sllampénztárnal löriénl lelételétél szóló nyugta, vagy ann*k közjegyzőileg hitelesített másolala csato-Isndó. Azok ar. ajánlattevők, kik a munkálalok teljesítésére tötvényet képssitéísel, illelve jogosilvénnyjl nem bitnak, kötelesek ajánlalukbin képesítéssel bíró megbízottat megnevezni. Azok az ajánlattevők, akik az alulirt államépilészeli hivatal ld-Ügyelete alatt munkál még nem végeztek és előtte ismeretlenek, tartoznak az illetékes kereskedelmi és .iparkamara bizonylalával megbízhatóságukat igazolni.
Az Ajánlatok a palini köriegyi" irodában 1926. évi október hó 18-in délelőil 10 órakor fognak felbon-lalni, az ajánlattevők, vsgy képviselőjük jelen lehelnek.
A lenek és feltételek a hivalalot órák el.111 a palini körjegyzői irodában megtekinthetők és ott az azokra vonalkozólag netalán szükséges felvilágosítások is megadatnak. Uiyanoii az ajánlili minla az ajánlattevő állal j átfellélelekkel kitöltendő ajánlati köli-ségvéléssel együlleíen 80.000 koronáért megszerezhetők.
Az ajánlattevők ajánlalaikkal a versenytárgyalás napjától számítva, 30 napig maradnak kötelezettségben.
Zalaegerszeg, 1926. évi szeptember hó 29.
A zalaegerszegi m. kir. álla®\' \' juj építészeti hivatal.
66. évfolyam, 226. szám
Nagykanizsa, 1926 október 7, csütörtök
Ara 1800 koroaa
JUkttAO^
POLITIKAI NAPILAP
j M ULa
HtMUrM: I^UUji EL
Felelős szerkesztő: Barbarits L2j»»
7» i
Egyenes beszéd
Régi dolog, hogy » zseb é» a ki-idott plnz kínos kérdései az egyéni háztartásnak. Amannak üressége, ennek sokaiága rémítgetik az em* heteket, közgazdasági nyelven : adóalanyokat, akik letmészetsictüleg vagyonosak akarnak lenni s bizony nem egyszer takarékosság nélkül. Bálotság kell ahhoz, hogy v:laki, akinek vállaira rak|a az állam a maga legsúlyosabb kérdéseinek feladatát, n bccsü\'ctcs munka nyugodt önludalával kl met]en állani és életen a szemébe tuJInn nézni választóinak és bírálóinak. Bud János pedig könnyű szívvel vállílkoroll ette é» :Rotnhányban olyan beszámoló beszédei mor^doll, hogy még bőséges számit eltcnlrlei -cm talál* naV kijelentéseiben kivetni valót
Meri Bud János nem hangulatra épil, hanem i lelklisnerel parancsának rendelve a\'á a maga egiénisé-gét H Muritva alá a nemzeti közvéleményt, olyat produkált a. áHam-tili\'i\'iással, amily nre irigyktdh.\'l-nek hatalmas és győztes nem.-eltk ii. amelyek ma szintén a pénz er-léklllandóitágának szörnyű megoldá-sávjl l>i kóziuk. Magyatoiszág a pétltUgyi kormányzat siak\'ildásával és ké\'lelltolcilcn felsőbbrendű kne-lejséiiérzclével az Curópábm min-dcnütl nyugialaniló Itstcgénycd.\'s közepette megteremtette a mag1 állami biztonságának és pénzügyi uj|áépité«én«-k srilírd alap|át De ahová elértünk, utl még meg nem állhatunk. Az állaim takarékosság szellemének ál kell lo\'ynia a napi élei vérkeringésé be. Alkotó elemmé kell lennie ennek a nagy parancsnak a magánéletben is, nem i» szólva kötelünkről, 17 auluuoin lörvénv-hitóságok gaidaságt betciderkcilé-létól, ahol nz állami példa követése némileg mép várat magára
Igaza vin a péiuüftyuiinitzlernek, hogy 1 sok tennivalói csak sorj* ban l\'.liet elvégeznünk deegyszciie, ugrásszrttlen és mohó mcuK\'-ndo-lallansággal nem lehel költekeznünk olyan célkitűzésekre, amelyek közhasznúak ugyan, de annyira nem sutgősek, imínj mugánnazdasígunk Uljászervczésc. A magángazdaság »t amelyre koncentrálnunk kell tartalékainkat.
Iltéti a kincstartó, hogy a hitel-kérdések további kidolgozásában gond|a lesz olyan hosszú és rövid/ le|1ralu agrtrkölcsonokre. amelynek\' Imleiztési és kamattc\'hei nem lógják veszélyeztetni a gazdasági *lct biztonságát. A költetitek csölJfcii-]ése fokozatosan log megtor.tenni Itt l» » minden egyéb iránytűn túladni lógunk a megkezdett //> ulnn. csak legyen kitartás éppúgy a tát-■adalom minden Ugjáhan, amint voll kitartás benne és minisitert.it-"iban, amikor « ország pénzügyeinek rendbehozatalához hozzáfogtak.
Előreláthatólag a jövő hét csütörtökére hívják össze a nemzetgyűlést
A minisztereintik nem részi át a belügyi tárca vezetését Az őszt nemzetgyűlés.nagyon viharosnak ígérkezik
Budapest, október 0
A miniszterelnök betegsége mialt a politikai élet meglehetősen tájékozatlan ahban a kérdésben, hogy mikor ül össze a nemzetgyűlés r, nz aktuális politikai kérdések mily megoldást nyernek. A miniszterelnök e kérdésekben nem lo\'y\'al tárgyalási, sül a belügyminiszteri tárci betöltéséi se viszi a miolszt:mnács elé, mert a minittler megválasztása a kormínyelnök szuverén jogköréhez tallózik. Azok a I bevések, melyek szerint nébáoy bóoApig tnjg» veszi
át a belügyi tálca vetéléséi, nem Ideinek meg a valóságnak. A miniszterelnök olyan, • közigazgatásba-. teljesen lá\'lis politikai egyéniséget óhajt a belügy élére, ikl\' po-llllktjtnak megvalósításában segítségére lehetne. Bnonrosnak látszik, hogv a )b vő Ml esHlörtökjére hívják össze a nemzetgyűlés. Meg lehet állapítani, hogy az őszi ncin.etgyulé* nagyon viharos le»z, mert a főbb alkotmányjogi évszacííils törvényjavaslatuk az .441 ülés folyamán kerülnek ^tíímztTgyDIés elé.
A tanúkihallgatás a Tisza-gyilkosság ügyében nagy eredménnyel járt
Budapest, okiáber 6 A Tiiw-gyilkosság ügyébín u|ta megindítót! nyomozás a! aj, fin tegnap három tinut hillgalott^l a terdV-aég. H\'t ticrliit a Isniikthallgrtlás ctrdménnvt! Iáit. f kihallgatott u-
nuk ugyar.is megnevezték .azokat a férlii>k.i>, uklk a gyilkosság Ittvél ismerték. A rendőrség a tanukllull-gaiásokat igen eted nényesnek találja és ennek mcglelelfrcu tel|e* appara-lussal l.xvialh a nyomozást.

A koronaügyész vádbeszéde a frank-perben
„A frankhamisítás nem hazafias cselekmény voll, de pvlilikal kiintett" — mondotta
bűntett ltudapeit, oktMxr 6 A frankügy inai kun.11 tárgyalásán a tahim lárgy«IA« Aktáinak ismertetési/ után Vargha Fer.nc l.n-toniUgyéí; szólalt lök Vádbe.zédé-iKn mepáilap.tolta, liogy a Innk-ham.stlái nem h>z«lias ét nem ti-lntts\'»7c\'elekmény vtll, mint an-gy »:l a/vid\'oUak .,llil|ák, a Itankiigv nrm<sak körönséges pínih.misi s. hall/in egyullal politikai hüncseltk-m\'íy is, inely »z egész látsadalom lé|enek és rendjének lellorgalását izélyezletle. Ktulín |ogi lellegc-\'se«M bocsálkoziv, mel>nek so-
mondotta
rán a vádlottak bűnösségét bizonyilla.
M.ijJ Auer Pál, a sírlelt Vépvi-selóje szólalt fel és eléglélell kivanl a blró.ágtol Núdo-.y védfje beszédében az áll\'totl.i, hogy téves n táb\'ának azon meghalitozása. mely steiint Nádosv telirs v.ilm; Nádosy csutián bünsrgédi bunríntes voll.
A keresztény látstdalml egyesu-leiek cgyéhként al.luasokal gyü|ienek a trankprt etilénjeinek lelmenlése ítdekében. A kegyelmi kérvényt a Kurla i\'élele után lellet|eszlik > kabinet irűdlbl.
Jászai Bari — a magyar állam halottja
A Itözoktatisigyi ninlsiler mond bestédet t temetésen
Bud«pCSl. oktilKI 0 A magyar kormány Jászai Mari asszonyt, • Nemzeti Színház r Qvisz-ufi|él az állam halmijának tekinti s \' mint ilyent temetteti el. A konnány \' nevében Klebelsbcrg Kuno gtCI kut-lumninUzter mond bestédet és he-
1 lyct koszorút a siira. A irúvésznö halutii maszkját a kulluttir,lniszler klsliludl Stróbl Lijos szobiáiz-ntü-vésszel.készittelle cl.
A temetés Impozáns keretek közt ma, csütörtökön délután lesz 1 Nem-zell Színház előcsarnokából.1
A brassói Ítélőtábla törvénytelennek nyilvánított egy királyi dekrétumot
Bnuftó, oklóöcr 6 Egy lontos és dvl jelcnlóségü döntvényt hozolt tegnap ■ brassói kir. Ítélőtábla a tábla ugyanis tegnapi teljes ülésén törvénytelennek nyilvánította azt a királyi dekretumot, mely a sepslstentgyörgyi városi tanács feloszlatását rendelte d és a tanácsol visszahelyezte régi logálta-potába. a döntvény mindenleié 1 szenzáció erejével halott és nagy érdeklődéssel várják a többi városok, hogy ml történik ezekulán a többi városi tanácsok (eloszlatását elrendelő ha\'ározulokkal. A munkássáq monstn-kAI-dBttságe Sipöox pulgár-meafernil Budapest, okt 6. M« este 6 órakot a MÁV gépgyárak munkásainak mintegy 500 lónyi monstre küldöttség Jelent meg dr. Sipőcz Jenő pol-gármetler elflit, hogy a munkásság szerencseklvAnaUlt lolmáctol|a A polgátmesier 1 küldöttségnek megható szavak közt mondott köszönetet. Tífuszjárvány ütött ki
Debrsoonbes Budapest, október 6 Debrecenben kisebb mérvű liluszjátvány Utötl kl. a megbetegedések száma meghaladja > százat. a járvány «t esetek többségében könnyű lefolyású, eddig két áldozatot köveiéit.
Az uj poroax balfigy-miniaztor Berlin, okt. 6. Szevering belügyminiszter ntzal a téréssel fordult a potosz miniszterelnökhöz, hogy öl megrendüli cgészlége mull meolse lel állásától, A miniszterelnök teljesítene kérését és Ciozeslnsky rendőr-(örököl, ■ porost orsiággyolés tag-ját nevette ki pirost belügyminisz-ternek.
Osztrák tiaztviselSsztpájk
eiatt
Bécs, október 6. a stövetségi al-kalmatoliak középponti bitotltágs holnap reggeltől kezdve permanen-ciában marid. a helyi bizottságok ki :dlák «z utasításokat, melyek életbe lépnek október B-án, ha a kormány nem kezdi meg a tárgyalást 1 hivatalnok szervekkel.
A bolgár kalOgyminlsxter Mussolininál
Ráma, októbei ti Mussolini m« logadis a bolgár külügyminisztert, akivel « két állam egymáskOtti viszonyáról tárgyait.
ZALAI KÜZC.ŰNV
1926 október 7.
Október 6. ünneplése
Nagykanizsa, október ti A magyat történelem egyik leggyászosabb emlékű egyben legtel-emelőbb érzéseket is örökül bagyotl napját ünnepelte tegnap a csonka ország és abban a végváros sorsra jutott Nagykanizsa.
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör délulán 6 órakor a városháza zsúfolásig meglelt dísztermében tartotta gyászllnnepélyél. közéletünk mindkét nemhez tartozó vezetőinek jelenlétében. Az ünnep szónoka P. Hurka Kelemen dr. vikárius, zárda-lőnök helyettes voll. Beszéde egy darab volt a nagy magyar lüzból, ami hangtalanul él milliók szivében s aminek 6 hangol adoll, mikor magával ragadó lelkesedéssel fejtegette a .gyászkeretes ünnep" mai jelentőségéi. Hldvéghy Ernő, a Pécsi Nemzeti Szinház tagja, falakai reszkető drámai erővel, gyújtó hévvel szavalta a Feltámadunk c. költemény! és a Szózatot. Az Ipartestületi Dalárda Büchler Mór karnagy vezetésével a Hiszekegyet, Busmagyarok imádságát és a Himnuszl énekelte finom, meleg összetanultságban.
A róm. kath. reálgimnázium délután 5 órakor tornatermében tartolta ünnepélyét melyen a szülők sokaságának élén oll voltak a város és halóságok képviselői és számos helyi notabilltás. Az emlékbeszédet Osskó E. nyolcadikas gimnázlsta mondta, meglepő szónoki felkészültséggel fejtegetve a keresztény nemzeti gondola! országfentartó erejét. Tóth K. és Motvarecz 1. nyolcadlkasok lelkes szavalalai, Horváth K. hetedikes kitűnő énekszáma, a gimnázium énekkarának és zenekarának teljes sikerrel előadott számai adták az iskolai ünnepségek sorából kikívánkozó ünnepély műsorát.
A felsikereskedelmi iskola ifjúsága gyászistentisztelet után lanotla szépen sikerült ünnepélyét, melyen Csillag Pál tanuló mondóit nagyhatású hazalias érzéstől áthatolt beszédei.
A polgári Iskolák gyászünnepélyé-nck szónoka Vánkos Jenő tanár voll. Lendületes beszéde a lelkekbe markolt és maradandó nyomokat szánton azokban. Pusovszky Ella, Hegedűs Lajos, Büchler Matgil és Szltár Miklós hazalias köllcményekel szavallak, az átérzés őszinte melegével, gondos betanulásban. A közös vegyeskar, melyet Kelting Ferenc szakavatott keze dirigált, énekszámokai adott elő.
A kiskanizsai áll. el. iskola is méltó kerelek körtht tartotta meg a gyászünnepélyl. Fél 9 órakor a tanulók gyászmisén vettek részt, majd az iskolaudvaron a szülők jelenlétében folyt le az ünnepély. A magyar imádság hangjai vezették be az ünnepélyt. Polai Margit VI., Sgánccz Rozália V., Dukai Józsel VI. oszt. tanuló egy-egy hazafias verset szavallak. A tanulók elénekelték az Október 6. cimü alkalmi éneket. Faluál Géza áll. lanitó lelkes beszédben ismertette a nap jelentőségét. A nagyjaink iránt érző szeretet és a hazafiúi szeretet ápolását célzó hazafias ünucpély a Himnusz hangjai mellett ért véget.
Elfogták a sánci vincellér gyilkosait
A nyomozó hatóságok emberei még az ^zrokoriteHék
Ki, k.loni uo|t, akik töredelmesen bevallották tettUKex »z oirogoxi katonákat átkisérik a szombathelyi honvédtörvényszékre - A megölt Táncos József©t tegnap dél tfe n boncolták fel a nagykanizsai temetd hullaházában
Ma délután temetik a hü kötelességteljesítés áldozatát
Nagykanizsa, oklóber G Lapunk nappali része már teljesen készen voll, amikor tegnap csle megtörtént a Szentgyörgy vári-hegyen a szomorú eset, amely egy derék, kötelességteljesítő ember életébe kerüli. Amikor telefonon jelentették az esetet a vasuii őrségnek, amely viszont a kapilányságol értesítette, lapunk munkatársa nyomban érintkezésbe lépett a sánci urasággal, ngy, hogy mire a lovasrendőrök, csendőrök és a katonai járőr kiéltek Sáncba, tudósításunk már kiszedve gépben állott. A közönség reggel lapunkat néhány óra alatt valósággal széjjel-kapkodta, miulán a szomorú e)jeli esetről a halóság és a szereplő embereken kívül senki sem tudott. A Zalai Közlöny ennél az esetnél is bebizonyította példásan gyors és megbízható, komoly hírszolgálatát. A hatóság emberei a helyszínen És miközben a gép onlolla a példányokat, a rendőrség bűnügyi osztálya és a deteklivtestülel valóban minden dicséretre méltó munkát fejtettek kl. A telefonértesítésre a kapi- i tányság ügyeletes llsjjvjselő|e, a bűnügyi osztály vezetője 0 helyettese, két tovas, kerékpáros rendőr és a de-lektivcsoport sietett ki a bünteti színhelyére,ahol időközben Tánczos József kiszenvedett, anélkül, hogy leleségétöl és gyermekétől elbucsuzhalol! volna. Kimentek a szentmiklósi cscndörőts emberei és egy katonai jiiőr Is, miulán az esetet a katonai parancsnokságnak is jelentették.
Hurokra kerültek a tettesek Ennek az együttes, gyors munkának azután meg lelt az eredménye. A gyilkosság negyed 9 óra kőiül történt és nem voll még éjfél uláoi 1 óra, amikor a tetteseket — a letagadhatatlan tárgyi bizonyítékok alapjáo — sikerült elfogni. A tend-őrség emberfeletti munkát végzett, amelynek gyors eredménye szinte páratlanul áll a nyomozások történetében.
Szőtlöt akartak lopni a hegyen A tettes kél katona volt, akik mar előző nap is lopási szándékkal kóboroltak a Grosz-uraság szőllejében, azonban Tánczos József vincellérnek sikerűi! akkor a kél settenkedő alakot elzavarni. Tegnap nzulán megismételték .látogatásukat" a szőllőben. Hárman voltak. És hogy a vincellérnek ne legyen módjában őket munkájukban elzavarni, fegyverüket is magukkal hordták. De Tánczos József, az uraság derék vincellérje most is résen voll.
Gyilkos lövés a sötétségben
Amikor a három katonát az ura-
sági területen érte, rájuk szólt és el akarta őkel zavarni, ám a kél katona fegyvert emelt reá, az egyik pedig cl is sütötte fegyvciét. Hatalmas durranás reszkettette meg a levegőt és a kötelességteljesítő vincellér halálra sebezve végig vágódott a hideg földön. Sebéből palakzoll a vér. A katonák, amikor lállák, hogy áldozatok mozdulatlan, sietve meneküllek a lelt színhelyéről.
A haldokló vincellér utolsó szavai Ekkor érkezeit oda Szepesi Imre nagykanizsai szcrclőmeeter, aki a sölélségben a meglőtt embert nyöszörögni és hörögni ballolla. Tán-ezosnak csak éppen annyi ideje voll, hogy elmondotta Szepesinek a történteket és hogy egyenruhások lőttek reá. Azután elveszítette eszméletéi és rövid idő multán meghall. Hajtóv&dászat a gyilkosokra. A halóság emberei a sűrű sötétség dacára valóságos hajtóvadásza-tot indítottak a szötlőhegyek közt, sárban, vizben, sötétségben az Ismeretlen lettesek után és sikerüli nekik a két tettest és a velük levő harmadik társukat elfogniok. Mindhármukat vastaverték és beszállitollák a katonai fogdába. Beismerésben a tett elkövetői A bűntény kél tettese töredelmesen beismerte tettüket. Elmondották részletesen, hogyan tortént az eset. A harmadik katonának, noha színlén velük volt a Sáncban, semmi része nincsen a gyilkosságban, de ől is le kellett tartóztatni.
Honvédtőrvényszék ítélkezik
a tettesek felett Mindhármukat erős katonai fede-
zet melleit Szombathelyre fogják kisérni, ahol átadják őket a honvéd-törvényszéknek. A gyilkosság lulaj-donképeni elkövetőire a katonai bün-telőlörvénykönyv szeiinl igen súlyos büntetés vár.
Felborult a mentők kocsija Tánczos József, a kötelességteljesítés áldozatának kihűlt testét még az éjjel behozták az uraság kocsiján a temető hullaházába. A mentők kocsija is kiment ugyan az éjjel Sáncba, a nagy sötétségben azonban a kocsi egy fordulónál felborult, a kocsis kivágódott és erős zuzódásokal szenvedeti.
Felboncolták Tánczos holttestét Délben a hullaházban megtörtént Tánczos József holttestének halósági felboncolása, amely részletesen megállapította, hová hatolt be a golyó és milyen roncsolást okozott. Ma délután lesz a temetés Orosz Ferenc, a felsősánci uradalom bérlője Tánczos Józsefet, a kötelességteljesítés áldozatát a maga halottjának tekinti és sajál költségén eltemetteti. Tánczos temetése ma délulán fog végbemenni a temető hullaházából, miulán a klr. ügyészség a temetésre megadta az engedélyt.
Az áldozat özvegye ... Az áldozat szerencsétlen özvegye, aki anyai örömöknek néz elébe, gyermekével bejött Nagykanizsára Teleky-uli hozzátartozóihoz. Az csel annyira megrendítette a szegény asszonyt, hogy teljesen magánkívül van.
És az ártatlanul kiontott családfenntartó vére megtorlásért kiált az emberi és isteni igazságszolgáltatás felé. (B. R.)
A magyar rendőrség első helyet kapott a berlini nemzetközi rendőrségi kiállításon
A nagy- i\'s kisantant távol maradt a kiállításról
Berlin, nVtólKf 5
A Zalai Közlöny WMsitójáiót) A „Kaiserstadt", melynek minden szobra az ősök dicsőségéi hirdeti ujabb meglepetéssel szolgál az ott jaró idegeneknek. Ma délulán nyílt meg a „Grosse Polizeiausstellung". Az egész vátos és annak minden transpatense étről beszél.
A kiállítást három nagy csarnokban rendezik és már kora délulán hömpölyög a tömeg a. Kaiserdamm (elé, pedig ma csak a sajtó részére nyitják meg a kapukat, az ünnepies megnyitás csak holnap délelőtt lesz. A régi kiállilási csarnokba belépve, balra a némel, jobbra pedig a külföldi államok festői csoportja látha-
tók. Az ember azt hihetné, hogy az egész berlini rendőrség részlvesz a rendezés nehéz munkájában. Mindenütt poros létrákon álló cipekedő némel rendőröket lehet látni.
A magyar csoport az első helyet kapta sorrend szerint. A volt antanl-ál!íinoS7minlha összebeszéltek volna, nem képviseltették magukat. Egyedül Lengyelország szerepel. Kileli magáért Svájc is. Részt vesznek a kiállításon Spanyolország, Ausztria, Hollandia, Argenlina, D.lnia és Kuba.
A magyar anyagnál a belépő szembe találja magát a folyamőrség Igen ügyes csoportjával. Jobbra tőle a csendőrség, balra pedig államrcnd-óifégünk állttolt ki érdekesnél-étde-
1926 okttber 1
ÍAt.At KÖZLÖNY
kesébb anyagól. A magyar delegá-cló: épen munkában találjuk. Schiff-m főtanácsos, akli a rendezés érdeme, még utotsO simítást végez a : daktiloszkópiai műszerein, statisztikáin és könyvein. Pinczés csendőr-százados, a kifogástalanul előkészített csendőr-, rendőr- és folyainőr-próbibawkat dirigálja helyűkre; Winlnger dr. főhajónagy pedig már kalauzolja a német újságírókat.
A legtflbb állam a kiállítási anyag elrendezésével még készen sincs, a magyar csoportnál azonban már a | legnagyobb rendet találjuk. A kiállítási csarnok baloldalát a német államok álial kiállított íragyértékü tárgyak töltik be. Alapos áttanulmányozásukhoz egy hét is kevés lenne. Rendőrmuzeum, terepisztalok, a közlekedési rendőrség működése, büntetési statisztikák, síb., stb., inind érák hosszat lekötik az ember figyelmét. Külön tanulmányozhatjuk a bűnűgyi rendőrség és a sajtó kapcsolatát, rendőri közigazgatást s végül a rendőrségre vonatkozó humorl.
Kegyeleti stafétája
a 48-as hősök és a világháború hősi halottainak emlékezetére Nagykanizsán kérésztől
Nagykanizsa, október 0
Nagykanizsa város testnevelési bi-zollsága az október 6-iki vértanuk emiékezelére kegyeleti staféta-versenyt rendez a városon keresztül. A verseny előkészítése már megkezdődött és azt jó Idő esetén október 7-én, kedvezőtlen idő esetén október 17-én tartják meg.
A verseny elnökségében helyet foglal: Vitéz Horváth Qyula állomásparancsnok, ezredes, dr. Krdtky Isl-váa TOjegyző polgármester-helyettes, dr. Szabi Lajos kir. ügyészségi elnök és dr. Kdlnay Oyula rendórfőlaná-csos, a nagykanizsai államiendóiség vezetője.
A versenybírói tisztel Csorba István testnevelési tanácsnok tölti be, aki a verseny rendezését Is végzi a levente főoklatók közreműködésével. A verseny intézője Varga Sándor.
A verseny délelőtt Vzl2 "órakor kezdődik és azon 20-20 tagból álló luló indul két staféta csoportban. Útirány az ifjúsági csapalok részére: A Felsőlemplom, Főtér, Csengeti, Sugár, Hajcsár ut, Qyár, Vécscy Zsigmond utca, Temelőhid, Kossuth-tér, Széchenyi-tér, Hunyadi, Királyi Pálutca, Sugár-ut, Rozgonyi-utca, Er-zsébel-lér, Fó-ul és Felsőtemplom.
A szenior csapatok ulvonala: Felsőlemplom, Sugár-ut, József fft-herceg ut. Pelőfi-ut, Eölvöstér, Te-leki-ut, Mezei ut a második számú vasbidig, Vasulmenti sétány, Kossuth-lér, Kislaludi-utca, Csengeri-ut, Szc
I mere-uca. Kazinczy.utca, Majoron i keresztül, Transdanubia malom mö-j gölli gyalogul, Kiskanizsai országul, Király-utca, Erzsébet tér, Fő ut, Felsőtemplom. A staféta legutolsó lu-lójl cserfakoszorul helyez a volt 20-as és 48 as háziezredek Mső-templomi emléktábláira.
A csapat jelzések: A: . ifjúsági csapatoknál papírkörlap a mellére tűzve, Nagykanizsa 1. csapat fekele, I 2. csapat kék, Kiskanizsa sárga. Szenior csapatoknál papírlap a mellre tűzve. I. csapat fekete, 2 csapat kék, Kiskanizsa sárga, 6. f-yjilogez-red zöld NTE piros, csendőrség lila
Nagykanizsa, október 6
Megrendítő csendőrtragédia történt tegnap reggel a borsfai cser.dőrőrs két fiatal tag|a közölt, akikről fel-|ebbval«i csak az elismerés hangján nyilatkoztak.
Hollóst Jár,os 23 éves és Horvólh Sándor 26 éves fiatal csendőrök együtt szolgállak a botsfaí őrsön, ahol mindenkor becsülettel végezték szolgálalukat. Tegnap történt aztán, amikor szokás szerint, mini járőr együltesen szolgálatba menlek, hogy betértek az egyik korcsmába, aho| bort rendeltek maguknak. A bor, noha csak kisebb mennvlsép.et lo-gyaizlottak, ugylntszlk fejükbe szállt, mert összekülönböztek egymással, ugy. hogy Horváth Sándor indulatában azt kiáltotta társa felé, hogy azonnal lelövi
Hollósi nem ijedt meg a fenyegetéstől, hanem azt válaszolta indulatos bajtársának: — Hát lőjj, ha mersz I Horvátinak nem kellett ezl még egyszer mondania. A bortól felhevüli ember feHöjrta töltött szolgálati fegyverét, Hollótira fogta, mellére célzott és a ravaszt meghúzta.
Hatalmas dörrenés hangzott el, Hollósi János állóit mellel a földié bukott bajtársa lábai elé, akinek kezében füstölgött a fegyver. Melléből hatalmas vérsugár tört elő. A gotyó áilitöile a szerencsétlen fiatalember tüdejét és a hátán jött ki.
Amikor Horváth a lát»i előli vérében fetrengő bajtársit látta, any nyira kilört belőle az állati indulat, hogy fegyverét még nigyszer rásütötte a tehetetlenül a földön fetrengő Holiósira. Azonban szerencsére egyetlen golyó sem talál!. A szerencsétlen Hollósit nyomban
é3 a cserkészek jelvény nélkül (cserkész ing.)
A verseny tartama alatt a jelzett utvonalakon a forgalom egy fél óráig szünetelni fog, hogy ezzel is a közönség, mintegy dokumentálja az aradi vértanuk és névtelen hősök iránt végtelen nagy kegyelet érzéséi.
A versctíySiszes külsőségét emelni fogja a honvédgyalogezred zenekarának közreműködése, a verseny után pedig a felsőlemplom előtt emelkedett ünnepély lesz az alábbi pro-gramm szerint: Himnusz, szavalat, ünnepi beszéd, díjkiosztás, Hiszekegy és diszfelvonulás a Korona elölt.
t bekötözték és a Oyulai-uraság ko-t csiján behozták a nagykanizsai köz-t kórházba, ahol dr. Borsos klinikai asszisztens azonnal a sebészeti\'osz-i tályia vitette is ápolás alá vette.
Hollósi állapota rendkívül súlyos. f Dr. Almássy Qyula, a nagykanizsai törvénzszék vizsgálóbírója még \' | délelőtt folyamán kiszállt a kórházba, ahol az I. emelet 3. számú kórler-■ mében fekvő Hollósit kihallgatta és r a jegyzőkönyvet felvette, amit a \' nagykanizsai csendőrsz/irnyparancs-1 nokság felettes hatóságának még a • mai napon felterjeszt.
Horváth Sándor csendőrt, aki \' fiatal bxjtársál mellbeiötte, bilincs-> b.tl behotfák ti nagykanizsai cseml-- örparattcsriokságra, ahol kihallgatlak , és az esetről jegyzőkenyvet vellek lel. Horváth Sándor csendőr teleti az illetékes hatóság fog Ítéletet \' mondani.
megérkeztek
a legújabb divatú nöi és leányka kabátok, bundák, noi é* gyermek ruhák, pongyolák
óriási választékban.
Női kabát vi<gie bélelt .nár ... 495.000 K-lól feij.
Gycrmek-kabátok már ... 265.000 K-lól felj.
Női szövetruhák már ... 240.000 K-lól felj.
Siern József
divntáruháxo
Nagykanizsa
Kaxinoxy-utca I.
NAP! HÍREK
| uiwsjREsan
1 Október 7, csütörtök
I Rónwt katolikus: Olv. B.-A. I\'rotw-j tiiu: Amália. Izraelita: Tischrl hó 29. » Nap kel reggel ö óra 06 perckor i nyugttik délután 5 óra 29 perckor.
\\ Mozi. Uránia: Főhadnagy ur, a felc-i ségem. vlg|. Előadások: 7—9 órakor.
Piacra került a vér,
a szép piros magyar vér; árucikk lett; portéka, amin jól lehet keresni, arnil szállítani lehet ab dobogó sziv, féllilerénként ötszáz ropogós Jtccs\'-ért. Árucikk, ami nem esik fotgclmi-adó alá. Kereseti Ir-heiő^ég, amit falán még az adóbevallásba sem kell beirni.
Sokan, még öregek is jelentkeznek ezzel az uj konjunklura áruval most Debrecenben, az egyetemi klinikán, a mely felhívást bocsátott ki: vért keres álömlesztéshez, gyógyítani vele lassú halálra itélt más embereket.
És ötszázezer koronákért tömegesen viszik a vérüket gond zaklatott magyarok. Odaadják azt akárkinek és él az 6 piros vérük ereje vulaki-ben, akit sohasem láttak. Aki ereiben az ő vérük csörgedczéével Indul uj élet-ulakra. Aki félmillióval jogot váltott magának az élethez és élni fog, egészséges lesz, boldogságot, kincset, fényt, pompát hajszol és talál, cifra asszonyt ölel, gyűrött ezerkoronást dob a sarki koldus reszkető tenyerébe s amikor hajrás jókedvvel nogyol kurjantva megdobba• nik a szive, nem érzi, nem is gondol arra, hogy az a vér, ami a teste minden porcikáját melegre, élőre fűti, olt lett vérré valahol egy külvárosi nyomortanyán, száraz kenyérből, színtelen krumplilevesből, a szegénység penészes levegőjéből. Nem gondol arra. hogv oz n vér izzadság mattá, gond-barázdákb m is keringd\' valamikor és ott tanulta meg étellé gyúrni a nyomorúság asztalának morzsáit.
Azóta pedig újra fekete gondok emésztik a piros vérüket adó magyarok tengődve rnulő perceit és számolják a napokat, mikor újra oda-mehetnek a klinika műtőjébe egy félliter vérrel, hogy kenyeret vigyenek érte a nyomorúság asztalára (bt)
— Halálozás. Ángyán János Zalavármegye irodüigazgatója negyvenhét éves korában Zalaegerszegen meghalt. Az elhunyt megyei tisztviselőt naay kiterjedtségQ rokonsága és tisztelőinek egész serege gyászolja. Kiváló képu\'tt hivatalnok volt, aki r.agv vesztesébe a megyének.
= Ata, csütörtökön disznótoros vacsora, túrós csusza. — Tiz órakor tanc a Centrálban.
— Az NTE. választmánya ma este fél 9 ónkor az Ipartestület hclyiségCbcn illést tart.
NAGY CONFECTIÓ VÁSÁRI!
Megérkeztek a legújabb modell női és gyermek kabátok, férfi és nöi szövetek. — Továbbá a Fürst-féle csődtömegből megmaradt áruk mélyen leszállított árban eladatnak. "
Tisztelettel WEISZFELD ÉS FiSCHiER.
Csendőrtragédia a borsfai őrsön
Egy c.ndfir »zot(|Al.ti fegyvoróvot m.ttb. IStt. o.cnd6rtár.dt Ax Áldozatot autyo. .4rUtó.«vel Do.aállltotUlc . kOzkórhíib.
%
ZALAi KÖZLÖNY
1926 október I.
— Mindenütt építkeznek a megyében. Kevéssel ezelölt birt adtunk arról, Keszthelyen milyen nagy tempóban indultak meg az oly soka stagnálásra kényszeritett építkezések. Mosl arról számolunk be olvasóinkhoz, hogy a megyében többek között Sümegen is erös len-dulelet veitek a nt\'agánépilkczések, aminek az ériékél, a mai lakásmizé-riás világban nem is lehet felbecsülni kellőleg. Sümegen, az úgynevezett Haraszton, a tiszlvi6elők házépítési kölcsön igénybe vélelével liz házat építenek, amelyek már rövidesen be-köllözhetök lesznek. Ezzel szemben sajnos Nagykanizsáról ezeket nem mondhatjuk el, meri ill az építkezések — leszámítva néhány középit-kezést és még kevesebb magánházai — nem igen történnek. Ugv-lálszik nálunk a tisztviselők házépítési akciójának nincs különösebb eredménye.
— Vlsszai/ont áthelyezés. A kultuszminiszter Dénes István vasvári polgári iskolai lanárt Nagykanizsára helyezte ál. Mint mosl értesülünk, az áthelyezést visszavonták.
— Evangélikus ieikészbeikta-tás. Keszthelyről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: Bensőséges meleg ünnepély folyt le Keszthelyen e hó 3-án Mehyhár István evang. lelkész beiktatása alkalmával. Az Istentisztelet énekkel velte kezdetét. Ulána Nagy Lajos, a zalai evangelikus egyházmegye esperese tartotta meg magas szárnyalású beiktató beszédét. A meleg szereidből lakadl beszéd mély benyomást teli a vallásfeieke-zell különbség nélkül megjelent nagyszámú közönségre. Ezután a beiktatást végző esperes felhatalmazta az uj lelkészt minden egyházi teendők végzésére, átadván néki az egyházi edényeket, majd kézrátevéssel és testvéri csókkal megáldotta őt, Egy vers eléneklése után a jelen volt 8 lelkész, közlük Horváth Olivér nagykanizsai ev. lelkész ugyancsak kézrálevéssel és testvéri csókkal áldotta meg az ilju papol. Mosl a beiktatott lelkész lépett a szószékre és elmondotta bcköszönlö beszédéi. A mesterlleg kidolgozott, mély gondolatokban gazdag beszéd nagy hatással volt a nagyszámú hallgatóságra. Ezután az esperes megnyitotla a díszközgyűlést, mely ulán a különböző testületek üdvözlései következtek. Az evang. hilközség részéről Posch Zsigmond nyug. polgári iskolai tanár, a tel. teslvércgyház nevében a presbitérium élén Csontos Béla rel. lelkész, az iskolásnOvendé-kek nevében Oppelu Éva polg. leányiskolái növendék, ki szép virágcsokrot nyújtott ál, a város nevében Relschl Imre városbíró és végül a váczi ev. egyház nevében Szommer üyula ev. lelkész Üdvözölték az ünnepeltet.
— Elkészült a Balaton-körOIi ut egyik szakasza. Tegnap volt a balatoni körút egyik szakaszának, mely Viriusleleplől Badacsonyig ler-Jed, a bejárása. A bizottságban a minisztérium részéről Sámy miniszteri tanácsos veti részi, mig a vármegyéi Bődy Zollán alispán képviselte. Az útszakasz! juniusban adják ál rendeltetésének.
— A József kir. herceg Szanatórium Egyesület választmánya nem, mint az sajnálatos sajtóhiba következtében tegnapi számunkban állott: szerdán, hanem ma, csütörtökön délután 5 órakor lariji üléséi a városháza kistanácstermében.
— Az Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskarának öts:es tagjait felkérem, hogy ma este félkilenc .órakor igen fontos ügyeknek megbeszélése céljából a postapalota földszinti kis tanácstermében valameny-nyien megjelenni szíveskedjenek. — Dr. Tholway Zsigmond, a Kör elnöke.
= Ma, csütörtökön disznótoros vacsora, túrós csusza. — Tíz órakor tánc a Centrálban.
— Az igazság vértanuja lett a minap egy baranyai szőtlősgazda. A borban rejlő Igarsdgé, amitany-") nylra keresett, hogy belefulladt a mustoskádba, zt jó dunaszekcsőiek — mert ott történt az eset, Gróf Boldizsár szomorú\' e$ete — ijedten hagyták abba a szüretet és tavalyi maradék boros, frissmustos halotti toron töprengenek, hogy vájjon Gróf Boldizsár uramnak szőtlőlapotds közben a mustba költötölt telkéből melyikük fog jövő szüreti tavalyi bortól eldzva, rózsás jókedvben összecsókolózni a puttonyos-lánynnk nézett madárijesztővel.
— A molnári! rablógyilkosok orvosi vizsgálata. A kir. tábla határozata értelmében a kir. lörvény-szék elrendelte a két molnári! kettős rablógyilkos Németh Mályás és Kukuruzsnyák József elmebeli álla-potának megvizsgálását. A kir. törvényszék orvosszakértökül dr. Szt-gethy Károly és dr. Rdcz Kálmán orvosokai rendelte ki, akik a kél gyilkos elmeállapotát megfogják vizsgálni és az eredményről szakértői véleményüket a kir, törvényszéknek beterjeszteni.
= Halálozás. Bedekovies Oyttla lodrászmesler éleiének 39-ik évében elhunyt Nagykanizsán. Temetése f. hó 7-én délután 4 órakor lesz az Eölvös-lér 24. számú gyászházból.
— A felsözsldi gyilkosság ügyében befejeződött a vizsgálat. Megírtuk, hogy Nagy Vince 23 éves felsözsldi földműves sógorát, Kertész Oyörgyöl a krumpliföldon kapával leüioitc azért, mert az gyalázó kifejezésekkel illette sógornőjét és édesanyját. Nagy Vince űgyéhen leijesen befejeződölt a vizsgálat. Ügye a jövő hónapban kerül főtárgyalás alá. Addig Nagy Vince fogva marad, aki nem is élt fclfolyatnodással a vizsgálóbíró letartóztatás] határozatával szemben.
i= Schwarcz Dezső harisnyái a leglobbuk.
— Megszavazták a segélyt Zalaegerszegen a színtársulatnak. Mint megírtuk többször Is, Radó Béla zalaegerszegi szinigazgaló az oltani közönség példátlan közönye miatt annyira súlyos és válságos helyzetbe kerüli, hogy azzal a kéréssel fordull a városhoz, hogy utal-
. janak ki a társulat számára segélyi, i hogy legalább elutazni ludjanak Zalaegerszegről. A város pénzügyi és jogügyi bizottsága legnap foglalkozol! a kéréssel és aként határozott, hogy a színtársulat részére tízmillió korona segély kiutalását lavasolja a városi közgyűlésnek. — Ezzel talán lezáródik egy olyan mo-mcnlum, sz egerszegi kullurválság-ban, mely nem válik dicsőségére soha. Zala székhelyének, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy Nagykanizsa város közönsége a legszebb módon pártolja a szlvmüvészelel és estéről-estére megtölti a színházat.
— Főhadnagy ur, a feleségem. Ez a végtelenül bájos, 8 felvonásos vígjáték került tegnap az Urániában előadásra Harry Lledlke és Mady Chrlsiiana főszereplőkkel. A darab egy vidéki j^fmizonban játszódik le és sorra leperegnek a néző elölt a vidéki helyőrség bensőséges, bajtársi éleiének kedves és finom epizódjai csupa romantikával, derűvel. A darab meseszövése egy fiatal grófi főhadnagy és Anitla szerelmétől szól, amely pompás felépítésű darabban kiválóan érvényre jutnak a két főszereplő kvalitásai. A gyönyörű film a legteljesebb megelégedés! vállolta ki. Ma este megismétlik.
A Vállalkozók Lapja .Tér és lorroa-cimen Ii3vűnkinl épltómüvészetl mellékletet ad ki. melv neves épitészek alkotásainak ábrázolásával. vajainint különféle rendeltetésű épületek terveinek Ismertetésével szélesili a szakemberek tudását. Kiadóhivatal Budapest, VII Erzsébet-kórul 29.
■ Képkeretezést minden alakban, kittelést, javítást, egyes táblákat is igen olcsón vállal Pum üveges Király-ulca 10.
i^an is.,-,1 — i1 . 1 Jv\'1
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Krtxlbclycn r i >£tUl KöJltnjr. kculhtiyl fitt-kU46blváUUb*n, Kiif»lu<1jr-ul<« IS. t>4m. — Uuday ét Fin hl Itlriap fóbliomlByoittaál Km-• utti UJot-uUt. Rímch Qybtö 4oklnjrJrusJa. KrzWbtt kMljml-Ur. Si«bó Uitló dohinjrlru-i)4|lbin. Sopioolutc* TulfUr Farot kíiayykilti «j piplrk«(t>k<i3Mb«a.
Zftrioki zárlat
PArlj 1485 00, London 2511 ."SO. Nrwvork 517\'4.*, Brl)s*e! 141.500. Milano 1957-00. Amsterdam 207 35, Berlin 12.1 ?7\'2. Wien 7.105. SofU 375 00. Pr*?a l.532-50, Varsó 5800. Budapest 72*45, Belgrád 01500. Bukarest 27250.
5,525.000 pengő, vagyis 69 milliárdot meghaladó
S2.S osztálysorsjátékon S&.
Az uj játékterv már penf>6 értékben van megállapítva is igen előnyösen változóit mert a nyeremények összege jelentékenyen lett emelve és szerencséi esetben már egy
sorsjeggyel 6 milliárd 250 millió K r.yerlieló.
Közismert szerencscszámait ajánlja:
Milhoffer Kálmán
S^TRÍT.: 2k° ■ - 2501,00K\' \'^Lro-^r^r ,9k:
IdAJárás
A nagykanizsai meteorológiai mog-HeycIA letentéae: Szerdin a Mmtrsék. Itt: Reggel 7 órakor déhitAn 2
órakor +15-9, eate 9 órakor 4-10.
Fethtact ■ Reggel kevésbé borult, délben és este teljesen tiszta égboltozat.
Szélirány: Egész nap Délkeleti szél. .
A Meteorológiai Intézet letentése aie-rint az Időjárásban lényeges változás egyelőre nem várható.
— A gyomorfájás, gyomornyomás, bólsárpangás, nagyfokú erjedés, rossz emészlés, fehér nyelv, káhultság. fülzúgás, halvány arcszín, rossz kedv a természeles .Ferenc József" keserűvíz használata állal elmúlik. Az orvosi világ a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar Ferenez József vizröl, meri hatása megbízható és rendkívül enyhe. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és lOszerüzlelckben.
- Szüreti mulatság. A nagykanizsai kolőszövőgvár munkássága október 10-én, vasárnap az .Amerika" vendéglőben szüreti mulatságot tart. Kezdete este 8 órakor. Beléplldij: személyjegy 5, családjegv 15 ezer korona. Konffelli, szerpentin, világ-posia. Fclüllizetések köszöneltel fogadtatnak.
— Keszthelyi anyakönyvi hjrek. A keszthelyi anyakönyvi hivatalban szeptember havában a következő születésik jegyezlelt-k be: Drrgovics István és neje Cséplő Máriának leánya, Molnár Antal és neje Láger Ilonának leánya, Malusek Erzsébet házicselédnek leánya, Simon Anna napszámosnak leánya. Német József és neje Szegaszer Olzdlának fia, Koslk Anna napszámosnak leánya, Nagy István béres és neje SzalaJ Máriának leánya, Szabó Márk fuvaros és neje Fehér Máriának fia, Kerlész József földműves és Simon Máriának leánya, Sállal Mihály zenész és neje Baranyai Katalinnak leánya, Palacskő József máv. kisérő és neje Horváth Karolinának leánya, Selle Islván pásztor és neje Ruska Rozáliának fia, (halva szülelelt), Marosi Oéza tanár és neje Büchler Máriának leánva, Vasvári MSria cselédnek leánya, Deák Zsigmond cipész és neje Durzsa Ilonának leánya, Kálóczi János őr é6 neje Csanaki Teréziának lia. Halálozás: Balogh Fererc 80 éves végelgyengülés, Szl| Józselné 61 éves mellrák, özv. Gul-hard Jakabné 89 éves aggkor! végkimerülés, özv. Görcsi Józselné 81 éves aggkori végkimerülés, Tóth György napszámos 88 éves aggkori végkimertilés, Barálh József 10 éves vérhas, Vass Miklós ny. körjegyző 60 éves szivizomelfajulás, Szakonyi József adóügyjegyzó 40 éves véres* agyguia, Kőtnives Islván cipész37 éves lüdővész, Kozma ErzséKf 5 hónapos veleszületett gyengeség, Kardos György napszámos 74 éves sárgaság. Helfler Ignác kövimes 75 éves érelmeszesedés, Kozinszky Károly 35 éves, özv. Polgár Anlslné, Velecz Mária 73 éves aggkori vég-kimerülés, Stiksa Lajos keresk. segéd 24 éves lüdflgümőkór, özv. Pintér Islvánné napszámos 77 éves aggkori végelgyengülés, Huber Vendel kőfaragó 33 éves lüdógűmókor, Bük Magdo\'na 4 b\'ónapoi bélhurul. — Házasság. Neumann János Vendel gazdaliszt Keglosics Ilona Teréziával, Lőrinc Dénes özv. cipészsegéd Kelemen Mária özv. napszámosnö-vel, Domán Jenő cioészsegéd Rigó Gizella varrónővel, Szép Ferenc ács segéd rk. Schvarcz Erzsébeltel, Pál József özv. napszámos Kóla Rozival, Molnár Imre csizmadia-segéd Var^a Ilonával.
l926október_7__
2ALAI KÖZLÖNY
színház
Telefonice
lem, én vagyok,
B„ Frt\'í\'J"lÉnl
Katit csókolom!
I Megváltozott a
Hát csuda üyen yaei? Nappal gyö-„Orl tavasz, éjjel de-"Ivbcrl köd Tegnap is cin Útiam hazamenni.
L-Jlol mászkál éj-„a kánként?
- Színház, színház, éaíysdgos asszonyom 1 Például teg■ jjí este Darázsjészekbe csöppentem. 1H éreztem magam. Különben is ttodig jól érzem magamai, ha Ilyen mey létszámban látom a kislányo-hl egy Fészekbe darazsolni.
- 011 voltam. Magának ki tetszett ?
- hllnd. A legjobban ? Mind.
- Arról beszéli tegnap, hogy ki-ujomozza, ki küldte Alexandrának a Hsatal. NóS?
- Nehéz ügy voll. Mázsás. Csak annyit sikerüli megállapítanom, hogy hogy na Hleló nagyon szabó-dott, aikor megtudták, hogy 6 a névtelen hódoló. Ha nagyon Indlszkrét akarok lenni, azt mondom: Figaró itt, Figaró olt. Egyébként szorgalmas színházlátogató, minden este emeleti [dMyban III. A nól öltözőkhöz közel.
- Mást kérek!
- III a másik. Ez nem pletyka, mert Igaz. Vétellenül ma reggel a színházban kiragasztottak a próba-tábla mellé egy névsort, melyen a társulat valamennyi tagjának neve is lakása rajta van. Mikor Danis tzl meglátta, szörnyen megijedt és
odarohant a névjegyzéket kiragasztó ügyelőhöz.
— Mii csinál, maga szerencsétlen ? — kiáltotta. — Hiszen ha miga ide irja, hogy hol lakom, nem tudok még aludni sem a hitelezőim miatt.
És azonmód, ott rögtön, kijavította Deák-téri lakásának ötös számát 15-re.
— Nagyon jó. És mi van Ortovvnl?
— Éjjel nappal készülnek rd. Távirati stílusban Sólyom a bonvivánt, Etek Ica a primadonna. Stop.
— Legújabbat I
— Direkt rádión vettem. A társulat egyik férfi tagja gyengéd érzelmekkel viseltetik egyik hölgy Iráni, aki viszont színházon kivül álló em ber szivét hipnotizálta cl a maga számára. Most várják a fejleményeket. Szakításról, slb.-iől beszélnek. Én hegyezem a fülelmet. Viszonthallásra 1
A hid
Méltóbban nem ünnepelhette volna Nagykanizsa szinháza és annak közönsége a magyar nemzet fekete dátumát, mint Herczeg Ferenc történelmi szinjálékának, .A hid"-nak bemutatójával. Ünnep volt ez az esie a színházban és ünnep a magyar szivekben. A magyar haza szeretetének izzása kicsapolt Herczeg Ferenc minden sorából, megihlette a darab minden egyes szerepének alakitóját és olyan húrokat ütött meg a nézőtér minden embere szivében, amely burok összehangzanak az első soroktól a karzatig, színésztől a közönségig mindenki lelke mélyén :
— a magyar haza szomorú szerelmének hangjait.
Más előadásokon megoszlottak a vélemények. Kinek tetszett maga a darab, kinek sem. Ma nem volt különbség, nem volt tűnődés, csak lelkesedés, tűzgyújtás, meleg, őszinte tapsok orkánja. A tiszta levegőjű, hatalmas erkölcsi alapokra felépüli, a magyarság történelmének egyik legmegrázóbb momentumát kiragadott 8 azt a trianoni Magyarországnak a kristályos iró-müvészet minden bűbájos szépségével bemutató darab a kis vidéki színpadon is csodát müveit: meztelenségek nélkül, operettek csiklandozó kaleidosz-kopszerűsége nélkül is extázisba hozta a zsúfolt házat és olyan érzelmeket váltott ki, melyek kérészéletű benyomások helyett életre kiható nyomokat szántottak a lelkekbe.
Az ünnepi előadás a zenekar nyitányával kezdődött. A Hunyadi-nyitányt ilyen finom, tökéletesen kidolgozott előadásban még nem hallottunk Nagykanizsán, mint mz. este, Cs. Nagy Tibor dirigálásával.
Bevezetőül Hidvéghy Ernő szavalta az „Október 6."-ot minden lelket felrázó hévvel, majd szivbe-markoló, költői magasokba csapkodó szavakkal parentáliá eLJó&ai Marit, a tegnap nagy ifclotíját, a nemzeti szellem, nerpzéti^yelv, nemzeü művészet nagy aposlolkndóját. A közönség felállással, néma csenddel ^fejezte ki gyászát.
„A hid" leghatalmasabb alakítását Fáy Béla adta Széchenyi szerepében. Csak a holt betűk igazi művészei produkálhatják azt, amit ezen az estén Fáy produkált. Eddig ez volt az idény legőszintébb sikere, ami tetőpontját a harmadik felvonás nagy lelki tusáinak a megdöbbenésig hű ábrázolásában érte el.
Kossuth szerepét Urbdn Gyula, a Zalai Közlöny munkatársa játszotta. A nyugtalan vérű, tüzes, az idők lázát hordozó Kossuth alakját jobb kezekre nem bízhatták volna. Először állt szini szerepben a lámpák előtt s a nyíltszíni tapsok máris komoly tehetséget honorállak.
Danis Jenő a nádor szerepében minta-alakítást adott. Hubay Qabi Qrescenciája maga volt a nagy ma-gyar asszonyok méllóságteljessége. Lázár, Halmay, Romsics, Kormos hármas szerepeikben, Hidvéghy (kié különben a kitűnő rendezés érdemfc is) Wesselényi szerepében és a többiek is mind-mind mintha uj lelket kaptak volna „A hid\'-ból.
... Ünnepelt ma este szinész és közönség; ünnepelt ma este magyarságunk felébredt érzése; ünnepelt az október 6. gyászos glóriája, ami-nek_a_magyar színművészet áldozott száz meg száz magyarnak feledhetetlent. (öl)
jogl-
KATONADr. .xamlnirliamaa
Elíkisiitís, jegyzetbérJet az Hasat. Iog 1 vizsgákra, díjmentes tanácskozás [evetben Is. Budapaat, IX., Rádny-uto. 41. síim. Telelőn: J. 105-30.
/
Dunántul legnagyobb es legolcsóbb divatáruháza
===== Az „AíSANY KAKAS"-hoz -
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
= Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21. =
Figyelemre méltó olcsó árak:
Pamutvászon Színtartó zefir
é.
Férfi szövet
HMl40cm.sz.
/tol
Férfi szövet
Sport flanell
líi 22
Sottis szövet
mtr. Kor.
Reg. ^s Raymann damasztáruk.
Nagy raktár EREDETI ANGOL férfi és női szövetekben, rumburgi vásznakban, siffonokban ás damaszt-árukban!
% ZALAi KÖZLÖNY
1926 október I.
(•) Mozihelyárakkal megy ma csü-törtökön a legmulauigodSJbb operett Régi jó Budapest A legdrágább hely 20 ezer, a legolcsóbb 6 cici korona.
(•) Pinteken—szombaton Granichstád-ten ragyogó, gyönyörű rené|ü operetljc a/. Orlov. mely a bée*i Theater an der Wien rr.üsor darabja volt egy éven át. Az operett Szerepelt Elek Ica, Erényi Böske, Sólyom, Bihary, Kormos és Vadnay ját&zák.
(*) Ifjúsági előadás a színházban.
Péntek délután 3li órakor ifjúsági előadást rendet a színház. Színre kerül Herceg Ferenc Hidja teljes esti előadásban. .Minden jegy 6 ezer korona. Jegyek »z iskolákban Jegyezhetők és előadás napján a pénztárnál.
HETI-M0SOR:
Csütörtök: Régi Jó Badapest. (Mozi helyi rákkal.)
Péntek szombat: Az orlov. Operett újdonság.
Vasárnap este: Csókosasszony. Vasárnap délulin Alexandra olcsó helyárakkal.
Nyíltlevél „Üszög" úrhoz!
(=) Üszög ur I Te büdös I Igy hívnak téged. Fekete vagy, mint az ördög ís ártalmas. Sok bajt csinálsz a búzában, az árpában, a zabban, a rozsban. Te is olyan aranka fajta vagy. Milliárdokkal akarsz minket sicgénvilcnicsonka:águnkban. Büdös vagy. Budosséged, leketeséged gyorsan terjed. De majd beparfümözünk. Te üszögös buza, árpa, zab, tneg rozs majd segitünk rajiad. Illatos leszel mar a vetéskor és tetszelegni togsz nekünk. Mert: elmúlik majd üszögös mivoltod, leketeséged. A pácoias, a védekezés ellened a Por-zollal, a Higosannal jöv&re már aranytermő kalászokat hoz minden üszög eileo védekező magyar gazdáit^, mert tudjuk\'mftr, hogy a Porzol porpác a mi barátunk, a te legnagyobb ellenséged! Majd megbuktatunk, megáztatunk léged higanyos vizbe. Majd elpusztít léged a Higo-san, le vészelt hirü, gonosz kő-vagy büdösüszög.
ZsivanovHs Béla
oVL gazda
PeatYármfgyei Gazd. KgyclQlct Illkira.
BOZGÓSZINHÁZAK
Uránia mozgó ma csüiörtökön 7 és 9 órakor Főhadnagy ur, ű. feleségem, 8 felvonásos vígjáték. A főszerepben Harry Liedtke és Mády Cbrisiüanf.
Keszthelyi Uránia csütörtöki műsora : A cárnő nyakéke„7. felvonásban. Páris éjszakai éWatfbQI. Főszerepben Mae Murray.
EÁDIÖJIÖSQB
Október 7 (csütörtök) Budapest (MQ) 9.30, 12 és d. u. 3: Hitek, közgazdaság. 4 : Kálmán bácsi mesedélutánja. 6.30: Tarka délután. 8: Hangverseny. 10: Grafonola tánczene.
Bécs (531 és £32) II: Zene. 4.15: Hangverseny. Ö.\'O: Az állami színházak hitel. 6: Ismertetés Ausztriáról. 7: Angol nyelvlecke. 7.30: Rund um die Licbc operett előadása.
Berlin (504 és 571) 12.30: .Mezőgazdasági előadás. 4.30: Hangverseny. 6-30 rJSta-venhaven tanár előadása a fekete gyémántról. 7: Előadás a német tisztviscJűkérdés-röl. 7.25: Nekkel egyetemi tanár előadása.
(x) Budapesten még egy leadóállomás lest A most müködö bn-dapesli rádióleadó állomás mellé még egy másik lcadó-álloinást is épitenek. A munkálatok befejezéshez közelednek. Ezzel a vidék abba a helyzetbe jut, hogy a leadásokat a legegyszerűbb kristálydetektoros készülékkel ii lehet majd venni.
(x) Rádlo Wien uj hullámhossza. Bécs október 15-én áttér az uján megállapított hullámhosz-szára: 5172 m-re.
(x) A bcszéló Htm, amelynek megoldását célzó kísérleteket inost újból felvelték, a végleges megoldás itádiumában van. A film szélén egy sáv van, amelyen a felvet! hangok fényképe van s amelyről szokat cgv u. n. fotocella segítségével adj.ik vissza. Ezáltal a mozgókép és a hangok teljes synehronizmusát érik cl.
(x) Rádlóklállltás Pécsett. A magyar rAdióügy fellendítésére országos rádlókiAllitáR lesz f. évi október 16, 17. és 18 napján Pécseit. A nagyarányú kiállításon képviselve lesz löbb külföldi és budapesti gyár és cég is. ájujmatórök részére versenydíjakat tafíek ki. A kiállításra bárki benevezhet október 10 lg a Dunántul napilapnál Pécsett.
Ingek, gallérok, kézelők
mosását és tükörfényes vasalását vállalom
Mayer Károly
ruhafestő., vegytisztitó-, plissirozó-váilalnta
Nagykanizsa
Qyár: Kőksey-utea 19. szám. Ozleti Főút, (Korona épülőt.) Vidéki mcgblt+w^&l pontosan eszkftücn Alapíttatott 1892. m.
I
Mély fájdalommal, megtört szívvel szeretett anya, qagyanya és dédanya
tudatjuk, hogy n3gyon
Ozv. Dittrich Mátyásnál
szül. Csemics Mária
folyó ft 6-án éleiének 79-ik évében hosszas szenvedés ís az nlolsó halotti szentségek felvétele után az Úrban csendesen elhunyt.
Kedves halottunkat folyó hó 8 án délután 4 órakor fogjuk a Magyar-utca 52. számú gyíszházból a róm. kath. szertartás;szerint a helybeli róm. k»|h. temetőbe örök nyugalomra helyeztetni.
Az engeaateló. szentmise-áldozat folyó hó9-én déltlólt 9 órakor lesz a szenltercncrendi templomban a Mindenhatónak bemutatva.
A gyászoló család
Nagykanizsa, 1926. évi október hó 6 áo.
Áldás és béke hamvaira 1
KÖZGAZDASÁG
TÓZSII
A mai értéktőzsde kedvetlen, ter-.ífrvSzkodó volt. Az eimult napek árnyereségei vesrendőben mentek. Kisé szilárdabb volt a Magyar Hí el, Díliv sut, melyek az általános lary-hu\'ásból kiviielek voltak. A veszteségek nem haladlak meg az egy-kél százalékot. Lényeges változás nem voll. A forgalom megcsappant.
A fecdlHstl TblUt, d)<ii»-jagy»se
VALUTÁK Lengyel 7MO-SOIO AnvtJl. 345926-l\'JÍS Cieli k. 2110-120 DlnAr 1254-64 Dolltr 71025-71325 Frinehh. 2030-21 tó Hoair.J 2&505-6S5
3;o-3so 514-521 2690-770 16067-17027 IOOS) 90 Dir. kW. IS9S0-TO0 Svildlr. 137.Vi.W5 BtiKilr. 1905-1085 Norvís k. 15620-670 Svíd k. IOOcS-I 15
Lel Léva Lin Mar kJ Schlll.
DEVIZÁK Amiterd. 2S53O-6.30 ItcVríd I25SVJ-6I Berlin I69S2-17032 B-tkarcat 360-370 Brossul 291S-2975 Kopenli IS030-I8W CHi\'o lí*i20-*70 Loidon 3r59?-V6925 Milano 2690-2750 Nawyoik 71300-500 PJilj 2111-2118 Pra*a 2111-18 Siotla 515-521 Stockholm 19055 115 Varsó 7&10-S0IO Wien llWSO-llXWO Zorltli 13771-814
Terménytőzsde
Bula llui. 75 kg-os 352J0J-3.57.5O0. 76 k<.o>355.tS)y-360.<.00 77 k^-oi 360.CCU 3Ó5.COO. 78 lg-0. 365C00 367500.
egycB doninlulKt f*Jlvtdtkt 75 t.fc-0 345COO-3I7 500, 76 kc-m 3)7.500 352 .V« 77 k.:ul 35000) 35\'> 000. 78 ks-\'.s 552.500 —357 500. fOt» Ü5.000 -257 500. Iak«r-minylriu 210.000-2M.000. Mitipi 580.000 —^C<l.000, I3b IWaW—500.000, (eiigert * 2 -7.5 0—250000, n^HMI»-Wu« köi:» IS5.0W--IKICOO, koip\\ lii.OOO-157.500.
Serlíavásár
i riKaitk- 1420, nchM eUdallanul vltsu-ni.i-dl e: 10 rirí>. lilsíter.dü I6.S05-ICSOO. srciklt 16^00—\'6.700, .xedclt koa. \\> 16.300 — :t>4M>. kftnnvl1 15500- 1-O00. elríremld Srcs IS^ÓÓ~16.SC0 misodnndO 15300-I5Ü.0, mjol S-Itdi ItLÓOO-Z) 000. uilor.iui nagyban 17500 -18,500, asli21.730 - —, lelnii\'iit tms 20000 - 22.1XK3. íratonnAs lél-serlii 11.000—20 000. Az irányzat t irlotl.
KlaJja: Zrínyi Itjocíílpar é! Süírf-kercikeiw KI, Bigjksju/jj
APRÓHIRDETÉSEK
(Hirdetések dijn előre lixetendö)
At t^r«-.Mn1e:cj ólja 10 »zól£ 50 fillér. A rimazó » minden viufacobb beCJból «lió l txó kél izónnK aárr.iuaíilfc Mtnden további j ezó dija 5 fill. A hird»t«al dij elői-a
• Ji.\'ctondó & io:g«ln-Uiíóhozz4uáuitti^val
Gyermek&zcrotö leányt mindenesnek háztartásba keresek. Cim a kiadóban.
,s Butoroxott t»zoba-kon\\l)lt keresek : két ízeméWre. A^yncmQ és edény van. — Címeket kérek a klidóbs.
Város közelében 1 katasztrális hold nagy-ságu Axölöbirtok elsdó. — Bővebbet özv. Hodlcsré, Tetekl-ul 37. 2 2 3433
Kiadó egy kínosan bútorozott kGtón-bejáratú szoba. Clm a klidótun. 3-1 3450
Háromszobás lakás mellékhelyi-tégekkel kerestellk. Clm * kiadóban. 3152
Irodni pulit>\'«, íróasztalok és ilSácyoiT 2 drb. comp:<tt szélfogó, ajtók és ibUkok kerettel eladók. Csengery-m ,4. sz. 3453
Kti lön bejárain buloroxstt szobát keres nőtlen úriember. Címeket a kiadóba Vír.
Egy jómunkis OBUmadln-seocd IN J»n<56 munkát kephnt Hotválh Rezvón\'él. lí?ád ",C* 12_ _
Egy szoba-konyhát laká« bulöírTl va^y anélkül ezonnal klidó. Cim a kiadóban.
Naponta )OOr-2űO ezer koroüit kerct-K-ne.k. n,ll4j \'^oU\'KCns urak /érda utca 2. Fényképész. 3457
SVSeghivó.
Ti-íz.\'clcl\'cl érteí-ltjük a n é. közönséget, hogy f. hó 9-ón, vzomhatf.i\', a sáncl Szép Ilona helyiségeiben tánccal .egybekotow
nagysrjbásu
szüreti mulatság
tariaiik, melyre a n. é. közönségei ezúton is meghívjuk.
A rendezöoóg.
Kezdete d. u. 3 árakor.
Belépődíj személyenként 10.000 K, csáláiljegy 3 személyre 25.000 K.
A zenét ifj. Foszlik Józsi fi lagu
kiváló zenekara fogja szolgáltatni.
jó ételekről és italokról gondoskodva van.
Értesítés.
Tisztelettel értesítem a nagyiidcmil vásárló közönségei, hogy Sugár ut és Rákóczi-ut sarkán
hentes és mészáros üzletet nyitottam.
Naponta Iris". húsok és felvágottak kaphatók. Olcsó és pontos kiszolgálás. Szivrs támogatást kérve
ké>z szolgálattal GUTA ANTAL
:isi hentes ós mészáros.
deszkák jivoifából és tanulódeszka, loinbí&részek, lomMiirészminták
küphrdók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében
NAGYKANIZSÁN.
Meghívó.
Muravőlgyi Szállítási és Ipar-Qzcml Szövetkezet 1926. évi október 17-én d. u. 4 órakor, -határozatképtelenség íscién 1926. évi okt. 21 én d. u. I órakor a vállalat Ozle helyiségében
tait, melvre a lagok az alapszabályok 14. § a értelmében megltivalnak.
Tárgysorozat:
1. Az alapszabályok módosítása.
2. Az üzletrészeknek pengő értékben megállipilása.
3. Igazgatóság kicgísíitése.
•1. Netáni indítványok.
Kell Lctcnye, 1926. szeptember 29. "napján.
Igazgatóság.
liOpUlOSIIK SZÖVETKEZETE
[ EeOJiüT. llf. TIÜJEJ-TÜI. (tuHlt Iriittt ttf 2.)
Tdjcs lakásberendezés a leg-cjyt:zcrut>btől a leggazdagnblng g kivitelben. ^ =
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar\'is Könyvkereskedés K-T-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavuelő; ülenbeck Károly.)
gg. évfolyam, 227. szóm
Nagykanizsa, 1926 október 8, péntek
Ára 1800 korona

huw.UO) tx tlrtiMin
taWjl \'■•■■ IlúItU).^ to.
POLITIKAI NAFlLAP
FelelSs szerkesztő: Barbarits Lajos
Konkurrens-Páneurópa van alakutóban
Berlin, ott. 7. Huszonegy európai nemzet olyan tagiai, akik nem ér-lenek egyet Goudonhave-Kalergl gról Páneurópa-koncepciójával, amely nem Öleli fel Angliái ís Oroszországod nem régiben Genfben .Európai Egyelérlés\' cimen konkurrenSiPán-európaorganizációi alakitollak, amelyhez Németországból líibbek között Slresemann, Maix, Winh, Lulher és Simons is csatlakozlak. Az „Európai Egyelérlés" most bocsátotta ki manifesztumát, amely az európai országok egyesülését sürgeti és az összes népeket hc\'yi szervezetek megalakítására bivja fel.
Vanczák János mandátum. vesztése közeledik a jogerőhöz
Budapest, okt. 7. Másfél éve a törvényszék Vanuák Jánns nemzetgyűlési képviselői, a Népszava felelős szerkesztőjét nemzetgyalázás miall egyhavi fogházra, hivalalvesz-lésic és politikai jogai felfüggcsz-lísére ilélle, ami azt jelenti, hosy tnandálumái is elveszli, A tábla felmentette, a Kúria pedig helyben-hagyla az elsőfokú itélelét. A pe,--ujiiási kérelmet mosi a lörvényszé\'k elulasilolla.
Lendvai megkövette a miniszterelnököt
Nyíregyháza, oklóber 7. Lendvai lilván nemzel?yülési képviselő három éve egy beszédében Mátészalkán Sérlő kifejezéseket használt Bethlen miniszterelnökkel szemben. Lendvai ma felhalalmazásra üldözendő rágalmazás és felekezet elleni izgatás elmén állt a törvényszék előtt, ahol a miniszterelnökiül boc;ánaloi kért, aki azl elégtételül elfogadla. Lendvai ellen mindkét vádat elejtették.
Még nincs kúriai Ítélet a frankpörben
Budapest, október 7. A frankügy kúriai tárgyalása folyamán ma (oly-laliák a védőbeszédekel. A lárgya-ié\'l holnap délelőtlrc halasztoliák. itélclre híifő elöli nem kerül sor.
* héten megalakul Svehla kormánya
Prága, oklóber 7. (Éjszakai rádió-jelentés) A Ceske Slovo Svehla kormányalakítási tárgyalásairól azt írja, hogy azok a legjobb rnedeiben haladnak előre. Remélik, hogy e hét végére megalakul a Svehla-kabinet.
MeratoWefs,: lUgytudzu 7J, tájm
EHarelíu in tgy tor, 30.000 Unai
Eltemették a legnagyobb magyar tragikát
Budapest, október 7
(Éjszakai rádiójelentés.) Jászai Mari, a legnagyobb magyar Irsgika temetése csütörtökön délután lörlént meg ótiási részvét és impozáns kül-sőséeek mellett. D. u 3 órakor a Nemzeti Színházból kiliozlsk a koporsót és aBlaha Lujzatíten felállított katafalkra helyezték. Ezalatt a MÁV Haladás zenekara gyászdarabokai játszott, az Operaház énekkara pedig Ryászéne-kekel adott elő. A gyászszertartást Madarász István lipótvárosi plébános végezte.
Elsőnek Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter mondolta az első gyászbeszédet, melyben kegyeletes szavakkal ir.éliaiia a nagy Iragika -r flvészl éielét ís azt az érlékct, melyet t: ü-\'észftével adolf a mapyar nemzőinek. Uiána Hevesi Sándor, a Nemaeli Színház igazgatr.jr búcsúztatta a nemzet első színházának ne-
Jászal Mari utolsó utja
vében, Lieber Endre fővárosi tanácsnok a főváros nevében. Gál Gyula ksrársai és a PelCfi Társaság nevében, melynek tagja voll, búcsúztatták a n3gy halottai.
Ezután megindult a lemelési mc-nei a RáVóczi-ulon és Baross-lércn át a Kerepesi-Úti temetőbe. O.t a sírnál elsőnek Gólh Sándor a Budapesti Színész Szövetség nevében, Bárdos Artúr a budapesii színigazgatók, Ge\'czy István az Országos Színész Egyesület. Retle Pál az iiók és Sebestyén Károly a Színművészeti Akadémia nevében búcsúztatták Jászai Marit. Megható voll Komáromi Károly igaigaló-lanitó bucsuztalőja, aki Jászai Mari szülőfalujának utolsó tldvozlelét hozta el Ászár községből.
Ezután még az Opetaház férfikara gyászdaloknt énekeli, mialalt a nagy balol\'at ezrekre menő tömeg köny nyezése melleit elhanlollák
— .........**".....-■ ... • - ■ -.....rin- mj-j-ij JIJJ-IJ-JIJ jijj
Kombinációk a belügyminiszteri tárca körül
Még nem történt döntés a lemondás elfogadásáról A miniszterelnök meggyógyult
Pránay György neve kerüli felszínre, viszont az rgvsígespártban erősen lanszirozzák Almássy László nevét Is. A miniszterelnökhöz igen közelálló politikai körök ugy nyilatkozunk, bogy amennyiben a hazaérkező Rakovszky belügyminisztert orvosai nem lillják el a politikai élet folytatásától, ugy a miniszterelnök felkéri a niaradásra, ha pedig nem vállalkoznék, akkor a belügyi tárca betöltésére csak később kerülne a sor. Rakovszky lemondásának elfogadása ügyében Be lilén István gróf miniszterelnök — ellenkező hírekkel szemben — míg netn dön-lölt.
Budapest, október 7 A miniszterelnök egészségi állapota annyira kielégítő, hogy ma megjelent hivatalában s a péntek délutáni minisztertanácson is ő fog elnökölni.
Délelőtt fo\'yamán Tánczos Gábor tábornokoMogad\'a, aki a genfi leszerelési \'bizottságban a magyar kormányt képviselte.
Ezután Kállay Tibor jeletil meg a miniszterelnöknél, kivel hosszabb tárgyalási folytatott.
A belügyminiszteri tárca betöltésével kapcsolatban a miniszterelnök még minisztertársainak sem nyilatkozóit, ez az oka, hrgv legújabban
A Ferencvárosi Polgári Egység Klubjának nagy-gyülése
Kállay Tibor az összefogás szükségességéről és a miniszterelnök politikájáról
Budapest, október 7 Sokk;.] kevesebben vagyunk, sok-
(Éjszakai rádiójelentés) A Ferencvárosi Polgári Egység Klubja ma este nagygyűlést tartott, melyen megjelent Kállay Tibor dr. ny. pinz-űgyminiszter, a Polgári Egység Klubjának elnöke is. Az elhangzott üdvözlő szavak után Kállay emelkedőt szólásra.
Abban a tekintetben — mondotta hogy a haladás milyen irányú legyen, a közvélemény a dör.tö, már pedig az nem kétséges, hogy fíclhlen István gröf politikája a közvélemény politikáját képviseli.
kai kisebb tcr(Jlcl;e szorultunk ösz-sze, mintsem ne xdlene összefognunk, hogy a problémákat általános megelégedésre megoldjuk.
Ezt az összefogást hangsúlyozta és fejtegette tovább Káliay, akii beszéde végén lelkesen megéljenzetl a nagygyűlés hallgatósága. Tünlelő éljenzés ünnepelte Bethlen Islván gróf miniszterelnök és Ripka Ferenc főpolgármester nevét.
A nagygyűlést társasvacsora követte, melyen lovább tarlóit Kállay Tibor ünneplése.
Risum teneatis!
(Ellenzék az ellenzékben)
(bt) Amilyen bokros önbizalommal indult harcba a demokratikus blokk a tóvárosi polgármester választásra, olyan vehemenciával keresi most a bűnbakokat a meglépett preszlizs veszel! fejszenyelének megmentésére. A szélmalomharc egyik fázisa a blokk belső forradalma, a másik pedig a pártjuktól mindezideig távolmaradt polgárság egyre sűrűsödő falanxaira szória haragos mennyköveit.
.Risum teneatis I" Jelszóval vonult vissza a blokk a választás ulán. „Kacagjatok l" — hirdette minden rendelkezésére álló szócsövön: „Ka-cagjitok l Meri ez a választási eredmény alapjában bontotta fel a Kállay féle polgári egységet és ha nem is győzőit a városházán a demokra-liktis blokk akaraia. de maradt legalább annyi hufelejielőnck, hogy Kállayék párialakilásában felbomlott az egyelérlés, helyei adoll a széthúzásnak és bebizonyosodott, bogy az a llberálizmus, amil Kállay hirdet, nincs."
Valahogyan így döiöglck a demokratikus front vezérei, akik azl hiszik, hogy a liberálizmust kisajátilhalja magának kizárólagos joggal a demok-ralapárt és hogy az ő fémjelzésük nélkül senki sem vallbal liberális civekcl. Már pedig a liberálizmus csak ugy kapcsolódhatik be ennek az országnak politikájába, ha minden körülmények közt lisztes távolban marad a szélsőségek atmoszférájától és igy egy nevezőre hozható minden osztály, minden felekezet, minden párt érdekeivel: a magyar nemzet és benne minden magyar ember Jobb éleiére irányuló munka nevezőjére. Erre a műveletre vállalkozott Kállay Tibor. A közös nevező valameny-nyiünk lestének, lelkének óhajtása : a magyar haza felvirágoztatása. A lörl-részek: a Trianonban, a parlamentben, a társadalomban széldarabol! földűnk, sorsunk, bilvallásunk, egy célt kereső százféle utunk. Kállay Tibor munkájának eredményeként a törtrészek sorakoznak már e közős nevező fölöll. Oü van a polgárság minden rétege, amely szót kér magának sajál sorsa intézésében.
Es ennek az egységnek nem ártott a fővárosi polgármester-választás kimenetele. Hanem, amíg Kállay egyesítő törekvéscinek kudarcát Jósolgat-Idk és azt nagy Orvend"e kommen-lállák a demokratikus blokk hatalmasságai, addig — ritum teneatis! — a demokratapárt minapi szenvedélyes hangú ülésén kicsirázlak a bomlás elhintett spórái s az elégedetlenség kirobbanása abban realizálódon, hogy a párt a vezetőség fejét követeli. Lemond c, nem mond-e le a vezetőség, e pillanatban még jósolni sem lehet. Elég a lény: akik kacagni szereltek volna a polgári egység bomlásán, azoknak béka-egér
% ZALAi KÖZLÖNY
1926 október I.
harcán mulal most egy ország |ózan, szélsőségektől tncnles közvéleménye.
Rissa\'y helyet akarl készíteni vezérlő kvalitásainak, ezért állt a neo-demokraták élére és sürgette a városházi kudarc miatt a pártvezelöség távozását. Azonaz estén a pírt plénuma bizalmával sorakozott a vezetőség mellé. Csak természetes, hogy a dolgok ilyetén alakulása lolylán Rassay kénytelen levonni a konzekvenciákat és 6 távozik az 6 maga alkolta pie-deszlálről, uj alapokon szervezve meg párlját, melyben Vázsonyisták már nem fognak helyet kapni.
A tegnapi vacsora látszólagos WkckOlése már csak kevés érléku szépségflaslrom. Az egységes balpárl fundamentumait megint a vezéri aspirációk tömege döngeti, czalkalommal még kritikusabban, mini a megalakuláskor. Az ellenzék az ellenzékben mindeneseire ntegszülelelt és már megkezdte a bizonyítást: .Risum lenealisl* — kiállva a Polgári Egység Klubja és annak vezére felé.
A polgárság pedig mosl az egyszer szót fogad és valóban kacag, nagyon, őszintén kacag — dc rajtuk, az egységes balpárl szertehulló forgácsain kacag és elementáris erővel veszi át a szózatot:
— Risum lenealis, amici!
Az NTE jubileuma
Számos előkelő vendég érkezik Budapestről és vidéki városokból
Nagykanizsa, október 7
A Nagykanizsai Torna Egylet jubiláris ünnepélye, melyei vasárnap rendeznek a hal évlizedes fennállás alkalmával, az egész ország sportközönségét megmozgatja és jelentősége messze túlhaladja a helyi kereteket Az Összes fővárosi és vidéki sportszervezetek, továbbá Sopron, Szombathely, Zilaegerszeg, Kaposvár és Pécs egyesületei elküldik képviselőiket, hogy üdvözletüket tolmácsolták a ritka ünnep alkalmával a legrégibb msgyar sportegyletnek.
A Labdarugó, Birkózó és Atlétikai Szövetségek képviselőin kivül Budapestről Molnár Dezső allábornagy az Országos Testnevelési Tanács, dr. Henyey Vilmos ny. államtitkár pedig a Magyar Országos Testedző Egyletek Szövetségének képviseletében vesznek részt az ünnepélyen. Dr. Balázs Győző orvos a pécsi Délnyugatmagyarországi Labdarugó kc-rtllet elnöke ez alkalommal fogja átadni a bajnoki érmekel az NTE játékosainak. Érkezéséi jelezte dr. Feltcldes Román miniszteri tanácsos is, a testnevelési ügyek országos főfelügyelője.
Meghívót kaplak az ünnepélyre az Összes nagykanizsai hatóságok, egyesületek és testületek is és igy mindenképen mélló lesz az ünnepély ahhoz a nagy múlthoz, amelyre összes hazai sportegyleteink közül egyedül az NTE tekinthet vissza.
Az ünnepi istentiszteleten, melyre */i9 órakor az Erzsébet térről vonulnak 101, a Kalit. Egyházi Énnek-kar log énekelni s Gazdag Ferenc püspöki biztos áldja meg újból az 1870-ben felszentelt egyleti zászlót.
A díszközgyűlés 10 órakor kezdődik a városháza diszterméoee.
Javul az általános gazdasági helyzet Magyarországon
Állandóan A kül-
Ujabb két sxőxalókkat olcsóbb tolt a mególbotóa — I csőkkei, a kónye.aregyexsőgok ós olMIJ kereskedelmi mórlog p.aaxl. - 115.000 000 aranykorona bamhiiiiiaokm - Ax áll.ml bevitelek 6o kmdósok
A pénzügyminiszter augusztusi jelentése
Budapest, október 7 Tegnap tették közzé az államháztartás helyzetétől készilclt II. pénzügyminiszteri lelcntésl, amely nagyou megnyugtató képe! mulal az államháztartás stabilitásának állandósága tckinlelébcn. Azok a slalisz-likai adatok, amelyek a csűdöktól, a kényszcregyezségckről és a munkanélküliségről szólnak, mind csökkenő tendenciát mutatnak, leliát beszélő bizonyságai annak, hogy az általános gazdasági helyzet javul és nem frázisok azok a kormány-kijelentések, hogy állandó javulás periódusa kezdődői! meg ezen a léién és az allamházlarlás javulását mosl a magángazdaság javulása és szanálása lógja követni. Noha a mull év hasonló időszakával szem-Íren a költségvetés tételei a kiadások terén emelkedési mutálnak, ezek. az emelkedések mind olyan természetűek, amelyek a tisztviselői kar helyzetével vannak összefüggésben, a lakbér- és nyugdijillclmények emelkedéséből erednek, azaz szociális természetű kiadások. A kiadások egyébkénl teljesen a megszavazolt költségvetésnek megfelelően történtek.
A jelenlés érdekesebb adatai ilt következnek:
1926. évi jullus hónapra a költségvetés az állami közigazgatás terén 50 4 millió pengő bevételi irányzóit elő, a tényleges bevétel 1-6 millió pengővel több 1925. évi juliusával szemben a közszolgáltatási (adótcimészetü) bevételeknél 5*1 millió pengő, a kö-igazgalás Összes bevételénél pedig 54 millió pengő az emelkedés. Emelkedett főleg az egyenesadó, a vám- és dohányjövedék bevélele. A forgalmiadőknál mutatkozó csökkenés az általános forgalmiidó kulcsának leszállítására, a lárcabcvéte-leknél mutatkozó csökkenés pedig a vámkezelési illeték eltörlésére vezethető vissza. A kormány a népszövetségi kölcsön felszabadított részéből a kővetkező beruházásokat határozta el: A budapesti kereskedelmi és ipari kikölő építkezésének folytatására 4.900, közutak és hidak építésére 9.000, ármenlesilő társulatoknak kölcsönökre 10.000, községeknek tenyészállatok beszerzésére 2 000, lej-szOvetkczelek fejlesztésére 600, a töldbirlokreforni során házhelyhez jutottak építkezéseire 5.000, épilke-zések előmozdítására kölcsönökre 3.000, a posta, távirda és távbeszélő beruházásaira 3.800. a Budapest— wieni nemzetközi földalatti kábel kiépítésére (>600, az államvasutak beruházásaira 3.100 ezer aranykorona.
Az elmúlt költségvetés] év megtaknritásából a\' kővetkező beruházások történnek:
Wekerlelclcpi munkáslakások építésének befejezése 345, állami épületek tatarozására, bővítésére 8.500, közutak és hidak építésére 2.931, mezőgazdasági oktatási célokra 5.800,
löbbletmelés clőmozdilísára 2 416, árincnlesitő társulatok villanytizenié-nck kibővítésére 1.800, a mezőgazdasági termés értékesítésére 5 000, földműves munkásszövetkezetek lor-gólóke koícsönére 1.000, falusi kislakások épitéscire kölcsönökre 6.000, városi lakásépítési kölcsönökre 2 000, vármegyei közkórházak fejlesztésére kölcsönre 2.000, munkakOzvelilő hivatal építésére 1.200, a szegcdi klinikák építésének folytatására 1.000, községi népiskolák és ovodák fejlesztésére 4 000. iskolánkivüli nép-oklalásia 1.000, geofizikai intézel épilésére 500, a lőporgyár építésének befejezésére 3.000, a posla, távirda és lávbeszélő beruházásaira 30T0. az .állami mezőgazdasági birtokok beruházására 1.454, egyéb kisebb beruházásokra 1.462 ezer aranykorona. Ezeken kivül egyéb megtakarításokból is mlnlegy 8\'/i ezer aranykorona jul beruházásokra.
Azösszes beruházások együt-\' tesen 114,962.000 araiyko-v,rónát tesznek ki.
A népszövetségi kölcsönből még rendelkezésre áll 89.334.157 72 aranykorona.
A m. kir. posla, távirda és távbeszélő forgalma az előző év megfelelő hónapjával szemben jelentékeny emelkedést mutat.
A m. kir. államvasutak forgalma és kezelési eredménye lényegesen javult. Az előző év augusztusához képesl :t szálliloll utasok száma növekedett. Áruszállítás 3l°/o-kal voll nagyobb, a bevételi többlet 4\'1 millió pengői tett ki.
Augusztus folyamán a Nemzeti Bank főtanácsa a leszámítolási kamatlábat ,7°,Vról 67o-ra mérsékelte. A korona értéke az aranyvaluláklioz viszonyítva alig változóit.
A bnnkjegyfedezet aránya
54-62\' -ról 5502\'Vo-ra emelkedett.
A postatakarékpénztárnál augusztus hónapban a betétek állománya 13 milliárddal emelkedett, a betevők száma 1660-nal gyarapodott, Export-Import, megélhetés
A júliusban behozott külföldi áruk értéke 64.5, a kivitt áruk értéke 47.4 millió aranykoronát lett ki. Az aránylag nagy passzívumot a fokozottabb behozatal és a lisztexport csökkenése okozla.
A nagykereskedelmi árak indexszáma augusztus folyamán 1.1%-kal cslkkenl. A létfenntartási költségek indexszáma 19%-kal lelt kisebb. Olcsóbbodtak az élelmezési cikkek, mig a ruházat, lakás, fdlés és világítási költségek változatlanok maradlak.
Az év eleje óta
a fizetésképtelenségi esetek
száma állandó visszaesést mulal. Augusztusban 12 csőd és 127 cső-donkivüll kény6zeregyezség foglalkoztatta az illetékes hatóságokat.
A munkanélküliség szinten jelentékenyen csökkent s az augusztusi eredmény az egy év elötli helyzettel szemben fJ.SVo csökkenést mutat.
Bálint „a zsebmetsző" kikéri magának a betörő oimet
A kaasxafurássat gyanúsított Bólintott kihallgatták a rend-eégsn — A „rajzolás" url foglatkoxAa — mondja, oaak kőxön-aégoa emberek ,,sronkotnek"
Nagykanizsa, október 7 Megírtuk, hogy a nagykanizsai törvényszéknél történt kasszafurás egyik letteseként gyanúsított gelsei születésű Bálintot a kapitányságra kisérték, ahol kihallgatták és szembesítenék azokkal, akik öt a kasszafurás előesiéjén az igazságügyi palota előli állilólag ólálkodni látták.
Bálint zalai fiu. A gclscick nagyon jól ismerik. Dc ismerik a nagykanizsai r.éhai városi rendőrségnek volt tisziviselói is, kiknek nem egy ízben volt hivatalos dolguk a „rajzolók" társadalmában névre szert tett gelsei fiatalemberrel, aki annak idején becsületes iparosmesterséget tanult.
Amikor a rendőr a fogdából felvezeti, nem gondolná senki, hogy a jól öltözött és jó megjelenésű, simára borolváll, lobb nyelvet perfekt beszélő, sima modorú és jó svádáju fiatal férfi, Bálint, a külföldön ismert .rajzoló" (zsebmetszö), akit Ausztria adoll ki Magyarországnak diplomáciai tárgyalás ulán és aki ellen a nagykanizsai törvényszék körözőle-velet adoll ki.
Amikor a rendőrtisztviselő elé ve-zelik, bizonyos fölénnyel mondja: — Nem tudom elképzelni, mi lehel az oka annak, hogy Nagykanizsára hozlak?!
Nem hagyják sokáig kélségben ennek oka felől. Amikor elébe tárják, hogy ő is részes a kasszalurásban és vannak lanuk, akik látták, hogy a kasszafurás előesiéjén terepszemléi tartott a törvényszék tájéka körül, indignálódva tiltakozik ilyen fellevés ellen. Ó nem .srenkelő", protestál a gyanusilás ellen. Srenkeléssel (betöréssel) csak egészen közönséges emberek foglalkoznak, ó .rajzoló*. (Ziebmelsző.) Úriember. Mert a .rajzolás uri foglalkozás. És ha .dolgozik", akkor sem Magyarországon, hanem csakis külföldön. A jMllfőld az ő működési tere. Nincs szive ahhoz, hogy ebben a szegény országban valakit .megvágjon". Ha most kiengedik, jegyei fog váltani a halárig. A halártól kezdve azulán megkezdi .munkáját".
Valami rátartói büszkeséggel említi .uri\' foglalkozását és azl, hogy milyen szépen keresett. És ebben a hangnemben, folytatódik tovább a diskurzus.
Sajna, a. rendőrség egy cseppet sincs tckinlellel Bálint .uri foglalkozására", kilünő kvalitásaira és még c hélen doni sorsa felett. Az ügyészségre keríti e, vagy pedig eltoloncol-ják illetőségi helyére.
1926 október 8
ZALAI XOZLONV
Az lMrosberényi autószerencsétlenség ügye a törvényszék előtt
A wHórrel szemben nem látták a vétkes
(elmentették a vád "alól
gondatlanságot fennforogni és
Nagykanizsa, október 6 Emlékezetes még az az autószerencsétlenség, mely most egy éve, szeptember közepe táján lörlént az Ihárosberény és Kaposvár közölll útszakaszon. A gépkocsit Oeulsch Sándor soflőr vezette és benne üllek Kiss Elemér dr. nagykanizsai kozjegyzőhelyettcs, apósa Kovács Oéza postaellenör, ennek felesége és leánya és Füredi ingatlan kOíveti\'ő.
Az autó a fenlirt útszakaszon egy hirtelen fordulónál, a bazaltkővel behintett ulon felborult és az utasok nagy ivben kirepüllek a gépkocsiból.
Hárman súlyosan megséiültek a baleset köveikerlében és több hónapié feküdtek.
Az akkor megejtett vizsgálat olyan momentumokai talált a szerencsétlenség ügyében, melyek a soff.V gondatlanságát igazolták. Eien az alapon a bitóság elé került Deulsch Sándor soffőr, akinek ügyét most tárgyalta a kir. törvényszék.
Tobb tanú kihallgatása után a (Orvén) s/.ék a kihallgatott szakériő-val-lomásokal mérlegelle és ezeknek alapján Deulschel felmentette a vád éi következményei alól.
| is: hetven millió korona. Egy cédulái talált a pénz helyen:
— Éberebb cselédeket alkalmazzon, mert még a szemét is ellopják — irta a szellemeskedő nappali betörő.
Demse Oizál egy hél múlva a rendőrségre kérették. A detektív-szobiban megpillantotta az elgázolt kerékpárolt.
— Ujabb kellemetlenség, — gon-golta — léhát ez is feljelentett.
A földbirtokos a még bicegő, lörlkaru emberhez lépett és megkérdezte :
— No mi a kívánsága ?
Az „áldozar még nem is felelhetett, meri egy detektiv közbeszólt:
— Nagyságos uram, itt a betörö.
A loldbirtokos és az .áldozat" is
n3gy szemel mereszteit. De aztán kiderüli minden. Az elgázolt kerékpáros, Csaplar Ferenc hiihedt he-lötó azért nem akart rendőrt látni, mert éppen a betörés utáo, zsebében 70 millióval menekült, mikor a karambol történt.
Demse Géza, mielőtt elhayyla a delektivszobát, inegjegyezie:
— Hiszen csak előre elvitte a gárolás árál.

Megszöktette lakásának ki/osztóját a rendőrség elől
Moiiburleszhba illő gépkocsi és heréhpárkarambot Mikor az elgázol! biciklista -nem akar rendőri látni■
Amikor a Béla nem Béla, hanem Sándor
i vádhatóság a törvényszék Ítéleti otán perújrafelvétel iráni intézkedett
(A Zalai Közlöny budapesti tudósítója írja.) Az alábbi tragikomikus toriénei Budapesten látszódott le s a komédia szereplői a következők : egy betörő, egy dúsgazdag földbirtokos, az autó, a bicikli, no meg végül a rendőrség.
Hatalmas, sötétkékre lakkozol! elegáns auló állt a pesii bunleiőtor-vényszék épülete előtt. Dili 12 órakor egy idősebb monoklis férli lé-pell ki lehangoltan a törvény házából. A lehangoll ur, az autó tulajdonosa, Demse Géza földbirtokos voll. B:ült a gépkocsiba s egy pillanattal később az auló nagy berc-géssel száguldolt tova. Demse Géza a lezajlóit tárgyalásra gondolt. Állandóan a fülében zengelt az Ítélet: .Gondatlanságból okozol! súlyos testi sértésért", amit azáltal követeli el, hogy egy kerékpáros fiul autójával elgázol!, 20 millió korona pénzbüntetésre, 16 millió korona ápolási költség megtérítésére ítélte a tör-vényazéfc.
— Reccs, kall, — hallatszott abban a pillanatban, amikor idáig ju-toll gondolataiban. Az úttesten végig ba\'alntas ivben röpült a gépkocsi előli egy fiatalember és a biciklije. A földbirtokos hirtelen fíke-de a sikos aszfalton csúsztak a kerekek s az autó ráf.ázotl a löl-dön fetrengő emberre. A járókelők összeszaladlak. — Fenyegető öklök,
«nelkcd!ck a levegőbe. D.-mse Gézi
ikiök/ lizJ
kiszáll! a gépkocsiból és sápadtan állt meg a véres emberroncs előli. A közelében állék hallották, aminl halkan mondia:
— Jesszusom, megismétlődött. Az egybecsődüli kíváncsiak már
kiáltoztak: .
— Rendőr 1 Rendőr I Erre a szóra az áldozat met
duli és mindenki bámulatára; nagy nehezen féliábra álll.
— Mit bámulnak ? —/szólalt meg az elgázolt. — Én votfam a hibás I Kérem, — fordult a/ autó tulajdonosához — vigyen/el.
A véres, lépctl/uháju fiatalember többek segítségével bemászott az autóba, majd beemelte összetört biciklijét és izíálotlan szólt:
—- Siessünk kérem. Nem szeretem a feltűnési. Rendőri is hívtak, pedig én Voltam a hibás. Az aut<5 tovagOrdült.
— A Rókus kórházba menjünk?
— kérdezte a felocsúdó földbirtokos.
— Nem I — hangzott a felelet.
— A lakásomra.
Es bemondta a elmét. Az Angyalföld egyik zug utcájában az eliörl-lábtj biciklista kiszállt a kocsiból és eltycegett. /Demse magában gondolla: /— Ritka az ilyen becsületes ember. / A földbirtokost budai villájában nagy meglepetés érte. Dolgozószobájának üveg ablaka hiányzott, de hiányzóit irőa&ztalf óVjta.ik tartalma
Nagykanizsa, október 7
Annak idején nagy szenzációt kellel! Topser Lajosnak az ismeri kanizsai spoitsmimnak bűnügye aki számos lopást követeli el és akii legutóbb a kanizsai törvényszék lObb évi fegyházbüntetésre Ítélt. Topser Lajosnak ebbe a legutolsó nagykanizsai bűnügyébe kapcsolódott be annak fivére Topser Sájuhf,^kit a vádhatóság orgazdaság bűntettével vádolt, meyVzokat a tárgyakat, miket hirhpdt fivért 1923 ban a nagy-kanizsari<asritióban ellopott, meg-zle magának.
Tegnap voll ebben az ügyben a Főtárgyalás.
Ami a fivéremé — az az enyém Is f
Dr. Mulschenbacher elnök kérdésére a vadloll, aki elegáns kuisővel és pózzal állolt a bírák előli, la-gadotl. Azt mondja, hogy akkor letartóztatásban levő fivére kanizsai lakására meni és a ruhaszekrénybő! kivett e^y kalapot, nyakkendőt, sáli és azt fclvelle magára
— Mert „ami a fivéremé — az az enyém is."
Nem gondolt arr3, hogy az lopott holmi. Mikor aztán a rendőrségre kisérlék, ott egy ur ráismeri a kalapra, s.llra és nyakkendőre, Topser ugy adja elő ezeket, hogy a valószínűség látszatát keltik.
Topser Sándor öccse nevén jelentkezett
Csiltaghy György kir. ügyész elmondja, hogy az iltt álló vádtoll öccíénck, Topser Bélának nevén Jelentkezel! nála. Béta büntetőjogi szempontból teljesen ártatlan és felelősségre vonható nem volt. Amikor később nyomozólcvelct bocsátottak ki, akkor derüli csak ki, hogy a „Réla" nem. .is Béla, hanem Sándor.
Topser erre azzal védekezik, hogy a rendőrségen hiába bizonyította, hogy ő S.mlor
erőszakkal Bélának tartották
bántalmazták és ezétt Bilának mon-dolta magát az ügyészségen is.
Csiilaghy ügyész azonban itt újból sarokba szorirja Topseit;
— Hogyan lehetséges az, lu-gy a saját letartóztatott fivére is azt mondotta, amikora hangját meghallotta: ,ez nem a Béla,-hanem a Sándor ? !• .Topser itl rnár zavarba Jött. Csiilaghy ügyész rámutatott szután Topser szinészkedésérc. U^y sírt ez az emher — mondotta — hogy ellágyultunk. Kéri az ügyészségi elnök kihallgatását, aki előli a .hangpróba" lezajlót!, úgyszintén Frilz detektívet.
A biróság elrendeli. Szabó Lajos dr. ügyészségi elnök, szembe mondja Topsernek, hogy kihallgatása alkalmával öccse nevét mondta be és megígérte, hogy a lopott kabátot azonnal visszafogja küldeni. Félrevezette őket, jóhisze-müleg elbocsátotta. Aztán, amikor a budapesti rendőrség nála házkutatást tarlóit, kiderült, hogy a Béla nem Béla, hanem Sándor.
Topser még erre is azt mondja Szabó dr.-nak, hogy nem így áll a dolog.
Frltz. detektív .az egy ik tanú, nem tévén Nagykanizsán, nem leheléit kihallgatni.
Csiilaghy ügyész azért a tágyalás elnapolását kéri, miután pedig a torvényszék ezt elutasítja, a vádat egészében fenntartja.
A biróság rövid tanácskozás után meghozta ítéletéi: Topser Sándort felmentette a vád és következményei alól, mert — mint az indokolás ntottdja -- semmiféle bizonyítékot ueitt talált, hogy Topser \' Sándor n vád-beli cselekményt elkövette volna.
A biróság felmentő Ítéletével szemben — Csiilaghy György kir. ügyész u per u/rafelvélele irónl intézkedett.
t
Ifty tehát mégegvszer lesz síeren-csénk az öccse, Bila jelmezeben in-gJektnO Topser Sándorhoz...
NAGY CONFECTIÓ VÁSÁRH
Megérkeztek a legújabb mode3i nő5 és gyermek kabátok, férfi és női szövetek. — Továbbá a Fü»*st-fé!e csődtömegből megmaradt áruk mélyen leszállított árban eladatnak. -
WEISZFELD ÉS FISCHER.
Tisztelettel
ZAIAI KÖZLÖNY
1926 október S
Ismét züllött kiskorú
lányok kerültek a rendőrség kezére
Büntetésük kitöltése utin átadják őket a fiatalkorúak bíróságának
Nagykanizsa, október 7
Még élénk emlékezetében él a közönségnek az a botrányos eset, melyről beszámoltunk a nyár folyamán, hogy Nagykanizsán a rendőrség egy egészen liatalkoru leányokból álló 1 teljes erkölcsi züllés útjára lépett társaságot leplezett le, akik között volt egy olyan, aki tizennegyedik életévét alig töltötte be. Ezek a romlott gyermekleányok üzletszeiüleg folytatták a kicsapongó életmőlut éa a legtöbbnek a szülei nem Is tudtak a banös Uzelmekröl. A rendőrség akkoriban a nyomozást nagy eréllyel folytatta le és ennek eredményeképen az etóállitoltakal dorgáiásra és elzárásra ítélték.
Az etet akkoriban annál nagyobb leitanéit keltelt az egész városban, mert a leányokkal kapcsolatban löbb közismert kanizsai ember neve került bele a nyomozás irataiba.
Tegnap ezekból a züllőlt gyermek-leányokból kettő, K. A. és R. A., akik a nyári pet alkalmával a leg-zullöitetbiek /bizonyu\'tak, isméi a rendőrség kezére kerüllek, hasonló ügyből kifolyólag.
Ezúttal a két leányt 8-8 napi elzárásra lléllék, aminek kitöltése után átadják őket a liatalkoruak bíróságának, mely minden bizonnyal intézkedni log, hogy javítóintézeti nevelésre utasilsák őket.
Különben a két erkölcsiden teremtés, mint a javíthatatlan romlás prcdeszlinálljai, egyáltalán nem éreznek semmiféle szégyent, hogy a rendőrségre kerültek immár másodízben, sőt a legnagyobb cinizmussal kijelentik, hogy amint a nyolc napi elzárás letelik, elutaznak Nagykanizsáról. Ez azonban csak jámbor óhajtás marad, mivel javítóba viszik őket.
A legjellemzőbb azonban, hogy ennek a két leánynak anyja, mikor tudomást szerzett az esetről, nemhogy 1ÓI leszidta és megfenyítene volna gyermekéi, hanem sirva látogatták meg őket a rendőrségi fog* dában, ahol mintha valami véletlen baleset érte volna őket, ugy sajnál-koztak rajluk és kesereglek sorsuk feleli.
Kövér Ibrahim, az ismert anarchista pánafrikai négerszövetséget és hatórás munkaidőt követel
A Páneurópa kongresszus titkos tanácskozásának határozatai
Bécs, uktóber 7
(A Zalai Közlöny bécsi tudósitójá tói) limeieles, hogy a bécsi Pán-Euiópa kongresszus az elfogedolt határozatok kihirdetésével befejező-dött. A Zilál Közlöny bécsi tudósítójának most módjában van részletes beszámolót nyújtani nemcsak arról, hogy a nyilvánosság kirekesztésével tárgyalt bizottság milyen határozatokat fogadott el, de arról is, hogy minő javasatokat veteti el
A következőkben sorrendben is-merteijük a bizottságok elé terjesztett javaslatokat a hozott baláioza-lokkal együtt.
Meg kell jegyeznünk, hogy clk-künkhöz az anyagot a titkos tanácskozások egyik résztvevőjétől kaptuk-és javarésze a Zalai Közlöny hasáb jain kerül először nyilvánosságra.
Filipp Michelsohn (Riga) indítványa : Páneurépi eszméjének realizálása a következőképen bajihaló végre : a geográfiailag határos államok egyesüljenek. Franciaország és Németország minden vitái kéidésben egyezzenek meg. A balti államok lépjenek vámunióra egymással, miáltal Oroszország csatlakozása Is elérhető lenne. Elfogadva.
Nuesch dr. (Basel) Olaszország felvételét követeli Páneuróflbs. (Elvetve.)
Kövér Ibrahim (Rakovszky István voll magyar nemzetgyűlési elnök merénylőié, aki jelenleg Bécsben él) Indítványokat terjesztett elő arról, hogy az európai államok mondják ki desiotercsscmcnl|üket a többi kontinensekkel szemben, továbbá, hogy a Páneurópa-Unió lépjen közbe a pánafrikai négerszövetség elnökével, a szélhámos) Qarvey-vel, végül, hogy a Páneuiópa-Unió interveniáljon a genfi munkaügyi hivatalnál a napi munkaidőnek 6 órára való leszállítása érdekében. Mindhárom fantasztikus indítványt elvelellék.
Török Árpád (Kovin, Jugoszlávia) Páneurópa és a Népszövetség együtt-működését javasolja. Elfogadva.
Turnowszky Sándr dr. (Marosvásárhely) jogi bizottságok alakítását ajánlja, amelyeknek fefadala Páneurópa alkotmányának kidolgozása lenne. Elfogadva.
Johannes Buchholz (Danzig) valu-
tári javaslatokat leijeszlett elő, melyeket a bizottság elvetett.
Koppéi Artúr (Bécs) a Páneurópa-Unió belső alkotmányának messzemenő demokratizálását kívánja. El vetve.
Oltó Lehmann-RussbOldt (Berlin) indítványt nyújtott bc, hogy a Páneurópa-Unió csináljon propagandát a monarchiáknak köztársaságokká való átalakulása érdekében. Elvetve.
Tumowsky Sándor dr. (Maiosvá-sáihely) a nemzeti kisebbségek érdekében helyi Páneurópa-szervezetek létesítésének megengedését javasolja. Határozathozatal nélkül áltéve az unió központi Irodájához.
Krausz Jenő dr. (Pozsony) olcsó, népszerű kiadási kiván Couden-bove-kalergi gróf Páneurópa ámO könyvéből. Átléve a központi irodához.
Krausz Jenő (Pozsony) javasolla a Páncurópa-manifeszlum szétküldését tanítóknak, diákoknak, kereskedőknek és hivatalnokoknak, továbbá állandó páneurópai agitációs bizottság létesítéséi. Elfogadva.
A záróülésen Coudenhove-Kalergi gróf a következő határozati javaslatokat hirdette ki:
A politikai és kisebbségi bizottság (elnök Miltelmann dr. a német birodalmi gyűlés tagja) a következő határozatokat hozta:
1. A páneurópai kérdés megoldá-sában tekintetlel kell leoni azokra a scoros geográfiai, bislórlsl, gazdasági és kulturális kapcsolatokra, amely Angliát és Oroszországot Európához fűzik.
2. Angliának és Oroszországnak maguknak kell dönteniök arról, bogy va|jon csatlakoznak-e a páneurópai államszövetséghez, avagy nem ?
További pontokban az etlogadott határozati javaslat Coudenhove-Kalergi gróf ismert koncepciója alapján ajánlja a páneurópai államszövetség megalakítását.
A szellemi együttműködés bizottsága határozatokat hozott az okta* tásügy kérdésébtn. Többek közölt elfogadta Fodor dr. magvar dele-gálus javaslatait arról, miként küzdhető le a tulzolt nacionalizmus az iskolák révén.
NAPI HÍREK
■APIREBD
Október 8, péntek
Római kilollkui: Magyarok Nagy Aaz-I szunya. I\'roteatána: tletka. Izraelita: t Tisehri hó 30. Roa. Kh. Nap kel reggel 6 óra 07 perckor f I nyuguik délután 5 óra 27 perckor.
őszi korzó
Az októberi, /áradt napsütéses délelőttök és enyhe esték néha még most ts az utcára csalogatják a sokszínű habkönnyű ruhájú szép asz-szanyokat és leányokat. Pedig a nyár elszaladt már és jött az ősz. A vénasszonyok nyara némi vigasztalást küldött a leányszlveknek, az elázott nyári napokért, a vénasszonyok nyara nem voll irigy, küldött napsütési, enyhe estéket, de nyu.ut nem küldhetett. csak a korzót varázsolhatta át. És jönnek majd hosszu-hosszu esték, uz esős, sáros napok és eltűnik az a sok tarka habkönnyű ruha Is az álcáról. Szép asszonyok, szép leányok könnyel kisérik a téli pihenőié térő sok bájos holmit. A bucsu fájdalmas lesz és megváltozik az utca képe. A lenge nyári holmikról csak álmodni tehet és várni az uj tavaszt, mely uj színeket hoz palettáján.
Szép asszonyok, szép leányok I Az bigy nyár elment, de ne sirassátok I Vaslag téli bundában is lehel mosolyogni, kacagni, örülni. A nevető szemll leányok szépek a magasszáru, vastag talpú cipőben és a nagyka-bátban is. A mosolygós szemek löb bet érnek ezerhabkönnyü ruhánál. Hölgyeim, mosolyogjanak, ne sirassák a nyarat és a toaletteket, mert kacagásuktól, hlgyjék el, széppé, színessé lesz hűvös őszi, zord télen Is a korzó.
— A közkórházból. Dr. Paunz Tivadar, a budapesti Verebély.klinika asszisztense Nagykanizsára érkezeti és több napon át helyettesíti a közkórház sebészeli osztályának osztály-főorvosát.
— A kanizsai leventék kegyeleti stafétája nem, mint tegnapi számunkban sajtóhibával meglelenl, október 7-én, hanem vasárnap, október 10-ín, kedvezőtlen idő esetén kővetkező vasárnap, okL 17-én less.
— Az NTE Jubiláris bankettjére, mely vasárnap negyed 1 órakor lesz a Koronában, jelentkezni lehel a Kaszinóban és Polgári Egyletben felfektelett iveken, lovábbá Vékásy örásüzletében. — Az NTE lánccal összekötött hangversenyére. mely vasárnap este 9 órakor lesz a Kaszinóban, legyek elővételben a Králky-lőzsdiben kaphatók.
HltD ELSŐ NAGYKANIZSAI TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
VÁLLALUNK disz- és egyszerU temetéseket exhumálások, hullaszillltások bel- és külföldre bármely irányban és Irányból, vasúton vagy saját hullaszállító kocsinkon (Fourgonon) Dtiui nyitott es üveg halottaskocsik NAGYKANIZSÁN - ALAPÍTÁSI ÉV 1081. - HA\'ÓY RAKTÁR érc-, hnltatió-, kemény- és puhafa- ugy hullaszállító koporsókban Szemledelek, vánkosok, kostormk. szalagok. virágok, gyertyák, DiUinUuáU. harisnyák stb.
ÖZLETHELYISEG ÉS IBODA Deák Ferenc-lér 3. Telefonszám 269. IDHELY ES BAKTÁBAK Király-utca 4. Telclonszám 120.
Lakás: <elnyl Miklós-ules 45.. tóldailnt 3. ajló.
SŰKGÖNVCIM i HILD NAGYKANIZSA

1026 október 8.
ZALAI KÖZLÖNY
_ A huzal Ipart kell tAmugatnl , gözépltkezéseknél. A belügyminiszter a közípilkezésckkel kap-colaiban felhívást Intézett a törvényhatóságokhoz, hogy az építkezéseknél a szükséges anyagot a hazai ipar révén szerezzék be. Ezáltal a munkaalkalmat is elősegítik, de megvédik egyúttal a magyar ipari, a tokkal erösebb külföldi iparral szemben.
_ Felhívás. Mindazok, kik Gyu-tócslk-Jászay Mihály ezredes most megjelenő könyvének előjegyzési iveinek még birtokában vannak, mielőbb szíveskedjenek azokat elszámolással beadni lapunk szerkesztó-légébe, hol előjegyzések még eszközölhetők.
Lon Chanei
= Képkeretezést minden alak-b«n, kittelést, javítást, egyes táblákat is igen olcsón vállal Pum üveges Király-utca 10.
— Leesett a hordós szekér tetejéről. Tegnap délután három óra ulán kevéssel a Városépítő r. t. kis-kanizsai uton levő fatelepén egy haj ásban levő szekéren egy hordó lete|én olt Nütlcs Ferenc 26 éves nagykanizsai napszámos. Egy fordulónál a hordó megbillent és Ntklct ■ hordóval együtt lezuhant a sebeién hajtott szekérről a kövezetre, ihol eszméletlenül terüli el. Többen odarohantak hozzá és bevitték t telep lrodá|ába, ahol mesterséget légzést alkalmazlak rajta, mitől csakhamar visszanyerte eszméletéi. Ei-után a klhlvoll a mentők beszállították a kórházba. Valószínűleg ki-tebbfoku agyrázkódást szenvedeti
= Népvándorlás, búcsújárás — az Orlow jegyelért péntek szombaton a színházban.
— Újból feltámadnak a hajdúk. Egy belügyminisztert rendelet arról intézkedik, hogy ezentúl a községi rendőröket az államrendóröktól való megkülönbözletés céljából, újra ugy mint régen, hajdúknak kell nevezni, mindazokon a helyeken, ahoi Lem működik államrendőrség.
megerkeztek
a legújabb divatú nSI és leányka kabátok, bundák, n&i és gyermek ruhák, pongyolák
órláal választékban.
Női kabát véRig bélelt már ... 495.000 K-lól felj.
Oyermek-kabátok már. 265.000 K-lól felj.
Női szövetruhak már 240.000 K-lól leij.
Siem József
rilwatáraiháxa
Nagykanizsa
Kaxlncxy-iatca I.
— Elásta a lopott pénzt egy II éves tolvaj, Berkenyés litván ujudvati lakos, ottani vegyeskereskedő nyílóit üzletébe bemeni egy odavaló tizenegyéves fiúcska (s amig ő el voll foglalva, a puli nyiloll fiókjából kilopott háromszázezer koronái. A kereskedő üzlelzáráskor vette észre a hiányl és akkor eszébe jutott, hogy a lopási csak ez a kis liu követhette el. Elment, megkereste és vallatóra logla. Az beitmerle, hogy csakugyan kél darab százezrest és Hz darab tízezer koronást kilopott a nyiloll fiókból és azi a palak partjában egy fa alá elá«la. 011 meg Is találták a pénzt. A kereskedő |elet^ lelte az esetei az oltani csendőrség-nek, mely jegyzőkönyvet vett fel a tényállásról.
— Országosvásár. A szőllój-györöki országos kirakodó és állat-vás Irt október 18 án log|ák meg-tartani. Vészmentes helyről mindenféle állal felhajtható.
= Orlow I Orlow? Orlowl Orlow ? — csak kétszer pintek és szombaton a színházban.
19111031 [i
— Óriási adóhátraléka van Zalaegerszegnek. Zalaegerszeg városának képviselőtestülete most tartotta közgyűléséi, melyen többek közölt a pénzügyi bizoltság ama javaslatát, melytől beszámoltunk, hogy a színtársulatnak tiz millió korona segélyt kell kiutalni, elfogadták. Ez a városi képvlselöleslűletlól szép gesztus volt, amennyiben vita nélkül egyhangúlag történt a határozat. A városi adózástól szóló jelentés kapcsán megállapították, hogy Zalaegerszeg városának adózó polgárságának nagy adóhátraléka van, mintegy hét milliárd koronával. A közgyűlés folyamán egyes bizottsági tagok adósérelmcket IctJek szóvá, melyre az adóhivatal főnöke válaszoll és nyugtatta meg a felszólatókat.
— A nagygombai családirtás áldozatait eltemették. Általános szenzációt keltve mi adtunk elsőnek hirl a nagygombai családirtásról, mikor is bcszlmoltunk részletesen Tcngerdi Mihály nagygombai földműves C6aiádjtnak tragédiájáról. A családirtó Tcngerdi Mihályt és az állata elpusztított kél esztendős Lajos nevű fiát tegnap tenellék el óriási részvét melleit Nagygombln.
Időjárás
A nagykanizsai raetcoroloflal neg-
—.. rr.......... lUiín/t-
legg\'l 7
Urakor +lü-3, este 9 áfakor +10J
Miijeid jelentése : CsOtÖétökOn a
Kel 7 órakor +S8. délutáa 3
Ftlhizn: Reggel tlazü, délben kevésbé borult, este tiszta.
Szélirány: Reggel Délnyugat, délden Délkelet, eale Délnyugati széL Reggel harmat ea kód.
A Meteorológiai Intézet [elertése are
rlnt enyhe Idó várható, nyugatról nóvekvó felhőzettel, kéaóbb csapadék valószínt].
Metz festő legolcsóbban fest
— Példát adott Nagykanizsa ennek a gyilkosságok, hajmeresztő bűntények, agyafúrt szélhámosságok korál élő egész világnak. Ma, amikor a hátborzongató Ibunltgyek minden vtligtájon, az erkölcsileg Is Trianon átkát nyögi magyar hazában Is napirenden vannak s amikor a klnyomozatlan gyilkosságok hónapokig, évekig a titok fátylába borítják a legvan -dálabb bűnöket, boszorkányosnak látszik a kanizsai rendőrségnek a sánci gyilkosságban folytatott háromórás éjszakai nyomozása. A példa megmutatta, hogyan kell a sötétségben tapogatózni, járatlan utakon előre törni, az eredményig meg nem állni. Bár Nagykanizsa maga követné legelőször a kanizsai példái I
Metz festő legszebben fesL = Mielőtt rádiót venne saját érdekében el ne mulassza megnézni Szabó Antal sportűzlelében a 2, 3, 4, 6 lámpás készülékeket, teljesen szelekliv, elsőrendű modern felszerelés. Hangosan beszélők, fejhallgatók. telepek olcsón beszerezhetők.
Harry Piel
Hegedűk 185.000 K. Tokok 100.000 K. Vonó 40.000 K. Kapható Vágó Endre illatszertárában Fó-ut 14:
- Horthy Miklóf tórzsgyümőlcsős. Mnyer János földművelésügyi miniszter, Coítfiard Sándor U. államtitkár és Ttllmann Károly miniszteri tanácsos, a kertészei! QlO\'ck vezetője kíséretében kedden délelőtt Gyónra érkezett, ahol az Unghvdry Unió r. t. birtokán létesített 80 holdas törzigyil-mölcsöt tekintette meg. ,\\ törzsgyümöl-fitíw a részvénytársaság ingyenesen ajánlotta lel a minisztérium kertészeti osztályénak felügyelete alatt köxcéhi ha«ználatra olyan citelemben, hogy ebből az állami iniézmények számára tetszés szerinti meny-nviségben szemző gályákat és tanumányo-zis céljára gyümölcsöt bocsát rendelkezésére. Fennállásának 50 éves Jubileumát ünnepli most az Unghváry László r. t. s ext az alkalmat felliasználta arra. hogy 80 holdas törugyümölcsősét, amclv egyedüli az egész országban és európai hírre tett szert, a kormányzó engedélyével Horthy Miklós torzsgyümölcsösnek nevezze cL
— Díjmentes oktatást ad vevőinek hímzésben, tömésben és varrásban újonnan berendezett permanens tanfoIyamainaSinger-varTÓgép ré*zv.-társaság. Figyeljen minta-készitraé-nyeinkre kirakatainkban.
5,525.000 pengő, vagyis 69 milliárdot meghaladó
összeg kerül az újonnan kezdődő
osztálysorsjátékon
kisorsolásra.
Az uj játékterv már pengő értékben van megállapítva és igen előnyösen változott, -------»-jyck összege Jelentékenyen lett -■—-.....*---- *-
mert V nyeremények összege Jelentékenyen lett emelve és szerencsés esetben már egy
sors jeggyel 6 milliárd 250 millió K nyerhető.
Közismert szerencseszámait ajánlja:
Milhoffer Kálmán
föelánisltó Korfilcgylrodája Caongcry-wt T. (Rapocb ház)
Sorajegyeit ár.. egész «0 p.rsgS - 230.000 K. léi 10 ,...< - 12*000 K, negyed S pangó - 61500 K. Hia.Ae október 16 1».
— Kedvező a vllágtermés eredménye. Az idei világtermés még a tavalyi rekordtermésnél is kedvezőbb, amint ezt s nemzetközi statisztikai hivatal kiszámította. Egyedül Kanada él az északi Egyesüli A\'lamok 43 millió métermázsával nagyobb termést ért d, mint tavaly. A világ összes búzatermése 773 millió mé-lermázsára tehető a tavalyi 719 mé-temiázsával szemben. 1920—24 közöli az átlageredmény csak 674 millió millió métermázsa volt. Kevésbé kielégilö az eredmény rozsban, amelyből 204 millió métermázsa termett a tavalyi 238-al szemben. Árpiból is Idiebb a lerméseredmény, mini a mull évben. Zabból Európában jdenlékeny többlet mutatkozik, Amerikában azonban csökkent a hozam. A kukoricatermés az európai államokban általában kedvező, az Egyesült Államokban azonban 7 százalékkal a tavalyi eredmény mögött marad. A burgonyatermést a nedves időjárás a mult évi hozam alá szorította.
= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
BÁDIÓ_ntfSOB
Október 8 (péntek)
Budapest (560) 930. 12 és d. u. 3 . Hirek, kózgazdtság. 4: Német mesedélotán 5,20 : Magyar délután. Közreműködnek: Tapolczay Gyula, a Nemzeti Szinház, To-rök Júlia és Rolkó József, a Belvárosi Színház tagjai, László Imre. Zongorán kísér Polgár Tibor. 630 Miből s kit idézek? 7.20: Cigányzenekar. Komióssy Emma, a régi Népszínház v tagja, régi magyar nótákat énekel. 8J5: Massányi Ernő dr. előadása : A ciklonok és tornádók pusztításai 9: Hangverseny. Közreműködnek: Róbert Emmy Voloraturénekesnó. Gertler Endre hegedűművész és Farkas Zoltán dr. író. Zongorán kísér Polgár Tibor.
Bécs (531 és 5815) 4.15. Hajurverseny. 6: Előadás a könyvTŐI. 6.30: Bőadás a 130.030 köbmétert) Zeppelin feladatairól 1: Francia nyelvlecke. 7.30: Angol nyelvlecke. 8.05: Sximíónikus zenekar Berta Kiurina kamaraénekesnő közreműködésével.
Berlin fSM és 571)4: Asszonyi kérdések. 4.3«: Hangverseny. 630: Kertészeti előadás. 7: A müizlés fejlesztése. 7.25 : Arno Sirokauer dr.: Nyelv és költészet 755: Adolf Marcuse dr.: A léghajózás alapelvei. 9: Leo Lania felolvassa tanulmányai!. 9.30 : Dalok a német rokoko Idejéből. 10.30: Tánczene.
Kaland az éjjeli expressen
SZÍNHÁZ
Telefonice
— Ben Fentes?
— Teljes életnagyságban.
— Átjutottunk a Hídon.
— Számításomon felül.
— Szabadna kérnem a véleményét?
— Fölösleges, a kritika mindent megírt.
— Mégis.
— Mégis ? El voltam ragadtatva. Bebizonyítottuk, ml, a közönség, hogy nem áll ar, amit a vidékI publikumra mondanak a színigazgatók, hogy csak az operettekkel lehet pénzt keresni. Kimondhatatlan Irodalmi, erkölcsi és pénztár siker jegyében zajlott te az előadás. Mondhatom, Kanizsa elit-közönsége töltötte meg a színházat. És mindenki, mint a nemzeti Imádságot szoktuk, olyan áhítattal hallgatta a
I
ZALAI KÖZLÖNY
1926 október 8.
nemes küzdelmet, omi a két történelmi géniusz között lejátszódott. A darabot nem is \' elég egyszer megnézni. Nem lehet vele betelni. Széchenyi és Kossuth !
— És hogy volt magával, az elő-adással megelégedve, asszonyom ?
— Annyit csak, hogy Kanizsán Ilyen kitűnően beáUitott darabot, ilyen elsőrangú szereposztásban régen lát-tam. Tudja, az uram azóta egész Herczeg-imádó lett. Ma tlz kötetet vett meg meglepetésnek a műveiből.
—■ Ezt hallgassa meg.
— Csupa telefonkagyló vagyok l
— A szerda esti Hídon való díjövet után Danist, a Nádort, meglepetés érte. Elfelejteíte zsebre tenni a kapukulcsát és szegény, hajlék nélkül maradt. Bejött a szerkesztőségbe és elpanaszolta baját. Próbáltuk megvigasztalni, ami sikerült is, úgyannyira, hogy mikor eltávozott tőlünk, lehetett hajnali két óra, egészen megnyugodva vette nyakába a várost, hogy lakást keressen. Közbe egész éjsíaka azt a verset dúdolta, melyet a boldogult Gyóni Géza irt: Csak egy éjszakára... Csak egy éjszakára \'....
— Ez ugyan nem nagy eseti
— Nekünk nem, de méltóztassék megkérdezni Danist, mit mond ő ? Reggel 8 óra volt, mire tényleg szükség lett a lakásra!
— Más?
-r Pénteken este Orlov.
— Kikkel?
— A két főszereplő Elek Ica és Sólyom. Nagyherceg és táncosnő. Rendkívül érdekes mese. Egy hires cári családi ékszerről, az Orlovról, mely fantasztikus bonyodalmakat okoz.
— Mást?
— Ez pletyka, mert tudom, hogy a beszélgetés végén mindig azt vár: Tegnap szakításról Írtam, mi készül kettő között. Ma uj barátságról zeng a fáma. A hölgy helyes és szőke. A férfi — nem szőke. \'Sőt! Ellenben I Nekem hiába muzsikálnak, mondotta a nő, — én nekem nem dirigál senki, csak ő! Mára schíuss...
(♦) Orlov, Granischtadten operettjével péntek—szombati előadás* áll az érdeklődés központjában. Az operett szövege érdekes, muzsikája fülbemászó. Ebben mutatkozik be az esti közönségnek Elek Ica primadonna és Vadnay titkár. KivülQk a már népszerű Erényi Böske, Sólyom Bi-hary. Kormos viszik a főszerepeket.
(*) Ifjúsági előadás a színházban. Péntek délután 2 árakor ifjúsági előadást rendez a színház. Szinrc kcrlU Herczeg Ferenc Hídja teljes esti előadásban. Minden jegy 6 ezer koror.a. Jegyek az iskolákban jegyezhetők és előadás napján a pénztárnál.
HETI-MÖSOR:
Péntek—szombat: Áz orlov. Operett újdonság
Vasárnap este: Csőkosasszony. Vasárnap délután Alexandra oIcíó " \'
:onv. Vasár-helyárakkal.
Irodalomj^Hüvészet
Tiszta forrás. Kis történetek és elbeszélések. Irta: Serák Károlyné Zsigray Mária. A könyvnek tartalma : a való, becsületes, sokszor küzdelmes, néhol derűs epizódok leirása, melyet írója lelkének gazdag kincsesháza finom érzésével ruházott fel. írása tele van a haza és embertársai iránti szeretettel, benne van a magyar föld imádata. Általa közelebb juluftk a nagy Alföld magyarjaihoz, gondolkodásukhoz, megismerjük eredeti magyar kifejezéseiket. E munka valóban .Tiszta forrás", mely az olvasó lelkét Uditi fel. A 122 olda-1 Ia8 könyv ára 35.000 korona. Kapható Roníjoráa: János köuyvkeres-kedónél Törökszentmlklós. Hüll Czíli.
Van szerencsém a n. é. vásárlóközönség szíves tudomására hozni, hogy sikerült egy pagyobbszabásu
szőrméié rakatot
szereznem, amikor is módomban áll valódi peraianeri, opposumot, nutriát, csincsillát, hermelint slb.. egyszóval az Összes szörmedivatáru dolgoka! jutányos áron a n. é. közönség rendelkezésére boesájtani.
Ugyanott egy jóháxból
való <lu tanulónak falWtetik.
Kaufmann Károly
uri és női divatáruház.
B0ZGÓSZINHÁZA2
Uránia szombst és vasárnap Lon Chaneinek, az átalakulások feíüimul-hatlan tmesterénck nagy bünüayi filmje: A Sing-sing fegyház rabja. A film értékének jellemzésére elég Lon Chaneinek a Notrcdami torony-ötben, Operaház fanlomjában nyu|-tolt bámulatos (cljcsitményére hivatkozzunk.
Világ csak vasárnap: Harry Picinek a Gaumont filmgyárnál készült második filmje: Kaland az éjjeli ex-pressen. A film rnélió pátja az elsó Gaumont — Harry Piei filmnek, a Pénzt vagy ételét-nek.
Keszthelyi Uránia műsora szombaton : Kiki 10 felvonásos vigjiték. Főszerepben. Ronald Colmann és Norma Talmitdge. Jegyek elóvélelben.
Terménytőzsde Uuza tts\'iv 75 kg-os 352.503—357.SOO. 76 kg-os 35i.b00-36o.Ctt) i7 kq-oi 360.COO -365.000, 73 Vz-W 365 C0O-367 500, etváb 75 kg-ol 345.000—347.500, 76 kg-os : 347.5ÚO—352 500. 77 kc-os 350 000 355 COO • 78 ko-oí 352.500—357 500, tors 355.000 -; 257 5G0, takarmányárpa 210.000-220.000, ! lölárpa 280.000-300.000, z.it> 105X00— , 200.000, tengeti i 2I7.5CO—250.030. repce ; 550.000— 580.000, köles 185.000-195.000, j korpa 155.000-157.500.
| 8ertésró8ár
1\'elh.ijlAs 2851. melyből eladatlanul vIüza-mAiadl — drb. tü^rendli 16.700—16 Í00. Slcdelt 16.6CO—I6.8C0, mdclt tózép 16.300 -16 SCO. kftnnyll 15.500—16.000, eMrcndü öreg 16.1X0—16.250. másodrend!) 15 4CO— 15.800, angol sald« 17.000 -21.000. stalonna nagyban 17.500—18.500. isit 21.750 - ——, lehúzott liui 20 000—22.5Ü0, ázalonrits líl-setlés 19.000 -20.000. Az Irányzat élénk.
KÖZGAZDASÁG
TiZílI
A mai értéktőzsdén csak jelenlék-telen változások voltak. A forgalom szűk kerelek közöli mozgott. Szili rJ yoll a Magyar Hitel, mely négyezer koronával javilolla árfolyamát, barátságosan lendállak Salgó, Rima és Városi gyenge volt az Osztrák Hitel, Déli vasul, Állam vasút. A vas- és nyomdapiac barátságos volt.
Ztricti zártai
Píílj 149250, London 251 in/in, Newyotk 517-50, Brdntl 144000, Mllnno I985CO, Amsterdam 207 \'.i, Berlin l23-27\'-2, Wien 7300, Sotla 375-00, Prága 1532-50, V.irs5 58-00. Budapest 72-45, Belgrád 914 00, Bukat est 27000.
Kényszerkölcsön-kötvényeket
legmagasabb napi áron vásárolunk. Hátralékos tartozásokat befizetjük. Összes helvi értékpapírokat magas árfolyamon vásárolunk.
GROSZ ÉS TÁRSA
tMuik. í■ tSiMtebkoniavoMk FSut 15. a*. . Telelő,, 321.
VALUTÁK Lengyel 7840-8010 Angol t. 345975-7975 Cselt k. 2110-120 Dinár 1114-64 Dollár 71000-71300 Frandi Ir. 2050-2130 Holland 28490-«30 Lel 374-388
Léva 514-521 Líra 2720-2S00 Mírká 16967-17027 Schllt. 10014-84 Dán kor. 18930-18990 Svájci It. 13785-835 Bejga Ir. 1940-2020 Nm(: k. 15610-6S0 Svéd k. 19050-110
Kiadja: Zrínyi HyomMpar és KSayy-tca\'eskctiós ÜT, Ksgjiiumaia
APRÓHlHB£fÉS£5
(Hirdetések dija előre fizetendő)
Ai apróhirdetés dija 10 SO fillér. * d:naió • minden vadapabo bettlből aJtó UÓ két szónak sxáoiitutik. Minden tovább] izó dija 5 fii!. A hirdetést dij etfira fizetendő » íoipslinladó hozzá szám HajívaI
Gyermckczorető leányt mindenesnek háztartásba keresek. Cint a kiadóban.
Két szobás ulcai lakás azonnali be-költözhctésset kiadó. Cini a kiadóban.
Keresek IV gimnazista Ham mellé egy korrepetort. Korrepetálásért ebéd, ozsonna és vacsora kosz\'ot adok. — Clrn a kiadóhivatalban. 3-t 3465
Butoroxott axoba-kunyhil keresek két személyre. ÁgynemQ és edény van. — Címeket kérek a kiadóba.
A bttdaycsh T6zsd« á«rlu-)ei7i^M
DEVIZÁK Amsterd. 28ÓI5-61S Belgrád 1258-61 Berlin UÍ982-17032 Bukarest 373-3Í3 Brüsszel J9xS0-2010 Kopenh. 18930-18ÍW0 0«lo ISŐlO-tőO London 315975-6975 Milano 2720-2780 Newyork 71310-510 Páris 2030-2090
Prájja 2UIV2.I8V2 Szollá 515-521 Stockholm 190.30-110 Varsó 7840-8040 Wien 10Ö57-I0O1*/ ZQrlch 13774-814
Pénzkölcsönt t>ekcbelezésrc ralndc.i ömegben 1 legelőnyösebben éj Jeggyor-•abban lolyósltial Aozél Ignác pénz-kölcsönt-.özve\'jtó irodája\' iS\'agvkaniztá^, Főút 3. sz. alatt. KénysxsrkfilcsSn kötvényeket veszek. 2738
Lópokróook óriási választékban gyáil áron kicsinyben és nagyban liirsch és Szegőnél.______3005
Eladó sáncl falu végén I hold rét, KlsbagoU hegyen l hold szdlö, réttel és gyümölcsössel. Bővebbet Kianltz Józsefnél Bagolán 20. házszám. 3-2 3126
Kiadó egy csinosan bútorozott külön-bejáratú szoba. Clm a kiadóban. 3-2 3450
deszkák jávorfából és tanulódeszka, lombfiirészek, lombfürészminlák
kaphatók
FISCHEl FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében NAGYKANIZSÁN.
Ingek, gallérok, kézelők
mosását és tllkötlényes vasalását vállalom
Majrer Károly
ruhafestő-, vesytlsztitó-, plisslrozó-vailalata
Nagykanizsa
Gyár: Kőlcsey-utca 19. uám. Üzleti Ffiui, (Korona épület.)
Vidéki megbízásokat pantosau eszközlom. Alapíttatott 1892.
Kézimunka anyagok
külföldi bevásárlás folytán versenyen kivQli árakon!
Iskolás leánykák részére: clónyointatott tálcakcndók 2—12.000 ig
festett párnák.........15 -36.000 ig
Előnyomtatás a legmodernebb mintákkal rendkivQI olcsón I Fonalakban óriási választék
leszállított árakon ! Tekintse meg vasárnapi kirakataimat
REINITZ BÉLÁMÉ
kíilaiunka í* cltinyomda szakOzlete
DEÁK-TÉR I. au
Wa]dlU kOayvVtrtikciHi tn«Utll.
NAGYKANIZSA, FŐ-UT 1.
A nagykanizsaiak találkozóhelye i
Budapest legelsórcndU, modern, családi szállója tix
István király szálloda
VI., Podmaniozky-utca B.
Mérsékelt árakl Központi lütös, minden szobában hideg és meleg folyó víz, Ilit.
Szobák 40.000 kor.-iól.
A nyugati pólyaudvar közelében
HIRDETŐ IRODA R.T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11, Telefon: Teréz 31-45.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Reiilámtervckel készit.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjai! kidolgozza.
Táisházak Európa minden jelentősebb városában.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nái, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Olenbcck Károly.)
66. évfolyam, 228. szám
Nagykanizsa, 1926 október 9, szombat
Ara 1800 korona

POLITIKÁI NAPILAP
fbstkAutfrfg U kioáátonlrf fiu &. m.
KMithd>i mitlxWihialiJ: lUüludjHL HL
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
luttnrtu-tctafM: Mattkaatxu 71
fcJ6fUet**J árt egy bára 30.000 korqu
Frázis-program m
A városligetnek egy kis korcsmájában szomorú hangulatban jöttek össze a független nemzeti demokratapárt tagjai, hogy lelket verjenek egymásba a városházi kudarc után. Felszólalt a pá.tvezér is, Rassay Károly 8 amikor bejelentette párthiveinek, hogy a csatát a polgármestcrválasz-táskor elvesztették, egyben tiltatta őket, hogy ne essenek kétségbe és ne viselkedjenek ugy, mint a hisztérikus asszonyok. Tartott aztán a nekibusull kurucoknak egykiselinc-füttaiást s abban kiterjeszkedett arra is, hogy Bjlthyány Lajos programmja ma sincsen végrehajtva s rögtön vállalkozóit is arra, hogy ezl a pro-grammot a választások idejére pártja részére kisajátítja.
Amikor megalakult ez a közrész-vétlenség közepette bukdácsoló pirl, a Pesti Hírlapban Rákosi Jenő, a msgyar publicisták seniora vizsgálat alá vette a szervezkedés céljá? és programmját. Egy szellemes cikkben kimutatta, hogy ez a programm csup^ olyan dolgokkal van fele, amelyek 50-60 év előtt voltak aktuálisak s a mai politikai programmok közölt bizonyos mü:mlék-jellexük van. A mai kor igényei és szükségletei egészen más progrsmmot kívánnának egy magát aktuálisnak tartó politikustól, mint amilyeneket Rássay nagy garral hirdet. Mert ez a programm épen 74 esztendős s a rendi Magyarország átalakulása idejében volt ak-tuá\'is. Sajtószabadság, parlamenti minisztérium, igazságos teherviselés és demokrácia. Ez neki a legsürgősebb. Talán valami kripla mélyén él ez a derék ur, vagy valami régi levéltárban lapozgatja az elmúlt századok po\'itikai küzdelmHt s legközelebbről II. József, vagy Zápolyai János pio-erammjával fog előállani. — Mert Batthyány Lajos programmját már 1848-ban megvalósította Kossuth Lajos úgyannyira, hogy az 1867-iki kiegyezéskor mindenki (cmészetesnek tartotta, igy néhai I. Ferenc József őfelsége is, hogy a restitució alapja ez a programmSegyen.
Batthyány nemes alakja tehát mint példaadás, mindig aktuális marad minden magyar ember előtt. Szimbóluma a mélységes hazaszeretetnek, a sok beszéd nélküli nagy cselekedeteknek és annak, hogy a törhetetlen magyarság és elvhüséga halált adó golyók elől sem torpad\' vissza. Ez a példa azonban már nenr-zeti közkincs s ha ezt akarják ki^í-jálitani Rassayék, azzal valóban szolgálatot tesznek a nemzetnek.
Sok beszéd szegénység — tífondja a példaszó s ők beszédben lulgazda-gok. Pedig aki Batthyányra alludál, annak tettekben kell erősnek lennie. A hivatkozás tehát ezúttal sem más, mint lenni szokott: üresen kongó frázis, amely három lépésen lul már semmi visszhangot nem kelt.
Az ország Bethlen István politikája mellett
A jövő étben kerül sor nj választásokba — A nemzetgyűlés mnnkaprogrammja A vidéki törvényhatóságok újjászervezése — Bethlen politikája biztosította a gazdasági és politikai konszolidációt
Budapest, október 8 | azokban a politikai és gazdasági je-
A politikai világ figyelme, különösen a nemzelgyülé8 őszi ülése felé fordul. Azoknak a nagyszámú beszámolóknak, melyekre az egyes képviselők a parlamenti szünetet felhasználták, kettős jelentősége van. Egyrészt informáltak a közvéleményI
lentőségü kérdésekben, melyek\' a nagy tömegek körében aktualitással birnak, másrészt s\'.ükséges volt tani !-mányozni az ország hangulatát, mert a jövő évben a legnagyobb valószínűség szerint uj választásokra kerül a sor.
A képviselők és főispánok jelentéseiből megállapítható, hogy az ország lakosságának többsége nagy szimpátiával viseltetik Bethlen István gróf. politikája iránt, amely biztositolta a gazdasági és politikai pkonszjilUttKíót. Az ellenzék is tudatában van an-
nak, hogy az ország közvéleményét nehéz lesz a kormányzati politikával szembefordítani, mert egyrészt az ellenzék az. alkalmas pillanatot elmulasztotta, másrészt, mert a pozitív alkotások terén nem tud eredményt felmutatni.
E;énken foglalkoztatja a polilik^i köröket a nemzetgyűlés mungksrx\'n-grammja is. Az első üléseken Á\\6-szinüleg néhány kisebb javastat kerül tárgyalásra, hogy elkérhessék
véglegesen a felktoázT javaslatot. Ennek lelárgyalá^Xíán az 1926/27. évi költségvelőSKcrtn sorra, melyet a vidéki törtfényhalóságok újjászervezésééi szóló javaslat követ Természetes ezek közt a szükséghez ►est letárgyalják azokat a kisebb Javaslatokat is, melyek közérdekkel birnak.
A mai minisztertanács egészen pontosan megállapította a napirendie kerülő törvényjavaslatokat és azok sorrendjét.
Az osztrák egy esetli
íormány megtette intézkedéseit hivatalnok-sztrájk esetére
>ges
közalkalmazottak követelései a minisztertanács előtt
/ Bécs, október 8 (Éjszakai rfidiójelentés.) A mai minisztertanácson Kollmann pénzügyminiszter /terjesztette e!Ó véleményét a közalkalmazottak követeléseiről. Kifejtetté, hogy hogyan lehelne a köveieléseket teljesíteni és beilleszteni az 1927. évi költségvetés keretei
intézkedéseket, melyeket egy esetleges hivatalnoksztrájk esetén fog tenni. A költségvetés újjáalakításáról is szó van.
A pénzügyminiszter ezután foglalkozott azokkal a kérdésekkel, melyekkel az október 12-iki tárgyalásokat cl fogják kezdeni a köz-
közé. Egyben ismertette azokat az alkalmazottak követelése ügyében.
qo de Rivera beleegyezett abba, hogy az elitélt tisztek kegyelmet kapjanak
ISegegyezés jött létre Alfonz király és miniszterelnöke között
PArls, október 8 „A Chikago Tribüné" biarrílzi jt:-/entésc szerint Alfonz spanyol király rés Primo de Rivera tábornok a belpolitikai kérdések tekintetében meg-
egyezésre jutottak. A király aláirta a nemzetgyűlés összehívására vdnat-kozó dekrelumot; a miniszterelnök pedig beleegyezett abba, hogy az elitéit tiszteknek megkegyelmezzenek.
Nikics jugoszláv miniszter beadta lemondását
A miniszter lemondása nagy meglepetést keltett
Belgrád, október 8 kizárták p3rasz!pirtból. A lemorí-
(Éjszakai rádiójelentés) Nikics dás nagy meglepetés! kelteti-;" meri
"Nikola erdöögyi és bányaügyi mi- a miniszterelnök éppen legnap jclcn-
niszter ma beadta lemondását, amit lette ki, hogy Nikics pfcuügy-
a miniszterelnök elfogadott. Nikicset, miniszter tárcájánál megingatha-
mint ismeretes, a Rad.ca-pártiak tatlan.
A frankperben a jövö héten hirdetik ki az Ítéletet
Budapest, okt. 8. A fránkügy mai kúriai tárgyalásán a védők folytalfák védőbeszédeiket, melyekre Vargha Ferenc koronaügyész reflektált. Ezután Ullain Ferenc arra való tekintettel, hogy miután a koronaügyész is megállapította azt, hogy politikai bűncselekményről van S2Ó, a lehető legenyhébb büntetés kiszabását kérte. Az Ítéletet jövő csütörtökön hirdetik ki
A magyar püspöki
konferencia
Budapest, oki. 8. Dr. Csernoch János hercegprímás elnökletével ma tartották meg a magyar püspökök szokásos évi tanácskozásukat, melynek során belső egyházkormányzati ügyek és tanügyi kérdések kerültek szóba.
Elfogadták a német uralkodóház végkielégítéséről
szóló törvényjavaslatot
Berlin, október 8 (Éjszakai radió-jelenlés.) A birodalmi gyűlés ma a kommunisták és szocialisták ellenére is elfogadta azt a törvényjavaslatot, melyet az uralkodóházzal a végkielégítés ügyében kötöttek.
Ezerhétszáz vámhivatalnokot bocsátanak el Franciaországban
Pár is, október 8. A francia vámigazgatást egyszerűsítik, minek következtében 1700 vámhivatalnokot elbcciátanak.
Hindenburg elfogadta Seeckt lemondását
Berlin, október 8 (Éjszakai rádiójelentés) Hindenburg köztársasági elnök elfogadva Seeckt vezérezredes lemondását, hozzá szívélyes hangú levelet intézett, melyben méltatta hazafias irányú kiváró munkásságát és a világháborúban szerzett érdemeit.
A német gazdasági élet vezetői Londonban
lx>ndan, okt. 8. (Éjszakai rádiójelentés) Duisburg titkos tanácsos vezetésével ma ideérkezett a német gazdasági élet tiz vezető embere, akik az angol gazdasági élet reprezentánsával fognak megbeszéléseket folytatni.
A japán követ a német
köztársasági elnöknél
Berlin, oklóber 8 (Éjszakai rádiójelentés.) Hindenburg köztársasági .elnök ma fogadta Nagaóka uj japán követel, aki átnyújtotta megbízólevelét.
% ZALAi KÖZLÖNY
1926 október I.
„Feleannyi ideig sem él a Szovjet Oroszországban, mint eddig tartott"
A száműzött Kerensky szerint\'a bolsevista terror rosszabb a cári uralomnál—A kommunizmus embert jogaitót fosztotta meg az orosz népet — Egy vérbeli forradalmár vallomása a szovjet csődjéről
Bécs, október 8 (Saját tudósítónktól) A bécsi Páneurópai-kongresszus erdélyi delegátusa, Turnowsk\'y Sándor dr. marosvásárhelyi llgyvét] liosz-szabb beszélgetést folytatolt Kc-renskyvel, az első oros* forradalmi kormány száműzetésben ótó elnökivel. Turnowsky dr. Kcrenskyvel lolylatolt beszélgetésit megírta és tudósilónk ntjin a Zalói KöittJny rendelkezésére bocsátotta.
A Páneurópa-kongresszus egyik legnagyobb szenzációja kétségkívül Kerensky felszólalása voll. A kongresszus programjában nem szerepel orosz szónok és amikor az el-nók bejelentene, liogy a kövelkezö felszólaló Kerensky lesz, ideges morál vibráil át az egész termen. A hátsó padsorokban fclálll a közönség, sokan a pódium felé tolonglak, mindenki közelröl akarta látni a szónokol, a világhírű forradalmárt, aki egy évtizeddel ezelőlt nagyobb terület korlátlan ura voll, mint amekkora Coudenhove-Calergi koncepciója szerint egész Pán-európa.
Kerensky egyszerű, sót kopottas, szürke utcai ruhában lépett a pódiumra az elegáns, frakkos, plaszlró-noí delegátusok közé. Rövidre fogott felszólalása már kevésbé volt érdekes, mint megjelenése. Lelkes hive Páneurópa eszméjlnek. Az Európai Egyesült Államok eszméje, mint konkrét politikai program Oroszországban merült fel elöször és pedig 1917-ben a márciusi torradalom — az 6 forradalma — Idején. Sajnos kevés ideje volt rövidéletű kormányának ahhoz, hogy evvel a kérdéssel behatóan foglalkozzék. A heledfél éves háború szörnyű pusz-lilásai után a világ uj gazdasigi, politikai és szociális helyzete fokozottabb mértékben leszi szükségessé a kontinens államainak egyesítését. A márciusi orosz forradalmárok utópiájából szerinte rövidesen politikai realitás válik.
Gyűlés ulán Kerensky kijelentette a tóle inlervjul kéró újságíróknak, hogy amíg Isméi tényező politikus nem lesz Oroszországban, elvből nem nyilalkozik politikai kérdésekről. Ez az elutasító válasz azonban nem tartott vissza engem attól, hogy még aznap este fel ne keressem Bristol-szállóbeli lakásán.
— Bocsásson meg Uram, nem egészen ériem elvi álláspontját az intervju tekintetében. Ma, amikor ön felszólalt egy nemzetközi kongresz-szuson, máris eltért attól az álláspontjától, hogy mini emigráns nem szerepel a nyilvánossá?, előli. Ettől eltekintve jzonban ön már lapol szerkeszteiraz emigrációban és Pá-risban többször fogadott ujságirókal.
Kerensky elmosolyodott eme, forradalmárral szemben megengedhető őszinte szavaimra és be sem várva kérdéseimet, maga kezdte meg a beszélgetést
— Önt természetesen az érdekli leginkább, hogy mi a véleményem a mai orosz rezsimről ? Forradalom nem képzelhető a szabadság és a Jog teljes győzelme nélkül. Ezért én a bolsevista lázadási nem is le-kinlem forradalomnak, hanem ellenforradalomnak. Én ismerem az orosz munkás, az orosz paraszt leikéi és nem tudom elképzelni, hogy még
hosszú Ideig tűrje a cári uralomnál Is sokkal rosszabb bolsevista terrort, amely megfoszlolla őt mindazoktól az emberi jogo-ilól, amelyeke! mi a márciusi forradalomban kivívtunk számukra.
— Nem tartom fontosnak, hogy milyen ma az orosz mtnkás gazdasági helyzete, bár ludorn, hogy rosszabb, mint a cárizmus alalt, mert a mai rezsim nem lisztára gazdasági okokból fog összeomlani. — Levegő, szabadság kell elsősorban az orosznak és csak azután kenyér. Hiába adnak neki kenyerei, ha elveszik lőle a levegőt.
— Biztos értesüléseim vannak arról, hogy a nagyobb Ipari centrumokban máris valóságos jarradalmi \\
eléglllcllenség uralkodik. Politikában nem lehet jósolni és igy nem beszélek arról, hogy mikor lesz vége a mai uralomnak, de az a szenl meg-g^teődésem, hogy jeleannyi ideig sem jog tartania bolsevizmus Oroszországban, mint amennyi ideig eddig tartott.
— Hogy mi kövclkezik ezulán? Erre csak negaliv formában tudok válaszolni. Cári uralom nem lesz, fascizmus, vagy ahhoz hasonló diktatúra szintén lehetetlen Oroszországban. Paraszldemokrácia, munkásdemokrácia, ez az egyetlen jövendő politikai lehelőség.
Ezulán elmondotta Kerensky, hogy Parisból, ahol orosz munkáslapot szerkeszt, egyenesen erre a koilgrcsz-szusra jön Bécsbe Coudenliovc-Ki-lergi gróf hívására. A kongresszuson való felszólalásra megbízási senkitől sem kspolt, de mégis sok-sok millió orosz nevében beszélt, annak az orosz közvéleménynek a nevében, amely nem vállal felelősségei azérl, ami ma Oroszországban történik.
Turnowsky Sándor dr
----------------o— / - — — —..... | a iiriit/ivoA^ Kjuriuwf Ul*
..........""*"■...................... -r- -.--j-.-.-/■-.-_-j j
Párnájába fulladt egy négyhónapos gyermek
Proletárgyormok tragódla a Petőfi utcában
Nagykanizsa, oklóber 8 Ma délelőtt egy Pelőfi-ulcai szegényes prolelár lakásból felröpp.-nt az égbe egy kis angyalka. Oiyan, amilyenekei Murilló szeretelt es lu-dolt csak egyedül festeni templomi mennyezetekre. Oombölyü leslü, gyüszü-szája, kövér kis kezecskékkel, a térdén és a könyökén gödröcskékkel és pjha ié^nes hajjal, arany-
Az emberek azt mondják: — Nigyon szerette az Isten, magához vette. Mert a jó Istennek is az kell, akit szerel.
AJJhivatalos eljárás, jegyzőkönyvekkel, boncolással mást inond. Az egész pedig így történt: Pénteken délelóll tizenegy óra ulán a Petöfi-ulcai rendőrőrszem telefonon ezt jelentette a rendőrkapitányságnak: „Jelentem alásan a Petőfi utca 19 szám alalt egy kis gyermek megfullad!!"
Két psre múlva egy rendőrfogalmazó, egy detektív, egy rendőr és egy riporter már gyors lépésben halad a jelzeit helyszin felé.
Alig nyolc perc a Pelőfi-ulcában vagyunk. Az emberek a kapuban kíváncsian verődnek egybe. A 19. számú ház elölt nagy csődüld. Bent az udvarban két rendőr. Egyszerű ház, hátulsó részén valóságos proielár-tanya. Kis gerendás szobák. A szegénység sir ki minden lakásból.
A legutolsó szoba elölt egy jajveszékelő asszony. Szomorú megdöbbent férfi áll mellette. Az ura. Az asszony az édesanyja a gyermeknek, akinek — bár csak négyhónapos voll — szárnyakat ragasztón a Végzet és útnak indiiolta az angyalok táborába, Istenke virágos kertjébe nyíló virágszálnak ...
Elkezdődik a hivatalod vizsgálal Hogy hívják ? Szalai Károly, huszonhárom éves, nagykanizsai szülelésü, napszámos. Házas. Kél gyermeké van. Egy kél éves és így négy hónapos. De az már nincs is. Csak voll. Mosl in.ár az ágyon fekszik szederjes ajakkal, kihűlt, kicsi gömbölyű Murilló lestlel. " Az asszony: Radanovics Teréz szepelneki szülelésü. Pirosra sírta
már a szeméi. Az 6 gyermeke. A veiéből és lejéből, mely még mosl is oll szárad a szája szélén a kis halottnak.
— H4I hogyan is történt?
Csak az asszony beszél. Ez az asszonyok mestersége. Az apa, a fiatal kenyérkereső api némán és révetegen tekint hol a rendSrre, hol az újságíróra, aki jegyez.
— Kérem szépen, elaltattam a kis Károlykámat.
— Négyhónapos a lelkem. Jaj, Jaj I Istenem! Istenem! —Mindegyresir.— Elaltattam és az urammal elmentank a Kulasi vasüzlelébc, mert véltünk egy kis vaskemencél, hogy azl hozzuk- haza. Amíg oda voltunk a drága kicsi fiam valahogyan belccsr.varo-doll a dunyhába és a párnák közé és amikor hazajöltünk már egészen el voll alélva a fulladástól, de még éli. Próbáltam feldörzsölni, de csak épen, hogy- kinyitotta szentét. Azt mondla az uram, le szaladj ezzel a gyermekkel az orvoshoz. Felkaptam rohantam mint egy bolond. U.ba esell a Rácz doktor, ahhoz mernem. Nem volt ollhoo, a gyermek már haldoklott a Icaijaimban. A kórhtzba szaladlam vele. Késő voll! Mire odaértem a karomban meghall. Az orvos azt mondta menjen lelkem haza vele, mert ez a gyermek már meghalt.
Közbe megjön Rácz Kálmán dr tisztiorvos, aki a külső körülményekből fulladás! konstatált a halál okául. Ezl véglegesen a boncolás foeia megállapítani.
Ezalatt megtörténik a lakás tüzetesebb megvizsgálása. Helyszínrajz. Kérdések. Hogyan feküdt? Mennyi ideig voltak oda ?Sirt-e a gyermek\'?
A gyermek sirl. Nagyon sírt a szomszédok is hatolták? És?! --"*
A rendőrfogalmazd megkérdezi a bzalaiék szobája melleit lakó Kulcsár Margitot, aki otthon voll a szerencsétlenség ideje alalt:
— Kérem ön hallolia, hocv a gyermek sir? "
— igen — feleli az „3gy |e|kj nyugalommal. "
. — £s gondollak arra, hogy be kellene menni megnézni mi baja ?
— Máskor is sir\', mcgazlán haragban vagyunk Szalaiékkal, nem is beszélünk velük.
— Amiért haragban vannak, azérl benézhetett volna. Legalább az ablakon. Ez lelkiismereti kérdés. Ha egy gyermek sir, sir és azlán hirtelen elhallgat, akkor az gyanús, ha akárhogyan, ha halálosan haragban vannak, akkor is meglehetne nézni, miért sir és mi történik.
Az újságíró csak jegyez. Ezt is lejegyzi. A jó szomszéd indignálódik. A vegén még a hangja is emelke-deltebb lesz.
Meglörlénik a hivatalos vizsgálal A szegény kis Károlyka, aki oly keveset élt, jói táplált, gondozott, egészséges szép gyermek voll. Most az ágyon elterülve élei nélkül.
Intézkedések hangzanak. A fogalmazó az egyik rendőrhöz:
— Maga ilt marad. Ha jOn a hullakocsi és a gyermekei elviszik, a lakást lezárja és a kulcsol behozza a kapitányságra. Maguk — a meg-lörl szülőkhöz — készüljenek és jöjjenek fel a rendőrségre. Feltűnés nélkül egy detekliv kiséri őkel.
Milior jövünk fel a Pelőfi-ulcán, találkozunk a bullskocsival. Egy nagy hullakocsi a kicsiny gyermeknek.
Jelenlés a kir. ügyészségnek. Temetési engedély kiadása. Pár hónap múlva bírósági tárgyalás. Szalai Károly és Felesége Radanovics Teréz nagykanizsai lakosokai vídolom a Bik. paragrafusába ütköző gondatlanságtól okozott...
És fent az égben a kis Károlyka, a négy hónapos angyalka, a löbbl vidám angyalkával kikönyököl az ég kárpitján és védőbeszéde! tart anyja, apja mellett, akik sokat küzködnek, sokat dolgoznak és akiknek nincs pénzűk gyermeklányra, cselédre, aki vigyázzon gyermekükre, mig odajárnak kenyérért. De ínég Jó szomszédjuk sincs, aki megnézze, hogy vájjon az a szegény gyermek miért sir olyan kcseivasen, mikor a ko-potlas bútorzatú proletár-lakásban a Halál fagyos lehellete csapkod|a kerek arcocskájál. U. Gy,
A ZALAI KÖZLÖM
pható
Ktaitiietjcn: i .7,1,1 XöiWnjr. knührlyl 114*.
WJMhlvíUUlun, Kliltludy-nlu 15. uim — Budi, í« HKbl htOjp.rablionlajoMkQlt Koc • ulü UJM-Olu. R|r,Kb Oyiiú dohJoyJrudl. KirWbtl Ufiljia-Ur. Subi U.tíd dohinjítu-dijjbin. ScpcoDi.atu Trtíllu ftttn< hSuyvVOtú <> piplrktictlKdMSeo.
megerkeztek
a legújabb divalu női és leányka kabátok, bundák, nöi és gyermek ruhák, pongyolák
óriási választékban.
Női kabát végié bélel!
már ... 495.000 K-lól félj. uyermek-kabátok
már - 265.000 K-tól felj. -Női sziJvelruliák már ... 240.000 K-lól felj.
Stern József
divatáruháza
"a 3 ¥ kan iz sa
Kaxlncxj-utca I.
1926 október 9
Ötvenhét hadiárva keres elhelyezkedést ipari pályákon
Október végén szabaduló segédek alkalmazása
Nagykanizsa, október 8
A nagy világégésnek legszánan-dóbb áldozata az a sokezer árva, kiknek kenyérkeresőjét elpusztította a háború vérszomjas fergetege. Ezek a gyermekek , nagyobbal, a szülői gondoskodás melegét, a gyermekség sors-halározó élet-alapjait vcszlei-ték el a dolgos karokban, melyek olt porladoznak a csatamezóknek a világ minden tája felé szórl sirhal-mal alatt.
Ezekről a szerencsétlen, szegénysorsban ill maradi hadiárakról az állam igyekszik erejéhez mérten gondoskodni. A gondoskodás őt esztendő óla tervszerűen történik ugy, hogy az állam az árvákat hajlamuknak megfelelöleg kitaníttatja valamely Iparra s igy a köz hasznos tényezőivé neveli őkel.
Egyik ilyen nev..-15-inlézel a székesfehérvári hadiárva-intézel, ahol mintegy 280 hadiárva nyer 16 különféle iparágban elméleti és gyakorlati kiképzést. Folyó évi október végén 57 segéddé avatott hadiárva lép ki az intézet kebeléből az élei porondjára. Van köztük 8 asztalos, 6 bognár, 9 cipész, 3 fa-szobrász, 5 kovács, 3 lakalos, 1 mázoló, 1 kárpitos, 6 géplakatos, I orv. műszerész, 1 kötszerész, 7 szabó, 3 szíjgyártó és 3 villanyszerelő. Az állam meglelte kötelességéi a háború áldozataival szemben: kezükbe adla a megélhetésük alapjai! szolgáltató Ipari képesítési. Most az ipa-toitársadalom lagjaln van a -sor, hogy az 57 badiárvának lehelővé tegyék a képesliésük alapjln való munkásélet megkezdéséi.
Iparosaink nem hoznak áldozatot azzal, hogy ezeket a segédeket alkalmazzák, sőt csak előnyeit fogják élvezni annak, hogy példás nevelésben részesüli, liszteleliudásra ineglanitoll, elméletileg és gyakorlatilag a legalaposabban képzett segédeket kapnak, kik nemcsak az ők<t alkalmazó cégnek, hanem a magyar iparnak, a magyar hazának is legmegbízhatóbb munkásai lesznek.
Aki hadiárva segédet alkalmazni óhajt, Jelentkezzék az Ipartestületben.
Merénylet okozta a román király csónak balesetét
Kolozsvár, oki. 8. A Romániában elterjedt hirek szerint nem balesel, hanem merénylet okorla a király csónak-balesetét.
ZALAI KOZlOKY .
» kikötőhidról a Balatonba ugrott egy szerelmes leány
Hajánál lógva hulla, ki og, harmadé... gaidá.*
Keszthely, október 8
(Saját tudósitink ielefonjelcntésc) Egy szerelmes felsőzsidi leány .a Balatonnak ment", _ ahogyan ezt arrafelé mondani szokiák. Farkasszemel nézett a halál hideg ölével mert szeretell valakit és viszontsze-relmet nem talált.
Reggel 9 órakor naey köd üli a keszthelyi p;.rk és a Balaton feleli amikor Zsár Hedvig .-2o éves felsőzsidi leány, aki Keszthelyen volt helyben, kiment a kikölőhidra éa onnét a karfán kérésziül a Balatonba vetette magát. Erőtlenül vergődött már a hideg hullámok közöli, mikor Göndfcs J. III. éves gaz-
dász, aki épen arra sélált és ulána-vetc||$ magát. A bátor életmentő borzalmai küzdelmet folytatott a vízben a halálraszánt leánynyal, akii végül is hajinál fogva tudott csak kihúzni a parira.
Mikor a leányi magához térilellék, felvitték a rendőrségre. Olt elpanasz-kodta, hosv szerelmes volt egy keszthelyi cipészsegédbe, aki azonban nem viszonozta az « szereiméi és ezért határozta cl, hogy meg fog halni.
A szerelmes öngvilkosjelölinek szerencsére komolyabb baja nem történi. A rendőrségről hazavitték Felsőzsidro.
A törvényszéki kasszafnrás gyanúsítottját csak ntlevél kihágásban találták bűnösnek
Tizenöt napi elzárásra és ötszázezer korona pénzbüntetésre Ítélték Hazatoloncolják illetőségi helyere
Nagykanizsa, oktúber 8 I n4|kü| |íplc ál Sopronnál az osz(rák Megittuk, hogy a nagykanizsai kir. | határt, útlevél kihágás miatt meg-törvényszék egyik gyanusilolt|át Ko- I büntették tizenöt napi elzárásia és
máiomban a cseheknek sikerült kézrckerileniök. Csaknem ezzel egy-időben a bécsi rendőrhatóságok őrizetbe vetlek c^y emberi Bálint Ferencet, akire a rendőrség állal megállapítod személy a kasszafurás ügyéből kifolyólag talált. A magyar hatóságok ennek alapján kérlék is Bálint kiadatását, amit a bécsi icndőr-ség teljesíteti is azzal az indokolással, hogy nem kiváttalos elem.
Isy Bálintot Kanizsára hozták, de itt tagadta, hogy bárminemű része lelt volna a törvényszéki kasszafu-rásban, sőt erélyesen lillakozoll, hogy azonos lenne a személyleirás-ban felvett egyénnel. A rendőrségnek nem Is voltak a személyleiráson kívül efyfcb bizonyítékai Bllint ellen és igy ebből az ügyből kifolyólag meg is szüntették ellene az eljárást. Ellenben a rendőrség kihágási osztálya, mert Bálint Ferenc útlevél
ötszázezer korona pénzbünlelésre,
A büntetése kitöltése után haza toloncolják illetőségi helyére.
RÁDIÓJIŰSOB
Október 9 (szombat)
Budapest (560) 9.60, 12 Is d. u. 3 : H rck, közgazdaság. 4: Gyermekszinház. 5.15: Kamarazenekar hangversenye tx2,5: I:kker Szidi hangversenye. 7: A in kir Operahiz előadása. 10: Mezé Gyula és cigányzenekaráoák kanRversenye.
Bécs <531 és 5S2.5) 4.15: Hangverseny. 5.50: Sport és idegenforgalmi hcliszcinle. 6: Előadás a könyvről. 6 30 : Muco Hekener dr. előadása a német nép tudományos és kulturális feladatairól. 8.05: A bécsi szfm-íónikus zenekar hangversenye.
Herlfn <504 és 571) I: Asszonyi kérdések. 4.30 : Hanj>vf rseny. 6.30 : Kcrtés/eli Előadás. 7: A müizlés fejlesztése. 7 25: Arno Sirokauer dr.: Nyelv és költészet. 8.30: Kültz dr. német birodalmi belügyminiszter előadása : A külföldi németek és a haza. 9: l.eo Lnnia felolvassa tanúiig!***\'* a n<5l"ct rokokó ide-
10.30: Tánczene.
5,525.000 pengő, vagyis 69 milliárdot meghaladó
újonnan kezdődő osztálysorsjátékon solásra.
Az uj Jálé\'Mcrv már pengő értékben van megállapítva és igen előnyösen változott, inert a nyeremények összege jelentékenyen lett emelve és szerencsés esetben már egy
sorsjeggyel 6 milliárd 250 millió K nyerhető.
Közismert szcrcncseszámait ajánlja:
Milhoffer Kálmán SSSÍU\'SfSÍSS^
Sor»jouyck éra negyed 5 pengő -
egész 20 pengő ■
• 62.500 K.
250.000 K, fél 10 pengő — 125.000 K, Húzás októbor 16—19.
NAPI HIREK
ttAPIREWD
Október 9, szombat
l Róiml katolikus: Dénes püspök vért. I Protestáns: Dénes. Izraelita: M hó 1. 1 Nap kel reggel 6 óra 09 perckor | nyugszik délután 5 óra 26 perckor.
» Mozi. Uránia: A Sing-sing fegyház \\ [ rabja, Lon Chaney bűnügyi filmje. \' 1 lilőadások kezdete 7 és 9 órakor.
őszt gyóiíAs
Irta: Barbarits Lajos
Bocsássatok meg, akiket szerettem, bocsáss meg te is, akit szeretek — de már nekem az Ősz a messiásom s talán nem is komédiázom, illatot mikor már nem találok menekülő, halódó sok kis jégvirágon. Tavaszos kedvem is valaki megbocsássa s ne átkozzon meg senki érte, ha elhalkul a csókom néha, mint viharsirályok fáradt Ubbenése. Csatlósa voltam sok tavasznak, de már ne fájjon senkinek, hogy beleszőtte valaki szent, valaki drága mindig bucsuzó lelkemet az Os: aranyzománcos címerébe. Tudom, hogy sokszor veszteglőn bolyongtam álom-vizeken, sok dacos kalózkodáson — de lesz-e most, ki mindent elfelejtsen ? lesz-e most, ki mindent megbocsásson ? Azt is, liogy arcomról a könnyet mind
(letéptem, halál-azuros őszi színekért ocFadtam. mikor az élet ütközői közt merészen bolond vágyaktól vonaglott az ajkam.
S ha majd keres, nem tudja merre, tavasz-parton hiába vár a régi jelre : valaki szent, valaki drága nagyon ne sírjon, úgyis hiába l Csak mégegyszer mindent megbocsásson. Azt is. hogy lelkét elvittem az Őszbe. Keressen néha
ködös, pirosló őszi naplementén szomorú, alvó. halott temetőkbe\' /•
és higyje, várja, hogy megtaláljon, amint én hiszem, ahogyan én várom.
Bocsássatok meg. akiket szerettem, bocsáss meg te is, akit szerelek — de már nekem az ősz a messiásom Ls tovább nem is komédiázom .. .j
— A polgármester kedden veszi át hivatala vezetését. Dr. Sabján Gyula polgármester kedden veszi át hivafala vezetését.
— Szabadságról. Dr. Prack István közigazgatási tanácsos hazaérkezel! és isméi elfoglalta hivatalát.
— Befejeződött a vizsgálat a törvényszéken. Lyikdr János
igazsSgügyminiszteri számvevőségi tanácsos híro:n heti vizsgálat után tegnap befejezte szokásos gazdasági-ügymenet felülvizsgálását a törvényszéken és még a legnapi napon visszautazott Budapesire. Lyikár la-nlcsos minde.it példás rendben talált és elismerését fejezte ki a pontos ügymenet felett.
— Szolgabírói berendelés. Ifj. Bődy Zoltán kcszthel, i ib. szolgabíró: az alispáni hivatalhoz rendelték be szolgálattételre, ahova tegnap el i$ utazott.
NAGY CONFECTIÓ VÁSÁR!!
Megérkeztek a legújabb modell női és gyermek kabátok, férfi és női szövetek. — Továbbá a Fiirst»fé!e csődtömegből megmaradt áruk mélyen leszállitott árban eladatnak.
Tisztelettel WEISZFELD ÉS FISCfSER. j
ZALAI KÖZLÖNY
1926 október 9
— Vizsgálat a keszthelyi csendőrségen. Szűcsi Imre, a szombathelyi kerületi cset.dőrparancsnokság-hoz beoszlotl torzsliszt báromnapos vizsgálatot tartóit a keszthelyi csendőrőrsön, ahol mindent a legnagyobb rendben talált s clelcll megelégedését felezte ki.
— A Közművelődési Egyesület Dlése. A nagykanizsai Közművelődési Egyesüld tegnap délután a városháza kis tanácstermében illést tartott, amelyen a szinház-épitkezés folyamatáról és a pínzügyi helyzetről referáltak.
Lon Chanei
— Képkeretezést minden alakban, kitlelést, javítást, egyes táblákat is igen olcsón vállal Pum üveges Király-ulca 10.
— U] Iskolák a megyében. Mini ismeretes, a kultuszminiszter nagyszabású iskolaépilési ptogram-mol adott, melynek következményeképen Zalamegyében is több iskola épllése velte kezdetét. Igy jelenleg örömmel számolhatunk be arról a nevezetes kullurlényról, hogy megyénk területén 21 iskola építése van folyamatban és azok nagy része már a befejezéshez közeledik. Az alábbi községekben épülnek uj iskolák : Báza, Kerctlye. Borsfa, Csöde, Murarálka, Maróc, Kiscsehi, Lasz-lonya, Szentmargilfalva, Zajk, Dobri, CsöroyefOlde, Valkonya, Kerkaszent-király, Pola, Szcntlászló, Petrivente, Semjénháza, Karácsonyfa, Bocskaés Klskanizsa.
= Ma és minden este a Korona éttermében orosz Jazz-Band.
— „UJ Élet" elmen a Centrum Kiadóvállalat kiadásában egy uj havi szemle Indul meg. A lap szerkesztői: Antal István dr. és vitéz Nogy Iván dr. Felelős kiadója Radnóti Islván. A szemle körül a fiatal magyar értelmiség uj erői csoportosulnak. Az uj majiyar nemzedéknek e komoly nivóju szemléje a társadalom, állam és közgazdaságtudomány, szociál és agrárpolitika, irodalom és művészet közérdekű éi időszerű problémáival fog foglalkozni. A szemle legelső száma október közepén Jelenik meg. Előfizetési ára negyedévre 32 500. félévre 75.000, egész évre 150.000 korotta. Előfizetni lehet szerkesztőségünk utján vagy az .Ul Élet* kiadóhivatalánál Budapest, IX., KOz-lelek-ulca 1.
=. Ma táncest a Szarvasban a Mystery Charleston Bttndra.
— A gyilkos katonákat átkísérték Szombathelyre. A sánci gyilkosságban részes katonákat etős fedezel mellett tegnap átszállították Szombathelyre, ahol mindhármukat átadták .1 honvédhadbiróságnak. A katonákat rablás és gyilkosság mialt fogják vád alá helyezni, mely esetben a KBTK szerint halálbüntetés vár reájuk.
— Tejrazzia a kanizsai piacon.
A nagykanizsai piacon tegnap ismét tejrazzia volt Floderer J., a magyar óvári vegyvizsgáló állomás vczcló vegyészmérnökének részvételével. A rendőrök a tejárasitókal beterelték a városháza udvarára, ahol 24 vizezés-gyanús lejből és 4 lejfelből mintái vetlek, amit a vegykisérleli állomás vizsgálat alá fog venni.
— A kőzkórház külső vízvezetékre beérkezett pályázatokat tegnap bontották fel dr. Prack Islván tanácsos elnöklete alalt. Beérkfzelt összesen három ajánlat. 1. Szepesi Imre 18,309.600, 2. Szécsenyi és Friesz 21.984 000 és 3. Vátosépiló r. t. 22,158.480 koronás árajánlattal.
— Iskolahelyiségek levente-oktatás céljaira. A leventék téii oktatására és foglalkozlalására dr. Szirmay tanfelügyelő engedélyével a város vezetősége az iskolákban tantermeket engedett ál.
— Meghalt egy pattanástól.
Pacsal tudósítónk jelenti: Tragikus körülmények közt balt meg l.aboda János vámőr-százados fiatal, szép felesége, született Fodor Itma. Az arcin egy kis pattanás voll, amil el akart lávolllanl. Ettől vérmérgezésl kapott és Szombathelyen, minden orvosi beavatkozás ellenére mcglnlt. Pacsán temették el általános részvét mellett.
= Ma és minden este a Korona éttermében orosz Jazz-Band.
— Járvány miatt bezárt Iskola.
Pacsal tudósítónk jelenti: Alig kezdődöd meg az iskolaév, máris bezárták a pacsai iskola kapuil. Erre a hatósági intézkedésre a járványosán fellépett lultőinirigydaganal miatt voll szükség.
— Hirtelen halál burgonyaszedés közben. A Zalai Közlöny tudósítója jelenti: llorvdth József 67 éves keszthelyi lakos, a Kesztbelyvidéki Takarékpénztár szolgája a mezőn burgonyasztdés közben hirtelen ösz-szeeselt és meghall. Halálának okául szivszélhudésl állapitollak meg.
— A Szurvas táncestéi hangulatosak és Intimek.
— Megszűnt a jóvátételi szénszállítás. A kereskedelemügyi miniszter rendeletére október 8 án a pécsi szénbányák megszüntetik a jóvátételi szénszállítást. Hogy ez a mostani beszüntetés te\'jjs-e, az még a jóvátételi bizottság donlésélői függ, mert nincsen kizárva, hogy esetleg újév ulátt Magyarország egyéb kötelezettségei fejében ismét fog szenet szállítani Jugoszláviának. A szénszállítások beszüntetése révén Magyarország jelentékeny jóvátételi lehcrlé-téltől szabadul fel, amivel munkanaponként 88 vagon szén szabadul fel, naoi 280 000 000 kotona, vagyis havi 6.8 milliárd korona értékben.
— Műsoros cserkész-estély Keszthelyen. A keszthelyi Ifjúmunkások 379. sz. Feltámadás cserkészcsapata vasárnap este 9 érakor a Bocskay termében zártkörű műsoros eslélyt rendez, melyet láncmulatság kővel. Az estély műsora a kövelkerő: 1. Cserkészfiuké a jövő .. . Csapat-induló. Előadják a csapat tagjai. 2. A 379. számú cserkészcsapat eddigi története. Előadja Goszlolya Zoltán. 3. Magyar cserkészdat. Radváoyllól. Szavalja Major József őrsvezető. 4 Cserkészek a meseerdőn. Irta dr. Koszlcrsitz József. Szinmü egy felvonásban. Előadják Szekeres Mariska, Viticzc Irmuska és 18 cserkész. 5. Még a zászlón csak szelid galamb száll. Éneklik a csapit tag|si.
= Szüret! mulatság. A só-ulcai kölő-szOvógyár munkássága október 10 én, vasárnap az .Amerika" vendéglőben szüreti mulatságo! tart. — Kezdele délután 3 órakor. Bcléplidij személyjegy 5, családjegy 15 ezer korona. Konlfetti, szerpentin, világ-posla. Felüllizctések köszöneüel fogadtatnak. Tiszla jövedelem és felül-fizetések az alsótemplom javára.
= Táncgyakorló. M«, szombaton este 8 órai kezdettel a Kaszinó nagytermében láncgyakorló leckeórát (Össztáncot) tartok. Szíves pártfogást kér (qjltenlag tánctanár.
Harry Piel
Időjárás
A nagykanizsai ir.ctoorologlal megfigyelő Jelentése: Pénteken a MmirséJc-
ItT: Reggel 7 órakor +87, ínkor +15, " ~ * \'
= Ma és minden este a Korona éttermében orosz Jazz-Band.
— Vásárok Zalában. Október 11-én Nagykanizsa, Páka, 13ánBc-cscheiy, 18-án Söjtör, 20 án Szent-péferur, 21 én Szenlgyörgyvölgy és Zánka, 26-án Oclse, Sümeg, 28 án Zalaegerszeg, Kapolcs, 29-én P.*csa, 30-án Zilaapáti, Cseszlreg.
— Mikor a hegyőr tilosban jár. A Zalai Közlöny tudósilója Jelenti: Két felsőzsidi liegyőr a min?p az esti szürkület leple alatt szarvaslesre meni. Az erdószélen csakugyan fel-tünt a nemes vad. Mindketten lőttek és mindketten találtak, igy a szarvason is testvériesen elosztoztak. A felelősségrevonás elől azzal akarnak kitérni, hogy a sok szarvas kárt okozott a földeken s ezérl, csupán ijesztőül használták fegyverüket. A keszthelyi fószolgabiróság, hova tiltott időben való vadászat és engedély nélküli fegyvertartás miatt kerülnek, aligha fog megelégedni ezzel a magyarázattal.
= Mystery Charleston Band zenéjére lehet a legjobban táncolni a Szarvasban.
— Hetvenkét somogyi község a fejlődés utján. Barcson hetvenkét somogymegyei község kiküldöttei értekezletet tartottak, melyen a hetvenkét község villanyoltását mond ták ki. Az erre vonatkozó tervezetek szerint a vilíanyosilás költségeire 20 milliá\'dot folyósítana a Pcs\'i Hizai Első Takarékpénztár.
r= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
délután este 9 Órakór +14.
Felhőzet: Reggel borult, délben kevésbé borult, este tíszia.
Szillrdny: Rcegel Északnyugat, délben Délnyugat, este Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint továbbra is száraz idő várható.
Gazda vers.
Szólt .íz édesapa legnagyobb Hintik: Csikós a kalászi ennek a buzinak\' Múlt héten alig vott. ma mir sokat Utók. Nézd. hogy tarkillnak a fekete kalászok!
Oda lest termésünk, harmada elpuszlul. Kalácsot keveset eszUnk mi az újból! Mondd li«m. nincs ennek biztos orvossága ? Olvastál erról valamit újságba"?
Mondtam édtsapám tavaly ősszel kendnek. Szomszédban, bérlőnél búzát hogy kevertek. Mosdóba öntöttek egy zsák vetőmagot. Ráhintettek Porzott. 20 dekás csomagot
Aztán szép lassan tiz t*rclg forgatták. Keverték. kiveUék, kocvlsruk áladUk, Mindjárt elvetették, két hétre kikelt már. ősszel az egér sem tett benne semmi kárt.
Nézzük meg. Átmentek. Ott volt a gazdija. Sárgállott a tábla, mosolygott kalásza. Nem volt abban flszkos, üres fejű, léha. Lesz Itt keresztjéből talán három véka!
Aztin be»zé!geltek Időről. adóról. Gatonáárakröl. végre a Porzolról. Látja János gazda, biztos a hatása! Próbálja meg kend Is, Nem tesz többé üszkös soha a búzája!
Elköszön a gazda, nera szól a llának. Látja édesapám, mondtam én magának! Jól van nó. nem bánom, ősszel megpróbálom. PorzoHal pácolok, a többit majd meglátom.
Vadosfai.
Kaland az éjjeli expressen
TÖRVÉNYSZÉK
(§) Egy keszthelyi soffőr tettleg bántalmazott egy rendőrt. Skotlcs Ágoston keszthelyi soffőr ittas állapotban ossieszóialkozotl a gazdá-szokkal, mire Czlder János oltani rendőr csendre intette őt. Skotlcs a kötelességét tcl|esII6 rendőri erre megtámadta és tettleg bántalmazta. A nagykanizsai torvényszék a durva sollőrt bunörnek mondotta kl, azonban az enyhitő körülményekre való tekintettel mindössze 100.000 K pénz büntetésre Ítélte. A kir. ügyész súlyosbításért fellebbezed.
(§) Elutasították a halálautó tulajdonosának pcrujífetvétell kérelmét. Molser Miklós keszthelyi autótulajdonos már többször szerepelt a hatóságok elölt. Tavaly gondatlanságból okozott emberölés vétségeért 3 hónapi fogházra iléllék jogerősen. Molser mosl perújrafelvételt kérvényt adolt be a bírósághoz, amelyben bizonyítani igyekszik, hogy n kérdéses aulókarambolnak nem ő. dc a meghalt sérteti voll az oka. A nagykanizsai törvényszék lecn3p (vgyalla ezl az ügyet és Molser Miklós peruirafelvétet: kérelmét elula,sllolta. Moisernak lebái le kell ülnie a 3 hónapot. Azután Jön a másik ügye tárgyalásra.
. Fedorov. I
orona vendéglős. I
1
A Korona étteremben, ma és minden este
orosz Jazz-Band.
Szíves pártfogást kér KÍSS
Karmester:
Dr
Ernő, K
io?fi okiéba 9.
SZIjíHÁZ
Telefonice
-Mii egyszer tegnap kértem a telefonját. Hol »}\'l asszonyom ?
Hol? Hál a Síin-Mztk ia Ismét megnéz 1,1, a Régi jő Budapestet.
_ Ezt már szere-I,m hullani. De azért « Orlov Is üdvözöl-ttll a nézőiéren.
— Természetesen. Minden premiert megnézek.
— Lelkes színházpártoló. Erről jut tszembe. hogy Szombathelyen nem luá boldogulni a színtársulat. Csókám. mint Egerszegen, abban a ,pu-IU1IIs" ősi fészekben, ahol azt mond-lik a színészek, mi elengedjük a palinál, jöjjenek anélkül színházba, de aztán jöjjenek. Hát mondom Szombathelyen azt kérte a társulat, ha jól tudom Somogyiék vonnak ott, hogy a város engedje el harminc milliós tartozásukat, mert a tönk szélén állnak. Ezzel u kéréssel most foglalkozóit a közgyűlés és bár elfogódta Klskos polgármester erre vonatkozó pártoló irányú javaslatát, olyan felszólalások hangzottak el, hogy mr.l vidéki színészetnek se.umi köze a kutturá/ioz" Szórólszóra igy.
— Hát ezl még sem lehet.
— Ugy e, Önnek Is ez a véleménye. Nem ts tudom, hagy a fel-szólaló ur, hogyan és kinek a nnében mondta ezt. Ha Szombathelyen tatán gyenge Is a társulat, annak a közönség, az oka, amiért nem jár színházba, mert ha jár, ak-
7-ALAI K02L0NY
kor van joga követelni és a színház tud Is produkálni. Hu pedig nem jár...
— Tökéletesen Igaza van I
— Végre egyszer helyben hagyja a véleményemet I
— Csak ne hencegjen.
— Miért ne! Most is olyant ben-fenteskedlem ki, ami bizonyára nagyon érdekelni fogja:
— Ugyan?
— A Hídon levőkről, jobban tértről lesz szó. Kossuth Lajos komoly szcrzőilési ajánlatot kapott, de mint éitcsillünk, még nem döntött Kossuth, okit színpadi szereplése óta nem is hívnak a városban másképen, mint Kossuth apánk.
— Mriycn szerződés ?
— Énekesnek akarják Kossuth apánkat.
— Van hangja?
— Ha nem tenne, nem tudna beszélni!
-Jaj!
Különben azt hiszem, hogy mint énekes Is bemutatkozik a közönségnek.
— Várjon csak! Nem az, aki a templomban már énekelt?
— Hát persze. Hanem most ezer és fél bocsánatot, nagyon sietek, mert kémeim jetentellék, hogy a színház tájékán nagy meglepetések készülnek. — Személyi változásokról lesz SZÓ
— Megy valaki ? ■ .
— Igen.
— Ki?
— Titok.
Az Orlov
A cári gyémánt, melyhez regék, vágyak, álmok, szeielmek fülödnek, — ekörül bonyolódik a Oranicb-sládten ötletes, báios opciell|ének meséje. A szini- irodalom mai opt-\' rett-korszakának egyik iegkáprájato-
sabb sikerét jelenli .Az Orlov", igy értheti hogy színészeink és közönségük egyaránt eseményként kerüllek ennek szinrehozására. A közönség nem csalódott a várakozásban, igy a társulat nem csalódott a remélt sikerben sem. .Az orlov" színésznőjének ragyogó szerepében mutatkozott bc Elek Ica, a társulat uj primadonnája. Játék-technikája, hajlékony, tiszta, üde csengésű hangja, a tánca, a toalettjei kiforrott művészet összetevői. — Partnere Sólyom Qyőző ugyanezekkel a kvalitásokkal rendelkezik, kifejező ereje hatalmas értéke a társulatnak. Kettejük medve-tánc jelenete és minden együttesük tomboló sikert aratott. Erényi Böske ma is elragadó voll Vadnay Andor a jegyszedő epizódszerepét annyi humorral alakította, bogy könnyekig kacagtatta a közönséget. Bihary, Kormos, Sárossy vitték sikerre a többi fontos szerepeket. Szalóky Dezső rendezése kifogástalan gördülékcnységgel vitte előre a darabot. A harmadik felvonás zavaros ságát csupán a kanizsai színpad szegénységének kell betudni. O. Nagy Tibor biztoskezű dirigálása mellett a zenekar gondos precizitással adta vissza Oranlchsudlen kei /es, fordulatos operett-muzsikáját. (bl)
(•) A szenzációs sikerű Orlov ma szombaton van még műsoron a premier nagyszert] szereposztásban.
(•) Vasárnap délután mozi helyárakkal 31.\': órakot Alexandra operett. Este utoljára a szezonban nagy sikeitamőTt Csókos asszony kerül irihie. Xlgy futball mérkőzés a szinwdOA^es nezólóren. Nf£ (Bihary) is íftflSf-- (Erényig mérkőznek. Háinn/órai-Sl^adatlan nevetés.
H ETl-MÜSOR:
Péntek: Az rWov. Ope\'etl újdonság
Vasárnap este: Csókosasszony. Vasárnap délután Alexandra olcsó lielylrakltll.
SPORTÉLET
A vasárnap sportja
Nagykanizsán: PVSK-NTE jubileumi mérkőzés
Nagykanizsa, október 3
A vasárnapi fordulónak a jelentőségét az NTE bajnokcsapatának és az idén még veretlen Pécsi Vasulas Sport Klub csapatának egymás elleni küzdelme adja.
Ez a mérkőzés, amelynek eredménye az idei bajnokság végeredményére kétségkívül döntő befolyással lesz, egyébként is kiemetkedelt volna a sablonos bajnoki meccsek közül. Az a körülmény azonban, hogy a 60 éves fennállását jubiláló NTE ünnepségének egyik programm pontjává váll, csak fokozta jelentőségét. A meccs kétségkívül a szép ünnephez méltó sporlot fog hozni; más alkalommal tán biztosan győzött volna a legjobb formájában\' levő vasutas csapat, de mosl, még ha körömszakadtáig küzdene is, sem hisszük, hogy akárcsak az e^yik pontot Is el ludná hódllani a jubileum ttlzelte NTE-től.
A többi mérkőzések érdekességben meg sem közelitik a nagykanizsait :
Pécsett a PSC-KRSC és KAC-PTE meccseken az előlállók csapatai a favoritok.
Kaposváron a Turul az NSE-vcl megosztozhat a pontokon.
Mohácson a PAC-ot érheti kellemetlen meglepetés.
Szigetváron a DVAC csak nehéz küzdelem árán győzhet, valószínűbb azonban az eldöntetlen eredmény.
(Nagykanizsai Jóbarátok -Mar-
Dunántul
legnagyob
= Az „AH
b és legolcsóbb divatáruháza
ARANY KAKAS"-hoz--
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
== Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21. =
Figyelemre méltó olcsó árak:
Pamutvászon Sziatartó zefír
1
mtr. Kor.
Férfi szövet
Férfi szövet
Sport flanelt
mtr. Kor.
lüio 22
Sottis szövet
mtr. Sor.
Reg. és Raymann damasztáruk.
Nagy raktár EREDETI ANGOL férfi és női szövetekben, rumburgi vásznakban, siffonokban és damaszt-árukban!
%
ZALAi KÖZLÖNY
1926 október I.
FEST
Mayep Klotild utóda [ TISZTIT
VARGA NÁNDOR
kelmefoslö, vegyészeti ruhatisztító és gózmosó vállalata * Hunyadi-utca 19. Fióki Kazinczy-u. 8.
Mielőlt bármit lesiet, vagy tisztíttat, gjőződjön meg munkám kiválóságáról és áraim julányosságáról, nálam tisztított gallérok utolérheletlen fényéról.
ölön gallér- és fehérnemű-osztály!
Ugy a helybeli, mini a vidéki viszontlisztitóknak nagy árengedmény! GUVRÉROZ Fehérneműt tisztit! | PUSSÉROZ
calll Futball Club.) A PVSK-NTE mérkőzés elölt a Nagykanizsai Jóba-rátok Futbategyeslllcte a Marcalii Fu\'bal Klubbal barátságos mérkőzést tart. Crósiramu nivós mérkőzésre lehelünk elkészülve, mert a fenti klub Somogymegye legerősebb ilju-sági egyesülete. A megváltott (egyek a következő mérkőzésre Is érvényesek.
BOZGÓSZINHÁZAK
Uránia szombat és vasárnap Lon Chaneinek, az átalakulások felülmul-hatlan mesterének nagy bünUgyi filmje: A Sing-sing fegyhiz rabja. A lilm éllékének leilemzésére elég Lon Chancinck a Notre Damc torony-őrben, Operaház fantomjában nyújtott bámulatos tcljesilményére hivatkoznunk.
Világ csak vasárnap: Harry Pitinek a Gaumont liimgyárnál készült második filmje: Kaland az éjjeli ex-pressen. A film méltó párja az első Gaumont — Harry Piel Ilimnek, a Pénzt vagy éleid nek.
KÖZGAZDASÁG
Tézsil
A mai értéktőzsde kezdetben csendes és tartózkodó volt, amit részben a rendezési nap, részben pedig a kOllöldi változatlan jelenlések okozlak. Az irányzat később megjavult ugy, hogy egyes papírok árnyereségre Is teltek szert. Zárlatkor a hangulat u|ia csendes lett.
Hrfekl uirlit
Plill H80 00. London 25I2V", Nrwyork 517-75, Bruml 143000. Milano 200000. Amlleidtm 207 15. Bellin 12330, Wltn 7.105. Sotla 375-00, Pr»ga 153250, Vara) 58-00. Budapest 72 S0, Belgrád 9U03, Bulurctt 27500.
A bidí^iti tinit <«rtu-j«n^M
VALUTÁK Lengyel 7840-8CH0 Angol L 345975-7975 Cseh k. 2110-120 Dtnljk 1254-M Dollár 71000-71300 Prandati. 2050-2130 Holland 28490-630
Ul
Léva
Lila
374-3SW 514-521 2720-2800
Mllka 16967-17027 Schlll. 10044-8-1 Din kor. 18930-18950 SvAjcI ti. 13785-835 Bilgali. 1940-2020 Notvíg k. 15610^>Í0 Svídl. 19050-110
350.C00—AJÓ.OOÓ. 77 kg-oi 352^00 357 500 78 kt-oa 355.000—360.CC0. rozs 260.000 -262 500. lakaiminyjipa 2l0.000-220.003, aorírpa 21»000-Í50.«». rab 195.W10-20D.IX10, Icngeil ó 252.500-255000. rtpce 550.000—580.000. kMtl 185.0c0-195.000. korpa 155.000—157-500
Sorléírájir
PcbAitii 915, melyből eladatlanul viiiaa-maradl 200 ilib. Bsírendo 16.700—1G.SOO, izeden 16.GC0-16.800, laedelt k&Iíp 16300 — 16.5CO. könnyű 15^00—16.000, elíírendu öreg I6.0L0—16.250. inAaodrendli 15 400— 15.80O. angol auldd 17.000-21.000. aaalonna
nagyban 19,500 -20.000. astr 21.730--.—,
lehurűll hu* 20 5CO-,23.000, íwlonnia Kísértél 16.500—17.000. Az Irinyzal koaepeí.
Kiadja: Zrínyi íjotnialpar H Kíayi-karukNlii ET, lagykamua
Hétfőn,
az országos vásárkor a piactéren az összes még raktáramon levő különféle
pprcellánáruk
Wegeladását tartom.
Skopál Antal.
DEVIZÁK Amiterd. 28515-615 Belgrld 12.58-61 Berlin 16982-17032 Bnkareal 373-383 Brüsszel 1950-2010 Knpcnh. 18930-18990 Oulo l.S610-«M London 3<5975-6975 Milano 2720-2780 Newyork 71310-510 Plfli 2030-2090 Prfga 2tll\'/i-UWa Sfolta 515-521 Stockholm 19050-110 Varul 7840-8010 Wien 10ÓS7-100S7 Zülleb 13774-814
Terménytőzsde Buta Hazav. 75 kg-oi 352.5<Xl- -357-500. 76 kg-o. 355.000 - 360.c00 77 kg-oa 360.000 -3ÜS.OOO. 78 kg-oi 365.0W) -367.500, egyíh ,".\'> kg-01 345000 - 317.500. 76 kg-oi
Üzletmegnyitás.
Ven szerercsém értesíteni a tisztelt vevőközönséget, hogy a mai napon saját cégem alatt
bőr és cipészkellék üzletet
nyitottam. Szíves pártfogást kérve tisztelettel Krausz Vilmos
Wrkcrt iktdó M/7 Erxsébot-tér 14.
APRÓHIRDETÉSEK
(Hirdetések dija elére flxetondé)
Az apróhirdetés dija 10 szóig 50 fillér. A címszó i minden vastagabb betűből álló rzó kit szónak számíttatik. Minden további szó díj* 5 flll. A hirdetési dlj elÓrs flxetendé a loígalrtUdóbozzAuáoItiuval
Gyermekoxorotö leányt mindenesnek háztartásba keresek. Cim a kiadóban.
Korosok IV gimnazista Ifam mellé egy korrepetort. Korrepetáláséit ebéd, o/sonna és vacsora kosztot adok. — Clm a kiadóhivatalban. 3-t 3165
Műtrágya (szuperfoszfál) nagyban él zsákszáinra kapható Orszig ís Wldder cégnél Emébctttr 10.___»2-8 3174
Kiadó egy csinosan bútorozott killön-bellratu szoba. Clm a kiadóban. 3-2 3-150
Telekf-ut 1. szám alatt Mnláitíéle üzletben. Oxletberendexés áruval eladó.
Ugyanott bátorok, lérllruhák és cipók eladók/_ 2-1 3439
Bútorozott sxoba-konyhit keresek két személyre. Ágynemű és edény van. — Címeket kérek a kiadóba._
Egy complett. nagyon Jókaiban levő dlóla háló és ebédlft, úgyszintén egy 3 ajtós aarderob-szekiény eladó. Megtekinthető Zárda-utca 6. 3429
ügy fiatal borbélysegéd és Unone elvét
felvételik Eötvös-tér 24.
ügyes, gyakorlattal bíró varróleányok jó fljcetéssol felvétetnek a Kfitő-Sxévögyárban, Só-utca 3.
Volt részvénytársasági könyveié, kl adóügyekben Is liftes, megfeleli állást, esetleg órai könyvelési is vállal. — Szíves megkeresések „Mérlegképes"
jeligére a küdóba. 2-1 3480
Egy 28 éves fö\'dmüves keies kéxbe-siiSi, hivatalszolgai, vagy pénx-bosxodöi AUást. az utóbbit esetleg kaució ellenében. Cim a kiadóban. 2-1 3476
Fekete télikabát magas. erős alakra eladó. Megtekinthető Fóul 16. sz. a\'att. — Ugyanott egy fehér ágy is eUdó. 2-1 3478
Kis gyermekek teljes gondoxását vi|. latom. Clm a kiadóban. 2-1 34S4
Idősebb nó gondozást, teljes ellátást nyerhet. Cfm a kiadóban. 2-1 3185
Keresek 2 szobivkonyhás, mellékhelyiségekből álló lakást r.ov. l-re. Leiépest luetek. Clm a kiadóban. 3433
Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik felejthetetlen anyánk, nagyanyánk, dédanyánk
özv. Dittrich Mátyásnc
temetésén fájdalmunkban résztveitek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Gyászoló család.
Leonhardt Jenőné, mint nevelt leánya s saját, ugy férje és gyermekeik, valamint az összes rokonság nevében bánaíos szívvel tudatja, hogy felejthetetlen, szeretett jó nevelőalyja
IRÜBLER JÓZSEF
magánzó
folyó hó 8-án d. u. \'/24 órakor hosszas szenvedés és a haldoklók szentségének ájtatos felvétele ulán, éleiének 74-ik évében csendesen az Úrban elhunyt.
Mcgboldogull drága halottunk földi maradványait folyó hó 10-én, vasárnap délután 4 órakor kisérjük a róm. kaih. teitíető halottasházából a róm. kaih. szer.legyház megáldása ulán ugyanazon temetőben levő családi sírbolthoz ölök nyugvó helyére.
Az engeszlcló szentmise-áldozat a boldogult lelkiüdvéért f. hó 11-én d. e. 9 órakor fog a szentferencrendiek plébánia templomában az Egek Urának bemutattatni.
Nagykanizsa, 1926. évi október hó 8-án.
Áldott legyen emlékei Nyugodj békében!
Meghivó.
Tiszlclellel éitcsitjük a n é. kö-zörs.\'get, hogy f. hó 9-én, -zombaton, a sánci Szép Ilona helyiségeiben tánccal egybeketöli nagyszabasu
szüreti mulatság
tartalik. melyre a n. é. közönségei ezúton is meghívjuk.
A rendezőség. Kezdete d. u. 3 órakor.
Belépődíj személyenként 10.000 K családjegy 3 személyre 25.000 K.
A zenét ifj. Foszák Józsi 6 lagu kiváló zenekara fogja szolgáltatói.
Jó ételekről és\' italokról gondoskodva van.
40 év óta fennálló
pékműhely
hozzátartozó lakással, mellékhelyiségekkel azonnal kiadó és elfoglalható. — B5vcbbct:
Csőre István bizo.-nányi irodájában, Keszthely.
Zongora, hegedű, cimbalom, ének-iskolák
legújabb zenedarabok
HEGEDŰK,
vonók, hutok, hongolósipok ís egyéb bangszirkeilékck
Szájmuzsikák
csakis elsőrendű gyártmány
kaphatók Fischel Fülöp Fiai
könyv-, zenemQ- és paplráruházában Nagykanizsán.
L
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető
Haán Gyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
54&192G. végrh. szám. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajló az 1881 e»f LX. t.-C. 102. §-a értelmében ezennel iü-hírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. jlrb-blróságnak 1926. évi Pk. 6SS0. siámu véj-zése következtében Dr. Bilízs ügyvéd .Utal képviselt Kohn Sindot lakos javira 15,661.000 kor. s jár. erejtít 1926. évi Jullus hó 26-án loganatosítoS kielégítési végrehalUs utján le- és felül-foglalt és 55.000.000 koronára beesflll ^ vetkező Ingóságok, u. m.: különlcle géf-*-spsrheltck, «utomobllr zongora és szobi-bútorok stb. nyilvános árverésen eladattuk.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járU-bíróság 1926 Ik évi Pk. 6S80. számú végzése folytán 15.661 000 kor. tőkekövetelés, ennek 1926. évi március hó 17-lk nzpjí \' járó IV20.O kamatai, Wo váltódij és eddíj összesen 2,792 C00 kor. bíróilag már nt?-állapított költségek erejéig Nagykanizsái Záidi-otca 5. sz. aUtt leendő megurui*\' 1926. évi október hó 12-ik napjáru» délelőtti 9 órája határidőül kllüzcJik » ahhoz a \'venni szándékozók ezennel ncgjtgyzéssel hivatnak meg, hogy «z érln-Jítt lngós.4gok ax 1831. évi LX. 107. és 108. §-al éltelmében készpésí-fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek. szt» ség esetén becsáion alul is cl lognai adatni.
Amemiylben az elárverezendő Ingóságé kat mlsok U le- és fclQlfoglaltaiük íj azokra kielégítési Jogot nyertek volna, erf-árverés az 1881. évi LX. L-e. 102. §. mében ezek javára Is elrendeltetik. .
Kelt Nagykanizsán, 1926. évi szepl. 23. napján. — t,
Haán Oyula s. k.
HU kir. Jblróságl vcgteh|l^
Ofenbeck Károly.)
j6. évfolyam, 229. szám
Nagykanizsa, 1928 október 10, vasárnap
Ára 2000 koron.
IftarcbM-tt&rfM: HasykzAlru 78. uán liítettli »r» <7/ t«i 3U.000 kecee.
iiiiiiiitifri u amin »M iu lu
MiMl< MUmV.h\'rraM: Utíetajy*. B.
Felelős szerkesztő: Barüarits Lajos
POLITIKAI NAPILAP
Mussolini feltétlen engedelmességet követel
Rima, oki. 9. (Éjszakai rádió-jiUntés) Mussolini ma abból az alkalomból, hogy a nemzeti rr.ilicia felett átvette a tényleges főparancsnokságot, a királyhoz hódoló távira* tol küldött, úgyszintén a hadsereghez napiparancsol inlézell, melyben a a jelenlegi hclyzelre való tekintettel leltétlen engedelmességei követel.
A volt „VilAg" szerkesztőjét felmentették
Budapest, oki. 9. Felek! Oézál, a Világ felelős szerkeszlőjél fclmcn-lelték a nemzetgyalázás vádja alól, melyei a Magyar Nemzeti Bjnkról irott cikke miatt emellek ellene. E cikk miatt tiltották be annak idején a Vi\'ágot.
Spalato lesz a szabad magyar kikötő?
Budapest, okt. 9. Magyarország él Jugoszlávia közöli jelentós egyezmény jöll léire, melynek érlelmében Jugoszlávia hallandó Spalalot szabad
• ikólőnek átengedni. Ezáltal szabid utat nyernénk a tengerre.
Kormány sértésért elitéit nemzetgyűlési képviselő
Szolnok, oklóber 9. A .törvényszék Esztergályos János ncmzelgyülési képviselőt, meri a szolnoki népgyűlésen a magyar kormányt sértő kifejezésekkel illelle és azt állította róla, hogy a gyilkosokkal szövelke-rik, nyolc napi fogházra és három millió korona pénzbünlclésrc ilélle. Az ügyész és védő fellebbezel!.
I A Katolikus Népszövetség diszgyülése
Budapest, oki. 9. (Éjszakai rádiójelenlés) A Katolikus Népszövetség szombaton esle 7 órakor tartotta diszgyülését, melyen a megszállói! lenietekről is sokan jelentek meg. A püspöki karon kivü! nagy számban veitek részt a diszgyüléseii a katolikus nemzetgyűlés} képviselők is.
Huszár Károly, a Híz alelnökének megnyitó beszéde után, melyben az clmuli esztendő munkájának eredményeit Ismertette, Petrovácz Oyula képviselő és Huszár Miklós sárvári Plébános mondotlak beszédei. A diragyüiés Huszár szavaival és a Himnusz eléneklésévcl ért véjeL
Szó sem lehet a kormány rekonstrukciójáról
A belügyminisztert vatóaxliiQleg sikorUI .ieaxaturtanl tóroijúban — Jövö kedden Ul ösexe u nomzclgyűléa
Budapest, október 9 Rckovszky Iván bclllgyniinistler Kolozsvánól ma rcgecl 7 órakor indull cl Budapestié, hova esle érkezeti meg \'/<ll órakor.
A tegnapi minisztertanácson nem esett szó a belügyminiszteri tárca betöltéséről. A miniszterelnöknek az a szándika, hogy a bcIOgyir.inisz. tert mindenáron visszatartsa
Kormánypárti körökben biztosra veszik, hogy a miniszterelnöknek sikerül megtartani Rakovszkyt a belügyminiszteri tárca élén, ntely esetben a miniszterelnök néhány nőnapig maga veszi át a belügyminisztérium vezetéséi. A kormány rekons-
trukciójára vonatkozó tervekkel szemben illetékes helyen inegállapiijlk, hogy szó sem lehel arról, hogy a kormány összetételében polillkaiokok-Ml kifolyóiig bármiféle váltoiás is beálljon.
A nemzetgyűlés összehívásáról csak a jövő bélen dönl a miniszterelnök és csaknett bizonyosra vesrik, hogy ok\'^ber 19 re, keddre liivjik össze a Hazat, hol az első érdemleges javaslat a felsőházi jtvaslal lesz.
Az egy-égespárt első értekezleté\', október 18 an lattjj. Ez sz érlckcz-let jelentós lesz azérl is, mert ezen a miniszterelnök valóságos korodny-programmot tsd.
Elhalasztották az osztrák tisztviselő-sztrájkot
Bécs, október 9 A liszlvist-lő-szlrájk végrahajtó bi-zotlsága 609 lávirallal érlesiietlc a vidéki bizottságokat arról, hogy a sztrájkol ne kezdjék meg. Az elhalasztás oka egyrészt az, hogy a postások nttm Alltak egyöntelüeu a sztiájk mellé, misrésil a szociái-demokralálreicm akarja ezzel a sztrájkkal megbuktatni a kormányt, amely
{ igy men ciültte a Zenlraibank ügyé-I nek felelőssége alól.
Bécs,\' okt. 9 (Éjszakai rádtóje-lenlés) A közalka\'mazoliak inlézö-bizotlsiga elfogadta a kormány azon javaslatát, hogy oklóber 12-én üljenek össze tárgyalásra, melyen a kormány ellenjavasfalát terjeszti elő a vitás kérdésekben.
Megnyitották a XVIII. katolikus nagy-gyülést
Nagykanizsa plébánosa nioadla a megnviló beszedet
Btidapest, október 9 | fersnerendi plébános mondolta, r.ki (Éjszakai rádlójelenlés.) A XVIII. I kiemelte beszédében u cz idei n igy-Országos Katolikus Nagygyűlés mcj- j gyűlés céljál és méltatta Szent Fc-nyi\'ása ma, szomblton volt. Délután : tcnc magaszlos életv-t. Az ünnepi 5 órakor ünnepjlycs Vetti Sancle j megnyílón a világi előkelőségeken volt az egyetemi templomban, melyet I kivül reszt veitek kir. hercegnők és Orsenigo Ccsare p\'.p.i nur.cius poti* | a püspöki kar számot tagja. Dr. lifikáli fényes papi segédlettel. I Csernoch János b hatos hcrccgpri-A megnyitó llnnepi beszédei dr. | máj késObh szintén megérkezett a P. Vargha Theodorich nagykanizsai l nagygyűlésre.
u"juuv.\'i miu\'»TriTrivrr\' ....................
Olasz-török háború van készülőben?
Bécs, október 9 I nek értelmében Kutázsiában egyöi-
(Bécsi tudósítónk jelentése.) Los-donból táviratozzák: A Daily Express mai száma szenzációs beállításban cikkel közöl Mussolini álli- i lólagos háborús lervelról. A cikk szerint Olaszországország liikos meg- j egyezést kötött Oörófrországgal.mely- 1
lesen lámadnának Törökország ellen. Állítólag megszerezték Románia és Jugoszlávia ígéretét, hogy ilyen háború cselén semlegesek maradnak. A loi.doni lap még azt is tudni véli, hogy Oiaszország é.t Görögország összesen négy Itadle tlcl lámadnánjk.
A 60 éves NTE
Irta: Kelemen Ferenc az NTE alelnöke
Ünnepre virradt ma a Nagykanizsai Torna Egylet. Ünnepi hangulat "gyogj* be ennek a hatvan éves Egyletnek lelkes gárdáját, mely ma, a 6 évtizedes fennállás jubileumi ílnncpaégcivcl ujabb, méltó tanúságot fog tenni arról a komoly sport-lelkesedésről, mely ennek a nagy-multu Egyletnek minden tagját fanatikus erővel áthatja. Ez a nemes lelkesedés volt az, mely az NTE-et 60 év minden válságán, e hosszú idő minden viharán át elvezette a mai ünnepélyei} pillanatig, cz a lelkesedés volt az. mely a múltban a njr.ykőzönség sokszor rideg tartózkodása ellenére is oly eredményeket tudott produkálni, melyek az egész orsrá;: sporMátsadjlmánik őszinte elismerését vivták ki számára s cz a lelkesedés volt az, mely megszerezte az NTE részére azt a büszke dicsőséget, hogy á 60 éves jubileum ünnepi közönsége cJőít, a kerületi futbilbajnokság babérkoszorújával jc-h-nhet meg. Ennek a forró lelkesedésnek szent tözc ma ujabb fényre lobbin s a jubiláris ünnepségek felemelő hangulsta ujibb hitet, ujabb rcméoységct fog Önteni az NTE minden t3gjába.
[)■; cz a mai jubileum, nemcsak az NTE házi ünnepélye, hanem az egész város közönségének felemelő kuiturescményc, mert a sport ma már nem lehet egyes egyletek magánügye, az ma az öntudatra ébredt emberiség nagy közös ügye, egy olvan ideál, metynek w.rázsfényc bűvkörébe csalja a társadalom minden rétegét. A sport ma már kultur-ügy s a sportegyesületek kultúrintézmények, melyekre minden országnak o\'yan szüksége van, mint a templomokra, iskolákra. Büszke lehet ez a város, melynek 100 éves keroskedö cégei, kilencven éves iskolái, nyolcvan éves pénzintézete, hetven é^es kereskedelmi iskolája van, hogy magádnak vallhatja az ország legrégibb Sportegyletét, a jubiláló NTE t, amelyet ennek a vá-rosmk szerte az országban ismert patinás kullurája nevelt, erősített, támogatott hat bosszú évtizeden keresztül.
A jubiláris Egylet össze van forrva ennek a városnak minden po\'gátá-Vv-J, mert h% nem ia minden sportbarát az NTE szintiben jelenik meg a zöld gyepen, a homokos pályán, sporlszeretctbcn, sportlc\'kesedésbcn ennek a városnak minden kultur-embere szorosan együtt érez vele. Ezért ünnep? a mai jubileum az egész város sportközönségének s diadala ama ritka megértésnek, őszinte lelkesedésnek, nmelyrea város falain belül a kuliura komoly ügyei mindenkor támogatásra lelnek.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 október 10.
Ennek a városnak polgárai között öntudatos meggyőződéssé kristályosodott kt a »port kulturális jelentősége. Itt az emberek véribe ideg-zödott az a tudat. hogy a sport, az atlétika nem az Izmok \\á»áii játéka, nem egyéni kedvtelés, nem a közönség vasárnapi muiattatA«ár.i rendezett modern cirkuszi predukció. banem a test és letek harmóniájára való öntudatos törekvés eszmei gondolata, mely egy u| bit fenséges ereiével toborozza a magi fanatikus biveil. A kulturnemzetcK nemes versengé- I sében uj erőlényezőVénl szerepel a sport 8 a testi kultura eredményei ma már épugy beragyogják a népik szellemi közösségének területei\', mint a tndománv, művésze: legnagyobb alkotásai Nurmi rekord javítása egy egész világot izgalomba hoz s a párisi oiimpiász eredményeire annak idején az egész kutturvitág felfigyelt. Egy izgalmas futbalmérközésnek nagyobb publikuma van, mint Nero császár hatalmss kolosszeumi játékainak. A sport ma már elfoglalta helyét a legszélesebb néprétegek soraiban is s a vasárnap délután napsugaras óráiban végigzug a futbal-labda harsogása a nagyvárosok impozáns pályáitól a legutolsó falu bársonyos gyepjéig s az emberek milliói, miniszterektől le az az utolsó falusi vargáig izgulnak a dresszcs sport katonák viaskodván. A sportlapok ma már oly impozáns püdány-számban jelennek meg, melyet sok politikai lap is megirigyelhet.
Nem beszélünk itt a Dtmpsey— Tunney léle legutóbbi boxméikózés-ról, melynek 150 003 lónyi közönségét nem igazi sportszeretet, h3nem az emberi tömegkiváncsiság érzéseire alapított tervszerű Uzleli számítás s a spanyol bikaviadalok, a t\'lmji gladiátorok véres p\'olukcióinak hisztériás rxtázisa csőJitetie össze Nim. ez nem spoitlelkesedés 1 Öntudatos a sport eszmei tartalmával tisztában levő, annak kulturális jelentőségét méltatni tüdő, lelkes hívekre van szükségünJc, akik egy uj sekla igéinek varázsával a szivükben, emberi méltóságuk jclemelő erejével küzdenek a sportban rejlő hatalmas kulturális gondolatért. Ezt a publikumot tervszerűen nevelni kell. A tul-balmeccsek lázasan izguló közönségéből öntudatos sparttársadalmat kell teremtenünk, mely nemcsak a győzelem izgalmaiért, az egymással összecsapó erök küzdelmeinek cir-kutzszerüségéért, hanem az izmok és akarat, a győzni akarás és az erők egy egységes gondolatbs való foglalásának eszmei tartalmáért is lelkesedni tudnak. Ez a publikum nemcsak a futbalmérkőzések izgalmaiért fog lelkesedni, hanem benn? öntudatos megértésre fognak találni azok a spoitíormsk s az atlétikának ezerjéle ága, melynek lanllémesicrel a régi görögök voltok. Mert bár készséggel eli-.merjük, hogy a futhal-játék lendületében az egymásra rohanó csapatok változó lökés eieji-ben, a percről-percre változó izgalmas helyzetek torgandóságában, ösr-szehasonlithatailanul több izgalom
van, mint az atlétika bizonyos egyhangúsággal lebonyolódó tel|esit ményeiben, még* kénytelenek vagyunk hangsúlyozni, hogy az igazi sporílelkesedís a tporlszcretetet ís a sporiban re|lő hatalmas kulturális erő öntudatos megértése, csak a kél különböző sportág harmonikus együtt müvelésében láthatja az igazi sporl-ideáll.
A jubiláló NTE hatvanéves emlék ünnepén a kerületi fuihiibajnokság babérkoszorújával, de számottevő atléla nélkül lép ma a város lelkes sporlköiönoégc elé. A dicső emlé-ki-kfccl gardig múltból előcsillan egy pár ragyogó sport név, melynek büszke viselője a nagykanizsst gyepről indult diadalmas útjára, de már
évek óla teljesen szünetel a rendszeres atlétikai munka.
Legyen ez a mai szép ünnepély Egyletünkben egy uj korszak kiindulási pontja, melyben ismét egymásra talál a sport minden ága. Ehhez azonban szűkségünk van a város és a közönség lelkes támogatására Nagykanizsa városa adlon végre megjelelő hajlékot, adja végre a megjelelő pályát ennek a hatvan éves egyesületnek, mely hosszú tenn-állása alatt nem egyszer szerzett dicsőséget a város színeinek, a közönség pedig rakja le urnáinkra ez emlékezetes szép ünnepélyen azokat a filléreket, melyeket a sportért, az NTE-ért lelkesedő szive s nemes á;doiatkészsége számunkra kiutal.
Nagykanizsán belátható időn belül nem kerülhet sor kulturház építésére
A város pénzügyi viszonyai teszik tehetetlenné egy kulturház felépítését
Nagykanizsa. október 8
Ismeretes a m. kir. földművelésügyi minisztériumnak kullurtnzépi-tési akció|a, melynek keresztülvitelére a FaluszOvétségét bizia meg. Az (\\ cél, hogy mindenütt, ahol az hiányzik, kulturházat építsenek, ahol az összes egyesületek és kultúrintézmények hajükot kapnának.
Hogy a mai nehéz pénzügyi viszonyok mellett ez ugy a köiségek-nek, mini városoknak megkonnvil-tessék és lehetővé tétessék, az Országos Közművelődési Tanácsnak sikerült egy nagy transakció folytán epitéil kölcsönt biztosilani, ugy hogy első beláb\'ázáíra, buszonöléves törlesztés melleit 9.5% OS kamattal kölcsönt tud folyósítani.
Ezért most megkérés é az összes nagyobb községeket es városnk3t, kérdési intézve hozzájuk, egy kulturház felállítására vonaikozólag. Nagykanizsa polgármesteri hivatalához tegnap érkezett le a megkeresés, amelyben részletes információk b:-
1 knldéstt kérik, van-e kulturház és ba I nincs, tervbe vették- eannak (elépítését.
Kérdést intéztünk ebben az ügy-b<:n illetékes hivatalos tényezőhöz, ahol azt a választ kaptuk, hogy a várci vezetőségének ebben a kérdésben az az álláspontja, hogy — noha tervbe vette egy modern kulturház felépítését, sőt erre a célra a város rendezési tervezet kapcsán ki is jelölte a EítvOsleret, a város jelenlegi pén!ü<yi viszonya és gazdasági helyzete nem alkalmas arra, hogy ezzel a kérdéssel behatóbban foglalkozzanak, mivel előbb sokkal fontosabb és sokkalia elóbtevaló dolgokat kell a megvalósulás stádiumába hozni.
Az Országos Közművelődési Tanácsnak a legközelebbi napokbin küldik meg az ily értelmű választ.
Ami magyarán és nagykanizsai értelemben azt jelenli, hogy Nagykanizsán belátható időn belül szó sem lehel egy ku\'turház felépítéséről.
Villanygyárat épit Kiskomárom és Komárváros
Két község maoyarjal, akik lépést tartanak o tojlödé«.cl
Kiskomárom. oktétKr 9
Van a pesli vonalon Nagykanizsától alig 15, illetve 20 kilométernyire kél község, amelyek nagysza-básu mozgalmukkal belekerüllek Zilamcgye pénzügyi életének középpontjába. Egy olyan tervvel, mely városok dicsőségére válnék. Az egyik község, amely a nemrégiben lezajlott járási levenleversenyen is elvitte a babírokal: Kiskomtrom, a másik Komárváros.
Kérges kezű, jószívű, munkás magyar nép lakjt ökei, de dicsekedhet-
nek már iparral és kereskedelemmel, tágabb értelemben, mint az szokásos községeknél. Dicsekedhetnek azzal, hogy törekvéseik és megvalósulás előtti álmaik vannak, melyek bizto-íitják részükre azt a hegemóniát ipar és kereskedelem tekintetében, amii megérdemelnek és ami törekvéseiket koronszni is fogja.
Most Kiskomárom és Komárváros köíségek ismét olyan fába vágták biztosan vágó éles fejszéjüket, aminó beláthatatlan perspektíváját nyújtja a lejlődérnek. Kiskomárom és Ko-
márváros község villanygyárat akar létesíteni a maga és a vidéke számára.
Most tartottak ez ügyben nagy. gyűlést, melyen elhatárolták, hogy megalakítják a Kiskomárom és Vidéke Villamoiüzem Részvénytársaságot, mely nagy szimpátiának ör-ver.d a gazda közönség körében ii.
A naggyülésen részt vett Gergely N. soproni pénzkapacitás is, aki szaktudását felajánlotta a községeknek és a pénzügyi tervek kidolgozásiban segített.
A gyűlésen határoztak a részvényjegyzések ügyében is. Kimondták, hogy az építendő villanyüzem céljaira kibocsátanak ezer darab egyenként nyolcvan pengő értékű részvényt. Jellemzésül csak annyit a községek polgárainak lelkesedéséről, hogy a mostani alakuló gyűlésen az ezer darab részvényből olt mindiárt lejegyezlek százon felöl.
Az építendő villanyüzem terveit a Qanz-Oanubia gyár egyik tőmírnöke készítette és ha a részvényjegyzések melyek kezdetüket vették, lefolynak, ugy az építkezés meg\' is kezdődik a tavasszal Kiskomároraban. A terveket ugyanis még a nyáron történi helyszíni szemle alapján kiszilették el.
A két község polgársága szívvel-lélekkel a villanyüzem éleire vívásának keresztülvitele mellett van. De ugyanekkor a megye, elsősorban pedig nagykanizsai pénzintézetekben is felügyellek a községek nagyszabású akciójára és valőszinü-leg tevékeny részt fognak venni\' a részvényjegyzésekben.
Hogy mit jelent a kél község terve megvalósulás esetén, azt nem szükséges hangoztatni .bővebben. Különösen Kiskomárom szempontjából nagyjelentőségű, mini választókerület székhelye és mint az öt környező kisebb községek ipari gócpontja.
Részvény jegyz&ek eszközölhetők
a kiskomároml jegyzőségen.
Villanyfény és villanymotorok Kiskomárom és Komárváros ipari éleiében gyönyörű tervek, melyeket ha megvalósulnak, példaként lehel követni és oda állhat a kél község az ország színe elé.
Pedig meg log valósulni, mert a kisgazdák tudják, hogy mire kell kiadni a pénzüket. ~
Kinevezték Seckt tábornok utódét
Berlin, okt. 9. A lemondott Seckt tábornok utódjául Heye tábornokot, az I. gyaloghadosztály parancsnokát nevezték ki a német haderő lőpa-rjnesnokának.
NAGY CONFECTIO VASARÜ
Megérkeztek a legifjabb modell női és gyermek kabátok, férfi és női szövetek. — Továbbá a Fürst-féle csődtömegből megmaradt áruk mélyen leszállított árban eladatnak. -
Tisztelettel WEISZFELD ÉS FISCHER.
1926 október \'0
ZALAI KÖZLÖNY
VASÁRNAPI CSE VEGE SEK
Egykor és most
Nincs semmi uj a nsp alatt, — mondta valamelyik arab bölcs, ama arab bölcsek közül valamelyik, akikre mindig jó! esik hivatkoznunk, ha nem ludjuk valamelyik mondás pontos származását. Ugyanezek az arab bölcsek mondtak ilyesmiket is: .örök körforgás az élet", vagy .minden régi visszatér és újra uj lesz" és igy tovább.
Meg lehelne kérdezni ép azért talán egy ilyen arab bölcset arról is, vájjon a hölgyek régi öltözködési divatja, a miaer, a többféle febér-nemo és a sleppes szoknya, no és mindezek klegesziléseképen a malomkő-kalap újra vlsszatérhetnek-e ?
A válasz azonnal nyilvánvaló lesz csak hasonlítsák össze, hogyan öltözködött a mull leánya és hogyan öltözködik a mai lány ? A mai lány felvesz egy selyem-komblnettel: egy perc, rendbehozza a tövid frizuráját : három perc, ajkára lesz egy csöppnyi rúzst: egy perc, arcára egy kevés púdert: két perc, utána belebújik az egybeszabott estélyi tubájába : három peic. Telszelgés a tükör előtt: egy perc, vagyis mindent összeszámitva, pontosan tiz percig tartott az estélyi töllette.
Ezzel szemben nézzük, mii fogyasztott időben az 1910-es esztendő leánya, mikor bálba készüli. Délután megjelent a fodrász, ondolált: tizenöt perc, felrakta a híjtoinyot diói betétekkel, hamis fürtokkel: li-zenöt perc, továbbá lüzéket, melyet tobb ponton kellett kipróbálni s ez ujabb tíz peroet vett igénybe. A há-ronpeices mai fésülködéssel szem* ben tehát már itt harminchétperces Wbbiet mutatkozik. Ezek után jöttek a következők: ingfelvétel két perc, miderkapcsolás megfelelő hasmoz-dulatokkal: nyolc perc, mideibefü-lés a család nőtagjainak élénk részvételével : tizenkét perc. Végső kar-csucsuliló sóhaj: két perc füzózsi-\' nór elszakadása : bárom perc, veszekedés: 01 perc, újra való befűzés fentiek szerint mégegyszer, Osz-szesen huszonöt perc. A megismételi füzóbarc tehát újra elfogyasztott huszonöt percet, eddig már elmúlt küencvenhét perc és a kis lány még mindig csak fűzőben áll a tükör előli. Most jölt a nadrág felvétele: három pete, a hátulgombolós mider-
Miről beszélnek a
AinM, bogy milyen föl és dónyósen
lehet minilen Wszer-, csemege- és italára, háztartási és vegyi cikkei
KöitiuM \\nw\\m. Urai ti írlítalH Szövetkezete
nagykanizsai árudájában.
leihchcn felvétele eombleszalfodás nélkül: öl peic. gombleszakadással: tizenkét peic. Mosl jö:l a ruha fel-vélele: nyolc perc. a derékkölő bekapcsolása : tizenkét perc, téves kapcsolások rendbehoratata : négy perc, külső gombok és palenlek : kilenc perc. övek és lelfencsek: három perc, öss/eseu negyvenhatom percet vett igénybe a ruhafelvétel. Mo>t az általános eligazítás, ingvállak legyűrése, viták, további karok és vállak brpuderorása, virágcsokor feltűzése, egy-két hamisán hulló rulia-ránc óv,nos Icgombosiíkésc, ezekre Is számithatunk külön tizenkét percet. Ez összesen hatvan pete, ami összeadandó a már elmúlt száznyolc : perccel és igy kijön, cipó, batisnya éa keztyü felhurísál nem js számítva, nettó és háromnegyed óm. Élihez az icíhöz még bálran hozzászámíthatjuk a ncinszámitottakra, a veszekedésre, a lűkör előtt való for-golódásra, a várailan és előre nem látott dolgokra egy negyed órái, vagyis a mult idők leánya három óra hosszat öllözködötl bál elöli, mig a mai szerencsés, boldog, fel* szaisdull, elragadó, liusan bájos, agyonszidott, erkölcstelennek tation és mégis imádandóa.i tiszta lány öliöíködik poniosan tizenegy piicel.
Szóval, mit válaszolna az arab bölcs ? Azt, bogy a régi, kapcsos, drót-belétes, mideiMncélos kori, örökre elűz lék az 1926. év lenge leányai.
Endrödy Béla
okául látszólagos fulladást állapiloll meg, mii ma igazolt a megejtett boncolás.
A kétségbeesett szülőkéi, akikéi a végzetes csel után előállítónak a rendőrségre, kiliallgalás után szabidon bocsáiolak. Egyben az ugy aktáit áttették a királyi ügyésziégre.
Mini értesülünk Sralalék ellen gondatlanságból okozott emberölés miau emel vadat a k.r. ügyészség, mely megadta a temetési engedélyt a csecsemő eltemetésére.
A föláigyatást ebben az ügyben a kir. törvényszék büntető tanácsa még ez év folyamán, legkésőbb dcccm-beiben meg fogja tartani.
Felboncolták a meghalt csecsemőt ésíul-ladást állapítottak meg a halál okául
A szülőket gondatlanságból okozott cmberölésért^oriják felelőssége
kinizsi, október 9 Teljes részletességgel számoltunk be tegnapi számunkban arról a döbbenetes ^sccsemő tragédiáról, melynek áldoiatul esett Szalal Károly FetőfiVci 19 szám alatt lakó napszámosnak négy hónapos fiúgyermeke.
A kiszállott rendőri bizottság, mint azt Jelentettük a kihívott hatósági tisztiorvossal egyetemben a halál
Még egyszer Harry Liedtke és még egy katonafilm
Egy asszony—24 órára, Regiment gyöngye
(—) „Főhadnagy ur a feleségem" pompás sikere után valójában még cssk inoM rukkol ki az Uránia a vígjátékok öreg ágyúival. Kedden, ugyancsak Hnry Lietjíke íljjJcitásí-val adja AkxanderJíngeltrek a híres .Kék egér" irójanattrfnvellája u\'án Készült; .Ef&aísfoty 24 órára\' c. viglátétaKÍmáaik fó erősségében Lőtte Nleümannal. A film témája a hábpru utáni, antant megszállás alalt éjő Bécs éleiéből van véve. Bécsből /í deriK kedélyt a háború sem ölte ki s ez a veri fény ömlik v<*gig a filmen, melyet Budapesten a Corvin és a Kamara frcnctinus siker mellett mutatott be.
Sohse é;jen véget a jókedv! Ezt tartja az Uránia csütörtöki mdsora, * Regiment gyöngye a lilm ve>hitetlenül a kacagas bőségszaruja lesz hosszú ideig nézői számára. A garnizon életnek annyira pompás rajza, hogy minden katona viselt nézője mundérben fogja magát érezni néhány órára. Reinhold Schünrel, aki a múltban mint rendkívül intelligens jellemszinész tűnt ki a német gárdából, itt egy fatálisan ügyetlen újonc szerepében feledhetetlent pro-duvál. Az újoncok beöltözése, az első „übungok", az altiszti bál egy-egy vihara a jókedvnek.
A filmeket a Világ mozgószinház is bemutatja olcsó helyárak mcüelt.
j
j özv. vidafölJi Osskó Péterné született báró Franchen Franciska ugy a saját, mint gyermekei, unokái és rokonsága Revében fájdalomtól megtört szivvel tudatja, hogy felejthetetlen jó férj, a legjobb apa, nagyapa, testvér, rokon és barát
vidaföldi OSSKÓ PÉTER
Nagykanizsa volt állomásf&nöke
éleiének 73-ik, boldog hizssslgának 44 ik évében a balolli szentségek ájtatos felvétele után folyó lió 9 én, hosszas szenvedés után az Úrban csendesen elhunyt.
Temetése folyó hó II-ín délután 4 órakor lesz a rom. kalh. temető halottas házából.
Az engesztelő szentmise-áldozat folyó hó II-én délelőtt 9 órakor log a Mindenhatónak a plébánia templomban bcmutallatni. Nagykanizsa, 1926. október 9.
Áldott legyen emlékei nyugodj békébeni
NAPI HÍREK
■APIRE9D
Október 10, vasárnap
• Római Icatolikut: B. l-\'er. Protestáns: í Gedeon. Izraelita: M. hó \'.». I Nap kel reggel 6 óra 10 perckor I nyugszik délulán 5 éra 24 perekor.
i Az NTE jubiláris ünnepségsorozat, j kezdele delelóit 9 órakor. I Szórakozó-est a Ketcszieny otlhon-I ban este 8 órakor.
*
: Mozi. Utilnla: A Sing-sing (egyház i rabja, Lon Chaney bílnllgyi filmje. Világ: J Kaland az éjjeli expressen, vígjáték. — j l-llóadások kezdele : 3, S, 7 é» » ólakor.
Október II, hétfő
: Kómal katolikus: Piacidia sz. Protes-: láns: Brigitta. Izraelita: At. hó 3. I Nap kel reggel 6 óra II perckor, nyug-: szik délután 5 óra 22 perekor.
— Vasárnapi csevegések elmen lapunk Jelen számában cikksorozat közlésé! kezdjük meg. Endrödy Béla, a neves magyar Irá, asszonyok és lányok csevegő pajtása, férfiak bölcs, kedves barátja fog ezentúl minden vasárnap megszólalni ezen a helyen. Hozza magával az Ifjúság rajongó imádatát, ezer ötletei divatról, sportról, színházról és elhozza magával az ó meleg szívéi, hogy sok tarka bókkal kedvesen figurázza, majd szendén legyezgesse a nól hibákat és erényeket. Ügyen 6 lapunk olvasóközönségének Is az az Igaz, hú pajtása. aminek Ismerik és szerelik ót szerte az országban. Első cikkét lapunk ma! számának más helyén közöljük.
— Kinevezés. A vallás- és köz-oktalásügyi m. kir. miniszter l\'ote-slnszky Jenő tanári a katolikus tanulmányi alap lanilóképzö-intézeti tanárainak létszámában a győri Ur. katolikus tanítóképző Intézetbe rendes tanárrá kinevezte.
= Ma és minden este a Korona éttermében orosz Jazz-Band.
— A városi mezőgazdasági bizottság Ölése. A városi mezőgazdasági bizottság ma, vasárnap délelőtt 10 órakor a városháza kis tanácstermében ülést tart Karlovtcs Józaef elnöklete alatt. Ugyanis az Alsó-dunánluli Mezőgazdasági Kamara intézőbizottságának 1921—22. évben három évi időtartamra megválasztott taglainak megbízatása lejárván, az alispán rendelkezése alapján ma egy elnököl, alelnököt és jegyzőt választ a bizottság.
Metz festő legolcsóbban fest.
= A Nagykanizsai Katolikus Legényegylet folyó évi oietóber bó 17-én, határozatképtelenség esetén folyó évi október hő 24-én délután 4 órakor az egyesületi helyiségben rendkívüli közgyűlési tart, melyre a páiloló és rendes tagokat ezúton hivja meg az Elnökség. Tárgysorozat: Az egyesületi helyiségek átalakítása, az 1927. évi lagsági dijaknak pengő ériékben való megállapítása.
Metz festő legs-\'.cbben fesL
I
1
A Korona étteremben, ma iu minden este
orosz Jazz-Band. k.™^: Dr.
Szíves pártfogást kér kíss ernő, K
.Fedorov.
orona vendéglős.
ZALAI KÖ/.LÜH*
1926 október lü
— Halálozás. Városunk egyik közbecsülétben illó velerán kereskedője dóll ki az élők sorából limler József elhalálozásával. Évtizedeken ál tagja voll a városi kép-visclőleslülelnek és még a legutóbbi időkben is szorgalmasan látogatta annak gyOléseil. Tíibb pénzintézetnek alapitáslól igazgatósági, illetve választmányi tasja voll s alig akad! olyan közhasznú alapilás Nagykanizsán, melyből nem velle ki részéi. A Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Körnek és dalárdájának alapítástól lógva választmányi, illetve működő tagja voll. Temetése ma délulán 4 ótakrr lesr.
— A Zrínyi Miklós Irodalmi és MDvészetl Kör elnöksége ezu on kéri fel a válaszlmányl és a Kör összes tagjait, hogy Irmler Jórsef alapító és választmányi lag iemelé-sén teljes számban vegyenek tészl. Gyülekezés ma délulán fél A órakor a poslipatola földszinti tanácskozótermében. A vegyeskar tagjai 3 órára gyülekezzenek ugvanoll teljes számban.
— Adományok a felsótcmplom orgonájába, öiv. Bindinger Antalné 180.000, Jíödbaum Józsefné, Kállo-vils Jánosné, Németh Ferenc, Polgár István, Surinyi László 50-50 000, llampó Erzsébet 30000, Trojkó Géza 25.000, Herkl Jánosné 10000 korona. Fogadják a nemesszivü adakozók hálás köszönetéi a pnspSki biztosnak.
— GRAMOFONOKI HANO-LEMEZEK! LÁSZLÓ ÉS QRÜNHUT FÓ-UT 9.
URftülA
-v—
Kedden 7 és 9 órakor i
Egy asszony 24 órára
Alexander Engel novellája 8 levonásban. Fószerephen: Harry Lledtkc is Lotle Neumann. Minden kedwezmény érvénytelen.
VILÁG
Kedden 7 és 9 órakor olceó lielyárakkal i
Egy asszony 24 órára
ÉRTESÍTÉS.
II Mini HMM
= Centrál návéházban, ma és minden este táncestéi)\' 3 óráig.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten összesen J2 születés történt. E tekből íiu 3, leánygyermek 5 voll. Németh Péter fogtechnikusnak fia, Fekele István téglagyári munkásnak fis, Oszvald János téglagyári munkásnak leánya (halva). Gyulai János földművesnek IcEtiya, Zalavary Gyula vámszaki lisztnek fiú, Miczik János füszer-keteskedönek leánya, Szilajka Ferenc földművesnek fia, Németh Antal áll. utkaparönak fia, Mikácz Jánosnak . lu(vll(lr leánya, Homicli János földművesnek ; unnepíégeű.
fia (halva), Szenics István csizmadia- i mesternek lia (halva), Muler Henrik | szobafeslő-segednek leánya. — Há-
— Zeneiskolai hlr. Ak;k a Zeneiskola Étieklanszakáta jelentkeztek, vagy akik ujonan jelentkezni akarnak, hétlön délulán 3 órakor a Zeneiskola igazgatóságinál jelenjenek meg.
= Ma ós minden este a Korona éttermében orosz Jazz Band.
— Az iparosság figyelmébe. Az Ipartestület vezetősége felkéli az iparosságot, hogy ma reggel 1/29 órakor nnnel nagyobb szá.nhan gyülekezzenek a Centrál előli, hogy testületileg vehessenek részi az NTE
= Emésztési gyengeség, vérszegénység," lesoványodas, sápadtság, mirigybetegségek, bőrkiütések, kelések, futunkulusok eseteinél a lermészeles .Ferenc József keserűvíz szabályozza a belek annyira fontos működéséi. Az orvosi tudomány számos vezérférfia meggyőzedalt arról, hogy a valódi Ferenc József viz hálása mindig kitűnően beváiik. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlelekben.
— Eljegyzés. Aasch Ödön és Kasztt Ilus Nagykanizsa jegyesek. (Minden külön érlesilés helyet.)
— Válogatott Iskolaközi mérkőzés. Ötödször áll szembe egymással a csurgói ref. lőgimnázium és « helybeli felsőkereskedelmi iskola válogatói! futballcsapata vasárnap délután órakor a Zrinyi sporttelepen a PVSK—NTE bajnoki mérkőzés elölt. A kereskedelmi iskola csapata a következő felállítással szerepel: Hetczfeld III. évi., Gallag III. évf., Scheiber IV. évf., Riller II. évi. Bizsó IV. évf., Kiss III. évf., Hirschl IV. évf., Szirtes III. évf., Jakubec IV., Szabó III,, Breineé III.
=■ Esküvő. Schlesinger Juliska ís Össterreicher Lsjos ma tariják esküvőjüket Erzsébet-tér 13. szára alatt. (Minden külön érlesilés helyeit.)
— Centrál kávéházban, ma és minden este táncestély 3 óráig.
(alapilva 1862.)
1927. Január l én nyílja meg
66-ik évtársulatát.
Pénzünk értékének állandósága!mellett a legalkalmasabb takarékoskodás a hc-tenkinti befizetés
Tagjainknak kölcsönöket előnyös feltételek mellett folyósítunk.
A Pengő értékre szóló uj könyvecskék kaphatók a Szövetkezet helyiséében
Főút és Sugár-ut sarkán levő Babochay-ház I. emeletén.
A befizetések: hétfőn, kedden, vagy axerdán d^otött 9-II 6r-a között teljesithetők.
Az igazgaiósáy.
— l-lmarad a Katolikus Le- \' gényegylet előadása. Dr. Mutschen• i AgfAirEdvin kir. törv. tanácselnöke- ( nck mára hirdetett előadása az NTE 60 éves fennállásának juÓüáris Un--\' nepétye miatt elmarad. Az előadást ] 17-én, a rendkívüli közgyűlés után ] tartják meg.
Ma és minden este tánc a Szarvas kávéházban.
— Az NTE ünnepének pro-grammja. A Nagykanizsai Torna
zassógot kötött 4 pá:i -±jorváth József m. kir: honvád-ífanaszvezelö Sebcsy Máriával, Andri József vas-öntó-segéd Némelh Rozaliával, Hegedűs Ferenc földműves Gud\'in Annával, Fakó István napszámos Tóih Irénnel. — A halálozások száma 15 volt: özv. dr. Mayer Ferencné Lukáci Oizella 52 éves, gyomordaganat ; dr. Scbwarz Károiy kir. törvényszéki orvos 52 eves, agyszél-hudos; Unszusz Lajos marhaKercs-
kedó 35 eves, önakasztás; Bfliger j p ,c( *,a rcndczi 6\' évtizedes fenn FúiCpné Frank Rozália 7b éves, ( 7?: . . . ... ... , tüdőgyulladás; GrünfeJd Sándor k«: 1 i"*staak jubileumát. Az ünnepé,y reskedó 22 éves, ögvljártyagyulUulás ; • rtizlelcs progiammja a következő: Toplcr Erzsébet 27 éves, tüdóvész; 9 órakor ünnepi istentisztelet a lrmler József magánzó 74 éves, sziv- j fclsótemp!omban. Gyülekezés 3/<9 izomelfijulás; Némahi Péier 1 napos, órái az Erzsébet-téren; onnan fet-koMSzölöttség; Marón József nap- t " \'
számos 74 eves, gyomot rák; Lufi Mária takarítónő 62 éves. uivgycn-gcség; Bfdekovici Gyula boibély- . mester 39 éves, tüdöburut; özv. j Dilinek Mátyásné Cecmscs Mária 79 éves, végkimerulés; Bcznicza Peter napszámos 19 éves, tetanus; • Molnár liona 2 napos. velíRzülcicu Rvcngeség; özvegy Faics Góborné . sporiielcpen PVSK—NTE bajnoki J*.mbQCÜfei Mária 71 éves, agyszél- J fuiballmérkózés és NZTE—NTE
bU-SHegedGk 185 000 K. Tofcok I Kiubközi Knniszverseny. Este 9 óra-100.000 K. Vonó 40.000 K. Kapható Vágó Endre illatszeriárában Fö-ui 14.
t vonulás a templomba. (Első esetén | gyülekezés a városház előcsarnokában) 10 órakor díszközgyűlés a | városház dísztermében. Fél 12 órakor j kegyeleti staféta a városon keresztül. Negy?d I órakor ünnepi társasebéd Koronában. 3 órakor a Zrinyi
kor a Kaszinóban hangverseny és táncestély.
Magyar Királyi Osztátysarsjáték
Egyetlen sorsjeggyel nyerhető szerencsés esetben
500.000 pandö —
6.250,000.000
hatmilliárd és 250 millió korona és pedig.
300.000 pongö —
3.750,000.000
hárommilliárd és 750 millió korona 200.000 pongö —
2.500,000.000
két és félmilliárd korona
összesen 36.000 nyeremény több mint 69 milliárd készpénzben.
A sorsjegyek hivatalos árai osztályonként:
I Ni: I K«fyH: 1 Nyolca* 250.000 K1125.000 K j 62 500 K^j 31.250 K
HiÉn második sorsjegy ipíl
Húzás kezdődik okt. 16-án.
az fisszei
Mái kabáii
Nagy választék minden minőségben legolesóbbtól legfinoinabbig
Női féhérnemüek
Angol fépfisíowelek
BARTA MIKSA
divatbUSönlegességek áruházában
HftGY!CflK!ZSft,
FŐ-UT É3 CSEHGERY-UT SA3GK.
Figyelmes kiszolgálás. Olcsó árak.
Divatos szőrmék.
iMfioktóber 10 _
„ Képkeretezést minden alak-h,n kifelésl, javitásl, egyes táblá-Ei\'i, igen olcsón vállal Pum üveges Király-utca 10.
_ Megkezdődik az oktató fltm-elóadás. Folyó hó 11-12-én újból megkezdődik az oktatófilm-előadás S tanulóifjúságnak ismét alkalma lesz, hogy érdekes filmekben gyönyör- : ködve bőVltse Ismereteit. Ez alka- | lommal az „Erdőn-mezön- c. bioló- j siai film kerül bcmulalásra. A szarvas élete, agancs fejlődés, szarvas-vadászat, dámvad jelenik meg, hogy helyei adjon a levegő urainak, hol a repülés módjának, szárny, fark és lábak szerepének lanulmányozására
nyílik pompás alkalom. Majd a
csuszó-mászó állatok kövelkeznek. Felelte tanulságosnak Ígérkezik a kigyók méregberendezésénck bemutatása. Ezulán a rovarvilág kerül sorra a maga érdekes jelenségeivel. Érdekes befejezés lesz: .,4 mozigep-ptl a szabadban- c. rész. Végül egy mulattató vígjáték sem maradhat el, mert különben nem volna leljes a műsor. — A bemutatás sorrendje a kővetkező: Hétfőn 8 órakor a főgimnázium, fél 10 órakor a közponli elemi iskola, 11 órakor a felsőkereskedelmi él fémipari szakiskola; délután fél 3 órakor a kiskanizsai elemi iskola, 5 órakor az iparos és kereskedő tanonciskola I. csoport. Kedden délelőtt 8 órakor a polgári leányiskola, fél
10 órakor, "vzgonyiulcai elemi iskola,
11 órakor a polgári fiúiskola, délután fél 3 órakor az izraelita elemi iikolí, 5 órakor az iparos és kereskedő tanonciskola II. csoporl|a. Az előadást minden iskolában szakszeri! magyarázat kiséri.
= Ma és minden este a Korona éttermében orosz Jazz-Band
ZALAI KOZLŰNY
megerkeztek
a legújabb divalu női és leányka kabátok, bundák, nöi és gyermek ruhák, pongyolák
óriási választékban.
Női kabát végig béleli már ... 495.000 K-lól felj.
Gyermek-kábátok már ... 265.000 K-lól felj.
Nő! szövetruhák már ... 240.000 K-lól fe\'.j.
Stern József
divatáruháza
Nagykanizsa
KaxEncxy-utca I.
FIGYELEM !
— A néhai Hild István emté- | kére alakított Temetkezési Egy- ! let vezetősége, Rácz János és társai j nagykanizsai lakósok ellen jóvá- | hagyott alapszabálynélküli működés j miatt, a nagykanizsai áüsmrendőr- < kapitányság, mint 1. fokú rendőr- ; büntető biróság állal 1926 évi junius 18-án hozoll I. fokú marasztaló ítéletet, u. m. kir. államrendőrség szombathelyi kerületének főkapitánya-* folyó évi szeptember hó 30 án kell 1237. számú ítéletében, indokainál fogva helybenhagyta.
= Ma és minden este tánc a Szarva* kávéházban.
— Keresztényszocialis\'ák szórakoztató estje. A nagykanizsai Keresztényszocialista Párt 2. szórakoztató cstélyét ma esle 8 órai kez-dcllel tartja a Keresztény O.thonban. Műsor: Szavalat, felolvasás és tánc záróráig. Belépődíj nincsen.
Szüreti mulatság. A sóu\'cai kőlő-szövőgvár munkássága október 10 én, vasárnap az »Amerika" vendéglőben szüreti mulatságot tart. — Kezdete délután 3 órakor. Beléplidij személyjesy 5, családjegy 15 ezer korona. Konffetli, szerpentin, vitág-posla. Felülfízetések köszöncllcl fogadtatnak. Tiszla jövedelem és felülfízetések az alsótemplom javára. — A mulalság kedvezőtlen idő cselén is meg lesz tartva. -.
= RÁDIÓKÉSZLET!HANG-L EM EZEK I MODERN A L-KATRÉSZEKI LÁSZLÓ ÉS G RÜNHUT FÓ-UT 9.
= Elegáns hintó- és lótakarók Hlrsch és Szegő cégnél.
Köztisztviselők, közalkalmazottak
és a katonaság, csendőrség, rendőrség kötelékébe tartozó tisztek és altisztek stb
6 havi részletfizetésre vásárolhatnak
mindennemű rnházarl cikkel, a legolcsóbb készpénzfizetésed árban. Egyenruha, térit és nói szöíclek\'valódi gyapjúból, divatszövetek, ruhakelmék, különleges vásznak, zelirck, chiltonok és llincttáruk. Továbbá ágy- é« asitalkészletek. sezlon-teritók. Ittgonyök. szőnyegek és lutószönyc-gck. Ingek és alsónadrágok a kiválasztott anyagból mérték seertnl jutínyosan készülnek. Minták állandóan megtekinthetők.
Prangor Iiízset Tcleky ot 19. sz. alalt
a Tribon" ruházati lészvénytársaság helybeli megbízottjánál. — Hivás esetén mintáimat lakáson is bemutatom.
— Kiss József matiné. F. hó
17 én vasárnap délelőtt 11 órakor a Magántisztviselők a Kaszinó dísztermében Kiss JózwL maiméi rendeznek.
— Az Ipartestületi Dalárda
tagjai fcikérelnek, hogy ma délelőtt fél 10 órakor gyülekezzenek az Ipartestület termében. Bilchler.
— Elítélték engedélynélküll fegyvertartás miatt. A nagykanizsai főszolgabiróság rendőri büntetőbírósága ma tartott tárgyalásán en-gedéiynélküli fegyvertartás miatt el-iléile Dara István eszteregnyei lakoB foldmüvesl százezer korona pénzbüntetésre.
— Büntetés a harapós kutyáért. Rádt András gciseszigeti la-kós harapós kutyát tartott szabadon, mely megharapta a gclsei járási állatorvost. Feljelentés alapjána nagykanizsai főszolgabiróság rendőri büntető bírósága Rádit százezer korona pénzbüntetésre és a veszedelmes ál lal kiirtására Ítélte.
— Megsemmisített kOzség-át csatolási határozat A vármegye törvényhatósági bizottsága májas 10-én tarlóit közgyűlésén kimondotta, hogy a Keszthely nagyközséghez csatlakozott Cserszcgtomaj kisközség különállását, valamin! Balatongyörök nagyközségi jellegét megszünteti és vonyarcvashegyi körjegyzőség szervezeti beosztását módosítva Cserszcgtomaj és Oyenesdiás községeket a keszthelyi, Balatongyörök és Vonyarcvashegy községeket pedig a batalongyöröki körjegyzőségben egyesili. A határozatot az érdekelt községek megfellebbezték a belügyminiszterhez, akinek döntése ma ér-kerelt le a vármegyéhez. A belügyminiszter helyt adott a fellebbezésnek és a vármegye határozatát meg-
j semmisifette-
\' — Nem Jó az Írógépe ? ne költsön Javitiera, hanem cseréliesse be. Amit javításra fizet, azzal törleszthet egv modern uj írógépel. Hívja fel a 91 számot, a Rciniugton gyár képviseletét, Szabó Anlal legyver és lőszerkereskedöt.
l£6-ttóGvUM iftUKOUr
5,525.000 pengő, vagyis
69 milliárdot meghaladó
kisorsolásra.
3X, k„c£U osztálysorsjátékon
A- „i Wé-.terv már ptr.gö értékben van megállapítva és igen előnyősén változott, mer? a nyeremények összege jelentékenyen leli emelve és szerencsés esetben már egy
sorsjeggyel 6 milliárd 250 millió K értett.
Közismert szcrcncscszámait ajánlja:
MiShoffei* KáBsraán ci\'íngo
Sor.i«Hyok ára j e20 pengő nedved 5 pengő =» 62^00 K.
- 250.000 K, fél 10 pengő 125.000 K, Húzás október 16-19.
UNGHVáRY LáSZLÓRt.
CEGLÉD—BUDAPEST, IV., VÁCI-U.35. GYÜMÖLCSFÁT, DÍSZNÖVÉNYT,KERTI MAGVAKAT ÉS ESZKÖZÖKET SZÁLLÍT ÁRJEGYZÉK INGYEN.
— Lokomobll és cséplőgép-kezelői tanfolyam nyílik meg e hó 25 én a nagykanizsai m. kir. áll. lémipari szakiskolában. Beiratkozás mindennap délelőtt 8—12-ig és d. u. 2—6-lg az iskola igazgatóságán. Tandt] sz egész laololyamra 280.000 korona.
= Helyesen cselekszik, ha varrógép-, tü-, olaj- és fonal-szükségletét nálunk fedezi. Singer-varrógép-alkatrészek elismerten a legjobbak I Singer-varrógép-fióküzlet.
< = Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
= Az áramfogyasztók érdekeit szoigálja a .Tungsram\' izzólámpái gyártó vállalat gondossága, hogy villanyleiepünk s a világítási hálózat áramszolgáltatási körülményeit alapos tanulmány tárgyává lelte. Ennek lolylán városunkban viszonyainknak legjobban megfelelő Tungsram lámpák kerülnek forgalomba. Kérjen mindenütt Tungsram Izzólámpátl
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Stnger varrógépeinket. Singer varrógép réSiy-társaság Nagykanizsa, Fő-ut 1.
= Patkányok és egerek tömeg-irtására vegyen „Agraria• palkány-irtó húskonzervét. Kapható minden gyógyszertárban és drogériában.
Időjárás
A nagykanizsai meteorologtal megfigyelő Jelentése: Szombaton a Mminck-le/ : Reggel 7 órakor +14 0. délutáa 1 órakor +21, este 9 órakor +15-7.
Felhőzet: Reggel borult, délben és este kevésbé bomll.
Szítirány: Reggel Délnyugal. délben Északnyugat, este Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet [eltatéie sr.e-iInt délnyugati szelekkel egyelőre enyhe idő, sokhelyütt esővel.
Őszi cipőszükségleiét
•z ötven év óta fennálló
MILTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA
város palotájának főúti oldalán.
FIGYELEM I cipőáruházában ■zerezzfe be. =
<
ZALAI KÖZLÖNY
1926 október 10.
A Világ mozgószinház reneszánsza
(=) A jól válogalolt műsorok és a műsorokat kereső közönség egymásratalálásából valósággal u| éleire kelt a Szarvas udvar kis mozgószin-háza. Ennek nyitja — ismételjük első sorban a lömegckcl leglobban érdeklő filmeknek beállítása. Harry Piti. akinek a Gaumont gyárnál készült szcnzsciós képét ma mulalja be. Tom Mix, Jackle Hoxle, aki lovas bravúrokban Tom Mixet is veri. Alberllni, aki az artista filmek királya és egy csomó világszerte Ismert név a Világ kizárólagos szereplói.
S mivel a mozi kalrxochen tö-mcgszórakoró hely, a Világ valóban segítségére akar lenni « tömegnek, amikor az Uránia mozgóban hét közben bemulatandó filmeket pártiuza-mosan a legolcsóbb, 10.000, 8000, j 6000, 4000, 2000 koronás heiyarak melleit bemutatja. Ha még hozzávesszük ezekhez, hogy Világ velilő betendezését nagy áldozot árán tökéletesítene, előadótermét pedig renováltatta: mindent elmondtunk, ami nagy sikereinek titka lesz,
■y*y."isi"!!, i\' 1
RÁDIÓ - MŰSOB
Október 10 (vasárnap)
Budapest (560) D. c. 9: Zenésmise P. Bangha Béla prédikál. 10.45: Kozmetika. Jl.lO: Előadás lávaizigetről 11.45: Szim-fónikus zenekari hangverseny. D. u. 1: Előadás: A filoxera. 3.30: Előadás: Hogyan rendezünk a rádióban ? 4.3J: Heldel-bergi diákélet, szinmü 5 fchf. 7: A Falu-s/ővetség előadása 8.45: Chanson éí mü-dalest. 10: jazzbind.
Berlin (504 és 571) 9: Assisi Szent Fcrenc-emlékflnnep. 11.30: A Zoo renekar szórakoztató hangversenye. 12.20: Max Hensen és Paul Morgan humoros jelenete, 1.10: Az élók órája. 3.30: .Mesedéhitán. 4.30: Hangverseny. 6.30: Artúr Berger dr. világutazó előadása az Atlantls-rejtélyról. 7.55: Kari Brammer előadása a Duna sorsdöntő szerepéről. &30: Német mese-est. 9 : Kabaré. 10.30: Tánczene.
Boroszló (418) 11: Evangélikus istentisztelet. 12: Katonazenekari hangverseny. 12 55: Hirek. 3.15: Rejtvények. 330 : Mesedélután. 4: Siórakozlató zene. 530: Ottó Heurchele felolvasása. 6: Harmónium-hang-versenv. Játszik Franz Kolkmann. 7: Wil-heim f.cltner felolvasása: Az Alpok tör-téncle. 8.15: Kedélyes dalok.
ij ">ufiV ii "i»*i i »\'*■<* i-*t g*r m ~*ii*\' i *
Nyílt-tér.*)
Alulírott minden ellenkező híreszteléssel szemben kijelentem, hogy Szalai Károly Petőfi-utca 19. szám alatti lakos kisgyermekének haláláért engem, mint a szomszéd lakás lakóját felelősség nem terhel. A gyermeket gyakran felügyelet nélkül otlhonhagylák a lakattal lezárt lakásban. A gyermek máskor is sírt, Így nem tudhattam, hogy jelen esetben életveszedelemben forgott. Az üveg-leien ajtón belátni nem leheteti, igy nem állolt módomban a megszokott gyermeksirásból veszedelemre következtetni. Kulcsár Margit
«) t rovat ,1111 koztöttekírt jen a aier-kesztösíg, lent « kiadőhlvta! nem villa] lelelísségel.
SZÍNHÁZ
Telefonice
— Halló, halló! Hier Rádió Wien, akarom mondani a 78, azaz Ben Fenlesl
— Nagyon hosszú a bevezetése. Kevesebbet csacsogjon és többet a pletykákból. Most itt az unalmas ősz, éhe zem a pletykákra.
— Ezt az őszinteséget 1 ? Azonban ki kell jelentenem, hogy a színházban nagy konsternációl keltenek a kiplet)kált dolgok. Sőt, mondhatnám egyenesen tragédiákat és szakításokat okoznak Mint méltóztatik emlékezni, drága asszonyom, a szőke kislány és nem szőke férfi barátságát pertraktál\'am nem épen diszkrét módon, nos hát ezóta akárki megkérdezi a kis s-őkét, hogv mi van, dacosan felkapja a fejét és azt mondja: * Nahát — azért sem!\'
— Ejha I
— Bizony. Ilyenek ezek a mai lányok. Egyébként mit tetszik szólni az Orlovhoz ? Nekem őszintén egy kicsit bizarr az egész, de szép és a muzsikája — legalább nem Zerkovitz muzsika. A szereplők egyesek. Kitűnően érettségizett le Elek Ica és Sólyom. És a többiek is mind.
— Közelebbi operett-újdonságok- I ról kérek távirati stílusban valamit. »
— Csakis ugy. Hát jön a Királyné _ rózsája ragyogó szereposztásban, jön j az Annabál a szezon legbájosabb operettje, jön a Lehár muzsika Frasz-kitával és nagy lázzal készülnek az Alvó férjre. Külön meglepetés a Di-reklorné főszereplése, aki először lép
a közönség elé ebben a szerepben.
— És a pletyka ?
— Ez a legfontosabb ?
— Ugyan ne kérdezzen annyit I
— Kérem, kérem. Tehát a helyzet a következő: A társulat egyik \\ kékszemű, fekete hnju tagja, aján- ; lott levelet kapott Budapestről. Nagy j darab levél volt. Huszonkilenc bé- I lyeggel leragasztva. A hölgy izgatottan bontotta fel a vastag levelet és legnagyobb örömére, mit gondol, mit talált benne ?
— Áradozó szerelmi vallomást.
— Szó sincs róla. Ellenben két legfinomabb selyem harisnyát. Egy sor Írás hijján Semmi sem volt a harisnyák mellett. És most a kellemesen csalódott kékszemű azon töri okos kis fejecskéjét, hogy vájjon, ki küldhette a harisnyákat. Egy bizonyos, hogy Budapestről jött. Na, mondom, majd én, az én serlock-hokmecí tudományommal, végére járok a dolognak. Természetesen ugy kezdem el, hogy a telefonkönyvből kinézem az összes harisnyakereskedők elmét.
— Mit méltóztatik szólani az ötlethez 7
— Buta! A harisnyaküldőket egy okos kis nőnél sohasem a harisnya-kereskedők közölt kell keresni, hanem a szép láb rajongók közölt.
— Ez már Igy nehezebb dió, de neki fogok. Addig, mig a címet leszállítom, csókolom kezelt.
CITROÉNi
a legjobb és legolcsóbb univerzális automobil.
Kedvező fizetési feltételek. **
VI., Andrássy-ut 67.
Budapest,
(•) Vasárnap délután olcsó (6000-től 20000 koronáig) helyárakkal a legragyogóbb operett: Alexandra. -- Esle utoljára kerül szinre a nagysikerű Csókos asszony rendes hehárakkal NTE (Bihaiy) és NSE (Kendecsy) futballoznak a közönséggel.
(♦) Dr. Szabó Juci mozi heíyárakknl héttőn. A nagyszerű vígjáték iránt oly | nagy az érdeklődés, hogy a jegyeket inár most Jegyzik tömegesen.
(•) a hld utoljára meg)- kedden, több oldaltól megnyilvánult kívánságra. Jegyekről előre ajánlatos gondoskodni.
HETI-MÜSOR:
Vasárnap ^este: Csókosasszony. Vasárnap délután Alexandia olcsó helyárakkal.
Hétfőn: Dr. Szabó Juci vígjáték.
Kedden: Ilid színjáték.
Szerdán: Orlov operett.
Csütörtökön : Atvo férj vígjáték.
Péntek—szombat vasárnap : Királynő rózsája operett.
MOZÖÓSZINHÁZAK
Uránia vasárnap 3, 5, 7. 9 órakor: Sing-sing fegyház rabja. Főszerepben Lon Lh iney.
Világ vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor: Kaland az éjjeli expressen. Főszerepben Harry Piel.
Uránia V.edden 7, 9 órakor: Egy asszony 24 órára, vígjáték 8 felvonásban. Főszerepben Harry Liedtke. Világ ugyanaz olcsó helyárakkal.
Keszthelyi Uránia vasárnapi m(l-sora : A fekete bohóc (A halál ösvényéti), egy kalandvágyó ifjú élményei szárazon, vizén és a levegőben, 10 felv. Főszereplő Harry Pici.
Világszabadalom I A fütőtechnlka csodája!
ZEPHIR
falüzclésü, légfüléses
folytonégő kályha
10 =«""= 24
■w egyszobAt ~ *
.REKORD* nér. Vokirt0icM»0 (oly. WiUfc.1 kllyhK. lakiréktQziitljek, kt-iné oytolJóV
Árlapot készséggel küld:
HÉBER SÁNDOR
kiljrhí- és tOlUlyifjfiiui B-Jdiprlt, VI, Viltao* cUtiár-ul 39. Ultfon: Lerakatok minden nagyobb váróiban.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsde már nyitáskor barátságos volt, ds realizáló eladások következtében visszaesett, majd bécsi szilárd hirek hatása alatt újra megszilárdult. Javultak a bánya és cukor papirok, a tflbbi piac is ba-rá\'ságosan tendált. Zárlatkor az irányzat narátságos, a forgalom nem nagyméretű.
Zferlckl zárlat
Pirii 1492 00. London 2511\'SO, Newyork 517J\\ Brűssel 1435 00, Milano 206ŐW, Amsterdam 207 15. Berlin 123-30, Wltn 73 05. Solla 375 OO. Prága 1532 50, Vartó 5800. Budapest 72-SO, Belgrád 914 00, Bukarest 27500. \'
Kényszerkölcsön-kStvényeket
legmagasabb napi áron vásárolunk. Hátralékos tartozásokat befizetjük, Ossrn helyi értékpapírokat magas árfolyamon vásárolunk. 2MS
GROSZ ÉS TÁRSA
h.ok- e, tax.aebliomlLavo.ok Főút 15. az. . Telefon 321.
A btzdr.jiesü Tőzsde deviza-jetyxén
valutAk
Lengyel 7850-8050 Angol 1.346025-S025 Ciehk. 2110-120 Dlnitr 12 >4-6-1 Dollár 71025-71326 Planéta fr. 20\'0-2l.10 Hottanil 2Í500-650 369-3R3 514-521 2810-2*90 16963-17023 10041-84 Din kor. I8930-189S0 S..\'.jel tr. 13785-«35 Rilaa It. 1940-2020 Noivíg k. IStílO-ti-O Svéd k. 19050-110
Léva
lif* Marka
Sehill.
DEVIZÁK Amtlerd. 2851S-6IS Belgrid 1258-61 Berlin 16982-17033 Bukarest 373-3S3 Brüsszel 1950-2010 Kopénh.18930-18990 0«!o 15610*60 Uniton 315975-6915 Milano 2720-2780 Nevryoík 71310-510 Pilla 2030-209) Prága 2tUV!l»\'<l Sroíia 515-521 Stockholm 19050 110 Vanó 7840-8W0 Wien 1OO57-100S7 ZOiteh 13771-814
Terménytőzsde
Buia ttazav. 75 kg-os 352.500-357^00, 76 kK-os 355.000- 36u.000. Í7 kv-o. 360.Ű0) -365.000, 78 kg-os 365.000-36r.50ft egyít> 75 kg-os 345.000 - 347.500, 76 kg-ea 350.000 - 355.000, 77 kg-os 352.500- 357.50J 78 kg-os 355.000 -360.000, rozs 260.000-262 SuO, tanarmányarpa 2ta000—220.0W. sorarpa 2SO.OOO—SoaüOO, zab 195.000-200.000, tengert 6 262.5e«—25ÍÍSÜ0. repee 550.000- 580.000, kolea I85.0ÍO—195.000, korpa liS.OOO—157.500.
Kiadja: Zriny! 570iadalpar is K5»J»-kereskedés BT, Kagykaalxia
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
ke,xtbetj.D I . .Z.UI Köiieoj. k.t.u-w>
U.dOaiv.Ullbáa, ■ :I . IS. HÍ". -Boűijf H ll^Sl hlrljp tiüüomiBjowanlI •Dtb L.S.-UU., Rl««li OjStS eoKtorl™\'*-
tj,i,b<; kbaizal-ttr. Subi LUslő doliinjl«-UlJIbin. Sopítnl-ítt* T(,tn« Fai.\' IöojtMH I, piplrk<fMti^i^S«a.


Önnek ninos sziikséasp\' h0«* «oraor\' <s hélbántalmal miau állandóan szer.veitj\'i. amikor közludomásu, " aaaa.ww h a v,,áöhi(0 H „iledenki ált.sl legelsőnek elismeri IGMÁNB1 keseriwb megszünteti a zendszertnll ferm bajokból eredé f ej la, ás 1, c*ökke«i a vérnyomás az apIiinéTm SoH", Imeszes --Emésiteai zavaroknál-éhgyomorra már léi pohár langyós IBMAhüI keserüvk degendő l!relme""
Kaptutó-kts é, „„s,. „végben. Szélküldési hely: IGMÁND! keserDviz.forrásválialat Komárom. Arj^.eki^íwaaíknrt kWn.tr.bérmen^e
ludomásu, | z azonnal I isedéil. j
bérmenive U
1026 október 10.
Szelelő rosták,
szecskavágók, rápa-vágók, kukoricamor-zsolók, darálok
minden nagyságban
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 6
CORDATIC
autóguminak.
ZALAI KÖZLÖNY
OOodlS, „Ky,„„ í„ CB>. Jl|1( dc.
rab-uck<ény eladd. Mectcklntl,c(a Zjrd«-
ÜÍL*___ ____3429
t\'gv fekete letölta, «y Kin..
. Ml julányoian ela.16 Klrluy-u 31 .3495
v.í? 4,1 blrö vincellér ItKst 1 1 ím. cultilj.l. ScűV.lt rtvil-I latna ítallnyba li. Kákcsi Gyula Sotnoes-, ílí^í;_ __.3(7.1
adó. Uóvcbbct utryanolL
iPBÓHIBDEf ÉSEK
(Hirdetések dija előre fizetendő)
At apróhirdetés dl|a 10 szólt" 50 fillór. A címszó > minden vsatagnbb betűből álló nó két nónak számíttatik. Minden további nó dija S <111. A hirdetési dlj .Iflre IlKotondfi a forgalmiadé hozzászámllásával
Eltdó 4 házhely, mindegyik cca 300 négyszögöl. Bővebbet Aczél Iroda Nagy-ki nlxsán. Fóut 3. sz.
OvAt, kfli és szegletet keretezéseket minden szia- és szélességhen szakszerűen végez Stem üveges. Vasuti-utca 17 19. — l^yanott egy tanuló ílzetéssal felvételik.
Keresek 2 szobás-konyhás, mellékhelyiségekből álló lakást nov. l-re. Lelépés! flielek. Chn a kiadóban. 3133
Pánzkőlosőnt bekebelezésre minden Cmegben a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóslttst Aozél Ignác pénz-köáoCakOxvetttö Irodája NsgvVanlzián. Főnt 3. «x alatt. Kényszorkőlcoőn kőt-ványekel veszek. 2738
Eladó sánci lalu végén I hold rét, Klsbagoii hegyen 1 hold szölü, réttel és gyOtnölctössel. Bóvcbbct Kunltz Józsefnél BagoUn \'20 házszám. 3-3 3126
Háromszobás lakás mellékhe\'.yl-légekkel kerestetik. Clm a kiadóban. 3152
Eladó .1 katonatemető! dűlőben egy *20 négyszögöt területű szántóföld. Bővcb-bej Aoxél Iroda Nagykanizsán, Fóut 3.
Műtrágya (szuperfoszfál) nagyban és zsákszámra kapható Ország és Wldder cégnél Erzsébet-tér 10. 12-9 317-1
Eladó Nagybagolta egy 3 holdas szőlőbirtok, rajta zsuppos épülettel. Bővebbet Aozél irodai Nagykanizsán, Fóut 3. szám. •>
Volt r ész vénytár aasági köny. ««I6, kl adóügyekben li jártas, megfelelő állást, esetleg órai könyvelést is vállal. — Szíves megemelések „Mérlegképes"
jeligére a kiadóba._____ 2-2 3480
Eladó a szentgyörgyvári hegyen, közel a városhoz egy 6l/i htfÖw^szJntó, rét és gvUmölpttsból álló birtok. >ajta lakható épülettel. Bóvcbbct Aczél IgnAc pénz-kólcsaskózvetuó és Ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsán. Fóut 3. szám.
vál-2-2 3181
K4s ercTiDckek teljes
l»!om. Qm a kiadóban.
Idősebb nő gondozást, teljes ellátást ftyeihtL Ctm a kiadóban. 2-2 3485
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen, boldogult uram végtisztességén megjelentek és annak pompáját bármi módon emelni *zivesked-tek, fogadjak szivból jövó Iti-lás köszönetemet
Özv. Br. Schwarz Károlyné.
Liba pehelyi, foszlott és íosztatlan
TOLLAT
»eez 6a elad
HERCFELD DAVIDNÉ
Sugár-ut 18.
Eladó Kisbagolán egy hold szőlőbirtok szép gyümölcsössel, rajta téglából épült és cseréppel fedett lakóházzal, teljes stoba és konvha bútorzattal, - Bővebbet Aczél Iroda Nagykanizsán. Fóut 3. sz.
Egy fiatal borbélysegéd és tanonc felvételik Eötvös-tér 24.
ügyes, gyakorlattal bíró varróleányok jé fizetéssel felvétatnek a Kötő-Szövőgyárhun, Só-utca 3.
Többféle bútor eladó Klnlzsy-ulca 48. szám alatt.
Fürdőkádak, Ulőkádak a legjobb kivitelűén készen kaphatók Baksa bádogot-nil, Klnlzsyutca 21. 2-1 3519
E«y 28 éves Wdmüvcs keres kézbesítői, hivatalszolgai, vagy pénz-beszedői állást, az utóbbit esetleg kaució ellenében. Clm a kiadóban. 2-2 3476
Egy-két tanulót még elvállalok zonjora oktatásra. Teleky ut II. Dr. Vásáihetylué.
Eladó két hosszú"férfi télikabát. nyadl-utca 28. -3406
Eladó PctőH-ut 32. száma hál. Ötlet. helyitégnek is alkalmas. 2-1 3(63
Megbízható Qzleti szolgát felvesz Brandl Sándor ét Fia cég, Deák-lér 2. 3500
Haaznált hornyolt oaerép eladó.
Megtekinthető raktártelepUnkön. Városépítő R-T. -3492
Egy szoba-konyha és mellékkelylségekból á!ló lakásomat elcserélném a vároa bal-területén szintén egy 2 szobás lakással. Clm a kiadóban. -3>I5
Bejárónőt keresek azonnali belépésre. Kazlnczy-utca 43c.
Egy jómunkás csixraadiasegéd ál-!andó munkát kaphat Horváth Rezsőnél, Árpád-utca 13 3516.
lro£istanő állást keres pénztárba vagy Ügyvédi irodába is. Clm a kiadóban. 352Ó
Egy kUlönbejáratu bútorozott azoba
kiadó. Fiat 18. 3518
Egy a xalon garnitúra, irodában is alkalmat, eltdó Zrínyi Mlklósu. 56. varroda.
Egy jobb hátból való leány, kl né-metOl it tud, 8 évet Iluctka mellé a délutáni (4—\'/) órákra felvétetik. Cim a kiadóban. 3523
KQIŐnbejáratu bútorozott szoba, esetleg verrando ét konyhahasználattal kiadó. Deák tér 4. 3364
C.Iadó Nagyförhíncen 1500 Q-öl príma szőlőbirtok terméssel. Bővebbet Jóasef fő-, herceg-ut 78. /
Fekete télikabát magas, „cfo alakra
eladó. Megtekinthető FőuMÖT szolalt. -Ugyanott egy fehér ágyXeladó. 2-2 3478
azonnali szállításra kaphatók:
BAZSÓ JÓZSEF kocsigyáros
„Ford" képviseletnél Telefon 250. NAGYKANIZSA Telefon 250.
FOBD személy- és gvorsteheraulók. alkatrészek, rnganyos homok-lulók, tadeles ,ts nyílott kocsik raktára. Ismert szolid kiszolgálás.
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán Igazgatósága, feltlgyelöbizottsága és tisztviselői kara őszinte tnegilletfldéssel tudatja, hogy az in-téze/nagyérdemű alapító igazgatósági tagja
IRMLER JÓZSEF ur
rfolyó hó 8-án Nagykanizsán elhunyt.
A inegboldogiill az intézet alapításától kezdve volt annak igazgatósági lagja és odaadó munkásságával tevékeny részt vett az intézet vezetésében. Nagykanizsa, 1926. októben 9-én.
Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni!
Ingek, gallérok,kézelők
mosását és tükörfényes vasalását vállalom
Mayer Károly
ruhafestő-, vegytlsztitó-, pllssirozó-vállalata
Nagykanizsa
Gyár: Köíaey-utca 19. szám. Ozleti Főút, (Korona épQlet.)
Vidéki megblzátokai pontosan csiközlöm. Alapíttatott 1892.
Űn biztosan vevőnk lesz,
ha levelezőlapon kéli uj árjegyzékünket fínyképeiö gépek- és cikkekről
HATSCHEK ÉS FARKAS
Budapest, IV. Károly-kőrut 26.
Elsőrendű
kői hiU
kapható
8INGER IZIDOR
n^Háreanil.
12.428/1926.
Tárgy: Bortermés összeírása.
Felhívás a bortermelőkhöz.
Felhívatnak a bortermelők, hogy a város területén termeli, illetőleg a szüret végén még készletükben levő, ugyszintín a szüret idején vidékről további kezelés végeit a város területére beszállttolt, illetve bepincézelt must mennyiségéi, a szűrei befejezését követő 8 napon belül, dc legkésőbb 1926. évi november hő 15 lg a leraktározásra szolgáld helyiségek megjelölése mellett a városi siám/evőség jövedéki osztályában jelennék be.
Ugyanolt egyidejűleg bejeleol-helik a bortermelők az általuk és háztartásuk állal elfogyaszlandő, valamin! cselédségüknek és munkásaiknak természetbeni jirandőság cimén kiszolgáltatandó a Nagykanizsa város letülelén, valamint Homokkomárom, Nagybakónak. Nagy-récse, Palin, Sárszeg és Somogy-szentmiklós községek lerületén termeli, de Nagykanizsa területén elfogyasztandó boraik után j.ír$ 50°/o adókedvezmény iránti igényüket. Az 50 "/» adókedvezmény alá eső bor-mennyiség ulán járó adóra nézve évi átalány egyezség is köthető.
Aki a must lermést nem, vagy Későn jelenti be, pénzbírsággal büntethető.
Aki az 50% osadókedvezményre való igényeit nem |elenli be, az a teljes adó téléit fizeti.
Az a bortermelő, aki a saját ház tartása állal elfogyasztandó bor ulán járó adóra nézve átalányban ki nem egyez, jövedéki felügyelet alá kerül, botkészlete szüret után hivatalosan fel fog vétetni, szemleivel kap és kötelezve van bot készletében beálló minden változást a szabályok értelmében belojcnleni, a fogyaszlási adót ugy az elfogyasztott, mint az eladott mennyiség után megfizetni.
Nagykanizsán, 1926. évi szeptember hó 5 én.
Polgármester.
%
ZALAi KÖZLÖNY
1926 október I.
Zongora, hegedő, cimbalom, ének-iskolák
legújabb zenedarabok HEGEDŰK,
vonók, hurok, hangolósipok és egyéb hangszerkellékek
Száj m uzsikák csakis elsőrendű gyártmány
kaphatók Fischel Fülöp Fiai
könyv-, zenemű- és paplráruházában Nagykanixaén.
Ma este
nm

Uida vendéglőben.
Üzletmegnyitás.
Ven szerencsém értesíteni a tisztelt vevök&zőnségct, hogy a mai napon saját cégem alatt
bőr és cipész-kellék üzletet
nyitottam. Szive^pártfogást kérve /tisztelettel Krausz Vilmos
bórkcrokc dú
.w Erxaé bot-tár 14.
40 év óta fennálló
pékműhely
hozzátartozó lakással, mellékhelyiségekkel azonnal kiadó és elfoglalható. — Bővebbet:
Csőre István bizományi irodájában, Keazthety.
Rózsagyár, Kaposvár.
Gyára a legmodernebb gépekkel felszerelve. - A legjutányosabb árak mellett vállal festést, vegytisztítás!, ágytolltfsztl-tást, bőrbutorok és bőrkabátok festését, pllsslrozást, gouvrlcrpzást stb. >,,
Próbálja meg Ön is!
Budaörsi „Mária" keserfleyójzyviz
kilünő hashajtó és gyomortintiíó. Kapható gyógyszertárakban, tüszer- és
csemegclizlclckben. Különösen ajánlatos: elhízásnál, vér-
keringési zavaroknál, érelmcszese désncl, köszvény, epekóbántalmakné. nöibajoknál. — Forgalmiba boiza:
Budapesti KascrOvixfot-i-ás R.T.
M,peau Irodi: Bod.p«ll, V., Hátrány u. 10.
Kép.lielSket krreitink. - 3SSS
A nagykanizsaiak találkozóhelye ■
Budapest IegetsófendU, modem, családi szállója az
István király szálloda
VI., Podmaniczky-utca 8.
Mérsékelt árskl Kő/ponti tütéa, minden szobában
hideg és meleg totyo vlz, litt. Szobák 40.000 kor.-tól. A nyugati pályaudvar kőzetében
FEST Mayer Klotild utóda [ TISZTIT
VARGA NÁNDOR
kelmefestő, vegyészeti mbatúztitó és gözmosó vállalata Hunyadi-utca 19. Fióki Kazinczy-u. 8.
Mielőtt bármit lestel, vagy liszlillat, győződjön meg munkám kiválóságáról és áraim juiányosságáiól, nálam tisztított gallérok utolérhetetlen fényéről.
külön gallér- és fehérnemű-osztály!
Ugy a helybeli, mint a vidéki viszonttisztitóknak nagy árengedmény 1
Tiszta gyaptotrlkó és \' Íratták .
Crepdeschin rtthák, bársony pongyolái,aljak, blizokigenjiitíiiyosárbaa
SéíIíi Sándor
cégnél
Mapnf (Mm), Epeta-da 7.
Kézimunka anyaik
külföldi bevásárlás folvlán"^ versenyen kivüliérakon!
Iskolás leánykák részére: etónyomtatott tálcakcndók 2 -12.000 ic
tcatclt párnák .......15 -36.000 ig
Előnyom tatás a legmodernebb min^kkat rondkivül olosón I Fonalakban óriási választék
leszállított Arakon I Tekintse meg vasárnapi kirakataimat.
REINITZ BÉLÁMÉ
kttlmnnka ti elflnyomiU tzaktxlcte
DEÁK-TÉR I. 3\'K
WjJdltt kfitiyvltie»k«<í<, m«tt«4l.
Hirdetmény.
Galambok község közbirtokossági tanácsa által kfzhirré tétetik, hogy a tulajdonát képező községi Nagy-vendéglő 1927. január 1-tól számítandó 3 évre kiadatik haszonbitbe f. hó 24-én d. e. 11 órakor a helyszínen nyilvános árverésen a kiadási jog fenntartása mellett. Fel\'élelck ugyanott megtudhatók.
Közbirtokossági tanács.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 15-én délelőtt 9 órakor a helybeli móntelepen e;y 6 éves heréli és 3 drb idfisebb, még tenyésztésre alkalmas mén nyilvános árverésen elfognak adatni.
Méntclepvezetóség.
Önkéntes árverés
A tulajdonomat képező élő és hóit gazdasági felszereléseket folyó évi október hő 10-én, vasárnap délelőtt 9 órakor Bánfaptiszlán (S\'e-petnek melleit) önkéntes árverésen eladom.
Wolf Lipót bérlő
Akar a gyermekének
ingyen nagy örömet szerezni?
Külfljebecimtitazoiiua]
BUDAPEST, Akadémia-ntfin 10.
Hsán Oytila nsgykimtrrai bírósági végrehajtótól.
330 1926. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1831. évi IX. t i: 102. § a értelmében ezennel köz-hlrrc telit, hogy a nagykanizsai kir. járás-birósápnik 19215. évi Pk. 5091. srámit vég. aése következtében Dr. liród Tivadar lígy-véd Sllal képviseli í/.v. Itlr>eb!cr Jinoriré nagykanizsai l.kos javára .1.560/00 kor. s Jár. erejéig 1926. évi május hó »ln loganalojltolt kielégítési végrehajtás utján le- és tclilltoglali és 16,800.000 koronára berslllt koveiaezó Ingóságok, u. nt.: L^y Kulinc gyártmánya cséplószekrény, 1 szelrló rosta, 1 vasajtó éj n) vastuzhelyek stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir, tárái, bir&ág IMGlk évi p*. 5501. ajámu vég. zése lolvl.tn 3.560 000 kor tókekovcteléj ennek PJ2.Í, évi október hó ISil n-pjllói iáró !\'\'»« kamatát, \'\'s»o vállódit ís ed itg Összesen MO.ttX) kor. tiiréilzg már meg. állapított költségek erejéig a netán 11,1-tetl összeg levonása mellett Nagykanizsán Zárda-utca 5. jz. alatt teendő megtartására 1926. évi október hó 12-lk napjának délelőtti íl órája határidőül kltutetik és tlihoz a venni szándékozók c?.enncl oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogv az érintett Ingóságok az 1881. évt IX. I < 107. és 108. §-ai értelmében lésipcnz^ lizetes mellen, a legtöbbet fgérónck. szükség esetén becsáron álul is cl fognak
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások is le- és Multoglallafük és árokra kielégítési logot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. évi IX t..c. 102 K értei-méhen ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1926. évi stept. hó JO. napján.
Haán Gyula s. k., u,c> kir. jblröságl végrehajtó.
Nagvrnbecstllt llőlgyetm éa Uralmt
Csak az udvarban
Cim: Olcsó Maradékvásár BUDAPEST, KIRALY.UTCA 32.
AUpItvs 18».
Kaphatok szcnz*rió« olcsó árak melleit alnnt felsorolt cikkek:
3Ar»k (jrcklxa
méter vcile virv nlnct crer.ji nr> Mgf ktk-ichír mtntU ircnadln
o v»ity I
űtip!n»*I níU uOvít minden ulnV
29
míler Hrt cm nélrt, kft4nJ ml-oA»<rfl. tíis»||» fítrtöltínr rigy íc!(J«6»íCvtt hw/lvtlíril vjjty 1 <lfb. vifíeoi vitt«pi f.iplinleprtl\'vel c^yúlt .
278
t. ? mlr. boiixit Irhéillrll l<p«<Sö drbji 49 du(vU»líl»» <f«,->c Jc Cblnt OS. M!ynnI4«ytl <k>ll. minden sutiVtt 1J>, hlmietl nűl iítj; v«gy n4dric 18, KrfrOs •.viwkvJv Jl, irijin v<n ■ kátuvlu, k«Uni;)«vi»&n mlr. 13. ks D Pottrl rrn4eWwk«l kikliiriimtwfjt !«l]rUUnk.l
Nyomatott a Zyiyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagyi^TnriS^n^J
Nagykanizsa, Kazinczy-u. 4. udvar
ajánlja az összes háztartási, építkezési, ipari és gazdasági vasárucikkcket,
állandó na«y raktár prlmn vtUpos kék, prirr.a nehéz kcralvörös AUdln- és öntött vasedényekben slb. a legjutányosabb árak mellett.
STANIOL
fehér ét legszebb színekben, további fehér aluminiumlegolcsóbban beszerezhető
KUN IZIDOR BUDAPEST,
VIII. Klauxál-us 30. Tel.4. 148-73
Okvetlen fedezze már most
szükségletét. ) 79
Értesítés.
Tisztelettel Mcsitem a n.é. hölgy-közörsíeci, ho^y
női divat-szalonomban
mérsékelt áibín ké>zü\'nek u. ni. köpeny, kosztüm, bundák és francia ruhák elsőrangú kivitelben. Tanulóleányok is felvétet, nck. Szives pártfogást kér
Csitke István
ii(I-iuM Nagyknntzsa, Kazincyu. 12
NAGYKANIZSA, FŐ-UT 1.
Szekeres János Keszthely, Hajdu-utca 22. sz.
Elvállalok ványoláshoz alkalmas bőrökből egyben vágott és fél csizmák, úgyszintén oldalvarolt c!ö:< és fejek kiványolását. Páronkénli ványolás vidéklek részére azonnal.
Ofcnbcck Károly.)
66. évfolyam, 230. szám
Nagykanizsa, 1926 október 12, kedd
Ara 1800 korona
ZALAI KÖZLÖNY
6. U.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ijJtaw^ű trioroo: fecyfcjwüx. 71 OÁm
ahetétl «r. eor» 30.000 kutu
Zita királyné életveszedelemben forgott
Lequeltló, okt. 11 Zita királyné a spanyol anyakirályné látogatására autón San-Sebastianba utazott. A visszautazásnál a beszállás előtti utolsó pillanatban az autó benzintartálya kigyulladt és az egész kocsi lángba borult. Zita királyné közvetlen az égő autó melleit tartózkodott, de lnlonös szerencse folytán nem sérüli meg.
A soffőr, — akinek a léiekjelenete akadályozta meg a nagyobb veszély bekövetkezését — égési sebeket szenvedeti. Az aufőt San-Sebastian-ban kellelt hagyni és a királyné más aulón több órai késéssel érkezeit Uqueitióba.
Kataszirófális orkán tombol Németországban
Hamburg, október 11
Az Elba alsó részén kél nap óta orkán tombol. A Würltemberg nevü Hapag gőzösl vasárnap elszakitotta horgonyáról a vihar. A Newyorkból érkezett Deutschland horgonykölelét pedig darabokra téple, ugy hogy a hajó csak nagy nehezen tudta .utasait partra szállítani. A St. Paul a kikötő legnagyobb vashidja veszedelmesen ingadozik. Egy gőzös, amely Cuxhavenbe érkezeit, útközben az Északi tengeren három hajóról veit fel vészjelzést, de nem mehetett segítségre. A hamburgi kikötőben felmérhetetlen nagy károkat okozott a vihar. Az Elba kiöntött és elárasztotta a gátakat. Sinken-wírder szigetén az épülőfélben lévő csalornagátal átszakította az orkán, több uszályhajó elmerült.
Berlin, október 11. Szombat éjjel óla iszonyú vihar dühöng és egyre zuhog az cső. a mélyebben fekvő házak pincéi megtellek vízzel. A főváros több kerületében az orkán szerencsétlenségeket okozott.
Zürich, október II. Nagy felhőszakadás Walllsban óriási pusztitá. sokat és aulyos forgalmi zavarokat okozott. a Rhone annyira megáradt, hogy sok heljütt kiöntött és hidakat sodort cl. Sanct Moritz és Martigny felé megszűnt minden közlekedés, mert a hidal elragadta az áradat. A genfi ló és Wallis közölt még kocsival sem lehet járni. A Simplon-vonalon összeomlott a vasúti bid.
Rakovszky belügyminiszter teljesen visszavonul a politikai élettől
A nemzetgyűlés összehívása néhány napi halasztást szenved — Kombinációk a belügyminiszteri tárca betöltése körül — Pártközi konferencia a nomzetgyQlés megnyitása után
Budapest, október Politikai körökben még minr ;gen nagy érdeklődés tárgya a belüg, -miniszteri tár . betöliése és hí szerint a nemzetgyűlés összchiví\'j is néhány napi halasztást szenved, mivel a miniszterelnök teljes kabinettel akar megjelenni az első ülésen. Illetékes helyről vett Információ szerint a belügyminiszter szilárdan kitart ama elhatározása mellett, kogy teljesen visszavonul a politikai élettől. Ezen elhatárolásának oki kizárólag egészségi állapota, annál is inkább, mert nemcsak a miniszterelnök, hanem a felsőbb körök is teljes bizalommal viseltetnek iránta. A belügyminiszteri tárca betöltésével kapcsolatban ujabban ismét számos kombináció merült fel. Sürün emlegetik Széli József Csonka-Abauj és Zemlénmegye főispánját, aki egyike a legkiválóbb közigazgatási szakteklntélyekn?k és a múltban
Tisza István gróf legbizalmasabb embere vol!. Más kombinációk viszont Ugrón G \'>or nevét hallatják a belügyminiszteri tárcával kapcsolatosan. A nemzetgyűlés összehívására még nern történt intézkedés, de viszont megállapítható, hogy öszehi-vás pár nappal elhalasztódolt. Hir szerint a kormány és a nemzetgyűlés nem zárkóznak el az elől, hogy a nemzetgyűlés megnyitása után egy párlközi konierencia hivassék össze, amelyen elsiniitbatók lennének azok az ellentétek, amelyek a felsőházi javaslat körül forognak, feltéve természetesen, hi az ellenzék garanciát adna az üg/ gyors tempóban való letárgyalását a. Az Egységes-páriban egyébként biztosra veszik, hogy a vita n^n lépi tul a szokásos dereteket és igy elérhető lesz az, hogy a ncmzelgyfllés a karácio-nvi szünet elölt megkezdhesse az 1927/28. évi költségvetés tárgyalását.
Botrányos incidensek történtek a csehek zágrábi látogatása alkalmával
Radics viselkedése felborítja a koalíciót
Belgrád, október 11 (Éjszakai rádiöjelentés) Radics Istvánnak a cseh vendégek fogadtatásánál tanusitott viselkedése miatt az izgalmak mind jobban nőnek. Hirek vannak a koalíció felborulásáról, melyet Radics magatartása idéz elő.
Belgrád, okt. II. (Éjszakai rádiójelentés) Radics viselkedésén kivül Zágrábban is kellemetlen és szégyen-
teljes incidensek érték a cseh vendégeket. A cseheknek a Szokol egyesületben tett látogatása alkalmával egy horvát éles kifakadások-kal illete a szerb kormányzatot és a belgrádi cseh-barát politikát. A cseh vendégek hotelje, az Esplanade előtt egy kisebb tömig tüntetet a csehek ellen. Néhány lövés is elhangzott, mire a rendőrök szétszórták a tömeget.
,i»jiji.-i-\'i.-i- uvrivi- *..............................*******
Elfogadták a Hohenzollernek végkielégítéséről szóló törvényjavaslatot
A kommunisták a< országgyűlés ülésén nagy botrányokai rendeztek
Berlin, október II
(Éjszakai rádiójelentés) Az országgyűlés mai ülésén a kommumslik nagy botrányokat rendeztek. Az tliés elején határozati javaslatot nyújtottak be, melyben a Hohenzollernek anyagi végkielégítéséről szóló javes-lat napirendről való levételét kérik. Ezt a javaslatot a bizalmi kérdés felvetésével együtt elvelelték. A gyűlés folyama alatt a Iwlrány akkor érte el tetőpontját, mikor a pénzügyminiszter beszélni kezdett. Szavai
elvesztek a fülsikelitő zajban. Egy kommunista képviselőt, aki egy nemzeti párti képviselőt vízzel leöntött, kivezettek az ülésről. Verekedések is történtek.
Berlin, okt. 11. (Éjszakai rádiójelenlés) A porosz országgyűlés főbizottsága a polgári pártok szavazalaival a szocialisták és kommu* nlsták szavazatai cllcuere elfogadta a Hobenzollerrrek "végkielégítéséről szóló törvényjavasla\'ol.
A román diákság véres tüntetése
Bukarest, okt. 11 (Éjszakai rádiójelenlés.) A kultuszminiszter beérkezett jelentése szerint a most fotyó érettségi pótvizsgálatokon a tanulók 50 százaléka elbukott. Emiatt az egyes városokban véres lüntelércket rendezett a diákig- tgy egy helyen egy tanári a diákok az iskolától kezdve lenyegető magatartással kiséilék a lakásáig, majd egy népiden utcában többen megrohanták és súlyosan bántalmazták. Egy tanárt, aki kocsival akart menekülni, leráncigálták a kocsiról és agyba-fóbe verték, mig nem eszméletlenül esett össze. A szigorú vizsgálat folyik.
A miniszterelnök Rakovszky Ivánnál
Budapest, október 11. Bethlen István gróf miniszterelnök vasárnap látogatást telt Rakovszky Iván belügyminiszternél. A látogatás során politikai kérdésekről nem volt szó. Az utazás következtében a belügyminiszter ismét lázas volt.
Halálos szerelmi dráma
Miskolcz, okt. II. Tegnap délután halálos szerelmi dráma folyt le a városban, a Remény-utca 13. számú házban. Orbán Stndor hivatalszolga hat rcvolverlövésscl megölte Szász Margit miskolczi varrónői, akibe szerelmes volt, majd pedig maga elicn fordította a fegyvert és önmagára lőtt. Mindketten meghallak. Véget ér az angol bányászsztrájk
London, okt. II. Angol szénbányászok sztrájkja vége felé közeledik. A szakszervezelek pénztárai jóformán teljesen kiürültek és mivel már a külföldről sem számíthatnak nagyobb összegű támogatásra, a sztrijkolók egyes hirek szerint már valósággal éheznek a sztrájksegély elmaradása következtében. Szakszervezetekanyagi kimerülése előreláthatóan rövidesen arra bírja a munkásokat, hogy a kormány álul javasolt megegyezést elfogadják.
Magyar grófné sulyoa balesete
Prága, okt. II. Az ügetőpályán rendezett versenyen Pálf/y Paulina giólné tegnap lovával cgyltlt felbukott és eszméletlenül terült el a pályán. Súlyos agyrázkódást szenvedett.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 október 12.
Országos jelentőségű ünnep volt az NTE hatvanéves jubileuma
Magyarország legelső lornaegylete impozáns ünnepségsorozattal ülte meg az évfordulót A kultuszminiszter, az OTT es az ország sport-liörének képviselői Nagykanizsán — Az ön-céluságon felülemelkedett, nemzeti érdekekért folytatott kitartó munka ünneplése volt a jubileum
„Csak a faj ereje mentheti meg ezt a nemzetet"
Nagykanizsa, október II
Méreteiben impozáns, Jelentősé gében városunk határain messze túlnőtt Ünnepet alt vasárnap a Nagy kanizsai Torna Egylet és vele Nagy kanizsa. Eddig is ludluk, de a tegnapi ünnep mélyen a köztudatba véste, hogy a szomorú végvár-sze-rep, ami ennek a városnak jutott, itt-ott vigasztaló, örvendeles lényeket is takar, olyanokat, amiket épen ebben a szomorú szerepben tanultunk meg értékelni.
Kiállás volt a tegnapi ünnep. Égigérő kiáltás, ami álharsanl a Mura közepére rajzolt batár-vonalon át a magyarság stiguáját Trianon állal scnt lelörölbetöleg magánt i-selö régi zalai földre és birdeli olt, hogy élűnk s ha béklyókba verlek is bennünket, a leslünk minden izma, a lelkünk minden zuga mégis: arzenál, aminek egyszer millió és millió magyar kinyitja a kapuit és akkor uJj ragyogóbb, igazabb lapokat ke-d
a magyar történetírás.
*
Halvanéves fennállásának évfordulóját ünnepelte vasárnap az NTE, Magyarország legrégibb spiiiegye-sűlete. Az ünnepcíg nem Nagykanizsa, nem Zala, hanem az ország sportjának a magyar sport-történelemben eddig egyedülé\'ló t\'int, ; volt, melyre épen ezéi. a kultuszminisztérium, OTT ésországos sportkörök is elküldték képviselőiket.
A jubelá.is üunepííg-sorozil reggel 9 órakor kezdődöli felvonulással az Erzsébeltérről a felsőtemplomhoz. A menetet a katonazenekar nyilota meg, majd következtek zászlaikalall a levente-csapatok, cserkészek, Vasutas Dalkör, Fülőházi Daién\'a, pos-tások, tűzoltók, a bivata\'ok, ha\'.őrá-gok, testületek, egyesületek fejei, az NTE-tagok, Ipartestület s\'b.
A templomban Gazdag Ferenc püspöki biztos tcazíde nyilolla meg az ünnepséget. A sportot, mint tesli és lelki erősségre nevelő tényezőt fejtegette, felada\'-iul jelölve meg egyszersmind azl, hogy a magyar ifjúságot tiszta erkölcsökre kell nevelnie. Beszéde végeztével megáldolia az NTE hat évtizede felszentelt s
azóta becsületben megőrzőit zászlaját. Mise ulán, mely alalt az Egyházi Énekkar énekeli dr. Dómján Oyula karnagy vezénylésével, az egyesüleli zászlók félköre meghajolt az oltár előtt a Himnusz hangjaira. Olyan Jelenet volt ez, melynél szebben semmi sem szimboiizálhalta volna a hosszú ünnepség folyamán sokszor halloll szavak Jelentőségét: .Istennel a hazáért r
A díszközgyűlés A templomból rendezett sorokban és csoportokban a városháza közgyűlési termébe vonult a közönség. A padsorok nagyrészíl íddig.a megtöltötték ti érdeklődők, az NTE tagjai és hozzá\'n.ozóik. Olt voll a tisztik-- nrgyszí\'riu küldői.sé^e az állon*ásparancsrok vezelésével, olt vollak a halóságok, hivatalok ve zelő.\', sportegyesületek, testi "etek, nöegylelek kaidöttrigei, az Iskolák igt-oaló\'
A díszközgyűlés a Hiszekegyg/ei vel e kezdetit, melyet BUc\'i\'i.- Mó: karnagy veze t ;ével az Iparoddal-\' da énekeli. Ulána Krá\'iy Is\'.vín dr. polgármcstcrhslyeíles főjegyző, az NTE elnöke mondot \'t el klisszikus szépsíjü megnyitó beszédé\'.
- Minden évfordu\'ó, — mondotta l .széda elején — amely apíink n,. ■ mes pé diját állítja eléok, a közé\'e \' munkálkodás megbe-sülé-íl erősiti t.v\' i>,nír Épsn ezé,,, l a szabad ma egyáltalán ünnepelnünk, olyan ün-nefiket kell megi \'nür\' melyek a régi idők o!..\'\'á.it nynl.iák soi„unk mai küzdelmeiben és nfo\'inl\'nak temünket a-rr. hogyrn kell a szép mullhoz irél.ó szebb és jobb ma-gy?\' JövCíii mun\' álkodi-nk.
— A mai generáció tesli ereje a jövőnk bázisa. Vt kul&nö- sülivel érezzük, hogy
csak a faj ereje mcntheli meg a nemzetet. Ez a mai ünnep nag/ tanulsága s ennek el kell jutnia egész or-S7lgba, sőt a halátokon túlra is a magyar tcslvérekhez, hogy Iá\'sák szerte a ml büszkeségünket: 00 esz-lendeje, sok más nyrgatí, müveit nemzetet megelőzve, a mai jubiláló
egylet vette jel etiször a testnevelés kultuszának zászlaját.
A megnyitó beszéd, melynek minden mondalál szeretnők nyomda alá adni, de ebben a sajnálatos helyszűke megakadályoz bennünket, — további része a vendégek üdvözlése ulán az NTE múltját, jelenét és a benne uralkodó szellcnel fejtegeti. Megtud Jufc t.\'lőle, ho£ i Magyarországon Nagyhnizeén alakult az első, Sop ronbin a második és Budapesten a harmadik sportegyesület. Megtudjuk, hogy sz önkéntes tűzoltóságot, az Iskolai toma oktatást az NTE szervezte meg s fejlesztenie oda, hogy ma már állami és hatósági gondoskodás tárgyát képezll\'. A megnyilő-beszéd után Pci.yondy József dr., sz NTE volt, páratlan rslli\'tssal és ügyszeretettel dolgozó titlira olvasti fel íz NTE rövid, össztloglaló történetéi.
Üdvözlések h\'.\' isiu sora köveikeze t eiutir.. E -t iek Klebe\'sberg Kunó grőív.-\'lás-é- közoktatásügyi miniszter üdvözleté tolmácsol\'-. Dcnjano.r.h L, a kulluszulnisztéiltim testnevelési ügyosztályának vezetője.
Az Oisz^os Tcsineve\'éíi Tanács, a A :;yar Alle.il-ii Si-Ovelség és a r.udfj s-i Torn Clui üdvbz\'e\'ét Molnár D..ÍŐ alláboiragy t.izla le NagyHnizsé-a, aki\' m\'nt a megye s\'-.llö;jé>, Iiusz\'s hadnagyi emlékei Űznek városunkhoz
— A történelem színpadán — mondoi\'a f.appáns hatású beszédiben a mígyarság szerepének nincs még vége. Még Jö.i egy nagy, ulolsó felvonás. Erre nevelje pz ifjúságot 1 ez a 60 esztendős lobogó.
Henyey Vilmos ny. államtitkár a Magyarországi Testedző Egyesületek Szövetségének, Tripammer Jenö az O.sz. Lswn-iennisz Szövetség kaposvári kei ületének, dr. Domián Lijos az NSE-nek Pr\'ikkel Józesf a régi NTF-gárdának üdvözletét tol-mácsollák. A kapDSvátiak szép sza-lagol is küldlek az NTE zászla|ára.
Krátky Islván dr. felolvasta Ka-rojjiáth OTT elnök üdvözlő levéléi
és röviden megköszönte az üdvözléseket.
Kelemen Ferenc, az NTE alelnöke állt fel ezután szólásra. a szónok, a poéla, a lílekbuvár és a iport-férfiu kvalitásaival ragadta magával hallgatóságát, mig az ősembertől a XX. százsd emberéig és a ma magyarjáig levezette a tesll és szellemi erők fejlődésének és fejlesztésének gyönyörűen megkonstruált párhuzamát.
Az emelkedett hangulalu díszközgyűlés a Himnusz hangjaival ért véget.
Ünnepi bankett Diszközgytllés után annak résztvevőt a [elsőtemplom elé voirallak, hogy ott megnézzék a városi testnevelési vezetőség állal ezen a napon rendezett kegyeleli stafétát.
A délelőtti programraot 70 terítékes banketl fejezte be a Koronában. Az első .felköszöntőt dr. Krátky István mondotta a kormányzóra. Azután sorban: Kelemen Ferenc a-vendégekre, Bazsi József, az Ipar-tes\'ülel elnöke a lárscgyesületek képviselőire, Fülöp Qyörgy dr., *z NTE titkára vitéz Horváth ezredesre és a kanizsai ezredre, Molnár Dezső altábornagy leírhatatlan lelkesedés közepette a Muraköz visszaszerzésére emelték poharukat.
Prlkkel József átadta a Budapesti III. ker. Torna Club üdvözlelét és éltette Krátky István dr.-l, akit annyiszor üdvözölt dörgő taps é« éljenzés, ahányszor a toasztozók bármelyike az elnököt említette.
Henyey Vilmos a Budai Torna Egyesület üdvözletét adta ál, legnagyobb elismerését fejezte ki a szokatlanul körültekintő, preciz rendezés feleli, a MOTESz nevében üdvözölte Krátky elnököt, kiváló munkatársai! és Csorba József lestnevelési tanácsnokot, kijelentve, hogy az országban a nagykanizsaihoz hasonló eredményes levente-munkát nem látott.
Pottyondy József dr. a legöregebb magyar athlélira, Belllhelm Qyőzőre ürilelle poharát, mire a felköszönlölt 80 esztendejét meghazudtoló frissességgel mondott szellemes választ.
Molnár Dezső altábornagy a .Zalai Közlöny\'-1 és felelős szerkesztőjét köszöntötte fel, őszinte elismerését fejezve ki annak megértő támogatásáért, amil a sporl és lestnevelés terén lanusll.
Mező Ferenc dr. a tolláról lapunkból is ismeri, Budapesten is kanizsainak megmaradt, lelkes sport-barát fővárosi sport-nagyságok üdvözletei! tolmácsolta, köszönlve dr.
NAGY CONFECTIÓ VÁSÁR!!
Tisztelettel WEISZFELD ÉS FISCHER. \\
1926 október 12
Kriltky Istvánt, az NTE elnökét és Bogenrleder Frigyest, annak alelnökét.
A bankettről a sport telepre vo-nult az ünneplő lársasá• teljes számban. A mérkőzésről spotltovatunk. bar. számolunk be.
Meccs titán 5 órakor a vendégek tiszteletére szűkebb körben dr, Krátky Islván adott teát. Vacsorára Bogén-rieder Frigyes lálla vendégül ugyanezt a mintegy 25 tagtl társaságot. Mindkét ház vendégszeretete eredményezte azl, hogy a (óvárosból, vidékről és Kanizsáról, egymáit la-lán először látott emberek ez a kis társasága szinte egy családdá tort ezen az estén. A háziak kedvessége elfeledtette a Jubiláris nap ünnepség sorozatainak fáradalmait s a „csa-
ZÁLAI KÖZLÖNY
Iád" együtt maradi az esti hangver seny után (melyről „Irodalom és művészei" rovatunkban számolunk bc) a bálteremben a késő éjszakai órákig. .
A nagy napon ml, melynek emlékű semmi disszonancia nem zavarja, melyen mindenki csak lelkesedni lanult a nemzet sorsáha kap csolódó, jól végzell munka latián — ezen a napon lul a hálaadás imádsága buzdul a lelkünk mél,én. Amikor a jubileum örömei uj munka kedv gyökereit verik száz meg száz lélekbe, szerelnénk, ha ezek mind őrtüzekké válva (ogadtlomkénl hirdetnék itt a muramenti végvárosban az NTE diszcs, csallos nnyjköóy-vére aranyhelükkel itt motlói:
.Isten nevlben a hazáért I\'
A szombathelyi hadbíró kiszállt Borsfára
A mellbelólt csendőr állapota változatlanul súlyos
Nagykanizsa, október \'.)
A borsfai csendör.ragédi.t ügyében, amelyről a „Zilai Közlöny" elsőnek értesítette a nagyközönséget — a vizsgálat az illetékes hatóságok részéről a legcrVyescbben folyik. A szombathelyi hadbíróság részérói tegnsp érkezett le N igykanizslra dr. Ilenyák lóhadnagy-had\'ylró, aki ma kiszállt borsfára, hogy a vizsgálatot a helyszínen megejtse, a tanukat kihallgassa és ennek alapjáu vegye
fel a jogvzókönyvcl.
Dr. Benyúk főhadnagy hadbíró holnip befejci mmkáját és azonal visszautazik Szombathelyre.
Horváth Sándor csendőrt, aki pt-rancsnokál, Hollósi Jlr.os jlrörveze-tőt tr :llbe!ő:te — átadják a szom-bath\'lvl Itotiv^dtötvényszék.
Iloltósi J \'nos, a fiatal 23 éves járörvezető állapota változallanul súlyos. Magas sebllzbnt fekszik mozdulatlanul a kórházbtn.
A országos katolikus nagygyűlés
Budapett, október II A XVIII. országos katolikus nagygyűlés keretében tíz ünnepi diszülésl a Vigadóban tartották meg. Gróf Zichy Gyula kalocsai érsek clnr.kl megnyitójában üdvózolte a megjelentekéi. ulánna a nagygyűlés elhatározta, hogy táviratot küld a pipának, a kormányzónak és Zita királynénak. A díszülés szónokai üereich Tibor\' egyetemi tanár, Thury I3:la prelátus kanonok és Prohószka Ottokár megyéspüspök voltak. Dél-ttián eucharisztikus körmenetet tartottak, melyen a szakadó eső dacára rengetegen veitek részt. A körmeneten.az oltári szentséget Szmrecsányl Lsjoc egri érsek vitte. A\', ország- | liárnál Cstrmxh János hercegprímás . áldást osztott, A hétfői nap pro-grammjál a kOlönfíte katolikus egyesületek és lesltaetek, közgyűlései tették ki. V \'
A héllői nagygyülést\'reggel kilenc órakor az Örökimádás templomában ünnepi főpapi szentmise vezette be dr. Roll Nándor veszprémi püspök ponlilikálásával. U ánna kezdetét vélte Csernoch János bercegpilinás elnökletével a templomban az eu-eharisztikus diszgytllés Az elő szónok P. Banghn Béla volt, ulánna Virágh pécM megyéspüspök buzdllolta beszédiben a papsagol és kéric \'kel,. bogy az eucharisztikus eszmél vidí/ ken is karolják fel. A záróbeszédei a hercegprímás mondta, aki beszédében többek közt visszaemlékezést
vetett a chicagói eucharisztikus kon-^ gresszusra.
A katolikus középiskolai egyesület az idén is a kato naggyülés keretében larlolla meg közgyűlését héttón délelőlí a Katolikus Kör dísztermében, k tanügyi tanács kő/gyűlésén Hannaucr A. váci megyéspüspök mondott nagyszabású beszédet. Utána Szettler Gyula tudományegyetemi lanár, a kiváló tör\'éncttudós trés/éli, aki rá-mu\'atotl arra, hogy a torténei antikatolikus rálogásail/meg kell válloz-látni. Erre clsősorl/nn az iskola hi vatoll, majd Szötgyémi Ferenc terjesztette elő tartalmas főtitkári jelentését.
Ugyancsak a-/j országos kaloliku, naggyülés keretében tarlolla meg közgyűléséi 3 Katolikus Tanítók Egyesületének/ Országos Srövelsége, az Országol Magyar Cecília Egye-sűlel. Hétfői/ délu án fii 4 órakor a K-ilolikuy Írók és Hírlapírók Köre mrgkoszornzta az Apponyi-téren levő Pázmány Lrobrol.
Színházi botrány Berlinben
Bellin, oki. II. Tcgntp estenagy szintiázi ltolrány játszódott le. A OeiheiníChafl Ilir Neue Thc.tlcrkul-tV tepn.\'ip esti előadása közben [fc.rtl.icli igazgató magához vette a /Színház bevételeit és megszökött. A színház tagjai egyelőre nem leltek följelentést igazgatójuk ellen, mert bíznak abban, hngy visszatér és rendezi velük szemben fennálló kötelezel Isígeil.
A törvényszék szabadiábra helyezte Tomasitsékat
Ellenségeik alaptalan feljelentéoének minősítik a vádat Hétfőn elhagyták a fogházat
Nagykanizsa, ok(öl*r 11 Megírtuk, hogy a rendőrség őrizetbe vctie Tomaslts János, Tomaslls Jánosné és Totnasils Mlria nagykanizsai Tdeki-ut 76. szám alatti lakosokai, akiket átkísértek a kir. Ügyészségre, ahol a vizsgálóbíró szeptember 28 án kihirdette előtiük az előzetes letartóztatásról szóló végzést.
A három Tomasitsot, nem kevesebbel, mint azzal vádolták, hogy ók követtek el 1018 januárjában azt a joi\'kosságol, melynek áldozatul esett Takács htvAn fftldmivcs özvcg>c. A letartóztatottak az ehő pc<c\'ól
f -Rva tagadták a súlyos gyanúsítást és azt csak ellenségeik aleptalan támadásának minősítették családi becsületük tllrn. Tagadásuk mellett egyben felfalyamodtst jelentettek be a kir. törvényszék vád\'anácsához, mely most targyalta ügyüket éj a kir. ügyészség intiiiványára elrendelte sz-.badlábru helyezésüket. Ez hétfőn míg is történi és a három Tomasits ellngyh a kir. ügyészség fogházát.
Szabadulásuk után is kijelentenék, hogy az rcész meggvanusitás alapj* valamelyik haragosuknak feljelentése volt.
Borzalmas gyilkosság Csapi községben
Az após konyhakéssel Iesznrta vejét A szerencsétlen ember a belyszinen meghalt — Ha boncolják fi az áldozat holttestét
Nagykanizsa, október II Oly kevesen vagyunk magvarok és mégis o\'yan olcsó cz a drága magyar emberi élet. Szinte nincs már nap, hogy valamelyik magyar községoen ne oltaná ki egy magyar n másik magyar éleiét. Így* cs^k^lf inull napokbán adtunk "vhiri a kegyetlen sánci gyi\'koss$gr& ma már egy ujsbb borzalnjas^üntenyról kell beszámolnunk./\'
Hajdú György csapii gazda házában nőspií néiiány év előtt Gór 1. fiatal ddígos földnives. A fiatal pár >gan élt egymással, mert az ifjú f^rí dolgos, becsületes és munkatereid volt és tisztelte szép fiatal asszonyát. Ha a Hajdu—Gór porta felett olykor viharfelhók mutatkoztak, az rendszerint Hajdú bázsártosságá-nak voit tulujdonitbató.
Tegnap délelőtt történt, hogy Hajdú Gjörgy gazda ismét valami miatt összeszólalkozol! 28 éves vejéve!. Családi természetű ügy volt. H íjdu O/örgy az összesíólalkozás hevében annyira dühbe jött, hogy
konyhakést keiitett és azt teljes erejével veje G.V J. ágyékába mártotta.
A szúrás oly hatalmas volt, hogy a fiatal földmives belső részei nyomban ^kifordultak. A szerencsétlen ember ott-áltában végigvágódott a földön, amelyet pirosra festett az erős sugárban kitörő vére. A szomszédok azonnal összeszaladtak, azonban hiába volt minden segitőkiKérlel, Gór rövid id3n belül belehall sérülésébe,
A gyilkos lettének elkövetése után a hegyre menekült, ahol csakhamar rátaláltak és bevitték a községi bíróhoz. Míg a kiskomáromi csendőrökre várlak, Hajdú megszökött a biró házából. Végre azonban sikerült Őt kézrekeriteni. A gyilkosság ügyében a kiskomáromi csendőrség folytatja le a \'nyomoiást.
A fiatal áldozat iránt az egész községben nagy a részvét. A gyilkos apóst valószínűleg ma, vagy holnap beszállítják a nagykanizsai kir.ügyész-ség fogházába.
Hármas ikrekei szült egy szegény asszony a kórházban
EgyesOtetok éa magánosok siessenek a szegény anya támogatására, hogy gyermekei életben maradjanak
nyöszörgő gyermeke fekszik mellette, de a tartás gondjai mar irtózatos erővel feküsznek rá és nem tudji, hogy mihez fog kezd ni, hí kimegy a kórházból. De addig is irigy bij-ban van a szegény assioiy, mert nincs a csecsemőknek megfelelő babutuháji. Mi czulon is felhívjuk a Csccsemővédő és Nőígylcick figyelmét a szegény asszonyra, aki ilyen nem várt bő Isten aldasban résresült, hogy támogatásukkal siessenek segítségére, hogy a három egészsjges, életre predesztinált magyar lélek ne pusztuljon cl kellő ruha és kellő táplálkozás biányáton. L): fe li Ívjuk a túrsídalom nemes-s:ivü anyáinak is figyelmét, hogyha van használt felesleges b3b.truháíuk, abból juttassanak Nóvák Mária g/ermekeinck. , Mindennemű adományok a közkórház szülészeti osztályára Julta-tandók.
Nagykanizsa, október 11 Nem mindennapi szenzációja van a helybeli közkórháznak, ahol a szülészeti osztályon egy anya vasárnap déluián hármas ikreket szült. Ez a bő Isten áldás előfordul ugyan nagy ritkán, de az hogy a három újszülött megmaradt volua és egészségesen, fejletten |ölt volni n világra, cz huszesztendőben is csak egyszer történik meg
Az anyái Nóvák Máriának hívják. Huszonnyolc éves, drávadiui, háztartásbeli. Eny hétle! ezelőtt b:jö:t Kanizsára és itt felvétette magat a kórházban. Vasárnap délután meg-\' születtek gyermekei, három egészsc ges csecsemő. Két fiu egy leány. A szülés normális és aránylag könnyű lefolyású volt.
Annál súlyosabb a gondja a szegény anyának, aki egymagára van utalva és szeglétiy cselédsorban tengődik. Három viruló egészségbea

1
A Korona étteremben, __ m __ __ ■ ___ |QI«MaJ
ma és minden este Olw|Z JStZX\'OcHlQ. Karmester:
Szíves pártfogóit kór KÍSS ErnÖ,
Dr. Fedorov.
Korona vendéglős.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 október 12
NAIH HÍREK
■APÍREIBD
Október 12, kadd
Római kalollita: Miksa pöapók, vé:L Protestáns: Mikii. Izraelira: Markh. A.
Nap kel reggel f, óra 13 perekor nyugjzlk dílulín 5 óra 20 perckor.
Mozi. Vtdnh: Egy asszony H órára, viglitík. VMS: Egy asszony 21 órlla, vlgjllélc Elóadások: 7 {a 9 órakor.
KI A VILÁGBÓL...
Pi/xrcsos ir.ciii.Gn vili ti vágyum; nem n\'ilem, hova. merre v/az. Csuk rri\'illl vetem. csjk ringuMt, szirembt t.inleli cták-mj},*: frr.l lett UMe \'■\' — U;\' \'->■•:!) SzágaUra jártunk r/teten, sem ismer fis. sem idegen .. ki n világba — mr«.-e «... Nem Idillin ulJeUOl .-hot. nem kirdeiUot. ki JCn velem De ludram: kttír rahiki es Indium: At h ugyunar, etníszlá. vnd vtíny kergeti. A vágy Is. ín is. lí is: iltvd, a folkcból kivett szegényei. kikel a nyár Hteigcdot: i akkoe hcd£IJk cs)k nagyot, mikor Asz leli ts a llaiál keresetbe illloll az uhu, mire a vdnyok kapujához ettek.
" bARBAMTS t.AJOS
— KOzszemlén a megyei virl-llsek adókimutatása. Az 1927. évi megyei viriliíck \'Névjegyzékéhez alapul szo\'gáló arfókimutalásokat közszemléié leszik ki s azok oklő-ber il-től 19 ig meglekinlhclök a vármegyei levéllárbau a hiva\'alos óiák Alatt.
— Elmaradt a városi mezőgazdasági bizottság Ölése. A vasárnapra hirdetett városi mezőgazdasági bizottság az egybehívottak részvétlensége miatt elmaradt. A város arra logla kérni az alispánt, hogy tekintettel a mezei munkákra engedje meg, hogy az ülés október vége leié larlatsék meg.
= Ma és minden este a Korona éttermében orosz Jazz-Band
— Közel hatszáz Iskolamulasztó Nagykanizsán. Az iskolakötelesek felülvizsgálása alkalmával mcgílh-piiásl nyert, hogy közel hatszáz ii-kolaköleles nem lelt beiratkozva. Ezekhez mosl felhívás megy, bojy 3 napon belül okvclíciiül pó\'oljáka mulasztást és írassák b; gyermekeiket, mert elleneseiben a kihágasl biróságnsk lesznek áladva.
— Razzia az országos vásáron. A tegnapi országos vásár alkalmával dr. Kau/man Lajos városi jegyző a város ellenőrző közijeinek és a rcndötség-közhenjöllével razziát tarlóit az egész piacon. A vidéki árusok a nagykanizsai íiusilók Itg-|obb helyeit foglaltak el, igy intéz-kelni kellett, hogy a helvbcli áiusok régi megszokott helyükei loglalhas-sik cl. Nagyon soknak egyáltalán nem is voll iparengedélye.
— Megkezdődnek n rendelések a Stefániában. A S clánia Anya- (s Csccviirővédőbir. a tala-lozási munkaiatok befejeződvén, a rendelések anyák és csecsemők részére a mii nappal megkezdődnek.
JÜÜIÜÜL
Kedden 7 és 9 órakor: V\'
Egy asszony 24 órára
Alexander Engel novel^ja 8 felvonást. Főszerepben: Harry Liedtke fis Lotle Neumann. Minden kedvezmény érvénytelen.

VILÁG
Kedden 7 és 9 ór akor olcsó helyárakkal:
Egy asszony 24 órára
— Megjött a megye teherautója. Tegnap megérkezett Zila-eeerszegre a vármegye uj teherautója amelyet kav.\'csszáltilásra használnak fel azokon helyeken, amelyek az állomásoktól messze esnek. Az uj sütő rreg f\'gji kénnyiteni a megye terülelén teljes erővel megindult útépítési munkálatokat.
— Felhívás az összes elemi Iskolai tanítókhoz. Zilavármcgye kir. tanfelugyetősége czulon hivji fel a tanítóság figyelmét sna, hu^y a Magyarországi Tanllók Eötvös-alapja ügyébari rz alap eli.öksége állal közvetlenül küldött körlevélben foglaltakra legyenek különös tekinlelicl és az alap támogatását szívvel-lélekkel karolják fel. Gyűjtés ideiéül a tan-
i felügyelőség november 3-át tüM-U melynek eredménye hozzá okvellenll bejelentendő. Egjbtn figvelmezleti azokat, akik a mull évi g.üjlés alkalmával kapott iveiket bármi ok-bál még nem küldötték vissza, hogy azokról utólag számoljanak cl.
= GRAMOFONOK! HANOI. F. M F. Z E KI LÁSZLÓ ÉS GRÜNHUT, FÓ-UT 3.
— Szanatórium-megnyitás. A dr. Jobs Viktor keszthelyi orvos tulajdonát képező ulonnan épült szi-oaióriumot Dódy Zoltán a\'ispio folyó hó 17-én nyitja meg.
= Ma és minden este a Korona éttermében orosz Jazz Band.
— Etiléit cselédek. A nagykanizsai államrendőrség tüntetőbiráji ma lartolt tárgyalásán elitéi Le 30— 30 ezer koiona pénzbüntetésre Németh Zsuzsa és Kálmán Anna nagykanizsai cselédeket, mert gazdájuk engedélye nélkül csavaroglak éjjel.
— Sckwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Megbüntették útlevél kihágás miatt, randák Miklós jugoszláv Allampolgá-, fö\'dmivest a nagyka nizsai icnd*rsé^ büntetőbírósága százölvener korona pénzbüntetésre ilélle, mert bár csak halárátlépéai engeőélyc voll a molnárii halálban levő fóldjíre, bejött Nagykanizsára. Ili egy randőr leigarolhlla és ennek alapjin ketüll a bíróság elé. Az Ítélet jogerős.
™ Képkeretezést minden alik-bm, kit\'elést, iavitást. egyes táblákat i« íven olcsón vállal Pum üvegez Királv-u\'ca 10
- A MOVE nagykanizsai főosztálya kéri a n. é. közönséget, bogy Mindenszentek napján a hősi sirok kivilágiláiához. akár készpénz, akár gyertya adományaikat Cyenes Lsjos, vágy Stumpf Ziigmond üzletében leadni sziveikedjenek-
Ma és minden este n Korona éttermében orosz Jazz-Band.
— Ne rázd n rongyot — mert megbüntetnek! Az is nagykanizsai specilalls, fok egyéb köröli, hogy az utcán járók felett rázzák a rongyol reggeli takari\'ás közben, vagy u?y Or.löTiK a virágokai, bogy a gyanútlan hiladö nyakába csurog a víz. Bár a rendőrség ezek ellen, a kihágást elkövetők ellen teljes
,o:ral jár cl. azért nap nap u\'án előfo\'dul ez ü ronjyrázSs, A rendőri bünlelőbiró most li-csl Ferencié Magyar-ulcal lakosi, mert a pirttorlö-rongyol az ulcára rázta, elilélie 150 ezer korona pénzbüntetésre.
- Tilos a kutyákat szájkosár nélkül tartani. Hcck Leopold nagykanizsai Árpád utca 25 szám alal i lakosi, meri kulyáiát nem látta el s-ájkosárrál, a rcr.dőti bünlelőbiró 125 ezer kotrai pénzbünletésre ilélle.
5,525.000 pengő, vJSyis
69 milliárdot meghaladó
osztálysorsjátékon SL
*\' "I filékterv tilr pei>s,\', írtikbeo van meíállaplN-a ts i,-e.i elónrtien villoaoii meri a nyeremények összege jelentékenyen leli emelve és szerencsés e-.etben mar egy
sorsjeggyel 6 milliárd 2-50 niillró K n^meló.
KüriMiicjt M<rci45CMÍnuit *iánli»:
Milhoffen Kálmán
■ — Országosvásárok. Vas-, Sop-ioa-, Zila- és Vnzprémmegyében ; legközelebb a következő helyeken . lesz országosvásá\': I3 án Nyárádon (Veszprém) ló-, marba-, sertés-, juh-és kirakó* á -ár, M-én Pinkafőn (Vas ; megszáll ) seités-, |uh-. és kirakó-vásar. 15 én Rumban (Vas) marba-, ló- és kirakóváeár. 18-án Kőszegen (Vas) és Kapuváron (Sopron) ló-, marha-, sertés-, juh- és kirakóvásár. Soj örön (Za\'s) ló , marha- és kirakodóvásár, Sxenlgotthárdon (Vas) marba-, serlés-, juh- és kirakóvásár. 20 án Egyeden (Sipron) és Srent-péleiuion (Ztla) ló-, maiha-, sertés-, juh és kirakóvá-ár, S ófokon (Veszprém) ló . marba- és klrakóvárár.
RÁDIÓKÉSZOLÉKEK, MODERN ALKATRÉSZEK I. Á S 7. L Ó ÉS OliONHUT, FÖ-UT 3.
Az aranka kártétele lóherében és lucernában. Minden évben szigorú rendeletet bocsát kl a földművelésügyi minisztérium, amclv-be-, utas-tja a gazdá«ági felügyelő-kel az arankairlísnak. melyet mezőgazdasági lörvény előir, szigorú ellenőrzésére. Az aranka évente lakar-mánjfélékben rendkívül nasy kirakat szokott okorni és nem egy gazda panaszkodik arr.M, hogy egyes vidékeken az aranka miatt a lóhere és luceint termes\'lése lehetetten. Az idei nedves időjirás IMszólag javított n helyréién, mert arrig a tavalyi és azclőtll években ju\'ius havában már tömegesen mutatkozott mindenüll az aranka, az idén még augu^ztui elején is csak elvétve le-betett arankára pinaszt hallani, ugy, ho^y a hivatalos jelentések alapján már-már azt leírtéit hinni, bojy az ország általános ferlózöllsége a múlttal szemben lényegesen cökkent. Annál nagyobb a meglepetés mosl, amikor az. orszái minden részéről hirtelen lömegcs jelentések érkeznek, melyek szerint az aranka máról-holnipra teljes erejével kezdi pusztítani a lakarmányláblákat. Igen érdekesek egyidejűleg azon értesítések, melyek arról számolnak be, boay egyes vidékeken eltérnek az eddidi szokásos nehézkes aranka-iilási eljárásoktól, nem ássák kl, nem égetik le pelyvával az aiankás foltokat, h\'nem egyszerűen vizzel bigi-tott kdskulan permelezőszerrel akár parmetezőgép segítségévei vagy kerli onnzőkanm segiiségével a fertőzött foltokat meglocsolják. Az aranka és
megerkeztek
a legújabb divatú n&i leányka kabátok, bundák, női és gyermek ruhák, pongyolák
óriási választékban.
Női kabát vé^ij bélelt m*r 495.000 K-lól felj.
Gyernick-v/jbátoR n ár .. 26S.000 K-lól felj.
Női szBvcirubiík" már.. 240.000 K-lól fdj.
Stern József
divatóruháza
Nagykanizsa
K^sincxy-utca I.
t
i októberli
MSJáré*
A ttagykmnlxsal mclcorologlal meg-
IIutcM JelonrtM: llétfón ■ himirsik-
U: R\'ÍStl 1 ^nkor +»5, aélulta 3 ótakor +139, este 9 órakor +98.
Ftlhóztt: Régid és délben ld|esen bo-iuII, este Úszta egbottout. Szélirány; Reggel Északnyugat, délben
Nyugat, este Délnyugati szél.

A Meteorológiai Intézet iclenté« sterilt: viUozékenv idö, helyenként, inkább rsik délen e*#Kl.
a taeerna. Mső részel 2—3 napon betol teljesen elpusztul, az aranka tovíWtterjedfíe ezáltal megakadt, a lucerna tövekből pedig a legelső eső ulán a lucerna újra életerősen és gyorsan kihajt. Gazdák kijelentései szerint ez a kuskulan locsolási vagy permilezéal Irtási mód összehasonlíthatatlanul egyszerűbb és gyorsabb, mint az eddig ismeri eljárások, melyek végeredményben célra alig vezettek, bizonyilja ezt az, hogy ma is ai orrzág összes lucerna és lóhere vidékei igen nagy mértékben fettő-zötlek.
RÁDIÓJIÖSQR
Október 12 (kedd)
Budapest <560) 9J0. 12 és d. u. 3: Hitek, közgazdaság. 4 15 : GyermckdAloV. 5: M és vlitHáj leltnlís. 5.15: Ktinara-lene. 6.25: Rádióposla. 7 : Sába királynője. 10.30: HangTeiwty.
Bíes (531111 : Hangverseny. 4.15: Hang. verieny. K.Of): Htingveraeny.
London (365) 2: Hangverseny. 11.30: Tánczene.
Róna (405) 9.23: Zene.
Llpose («52) 12: Hajigvctseny. 10:Ttac-zene.
Boroszló (418) Onendétulin.
ZALAI KOZLÓNV
SPORTÉLET
A jubiláló Nagykanizsai Tornaegylet vasárnapi veresége és győzelme
PVSK—NTE 3:0 (0:0)
Nagykanizsa, október II
A kerület kél legerősebb csapalá-nak mérkőzése szép ünnepséggel kezdődőit. Major Kálmán MÁV főmérnök üdvözölte a jubiláns egyletet a Délnyugatmagyarországi Labdarugó Szövetség nevében, átnyújtva a csapatnak a bajnoki érmeket; a [VbK nevében is köszönlölte az NTE-I, emlékül egy szép selyem zászlói nyujíva ál. Az NTE nevében dr. Krátky István köszönte meg az üdvözlési.
A mérkőzés, melyet Pajor pécsi biró vezeteti, mindvégig izgalmas és szép jelenetekben bővelkedett. Az első félidői különösen halfsora tévén végig az NTE uralta, azonban a pécsi kapus bravúrosan védell. A második félidőben ugy látszott, hogy gótokkal fogja nyeini a meccset a kanizsai csapat; a20.peicben azonban a pécsiek egy lerohanása gólt eredményezel! s ez szinte érthetetlenül ugy összeroppanlotla a kanizsaiakat, hogy attól kezdve s PVSK jutol! domináló fölénybe. Ez a fölény azonban csak a mezőnyben voll szemmellálhaló, kapu előli a pécsiek is gyengék voltak és további kél tipikus „potya" góljukat csak szerencséjüknek köszönhetik.
NTE—NZTE 5:0. A jubiláló NTE unrepségének egyik legérdekesebb programmszátna volt az NTE —NZTE klubközi tenniszverseny, •mely szép jkozdelem ulán értékes
és nagy revánsot hozoll az NTE-nek. A Tornaegylet fiatal tenniszezői az idén játszott számos verseny után most már megfelelő rutinnal és felkészültséggel állollak ki eddig még liílndlg győzedelmeskedő riválisuk, a Zrinyi TE ellen s ambiciózus já-lékkal abszolút biztos győzelmei aratlak. A részletes eredmények a következők:
Férfi egyes: Kluger—dr. Haiszer 6:3, 6:3.
Női egyes: Récsei Rózsi—Reischl Mária 6:3, 6:0.
Vegyes páros: Récsei\' Manci, Lichlenslein II—vitéz Cslkósné, vitéz Csikós 6:1, 6:1.
Nőt pdros: Récsei Rózsi, Récsei Mand—viléz Csikósné, Reischl Márta 8:6, 7:5.
Férfi pdros: Kluger, Lichlenslein II—dr. Makó, vitéz Csikós 6:3, 2:6, 6:3.
Pécs. PSC—KRSC 2:2, KAC— PTE 5:2.
Kaposvár. KTSE-NSE 4:3.
Mohács. PAC—MBSC 3: 0.
Szigetvár. SzAK—DVBC 1:0.
(A vasárnapi kegyeleti staí-5-tárói) szóló tudósításunkat helyszűke miatt legközelebbi számunkban közöljük.
(Tennlszezők figyelmébe.) Az NTE tennisz-pályáit holnap lezárják, ezért a lagok felkéretnek, hogy (el-
szereléseiket délelőtt 11 és 12 óra közölt vigyék el.
(Kerékpáros taggyűlés.) A Nagykanizsai Kerékpíros Egyesület ma esle 8 órakor a Wollák-vendéglőben taggyűlést tart.
SZÍNHÁZ
Telefonice
— Komoly dolgokkal kezdem. A Hid kedden este Isméi szinre-kerűl a premier killlnő egy Hitesével. A mi temperamentumos Kossuth apánk ts benne lesz. Szerdán az Alvó férj, akii a ml Biharynk kreál. Ennél is nagyobb ágyú a Királyné rózsája. A prózaiak Ismét nagy fába vágták fejszéjüket. Nagynevű földink: Heves1 Sándor klasszikus szépségű drámáját hozzák ki. A komoly dolgokhoz tartozik még az Is, hogy a Hid kitűnő Széchenyije, Fáy Béla megválik elsejétől a társulattól. Hogy miért ? Belügye a színháznak. Békés szerződés bontás. Én csak azt mondom, hogy bár nem voll nagy kaliberű ember Fáy, ha Asszonyi gyengébbel hoz helyette, akkor bajok lesznek. Igaz, ez már inkább csak Pécsre tartozik.
— És a pletyka ?
— Az is van I Mit szól hozzá ? Egyik színésznőnk bejelentő lapján az egyes rovatok a következőképen vannak kitöltve: neve (mondjuk) Csairogány Nusl. anyja (színién •londjuk) Sarky Pipi, apja (ez az-
Dunántúl legnagyobb és legolcsóbb divatáruháza
■■■ Az „ARANY KAKAS"-hoz =====

KISFALUDI ES KRAUSZ
= Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21. =
Figyelemre méltó olcsó árak;
Pamutvászon SziaJartó zefir
M&. IC £ 7(| »r
no Ij.i lm
Férfi szövet
Férfi szövet
Sport fianell
mtr. Kor,
15.111
Sottis szövet
mtr. Kor.
Reg. és Raymann damasztáruk.
Nagy raktár EREDETI ANGOL férfi és női szövetekben, rumburgi vásznakban, sifionokban és damaszt-árukban!
%
ZALAi KÖZLÖNY
1926 október I.
Ián szóról- szót a igy van) — „a múzsa".
— Maga falhoz akar állítani!
— Dehogy! Ez komoly dolog. Saját szememmel láltam azt, aki beszélt azzal, aki látta.
— Kérem, drága asszonyom, mi a véleménye önnek arról, hogy milyen fehér családi alapon megy a
mi társulatunk élete.
— ??
— Ugy gondolom, hogy most például mind a két prlmidonna édesmamája esténként a nézőtéren drukkol. A naivának sikerében pedig a huga fiirdlk.
— És a fekete szubrelt szőke mamája ?
— Kicsoda ?
— Akivel mindig egy ült látom.
— Az nem mamája, hanem a nagynénje.
— Ja?!
— Igenis a nagynénje. Asszonyi direktor azt mondja ugyan, hogy színésznő és fel fog lépni, de ebben tamás vagyok. Különben többekkel együtt szeretném látni. Addig is maradtam kézcsókkal.
(*) A híd Herczeg Fcrcnc nagysikert aratott történelmi színjátéka, közkívánatra ma kedden ismét és utoljára színre kerill Vrbán Gyula felléptével..
(•) Csókos asszony szerdán utoljára a szezonban. Helyárak 6—20 ezer korona.
(*) A legnagyobb siker Szenes Béla kacagtató vígjátéka .Az alvó férj\', a Vígszínház müsorábil csak egy este csütörtökön van műsoron.
HETI-MÖSOR:
Kedden: Híd színjáték.
Szerdán: Csókos asszony, olcsó hc-lyárakkal.
Csütörtökön : Alvó férj vígjáték.
Péntek—szombat -vasárnap : Királynő rózsája operett.
Az NTE hangversenye
Nagykanizsa, október II
Az NTE 60 éves jubiláris ünnep-téiícinek sorozatát méltó hangverseny fejezte bz vasárnap este a CiMnoban. Sajnos, részvéilen közön >égünk alig tolrölte meg czalka-lomrnal a Casiuo nagytermét. Az előkelő, gyér számú közönség azonban annál lelkesebben, forróbban ünnepelte a szereplőket, kik közül LemberkoviLné Wébcr Margit zeneiskolánk tanára és Vannay János, annak igazgatója első izben szerepeltek városunkban a nyilvánosság előtt.
Lemberkovitsné tökéletes hegedűs. Gyönyörű can\'.ileoája, teljesen kiforrott technikája egy csapásra meghódították közönségünkéi Sarasate Ogánydalait s Mozart és Schubert néhány transcribált apróságot mély átérzéssel, meleg, öblös tónussal játszotta. A felzúgó tapsforgatagot ráadással: Dvorak „Humoreszk\'-jej-vel köszönte meg. Vannay János jó muzsikusra valló diserét finomsággal és teljes precizitással kisérte.
Fischer Böske, az est második főszereplője, sokat haladt, mióta utoljára hallottuk. Egy nagynevű milanói énekmestemél végzi tanulmányait, a legszebb reményekre iogosit. Hafal-inis drámai sopránja, egyenletes légvétel-technikája, meleg előadása, érthető, helyes szüvegkiejlése elsőrangú tulajdonságok. Terjedelmes, egyenletesen csiszolt hangja különösen az Aida I felvonásbeli nagy áriájában csillogott fel. Apró dalai közül néhánnyal olyan frenetikus hatást ért el, hogy meg kellett ismételnie A zongora kíséretet dr. Balla János látta el. Dralla.
HOZGÓSZINHÁZAE
Uránia kedden 7,9 órakor: Egy asszony 24 őrdro, vígjáték 8 felvonásban. Főszerepben Harry Lledtke. Világ ugyanaz olcsó helyárakkal.
Keszthelyi Uránia műsora kedden : Surcouí (A britt partok kalóza) történelmi filmdráma 12 felv. a na-poleoni időkből.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
KMiiStlyen: • >Z.U K&-»ny< ktitlhcl*l Ilii klldúbJv.düb... Kkliladjr-aU. II. t«lm -BuiUy li FlKhl b:iUp-ICSii0^in)vtcinli Koi-
KÖZGAZDASÁG
TéXSII
A mai értéktőzsdén a hetek óla tertó szilárdulás elérte tetőfokát s már nyitáskor az árfolyamok a szombati zárlati nivó felett indultak, amit a Béczből érkező szilárdulási hirek is megerősitettek. Később a realizáló eladások következtében a tőzsde kisé megcsöndesedeti, de a barátságos hangulat az egész tőzsdeidó alatt kitartott. Különösen szilárd voll a cukorpiac és Victoria, mely jelentós árnyereségre te\'t azért. A forgalom élénk, az irányzat kisé csendesebb lelt zárlatkor. Az összes papírok kisebb árnyereségre leltek szeri.
Xfattl xárlit
Pilis 1492-50, London 2511-25, Netvyolk 517-s«, Bilisei 143500, MIUno 2I1ÓOO, Amsterdam x>1m. Bellin 12J-25, Wien 73 05. Solla 375 00. Ptíga 1532-50. Varsó 58 00, Budapest 72-SO, Belglld 91500, Bukaieat 27000.
I lttlaniH Téztée iiriu-|«fyi*M
VALUTÁK
Lengyel 7840-8040 Angol 1.345950-7950 Csen k. 2110-120 Dlnái 1204-64 Dollii 71025-7132:) Piaiba li. 2050-2190 Holland 28495-645 Let 371-385
Léva 513-520 Lita 2930-3010 Mátka 16S5S-170I8 Sehltl. 10041-84 Din kot. 13930-18990 Svájci fi. 13790-840 Belga li. 19>5-2035 Noivéz k. 15615-645 SvíJk. 19050-110
DEVIZÁK
Aimteld. 28520-620 Uelgrád I258\'/I\'b \'. Berlin 16873-17023 Bukarest 372-3)2 Bltlssiel 196V2025 Kopenl. 18930-18990 Osi\'o IS6l5-».65 London 3I59W-6950 Milano 2930-2960 Newyork 71300-500 Pilis K31-20M Prága 2111 18 Siotla 515-521 Stockholm 1905\'\'\' 110 Varsó 7R40-80W Wien 10057-10087 ! Zürich 13778-818
Terménytőzsde
Uuz. Ilszav. 75 kg-os 352JOO-357.SnO. 76 kg-os 355.000 - 360.c00 (7 kg-os 360^00 365.0CO, 78 kg-os 365.000 -367.500, lyéb 75 k|-os 345 000--347.500, 76 kg-os
-356 OCO. 77 kg-os 332.500--357.500 78 kg-os 355.000—360.a». ion 260.000 -262500, In.arntányirps 210.000-220.000, aorirpa 2M.D00—300.000, zab 195 000-205.000, lengerl 6 252.5é0-2!6.000, repce 550.000- 580.000, köles 185 000-195.0U). korpa 155.000-157.500.
8ertérrtiár
Felhajtás 3626, melyből eladatlanul vtssia-maradi 204 drb. Elióiendtl 16.500-17 000, Medett 16.400—16.800. szedett közép 16.400 —16.030. könnyű 15.800-16.000. elsfandu öreg 16,230—16.500, másodrendű 15 500— 15.W0, angol auldó 17.000—21.000. aialonna
nagyban 17.500—21.000. xslr2l.750—---,
lehúzott hus 21.000—23.000, szalonnás kísértés 19.000-21.000. Aj irányzat élénk
Kiadja: Zrínyi Jjoaitalpar él lőirr-karesketiés ET, IifjkailiM
E S T |
Mayer Klotild utóda
TISZTIT
VARGA NÁNDOR
kelmeféstó, vegyészeti rnhatlizUtó és gőzmosó vállalata
Hunyadi-utca 19. Fióka Kazinezy-u. 8.
Mielőtt bármit lestél, vagy tisztiitat, győződjön meg munkám kiválóságáról és áraim julányosságáról, nálam liszlitott gallérok utolérhetetlen fényéről.
Külön gallér- és fehérnemű-osztály!
helybeli, mint a vidéki viszontllszlitóknak nagy árengedmény! Fehérneműt tisztit I
ugy
GUVRÉROZ
PLISSÉROZ
APRÓHIRDETÉSEK
(Hlrdetáaek dija elSro fixetondfi)
Aa aptóblldetáa dija 10 Sióig 50 fillér. A dmszó I minden vastagabb bettlból átló art kft írónak számíttatik. Minden további szó dija 5 fial. * hlrdatásl dlj allSm BialanU a lotgalmladó bozzáezimltisival
Megbízható nztetl szolgál (elvesz Biandl Sándor és Fia cíg, DeJk Ki 2. 35CO
Eladó Petóll-ul 32. szimu liáz. üzlethelyiségnek Is alkalmas. 2-2 3163
Egy «*»tor,uBr.1 ltur«. Irodában Is
Likaim; ............
alkalmas, eladó Ztlnyi Mlklós-u. 56. varroda.
Egy nép pálma alaiÜ1. Cin a kiadóban .3542
Karosok 1 aiobás-konyhái, mellékhelyiségekből álló takáat nov. 1-ie a bel-váiosban. I.elépésl llzclek. Clm a kiadóban.
Uj kSjárat 38 colos budai speclil kövekkel eladó Vodlnáknál, OelseulgeL 3533
Egy lóllóaó azakáoanl állást keiei, esetleg klsegltóbe menne. Eideklődnl lehel a kiadóban. 2-1 3540
Tiszteleltei értesítem a n. é. hölgy-közönséget. hogy győnyBrO minták érkeztek mindennemű fehérnemű elónyomtatáshoz. Előiyomlatás a legolcsóbb árban! * Mint szintén szakmámba vágó mindennemű fehérneműt olcsón és kiváló szépen készitek. — Urileányo katfehérvarrás tanulására felveszek.
Bláuhorn Szidi.
ült Eötvös-tér 28.
Zongora, hegedű, cimbalom, ének-iskolák
legújabb zenedarabok HEGEDŰK,
vonók, hurok, liangolósipok és egyéb hangszerkellékek
Szájmuzslkák
csakis elsőrendű gyártmány
kaphatók Fischel FGlöp Fiai
könyv-, zenemfl- és papliáruhiziban NaoylcanÍK*án.
Szekeres János Keszthely, Hajdu-utca 22. az.
Elvállalok ványoláshoz alkalmas bőrökből egyben vágott és fél csizmák, úgyszintén oldalvarott elök és fejek kiványolásál. Páron kén ti ványolás vidéklek részére azonnal.
Dnia-Ssáva-Adrlt Vimttárjaság
(atelétt D6II Vaspátya-Táraaiig.) 38074,926. sz.
Árverési hirdetmény.
Folyó évi október hó 13. és 14-én d. e. 9 órakor különféle talált tárgyak és kézbesithetellen áruk fognak nyilvánosan, bírósági eljáráson kívül a legtöbbel ígérőknek készpénzfizetés, valamint az azonnali elszállítás kötelezettsége mellett elárvereztetni.
Az áruk a venni szándékozók állal közvcllendl az árverés előli a leherfeladási raktárban meglekint-betők. ,
Igazgatóság.
——----^^^^^^ ugyver
Nyomatot! a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbeck Károly.)
Csődtömeg eladási hirdetmény.
A vagyonbukott Fürat József nagy-kanizsii lakos csődtömegébei tartozó s a csődleltár 30-62. tétele alatt felveit, 34,000.000 K becsér-téktl bútorok, zongora slb. ajánlati versenytárgyalás utján fognak eladatni.
Az írásbeli zárt ajánlatok a fent-emlitett 30 - 62. tétel alatti Ingókra egvüt\'esen nyújtandók be 1928. évi október 25. napjának déli 12 órájáig Dr. Knauiz Lisiló nagykanizsai ügyvéd csődlömeggondnok-nál, ahol egyidejűleg 3,400.000 K készpénzben bánatpénzül leteendő.
Az a|ánl«tok tárgyában a csőd-választmány 1926. évi október hó 23-án d. u. 3 órakor fog Dl. Rothschild Béla nagykanizsai ügyvéd, csődválaszlmányi elnök irodájában dönteni, eselleg azonnali szóbeli versenytárgyalást tartani.
A csődválasztmánv ugy az ajánlatok feletli határozathozatal, mint a csődtömeg mikénti értékesítése, általában minden tekintetben fenntartja magának a szabad rendalkezéai jogot és a legmagasabb ígéret elfogadásához sincs kötve.
Az elfogadott ajánlat benyujlója a megyett ingóságokai az értesjlfalől számított 3 napon belül készpénzfizetés melleit átvenni és elszáililani köteles, meri különben bánatpénzéi elveszti és a megvett ingók az ö veszélyére és költségére újból eladatnak, anélkül, hogy az esetleg befolyó magasabb összegre igényt tarthatna,
A vétel utáni összea Illetékeket (forgalmi és fényűzési adói) vevő a vételáron felül készpénzben, szintén tartozik azonnal megfizetni.
A csődtömeg az ingóságok meny-nyisége és minősége tekintetében semmiféle szavatosságot sem vállal, ellenben mindenki jogosítva van ajánlatának benyujlása elölt a csőd-leltárt és az eladásra bocsátott ingóságokat a csődtömeggondnok köz-beniöttével megtekinteni.
Nagykanizsa, 1926. október hó 12.
Dr. Knntiiz László
ssil ügyvéd, csődtömeggondnok.
66. évfolyam, 231. szám Nagykanizsa, 1926 október 13, szerda Ara 1800 korona
POLITIKAI NAPILAP
tirtmttWi U IUMDiiiiW Wlit Iwr^rV WikSt/yritT1\' KUlalB0jHL &
A pápa és a kormányzó üdvözlő távirata a magyar Katolikus Nagygyűlésnek
A nogyojrQlás utolsó napja
Budipest, október 12
(Éjszakai rddtójelentls) A XVIII. Magyar Katolikus Nagygyűlés mai napián a központi papneveldében a papok eucharisztikus társulata Han-muer püspök elnöklele alatl disz-gyűlést larlotl. Ugyancsak ott tartott közgyűlést a Kalo\'ikus Hillauárok Egyeíűlele.
A Vigadóban a nyilvános \'nagygyűlésen mcglelent a leljcs püspöki kar, a hetcegprlmás, a pápai követ és a magyar kalolikusság löbbi verérférfiai.
Cesare Orsenlgo, a pápa követe felolvasta a Szentalya üdvözlő távirati a Nagygyűlés ál\'al neki küldött htSdoló sürgönyre. Zichy János gról Horthy Miklís kormányzó Udvözlö táviratát olvas\'* fel.
Schrotit P. Fát Stenl Ferenc egyéniségéi ól fartoll előadást.
Haller látván .A katolicizmus a modem áll-mban" clm alatt tartott nagyszabású beszédet. Arra a kato-licizmuira van szükség — mondotta, amely Iparkodik a szegénység és üldöztetések közepeltc is hallatni haníj.n és elfogadtatni parancsait.
Tóth Tihamér dr. a díváiról és házasságról tarlóit clöad\'sl Hogy a nők Írán i lisztelel csökkent — hangoztatta, abban maguk a nők »z okai. Majd fcjlegclle a modern családi éiet mcgreudülését és annak válságát.
■emzeikfizi tudások fel-hívása Magyaeorazághoz
Budapest, oklóbet-42, (Éjszaka1 ridtójelenUs) A ItktntSxelludomá-nyokkal foglalkozó netiíKlközi tudósok tanácsa ma felhivla Magyar-otszágot, hegy csatlakozzék a tanácshoz. A Magyar Tudományos Akadémia köszönettel vélte a felszólítást.
A külföldi töke bizalma nagyobb Magyarország, mint az utódállamok iránt
Budapest, október 12. Ismét nagyobb lendületet ad a magyar közgazdasági éleinek a Speyer-bankház ul«bb kilencmilliárdos kölcsöne. Ér-dekes, hogy mig Magyarország vágathat a különböző külföldi kölcsönökben, addig az utódállamok nem tudnak kölcsönt szerezni. Ez a körülmény azt mutatja, hogy Ame-,ika és Anglia bizalma Magyaror-"ág iránt sokkal nagyobb, mint az "\'ódállamok iránt.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
letrcUo-UMo: (Uctnioa 71 i
LUSieltíl ára my 30.000 ke
Hétfőn tartja a nemzetgyűlés első ülését
Az első ülés formális jellegű lesz — Az ellenzék már az első napon vitát íog provokálni A kabinetiroda fönöke a miniszterelnöknél - Még nem bizonyos, ki lesz Bakovszky Iván belügyminiszter ntódja
Az Egységespárt is erősen felkészül a nemzetgyűlés első ülésére
Megjelent még ma a miniszterelnöknél Bartha Richárd, a J^binct^n irop.a főnöke is. Ezzei kapcsolatsán pbütikai körökben olyan kdfcínáctók merültek fol. amelyek/össHfügyiben vannak R.ik<>nízkv belügyminiszter »ávo:ás£váf és Bsriha kinevezésével.
Budapest, október 12 bivalalos helyről ugy
Teljesen értesülünk, hogy
a nemzetgyűlés első ülését október hó Ifi ik in délelőtt 11 órára hivjúk össze. Seitovszky elnök ebben az itányban máris intézkedéseket leit. A nemzetgyűlés hétfői Ülése teljesen formális jellegi lesr.
Tekintettel arra, hogy a Ház napirendjét a nemzetgyűlés plénuma szavalással állapi-ja meg, módot adnak az ellenzéknek arra, t mpirendl viiát provokálhasson, ellenzik bőréből nyrrt trte^G^^ulc s/eiir.t, ezt az alkalmat igy. mindjárt nz első 112 p kihaszi \' ellenzék és ugy az egyesüiybalpárt, mint a szocialisták vil^r fognak provokálni.
Az ellenzék követelése
Az ellenzék j-zl követeli, ho^y liáz tűzze napirend/e azokat az ii.ditvá:iyokaf, amelyeket az ellenzék részéről még a nemzetgyűlés szünete felölt jegyeztek be/ az inditvány-könyvbe. Az Egység, spáit is természetszerűleg enhen /elkészül erre az clsp ülésre és amennyiben -A ellenzék napirendi vitát provokálna, rá fognak mutatni arra, hogy az illcn/.ék milyen eszközökkel egyöKszik a nemzetgyűlés munkaképességét csökkenteni.
A fje ÍU gyí tárca betöltése
r n ár bizonyos hogy RaV.ovszk\'y Irán állapota nem engedi meg, hogy /belügyi »á»c1t továbbra is válhtja és uróí Bethlen ezt n:ár nuga is be á j-* ét komolyan got:dolkuzík enne* a tárcának a beltjkltybével. Természetesen &zá t:os j:10lt nevét emlegetik, de senki sem tudhat bizonyosai arr;t vonatkozólag, hogy az eddigi jelöltek közül kire fo^ esni a miiiiii.\'.e:clnöx válisitása.
Az Egységespárt győzelmi esélye a választásokon Politikai körökben egyébkent ma is sok it beszélnek atroJ, hogy ennek a nemzetgyűlésnek a leisőházi Javaslaton kivül csak a költségvetés megezavazása lese a felad 1I.1 és ezután a nemzetgyűlést felosztatják és az uj választások a J"WŐ nyáron minden k\'ríHmények között megtartatnak. Ez a hlr az ellenzék körében nagy nyugtalanságra ad alkalmat, mert
Bethlen István gróf pórijánál: győzelmi esfiye a Jelen körűimé l nyék köiótt biztosítottnak lűlsz\'k.
Botrányok sorozatába fuSfladt a porosz országgyűlés
Berlin, október 12 (Éjszakai rádiójelentés) A porosz oráraggyűléten az uralkodóház kártalanítása tárgyánál ismét leírhatatlan jelenetek folytak le, amit a kommunista képviselők rendeztek. Kel-lermann képviselő egy súlyos aktacsomagot dobolt a jobboldali kép viselők felé. Elnök lávozásra szóli-tolta fel Kcllermannt, majd utasítást adott a karzat kiürítésére. Ez alatt a kommunis\'ák az Internacionalét énekelték. Majd több tárgyat doblak a jobboldal felé.
Berlin, október 12. (Éjszakai rádiójelentés) Az országgyűlés folyta-
tólagos ülésén öt kommunista a minisztereknek bizalmi szavazásra való bocsátását Indítványozták, de a nagy többség elv tette az indítványt. Az ülés folyamán a kommunisták és szocialisták közölt heves nézeteltérések voltak, melyek tetlegességre fajultak.
Ugyanis Habel kommunista képvi-J sslő öklével egy szocialista utcába vágott. Ezért az elnök kivezettette a teremből. Ezen a viharos és durvaságokba fulladt gyűlésen másodszori olvasásban is elfogad!,.k az uralkodóházak végkielégítéséről szóló törvényjavaslatot.
A magyar faíu barátai
A falusi nép ujabban olyan „barátokkal- dicsekedhetik, akikről elmondhatja a közmondással: Uram, szabadíts meg tőlük I Az uj barát, a szociáldemokrácia, amely most külön programmot dolgozott ki a falu számára. Ez a programm aféle .ingváltás". Most, nem tudni miféle po-liiikai-cérókból, falura készül a szo-^cTáldetnokra\'a párt és ködment öltött, csizmát huzolf, hogy a maszki-rozás teljes legyen.
A „parasztnak" titulált főid népe lehál belekerült a szociáldemokrácia számításába. Miután évek óla fölhányja, hogy minden kulturális el-msradottságnak és drágilásnak a fö.d népe az oka, a várost kiéhezteti, most fordít egyet a subáit és sima, hizelgő szavakkal próbál végig sétálni a falu főutcáján a felvégtől az alvégig. Hogy a bizalmat kiérdemelje és hegy őt a falu nípe maga valóak higyjc, slbün scrcitil a pro^rammhaff mindenfelé. Tele van vádaskodással. Joi-bra és b.dra keresi, hogy hol tudná szembefordítani egymással r. magyarokat, hol larnának neki sjtót, — esetleg ab-j lakot is. Hiszen természetében van, j hogy ha az ajtón kivetik, bemegy | hozzád, jó vidéki, az ablakon, is. 1 Hol egy vetfigép helyett szálliíotr varrógéppel, — hol egy világmegváltó eszmével. Az uj agitáció nem válogat a porták kö?.f. A módosabbak kapuján ép ugy próbálkozik, inint a faluvégi vályogviskók ajtaján. Az uj programmról, hogy hasonlatul éljünk, nyomban meg lehet állapítani, hogy — uraságoktól levetett.
Egyszerűen kipróbálja sajátítani azt a mezőgazdasági programmot, amit olyanok dolgoztak kiv akik a falu gondolkodásához, érdekeihez, szükségleteihez, kívánságaihoz közelebb állnak, mint a központból le-szalajlott agitátor.
Amit a szocialisták programmja a népnek mond, az hosszú évek óta megvalósítás alatt álló p.ograntmja a kormánynak és az agrárszervezeteknek. Ezt a programmol a polgárt \'oldalon még a legfeudálisabb nagybirtokosok ts legjobb szándékkal, dc a józan ichetóség egymásutánjával igyekeznek tnár megvalósítani. Csak egy ponton van eltérés a szociálisla és a polgári földműves programm közölt. A polgári programm nyíltan .hifdeti, hogy a magántulajdon szentségének elve alapján áll s akár 100 öl, akár 100 hold a telek vagy a birtok, ezt annak a tulajdonául ismeri el s annak a szabad rendelkezése alá veti, aki azt megszerezte és birtokolja.
A szociálislák föld programmja viayázatlanul szólja el magát, amidőn azt mondja, hogy a magántulajdonnak — ezidőszerint — nem ellensége... Ezidőszerint!... Vagyis
»
IALAi KOZI.ÖNV
1926 október 11
a magántulajdon elve csak addig maszlag a szocialista programmban, amig rá szükség van. Mihályt megszűnik az .ezidőszerint", s el lehet dobni az alarcof, ;.kkor ugy lehet csinálni, mint most Oroszországban, ahol a földműves földje vmagántulajdonde búzáját, sertéset, csirké--íét, vaját, tojását külön 20 ezer fő-bóJ álló, ágyukkal és lángszórókkal felszerelt rekviráló hadsereg szedi össze...
Hz a program m pont az, amely nincs benne a magyar kormány és a magyar agrárképviseletek polgári programmjában. Ami pedig benne van van, azt nem a szocialisták találták ki — de szeretnék most kisajátítani. A mezőgazdaság polgári programmja a teljes gazdasági szabadság elvén épült fel és íorrása a polgárság emberséges szándékában van, ameíy szándék fokozatosan, de biztosan érvényesülni fog akkor is, ha azt a falu népire szemeit vető bujtogatás hátrálni próbálná.
Ajánljuk a falu népinek, jól nézze meg, hogy kik azok, akik neki pro- i grammot hirdetnek, A szavak, amelyeket a szociálizmus programmja a polgári programmtól most kölcsönkért, üresen konganak, nem lévén bennük a közös érdekek és a közös érdekek és a közös jóakarat szándéka. Az a szándék pedig, ami ebben az ujsütetü frogrammban van, nem más, mint v falusi nép leigá-zásának terve, az orosz szovjelbe-rendezkedés mintájára.
Kegyeleti stafétával áldozott Nagykanizsa fiatalsága a magyar hősök emlékezetének
A kultuszminiszter, az OTT és az országos sport-körök képviselői is jelen voltak a lélekemelő ünnepségen — A középiskolák kivételével az ifjúság minden rétege állított stafétát
Felboncolták a csapi! gyilkosság áldozatát
A tettest tegnap hozták be a nagykanizsai ügyészségre
Nagykanizsa, október 12
Rövid távirati jelentés alapján tegnapi számunkban beszámoltunk arról a borzalmas gyilkosságról, amit Hajdú György csapii gazda kövelett el, aki egy nagy konyhakéssel halálra szúrta fiatal, dolgos vejét. A szerencsétlen áldozatot tegnap délelőtt boncolták fel dr. Orszdgh Lajos és dr. Nisponszky Béla nagykanizsai orvosok. A nyomozó hatóságok részéről kiszáll a helyszínre dr. Szabó Lajos_ ügyészségi elnök és a törvényszék vizsgálóbirája dr. Atmdssy Qyula. A boncolás kétségkívül a halál okául szúrás okozta elvérzést állapított meg. A boncolási és vizsgálóbírói jegyzőkönyvet ma terjesztik be a kir. ügyészségnek. A szerencsétlen fiatal áldozatot tegnap délntán temették el a lal&sság nagy részvételével.
A gyilkos Hajdú Györgyöt a kis-komáromi csendőrség tegnap ho2ta be Nagykanizsára és beszállította a kir. ügyészség fogházába. Hajdú előtt dr. Almássy Oyula vizsgálóbíró kihirdette az előzetes letartórtatásról szóló határozatot.
[Pemetefű-cukorka
Nagykanizsa, október 12
A magyar szahadság vértanúinak és a gyilkos világháborúban vérükkel áldozott bősöknek emlékét ke-\' gyeleti stafétával ünnepelték Nagy-I kanizsa ieventéi Csorba István (est-I nevetési tanácsnok rendezésében, j Vasárnap délelőlt fél 12 ó\'ára I nagysztmban gytll! össze a szomorú \' emlékezés aktusában is nagy nem-í zeli erejét dokumentáló kanizsai kö-I zönség. Megjelentek az Ünnepségen ! az NTE jubiláris napjára városunkba j érkezett összes előkelőségek és a I helyi fcivalalos és közélet vezető tag-jii. Az.0;3zágos Testnevelési Tanácsot Hollay Lijos alezredes képvi-viselte. O.t volt az Ci-red tisztikarának küldöllsége, az iskolák tanárai, a világi és szerzetes papság képviselői, a cserkészek és leventék csapatai.
A staf íta futók puskalövésre indullak. Az ifjúsági staféta utvonala, a város utcáin keresztül vissza a templom elé, 5 kilométeres, a\'í^lor-slafétáké 10 kilométeres volt. *
Az ifjúsági staféta eredménye a következő:
1. Nagykanizsai Levente Egyesület A) csapala (\\2 perc, 49.3 másodperc).
2. Kiskanizsai Levente Egyesület.
3. Nagykanizsai Levente Egyesület B) csapata.
Az elsők nagy, a másodikak kis bronz érmet kaptak.
A senior-csapalok eredményei:
1. A 6. honvéd gyalogezred legénységi csapala (28 perc, 23 másodperc).
2. A csendőriskola legénysége.
3 Nagykanizsai Levente Egyesület A) csapata.
4. Az NTE csaptla.
5. Kiskanizsai Levente Egyesület.
6. A 77. Szent László cserkészek.
7. Nagykanizsai Levente Egyesület B) csapata.
Az elsők nagyezüsl, másodikak kisezüsl, harmadikak nagy bronz érmeket kaptak.
Mig a futók visszaérkeztek a célhoz, a katonazenekar szórakoztatta a közönséget. A beérkező staféták örökzöld babérkoszorúkat helyeztek cl a Icniplom f-.lába épilett hősi emléktáblák elé. A verseny intéző nehéz feladalái Varga Sánd.ir oktató derekasan elvégezte.
Miután az összes staféták beérkeztek, kezdetéi vette a kegyeletes ünnepély műsoros része. A. katonazenekar a Himnusz! játszotta, majd Fönder Ferenc 77-es Szent Ltszló cserkész, fíoross L?.jos levenle sok lelkesedéssel hazafias költeményeket szavallak. Az ünnepi szónok Krizsata
Ferenc kegyesrendi tanár volt. Beszéde gyújtó fáklya voll, ami meggyőző erővel hintette szél a vértanuk emlékéből meritelt magyar erőnek a győzelem reményeit kellegelő tudatát
— Amely nemzetnek vérfanui vannak — mondotta többek közt — annak győzelemre kell tudni vinnie a sorsa lobogó|ál. Ennek reménye hozott ma ide bénánkét, hogy a hazának ezen az oltárán bemutassuk a férfiasságnak, a magyarságunknak, emberiességünknek áldozatát. Istenért, királyért, hazáért éllek és azért haltak meg a tizenhármak és a hősi emléktáblák névtelen, ezer meg ezer hőse, Ez kell, hogy legyen a mi jelszavunk is. Mert ez a jelszó nem fejeződhetik be Trianonnal, nem jelenthet csonka, hanem igenis jelent nagy, egész Magyarországol.
A tomboló lelkesedéssel fogadott beszéd és Horváth Lajos 77-es cserkész lendületes szavalala uián kiosztották a dijakat, majd a Hiszekeggyel az ünnepség véget éri. A le-vente és cserkészcsapatok diszme-nelben vonultak el a Koronánál felállóit előkelőségek előtt.

Lélekemelő ünnep -volt. Oyászból fakadt mártiromság keserű emlékeiben gyökerezett, egy uj magyar évezred perspektíváit nyitogató ünnep. A magyar élet-energia buzgó forrása tört utat magának ezen a napún és megmutatta, merre visz az ut kifelé a magyar kálváriáról.
Minden lelket felrázol) a küzdelmes napok kábullságából Nagykanizsa magyarságának ez a zászlóhajtása a mull és jelen szazad háborúinak hősei előli. Mindenki érezte annak igazát, hogy önmagát becsüli meg a nemzet és annak minden fia, amikor áldozni lud a haza védelmében életével adózóit hősei emlékezetének.
Csak egy gondolkodásra késztető hiányosság melleit nem tudunk szó nélkül elhaladni. Tíz csapat indu\'ta kegyeteti stafétában, azokban minden etércn számba jöhető iskola if képviselve voll, csupán Nagykanizsa kit középiskolája, a reálgimnázium és a felsőkereskedelmi nem állítottak stafétákat. Pedig az ünnepség, melyen a kultuszminiszter és a testnevelés országos vezető körei képviseleliteg jelen voltak, nemzeti fontosságában voll olyan érdemes, olysn jelentőségteljes ünnepség, hogy nagykanizsai középiskolák fiatalsága is bekapcsolódjék azokba és ezúton is hitet legyen a magyar nevelés ma egyetlen helyes elvének, a szellemi és te.ti nevelés együttességének minden magyar iskolában köteles térfoglalásától.
Tanévnyitás a keszthelyi akadémián
Keszthely, október 12
(Saját tudisitinktől.) Tegnap délelőtt kezdődlek meg a gazdasági akadémián az 1926 —27. évelőadásai.
Az ünnepélyes Veni Sancle szombaton voll, részt vett azon a tanári karral az élén az egész főiskolai hallgatóság és a város minden közéleti funkcionáriusa. Mise után ünnepélyes tanévnyitó voll az akadémia tornatermében. A megnyíló beszédet Szlankovics János miniszteri tanácsos, az akadémia igazgatója mondta. Uralt az akadémia 130 éves múltjára, a gazdaoktatás mai kívánalmaira, leszögezve, hogf az akadémiák mai szervezetén változtatni kell, a lanlcrvet kibővíteni, az intézeteket felszerelni. ismertette a tanári kar értékes és soíoldtlu tudományos és társadalmi munkásságát. Visszapillantás! vet az 1925—26. tanév eseményeire. Eközben tudjuk meg, hogy az akadémia gizdasága 815 milliós kiadás melleit 118 millió tiszta jövedelmet hozott.
A megnyitó ulán Palotay Dénes dr. tanár .Ojzdasági bllcsész^lí rendszer" címen tartott gazdag tartalmú előadást. Szlankovics János ezután biven az akadémia tradícióihoz, céltudatos, komoly munkára intette az uj évet kezdő hallgatóságot, majd az ünnepség a Himnusz-szál végelért.
■ . - — . .. . - n - II . J. 1,1-,, , ^ ,,
Lakásépítés sorsjegyakcióval
Hogyan lesz egy kanizsai tervből valóság?
Nagykanizsa, október 12 A tavasszal közölte a Zalai Közlöny Ansorge Anlal nagykanizsai DV. páiyamesternck egy tervezetét, melyei a kereskedelemügyi miniszterhez terjesztett fel s amely a lakásépítkezéseknek sorsjegy-akcióval való lebonyolítását dnlgozta ki. Lapunknak ezt a közleményét más újságok is átvették és a terv roegvalósitása mellett foglaltak állást.
A minisztériumból ezideig semmi válasz nem érkezeti. Ellenben az egyik debreceni napilapban a következő hiradás jelent meg:
.Egy magyar és osztrák vállalkozókból álló pénzcsoport tárgyalást folytat a köztisztviselői érdekeltségekkel, hogy vállalja az illetők részére családi, házak építéséi, abban az esetből, ha a vállalati összeg erejiig sorsjegykibocsátás utján fedezhetik kövelelésükeL A sorsjegyeket a közönség körében árusítanák el, — az azokra eső nyeremények a köztisztviselők által felépitelt házak fejében fizetendő annuitásokból lennének kiegyenlítve. Abból, hogy az osztálysorsjegy ma sokkal nagyobb kelendőségnek örvend, mint a háború előli, a tervezők azt következtetik, hogy az ily házépítési sorsjegyköl-csön .sikerrel járna".
1026 október \'3
m. Al KÖZLÖNY
A felemelt lakbér miatt kútba vetette magát
Si.ptomb.r 18-tól •loptomber 23-lg (cküdt a kulbon a hulla
Auszterlitz Samu tragédiája
Nagykanizsa, október 12
Megrendít*, Öngyilkosságnak cáelt jldozalul egy Jóravaló, tisztességben megőszüli jánosházai(Soinogynicgye) cipészmeslcr, Auszterlitz Stmu.
A szeptemberi zsidó Ünnepek alkalmával történt, bogy J ínosházán Auszlerlilz Samu oltani cipészmr sier, miután családjának elókészilelle a rituális szokásokai és szertartásokat a Hosszú böjt megünneplésére, minden köszönés és bucsu nélkül cllünt hazulról. Kélségbecsell család|a, nagy Kai lüvé tettéle érte a községet és környékéi, de nem akadlak nyomára. Jelentenék a titokzatos eltűnést a csendörségnek is, mely bárha széleskörű nyomozási indiloll, nem lud itt eredményt elérni.
Már letellek arról, hogy Auszler-lilz ellünéséről valamit megtudjanak, mikor a Sátoros-ünnepek ulán való nap váratlan fordulat történt. Ez a lotdulal megoldotta az addig mindenféle eller|rdt önkényes kombinációi és kitalálást.
Ugyanis szeptember 23 án egy öreg béres Auszterlllzék udvarán a
kulból vizel akart memi. Eközben a pipája bcicesctl a kútba, amit sajnálva, ulánna mászoll a ku\'bi.
Alig hogy leéri a kul fenekére, ijedten vell észre valami nagyobb tárgyat, melyről hamar megállapította, hogy az egy emberi bulla. Kiállására többen előrohanlak és a hullát ki-emellék a kulbó\', mely nern volt mát, mint azellünl Auszterlitz Samu hoitleleme.
Ezzel meg is oldődotl a rejlély. Az öreg valószínűleg pillanatnyi < Irr.ezavarában a kulba vetette magát, ahol szeplember 23-ig feküdi. A legmegdöbbentőbb az esetben, hogy a ház lakói ez Idő alatl is ebből a kulból hordták az ivóvizel és csak a vételien szerencsének kö-szönhclő, hogy nem kaptak bulla-mérgezést. Szörnyű teliére vonalko zólag azl mondják, hogy azérl kö-velle el, mert a lakáslelszahadilással az ő eddigi évi egy millió 300 ezer koronás lakbérét évi liz millióra emelték fel. A verziók szerint ez okozla volna az öreg súlyos lelki-megrendü\'ését.

Miniszter-látogatás Keszthelyen
Nagy ünnepélyességgel fogadták a Keszthelyre érkezett földművelésügyi minisztert
Keszthely, október 12 (Saját tudósítónk telejonjelenlése) Illusztris vendég fogadására készülődön fel Keszthely a mai napra. Ma dílulán 1 óra 10 perckor erkeze\'1 meg Keszlhelyre Mayer János föld-mirclésogyi miniszter, hogy megle-KUse a várost, a Balatont és hiva-hlos és baráli látogatásokat legyen.
Reischt Richárd nemzelgyü\'ési képviselő társaságában érkezeit meg a miniszter a keszthelyi állomásra, \'M a perronon a gazdisági aka-liéniia orchestere Játszott, az épület 21 tagu gazdászokbó! álló lovasbanderium táncoltatta lovait. A perronon Keszthely vezető- fárfiai az Akadémia lanárikara és az ifjúsága, " Emericana-leslülcl, Iparles\'iilei ug|ai sorakoztak és nagy ovációval fogadták a miniszteri.
Sztankovlcs János miniszteri la-Mcsos, a gazdasági akadémia igaz-g\'lója rendkívül tartalmas, magas
szárnyalású üdvözlőbeszédet mondóit A város nevében Reischl Imre városbíró, az akadémiai ifjúság nevében Nagy Ádám 111. éves hallgató, ifjus\'gi elnök üdvözöllék a minisztert, aki a szeretetteljes fogadtatás! rövid beszédben köszönte meg.
A zászlódiszt öllölt városon ál aulók hosszú sora röpitetle a minisztert és kíséretét a Gazdasági Akadémiára, amely ugyancsak díszben várta Magyarország első gazdaem-
Ingek, gallérok, kézelők
mosását és tükörfényes vasalását vállalom
Mayer Károly
ruhafestő-, veffytJ$*tItó-,
plissirozó-vállalata Nagykanizsa
Gyár: Kolcscy-ulca 19. uám. őrleti Főút, (Korona épület.)
Vidéki mcfjblrisokat pontos.™ cszkdzlOm. Alapíttatott 1892.
bérét. A miniszter ebéd- n Sztankovlcs igazgatónál volt, aVi.itk vendége egész keszthelyi látogatása alalt. Még a célfitán fotyaiftán lement a
miniszter és kiséretc a Balatonra, Kiautóztak Hévízre, holnap a muzeumot és város egyéb nevezetességeit tekintik meg.
Játék közben elütött az iparvasut egy gyermeket
A kfixkórháx acbénxott o.jctályán ápolják
Nagykanizsa, október 12 Könnyen végzetessé válható vo-natelgázolás történt szombaton dél után a zákányi iparvasut vonalán a községb n.
Oáspárlcs Lajos nyugalmazott vasutas hét éves Lajos nevű fia kél másik gyermekkel játszadozol!. Fogóskát látszottak és eközben üás-párics fia kiszaladt az udvarról az ulcára, majd a Dráva felé szaladt. Amim igyekezett, a Játék hevében nem vette észre, hogy a zákányi iparvasut sinein, melyen át kellelt volna jutnia, robog a kismozdony,
mely hátúból tolla a megrakod kocsikat. Egyszerre ért oda ő is, a kisvonat is, amely elől nem tudott kitérni és az elgázolta.
Súlyos sérülési szenvedett fején, Jobbkarján és kezén, mellyel beszállították a nagykanizsai közkórházba.
A rendőrség részéről kiszállottak és kihallgallák a kis sérül\'el. A kihallgatásról felvett Jegyzőkönyvet megküldik a zákányi csendőrségnek, mely hivalva lesz kideríteni, hogy a szerencsétlenségért kii terhel a feleiősség. A gyermek állapota súlyos ugyan, de nem életveszélyes.
A nngykanlxsal öa.zdniárdák •«-tahangveraonye a korsón — Dlax-el&adaa a aztnhá.ban — Segit.Ok a megszállott területek daloaalt
..............................................
Dalosnap Nagykanizsán I "f1"*1 ,endcs párakkal, a
° ] zenekar ünnepi nyiláoya ulán Bar-
! barits Lajos lapunk felelős szerkesztője méltatja a nap jelentőségéi. A dalárdák hangversenye után pedig a Királyné rózsája kerül parádés szereposztásba u kerül színre. A legendás királyné élele, annak mesteri kompozíciója, a bájos fülbemászó muzsik; egyaránt alkalmasak lesznek arra, hogy az előadás valóságos theatre paree legyen.
Nagykanizsa, oklóber 12
A nagykanizsai Osszdalárdák a belügyminiszternek és zalavármegyei alispánjának rendelete érteimében vasárnap, oklóber 17-én a város egész területén dalosnajaol rendeznek a megszállott lerülclek dalcgyc-süleleinek a felsegitése Javára.
Minden nagyobb város megrendezte már e gyűjtéssel kapcsolatos propaganda hangversenyét, s most városunkon van a sor, hogy tanúbizonyságát adja annak a szeretetnek, amely elszakított véreinkkel mindnyájunkat összefog.
.Nyelvében, kultúrájában él a nemzet I" S nekünk kétszeres kötelességünk segítségére sietni a magyar kuliura hátrahagyott előőrseinek, akiknek eleven égő kullurája, művészete, zálogai az elkövetkezendő magyar feltámadásnak.
E célból vasárnap délelőtt fél 12 órakor sélahangversenyt rendeznek a nagykanizsai dilegyesülelek a korzón, amikor is legszebb hang-versenyszámaikkal kedveskednek a nagy közönségnek. — Farkas Vilma vezetésével a helybeli jótékony nő-cgylctek II helyen urnát állllanak fel, melynek felügyelő biztosául az alispán dr. Kaufmann Lajos városi alj.\'gyzőt nevezte ki.
Este 8 órakor pedig a Nagykanizsai Színház igazgatósága fényes díszelőadást rendez a Polgári Egylel
Kinevezték az uj oaeh kormányt
Prága, oklóber 12. (Éjszakai rádiójelenlés.) A hivatalos lap mai száma közli az uj kormány kinevezéséi. Ez elölt Cserny kormányának felmentése áll a lapban. Az uj kormányelnök Soehla lett. A kabinetben helyei foglal mint kultuszminiszter Hodzsa Milán és mint külügyminiszter Benes. A szlovenszkói ügyek minisztere ismét dr. Kállay József lelt. Az u] kormány 9 képviselőből és 5 szakminiszterből áll.
Nagyarányú lakásápitóa Budapesten
Budapest, oklóber 12. Budapesten november elsejére 512 olyan u] lakás lesz bekOIIOzbeló, amelyet hatvan százalékos állami kölcsönnel épiietlck tel. Februárra ujabb 554 lakás lesz, májusra pedig 1745 lakás készül cl.
= A nagykanizsai színházi függönyre hirdetés-előjegyzéseket felveszünk. Kiket ma személyesen nem tudnánk meglátogatni, cimeikct közöljék a Korona szobapincérével. Általános Hirdető Vállalat Pécs.
NAGY CONFECTIÓ VÁSÁR!!
Megérkeztek a legújabb modeSI női és gyermek kabátok, férfi és női szövetek. — Továbbá a Fürst-féle csődtömegből megmaradt áruk mélyen leszállított árban eladatnak. =======^=
Tisztelettel WEISZFELD ÉS FISCHER.
2ÁLA1 KÖZLÖNY
1926 október 19.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október 13, szerda
Római katolikus: Kile király, liilvc. Protestáns: Kálmán, Izraelita: Markli. hó S.
Nap kel reggel ti óra 14 perckor nyugszik délután 5 óra 18 perckor.
— Házasság. Viléz dr. Hunyadi László, Zalavármrgye aljegyzője tegnap tartotta esküvőjét Bárczay András cs. is kir. kamaráé, Rldbirlokos leányával, Bárczay Kálóval. Az esküvő a legs.-űkebb családi körben, a rokonság jelenlétiben meni végbe Zalalírnokon. A polgári eskelésl Bődy Zoltán alispán, az egyházi szertarlást Kutass Kálmán ev. lelkész végezte.
— A zalaegerszegi forgalmiadóhivatal uj főnőké. A zalaegerszegi körzeti forgálmiadóhlvalal főnökévé Pesti József ny. kercske-dclmi iskolai tanát! nevezték ki, aki már ál is vcile hivatalát.
— Az állategészségügy! főfelügyelő Nagykanizsán. Kordován Ernő állategészségügyi főfelügyelő a földmüvelésügyi minisztérium egy lőiiszlviselőjével tegnap Nagykanizsára érkezeit is megtekintenék az álalakilás előli álló vágóhidal. Najv-kanizsától Murakereszlurra u\'azlak az állategészségügyi szolgálat ügyében. *
— Osztott hivatalos idő a városházán. A városházán október 15-161 kezdődőleg megszűnik nr. eddigi nyári, oszlallan hivatalos órí. Ezentúl reggel 8-IÓI déli I óráig, délután 3-tól 5 óráig lati a hiv,i-lalos idő.
— Eljegyzés. Balogh István eljegyezle Tomasits Szidikél. (Minden külön érlesilés helyeit.)
— Szabadságon. Dr. Berta Jenő, a nagykanizsai jirás főszolgahirí-sá-gának tb. szolgabirája megkezdte szabadságát.
= Búcsúzó. Kaposvárra lötlénl álhclyezésem alkalmával mindazok- i nak a kanizsai jóbirálaímnak és is- \' merőseimnek, kiklól személyesen elbúcsúzni nem áll! módomban, cz-ulon mondok .Isten hozzád l"-ot. Radnay Sándor forgalmiadóllivatali főnök. ,
— Szolgabírói helyettesítés, i Tanti Gyula dr. keszthelyi Ib. fö- í szolgabitó hetek óla betegen fekszik. ! Helyellesiléséte az alispán Zalaeger- j szegtől Búzás Béla dr. Ib. tzolgc- ! bitói rendelte ki.
= Centrál kávéházban, ma és i minden este táncestély 3 óráig. !
— Bélyeggyűjtők figyelmébe.
Az egyellen magyar bélyeggyüjíő-szaklap, a külföldiekkel velekedó alaposságú .Filatéliai Kutir" szer-keszlője, Ötvös Jlnos most rendezi saj ó elá az első Magyat Filatelisla Cimlárl. A címtár tarfalmoznl fogja a csonkamzgyarotszági, mcgszálh lerüleil és ktlifölci magyar bélyeggyűjtők címeit és egyéb tudnivalókat. Aki magát a Címtárba díjmentesen felvétetni akarja, jelentse ezt a „Z.lai Közlöny* lelelős szerkesz.-tőjéntk. A Cimlar ára 25.000 korona lesz, megjelenik október végén. Jelentkezni és megrendelni még ni hány napig lehel.
— Nagykanizsai Iparos nyerte cl a városházi ruhaszállitást. Megir.uk, hogy a városi altisztek és szolgák részérc szállítandó ruházatra árlejtést hirdettek, amelyre összesen hit ajánlat érkezel! be. A hit sján-
] lat közölt egyetlen egy volt n?gy-katlizsai iparos ajánlaU. Dr. Krátky István polgármeslethelycllcs tegnap dönlölt az ajánlatok lelett és a ruha-szállítási Krausz Józstf nagykanizsai Iparosnak i\'élte oda.
— A MOVE nagykanizsai tő-osztálya kiri a n. é. közönséget, hogy Mindenszentek napján a hőíi sitok kivilágításához, akár készpénz, akár gyertya adományalkat Gyenes Líjos, vagy Stumpf Zsigmond üzletében leadni szíveskedjenek.
Köztisztviselők, közalkalmazottak
és n katonaság, csendőrség, rendőrség kötelékébe tartozó ilsztekés altisztek stb
6 havi résilelüzetésro Tásárolhatnak
mindennemű ruházati cikket, n legolcsóbb készpénzfizetései árban. Egyenruha, férfi és női szövetek valódi gyap|u-ból, divatszóvetek, ruhakelmek, különleges vásznak, zclirck, chillonok és Ikiiclláruk. Továbbá ágy- és asztalkészletek, sezton-teritők. tügönyök, szőnyegek és (utószónyc-gek. Ingek és alsónadrágok u kiválasztott anvagbót mérték szerint Jutányosán készülnek. Minták állandóan megtekinthetők. Pranger lózse! Telek; al 19. sz. alatt a .Tribón* ruházati részvénytársaság helybeli megbízottjánál. — Hívás eselén mintáimat lakáson is bemutatóin.
— Oratórium-próba. Ma rs\'e léi 9 órakor oratfrlumi össrpróba lesz, mt lyre nz énekes hölgyek és urak ponlos megjelenéséi kéri Kelling.
— Ifjúsági elnök választás a keszthelyi akadémián. A kcsz\'-hclyi gazdasági akadémia ifjúsági elnökévé Nagy Alám III. éves hallgatót választották meg.
— Uj telefonvonal. Tapolca és ^Veszprém közölt az Egervölgyön kérésziül most épül a telefonvonal. Az uj vonal kiépítése már annyira előrehaladott stádiumban van, hogy október 20-ika körül át Is adják a forgalomnak.
— Centrál kávéházban, ma és minden este táncestély 3 óráig.
= Az unalmas őszi estékben siessen egy jó R idió készüléket venni, vagy szerelni: Kitűnő Rádió készülékek és alkalrészek olcsón kaphalók Szabó Anial fegyver- és löszerke-reskedónél.
— Emléktábla felavatás Alsó-dörglcsen. Most vasátnap avatták fel Altódörgicse községben az ottani rcf. Icmploitgian elhelyezeti Zsedlnyl István gályarab lelkész emléklábláját. A felavató ünnepségen megjeleni Zala ref. társadalmának löbb neves előkelősége. Az ünnepi beszédet Kapi Béla evangélikus püspök mon-dolta.
= Képkeretezést minden alakban, kitlelést, lavilásl. egyes láblá-kal is igen olcsón vállal Pum üveges Király, ulca 10.
— Kirabolt postahivatal. A kls-dorogi (lolnamegyci) por.tahivalall ismeretlen lettesek\'é|jel feltörték és 85 millió koronát elraboltak. A cscndőiség erélyes nyomotásl indított a lettesek kétrckerilésére.
STANIOL
fehéréiletpszcbb színekben, további fehér alumínium legolcsóbban beszerezhető
KUN IZIDOR BUDAPEST,
VIII.Kfausál-a.30. Tol.J. 146*73
Okvetlen fedezze már most _szükségletét. j n
5,525.000 pengő, vagyis 69 milliárdot meghaladó
összeg kerül az újonnan kezdődő
osztálysorsjátékon solásra.
Az uj játékterv már pengő értékben van megállapítva és igen előnvősen változott inert a nyeremények összege Jelentékenyen lelt emelve és szerencséi esetben már egy
sorsjeggyel 6 milliárd 250 millió K nyerhető
Közismert szcrcncscszámait ajánlja:
NI i I h o f f e r Kálmán 50f*
Cscngcry-ut
\'sJegylrodAU
7. (fíapoch ház)
Sor.jogyek ir. i egész 20 penytí250.000 K, léi 10 pennS = 125.000 K negyed S peng* - 62.500 K. Hu,á. október 18-19.
Idájáról.
A nagykanizsai meteorológiát meg-flgyrlA Jelentése: Kedden a MmtrtiM-l\'t Reggel 7 ótakor +58, délután 2 ónkor +I4-8. este 9 órakor -4-103
FctMirt: Reggel és délben teljesen borult, este tiszta égboltozat.
Szélirány: Lgéaz nap Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet lelenlése szerint esős és átmenetileg enyhe idö. később északnyugatra forduló szelekkel hósüllye-dés valószínű.
— Kereskedő-házat építenek Kaposvárott. A Ksposvárl Kereskedők Egyesülete vasárnap rendkívüli közgyűlés! tartott, melyen nagyfontosságú határozatot hozlak. Kimondlák, hogy megvesznek egy 300 négyszögöl nagyságú telkei négysrázölven millió koronáért, melyen kereskedő háza! épilenek. A megvételi egyhangú lelkesedéssel mondták ki és egyben halározlak afelett, hogy a székház megépllésél a közel jövőben mrg Is kezdik.
— A véletlenül elsült fegyver áldozata. Megrendítő szerencsétlenség történi vasárnap délulán Vaspör községbén, ahol egy véletlenül elsütött fegyver kio\'loltn egv busz esztendős leány élnél. Török Islván vaspöri legény vasárnap délulán nagybátyjának korcsmájába nagy. bályjí fegyverével játszott. Többen figyelmeztették, lenné le a fegyverl, hálha elsül. A Irgény nem hajion az okos szóra és igv lörlénl, hogy Török kezében a fegvver elsüli és az az ajtóban álló Huszár Mária nevű húszéves leányt találta, aki egyetlen ja|szóval összerogyott és kiszenvedett. A szerencsétlen leányt a golyó lágyékort találta. \'A vizsgálat lefolytatása ulán Török István ellen gondatlanságból okozott emberölés cimén Indul eljárás.
— Cserkész-mulatság. A keszthelyi Feltámadás cserkészcsapat jól sikerüli műsoros estél rendezett vasárnap a Bccskay színház-termében. A műsoron Szekeres Mariska és Vincze Irmus aratlak szép sikert a szereplő 18 cserkészen kivül. Előadása után vidám láncmulatság következeti.
— Hatóság elleni erőszak miatt elítélték. Rezsek József harmincnégy éves szabósegéd, budapesti lakos Jugoszláviába akart utazni. Ullevele azonban lejárt és mikor erre a nagykanizsai állomáson a rendőrőrszem figyelmeztette, durván látámatS"^ rendőrre és gyalázó kife|erésékkil illele a rendőriintézményt. Emiall a nagykanizsai rendőrség büntetőbírósága elé kerüli, ahol legnap hatóság elleni etőszak miall elilélték egymillió korona pénzbüntetésre, amiért, meri nem tudta lefizetni, 20 napi elzárás! kapoll.
Női kabátok
Nagy választék minden minőségben
legolcsóbhlól legfinonmbbig
Női fehérnemüek
8ARTA- MIKSA
divatkíHönlegességek áruházában
Angol férfiszövetek
NAGYKANIZSA,
FÖ-UT ÉS CSENGERV-UT SAROK.
Figyelmes kiszolgálás. Olcsó árak.
Divatos szőrmék
; 1926 október 20
ZALAI KÖZLÖNY
— Szétrobbant egy hordó tisztítás közben. Jákon Kacskovlcs Margit foldbirtokosnő uradalmában egy hordót tisztítottak a közelgő szüretre, amit gőzzel engedlek tele, hogy kissé megnyomassák. A kelletténél több gőzt- engedtek bele és icy történt, hogy a hordó nagy detonációval felrobbant és súlyosan megsebesítene Érit Antal kovácsol. Konnvebb sebeket szenvedtek Farkas Oyörgy é) Székely Stndír munkások.
= Elveszett. Egy 6zegény cipész-iparos egy ballábra való használt barna félcipőt elvcazitclt. Nagyon kéri a becsületes megtalálót, hogy azt a kiadóhivatalban szíveskedjék leadni.
= Mai mellékletünk. Mai számunkhoz Áttér Kipes Családi Lap jának egv miniatűr példányát mellékeltük. Ez a melléklet egy díszes kiállítású kis füzei, amely kicsinyített mása a jólismert hetilapnak és amely érdekes és mégis könnyen áttekinthető módon közli olvasóinkkal, hogy a lap mit tartalmaz é3 hogy a közel-jovében milyen érdekes cikkekkel és képekkel fogja szórakoztatni olvasóit. Nem kételkedünk abban, hogy azok az olvasóink, akik nem tartoznak már amúgy Is a nevezett lap előfizetői vagy állandó vásárlói közé, nagy érdeklődéssel fogják álolvasni a mellékeli füzetet és aztán megveszik a lapot, hogy igy győződjenek meg, mit hoz minden héten az olvasóinak s azután Állandó olvasói és előfizetői lesznek a lapnak.
= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— Díjmentes oktatást ad vevőinek hímzésben, tömésben és varrásban u|onnan berendezett permanens tanlolyamainaSinger-varrógéprészv.-társaság. Figyeljen mlnta-készilmé-nyeínkrc kirakatainkban.
— Elegáns hintó- és lótakarók Htrsch és Szegő cégnél.
= Patkányok és egerek lömeg-írlására vegyen .Agrarla\' patkányirtó huskonzervát. Kapható minden gyógyszertárban és drogériában.
RÁDIÓ - MŰSOR
Október 13 (szerda)
Budapest (560) 930, 12 6$ d. u. 3: Hirek. 4 : Oszkár bácsi mesedélutánja. 5: Csury János: .Berlini levél". 5.40: A Király Színház zendkarának hangversenye. Nagy-pál Béla karnagy JC£*ényel. 7: Farkis Imre-délután. KözreiKükódíjck : Czakó Pál, l\'ipp Manci é» TclekV-Sáridor. Zongorán kísér Polgár Tibor. 8 30 - Nyári Andor dr. itó é? Jeszenszky Qyula zeneszerző\'estje 10.20: Grafonola tánczene.
SZÍNHÁZ
Telefonice
— Halló, halló I ön az \'/ Hagy van ?
— Én vagyok és virulok, mint a pipacs.
— Ml újság 7
— Sok. elején kezdem. Az Alvó férj csütörtökön. A hirom \' női főszerepben a di \\ rektorai, Hubay Gabi és Kgry Berta. Azt hl- — szem elég /ó tercett. A direktoráé kijelentette, hogy nagy odaadással készül ez évi debatádijára, hanem, bár a darab egyik jelenete előírja a szörnyű félmeztelenségei, azért ő csak a jőizlés határain belill dekollálja magái. A darab rendezése Is biztos kezekben van Hidvéghy mesternél, aki reggeltől estig próbál az Alvó férjből. A címszerepet Bihary kreálja, akinek ez lesz bemutatkozása, mini prózai színésznek.
■ — És a Királyné rózsája ?
— Az sem kisebb sláger Sőt! Szatóky Dezső rendezi. A férfi főszerepet Asszonyi igazgató já\'sza.
— Emiitette Hevesi Sándor darabját.
— Éz nagy eseménye lesz a színháznak A Császár és kouédiás-t van szerencsém elismerni. Nagy koncepciójú dráma a rőmal Időkből. A császár és színész harca a nőért. Ebben a darabban lesz alkalmunk gyönyörködni Hidvéghy Ernőbei mint klasszikus hősben, amiben Igfiít nagy.
Valamit hallottam a vasárnapi dalosnapról.
— Én is. De ma annyit mondtam már, hogy akkor nem ma/ad semmi holnapra.
— És a beszélgelésühk örök fináléja ?
— Ahá a pletykál,
— Nevén a gyernjekel!
Sertésrásír
Felhajt*! 900, melyből eladatlanul vlssz-i-"iradl 150 dib. Bsíitndll 17.000-17 300. uedelt 16.800-17.000. xcdell lorip 16.500 -16700. kftnnvll 1GOOO-1S.200. cWrendlI "Kg 16.300—16.500. másodrendű 15.7CO- : lü.OOO. angol suliid 17.000 -21 000. szalonna .1
lehúzott Irns 20 000 - 22.5CO. szatonuis I sutfs 19.000—20 500. Ai Irányzat íKnk
MEGÉRKEZTEK
a legújabb divatú nSi és leányka kabátok, bundák, n&i és gyermek ruliáícj pongyolák
óriást választékban.
NŐI kabát végig bélelt
már [.. 495.000 K-lól felj. Gyeriríek-kabátok
mijf... 265.000 K-lól lelj. NŐI /szövetruhák már ... 240.000 K-lól felj.
vStern József
divatáruháza
Nagykanizsa
Kaxincxy-utcn I.

— A színháznak van egy Igen tehetséges fiatal tagja. Hölgy. Fekete és kékszemű. Két imádott ja van. Egy Múzsa és egy —
— Egy bizonyos!
— Fatális tévedés. A másik imd-dottja nem a bizonyos, hanem a költészet múzsája. Én nem vagyok vers-szakértő nagyon, de egy versekben benfentes mondja, hogy a fekete-kékszemű nagyszerű verseket ir. Természetesen titokban. És mit jelent az, ha valaki verseket tr? Szerelmes. Jó vón tudni, kibe.
— Oh, maga kiáihatatlan!
— Figyelmet kérnék. Ez fontos! A IHrsulat egyik nagytekintélyű férfitagja, akinek a vezetékneve l— betűvel végződik, levelet kapott egy tizenhat év előtti imádottjától. A levélről mindenki tud, csak a negyvenen felüli Romeo felesége nem. Már előre élvezem, mi lesz, ha kitudódik a dolog. Pedig kitudódik. Gondom lesz rá!
(•) Csókos asszony olcsó helyárakkal. Szerdán utoljára kertit színre Zer-kovitz nagyszc:ll táncos operettje rendkívül olcsó hclyárakkal (6-tól 20 ezer kor.-ig.)
(*) Alvó férj Szenes Béla vígjátéka, mely tavaly a Vigszinliáz egész/téli iMit-\' rendjét betöltötte és sikere a Dr^Síabó Juciéval vetekedik. csülörtökdL^lferül, bemutatóra. A darabnak kUHWA érdekességei kölcsönöz, hogy AsszonyFdircktorné először lép fel bennefkivüie Hubay Gabi, Egri Bcrt«, Vass^fma, Rózsa Bözsi, Bánky Vera, Bihary, Sólyom, Páy, Kormos Hídvégi. Lázár/és Erdélyi viszik a főszerepeket.
HETI-MÖSOR:
izerdán: Csókos asszony, olcsó he-[várakkal.
Csütörtökön : Alvó (érj vígjáték.
Péntek—szombat—vasárnap : Királynő rózsája operett.
SPORTÉLET
Súlyos baleset az NSE kaposvári mérkőzésén
Nagykanizsa, október 12
A Nagykanizsai Torna Egylet futball csapata vasárnap délután Kaposvárott mérkőzött az ottani Turul CB-pattal. A mérkőzés már az e\'ső percekben annyira elfajult, hogy több játékos megsérüli. A mérkőzés hovatovább mindjobban elfajult, ugy hogy a biró teljesen tehetetlenül állolt a jttékosokkal szemben. A kaposvári ISpok is Ksufmann biró erélytelenségének tulajdonítják, hogy a mérkőzés botrányba fulladt, minek az lett a legszomorúbb következménye, hogy az NSE balhallja Devecserl Ferenc lábtörési szenvedett, amivel Nagykanizsára szállították. Az NSE, mint értesülünk a lábtörésscl végződött mérkőzés ügyé-bűn lépíscket tesz, annál is inkább, meri a biró a pályán történt leru-gásokal nem lorolta meg.
(Személyi hlr.) A Msgyar Orszá gos Lawa-Tennisz Szövetségnek Kaposvárolt székelő dunántuli kerülete a Nagykanizsa részére fenntartott alelnöki liszlségre egyhangúlag Trlpam-mer Jenőt választották meg.
TÖRVÉNYSZÉK
(§) A cukorkaárus és a pénztárca. llalyánl Vilmos kiskanizsal cukorkaárus szűkös kis portékájával elballagott a pacsatültösi búcsúra, hogy édes portékáját árubabocsáss3. A vásár nem igen sikerült. Balyáni szomorúan nézte a törökmézet és a krumlicukrot, amely csak nem akart fogyni. Otthon pedig a csslád várt, várt pénzre, kenyére, amil majd Ő hoz a tültősi búcsúból.
Ekkor jötl a sálrához Kovács Zsigmond polgárember, aki valami csekélységet vásárolt nála és amikor elment, a tárcáját 500 000 K tartalommal ott felejtette.
Batyánl látta a tárcát a pénzzel és félretette. Amikor a vásárnak vége volt, a cukorkaárus összecsomagolta I lességeit és a vasul felé tartott. Miután a tárca gazdája nem jelentkezett, a tárca tartalmát magához vette é« a tárcát eldobta. Az állomáson a károsult azonban csendőrt hívott, aki a pénzt megtalálta nála. Igy került az édesméz készitője leg-níp a bíróság elé. A lörvényszék azonban tekintettel volt családos és szegényes állapotára és azért mindössze 14 napi fogházzal sújtotta.
Irodalom_^Mővésze!
Az UJ Idők eheti számában közli Szép Ernő regényét, Herczeg Perenc, Parkis Imre, Karinthy Frigyes stb. elbeszéléseit. Dr Török Frigyes, Orbók Attila cikkeit. Sok Időszerű és művészi kép díszítik ezt a számot is. Előfizetési ára negyedévre 80.000 korona. Mutatványszámot küld díjmentesen a kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-út 16.
Szókék előnyben. Ez a dme annak a szenzációs regénynek, amelyet Anito Loos Amerika legdivatosabb írónője irt és amely rövid Idő alatt több mint három millió pl hiány bűn fogyott ti A regényt Hatvany Lili bárónő fordította magyarra és a Színházi Élei legújabb winiában kezdi meg közlését. A Színházi Élet uj száma 140 oldalas vaskos kötet és a hét premierjeinek képes ismertetésén klvŰl tele van érdekes olvasmányokkal és szines riportokkal.
PAPLANOK,
sezlontakarók, futó-szőnyegek, függönynek való „Tuszór", ágygarniturák, kabát szövetek és mindennemű rőfös divatárukban a legmegbízhatóbb és íegolcsóbb
Krámer Zoltán
rőfös divatáruháza a Tulipánhoz.
Ma eate
limlom isi
Raffay Ferenc
vendéglőjében.
FIGYELEM 1
Őszi cipőszükségletét « ötven év óta fennálló
MILTÉNYI SÁNDOR ES FIA
a város palotájának föuts oldalán.
FIGYELEM 1 cipőáruházában szerezze be. =
ZALAI KÖZLÖNY
1928 október 13
KÖZGAZDASÁG
A gazdaközönség lapja
Érdekes vezércikket olvasunk a OEOR-OIKON legújabb október 10-iki számában a gazdák pénzügyi felkészültségéről Kozma Ferenc kormányjötandcsos tollából. Felvonul elöltünk benne a háb. ru és az azt követő évek összes nyomorúsága, amelyen a gazdaközönség keresztülment. Nagy érdeklődési kell minden gazdánál a tőzsdei helytelen árjegyzésekről szóló közlemény. Nagyon érdekes cikkek még .A magyax agrártermékek és a tőrök niac". A győztes államok háboris gazdálkodására találunk a . Megnyugszanak-e a szürke kenyérben a fehér kenyér országai\' cikkben. roppant érdekes még „A magyar lejexport jövője\'\', .Nagy osztrák spekuláció a magyar gabonákkal", „Magyar Baromiiexport fellendülése" és a többi. Nagyszerű képes ismertetési közöl az ausztráliai juhtenyésztés csodáiról; a megvető ember megjegyzéseiben pedig a gazdavilág édes bus keservei szólalnak meg. Pléd közleményei minden gazdának életbevágóan szükségesek. A lap előfizetési ára : egy évre 300.000, fél évre 162.500 negyedévre 87.500 korona Kiadóhivatala : Ocorglkon Lapkladóvállalat, Buda-pes», V. Mérleg utca 12.
TdZSIE
A mai értéktőzsdén nyitáskor kimondottan szilárd volt az Irányzat, bár néhány érték az előző napi magas árfolyamához viszonyítva gyengebbrn Indult. Később a bécsi gyengébb Jelentéiek ellenére Is Urlotta tra-gat a szilárd Irányzat. A tőzsdeidő végén azonban a külföldi Wás alatt sok papírban visszaesés állott be.yMindvégig -szilárdan tendáltak a malomé/lékek, a cukor részvények Magyar Cukor kivételével, a Nemzeti Bank és Kereskedelmi Bank, a bányapiacon, Beocslnl, továbbá a vaspaplrok és a legtöbb nyoindaérlék. Gyengébbek voltak a Kulisz-nak csakr.cm tz összes papírjai, a Nova és Salgó kivételével, mctjek kisebb árnyereséget értek el, ezenkívül még gyengtn tendált néhány helyi érték és a bínyaplac íulfavo-ilzalt papírjai, a Kőszén és az Uilkényl.
Xtrlckl sár lat
Párts 1487 50, London 2511-25, Ncwvork 5J7-»h. Brüssel 144000, Milano 2095 00, Amsterdam 207 10, Berlin 12320, Wien 73-05, Sofla 375-00. Prága 153250, Varsó 5800, Budapest 72*50, Belgrád 915 00, Bukarest 275 00.
Kényszerkölcsön-kötvényeket
legmagasabb napi áron vásárolunk. Hátralékos tartozásokat befizetjük. Összes helyi értékpapírokat magas árfolyamon vásárolunk.
GROSZ ÉS TÁRSA
ba.k- ti tSi*debli0ini.T0xt>k F5ut l». sz. • Tolofon 321.
4 UdsfuU lótlds 4«raa-jííji*M
VALUTÁK Lengyel 7840-80W Angol L 345925-7925 Cseik. 2110-120 Dinár 1254-61 DolUr 71025.71325 Pr«ncl« lr. 2C40-2I20 Holland 2Í500-C.50 Lel 376-390
Léva 513-520 Líra 5560-5940 Mlrka 16957-17017 Sclilll. 10041-84 Dán kor. 18930-I89S0 Svájci lr. 137Í5-8J5 Belet lr. 1946-202,5 Norvég k. 15630-670 Svéd k. 19055-115
DEVIZÁK Amiterd. 2S525-625 Belgrád I25S1,\': G\'i/i Berlin 16972-17022 Bnkareit 377-3S7 Brltsuel 1955-2015 Kopenti. 18930-189<10 Chr\'o 15620^70 l.ondorft 15925-0955 Milánó 2S6O-2920 Newyork 71300-500 Pállj 2020-2090 Prága 2111-18 Siolla 514-520 Stockholm 19045-115 Varió 7840-8010 Wien 10057- 10TO7 Zürich 13776-816
Terménytőzsde
Daza llnav. 75 ke os 355.000- 360.000, 76 kí-01357.500--362.500 77 ko-oi 362.500 -367.100, 78 lí-oi 367.500^70.030, esyíb 75 kc-o. 350000-352 500. 76 k;-o> 35-^OŰ —357 500, 77 kg-oii5S,000 - 360JXI0 78 kg-os 357.500—362.500, rois 260 000--26? MO. takarmányárpa 210.000 520.000 sixárpa 280.000—300.000, rab 195 000— 205.1 y0, ttngeit 6 250.WO-252 500, lence 550.fXX>—5S0.LQ0, kolea 185.00O-I95 ttX> korpa 155.000—157.500
Kiadja: 7r!nyi Hyo«tdalpar és K^tyv-tcrciietlis ÉT, Sa^jkaoizza
APRÓHIRDETÉSÜK
(Hirdetések dija e!6ro fixotendö)
Ai apróhirdetés df|a 10 szóig 50 fillér. A dmsxó s minden vastagabb betűből álló itó két szónak számíttatik. Minden további szó dija 5 fill. A hirdetési dij olői-e fixetendO a forgalmladóhozzászámltásával
Egy szép pálma eladó. Cim a kiadóban. 3542
Fürdőkádak, Olfikádak a legjobb kivitelben készen kaphatók Baksa bádogosnál, Kinlxsy-utca 21. 2-2 3519
Két szobás lakás azonnali beköllözhe-tőséggel kiadó. Clm a kiadóban. 3552
Helyreigazítás.
A Zalai Közlöny 1926. október 12-én megjelent számában körölt Filret-féle csődtömeg eladási hirdetményben kitett határnapok helyesen a következők:
Az ajánlatok benyújtásáé 1926. évi október 23. napjának déli 12 órája, a^ ajanlatok fcletli tárgyalásé 1926. évi október 23. napjának délután 3 órája.
Nagykanizsa, 1926. évi október 13.
Dr. Knausz László
ügyvéd, csödtőmeggondnok.
PénxkölosAnt bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyóst ti a t Aczél Ignáo pénz-kölesönközvetltő irodája Nagykanizsán. Főút 3. sz. alatt. KénysxarkfilosGn kőt-vényeket veszek. 2738
Műtrágya (szuperfoszfát) nagyban és zsákszámra kapható Ország és Wldder cégnél Erzsébet-tér 10. 12-10 3174
Nagykanizsa, Kazinczy-o. 4. udvar
ajánlja az összes háztartási, építkezési, ipari és gazdasági vasárucikkcket, állandó nagy raktár príma világos kék, príma nehéz keratvörös AUdln- és öntött vasedényekben stb. a lcgjutányosabb árak mellett.
Mindennemű táblsQvegek asztalosok, uradalmak és kertészek részére jutányos árban kaphatók Stern üvegesnél, VasuU-utca 17.19. 10-2 3411
Liba pehelyt, (osztott és (osztatlan
TOLLAT
vesz és elad
HERCFELD DÁVIDNÉ
Sugár-ut 18.
Nagyon jókarban levő bútorok elköllfr-zés végett sürgősen eladók. Zárdáik* 6- _ 3555
Irodiatanó állást keres pénztáljrvagy ügyvédi irodába Is. Cím a kiadóban. 3520
Egy iólfőző szakácsnő állást keres, esetleg kisegítőbe menne. Érdeklődni lehet a kiadóban. 2-2 3540
Pogányvár! saját termísil kitűnő fehér boraimat literenként zárt palackokban 12.000 koronáért állandóan árusltom. Lcltnerné, Csengery-utJJ6.____ 4-1 3490 \'
t\'j kőjárat 38 colos budai speclál kövekkel eladó Vodináknál, GelsesiigcL 3538
KUlAnbejáratu bútorozott szoba, esetleg verrando és konyhahasználattal kiadó. Deák tér 4 . 3364 \'
Bútoroxott szoba, esetleg konyha- \' használatul két személyre is, kiadó. — Kowuth-tér 19. -3547 >
Rózsagyár. Kaposvár.
Gyára a legmodernebb gép:kkel felszerelve. - A leejutányossbb árak mellett vállal festést, vegytisztitást, ágytolltiszti-tást, bftrbutorok és bőrkabátok festését, plissirozást, gouvrierozást stb. 3*n
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
5251926. vhL szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. iám-bíróságnak 192ü. évi Pk 6942. számu végzése következtében Dr. Hajdú Oyula tlgv-véd által képviselt Verdin József kls-adal lakos javára 15.000.000 korona s Jár. erejéig 1926. évi július hó 30-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglall és 10.300.000 kor. becsüli következő Ingóságok, u m : 60 kereszt rozs, 30 mm. széna, I hosszú szekér és 1 szecska-vágó nyilvános árvetésen eladatna!..
Mely árverésnek a nagykanizsai kii. járásbíróság 1926 Ik évi Pk, 6912- számu végzése folvtán 15,000.000 kor tőke követelés, ennek jo.o kamatai. Ijc/o váltódíj és eddi" összesen 3,744.000 koronában bíróilag már megállapított költségek erejéig Kfsrada Községben 2t. sz. alatt leendő megtartására 1926. évi október hó 21-ik napjának délelőtti 11 órája hatáildóul kliazetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel otv megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az é/lntett ingóságok az 1881. évi LX. L-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpenzllze-tés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén bccsáron alul is cl fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások is le- és feliilfoglaltatták éa azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. L e. 102. értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1926. évi október hó 7. napján.
Haán Gyula s. k.,
_ kir. bit. végrehajtó.
Kézimunka anyagok
külföldi bevásárlás folytán versenyen kívüli árakon!
Iskolás leánykák részére: előnyomtatott tálcakendök 2—12.000 ig festett párnák 15 -36.000 ig
Előnyomtatás a legmodernebb mintákkal rendkívül olcsón I Fonalakban óriási választék
loazállitott árakon 1 Tekintse meg vasárnapi kirakataimat.
REINITZ BÉLÁNÉ
k£zlmunka 4» előnyomd* »i«kúzle:e
DEAK.TÉR I. ru
Wíjditi k4ny\\k«r«»kedrt mclUtt.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 15-én délelőtt 9 órakor a helybeli méntelcpen c^y 6 éves heréli és 3 drb iilősebh, még tenyésztésre alkalmas tllíii nyilvános árverésen elfognak adalni.
Méntelcpvezetőség.
Köszönetnyilvánítás.
Ezúton mondok köszönetet dtialt nevel5atyáin
Irmler József
Itnietésén mcsjclcnl Irinyi Miklós Irodalmi és Muvé ír cl! Kor kedves Ugjainlk, IJr. Dolliján Lajus UovtíJ umak is mindaroknak a ^baritoknak, isnTerösökuek, akik rcszvóllcl voltak.
Leonltardtné.
Zongora, hegedű, cimbalom, ének-iskolák
legújabb zenedarabok HEGEDŰK,
vonók, hurok, hangolósipok és egyéb hangswrkellékek Szájmuzsikák csakis elsőrendű gyártmány
kaphatók Fischel Fülöp Fiai
könyv-, zenemű- és paplriruházában Nagykanizsán.
Haán Oyula nagykanizsai bíróság!
végrehajtótól.
526.\'1926. végrh. szám. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1681. évi LX. t.-c. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1926, évi Pk. 6943. számu vég-7ése következtében Dr. Hajdú Oyula ügyvéd átlal képviselt Zalakaros község úrbéres közbirtokossága javára 12,288 24* kor. s Jár. erejéig 1926. évi julius hó 30-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján te- és leiülfoglalt és 22.600.000 koronára becsült következő Ingóságok, u. m.: tOzlla, gerendafa, búza, rozs, két darab ló, kocsi, sertés és borjú stb. nyilvános árverésen el-adxtnak.
Mely árverésnek a nagykanizsfi kir. Járásbíróság 1926 ik évi Pk. 0943 íaámu végzése folytán 12,288 248 kor. tőkekövetelés, ennek 1926. évi áp\'llls hó 29-lk nrp|ától Járó 120.0 kamatai, \' *«,o vállódlj és eddig Összesen 3,673 000 kor. bíróilag már meg-állar.ilctl költségek erejéig Zaiakaros köziéiben 158. sz. alatt !eer.dó megtartására 1926. évi október hó 2t-lk napjának délutáni 2 órája határidőül kitDzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy *x érintett Ingóságok az 1881. évi LX. t.-<. 107. és 108 § al érceimében készpénzfizetés melleit, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul ii cl fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások is le- és felUlfoglaltatták és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1926. évi október hó 7. napján
Haán Oyula s. k.,
:m« kir. blr. végrehajtó.
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
Nyomatott a Zrínyi Nyontdatpar és Könyvkereskedés R.-T.-nü, Nagykaaizsán.lSyomdave«ló: Oienbeck Károly.)
4901926. vtit. szám. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX t. c. 102, §-a értelmében ezennel köz-hlrri teszi, hogy a nagykanizsai kir. Járás bírósági 3k 1926. évi P*. 6559. számu végzése következiében Dr .Málék László ügyvéd által képviselt Váratíi Pái kiskomároml Oikot j«vJra 5 mm. buzi, 2 mm. rozs. •180 000 kor. s Jár. erejéig 1926l évi julius hó 7-én foganítosltott kielégítési végrehal-tis utján le- és felülfoglalt és 22,000.000 koro. ára becsült következő Ingóságok, u. m.: 1974 számu gőzesípfőgép garnitúra, gő/.-fürész, mázsa stb. nyilvános árverésen eladatnak
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járás-biríség 1926-lk évi Pk 6559. számu végzése i<M)tán 5 mm. buza, 2 mm. rozs. 480.000 kor. tőkekövetelés, ennek 1925-évi december hótól jitő -lVjü,\'o kamatai. l;3°« váltódíj ^cfldlg összesen S96.800 kor. bíróilag már megállapított költségek cre-jélg Nagyt&cse községben számozatlan háznál leendő megtartására 1926. évi október hó 29-lk napjának délutáni 2 órája határidőül kllüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok az 18S1. évi LX. t c. 107. és 10S. § al értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Igérónek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat násokS fs le- és fclülioglallatták és azokra kielégítési jogot nyeltek volna, ezen árverés az 1881 évi LX. L-c 102. §. értelmében ezek Javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1926. évi október hó 10. napján.
Haán Gyula s. k.,
kir. bir. végrehajtó.
06. évfolyam, 232. szám
Nagykanizsa, 1926 október 14, csütörtök
Ára 1800
korona
O •
POLITIKAI NAPILAP
bMu!M| M tUMnU nn
Uoltdgl íikikáfcbaM: IoUWi^ B.
Felelős szerkesztő: Bartaritg Lajos
latanrtAa-Mafoa t 79. azáa
üituUii ára fuj bira 30.000 korwu
Fttírgyalíi a miniszterelnök merénylőjének bűnügyében
Október 18-ra tOxte ki • avájol axövetaágt bjróaóo
Budapest, október 13 Bethlen István gróf miniszterelnök merénylőjének, Juszt Ivánnak bűnügyében október 18-ikára tűzte ki a lötárgyalásl a svájci szövetségi bíróság. A tárgyalás iráni igen nagy érdeklődés nyilvánul meg az egész világon. A legutóbbi napokban több magyar baloldali politikus idézést kapotl a Juszt-féle bttnper tárgyalására. Egyesek felfogása szerint azt akarja tőlük megkérdezni a svájci bíróság, hogy milyennek larlják a jelenlegi magyar kormányzati rendszert és politikai viszonyokat. Többek közölt idézést kapott Nagy Vlr.ce képviselő is, aki kijelentette, jiem tudja, hogy eleget lesz-e az idézésnek. Pesthy Pál igarságügy-miniszter ma délben értesült arról, hogy magyar politikusokat is megidézlek a genfi tárgyalásra és nyomban érintkezésbe lépelt Bethlen István miniszterelnökkel.
Lemondott a jugoszláv kormány
A király elfogaitb. ■ lemondiet
Belgrád, október 13 A jugoszláv kormány ma délelőtt minisztertanácsot tartott, amelyen el-halározla lemondását. Uzonovics miniszterelnök beadta lemondását a királynak, aki elfogadta a kormány lemondását. Szó van arról, ht-gy Pasics,vagy Nincslcs alakit kormányt, de más hirek szerint, újra Uzonovtcs lesz a miniszterelnök.
Helgoland nagy veszedelemben
Ujabb vihar áriáéi puaxtltáaal
Hamburg, október 13 Kedd délután ujabb vihar tört ki, amely óriási pusziilásokat vitt véghez. Az alsó Élbe hullámai ellepték az altonai és hamburgi rakodó partokat, a közüli villamos-lotgalom téliesen megszunl a kikötőnegyedben, a halpiac egyellen nagy tó. Al-tonába befutott a nagy vihar elöl egy hE.lüszgŐ!ös, amely magával hozta az Északi tengeren kormány nélkül hánykolódó Bloomfield angol gőzös hat matrózát. A Simon von Utrccht halárzgörös kapitánya azt mondja, hogy a Bloomfieldet már nem látla, tehát valószínűleg elmerült. Stade környékén az orkán hosszú vonaion elszakította a gátat.
Helgoland nagy veszedelemben lorog, kópartjál elszakította a vihar.
A legfontosabb cél: a szomszéd államokkal való barátságos légkör megteremtése
A pártok káaxQISdáao a nemxotgynlóa alatt Uléaére — A nomxat-gyUtéa mandátuma a iövö eaxtondúben lejár ■ Nam nomxetgyü-téal, do oraxággyQláal képviaolöket fognak válaaxtani - Hethten gróf cóljn, hogy a magyar konaxolldáotá végleg tetS alá juaaon A belügyi mtniaxtorl axók betSItáae felett hóttSn határoxnak
A kormány politikája mögötttömött sorok állanak
Budapest, október 13 j A nemzetgyűlés őszi ülésének kezdelével nagy élénkség tapasztalható ezekben a napokban a. politikai életben. A kormánypárton épp ugy, mint az ellenzéken nagyarányú készülődéssel várják a nemzetgyűlés első ülését. Mindazok, akik a politikai élei kulisszái mögé nem iáinak, csodálkozva szemlélik a pártok nagyarányú készülődését, a beavatottak azonban tudják, hogy mindezek a történések, összefüggésben vannak azzal a politikai ténnyel, hogy a nemzetgyűlés mandátuma a jövő esztendőben lejár és mint Vnss mi-. ciszlcr kijelentette — „a választások küszöbén állunk".
Az elkövetkező jövó évi országos •választásoknak különös jelentősegei ad az a körülmény, hogy nem nemzetgyűlési, hanem országgyűlési képviselőket fogna\': választani, mely a politikai konszolidációnak ujabb jelentős élappeját fogja jelenteni. Az országgyűlés mindenesetre stabil és kiforrott jelleget fog kölcsönözni a magyar törvényhozásnak. A jövő országgyűlés összeilléséig a kormánynak meg kell oldani azokat a kérdéseket, amelyek egy nemzetgyűlés tariama alatt fennállhalnak, de országgyűlés idején nagy akadályokat gördíthetnek a törvényhozói munka elé. Ezek közölt a kérdések között clsó a lelsőházi javaslat, amely minden bizonnyal a nemzetgyűlés plénuma elé kerül.
Külpolitikai szempontból a szomszéd c llamokkal való barátságos légkör megteremtése az elsó és a legfontosabb cél.
Ebben a vonatkozásban a minisz-
tetelnök a nemzetgyűlés első ülésén expozéía.készül. Egyesek azonban ugy tudják, hogy ez\'nem a nemzetgyűlésen fog elhangzani. Bizonyos, hogy a magysr- jugoszláv barátsági szerződés foglalkoztatja most a kormányköröket és az erről szóló tájékoztatót Bethlen miniszterelnök az Egységespiti hétfón este larlandó ülésén fogja elmondani.
Bizonyos tehát, hogy Bethlen miniszterelnök politikai elgondolásának jelei már a jövőben rr.ulatkozr.i fognak és a miniszterelnök céltudatos politikájának iránya mindenben előkészíti az utat arra, Itogy a nemzetgyűlés országgyűléssé átalakulván, Magyarország* poiilisai konszolidációjának épülete végleg tető alá jusson.
A kormány politikájának érvényesülése mögött áll nemcsak az Egy-ségespári, ki tömött sorokban fog felsorakozni, hanem a taktikailag is szorosabb kapcsolatot keresó Ke-resztér.jpárt is. Etzcl a számbelileg íj túlsúlyban tevó erővel, ntely felfogásban és lítKiikában szemben fog sliani a szélső-baloldali ellenzékkel, mely a szocialistákból, a balpártból é& a kevés l?gu Kossuth pártból fog állani.
Így tehát kétségtelenül bizonyos, tiogy már a nemzcigyülés őszi ülésén Bethlen miniszterelnök minden különösebb nehézse^ nélkül ludjt meg-gyökcrct-itcui politikai elgondolását és nem lesz akadálya annak, hogy tciveit összeülő ors: ággyülésen is megvalósítsa. Politikai körökben egyébként biztosra veszik, hogy az E^ységespárt liítfói értekezletén a belügyminiszteri szék betöltésére vonatkozóan is meg lesz a döntés.

Buzáth Jánost és Folknsházy Lajost választották meg a székesfőváros alpolgármestereivé
Budapest, október 13 | (Éjszakai rádlójelentés.) A buda- \' pesti alpolgármester választás sa délután történt meg a központi városházán ugyanazon külsőségek mellel, mint a polgármester választás, dc erősen megcsappant érdeklődés mellett.
Az alpolgármester választáson
Ripka Ferenc dr. főpolgármester elnökölt, aki 4 óra 15 perckor nyitotta meg a közgyűlést. Összeseu hal j-löllje voll a kél alpolgármesteri állásnak: Bazálh Jár.os és Folkus-házy Ltj?s voll alpolgármesterek, Márkus Jenő, Bercelli Jenő, dr. Lieber Endre és Csupor József tanácsnokok.
A választás minden izdalomlól
menten folyt 1c és addig az ülést felfüggesztették. Leadtak 293 szavazatot.
Gsupor József a szavazás megkezdésekor visszalépett. A szavazás eredményeként a főpolgármester Buzáth Jánost és Folkusbázy Lajost jelentette ki megválasztottaknak, akikhez üdvözlő beszédet intézett, mire Folkusházy válaszolt.
A szósz király Budapesten
Budapest, október 13. Frigyes Ágost szász király hétfőn este a bécsi gyorsvonattal Budapestre érkezett és víjének, József Ferenc főhercegnek villájában szállott meg. A király szigorú inkognitóban érkezett •főudvarmestere Dambrovszky ezredes kíséretében.
A román királyné Newryorkba utazott
Páris, ukt. 13. A román királyné tegnap délelőtt Miklós herceg és Iltana hercegnő kisérelében Chcr-bourgha utazott, honntn tovább indult Ntwycrkba. A pályaudvaron Carol herceg is megjelent. A román királyné Ametikába való ciutazása előtt megbeszélést folytatott a jelenleg Párisban tartózkodó Carol herceg, volt román trónörökössel. Néhány lap értesülíse szerint a teljes kibékülés, valamint a herceg lemondásának visszavonása a legközelebbi jövőben várható.
Csökkentik a rajnai megszálló sereget
Páris, okt. 13. Cuillemaul tábornok, a rajnai hadsereg főparancsnoka, hosszabb kihallgatáson jelent meg Briand külügyminiszternél, majd Painlevé hadügyminiszterrel tanácskozott. A iábornok előterjesztése alapján a hadügyminiszter hajlandó a megszálló csapatok nagyrészéi visszavonni, úgyhogy a Rajnavidéken mindössze négy francia gyaloghadosztály maradna. A lovashadosztá-lyokat egészen visszavonják. A Pfalz helyőrségi\' a legutóbbi eseményekre való tekintettel nem fogják csökkenteni.
Tárgyalások az osztrák kormány és a köztisztviselők között
Bécs, október 13. (Éjszakai rádiójelentés) Ramek kancellár és a liszt-viselői szervezetek vezetői közöli ma délután folytak le a tárgyalások. Ramek kijelentene, hogy a kormány az eddigi 10 és egyharmad százalékos béremelés helyett hajlandó 11 százalékos béremelést megadni. — Ezután részletesen megokolta a I kormány elutasító álláspontját a I többi kérdéseket illetőleg. A vezetők i a kormány engedményét elégtelennek jelentették ki.
a
ZALAI KÖZLOMV
1926 Ottóba 14.
Magyar csempészek tragédiája a trianoni határ mentén
Tótsxordahelyl smbopok dohányt akartak átvinni Jugoszláviába Életükkel lixottók a vakmsrőségöksl - Egy embert leldttak a jugoszláv ftnánook, egy padig a Murába fulladt
Nagykanizsa, október 13
Közludomásu, hogy a Itianoni határmentén a lakosságnak egyik kereseti forrása a cjempészés. Magyar területről külőnOseo dohányt visznek át liiokban, ami nem egy ízben életvcszedelemmel jár, mert a jugoszláv határőrök kíméletlen fegyverhasználatának már sok esetben esett magyar ember áldozatul.
Igy történt ezelőtt néhány nappal is, mikor kél tótszerdahelyí földmives fizelet életével a csempészés reményében keresni akart garasokért.
£ hónap elején egy nap a déli órákban négy tótszerdahelyí ember nagyobb mennyiségű dohányt akart átcsempészni jugosz\'áv megszállt területre. Fábics Renius, Fábics István, Varga lslván és Matola József f0Idmive8ek fényes nappal csónakon át akarlak kelni a Murán. A csónak fenekén több zsák dohányt vittek magukkal. Mikor a jugoszláv parton kikötöttek, hárman a dohányt hátukra véve befelé Indultak, egyikük pedig a csónakba maradt, hogy azt őrizze. A három emberi, vesztükre észrevették a szerb fináncok, akik körülbelül fél kilométernyi távolságból feléjük kiáltottak:
— Álljatok megl
A felszólított emberek nem engedelmeskedtek a felszólításnak és sietve beugrottak a csónakba, magukkal hozva a dohányt is és nagy evező csapásokkal akarlák elérni a magyar pártol. Eközben a jugoszláv vámőrök, akik már egészen a parton voltak, fegyverüket lekapták a vállukról és újra kiálltattak a menekülő embereknek. Azok most sem álllak meg, mire az egyik jugoszláv vámőr egy lövéstiadott le a csónakban tevőkre. Ez a lövés oly jól voll Irányozva, hogy a csempészek közül egyiket, Malola Józsefet éppen szivén
találta, aki holtan bukott kl a csónakbM.
A nagy lest zuhanása felborította a csónakot és a többiek mind a Murába fardultak. Fábics Rémus és Varga litván tudtak uszul és szerencsésen el is érték a magyar pírtól, azonban Fábics litván hiába küzködölt a szennyes bullámokkal, olt lelte a Murába halálát.
A két megmenekült ember a nagy Izgalmak közepette nem is velle észre, hogy mi történi. Nem tudlák, hogy Matola halálos lövéstől holtan bukott a vízbe. Sőt azt hitték, hogy Matola, akiről tudták, hogy kitűnő usió, épen azért ugrott a vízbe, hogy biztosan mene^iljön. Azt gondolták magukban, hogy Matola, csak úgymint Fábics István megmenekült és ha nem is jutottak át a magyar parira, jugoszláv területen bujdosnak.
Azonban mikor néhány nap múlva látták, hogy a két társuk nem kerül elő és megtudták azt is, hogy a jugoszláv fináncok saját bemondásuk szerinl talállak mikor lőttek, nyilvánvalóvá vált, hogy Malola József és Fábics Ijtván éleiével fizetett meg a kalandos vállalkozásért.
Teljes bizonysággal akkor érlelték meg a véres eseményeket, mikor október kilencedikén a Mura a mol-náril határban partra dobta Malola bulláját. Egy nappal később, 10-én pedig Fábics József hollteslét fogták ki az egyik tóiszerdahetyi malomnál. Egy jugoszláv asszony velle észre a hullát és kiáltott át a magyar parira, ahonnan emberek mentek át csónakkal és áthoztak a tragikus végű, drágán megfizetett csempészés másik áldozatát.
Matolál hétfőn, Fábics Istvául pedig tegnap temették el a község nagy részvéte melett.
A letenyei csendőrség ez ügyben
széleskörű nyomozási vezetett be és kihallgatta ennek folyamán a halálos csempészésből ép bőrrel szabadul másik kél tótszerdihelyi embert, akik a fenti módon adták elő az eseményeket.
A nyomozás utána letenyei csendőrség terjedelmes jelentést küld a kir. ügyészségnek.
Megnyílt a Stefánia Szövetség újjáalakított intézete
A város vezetőségének áldozatkészsége tette lehetővé az újjáalakítást
Nagykanizsa, október 13
A Siefánla Szövetségei nem kell bemutalnunk. Áldásos tevékenységéi minden kanizsai ismeri. Sehol sem okoz annyi bajt a tudatlanság és avatallanság, mint a csecsemő és gyermekgondozás, az anyaság terén. A legintelligensebb asszony, főleg a fialal mamák távol állanak a csecsemő helyes gondozásának és egészséges felnevelésének nagy tudományától.
A város vezetősége most nagy áldozatkészséggel lehelővé tette, hogy a nagykanizsai fiók — védő és rendelőintézete — teljesen átalakíttassák. Most, hogy ezek a munkák teljesen elkészüllek, ellátogat az újjáalakított inlézetbe, amely kitárt karokkal várja a hozzáfordulókat.
Az eddigi rideg folyosón barátságos váróhelyiséggé alakíttatott ál, amelyet télen át lüteoek. A falon végig fehér ülőkék, padok. A folyosó ragyog a fehérségtől.
Az első terem a fővédőnől Iroda és szülész-orvosi rendelő. Ez dr, Nlsponszky Béla igazgató-főorvos és Horváth Kató fővédónó birodalma. Minden fehér, ahová a szem tekint. A falon végig mindenütt szeraWIctő lábiák. III vizsgálják meg az anyákat.
A második terem az úgynevezett mérlegszoba, ahol a babákat készítik elő az orvosi vizsgálatra. Hőméröztk, lemérik, megvizsgálják, az észlelete -
Zalavármegye jegyzőinek értekezlete
a községi költségvetések egységessége tárgyóban
A költségvetés elkészítésének határidejét november végében állapították
meg
Nagykanizsa, október 13 A községek háztartásában szükségessé váll legnagyobb fokit takarékosság egy általános és egységes költségvetési metódust tett szükségessé a községek számáia.
A Zataváimegyei Jegyzőegyesület kérelmére ebben az ügyben értekezletet hívtak össze, amelyei tegnap tartottak meg a városháza kis tanácstermében Gyömörey István nagykanizsai járási főszolgabíró elnöklete alatt. Az értekezleten megjelent Za-rabay Andor számvevőségi főtanácsos és a vármegye minden járásából egy-egy jegyző.
Zarubay főtanácsos az értekezlet elé terjesztene a számvevőség által nagy gonddal kidolgozott egységes mintát, amely nagyban megkönyiti a községek munkáját. A bemutatott tervezethez a jegyzők hozzászóllak, majd elfogadták azt egységes mintául.
Gyömörey István az elhangzottakra megadta a szükséges gyakorlati felvilágosításokat.
A községi költségvetés elkészítésének határidejét az értekezleten november hó végében állapították meg.
A iegyzői értekezlet ezután még több adminisztratív ügyel vitatott meg.
Hogyan került rendőrkézre egy körözött ember
Budapest, október 13. (Éjszakai ráaiójelentis) Ludvlg Géza budapesti pincér Amazon-utcai lakos József kir. herceg pártfogását kérle. József kir. herceg, mert nem akarta, hogy ismeretlen emberre adja pártfogását, a főkapitányságon érdeklődött Ludvig előélete után, mikor is kiderült, bogy Ludvigot a veszprémi kir. törvényszék már évek óla körözi lopás büntette miatt. A delek-tivek Ludvig Gézái előállították a főkapitányságra és őrizetbe vették.
A százarcú Balaton
Váth János öiszegy Ujiott és lapunkban közreadott balatoni írásainak befejező torai |
Függelékül közlök még pár sort a Balaton leiró szépségeire. „A falu alján, rétek, kertek mentén a hinár benőtte a Balatont s a kikötőnél leomlott töltéskövek között markolni lehet az ujjomnagyságu halat. A kövek nagyok, vörösek, melyeket egy év alatt buján belepett a moszat. Széltelen, holdas éjjeleken pacskol lubickol közte a sok aprőság. A járókelőktől szétriadnak, mintha nyílból lőtték volna ki mindannyit. — Egyszer lila alkonyatos este fekete zsombikok között tócsaszemecskék csillogtak. Néha-néha bibic sikitott a csöndbe. Didergősen, álmosan. Azután szélkiáltó fuvolázott: puli, puli. Csend. Egy erős szárnycsattogás s felsereglett az ezernyi szárnyas. Köztük fehérlik egy-egy szélkiáltó menyasszonyruhája. — Verőfényes zápor kerekedett, váratlan: , kis borulás, kis égzengés s beár-nyékolódott a viz tükre. Egy-egy
esőcsepp helyén, mintha ezüstpókok ugrottak volna szét, a vizén keskeny fény nyomok maradtak. Mesés voll I ez a játék, mintha csak tündérszigeten történt volna. Az égen szépiás testű, kármin szegélyű felhő terpeszkedett. — A Papnádas tavaszon kidugta tajtékszin fejét a langyuló vizből. Megpirította a nap nedvzöldre s levelet bontott a csúcsára. Azonlul izenként toldott hozzá, augusztusra pedig cimert tett a fejére. Ameddig meglábollotta a vizel, sás, gyékény nőtt vizpocsolyájábait s*azél!engéskor állhatatlanságában lehajolt a nefe-lejlire, megrezegtette fölötte sás-leveleit és bclesugdosotl a kik kcly-hecskékbe. Őszön belomposodott tengersok bugája, a levelei rnegsző-küllek s hideg didergetle őkel a fodrosodó vizben. F.gy csendes, tiszta holdvilágos éjszaka pedig jéggé fagyasztotta a vizet s azonlul panaszosabban zizegtek örökdidergésü levelei, mint a lábaihoz kihullámzott jéglörntelék. — A Bakony fölöli palaszin fclhőláblán suhant el a bujdosó hold fénye. Kellemetlen szél-
áramlat csapta meg izzadt nyakát. A ködtnen fölé jól eseti volna a szűr is. Törekvő hangulalát ineg-didergette a\' hideg bakonyi jövevény mintha a tócsák, pocsolyák kis felü-lelét már megdermesztette volna ugy érezte a talpa alá, sarka alá. A hold rávetette fényéi a szabadi szentegyház pilléres oldalára, de hirtelen. mintha a torony is megbillent volna, letörülte a mosolyt. Végigsirt a völgyön az első lokőerejü roham s a halászokat közrefogta a déli széllel s összeesküdve forgatta, hányta cibálta, vitte, hozta. A felhők lehajoltak a viz fölé, a vizek föltornyosultak a felhők közé. Az észak felöl megállt gazda bárka elszakította láncát és oldalával neki sodródott orrával a párja oldalának. Bordája beszakadt s a halászok alig birtak átvergődni róla az épségben ma-ralra. Kiabálás, orditás, kétségbeesés tehcletlcnilette őket az Ítéletidőben. A hajó tele lelt vizzel s az elmcrülés veszedelme környékezte a kompániát. — A zivatar ménéi szuszogva, prüszkölve fújtak rá a flls-
tölgő kunyhóra. Megdördüli morgóan messzi távolban az ég, mire zájxrr hull, porrá ég az egész tanya. Nyári napnyugaton lobogott az ég. Égig verő lobogással égett. A hatalmas nyelvek nyallák egymást. Nagy füst-foszlányok szakadtak ki belőle. Szikra kavargott a levegőben s a vízen napnyugati színek égtek, mint augusztusban. — Egy szélcsöndes sarokban a fehér lótuszok levelei tányé-rosodtak rá a viz színére. Nyitottan, félig fesletten, vagy bimbóban pompázlak a virágjaik. Alig keveredett közéjük egy-egy sárga lótusz. Óvatosan, nyakát nyújtva gázolt a nádszélből egy szürke gém. Zöld szeme a vizet vizsgálta. Lábát megtöri a viz. Fehéres hasát visszatükrözi. Finom habos csipkét vesz a lábszedésével. Az égeresről lehasalt egy ág. Azon vakvarju áll féllábon, gu-basztottan. Fehér hasa merőleges, feje sztlgyében, szárnya pilledt, zománcos hálára simul két szil bóbitája. Sápadt nádszálak meredeznek mellelte. Az alvó nád, palota őre, alvó őre. (Vége kóv.)
V
1926 október 14
ZALAI KOELONT
kd feljegyzik, ugy hegy mire az egyetekre keiQt, az orvosnak már mindenről lefcrálhat a védőiö.
A harmadik lerem a gyermeknap rendezője, dr. Welwanh Dezső 16 orvos birodalma, műszerekkel, kellékekkel ugy felszerelve, ami vidéken rlikiság. Villsny sleiillzálor is van már.
A negyedik lerem a tcjlioszló-helyiség. Ili mindazok a csecsemők kaposk m»Jd rövidesen leje), akik mesterséges táplálkozásra szorulnak. A szegények ingyen, a lehetősek megüzellk. A tejkiosztó berendezése most van folyamatban és miután a kiadások magasak, a fiók vezetősége beadváanyal fordul a városi polgármesteri hivatalhoz, hogy a város anyagi hozzájárulással legye lehetővé a lejkiotzlásnak mielőbbi meg-nzitásál. Amit — nem kételkedünk benne — a város teljesileni is fog.
Az ujjáalakilotl védő- és rendelő-Inlézel a legkényesebb követelményeknek Is megfelel és valóságos áldás a csecsemők és mamik ré-széte. Nemcsak a nincstelenség — de a Jómódú és intelligens asszony és csecsemője számára is. A rendelések a megszokott időben gytrmcktk részére keddeo, szerdán, csütörtökön és pénteken fél I órakor, mig anyák részére csütörtök délulán 5-6 óra közölt rendelnek.
A bolgár külügyminiszter bolgár-magyar viszonyról
Szófia, okt. 13 (Éjszakai rádió-jdtnlh) Burov bolgár kolügyminisz-ler ma fogadta a .Magyar Tá-virall Iroda munkatársát, akinek kérdésére, hogy milyenek látja Olasz-orizlg balkáni poíillkájál, azl telelte, hogy Itália balkáni politikája azonos Anglia és Franciaország balkáni politikájával. Ezt abból kövelkezleli, hogy Chamberlaintől és Briantól is egyértelmű tanácsokat kapoll, olyanokat aminő! Mussolini adoil. Ez a l«nlcs azl jelenll, hogy Bulgária ne Umatszon versengést a Balkánon.
^Ezulán Burov nyilatkozott Genfben Walko magyar kereskedelmi minisz-lertel folytatott eszmecseréjéről és »nól megjegyezte, hogy az nagyban hozzájárul a két ország közöili Jó viszony még erősebb megszilárdi-Usához.
Itélot a Szombathelyi
toxtilpanamo ügyében
Szombal/uty, oklóber 13. (Éjszakai rádiójelemé*. Három napos llrgya-« ulán legnap délulán hirdette ki » lötvényszék a lexlllpanama tlgyé-h® az ítéletet, mely szerint fjnszl / L»íos dr-l. Káldor Anlal dr-t isi ángyéi Bélái a vád- és kövclkezJ] "lényei alól fclmenli. Magyar Fe-\' «nc kereskedőt csalás btlnlettébén ooodU ki bűnösnek és ezírl/h>l ! h>vi börtönre ilélle. Az ügyész meg- j nyugodoll, Magyar Ferenc ellenben ! fellebbezett. - i
Orvosolják a práteri földhöz juttatottak sérelmét
Z.la.g.r...gl nónzOgyl fOt.néc.o. Urgy.lá.at Nagykanlaaín K»t».«tor| blxto nt kOtdcn.k Nagyk.nlzeirm
Kállay Tibor dr. intervenciójának eredménye
Nagykanizsa, október 13 Megírtuk a nyáron, hogy a Principális menlén a Prálerben a va-gyonválisági földhöz Juliaiottak nagyon elkeseredtek, mert szerintük méltánytalanul állapitollák meg a földek kataszteri jövedelmei és nem történt olyan intézkedés, hogy a ki-osztolt földeket telekkönyvileg kebc-tczhellék volna és igy ennek htja\'n nem bírlak házépilési kölcsönt szeretni a földre és nem bírtak épilcni. Köröllűk akkor, hogy ilt több száz embernek és mind kisembernek egzisztenciális érdekéről van szó. Ez i több száz ember fellebbezéssel élt az O srágós Földbirtok Rendező Bírósághoz. melynek Ítéletével azonban Dem voltak megelégedve és sérelmeiket tovább fenntartották. Hogy valami orvoslás! nyerjenek, kérelmet kötitek a foldmivelésogyi, valamin! a pénzügyminiszterhez, ulőbbihoz a kataszteri jövedelmek méltányosabb megállapítása miatt.
Egyben még a nyár folyamán, mikor Nagykanizsán tartózkodott Kállay Tibor dr. nemzetgyűlési képviselő/ ny. pénzügyminiszter koldöttséj keresték fel és kérték halhalós benjárását a sérelmek ügyiében. — Kállay Tibor akkor meg is\'igérle a koklötlségnek. hogy m|riden befolyását lalbaveli. hogy/a méllányos érdekek ne szenvedjenek csorbát. Külön kérte a kptdOllség tagjai!, hogy sérelmesnek véli lényekéi és az egész ügy illástl neki fogalmazzák meg írásban: hogy a helyzetről tiszta képe! bírjon alkotni és akkor a fővárosban azonnal eljár a Jogos igények és követelések IcIJesilése érdekében.
El meg is történi. Kállay Tibor dr.. mini nwsl az eseményekből látszik, teljesítette Ígéretét, mert a prá-leri vagyotívállsági földhöz jultalot-tak értesítést kaplak a zalaegerszegi pénzogyigaigalóságtól dr. Hruzsa Gyula aí uj pénzügylgazgató aláírásával, nogy egy péntügyi ló!aoácso«
személyesei! érkezik Nagykanizsára és meghallgatja az érdekelteket oklóber 12 én.
Ez meg is történ!. A keddi nap folyamán a városi adóhivatalban fogadia a Zalaegerszegről érkezeit pénzügyi főtanácsos a vagyonválságl földhöz juttatónak 12 Isgu választmányát Ansorge Anlal DV. pálya-mesler vezetésével, de megjelentek a tárgyaláson az érdekeltekből lobb százan, ugy, hogy az adóhivatal kicsinek bizonyult a nagy tömeg befogadására.
Reggel kilenc órálól délután egy óráig tartóit a panaszok és kívánságok előterjesztése, melyekre a pénzügyi főtanácsos olt nyomban meg-adia 3 szükséges lelvilágosilásokal és igérelet telt, a sérelmeket a-sajit impressziói alapján fogja orvosol-talni felsőbb hcl^iV
Délulán két órálől ölig a helyszínen tanulmányozta a kérdést. Itt is nagy tömeg kísérte ki a főtanácsost, ifinek személye a legnagyobb bizalmat kellette az emberekben. Maga
pénzügylgazgaló intencióinak megfelelően jár cl ebben az ügyben és ez mind Kállay Tibcr dr. intervenciójának eredménye, akit a nyáron a vagyonvállsági löldhöz Jullatotllk felkereslek panaszaikkal.
Közölte a megjelentekkel, hosy tövldesen Zalaegerszegről egy ka-laszleri bizlosl fognak kiküldeni, aki a helyszínen izerzelt tapasztalatok alapján újra meg fogja állapítani a kiosztott földek kataszteri értékét és ennek megfelelően méltányosan fogják megszabni a kataszteri Jövedelmet, mely után kelt maid megfizetni a bérösszegei. \\
A főtanácsos lObbek kOzOH külo-nösképen nagy érdekfCdéssct hallgatta azt, hogy a !Otdh"z Julla\'olUk\' nagy, mintegy háromnegyed része a sérelmek miatt le akar mondani a lerülelról és eddig sem művelte. Továbbá, hogy a nem vizenyős talajon kiosztott földeken viszont azért nem tudnak építkezni, mert a mindmáig Jtuzódő Ogyben nem ludlak annyira julnl, hogy a telekkönyvi bekebelezési elérjék, Igy cnélkűl pedig nem kapnak házépítési hitelt.
Az egész nap folytatott tárgyalások azt az érzést váltották ki az érdekeltekből, hogy az ügyük jelentős fordulathoz érkezett és a főtanácsos személyében egy olyan ember vette kezébe a dolgok rendezéséi, aki meg fogja lenni az orvoslás kérésziül vitelét.
a főtanácsos hangsúlyozta, hogy .........................................i-i-rrri-ii-irijru ju/i.ji.i j
Keszthelyi betörők „hatásköri" harca a törvény előtt
■ Ikor a b.tfirö dtoa.kaxik a o.tla-túraak alatt A bctOrA falazott, vagy a falazó tört bo T
Nanrkanizu, oklóber 13 | csupán .falazol!*, mig Rolhmüiler
RolhrnHller Adolf és Tauszig Iridor még a mull év őszén Kövtssy Géza keszthelyi kereskedő lakásába belőttek és onnét különféle íngósá-ságokal, főleg ékszerekel elloptak.
A cselekmény elkövetése után mindketten megszöktek, ugy, bogy a nagykanizsai törvényszék nyomozólevelet bocsájtolt ki ellenük, amelynek alapján előbb Tauszig Izidor kerüli kézre, aki a bűncselekményi beismerte és ugy adla elő a dolgot, hogy a betörést nem 6 követte el. hanem társz,- Rolhmüiler Adolf, ó
5,525.000 pengő, vagyis 69 milliárdot meghaladó
osztálysorsjátékon Sk.
A/, uj játékterv mir pengO éitíkben rio negálLipitva H igen eJAnytoen változott, meit a nyeremények 0sííoíc je!en!ékenyen lett coxtve szerencséi eietben már egy
6 milliárd 250 millió K nyerhető.
Közismert szerencseszámait ajánlja:
Milhoffer Kálmán 8£S2Ur£«SSSw
Sorajogyck ám i egész 20 perttjő 250.000 K. fél 10 pongő — I25.00C Ú, negyed 3 pongö — 62.SOO K. Huxáo október 16-19.
[
benn a lakásban .dolgozott".
A törvényszék ennek alapján Tauszigot, mint bűnsegédet mondilia ki bűnösnek és ezért 9 hónapi börtönre ilélle.
Időközben burokra kerüli Roth-müller Adolf is. A lörvényszék ől mini tellesl négy évi fegyházra ítélte el.
A nagykanizsai torvényszék ilélelé! a lábla megváltoztatta es Tauszig büntetését két évre emelte lel. R.vh-müllerét ellenben helyben hagyta. A Kúria is hozzájárult .1 tábla ítéletéhez, ugy az jogerőssé vált.
Rothmüller Adolf mos! újrafelvételi kérelmet adolt be a lOtvéry-székhez, amelyben azl adja elő. bogy a betörést és lopást Tauszig Izidor kovelleel.mlgómaga csak őrködött.
Rolbmüllcr védőügyvédje uijin bizonyítékot ajánlóit fel ana nézve, hogy Tauszig a logházban több társának eldicsekedett azzal, ho^y valő-jában ő a bűnös és csak azért védekezel! Ugy a biróság elölt, hogy enyhébb bünlclésl kapjon.
A nagykanizsai lörvényszék tárgyalás alá vette RolhműHer kérelmét és annak helyt adva, elrendelte a per újrafelvételét, amiről Rolhmüiler védőüeyv.\'djét legnap értesítenék.
A Korona étteremben, | _Q
ma és minden este OlO)£ JOÍZZ\'O3lsO. Karmester:
Szives pártfogást kér KÍSS
Dr. Fedorov.
ErnŐj Korona vendéglős.
I
4
ZALAI KÖZLÖNY
1928 október 14
A vármegye közigazgatási bizottságának első ülése Gyömörey főispán elnöklete alatt
A főispán a vasúi közlekedés feljavításáért ás a tanítók illetményeinek rendes folyósításáért
Zalaegerszeg, október 13
A vármegye közigazgatási bizottsága ma délelőtt tartotta októberi Illését, amelyen először elnökölt Gyömörey Oyörgy lőispan. Az ülés megnyilása ulán a főispán a bizottságtól ugyanazt a támogatást és bizalmai kérle, amelyei beiktatása alkalmával a torvényhalósági bizoll-ságtól kért.
Az alispáni Jelentés kapcsán MaUHinszky Ferenc szólalt fel és fejtegette a zalamegyei rósz vasúti viszonyokat. Különösen a vicinális vonalakon lakók sérelmei! ecsetelte. Azt kivánja, hogy a MÁV az őszi konferenciáját Zalaegerszegen tartsa, hogy annál könnyebben orvosolni lehessen a panaszokat.
Erősen kritizálta most folyó viz-szabályozásokat, melyek inkább rosz-szabb, mind jobb helyzetet terem-tenek^téren. A szabályozások ügyében feliratot javasol a kormányhoz.
Bódy Zollán alispin válaszolt a felszólalónak és hozzájárult az indítványhoz. Az alispán a folyószabályozások elégedetlenségét a szombathelyi kultúrmérnöki hivalal számlájára Írja.
Kertész Lajos állategészségügyi felügyelő arról lelt jelentést, hogy a Zala és Principális árterületén a lépfene milliárdos károkat okoz a gazdáknak.
Gyömörey György főispán megnyugtató választ ad Mílalinszky felszólalónak a MÁV vonatjáratok és vicinálisok ügyében. Kijelentette, hogy ez ügyben különben már tárgyalt Ketety Dénes MÁV elnökigaz-gatóval, aki igérelet tett, hogy ha elegendő motoros járala lesz a Máv-nak, akkor
Zajamegyét elsősorban részesíti motoros járatokban.
Ezulán mindkél javaslatot elfogadták azzal, hogy
az összes zalai folyók szabályozását sürgetik a kormánynál.
Bruzsa Gyula dr. pénzügyigazgaló terjesztette be czu\'án jelenlését a vármegye adózási helyzetéről. A jelentés szerint ebbenaz évben 1,971757 aranykorona adót fizetlek be. Afcon-álló tartozás 3,300 000 aranykorona.
körülbelül
Az
adóhátralék
76./,.
Gyömörey főispán az adóhátralékhoz szólva kérte az alispánt és a bizottságol, bogy hassanak oda, hogy az adóhátralékok befizetése megtörténjék, mert az államnak is megvannak a mulaszlhatallan szükségletei.
Bruzsa dr. pénzügyigazgató Ma-lalínszky ujabb felszólalására kijelentene, hogy
a behajtatlan adókat törölni fogják.
A tanfelügyelő Jelenlésénél a főispán arra bivla fel a bizottság figyelmét, bogy a községi tanilók az ötvenszázalékos pótadó keret mialt nem kapják tenaí^i fizetésüket.
A bizottság eré\'yes Intézkedésit kéri ez ügyben. Vagy ki kell venni a községi tanilók illetményeit a pót-adó keretéből, vagy mis módon kell a kérdési megoldani.
Bődy Zollán alispán rámutatott arra, hogy ez ügyben már többször felirtak a kormányhoz, de eredmény nélkül. Javasolta, bogy ismét Írjanak fel, azonkívül személycsen is járjanak el a lanilóság érdekében.
A főispán erre megjegyezte, hogy
a kérdést okvetlen meg kell
oldani és ez Irányban Intézkedni is fog.
A bizottság az alispán javaslatát elfogadta.
Ezután löbb kisebb Ugy lelárgya-í lásával az ülés véget ért.

Ártatlannak érzi magát a nagyradai gyilkos
% -
A fellebbezést visszavonta és most felelége perújrafelvételt kér
Nagykanizsa, október 13
Németh József (Csönge) nagyradai lakost ez év junius 9-én megtartott főtárgyaláson szándékos em-bciölés büntette míall öl évi fegyházra ítélték azért, meit lebruár 19-én este Horváth István nevü ottani gazdát fejszecsapásokkal megölte. Németh az Ítélet ellen fellebbezett, azonban néhány nap múlva visszavonta fellebbezését és igy ,az Jogerőssé *áll Németh a reá kiszabott büntetését azóta tölii a nagykanizsai kir. ügyészségi fogházban.
1
Az etiléit felesége Németh Józsefné dr. Hoch Oszkár védőügyvéd utján a mult napokban kérvényt nyujlolt be a törvényszék tanácsához, a melyben bizonyítékot ajánl fel arra nézve, hogy nem férje voll Horváth
István gyilkosa. Németh Józsefné kérelme feleli a legközelebbi napokban dönt a törvényszék tanácsa és igy nincs kizárva, hogy a nagyradai gyilkosság ügyében érdekes fordulat áll be.
NAPIREID
Október 14, csütörtök
Római katolikus: Kalllszt. p. vt. Pro-lealáns: Kelén. Izraelita: Markli. hó 5.
Kap kel reggel 6 óra 16 perckor nyugszik délután 5 óra 16 perckor.
Mozi. Uránia és Vitán: A regiment bundás vidám
gyöngye (Egy szegény tórlénele.) Hóidások: 7
éa 9 órakor.
Vagyonmentés
Évek óta „mentik" a magyar vagyont s a milvelt középosztálynak már nincs semmije. A régi festmények, a zongorák, a bútorok, az ékszerek mind-mind elvándoroltak a mentés során. . Vagyonmentő vásár" kezdődik• — hirdetik a lapokban. Az éhezők, a B listások, az özvegyek felpakolják a még megmaradt kis holmijukat, amit mégnem „mentetlek\' el töltik s viszik a zsibvásárra, hogy elkótyavetyéljék. így mentik a vagyont, igy mentik meg az elszegényedett emberi attól, hogy valamije maradjon. Vagyonmentő-vásár t Szép szavak, de ha a mélyére nézünk a dolognak, mindjárt meglátjuk, hogy csak a szavak szépek, de a lényeg más. Vogyonmentő-vósár csábító cím s azok, akik nem válnának meg értékeiktől, akik nem vinnék zsibárushoz u holmijukat, ide viszik. A pesll vásárok egykor zsúfolva voltak ériékes, érdekes és drága holmikkal s ma már szegényes zsib-áruspiacok. így mentetlék a pesti szegényembert évekig s most meg , akarják men\'enl a vidékei Is. Tervbe j vették, hogy löbb vidéki városban is I rendeznek vagyonmentő vásárokat. Ez \\ a vagyonmentés nem kell! A csábító cím odavonzza azok családi hol• mljalt. okik nem adnák ei\'még meg-levő bútoraikat, ékszereiket. Ne mentsék a vidék vagyonát. Hagyják meg a tulajdonosaiknak!
Október 28-án lesz Nagykanizsán Gyömörey György főispán Installációja. Legilletékesebb helyről vett értesülésünk szerint Gyömörey György főispán nagykanizsai installációja folyó hó 28-án, csütörtökön fog nagy ünnepségek keretében végbemenni. A főispáni installációra lejön dr. Kállay Tibor v. pénzügyminiszter, Nagykanizsa nemzetgyűlési képviselője is.
— A város rendkívüli közgyűlése. Nsgykauizsa városi a legközelebbi napokban leudkivüli közgyűlési larl rövid táigysorozallal, melynek elfő és legfontosabb pontja a külföldi kölcsön ügye. A tárgysorozatot tegnap délulán állították össze.
: Ma és minden este a Korona-éttermében orosz Jazz-Band.;
— Polgári Iskola megnyitása Siófokon. Siófokon nagy ünnepélyességgel nyitották meg az ujon-nsn létesített állami polgári fiu- és leányiskolát. A háioméve magániskolaként fennálló s mosl államosított iskolát egyelőre bírált házakban helyezték el. Az iskola\' 157 növendékkel és 9 tanerővel nyílt meg.
— Zala közbiztonsága. Az alispán jelentése szerint szeptemberben a vármegye területén müköda cser.döisíg 30.! cselben lel|esileti nyomozó szolgálatot, amelyből 278 esetet kiderített. Ezek letteseikért 310 egyént Feljelentett és 26-ot elő-vezetett. Közigazgatási kihágás 770 voll. Tüz 4 cselben fordult elő. A tüz állal okozott kár 81 millió korona. A lüzel egy esetben gyújtogatás, egy cselben a cséplőgépnél törtónt gondatlanság, egy esetben gyermekek jálékí okozta, egy esetben pedig nem voll kideríthető az ok.
= Ma és minden este a Korona éttermében orosz Jazz-Band.
— Földbirtok-rendezési tárgyalások. Az OFÓ III. sz. tanácsa október 19 én Felsőszemenye, október 21-én Zalaszabar földmegvál-tásl ügyelt tárgyalja.
= Képkeretezést minden alakban. kittelésl, lavifást, egyes táblákat is igen olcsón vállal Pum üveges Király-ulca 10.
— Kávépőrkőlésből tOzriada-!om. Szerda délben léi egy órakor iUzriadatbm ijeszlelle meg a Kis-faludy-u\'ca lakóll.A 17/c. szám alall nagy csődület támadt és a jól értesüllek már arról beszéllek, hogy a lakásban nagyobb szobatdz keletkezett. A tűzoltók robogása izgalomba hozla a déli forgalmú utcákat, mígnem maguk a tűzoltók nyugtatták meg az arra szaladó ember-csoportokat, hogy a tüz szerencsére nem bizonyult igaznak, csak az egyik konyhában kávét pörköltek és annak a füstje keltelte a riadalmat.
= Ma és minden este a Korona éttermében orosz Jazz-Band.
— Az NSE szDretl mulatsága. Az NSE folyó hó 17-én, az NTE-vel való mérkőzése után este 8 órakor a Rozgonyi-ulcai tornateremben nagyszabású szüreti mulatságot rendez, amelynek sikere érdekében egy nagy rendezőbizollság fáradozik. A szüreti mulalságnak valóban mulat-ságos és szórakoztató programmja lesz. A körmagyart 18 pár táncolja. Dr. Dómján Lajos ünnepi beszédet mond.
= Scbwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
MEGERKEZTEK
a legújabb divalu nöi és leányka kabátok, bundák, nSi és gyermek ruhák, pongyolák
óriási választékban.
Női kabát végig bélelt ""\'már r. 495.000 K lót félj. Gyermek-kábátok
már ... 265.000 K-lól félj. NŐI szövetruhák már ... 240.000 K-lól félj.
Stern József
divatán* háza
Nagykanizsa
Kazinozy-utoa I.
; 1926 október 20
ZALAI KÖZLÖNY

Makacs székrekedés, v.istag-bél ka\'arus, vértorlódás, pufiadás, aranyeres csomók, csipőfájás cseleinél a lermészcies .Ferenc József" keserűvíz, reggel és eslc egy-egy kis pohárral bcvéve, rendkívül becses házlszer. Klinikai megfigyelések tanúsága szerint a Ferenc József víz még ingerlékeny belü betegeknél is iijdalom nélkül hal. Kaplmó gyógyszertárakban, drogériákban és iüszer-Ozlelekben.
— Zalában él Magyarország legöregebb hadirokkantja. A háború által megtépett élelországulsk-nak szomorú vándorai a hadirokkanlak, özvegyek és árvák, akik az állam könyörűlelességére utalva siratják testi épségüket, apjukal, kenyérke-resójüket. Ezek közi a szerencsétlenek közölt is, akik pedig sok százezren vannak, érdekességre larllnt számot az a hadirokkant, aki most 85 éves. Hajdu Józsefnek hívják és még ma is jó egészségben éló kis-komáromi földműves, aki mini 25 éves legény mír küzdötl a kíniggtáizl csaliban 1866 ban, ahol egy kartács megsebesítette és a régi osztrák katonaorvosi tanács szerint is hadi-rokkintá vált. Hajdu József évtizedeken át ktpla a közös katonaság rendelkezése szerint a hadirokkant-sági járulékát, melyet Nagyszombatban intézeti cl az ottani közös parancsnokság mindaddig, mig az összeomlás után a csehek meg nem siálllák Nagyszombatot. Ekkor Hajdu József rohhsnlsági dija is megszűnt. Késóbb ót is több mással egyült a magyar állam álvetle és a közös pa-
URA NI A. í\'ffitó
A regiment gyöngye
Egy szegény bundás vidám kalandjai zi S felvonásban.
Főszerepben: Relnhold Schünzel. Minden kedvexmény érvénytelen.
VILÁG.
CsQtörtökBn 7 és 9 órakor --- - olcsó helyárakkal i
A regiment gyöngye
rancsnokság állal megállipitoll járulékot folyósította az ország legöregebb hadirokkantjának. Htjdu mos! a napokban jelentkezel! a nagykanizsai főszolgjbiróságon dr. Szabó Zsigmond járasorvosnál, aki megvizsgálta és kiállította részére a szükséges orvoíi Igazolványt. Egyébként Hajdu bácsi, Kískomárom szorgalmas polgára és a dtága jó magyar földűl fúrja, amelyért már ezelőtt negyven évvel megszenvedett idegen feketesárga lobogó alalt Königgr,Hz-nél 1866-ban.
— Bővítik a balatonkenesei üdülőtelepet A (óvárosi alkalmazottak segítő alapjának üdülőlelepe van Bilatonkenesén. Az alap külön bizottsága kiutazol! Kénesére és ott mindent felülvizsgállak, egyben elhatározták, hogy sürgősen le! fogják épitlelni a második szállodái és a telepet kibővítik.
— Négyesztendőt ült „hiába" a nemesvitai gyilkosság miatt. Mint ismeretes, Nemesvitán Tóth István odavaló ember valamin összeszólalkozott özv. Orbán Mihálynévai és Valta Oyulinéval. Előbbit halálra sebezte. A törvényszéken gyilkosság mialt Tólb Istvánt tizenöt évi fegyházra Kélték. Az ítélet jogerőssé válása után Tóth meg is kezdte bün-Iciésél kitöltését a soproni fegyházban. Négy évi raboskodása ulán Tóth védő|e olyan bizonyilékokat szerzet! be, melyeknek alapján a zalaegerszegi kir. törvényszék elrendelte a per újrafelvételét. Az 1925. decemberében tartott törvényszéki újrafelvételi tárgyaláson fel is meniették Tólb Istvánt, de a kir. ügyész a leimentés ellen fellebbezést jelenlett be. lg/ tegnap került az ügy a győri kir. táblához, ahol a tegnap tartól! tárgyaláson is felmentették a négy esztendő! már kitöltött nemes-vitai gazdálkodói, akit meggyanúsítottak Orbánné meggyilkolásává!.
Időjárás
A nagykanizsai metcorologtal roM-
Hgyelő jelenté*.: Szerdán a Mmirték-téti Reggel 7 órakor +8, délulán 1 órakor +17-6, este 0 órakor +13-3
FethAzet: Reggel kevéabí tiszta, délben kevésbé boult, eslc teljesen tiszta.
Szélirány: Egész nap Délnyugati szél. •
A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint változékony idO. helyenklnt kevés esővel és lényegtelen hóváltozíssal.
— A tehenét meg akarta menteni és eközben elütötte a vonat.
Lakatos Ferenc pakodi földműves Zalabér és Pakod közölt a nyilt pálya mellel! legeltette tehcnél. Egyik tehene tálért a sínekre és Lakalos, mikor lálla hogy jön a vonal oda szaladt, hogy megmentse állal|át. A lehenet el is kergette, de ő nem tudott idejében elugranl a sínekről, a vonat elkapta és súlyosan megséiüll a lején. A mozdonyvezető azonnal megállitoila a vonatot és a szerencsétlenül járt Lakatosi felvették a vonatra és beszállították Zalaegerszegre.
— 2468 a közsegélyre szorulók száma Zalában. A vármegyei tiszti főorvos jelenlése szerint a megye területén a felnőttek és gyermekek egészségi állapota kielégítő. Tapolcán és Kővágóőrsön löbb vörheny, Zalaegerszegen pedig löbb vérhas megbetegedés történi, de a betegek már a gyógyulás utján vannak. A megye területén 220 lelenc, 291 da|kaságba adott, 198 elmebeteg és hülye, 336 süketnéma, vak és nyomorék van. A közsegélyre szorulók száma 2468. a keresőképtelen árvák száma 1724.
Dunántul legnagyobb és legolcsóbb divatáruháza
, Az „ARANY KAKAS"-hoz =====
KISFALUD! ÉS KRAUSZ
= Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21. =
Figyelemre méltó olcsó árak:
Pamutvászon Színtartó zefir
Ifl fi IC £ WT
111.800 Iliig #11.001
Férfi szövet
Férfi szövet
Sport flanel!
mtr, Kor.
uio 22
Sottis szövet
mtr. Kor.
Reg. és Raymann damasztáruk.
Nagy raktár EREDETI ANGOL férfi és női szövetekben, rumburgi vásznakban, siffonokban és damaszt-árukban!
ZALAI KÖZLÖNY
1926 oklóber 17.
Irodalom - Művészet
Folyó évi ok\'óber hó folyamán jelenik meg Sallay Ferenc debreceni tanár „Legszebb hazafias (irredenta) költemények* c. szavalókönyv, mely kb, 50-60 költőtől 200-300 költeményt fog tar\'.ilmazui. Csokorba köli az 1918 ószc utáni hazafias és irredenta költészetünk legszebb virágait. Nem u. n. antológiát, hanem iskolai szavalókönyvet ad, mely bó kutforrá&ul szolgál a szavaló ifjak számára.
Napjainkban a hazafias ünnepélyek — megváltozott viszonyainknak megfelelően — teljesen uj jelleget és döntő fontosságot nyertek. A mai hazafias ünnepélyeknek a megingathatatlan hazaszeretetet, a mult nagyságából való erőgyűjtést, a nemzeti feltámadásban való reményt és törhetetlen hitet kell fiaink lelkébe p ántálniok. Az ehhez való eszközök: a költészet virágai. Nevelő hatásuk óiiási, ezért szükséges a megválogatásuk és hozzáférhetővé tételük
Akik az ifjúsággal foglalkoznak, minduntalen érzik egy ily versgyűjtemény hiányát s legtöbbször csak a legnagyobb nehézségek árán sikerül a kivánt darabhoz jutni. A Gyűjtemény összeállítása e nehézséget óhajtotta megszűntetni; nagy hasznát vehetik az iskolák, azok önképzőkörei, a hazafias ünnepélyeket rendezők, a levente-egyesületek, de lelkes olvasmányul szolgálhat az egyúttal a hazafias magyar közönségnek is.
Költeményeik közléséhez a következő költők járullak hozzá: B.bils Mihály, Baja Mihály, Bárd Mik\'ós, Benyovszky László és Pal, Birinyi József, Blaskó Mária, dr. Feleki Sándor, dr. Forbálh Sindor, Gyö-kössv Endre, Qyula diák, Haideggcr N., Hangay Sándor, Havas István, Kiss Menyhért, Kosztolányi Dezső, F. Kováts Kálmán, Kozma Andor, Körösi Kálmán, dr. KrOger Aladár, dr. Liszt Nándor, dr. Madai Gyula, Mezei }enö, Molnár Sándor. Móra László, Nil, PalágyI Laios, Peterdi Andor, dr. Petri Mór, Pohárnok Jenő, Rad<5 Antal, Radvánvi Sándor, Sik Sándor, Szamolányí Gyula, dr. Szath-máry István, Szép Ernő, Tábori Piroska, Vilyi Nagy Géza, Végvári, Zivuska Andor, dr. Z*t#mondy Elemér. még mintegyköltő.
A mü végén a költők-életrajzát is közli, pontosan feltüntetve egyéb műveiket. Ilyenképen csioos tájékoztatót nyújt az Illető müvek beszerzési forrását illetőleg.
A nagy költségekre való tekintet-lei a gyűjtemény csak korlátolt számban jelenik meg, ezért aki a szevaló-könyvemet megrendelni óhajtja, előjegyzését haladéktalanul tegye meg a szerzőnél (Debrecen. Csapó u. 63.) Az ára kb. 60-80,000 kor. lesz, mely a mü átvételekor fizetendő.
Irodalomtörténet. A Magyar trodalom-történctl Társaságnak W/iWrJcnó szerkesztésében megjelenő folyóirata Baros Gyula .S/ép Ilona halhatatlansáRá\'-ról irt tanulmányát, Alszeghy Zsolt összefoglaló könyv--szemléjét. újonnan megjelent verses és novellás könyvek kritikáját, folyóiratok szemléjét és a figyelő-rovatot közli most ké/hezkapott uj számiban. A magyar kritikai irodalomnak ez a legalaposabb és leglelkiismeretesebb orgánuma a magyar irodalom és Irodalomtörténet haladásának minden fonto»abb mozzanatáról beható tájékoztatást nyújt.
Magyar Lányok fiatal lányok képes irodalmi lapla, szerkeszti Tutsek Anna. Szebbnél szebb novellák, versek társadalmi és ismeretterjesztő cikkeken kivül képek ós a szerkesztői üzenetek tarkítják a lapot. Előfizetési ára negyedévre 30.000 K. Mu-\' t.\'tványsrámot ingyen kUld a kiadóhivatal Hud»prst, VI. Andrátsy-ut 16. , Az Én Újságom a legelterjedtebb ina-
FEST Htayer Klotild utóda | TISZTIT
VAKQA NÁNDOR
kelmefestő, vegyészeti ruhatisztító és góxmosó vállalata
Hunyadi-utca 19. Fióki Kaiinczy-u. 8.
Mielőtt bármit leslet, vagy tisztíttat, győződjrn meg munkáin kiválóságától és áraim ju\'ányosságától, nálam tisztított gallérok uioiétlieletleti fényerői
Külön gallér- és fehéniémü-osztály!
Ugy a helybeli, mint a vidéki viszontlisztílóknak nBgy árengedmény I GUVRÉROZI Fehérneműt tisztit) |plissÉroz
APRÓHIRDETÉSEK
(Hirdetések dija olöro flxetondfl)
Aa apréhifOeKs dija 10 szói* 50 fillér. A ctmr-zo • minden vastagabb betttból álló \\TÍ \'/ét szónak számíttatik. Minden további szó dfji 8 fill. /» l.trdoté.i dl] al6r« iixei-\'ndfi a íoi ga I f ladó hozzá szá m 11 Asával
ERy kölönbcjAratu bútorozott szoba kiadó Batthyiny-utca 19. 2-t 3567
Egy jóházból való flu tanuló nak fel-vétetlk Kaufmann Károly cégnél. 3575
gyár gyermeklap. Szebbnél szebb regények, elbeszélések, versek, mesék, apró történetek. játékok stb. gondoskodnak a gyermekek szórakoztatásáról. Negyedévi előfizetési ára 25.COO korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest VI., Andrássy-ut 16.
BÁDIÓ-1B0SOB
Október 14 (csütörtök) Budapest (560) 9.30. 12 és d. u. 3: Hírek. 5.15: A m. kir. Operaház zenekarából alakult kamarazenekar hangversenye. 6.30: Radlcs Béla és cigányzenekarinak hangversenye, 8: Albertina Ferrari olasz hegedQmUvésznó hangversenye, Kósa György zongoraművész kíséretével. 9.45: Német dalest. Közreműködnek: Radosné Bock Hilda és Rónay Ödön hangversenyénckesek.
(x) Rádiót kapnak a községek.
Azok a községek, melyekben ku.iu \' ház van, vagy annak építése megkezdődött, a népművelés fokozottabb munkája céljából rádiót kapnák. A kultuszminiszter kibocsátott kérdőivé szerint az igénylésre bejelentendő a község kultúrházának nagysága, a lakosság száma, van-e ieörségben vilanyvilígitás és hogy dl községben van-e valakinek rádiója/ Az igényléseket a zalamcgyei népművelésiéi titkárhoz Zalaegerszegen, nyolc napon belül keli bejelenteni.
SZIN/HÁZ
(•) A színházi hét szenzációja a legnagyobb vígjáték sIRer, az Alvó /érj csütörtökön. Az alvó/férj a Vígszínház legnagyobb sikere. A tömeges előjegyzések után Ítélve telt híz fog tapsolni a nagyszerű Szenes vígjátéknak és a kitünó szereplőknek, kiknek élén Asszonyi dlrektorné debütál az Alvő férj premierjén.
(•) Erzsébyl királynő legendás alakja elevenedik fcl péntek, szombat, vasárnap a Királyai rizsájában
Vasárnap este: Rendes hely árakkal. Diszelőadfis a megszállott területek magyar dalosai f/lsegitésc c Nagy nyitány : játsza a zenekar. Ünnepi beszéd: Tartja Btirtoriis Lajos x Zalai Közlöny felelős szerkesztője. Dalok/énekek: A nagykanizsai dalárdák utái#Királyné rózsája.
HETI-MÜSOR:
/ Csütörtökön : Alvó térj vígjáték.
Péntek—szombat—vasárnap : Királynő rózsája operett
KÖZGAZDASÁG
Kedvező terméahirek Zalában
A szeptemberi időjárás a gazdasági felügyelőség jelentése szerint kedvezett a kapásnövények és szőlők fejlődésének. Az u\'.óbbi esős időjárás-elősegíti a szántási és vctésiflumííi-kálalokal. A cséplés a rn.egill.--iU-létén befejeződöli, a gSbonalérn-.éa közepes. A későibdrgonya terméseredményt közepes, a koraié gyenge. A takarmányiefmés elég jó. A gyümölcsök Jtozul az alma és szilva termés^jó,\'a dió keves.
lillll
HrioU záriul
Pirii 14S200, London 2511-00. Network SI7-56V1 öruivd 1442 50, Mltan.i 2055 00, Amsterdam 207 C0. Bettin 12.120. \'.Vlen 7.105. Solta 375D0. Pr«R1 1532-50. V«r>ó 5800. Budapest 72*30, Be\'gtid 915 00, ÜukMtil m 5\'J.
i kadajoiH Ksatlo é«v!w-Jes:ié«
VALUTÁK
Leni\'yel 7840-8040 ,\\n|!í.\'lt.3l5il75-!S75 Cseh k 2tt0-l2<l ntnár 12i4-tit Dollár 71050.71350 Fr.nda tr. 2O20-2tK> Holtaud 28495-615 377-391 513-520 278.5-281)5 IKI53-I70.il tOOtííti Din kor. ISft5-IS90r> Svájci Ir. 13790-810 Bct?< Ir. 1940-2020 Norvíf. k. 10610-660 Svtdk. 11X156-115
Léva t.lu H\'ria SiltlII.
Zongora, hegedű, cinbalom, ének-iskolák
legújabb zenedarabok
HEGEDŰK,
vonók, hurok, hahgolósipok és egyéb hangszcrkellékek
Jteiptnrz sTk\'á k
csakis elsőrendű gyártmány
kaphatók Fischel Fülöp Fiai
könyv-, zenemű- és paplráruházában Nagykanizsán.
MOASZTALOSOK SZÖVETKEZETE
tuimn. II. TIUDÍ-Ttl L (alitt IriltM Kl Z.)
Telje, lakásberendezés a legegyszerűbbtől a leggazdagabbig s ... elsOrangu kivitelben. ^ ^
DEVIZÁK
Anistcrd 2SÍ7O-M0 Pclgrid I25S\'/í G-t\'s tteríln 16874-17024 Huksre-.t 377-3S7 Rrtltsiel lOSMOIO Kopsnh. 18945-1900S CJI\'O I60I0\'W t.or.don 318575-7675 M:!.ino 2785-2845 New.otk 71310-510 j Pl,Is 2i«>-2060 Pláíl 2ltH118i; Szollá 514-520 Stockltolfli 19055-115 Var«s 7810 8010 Wien 10050-ltllVííl Züileh 13,79-819
MOZGÓSZINHÁZAE
Uránia csütörtökön 7 és 9 órakor : A regiment gyöngye (Egy sze gény bundás vidáih kalandjai) 8 felvonásban.) Főszerepben: Relnhold Schtlnzel. Minden kedvezmény érvénytelen.
Világ csütörtökön 7 és 9 órakor: A regiment gyöngye, olcsó hely-árakkal.
Keszthelyi Uránia műsora csütörtökön: Házasodik a főnök ar, kacagtató vígjáték 7 felvonajiban.
Terménytőzsde
Br.zi tivtav 75 kg-os 357.500-360X00, 76 xg-tó 360.OOD-362.5CH) /7 kg^s 365.U00 -367.ÍOJ. ÍK kg-ot 367 500 - 370.COO, enyéb 75 Vg-o* 352 500 -355 C00, 7« kg-os 355.000-357 5»"0. 77 (.g-os 357.iOü- 360 COO 73 ki<-os 360.000—362.500, rozs 262.500-265.000. takarmányárpa 215.000-220.000, sörárpa 290.000-310^00, zab 205 (XX)-215030, tengert ó 2Í0.0C0-252 500. r\'pce J50.CÖ0-.VH.U00, kölei 180 000—190.000, korpa IÓ5.000-157.500
8ertérrásár
FellitlMs 207-1, melyből ehidatlanul visszamaradt 3Ü4 <Irb. Elsőrendű 17.250—17.500. szedett 16.9^0—17.250. szedett közép 16^00 — 16800, koiinvti t6000—lf>.200, elsóre\'ndll. oreg 16.6CO—16,800. másodrendű 16000— 16250, angol süldő 17.000—21 000. szalonna napban 18.000-18500. zslt 27.000 >2500,
SZEREESZTÓ[ÜZEHETEK
n. B. tt. At .Ószl hus avarban" c. írása már licírkeze>e*or akluallliisát ves/itettc.
^Cni közölhutók: Vigasz (yers), Srttikc ég alatt, Mit álmodott?, Óceán sieiin tversl, Téleton-mlzérla, Mit láttam Nagykanizsán ?, Ha ugy akarja (vers).
Kiadja: Zrínyi Hyomtblnar és 15nyv-kereskedés ET, íiíjkaisct."
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkircskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. {Nyomdavezető: Olenbcck Károly.)
Csődtömegeladási hirdetmény.
A vagyonbuko t Holczer László nagykanizsai lakos csődtömegéhez taitozó s a csődlcllár 1—29. létele alalt felvett 17,550.000 K becsértéka bulorok, zongora stb. ajánlati versenytárgyalás utján fognak eladatni.
Az írásbeli zart ajánlatok a fent emiitett 1—29 lélel alatti ingókra egyiltit\'-\'-n n-ujtandók be 1926. óvl október 23. napjának dili 12 órájáig Dr. Knatm László nagy-kht.izsai ügyvéd csfidlömefgondttok-nál, ahol egyidejűleg 1.800 000 K késipénzben bánatpénzül leteendő.
Az ajánlatok tárgyában a csőd-választmány 1926. évi október hó 23-án d. u 3 órakor fog Dr. Rothschild Béla nagykanizsai ügyvéd, TSÖdválasitmányi elnök°irodájából! dönteni, c.-etleg aronnali szóbeli versenytárgyalást tartani.
A CEŐdválasztinany ugy az ajánlatok feletti határozathozatal, mini a csődtömeg mikénti értékesítése, általában minden tekintetben fenntartja magának a szabad lettdelkezési jogot és a legmagasabb ígéret e.foga-dásához sincs kötve.
Az elfogadott ajánlat benyújtója « nicgv<tt ingéságokat az értcslléstől számított 3 napon helül készpén lizelés melleit átvenni és elszállitcní köteles, mett különben bánatpénzéi elveszti és a megvett ingók az ő veszélyére és költségére újból eladatnak, anélkül, hogy az esetleg befolyó magasabb összegre igényi tarthatna. )
A vctel utáni összes illetékeket (forgalmi és fényűzési adót) vevő a vételáron felül készpénzben szintén tartozik azonnal megfizetni.
A csődtömeg az ingóságok meny-nyisége és minősége tekintetében semmiféle szavatosságot sem vállal, ellenben mindenki jogosítva van ajánlatának benyújtása előli a csőd-leltárt és az eladásra bocsátott Ingóságokat a csődlömeggondnok köz-benlöttével megtekinteni. Nagykanizsa, 1926. október hó U.
Dr. Knausz László ügyvéd. c^dtOmcggondnok.
06. évfolyam, 233. szám
Nagykanizsa, 1926 október 15, péntek
Ara 180(N
• s
POLITIKAI NAPILAP

p it Ilim 1 I Wlll
ulÉÜUmtii; WMim a.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
IstarsWtaMia: lűc^dm T*. oáa
OSaistfat in egy bin 30.000 karon
Bethlen gróf miniszterelnök beadta a kormány lemondását
A kormányzó tudomásul vette a lemondást, de elhatározását függőben tartotta Az Ügyek továbbvitelével Horthy kormányzó a Bethlen-kormányt bizta meg x A kormányválság huszonnégy óra alatt megoldást nyer
Budipest, október 14 A magyar kormány ma délután gróf Bethlen István miniszterelnök elnöklete alatt rendkivOli miniszler-lanácsol tartott, amelyen elhatározta, hogy most, amidőn a frankhamisí-lási bünpetben a magy. kir. kurla «z így jogi részét jogerősen elbírálta, alkotmányos kötelességének tartja a politikai felelősség szempontjából a bizalmi kérdés felvetését és ebből kifolyólag azl, hogy a kormányzónak az összkormány lemondását beadja. A miniszterelnök a minisztertanács halározata követ-
keztében nyomban kihallgatásra jelentkezett a kormányzónál, aki a miniszterelnököt az esti órákban fogja fogadni. Politikai körökben élénken tárgyalják a Bethlen kormány lelépé-sél és minden oldalon az a felfogás, hogy a lemondás benyújtásának nem lesznek messzebbmenő következményei. A kormányzó aligha fogadja el Bethlen lemondását, hanem bizalmáról biztosítva, ótbizza meg az Ogyek továbbvitelével. Ez különben álialános óhaj, nemcsak az Egységespárton, hanem a komoly, mérsékeli ellenzéken is.
Budapest, október 14. (Éjszakai rödMjelentés) Oróf Bethlen István miniszterelnök elnöklete alatt ma délután a kormány rendkívüli minisztertanácsot tartott, melyen egyhangúlag elhatározták, hogy az összkormány lemondását felajánlják a kormányzónak. Fél hat órakor jelent meg gróf Bethlen István miniszterelnök a kormány zónái, aki tudomásul vette a kormány lemondását, de elhatározását még függőben tartotta, addig Is azonban az ügyek további tltelével a kormányzó a Bethlen-kormányt bizta meg.
(Éjszakai rádiójelentés) A kormány lemondását beavatott politikai körökizral magyarázzák, hogy miután a Kúria meghozta döntését a frank-perben és ezzel a frankügy jogi része is végleges elintézést nyert, épen azért alkolmányos szempontból a kormánynak meg kelleti, hogy legye a lemondási, hogy a politikai
jék. Ugyanis a három bíróság, köz-lük most a legfelsőbb bíróság is, megállapította, hogy a kormánynak semmi része nem volt a Irankper-ben. Ezzel a jogi része az ügynek elintézést nyert.
A frankügy politikai része is elintézést nyert a nemzelgyülés ismeretes határozatával, de nem nyert elintézést a politikai bizalom kérdése. Tehát
bizalom kérdése is véglegessé vál a kormánynak alkotmányos szempontból kellett lemondásával a politikai bizalomnak kérdését Is tisztázni.
A kormányzó még nem döntöli I mint az kormányválságok id\'jén elhatározásáról. Holnapra azonban, | szokás, magához kérette a törvény-• -j.f.-.i .in.. .\'.rriiij.ii.iiii ininri i i\'i..... ....... .........*"
Nagy Vince kiváltotta útlevelét a Inszt-féle tárgyaláshoz
Politikai világban olltélik a képviselőknek a borai tároyaláson való moglalenésot
Budapest, okt. 14. Politikai.körök-ben élénk feltonéal kelteti az a hír, hogy Nagy Vince képviselő már kiváltotta svájci útlevelét, hogy ajuszl-féle tárgyalásra Bernbe ulazzék. Megállapítást nyert, hogy kivüle még Vámbéri Ruusztem, Pikler Oyula, Horváth Zoltán és Bttza Barna kaplak meghívást. Nem felet meg a valóságnak, hogy akár Peidlt, akár
hozás elnökéi, a kormányzópártok
vezetőll és Wlosits Oyula bárót, a közigazgatási bíróság elnökét. Egyelőre ildomtalan volna a kormányzó
elhatározását illetőleg jóslásokba bocsátkozni, de annyi bizonyos, hogy a kormányválság kétszer 24 óra alatl megoldást nyer.
A kormányzó magához kérette Scitovszky Bélát, Ernszt Sándort és Almássy Lászlót
Andrássy Oyula grófot a tárgyalásra meghívták volna. A Kossulh-párt holnap dönt arról, hogy vájjon tagjai Bernben megjelenhetnek-e. A magyar politikai világban nagyon elítélően nyilatkoznak a Kossullt-párt egyes tagjainak arról a szándékáról, hogy a berni tárgyaláson meg óhajtanak jelenni.
Budapest, okt. 14. (Éjszakai rádiójelentés.) Bár a kormány lemondása váratlanul jóit, azért az nem opzolt nagy meglepetést, mert számoltak vele, hogy a Kurla döntés után a frankper végleges lezárása után a kormány tisztázni óhajtja a politikai bizalom kérdését is. A kormányzó
holnap kihallgatásra magához kérette Scitovszky Béla Házelnököt, Ernszt Sándor dr.-t és Almássy Lászlói az Egységespárt ügyvezető alelnökét. A kormány lemondását politikai körökben ís formalitásnak mondják és hamar remélik a kormányválság megoldását.
A frank-ügyben a Kúria enyhiteftte az alsóbiróságok itétetét
Windiachgraot* logyháxbüntetósót börtönbUntotósro változtatta Nádony c« vádtottáraalatnak büntetésit leszállította, Barosst és SzOrtecft folmontotto - A Kurla megállapította, hogy a kormány teljesen távot állott a frankhamlsltáal ukolótól
Budapest, október H
A Kúria ma hirdette ki az Ítéletéi a frankügyben. A Kúria ítélete szerint Windischgrdtz Lajos herceg négy évi fegyházbüntetését négy évi börtönre, Nádosy négy évi fegyházbüntetését három és fiiévi legyházra, Rába büntetését liz havi börtönre és Kurtz Sándor egy évi börtön-bünlelését hat hónapi börtönbüntetésre szállította le. Ötről máslél évi börtön helyet! egy évi, Kovácsot egy bii börtön helyeit hal havi börtönre Ítélte. A Kúria helybenhagyta Haiis egy évi börtönbüntetéséi és Svelz Tibor hat havi börtönbüntetését, Barosst és Szőrlseyl felmentette.
Megsemmisitelte mindkét bíróság Ítéletét a Térképészeti Intézel alkalmazottaira vonatkozólag. Virág, Par-ragh, Scharff, /lampel, Spanrlng, Velőssi és Haálát egyenként kétmillió korona pénzbüntetésre ítélte. A börtönbüntetést azonban kitöltöttnek vette a kúria. Andor Endréi pénzhamisítás helyett közokiríiha-inisilás bűntettében mond a ki bűnösnek és egymillió korona büntetésre ilélte. Olchváry hatmillió koronás büntetését hárommillió koronára szállította le a kúria.
A kúria indokolásában megállapította, hogy a kormány teljesen távol állolt a frankhamisítást akciótól.
Li i. i. ív n - n "i"i*i\',*r,\'i~i-i\'I\'I\'............... ............*\' *******
A király nem fogadta el az Uzonovics kormány lemondását
Belgrád, október 14
(Éjszakai rádtójelenlés) A király mindmáig nem fogadta el az Uzo-nov/cs-kormány lemondását. Erre, mint hírlik, az adoll okot, hogy Radics táviratot küldőit Belgrádba, melyben kifejti, hogy a kormányválságot sikerül rövidesen megoldani a
koalíció teljes fenntartásával. Radi-csol hofsapravárják Belgrádba.
Köröznek Y\'arTsztokratit
Bécs, okt. 14. Pallavicini Arlur és Hardegg Jenő grófokat sikkasztás és csalás büntette miatt felelősségre vonja a bécsi törvényszék. A két megszökött arisztokrata ellen körözőlo-velel bocsátottak ki.
ZALAI KÖZLÖNY
Városközi nyomozás egy mérföldiépö gyermekiíja és hatszázezer korona után
Nagykanizsa, Szombathely, Sopron: egj most Induló karrier lépcsőfokai
Nagykanizsa, október u | A rendőrség bűnügyi osztálya
Nemrégiben történt, hogy egy nagykanizsai suhanc, akinek nevét a fiatalkorunkra vonatkozó törvényes rendelkezésik védik a kíváncsi ujság-iró-toll elöl, gazdájától, akinél alkalmazva volt, szőrén-szálán elinni, anélkül, hogy még csak jőegészségci is kívánt volna. Vele együtt mondott bucsut a kapufélfának 600,000 korona készpínz is, amit a gazda még jobban sajnált, mint eltűnt alkalmazottját. Épen ezért feljelentést is tett a rendőrkapitányságon, ahol annak a gyanújának adott kifejezést, hogy a korszellemet korán gyümölcsöztető ifjú Szombathelyre szökött.
ily\'en értelemben megindította nyomozást. Átírt Szombathelyre a kapitányságnak, kérve a szökevény kézrc-kcritését és lelarlózlatását.
Három napig keresték, kulalták Szombathelyen a legénykét, aki azonban ugy látszik mérföldlépő csizmákat vett a könnyen szerzett 600.000 koronáért, mert mire nyomára akadtak, kiderült, hogy már Sopronmegyében jár, ahol egyik községben rokonai vannak.
Most aztán uj állomáshelyén indult meg a nyomozó halóságok versenyfutása egy pályáján mérföideket lépegető kanizsai suhanccal.
Lakodalmas asztaltól az öngyilkosságig
Andreidesz József B-listás rendőr zsirszóda oldattal megmérgezte magit — Mámoros fejjel kivette el az öngyilkosságot
_»_
Lakók küldöttsége a rendőrségen
az éjjeli muiatók kitelepítése ügyében
Nagykanizsa, október 14
A Rákóczi utca lakosságának népes küldöttsége kereste fel tegnap délelölt dr. Kdlnay Gyula államrendőrségi főtanácsosi, a kapitányság vezetőjét. Rákóczi-utca lakossága ugyanis már régebben beadvánnyal fordult a rendőrkapitánysághoz, amelyben utalással arra a kiszámíthatatlan erkölcsi kárra, amit az éjjeli mulatóhelyeknek a város közepén való elhelyezése okoz, arra kérték a kapitányság vezetőjét, hogy helyezze ki ezeket a mulalóhelyeket a külső perifériákba, ahol kevesebb az eshetőség, hogy a gyermekek és serdülő ifjúság megbotránkozhassanak. A küldöttség szónoka rámulatott arra az erkölcsi veszélyre, smít ezeknek a mulatóknak a centrumban való további megtürése okoz és sürgős és erélyes intézkedést kért a kapitányság vezetőjétől, a kérdés megoldására vonatkozólag. Ezután a küldöttség tagjai kérték az ifjúság erkölcsi védelme és megóvása végett a rendőrség radikális közbelépését.
Dr. Kdlitay iőtanácsos válaszában megnyugtatta a küldöttség tagjait, hogy rövidesen megteszi a maga részéről a szükséges intézkedéseket, azonban ebben a kérdésben elsősorban a városi hatóság illetékes Intézkedni. A város dolga, hogy gyökeresen kezébe vegye a probléma rendezését. Azonban ígéri, hogy megkeresi a városi halóságot ebben az ügyben és a hivatalos várossal együtt kivánja a dolgot rendezni. A rendőrségnek már régen meg van az erre vonatkozó kész terve, hová telepiltesenek ki az éjszakai mulatóhelyek, még akkor is, ha rendőri szempontból nehezebb lesz Is az ellenőrzésük.
A küldöttség tagjai megnyugvással vették dr. Kálnay rendőrlótaná-csos válaszát, aki értesülésünk szerint még ezen a héten átir a városi hatósághoz az éjjeli mulatóknak mielőbbi kitelepítése tárgyában.
A százarcú Balaton
Váltt János omegyüjlött éa lapunkban kinti- j adod balatoni trisalnak befejező sorsi (2)
A vizre opálos, nagyúri fény hull, felsávozza egy fodrocska. Ez az ezüst-foglalat. Üstökbe nőtt nádszigetre merőlegesen vetődik két elemezhc-tellen kékes-lilás fénynyaláb. Másik palotaőr sorakozik melléje s nem ébred fel. Kákabuzogány mered hozzájuk fegyverül. Egy tisztás homok-sziget ugrik a vízbe. Alszanak, kémlenek vagy sétálnak rajta a fehér-selymes lápkirálynék: a kócsagok. A lábuk acélpikkelyekből kirakott harisnya, pedig gyolcsos szín, a szájuk földszin, pedig a karmazsin illene királyosságukhoz. A viz acéltükre kékes árnyalatot vet patyola-tosságukra. Mint alabárdos sétál fel, alá a vörös gém. Ügyet se vet a fáradhatatlanul táncoló can-kókra. A zöldlábu vízityúk kilocsogott a békalencsés, hinárvirágos területre egy szép szitakötő ulán.
Nagykanizsa, október lt \'
A mult héten számoltunk be Un-szusz Lajos B-listás rendőr tragikus öngyilkosságáról, aki lllumlnált állapotban anyagi veszteségei miatti elkeseredésében felakasztotta magát és meghalt.
Most ennek az öngyilkosnak párja akadt Andreidesz József 32 éves B-listás rendőr Nagykanizsa, Sikátorutca 3. szám alatti lakos, cipészsegéd személyében, aki zsfrsződa-ol-dattal mérgezte meg magát és mosl életveszélyes állapotban fekszik a kózkórházban.
Andreidesz József ezelőtt két évvel került B-llstára, mikor is visszatért régi mesterségéhez és mint cipészsegéd vállalt munkát. Az utóbbi időben a cscndőroszlály-parancsnok-ság gazdasági hivatalának műhelyében dolgozott, mint havidíjas cipészsegéd.
Andreidesz! a műhelyben jóra-
Hé, paraszti kiáltott rája a nádiveréb. Egy evczőcsattanás és a királyi rend fölbomlott. Eszeveszett palotájának ülőtt ki, akár tűz kelet- I kezett volna, szárnyra kerekedett az egész tábor. Egymásnak röpült, szűk volt a levegőég egyszerre. Az örök ott feledték lándzsáikat, elhányták buzogányaikat. Ör, királyné csak a inaga élete mentésére gondolt. — A hold vörösen, fátyolozottan nyugodott le s a nádszálak rászitálták fényét a fekete vizre. Sötéten, kár-niinos fenséges zordságu festés volt: a tusfekete viz és nád, rajta kármin-játék a holdsugár rezgése. A csónak és alakjai feketébben árnyékosodnak benne. A Zalatorokban már csak az ég kéklett, de zöldesen. A sárga löszös viz kikeverte az ég kékségét bátortalan zöldre. A Balaton puhán sötétkéklett és csillag-sugarak pislogtak benne nagyon szerényen. Lassanként felhők verődtek az égre és rétegesen, majd szürkésen eloszoltak, aztán betakartak eget, csillagokat. — És a csónak gyönyörű kék ivet rajzolt rá a
való, csendes embernek ismerték, aki csak ritkán engedte meg magának a borozás lukszusát. Feleségén kivül három gyermeke is van.
Tegnap este tartotta feleségének nővére esküvőjét, amely alkalommal a Korona éttermében szűkebb körű vacsora volt és azon meg|elcn( Andreidesz is. Éjjel három óráig maradtak együtt. Andreidesz, mint a társaság több tagja, jól beszeszelt és ma, csütörtökön reggel, nem egészen llszta fővel ment be a műhelybe dolgozni.
Ott észre vették a felettesei, hogy Andreidesz még jócskán mámoros és az egyik műhely-vezető figyelmeztette is. Különösen azt rosszalloiták, hogy épen aznap délutánra voll bejelentve a mühelyszemle.
Ó maga is jobbnak lálta, ha hazamegy és délutánig kialussza magát, hogy tiszta legyen a feje. Nem is szólt senkinek, hanem elment haza.
mélységes Balatonra. Ki, Badacsony felé alvón, zavartalanul szűkült, szélesült és tengeres végtelenségbe ve-i szett, ahogy a zölddel, éggel összehajolt. Arra köd, de fölöttük kék ég és szelíden, szemérmesen belepislákoltak a csillagok. A hold régen lenyugodott. Az evezőről hullott a viz. Puha kék karikák világosodtak a tompább mélykék vízfelületen. — Húshagyó. A bőjtelői szelek olvasz-tóan nyargalásznak a Balaton jegén. Dübörög, hasadoz, ropog, jajong, nyög, nyi a vastagra hízott páncélzat. Makai ment, törtetett. A mozgó rianások jégtábláin átmászott. A szél vitte hajtóerővel ruházta fel. Északnak a Badacsony sötét koporsós alakja mintha mozdulna eléje, nagy felhő kerekedik. Megrendül alatta a jég. Megy, de mégis érzi, hogy sokkal gyorsabban halad visszafelé. Meggyökerez a lába. Most meg egy óriástáblán hajókáz pokoli sebességgel, de egy pillanat múlva kellé szakad a tábla s megint másfelé úszik. Körüle fellürcmlődik a jég, kövülve látja és se jajra, se sóhajra, se
1926 október 15.
A felesége nem voll oltbon, csak a sógora aludt egyik ágyában.
Andreidesz mielőtt lefeküdt volna, még. átment Bruncslcs János üzletébe és ott vett egy liter bort, egy üveg szódavizet és egy félliter császárkörte pálinkái, hogy, mint mondotta egyik ismerősének, a szódás borral egy kissé kimossa fejéből az éjjeli mámorosságot. A császár körte pálinkából sógorát akarta megkínálni
Ezután ő maga megvetette az ágyai és lefeküdt Előbb azonban az ágy mellett a földre készített magának egy kétdecis borospohárba zsirszóda-oldatot, amit borral csinált meg.
Ezután nyugodtan elaludt. Tizenegy óra felé a felesége hazajött és mert .közben a műhelyből, ahonnan bejelentés nélkül eljött, keretlék, a felesége felkeltette. Andreidesz fel is ébredi, de szót sem szólva, a zsírszódával telt bort egy hajtásra kiitta. Felesége már csak akkor vette észre, mikor a lugkőoldatnáf iserő-sebb folyadéktól aléltan visszaesett az ágyba. Qyorsan odaugrott, de már nem tudta az öngyilkosságot megakadályozni. A pohárban a méregből csak a fenekén maradt egy gyűszünyi.
Azonnal kihívták a mentőket, akik az eszméletlen állapotban levő embert beszállították a közkórház férfi belgyógyászati osztályára, ahol gyomormosást alkalmazlak rajta.
A rendőrségei Is értesítették, ahonnan kiszálllak a közkórházba, de a még mindig öntudatlan embert nem sikerűit kihallgatni.
Munkatársunk délután két órakor látogatást telt a szerencsétlen ember betegágyánál és épen akkor tért magához Andreidesz, aki az ápolónőtől szódavizet kért.
Tettének elkövetésére, mivel különösebb oka nem volt, minden bizony* nyal az- ital hatása inspirálta.
A vizsgálatot bevezették.
Az osztrák közalkalmazottak ujabb ultimátuma
Bécs, október 14. Az osztrák tisztviselők nem fogadták el a kormány ajánlatát és ujabb ultimátumot Intéztek a kormányhoz. E szerint, ha péntekig nem teljesili a kormány követeléseiket, sztrájkba lépnek.
segítséghivásra nincs ideje, szava, áll elhalványodva. Nem gondol, elveszítette a fejét. Megbillen alatta a jég, ahogy kelté szakítja egy szélrohamtól megvadull torlódás. Aztán elmerül egy talajavesztett bukfenccel, egy végkiállilással. — Korán tavaszodott. Az ereszen lógó jégcsapokról kövér csöppek hullottak, a déli langyos szél fölolvasztott havat, jeget. Az óriás jégmező megszakadt a Balatonban. Kékeszöld vize csillogott. A suhogó bárányfelhők mögül ezüst kévéket szórt a nap. A part mentén házmagas jéghalmok fehérlettek. Halomtorlódásukból széles jégtáblák lányérosodtak ki. Haldoklott a tél s született a tavasz."
Ime néhány lapon bemutattuk, mire hangolta a Balaton a partjára vetódőket, itt lakókat, ide honoso-dottakat. É terhes munka nekem kedves iga volt, legyen az olvasónak lelki öröm s vigye hü ragaszkodásra szivét a jó Isten könnye iránt (Véje.>
|Q9fiokt6ber 15 .
ZALAI KÖZLÖNY
Tovább puszta az orkán
Berlin, október 14. Az orkán az északi tengeren mind erősebbé vált L a belgolandl pusztítás után Nord-Mtuilleban okozott nagy romboláso-L, a hatalmas szil a világitó tornyot » tengerbe döntötle. A déli rfdóeátat kétszáz méter szélesség w elsodorta az ír. Több fürdőhe-lytn is óriási pusztításokat okozott
az orkán.
• német kormán* nem •«e"Ö.éBBéUbd.B,naBy"
London, okt. 14. AzEvening S an-(U,d értesülése szerint a Irancia diplomáciában tervezett változásokat zzért halasztották el, mert a német kormány nem adta meg hozzájárulását Claudel ezidőszerinli tokiói trancla nagyköveinek Berlinbe való áthelyezéséhez. Claudel ugyanis müveiben Németországot állandóan gyü-lOlkOdőea lámadta, a német népet sátáni hordának mondolla, ami nem leszi kívánatossá Berlinben való működését.
(Inai katonák harca egy franoia ágyunaszáddal
London, okt. 14. A Morniog Post uitghai jelentése szerint kínai katonák a Jang-Cse-Kiang lelső folyásának vidékén megtámadtak egy Irancia ágyúnaszádot, amelyre sza bályszerü pergőtüzet adtak le. Egy (randa matróz elesett, többen súlyosan megsebesüllek. A sanghaii francia lengerészeli parancsnokság kél ágyunaszadot küldött aJan-Cse Kiang felső folyására.
Ingek,gallérok,kézelők
mosását és tükörfényes vasalását vállalom
Mayer Károly
ruhafestő-, vegyttsztlló-, ptlsslrozó-vállalata
Nagykanizsa
Oyir: Kólcsey-ulea 19. szám. O.t.l, Föul, (Korona ápUlal.)
Vidéki megbízásokat pontosan eszkózlóm. Alapíttatott 1892.
KÖZPONT kávéházban
16. okiéber 18-án, héüön esle
NAGY FILHARMONIKUS
a pécsi és kanizsai válogatott egyesített katonazenekar állal G. HAGY TIBOR
színházi karnagy vezetése mellett.
Műsorra kerülnek: Wagner, Verdi, Oflenbach, Schubert, Mendelssohn és a legújabb zenemüvek.
öngyilkosságot jelentett be, mert nem tudott elszámolni a cégével
Két város rendőrsége nyomoz, hogy megmentse az életnek Olcsó trükk vagy lelkiismeret-furdalás?
Nagykanizsa, október 14 Az egyik jónevü nagykanizsai cég különféle ügynöki megbízásokkal alkalmazta Spitzer József székesfehérvári ügynököt. Spitzer működése ellen eleinte semmi kifogás nem merült fel. Annál nagyobb meglepetés érte a megbízó kanizsai céget, mikor tegnap egy levelet kézbesített neki a posta s abban Spitzer József Székesfehérvárról, ahol a lakása van, bejelenlelle, hogy a pénzt, amit a cégtói megbízásaira kapott, elköltölte, igy azzal elszámolni nem tud és nincs más menekvése a szégyen elöl, mint az öngyilkosság, amit haladéktalanul végrehajtani szándékozik.

A cég főnöke a levelet nyomban felküldte a nagykanizsai rendőrkapitányság bünügyl osztályára. Onnét, bogy az öngyilkosságot esetleg meg tudják akadályozni, azonnal táviratot küldtek a széketfehérvári rendőrséghez. Itt is nyomban a legalaposabb nyomozási vezették be Spitzer kéz-rekerilése érdekében, detektívek meritek ki a lakására, de olt már nem találták. Egész nap mindent megtellek az öngyilkos-jelölt felkutatására, de eredménytelenül.
Közben az sem lehetetlen, hogy a jó trükkön, az elszámolás elől való olcsó menekülés reményébe Spitzer József valahol a markába nevel.
A határmenti betörök nem respektálják a magyar-jugoszláv barátság hireit
Sientgyörgyvötgyön hattagú banda kirabolt agy gaardát A vasmegyei határon la naplranden .annak a batSrá.ek
Nagykanizsa, október 14 | Miközben a magyar és európai politika egyik jelentőségteljes akiu-sává vált a kormányzó mohácsi beszéde, amely megindította a magyar-jugoszláv barálságos közeledés azóta is állandóan felszínen maradi kérdését, addig a jugoszláv halár menti magyar területek lakóil ma is csak ugy, mini esztendők óta, állandó rémületben tartják a |ugoszláv területről éjszakánként zsákmányolni álránduló marlalóc-bandák.
Most legújabban a zalamegyei Szentgyörgyvölgy községet látogatta meg egy sötét éjszaka hatmarcona-képü, cigány forma belörő és egy gazda lakásába belörve, onnét nagy mennyiségű ruhaneműt, élelmiszereket és egyebeket vittek cl.
Má6nap ugyanez a hattagú társa
ság Gödörházán telle liszteletét, majd a jól végzett munka tudatával áttelték működésük színhelyét még azon éjszaka Kondorfára. Itt valami kis malőr érte őket, meri az éjjeli őrök nyakukra lármizlák az egész falul, ugy, hogy órákig tarló Izgalmas üldözés közben még azt is elszórták, amit Gödörházán szerezlek. Elfogni azonban nem sikerüli őkel a fütykösökkel, vasvillával, kaszával lelfegyverkezelt gödörháziaknak, mert a betörő-társaság Jugoszlávia felé egérutat nyert és átsurrant a határon.
A halármenli zalai és vasi csendőrség most ujabb óvintézkedésekel telt a jugoszláv terűiéiről átszökdöső betörőbanda garázdálkodásának meghiúsítására. A martalócok kézreke-ritése remélhelöleg a legközelebbi napokban megtörténik.
Siabad bemenet. Kezdete 10 \'úrakar.
Fabriciust, a kasszafurók királyát átadták a kanizsai Ugyeszségnek
Egá.x délután tortol! • kih.llg.táa. a r.ndóraóg.n * tömörkényi ca.ndörök a mai napon tovább vitték
Nagykanizsa, október l-l
Jeleztük, hogy a birhedt kassza-furó-királyt, Fabricius Sándori, aki a pincéiszekrények hideg uton való mcgfuiásában szinle művészi tökéletességre lelt szert és akit a nagykanizsai törvényszék páncélszekrényének megfúrásával is alaposan gyanúsítanak, mert vannak tanuk, akik látták, hogy a bűncselekmény napján délelölt társaival részint az Erzsébet-téren ólálkodott, részint pedig a piacon séláll, Nagykanizsára hozzák. A lehozatal azonban néhány napi késedelmet szenvedett, mert a budapesli nyomozóhatóságok több
bűncselekmény helyszinéte vitték, bogy szembesilhessék. Ennek befejeztével Fabriciusl tegnap a budapesli személyvonattal útba indilollák Kanizsára. Két hatalmas szál Markéutcai fegyházőr kisérle a fiatal kassza-furó-királyl, aki erősen meg volt bilincselve. Fabricius este étkezett meg marcona kísérőivel, akik nyomban bekiférték a kir. ügyészségre.
A kasszaluró királyt ma reggel dr. Szabó Lajos kir. ügyészségi elnök elé vezették, aki röviden kihallgatta. Kihallgatásáról semmi hirnem szivárgott ki.
Délulán az államrendőrség egy
detektivjc a kir. üg)észség fogházából Fabriciust álvilte a kapitányságra, ahol azonnal megkezdték kihallgatását, amely a késő esti órákig tartóit.
Időközben megérkezett a csongrádmegyei Tömifrkény község egy esendői-járőre, amely Fabriciust kanizsai kihallgatása után tovább viszi azokra a helyekre, ahol Csongrádban hasonló bűntényeket követeti el.
Fabricius beszállítása a kapitányságra .nagy" napot jelentett. Izgalom mindenfelé. Tisztek, dclektivek, rendőrök kíváncsian nézegették a páncélszekrények rémét, aki nyugodtan, az izgalom legkisebb jele nélkül ült az őt körülvevő detektiv-gyürü között.
Fabricius — fiatal ember. Normális külsővel, amely egy cseppet sem árulja el — hogy korának leg-hirhedtebb bűnözője. * csendőrség még ma viszi tovább Tömörkénybe.
Tizenhét év óta engedély nélkül működött egy fiókegyesület Nagykanizsán
Nagykanizsa, október 14 A Magyarországi Famunkások Szövetségének nagykanizsai fiókja kb. 17 éve, hogy megalakult és azóta szünet nélkül, alapszabályszerűen működött. Állítólag abban a tudatban — hogy a hatóságok tudomásul vették megalakulását és rendes működését.
Az egyesületek legutóbbi felülvizsgálása alkalmával revízió alá vették a famunkások szövetségének liókját Is, amely a halósági felhívásra sehogyan sem tudta igazolni, hogy az alispán tudomásul vette alakulását, illetve hogy hatósági engedéllyel működik.
Bődy Zoltán alispán ebben az ügyben tegnap átírt a polgármesteri hivatalhaz, amelyben értesiti, hogy a hivatalánál fekvó iratok tanúsága 6zerint
a nagykanizsai fiók alakulása tudomásul nem vételeit, sót az ezirányu kérelmet még 1914 • ben elutasították. Azéit felhivja a polgármestert, hogy vizsgálják ki és büntetőjogilag vonják felelősségre a fiókcgyesülel vezetőségét, hogy mily alapon működön 17 év óla Nagykanizsán.
Dr. Kau/man Lajos városi Jegyző az űgy refetense a legközelebbi napokban vonja felelősségre a famunkások fiókjának vezetőségéi.
Mussolinihoz hivták Sauerbruch müncheni sebészt
München, okt. 14. Saerbruch, az ismert sebész távirati fölszólítást kapott, hogy Mussolini megvizsgálására Rómába utazzék és az esetleges műtét kilátásairól véleményt mondjon.
4
ZALAI KOZLONT
1926 október 15.
Eenedi Imre dr.
Lapunk nappili anyagál már le-záriuk, amikor kaptuk a hirl, hogy Kenedi Imre dr. táblabíró, lörvén)-székl tanácselnök, a legszélesebb körben ismeri kiváló kiiminalista, aki mindössze néhány hónapja, hogy nyugdíjba ment, este 8 órakor nemes éleiének 71-ik évében váratlanul elhunyt.
Kenedi Imre dr, csak nemrégen Jött haza Qleicbenbergból, hol egy erós meghűlés ulán löbb hetes kúrát tartott. Ugy mini azelöll, ilju kedéllyel, örökké derUs hangulattal fogadta ismerőseit, Jóbarátail. Az éjjel azonban, amikor felkelt ágyából, hirtelenül összeesett. Agyhüdés érte. Ugy feküdi reggel háromnegyed 6 óráig az ágya mellell, mlg hozzátartozói szobájába bementek és hörögve és mozdulatlanul a földön fekve találták. A gyorsan clóhivö^ dr. Goda Lipót városi tiszti orvos nyomban megvizsgálta és menthetetlennek találta. Később odalőtt még dr. Kretner Zsigmond kórházi főorvos is, azonban hiába volt minden. Kenedi Imre dr. anélkül, hogy visszanyerte volna eszméletét, egynapi agónia ulán este 8 órakor megszűnt étnL
Kenedi Imre dr. halálhíre pillane-lok alatt széjjel terjedt a városban és mindenül! megdöbbenést és őszinte, mély részvétet keltett.
Hogy ki volt Kenedi Imre dr. —j minden nagykanizsai tudja. Csupa sziv ember. A megtestesült jóság. Minden társadalmi mozgalomból tevékenyen velte kl részéi és különböző Jóléli Intézményekkel segíteni igyekezett a közalkalmazottak nehéz gazdasági helyzetén. Nem ismert fáradságot, sem áldozatot, ha i} közért kelletett dolgozni. Teljesen hivatásának éli. Biró voll a szó legnemesebb, legideálisabb értelmében, aki mindig felülemelkedett a/\' holt paragrafusok és belük feley. Mint kri-minalista, országos nevel vivőit ki magának és mini lóláréyalási elnök mindenkor tisztelet /és tekintély övezte körül. A nagykanizsai társadalom egyik legbecsültebb és közszeretetnek örvendő tagja voll. Halála nemcsak hozzátartozóira nézve súlyos csapás, dí nagy veszteségei jeleni a nagykanizsai társadalomra nézve.
Temetése, holnap, szombaton délután fog végbemenni az összes ba-tóiágok és testületek részvételével.
Emléke mindenkor áldoit lesz.
« budapesti polgármester választás ellen beadott petieió
Budapest, oki. 14. A budapesti polgármeslerválasztás ellen beadoll petíciót ma terjesztette elö a köz-igizma\'ási biióság az ügyészség véleményével együtt, amelyben a petíció elu\'asilását kélik.
NAPI HÍREK
BAPIKENO
Október 15, péntek
Rómil katolikus: Teréz sz. Pmtcí-(ins: Tertz. UraeUla: Markh. hó 6.
Nap kel reggel 6 óra 17 perckor nyugszik diJulán 5 óra 14 perexor.
UJ ÜSTÖKÖS A VÉGTELENBEN
Szeretnek meghalni május éiszakán, Blmb-i r/ruUskor, étel Jókait,Istln. Tűnjek el a lelkem, mint illat az éjben Tavaszi éjszakák csittag-özöeitben.
Szerelnek elmúlni nyári tergelegget. Repülni haragos. sfítél Jellegekkel. Köröttem az orkán az Cj.\'ig tívóttsán, Villámcsatlogüs közt szállják át az llrön.
Szeretnek eltűnni ószi hersajdssal SápadozzI napnak buesusugarávat Virágok hullásán, lomttok temetésén Tavaszi almoknak köábe-merillésén.
Szeretnek eluátini leli éjszakában Gyémántként szikrázó hápehely-ruhabori Kitűnni a csendben, ami kC.rOÍ ölel Jégkristályokból Jonl diadalmas lettet.
Vigan szállni: lelkem. JorriJóbogússal, Mámoros sikollyal, üríát rohanással Az eUwgyoU tűdre vissza se leklnlntk S tán a végtelenbeiyUJ üstökös lennék.
BORON KA Y ILA
— Holnap délután lesz a város rendkívüli közgyűlése. Dr.
Sűtyd/yGyula polgármester holnap, szombaton délután 4 órára hivla össze a városi képviselőtestület tagja)! rendkívüli közgyűlésre, melynek ellen tárgypontja: A városok u| .alföldi kőlcsönében való részvétel. A nyugállományba kerülő városi tisztviselők ügye a legközelebbi rendes városi közgyűlésen kerül napirendre.
— A rendőrség köréből. A nagykanizsai rendőrkapitányság vezetője dr. Kdlnny Gyula államrendőrség! főtanácsos a mai nappal Sípos Zsigmond dr. rendőrianácsost bízta meg a kihágás! osztály vezelésével, mig Lázár Koméi fogalmazó a közigazgatási osztályt fogja vezetni.
— A színtársulat a vigalmi-adónak 5 százalékban való megállapítását kéri. Asszonyi László színigazgató a Közművelődési Bizottság elnökéhez kérvényt adolt bc tegnap, amelyben a vigalmiadénak 5%-ban való megállapítását kéri. Kérelmében utal arra, bogy a színház dologi kiadásai oly nagyok, hogy ezl a kérelme! indokolná (eszik. A bizottság a legközelebbi napokban log dönteni Asszonyi direktor kérelme felett.
= Centrál kávéházban, ma és minden este tánccstély 3 óráig.
— A balatonmagyaródl leventék ünnepélye. Balalonmagyaríd község derék letenle iljusága, mely már a mullban is számos tanújelét adta buzgó, eredményes levente-munkásságának. vasárnap, 17-ikén Balatonmaeyaródon nagyszabású le-vcnle-ünnepétyt rendez, mely alkalommal díszes levenle lovas b»ndé-riumban fog gyönyörködni a közönség. Este az ünnepélyt láncvigalom követi. Mint értesülünk. Nagykanizsáról is sokan fognak kiutazni Bj-latonmagyaródra a levente-ünne-pétyre.
= Centrál kávéházban, ma és minden este tánccstély 3 óráig.
— Tizenkét vagon marhát szállítottak el külföldre Nagykanizsáról. A hélfői országos vásáron Összesen 700 darab állat cserélt gazdát, ló és marha vegyesen. Tizenkét vagont kiszállítottak az országból. Részint Bicsbe, részint Sancl Pollenbe.
— URÁNIA szombat és vasárnap: Henny Portén. VILÁG vasárnap: Albertlnl.
— Pálmay llka-estély Nagykanizsán. Az Országos Blaba Lujza emlékbizottság tudvalevően az egész országban müvészestélyeket rendez, melynek tiszta jövedelme a felállítandó Blaba Lujza-emlék javára for-diitallk. Az országos bizottság megkereste ebben az ügyben Nagykanizsa polgármesteri hivatalát, hogy az ügy érdekében rendezzenek Nagykanizsán is egy müvészeslélyl, a melyen gróf Klnszkyné Pálmay lika fogja ragyogó művészeiéi csillogtatni. Ebben az ügyben ma délután 5 órakor értekezlet lesz a városházán, amelyre a meghívók tegnap széjjel mentek és mely értekezlelen megfogják állapiloni a Pálmay-eslély Időpontját. Blaha Lujza a magyar nemzet pihenő csalogánya bizonyára megérdemli, hogy Nagykanizsa város közönsége egy müvész-cslély formájában hozzájáruljon felállítandó cinlékének köllségéhez.
Közttatvisclói, közalkalmazottak
és n katonaság, csendőrség. rendőrség kötelékébe tartozó lisztek és altisztek atb
6 han részletfizetésre tisirolhalaak
mindennemű ruházntl cikket, a legolcsóbb keszpénztlzetéses árban. Egyenruha, férli és npi szövetek valódi gyapjúból, divatszővelek. ruhakelmék, különleges vásznak, zelirek. ehiffonok éa ttaneltiruk. Továbbá ágy- é» asztalkészlelek, sezloa-tenlók. lugoniók, szőnyegek és lulószőnye-gek. Ingek és uljónadrlgok a kiválasztott anyagból mérlék szerint jutányosán készülnek. Minták állandóan megtekinthetők.
Praager József Teleky nt 19. sz. alatt
a .Tribon* ruházati lészvénytársaság helybeli megbízottjánál.. - llivás eselén mintáimat lakáson is bemutatom.
5,525.000 pengő, vagyis 69 milliárdot meghaladó
u^nnan ^kezdódó OSZtÉ^SOrSjátélíOIl £X„.
Az uj játékterv már pengó éilékben van megállapítva és igen etónyösen változol! meit a nyeremények ósszege jelentékenyen leli emelve és szerencsés esetben máj egy
sorsjeggyel 6 milliárd 250 millió K nycheló.
Közismert »zerencse*zAmait ajánlja:
Milhoffer Kálmán SitM\'tt,
Sorsjegyek Arai egész 20 pengő negyed S penyö " 62.500 K.
= 250.000 K, léi 10 pengó - 12S.0CC K Húzók október 16- "
— Balesetek. Tibenszkl Ferenc Károly-laktanyában lakó szakaszve. zelő ötéves Károly nevü fia játsza. dozás közben tegnap beleeseti t Teleki ulcában a csatornábi, hol mosl a vízvezetéki csöveket fektetik le. Esés kövctkezlébcn jobb karja eltöröli. A sebészeti osztályon ápolják. — Paszlnger Károly hatévá Teleki-ut 65 szám alatti lakos ját. szaclozás közben vigyázatlanságából kifolyólag oly szerencsétlenül cselt el, hogy fején kél helyen megsérült. Kórházba szállították. — Béta István tizenkét éves polal gyermek gyü. mölcsszcdés közben leesel! egy almafáról. Kél keze súlyosan megsérült. Beszállították a kórházba. -Weta József tlzenötéves hosszavölgyi földmives fiu munkakörben oly szerencsétlenül eteff el, hogy jobb alsó lábszára eltörölt. Súlyos sérülésével a nagykanizsai közkéi-házban ápolják.
= Vasárnap, október 17-én dél- I után 5 órai kezdettel tezulélután tánccal egybekötve a Centrál külön termében.
— Levente-mulatság Murake-rcszturon. Szép ünnepség voll szombaton és vasárnap Murakereszl-uron. A község derék leventéi műsoros ünnepélyt rendezlek, hogy ezzel is segilsenek az Illetékeseknek a magyarosítás nehéz munkájába?. A lezajlott műsor végtelenül megnyerte a közönség tetszését. Uránná a kitűnő zenekar hangjai még a mamák hangulatát Is annyira emelték, bogy a mosolygó hajnali nap sugarak is alig-alig ludlák karjaikba csalogatni őket Jókedvű leányaikkal. A mulalság megrendezése Szőke Isi-ván laniló,,levenle főoktató érdeme. A kitűnő zenekar költségeit Boltét István nagyvendéglős fedezte."
= Képkeretezést minden alakban, kittelésl, javítást, egyes táblákat is igen olcsón vállal Pum üveges Király-utca 10.
— Légi közlekedés Budapest-Grác közt. Budapesti jelentés sze-liol a Grác és Budapest közt tervezett légijárat rövidesen megindul. A kereskedelmi miniszter a viszonosság alapján pióbajáralra engedélyt adolt egy osztrák és egy magyar \'ársaságnak, amelyek közösen fogják a ICgiforgalmat lebonyolítani. Ez a légijárat bekapcsolódik majd a már ütemben levő bécs—trieszl— velencei járatokba, ugy hogy Magyarország és Olaszország közöli ilyenformán közvetlen légi összc-kötleiés fog létesülni.
= URÁNIA szombat és vasárnap: Henny Portén. VILÁO vasárnap: Albertlnl.
— Elfogták a kőhldal fegyház szökevényeit. A sopron melletti kóliidai fegyházból október 7-én Mészáros István tizenkét évre elitéit rablógyilkos és egy fegyenclársa a fegyőil leütötte és megszökött. A megszállt lerülelea levő Szentmar-gitbáuya vámörséga tegnap telefonon értesítette a fegyház Igazgatóságit, bogy a két szökevényt elfogták.
-- Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Itfi6 október is.
ZALAI KÖZLÖNY
S
IdSJárá*
A nagykanizsai meteorologlnl mog-(trfveló telcntéte: Csütörtökön a hómírsik-Ir Reád 7 ónkor +102, délután 1 "tikot +ÍS\'3, este 9 ónkor +13-ÍI
ftIMzet: Reggel kev&sbé bonll, délben licta, este kevésbé borult.
SsíUránv: Reggel Északnyugat, délben Dél, eslc Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet |elentése szerint enyhe és túlnyomóan száraz Idö Várható
L " \'\' > \' ,""■ ~ n \' i \' rí " i\'
— Országosvásárok. Tűrje községben október hó 19-én országos pót kirakodó és állalvásári tartanak. Pacsin október 29-én larlják a következő országos állat-\'-és kirakodó vásárt. Hasitoltkőrmü állatok mindkét vásárra íelhajlhatók.
= Vasárnap, október 17 én délután 5 órai kezdettel tea délután tánccal egybekötve a Centrál kn-lön termében.
— A magyar Valentlno Hollywoodba megy. A Színházi Élet e heti száma pompás lényképekben mulatja be az egész világ mozikö-\' zönségének nagy szenzációját: az uj Valenttnol, akit egy fővárosi cígve-zető személyében Fedik Sári /fedezett lel. Fedák maga viszi Hollywoodba a magyar Valenlinot. A Színházi Élet uj száma beszámol minden pesli színházi és társadalmi eseményről, uj folytatást közöl a legérdekesebb amerikai regényből, amelyet Halvany Lilly bárónő fordított magyarra /Szikik előnyben" dmen. A Színházi Élet (venként négyszer díszes regény! ad ajándékba előfizetőinek. Az első ajándéklegényt erre a negyedévre ezen a héten expedl-álja a lap kiadóhivatala. Azok, akik most legalább negyedévre előfizetnek, megkapják az ajándékkönyvei: Jetome K. Jerome „Kulisszák titka" című könyvét. Kiadóhivatal: Budapest, VII. Erzsébet-könit 43.
— Fából készítenek cukrot Oenfből jelentik: Porgius lanár, akinek neve a szén cseppfolyósítsa lerén végzett kísérletei telték ismeretessé, legújabban a fa cukrositásán dolgozott. Kísérletei eredményre is vezeltek. A fának cukrositás\'a lö-ménysósav segítségével sikerült is. Egyik Oenl melletti gyárban már állítottak is elő fahulladékból cukrot. A fából készalt cukor megfelelő fi-nomitásl eljárás után embeti élvezetre ls alkalmas. A facukor clőálli-lása gazdasági szempontból fonlos. Az ily módon készült cukiot azonban nem llnomllják emberi élvezetre alkalmassá, hanem takarmányozási célokra használják. A finomilás ugyanis nem lenoc gazdaságos.
— A Képes Krónika legújabb száma pompás külsőben és érdekes belső tartalommal jelent meg. Az uj számot az időszertl világeseményektől készült több, mint "száz fekete és mélynyomásos kép diszili, tarlül-mából pedig Paláslhy Marceil, Kv aáryné Réz Lola, Rexj Dezső, Buz-zay Margit novelláit, Zoltán Vi\'n-.os kilünő Rabindranat Tugore vetsfor-dilását, Dömötör István műtörténet! tanulmányát a régi budai házakról, Angyal Pál egyetemi lanir szcciolo-gial cikkéi, Tamás Etnő csevegését az ékszerdivatról emeljük kl. A Ké-Pes Krinlka kiadóhivatala (Buda-Pest, V., Akadémía-ulca 10.) bárki-fék kuld mutatványszámol. Előfizetni kiadóhivatalunk utján lehel.
SPORTÉLET
A vasárnap sportja
Nagykanizsán: NTE—NSE
A vasárnapi forduló legérdekesebb és a ba|nckság kimenetelére legfontosabb mérkőzése Kaposviroll bonyolódik le, hol az ezitleig vcrcl-PVSK és a második helyei elfoglaló KAC állnak szemben egymással.
Nagykanizsán a kél honi csapit fog küzdeni. Mindkettőnek nagy szüksége van a bajnoki pontokra, ha nem akarják az őszi fordulói a tabella alsó felében végezni. A helyi hegemónia kérdése is tüzelni fog|a a csapatokat s igy a deróy-meccslöl szép játékot várhalunk, minimális NTE győzelemmel.
Pécseit a DVAC erős ellenfelei kap a Turulban s összecsapásuk valószínűleg eldöntetlen eredmény-nyel végződik. A másik pécsi mérkőzésen a PAC fogja ponljait szaporítani a PTE-vel szemben.
Mohácson a KRSC ép ugy favoritja n meccsnek, mint cllenlele az MBSC.
Szigetváron a PSC megállilhzlja győzelmei sorozalában a SzAK-ot, de — kevés esélye van erre.
A vasárnapi lordulónak általában olyan a csoportosítása, hogy egyik mérkőzés győzlcsél sem lehet még csak megközelítő bizonyossággal is megjósolni.
(A Nagykanizsai Torna Egylet) választmánya ma este fél 9 órakor az Ipartestület helyiségében ülést tart.
TÖRVÉNYSZÉK
(§) A csapll gyilkos a vizsgálóbíró előtt Hajdu Oyörgy a c«apit vögyilkos gazdát dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró maga elé vezetette és kihallgatta. Hajdu György beismerte, hogy leszurla vejét — azonban teliének okául önvédelmet emlilelt. Dr. Almássy kihirtlelie Hajdu elölt a vizsgálati fogságot amibe a vögyilkos megnyugodott,
(§) Vagyoni zárlat. Horváth Gáspár József kiskomáromi lakos ingó és ingatlanaira a nagykanizsai tőrvényszék elrendelte a zárlatot.
(§) A nagykanizsai törvényszék ismét tárgyalásokat tart Keszthelyen. Dr. Mutschenbacher Edvin törvényszéki tanácselnök és ^Polgár János jegyző Keszlhelyre kiszállt, ahol két napon át ottani bűnügyekben ISIirgyalásI lartanak.
(§) Kényszeregyezségek. Beck Henrik nagykanizsai kereskedő kényszeregyezségi ügyében az egyezség jogerőre emelkedvén, a kir. lörvény-szék azt befejezetté nyilvánította. — Quillner Arlur nagykanizsai kereskedő saját kérelmére a (örvényszék elrendelte a csődönkivüli kényszeregyezségi eljárást. Az egyezsét-i tárgyalás határnapja december 11.
— Diákok! Ica fényképező gép már 110 000 koronáért kapható, lemezek, vegyszerek, papirok. Diák-| sapkák és tornacipők olcsón kaphatok Szabó Antal sportoztetébea. I Díjmentes oktatást ad vevöi-; nek hímzésben, lömésbeu és varrás-j ban újonnan berendezel! permanens j tanfolyamain a Singer-varrÓgéprészv.-\' társaság. Figyeljen minta-készllmé-\' nyeinkie kirakatainkban.
SZÍNHÁZ
— No, szépen néz ^ft ki maga. Ben Fenles ?\' Húszszor felcsengetem
és egyszer sem jelent- hw A \\ kezik. A V/V
— Oka volt, kezét /yxTV csókolom, oka voltl j—
-Éspedig? \\ íj
— Hogy nem mon- \\ 1
dom meg, annak is -li h-
oka van. ^L/
— Tehát a tárgyra. ^ Érdeklődtem és azt az értesítést kaptam, hogy az Alvó férj Nagykanizsán is jó soká fog aludni, mert a premierre verekedtek a jegyekért. Azonban, ami ennél is nagyobb; a Királyné rózsája: Pénteken bemutató. Szombaton sőt vasárnap ls ez megy, mikor is nagy díszelőadás keretében kerül ismét színre. Ben Fen-tes vagyok ebben a díszelőadásban és annyit mondhatok, hogy különösképen élvezni fogja. Más újság az, hogy a Császár és komédiás próbál teljes gőzzel haladnak Danis Jenő főrendező körültekintő vezetése mellett. A főszerepeket, mint az már köztudomdsu, Hidvéghy, Danis, Hu-bay Oabi, Rózsa Bözsi, Fáy Béla, Vass Irma és Kormos Ferenc játszák. Azt hiszem jól összeválogatott együttes. Mert minden előadásnak, különösen pedig prózánál az együttes a fcfea sikernek és az előadásnak.
-WMIk jönnek ezután ?
— Elsősorban Lehár egy gyönyörű, komoly muzsikájával, a Frasz-kttával, melyben a címszerepet, mint ahogy nem ls játszhatja más, mint a kitűnő Elek Ica Játsza. Szó van Peer Oyntről, de ez még nem egész biztos. Ellenben még itt Kanizsán fog menni Mohács és a Muzsikus Ferkó.
— Valami bizarr dolgot.
— Kész örömmel. Melegen ajánlom, olvassa el Hans Heinz Evers Alraune cimü könyvét. Nem mai kl• adás, de feltétlenül bizarr.
— Nem ls találok szavakat.
— Pardon, én sem! Kezelt tisztelem.
Az alvó férj
Egy asszonyára unl férj szerelmes lesz egy nőbe, akit a barátja fedez fel a korzón s róla ismeretlenül csodákat regél a férjnek. Az asszony játszik a tűzzel, hogy az ő egyszerű, szép, zökkenők, nélküli, harmonikus családi életét visszabarcolja. A tűz kicsit megpörköli a lelke bimes szárnyait, de a sebláz után csak a szerelme lesz erősebb. A férj sok mulatságos jelenet után rájön, hogy a kergetett álomkép, a barátja isteni nöjc — a felesége. Érthetetlen ugyan, hogy a harmadik felvonásban honnét támad a furcsa kavarodott érzelmek kaoszában a férj agyában a világosság, de kacagtató marad és megnyugtatóvá válik a helyzet mégis s a vígjáték után egy nagy tanulság marad: a házaséletben jobb néha ébren aludni.
Sok férj, de sok asszony is önmagára ismert ebben a groteszk helyzeteket bővében adó Szenes-vígjátékban,amely bár nem minden el-rajzolástól mentesen, de mindvégig ötletesen, helyzet-komikumaiban is szellemes meseszövéssel egy darabot
adott a házassági problémákkal szaturált nagyvárosi levegőből.
A tisztességes asszony finom, asszonyiságában erőteljes alakját Hubay Oabi sok melegséggel, sok őszinteséggel adta vissza. Asszonyiné pompás zsáner-figurát alakított az intrikus-szerepben. Egri Berta Olga nénije eddigi sok kacagást keltett szerepei közül is kiváló volt. A címszerepet Bihari, a csábitó szerepét Lázár vitték sikerre. Hidvéghy rendezése, az előadás gördűlékenysége kifogástalan volt. A ház teljesen és — bár a férjek indokolt különvéleményen vannak — megérdemelten tele volt. __(bl)
(*) Királyné rózsája a legragyogóbb magyar operett péntek, szombat m vasárnapi előadása iránt a szokotnál is nagyobb érdeklődés mutatkozik. Farkas Imre poé-zisa a legragyogóbb™ bontakozik ki ebben a pompás operettben. Kendecsy Baba, Eronyl Bőskf, Asszonyi igazgató, Bihary, Halmai. Sólyom és Kormos kitünóbbnél-kitilnóbb szerepeket játszanak. Erzsébet királyné legenaás alakját pedig a szinlap-tól eltéróleg a kedvencé lett Elek Ica játsza. Egy estére visszavarázsolja a .Királyné rózsája" glóriás királynőnk, Erzsébet dicsőült alakját.
(•) Vasárnap este: Rendes helyárakkal. Díszelőadás a megszállolt területek magyar dalosai felsegitésére Nagy nyitány: játsza a zenekar. Ünnepi beszédet mond Baröaríts Lajos a Zalai Közlöny felelős szerkesztője. Dalok, énekek : A nagykanizsai dalárdák utána Királyné rózsája.
H ETl-MÜSOR:
Péntek—szombat—vasárnap : Királynő rózsája operett.
Vasárnap délután: Orlov, olcsó hely-árakkal.
Hétlón: Császár és a komédiás.
RÁDIÓMŰSOR
Október 15 (péntek)
Budapest (660) 9.30, 12 és d. u. 3 : Hirek, közgazdaság. 4: Dr. Hans Qőttling németnyelvű mesedélutánja. 5: Idó és vízállásjelentés. 6: Müvészdélután. 7.20: Miből s kit idézek ? Irodalmi rejtvénwer-seny. Tartja: Bánóczy Dezső dr. 7.55 : Előadás a napról. 8.3U: Bartók Béla zongorahangversenye, 10: Cigányzene.
Kécs (531) 4.15: Opcrcttkeringők.
Bírlin (504) &30 : Zene. 10.30: Zene.
Matyóhimzésekböl
választékot küldők bárkinek. Legszebb kalangya kézimunkákat készítek megrendelésre. Viszonteladókat keresek. Kézimunkákat legjobb áron vásárolok t azonnal kifizetem.
Relch Emi Iné, Mezőkövesd.
- Válaszbélyeg I -
MEGÉRKEZTEK
a legújabb divatú nSl és leányka kabátok, bundák, női és gyermek ruhák, pongyolák
óriási választékban.
Női kabát végig bélelt már ... 495.000 K-től felj.
Gyermek-kábátok már ... 263.000 K-lóI felj.
Nól szövetruhák már ... 240.000 K-lól felj.
Stern József
divatár-uháza
Nagykanizsa
Kuxinozy-utaa I.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 okiéber 15.
IOZGÓSZINHÁZAK
Uránia S20snbat és vasárnap : Ártatlan vagyok! ulolsó (elvonás) bllnügyi történet 7 (elvonásban, főszerepben Henny Portén.
Világ csak vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Egy perccel 12 óra előtt, szenzációs árlista film, fószerepben iuclano Alöerltnl.
■ j<■■\'i\'i\'n\'i ~ii* i *i I*i ii *
KÖZGAZDASÁG
TéZEll
Az irányzat ma csendes és tartózkodó voll. A spekuláció vásárlásai nem élénkítették a piacot, s a külföldi ösztönzés is hiányzott és igy a pár nap elótti magas árfolyamok lemorzsolódlak. Az árveszteségek azonban c«ak titkán haladják meg az 1— 2Vot. Forgalom csak a favorit értékekben voll, amelyek ma is jelentós áremelkedést érlek ei. Ennek ellenében a nyomdaoiac, Pal-las és Alheneum, továbbá Concordia, Égisz, Qummi, Magnesit (és Fegyver gyengébben tendáltak, aionkivül a vaspiac tObb értéke, a bányapl3Con Kószén és Urikányi, a helyi papirok jó részt. _
Ztrtott Mrtal
Pirii HK2 50, London 251103. Nrwvork 517 50, Bnlsrpl 14J500. Mll.no 205500, Amtterdam 20700. Berlin 11120. Wien 7305. Soill 375-00. Mja 1532-50. Vilid 5800, Budapest 72-50, Belgrád 91500, Buk.ieíl 277 50.
kMMnftm
(Hirdetések dija elöro fixotendfi)
Az apróhirdetés dija 10 szóig 50 fillér. A riaszó i minden vastagabb betűből álló nó két siónak számíttatik, Minden további szó dija 5 fIII. A hirdetési dlj előre lixstsadó a forgalmiadé hozzászáoiltssával
Nagyon Jókaiban levő bútorok elköltözés vésett Bürnőiicn eladók. — Zárda-utca 6 _3555
~ PánxkfilosSnt bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyor-sabban folyőslttat Aoxél Ignáo péoz-kölcsönközvetltő irodája Nagykanizsán, Pő-nt 3. sz. alatt Kénysxarkaicsön kötvényeket veszek. 2738 Műtrágya (szuperfoszfát) nagyban és zsákszámra kapható Ország és Wldder cég-
nél Erzsébet-tér 10.___12-11 3174
Irodlstamő állást keres pénztárba vagy ügyvédi irodába ls. Cím a kiadóban. 3520 Kűlőnbejáratú bútorozott utcai szoba magányos utlembernek, esetleg urlamonv-nak azonnal kiadó Vörösmarthy-utca 42.
sz. alatt. 3578
Oimnáxluml tanulók Instruálását vál-
lalom. Clm a kiadóban.__2-1 3580
~Ebédl6, gyerekágyak, szekrények, háztartási cikkek eladók. — Gőzmalom. 2. cmeleL 3-1 3581
SaUtfóxésü 2 éves száraz sxappan kg.-ként 12-000 koronáért eltdó. Szabóék. Telekl ut 45._3-1 3583
Szerény Igényli megbízható háxvexo-tőnö anyanelyettesl. vagy hasonló állást keres, esetleg \'Jobb házba bejárna. Ugyanott bútorozott nyugalmas, tiszta utcai szoba kiadó. Cim a kiadóban._ 3585
Egy borbélysegéd azonnali belépésre felvétetik. Cim a kiadóban.
! A nagykanizsai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatáság.
| 5333 tk. 1926. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat.
l.orclic Adolf budapesti lakós végrehajtatónak özv. Szabó Károlyné sz. Hubcr Exzse végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 50,000.000 K tőkekövetelés és járulékai behajlása végett a nagykanizsai kir. járásbíróság területén levő, Nagykaniz«a r. t. városban fekvő s a nagykanizsai 160. sztjkvbcn A + 16. sorsz. 170 I b2 b2 b2 c2. hrsz. a. felvett ház 703 népsorsz. a. udvar és kert végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra 60,000.000 korota kikiáltási árban elrendelte.
Az árverést 1926. évi november hó 9. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Igazságügyi j»lota földszint 12. ajtó) fogják megtartani. <,
Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az átveretni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lÖVo-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t-c. 42. $-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék-képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési teltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c 147., 150, 170. §§.; 1908: XL. L-C. 21. §.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet igérnl senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1903: XLI. 25. §.)
Nagykanizsa, 1926. évi szeptember hó 7. napján.
A kiadmány hiteléül
KényszerkSIcsön-kStvényeket
legmagasabb napi áron vásárolunk. Hátralékos tartozásokat \'befizetjük. Összes helyi értékpapírokat magas árfolyamon vásárolunk. 2W
GROSZ ÉS TÁRSA
b.ak- 4. tóiulcbiio.aiirotolc Főút 15. u. • Teleifon 321.
A budapesti TitUt d«TÍia-jeiyzésí
VALUTÁK Lengyel 7MO-8W0 Angol 1.345975-7975 C»eh k. 2110-120 Dinár 12.Í4-64 lJoll.it 71050-71350 Francia lr. 2020-2100 Holland 28495-6-I5 Lel 377-391
Lcva 513-520 Liia 2785-286.5 Mlrka 16959-17019 ScIilU. 100(6-86 Dán kor. 18945-18905 Svájci lr. 13790-840 Belga lr. IXO-OTO Norvíg k. 1«6HW» Svéd t. I90.WM4
DEVIZÁK Ainsterd. 28520-620 BelgíSdlSSSVí-erVa Berlin 16974-17024 Balrtreit 377-387 Bitisucl 1950-2010 Kopenli. 18945-I900S Cualo I6610.H60 London 316575-7675 Milano 27S5-284S Newyork 71310-510 Párt. 2000-2060 Prága 211112 IS\'.1 Szollá 514-520 Stockholm 19055-IU Varró 78«0-80r0 Wien 10059-100Í9 Zotteti 13779:819
Terménytőzsde Baja ttnav. 75 kg-os 357^00-360.0001 76 kg-oi 360.000—362.500 77 »e-o> 365.0W —367.500, 78 kg-os 367 5W-370.0001 egyib 75 Vg-os 352.500—355 C00, 76 kg-oí 355.C00-357.500. 77 kg-os 35/.500-360.000 78 kg-os 360.000—362.500, rozs 262.500-26.Í.OOO, takarmánvárpa 215.000—220.000, sotarpa 290.000—310.000, rab 205.000— 215.000, tengert <1 250.0c0—252.5001 repcl 550.000—580.000, kölea 180.000-190.000! korpa 155.000—157.500.
Swféitliár
Pethaitis 2880, Melyből eladatlanul vlma*
maimll 200 drb. Elsőrendű 17.000—I7.75d slcdett 16.900—17.258, szedett közép 16.750 — 17.000. könnyű 16000—16.300, elsdrcndí öreg 16.000—16^00. máiodrcndU 16.000— 16 800, angol attldő 17.003—18000, fcalonná navyban 18.500—19.000, eatrZJ.OOO - 22 50q
Kiadja: Zrísyl Rjonialiiír éí Kíijt-keraiulú ST, Hajtylinim
Kézimunka anyagok
külföldi bevásárlás folytan versenyen kívüli árakon I
Iskolás leánykák részére: elAnyonitatott tálcakendök 2—12.000 lg
festett pirnik.........15 - 36.000 lg
Slünyamtatás a legmodernebb mintákká! r.ndki.íll olosón I Fonalakban óriási választék
iG.xáltilott árakon I Tekintse meg vasárnapi kirakataimat.
REINITZ BÉLÁNÉ
k*xJmnnka ei előnyomd* ixakflxlctc
DEÁK-TÉR I. xm
W»J4M« k6n,vk«(«a»d<» n«U*H.
Horváth s. k.,
kir. Jblri.
Mikó s. k.,
liodílitiut.
Zongora, hegedő, cimbalom, ének-iskolák
legújabb zenedarabok
HEGEDŰK,
vonók, hurok, hangolósipok és egyéb hangszerke\'lékek Szájmuzslkák csakis elsőrendű gyártmány
kaphatók Físchel Fülöp Fiai
könyv-, zenemű- éa paplráruházában Nagykanizsán.
jogi-
KATONADr • szemináriuma
Előkészítés, jegyretbérlet az Összes jogi vizsgákra, díjmentes tanácskozás (éviiben is. Budapest, IX.,Ráday-utoa 41. sxám. Telefon: J. 109-90.
Tisztelettel értesítem an.é. hölgyközönséget, hogy gyönyörű minták érkeztek mindennemű fehérnemű elönyomtatáshoz. ElÖnyomtatás a legolcsóbb árban! » Mint szintén szakmámba vágó mindennemű fehérneműi olcsón és kiváló szépen készítek. — Urileányo kat fehérvarrás tanulására felveszek.
Bláuhorn Szidi. is Eötvös-tér 28.
Akar a gyermekének
ingyen nagy örömet szerezni?
Küldje be cimét azonnal
BUDAPEST, V., Akadémia-utca 10.
Nagyrabccsfllt Hölgyeim és Uralmi
Csak az udvarban
Cim: Olcsó Maradékvásár BUDAPEST, KIRÁLY-UTCA 32.
Alapítva 1K9A. Kaphatók szenzációs olcsó árak mellett
alant felsorolt cikkek:
3
Átik uukton
K<k-:eh«r mlntli grerudí
dsplxii«LD6i>iSv(tDilfid(ntiínb.
29
mllcr t«0 <n>. .«<!c, kiiflnS c
nMcü, divatot Wrflölt&ny- viKy hWUUivtl boiiivtlivíl ítfrOtt v»j» 1 drb. vlrlgoi villjpMplia, <>70 pjpuoltptdóvtl fByOll...... ClO
. tnlndcn iiintxo 19, hltnztu nW In? vtpy mOrlt; 18, fc-\'rc:ii tSrClkvíí ff mgln vjpy lunsvit/. vagy k«Ungyeviuoa mir, 13. «ijj PoiUl r<ndcléickt: UIkUitatretes<a fíljtil\'űnk.
[NAGYKANIZSA, FÖ-UT 1.
Túlzsúfolt raktár folytán
önköltségi áron
alul uj famegmunkáló gépek
gyári garanciával.
Üzemredukció miatt használt üzemképes
SZERSZÁNGÉPEK,
szúró-, maró-, vésőgépek, esztergapadok, shappln-gok, használt asztalos és
lakatos szerszámok, Iransmlssló alkatrészek
(szijtárcsák, konsolok, stb.) villanymotorok, reser-voirok, kazánok, gőzgépek
rendkívül olcsón
kaphatók
HERKULESMÜVEK Rí.
BUDAPEST,
VI., Figyelö-uica 14-16.
Telelőn: Lipót 90S-20., 998-21.
ES
HIRDETŐ IRODA R.T.
Budapest, V. Dorottya-utca II. Telefon: Teréz 3t-45.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Rcklámlcrveket készil.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városéban.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavcíeló: Qfcnbeck Károly.)
86. évfolyam, 234. szám
Nagykanizsa, 1926 október 16, szombat
1800 korona
V •
POLITIKAI NAPILAP
ÉMtMtfMt IWMM at L u.
wi^l UkUaMU.AU: CÚIMafr* O.
Felelős szerkesztő: Bartarits Lajos
Wartn-kWBi: Hagytaabaa n. i
BrtnUal In D) Un 301000 ka
Megalakult Bethlen István gróf uj kormánya
Belügyminiszteri SzcHovszky Béla, külügyminiszter. Walko Lajos, kereskedelemügyi miniszteri Hermann Miksa — Petrichevich Horváth Emil, Koszó István és Neubauer Ferenc államtitkárok megkapták felmentésüket — A héttőn összeülő nemzetgyűlés választja meg a Ház uj elnökét
y?
A frank-ügy végleg lezáródott a kormányzói kézirattal
Nagykanizsa, október IS
A Bethlen-kormány tegnapi lemondása csak azok előtt voll váratlan, akik nem akartak visszaemlékezni Bethlen István miniszterelnöknek a frankügy tárgyalása folyamán teli ama kijelentésére, hogy a frank-bamititás bűnügy, lehat clsősotbait s bíróságnak kell kimondania ebben az ügyben az utolsó szól. A biróság ítélete voll hivatott elsősorban megállapítani, hogy a kormány lag|ainak jogi felelőssége a frankhamisítással bpesotalbsn fennáll éi ha ez megtörtént, bármilyen legyen az ililet, a bizalmi kérdést felvesse. Bethlen erte elérkezcilnck lália az Idői, annál la inkálíb, mert mindháiom birói fóram a kormányélnOknek, illetve a kormány taglalnak |r.gl felelősségéi a fiánk hamisítással kapcsolatban nem állapitolta meg. A bitói Ítéletnek ez az egybehangzósága rdla incg a kormányélnOknek ait a kötelességei, hogy a bizalmi kérdési felvtsse.
Ellenzéki körökben, ahol 11 lemondás lénye Indokolatlan izgalmat vállon ki, azzal hozakodnak elő, hogy miért az államfő elő\'t hozta fel a bizalmi kérdést és miért nem a nemzetgyűlés ülésén? Bethlen István Rroj miniszterelnök parlamentáris kötelességeinek és a parlamentül izmus szokásainak megfelelően, a tegmesz-szebbmenően eleget lelt akkor, amikor a bizalmi kérdést a kormányzá előtt vetette fel.
A kérdés kulcsa ezekben a pilla-italokban a kormányzó kezében van és amely pillanatban dezignálja a miniszterelnökOl,
a frankügy Is elintézettnek vehető.
Az a lény, hogy a kormányzó meghallgatta ménékadó politikusok véleményét, azt mutalja,- hogy
a kormányzó nem formalitásnak vette Bethlen gróf
lemondását Azok a kombinációk, amelyek az államlőitét törtfnt kiiiallgaláiokkal kapcsolatban a különböző fővárosi lapokban megjelentek, merő találgatások, mert hiszen a kihallgatásokra\' senki sem adhatott információt. Tel|esen bcavalolt helyen kijelcnlct-lék, hogy ezeknek a kombinációknak semminemű alapjuk niucs
és az uj kormány kinevezésével 8 kormány polltlkui irányában sem Jobbra, sem
balra változás bekövetkezni nem fog.
Kétségtelen, hogy amint Bethlen a kormányalakításra megbízást kap,
nem teljesen a voll kabincllnek ve-zelőpollllkusaival tolla be a tárcákat. Ez azonban nem érinti a kormányzati politika kérdését és néma voll politikusok iránti bizalmatlanságból történik, hanem tisztán személyi okokból. — Igy, mint ismeretes, a belügyi tálcánál változási Rakovszky Iván hosszú időre kiterjedő betegsége okoz. Régi terv az Is, hogy a külügyi tárcát egy miniszterre ruházzak és igy előreláthatólag a kereskedelmi tárcára uj embert kell a miniszterelnöknek választania. Az is közludo.násu, hogy Csdky Károly gióf honvédelmi miniszter mar;ánlcrmészctü okokból megválni szándékozik tárcájától és amennyiben nem volna kapható tárcájának továbbvitelére, uj emberrel kell azt betölteni.
A kormányválság szombaton minden körülmények közOlt befejezést nyer és az uj kormány kinevezése már a vasárnapi hivatalos lapban meg fog letenni. Bethlen István gróf este hat órára kapott meghivásl a kormányzóhoz, mikor is az államfő dönt a miniszterelnök dezignálásii tekintetében.
Az éjszaka szerkesztőségünkbe érkezett rádló-jelenlések már a kabinet megalakulásáról adnak hírt a kö vetkezőkben:
Budapest, október I.
(Éjszakai rádiójelentés.) A koj mányzó délulán 2 órakor fejezi-azoknak a politikusoknak mcgbítll-g^tási, akiket a politikai helyeitől való tájékozódás céljából maijához rendeli. Ugyancsak gról Belhkn István miniszterelnök tárgyalásain Is d !I-ulán 2 óráig tanácskoztak a/kormány tagjaival. Délulán léi hat órakor dr. Bqrlha Richárd a kabintliroda, lö-nDkc (elment a mini^lereluokségi palotába, ahonnan gr-fl Bethlen István mioiszlerelnOkkel a kormányzó-/
hoz ment, ahol mintegy háromnegyed óra hosszal lailózhodolt. Ezulán visszatért a miniszterelnökségre, ahol
Ángyán Béla dr. sajtófőnököt kérette magához. A kormányzó döntését a késő esll órákra várják.
A kormányzó kézirata gróf Bethlen István miniszterelnökhöz
Budapest, oklóber 15 (Éjszaka! rádiójelenlés.) A kormányzó az alábbi kéziratot intézte gróf Bethlen Istvánhoz:
Kedves gróf Bethlen!
Mosl, hogy a magyar kir. Kuria is jitcghozlu-\'döntését és kihirdette ítéletét a frankligyben. a kormany^iíízalmi kérdésnek felvetését tartotta alkotmányosnak. EblATaz alkalomból a magam részéről a legteljesebben rnéltflrfyomrn a kormány eddigi munkásságát, mégis hogy bizaprtam csorbát ne szenvedjen és hogy ön megmaradjon a magyar királyi kormány étén, a lemondást nem fogadom ebes az ország érdekének szentelt további munkásságára sfdjnitok.
Kelt Budapest, JV2fí. október 15.
HORTHY s. k„ Gróf BETHLEN s. k.
A kormányzó kinevezte a kabinet uj tagjait
Budapest, október 15. (Éjszakai rádiijetentésfl A kormányzói kézirat leérkezte uláu Bethlen István gróf niiniszteryiuök összeállította a részben újjáalakított kabinet-listát, amelyet azután nyomban Horthy Miklós,
Magyarország kormányzója elé terjeszteti Jóváhigyás, illetve a kabinet három uj laglának ktnevezése végeit. A megtörtént kinevezésről a kövelkező hivatalos jelentést ad-lák ki:
A kormányzó gróf Bethlen István miniszterelnök előterjesztésére\' Rakovszky Iván belügyminisztert saját kérelmére ős Walko Lujos kereskedelmi minisztert állásától felmentette, naKykérJ tovszky Bélát, a nemzetgyűlés elnökét belügyminiszterré, Walko tjos v. kereskedelmi minisztert külügyminiszterré, Hermann ílksát kereskedelmi miniszterré nevezte ki.
A kormányzó három államtitkárt felmentett
Budapest, oklóber 15. (Éjszakai rádlójelcntés) A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére Pelrlchevtch-Horváth Emil bíró népjóléti és munkaügyi miniszteri államtitkárt saját kérelmére. Koszi István belügyminiszteri államtitkárt saját kérelmére és Neubauer Ferenc igazságügyminiszteri államtitkárt saját kérelmére eddig vitelt állásuktól buzgó fzolgá laialk elismerése melleit felmentette. Távozó miniszterek kitüntetése
Budapest, cktoher 15. (Éjszakai rádtájelentés.) A kormányzó Rakovszky Iván belügyminiszterhez és Walko Lajos kereskedelemügyi mi> niizieihez felmentésük alkalmából meleghangú kéziralot intézett, melyben éveken ál kifejteit eredményes
és buzgó munkásságuk elismeréséül részükre az I. osztályú magyar érdemkeresztet adományozta.
Az uj miniszterek szombaton teszik le az esküt
Budapest, oklóber 15. (Éjszakai rádlóielenlés.) Az uj miniszterek holnap délután teszik le a hivatali esküi a kormányzó kezébe.
Zsitvay Tibor lesz az uj házelnök
Budapest, október W: (Éjszakai rádiijetentés.) A kormány rekonstrukciójával kajKsolatban a nemzetgyűlés elnöki székébe ii uj elnök keiül. Semmi kétség aziránt, hogy Zsttvay Tibor, a nemzelgwilés alelnöke lesz az uj elnök. Erről a hétfőn kezdődő nemzetgyűlés egyikén fogtak majd határozni.
ZALAI KOZLQNt
1926 október lg.
Lemondott az osztrák kormány
Hétfőn ktt«r • tlszWlsstS-sztrí jk ?
[léci, október 15 | szemben.
(Éjszakai rádlójelentés.) A jelenlegi helyzet miatt a kormány lemondott. Keddre egybehivlák a szővet-séglanácsot. Egyelőre nem lehet tudni a kormány lemondásának hálását a köztisztviselők követeléseit Illetőleg. A hivatalnokok holnap délelőtt foglalnak állást a helyzettel
Bécs, október 15. Délulán 2 órakor zavartalan a telefon és táviró-forgalom. A tisztviselők körében bizakodó a hangulat, hogy sikerül megegyezésre jutni és a sztrájk elmarad. Ezzel szemben polilikai körökben biztosra veszik, hogy a sztrájk hélfőn kl fog törni.
CIU1I lugiaiuaiv annoi u IIVI;»VUV ----1" ------------a
uui wiavuvi wia wuvrrri\'i ■ rr * ■ ........•.................
Ujabb verekedések az egyetemen
Budapest, október 15 A budapesti Tudományegyetem békéjét és nyugalmát ujabb sajnálatos Incidensek zavarták meg. Métely Lajos egyetemi tanár kollokviumot tartotl. A kollokvium befejeztével néhány eddig még ismeretien fiatalember vonult fel a tanterem folyosója elé és botokkal támadtak a kollokviumról távozó zsidó vallású gyógyszerész hallgatókra, akik
közül négyet agyba-főbe vertek.
Ugyancsak verekedés történt Szenl-miklóssy Márton professzor előadása ulán is. Itt az elsőéves zsidó hallgatókat inzultálta néhány fiatalember ma délelölt.
A verekedések ügyében az egyetem vezetősége a legszigorúbb vizsgálatot indította meg, amely remélhetőleg végei fog vetni az u|abb egyetemi rendzavarásoknak.
<j\\qm.\'uvij*»*i\'»\'»~»yw»~i\'\'" *i*i~ri"\'——■........*..........
Egy huszonnégy éves hivatalnok megdöbbentő tragédiája
A gyilkos só-tflrő kalapáccsal vorts agyon áldozatát éa alrabotta 33 Dior dinárját — Mialatt családja vacsorázott, kfivotto sl tattét Anyagi zavarai miatt wotemedott gyilkosságra LBwtnger Lipót A padláson ogy zsákba rejtetts sl a holttestet
A gyilkos önmaga felett mondott halálos Ítéletet
Ma temetik dr. Kenedi Imrét
Búsan konganak a komor őszi napon a plébánia templom harangjai. Utolsó üdvözlet ez az élőktől, a ravatalon fekvő nagy halotthoz, dr. Kenedi Imréhez. Van valami különösen megkapó a harangok bús ércszavában, amely mint hatalmas zokszó, hirdeti az elköltözött feletti fájdalmat és mélységes gyászt. A Csengery-ut 33. sz. ház egy kis szobájában pihen immár egyszerű kopoisóban a fáradhatatlan és munkás életű táblabíró, aki sosem ismerte a pihenést, csak a közért való való munkásságot. Arcán a megdicsőültek békéjével. Ugyanaz a derű ül lezárt szempillái és csukoll ajka körül, amely oly jellegzetes volt életében. A gyertyák misztikus fényt kölcsönöznek a kis szobának, mely tataimas mementóként kiáltja felénk az elmúlás, a vég gondolatát. A halotti feszület ezüst teste szelíden tekint le a megboldogullhoz. És egyre-másra jönnek a kondoleálók, akik a mélyen sujlo\'l hozzálartozóknak részvétüket felezik ki. Mindegyik szemében az őszinte részvét igazgyöngye. A törvényszéki palota ormáról pedig fekete gyászlobogót lenget a szél: dr. Kenedi Imre elköltözött a boldogság hónába...
Az elhunyt dr. Kenedi táblabíró temetése ma délután 3 órakor log végbemenni a Csengery-ult 33. sz. gyászházból. A temetésen megjelennek a biróságok és az ügyészség tagjai teljes számban, az ügyvédi kar, az összes közhivatalok, testületek és egyesületek képviselői, hatóságok, a város vezetősége, stb.
Az elhunyt többszöri kívánságához képest, jó lenne, ha koszorúk helyett inkább valamely humanitárius alapítvány létesíttessék, amely dr. Kenedi nevét viselné és emlékéi legméltóbban megörökítené.
Bacher Emil meghalt
Budapest, október- 15. (Éjszakai rádiójelentés.) Bacher Emil ma délelőtt oly rosszul lett, hogy kél orvos konzíliumot tartott felette. Este fii 8 órakor Bacher Emil álmában sziv-szélhüdésben meghalt. A jugoszláv kormányválság
Belgrád, október 15. (Éjszakai rádiójelenlés) Radics ina Belgrádba érkezett, ahol elsőnek a horvát miniszterekkel tárgyalt, majd Uzonovlcs lemondott kormányerőkkel folytatolt megbeszéléseket, miulán a királyhoz men| kihallgatásra.
Nagykanizsa, október 15
/ Vér és vér... Nem múlik el nap, hogy az ősi Zala ne adná meg a világnak a maga véres szenzációját. Mjntha erre az embereknek sürübb lenne a vére, mintha erre az embereknek szilajabbul korbácsolódnék a temperamentuma, ugy ömlik nap mint nap a drága embervér. Egyszer asszony miatt, egyszer a harag, de legtöbbször a pénz az ok.
A pénz szörnyű molochja szívja magába az emberi józanságot és homályosítja cl a józan gondolkodást, hogy a kéz minduntalan kinyul a gyilok után. Utána pedig jön a csendőr bilincse, vagy az önigazságszolgál-latás, mely még a földi törvényszék bíráskodásánál is rettentőbb.
Mosl Ismét egy olyan nagyszabású bűntény tartja izgalomban a Muraköz népét, mely érdekességénél és körülményeinél fogva egészen elüt a rablógyilkosságok szokásosságától. Egy elvetemedett és minden érzéséből kivelkőzölt ember meggyilkolta egy alig huszonnégy éves bltsorso-sát. Okát a pénz csábító erejében kell keresni. A pénznek, mely két ember életébe kertllt, mert a tettes is leszámolt önmagával, mikor az igazságszolgáltatás hurokja szorulni kezdett a nyaka körül és bűnéért ön-
maga szolgáltatott Ítéletet magának, mikor felakasztotta magát.
A megrendítő esetről, mely néhány nappal ezelőtt történt, munkatársunknak csak a legnagyobb nehézségek legyőzésével sikerült hileles információt szereznie és épen ez az oka, hogy az ^.hó hetedikén történt vadállati kegyfknséggel végrehajtott rablógyilkosságról és az azt kővető öngyilkosságról csak most számolhatunk be. Hozzájárult a különféle-képen felmerült akadályokhoz az fs, hogy a bűntény szerb megszállt területen történt és abban a magyar hatóságok semmiféle nyomozást nem kezdtek.
Teljesen megbízható helyről szerzett információnk alapján a véres szenzációt itt közöljük: Hírek egy szörnyű gyilkosságról
A mult hét végén a Muraközből ideérkező utasok rémhíreket terjesztettek egy gyilkosságról, mely Varasdon történt volna és amelynek áldozata a csáktornyai gőzmalom igazgatója lett volna, akit 30 ezer dinárért meggyilkoltak és kirabol tak. Ezek a hirek tudomására jutottak Szerb Ernő helybeli kereskedőnek. Nagy volt az ijedtsége, mert a
gyilkosság áldozatában az elbeszélés után testvérbátyját sejtette, Szerb Henrikel, aki a megszállás alatt levő Csáktornyán csakugyan igazgatója egy nagy gőzmalomnak. Nem is sokat habozott, hanem a hirek vétele ulán hélfőn, 11-én táviratot küldölt testvérbátyja elmére és érdeklődöli, hogy ml igaz a gyilkosságról.
Mielőtt a táviratra válasz jött volna, &terb Ernő gyászjelentést kapott CsSklornyáról, mely horvát és magyar nyelven tudatla, hogy Csakalhurner Bélát, a Csáktornyái Gőzmalom R.-T. huszonnégyéves bivalalnokát Varasdon október 7-én meggyilkolták.
Ezt a gyászjelentést követöleg távirati, majd levélválaszt kapoli Csáktornyáról, melyben bátyja, Szerb Henrik értesíti, hogy semmi baja nem történt, hanem a gyilkosság áldozata egyik hűséges régi hivatalnoka, Csa-kathumer Béla, akli 10-én eltemettek.
Hogyan csalta el a gyilkos áldozatát
A levél teljes részletességgel közölte a gyilkosság megtörténtél, melynek alapján az eselet az alábbiak szerint lebet rekonstruálni:
Csakalhurner Béla a Csáktornyái gőzmalomnak megbízható hivatalnoka volt, aki benső munká|a mellett meg volt bízva a környéken inkasszálások és rendelések felvételével. Legtöbbet Varasdon fordult meg, ahol a cégnek több ügyfele voll. Az emlékezetes napon Löwlnger Lipót varasdi ember azon ürüggyel, hogy Csaka-thurnerrel üzleti ügyben akar tárgyalni és részére rendelést óhajt feladni, kicsalta 61 Varasdra, házához.
A szerencsétlen fiatalember 7-én, csütörtökön ki is ment Varasdra és kereste Lőwingert, akinek családja épen vacsorához ült, de maga Löwin-ger nem volt akkor otthon. A hivatalnok azt mondta Löwlnger feleségének, hogy majd máskor eljön. El Is akart menni, de az udvaron szembe találkozott az ott lesbe álló Löwin-gerrcl, aki mint a későbbi eseményekből nyilvánvalóvá válik, ludta, hogy Csakathurnernél nagyobb ösz-szegü pénz van.
— Ni, csakhogy megjöll, — üdvözölte Lőwinger — most ne menjen el, hanem térjen be hozzám és megbeszéljük az üzletet. — Löwlnger a fiatalembert bevezette a magazinjába, ahol búzát mutatott neki. Sótörő-kalapáccsal verte agyon
A gyanútlan Csakatburaer lépre ment és mitsem sejtve vizsgálta a gabonát, amit Lőwinger eladásra ki náit a malomnak. Amint a kezel közt tartott egy maréknyi búzát, Löwln-gür egy nagy kalapáccsal, amit marha-
FIGYELEM! Mlll\'rMUI r HlirtAn \' FIGYELEM I Ősz. cipőszükségletét M M TP N V | \\ D N fi II D FID c i p ö á r u h á zá b an az ötven év óta fennálló l\'l I b I b II I I JnllUUll LJ I IH szerezze be. -
a város palotájának ffiuti oldalán.
lidi
a Mii vffllai
1928 október 16
ZALWKOILOhT
só-törésre használnak, hátulról a szerencsétlen fiatalembert leütötte, majd mikor az még megmaradt erejével kiállani akart, búzával betömte száját. Ezután még a kegyetlen ember a kalapáccsal több ülést mért az Összeesel! emberre, akit ezután felnyalábolt és az esli sötétségben felcipeli a padlásra, ahol a llm-lomok közé rejtette el.
Tőrtént pedig mindez este nyolc órakor, mialatt a családja semmiről nem tudva, bent a szobában asztalnál Olt. Löwinger, miulán az embert felvitte a padlásra és a nála levő 33.000 dinári elrabolta, nyugodian visszament családjJhoz és vacsorá-zolt. Az izgalom legkisebb jele nélkül fogyasztotta el a vacsorál. Közbe a szerencsétlen áldozal még végsőket nyöszörgött haláltusájában, mire Löwinger felesége ezt meghallva, megkérdezte:
— Te, Lipót, nem hallasz valami nyöszörgés! ?
— Biztosan a malacok simák — válaszolta nyugodian és ezután nyugovóra térlek.
Csáktornyán észreveszik a fiatalember eltűnését
Mikor csütörtökön a gyilkosság napján Csáklornyán Szerb Henrik igazgalónak jelentették, hogy Csaka-Iburner Béla nem lért vissza Va-rasdról és nagyobb összegű pénz volt nála, gyanúi fogtak, amt másnap még jobban erősödőit. Erre Szerb Henrik Igazgató pénleken délelőtt ailón átment Varasdra és oll kilenc órakor már nyomozni kezdett az ellüot ember után. Lépésről-lépésre köveffe a nyomot, mely végül Is Löwinger terménykereskedő házához vezeted. Olt Szerb Henrik Löwinger egyik gyermekét kezdte faggatni, íiti elmondotta, hogy a fiatalember voll oll tegnap este, de miulán az apja nem voll odahaza, elment. Elmondták azt is, hogy ugyanakkor Löwinger mikor ők a vacsoránál üllek, nem volt bent a szobában. Ez adott ujabb lámponlol ahhoz a gyanúhoz, hogy a Csakalhurner eltűnését csak LOwinger ludja megmagyarázni. Ezt meg is mondta Löwlngernek, aki «re nagyon megijedt és lálbatólag elsápadt; Kijelentene az igazgató még azt Is, hogy miulán a nyomozásban az ellünl fiatalembernek nyoma a Löwinger házához vezelell és olt megszakadt, haladéklalanul a rendőrségre siet és ott jelentési lesz. Önmaga felelt ítélt a gyilkos Szerb Henrik amint motidolta, Ugy is tett. Még a délelőll folyamán a rendőrségre sietett, ahonnan nagy aparálussal vonullak ki Löwingerék\' bez, ahol azonban nem sok dolguk akadt a hatóság embereinek, meri a gyilkos a raktárában felakasztottá magát és már csak megmeredve üveges szemekkel találtak rá. önmaga mondott ilélelet maga felett és leszá\' moll éleiével.
A detektívek bár a gyilkos felesége sirva tagadta, hogy tudoll volna "alamil a gyilkosságról, lelarlóztat-
lák és magukkal vitték. Azonban valószínű, hogy szelepének tisztázása csak napok kérdése és szabadon bocsátják.
A rendőrség most azt akarta megtudni, hogy a gyilkos mii csi-náll az elrabolt 33 ezer dinárral Megállapították, hogy Löwinger az utóbbi időben anyagi zavarokkal küszködött és több fedezetlen váltója volt. Sürgősen pénzre voll szüksége, hogy kötelezettségeinek eleget legyen és ekkor Jutott eszébe, hogy a fiatalember meggyilkolásával nagyobb ősszeghez jut A kegyellenül végre-rehajlotl gyilkosság ulán csakugyan első dolga voll-az elrabolt pénzből váltóját kifizetni. Sőt nagy fokú cl-vetemüllségére jellemző, hogy a telt wwwyswv
elkövetést utáni napon délelőtt, mi elölt a gyilkosságot felfedezték, el meni egyik fogorvoshoz fogat plom-bállalni.
A gyilkosság hatása
A gyilkosság Szerb Henrik igaz galóra, aki az egészet napfényre hozta oly halással volt, hogy az izgalmaktól ágyba dőlt és a fiatalember temetésén vasárnap nem is tudott résztvenni.
A szerencsétlen áldozatot Nagykanizsán is sokan ismerték. Jóravaló, törekvő szorgalmas hivatalnok voll, aki a cégnek a legbizalmasabb természetű megbizásail is mindig lelkiismeretesen teljesítette. Halála széles körökben nagy megdöbbenést vál-totlt ki. u. Gy.
........"..........* -i\'i-i-|-i\'i\'i-i\'irrLrivji.. uuijij
Soha nem látott botrányok közt szavazta meg a birodalmi gyűlés a Hohenzollernek kártalanítását
Berlin, október 15 | A Jobboldal és a karzat is a javas-(Éjszakai rddtijelantés) A blro- I lat melleit tüntetett. A továbbiak
dalmi gyűlésen ma harmadszori olvasásban is elfogadták a Hohenzollernek kártalanításáról szóló törvényjavaslatot. A szavazás alkalmával a javaslat melleit 25»-an, ellene 37-en szavazlak. Nem éli szavazali jogával 55. A kommunisták a szavazás eredményét fülsikelilő lármával fogadták.
folyamán olyan Jelenetek következtek, aminők még nem igen fordullak elő a német birodalmi gyűlésen. Az ülés alelnöke kénytelen volt helyét elhagyni, mert csak igy függeszthette fel az ülést. Ezután még a kommunisták tovább tan tettek és rendezték a botrányos jeleneteket.
------,_. ----------- ... ,„ti.u, iugauian. a uun d uy ua JCICI1CICKCI.
................*.....................rrrrr \'r j-j-.r. ... j.
Detektivnek adta ki magát egy lóhajcsár és megsebesített egy embert
Titokzatos szarhálás a pallni országúton
Nigylunlzia, október IS
Véres szinkálás lörlént legnap este kilenc és liz óra között a Lazs naki kastély előtt az országúton.
Steiner Samu negyven éves lóltsj csár, már jóídeje a nagykanizsai Magyar Király vendégfogadóban lakik. A lókcreskedök körében nagy népszerűségnek örvendett S\'elner, aki csendesen egyszerűen éli abból, hogy az állalkereskcdők általait egyik vásátból a másik vásárba hajtolta. Hivatásos hajcsár volL Mini ilyen gyakran állolt összeköttetésben Báíz Ignác szombathelyi lófcupeccel, aki a tegnapelőtti kanizsai országos vásáron két lovat vett és megbízta Steinerl, hogy a lovakai hajlsa Szombathelyre.
Sleiner az esli órákban cl is indult a két lóval Magyar-utcán a pa-linl országul felé, mely Szombathelyre visz. Mikor kilenc óra tájban a. Lazsnak! kastély elölt haladt, elébe kerüli egy ember, akiben Steiner régi ismerőséi fedezte fel Márkus Antal hajcsár személyében.
Mint Steiner az eselet etöadja, Márkus elébe állott és megállásra szólította fel.
— Álljon meg — mondolta — detektív vagyok
— Hagyjon utamra menni, hári-lolta el útjából Sleiner az áldetek-tivel.
Megálljon — kiáltotta újra
Márkus, de a felszólított ember nem vetett ügyet rá.
Tovább ment a lovakkal, melyek csendesen poroszkállak a sötétben előre az országúton, mikor egyszerre a figyelmen kivül hagyolt ember utána ment és mielöll védekezhetett volna előrántotta bicskáját és azt dühös szitkozódás közben a megrémült Steiner vállába szúrta oly erőveíf liogy Sleiner megtántorodott.
A merénylő elmenekült. A megszúrt ember pedig vérző sebével bevánszorgolt a Magyar-utcába, ahol elmondta többeknek a támadást. Ezután hazavánszorgott a Magyar Királyban levő lakására, majd miulán sebét bekölözték, a rendőrségre meni, ahol feljelentést lett lámadója ellen.
A nyomozást bevezették.
A kormányzó a volt bolQgy-
miniszter betegágyánál
Budapest, október 15. A kormányzó legnap meglátogatta Rakovszky Iván belügyminisztert és ötnegyed órát löllölt betegágyánál. Rakovszkyl Szabolcs és Ung megyék meleghangú táviratban üdvözölték és sajnálatukat fejezték ki lemondása felelt.
Népszövetségi ülésszak Berlinben?
Berlin, okt. 15. (Éjszakai rádió-jelentés) A kormány foglalkozik az-> zal a gondolánál, hogy a Népszövetséget meghívja, hogy aza tavaszi rendkívüli ülésszakát Berlinben tartsa.
NAPI HIREK
■APIREBD
Október 16, szombat
j Róirul katolikus: Gál apát. Proles- f f Uns: Qal. Izraelita: Markh. hó 7. j í Nap kel reggel 6 óra 29 perckor i | nyugszik déluSn 5 óra 12 peidtor.
í Mozi. Urjfíia Ártatlan vagyok (Az 1 I Utolsó lelvonásl, bűnügyi történet.
Temetünk egyre
Körülbelül két esztendeje, ezidő-tájt, a sáppadozi őszi napfényben, holtan leforduló, sárgult levelek avarján sétálgattam a kerepest temetőben. elhullt Nogyjaínk sírjai melleit.
Elmerülve nézegettem a szobrászat remekeli, melyek beszédesen emelkedtek egy egy sírhalom lővében.
Egy carrarai márványlanton akadt meg szemem, rajta egy hur elpattanva s alatta félig szétnyílt már-vdnykottatekercs s azon egy reávésett kottázott daltöredék:
.Messze szállt, messze a gerle..."
Alatta pedig Hegyi Aranka neve, a messzire szállt gerléé.
Annak közvetlen szomszédságában hatalmas kőtalapzaton Jászai Mari nevét olvastam.
Hogyan, — lepődtem meg — hiszen Jászai él még! ? de csakhamar egy odavésett kis vers megmogya-rázia a Nagyasszony nagyszerű elgondolását, melynek szépsége csak egy tragika agyában születhetik meg.
Ugyanis ezek a kövek, melyekkel kriptáját béleltette ki és a majdan1 síremléke talapzatát rakatta ki, a régi Nemzeti Színház kövei voltak egykoron.
Nem tudom már e rövidke versel szósz\'crint visszaadni, melynek négy rövid sorában egy tragika tragédiája volt belesűrítve. Az voll g négy sorban, hogy ezek a kövek illák be fiatulsága tilzét, dicsőségéi s ezek a kövek fogadják be kihűlt porhüvelyéi is.
Sarah Bernhardt tudvalevőleg az Óceán egyik magányos szigetére építtette — még szintén ételében — hatalmas márvány mauzóleumát.
Ime, az elmúlás melységébe legnagyobb méltósággal, majdnem céltudatos, Józan átgondolással, — mint egy hatalmas szerepbe, — csak egy tragika tud betésimulnl, vagy azzal megbarátkozni, aki a meghalást annyi művészettel festette ál az embereknek s tette elviselhetőbbé annak gondolatát. . .
Zizegnek, hullnak az őszi levelek... kósza, őszi szelek sodorják, hengergetik, ki tudja hova... meddig ?
De hullatja levelét az Idő vén fája is és a vastag rétegű avar közé lehullik egy egv olyan levél Is, melyre egy élet dicsősége, halhatatlan érdeme vagyon ráírva.
Egyre hullanak kl oz igazi gyémántok a művészet antik foglalatából s a helyük llresen tátong, vagy gyenge utánzatokkal pótolják ki
Hullaija levelét az idő vén fája városunkban is. Mindig zugnak a harangok, mindig temetünk.\'
Máról holnapra egy rgv tlszies fej, egy érdemdús lélek eltűnik, elnyeli a sir gödre.
Kikel rövid idő előtt melegen köszöntöttünk még, arra ma holnap bucsugöröngyöt dobunk. • Mert oly szomorú ez u magyar ősz! és sűrűn hullaija tisztes leveleit az idő vén fája...
B. Baráti Rya.
4
ZALAI KOZLONT
1926 október 16.
— Személyi hír. Szőlsy Imre m. kir. csendőrörnagy Szombathelyről anagykanizsalcsendflrszárnyparancs-nokság meglátogatására Nagykanizsára érkezett.
— A pénzügyi bizottság ülése. A városi pénzügyi bizottság tegnap délulán 6 órakor ülést tartott dr. Wefsz Tivadar elnöklete alatt, amelyen a városnak a külföldi kölcsönbe való bekapcsolása ügyében javasla-lol fogadlak el.
— Ünnepélyes zenés nagy mise a Dalosnapon a Felsőtemplomban. Holnap, vasárnap délelőlt II órakor a felsötemplomban a nagy miséi különös ünnepélyességgel tartják meg. A püspöki biztosságnak sikerült egy olyan ünnepi egyházi zenés islenliszteletre megnyerni egy kitűnő énekkart és szólistákat, minő csak nagy ünnepak, mint karácsony, húsvét szokott lenni a templomban. Elek Ica, a Pécsi Nemzeti Szinház koloratur primadonnája Rheinberger :■ Ave Máriáját énekli, Urbán Oyula, a .Zalai Közlöny" belmunkatársa Wolf: Verllas meaját adja elő, mig az Egyházi Énekkar dr. Dómján Oyula vezénylete alatt Seyler: G-dur ünnepi nogy mlsíjil énekli. A szólisták harmónium kíséretét Lengyel Oyula s. kántor látja el. A koncert számban menő egyházi zene a Dalosnap fényének emeléséhez is nagyban hozzá fog járulni.
= Ma és minden este tánc a Szarvasban Mystery Charleslon Bandra.
— Blaha Lujza estéllyel nyitják meg a városi színházat. A Blaha Lujza országos emlékmű bizottság megkeresésére tegnap értekezlet volt a városházán, amelyen dr. Králky István polgármcslerhclyct-les azt az indítványt terjesztene elő, hogy halasszák el decemberre Pálmay Ilka müvészeslélyél, amikor is a városi színházai egy Blaha Lujza es-léllyel nyithatják meg, amelyen gróf Kinszkyné Pálmay Ilka fellép. Az értekezlet rövid hozzászólás után elfogadta dr. Králky István indítványát.
—; Ma szombaton és holnap, vasárnap este 10 órától a Korona éttermében Jazz-Bandre tánc.
— A Zrínyi Irodalmi Kör ösz-szes tagjai fclkérclnck, hogy ma délután pont 2 órakor a postapalota kis termében teljes számban megjelenni szíveskedjenek, honnan testületileg ki fognak vonulni Kenedi Imre dr. temetésére.
— A Polgári Egylet tagjainak figyelmébe. Dr. Kenedi Imre kir. táblabíró, tanácselnök lemelésén les-lülelilcg való megjelenés végeit kérem a Polgári Egylet tagjait, hogy ma délulán léi 3 órára a Polgári Egylet helyiségében gyülekezni szíveskedjenek. Knortzer elnök.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete vasárnap délután 5 órakor Nádor-ulcai helyiségében gyűlési tart. °
— Tüzeset. A bakónaki hegyen ma reggel négy pince kigyulladt és elégelt. A nagykanizsai csendőrség ebben az ügyben megindította a nyomozást.
— Egyházközségi közgyűlés.
A nagykanizsai református egyházközség folyó hó 17-én, vasárnap délelöll II órakor, az Istentisztelet végeztével a református imaházban (Battbyány-utca 16. sz.) rendkívüli egyházközségi közgyűlési tarl.amelyrc az egyházközség minden felnőit tagját meghívja az egyház vezetősége.
= Vasárnap, október 17 én délután 5 órai kezdettel tea délután tánccal egybekötve a Centrál külön termében.
— A kegyelet hiénái. A kegyeleti staféta alkalmával megkoszorúz* Iák a lelsötemploníba elhelyezett hősi halottak emléktábláit. Ugy a 20-as, mint a 48-as hősöknek 10 koszorúi juttatott a hazafias kegyelet, melyek széles és értékes fehér selyemszalagokkal voltak ellátva. Ma reggel — legnagyobb meglepelésre
— kilenc koszorúról Ismeretlen lettes lekötötte a fehér selyemszalagokat, a tizediken — ugylátszik emléknek
— meghagyta. Csorba István tanácsos a kegyelet ismeretlen hiénái ellen megtette a feljelentési a rendőrségen.
— A nagykanizsai Keresztényszocialista Gazdasági Párt szombaton, folyó hó 16 án este 8 órakor a párt helyiségében választmányi ülést tart.
= A Szarvas táncestél hangulatosak és Intimek.
— Levente mulasztások százszámra. A levente-mulasztások folytán kirótt pénzbüntetéseket mosl küldik széjjel a városházán. Több száz azon esetek száma, hogy a le-vente-ifjak indokolatlanul elmaradtak az oktatástól. Esetenként 20 000 koronától 400 000 koronáig bírságolják meg szülőiket vagy munkaadóikat. A kirótt büntetést a városi halóságok ezenlul minden körülmények közöli be fogiák hajlani.
— Kézre került bűnöző. Csuha Vendel ellen egy bűnügyből kifolyólag a nagykanizsai törvényszék már régebben körözölevelet bocsájtotl ki. A kaposvári rendőrség ma arról értesítette a nagykanizsai kir. ügyészséget, hogy sikerűit a körözött Csuha Vendelt elfogni. A kir. ügyészség intézkedett Csuha Vendelnek Nagykanizsára való szállitása iránt.
— Baleset munkaközben. Zalaegerszegen a Berzsenyi utcában levő vasúti lahid bontásnál könnyen végzetessé válható szerencsétlenség érte Szabó János Máv. pályamunkást, akit egy-egy lezuhanó gerenda súlyosan megsértett. A kórházban ápolják.
— Kiss József matiné. A Magyarországi Magánlisztviselők Szövetségének helyi csoportja folyó hó 17-én vasárnap délelőtt 11 órakora Kaszinó dísztermében Kiss József matinét rendez.. Az ünnepi beszédet Surányi Gyula felsőkereskedelmi iskolai tanár mondj t. Közreműködnek még Domány Sári énekesnő Pásztor Miksa zenetanár kíséretével, Hldvéghy Ernő a Pécsi Nemzeli Színház ntüvésze, Dobeseh Böske és Holczer Elli. Bttlépödi| nincs.
Képkeretezést minden alakban, kittelést, javítást, egyes táblákat is igen olcsón vállal Pum üveges Király-utca 10.
— Szivarozó nők klubja. /Íz angliai Chalsere grérfságban levő Wollasey nevű városról eddig semmit sem tudott a nagyvilág, most azonban megtudhatja, hogy a legvénebb és legijesztőbb boszorkány-arcú nők Wailnsey-ben vannak Meri csak az effajta nőknek juthatott az eszébe, hogy szivarozó• klubot alapítanak. Nos, a wallc• sey-l vasorrú-bábák meg is alapították a nőt szivarozók klubját, amelynek egyetlen célja: szivaro-zásra szoktatni u nőt. Minden belépő tag becsű leiszóval kötelezi magái, hogy a nagv nyilvánosság előli Is szivarozni fog. Ne hlgy-jük, hogy ezek a wollasey-i nők bátrak, mert megmerik vallani, hogy szerelik a bagói. Nem bátrak, csupán — nagyon vének, q
= Ma és minden este tánc a Szarvasban Mystery Charleston Bandra.
— Vándorkönyvtárak kikölcsönzése. A zalamegyei iskolán-kivüli Népmüvelés lilkári hivatala (Zalaegerszeg, Vármegyeház) felszólítja azokat az iskolákat és egyesületeket, akik a vándorkönyviárakra és a vetítőgépekre igényi tartanak, hogy ezt a legrövidebb időn belül jelentsék be.
= Ma szombaton és holnap, vasárnap este 10 órától a Korona éttermében Jazz-Bandre tánc.
— Vadőr és vadorzó véres harca. Borbolya burgenlandi község határában Pötlschacher András kerületi vadőr tetten érte Schiebend-rein János vadorzót. A vadőr felszólította puskája átadására, mire a vadorzó fegyveréi a vadőrre Irányította. A vadőr erre rálőtt a vadorzóra és megsebesítette a lábán, majd a két fél fi birokra kell, amikor a vadőrnek sikerüli a vadorzót megkötöznie és bekísérni a járásbíróságra. Emberölés kísérlete miall indult meg a vadorzó ellen az eljárás.
= A Szarvas táncestéi hangulatosak és Intimek.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai mojr-flgyelA jelentése: Pénteken a MmitUk-íe1: Regjei 7 órakor +107. délután 2 órakor +181). ealc 0 órakor +120
Felhbei: Réssel tiszta, délben kevésbé bouit, este tiszta
. Szélirány: Reggel Délnyugat., délben északnyugat, este Délnyugati szél.
A Meteorológiát Intézet lelentéae aie-rint változékony, lelhós, enyhe idó, esetleg kevés csóvel.
— Külföldi cirkusz és állat-sereglet jön Nagykanizsára. A
Rebernigg-cit\\t\\m tegnap táviratilag engedélyt kért a várostól arra, hogy október 21-IÖI három napon át Nagykanizsán bemutathassa produkcióit. A cirkusznak állatsereglelc is van. A városi tanács sürgönyileg átengedte a cirkusz felállítására szükséges közlerűlelet, mig a rendőrség az engedély megadása felelt ma fog dönteni.
= Vasárnap, október 17-én délután 5 órai kezdettel tea-délután tánccal egybekötve a Centrál külön termében.
— FDszcrllzletek éjjel-nappali nyltvatartása. Budapestről jelentik: A füszerkereskedök országos egyesülete beadványt intézett a kereskedelmi miniszterhez, melyben azl kéri, hogy a foszerüzlctek éljel-nap-pal nyitva lehessenek. Mivel az alkalmazottak munkaideje 8 óra, azért éjszaka az üzletekben csak a főnökök dolgoznának.
-- Ma szombaton és holnap, vasárnap este 10 órától a Korona éttermében Jazz-Bandre tánc.
— Világjáró biciklisták Keszthelyen. Kende Bertalan és Kende Dezső magyar fiuk öt hónapos bi-clkll-lurautra indullak Budapestről Európa országain keresztül. Bejárták Franciaország nagy városait, élvezték a spanyolok magyar-szeretelét végig az országon, megfordullak Spaoyol-Marokkóban, majd a francia gyarmatokon, ahol sokat éheztek és szenvedtek, mert otl a magyarokai nem valami jó szemmel nézték. —-Algír, Tunisz után Szicíliába, Olaszország metropolisaiba kerékpározlak. Jugoszlávián át tegnap lépték át Zákánynál a magyar határt és Keszthelyről Budapestre mennek, honnét néhány napi pihenő után tovább indulnak a turabajnokságérl az északi országokba.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
HEGÉRKEZTEK
a legújabb divatú n&i és leányka kabátok, bundák, női és gyermek ruhák, pongyolák
óriási választékban.
5,525.000 pengő, vagyis 69 milliárdot meghaladó
osztálysorsjátékon X..
újonnan kezdödú
Az u] jitékterv mjr pengő értékben van megállapítva és igen etónytssen változol! „tett a nyeremények összege jelentékenyen lett emelve és szefenesés Jelben mirigy
sorsjeggyel 6 milliárd 250 millió K nyerhető.
Közismert sicrcncscszámait ajánjja:
Milhoffer Kálmán
Sorsjegyek Arai égés* 20 pengd .
negyed 5 pengő =. 62.300 K.
: 250.000 K, tót 10 pengS - 125.000 K Huzae október 16-19.
Női kabát végig bélelt már ... 495.000 K lói felj.
Gyermek-Kábátok már ... 285.000 K-tól felj.
NŐI szövetruhák már ... 240.000 K-lól felj.
Stern József
divatéruhiza
Nagykanizsa
Kaxlnozyutca I.
ZALAI KÖZLÖNY
október IS_
SZÍNHÁZ
Telefonice
. _ Halló, hallói (in az, asszonyom ?
_ Igen, Igen, Ben
Fenteském.
_ Ilii tud/a, most egyszer nagyon örül-ük. ha a központ megtenni nekem azt a szívességet, hogy Asszonyi Igazgatót bekapcsolja a beszélgetésünkbe. Ugyanis sok és fontos szavam volna hozzá. Tessék kérem elképzelni, Nagykanizsa híres szülöttének klasszikus szépségű drámáját hirdet! a színház, a Császár és komédiást és megvallom, ml ezt valami nagy eseménynek gondoltuk, de semmleselre sem ugy, ahogy a direktor akarja. Például a rendkívül szép darabból csak pénteken kezdték ti a próbákat, ami azt jelenti, hogy a premierig (hétfő) négyszer próbálnak egy Ilyen darabol. Azért beszélek Igy, meri ismerem a darabot. Nem. Ezt mégsem lehet. Egy Császár és komédiást, ami, eltekintve attól, hogy klasszikus tragédiákra emlékeztető külsőségeket kíván. mint fizikai betanulás Is lehelellen rendesen elkészülni vele. — Ajánljuk, hogy néifőn adják akár az Alvó férjet, aminek nugy sikere voll, akár a Darázsfészekkel szórakoztassák a közönséget, de semmi esetre sem egy elsietett Hevesi-premierrel.
— ismét csak igaza van.
— Köszönöm, hogy mellém áll.
— És ml van Fáyval?
— Haragszik rám. Fáy neki, amiirt azt írtam róla, hogy nem nagy kaliberű. Egyébként, sajnos, még ha-
marabb elmegy, mint jeleztem. A
Császár és komédiásban a császárt már nem Is ő fogja játszani.
— Hanem ? -
— lAzár Tihamér.
— KI l-l?
— Ahogy mondtam: i.ázár Tihamér. En sem akartam elhinni, i.ázár egy kitűnő, szimpatikus bonvis-ánt, de azért mégis a császárt... Nem Is hiszem, hoffl ő maga is szivesen csinálja.
— És a dalosnap?
— Lesz és nagyszerű lesz. Két kedves színésznőnk: Elek Ica ésilubay Gabi személyesen gyűjtenek az utcán. Nahát nem vagyok pali a gyűjtésekre, de ha ők kérnek, mindenféleképen adok, még ha nem lesz egy vasam sem, akkor Is. Ha egyebei nem, hál egy jótékony tekintetei.
— Hanem mosl én mondok magának egy szörnyű pletykál.
— Kél füllel és két telefonkagylóval figyelek.
— Képzelje, tegnap éjjel jövünk haza az urammal és a Sugár ulon találkozunk kél Asszonyi sztárral egy ügyvéd és egy idős lanár társaságában. Ha jól láttam, a drámai
! művésznő karonfogva ment a nőtlen i ügyséddel. A lanár pedig pedagó-I glai tanácsokat adott a szubretlnek, : aki mint egy nagy pezsgős vacsora hősnője ts nagy sikereket aratott.
— Legyen olyan jó, kedves Ben Fenlcs és nyomozza kl az urakat. Annyit mondhatok, hogy az ügyvéd Igen tekintélyes testsúllyal rendelkezik.
— Meg lesz. Indulok nyomozni!
A királyné rózsája
Ünnepi hangulat uralkodott tegnap este Farkas Imre linóm is érzelmes < daljátékának a Királyné rózsája be-
mutató előadásán, A közönség szivesen honorálta Asszonyt direktor igyekezetét, a fővárosi színházak slágerdarabjait bemutatni a nagykanizsaiaknak. A ház zsúfolva volt és a színtársulat lagjai oly Összjátékot produkáltak, ami vidéken kivétel számba megy. A szereplők jól megvoltak válogatva és erősen észre leheteti venni Szalóky mesteri rendezését.
A darab rövid meséje Zuzi grófnő (Kcndecsy Baba) a királyné udvarának legszebb rózsáját a magyar Nemere báró (Asszonyi LászlóJ vette feleségül. Az asszonykának azonban hiányzik a császári udvar levegője és amikor a királyné (Elek lc>) egy alkalommal meglátogatja a bárót, Zuzi visszakíséri a királynét a Burgba, ahol a felséges asszony rövidesen újra összehozza a párt. Zuzi grófnő boldog szerelemmel tér visza Magyarországba.
Elek Ica kezdetben némi elfogultsággal küzdött, de mihamar belejött és Erzsébet királyné alakját minden tisztaságával és bájával igyekezett megszemélyesíteni. Kendecsl Baba Zuzi Jrólnője közvetlen és tökéletes.
Nemes művészettel alakította meg a megmagyarosodó grófnőt. Asszonyi László |átéka csupa melegség és szín. Felejlhetetlen művészi emberrajz. — Erényi Böske, a társulatnak ez a kiválósága, mini Kata grófnő ismét excellált. Bihary Nándor a kurta nemes szerepében legjobb alakítását
(
nyujlolla. Sólyom, Halmay, Kormos osztoztak a sikerben. De dicséretre meg kell említenünk a kart is. A zenekar élén 0. Nagy Tibor mesle-rien vezényelt.
A mai esti előadás, hisszük ugyancsak zsúfolt házal eredményez. De meg is érdemlL (B. R.)
(*) Zutró taps a közönség egyöntetű kritikája a Királyné lózsája sikere. A Királyné rózsája a legszebb magyar opeiett csak még kétszer szombat éi vasárnap esle.
(•) V\'aairn.p délután 3Va órakor rendkívül olcsó xOna htlydrakkal utoljára a szezonban Orlov a premier nagyszerű sze-icpoiztlsában.
Yitámap este: Rendes helyárakkal. Díszelóadás a megszállót! területek magyar dalosai lelsegilésére Nagv nyltánv: játsrn a zenekar. Ünnepi beizéli: larlja ilarOarils Lajos 2 Zalai Kózlöay telelós szerkesztője. Dalok, énekek : A nagy kanizsai dalárdák utána Királyné rózsája.
C) Hevesi Sándor dr. Najtykanlzsa szülöttének a Nemzeti Színházban óriási slkeit aratod drámája a Császár és komédiás hétlón keiül bemutatót.!. Az Igazi iiodalml szépségekben bővelkedő darabol Danis Jenő áttekintő rendezői keze meleg színházi estté fogja avatni.
HETI-MOSOR:
Szombat—vasárnap : Királynő rózsája operett
Vasárnap délután: Otlov, olcsó liely-árakkal.
Hittón: Császái és a komédiás.
Kedden—azerdán: Anna-bál, operett bemutató.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Kai.ihclyan i ■ ,ZiUI Kö,iOoy. ktiitSilyl fiók-kUU&lvtuUSu. KlttiluaT-utca IV „lm. — BbUij ll Í ImSI bklip MSÍic=lnji*oa«ll Kot-isth 1K\'t,K* OySiS eohl*TiiBdi. Z/iilbil V.\'tj^l 11. Siibl LiillA űüí.lnjliu. dajibm. ScfiooiaK*. TfitfU, Fcicet kSoyvVOtS la papl,h«,Mk«a(l4S,tl.
Dunántul legnagyobb és legolcsóbb divatáruháza
===== az „ARANY KAKAS"-hoz =====
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
= Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21. =
Figyelemre méltó olcsó árak:
Pamutvászon Színtartó zefír
10i 15
mtr. Kor.
Férfi szövet
40cm.sz. mtr. Kor.
Férfi szövet
elsőrendű mtr. Kor.
Sport flanelt
mtr. Kor.
15.1 22
Sottis szövet
mtr. Kor.
Reg. és Raymann damasztáruk.
Nagy ráktár EREDETI ANGOL férfi és női szövetekben, rumburgi vásznakban, siffonokban és damaszt-árukban!
7
ZALAI KÖZLÖNY
-
>026 fltdbcr 16
IrodalomjJIűvészet
Édes paprika
(Qeoffrcy-Moss regénye)
Alig pár hónapja, hogy Gcolfrcy Moss angol író .Édes paprika\' cimO kétkötetes regénye a szokottnál nagyobb példányszámban megjelent a magyar könyvpiacon és máris az utolsó példányig elfogyott. Angliában egymásután II kiadás fogyott cl és lefordították az Összes európai nyelvekre.
Ez a hatalmai könyvsiker magyar szempontból igen nagy lefentőségfl. A két testes kötet minden oldala tele van a magyar-u)g iránt érzett lelkes\' szeretettel, viszonyaink és trianoni nyomotusdgunk teljes megértésével. G Moss az 1920—21. évben jáit Megyarországon. Budapesten tartózkodott és itt, mint kijelentette, életének legboldogabb idós/akit töltötte cl. Nagyon megszerette a magyarságot éi lelkébe zárta az elvesztett területek felszabadításának eszméjét.
Most jelent meg a második kiadás, hogy eljusson azokhoz, akik még nem ismerik. Meg vagyunk győződve arról, hogy a magyar érdeklődés még sokkal nagyobb lesz, miut eddig volt, hiszen az a külföldi olvasónak csak érdekes e könyvben, az nekünk fájdalmas emlékünk, mindnyájunkban elevenen él.
A második kiadás, ugy mint az első, kitűnő papirosan, kifogástalan tipográfiával és kötésben jelent meg a Stádium Sajtó-vállalat R. T. kiadásában (Budapest VI, Rózsa-u. 111.)
Ujmagyarszéplrodalml szemle. .Uj Élet" ciraen a Centrum Kiadóvállalat R. T. kiadásában egy uj havi szemle indul meg. A lap szerkesztői : Antal István dr. és viléz Nagy Iván dr., felelős kiadója Radnóti litván. A szemle kOrül a fiatal magyar \'értelmiség uj erői csoportosulnak. Az uj magyar nemzedéknek c komoly nivóju szemléje a társadalom, állam és közgazdaságtudomány, szociál és agrárpolitika, irodalom és művészét közérdekű és időszerű problémáival fog foglalkozni. A szemle legelső száma október folyamán jelenik me^. Előfizetési ára negyedévre 37 500 korona. Előfizetni lehel az .Uj Élet" kiadóhi-vaialáuál Budapest IX, Köztelek-utca 1. sz.
RÁDIÓ MÖSOH
Október 16 (siombat)
BtnlapeM (560) 9.30. 12 is d. u. 3:
Ilitek, konsanlutg. 5: Oaiinltezdc Vlf-\' : 4 tetv. 1: Az Operaház etóadita..
Illik <
Kodlty Zoliin: Háry Jácoj clmU daljllé-klnak brmulatAla.
Bécs 1531) 4.15r Hangverseny. G.30: Nietzsche müvei. 7 55: Vakok napja.S.05 : Wllde Oaikár síinmü: Emd idealcr Oaltc, tloros/ló (418) 4.30: llanzverseny. 6: Sikk. 7 : A némel drina 1906-Ul 7.35: ÍÜrooalml jyoialris. yjT&haeot
KÖZPONT káváilázban
1926. október 18-án, hétlín esle
NAGY rUHABMONIKUS
a pécsi és kanizsai válogatott egyesített katonazenekar által G. NAGY TIBOR
szinbázi karnagy vezetése raelleti.
Műsorra kerülnek: Wagner, Verdi, Ollenbach, Schubert, Mendelssohn és a legújabb zefteftüvek.
Subái M. Kezdete 18 órakar.
SPORTÉLET
Marcalli Válogatott—Nagy-kanizsai Jóbarátok SE
AzNTE60éves jubileumi ünnepsége mialt elmaradt mérkőzését játsza le a két csapat az NSE-NTE helyi derby előmérkőzéseként. A helyi csapatnak a legnagyobb tudását és akaratát kell a játékba beleadni, ha győzni akar. Mi a helyi csapat 1 —2 gólos győzelmét várjuk. A mérkőzés 3/<2 órakor veszi kezdc\'ét. A megváltóit jegyek a kővetkező mérkőzésre is érvényesek.
■ % .1 ......■—■...
HOZGÓSZINHÁZAE
Uránia szombat és vasárnap: Ártatlan vagyok! (Az utolsó felvonás) bünUgvi történet 7 felvonásban, főszerepben Henny Portén.
Világ csak vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Egy perecet 12 óra etilt, szenzációs artisla film, főszerepben Ludono Albertint.
KÖZGAZDASÁG
Nemzetközi baromfikiállltás
A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete november 19-től 22-éig Budapesten az Országos Tenyész és Haszonállatvásártclepen nemzetközi, baiomfikállitást rendez, melyre a gazdatársadalom figyelmét felhívjuk. A földművelésügyi minisztérium dijain kívül igen értékes liszteletlár-gyak kerülnek a dijazás révén kiosztásra. A díjazásra felutazó közönség a Baromfitenyésztők Országos Egyesülete (Budapest IX., Üilói-ut 25. sz.) állal 15.000 korona beküldése ulán féláru menítdijkedvezmtnyre jogosiió igazolványt ad ki. Felutazáskor az igazolváuy alapján meg kell fizetni az egész dijat s ezzel szemben a visszautazás dijtalan.
Timi \' +
A mai értéktőzsde kedvetlen nyitás után a bécsi szilárdság hatása alatt megélénküli. Igen sok papir, különösen az arbitrázs, a bánya és cukor értékek kisebb árnyereségre teltek szíit. 0yengébben tendáltak a malom részvények, néhány nyomda-érték, Pesti Hazai, Izzó slb. A rendezési nap hatása csak a lőzsdeidő első felében; mutatkozott.
UrteM zártat
Párti 149000, Unton 2.51 W5, N.wvoek 517f, Brüiael 145000. Milano 2ICOOO. Aircteidacn 207«0. Berlin 123-20. Wlti 7J02\'.\'i. Solti 37575. Prlgs 153KO.»V«l» l 48-00, Budapest 7E-Í0, Etelgli.l 91500, Bakaiéit 7/5-00.
f IR
özv. dr. Kenedi Imréné ugy a maga, mint gyermekei Aura és Imre, valamint az összes rokonság nevében fajdrlomlól megtört szívvel tudatja, hogy szeretett jó féijc, a legjobb apa és rokon
Dr. KENED! IMRE
ny. kir. töi-vény.jcekl tanác.cInSk
éleiének 70-ik, boldog házasságának 42-ik i vében f. évi október hó l-l én este 1/28 órakor váratlanul, rövid szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele ulán r.emes lelkét a Mindenhatónak visszaadta.
Az Istenben boldogu\'t hüll teleméi a lóm. kath. anyaszentegyház szertartásai szeiint október hó 16-án, szombalon délután 3 órakor a gyászházból (Csengery ut 33.) helyezzük őrük pihenésre a helybeli róm. kaih. temetőbe.
Az fetgcszlcló szentmiseáldozit f. hó 18-an, hétlőn d. e. 9 órakor az alsó plébánia icmplomb3n lesz a Mindenhalónak bemutatva.
Nagykanizsa, 1926. évi oklóbcr hó 15-én.
Nyugodjék békében!
i bídaftsli "(izsie icráa-jajylóíe
VALUTÁK
l-engyel 7840-8040 Angol J. 3íCOűű.£ÖCO Ciehk. 2110-120 Dlnii 1255-65 DűllAr 71125-71475 Francia tr. 2045-2125 Holland 2S48.M35 Lel 374-3>8
Léva 513-520 Lila 5805-2915 Mlrka 16958-17018 Scbltt. 10045-85 Din kor. I8375-ITO35 Svijcl ír, 13700-810 litlga Ir. 1W5-20Ö5 Norvíj k. 17085-135 Svéd k. iyceo-120
devizAk
Amiterd. 211510-610 Hclgrid 1259-65 Ikrlln 1(5913-17023 Buiaieal 374-SSI Brilsml 1995-2055 Kopenh. 18975-19035 Oixio 17085-13) London 316000-7000 Mll.no 2885-2955 Newyoik 7I3Í/Ó-S00 pilis 5025-2085 Pfiea 2111-18 Siolla 514-520 Slcckiiotm l <060-120 Varró 7810801U Wien ICOSS-IOCS Zürich 13/78-818
Terménytőzsde Bnxi ll.iav 75 kg-or 3fJ\'X»-367-W). 76 kf-o> 36á.00>—3ö7«óű /7 «g-o. 370.003 —372.ÍOO. 78 kg-o* 372 500-375.1.0Ű, egyél) 7b ke ni 3550W--357.500. 7b kg-M .11)0.000 -381 SCO. 77 ki.-<M 305 000 - 3O/.Í00 78 kg-m 367.SOO-370.OiX). ioíí 261.500-245.000. lakaimínyilpa 215.000- 220000, xaarpa J90.000-3l0.000. ;»b 2i.O\'<X>-205.00tl, tcnficil 6 252.5\'JO—255.0.0. lepcc 550.000—580.C00, kölca IÜŰ.0W-IÜÓ.000, korpa I55.000-I57.500
Serlteiisír
Fclhailis 1730. melyből eladatlanul Huta-maradi 230 drb. hlporcnju 17 300—17 500. iKdell 16 800— I7JOO. -iedcll aozcp 16;>>0 —16750. kOno>» IÖ0W -1-yCO.icit^reR.1\'1 oreg I6XP0—16^CO. mAiodrcndo lOflOO— 16750, angolsuldö 17.000 -20.000. t\'aionnx nagyban 18500-19 020. j»U2?.000 - 23 000, Ichuiott hua 19 000 -51.000. íznlnnn.i Misedéi 19.C00—20 £00. Aj iran-.zal kózepej

SZEnSESZTŐIÜZENETEK
P. 0. Kégeí.bcn hc*rt!dőtt kis irásjrt4 sor kerül, a most küldöttet azonban nem tudjuk Iciha.Nznalrii, .inriyira gyenge ^z eddi>; látotukho/. képest. Kapunk inéc í joDbat is.
-I M. Sikerült kis kaicolat. Mielőbb sorát ejtjük. E2y kis átdolgozással a no-vella is eté« sikerült, csak az utolsó ive hiányzik, pótolni kellene, ez cjctben alkalomadtán közölhető lesz.
H. B. a közlendők kö/é soroztuk.
Kiadja: Zrlayí Sroadnlpar cs Könrt-kercsicdw KT, ^agykaniiia
FEST | Mayer Klotild utóda I TISZTIT
VARGA NÁliDOR
kelmclMtó, vegyészeti ruhatisztiló és gózmosó rállilata
Hunyadi-utca 18. Fiókt Kazinczyu. 8.
Mielőtt bármit festet, vagy liszliltat, győződjön meg munkám kiválóságáról és áraim julányosságáról, nálam lisztriótl gallérok utolérhetetlen fényéről.
i\\ Külön gallér- és fehérnemű-osztály!
helybeli, mint a vidéki viszonttiszlilóknak n3gy Árengedmény Fehérneműt tisztit!
PUSSÉROZ
APRÓHIRDETÉSEK
(Hirdetések dija elfire fizetendő)
Ai sptóldrdctöi dija 10 szóig 50 fillér. A dfflizó i minden vastagibb betűből álló nó két szónak számíttatik. Minden további sző dlji 5 fitt. A hirdoUel dlj elftre fixetendft a loigalmUdó hozzá«ámltá»ával
SajátíőzéaU 1 éves szirax szappan kg.-ként 12000 koronáért eladó. Stabóék, Telekl ut 46. l-l 35S3
Ebédlő, gyerekigyak, szekrények, háztartási cikkek eladék, — Gőzmalom, 2. cmetcL 3-2 3581
Olmnázluml tanulók Inetroélését vil-la lom. Qn a kiadóban. 2-2 3580
Eladók Irodai bútorok, ajtók, ablakok kettő komplett szélfogó, deszka váUszlalak, vasajtók, bádogtető és egy Ükapa. C»en-gery-ut 4. 3S07
üzleti napellenző-
ponyva vjtUniuxtékkal, nagy cégtáb-lival, állványok, pultok azonnal o I a d ó k. -awo
Itádai köny>-kereskedés, Kasiftaiy.
Takarítást vilUlnék kisebb csalidnU.
Clm Honvéd-utca 15. szám. 3598
Karesem Lnkoo Jénoet, kivel 1916-1918. ójzIk orosz fronton 103. gy. cxr. Il-ik századnál szolgáltam Kérem a «|vca olvasót, ha tsmeii, értesítsen levelezi Ispon jó barátomról Bucsy György erdélyi menekült Keszthely, Csendes köz 7.
Egy kfllöobejrtraiu bútorozott szoba, eset-leg bútor nélkül Is. azonnal kiadó. -
Hunyadi-utca 16. sz._2-1 3692
l!gv nacy kert esetleg leiéből kiadó Klslaludy-uica.32* 2-1 3601
KöszöiíetnyHváoWs.
Mindazoknak, kik felejthetetlen Jó férjem, illeive apáíik e>, hunyta alkalmával fájdalmunkat bármi módon enyhíteni egye-keztek, ezúton mond koszonetet
Osskó család.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-Tvnál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető; 0/enbcck.Károly.)
Zongora, hegedű, cimbalom, ének-iskolák
legújabb zenedarabok
HEGEDŰK,
vonók, hurok, hangolóeipok és egyéb hangszerkellékek Szájmuzsikák csakis elsórpndü gyártmány
kaphatók Fiechel Fülöp Fiai
könyv-, zenemű- és paplrimházában Raoykanixsén.
86. évfolyam, 235. szám
Nagykanizsa, 1928 október 17, vasárnap
Ar. 2000
korona
mm
•m
POLITIKAI NAPILAP
Sjatmttil. U HHJÉI Win
IMztkJjllókilaííka^l: mnuH K.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Kitüntetett államtitkárok
Budapest, oki. 16. (Éjszakai rádió illeniés.) A kormányzó Varga Imre éi Szabóky Lajos pénzügyminiszteri államtitkároknak \'ouzgó szolgálataik elismerése jeléül a II. osztályú magyar érdemkercszlcl ado-ményozla. A hercegfalvi választás Budapest, október 16. Farkas Elemér. a hercegfalvi kerOlci|egységcs-pérti JelOlje vasárnap mondja el programmbeszédél Hercegi,-.Iván, melyen részlvesz és felszólal Hjss József népjóléti miniszter is. A válasz-lást Oklóber 20 án tartják meg. Ádim profitBtzar átvette az orvostani klinikát Budapest, október 16 Ádám Li|os egyetemi tanár ma hivatalosan átvette az egyetemi orvostani klinika vezetéséi.
Sztankovsxky Tibort a főkapitányságra szállítják
Budapest, október 16. Tisza ln< ván gróf gyilkosát, az cliléll Sztori-kovszky Tibort, akit lizenOlévci bor-lOobantelését a Csillagbörtönben I01II ki. ma Budapestre szállították. — Sztankovszkyt a főkapitányságra vitték, ahol megkezdlék kihallgatását. Ufyanls Gűrtner Marcell védelmére indított ujabb nyomozás miatt kívánt vallomást lenni. Kihallgatását még a holnapi napon is folytatni fogják. K \'
Gyiszünrcpély egy lengyel vértanú emlékére Budapest, oki. 16. (Éjszaka!rádió-jelentés) Oklóber 20-án Voroniecky Miciszláv lengyel hercegnek, az 18-18—49. szabadságharc vértanú halált hall vezérének mártírhalálának évlordulójln a kercpesi temetőben a Magyar—Lengyel Egyesület gyástemlékünncpílyl rendez. Amerikában \'halálbüntetést kérnek a postarablókra Washington, oklóber 16. A posla-Ogyi miniszter az után a minisztertanács ulán, amelyen a newyerscyi Eliiabeth városában előfordul! posla-aulomobllrablással loglalkozlak, ki-lelenlelle, bogy a világ cgyellen-egy országában sem köveinek el annyi postarablást, mint az Egye-soll-Allamokban. A miniszter azt mondolta, hogy javaslata! fog benyújtani a kongresszushoz, amelyben azl indítványozza, hogy a posta-rablókra mondják ki a halalbüntetésl. Nyomorban a kínai ex-osászár Berlin, oklóber 16 A B. Z. am Millag jelenti Pekingből, hogy a volt «mai ex-császár a legnagyobb nyomorban él, ugy, bogy legulóbb kénytelen voll megválni uiolsó mútár-íyaltól, amelyek még birtokában v?Hak. A műtárgyakat egy japin ré-8\';égkeresk:dő velle meg.
ÍMW^ÜUIÍ, : tücUu TI aim
EJMzstial tn w Un 30.000 !«■
Az uj miniszterek eskütétele
Sati-nnyov.ak, Bóln télapón l«H a bclUB,mlnla«t.rl óllamlllkór A« Eoyaégeapirt hétfSI irtoke.letón totaaólnl a mlnla>lcraln9k A Mii* elnöki Sllóaának batOttóaa
Budapest, október ti
Walko Lajos külügyminiszter. dr. Scitovszky Béla belügyminiszter és Hermann Miksa kereskedelemügyi miniszter ma délulán négy órakor lelték le a hivalalos esküi a kormányzó kezébe. Ar eskütételnél közre-működött gróf Bethlen István miniszterelnök és Jekeljalussy Zoltán belső lilkos tanácsos, v. liumei kormányzó. Az eskOmintál Ciogotak Károly miniszterelnökségi tanácsos olvasta tel. Az cskoiétel után a kormányzó az uj minisztereket magánkihallgatáson fogadia.
Budapest, október 16. A kormányzó Scitovszky Béla belügyminiszter előterjesztésére Sztranyovszky Stndor Nógrádmcgye főispánját belügyminiszteri államtitkárrá nevezte ki.
Budapest, oklóber 16. Ma délelölt Almássy Ltszló, az Egységespáli ügyvezető alelnöke, majd Hermann Miksa kereskedelemügyi miniszter kereslék fel a miniszterelnököl. Almássy László löbb mint egy óráig tanácskozo l a miniszterelnökkel a
nemzelgvülés mtmkaprogrammjáról és az Egységespáll hétlőn este 6 órakor tartandó érlekezleléról. Az értekezleten felszólal Bethlen Islván miniszterelnök is. Felszólalásának azonban nem lese különösebb je-lenlősége, amennyiben a nemzetgyűlés héifó délelőtti ülésén ismertetni fogja mindazokat a kéidésekct, amelyek a kormány rekonstrukciójával kapcsolatosak. A páriértekezle-teu elsősorban Scitovszky Béla belügyminiszterré töitéot kinevezésével megüresedő hizelnöki állás belöllé-sével foglalkozik és ebből a célból jelölő bizottságot fog kinevezni. A koimányrárt valószínűleg Xűtvay Tibor alelnököt togja jelölni. Az igy megüiesedelt alelnöki állás belölté-sével kapcsolatosan több jelölt neve került forgalomba. Ugv lud|ák, hogy legtöbb esélye Puky Endrének van, de emlegetik Kara/fiálh Jenő és Bessenycy Zénó nevél is. A háznagyi tisztségben Meskó Zoltán, valamint Bugyi Antal nevél emlc-gelik.
Véres összeütközés angol bányászok
és a rendőrség között -
A rendőrük közápor közepette ostromolták meg a sztrájkotokat
London, október HS Az Avon-volgyi bányamúvckcl löbbszáz sztrájkoló munkás megtámadta. Mint a Daily Graphic írja, a rendőrség és a hétsz.iz sztrájkoló bányász közölt az Avon-völgyben összetűzés alkalmával tizenkét rendőr sebesül! meg. A szlrájkolók közül
harmincötén sebesüllek meg, ezek közön három asszony. A sztrájkoló bányászokéi, mlulán meghiusull az a kísérteink, togy a munkára hajlandó bányászokai a munka abbahagyására kényszerítik, egy magaslatra szorítottak, melyeta tendérseg a sztrá jhoiók kőzápora közcpcltc megostromolt.
KEDDRE VÁRJÁK AZ UJ OSZTRÁK KORMÁNY MEGALAKULÁSÁ T
Valószínűleg ismét Seipel prelátus kap megbízást
Bécs, oklóber 16 Az osztrák politikai helyzet változatlanul súlyos. A köztársasági elnök az Ügyek továbbvitelével a Rímek-kormányt bízta meg, de bizonyos, hogy ismét Seipel prelátus kap kormányalakítási megbízási.
Érdekes, hogy Seipel azérl bukóit meg, mert nem ludla az osztrák közalkalmazottak követeléseit kielégíteni és Ramek annak idején vállalla a köztisztviselőkkel való megegyezési. Most Rainck is a tisztviselői kérdésbe bukott bele és Seipel kísérletezik a lisztviselői szervezetek meg-
bizollaival való megegyezéssel.
Hainisch köztársasági elnök ma különböző politikusokkal lanácsko-zásokat folytatod, de az uj kormány megalakuláíára csak kedden kerülhet sor.
A közalkalmazottak 25 ös bizottsága ma délben egy ótakor haláro-I zalilag kimondotta, hogy addig nem j kezdik meg a sztrájkol, amíg á bel-■ politikai helyzet nem liszlázódik.
Seipel már meg is kezdte tárgyalásait a közalkalmazottak megbízói-Iáival és reméli, hogy sikerül megegyezésre jutnia.
Külpolitika és közvélemény
Irta : Orót Cseltonlcs Ivin
ny. követ is meghatalmazott miniszter
A külpolitika nálunk nemcsak a társadalom szélesebb rétegeiben. de sz értelmiség magasabb köreiben is egészen i háborúig úgyszólván terra incognlta volt. Nem hinném, hogy túlzásba esent, ha azt állitoin, hogy a világháborút megelőző időben a közönség legnagyobb része, ha külpolitikai cikket olvasott és ,valami károsat sejtett reánk nézve, azzal intézte el a dolgot, hogy néhány barátságtalan megjegyzést tett arra a „Bécsből sugalmazott, teljesen ügyetlen közös diplomáciára". Ha néha kivételesen jót látott az előadó külföldi eseményekben, azt igy nézte el: „Mégis csak huncut a német."
A világháború következtében bármilyen szerényen, de részei és faktorai vagyunk a világpolitikának és ezt a békekötésben, sajnos, saját kárunkon kellett kitapasztalnunk. Trianon óta sok szó esik családi körben, kaszinókban, társaságban, politikai gyülekezetekben külpolitikáról, külpolitikai iránytól, amelyeket követni, vagy amelyektől óvakodni kell, mindennek ellenére azonban a külpolitika iránti érdeklődés tulajdonképen még mindig nem emelkedett megfelelő fokra. Másutt a külpolitikai kérdések iránti érdeklődés nagy, mert a köztudat világosan felismerte, hogy a külpolitika eseményei és kilengései közvetlenül ható erővel birnak az ország belső állapotára és végső eredményében a társadalom alkotó tényezőire. A családig hatnak ezek a kérdések, mert gazdaságilag is kifejezésre jutnak.
A legkisebb belpolitikai esemény, sőt sokszor helyiérdekű életmozzanat sokkal jobban le-köll a közönség figyelmét, mint az, ami F.urópában, vagy másutt a\' nagyvilágban a nemzetek egymásközti életében történik. Pedig ha valakinek, ha valamely nemzetnek a külpolitika iránt érdeklődnie kellene, ugy az adott körülmények között mi vagyunk az. Az ország annyira szerves részei fekszenek a halárokon ki-
ZA1AI KOZlONY
1926 október 17.
vül, hogy magyar vonatkozásban a külpolitika igen sok esetben belpolitikát jeleni. Ezt megettem mindnyájunk kötelessége, mert cselekedeteinket ennek a lénynek szcmelött tartásával kell irányitanunk, lia azl akarjuk, hogy egyszer majd nyrtmasztó helyzetünkből valamiképen kl- \' szabaduljunk.
Ezért, ha a külpolitika nem is köti le annyira ligyelmüitkel, mini valamely más hozzánk közelebb álló esemény, foglalkoznunk kell mindazzal, ami a körülöttünk levő országokban, ami Európában, ami a műveli nagyvilágban löiténik. Értelmünket, íclfogó képességünket iskoláznunk kell olyan irányban, hogy megértsük az események jelentőségét nemcsak általános viszonylatban. de arra való tekintettel Is, hogy milyen visszahatással lehet ez Magyarországra.
Külpolitikailag kialakult egységes és céltudatos közvélemény nemcsak hasznos\' hátvédje és támasza a kormányzat Ilyen irányú törekvéseinek, de iránymutatója is lehet ép ugy, mini serkentője abban az cselben, ha a kormányzat szem elöl veszítené azokat a magasabb célokat, amelyekért mindnyájunknak küzdenünk kell. hogy ismét visszanyerhessük áz európai és a világ nemzeleinek társaságában azl a helyei, amely minket történelmi mullunk révén megillet.
gel nincs megelégedve. A szccná-rium iró szűkmarkú voll és a néző-161 c-ak könnyeket akart, de megnyugtató kielégítést nem. Igaz, ez annál érdekesebb. {!■ Gy.
német filmgyártás reneszánszéi Ígérik.
Egy modern felfogású bachnnália-jelenet pazar.
Minden nagyon Jó él szép, csak az ember a véggel, a tragikus vfg-
Utolsó felvonás
Bemutatta az Uránia
Henny Porlen lőszereplésével uj, szép német Ilimet ismertünk -meg. Egy nagy Iragika megrázó szenvedését a filmeknél szokatlan költői igazságszolgállatáselmaradásával tárja elénk. Az asszony, aki becsülete védelmében halálos sebei kap és a halálos sebtől vérezve meghal annak a gyermeknek karjai közölt, akit ha mindene is elveszeti, nem EudMt elengedni: Henny Porién.
A bensőséges asszonyi fájdalmakat talán rajla kivin senki nem tudja olyan idegrázóan érzékeltetni, mint ö. Szemének valami mesélő, kacagó, de glicerin könnyek nélkai is sírni tudó tekintete van. Ebben a filmben, ha karcsúságát el is vcszitelte, de annál többet, annál értékesebbel hozoll helyette: emberi melegséget, emberi szivet. Hangokat a lélekből, miket nem hallunk, de hallani vélünk a némán pergő filmről.
Maga a film kitur.ő rendezés. Nem amerikaias: göröglüzezéssel, látványossággal, de azérl mindig modern és figyelmet Ickölő jeleneteivel művészi munka.
A szereplők i\'« valamennyien kabinet figurák. Sruggeszliv egyéniség a félfi főszereplő, aki hipermodern megjelenésével rendkívül háláit ér cl. Terméez.-leícn a hölgyközönség körében.
A színhelyek, dekorációk az uj
HAVm/WViiTi\'llir • i\'iIIVi\'iV 1 ......................
Klegszauaziák a második kUlföScü kölcsön felvételét
Ebből a kílcnOnböl oldjak n>„0 " v4ro» ooatorníxisinjV kíjdi.él A kőlcoön eoy hia rrn*c\'. vj*vex«lék-b6*tte«rc for-dltjók
Megvalósulás elö« Nagykanizsa csatornázása
Nagykanizsa, o\'«tgtxr IG
Meglehetős részvéilcnség melleit nyitotla meg legnap délulán -1 órakor dr. Sabján üyula polgármester a képviselőtestület rcnokivUli közgyűléséi. A megnyitásnál a lanács tagjaival együtt mindössze harminc-kél képviselő van jelen.
Dr. Sabjón Gyula a közgyűlés megnyílása után meleg szavakkal elparentálja flz elhunyt Irmler Józsefei. Emlékét jegyzőkönyvileg fogják mcgörökilcni.
Dr. Krátky István városi íő|tgyző terjeszti ezután elő a közgyűlés egyetlen tárgypontját.
— Amikor a kormány n városok második kll\'földi kölcsönénck akcióját mcgkczdct\'.c, körrendeletei intézeti a városokhoz, amelyben fclszó-lilotla óke1, hogyállils\'.kössze mindazokat a bciuházásokal. amiket a városi II. külföldi kölcsönből fedezni óhajtanak. A város összeállította a maga drogrammjál, amil a képvi-selőleslQlct is elfogadott, majd a minisztériumba felterjesztett.
— Időközben a kormánynak nem állolt annyi kölcsön rendelkezésére, amennyire a városoknak szükségük lelt volna, ugy, hogy a városok beruházási programjait revízió alá kelleti venni. Nagykanizsa városa is lelszóliiátl kapóit betuházási terveinek revízió) tra. A miniszter kijelentene, hogy csak olyan beruházások eszközöltessenek, melyei rculabilisak.
De feltétlenül szükségesnek
és bclejezendönek tartotta
a csatornázás és vízvezeték kiépítését III. befejezéséi.
—Nagykanizsa városa revízió alá vette tehát programmját és a csatornázás és vízvezeték klépilí-s^t telte lelada\'ává, amil a miniszter is jóváhagyót!.
— A városi leri\'csnak az az ál lásponlja, hogy a csatornásáét meg kell valósítani, meri különben a város akkor sosem fog a fejlődés útjára lépni. Azét!
szükségesnek torija és java
solja 1,105.500 aranykorona kölcsön felvételét.
Ebből 920,700 aranykorona csatornázási munkál ltokra, 73 300 aranykorona pedig a városi vízvezetékre lenne tordilandó.
— Kéri a képviselőtestületei, ha-fatalmjzza fel a város: tanácsot, hogy ezekre a munkálatokra az áilejtésl kiírja és a munkákat kiadja.
1 — Mondja ki a képviselőtestület,
hogy a csatornázásra foiditsndó betuházási összeg törlesztés és kamatszolgálatának biztosításának érdekében
a "iSulomamíl részére a váras /—//. kerületében levő összes ingatlanok catornázást alapio-gát. a csatornaművek állal köz-vétlenül érdekeli ingatlanok pedig ezrkból a csatornahasználati dijat tartoznak fizetni. Az alap és hisználali jog a házadóval terheli ingallanoknál az 1917. évi november elsejei házatlóalap ulán s be nem épilcll telkeknél a kataszteri liszia jövedelem után, Ipartelepeknél és közintézményeknél pedig becslés utján megállspilar-dó házadóalap uláni díj fizetendő. Az nlapdij mérvét 2\' ; ban. a haszuátati dijat pedig 4V« állapítja me^a képviselőtestület
és utasítja a városi tanácsol, hogy ezen alepoknak szemclótt tartása melleit csatornázi szabályrendeletet készítsen és azl a legközelebbi városi közgyűlés elé lerjesszc. A tanács javaslatához elsőitek Dr, Villányi Henrik szól hozzá. Nem tartja oly renlabillsnsk a csatornázási, mint ahogy azl az előadó Jelzi. A lakosságra ujabb teher hárul. Szerinte a vágóbid kibóvilésére Is kell felhasználni a kölcsönt. Rt-mutet a kórháznál levő mizériákra, amikéi különös ügyeimébe ajánl a tanácsnak.
F.tek Ernő azt mondja, hogy már az első kölcsönnél figyelmeztette a városi arrs, hogv várjon a kölcsön félvételével, meri olcsóbb lesz a pénz. Azóla !27o-k3l esell a kamat. Az események neki adlak igazat. Ne szívjuk magunkal tele ezzel a vár.si kolcönne! — mondja, amely csőd höz fog vezeini. Óva inli a várost egy tij,bb kőlcsöniől. A inai idők
nem alkalmasak ujabb kölcsön felvételére.
Kohn Samu örömmel Odvözll a lanács javaslatát, amit elfogadásra ajánl.
Gacitner Anlal d.\\ szerint egyetlen hibája van a javaslatnak: az, hogy 25 évvel későbben került Ide, mint ahogy kellett volna beierjeszleni. Neki a kölcsön felvétele dolgábin semmiféle aggálya nincsen. Igenis meg kell valósiiani a csatornázást és vízvezetéket. Elfogadja ti tanács javaslatát.
Frled ÖJön dr.: El kell ismerni, hogy Nagykanizsa egy elmarad! város. Kaposvár régen túlszárnyalta. Oka: a folytonos dcbatlirozás. Akkor amikor a lanács templomot akir, a képviselóleslűlel színházai akar, amikor a város iskolái akar, a közön, ség kultutházal kiván. A városnak fejlődése és haladása szempontjából fclléilenűl szüksége a vizvezelékrc és csatornázásra és azérl elfogadja a kölcsön felvételére irányuló javaslatot.
Schiller (DV) kéri, hogy minél előbb egy elemi Iskola létesíttessék a vasul mentén. Ezt a második küllőid! kölcsön keretében kívánja megoldani.
Knausz László dr.: A polgárság már soka! csalódod a város alkotásaiban. Azl, hogy a Teleky-ul végén kezdődjék a csatornázás, lehetetlenségnek turtja. A javaslatot szívesen veszi annyi sok rossz javaslattal szemben, ami eddig ide került — mondja.
A vágóhidat egy másik kölcsOn-ból építik meg Sabján Gyula dr. po\'gármestcr ezulán röviden válaszol az elhang-zollakra. A seilésvágóbidnak kibővítését és sertésszuió-leleppel való ellátását a város meg fogja oldani, de most — nem lehel. Más kölcsönből igyekszik ezl ma|d fedezői. A vasul mentén való iskola Mállilására .vonatkozólag megjegyzi, hogy ezt a kérdési a kormánnyal együllesen kell megoldani. Majd dr. Knausznak válaszol a s:itiház-mozi kérdésére. A tanács javaslatát elfogadásra ajánlja. A csatornázás ulán jön a kövezés. Dj a város számit azadózókOzönség líljcsilőképességére.
Ezulán névszerinti szavazást rendel el. 33 szavazattal 2 ellenében a közgyűlés ellogadla a tanács javaslati!. A közgyűlés 6 órakor ért végei.
Ma: Dalosnap Nagykanizsán
Ünnepélyes nagy mise liar és szólisták közreműködésével — Urna gyűjtés az utcán Sélahangvcrseny Díszelőadás a színházban
Nagykanizsa, október 16 | adássai nemcsak külsőképpen emelni
Ma vasátnap tartják meg Nagykanizsán a Dilosnapot, mclv az összes hztybeli dalátdák rendezésében bonyolódik le és az eddigiek ulán ilélve, szép kulturális eseménye lesz a városnak.
Igen öilelesen, mini mát megírtuk, a Dalotnopol a színházi diszeló-
logják, hanem annak-utolsó pontjakéul a közönségnek - réste lesz egy kimagasló műélvezetben.
Eeyébként a programm az eddigiek szerint áll. D.\'lelóll fél kilenc órakor az utcákon felálliloA urnáknál a hölgyek megkezdik a gyűjtési. Tizenegy órakor méltón illeszkedik be a
1926 október 17.
V
ZALAI HCÍLON?
hatalma* programmba a l-\'elsötcmp-lom ünnepélyes énekes nagy tniíéje, melyen az Egyházi énekkar dr. Dómján Gyula vezelésével előadja Seyler: Cl—dur miséjét latinul és ugyancsjk latinul énekel betétel F.itk lel a Pécsi Nemzeti Szintiét kotor*-lur primadonnája, aki Rolinbergcr: Ave Máriáját és Urbán Gyula hírlap-iró aki Wolf: Vctilat mea-jál énekli.
A nagy misét kövelőlrg délelőlt (éllizenkét órakor Sétalnngversenyt rendeznek az összes dalárdák a korzón. Szebbnél-szebb dalokat lógnak előadni az Ipartestületi, Kis Dalárda, Hűtőházi Férfikar és Fitlő-hlzi Vegytskir. A da\'árdák ének-alatt ugyancsak gyűjteni lógnak a Jólékonycgyesülelek lelkes hölgyei, valamint a színtársulat két művésznője- Az urnák melleit a biztosi lisztet az alispáni átirat intettel\' inak mcgfelelőleg dr. Kaufmann Lijos városi jcpyró lólli be.
Esle diszelőadáez lesz a srinbáz-
ban. A zenekar ünnepi nyitánya után llarbarits Lijos a Zilai Közlöny felelős szerkesztője lariji meg rövid ünnepi beszédéi, melybíti apolczlit emel a dalkuliuszának. Ezt követi dalárdák díszhangversenye és az este ünnepének mélió bef:jező akkordja lesz Farkas Imre nagysikert! magyar levegőjű daljUékátiak a Királyné rózsájának előadása a szereposztás >ban Művészi programm van összcál-lilva a Dalosnapra, dc cz a művészi programm olyan meleg köfvellcn-séget rejl magábsn, ami lelléltcnül biztosítja a nagy njp sikeréi. A dal utal fog lalálni a magyar dalisze-tclő köjöncég szivéhez és ha sok nem is, dc valami innen Nagykanizsáról is cl fog julni a megszállolt területek magyar dalosaihoz, akikhíz az iiredenla szárnyán bizonnyal cl fog szállni az érlük dalolt migyar dal minden egyes akkordja és szivükbe a tcslvíri érztsl még jobban, még mélyebben fogja l egyoketezlelnl.
Molnárii bucsu négy felvonásban
Korcsma, árokpart, törvényszék, logház
Nagykanizsa, ..któber 16
Bucsu voll Molnát i községben. És ahogy cz már második természetté váll falun a polgárok körött, a bucsut egy csoport itt is a korcsmában tartotta. Az élvezett nagyobb mennyiségű alkohol felvillanyozta a magyarok hangulatát és mindegyik bácskai nábobnak érezte magát. Ebben a felpaprikázód közérzUlcibcn Lukács Rémus lólszerdaltelyl löld-müves gyalázó kifejezésekkel illette Horváth János molnárii lakost. Horvát később felelősségre vonla Lukácsot, a dolgot azonban nem intéz-lék cl a falun dívó lovagiasság kérdése szerinl.
Amikor azonban a társaság az éjszaka a korcsmából hazafelé tartott, kitört a visszatartóit ellenségeskedés. Az egyik rész karókat húzott
ki a kertlésből és rövid közelharc eredményeként .ellenség" és .barái" az árokban hemperegtek, egymást ütlegelve verekedve. A végén Horváth János és Vuk József késüket rántották ki és Lukács Kémusi hátba-szutlák. Amikor a két lettes kielégítene párbaj illetve bosszuszomját, a közelharc befejeződött és a bucsu-ból hazatérlek. Lukács Rémus a bucsu következményeit az ágyban heverte ki, de lámadóit a csendőrségnél feljelentette.
Tgy került tegnap Horválh János és Vuk István sttlyos tesilsérlés büntette miatt a nagykanizsai törvény-szé:< elé, amely bűnösnek mondotta ki őket és mindkettőjüket 3-3 hónapi fogházra és az összes Mm tüll költségek és gyógyítási megfizetésére liélle őket.
Ez telt a molnárii bucsu

Leharapta volt felesége egy 28 éves cserepes!
Nagyk.nI/u, október 16
Nem mindennapi vandalizmussal akart igazságot oszlani magának házassága zűrzavaros történőében egy 28 éves kanizsai cserepes-tanonc.
Légrádi György cserepesl pályáján ugy érezte, hogy könnyebb lesz az élttd másodmagával robololgal-liia. Elvett egy nálánál bárom évvel időeebb leányt. Zavar Franciskát. Légrádi közben többször összeütközésbe kerüli 9 törvénnyel, el is Ítélték hosszabb szabadságvesztésre.
Négy hónappal ezelőtt aztán az asszony vilópeKüSlitolt. Légrádinak — amint eat az asszonya elmondja — nem nagyon lehetett ez Ínyére, mert "ddig konyörgöll, mig vissza nem vonta a válókeresetet. A békesség azonban csak 24 óráig tartott, mert másnap a házastársak nem a leg-épaielesebb módon megint szélváltak.
Az asszony, aki az utóbbi időben/ eKylltl élt az ura öccsével, pénteker /
estefelé Rákóczi uloái lakására tar-tolt. Alig lépclt be\' a kapun, elébe toppant az ura, alti ugy látszik, elbújva vátl rá.
— Add oda\'a holmijaimatI — förmedi Légrádi a feleségére.
— Nincs rabiam semmi keresnivalód 1 — voll a válasz.
Légrádi ncin hagyta ennyiben. Szé-rót-azóra, majd ölre mentek. Légrádi nem ütötte/ nem rúgta, nem cibália az assionyt, liattem teljes erejével az orrát kezdte harapdálni és addig hatapdálía, mig teljesen leharapta azt.
A boízalmasan megcsonkiiolt asz-szony/utcahosszal vérezve futott be a kórházba, mig Légrádi az est leple alalt\'elranl, de azlán később jelentkezeti a rendőrségen.
Az asszonyt a kőibáz, a vadállati
izujál kielégített férjet pedig a \'rendőrség fogja kigyógyítani egy szerencsétlen házasság szomorú követ-kezményilból.
Jelentkezeti a nagykanizsai cég öngyilkos jelölt sikkasztója
Letartóztatlak és átkísértik Nagykanizsára a: ügyészségre
Nagykanizsa, október 16 Mcgirluk, hogy Spilzer József kereskedelmi ügynök, miután egy nagykanizsai ctgcl elég érzékenyen meg. károsiloit, Iwau azolt székesfehérvári lakására, önnél levelet irt kanizsai megbízójának, melyben bijelenlelie, hogy öngyilkos lesz. Hasztalan ke-rcslék-kulatlák negyvennyolc órán keresztül, mig végre arcáu kél ha. Iáira készülődés közben álvirratzlult éjszika nyomaival jelentkezett a Slékcífchérviil rendőrkapitányságon. Teljesen összemr.cn mondotta el ott, hugy kanlzsil megbízó cégé ól mintegy 6 millió korona értékíl árul vett át, meg is csinálta azzal annak
rendje és módja szerint a maga üzleteit, ti pénzt azonbau elköltötte, mert olyan természetű függő ügyek gondjai tornyosultak a teje fölé, melyek elinlézése elöl nem utált nvls kivezeiő uta:. Megpróbált előzőleg mindem. Minden összeköttetését felhajtotta pénz ulán — ered-ménylelenül. Ezért akart meghalni. De kél éjszaka gyöiródése alatt rájön, hogy még mindig inkább a bOrtönl, mint a halált válassza bűne levczekléséül.
Spilzer Józsefet töredelmes vallomása ulán sikkasztás mialt lelartóz-lauák és átszállilolták a nagykanizsai rendőrkapitányságra.
T
A mozdonyból kipattanó szikra tüzet okozott
Húrom U»ég til^oltóuAu-"\' tokaltaiklla a teliol TOltd. puulán tO» i»tálló, pajta «u kuKlale hamvadtak ol — A* eailargiml axökoakáptalan nagy tUxkái-a
Nagykanizsa, október íü Tcgnipclóil délulán fél négy óra tájban ti»gy tüzriadaioin ijesztene meg a Galambok köz:égbez tartozó Töllős-puszlán dolgozó emoerckci. A malom melleit a sz.tlnta és széna
heven haladt előte, mert a lángnyelveket állandóin északi szél lámo-gatta a továbbterjedésben.
Több órai lanka\'dallan ollás után sikerült ji.ilollani a tüzel, de ekkora -mSr tulajdonképcn nem is volt mit
" " \'""t- ni4i tulajdonképcn nem Is volt mit
kazlak kigyulladlak te Mr«pahhol | megmenteni, mert a kazlak az Isis a mellette lcvó;^aJ0hízal nem ,4U6 <s a paj(a , |0, prtdájlvA |e||
a bennük levő érlékekkel együtt.
Elégeti 350 métermázsa bun-szalnta, 50 métermázsa rozsnál ma, egy gabonalisztiló gép, amiknek ér-léke 12 millió 500 ezerjkorona. Ezek a tárgyak és termények Tóth Lajos, Tóth György és kél társuk, valamennyien malombérlók, tulajdona voll. Elpusztult továbbá egy istálló és egy pajta, mely az esztergomi lókáplalan luiájdona voll és értékben 40 millió korona kárt jelent.
Az elhamvadt istállóban volt felraktározva Durgó József Klscser-puszlai lakosnak négy köbméter bu-torfájs, mely 4 millió kilencszázötren ezer korona kárt tesz ki.
Az összes tűzkár tehát 57 millió 450 ezer korona, melyből egy rész biztosítás utján megtérül.
A cscndórségi nyomozás kutatta a lüz okát, de semmi pozitívumot nem sikerült kipuhatolni, ellenben nlgyoo valószínűnek tartják azt a feltevést, hogy a tüz az alábbi módon keletkezett: .
A Töllőspuszta azon részén volt a lüz, mely a Dilivasut vonalához közel esik. A tüzszinhelye bár kétszáz méterre volt a vasuli vonaltól, ntégis Icllehelő, hogy a tüzet < Budapest felöl délután két órakor jövő vonal mozdonyának szikrája okozta, melyet az erős szél felkapott és a kazlakra sodort. Ezt a feltevést alátámasztja az is, hogy a kazlak arról az oldalról gyúllak kl, amelyik oldal a sínek felé esik.
fenyegette vcszély,,Arazlaknál levő isiálló és pa|ta, leégett.
A kiskMííroml csendőrség a tüzeset ügyiben lefolytatta a nyomozást és^efínck eredményeképen megállapították a következőket:
Tegnapelőll délután fél négy órakor a lent jelzett h-lyen egy szalmt-kazal Ismeretlen módon meggyulladt, ami annál nfgyobb veszedelmei rejtett magában, meri északról etős szél lujt és igy a kazalról pillanatok alatt átterjedt a tüz a szomszédos szénakazlakra és belekapolt az istállóba és pajtába.
A malomban dolgozók gyorsan érlesiltllék a galamboki, komárvárosi és kiskomáromi tűzoltókat, akik csakhamar a helyszínére étkezlek és megkezdték az oltást, ami csak ne-
Mindent a fogyasztókért 1
Ezt a közérdekű célt szolgjja a
Magyar MMIt fopiláii. Tmlí és trlékisilll Szövethezele
nagykanizsai árudája,
mely az összes eUótendü minö: ségü, tisztán kezeli fűszer-, csemege- és italárukkal előnyös áron előzékeny kiszolgálás mellett áll a vevőközönség rendelkezésére.
ZALAI KOfcLONY
1926 október 17
Dr. Kenedi Imre utolsó utja
Hogy mily köztiszteletnek te meg-becsülésnek Örvendd! dr. Kenedi Imre táblabíró, törvényszéki tanácselnök, megmutatta tegnap déluláni temetése is. Az egész Cscngery-ut feketéllett az embersokaságtól, akik mind eljöttek, hogy utolsó Isten hozzádot mondj inak annak a férfiúnak, aki egész életét a köznek szentelte.
A gyászolók nigy sokasága közepette ott láttuk a városi tanácsot él hl dr. Sabján Oyula polgármesterrel, a kit. törvényszék, járásbíróság és ügyészség tagjait teljes számban dr. Eöry-Szabó Jenő törvényszéki elnök vezetésével, a bírósági és ügyészi lisztviselőkar Csetey János igazgatóval, az államrendőrség tisztikarái Mátyás Simu kapitány vezetésével, Örley Oyörgy dr. kormány-lótanácsos kir. közjegyzó, dr. Ko 11les Oyula táblabíró, a honvédliszii-kar és a csendőrtisztikar képviselete, a posta- és lávirda tisztikar dr. Tholwoy Zsigmond vezetésével, a m. kir. folyammémöklég, Gazdag Ferenc püspöki biztos, a piarista reálgimnázium tanári karának képviseletében Eberhardl Béla főigazgató, dr. Wlnkler Ernő főrabbi, a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör testületileg, a Kaszinó választmánya Radnal Jenő vezetésével, az OMKE Blankenberg Imre vezetésével, a nagykanizsai ügyvédi kar teljes számban dr. Fábián Zsigmond vármegyei főügyésszel élén, ^Keresztény Jóü-kony Nőegylet, ai/lzraeliia Jótékony Nőegylet, a detektlvlestolci, a fog-bizőrök egy szakasza, az Iskolaigazgatók, a felsőkereskedelmi iskola igazgatósága, stb. A ravatalon szebbnélszebb koszorúk, virágok halmaza. A koszorúk közül kiválik szépségével és nagyságával a törvényszék, járásbíróság és ügyészség együttes pálma-levél-koszoruja széles lekele selyem-szallagjával.
Amikot a koporsót a megboldo-dulttal az udvarra kihozták, meg-kezdődott a gyászszertartás, atnitdr. Vargha Theodorich plébános, dr. Burka Kelemen és Tóth Móric ferencesatyák segéd telével végzell. A gyászszertartás után az Egyházi Énekkar dr. Dómján Oyula vezényletével egyházi gyászdalt énekelt, mig a Zrínyi Irodalmi Kör Énekkara dr. Ketkay József dirigálása melleit gyászénekre zendített.
Majd a koporsót a haloltaskocsit3 lelték — és lassan, méltóságteljesen megindult a végeláthatatlan menet a Csengcry és Kislaludy-utcákon ál a róm. kath. sírkertbe.
A temetőben ujabb beszenlelés után Szabady Lőrinc törvényszéki tanácselnök a kir. bíróság^ részéről, dr. Ilajdu Oyula az ügyvédi kar nevében és dr. Dómján Lajos a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör nevében búcsúztatta el az elhunytat, mig az énekkarok gyászdalokkal mondottak utolsó Isten hozzádot a frissen hantolt sir felett.
NAPIHÍREK
■ APIHEHD
Október 17, vasárnap
Római katolikus: lledv. a Protestáns: Hedvig. Irraetita: Markh. hó 9.
Nap kel reggel 0 óra 20 perckor nyugszik délulin 5 óra 10 perckor.
Dalosnap délelőtt II órakor ünnepélyes icnésmise a tetsótemplomtwn, 1:12 órakor sítihlngveiseny a korzón, este 8 órakor disielóada.\\ a szmbirban.
Kiss József mitine détclúlt 11 órakor a Casinóban.
Reform. egyházkózsóRi közgyűlés deletólt II órakor az imaházban.
Katolikus l egényegylet kózgyGUse es előadass délután t órakor
Keresztény Tisztviselőnők gyblíse délután 5 órakor a Nidor-uteai helyi
keresztény SzoelállsU szírakoitató-e*t este 8 ómkor a Keresztény Onhonbsn
NSE szüreti mutalsiga este 8 órakor a Rozgonyi-ulcai tornateremben.
Mozi. Uránia Ártatlan vagyok t,\\r ulolsö telvonlsl, bűnügyi történél ViUx-Egv perccel 12 óra elölt, atlisladrima.
\'Étóadlsok t 3. S, 7 tt 0 órakur.
Október 18, héttő
Római katolikus: Lukács ev. Proltr-táns: Lukles. Izraelita: M. bó 10.
Nap kel reggel 6 óra 21 perckor, nyugatik deiutin 5 óra 09 perekor.
— A főispáni Installáció előkészületei. Hétfőn vagy kedden értekezlet lesz a városházán, amelyen a főispáni installáció előkészületeit beszélik meg és mcgállapli|ák az október 28-ikl ünnepély végleges és pontos sorrendjét.
— Főispánok kitüntetése. Budapestről jelentik: A kormányzó a belügyminiszter előterjesztésére Aig-ner Károly dr. szegedi és hódmezővásárhelyi, Darányi Kálmán győri, Péchy László szatmári, Fáy István kecskeméti, Preszly Elemét pcst-megrei, Fischer Ferenc dr. l^ymai, Almássy Sándor jásznagykuüfzol-nokmegyei, Kállay Miklós dr. szabolcsi, Purgly Miklós Csanádi főispánoknak évek óta fáradhatatlanul teljesíteti kiváló szolgálatainak elismeréséül a másodosztályú magyar érdemkeresztet adományozta a csillaggal.
= Centrál kávéházban, ma és minden este táncestély 3 óráig.
— A keszthelyi járásbíróság elnökének eskütétele. Béky Tamás, a keszthelyi járásbíróság eddigi vezetője, akit a kormányzó a mull napokban a keszthelyi járásbíróság elnökévé kinevezett, tegnap délelőtt telte le hivatali eskü|ét dr. F.öry-Szabó Jenő kúriai biró, törvényszéki tanácselnök kezeibe, teljes törvényszéki tanácsülésben.
— Ma, vasárnap este 10 órától a Korona éttermében Jazz-Bandre tánc.
— Lokomobit- és cséplőgép-kezelői tanfolyam nyílik meg c hó 25-én a helybeli magyar kir. áll. fémipari szakiskolában (Sugár-ut 9.) Beiratási- és tandíj 2S0000 korona. Beiratkozni mindennap délelőtt 8— 12 és délután 2—6-ig lehet a nevezett intézel igazgatóságánál.
= Centrál kávéházban, ma és minden este táncestély 3 óráig.
— Nem hagyta jóvá a belügyminiszter Nagykanizsa építkezési szabályrendeletét. A vármegyéhez tegnap érkezeit le a belügyminisztérium rendelete, amely szerint a miniszter nem hagyta jóvá Nagykanizsa építkezési szabályrendeletét és a szabályrendelet pótlására utasította a Városi. A pótlásokai a minisztérium ponlonkéni sorolja fel rendeletében. w
— KépkeretezéS\'í minden alakban, kitielést, javítást, egyes táblákat is igen olcsón vállal Pum üveges Király-utca 10.
= Vasárnap, október 17-én délután 5 órai kezdettel tea-délután tánccal egybekötve a Centrál külön termében.
— Tanitóválasztás. A galamboki kánlortanitói állásra másodszor is BuzésyKrpid lanilól választották meg.
— Az öngyilkos B-Hstás rendőr meghalt. Teljes részletességgel beszámolt a Zalai Közlöny tegnapelőtti számában Andreidesz Józsel B-listás rendőr cipész-segéd öngyilkosságáról, aki mámoros fővel a lakodalmas asttaltól felkelve másnap reggel zsir-szódás borral megmérgezte magát. A rendőrség nem is tudta kihallgatni a szerencsétlen embert, aki pénteken délután két órakor meghalt, anélkül, hogy eszméletre lért vólna. Andreidesz özvegyén kívül három kisgyermeket hagyott árván kenyérkereső nélkül. És a szomorú tragédia hátterében otl lapping a szörnyű rém : az alkohol.
= Ma és minden este tánc a Szarvasban Mystery Charleston Bandra.
— Az Ipartestületi Dalárda tagjai ma délelóit 9 órakor az Ipartestületben próbái tartanak. Pontos megjelenést kér Büchler karnagy.
A Szarvas táncestéi hangulatosak és Intimek.
— A nagykanizsai Katolikus Legényegylet ma délután 4 órakor tartja rendkívüli közgyűlését. — Utána dr Mutschenbocher Edvln kir. törvényszéki tanácselnök a Le-gényegylet világi elnöke tart előadást
= Ma, vasárnap este 10 órától a Korona éttermében Jazz-Bandre
tánc.
— Zeneiskolai hir. A zeneiskola igazgatója héttőn, szerdán, pénteken délután 4-b, kedd, csütörtök, szombaton délelőtt 11—12 óráig tart hivatalos órát. Ugyanekkor folytatólagos beiratkozások eszközölhetők.
— Zászlószegek beküldése. A kiskanizsai Levente Egyesület ikéri mindazokat, kiknél még zászlószegek vannak, hogy azokat mielőbb küldjék el a kiskanizsai állami elemi iskolába.
= Vasárnap, október 17 én délután 5 órai kezdettel tea délután tánccal egybekötve a Ccnlrál külön termében.
— A nagykanizsai Keresztényszocialista Gazdasági Párt vasárnap lolyó hó 17-én este pontosan 8 órai kezdettel latija meg a szokásos vasárnapi szórakoztató estélyél a Keresztény Ollion helyiségében. — Beszédei mond Krizsala Ferenc kegyesrerdi lanar, utána szzvalat ts tánc záróráig.
— Elegáns hintó- és lótakarók Hlrsch és Szegó cégnél.
= Dr. Jobs Viktor orvos szanatóriuma Keszthelyen. Az elsőrendű kullurépitmény arab stílusban készült. Ugy külső mint belső csi-nossága már magában megnyerő. Egészséges helyen fekszik, közel a balatoni park és vasútállomáshoz a villanegyedben. Klimatikus, tiszta, pormentes levegőt csak ez a szanatórium nyújthat a legsúlyosabb betegek gyógyulásához is. Csinos-ságánál, pompás berendezésénél, tegujahb technikai oivosi műszerberendezésénél, egészséges helyénél a közös teraszairól való, kilátása megnyerő szépségénél fogva dr. Jobs orvos első balatoni park-szanatóriuma a dunántúli szanatóriumok bármelyikével velekedik. Világos, egy-két- három ágyas, közős terem, betegszobái szárazak, egészségesek, minden komforttal berendezve. Kvarcfény és Röntgen-kezelés, központi fűtés. Külön női és férti fürdők fülkékkel a nap bármely órájában. Szénsavas fürdője a legmodernebbül felszerelve, külön műtő és sterilizáló szobák. Higiénikus motdó és mellékhelyiségek, Keszthely egy uj kulturális épülettel gyarapodott, amely dísze a városnak. Megnyitását ünnepélyes keretek közt lolyó hó 17-én Bődy Zoltán alispán végzi és adja át rendeltetésének.
= Ma és minden este tánc a Szarvasban Mystery Charleston Bandra.
= Táncgyakorló. M?, vasárnap este 8 órai kezdettel a Kaszinó nagytermében láncgyakoiló Ieclceárál (össztáncot) I irtok. Szíves pártfogást kér Gultenlag tánctanár.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt hélen 19 gyermek születeti, (12 fiu és 7 leány), a születések közül egy hármas és egy kellős Iker-szülés volt. Fuksici István napszámosnak fia, Knopp Lajos gépkereskedónek fia, Pollák Oyula szabó-mesternek leánya, Kovács István ccmentáru gyárosnak fia, Sebestyén József mészáros-segédnek fia, Stokol Józsel földművesnek fia, Oünsbcrger Oszkár kárpitos-mesternek fia, László Zsjgmond uradalmi lelügyelőnek lia, Simon József nap-számosnik leánya, Oodinek Ferenc cipész-segédnek fia, Kálcslcs János földművesnek leánya, Bjj József iöldmüvesnek 2 leánya (Ikrek), Wein-berger Lajos villanyszerelőnek fia, Hán István napszámosnak leánya, Fehér János napszámosnak fia, Nóvák Anna házicselédnek 2 fia és I leánya. — Házasságot kötött 3pár: Oszterrelcher Lajos kereskedő Schle-singer Juliannával, Hegyi Ferenc géplakatos-segéd Jancsi Veronikával, Horváth Ferenc m. kir. honvéd Oazsi Teréziával. — A halálozások száma 10 volt: Fáró Oyörgy földműves 38 éves, hashártyagyulladás; Szalai Károly 4 hónapos, fulladás; Osskó Péler nyug. állomásfőnök 73 éves, ütőérelmeszesedés; Szabó Oábor földműves gyomorrák; Holfer Rózsa 9 napos, veleszületett gyengeség ; Sncfl Sándor 20 hónapot, ráng-görcs; Mágócsi Islván 16 napos, ránggörcs; dr. Kenedi Imre nyug. kir. törvényszéki tanácselnök 70 éves, agyszélhüdés; Andreidesz József cipész-segéd 5%. éves, lugkőmérge-zés, öngyilkósság; Szemlics Károlyné Fehér Kalalín 40\'éves, méhrák.
t02fi október 17.
ZALAI KÖZLÖNY

Reflexiók a Torna-Egylet jubileumához
Irla: Dr. Mező Fcrcnc
Budapest, október 16 Elmull egy hói a feledhetetlen ünnepség óla, tehál már van egy Kis történelmi tárlat, amelyből a jubileum lefolyását objektíven szemlélhetjük. Nos állapítsuk meg mindjárt : szép voll, pompás volt minden : rendezés, beszédek, felköszöntök s -- lasl, nol leasl — ételek-italok egyaránt.
Hanem az egyszer kislányként sokakat láttunk, akik nem voltak ott. A Labdarugó, meg a Birkózó Szövetség lávollélévcl tündökölt, pedig mindkettőnek oszlopos tagja patinás tgylelünk.Sportélelünkországos nevű vezetői közül a legtöbbnek (Nomina sunt odlosa", igy tartja a jó öreg deák mondás, ami a mi nyelvünkön ilyen formában van meg: .Ne szólj szám, nem fáj fejem") másfelé akadt valami sürgős teendője, de a sport-és napilapok tudósítói is inkább otthon mentek el — meccsre. Hát, igy fest a gyakorlatban a vidék támogatása. No de sebaj I Hiszen eddig fs ludluk, hogy más az elmélet, más a gyakorlat. De az az egy bizonyos, hogy aki otthon maradi, még a másvilágon is megbánja mu-laszlásál, ha meghallja, hogyan becsülték (ahogy mifelénk mondják: hogyan takaritotlák meg) a vendégeket az NTE vezetői. Krátky Pistáné teáján, meg/a Bogenrieder Friciné vacsoráján még az inyenc-vtlágre-korder Lucullus is megcscttcntcltc volna nyelvéi. Akik pedig otl voltak, Ölömmel látták, hogy visszatérőben van a régi jó világ, mert hiszen a Hármas Kis Tükör száz év előtti megállapításának, hogy Zala bora, Zala rákja, Zola menyecskéje, Messze híres húrom vármegyébe.
Ujta megvan az érvényessége. • *
Senkisem küldött, de mert sokan hívtak én is leutaztam — mondásként köllséget és fáradtságot nem kiméivé, — e régi kedves barátaim, derék sporttársaim rendezte ünnepségre. Nem bántam meg, kitűnően éreztem magam, ahogy a mostani irodalmi titánok mondanák: feledhetetlen élményben voll részem. Kezdődöli a vonaton. Kelenlöld után jött a kalauz és kérte a jegyeket.
Odaadtam és egyben fölmutattam arcképes (MÁV) igazolványomat.
Az ilt nem érvényes, — fordult felém a jegyek szigorú cllenőte — lessék fölmutatni az erre a vonalra szóló beiétlap-oi.
— Megvan az is, felcilem mosolyogva, ill a fénykép alatt.
— Kérem tessék elővenni!
Mii voll mit lennem, elkezdtem a körmömmel elpiszkálni a zőldszinü lapot. Ahogy fiiig előkerült, kalauzunk udvariasan meghajtotta magái, sőt még meg is köszönte fáradozásomat... Tetszeti jó modora, de azért barátságosan megjegyeztem.
— Lássa nekem úgyis clhthcllc volna, hogy megvan.
— Kérem — felelte — itt napjában sokan mondják, hogy megvan és még sincs meg nekik.
Most már kevésbé barátságosan replikáztam:
— De azok nem u£y iiérnck ki, mint énl
A kalauz nem szólt iá semmit, de a veiem szemben ülő ur rám-duplázotl:
— Azokat negyven napig az orruknál fogva vezeltc Mózes a pusztában.
Most meg én nem adtam választ. Fehérváron barátságosan elköszönt ismeretlen szomszédom és én azóta is szüntelenül lelkiismerellurdalást érzek s azon töröm lejem, hogy ludalhatnám vele, hogy az én ükapám és ott masírozott a pusztában.
A rendezéssel |áró sok munkából talán a legtöbb az egylet elnökének jutott. Lóloil-futoll, mindenütt olt voll s ráadásul a díszközgyűlésen, a banketten, a délutáni mérkőzés előli egyik beszédet a másik után mondta. Az uloisót minden készület nélkül, hogy stílszerűen fejezzem ki magam kapásból. Ezt már én is
tnegsokallam (pedig dicsekvés nélkül mondom magam is a munka embere vagyok) és ezzel a kérdéssel fordultam hozzá:
— Pisla, hallod-e, mit szokott mondani Vajda János, a költő ánnak,
akit nagyrabecsült?
- ?
Csik ennyit: Te Isten. No és — folytatom — azt ludod-c, mi volt Ujházy Edp részéről a legnagyobb elismerés?
— Igen, ezt már tudom! Ha valakinek ezt mondolla : Xc^marlir.\'
\'— Nos kedves Pista — fejeztem be a diskurzust — kellejükkel én is elmondhatom: amit te ilt csinálsz,
az isteni, dc egy marhá-nak való. * *
A Torna-Egyleten is beteljesedett a közmondás hogy: nincsen rózsa tövis nélkül. Tornászai nincsenek, atlétái elszéledtek, igy hát — nolens-volens — kénytelen volt futballmér-kőzést iklatni a jubiláris programmba és a pécsi vasutasokkal esedékes bajnoki mérkőzést erre a napra telte át. Ám a vendégek cseppet sem respektálták a ritka jubileumot és bizony rövid egymásutánban három góllal terhelték meg vendéglátójuk hálóját, a magukéba pedig egyet sem eresztettek be. Dc gyógyító írről gondoskodtak: elhozták a csapatnak — a kerület megbízásából — a mull évi alosztály-bajnokságért járó tizenegy ezüst érmet. Egy bizonyos l Egyletünk csapata vasárnap mulatott játékával a mult évben nem nyerhette el volna a bajnoki cimel,
dc hatvan évvel ezelőtt — igen... • •
Hsd essik néhány szó a vendégektől is.
Kultuszminiszterünket dr. Damja-novlch Lajos miniszteri tilkár képviselte. Félhivatalos minőségben (mint vendég egészen hivatalos volt) vele
5,525.000 pengő, .vagyis
69 milliárdot meghaladó
újonnan \'ke\'zdódó Osztály sorsjátékon sXa.
Az uj játékterv már pengő értekben van mejtfllapitva és Igen előnyösen változott, mert a nyeremények összege ftlerftékenyen lelt emelve és szerencséi esetben wir egy
Meggyei S milliárd 250 millió K ny«hctő.
Közismcit mrcncscsxámall ajánlja:
Mii Koffer Kálmán ^SOr)
Sorajcgyek ára i egísz 20 pengö - 250.000 K. líl 10 pangö - 125.000 K, negyed 5 pengi — 62.500 K. Híznia október 18—19.
jött bájos felesége is. A kanizsaiak is sajnálják, dc ók is sajnálhatják, hogy oly rövidre szabták városunkban való tartózkodásuk Idejét. Igy is a legjobb impressziókkal távoztak és ennek a körülménynek még bizonyára sok hasznát fogja látni Nagykanizsa sportja.
Molnár Dezső altábornagy ur kegyelmessége a magyar sport két legelőkelőbb fórumál, a Testnevelési Tanácsot és a Magyar Ott Szövetséget képviselte. Megyénk szülöttének nevét nemcsak csonka-hazánkban, de annak határain tul is Jól ismerik. Nowák Ktroly Frigyes, német katonai szakíró, aki annyi rosz-szat tud elmondani rólunk, szegény magyarokról és aki nem átalja az összeomlás okozóinak éppen a mi katonáinkat odaállítani, kiváló Midinkről a legteljesebb elismerés hangján emlékszik meg .Chaos" c. munkájában. Amióla nyugalomba vonult, minden Idejével, erejével a magyar testnevelést szolgálja, amelynek kevés hivatoltabb apostola van hazánkban. Érdemeit bizonyára méltányolni fogja a legközelebbi képviselő-válaszláson — a pacsal kerület . . . Jaj nekik, ha nem ugy lesz!
Hcnyey Vilmos államtitkár, a MOTESz (Magyarországi Testedző .Szövetség) üdvözletét tolmácsolta. A méltóságos ur a tornára esküszik, mini legedrőbb, legracionálisabb sportjára és meg Is igértetle az NTE vezetőivel, hogy u|ra felveszik prog-rammjukba a tornál A kedves, joviális ur kllünő szónok és fáradhatatlan táncos.
A pécsiek vezelője Major Kálmán régi kiválósága a magyar sportéletnek. Hosszú ideig oszlopa volt a MAC futbalcsapalának és már ekkor bentő barátság fűzte Bogenrieder Frigyeshez, meg Sallér Pepihez, akik mindketten vele cgyidőben tevékenykedtek a — MAC-ban. Pécs sportélete sokat nyert a kiváló lülöházi főnökkel.
• *
*
Sok minden volna még tollam-t-an, de félek, hogy már is lul hosszura nyújtottam mondanivalómat. De nem fcjczhelem be anélkül, hogy még egyszer ne köszöntsem innen messzitől Beltelhcim Oyőző bályánkat, hazánk legöregebb, dc lélekben még mindig fiatal tornászát. Biztosra veszem, hogy az NTE háromnegyedszázados jubileumán is velünk fog ünnepelni. Ugy legyen I
Női kabátok
Nagy választék minden minőségben
legolcsóbbtól legfinomabbig
Női fehérnemilek
BARTA MIKSA
divatkülönlegességek áruházában
Angol férfiszövetek
NAGYKANIZSA,
FÖ-UT ÉS CSENGERY-UT SAROK.
Figyelmes kiszolgálás. Olcsó árak.
Divatofc szőrmék
2ÁLA1 KÖZLÖNY
1926 október 19.
VASÁRNAPI CSEVEGÉSEK
A rúzs
A rúzs tulajdonképen egy pfros tudacska. valami finom és illatos anyagból. Ez a rudaeska egy ke eses formájú aranytokba van beillesztve, az aranytok néha csak ugy heverészik a rettikülben, néha meg külön kis szarvasbér - zsákocskába rejti a tulajdonosnő. A rúzs rettentő fontos dolog, magyar neve ajkpiro sitó. Az a rendeltetése, hogy élénkebb színűvé tegye a női szájat, hogy aláhúzzak, klszinesítsék vele az ojkat. a női ajkai, amelyen annyi szép kedves, elragadd, kinzó, kétségbeejtő, őszinte, megható és hazug szó hangzik el naponta.
A rúzs azonban nincsen elintézve azzal, hogy megállapiljuk róla rendeltetését. A rúzs körül állandóan heves viták tombolnak: illik-e használni vagy sem, kell-e használni, szabad-e használni, erkölcsös dolog-e a szájpirosító stb. Tulajdonképen az egész rúzs-ügy abból az egyszerű tényezőből fejlődött ki, hogy az cm ber száját sokszor cserepesre fújja a szél és Ilyenkor a hölgyek úgynevezett ajakirt használtak. A fehér szlnü ajaklr azonban zsírosan csillogott a szájon s ekkor találták ki a párisi kozmetika tudósai, hogy a zsiradékot kevés bbé zsíros tartalommal és piros színben nyújtják dt a hölgyvilágnak. Színre szint, Igy nem lesz olyan feltűnő, mondták a parfüm- s szappan gyárosok, akik elŐlt óriási kereseti lehetőségeket tárt fel a rúzs forgalomba hozatala. Nahát, hogy nem vált feltűnővé a rúzs használata, azt éppen nem lehet mondani, hiszen a klcsattanóan piros ajkak ugy villognak ma felénk égőn, pipacs vörösen, hogy az már sokszor több Is a soknál. Ettől eltekintve azonban, mindenesetre nem lehet a rúzsból azt a konzekvenciát levonni, hogy haszná lala erkölcstelenség.
A mai kor divatja sok minden olyan dolgot ráparancsol az asszonyokra és lányokra, amelyek láttára nagyanyáink elájultak volna. Ez azonban még nem jelent semmit, m(rt a nagymamák valószínűleg elájullak volna poslakocsialk korában a mai gyorsvonatl mozdonyoktól Is. Szóval a rúzs használata okkal móddal szép és üde dolog, csak vigyázni kell és ügyelni arra, hogy kellő időben rakjuk fel a szint és kellő diszkrécióval. A rúzs Iránti antipáliának legfőbb oka, hogy vannak hölgyek, kik Ica mellett, étteremben minden lelkifurdalás nélkül átalakítják az étkezőasztalt toilette-aszlallá. Szépen előveszik a táskájukból a tükröt, a fésül, a púdert és a hozzávaló pufnil, na és a rúzst, aztán hajrá, neki szépítésnek
Ekkor válik ellenszenvessé a rúzs, mert kiderül róla, hogy azért vá\'ik szükségessé, mivel a hölgy az eper-ajkát az előbb a feketekávés-csészében felejtette. Vagyis megette a korábban felrakott rúzst a saját szájáról, c sóját szájával a feketekávéban. Megdönthetetlenül kiderült, hegy at ajk szin hamis volt. márpedig hu valami hamis, akár haj. akár fog, vkái
arc , vogy szájszin, az soha nem rokonszenves a férfiaknak. Ezért van a rúzsnak annyi ellensége. -iHasználd ritkán, de mindig csak ugy. hogy magad tudj róla. Ez< a jótanácsot kellene rágravirozni a rúzst rejtő aranylokocskára, talán
igy jó lenne. Azért mondom, hogy „talán", mert nem vagyok benne egészen bizonyos, hogy mindabban, amit elmondtam itt, igazam van-e?
Ugyan kérem, mikor van igaza egy férfinak, ha hölgyekkel ál! szemben ? Endrödy Béla.

Mit ér a hirdetés ?
Félmilliárd korona egy oldal hirdetésért
A Londonban megjelenő ,Daily Mail" cimü napilapban ujabban állandóan egy teljes lepcdőoldal nagy ságu hirdetése jelenik meg a Peurs A. et F. szappangyáros cégnek, a mely a szenzációsan szokatlanul nagy terjedelmű hirdetésben egy ujabb fajta szappanjának, a. Golden Glory" zappannak cslnll reklámot.
Egy-egy hirdetés ára 1500 angol font, vogyis nem kevesebb, mint a ml pénzűnkben kifejezve, félmilliárd korona
A hirdetés sarkából egy utalvány vágható ki, melynek felmutatója fel van jogosítva arra, hogy aznap bármely angol szappanáru üzletben ingyen kophasson egy mintadarabot a „Golden Glory" szappanból, amelynek az ára egyébként 8 penny.
A hirdető cég a propagandának
ezzel a nagystilusu módjával elérte a célját. Az újfajta szappan egy csapásra ismertté lett Angliában és óriási a kereslet iránta. Emellett mióta a hirdetés megjelenik, a „Daily Mait\' példányalt az utolsó darabig clkapkodjaSa közönség. A szappan-gyáros eddig másfélmillió darabol helyezeti cl szappanából a közönség körében. A Pears cég már egy évvel ezelőtt felhívta a kereskedők figyelmét arra, hogy minél nagyobb mennyiséget vásároljanak szappanából, mert egy év múlva a közönséghez fordul reklámjával.
A viszontelárusitóknak természetesen a cég megtéríti az utalványok ellenében kiszolgáltatott szappan árát. A Pears cég egy nyilatkozatban kű-hogy reklámjának
lönben kijelenti, _ eredményével meg van elégedve.
Mikor a magyarok megszólalnak ..
Szemelvények Dr. Ba/lay Mihály m. kir. gazdaságI főtanácsos, a h\'aluszövetség igazgatója rádió-elóaddsából
1. Hogy lehel civakodó magyarok közt bikét teremteni?
Az én szülővárosomban, Tállyán Összeveszett a biró meg a masinls zsidó juhásza. Szorongatták egymás torkát, dolgozol! a kampósból, hol pofozkodtak, hol birokra kellek, hcmprrgetlék egymást a földön, már véresek voltak, láradlak is, mire én hozzájuk értem. Tizenhét éves diák voltam, minden jóérzékem fellázad! a barbár látvány ellen, hogy magyar üti a magyart, mikor az iglói diákok mindig csak a lólokal püfölték. Békél akaitam köztük teremteni, eleintén szép szóval, aztán bclcmelegedlein éu is: hol az egyikei, hol a másikai (aszigállam, el-kaptam ülésre emeli karjukat, gáncsot vetettem, — mindig annak segítettem aki pillanatnyilag gyengébbnek látszott. A legények eleimén meg vollak lepelve, összenézlek és sebzett sakélként ordilolt fel mind a keltő.
— A ragyogóját minden urnák, hát már verekedni sem engedik a szegény embert ebben a cudar országban.
— Nekem támadtak, igaz, hogy fúlnom kellett, de célomat elértem. Vége lelt a verekedésnek, a kél ellenfél kibéküli. Ekkor tanultam meg az iRazságot. hoity civakodó magyar emberek között csak ugy lehel békél teremteni, ha akad a kellón kivlll egy harmadik, akit közösen tehet püfölni. .
2. A közbeszólókról. Demosthcnes óla minden szónok tudja, hogy minden közbeszólásnál meginog a szó-
noki emelvény. A közbeszólás váratlan mint a ménkű, mely becsap a tenorista cilinderébe, mint az uborkásüveg, amely emeletről repül az ember fejéhez, vagy az anyai seprő, amely kiszámíthatatlan pillanatban vág az alkalmatlan gavallér arcába, jaj annak a szónoknak, aki nem bir a közbeszólóival. Amikor a németországi és dániai 17—20 q-ás átlagbuza termésekre hivatkoztam, egy liatal asztaloslcgény, akinek éleiében sem volt 4 mázsás termésnél több, hitetlenül csóválta a fejéi és vigyotgóarccal vágta a szemembe:
— Könnyebb hazudni, mint kuko ricát kapálni.
— igaza van — mondottam én — könnyebb hazudni, mint kukoricát kapálni, de a hazugságnál van jóval könnyebb munka is, leszem azt az olyan könnyű, hitellen, üres fejel rázni, mint a magáé.
.
3. Slmonfalván arról beszéltem, hogy a nép ne induljon ismeretlen vezetők, üres jelszavak és teljesíthetetlen igérelek után, mert agrárvezércink szeretettel dolgoznak a népért s az alkotások terén annyira kiemelkednek a közélet emberei közül, mini...
— ... a szamár a nyájból, sü-vilctte az egyik atyafi.
— Édes barátom, — mondottam én — a szamarat mindig könnyű felismerni a nyájban, mert látja mindenki, de eniberek közt a szamarat csak akkor lehel megismerni, ha ok nélkül kiabál.
4. A legnagyobb baj. Mindig az a legnagyobb baj, mondotta Krizó Mihály baksai telepes, ami legjobban bosszantja az embert. Teszem azt, ha szemtelen légy száll az ügyes-bajos ember orrára, ha bármilyen sok a gondja, ha elhal! a felesége, leéget! a háza, jég verte cl a termé-sél, lessék elhinni, hogy abban a pillanatban minden egyéb baj eltörpül mellette és a legyei igyekszik elhajtani legelőször.
5. Mii ér a válaszlót jog ? A választójog kiterjesztésének vitája alkalmával hjllottam az alábbi érvelési a gyoroki csángók között:
— Mit ér ma a választójog? Egy gulyást, egy liter bort, egy pántlikás szivarl, egy szines tollat a kalaphoz, a koilcsfeleségeknek egy alsószoknyára valói, no meg legfeljebb öi pengó napidijai. De csak öl éven-lént egyszer, ezl is csak ugy, ha mindig elvhú, az ember hűségesen kitart amellett a jelöli mellett, aki jobban birja — és következetesen mindig arra szavaz, aki többel fizet. Érdemes ezért" olyan nagy lármát csapni?
6. Az ellenforradalmár. Faluszo-velségct alakítottunk egy dunánluli kisközségben. A válaszlmány egyik tagja ellen kifogást emelt a jegyző azon a cimen, mert kommunista voll.
— Inkább ellenforradalmár volt az, — erősködtek a munkások — ellenforradalmár.
— Hogy, hogy?
— Hál ugy, hogy a kommunista szeszlilaimi törvény dacára állandóan botrányos részegségével tlinlclctl.
.
7. A legárvább magyarok becsülele. A kommunizmus uláni idókbzn
a legnagyobb nyomor és munkanélküliség korszakában az országos mezőgazdasági munkásközveliiő főnöke voltam. Itt vándorolt akkor az ország minden nyomorúsága. Lerongyolódott, kiéhezett, kétségbeesett emberek járlak a nyakamra munkáért, munkaalkalom pedig nem volt. Egy héigyermekes családapa télvíz idején mezítláb jött Debrecenből hozzám. Nehéz volt ennyi nyomorúságot emberszerető szívvel elviselni. Az ilyenforma kétségbeesett emberek gyakran kértek segítségei útiköltségre, meg kenyérre. Ulcinlén a saját zsebemből próbáltam kisebb-nagyobb adományokat nyújtani, de a segélylkérók száma egyre szaporodott és akkor a Schandl Károly államtitkár, a munkásságnak melcg-szivü őszinte barátja megfelelő hitelt bocsátolt rendelkezésemre, hogy abból az ilyen kétségbeesett emne-rek-nek előlegei nyújthassak. Körülbelül negyven esetben adtunk 20—100 koronáig terjedő kölcsOnl, egyszerű kérelemre, szóra, igérelre, nélii még a személyazonosság sem volt igazolva. Megnéztem a jelentkezők tenyerét és a kérges munkáskézből minden biztosilék és pozitív lényként kell megemlítenem, hogy ezek az egyszerű munkásemberek a nyomorúság és munkanélküliség legkeservesebb idejében, 6 hónapon belül, minden felszólilás nélkül, minden kölcsönkéri fillért hiánylalanul visszafizetlek. Legendaként hangzik ez, pedig akták tanúskodtak róla.
|l__ii■ ul, e_nirQXnfv aira, hogy gyomor- és bélbántatmai miatt állandóan szenvedjen, amikor köztudomású,
WftmcMIL 3ÜM»lSÍ.tíS|*í hogy a világbíró és mindenki állal legelsőnek elismert IGMÁMD1 keserűvíz azonnal
megszünteti a rendszerint: fenti bajokból eredő lejíajást, csökkenti a vérnyomást az agiban és meggátolja az érelmeszesedést.
.—.- Emésztési zavaroknál éhgyomorra már fél pohár langyos IGMANDI keserűvíz elegendő. -:-
Kapható kU él nagy üveglxii. Szél\'rfÜldési hely: 1GMÁNDI keserüvlzforrásvállalat Komárom. Árjegyzék laméleladóknakkívánatrabfrmenivc
jaX október 17.
SdöjAráa
. nBvyk«ntxMt oicteorotogi*! "-.oa-Szombaton iMnilrstíc-
£WTlSS», este 9 Örskor +IÍII.
it: Reggel ti«U. délben kevésbé
eÍTknyugsI. este Dílnjugsti sitt.
i Meteurolrtglnl Intóict jelentése ■ ><-J "Hn felhői, envíie idO, esetleg »™ís esó<el. taou hkullyedés.
2ALAI KÖZLÖNY
_ Vége a szép nyárnak, sár-tul, falevelek takarjak a mulatók kerthelyiségeit, de ez ne fájjon önnek, mert az „Amerika" vendéglő ha-ulmas termében mindenkor a legforróbb nyári hangulatot laláljo. Kitartó ételek és Halok I Olcsó árak I — Hatévi legyház llllomtlprás-ért. Megírtuk annak idején, hogy Sümegen a májusi országos vásárkor Borbi\'.y Oyuls, vásári árus egy tizenkét éves leányka ellen bestiális merényletet követelt el, akit azulán a sümegi várhegyről letaszított, ugy, bogy a gyermek súlyos sérüléstkel szenvedett. Tegnap tartoltak tárgyalást ügyében, melyen Borbélyt, aki már legyházviselt ember, hat esztendei fegyházra ítélték. A vizsgálati logságol kitöltöttnek vették.
= Mi, vasárnap este 10 órától aKorométtermébcnJazzBandre tánc. ,
Az NSE szüreti mulatsága ma ette tartja 8 órai kezdellel a Roigonyl-utcal tornateremben. — A rendezőség gondoskodott mindentéle kellemes meglepetésről a közönségeT illetőleg. Külön meghívót nem küldenek, hanem ezulon hívja- meg a rendezőség mindazokat,v3kik ugy a sportban, mint másképen az Kgye-sület barátai. Belépőjegy 10.000, családi 25.000 kortína.
= A Szarvú táncestét hangulatosak és Intimek.
20 havi részlet fizetésre szállít-juk — Igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján Is — az egész világon ItgjobbM elismert Slnger varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsa, Fö-ul I.
Patkányok és egerek tömeg-, in vegyen .Agrarta- patkányaid húskonzervéi. Kapható minden /gyógyszertárban és drogériában.
— Elhízott egyéneknél a természetes .Ferenc József" keserűvíz hatalmasan előmozdítja az anyagcseréi és a leslel könnyeddé leszi. Több orvosprofesszor a Ferenc József vizel szivclzsirosodásnál Is reggel, délben és este, egy-egy har-rad pohátnyi mennyiségben rendeli. Kapható gyógyszertárakban, dtogé-liákban és füszcrüzletekben.
= Gyümölcsfa Unghváry Józsefnél, szőlővessző Unghváry Józselnél, rózsa Unghváry Józsefnél, díszfa, díszcserje Unghváry Józsefnél. A legtartalmasabb árjegyzék és minden szaktanács Unghváry Józsel faiskoláiéban Cegléd, vagy budapesti ito (Iájában Andrássy-ut 56.
= Nem Jó az írógépe? ne költ-sfln javításra, hanem cseréltesse b\\ Amit javításra fizet, azzal törleszthet egy modern uj irósépet. Hívja fel a 91 számol, a Remington gyár képviseletét, Szabó Anlal fegyver és löizerkereskedöt.
-- Helyesen cselekszik, ha var-régép-, tü-, olaj- és fonal-szllkség-letét nálunk fedezi. Sto£er-varrógép-alkalrészek elismerten a legjobbak I Singer-varrógép-flftküzlct.
= Schwarcz Dezső harisnyái a
leglobbak.
SZÍNHÁZ
Telefonice
— Halló, halló f
— Igen, mór kezdem. Mit szól, asszonyom, a Királyné rózsájához ?
— Nagyon szép és még kedvesebb
— Ki lett benne kegyeltje?
— Etek Ica először, Elek Ica másodszor és E\'ek Ica —
— Harmadszor. Különben az ő szerepe a legbübájo-sabb. Erzsébet királyné alakja, mint a királynői jóság legmagasztosabb szimbóluma. A direktor is nagyszerű, de sajnálattal állapítom meg, hogy Erényt Böske ebbe a fehér operettbe is az ó pompás, de jeltétlenül nem Ide való játékmodorát vitte be. Azt, amelyikkel sikerre viheti az Alexandrát, az Orlovot, de nem paiszol sehogy sem Erzsébet királyné életének fenséges mlbőjébe.
— Vusárnap ette megint megyek. Jön, Ben Fenles P
— Ebben nem vagyok még ben fenles. De ha megyek, az azt jelenti, hogy másodszor akarom megnézni magamnak a Királyné rózsáját, mely ez alkalommal díszelőadásban kerül szinre. Lesz egy ünnepi be-siédf melyért a felelős felelős. Aztán \' "isszdalárűdk\'fwngversenye. Mond-
jtflbbewxifotlak, hogy a dalosok ezen az%fén ugy fognak énekelni, mint
<még soha. Es ennek titkos háttere van.
— ??
— Le akarják pipálni a színészeket. Már is Igy fenekednek: Vagyok olyan legény mint te, vágok olyan nótát, mint tel
— Tyűha I
— Bizony I
— Egyéb?!
— Ujabb még csak az, hogy a kis Asszonyinak akkora bajusza van már, hogy a füle körül tekerheti. Azt hiszem, hogy a Csikóst akarja eljátszani saját bajuszával. A direktor pedig, mióta látja, hogy a saját fia milyen veszedelmes konkurrencla számára, nagyban fogyasztja magát és tegnap Uram boc-ú\' hátba egészen ugy nézett ki, mint egy húszéves Adonisz. Most pedig, bocsánat, mert a karmester a Királyné rózsája dirigálásáért virágot kapott és még nem tudom, hogy kitől. Megyek és a föld alól is előteremtem az Illetőt.
(•) A ma esti dlszclódús méltó kereteit költ lefolyni. A helyink rendesek. A A nagy nyitány uUn Barbarits Lajos • Zabi Közlöny lelelös szerkesztője mond rövid ünnepi beszédet. Mely után a nagykanizsai dalárdák énekelnek, ezt követi a Királyné rózsája.
(•) Vasárnap délután 3\'1 érakor olcsó /óna hc\'.várakkal (ti ezertól 20 ezerig) ürlov.
(•) Dr. Hevesi Sándor, .Nagykanizsa szülöttének gyönyörű Irdalmi értékű darabjából a Csá>xar és komédiásból na-i«onU dupla próbák tjlynak. hogy a hétlói bemutató teljeáen felkészülten várja a közönséget.
(*i Anna-bál kedden—izerdán .1 Király Színház tavalyi operett slágerének az Anna-bál nak bemutatója. Minden s.-Oló vigye cl leányát az Anna-bálba.
(•) Vasára ip délután 3\'/: órakor rtnd-kiviU oksó zóna hely árakkal utoljára a szezonban Orlov a premier nagyszerű sze-rcpowtásában.
Vasárnap ert*: Rendes helyárakkal. Diizelóadás a megsaHoll területek magyar dalosai íelscgitésé/c Nagv nyitány: Játsza a zenekar. Utinc.ir hewéd: tartja Barbarits Lajos a Zalai K«jzlőay lelelós szerkesztője. Dalok, énekek : A nagy kanizsai dalárdák utána Királyné jőzsája.
I -
HETI-MÜSOR:
Vasárnap délután: Orlov, Olcsó helyirakkal.
Vasárnap : Királynő rózsája operett. Hétiónt Császár és a komédiás. Kedden—szerdán: Anna-bál, operett bemutató.
SPORTÉLET
NTE NSE
Elsóizben játszik ma egymással bajnoki mérkőzést a kél kanizsai csapat. Az NSE tavaly a II out. bajnokság megnyerésével, az NTE pedig az I. oszt. bajnokság megnyerésével vonla magára a fatball-körök figyelmét. Moslanl találkozásuk, m^ly a helyi hegemónia kérdésén kivül a végső helyezést Is nagyban tisztázni log|a, annál inkább érdeklődésre tarthat, számol, mert eddigi eredményeik nlapján mosl cgyenló erőseknek lehel tartani őket s igy teljesen nyill küzdelmük bizonyára szép sporlot fog hozni. A rutin és technika némileg az NTE |avára billenti a mérleget. A métközés vezetésére Spilzcr Antal kanizsai bírót küldte ki a kerület. *
« ZALAI KÖZLÖNY kapható
K.*ilh*tT«a Í 1 .Z.UI KB.tSflZ" kw.ih.lyl Mit hU<tSbwil.Mhtn. Kl.tílodT-utc, IS tii«. -Hud.y í. flKSl Slrtíp-tSBliomlnj^wS.lt l.lk U;«.-9K». Rt.nrt <Í74,4 tfcAl^iraíi. riM.s.1 Hilijr.l\'.\'< S„*J Ultis SsSi.Tlru. iltjiS.n. Sojko.I alo. Tr.mtf r.f,o< »Sfi]r>kölS 4.
TÖRVÉNYSZÉK
(§) Alhegyl és újhegyi kuruc-labanc világ. Május utolsó vasárnapján bucsu voll Cserszegtomajon. Nagy mulatság folyt az athegyi vendéglőben, ahol megjeleni az újhegyi fiatalság Is. Az alhegyl és újhegyi lábor éjfélre összeverekedett s minthogy llt az u|hegylek szenvedlek vereségei, bosszul forraltak és elmentek az alhegyiek főhadiszállására, egy másik korcsmába. Czuppon Károly, ClySrel János és Kovács János vollak a fókolomposok. Még kaszák is suhoglak a vérszagu levegőben. Szalay Ferencnek a kezél is eltörték. A Keszthelyre kiszállt Mulschenbscher-tanács Czuppon Károlyt és Tóth Károlyt 6-6 heti fogházra, Oyörei György, Kovács Jenéi és Limicz Imre bűntársaikat 1—1 millió korona pénzbüntetésre, az orvosi és peres költségek megfizetésére itélle. A harciss legények fellebbezlek.
IrodalomjJIüvészet
Bolsevizmus, taslzmus és demokrácia
Olaszország volt miniszterelnöke, Francesco NUll, isinél meglepte Európát egy szenzációs könyvvel, amely érdekesség és luktelő aktualitás szempontjából a kiváló diplomatának még előző köteteit is felülmúlja. A polgári szabadság — jobban mondva: a liberalizmus — melleit tör lándzsát, azzal a kormányzati rendszerrel szemben, amely a háború után Európa legtöbb országában megdöntötte vagy csőddel fenyegeti a demokrácián nyugvó parlameotárizmust.
Mint históriai faktumot állapítja meg Nittl, hogy: minden háborút forradalmak követnek a legyőzött államokban; de ne tévesszen meg senkit, hogy a világháború után kitört forradalmak három hatalmas monarchiái döntöltek romba, mert az hogy az abszolút kormányok helyét köztársasági kormányok foglalták el: korántsem jelenti a liberalizmus és a demokrácia diadalát. Sót ellenkezőleg: ha szétnézünk Európában, mindenütt — még a leglibe-rálisabb államokban is — azt látjuk, hogy a polgári szabadság mindenütt megfogyatkozott és a parlamentarizmus elveszítette feszítő erejét a végrehajtó hatalommal szemben.
Könyvének ebben a résziben drámai lendületet vesz az illusztris szerző, amikor párhuzamot von hazája és Oroszország diktatúrája között. ,
A kibontakozás?... Nem a Nép- / szövetség, sőt nem is Locarno, — mondja Nitli, — hanem a revízió és sz .Európai Egyesült-Államok" szövetsége ; egyelőre gazdasági, majd később politikai alapon. \' Bizonyos, hogy ez a könyv, — mely az olasz, francia, angol és német kiadással egyidejűleg jelenik meg magyar nyelven — sokkal hevesebb polémiák forrása lesz a világsajtóban, mint Nilti előző könyvei. Már csak azért is. mert nagy része azoknak a fejtegetéseknek és jóslatoknak, melyekkel Európa jelenét és jövőjét megrajzolta szórol-szóra beteljesedett, amióta előbbi könyvei megjelentek. Politikai éleslátásának és elfogulatlan kritikájának ezek a frappáns bizonyságai adnak nagyobb súlyt és nyomatékot mostam kötetének, amelyben a pártokon fölül álló államférfiú higgadt Ítéletével állapítja meg a végzetes gazdasági válságban vergődő Európa veszedelmét, de egyúttal rámutat azokra az eszközökre is, amelyekkel végzetes betegségéből \' kilábolhat.
Nilti könyvét Ziginy Árpád fordította, az ára -10.000 korona és minden köny ^kereskedésben kapható.
II S . VIIJ.1 1 11. 1 \'i
PAPLANOK,
sezlontakarókf futószőnyegek, függönynek való „Tusior", ágygarniturák, kabátszövetek ti mindennemű rófös divaláriúbait a legmegbízhatóbb és legolcsóbb
Krámer Zoltán
rőfös divatáru háza a Tulipánhoz._
Köztisztviselők, közalkalmazottak
és n katonaság, csendőrség, rendőrség kötelékébe tartozó liszteké* altisztek stb
6 havi részletfizetésre vásárolhatnak
mindennemű ruházati cikket, a legolcsóbb ktszpóntflzctéscs árban. Egyenruha, térli és női szövetek valódi gyapjúból, divatsr.Övetek. ruhakelmék, különleges vásznak, zclirck, chiltonok és llanelláruk. Továbbá ágy- és asztalkészJetck. sezlon-teritők, lugOnvök. szőnyegek és lutószónye-gek. Ingek és alsónadrágok a kiválasztott anyagból mérték szerint Jutínvosan készülnek. Minták állandóan megtekinthetők.
Pranger József Teleky ot 19. sx. alatt
a .Tribon* ruházati részvénytársaság helybeli megbízottjánál. — Hiváa esetén mintáimat lakisoa is bemutatom,
a
ZALAI KOZLilNV
1926 október lí
lOZGÓSZINHÁZlK i apróhirdetések
Uránia 3, 5, 7 é» 9 órakor: Ártatlan wgyvkl (Ai uiolíNelvonás) bor,- \' ügyi tort. lőttzerepben Itenny Porlen. :
Világ 3. 5,7 is 9 órator : Alhertlni szenzációs artista lllmje Egy permi 12 óra előtt.
Uránia kedden 7 és 9 órakor: A nevelő klnny (Otíelto gyermeke) a Pirii National gysnyorű zsidó ttrgyu filmje, főszerepben Alma Rubens.
Keszthelyi Uránli vasárnapi ma-sora 1 A száguldó kerék 7 felvonásos vígjáték.
KÖZGAZDASÁG Ilim
A mai értéktőzsdén éléakebbb vételkedv mellett az Irányzat szilárdan
indult. A lózsdeidő további ftyamán kisebb realizációk néhány papirban gyengébb árfolyamokai eredményeitek .ugyan, de a bécsi sailárd leienlésekre ezek Is újból megszilárdullak. A legnagyobb árnyereségek ismét a bányapiacon fordullak elő és Igen szilatdan tendált a Fegyver is. Az áremelkedések gyakran a lO*/.-ol la meghaladlak. FeilOtlő voll • Kőszén 145 ezer koronás átugrása. Néhány papír az általános szilárdtlg alól kivételt képezett és kisebb árveszteséget szenvedeti. Ezek közé tartozik a Viktória malom 25°/ros lanyhulásával, erenkivűl a Kohne ét a nyomdapiacon Pallas és Révai. Az Irányzat zárlatkor szilárd, a forgalom kisméretű.
(Hlrd.taa.k dija i»rs ln.te.dól
UrWd zárlat
l-»it> 140123. London 231 f A Ne»Joik M7-*V IHUkI H3730. Mile«a 212250, Amsterdam 2V700. Berlin 123 20, Wun ;aia. Sutu 37500, tn»s IU2S0. Varaó .\'tllllú. Budapest 72-50, líelgild 91500, Hukittst 717 50.
1 Vsl-jXiU Hull Urbá-jtiytáM
A, eptobudeies dlJS IU UŰIk 30 IllUr. A elmaró l minden vastagabb twrliból átló sió kei esónak seimittallk. Minden tovtbbl ti6 dl)a 9 1111. A IlMsUiI díj .l»r.
Il.cl.adt s k»galrol»dót>osassslesi:t>lval
KQIISIdl kftkaa, taxán Woi.rr géporár Nagykanraaa, SugAe-al II
Naana jókartu Iné lel|ei diófa háló (i akadta <OrgO.,n eladó. Zirda-utca 6. 3613
Sa|itf3aeaa 2 eve, tzirss aiappan
ki. kínt 13 000 kotoaien etadi. Saabóex. Teleki ot 18. 3-2 35S3
EbédlS, gjereklgyak, aaekrcnyeV, hls-1\' V aladók. - tUimalom. 2.
tartási cikkek emctcL
3 2 3531
0.*l, tor e» „eltelet kersleiZaeket alndea uio- (s szélességben saaksaermo vésel Stern Evegei Vssutl-«ka 17.10. — Ugyanon egy tanuló llieléaael lelvítetik.
p«nxkAloa«nt bekebelezésre minden a«aa««bca a kgetoiyósebbc* ti kg^yix aabban lotróslttal Aoxél Iqxéc pí kólcoOAkóivetlló Irodája Natykanlssin. fó at a. sa. alatL «4.i.».rkolc.s„ kSl-véayakal vessek. 2/38
~~Égy kai*a kajárata botoeoiolt sióba klaoó Batlhyárry-stea 19. 2-1 3.\',-.7
Itiriaaa Lakos Jóno.t, kivel
1916 t\'118. óeilg oroaa fronton 103. gy ell 11-U isitadnll aaotgilla :l Kérem a tdia olvasói, ha Ismeri, eilesltaen teve-kjó lapon p barátomról Bficay Oyorgy erOftyl menekült Keszthely, Csendes fcOi >
Birtok eladás.
a ** w aeu. MMlt*. Ktokaiataa i Ma. >>>, iii,rol(i,,LI ■•«>.- I i.
kwlek. ul, IWK,,
faitaisau u ii <0 Iwm lóldbtnok aperuiei c*»a inw «r.aai - tuv,bi*i DUkASZ IIIU Nagykaiileain,
Kaaeeil.atta a illa stail. si,
llgU fMl
IMI II kaalsaa r
H|y kolónbetiíalu butoioiott uobs. eset-leg botor nérkttl ts. aionrul kiadd. -
llunyadHrlea Iti. a«.__M4592
ia. nagy kart esetleg kUból kiadó Klilaludy-uica 32. 2-1 3601
Eladók Irodai balotok. alü, aüakök. kettő komplett ssóllugó. óesika válásit ilak. vasaltok, Wilo*Ul0 ti egy Ukapu. Caen-
|eiJ-lU -I. 3597
VALUTÁK teciyel 7M0-ia)t0 ADVÍL3il»25-e0>3 Caahk. 2110-1211 Dlnii 1255-W Dolllr 71323-/H33
ri»i.<lali.XHO-2l20
Holland :.-«)5-M5 Lel 371-349
Léva 5:3-520
Líra 2000-70VI Marka 1605S-I70I8 SebiU. 10rX6«> Din kot. 14975-19035 Svikllr. 13WM0 Helga Ir. 11175-2055 Nr„vep k. 17100-150 SvMk. 19063-125
deveAk
Amstefd. 28530-620 Beloiad 1259-65 Bellin I6Ö7J-17U23 Bakaieal 375-3S5 Utlniel I985-20U Kopeah. 18973-19035 Oii\'o 17\'OO-lsO London 316024-1023 Milano 26O0-W Nrwyork 7I3U) 500 Pi,ta 2020-TO0 lliza 2111 IS Saolta 5I4-5M Stoc.tiolm IP06S 126 Varsó 7Kt0-«CH0 Wien 10059-10009 Zürich I3778-SI8
Terménytózjde
Huzja ttsiav. 75 kg os 362JOO-365.COO, 76 kg os 367Ü10- -37UIXJU /7 kg.oa 373 \'-00 -J7M0O. >8 kg-os 375.eoO 377:00, egyeli 75 \'. g-os 357500 -360000. 76 k. oa 3ÍZ.V« -3631X0, 77 kg OS Sol.oW—370MJ0 78 ko-us 370.000—J72 500 roia 265.000-267 5IJ0. raaarmanyáipe 215.000— 220000, sóiatju 27ii.OJÜ —3"JO.e00, sab 200.IW-205.UÍ7. tengert ó 252JOO-235.UA lepee 5.50X»»-5A0O00. kMea 1SOOUO-.190ZHXI, korpa 155.000-157300
Kiadja: írbiyt HyomJalpír él Miyv bnáiéii ti, lti)tisiui
FOrdákádak, Oló.ad.k a legjobb
kivitelben kíasen ka^íitlók Baksa bádogos-nál. Klntny-ulea 21 2-1 3519
üzleti napellenző-
ponyva vutimiutekkAl, na^y UgUb-Íív»i, állványok, pultok tsonnal • Il4«ka XM
Ifádai könyvkereskedés, Keizthelj.
Borból lyQalalbo rendezés Vc\\Tirl luuuáll, Jatinyot 4ioa clatM. — B6vcbtxi MuikI és Fricdtnítul laucr- éi cxmc^c kexctludMboi ^S\'.o
Eladó E6tvö»-tér 14. wiínu hi* ntpy kcittd. Bővebbel Arany Jáno»-utca 10.
Forgalmas ■ teában raktárnak. Istálló rai, (atagenak ü l^ar) ux«an<» alkalxaa btlylKf mtgy odrai éi kertül aiooral VI-adó. Bóvebbet a kivkbM. 3-1 30IÜ
TakartUaért lakáat kap kit Igényd hl xaapir, vagy egyedui álló nő. A.jujv lanoa-
■<** \'0- _ ________-362i
E/ő« padlódcazkákböT való h Ida a cement vilyuval tladő Róraa ulca 1, 2-1 3dOíi
Hasak, 2, J, 4 éa 5 nobai magin-béiMk. köitük MfcOitAlhetó lakAsaai. kl
Mbb ta nagyobb |6vedelreeiő Mtliiuk cmcklcs úaktharak, vendéglők ol«o áíban eladók. Bóvebbet Uukáaz Mikaa Nagykaniiaán KAkócfl-uica \'29. axim
l\'ehérie xomiíxoiott ^gyeimck vaaAg*
jutányosán eiadó Sicmerí-utca 3, a,a
SaabóknakTíadó vaHalókályhaTnégyl Hőkoa ttabóasalal Zrtnyl Mikk*-utca S
2 télikabát 12 ét 15 tvra lluknak való juttoyoa kon eladó Tckkl-«il SS. u
Ma este
halászlé
turóscsnszával
Neufeldféle
vendéglőben.
Nagy
Confectióvásár!
tekinfteitcl az enyhe időjárásra,
■álja laimállltati arakon! Rips-kabátok györ.yó\'O kivitelben, végrg béte\'ve
1,100.000 K tói lelj. Rips-kabátok gyönyörű kivitelben, sróímczve
1,350.000 K tói fe\'j. Velonr kabát vpgiK bélelt
495.000 K lói lelj. Oycrmek-kabátok
200.000 K-\'ól felj.
K utal- e nifB.ita liiiitnkd
teadalvul olesó i.írl
fitfinhtlrt ifin m Ilii kUniinilut.
Stern József
divatáru háza
Kazinczy.ntca I.
Vároaházpalotn.
Kényszerköloön-kötvil-nyeket
leor.ragisjbt) napi áron viairrAunk ILlt-ralekn, larto,Asokat belisel|Ok. O—rts helyi értékpapír.,kjt maps irtot)jrtion vaaliolunk.
OROSZ ÉS TÁRSA
b»ak- i$ létad«ttU»aaaTi>*oh Főtrt 15. Ua a Talefon 321.
LOPOKROC
kgoicvibb gyári takUr Hsrzfold és Fodor
Budapest, V, Wckcrlc Sándor-u. 22.
Telefon ic**< ASn
Hirdetmény.
Galambok kOzbirloko-.&igi
tanácsa által kCubiné letelik, hogy a tulajdonát képetó kOu^gi Na^y vendéglő 1927. január l-töl nAmi-tsndó 3 évre kiadatik hatzoobéibe f. hó 24-én d. c. II órakor a helyszínen nyilvános árvercten a kiadási Jog fenntartása mellett. Fellélelek ugyanon meg udhatók.
Közbirtokossági tanács.
Értesítés!
Értesítem a n. é. közönséget, ho*:y lakitoroM B.tthor>-utca 3. 4zám ylóJ Magyar-utca 4,
szám alá helyeztem a» e,
3 hónapi uünetelós után munkáimat újból megkczdlem. — Kércn
4 11. é. közönség további szivei pá,.fogásit. T.n|eww
Weisz Hermín
■7*ati«Ma ketcMA Mit «• lp«»»0*«»i»6.
KOZPONT kávéházban
1926. oktober 13-án. keUön eite
NAGY FILHARKONIEDS
!
a pécsi és kanizsai válogatott egyesiteit katonazenekar álul G. NAGY TIBOR
színházi karnagy vezetése mellett
Műsorra kerülnek: Wagner, Veidl,
Oflenbach, Schubert, Mcndelssnttn és a legújabb zeneművek.
Szabad bemenet. Kezdete 10 Arakar.
KÖHÖG"
la Ri\'KEDTSéoriim
Réthyféle
Szelelő rosták,
szecskavágók, répavágók, kukoricamor-zsolók, darálók
minden nagyságban
U/eiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 6
CORDATIC
autógummik,
FEST
Maycr Klotild utóda
TISZTIT
VARGA NÁNDOR
kíltaelejló, Tegyéueti rahatii:tili és gizaeiá rállaliti Hunyadi-utca 19. Fiéki Kazinozyu. 8.
Mielőtt bármit lestél, vagy tisziiiial, győződjön meg munkám kiválóságáról és áraim |uiányos»ágáiól, nálam tisztított gallérok utolérhetetlen lényéről.
Külön gallér- és fehérnemű-osztály!
Ugy a helybeli, mint a vidéki viszonttisztilóknak nagy árengedmény! 6UWRÉR0Z | Fehérneműt tisztit I I PLISSÉROZ
gjOAHÁ^teEMOMJálj
ÉRETT NVUCaTINOIAI BANÁN
/S LESJCBB TAytátík
BP.TtL£FON:182:85l
lOTfi okt^hrr 17.
ZALAI KÖZLÖNY
Világszabadalom I A fűtőlechnika csodája!
ZEPHIR
falüzelóaü, légíüléses
(olytonógő kályha |
egyszobAt
kivi u>4i úrio ii
l^ík-ai JIIIíomSU |
Utblslcitlkuwlib •
.REKORD" <» Vok.itD/»HiO t<**xv JtíJyíUV. Iiktifxii)(hrl)t2(, kf
mtayloliSúk.
Arlapot készséggel küld:
héber SÁNDOR
Wlyhí- ff tGihrlvgriroi Badipnt, VI. Vilooi <(iiui-ut 39. • TeUten: T. 47-47. Lerakatok minden nagyobb váróiban.
Kézimunka anyagok
külföldi bevásárlás folytán versenyen kivüli árakon!
Iskolás leánykák részérc: clónvninUtott tálcakcndók 2—12.000 ír
festett párnák......15 -36.000 ig
Előnyomt«tnu a legmodernebb mintákkal rendkívül olcsón !
Fonalakban óriási választék
UtzállitoU árakon ! Tekintse meg vasárnapjjcirakatalmat.
HEIWITZ BÉLÁMÉ
Milnanka ti cióoyonida utakflzlclc
DEÁK-TÉR I. 1 3V+
WitflU Wny»k.re»VcW» m*lt»«.
Értesítés!
A raktárunkon |dv$ összes
férfi- és double-szöveteket
meglepő olcsón kiárusítjuk.
Steiner és Eppinger
divstárnhíía az .irány bárány\'-ioz Erzsébet-tér 3.
Lika pehelyt, fosztott és íosztallan
TOLLAT
ven* és elad
hercfeld dávsdmé
__Sugiir-ut 18.
1 szoba, kooyiia, mcllékhelyijégból álló
LAKÁS
kiadd naginyos nineti. veey fiycr-m-k\'tlcn litMs^mk. Cini ■ kl:u!-i)n\'.
Ön biztosan vevőnk lesz,
ha levelezőlapon ké:i uj árjegyzékünket fényképező gépek- és cikkekről
hatschek és farkas
Budapest, IV. KAroly-körut 26.
katona
Elókésntés, jcgyzetbérlet az Összes }°g> vizsgákra, díjmentes tanácskozás l«vélben is. Budppcct, IX.. Rúdny-u»ca 41. szám. Telefon: J. 105-90.
üi TRAKTOROK afiaa
. azonnali szállilásra kaphatók:
BflZSÓ JÓZSEF kocsigyáros
„Ford" képviseletnél Telefon 250. NAGYKANIZSA Telnfon 250.
FOBD személy- és gyorstcheraatók. alkatrészek, ruganyos komok-lulók, fedeles és nyitóit kocsik raktára. Ismeri szolid kiszolgálás.

Kovács Antal
rőt-szabó Erzsébei-tér 15. szám
hazaérkezett bécsi útjáról és a legmodernebb, legdivatosabb mintákat hozta magával. - A legnagyobb készséggel áll a m. t. hölgyközönség rendelkezésé ro.
Szenzációs-Surányl regény
kezdődik a
NAPKELET
októberi számában.
Miiiatv:ny ingvrn.
Budapest, I., Döbrentel-u. 12.
__MiQ
Tisztjellel ériesiiem a n.é. hnlgy-közOiíséget. hogy gyönyörű mir;ták érkeztek mindennemű fehérnemű eiőnyomtatáshoz. Előnyomíafás a legolcsóbb árban! * Mint szintín szakmámba vág<"> mbdcnncmfl fehérneműt olcsón ós kiváló sz£p?n kís ilck. — Urileánvo kai fehérvarrás tanulásóra fölveszek.
Bíáuhorn Szidi.
Mts Eötvös-tér 28.
LEVELPAPIR
újdonságok
dobozban és mappában nagy válasz\'.ékbatt olcsó árak melleit
FISCHEL FÜLÖP FIAI
papiráruházábzn kaphatók
Rózsagyár. Kaposvár.
Gyára a legmodernebb gépekkel felszerelve. - A legjulányossbb árak melleit vállal festést, vcgytisztltást, ágytolltlsztl-tást, bőrbutorok és bőrkabátok festését, pllsslrozást, gouvrlerozást slb. ,,-j
Szekeres János Keszthely, H»jdu-utca 22. sz.
Elvállalok ványoláshoz alkalmas bőrökből egyben vágóit és fél csizmák, úgyszintén oldalvaroll elők és lejek kiványolásál. Páronkénli ványolás vidéklek részére azonnal.
ISI
Nagykanizsa, Kazlnczy-n. 4. udvar
ajánlja az összen háztartási, építkezési, ipari és gazdasági vasárucikkeket, állandó nagy raktár prlmi vilígoj kék, pilma n eh tíz koialvOiöi AUdln- és Sütött vasedényekben stb. a legjutinyosabb árak melled.
Próbálja meg Ön is!
Budaörsi „Mária" keaerügyógyvix
kitüno hashajló és gyomorhszUtó. Kapható gyógyszertárakban, fűszer- és
cflcmegcUzletekben. Különösen ajánlatos: elhízásnál, vérkeringési zavaroknál, érelineszesc dósnet, köszvény, epckóbántslmaknál nöibajoknál. — Forgalomba hozza: Budapesti KeserOvIzf orrisR.T. lr»<Ji: Bodaoot, V.. Bálvány u. ». - KépvU«Mk*t ________________
14477/1926.
Árverési hirdetmény.
A Déli Vasút Kazinczy-utqaí lakóházánál f. évi október hó 18-án d. e. 9 órakor több különböző gömbfát. deszkát, padlót, vaskapcsot stb. adunk el.
Nagykanizsa, 1926. évi okt. hó 15-én.
Városi tanács.
LEG-NA&OI& IW5K0UV
UNGHVÍRY LÁSZLÓ Rt.
ceoléd—budapest, iv., vact-u. 35.
oyOmölcspAt, dísznövényt, eredeti hollandi jácint és TUI.IPAn-1ia0ymákat, kerti MAGVAKAT, eszközöket szalut. Árjegyzéket sOroősen kérjen.
A nagykanizsaiak találkozóhelye i
Budapest [egelsírendd, modem, cuudl szánúja at
István király szálloda
VI., Podmaniozky-utca 8.
Mérsékelt iraki Központi fűtés, minden szobiban hideg és meleg folyó vlz, lift.
Szobák 40.000 kor.-tól.
A nyugati pályaudvar közelében
Túlzsúfolt raktár folytán
önköltségi áron
alul uj famegmunkáló gépek
gyári garanciával.
Üzemredukció miatt használt üzemképes
SZERSZÁMGÉPEK,
szttró-, maró-, vésőgépek, esztergapadok, shappin-gok, használt asztalos és
lakatos szerszámok, transmissió alkatrészek
(szijlárcsák, konsolok, stb) villanymotorok, reser-voirok, kazánok, gőzgépek
rendkiviil olcsón
kaphatók
HERKULESMÜVEK RT.
BUDAPEST,
VI., Figyelö-utca 14-16.
Telefon: Lipél 908-20., 908-21.
MSI
ZALAI KÖZLÖNY
1926 oklóber 17.
Tliita CTiflitrikó és
uéretrululr......J JU ezer
- K-lól kezdve
Crepdcschin ruhák, bársony pongyolák, aljak, blnzok igea j i lányos iriu
Miilír Sándor
cégnél
tepsi! (SetíSm). Eíietra-itu 7.
M1K A TIVADAR HEZAKUGYÁRA
Budapest, VII, Kazlnczyu 47.
Teltfon: Jóm! 12S-27
Neptuo vizvezeiék-cssp.gyertyatar-lók, forrasrtólámpák eredeti Sievett minden nagyságban kapható.
Szüreti mulatság
ma, folyó hó 17-én
a Zieger-féle vendéglőben Kiskanlzsán, Flórián tér 5. szám alatt. Kezdete d. u. 3 órakor. Szivei pirifogási kér
Zieger Ferenc
vendéglős.
Hentes és
mészáros üzlet
helyiségekkel, gépekkel és lakául
kiadó.
Bővebbet: ÖZV. FRK JÁNOSNÉNÁL Csengcry-ut 62. szám.
Kereskedelmi körökben
tx .ezclett urak (ktreskedeJjni JcépTite Ká) UtOaó keresel! melleit
- kik ©í*afli$41ori.tehe\'-jétfgel Wra:\'< — k*rc»t«tnck. AJirlatok a Creditor Bank és Kere»fc«<lílmi R. T. tósáfáboz Budapest, VU., Klrily-u. 93. fntíxewSök.
HaAn Uyula nagykanizsai blróivA^i végrehajtótól. f
521 1926. vht. Mim.
Árverési hirdetmény.
MulffOlt Wróilgl vénichajtó u\\m. év| IX; 103. § i értelmében ezt/inel kor-hltfc leni. hovy • ns*yk»r>l*sal/klr. jirás-
Wt<-.tJj;n«< IC\'?t>, évi Pfc. 7441 /Unu víg. lé*e fftvcWcttélien Dr. (iirtncr/Antal URy. »é\'l által képvlttlt Goldlln^er/Jóucl zalit- ; tZfntm;iiA!)l lakos |*vára 5.l>&000 kor. t JAr erq«g JOTÓ. évi srepte/hbu hő A-tn \' ^anjtftih\'.\'.t klclégltét! vijrtthaJUi ut|»n le- t» ItíjlfogUlt ét lG.hGO.GOu koionéta btfjüll következő InijótAgox. u. m.: 2 dib. víitőttzóiO tlnóborju. vftröli torka tehén, 8 d>b- nöabfa. -\'0 drb. klUuuolt geumlafa és !C0 drí>. kertltzék stb/nyi\'.vánot ítvexé-un eladatnak. j
Mtl> Árverésnek c nagy >.»infzval kir jAíAj-WfóíAg l\'.\'20 Ik évi I*. 7443 szAmu vég\' téte tolvtAn 5,1fó.C<}0 kor. tőkekövetelés, «nnek l«W»i. évi Julíus hó 20-lk iwpUtól jjt.\'. l»o kanalai, /«»« vállödlj é» eddig <X»e»en 1,1.300(0 kor bltótlag mát rneg-AlSapjioit k6;t»éneíi ere|élg a nelin llzetell Ö»t/í« levontn/melleit PacsAn 21. tzA.n •lm leendő m/RtitUíit* 1928. évi október hó 23-jf mtpJAnak délelőtti 10 órája halat utJol kliuxetlk ét ahhoxa venni lxABdc«oxók7 ezennel oly tneslegyzétiel hivatnak mtR. liogv az éilnleti IngősAgok az 1881. .évi t.X. l-c. 107. ét tÖ8 fal éflclmébfn kétzpénzflzetét mellett, a leg-fcbbel ígérőnek. ttQktég eictén becaAron alul Is el lógtuk adatni.
Atr.rnnylbcn az elárverezendő IngőtAgo* kai mftiók li le- ét lelUlloglaltatllk éa axokrí kieléKl\'-étl Jogot nyertek volna, ezen áfvrcs az 1*81. ívt LX. [.<. 102. fc. értei-mcben ezek tavira lt elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán. 192Ö. évi október hó 10. napJAn. ,
liaán uyula s. k., kir. blr végrehajtó
3287,1926. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások lejében lefoglalt Ingóságoknak az 1923. évi VII. L-c. 56 - 58. §-jl érteimében eszköz-iendó nyilvános elárvcreiéséról.
A végrehajtást szenvedő neve: Pléh Lajos.
Lakása: Nagykanizsa, Kinizsi-utca 25. szám.
Az eisó árverés helye: Nagykani-zsi, Kinizsi-ulcj 25. sz.
Az elsó árverés ideje (nap és óra): I92fi. oktíber 26-án d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Nagykanizsa, Kulizsi-utca 25. sz.
A második árverés ideje (nap és óra): 1926. november 6-án d. e. 9 óra.
A lefoglalt ingóságok megnevezése. sommásan, nemenként.^ I. Eev darab ebédló szckriínv 2.000.000 K, 2. I darab\' Íróasztal 500 000 K, 3. I darab kis fotel 4 székkel I.OOOCXXVK, 4 I daiab i Rákóczi-kép 50PTO0 K. 5 1 darab trimó ItlkCrrpt 500.000 K összes becsérlékl
1. A\'z clsó árverésen az egyes ingok csak akkor tognik eladatni,
a becsértéknek legalább három-legyed része megigéilctik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbel Ígérőnek mindeneseire eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó Is.
Kell Nagykanizsa, 1926. évi oki. hó 9. napján. , . , , , Lehoczky Lajos
virosl végrehajts
Akar ti gyermekének
ingyen nagy örömet szerezni?
Küldje be cimét azonnal
RUD_A P Kis T, ,Vir"íkadémia-iitfa 10.
MQASZTALOSOK szövetkezete
mm. 1T. TIÜBÓ-Ttl 1. ImM Lirt« ttr l)
Teljes laklsberendezé* a legegyszerűbbtől a leggazdagabbig j, ** eUőrangu kivitelben. -
Nagyrabectült Hölgyeim éa Uraim!
Csak az udvarban
Cltn: Olctó MaradékvAalr BUDAPEST, KIRÁLY-UTCA 32.
Alapítva Ittt.
Kaphalők fzen/ádót oleíó irak mellett alant (elsorolt cikkek:
3 Arak titikSi
tio v<k
U, in 2 nlr. ImMl liHltlUM 49
4»?Uué:f <ttf* Í4 CitM 98. oljtaUsI0 <t>tt. ittiníer iiinbfe tg, MrikII ttU írj \\tcr n»-táí IS, s\'-tfItMOiaOxA 11, aejlo
Wjíhwh. >ify k<:<uair«vÍMOD inti 13,
PosUI r»nd«!\'i»V«t Irlkllimcr«t«*4n t«lj«sliark.
tiupUiti:. n\'.t•(<&>(! oián<:«ti nlat.
29
MZtK |K> CW. Ilt\'tl.
kuftfi^ n
vasjr I drb vitányi vattapaplan. 0*70 p»pUtil«;»<tiSvtl egjiitl ...... d O
4575/1926. szám.
Úrverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c 56 - 58. §-ol értelmében e.-zkóz-lendó nyilvános elárvereléséről.
A végrehajtást szenvedő neve: Kardos Vilmos vendéglős.
Lakása: Nagykanizsa, Kiráiy-utea 26. s/ám.
Az első árverés helye: Nagykanizsa, Király-utca 26. sz.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1926. október 27-én d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Nagykanizsa, Király-utca 26. sz.
A második árvetés ideje (nap és óra): 1926. november 10-én d. c. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése, sommásan, nemenként:
I. 13 drb boroshordó 5592 liter 5,592 000 K. 2. 1 drb zongota vctkli 1,000.000 K. 3 19 drb korcsmai asztal -1,700.000 K, 4. 80 dtb szék •1,100.000, 5. I drb sőnlésállvány 1,000.000 K, 6. I dtb söntés asztal 4,000.000 K, 7. I drb pénztári állvány\' 300.000 K, 8. I dib jégszekrény 6.COO.OOO K, 9. 1 drb szekrény 1.500.000 K, 10. 10 drb fogas 500.000 K. 11. I drb vas ruha-állvány 200.000 K, 12. 2 drb Kikor 200.000 K, 1 drb snrkészOlék 3,800.000 K. összes becsértékben.
Árverési feltételek.
1. Az\'első árverésen az egyes ingóságok csak akkor lógnak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén aluly is, a legtöbbel igérónek minden esetre eladatnak.
,3, A. vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő állal fizetendő a tor-galmlaáó és az esetleges fényűzési adó is.
Kell Nagykanizsa, 1926. évi október hó 7. napján.
Lehoczky Lajos
viroíl végrehajtó
NAGYKANIZSA, FŐ-UT 1.
Bm. ! \'926. \'
Árverési hirdetmény.
Én, dr. Orley Qyörgy nagykanizsai kir. közjegyző a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 7728 926. sz. alatti végzésével megbízatván, hivatkozással a kereste, törv. 305. §-ára. ezennel közhírré teszem, hogy kézí-zalcgul lekötött U70"drh egyenként IO.OCO K névértékű Konzerv és Tésztaárugyár részvény közbenjötlöm melleit megtartandó nyilvános árverésen
a Transdanubia EgyesDItGőzmalmok R.-T. Ipartelepén levő Irodahelyiségében 1926. évi november hó 4 napjának d. u. 3 órakor
az alábbi árverési lellételek melleit cl fog adatni.
Árverési feltételek i
1. Kikiáltási ár: részvényenkim 10.000 K, vagyis 14,700.000 korona.
2. A részvények a kikiáltási áron alul is eladatnák.
3. A bánatpénz a kikiáltási árnak 10. azaz Tiz százaléka, amely összeg az árvcrelni szándékozók által az árverés megkezdése elölt eljáró kir. közjegyző keréher lefizetendő.
4. A részvények cgytéleiben bocsánatnak árverés alá; ha azonban az árvcrellclók közül b.írki is kivárna, ugy az ajánlatoknak megfelelően több tételben kerülnek a részvények átverés alá.
5. Az árverési vevő a vételárat és a vételi illetéket eljáró kir. közjegyző kezéhez azonnal készpénzben lefizetni, a részvényeket átvenni cs elszállítani tartozik.
Kelt Nagykanizsán, 1926. évi október hó 14. napján.
Dr. Örley Gyönjy s k.
kir loijcgyió.
Slfli fS I
HIRDETŐ IRODA R.T. Budapest, V. Dorottya-utca II.
Telefon: Teréz 34-*5.
Felvesz hirdetésekéi a világ minden lapja részére.
Rcklámtervcket készít.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkircskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. {Nyomdavezető: Olenbcck Károly.)
66. évfolyam, 236. szám
Nagykanizsa, 1926 október 19, kedd
Ara 1800 korona
w •
POLITIKA.! NAPILAP
h I1iWi.iI. Fiat a. m.
laaattoy MfcUaíWaalal: lUIalaí,. tt.
Felelős szerkesztő: Barbarta Lajos
Uttnrtaa-takfo: KaaylMáaaa 7S. uím
EJiClzcttiJ ára <*if bóra 30.000 koroaa
Uj ember
A Bethlen-kormány rekonstrukciójának folyományaként a kereskedelmi tárca étére uj ember, Hermann Miksa került. A kereskedelmi tárcát ezldeig a kabinetben Walko miniszter képviselte, akinek a vállaira hárult azonban ezen a súlyos feladaton kivfll a külügyek intézésének talán még súlyosabb feladata. Nyilvánvaló volt, hogy egy ember képtelen ellátni a két tárca keretébe tartozó ügyeket s előbb-utóbb meg kell találni a miniszterelnöknek azt az embert, aki Walko miniszter vállairól leveszi az egyik J|rca terheli.
Amil az uj keresked^mügyi miniszter eddigi működéséről tudunk, bizalommal tölthet cl a jövőre vonatkozólag. Mindenekelőtt hivatásánál fogva eddig legalább is elméletileg igen sokat foglalkozott olyan kérdésekkel, amelyek szorosan ösz-stefüggnek kereskedelem-politikái problémákkal s az a komolyság is, amellyel mint a sajószentpéteri kerület nemzetgyűlési képviselője, honatyai kötelességeit teljesitelte, mind arra mulatnak, hogy a kereskedelmi tárca méltó kezekbe került s Hermann Miksa folytatni fogja azoknak a problémáknak a megoldását, amelyeket Walko Lajos szakavatott keze, mint a megoldásra leginkább várókat jelöli ki.
Nem állítjuk, hogy a mai nehéz viszonyok között a kereskedelmi tárca ellátása könnyű feladat. A magyar ipar és kereskedelem válsággal küzd. Viszont azt sem tagadhatjuk le, hogy ez a válság enyhülő léiben van s az uj kereskedelemügyi miniszternek legszebb feladata éppen az lehel, hogy ezt a krízist most rntr a körülményekhez képest minimumra csökkentse.
Magyarország a határozott ujjá-tejlódés utján van. Az a munka, amelyet a Bethlen-kabinet több, mint öt esztendő során végzett, elitninálta a legsúlyosabb nehézségeket s nagy korvonalakban megvetette azokaftz alapokat, amelyekre építeni lehet. Az uj kereskedelemügyi miniszter szintén egy ilyen továbbépítő. Múltbeli működése, komolysága és jellemének ismerete alapján semmi okunk sincs ne a legnagyobb örömmel fogódni az ö kinevezéséi. Ha magyar férfiakra valaha szép és nigy leiadatok várlak, ha volt idő, amikor hasznos államférfiunak lenni nemcsak disz, hanem stenl kötelesség is volt. akkor éppen a mai napok azok. Ma minden szerencsés-kezű és tehetséges államférfi egy uj követ hord ahhoz a nagy épülethez, amelyet az u| Magyarország megalapozásának tekintünk s amelyből — Ugy reméljük — valamikor mindnyájunk közös álma a régi Nagy-magyarország hatalmas palotája log ktbonukomi.
A miniszterelnöki a felekezeti békéről beszélt az Egységespárt első őszi ülésén
Zsitvay Tibor a Ház-elnökség Jelöltje
Budapest, október 18 (Éjszakai rádiójelentés) Az egységes kormányzópárt ma este tartotta az első Őszi ülését, amelyen a kormányéinak Bethlen István grófon kivfll megjelentek Bud, Walko, Csáky, Hermann, Scitovszky, Vass és Pesthy miniszterek és nagyon sokan a párt tagjai közül.
Almássy László ügyvezető elnök megnyitója után köszöntötte a párt tagjait, majd a kormány lemondásának okaira mulatott rí." A kormány köteleséének tartotta felvetni a^\'^ . zalmi kérdés\'. A kormányzó vállozat-1 lan bizalmáról biztosította a kormányt.
Az az összhang, amely a kormányzó, a párt és a kormány között fennáll — a nép alkotmányos felfogásának legszebb kifejezője. Kimondja a páti, hogy Bethlen István grófot uj uíján ép oly törhe-leilen hűséggel kiséri — mint eddig títfe.
Gróf Bethlen István emelkedett ezután szólást^:
— Nem komédiából mor.dotlunk le, — mondotta s miniszterelnök — hanem azért, hogy ha személycsere szükségesnek mutatkozik, alkalmat adjunk a kormányzónak. N»gy feladatok várnak reánk. Uj korszak kezdődik a magyar állam életében. Uj progiammot kell szerkeszteni a megvalósítás alá kerülő feladatainkról. Hfogy ezután a párt bizalmára támaszkodva léphessen a kormány a | nyilvánosság elé.
Reflektál Rassui Károlynak a képviselőházban elhangzott beszédére. Sajnálattal tapasztalja — inondolta a miniszterelnök, hogy a keresztény egyhá/ujk vezetőinek részéről bizonyos polémiák folytak. Nem vagyunk elegen ahhoz, hogy magunk kőzött ellentéteket támogassunk. Mindany-nylau egy hazának a gyermekei vagyunk. Várjuk azt — folylatla — hogyha bárkinek panasza van, bizalommal forduljon a kormányhoz, mert az igazságot kell, hogy tegyen minden tekintetben. Arra kérlek benneteket, hogy mindenki Itabson oda a maga vallásfelekezetében, hogy
minden oldalról szűnjenek meg ezek az állapotok. — Arra kéri a sajtót, hogy ne üssön éket a felekezetek közé.
— Ha ezeket az elveket követjük, — fejezte be beszédét a miniszterelnök — akkor könnyű lesz az egységet fenntartani. (Szűnni nem akaró éljenzés és taps kisérte Bethlen István gróf beszédét)
Almássy László czu\'án Rakovszky Ivánról emlékezeit meg. majd Sci lovszky Bélát üdvözölte, aki nagy tudását az ország éidekébcn fogja érvényesiícr.i. Majd az újonnan megválasztott képviselőket köszöntöl\'.c.
Almássy László bejelenti, hogy a Házelnöki állás megüresedett és küldjön ki a párt egy 12 tagu bizottságot a jelölésre. A bizottság mindjirt munkába is állott.
Kovdcs Nagy Sándor felszólalása után Walko külügyminiszter jelentette, hogy a telekkönyvi kicserélés Ausztriával folyamatban van és gyors tempóban halad. Hasonlóan Jugoszláviával. Romániával és Csehországgal azonban nehézségek mutatkoznak.
Időközben Kenéz Béla bejelentette, hogy a kiküldött kandidáló bizottság
Zsitvay Tibor dr.-t jelölte egyhangúlag a Ház elnökéül. Kéri, hogy megválasztása esetén a párt az alelnöki állásta is tegyen jelölést.
Bud J^uos pénzügyminiszter rövid felszólalásával az értekezlet végétéit Uj miniszterek a pártvacsorán Az értekezlet után p;Wtvacsora volt, amelyen Szabó Sándor köszöntötte fél az uj belügyminisztert. Scitovszky Bíla a Jdköször.fésrc a következőleg válaszolt:
— Jól tudom, hogy ma erŐR kézre van szükség. Ma setn jobb, sem bal oldalon, de a magyar becsületes egyenes utón kell haladni. Készséggel vállal minden támadási. Becsülettel jött, bccsüleücl akar távozni. Hosszú lUrelmü ember, aki a belügyminiszteri állásban is türelemmel lesz. Ne várjatok tőlem pro-gríjmmol — mondotta, amikor még nem tudok prograüimot adni. Ha
elétkezik annak ideje, készséggel fogom azt hiidetni, de addig kérlek támogassatok.
A párt ezután melegen üdvözölte a minisztert.
Kenéz Bíla Hermann Miksát az uj kereskedeli minisztert köszöntötte, aki azt válaszolta, hogy ebben a pillanatban jobban meg van hatva mint akkor, amikor Bethlen István egy bizalmas emberét küldötte ki utána Svájcba azzal a kérdéssel, hopy vállalja-e a kereskedelmi tárcát. Azt mondják, hogy ő távol áll a kereskedelemtől.
A gazdasági életben partikuláris érdekekre nem lehet figyelemmel De a kereskedők mindig bizalommal fognak hozzáfordulni,hogy együttesen oldják meg a kérdéseket. Tetteiben sem faji, sem felekezeti kérdések nem fogják vezetni.
Majd Patacsy Dénes az uj államtitkárokat üdvözölte.
Sztanyovszky Sindor államtitkár kijelentette, hogy nem előlegezett tapsokat kér, de bizalmat és szeretet cl.
A pártvacsora, a késő éjjeli órák\' ban ért véget.
Az uj belügyminiszter átvette hivatalát
Budapest, oki. 18. Ma délután I órakor vette át Scitovszky Béla belügyminiszter a belügyminisztérium vezetését. Ez alkalommal a csendőrök és a rendőrök vezetői valamint a belügyminisztérium. tisztviselői kara üdvözölte az uj belügyminisztert, akihez a belügyminisztérium liszlika nevében Hladik Gusztáv államtitke^r intézett meleghangú űd-vözlőbcszédct. Scitovszky belügyminiszter megindult bangón mondott köszönetet az üdvözlésért. Ezután HlaJik államtitkár bemutatta a tisztviselőket, nnjd ^Z\'-Osszcgyülekezclt tisztviselők lelkes éljcazés közepette vonult ki a miniszter a teremből.
Agyonlőtte a mndört, aztán öngyilkos lett egy utcai leány
Budapest, okt. 18. (Éjszakai rádió-jelentés) Klcmem Vilma 25 éves icudőri felügyelet alatt álló leány este fél 7 órakor revolverrel lelőtte Dámján József 26 éves államredört majd önmaga ellen lordiloltaa fegyvert. Mindketten holtan rogytak össze.
2ÁLA1 KÖZLÖNY
1926 október 19.
Az uj Bethlen-kormány a régi programm alapján áíi
Kodden vála.at olníkót m nonneetgyOtí. - A mlnUíJoralnSk a folaöhásl javoalut kllüxi.ét k*rl - Scllo«a«ky útvollo a a belügy mtnlaztarlum vexatósót
Budapest, október IS A nemzetgyűlés a nyári szünet után ma tartotta első ülését a kép-viselók nagy étdeklódése mellen. A terembetépó Scilovszky és Hermnnn miniszlerckcl a jobboldal lelkesen megéljenezle. Zsilvay Tibor alelnök a nemzetgyűlés megnyílása után üdvözölte a képviselőkéi, elparentálta az időközben elhunyt nemzetgyűlési képviselőket, majd b:mutal!a az újonnan megválaszlolt képviselők névjegyzékéi. Bejelentette, bogy Ra-kovszky Iván és Walka Lijos miniszterekéi a kormányzó (elmentette állásuktól. Walko Lajost külügy-, Scitovszky Bélái bslllgy-, Hermáim Miksát kereskedelemügyi miniszterré nevezte ki. Ezután (elolvasta Sci-tovszkynak a házelnökségről szóló lemondólevelét, amit a Ház tudomásul veit. Bejelentette az elnök, hogy a kormányzó a népszövetségi egyezmény okmány becikkelyezéséről szóló Javaslatot ujabb megfontolás céljából visszaküldte a nemzetgyűlésnek. Jelentette, hogy Szabi József össze-lérhetetlenségi bejelentés! teli önmaga ellen. Ezulán javasolta, hogy a Ház kedden tartsa legközelebb! ülését és ennek egyetlen tárgya az elnökválasztás legyen.
Qróf Bethlen István miniszterelnök szólalt lel ezulán. Az elnök napirendi javaslatát elfogadja és bejelenti, hogy a.szerdai ülésre kérni lógja a felsőházi javaslat kitűzését. A miniszterelnök ezulán rámutatott beszédében arra, hogy a frankügy jogerős befejezése ulán a kormány illő és alkotmányos kötelességének tartotta, bogy beadja lemondását, a kormányzó azonban a lemondást nem fogadta el (éljenzés Jobbril, zaj baltit) és a kormányt továbbra is megbizla az ügyek vitelével. A kormány ebből az alkalomból uj programmot nem ad, ugyanazt a programmot vallja, amit annak idején kijelölt.
Az uj feladatoknak egész tömege jelentkezik megoldásra. A kulturális
és szociális feladatok egész tömege elölt áHunk, amelyeknek megoldásához ném tudott eddig nyúlni a kormány azért, mert a mindennapi gondokkal küzdött. A kétdések megoldására vonatkozóan a kormánynak meg van a programmja és a legközelebbi időben részletesebben is nyilatkozni log ezekről a kérdésekről. Kéri, hogy a Ház elsőnek a lelsőházi javaslatot tűzze ki. Ezulán Russal Károly szólalt lel a napirendhez. Nem érlí, hogy miért kellett a kormánynak felvetnie a bizalmi kérdési. Kifogásolja, hogy a magán és közgazdaság terén, valamint az adócsökkentés terén alig történik valami cselekvés. A felsőházi Javaslat elölt kell letárgyalni a kerülcii beosztásról és a törvényhatóságok újjáalakításáról szóló javas-lalol és rendezni kell az államfő ha-liskörél is. Az elnök indítványát nem fogadja el.
Peyer Károly is a napirendi indítvány ellen szólal fel és a miniszterelnök nyilatkozatánál: napirendre ttlzését kéri.
Kálmán István felszólításában rá-mutalott az utóbbi időben elért eredményekre, majd kijelentene, hogy az elnök Javaslalát elfogadja.
Farkas Tibor felszóialisa ulán gróf Bethlen István miniszterelnök válásról! a felszólalásokra. Elismeri, hogy kívánatos volna a gazdasAgi és szociális kérdések mielőbbi tárgyalása, ilyen kérdések azonban mindig vannak és igy esetleg a nemzetgyűlés sohasem kerülhetne abba a helyzetbe, hogy Jogi törvényeke! alkosson. Sem Kassal, sem Peyer érvet ncin helytállók. Ojztja Kassainak azt a fellogását, hogy a nemzetgyűlés alkolmanyozó nemzetgyűlés. Minél rövidebb Idő alatt gondoskodni kell arról, hogy az ezeréves alkotmányban gyökeredző közjogi intézményeink újból funkcionáljanak. Sürgősen la kell tárgyalni lehal a lelsőházi javaslaloi.
A nemzetgyűlés ezulán az elnök napirendi indítványát fogadta cl, ezzel az ülés véget ért.
Súlyos kimenetelű autóelgázolás
Egy «t flitcaka a* autó alá kai-OII - Élatvouélyea
állapotban fokailk • kórhálban - A njomoiáa maglndult
Nagykanizsa, október 18 | arra hiladL A soffőr már nem fudla
Könnyen végzetessé vállialó autóelgázolás lörlént tegnap, vasárnap délután Pacsa községben, altol egy auló elgázolt egy öt éves fiúcskát, akit életveszélyes sérüléseivel a nagykanizsai kórházba szállítottak.
Vasárnap dilután Pacsa községben áthaladt Kiss Mihályné zala-szentmihályi lakos autófuvarozási vállalat tulajdonosának egyik bérautója, melyet a soffőr vezclelt.
Az ut egyik szakaszán egy mélyebb árokban Játszadozott három kisgyerek, akik közül az egyik Htntz János öl éves fiu épen akkor szaladt lel az ulra, mikor az autó sebesen
a katasztrófát kikerülni és igy lör-fént, hogy a gyermekei a gépkocsi elütötte.
Rögtön ezután már mégis álll az autó és a vérébe eszméletlenül el-lerüll gyermekei lel vették és beszállították Nagykanizsára a közkórházba. Az orvosok megvizsgálták és konstatálták, hogy a szerencsétlenül járt gyermek súlyos koponya alapi törést szenvedeti és állapota életveszélyes. A rendőrség részéről még tegnap kiszálltak a kórházba, hogy megejtsék a kihallgatását a kis sé-rüllnck. Ezután értesítették a kir. ügyészségei, melynek indítványára
A magyar dal vasárnapja Nagykanizsán
___-.-.-.-.v.-.-.-.-.-j..................*.................aiau
Amnesztiát kérnek a frank-ügy elítéltjeinek
Franciaországból índnl ki a megkegyelmezésl akció
Budapest, október lá Most, hogy a Kúria a Irankpct-ben meghozta végső Ítéletéi, potiii-
amnesztia kérdése igen nehéz probléma, melyet minden oldalról meg kell vizsgálni, egyelőre a poli ikai amttesz-
kai körökben (elmerüli az az óhaj, I tja kérdését dispulabilisnek tartja, hogy az elitéllcknek megkegyelmezzenek. Állítólag ez a ntegkegyelmc-zési akció Franciaországból indult ki, sőt. ugy veszik politikai körökben,
bogy ezzel az akcióval kapcso latosan szó lehelne más politikai amnesztiától is. Peslhy Pál igszság-ügyminiszler kijelentene, bogy az
Szembesítés a Tisza-gyilkosság ügyében
Budapest, okt. 18. Gitrtner Mar-celll, a Tisza-gyilkosság egyik elítéltjét a váci fegyházból Budapestre hozták és valószínűleg holnap szim-b :silik Sztankozszkyval.
Nagykanlzaa. október Iá
Nigy érdeklődés elözlc meg a nsgykanizssi Dalosnapol, melyet vasárnap rendeztek meg. Ez a nagy érdeklődés nem is maradi érdemtelen, mert a Dalosnap ugy erkölcsileg, mini anyagilag szép eredményt hozott. -
Már kora délelőtt az utcákon felállított gyüjióurnáknál a lelkes hölgygárda szorgalmasan pumpolta a vasárnapi sétáló közönségei, mely a jobb ügyhöz mérten csakugyan adakozott is és a gyűjtés nem voll hiába való. Mindenki érezte a nemes céll, amit a gyűjtés szolgál.
Délelőtt 11 órakor a lelsólemplom-ban ünnepélyes nagymisét celebrált Gazdag Ferenc püspöki biztos. Ez alkalommal a templom szűknek bizonyul! a nagy 10meg befogadására. Ar. Egyházi Vegycskar dr. Dómján Gyula vezetése alatt\'Seyler: G-dur nagy miséjéi adta elő, precízen kihozva a szép egyházi tnü minden szépségéi. Offcrtoriumra betétként Etek Ica, a Pécsi Nemzeti Színház koloratur primadonnája éaekelle el Rheinberger: Ave Máriáját kellemesen iskolázott üde hangján, majd másik betétként Urbán Gyula hírlapíró énekelte öblös baritonján sok áhítattal Wolff: Veritas mca-ját. A harmonium-kiséretel Lengyel Gyula scgéd\'rántor látta el sitnutékonyan. Az Egyházi Vegycskar nagymise énekében a basszus szólót dr. Dómján Gyula cntkclle kifogástalanul. A lélekemelő ünnepélyes nagymisc elölt Gazdag Ferenc püspöki bizlos szentbeszédet mondott.
Temp\'om ulán a Fő-utca teljesen benépesedett és ünnepi hangulat áradt cl a melegen sülő októberi napfényben séláló közönség feleli.
A gyűjtés ezalatt szakadatlanul folyl. Ennek nagy munkájában Farkas Vilma vezetésével az összes jótékonysági egyletek hölgyei mellett ki kell emelnünk Elek Icának utolérhetetlen kedvességét és agiiilását,
amivei városunk hölgycinek segítségére voll
A gyöjlés 11 urnában és 19 perselybea 3,233 200 koronái eredményezett. Az elszámolást dr. Kauf-man Lajos, dr. Tholway Zsigmond, Farkas Vilma és Rácz János tagokból álló bizottság végette. A jövedelem 30 százalékát a közreműködőit dalárdák kapják, a többit az Országos Dalosszövetség megszállt területi dalosaink felsegélyezésére fordítja. A gyűjtés körül meg kell dicsérnünk Sánta János 77. sz. Szeflt László cserkészt, aki egész nap a hölgyek rendelkezésére állolt.
Délben a Fülőházi Vegycskar és külön a férfikar adolt sélahangver-senyt a korzón, melyei legyelmezet-ten hallgatolt végig a közönség és lelkes tapsaival ünnepclle a kart, valamint dirigensét, Rácz János lökán-turt, akinek érdeme a dalárda nagyszerű leljesilméoye.
Esle a színházban ünnepi előadás voll. Zsúfolt nézőtér várta az előadás megkezdését, melyei a zenekar ünnepi nyitánya vezclelt be.
Utána lelclős szerkesztőnk, Bar-barlts Lujos mondott rövid, gyujtó-halásu ünnepi beszédet. Majd megkezdődött a dalárdák hangversenye. A Fülőházi Kézművesek vegyeskara Rácz János karnagy vezetésével különösen a nyolcszólamban előadott .Jó holdvilág"-gal valósággal meg-Icple a közönséget. A fülöbázlali férfikara Is dicséretrcméilóan szerepeli. A Kisdalárda BűcJiler Mór karnagy vezelésével velle ki részét az est sikeréből. Több dalárda aztán nem is szerepelt a műsoron.
A hangverseny után színészeink a .Királyné rózsájá"-! adlák clö. Az erdélyi levegőben lejátszódó, Erzsébet királyné legendás alakját glóriával övező darabnál szebbet, odaillób-bet nem adhattak volna színészeink a díszelőadás keretében. Az ünnepi hangulat átragadt a színészekre is, kik egytól-egyig szinte lelket öntőitek a szerepeikbe.
; 1926 október 20
Almássy Oyula dr. vizsgálóbíró szállt ki a kórházba, hogy ugyancsak kihallgatást eszközöljön.
A rendőrség az ügyet áttette a pacsai csendőrséghez, mely a nyomozást lesz hivatva lefolytatni az clgázolás ügyében, hogy Icrbcl-c valakit felelősség?
Kiss József matiné
Nagykanizsa, október 18
A Magánlisztviselők nagykanizsai csoportja Igen látogatott és sikerüli matinét rendezett vasárnap délelőtt a Kaszinóban Kiss József.emlékének.
Hofmann Qéza megnyitója ulán Dobos Böske a műsor első számaként elszavalta ódáját Kiss Józsefhez, majd egy batásos-költeményladoltelő.
Domdny Sári, akinek fejlelt énekművészeiét a nagykanizsai közönség már jól ismeri, A bűvös vadász áriájának előadásával aratott jól megérdemelt sikert. Meleg csengésű, jól iskolázott hangja, kész művészre valló ének lechnikája a legszebb reményekre jogosil. Pásztor Miksa diszkrét alkalmazkodással kísérte zongorán.
Surányl Oyula felsőkereskedelmi iskolai tanár ünnepi beszédben méltatta Kiss Józsefei és költészetéi. — Surinyi beszéde az Irodalombuvár\' alaposságál a poétái lendülettel kapcsolta össze. Ounepi beszéd voll és tudományos lélekelemzés Kiss Józsefnek és költészetének.
Holzer Edit szavalla el ezután Kiss ,Bató Klára- dmü költeményét minden árnyalatában finom kidolgozottsággal és átérzéssel.
Domdny Sirlka ujabb sikert aratott énekszámai ulán
Hidvéghy Ernő lépell az emelvényre. Amikor a magyar vidéki színművészet büszkeségéi a közönség megláll?, oly frenetikus tapsban tört ki, amilyet nagyon ritkán halfolt a Kaszinó sok kiváló művészi látott díszes terme.
Hidvéghy szellemességgel felépilelt bevezetőjében rámutatott arra, hogy tulajdonképpen Jászai Mari asszony, a legnagyobb magyar tragika voll az, aki Kiss József uljil egyengette, ő vezette be, ő fedezle fel, ő szavalla cl verseit, 6 terelte rá a közügyeimet. Mély hála fejlődőit ki ezéit Kiss szivében a nagy magyar üstökös iránt, aki tollával róla le hálájlt akkor, amikor Jásza! asszony a kicsinylelküek pergílüzíbe kerüli. Majd löbb kedves cpizódolt mondoll el Jászai és Kiss éleiéből.
Hidvéghy Ernő ezulán Vály Nagy Oéza Feltámadás cimu költeményéi szavalta cl megrázó, mindenkit magával ragadó, hatel.ras erővel. Oly tapsorkán tört ki, amely nem akail ii\'cgszünni, mig Mussel egy bajosan szarkasztikus kis versével nem lol-■lol-\'a meg Hidvéghy- mcsler előadását.
A matiné eleiétől végig művészi Utiusban lolyt le, amit a rendezőség érdemére kell elkönyvelnünk. (B. R.)
ZALAI KÖZLÖNY
Balatonmagyaród leventéinek ujabb sikeres szereplése
Díszbandérium, diszfelvonulás és szüreti táncmulatság Teljes erkölcsi és anyagi siker
Nagykanizsa, október IS
(Kiküldött munkatársunktól) Kilenc kilométerre a kom.1rvi.rosi va-suiállomáslól fekszik egy szinma-íyír nagyközség: Balaionmagyarod. Ügetve tartunk a könnyű nyári kocsin a község felé, melynek nagy napja van ma, vasárnap. A lovakat h3|tó magyar meg is jegyzi:
— Kérem olyan dolog van ilt Magyarodon ma, amilyen még nem voll. És ezl mind a jegyző ur csi-nálla. Megteccik látni az uraknak, micsoda parádé van.
Meg is láttuk. A község végén ünnepi feketében öllözöllen köszöntenek bennünket a polgárok. Mindeniknek ragyog az arca. Egyszerre a liszlára végigsepert Főulcán szembe velünk Isrlanak az ünneplők. A vigadó leventék, akik ma rendezik szüreti mulatságukat. De ez a mulatság löbb mint mulatság : démon, stráclő a levenle intézmény mellett, amit — mi lürés. tagadás — ezelőtt egy évvel ill Balalonmagyarodon még nem fogadlak olyan szívesen, mint ahogy most lelkesülnek érte.
Kél négyökrös, feldíszített szekéren díszbe öllözölt magyar leányok, kackiás, tollas leventék. Elöltük lovas bandérium. Ostor pattog, szilaj kurjongatás és mindenkinek a kezében egy üveg, nem bor, hanem jófajta édes musl.
Megtudjuk, hogy a huszonöt főből álló levenle bandérium már kora reggel kivonul! a szomszéd Kisko-miiromba, Komárvárosba Tamás Jenő levenle oktató vezetése alatt.
Dilulán 3 órakor újra nagy dísz-felvonulást rendeztek a díszes ökrös-fogatokkal és lovasbandériummal. Ami olyan festői volt, hogy a polgárok nem tudlak betelni a saját fiuk, leányuk megcsudálásával. A felvonulási Sótonyi Károly a község egyzője, a Levente egyesület agilis elnöke vezette. A nagyradai tűzoltó* rezesbanda pedig végigaz utvonalakon gondoskodott pattogó magyar csárdásról. I)e nem maradt el a sok nevetést követelő műkedvelő bohócok ugra-bugrálása sem, akik közül Kulcsár Ferenc levente lünt ki.
A felvonulás egész délután lailolt látható örömei adva a bámulóknak.
Meglepő voll a diszmagyarba őllöz* ködöil leányok és egyforma magyarosan kinéző leventék. Esle a sötétség bcállával megkezdődöli a táncmulatság Schreiber Sándor vendéglőjében, aki ez alkalomra kilünő badacsonyi borral kedveskedett vendégeinek. De édes must is voll bőven. Jókedvéri pedig ugyancsak nem menlek a szomszédba a derék magyarodlak. A táncmulatság hajnalig lartotl. Mig az Idő engedte kint az udvaron, később az ivóban. Szórakozásról is gondoskodás történt. Tóth László balalonmagyarodl kereskedő ügyeseo összeállítóit tombola játékkal szerzett derűs perceket. Illatos szappant, pornóét, csokoládét, szagos vizet (kölnit), fésül, meg tudja Isten micsodát nyertek a szerencsések. A cigányok húzták és járta a ropogós csárdás mellett a vanszlcpp és keringő is. Metl hogy Balatomagyarod olyan község, ahol ha keli mind egy szálig, diszmagyarba bújnak, de azért a korral ha az szépei, nemese! hoz és arra la-nit, lépést tartanak.
Vendégek Is voltak nagyszámban. A messzi környékről eljöttek a levente ugy lelkes barátai, akik közölt Péczely László kiskomáronmi földbirtokos, Janikovits Oyula fötaniló Zilakarosról, ott vigadlak a magya-rodi intelligencia számos tagjával. Kávé János kánlor-lanitóval Sótonyi ny. gazdasági intézővel, SzlavkovSzky Gusztáv tanítóval, Kelemen Oyörgy gazdasági ispánnal, Schreiber Mór malomberlövel. A pompás ünnepélyen Nagykanizsáiól is sokan veitek részt.
Személyes lapasztalatok alapján irbsljuk : a leventék szüreti ünnepélye külsőségekben soha nem látóit voll Balatonmagyarodon, erkölcsi és anyagi leklnlclében várakozáson felül sikerüli.
A rendezés munkáját a község közszeretetben álló jegyzője Sótonyi Károly végezte dicséretes módon. Olyat produkáltatoll a leventékkel, hogy a polgárok odavollak a boldogságtól. Különben a magyarodi leventék már a Kanizsán megtartott levente versennyel is bebizonyították képzettségüket, mikor löbb értékes dijat villek cl.
Szüreti mulatság volt a neve a vigasságnak, de olyan voll, hogy me-gyeszerte hire megy.
5,525.000 pengő, vagyis 69 milliárdot meghaladó
osztálysorsjátékon S&.
Ai uj játékterv már pengó értékben van megállapítva és igen előnyösen változol), rnect a nyeremények összege jelentékenyen lett emelve és szerencséi esetben már egy
sorsjeggyel 6 milliárd 250 millió K nyerhető.
Közismert szerencseszámait ajánlja:
Milhoffer Kálmán JSSS^SK^
Sorsjooyek órai egész 20 pengó •
negyed 3 pongö — 62J00 K.
230.000 K, léi 10 pengó - 125.000 K.
Hujcób október 16-19.
NAPI HÍREK
SAPIREföZB
Október 19, kedd
Római katolikus: Alk. Péter. Protestáns: Lucius. Izraelita: Markb. hó 11.
Nap kel reggel 6 óra 23 perckor nyuszik délután 5 óra 07 perckor.
.Mozi. Uránia A nevető könny (Ghetto gyermeke. Világ: A nevelő könny (Ghetto gyermeke. Előadások 7 és 0 órakor.
Uj tánccsoda
A divatlapok már hirdetik az uj téli .csodákat", a fantasztikus báli mkreációkaia kislányok már álmodoznak az első báli toilettről és az eljövendő lovagról, a papák már fáznak a (éltől és a toilcttek számlájától, de valami még mindig hiányzik, valami még mindig nem futott be .vllágszenzóclóként"
Az uf tánc nevétől, az uj tánc .elbűvölő\' fordulataitól, lépéseitől, hojlongásaitól szokott ilyenkor hangos lenni a láncreklám-berek s az Idei ősz még mindig nem hozta meg az uj attrakciót. Ml történt Párls-ban ? A hivatásos lábdiktátorok alusznak talán ? Vogy összevesztek azon a fontos kérdésen, hogy jobbra egyet, vagy balra ? Vagy talán oly egetverő és mindent lenyűgöző lesi az uj tánckreáció, hogy ily hosszú idő kelt a kitalálásához ? Mi történt ? Talán még nem találtok megfelelő nevet? Ez nem valószínű, hiszen a zulu-kofferek és sziulndiánok szótárából kell csak kölcsönkérni valami furán zengő szót — hogy mit jelent, nem fontos — és kész a minden női szl- / vet meghódító tánc neve. És tán — szomorú, de erre Is kell gondolni — kellemetlenül érinti az egész világ hölgyközönségének parkett-gyönyöreit kielegitő társaság tagjait a francia frank zuhanása ? Talán nincs kedvűk a jobbra egyet, balra keltőt fontos témáján törni a fejüket, mert visszatért Párizsba a prózai kenyérjegy ? Talán eltaláltuk az okát, hogy miért nem futott be a szezón uj tánccsodája. De az is lehel, hogy ők Is megelégszenek azzal, ha a Char-lesztont lejtik az idei léi sikos parkettjein.
Hölgyeim, még nincs szezón-tánc, de azt hisszük, hogy ez nem aggasztja önöket. A papák sem vigasztalódhatnak. meri uj tánc nélkül is meg kell venni a báli ruhát. Talán csak a táncmcstereknek fáj, hogy Pá-rizs késik. Dc azért nc nekünk fájjon a fejllnk.
— A Balaton poétájának emléke. Soos Lajosnak, a Balatonrajongó pociénak emlékéi az almádii pari egyik legszebb kilátóján, sírját pedig a temelCben emlékoszloppal, illetve kereszttel jelölik meg. Az akciót lebonyolító bizottság vekrprémi, kcncsei és almádii tagokból alakult meg. „ »
— Miniszteri megbízatás. Niess-ner Viktor nagykanizsai lorna és vivótanárt a közoktatásügyi miniszter újból megbízta a tornának a polgári iskolákban való taniiásAra.
— B-listások figyelmébe. Felhívjuk a B-listás közszolgálati alkalmazottakat akár nyugdíjjal, akár végkielégítéssel váltak meg állásuktól, bogy egy levelezőlapon tudassák cimükel saját érdekükben. A B-listás Közszolgálati Alkalmazottak Országos Egyesülete Bud?pcst, VII., Károly király-ut 7. I. 3.
EAIJM K07L0NT
1926 október 19
Időjárás
A Mgykxnlmil mcteorologfet m^tf-
NfCydrt Iclcntíwj: Hélf6n a Mmitsék-tet: Reggel 7 órakor +9-1, dtiulin ? órakor +107. este 9 rfr.ikor +7 2
SiíUrány: Rccijel Északkeléi, délben Délnyugat, ette Nyugati szél.
Felhfarl ■ Égboltozat egész nap teljesen borult, csfoés.
A Meteorológiai lntí/ft jelenttoc -7«. rint változékony. kcIcs. hidegebb és trtbb-nylre csapadékos idó várható.
SPORTELET
Vasárnapi eredmények
A favorit csapatok kudarcai
— A Dalosnap rendező bizottsága ezúton Is hálás köszönetét fejezi ki mindazoknak, kik szíves közreműködésükkel szolgálatába állottak a dalrsoapnak. Különösen pedig az urnafelügyelő ís gyűjtő hölgyeknek, akik Farkas Vilma vezetésével ismét megmutatták firad-hataflan ügybuzgalmukat és szeretetüket a közjótékonyság iránt, továbbá a Nagykanizsai Színház igazgatóságának, valamint a közreműködő összes dalosoknak.
— Pálmay Ilka dalestélye. Megírtuk, hogy a Bleha Lujza emlékbizottság megkeresésére értekezlet volt a városházán, amelyen dr. Králky István főjegyző azt indítványozta, hogy az uj városi színházat egy Blaha Lujza emlékestéllyel nyissák meg. Az értekezlet hosszabb vita után ugy határozott, hogy november 13-án tartja meg gióf Kinszkyné Pálmay Ilka dalestélyét a nemzet csalogánya. Blaha Lujza szobor és síremléke javára. Oróí Klnszkynén kívül közreműködnek még Winülsch Margit fővárosi zongora-művésznő, Elssler Pál wieui operaénekes f dr. Hajdú László, a fővárosi Bi városi Szinház művésze. Az ünnepi beszédet dr. Hajdú Qyula ügyvéd tartja. A védnökök soiában o)í látjuk közéletünk kiválóíágait.
— Borozás után verekedés. Béri Karoly Os Medgyesi Qyula ka nizsai lakosok vasárnap éjjel a Wollik-féle Kazinczy-utcíti vendéglőjében mulattak. Éjjel fél egy órakor valami felelt össz^szólcilkoz\'ak, melynek az lelt a végé, hogy Béri Károly súlyos sérülést szenvedett fején. Mindkettőjüket/ c!6aUitotiu a rendói őrszem a rendőrkapitányságon, ahol Medgyesi A7.1 mondta, hi.gy Bérit a falhoz vWd é* tittól sérült meg a feje. Ez/el szemben Béri ugy adta elő, hogy őt Medgyesi egy csukott zsebkéssel vágta fejbe. A. eljárást megindították ellentik.
— Szórakoztató est a Keresztény Otthoriban. Élénken látogatott szórakozó «tet tartollak tegnsp a nagykaniziai keresztény »zocialitták a Keresmény Olthon termében,amelynek kdeiében dr. Krizsala Ferenc piarista reálgimnáziumi tanár magas színvonalú előadási t&rlott Létérdekeink címmel. A tudós piarista tanár a ma legégetőbb problémáival foglalkozott és rámutatott azokra az eszközökre, amelyek a magyarság jövőjét biztosítják. A mély lartalmu előadás után az előadót a hallgató ság meleg óvácíób3n részesítette. Mijd több ének és szavalat után az ifju3ág táncra perdült,\'mely a legkellemesebb l>an«tilatban zárórán tul tartott.
Nfltcykanlzsa. október 18
NSE—NTE 2:2 (2:2). Nagykanizsa. Biró Spitzer. A oerbi mérkőzés szomoiu perspektíváját nyújtotta at.nak, hogy a kanizsai csipa-tok minő helyezést várhatnak u bajnokság végső kialakulásában: A tegnapi eredmény máris a kiesési zónában, illetve annak halárAra vetette őket és hacsak valami jelentős formajavulfe-on nem mennek keresetül, nem is fogják elkerülni a II. osztályba va\'ó kiesést. Az eiső félidő egyenlő erők sokszor durva küzdelme volt; a vezető gólokat a fürgébb NSE szerezte meg. A rt áso-dik félidőben, amikor Tamás állo\'t crnterhalfba, végig az NTE uralta a játékot, de ép oly tehetetlen volt, mint ellenfele, aki az utolsó negyedórát Györgydeák sérülése mia«t 10 emberrel játszotta. — Az NTE a
kudarcnak beillő eredményt helytelenül alkalmazott fegyclcmtar\'ásának köszönheii. Büntetésül ugyanis, mett az előinérkőzé?cn biráskorlott, nem szerepellctte s\'andord centerha\'fjál, j kinek jáléka pétiig kétségkívül NTE-győzelmet hozoli volna. Igy ez a büntetés célját tévesztette, mert hisz a csapatot sújtotta és nem a renitens játékost. — A mérkőzés eleién az NSE gyönyörű selyemzászlót nyújtó. t M a jubi\'áns NTE-nek.
DVAC— KTSE 3:1. Pécs. Meg-\' lepet^x.
PTE—PAC3:1. Pécs. Meglepetés.
KAC—PVSK1:1. K tpO> vir Meglepetés. A pécFick csak a KAC ön-p<i:j> rév.n u£jvínli«et\'ck ki. \' KRSC—MBSC 1:1. MoMcs.
PSC—SzAK 5:2. Szigetvár. A p^pirlornu alapján a szigetváriak voltak a favoritok.
Az NSE szüreti mulatság* \' — Gondatlanság okozta a ba-a Rozgonyi ulcai tornateremben, |úia cónaki tüzet Megiiluk, hogy a az agilis rendezőségfáradhatal:an»~<bacó<iaki szőlőhegyen egy pince gának, várakozáson felül sikerűit kigyulladt, melytől tüzet fogolt má-vasárnap este. A terem nem tudta j sik három pince, melyek a tüz pré-befogadni a mulntnL vágyó közön- | dájává lettek. A nagykanizsai csendőrség nyomozást folytatott le ebben az ügyben és megállapította, hogy a tüz Wlmmer József nagykanizsai Attila utca 19. szánt alatti lakos pincéjében keletkezeti, aki a nyomozás 6zerint gondatlanul nem oltotta el a pincéjében csínált tüzet és az távolétében nagy veszedelmet okozolt A kárt 95 millió ötszázötven ezer koronára teszik. A csendőrség Vim-nter ellen feljelentést tett a nagykanizsai kir. járásbíróságon.
— Teniplomópltő sorsjegy. A pénzügyminiszter a balatonalmádii tcmplomépitő bizotlságnak megadta a sorsjegy-kibocsátási engedélyt A legnagyobb nyereménytárgy egy 30
séget. Vigan folyfa szőlőlopás. A csőszök nem győzték eléggé a „letteseket" a/hegybíró elé vezetni, aki azonban/méltányos büntetöbirónak bizonyult. Majd táncta korült a sor. Magyar ruhás leányok és legények igyar táncot lejtettek. A körmagyrr \'és a csárdás pompás hangulatot te-remtettek. Torma Tóni bandájával pedig gondoskodott arról, ho?y ennek a tüzes magyar hangulatnak csak virradatkor legyen vége.
= Faeladásl hirdetmény. A nagykanizsai zsidótemetőhöz vezető fasort alkotó 1—78 f. számmal megjelölt 78 drb. akácfát eladjuk. Az eladás tárgyát képező fák tövestül ásar.dók ki, mely munkálatok legkésőbb f. évi november hó 30-ig befejezendők. Zárt, Írásbeli ajánlatok a vételár megjelölésével f. hó 22-én déli 12 óráig a nagykanizsai izr. hitközség titkári hivatalába nyuj- j landók be, mikor Is azokat bízott- ! ságilag felbontjuk. Vevő tartozik a vételárat az ajánlat elfogadásáról szóló értesilés vétóiétól számított 3 napon belül egy összegben készpénzben lefizetni. Nagykanizsa, 1926. október hó 19 én. Nagykanizsai Izr. Szentegylet.
millió korona értékű vitorlás lesz. A sorsjegyek 5000 koronásak,
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy
cipész-üzletemet
Király-utca 28. sz. alatt
megnyitottam. Szíves pártfogást kér
Klucjer Gyula
UBAil
SCeddon 7 és 9 órakor rendes helyárakkal i
A Ghetto hegedűse
(Nevető könny)
Amerikai történél 6 f.-|ev.ctberi egy, »z otosj: pogrom elói Amerikába menekült zsidó c.aljdról. — Fószjírepben: Alma Rubens.
Minden kedvezmény érvénytelen.
41 SE fa & Kedden 7 és 9 árukor -
V I K-ía t£a kedvezményes helyárakkal:
A Ghetto hegedűse
ÉRTESÍTÉS.
!t
lalapitva 1862.)
1927. január 1 én nyitja meg
66-ik évtársulatát.
Pénrttnk értekének állandóságalmellelt a Irgatkilmasabb takarékoskodás a hc-tenkinti bctizelés
Tagjainknak kölcsönöket előnyös teltételek mellett tolyósltunk.
A 1\'cngS értékre szóié u| kaiiyvccskék kaphatók a SrOvelkezet helyiségében
Főút és Sugár-ut sarkán levő Babochay-ház I. emeletén.
A betiictések: hétfőn, kedden, vagy »*ordin délelőtt 9— II óp» kOiSil teljesíthetők.
Az igazgatómig.
, Képkeretezést minden alakban, kittelést, javitáSí. egyes táblákat is igen olcsón vállal Pum üveges Király-utca 10.
— Elóadás a Katolikus Legényegyletben. Tudvalevő, hogy a Katolikus Legényegylet már hosszabb időn át épilkezési tervekkel foglalkozik. El-.ősorban az épület hálsó részében levő mühel)Ck helyén nagy termet akar építeni, amely kizárólag az egylet céllall szolgálná és nagy befogadóképességű lenne. Ennek miclOl bl megvallósulása végett az elnökség vasárnap délulánra rendkívüli közgyűlési hivolt össze, amil azonban az érdeklődéstelenség miatt nem lebclell megtartani. Mutschen-bacher Edvin dr. löivényszékl tanácselnök, a Katolikus Legényegylet világi elnöke ezután megtartotta előadását .Az elsó Katolikus Legényegyletről". Kolping Adolf Idejétől a mai napig. A Katolikus Legényegyletek mulllát és működését alaposan ismerő előadó nagy hálást éri el értékes előadásával, ugv hogy ennek hatása alatt Eherhardt Béla egyházi elnök indítványára elhatározták. hogy ezeket a családi jellegű előadásokat kéthetenként rendszeresíteni loglák. Az épilés ügyében legközelebb újból összehivják a közgyűlési.
- UJ tdfik llcrezeg Ferenc szépirodalmi hclil.0i.nuk »/. U| lünknek 42. siam. közit RJkosi Jen\'i és Hevesi Sándor megemlékezéséi 3 nayy magyar [rflijikitrél Jászai Ma-riré.t, toribná közii Hereieg t\'crerc. Tc-rescsénvi György, Osear Wilde clbesxéle-seit, cikkeket, verseket, szjmos képeket, s7(!,kcs*tói, gasztrononiiai és Képségap\')-UsT Üzeneteket. Mutalyánysrámol (lijmcn-lesen killd a klldehlvaut Budapest VI Andlássy-ut tti.
— Kétszázhetven szobás szálloda épül Almádiban. A Zalai Közlöny tudósítón jelenti: A posla takarékpénztár 270 szobás szállodai épit Balatonalmádiban. A kél épii-Iclból álló szálloda aí .öreg fürdőhelyén, a régi csónak-kikötőnél épül. Az előmunkálatok már megkezdődtek. A beioncölüpölés még a tél folyamán elkészül.
Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
8er!érrisár
PcttutU* 33JS, melyhíl eUitall.mil vImw-maradi &í) int, 1\'Jvtírenüu 17.600—1/ M-dMt 16.8CÖ—17,300. szcitell Völip HÍ..W\' -16 750. ktnanvtl 16 000 -1;d>írcndli űrcg ts-ljro—I6AW írJ.oUtcndll 160C0-HÍ7."*!. angol RUtitvl 17.000 TO.OŰO. sraloum nagyban IS ÍM líí.lWO. nli 22.000 - W ÓV. Ictiuzolt Ima ütUUO -21.000. szalonnás " serlés 10,000 -20 500. Ai irlnrz.il yontilolt
IS26 október 19.
SZIjfHÁZ
Telefonice
_ Halló I Én, én Igen.
_ Mindenekelőtt nem láttam a vasárnapesti
díszelőadáson.
— Hivatás, asszo-
nyom,
hivatás.
_ No,nembaj.Engedje meg nekem, hogy most in referáljak róla.
■ Gyönyörű volt. Többet mondjak ? Igy még nem
WU tele a színház. ünnepi beszéd frappirozta az embereket. A nyitány és a dalárda lekö IStfe a nézőteret. Nem kevésbé a ,Királyné rózsája", melynek bátran állítom, ez volt az igazi premierje. Színésznő ugy nem topta be magái a küzőnség szivébe, mint Elek Ica ezen a gyönyörű estén. >4 szereplők valami különös Ihlettséggel játszottak. Mindannyian. Pirosra tapsoltam a tenyereimet.
— Hanem most maga referáljon valami izgató kis mesét, v:\'tamil, amiben van egy Itis szellem, ne csal: mindig a szlnlapot mondja be nekem I Valamit a társulat tagjainak Intim életéről I -j
— Nehéz dolog. \'
— Magának?
— Mindenkinek. Azért megpróbálom. A helyzet a következő: Egyik kis színésznőnknek van egy álhala-los kis lovagja, aki mindenült nyomában van. A lovag, csak természetes, mint szerelmes trubadur, udvarol, vár és remél. Tegnap délután a trubadur Ismét tiszteletét óhajtolta lenni szive bdhdnyánál. Mint min-
2AU1 KÖZI.ONY
denkor, mos! is édességgel tömte tele a zsebelt, mint amelyről azt hitte hogy az a legbiztosabb valami a siker utjának elérésére. A bálvány nem voll otthon. Távollétében háziasszonya fogadta a mi trubadúrunkat. 0 pedig várt. Várt tlz percet. Várt egyikét órát: egy délutáni és a IMvány nem jött. Ez alatt a trubadúr elfelejtkezelI a zsebében U-vő édességekről. De annyira elfelejtkezett, hogy abból, mini azt valakinek elmesélte, egy lehetetlen valami lelt. Olyon kékes -sárgás- vöröses - zöldes pép. Eredetileg habos rolló, Indldner és tudj\' lilén mi voll. Mottó: az ember nem ílt le téli kabátban, ha annak zsebe lele van krémes süteménnyel.
— Tudja, őszinte leszek. Én nem rajongok az édességekéri, de ez a történet egészen keserű.
— Óhajt ennél valami pikdnsab-bal is ?
— Halljuk, halljuk!
— Az irodalom és a drámai szende a kávéházi teaestélyen találkozott. Mikor kellőt akartak lejteni a csar-leszlonből, megjelent a láthatáron a szivek torreadorja, aki .majd én!" bősz csatakiáltással elkérte a táncosnőt. amt viszont megjegyzést eredményezett, amiből viszont formális szóváltás keletkezett. A kávéházban többen felfigyeltek. Izgatott atmoszféra keletkezett, melynek során a csúsztatni akaró lovag az Izmait emlegette, mire az Irodalmár kijelentene, hogy amit mondott, fenntartja és kész megverekedni akár r\\eg.^>^a-kettessel Is. Fejlemények még rljtf-csenek, ha lesznek, referálok. Holnap többet. Csókolom a klsztlhandját.
Császár és komédiás
Hevesi Sándor drámája a színházban
Nagykanizsa nagynevű iró|ának, Hevesi Sándornak, a Nemzeti Színház igazgatódnak drámáját, a Császár és komédiás-1 mutatta be a színtársulat tegnap este. A klasszikus értékű, kivételes írói készséggel és mUvészeltel megirt darab Diokléeián római császár idejéből viszi színpadra a keresztény üldözéseket. Ezt a témát kapta fel Hevesi és irt drámát, mely meséjével, nyelvezetével és megkapó stílusával, lebilincselő. Megrázó erővel tárja a néző elé Krisztus vallásának vértanukban és mártiriumokban bővelkedő terjedését a hatalmas római birodalomban, hol még a császár udvarában is hivei, kővelói voltak a keresztény hitnek.
A darab elgondolása mesteri. Megírása eseményt jelentett a pesti bemutatón is. Sajnos a kanizsai b:muiatóról ezt nem mondhatjuk el.
Amire már felhivluk a színház figyelmét: a kevés próba megbo-szulta magát. A rossz szereposztás hibái is érezhetők voltak. Gendsiust, a színészt Hidvéghy alakította. Orgánuma, erőt kifejező egyénisége minden! kihozott a szerep szépségéből. Különösen nagy volt a harmadik felvonás nagy jelenetében, mikor megtér. Danis művészi közvetlenséggel, melegen, emberileg ábrázolt egy hajdani kényurat, most rabszolgát. Lázár a nem neki való szerepben pró-
bálkozott. Blhary epizód-figurát kreált némely hejyen jól megütött hanggal. Helénát, a színésznőt Hubay Qabi szenvedéllyel, de nem az iró elgondolásában mutatta be. Ügyes volt a császár leánya, Rózsa Bözsi, akinek alakításán komoly sludirozás látszik. Kisebb szerepekben jók vollak Sólyom, Kormos, Erdélyi, Boronkai lla, Török Lola és a .színészek" közül a prológot szavaló Sárosi F.
A rendezésen nem mulolt semmi. A lehetőség szerint Danis mindent megtett. Siker, a darab tetszett, az előadás mérsékelten. U. Oy.
(*) Kedden ".szerdán a Király Színház tavalyi óriási slkcrü operettje Anna-bál lesz az e heti színházi műsor szenzációja. Volkmann Róbert gyónyörll zenije. Martos Perenc nagyszert! szövege, Kulinyi poétikus versel egy hatalmas siker kibontakozó előjelei.
HETI-MŰSOR:
Kedden—szerdán : Anna-bál, operett bemutató.
Csütörtök: Királyné rózsája, zóna helyirakkal.
Pintek: Alvó lírj, zóna llelyirakkal.
Szombat: Praskita, operett bemutató.
Vasárnap : Praskita.
Vasárnap délután: RendkivQI olcsó helyárakkal Csókos asszony.
■OZGÓSZINHÁZAK
Uránia kedden 7 éj 9 órakor: A nevető könny (Ohetto gyermeke) a First National győnyöril zsidó tárgyú filmje, főszerepben Alma Rubens.
Keszthelyi Uránia műsora kedden Mlss Amerika, a szépség himnusza 6 felvonásban, színes képek.
Dunántul legnagyobb és legolcsóbb diuatáruháza
===== az „ARANY KAKAS"-hoz =====
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
- = Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21. =
Figyelemre méltó olcsó árak:
Pamutvászon Színtartó zefír
10
mtr. Kor.
mtr. Kor.
Férfi szövet
Férfi szövet
10
elsőrendű mtr. Kor.
Sport flanell
\\f mtr.
Ír
Sottis szövet
11
mtr. Kor.
Reg. és Raymann damasztáruk.
Nagy raktár EREDETI ANGOL férfi és női szövetekben, rumburgi vásznakban, siffonokban és damaszt-árukban!
ZALAI KÖZLÖNY
1926 olrtóber 19.
TŐRVÉNYSZÉK
(§) Sokba került a családi be-
iűsület Ez év tavasz elején Szűcs Ferenc karmacsi földműves Torcsa Sándort vasbottal alaposan helybenhagyta. Torcsa János viszont Szűcs Viktort verte el, súlyos sebeket okozva azon. A családi verekedés agyét most tárgyalta a Keszthelyre kiszállt Mut-schenbacher-tanács és Torcsa Jánost, valamint Szűcs Ferencet 3—3 havi fogságra Ítélte. Az Ítéletet jókora összegű gyógykezeltetés! és perköltség sulyosbitja.
(§) Aki a más portékájával fizet. Nemes József volt keszthelyi keres-kedösegéd még a tavasszal pénzszűkében volt, igy háziasszonyának koszt és kvártélytartozás fejében vásznat és zefirt adott. Ez nem lett volna baj, ha portéka nem munkaadóiának, Frank I mre kereskedőnek raktárából származott volna, természetesen illegitim ufón. A Keszthelyre kiszállt Mutschenbacher-lanács rcost ítélkezett Nemes József és a háziasszony, mint orgazda felett. A segédet, minthogy a kereskedő nem kívánta megbüntetését, felmentették; a háziasz-szony pedig igazolni tudta jóhiszeműségét, igy őt is felmentették.
(§) Karmacsi idill vége. A tavasszal csúnyán összeverekedtek Kar-macson Kovács Margit, Nagy Verona és Nagy Boldizsár. Ko\\ács Margitot egy darab fával hagyták helyben, Nagy Veronikának meg kapával eltörték a kezét. A\'Keszthelyre kiszállt Mutschenbacher tanács Kovács Margitot 6 heti, Nagy Veronikát 3 heti, Nagy Boldizsárt pedig két heti fogházra Ítélte. S\\
(§) A kiskanizsai leány továbbra is fogva marad. Megírtuk, bogy Reisner Katalin kiskanizsai leányt azon gyanú alatt, hogy édesapjának vacsorájába arzént kevert volna, letartóztatták. A vizsgálóbíró határozata ellen a leány védője, dr. Petrics József ügyvéd felfolyamodolt a vádtanácshoz, amely szintén hozzájárult a leány letartóztatásához. A védő a vádtanács határozata ellen a táblához folyamodott, amely most elutasította a felfolyamodást. Reisner Katalin igy a főtárgyalásig fogva marad.
(§) Az Igazgató ur bilincsekben. Kammerloher Oitó nagy ur voll. A Muravölgyi R.T. (L-tenye) igazgatója, valamikor főhadnagy. Azonban a szerencsétlen ember megtévedt. Csalásért jelentették fel és letartóztatok. Tegnapelőtt Almássy Gyula dr. vizsgálóbíró maga elé vezettette, hogy kihallgassa. Az igazgatót megbilincselve hozlák fel a fogházból a vizsgálóbíró elé, aki kihirdette előtte az előzetes letartóztatásáról szóló határozatát.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jó barátoknak és ismerősöknek, kik szeretett jó férjem, drága jó édesapánk elhunyta alkalmával jól eső részvétükkel nagy fájdalmunkat bármikép ii enyhíteni igyekeztek, fogadják ezúton is leghálásabb köszönetünket.
A gyászoló Kenődi család.
KÖZGAZDASÁG
Mibe kerül a gyümölcsös betelepítése?
Erre válaszol a Növényvédelem októberi, száma. Ismerteti a repcét pusztító hernyók irtását, a filoxera elleni védekezési, a kakuk éleié\', a pézsmapocok kérdéséi. Tanácsokat ad a rózsa téli takarására, a cykla-men ápolására, a gyümölcsfák helyes ültetésére, a rózsafák metszésére, a gyümölcsfák trágyázására. Kilanil arra, hogy mit kell szem előtt tartani a gyümölcsfák vásárlásánál, cikkekel közöl a burgonya vermeléséról, a vetőmagvak termésfokozlsiró), a törkölyből való trágyakészilésról, a gyümölcsfák levélrozsda és varras betegségéről, a szegfübujlások átültetéséről, a leanderfák attelelletéséről, a hcrnyóetiyvgyürük alkalmazásáról stb. A feltűnő olcsó, dúsan iliusztráll szaklapból a kiadóhivatal (Budapest, FöldmivelésCgyi miniszlérium) kívánatra küld mutatványszámot.
TfZSII
A mai értéktőzsde túlnyomóan ba-rálságos hangulatban nyitóit. A szombati és a mai kezdő árfolyamok a spekulációi realizálásra készlctlék, minek következtében sok érték elgyengüli, később azonban az értékek legnagyobb tésze árnyereséggel zári. A piac favoritjai ismét a banyaérlé-kek voltak, amelyek nagy árnyereséggel zárlak. A kuliszpiacon kisebb árveszteségek előfordullak, ezek közé tartozik a Városi, Oosztrák Hitel és Magyar Nemzeti Bank. Zírlalkor a forgalom megélénküli.
Hrlt>ki zártai
Párta U9000, l-oadon 2511-50. Nr«v«k 517-50, Bruswl UH 00, Milano 2120 00. Amsterdam 20705. Berlin 123-20. Wien 7.105. Solla 370 CO, Piája 1552-50. Varai 58-00, Budapest 72-SO, Belgrád 91100, Bakaién 275-00.
i budapesti Tőzsde iotriu-jefjiéw
valutAk
Lengyel 7820-8020 Angol I. 34ÍOCO-8000
Csen V. 2110-120
Dinár 12S5-65 Dollit 712W-71SC0 francia lr. 2040-2120 Holland 28495-645 Lel 376-350
Léva 513-520 Líra 2*90-2970 Márta 16955-170.5 Sehol. 10044 81 Din kor. I8970-I90JI Svájci lr. 13790-840 Belga lr. 1975-2055 Norvíg k. 17105-155 SvMk. 19065-125
DEVIZÁK Amlterd. 28520-620 Belgrád 1259-65 Berlin 16970-17070 Bukarest 376-30; Bilisnél 10&S-20» Kopenti. 18970-19030 Oszló 17105-155 l.ondon 3l«»&-70t>a Milano 2890-29^0 Newyork 71299-190 Pirii 2020-2080 Pr,tga 211117\'/! Szollá 514-520 Stockholm 19065-125 Varsó 7620-8020 Wien 10057-10087 Zürich 13778-818
Terménytőzsde Buli llseav. 75 kgos 3G7.500-3r2.500. 76 Ke-OJ 372.500 377.5(0, 77 kg-os 377-TO —382.500. 78 kg-os 3»O.COO-385000, egyéti 75 kg-os 362.500 -2(57 500. 76 kg-oi 370000 372.500, 77 kvos 372.500 3.T500 78 kg-os 375.0M—380.000, I0« 272.500-277.50O, takarminyirpa 220.000-22o.000, sörárpa 270.000—300.CW, zab 2001X10-205.000, tengert 6 252.500-255.0t0, rrpce 550.000 -580.000. kolej 180.000-190.000. korpa 155.000-157.500
SZERKESZTŐIÜZENETEK
R. F. (Keszthely) A 12-iki miniszterlá-tOijatás részleteit I7én kaptuk s így csak 19-iki lapunkban jelenhetne meg.. Ilyen elkésve nem használhatjuk.
V. J. (Almádi) Kívánsága sterint Intézkedés történt. Ajánlat is megy.
Kiadja: Zriayi Nyomdaipar és Könyr-kerenkcdés BT, 5afe7kaai;:*a
FESTI Mayer Klotild utóda | TISZTIT
VARGA NÁNDOR
kelmeleslö, vegyészeti ruhatisztító és gözmosó vállalata Hunyadi-utca 19. Fióki Kazinczy-u. 8.
Mielőll bármit lesiet, vagy tisztíttat, győződjSn meg munkám kiválóságáról és áraim julányosságáról, nálam liszlitotl gallérok utolérhetetlen fényéről.
Külön gallér- és fehérnemű-osztály!
Ugy a helybeli, mini a vidéki viszonltísziilóknak nagy árengedmény! GUWRÉROz]
Fehérneműt tisztit!
PLISSÉROZ
APRÓHIRDETÉSEK
(Hirdetések dija előre flxetendg)
Ai apróhirdetés Ólja 10 szóig 50 fillér. A dtaizó i minden vestagabb bettlból illó sró két színak számíttatik. Minden további szó dija 5 fill. A hirdetési dl] etőro flaetondö a fvrgalmladóhozzászámltásával
Keresem Lakos Jánost, kivel 1916—1918- őszig orosz fronton Í03. gy. ezr. 11-lk századnál szolgáltam. Kérem a szive* olvasót, ha Ismeri, értesítsen levelező lapon jó barátomról. Bucsy György erdélyi menekült Keszthely. Csendes-köz 7.
Két szobás lakás kiadó. Bővebbet a kiadóban.
5V2 méteres
üzleti napellenző-
ponyva vastámmtékkat. nagy cégtáblával, állwíiyok, pultok azonnal eladók. 3WS
Ifádai könyvkereskedés, Keszthely.
Kiadó szép üzlethelyiség április elsejére, esetleg előbbre Is, világos, száraz, raktárnak Is alkalmas pincével vagy anélkOI. Bővebbet háztulajdonosnál, Csengery-ut 6.
Ügyes rikkancsot felvesz aionnalra a D. V. hlrlapáruda. 3641
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó férjem, illetve édesapánk elhunyta és temetése alkalmával mélységes fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek és a rendőrség küldöttségének ezúton is hálás köszönetet mondunk.
Andreidesz család.
Szekeres János
Keszthely, Hajdú-utca 22. sz.
Elvállalok ványoláshoz alkalmas bőrökből egyben vágott és fél csizmák, úgyszintén oldalvatott elók és fejek kiványolását. Páronkénii ványolás vidékiek részére azonnal.
LEVELPAPIR
újdonságok
dobozban és mappában nagy választékban olcsó árak mellett
FISCHEL FÜLÖP FIAI
papirárubázában kaphatók
Fővárosi vállalat, főútvonalon
keres, kéziraktárral, szép kirakattal, szerződéssel. Ajánlatok „Tiszta üzem" jeligére e lap kiadóhivatalába kéretnek.
Bortörvénykivonat, bornyilvántartó füzet, árujegyzék íaminden üzletikönyv
a .Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai R. T. nyomlalványosztályában, Budapest, IX., Üllői- ut 25/a. sz. alalt szerezhető be.
Szenzációs Surányl regény kezdődik a
NAPKELET
októberi számában. Mutatvány ingyen. Budapest, I., Dőbrcntel-u. 12.
ZSÁK, PONYVA
legmegbízhatóbb szállítója SCHLESINGER ÉS TÁRSA
Budapest, V., Perczel Mór-u. 2.
SOFFORTANFOLYAM
KESZTHELYEN.
Elsőrendű elméleti oktatás, műhelygyakorlatok, vezetési oktatás
Sfi, Fiát, Ford és Benz autókon.
Vidékieknek a tanfolyam idejo alatt kedvezményes lakás és ellátás, landíj 1,500.000 korona, mely fizclhclö rAszlelekb-.n is. B-listásoknak és közalkazottaknak kedvezmény. - Állásközvetítés, n iC7Ád .Jelentkezni lehel:
n-ta^AH JÓZSEF aulóluvarozó, Kossuth Lajos u. 47. Telefon 105.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofcnbcck Károly.)
86. évfolyam, 237. szám
Nagykanizsa, 1926 október 20, szerda
Üem 1800 korona
POLITIKAI NAPILAP
| un- I fc Udmm.l IK La
uulttí}! MkUUttblM: UW^i A.
Felelős szerkesztő: Bartiarits Lajos
UiUjnrtw-ldcíM: H^tutm 71 u*m
CU&i.tfel iro f/ji Un 30.000 kcrou
Pihent erővel
Több mint bárom hónapi pihenés ulán isméi összeült a nemzetgyűlés, hogy lovább folytassa a lejáróléiben levő parlamenti ciklus törvényhozási munkájá1. Bár az ország nyugalmát nem zavariák meg olyan nagy és kellemetlen események, mint amilyenekben — sajnos — a .távolabbi és közelebbi múltban részünk volt, mégis már kissé nyomasztólag halott az a nagy csönd, amely épen a parlament munkájának hiányát jelezte. Mert mégis csak a képviselőház az a hely, ahol elsősorban kerülhetnek felszínre a nemzet különböző rétegeinek kívánságai s képezhetik behaló vila tárgyát. Egy igazán |ól funkcionáló képviselőház lulajdonképen a nemzet éleiének középponll szeive, ahol a nagy organizmusnak minden életszükséglete, minden működési hibája köztudomásra jut.
A nemzetgyűlés most meginduló ciklusának első leiadata bizonyos alkotmányjogi kérdések rendezése lesz s ezek közül is legelső a felsőház megalkotásáról szóló törvényjavaslat letárgyalása. Ennek a javaslatnak a letárgyalása a nemzetgyűlés idejének remélhetőleg csak csekélyebb részét fogja igénybe vcuni s a kormány jelenlegi szándékai szerint ulána szociális törvényjavaslalok lár-gvaiáta kerül a szőnyegre, amelyeket a költségvetés s legvégül az appro-priáció vitája követ. Minden valószínűség szerint a kormánynak ideje fog még maradni arra is, hogy a közigazgatás egyszerűsítésének kérdéséi i« a parlament elé yigye.
Munkában és tervekben tehát nincs biány. A magunk részéről pedig arról ifi meg vagyunk győződve, hogy a többségen nem fog muini mindezeknek a terveknek a megvalósítása. Minden az ellenzéken, a kisebbségen fordul meg. Sajnos, újból hanesu-lyczounk kell, hogy épen a legulóbbi idfknck a tapasztala\'aí szerint működése nélkülözte azl a komolyságot, amely egy jól funkcionáló kisebbség számára — jól lehet, hogy kisebbség — mégis megadja az ország liszlelelét. Egy egészséges, komolyságtól álbaiolt parlamenti ellenzék olyan, mint a kovász a kenyérben, erjeszlőleg hal s a löbbség kormányzó tömegéi uj és uj működésre serkenli, kritikájával hasznos módon mt«világilja szemponijiil s beláltalja a kormánnyal, hogy egyik vagy másik javaslata itt-ott póllásra, kiegé-szilésre szorul.
Ilyennek szerelnénk látni a mosl összeülő nemzetgyűlés ellenzékének ; működéséi, de sajnos, mindaddig kételkednünk kell, amíg be nem bi-zoayiija, hogy a muliban lanusiíotl magatartásán változtatni óhajt s komolyabban fogja fel azt a megbízási, . "melyei a választópolgárok egy része i ruházod rá. I
Zsitvay Tibor - a nemzetgyűlés elnöke
Elnöki beszédében kötelességének tartja a nagy nemzeti érdekeknek mindenek fölé yaló helyezését — Holnap az alelnöki tisztséget töltik be
Budapest, október 19 A nemzetgyűlés mii ülésén megtartották az elnökválasztást. Huszár Károly alelnök kihirdette az eredményt, mely szerint leadlak 143 szavazatot, melyből Zsltvayra 121 szavazat esett, 22 szavazólap üres volt. Ezzel Zsilvay Tibort h nemzetgyűlés megválasztott elnökének jelentette ki, s ezután az ülést felfüggesztene. Az ülés újbóli megnyitása ulán Zsilvay Tibor újonnan megválasztott elnök nagy éljenzés közepette foglalta el az elnöki széket és
elmondta az elnöki beszédet. Kötelességének larlja, hogy pártokon és szenvedélyeken felülemelkedve, példát mulatni törekedjék a P3gy nemzeti értékek és érdekeknw mindé. nekfölé helyezésével, odaadó szolgálatában. Az e\'nök beszédét hatalmas éljenzés fogadta.
A Ház ezután elfogadta az elnök napirendi Javaslatát, mely szerint a nemzetgyűlés legközelebbi ülését holnap tartja, amiilyen a megüresedett alelnöki liszlséget löltik be. Az ülés fél egykor ért véget.
A Keresztényszociális Gazdasági Párt a felsőházi törvényjavaslat módosítását kivánja
A pártvezetőség Zichy János gróffal a miniszterelnöknél
Budapest, október 19
(Éjszakai rádiójelentés.) A Keresz-lényszociális és Gazdasági Párt ma eáte a képviselőház alelnöki leimében párlértekezletet tartott gróf Zichy János elnöklete alstt.
Az értekezleten kimondották, hogy a jogfolytonosság elve érdekében a felsőházi törvény j\'.vaslaton bizonyos módosításokat akarnak elérni.
Az értekezleten megjelent Zsilvay Tibor, akit melegen üdvözöllek.
Zsilvay meghníotian mondott köszönetet és kérte n pártot, hogy eddigi jóindulatú támogatását tartsa meg irányában.
Ezulán a párfvezetöség gróf Zichy János vezetésével felkereste a parlamenti szobájában tartózkodó Bethlen István gróf miniszterelnökül, akinek kifejtették a párt azon óhaját, hogy a felsőházi törvényjavaslaton bizonyos módosilásokat vigyenek végbe.
A felvidéki Magyar Párt deklarációban követeli a magyar kisebbségek nemzeti egyenjogúságát
A prágai kormánnyal szemben tartózkodó álláspontot foglal el
Prága, október 19 (Éjszakai rádiójelenlés) A képviselőház mai ülésön folytatták a miniszterelnök nyilatkozata felett a vitát. Többek között felszólalt dr. Szentlványi Jenő, a felvidéki Magyar Párt elnöke, aki beszédében kijelentette, hogv a kormánynyilatkozat keveset mondott, mert ez sem az a kormán), mely a kiegyenlített többségre lenne alapítva, épen az