Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
9.44 MB
2010-02-28 14:26:44
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
478
4672
Rövid leírás | Teljes leírás (1.35 MB)

Zalai Közlöny 1929. 027-049. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
69. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

m. érfotym, 27. Mán
"Wtanltt*, 1938. február 1. péntek
Ari 14 fillér.
ZALAI KOZLOHT
SmteutMg ét Midáhlratet: FS-at 6. iiim. feuUielyt lüíitkladóMvjUl Kossuth Lsjosu. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elíllzettsl áii. egy bóra 1 ptngí 40 fflUt
Kedden dólelfiti hirdetik ki az Ítéletet az Erdélyi -pörben
Oál védő ismételten zslrembollónak tulajdonltja Forgács Anna halálát — Az ügyész rámutatott arra, hogy Erdélyi Béla védőjével szemben sem volt őszinte — Szombaton volt az Erdélyi-pőr utolsó tárgyalási napja — Az ügyész fentartja vádját
„EskQszóm, hogy ártatlan vagyok I" — zengte patétlkusan Erdélyi Bóla
az utolsó szó jogán
Budapest. Január 31 Az Erdélyl-pör mai targyalátán Qil Jenő védfl folytatta védftbeazé-átt. A tárgyalás Iránt óriási érdek-Ifldéa nyilvánult meg. Schadl elnök közölte, hogy megérkezett Orell osztrák biréoak a hivatalos titoktartás a)ÖH Itlmentése. Eiulán Oál vád fi a mIUstalti mérgezés eseményeivel foglalkozott. Kifejtette, bogy a veronál-mtigezésnek pozlllv kísérőjelet egyáltalán nem muaikoztak ebbrn az etelben. Ezután a kokain és cgyíb narkotikumok hasznáU<árói beszéli. Azt itatja, tofí torgto Annit legyengült szive, ellenálló képes-légpuk hiánya ölte meg. Pfhorolta a tanukat, akik elölt Forda Adu kijelenteti*, bogy nario-nkummtl élt. A halál a legvalósil níbb leltevétek azerlnt zslrembolla folytán következeti be. Erdélyi hamls-rtdtíd c*ak a balál után tűntek lel A váltóhamisítás bűn éa ezért Erdélyit sem mbad másk'p elítélni rolni másokat. A védfl beszédét azzal felek be, bogy neki sem Idedlla egy °lm fiatalember mint Erdélyi, de kMlja a |og <i a törvény, ezért kéri, M(y az Itten nevével kezdje meg l bíróság lléletbozó munkáját <s
Isten áld4aa legyen az Ítéleten. Temesváry Ogyéiz ujy véli, hogy Erdélyi, aki minden alkalommal (s mindenkor fondorlatos kétarcú ember volt, védőjével sem volt őszinte, nehogy elvegye tőle a meggyőződés erejét.
Olyan ítéletet kér, amelyei md' vád
beszéde során Is előterjesztetett. Et-uláu Danlelszky, Borsos é« F/tó vídM szóink fel, m«|d Erdélyt védőié állt fel szólásra. Hangsúlyozta, hogy az orvosok nem hnhatnak Ítéletet Az orvosstakérlö munkája csak segédeszköz lehel. Egredül a logika törvénye alap|án itéle'et boznl nem lehet. Az uioltó szó jogán most
Erdélyi állott fel és a következőket mondotta:
— Nagyságos Elnök Ur, Tekintetes KirályI Törvényszék I Meri könnyelmű voliatn, roasz társaságba keveredtem, bamisváltókra pénzt szerettem, ezérl megérdemlem a büntetést, de
ne mondjanak engem gyilkosnak I
Hiszek az latenbeu I ezenkívül csak egy aientség van elöltem, édesanyám éa az ö szentségére esküszöm, hogy ártatlan vagyok f
Én tudok imádkozni, pedig a gyilkosok nem tudnak. Nekem nem kell Irgalom, mert én nem követtem el semmit f
Kijelentem, hogy sem házasságomban, sem a Brittaniában sem a sza-
natóriumban, sem Mlllslattban. sohasem törtem feleségem egészségére, akti a zárt lárgyaláwp hallottak gscára haló poraiban Is szeretek és Imádok I Ne fogja tebál rám senki, hogy meggyilkoltam öl. A tiszta lelkiismeretembe vetelt bittel
várom a bíróság ítéletét. Erdélyi ezzel befejezte besiédét, kendőjével megtörölte homlokát, melyen verejték-csöppek gyöngyöztek végig Schadl törvényszéki elnök be-|elenletle, hogy a bíróság kedden hirdeti ki ítéletét
• ezzel végei éri az Erdélyi-bűnper utolsó tárgyalási napla.

Az általános titkos választójog próbája a törvényhatóságok reformja
A javaslat lehetetlenné akarja tenni az; autonomiák ellenállását a parlament által már letárgyalt kérdésekben — Ha a városok gazdálkodása a közönség létérdekeit veszélyezteti, az ebben támogató törvényhatóságot fel fogják oszlatni
A miniszterelnök az autonómiáról «s a városok gazdálkodásáról
Budapest, január üt
A képviselőház közigazgatási bl zottságának mai Illésén megkezdték a
közigazgatás rendezéséről •zóló törvényjavaslat általános vitáját. Ráday Dezső szólt ellőnek a javaa-bthoz. Elismeri, hogy a javaslat politikai téren nagy haUdást |«ient. mert
M egész vonalon behozta a titkos választást. Helyesli az érdekképviseletnek a [örvényhalósági bizottságokba való bevonásál Örömmel üdvözli az örökös tag gondolatát.
Kiss Pál hibáztatja,
■ javaslat elsorvasztja nz
autonomlát.
Súlyos hiba az Is, hogy a lörvénv-imóaágokat 10 évre állandósítja. Elképzelhetetlen nz l«, hogy fegyelmi eljárás során fellebbezés ne legyen. A javaslatot ebben a formájában általánosságban sem fogad|a el.
F. Szabó Oéia helyesli, bogy kor-látozia a javaalai a kÖJSégi jegyiőK törvényhatósági blzotlsági lagaágM. Ö ömmel üdvOzll a közgyűlés hatás-sörének körvonalait.
A javasat a demokratikus eszmék pártolóinak is eleget tesz,
meri Itnyul a nép körébe, onnan vesii be azokat, akik eddjg csak általános választás keretén jutottak
szóhoz. Fontos a tisztviselők képesítése. a szakvizsga bevezetése.
Fábián Bála szerinl a törvényjavaslat
megszüntet! a vármegye
régi élteimében, M ggyfliődóte, hogy a ceniraliiztikui iranyzal és au o nórula bivel közölt folytatott harc ezek egysegével végiődlk. Már a jeg.zőknél megkívánná azt a kvalifikációt, amire egy magasabb rangú közigazgatási tisztviselőnek szüksége van. Mijd azzal fejezte be felszólalását, how a törvényjavaslat a régi vármegye halálát |elenli és ezért a javcsljlot nem logadja el.
Petrovác Oyula, Madarász Elemér he'yettes-előadó és gróf Károlyi József felszólalása után az elnök ix általános vitái bezárta és ,
Bethlen István gróf
válaszolt sz elhangzott felszólalásokra. Ugv lá'ja, hogy ■ javaslat intenciói felől félreértések forognak fenn. A kormánynak eltősorbin arról kell gondoskodnia, bogy korszerű, modern alapokra helyezze a törvényhatósági bizottságok ulláalakltását, hlnen szok már több, mint Hz éve ülnek eg -Ott. A reformban összhangba kellett hozni á vármegyei törvényit sióságok összetételét az általános tltko* választójog kérdésével, arai nem könnvfl felsdst. Az egyéjtipárt az általános, titkot választójog elvén áll és az idtk folyamán fokról-fokra végre la hajtja
majd ezt a programját. A parlamenti választások titkossága sokkal messzebbmenő konzekvenciákkal 44;, minUsUa. coadoliák azok, akik sürgetik. Ez ■ magyar közélet teljes átváltozását jelenti. At-z«l, hogy a vármegyék S'ervezetébe bevezetJOk a titkosságot, módot nyújtunk arra, hogy szűkebb körben és bizonyos ellensulyok alkalmasása mellett ezt a rendszert kipróbáljuk. Ha látják, hogy ez a rendszer beválik, akkor eljöhet az Ideje annak, hogy a kiterjesztés a parlamenti választójog terén Is meg-valóauljon. Ex voll az egyik sulypon', amely a kormányt vezetfe. A másik Szempont szintén nagy politikai elgondolás. A lörvénv|avaslat ízért kodifikálja a törvénybátóságok feloszlatást jogát, mert a kormány összhangba kívánja hozni a parlamentáris dint az önkormányzat elvével és lehetetlenné kívánja tenni azt, hogy ellenállás legyen olyan kérdésekben Is, ahol a parlament bizonyos akaratát már kifejezésre juttatta. Vsnoak még más szctqponlok is, amik Inkáb sz adminisztráció egyik máflk fontos teendőjét kívánják megoldani. Az az érdek, hogy a közgyűlések az aulonóm kérdésekkel intenzivebben foglalkozhassanak, tette szükségessé, hogy a közgyűlést tehermentesítsék kisebb kérdésektől. Tény az, hogy a javaslat leszállítja az általános választás slaplán bekerült tagnk számit Is, még pedig egy humadlk kalegoris, a szakképviselet és érdekképviselet javára Ha valaki azt mondani, hogy ez antidemokratikus, akkor azt Is kellene mondani, hogy csak az az elv demokratikus, amely a politikumra támaszkodik. Eit p.'dig batározo'iaa tagadja. Fábián azt mondntla, hogy temetjük a vármegyét,
j)
AüMü ÜWBW
UBft, Ubnáe I.
Egyet temetünk: — azt, hogy oktalanul ét céltalanul lehessen ellenállást ht fejteni Ettél a vármegyét nem temetfűk, hanem tn-kább uj életre keltjük ée
megerősítjük. Ha a váróéban, vagy megyében olyan visszaélitek mutatkoznak a gazdálkodás terén, amely a vároe létérdekét veszélyeztetné ét ha e
gazdálkodást a törvényhatóság ti támogatná, abban az esetben élnie kell a kormánynak a feloszlatás jogával,
mert köteletsége, hogy ha hibákat fedez (el a közönség rovására, bogjr azokat lehetetlenné tegye.
Több bozzáazólát ulán a bitóit, tág ugy határozott, hogy 0léiéi pénteken délután folytatja.
k borgazdálkodásról és az éjjel el nem mondott Interpellációkról
folyt ■ vita a képviselőház cifltSrtOkl ülésén
Budapest, Jaiwir 31
A Hál mai ülésén a uónokok a
borgazdálkodás
rossz helyzetét tették szóvá. Mayer János földmivelésűgyl miniszter a felszólalásokra válaszolva hangoztatta, hogy a azőltészet nemcsak köz-gazdasági, hanem szociálpolitikai szempontból is fontos. Nagyon meg kell azoaban gondolnunk, hogy a mai nehéz viszonyok kozotr miiyen esetekben engedhetünk uj telepítéseket. Kívánatosabb, hogy a versenyképes szőlőfajták termelesét mozdítsak elő, mert tömeg borokból úgyis tulprodukciónk van. A jelen törvényjavaslat nem kívánja a bor gazdái kodás összes problémáit megoldani, erre a célra más törvények Is vannak { előkészítve. Adatokat sorol fel arra, hogy
a borexport emelkedőben van.
Részletesen válaszolt az egyes lel-szólalúk által hangoztatott kívánságokra és rimutatou, hogy a borfogyasztási adó eltörlésének akadályai vannak. Azt tartaná jó megoldásnak, ha ebből ax adOjOvedeJembói a pénzügyminiszter annyit bocsájtana az ő rendelkezésére, amennyiből a borexportot sikeresen fejleszthetné és bizonyos tartlálts kedvezményeket adhatna. Ismertette a tokaji bor érdekében külföldön folytatott tárgy autókat, majd áttért a szövetkezei! pincék ismertetésére. Vázolta a borazó-retkezetek előnyeit a borközraktárak-
kal szemben. A tokaj-hegyallal bortermelés javítására az 1928/29. étrl beruházásokból 2 5 millió pengőt Igényelt erre a célra. Kijelentene, hogy minden erejével azon tesz, hogy csak szakszerűen előállított borokat hozzunk forgalomba, hogy ezáltal helyt tudjunk dUni a külföldi versenyben. Ismertette a rézgáUc árszabályozásául vonatkozó intézkedéseket és kijelentette, amennyiben ezeknek nem lesz meg a kellő hatása, további lépéseket fog tenni.
Az elnök javaslalára a Ház kimondotta, hogy legközelebbi ülését holnap tartja. A szociáldemokraták a házszabályokhoz kérve szót, ismételten szóvá tették
az éjjel el nem mondott Interpellációk
ügyét. Györki Imre hangoztatta, hogy az elnök házszabálysértést követett el, amikor megakadályozla éjfélkor az ülés továbbfolytatását. Hasonló értelembe szólaltak fel Esztergályos János és Farkas István is. Az elnök válaszolva a felszólalásokra kijelentette, hogy a házszabály a szerdai és izombatl napot jelöli meg interpellációk elmondására, ennek alapján rekesztette be a tegnapi ülést éjféli 12 órakor. Azáltal, hogy a szociáldemokrata képviselők hátralevő interpellációikat nem mondották el, az interpellációs jogon sértiem nem esett, hltzen megelőzőleg 26 szociáldemokrata interpelláció hangzott el és valamennyi interpelláció miniszteri választ kapott. Az ülés háromnegyed 3 órakor ért végeL
Tegnap este leégett ax Eötvtts-téren Szegő Mér garázsa
Két órAt dolgoztaik a tűzoltók - Nyomozzák * tOz ekét
és Knortzer Qyörgy szakaszpiranc*. nokis. D r. Sflé/dnOyula polgármester amint Eotvös-térl lakásán értesült *
Csütörtökön este negyed 8 órakor a Kossuth-téri tűzoltó laktanyából kivonuló tüiollók vészkürijének riadója verte fel a környék téli csendjét.
Pontosan 7 óra 7 perckor jelentették a tűzoltóságnak, hogy az Eötvös-tér 2. számú ház udvarán Szegi Mór kanizsai nyerstermény és bőrkereskedő garázsa MgyulladL
Két perccel később a tűzoltók már a helyszínen voltak és Szépudvary László alparancsnok vezetésével megkezdték az oltást.
A garázs padlásán ütött ki a tOz, ami annál nagyobb veszélyt jelentett, mert a padlás halmozva voU tűzveszélyes anyagokkal. így széna, (•gyapot, gubacs és fagerendák voltak a padláson nagy mennyiségben, a garázsba pedig gazdasági gépek, szerszámok egy urasági hintó stb. voltak. Mindezeken kívül súlyos veszedelemmel fenyegetett a tüz amiatt, bogy az égő garázs közvetlenül a Hunyadi utca egyik házának tűzfalához van építve, lartaoi lehetett tehát, hogy a tűz hatalmasabb tovább terjedése során ez a lakóház Is lángba íoraL A lakóház tetőzetének gerenda szélei csakugyan tüzet fog tak a nagy lánggal égő garáta tető tői, de még mieőit a ház padlása Is nagyobb arányú tűzet kipott volna, ezeket a gerendákat eloltották.
Szerencsére szél nem volt és víz volt bőven, ugy, hogy 3 sugárral leheteti egyszerre a Wzre törni. A tűzoltók, Srépudvaryval élükön önfeláldozóan másztak fel az égő ga-rázstetöre és közvetlenül engedték a sugarakat a padláson egyszerre három helyen is lobogó lángokra.
A tető cserepei ctakhimsr lepattogtak a hftégtől, de több pidlás-gerenda is átégett és lezuhant a garázsba, ahonnan a gazdasági gépek egyrészét még Idejében kicipelték az udvarra. Az értékes hintót nem tudták kihozni, de bőségesen locsolták fentről, ugy, bogy tűset nem tudott fogni a ráhulló parázstól, de stilyo-san megrongálódott igy is.
Mindjárt a tűz elején megérkezett dr. Prack István tűzoltópsrancssok
tűzről, azonnal a tűi színhelyére sietett. A ha előtt ekkorra már hatalmas tömeg gyűlt egybe, melyet a rendőrség taitott a tUztöl távol.
Félórai kemény munka után sikerült a szomszéd lakóházról teljesen elhárítani a tüzvtszedelmet és a tűid lokalizálták.
A tető Igy Is leégett és l padláson felhalmozott holmik megsemmisültek.
Sterencsére Szegő autója nem volt benn a garázsban, mert akkor súlyosabb kimenetelűvé ráihatott volna a tűz.
A tűzoltók este 9 órakor vonultak ba a laktanyába, mintán teljes m elöl ották a tűzet.
Teljes elismerés illeti őket bátor, önfeláldozó munkájukért.
A rendőrség még az este folyamán megindította ■ nyomotátt a tűz okának Uderitésére, melyei holnap, pénteken folytainak.
A tűzkár még nincsen megállapítva.
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Ma pénteken 5, 7 és 9 órakor, szombaton és vssámap 3, 5, 7 és 9 ónkor .A magyar rapszódia", a magyar műit és jövő tüneményesen szép története. Főszereplők Dl'a Parlo Lll Dagover, Wllly Fritsch, Heltai Andor. „U:azát DUimertkjt keleti partjain-, lerm. (elvételek. Bővített zenekart vezényli: Araberger Rudolf, cigányzenél Torma Tóni.
Megérkezett a „Vadász"
Jazz-Band
■ ai és minden
a Korona kávéházban
szórakoztat]! a mélyen tisztelt közönséget.
Szendrey Júlia
Irta: dr. Gárdonyt Lajos
(8)
juüa arcát eltakarta a menyasszonyt fátoly, de a szemeiből elötörő boldogságlény betöltötte az Isten házát is. Boldogság virított még azoa a sárga rózsán is, mely Júlia hullámzó keblén pihent az üdv e perceiben.
Az ifjú pár az esküvő ulán hamarosan útra kelt; apai áldás és anyagi Javak nélkül távozott el Erdődről koltóra, Teleki Sándor gról kastélyába. Az utón azonban eltörött kocsijuk egyik keieke s Igy a férj és feleség a házasélet első éjszakáját egy nagybányai fogadóban töltötte.
A koltói mézesbetek kb. hat hétig tartottak. Petőfi szentül hitte, bogy mézeshetei a sírig foguk tartani: „legfeljebb a mámor fog eltűnni belőlük, a boldogság azonban megmarad." A költő hite Onmagara nézve be iz teljesedett.
Júlia e hat hét alatt ötsiör jegyezte lel érzelmeit és gondolatalt naplólába. Az első bejegyzésben, két héttel esküvője ulán, azt irta a boldog asszony, hogy:
„Csak mióta asszony vagyok, Ismerem az élet legédesebb ötöméit fe legkeserűbb bánatát. Annyira
különböznek ezek attól, miket leánykoromban éreztem, hogy ugy tetszik elöltem, mintha két egészen uj érzelem volna ez, milyenről azelőtt nem is hallottam. A boldogság eddig caak, mint könnyű pillangó repkedett körülem, melyet elkaphatott magával a virágok sóhajából támadt esti szellő lt, vagy tarka szárnyain ringatta lelkemet, bonnan az minden pillanatban lebukhatott, mert nem volt, ami lentarthatta volna. Nem Igy van, mióta batár képen két élet áll előttem, Jóban-rosszban; ezóta értem tökéletesen, mi az: boldognak lesni I Csak ezóta (oghstom fel az élet legszebb, leglstentbb oldalát.'
A másodikban, másnap, lánykorára visszagondolva Így kiált fel Júlia:
.Hová lettél, tarka ezerszínű világom? El űrnél hlV Istennek, örökre eltűntei, nem hjgyva egyebet nálam, mint emlékedet, melyen mindig mosódik el egy-egy sötéi folt, mlg végre nem marad meg btlőle, csak ami édes, ami jó volt. A fájó, kinos percek ugy tűnnek fel előttem, mint sírhalmok, melyeken virágok tarjad-zanak, hogy később viruljanak olt és elfödjék zöld leveleikkel és piros virágaikkal a helyet hol a kiszenvedett élet nyugszik. Ezen elenyészett tarka világ, mig benne éltem i ö
bennem, szüntelen felverte nyugalmamat és felgyu|tá fejemben a gondolatokat, hogy azok, mint pattogó szikrák égették nem egysier agy-velőmet. Mint múltra, jól esik rá visszagondolnom, de ba Jelenem is olysn volns, megölne, széttépné szivemet"
A harmadik bejegyzés természeti leírás. Ugy képzelem el, hogy mikor Júlia ezeket a sorokat bejegyézte naplójába, az ablaknál állt s onnét látta a borult eget, a könnyező felhőket, amelyeket haragos szél kerget, érezte a nyár múlását és az ősz beköszöntését, lát la a természet hsldoklását éa a sárguló levelek hullását. Ezekhez a természeti képekhez hozzákapcsolja a maga érzelmeit és emlékeit.
A negyedik nsplórészlet hasonlóan a természetről szól. Julla a derűit októberi reggelt a leégeti gyertya uiolsó fellobbanásához hatonlilji. Ugy ragyog előtte a mező, mint az íg csillagaival behinlett azönyeg. A harmat ét napsugár, mint boldog szeretők játszsdoznak egymással. A hallgató csendben megszólal egy-egy dalosmadár az őszi virágok és fak között, amelyekhez éazrevétlenül megérkezik kedvetök, a kacér könnyű szellő, bogy mielőtt a virágok elhervadnak s a levelek lehullatták,
édet csókkal búcsúzzanak lötflk.
Julla uiolsó napló jegy lésé ben a csillagfutásról, csillaghullásról elmélkedik. Mintha érezte volna, bogy nemsokára lefut az égről Petőfi csillaga is és ezzel elhslványul az ö fényes boldogstgcsillaga is. Petőfi a férfi boldogság legmámorlMW) perceiben, .Szeptember végéfl," a halálról, sírról, az Ozvegii fátyolról zeng örökazépiégtl dalt. Csoda-e, ha ezután Júliának a csillaghullás jut eszébe ? Tudja a lánytágától búcsúzó asszony, hogy a calllffutás csak természeti tünemény. Épen azért visszavágyik arra az időre, amikor még azt hitte, bogy csak a boldogtalan csillagok futnak le az égrfl, hogy az örökkévalóságról lemondva a semmiségben keressenek nyugalmat.
Jó lt volna nem tudni, bogy mi a csillaghullás. S Jó volna egyáltaJ Ián, ha nem is volnának hulló csillagok. Akkor Ulán vidámabb akkorddal végződnék az a napló, amelyet egy kétség és remény közölt hányódó lány kezdett el és a (ériétől, a világ legnagyobb Urai költőjétől, a világirodalom legszebb hulló csillagától, ez Isten legdictöbb teremtményének nevezett asszony, a feletégek felesége fejezett be.
(Folyt kívj
iQ30i február* 1.
Érdekes számok a tavalyi Kanizsáról
A n«ZY kanizsai rendőriég 1928 éW általános statisztikája
Nagykantna, január 31
» nisykaalzsal reodőrkapltányiág a0ri készítette el 1928 évről szóló öjÜBÜkálit, melyből érdekei ixám-aditok vllágilantk rá a várót éleiére.
A rendörtégi ttafilztikál már beterjesztették a szombathelyi kerOlell főkapitánysághoz.
Legelőbben Is megtudjuk ebből a italiutikából, hogy a műit esztendő lolyimtn ■ reodőriégen Ouiten 17.409 agydarabol iktattak. 0<y-ojitílyok szerint az alábbi módon otxlinik meg: elnöki 250 drb., közigazgatási 13 507 d'b., bönűgyl 2801 drb. éi kihágás! 851 dib.
A bflnűgviosztáiy ügyforgalmában izexpel 398 msgánfel|elenlés éi 651 hivatalból üldözendő cielekmény.
A befelezett bünO«vl nyomóiéiból nini uerlnt 1049 bűncselekményből 946 voU eredményes és 103 eredménytelen.
A kinyomozol! bflDctelíkmények-ból 306 bűntett és 640 vétség toII. A bűnügyekben feljelentett egyének izáma 1074 volt. A oyomozások torán előzetes letartóztatásba helyeztek 24 személyt.
Érdekei, hogy ■ múlt évben Mm képezte feljelentéi tárgyát kormányt -tértéi. Izgatásért 1 esetben, iz 1923 évi IIL t. cikkbe űiköző bOncielck-mény miatt 3 eietben folytatlak le njomozáit.
A mult eizlendS fo'yamán 94 esetben hajtottak végre házkutatást. Orvoirendörí boncolái nem volt egy lem.
A klbégáii rendeletek nagy mérvű negligálásét mutatja, hogy 1928-ban 539 oűntetöparancsot aduk kl.
Jogerősen befelezett kihágás! Ítéletekből 8 846 93 fillér büntetés pénzt kil'oltak be. BebittbataUan maradi 4,192.23 fillér.
Az autóforgalom állandó növekedésére vall, hogy 165 közlekedési kihágás volt a mult eizlendöben.
A rendőri fogdában 1928 bin ö'iresen 407 egyén volt őrizetben. Bak közül 55 toloncot élelmeztek.
A rendőr lég maga 32 eietbe álll-lotl ki lolonclevelet. Dijulan utszásra nőid tolooeutalványt ptdlg 19 el, •ml Igen jallemző a mai oyomoru-lígoi vitzonyokra. Kényszer útlevelet 85 drb-ot álllto'tak kl. Tlzenkél bloncoí pedig (főleg nőket) kór-htzb. utaltok
PeMteH az általános itatiiztlka a Zalamegyei AutőUrlet hatáskörében eK fordult munkásságot li. 1928. december hó 31-én 75 géperejfl ■nigáp, ét 26 bé*ocsi (lulflbuiz éi bénuló) volt bejeknlvt. Ezek közül 32 magánszemély ét 4 teherkocsi. SzemélyszáHItó motorbicikli 36 és 3 üzleti teherautó volt.
Az 1928 évben 7 egy fogatú, 85 drb. kettői fogatn marfű azemély és 136 egy fogatú ét 435 kettős fogstu
HALAI IKflatOWT
Pénteken és szombaton
liiítoi vacsora
«Markó-féie vendéglőben
Rbonnensek fatvétetnek.
magán lakerkocil, tovább 18 ktllöi f'^atu szemé yszállitó bérkocsi é< 35 kettős fogatú teherkocsi (Ipari) volt bejelenív;.
A közigazgatási Qüvoszlély adatai szerint 1928 ban 2028 külföldi kl-, és 2013 bejelentés lörtént. Betlö'dl belelentis 20 189, kijelentés 2013 volt.
Fegyvertartási engedélyt 92 eleiben adtak ki a mult év folyamin. Erkölcsi bizonyítványt 858 izemély-
nek adlak CteUdkDnyvet 146 drb-ot állítottak ki.
A nagybaniul! nyuiodt közbiztonsági állapotok legbiztosabb fokmérőié, hogy a mult év folyamán a rendőrség részéről fegyverhasználat nem történt Étetmenlét sem fordult elő.
A fenti állalánoi statisztikai adatok után legköielcbb a bűnügyi osztályból külön részletei stsUiztlkát köz ünk, összehasonlítva az 1927-es évi állapotokkal.
Titokzatos ferfihullát találtak Zalaváron
BQntény vagy hirtelen halál ? — A vizsgáló hatóságok a Járatlan utak miatt nem tudnak Keszthelyről a helyszínre klszállanl
Nacykulzu, január 31 Rövid jelenlét érkezeit ma a nagykanizsai klr. ügyészséghez a keszthelyi kir. járásbíróságtól, mely hírül f d a, hogy Zalavár köuégben az Klóljárótág emberii egy titokzatos férfihullára bukkanlak, melyről különböző gysnui jelenségekből arra lehet követkaztelnl, hogy talán bflnűgy áldozata. Miután az űgy dr. Huszár főizolgablró halálkörébe tar'ozln, a főszolgabíró azonnal Inlézkedet', hogy amennyiben a Járhatatlan ulak ezt lehetővé teszik, dr. Zavllta körorvos és a zalavári jegyző megejtsék a szokásos orvos-rendőri hullaszemlél. Amennyiben a szemle olyan tüneteket állapítana meg, hogy bűntény forog fenn, akkor az ügy a klr. já-
rásbírósághoz kerül ál és dr. Patto-nay László, a vlugálóbirói teendőkkel megbízol! kir. jlrásblró azonnal elrendeli a hulla lelboncoláiál.
Megnehezíti a kiszállást a vizsgálóbírónak a teljesen hófedte ét láthatatlan nt, ugy, hogy kiszállás esetén időbe kerülne, mlg a batóiág emberei kl tudnának szállni Keszthelyről Zilavár községbe.
Keszthelyről kapott legutolsó tele-fonlclenUsOnk szerint a talált férfi hulla Varga József zalavári lakossal azonos. Hogy hogyan történi hlrlelen hilála, a bullaszemle fogja kideríteni, melynek jegyzőkönyvei! az esetleges temetési engedély megadása végett a nagykanizsai klr. ügyészséghez fogják beterjesz'eai.
Amikor a sofför búcsúból indul Budapestre
A sümegi autókatasztrófa ügye a nagykanizsai törvényszék előtt
Nagylunlzu, január 31 limeretes még az a sulyoi au'ó-baleiét, ami Sütne* tői négy kilométernyire lörtént. Dr. Bányai Bili csab'eadeki ügyvéd feleiégévet, sógornőjével és kél serdülő gyermekével Bud'pestről bérelt autón a Ta-po'ci—Sümeg i orizáíuton haladt A kormány mellel Tlchy Ferenc budapesti toffőr OH, aki a budaprstl Rónay-féle sutó cégnek slulmazottjs volt. Tlchy Ferenc sofför, mielőtt Binyalékkal útra indult, állítólag egy buctun vett részt, ahol táncolt és mulatott és ebben a buctubeli hangulatban 011 a volán mellé. A budipeiti sofför emellett még saját bevallási ize-rint ii a fővárosban előzőleg három éjjelen át teljesített autőfuvarozást szolgálatot.
Ez a teljesen kimerüli flzikumn ember volt az rgyébként is gyenge konstrukciójú gépkocsinak a vezetője. Minderről persze Btnyilék nem tudtak. A gépkocsi 50 kilométeres sebességgel haladhatott az országúton, amely a BUalonmente legjobban kikövezett ét legtzéletebb útja. As autózát alatt a budipesti sollór több Ízben, a gépkocsivezetésben vsló nem tel jel jártasságáról lett tanúságot, ugy, hogy a bennülök n igyon kelle-matlenül érezték magukat és
kQIOnOt elöérzetflk támadt. Aminl a gépkocil SJmegtöl vagy négy kilométernyire volt, a volán melleit szoborszerű mozdulallanaág-ban 016 Tlchy Ferenc e*yizsir« minden ok netkOl az ul szélére Irányította a gépet u'assl rémületére és a következő plllanatbin a kocsi egv merész lopping le hopp repüléssel utasaival együtt az árokba fordult.
A sors különös ciodáji, bogy az egész társaság nem maradt ott holtan. Dr. Bányalné olyan sérüléseket szenvedeti, hogy még most lem tud rendesen a lábán |árnl, mlg a többiek sutódátok árán meneküllek meg. Dr. Bányai uerlnt a toffőr o'yan mozdulatlanul Olt a kormánykeréknél, mint egy Buddha-szobor ét azt a láttzatot keltelte, mintha vagy aludt, vagy Ittai lett volna, mert a legteljesebb lelkinyugalommal ment gépével az ároknak és csak akkor jött magához apiliá)ából, ami Jrár már az utasok hitalmai Ívben repüllek k| jobbri-balra a gépkocsiból. — O mditlan tágból okozott súlyos tesll sértés n>i*tt került ma a bírósági korlát elé Tlchy Ferenc bn dapesti sofför, aki a váddal szemben alig tud védekezni.
Dr. Bányai ügyvéd súlyosan vall a sofför, nemkülönben az aulógarage tulajdonosa ellen. Metz klr. ügyész a loffórnek a foglalkozástól való eltiltását kérte a törvényszéktől. A bíróság Tlchy Ferencet bűnösnek mon dotta kl a vádbell cselekményben és 04 ezért
egy havi fogházbüntetésre Ítélte, ellenben mivel még nem volt büntetve, a foglalkozástól való eltiltást mellőzte.
Metz klr. ügyész azért, mert a bl róság nem tiltotta el a soffőrt hivatási gyakorlásától, azonkívül súlyosabb megbOnletése végett megfellebbezte az ítéletet. A vádlott sofför a fogházbüntetés alkalmazása miaH jelentett fellebbezést D . Bányai Béla Ogyvéd kártérítési Igényét az autócéggel izemben polgári peren érvényesíti.
Magyar rapszódia
Bemutató a Várotl Mozgóban
Aranyát ringató kaláti-tengerrel kezdődik és eke alá töri ugar migot-váró barázda-hasításával végződik. Közben tgymásra halmozódó történések boszorkányos gyorsan forgó kaleidoszkópjában pereg a magyar televényen sarjadt élet, ami bő aratások után Jutott el annak feHsmtré-séig, hogy a migyar tort ott kezdődik, ahol as eke belevág a gazvert, keményre szikkadt rögökbe.
Nam rapszódia ez, hanem allegória. Igen: — a magyar sors allegó-rlája. A magyar sorsé, amelyik volt, de más - nsgjon mát lett azóta. A magyar uri élet allegóriája, amiből a magyar munka sarjadzott ki, hogy a filmbe, annak csapén egy, de könny fakasztásig szlvbemarkotó leienelébe, soha-látott Ízléssel és elbujtató ügyességgel belevitt irredenta valamikor kiléphessen ax álmokból.
A magyar meiő napsugár-lávája, munkájának verítéke, a magyar nrl élet romantikájának tok végtelenül kedves, zamatos mozzanata, szépasszony szerelme, febér leányálmok, a népélet tarka szépségei, áhítata ét vigassága, a laktanya-élet, huszár-bravur, pezsgős-dáiidó, cigány és idegfeszítő kaland — minden van ebben a filmben, amit ez a három szó jeleni: „magyar ur élete*. D« van benne erkOlcsl éa nemzeti tanulság Is. És ez a tanulság magától adódik, anélkül, hogy alá heUett volna húzni. Nagy élet szagú Hiffl|e ez a magyar sorsnsk, de nem érezni rajt a rendezést, s kép keresést, csak pereg, mintha magába az életbe álH volna bele az operatőr lencséje. Épen ez az őszinte, igaz volta ad|a a film értékét. Nem kivasalt magyar oép-rajzi motívumok gyü|teményt, nam öreg novellaurak fenegyereketksdétd, hanem — élet Ahogyan volt t ahogyan van It. Ét a kifejlet: — ahogyan jó lenne, hogy lebetsen még egyszer ugy, amint volt.
Mint film-rendeséi: — tökéletes. A cselekmény pillanatra sem szakad meg, a fefvevö-objektiv mindig a helyén van, nigyszerü részlet-hatá-sokst ad vissza laljet értékű továbbvivője k, belelát t magyar föld, a magyar ember veséjébe ét csupa rózsaszín, ciupa taipiros, csnps aranyló szín között szélet perspektívád mste-szőnyegen kiteríti annak minden szépségét, sinra vigadó lgaz-ságát.
Technikailag it a német Hímek legnagyobbjainak pompájával öHöz-telték tel ezt a filmet. (Meglepően szépek a holdvilágban történt felvételek.)
Kár, bogy sok magyar mozi-csillagunk mellett csak a kaszlrnó patz-sziv szerepét ét a cigányprímást bízták magyarokra. Igaz, bogy az utóbbi aztán ragyogóan Elleti magáért. Viszont tgsz az is, bogy ed csak ml tudjuk Itthon, akik tudjuk, bogy ml az, ki az e|y dgányprimáa.
A .Magyar rapszódia" hatalmasan gyönyörű fllm-slkotás, amihez hasonlót tárgyban, eszmei tartalomban, megjálszáiban és kivitelben nagyon keveset láttunk az utolsó években.
Hogy a magyar életet igy és csak Így bemutatni külföldön helyes-e, nem belyes-e. ennek vitathatósága nem belolyásolhalja a film nagyszerű Itthoni sikereit. (bl)

1WB. hbgfc
NAPI HÍREK
NAPIRCIMO
Február I, péntek
Nómal katolikus: Ignác pk- »l. Prot.: Ignác. Izraelita : Seb. hó 21. Nap kel reggel 7 óra 28 perckor,
nvugtdk délután 17 6r< 00 perckor. •
Várod M"Zgó. .Magyar rapszódia*, a magyar mult és )0vó tüneményesen ■Jzép lflrténete. „IJtasii Délameilkában' (MztírdS nyitva reggel 6 órától este 5^órál|i (hétfő, uerda, péntek délután
Kállay Tibor
ma aata ■agyfcanlnára érfeaxlk
Nagykanizsa, Január 31
Nagykanizsa orszíggyü'ésl képviselője dr. Kdllay Tibor ny. pénzügyminiszter ma, pinteken este meg érkezik Nagykinitsára. Az álloma-son történő fogadtatás után a Ciai-noba megy környezetével, abol részt raz az iparos-mulstságon. A kép viselő szombaton utazik viasza Budapestre.
— Kinevezés a Társadalombiztosítónál. A nép|ólétl miniszter Dabrotiyl János nagykanizsai torcrat-roisdó ellenőrt a zalaegerszegi Tár-ladalombizlositóboz dljnoknas klne-rate.
— A Rendőtdalárda serlegavatása szombaton esle 9 órakor történik flnnepl keretek kőzött a Kéményseprő rendéglőben D;rék rendőr dalosaink strlegavatásán részt lógnak nttl a Zalavármcgyei Dalosszövetség tiizükarán és a társdalár-dákoa kiiul a vároa| társadalmának vezető tagjil.
— Holnap ■ Kereskedelmi A1 kalmazottak jelmezbálja. A nagy-kanizsai farsang legvidámabb ese-méoyei érik egymást a farssnj.égi báli-naptáron. Ezek között igen meleg sikert ígér a holnapi aate, amikor a Kereskedelmi Alkalmazottak rendezik állarcos jelmezbáljukat a Ceatrál helyiségeiben. A cél: felse gélyeznl a télvíz idején munks nélkül maradi aok pályatársakat Épen ezért a táros közönségének legteljesebb mérvfl támogatása Ígérkezik l reogezőség pompás eredményt ígérő laradozása Iránt.
— Karnagy válság a Munkás dalárdában. Lthrmann Ferenc, a nagykanizsai dalkuitura |eles és fáradhatatlan vezető-embere lemondott a^munkisdalárdánái viselt karnagyi tiszl*'géről. Lthrmann Ferenc 4 esztendővel ezelőtt vetie ál a dalárda vezetáaét a ez a 4 év a dalárda életében a kialakulás, fellendülés korszaka volt Odaadó vezetésével a Mnnkásdalárda számára az egész társadalom megbecsfllését vivta kl. Sajnálatos volna, hi az elért eredmények a karnagy-válsággal vészen dőbe mennének.
Mai Iparos-bál
Nagykanizsa, Január 31
Fénybe, muzsikába, |ókedvbe bo-tulnak ma, pinteken este a Caslno termei, ahol az Ipirtestütel rendezi farsangi mulatságát. Minden társadalmi kategória készül a m« esti ipirosbálra, melyben újra feléled a régi, békebeli társjda'ml összhang, hogy egy szép éjszakára feledtesse a napok gondjai', göröngyeit és helyet adjon a vidámság farsangi tarkaságának. A rendezőség nagy előkészületei, a termek meslepő díszítése, a minder.re kiterjedt figyelem legszebb jutalmukat nyerték máris a városiz're sőt megyeszerte is-pasztalhaió írdek'ődésben. — Az Iparosbálnak ugyanis vidékről Is több előkelő vendége lesz. A cél, amiéri iparosságunk ezt a bálját évente rendezi: az elaggott iparosok menháza. Ez s cél magában elegendő ahhoz, hogy teljes mértékben felkeltse a társadalom áldozatkészségéi, — a többiről, hangulatról, szórakozásról a rendezőség bősége sen gondoskodott. Kezdődik 9 őrskor.
— A missziós-hírek cim alatt tegnap közölt hírünkre érielemzavaró szedés hiba csúszott be. Ma, pénteken délután 5 órakor ugyanis a szokásos elsőpéntekl litánia lesz a Mlsz-szlóshás kápolnájában.
Az Ipartestület
— A Tisztviselőnők teáját, amit lebrtiár 2.-ra tervezlek, az egyéb far-aangi és társsdalmi eseményekre való tekintettel elhalasztották.
— Jakoby Antal ének anár ballada és dalestje, február 4-én lesz s Városi Silnhazban. Az est mOtora, amely minden reklámnál többet mond, s következő: I. Bich: Hivő türelemmel bizva biziái, 2 a) Süsses Be-gritbnlss, b) Herr 0 uf, c) d'lg: Solveigs Liid, d) Zur Johaunisnicht, 3. F. Schubert: Allmscht, 4 Régi magyar dalok a XVI. százsdból. ») Szól a kakas mtr, b) Ej, ha| gyöngyvirág, c) Dankó Pista: Volt nekem két ökröm, d) Murgács K.: Elválunk most már (Ady) e) Murgács K: Sir az apám, sir az anyám, 5. a) jakab Terka: Jossphát völgyében, b) Tar-nsy Alaioa: Harmónia, c) Tarnay Alalos: N:m jó éj|el a holdba nézni, d) Tarnay Alafos: Pa'lks. 6 a) La-volta Rezső: Aila«>, b) Livotta: Me tsmorphosia, Madách I. verseirr, c) Lavotla: Hl tudtad, hogy nen szerel hetsz.
— 82 büntető parancsot adtak kl ujibban a nagykanizsai háztulajdonosok és béi lók ellen. Akik a legutóbbi hatalmaa hóesés alkalmival éa azóta is nem takarították le járdáikat, eljárás indult és ennek leli eredménye a 82 bonietőparsacs.
— A PFAFF varrógép még 20 év múlva ia könnyen és szépen varr, akárcsak az el«8 napokban, ebben rejlik az olcsósági.
= A kis kanizsai Polgári Olvasó
KOr vasárnap este 8 órai kezdettel láncmulatságol rendez, amelyre taglóit és azok vendégeit tisztelettel megírnia ct Vezetőség.
— Vasúti Halétel. A homok-szentgyörgyi vasútállomáson, Fejős Pál ottani állomáselőljárt fel akart ugrani egy mozgásban levő vasut-kocsira, de megcsnszott és oly szerencsétlenül esett vissza, hogy ksrja és lába eltörölt. Súlyos sérülésekkel szállították kórháibs. Felelősség senkit nem terhel.
— Másfélmázsás vadkant lőttek. A herceg Eszterhdzy Pál tulajdonát képnő ropolyi erdőben, Ka posvár mellett, vadászaton egy ISO kilós vsdkant lőttek, ami ritka vadászszerencse. — Az óriási állatot, melynek agyara 15 centiméter hosszú vol>, kl fogják tömni valamelyik mu-zeum számára.
- Lopás kOzbem rálőttek a csőszre. Az ősszel történt, hogy kutorics-érés idején három zádorl fnldmüra kukorica-lopásra indult el Ztdor község hstárában, a gróf Er-dódf-uradalomba. Több zsákot megtömlek kukoricával éa már indulni akartak, mikor elébük toppantak a csőszök. A tolvajok futásnak eredlek. Futásközben Ou/zer Mihály majorosgazda utánuk kiáltott, boiy álljanak meg, mire a bárom tolva| közül egyik visszalőtt a gazdára, ski összeesett. A bíróság most Ítélte el s garázda (olvalokat. Baki Qyör gyöt 4 hónapi, Oyecsl Józsefet 3 hó napi, Jekt Jánost pedig egy éri bttr-löore ítélte. Az Ítélet jogerős.
táncestélye
— Farsangi- és báli cikkek szenzációsan szép váluztékban Barta Alfrédnél.
— A legelegánsabb női- és férfi ruhák, a legszebb cipők, mind a világhírű PFAFF varrógépek öltéseit dicsérik.
= Árban, minőségben válasz tékban Barta szónyegrmktára szenzációs.
■V* lágy ujiwi árleszállítás
özv. Dr. Orosz Uklósné
kézimunkaüzl etében
D.M.C. gyöngyfonal (perié) 10 dkgr. 3 30
Szmlrna, perzsa párna . . szőnyeg
Óriási választék haa. fi
terttókben,
3-- P 7 — P-tSl c«nava 80 cm. izélés lm. 5-SO P canava 100 an. széles lm. 6*40 P
aJAadékolfck«k-
Hlet csipkékben, ittvol

Ftipfiöny anyagok. — Függönyök, terítők, párnák, modern mtlvészl mon-Hrozáss a legolcsóbb árakon.
Tablók te Bukásaik faMMaek.
Ú ÉS IIJ-SZÖV£lS£fi SZEMT KÖIWEJ
mAsnéven.
= AZ Ú- ÉS ŰJ-TESTAMENTOU =
AZ EGÉSZ VILftoON KŐZI8MERT
szehtirAs
ÉS
biblia-történetek
a róm. katb. Anyaszentegyház által elfogadott összeállítás után a rím. katb. papság és bitoktatók, ájtatos társulatok, de Uütötl5*«n a magyar nép, családok és «gy« blvík épülésére, Isten dicsíltáaére, hitvallásunk Ismertetésére és terjesztésére, magyar nyelven, mindenki által ksnnyen
megérthető versekbe foglalva. GYÜLEKEZETEK ■ zithmusos vet-sekben írott történ etakat a mindenki által Ismert egyházi — Uhangjtgyt-zell - dallamokra énekelhetik.
Ara pOstAn szAllItva i
1. Tartós váazonkötéaben, tokban M P.
2.Díszes félbőrkötésben, ,. ttt. i. Egész bőrkötésben, tokban tlf.
Mrd rendelhető az azt egyedül készítő
E6RI NYOMDA RÉSZV. TARSASAeKAL
e SERBEN, Ufát-atsa I. szia.)
£ A Vt'M, ImMt" hlarfAIrtttlitaa.
llniaioi aérgsiáii etetők laUi-déiénél, melyeket romlott élelmiszerek, valamint luisok ivás és dohányzás, vagy morfium és kokain élvezete idéz elő, a természetes .Ferenc József* keserűvíz használata fontos segédeszközt képez. Hites orvostudományi könyvekben felsorolják azt Is, hogy a Fereae lóxiel vii többek közt ólommérgezésnél nemcsak meggyógyítja a makacs székrekedést, hanem mini specifikus ellenszer is kifejti kitllnő hatását. Ksphaló gyógyszertárakban, drogáriákban és fOszer-üzletekben.
február hó 1-én
— Segítséget kér Hársing Vendel Magyar utca 84. tz. alatt ItW gyámoltalan, öreg, iktt munkaképtelensége feleségével együtt a legnagyobb nyomorba sodort. Nem páazl kér, hanem élelmet és valami ruhafélét a zord tél hidege ellen. Adományokat továbbit és nyugtáz a szerkesztőség.
PAntabraa, i i nli
disznótoros n
töpörtyűs pogácsával 80 Mér.
Kitaoő borok literje 80 fillér, I pengő és I pengő 20 Hll.
Szíves pártfogást kér
Peréoyl Jáaoa
uo vandéslő*.
Olcsó cipő-hét január 31-től február 7-ig
Byaraisk faszegell cipők fekete és barna
19- -22 ig ............... 4 P és feljebb
23—25-ig ... 6 P „ .
26-29 ig ...... ... ... 12 P .
30—35 ig ............... 15 P .
Estélyi cipők, brokát, atlasz és satin
14'—, 16--, 18-— P éB feljebb. Magassziru női és férfi cipő 22 P és feljebb
Fétfi és női gummioipB (süpper) 8-50 P és feljebo.
Uck pántos cipő W-—, 18*—, 20 — T és feljebb.
Női fűzős félcipő ......... ttr-r P és lel).
N*i pántos, drapp, uűrke divatulnekben 16--, 18--, 20--, 22-—, P és félj.
Teweazftr kácl4Í|rik 6 P és feljebb, barma marhabír férfi spoptoipt dupla larif^sal U P
Miltéwyi Sándor és Fia cipőttzletében, Féut (Városházi
ifratewár 1.
KÖNYVEK, LAPOK
gsabadulás
■ dme Stacpoole, a páratlanul níp-sMtfl angol regényíró könyvének, mellyel • modem angol legény e kitúrt ktpriaelóját bemutatja a ma-nu olvasókOzOntégnek a Franklin Társulat blres népuerfl regény-sóiouti, a Mindnyájunk KDnyvtdra. A regény XV Li|o* francit király udvarában, Dabarry asszony, a blret kurtizán környezetében jáltzik. Ez a környezet a maga tzerelemtól átlátott ievegO|ének udrari ét tzerelml Inlrlkáival, rendöl kémked Stérel, politikai fogadalmaival, minisztereivel, kurtiztn|tival, kalandoraival kimeríthetetlen bányája a romanlikui regányirOl fantáziának.
Stacpook bWóa kérni nyúlt bele ebbe a bálát anyagbi ét amit kiemelt belőle, ai valódi irodalmi kinct. Kévét Irt tudjj ugy egye-íMeoi a romantika lxgtlmat faná-ztflt a modem realiiinut követelményeivel. Egyként tanítványa a cselekmény gazdasága ét érdek-letzitO mozgalmaaaága dolgában Dunainak, a komji éi tz emberábrá-lolát valószert tágé dolg'ban a rea-Hata Íróknak. Ebból a két baiátbOl eg» uj mafajl teremtett, melyet rea-Uaztlkui kalandregénynek lehelne nevezni. Könnyed, Mit elbeszélő módjának megvan ai a varázsa, amely fogva tanjt az olvatót addig, amíg végű nem olvatta. A nép ét élvezetet könyvet igen Izlétet kiálii-tátban adta ki a Frankün-Tdrsalat.
X Herczeg Ferenc „Északi fény" ctma regényének k*u|ibb : Mytatáia |elent meg az Uj Idik e
hstj tzámában. Benne uiái|uk a „Beotsrcze ostroma" dmO u| tzin-darab érdekei rétzMeii. Sós Ernő dr. cikket Irt a megoperált bacillntról, Hson etiayt Vdnovlch Q»«a. elbeszélési lüy jánoi ét Hegedűs S Indor, kit tárcát az uj fOldeturakról Krónl-kis. — Mutalványuimol szívesen kaid a kiadóhivatal: Budapctt, VI. Andráttynt 16.
M Oaál Franciska apróhirdetés utj»n lír|«t keret — ez • szenzációja a .Szín-hásl Elet- legújabb számának, amely teldn telid a bili szezonra, versek, cikkek, nyl-l« lkon tok és fényképek 111 kr 4 ben feltűnően érdekea beszámolót ad a régi éa a muetanl bálokról, valamint a mllvíul élei előkelő-■ételnek iM MIJáróL A riportok közül cask néhányat említünk: MII olvaiott kl Schermann professzor Uienkét azlnész, szi-nésraőéj Iró kézírásából? - Megtalálták
_ZALAt Mmmt
karjait a párizsi Louwre-" iya linc<
a rnllól Vénusz_________________
bu — Rupatln leánya táncosnő leai és Budaneatre la ellátogat - Kél uazóbajnoknő 11 lokoe hidegben átuuta a Jeges Dunát (eredeti felvételekkel) — Mit célnál aital a sok pénixel a Baumgarten-hagyalék tlz OWtoae? — FilmmOvésznók párbaja egy hollywoodi bálon stb. UJ pályául: A leg-aadWanbjUj igWt arany retlküllel Jutalmazza
X A Napkelet februári eltO szántóén Németh László folytatta .Emberi színjáték" clmfl modern társadalmi regényét, Hun LUtló ét B. Mark Forint Gizella novellával ue-Íepeinek a ezenkívül Undvay litván ét Kfair Brztébet költeményeit ét M Béla Francit jimmet röl irt pályadíjnyertes tanulmányát kOzll a folyóirat uj tzáma. A tzinházi, zenei ét mflvétzetl aktualitáioartl magas wjwonalu azamle ét gazdag kritikai retz égészitl ki az uj azám tártaimé'. Mutatvínytzámot díjtalanul kaid a kiadóhivatal: Budapitl, I, Dabren-tel utca 12
ml>'Al L°l**g »J száma Igazi csemege mindazoknak, .kik a valódi peiti hurroít ea magaaabbrendii élcelődést szeretik. E
SSí^RaffiM
>r
Hova kell elmenni?
Február /. Ipi,0»-bál a Caslnoban. Február 2. Rendőrdalárda sériegsvatása 9 őrakor a Kéményseprőben. IparlBkolal Énekkar mlliorai
teája a l.e-órakor, közgyűlése és társasva-
^yl^égíhen 7 6rl'kor
Polgári caorája.
Kereakedelml alkalmazottak álarcos lel-meabálja 9 órakor a Centrálban.
Február 3. Ipartestület rendkívüli közgyűlése.
Müaorosi cserkész-tea a glmnáilum tornatermében.
Kath. Legényegylet évi közgyűlése d. u. > órakor.
a szín-i Polgári Kath. Legény-
léi 5
Február 4 Jakoby-hangversenv házban 9 órakor.
Február 9. Szanatórium piknik Egyletben
Február 10. Vidám esi egyletben 8 órakor
Február 11. Ker. Jót. Nőegylet bohóc-bálja a Centrálban.
Február 12. Jelmez-estély a Kath. Legényegyleten léi 1 órakor.
Február 16 lír. Jót. Nőegylet bálja a Caslnoban.
Február 18. V. szociális est a Mlsszlóa-hlsban 6 órakor.
= Philips hangszórOk, radlO-ctOvek, atiódpdtlók, kislOnAt, összes rádlO alkairetzek, legjobb kivitelben kaphilók Szabi Antal spaitOzletében.
— Lapunk Budapetien állandóan olvaihatóa Park Szálloda kdWM'ban
RÁDIÓ
(HtWidltéaen n - buol nndi •ág. riangv. — naagveneny. E — előadáa Oy — gyermekeknek. A — aaaaooyofc-"Z — km Mg. — mezóeaulaeie Ikkái. P - Oolvuáa.
$ — graaofooxeM. Ib — Jua-bud. K - falW iZ - .tjw..ra MN.
Ftbrudr 1 (péntek) Bndapett 0.15 Cigányzenekari bangv. 9 30 H. 9.46 A hangv. folyt. I] Déli harang-itemteri templomból. 12.20
ázó az bangv. 1 Novellák. Novellák.
kult zenekar hangv. Főlakola operai növendékeinek
időjelzés, Időjárás. 2.30 H. 4
4 4o ldőielzés időjárás, H. 3.10
5 40 Az Operaház tagjaiból ala-7.30 A Zeneművészeti
^Iskola operai növendékeinek zenekari hangv. 9.10 Venczell Béla Schubert dal. estle. 9 55 Időjelzés, H., Időjáráajelentés. Utána cigányzene.
Béca 11 A Cerda kvartett hangv. 4 Hangv. 5.30 Kamara Z. 7.30 Hangv. i
Berlin II éa 2 Q 4 30 nZ. 8 Schu- ! bert dalok és kamara Z. 9 30 Modem Z.
Barcelona 12 Harangjáték. 230,0 630 és 7 30Kamsra Z. 9 30 Éneklecke. 10 Ha rangjáték. 1010 Zenekari hangv. 10.20 Tánc Z.
Bern 12 50 0. lánc Z. 4 A Kur-aul zenekarának hangv. 8.30 Vlgopera E. 9 20 Hangv
HrBnn 12.15 Pozsonyi műsor. 12 30 Hangv. 7 15 Zongora Z. 7.30-lói Prágai műsor.
London 11.15 Istentisztelet I Kamarn Z, 1.30 Orgona Z 2 Hangv. 5 30 nZ 7 45 Beethoven zongoraszonáták 9 Filharmóniai hangv. 10.15 A hangv. folytatása. 11.20 Tarka est.
Milánó 11.15 0. 12.30 Kamara Z. 4 30 Tánc Z. 5 20 Gyermek énekkari hangv. 8.30 Szlmf. hangv
Prága 11.15 0 4.30 Kamara Z. 7.05 Népdalest. 7 45 Rádiójáték 10 20 Tánc Z.
Hóm. 1 Kamara Z. 5J0 Ének- és zenekari hangv. t.45 Operett E
Varad 12.10 és 3^0 0. 5.55 Mandolln Z. 8.15 Fllharm. hangv 10.05 Hangv.
TéllBI
Bizonytalan irányzat ét valtmivel gyengébb arfolyaniok vo lak érvénytea a mai lOzsdén nyltátkor. A for-g lom későbbi folyamán azonDan ILkoiatos jivulás mu atkoioit, mely tciOpomjéi zárlat (elé érte el. Az eleinte gyengébb áifoiyamok ii jelen lós áremelkedési értek el és egvet ériéaekb.n p^dig az átlagos 1 — 1'/t izizalékon JelOll árnyeieség Is előfordult. A tiilárd>ég néhány fivoiil ! énétb I ioduit ki, meljek közül rlsO helyen emlíiendók Naiicl, Izió, Olt és Mggneill. A szilárdtág 0>a áru biány volt. At irányzat zárlatkor i< szilárd, a forgalom élénkebb. A fix papírok piaca fliletlelen, tarlóit, a l valuta ét devizapiac élénkebb volt.
Zürichi zárlat
30 321ll L»«1nn 25 217/S, Ha«.or> 52>00 antsaal 7»27V«, Mttano 17-22, Madrid -•-, Amatoreaal H»i1Ul, SwHa 118 49 Wl.n rgOT'/t lotk STt, Prága IV3M/I, 68-25, BadaoMt M-WVl »e trss a i2'/i, eakirMI 8'Hi/i
Terménytőzsde
»«• Hu» T Itg-oe 24-95 —25*10, M kg-oa 26 20 -26 85, <i ka-o. 28 40 »60, 80 k -na 25-Í8-2488, dunántali TI U-r 24 65 14-70, '« If-oa 24 80-*9 kg^a 2505-26 16 80 kg-04 2520-28 30, rota 12 40-22-60, takar*, árn, 14-25 -14-75, aOráma 16-00—26-20, ■I. 14-7S-2S 00 -aimi tazt.2715 27 40, tengeri dL 17 00-27 18, kon* 1800-1916
Tfctía Mm-tfisnégt
I TrappistauJt teljes zalioa 1 kg.
I 3 P 20 Ilii., lipiól luró, Quargll olmützl, | óriási kelettengerl marinált hering, valamint az Osues hal- éa sajlkülönlegeaaégek állandóan hlssen kaphatók — Muueléa Frledenlhal csemegekereskedésében 196
IlUmhalj UtaggalM lelvélellk a Városi Színházban. Jelentkeaéa délelőtt
10 tői 12 lg.__«7
Complett 3 szobás Iak4s verandával, Kazlnczy-ulca 45. alatt lebruár 15-éra kl-adó. Bővebbet Zapletál lodriLaxnáL 488
Madarai Három szobás, fürdőszobával és modern'2 szobái lakáa május l-re kiadd. Welner Oépámháx, Caengery-üt 489
Sngár-Ut 46. azámu három szobából áM magányos káa május t-n kiadd. Bő.
VALUTAlt
Slt 17-75.37-90
k. 7966-79-85 k. 19-91-16 93 Dtak. 162 60-168 20 Qlnár 9 99-1005 Boltéi 670-90-87290 Francia 1t 22-50-22-rO N«U. 22930-280 80 Ltagyal 64-12-54-42 Lal 841-347 Uva - -
Un 29 95-30-20 Márka 186-00-186 60 fenéi 162-50-153-10 8cbt)L 80-42-ao*77 Paaata 93 40-94 00
Bvajdl.110-26-11066
Kád k. 192 96-168 66
UMVIZAK Amtl. 11960-13030 ■aload 1005-10 08 186-10-186(0 BriUaaal 79-60-7985 Bakaraal 8-41-3-47 ■77-16317 27-77-27-85 93-45-98 95 2998-30C8 Navyoik 672-80-4 40 Oaslo 16267-158 07 Pária H-89-22-46 1S-94-16 99 4-12-4 15 168-12-16862 64-27-64 42 80St-*)76 HO-17-IW-47

Vanó
tanok
Sertés rásár
. 12.9 wlvWMaMa ______
H 167 .urab baénadt 1-62-1-64, ■Mdatt 1-40-1-44 tndett keaéo 1S3— 1-86. kőnnyfl 112 -1-24, aMnnda Sra> 1-42 -1-46, aUaodnadt 1-36-1-40. angol •tldé 1-24—1 53, aaaloana nagvbaa 1-70 — 1-72 sah 200 —202, Wnü^Tbaa 170-1-84. na Ionnál lálaartáa 170-1-84 Aa Iránvsal élénk
Uadja: Délxalal lyoafa ét Lapkltáé Vállalat, Hagykanluáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. az.
iPtÓSIIKltSEI
Az apróhlrdetéMk dija 10 sióig M fMé mlndan további azó dija a MII. Vaaár-Innapoap 10 snüg 80 Nlldr, minden
további azó dija 8 (III. Saerdán éa pénteken 10 uólg ao fillér, minden további Hó dija • MII. Cloaao a minden vaaia-
Sioo betűből álló aaó két siónak számit-
dk. Állást kenadkaek 60°ni aagadmány. a ai, fol.aa*.
Spanyol batagadg ellen Bnun-léle konyaiael védekezzünk I Egy nagy üveg ára P 4 80 fillér Muizel ei Frledenlhal cégnél.__896
ntáraalá" csukott, bárhova megrendelhető ugy helyben, mint vidékre a legolcsóbban Kaufmann Manónál. — Teleion 167. éa 571. Clarage: Nádor-utca 6. Címre vlgyáiat I 128
Péllaka kaWalaflaaadaak, szilvo-rlum és barackpálinka CzaJUk Ublablró
kiskunfélegyházai 1914. évi lízése kapható kizárólag Muazel éa Frledenlhal caemege-kereakedésében. 369
VÍZVEZETÉK
mlornáziil ét «g4«M4g0gyl
BERENDEZÉSEK
gndulgl, bliUrtáil U ípDI.I
BÁDOGOS MUDKAK
fürilft- la ültkUak, valamint 1 uakba rigó
javítások készítése
Sicptii Imre Zrínyi llkláa-a. 21. Tal. 1 '*>
Eldnyomda (ezelőtt Blauhorn) Kérpáll
Bdaralnél, Kólcsey-utca 15. 5736
Péaak*loo*srt bekabeieaáare ailndan Jaaaegben a legelőnydaebben éa leggyoi-■abban lolyóetttat Aodl toa«epéni-
lőlcaenkOavaUM Irodája NatjkaiüMa, Kaaincsy-ulca 2. szám, 4936
vabbet Kaulmann Károly cégnél.
484
Egy egyszobás, konyhás lakáa az Összes mellékhelyiségekkel kiadó Petőfi-
"t 26. ____455
Irodai, munkalelQgyelől, pénzbeazedől, vagy hasonló állási keres szerény Igényt nyugdijai. Qm s kiadóban. 505
Esr, esetleg kárt külön bejáratú ulcai bútorozott szoba fürdőszoba használattal, Sugár-ul 40/1 alaH aionnal kladá. 504
I szobái, konyhás udvsrl lakás lebruár I re kladé Királyi Pál-u. 19. -802
Egy kétszobás utcai, egy kétszobáa, esetleg háromszobás, vtrrodánik IsJ alkalmas lakáa sz összes mellékhelyiségekkel májúi t-re Idadó. Qm a kiadóban. 518
Egy borhálfMfáél felvétetik. Cin a
kiadóban. 506
bizalom dolga.
Hálók, ebédlók, urlszobák a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron. KadhraxB OnUal
faltétalak.
Székely Vilmos
bulortelepe , lágykaalua, lazlacry-ilca 1 n
EliórendQ saját kirpllostnflhely^
Értesités.
Szíves ludomátira hozom a m. I. Hölgyeknek, hogy
varrodámat
Daék-tér 10., fMd-axlnt 4. azám alá
(Pollik bóikeretkedó hízába) helyeztem át.
Kérem továbbra it szíves pártlogáinkat,
teljea Hsztelellel
Wortmann Juliska
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
|6znrasd, vegytfirtHő, mhateitő vállalata
a I.ombauiíljl ona. tptrkUimáaoB araayeramnal kttSstatva
NAOYKANIZSA
Kazinczy-u. 8. Hunyadl-u. 19.
Mos, fest, tisztit, pllstóroz. Szétfejtett kabátok featéte már
8 pengótóL Háztartási fetiémemaek lejolaóbban
<1
Meghívó.
A Dunántúli Gazdasági Szesz gyárosok Szeszflnomltó Részvénytársasága, Nagykanizsa, a
Zalai Közlöny 1929. jinuár hó 15 1 szimaban hirdeted, 1929. január hó 27-ére kllllzö t hstároza képte en kfz gyűlése helyeit, a már köuéett tárgysorozat, Mérleg-számla és Ve «z-teség- és Nyereség-számi i írlnte'-tenül hfgyá«ával va árnap, 1929. február 10 én déli 12 órakor a Nagykanizsai Bsnkegyestliei éa Délzalai R.-T. helyiségében
XXV. éh ito közgyűlésé!
taitja, melyre a I. Részvényeseit ei-uton is meghívja, azial, hogy ezen közgyűlés az alapszabáijok 20. §-a értelmében a megjelent részvényesek számira való tekintet nélkül határoza'képes.
m Az Igazgatóság.
Hirsch és Szegő
Nagykanizsa
újonnan berendezett üzlethelyiségei Kazinczy-utca,
■ nagytözBdc mellett
Nagy válaszlék juta és kókusz szőnyegekben, linóleum és lábtörlők
gyári árakon nagyban és kicsinyben.
__SjjS
Keresek sürgősen, jó írógépet,
rövid Időre, jó biriri kölcsön. — Cim a kiadóban.
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
10795/1928. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. év LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz-blné teszi, hogy á nagykanizsai kis. járásbíróságnak 1928. évi Pk. 10795. számú végzése következtében Dr. Qyalil Béla ügyvéd által képviselt Msgy. Alt. Takarékpénztár javára 139 P 20 ílllér s jár. erejéig 1928. évfc Juliul hó 13-án toganatosltotl kielégítési végrehaltál utján le- és telUUoglalt és 2000 pengőre becsült következő Ingóságok, a. m.: 10 ttarab perzsa szőnyeg nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járásbíróság 1928-lk évi 10795 számú végzése folytán 139 P 20 I. tőkekövetelés, és eddig összesen 23 P 20 llll. bíróilag már megállapított költségek ere|élg Nagykanizsán, a Sugár-uton, Dl. Rolschlld Jakab és Béla Irodájában leendő megtartására 1829. évi tebruár hó 5-lk napiának d. u. va órája határidőül kltüzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érln-telt Ingóságok az 1881 évi LX. t.-c. 107. és 108. §-al éltelmében készpénzfizetés mellett ■ legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul Is el lógnak aditnl.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és lelülloglaltatták és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés jz 1881. évi LX. t-c. 102. §. értelmében ezek javára ls elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1929. évi |anuár hó 16. napján.
Haán Oyula s. k.
klr. blr. végrehajtó.
ZALAI
Kertimagvak. Gazdasági magvak.
Madáreleségek:
Vegyes m< darelesíg, kendermag, hámozotizab, lénymag, édesrepce.
Műtrágyák:
Szuperlo»ztát, k-illsó, mésznitrogén, ciHelsalétrom slb. slb. .Siiius* növénytápsó.
GyfimOIcsfa-karbolIneum:
Endi, Dendrin, Solbar slb. Nővényvédőszerek.
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
OISZÁfi JÓZSEF iflkimMfcttii
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, »aa Teleion: 13a
Tűzifáéi szén
legolcsóbb beszerzési forrása
HILD JÓZSEF
deszka, épületfa, mész, cement és egyéb építkezési anyag kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4. Telefon: 120.
írverésl hirdetés.
Klskomáromi volt urbére3 birtokosság tanácsa a üyörgy Lajosféle bolthelyiséget lakással egyült 1929. év! tebruár hó 17-éu délután kettő órakor a községi tanácsteremben három évre haszonbérbe kiadja.
Érdeklődni lehet az elnöknél Balázs Józseínéi, Klskomárom, 81. házszám. ,„ --W-9—
1RADIŐ
szakkönyvek
és
folyóiratok
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében nu
NAGYKANIZSÁN.
KÖZLÖNY__
Meghivó.
A Letenvel Takarékpénílír Héiz-rénytársaiág Letenyén, 1929. tebruár hó 10-én délelőtt II órakor, saját helyiségében
rendes közgyűlést
tart, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja az
Igazgatóság.
Tárgysorozat:
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése.
3. Az 1928. évi zárószámadás előterjesztése, a liszla nyereség feloszlása iránti határozat és a felmentvény megadása. i
4. Igazgatóság választása. '
5. Feltlgyelőblzottság választása.
6. Esetleges indítványok.
Az Indítványok a közgyűlést megelőzőleg 6 nappal at igazgatóságnál Írásban be- , adandók. |
Aki szavazati Jogával é<nl akar. köteles réarvényét legalább 3 nappal a közgyűlés előtt a társatág pénztáránál, vagy a Nagykanizsai Takarékpénztárnál letétbe helyezni.
Ifrlei-töila 1928. december 31-íi.
Vagyon: Pénztár P 19.11825, Bankgiró P 43985, Postatakarékpénztár P 359 97, Valuta P 1.376'—, Váltók P 430.347—, Értékpapírok P 2.280'—, ingatlan P 20 000 —, Hcli bef. kölcsönök P 28.981'—, Folyószámla adósok P 30.472 39, Berendezés P 1'—, Átmeneti kamatok P 8.397 10. Összesen P 541.772 56.
Teher: Részvénytőke P 50.000' . Tőketartalék P 10.000 —, Tartalékalap P 3.000-—, Könyv és folyószámla betétek ? 241.390-81, Visszleszámi-tolt váltók P 215.012 —, Letélek P 5. <28-99, Osztalék P 158 28, Átmeneti kamatok P 5.404 20, Nyereség Pl 1.378-28, összesen P541.77256.
Letenye, 1928. december 31.
Az Igazgatóság.
Fenti mérleg-számlát átvizsgáltuk és helyesnek találtuk.
Letenye, 1929. január hó 15.
A Feltlgyelőblzottság.
VADBÜRÖKÉT
nyul, róka, görény, mókus,
nyest és vidrát, ágytollatj vaut, fémet atb. a legmagasabb napi árban vásárul
8TBÉl B. ÉS FIAI HA6YKAIIX8A,
Erzsébet királyné-tér 15. szám. __ini
ÍMQ. tehrnáf ].
I - 1 "i
Leghűbb barát egy
PFAFF varrógép,
mely önt sohasem hagyja el.
ao havi réailatfliatéara ls
kapható
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA
cégnél
Deák tér 2. a felsőtemplomnál.
Állandó dljmaataa hlmxóaoktatáa I I I
A letenyel klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
3747/tk. 1928 szám.
Inrertsl hirietity-Hvnil.
Letenyel Takarékpénztár R. T. végrehaj -tatónak Andrásek Islvánné és Matola Vln-céné végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási ujabb árverési 320 P tőkekövetelés éa járulékai behajtása végett a letenyel kir lárásblróság területén levő, Semjénháza községben tekvő, ü a semjén-házai 206. sztjkvben felvett 127/a. hraz. rétből Andrásek Istvánná, II elve Matola Vincéné sz Vlaiics Anna nevén álló Illetőségre IS III. 15 P, a 2tM. szijkvben felveit I90/a hrsz. szántóból Vlasici Anna nevén álló Illetőségre 30, III, 30 P, a 206. sztlkv-ben 337/a. hrsz. szántóhói Vlaslcs Anna Illetőségére 20. III. 20 P, a 206 sztjkvben ■153a. hrsz. rétből u. a. illet 30, Ul. 30 P, a 201. sztjkvben S55/b. hrai. szántóból u. a. illetőségére 10, IN 10 P, a 206. sztjkvben 599/a. szántóból u. a. llletós. 50, Ul. 50 P, a 206. sztjkben 946/b hrsz. izántóból u. a. illetőségére 50, 111. 50 P. a 206. sztlkvben 953c. srántóból u a. llletós. 50, III. 50 P. a 206. siijávben 1039 b. hrsz. szántóból u a. Illetőségére 40, III. 40 P, a 206. sztlkvben 1128/c. hrsz. szántóból u. a. Illet 25, Ili. 25 P, a 206. sztjkvben 1107/a hrsz. szántóból a. a. Illetőségére 25. III. 25 P, a 206. sst|kvben 1169/a. hrsz. ré ból u. a. llletós. 8, Ili. 8 P. a 206 sztlkvben 11811a. hrsz rttból u. a. illetőségére 15, III. 15 P, a 206. sztjkvben 778. hrsz. szántóból u. a. Illelős. 40, III. 40 P, az u. o 227. Kjtjkvtwn felvett 35. hrsz. Ingatlanból Andrásek Istvánná nevén álló Illetőségre 70 P, Matola Vincéné szili. Vlaslcs Anna nevén álló Illetőségre 60 P, az u o. 226. sztlkvben 31. hrsz. házból Andrásek Istvánná nevén álló Illetőségre 100 P. kikiáltási árban. A 35 éa 31. hrsz. Ingatlan illetőséget a C 3369 Ik. 1905. az. végzéssel Ozv. Vlaslcs Istvánná szül Tlslér Rozália Javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog ler,tartásával kerül árverés alá.
Külön lesz elárverezve Andrásek Islvánné, s külön Matola Vincéné Illetősége.
Az árverést 1929. évi február hó 18. napján délelőtt 12 órakor Semjénháza községházánál lógják megtartani.
Az árverés alá kerülő Ingatlanok a kikiáltási ár leiénél, Illetve kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési leltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908: XLL t.-c. 21. §)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb igérelet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. 1908: LXI. L-c. 25. §.).
Letenye, 1928. évi szeptember hó 30. napján.
Dr. Hitzelberger s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül:
Balassa Sándor s. k.
UUfckanyvv«i«<&.
minőségben és tartósságban felülmúlhatatlan!
Nyomatott a üéluljü Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Falelős üxlatvezető; Zalai Károly.)
m. MotfO, 2B Mám
"MTtaoHaa, 1128. február 2, szombat
Arm 16
fillér.
ZALAI I0ZL0NT
hvttnMl tM kUdóhlnUl: rí-ut 5. uám. foisthelyl HokkUdóhlvitil Kouuüi UjM u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
FJÖllzcItíi ári: egy hón * pengft M BMc
Az erdélyi magyarság Manlnékból kiábrándulva, sérelmeit a népszövetség márciusi filése elé viszi
A Manlu-kormánytól nincs mit remélnie a magyarságnak — Erdély népe hatványozottabban folytatja harcát elnyomói ellen
Kelozavár, február I
(Ejszakni rdolójelentés) Ax Erdélyi Országos Magyar Párt * mull év fiúén Sxékelyudvarhaiyen (irtott nagygyűlés*én ugy határozott, hogy I Utebbtágl sérelmeket a népszövetség elé vlni, miulln uok repa-rilását a román kormánytól nem vátbalja. Közbe Jött a Bratlnau-re-isim bakáaa é« az uj kormány Jöttére! ax a remény éledi a magyarságban, hogy talán a helyzete változni fog ét a (értlmek legalább rétiben megszűnnek.
Ai uj kormány taglal mindjárt I megalakulás Ideién optlmlila nyilatkozatokkal áiuzlották el a magyar K«lM)li—I áa%y Jogosan váriba taigyaraág, hogy helyzetében jobbra lordnlát áll be. Most azonban az u| kormány tevékenykedésefolytán mindjobban tapasztalja a ma gyáriig, hogy helyzete éppen olyan, mint volt. A soroiatoa deputádók, memorandumod melyekkel a magyaraág, egyházi éa politikai vezetői a Maniu
kormányt felkeresték, nem sok eredményt hoztak é* a magyarság a rezHmvdltozás-sal Ismét egy csalódással lett gazdagabb éa egy reménye veszett el. Teljeten kialakult ai a meggyőződése a magyarságnak, hogy ettől a kormánytól nincs mit remélnie.
A .Keleti UJság" a Magyar Párt hlvataloa szócsöve, vezércikkben foglalkozik ezzel a témával éa kifejd, hogy a m>gyaraág ma cask az ígéretek fOld|én áll, de ezekből
az ígéretekből semmi sem valósul! meg
Megállapítja a lap, hogy a románságban akármilyen plrtilláiuik lt legyenek; — a magyarság elnyomatása teljeten egyforma tziizléma alapján történik. Ebben az egyben minden román egyforma elvet vall.
A Keleti Uj«ág ebből az alkalomból felhívja egétz Erdély magyartágát, hogy I0m0rfll)0n egységbe éa így folytatta a harcot az elnyomatáa ellen.
Az „Ellenzék'' dma lap, mely a Magyar-Párt reformista lörekvétü tagjainak világfelfogását azolgálja, felszólítja a magyarságot, hogy sérelmeit vigye a népszövetség márduai ülésszaka elé. Nem elég — lija a lap — hogy cuk Stresemann viszi oda a német Idsebségek térelmeit, mert ha hallgatunk, akkor azt hltiik, hogy meg vagyunk elégedve sorsunkkal. Ennek a „nyilt összeesküvésnek" meg kell lOrlénnle és a népszövetséghez kell vinni Románia magyar kitebaégének ügyét.
Felaiólitja a lap a Magyar Párt parlamenti csoportját, hogy a képviselőházban tegyenek ez Ügyben deklarációt ét ehhez nyerjék meg a lObbi kisebségeket Is.
Ugyani ly értelemben irt cikket a „Temesvári Hírlapba" Jakabffy Elemér magyar politikus is, aki leirja, hogy a népszövetség eddig hogy sikkasztotta el elintézetlenül a klteb-ségek psnaazait.

Trianon égbeldálltó Igazságtalansága ellen ls a statisztika egyik leghatalmasabb fegyverflnk
A statisztika mutatja kl legjobban a magyarság óriási szellemi fölényét a gyors-forralón készült utódállamokkal szemben
Budapest, lebruár 1 A Hát mai ülésén ai elnök bemutatta Hevetvármegye feliratát a trianoni békeszerződés leriilój* tárgyában. £n*dci Oyörgy belerjeiztetle «» egyOttet bizottságok jelentétét a gyógyfürdő|avaalat tárgyábin. A kSzpontl statisztikai szolgálatról
szóló törvényjavaslat tárgyalásinál Denz Ákot előadó felsorolta az okokat, amelyek szükségessé teszik, hogy a statisztikai adatgyűjtés központi irányitái alá ke»0I|ön.
Rotheruteln Mór azt le|tegetle, hogy a javallat kontemplált felügyeleti tanácsa u'játi nem tudjU az adst-gfttjtést azzal a pártatlansággal el-Intéuü, amely klvánatoa minden ala-tlsztikal adatgyfljiésnél.
Kenéz Bála hangoztatja, hogy a központi tUUtzlikal hivatal a híva-»>los adatgyűjtésen ktvfll a többi
közérdekű adatgyOjtésbe is irányító sióval működhetik kOzre. U.alt arra, hogy T.lanon égbekiáltó igazaágta-linaágai ellen la a statlazllka a leghatalmasabb fegyverek egyike. A atatiaztika mulatta kl ait, hogy három éi fél milliő magyart szakítottak el tőlünk azért: hogy egy vegyesebb nemzetiségű államot létesítsenek. A statisztika mutstta ki, hogy a háború előtt élő szerbek 49 százaléka, a Horvátország terll■ leléh lakók 32 százaléka és független Szerbiában lakó szerbek nusz százaléka tudott trnl olvasni. Az Erdélyből rekrutálódott román katonaságnak 79 százaléka tudott Írni és olvasni, mlg a román királyság területén sorozott katonaságnak csak 50 százaléka volt Írni-olvasni tudó. Ez különben nem is u|sig, mert hlazen
mindenki tudja, hogy értelmiség tekintetében Importra szorul és még sokáig fog szorulni Románia. Bródy Ernő nem ért egyet abban, hogy a statisztika rendezéséi a miniszterelnök hatáskörébe teszik át. Az autonómiák megsértéséi látja ebben. Meg kellene vonni a törvényben azokat a határokat, melyeken beldl az autonómiák a maguk feladatát végezhetnék.
Pogány Frigyes felsorolta azokat az okokat, melyekből különösen annak biztotitékát lát|a az uj törvényben, hogv a publikálás szélesebbkora adalokra fog kiterjeszkedni. Hangsúlyozza, hogy a statisztikai hivatalban olyan szellem uralkodott a múltban is, amely az Igazságot tartotta legfontosabb szempontnak. A központi gydjtés megbízhatóságit a jelen tOivény la biztosítja.
A legközelebbi Ölést februir 5 én tait|ik, melyen folytatják a slatlai-tikal törvény tárgyalásit éa lárgralii alá veszi a gyógyfürdő-javaslatot.
A megye lakosságát juttatja kifejezésre a törvényhatóságok reformja
A közigazgatási reform bizottsági tárgyalása
A képvitelőhiz közigazgatást bizottsága ma folytatja a közigazgatás rendezésétől azótó törvényjavaslat tárgyalását, amelyen a kormány Mtt> tagja is részt vett Bethlen István gróf miniszterelnökkel az élén. ScL tovszky Béla belügyminiszter ax általános vita torán felmerült kérdésekre tette meg észrevételeit. , A közigazgatási javaslat nem acy-nyira jogot ad, mint Inkább fteget-lenséget kivin, mely az autonómiát nem elsorvasztani, hanem abba n| életet Olleni hivatott. Az elsfi feladat a törvényhatósági
bizottságok ujjástervezéee volt. A régi slapoköak bizonyos tekintetben való magatartásával agy akarja összeállítani a tOrvéayhaSf-ságl bizottságot, hogy az megJtUŐ érdekeltségi alapon kifejezésre lattassa a vármegye teróldin lakókat. Minden érdeknek azonban a sókkal magasabb érdeke, a köiérdekbe k*8 kapcsolódnia. ÁZ autonómiák tttsá*. ságát, függetlenségét Igyekezett megóvni az arányszámokkal Nem barátja a nők passtv választójogának. A női hivatást sokkal többre becsült, semhogy bele vigye a politikába.
Csák Károly dr. előadó ftbOtt szil Ián néhány reflexiót a felszólalásokhoz.
A részletes tárgyalásoknál a felszólalók sz arányszámok elosztása körül vitáztak.
A bizottság módosítást fogadott el, hogy a törvényhatóság! városoknál kb. 500 lakosra easék esrv bizottsági tea és a minimumot 72 ná-zalékról 90 százalékra emeljék M. Az Diést február 5-éa folytatják.
Egy részeg asszony rémtette
Párti, február 1
(Éjszakai rádlójelentés) Mint a pitist Midi jelenti NancyMI, ott ma reggel horzalmaa dolog tOrlént. Egy munkis, aki egymaga él három éves gyermekével, mindennap egy txom-szédaaszony gondjaira hagyta a gyermekét, amíg a gyárban volt. Ma délben, mikor hazament a gyárból, megdöbbenve litta, hogy az asszony egy bottal a gyermek fejéi Ott és a kl-calke feje már csupa vér éa eszméletlenül le van rogyva. A munkásapa elájult fájdalmában, majd rárontott az asazonyra és majdúm megölte dühében. Mikor az asszonytól megkérdezték, miért vette a gyermeket a bottal, azt felelte, olyan soka) Ivott, hogy nem tndla, mit csinál és azt hitte, hogy a gyermek kutya át félt, hogy meg fog|a harapni. Axéit OtOtts, hogy. távol tartsa magától
Jfttftl
ÍWIMZ
Erdélyi Bélát életfogytiglan! fegyházra Ítéltettem
NsCykaatxsa, lebruir 1
Biur ölletem támadt.
Mindenki u Erdélyi-pOr izgalma ■lati áll. Kedden déleKMt elbingiik az első bi rí sági lórum ittlété i tobb, mint kél hónsp tartó, világhírűvé vált bűnügyben.
* Míg három nap választ el attól, mikor ScJtadl tanácselnök leli áll <11
Magfar ÁUam nevében I kitünteti as ittlétei, mely lezárja első etappjá! ennek, az őrüli izgalmakat UtAUÖ pOtvsk.
nap alatt min-hlketetlen fogadásokat kot-nkk — ErMyt Béta bőrére b állnak * tétek — eUtéUk — (elmentik — gyilkosság nriatt.
Ha «KMHk, mindenki tudja: enk lehet as Ítélet Ha a gyükouág vád|a alól, , at intellektu a maximumot.
Tehát fogadnak Erdélyi Bélára. Csakúgy, mint a lovenenytéren Kin-cumi, vagy Pajtásra. Talán nem olyan zsírosak a létek, de a drukk I aulyoaabb.
ai a bliarr ötletem Iá-
■aaJl Iiimh Mrialallian
Rogy KvpwaOcfl
Idántok egy esküdtszéket és Erdélyi Béla Qgyét ezzel tárgyal-taton la, IN megjegyzem, hogy a Iliinkét tagu esküdtszéket nagy-kafrtiiaJ urakból ÉfittoHan Dmiq, sUkköxűl többen mit tényleg szerepeltek a törvényszék elöli, mint De érdekei szért is a a táraadalom van és
ax ittatok leadott lükos szavazatok, efyéni meigyőiődésűk éa véleményük. Mag kall mondjam, hogy ax eeUUtjetm majdnem kivétel nélkül Erdélyi bűnössége mellett foglaltak
a nagykanizsai esküdtekkel állást, aUk méfcls nemmel szavaztak, csupán bizonyíték hiánya miatt nem döglöttek Erdélyi bünöisége mellett.
Egyébként eikfldi|eim névtora ei:
Benedek Rezső szerkesztő, dr. Brod Tivzdtr űgyiéd, Frledenihál Ktroly kereskedő, Halász Sindor fényképész, Hutler Qéia posiafelOgyelő, Kormos Zsigmond kereskedő, dr. Merkly Belas Jóiael gyógyszerén, Surányl űyula felsőkereskedelmi iskolai tanár, Szépadvary László tanító, ' Törik Ferenc nyomdaigépmeater Zalai Károly faleMikladó.
A tizenkét esküdi ur szabályaze-rflen és titkosan megfelelt a fellett dnOki kérdésekre.
Lássuk, mit mond a 12 eskodt. A véleményét mindenki lead|a uton-utléleo, kávéházban, moziban, ott-honn, hadd Írjuk ide ezeket a véleményeket annak rendje és módja szerint, amint egy esktldtszéki tárgyaláson elhingunának a feltelt kérdésébe.

Tehát vegyük ugy, hogy sz egész pOr tárgyalása mosl folyik a tanács elölt, de ezúttal az esküdlek piájában tényleg olt Bl a thenkél esküdi és eem azok a nutriabundás hölgyek, akik rimánkodva sirták be magukat a rendőrök sorlalán kérésztől, klprolekdőivá védOtOl, limerős-101 egy-egy belépőjegyet.
...A tárgyalis utolsó napján vagyunk... A védO ügyvéd a helyén van és a tanács is már aliposan kifáradva az iratok tömkelege mOgOtt éa Erdélyi Béla ma talán fehérebb, mint eddig és a mosolya is, mintha kissé megfagyott volna-..
— A bizonyítást befejezettnek nyilvánítja ax eskűdtblróstg, — enun-eiátja ax elnOk, nyomasztó csöndben is sir az esküdtekhez tnié-zendO kérdésekre tér ál.
Az ügyész átad|a ax elnöknek az irisban megfogalmazóit is ittals javaslatba hoio't
kővetkező kérdéseket:
1. Bűnös e Erdélyi Béla a blk. 278. § ba ülkörő gyilkosáig bta-lellének kísérletében, a melyei axiltal követelt el, hogy 1927 május hó 19 én Budapesti 11 a Brittanis szállodában acélból, hogy neje azületetl Forgács Anna halálát idizxe elő előre megfontolt szándékkal, meg nea állapítható mtaOaégű is mennyiségű, de halál előidézésre alkalmas mérget adott be?
2. Bűnöse Erdélyt Bila a bk. 278. § ba ütköző gyilkosság ktair-ietiben, melyet sxiltal követett el, hogy nejéi született Forgács Annát Mllstaltban 1927. augosztui 18 in, előre megfonloll szándékkal, u úgynevezett Kanzell-szakadékbi lOkte acélból, hogy a halálát Idézze elő?
3. Bűnös e Erdélyi Béla a blk. 278 § bs ütköző gyilkosság bűntettében, melyet azáltal követett el, hogy nejének született Forgács Anninak 1927. aug. 21-én Mllstaltban meg nem hatiroihiló mennyiségű veronál! •doll be és sí ex által előldixelt bódultságban nejét egy zsineggel előre megfontolt szándékkal megfojtotta?
4. Bűnös-e Erdélyi Béla a btk. 403. §-bs ütköző és annak 1. pontja szerint minősülő magán és közokirat hamisítás bűntettében, melyet azáltal követett el, hogy a kérdésben szereplő egyének neveit a váltókra ráhimliitotta, valamint saját nevére érettségi bizonyítványt éa egyetemi diploma okirstot állított U?
Ezután elnök sx Írásban «nyu|lott kérdések egyik pé'dlnyil hozxászó-tás céljából itadta a védOnsk, ekl a következő
kisegítő kérdéseket hozta javaslatba:
1. Bűnös e Erdélyi Séta a btk. 279. §-ba atkOxő és 280. § a sze-ilnt mlnőiülő szándékos emberölés bűntettének kísértettbea, amelyet u ál isi kOve'ell el, hogy srindékosan, de nem előre megfontolt sxándékkal, nrjének stűtetett Forgács A inának 1027. május I8 in Badspesten a Brittanla szállodában meg nem határozható mennyisigü mérgei adott be, hogy ezáltal talaaágáaik halálát Id tea. elő?
2. Bűnös e Erdélyi Bila m btk. 279. §-bs ütköző gyilkosság kísérletében, melyet aziUal Mwtatt «, hogy nejét született Forgács Annál MUstattbau 1927. augusztus 18-án, szándékosan, de ntm előre megfontolt szándékkal, az úgynevezett Kan-«n- szakadékba lökte, acélból, hoc a halálát Idézze elő?
3. Bűnös e Erdélyi Béla a ttk. 219 §-ba ütköző gyilkosság bOa-teltében, amelyet ax Utal leeste**', hogy 1927. augosztui 214a MllsUI-ban nejének született Forgács Anninak, szindékosan, de nem megfontolt szándékkal, meg hitározkatő mennyiségű adott be él ax ezáltal elOldixett vo-duHaágbin nejét egy zsineggel-mer fojtotta szindékosan, de nem megfonloll szándékkal?
A kisegítő kérdéseken kivűl még a következő -
pótkérdéseket
hozxa javaslatba:
Amennyiben SX 1-3 ttMrdéeekbsa, ah ktaegilő kérdésekben • megállapítanák, ugy a fidőa kövei kező pMkérdésekre való válasz! k*ri az enfldtaklOl is leltasíl ■ pMMf-
az 1—3
1. Igaz-e, missertnt Erdélyi Béta
m ......«»' " "
a mefauapuanao neje iltal jogosan lelkeitelt 1 is
Szendrey Julla
Mi: ér. Gárdonyi Lajos (I)
Szendrey Julla lelkéb: ecy másik lencsén Is b<^ekinlbetüak. S ha lel-jeaen ismerni akarjuk őt, akkor igénybe kell venni ezt a lencséi, vagyis meg kell ismerkednünk JuHi kühől működésével Is.
Mert Szesrfrey Júlia homlokát s Uttshoazofun ktvfll költői babérág is övezi A babérágnak minden leveléből könny éa vér csepeg ki. Essn azonban ne csodálkozzunk semmit se. Julin ugyanis akkor lépett be a szent költészet virágoskertjébe, amikor már nem a költő aaemnya, hanem egy másik férfi, Horváth Árpid egyetemi tanár felesége volt.
Egyik mülaióje Siendrey Juliét „a kölléssel szomorú, gyászol pspnőjé"-nek nevezi. Ennél talilőbbal nem lehel mondani Juliéról és költészetéről. Az a mintegy negyedszáz költemény ogysnis, amelyet Szendrey JuHa kb. másfél évtized alatt irt, majdnem mind Niobe emlőjéről szakadt le és csak ritkán vegyül sz eösiumi mezők méxcseppjeivel. Júlia msginoean és második tejével kellesben Is gyskrsn olvasgatta Petőfi
költeményeit. S ha ilyenkor a rövid boldogság mámoros emlékeire való •isszagondolás után Júlia rimes sorokba foglalta elbusull lelke vágyai! és álmait, a költői lanton csak a lá|dalmak, az örök — Miiere dallama csendíthetett fel.
A költészet templomába Is a szomorúság és neretet jogán kér be-bocaáttatáat Szendrey Julla. Éleie süllyedő hajójáról csak e«y kincs maradi meg: a költészet, mely az ő Istensége. S mivel azt hiazl. hogy ezen kivűl mása nincs, elkívánkozik az életből Igy sőhaji fel egyik költeményében :
De kijutott nekem Ezen V vitti [on; Cuk már vege lenne, Egyre azt kívánom
Julla lelkének és gondolatvilágának végletek kOzt mowását költészetéből is kimutathatjuk. E'ég ba az előbbi borongós költeményei mellé odaállítjuk a legiamertebb Szrndrey-költeményl. Siendrey Juliinak három fia volt: Petőfi lilvin, Horvilb Atilla és Árpád. Róluk szól az a „Hirom rózsabimbó* c. költemény, mely ifly kezdődik :
Háiom rózsabimbó az én boldogságom, Három rózsabimbó étetem, világom I Bl vaui osztva köztük három leié lelken,
Bs mégis mindegyik btr|a azt egésaes. Szivem DÓI fakadtak, szivem a nrókerflk:
11 hervadnék el, együtt halnék velők: borullik rtjok, — raercn()ekel rajtok S eltelve örömmel, hadd beszelek rótok.
Eiu'án a bevezetés után sorban leírja mindhárom gyermekit. Ax első s szerelem viriga, aki kihilt boldog-ságinak egyetlen zöldága, élő bl-zonyiága a múltnak s megmaradt lugar az égről lehullt csillagból. Ha a nevét kérdik, büszkén telel, ha s napba néz, nem káprázik a szeme. Igazi apja Ha. Az anya nála keres menedéket, ha keblén a vihar zaplk, méri akkor megpihen. A második fiu olyan gyenge és halaviny,ütlntha ábrándkép vo'na. A törékeny tes'ben azonban ép sziv és oly erős szerelet IsUk, hogy ehhez nem hasonlítható semmiféle szerelem. A harmadik fiu bimbósak is kiciiny. Szemei sz:nhsn ugy ragyognak, mini két fényes nap az égen. O a békegalamb, melyei a kegyetlen sors ola|ágUl küldött számára. Ha ez a kla galamb keblére szili, akkor elfelejt mindent és minden anya közt a legboldogsbbnik éra i magát.
Szendrey Ju'li költészetében általában nagy szerepel játszik az anyai érzelem. Fiairól Is nemcsak a .Három róziabimbó'-banénekel, hanem több másik költeményében. Múzsája meg-
szólal egyetlen leányáról is. Ilma leánya bOlcaőle mellett megenyhül a fájdalma is é« keblében elcsendesedik a vihar. Figyeltek csak. meg ai ellen'étek szembeállítását a „BOICIŐ mellel I" c. költeményében: Mondják; Iszonytató vihar dal Mennydörgés, viliim oda kinn. Hogy a felhők, mint aetét fcaysk Nyargalnak a szél sjiroyafn... tsönaes szobám acylk zugiban En egy kis bólcsöTrlmA, Szivem májusoak vsröfanye, Viharról én mit Mm tudok 1 Mondják: két ellenséges tábor Egymással véres tiazcri kelt, s nem hallani mást a világon Mint csatasalt, fegyverzöreft... Csöndes szobám egyik ingában En egy Ids bólcsól ringatok, Szivem a béke olajága. Csatákról én mit aern tudok I MondJAk: gyűlölség és |ooo>zU( S bűnök tanyája es a lóid. Hogy szerelem, barátság: álarr. MII sz önzés magéra Alt... Csöndes szobám egyik xugibsn En tgy kU bölcsót ringatok. Szivem a szeretel oltára, Oylllöiségról mit sem ludokl Szentély e hely, sarut leoldva Upek csak állal Mszóbén, S e bölcsó mellett, mint oltárnál Szent áhítattal állok én: Feledve minden e világon Mlg e kis bSIcsót ringatom. Mlg égi dalként gyermekemnek Halk pihegését hallgstoBi. (IW k«v.|
i|jfl. Itbntár 2._
tf Igtre, bogy erdélyi Béli nu monitor*1 m *0t lehndulás után rtigtao végre to h«|to«ta?
A főtái»détl elnök ezután lel-M«H wMÉOdMM. hogy * kérdé-„t mHiHlhn óimj'tttak e boizá-szálul? Mintán Ilyen óhaj "esküd-lek rétiéi61 nem merül lel, a Ur. törvén ytzák vtoecavooult, bogy ai akűdtckhas Idteeadő kérdéseket
Majdnem léiócal ttnáeakozáa után nyílott az s|tó é< bevonult ■ tanán
> tortába *tm etaök kihirdeti.
_ — * *- -
a wimijw* végzését, mely szeriaí agya klr. Ogyéti, mint i vádö által javadalba boaott kér-détek feltevését elrendelte.
Exntáo pedig a Ur. flgyéut hívta fd u dnök, kogy tetjesize elő vádbeazédét.
A vádbeszéd torán a klr. ügyén reá matatott arra, bogy n esküdtek csakis az általa Javaslatba hozott kér dásekre felelhetnsk ét bogy semmi táapont nincs arra, mintki a védő által szándék oz emberölés svagy erös fellaáalás tányálladáka megátlsplt-kató'knw. Mtrt bitzen az Ham bizonyítékok az eUre megfontolt szándékot tanúsítják. Hl az esküdtek bölciesége — amit bizton ramélek - tényként megállapítja a brit taalabcli és a Kanzell esetet, akkor MleágMtnM áll, hogy s szállodában aa*történt ét ■ halált előidéző ese-meg fontolt szándékból
PTttttn Forgács Anni szüleintk képvitdöjt tette mag magánjogi kö-
---Í-H--I ' » ' « - a as---- mlntmtlmmmtámAi
TMM6 immcwptn eioierjeniesoi, majd a védő mondotta sl védőbesiédét: - Erdélyi ártatlantágát hangozta lom, — mondotta. — Semmi bizonyíték niaca arra, hogy akár a Brit taniában, akár MUUUttban Forgács Anna éleiére tört volna. Ha tehát az sskfldtek — várakozásom ellenére — mégis ad állapítanák meg tényként, kon a kérdéses nap délelőttjén MUl-dalttsn ■ szállodában Erdélyi Bála Mi* éMét Uollotta volna, akkor is a Btk. 279. § ába »•
Mtaml adat nincs az aHn megfontoltságra, dtMbaa számtalan idU na arra, hogy Forgács Anna vlsd-' l Mrféé aemtsak féltékennyé, tagaziltté Is tette, ugy, bogy u6* feUmtuUs fdkétlenOl au
A pnfiateáásk elhangzása után ■ Mlárgyalásl elnök
kiüríttette a termet b bent csakis a vádlóit, védője, a Ur. ügyén, az esküdlek ét a tanács tfial maradtak.
Az eMfeezen Ismertette az etkfld-tek dóit a parim ddönlendl jogi kérdések«t ét összegezte a per anyagi. majd az elnök az etkodlekktl *l®*savo8ult batárouthozatalra.
0. ótai Ideileszitő várakozás után w etek Visszatárt az ftkfldtofefcdéa UMrtfM.
m esküdtek verdiktjét,
Mpmr*?
- I .IXkk I.
mély szerint a klr. ügyész bárom kérdésére az esküdlek kimondták Erdélyi Bila bűnösségéi.
Nigy ieliünést keltett a tárgyalóterembe, hogy cuk 7 izavaxat volt t bűnösség melleit, 5 en nemmel mvulak.
Ezután Ielszólította u esküdteket u elnök, hogy jelöljenek két tsgoi, akik az ítélet meghozatalábin részt vesznek, majd felkérte a kir. ügyészt, bogy "gye meg indítványát a büntetésre vonatkozólag.
A kir. ügyész s kimérhető legnagyobb büntetés kiszabását kérte, vigjls életfogytiglani fegyházit.
Most a védő ügyvéd azzal a kérelemmel lordul a bíróság, hogy állapítsa meg, miszerint Erdélyi Bila a tárgyalásokon mutatkozó patologikus tünetekből klvebetöleg a cselekmények elkörelésekor oly abnormltás-ban szenvedett, mely kimerül a btk. 76. §-ának tényálladékát vsgy leg-
alább Is állapítsa meg a klr. törvényszék, miszerint Erdélyi Béla korlátolt beszámítása egyén. Kérte, hogy Erdélyit, beszámllhatóságot kizáró ok dmén mentsék lel, vagy ha nem volna ez lehetséges, akkor a védőbeszéd ében általa már kidomborítod enyhítő körülmények és azok figyelembe vételével, Erdélyi Bélára, mint a kor korcssxtlIOttjére, enyhe büntetést szabjanik ki és slkilmázlik a 92. szakaazl.
A törvényszék tanácsa azután »/« óráig tárgyalt az esküdtek delegáltjaival és Bevonulva, halotti csendben olvasta (el az elnök az Ítéletei: ... Erdélyi Bélét az esküdtek verdiktje bűnösnek mondotta kl, ezért a törvényszék östz-büntetésüt életfogytiglan tartó a ítélte
A klr.
fegyházra ítélte.
az
védője semmi-
ügyén megnyugodott ítéletben, vádlott ét védője stgl panant jelenteitek be.
Ezzel a szenzációs pör véget ért u — etküdlblrósig előtt.
Esküt tett, elnököt és tanácsot választott
a nagykanizsai r. kath. hitközség képviselőtestülete
Nagykanizsa, február 1 A Nagykanizsán megalakult róm. kath. hitközség linuir 20 án meg-válatztolt képiiselöleilülete ma, péntekül este 7 Arakor Mdtés P. Hilár plébános kezébe letette az esküt. Megtlöiőieg a plébános, minta hitközség egyházi elnöke, az egység létrehozására buzdító beszédet intézett a majdnem teljes számbán megjelent képviselőtestületi tagokhoz, majd Rudnyárazky Miklós bitoktató felolvasta a szervezeti és hatásköri szabályokat. Ezt követte az etill :étel ünnepi aktusa.
A felesküdött képviselőleslület közfelkiáltásul dr. Szigethy Károlyt választotta a hitközségi világi elnökévé, Ugyancsak köifeikiállásial rendes tanácstagokká választották:
Dr. Almáuy Oyula, Algner Qéza, Bvbariti Lajos, Biztó Józtel, Dómján Lalot dr,, Oombér Oyula dr.,
Kálnay Oyula dr., Kotldn Ferenc (egyszersmind píntűgyl bizottság el nöke), Marvallts István, Molnár Kálmán, Mulschenbacher Edvin dr., Né-mdh Mihály, Neudedler Jenő (egyszersmind Jegyző), Sitmpl Zsigmond, Szabó Lajos dr., Szalty Dénet (egyszersmind bitbuzgalmi blzottsig d-nöke), dr. Szigethy Kirolyni (egyszersmind karltailf bizottság elnöke), Varga litván, Zilaváry József. — Póttagok: Birabás Kálmán, Bérűn Ágoston dr., D.doválz Bila, Fábián Zsigmond dr., Kalemár Mátyás, Králky lelván dr., Tólh István.
Elhatározta ezután a képviselőtestület, hogy vasárnap, február 3-án tél 12 órakor ünnepélyes Venl Sincte-t hallgat a plébániatemplomban.
Ujváry Qéza aggályalt fejtette ki a hitközség programjával kspcsolat-bin, amire dr. Sab/án Oyula polgármester, Mátés Hltár plébános és dr. Tamás János rallektáltak.
Kisorsoltuk a négy 2—2 napos budapesti Ingyen week-endet
Februárban négy, attól kezdve havonként egy előfizetőnket küldjük teljesen Ingyen kétnapos week-endre Budapestre
Nagykanizsa, február i | sorsbnzás nyerteseinek dőre bt kdl Nigykanizu bet évtizedet njtó-történatében páratlan n n ajándék, amiben mától lógva havonként részegjük egy-egy előfizstőnksL
Ma négy dőHietönkd érte a sze rancse, akiknek neveit a sokszáz je-lenlkező közül a legifjabb nyomdisz-hut kalapjából, a legifjabb nyomdánleány kezével kisorsoltunk. Oogl Béla százados (Hajmáskér), Oyergyák Pál (Roigonylutca 2.), Szanatórium Egyesület (Királyi Pál-utca),
Vékdsy Károly (Fő-ul 2.) előfizetőink február h) folyamán 2—2 napot löllbetnek Budapest egyik legelegánsabb szállodájában, a Központi Szállodában. Erre a két napra mind a négy etflllsetönk szcbiját és éld-merttét a Zalai Közlöny fizeti. A
jelenteniük a szerkesztőség elmére utazásuk Idöpenlját, hogy a megfelelő Igazolványt rési ükre kiállíthassuk te a Központi Szállodában szobájukat biitosltbatsuk.
A márciusi week-endre február bő 27-ig lehet Írásban Jelentkezni.
= Praktikus, olcsó ajándékok:
hócipő, Thermos, fényképezőgép, vadáizali felszerelés, lábszár védők, sportbarisnyák, olcsón kaphatók — Szabó Antal spoitüzletében.
FISK PNElf
■ leggazdasA-
lOHbb
Autófelszerelési R.T.
Budsptíl, IV., Aranykfa u.2 TtL Alit au—u
PIUMII
mmm
ADMATI_
KÖlJÖftltGtSSÉG
Nagykanizsa iparossága
holnap dOnt az országos szarv kérdésébea
Döntéshez érkezett a nagykanizsai iparosságot táborokra csatolt kérd*: — kamara legyen-e, taaiOiet-e, avsfy cssk osztály?
A nagykanizsai IpariHtttd bűfaup vasárnap délután a kiinketld—-ügyi miniszter rendelete értelmébea rendkívüli közgyűlésen fogja OdOo-teni, hogy mi a kanizsai iparoeaig nagyobb részének kívánsága. A rtad-kivül fontot tárgyban az lpartedUsü tagok uévtzerintl szavazisial fognak dönteni. A közgyűlés a városkán dísztermében lesz.
A várót lpironága teljst iéitsám-ban vonul Id a közgyűlésre, mert minden egyes kutirsaí Iparot érdeke, a szőnyegre került kárdét j*rr_ megloatolt eldöntése.
A roppant mozgalmat** igérfcnó köigyülte délután 3 ónkor kezdődik.
- Uj rendszer butorvátártók réuéra. Közalkalmazottak résaáre Zalavár megye egén terű lekére díjmentesen szállllunk teljes lakásberendezéseket a kővetkező előnyöket nyujijuk. Siázptngőaként csapta öt pengő havi részlet HtstandS éa egy éven bdüll törlesztés esetén a kamatokat it megtérítjük. Kopstrtn Szombathely, Kőtzeg' utca 5.
NAGYKANIZSAIAK
kedvelt taláJbnóbdye
BUDAPESTEN
im'iii
VIL, Barota-tér 23.
i Keleti ....................
Központi ffités.
HWeg-meleavlz,
telefon, rádió, fürdők, Oft, Írószoba, halL
■ ápsákslt á mm ki.
JL

NAPI HÍREK
NAPIREND
Február 2, uombat
Római katolikus : (Jyer. B. A. Prot.: Karolta. Izraelita: Seb. hó 22 Nap kel reggel 7 óta 27 petekor,
nyugszik délután 17 óra 02 perckor. «
VAroal M^zgó. .Magyar rapszódia", a magyar mult és Jövö tüneményesen szép története. „Utazái Délamerikiban' Uránia Mozgó. ,A sólyomlészek', kalandordráma. Két kittlofi burleszk
OizffirdA nyitva reggel 6 órától este B^ójál^ (bittó, szerda, péntek délután
Február 3, vasárnap
Római katolikus : Hatv. vas. Proleet. Balázs, izraelita: Seb. bó 23. Nap kel reggel 7 óra 25 perckor,
nyiglzlk délután 17 óra 04 perckor. •
Városi Morgó és Uránia Mozgó mosóra mint szombaton.
Fabruáp 4, hétfő
Római katolikus: Korz. Andr. Prot.: Ráhel. Izraelita : Seb. hó 24.
Nap kel reggel 7 óra 23 perckor, nyugszik délután 17 óra 06 perckor.

A nagy kanizsai m< Hgyaáójaleatéseki Pé kT Reggel 7 órakor
letoorolc glal meg-Pénteken a nómérttk-M -12'2, délntán J f -6 4, aata 9 órsko —11'4. rittf: Egész napon át ttazta égbol-tozat
StéUrdxy- Reggel Északnyugat, délben Észak estelÉszakkelell szél.
A Meteorológiai Intézet lelentése este
10 órakor: egyelőre túlnyomóan száraz ktt válható.
— Kinevezések A népjóléti mi-' niazter dr. Btmyó József ugédfo-
gllnazft, ■ tagjkanizsai Társadalombiztosító intését vezetőjét fogalmazóvá kinevezte. A kinevezés 1 létra llOMuHMl dr. Bunyó sikeres mun-káisigánsk legszebb elismerése. Kinevezte ■ miniszter a nagykanizsai Intézethez Pogány litván frgalml adóellenőrt Irodasegédttsztté, ODndOa Ftrenc forgalmiadóbtvatali tisztviselőt kezelővé, i zalaegerszegi inlézet-bez dr. Llnsenbald István forgalmi adóellenóit aegidfogalmazóvd, Ptsthy József forgalmiadóhiva ali vezetői számvizsgálóvá, Hadsay László inté-Mtl havidíjast számtisztté, dr. Molnár B«< Intézeti havidíjast irodase-' gédHsztU és Reményi Mihály forgalmi adó ellenőrt kezetővé.
— Uceális előadás holnap, tekintettel 1 farsangi és egyéb társa dalml program zsúfoltságára, — nem lesz. Az előadás-sorozat további programját 1 bélen közöltük.
— A PFAFF varrógép még 20 tv múlva is könnyen és nzépen v <rr, akárcsak az első napokban, ebben rsflik az olcsóság f.
Pénteken és szombaton
i Markó-féle Vendéglőben
fibonnensek felvétetnek.
Közel 5000 pengő a csütörtök esti garázs-tüz kára
Elszakadt kályhacső okozta a tüzet — A kár biztosítás utján részben megtérül — Az elégelt garázs értéke 3000 pengő
Nagykanizsa, tebruár I
A ciQtőitók esti tűz ügyében, mely Szegő Mór EölvOs téri garázsát pusztította el, pinteken délelőtt >/a12 órakor eltették meg a hivatalos tflz-szemlét.
A bizottságban résztvell a rendőrség bdnflgyi osztályának egyik lisztje, egy detektív, d'. Prack litván városi tanácsnok, lOzoltóf'pirancsnok és Frelschmledt Pert ne lOiolló őrparancsnok.
A ta<-szemle során i biiotiság alsp>s vizsgáld alá vetle a Idz színhelyét és megállapította a tOz okát. Etzetlnl ugy keletkezhetett ■ Idz, hogy a garázsban levő kályha (a garázst műhelynek Is használják) füstelvezető csöve a gerendásain il, ahol áthalad a padláson, elszakadt és a kipattogó szikrától meggyulladt a pad áson levő fagyapot.
A tűi a sikeres oltás d cára Is nagy puszlliást okozott és közel 5000
pengő a tűzkára Szegő Mótnik, aki a ta< kitörésének idején nem volt otthon. Épen akkor jóit haza üzleti agyból Simogysienttnlklósról.
A Itízben elpusztult épület ériéke 3000 pengő, autóalkatrész 300 P, ruhanemű (autóbundák, lábzsákok) 280 P, nyersbőrök 300 P, 1 vagon gubsci, mely ugyan nem égett el mind, de a víztől használhatatlanná vált, 700 P, 4 drb. üvegajtó, melyei a padláson tarlot'ak, 120 P és Le hoczky Ferenc fűszeresnek apróbb holmija, amll szintén a padláson tartottak, 80 pengő értékben, összesen léhát 4780 pengő.
A tűzkár biztosítás u'jtn részben megtérül.
A bizottság megállapítása szerint a tűz keletkezésének okát némi gon datlanság Idézte «'ő, miután a kályha fűslvezetö csöve roppant primitív módon voll odaszerelve a tűzveszélyes anyagokkal telitett psdlaaon.
— A Kiskanizsai Polgári Olvasókor vasárnap este 8 órai kezdettel táncmulatságo: rendez, amelyre tag|alt és azok vendégeit tisztelettel meghívja a Vezetőség.
— Vallásos délután. A nagykanizsai lzr. hukozség Csengeti utl kislemplomában I. bó 3.-án, vasárnap d. u. 5 órakor vallásos délután lesz.
— Ma: Rendőrdalárda serlegavatása. A nagykanizsai R ndőrda lárda ma este 9 órakor tari]a a Kéményseprőben mü lorosseriegávatóját.
'UéttáTÁMSáM ÍTÓ6YY1H SáVOtDátVinuilláJTÓ '
— Ostromállapot alá került i Krátky- ózsde tegnap óta, amikor Jakoby Anlal l.buár 4-lkt kanizsai koncertjének műsorát lapunkb n meg-jelenletiflk. A kitűnő kanizsai művész neve és hile magában is csalogató volt a muitká'ls kanitsai pub Ikurn számára, de a pompls műsor az érdeklődést várakozáson felfll csigázta. Jegyek még kaphatók a Kráiky-tőzs-dtben.
— Ma: Kereskedelmi alkalmazottak jelmezbálja. A nagykanizsai kereskedelmi alkalmazottak ma, szombaton esle 9 órakor tartják nagyszabású álarcos jelmez eslélyű-kel a C-inirál termeiben.
— A legelegánsabb női- és férfi ruhák, a legszebb cipők, mind a világhírű PFAFF varrógépek öltéseit dicsérik.
A náthaláz
•eldlg csak anyha lafolyéaaal fordult al« ■aovfcaalaaán
Nagykanizsa, február 1 Dr. Qoda L'pót városi iliztifóor-vos jelentése szerint az elmúlt bóiap általános egészségügyi állapot Nagykanizsára elég kedvező voti. Fordult ugyan elő több náthalázas esel, de csak mind n igyon enyhs lefolyásúak voltak. Úgynevezett spmyot-nátha azonban egyetlen esetben tem volt eddig. Erős a remény, hogy a hideg Időjárás miatt ellskerflUN.gr kanlzsát a spsnyolnáths. Január folyamán a lélegzőszervek gyakori megbetegedései fordultak dő ugr fdt-nótteknéi, mint a gyermekeknél. Ragályos betegségek fordultak elő: dif.érla 5, kanyaró 19, tüdőbetegség 5, haslhagymás I, vörheny I eset-oen. A halálozási arányszám minimális volt.
„latiad"
Pitktiy. tfár. iratuk
Bl*c» hatású IrlAiiw, m«l, íir'.iióbtlt r.l I*c pUnlál «■ iltcrS
IiUtlÉ] kSiá é* zyökí-t.wn kilrtji Xilfö-iu«n ttidomiijoi alapon «16liláv«. Mi, áiUlra. Mnlxrr* árUI-nali*a I Sváb, reunl, <i4llnylr1dii<rek — PlOipekluil Ingyra t
Ratlaot Laboratórium Budapest, HM VII, Miirtnyl-iiles *
— Az iparos bálról az idó előre-haladottsági miall következő számunkban referálunk.
— A Szanatórium Egyesület elnöksége etuion kéri a tagokai, hogy bélfőn délután fél 6 órakor a p knik-rendetés részleteinek megbeszélése végett a városházin értekezletre mrgj'lejni és a hölgyek a gyOjtőiveket elhozni szíveskedjenek.
= Mielőtt szőnyeget vesz, saját érdekében menjen Bartáhozl Olcsó, jó, gyönyörű választék.
Szép febér fogak titka
Capitol
fogkrémben
rejlik.
I tubus ára 70 fillér.
Kapható:
Vágó Endre
illatszertár
Nagykanizsa.
— Holnap: cserkész-tea Holnap, vasarosp délután pontosan fél 6 orakor kezdődik a gimnázium lor-naiermében a gimnazista cserkészek műsoros leadéiutánja. A rendezőség kéri a közönséget, hogy a ruhatári torlódások elkeiflWse végett idejekorán |elenfenek meg, meri fél G órakor percnyi pontonággal elkezdik az előadást.
= Friss meleg vlrstll minden időben Herceg Esterházy Pál Kazinczy utca 2. lerakatában. — Telefon: 903.
BIZTOS
erws.

— Esperanto csoport alakul Nagykanizsán. A lapunkban több Izb n hirdetett esperanto nyelvtanfolyamok gyanánt, azok résztvevőiből megalakul ax első nagykanizsai es-peri no-csoport. Az alakuló gyűlés f. hó 3 <n délután 3 Arakor lesz a Munkásotthonban. A gyűlésen előadás! tart Bleler Vilmos, a Magyarországi Esperan Ista Munkások Egyesületének főtitkára, mint bodipesl kiküldőt'. Eizel kapcsolatban esperanto vonatkozású kiállítás Is lesz lebruár 3 tói 10 lg. A kiállítás megtekinthető mind -n nap délelőtt 9 KM este 9 lg. A kőig) trésre és a kiállításra az etperamo iránt érdeklődő közönséget tiszteié tel meghívja az Előkészítő bizottság. Ugyanon |dentkeini lehet as u| tanfolyamokra. Balépő-
dll nl"CS I
MT Nagy ujá.l "m árleszállítás
özv.Dr. Orosz Ilklósnó
kézlnuttkafizletéban
D M C. gyóngytonal (perié) 10 dkgr. 3 30
Szmlrna, perzsa párna S-— P , . szónyeg 7— P-tól
. . canava 80 cm.
nálea lm. 5-50 P . . canava 100 cm.
széles lm. 6-40 P
Óriási választék aJ*aMkelkkak> ban, Hlet csipkékben,
terltókben, motlvokban.
Függöny anyagok. — Függönyök, ágy-terítők, párnák, modern mOviazI mon-tlrozása a legolcsóbb árakon.
Tualók éi maokáuók felületiek.
Ml ie«s
a Szanatórium-piknik mUsora?
NrRykflnl/SH, Icbruár I KltánctUn várja minden esztendőben Nagykanizsa és a vidék kC-zönsége a zalai farsang legnagyobb eseményét, a Szanatórium pikniket. Olyan mulatság ez, amelynél évtizedek óta lohaiem a „sikerűi vagy nem sikerűi ?" a kérdés, hanem csak ax, hogy aiketfllbel-e jobban, mini az előző évi?
Az Idei piknik lebruár 9 én este 9 órakor lesz a Polgári Eiyletbeu. A megnyitó beszédei dr. Hőiben Aladár, a Szanatórium Egyesület országos főtitkára mondja. M. Nedelkovlch Anna operiénekesnö Vannay Jinos zeneiskolai Igazgató kíséretével énekel. Koppány Erzsébet színművésznő raaginszámokal ad elő, Vannay János zeneszerző zongoraszámokkal egészíti ki az eslély művészi műsorát.
Általános közóbajnik engedve, a rendezőség örömmel kérte fel a nagykanizsai katonazenekari, amely a báli zenét fogja azolgáltatnl.
Jegyek 4 pengőtől lefelé béfMöl kezdve kaphatók a Teutschdrogtrtá-ban. Meghívókat helyben nem bocsátottak kl, csupán vidékre.
Mindenki használja fel
ezen rendkivdl kedvező alkalmat II
Nagy kénzJetetni apasztáaa cél|iból a rak Úron levő p*rnák, aobetinképak, motivok, ulaiasak és alapanyagok nagy réaaét, Január hóban faltünftan laax4IIHott Arakon kláruaitom 11
REINITZ BÉLÁKÉ
kázimunkakereskedése DaAk-Mr I. un Tolaton BBS.
= A többtermelés titka meg van oldva, ha földjét kellőképen mivell meg és megbízható, nagy termíst adó magot vet. Mindenki tudja, hogy jobb vetőmag nem létezik, mint aminőt az 55 év óta fenn álló világhírű Mautner Ödön mag termelő és matkereskedelmi r. t. szállít. Az eddigit ket feülmuló díszes, szakszerűen összeállított főtr-jegyzéket a cég mindenkinek kívánatra Ingyen és bérmentve kdidi me*.
Megérkezett a „Vadász"
Jazz-Band
Ma és minden este
a Korona kávéházban
szórakoztatja a mélyen tisztelt közönséget.
köztisztviselők és vevők, akik
nagykanizsai árudájában
vásárolják be minden háztartási szükségletfiket Február I-tői március l-ig olcsó élelmiszer akció!
Telefonszám 173.
A serdülő tfjóságnak regijei felkeléskor e*v egy kis pohárnyi ler-mésices .Ferenc Jizs-.f" kererüvizet kell adni, mert gyomor-, bél- és vérlisztltó hálásának fiuknál és leányoknál igen fontos eredményeket köszönhetünk. A gyermekklinikákon a Ferenc József vizet már a kicsinyek mekacsszorulásakor kitűnő sikerrel alkalmazták. Kapbitó gyógyszertárakba, drogériákban rs fil-szerOzlelekben.
- A Kiskanlzsal Kath. Ifjúsági Egyealllet lebruar 2-án és 3 án, Kiskanlzsa legjobb műkedvelőivel, az „Aranymadár" c. operettet adja elő a Kiskanlzsal Polgári Olvssókörben délután fél öt órakor. Auióbusz-köz-lekedés.
A takarékosság elve a ruházkodásban. A 60 eves mulira vissza tekintő világhírű Semler cég (Budapest, IV., Brcji u c» 7.) már megkezd e nagy leliáil kiarUBi ását. A Semler edg tehát ismét hozzásegíti lapunt kedves olvasóinak nagy táborát abhoz, hogy a legju ányosabb áron a legkiválóbb minőségű féili és női angol siöveieket vásárolhassa. Alkalmi áraink p!ra lanul alacsonyak, viszont a nagy választék a legkényesebb Ízléseket is kielégíti. A Semler-cég különös súlyt helyez arra, hogy nagyszámú vidéki vásárlóközönsége soronkivoli gyors és pontos kiszolgálásban részesalj ín
== Az amsterdami automobil-szalon eseménye a Mercedes Benz gyár kiállt ása vo>t. Mint értesülünk, a gyönyörű német kociikat nagy számban vásárol ák is az okos hollandusuk, okik tudják, hogy a Me cedes Benz gépek jóformán el-pusz'iibatadanok és éppen ezért voltak'pen nagyon olcsók. Amsier-damban isméi bebizonyosodott, bogy a Merc'dei Benz o'yan világmárka, amely minden automobil kiállliáson mélián tűnik fel.
A kanizsai hamispengő
agya az ágyéuaégn karOl*
Nagykanizsa, február t
Nemrégen lörént, hogy a kanizsai autóbuszvállalat kalauza, amikor este beszámolt gazdájának, észrevette — ho.y az egyik utss hamis pengővel flzejell. Vásári nap lévén, a sok utas-okozta sürgés- forgás után már nem emlékeiéit vissza, ki lehetett az, aki a hamis pénzzel fizetett, ami különben is olyan tökéletes volt, hogy csak tüzetesebb megtekintés után lebelelt felismerni. Sűle Ernő kalauz erre feljelentést leit ismeretlen lettes ellen a rendőrkapitányáé-gon, mely a legszélesebb körű vizsgálatot folytatta le ebben az ügyben. Mindössze azonban csak annyit sl-I került megállapítani, bogy a himis pengő forgalombahozóji nem kanizsai ember. Minden jel arra mutat, bogy az illető csak azért jött Nagykanizsára, bogy a hamis pengősökön lul adjon. A kapitányság a hamis-pengős bűnűgyének aktáit áttette az ügyészségre, amely megtette szokásos intézkedésen.
— Segítséget kér a jószívű emberekről Bajnóay hadlrokksnt cipéiz, akit tOdőlövése nyomorékká telt a most 5 gyermekével a legnagyobb nyomorban tengődik. Eddig Is gy Öltöttünk már néki, de szűkség van további adományokra, mert a tél hidege meg'eszi az egész családot, ha nem kap segítséget valahonnét, aki egészségét, sorsát a hazáért adia áldozatul.
— Farsangi- és báli cikkek szenzációsan szép választékban Barta Alfrédnél.
S órakor.
Polgári Egylet közgyűlése és társam-
csóréja.
Kereskedelmi alkalmazottak álarcos |et-rncibátja 9 Arakor a Centrálban.
II Egyesület operett-előadása a kUkant-ztal Polg. Olvasókörben fél 5 órakor.
Február J. Ipartestület rendkívüli közgyűlése.
Műsoros cserkész-tea a gimnázium tornatermében.
Kath. Legényegylet évi közgyűlése d. u. fél S órakor.
Ifj. Egyesület operett elóadása a kiskanlzsal Polg. Olvasókörben tél S orakor.
Február 4. Jakoby-hangverseny a Min-házban 9 órakor.
Február 9. Szanatórium-piknik a Polgári Egyletben.
Február 10. Vidám esi a KaUl. Legényegyletben 8 órakor.
Február II. Ker. Jót. Nóegylet bohóc-bálja a Centrálban.
Február 12. Jelmez-estély a Kath. Legényegyletben tél u órakor.
február 16 Izr. Jót. Nóegylet bálja a Ca-slnoban.
Február 18. V. szociális est a Mlaaztóa-liázban 6 órakor.
<•, iZOLOOLTVANVOK "
• CYOkOPCWUl'.ZOk
iTE.LE.KI
. SZOLOT LLLPLK

Kép-Ie.ik: Mandl Sándor ur Tapolca és Szlovák Endre ur Kesxthei]
= Pénteken délelőtt 9 és
óra között Rákóczi u cs és Sugár-snoMŐI az adóhivatalba menő t*HU családapa egész havi fiz 300 pengőt elvesztette, miért is gyon kéri a becsületes meg'i" hogy mentse meg a nagy csau az egész havi nyomorától és |c a kitd<Milv«Mb»n.
vese-, hólyag-, gyomor-cukorba jóknál, köszvény és! reumás megbetegedéseknél, de különösen vese éa I ' homok és dara eltáv kiváló orvosi szakiddá által a|ánlott elsőrendű gyí Házi Ivókúrára
alkalmas.
Állandóan friss töltési \
Főraktár:
WEISZ MÓI
lagykaalua, Ilrály-atea j
Olcsó cipö-héft január 31-től február 7-j
gyermek faszegelt cipők fekete és barna Estélyi olpAk, brokát, allasi és sattn L ck pántos cipő 16-—, 16'—, 20-•
,<^22 ig 4 P és feljebb 16~' «*- P é8 lellebb- '"f"0' 23Z$g.Jg 6P _ \ Magassztru női ésféifl cipő 22 P 4s fefjebb Női fűzős félcipő ......... 19-— P
26—29 ie ..... 12 P ] Fétfi éa női gsammloipS (slipper) N I pántos, dr>pp, srűrke divata
30—35 lg 15 P . , 8-50 P és leljeb.'. 16"—, 18--, 20--, 22-—, 24-- P
' Teveaiér házl-olpfik 8 P és faljabb, baraa marhabőr férfi aportolpft dupla talppal 88 P
Nllltónyl Sándor ós Fia clpőüzletóben, Főút (Városhi
ZALAI KÖZLÖNY
ilmwkűt
A nagykanizsai piac kaztató irai
Nagykanizsa, lebruii 1 A piacon a legutóbbi ntpokbana kővetkező Arak voltak érvényhtn, amit a közönség tájékoztatása végeit közlünk:
Bab kg. 60-70, mik kg. 90-1.00, dió kg. 1.10, foghagyma 60, v&röshagyma 16, aérgarépa 25, zöld-aég 30, feleiképosita kg. 40, ra vanyu káposila kg. 30, kelképoiiti kg. 20, burgonya 10-20, ssvanyu-répa 20 kai Hol kg. 1.50 P.
Barom/l. Tyúk drb. 2-3, csirke 1.50—3, pulyka 4-8, kacsa sovány drb. 1.50—3, kacia hitolt drb. 5-8, liba továny 4—6, liba hisolt drb. 8—17, tzopót malic drb. 3-6 P.
Tejtermény és gyümölcs. Tel literje 32, tejfel 90—1.00, luró 50 - 60, vaj 350-4, lóját db. 14-15, alma kg. 80-1.20 P.
Hus árak. Növendék marha k|. 1.62, marha eleje 1.62, maiba hátulja 2.24, borjú eleje kg. 2 40, boiju hátui|a kg. 2 80. senéihus kg. 2 00, ztir kg. 2.60, háj 2 60, ztltsialonna 2.40, birkahús 1.60, füstöli sertétbua 3-4, kolbitifélék kg. 3-5. P.
Termény. Buia 24 50, tzéns 8-13, ron 22, lóher 10.13, tengeri txemet 23 50, lucerna 10 13, zab 21.50, zaupptzalms 5, alomszslma
2 60 P.__
Budapesti ^ ,
MALOMGÉPGYáR
ktrsa
Nagykanizsa és vidékére
19Ü. február 2
RéuleUi ajánlatokat kértlnk muaiaki kereskedőktől vagyoly cgyéníkról, kik ■ malomszakmában dolgoznak és megfelelő összeköttetésekkel rendelkeznek .Malomgépgyár840* lellgéreBlocknei I. hirdető Irodába, Budapest, IV., Semmel-wets-utca 4. 539
x Felhívás a tavaszi vetőmag árajánlatra. A fö dmlvelésflgy i ml iriater állal az Altódunántuli Mez5-gszdasági Kamara körzetét képezi Baranya-, Somogy-, Tolna- ét Zalavármegyék területén kedvezményes nétosztásri kerülő lóhere, lucerna, nytiltiapuka és homoki borsó vet6 Mg uállitásra az Alsódunéntuli Mezögazdaalgt Kamara árlejtést hir datett. Az érdeklődőknek az éráján latra vooalkozó tudnivalókat meg karctfare megküldi a. Kamara.
X Hónapot vásár. Klakomárom községben a minden hónap első csütörtökén tsrtsnl szokott, hónapoa vásárok s zárlat feloldásával megkezdődnek. A februári hivi vásár aarvaimartia ét tértét felhajtásul folyó évi február 7-ikén lesz.
ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel értesítem az igen tisztelt ismerőseimet és a nagyérdemű közönséget, hogy a Fö-ut 6. szám alatti dohányzódkkek és paplrllzletemet a következő cikkekkel egészítettem ki, u. m.: Qveg- és porcellánáru, lámpa, zománcozott edény, Berndorf-I evőszer, ma$che-tá1cák, valamint pipere dolgokban a legnagyobb választékban tarlök raktáron. — Legfőbb törekvésem mindig az lesz, hogy t. vevőimet a legolcsóbban és a legpontosabban szolgáljam ki.
Maradtam magamat a n. é. közönség becses pártfogásába ajánlva
Nagykanizsa, 1929. február hó.
Kiváló tiszteleltei
Erdős Lajos
A kedvező külföldi jelentések, az uj üzleti hét, megnOveaedett vásárlási megbízások és a tpetuláció Játéka okozták a mai tzllárd irányzatot, amire akünöbOn álló ké napot lAitdeazünet sem tudott lanyhitóiag hatni. Mindjárt kezdetben jel-női áremelkedéiael Indult Magnezit, Ofa, Naiici a b. ét ezen papirok emelke-déte magával vonta a löbbl értékeket Is. Ai áremelkedések általában 1—2% körül mozognak, de sok esetben ízen felüli árnyereségek ls előfordulnak. A szilárd Irányzat következteben a forgalom is jóval élénkebb volt, mint az elmúlt hetekben. Közvetlenül zárlat előtt a magas árfolyamok némi realizációt eredményeztek, mely azonbin az árnyereségnek csak egy kis részét lud a lemorzsolni. Ms ls főkép az építőipari vállalatok papírjait keresték. — Az irányút zárlatkor aiilárd. A flxpapl-rok piaca üzlettelen volt, a valu'a éa deviaa piacon megemlíthető Madrid u'abb áresése
Zürichi zárlat '4tU 20121/1 Icoáori 26'21'/a. Mrwjori 62000 BrSawl 7*27Vi. MUmoo 17 22 Madrtd —--. Ajnstaráaa >08-47irt, Bettin IZ3 49 Wla» 73071/1 tolla 3 75, Prá«. "V3»Vi. v.uí 56-25 Bülapait S0-S41 i B« mád í 12«/a. »-•—««( J-I2ty«
Tinit isvisa-lerrirwM
V»LU,"*K
taíaJf. >7-75-27-80 SaVka ír. 79 5S-7fr85 jwbk. 16-91-16 9) 152 60-163 20 Olaár 9 99-l(H>J Mlar 670 90-972 90 'r»a->li 72 50-12 íO toll 229 30-230-30 -amj 64'12-94*42 Lal 141-3 47 War> -
líra 29SS-Í0-20 aUrka 136 00-186 60 Marvág I6250-B3 10 IctatU. IO42-a0-7) Pu.U 83-40-04 00 iTátetl.11025-11065 t»2 95-15366
IWV1ZAK Avul. 228 60-230 30 tUlfitá 10-05-16 06 Berlin lM'tO-t.16 50 BiHa«*l 79 60-79 66 It.kirMt >142 3 47 KrpanaJ62'7 7-153 17 UaSaa 27 77-27 85 Madrid M'45-83 95 MÜ4B3 29 96-30 C8 N«vrr<><k 672 80-4 40 Oaaln 15267-153 07 Párti ti 39-17 46 Práv» :6'94-' 6 89 S.ofii 4-12-4 15 ltiK»» 163-12-153 52 Vanő 64-22-64 42 Vln K> 51-80 78 liric* MOl 7-H0-47
Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
Csengery-ut 7. sz. Alapíttatott: 1862-ben.
ÉRTESÍTÉS.
A Nagykanizaai Segélyegylet Szövetkezet 1929. jaauAr HA l-én nyitotta mag
68 ik 4 évre szóló
évtársulatát.
Egy törzsbetét irtán hatenkint I pengő fizetendő.
Az előjegyiett könyvek kívánatra minden év végén felszámolhatók mely esetben az addig felszaporodott töke a reá eső haazoneredménnyel együtt kifizettetik.
" - Kölcsönöket ádunk kezességre, Jelzálogra és értékpapírra; a tartozás 4 é» alatt heli befizetésekkel könnyű módon vissza fizethető.
Uj könyvecskék a szövetkezet helyiségében (Csengery-ut 7. Dr. Rapoch fíte háj) kaphatók. '*-■>
Befizetések mindenkor hétfőn, kedden vagy azei*dén
délelőtt 9-11 óra között teljesíthetők. - -_____
un hz igazgatoaag.
KCRJT A FUSZERKERESKEDESBEN
AMOS1MIIUIILN1. 1'lH IIMITIII 1AIÍ1AI.MA7Á
.SZÍNI S KI l'LKKIiLIUDSZÍRflLI m 0ETKER FÉU
_ líl CEPf KÖNYVET •
ARA 30 FILLÉR
NIHC5F0R0UU0NN
KÓ/VÍIUNHÚ/MM" DsOETKERAJ**
BUDAK5T.Vlil.COM U N
A 127 receptet tartalmazó, .Hogyan készül a
jó sütemény?" dmU könyvecskét kívánatra.
továbbra ls ingyen és bérmentve küldöm.
Mozgószinházak
Városi Nagymozgö. Szombaton és v.aá-nap 3, 5, 7 és 9 óra-ko.- .A magyar rapszódia", a magyar mu t ti jövő tünrménveaen aiép lörlénete. Pőazerep'ők Dl a Parlo Lit Dagover, Wll_y Prit.ch, Heltai Andor. .Utaiás D'lamerika keleti panjain", term. felvételek. Bővi'eit Mnekart vezényli: Arnoerger Rudolf, a cigányzenéi Torma Tóni.
Uránia Mozgó. Srombaion és vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor „A jólyomféstek", kalandonOrténet Fó-szerep ők: Milton S lls és Dorrii Kenyon. — Két kitűnő burleszk.
Terménytőzsde
Basa '!■»»• 7' kj-oa 24 96-2SI0, 7< ttg iM 26 20 26 35. ka-ca 25 40-29-60, 60 -<14 2"S5-26Ó, dunlntmU 77 ka - 24-55 24 70, 7« 24 80-
24 95. 79 ke-oa 25-06 26 15 10 k(^a 26 20 -2630, rnaa >2 40-22-30, takaró, lm 74-25 - '4-75, aartro. 26-00-26-60. aao 24-75-25 00 »»l tsit. 27 16 27 40. tengert dt tTOt—27-V. 1900-1926.
• Sertés vásár
i2'9. aalvb6l atadatlanl rtaaaa-167 darab BaóttadS 1 62-1-64. 1'40—1'44 nadatt kóaáp 112-1*36. kOnayfl 1'12 124. atadeandt 6r«»
1-42-1-46, aáaodiaadt 1-36-1-40. aa«ol aMA 1-24—1 50, aaaloans uagybati 1-70 — 1-727 aau 200-Í02, labuatTba 1 70-" ' lílsartéa 1-70-1-84 A,
ÍM.
Iránaat élénk.
— Lapunk Budapesten állandóan oivashaM a Park Szálloda kávéhdiban ,yiU„ Baross-tér 10
Kiadja: Débálal Ifyomda él UfUtáá ▼állast, Higykaaliiáa.
Falelös kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. az
Az állami kedveiményes műtrágyaakció igénybevételével beszerezheti
tavaszi műtrágya-szükségletét
szuperfoszfát, méiznltro gén. csiUsalitrom. kálteó, mész-salétrom, kénsavas ammóniák stb. 5tb. cikkekben
MELIS és PINTÉR, Szombathely X^íí^^í.í."-'*':::
Ford Motoic Gompany U. 8. A. autorizált képviselete. w
tehmár 2.,
zalai közlöny
^fgöHIBBETtSEK
r^íip 10 nőig «0 fillér, mlndan
KJKiaó dljry mi. tarifa te péa-S^Ettí® fillér, atyte. további (la • flll- Cteux) • ariaéaa ma-Ctaből álló asó Mi uhuk aaánlt-Anást kmtfkaak M*n aagsdaatay. "it,«osáoi m o'*"
,plsta sajt teljes zsíros 1 kg.
0 illl., liptói túró, Quargll olraützl, keletteogerl mannáit hering, vala-m'.. u Mm hal- te aajlMKInlegeaeágsk áP.á. '«n Hiten kaphatók — MuazeTte fri 4 ói thai csetnegek eresktd ésébtn. 195
m a legelőnyösebben te laocrn-lolyóelttat luil Igate pena-iDmtttó irodája N.gykanlasáa,
kSieatakBsretitő
Kaslnczy-utca 2. Mám.____
Használt tértlruhák te ágytoll eladó Magyar-utca 4. szám atatt — öiv Molnár
niaiaiSl (exeiőtt BUohorn) Kárpáti Masinái, Kölcsey-utca IS. 5736
Egy kétszobás utcai, egy kétszobás, esetleg háromszobás. varrodának i< aNalmai lakás u összes mellékhelyiségekkel május l-re kiadó. Clm a kiadóban. 513
Egy teljesen uj olpélivarrágáp,
elsőrendű gyártmány, eaetleg részletltzelétre U, sürgősen eladd. — Bővebbet Aoaál lonáo ingatlanforgalmi te pénzkölcson-k'ítvetltó irodájában Nagykanizsán, Ka-zinczy-utca 2.
Irodsl, munkáttlÜgyelőt, pénzbeszedől, vlgy hasonló álltel kerea szerény Igényű nyugdijai. Cím a kladdban.
ífj, csetteg két külön beláratu utcai butoroiott izom Klrdószoba használattal, Sugár-ut Ml alatt aasaiaal klado. 504
VÍZVEZETÉK
cMtoroixitl U efiuaégOfyl
berendezések
fitduáfl, kizUrtiit U trÍM
bAdoqos muskAk
IM6- t, Mkiáak, vaUalnl t iuUi virí
javítások készítése
SiiH In* Iriail Mlkléo-a. M. w. H
vendéglő Osazei mellékhelyiségeivel együtt uMaatra k*rbs-sdá. — Bővebbet: Aoxél Igaáo pénzkölcsön te ingatlanforgalmi Irodájában, Nagykanizsán. Kazlnczy-utca 2 szám. 25
„Bérautó" csukott, bárhova megrendelhető ugy helyben, mint vidékre a
legolcsóbban Kaufmann Teleion 167. te 571. Oarsge: Nádor-utca r>. Címre vigyázat I 126
Oitsthslylség, raktárral kiadó -
Erzaébet-tér 1
Szetésl feltételek melleit eladd. Bővebbel Aoaál Igate Ingatlanforgalmi te pénz-MUcsönközvetttő Irodája Nagykanizsa, Ka-zlnezy-u. 2. «z.
Ipaayot katagaág ellen Braun-lále konyakkal védekezzünk I Egy nagy dvae ám P 4 80 MIér Muazel te Frlídenthal cégnél. 366
Sugár ul 46. számú három szobából álló magányos kte május l-re kladé. Bő veboet Kauhnana Károly oágnél. 484
tobb klaebb, nagyobb magán- te bérház, elfoglalható lakásokkal eladó. Bővebbet Aoaál Iroda, Nagyka-nlzaán, Kaafncay-o. 2. az. 3381
Pogáasyvári sajátterméet ujböröra árát llterenalnt 80 fillérre szállítottam le. — Caeagery-ul 36. 1-eltnerné 456
, Egy egyaaobte, konyhái öaazea mellékhelyiségekkel
ut 26.
. lakás az
kiadó Petőit 455
Fárjhaui n»aM catnoa, Hatat urlnó 3200 P-vel, 2 azoba bútorral, későbbi örökséggel, egy nyugdijképes, magas temető, 35—45-tg urtcinber, hivatalnokhoz. Leveleket címmel, magánszemélyekről „Tavasai" Jeligére. -522
Magyar utca 104. tzámu ház 1 hold tőiddel óladé, 497
Belvárosban 4 parkettás szobából fürdőszobából álló modsrn háx, 17.. számú 3 •lobiból, turdőizobából álló hás, — .j?>;erosg.ast 17. siánasa 4 lakásbál állá hás mellékhelyiségekkel jutányos árban slatfák. Bővebbet kizáró ag: Diskása SSIkss Nagykanizsa, Rákóczi utca 29. szám. 471
Egy szoba, konyhás lakás ózonnal kiadó Józset főherceg ut 9 531
A l-óuton három utcai uoba lürdőstobá-val kladá. Clm a kiadóban. -542
2 szobás lakás és egy mOhelyhelylség az udvarban május 1 re kladá Főul 17. 943
Várazadl-utcában egy cgyszoba. konyha te mellékhelyiségekből álló, azonnal elfogulható fái háa, szép konyhakerttel, sürgőién eladó. — Bővebbel Aoaál Ignáo Ingatlanforgalmi és pénzkolcsönkozvetltő Irodája Nagykanizsán, Kazlnczy-utca 2.
Jó kaiban levő tOkérablakok és ajtók eladók. Bővebbet Qyár-ulca 42. 498
Bankszakmába Jártas ló irásu Hatat
embert felveszünk Orosz és Társa. -532
■ odsrn Iskás. 2 szobs, nagy előszobával május 1-ére kiadó Klslaludy-u. 17Ib.
alatt.
536
Egy 2 szobás, I szobás lakáa minden mellékhelyiséggel szómul kiadó lluizty-tér 7. -537
423
Egy alig használt 900-as osépISgsr-
"* l 12 HP. benzinmotorral, kedvező
Hl IMI
liambaton és vasárnap t, B, 7 é« I érakor
MAGYAR RAPSZÓDIA
A magyar mull és Jövő tüneményesen szép története.
Fősz.: Dlfta Parlo, Lll Dagoxor, ■illy FrHooh éa Halta* ndor.
m H keleti parljalii
Természeti lelvételek.
Fokrasár 5-áa JSn a
„Sárga liliom"
bizalom dolga.
Hálók, ebéd lök, urtezobák X legegyszerűbbtől a legfinomabb kivileiben állandóan raktáron. Ksdvnt fizetési felfértelek.
Székely Vilmos
^ butortelepe
la^ykanlita. Kailacsy-atca 4. ai.
Eltörendő sajti kárpilosmahery.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátalnknak ét Itmerő8eln»nek,klkle jthelellen
'■ptsapam. illetve apósom és n gyap.nk
Karkuokai József
el - unyta alkalmával jólrsö rész-véiflkkel mély fájdalmunkat eny hiteilék és a boldogult temetésén megjelenni szívesek voltak, ez uton mondunk hálás köszönetet.
Somogyi család.
■ttholynok, raktárnak stb. alkalmas
helyiségek |utányos áron kiadók. Bővebbel :
Nagykanizsai Autóbuiz Vállalat, Kölcsey- !
utca 22. 517 ,
1C0 holdas Igen Jó minőségű szántó és '. rétből álló birtok, Igen )ókarban tevő 1 sziláid anyagú épületekkel, őszt vetéssel ' együtt Igen kedvező llzetésl leltétetekkel sürgősen aladá. Bővebbet Aoaál Igaaáo ingatlanforgalmi és pénikölc&OnkOsvelitő Irodáiéban Nagykanizsán, Kaztnczy-u. 2. I
Egy borbálysogád felvétetik. Clm~a ! kiadóban. 506
ÍCeresek sürgősen,
jó Írógépet,
rövid Időre, iá bérért kölcaön. — Clm a kiadóban.
Mayer Klotild Utód*
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, Mjyttsztttő, ruhafestő vállalata a isombtUuljI om. IpaikUUltiMfl uiqtaaail kitloUtva
NAOVKAN1ZSA
Kaztnczy-u. 8. Hunyadi-u. 19.
Mot, fest, tisztit, plltséroz. Szétfejtett kabátok festése már 8 pengötöL
Háztartási lehámemOek i«|*lcaákkan __m
Tüzifaésszén
legolcsóbb beszerzési forrása
HILD JÓZSEF
deszka, épflletfa, mész, cement te egyéb épltkezéal anyag kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4. Telefon: 120.
Értesítés
Van szere csém ez uton értesíteni a mélyen tisztelt hölgyközőnséget, hogy
divatszalonunkat
FA-Ht It. sz. alá (földszint) helyeztük Sl. Tisztelettel
VARGA-ROTTER
Hí nőiszabók.
Gyümölcsfák
koronával te dul gyökérzettel, gömb és jegenye akácok, gyümölcsfa vadoncok nagy mennyiségben előnyös árakon kaphatók:
Dr. Temetváry Géza
ny, tőlspán gazdaságának aranyéremmel te oklevelekkel kitüntetett Újszeged-Marostól faiskolájában Telep: Újszegeden a szőregi országút 3 kmt Jelző karójánál. Iroda: Szeged, Szentháromság-utca 15. az. 11. emelet. Nagyobb megrendelésnél te vlazont-eladóknak árkedvezmény. — Kérjen árjegyzéket. ttl
Letenyén, központon
bérbeadó fendéglé,
kávéház, szállószobát.
Érdeklődni lehet: Hirschl Ignátznál.
Leghűbb barát egy
PFAFF varrógép,
mely Ont sohasem hagyja eL 20 havi rásaloMUotáoro Is
kapható
cégnél
Deák tér 2. a felsötemplémnál.
Állandó dljm
blsnxásoktatás I II
VADBÖRÖKÉT
nyal, rőks, görény, mókus,
nyest és vidrát, ágytallat, vasat, fémet stb. a legmagasabb napi árban vásárol
8TiÉi i. és rui Riomnzsi,
Erzsébet királyné iét IS. aaám.
Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
*
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
■agykanizsai, Deák-tér 8. szám.
Telefon: 3-22.
Raktárról as összes typusok azonnal szállíthatók. — Kedvesé fizetési feltételek I
ZALAI KÖZLÖNY
Htt tornál.
Fagyási bántalmak kmlésa.
A keleken é» libakon mutatkozik. Kezdődik vörösei, lltaazinQ foltokkal, elhanyagolás cm Un kelevények támadhatnak. Alagyiil bántalmak jyofa eltüntetésére ssolgél illtet meleg lábnzben leloMott )ó evőkanálnyi hsat RMm mé, melyben a fagyos testrészt lefekvés előtt áztatjuk. Igen előnyös, ha a fagyos lábat könnyen megmazzl-rozzuk egy Ida vazelinnal, azután |ő meleg ruhával bétáluiluk. A (ágyások megelőzésére ajánlatos a lábat Jól megedtenl. E célból mindazoknak, aldk télen sokat állnak egy helyben, nedves, 8áru« talajon, alán-latos hetokáat egyszer egy Szánt Réhas UblUrdőt venni. in
Értesítés.
Síim tudomására hozom a m. I. Hölgyeknek, bogy
varrodámat
Daák-tér 10., fflld-ulaat 4. azim alá
(Pollik bó< kereskedő házába) helyeztem át.
Kérem továbbra ii szivei pártfogásukat,
teljes tisztelettel
Wortmann Juliska

|H
Kaposvár.
«s«|tlaatHáani és IsaMars attsH* t4Ht és Ml ruhák.!
bármilyen mlníaégu kelméből.
Ujrsátfestésre bőrbutorokat, bőrkabátokat éa véfárul.
Ágytotl tisztítás huzattal együtt éj enélkul.
FaggOnyök, kézimunkák, szőnyegek, tmtorkefmék, mindenféle paplanok és szőrmék tisztítása, fertőtlenítése és festése.
nissésraaáa éa seafréiroiás
a legelőnyösebb árban éa legszebb kivitelben.
Bővebb felvilágosítást nynjt Nagykanizsa rétiére a gyfljtőtelep vezetője :
Nagykanizsán, Erzsébet téren Állami adóhivatal. Régi postaépület.
Erő, tartósság és üzembiztonság
jellemzik a
TRAKTORT.
Acélkeretes, golyóscsapágyas kivitel
Nagy rázó- és tisztitófelűlet, szétszedhető szab. dobkosár,
nagy teljesítmény, szemveszteség nélküli cséplés a
„Gazdasági csépifigép
jellegzetes kellékei! Ajánlattal és felvilágosítással szolgál
Első Magyar Gazdasági Gépgyár Rt. Budapest
Gyár és Igazgatóság: VI., Vád-ut 19. — Városi eladási telep: Vilmos csásiér-Ht OS.
Kerületi képviselet: BeHlheim és Guth gép- és waskereskadés, Nagykanizsa.
\k
-
Hirdessen a Zalai Közlönyben
^■-s--«s J- — | A n. é. közönség síives tudomására hozom,
CI*10®IT©S I h0gy 40 év óta fennálló
FRANK VILMOS
Ntfifái fa btifkStil ttntta és azt teljes uj átuval fővárosi nívóra emeltem. Áruházam ous rastara van a férfi-, fin- és gyermek-Öltönyöknek és egyes ruhtdarabóknak. Ml idenbSl a legejiyaterObb áru'ól a legelegánsabb dk ktkig. Kalap- és sapkaárukban ériási választék áll b. vevőim rendelkezésére. Kelta méretutáni osztályam bármely fóvárosi Özemmel megállja a versenyt. — Azon vagyok, hogy ugy, mint elódöm, éa it kiérdemeljem a n. é. közönség pár fug<«ál.
(I-J.. férfiszabó, férfiruha és kalapkwwalttdl
538 IfaVdSI ianaor CBM*r4paiat)Teelon212. sz
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
KCayvnyomda O Hagykailízia O KBnyvMHéasal a „Zalai KBzl»ny« palitikai napilap kiadóhivatala
Készítünk o
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési, es esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
Üzleti könyveket, Ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyvekel, bevásárlási könyveket, rajzfUzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
1570/1929.
Hirdetmény.
A íöldmivelésügyi miniszter ur a szőlőgazdálkodás megsegítése érdekében kedvezményes áron rézgállcot oszt szét, amelynek ára Polgárdl Ipartelepek vasútállomáson vagonba rakva q-ként 71 P lesz.
A vételár után még 2*^ forr adú, továbbá a szállítási é» egyéb költségek terhelik a termelőket.
Az Igényelhető réigálic tneny-nyisége holdanklnt 15 ka. A vételár f. évi november hó 30-ig hitelezve lesz kamatmentesen.
Felhívom mindazokat, akik kedvezményes áru rézgálkra Igényt tartanak, hogy Igényüket a városi gazdasági hivatalban f. évi február 5. napjának déli 12 órájáig jelentsék be, mert később jelentkezők figyelembe véve nem lesznek. A jelentkezéssel egyidejfHes kézfizetői kezességi nyilatkozat is aláíratandó.
Nagykanizsa, 1929. évi január hó 30-án.
su Polgármester.
•ZÓLÖOLTVAHYOK
zjOkuM taul «im>, liJUulta. l^llíliUll a M«mzatk8zl BertmsskwWmUt.T.nál
tuaaput, VIII., IL.njtn»«i«-«tt» t
Kéiiu ü^ioatoi. tan
laafl Mn»*r 2.
_ZAL»I KOZLQNT
Meghívó.
A NAGYKANIZSAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1929. év! február hó 16-án (szombaton) délalAM II órakor tartja saját helyiségében
84. évi rendes közgyűlését,
melyre a I. c. részvényeseket tisztelettel meghívja
az Igazgatóság.
Tanácskozási tárgyak sorrendje t
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
2. Az 1928. évi mérleg és zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása iránti és az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése feletti határozathozatal.
3. A felügyelő-bizottság 1928. évi tiszteletdíjának megállapítása
4. A társaság hivatalos közlönyének kijelölése az alapszabályok 18. §-a értelmében.
' 5. Alapszabály módosítás. 6. Elnök, igazgatósági tagok, továbbá a felügyelő-bizottság és választmányi tagok Választása, az alapszabályok 25., 27., 41. és 43. §-ai érteimében.
Jm*"*' At alapszabályok ll ü-i érleimelren a közgyűlésen szavazati |og csak non céazvények útin gyakorolható. melyek a közgyűlés előtt 3 nappal i társasig pénztárinál gy > Pesll Haxal Kisó Takarékpénztár Kgycsülelncl Budapealen letétbe helyeztetnek Rnnek meglelelóen a részvények legkésőbb lolyó lió 13-Jn a hivatalos órák alalt helyezendök letétbe.
VMYOH
Mérleg IB28. december 31-én
TEHER
Pénztirkészlel ........
Oirószimlin fennálló követelések. a Magyar Nemzeti Banknál . a Magyar Kü. Postatakarékpénztárnál Pénzintézeteknél fennálló követelések
Értékpapírok.........
Váltótárca
Jelzáloggal biztosított és személyi hitein váltók állami hizlalást hitellel kapcsolatos váltók . Folyószámla adósok
KQlónléte adósok.......
Óvadék él szavatossági adósok. Ingatlanok: Intézeti székház balatonmagyarodl birtok Berendezések és leiszerelesek Átmenő tételek ...
Pengő ; I jj Pengó 1IMS4
33218 N1M
73
H 101410
4302761 235800
244000 482*81
4538681
mm
382482 213143
0I_ 722801 1
T
78
Alaptőke... .. .............
Tőketartalék ... .......
Rendes taüalék .......
Ingatlan értékcsökkenési laitaték
Nyugdíjalap . ... ......
ujnépl Elek Llpól alá|>........
Betétek :
takarékbetétek ... .......
folyószámlán elhelyezel! betétek Hitelezők : pénzintézetek követelései
egyéb hitelezők ......
ÚvadikhUel és szavatossági kötelezettségek
Vtszontleszámttolt váltók ...........
Hizlalást hllel váltók Fel nem vett osztalékok Átmenő tételek Nyereség
Penjő
1184078
iiJS
Pengő
7t»10 917117
41
071 t
1110027 2ZZ14I
1411 77111 121171
74
71
ujnépl Elek Ernő
elnök
Dr. Fábián Zsigmond alelnök
Nagykanizsa, 1929. január hó 31 -én. Valkó Ágoston
alelnök
Kelemen Ferenc
igazgató
A könyvelésért : Ágh Ede főkönyvelő
Oolenszky János
titkár
Heimler József
elnök
Fenti mérleg számlál a szabályszerűen vezetett könyvekkel tételről-lételre összehasonlítottuk, azokkal tökéletesen megegyezőnek találtuk.
Nagykanizsa, 1929. január hó 31-én. A FELÜOYELÓ BIZOTTSÁG: Frank Manó László Zsigmond Dr. Merkly Belus Józsel
Dr. Rothschild Béla
2577/1929.
Hirdetmény.
A városi tanács a közvágó Md marhavágó csarnokának vlz-vwttkének kiegészítésére és ual kapcsolatos munkálatok^ njívános zárt írásbeli verseny -tárgyalást hirdet.
Az ajánlatokat f. évi február nó 9-ének d. e. 12 órájáig a mémökl hivatal iktatójába benyújtani. Ugyanott a ki-Hsi müveletet hétköznapokon f «. 10-töl 12 óráig megtekinti és 2 P ártérités mellett MSMrezni lehet.
^Napkanizgán, 1929. január Polgármester.
1989/1929.
Árverési hirdetmény.
Február hó 4-én és 7-én o- e- 9 órakor a Vajda majornál kezdődő árverésen 201 halom 8»lyfát eladunk.
1929. január
8 Jól bevezetett
helyi képviselőt,
akinek más képviseletei l> vannak, keresek Zalamegyére, eselleg Vaa- vagy
Somogymcgyére is. A|inlatok korábbi működés, mostani képvlaelet és utt rayon meg|elölésévei
AdAM KAROLT oéfkaz
Budapest, IV., Kigyó-o. á- küldendők.
, Nagykanizsán,
26-án.
540
Városi Tanács.
„FUTOR"
etetés nélkül nem lehel erős, csontos állatol nevelni I — Csak erős, csontos állal hizlalható eredményesen I
^UTOR"
növendék illatok nevelésénél
nélkülözhetetlen I
„FUTOR"
a legfinomabban őrlőit mészzótip, amely az illatok azervezetábe Igen könnyen felszívódik, aromaükus anyagtartalmánál fogva
étvágygerjeszlő-
leg bal, s a konytiMó etetést la feleslegessé teszi. Tegyen egy kísérletei és az eredménnyel meg lesz elégedve. Ara : I kilogrammonként 40 tallér. Zaik vételénél: 50 kg. éra: P lOSO. I próbadoboz ára : 30 llllér. Kicsinyben éa nagyban kaphatók:
01SZÁS IÖZ8EF aiftktrsskWéttHa
Nagykanizsa, Erzaébet-lér J0. A biróaig mellell. w) Teleion: 130.
RADIO
szakkönyvek
és
folyóiratok
ksphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedőében naa
NAOYKANIZSÁN.
Unratti 6 HP, 71égk0r0s, eredeti-nek megfelelően áulakitott
magánjáró gőzkazán,
kitűnő állapotban, több évi részletre, Igen olcsón eladó.
Esetleg az egész girnitura is kapható.
Plnzsár gépész, Kásád
Vamlálloaái: Beremeid (Bsranyamrgye.)
Hirsch és Szegő
Nagykanizsa
— Teleionszám: 73. —
A Magyar Olaj éa Ipar R. T,
Petroleum, bawala, gép olaj éa konalksalaa
bizományi loe-akata éa lefejtft telepe.
Eredeti gyári árak.
Árverési hirdetés.
Kiskomároml volt úrbéres birtokosiét tanácsa a üyörgy Lajosféle bolthelyiséget lakással együtt 1929. évi február hó 17-én délután kettő órakor a községi tanácsteremben három évre haszonbérbe kiadja.
Érdeklődni lehet az elnöknél Balázs Józsefnél, Klskomárom, 81, házszám. «n
'» _______ HALAI KÖDLONT
KOPSTEIN
bútoráruházai
Minden
berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési faltételeket nyujtunk.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a legteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen!
Ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kíméli meg magát.
SZOMBATHELY,
Kőszegi-utca 5. (udvarban)
és
SOPRON, Várkerület 62
_ Alapitvaa 1887-ben.
N,onuto" » Dtaalal Nyomda ts Lapkiadó Vállalatnál NagykanlzsAn. (Feldto
0. évfolyam, 29 szám
"mjtanim, 1929 február 5 kedd
Ara 14 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
utmMi ét kiadóhtvauü: Pfr-ut 6. szám. Keszthelyi fW4íki«dóhiv«UJ Kounth U|os-u 82.
POLITIKAI NAPILAP
*" , —
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elfltlzetést ára: egy hóra « pengi SO fillér
A döntöbiróság Ítéletben kimondta Illetékességét a magyarcsehszlovák agrárpörök ügyében
Hága, lebruár 4 (Éjszakai rádiójelenet) A magyarcsehszlovák döntőbíróság az agrár-flgytkbcfl való illetékességét, s magyar állampolgárok javára, a cseh-
szlovák kormány hivatalos álláspontjával szemben, ítéletében a mai ca pon megállapította. Ennek jeleniósége annál nagyobb, mert Schrelber svájci követ, a dömfblrósáR el
nöke, mege ö illette »zt az ismeret's döntést, amelyet 1927 |anuár 10-én Federcrantz svéd követ, a magyar-román-döntőbíróság elnöke az agrar-pörök agyében a magyar állampolgárok javára hozo'i.
""■""'"...........*......................fl v,-„-,-, .Diflnnnmmmr^x^vA-
Befagyott az Adria, hó a Vezuvon, farkasok Sztambulban,
spanyol Budapesten
Nagykanizsán és Szombathelyen volt a leghidegebb hétfőn reggel Magyarországon Progniilst a fagy enyhülése várható
Európa egész területén roppant hldegrk nralkodnak.
Hétfőn S'Omha'helyröl j"'entetlék a legnigyobb hideget, —19 fokot. Nem messze maradi mögötte N gy kaniza sem, ahol reggel 7 órakor IM fokot máit x metcorologiai megfigyeli állomás Debrecenben ugyan-csak —10 fok volt a hómér-
A vonatok köslekadéiében az egén ország területén többórás késések
áOfak be a hideg miatt. Legnagyobb hideget jelentetek Morvaország északi lésaábSi és Szi<*zláhól. shol tegnap helyenként —33 fokig süllyedt a hőmérő.
Az Influenza Budapest, február 4 A fővárosban influenzában azombaton két kisgyer mek, vasárnap egy 65 éves férfi kaH meg. Bécsben minden második tmbtr Influenzás, A kórházak tömve nansk.
Etetik a vadakat
Gytnk, február 4 Mivel a mély w, Í tartós nagy hideg teljes ki rosztalással fenyegeti a vad-állo ffl*nyf, lólnavármeftye aliípánjt el-rondette a kötelező vad efeiést. A foglyoknak védelt helyen ocsuvai fcwt polyvát kell hinteni, a nyulak winiára pedig kötegekben szénái tói kirakni az alacsony bokrok rs. Dámvad, vadmacska, hó-kánya «reslk az emberlakta helyeket Dombóvár, február 4. A szigorú 141 kegyellensége rendkívül meré-•Mkké lette az erdő vadjait. Pári-b,n Véber Konrád szénipajtájtban íímvídbikát fogtak az emberek és Megkötözve vitték az erdészhez. A szuayogvári erdészlaknál vadmacska Wmadta meg egyik gazdi kis fiái. « «dés» a vadmacska után lőtt, az esU félhomályban nem tudlák 4 ««'pát követni. E vidéken 20 év-etelőll látlak vadratcsiiát. Nagy
János ujdombóvári főinléző fehér hó kányái ISII, mely érdekes ragadozó madár és csak Európi észski részén tanyázik. A szarvatok az erdők fáiban nagy károkat okoznak.
Ráfagy a vonat kírék a sínekre Csehországban Prága, február 4. B ir a fagy némileg enyhült, a vasutak forgalma még mindig mgy nehézséggel jár. A lokomollvok tartályában a vlz gyakran befagy, ugy, hogy megre-peulik a tartályokat. A kocsik kerekei a pályaudvaron való tartózkodás alatt ráfagynak a sinekre, ugy, hogy fáklyákkal és gőzzel kell őket felmelegíteni. A vssu'i személyzet nagy része, mintegy 20—25 százaléka, Influenzában megbetegedeti. Az alkal mszottakat elláljik meleg teával, ami növeli munkaképességüket. Vonatokat, hajókat sodort vésze delembe a törökországi hóvihar Angóra, február 4. Sziambulban még mindig dühöng a hóvihar. A város teljesen el van zárva a forgalomtól, ami máris nagy llszlüiányt okozot'. A hő Csnkeszkőinél egy
rxp ess vonalot és egy személy vonalot behavazott éa megakasztotta útjában. A személyvon it, melyet u helyszínre küldlek, Ctalaldzsínál szintén m-gakadl. Egy, a Pekele-tengeren is egy másik, a Földközi-tengeren tartózkodó hajóról vészjelekel fogtak fel. Mindkét hajói az elsüllyedés veszélye fenyegeti. Sitimbu! külvárosaiban éhes farkas-csordák tanyáznak.
Bécsben emelkedik a hőmér-sék et
Bécs. fibruár 4 (Éjszakai rádió-Jelentés) A hŐTtértéklel emelkedik. Httfön délu'án 2 órskor —2, esle —6 fokol mérlek a belvárosban. Az elmúlt nspikban Igen sok kirí okozol! a lagy, a gáz- éi vízvezetékek befagytak és sok helyütt megrepedezte.
Befagyott az Adria
Róma, lebruár 4. A Vezúv le|líjél hó borltj*. Amire 100 év óla nem volt példa, az Adria Síbcclcónál síéles parii sávban befagyott. Az Adria keleli parlj'n több dalmát kikötő befagyott.
Kardlappal kellett szétoszlatni Budapesten a tüntető munkanélkülieket
Zajos utcai Jelenetekkel végződött a munkanélküliek hélfői gyűlése
A munkanélküliek mai népgyülésén elfogadták Peyer Károly határozati javaslalát, mely szerint helyeanek tartják a szocialista pirt patiamenli képviselete részéről Indiloll parismenti akciói. Követelik a munkanélküliek megszervezését és az állami vállalatok munkálatainak kiadatását.
A munkanélküliek népgyülése után a hsz felé tarló emberek a Rákóczi-tér közelében, mlnlfgy 150 en összeverődtek és hangosan kiáltozni kezd
lek. A rendőrség a lUnletőket néhány perc alatt szétoszlottá. A tüntetők a Népszínház-uícába sietlek, ahol uJult erővel tőit kl a tüntetés. A már egyszer szétoszlalolt tömeg hangosan kiabálva munkanélküliségi segélyt követelt. A tüntetők ellen aielő karhalalom most már cisk kivont karddal tudta szétoszlatni a tüntetőket, akik közül sokat előállítottak a rendóikapitányságra, ahol megkezdlék kihallgatásukat.
Szerdán választ ui elnököt a képviselőház
az igazságügy mlnlazterré kinevezett Zsltvay Tibor helyett
Budapatt, február 4 A Hiz holnapi ülésén a statlsi-likai szolgálatról szóló törvényjavaslat általános vitáját folyMják is Bethlen litván gróf mfntiiterelnök f g a vita bezárása után reflektálni azokra az éazrevilelekre, amelyeket a javaslat vitájánál a szónokok eddig hangoztattak. A javaslat letárgyalása mán ti Ház áttér a fűrdijavaslat tárgyalására.
B'avulóit helyen tudni vélik, bogy Zsltvay Tibor IgszságOgyminiaiterré való kinevezése holnap vagy legkésőbb holnspulAn megjelenik a hivatalos lapb-n. ValóazInO, hoiry a bolnspl ülésen bejelentik Zsltvay Tibornak a képviselőház elnöki állásiról való lemondását és a követkei 6 napra ki fogják tűrni az elnökválasztási. A képviselőház elnökévá az i-eységes- pírt közszeretetben álló elnökéi, Almássy Lászlót fogják megválasztani.
Budapest, febr. 4. (Éjszakai rd-dlójelentés) A kormányzó Bethlen István gróf miniszterelnököt felmentette az Igazaágfgymlnlstteri tárca ideiglenes vezeiése alól és Zjtfvay Tibori nevezte kl Igazságögyminisztcrri.
Sabárla-Espane 6:1
Mexlco, február 4. Mexikóban a Sztbárla csapata 6: 1 arányban le-gyflz'n az Eipana futball-csapalál.
Egy vidéki lap félszázados jubileuma
Nyíregyháza, február 4 A Vkfékl l.apok Országos Szövetsége rendkívüli közgyülM keretében flnneoelte mrg a nyíregyházai HNylrvldék" ötven évei jubileumát. A közgyűlésen F.flhwüt Mátyás országos elnök is ré8;tvetl és megnyitóbeszédében üdvözölte a jubiláló lapot. A lapot táviralban is azámossn üdvözölték, igy gr<"f Bethlen István miniszterelnök, Vass József népjóléti miniszter, Rakovszky Iván a város képviselője ts még számosan.
Popovics Sándor
I. osst. magyar érieakereutet kapott Budapest, február 4
(Éjszakai rádiójelentés) A kormányzó Popovics Ssndornak, a Magyar Nemzeti Bink elnökének az ország pénzügyei és közgazdaságának helyreállítása körül szerzett érdemeiért az I. ostí. Magyar érdemkeresztet adományozla és ktaeviztc öl továbbra is a Magyar Nemtttl Bink elnökiül.
om. vmomt
jfltft UmárS
Nagykanizsa iparossága a Kézműves Kamara mellett döntött
Senkinek sem kell Kézműves Testlilet — Mozgalmas rendkívüli közgyűlés 1200 közül 198 Iparos résztvevővel
Nagykanizsa, február 4 Vasárnap délután 3 órakor tarlotta rendklvQll közgyűlését a nagykanizsai iparteslűlet, bogy döntsön az országos iparos szerv kérdésében. A nagykanizsai Ipartestület 1200 tagot azámlál, ebból 198 tag vett riszt ezen a fontos közgyűlésen. Ugy a közgyűlés lefolyása, mint a közgyűlés előtti negyedórák Igen mozgalmasak voltak.
Dr. Kaujman Li|os városi tanácsos, ipaibizlos javaslatára a betegsége miatt távollevő Práger Ferenc ügyvezető alelnök helyettesítésével Fatir Mihály elóljárósági tagot bízták meg.
Fatir Mihály elnöki megnyitója után
Kertész Béla építészmérnök szólalt hl elsőnek, aki bírálat tárgyává tette a miniszter leiratát. Oly színben tűnik Isi a dolog, — mon dotta — mint amikor az apa azt mondja a fiának: .Igen, elmehetsz a cirkuszba, de utána alaposan el foglak verni f
Rámutatott arra, bogy Ipar, kereskedelem és gyáripar nem férnek egy kalap alá, azért nem lehel az országos szerv kérdését s Kereskedelmi és Iparkamarák kebelében megoldani egy osztály felállításával. Homogén slemekböl álló szervei kell létesíteni.
Bazsó József a megyei szövetség elnöke emelkedett ezután szólásra.
— Évtizedek óta dolgoznak az iparosság vezetői — mondotta — azon, hogy legyen a magyar iparosságnak egy szerve, amely összeköttetést tartson a minisztériummal. Ha van valaki, akit meg keli hallgatni, akin segíteni kell, ugy ez az Iparosság. De hogy meghallgassa-
nak bennünket, ahhoz szűkség van egy országos szervre. Ezt a régi kívánságunkat most meghallgatták, de ugy meghallgatták, bogy a miniszteri leirat egyszerűen megljesit bennünket annak
feláll! tásAval. — Volt egy közponll szervünk — IPOSz, — amelyből nem Igen kérünk. Az orazág 350 ipartestületéből 250 lépeti be ebbe a szervbe. Ezek az ipartestületek hol fizették, hol nem fixették be tagsági dijukat, hol támogatlák, bol nem. Ilyen körülmények között nem is lehetett várni megfelelő érdekvédelmi munkát. Ez vezetett azután arra, hogy a magyar Iparosság egy országos szervet kíván. Ez a centrális szerv a Kézműves Kamara legyen, Kamara kell, hogy legyen a neve, de a lényege, jellege és tartalma Is Kamara tegyen.
Majd beszélt a kereskedelmi és ipar-kamaiákról. Kérdi: lépitt-e fel a Kereskedelmi Kamara olyan javaslattal, amely az Iparosság érdekeit szolgálta ? Avagy a hlteltlgy terén ? Igen, a kereskedelmi és Iparkamarák a törvénymagyarázatokban nagyon szépen dolgoznak: de az iparossdg érdekeinek védelmét nem várhatjuk tőlük. A miniszter félti a 2 ptngötöl az iparost, de a társadalombiztosító, az öiegségl biztosítás terheitől nem féltette az Iparoaságot. Ha elbírjuk a társadalombiztosító terheli, ugy elbírjak a Kézműves Kamara terhelt Is.
Nagy lelkesedés és éljenzés tört ki Bazsó József beszédére.
Oozdán ácsmester rövid felszólalása ulán
Samu Lajos szövetségi főtitkár beszél: Az ország iparossága akarja a Kézműves Kamara Intézményét.
Ellene csak azok vannak, akik jól szlluáltságukban nem fogják fel a sínylődő Iparosság rettenetes helyzetét. Az Ipirostág igenis kitart több mint 30 éves jogos kívánsága melleit. F.zt a kérdést nem szabad lokális szemszögből nézni. Más megoldás nincs, mint a Kézműves Kamara. Igen, akarunk létesíteni egy minden befolyástól mentes, ön-álló és független, országos központot
és akkor nem fog előfordulhatni az, hogy a kormány azzal térjen ki az iparosság kívánalmai elöl, bogy az Iparosság maga sem egységes, Msjd hosszan boncoll* a Kézműves Kamara ellen felbozott ellenvetéseket.
Nagy lelkesedés és éljenzéssel fogadiák Ssmu szavalt la.
Stern Miksa is a Kamara mellett beszélt.
— Szavazzunk I — kiállják.
— Egyhangúi — dörglk hatalmasan.
A szavazás
Bazsó József, Fatér Mihály, Kauf-man Lijoa dr., Hoffmann Henrik és többek felszólalásai ulán Fatér el-
nök kéri, bogy akik az országos szerv felállítását kívánják, emel|ék fel keztlkef. Egy kéz-erdő emelkedett fel erre. Ö iszeszámiálták : ösz-szesen 189 en.
Fatér: Azok, akik ellene vannak I
Erre mindössze 4 kéz emelkedni fel. 5 iparos tartózkodott a szárazáétól.
Fatér: Azok, akik a Kereskedelmi Kamara keretén befflü osztályt akarnak...
Be sem fejezhette mondatát, általános ellenzés zaja támadt: Nem, nem kell!
Fatér: Emeljék fel kezűket azok, akik azt akarják, bogy ennek a szervnek Kézműves Kamara legyen a neve.
Alig van kéz, amely nem emelkedne fel.
Fatir; Ki akarja, hogy Iparosok Országos Központja legyen ?
— Senki — hangzik a válasz.
A nagy kani isal iparosság mozgalmas közgyűlés keretében meghozta tehát a maga döntéséi: a Kézműves Kamara mellett
A közgyűlés határozatát még va-sárnip sflrgönyileg közölték a kereskedelmi minisztériummal.
Cigarettatárcát akart csinálni a dinamit-patronból,
amely felrobbant és súlyosan megsebesített egy gazdát Az utón talált robbantó-patron ujabb áldozearta
Keszthely, február 4 (Saját tudósítónktól) A fel nem Ismert és felrobbant patron Ismét súlyos szerencséilen -ségel okozott Zala egyik pusztáján. Steffer István 22 éves földműves a Zalavár községhez tartozó Lebuj-pusztal lakos a háza elölt az országúton egy robbantó-patront talált. Steffer nem tudta, hogy milyen veszélyes dolgot talált. Elővette kését és azzal faragni kezdte, cigarettatartól akart magának csinálni belőle. Majd egy árral kezdte szui-
kálnl. Ebbjn a pillanatban az inban a patron amely dinamlios, robbantó patron volt — óriási detonációval felrobbant és Steffer István mindkét kezéről a mutató és hűvelyknp leszakította, kezeit Oiszeégette és fejét súlyosan megsebesítette, ugy, hogy nyomban beszállították a keszthelyi kórházba ahol súlyos állapotban lekszlk. Amikor a ha óság emberei kihallgatták, SteHer azt hagoz-tatta, hogy nem tudta, hogy robbanó anyaggal roll dolga. Az esetet jelentették s klr. ügyészségnek.
Szendrey Julla
Irta: dr. dárdonyl Lajos (9)
Húgának se tud vig dall zengeni Júlia lantja. Ana inti bugát, bogy csak a tavasznak örflljön és ne kívánta a nyarat, mert annak heve az élet virágait hamar elhervasztja. Az életben a temény a legnagyobb boldogság, mert az legalábo örömet azaiez.
Amint Júlia naplójának sok bejegyzése foglalkozik az ósazel, ugy költeményeiben la gyakran felesendő! az öez dala. örül a természet elmúlásának, mert ezáltal halálvágya nyer kielégülést. Szinte megnyugodva dalolja, hogy:
fölöttem i» már óul ég boroag, S lelkem zilálja óazl fergeteg Lelép-a róla minden örömet, Miként a Iáról a leveleket/ m
Az őszi gondolattal tokon a halottak estéjéről való emlékezés is: boldogoknak nevezi azokat, akik már kint alusznak a temetőben. Épen azért alig várja, hogy ö la megöregedjék a azután megtalálja nyugalmát a sír mélyében.
Ml Is tartaná Itt az életben ? A szarelem? Hisz számára az Is essk dint és gyötrelmet hozott I A temény ?
Az ö szivében elhervadt már minden leményvtrág. Maga az élei? Az Is csak csalta jáiesot űz vele. Épen ezért egy lemondó kölleményéoen könnyen bucsul vesz az iljuúgtól. S ha gyermekei nem volnának, már régen elbúcsúzott volna az élettől Is.
Erre se kellett sokáig várnia Júliának. Megérzi, bogy megtépett életéből mar nem soa van bálra. Egy Chamisso borongó költészetének hstása alatt irt költeményében utoljára azúba ereszkedik gyermekével, elmondja neki, hogy közeleg a hideg eat, amely uián oiyan ut következik, amelyen mindenki haza tatát:
Az ín utam már leidé tart, Fáradt libám alig viszem. A regi ttlz klígett már, Óránként inkább írezem.
Ez a fájdalmas akkoid volt bu-csuiója az éleitől, az egész világtól.
Szendrey julia minden költeménye egy-egy állomás a fajdalmak orazág-uiján. Éiete szakadatlan klnláncolal. Ahány évig boldog lehetett, ugyanannyi évltzeoig kellett a boldogtalanság kínjai közt vergődnie. Boldogsága ugyanis nem egészen két évig, míg boidogi&lanslga majdnem kél évtizedig tartott
Júliának bázaisiga rövid ideje alatt tökéletes feleségi boldogságban
volt része. Petőfi és Julis szerelme színarannyá olvadi a házaséleiben. A két földi lény a azó legvalódibü értelmében egyesűit egy eszmenyi tiszta érzelemben. A hevesvérű és Igy hirtelen lellángolásu Pelöli minden lentartás nélkül belehajtotta felét a legnemesebb házassági igába; Júliából viszont a hű és odaadó (eleség mintaképe lett. A szükséget sohse Iái ott úrilány beletöiődött a gondok közt élő asszony sorsába. Nem panaszkodott, ha hívónként csak 30 pengő jutott a háztartásra. Mlcdenben megériette férjét s annak munkatársa letl. Együtt tervezgetett vele a jövőtől és közöl volt férjével még az ábrándja is Petőfi nemzeti forradalmár volt, firje mf'lett Júliából Is forradalmár lett. Épen az a tragikuma Jutának, hogy nagyon is felestársáva váll Petőfinek. Ezért nem élhetett Sándor nélkül égési emberi életet.
A 48 as szabadságharc története eléggé ismeretes minden magyar emoer elölt. Tudjuk, hogy annak vértanuja lelt Peiöll. E lUnt a segesvári csatatéren. Ezzel felesége szamára az élet egy uj korszaka nyílott meg.
Szendrey Julla Erdélyben hónapokig kétségbeesve kereste eltűnt férjét.
Nem akart és nem tudott belenyugodni Petőfi halálába. Csak mikor már teljes bizonysággsl meggyőiődött a kérlelhetetlen valóról, akkor vonult vissza Erdődre, a azüiOi ház cssnd-jébe.
Olt sionban nem sokáig volt maradása. Ríszlat atyja szemrehányásai állal, részint s további kutatás eredményének reményétől űzetve felköltözött Pestre. Azonban ott Is csak keserves élet várt rá. Ismét csak lérje biztos haláláról kellett meggyőződnie.
Ezenkívül Szendrey Júliát sz akkori pletyka is nyelvére vette. Oonosz emberek meggyanúsították minden férfivel, akivel csak érintkezett, még Haynauval, a brescial hiénával ia. S ahány elbizakodott szeladon, ahány kalandot kereső fétll élt az akkori pesil társadalomban, az mind sátán! tolakodásul közeledett a magános özvegyhez. Maga julia mondja, bogy ekkoii rettenetes sorsában szinte csak a menhely és öngyilkosság közölt volt választani valója.
Ekkor lépett be Julla életébe a második férfi. Vachotl Sándorné napióla szerint maga Julla elbeszélte neki második házassága történetét
(folyt küvj
1936. tfbreáf 5
UU1 KOItöK?
Farsang
A ketttt flnnap eseményei
Nagykanizsa, február 4 Farsang utolja szombat-vasárnapi kellős ünnepén a nagykanlital báli-naptár ugyanciak gazdag volt ete-aénytkben. Pénteken ette el lehetett keiden! ■ mulatozást és egyik hily-ról pendlizhetett i másikra a vigasságok hódolója egészen hé'fő reggelig.
Az Iparosbál Elegáns Ízléssel feldlsillv^ várta a Ctslno díszterme szombaton este az Iparos-bálra gyülekezőket. A zi nő-emelvény oszlopos dekorációja felelt hatalmas trianoni kereszt transzparense hirdette a .Nem, nem, sohá'-t. Tiz óráig tartott a gyülekezés, akkor aztán ropogósán felzendült a bál-nyitó csárdás és elindította a jókedv lavináiéi, ami csak világosodó reggelre csendesedett el.
ilyen népes bálát még nem láttunk az Idei kanlzaai farsangon, A Casfno Jíjzej termei nyitva voltak és az összes leimek és összes asztalok Is csak tzflkösen voltak elegendők a szünórában megpihenő diszes közönséf elhelyezkedésére.
Tizenegy óra lá|ban megérkezett a bálba dr. Kdüay Tibor, Nagyka-nizsa képviselője Is társaságával és sokáig s mulalozók közé vegyülve vett részt a kanizsai Iparos-világ im-poiáns sikerű mulatságán.
A rendezés Papp Oszkár, a teres-diizi'és Szabó István érdeme.
jelmez-bál A Kereskedelmi Alkalmazottak szombat esti álarcot és jelmezes bálja a békeidők farsangiéra emlékeztető pampái hangulatban, nagy erkölcsi ét anyagi siker mellett tartott reggelig. Már 9 órakor tarka-barka fariangi sereg töltötte meg a Ctnlrál axonterrénjét. Nem volt hiány szép jelmezekben, hangulatot stíl ét estélyi ruhákban, no meg ötletet, mulatságos maszkokban. A rendezőség fáradhatatlan volt. A Bágyonl jazz-band egymásután búzta a csárdást és modern táncokat. Ez a kitűnő amatőr-zenekar, a Vig-fiuk, ma Kanizsa legpompásabb báli zenéjét képviseli, ahol ők muzsikálnak, 100 százalékos a hangulat. Nagy izgalmak között éjfél után hirdette ki a zstlri a maszk-verseny eredményét. Ebben a hölgyek közű! az I. cifat MOUer Paula be|idér jelmeze, a II. dijat Kárpáti Olga bohóc ét a Ili. di|tl FlUpovks Kiló gavallér jelmeze nyer ék. Nigy ét leniét fogadta a ki-hirdetétt, miközben a tömeg látni lt
kivánta a nyerteieket. A férfi álarcosok közOl az első di|it, mint leg-grotesikebb jelmez a Carnevál Fan lomja, a II. dl|at WWL,josmaha-radita-táncotnő |tlmeze él a III. dljit Tóth Ferenc orosz koiztűmje nyerte. — A szépiégverienvben I. dl|at Farkas Ilus, 11. dl|il Tomptk Mtnel nyerte.
A dijnyerteiek nobilis gesztusul a dijakat a rendezőség jivára viuza-adUk, bogy azzal lt a munkanélküliek tortán enyhitienek. Ugyanezt tzolgálla az egéu |0vedelem. A ren-dezőtég minden tagji dlctéretet érdemel, hogy sikerre vitték a mai nehéz viszonyok között Is a bálát.
Serlegavatás
Szombaton este a Kéményieprő ben avatta fel a legutóbbi vertenyen nyert emlékdíját a Nagykmlzsai Rendör-dilárda. A vendéglő dusan diiziiett termelntk aiztaliiná) Igen nsgy számban |o»tek öttze a dil barátai ét megjelent az ünnepségen dr. Kdllay Tibor, Nsgykanizsa kép viselője Is, akli a helyi társadalmi élet vezetői kísérlek.
Az értékes hiladáit tanuiitó, szorgalmai dalárda — a kanlztil dalárdák Benjáminja — kitűnő hangulatot árasztott maga körűi terlegavalója motorával ét a műsort követő vidám órákat Is ének Havával fűszerezte. A lerlegavalót dr. Tholwiy Ziigmond, a Zalavármegyei Drlosiiöveitég elnöke mondotta, tmiérl dr. Kálnay Oyula renJőrfőlanáctot mondott kö-liönelet, lováobl munkára serkentve a dalos-rendőröket. Horváth József töriiőriBetler ét Babos István II. otzt. lelflgyelőhelyettei talpraesett tzava-latal ét a dalárdi énekazámai kőz ben felkötzöntők la hangzottak el. Mrdz Jutkát, a dalárda kosrotutlá-nyát BOchler Mór köszöntötte fel. Kijutott az ünneplésből l.thrmann Ferencnek, a dalárda kain>gyának, aki fáradhatatlan odiadáaaal és ritka ügyszeretettel neveli a kanlzssi daloséletnek ezt a sok reményre jogotiló dalárdáját.
Nyomdász- vigalom
A szépszámú nagykanizsai mora-dátz-tábor szombati közgyűlését kö-vetóleg a szokásos évi nyomdátz-ötaiejöveteiét tartotta a Rózta-ven-déglö termeiben. A nyomdátztág, mint egy ntgy család, izaktáislu vidám hangnlaiban ülte körűi hozzátartozóikkal együtt a hossiu fehér-asztalokat, melyek felett nem fogyott ki a tréfa, nótaszó íz éjszaka i órákig. Bárány Antal elnök ét WeUntr Sila rögtönzött vidám izámokkal, kuplék-kal, ijellemei, jóizű nyomdász tör-
ténetekkel tartották tokáig kictgás-
ban az cgyűttvoltikat. A Munkás-dalárda nem fogyott ki a nótából.
A zenét Horváth Joztó, ez a |ó öreg, kedvei kanizsai cigány tiol-gáltatla, akinek a keze nyomán még tna Is tud sírni, kacagni a száraz fa éi íud síép asszony fűiébe nótát duruisolnl, de tud a talp alá Is muzsikálni, ugy, hogy sok fiatal cigány Irigyelhetné a nyomában kerekedett hangulatot.
Cserkész-tea
A várót egétz intelligenciája vá-rakoiással leklnt minden farsangban a gimnazista cserkészek műsoros dél-ntánji elé, amely mindig a legkedvesebb, legszebb élveietet nyu|tja az azon résztvevők töméntelen tokatá-gának. Ziufolva volt a tornaterem vatámap délután lt.
A műsort a gimnázium gondotan betanított, meglepően nép teljeilt-ményt nyújtott zenekara nyitotta meg dr. Kerkal József tsnár vezetésével. A „Kircst Instrukciót vállal" c. tréfás |«lenetben Djnászy, Bittera, Baán, Tóth jeleskedtek. Egy ötletet és találó Irodilmi karikatúrát Igen ügye ten adott elő Friesz VIII. o. t. — .A félreismert ztenl' c. tréfli jelenetben Srotlár, Bián, Omenctér remekeltek. Nigytzerű volt Bittera Béla orosz tánca. Rengeteget kicigott a köiöniég t háziállatok hingversenyé-nek, amit Franttili, Parti, Birthat, Pék, Imrei, Horváth Károly adtik elő. A „Póruljárt kiiért el" c. egyfei-vonátott rutinosan, derűsen idták elő B ;rczely, Kotteln, Szigeti, Prietz, Szelnár. Mályát Zoltán hótapttra szerelt egy tzál húrból álló hinr-ueten (átnőtt nagyon ügyesen ét nagv derültség közepette. A fuvót-zenekír Eckhardl Antal zenetanár vezetésével kitűnően látszott egy kuruc dalegyveleget. A műsort ai énnekktr fejezte be dr. Kerkal Józtef vezetésével.
A keszthelyi vasutas-bál
(Tudósítónk jelentése) Az öttiet eddigi vatulai-bilokat meghaladó pompás sikerű Vuutai-bál zallott le február 1 éa a ketzthelyi Bocikay-vend'glö nagytermében, amelyen ott volt a várót ét környék Intelligenciája. Eder Ferenc állomáifőnOk, a Kör elnöke, meleg tzavu, gondolatokban gaidag üdvözlő beizédet Intézett a köiönléghez. Klssné Kolba Bötke (Szombathely) műdalokat énekelt oly batáiial, hogy magával ragsdla a közönséget. Berzsenyi Lili 16 körjegyző bravuroi technikával él mély átérzéstel magyar nótákat adotl elő zongorán. A azombathelyl „Haladás"
Dalkör Jarls Jánoi karnagy vezénylete alatt több énektzámmal szerepelt, melyekkel frappánt halált váltott kl. Tompa Kálmán ny. tzin-igazgató szavalatai kiemelkedtek a műsorból. A magas nlvóju program-mot a ztufolt terem közönsége valóságot tapsorkánnal jutalmazta. Majd táncraperdűllek a párok ét , Igazi farsangi hangulalbin a kézői órákig áldoztak Terpsichore-asszony oltárán.
Leányegyletl tea
At Izr. Jótékony Leányegylet hamar nagy kedveltaégre jutott teadélutánjai során a vasárnapit a legsikerültebb egyesületi teák közé kell elkönyvelnünk. A nsgyobb egyesületek teáival vetekedő publikum jött össze ez alkalommal a Caaino alsó termébe, ahol Récsel Mirgit, Hotxer Elly, Bettthetm ilut ét Neufeld Edith adtak teát az Iir. Leányegylet kari-kativ munkássága céljaira. Pompéa hangulat, ntgy erkölcsi és anyagi tiker honorálták a házlkliaiszonyok gondosságát és szereietreméitőiágát.
Az Ipariskolai Énekkar uombalon ette a Kath. Legényegylet házában műtoroi tea ettél yt rendezett. A családiasén meleg hangulatai teát műior előzte meg, melyen az Énekkír mindig helyUlló műkedvelö-gárd ja jó betanulásban előadta a Sárga csikó c. 3 felvonásos népszínművet. Eiben Vias Oyörgy, Szántó Msnd, Kelemen József, László Ilus, Czink Vilmos, Mlllei Oyörgy, Nsgy Jóska, Stróbl István, Ctöndör Oát-pár, Cserép Józief, Schreiber Ferenc, Szmodici Ferenc, Fábián Ilonka, Bolf Józtef, Imrei Oyörgy tlb. Jelet-kedtek. Műsor u'án tánc kerekedett és vidáman mulatozott a fiatalság záróráig.
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 5, 7 és 9 órakor „A sárga liliom", Bíró L»|ot aiinműve. Főszereplők: Bi lié Dove, Pártos Ousztáv, Mind-szenthy Tibor és Clive Brook. A világ legszebb filmje Auerikában készüli tel|esen magyar miliőben. — Urbán Oyula magyar dalokat ad elő. A bővített zenekart vezényli Arnber-ger Rudolf. Mérs (kelten emelt helyárak.
=- UJ rendszer butorváaárlók részére. Közalkilmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen száiliiunk teljes iakátbe-rendezétekel a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengő óként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén s kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely, Kőszegi utca 5.
Olcsó cipő-hét január 31-től február 7-ig
dyarmek faszegeit cipők fekete és barna
19—22 ig ............... 4 P és feljebb
23—25-ig .............. 6 P „
26-29 ig ...... ... ..... 12 P .
30—35 ig ............... 15 P
Estélyi cipők, brokát, atlasz és salln
14'-, 16--, 18 - P és feljebb. Magastzáru női és férfi cipő 22 P ét fel|ebb Férfi éi női gummicip& (siipper) S-50 P és feljebt.
Ltck Rántos cipő 16--, 18--, 20"- P ét feljebb.
Női fűzőt félcipő ......... 16-- P ét fel].
Nli pántol, drspp, tzürke divatszinekben 16--, 18--, 20--, 22--, 24-- P és félj.
Tevtutr hází-clp6k 6 P és feljebb, barna marhabőr férfi aportcipB dupla talppal 25 P
IWiltényi Sándor és Fia cipőtlzletében, Ffiut (Városhái)
1*1*1 tötbjtim
SEXÜL. 1HHBT.
Jakoby Antal hangversenye
Nagyszámú, előkelő közönség előli tartotta mtg Jakoby Anisl ballada-is dalestnél a Városi színházban tegnap este. A kiváló fővárosi zen'pedagógus széles áttekintéssel válogatU össze ritka, szép műsorát, melyben a dal költészet Illatos csokrát látta a hallgatóság elé.
A művész fó diszpozícióban, szűkebb pátriáiénak adresizált meleg szeretettel énekeli. Csodálattal kell adóznom, mint aki eltőizben hil-lottam magssfoku énekkullurával nt-mesltett hangiénak, melynek korlátlan ura, parancsolója. Atsrat szerint hallik, altiul és creacendózik. Azon ritka, lirai bariion hangok közül való, melyről a kontra c felé kozeledlében att hiszed perfooda basszus, de amiat lelteié tör és csakúgy játszik a magas ftkvésekkel, akkor irigye lehet biztos magasságának, minden tenorista.
Megkapóan tiszta és kontrollálható szövfgk*|tése és a terjedelmes-aáge melleit Is egyenletesen képzett. Valami behízelgő árnyékosság födi a lágyan ömlő hanghullámokat és még a csevegöbb, reclta-tiv részeknél is kísér a kamara elő tdás slilusa: az áhítatosság.
Ezt különben mesterlen Bach: .HM türtlemmel bízva bízzál" és Schubert: Allmacht művében élveztük, Big technikáiénak tágas teret adott Loewe: Herr Oluf opusa, amelyben erőt, markáns síineket kapunk.
A régi magyar dalok közftl a legendás Dankó Pisla szellemét éreztette az előadáaa által elringatott közönség lelkében, amii Murgdcs bú i-keseries magyar panaszával együtt, újra kért a publikum. Ez a két dal volt az, mellyel a nagy tudással párosalt magyar szív megfogta a kö-
Jakab Terka érdekes xeuéja legendádban a vergődő, tülekedő és a csúcson lirba hulló Embert veiette elénk, hogy aztán Tarnay: Palika c. darab|ában megbékéltessen a n<gy férfi szívvel átérzett gyermekkönyvekkel.
Minden dalban megragadta a hill-gatóságot Jakoby hangjának legtzebb, legnagyobb értéke: azok a lágy, vl-rágtxlrom Hnomságu p'anlssxlmok, melyekről néha ait hittük, hogy távoli kis haiang szava. Fejhangú pedig álomszerűen utzlak szét a terembe a rezonálástól segítve, küldve.
Műsorának minden száma, a szí Igazi értelmében vett művészet voll és az ezért lelkesülni tudok és műértők spontán jövő tapsai) és elismerését nyerte eL
Természetesen a sikerben osztozik dr. Herz Otó zongoraművész, akinek közretnűkOdéie a mUvészlelkek klasszikusan harmonikus magassá-
C"a emelte e két zenei értékünk gversenyét.
E templomi áhítattal körűi ölelt és mutsák csókjával megszenteli btngverseny nem kél órai szórakozás. A függöny fegördűllével haléta nem foszlik szél, hanem tevább zsong sMlleml világunkban, mini n e'ra-kzdl zongorahur... U. Gy.
Holnap kezdik
fűteni a Polgári Egylel nagylermít a szombat esli Szanatórium-piknikre. A meghívók (csík vidékre) ma stél-mennek, helyben nem küldenek ten-Wuek meghívói. Máris igen (ok |egy kdt tl tlí+egyiésbiti o T<ul«ch drogériában.
Miniszteri elismerést kapott a Korona „Józsi bácsi"-ja
45 évi egyhelyben alkalmaztatásért pénzjutalommal és dicsérő elismeréssel tűntetett ki a kereskedelmi miniszter egy öreg kanizsai pincért
Nagykanizsa, leb.uár 4 Nincs talán Nagykanizsán kávéházba |áró ember, aki ne Ismeiné Józsi bácsit, a Korona kávébáz öreg pincéréi, aki ctekély 45 esztendő óla szolgálja ki a kávéhAz vendégeit és már tulajJorosokat és vendég-generációkat éli tul.
A becsületes munkásnak példaképe ő, aki míg most is, 80 éves korában nap-nap melleit dolgozik és hord|t a haboskávékat a reggeli vendégeknek.
Kit évvel ezelőtt hosszabb riportban emlékeztünk meg Kiss Józsefről, akit azonban ezeo a nevén kevesen Ismernek: ő mindenkinek cssk Józsi bácsi, a szolgálatkész pincér.
H.t bizony az öreg felett jó nagy darab Idő jár! el és a mai kor fiatalsága zúzott lélekhe', testtel alfghi éri meg ilyen egészségben a 80 évet, mint ő és Józsi bácsi ma la éppen olysn pontosan meg|eleoik reggel korán a márványasztalok birodal-mibsn, mini ez'lőtt 45 évvel, mikor a Korona szolgálatába lépett.
A derék öreget hónapokVal ezelőtt a nagykanizsai Ipartestület vendéglős-aiakoszlálya az Idevooat-koió miniszteri rendelet értelirében kitüntetésié terjesztette fel a főispán uljín E kereskedelmi miniszterhez, Ismertetve 45 éves, derék munkásságát.
A kereskedelmi miniszter Zilavár-megye főispánja utján a napokban küldte le a felierjeaztésre adolt kedvező válaszát, mely abból áll, hogy Kiss Józsefet, vagyis inkább Józsi bácsit 45 évi egyhelyben eltöltött példás szolgálatáén 100 pengő pénzbeli Jutalommal és dicsérő elismeréssel lünlette ki.
Az erről szóló okiratot és pénz-beü ajándékot most csűlöitokön etle 8 órakor az Iparlestalelben, az elöljárósági ülés előtt az Ipartes-
l». tl
tűlet elnöke a vendéglős- szakosHály teljes számú részvétele mellett fogja átadni Kiss Józsefnek.
Bmtőtéges munkaűnnepe lesz ez a küünletés átad is, melyte Oyömirey Oyörgy zalai főispán is kilátásba helyezte megjelenését. Ebben az esetben maga a főispán nyújtja ál a miniszteri kilünlelétt.
Ma megkérdeztük Józsi bácsit, hogy örűl-e a' kitüntetésnek ? Atl felelte, nagyon örül. Ugy láttuk de-iűa arcából, hogy öreg életének leg-nsgyobb eseménye ez a kitüntetés.
Megkérdeztük még az öreget, hogy mii ciinál a 100 pengővel ? Ds erre ruár nem felelt. Aztán mégis elárulta nigy neheren, bogy most sor kerül tg1 pír vadonal uj clp5re. (Bizonyosan amolyan békebeli cúgos pln-cér-cipjre.)
Kiss Ernő kávés, Józsi bácsi főnöke, nkinél már 18 év ót« van, a legntgyobb megelégedés hang|án beszél az öregről.
— A hosszú idő óta, mióta nálam van Jóska bácsi, a becsületesség és tisztességes munkás mintaképe. — Igazi, régi békebeli pincéiUpus, akii minden vendég szerel és kedvel.
Oralulálunk Józsi bácsi, megérdemeli heivte jltt a kitüntetés.
Min, azardán, o.OtflrtSkSn éa péntakan S, 7 éa S érakar
Blré Lajoa axtnmBvaj
FószerepISk: ■lllla Dm, Pértoa Sasatáv, Mlndazenthv Tibor és Olíva leeek.
A világ legszebb filmje: Amerikában készült, teljesen magyar mltllóben.
Drkáa fiynla magyar Illókat ad el«.
A kibővített zenekart vezényli :
árnbergtr Rudolf.
■éraéke Itan amalt halyérak.
özv. Singer Izldorné szül. Kluger Cecilla, ugy a saját, mint gyermekei Árpád, Rózsi, Bözsi és Lajos, valamint alulírottak mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férje, Illetve édesapa, após, nagyapa, testvér és rokon
Singer Izidor
folyó hó 4-én délelőtt 10 órakor életének 66-ik, boldog házasságának 29-lk évében hosszú szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 6-án délután fél 4 órakor fogjuk az izr. temető halottasházából örök nyugalomra helyeztetni.
Nagykanizsa, 1929. évi február hó 4-én.
Nyugodjék békében I
Singer Arpádné atlll. Ooldschmied Olzella menye, Kluger Oyula, Sattler Oyula vc|ei, Sattler Editke unoM|a és at rtssrea rokonság.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Február 5, k«M
Római katolikus: Ágota sz. Pro!esi.' Ágota. Izraelita: Seb. iió 25.
Nap kel reggel 7 éra 22 perekor, nyugszik délután 17 én 07 perikor, a
Városi Mozgó. .A sárga Illőm* Blré Lajos színmüve. Urbán Oyula magyar dalokat ad elő.
Qöztürdő nyitva reggel 6 órától este S óráig (bétfö, szerda, péntek délután nőknek).
Ma, a déli órákban rendMvUll Jeladásban HöxölfUK ax Erdétyl-pör Ítéletét
Nagykanizsa, február i
A közel két és fél hónap óla tartó Erdélyl-pörben ma délelőtt 11 órakor hangzik el az ítélet a Schadl-tanács tárgyaló terméból Soha még pör lefolyását Ilyen hallatlan Izgalmak és .tlppelések" nem kisérték, mint ezét Az embereknek ezrei szorongtak heteken ót a tárgyaláson és lapok oldalakon át foglalkoztak a pirrel. Rengeteg külföldi lap mint a leienkor legrejtélyesebb bűnügyéről Irt és ma, mikor elhangzik az elsőfokú bírósági ítélet, értheti, ha a közönség, várakozása a végsókig van felcsigázva.
Erre való tekintettel és hngy olvasó táborunknak ne kelljen .másnap reggelin várni, hogy megtudják a szen záclós hírt, elhatároztuk, hogy áldó zatol hozunk és ma, kedden délben amint a Magyar Távirati Iroda ródtijelenlése nyomán vetstllk az ítélet túrét, azonnal rendkivüll kiadást adunk kl erról, mely részletesen közli az ítéletet
A rendkívüli kiadást rikkancsaink a város minden részében árusítani fogják és azzal a nagy szenzációknak kijáró Izgalommal fognak végigrohanni az utcákon.
— A nagykanizsai Polgári Egylet 93 Ik évi közgyűlése. A nagykanizsai Polgári Egylet február 2-án tariotta meg rendes évi közgyűlését Dr. Sabfán Oyula polgármester elnöklete alatt, aki megnyMJábsn rámutatott a Polgári Egylet 98 éves múltjára. Nagy Sándor gondosan kidolgozott titkári Jelentésében beszámolt a lefolyt esztendő működéséről, eredményéről és küzdelmétől. Majd magasröptű szavakban emlékezett meg Knortzer O/Orgy 50 éves tagságáról. A közgyűlés meleg ünnepiét btn részedtette a gyógykezelése miatt meg nem jelent Ksortzsr elnököt. Lányi László a mult éti zárszámadást, majd a folyó étri költségelőirányzatot terjesztette bs amit
_ s,n in ,mi. " .. A ■ ■ '■■ _
l tozgymes etrogaon. a usiuaar választás torán mggvákssMMk: élnék: Kaortacr Oyö*y, aklnöir: ér. Stbján Oyu's, tttkár: Nagy; Tivadar, háznagy, dr. Matek László, pénz-tárnok: Lányi László, ellenőr: Qo-lemzky Jinor, ügyész: dr. Etiéayi Cléza, gondnok: Koslein Perese, könyv tárnok: Ortulay Oyula. Választmány: Bazeó József, Bogenrieder Frigyes, IfJ. dr. Btnlzlk Ferenc, Danis Kálmán, F.bertiatdt Béla, Fatár Mihály, dr. l'tied Ödön, dt. liajdti
jfrg Wbrafe 5
ZALAI KÖÜjÖS*
Oyula, Halvax Oyuls, dr. Králky litvér, Király Sándor, Maschler István, Marvallcs litván, dr. Mutschen-bacher Edvin, dr. Orley OyOrgy, ÖiiOi Emil, dr. Prack Iilván, Pule-ilnuky Emil, dr. Szabó Lajos, dr. Tbolwiy Zilgmond, Vellák Jinoi Vldoi Józief, Welsiberger Kálmán, dr. Scblcblaaz litván. Számvlzigt-lók: Horváth litván, dr. Mallz Józnef, Polay József, Riedlmayer Karoly, Ziliváry Józiel. A közgyűlés dr. Sab ján zárószavalvil ért véget.
Halva találták
a slreyár ■gyllt é]J»IISr4l
Nagykanizsa, lebruár 4
Tegnapelőtt éjjel 11 órakor a sörgyárban egyik alkalmaiottnak fei-iflnt, bogy az ellenőrző órák, melyeket az éjjdiör szokott kezelni, nincsenek rendben. Ez annál gyanúsabb volt, mert az éjjeliőr: Hegedis István ■ gyárnak régi, kipróbált alkalmi zottja, aki mindig pontosan elvégezte kötelességét és rendesen kezelte iz éjjeli ellenőrző órákst.
A gépápoló, aki észrevelle az órák korfll a hiányt, azonnal Hegedűs István kertlésére indult. A gyártelep virágbáxi elöli a küszöbön meg i> találta. Mellére ejtett fejj-1 Olt ott sz öreg éjjeliőr és ngy látszott,| minlba aludna. Cuk akkor vették észrr, bogy nincs benne élet, mikor megrázták.
Azonnal kihívták a mentőket, de izok a bullát nem szállították el.
A misnap reggel kiszállott rendőri bizottság megállapította, hogy Hege dis István 62 éves éjjeliőrt szol (álata közben szívszélhűdés érle, mely pár pUlin it alatt végzett vele.
Ugylátszlk, mikor végét érezte a MnObre Bit, ahonnan aztán nem ls tudott többet felkelni.
A rendőrség jelentése alapján a kir. ügyészség a temetéli engedélyt kiadta él az ügyben az eljárást megszüntették. _
— Halálozás. A nagykinlzssl Ipartestület busipsri szakosztályának egyik közbeesőiéinek örvendő tsgji Slnger Iildor mészároimester tegnap reggel 66 éves korában elhunyt. Temetése holnap sierdán délután fog végbemenni azizr. temető balotiaa-házából.
Félelmében öngyilkos lett egy keszthelyi vasutas
Elkésett a azolgálatból: - (elakasztotta magát
Keszthely, lebruár 4 (Saját tudásúinktól) Hvelkó Vi mos 33 éves MÁV kalnut siorabaton
resgel tragikus módon vetett véget életének. A kaliuz előzőleg éjjel vldékríM jött haza Keir.helyre. -Reggel 6 ónkor szo'gála ba kellett vo!n> mennie, de elaludt fáradliigl-ban, ugy, bog/ elkéselt a noigá-latból. Hvetkó felesége Időköibrn eltávozol hazulról. Ert az Időt használta fel a szereüciéllen ember arra, hogy bemenl a kamrába és felakaaztolla magái. Mikor felesége
— Kisebb Iroda-tüz. Vasárnap reggel 7 óra Újban Ftschll Sándor rendőrörmes'er, aki poszlon volt a Deák-téren, gyanús füsiöl veit észre a Nemzeti Bink msgaslöldszinien levő Irodahe yltégéől klizálhnl. Azonnal bemenl a B>nkba él a háztel-ogyelővel megállapították, hogy az egyik irodában a parkett tüzet lógott. Két tűzoltó Mlnlmsx -ud pár perc alalt eloltotta a tüzet. Mint megállapították, a tüzei n okozta, hogy az lro-dahtlyltégb n az eddigi cie épkály-hil átcserélték vaskalyhárs, amitől áttűzeiedelt a tal schamot téglája, ettől vltzont a padlózat Izzott át. A kár jelentéktelen, de nagy szerencse az éber rendőr llgyelme, aki ideiében észrevette a veszedelmet éi Így elejéi leheelt venni a komolyabb követkéz mén veknek.
— Baleset Pénteken eale baleiel érte Bojtot Józsel kanizsai kocsigyártót. Boj'or autóján igytkszetl a Petőfi utcán egy ismeröséher, mikor észrevette, hogy a hüiőben a viz nem cirkulál. Leállította a gépei, bogy megnéize a ba| okát éa felemelte a sapkát a hűtőről s abban a percben a forró gőz arcon csapta, ugy hogy égési sebeket szenvedett. Kél nplg őrizte az ágyat, de most már gyógyulófélben van. A bü'öben >z okozta a zavart, hogy a vli befagyott a vékony csövekban. A baleselért nem erbei senkit felelősség.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéhátban VIII.. B»ro««-tér 10
később haiajótt éa látta a történteket, nyomftan levágta a férjit a kötélről éa élesztgetni keidte, mivel a leate még meleg voll. De nem lehetett már raj'a segíteni. Orvosi megállapítás szerint ugyanis Hveikót — mielőtt meglul adt — szívszélhűdés érte, Igy semmiféle ludomáry nem ludta volna vi izaadnl az életnek. Az a feltevés, hogy Hvetkó, aki mindig pontoi és megblihiló slkaimazott volt, valószínűleg azért lelt öngyilkos, mert léit 'az elkésés következményeiről.
= Meghívó. Az Izr. jótékony Nő-egyltt vlgnml bliottságs 6 án délután 6 órakor a hitközségi tanácsteremben báli megbeszélést lart, melyre az érdeklődőket ezúton ls meghlv|a az Elnökség.
— Kukuruzsnyák Józetf perújrafelvételt kér. A molnárit kettős rablógyllkosság miatt hoiszu fogházbüntetésre ítélt Kukuruzsnyák József molnárlegény, ski a budapesti gyűjtőfogházban tölti ki leienleg jogerős büntetéséi, perujrafelvéieli kérvénnyel fordult a nagykanizsai kir. törvényszékhez .
— Jótékonyság. HUU Czlli és özv. Kutor JánOiné 2—2 pengőt küldtek s heledmagával nyomorgó hadirokkant Bajniczy cipésznek.
— Halló I... Itt Rádió — Budapest I... Ez a bejelentés soaszor jcicnt kellemet perceket és órakai a vidéki rádióhallgatónak. A budapesti rádió-műsor egyike a legjobb eutopil műsoroknak: gazdag és változatos, mindennap u| meglepetést hoz. A budape.it 8 Órai Újság, bogy ezeket a műsorokat minei tlöbb eljuttassa olvasoihjz; ezentúl minden bét péntekién gazdag rádió-mellékletet ad, amelyen a budapesti leadások heti n. Q ora épen olyan részletesen és pontosan meglesz, mini az összes európai rádió-leadok műsorai. A különben is jól informált, kitűnő hir-siolgálalu újság ezzei ujabb szolgálatot kiván lenni a magyar közönségnek.
= Ml a titka, hogy mindenki szőnyeget Berta Miksánál vesz 7 Mert kedvező részletfizetés mellett készpénzáron vásarolhaL
Áldott állaiolbta lévő lik éi Uja
aiyák a iermé«ees .Ferenc Josaef" keacrűvlz használa'a állal rendes
fomor- és bilmüködést érnek eL modem nőgyógyitás főképviselői a Ferenci lóuef vizet Igen iok esetben ktprob luk és kivétel nélkül gyorsan, m gbiihitótn és fá|dalom-néikül hatón.k >alá'ták. — Kapható gyógyazertárakban, drogériákban és fűazerflzletekben.
— Remington Írógépek képviselete és r-k ara beocrei régi Író* gépeket. Elad's kedvező részletre gyári áron. Dlj'alanul bemutatás bármely gépből, Szabó Antal aport-Ozleie.__
MiunAsi Mária
természetet alkalikus tóa savanyúvíz.
Legjobb gyógyszer köhögés éa rekedteóg eseteiben.
Vexér képviselet:
Domni rl, Badspsit, T., látóra. 34.
■ti>a»a« kapható I
B
lOZGAZfiASlC
tíxiii
A mai értéklözsdén eleinte csak néhány részvény iránt voll érdeklődét és ezért egyenetlen irányzsttal indult a forgalom. Az előbb emiitett értékek izilárdiága később az álta-\inos irányzatra ls bslolyásl gyakorolt ugy, hogy a nyitáskor gyengébb papírok árveszteségüket b:hozlák. Mindvégig élénk üzlet lolyt le Kereskedelmi Bank, Naalci, Brassói és Épltóipsrt részvényekben. Nasidban véleményes vásárlások voltak, Brassóiban pedig a prágai tőzsdéié való bevezeiése kapcsán mutatkozó arbitrázs lehetőségeket aknázta ki a spe-ku ició. Az lrsnyzat zárlatkor la barátságot, s forgalom élénkebb. A fix-kamatozású p pírok piacn nincs lelentös változás. A valuta és d;vlza piac lanyha, kü önösen Madrid u|abb nagy áresése mel ó a megemlítésre.
Terménytőzsde
A buza 20 JUi, a rozs 05 fillérrel emelkedett. — Az Irányaat szilárd, a forgalom csekély.
a.m nw. 7< kg-oa 2S25 -25 40, 71 a«-oa 24-50 2585, S k«-M 25-70-79 80, SO -na 2' 85- 24 95, dunintmlt 77 tf- M 1501. III »«-ot 2510-15-25, 79 h«-«a S3 3S--25 4S 80 kg-oe 25 40 — 25 60, roaa 17 60 -22-70. tata r a.
14 25 -'4-75. miny J60tt-2«-50, ■k &00—25 25. MHl tszt 27 35-17 tenaeti dt. 27-55—17-65, • 1ÍOO -19J5.
ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel van szerencsém a nagyérdemű közönségnek szíves tudomására hozni, hogy FAut 10. az ám alatt, a régi üzletem mellett
uri-f nöidivat és rövidáru üzletet nyitottam.
Midőn tisztelettel felhívom a n. é. közönségei azon fontos kö.U ményre, hogy üzletemben kizárólag köz'p és egész finom áruknak az elsdásávd foglalkozom, bátor vagyok knzilnl azt, hogy pl. a férfi fehtrnemüeket a viiágh"ü Sohroll aohlffonból készíttetem.
Ailandó raktárt Urlok eredeti angol oxlordokbol, popiinokbűl, valamint dejallenekböl, Schroll siHonokból, kcperekből és s
legtartósabb Ingzefierekböl. , , ...... , J ^ , . . ...
A világhírű pávav>'d,eggyel ellátott London gallérok már Is raktárra érkeztek és minden számban kaphatók.
Nól- férfi- valami l gyermekharisnyákban specialia márk<kat tartok é« azok minőségéért mindenképpen kezességet válUlok. Női kész fehérneműekben ea ugyancs.k kizárólag fehérnemű csipkékben nagy választékot Unok minden minösfgben. Minden Igye ezeiem ooa irányul, hogy aki egyszer náUm vasáron, .zt állandó vevőmnek njerjem meg, mert célom namoaak
az áruknak az eladáaa, hanem az igen tiszteli vevőimnek a kielégítése is. , „ „ ......
Silves páitfogást két ve vagyok ta'les tiszteletlel _
KORZÓ DIVAT ÜZLET
548
özw. Kohn L. Lajoané.
(I
ZALAI KÖZLÖNY
1980. Mwnát g
Zürichi aártat PH JMIWl laaóbe 26-21, ------
61W9 'rtaaal 73-25. *tt"»° 77"51>A Madrid 81-30. ímaaUtai 108-26, aiftla 1M-37VI Wla> 7W7, fő* 3-75 "t 'Ml'/l, U30 et«taapa«1 lO'«»l/l
Bt'rlán S-lja/t, Nulranrt 1 \JVX-
átfta-lwKéat
VÁLWTA*
L 1775-27 80 Baka k. 79 55-79 85 Mik. 1MI-I6 94 Dáak. 152 60-153 20 Dfaár 9 99-10-05 Datál 670-90-672 90 rmdi Ir 2250-22-70 Ibii. 229 30-230 V) Laagyal 64 12-64-42 Lad J-41-J47
kanra - -
Un 7996-30 20 1S6ÜO-IÍ8ÍO I62-SO-0310 tO-42-W)-77 93-40-14 00 tvá|d L110-26-110 65 M4L IÍ2 96-K3-55
IMVUáa Aaaai 22960-230 »0
BatarM 10 06-1008 ítAi U6-10-H650 Masaai 79 60-79 85 takMast <"42-3-47 Koywh.1627 7-153 17 Mi 27 77-27"8S Madrid 03-45-93 95 6-Jlauo 29-96-30C6 Negyeik 67260-4 40 Oialo 15267-166-®' Vtrii 12 89-W-46 Fráas 16-94-1816 laÖNa 4'12—a 15 atukü 161-12-16862 Vanó 64-22-6442 VUn 00 51-80 76 zartak IKM7-H0-47
MwJara lakái, 2 azoba, nagy slóaao-
bával mtjua 1-íre kiadó Klalaludy-u. 17/b. alatt. 536
IToolalkoaAet kcrea, németül tudó. srrat'orlott Irodltta. bármilyen irodában. Fizetés mellékes. Clm a kiadóban. 553
Egy aioba. konylita lakáa azonnal kiadó Józael ISherceg-ut 9. 531
Sertésválár PaJbattáa 3487, aatvMI aUdattanal vtaaaa-eaoadt 212 datafc, BMaaadl 1-66-1 60, ■Matt 1-50-164. satSatt kfleáp 1-40-IH4, köaaytt 1 14—I W. aMreodS 6ret IH4-1-46, Maodraodl t-M-1-40 a.jol aSMS 1-24—1-50, asalaeaa aafrt»» 1'70-1-T2. aalr 200-202. latauott kaa 170-1-64. axaloaaáa Ulawtáa 1 70- 164. Aa Irt-™* élénk
Kitilt: Délzalal Hyomia él Upkltáé Vállalat, Itgykialuát.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
laternrban telefon t Nagykanizsa 78. H
^'1,1 "HSil ■ J l.l ■ ^ II
Nyilt-tér.*)
Alulírott Hlelenlem, hwv azon állitáiomat, miazerint P-I.ő Á^el pincér tlzezl a bort, tév-désen a'apu', mert azt m'slól hallottan, annak vilódia'gá'ól roegvyAződíal nem aza-rez'em, ml'rl la á'll áanrnai a nagy kanizsai k r. Járis-lróstg előtt vlas>a vontam.
Auer Gyula.
•) E rovat alatt kflzlottekért aem a aaer-keaztóeég, sem a kiadóhivatal nem vállal fclaJóaaéget.
InóVTIBKTÉSEf
2 axobáa lakia éa egy mühelyhely Wg az udvarban májul l-re kiadó Póut 17. 543
VÍZVEZETÉK
cutoraixátl ét tgáanágűgyl
BERENDEZÉSEK
gatdatigi, báitarUti ét épület
bádogos munkák
ÍOrdó- ét ülőkádak, valamint c utkba vágó
javítások készítése
üupot t-n Zrlaayl ■iktóa-u. ta. T* s-as
l vajgyáftáihoz tehenéazethez éa magtirkezeláshei kcrea — Intézóiég, Palin.
554
Spaayal batasaás ellen Braun-ték konyakkal védekezzonk I Egy nagy üveg
ára P 4 80 ffllér Muszel it Prledenthal cégnél. 3S6
■ójiaa alaajára kiadó Gaeaagary-ut fit. agy 3 axabóa lakáa, aaet-lag kiadható kóttaló válaasloHan la. Vlarvaaatók a káakaa, naag-agyazát aaerlnt laaa bavaxatva a lakásba. 548
Értesítés
Van izerc-cséni ez ulon értesíteni a mélyen tisztelt hólgykózönaéget, hogy
divatszalonunkat
Ft-ut Ifi. aa. alá (Mldizin!) helyeztük át. Tlmldetlcl
VARGAROTTER
iti nőiszabók.
Három, hármai ktllan álló caaUd április 24-ére gazdasági cselédnek óllóat kara a. Clm: Bakói Ferenc Budala, u. p. Szent-adorján (Zalamegye) 547
Vaaóraaal cserkész mulataágon barna bélelt női bdrkeaztyOmel a ruhatárban téve-déaból a mellettem levó kabát zsebébe tettem. — Kérem a azlvea megtalálói a kesztyűt a szerkesztőségbe leadni. 666
Kiadó Aalattaalylaóg. Deák-lér 15.
az. alatt Szabó Antal-léte üzlethelyiség I é. aug. 1 re kUdó. 667
K
eresek sürgősen, jó írógépet,
rBvM időre, )ó bMrt kölctön. — Clm a kiadóban.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon |ób»rátain»nak és ismerőseinknek, kik levjthelellen d' g-> |ó hi'Vearm, Illetve íde--■ pyíDk
FRK FERENCNÉ
ax. Vokoan Agnaa
el'-unyta alaalmaval ]oi tő rétr-vé ükkel mély fájdalmunkat eny hitették et a boldogult temetésCD megjelenni aziv.-sek voltak, ez uton mondunk hálás köszönetet.
Frk Ferenc és gyermekei.
KOszOnetnylIvánltás.
Mindazon Jóbarátalnknak éa Ismerőseinknek, kik felejihelet-len Jó fétjem, Illetve édesapám, ollósom és nrgyapám
KELE GYÖRGY elhunyta ét temetése alkalmával részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni és temetésén résztvenni szívesek voltak, ezúton is hálát köszönttel mondunk.
Varga család.
Hirsch és Szegő
Nagykanizsa
újonnan berendezett üzlethelyiségei Kazinozy-utoa,
a nagytőzsde mellett.
Nagy választék juta és kókusz szőnyegekben, linóleum és lábtörlők
gyári árakon nagyban és kicsinyben
Az ipróhIrdatáMk <fl|a 10 aaááa at mlndan további azé dlia 1 llll. Vaaáz- ás taaapnap 10 aaólf SO ftllór, mtadan további szó d1|a ■ nn. tm'iU H pén-takaa 10 aaóte t« Hllór, minden továbW aaó df|a ■ Htl. Unuaó a minden vasta asbb betabó! álló aaó két saónak azánüt-lattk. Afláat keraaóknak SOM ugedmánv ■ hl-dató«l dll a IS" »<»a«aa*é.
Trapatataaalt teljes zalroa I kg.
3 P 20 llll, liptói tnró, Quargll olmStzl, órtáal ketettengerl marinán hering, valamint az óaazaa hal- éa saltkOUfalegesaágdi állandóan frlaaen kaphatók — Muszel éa rriedenthst caemegekereakedéaében. 195
Értesítési
A n é. kő ön.ég s Íves tudomá-ára bozon, h gy 40 év ót^ fennál ó
FRANK VILMOS
Nrflnil h killMnUztt ttrrtta és -zt te ies uj aruvsl fővárosi nívóra emeltem. Aiuuaz.m i.uk iüh ia van a fé li , íiu- és gyermek-öltönyök ek és egvea rub da" bóknak Ml denb^l a lege. ys erübb áru ól a leg-trgin<abb cik «-klg. Kai p- és sapkaárukban ó-ilai vál-azték áll b. vevőim rendeltetésére. Kői m meretutánl osztályam bármely fővároat üz'mmel m-gillja a veraeny". — Azon vagyok, hogy ugy, mint elődöm, én il kiérdeme lem a n. é. közönség p*r f g sát.
538
Uansel (Xnilita férfiszabó, férfiruha éa kalapkereakedí rdVdbl Jdnuur (Bazéa-épOla*) Tc elun 212. sz
onilneníal
Kizárólagos képviselők:
Magykanizsa
Deák-tér 2. Telefon 3-22.
minőségben és tartósságban felülmúlhatatlan!
Kertimagvak. Gazdasági magvak.
Madáreleségek:
Vecyes m dflreleség, kendermag, hámozottzab, fénymag, édesrepce.
Műtrágyák: Szuper fofzfát.kaliió, mésznitrogén, c-l'elsaiétrom stb. stb. „Stílus* növénytápsó.
GyümOIcsfa-karbollneum:
Enda, Dendrin, Solbar stb. Növény védőszerek.
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
ORSZÁG IÓZ8EF Mltfnliátstta
Nagykanizsa, ErzsébaUtér 10. A bíróiig mellett, mi Teleion: 13a
VADBÖRfiKET
nyul, róka, görény, mókus,
nyest és vidrát, éof (•llat« vasat, fémet «tb. a legmagasabb napi Arbaa vásárol
8TBÉI B. É8 FIAI liBTKÁIBU,
Erzsébat királyné-tér 15. szám.
RADIO
szakkönyvek
és
folyóiratok
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében aiaa NAOYKANIZSÁN.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
g6zmo»4, vcgytlutttd, rahafcstO vitlslsts
« txombstbclyl HU. ImoUSUHÍMM tranyéremmel kltQoUtv*
NAGYKANIZSA
Kazlnczy u. 6. Hunyadl-u. 19.
Mos, fest, tisztit, pllsséroz.
Szétfeltett kabátok featéie már
8 pengőtől. Háztartási fehérncmOek legelcsóbkan
ieghivói
Msiáa- np 6.UH aUUaok atkalvráva]
BUDAPESTEM
• taiMMMUottboat mMi a lniiaaSfcita MUfl.Uk aallaat a ketaiTplieaiiC *BQ oUUával lil lm le*a
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Btdtpeit, YHL, BtrMritolk
ta art
■O0/0 MHiMHnéNfl kap
■isi tata lap tléflxató}* duó ásotMHtralokMl, IO0/0 mngatmiényt kap
olcsó éttératl áralaktxM. (KUOaö hAri koayiu.) 5 p«n0At magtakarit
a n tó taxi költséget, mart gyalog átJÖLét *gy f*tr alatt « pályaudvarról.
Nálunk otthon ér*i m agát 111
BUÖfMdfl kiszolgálás, sátgoruan caaUdI |«U«g. Saját érdaha
____iy
|oo meg.
előnyök (olytin, hogy okvetlen oáluok száU* Előxetes txobaniegrendelét ajánlató*.
NyomaloU a ötiaiai Njromdi és Ijpkiadó VáliakünAJ Nagykanizsán. (Felelős Oxittvczetö: Zilál Károly.)
00. éYfolymm, 30 alám
HagyUnltta, 1«29. február 6 szerda
Ara 16 (mer.
ZALAI KÖZLŐN!
iMriuaztteég é» kiadóhivatal: Fö-ut 5. min. Keszthelyi tlóV kiadóhivatal Kossuth U|o«-u. 82
POLITIKÁI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra a pengi U fillér
A bíróság életfogytiglani fegyházra Ítélte
Erdélyi Bélát
Előre megfontolt gyilkosság bűntettében és gyilkosság kísérletének bűntettében mondották kl bűnösnek — Egyetlen enyhítő körülményt sem talált Erdélyi mellett a törvényszék — Erdélyi kötetet csak azért nem kapott, mert Ausztriában eltörölték a halálbüntetést
A feletséggyllkos még ax Ítélet napján is botrányosan viselkedett
Budapest, február 5 November 17-én kezdte meg a törvényszék dr. Schadl büntető-tanácsa az Erdélyi-bűnügy fötárgya-láiá*, melyet több, mint egy évig tartó nyomozás, vizsgálat elOzölt meg és gyűjtötte az adatoka'. A 16 tárgyalás Január 31 ikén fejeifljöit ba és ma délelőtt 11 Arára tűzték ki az ítélet kihirdetésének idejét. A kOiOniég már a kora reggeli órákban oagy számban érkezeit és minden protekcióját Igyekezett felhasználni arra, hogy h ilyet szerezzen. Fél Ilikor
bárom szakasz rendőr érkezett és kellesével helyezkedtek el a törvényszék feljárójánál és az esküdt-nekl terem minden ajiajtnál, Tlz órakor már esik Igazoltatás után lehetett fe:|uini az esküdlizékl (erem folvósó|lra.
Féltizenegy ulán érkezett Schadl dr. taoácielnOk autó'axla a törvényszék Markó-utcal bejáratához, höna alatt hatalmas aklacsomóvol és egyenes lépésekkel iletelt fel a tanács visazivonuló szobijába. Ezután torban megérkeztek dr. Odl Jtnö és a többi védői is.
Erdélyi megleckézteti a fogházőrét
Majd szuronyos fúgházőrök felvezetik Erdélyit, aki az esküdtszék! terem előcsarnokában várakozik őrei közölt, majd egy sarokba visszavonul védőjével, akivel hosszasan beszélget.
A fogházör meg is sokalji a hosszadalmas beszélgetési ós figyelmezteti Erdélyit, mire ez ingerüllen és erélyesen rí szól a> ól ügy elmeitető fogházőrre: Nem tud/a, hogy nekem állandó beszélgetést engedélyem van a
védővel?! Mosoly alatt viharos benső E délyl nyugodtnak látszik, srcán ott 11 a jól ismert kényszeredet! mo •oly. A védő már nem Ilyen bitakodó.
Benéz a terembe dr. Temesváry ügyészségi alelnök Is, a kö/víd
képviselője és
egyre tődben érkeznek ügyészek és lamert bűnügyi védők.
Majd egymásután Töreky, Patay, Ángyán Béli, Németh Slndor, Pá-kozdy egyetemi oivosizakérlö, vi'éz Rjffay Béli, Kelemen, slb. Pont 11 órakor megnyílik a visszavonuló szoba ajtaja é» Schadl elnök élén bevonul az itélőtanács. A közönséget annyira meglepte a tanács ponioi bevonulás?, hogy el-elfelejtett felállni s c«a« mikor az elnök végignézett a közönségen, állották fel helyeikről. A vádlnltak még mindig ülve maradlak és csuk az elnök kiállására állottak fel. A tanács elfoglalta helyét, majd Schedl J elnök kihirdeti az Ítéletet:
töllöllnek veit.
Filó Ferencet 11 rendbeli magánokirat hamisítás büitettébrn, mini bűnsegédet, egyévi és hathónapi fogházbüntetésre
iiéll, azonkívül 10 évi hivatsli ás politikai Jogvesitísre. A bíróság a vizsgálati logiággal őihóoapot ás 21 napol kliöltöltnek vett. . ,
Dánlelszky Miklós bűnös kétrsndbali oHralhamlshál i bűntettében és ezérl
hathónapi MrtOnbftnletésre > Ítéli.
Enyhltd körülményt nem talált a bírásig; ■ " >1
Enyhítő körülményeket a J Erdélyi Bilérs nem talált. A törvényszék súlyosbító körülménynek veszi, hogy párbajvétségért már büntetve volt és asl« hogy
a gyilkosságot anyagi érdekből követte el,
a körmönfontíáiiot a Kun-féle vál'ó-hamisliásl ügyben és a bünh <lmazatot.
A többi vádlottaknál, Igy Borsos ügyében a törvényszék ínybiiökörülménynek veszi a büntet-
len előéletei és a>t, hogy a cselekményt Erdélyi rábeszélésére kivette el. Sulyosbbltó körülménynek veszi s bűnhalmazatot.
A látszólagosan nyugodt Erdélyi elsápadt az ítélet kihirdetésekor Erdélyi arca az Ítélet klbirdeíése-
A Magyar Állam nevében!
ság bűntettébe , továbbá bűnös 28 rendbeli magánokirat humisitás bűntettében,3 rend beli csalás bűntettében.
Erdélyi Béla bünős a Btk. I 278. § ába ütköző gyilkosság kísérletének bűntettében és s 278. § ába fltköző gyilkos 1
A törvényszék ezért Erdélyit a megfelelő magyar és osztrák törvényszakaszok felhasználásával és figyelembe vételével őssz-büntetésfll életfogytiglani fegyházra, tlz évi politikai és hivatali Jogvesztésre ítéli.
egyévi börtönbüntetésre,
Borsos Ferencet bűnösnek mondotta ki 2 rendbeli magánokirat bamisitis büntetiében, egy rendoell csalás bün eltében, egy rendbeli csalás kísérletének bünietié-l*n és ezérl a 92. §. alkalmazásával
mint főbüntetésre, továbbá politikai ét hivatali Jogilnik 10 évre való felfüggesztésére, mini mellékbüntetésre itéil. Vlzigálali fogiágával hal hónapot és 21 napit a bíróság ki-
kor egy árnyalattal gyüröltebb leli, elsápsdt és kísértetiesen nyugodt a továbbiak során.
A szeme sem rebbeni meg és csak nadrágja reszketéséröl lehet gondolol, hogy
elfojtott Indulatok remegtetik
egész testét, a látszólagos nyugodt külszín alatt.
Az ügyész megnyugszik az Ítéletben
Temesváry Usyész nyilatkozik ezután az elnök felkérésére az Ítéletről:
— Az Ítéletet llizlelette! tudomásul veszem. — Es má'ls meghaj js magát éi leül.
Oál védő fentartja az össres
semmiségi panaszt és az
Ártatlanságom tudatában tisztelettel fellebbezek 1
— A hamisítások ügyében is ? — I A löbbi vádiolt ugyancsak kérdi tőle az elnök. I beielf, mire az elnök klbirdstfe.
Erdélyi: Csatlakozom védőm elő- hogy a törvényszék ss összes semlegesítéséhez, I miségi pmaait elfogadja.
Erdélyi felháborító viselkedése Ítélethirdetés után
Ítélet egésx terjedelme ellen fellebbezéssel él, mégpedig s vagyon elleni dsiflrtumok ügyében, s hamiiliái, s gyilkosság kísérlete és s gyilkosság ügyéből s gyilkosság megállapítása miatt.
Püó ügyvédje ugyancsak fsotartja semmiségi pinaszall és fellebbei az ítélet megállapítása mlalt Bonos és Daolelszky ügyvédje ls. Erdélyt ártatlanságát hangoztatja Az elnök most Erdélyihez lordul és feltesii a kérdést, megnyugssik-s sz ítéletben.
Erdélyi feláll, kihúzza msgát, katonás állásba vág|a magát, összecsapva boká|át és harsányai), izln-pitdlas kiejtésű hsngon Jelenti ki:
Erdélyi siuronyoa kliérSi között mosolyogva, majdnem nevetgélve távozik s mikor a védői pulpitus előtt elmegy, hangosan ezt nisll|a:
A kabaré méltó befejezése I A tárgyalóterem köiönsége, mely feltűnő módon, egy hangnyl kommentárral sefti kitérte a felolvasás alatt a törvényszék ítéletéi, 32 tár-
gyalás ulán a teremből hilk morajjal kivonult.
Az ítélet Indokolása A törvényszék Erdélyinél indokolásiban kimondotta, hogy miadefl kétségei kizáróan megállipitották i vegyi vizsgálattal, hogy s hullarész-ben 3 gramm veronál maradt fr körülbelül ugyanannyi mennyiségű se-

1860. fabwtr 6.
ionéi aál uton távozott el, ebből pedig » következik, hogy
Erdélyi annyi veronélt adott be Forgács Annának, amennyi
halálos lehetett Ami Erdélyinek ait á védekezőét illeti, hogy lde|e sem volt a zsinegeiét végrehajtására, a törvényszék a nyomozás során megállapította, hogy
Erdélyi épen azért hivatta be Tlmm Hildát, hogy előtte takarítson, mert félt, hogy távozáta után Tlmm Hilda egyedOl marad a szobában
és felfedezi a gyilkottág nyomait
Amikor Tlmm Hildt b*|öll a szo-j bába éa figyelmessé lette Erdélyi! a : felesége ágya felöl jövő hörgésszerű zajra,
akkor már Forgács Anna nyaka meg Is lehetett szorítva és Erdélyinek már az lehetett a célja, hogy Tlmm Hildát oe hagyja egyedOl feleségével Ezért öltözött olyan lassan, hogy bevárja Ttmm Hilda távozását.
A zslnegelés után Erdélyi szépen elrendezte Forgács Anna ágyál
Amikor később Qáldl és barátja visszatértek, Forgács Anna nyugodttá fekOdt az ágyon, arca le volt takarva ét kezd t takarón klvOl voltak fektetve. Minthogy Forgács Anna eszméletlen állapotában az ágynak Ilyen elrendezésére képleten volt, léhát
est csak Erdélyi követhette el, mert neki volt érdeke, hogy nyugodt
helyzettel a gyanút elhárítsa. Minl-hogy Erdélyi erre már jó előre el-kétzflll, a gyilkosság bOatetlében kellett banöinek kimondani. Ugyancsak ezért kelleti a löbbi bűocielek-ményben it bdnötnek kimondani, mert egyrészét Erdélyi be Is ismerte. A löivényszék a többi vádlottak bűnösségét és beblzony Holtnak Iái ja.
A felvidéki magyarság állja a baritól a csehek elnemzetietlenitő politikája ellen
6 millió cseh ét 4 millió nemzetiség él Csehszlovákia területén Pozsony, február 5 (Éjszakai rádiójelentés) A felvidéki magyar keretztényizcciallita párt pozsonyi nagygyfllésén SzüUő Oéza dr, elnök nagy beszédet tartott, melyben a msgyarság jövő feladataival foglalkozott és rámulatott arra a politikára, melyet a felvidéki magyarságnak követnie kell. A legtöbb feladat, — mondotta — hogy vigyázzanak az dnemzetidlenitö tö-rtkvétekkel szemben, mely sarkalt-k* programja a csehszlovák kor-■áaynak.
Beatéit dr. Szflllö a cseh kormány magyarok] özö pollüká(áról, mely egy-fdől nyíltan, bruláüt eszközökkel, mátWAI alattomosan támadja a ma-
Ennek a politikának két vezére. Ben** és Hodzsa Milán, akik bár afymás ellen rohantak nem egy-szer, abban, hogy a magyarságot elnyomják, harmonikus megértésben vannak. Ezek a miniszterek csalogatták a magyarságot, hogy lépjenek bt táborukba, de mi erre azt felel-(Ok, bogy ml 1000 esztendő óta Ismerjük a politikának minden azö-vevényd és bennünket nem lehel megejteni. Tul vagyunk a délibábokon ét ha ml nem törődünk bele a mai helyzetbe, akkor nem segítjük
konszolidációhoz épen azt a kormányzatot, mely az elnem-zetlettenltés politikáját folytatja ellenünk.
A cseh kormány mindaddig, amíg nem fog mát politikát lolytalnl velőnk azemben, nem lud gazdasági konszolidációt teremteni.
Mi nem kegyet kérünk, hinem jogot követelőnk és nem vállverege-tésre pályázunk, hanem egyenes becsületes uton baladunk. Amíg én vezetem ezt a pártol addig értől az útról sohsnem fogunk letérni és hangoztatjuk, hogy ha erösztkoskod nak velünk az ellen is meg van a fegyverünk. Csehszlovákiának számot kelt vetni tényleges erőkkel és békés szomszédi politikát kell folytatni.
Mindaddig, arnlg a cseh kormtny Magyarországban ellenséget lát és addig, amíg minket mini másodosztályú állampolgároknak tekintenek, sddlg lehelellenség, hogy velOnk megludja értetni magát a cseh kormány.
N: felejtsék el, bogy Csehszlovákiában 6 millió cseh és 4 millió nemzetiség él léhát Csehszlovákiának nemzetiségi államnak kell lennie.
Végűi dr. Szűllő a kishitűség ellen beszélt és hangoztatta a fsjfeon-larló erői, mely ezer éve áll fenn.
Bndapesten emelkedik az loflaenzás betegek száma
Budapest, február A Budapest azékesfövárosi Hszil-főorvos hivatalos jelenlése szerint február 4 tkén a székesfőváros (erőidéről és a vidékről influenza miatt a Szt. László- kórházba 78 bdegel tzállitottak be, ezekközűl tűdőgyu.la-dáta van kilencnek. A kórházban ezldöazerint 363 influenza miall fei-vdt bdegel ápolnak. A kórházban ápolt betegek közül tnflueuiában el-
hall egy 46 éves ssszony. Az inlluen-zás megbetegedések száma nagy mértékben növekedeti, bár az egyes megbdegedések könnyű lefolyásúak. Teklnldtd s járvány terjedésére, fokozottabb óvatossá* siűkiégesaégét hsngozlat]a a tiszti főorvos. Egyébkén! január elseje óla 532 betegd szállítottak be a Szt. László-kór-Itizbi és ezek közül ezidcig meghall
egy-
Megkezdték a fOrdfitttrvény-ja-vaslat tárgyalását
Elfogadták a bortörvényt — A statisztikai szolgálat folytatólagos tárgyalása — Zsitvay lemondott a Ház elnöki tisztéről
Bethlen: Az adatgyűjtés ellenőrzése a statUztüauok kívánságára .került a miniszterelnökség alá
Budapest, február q A Ház ánsl ülésén Paky Endre alelnök bemutatta a miniszterelnök áilralát, melyben tudatja, hogy a kormányzó Zsitvay Tibort Igjz ságOgymlnlszterré nevezte kl. Ma|d felolvasta Z itvay levelét, melyben bejelenti, hogy lemond elnöki tisztéről. Ezután harmadszori olvasásban fogadták el a bor elöálli'á-sáról és s hamisításának mtggátlá-sáról szóló törvényjavaslatot.
A hivalslos statisztikai izolgálalrói azóló törvényjavaslat tárgyalásán Frühwlrt Mátyás sürgeti az ipari stslisztikál. Schandl Károly a javaslatot nsgy lépésnek tsrl|a a közállapotok lerén. Felhívja a miniszterelnök figyelmét a munkanélküliség problémájára, melyei csak objektív azemmd lehet bírálni. Éten a téren is pontos ad <tokra lehel szükségűnk. A munkanélküliséget semmiféle tüntetéssel sem pedig pártpolitikával megoldani nem lehet. Qróf Bethlen István miniszterelnök részletezte a slallszllka fejlődéséi és kifejtette, hogy az autonómiai sta-iitillkai adatgyűjtési ai uj terv nem fogja gátolni Az adatgyűjtés ellenőrzése azért kerül a miniszterelnökség alá, mert maguk a statisztikusok kívánták.
Eiu'án részletesen válaszolt sz egyes
felszólalásokra. Felszólalása után a Ház a javaslatot általánosságban elfogadta.
A részletes vitánál sem szólsltik fel.
Ezután áttérlek t gyógyfürdőkről szóló If.rvényjivatllt tárgyaláséit, melyei Lukács O/örgy előadó réaz-leleten Itmet telelt. A legközelebbi fllét holnap déteJött 10 órakor lesz a mai napirenddel.
Az Interpelláclós könyvbe husz interpelláció van bejegyezve Az Inlerpdlálók be|elenldlék az elnöknek, hogy a holnapi Diétán kívánják interpelládójukat megindokolni. Az Ólét két óra előd végződött.
Zsitvay Tibor ma délben veszi át hivatalát
Budapest, február 5. A képvitelő-házban osztatlan örömmel fogidlák Zsitvay T.bor IgaztágOgymlnltzterré való kinevezésének hlrd. Az uj Igaz-ságűgymlnlszler ho'nap kihallgatáson jelenik meg a kormányzó dött, akinek kezéba leteszi a hivatali et-kűl, msjd utána meg|elenlk a parlamentben. D Síben egy órakor pedig álvetzi hivatalának vezetétét t ml-nlRterlumbu, ahol a tisztviselői ksr Odvözöni fogjs, Zsitvay Tibor — megbízható értesűlésflnk szerint — kifejezte azt az óhsját dr. Ángyán ftíls előtt, bvgy velr, mint politikai állam'ilkárral együtt akar mOködnl.

TDz pusztított a Mér Kisfaludy
A ház tetftzete gyulladt kl oltók — Folyik ■ nyomozás
Nagykanizsa, lebruár 5 | Keddre virradó éjszaks Vz2 órakor lOzet jelentetlek a rendőrség központi ügyeletére és s tűzol'ósájra, ahonnan nrgyobb készOltség vonult kl s Kisfaludy, utca 37/c számú házhoz, mdy Weisz Mór n így kanizsai lakos tulíjdona.
A háznak tetőzete gyulladt ki belülről és a lángok gyotsan harapóztak tova, ugy, hogy az egész ház és s szomszédos épületek Is veszélyeztetve voltak.
A tűzoltók dr. Prack István tsnács-nok, föpsrancsnok vezetése alatt fogtak az oltáshoz, mely a rettenetes hidegben ember felelt! munkát igényeli. Erősen megnehezitdte >iz oltási, bogy a padlásra, ahol a tűz keletkezén, csak egy keskeny feijá-rón lehetett hlju'nl és Így a IDzoltók kénytelenek voltak a tetőt több helyen felszakilanl, hogy a tűzhöz férkőzhessenek a sugtrakkal. így sike-rflll Is a több oldalról megtámadod tűzet kél órai kemény munka után lokalizálni és a lovlbbi kárnak eleid venni.
A rer.dSrség lészérty a lűzoél dr.
z éjszaka Weisz -utoai házában
— Kát áráig oltottak ■ tflz-a tflx okának klderitásáro
Mátyás Simu rendörktpitány nagyszámú rendőrrel jelent meg és a Itlz elfojtása után nyomban tregkndle a nyomozást, bogy kiderítse t I0< okát. Tóbb körülményből gondatlanságra valló leieket találtak a tflz színhelyéi. így kiderült, hogy a késő esll órákban a padláson keresztül húzódó vízvezetéki ctő megrepedt ét t kihívott szerelő munkások forrasztó lámpávsl próbálták kiengesztelni a csövd.
Nincs kizárvs, bogy s fotraszló lámpával való dolgozás közbtn mulasztották d a kellő gondosságot. Ezt kétségtelenül a nyomozás további során fog|ák megállapítani.
A kár Ossregd a tOzszemle során mulatják kl. Ennd a tűznél ia különös dicsérettel kdl megemlékezni a tűzoltóság önfeláldozó munkájáról.
(fl
MhMMkafkeWI Dm
TaJaxOvatkaxetl KSzpon*
'., H.,ur U* 111.
tljp. fabntát

A törvényszék az agyonlőtt sónci vincellér családjának életjáradékot itélt meg
Elmarasztalta a két gyilkos katonát és a klr. kincstárt Is A bíróság érdekes elvi döntése
A klr. kincstár faléiba a ktisgsi vagy szervei által okozott károkért
folyt le.
A klr. törvényszék a (elvett bizonyítás anyagából megállapította, bogy a két honvédnek a laktanyából történt kliiOkéséérl közvetve a kincs ár felelős. Megállapllotla, hogy míg Táncot József élt, lelesége ciupán a házlteendőktel foglalkozott és gyermekei nevelésének élt: halála ós pedig a család a legnagyobb nélkülözések közepetle tengődik, és az asszony, bogy családját az ébenba-lástól megmentse, a kora hajnali óráktól kezdve kénytelen a késő estig munkába menni.
A klr. törvényszék a két gyilkos katonát elmarasztalta. A klr. kincstár — noha mini |ogi azemély maga nem cselekszik — szervei, közegei utján azonban a kincstár is cselekszik és szerveinek és közegeinek a hatáskörökbe eső teendők teljesítésiben elkövetett kártérítésért a klr.
Nagykanizsa, február 0
Ismeretes még a kanizsai közön-,ég előtt az a szenzációs bűneset, amit a ntgykanizsai kapitányság egy rövid, de nagyszabású éjszakai nyomozás után kiderített és a bűnösöket a büntető- hatóságoknak átadta.
Ismeretes míg, hogy 1926 évi október 5-án este Denk Mlbály és Láposi Ferenc nagykanizsai itoldo-tok szolgálati fegyvsrflkkel a Károly-laManyiból kllopóztik, bogy a közeli szőlőhegyikben siőKM lopjanak. — Koromsötét volt, amikor a honvédek Orósz Ferenc bagolasánci bérlő szőlőjébe érkeztek. Tánczos József nagy kanizsai vincellér, aki Grisz Ferencnél alkalmiztsban állolt — észre vette s tolvajokat, feléjük tartott, mire a honvédek lekapták fegyverüket és a vincellért löbb lövéssel agyonlőtték. A két gyilkos kstonát s szombtthelyl boovédtörvínyszék kötél általi halálra Ítélte, kormányzói kegyelem folytán azután Denk Mihályi 16 évi, Ldpost Ferencet pedig 13 évi tulyos katonai börtönre Ítélték.
A kötelességteljetllés áldozatának özvegye, Tánczos József né dr. Bartha litván nagykanizsai ügyvéd ut|án a tít katona, azonktvíl a klr. kincstár tlkn keresetet indított, amelyben előadta, bogy férje (aki Orosz Ferenc vincellérje toll ét UMa évi 2180 pengő értékű javadalmazást kapott), családját mindig tisztességesen ti tudta tartani. Férje halála folytán az özvsgy, azonkívül 5 éves László nevű fiacskája é« térje halála után kél bóaapra született Ilonka leánya, mini az özvegy agg szülei, akik szintén velük voltak: fenntartójukat ét ke nyéi keresőjüket veszítették.
Kára tejében Osv. Tánczosné férji utolsó keresményének négyötöd részét, majd három harmad részét követelte oly módon, bogy férje keresményt inek egyharmad része őt halálévig (illetve újbóli lérjhezmenddéig), egyharmad lésza pedig kiskorú gyermekeit Illesse.
E per utolsó tárgyalásán Tánczosné előterjesztette, bogy életjáradék helyett hajlandó végkielégítésként egy összeget is elfogadni.
A kereseti kérelem végül Is srrs Irányul, bogy a bepereli két honvéd, mint a klr. kincstár egyetemlegesen köteleztessenek arra, bogy özvegy
Tánczosnénak
1926 október 6-tól kezd&dóleg 1320 pengi évjáradékot, még pedig az özvegynek 710, a két kiskorú gyermeknek 16. életévük betöltéséig 305-305 pengőt fizessenek.
Miután a gyilkosság már a kapoe-»ári törvényszék hsláskörébe tartozó •omogyl területen történt, a polgári Per Is a kaposvári törvénysiék dr. Rta István cgyesbliósága elölt
kincstárt is felelősség terheli. A klr. törvényszék tehát a klr. kincstárt Is elmarasztalta.
A klr. törvényszék Tánczos Jözsel javadalmazásának ellenértékét 795 pengőben állapította meg. Abban a kérdésben pedig, hogy ebből a fizetésből mennyi esett a családra, illetve Tánczos József halála folytán milyen károsodás érte családjtl, a törvényszék elfogadta a jogi képviselő, dr. Bartha István nagykanizsai ügyvéd álláspontot, mert a törvényszék tudomása szerint is hasonló anyagi kirülményak kl zOtt levő embereknél a család/ó fizetésének egyharmad része a feleség, egyharmad része pedig a gyermekek ellátására is ruházkodására fordtttatlk. A kir. törvényszék a járadékokat a kiskorú két gyermeknek kOIOn-külöo és keresetképességük eléréséig — 16-lk életévük betöltéséig — állapította meg. A járadékokban való elmarasztalás szári történt, mert |ára-dék fizetése cselén s kir. törvényszék az áldozat özvegyének megélhetését ét a gyermekek felnevslleté-sét lobban biztosítottnak látta, mintha az egész összegei egyszerre kap'ák volna meg.
A nagy éjszakai hideg következtében megrepedt a vízvezetéki cső és két pincét elöntött a viz
A pínoákat a tUxoltóaig uhrattysazta kl
Lapunk más helyén beszámolunk az éjszakai tűzről. Alig, hogy a tűzoltók elkészültek az oltással és s rendőrség is visszatért a kapitányságra, a Bstthyány-ulca 10. szám siói bejelentés érkezett az inspekcióra, hogy Kádár Lajos reformálut lelkész pincéjében a nagy hideg következtében megrepedt a vízvezetéki cső ét most Omlik a viz a pincében szerte. Közölte a bejelentés, hogy az árviz-•zetű víztömeg megsemmisüléssel fenyegeti a pincében levő vagyontárgyáéi.
A helyszínre kiszállott rendőrtisztviselő Intézkedésére a vízvezetéket ebben a körzetben az éjszaka folya-
mán elzárták, majd a tűzoltóságot értesítették, akik kivonulva a helyszínre, a nehéz tűzoltástól még mindig fáradtan, de becsületes Igyekezettel hozzáfogtak a vízmennyiség kiszivattynzásthoi.
A pincét skkora víztömeg öntötte el, bon ennek eltávolítása még kedden délelőtt la tartott. A bő viz átáztatta a falakat és átszivárgott a szomszédos pincébe, mely Práger Ferenc tulajdona. Később s szivárgás mind nagyobb lett, végűi az a pince is megtelt vízzel és most már ott Is dolgoztak a tűzoltók, akiknek sikerüli ls a nagyobb károknak elejét venniük.
Felvágta ereit és aszpirinnal megmérgezte magát egy 17 éves leány
Családi bajai miatt akart megválni az élettói — Eszméletlen állapotban szállították a kórházba, de
Nagykanizsa, lebruár 5
Kedden reggel fél 8 óra tájoan telefonon értesítették s mentőket, hogy egy Halai leány Ctengery-utl lakásán karján felvágta ereit és aszpirinnel megmérgezte magát.
A mentőautó percek alatt a kórházba szállította az eszméletlen fiatal leányt, aki mikor magához lért, elmondotta a rendőrségi kihsllgstás során, bogy szélt akart megválni az élettől, mert cssládl ba|ai elkeserítették. Bsvallolta, bogy már régebben határolta el magát az öngyilkosságra és csak a megfelelő alkalomra várt, hogy szándékát végre-hajtaa. Ma regfel rövid időre egyedül maradt gazdája lakásában és ez!
már tol van az életveszélyen az időt használta fel, hogy elkövesse tettét. Zsilét pengével felvágta erdt, majd 8 gramm aszpirint vett be és ezután elvesztette eszméletét. Mintán első segélyben részesült, állapota javult és lulkerült az életveszélyen. Megígértették vele, hogy letesz végzetes szándékáról.
Vértelenül, egy puskalövés nélkül folyt le a spanyolországi zendülés
Madrid, február 5 (Éjszakai rádlójelentés) Primo de Rtvera tábornok nyilatkozatot adott ki, melyben kijelentette, hogy egyes külföldi úttólrodak és tudósítók tgélz sereg valótlan hírrel árasztot-
ták tl s sajtót. Véres zeodülésről írtak, ami egyenes arcuktapása a lényeknek, mintán az egén inalni lefolyása egyetlen puskalövés nélkül történi meg. Az történt, hogy egyes tüzértisztek akarták rávenni a legénységet államellenes cselekedetre és Valenciában kivonultatok ÍM, de aztán mikor a legénység ét az altisztek látták, hogy mf késiül, akkor elfordultak ét nm voltak hajlandók államellenes cselekedetre.
Megállapítom, bogy a és az Otstes katonai éa rendőri alakulatok teljesen távol állasak az ty«a zavart keltő törekvésektől, melyeket egyes politikusok inscenálnak és ta-gaszkodó hűségük a mai raadbez és kormány hatalomhoz szilárd. A felkelő tisztekel megbüntetjük szigorúan és a véres zendfllésről szóló híreket pedig álmodozó kaz^tágofc-nak deklaráljuk.
Preventív intézkedések esetleges járvány esetére
A Járványkórházat helyezték az influenzás részére — Minden
beteg bejelentése kötelező
Nagykanizsa, lefctuár í A szomszédoskországokban | száló spsnyoljárványra való tettel a magyar hatóságok is mindat óvintézkedéseket megtettek, bogy egy esetleges járvány bennünket a* találjon készületlenül. AI köztisztasági rendeli léptetése mellett, meglslelfi kórházi férőhelyről ls történt goodoekodás. Nagykanizsán dr. Sabján Oynla polgármester — mint a leidós egészségügyi hatóság - a arak napokban szigorúan HgydniezMta falragaszokon a lakosságot a azefly-gödrök és egyéb lerakódé helyek, stb. fokozottabb mérvű ttaztántartá-sárs, amit a hatóság emberei háztól-házra járva fognak ellenőrizni ál a mulasztást elkövetőket megbünteti
A népjóléti miniszter rendeleti értelmében egy esetleges járvány tantéré a szükséges preventív intérta-déaeket minden városban sürgtan meg kell iennL Nagykanizsán Is történtek tanácskozások, mintán i ban sehol s város területén i épüld nincsen a náthaiám I esetleges szükségessé válható kOUa elhelyezésére, dr. Ooda Lipót ttazti-főorvos szi javasolta a polgárinsaáei-ntk, hogy a mostani járHnykótházat nyissák meg, amely tdjnen berendezve lévén, legalkalmasabb ■ célra, egy esetleg bekövetkezhető Járvány esetén tehát a spanyotnáthU betegeket a járványkórházban fogják gyógykezelni ét ápolni.
A városi tisztiorvosi hivatal ezntoa felkéri az összes orvotokat, hogy minden esetleg előforduló esetet a ionnal jelentsenek be a tisztiorvosi hivatalnak. Az ilyen betegek rétaére küiön bejtfcntó lapok kaphatók a összes gjógyuci Ultikban,
lÉMUfififl*

Sárga liliom
Bemutató a Városi Mozgóban
Magyar tró azinmO/éböl, mogiw rendező munkájával, a szereplők közölt négy—01 magyar színésszel — Amerikában síülelett és Magyarországon |á(szódlk le ez a n-gy-szerü Hlm. A magyar mllö ugyan még Korda Sándor mesteri keze alatt Is Hsáé amerikás materem izt és totogralls-tormákat kapott, mégis mert Amerikában ezt és Igy megcsinálták, — büszkén approbálhai|uk magunkénak. A miliő úgyis másodlagos jelentőség(1. A film és benne Btró Latos szentimentálisai! szép meséje a cselekmény megtogzilésé-ben, a megelevenített Irodalmi alakokban a Mert él ez a Ilim Is. Nem ugy, mint elődje, a Magyar nytrtwm. amiben szinte értziük a serkedő M d szagot, a kávthiz tivornyás elbaaznált levegőjéi, a szaJorok bóditó pufomjét, leánv-stoba szivet-remegtető tisztaságát. Ugy él et a film, mint gyónyoit! amiben nem reális áorázolá-súlyos művészete tárul elénk, i a sziv muzsikája kisér Ugy, történeteket, ast a amiről soha sem Is hit
oeaHgaiai, tűt, hogy Igaz is lehet, — da ez a U-igaz ugy keli mégis as ember-t, mióta csak ember, mint a irg-mert néuoie az az ételünkből, ami a leg-a amit a valóság úgysem tud maradék né. kai nyújtani.
A Sárga liliom film váltói alának irodaimisagán elvül a színészet pompásán karakterizáló, sallangok nél kOM, lélektani tanulmánnyal felérő alakításai és tiszta, szép kivetetd adják meg értékét. Csak filtrálni kell l nmééből az egyes alakokat és csupa ta Utónk a mese kö-(judlih, a herceg, az orvos, a komornyik, a bércig szülei) küKJb-kfliön la egy-egy émberi aram, emberi mozgásokon togUms sorba fejlett remekmű.
A film önmagában Is csupt zsúfolt házat vonzott és csak azt érde-malt. Kanizsai sikerét nagy mértekbea előmozdította Urbda Qyula, akt bevezetőül baka-gunyában. a let nép ázerflbb mai sietett, a 32-es bakái éa amisk egy általa Irt muiakóii maafkesásti Irredenta-strófáját éne-kelta több ujrázásaat, lelkes hangulatot teremtve. Aranyos melietie SchOtzenhoffer Oynrika, a pottómsé get meghazudtolóan bátor fellépésű ÜgipiáU; éa legifjabb 32-es baka.
(bl)
NAOYKANIZSAIAK kedvelt találkoxóh lye BUDAPESTEN
!l ÉLI
V1L, Baross-tér 23.
• Keleti pályaudvarral szemben.
Központi fütéa.
Hideg-melegvíz, telefon, rádió, fürdők, lift, Írószoba, hall.
■ éraékalt árak.
I frank sáMsatőlaak WVo eatedmtar.
Négy ember megfagyott, egy asszony elégett, egy gyermeket agyonnyomott a szalmakazal
Egy rlgyácl, egy pacaal, egy böhönyel földművest és egy szoma-joml iskolás gyermeket holtan találtak az utak mentén
Nagykanizsa, február 5 I berohant, de már nem tudott édes
A dermesztő hideg egymás után szedi áldozatait vidékünkön Is. A kettős ünnep után érkezett jelenté-veink (agy- és tűzokozla halálesetekről számolnak be. » •
Tegnap jelenlelték a nagykanizsai ff szolgablróságnak, bogy Rigyácz községben megfagyva találtak Iker János löldmflvest. Miulán halálának körülményeit nem sikerűit megállapítani. D„ Laubhalmer Alán tb. fő szolgabíró és dr. Szabó Zsigmond járási tisztiorvos tegnap d :lutin kimentek az orvosrendőil builauemle megtjiése végeit. A nagykanizsai járás töszolgabirósága bejelentette az esetet a nagykanizsai kir. ügyészségnek.
Pin e<en a Szomsjonhoz larlozó Pesteiek hegyközségben lakó Puskás Ferenc foídmives első osztályba járó kis leánya hazaidé tartott gyalogosan az Iskolából. U.kojben bizonyára elfáradva, leült és azon helyben meg fagyott. Másnap taálták meg az arrafelé járók.
*
A p-.csili lőszolgnbiróság |e!eritésc érkezett a kanizsai hatóságokhoz, hogy Pacsa község határábin Feli ner Jenő nevű gazda hulláját találták. Miután nem sikerűit megállapítani, hogy Fdlner halálát megfagyás, vsgy bűntény okmta-r, elrendelték a hulla felboncolását. •
Horváth Jinos böhönyel földml-ves hétfőn délelőtt a VI. u|helyl dűlőben levő földjén egy megfagyott embert talált. A csendőrség tnegál lapi'otia, hegy a hóban, holun elnyújtózkodó ember Molnár józsel bohőiyei foídmives. Molnár tegnapelőtt esie a környező hegyekbe egyik cipésztől javított cipőt vitt. Egyik háznál többet ivott a kelleténél. Hazafelé jövet a szántó! Sldon össze-ese t és megfagyott. A szerencsében fóMmlves rettenetes küzdelmet fjly tathalott életéért, mert körülölte a hóbsn, mintegy huszmé erea körzetben könyök- és térdnyumotiat találtak a csendőrük. Az ügyészség a temetési engedélyt kiadta, mlu.an
bűntényt nem lát fennforogni. «
Trtgikus kimenetelű szerencsétlenség történt Szemenyén, Takács József földmivei bázenál. Unokáját, 3 éves Schermann Jizselet egy sial-makazal játék közben e temette. Mire a szalmatömegd szélhányták, a kisfia meghalt.
Siokker Antiin É 88 éves picii asz szony a kályha tözelébcn levő ágyát igazllgatta. A vaakáijbából kipattanó szikra lángralobbinlotls az őregaat-szony ruháját, smely pillanatok alatt lobogó lánggal égett. Sikoltozására a szomszéd szobában dolgoió fia
anyján aegitenl, mert az öregasszony testét a lángok teljesen Oss>eégették. Kórházba szállítás közben meghalt.
A vasárnapi liceália alöadAa
karatákaa megalakul Nsgyhanl-aaáa m Magyar lekala-aicanató-rlrni, Egyeattlet saatálfa
Nagykanizsa, lebruár 5 Ismét esemény lesz a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kir vasárn.pl llctális előadása. Mátés P. Hllsr plébáuos kezdeményetésíre enntk kerctéDen aiuku meg ai likola-szanatóiium Egyesület nagykanizsai osztálya. Előadó lesz dr. Szundy Károly kir. lanácsoi, aki vsaámap dílelött Budapestről Nagykaniiaira érkezik, h. gy előadást larison arról, hogyan lehet az egészséges tanulóifjúságot a lűdövészes fertőzéstől megmenteni, hogyan lehet gyakorlatilag küzdeni a már meglévő beteg-srg ellen, vagy annak ege.őrséért, valamint ismene nl lógja az iskolaszanatóriumok munkásiügá'.
Az előadás keretéűi az Ipariskolai Vegytskar fjg énekelni P. Sefcslk Pongrác vezciése alatt.
= Ne törje fejét, vegyen 4 havi 5 50 pengős reaztetre egy Syphon üveget, olcsóbb, hasznosabb ajándékot nem Votaet családjának. Egyed, árusító Szabó Antal sportüzlete.
T.szielelei encsliem az íven Isz rlf vevő«özOi s'g«-f, hogy F6-ut 23. szánt alatt
•atódémet
megnyitottam.
N pouia keuzer Irisa aütemény. Házikenyér sOtés reggel 8 óratol. Szíves támogatást kér
FISCHER ISTVÁN
570 pékmester.
1 ni IH r
oant«rá«kaaa éa péatakan 5, I áa • érakor
r
Bíró Lajea aalamOve Főszereplők: Blllla Da»e, Pártos Gusztáv, miadaxaoáhy Tibor és Cllva Broak.
A világ legszebb filmje Amerikában kéuull, teljesen magyar mllllóben.
Orbán Synla magyar dalokat ad elő.
A kibővített zenekart vezényli ; Arnbargar Rudolf.
■áraékcltan emelt hatyárak.
NAPI HÍREK
NAPIRIND
Február B, azarda
Római katolikus: Dorottya. Protcst.: Dorottya. Izraelita: Seb. hó 26.
Nap kel reggel 7 óra 21 petekor, nyugszik délután 17 6 "
éra 08 perckor.
Városi Mozgó. .A sárga Illőm' Bíró Lajos szlamUve. Urbán Gyula magyar dalokat ad elő
Qózlürdó nyitva reggel 6 ólától esie 9 óráig (héttő, szerda, péntek délután nőknek).
á >!A gr Iráninál aiataarolr glal Heg figyelő Jelentéaakr Szerdán a nómirA-'rai Reggel 7 órakor —13, délután 1 órakor —24, iat» 9 órtko —7-8.
o.tM*i . Reggel tlaxta, délben lellióa, eate tiszta égboltozat.
Steiirdia Regjei Északnyugat, délben áa este Délnyugati szél.
A MoteuiOlógial intótet MlantéM eate 10 órakor: túlnyomóan azáraa éa később limét Igen hideg Idő várható.
— Tárca-folytatásunk anyagtorlódás miatt Következő számunkra maradt.
— A szentírás vasárnapi szakaszai elmen a napokban hagy|a el a aajtot dr. Vargha P. Theodoricb volt nagykanizsai szcnifertncrendl plébtnos könyve, ameiy tndományos és gyakorlati magyai ázsiókkal kiséri karácsonytól ötvenedvaaárasplg a szentírás megtelelő részelt, szentleckéket és evangéliumokat. A könyv 4 pengő és portó ellenében a kanizsai szen ferencrendl zárdában Is előjegyez he ö. BjIII ára 5 40 pengő lesz.
— Járdatakarítás hatósági nton. A rendőrkapitányság kihágást ügyosztálya a napokan — mint közöltük — tömeges bűntetöparancsokat adott kl a járdák nem tisztítása mist . Mitnhogy azok közül, akiket megbüntetek sokan még most sem tisztították le s járdákat, nem távolították le a járdákat, nem távolították el a rá fagyott havat, a rendőrhatóság, most a törvényben biztosított jogánál fogva hivatalból fog Intézkedni, hogy az ilyen helyeken a felek a költségére tegyék járhatóvá a járdákat Az eltakarítási költségeket a feleken be fogják hsjtani.
— A Keresztény Jót Nőegylet kéli választmányi l.gjilkat, bogy a január-február h.vl fa-adományaikat sürgősen szíveskedjenek a Teuisch-drogériába küldeni, mer! a dermesztő hideg napokbán az egyesület szrgé-
' riyelnek fs-klosztása már nem szen-i védhet haladékot.
| — Mlss Hangária Párizaban. Tegnap délután Párizsba érkezett Simon Biste keszthelyi leány, az Euiópai szépségverseny magyar jr-: löltje. Simon Böskét a Oare de l'Esten a magyar kolónia szimos tagji, valamim hirl»pirók és fotóriporterek vár ák. Az Operában ho nsp este tartandó nsgyszabisu ünnepélyen megjelenik mind a busz szépségkirálynő la, akik már valamennyien Partisba érkeztek.
— Lapunk Budapesten állandóan olvashato a Air* Szálloda kátMáthu
jjiwsti_-i—-—
„ Elveszett a pályául var tarfl-Sa t. IO 4 én egy bírna b5rtár-
Ibu 2 d,r,b Mnfk*P®*
íii vsiuli állsndó jegyen.
Tesláid ■ bőrtárcát megtarthat* 1 eserfe'QI 10 pengő |ulalomban részesül, csak sz igazolványokat ad|a I, Rédel Imre vasuli főmérnöknél, a kiadóhivatalban.
Tel* «an a wáros
lilokzalos suttogásul, mindenfelé yrincl szemekkel, Izgstott készülő
plruó arcokkal találkozunk...
A Sianalötium-plknlkre készOl min-vakl. A város Is, s környák uri ^ is. Ma már befűtötték a Pol-riri Egylet nagytsrmíl és fűtik éj|el-Mppt| szakadatlan, hogy kellemes Ijömtrséklet fogid|a sz utcák der-„tulft hidegében Is a vendégeket Holnap már tor kerül s terem deko-rtUsán, azombston ptdlg megtelnek s bSlté-asztalok, amikre roska-iUg kerül minden, ami krdves falit és HdiKS kedvderítő korty a báli kfoöaségnek.
A műsor ctups msgss művészi íieutet Ígér, mint azt már több Itbcn résilstdben ii jelentettük.
A Teu'tch drogériában Igen nigy az érdeklődés a legyek iránt, amit különösen érthetővé lesz azoknak a régebbi piknik helyáraknál lényeges olcsóbbságt.
Mdiitj József nyűg. ríimsgyd árvazZÜd elnök, kormány-főtanácsos 71 éves korában Zils-tfenzegen hirtelen elhunyt. Holttes-» Nagykanizsára szállították, bol s családi tit boltban február hó 7 ér, csütörtökön délután 3 drakoi helyezik örök nyugalomra. Az elhunytban dr. Rátz Kálmán ny. városi tiszti-főorvos sógorát gyátzo'la.
— UJ rendszer butorvásirlók rétiére. Kozalk.lmazotiak részire Zalavár megye egész területére díjmentesen szálliiunk tetfes likásbe-twtaéteket a köveikező előnyöket •p^lnk. Száz pengőiként csupán öl Pcnga havi részlet llzetendő és egy <Kn betűll törlesztés esetén a ka-■stokst is megtérítjük. Kopsteln Szombathely, M,zegl utca 5.
- Jótékonyság. Hársing Ven-Wntk és vele együtt éhező felegé-lísek N. N. 9 pengőt küldött a •""•uÜségbe. — Bojtor Jozsefoé 5
burgonyát, I kg ssirt és I kg 'tr®*1, N. N. 3 pengő', Szakonyl ^fO'ÍT 2 pengőt küldött a beted-■Hávtl nyomorgó hadirokkant Boj-niaüuk.
'"tételek mellett Bartánál.
~ A legelegánsabb női- éa ;szet)b cipők, rolód ' varrógépek Olté-
« regeiegai
férfi i •eH
K,
eresek sürgősen, jó írógépet,
rövid időre, fú bérért WJcön. - dm a kiadóban.
MLA1 HOaQKT
MMiJ, Hír. itttiHiiIrti „Batlnol"
BiMoi hitiin UI6.,* mriy I«f!ii4btl.|,í-|il pUnUl ii tlTitó Inald) Mit H »yík*-
"Ha ktlrtji Silfo-rum ludominyo. iU-Don ilóillftvi. Mii lllitri. instrr, lr:,|.
■uiUd ! Sváb, reuol. --- —
caoUnylriSiicrtk _ pr„.p,k|0,| ,„„„ klM
___Batlnol Laboratórium BidSMit
W VII., Mafáarl-Btca SS
Ssáaot BÓi bajnál a termé«e es .Fenne Jju,f aeserüslz haazuslaui végletei nagy megkö-nyebb ílésl ize rez. A nöirvosl klin kák blzonylwi-nyal tanuKÍ<|tk, hngv » rendkívül enihe hatású Ferenc lóuel vizet különösen a szoleaieti osz.aiyon s leg-|Obb sikerrel alulmazzák. Kaphitó OTógyszertárakbjn, drogérllkban ts füszerflzle'ekben.
— Árverés a rendőrségen. Folyó hó 13-áa délután egy órakor a rer.dö ségen löbbléle lel árai lár-gyal árvereznek el l,jy sor kerül székek, asztalok, kosarak stb. érve résére.
— A PFAFF varrógép még 20 év muiva ls könnyeaés .zépen v-rr, akárcsak az első napokbao, ebben rejlik az olcsóság r.
Hova kell elmenni 1
Február 9. Szanatórium piknik a Poioárl Egyletben
lebruár 10. Vidám eat a Kalh. I.egény-egyleiben 8 órakor. Iskola-azaiutórium Egytslllcl aiakuláu llceilla elóadia keletében 6 órakor a városházin rtbruár II. Kar. Jól. Nőegylet bohóc-bil|«
a Centriiban. lebruár 12. Jtlmez-eslély a Kath. Legényegyletben léi " órakor. hbrudr 16 Izr. Jót. Nóegylel bil|a a Ca-alnoban.
hbruir 17. Kele iltu Kerenc llceilla elö-
sdáss 6 órakor a városházin. Február 18. V. azoclills est a Mlaazlót-hiiban 6 órakor.
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Febr. 6 7 8, szerdán, csütOriökön ét péntekm 5, 7 és 9 órakor .A sárga liliom", Bíró Lajot S'lnmüve. Fősrerepiók: B. He Dove, Pártos Ousz áv, Mlnd-szen hy Tibor ét CUve Brook. A vi-itg legszebb fllfje Anerikaban készüli tel|-aen magyar miliőben. — Urbán O/ula m»gyar dalokxt ad elő. A bővíteti zíneksrl vezényli Arnber-ger Rudolf. Mérs (kelten emeli helyárak.
R ÁJ2 I ó
(niUMI n — nrt*. anaHa-aág. iraugv. — uaugTezseoy. E — Jóadás Qy — ^ycrmekekack. A — assaoayoia-aí. Z — uae- Ma. » muógardaaie JS. — üjuoifi eltedás. F — Mohaaáa. a — (UBÖtoueua. Ib — )atsbaad. K — uW — if)iim MI
Február 5 (szerda) Bodsoosl 9.15 Itangv. 9 30 H. 9.45 A hangv. folyt. 12 Dell harangszó az egyetemtért templomból 12.20 Cigányzene. 13 Időjelzés, IdóllTás. 14.30 H. 16 F. 16 46 ldó|elzés idólárás, H. 17.10 F. I7 3SO. hanjv. 19 Operattréizlttek. 20.30 Hangv. 21 Időjelzés. H., idóiiriajelefllét 22.20 Cltinyzene
Bécs II Délelótll hangv 16 Délutinl hangv. 19 Zenekari hingv. Utána könnyít esti Z.
Berlin 15.30 A. 20 Nagy fllhirmoalkus hanirv énekkarial. 21.60 Tinc Z.
Brtlnn 12.30 Hangv 16 30 Oy. E. 19 Opera E. közv. ftágáDól.
Frankfurt 13.15 Q. 15.05 IIJ 15^5 A. 16 36 Zenekari hangv.
Hamburg 110 16 30 Zenekari bangv. 18 Szórakoztató Z. 21.15 Mandolln Z. 2fl5 Kr.narr. Z. , .. . .,
London II O. 12 Rnckhangv. 15.43 KlauiUtii liaugv. 1645 Orgona Z. 20 Zenekari hangv. 21.55 Komikus spera E. 23
Tinc Z. , , ____ .
Róma 1 '20 Ének- é« zenekari hangv. 20.43 üpei'n £.
ibmnk&k%
„Nagywóaár" Kanizsán
Nagykanizsa, lebruár 5
Már ugy volt, hogy az erős és rtndklfűl kemény hideg ldö|árás teljesen belagyaszl|t a mai nsgy-kaniztti ors ágos vásári, hiszen hsjiáiban még —20 fik felé tárt a höméiö, mikor reggel 9 óra leié méfcit Hullt enyhűtnl keidett az Idő és 10 órára már szinte tavaszi olvidtsos, napos időt kaptunk. A piac Is lissan élénkülni kezdett. Az állanástrtérre a hideg ellenére is egyre-mUra hallották fel a vidéki polgtr k állatjaikat. 11 órakor már állt mindenflt a vásár, noha az állatpiacon kivül semmi sem matatta egy országos vásár képét. Mert s cukorka és csokoládé árutok, a Szlrlusz-planétái és társaik már nem ujstg, azok mir a rendea hetivásá-rak alkalmivíl it láthatók.
Az állalvátáron a szarvasmarha (elhajlás gyenge volt. Á aik elég magánk voltak. Annál élénkebb volt aiorbin a lófelha|tát. Árak normillaak. Olasz kereskedők It élénken éideklődtek a lovak iráni, u«y, hogy nem virt tzámfcan cseréltek gaidát a magyar lovak.
Rövidárus }k, gyolcsosok, parasztl-dkkek sátrai előtt cuk kevés emb-rt láttunk nézdelődni. .Üzletel" ciak az idegen cukorkások, a naptáros ember, a planétás ember és hasonlók cslnáHik, mlg a nigykanlzsii kereikedók és iparotok sátraikból vagy üzleteikből nézték, mint viszik el a csekélyke helypénz f'jében az Id gen árusilók a kanizsai vásárra bejölt vidéki p>lgárok pénzé'.
(-) A Magyar Nemzeti Bank részvény tzelvényelt február 5 tői kezdve 12</a aranykoronával váltják be, ami megfelel 14 48 pengőnek.
TIbím
A tegnapi barátságos irányiat a mai ériéktöisdén továob folytatódott. Ai érdeklődés előterénen Ismét a már tegnap is favorizált papírok állottak, melyek ujabb árnyereséget ének el. Kivételt képez Naslci, mely realizációs eladások kövztk'.ziében kissé visszaveti, azonban igy a tegarpi nívón zárt. A barátságot Irányzatot a külföldi piacok ösztönző hitása és vásárlási m-gt írások megnövekedése idézte e ö. Elvétve egy-két ér-léknél némi árveszteség Is mutatkozik. A zárlati i-Anyzat la barátiágas. F.xkamatozáiu papírok piaca üalet-lelen. A valuta és devixa piac eseménye, Madrid ujabb nagy áresése volt.
Terménytőzsde
A buxa 05 fül., a rozs 05 fillérrel emelkedett. — Az Irányzat szlklrd, a forgalom csekély.
tu Ül, 7r kg-os 25-10—M 50, T8 «§•<» » &S 25 75, 19 ka-es »73 2390, 80 -o« 2 00 2408. dnnántoll n kf-r 24 90 25 10. í« 3415-
25'ZS, 19 k(-M 25-40- 25 5* 80 k^oa 3í'bó'-25'70, ro» 22 85-22-75. takarm. áltM 24*26—P4'75, aOrártM »-00-.2«-50, aab 25-00-25-25, tasL J7 35 27-65.
taogeri SL WÍ5-27-M, k»rv 1100-19 25
Ö ÉS ÚJ-SZÖVcTSEG SZENT KÖNYVEI
MÁSNÉVENt
— AZ 0- Es ÖJ-TESIAMENTOM =
HZ F.OÉSZ V1LHGON KÖZISMERT
SZENTÍRÁS
ÉS
BIBLIA TŰRTÉNETEK
a róm. kath. flnyaazentegybAz által elfogadott összeálUtá* után a róm. katb. pnp»ág és bitoktatók, ájtatos társulatok, d« különösen a magyar nép, családok és egyes hivók épűlé* sére, Isten dicsőítésére, bitvallásunk ismertetésére éa terjesztésére, magyar nyelven, mindenki által könnyen
megérthető versekbe foglalva. GYÜLEKEZETEK a ritbmusos ver-sekben írott történeteket a mindenki által ismert egyházi — lehangjegye-zett — dallamokra énekeibetik.
ARA póstan SZÁLLÍTVA:
1.Tartós vászonkötésben, tokban 26 P.
2.Díszes félbőrkötésben, „ 26 P.
3. Egész bőrkötésben, tokbsn ;12 P.
Megrendelhető ax azt egyedül készítő
E6RI NYOMDA RÉSZV. TÁRSASÁGNÁL
[EGERBEN, (Apát-utca 8. asia.)
í \J A „V.n.i Simttrai" kl.lnhUal.tlb...
Zürichi xárlat *tla 20-81, Loaáou 2621,' Navrork 519-88. BiSsmI 72-25, Mflano 1T20V1, Madrid 78-75. AmatwSaa t»30, Baflln ÍM 40, Wtao 78-071/1, SoOa 3-75, Prága tM8</i, Vau' 58 80 Buda patt SO-S71/1 káa'arád Hja/a, IHlurwt 3-131/s.
1 Mlfláf HUeía I*s»tg«-|8fyíí4a»
VAurráA ktwsll. 17-75-27-90 b. 7855-79-85 Caahk. 18-91-16 IMnk. 152 60-153 20 Mail 9 99-10-05 UoUár 57MW7290 rnadab 22-50-22/0 NriL 229 30-230-30 Uagfal 64-12-44-42 Lat 141-847 lava _ —
Un 29 95-80-20 Márka i 36 00-136 50 Korvég lU-eo-VM-tO SriWIl. 8041 W77 Puata 93*40-°4 00 Svájc! I. IIO2Ő I10-65 tvSCtr t'2 95-aa-M
uavixác Asm!, mso-zso-ao
BatgzM 1005-10 06 Mk IS610-18850 BrSaaaal 7»60-7»83 Sakarwt 142-347 Kopaath.152-77-153-17 Laméem 27-77-27-85 Madrid 93-45-9895 Milano 29-98-30^8 Msarrork 57280-4 40 Otala l5Ttr7-lftt'07 Pilla »SS-»4« Prága 11-84-16 99 Saofta 412-415 ílwkt. I53-12-15Z52 Varsó 84-22-4442 Wkn B0 51-80-78 SSlfat Ik>17-1KM7
Sertés vásár
(• slhattit 1139, imIvMI aladaKanul visaaa ■arait 24 Urat> fasórandt I 56-1-60, aaadalt 150—154 asadstt kósáp 1-40-1-44. bönnyű 115—180, alsórend! Ont 1-44 -1-46, aiásodnadO t-38-1-40. ugol lütdó 1-24—1 53, aaalomu nagyban 1-70-1-72 aatr 200 -202. lobuaoH haa 1-70— t'S4. asalonnáa lÜMrtás 170- 1-84 Ai tráavsat élénk.
Eiaija: Délsalai SyoaU ét Lapkiadó Vállalat, Hagykaaliiáa.
ralelős kiadó: Zalsl Károly.
Interurbán talefou: Nagykanizsa 78. sz.
VADBÚRÖKET
nyut, róka, görény, mókus,
nyut és vidrát, éaptallat, vasat, témát stb. a legmagasabb napi árban vásárol
8TBÉS B. ÉS rui UmiIBSA.
Erzsébet királyi,í-tér 15. szám.
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
EALA! maii'íir
tehruár fi
Az apróolrdatásak dija iu ssóti SO tllUr, oUadu további azó dtti a tll). Vasár- ás lnurup 10 sióig 80 fillér, minden tovább) éió dija 8 fitt. Sutdán éi piaiakén 10 azőtg 10 flIUr, minden további ' dtta a <111. Clnuó i minden tuU
nbb bettbőt álló a6 két ..ónak számíttatik. illáit kerevőknek 60oí« anftdaéav. « klrMtit <l| alSr* tiaalaati.
Spanyol batagaég ellen Braun-filc konyákkal védekezzünk ! Egy nagy Uvag * " " ' ..... Muszel 6i Frledenthal
ára P 4 80 fillér cégnél
396
Maakllaairt bakabaltaátta aladáa
iamgtilu • legelőnyösebben 4a leggyot-ubban MyMttat Aoaél Ignáo péna-kflkafaköaveUtó Irodája NagykaoWo, Kaalnczy-utca 2. szám. 4935
,,Bárautó" csukott, bárhova megrendelhető ugy helyben, mint vidékre a legolcsóbban Kaufmann Mariánál. — Telelőn 167. és 571. Oarage : Nádor-utca 6. Címre vigyázat I 126
Előnyomd* (ezelőtt Blauhorn) Kárpáti Haahál, Kólcaey-utca ti. 5736
Trapplataaajt teljes zsíros 1 kg. 3 P 20 flll , liptói turó, Quargll olmützr, óriási keleltengeil marinált hering, valamint az összes Ital- éi sajtkfilönlegességek állandóan frissen kaphatók — Muazcl éa l-'rtedenthal csemegekcreskedésében. 195
' — IJ—u' -'. * .—l.ll -"'.*'- " J-|.' ' "lL ■ 1
VÍZVEZETÉK
<»atorn&iitl t* eféuiégOryl
berendezések
gazdasági. há/t»rtáil U tpllM
bádogos munkák
IliiJ6- ét Olúkádak, valamint « ixakba vágó
javítások készítése
Sirpnitn« Zrínyi ISIklda-u. 22. iti. z-«
Magyar-utca 104. számú ház I hold főiddel aladó. 497
sm lakás, 2 szoba, nagy előszobával május t-ire kiadó Klataludy-u. 17/b.
alatt.
536
Telekl-ut 25. számú házban az emeleten 5 szobás lakia az összes mellékhelyiségekkel május l-re. 572
KétuobAa szép utcai lakás májusra kiadó Klslaludy-utca l/a. alatt. 573
VUala kfllykflk, hathetesek eladók.
Megtekinthetők Eötvös-tér 15. -574
2 szobás udvari lakás május l-re kiadó Relchenfeld szalámigyár, Erzsébet-tér 3. 579
Eladö szalorigsmltura, konyhabútor és többféle porcellán- éa Uvcg-áru Batlliyány-utca 12. 580
Egy tanonc (elvétetik SátrájTKáröT mllazerész üzemébe, Főút 19.

MEGHÍVÓI
Magia- vagy Ozleti OgyokbenI utatások alkalmira!
BUDAPESTEN
■ iMkdUmsMbb otthont nrujtla a legelóay&Mbb UttáUlek mellett a Keleti pályaudvar ér ke, 4.1 oldalival iteasbeu Wvó
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Bidapeit, TID., Baross-tér 10.
8O0/0 angadményt kap
wtat «s«n Up ,tó(b»tö|« oictó »*obi -Síalaktól,
IQ% angadményt kap
oUáó ittarnt balokból. (MlQnft hlil koujha.) 8 pangftt magta karit
amlöUal költié^etj a«t jjak* tn pm
■ Álunk otthon érzi magát 11 I
BUCfaadB Uiiot|átli. iilgonun culáúl Jallaf. Saját éráaka
MM attazOk rolrUo, bofy oV..11,!! nilunk liül-íoa ntg. — eiöx«U* uobimter«ad«Ua a|lnlatos.
Oewald József ét Dtje szol. Kflrfloz Katalin és
testvérei fájdalom öl meglOrt s: ivvei tudatja*, bogy drága |ó fiuk, teatvér, sógor és rokon
Osvald Imre
kp. őrvezető
folyó hó 4 én 20 órakor 20 éves korában hirlelen elhunyt.
Temetése folyó 6 án d. u. 3 óra 30 perckor a helybeli rím. kalb. temei 6 halottasházából történik.
Qyászisleniisztelet folyó hó 7 én d. e. 9 órakor lesz a felsö-lemplomban.
Nsgykanizsa, 1929. február hó 5-én.
Nyugodjék békében I
Testvérei: Annus térj. Medftyesy h'erencné, Mariska, János, Msrglt,
Erzsébet ftr| Bódog Oyörgy né, Lajos. Osvald Jánosné izal. Pllemltscher Mária, Mcdgvesy Ferenc, Bódog Oyörgy sógornői, Illetve sógorai. Unokatestvérei é? rokonai.
(I
pán""
l "SS
teri^-ozik-

,lU,ui n>íf'' le|,<lt llS". „tellí >J» (K ta-i
bi-loS rteió >"J"
tUn>erlTakiUda
10,1 ,n m'9K
sstu«etl
PALLAU1S
könyuosztúlya Budapest, Alkotmány-u. <
Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. szám.
Telefon: 3-22.
Raktárról az Bsszea typusok azonnal szállíthatók. — Kedve jő fizetési feltételek I
bizalom dolga
Hálók, ebéd lók, urUzobák a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron. Kadvazft fizetési
Székely Vilmos
butortelepe HágykaalMa, toUcgjtca 4. ti.
Elsóreodfl saját kárpItosmDhely
l eghűbb barát egy
PFAFF varrógép,
mely Önt sohasem hagyja el. 20 havi rdaalaMtaatéaa-a la
kapható
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA
cégnél
Deék tér 2. a felsőtemplomnál.
Allandá dljmantaa himxéaoktatáa I 11
Legjobb üdítő ital
a közismert
Kapható minden füszer-és csemegekereskedésben.
Főraktár:
ISllHiÚi,
Király-utca 21.
Tüzifaésszén
legolcsóbb beszerzési forrása
HILD JÓZSEF
deszka, épületta, mész, cement éa egyéb építkezést anyag kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4. Telefon: 120.
Ifflfr Myaár 6.
ZALAI KÖZLÖNY
Értesítés
Van szere-.csém " ulon értesíteni a milye" tisztelt hőlgyVözönséget, hocy
divatszalonunkat
Fü-uí II- • 'li (földnlnt) hclyez-Jufc Tiszteletid
VARGA-ROTTER
nőiszabók.
„FUTÓ R"
tKlés nélkül nem lehet erői, csontos Utalót nevelni I — Caak erős, csontos Állat hizlalható eredményesen I
„FUTOR"
növendék illatok nevelésénél nélkülözhetetlen I
„FUTOR"
I legflnomabban őrlőit mészsótáp, amely
II illatok szervezetébe Igen könnyen Irtulvódík, aromatlkus anyagtartalmánál
lógva
étvágygerjesztőit. hat s a konyhasó etetést la leles-
legessé teszi. Tegyen egy kísérletet és az eredménnyel meg lesz elégedve. Ara: I kilogrammonként 40 llllér. Zsák vételénél: 50 kg. ára: P 10-30. 1 próbadoboz ára : 30 llllér. Kicsinyben és nagyban kaphatók:
tlSZÁB JÓZSEF ugktrcMistta
Nagykanizsa, Erzsébet-tér la A bíróság melleit. «u Teleion : 13a
.1.
nagykanizsai fiókja Sug4r-ut 4. Telefon 338.
Minden külön költsig vagy portó felszámítása nélkül elhelyez hirdetéseket bérmely bel- vagv külföldi lapban, bkliateneket készít, növegei.
Plakát irozóat
vállal helyben és vidéken, belvagy külföldön. Nsgykanlzsi r. t. város mirden-ntma hirdetési jogénak bérlője. Magyar Film Iroda rt Budapest képviselője. A Magyar Királyi Belügyminisztérium forditó osztályánsk felvevő Wye. Bármely nyelvről vagy nyelvre forditást vállal és belügyminisztériummal hitelesittet.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság "előtt (Dél) Vasút)
MENETRENDJE
Érvénye* 1929. jen. IO-töl 1929. májua 14-ig bezárólag.
Budapest—Nagykanizsa
Vonal iiáma A vonat neme Budapestről indul Nagykanizsára érkezik Vonat nlma A vonat jlNagykamzsi-neme !| ról Indul Budapestre érkezik
216 202 222 214 204 Szem. v. Oyv. Szem. v. Szem. v. Oyv. 21-35 7-35 6-15 14-20 18-30 4"10 11-25 13-05 20-55 22 40 211 201 213 215 203 Szem. v/ " 0-40 Oyv. 610 Szem. v. 9-25 Szem. v. 15-20 Oyv. 18-00 7-50 10-20 17-00 21-10 21*55
A 203. sz. gyorsv. vaairnan. héttőn, szerdin és szombaton közlekedik, vasiraap csak Nagykanizsa—Budapest közölt, hétfőn. szerdán és szombaton Nlce és Bpest közölt A 202. és 203. ssimu gyorsvonatok közvetlen I.—II. oszt. kocsival Wentlmlglla, étkező kocsival Pragersko, hálókocsival Nlce és egy III oizt. kocslvsl Pragersko közlekedik A 204. és 201. sz. gyorsvonatokkal étkezó kocsi Budapest—Nagykanizsa, hálókocsi Budapest—Trieste-Venezla. Közvetlen IIL oszt. kocsi Tricstere. Közvetlen I—II. oszt. kocsi Budapest—Róma.
A 211. és 216. számú vonatokkal közvetlen 1—11-111. oszt kocsival Budapest-Barcs és közvetlen 11—111. oszt. kocsival Budapest—Zalaegerszeg.
Nagykanizsa— Balatonszentgyörgy 1 Batatonszent'i
236
gvörjiyről ind. Vegyes 5 50
Nsgykanl- I zsára érkezik|
7'ÍST | 235 . Vegyes
Nagykani- I Balatonazent-
zsárol Indul S gyöngyre érk.
"íws r »«
Nagykanizsa—Szombathely—Wien S. B.
Bécsből indul Siombit- N»/yVini- htlynérkuik iiiri árktiik Nigykaaííii- 1 ról indul Siómba!- Bécsbe MyrWrlaiik- érkezik
321 Szem. v. , 510 7-40 314 Szem. v 4-35 7-15 12-05
301 Oyv. 8-25 1 11-33 13-34 316 Szem. v 7-17 10-10 19-55
311 Szem. V. 11-54 14-43 17-35 302 Oyv. 14-20 16-20 19-34
313 Szem. V. 15 30 1 2008 22-50 322 Szem. v 1815 21-15 1 -
A 321. és 322. sz. vonatok közvetlen vonatok Barcsra, illetve Barcsról. A 301. és 302..........„ ., Wienlól Barcsig és vissza. Közvet-
len 1—II—III. oszt. kocsival Wien—Osijck és Wien— Zagreb.
A 314. és 313. sz. vonatok közvetlen vonatok Wienbe, Illetve Wienből. Közvetlen II—III. oszt. kocsival Budapest -Zalaegerszeg és viasza.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
Pécsről ' Barcsról . Ka^yV"'-indul ti indul 'tára írkwik Ka|ykafli"á-i| Barcsra ról indul j; érkezik Pécsre érkezik
"5il • Szem.V.'"-- •>" 7-flír 901 Oyv. 9-40 11-SS 13-50 917 Sinauló I5S5 HOyék.-ről 1 16'38 913 J Szem. v. 13 23 I5'55 17 50 915 Szem. v. 18 15 20 55 22 55 912 914 916 902 932 Szem. v. Slnautö Oyv. Vegy. v. 4-40 6-40 9-40 11-40 12-05 || 12 49 1404 15-50 18-20 || 21-35 8-48 14-40 18Ö0
A 911. és 932. sz. vonatok közvetlen vonalok Szomhathelyról, ill. Szombathelyre.
A 912. és 915..........„ 1—fi— III. oszt. kocsikkal Barcs—Pécsre.
A 901. és 902. „ gyorsvonatok közv. vonatok Wienből, illetve Wienbe. Közvetlen I—11-111. oszt. kocsikkal Zagreb-WIen SB. éa közvetlen I—II—III. oszt. kocsikkal Osi|ek-Wien Sttd Bahnhof.
Nagykanizsa— Cakowc (Csáktornya)
Csáktornyáról indui Naiykaai-Ilára árksiík Nagykanizsáról]! Csáktornyára indul érkezik
201 221 203 223 Oyv. Szem.v Oyv. Szem. v. 3 51 11-05 16-07 18-59 5 15 ' 12-40 I 17-24 20-35 22'2 202 224 204 Szem. v. Oyv. Szem, v. Oyv. 4-52 |! 6-32 11-55 13-15 13 44 15-22 23 05 Öli
Közvetlen kocsikat lásd Budapest—Nagykanizsa viszonylatban 201—204. és a 202. és 203. sz. vonatoknál.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Könyvnyomda 0 Nagykan a „Zalai Közlöny" politikai
i Z S a 0 Könyvkötészet napilap kiadóhivatala
t
Készítünk s
mindenféle kereskedelmi, ipari, píiizinlczeti. ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle izléscs kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON: 78.

Gyártunk:
(ízleli könyvekéi, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfUzetekel és tömböket, minla-zatskókai, zsákccduiákal, iiaplártöniböket, lalinaplárakat stb elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
RADIO
szakkönyvek
és
folyóiratok
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében sisa
NAGYKANIZSÁN.
A letenyel klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
5953/tk. 1928. szim.
Árverési Mttiíitflniat.
Tóth Julianna végrehaj tatónak Szép János végrehajtást szenvedő ellen indítóit végrehajtást Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 60 P tőkekövetelés és járulékai behajtáia végeit a lelenyel klr. lárásblrósSg területén levő, Caörnye-lölde községben fekvő, s előbb Szép János nevén állott, jelenleg Szép jánosné szilt. Kovács Rozália nevén álló s alább megnevezett IJkvekben lelvett illetőségekre és pedig a csörnyeföldet 40. sitlkvbcn felvett 291. hisz. rél Illetőségre 10 P, a 315 hisz. szőllö illetőségre 20 P, az u 0. 212. sztjkv-ben lelvett 290. hrsz. Illetőségre 300 P, a 316. hrsz. illet. 30 P, az u. o. 709. aztikv-ben 463/a. hrsz. illet. 100 P, az u. o 499. szt|kvben 462. hrsz. illet. 100 P, az u o. 362. sztlkvben lelvett 348'6. hrsz. lllelőa. 20 P kikiáltást árban elrendelte.
A 291. és 315. hrsz. Ingatlanok C 5 alatt idb Kát István csOinyetőldei, a 290 és 316. hrsz. Ingatlanok C 4 alatt öz«. Zsln Pálné sz. Csaiódt Katalin csömyeföldel, a 463/a. hrsz. ingatlan pedig a C I alatt Slnioa Oyörgyne sz. Vígh Erzse c-iőrnyeföldel lakos tavára bekebelezett özvegyi, illetve holtlglanl haszonélvezeti Jogok fenntartásival sdatnak el.
Ugyanezre az ingatlanok, valamint a lenti többi ingatlan az ezen Illetőségekre C 760 tk. 1927. sz. végzéssel Szép János javára bekebelezett hoTtiglani haszonélvezeti Jogának a fenntartásivaj kerülnek árverés Slá, mégis azonban azzal, hogy ezt s holtlglartó haszonélvezeti Jogot megelőzőleg Tóth Julianna Javára a C I480'tk. 1926. az. végzéssel bekebelezett és Tóth Julianna követelésére számításba vett 60 P tőke, 42 P megállapított költség, 12 P tőke után 19213. január l-tól. 12 P tőke után 1926 lebruár l-töl, 12 P töke útin 1926. március l-tól, 12 P tőke uUn 1926. iptllis l-tól. 12 P tőke után I9Í6. május l-tól, 1929. március l-ig számításba vett havi I'/íWo kamatát, vagyis 31 P 45 fillért és ezeken kivtil a csOrnyeMIdei 40. sztlkvben s 754 Ik. 1927. sz. végzéssel a m. kir. kincstár |avára bekebelezett követelésére szimitiaba vett 52 P 20 till. tőkét, ennek 1975. dec 29-IŐI, 1929. mirclus 1 ig számításba vett 12® 0 kamatát, vagyis 20 P 22 l-l a 750,1927 sz végzéssel Szép János javára bekebelezett holtlglanl haszonétvezeti jog fentartáia miatt az árveiesen meg nem ígérnék, az árverés hatálytalanná válik s e/ek az ingatlan illetőségek a holtigtartó haszonélvezeti |og fenntartása nélkül a kitűzőit határnapon újból elfognak árve reitetni.
Az árverést 1929. évi mircius hó 1. napján délelőtt 11 órakor Ciőrnyefötd kozségtiáiánál lógják megtartani.
Az árveres alá kerülő ingatlanok s kikiáltási ár felénél, illetve kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°.t>-it készpénzben. vagy az 1881 : LX. L-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen biról letétbe helyezéséről kiillilolt letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fettételeket aláírni. (1881 ; LX. t.-c 147., 150, 170. §§.; 1908: XLI. I.-C. 21. § J
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet igérm senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénz! az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. 1908 : LXI. t.-c. 25 §.).
Letenye, 1928. évi deccinbei hó II. napján.
Dr. Itltzetbergcr j k. kir. |biró.
A kiadmány hiteléül : Balassa Sándor s k
Icldkouy vw<l>>
ZALAI KÖZLÖNY
További nagy kedvezményt
nyujtunk bútorvásárlásnál!!
Az eddigi kedvezmények és díjmentes szállítás a lakásba február és március hónapokra azzal bővül, hogy kamatokat egy éven belüli törlesztés esetén
visszatérítjük!
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY és SOPRON
KAuegi-utoa 5. (üzlet az udvarban). VárkerQlet 02.
IT ALAPITVAt 1887-BEN.
89. évfolyam, 31. szám
Nagykanfia, 1129. február 7, csütörtök
Art 14 fillér.
közlöny
■BttMABw ffiQWVMI Cfllf iH Im
POLITIKAI NAPILAP
Suikeaztóeég éa kiadóhivatal: Pft-ut S. szám. Keszthelyi liókHadóhlvatal Kossuth La|os-u 32
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 1 pengd M IHltr
Bethlen s „Politikai pecsenyéjüket akarják egyesek megsütni a revízió kérdése mellett"
Bethlen István egyórás beszédben válaszolt Pakots József Interpellációjára — A miniszterelnök újból kijelentette, hogy nem hajlandó könnyelmű kalandokba
vinni az országot
Interpelláció* nap a
Budapest, február 6 A Háx nul ülésén harmadszori olvasásban letárgyalták a hivatalos statisztikai szolgálatról szóló lörvény-laraslatot, ma|d f olytatták a
gyógyfürdő törvény részletet tárgyalását. Rolhenstetn Mór kívánatosnak tartja, hogy necsak a fürdöflgyel rendezzék, hanem az összes közegészségügyi lntézmén\e-ket. Kifogásolhatónak tartja, hogy a Örvényben a népjóléti miniszter tok dolognak a rendeleti elintézésére kap felhatalmazást. Kerettörvény helyett konkrét intézkedéseket kiván.
Reischl Richárd örömmel üdvözli a lörvényjsvsila'ot, mely a lürdók fejlődését bitlcsil|a. Kiemeli annak szodálls Mentőségéf, mert a |avaslat révén el lehet é-ni, bogy a szélesebb néprétegek és a megrokkant munkásság ls gyógyulást kereshetnek a fürdőkön, Riszleltsen foglalkozik a
Balaton-vidék problémáival ás rámutal a Sió-csatorna fontosságára, mely közgazdasági és fflrdő-forgalom szemponlfából mindenképen jelentős. Ismerteti s legutóbbi öl év alatti kormányintézkedésekéi s Balaton fejlesztésére A vasút és a hajózási közlekedésben javulás mutatkozik, csak egyes esetekben a Irerlfák még nsgyon drágák és az összeköttetések, különösen s vicinálisokon Igen nehézkesek. A javaslatot elfogadta.
PHz Artúr, Barabás Stmu, Hegy-megt Kiss Pál felszólalásai után Éhn Káimtn h<ngoztst|a, hogy a külföldnek nlncten olyan fürdője, amelyhez hasonlót nálunk ne lehetne találni. SzOkségesnek tartja, hogy minden fürdőn orvos legyen és legslább a szezon Ideiére gyógyszertárt, kisebb helyeken fiók-gyógyszertárat állítsanak fel.
Az interpellációkra áttérve Kócsán Károly a
kántortanítók illetményeinek rendezését
térte. Klebeliberg kultuszminiszter válaszában hangsúlyozta, h"gy a jelenlegi pénzügyi helyzet nem engedi mez, hogy gyökeresebb segltsé get ígérhessen, de amennyire a lehetőség engedi, segíteni fog a helyzeten.
Tobler János az östzkormánybot Intézett Interpellációi a kőbányai munkásság szervezkedési és gyülekezési szabadságának megsértéséről. Az in erpeiládót kiadták a miniszterelnöknek.
Vancák János azt kérle, hogy q munkanélküliség enyhítése swmpoftt-jából a nép|ólét! miniszter fo'ylassa a kislakás építési akciót. Vass József népjól'tl miniszter közölte, hogy az államkincstár, sajnos, nincs abban a helyzetben, hogy erre a célra nagyobb összegeket lehetne fordítani, bár
a pénzügyminiszter nem zárkózik el attól, hogy a várható be vételek egy részét építkezésre fordítsák, hogv ez szonbtn tényleg megváló sul-e, azt most nem Irdná megmondani. arra csak az év vége felé nyílik majd lehetőség A p»nzögv-mlnls terrel tárgyal! a fe'ől la. hogy magánosok számára épltke zésl hiteleket bocsátanak re-delkezésre,
természetesen csak akkor, ha a már kibocsátott hiteVk lörlesrtéaf ö'sie gei tvfolvnak. Ezen kivfll fozlalkozlk egy tisztviselő telep létesítésének gondolatával is, ez arrnban még embrionális állapotban van. Az! hiszi, hojv ezt » tervet esik külföldi tőkével lehet megvalósítani és ebben az Irányban már folynak a tapoga-lódiások.
Peyer K«roly Interp-PáclójábaT az épltőanyag-karteli működésének ellensúlyozását, Illetve lulksp'sslnsk megrállását követelte. A kereskedelmi tninlsrter helyed Dessewffy Aurél államtitkár válaszolt és kilelen'et'r, hogy ebben az ügyben vizsgálat Indult meg és a beszerzett adatok alapján nem lát olyan okot
képviaelAHézban
fennforogni, amely Indokolttá tenné a kormány erőszakos beavatkozását.
Et u'án Kétll Anna terjesztette be három Interpellációiét. Az elsőben s magántisztviselők munka és kereseti viszonyalt taté szóvá és követelte, hogy a kor-máry biztosítson munksslkilmat azoknak a tisztviselőknek akiket az Ipiti koncentráció következtében a
Í" illalatok elboctájtanák. Dessewffy urél hangoztatta, hogy a mai Ipari koncentrációt a kor-
». jnóny megakadályozni nem tudja • tés fiem Is akarja, mert csak Igy tudja a versenyben megállani a helyét
A kormány maga is arra kényszerüli, bogy az állami lisz!<lselők nagy ré
szél elbocsásss. Rfyébként a kormány Igyekszik munkaalkalmak W-temiésével az állásnélkflUek helyzetén segíteni.
Kéthly Anna második Interpellációjába sz
Iroda és munka belytságsk egészségügyi viszonyainak rendezésére törvényhozási Intézkedéseket sürgetett. Dessewffy Aurél közölte, hogy a magánalkalmazottak Jogviszonyairól szóló törvényjavaslat legközelebb a Ház elé ketül ás ebben a javaslatban a magánalkalmazottak egészségügyi viszonyairól Is gondoskodás történik
Kéthly következő Interpellációjában
a magántisztviselők Idejéről szólt és ezzel kapcsolatban ■ munkaldőlörvény beterjesztésit. Dessewffy Aurél szintén kívánatosnak tartja a kérdésnek valamilyen tornában való rendezéséi. A legközelebbi genfi munkaügyi értekezlet foghtHl zlk e kérdéssel és sz éiteksilet határozatainak természetesen a kormány készséggel aláveti magát.
Bethlen válasza Pakots revíziós interpellációjára
volna akadálya zlóni
Ezután Pakots József terjesztelte elő Interpellációját, hogy
hajlandó-e a kormány a főváros minapi rendkívüli közgyűlésének a békerevlzió ügyében hozott határozatát
végrehajtani? Qróf Bethlen Is van miniszterelnök válatzoll sz Interpellációra. A revízió hoz közelebb |utunk, ha egrségesek vagyunk, de n*m jutunk közelebb, ha ebben a kérdésben a nemzet egy>égét nem tudjuk megtartani. A legnagyobb nyíltsággal kíván beszélni erről a kérdésről. A főváros békerevldós határozata 3 pon ol foglal magában. Nincs senki, aki ne tudná migáévá tenni ezeket a pontokai és ne értene vele egyet. Hogy ha az Interpellációra válaszol, ezt azírl teszi, (mert bizonyítani akarj*, hogy
perfii volt az a vád, mely személyében támadta őt oly
a békerevl-ak.
Debreceni beszédében téma revisió szükségességével szállott szembe, he nem azt mondta, hogy óvni kell a nemzetet attól, hogy olyan Illúziókba ringassa magát, mintha a revízió eredménye egykettőre az Ölünkbe hullanak. Az voll akkor la az álláspoai|i, hogy senki se avatkozzon bele a kormány külpolitikájába és ne adjon tanácsokat Mert eiek a tanácsok nem hozzák közelebb a revíziói, el-lenkezfilrg, távolabb viszik. Debreceni beszédében is élesen szzal foglalt állás', hogy a revízió kérdését ne hozzák kapcsolatba belpolitikai programokkal, meri hi ezt leszik, akkor semmivel sem |uluuk közelebb a revízióhoz, hanem következik a meghasonlás. Akkor, amikor
Irányban, mintha Bethlen
hozzáfárul ahhoz, hogy az országgyűlés a főváros felirata ügyében utasítsa a kormányt a kérdéssel való foglalkozásra, akkor teljes ősilutességgei meg- 1 sem szo'gál|ák a revízió ügyit. Erre mondja mi ebben az áliáipontja, cs>k gyenge és népszerflUen kor-
nehogy később valaki azl mondja, Ingy a kormány elfogadta, de nem hajtja végre ugy ah~gy azt egyesek ma értelmezik.
— A demotlraliv nyllatkoztlok
mánynik van szüksége, de tzek s nyilatkozatok külföldön egész* n más hatásusk, mini it'hon. Egyrészt azl a látszatot mulatják külföldön, hogy Itt egy gyenge kot-
.3.

W Itbrnár 7.
mányzat áll, mely még kalandok árán It hallandó néptzerűiégél növelni. Dg hangoztatja, hogy a demonstratív nyilatkozatok sz ellen-propagandának la figyelmeztetőül szolgálnak. Demonstratív nyilatkozatokra tehát ezúttal sem hajlandó.
Ezután a miniszterelnök megvédte a külképviseleti szerveket, nevezetesen a követeket a támadásoktól, melyek abból az alkalomból írták őket, hogy a revízió Irányában tanúsított működéseket egyetek iiihon kritikával kisérték. A támadások csak sz ország-Mii ártanak éssltalmassk airt, hogy külpolitikai tekintélyünket alá ássák. Ht valakit támadni akarnak ebben
a kérdésben, akkor támadják' a külügyminiszteri, vagy a miniszterelnököt.
— A revízió élökészilésc nem valami apeciális munka. Mindaz, ami közelebb hoiza a revízió!, abból (II, hogy u| barátokat szerezzünk kolloidon és a régiekkel igyekezzünk fokozni barátságunkat. A magyar követeknek kOllöldön az lehet a szerepük, hogy ha alkalom kínálkozik, letvllágosltással azolgáljanak. Az Ilyen lépések köitl:bb visznek injn-ket a revízióhoz ét megérlelhetik azt a nemzetközi hangulatot, bogy fokozatost n etö lehessen készíteni a kérdési,
— Nem vagyok hajtandó kalandokba bociátkozni I Arra sem vagyok hajlandó, hogy idő előtt vessük fel ezt a kérdést a népszövetségnél, amint azt egyetek kívánják. Amíg nem érik meg Unt a hangalat, amíg a vezető nagyhatalmak, amelyek 0 revízió kérdésében elsősorban hívatottak a döntésre — a mai állapot fenntartása mellett vannak, addig oktalanság ilyen kérdéssel a népszövetség elé menni.
— A főváros htfározsiáoak 3 Ik pontja a nemze 1 egységről szó!. T.z eves politikai működésemmel ezen do'goztam,
a társadalmi, felekezeti és gazdasági egység megteremtésén, hogy ezeken keresztül felállít hassam a nemzet egységét.
— Ugy látjs, bogy az ellenzék (nem annyira a parlamenti ellenzék, mim a ttjtó ellenzék) két kártyái Igyekezik kijátszani e kérdésben a kormány ellen. Az egyik a gazdasági helyzet taglalása, a mastn a türet meUtnség kihasználása. Ez utibbi érthető M, meit a megsztltoit területeken élő magyar testvéreink sorsa itta súlyos. Azt nbtn ízt táljuk, hogy Néastoniágnak it bizonyos rétze ma még meg vtn sulivá ét nem vetette fii még Németország sem a mUt kérdését, noha t jóvátétel liftes rtadazvt. Erősnek keli lennie • nem telnek i türelemre, hogy kl-Mik a megfelelő Időt várni. Atl kitzik átok, akik kidobják a jelszót, hogy .Bethlen akadálya a revíziónak" azt eiaitzik-e a izélés néprétegek? Kijelenti, hogy
ha van valami vágya, ugy az, hogy megérhesse Nagymagyar-országot és ha van valami am-bktója az az, hogy ennek érdekében dolgozni tudjon.
— A revízió etjére alslt vannek egyes politikusok, akik nem is 0»-ludallauut, a reviiió ellen dolgoznak. Ez a klikk olyan vádakat hangoztat a kormány ellen, melyek leletléhb alkalmasakéira, bogy az ország |ó-hlrnevének ártsanak Külföldön.
Ez a klikk társaság a maga kis politikai pecsenyéjét akarja megsütni a revízió tlizénél.
A kormányntk lebát ai a feladata, hogy a revízió érdekeben mcgle-remtte a nemzet egységét is ezt a káros klikket távol tartsa a revízió kérdésétől. Ezettöl a nemzet egyié-get féltem I
A miniszterelnök beszédéi gyiktan nagy taps szskttolia fal, ma|d be-azéde végén hosszio ünnepelték t kormánytamogaió pártok.
Pakots állott fel ezután éa nyg-kérdezte, bogy reá ériette e a miaSt-lerelnók a politikai pecsenye kitételt?
Felkiáltások: Ugy is van I (Zij a baloldalon.)
Pakots: Nem hiszi, hogy valaki it erélyes kérzíl nyúlt volnt hozzá eddig a rev.zlo kérdéséhez. Szerinti belpolitikai kérdéiek nem veszélyeztethetik a revizió megoldását.
Bethlen István gról
mindjárt vitasroll Pakois kérdésére ét ktjelen elte, hogy
nem nyllnthozlk, kikre értette a „politikai pecsenye" kitételt, mert erze! I'j&oIs Is thziábsn van. Sokan vannak, akik ellentéleket akarnak szítani a revízió kérdésével és Igy akarnak maguknak pártot alakítani. Pakots azt hiszi, hogy ha bevezetjük a llikoz választójogot és az esküdtszékei, akkor ilt dínomdánom te lakodilom vár mindenkire. Legyen meggyőződte Pakots, hogy akármit is csinálunk a revizió terén, nem a hangoskodás fogja azt ddönlenl. Németországban szociáldemokraták vannak uralmon, mégsem vetélték még fel a revíziót. F.u kel a kérdésekel magunk között kell eldöntenünk és Igy ktll vélekednie mindenkinek, aki nem akar|a kockáztam; az ügyes osztályok és a nemzet érdekeit.
A Ház helyesléssel velle tudomásul a miniszterelnök válaszát.
Az egységespárt Almásyt jelölte Ház-elnöknek
(Éjszakai rádtójeienlés) Az egy-Bégetpsrt szt-idán este ertekezletei toitotr, melynek egyetlen tárgya volt Zsitvay Tibor lemondásával a ház-elnöki tisztség betöltés;. A párt Bethlen István miniszterelnök Indítványára egyhangúlag Aimásy Lászlót, a párt ügyvezető elnökét jelölte. A választást a Híz h Irupi Otéién ejtik meg.
„Az flgyvédi kar tnl-szaporodását meg kell gátolni"
mondotti Zsitray Tibor Iguiágigy-mlnluter hltaUibálépétekor Az Igazság ügy minisztérium tisztviselő kara ma déloen egy órakor tetlületileg üdvözölte minisztériumba léptté altalmából Zsitvay Tibori. A minisztérium tisztviselői kara Ángyán Béla dr. és Szászy Béla dr. áuam Utkárok vezetésével vonult fel a fo-gadta'áshoz. A tisztviselői kar nevében Szászy államtitkár üdvözölte az igazsIgOgymlnisztert.
Zsitvay Tibor válaszában kérte a tisztviselők támogatását. Fontosnak tekinti a birói státus végrehajtását. Az ügyvédi kar súlyos helyzetén ugy óhiji segl enl, Ingy a tulszaporodast
Szendrey Júlia
Irta: dr. Qirdonjt Ujos (10)
Ugy tOrténl, úgymond Júlia, hogy tg) alkalommal Horváth Árpád •gyaácmi tanár, Petőfi Sándor egyik jóbsráija, azt tanácsolta, hogy menjek férjhez, mert ezáltal megtzsba-dulok a világ tzájától, az embereklöi a a mult emlékeitől Is. S imlkor megkérdeztem tőle, bogy ki venne el Wetégül, Horváth A'pád ízt felelte, hogy akár ö Is.
Sstndrey Júliát második bázusá-gáért már abban az időben sokan eUMtték t azóta it tokán megkövezték. S érdeket, hogy, Júlia teliének kárbaztatásáben épen a nők járlak eiOL Pedig az Igazság Julii pártján van, 0 az adott helyzetben nem lehetett mást.
Ezért a tettéért Szendrey Júlia kOMnben it keservesen megfizetett. Csalódott, de nem második lerjébcn, aU Jó ét megértő volt hozzá, hanem Oomigában. Tévedett, mikor az! hitW, hogy el tudja feledni a multat. Et állandó teb maradt a tziven és aohte gyógyult be. Visszajárt hozzá a mult és megkeserítette éleiét.
EfefeCZ Járult, hogy Julián ml.id-joböan tttatalmisodotl termeszeiének
végteletaége.
Igy Szendrey Júlia éleiének utolsó éveiben állandóan adolgolhát járta. Meggyűlölt mindent, ami ól a múlttól el akarta szakítani. Elhagyta férjét, o,(hagyta gyermekeit. Férfi ruhát oltott magára és ferlimódra élt. Szabad ég alatt báli és kereste a mutatást, a tivornyákat. S mlg lelkén a mult rágódott, testét pusztító betegség támsdla meg. A kettő együtt rohant vele a alr faié.
Ekkor, az élet és halál mesgyéjén, születtek meg Júlia legszomorúbb költeményei. De ekkor iria regeit is, amelyekben szín én a mult Jár vissza hozzá. A míg* szomorú éle ének allegóriáit találjuk meg az árokpart! kis aranyvirág, a mezítlábas pásztor-lányka, a .a^jerencaél.en narancsfa a a hatalmas fenyő mellett nyíló vadrózsa sorsában.
A mull, Petőfi emléke, nem hagyta el elete utolsa perceiben se. H italos ágyán is Petőfi költeményeit olvas a. Ezek otvaaáaa közben sok«zor végig elte 1846. szeptember 8 ának, a megismerkedés nspjanak éa 1847. azepiember 8 ának, a házasságkötés nspjának emlékeit. S minihz a sors a sok szenvedésért kegyes akart volna lenni, egy harmadik szeptem-
ber 8 tt is lartogaioil szamára. Ezt a harmadik dátumot azonban rrnr csuk a halóit Julla érte meg. 1868-ban, még negyvenedik életévének betöltése elöt, meghall Szendrey Julla. Szeptember 8 án temették el.
Ez volt Szendrey Julla azomoruan szép élete.
Lelkének rejtélyét már sokan meg akarták oldani. — A vállalkozás azokban ezideig senkinek se sikerült tökéletesen. Hisz maga Petőfi, aki
fmégis csak legjobban Ismerte Júliát, irt legközelebb állt hozzá, azl Irta, «y ha Julla leikéi egész fényében forróságába.i le akarná Írni, akkor tollát a n.-p közepibe kellene már tanla.
*
Én a azülöföld azonosa Igának éa sztrelelének jogán közeledi :m Julla lelkéhez éa nyullam hozzá emlékeihez Tollamat nem könnybe, cem la vérbe, lunern a Bilaton vizéb: mártottam es ugy rajzoltam meg Szendrey Julii káp^l. H.igy ez a k p mennyire sikerűit s h gy van-e rajta szerelni és gtötyörkodnl való, azt itél|ék meg kedves olvasóim, akiket tsnulmányom végéi arra kérek, hogy fogad|ák szivük szeretetébe Sieodrey Julláli s magyar mull gyásifatyolos asszonyát. (Vége)
meg kell szüntetni. Ez fájni fofc de rajta leszünk, hogy szerzett lógókat ne sértsünk. A hitbizományi törvényről nem kíván beszélni, mert az még nagyon korán volna. Eplttnl akar és nem pedig rombolni. As ö meleg koltéxiilis érzését viszonozták — kérte a tisztviselői kart — azzal, hogy támogstltk raOkOdátében. Ma|d valamennyiokkel kezel fogva vissza-vonult szobá|ába.
Parafálták a Vatikán
és az olara kormány szerződéséi
Róma, január 6
(Éjszakai rádiójelentés) U|ságlró-körokben ma este fel éiltnüf megbírható helyről azt a hlrl terfcssl ették, hogy az olat z kormány ét a Valikán között ma létrejött a megállapodás, mely az 1871. óta fennálló .római kérdési" véglegesen rendezi. A megállapodást hl' szerint ma pirafáltáa.
Suhanó szán
Igy, fehérbe dermedt téli délutánokon olyan a langyos levegőjű szoba, hóra, fogyta néző ablakaival, mint tükörfényes jégpálya szélére állított melegedd A fázékonyak gyávák és lemuradotlak oázisa. Akinek Jő a szeme és Jó a szive, hogy örülni tud a mások örömeinek, az Innen elei nézegetheti, a kipirult, kacagó, fehér téli életet A karcsú, álmodozó íveléseket harsogó, merész lendületeket, szikrázva pergő forgásokat. De övék marad u vágy...
Ilyenkor estefelé hosszú árnyak kúsznak a szobába s a szőnyegen összeölelkeznek, a kályhából kibukó parázsos vörösséggel. A kályhafény most felágaskodik, belekukkanta dívány sarkán nyílva/elejtett könyvbe s ijesztgetőn belevilágít az álmos, gyűrött párnák arcába. Lágy, barna, estéli csönd. A végtelenbe nyújtózkodó, lusta Időt az ára szorgalmasan és szigorúan ttk takkotva, opri darabokra osztja, mint takarékos, éieshangu háziasszony.
Az öllögető kéz Is lehanyatlik, a lélek figyel...
A húz oldalfalánál elfutó zajos utcu lármájából most vidám, ezüstös hangocska szalad errefelé. Jégcsapok csilingelnek talán ? De nem — csengetyü, sok kicsi előfutár jelenti, hogy szán, szép, ragyogó, suhanó szán jön errefelé. Ha befordulna... Oh, már erősidnek a hangok, csengenek, bonganak... Az elhagyott atca várakozón és alázatosan teríti fehér szőnyegét a lovak patkói alá. Jöni De ml ez? A c-engők hangjára havas fátyol borul, — már halkabb, halkabb, búcsúzón csilingel, egy utolsó suhanás, hideg, suhogó hideg stdU utána, búcsúzó szépség téli kendő-lobogiatása.
Ha befordult volna... Kl tudja, talán nem Is lett volna olyan szép, az ütött-kopott szánban fdzi, meleg szobára vágyó emberek gunnyasztottak, a kocsis káromkodott vörös orra, zúzmarás bajusza alatt és a lovuk soványan, fáradtan vonszolták terhüket...
De nem fordult be. És igy... kl tudhatja? Talán mégis gyönyörű volt. Meleg, bordő-bdrsony párnák ölelték körűi a boldog, nevetőszemü emberekel A kocsis vidáman pattogtatta fodro'odó ostorát, kényes lovak patkót csattogva szikrázták, bongtak a csengetyűk, csilingelve kacagtak, hajrá előre végig a cukorba mártott utcákon, — Utat, utal, a suhanó, repülő szánnak...
Vunnak v-endbe, fehérbe dermedt téli utcák. — csak az álmok és vágyak Indulnak benne félénk sétára Igy ecetenként.
(Zalaegerszeg) Margó,
1920. tebraár 7.
LA 1*1 ROILOHT
A zalavári titokzatos halott egy vadászfegyver véletlen áldozata
Felboncolták Varga József holttestéi - Megállapltotték, hogy a fiatalember vadászlesen volt és ott érte halálos szerencsétlentét ~ A serétpatron teljesen szétroncsolt i a tlatal vadász szivét és tDdejét
, Keszthely, február B
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Röviden jelentettük, hogy Zalavár köztél hstárébtn a mull nspokbtn egf féif> hollét Illáink, melyről s községi elöljáróság csskhtmsr megállapította, hogy Varga József 21 évet laltvárl Iskos, levenlsköteics listai gszdalegény holtteste Miután olyan tflnetek marüllek fel, melyek gytaussá tették a fiatalember halálának köiOlményelt, az orvotrendőr! huUaszemláröl sídlö jelentést ba kelleti vátni, de mivel
as utak a nagy hó miatt járhatatlanokká váltak, több napig tartott, mlf Keszthelyről a hatóság emberei kl tudtak szállani Zalavár községbe. Ia csak most derűit világosság a rejtélyes holla leletre.
J nnár 29-én történt, hogy Varga Jórstf este egyölt vacsorázott otthon szüleivel, mtjd vacsora ulán hizul-rói azzal távozott el, hogy kimegy s dióskáli-kegyen levő tzőlö|akbe. Varga József azóta nem lért többi vissza. A fiatalember szü el nagyon tggódiak fiuk távolmaradása mlait, amit nem Indiák megmagyarázni.
Január 31-én reggel Tóth Jtnoa salavári gazda a nagyhorváti szülőiébe Indult. Körfllbelül 7-8 óra között lehetett, amikor s községen kívül, as úgynevezett
Mocsola hidon egy férfi halottra bukkant.
A halott hanyatt feküdi, alatta így pokróc. Arca véres volt, eltorzult vonásokkal, teljesen csonttá fagyva. Tóth lábával még meglökte, de a holla bizony nem reagált erre. A megfagyott holttest mellett egy puskaagy, néhány lépésnyire töle a puska csöve Tóth János ezeket látva, sietve visszaindult a falu leié, hogy jelentse a lelett! ss elöljáróságnak, amikor Fehér Sáador nevű kösségbeiljivel találkozott, áklnak elmondotta, hogy a hídon egy h >lott emberre bukkant. Erit mindketten visszamentek, de a kulla arca annyira Ossza voll torzitvs, hogy Fehér sem ludta fe Ismerni.
A két ember erre bement a községbe ét jelentette az esetet a jegy-tőnek, tki nyombin Keszthelyre táviratozol! a físzolgabírói hivatalnak, melynek utasítására azután esakO-zöiták az orvosrendőri bullaszemlét dr. Zavtlla Aurél körorvos közben-
D\ Zavtlla megállapította, hogy a holttesten a szív felett lőtt seb van, a ruhán pedig a lövéstől eredt perzselés. Mintán boicaelekmény látszott fennforogni, a körorvoa megtette jelentését dr. Patlonay László keszthelyi kir. |áráabirónak. Ztlabér nagyköiaég tlöljáiétágt pedig a halottat beho-
zatta a falu temetőjének hullahizába, mlg a jegyző közhírré lette a történteket és Varga szülei csakhamar jelentkeztek, akik a cionttá figyott holttestben legényfiuk hullájára Ismerlek. A rendkívüli hideg és hóviharok miatt, melyak s közlekedést teljesen lehetetlenné tették, több napig kellett várul, mlg a vizagá'óbiról leendőkkel megbízott dr. Pattonay Ltszló klr. lárásbiró, dr. Mesterlch Elek és dr. Szekeres Oyörgy orvosok kl tudtak menni Zilavárrs, shol a halósági boncolási éa a vizsgálatot megejtenék.
A vizsgálat megállt pltotta, bogy a sziv felelt 3 mm. átmérőjű setétek
hatoltak be a mellkasba, melynek Izomzatában
42 serétet és ruhafoszlányokat találtak. A mellkas aröseu Ossza volt roncsolva. A baláll tehát lövés okozta. A lövés egy régi Werndl fegyverből átalakított 16 os kaliberű fegyverből tortént. A hulla zsebeiben 4 L'ncaster-patront találtak. A lövét s tödöt ét s izivet tel|etea öttzeron-csolla és azonnali halált okozott
A vizsgálat ugy rekonttruál|a a lén /állási, hogy Varga Jórtef
vad lesen volt (innét a pokróc it) ét amikor elővette legyverét, az egy véletlen folytán eltolt éa halálát okozta.
Varga József Igen derék flatalem ber volt, igy általános a rétzvét a kOztégban.
Az esetről részletes jelentés ment a nagykanizsai kir. Ogyéatségnek, amely a vadászfegyver áldozatának eltemettetésére megsdta sz engedélyt.
Kellemetlen szájszag
viaazatasziW. Csúnya színé fogak eltorzítják a legtzebb arcot Mindkét szépséghibát azonnal óe alaposan cl lehet tüntotni a pompásan üdltó Chlorodont-fogpaazta gyakran már egys-iori használatival. A fogak már egysjuiri liaainálat után gyönyörű alcfántctfontaiinhon ragjognak, különösen ha a tisztításhoz külön orra a célra kéeaített fogazató* sörlójú Cblorodontrogkefél használjuk. A fogak közé szorult rothadó óU"lmarad«»kok, melyek a kcllemefl'-n >iáj szagot okották, w.»«l a í(»gk«í<<vél alaposan clUrnlitlutök. Kitérőije meg egy toliu* fogkrémmel, melynek ára 60 fillér, tubus ara 1* 1—. Chlorodoat • fogkefe (pnlta vagy kömény aörtéjíi) l» 1-.V).'#';hlorodunt ütegenként I* 2&>. »'snk k^k-töld árin/i caomagoláaban
„Chlorodont" faliratul valódi. Mindenütt kipliutó. Un-Werke A. C., Ihresdcn, majryarom.tgi «cr><rk<'-pvii"lctt> M -lnái HerUlau óa Társa, ltndapeat. * •
Felmentették a gumilepedő alatt megfulladt csecsemő édesanyját
Az ormándpusztal gyermek
Nagykanizsa, lebruár 6 j Az ormándpusztsi Somsskh-kastélyban voll alkalmazva Tlbolt Erzsébet, skinek négyhónapos fiacskája volt. A nobilis grófi pár mindennel ellátta alkalmazottjuk gyermekét, mintha csík tájit gyermekük lett volna. Egy napon azután történt, hogy mlg Tibolt Erzsébet el volt foglalva a konyhában, gyermekét tzobájában magára hagyta. Mikor rövid Idő múlva vittzalért, hogy a kit fiu u'án nézzen, sz bölcsőiében mozdulatlanul fekodl mereven, arcára huiva a baba fehérneműt. A fiatal anyában tzinte meglagyoit a szó, amikor a ctecsemő tzemeii lehunyva látta és észrevette, hogy or-rán-szájin vér tzivárog. Egy tlkol-lássál a vízvezetékhez iramodott, hogy felébressze a talán ctak elalélt gyermekei, de minden kísérlet blába valónak bizonyul', mlg a gyorsan előhívott orvot meg nem mtgya-rázta a kétségbeesett nőnek, hogy a csecsemő halolt. Megfuliadl.
A njomozát megállapította, hogy a halileset napj n az anya, mint rendesen, szobájában hagyta gyermekéi, mlg az uraiig részére elké-azitette a reggelit. Eközben történt, bogy tz elevtc, erősen fejtett gyermek rugkapllózoll bölcsőjében és búzta migára gurami-Irpedőjél, amitől aztán, nem jutva levegőhöz, megfulladt. A kit holttestei felboncollák.
A szerencsétlen fiatal anya tegnap
halál a törvényszék előtt kerüli gondstlsnságból okozott emberölés miatt a kanizsai törvényszék elé, mely előtt t nő gazdá|a, gróf Somsslch Antal nagybirtokot maga jelent meg és tanúságot telt szét ciétlen alkalmazottja mellett: bogy példás anya voll, aki reedkivül szerette gyermekét. A blrótág a tanu-kihallgalát ulán a fiatal anyái vád ét következményei alól leimen lette.
CsttMrtOkBa és pántokon S, 7 éa a érakor
r
Biró Lajsa aalaaávs
Főszereplők: ■Ilii* Dsvo, Pártos Gusztáv, Mtnéozenthy Tibor ís Ollve Brook.
A vilig legszebb filmje Amerikában készült, trljeacn magyar nlllllőben.
A kibővített zenekart vezényli: Arnberger Rudolf.
MArsékeltsn ematt helyárak.
NAPI HÍREK
NAMIKMD
Február 7, oaütBrtSk
Római katolikus: Romuald. Protest: Tódor. Izraelita: Seb. hó 27. Nap kai reggel 7 ÍM I! perckor,
nyugszik délután 17 ó<a 10 perckor. •
Városi Mozgó. ,A sárga lllom' Biró Lsios színmüve. Minden tlóadison a ,32-es" baka vagyok án.
Oóztürdó nyitva reggel 6 órától eate 5 óráig (bítfó, szerda, péntek délután nőknek).
MlJárét
dátntán 1
i Szardán a i la Kertel 7 órakor -S, órakot +14. aata B órakor —1'3.
Pattrw: Reggel borult, délben tiazta, eate borult égboltozat.
StUtriaf: Egéaz nap Délnyugati szíL
A Meteorológiai latáaat mattat este
10 órakor: túlnyomóan azáraz és Igen hideg idő várható.
— Jóváhagyták Nagykanizsa kórházi kölcsönét. A vármegye
tudvalevőleg 160 ezer pengő kölcsön felvételét határozta el, s azt hozzád járulás formájában a nagykanizsai kórházépítésre tdja. A pénzügyminiszter tegnap értesítette a vármegyét, hogy miután a kölcsön felvételét sikerült enyhíteni, annak ftlvé-t'.iét jóváhagyja. A mátlk 160 ezer pengőt hozzájárulásról az esedékesség Idején fog hslározni.
— Halálozás MálUs Józtef, kormányfő tanácsot, ny. vármegyei árvaszéki elnök Zalaegerszegen 72 éves korában elhunyt Kát háttal ezelőtt lábát törte s Igy ágyba került. Kezelőorvosa előző este is meglátogatta öt és javulást állapított meg. Amikor azután az orvot távozni ké-nült, MáUti marasztalts öt, de ekkor hirtelen rosszul lett t meghalt. As orvot nem tudott rajta argtteni. SzlvszélhOd )s ölte meg. Ntgykani-zsára szállítják ét csülörlökön délután 3 órakor helyezik örök nyugs-lomrs a családi sírboltba.
— Zalavármegye közgyűlése. Folyó hó 11 én reggel 9 órakor tartja Zalavármegye lörvényhtlótágl bizottsága ezidei eltó évnegyedes közgyűlését, amelyen Nagykanizsa több nagyfontosságú közgyűlési határozatai kerülnek tárgyalásra.
— A szi Margit Leánykör műsoros délutánja. Az ipsrostanonc-leányok a missziós nővérek vezetése mellett működö szt. Margit leányköre műsoros délutáni rendez vasárnap, február 10-én pontban 5 órakor a misszióshát termében (Roz-gonyi u. 7.) Közreműködnek: Sneff Gizella, Bazsinovlts Ilonka, Rezneky Margit, Károti Erzsébet, Mészáros Teréz, Ffühwirt Emília, Nárdty Irén, Nagy ilonks, Orbán Irén, Vukiis Teréz. Lesz magánjelene', szavalat, ének, lánc Vendégeket uivestn lát a vezetőség. Rubatári jegy 30 fillér.
= Praktikus, olcsó ajándékok! hócipő, Thermos, fényképezőgép, vadátzali felszerelés, lábszárvédók, sporlbaritnyák, olcsón kaphatók — Szabó Antal tporlüzleléiicti.
JUUSI ROnewT
1108. febrafr t
Rendkívüli
érdeklödé* előzi meg Nagykanizsán él u eféu környéken a szombati napot. At étdeklődés értbelő la, mert ebben a cudar hldrg villgban egy forrd alkei U (araangi éjuaka kezdetét jelenti a azombat etil 9 óra. Ekkor len ugyinit a Polgári Egylet termeiben az évtizedek óta blm Szina'órium-piknlk. Nagyszerű motor gondoskodik előzőleg a hangulat tetébretzléséről, hogy mire pompái katona zenekarunk felvetzi a sokféle Mbá|ot szerszámot, addigra már mindenkinek táncra kéttfllődjék a lába. A müior (öv/roti él helyi müvéaz erők gyönyörű egyűtleie leaz. Letz abban ének, zene, lánc éa irodalom egyaránt. Semmiből tem tok, hogy Ideiében kezdődhették a báli vlgtág A nagyterem már má-aodlk nrpja fűtve van, hogy kellőleg bemelegedjék Jefyek még elővételben ki pialók (4 pengőtől letelé) a Teuli eh-drogériában.
— Iparotteatflleti előljárdsági üléa. A nagykanlttai Ipartestület február havi előljárótági Oiétét Fattr Mihály épitétz elnöklete alatt ma Mit 8 Arakor tartja meg azékházá-ban. Ekkor nyuj ja át a lóiipln megbízottja a .Korona' kávéház „Józsi bácsijának* a kereskedelmi miniszter okiratát és jutalmát aok éri hűséges szolgálatáért.
A Kath. Legényegyletben vasárnap este 8 órai kezdettel .Vidám etf lest és ez alkalomból a farsangi hangulatoknak megfelelő mttsor várja ax egyesület vendégelt, amit at egytafllet legjobb komikéi és komikusai adnak elő. Motor u'án tánc-tea következik.
- Ax Állatvédő Egyesület közgyűlése. A ntgykanlzssl Állatvédő Egyesület feb:utr 10-én, vasárnap dátelőtt II órakor a városházi kis tanácstermében közgyűlést tart A nagykanizsai állatvédelmi mozgalom megkezdése és a végleges tisztikar megváltaztása szerepel a tárgysorozaton. A kanizsai állatbarátok bizonyára nagy számban fognsk megjelenni t kOzgyüiéaen.
= Árban, minőségben választékban B a r t a szőnyegraktára
— A letenyel Iparos Olvasókör február 9-én táncmulatságot rendez. Mega öiöleg Letenye műkedvelő gár-dá|a előadj i Herceg Ferenc Qyar-kcvlcs lányok c. 4 felvonásos vigjá-
— Oyógyvízzé nyilvánították két páhokl kut vizét. A népjóléti mlniazler Altópíhok község határában a .Tisztviselők Háta" (azelőtt Krajcsovits szálloda) telkén levő két mélyfúrású kut vizét gyógyvízzé nyilvánította.
VADSÖRÖKET
nyúl, róka, görény, mókus,
nycst ét vidrát, éaytvllat, vaMt, fémet «tb. a legmagasabb napi árban vásárol
RIÉI B. É8 rui HiSTUmm,
Erzsébet királyné-tét 15. szám.
— Ax öreg rigyácl gaxda a pincébe menet fagyott meg. Jelentettük tegnap, hegy Rgyác községben az Oregh'gyeu hilva találták Iker János 83 éves foldmiveil. A mejejlelt rendőrorvosi hullasieirle során tegnap dr. Szabd Ziijmond j. tlaztl orvos és dr. Laubhaimtr Alán tb főszolgabíró kétséget kizárólag megállapították, hogy Iker Jánoi a pincéhez menet az u:on elfárzdvi leflll és űlléb-n a gyenge öreg megfagyott. A temeiéal engedélyt kiadták. _
Szánt Benedek jubileuméra
magyar Ifjuaágl zsrántoklás latul Rámába 4a Monta-Oaaalnaba
Serédl Jusztinlán dr. bíboros hercegprímás lővédaőkiéjével, Bárdos Rcmlg dr. pinnonhalmi főapát, Krot ler Miksa zalavári, Jdndl Bernardln dömölkl, Zoltványt Irén dr. bakony-béll, Mázt Engelbeit dr. tihanyi bencés apátok védfltégével Stent Benedek jubileumán országot nemzeti zarándoklás Indul Rómába ét Monté-Catalnoba. A zarándoklás nemcsak kegyeletes tanulmányi kirándulás szókra a kegyhclyekre, amelyeket Szent Benedek életével és cselekedelével megszentelt, hanem egyben a magyar Idusig hódoláti XI. Plus pápa előli aranymiaéf jubileuma alkalmával. A zaráudoklázbin résztvevők tehát a rend'l/OÜ jubileumi év kegyelmeiben Is rítietűlnek. Az II jutági zarándoklat Juniut 14 én indul Budapejuől ét Firenze (kétnapi tartózkodás), Ró.-ni (htlnapi tartózkodás, m:ly alatt azzbid kirándulás Nurslába és Subiacoba), Monfe-Cat-tinó) egynapi larlózkodáa), Velenze (egynapi larlótkodás) kegyelmi helyeinek és műemlékeinek megtíkln lése után t zarándokok |unlut 26 án térnek vltua Budapettre. A zarándokok lelki gondozását ét az Ifjúság lanulminti vezetéséi a Szent Benedek rend tagjai látják el. Részv/tell dijak: a tanu>óif|uaágnak 250 p ngö, felnöttekuek 320 p'.ngő, II. osztályon 450 pengő. A zirándoklás risztve-vöinek útlevél nem kell. Jelentkezési határidő: május 25. Rrazletes felvilágosítást és programot az iskolák igazgatóság), a hittanárok adnak. Jelentkezni az Országos Katolikus SzBvetiégnél (Budapest, IV., Fcren-dek-lerr, 7 ) személy«sen vagy Írásban leh:t. ____
— Ingyen gobelin képet ad minden egész éves előfizetőjének a
TOndéra/jak Magyar Kizlmunka Uj■ ság, i kldolgzásboi stűkséges NWK. gyap|ufonillal éa C. B. muli:éval. Ez az ajándék egymaga 20 peneő étlékű, inig a Isp előfizetése csak P 14 40 be kerül. E kél látszólag ellentmondó adat a Tündéru||ai piridin elterjedttégíben, tehát a tOmrg fogyasztásban leli msgraiízatát. D ez a kitűnő lap ennél la Invább megy. Mindenkinek, aki szánkra 10 u| elólizelöi gyűjt, a képeken kivdl ingyen ad egy 23 mé'cres víg eltí-rangu Liliom váninat.
A behóo-bál
fogja elbúcsúztatni az Id.I farssngot Nagykanizsán. A Keresztény Jótékony Nőegylet rrndetl febtuir II én, héifőn este fii 9 órakor s C nlrál felső helyiségeiben. Az ötlelea és kitűnő hangulatúnak ígérkező estén lehetőleg mindenki bohóc, vagy más Iréfáa Jelmezben, álarcosan jelenik meg. BsIépődljmindOaaze r50 pengő, táncosjegy I pengő. Az estély bevétele a Nőegylet ropptnl megtoka-sodolt szegényeinek téli segítését lesz hivitvi előmozdítani.
— Anyakönytl hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 9 gfermek szBlelett, 3 flu ét 6 leány: S.-beti Isiván kőműves segédnek leányi, Sándor Ls|ot úrid. in ézőcek (KIII mán) leányi, Menlet Máté fémlpir-likolal művezetőnek fia, Bertalan Sándor honvéd önrezetönek fia, Orűn-feld B.'la sfltlsegédnek fii, Hirin-gozó Zsigmond földművetntk leányi, háztsságon kívül 3 1-ány tzOletett. Házasságkötés 8 volt: Oudlin Oyörgy földműves Titzii KtVInnal, Knsusz József földműves Bagonysi Annával, Tóth Lajos földműves (Sormás) Der-valici Máriával, Tóih Ferenc molnár-segéd (Letenye) Kin Máriával, Tóth Imre rádlószcrelö Vlasics Máriával, Siller István földműves (Siepeinek) Snefl Erzsébet el, Vörös István földműves (Eszterrgnyr) L-Jki Máriával, Pollák Oyörgy niagánlittlv. (Wien) Székely Lillával. Halálozás 14 volt: Tizedes Antal cukorkaárus rk. 53, özv. Horváth Qyörgyné Műller Terézia rk. 70, Liplln László földműves rk. 71, Slrconcsics Qátptr cipész-segéd rk. 20, Szép Ferincné Némelb Márlt (Binoisienlgyörgt) rk. 21, Marton Erztébet rk. 16, Hrazdlna Pál m-gánzó rk. 83, Nóvák Rudolfná Kéri Anna (Molnári) rk. 33, Otv. Weltz Náthánné Siimek Karolin izr. 81, Ksrkucka Józtef bognármetler rk. 84. Kele Oyörgy földművel rk. 77, őiv. Krátky Forencné Petii Rozália rk. 80, Frk Fertncné Vokoun Átnet 35, Németh La|ot dpítzmei-ttr (Lábod) ik. 74 évet.
= UJ rendszer bulorvásárlók részére. Közalkalmazottat részére Zalavármegye rgész területére díjmentesen szálli unk teljes lakásberendezéseket a következő előnyöket nyujt|uk. Százprngönként csupán öt pengi havi részlet fizetendő és egy éven be; UH törlesztés esetén s kamatokat Is nuglériljUk. Kopsteln Szombathely. Kitzegl utca 5.
— Jótékonyság. Sz. K. 5 pengőt adományozott a hetedmagával nyomorgó Bajnóczi hadirokkantnak..— N. N. egy zsák lát, egy z»ák bur gonyál, lisztet ét ztlit küldött t 3 gyermekével lélvlz idejére elhrgyoll tnyának. — N N. 3 pengőt ado-mányozo't fsa/nóczl hadirokkantnak.
I£eresek sürgősen,
jó írógépet,
rövid időre, jó birirt kölcsön. — Clm a kiadóban.
NAGYKANIZSAIAK kedveli lalálkozóh slye BUDAPESTEN
VII., Baross-tér 23. a Keleti pályaudvarral szemben.
Központi fűtés.
Hideg-melegvíz, telefon, rádió, fürdők, lift, írószoba, halL
Héráikéit árak.
Lapunk előfizetőinek JOO'o engedmény.
LeeaU atyákuk kellő figyelmet kell fordittniok int, hogy bélmü-ködétűk rendben legyen, ei pedig i lermésze et .Ferenc Józsii" keserűvíz használata által érhető el. Nő-orvosi klinikák vezetői egybehangzóan dictérik a valódi Faraac lóutí vizel, meri könnyen bevehető éa rendkívül enyhe hatása gyorsan és minden kellemetlenség néikfll Jelentkezik. Kapható gyógyazertárakbtn, drogériákban és fűszerűzletekben.
Hova kell elmenni ?
Február 9. Szanatórium-piknik a Holgári Egyletben
Február 10. Vidám eat a Kath. Legényegyletben 8 órakor.
Szent Margit Leánykör műsoros délutánja a Mliszíósházban 5 órakor.
Iskola-azanatórium Egyesület alakulása llceális elóadás keletében ti órakor a városházán.
Február II. Ker. Jót. Nóegylet bohóc hálja a Ccntrálban.
Február 12. Jclmez-eatély a Kalh. Legényegyletben léi Q órakor.
Február 16 Izr. Jót. Nőegylet bálja a Ca-alnoban.
Február 17. Kelemen Herenc liceális eló-adáaa 6 órakor a városházán.
Február 18. V. szociális est a Mlaszlóa-litzban 6 órakor.
Értesítés
Van azerencsém ez uton értesíteni a mélyen tisztelt hőlgyközönaéget, hoRy
divatszalonunkat
Ft-aat IS. aa. aU (Wldaz'int) helyettük at. Tisztetettel
VARGA-ROTTER
tia nóiazabók.
— Rádiósok figyelmébe. Zakariás János m. klr. postamérnök laikusok tzámári a rádiótól könyvet tzer-kesztett. Es s könyv s legapróbb részletességgel tárgyal|a a rádió elméletét, készülékek összeállítását,ugy hogy abból bárU, aki a rádió Iráni érdeklődik a szükséges Ismereteket megszerezheti. A kOnyv beszerzési ára 2 P 80 fillér. Megrendeléseket elfogad a postahivatal főnöki irodája.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható s Park Szálloda kdvéhá itat VIII., Bamsa-tér 10.
=» A PFAFF varrógép még 20 év múlva is könnyen és szépen vari, akárcsak az első napokban, ebben rejlik az olcsóság i.
>929 február 7.
2ALAI KÖZLÖM
Mozgószinházak
Városi Nagymozgő. F.bruár hő 7-8 án, ciüiorlOliCn és pénteken 5, 7 éa 9 órakor .A sárga liliom", Bíró La|os S'lnműve. Főszereplők: Blille Dove, Pjrlos Ousnáv, Mind-szen:hy Tibor és Cllve Brook. A világ legszebb filmje Amerikában kési 011 teljesen magyar miliőben. — Minden előadáson „32-es baka vagyok án" clmfl dal van mtláoron. A bővített zenekari vezényli Arnber-ger Rudolf. Mérsékelten emeli helyárak.
R Ál) I Ó
ida-[öadáa
(WWáltfaett h — amat, nua
a*g. liangv. — nangvaneny. E — dói__
Ojr — gyemiektkaek. A — asszonyoknak. Z — MM. Mg. - íi.crfgMdaaás.
m. - ifjúsági mZL F - S&ruál
Ftbiudr 7 (csütörtök)
Bndapeat 9.16 Hangv. 830 H. 9.45 A hangv. folyt. I] Dili harangszó az egye-
tetntárl templomból 17.20 0. han?v. I 3 Időjelzés, idójárir 14 30 ll." III Rtdló Sia had Egyetem, Ki 45 időlelzéa. Idó|árás, H 17 10 B. 17.40 Cigányzene. 18.45 Angol nyelvokulás. 19 20 Előadás a S'udlóból : . Clgánypiimái", operett 3 lelv 22 30 Időjelzés, H., Idő|árás|elenlés. Ulána Jh.
Bécs 11 Délelőtti himrv Ili bélulánl hangv 19.30 Opera E Utána esll hangv.
Berlin II O. 16 30 Zongorshsngv szop rán énekkel. 2130 Tándecke. - Után« : Tánc Z.
Bern 12.50 O Z. 16 Délutáni hsngv. 17 A Kursasl zenekarának hangv. 18.15 ü lungv. 20.30 Zenekari hangv. 20.45 Négykezes zongorahaagv
Brtnn 12.30 Q hangv 16.30 A. 1905 Farsangi Z. 20.45 Zongorahangv. 21 Operett E. kflzv.
Frankfurt 12.30 O 16.35 Délutáni hangv. 19.30 Szórakoztató Z. 20 Bernhard Shaw .Dle hefllge Johanna' drámájának előadása.
Hamburg II a hangv. 16.15 dy. karének. 18 es 20 Zenekari hangv. 22 Az Idény modem táncai. 22 45 Kávéházi Z.
L/.ndon 110. 12 Énekhangv. 13 O. 16 Énekhangv, 18 49 Debuasy-hangv. 20 Zenekari hangv. 22.30 Tánc Z.
Milánó 11.19 0. 1230 Hangv. 1630 Szórakoztató Z. 17.20 Oy. karének. 20 30 Opera E.
München 12 55 Hangv. 17.30 Jb. 20 Szlml. hangv. 22 45 K.
Róaaa l'JO Ének- és zenekari hangv 20.45 Könnyű tánc Z
Zürich 12.32 0 15 és 16 Hangv. 17.15 Oy. mesék.
■agykanizM hu»-fogyaaxtása
Statlaxtlfera a vágéliMrál
Nagykanizsa, lebiuár 6 A városi állalorvosi hivatal most Usdott slatisitlkája szerint Nagykanizsán levágásra került:
■urvasm. Ii aSv. mirtii
bo>|u
1926-ban 2241 3497
1927-ben 2227 5104
1928-ban 2006 5523
l«tk< 1132 525 357
5926 6622 7263
A borjuknak egy részét leöli álls-potban Budapestre szállították eladás céljából. — A sertésfogyasztás erős megnövekedése a h-nteslpar frjiödését bizonyltja, amennyiben sok sertést henlesáiuknsk gyári módon való leldo'gozásra használnak lel. Az 1926 ban feltüntetett nagyszámú juh és kecske onnét eieJt, mivel sz akkori métely|árvány miatt Igen sok kényszervágás slá került.
Zflrtchl zárUt
Pária 30átVl. Uadoa 35 21>/s, Havvorl 530-00, SraaMi 71-25, ááflano 173OV1, Madrid 81*85. Amatuáni 108 33, Wli 1U471A, Wlaa '3*05, SoBa >7Prtas la-SSVs, Vssaá 4S30. SltlM* M-«7i/s Báffád 113*. Kkamt HJVz.

6 IT6 S
ételzsir
szavatoltan tiszta, egészséges és
könnyen emészthető.
100% tiszta kókuszzslr.
Mutter gyiirtniány
SPORJELET
Indul a futball-szezon
Nagy változások lettnek a Zala Kanizsa ét est NTE ctapatá-ban ti — Az amatőrök ma már tornatermi tréninget tartanak Megejtették a sorsolásokat
Nagykanlzaa, lebruár 6 Zord tél van még, a ptlyát vastag hótakaró borítja és mégis — indul a futba'l-sz:zon. A sorsolásokat a szövetségek megejtették, késiü nlük kell a c apa oknak, mert lg-n közel van
Min Iá ható, a Ztli-Ksnizst a legtöbb <zör Itthon, az NTE pedig legtöbbször vidéken fog jálssaof. A sorsolás bizonyára változni fog még annylbsn, bogy a Zila K nlzia meg tudja majd venni az Erzzébetvároa-
az eliő meccsek terminusa I A profik I tói a pálva'álaszlói jogo', az NTE
február 24 én, az NTE március 10-én játszd első bajnoki mérkőzését
A Zi'a-Kaültsa vezelüsé<ének egyelőre még uj játékosok szerződtetésével kell (o<lalkozci. A tavalyi (átékosok közül Truckenbród, Ivanlcs és Schrelber távozott el s e posztok, különösen Truckenbród helyének jó betöltése nem kU gondol okoz N gy rgllliással Indult meg azonban a szervezés, s a mintegy .50 ajánlkozó kőül bőven válogathat a Z >la-Kanlzsa.
Az NTE csspa'ábin Is nsgy változások lesznek, elköltözések miatt teljesen uj halfsor fjg szerepelni. Az NTE nek azonbin kisebb f ondot okoz a siervezés, mint a profiknak, hisz aok helyi játékos áll nendelke-zésére. Ennek megfelelően s reális e őkésiűletekben e ólb'e tart az NTE, ml il a Zila Kitiltsa, mert összes igazolt játékosainak • a 13 FC Ifjú sági litékosalnak bwonásával már ma este fél 9 órakor megkezd1 a tornatermi tréninget a polgári Isko'a tornatermében. Ezl a hátrányt a profi club vezetősége a bajnoklak előtt rendezendő 1 vagy 2 bárát-ságos mérkőzéssel lógja behozni s Igy a prolicsapat Is teljes készültséggel fog a bajnoklakon startolni.
A kanizsai csipitok sorsolását az a'ábblakban közöljük. Az e'ŐÍ nevezett egyletek a pályaválasztók Fjbr. 24 Kanlzis—S iroksár Márc. 3 Kanizsa—Rlkospalola M'rc. 10 BTSE-NTE Márc. 17. Kanizsa—Terézváros Márc. 24 Kanizsa-Husot
DVAC—NTE Áo . 14. Turul— Ksnlzss
NTE-PVSK Ájr. 21. Erzsébetváros—Kanizsa, Aor. 28 Kanizsa—VAC
KAC-NTE Máj. 12 Attila—Ksnlzss
NTE-BSE M»|- 26 P.'cs-B irinya—Kanizsa
NTE—PSC Máj. 30. SzAK—NTE Jun. 2. Kunlzaa—BAK Jun. 9 Kinizsa—Józsefváros Jun. 23 KTSE-NTE
Előkelő
ISIdblptokososalád
összeköttetésével bíró aaaaaaályla*| kerestetik bakáiasodás!
utbairányitása céljából, nyílt Jellemfl 30 évea vagyonos doktor ssgrár mérnQk részére. Tudakozódások kéretnek sslgoru difkrétló mellett .Csak keresztények 4561- Jelige alalt Haaeenateln «s Voalar r. I. hirdet* Iradába, ur Budapest, V , Dorottys-utca II.
FISK PNEU
m leggazdaa*-goaabb
VazfrkípviMkl:
Aulófelszerelési R.T.
Budapest, IV., Aranykéz u. 2 TU. KuL su—ti
ptd g a BSE javára le fog tudni mondani erről a igy a Ztla-Kani-zsánsk még eggyel több, az NTE-nek pedig még eggyel kevesebb meccse lesz itthon.
Blrmlly kedvező Is azonban Igy a sor*olá>, különösen a Z ila Kani zaárs nízve, mégsem szabid elle-Ifdn , hn ;y s Z M-Kinlisának épen három loívriz-delrnesebb ellei f Jlével krll azok 0 ihonában mérkőznie — Pécs, Miskolc a a Turul meccs ke mény próba rlé f igja állitanl a Za'a Kanlzaátl D; épen ez a kőrfllménv fogla adni az Itthon rendezendő meccstk érdekességét. Minden Itthoni meccsén meg keli ragadnia és kl kell htaználnla a Zala-Kanizsánsk a honi pl'yi előnyét, hogy az Igy szerzett pontokból lussa a vidéki meccsek számilásbs veendő vereségére. Ha szlán ezek a vereségek nem következnének be, amire egy blzon/os stázslékban van is rsély, annál nagyszerűbb lehet a Zsla Kanizsa helyezése.
Az őszi szezonban a Zala-Kanlraa is, az NTE is a 3. helyen végzed. Mindkét csapit ambicionálja a még |obb helyezési s ha cssk az első meccsek esetleges glx re kedtüket nem szegi, szándékukat bizonyára siker fjgjt koronázni. Jó start keli cssk s aztin bizlon lehet várni sz eredményt.
D cJra in ak a körülménynek, hogy a tőzsde ma kQ.lJldröl ösztönzést nem kspntt, a tőz.deldő első ! felében mégis vásárláti megbízások v iliak lu súlyban és ennek hatása aat Ismét b-rálságos irímzat uralkodott a p'acon. Későnb azonban a magos árfolyamok nyerestgblzlosl'ó eladások it okoztak, ugy, hogy az árnyereségek elvesztek, sőt sz á aivó a tegnapi alá eseit. A tőzsdeldő második felében a gyengébb berlini I tőzsde jelenléken|ien éreztette hatást!, aminek k Vrelkeztében további árlemorzsolódás történt. Az áreséa mértéke azonban az 1—l'6°/s-ol cssk ti ka etetbtn lépi tul. A tartósan gyengébb tmdencia mellett né-bJny érieknél barátságosabb volt ai irányzat, igy K-tr sk«d ilmi Bank, Magyar hitel, Ingstlaribaok és Url-kányi már árnyereiég^el zárlsk. Zár-Iáikor az iráuyzat gyeuge, a forgalom közepes. A f zkamstozásu papírok pheán az irányzat leijeién űzlet-telen, a valuta és devizapiacon b;-rátaágO'abb az irányztl. Rendkívül szilárd voli Madrid, mely tób>> mint 300 pontiul emelkedett.
Terménytőzsde
Az árak változatlanok. Az Irányzat tartott, a forgatom csekély.
D.a, itsov. yr kg-os 2VM-1950, 71 kB.« V> W -» 75, rt kv-oa »7S-E9), 80 -na 7" 93 -26 05. dunántall rí «« - 24 90 - 3510 -"-OS Sll-15-35 TD kt«a 25 40 35 55 «0 kg-oa 15 54 - 25 70, mas .2 65 -22 75, takarm. Irtja '4-35->475. aOrár™ 3»-0d-7»-60, ■at- 38 00-25-25. Hwrart tszl 37 50 3r «S, tengert dt. 37 15—27 35, lei. 1900-19K.
i-K-'-Aía
>'AL<á i.'.y. .-.««■ L 17-/5 V 90 la&s h. 79&S-7985 ütvsk IMI 691 JU> t lá350-iU ÍJ Otnai 9 99-IOOi U^lilr 47089-073 80 ,'ia.urtah 23 50-33-10 null. 319 10-230 ló Uagral 54*13-44*42 UI 143-347 Uvn -
Ura 29 9S-SP20 álátks 135 92-136 42 Konág UU40-B3Ü0 SeMll. V> 35-80-70 Paaata SHS.W'5 ftvátcl C11U 05-M0 45 ST*4 S. 02 85-15145
'IÍA*
4uiat >3917 13007 CJvrM ItH^tt* 0* Karib Iá«01-I.'8 42 Srtlsaad 79 60-7989 lakatsai V43-1-47 Ku?inll.l52 70 153 10
Lmfaa 27 76-77 81
Madrid 8>S5 90 35 Mnaao 29 95-3^5 Hl rwl 672 70-4 30 Oial* 14362 > 5303 Párta nil-D 44 Prága I S*94-16 99 SauHa 4t2-< 15 Skoeib 15107-IB3 47 Varsó S4-»-6< 42 Wlaa SC 43 * 68 ean.-'j ito-u-iio-43
Sertésvásár
FaUalU> 2610, saatvMI aásaaHanai i andl 2C0 daiab. ÉUm« I 56-1*50, vadatt 1-50—1*54, sasáatt kóaáp 000— 0 00. kSimre 115—130, alaőrands óraa 1-44 -146, alsódra*dl 1*36-1-40, aagol sS14« 1-34—I 53, saakxztu ugyban 17Ó-1-72 >slr 3-00—3-03, lalmsort has 1*70-1*84, szalonnás lálaartáa 1-70-1*84. Aa Iráavaat szilárd.
Halja: Délzalai Hyomia és Lapkiadó Vállalat, Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon r Nagykanizsa 78. ai
ZALAI KÖZLÖNY
IBM. február 7.
iPKÓIIIBETtSEf
Az apróhirdeléMk dl|a 10 ásói* M fWér, mladen további dt'« s flll. Vasár- és fteaaeaap 10 ásóig SO fillér, aalttdaa további axó dlfe a flll. S»rdán és oán-U« 10 saól* aa fillér, minden további aaó dl fa a flll- Clwsó ■ minden mk-*abb brMhffl állá rvó kél saónsk számíttatik. Állást kwesóknek MKra snredmátrv. ■ kMaMel <11 fi
Spanyol katagaép ellen Briun-lék konyakkal védekezzünk I Egy nagy üveg ára P 4-80 fillér Muizel £■ Friedenthai cégnél. 396
Klaáé aialongarnltura, konyhabnlor éa többféle porcellán- és Oveg-áru Batthyány-utca 12. 580
Három, hármat külön álló család április 24-ére saidaaégl cselédnek élléat karaa. Clm: Bakos Ferenc Budall. a. p. Szentadorján (Zalamegye) 547
Trapptata w|t teljes zslroa 1 kg. 3 P 20 flll., liptói turó, Qu»rgll olmOtzl, óriási kelettengerl marinált hering, valamint az óaazea hal- és saftkQlónlegességek állandóan frissen kaphatók — Muszel és Friedenlhal csemegekereskedésében. 195
VÍZVEZETÉK
(ialornizátl ti egészságflfyl
BERENDEZÉSEK
pxdáíift, háztartási 6* épfllet
BÁDOGOS MUNKÁK
fűid 6- és Olókádtk, valamint < ntkba vágó
javítások készítése
Si.pci lm,, Zrínyi Mlkléa-u. SS. tu. ise
2 azobás udvari Ukás m«|ua I re klarfé Rekhenfeld szaUmlgyár, Erzsébet-tér 3. 579
■étaaabéa azép utcai iskáa májusra kiadó Klafaludy-ntca l/s. alatt. 573
Te>ekl-ut 25. számú házban az emeleten 5 azobás lakás az ósazea mellékhelyiségekkel május l-re. 972
Anflarm. róvld. Jó állapotban 400 pen-góérteiadó. Megtekinthető Rákóczi utca 15. szám alatt. 597
2 szoba, konyha, ösz-sxea mellékhelyiségekkel azonnsirs Irodának la alkalmaa. Cim a kiadóban.
kiadó. 598
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
ftniinental
minőségben és tartósságban felfllmnlbatatlan!
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat
MENETRENDJE
Erzaéber-tér—
Vasútállomás
Oda Vissza
400 4-io
5« 5-60
6-10 7-02
7-ao 7-40
8-60 9-00
11 n-»*
l'2-» 13 06
13» 13-3'
13-40 13 w
14-w> 15-00
17» 17-86
17-46 17-60
20-46 20 «
22» 22«
22" 22»
2400 24-io
Erzsébet-tér-Klskanlzsa M <
Oda Vissza
7-10 12-16 16 00 19 10* 7-22 12'tf lő" 19-a*
Erzsébet tér-lózseT laktanya
Oda Vissza
l**-^ a 21-oo* MTi-4* a 21-10*
Az autóbusz kiránduló társaságok részére bárhová megrendelhető.
Erzsébet-tér -Sarak
Oda Vissza
7-46 7-67
10-06" 10-17"
H-60 12-02
1622 1644
18» 18-4'
•Csak vasár- és ünnepnapokon
közlekedik. ••Csak vasár- és ünnepnapokon, szerdán és pénteken közlekedik
Viteldíjak i
Erzsébet-tér—Vasútállomás 40 fillér
Erzsébet-tér—Baraktelep 40 fillér
Eien szakaszokon belül 24 fillér
Szakaszt túlhaladó útra 50 fillér
Alszakasz vagy diákjegy 24 fillér
Erzsébet-tér—Sporttelep 40 fillér
A hetijegyek I hónapig
Retúrjegy végállomástól végállomásig 32 + 32 ■ .......
fillér.
Hotl jegyek i Vonal átszálló, érvényes 14 ulra, végállomástól végállomásig 4'— pengő.
Heti Bzakaszjegyi Érvényes Erzsébet-térig vagy innen bármely végállomásig 14 ulra 4-80 pengó.
Heti munkásjegy i Érvényes 12 útra, végállomástól végállomásig 3'BO pengő, ugyanaz 14 ulra szóló érvénnyel 4"— pengő.
Kertimagvak. Gazdasági magvak.
Madáreleségek: Vegyes m dsreleség, kendermag, bámozotlzab, fénymag, édes repce,
Műtrágyák:
Szuper foazfát, kalisó, mésznitrogén, cl'eisaiétrom slb. stb. „Stílus" növénytápsó.
Gyümölcsfa-karbollneum:
Ends, Dendrln, Solbar stb. Növényvédöazerek.
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
OISZÁS JÓZSEF i^grtlÉiaa
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, tm Teleion: ÍM.
RADIO
szakkönyvek
és
folyóiratok
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében ais*
NAGYKANIZSÁN.
MEGHÍVÓI
MazU- "ti aiUil aUUMk abslMin)
BUDAPESTEM
a liitiUtHMU ottkMt »vw|Ha a laa«ISie*>SS
WUtaUk iuIMI a Katetl pábuara Utmld oUalinl UHhi W
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budayeit, TÜL, laroM-tár 10.
ao%
■liliuibp okaá »a»>i áralstMI,
lOOrt aagaáaiáajt kap
oU»i Kural á,.lakból IKJlSsA SSat kMftsJ
S paagét megtakarH
aiUUal Miuétti mmt ajak* átttM af, p«n al.lt . pZlyasarülU.
Nálunk otthaa árai magát III
EU&udQ kluoifilia, utrxM. cmU41
Bajét érSaka
.i.n MajU loljrlln, horj otmOsa ailusk .UU-loo — ElAi.lw tiQUMfiNUk aiislato^
hirdessen? Erre felel a most megjelent
„MAGYARORSZÁG ül SÁGKATALÓGUSA"
Kiadja ét kívánságra a hirdetőknek ingyen és bérmentve megküldi a
Rudolf losse r. t.
hltdelőlrods Budapest, IV., Váci-utca 18.
Rudolf Moste-Ház. Telefon: Aul. 835- 83 és 835- 85.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
KBnyvnyomda # Nagykanizsa • KHnyvkStéMet a „Zalai KSzIBny" politikai napilap kiadóhivatala
Készítünk s
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, .egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyvekel, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Nvomalott a Dátzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Karoly.)
B, évfotfwn, 32. nán
"•fjrfcaflltsa, 1929. február 8, péntek
Ara 14 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Isakcutftstg 44 tdadóbivaul: Pö-ui 5. mm. gagathelyf Holtkiadóhivatal Koaauth L
1 La|o» u 32
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 1 pengő 80 Hllér
• Hungáriát, Simon Böskét választották meg Miss Európá vá
A kaszthelyi orvos leánya lett EurApa legszebb leánya
Paris, február 7. (Éjszakai rádiójelenlés) Óriási izgalmak között ma választották meg az összesereglett — nemzeteket képviselő — legszebb lányok közül Miss Európát, a)d a Miss Universe választáson képviseli Európát Miss Európává Miss Hungáriát, tehát Simon Böskét, dr. Simon keszthelyi orvos leányát választották meg. A versenyen estélyi ruhákban jelentek meg a versenyzők.
A belügyminiszter nem látja szívesen a nőket a megyei politikában
Társadalmi szerepet akar nekik Juttatni — A választhatási korhatár kérdésében nem történt döntés — A parlament közigazgatási bizottságának mai tárgyalása
Budapest, február 7 (Éjszakai rádiójelentés) A kép-vtssjótláz közigazgatási bizot'sága M délután negyed 4 Arikor folyta tfkgoaan tárgyalta a közigazgatási reformjavaslatot.
Elaöoek Sclíovszky Béla belügy-misxfer aat az indítványát terjesztette dó, hogy a Jövő héten délelőtt éa dátatln üljön tatr a bitottiág és napoeta 3-3 órán él tárgyalja a Javallatot.
Majd rétértek a 6 szakasz tárgyalására, melyhez Madarász Elemér, F. Szabó Géza, Peirovácz Oyula, Vkzlán István és gróf Károlyi József szótlottak honé.
Csák Károly a javaslat előadó|a Javasolta, hogy a vármegyei alügyé-mket, árvaszéki ülnököket U vegyék be a köiigazgatási Wzottságba. A bizottság elfogadta Palay Tibor oly értelmfl indüványa, hogy a blzott-aágaak tagjai legyenek a megyei aljegyzők, a megyei alOgyészek és árvaszéki Olnökök.
Ezután Csák Károly oly értelmű javaslatot lett, bogy a 24 életévüket betöltöttek, akik felsőbb képesítéssel rendelkeznek, vegyék bt a választhatók közé. Peirovácz Oyula |avasolta, hogy a "óknek adják meg a passzív vá-
lii'lójogot. Ezt akkor adják meg, ha a középiskolsl érettségi vagy ennek megfelelő képzettséggel rendelkezik.
Örffy Imre él Vlczlán István hs-sonló értelemben szólaltak fel. Wolff Károly ls Petiovácz jivaslata mellett érvel és utal srra, hogy a nyugateurópai államok megadták a nőknek a választójogot és nem vallottak vele sehol kudarcot.
Nemiell és konzervatív politikai szempontból is helyesnek tartja a javaslatol. A magyar asszony minden ben osztotta férje sorsát és méltó arra, hogy válaaztójo
got kapjon. Károlyi József gróf ugy Útja a kérdést megoldhatónak, bogy a váróinkban meg kell adni a választásoknál a nőknek a pisszlv választójogot, azonban a megyében nem, mert a megyei aasionyoknak nincsen polllizálás! kedvük. M gtévá teszi azt a javaslatot is, hogy a 24. életévüket meghaladóit emberek Is választhatók legyenek.
Krúdy Ferenc a 30 éves korhttár mellett kardoskodik. Rsgaizkodnl kell ehhez a korhatárhoz, — mond|a — mert ez ax egésznek konstrukciója.
A 24 éves emberben még nem lehet látni a megfelelő gyakorlatot a közigazgatási élet Iránt.
Wolff Károly kifejti, hogy a belügyi államtitkárral már előzeteaen megállapodott
a 24 éves korhatár kérdésében él az államtitkár szim-pitikussn fogadta a gondolatot. Ha a 24 éves végzett ember alkalmas arra, bogy mini oivos, ügyvéd stb. állja meg helyéi, akkor ugyanugy megállja a helyét a megyei éleiben, Illetve a közigizgalásbut.
Szlranyavszky álla mii kár korrigálta Wollf Károlynak reávonatkozó megjegyzését azzal, hogy 0 csak azt mondta miszerint a kérdési a belügyminiszter plőlt pártolni fogva.
Sctlovszky belügyminiszter ugyan csak a 30 éves korhatár mellett van. A nőket nem szívesen látja a megyei politikában, Inkább a társadalmi életben kiván|a foglalkoztatni a nőket. A bizottság ebben a kérdésben nem döntött, minthogy előbb a kultuszminiszterrel ke I tisztázni.
Ezután Csák Károly idevonilkozó indítványát vlsizavonia.
A bizottság legközelebbi ülését pénteken délelőtt tartja.

Almássy Lászlót választották meg a képviselőház elnökévé
Az ui elnök székfoglalója. — A fürdőjavaslat folytatólagos tárgyalása — A magyar fürdők látogatása magyar állami érdek — A magyar társadalomnak pártolnia kell a magyar fürdőket
Budapest, február 7 A Hál mai ülését fel 1 > órakor nyitotta meg Puky Endre alelnök.
Aionnal áttértek az elnökválasztásra, gesztette.
A törvényhatósági reform a Keresztény Gazdasági
Endre alelnök Almássy Liizlót a képviselőház megválasztott elnökének leientette kl, majd az ülést felfüg-
Pártban
Leadtak öwzesen 120 szavazatot, ebből Almássy Lászlóra 103 szava-Mi Jutott, 11 nzavazólip üres volt és 6 megoszlott. Ennélfogva Puky
Az ülés újból való megnyitásakor Almássy László a Ház lelkes éljenzése közben foglalta el elnöki székit
és mély meghatottsággal [foldott köszönetet a Ház minden teájának a veleszemben megnyilvánult bizalomért.
Hosszabb beszédben fejtette ki s magyar parlament elnökének feladatát, mely abban nyilvánul meg, hogy a pártok közötti, ellentétek és a
különböző világnézetek tiszteletben tartásával az Indulatok kitörését mérsékelte. igyekezni fog odahainl, hogy a tárgyaiéi i színvonal megtartásával a pártok vitája a szólásszabadságok érvényeiitétével olyan mederben folyhasson le, hegy minden, az ország é d kelt siolgáló eszme, gondolat te törekvés a Htzbin subád megnyilvánulásra taláron.
Az elnök hivatása ét kötelessége, hogy pártokon felülemelkedve a Ház minden egyet tagjának Jogait biztosítsa. A házszabályok módosításánál mindig szemelőtt fogja tartani a törvényhozás függetlenségit. — Az elnök enunci(cló|át a kormánytámogató pártok ál'a'ános tapssal és éljenzés-sel fogidák. Ezután áttért a Ház
a gyógyfürdő-javaslat tárgyalására. Pintér László Idegenforgalmi éa köigizdaiágl nempont-ból előnyösnek tartjs a javaslatot A közérdekkel ellenkezőnek tartja, hogy a mai nehiz viszonyok között olyan sokan és köztük egészséges és üdülésre menő emberek is a külföldi fürdőkéi keressék fel. Ezután a laviilatnak a fürdőtula/donosok és bérlők viszonyaira vonatkozó rendelkezéseivel foglalkozott. Visszautasította azt a vádat, mintha az általa benyújtott módosítás egyoldalú érdekeket stolgálna. Köz-ponli szerv felállítását tartja szükségesnek a propaganda c (íjából. Bírálja
a borravaló rendszert, melyet s külföldön már legtöbb helyin beizttntették.
Oáspárdy Elemér a nép|óléti miniszter figyelmébe ajánl|aazta gondolatot, hogy
mindazokat, akik nyaralás céljából utaznak külföldre, útlevelük kiváltásakor50-100pengi illeték kifizetésére kötelezztk.
Ci«k Igy lehet megszüntetni alt a kü fóldre özOnlést, amely minden tavasszal nálunk bekövetkezik.
A külföldre való Oznnlés nagy mértékben hozzájárul külkereskedelmi passzivitásának emelkedé léhez. Helyteleníti, ho,iy a sajtó propagandát csinál a külföldi fürdőknek.
Melczer László örömmel fldvöiH a javaslatot, mert a még megmaradt gyógyfürdőink ügyé: reudezL As illant beavatkozásának oda kell Irányulni*. hogy


ez némileg kárpótolni fog bennünket ai elveszteti Tátra-vidékért.
Erődl Harrach Tihimér lőleg azért helyesli a javaslatot, mert aioctálll probléma megoldáséi teszi lehetővé.
fürdőink európai ntvóra emel kedjenek és olcsók ls legyenek. E nem pontból helyetti a llllafaiedl építkezéseknél befckietell ifiké', mert
Nem lehet mindent az államtól várni, a magyar tártadalomnak It meg kell tennie a magéit t pártolnia kell a magyar fürdőket.
A javaslatba lefektetett magánjogi | Hegymegi; Kiss Pál javasolta, bogy korlátozásokat eleinte aggállyal nézte,
de késfibb meggyőződött altlöl, hogy a miniszlerl a közérdek vezette, amikor ezt az Intézkedést a javaslatba (elvette.
Szilágyi Lijot örömmel látja, hogy laoét olyan javaslatot tárgyal a Hái, amely ellen nem iratkozott lel szónok. Kitért ezután a Bencés-rend és a balatonfüredi ftrditdrsasdg között fennálló konfllkluira és ezzel kapcsolatban kifejezést ad annak a reményének, hogy a kormány a kisajátítási joggal csak ritka esetben ét ás nem teszi reodszerré. Hsngoz-tatta, hogy a magyar fürdők látogatott-táfa elsőrendű kincstárt érdek.
Abban a reményben, bogy ■ népjóléti miniszter a helyi sajátosságokat figyelembe veszi és ennek altp-ján teszi meg Intézkedéseit, a jivaa-latot elfogadta.
Kálmán Jmő részletesen Ismertette a Siófok és Vilmalelep vilts agyéi.
A Ház holnap délelőtt taitandó ülésén folytatólagosan tárgyalják a mai napirendet.
tűzzék napirendre a miniszterelnök tegnap elhangzott beszédének azt a kijelentéséi, hogy vannak olyanok, akik a revízió kérdéséhez nem ttszta kézzel nyúlnak hozzd, E> a kijelentet külföldre is eljutott és külföldi ellenségeink és barátaink mérlegelni fogják a miniszterelnök eme kijelentéséi. Ezt a vádsl konkretizálni kell.
Puky Endre alelnök kijelentette, hogy a miniszterelnök kijelentéséi csak állilánoitágban értette, amit mondott
politikai kijelentés voll senkit személyében nem érinthetett, legkevésbbé a parlament tagjait.
Dr. Vass József népjóléti miniszter hangsúlyozta, bogy a kijelentéi olyan értelemben hangzott el, mint ahogy azt tegnap mindenki felfogta. Da ha volna mégis magyarázni való a minisztereinek beszédébe, a magyarázaton meg lehel kapni löie magától ii. Az ülés 2 óra uttn néhány perccel ért végei.
A Keresztény-párt ragaszkodik a nők aktiv és passzív jogaihoz a törvényhatóságokban
Budapest, lebruár 7. A Keresztény Oazdaságl és Szociális párt ma délelőtt ölést tartott, amelynek tárgysorozatán a Uhvényhatósági reform szerepelt. Budai Dezső hangoztatta, hogy a törvényhatóság! bizottságot olyan arányban kellene összeállítani, bogy legalább 50 százaléka logget-ten elem lenne. Ezután a párt kl-mondotta, hogy ragaszkodik a nők
aktiv és psssziv jogaihoz a törvényhatóságokban. Huizár Károly kijelentette, hojy a Párt eme kívánságát pártolni fogja. Végül elhatározták, hogy a közigazgatáii btzottzig tárgya ásain a Keresztény Guzdaiágl és Szociális Párt gróf Károlyi József éi Buday Daső vezetésével a legintenzívebben vesz részt, hogy a pátt kívánságainak érvényt szerezzen.
Pesthy Pál dr. lett az egységespárt elnöke
Ügyvezető alelnök Rublnek István
Budapest, lebruár 7 (Éjszakai rádiijclenlés) Az egyié-geipárt ma esti értekezletén gróf Bethlen litván felolvasta Álmdssy László elnöki lemondó levelét, majd a kormányelnök javallatára a párt elnökévé egyhangúlag Pesthy Pál dr. v. igazságügymlnlszterl választották, óig ügyvezető alelnök Rubl-
nek litván lett. A párt nagy ünneplésben részesítette Peithy Pált, az uj pártelnököt, aki szép beszédben köszönte mag az iránta megnyilvánult megtiiztelő blzilmit. Kisebb nipirend után pártvaciora voll, melyben Kenéz Béla ödtrözöite Almdssy Lászlót, aki beszédei mondott.
Bécsben és Prágában ijesztő mérveket öltött a spanyoljárvány
Badapetten it terjed az influeza, de enyhe lefolyása
Bécs, lebruár 7 | lorlumbin szintén annyira telbslmo-Bécsben a sptnyoljirvány elrettentő arányokat öltött. A kórházak
naponta 30-40 beteget utaiilanak vissza túlzsúfoltság miatt. Hisonló az eset Prágában li. A temetik ha-kXtaskamrál annyira zsúfolva vannak, hogy 5—6 napos késéssel tudják « halottakat eltemetni. A krems-
zódtak az etégetéire váró holttestek, hogy napikkal el kellett halfciitant a holttestek elhamvasitlsát.
Budapest, januir 7. Budapesten Is terjed az tnlluenzs, de változatlanul enyhe lefolyású.
Ms délben két loflutnzli teteg öiizeenlt az utcán,
Nagykanizsa, lebruár 7 A nagykanizsai járás lerülelén most készttetlek el a körjegyzőségek az anyakönyvi statisztikákat, melyeket a föszolgablróság feldolgozott. Ezekből az adatokból érdekeien lünlk ki a járás egy évi népejedéie, halálo-záai izámok és a házasságok kötése. A részletet adatok Itt következnek:
.Saaia Hall- A lakottig lliaai.
Anyakönyvi karfllat Ua loxii ■ilmi .kotta
nötl fogy ]
Balaton magyaród 16 18 — 2 6
Eszteregnye 46 29 17 — 16
Kis komarom 31 34 — 3 8
Komárváros 38 33 5 - 16
Galambok 43 54 11 22
Oaiabonc 33 a 7 — 4 II
Oelie 72 42 30 - 16
Hosszúvölgy 23 II 12 — 6
Korpavár 58 29 29 — 22
Magyar szerdahely 63 21 39 - 22
Murakereszlur 123 88 35 — 26
Nagybakónak 48 32 16 - 12
Nagyrtcse 84 50 44 — 23
Sormás 41 29 12 - 11
Szepctnek 60 51 9 - 23
ZaUízentbaliza 92 72 20 - 36
1928-ban 238 lélekkel szaporodott a nagykanizsai járás lakossága
A járás statisztikai adatai kedvező népesedési mozgalmat jelen-tenek a mult esztendőről
tűik közölt 9 esetben köttetett házasság, és pedig r. kstb. IMI és Izr. nő közölt 1,/. kstb. fért tán. nő között 3, r. kath. férfi ét ref. nfi között I, ev. férfi ét r. kath. nS között 3, ev. férfi éi ref. nö között 1 bázssság köttetett.
A fsnU táblázatból kitűnik, bogy a lakosság tzáms Bilitonmtgyaród köziégben 2, Kiikomárom köztégben 3, Oelte köziégben 4 ét (i leg-kiáltóbb példt I) Qirabonc közegben 11 lélekkel fogyjtt. Viizonl a löbbl közlégeknél kliebb-nagyobb számú az emelkedét. Legkiiebb volt Komátvároion ét Magyarszerdahelyen. ami eléggé dokumentálj! az egyes kötségek gazdasági helyzetéi.
Hi már most az idei ifaintlkit összevetítik sz 1927-et év sdatátal, megállapít háljuk, hogy 1927 beá * járás területén 818 zzöleié* fordult elő, ami az 1928. év jivára 53 többletei jelént. Természetesen dyiefór-mán a halálozási azám it nagyobb 1928 ban, mint 1927 ben VbH, tülköt Ottzeaen 609 ember bált meg. Hizaatágol kötöttek 1927-ben 278 at, tehát kellővel többet, mint la«ly. A népszaporulat 1927-ben 209 lélek volt, mlg tavaly 238, Uh lt a rotz-izabbodó viizonyok ellenére it 29-cal löbb, mint az előző évben.
Ezek az ad ttok, melyek a Járta népétedét! mozgalmáról tzóinak, az elmúlt etzlendöl kedvező tiinben tttntellk fel ét azt bizonyltok, ho(y vidékünkön az egyke még nem lépett fii abban a mértékben, miat azt éppen a tulyoi megélheét ét a gazdák ezetfile terhe részben alő-aegilhette volna.
Összesen: 871 033 258 20 276
Amint látjuk lehlt, a lakottág természetet szaporodása 238 volt az simult eiztsndöben. A 471 üjszülöt-ből flu 444, leány 427 volt, ami örvendetes lüjet azután, hogy a háború alaposan megtizedelte a féifilakot-aigot.
Vallásra nézve az újszülöttek közül 849 r. kath , rtí. 11, ág. ev. 9 és izr. 2
Az elhalálozotlak kítül férfi 33% nö 301 volt, ami már cseppet sem örvendetes, hogy birmloc férfivel többen haltak meg. Vallásra nézve az elhallak: 610 r. kalh., ev. 13 és rtf. 10.
A házasságot kötöttek közti! r. k*lii vallású voll 261, ág. ev. 3,
ref. 2 éi iir. 1 pár. Vegyei vállá-
A budapesti rendőrség elfogott egy kanizsai zsebtolvajt, akit esztendőn át btába köröztek
A lóalkutz Dombováron meglopott egy kapotvárl
embert
pénzjegyekel, amll jogot tulajdonosának vliszasioigáltatoit.
Kaposvárra érkezve, Csapó a rendörségnek akarta átadni Takácaot, dl mire a vonal megállt, Takáci mér merne járt a várót utcáin.
Csapó méglt feljelentette a Iplvaj kanizsai löalkuszt, aki ellen kÖrözó-levelet bocsájtottak ki. Több, mint egy évig hiába voll minden, non sikerüli Takácsra rábukkan!, mit most a budapettl rendőrlég a köröző-levtl alapján elfogta.
Takács Ferencet a ttkapKátyUf emberei Kaposvárra tzállllották él átadták a kir. Ügyészségnek.
Nagykanizsa, február 7
Több, mint egy éve, hogy Csapó Mihály kaposvári lakos Budspestról vtsizautazotl Ktpotváirt. A II. osztály, ahol Csapó helyet foglalt, nagyszerűen volt fűlve és Így Csapó elegáns téli kabáijál felakasztotta a melegszabályozó fogantyújára.
Dombóvár állomálon a tűikébe beszállolt Takács Petenc nagykanizsai lóalkuiz, aki egy szempillantás alatt észrevette a duzzadó tárcáju finom téli kibátot éi egy villámgyori mozdulattal?már lt klctente a teU pénztárcát, melyet a gyonan lehúzott ablakon át a robogó vonalról kidobott, kivéve belőle először a bankókat.
Azonban bármily meileri ügyességgel vitte véghez produkciólát a kanizsai lóilkusz, Cupó mégis észrevette és a következő percben már megragadta a tolvajt. | Takács nem ii tagadia a dolgot. Szó nélkül belenyúlt a nsdrágue-bébe és kihúzta belőle az ellopott
— Uj rendszer bulorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területén díjmentesen szálli'unk lel|es lakátbe-rendezésekel a kővetkező előnyöket nyujtjuk. Százpengő.iként csupán,öt pengi bavl részlet fizetendő ét egy éven belüli törletites esetén • kamatokat il megtérítjük. Kopsteln Szombathely, Kőszegi utca 5.
tBBB»MM*f&_
megszelídültek a vadludak
Balatoni falvétalek
— Irta: N. Szabó Oyula _
IAUU HOItOWT
Magyar Tenger partiig, Böjt elad haviban
Az öreg, de még mindig fürg« nyolc X es halátz mm ltmer jinulrl, jebrairt, mijual, drceraberl. A szl-vtatn beszélő öreg: Boldog Anzony, Bójl alaó, Pünkösd és Kirácsony bávát ismer.
Ai öreg bölcseiksdö ember. A faluban est mondjik róla: nagy pűspők lelt voina belőle, ha lanult voMs.
0 a falu esze. Hozzá megy tanácsért mindenki. Először hozzá s csak azután s (edzőből, a psphol meg a meeteihel.
Dí bi ss öreg nem Ind tanácsot adni, akkor a többi okos ember szán csak amolysn szalmaszál.
Beszél ss öreg:
— Január, február... a bockára kölnim eeket a nlmet szavakat. Hát nem szebb, ahogy az apám beszélt: Boldog Asszony, Böjt első, Böjt második, awsgy Szent QyOrgy bavs? Azutánn: Pünkösd, Szent Iván, Szent Jakab, Kisasszony, Szent Mihály, Mindszent, Srettl András, awsgy Kirácsony hivi?
— Hit nem szebb?
- Cssk épen a téU havas bolna-pok után Imám: ham; a lobbi utánn: .holnap* ol.
Ajuszlus lenne: a Kisasszony hol-sipji, mai' akkor nincs hó.
A muszka már eszi is mondhstná Kisasszony havának, persze oroszul, met' mivelhogy ott águsztus ls havas, aszoogyák.
Ezek a kalendárijum-eslnilók rontották el mindezt. Ma' min' nimet sz lilén ? Csak magyarnak basugyák magukat, ma' igy könnyebb minket becsapnyi.
A régi kskmdárljnm jobb vuól.
As öreg a száz esztendőre szőltő u/Jólag fordított, Ufobbttott és meg öregbített kalendáriumokra gondol, mellyekben a' bujdosó csIUagokrul való clkkezésenn, a' húsvétnak és pünkösdnek tábldlnn, a' holdnak mu tatójánn és két mulatságos történetenn kMl, fettaltyáják a',Gazdák az ugy nevezett FSl&ntvlSk RagaW és fok egyébb hasznos tanításokkal igfOtt.
*
Okos ember ax Öreg. Tsnlió is. Ht valaki ovo tud vetert kötni, megy « öveghes. Az megmondja, hogy •stgadl mansgMtl ke8 kStnL Ax a a világon. Azután megrna-Otsráxss, hogyan ken kötni ezt s '•"sz miaaiinui, amibe s compó, s tsuka, a harcsa, a keszeg beúszik • nádasba, de kl nem talál belőle.
Azután a veinékrőJ beszél sz öreg. E« is ravaaz szerszám. Iszapba tüz-<Wt ntdcupda. Abból sem szökhe-«k ki a hal.
- A- náddal élőbbét háromszor luhincsalok s levegőbe, ha nem törik
jó lesz a
Dolgoznak a kii nádtsdeies viskók tan. Készülnek a tavaszra, s nyárra.
amiror éjjel belopják a nádasba, a ciublba, a gyékényesbe a vetert, a vetszéf, a véghorgol.
Az öreg arra vonatkozóan Is lud sok rávisz tanácsot, hogyan kell s* orvhalásznak a Julcdszt (a ciondöit) kijátszani.
«
Misik házban ösizsült sz orvha-láaz bokor. A vezető a világháború egyik legvitézebb bakája volt. Nemcsak orvhalász, orvvadász Is.
Valaki megfigyelte, hogy a nádas szélén nsgy posztjírás van. J5 lenne valamit csinálni.
Kíiz a terv: holnsp lékel vágnak S jégen. A ponly msjd odsuszik levegőzni. Ketten- hárman odaállnak szigonnyal, hilan meg leilk a jukászt.
Ugy U lesz.
*
As idén rengeteg a vidlud. Ezeréi tömegekben lepték el a Balatoni. Hanem most baj van. Hó takar mindent. A ludieregek éhesek. Alacso-nyin szálldosnak a levegőben. Leszálltuk a kertekben.
A izél marta földekre magot szór-nsk. Magot szórnak a kazlak közé ls. Éi — pusziul a lud.
Némely helyen leszáll a ludsereg. Valami harapni valót sejt. Ü <yes suhancok megrohanják őket. Mindig akad pár elgyöngült lud, .ikl" nem lud felszállni Megfogják.
Döglött ludat is találni. Megölte az éhség. Azt bazavisiik. A vsd-Indnak finom tolla van.
Az elgyöngült ludak az utóbbi tlz nap alatt teljesen lesoványodtak. Alig van Njluk hus. Sovány, kemény húsáért nem is érdemes hssavlnni.
Htnem a toll... És a szegénység..

A fácán többsége eltűnt a nádasokból a nagy hivak óta. Eltűnt lok róka U. A fácán elment ennivalót keresni l a róka elment keresni s fácánt.
De felesleges: sok erőtlen foglyot, nyulst és vadlndal talál nsgyobb fáradság nélkül.
Vannak konkurensei Is: az ember és a varjsk.
Azt mondják jegesrécéi ls látták. Le|ött a ssrkkőrről. Rnks madár. Csak nagy telekkor szokott lerándulni hozzánk.

A jég meghízott. Duzzogott, sivított, nyögött és megbízott.
Vékony hassdások, erek szaladnak rajta, öisza- vissza. Néhol tíz ér is találkozik.
Rianások még nincsenek, csak turoláaok.
A turolások - s vistsg jégpáncél nagy sebei - összelagytak. Bátran járhst rajta ember, állat.
A rianások msjd a turolások mellett keletkeznek.
Azok mir ritkin .állnak" be. Azoktól mir léi az állat. A ló megriad tőlük.
A ludak nipról nspra kisebb csapitokban járnak t. nsgy hó óta. El-oszlo'tak. G/aknn cssk négy öl Ind repül. Alscsonysn. Mindig alacsonyabban. Néha egy kiválik a kis csapatból és ellenkező irányba száll.
Talán látott valamit ? Talán nem ■kar a többinek szólni ? Hitha el-esilk e'őle . . .
A rend megszűnt a levegőben. As éhség megölte.
...Jó knne, hs ezen sokan gondolkoznának.
*
De — mondom — még nincsenek. Cuk hasadások, ertcikék és önzefigyotl, felmart jégtáblákkal láncolt luroliiok.
Ezt mondji a hilisz: majd ha a viz levegőzni akar, gyün a rlhadás.
A tudomány ezt mondja: a jég izllird test. Kiterjed éi öiszehuzódik.
Tartós mtisgben a turolisok ösz-szeomlsnak a nyílt viz keletkezik: — a rianás.
Éi msjd a rianásból Indul ki a
jégpáncél romlása.
«
Néhs karcsú, távolból Unom vonalú vilorlásszint is látni. Erösebb szélben sebesebben repül a gyenge madárnál. Ember öljön ra|ta. Veszedelmes madár.
Kevesen repkednek. Csak elöfutó-nak. Hírnökei az ellövendő nagy ba-
litonl téli sportéletnek.
*
Még kevesebb az űlőszán, amit helyenként lakutyának, ülőricskónak neveztek ei. Siánlalpikra szerelt szék.
A széken űlö két szeges bottal tolja előre.
Sima |égen versenyt szslad a vl-clnillsssl. Pedig jó sport ez ls. Va-limikor kedvelte s parti lakosság. Á fikutyázott a Balatonon.
Ma kezd kimenni a divatból. Kár
érte. Igazi ipecialltái.

A legeshalászok és pár sportember még riOlnek.
D: ma — hiába. A Bilaton jege nem alma.
Megkeményedett, rétrgea hófúvások takarják. A szél kimarta. Olyan ra|zok vannak raj'a, mint a sivatagi homokon.
Ezeken a hóbuckákon nem szalad a ricskó.
Igen sok helyen a hó teljesen ráfagyott a Balatonra. QOcsOrtöien, barázdiian. A barázdákon lem csúszik a fakutya.
Itt-ott maradtak szürkészöld, sima márviny foltok. Ez a .szép fagyós"
01 vigan szalad a ricskó.
*
Embe~, kocsi kevés jár a jégpáncélon. Még a györtki polgár is csak kedvetlenül vág neki Keresziurnak, Máiialeleonek, hogy megnézze i szöllót. És ez igazán érthető.
Csak a jrgeshalász dolgozik, szenved a Balaton jegén.
Vátja az ajtókat, ablakokat, búzza ■ hálókölelef, Igiziija a 16—18 méteres vezér rudat.
Feszül a c.bék, amivel a kötelei vontatja, a jégvágó izakócsi csat-fog, a rudlrányltó gémese küzd.
R'ggel állnak munkába. Kijelölik
a tanyit. Ez 1—2 kim. hosstu, 400 —600 • méter széles hstcsucsu jéglap.
A lap kerületén 14-18 métsr körökben kis lékeket (ablak) vág a szakóca. Az sblskok alatt úszik a vezárrud, a rákOIOIt hálókötéllel. Az ablakokon nyul be a hosszunyelü gémese (vezérrud kereső), ha a ve-zérrud rossz Irányba halad.
A vezérrud húzza a kötsleL A bilóhuzók a kötéllel a nehéz hilót A hálókölélre vigjik a cibéket, vállukra akasztják és huzzik a egész nap a hálót az ablakok mentén, a vezérrud után.
És nincs megállás. Dolgoznak azün'elenüL A szél fujjs, marja őket. A vizes kötélről rájuk foly a viz és ri|uk fagy Kutya Időben a kábátokon jégdarabok lógnak.
Fokozódik a Jeges halán szenvedése, ha meg kell fogni a vizes, hideg bálót - a kivont apónál.
Nagy hidegben ujjuk begyére fagy a vls.
És nincs megállás. Sietni kell. A
tanya oly nigy s a nap oly rövid. •
Csak akkor állnak meg, ha már nagyon fiznak. Lóbálják a kezüket, nagy tenyerüket csapkodják, verik válluksl, hitukat, mellüket.
— Minél messzebb a reggel, annál többször kell — mondják — biztatni a vért.
e
A sarok alá köti a háromszegss légpatkót. Enélkül nem tudna a jég hátán dolgozni. Ezzel kapiszkodik a jégbe, ha húzza a hálókötetei. Eazel kapaszkodik meg, ha szél kerekedik.
El a jégpalkó eltefelé már Igen nyomja a talpat. De enélkül ne menjen lenld a Bilaton jegére. Az a legtöbb, legbiztosabb védelem a szél ellen.
Nehéz, kegyetlenül nehéz kenyér a |eges halánál.
Éi — néha hiába volt u egész mpl munki.
Még egy szer a ludak.
Óráról-órára szomorúbb a helyzetűk. Az éhség vakmerőié leni őket. Hs valahol csipkedni valói lalál, leszáll, levágódik.
Megvárja sz embert öt-tiz lépésnyire.
Tegnap két keszthelyi puskás a hirom kilométernyire eső Qyenes-dlásig egy óra alstt hat ludat lőtt s onnét tovibbmenve, az alig pár lépésnyi Vonyarcvashegyig ö'Ot,
Ma könnyű vadludat lönl, dobni, sőt lógni sem boszorkányság.
A hávixi lefolyó ároknál hemzsegnek. Odaszállnak inni. Az t viz kegyelmes hozzájuk : nem fagy be.
Ember, állit nem Ismer Irgalmat velük szemben.
*
Találkoztam a bölccsel, akiről Irá-som elején uóitim vala.
Nézte a ludakat. Megtömte pipáját, egyel terdnteit éi imigyen azóll:
— Mi nincs vadlúd a Balaton mellett. Megszelídüli mind. Es megszelídül mindenki a kenyér miin.-
Kis virtatva:
— S a legszelídebb ember padig megvadulhat...
NAPI
NAPIREND*
Február 8, péntek
Római katolikus : M. sz. János. Piot.: Aranks. Izraelit.: Seb. hó 28 Nap kel reggel 7 óra 18 perckor,
nyugszik délután 17 óra 11 perckor. •
Vároal Mrzgó. .A sárgs lilom' Biró Lstoa színmüve. Minden elóadáson s ,32-es* baka vagyok én.
OdztUrdó nyitva reggel 6 ótálól este 9 óráig (hótfó, szerds, péntek délután nőknek).
fAi.«> ymaat
lá»|á>á«
A aankaatasi aMWrotrglal
HnoMMeaMsokt Csütörtökön a Mmér-a&Wi (fc»tel 7 órakor -9-8. délután 1 órakor —M, tata 9 áfakor -12-4.
/WMsrt: Reggel és délben ttazta, eate borult égboltozat.
SaéHrtxy: Reggel és délben északkelet, este Északnyugati szél.
A Meteorológiai tntáael este
10 órakor: áasakkeletl sielekkel és további bősllllyedéssel igen hideg éa szársz Idő várható.
— Halálozás. Ernhaft Ktroly nyűg. pL a. titkár, az A'iódunánlull Mezőgazdasági Kamara ffllllkára, munkát életének 50-lk éa legboldogabb házasságának 24 ik évében lebruár b6 4-én Kaposvárott meghalt.
— A bejelentést elmulasztók megbüntetése. A rendőrség megkezdte házról htzra |árva a bejelentések ellenőrzését. Akikről megállapították, hogy mu'asztásl követtek el és nem teljesítették s bejelentési s törvénynek megfelelően, szok ellen a rendörbfróság kihágás! eljárást in dll és oénzbOntetésre ítélik őket.
— ÁUaml költségen izálUtanak haza egy keszthelyi hadifoglyot Megírtuk, hogy Simon Márton keszthelyi huszár még 1916-ban kerüli orosz togságba. Keszthelyen lakó (elesége azonban olyan azegény. hogy nem tudja a hazahozatal köll-ségeit fedezni. Most arról értesülünk hogy Simoo Mártont közel 13 évi orosz hadifogság után államköltsé fen hozzák hsza.
— Mlss Nagykanizsa. Rengeteg e'ókészűlet előzi meg szt a nagy szabású vidámságot, amelyet s Nagykanizsai In. Jótékony Nőegylet .Uj/é a ligetben nagyszerűr címmel rendez meg február 16 án esle fél 10 órsi kezdettel s Kaszinóban. A mulatság, melyen két zenekar, egy . cigány zenekar és egy jsziband szolgáltatja a zenét nagyszerű meglepetések lesznek. Oazdag buttetten kívül cukrászda la leaz. A táncmulatság ünnepélyes bevonulásul kezdődik, melyei köveinek s szenzációs városligeti mutstványok. Öl'etes jtlmezek és bohóságok fogják a Kasiino emeleli termibe varázsolni a ligttek zsibongó hangulaté'. Egyszóval: lévén az Izr. Nőegyleiről és az agilis rendezőségről szó, m:g!epeiéssz!mba menő látványosságok és reggelig tartó tánc fogla iiórakoztatni a közönséget A tiszta lövedelem pedig (óékonv célt szolgál.
- Farsangi- és báli cikkek szenzációsan szép választékban Barta Alfrédnál.
Holnap — ■ piknik
Még két nap lepereg a homokórán, aztán megkezdődik a kanizsai farsangnak évlizedek óis Iradicló-sze-rüen visszatérő mulatiága: a Szanatórium piknik. A Polgári Egylet lerme már tegnap kellemes mekgte fűlt és szépen dekorálva iár|i a város és s környék vidámságra vá, yó ember-ieregét.
Srorobaton eate megérkezik dr. Kdllay Tibor, Nagykanizsa képviselője ls, aki ugyancsak részi vesz pi kőiken.
A szereplő fővárosi művészek Nedelkovkh Anna, akinek gyönyörű éneket épen a napikban Is, s rádió vasárnap déli műtorín élvezték a kan'zsalak, — és Szllasy Lujis, a kitűnő síubrett. Előbbit Vannay János zeneiskolai igazgató kiséri, aki önálló számol ls játszik, ulóbbil Jágerné Pelz Ida kisítl. Művészei és vidámság jegyében zajlik le lehá! s műsor, smely 9 őrskor kezdődik.
A lánchoz a zenét a kanizsai katonazenekar siolgáliaija, igaz örömére a bálozó publikumnak. «
A rendezőség kéri a természetben adományozókat, hogy a bütfének szánt élelmiszereket a azombtll nap lolyamán küldjék fel a Polgári Ep-letbe.
Az elnökség kéri a gyűjti hölgyeket, higy az ivekkel ma délután 6 órára szíveskedjenek okvetlen megjelenni a Polgári Egyletben, hogy a rendezőség tiszta képst kaphitson a bflffé részére történt adományozásokról.
*
Jegyek a Tautach-drogériában 4 pengölöl lefelé még elöjegyezhetók.
— Állatvédő Egyesület közgyűlése. A nagykanizsai állatbarátok a vasárnap délelőtti Állatvédő Egyesült! közgyűlésen nagy felvonulássil akarják demonstrálni, bogy ili as Ideje, hogy a kanlzaal komoly értelembe vett állatvédelem meginduljon. Mini értesülünk, már eddig ia számosan jelentették be, hogy fel kívánnak azólalni. A közgyűlés dél előtt 11 órskor lesz s városháza Hs tanácstermiben éa arra mindenkit azivasen Iái a vezetőség.
— Az Ipariskolai Énekkar január 9 én eate 8 órakor családias jellegű műsoros leaeslé'yl rendez a Kath. Legényegylet termeiben. A mü soron színre kerül a .Nyárfás ur villája' c. egyfelvonásos bohózat Belépődíj ninci. Tea |egy 80 fillér.
— Február ll-éa hirdetik kf Kanizsán az amnesztlás határozatokat. A kormányzó mull évi amnesztiája folytán a nagykanizsai törvényszék területén elkövetett súlyos bűncselekmények elkövetői közül ia többen kegyelmet kaptak. A kegvelml döntéseket dr. Mutschenbacher Edvin törvényszéki tanácselnök folyó hó II-én hirdeti kl az elitéltek elölt, akik között van olyan is, akinek több évi fegyházbüntetést engedett el a kormányzói kegyelem.
1M8. M»Ht »
— A kanizsai kath. hltkOzséft tanács legnap délután letette az esküt Málés P. Hltár plébános ke-z'be. Qondnokul dr. Dómján Lajosi, jegyzőül Aigner Oézát válasitotlák meg, m jd megalakították s felszólamlás, igazoló és pinzügyi bizottságokat
— A Kézműves Kamara mellett. A Kamara vagy Teslalei kérdésében eddig közel 200 Ipartestület a Kézműves Kamira mellett szavazod. Egy nagyon csekély töredék a Kereskedelmi Kamara keretén belül felállítandó osztály mellett foglalt állást, mlg van olyan is, aki híve ugyan a központi szervnek, de nem ragaszkodik annak mikénti elnevezéséhez. Vin azonban olyan ipsrles-tfllet is — mely sem miiéle reformnak sem híve.
— Ne törje fejét, vegyen 4 hsvi 5 50 pengős réizletre egy Syphon üveget, olcsóbb, hasznosabb ajándékot nem vehel családjának. Egyed-árusító Szabó Antal aportüzlete.
— Váltóhamlsitó földmlves. Cserép Károly nemesrádói gazdát a törvényszék váltóhamisításért 6 hónapi börtönre Ítélte.
— A törvényszék elé kerül a klskanlzsai halotvlrrasztók Dgye. Megírtuk, bogy két klskanlzsai mesterember kegyeletsérlést követett el a sírkertben, az egyik sírról kitörték a keresztet és egy gizdi udvarába dobták, halálra l|esztve vele a ház asszonyát. A rendőrség az ügy aktáit áttette az ügyészségre, a kilópeti sírkereszttel együtt, amely most mini bűntárgy kerül ms|d a törvényszék aizta'ára.
— A legelegánsabb női- és férfi ruhák, a Ifgszebb cipők, mind a világhírű PFAFF varrógépek öltéseit dicsérik.
— Az inkei cséplés! katasztrófa Az öazkor Kálmán Ilona 17 évea Inkei magyar leány mini kévevágó dolgozott Arany István cséplőgépjénél. A leány vaskorlát hiányában lecsúszott a védőszekrény dobjába, amely bal lábál összeroncsolta, ugy hogy a szép fiatal leány lábál térdben amputálni kellelt. A bíróság Arsny István cséplőgépeit gondat-lanaágáért 250 pengő pánzbSnletésie Ítélte,
— El ne késsen a Tűndérujjak ajándékáról éa pá yázalárói. Az ajándék minden éves elöficlö azámára (az évi elöHzelás P 14 40) egv 20 pengő érlékd gobelin-kép, e öhuz»a a kidolgozáshoz szükséges NWK gyapjúval ét C B. mullnéval, minden előfizető pedig, aki 10 u| e'ő-flzetöt szerez, ingyen kap a képeken felül egy 23 méteres vég elaőrangu Liliom-vásznat. De még ennél is többel I Minden előfizető résztrebet pályázatunkon, amelynek tétele: .Miért kell minden magyar nőnek a Tűndérujjak n előfizetnie?' — ésaxely-ne< egyetlen grandiózus dija egy 11 darabból álló fehér, faragott, keményfa Llngel hálószoba, 4500 pengő értékben.
= A PFAFF varrógép még 20 év múlva is könnyen és szépen varr, akárcsak az első napokban, ebben rejlik az olcsósága.
— Lapunk Budapesten állandóan ol vnsh aló a Park Szálloda-kávélui rbaa VIII., Baross-tér 10.
fcflláj él__
gyomor- és béizavarok, máj- es lép-duzzadás, hát- ás derékfájás ellen a természetadta .Ferenc József" keserűvíz, naponkint többször bevéve, hat-halói segitiéget nyújt. Tudományos metfgvrlétek beigazolták, hogy a Ferenc József viz sihasl megbetegedései elteiben tyorsan és mindig enyhén hit. Ksphitó gyógyszertárakban, drogériákban és fűsierüzle-lekben.
- Jótékonyság. Egy aranyoa kislány 1 kg cukrot, kávét és pótkávét küldött a hadirokkant Bajnóczl nyomorgó családjának. — Krausz Ilona (Hetke puszta) 2 pengőt küldőit ba a hadiról kint Bajnóczlnak és 2 pengőt a 3 gyermekével elhagyott anyának.
— Csendőr után szalad, tolvajt kiállt minden gazda, ha valakit talál, aki gyümölcsösét dézsmálja. De tétlenül nézi azt, hogy gomba éa rovsrkártevök ezrei pusztítják gyümölcsfáit. Pedig es a kár jelentékenyebb, mlut az alóbbL A tudás, — a kártevők és az ellenük való helyes védekezés ismerete — megvédi ezektől a tolvajoktól is. Ha elolvaass illés Lt|ot gatdasági tsnár által írott „Q rűmö'csvédelem" dmO gyönyörűen kiállított kis fűzel második klsdását és követi utmutatá-sili, bitfos, hogy nem lesz sem férges, sem rothsdt gyümölcse. — Minden komoly érdeklődőnek ingyen ét Dorlómentesen megküldi Mezö-gaidaaágl r. t. Budapest, X. Hölgyutca 14
— Mielőtt szőnyeget vesz, iáját érdekében menjen Bartához.
Olcsó, jó, gyönyörű választék.
Hova kall elmenni t
Február 9. Szanatórium-piknik a Polgári Egyletben
Ipariskolai Énekkar mllsoros taaeatálye a Katii Legényegyletben 8 órakor. Február 10. Vidám est a Kath. Legényegyletben 8 órakor. Széni Margit Leánykar műsorai délutánja
a Miissfósházbaa 5 órskor. Iskola-szanatórium Egyesület alakulása llceális előadáa keretében 6 órakor a városházán Állatvédő Egyesület kőzgyüléae d. e. II órakor a városházán. Február II. Ker. Jót. Nőegylet bohóc-bál|a
a Centrálban. lebruár 12. Jclmez-eatély a Kath. Legényegyletben fél 11 órakor. Február 16 lzr. Jót. Nőegylet bálja a Cl-atnotwn.
Február 17. Kelemen Ferenc llceáiia eló-
adáaa 6 órakor a városházin. Február 18. V. szociális elt l Mlaazlós-házban 6 órakor.
Még ma, pántakaal S, T és a árakar 0
■Iré Laiss ealnmtve
Főszereplők: Billió Osvs, Pártos Gusztáv, Mlnáuonttiy Tibor és Ollvo
A világ legszebb filmje Amerikában készült, teljesen magyar inllllóben.
A kibővített zenekart vesónyll t Arnborgor Rudolf.
lérsákctte* emelt betyárok-
1929 TWnitr a.
Í Vatikán és a Quirinál IiBxB It megtörtént a kibékülés
Vasárnap írják alá aa agyaamányl
Róma, január 7
(Éjszakai rádlijelentis) Olatzor-„io ti a Vatlkan aOzOtli sgyeirnényl vasárnap Írják alá Si. Olovanni de utómban Mosaollnl Éa Qupaii blsorot-államiitkir. A pápa invitálásán hétfőn fjg|a közölni a mrg jllapodést. Kedden jelennek meg a J2cgállapkdi* pasisasai ai .Oiaer-viiore Romina" ban. Ami a terrlio rtálli kérdéseket Illeti, csak j'lenlék-tflen módositáiokal lartaimax as egyezmény.
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Ma pénteken 5, 7 és 9 Örskor „A sárga liliom", Bíró Lajos S'lnmOve. Főszereplők: Biiiie Dwe, Pártos Ouszáv, Mlnd-Mtnihy Tibor és Clive Brook. A vi-Hg icgizebb filmje Anerikiban ké-
Ítllt teljesen magyar miliőben. — lodsn előadáson ,32 es bika vagyok éa* cimO dal van müioron. A bővített zrnekirl vezényli Arnb:r-ger Rudolt. Mérs(kelten emeli bely-árak.
RÁDIÓ
Íizda-őndás
(HvMMaan n - mrea. totn •ág. rtaagv. hangverseny. B — dói Uy — gyermekeknek. A — aaazonyu*-aak. Z aaaa. % — mesfleuuiesáa-n Igj iitTili r - ffliiw.ái.
Február 8 (pintek) Budapest 915 Hangv. 9.30 a 9.45 A hlngy. folyt. 12 Dáll harangszó az egye-tenfirl templomból. 12.20 A Temeaváry-Kerpely-Polgtr trió hangv. 13 ldó|elzéa, Időtarta. 14 Jo a 16 Németnyelvű mese-délu'án. 1645 ldö|elzes. Idfl|ára», H. 17.10 E, 17.40 Szórakoztató Z. (Zenekari hangv) 1150 Francia nyelvoktatás 19 25 Rádió atiaglf poéta 20.20 Szalonlrló hangv. 21.20 l|njv. Időjelzés, H , idíjáráijelentés.
Bács II Délelóttl hangv. 16 Délutáni hangv 17.30 Modtrn kamara Z. 21 Trélás látók. Utána esti hangv.
Berlin II a 1830Szórakoztató Z. 20 30 Stlml. hangv.
Bránn 12.30 Hangv. 19 Bábszínház. 21 Operett Z 2X20 Eltenni Z. kOzv,
Frankfurt 1215 O. 16 35 Awzonvok djtulánjaj|7.45 Farsangi hangv. 21.30 Régi
Hamburg II a hangv. 13.20 Ifjúsági zenekari hangv. 18 Esti szórakoztató 7. 20 Vidám táncest.
London II 0. 12 Zongora- és hegedű-lungv. 12.30 Orgonált ingv. 13 Hangv. 17.15 Oy. 1843 Debuasy-hangv. 19.45 Hangv. 23 Tánc Z.
11.15 0. 16.30 Szórakoztató Z. -karének. 20.30 Silml. hangv. wau .1730 Ének- éa zenekari hangv 20*5 Katona Z
Zárleh 12,82 Hangv. 15 0 18 Hangv. WjCenekul hrtgv, 2130 Régi operell-
17.20
bizalom dolga.
Hálók, ebéd 10 k, urlssobák
* legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kmévtuft fUatéai Mtétfltki
Székely Vilmos
butortelepe jjjgkaulzta, talatsr-atca 4. m.
Biióiendfl sajti kárpltosműhely
tAUtKOtUOWY
lSZflAZ918i«
Kedvezményes utazás
• mn8gastaságl kiállít* ara
A kereskedelemügyi minisztérium a« OMQE kérésére a március hó 21—25 napjain tartandó mezigaz-dsssgl ('ftiyészilltl-, termény-, gép-stb.) kiállítás és vásár megtekintésére ftlu'azó köiönség résrére 50%-os kedvezményt bizlosllo I s M. Klr. A'lamvas.ttkon és az annak kezelesében levő helyiérdekű vaiu tikon. U/yanezt a kedvezményt mejadia a Duna-Sztva-Adrla Vaiut-társssig (Déli Vasul) it. A kedvezményei utszásra jogoil'ó Igazolvány klál'i isit as NMOE mezőgazdasági kiállítás rendezöblzotiségáiói (Budapest, IX.. Köztelek-utca 8.) kell kérni ei « po takoltség és Igazilvánv ára fe|ében. Dili vsautl igazolványokért darsbankln' 2 pengői ke'l poilt-béyegben be«lldeai. Di beszerez hstők ciek sz lg<zol»áryik a me.ő gazdasági katMr-k, gazdaaágl egyesületek, gazdakörök, szövetkeietek stb. utján is.
A kedvezményes u'szisra jogo siló igazolvány Igénybevé ele nt"cs»n kotláiozáshoi kölve, vagy 8 az OMOE Isgjiin kivűl minden, a mezög-zda sági klá lilái é< vásár meglekinié sére f tluazó személy, vulamnt annak casiád agjil léizére Is kiszolgáltal-bátó. A kedvezményes u'azésra jogosító igazolvány a Budapes re uts-sásra március 16 tói 25 lg, a vlas a-ulazisra márcus 21-től 30 ig érvényes és hasiniiható; bármelyik kocakxrtáiybsn fii jogosít at 50%-os kedvezményre
Kétl a rendezőség, higy ss u'azásl kedvezményt Igényb: venni standé kozók eitrtnyu óhajukat mielőbb bejelentsék, meri a késői Igénylés ntunkatorlódist és késedelmei elintézést okoz.
Gazdagyülés
Nagykanizsa, lebtuár 7
Mi. pénteken délelőtt 9 órakor s városhfia kistanácstermében a utgy-kiol.ial járási mezőgazdaiági bl'itt-s'g foltos ülést lart ujnépl Elek Ernő nagybirtokos elnöklete aia t, melyen az östzes ailuá ii gazdasági ké'déseket megbeszélik. Az ülésen elösdó: dr. VouZrlián járáii gazdasági ldOgyelö.
A telefondíjszabás revíziója
A telefoDdi|azabáinik egy elavult inlézkedése révéi olyan körségtk-ben, ahol utznál kevesebb az előfizető, a tarifa 50%-kal olcsóbb a rendes telefondíj izabásnál. A távbeszélő fltemizabáiyzitnak esi ez elavul Intézkedését a telefonnak a vidéken való elterjeaziése érdekében hozták, n:m gondolva arra, hogy ezzel az Intéikedésse' ahelyett, hogv dótegilenék a telefon népizerü.ité-stt, megakad lyoz.ák. Több Ízben előfordult, hogy olysn községekben, ahol sz előflze ők száma 100 fölé eme'kedett, a leklondijizablst 100 százalékkal felemelték. Az OV1KE most kére a postsvezérigazgaiósá-go>, hogy s távbeszélő űsieisiabály-zalnak ezt az elavult rendelkeztsét módosi sa. _
(_) A gyümölcsös téli kezelését, az ezzel sapc»oia os mu-kík helyei elvtgzíséi, a hlzilag elkészit-helő és államilag kipróbilt védekező szer kumuteésít tr^yaló uimui.ló a M. Klr. Fa dmlvelésügyl Minisztérium Növényvédelmi es Növéuy-forgsiml Irodájának kiadásiban most
t- -| aSinnia
jelent meg és ezt a Növényvédelmi: I oda (Budapest, Földmlveléaűgyl Miniutérium) válaszbélyeg bektlldáse mellett díj aUnu! küldi meg ss érdeklődök réazére. - Mindenkinek érdeke, hogy ezl az u mulatól elol-vaisi, mivel a gyümölcsfák szak-srerü téli kezelése nélkül bő és egészséges gyümölcs termesztése el sem képzelhető.
Timi
Az s fellevés, hogy az angol diszkóm kamatlábat felemelik, as itteni piacon Is érezteti hatását, mert s több napos siliárd irányzat és élénkebb forg ion ulán s lőzsde ma tsr-óikodó banguiatban és kissé gyengébb átlolyamdakai Ozletteleafll Indult. Ei a piaci h:lyiet miradt ér-venjbin majdnem a lözsdeldS végéig. Jelentós áreltolódsg cs.k hány értékben rantattozl*}^ zárlat elölt némi javdlás ádAtkl ugy, hogy az eftolfcláSök 'toéif kl-seobek lellek. Az áltsiánis zárlati tendencia valamivel gyengéob, azonban több részvénynél árnyer-ségel Is éizlelhe űnk. igy Rima, K«r, Bink, Izió, Rítzvénysör jelen öiebo árnyereségei értek el. At árvestteségek az 1%-tol csak ritka eKiben érik el. Zirtaikor a hangulat kedv.tlen. Fix-kamatozású papírok piaca csekély forga om mellett larlott. A valuta és deviza piac egyenetlen. Madrid ujabb jelentői árnyereséget lud (elmulatni.
Zürichi zárlat
ti-Wl
"fala 10-11, Um*om 25-22, Ha-nett 51610. SraaMl 722\ MU.no T7-»Va, «S»dild 8150. KmtlmMm t»VVi, SnBa IM-45 Wha 7110, WU STtUi Ma. IB-SSVl, vanít U-39, SaSapmt M-STi/i Santd 9-l2«/t. SataM 1121/1.
Terménytőzsde
A buta 10 flll-, a rozs 05 fttUrrel emelkedett. — Az Irányzat szÉdrd, a forgalom csekély.
Sasa waav. 7' kg-oe 28-40—15 60, 78 kg-M 15-85 -2581, II >VH>a JJ-85 -28*00, tt t -os 76 00-2810 StO#nllll
17 ki-e-i »00-15 20 tt Vv«"»25 25*45, 79 kg-ol 2350 -25 85 tÜ 'kg-t
. 'kg-oa takTm.
79 kg-ot 23-50 á665-257i, roaa 2270 -22Í9, \ry> 25-00 ->4-!5, aacárw 1801-28 50 lik 25 25 —25-50 tszt 27 M -27-75,
tengert dL 27-25—77-50, 1M0 -1925.
fcttw-Jsgwüs
VAÍ.W1AK
Aaialt. 17-75 77 90 3*1 ra k. 79-55-7985 Qask. IfrOl-169) 04a k. 15250-158 10 9M 999-1001 iMMa 170 80-67280 francia hH-50-2270 NaU. W10-23010 taanral 641244-42 Lat 842-347 Ura - -
Un 29 95-SO 20 fik ka ISW1-ISSÍ2 Kaarát IÍ240-B3XI0
ZSL
Bvá|dL 110 05-410 45 Mák. W28S-W-48
UárVLLAg. taat 2»»7 130 07 ■elpM 1005-1008 Srib U8 02-138 42 Mülael 7280-79 85 Stmilll I4J-W7
Hapsik m ya sít to
Pária 2217-27 Mga ÜM-18
Saob 412-415'
nar'wa
SerétsvfsAr
1-50-1-54. taaéatt kertp 0 00-000. UutS 115-1-30, altfWiiSa Urát, 1-44 -1-48, ■áaedrsaáS 1'88 —1'40, auel •S146 1-24—.1 53, isalonna aanhn « 1-72, salr 2-00 —202, tátrain hat 1 1-84, oalonaáa "
Iránvsat szilárd
tfó'T-tK70*,
Kiadja: Délialal Ijoada él U|Ua«6 Vállalat, Hagykaaluáa.
Felelős kiadó: Zalái Károly. Interurbán telefon t Nagykaalzss 78. n.
IFBÓIilBETtSBt
Ax uaAhlrdatáask dtta 10 _ mindén további tsá dija •
. . 10 tsOg __ további axó dija i flll. . lakán 10aa«| SO ni tér, •ad dlla ■ (ni, Clauaó i pbb betflbffl álló saó kát>_ fittlk. iUást kansákaak SOSt • Sle««t4a»l <IJ sWe«
TnaMlatafeaiH telje 3 P 20 flll.. Uptdf t«4, ódás! kelettengerl ««r) mlnl li öwxaa hal- 4l |
F™
hArom
rizs.........
Duna kektz ......
Trappista sajt......
Dióbél...............négy
pengő lcU6)a
w Vidánél
Telefonszám: 1—88.
íi ni
nS4r*laM" csukott, rendelhető ugy helyben, mint legolcsóbban Kaufmann ■ Teleton 167. éa 871. Owage: Címre vigyázat I
Spanyol bata|sé| aÜea konyakkal Védtkazaankl Bgy '
ára P 4-80 fillér Mnszal Tí I
cégnél.
Baálát valgyárláaboz teüUUAlMS Sl magtiikezeléahei kerta - laléaW^, Palin.
■IStavoatSa jezetólt BUiikorn) nsaataél, Kójcsey-atca 15.
VÍZVEZETÉK
rutnldd át iia.nltlpl
BE RCRDEZÉSEK
,.id..izt, tazUrtárt u
bAdoqos mühkAk
rsrtt- ia Alákádak, valaaial a .1,4
javitAsok készítése
Magyar utca 104. számú Ibiddel alaM. ház 1 hold W
MaSarn lakás, 2 szoba, bávát május 1-éie kiadó Má alatt nagy cltftzo- laluíí-u. \Ylb. 607
Nagy gaballa képek ala kiadóban. a*k. ctngj
Ogyea héaluataa felvétetik Cseh Lajos sütödéiében, Magyar-ntca.
Köszönetnyllvánltág.
Felejlheletlsn Imrénk elhunyta alkalmával s IcmsHwn. vi lő megjeMMUltKW tU-rni módon fsjesMk U tdket, ezúton mosd
OsMM-csáúM.
KOszónetnyilvAliitájk
Mindazon jóbarUainknak ás ismerőseinknek, kik felejtheti drága jó édes ipánk
HÉÜ^oiw' l^f^éát
elbunyis álkaüiuval lőlt'ső rész-vétőkkel mély iáit" ' hffellék és'a Bt Mégjelertfil szívesek vb utón uobdunk bálát kői
_ Hegedűs család.
ZALAI KOOONT
Meghívó.
A Pacsal Takarékpénztár R.-T. XVIII. «»i rendes kSzgytl-
láaát 1929. évi február hó 17-én délelőtt II órakor Pacsán, saját székházában tartja meg, melyre az intézel részvényeseit tiszteletlel meghívja az Igazgatóság.
A közgyűlés tárgysorozatai I. Az igazgatóság és fel-ügyelőbizottsíg jelentése az 1928. Ujletévről. 2. Az 1928 Uzletévi zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a tiszta nyereség felosztása és a felmentvény megadása tárgyában hozandó határozatok. 3. Elnök, társelnök, alelnök, és 10 igazgatósági tag megválasztása 3 évre. 4. Ntígy felügyclöbizottsági tag megválasztása I évre. 5. A felügyelő-bizottság 1928. évi tiszteletdíjának megállapítása. 6. Az intézet hivatalos lapjának kijelölése. 7. Alap-sjabályszerü indilványok tárgyalása.
Jegyzet: 7. §. A közgyűlésen jogokat csak azon részvényes gya-korolhát, aki részvényét a társaság pénztáránál Pacsán, vagy a Zalamegyei Oazdaiági Takarékpénztárnál Nagykanizsán, a közgyűlést megelőzőleg 3 nappal letette. A szavazati jog igazolásául a leiétjegy szolgál. Az 1928. évi zárszámadások, valamint az Igazgatósági és felügyelő-
Értesítés
Van szere-caém ez uton értesíteni l mélyen tisztelt hötgyközónséget, hogy
divatszalonunkat
M-ut te. II. alá (löldnint) helyezni'< «t. Tisztelettel
VARGAROTTER
m nőiszabók.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
ffzmosl, vegytiíitltó, ruhaftttő vállalata ■ ktombalhétyl orw. iparkUllttAsoa aranyéremmel kitűntetve
NAOYKAN1ZSA
tűazlnczy-n. 8. Hunyadl-u. 18.
Mos, fest, tisztit, plisséroz.
Szétfejtett kabátok festése mái 8 pengőtől.
Háztartási fehérnemOek legolcaébbln
J_u_1 ' * sia
bizottsági jelentések az intézet hivatalos helyiségében a közgyűlést megelőzőleg befekinthetők. Pacsa, 1929. évi február 2-án.
■árlegazámla. Vagyon : Készpénz 3983 31, Poslatakarékpénz-tár 123-11, Pénzintézeteknél elhelyezve 4278-79, Értékpapírok 772 —, Váliók 196.997 18, Kötvénykölcsö-nök 1984 —, Folyószámla-adósok 4934 85, Ingatlanok 19.622 26, ösz-szesen 232.69550. Teher: Rész-vénytfike.24.000,Tőketartalék 7500'--, Ingatlanok értékcsökkenési tartaléka 1000 -, Nyugdíjalap 500'-, Betétek: könyvecskére 58.77801, folyószámlára 20.461—, együtt 79.239 01, Visszleszáraitolt váltók 108.927-—, Fel nem vett osztalékok 488 63, Átmeneti tétélek 5649 05, Egyéb passi-vák 53-44, Nyereség: mult évi áthozat 703-79, folyó évi tiszta nyereség 4634-58, együtt 5338.37, összesen 232.695-50. Pacsa, 192a december 31-én. Az Igazgatósig. Megvizsgálta és rendben találta a Fel-Ugyelőblzottság. M
Előkelő biztosító intézet
keres akvizíciós teendőkkel járó liszMtelőkel. Kezdő fizetés havi 200 Píttgő, 25% lakbér. Utazások alkt Imával rendaieresiletl ntpidli és vatu'l költség megtérít s. A? állás elnyerésére kizárólag intelli geus, jobb körökkel összeköttetésben álló olyan urak p lyázha'-nak, akik még a szakmában nem működtek. — rtjínlatokat teljes életrajzi adatok és referenciák n os megjelölésével „Biztos ővő" jelige alatt a kiidóhiva tálba kérünk.

-v-w~
RADIO
szakkönyvek
és
folyóiratok
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAí
könyvkereskedésében nw
NAOYKANÍZSAN.
hirdessen
■ „Zalai Közlöny"-ben.
i'iAii
w, 1ÖÉ* '
Leghtlbb barát egy
PFAFF varrógép,
mely önt sohasem hagyja el. 20 havi ráulattlmetáar* la
kapható V
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA
cégnél
Deák tér 2- a felsőtemplomnál.
Állami* riljmeatee hlmi«eoktatáa I 11
VAOBÖRÜKET
nyt'l, róka, gö/óny. mókus,
nyest é* vidrát, ágytollat, vasat, fémet stb. a legmagasabb napi Árban vásárol
BTBÍa B. ÉS FIAI lASTKAnm,
Erzsébet királyné-tér IS. szám.
_m
Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. szám.
Telefon: 3-22.
Raktárról az összes typusok azonnal szállíthatók. — Kedvező fizetési feltételek I
1980. frhndf g.
„FUTOR"
etetés nélkül nem lehet erős, caontoa állatot nevelni I — Csak erős, caontoa állat hizlalható eredményesen I
„FUTOR"
növendék állatok nevelésénél nélkülözhetetlen I
„FUTOR"
a legtinomabban örlött mészsótáp, amely az állatok szervezetébe igen könnyen
felszívódik, aromatlkus anyagtartalmánál fogva
étvágyserjesxtő-
ltg hat, s a konyhasó etetést is teles-
legesaé teszi. Tegyen egy kísértetet és az eredménnyel meg leaz elégedve. Ara : 1 kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételénél: 50 kg. áta: P 10-30. 1 próbadoboz ára : 30 fillér. Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0ISZÍ8 JÓZSEF aj#«rtdtt*a
Nagykanizsa, Erzaébet-tér 10.
A bíróság mellett, vm Telefon: 130.
TüzifaéiSzén
legolcsóbb beszerzési forrása
HILD JÓZSEF
deszka, épületfa, mész, cement éa egyéb építkezési anyag kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4. Telefon: 120.
nagykanizsai fiókja Sugdr-ut 4. Telefon 338.
Minden lüton kottseg vagy portó felszámítása nélkül elhelyez hirdatésekat bármely bel- vagy külföldi lapban. Bekliaterreket késxit, uóregei-
Pli
vállal helyben és vidéken, belvagy külföldön. Nagykanizsa r. t. város mindennemű hirdetési jogának bérlője. Magyar Film Iroda rt Budapest képviselője. A Magyar Királyi Belügyminisztérium fordító osztályának felvevő helye. Bármely nyelvről vagy nyelvre fordítást vállal és belügyminisztériummal hitelesíttet.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
KBnyvnyomda % Nagykanizsa • Könyvkötészet a „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala
Készítünk s
TELEFON: 78.
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, ítörleveleket, röplapokat és mindentéle ízléses kiállitásu nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, lalinaptárakat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Nvomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: £alai Károly.)
M, érfotytm, 33. ttin
K«fy*anHaa, 1139. február 9 szombat
An 14
fölér.
KflZLONT
POLITIKAI NAPILAP
lastkaititflaég á. kiadóhivatal: Pó-ut S. m Kaaztbelyi B&kladóhlvalal Kossuth Ujo*u.
i2i ni.
32
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ár.: egy hóre a pengő 80 fillér
Meghalt Rákosi Jenő
Agónia nélkül, álomban halt meg a legnagyobb magyar újságíró — Vasárnap délután az Akadémia előcsarnokából temetik a főváros dlsz-sirhelyére J
Az állam temetteti el a magyarság nagy halottját
Nagytaalisa. február « Percek l'ilt végigszaladt aj egész entíigon s hlr, bog; Rákost Jenő, l magyar újságírás nesztora, ősz bölcse és történelmei faragott leg nagyobbja elköltözött az élők sorából.
Már néhány héttel ezelőtt aggódva leste az ország a betegségéről érkezett híreket i már-már elpsrentálnk, amikor az erös szervezet rövid Időre mágia ctsk visszaadta öl legalább a reményeinknek.
A mait héten ajn komolyabb* n ve#e sJŐ betegsége, bárom napp I ezelőtt pedig már újra a válság azé láD vívódott a teljes algyengOléssel. BaqUgi,. vm .igen tudott már és ídjftoa álmos VOll. Csütörtökön dél ben ^sjodt, «* , pénlatm deli s/il2 énkor anélkül, hogy felébredt voin>, Biadea sgooia és láiható jel nélkoi
meghalt. 87 esztendős volt «
Rákost Jtnö Acsád™, Vasvármegyében született 1842 november 12-éa. Sárváron, Kőuegen és Sop ronban tanult. Sopronban megalakította u Első Magyar ö iképző Köri. Tanulmányait azegénysége miatt megszakította. 1860 ban gazdasági gyakornok lett Lengyeltótiban, ahol már színdarabokat irt és műkedvelői elö-adázokat rendezed. 1863 ban Budi-pisten befejezi tanulmányait, jogot tanul, megírja első darabját, az V. LándM és az Aesopuit Az Aesopus •ikeré után a Pesti Napló szerketz-"Wgébe került, ahol rövidesen vezércikk Író lett
1869 ben a Kisfaludy Társaság bg|a, kilép a Petii Naplótól éa meg-»'Nt a Reform cimü Deák-párt ■»POl ét annak 1871-ben vtló meg-"Onése u'án vittzatér a Pettl Napló-bo^ 1875 ben a Népszínház Igazgatná lett. 1881 ben, hat esztsndei niflh*zi irfl<o<Jéte után, megalapítja ■ Petii Hírlapot. A lap csak a Titzza-oamt^tl nárt megaltkulása uián « kormány mellé. Eruiáa már Rákosi legnagyobb tényezője a mali" újságírásnak és ez maradi mindvégig.
A miniszterelnök ét a kultuszminiszter részvét-távirata Qudapest, lebr. 8 (Éjszakai rá dlójtíentts) Rlkotl Jenő elhunyts
alkalmából, gról Bethlen Itiváu minisztereit Ok az tlábbl részvé'távlrilot Intézte a nagy publicista tiáhox dr. Rákost 0,ulához:
Mély megilletődéssel veszem a htrt, nagynevű édesatyja haláláról. Az 6 halála pótolhatatlan vesztesége a magyar nemzeti újság írásnak. Kérem tolmácsolja mély részvétemetcsaládja többi tagjainak.
Gróf Bethlen István s. k. Q'ól Klebelsberg Kinő kultuszminiszter ls táviratilag fe,ez e kl részvétéi Rákost Jenő c«alád|ánik és
kifejezi, hogy .a család mély fájdalmában az egész nemzet osztozik".
Az újságírók gyásza Budapest, február 8. (Éjszakai rádlójelenlés) Az ötszet magyar u|ságlró egyesületek ma ette Márkus Miksa elnöklete alatl együtlea ülést tartottak, melyen Mirkui elérzékenyülten emlékezett rrrg Rákosi Jenő ről. Sziklai Jáoot az BOtthon" tag-|alnak fájdalmát tolmácsolta. Meg-állspodtak, h >gv a l<-me<ésen Mirkus
Miksa bucauztalja az újságírók nevében a nemzet kiváló fiát. Az ülésen ludomáiul vették, hogy az Akadémia Malánlotla oszlopcsarnokát Rlkotl Jerő temetésére. A temetés végleges időpontja: vasárnap délután 3 óra. At Akadémia oszlopcsarnokából kísérik kl Rlkotl Jenőt a Kerepesi teme'öbe a főváros áttal adományozott dlazsii helyre. A kath. szertartás után következnek a búcsúztató beszédek.
A kormány részvéte Rudapest. tehr 8 (Éjszakai rádió-Jelentés) A kormány elhatározta, hogy Rákosi J -nő' nagy érdemel mélialáaa-képen allamköltségan ternyik el. A kormányt a lemetéaen Klebelsberg Kunó gróf képviseli, aki az egész len-e é t rendezi éa s kormány nevében koazorut helyet a ravatalra.
„Rá kell szoktatni a Balatonvidéket, hogy ne zsákmányolja
kl a fflrdővendégeket"
Zalamegye revíziós felirata a képviselőház előtt — , Rákosi Jenő a magyar gondolat leghívebb őrizője volt" — mondotta a házelnök megemlékezésében
mai
Budapest, február 8 fl'éaén az elnök be-
A Ház mu'atta
Zalavártnegye átiratát a trianoni revízió tárgyában. Ma|d áttért a Ház a
gyógyfürdő törvényjavaslat folytatólagos tárgyaltára. Gál Jenő hangoztatta hogy a Javaslatot párt szempontokon felülemelkedve kell vl'tgálnl. Hotszassn foglslkoroft Budapest fürdő-viszonyslvsl. In'éz-kedést k»H, h >gv a külföldiek olcsón utazhassanak magyar fürdőkre. A lavislatot nem fog*d|a el. E'ődl Harrach Béla határozati |sv*sl*tot n>u|toll be, Ingy s turisztika ügyét törvényben szabályozzák.
Kocsán Káro'v hangsúlyozta a tö-megnyaraltatások céltzerflségét. A bslalonkörnyékl fürdők nívóját emelni kell éa
rászoktatni a Balatonvldék-I népet arra, hogy ne zsákmányolja kl a fflrdővendégeket ét |ól bán|anak velük, mert különben a fürdők elnéptelenednek.
Udvardy János szerint a |evaslat célja, hogy az üdülőhelyeket éa gyógyforrásokai megközelíthetővé tegye és kulturális, valattinl közegészségügy tekintetében olyan nívóra emel|e, a melyei méltán elvárhatunk azoktól. Srflkségesnek tarlls, hogy a vlzhportokat leiletsiék. Szóvátrszt a közlekedést problémákat, elsősorban
város és a közvetlen környéki forgalom Javítása azempon jából.
Ezután az elnök |avaalatára kl-moodot'ák, hogy a legközelebbi üléal február 14 én, ciülörtökön tartják. M-| az e'nOk kegyelelet tzavakkal emiékezelt meg az elhunyt
Rákoai Jenő munkásságáról. 0 yau férfiú haláláról emlékezem meg, — mondotta — aki a helyet értelambe vett közvé lemény megalkotói*, a magyar gon
dolatnak leghívebb őrzője volt. A magyar géniusznak egyik legtökéletesebb iaksrnádója, a magyar nemzeti gondolatnak, a harmincmillió magyer etzmé|ének hirdetője volt. HMával hajtom meg emléke előtt ei elismerés és kegyelet zászlóját. Ezután kimondották, hogy a Ház Rákosi emlékét jegyzőkönyvileg örökítse meg. koporsójára koszorúi hali ezzen és a Ház a temetésen képviseltesse magát.
a tő-
A közbenjárási tilalomról, virilizmns adó-alapjáról, választhatóságról és kötelező szavazásról
szóló szak szokat tárgyalta a közigazgatási bizottaág
Budapest, lebruár S ben annak megbízottjaként, gyermekei A képviselőház közigazgatási bl- | gyámja vagy gondnokoltjaként eljárhat.
bizottsága ma délelőtt folyta'ta a közigazgatási reform részletes tárevalá- I ' A kilecc-dik tzikasz a legtöbb sát. A nyolcadik tzaka.zhoz Csák ad'l fizetők névjegyzékének össze-Károly előadó a kővetkező szöveget 1 állításáról Intézkedik. Caák Károly Indítványozta: A vármegyei vagy | javisolla, hogy a legtöbb adót fizetők
várost bizottsági tag. akt a főispánnál, vagy a törvényhatóságok hatóságainál, vagy közigazgatásnál, üzemnél, stb. személyi vagy más ügyben, vagy kérdésben, mint megbízott, vagy képviselő Iár el pénzéri vagy más anyagi előnyért, az összeférhetetlenségi helyzetbe kerül.
A bizottság az előadó allil javasolt szövegel Vlczlán látván következő módosításival fogadia el: A bizottság log/at sa/dl vagy felsége agyé-
listájának összeállításánál a földadói, a házadót. az ezek után kivetett köziégi pótadót és az általános kereseti adót ls vegyék számításba. Indítványozta továbbá, hogy a Irgtöbb adói fizetők névjegyzékébe vegyék fel a vitézt rend azon tagjait Is, akik a rendb; sn|át érdemeik alapjtn kerültek. A határozat során a bizottság a második bekezdés1 az előadó módosításával fogadta el. mely ste-rlul a legtöbb adói lizelők névjegy-
•2

»**M»aárá.
zákébe csak aii a férfit lehel fal-venni, aki bármely tö-vínyhalfstg területén lörvényhslóságl választójog-gal blr és a 30 életévét betöltötte Elfogad la at előadónak a föld;,dó, hizadó éi községi póladó és az általános kereseti adó számításba vételéről szóló Indítványát Is.
A hetedik bekezdést Vlczldn litván módosításával fogadiák el, amely arról szól, bogy aki sz igazoló választmány előtt igazolta kétszeres adószámításra való jogosultságát, ezt újból nem kell Igazolni mindaddig, amíg meg nem támadják, vagy az ujabb igazolást hivatalból el nem rendelik.
A 10. szakasznál Csák Károly a következő módosítást javasolta. A választókat az adóösszeg nagysdgd nak sorrendiében három egyenlő csoportra kell osztani. Minden csoportból a legtöbb adífizelők közül választandó tagok egf harmad részinek megfelelő számú tagot kell válasz tani, akiket a vármegyékben az e#yes csoportokhoz tcrlozók maituk közül, a törvényhalósági városokban p;r,ig az állandó jegyzékbe felveit összes válasslók rgyfltteaen választanak. A legtöbb adót fizetők köréből történő választásnál a választófog gyakor lása kötelező és aki ezen töieieuit-ségét elmulaszijs, sz a legközelebbi választáson sem szavazhat és a törvényhatósági bizottság tagjává sem választható meg. A bliotlság a szakaszt az előadó módosításával fogadta el.
A 13. szakssznál, amely az ösz-szes választhatók közöl történő választásról intézkedik. Fábián Béla helyesebbnek tartaná, ha a választások vasárnap történnének, mert Így senki sem voins akadályozva, a vá rosokban pedig 8 órtkor ke.lene a szavazásokat befejetnl ScUovszky Béla belflgymlnlszlei hozzájárul ab-. hoz, bogy a városokban d ilelött 9-től, este 8 óráig tartsansk a választások. A bizottság ezzel a módosítással fogadta el a szakaszt.
A bizottság legközelebbi Qlését szardán Úrija, amikor délelőtt éa délután is üléseznek.
Simon Böskét ünneplik Párisban
Pátit, február 8. (Éjszakai rádió-Jelentés) Mlss Európa (Simon Böske) ma látogatást teit a magyar követségen, ahol Magyart Antal Ogyvi-vőnk fogadta virággal és gratulált neki. Érdekes, bogy a zsüti |löbb órai tanácskozás után 16 szavazatból 11 et adott le Mlss Hungáriára. Rtasavazotl Besuard, a franciak nagy festőié ls. 2 Ik lett a versenyben a német, 3-ik az osztrák szépségkirálynő. Ma este Mlss Earopa tiszteletére bankett volt.
Elhalasztották a kisantant konferenciáját
Bukarest, február 8. (Éjszakai rádiójelentés) A kisantant február 11-ikére tervezeit gazdasági konferenciáját egy hétlel elhalasztották. Ennek oka, bogy a csehszlovák külügyminisztérium még nem készült el a progiammtl. A konferencián minden kisantant állam 1—1 delegálus-pl vesz részt.
ElkészUlt Nagykanizsa Monografiéja
Néhány hátén belM ■ nyomdából is kikerül Nagykanizsai elfiszBr megírt története
napon ál összeállítja a Monografía záró fejezetét, a társadalmi részt, amiben a kiadók a mai Kanizsa társadalmának képét óhajtják adni. Fogadja mindenki szívesen és adja meg mindenki a klvánl adatokat, nehogy ez a befejező aktus késedelmei okozzon a mfl ugyls sokáig várt megjelenésiben.
A Monografía könyvárusi forgalomba a már elkészíti városokban sem került és Nagykanizsán sem kerül, mert hiszen kiadásában üzleti nyetészkedés célja nem volt (Nagykanizsán nem is lehetne). Épen ezért, aki még meg akarná rendelni a pár hát alatt elkészülő könyvet, jelentse azt Írójánál, Barbarits Lajosnál, vagy a kiadóvállalat titkáránál, aki a következő napokban u egész városban megteszi a záró-fejezet elkészítéséhez szükséges látogatásait. Későbbi megrendelések figyelembe vpbetók ntni letznek, miután a könyv csak a megrendelt példányszámban készül.
Nagykanizsa, tebruár 8
Három eszlecdő szakadatlan munkáiénak eredményeképen Barbarits Lajos, lapunk leleiős szerkesztője befelezte Nagykanizsa Monográfiájának megírását. A nyomda már naponta küldi a kefelevonatokat, ugy, hogy már löbb mint 100 oldal készen szedve várja a tördelést. A hatalmas, közel 500 oldalas, 300 fénykép Illusztrációval éiánUtettkőnyv most már néhány héten belül késien kerül a kanizsaiak aiztalaira.
A Monográfia nem almsnsch lesz és nem évköny, h tnem feltárja Nagykanizsa egész történeti múltját és elvezet egészen napjainkig. Komoly értékű, amellett érdekes historikus munka, ami igen nagy ügyszeretettel, Nagykanizsa mulljáéit érzel! rajongással készüli s Igy minden blzony-nyal ulat talál minden kanizsai érdeklődéshez.
A budapesti kis dó vállalat titkára tegnap Nagykanizsára érkezeit s pjr
Kifogyott a szén Nagykanizsán a kemény hideg és a megcsökkent Import miatt
Nagyobb jugoszláv állami rendelések miatt megszigorították a szén kivitelt — A magyar széabányák Is alig győzik a szállítást
Nem kell tartani a szén Nagykanizsa, február 8 A szokatlanul katnésqr él tartós hideg óriási mértékben megnövesztette a szén és faforgalmat, ugy, hogy hatalmas összegek vándorolnak e kél fő i Tiport- cikkért kWlőldie.
Nagykanizsán ás vidékén különösen áll ez, mert Ul közelben sem bánya, sem nagyobb erdőségek nincsenek, ugy, bogy szén és la Is nagy mennyiségben jön Jugoszláviából és Austtriából, Illetve a megszállott Burgenlandból, mint Import-áru.
Pár n.\p óla aionban a nagykanizsai közönségei kellemetlen meglepetés érte. Különösen azokat, akik kisebb kvantumokban vásárolj tk a szenet. A kereskedők a naponta érkező rendeléseknek nem tudlak eleget lenni ás igy történt, bogy aiok a kanizsai családok, akik az ősszel neta tudták ellátni magukat egész télire fával éa szénnel, vagy állandóan csak Ida mennyiségben veszik a szenet, most ezekben a 15—20 fokon hidegekben szán nélktll maradtak, jól lehet, fával nem bírja az ember ennek a kemény Időnek vasfogát legyűrni.
Étdeklödlünk egy kanlzaai szén-kereskedőnél, hogy ml annak az oka, bogy kifogyod a szén, mire az alábbi választ kaptuk:
— Tény az, bogy napok óla Igen kevés Import-szén jön Nagykanizsára, Ugy, bogy a szükséglet kielégítésében többfelé fennakadás állolt be. Mi ugyan kapluok ma reggel ls 200 mázsa szenet, de az előjegyzéseknek alig egy lészét tudtuk kielégíteni. A
árának emelkedésétől kereskedők állandóan várnak ujabb szénszállítmányokat. A magyarázata ennek az, bogy az Import legnagyobb része Jugoszláviából, TrlfaU-bót jön. Ez a síén fűtésre Igen alkalmas és mivel nincs messze a bányászata, ez fizeti ki legjobban magát. Most azonban a jugoszláv kormány, mini mi azt bizalmasan ih*gludiui, a szénbányákban az állami fogyasztás céljaira mintegy 10000 vagon szenet biztosított. Es az óriási kvantum hozta magával, bogy a bányák az állami rendelés elsőbbségénél fogva a szénktvltelt megszorították es uoha (j|e!-nappál hihetetlen arányokban megy a széntermelés, még sem tudják az importot kellőleg ellátni. A brennbergl szénnél ugyanez a helyzet. A brennbergl bányák (Burgenland) ugyancsak nem ludoak annyit termelni, mint amennyi megrendelést kapnak kereskedőktől, vállalatoktól. Ei a bánya különben is kisebb mérető. De ugyanez a helyzet a magyar szénbányáknál is. Mint Ismeretes, azok a bányáink, melyek megmaradtak, kevéa kivétellel nem ludnak ffltáti célra alkalmas szenei adni. A magyar szén főleg ipari célokra alkalmas. A dorogi szén Jó ugyan fűtésre is, de a dorogi bánya a nagy tél miatt olyan ostromnak van kitéve, bogy nem bírja még a vállalatok széuszükségletét sem kellő mérték-btrn kielégíteni.
Megkérdeztük ezután informátorunkat arra vonatkozólag, hogy meddig tart a szénhidny, mire azt a vá-laazt kaptak, bogy de fácto hiány
nincs, csak * szállítások késnek fa a megrendelt mennyiség mm elegendő Ei különben érthstfl ls, ki. szen heteken ál szibériai Udeg van, ugy, hogy • legjobban megrakott sienes-kamra it kifolyóban van.
Érdeklődtünk ezután afelől ls, hogy a szén árát nem befolyásolja-e a mai helyzet, mire megnyugtató választ kapunk, mely szerint a szén ára emelkedni nem fog és ha a jugoszláv trifalll bánya az állami megrendelést lebonyolította, ami már részben mag ii töitéat, akkor újra megindul Isijét erővel a szénszállítás.
gyakran kelleténél lobban fűtik a lakást. Ha ilyenkor a szabad, ba jövünk, a hirtelen változó hőmérséklet gyakran okoz
meghűlést. Köhögés és erős nátha jelent) kéznek csakhamar. Néhány
Aspirin-^
Tabletta
megelőzi a komolyabb bajokat— Utasítson viasza pótszereket éa követeljcn mindig eredeti
csomagolást.
Minden gyógyszartázban fcgphrtfl.
Az optánsper
a népszövetség márciusi ülésének programján
Genf, tebruár 6 (Éjszakai rddlójelentés) A náp-siöveiség főtitkára most küldte meg a tagállamok kormányainak a népszövetség március 4 lU 54. ülésszakának ideiglenes napirendjét. Ezen az ülésszakon Sclalója (OltszországJ fog elnökölni. An<pirendre Danda-rand (Canads) és Streseman delegátusok Indítványára a kisebbségi kérdés! Is felvették. A magyar kormány kéri, hogy ezen az tárgyalják a trianoni ama szakaszának alkalmazását, smdy Intézkedik arra az esetre, ha valamely döntőbírósági tagság betöltetlen maradna. Ezt a magyar kormány abból az alka'omból kéri, hogy Frigyes habsburg-Mharlnglal főherceg, pert indítóit a Jugoszláv állam ellen, de a Jugoszláv döntőbíró kijelentette, hogy ezt az ügyet nem tárgya ja. Valószínűleg napirendre kerül az optánskérdis Is, amelyben most tárgyalások vannak függőben.
Gyümölcsfák
koronával és üus gyökérzettel, gómb éa legényé akácok, gyümölcsfa vadoncok nagy mennyiségben előnyös árakon kaphatók:
Dr. Temeswáry Géza
ny. főispAn gazdaságának aranyéremmel és oklevelekkel kitüntetett Újszeged-Marostól faiskolájában
Telep: UJazegeden a azőregl országul 3 kmt Jelző karójánál. Iroda: Szeged, Szentháromság-utca 15. az. II. emelet Nagyobb megrendelésnél és viszonteladóknak árkedvezmény. — Kérten árjegyzéket. Ml
1838. Hbnk 9 _
Asszonyi szörnyetegek
Lassan meg tudom érteni azokat az embereket, akik Irtóznak az uj sigotvasástól. Tényleg, a mai világban nem Jelent ez valami nagy gyí njirűséget I Ugy kellene lenni, hogy gkl fárasztó napi munkája ulán hozzájut az újságolvasáshoz annak Itgyen ez a r6vid tdö kellemes szó rakozás, felüdíti Időtöltés Hogy nem így van, nem az újságok, nem az íjságtrók hibája. Az újság nem tfféb, mini gyors fotográfiája az étetnek, minden mozzanatnak, minién történésnek. A jó újságnak Ilyen • nek kell lenni, mert ezt várják tőle, ez létezésének célja.. Természete-en. ebből következtetve láthatjuk, hogy ha ma nem kellemes szórakozás az újságolvasás, ennek oka egyedül abban rejtik, hogy ez a nagy fotogra filó gép kevés szépet lát ma a világon és majdnem minden szenzáció, kirobbanó újdonság, valami förtet-met, ideglázltó borzalmat hoz ma gával.
MbulenOtt, amerre nézünk, amit tnkéntelenül látnunk kell nehéz a vér szagától, borzalmas a kegyet tenkedésektü és elszoruló szívvel vesszük tudomásul, hogy Itt vagy amott, a világ minden részében egy formán, emberek pusztttfák egymást, szerelemből pénzért, kegyetlenkedést ösztönüknek engedve, de mindenütt egyformán, embert szempontból, Indokolatlanul.
Nálunk most fejezték be a majdnem két éve kirobbant Izgalmas dráma főszereplőjének tárgyalását. OiöUs rabság vár rá, fiatal életé nek áerékba törését hozta az ítélet, mely hivatalosan megállapítja hogy ez a gyerekember előre megfontolva paszHtótta el szép, fiatal hitvesét, csak azért hogy pénzhez Jusson. Az egész világ szeme felénk nézett ezen a pár napon ál és ml szégyenkezni kényszerültünk, hogy Uyen ügyből kifolyólag sikerült magunkra Irányi tani más országok flmelmét.
De egyforma az egész világ. Mindenütt lazulnak az erkölcsök, kihalóban a Jóérzés
Es a vüág erkölcstelenségének lob-Mása közepette Jön felénk a hir. ami minden szörnyűségen át kiált felénk! Franciaországban négy nő fele kerül guitlottn alá 1 Utoljára negyvenkét esztendeje, hogy francia földön nőt halálra ítéltek. Akkor világszenzáció volt, ma egyszerre négy asszony követett el olyan szörnyűségeket, amiért halálbüntetés vár rájuk
Jobb nem beszélni róla, mit műveltek ezek az asszonyt fenevadak. Ártatlan gyermekek életére törlek, tgylk bosszúból, másik hitvány pár garasért Ez Igazán a legborzasztóbb wclen szenzációnál Nők, anyák, kést tudnak fogni, hogy megforgas >ák ártatlan angyal testekben, véde «*nt nem tudó, tehetetlen kicsinyekben
, fi1' "M — jól tudom — nem szü lettünk megfontoltságra, de azt ts ha ezeket a nőstény-ördögö «w nekünk adnák ki ítéletre, nem 'gyaerü kivégzés várna rájuk...
A blről ttélel Indokolása azt mondja, .szükség van elrettentő példára, any-nytra elszaporodott Franciaország ™ " női bűnözők seáma". De ml, Okik kívülről nézzük, azt Htjuk, hogy nemcsak Franciaország mondhatja "t magáról. Laulslana államban, 1 rraricklln-börtönben, ugyancsak "végeztek egy usszonyt, aki orvos szeretőjével meggyilkoltatta férjét, egyrészt, hogy eltegye láb alól és szabadabban élhessen, másrészt, mert cvlk >Sy tudott az áldozat nagy va fronthoz jutni. Laulslana államban
uc 'Isi eset, hogy fehér nőt kl

Végeztek. Ét Németországban, ahol gyakori a női bűnöző, vagy akár nálunk, pld.: Ledererné, mindenütt akad, rőt szaporodik ezeknek a lé leknélkOII boszorkányoknak a szdma Jóérzésű ember a nőben magaiabb-rendü embert lit, hisz kicsi gyermekkora óla érezte az anyai kéz gyen g-fd, szerelő slmogatdsal. És borzal-
mas az egész női nemre, annak a tudata, hogy szaporodik azok szdma, akik bemocskolják a legcsunyább bü nőkkel az egész világot, magukkal rúnlva a niket arról a piedesztálra ahova Isten emelte őket akkor, mikor n ékük szánta a szent anyai hl valóst.
M. Ötvös Magda
Megfagyott egy kőműves és egy részeg ember
Test érét féltette a megfagyáalól, keresésére Indult, reggel csonttá fagyva találtak rá a gyalogút mentén
Picii, február 8 (Saját tudósítónktól) A dermesztő hideg megint áldozatot követeit, a második emberéletet Pacss vidikén.
Ezúttal Szejfner Jenő pscaal kőműves sí idozaf. Siejlncr fivére reg (el átment s rzomuéd köziégbe valami tlgye elintézéiére éa még estefelé sem tért vissza. Sze|fner Jenő nyugtalankodott, bogy esetleg bátyja nem fagyott-e meg valahol az ulon. Mikor már alkonyodott, nekiindult a szomszéd községbe ve-ze'ö ulnak, hogy bátyját megkeresse. Útközben a nehezen tárható ulon kifáradt, a roppant hideg Is rlgyen-
glleite, ugy, hogy kényleien volt Itfllnl, hogy erőt gyü|liőn a tovább gyalogláshoz. A teljesen kimerült ember azonban felkelni már nem tudót', azon űlf helyében megfagyott. Reggel talállak rá az uion jí ró emberek csonttá fagyott holttestére. Bá'yjs, akit a megfsgyástól féltett, egészségesen érkezeit meg — testvére ravatalához.

Kaposvárról jelentik: Cser József szllvásszentmárton földműves elment a boros pincéjébe, ahol berúgott. Amikor hazaleié meni, az uton elesel! ás megfagyott.
á falusi kislány esete Nagykanizsán
Még a téllkendöjét Is eladta, hogy kedvesének pénzt tudjon adni „Én megbocsátok neki I" — mondotta könnyezve a megcsalt leány a törvényszéki tárgyaláson
Nagykanizsa, lebruár 8
Sromoru leány-sors vonult el ma kaieldoszkopazerűen dr. Almássy Gyula egyesblró előtt — Az eset leginkább jellemzi a mai kor erkölcsi felfogását és hatslmas Intő jel fiatal falusi leányok számára, akik „a városba" jönnek be .szerencsét próbálni* — s szerencse-keresésnek azután rendesen a kórházi ágy a vége.
Szabó Rózsi fiatal leány az egyik azomszéd községből került be N»gy-kanliaára. Itt csakhamar megismerkedett Németh Józstf hen'eslegíny-nye'. Németh — a leány azarlnl — önállósítani akarta magát és ezért több Ízben pénzt kért tőle, ami lassan nagyobb összegre rúgott. A leány abban a bistemben, hogy Németh feleségül fogja venni, még a ruháját, sőt a nigykendöjét is eladta, hogy csak pénzt ludjon adni'kedvesének.
A szegény, hiszékeny leány még a korcsmai cechei is kifizette NS-melhnek, a jövő rózsaszínű kfldfá-tyola reményében, amiből ciak annyi valósult meg, hogy Szabó Rózsinak mihamar viselnie kellett a szerelem következményeit. A .gavallér* a szerencsétlen leányt gyermekével azután otthagyta, ugy, hogy s fiatal teremtés szállás és kenyér nélkfll bolyongott az u'clti, mert hiza nem ludoll meonL
Elkeseredésében feljelentette Németh József kaulzssl hentesiegényt ház s'igszédelgés és cs«lás mi itt és az ügyészség vállalta is a vádat a felsorol ak s'apján.
A leány szomorú arccsl elmondia rr.a a bírónak, hogy lovagjá házasságot .igén" neki, és ft hitt neki, és minden keresményét oda adta
neki, csakhogy Önállósítsa magát. De a pénzét nem kapta vissza, sem le-leségül el nem vette, ellenben gyér mekével együtt otihsgyla.
—- Ei mind bosszúból van védekezik a vádlott.
— Miért nem veszi cl? — kérdezi a biró.
— Mert nem vagyok abban t helyze ban, hogy megnősüljek — válaszolja Németh.
— Hogy tudott neki annyi pénzt adni? — fordul a biró a leányhoz.
— Mert hittem neki — válaszolja halkan az áldozat. Éi ebben az rgy mondatban benne van a szerencsétlen teremtés egész trsgédlájs.
A tanuk azt mondják, hogy igsz, hogy a leiny folyton pénzelte a legényt, hatották, hogy a leány azt mondotta, hogy Németh feleségül fogja öl venni, de hogy a legény ezl megígérte volna, azt nem hallotta tgylk sem. Persze ömiga is tagadja.
Almássy dr. figyelmezteti a vádlottat, hogy olyan cselekményt követett el, sml nagyon súlyosan sérll az erkölcsi törvényt és mindenkép, csak nem lovagiasan járt el a sze rencsétlen leánnyal szemben. Inti, Ugye jóvá sulyoi cielekményét.
Metz ügyész vádbeszéde súlyon pOiöijcmpásként zuh nuak le a vádlóiba. Németh az egész keresményét kicsalta eltöl a leánytól, — mondja — ami pedig még neki sem volt elég. Ruháját éa kendőjét adta el — hogy egzisztenciái tudjon biztosítani kedvesének, aki ói teljesen tönkre telte. Ili mindenképen bűncselekményről, hiiajságszédelgésröl vsn szó. Miután Ilyen züllött egyének napról napra teszik löukrc az ilyen

300/400 gyertyafény.
________itfrsti
Unmblrto*. tikUMM •Kyutrtl k.itll. világítsa veit, lakását, Sí-
letef XDdeitSjit. nxdm-tágít, műhelyét, sátorát, bódéját »tb. atb.
A |ó vlliRlUi ínyig! elónyl JtUnl' Kétjtn allnUlot! Meteor Világítási át Olajktrctkcoalnl Rt. UII<UP<<I, Vili, Rák&<tt-«t ra
szerencsétlen Halai leányokat — pél dds büntetés kiszabását kéri.
Almásy dr. moat feláll', hogy Ítéletet mondjon, de villámgyorsan felállt a megeselt és kifosztott leány és kérve kéri a blróságol:
— Ne büntessék megl Én megbocsátok neki 1 .. .
A vádlóit el sem pirul ekkora nsgyldkOségiöl, sOlét, komor tekintetlel várja a dönléat.
A biró leimenti a védlottat Noha alapos ás nyomstékos gyanút ésiM s törvényszék, — mond|a Almásy dr. — hogy a vádlott elkövette a cselekményt, azonban mivel csík a leány feljelentése és vallomása állott rendelkezésére: megnyugtató bizonyítékot nem talált bűnössége melleit
Metz kir. ügyész megfellebbezte a felmentő ítéletet.
A Kisfaludy utcai tűzkár
la dl Ari a SOOO pengSt
A hatóságok moat ejtelték meg a Kisfaludy utcsi tüz színhelyén a tüz-szemlél. Ennek során megUla-piiást nyert, hogy a tűzet az okozta, hogy a izerelók a háztulajdonos ludta nélkfll psdláson a befagyott vízvezetéki csövei engesztelték benzinlámpával. Ezek a vízvezetéki ctövek lütészporral telt burkolatban vannak és vaJóazinűleg a fűrészpor megtüzesedett és lassan lovább senyvedi a parázs és az éjjeli órákban kiütött a tűz. A tűzkár elég tekintélyes. A telő nagyrésze leégett, ezenkívül a padláson levő többféle bútor és Vágó Endre illaisterkereskedőnek van tekintélyes kára, miután sok fehérneműjők és ruhanemű semmisüli meg a padláson. Az összes tűzkár körülbelül 3000 pengő. A fűz tehát kétségtelenül gondatlanságból keletkezett és Igy bírósági eljárás Indu' ez ügyben.
=» Uj rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Z-lavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket a következő előnyöket nyújtjuk. Százprngőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés eselén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely Kőtzegl utca 5.
MALHAsi MAria
természetes alkalikus sós savanyúvíz.
Legjobb gyógyszer köhttgés éa rekedtség eseteiben.
Vezérképviselet:
Domai rt., Budapest, V., Kádor-a. J4.
MindetnUtt kaphaMI
MM
m&ÉLi
4 polgármester pynjtotta 0 Józsi bácsi" kitüntetését
A* Ipartestületi elöljáróság lebruéH ülése - Előkészületek • llMéwjitó rendes évi tOpgyOjUsre
Nagykanlzaa, lebmir 8 Martuk, hogy s kereskedelmi miniszter díszoklevéllel és pénzjuts-lommsl tflnleile ki Ktss Józsefei, a .Korona" kávéház 80 éves reggeli srámoló pincérét, tki 45 éven át ritka hűséggel és becsületességgel szolgála gazdáit és a .Koron." vendégelt.
A kllünlatésl csfllórtők este sz Ipartestületi előljáróságl ülés előtt ünnepi keretben adta ál a főispán képviseletében és megbtiásából .Józsi bácsi-"nak dr. Sabjdn Oyula polgármester. A szép ünnepi aklus alkalmiból az elöljáróság tagjstn Hvül számos érdekidőd) ls meg-yeiem.
Dr. Sabjdn polgármester meleg szavskban köszöntötte Jóul bácsit, akinek könnyek szöktek a szemébe, mikor a polgármester átnyújtotta neki a gyöoyörfl kivitelű elismerő díszoklevelet és s 100 psngő pínz beli iyJutoSt- WaW Jsaő szakosztályi elnök megkMiönte a lölspánt képviselő polgármesternek a .Jfasl bácsit* ért kitüntetési, Kiss ErnB pedig az alkalmazottak elé példaképül állította .Józsi bácsit", sklt a jelenvoltak ősjlnte lelkesedéssel éljeneztek és ünnepeltek.
Ezuláo Faiét Miháy elnöklete alall megkezdődött a februári
előljáróságl ülés.
A tanoncok felszabadítása után Neu skdkrZJsnő belerjesztette az 1928. évi zárszámadást. A folyó évi 8328 pengői költségvetést az elöljáróság elfogadta. Neuseldler jegyző bejelentette, bogy 367 testületi tag van tagdtj-hátnlékbau. A rendes évi liszt u/ttó közgyűlés február 24 én lesz. A kandidáló bizottság tsg|alnak megválasztották Simu Lajot, Holt minn Henrik, Oeró Soma, Pinteriti Márton, P>pp Oizkár, Vérletsy Károly és Pintér József.
Mljd segélyezési kérelmeket tár gyall az elöljáróság. Itt Faiér Mihály aloök izóvá tette, hogy tokkal szl vesebben látná ha a bizonytalan Időbeni menház helyeit inkább a most súlyos viszonyok közölt l:vő Iparo soktt segélyeznék. Ebben az érte lemben szólal (el Neusltdler Jenő ii.
Hoffmann Hínrlk houzan ismer teUa a Maaháa-kérdést. A Menház bisojjiés. tffrfc* fiak psp^roifw* m«L. í>torg#linaml k«U a váco^ó) szokat az öuzegekel, melyeket Ígéretéhez képest már régen meg kelleti volna adnia. Sziveién járul hozzá, h«gy t Mtnbáz-ilipból a Mgélyre sipiuló iparosság segittessék. A kér-dáahéz dr. Kaujma&n Lsjo;, msjd d', Hajdú q*uU szóiili lel.
A segálykéislmtk elintézése után ss Ólát éjiéikor végei éri.
NAPI HIRiK
MAPIMENB
Február B, szombat
Római katolikus: Alex. Clrll. Prol.: Ablgsll. Izraelita: Seb. hó 29
Nap kel reggel 7 óra IB perckor, nyugszik délután 17 óra 13 perckor.
Városi M igA. .Az aranypávs", Kertész Mihály ameriksl nsgy filmje. — Burleszkek és Híradó.
Oőzfflrdö nyitva reggel 6 órától este 5 óráig (hétlö, szerda, péntek délután nóluek).
ItMlápáa
A nagykanizsai -teSeor-1 gial tnea-H(0rel« |elen«é»«k! Pénteken s hómirtik-W- Re*H 7 órakor -18-8, délután 3 órakor —8, 9 órsko' —10.
PtlMuf. Egész napon át tiszti égboltozat.
W%4/iv Reggel Északkelet, délben és este Délnyugati szél.
A Meíeo,oló(ftat IntArot 'Atenté** este 10 órakor: nsgyobbodó felhőzettel s fagy további gyöngülése és lóleg kfJeten havazás la Tárható.
— Doktorrá avatás. Bacza Dj-uő picsái hitoktatói a budapesti Pázmány Péter tudományegyetemen a teologlsl tudományok doktorává avatták
— 26 évet lelkészi jubileum
Biiilonkflitlben moit ünnepelték meg HorvHh Pál atperet-plébánot 25 évei lelkészi jubileumát. A jubileumi ünnepségen a község egész Intelligenciája é« népe részt veit.
— Halálozás. Heiger József, szigetvár apttplébánosa 64 éves korá-bin meghalt Pécseit. Az elhunyt a pécsi egyházmegyének egyik legkiválóbb lelkipásztora volt
— A Kath Fé fll ga ma esle 7 órakor tsrl|a öuzejövetelét.
— Missziós hirek. A Missziósház vezetősége febuárra a következő munka-programot állította Osztóé: 10.-én délután a Szt. Margit Leánykor műsoros délután|s. 13-án, hamvazószerdán délután 6 órakor vallátot délután, amikor bűjti elmélkedést tart Málé P. Hilár plébános, 18-án délután 6 órakor sz V. S'O-cjálls est, melynek előadó|a Qyömörey litván ortzá^gyoléti képviselő. 21 -én reggel fél 8 tói ette 6-lg Egy nap Istennel.
— Ujabb rendeletet adott ki az alispán a vadak kőtelező etetéséről. BOdy Zoltán moit ujabb rendeletben teUe kötelezővé a vad ölelés*. A szigorú léi m atl igen Indokolt ennek a rendeleinek végrehajtása, azért a mulasztók ellen ugy jár el az alispin, hogy a jövőben nem hagy helyben olyan vadászbér-letl szerződéit, mely olyan területre vonatkozik, ahol a bérlő elbanyi-golta a vadak etetését és ennek következtében a vadállományt pusztulás érte.
— Lapunk Budapesten állandóan olvashatósPor*Szálloda kávéházban VIII.. fUro«»-tér 10
Mai piknik
Ma este pontosan 9 őrskor kezdődik s Sranatórlum-piknik a Pol-gá;l Egylet em-le I termeiben. A rr.fl-sor a iegválaaziétoaabb, éit'.kes művészi élvezetet igérl. Ezl garantálják a szerrplő fővárosi művészek: Ne delkovtcs Anns operaénekesnő és Szllassy Lujza, a kitűnő szubretl nevei, kívülük a helyi közreműködők : Vannay János zenelskolsl Igazgató, aki egyúttal — JBgetné Pelz Idával együtt - a kíséretet Is e'lát|s.
Az estély pontosan 9 órakor kezdődik, aminek egyik oka, hogy s táncot mielőbb megkezdhessék.
Meglepetésszerűen gtzdsg ét olcsó büffé áll a báli közönség rendelkezésére. Az adományozók kéretnek a bűffének szánt dolgokat ma délelőtt és kora délután küldjék fel a Polgári Egyletbe.
Jegyek az esH pénztárnál 4 pengőtől lefelé ksphilók.
A báli-zenéi a 6 h. gy. ezred zenekara izolgáltalji.
— Kisiklott a grácl személyvonat A budipett—srácl vaAiH fő-vonalon a Körmendről Szentgotthárd felé Induló izomélyvonat Horvát-nádsMt föltételei megálló előtt H-ilVlotl i a tteraltrénvből bárom aie-mélykoczl a linekböl kiugrott. Egy kalauz könnyebben megsebesült, az ulasokntk tz ijadttégen klvfll más btluk nem történt. A kisiklást sln-törés Idézte elö. A vasúti közlekedési hamarosan helyreállították.
— Elítélték 30 pengőre, mert halálra gázolt egy asszonyt. 1928 augusztus 8-án fosztp Péter somi fOldmlves szekerével halálrtgázolt egy 73 éves öregasszonyt. A bíróság gondaUtntigból okozott emberöléi dmta Joizipot 30 pengőre Ítélte. As ügyéit lulyotbilásétt fel-lebbezett
A bohóo-bál
meghívói izétmentek. Akik tévédéiből nem ktptsk volna meghívói arra reflektálnak, izlvetkedjenek kö zölni ezt Farkas Vilmával, a rendező Ke<e«ztény Jótékony Nőegylet titkárával (Bazár-udvir) szóban vagy telefocon. Pompáinak Ígérkezik a hé fii bohóc bál, meri amint halljuk, renge'eg bohóc és egyéb tréfát jel mezen törik fejüket a kanizsil társaságok.
VADBÖRÖKÉT
nyut, róka, görény, mókus,
nye«t és vidrát, égytollat, vasat, fémet >tb. a legmagasabb napt árban vásárol
8TBÉB B. É8 FIAI HáemSlZSA,
Erzsébet királynéiét 15. szám.
__1SM
— Leventék figyelmébe. Nltss■ ner Viktor föokialó kizárólag leven-lé részére ti oktatást tart. Az okkta-tashoz 5 pár ti áll rendelkezésű. Siórák: hitlön 8 órától, kedden 8 órától, szerdán 8 órától él délálán 2 órától, csü örtökön 8 órától, pénteken 8 órától ét délulán 2 órától, izombalon 8 órától, vatárnap délután 2 órától. Oyűlekezét a jelzaU időben a várotháu kapualjában, j Testnevelési vezető.
— Ml a titka, hogy mindenki 1 szőnyeget Barta Miksánál vesz? Mert kedvező részletfizetés mellett készpénziron vásárolhat.
Philips hangszórók, rádiócsövek, ar.ódpótlók, kistöliök, összes rádió alkatrészek, legjobb kivitelben kaphtlók Szabó Antal spmtűzletében.
— Jótékonyság. Szobotks Jó-ztefné lisztet, Otv. Wtrner Boldi-zsárné cukrot ét 1 pangót küldött tierktiztőségünkbe a hetedmagával
nyomorgó Bajnőczl hadirokkantnak.
Megyei iparo a-szak-osztályok ■lakatnak a Zalasármtfiil Ipar-taalOlatak BzSvafsáfla kabalába*
Nagykanizsa, február 8
A Zalavármegyei Ipartestületek Szövetsége eredeti progrtm|áh)t hívei most Zila Ipirosságának tztk-mánkénli megszervezéséhez fogott, hogy minden ipari tsakoM msg-likout a maga szakosztályát. As első Ilyen megyei szakosztály alakulás vasárnap délután 3 órakor lesz az Ipartestület székházában, amikor megalakul a Zalamegyei Bőripari Szakosztály. Az alakuló gyűlés elő-sdjt Bazső Jóuef izövetségi efnök letr. A gyűl éten képvistltittik magukat Z ilsegerszeg, Kaszt hely,SüSMf, Tapolca, Balatonfüred, Picsa, Létén ye, Zalaszentgról tlb. böriparoaal.
legközelebbi vaiárntp s Zala-megyei Stabil/tarosok Szakosztálya alakul mag.
— Jelmezei vendégóra. Vasárnap este 8 órai kezdetiéi a .Ctrtrái' alsó helyiségében jelmezes vendég -órát tartok. Jtlmez nem kötoi.-zó. Gábor tánctanár.
= Kereskedelmi Alkalmasottak Országos Szövetté*ének nagykanizsai csoportja f. ko 2-áa megtartott jdmez-ettélyáa s felűlflzetéiekért ezúton mond köszönetet s Vezetőség.
= Óvás mlndeqldtwkl Oly tévét véleménnyel voltak ezelőtt a meghűlés fontosságáról, hogy t legtöbb ember tz egészet cssk ártatltn dolognak tekintette. Cuk ezáltal Wr'sk iofiuenu ás spsnyolnálha járványok oly rettenetes pusztításokat végbevinni. Szerencsére ez alaposan megváltozott. Hála as orvosok és hivatalok önfeláldozó munkájának, ma már mindenki tudjt, bogy lem milyen hűiét', bármilyen ártstlin látsuls it
volna, nem tubád figyelmen kivfll htgynl, Az s célra legeliőtorban felhasznált tztr sz Aipirtn. Néhány tabletta mir elegendő, bogy meghűlést megizüntesitlak és komolyabb bsjokal meggátoljunk, (sért is vflág-hirüek. Aspltin-tabletták minden gyógyizerlárbtn ettdeH .Bayer* csomagolásban zöld szslsggal vehetők.
= Kereskedelmi Alkalmazottak esiélyén Uláltaiott egy Crep de Cklae dltz-ztebkmdő. Igatoll tulaJdoMM este 7r-8-ig sz esyesQMben ittebeli.
Hova kall •Imanni ?
Február 9. Sutnstóriwn plknlk a Polgári Egyletben
Ipariskolai Énekkar műsoros leaeatétye a Kath Legényegyletben 8 ónkor.
Fctfuir 10. Vtfám e»t a K.th- l^ny, egylete 8 órakor.
Szent Margit Leánykör műsoros délután)' a Misszióftházban 5 órakor.
Iskola-szanatórium EeyteUlet atakaláM tlccális eltadás kueMktn 6 ónkor a városházin.
Állatvédő Egyesület kfiigytlltse d. e. II órakor a városházán
Jelmezes vendégére a Gábor-tánciskolában 8 órakor (Cenirál szoulerraln) Február 11. Ker. Jót. Níegylet bóbóc bálH
s Centrálben. Február 12. Jetmez-eetély a Kath. Legényegyletben fél 0 órakor. Február 16 Izr. Jól. NÓegytel bát|S s Cs slnoban.
Február 17. Kelemen Ferenc liceátls előadása 6 órakor s városházán Február 18. V. szociális est a Mlssztós-hizban 6 órakoi.
2ALAI KOZLONT
•irt- él Hlténlnesíeiedéibia
atilM HT*Mk««k •
Ferenc Józ«f íCTWflvir megbecaűl-hrteilen t«olgél«tot le«i arálUI, hogy , bíltartalnial Idméleeien távolítja !t Tudományos tapuzlslatok két-íMelcnné tették, hogy ■ Ferenc ÍSmI azáffl08 féloldali hOdcaoen Urt betegnél ia megtetie a kellő hllást < Igy n>gy megaönnyebbüléit okozott- Kapbitó gyógyszertárakban, dioftérlákban ét füizertlztetekben.
Mozgószinházak
Várod Nafymozgó. Szombaton 7 b 9 érakor, vasárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor „Az aranypáva*, Kertén Mihály amerikai nagy filmje. Főszereplő Do'orea Costelio. Burleszkek is Híradó.
RÁDIÓ
rii Hmgw. — hanawtmy. B — Jóadáa Qr - gyennekefcndt. A — aaaurayoá* mik. 1 — MM. Mg. — mfTftMlttwá^ tUmáU. f -SWraaál
SsTJUSí"4
Ftbrair 9 (szombat) i
r.-
Budapest 9.15 Hangv. 9.30 IL 945 A ugv. folyt. 12 Dili har
[dófchés ldfl|iri«, H 17.10-F 17 30 Hangv.
hut». folyt. 12 Dili harangszó az egye-ÖSu templomból. 12 20 O. hangv 13 Idő^elxáa, Idóiiráa. 14.30 H 16 C
1645
19 90 A m. klr. Operaház bemutató idlia: .A tenor*, opera i felv 22.10 Id6-|eUás. H, Idó Járás Jelentés. Utána cigányzene.
Bécs II Délelótti hangv. 17.45 Kaniars Z. 20.15 Vígjáték E.
Berlin 17 Délutánt szórakoztató Z. 20 Zenekari hangv. Utána 0*30 lg Unc Z.
Brlao 12.30 Déli hingv. 18.45 Vonós-négyes hangv. 1914) Zongorahangv. 22.25 Kávéházi Z. kózv.
Frankfurt 13.15 Zenekari hangv. 16.3.1 Rtfi Unc Z. 20.15 Vidám karneválest. 23 Táac Z.
Hamburg II Q. hangv. 14.05 A .Hamburg* hajó zenekarának hangv. 16 30 Ka-
mua Z- 17.30 Tarka mtlsor. 23 Kávéházi Z. kózv.
London 13 Szórakoztató Z. 16.30 Tánc Z. 18.45 Debussy-hangv. 19.30 Katona Z. kup. 2135 Vaudevülc-esl. 2235 Tánc Z.
11.15 a 12 30 Hangv. 1630 SzáfakoctatA Z. ttm 1730 Szórakoztató Z. 20.45 Opera
t köZT.
Zárick 16 Hangv. 19 Harangjáték. 20 15 Msadetlnzeoekár hangv. 22.10 G. Unc Z.
fcltll-|»r -41
VALUTA*
Síi V m-WK _k.7IIS.7Mi > IM1-I6H Bfak. IÍ270-IM30
MátRWo-87Jeo
sutra
f 141-148
»»MH0
ig-77-m-n »7WBS30
Sm>|e65 llie ío-tiofio krtuHiu
jjjjíi
OXVIXU áML m >0-230 00
MkM I0 08-IC09 ■ssKa U58J-.Í826 Masnii 79 68-79 93 Manet 842-346
IniaM llt----
27 81-27 89 8VI6-89Í5 29 97-30*07 872 50-4 10 113-90-153 30 Nda BM-B 45 Mm IW8-I6 90 Inti 4-ii- 18 IU-2S-1U65 84*20-8* 40 BPJ8-M63
tn-20 1 to-io
Ha szombaton éa holup vasárnap
disznótoros tan
töpörtyűt pogácsával 80 fillér. KHttnft borok.
S»lves pártfogást kér
Parányi Jánoa
vendéglóa.
Q
eres
éíetzsi p
szavatoltan tiszta, egészséges és
könnyen emészthető.
100% tiszta kókuszzslr.
Hutter gyártmány
KÖZGAZDASÁG
A nagykanizsai járás mezőgazdasági bizottsága letárgyalta az összes aktuális gazdasági kérdéseket
A közgyűlésen sióbakerült a műtrágya beszerzése, a szarvasmarhatenyésztés, a tej és tejtermékek értékesítése, a borfogyasztási adó magassága, a gyűmölcsfavédelem stb. — Több átira tot intéz a bizottság a Mezőgazdasági Kamarához — Ingyen műtrágyát kér a járás gazdaközSnsége a földmlvelésügyl minisztertől
Nagykanizsa, lebruár 8
A tiagykanlisai |árás mezőgazdasági bizottsága pénteken délilőtt a városháza kistscácstermében ujnépl Elek Ernő nagybirtokos elnöklete alatt népes köigyűlétttsrloll, melyen megjelent dr. Bolka Andor főszolgabíró, dr. Vass Zolién gazdasági felügyelő, Nóvák Jánrs és UJváry Oéza v. képviselők. Oyömörey István országgyűlési képviselő, Somogyi Qyuls palinl földbirtokos, alelnök éi a já:ái minden részétől a gazdik nagy számban.
Elsőnek ujnípi Elek Ernő elnök Üdvözölte a megjelenőket és bejelen lette, hogy a legu'óbbi bizottsági ü'és értelmében eljárt az Alsódunin-lull Mezőgazdasági Kamaránál a műtrágyának kicsinyben való beszerzése tárgyában. Azonban eredményt elérni nem tudott, mert az egyedimsiUst a kereskedelem mialt keresztül vinni nem lehet
Dr. Vasi Zoltán gszd'sági felügyelő előlelj illésére a bizottság elhatározta, hogy a műtrágyának klcalnyb-n való beszerzése lányában Ismét felírattaI fordul a Mezőgazdasági Kamarához, hogy ha eg ed áruslás nem hbetségei, ugy bízzák meg • nagykanizsai, öiszei rr ü rágya e'adánal foglalkozó kereskedőket, az eltdáisal, Ezután a gazdaiigl felügyelő
az érdemesebb burgonya termesztésről beszéli és kiemelte, hogy különösen az Ella burgonyának lerrretztéie gazdaságot, melynek épen kélizer annyi az ára, mint a más fajtáknak. Javítója, hogy bizotliág írjon át a Vármegyei Oazdatági Felügyelőséghez, hogy járj - ník ki a nagykanizsai jirái részére Ella burgonya magol.
A bizo Isig ebhez helyesléssel járult tozzá.
Kivetkezett a tavaszi vetőmagszükséglet baszeriésének megbeszélése, az Istállótrágydknak gazdaságos felhasználása, a tengeri művelése, állattenyésztési kérdések. In s gaz-d tágl lelűgyelő rámutatott a jzarwu-marha tenyésztésinek és a marba-áilomany hozadékainak értékesítésére, mely elsörendő problémája t gazda-közOntégaek.
Hotizabb vita alakult ki a tejértékesltés kérdése körfll.
Ujnépl Elek Eraö elnök izerlnt arra kell törekedni, bogy minél iöbb tejhozimot kell elérni él Igy minél olcsóbban kell tudói t fogisszlás céljaira tovább adni. Arra kell a mai gazdának fektetni a fő>u<yt. hogy s tejtermékeket ugy dolgozzuk fel. hogy azok versenyképesek legyenek a külföldön
A tejszövetkezetek felállításának eszmé|e me lelt foglal állást. Igy a gazdák jobban megtalálhatják szá mltássikat. Ismételten kifejtette, hogy a feldolgozott tej eimékek szál itása és értékeli été mennyivel többel Jelen', mint maga a nyeri tej.
Nóvák Jínos v. képviselő, bizottsági tag előad a, hogy h t a szarvas-matha teryisztésben lulprodukció 111 br, akkor az ára még Jobbin le fog szállni éi ezzel szemben a gazdik a lóhiányál fogják érezd gazda-ságukbin.
A mü rágya h nzoálatánál a gazdi-sági felügyelő jsvasolta, hogy mivel a mölrágya ára kicsinyben lt igen drágt, ezért irjtnik át a Mezőgazdasági Ksmaráboz, bogy at jár|on ki a járás részére, a f ildmlvelés Ügyi mlnisztéflumnál
díjmentesen műtrágyát.
A takarmány lermeléie ii ellő-rangú f inlosságu érdek, mlu'án szorosan öistefflgg az állattenyésztéssel.
A gyümölcsfák védelmét ét azok kártevő nek pusztítását hsng-aulyozta ezután a gazdiiágt felügyelő, aki rámu'alo'i ennek a kérdésnek fontotaágára. U^y.nls a gyű-mölcatermelés kérdéie ls a magyar gazdaságok egyik f.uttos kérdése, mert ezen s réven tekintélyes ősz-szeggel tudjuk crö tkenlenl külkereskedelmi mérlefcüik passzívumát. Ez aronb in csak akkjr lehetséges, ha a gyűmölcslermeléi szakszerű alapon, Intenziven indul meg.
FlscJtl András gazds, bizottsági tag azt sérelmezi, hogy a járás községeinek gazdaiágt természetű pi-naszai nem nyernek elintézétl.
A bizottság elnöke oly értelmű választ sd a felszólalónak, hogy ez Bjybea liliraik az Ali&dunántoli
Ksmarához és oivoilált lüigetoek.
Örömmel jelen'ette a gazdasági felügyelő, hogy a Nagykanizsa várót tulajdonát képező szelektor átköl-csOnzése tárgyában folynak a megbeszélések (s azok valószínűleg eredményre fognak veze'.nl.
Azt li nagy megelégedéssel vették tudomásul a gazdák, hogy a
mételykór, mely tavaly igen nagy pusztítást vi.t végbe a marballlomáiybin, eiidén fokozaloaan b)r, de szünó-ben van.
Nóvák Jiooi a
borfogyasztási adó terhe ellen beizéll, mely oly nagy, hogy több az adó, mint i bor migs, ami! elad a gazda.
Az elnök válaazában kijelenti, hogy ez ügybsn is átirattal lordul-nsk a Kamarához.
A népes és mozgalmas űlét ezzel véget ért.
Timi
A mai értéktőzsde lanyha volt. — Külföldi I nyba |elenléaek érkeztek. A piacon további rcallzálltok foly-tatóduk. A r;ndrzéil napon az el-adáiok voltak tuliulyban. A berlini lözide várakozái el énére tzilárd irányzatot j:lentetl. Ei az árolvó egész zlrla lg érvényben maradt Különösen azon értékekben fordult elő nagvo^b lanyhulát, melyet előző nsp.kban favotlzáltak. At irányzat zárlatkor nyugodt. A valuta ét deviza piacon ir.n/zal egyenetlen, meg-r.mli belö Madrid nagy ellanyhuláta. A fixkamatozásu papírok piaca Ozid-leien volt.
Zürichi zárlat
t>«rli 20-IIVl. Loméoo 25 241/1. HaM >19 80 Rrsastf 72 30, MIÉuo IMOVl, Madrid 81-10, AnlsMi«n Z»l7Vi, IMh in?s witn 73 00. ka tnut **m :M7Vi, Vanó MM. BaltaaMl M-MVl Ha-arsu S-llVi, MtmmITta
Terménytőzsde
A buza 05, a rozs — fillérrel esett. Az Irányzat lanyha, a forgalom csekély.
Iw Hun. 7' kg-os 25*15—25 55, 79 <f-M 25 80-25 83, li U-at 16 80-J5 90, 80 -o. 25-93—2810, dsaáatri 17 kf-' 34*95-15 18, n k*-M 25*20-25*40, 79 <4« 29*45-25 8] M k(-os 25 60-25 75, roM 32 70 -22*80. tahn. Éra. 28*00 -'415. abán» 28*00-28*10. ub 25*28-28*50, wwazl tazt 27 50 -27*75, tengert dL 27*25—27*50, ISÜO-ID ».
Sertésvásár
1*58-1*80,

lybot itaáitt Maradt 493 darab Blaótaadt •aedatt I 50—1*54 aaadatt
0 00. kOurtl 1*15—1*80, 1-44 -1*48. aáaodzandl 1-86-1*40. ■atdi 1*24-1 53, asalnona nagyban 1-72 aali 200 -202. labnutT t» 1*70-
1 84 tsaloorS, lálaartéa 1-70-l-M áa tránvaa' lanyha
Kiadja: Délulil Ryoaéi ét UfklUó Vállalat, Ragykaolziáa.
Fslelös kiadó: Zalai Károly, latarmrbaui talafon i Nagykanizsa 78, az
ZALAI KÖZLÖNY
i3Bs »
iPBÓHIBDETtSEX
Az nrtklTdaÜMk dija 10 aaótg H fillér, mtaóm további szó d^ ■ Hl). Vuát- ti
10 kzólg 80 fillér, rnlndea további azó dija • Hll. Saeidán éa pénteken 10 sióig •• fillér, minden további aeó ál)a I flll. Clmaaó a minden vastagabb betűből állá art kát isónak számíttatik. Alttal keresőknek 50<Vo engedmény. * klrdeláel dl] elére ll.cil.odl.
Kettő szobáa utcai lakáé mellékhelyl-Bégekkel kiadó, azonnal elfoglalható. — Rákóezl-ulca 29. -619
Spanyol betegség ellen Braun-féle konyakkal védekezzünk I Egy nagy üveg ~ ' "" llllér Muizel é« Frledenlhal
ára P 4 8 cégnél.
396
2 szobás udvari lakái má|ui I re klódé Relrhenteld izalámigyár. Erzsébet-tér 3. 579
Ügyes héalosolgo telvéteUk Cseh Lajoe sütödéjében, Magyar-utca. 610
VÍZVEZETÉK
cuUntáiitl éi igéiuégOfjl
BERENDEZÉSEK
giidáiigf, béiUrUiI U épQUt
bAdoqos hurkák
türdő- <• fi likidák, valamint t aukba vifó
javítások készítése
SnfMt Itt/t Zrínyi aikléo-o. ti. TtL Ml
Kát, esetleg háromszobás udvsrl és egy kétszobás utcai lekée mellékhelyiségekkel május l-re kiadó. Érdeklődni lehel Kazinczy utca 15. I. em. 623
Nagy gel
ladóban
belln képek el
léék. Clm a
604
■odern lakás, 2 szoba, nagy előszobával május 1-ére kiadó Klslaludy-u. 17/t>.
alatt.
607
iíis.........egy
Duna keksz ...... ke ti fi
Trappista sajt...... HárOfVI
Dióbél...............négy
pengő ktlója
M Vidánél
Teletonaiám: 1— 56.
Egy oeoba lakás mahety vagy Ir*. álnak alkalmai, áprilisra kiadó tfrzsébet-lárea. Msyer leslőnél -5M
Kspualatll szoba slköltoiás miatt klaáá Eötvös-tér 21. -616
Egy bútorozott szoba és egy egyszobás, konyhás lakás szonnsl klódé — Gyár-
621
Modern 2 szoba, lurdószobái Iskás a vároa központ|án május l-ére klódé. — Bővebbet Lénán bőrkereskedés 622
Előkelő biztosító intézet
keres akvizíció* teendőkkel járó tlsztviielókét. Kezdő iisetés havi 200 PíDgó, 25»/»lakbét. Utazások alkalmával rendsreresilett napidíj és vasu l költség meítérit'i. Az állás elnyerésére kizárólig Intelll geoi, jobb kOrOkkel öiszekötte-tésben álló olyan urak pilyázha1-uak, akik még a szakmában nem működtek. — Ajanlatokat teljes életrajzi adalok éi referenciák
ron oi megjeloléiével „Biztos övő" jelige alatt a kiadóhiva talba kérflnk. «»
Kertimagvak. Gazdasági magvak.
Madáreleségek:
Vegyes m d-relesi-g, kerdi-rmig, hámozollzab, fénymag, fdesrtpce.
Műtrágyák:
Szuperfoezfál,kdlsó,méi/nitrogfn, Crltelsaiéimm stb. stb. „Slrius" nOvénytápsó.
Gyflmölcsfa-karboHneum:
Enda, Dendrin, Solbar stb.
Növény védőszerek.
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0HBZÁ6 JÓZSEF udnrnNfetta
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, im Telelőn: 13a
RADIO
szakkönyvek
és
folyóiratok
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kőnyvkerelkedásáben na NAQYKANIZSÁN.
Mayer Klotild Utóda.
VARGA NÁNDOR
gázmosó, vcgytisztitó, ruhafotö vállalata
a szombathelyi om. Ipirklállllásoo aianyérammel kltünUtvé
NAOYKAN1ZSA
Kazinczy u. 8. Hunyadl-u. 19.
Mos, fest, tisztit, pllsséroz. Szétfejtett kabátok festése már 8 pengőtől.
h JztarUal lehérncmUek legolcsóbban
a a
A magv. klr. állami rendőrség nagykanizsai kapitánysága.
626/1929. koz tzám.
Hirdetmény.
A nagykanizsai kapiiányiág köz-bl'r* teszi, h gy folyó evi |anu4r hó 14 én ddeőtt a Kazlnciy utcában egy gazdátlan leh'r l-rka női eny foxerier ku ya találtatott bit ingságban.
A g»zd*tlan állit Tak'cs Ferenc m. kir. átlsmrendőr őrizetére lett bízva.
Tul |donos kellő Igazolás melleit s a tarláti dijak megérltése c lenében nrveze't átlsmi rrrdörnél átv heti. Natykrnlzia, 1929. évi január hó
31 én.
A ktpitányság vezetőjének rendeletéből:
Bertóthy s. k.
614 rendórtanácaos.
ontlnoníal
Kizárólagos képviselők:
ÍM
Nagykanizsa
Deák-tér 2. Telefon 5-22.
minőségben és tartósságban felülmúlhatatlan!
Erzsébet-léveri modern,
6 szobái hallos lakát
május hó l-re kiad& Mayer festőnél.
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit Időközönklnt tisztíttassa vegyileg a
Rézaagyárban
Kaposvárott.
Oyöjtőtelep: Nagykanizsa, Erzsébet-tér
HEOHIVÚI
Mzzia- "ír SjUU Bzr*as«al «U*Uok allulmáYíl
BUDAPESTEM
■oet sruItU ik
ltkl.tr
I uMbM tava
BRAMD HOTEL
Park Nagyszálloda
Bnéapest TUL, B«roi-tár 10.
aMrt
aowt ingadatáait kap'
au»l OM Uf UMMtaie lU ueto-ánbeMI. IWl engedményt kap
M MUnil ánlskWl (K.ltfleA kád kkejki) I pengét saoftakartt kan-jj, —JOJJ^ n tm
Hálunk gtthga árzl magát III
BMI Uuolzilik, ulzosaa cuiidl |*U*.
Baját éráafca
uh MmjU loljUa. kon otntUe tálea* uSU-|oo m4g. — EUtétu n-tFiwni—dél*« ijlilátoá.
hirdessen
a „Zalai Közlöny"-ben.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Könyvnyomda # Nagykanizsa # KönyvkBtétaot a „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala
Készítünk:
1
TELEFON: 78.
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, Ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékekel, műveket, meghivókat, eljegyzési es esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
i
Gyártunk i
üzleti könyveket, Ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebköhyveket, bevásárlási könyveket, rajzfllzefekbt és tömböket, mlnfa-zacskókat, zsákcddulákal, naptártömböket, falinaptárakat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-tit 5. szám alatt.
Nyomatott a Bél zalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelöl tUiMvfczető: £alái KárolyT
00. évfolyam, 34 MEán
Wagyfcaatm, 1B28. február 10 vasárnap
Ara 16 Ifflér.
ZALAI KÖZLÖNY
WraitMl *e kiadóhivatal: 1'5-ui 6. u Kwtbelyt B&kiadóhtvatat Kowrath U|o»-u
■tani. 32
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy bóra a pengi M tUtte
Egyenlő jogokat a magyarságnak
követelt báró Jóslka a román kamarában
Bukarest, február <1 A román kamarában baró Jósika megbélyegezte ai elöiö kormány gazdiaági és ptazügyl poll<lkt|át és pidálkodását. A magyar párt megszánná a költségvetést, de hangoztatta, bogy egyenlő Jogokat követel a msgyarság részére. A most kl-adandó állami kölcsönből a magyar ságnak Is ugyanolyan mértékben kell kivenni a részét, mint a románoknak
Amannllah seregei Kabnl előtt
A felkelőket minden vonalon visszaszorítják
New-Delhln, február 9 Kowión kerrsztat kipnt én< sü.éa oarint Amanuil h seregei 45 km re vannak Kabul előtt A felkelők fellázadtak vezérlik ellen. Aroanullah seregei a felkelőket minden vonalon vbszaszoii'olák.
Kivégezték Obregon tábornok gyilkosát
Mexikó, február 0. Tortl Obregon tábornok gyilkosát ma délelőtt kivégezték. A tábornok két kia gyermekére bagyla vagyonát.
A fala népe agyonverte a tolva] cigányokat
la kezdődött meg u ovbedeny btlnper
Trencsén, február 9 (Ejszúkal rádiójelentés) A tren-caénl esküdtszék élőit ma kezdtek meg a 4 ovbedeny ember bflnperének tárgyalását, Ovbrdnyben a község 40 lakója megtámadta rajta ntéssze-rtten az ottani cigánytelepei és 6 cigányt megöllek, 14 et su'yoían, 4-et könnyebben megsebesítettek. A cigányokra azért támadlak rá, mert azok számos nagyobb lopással károsították meg a lakosságot. Oyu|-iogatással Is gyanusilották őket. 36 ember ellen a biróság, 4 fivádloit dlen pedig most az esküdtszék folytatja le sz eljárás'.
György király üdülésre utazott.
London, február 9. A rekonvales-<*ni Oyörgy anijol király ma üdü-lí« céljából elutaioll.
A spanyoljárvány elleni védekezés kioktatására a népjóléti miniszter körrendeletet adott ki
A fi városban 1200 Influenzás beteg közül 60-nak van iDdőgyuIladása Budapest, tabruár 9
(Éjszakai rádló/elenlés) A nepjó-lé I mlülszier ma kőrrend -letet imé-
v'grehajihitó óvó Intézkedéseket.
Budapest, február 9. A hivatalos Jelentés szerint a főváros |érvány kórházaiba eddig beszállítottak 1200 Influenzás beteget, melyek közfll 60 beteg tüdőgyulladísos volt. A járvány terjedése még emelkedőben vao, de nem súlyos lefolyású. Qróf Csáky Károly honvédelmi miniszter is megbetegedett. Vass nép|óléll miniszter még nem épült fel teljesen.
z«lt az alispánokhoz és pogármca-lerekhez, melybrn ulssi js őke', hogy a fővárosban és a vidéken már nagyobb arányokban fellépiti az Influ enza járvány miatt a lakósságot oktassák ki széleskörben a járvány ellen való védekezésre. A körrendelet Igen terjedelmes és magában foglalja a lakóiság által egyid-jüleg
A trianoni békerevlzió, a magyarság elnyomatása és a mexikói katholikns-üldözés kerül a felsőház csütörtöki ülése elé
A képviselőház tisztviselői kara üdvözölte az nj elnököt a fOrdőJavaslatot tárgyalja a Jövő héten
A Ház
Budapest, február 9
A képviselőház tlsztviseiőkara ma Odvözölie az uj elnököt, Almássy Lászlót. Almássy az üdvözlésre me leg hangon válaszolt és hangsúlyozta, bogy a tlszlvlietókarl már alelnök-sége Id jéből Ismeri és biztosítja őket, hogy érdekeiket mindig szivén fogja viselni. Mn|d hosszasan elbeszélgetett a tisztviselőkkel. Zsttvay Tibor, a volt elnök hlvatiloian nem buciuzolt a Wpvlielöház tiszt viselő-karától, de a Házbrn felkereste őket és külön-külön mindegyiktől elbúcsúzott.
A Htz a jövő héltn a fflrdőjivas-latot figji tárgyalni. A blrollláKOk tárgyalják a hegyközségi |availalot, szerdán délelőtt él délután a vármegyei reform |svaBlat kerül tárgya-Iáira, ezek befejeiéii után minden valóizlnüiég szerint rá kerül a tor a sajlójavaslstra.

A felsőház 14-én, ciülörtökön délelőtt flléit lart a következő napirenddel: A véderőtörvénv 40 tagu bizottságának 1928. évi XLVIII. t.-c. 6 §. értelmében ketlö rendes és póttag válasitáia. Az igazoló és mentelmi bizottságok jelentéle. A külügyi bizottság jelentése a mexikói katolikus üldözés, a trianoni szerződés revíziója, valamint a megstállt területeken éli magyarság elnyomatása tárgyában. Az újonnan tervezett vasul engedé-lyeztséiől szóló törvényjavaslat. A mezőgazdasági rádióhlrizolgála', továbbá a bor e'téizitéie él forgalomba hozásáról szóló 1924. évi IV. t.-c. egyes módozalalnek kiegészítése tárgyábttn benyújtóit törvényjavaslat tárgyalása. A f;ntl Javaslatok letárgyalása után Fekete Zoltán mondja el In erptllációjái a Sopronbsn felállítandó egyetemi Intézmény ügyében.
Az egész nemzet gyászolja Rákosi Jenőt
Holttestét az Akadémia előcsarnokában ravatalozták fel — A felsőház éa az egységespárt részvéttávlrata az elhalt fiihoz — Szülőföldjéről hantot visznek Rákosi sírjára
Vaaárnap temetik a magyar ujságlráa fejedelmét
Budapest, február 9 t Oyulához ugy a maga, va'aminl a Ma délelőtt Rákosi holttes ét az | felsőház nfvében részvétiávirctot in-Akadémia előcsarnokában
felrava- I tézell. A felsőházat a temetés-n b!-
talozták.
Budapest, febr. 9. Wlasslcs O ula báró a felsőház elnöke, dr. Rákosi
zoMiág fogja képviselni, melyei Her-czeg Ferenc vezet. Küldöttségek, egyesülelek, leslüle-
trk és hivatalok, valamint magánosok óriási szánban Jelentették be rés'vételüket Rákosi temetésére.
Budapest, febr. 9. (Éjszakai rádió-Jelentés,i Ai egvségeipárt elhstárosta, hogy Rákosi Jenő temetésén nagyobb küldöttiéggel vesz résxt és koezorat helyez a ravatalra, Pezthy Ptl pártelnök ma részvéttávfratot intézett ai elhunyt nagy magyar Iró fiához, Rákosi Oyulához. — Rákosi Jenő holnapi temetésére a küldöttségek vég'eien sora Jelentette be részvételét. Rákosi J-nő szfltófalu|a Acsád (V tsmegyr), az ottani Szegedi kúriáról hintót vliznek Rikosl JtnS »lr-|ár», mivel a nagv magyar Actádon, a S tévedi-birtokon ízületeH. Ma többek között a bécil éi nigyváradi uliágtrók küldtek réizváltávlralot a Ráköti culádhnz. — A német sajló nagy kegyelettel emlékulk meg a magyar ujtáglrás fejedilmének haláláról.
Budapest, f'hr 9. (Éjszakai rádió-jelentés) Rákosi Jenő holttestét as Akadémiába való átszállítás előtt a Lisznyay-utcal gyáazháinll Nemes Antal c. püspök, a culád régi ba-rátji megáldotta. Nemes Antal fogja temetni Rákosi Jenőt. — A Magyar Cigányzenészek Egyesülete Rikosl Jenő temetésén a lirnál l .Fekete izem éjszakája", Rikosl Jenő kedvenc dalát Játsxa egy monitre cigányzen tkirril. A temetési útvonal: Akadémiától — Ferenc Jázief-fér, Gróf Tisza litván ut, Audrássv-ul, Nagykörút, Rákóczi ut éi a Fiumel-uton át a Kerepesi temetőbe. — A gyászoló cialádboz ujabban Serédl Juiz-linlán hercegprímás, József kir. herceg, a német birodalmi kormány sajtóosztálya in éztek részvéttáviratot.
Bombayban a zavargások tovább tartanak
London, február 9. (Reutei) Botn-biybsn az összes városrészekben a zavargások tovább folynak. Eddig 6 halott éi 40 lebeiüllet szállítottak be.
ősember csontvázát ásták ki Afrikában
London, febr. 9. Johannesburgból Jelentik, hogy a környéken egy ősember és bölény megkövesedett csontvázát találták. Minden valószínűség izerint a vadász és az elejtett vad kerüli a föld alá és kövesedet! meg. Az ember-tipus nem hasonlllhitó a negrlod-f Jhoz.
a«ui aetów?
mentsük mbq nagykanizsát!
Az ntolsó vércseppek: családi ékszerek és Jegy-gyflrflk mellett zálogházba került az ezflst Ieánygyfirfl Is
ragyogni, tündökölni a néma, diszkrét pénzszakrényben, várva arra, hogy lulajdonosuk egy napon mégis csak eljön értük és ők ismét visszakerülnek régi helyükre, ahonnan Trianon kegyellen durva kézzel leszakította.
Iflft Mwnáf 10.
Nagykanizsa, február 9.
Azzal az elhatározással • kezdtük meg .Mentsük meg Nagykanizsát" akciónkat, hogy mindaddig állandó napirenden tartjuk a Nagykanizsa megmentésének érdekében megindított mozgalmunkat, amíg nem sikerül az egész kanizsai társadalmat sorompóba állilani, míg meg nem mozdulnak azok, akiknek ez erkölcsi kötelességük, mig Nagykanizsa jajszava nem ér mindenüvé, ahonnan e város népe remélhet segítséget.
Az akciót becsülettel lefolytattuk. Megszólaltattuk a társadalom minden rétegének keservét, panaszát, kívánságát és rámulattunk mások és a magunk véleményével is a megkísérelhető kivezető-utakra.
Ma már bevallhaljuk: — a szállóigévé váll kanizsai közöny legyőzölI bennünket, legyőzte az indulás lendületét, — maradt minden a régiben, legfeljebb csak jobban húzzák fülökre a takarót ama .illetékes helyek", melyekhez pedig bizonyára felhangzottak ennek a városnak jajszavai.
Ezért Írunk ina kérdőjelet a .Mentsük meg Nagykanizsái" után, most ma már mi is csak azt kérdezzük, érdemes-e menteni ott, ahol az arra szoruló nyugodtan ül az üszkös romokon és — ölébe várja a sült galambot.
A romokról egy röpke képet még idefestünk, maradjon a lethargia csendjében a kérdőjel lelkiismeretének.
Régi gazdaság, szép mull, fényes parkelü, meleg boldogság lanui I Vájjon elérik-e még azt, hogy viszontlátják gazdájukat, kiknek a gond immár fekete varjulábakat rajzolt selyempillás szemük alá? Azt az információt kaptuk, hogy
vannak tárgyak, melyek 1924, óta várják gazdájukat.
Még mindég várjak — pedig azóla másik treszorba került már a címeres aranyóra, a 30 grammos aranylánc is . . .
És a kirakatban ott látjuk a .legújabb esetekel* — platina karkötő órát, csillogó bulonokat, mesés garnitúrákat, melyeknek értéke pengőértékben is olyan, hogy tiszteletünk jeléül majdnem levesszük a kalapunkat. És majdnem minden nap szaporodik a létszám. Alig van nap, hogy ne kerülne kisebb klénódium a többi mellé:
Nagykanizsa értelmiségének utolsó vércseppjc I
Ám ott van a polgári osztályból való néhány
Jegygyom '»■ Női, férfi, vegyesen Egyik gyürü mellett ott van a párja is, egykori tanúja a „holtomiglan-holtodiglan"
boldog elrebbenésének. Ma ebbe a Szent Ilona-szigetébe űzte kl őket a nagy kényúr — a nélkülözés. Talán kenyérre, talán orvosságra kellett a pénz, vagy ki tudja, talán a hitelezőjének küldte a tönkrement kereskedő az érte kapott értékel . .
Azonban szerényen, mintha bocsánatot kérne azért, hogy ő is itt van e diszes társaság közölt — húzódik meg néhány szerényebb ékszer. Fülbevalók, órák, gyürük, láncok. Sőt — néhány ezüst ékszer, ezüst gyürü. Meghatottan nézzük. Az ékszerész egy szóval sem árulja el tulajdonosait. Pedig több mint valószínű, hogy a legvérzőbb osztály, a kisosztály szerény otthonából kerüllek ide. Talán egy szép varróleánynak utolsó sinukja, dísze volt ez az
ezflst gyürD, szimpla ezüst szívvel,
mely kl tudja mily drága emléke volt annak, aki néhány fillér miatt volt kénytelen megválni tőle . . .
Igen, utolsó vércseppek I . ..
Ne állassuk magunkat azzal, hogy ez mindig Így volt A békében is. Hogy más városok Is ugyanugy Járnak. Soha nem volt oly kétségbeejtő a helyzet — mint a mai napokban, amikor minden életlehetőségtől megfosztottak és a holnap rémének kérdőjele fojtogatja torkunkat. Egyetlen város sincsen ugy magára utalva, mint Nagykanizsa.
Mozduljon meg tehát végre maga a képviselőtestület, mozduljon meg a kereskedő és iparososzlály, a vállalkozó, az értelmiség és mozduljon meg Nagykanizsa összlakossága a város megmentése érdekében, aniig az utolsó vércseppekből el nem hullik a legutolsó is.
Alkalmunk volt egy előkelő nagykanizsai ékszerészcégnek Wertheim-szekrényébe betekinteni és ez a tekintet elég volt arra, hogy Ismét felvegyük a kanizsai Lehel-kürtjét és megint rámutassunk arra, hogy Nagykanizsa minden társadalmi osztálya lassú, biztos pusztulásnak indult, ami elől nincsen menekvés: ha nem történik sürgős és hathatós segítség.
Ax ékszerész-cég Werthelm-szekrényében láttunk pazar etuiben előkelő kanizsai patrícius családok ékszereit, melyeket a mai szépasszony valószínűleg édesanyjától kapott nászajándékba, az talán szintén az édesanyjától. Csillogó drágakövek, sziporkázó gyémántok, melyek még ma is vagyont jelentene^ Aranyos-drá-gaköves hajdiszek, melyeket még nem régen büszkén visellek ragyogó szépségű delnők, vakitó fényű fülbevalók, amilyent ma még a Váciutcai márkás ékszerészek kirakataiban sem igen látni, nemesi címeres vastag pecsétgyűrűk, diszes nevekkel vésett aranycigarettatárcák: remekei az arany és ölvös művészetnek. És ami a békés nyárspolgár álma: azt mind-mind láttuk itt fényben,
Megfojtotta és a kamin lyukba dugta a mostoha-anyósát
jogerőre emelkedett • sefttort gyilkos btnáetéee és feleségének
Telmentése
Nagykanizsa, február 9 Sebők Imre zalssubail fiatal gazdi feleségének jómódú nevelőanyját, Tóth Bozsokl Járomét, hogy annak vagyonához jusson, megfojtotta. S noba akkor E délyl Bila még nem j adhatott leckét arról, hogyan kell | Ilyen etetek után a hullát az emberek és a nyomozás félrevezetésére .elrendezni" — Sebők Imre, hogy szt a látszatot keltse, mintha az öregasszony hirtelen romul lett volna ét hűdét érle volna, a kamlnhoz cp:lte ét fejét a kamln nyllátába dugta, hogy azt hlgyjék az emberek, hogy Tóih Boziókiné eltében a kl-mlnba ütközött.
A gyilkol ezulán átment valamelyik tromizédjához, miután előbb feleiégével megbetzélle, hogy kőiben hlv|a ót haza azzal, hogy az őregaaizony rosszul leli, hogy így alibit tudjon majd igazolni.
Valóban, miközben Sebők a szom-tiédnál dlskuráigalolt, berontott a felesége és lihegő hangon ait mondotta tétjének:
— Ja], tlett ctak, rosszul van a mami I
Azonbfn hiába voll mlndea met-terkedés. S:-böt lőre csendőrkézre került. A kinizsii lörvényszék az elvetemüli embert 8 eszlendei fegy-htzbfln'elénel tujiolti. Feleségéi — meri a bűnpártolást hoizitartozójs érdekében követte el — a bíróság (elmentette.
A tábla hozzájárult a lörvényszék ítéletéhez. A klr. Kurla büntető tanácsa most foglalkozott az üggyel éi a semmilégi psnaizokal elutasította. így a kmiisii fogházban levő Sebők Imre 8 évi fegyházbüntetése Jogerős lé vált.
A Szanatórlnm-plknlk
Régi hagyományaiból ma iem engedve, at idei kevésdohínyu, el-facsirodott hangulatu kaniital far-tangbtnli megrendezte a Szinatérlum Egytiület esztendei egyeden társadalmi szereplését, a tradlclónllii pikniket.
Kilenc űrikor megkezifdllt a Polgári Egy lel gwdigon, Ízlésesen dekorált termébe az elegánt közönség felvonuláta t csakhamar megtellek a izékiorok a várót ét községek lánidalmának repretenlántil-vt 1. Dr. Kállay Tib)r Influenzával megbeegediép, táviratilag jelez'e együttérzését a kanlztilak eme minden évbm kiemelkedő firtangl ünnepével.
A raOtor komoly mOvéazetek jegyiben pergelt le. Szliasy Lu|ia, ez at ennivalóan bájos, temperamentumot, nagyszerű nubrett kexdle a rnüiort ét egykettőre vidám, forró btngulalol teremtett. Kltéröj ejágerné Peltz Idi kitűnően a helyén voll mellette. Nedtlkovics Annát már mini kedvet iiverőit üdvözölt* a nézőtér t mindkét trámábin finom, hajlékony, fegyelmezett hangjával, brivuioi technikájával, ciudálitoi tiszta ét blitoi koloralurájával vívta ki a közönség zajot ellimerétél. Mellette Vannay J.'not zeneltkolti ijazgstó voll i kliírő, aki önálló zongora-tzámábtn it, Nedilkovlcs Anni álul előadott dal-tzerzeményé-beo li tökéletes müvéül kvalitásairól adott ujabb bitonyiágot. At utolsó tzám ujbil Szilasy Lujzáé volt, akit at ujrázát ás lelke*, tomboló, fjrró tipsvihar kénytteri.ell ujsbb ét ojtbb ráadásokra.
Mfltor után a ml, báli-zenére JJoa-pásan felirerelt és betanított katóna-zenekarunk foglalta el a dobogót és amint a btllfé ét ita'os ssztslok kitté megkönnyebbültek, kezdetét vette, a vidám, nagyszerű hangulttu táncmulatság. A táncot Bircaynf Keg-fcWcA Ilont grófnő dr. Hajda Gyulával ét dr. Krdtky litvánná Hudl Józseffel nyitották meg.
Köveseit Boér Outzlávné, a Szt-ntlóilum Egyesület elnöke, lelke él hölgy-gárdáji, a tártadalon éleiébe kapetolódó |ólékonyiági munkakörben ezidén It például lelje, ilettek odaadásukkal, nemet eg?0k ét céljaik ize retetével, fáradhatatlan gondosságukká.
WaSeatttkapkalól Oiaa.
Termetli
VMMfvatkuMtl KOxpofrf
Budapest, I., Horthy Mlklóa-ut 119-121
Debrecenben a hideg miatt bezárták az elemi iskolákat
Debrecen, február 9 (Éjszakai rádiójelentés) A tanfelügyelő a nagy hideg mlitt egyelőre hillőig bezártt az Oisies elemi iskolát Ht a nagy hideg tovább tart u likolibezirást mrghosizibbltják.
Fél deci rumot ivott éa meghalt egy 6 éves leányka
Budapest, február 9. (Éjszakai rádió,jelentés) Pallach Károly Auguszta telepen lakó borbély-meiler 6 évei leánykája az aulaion hagyott rumos üvegből léi deci rumot Ivott Kór-káiba vitték, ahol meghalt. Eljárás indult a gondatlan izdlók ellen.
tornát 10.
Nagybeoskerekről kivert müncheni zenészek
viszontagságot kalandjai Nagykanizsán keresztül hazafeli
Nagykanizsa, február 9
Kél érdekei ember |árl (egnapelőit
i városházán. Mind a keltő müncheni fitlalember, akik agy 14 lagu bijor zenekarral Münchenből fculai-Uk a megszállott Nsgybeci kerekre. A zenekar mind Intelligens, zeneileg képzett fél fiákból állott, akiket egy btcskerekl mulató szerződtetett le.
Nsgybecskerekea a megsiállái óla a magyarsággal erősen Összefog a irábsII, akik teljesen a magyar fo'd ofllötteinek érzik magukat. Ugy, hogy minden Ogybin erőien szoli-dárluk egymáual. Így abban Is, bogy ajkukat loiem hagyja el a bllortók valamely dala vagy költe ménye. Legkevésbé pedig éneklik vagy jálszák a szarb hlmnustl. A mflnchtni zenészek csikhsmar ösz-siemelcgedtek a becskereki német-léggel és szolidaritást vállallak velők: toha nem jálszollák az ellenség nó-lájál.
Egy napon azonban tőrlénl, hogy nigjobb szerb társaság velődőlt be ibba a mulatóba, ahol a müncheni fiuk muisikáltsk. A lársiság eiió dolga vol', hogy á izerb nemzeti hlranuszl követelte ellátszani s németektől.
A derék bajorok előizör ugy íe'.-tek, mlnlha nem értenének Kate-gjrorgyevlcsék nyelvén, de azok erre németül Ismételték meg követeléseiket, ugy hogy meg kellett értenlök. A müncheniek erre nem resgáltak. A szerbek azonban nem tágítottak és erőszikoskodlak, mlg végül a bajor zsnétzak könyörtelenül kijelentették: — Ml a szerb himnuszt nem lógjuk játszani I
Többel nem ls mondhsttak, mert a kővetkező pillanatban a szerbek rájuk lámadlak, űötták, verték őket, mlg meg nem érkezett a rendőrség, amely ax egész társaságot beviile a fogdába.
Hogy hogyan verték mer, kínos-Iák, gyötörték őket, arról még most
ii beszélnek a leslükon látható nyomok. Végül mindegyiket több heti fogságra vetették, rnsjd átdobták őket a hitáron — hozzánk.
Kettő közülük tegnapelőtt Nagykanizsára étkezett Nem volt pémzük, hogy tovább utazhassinsk. Münchenbe •zenitek volna visszamenni, haza, hogy elmondhassák, milyen világ |ár|a a bocskorosok által megsiállt területen.
Több jóizivü kanizsai kisebb pénzbeli segítséget nyújtott nekik, hogy a magyarokkal szolidáris hazafias uivo zenészek folytathassák útjukat Münchenben Zaptetál Simon még Ingyen meg ls nyirts őket.
Münchenből ezekulán aligha fog wntszeket kapni a megszállott Nigy-becsketek mulatójs.
íáiai «ön6m
A városi főkertész fia viz helyett tévedésből kékkőoldatot ivott
Salyos mérgezéssel szállították a kórházba - Reggel történt a mérgezés és csak délben jelentkezett a hatása
Nagykaolasa, lebtuár 9
Sulyoi izerenciétlenség törlént ma dé'alőtl a Sáncban levő városi ker-tésilelipíu, A vároil fökerlési fia viz helyett mérgat Ivott ét életveszélyes állapotban szállllolták a kórházba.
Kora délelőtt törlént a dolog, bogy Dene István városi fökerlési fiával az üvegháiakban foglalatoskodott. Munkskőzben a fiu elfáradt és meg-siom|siott. Az egyik polcon üvegben viiat látott, fogta tehál áa jót búzott belőle, hogy siomjit oltsa.
A munkának vége volt és a fa-kertász fiával együtt megebédeli. Ebéd után a fiu rosszullétről panaszkodott szüleim k, msjd fájdalmas görcsök kínozták, ugy, bogy köiel volt az összeeséshez. Kőiben ICbbixör
hányt is, ebből kéiségtelennek látszott, hogy mérgezés történt.
U ána nézlek a dolognak és ekkor megállapltolták, hojy Dene litván rsggel a zöld szlnü üvegből, a virág-házban haunált kékkő-oldalol ivott tévedésből viz helyett.
Sifllei telefonon fél bárom órakor kihívták a mentőket, akik félig eszméletlen állapotban elállították a kórházba a iuIjoi mérgezést szenvedett fiatalembert, akin az orvosok elsősegélyt alkalmaztak.
A lipota súlyos, smlhez még az is hozzájön, hogy reggel óta az erős méreg felszívódott s testbe.
A rendőrség megindította a nyomoztat, hogy megáiltpllsi, nem terhel e valakit gondatlanságért felelősség.
14 bejelentett náthalázas beteg 2 nap alatt Nagykanizsán
Egyetlen esetben sincs szövődményes továbbképződés — A Járványkórházat még meg sem nyitották — Több kanyaró eset fordult elő
Nagykanizsa, lebruár 9
Megírtuk, hogy az alispán ren-drlkczéie értelmében ax oivotok kötelesek minden ntlhalázbsn megbetegedettet azonnal bejelenteni a tiszti főorvosi hivatalnak. Ai orvotok ennek folytán február 7. él 8 napjában 14 náthalázaa megbetegedést Jelenleltek be. A megbetegidéaek egyikénél sincsen úgynevezett szövődmény képződés, amiből esetleg tüdőgyulladás támadhatna. Vagyis, mind a 14 esd enyhe lefolyású nát-hsláz. Ennek folytán ntm is voll még arra szükség — hogy a teljesen berendezett Járványkórháist megnyissák.
A gyermekeknél az utóbbi napokban 9 kanyaró megbetegedés és I
torokgytk fordult elő.
Az erős hidegek rendkívül jótékony hatásul voltak a náthaláz tovaterjedésének meggálláaáta.
Nigykanizaán tehát eddig, az általános közegitztégügyl állapot az ország különböző helyein fellépeti náihtláizal kapcsolatban — Igen kedvező.
Mindenesetre azonban a legnagyobb óvatosságra van szükség.
Két halálos áldozata van az Influenza-járványnak Zalaegerszegen
Zalaegerszeg, február 9. Ai országosan fellépő Influenza-látvány Zalaegerszegen is nagy mértékben dönti ágyba az emberekel. Eddig is már sok megbetegedés történi, sőt s járvány két esetbtn halálos kimenetelű volt
és majdnem agyonverték dühükben.
A késelő legényt most vonts felelősségre a törvényszék ét szándékos emberölés kísérletének bűntettében mondoita ki bűnösnek, eiétt másfél évi börtönre Ítélte.
A nászlakomán leszúrták a fiatal férjet
Halállal kezdődött a nászéjszika Andocs, lebruár 9
Most egy éve történt TötOskoppiny köitégben, bogy Farkas István jómódú földműves legény esküvőjét tartotta a falu legszebb leányával.
Ai esküvőn tok bor folyt és vig dárldóban közeledett a reggel. HsJ-naltájtl történt, hogy Czlnk Józief fiatal gaidalegány a cigányokkal összeveszett, meri azok nem akarták caak az ő nótáját húzni.
Nigyobb vitatkozás kezdődött erre a lakodalmas háznál, aminek Farkas István, sz ujdomfllt férj véget akarván vetni, kilépett és békitóleg a elvakodók közé állott.
Alaposan ráfizetett erre a izándé-kára, mert a megvadult legények rárohantak és Oyenls István zsebkéséi markolatig döfte a férj mellébe.
A vendága leteperték a késelőt
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Február bó 10-én, vasárnap délután 3, 5, 7 és 9 órakor ,Az aranypáva", Kertész Mihály ameiiksl nagy filmje. Főszereplő Dolorea Costello. Burleszkek és Híradó.
Uránia Mozgó. Vtsárnip 3, 5, 7 és 9 órskor „Ssngbay", dráma a titokzatos keletről. Fóaztreplő Myrna Loy. — „Bécstol Máriscellií", lerm. felvétel. „Cvtkipuszlt a papának', burleszk.
FIUMEI
KOftVOK MEEHCII
KOlÖNLEGtS&G
NAPI HÍREK
NAPIJUND
Február 10, rai
Római katolikus : Fara. vaaárn. Prot: Elvira. Izraelita: Seb. hó 30.
Nap kel reggel 7 óra 13 perckor, nyugszik délután 17 óra 15 pe '
Városi M"zgó. .Az aranypáva*. Kertész Mihály amerikai nagy fllmja. — Burleszkek és Híradó.
Uránia Mozgó. „Sanghay-, dráma. .Becstói Márlacelllg autón', lenn. Mv. .Cvlklpuazll a papának', burleask.
6 órától
Oőzfürdő nyílva „
5 óláig (béttó, szerda, péntek dáhitáa nőknek).
Február II, hátf6
Római kalollkru : Mária I. mj. Prot. Bertold. Izraelita : Adar bó 1.
Nap kel reggel 7 óra 11 nyugszik délután 17 óra 17
Jktt
:i Szombaton a tSmfr-7 órakor -IJ-fl, rMMán 1 órakor -l-l, M t órakor -«.
f^Adaat: Reggel és délbea klsaá borait, eate teljeaen borult ^boltosat
Reggel Délnyugat, délbea ás este Északkeleti aaái.
A Mataor ológfal laMiat IMastáse Mát 10 órakor: élénk éazakkeleU tulekkal újból bősllllyedéa várható, lóleg keleten havazáaaal.
- A hétföl megyegyülés. Holnap bélfőn tartja Ztlavármecye Hr-vényhatóeága első ezldal körgyOléeáf, smelytn Nagykanizsa város képviseletében dr, Sabjáit Oyula polgát-mester vesz réezt, miután tObb totós kanizsai ügy kerül letárgyalásra.
- Ünnepélyei istentisztelet • pápa 30 éves jubileuma altul-mábóL XI. Ptus pápa 50 éves Jublteuma alkalmából a plébánia templomban ma fél 12 órakot ünnepélyes Istentisztelet lesz, mely** a hatóságokat ét a hivatalok feje* ezúttal hívja meg e plébánia.
- Vallásos délután. A nagykanizsai izr. hitközség Csenged utcai klstemplcmiban f. hó 10-án, vasárnap déluián fél 5 órakor vallásos délután lesz.
= Üzletáthelyezés. Szabi Antal fegyver, lőszer és sportárunagykeres-kedő üzletét a jövó hóban Fiút 5. számú hercegi várépületbe helyezi át. Augusztus l-ig a Deák-tér 15. tz. jelenlegi helyiségben marad az autó, metorkerékpár és géposztály,
±
ft»m üfliumt
Itttt. Wbmér jő.
— Ma: llceátla előadás. A Irinyi Miklós Irodalmi és Művésn i Kör ma délután 6 órakor a város háia dísztermében llceálls előadás rendez. Ennek keretében dr. Szondy Károly kir. tsnácios (Budapes) lait sióadást a tűdőbetega gek ellen való megvédelmezéséról. Felszólal Mátés P. Hiiár plébtnos Is, a Msgyar Iskolaszanatórium Egyesület nagykanizsai megbizotiji. Az énekszámokat az Ipariskolsi Vegyeskar adji P. Ltjaik vezetésével. Belépődíj nlnci.
HétfAi bohóc-bál
Nagykanizsa, február 9 A po»pis Ötlet, amit a Ksresziény Jótékony Nőegylet farsang bucsusta-tóaak nlba Indított, a legnagyszerűbb starttal kecsegtet. A botaíc, po|ács, platt), péerett stb. groteszk jelmezek tarka serege készül erre az alkalomra, ami minden bizonnyal a legvidám > bb lesz az idei farsangi esték közül. A falvonulás kezdődik '/«9 órakor a Centrál lálső helyiségeiben. Pjmpís és olcsó bülfá áll a send'gek reii-detkezésére. B lípőjegy 1 50, táncosjegy 1 pengő. — A megbivú felmutatása msllett lehet a terembe be menni. Alaic és jelmez nem ko elezó. Akik szívesek voltsk a büflé részére adakozni, szíveskedjenek béifóz délután 6—7 óráig a C-ntrál étke ö-hslylségében küldeményeiket leadal.
— A város sürgeti a kó házi hozzájárulás más k 160 000 pen-gójét Jelentettok, hogy a varmegyének sikerűit kölcsönt szerezni a kanizsai kőzkórbáz 160 000 pengős hozzájárulásához. Miután ugy a város mint a vármegye érdeke, I) így a kór ház bővítés mostsni fázisa minél előbb befejezést nyer|en, dr. Sabjdn Qyflla polgármester a másik, még hátrslsrö 160,000 pengő hozzájárulását a vérmegyénél megzörgeti. Értesülésünk szetinl az Ogy valószínűleg a bélfői megyegyűlésen is szóbi fog kerülői.
— Jelmezes vendégóra. Vasárnap tsle 8 órai kezdettel a „Centrál" alsó helyiségében jelmezes vendég órát tartok. Jelmez nem kitel zo. Odbor tánctanár.
JÓL JEGYEZZE MjEGt
Ha azt akarja, hogy a rádiókészüléke kifogástalanul működjön, használjon
PHILIPS
gyártmányokat.
Asszonyom,
bevallom — mdr régen akarlam Ötnek Imi. De mindig visszatartott et 'ól az az elgondolás, hátha rossz néven veszi tőlem; hátha kioktatást vét látni szerény és súlytalan szavaimban.
Talán még most sem írnék önnek, de Idegessé tesz ez a Járvány és sürget a mondanivalóm előadására. Így hál engedje meg. Asszonyom, ha szerény, szelíd és tapintatos hangon felhívom a figyelmét azokra a ténykedéseire, melyek olyan Igen alkalmasak arm, hogy a bacll tusokat terjessze. Ó, valószínűleg minden rosszakarat s minden szán dékossdg nélkül követ! el ezt a ba-clllusátvltelt Eseti'g fel sem tűnt még önnek, ugy mint nekem, az Önök városába vetódOlt Idegennek.
Asszonyom! ön gondos háztasz-szony. Reggel idejében piacra megy s Igyekszik kikeresni azt a cikket, ami önnek épen a legmegfelelőbb. Végignéz mindent, megtapogat mindent és amit lehet — végigkóstol. De, ugy e, nem gondol arra, hogy a lejeskannát nemcsak az ö i eperajka, hanem legalább 20 másik asszony ajka Is végigkóstolta így reggelen kérd ? Nem gondol arra, mikor a kisujjával csippent egy kis darabkát a vajbál, meghlelés végeit, higy azt ön előtt mdr sokan és Ön ulán Is sokan ugyanígy megteleli« ? Az'án Jön a tejfel és turó; a szőlőt Is egy tucat kéz csipegette végig; az almát megfoigatták és megbírálták; a há Jut a hentesbtdéban megpaskoltdk — mindent pontosan, ugyanúgy, mint ön
Mert, Asszonyom ötök mind igen gondos háziasszonyok Igen vigyáz nak arra, hogy árban vagy minő ségben be ne csapódjanak. Másra aztán nem vigyáznak.
Pedig ö i is sokszor felsóhajt, ml kor városában meghal egy tüdővé szes e/nber. Feltételezem, Asszonyom, hogy sokszor mély aggodalommal gondol arra hogy épen ez a város az, amelyben luiardnyu a tüdőbaj s eltűnődik, vájjon mit lehetne tenni ellene? Azutániit Is, ott Is hall ujabb tüdőbajos emberről, aggodalma ujabb tápot nyer s töpreng, tűnődik azon, mivel akadályozhatná meg, hogy ez a szomorú baj az öi családjához ulat találjon ?
S ugy e, — a spanyoljárványtól még sokkal jobban fél, Asszonyom, mint a tűdőbujlól ?
Épen ezért kérem arra A'szonyom, ne vegye személyes ügyeibe való beleavalkozásnak levelemet s ne h gy/e, hogy kérkedni akartam meg figyeléseimmel s kulturáltságomat akartam feltolni az ön vigyá/uiian sdgával szemben Nem A \zonyom.
De lássa, szerelem az ön varosat S ha eddig azért szerenem volna Irnl önnek, hogy az oltani ardnyta lan tüdóvész terjedését segítsen meg akadályozni; most még Inkább trvk önnek azért, hogy segítsen olt a járványt lekUident
Az ön városában, Asszonyom, én már régóta csak látogatóba Járok; mégis, aggódom az Ön városáért. A legutolsó járványok Idején Is az ön varosában voll a legnagyobb urányszámu a járvány. De én Önö kel akkor még nem Ismertem Akkor még nem agg dtam ennyire.
Asszonyom 1 Nemcsak a városért aggódom. Bevallom, hogy aggódom azért a pár kedves emberért Is, akiknél Jobbszlvüt és kedve ebbet elkép zelnl se tudnék; s akiket minden bajtól megóvni szerelnék.
Ugy e, segítségemre lesz ebben — Asszonyom ?...
(Budapest) W, R
— Nagykanizsa 70 %-os államsegélyt kér a Vécsey-utcal iskolához. A város vezeiősége mlndant elkövet, hogy a közönség régi él fontos kívánságát, a Vécsey Zilg-mond-u cai elemi Iskola felápliését minél előbb megvalósíthassa Mivel azonban a város pénzagyi viszonyai olyanok, hogy a közoktatásügyi minisztérium feliéielei reá nézte súlyosak s várói vezetősége most arra kéri a minisztériumot, hogy viselje a költségek 70 °/o-át.
— UJjé, a ligetben nagyszerű. Bikebeli nőegylet! rendezések kereteiben zajlik le szombaton az Izr. Jótékony Nőegylet báijt, amely sz „Ujji, a ligetben nagyszerű" elmének megfelelőleg városligetté varázsolja a Cislno termeli. Aki 20—30 év előtti kanizsai bálokra |árt, sok ilyen zsáneiű rendezés káprázatos sikerei emlékezhetik. A meghívók szétmentek, de cuk vidékre, mert s helybe'iekel csupán a f jlragiszok és e sorok utján hívja meg a rendezőség.
= Eljegyzés. Dénes Jniska Ba iato fjr. d >s Balogh Sándor Nagy kauizsa jegyesek, (rilnden külön értesi éi heTyet'.)
— A Kath. Legényegylet m i vidám es ie lesz az egyesület egyik legslkerül eob larsangl rendezése. Kezde e 8 órakor.
a- A nagykanizsai Lábbeliké szltő Iparosok Szakosztálya tiszteletid kéi 1 az összes cipész, csi>-madls, siijgyár ó, bőröndos, kezt,ü és tímár iparosokat, hogy ma, azaz vasárnap d.luián 2 órakor ai Ipar tesiü:et helyiségében Igen fönn s ügyben megj lenni szíves tedjenek. Szakosztály vezetősége.
— A klskanlzsal Kath. Ifj. Egyesület ma délu án 4 oral kezűé ei közklvanaira megismétli az „Aranymadár' c. operett előadását a Polgári O,vas. körben, F. hó 17-en pedig tisztújító közgyűlést tart.
= Felhívjuk a n gybrcsü olva sóink figyelmei a W.lier magám n luiy m Budapest, Rikóczi ui ötven e. y ultai ujo.in«n beve tte t levniezö Oki tásra, mely lehelövé leszi lioty k z-piskolai magánkul kik-helyüaon n«pl ef glaiisH^u < me le i a vizsgákra elkes.ulneasen k
— A legelegánsabb nöl- és férfi ruhák. i g z.- b cipő , mi d a vtághi u PPAFF varrógépek ölté selt diciéris.
Szép fehér fogak titka
Capitol
fogkrémben
rejlik.
I tubus ára 70 fillér
Kapható:
Vágó Endre
Illatszertár
Nagykanizsa.
KERJE A FUSZERKERESKEDÉSBEN
.,„ AMOSTMEOJFLfNT. 1'tö iiLCHPitr TAiirAi.MAzá
SZÍNES KEPEKKEL IliUSZMl D! OETKER-FÉLE RECEPTKÖNYVET > ÁRA 30 (ILLÍR t
flisZERESNff NiNü.fOflDUUON , HiwmifNHívMnK: Di0ETKERA.ro
BUCttPCSr.VIIIXONTJ-U. 25 7
A 177 receptet tartalmazó. .Hogyan készül a Jó sütemény?" dmü könyvecskét hlván.ha to>á>brs Is Ingven és bérmentve f----
Hova kell elmenni T
Február 10. Vidám est a Kath. Legényegyletben 8 órakor. Szent Margit Leánykőr műsoros délutánja
a Mlaszlósházbsn 5 órakor. Iskola-szanatórium Egyesd-et alakulása llceálls elóadáa ke etében 6 órakor a városházán Allilvédö Egyesület kózgyüléie d. e. 11
órakor a városházán Jelmezes vendégrtn a Oábor-tánciskolában 8 érakor (Centrál azouterraln). Kls<snlzsal Kath ll| Egyesület műkedvelő elödása a Polgári Olvasókörben délután 4 árakor. Vallásai délután tél 5 órakor az Ur. kla-temp'ombnn.
Február 11. Ker. Jót Nóegylet bohóc bálja a Centrálban.
Február 12. Jelmez-eatély a Kath. Legényegyletben léi 1 órakor.
Február 13. Vallásoa délután a Missziósba zban 6 órakor.
Február IS Izr. Jót Nóegylet bálja a Ca-alnoban.
Február 17. Kelemen Ferenc llceátla előadása 6 órakor a városházán. Klskanizsal Kath llj Egyesület tlsztu|lló közgyűlése.
Február 18. V. szociális est a Mlaszlós-hazban 6 órakor (OyőmOrey István előadass).
ritUi], tjti, uiilqirlrti „latnai'
Biito, biUin titóaxef, m«l, Itrlóiöbcltg-é-
Íel pllniil ai UlelS Hallal kfi,« I* sy&kt-rct.p kiirtja Silgo-ruan tudomiajro* *la-p-.n elSillkv.. Mii állatra, emneiií ártal-maliin I Svih. nnirl. ctóUnylilón.rek - Proapefclaal IHfT«a SBlá :
Katl.ol Laboratórium BwlapasI, awa VII, Maráayt-atea S.
— Gyermekeknek ctak enyhe ártalmatlan hashaj ót szabad adni, hogy a roisz emésnés gyakori következményét, mint pld. csalánkiütést megelőzzük. E ért rendelnek az orvosok gyeimekeknek Darmol-1, mely könnyű bezelhetöiégénél és csoko-lád Sierűtégénél fogva legjobban alk-lmas.
— UJ rendszer butorvisárlók részére. Kizatk. Imazottak részére Z lavármegye rgész területére díjmentesen szálli unk lel|cs lakásberendezéseket a következő előnyöket nyuj'juk. Százpt ngő íkenl csupán öt peng > havi részlet Illetendő és egy íven beiü l törleszti s esetén a kamatokat Is megtérítjük. Kopstetn Szombathely, Kőszegi atca 5.
ZAUU KOZLONV
Gondos családfő, takarókos háziasszony
nagykanizsai árudájában
vásárolja be minden háztartási szükségletét.
Telefonszám 173.
KÖZGAZDASÁG
Megtartották az első délzalai gyümölcs-termelési ankétot
Dr. Vasi Zoltán gazdasági felügyelő részletesen temettette gyümölcstermelést programmJát
1039 február 10._ _
Amíg ön alszik, a Darmol dolgozik
Ma este mielőtt lefekszik, vegyen be UHHtl és holnap reggel Jó Ttedvvel és friss erővel ébred. A Dámot gyógyll|a a székrekedést, megkönnyíti az em&ztést, megakadályozza a száltlregben való lerakó-diri, a rosti szagú leheletet, a fáradtságot és Idegességet. Ezért van szüksége önnek és gyermekeinek Dartnolra, az ideális csokoládés hashajtóra. — Egy doboz ára I 24 P és meghajtja az egész családot, in
— Az Ipariskolai Énekkar jól-siketOlt műsoros teaesiélyl és tánc mulatságot rend nett legntp este a Kath. Legényegylet helyiségeiben Az előadott bohózatban a szorgalmasan tevékenykedő egyesület legjobb műkedvelői (Cserép, Ctink, CsOndOr, R.dics, Votf, M liel, Imrei Tóth, Szmodics, Velük; jeleskedtek
n> A PFAFF varrógép még 20 év tnuhra is kónnyeo és vzépen vrr, akárcsak az ebő napokban, ebben refltk az olcsósága.
— Meglopta gazdaját. Vadász Reza nagi kanizsai cs tedieényt, aal meglopta szolgalatadóit a kanizsai törvényszék négy havi fegyházra itiüe. Az Ítélet jogerős.
- A „Rathtolról" ai elismerő levelek tömege nyilatkozik dic•érően. A tőobek között ezt Írja Andrást? Mihály gróf tiiielváry Intéző.ége: A .Ratinot" nagyon jó eredménnyel végződött — így lr Ferentzl Oéza erdőteleki község főjegyző: „A kér év előtti patkányirtás csodálatosan teljes eredményre vezetett, amennyiben * községi Meyéazállatok istálló Iában befészkelődő t patkányok a .Rátinoi* etőirásos használata tetje-aen kiirtotta". — Ezen trtóanyag besza»«zhetö: Rabnoi Laboratórium Budap s>. Murányi-uca 38.
- Sütésről, főzésről, hasznos háztartást tudnivalókról, gyermeknevelésről, testedzésről értékei és basz nos dkkak vumak a „Kathoiikus Házlaaazonyok Lapja" most megjelent számában. Ennek a lapnak minden katbolikna háziasszony asztalán betyet keUfoglalni. Hanem ismerné még a lapot, Írjon egy lapot Ingyenes mutatványszámért i kiadóhivatalhoz, Budapest, Mária-occa 7. A ká hetenként megjeteoő tartalmas folyóirat félévre 260 pengőbe kerti
— A legszebb szőnyegek nagy választékban, kedvező fizető fettételek mellett Butánál.
10 iv helyett 30
Imi Nagykanizsa Monográfiája
Most, bogy Nagykanizsa Monográfiájának összes kéziratai elkészüllek és együtt van az a 300fo ogra-Ha is, melyek a régi és mai N gy-kanizsát fogják képekben is szemléltetni, — most deiült ki ai összes anyag felbecslése után, hogy a már kinyomott rész felér 10 ívvel, smeoy-oyire kezdetben az égési könyvet tervezték, a még hátralevő kéiiralok-kal pedig a mü mintegy 30 l«es lesz, ami 480 nagy oldalnak felel meg.
A nyomda a hátralevő résnél néhány héten belül elkészül. Aki a müvet még megrendelni óh-jtja, most l'gveztesse elő annak írójánál, Barbarits Lsjos szerkesztőnél, vagy a kiadó-vállalat jelenleg N.gykanizsán Időző titkáránál, mert a Monográfia könyvárusi forgalomba nem kerül, Igy csak annyi ptdányban jelenik meg, amennyit meerendelnek.
= A Royko-féle Tiszaujlakl ba juszpedrő mindenütt kapható.
SOM- és cukrászipar! gépeket,
kózintázeti-, kórházi- és az-natórluml konyhagépeket és kellékeket
Jutányos Arakon elsőrendű mlnó-Ségben aaálllt U03. óta fennálló
Keoskemétl Árpád cég
Budapest, VII., Rottenblller-nlca 48. Telefon (Interurbán) Jótaef 365-ifi Sürgönyeim: KemitI Budapeat.
Jól bevezetett körzeti Kép lselöket keresek 1
= A megdöbbenés moraja futott végig a kepvis 1 kön, mlsor a pénzügyminiszter kil-lentelte, hogy évente löoO mint 40 millió pe kő értékű gyümölcsöt hzznak be Magyarországba. A txhaatal oka, iugy a bazal gyünölcsvédetem nem ált nyugoti szlnvon«lon. Csak az marad meg, amit a gomba és rovat kártévók megoagynak Et pedig kevés. Most hagyta el a (aj ót Illés L<|os gazdasági laoár tollából „OyüTölcs'éde-lem* dmü gyönyörűen kiállított kii füzet második kiadása, amit minden komoly érdtklídó.iek Ingyen és pír-tómeniesen megküd a Mezőgazda ságlrt. Budapest, X. Hölgy-utci 14.
A Járási mezőgazdasági bliodság pén ekl közgyü ése után s meg|e!ent nsgyszámu gaidaközönség jelenlétében larlctta meg a gazaisági felügyelő gyümölcstermesztési ankélját.
Az a fgyrlem, mellyel a gatdák a kérdés iránt voltak, bizonyítéka annak, hogy a gyümölcstermelés vidékünkön alapos átszervezésre, jobban mondva .reformokra" szorul.
At eddigi gyümölcstermelés nem volt gazdaságos. Nem fizette ki magát ugv, ahogy azt a gazda fáradsága megérdemelte volna és nem szoritkoiott másra, mint a kanizsai piac lelvevő képességére.
Pedig a zalai gyümölcaOsők, esek közö t ped>g elsötorban a dézalai vidékek gyümölcstermelése, ha kellő Intenzitással feküdnénet bele, i xport kápesg fl.nöicaOlludnáoakprodukálni és akkor a kanizsai csemege üzletekben kevesebb narancsot látnánk és { eltűnne az import kaliforcid alma, mely ma már temek példányokban bár, de íztelenebb minőségben is olcsóbb, mint a magyar alma.
Ezeknek a kérdéseknek nagyvonalú rendezését célozta az a gyümölcs-termelési ankét, melyek dr. Vau Zónán tartott a városhtzán.
Az ankétnrk mud n bizonnyal meg lesz a |óhttása éa Igy annak megtartása ké szeres érdem.
A gazdasági felügrelö ezúttal közel két órán át fejtegette, hogy mik azok a tennivalók, melyek a gazda-kötöniégre várnak, hogy a gyümölcstermelést gazdaságosabbá és körül-lekintóbDé tegyük.
Első helyen lelölte III meg a községi faiskolák felállítását, melyet ugyan egy régebbi földművelésügyi minisztert rendelet elrendel, azonban a háború folytán és azuláu la elhanyagolták a törvénynek végrehajtását.
§
Elrontott gyoaer, bélzavarok, émety gés, Keliemencn szájíz, homioUef fájás, láz, székszorulás, hányás vagy hasmenés eseteinél már egy pohár természetis .Ferenc József keserűvíz gyorsan, biztosan és kellemesen bal. A gyakorlati orvostudwnány Igazolja, bogy a Ferenc József vlz használata a sok eves és ivás káros kövei kr-zményelnél Igazi Jótétemény-n'k bizonyul. K pba ó gyógyszertárakban, drogériákban és füszeiüzle-tekb n.
= Ültessünk gyümölcsfát. — Ungiiváry József f Iskolája Cegléd. Oki tó nagy Árjegyzék ingyen.
- Olcsó vetőmag beszerzés. A vetem g bizalmi dkk. Nem az ocsó velőm g a jó, hanem a W-t tlen megbízható a legoic-óbb. Az 55 év óta fennálló Maatluur ödJa m-gtermelő és magkenstedslmi ri a legjebb vetőmagot s állíja és dl-srea, uj nagy főár|egyzékét az érdsk-if dőkrez ingyen és bérmentve mag-kü dl.
Most a Járási hatóság tel|es erővel ráfekszik a faiskolák feiáUitáaának
ügyéte és helyszíni ellenőriáassl szereznek érvényt s törvénynek.
E kö 01 a pont körül siálessbb vita indult meg, ma|d áttért a gazdasági felügyelő s gyümölcstermelésnek szélesebb alapokra való fektetésére. Véleménye szerint azokon a helyeken,
ahol a nem nagy értéket reprezentáló „Noha" szőlőt termelik, ott sokkal busásabban kifizetné magát, ha act a területet nemes gyümölcsfajtákkal ültetnék ba. Természetesen itt felmerül >z kívánság, hogy csak elsőrendű gyOfflOlcs-faj ákat term-IJOnk, amin a kUfóid kapva- k p, És a tcraeuté*ben|footoe, bogy
ne minden község százfélét termeljen, hanem lehetőim egységesen, , hogy ősszel trés idaj'n nagyobb száilitásra alkalmas kvantumok álljanak rendelkezésre sgyés ugyanazon fajtából.
A községi g'zdasági bizottságoknak is egyik főfeladata kell legya etentui, hogy hivonta legalább egy ülést eonek a kérdésnek szenWjeasfc. A gyümölcstermelésnél azonban a fősuly azon van, hogy
a gyümölcsfa-betegségek ellen hathatósan védekezzünk. A törvény ezt is elrendeli. Mindenkinek sajit tetszésére van bízva, bogy ml módon bajtja végre a védekezési, csak végre legyen h jtva.
Itt indult meg a legterjedelmesebb vita. Többen hozzászóltak a kérdéshez és különböző módokat ajánlottak, hogy ml módon tegyek ártalmatlanná a kártevőket és ml módon psnas Iázzék s fákat.
Nyomatékkal figyelmeztette ■ gaz-dtsági felügyelő s gazdákat arra, hogy már az Idán nagyon szlgocnaa
Szezonnyitó
olcsó árak! •
Futószőnyeg . . . . P 170 Flanell takaró , . . P 4 20 Vattás clott paplan . P 18 80
Kész sezlonok, matracok,
srttoytgek. •
Calvintórl
Szftnyefláruház
Budapest, IV., CalvJn-tér 6.
«
CALAI KOíLONT
I1W9. fahruír 10.
fogják elbírálni, hogy mindenki elegei lett- e g védekezémek, A mulasztók ellen megindul a kihágást eljárái.
A vitában Zoltán Boldlztár bikó-Mkl gazda kl|elenlelle, hogy annak idején a uőllő permetezéséi it törvénnyel kellelt elrendelni, aztán a gazdák miguk ia belátták késCbb, hogy mennyire érdekükben áll eil megtenni. Ugyanígy leaz Idővel a gyOmölctlermeléiben it.
A gazdasági felügyelő indítványára az ankét egyhangúlag kimondotta, hogy a .gyümölcstermelés rendszerességére szükség van", továbbá, hogy .kérni fogják a loldmivelésflgyl minisztertől
gyümölcstermelés! tanfolyamok
rendezéséi ét e célból megkeresik a Mezőgazdasági Ksmaráf.
A dálzalal gyűmö'ctUrtneléi átszervezése, Illetve megnemeiitése érdekében ■ gazdasági felügyelő ajánlotta, hogy Inkább a közép vagy fél-tflrpe fákat kultiválják, melyek többféle szempontból megfelelőbbek.
Eiután részletei táblázatot terjesztett elő, hogy a vidék melyik községében milyen lajta gyflmőlcaot termeljenek. Ett azzal s megjegyiéitel közölte, hogy szívesen vetil a vidék bármely réizéröl bejövő megjegyzéil él iixtrínt oldják meg az oltványok beszenéiét li.
Ismertette azokat s helyeket, ihol az almalenyásitéi, a szilva s tördelése, a barack llzell ti Jobban magát.
Ana kérte a megjelenteket, hogy köaságsikben a gazdasági bizottsági ütéseken tárgyalják meg a kérdést és egy hónapon be ül terjesszék elő kivántágalkat, miután mindenki a saját községét, annak halárát Jobban Ismerik.
At ankétot ujnépl Elek Ernő zárta be, iM megköizönte a meg leienékeket. Vass dr. ptdig köszöne'ol mondott UJvdrl Oéia gazdának tobb útbaigailtátér1, amit mint szakértő, gyümölcitermelö idolt az ankét lo Íjamén.
NAGYKANIZSAIAK kedvelt találkozó ITlye BUDAPESTEN
iiiírái
VII., Baross-tér 23.
a Keleti pályaudvarral szemben.
Központi fűtés.
Hideg-melegvíz, telefon, rádió, fürdők, lift, írószoba, hall.
Mértékeit árak.
Lapunk alótUelftlnek 20oo engedmén'

Magykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
Csengery-ut 7. sz. Alapíttatott: 1862-ben.
ÉRTESÍTÉS.
A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet 1929. január hó l-án nyitotta meg
68-lk 4 évre szóló
évtársulatét.
Egy törzsbetét után hatonklat I pengő fizetendő.
Az előj'gyzetr könyvek kívánatra minden év végén feluámolhaiók, mely esetben az addig f.-lazaporodoti tőke a reá eső hatzoneredménnyel együtt kifizettetik.
Kölcsönöket adunk kezességre, jelzálogra és érlékpapirra; a larto-rás 4 év fiait heti befizetéssakel könnyű módon visszafizethető.
UJ könyvecskék a szövetkezet helyiségében (Csengi ry-ul 7. D . R pocbféle haj) kaphatók.
Befizetések mindenkor héttőn, kedden vagy azardán délelőtt 9-11 óra közölt telje.llhetők. _ . .
Az igazgatóság.
Havi állatvásárok Paosán
Pacea, február 9 (Saját tudisltónktil) Pacia nagy-kőitég kepvltelő es Ulele elhatározta, hogy gazdasági laméllőlskolát szervez ét annak iskolaszék) elnökéül meg-válasttotla llertelendy József földbirtokot!.
Elhatározta a képvlielóteilület azt la, hogy májúi 1-tól kezdve minden hó eltö csütörtökjén izirvaimarba, ló és sertésvásári, minden hél csütörtökjén pedig rendet piacot lart.
FISK PNEU
a legyazdasá-osabb

V«ltrk4pvUcltl:
Autófelszerelési R.T.
Budapest, IV., Aranykéi-u. 2
TtL Aut. BIZ—41
Az Mlaódianántuli Mezőgazdasági Kamara mű-azaki bizottságának alakuló ttláae
A K«posvárott székelő Alaédunán-luli Mrzögazdatigi Kamara műtzaki bizottsága csű OriOkön tartotta ala-ku'ó űléaét.
Kiss Elemér kamara! igazgató a kamara elnöksége neveben üdvözölte a megjelenteket. Orofflts Olbor keszthelyi gazdasági akadémiai la-nár, mű -gyeleml magántanár, a mű-azaki bizottság elnöke, a műszaki blzollaág feladatairól, annak céljairól tartott nivóa előadta'. Sass Oábor keszthelyi gizd. akad. lanár pedig a műszaki bízottság feladatait ismer-letle.
Orolf.ls Olbor az egyes gazdaaá-gokhtn takarmányaitok és Itágya-telepek épl ésére vonatkozóan javaslatot terjeaziell elő, mely azerint ezen nemzetgazdasági szempontból is nagyjelentőségű gazdasági vállalkozásokhoz kedvezményes kamatozású kölcsönt folyósítson a földmlvelés-ügvl minisztérium külföldi példákhoz hasonlfan.
Zaymuo Idéa gépészmérnök, nyug. klr. Ipari fllelűgyelő lamerletle az általa szabadalmazott cséplő dob berendelését él az általa elért eredményeket.
A len ebb emll e.l tárgyakhoz
BlschUz Stndor majui nagybérlő, Freytag Bála rákiipuiztai nagybérlő, Korcsmáros Jlnot urad. Inléiö, Bajczy díza kamarai titkár, Vér Ferenc kamarai vegyétimérnök él többen szóltak hozzá.
A megalakult műszaki bizottság munkásságában állandóan keresni fogja a kapcsolatot a gyakorlati élettel, hogy irányi mala'ó munkássága mlnnél értékesebb legyen,
Az előterjesztett indítványok torán a müstaki bizottság Rothmayer Imre OMOE titkár', a M gyar Traktor-lu'ajdonosok 0 tzágoi Szövetségének ügyvezetőiét ét dr. Tamm litván műegyetemi tdjunkluil a bizottságba Isgk^nt baváiistlolla.
Utazási kedvezmény
Nagykanizsa, február 9
Az OMOE által Budapesten folyó évi március 21-től 25 lg rendezendő tenyészállat vá tár, gíptlállitáa alb. alkalmával s DSzA vaiut 50% kedvezményi engedélyezett, melyet bárki igénybevehet. Az odaulaiát lolyó ávl március 16- ól 25 lg, a vltszautazái ptdig 21 tői 30 lg lati. Mlu áu ezen kedvetményea utazáli igazolványok eladásával s Nagykanizsai Takarékpénztár Menetjegylroddja van megbízva, azok oit mar ető|-gyeili:lők.
(—) A földigénylés tárgyában a kamztai bizottság a jövő hélen összeül, hogy a bejelen e l Igét y lök közül a leemegf Jelöbbekel, felterjessze az OFB nek. A javatlát szigorúan a földreform intencióinak meifilelöen történik.
(-) Megkezdődnek az állat-összelrások. A szokásos évi álhat-öttzeirásoa ugy Nagykaniztánminden Klskauizssn a Jövő héten veiiit kezdetűket. Az állalösszeirás kizáró lag állategéazségügyl etil szolgál, nem pedig adóztatási, azért mint állitiarló gazda tajtt érdekét szolgálja, amikor ponoi adatoktl diktál be az állat Oatzelróknak.
Tlina
A mai érléklótide egyenetlen irányiadat nyitóit, aalvel rgymtaaal számién álló tényezők egyenlítődtek ki. A külföldi, különösen newyorki ét berlini értektőzsdék gyengeob irányzatával szemben s piac barátságot volt, mert a spekuláció, tekintettel at uj üzleti hétre, vátárolt. A hangulat barátaágos volt, sőt közvetlen zárlat eiöit szilárd, ugy, hogy a papírok Jó része zárlatkor árnyereségre i ett szert. Az éideklődés kOzpintjában ma az Oli, Kőszén és Rima állótok. Cuk lényegelen árveszteségek voilak, Zulukor at Irányzat szilárd, s lorgalom kOzepea voll. A fixiama-tozáau papírok piaca váltoiailan ét űsletteien volt. A valuta és devlta-plac gyengébb.
Zürichi zártat
Pilla 30*31 t/l, Lsadoa 2S24Vi, NawyaU 619 60 Iraaaal 7190, Mahuo I7*20Vs, Madrid 81-10, ámataidia KblVti, Balta tn>5 WUn 73-00, Ma S7t>/t Mn IMÍ'/t, Vaavd 5»30t laútas Se-MVl H* pH H ljt/t, ttaaaaaat t-10.
Terménytőzsde
Baaa Hasa*. 1' kg-ot 2S-S5—ÍS-ÍS, 78 aa-aa »80-2683, '9 t|-n 26 80
»90, 80 •«* 26 9 j-2610, - ' '
77 af 24-9J-2516, » M 35*20-
24-40. 79 *i-oa 29-45 -26 60 10 taat tó 60 -24-75, roaa 22 70 -22-80. lakass, trpa 28-00 -H lk aazira. 28 011—26-50, «b 25*24— 24-60. nian fut. 27 U 2775, tengeri dt. 27-25-27 M, kara 1900-1028.
i»vha-J»ryzáa»
VALUTA* INIII. >7 80-27 95 MM ». 79ÍS-7M6 Caahk. 1M1-.0BJ Diak, 162 70-16130 Maii 10 00-1000 BstUl 670-83-57263 Faadaltme-B-'á MaU. 229 00-280 00 Laatjtl 64 10-44-40 Lal 141-3 40
Ura — -
Un 19 95-ao-io Mátka t85*77-*8f-2? Horvát 142 70-133 30 ictin. ao 30 «o«J Ptak 8*05 8 -65 ■vájd 1.110 10-10 60 MII i'305-tB86i
-IO-MOO
■auir 1MS-U09
Barik U48VIZá26 Bitatiil 7VIS-798Í Bakaiaat ltH<6
Kopaah.152-90-143 30 " 27 81-27 89 8 >-16 á* 66 29 97-JU 07 Nssyeak >72 KM 10 ~ ' 113-80'15810
g
1*98-1899 4-I1-. te MMkk. 189*28-98 86 •MO-áaáO
r3í-«0 85
IIM0 IB-60
íliéja: Mluüű lysaát éa IspUaéé Vállalat, Ragykaalnáa.
Ftlelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefoni NagyUanlzaa 78. az.
— Lapunk Budapesten állandóan olvubetót Park Szálloda-kávé/látta* VIII., Birou-tér 10.
bizalom dolga.
Hálók, ebédlők, urisiobák a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron. KathrexB fizetési faltétalak.
Székely Vilmos
butorleiepe ■igytaalaM, inhawlM 1 ■.
Elsőrendű aajál kárpltosmühei'
"i
jjbrnii
10.
ZALAI KÖZLÖNY
ELISMERI MINDEN AUTÓTULAJDONOS, HOGY A
ffretfone
pneumatik
jó éa tartóa.
CHAMPION gyertyák, Irányjelzők. FORD alkatrészek, golyós csapágyak.
HAlíAS MIKLÓS anttozakflzlet
Nagykanizsa, Daék-t«r IB. - Talafon ■ 83.
intóKIlBKTÉSEI
Ai aaMilrdaláeek <M)a lOaaótf I dmEi további au> dUa ÍMU. fr-l—r 10 »% ao fillér, további "ató dljaí ftll. Saatdáa ta
10 aaólf a a nii.
nt dlie a fl
srfe
a feMaUat ** <Mh
ta sáa-
továbbl
■tndea vada-kát aaóoak számit
Oilat van lraBalaalylaé»aek,
Klrály-ucca 44, alatt; két egymásba nyUó uccal helyiség (Jelenleg Kühne lerakat) májua hó l-re kiadó. Felvilágosítást ad Kálmán bank. 616
Király-utca 1. számú ház al Ugyanott egy komplett hálószoba-butoi eladó.
I^aaial katigali allén Braun-léle konyakkal védakazallnk I Egy nagy Dvag ára P 4 80 hitét Muazel ta Frtedenthsl cégnél. 306
,,Béreltté" csukott. bárhova meg-
itadelhetó ugy helyben, mint vidékre a
Ugoicaöbban Kautmann Baeáeil. — Telelőn 167. áa 571. Oarage: Nador-uta 6. Címre vigyázat I 136
KliatoaaaBa (eatlótt Blauhorn) Kárpáti Bfaolaét, Kolcaey-utca 15. 5730
a a legeifayOeebbea te la«no>-totaatttai Itaaél laatt r" BmtttS Irodát* Í^mS, Kaalnczy-utca 1 aoám. 4934
VÍZVEZETÉK
cuiornáiU a i|l«iil(lpl
berendezések
auduizt. ktiurtw a Ipaut
bádogos munkák
IW U alákiaak, vtUmlal • uiUa vl(S
javítások készítése
i„„ Zrínyi Mlklée-a. ItráM
Mam etce 104. aiámu ház 1 hold totddeT elndé. 497
/irazadl ulcában egy egyuoba, konyha és mellékhelyiségekből 4Uo, azonnal ellog-Islható tél kén, szép konyhakerttel, sür-Kíeen eladó. - Bóvebbet Aozél Igaéo ngatlanforgalml éa pénzkölcsön kőz ve Illó ilodéja Nagykanizsán, Kazlnczy-utca 2.
Oalethel
Erzsébet-
tholylaég,
-tél 10.
raktárral kiadó -
433
■étaaaM, szép utcai lakás májusra kiadó Klataludy-ulca l/a. elatL 573
IMá Teleki-ut 25. azámu házban az
emeletei 5 szobáa lakás aa összes melitk-IttlylaéttkM máius Int. 572
A 'neonokI vendégló Oeazea mellék-"tlylaégelvei együtt axaaasalra bérbo-- Bóvebbet: Aozél Igaéo pénzkölcsön és ingatlanforgalmi Irodájában, '"gykanlzzán, Kazlnczy-utca 2 azám. 35
f*s'"'ko«éot kerea. németül tudó, gyakorlott Irodista, bármilyen Irodában. Mzel^meUékea. Clm a kiadóban. 553
2 szoba, konyha, Osz-"eUékbelytségekkel szennaira kiadó. Irodának la alkalmas. Clm a kiadóban. 598
Egy teljesen uj olpéezvorrégép,
elaórendll gyártmány, eaetleg részletfizetésre Is, sürgősen eladó. — Bóvebbet Aozél Igaéo Ingatlanforgalmi és pénzkölcsön-közvetltó Irodájában Nagykanizsán, Ka-zlnczy-utca 2.
Qozdét vajgyártálhoz telienéazethez és msgtárkazeláehez keres — Intézóiés, Palin.
554
Két. esetleg háromszobás udvsrl és egy kétszobás utcsl lókén mel ékhelylaégek-kel május l-re kiadó. Érdeklődni lehet Kazinczy utca 15. I. em. 633
Modern 2 szoba, fllrdóezobáa lakás a város központján május l ére kladé. — Bóvebbet Lénán bórkereskedés. 633
Ügyes hézlozolgo telvétetlk Cseh Lsjoa sfltódéjébea, Magyar-utca. 610
1C0 holdaa Igen Jó mlnőaécü szántó éa rétből álló birtok, Igen Jókarban levó sziláid anyagú épületekkel, ószl vetéssel együtt Igen kedvezó llzetésl feltételekkel sürgön-n óladé. Bóvebbet Aozél Igaéo Ingatlanforgalmi és pénzkölc»ön«özvelltó Irodáiéban Nagykanizsán, Kazlnczy-u. 3.
Siam rizs.........CCjy
Duna keksz . kottö Trapplala sajt... .... három
Diobíi...............négy
pengó kilója
Vidáuái
Telefonszám: 1—50.
Egy alig használt 900-sa ooáplégor-
12 HP. benzinmotorral, kedvezó
llzetésl feltételek melleit eisdó. Bóvebbet Aozél Ignéo ingatlanforgalmi éa pénzkölcsön kozveiltó Irodája Nagykanizsa, Kazlnczy-u. 3. az.
Blodorn lakás, 3 asoba, nagy előszó bával május 1-éie kiadó Klitaludy-u. l//b alatt.__607
Bagykaalzaéa, több kisebb, nagyobb magán- és bérház, elloglslhstó lakásokkal eladó. Bóvebbet Aozél Iroda, Nagykanizsán, Kaztnczy-u 2. az. 3361
Kéloxobéo lakás Zrínyi Mlklós-ucca 5. az. alait május elsejére kisdó. -643
dlnoollérl állást keresek Jó bizonyítvánnyal egyéb mellékfoglalkozáat Is vállalok ápf. belépéssel. Clm Kováca Sándor Bebea puszta, u p. Zalaszentmthály.
■641
Egy szobabútor óladé Sugár-ut 14. -640
Házhelynek Kalonarétre nyúló kert-ból eladó. Clm a kiadóban. ""
Oaray-utca 27. azámu Splrkféle ház óladé. '626
Egy koráéoz, aki a méhészethez la ért, convenctóra lelvétetik. Zalalgrlcel gaz-dsaág u p. Pacss. -575
Jégvoraaet 1 évi bérletre keresünk. Angol Park, Kazinczy ulca. -654
Varrodámba tanuléloényt (elveszünk. Pallos Nóvérek, Rozgonyl-utca 8. -652
Batthyány-ulca 8. elegána két egymásba nyíló bútorozott azoba kiadó teljca külön bejárattal. 653
ÉRTESÍTÉSI
Tisztelettel értesítem az igen tisztelt Ismerőselmet és a nagyérdemű közönséget, hogy a Fő-ut 6. szánt alatti dohányzócikkek és paplrüzletemet a következő cikkekkel egészítettem kl, u. m.: üveg- és porcellénáru, lámpa, zománcozott edény, Berndorf-1 evőszer, masche-tálcák, valamint pipere dolgokban a legnagyobb választékban tartok raktáron. — Legfőbb törekvésem mindig az lesz, hogy t. vevőimet a legolcsóbban és a legpontosabban szolgáljam kl.
Maradtam magamat a n. é. közönség becses pártfogásába ajánlva
Nagykanizsa, 1929. február hó.
Kiváló tisztelettel
Erdős Lajos
Köszönetnyilvánítás.
Mindaz™ jőbirátainknak és ismerőseinknek, kik fele|thetet len jő fírjero, illetve édesapánk, npósun* és nagyapám
SINGEK IZIDOR
elhunyta és temetése alkalmávil részvétükkel fájdalmunkat enyhl-t-nl és temetésén résztvenni szívesek voltak, ezulon is hálás koszon tel mondunk.
Slnger család.
Folyó ká 12-én, kaiban* keááea
disznótoros vacsora
ai „Utolsó garat" veaáégióbea
Petőfi ut 81. szám. — Olgényzene. —
Szíves pártfogáat kér
a naátalta.
8441__
Bojáré takarítónő lelvétetik Zrinvl Miklóa-utca 45. -655
ByOmBlosfAinak rügyfakadás alótti
éa tavaui kezeléséhez már mos! rendeljen
0B8ZÁ6 IÓZ8EF mgkereskeáésé-bea Higykaalisáa, Erxíébet-tér 10.
(a blróaág melleit) a következő védózzerekoól:
Enda és Dendrin
(Oytlmölcafakarboleumok) elpusztítják a fákon átteleló rovarkártevőket.
Solbár
(kéntartalmú baryunuullld készltménv) megöli a fákon telelő rovar és gomba kártevőket.
Almola ét Pomrin
(vértetü kátrány), vértttves sebhtlyek be kon étére.
Bulláról
Bordó-I léhez keverve goinbakártevő* Irtására.
Nosprasen, Tulokil
univerzális permetezőizcrek rovar ts gombakártevók ellen.
tjAirifluk i,-,|.,.rL,i ' . i t.
tmtiiuiNi isatfittttti lann kit
Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Nagykanizsa, DsAk-tér 2. azám.
Telefon: 3-22.
Raktárról aa Bbbzsb typusok azonnal szállíthatók. — Kadvaa* fizetési feltételek I
§
2ALAI KÖZLÖNY
február |ó.
Olcsó villatelkek Balatonbogláron!
Balalonbogláron a vasull állomás közelében a ló pariján, Halnlonboglár legszebb helyén villatelkek fürdőjoggal eladók. A parcellák 160—200 négyszögöl terjedelműek és tiszta nádmentcs föveny parton terülnek el.
A vélelár 50° u-a erejéig a Somogymegyei Takarékpénztár Kaposváron kedvező fellélelek melleit 2 év alatt havi részletekben törieszlhető kölcsönt nyujl.
Balatonboglár kedvező vasúti és hajó összeköttetése, posta, telefon, láviró állomása és kiépilell modern parija folytán a legkellemesebb olltartózkodásl biztosítja a nyaralni szándékozóknak.
Bővebb felvilágosítást
a flirdtíigazgatóság és a Somogymegyei Takarékpénztár balatonbogiári fiókja
Balatonboalár, nyújt. »
Képviselőt keres
nagyszabású
textilgyári lerakat,
mely a divatára- és a kézmüárnmakma minden ágában versenyképes,
Zalavármegye területére.
Kizárólag helybeli, minden információt kibíró,
megyebeli, városi >s f,lusi ken-skedösnel bevezetett, akvi-zloiókápes ügyes eladók vsgv szakmabeli cégek ajánlani véiemek ligyelembe. Autóval rendelkezik feltétlenül el&nybsn.
Kifogástalan bonllásu, garanciát is nyujtsnl ludó cégnek esetleg tílzominri lerakalot is adunk, ha ezállal érdekOsszeütközés nem keletkezik.
Részletes, minden körülményre felvilágosilásl és referenciékst tartalmazó a|ánl«tok „Kézmdáru 20.001" je igére Blockner J.
flókhlrdelő.'rodájábz, Budapest, Andrtssy ut 2. kaldendök.
Leghűbb barát egy
PFAFF varrógép,
mely Önt sohasem hagyja el. M Havi réttalatflaalAara la
kapható
BBANDL SÁNDOR ÉS FIA
cégnél
Deák tér 2. a felsőtemplomnál.
AllaaSé dljmaataa hlsssaéaaktatáa 111
Keresünk
megbízható urat, aki társaia-játékunk előállításához
szükséges helyet boc«ajt rendelkezésünkre és megfelelő garanciák mellett s szétküldés vezetését vállalja.
Megkeresések német nyelven „Lelkiismeretes" jelige alalt kéretnek e lap kiadóhivatalába.
Előkelő biztosító intézet
keres akvizíciós teendőkkel járó HszMstlőket. Kezdő fizetés havi 200 Pengő, 25% lekbér. Utazások alkalmával rendsieresltett ntpidij és vaiu'l költség megréritfs. Ai állás elnyerésére kizárólag intelll gens, jobb körökkel összeköttetésben álló olysn urak p lyázba<-nak, akik még a szakmában nem működlek. — Ajsnlaiokal lelles életrajzi adatok és referenciák pontos mrgjelölésével „Biztos jövő" jenge alatt a ki.dóhlva-talba kérünk.
Duna-Sxáva-Adria Vasúttársaság ueiött (Déli Vasút)
MENETRENDJE
Érvényes 1928. jan. IO-töl 1929. május 14-ig bezárólag.
Budapest—Nagykanizsa
Vounl tiioin A vonat neme Budapestről Indul Nagykanizsára érkezik Vonni ,iimn A vonal neme Nagykanizsa-: Budapestre ról Indul ! érkezik
216 Szem. v. 21-35 4-10 ITT | Szem. v. 0-40 7-50
202 Oyv. 7-35 11-25 201 1 Oyv. 6 10 10-20
222 Szem. v. 615 1305 213 Szem. v. 9-25 17-00
214 Szem. v. 1420 20-55 215 ■ Szem. v. 15-20 21-10
204 Oyv. 1830 22 40 203 Oyv. 18-00 21-55
A 202. sz. gyorsv. vasárnap, szerdán és pénteken Budapest és Nice közöli. A 203. sz. gyorsv. vasárnap, héttön, szerdán és Bzornbston közlekedik, vasárnap csak Nagykanizsa—Budapest körött, héttőn, szerdán és szombaton Ntce és BpesI között A 202. és 203. számú gyorsvonatok közvetlen I—II. oszt. kocsival Wentlmlglla, étkező kocsival Pragersko, hálókocsival Nlce és egy III oszt. kocsival Pragersko közlekedik A 204. és 201. sz. gyorsvonatokkal étkező kocsi Budapest—Nagykanizsa, hálókocsi Budapest—Trieste—Venezia. Közvetlen HL oszt kocsi Trleslere. Közvetlen I—II. oszt. kocsi Budapeat—Róma.
A 211. és 216. számú vonatokkal közvetlen I—II—III. oszt kocsival Budapest-Barcs és közvetlen II—III. oszt kocsival Budapest—Zalaegerszeg.
Nagykanizsa— Balatonszentgyörgy fai
238"^egye»V
iBalatonszonr- ij Nagykarl-TölIndJzeiraérkezIkí
T^TíS'
I Vegyes ]
Nagykanizsa—Szombathely—Wien S. B.
SioaM- ' NlgyVsal-hnlyr, árknrik jtlr, Msrtk
Nlgykinlzni-i
rü Indul
SiMibsi- i< Bécsbe k.l,„ í.k„ nérkezik
311 Szem v 316 Szem. v 302 iiOyv. 322; Szem. vJí
4-35 717 14-20 1815
7-15 12-05
10-10 19-55
16-20 19-34
2115 —
A 321. és 322. sz. vonatok közvetlen vonatok Barcsra, Illetve Barcsról. A 301. és 302. „ ,. „ „ Wientöl Barcsig és vtssza. Közvet-
len I-ll-lll. oszt. kocslvsl Wlen-Osíjek és Wten-Zagreb.
A 314. és 313. sz. vonatok közvetlen vonatok Wlenbe, Illetve Wienbíl. Közvet-len II—111. oszt. kocsival Budapest—Zalaegerszeg és vissza.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
ij Pécsről j Barcsról Kifjkml-: Indul í indul 1 nl/> Irkulk
em. v. Ii
í| Oyv. '! 9-40
I Slnautó 15 55
Szem. v. 13-23
i Szem. v. , 18-15
11-55 lyík.-ról [ 1555 2055
1350 16'38 17-50 22-55
bzem. v. 914 '; „ 916 , Slnautó 902 'í Oyv. 932 , Vegy. v.
s,gyl«inU,á-;iUarcaraJI Pécsre >4i indul érkezik,érkezik
ttt
9-40 1205 1404 1820
oszt.
«n 221 203 223
A 911. és 932. sz. vonatok közvetlen vonatok Szombathelyről, III. Szombathelyre. A 912. és 915. „ „ „ I-ll-lll. oszt. kocsikkal Barcs-Pécsre.
A 901. és 902. „ gyorsvonatok közv. vonatok Wlenból, illetve Wlenbe. Közvetlen I—II—III. oszt. kocsikkal Zagreb-WIen SB. és közvetlen I-II—IIL kocsikkal Osl|ek-Wicn Sild Bahnhol.
Nagykanizsa—Cakovec (Csáktornya)
222 jj Szem. v. íi 202 Oyv. 224 t Szem. v. 204 II Oyv.


tornyáról Nnfjkinl-Indul í»ir, ifk.ii
"Syvt ír sw í üif
Szein.v 1 1105 12-40
Oyv. 16 07 17 2-1
Szem. v. | 18-59 ; 20-35
Közvetlen kocsikat lásd Budapeat—Nagykanizsa viszonylatban 202. és 203. sz. vonatoknál.
Indul ■152 11-55 1344
23 05
j Csáktornyára érkezik
13-15 15-22 0-44 201-204. és a
Hirdessen a Zalai Közlönyben
2923-1929.
Árverési hirdetmény.
A városi szegényalap tulajdonát képező Eölvös-tér 7. sz. a. Ingatlant f. évi február hó 19-én d. e. 10 órakor a v. gardasági hivatalban tartandó nyilvános árverésen el fogjuk adni.
Az árverési feltélelek, melyek szerint az ingatlant a kikiáltási áron alul ls eladjuk, a v. gazdasági hivatalban megtekinthetők.
Kikiáltási ár 12.800 P. Nagykanizsa, 1929. évi február hó 8-án.
645 Városi Tanács.
Tiizifaésszén
legolcsóbb beszerzési forrása
HILD JÓZSEF
deszka, épületté, mész, cement éa egyéb építkezési anyag kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4. Telefon: 120.
3220/1929,
Árverési hirdetmény.
Február hó 14 én d. e. 10 órakor a Vajda majornál kezdődő árverésen 64 halom ágfát eladunk.
Nagykanizsa, 1929. évi február hó 9-én.
646 Városi Tanács,
RÁDIÓ
szakkönyvek
és
folyóiratok
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében sím
naoykanizsAn.
1030 február 10
ZALA! KÖZLÖNY
§
Erő, tartósság és üzembiztonság
jellemzik a
TRAKTORT.
Acélkeretes, golfróscsapágyas kivitel.
Nagy rázó- és tisztltófelület, szétszedhető szab. dobkosár,
nagy teljesítmény, szemveszteség nélküli cséplés a
„Gazdasági" csépifigép
jellegzetes kellékel! Ajánlattal és felvilágosítással szolgál
Első Magyar Gazdasági Gépgyár Rt. Budapest
Gyár és Igazgatóság: VI., Václ-ut 19. — Városi eladási telep: Vilmos császár-ut 65.
Kerületi képviselet: Bettlheim és Quth gép- és vaskereskedés, Nagykanizsa.
Mayer Klotild (Jtóda
VARGA NÁNDOR
|6lmost, Mfyttsztttd, ruhafestő villalati l i.ombatfcalrl «... Ip.rwsntuiog ira«z*t.inm.I hllűnl.tve
NAOYKANIZSA Kazinczy u. S, Hunyadl-u. 19.
Mos, leat, tisztit, pllsséroz. Szétfejtett kabátok festéie már
8 pengőtől. Háztartási fthámtmOek legolcsóbban __í_e_
WALTCR magántanfolyam
Bad.past, Rák6czl-ut 91. Előkészít középiskolai Összevont
vizsgálatokra, érettségire. Leve'ezö oktatás
CM
SZŐLŐ 0 LTVÁNYO K
gyökeres hazat vessiók, fjjtlizUn, legolcsóbban a
Memzetközl Borkereskedelmi R.T.-nJI
Budapest, VIII., KenjrérnotÓ Ntca 6.
Kérjen árajánlatot. «
247/1929. szám.
Hirdetmény.
folyó évi február hó 14-én d. e. 9 órakor az alsóerdei erdőslaknál 11 darab luc és 1 darab Akácfái riadunk. A városi tanács. Nagykanizsa, 1929. január hó 20-án.
,„, Polgármester.
lfADBÖRÖKET
nyut, róka, görény, mókus,
nyest és vidrát, Agitáltát, vasat, lémet alb. a legmagasabb napi trban vásárol
8tié1 b. ÉS FIAI KABYKAIUUU,
Erzsébet királyné-tér IS saám.
Budapesti
MALOMGÉPGYÁR
ksrss
Nagykanizsa és vidékére képvisel&t.
Rénlrln ajánlatokat kérünk műszaki kereskedőktől vagy oly egyénevtól, kik a malomszakmában dolgoznak é< megfelelő Összeköttetésekkel rendelkeznek „Malomgépgyár840" jeligéreBlockner I hirdető Irodába, Budapest, IV., Semmeí-weis-utca 4 529
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Könyvnyomda # Nagykanizsa • Könyvkötészet a „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala
Készítünk:
TELEFON: 78.
Gyártunk i
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és csketési ér'csilése-ket, gyászjelentésekéi, névjegyei, falragaszukat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
(ízleli könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyvekel, bevásárlási könyvekel, rajzlüzetekct és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulikat, naptártömböket, falinaptárakal stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
A nagy kan Utal klr. járásbíróság,
'mint telekkönyvi hatóság.
6694,'l928. tk. szám.
Árverési hirdetmény
Aa ápveréal faltétalak.
Dr Ötiey György végrehaj lalónsk Cséplő István és Cséplő Páter Bszteregnye végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehajtási Ügyében a tkvi hatóság a vhajtat) kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 150. § a alap|án a 144., 1-te éa 147. §§. értelmében elrendeli a vhajtlsl árverést 85 P 33 I. tőkekövetelés, ennek 1935. már-dni 23. járó 5(Vo kamata 6 P 60 f„ eddig megállapított per és árverési kérvényirt ezúttal megállapított 12 P költség tőkekövetelése és Járulékai behajtása végett a nagykanizsai klr. Járásbíróság területén levő, Eszteregnye községben lekvő a az eszteregnyei 1250. azi|kvben AI 1—10.
sorsz. a. foglalI ingatlanból végrehajtást szenvedő nevén álló '','j-is Illetőségekre és pedig az I600'b. hraz. Ingallanbóll lile tőségre 240 P, 1899b. hraz. Ingatl. Illetőségre 170 P, 190-1 b. hrsz. Ingatl. Illetőségre 150 P. 2378 b. Itrsz. Ingatl. Illetőségre 220 P, 27H? b hrsz. ingatl. Illetőségre 200 P. 2%2<b. hrsz. ingatl. illetőségre 230 P, 403,2. hrsz. Ingatl Illetőségre 80 H, 792<b. I. hrsz. ingatl. illetőségre 230 1>, I8v3 b. 2. hrsz. Ingatl. illetőségre 400 P, 3317 b 1 hraz. Ingatl. illetőaégre 70 P kikiáltási árban és pedig az ezekre a 3014/18)8. tksz. végzéssel Azv Kuruc; Péterné sz. Németh Erzsébet Eazteregnye javára bekebelezett holtigtartó özvegyi haszonélvezeti szolgalmi jósnak tenntsr-tásávsl.
A tkvi halóság az árverésnek Bezle-regnye községházánál megtartására 1929. évi lebruár hó 19. napjának délelőtti 10 óráját tilzi ki.
Az árvetésl leltételeket az 1881 :LX. t.-c. 150. §-a al.ip|án a következőkben állapltja meg :
Az árverés alá kertllő ingatlan a kikiáltási át kéthsrtnadánál alacsonyabb áron nem adható el.
Az árverelni szándékozók kölelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lOWo-át készpénzben, vagy az 1S8I : LX t c. 42 § ában meghatározott árfolyammal azimltott óva-dékképcs értékpnpirosban kiküldöttnél letenni, hogy s bá -atpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árveréal leltételekel aláírni. <'881 : LX. t. c. 147., 150., 170. §§,1908: XII. t. c. 21. §.)
Akt az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet leli ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka azerlnl megállapítod bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1921 : XI I I. c. 25. §.)
Nagykanizsa, 1928. évi november hó 22. napján.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
119091928. vhl. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az IB8I. évi LX. t.-c. 102. § a értelmében ezennel közhírré leszi, hogy a nagykanizsai k!». Járás bíróságnak 1928. évi Pk 11909 számú vég-tése következtében Dr. I'rted OdOn éa társa Ügyvéd állal képviseli Trieszti Blzl. Int Javára 853 P 60 llll. s |ár. ereiéig 1929. évi rktóber hó 3-án loganatosltotl kielégítési végrehajtás utján le- is lelDI-loglaft és 2350 l'-re becsült következő Ingó-aágok, u. m.: autó és serlés nyilvános árverésen eladatnak
Mely árvetésnek a nagykanizsai klr. Járás bíróság 1928-ik évi Pk. 11909. számú végzése folytán 853 P 60 HU. tőkekövetelés, ennek 1927 évi nov hó 1. naplálól Járó i't kamatai, 'ft vállódl| és eddig "
öaazeaen
174 í>. 36 fillérben bíróilag már megállj pt (ott költségek ereiéig, netán llzített öaazeg levonásával Sormáson, a malomban leendó megtartására 1929. évi lebruár hó II. napiának d. u. léi e órála határidőül kiűzetik éa ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy ai érintett Ingóságok as 1881. évi IX. (-C. 107. és 108. §-al értelmében kéazpénz-llzelés melletl, a legtöbbel ígérőnek, szükség esetén becaáion alul Is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- éa lalulfoglaltalUk és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árveréa az 1881. évf LX. t.-c. 102. í értel-
mében ezek |avára Is elrendeltetik. Kell Nagykanizsán,
1929. évi lanulr hó
Iti. nap|ln.
Ilaán Qyula b k.
klr. bit. végreha|ló.
ialhi knp pwr
Minden
berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési (eltételeket nyujtunk.
Ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kiméli meg magát.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a legteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen!
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Kőszegi-utca 5. (udvarban)
és
SOPBON, Várkerület 62
___Alapítva a 1887-ben.
1 Minit! Nyomda te Uptaidó Vállalat Nao-tamktón. (Felelői OiLtuM:
69. évfolyam, 35. szám
Nagykanizsa, 1929 február 12, kedd
Ara 14 fillér.


POLITIKAI NAPILAP
laaiksstW á> kUd6t.lv.ul: Ffi-ut 6. aaára. KaotWyi BAjdidóbivlUI Koaauth U|w-ii 32
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Blóhzetésl ára: egy bóra « pengi i
I Hitei
Aláírták a Szentszék és az olasz királyság közötti történelmi jelentőségű egyezményt
Holnap Ismertetik kivonatban a szerződós szövegét - Viktor Emánuel király látogatása a Szentatyánál
Róma, január 11. Ma délelőtt a Lateráni palotában megfelelő külsőiégek közölt aláírták a Szentszék és Olaszország közötti egyezményt. A pápa nevében Gasparri bíboros-államtitkár, az olasz kormány részéről Mussolini irla alá a lörlénelmi jelentőségű egyezségi okmányt.
Ráma, február 11. (Éjszakai rádió-jelenlés) Tiszteletben tartva a szokásokai, a Vatikán az olasz állammal kötött megegyezés szövegéi addig nem hozza a nyilvánosságra, amig azt az olasz törvényhozás nem tárgyalja. Holnap azonban a kötött szerződést .bőséges kivonatban ismertetik.
Róma, február II. Az olasz király az Ünnepélyes aktus után látogatást tesz XI. Pitis pápa őszentségénél. Ez a lálugatás rendkívül ünnepélyes lefolyású lesz. Pius pápa Viktor Emánuel királynak a legnagyobb kitüntetést, a Krisztus-rendjelei adományozza. Ezt a rendjelet tiOO év óta csupán 13 államfő kapla meg a
pápától. A Szenlalya a királynénak az Aranyrózsát nyújtja át.
11 ár szerint az első apostoli nuncius a Quiiinálnál Borgoncini-Duska bíboros lesz. míg vatikáni olasz nagykövedé Fedele volt miniszter van kiszemelve.
A Szentszékkel kötött egyezményt a fascista nagytanács lebruár 15-i ülésén fogja tárgyalni.
Az egész nemzet részvéte kisérte utolsó útjára Rákosi Jenőt
A kormány nevében Kiebelsberg miniszter búcsúztatta a magyarság nagy halottját Rothermere lord fia is koszorút küldött az újságírók fejedelmének
Budapest, lebtuár 11 Az egész magyar nemzet részvéte melleit kisérték utolsó útjára vasárnap délután Rákosi Jenői a Magyar Tudományos Akadémia oszlopcsarnokából a Kerepesi temetőbe. Az érckoporsói a Jókai-lepel borította. Több, mint 150 koszorút helyezlek el. a katafalk köré, közlllk a kormány, a parlament, az Akadémia és Esmond tUrmsvyorth pazar koszorúi. A leine-
tésen ott voltak az egész magyar közélet kitűnőségei. Nemes Antal püspök nagy papi segédlettel végezte a gyászszertartást, majd Kiebelsberg miniszter, a kormány képviselője búcsúztatta költői szárnyalású beszédben a magyar újságírók fejedelmét. Ripka Ferenc főpolgármester a székesfőváros, Balogh Jenő a Magyar Tudományos Akadémia nevében
Azután a többi szónokok hosszú sora következeit. Radics Béla cigányprímás rázcnditell a megboldogult kedvenc nótájára: Fekete szem éjszakája Ma|d elindult a végeláthatatlan hosszú gyászmenet az Andrássy-ulon, Rákóczi uton keresztül a Ke-repcsi-uli (emelőbe, ahol a Rákosi-család kriptájában helyezték nyugo-vóia Rákosi Jenői-
mondott utolsó Islculiozzádot.
Egész Európát végigseperte a szibériai fagyhullám
Budapesten a túlfűtés sok telófüzet okozott — A vonatok kerekei a sínekre fagynak, a gépekben megfagy a viz Csehországban 40 fok hideg volt — Farkas csordák támadták meg a keleti expreszt — Budapesten a hideg fokozását várják, Berlin hosszabb tartamú
hideget jósol
Budapeat, február 11 Vasárnap estétől hétfő reggelig a központi tüzőrségen állandóan szóll a telefon. A rendkívül hideg időjárás miatt a lakásokat mindenütt erősen fütölték és ezért volt az elmúlt éjszaka annyi
kémény és tetőtflz. A legsúlyosabb tüz az óbudai hordógyárban volt, ahol éjféltől reggelig Hősiesen dolgoztak a tűzoltók. Sike-rtllt Is megmenteni a kigyulladt gépház közvetlen közeiében épüli miiu-káslakásokat és a gyári irodái.
A bprzalmas fagyban dolgozó tfltoftók kőzöl hatnak a füle és keze megfagyott,
"gy, hogy ezeket orvosi ápolás alá
kellett venni.
A szibériai ft'agyhullám egyébként Amszterdamtól Konslaniinndpolyig egész Európát végigsöpörte Budapesten ma hajnalban 30 fok hideg volt. 2—3 napra még a hideg fokozását várják.
A liszli főorvos jelenlése szerinl
eddig 300.000 ember betege dett meg Influenzában
és január I. óla 28-an hallak meg. A tüdőgyulladásos cselek aránytalanul emclkedlek.
Szegeden bezárlak az elemi és középiskolát
Szegeti, lebr. II. (Éjszakai rd-diójelenlés) A város a nagy hidegre
és járványos betegségekre való tekintettel az elemi iskolákat 2, a középiskolákat I hétre bezárta. Az egyetem bezárására még nem került sor, mert olt ugyis farsangi szünet van.
40 fok hideg Csehországban
Prága, febr. II. A tarlós fagy néhány vidéken meghozta az idei legalacsonyabb, helyenként 10 foknál is alacsonyabb hőmérsékletet. A fagy a vasutak forgalmában nagy zavarokai okozolt.
Oderbergből ma sem érkezett meg a két gyorsvonat
üt napos kcsésre számítanak. A többi vonal is letemes késéssel érkezeit állomáshelyére. A komáromi
j "bécsi' két'órát
gyorsvonat három, késett.
A vasúti szerelvények a rendező-vágányokon m indentltt odafagynak a $tnre.'' ' A vonatok fűtése felmondta a szolgálatot. A gépekben megfagy a víz és olyan vastag jégkérec lámád bennük, hogy több mozdony Víztartálya megrepedt.
Berlin tartósabb hideget jósol
Berlin, február II. Mini a Wolff-iroda meleorologiai szakkörökből értesül, az eddigi megfigyelések szerint belátható időn belül nem lehet arra számilani, hagy lényegesen enyhül a fagy, mely egész Németország és a szomszédos államok területén fellépett Viszont atlól sem kell tartani; hogy a hőmérséklet továbbsüllyed. Berlinben 26 C fok hideg volt, a külterületeken 30".
Farkas-csordák lámadUUt meg az Orient-eyprgaszit
Konstantinápoly, február II. Tiz-napi vesztegiés után az Orient-(x-pressz befutott a konstantinápolyi pályaudvarra. Az utasok elmondották, hogy a vonatot többizben farkas-csordák támadták meg, de puska lövésekkel és lüzek gyújtásával sikerült őket elriasztani.
Ausztriában
s a fagy további terjedését jósolják. Bécsben 20 C a hőmérséklet, Álsó-auszlriában 25-29" foíc közöli váltakozik. Itt a nyárra tűrhetetlen hőséül jósolnak.
" ""' , 'I- r- l
A számgazdálkodásról
és hegyközségekről szóló törvényjavaslatot a parlamenti, bizottság elfogadta
Budapest, febiuár II
(Éjszakai rrfdlójelentés) A képviselőház földm.ivelésügyl és közigazgatási bifotluága ma délulán Ivddy Béla elnöklete alatt tartott ülésén tárgyalta a szőllőgazdáikodásról és hegyközségekről sz'óló törvényjavaslatot. Beható vita után a két javallatot általánosságban, majd Maycr jános földinivelésUgyi miniszter felvilágosító szavai után részleteiben is elfogadták. A parlamenti tárgyalásra a bizottság a sürgősség kimondását kéri-
ZALAI KÖZLÖNY
1929. február 12.
A borgazdaság válságáról, a vámtarifa revíziójáról, a Rariell-Kérdésröl
fogadott el Indítványokat Zalamegye törvény balóságt bizottsága — Zalamegye (IdvOzll a bencés-rendet1400 éves évforduló/a alkalmából — Az olvadás Idefére megteszik az árvédelmi Intézkedéseket
Rákosi Jenő emlékének áldoxoit Zalavármegye köxgyülése
Zalaegerszeg, február 11
(Kiküldött munkatársunktól) Zalavármegye törvényhatósági bizottsága február ll-én, hétfőn tartolta évnegyedei rendes közgyűlését Gyömörey György főispán elnöklete alatt.
A megjelent bizotlsági tagok számán erősen érezhető volt a farsangutó, de még ennél is sokkal nagyobb erővel az a dermesztő fagyhullám, melyből egész Zalának bőven kijulotl.
A megyeszékhelyről és a közeli vidékről mintegy 50 -60 bizotlsági tag jeleni meg. A megye távolabbi részeiből, mint Balatonfüred, Sümeg, Letenye, alig láttunk valakit. Nagykanizsa városát a megyegyűlésen dr. Krátky István főjegyző és dr. Kauf-man Lajos városi tanácsos képviselték. Rajtuk kivül leutaztak Zalaegerszegre ujnépi Elek Ernő és Somogyi Oyula földbirtokosok, Csólhy Géza murakereszluri apái, Zoltán Boldizsár és Tóth Imre bakónaki gazdák a 30 fokos hidegben is rászánták magukat az ulra.
Különben a valóságos szibériai hideg rányomta bélyegét teljesen Zalaegerszeg városára és a megyeház dísztermében folyó tanácskozásra.
Egyhangú, monotonlájában olykor unalmas volt a közgyűlés és annak, a hatalmas tárgysor dacára is alig egy-két pontja érdemel figyelmei.
Mégis volt valami az ülés elején, ami ünnepi méltóságúvá telte a gyér síéksorok hallgatóságának lelkét: — a főispánnak Rákosi Jenőről szóló megemlékezése. Magában a tárgysorban a figyelmet elsősorban ujnépi Elek Ernő hármas indítványa és Malatlnszky Ferenc felsőházi tag előterjesztése foglalta le. Súlyos, országos érdekeket érintő kérdések voltak ezek, melyek mellett Pehm József apátplébános magasnivóju méltatása a Bencés-rend mellett azt az impresz-sziót keltette, mintha valamely előkelő irodalmi társaságban mondanának székfoglaló beszédet.
A tárgysorozat 145 pontból állt és ehhez jött még a póttárgysorozat 102, valamint a póttárgysorozat póttárgysorozata tekintélyes számú pontjaival. E nagy számok a laikusok előtt azt a látszatot üthették volna, hogy a megyegyülés hamvazószerdáig tartott, de akik ismerik egy ilyen közgyűlés lefolyását, tudják, hogy csak az elején van bővebb részletezés. A közepétől kezdve az ügyrendet az előadók marokra fogják és a további engrossba megy, mini a karikacsapás.
*
Ponlosan negyed 11 órakor nyitotta meg Gyömörey György főispán a közgyűlést és bejelentette, hogy dr. Tomka János másodfőjegyzőt tb. Jőjegyzővé, Tlbolt Elemért tb. árva-
széki ülnökké, Fehér János közigazgatási gyakornokot tb. szolgabiróvá nevezte ki. Ezután a főispán Rákosi Jenő haláláról emlékezel! meg a mélységes kegyelet szavával. Amin! Rákosi Jenő nevét emiitette a főispán, a terem közönsége felállott helyéről és ugy hallgatta végig a beszédei.
— Haliilával — mondotta a főispán — a magyar haza megint szegényebb lett egy jeles magyarral, kinek minden szava és minden tollvonása a sokat szenvedett magyar nemzet szive-mélyéből fakadt Bár a szomszéd Vasvármegye volt a szülőföldje; de gyermekévei és fiatalságának emlékei őt Zalavürmegyéhez kötötték. Ifjúságának és gyermekéveinek ezeket a zalai emlékeit, egykori voll lakóhelyeit öreg korában is mindenkor szeretettel kereste fel és abból a szeretetből, amellyel a Dunántult körülövezte, irói tollával a legszebb virágukul a zalai földre szórta
— A zalai föld történelmi emlékeinek és a zalai népiéleknek prózában épp olyan hűséges rajongója volt, mini versben Zala nagyszülöttje, felejthetetlen költőnk, Kisfaludy Sándor. Hogy mennyire szerette ezt a zalai földet, mi sem dokumentálja jobban, mint az, hogy amikor a 20 milliós magyarságéri küzdött Rákosi Jenőt, irói nagyságáért a magyar nemességgel kitüntették, nemesi elő-nevéül ama zalai község ősi barázdáinak egyik dűlőnevét választotta, amelyhez gyermekéveinek kedves emlékei fűződtek.
— A legnagyobb magyar újságíróról, a kiváló drámaíróról és erről a nagy magyar nemzeti rajongó lélekről szóló gyászos megemlékezésünknek befejezéseüí forduljunk a Mindenhalóhoz azzal a fohásszal, hogy adjon a megboldogult halhatatlan és mindenkor a magyarságért küzdött lelkének megnyugvást abban is, hogy sírjánál a nemzet a megértés, szeretet, kötelességtudás és a feltámadásunkért való szakadatlan munka és küzdelem jegyében végre egyesüljön.
— Indítványozom, hatalmazzon fel a közgyűlés arra, hogy mai ülésünkből a gyászoló családhoz a vármegye közönségének legmélyebb részvétéi eljuttassam.
A közgyűlés fájdalmas megindultsággal hallgatta végig a megemlékezést és egyhangúlag határozattá emelte az indítványt.
Elparentálta a főispán Málits József ny. árvaszéki elnököt, Löwen-stein Jakab bizoltsági tagot és Papp Mihály ny. körjegyzőt, megemlékezve róluk, mint a közélet érdemes munkásairól.
Az alispánt Jelentést
és a számonkérőszéki gyűlés jegyzökönyveit a közgyűlés hozzászólás nélkül tudomásul velte. Bődy Zoltán alispáni jelentése másfél nyomtatott oldalon számol be a megye legutóbbi három hónapjáról. Mindjárt az elején kiemeli a jelentés, hogy Zalában felette nehezek a gazdasági viszonyok, az összes termelési ágak nehézségekkel küzdenek.
Kiemeli a jelentés a mezőgazdaság súlyos helyzetéi, ezek közül pedig a szőlősgazdaságok helyzetét tárgyalva nagyon válságosnak mondva, nem titkolva, hogy :
„az a veszély lényégét, hogy Zalamegyének híres balaton-mellékl bortermelő vidékén, ha állami támogatás nem érkezik, a szólógazdaságok teljes elpusztulása következik be".
(Az alispáni jelentés egyéb részeit az állandó választmány ülésével kapcsolatban már a mult bélen közöltük.)
A közgyűlés ezután dr. Beér Gyula Ib. főszolgabíró berendelésével megüresedett szolgabírói állásra egyhangúlag dr. Barcza Bélát választotta meg, aki a közgyűlés végén letette az esküt.
A jövedelemadó, vagyonadó és az általános keresetiadó másodfokú meg-állapilására hivatott
adófelszólamlásl bizottságok újbóli megalakítása során az 1929— 1931. évre Nagykanizsára ujnépi Elek Ernőt, Ádám Róbertet, Bazsó Józsefet, dr. flajdu Gyulát, Somogyi Gyulát, póttagokul Hertelendy Ferencet, Teutsch Gusztávot, dr. Kreisler Józsefet és Kovács Jánosi választolta meg.
Elhatározta a közgyűlés, hogy a szombathelyi ügyvédi kamara revíziós átiratát lelkesedéssel támogatja, a pécsi egyetem fejlesztése mellé pedig erkölcsi súlyával oda áll a megye, továbbá támogatja Hajdumegye oly célú mozgalmát, hogy az italméréseket vasár- és ünnepnapokon délelőtt 12 óráig tartsák zárva. Tárgyalta és csatlakozott a törvényhatóság Kecskemét város átiratához, mely a „Bánk bán" tervezeti átdolgozása ellen tiltakozik.
A gyors egymásutánban referált tárgypontok vajmi kevés érdeklődést kellenek, inkább a nagy hideget tárgyalják maguk között a vidéki tagok, akik szerint egyes helyeken 33 fokos hideg volt. De azt is mondták egymásközt a megyegyűlésen, hogy azért az olyan csendes, mert Farkas Tibor nem jöll be.
Sajnálta Tibor a lovait, hogy ilyen időben behajtson Egerszegre — volt a szó és már következeit is a tárgysorozat érdekesebb pontja. Pehm József apátplébános költői
szárnyalású beszédben méltatta a szent Benedek-rend érdemelt és történelmi visszapillantást vetett a bencések magyarországi működésére, mely a rend K00 éves fennállásának arany-fejezete.
Ez a rend történelmi neveket adoll a nemzetnek — mondotta. — Bencés volt Vaszary Kolos és bencés Serédi Jusztinián. Volt Idő, amikor Magyarországon a bencéseknek 7 apátságuk és 10 plébániájuk voll. Indítványozza tehát, hogy a ritka jubileum alkalmából a megye üdvözölje a falai között századok óta pásztorkodó rendet, melynek élete a magyarság szivével, lelkével összeforrott a történelmi időkben.
Még mindenki Pehm József nagyszerű beszédének hatása alatt állott és már a közgyűlés az 1929. évre Keszlbely—Héviz-i fürdöbiztosul dr. Huszár Pál főszolgabírót jelölte ki.
A következő tárgy volt a közgyűlés legnagyobb érdeklődést kiváltó gazdasági kérdése: „ Alispáni előterjesztés a válsággal küzdő balatonmeUéki szőlős-gazdaságok érdekében a kormányhoz felirat intézése tárgyában".
A főjegyző ismerletle a kérdést és kiemelte, hogy
a vármegye olyan segítséget kér a balatoni szólók telse-gltésére, mint az Tokajban történt.
Állami kölcsön, adókedvezmény és az értékesítés megkönnyítése, a módozatok erre.
Malatlnszky Ferenc felsőházi tag köszönetlel állapítja meg, hogy az alispán szeretettel foglalkozik ezzel a kérdéssel és elismeri, hogy a kormány most kél törvényjavaslatban foglalkozik ezzel a kérdéssel, de ezek a jelen eselben nem sokat segítenek A balatoni szőlősgazdák megsegítése nem csak a gazdák érdeke, lianem országos érdek. Magyarország megcsonkítása után a szőlőből maradt meg a legtöbb, mintegy 70—75 százalék. A szőllős-gazdák tönkremenése súlyos szociális következményeket rejt magában, mert nő a munkanélküliség. Szerinte a kérdés abban kulminál, hogy még a tavalyi termést sem tudták eladni. Az volna a véleménye, hogy .mesterséges bor-inségel" teremtsen a kormány és igy lendítse fel a fogyasztást, az árakat. A kormány vásárolja össze a borokat és borpárlat formájában értékesítse. Ennek volna jó piaca külföldön is. Ebből aztán a gazdákat előleggel látnák el és Így a nyomorúságon lehetne segíteni.
Handlery Gusztáv csatlakozik a felszólalóhoz és azzal kívánja kiegészíteni indítványát, hogy vagy vámelengedés vagy vámszigorítás formájában a kormány találjon módot a mai helyzet javítására. A vasúti közlekedés is nagy oka a bajnak. A vicinális vasutak elégtelensége.
Gyömörey György főispán enun-dálja, hogy Zalamegye szívesen teszi magáévá a kél felszólaló indítványát és a közgyűlés határozattá is emeli ait.
ZALAI KÖZLÖNY
30-33 fokos a őldeg Zalában
Orkdnszerll szélviharban 3—7 órás Késéssel köxlehednek a vonatott
1929. február 12.
Kisebb jelentőségű utügyek letárgyalása után tárgyalás alá vették uj-népi Elek Ernő indítványát, melyet a
„Németországgal kötött kereskedelmi szerződés leibontása, a vámtarifa revíziója és a kartelikérdés
ügyében felirat a kormányhoz" cim alatt közöl a póttárgysor.
Ujnépl Elek Ernő személyesen is megindokolja indítványát, de az elsőre vonatkozólag kijelenti, hogy mivel tudomása szerint márciusban Né-metorsrággai a kereskedelmi szerződés ügyében úgyis tárgyalások indulnak meg, azt visszavonja, mert nem akar prejudíkálni. Másik két indítványát a közgyűlés megszavazza, miután Elek Ernő kifejtette a vámkérdés rendezésének szükségességét és a kartellek megrendszabályozásá-nak elérkezett terminusát. Egyetlen példát említ fel, mely szerint a tervbe vett hatalmas útépítési programot a nyersanyag-kartell 30—40 százalékkal drágítja meg.
Mikor a közgyűlés ideért, már negyed egy óra van és alig van már tizenöt bizottsági tag a teremben, ugy, hogy a hátralevő jelentéktelen pontokat bemondva filmszerűen pergetik le az előadók,
A póttárgysorozat tárgyalása során a lőispán bejelenti, hogy a belügyminiszter leirata szerint a megyei közponli közigazgatásnál lefolytatott hivatalos vizsgálat semmi említésre méltó mulasztást nem állapított meg, csupán kisebb formai hibák történlek, melyek azóta orvosoltattak.
Majd az alispán közli, hogy a megye az előrelátható nagyobb olvadás miatt már most gondol az
árvízvédelmi munkálatokra
és a szükséges intézkedéseket megteszik és azok megtételére utasítja a községekel is.
A póttárgysoruzatban a közgyűlés jóváhagyta Nagykanizsa 1927. évi háztartási és egyéb alapok zárszámadásait.
Két kisebb kanizsai ügy is szerepelt a programon, mely szerint a FAKSz-kölcsönben vállalt városi kezességet a megye aprobálla. Majd tudomásul vette, hogy Keszthely az építendő leányiskola építési munkálatainak vállalatba adását és az épi-lísl költségek államsegélyén felüli 'fezének átvállalását határozta el.
Ezzel a közgyűlés egy óra után vígét ért.
= Árban, minőségben válasz tékban Barta szőnyegraktára szenzációs.
Nagyk.mzsj. Itb uár II
A második fagyhulláin is elérle Nagykanizsát. Vasárnap éjjel 23 fok volt a hideg, amely hajnalban 25 fokra erősbödött. Hétlön délelőtt újból 23 fokot mutatott a hőmérő. A szibériai hideg melleit pedig ragyogó napsütés volt.
A kegyetlen hideg időjárás miatt nagyon sokat szenvedtek az iskolások, főleg az elemi iskolákba járó gyermekek. Nem tudjuk megérteni, hogy a tanügyi halóságók miért is nem adlak ki rendelet, hogy a rendkívüli hideg időjárás tartamára legalább a 7—8 — 10 éves elemi iskolásoknak ne kelljen iskolába menniük Tudunk iskolásokról, akik a 23 fokos hidegben gyalog járnak l>e Somogyszentmiklósrói Nagykanizsára Az illetékeseknek rövid utón kellene intézkedniük és nem bevárni azt, inig a rendkívüli hideg sorra dönti ágynak az apró ellemi iskolásokat.
Két órás késéssel érkezett a budapesti gyors
A nagy hidegek ismét meghozták a megszokott közlekedési és vasúti forgalmi akadályokat. Így a Bpest— Nagykanizsa—trieszti gyorsvonatot, melynek szombaton éjjel 22 óra 40 perckor kellett volna a nagykanizsai állomásra befutnia, Martonvásár alatt olyan orkánszerü szél és hóvihar érte utói, hogy a közel eső Székesfehérvár állomásáról hóekéket és munkásoszlagokat indítottak útnak a vonalra a közlekedési akadály elhárítására. Óriási erőfeszítéssel sikerül végre a pályatestet megtisztítani és a rendes forgalmat helyreállítani. ugy, hogy a gyorsvonat végre vasárnap reggel 5 óra 38 perckor befutott a kanizsai állomásra, közel 7 órás késéssel
A Szombathely—nagykanizsai személyvonatnak vasárnap reggel 7 óra 35 perckor kellett volna Nagykanizsára befutni Azonban Dömötöri állomás alatt olyan orkánszerü szél és hóviharba került, mely lehetetlenné tette a továbbjutást. Nagy erőfeszítések és segítés árán csak vasárnap délelőtt 10 óra 40 perckor érkezett be a nagykanizsai állomásra.
Nagy késése volt a Budapest-nagykanizsai személyvonatnak is, amelynek vasárnap reggel 4 óra 10 perckor kellett volna menetrendszerűen Nagykanizsára befutói A trieszti gyorsvonat előbb emiitett akadálya miatt azonban csak délelőtt 8 óra 35 perckor érkezett be a nagykanizsai állomásra.
A nagykanizsai állomásfőnökségtől vett mai értesülésünk szerint hétfőn reggel DSzA vasút Budapest—Nagykanizsa és Nagykanizsa—szombathelyi vonalán minden közlekedési és forgalmi akadály el van hárítva és a vasutak a 23 fokos hideg dacára
menetrendszerű pontossággal közlekednek.
Ujabb influenza-esetek Nagykanizsán
Amár közölt 14 bejelentett Influenza megbetegedésekhez folyó hó 9-én és 10-én ujabb 28 könnyű lefolyású influenza megbetegedést jelenlettek be a tiszti főorvosi hivatalnak a nagykanizsai orvosok.
Nagykanizsa, február 11 Kevesen tud|ák csak, bogy a RákosI Jenő halála felett érzett országos gyászba a személyes kapc-o-latok két láncszemével Nagykanizsa is bekapcsolódik. Az újságírás halolt fejedelmének zalai vonatkozásaira a mai megyegyűlésen rámutattak már a főispáni elpareniálás kegye'etes szavai. Nagykanizsa csak szerény kicsi momentumokban találkozott közvetlenül Rákosi Jenövei, de ma, a nagy gyász óráiban aktuális, hogy ezekről Is emlékezzünk.
Rákosi Jenő az 1921. évi nagyszabású kanizsai gyermek-napon, Pedlow kapitánnyal együtt vendége volt Nagykanizsának. Az egész város ünnepelte az ósz irót, akinek előadására máig is sokan emlékeznek. Ez alkalomból a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör Rákosi Jenőt dl. ztag-jává választotta. Az erről szóló díszoklevél ma gazdátlanul maradt a nagy halott dolgozó-szobájának sokszáz emléke között.
Régebbi emléke is van Nagykanizsának Rákosi Jenővel kapcsolatban. Vájjon ki emlékszik még arra. hogy az 1892-ben alakult nagykanizsai Szépíti Egyesület ezt a nevét Rákosi Jenőnek köszönheti?
Történt pedig a dolog olyképen, hogy az egyesület alapitói a cimre nézve nem tudtak megálapodni és a döntést Rákost Jenőre bízták a ki 1892. dec. 3-án a következőket irta Révész Lajosnak Budapesti Hírlap akkori levelezőjének:
.Tisztelt Uraml
Minden körülmények közt szépíti vagy csinosító egyesület és nem egylet, sem nem szépészeti, sem nem csinosaszáli, sem nem szépitészeti, sem nem csinoságati! Egyesület mert egyesül az ember és nem együl, tehát nem egylet. Párosul és nem párul. Azért pdro-sulás és nem pártás. Tehát egyesülés és egyesület.
A szépitészeli azért nem jó, mert ász és ész képző csak főnévhez járul helyesen, hogy uj főnevei alkosson: juh-ász, kan-ász. kertész; személyt alkot a tárgyból. Művész
_
30—33 fokos hidegek Zalában
Rendkívüli hidegeket jelentenek Nagykanizsa környékéről, főleg a nagykanizsai járás községeiből, ahol 27—30 fok hideg volt. Murakeresztur-ról és Zalaegerszegril 33 fokot jelenlenek. Eddig ez volt a leghidegebb időjelzés az országban. Nagykanizsán a délutáni órákban 17. fokra csókkent a hideg, amely az esti órákban további enyhülő tendenciát mutat. Részletes jelentések a Kanizsa-vidékről valószínűleg holnap érkeznek az illetékes hatóságokhoz.
Is ide tartozik, szem jó, ha a mi már személy, abból csinálunk vele feleslegesen személyt. Ilyen a gazda, a kiből gazdászt csinálunk.
Ha mindezek ulán az én ihletem szerint óhajtanak indulni, nem ajánlhatok mást, mint csinosító vagy szépítő (inkább az elsőt) egyesületet.
Kiváló tisztelettel Ráköti Jenó
Hova kell elmenni t
Február II Ker. Jót Nóegylet bohóc-bálja n OnUá-ban
Február 12. jeimez-estéty a Kath. Legéay-egyletben fél orakor.
Február 13 Vallásos déiutáa a Misszió* hi't.fn 6 ómkor.
Február IS Ur. jót Nóegylet bálja a Cm-■Inob-n
Február 17 Kele nen Ferenc liceálls eló-adá-a 6 ótaior a vá'osházán Kiskanlzsal K.lh tfj Egyesület tlaztu|itt
kS'gvtIléae.
Február IS. V. atuclálls est a Misszióéit sb-«n 6 órakor (Oyömósay István elö-id >sa)
= Ozletáthelyezés. Szabó Antal fegyver; lőszer és sportárunagykeres-kedó üzletét a Jövő hóban Fiút 5. számú hercegi várépületbe helyezi át. Auguszius l-ig a Deák-tér 15. sz. jelenlegi helyiségben marad az autó, motorkerékpár és géposztály.
Ö-ÉS l)J SZfiV'JS£6 SZEDI KÚlYVa
MASNÉVEN i
=» AZ Ó- ÉS ÚJ-TESTAMEMTOM -
rtZ EQÉSZ VILÁGON KÖZISMERT
SZENTÍRÁS
ÉS
3IBLIA TÖRTÉNETEK
a róni. kath. Anyaszentegyház éltet elfogadott összeállítás után a róm. kntb. papság ét bitoktatók. á|tatoe társulatok, de különösen a magyar nép. családok éa egyes btvók épfil* síre. Isten dicsőítésére, hitvallásunk Ismertetésére éa terjesztésére, magyar nyelven, mindenki által könnyen
megérthető versekbe foglalva. GYÜLEKEZETEK a ntbmusoe ver-teltben írott történeteket a mlndenld áltat Ismert egyházi — leluingjegy*-tett - dallamokra énekelhetik.
ARA PÓSTAN SZÁLLÍTVA i
1.Tartós vászonkötésben, tökben NP.
2. Díszes fétbórkötésben, „ SSP. J. Egész bőrkötésben, tokban üt.
Megrendelhető az azt egyedül készttö
EGRI NYOMOA RÉSZV.TÁRSASÁGNÁL
EGERBEN, (A»lt-atu t. száa.)
A „Varsa* SiasttfSa- klaSMIvataUSSa.
"a. húshagyó kedden
« JUim király" vwáéglókei kedélyes, családi
farsangi-est
cigányzenével.
Kitűnő balatonmellékl borok. Szives pártfogást kér ft*v. Butmann Manón*
Rákosi Jenő kanizsai emlékei
1892-ben Rákosi Jenő adott nevet a nagykanizsai Szépítő Egyesületnek - Az Irodalmi és Művészeti Kőr disztagját gyászolja Rákosiban
ZALAI KÖZLÖNY
Hat napig feküdt holtan bezárt lakásában egy kiskanizsai asszony
Itmerőiel már több Ízben keresték és igy főttek rá halálára — Leánya U csak ma tudta meg, hogy édesanyja meghalt
szobába szomorú lát
Nagykanizsa, február II Ma délelőtt Kiskanizsán egyik rendőrjárőrt értesítette háront asszony, hogy özv. Dolmányos Vendelné 64 éves, Ország-ut 25. szám alatti ház-tulajdonosnő, már napok óta nem ad életjel! magáról és miután többször voltak nála látogatóba és az ajlót egyszer sem nyitotta ki senki, noha belülről volt bezárva, a lapos a gyanujuk, hogy az öregasszonyt valami baj érte.
A rendőrjárőr is meggyőződést szerzett, hogy özv. Dolmányosné iakása belülről be van zárva.
A rendőrőrszoba ezt azonnal jelentette a kapitányságnak, honnan a bünügyi osztályról egy tisztviselő és egy detektív szálltak ki a helyszínére dr. Szabó István tisztiorvossal. Lakatossal felnyittatták a lakás ajtaját
és belépve a vány tárult eléjük.
A 64 éves öregasszony fejjel lefelé lógott le az ágyból, szemei üvegesek voltak. Az orvos konstatálta, hogy nemcsak halott, de csonttá is van fagyva. A halál napokkal ezelőtt állhatott be és az ismerősök előadásából arra lehet következtetni, hogy Dolmányosné hat nappal ezelőtt halt meg, miután azóta nem látták a szomszédok.
A megállapítás szerint halálát szívszélhűdés okozta éjjel álmában. Az öregasszony férjnél levő leánya sem látta már napok óta anyját és csak ma szerzett tudomást haláláról.
Mivel bűntény nyomait nem találták és a halál kétségtelenül természetes módon következett be, a kir. ügyészség kiadta a temetési engedélyt.
_*_
A bohóc-bál
fisztelen jókedv zajlott, kavargott tegnap este a Centrál irodájában, ahól a Keresztény Jótékony Nőegylet bohóc-bálának jelmezesei gyülekeztek a felvonulás előtt- A felvonulás pedig — pontban 10 órakor — a kis irodából kirobbant a jókedv és betöltötte a kávéház termelnek minden zugát tarka kavargással, kacagással. A menet élén egy vasorrú banya és egy madárijesztő adta a taktust. A 6orban 8 fehér bohóc süítörgő vonatként t^rrcba fogózva, előttük és utánuk a jelmezesek ötletesnél ötletesebb, szebbnél szebb jelmezek tarka tömkelege. Akiket érkezés sorrendjében sikerült feljegyeznünk: Perlaky Gizi, Kumpertné, Polgár Erzsi és Ilonka, Bertin Gizi (pierettek és bohócok), Horváth Gizi (sakk), Finta Ilus, Orbán Bözsi, Erőss Fe-rencné (pierettek), Bagoliny Rózsi (örtlög), Szabó Gyuri, Nagy László (bohócok), Kisfaludyné (plerett), Mja-zovszky Olga (kakssesengő), Lábay Vall (fekete plerett), Fábián Emma, Rubint Mausi, Wehhoffer, Kapitánffy Koméi, Oyömörey Istvánné, Győ-mörey István, Vass Zoltánné, Józsa Baba, (fehér bohóc-sor), Bolka An-dorné (madár-ijesztő), Barbarits La josné (vasorrú bába), Ötvös Böske (lila pierett), Windlsch Teríts, Kesclil Manci és Ilus, Lajpczig Edith (pierettek), Krátky István, Krátky Istvánné (bohóc és pierett), Mádainé (pierett), Dómján István (dominó), Dómján Gyula (sváb), Petrtcs Vilmos, Kug-ler Elemér (piros-kék bohócok), Schichtanz Irén (dobos), Csiha Antal. Rutics (cilinderes bohóc), Ru-ticené (plerett), Müller Bella és Tibor (bohóc-pár), Waligurszky Béláné (pierett), Budanovics Béla, Czirmay József, Kenedi Imre,Szabó István (bohócok), Fekete testvérek (piero és pierett) stb.
A jelmez és álarc nélkül meg jelenlek száma pedig — légió volt A társadalom szine-java töltölte meg a termeket az idei farsangon rilka jókedvvel. Aki .civilben* jött, annak is bohóc-dpkát, — bohóc karmantyút nyomtak a fejére, kezébe és bizony nem kellett senkit sem biztatni a kedvderítő táncra, vigadozásra. Hogy meddig tartott, azt — mikor e sorok Íródnak — nem tudjuk. Sőt még azt sem, hogy moddig fog tartani. Ahogyan indult, hamvazószerdáig csak vége lesz.
RümmH
nagykanizsai fiókja $ugir-ut 4. Telefon 338.
Bármely bel- vagy külföldi áru- vagy értéktőzsdéről a lehető leg- . gyorsabban, telefonon, táviratilag, vagy írásban, helyben vagy vidékre jelentést ad.
Érdeklődni lehet a fenti címnél.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Február 12, kedd
Római katolikus. Szervitsr 7 a Htot.: I.ídla. Izraelita: Adai hó 3 Nap kel reggel 7 óis 11 perckor,
nyugszik délután 17 őrs 18 perckor. •
Városi M zgó. .A kerlngíklrály",
Íohann Strsusz élete és szerelmei. — lur lesik.
QóztOrdő nyitva reggel 6 óráiól este 3 Aráig (hétlö, uerds, péntek délután nőknek).
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentásak : Ilétlón a hbmérstktet Reggel 7 órakor -23, délután 2 őrskor —lfS, este 9 órakor -17 l,
helhózet: Reggel kissé tiszta, délben és este borult égboltozat
Sléllrány Egész napon ál É|«iakkelctl szél
A meteorológiai latésat Jelenléte esie
10 őrskor : Mególénktiiő szelekkel és az oiszág déli részein havazással még Igen hideg Idő váltutó.
— Pápai mise. XI. Pius pápa 50 éves papi jubileuma alkalmával vasárnap déli fél 12 órakor ünnepi szent mise volt a plébánia templomban, melyet P. Le/c.slk Pongrác ferences mondoll. A pápai-misén a halóságok és tettületek is részt vettek és a templomh zsúfolásig megtelt hivekkel. Az ünnepi miséi a pápai himnusz zária be.
— Nagyböjti szenlbeszédek. A felsőlempiomban a nagyböjti időben sorozalos szenlbeszédek lesznek vasárnaptól kezdődőleg. Délelőtt fél
11 órakor Gazdag Ferenc püspöki biztos, este 6 órakor pedig dr. Krt-zsala Ferenc hittanár mondja. Továbbá nagy böjt minden szombatján esie 6 órakor keresztúti ájtatosság lesz. Hamvazószerdán a szentmisék 7 órától fél 10 óráig lesznek.
A Kéményseprő-vendéglőben
ma húshagyókedden este kedélyes családi farsangi est lartalik disznótoros vacsorával. Killlnö cigányzene.
— A Szt. Erzsébet Leánykör
vasárnap délután a Missziósházban jól sikerült műsoros délutánt rendezett. A megjelentek nagy száma és érdeklődése bizonyilja, hogy a nővérek gondossága termékeny talajt kapcsolt be a lélekinentő munka programjába. Kdrosy Erzsébet, Ba-zsinovics Ilonka, Sneff Gizella ügyes szavalatai, Mészáros Teréz, Frtlh-wirth Emilia sikerült monológjai, Ndrda Irén és Nagy Ilonka kedves páros-jelenete, Búza Margit, Kuko~> lya Ilonka Péczely Ilonka szép ének-' számai, Orbán Irán és Vukits Teréz, eleven magyar-tánca egymás után aratták a sikert a műsoron.
— A Kath. Légényeglet szórakoztató estje. Nagyszámú, jól mulató közönség elölt három pompás vígjátékot játszottak a Legényegylet jeles műkedvelői vásárnap este a szórakoztató est keretében, mely a legsikerültebbek közé tartozik A vidám darabokai l.engyet János ren-dezt és vele együtt a szereplók egymást multák felül a megkacagtalás-ban és ügyesen hozták ki a frappáns csattanókat. Előadás után tea, majd táncoskedv kerekedett, mely nem engedett, amíg nem jötl a záróra. Az eslélynek olyan nagy sikere voll, hogy a bö|tben is meg lehetne ismételni tánc nélkül.
— Oábor tánciskolájának Jelmezes eatélye. Kedves hangulatu, jól sikerüli jelmezes eslélyt rendezett vasárnap esie Gábor Lajos tánciskolája a Centrálban, ahová ez alkalommal igen szép és ötletes jelmezek raja vonult fel. A fiatalság fenékig kihasználta az utolsó farsangi vasárnapot és záróráig pompás jókedvben táncolta a szebbnél szebb táncokat a hdgyoni-jazzband ringató ritmusára. A jelmezes álarcos estély kedves emléke lesz a fiatal leánysziveknek.
— A Katolikus Legényegylel közgyűlése. A Katolikus Legényegylet visszavonhatatlanul február 17-én délulán 5 órakor larlja meg rendes évi közgyűlését.
_1929. február 12.
Szeptemberben megalakul
■ Matyar Iskala-assaatáHaai Egyssltal naaykaalaaal oaaparlja
Nagykanizsa, februát 1|
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör liceális programja keretében mindig alkalmat adott, ha arra leikérték, a társadalom nagycélu megmozdulásának propagálására. Igy történt, hogy vasárnap dr. Szundy Károly kir. tanácsos, a Magyar Iskolaszanatórium Egyesület országos központjának kiküldöttje tartott előadást a liceális műsoron.
A dermesztő hidegben is megtelt a városháza diszlerme hallgatósággal, melynek soraiban képviselve voltak az iskoláknak külön meghívott tantestületei is.
Az előadás megnyitójául Kelemen Ferenc, a Kör társelnöke lendületes, meleg szavakkal elparentálta Rákosi Jenőt, a magyar ujságirás nagy halottját, aki a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Körnek is disztagja volt.
Szundy Károly rendkívül érdekes 'és élvezetes szabadelőadásában ismer-tette az iskolás gyermek tüdövészes fertőzésének szimptomáit, a fővárosi és vidéki statisztika megdöbbentő adatait, melyek szerint az ulolsó esztendőben pl. Budapesten 5400-ról 7200-ra emelkedett a tüdőbeteg iskolás gyermekek száina, ugy hogy minden második-harmadik gyermek (de minden harmadik tanerő is) fertőzve van. Ismertette a külföldi iskolaszanatórium intézményeket a budakeszii egyetlen magyar iskolaszanatóriumot s az egyesület legközelebbi terveit. Kérdésére a liceális előadás közönsége egyhangú helyesléssel amellett foglalt állást, hogy szeptemberben Nagykanizsán is megalakítsák az Iskola-szanatórium Egyesületet s ennek előterjesztésére mindjárt egy sok tagból álló s még kiegészülő bizottságot küldtek ki.
Előadása előtt dr Tholway Zsigmond, a Kör elnöke, utána Mátés P. Hilár plébános, az Iskola-szanatórium Egyesület nagykanizsai megbízottja üdvözölték az előadót.
A liceálls-program énekszámait az Ipariskolai Vegyeskar énekelte dicséretes igyekezettel.
- Lenti a Járásbíróságért. Lenti képviselőtestülete közgyűlést tartott amelyen állástfoglalt a kir. járásbíróság felállítása mellett. A képviselőtestület azt kívánja, hogy a Lentiben felállítandó járásbírósághoz az a 66 község-tartozzék, amely annak idején az alsólendvai kir. jársbiróság terülehez iartozik.
Ma, hunháwó kedden
disznótoros vacsora
farsangi fánkkal *0 fillér. KiáQnfi borok.
Szíves pártfogást kér
Parányi János
"« vendéglős.
1929. február 12.
— Ideges embereknek és lelki-
belegsknek az enyhe Icnué-uetes Ferenc Józsel" keserüviz jóemész-iésl, tiszta fejel és nyugodt alvást lercitit. Világhírű idegorvosok véleménye alapján a Ferenc lóiiet viz liasznála az agy és gerincvelő súlyos megbetegedéseinél is kiválóan ajánlható Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszertlzletekben.
= Disznótoros vacsora és kedélyes családi farsangi est lesz ma húshagyókedden a Kéményseprő-ven iléglóben. Kitűnő cigányzenekar.
— Segélykiáltás a nemes szivekhez. WUlinger József 79'éves beteg és teljesen tehetetlen napszámos, aki hosszú idö óta munkanélkül van és öreg feleségével együtt a legrettenetesebb nyomorban sínylődik, hosszú Idő ftla éhezik — a megértő nemes szivekhez fordul segítségért: ne hagyák öt feleségével együtt éhen veszni. Címe: Willitiger József Oarai-utca 19.
= UJ rendszer bulorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Za'a-virmegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujljuk. Száipengőnként csupán öt pt-ngő havi részlel fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokai is megtérítjük. Kopstein Szombathely. Kószegi-uica 5
= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park szálloda kávéházban, VIII. Baross-tér 10.
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Kedden és szerdán 5, 7 és 9 órakor „A keringó-király", Jolianti Slrausz é cte és szerelmei. Főszereplők Abel Alfréd és káday Imre. Burleszk.
la, hufca(yá kedden
disznótoros vacsora
u „Dtoliá garas" vendéglőben
Petőfi ul Bl. alám — O I q é bb f ■ • n
Szíves ptrttogiat kér
MEGHÍVÓI
M*c*a- ngy Qiletl flgy-tkbeo! ntasások alkalmával
BUDAPESTEN
i ItgkellentMbfr ott boát nyújtja a iefeléoyösebb sMfleUk melled a Ktlelí pály.udvs. árka.év oldalával szstabsn l«*ó
SRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Bsdapeit, fül., Baross-tér 10.
Rtfl
atXVo .ng.dményl kap
"» Up tieruatöla .lobí-ár.ipÉböi, lOVt aagadmén)! kap atural Irtinkbdl. (Kliüpfl Mii hoiyha.) I pangdt maglakai-lt ,,14u" ""-itt
Hálunk otthon árzl magát II I
■WrtSdB klUOlfálZ,, IilgotalD (tliiJ (rllc,.
••Jaki *rd.k«
*'** lolytin, hoz* okv,U«o nálunk uill-
|os -«,. — eifix.t.i •soMnafrsadalSi ajSnUIM.
zalai közlöny
Szenzációs húshagyó kedd van ma
a Wollák-féle étteremben
nagy álarcoa f elvonuláaaal, pazar látványossággal
Elsőrendű müvészest, kitűnő jenével, pompás szórakozással. Csütörtökön nagyszerű cigány-báli
Szíves pártfogást kér WOLLAK JENŐ vendéglős.
KÖZGAZDASÁG Negyedszázados a Szeszfinomitó
Félmillió hektoliternél több a A jubiláris
Nagykanizsa, lebrulr II
Minden jubileum öröm, ami kiindulópontja és sorozata akármilyen alkotó munkának. Sokszoios öröm az egyre záruló redőnyök mai napjaiban, ha a közgazdasági munka porondon találkozunk elégedeti jubileumokkal.
Ilyen jubileum zajlóit le vasárnap a Dunánluli Oazdasági Szeszgyárosok Szeszfinomitó R. T. Nagykanizsa XXV. évi rendes közgyűlése keretében.
Negyedszázaddal ezelőtt, amikor a mezőgazdasági szeszipar, a nagy gyáraknak kiszolgáltatva, nem a leg-rózsásabb helyzetben volt, ujnépi Elek Ernő két társával, dr. Steiner Leóval és Pollitzer Gézával ulnak inditották a gazdasági szeszgyárosok szövetkezésének eszméjét. Gróf Széchenyi Géza megértéssel állt a tervek mellé s miulán Elek Ernőnek sikerült a székhely kérdéséi Kaposvárral szemben Nagykanizsa javára eldönteni, a Nagykanizsai Bankegyestllet páratlanul előzékeny fellételeinek segítségével (olcsó hitel, iroda, adminisztráció slb.) 12 somogyi és zalai megkezdték a munkál.
Ma 22 gyárlaflja van a Szeszfi-nomitónak, amely fennállása óla 507 800 hl. szeszt finomítóit s ma évi termelése 32.424 hl--re rug. A válldlat ma sem ismeri a nagy tanli-emeket, ma sem ad 5Vnál magasabb osztalékot, hanem fő céljául ismeri tagjai termelésének minél előnyösebb értékesítéséi. Hogy eléren milyen eredményes munkásságot végzett, az kitűnik a tagok által a jubileumra küldőit meleghangú levelekből és táviratukból is, valamint abból, hogy az eredelileg 125 koronás részjegyek ma 200 pengő névérték melleit 600 pengő valóságos értéket képviselnek.
Csonka- Magyarországon hasonló vállalat még egy működik, az öt
esztendős szabolcsi szeszfinomitó. *
A jubiláris közgyűlés a Baiikegye-slllel tanácskozó-termében folyt le, Malalinszky Ferenc felsőházi tag elnöklésével.
Az igazgatóság jelentéséből megtudtuk, hogy a jubiláris év emlékére a jótékonyságra szánt összeget 2000-ről 4000 pengőre emelték,
25 év termelési eredménye közgyűlés
ezenkívül 3200 pengői adtak a kanizsai 20-as honvéd emlék alapjára.
A jubileumi megemlékezést ujnépi Elek Ernő mondta, melynek keretében a közgyűlés köszönetet szavazol! a Bankegyesület igazgatóságának, annak elnökének, IVc/sz Tivadar keresk. tanácsosnak, gróf Széchenyi Gézának, a Szeszfinomitó jelenleg is elnökének, hálával emiékezelt meg Fleischner Miksáról, a vállalat 2 éviizeden ál voll igazgatójáról.
Weisz Tivadar a Bankegyestllet és maga nevében mondott köszönetet az elismerésért, dr. Fried Ödön indítványára Elek Ernőnek szavazott a közgyűlés jegyzőkönyi köszönetet, amihez meleg szavakkal csatlakozol! Malaiinszky Ferenc is.
Az igazgatóságot a következőkben választolták meg :
Gróf Széchenyi Géza, elnök dr. Barcza László (Csabrendek), gróf Károlyi György (Zalaszenlgról), Lon kai Zsigmond (Fekelepuszta), Lőke Árpád (Taliándörögd), ujnépi Eiek Ernő (Palin), Malalinszky Ferenc (Keszthely), Mándy Géza (Kélnyár, Schmidt Oftú (Annamajor), Weisz Tivadar (Nagykanizsa).
A felUgyelöbizollság: Stroinszky Ernő (Ják), elnök viléz Fekete linre (Kálináncsa), dr. Fried Ödön (Nagykanizsa), Kovács Gyula (Budapest), Lonkai Géza (Feketepuszla). Hivata-
los lapnak továbbra is a Zalai Közlöny-1 jelölte a közgyűlés.
A jubiláris közgyűlést a Cenlrál-ban társasebéd köwllc.
TŐZSDE
Az amerikai piacok hireinek hiánya miatt az európai piacok tájékozatlanok és tartózkodóak voltak. Az itteni piacon az áralakulás az egész tőzsde-idő alatt bizonytalan és nyomott volt. A tőzsdeidő második felében berlini gyengébb jelentések alapján túlnyomóan kedvetlen voll az irányzat, kivéve néhány papirt, melyekel a spekuláció keresett. Barátságosan tendált az Izzó és Nemzeti Bank. Zárlatkor az irányzat kedvellen, a forgalom szük keretek közölt mozgott. A fixkamatozásu papirok piaca üzlet-telen volt. Valuta és deviza piac lényegtelen eltolódások mellett egyenetlen.
Zürichi zárlat
Pária 20 301 s. Lonton 23 237/s, Newyork 51995, BrUsael 7225, Milano 27 ,0' i, Madrid 81 f.O, Amsterdam 208 27VS, Berlin 173 <0. Wien 73 05, Sofla 375>/t, Préga liJWa, Varaó 58 30. Budapest SO'Slil Belgríd 9 .2Vl, Bukartsl 3 lO'.'a.
Terménytőisde
A buza 20, a rozs 10 fillérrel emelkedett. Az irányzat barátságos, a forgalom csekély.
Buza Ihzav. 77-es 25'55 -25'75, 78-ss
25 8 -25 95, 79-es 25 95-7610, 80-aa
26 10—26 25, dunAnluli 77-es 25 10-25-30, 71 ss 2V35—2S55, 79-rs 25 60-25 75, »0-as 25*75—2590, rozs 22 80-2Z90, Isk. árpa 25 00—75 25, sörírpa 26'00-M '0. rab 25 25—25 50. lengni tazl. 2' 65—27 85, dunánlull 27*25 —27 50, korpa 1900 1925.
k budapesti Tóísde deTiza-jsgyiéss
valutAk
Angol f 27-í0 2'-O5 Belvalr. 9*S0 7!M)0 Csrbk I *<l|-l"99 Dánk 152*60-153*70 Dinár 10-00 10-09 D.v'ir 5 0-70-572*70 Fr-nda I 22-50 22 70 Holl. 229' 5 23 '-05 L'ngyel 6110 61-40 leu 3 10- ,'44
Lrva —'—
Líra 29 95 3Ö-20 Mi.ka 135 75 136-75 Norvég 15260 1*1*20 Shlll. 80*3^->0**0 Prseta 89 45 9005
Svá|ci I. 110115 IJP 45
Svéd k. 152-95 Í53-55
DEVIZÁK Amsi. 229-35-23005 Belgrád 10-05 >008 Berlin I3V-5-I36-25 BiUsszcl 79-62-79 87 Devizalel 3'4I 3-44 Koptnh.l5-> 77 5117 London 2779-27-87 Msdrld 8*1-55-90*05 Mil<no 29-95 30*05 N wyork 572-60 4*20 O-rlo 152-,0-l53 20 Pirls 22-36-22 43 Prája 16 94-16-99 Sz lm 4*12-4*15 Sioc h. I53*i 5-IM 55 Varső 61*20-64*40 W.m 80 45-80*70 Zll-ich 110 12-110 42
Kiadja: Délsalal Nyomda él Lapkiadó Vállalat, Nagykanizsád.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefoni Nagykanizsa 78. ar.
öntixmenial
Kizárólagos képviselők: r gr ||i|
Nagykanizsa
Deák-tér 2. Telefon 3-22.
minőségben és tartósságban felülmúlhatatlan!
zalai közlöny
1929. (tbiuár 13.
APRÓHIRDETÉSEK
Ax apr hl detéaek dl|a 10 szóig 50 Mlér, Minden további sió dija S flll. Vasár és ünnepnap 10 sióig 80 fillér, minden tovibbl azó dija 8 Ml. Szerdán és pénteken 10 szóig S0 fillér, minden további szó dija 8 flll. Cmszó s minden vastagabb brlüból Illó sió kél siónak siá'nil-tatlk. Állást keresóknek 500,o engedmény. A hli-d.té.1 dlj allrs ll«.l.ndí.
Oalsl vagy Irodaholvlaégnok,
Király-ucca -4. alatt, kél egymásba nyíló occal helyiség (jelenleg Kühne lerakat i május bó l-re kiadó. Felvilágosítást ad Kálmán bsnk. 616
Spanyol botegaég ellen Braun-léte konyakkal védekezzünk I Egy nagy flvev ára P 4 80 fillér Muizel éa Frledenlhal cáfnéi. 396
Batthyány-utca 8. elegána kél egymásba nyíló tftutor-oxolt szoba ktado teljes külön bejárattal. 653
VÍZVEZETÉK
CMtornáxáil íi tglmigflfyl
BERENDEZÉSEK
gudMigt. bixtaxUd U ípOUl
bádogos munkák
IQfdA- é« Ülókidak, valamint ■ wakba vigó
javítások készítése SZEPESI IMRE
T«l 2-« Zrínyi Mtktóe-atoa tt. Tal. i-K
Varrodánkba tanaaléloéayt (elveszünk. Pallos Nővérek, Rozgonyl-utca 8. 652
Egy bútorozott izoba éa egy egyszobás, konyhát lakái azonnal klaéé — Oylr utca M. 621
■alvéroaban 2 szoba, konyha, öaz-szea mellákhclybégekkel szennaira kiadó Irodának is alkalmai Clm a kiadóban. 591
siam rizs.........egy
Duna keksz ...... kottfi
Trappista sajt... három
díómi...............négy
ptngö kilója
„„ V i d á-nál
Telefonszám: 1—56.
Klaéó május alaajéro agy Károm
aaaka éa mellékhelységeiből álló utcai lakás s Caengery ul 26. sz m alatt és egy 2 helyiség bél álló lakál. A kát la«ás egye althető la egy laktara. Bóvebo felvilágosítást ad a háztulajdonos, Széchenyi tér 7., naponta 1—4 lg 662
. fSsisrflalst berendezéssel azonnal átadó Teleki ut 55. 659
(■Faragé11 jeligére levele van a kiadóhivatalban. .660
Duna-Siiva-Adria VaauttáraasAg aaeióu (Déli Vasút)
MENETRENDJE
Érvényes 1989. jan. IO-tft! 1929. május 14-ig bezárólag.
Budapest—Nagykanizsa
Vonal „Imi A vonat neme Huüapestroi Indul Nag)karnisára érkezil
216 Szem. v. 21-31 410
202 Oyv. 7-35 11-25
222 Szem. v 615 13-05
214 Szem. v. 1420 20-55
204 Oyv. 1830 22 40
Von»(" A vonsl i'iNagykanizsá-11 Buda pestre ■■lm, neme ról Indul érkezik
211 Szem. v.! 201 |i Qyv. 213 l| Szem. v.| 215 Szem. 2t 3 Qyv. II
0-40 610 9-25 15-20 18-00
7-50 10-20 170Q 21-10 21-55
Futa nagykösség elöljáróságától.
205/1929.
Hirdetmény.
A pacsalüllösi korcsma és szatócs-Uzlethelviség melléképületekkel együtt 1929. évi lebruár hó 26-án nyilvános árverésen három évre haszonbérbe fog adatni.
sm Községi előj^áróság.
A 202. iz gyorsv. vaaárnap, szerdán éi pénteken Budapeil és Nice között. A 203. sz. gyorsv vasárnap, hétlón, szerdán éa siombatrn közlekedik, vasárnap csak Nagykanizsa-Budapest körött, hétfőn. szerdán és szombaton Nice és Bnest között A 202. és 203. számú gyorsvonatok közvetlen I—II oizt. kocáival Wenilmlglla. étkező kocsival Pragersko, hálókocsival Nice és eey III oizl kocsival Pragersko közlekedik A 204. éa 201. sz. gyorsvonatokkal étkező kocsi Budapest—Nagykanizsa, hálókocsi Budapest—Trleste—Venezla Közvetlen 111. oszt. kocsi Triestere. Közvetlen I —II. oszt kocsi Budapest—Róma.
A 211. és 216. számú vonalokkal közvetlen I-ll-lll oszt kocsival Budapest-Barcs éa közvetlen 11—111. oszt. kocsival Budapest- -Zalaegerszeg.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
Nagvkani-zaáról indul
1 'Balatonként i| Nagykanl- I
gvöreyrólind.Jiaára érkezik'
írvit ÍM -rj—rrf—r
ÍK[Vegyü Nagykanizsa—Szombathely - Wien S. B.
I Balatomzent-yre érk
"HSöbJi I inakat- iijjüél
indul :Myr«Miilkui>l Mltik
Jiü^rq SiamSil- ! Becsbe Ij ril Mul :'hatyri irksiik!érkezik
.114 Szem v 4-35
36 Szem. v 7-17
3*2 Oyv. 14-20
321 Szem. v.„ 1815
7-15 12-05
10-10 19-55
16-20 19-34 2115 -
A 321. és 322 az. vonalok közvetlen vonatok Barcsra, illetve Barcsról. A 301 és 302 „ ,. „ .. Wientól Barcb'g és vissza Közvet-
len I—II—III. oszt. kocsival Wien—Osijek és Wien-Zagreb.
A 314 és 313. sz. vonalok közvetlen vonalok Wlenbe, Illetve Wlenből. Közvetlen 11—111. oszt. kocsival Budapest—Zalaegerszeg és vissza.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
TTT
901 V17 913 915
Szetn v. Oyv. Slnautó Szem. v Szem. v
Pécsről ! Bar. sról indul |i indul
T
Ks,,k sulisba Mkwik
TOTIlf
T5T I 7 011 912 Szem. 9-40 5 11 5 13-50 914 1555 (Oyk-róll I63S 916 li Slnautó 13-23 15 55 ■ 1750 902 Oyv. 1815 [ 20-55 ! 22-55 932 Vegy. v. A 911. éj 932 sz. vonalok közvetlen vonatok Szombathelyről, ill Szombathelyre. A 912 éa 915. „ „ „ I—ll-lll oszt kocsikkal Bsrcs-Pécire.
A 901 é- 902 „ gyorsvonalok közv vonalok Wienból, illetve Wlenbe Közvetlen I—ll-lll. oszt kocsikkal Zagreb-WIen SB. él közvetlen I—II—III. oszt. kocsikkal Osilek-Wien Sod Bahnliot
iNifykimiU-, Barcsra*] l'ecsrr ,41 Ml '(érkezik érkezik
9-40 11-40 !j 14-40
12-05 || 12 49 Qvék. 14 04 15-50 18-00
18-20 !i 21-35 | -
Nagykanhsa- (nkn-ec rCsáktornya)
i..tdMii,i nyár indn'
223 l| Szem. v.
.) Dl
11-05 1607 18-39
ki^jiin,. 7,1/1 irksilV
b HT"
f 12-40 17 24 ll 20-35
Mtili. v.
202 t Oyv. 224 I Szem. v. 204 1 Oyv.
Közvetlen kocsikat lásd Budapest—Nagykanizsa viszonylatban 201 -204 és a
202 és TO <1 vonaloknál
d^yKainisarn, cs^htornyara ' ' ' érkezik
"TW *
1315 ( 15-22 0 44
indul
""vr
II 55 13 44
23 05
II
'i
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Kertimagvak. Gazdasági magvak.
Madáreleaégek:
Vegyes madáreleség. kendermag, hámozot iab, fénymag, édesrepce,
Műtrágyák:
Szuper foszfát, kálisó,iné«nitrogén, csiieisalétrom stb. stb. „Sirius" növénylápsó.
Qyümölcsfa-karbolineuni:
Enda, Dendrin, Solbar slb.
Növény védőszerek.
Kicsinyben és nagyban kaphatók :
0H8XÁ8 IÓZ8EF naglwreikeééi*. ben Hagjkaalxsáa, Erxiébal-tér 10
A bíróság melleit. <4M Teleion: 130.
VADBÖRÖKÉT
nyul, róka, gíránv mókus,
nyesi ée vidrát, égy tollat, vasal, lémet itb. a legmagasabb napi írb.n váaárol
STB Él B. É8 rui RKTKAUZSA,
Erzsébet klráiyaá-téi 16. azára
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
9«xmo»ó. «egyil»itltó, ruKafcstA vJII«l«U • iiombathalyl om. lp«r1il4IHtAíon aranyéremmel kllOnt*tv«
NAGYKANIZSA
Kazinczy u. 8. Huisyadl-u. 18.
Mos, test, tisztit, pllsséroz.
Szélfejlelt kabátok feslése mit 8 pengőtől.
Háztartási lehérnemüek legolcsóbban
i u
2627/1929.
Hirdetmény.
Az influenza járványra való tekintetlel, a városi járványkórházhoz ápolót veszek fel.
Felhívom mindazokat, akik a fenti ápolói munkára vállalkoznak, jelentkezzenek Dr. Fodor Aladár v. t. orvosnál.
ss. Polgármester I.
szakkönyvek
éa
folyóiratok
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében m
NAGYKANIZSÁN.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Könyvnyomda % Nagykan a „Zalai Közlöny" politikai
i 2 S a • Könyvkötészet napilap kiadóhivatala
Készítünk:
I
TELEFON: 78.
mindenféle kereskedelmi, ipari, |>énzintézeli, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyei, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
r
Gyártunk i
üzleti könyvekel, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyvekel, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, inlnta-zacskókal, zsákcédulákat, napiártOmböket, falinapiárakat stb. elsőrangú kivileiben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Ftf-ut 5. szám alatt.
wcx»-m
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó.Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető; Zalai Károly.)
69. évfolyam, 36. szám
Nagykanizsa, 1929 február 13, szerda
Ar. 14 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Sieikcszlówlc t* kiadóhivatal Pfl-ul S. »ijm. KeaxUielyl iolckiadóllivatal Koiuuth La|o»-u 32
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klölurtísl ara : egy hóra ■ pengi •• HIMf
Parisban utcai kályhákat állítottak a fő
utvonalokra
16 gyermeket és 6 katonát felfaltak a farkasok egy görög városban
jelenlés) A városi tanács a nagy hidegekre való tekintettet elhatározta, hogy a főbh utvonalakon kályhákat állit lel A francia meteorológiai intézel is erős hidegei |ósol ma éjszakára. Párisban az éjjelre ntinusz IH fokot várnak.
isko-
A szibériai léiben bekövetkezett enyhüléssel megindult országszerte a havazás. A hőmérő még mindig 15—20 fok között ingadozik s épen ezérl a közltil értelmetlenül nézte a nehezen szitáló havat, amely az ekkora hidegben szokatlanul teritette be az utcáiul és földeket. A mc-teorologusok szerint azonban ez egyáltalán nem természeti tünemény, mert hiszen a sarkvidéken 10 fokos hidegben is havazik.
Az enyhülés országos, söt már Ausztriában is érezhető.
Farkas-csorda Janináóan
Athén, február II. A hetek óta tarló óriási fagyban a farkasok egyre nagyobb szantban merészkednek be a falvakba. Janinában tegnap több, mint száz farkasból álló csorda jűlt be a külső városrészbe. Tizenhal gyermekei, akik az ulcán jáiszadoz-lak, szélmarcangollak az ordasok. Hat katonát, akik szembeszálltak a farkasokkal, Bzinlén szélléplek az éhes vadállatok.
Fűlik a párisi utcákat
Pdris, febr. 12. (Éjszakai radió-
A Vatikán és Olaszország szerződésének
uj részletei
Egész Rónia örömmel ünnepli a szerződés lélrejöllél A pápa jubileumi miséje a Szent Péter bazilikában A Valikan város berendezkedik az önálló államéletre
Bécsben nem kötelező lába menni
Bécs, febr. 12. Bécs utcáin tábori konyhák mellett teát és kenyeret osztanak ki az utca szegényei közölt A gyengébb szervezetű iskolásgyermekek nem kötelesek bejárni az előadásokra. A víz- és szénhiány enyhítésére óriási eröfeszitésekel lesz a kormány.
Nincs vasút Veszprém Szombathely között
Szombathely, február 12. Veszprém, Alsóőr, Kőszeg és Szombathely közölt a vasull forgalom a hóakadályok miatt egyelőre szünetel.
16 rendőrnek megfagyott a füle
Debrecen, február 12. A debreceni rendör-őrszeinélyzet 8IS tagja megbe-
tegedeti a dermesztő hidegben telje silelt szolgálat közben. Eddig Ifi rendőr jelentett beteget, akiknek megfagyott a fülük
Újpesten az utcán megfagyott egy kereskedő
Holzer Ede 44 éves kereskedőt a Baross-utca és Wekerle-utca sarkán megfagyva, holtan találták Megállapították, hogy részegen eseti el, nem tudott felkelni, elaludt és álmában fagyolt meg.
Szenet és ebédet osztanak Budapesten
Buda/test, február 12. A népjóléti miniszter elhatározta, hogy a nagy hideg alatt negyven vagon szenei oszlanak ki. A szétoszlás módjáról a főváros vezetőségével egylltt fognak határozni. Ma délután fejeződlek be az erre vonatkozó tárgyalások.
Ezenkívül négyezer ebédjegyei oszlanak ki négy héten keresztül.
Ha tovább tart a hideg, vagy ez a segítség nem elég, ugy társadalmi ulon indítanak nyomorenyhitő akciói.
Egyszer s mindenkorra azól a „római kérdés" megoldása
Róma, |anuár 12
A Szentszék és az olasz állam közöli aláirl szerződés szövege mindenekelőtt előrebocsátja, hogy a kél szerződő fél elismeri, hogy időszerű minden nézetkülönbség okát kiküszöbölni. MegeríWiik a királyi államnak azt az alapelvéi, hogy
a katolikus \ állás az egyedüli államvallás.
A szerződés elismeri a Szentszéknek a Valikán feletti teljes tulajdonjogát, kizárólagos és abszolút hatalmát és szuverén jogát és
megteremti a Vatikán városát.
Kijelenti a szerződés, hogy a Vatikán épületére az olasz kormánynak semmi befolyása nincs, joghatósága ott egyedül a Szentszéknek van. A Valikán városának határait a szerződés lervrajza tünteti fel.
E városnak külön pályaudvara lesz és külön összeköttetése más állammal, külön táviró,távbeszélő,
szikratávíró, telefon és postaszolgálata lesz
A szerződés gondoskodik arról, hogy megállapodások köttessenek a Valikán területéről való földi jármüvek és léghajók Olaszország területén való közlekedésére. A szerződés másik pontja meghatározza, hogy milyen személyek tartoznak a Szentszék szuverénilása alá Megállapítja a szerződés, hogy milyen illetékmentességet élveznek az egyház méltóságai Megállapítja a Vatikán városán kívül levő bazilikák és egyéb pápai építmények és ama épületek sérthetetlenségét. ahol a Szentszéknek hivatalai működnek Olaszország területén.
A szerződés elismeri a Szentszéknek a diplomáciai képviselethez való jogát.
Ennekfolylán Olaszország nagykövetet nevez ki a Vatikán mellé, a Vatikán pedig apostoli nttnciusl killd a Quirinálhoz.
Róma ünnepel
Róma, február 12. fíoncompagni herceg, Róma kormányzója kiáltványt bocsátott ki, amelyben» kifejezésre juttatja az örökváros örömét és Róma hódolatát nyilvánítja a királlyal, a pápával és Mussolinival szemben. A Kapitoliumol lobogókkal díszítették fel és sok helyen kitűzték a pápai lobogói is. Délben megszólalt a harang a Kapitolium tornyában. Estére az egész várost kivilágítják és a város különböző terein zenekarok játszanak
Csak Mussolini tudta ezt a problémát megoldani
Róma, február 12 A római lapok nagy lelkesedéssel méltatják a tegnapi eseményt. A Messagero a követ kezüket írja: Az ország és az egész világ kaloltkussága teljes örömmel és megelégedéssel gondolhat erre a megegyezésre. A szerződés tartalma, amint ismeretessé válik, l>e fogja igazolni, hogy mindkét fél nemcsak
akart, de meg is tudta érteni és értékelni a másik hajlandóságát és jogosult igényeit.
A t'opolo dl Roma azt mondja, hogy csupán Mussolini tudta ennek a kibékülésnek óriási problémáját megoldani. A liberális állam számara ez nagy gyöngeség leli volna, ainig a fascista állam részéről ez igen nagy erő bizonyítéka.
Végérvényesen és visszavonhatatlanul
Róma, február 12. (Éjszakai rádiójelenlés) A Szentszék és Olaszország közölt kötött szerződésről a Stefani-llgynökség a következőket jelenti: Olaszország a Szentszék kérésére kijelenti, hogy a Valikán városa területén netalán elkövetett bűncselekményeket kinyomozza és a letteseket az olasz hatóságoknak kiadják A Szenlszék kötelezi magát arra, hogy távoltartja magái minden esetleges konfliktustól, mely az olasz állam és valamely idegen hatalom között keletkezik
A Vatikán városa mindig sérthetetlen és semleges.
A Szentszék a ,római kérdés!" a szerződéssel végérvényesen és visszavonhatatlanul rendezettnek és továbbra kiküszdbflltnek jelenti ki. Elismeri a Szentszék az olasz királyi család uralkodását és hogy Olaszországnak fővárosa Róma.
A jubileumi mise
Róma. február 12. (éjszakai rá-diójetentés) A pápa jubileumi miséiéi a Szent Pélcr bazilikában l.ocatelli biboros-érsek pontifikálta. A misén megjelentek a vatikáni előkelőségek, Turatli miniszter, a svéd király, aki telenleg Rómában tartózkodik és a Szentszéknél akrediláll diplomaták. Mikor a pápa a bazilikához érkezeit, a lömcg valóságos extázisban ünne-pe te és a katonai csapatok tiszteleglek elölte. Ezután mélységes csendben a szentatya megáldotta a so-kasagot.
A szerződés uj részletei
Róma, február 12 (Éjszakai rá-diójetentcs) A Szentszék és Olaszország közötti szerződés ujabb részletei A szerződés ulal Róma szent jellegére és a mindenkori olasz kormányoknak gondja lesz arra, hogy mindent megakadályozzon, ami ez-zet ellentétben állhat. A szerződés intézkedik a püspökök helyzetének rendezéséről és kimondja, hogy a püspökök a vatikáni esktlminta szerint az esküt az államfő kezeihez teszik le. Az állam az egyházi házasságot n uolgári házassággal egyenrangúnak ismeri el cs a hatóságok kötelesek azt épen ugy anyakönyvelni, mint a polgári házasságokat. Az elemi és középiskolákban vallási oktatás lesz. Olaszország a szerződés értelmében a Valikánnak 750 millió lírái fizet ki és l milliárd
ZALAI KÖZLÖNY
1929. tehruár 26.
líra értékű konszolidált olasz állam papirt bocsát a Szentszék rendelkezésére. A szerződést a pipa és az olasz király 4 hónapon bellii ratifikálja és ez a kicserélés után azonnal éleibe lép.
Tc Deum Bécsben
Bécs, február 12. (Éjszakai rádió-jelentés) A Szentszék és az olasz állam között létrejött megegyezés örömére ma Piffl biboros-érsek a Szent István dómban ünnepi Te Deu-mot pontifikált, melyen megjelenlek : Mikias köztársasági elnök és Seipel szövetségi kancellár is
Tüzek és vasoti katasztrófák
Leégett egy vároikáza, egy izlakáz és I STiregykázi járásbíróság irattára
Belgrád, február 12. Belgrádból legnap este 11.30 órakor indult el egy személyvonat Zágráb felé. Ez a vonat ma reggel Bajtajnlca állomás közelében összeütközött egy mozdonnyal, melyhez három kocsiból álló, munkásokat szállító szolgálati szerelvény volt csatolva. Az első hírek szerint mintegy husz sebesültje van az összeütközésnek. Többek állapota reménytelen.
Elhamvadt a leldeni városháza
Leiden, február 12. (Wolff) A XVI. századbeli leideni városhazát ina reggel a lüz úgyszólván teljesen elpusztította. A hatalmas, reneszánsz-stílusban épített városházában örzölt értékes levéltár is odaveszett, valamint a nagyszámú értékes műkincs is. A tűzoltóság meglehetősen tétlenül állott a tűzzel szemben, mert a nagy hideg megnehezítette az oltás munkáját. A városháza egymillió holland forintra volt biztosilva.
A gyorsvonat elgázolt egy kelenföldi fékező!
Budapest, febr. 12. Ma délután a kelenföldi pályaudvaron a győri gyorsvonat elgázolt egy vasúti feke-zöt, akinek teljesen összeroncsolt holttestét tudták csak a gyorsvonal kerekei közül kiszedni. Személyazonosságát még nem tudták megállapítani.
TIz a nyíregyházi járásbíróságon
Nyíregyháza, febr. 12. Nyíregyházán ma éjszaka kigyulladt a törvényszéken elhelyezett járásbiiósági iktató és irattár. A tűzoltás munkáját nagyban megnehezítene, hogy a környékbeli kutak be vollak fagyva, igy a tűzoltók munkája csak arra szorítkozott, hogy a tüzlöl a szomszédos irodahelyiségeket megvédje. A tüzet csak déli 12 órakor sikerült emberfeletti erővel lokalizálni.
Leégett egy szinház
Amszterdam, február 12. (Éjszakai rádtójelentés) Ma egy kisebb külvárosi szinház kigyulladt és leégett. A gyors pusztulást nagyban elősegítette, hogy a vízcsapok a nagy hideg miatt befagytak.
Hajó-katasztrófa
Antwerpen, február 12. A Ker-guelen francia gőzös Hamburgból jövel tegnap reggel az antwerpeni klkölö előtt egy homokpadon megfeneklett és még nem sikerüli kiszabadítani. Mentés közben az Infanti-gable vontatógőzös felborult. A fedélzeten levő hét ember közül kettőnek sikerült idejében a tengerbe ugrania, a többi öt eltűnt. A Ker-guelen helyzete válságos.
Nem zárják be az elemiket, de a gyermekek igazoltan otthon maradhatnak a nagy hidegek tartamára
A tanfelügyelő rendelete
Nagykanizsa, február 12 Egyik minapi számunkban az ab-normis hideg időjárás napi közlendői közben szóvá tettük, hogy. a tanügyi hatóságok miért nem intézkednek az elemi iskoláknak néhány napra való Ilezárása dolgában.
Megnyugtatásul szolgálhat az apró iskolásgyermekek szüleinek a tanfelügyelőnek szerkesztőségünk részére ma megküldött rendelete, melyet az alábbiakban egészében közlünk :
Valamennyi állami, községi és izr. elemi iskola lek. Gondnokságának (Iskolaszékének) A rendkívüli hideg időjárási a zsenge korban levő elemi iskolai mindennapi tankötelesek szenvedik meg legjobban Ha azonban ezen rendkívüli körülményre való lekin-telleí a rendelkezésem alatt álló eleini iskolákat a hideg idö larlamára bezáratnám, ezen intézkedésemmel érzékenyen érinteném azon szegénysorban élü szülők gyermekeit, akiknek gondozói nehéz anyagi körül-
ményeik miatt csak a napi—2 órájában tudják lakásukat ugy — ahogy befllleni s akikre nézve a jó levegőjű és kellően temperált tanterem e nehéz időkben nemcsak meleg otthont, hanem egyben egészségük megóvását is jelenti.
Erre való tekintettel az előadások szüneteltetését nem rendelem el s igy a tanórák ezen intézkedésem kézhezvétele ulán is teljes számban meg-lartandók, azonban a szülőknek (gondozóknak) gyermekeik (neveltjeik) érdekében való belátására bizom, hogy gyermekeiket e hideg napokon elengedik-c az iskolába, vagy nem azzal, hogy az ezen napok 'tiatii mulasztásuk igazoltnak fognak tekintetni A tekintetes Gondnokságot (Iskolaszékel) pedig felkérem, hogy utasítsa az intézetek igazgatóit (Tanítóit) ezen rendeletemnek a szülőkkel való azonnali közlésére. Zalaegerszeg, 1929. február II-én.
v. Barnabás dr. s. k. vezető kir. tanfelügyelő
A nagykanizsai járásban a mult héten három tüdőgyulladásos megbetegedés fordult elö influenzából
Szövődményes megbetegedés nem fordult elő — Haláleset sem történt a járványból kifolyólag'
kodik. A megbetegedések száma nem nagy, ami az erősebb, eilenlálíóbb képességű falusi népet jellemzi.
Nagykanizsa, február 12 A népjóléti minisztérium orvos-államtitkára, dr. Scholtz Kornél, most állította össze a csonka ország influenza statisztikáját, mely szerint Zalamegyében az elmúlt héten influenzás megbetegedésből 2 szövődményes komplikáció állott elö és mindkettő halállal végződött.
A statisztika szerint tehát a világszerte grasszáló téli járványoknak megyénkben eddig két halálos áldozata van, ami mindenesetre megnyugtató és eloszlatja azokat a túlzott aggodalmakat, amelyeket a mostani influenza-járványról olyan beállításban terjesztenek, mintha az mértékben mejgközelitené az 1918. évi nagy spanyoljárványt.
A nagykanizsai járás területén — mint hivatalos helyről értesülünk — az influenza könnyebb fajtája ural-
A járásban előfordult influenzás betegek közül három kapott tüdő-gyulladási, de ezek is iul vannak már az életveszedelmen. Szövődményes komplikáció sem fordult elő, ami bizonyítja, hogy a mifelénk fellépett influenza nem rosszindulatú.
A járás valamennyi orvosa köteles az influenzás megbetegedést bejelenteni a járási tisztiorvosnak. A járási tisztiorvos a vármegyei t. főorvosnak tesz jelentési hetenként a helyzetről.
48 náthalázas beteg a Társadalombiztosító tagjai között
A nagykanizsai Társadalombizlosiló Intézel betegei közül eddig 48 a náthalázas. Az esetek mindegyike könnyű lefolyású. )
Paosa közvetlenebb összeköttetést kap Nagykanizsával
A postaautóbusz-járatok a DSzA vonataihoz fognak * igazodni
Nagykanizsa, lebruár 12 Pacsa Nagyközség és széles vidékének elsőrangú érdeke, hogy a Zalaegerszeg— Keszthely-i postaautóbusz járat ugy legyen megállapítva, hogy a Kacsáról és vidékéről Nagykanizsára utazni szándékozó közönségnek a L)SzA-vasut Nagykanizsa Sopron—Áglalva-i vonalon közlekedő személyszállító vonatokhoz megfelelő csatlakozás álljon rendelkezésre.
A Keszthelyről reggel (i óra 30 perckor induló postai-automobil Pa-csdt érintve, 7 óra 52 perckor érkezik Zalaszentmihályra, ahol a DSzA-nak vasulállomása van. A DSzA-nak Szombathelyről Nagykanizsa felé közlekedő 321. személyvonata Zalaszent-mihályról 6 óra 58 perckor indul Nagykanizsa felé.
Nagyfontosságú érdek, hogy az autójármű Kanizsáról ulyan időben
indittassék, hogy Zalaszentmihátyon elérhesse a DSzA fővonalainak vo-natait, mely esetben Pacsa-vidék közönsége ezzel a reggeli vonattal ludna Nagykanizsára utazni.
A Zalaegerszegről Keszthelyre reggel 6 óra 40 perckor induló postai autójárat 7 óra 37 perckor érkezik Szentmihályra. Ezzel szemben a Nagykanizsáról Sopron felé közlekedő 310.^8z. személyvonat 8 óra 10 perckor érkezik Zalaszentmihályra.
III is eminens érdek, hogy a menetrend ugy állapitlassék meg, hogy a Nagykanizsáról a reggeli órákban Pacsára és vidékére induló közönség Zaiaszentmihályon az autóbuszjárattal is csatlakozást kapjon.
Nagykanizsa város vezetősége ezér t felterjesztési intézeti a m. kir. posta vezérigazgatósághoz, hogy a vonalok figyelembevételével és az azok-hoz való csatlakozás végett megfelelő, kedvezőbb posla automobil közlekedési illetve menetrendet létesítsen.
Szalay vezérigazgató most arról értesítette a polgármesteri hivatalt, hogy a menelrendi változásokat tervbe vette. Vagyis Pacsa-vidék közönségének lehetővé fogják lenni a Nagykanizsával való könnyebb és közvetlenebb összeköttetést, aminek Pacsa-vidék is Nagykanizsa és csak használ látja.
Az Állatvédő Egyesület közgyűlése
Megindult az állatvédelmi mozgalom — Állatvédőket Jelöltek kl — Az Egyesület a városhoz lordul az állatok humánusabb kivégzése érdekében
Nagykanizsa, lebiuár 12
A nagykanizsai Állatvédő Egyesület vasárnap, február 10-én délelőtt 11 órakor tartotta évi rendes közgyűlését a városháza kistanácsler-inében. Számos állatbarát és érdeklődő jeleni meg a közgyűlésen, melyet dr. Káinay Gyula r. főtanácsos, az Egyesület elnöke nyitott meg.
Közölte az elnök, hogy a belügyminiszter állal jóváhagyóit alapszabályok lehetővé teszik, hogy az Egyesület véglegesen megalakuljon. Ezután ismertette az alapszabályok egyes pontjait, majd indítványozta, hogy az Egyesület a városnál járjon el az irányban, hogy a gyepmester az ebeket humánusabb módszerrel fogja össze.
Villányi Henrik dr. a lovak és kutyák kivégzésének emberségesebb módjáért szállt sikra.
Felkérte ezután az elnök a nagykanizsai állalorvosokat, hogy lámo-gassák az Egyesületet céljai elérésében, amit dr. Kertész Lipót állatorvos meg is ígért.
Kijelölték ezután az állatvédőket, akik az ezután jelentkezőkkel együtt rendőrségi igazolványt kapnak.
Végül megejtették a tisztikar választását, melynek során elnökké újból dr. Káln.,y Gyula r. főtanácsost választották meg. Alelnök: dr. Villányi Henrik, titkár : barbarits Lajos. Választottak ezenkívül egy 3 tagu számvizsgálót és egy áo tagu választmányt.
Az Állatvédő Egyesület végleges megalakulásával remélhető most már a nagykanizsai állatvédelem gyakorlati megvalósítása is.
1929. február 13.
Miss Hungáriáról,
J balatonparii vlráRszálról ir négy lap óta ai egész világsajtó. A pá-(j^i napilapok dilhyrambokat zengelek és az utódállamok sajtója ódákban hódul a magyar szépség előtt. Nem'mintha ez nekünk, magyaroknak, újság lenne, hiszen a magyar férfi ismeri a magyar lány szépségé', üde, hamvas báját, rendkívüli finomságát, tökéletes alakját, egész lényéből kiáradó lelnyos tisztaságát,
— amely öt az Összes többi nemzetek leányai fölé emeli --- hanem ma már örvendetesen ott tartunk, hogy a volt ellenséges nem etek fér-fiai fel ludnak emelkedni a múltban irántunk érzett elfogultságukon és hideg józanságuk perceiben kénytelenek elismerni a magyarság óriási fölényél. Azt a hatalmas kulturális, gazdasági és nemzeti értékel, amit a magyarság a nemzetek nagy családjában jelent. Kénytelenek megállapítani, hogy a hust a nyeregben puhiló pusztafiáról szóló rosszakaratú jellemzés nem méltó a müveit magyar nemzet népéhez és a .La bethíare" Jelző is csak ott született, ahol a .boche". A gyűlölet agyában.
Azérl amikor ma Miss Hungáriáról, a keszthelyi orvus gyönyörű leányáról Írnak — mint Európa legszebb leányáról, kinek elragadó lé nye és leányos bája talán megszerzi számára a ,Mi<s Universe" cimet is
— szól ez a sok szép, dicsérő és igaz, őszinte elismerő jelző a mi szegény, megcsonkult kis országunknak is, mellyel szemben ép az a nemzet vétett a legsúlyosabban és ^engesztelhetetlenebből, amelyik most kénytelen megállapítani a magyarság elsőrendüségét.
Ne gondoljuk, hogy csupán egyszerű szépségversenyről van szó. Több, sokkalta főbb ennél. Az egész kullurvilág felfigyel arra, ami most Párisban történt. Az egész világ sajtója megemlékezik arról a kicsi, ösz-szeazabdalt, összemarcangolt országról — melynek leánya és szülöttje Míbs Európa, a keszthelyi i-imon Böske. Es mindegyik igyekszik valamit javunkra, dicséretünkre, elismerésünkre bennünk felfedezni Még ott is, ahol erős antagonmnussal vannakkicsiMártirországunkkal szemben : a női szépség kibékítette és kisimította, amit falán nagy és fáradságos propaganda sem tudott volna elérni. És Eutópa szépségkirálynőjével kapcsolatban eljut a híre Csnnkaországnak oda is, ahol még ma is a sziukkal tévesztenek bennünket össze.
Szivünk minden érzésével örvendünk a zalai föld szülöttének, szép keszthelyi Simnn Böske sikerének és kívánjuk, hozza nekünk haza Miss Európa a .Miss Universe" — a világ szépség-királynőjének cimét a mi végtelen zalai örömünkre, de még nagyobb hálával vagyunk iránla azért a szolgálatért, amit a szépségversennyel kapcsolatban - összeszabdalt. kicsi, trlanonos hazánkért tett. amikor a világsajtót felhívta porbagázolt hazájára, vergődő szülőföldjére, szenvedő népére és női szépségével is dokumentálta a magyar-Sáif értékét és elsőrendüségét.
És ez a misszió, ez a hazafias szolgálat még értékesebbé teszi előliünk a halatonparti, zalai illaton rózsa európai szépségét...
_(B R.)
- A legelegánsabb női- és lérll-ruhák, legszebb cipők, mind a világhírű PFAFF varrógépek (illéseit Oicsérik.
ZALAI KÖZLÖNY
öt gyilkos és egy posta-rabló kapott kegyelmet
Klhlr-
u'án megállapítást nyert, hogy a fegyházban, mint feltételes szabadlábra-helyezésük alatt is bünbánólag viselkedtek és az őszinte megtérés minden jelét tanúsították, falujukban példás élelef élnek — a kormányzó kegyelemből elengedte nekik a még hátralevő több évi fegyházbüntetést.
Dr. Mutschenbacher Edvin kir. lörvényszéki tanácselnök most mindegyiküket beidézte és tanácsülésben kihirdette elöltük a kormányzó legmagasabb elhatározásé', szívhez szóló szavakban intve őket arra, hogy tovább is maradjanak meg a megtért bűnös utján és akkor Itten és a társadalom is meg fog nekik bocsáj-tani borzalmas bűncselekményeikért.
Az emberek, akik rettegve váriak a bíróság Ítéletét, meri azt hitték, hogy be kell vonulniuk hátralevő büntetésük kitöltésére, az örömtől sírva fakadlak és nem győzték eléggé megköszönni abiró^gnakakegyelmet.
Ezen a napon bizonyára sok-sok áldás és fohász szállt fel az égre néhány megtért bűnös lelkéből, akik imádkozva ejtették ki Magyarország kormányzójának nevél...
a kanizsai törvényszéken elitéit bűnözők közül dettek a kormányzó kegyelmi döntését
Nagykanlzaa, február 12
A bíróságot is meghaló aktus zajlott le a nagykanizsai törvényszék dr. Mutschenbacher-lanácsa előli.
Horthy Miklós kormányzó ugyanis kormányzásának 8-ik évfordulója alkalmából 1928. március 1-én amnesztiát adott bizonyos elitélteknek. Ezek közölt több zalai bűnöző is volt, kiknek ügyeit jórészt 1910-1913. évek közölt tárgyalta le a nagykanizsai törvényszék. Igy
1) Horváth Zsigmond keszt-
helyi postakocsis
1913 év márciusán a keszthelyi vasulállomáson az esti órákban a postazsákról leverte a lakatot és 6 pénzeslevelet lopott el, amelyben összesen 13.722 aranykorona v >lt. Horváthot 7 évi fegyházra Ítélték, amiből a sopronkőhidai fegyházban 4 évet ki is töltött.
2) Ágoston Józssl nemes-
bükki gazda
1912 ben Nemesbükkön Pompor Kálmán és Palkovlcs Ferenc község-belleit agyonlőtte, amiért az esküdtbíróság kétrendbeli erős felindulásban elköveteti emberölésért 12 és fél évi fegyházra ítélte, amil>ől Ágoston n váci fegyintézetben 7 esztendőt ki is töltött.
3- Boda Vilmos nagyradal földműves 1910-ben Zalaszabar községben Husz Ferencnével együtt és közösen annak férjél, Husz Ferenc gazdát egy este fegyverlövéssel és fejszecsapásokkal megölték. A nagykanizsai esküdtszék akkor a férfit szándékos emberölés btinlette miatt 12 évi fegyházra ítélte, amiből a soproni fegyintézetben 8 évet le is ült.
4) Husz Ferencné Bedő Márlát hilvestárson elkövetett gyilkosság miatt 15 évi fegyházra ítélték, amiből ugyancsak 8 évet töltött ki a mária-nosztrai női fegyintézetben.
5) Keszl (Kupi) József 50 éves zalacsányi lakost Nagy György né felsözsidi assiony 1912-ben arra bírta rá, hogy férjét, Nagy Györgyöt a hegyen lelő|e, amit Keszi végre is hajtott. Az esküdtszék a gyilkost 15 évi fegyházzal sújtotta, miből 7 évet le is ült. A felbujtó,
6) őzv. Nagy Oj$rgyné ugy mini a tettes, szintén 15 évet kapott, amiből 7 évet kitöllött.
Az .őszi rózsás forradalomkor" többekkel együtt ezeket a zalai bű-nözőket is kiengedték, kiknek mindegyike visszatért a becsületes polgári erköcs útjára, azonban mindegyik nek a leje fölött ott lógott örökre a borzalmas Damokles-k-rrd : nem tudták soha. melyik pillanatban hivja be őket a .törvény", további hátralevő súlyos fegyliázbüntetésük kitöltésére.
Ez a rettegés most megszűnt. Mi-
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Kanizsa ItBrfll Járhatatlanok azt utak
Mélyen tiszteli Szerkesztő Uram I
Olvasom b. lapjuknak „Mentsük meg Nagykanizsát'' cimu rovatát. Utazó foglalkozásom van s igy sokfelé megfordulok, de annyira behavazott, gondozatlan utakat, mint városuk környékén, nem találtam. Leli nyén voltam, de visszajönni csak Sormásig tudtam. Az autónk elakadt a nagy hóban. Kénytelen voltam gyalog jönni a nagy hóban, persze mire beértem, kilogoll a nyelvem dacára a nagy hidegnek. Egyéb kis aulókat is az utasaik tolták a hóban, de hiába, megrekedtek A Balaton mellékére Pestről hozattak úttisztító gépeket, mert igy gyorsabban megy, mint közmunkával.
Ugy látjuk b. városuknak mindegy, hogy több vagy kevesebb ember jár be vásárolni vagy eladni, mindegy, hogy drága-e a piac vagy olcsó. Milyen rosszak lehetnek tavasszal a* útjaik, ha a havat mind rajta hagyják az útpályán. Az a kevés kavics is el fog sülyedni, ami még ott van. Szepetnekre sem tudtam kimenni, fiakker vagy auió nem vállalkozott. Bezzeg megyeszékhelyük környékén jobbak az utak és tisztítva is vannak. Na ja, ha ott lakik a fő-meg az alispán meg a megyei mérnöki hivatal, akkor nem csodálkozom.
Ne panaszkodjék folyton a városuk, mikor nem lehet semmi üzleti forgalmat vele lebonyolítani. Csinálják meg először útjaikat, hogy a vidékiek bemehessenek vásárolni s a termény és egyéb kereskedők meg kimehessenek a gazd-ik gabonáját meg borát megvenni. Ha nincs üzlet nincs pénz, nincs adó, nincs jólét.
Ajánlom soraimat az illetékesek figyelmébe.
Maradtam kiváló tisztelettel Egy fővárosi kereskedő.
NAPI HtREK
NAPIREND
ftbruér 13, sxsvtfa
Rónsl katolikus: Hamvat* sz Pro).: Cila Izraelita: Adar hó S Nap kai reggel 7 óta 10
vugazlk délután 17 óra 19 perckor. •
Vároel M ifA. .A k«rtng*klráty*, < hann Strauas élete éa ttaaiini. —
-iuileatk.
Oóztürdó nyitva reggel 6 óráról eate
nrtlg (hétfó, szerda, péntek .....
nóknek)
— A megyéspüspök pásztor-
levele. Dr. Rótt Nándor megyéspüspök most adta ki ez évi második pásztorlevelét, amelyben a Szentatya papi jubileuma alkalmából elrendeli a Péter-fillér gyűjtéseket. Meleg ki-papi szivvel felhívja papsága figyelmét a szegényekre, különösen azon szegény földmunkásokra, akiknek a mindennapi kenyér megszerzése a m I időkben a legsúlyosabb gondőt okozás. Arra serkenti papjait, hogy karolják fel a szegény földmunkásokat és igyekezzenek bennük a keresztény, vallásos életelveket kifejleszteni.
— Nyugalomba. A hétfői megye-gyülés letárgyalta és elfogadta Szondy László, Zalaszenlbalws község jegyzőjének nyugdíjaztatási kérelmét.
— Az Izr. Jól. Nőegylet szombati „Ujjé, a ligetben nagyszerű r mulatságának rendezősége felkéri azokat, akik jelmezben szándékozlak megjelenni, hogy a mulatság estéjén a felvonulás végett már 9 órára gyülekezzenek, az adakozókat pedig kéri, hogy a büffének szánt adományokat szombaton este 6 óráig köldjék fel a Casinoba.
— Változások s vármegyei számvevőségi tisztikarban. A vármegyei számvevőségtől a belügyminiszter Mézes János győrmegyei számvevőségi tanácsost Zalaegerszegre helyezte át és megbízta öt a helyet-tesfőnöki teendők ellátásával. Ugyancsak áthelyezték Németh Ferenc győri megyei szimiisztet is.
— A közull-adó meg nem tizeié-e miatt ismét több gépkocsinak a forgalomból való kitiltását határozta el a kanizsai rendőrség, mint Zalamegyei Gépjármű Körlet vezetője.
= Ma harlnq-lahotsaa a Kémény aapr-6 wandéfllöbaa
— Vlzum-kedvezmény fővárosi kiállításra AzOMOE március 21-től . 25-ig rendezendő nagyszabású mezőgazdasági kiállítására és tavaszi vásárjára a kormány oly kedvezményt léptetett éleibe, hogy külföldiek március 16 éjféltől március 25 déli 12-ig vízum nélkül láphetik át a határt. A vizumo a kiállításon utólagosan lehet megszerezni.
= Üzletáthelyezés Szabó Antal fegyver, lőszer és sportárunagykeres-kedő üzletét a jövő hóban FM S. számú hercegi várépületbe helyezi át. Augusztus l -ig a I) jk-tér 15. sz. jelenlegi helyiségben marad az autó, motorkerékpár és géposztály.
zalai közlöny
1929. tehruár 26.
— Névmagyarosítás. Heresnydk József zákányi szüleiésU nagykanizsai m. kir. államrendör családi nevét belügyminiszteri engedéllyel Heves-re magyarosította.
Cigánybél Wolláknál oaenka oaQtftrtSkBn.
— N^k srerencsétlen Wllllnger-családot tegnap miiben felkeresték Oarai-utca 19. sz. alatt. A nyomor, arnjt olt találtak, minden képzeletet felülmúl. iHeffer Qyula cukorkakirály kenyeret és szalámit, Schless Ferenc könyvkereskedő, Szántó Lajos épitész kenyeret vitt, Szántó La|osné és Oózony Sándorné 5—5 pengőt küldtek a roppant nyomorban tengődő Wtltinger József család|ának.
Kanizsai sakk-élet
Or.liirai ZalUa ukkaaiti' ui-
mttáal tart lasikanliiA <
Nagykaalzea február I]
A Nagykanizsai Sakk-Kör vezető-sége mindig gondoskodik arról, hogy a sakk-játék kedvelői valamilyen uton-módon szórakozáshoz jussanak. Egyszer versenyt rendez, másszor sakk-előadást tart, most pedig már a harmadik alkalmai nyújtja arra, hogy Maróczy és Merényi után a sakkozók Összemérjék erejüket kiváló sakkmestereink egy másik reprezentánsával.
Ezt az alkalmat dr. Szávai Zoltán sakkmetkr nagykanizsai vendégszereplése adja. E kitűnő sakkmester Szávai Gyulának, a neves költőnek a fia, a sakkozásnak szintén egyik jó tanitó mestere lesz Nagykanizsán A Budai Sakkozó Társaság Sakk-Körének tagja és egyúttal a Kör csapatkapitánya is. Egyike a legjobb amatőr sakkmestereinknek.
A szimultán folyó hó 17-én, vasárnap este egynegyed 9 órai kez dettel lesz a Korona-kávéház éttermében, a Nagykanizsai Sakk-Kör rendezésében. Részvételi dlj I pengő Jelentkezni lehet a Körnek bármely vezetőségi tagjánál. Nemtagoknak sakktáblát kell magukkal hozniuk. Vendégeket szivesen lát a rendezőség.
A szimultán-est után a Kör veze-ősége dr. Elekes sakkmestert fog|a, ehetőleg a húsvéti ünnepek alkalmával, lehozatni és igy rendszeresíteni a sakk-előadásokat.
III említjük meg, hogy Nagykanizsa vároa 1929 es sakkbajnoki versenyre a befejezéshez közeleg, a helyezések Pintér, Czekulja, dr. Makó, Argent és Böhm között fognak eldőlni. A verseny-bizottság elhaiá-lozta, hogy 4ki folyó hó 24-én bezárólag nem fejezi be a játékot és nem jelenik meg a versenyen, annak hálralevő játszmáit az ellenfele javára fogja Imi. —hm.—
— Ma haHng-lalzoma a Káményaaprfi vendéglftben
— A PFAFF varrógép még 20
év múlva is könnyen és szépen varr, akárcsak az első napokban, ebben rejlik az olcsósága.
üi IjirlBjjlili mMM
la. szerdán
hering lakoma.
Szíves látogatást kér
Kein Gyula
vtnatfllt,
Eméutéil gyengeség, vérszegénység, lesoványoaás, sápadtság, mirigy-betegségek, bőrkiütések, kelések, fu-runkultisok eseteiben a természetes „Ferenc József keserűvíz szabályozza a belek annyira fontos működését. Az orvosi tudomány számos vezér-férfia meggyőződölt arról, hogy a valódi ferenc József víz hatása mindig kitűnően beválik Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
— Fogházra ítélt biztosítást ügynök, üódor János kanizsai biztosítási ügynök Zajk és Becsehely községekben több gazdánál biztosítási ügyleteket kötölt. A gazdák kifejezetten csak I évre kötöllék meg a biztosítást, Gódor ennek ellenére 10 évre állította ki a kötvényt. A gazdák feljelentenék Gódort, akit a lörvényszék most többrendbeli magán-okiralhamisitás miatt összbüntetésül 8 napi fogházra ítélt. Az ügyész súlyosbításért fellebbezett.
— Ma hering-lakomára meghívom a tisztelt vendégeimet. Wallák Jenő.
— Bánátfl András holnap szabadul a bőrtönből. A nagykanizsai forgalmi adóhivatal helyettesfönöke, Bánátfi András, akii hivatali sikkasztás miatt másfél évi börtönre Ítéltek, a mai nappal kiszabadul a börtönből. Az ügyészség átadja a rendőrség közigazgatási osztályának
— UJ rendszer bulorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Za'a vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely. Kószegi-utca 5.
— Falopások Klskanlzsán. A szokatlanul kemény tél miatt a kis-kanizsai erdőkben elszaporodtak a falopások Hétfőn hajnali 5 órakor egy 4 tagból álló társaságot ért letten a kiskanizsai örszoba egyik járőre. A szegény emberekből álló társaságot előállították és igazoltatták, majd szabadonbocsátották őket — Kihágás címén indul ellenük eljárás.
= Cigány-bál Wolláknál oaoaka oaOtArtftkftn.
= Mielőtt szőnyeget vesz, Bajái érdekében menjen Bartahoz. Olcsó, Jó, gyönyörű választék.
= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park szálloda kávéházban, VIII. Baross-tér 10.
Hova kell elmenni ?
Február 13. Vallásos délután a Mlsazióa-
házban 6 órakor február 16 Izr Jól Nóegylet btl|a a Ca linóban
február 17 Keletien Terenc liceilis előadása 6 órakor a városházin
Klakinlzsai Kith l!| Egyesület tiszlujitó kOi gyűlése
Sakk szimultán a Koronában este n-gyed 9 órakor.
ebruar 18. V. azcclálla est a Mlisziós-haiban 6 órakor (Gyöinórey l.tván előadása)
Február 24. llceilla elósdái a rádióról a tárosházin d. u. 6 órakor.
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Még ma
szerdán 5, 7 és 9 órakor „A keritigő-király", loliann Slrauss élete és szerelmei. Főszereplők Abcl Alfréd és Ráday Imre. Burleszk.
Patkány, uh, mninhtti „Batliol"
Blztoi hitisu Irtószer, jmely (»rtóx<5b<lc<>é
Ícl plántál ai Illető 'latit) köii it gyöké-tesett kiirtja S riportján tudományos - tartón cl&illltva. Mit állati*, emberre ártalmatlan ! Svib, rmml. cs4Muy<rtó*<crek Proipcklust flifytn kOId :
Ratlnol Laboratórium Budapest, 6163 VII., Mnrányl-utc* 36.
U Aj) I Ó
Február 13 (szerda) Hudapeet 9 15 A m. klr. I. Iionvéd-gyalogezred han|(v. y.30 H. 945 A hangv. Folytatisa. 12 Dili harangszó az egye-tcmtérl templomból. 12.05 A Temeaviry— Kerpety—Polgár trió hangv. 12.2) H. IÍ35 A ninvv. folyt. 1.1 Idóielzáa, Idóiirás. 14 30 H. 16 10 E 16 15 Idólelzéa idöjiráa, II. 17.05 Novellák 17 35 A m kir Operaház tagjaiból alakult zenekar ha-gv 19.20 F. 1-45 Zenekari hangv 21.20 Hcgedüzon-gor.i szonátáéit, é.ekklséiattel 23.35 Időjelzés. H., idójirásieleniéa. 22 45 Ciginy-zene
Bécs II Délelőtti hangv. 20.05 Dalok. 20 40 FgyházI hamv.
Iterlln 11Q 17 Szórakoztató Z. 20 Enek és zenekari hangv Utána lánc Z
Frankfurt 13.150. 16 35 Dtlutinl hangv. 20.45 Wsgnerha'gv
I ondon II O. 12 Hangv. 12.30 én IS O 16 45 Han,tv. 20 Hindu dráma E. 22 30 Hangv. 23 Tánc Z.
wóma 1 -.30 Szórakoztató Z. 2045 Opera E. kózv.
»
i
lilndanttt kapható l Oiaa.
TaraMtti
"MT-
Tatszdvatkazatl KOzponff
Budapest. I., Horthy Mlktós-ut 119-121.
Repülőgépen mentik a németeket Kabnlból
Peshavar, február 12
N gy angol repülőgép legnap elszállított Kabulból 58 embert, köztük számos német alattvalót. A repülőgépek egyike Jellalabad közelében leszállást végzett, hogy megmentsen két repülőt, akik nemrégiben ezen a vidéken kénytelenek voltak leszállni. A leszállás alkalmával a repülőgépet benszülöflek vették körül, őrséget állítottak kl, hogy a repülőgépet megóvják a rongálásoktól és a rendel fenntartsák. A benszűlöttek a repülőket foglyulejtették és csak akkor engedik szabadlábra, ha végetérnek a tárgyalások a váltságdíj ügyében.
KÖZGAZDASAG
Zala böriparosai tiltakoztak egy cseh cipőgyár magyarországi letelepedése ellen
A cseh vezetőkkel és magyar munkásokkal dolgozó cteh gyár teljesen megölné a magyar clpészlparl. — Megalakult Nagy-kanlztán a bőriparotok zalamegyei szakosztálya
A Zalavármegyei Ipartestületek Szövetsége vasárnap délután megalakította első megyei szakosztályát, amely a cipészeket, csizmadiákat, felsórészkészilőkel, szűcsöket, tímárokat, kesztyűsöket, bőröndösökel stb. foglalja magában. A közgyűlés az Ipartestület székházában folyt le, amelyre az összes zalai Ipartestületek (elküldték szakmabeli delegált-jaikat. , ,
Berényi Árpád háznagy üdvözlő szavai után
Bazsó József szövetségi elnök kifejtette az iparosság szakmánkénti szervezkedésének szükségességét, ami nélkül meddő lenne a megyei szervezkedés is. Foglalkozott a höripa-rosok legtjagyobb csoportjának a cipésziparosok időszerű kérdéseivel: 1 megfelelő anyagbeszerzés, 2. a munka gazdaságosságának kérdése, 3. a munkáskérdés, 4 egységes és versenyképes árak, 5. a munka leegyszerűsítése. Az egész cipészipari problémát felölelő, gondosan kidolgozott beszéd igen nagy hatást vállolt ki a nagy számban megjelent iparosok között. A megyei bőripari szakosztály megteremtése megadja a szakmának az erőt az érvényesüléshez és talpraállitásához — felezte be szavait, majd meleg szavakban adózóit a „Zalai Közlöny" szerkesztőségének, amely mindig a legnagyobb lelkesedéssel letle magáévá az iparosok ügyeit és értük mindig nagy megértéssel száll sikra. A közgyűlés lelkes éljenzéssel tüntetett a „Zalai Közlöny" mellett.
Csuha Imre (Tapolca) a cipé6zipar sérelmeit sorolta fel, első helyen említve, a gyárak konkurrenciáját. Tapolca nevében csatlakozott a megyei szakosztályhoz.
Börcz János a zalaegerszegiek nevében fejezte ki csatlakozását. — Ugyanilyen értelemben szólalt fel
Schreincr János, a keszthelyiek képviselője.
Az összes delegáltak a megyei szakmánkénti tömörülés mellett szólallak fel, mire Bazsó József határozatiig kimondta a megyei bőripari szakosztály megalakulását.
Samu Lajos főtitkár felolvasta a szabályokat és hosszabb beszédben fejtegette a mai iparoskérdéseket
A kandidáló bizottság javaslatára a közgyűlés a megyei szakosztály elnökévé Pintarits Mártont (Nagykanizsa), alelnökké Börcz lánnsl (Zalaegerszeg) és Schrelner Jánost (Keszthely), jegyzőkké pedig Stern Miksát és Papp Oszkárt (Nagykanizsa) választotta meg.
Csuba Márton a tapolcai és tapolcavidéki szakosztály nevében a következő határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:
A zalamegyei bőriparósok szakosztálya tiltakozik a külföldi cipők beözönlése, főleg a cseh Bala-clpó-gyár magyarországi letelepedése ellen. I. A kormány olcsó vámmal tegye lehelövé a készbőr behozatalát, hogy a magyar bőrkartell ellen Is védve legyünk. 2. Kérjük az egyfázisú forgalmiadé bevezetését. 3. Az iparengedélyek megszorítását. 4. Minden mester csak I tanoncot tarthasson és minden további 3 segéd után ismét csak I tanoncot (négy középiskolai végzettséggel). 5. A szakosztályok tartsanak oktató gyűléseket és 6. a kontárok még hathatósabban üldöztessenek.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, valamint elhatározta azt is, hogy a cseh Bata-féle cipőgyár magyarországi letelepedése ellen — amely cseh vezetőkkel és magyar munkásokkal dolgozna és a magyar cipész iparosokat megfojtaná tiltakozását fogja bejelenteni a magyar kormánynál.
Stern Miksa és Samu Lajos felszólalásai után a közgyűlés véget ért.
Vasárnap a megyei szabőiparosok szakosztálya fog megalakulni.
1M9. lebruár .13
Február 13-án, szerdán
hering-lakoma
i Markóféie vendéglőben
ftbonnensak felvétetnek.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az eladások voltak túlsúlyban az egész tózsdeidfi alatt és ezért,az irányzat mindvégig gyengébb volt, A tözsdeldö második leiében fokozta a kedvetlenséget a berlini tőzsdéről érkezett hirek. [inilatt a piac forgalma az egész Iftíídeidő alatt igen sztlk keretek kOXOtt folyt le és ennek tulajdonítható, hogy az árveszteségek "csak egy százalék körül njozogtak és csupán kivételes esetben lépték ezt tul. Fel-íjníWii elhanyagolt a Fegyver és Kő-szín, melyek valamivel nagyobb ár-vészteséget szenvedtek. A zárlali irányzat kedvetlen és Uzlcttclcn. A llxltamalozásu pacitok piaca teljesen üzlettelen. A valuta és deviza piacon az irányzat barátságos, jelentősei)!) változás nélkül.
Zürichi zárlat
Pátit 3030' t, Lon Ion 25 24"!, Ntwyoik 51990, BrOsset 72 SO, Milano 27 1. Madrid ül 0, Amsterdam 208 30, tterlín 12340. Wien 73 05, Softa 3'7S'/i, l'ríga IS'M'/r, V.rsó 58 30 Budapast 80 87 : Belgrád 9I2>.'<, Bukarest 3"11',"».
Terménytőzsde
A buza 20. a rozs fillérrel esett. /tz irányzat lanyhább, a forgalom élénk.
Bora ilizay 77-e» 25-35-25 55. 78 tt 256—25 80, 79 cs 25M-M-95, 80 a« 2595—26 10, dunántuli 77-es 24 95 - 25 15. 7J-II 25 20—2V40, 79-es 25 4S-2560, J0-«l 25-ÖU-25 75, rozs 22 80-22 90, lak. árpa 25-00-2515, sőrárpa 26'IX) - ?ti '0. zab 25-25-25 50, tengert tszr. 2' 65 - 27 85, diitlánlull 27-25 -27 50, korpa 18 75 19 00
i budapesti Tózsde derlza-Jegyzése
devizAk
Atnst. 229-34 230 05 Belgrád 10-05 '0-08 Berlin I3V-5.I36 25 Bross tel 79-fl?-79 81 Davlzslel 3-41 3-14 Kopenh. 157-77-15 '.7 London 2T-79-J7-H7 Madrid HS-55-gO-.fl Milano 2(H».;i0-05 Newyork 572-80 4-20 Oazlo 152-P0-I53 20 Félts 22-3ft-22 4 I Prága 16 9á-l6"99 Sz fia 4-12-4-15 StOCk!,. 153 15-153 S--Varsó 64-20-64 40 Wien 80-15-80-70 Ztt leh 110 12-11042
VALUTiK Angol I. 27-P0 2'-95 Beles Ir ; 9-60 70-90 C«ltk 16-ÍI-I1Í-99 Dáak 152-80-153-20 Dinár 10-00 10-06 Dollár 570-70,572-70 Francia 1.22-50 22-70 Itoll. M90J-23'H)S Lengyel 64I0 84-40 Lett 3 40-3-44 Léva —
Ura 29 95 3<M0 Márka 135-7&-136*25 Norvég IM«at5fr20 Sdilil.' 80-33-W* 0 Peaeta 8M59005 Svá|cl t. 110-05 110-45 Srtdk. 152-95153-55
bizalom dolga.
Hálók, ebédlők, uriszobák • legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron. Kadvaaft fizetési faltételek.
Székely Vilmos
bulorletepe tagykialzu. Kazlnczy-ntca 4. «z.
Elsőrendű saját kárpitosmuherv _5SL
zalai közlöny
Sortésvásár
Felhajtás 1570, eladatlan 30» Ft»íl rendit 1-58-1-60, szedett 1-56-1-58, szed.lt közép I-4I-I-I8, könnyU ,.„-, ,.32
5'v" tín8 rendi, ir g
- "lí"l s» dó 1-30 1-60, „,i,„,„a WO-WO. iair 3.00 b-00* Tu"
r K>- 2-01. szalonnás lólstrlés 1-80—1-96 Az irányzat lanyha
Uadja: Délzalai Hyomda és Lapkiadó Vállalat, Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. sz.
flPYómRDEfÉSEK
Az apróhirdetések dl|a 10 szóig 80 fillér. Minden lovábbl szó dija 5 Ilii. Vasir és
ünnepnap 10 stóig SO fillér, minden további szó dija 8 flll. Sretdi.i és pinteken 10 sióig SO fillér, minden további sió dl|a S flll. Omszó s minden vasta na'ib betli ból Illó sió ket a,ónak arámit-titik. Allá>t keresőknek 5tXi u engedmény A h|r«*»*al dlj elér. flaatendá.
Q*lat vagy Irodahelyleégnek,
Király-utca 34. alatt, két egymásba mlló U'cat helyiség (Jelenleg kllline lerakat) It-ájus hó l-re kiadó. Felvilágosítást ad -áimlnbank
Király utca I. száinn ház eladó. — L'vyanotl egy komplelt hálóizoba-butor e sdó.
Vatrod/nkba lanulálaányl felveszünk Pa.l s Nóvérek, Rozgonyl-utra 8 652
Óriáai kelatteasgarl marínéit hering kapható Muazel ás l-'rlcdenlhal ctcmegekcreskedésébrn. 681
maié májaa alaejéra egyhérom
aasba és mellékhelyiségeiből álló utcai lakás a Csengery ul 26 szam alstt és egy 2 helyiségből álló lakás. A kát lakás egyesíthető Is egy lakásra. Bővebb felvilágosítást ad a htiitulajdonoa, Széchenyi tér 7 , naponta I—4 lg 662
vmzvezTtTk
csalomAzizt ét efátuégBfyl /
berendezések
gaidasigi, hittartHi h épOM
bádogos munkák
Ifixdfr- ét QIAkádak, valaailnt • caakba vigó
javítások készítése SZEPESI IMRE
Tel. 2-96 Zrínyi Hlklóa-Mtca 2B. Tel. 2-n
HáxvoxstAnfl kerestetik vidéki fold blrtoko hoc falura. Csakis, akik már falun ilyen állásban voltak, jelentkezzenek -sípot Aador fütxtrk re»kedé»ében, Nagykanizsán. bél „Bérautó" csukott, báxhova megrendelhető ugy helyben, mint vdékre a U^nlcsóbtuin Kaufmn n Hangnál. — Telelőn 107, fa Ml. Qara^e: Nádor-utca fi. Ciinre vigyáiat I 126
FQax«rflsl«t berendezéssel azonnal
átadó Teleki-ut 55 659
PénxkBIosönt bekebe czésre minden összegben a legelőnyösebben és leggvor sAbban folyóslttal Aoxél lanáo pénz ki> csönközvetltö liodája Na.ykanizsán. Kazinczy ulca 2 szim. 4925
Clfinyomda 'ezelőtt Blauhorn) Kárpáti BHasinél, Kölcsey utca 15. 5736
Siam rizs......... <£gy
Duna keksz kettő Trappista sajt.. három
Dióbél...............négy
pengő kilója
Vi dátái
Telefonszám: 1—56.
SalaétarJAal lóllókáljha olcsón eladó. Clm a kiadóban. -680
Nagy gobelin-képek eladók. Cint a kiadóban. 682
Magyal utca 104. szamu ház 1 hold Inldd.l eladó. 497
Egy sütóde Üzlethelyiséggel együtt kiad*. Uóvcbbet a kiadóban. 681
GyUmBIcafáinak rügyfakadás előtti
és tavaszi kezeléséhez már most rendeljen
0B8ZÁG JÓZSEF magkeretkeáésé-b«a Ragykaalsián, Eizsebet-tér 10.
(a.bíróság mellett) a következő vtdószerekből:
Enda él Dendrin
(Oytlntólcsfakarboleumok) elptisztllják a fákon áttelelő rovarkártevőket
Solbár
(kéntartalmú baryumsulíld készítmény) inegöll a fákon telelő rovar és gomb.1 kértevőket.
Almola és Pomrin
. (vértetu kétrény). vértetves sebhelyek bekanésére.
Sulfarol
Bordő-I léhez keverve gombakértevőAr irtására.
Motpraten, Tutokil
univerzális permetezószerek rovar és gombakértevók ellen.
bMHtikKk ItaitMtl Km üti
Enyvezett lemezek
ktllönlíle méretben és minőségben, mindennemű keményfa, deszka, léc, épllletfa,
valódi világhírt! Hatschek-féle Eternit-pala, Eternit-oaAwek Aa kémény, toldalékok.
Parkéit*, továbbá mlndennemá építkezést anyagok a legolcsóbb árban est kaphatók
eppi*ger i. és fia
fakereakedéaéban
Nagykanizsa, Deák térB.
RÁDIÓ
szakkönyvek
és
folyóiratok
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében aiu
naoykanizsán.

DBÖRÖKET
nyul, róka, görény, mókus,
nyest és vidrát, égy tollat, vasat, fémet stb. a legmagasabb napi árban vásárol
STHEM I. £8 rui Rá8TIiIIZ8i,
Erzsébet királyné-tér 15. szám.
Regedei viz
nemc-wk kitünfl borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajokni'.
Kapható minden füszer-és csemegeüzletben.
„., Főraktár: ,
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király u.í
Leghűbb barát egy
V I)
PFAFF varrógép*
mely önt sohasem hagyja el. SO havi réavletflxetéare la
kapható
BRANDLSÁNDORÉSPIfr
cégnél
Deák tér 2. a felsőtemplomnál.
Állandó dljmeaatee hlmzéaoktatéa I I I
Tűzifa és szén
legolcsóbb beszerzési forrása
HILD JÓZSEF
deszkát, épületfa, mész, cement és egyéb építkezést anyag kereskedés*
Nagyl'anlzsa, Király-utca 4.
Telefon: 120.
Ez az autó keli Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. szám.
Telefon: 3-22.
Raktárról az Baszes typuaok azonnal szállíthatók. — Kedvező fizetési feltételek I
j,_ ' _zalai kOzlONY_1929. február 13
közalkalmazottak
További nagy kedvezményt |
nyujtunk bútorvásárlásnál!! I
Az eddigi kedvezmények és díjmentes I szállítás a lakásba február és március I hónapokra azzal bővül, hogy kamatokat I egy éven belüli törlesztés esetén I
visszatérítjük! I
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY és SOPRON
Köszegi-utca 5. (üzlet az udvarban). Várkerület 62.
: 1887-BEN.
69. évfolyam, 37. szám
Nagykanizsa, 1929 február 14, csütörtök
Ára 14 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Siakesztóaeg és kiadóhivatal: FA-ui & >um. Keszthelyi ttokldad..........
[adóhivatal KomuUi U|(w-u. 32
POLITIKAI N.VPÍLAr
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Blótlzetási ára: egy hóra ■ pengó M HUéf
A Meteorológiai Intézet jelenti este fél 10 órakor: Egyelőre várható megélénkülő szelekkel, keletről erősödő faggyal, utánna
még további havtízás enyhülés valószínű.
A kormány belföldön a bányáktól a kiskereskedőig ellenőrizteti a szén útját — hogy a drágulást meg-
akadályo;
A székesfőváros hatalmas Inségakciója Több MÁV vonalon szünetel a forgalom A vasutak a városok élelmiszer ellátását minden körülmények között biztosítják
Budapest, lebruár 13 (Éjszakai rádiójelenlés) A Máv. az országszerte iluló hóviharok miatt kénytelen egyes vonalakon beszüntetni a forgalmat. Igy Bicsku—Székesfehérvár között Adonypusztasza-bolcs Tab és Sárvár—Zalahér között semmiféle vasutl forgalom nincs.
A többi vonalakon nagyobb vonalkésések vannak. Az összes hóekék működésben vannak. Hókotró mozdonyokkal lisztilják a pályát.
A Máv. a /óvárosba szóló élelmiszer-szállítmányokat mindenek rovására is elsósorbnn biztosítja és azok vonatai a lehetőségig közlekednek.
Budapest szive
Budapest, lebruár 13. (Éjszakul rádiójelenlés) Budapest szegényei a felállított melegedőket olyan tömegben lepték el, hogy ma még egyel állítottak fel s ezzel a melegedő szobák száma 17-re emelkedett. Ezeken a helyeken a nincstelen emberek sokasága korlátlan számban kap levest és kenyerei. Megkezdődött 20 ezer ingyen-ebéd kiosztása is, valamint az ingyen szénakcióval is segili a melegszívű Budapest a falai közöli élő nyomorull embereit.
A tél áldozatai
A fővárosban ma délelőtt megfagyva talállak egy öreg magával
A belügyminiszter az országos politikát kiakarja kUszöbölni a városok életéből
A lajstromos választás a pártpolitikát bevinné a törvényhatóságokba Az összeférhetetlenségi bizottság titkosan szavaz és döntése végérvényes Az igazoló választmány elnöke a főispán, tagjait a törvényhatósági bizottság választja — A parlamenti bizottság folytatólagosan tárgyalta a közigazgatási reformjavaslatot
sági jogú városokban az arányos választási rendszert.
lehctellen házaspár!. A férfi halott volt. Az asszonyi haldokolva viliik kórháiba. A boldogtalan emberek napúk óla éhezlek és didereglek egy fabódéban a kültelken.
A népjóléti miniszter nyilatkozata
fíudupest, február 13. (Éjszakai rádiójelenlés) Vass József dr. népjóléti miniszter ina esie a sajtó képviselői előtt nyilatkozott a kormány és főváros akcióiról, mellyel a kemény léi nyomorgóin segítenek. Kijelentette, hogy aggodalomra nincsen ok, drágulás uem lesz. A szén ára sem fog emelkedni, mert állami el lenőrzés kezdődik, mely a bányáktól a kiskereskedőig figyelni fogja a szén útját.
Farkasfalkák Vasmegyében
Szo/nliutliely, lebruár 14 (Éjszakai rádiójetenlés) A kemény léi mialt a Dunánlulnak olyan területein is, aliol emberemlékezet óla nem lált.ik farkast, most arról érkeznek hírek, hogy farkasok kóborolnak Igy a vasmegyei Pereszteg és Röjtbk községek halárában kisebb farkasfalkál lállak. A vadőrök tn.ir le is lőttek közülük néhányai.
Súlyos zavarok a jugoszláv vasúti forgalomban
Belgrád, február 13 (Éjszakai rd-diójelentés) A nagy hideg súlyos za-varokal okoz a vastili forgalomban, A belgrádi villanytelep szénkészlele elfogyott és most kénylelenek a közúti vasul forgalmában korlátozásokat éleibe léptetni. A villanytelep felhívja a lakosságul, hogy az elktro-iiios árammal takarékoskodjon. Neliézaégek Paris élelem-ellátása körül
Pár is, február 13. (Éjszakai rádió-jelentés) l.apjelenlések szerinl a l'áris ellátósára szolgáló élelmiszer és szén-szállítmányok nagy késésekkel érkeznek a lővárosba. Ma a piacon a főzelék szükséglet HO'.,-a, a hus 50'v-u hiányzott. Áremelkedés még sem történt, mert csekély a kereslet. A hatóságok különben is erélyes intézkedéseket tesznek, hogy az áremelkedéseket megakadályozzák és a lakós-ság élelmiszer és vzénjízUkséglelét biztosítsák. Hollandiában enyhe az idő
Amszterdam, február 13. (Éjszakai rádiójclentés) Ma reggel a hőmérséklet 10 6 fok. délben pedig 4 fok voll Délfelé kisebb havazás voll a városban.
Hudapest, február 13 A képviselőház közigazgaiási bizottsága Botlik József elnöklésével ma délelőtt ülést tarlóit, melyen folytatta a közigazgaiási reformról szóló törvényjavaslat tárgyalását. A kormány részérrtl Scilovsiky Béla belügyminiszter vett részi az Illésen
A 14. szakasznál Budtiy Dezső a fővárosi válaszlások során szerzell tapasztalatai alapján javasolta, hogy
a szavazatszedő küldöttséget bővítsék ki
egy rendes és egy póltaggal, Petro-vácz Gyula szerint llibb kérdés lisz-lázailan. A belügyminiszter rámutatott arra. Iiogy a törvényjavaslat más részéből világosan kilüiiik, hogy
kerületenként külön-külön történik 11 szavazás.
Petrovácz Gyula ezután azt kérte, hogy engedjék inog a tí/rvényható-
Hegymegi-Kiss Pál helyeselte Petrovácz Gyulának a szavazólapokra vonatkozó indítványát
Dr. Csák Károly előatló a vármegyék szempontjából világitolta meg a kérdési és azon az állásponton voll, hogy
a; országos politikát nem szálltul bevinni u vármegyei életbe.
Igazai adott Hegymegínek abban, hogy
a lajstromos választás behozatala egyenesen a pártpolitikát vinné be a tőrvényhatóságokba.
Kozma Jenő indítványozta, hogy töröljék a szakasznak azt a rendelkezését, amely szerint a blzalmifér-fiak jogosultak a szavazatokat tartalmazó szállítmányokat kisérni. Buday Dezső indítványozta, hogy a Szavazatok összeírására a szavazatszedő-küldöltséget hatalmazzák fel.
Szilágyi Lajos hangsúlyozta, hogy ellenőrzés lehetőségére szükség van. Woljj Károly kérte a bizottságot, fogadja el Petrovácz indítványát. Kozma Jenő nem ért egyet Wolff Károllyal.
A belügyminiszter válaszolva a felszólalásokra, hangsúlyozta, hogy Bn-daynak, Petrovácznak és Wolff Károlynak a lajstromos választásra vonatkozó argumentumait nem tudja elfogadni, mert ez a kisebbségek honorálása lenne, már pedig a tőrvényjavaslat a polgári társadalomnak és nem ax egyes pártoknak kívánja megadni a lehetőséget arra, hogy a városban a többséget biztosítsa magának. Az országos politikái ki akarja küszöbölni a városok életéből, már pedig a lajstromos szavazás ennek ellenkezőjét jelenti. Belemegy abbi, hogy
V) jelenlevő választó jogosult tegyen egy-egy bizalmi férfit személyesen megnevezni,
azonban négynél több bizalmi férfi nem lehel Ahhoz is hozzájárul, hogy a szavazatszedő küldöttség számolja meg a szavazatokat és azokat a választás elnökéhez, a szavazatszedés első tisztviselőjéhez, illetve a főispánhoz kell benyújtani.
A 15. szakasz változatlanul való elfogadása után Kozma Jenő uj szakasz beiktatását kérte -
A törvényhatósági városokban csuk olyan jelöltre lehet szavazni: akit a kerület választóinak legalább 5'lo-ka ajánlott.
Ar ajánlási iveket a belügyminiszter osztja ki és érvényesen ajánlani csak az ilyen iveken lehet.
Scitovszky belügyminiszter kérte a bizottságot, hogy a szakasz felett egy későbbi időpontban döntsön. A 17. szakasz tárgyalásánál, mely
ZALAI KÖZLÖNy
1929. tehruár 26.
« választási hirdetésekről szól, rendéUWMMl"teljMWi fedik az országgyűlést választásokról szóló törvény idevonatkozó rendelkezéseit. Petrovácz Gyula azt kérle, vegyék fel a szövegbe'világosan azt, hogy a hirdetményekben fel lehel tüntetni a kibocsájtók neveit. A bizoitság a szakaszt ilyen értelemben fogadta el.
Csák Károly ismertelte ezután a 18. szakaszt, mely
a jogorvoslatokról szóló' rendelkezéseket tartalmazza. A szakaszhoz uj bekezdés! indítványozott, mely szerint az örökös tagok a kisgyűlés tagfalnak- választása ellen a választás napjától számított 15 nap alatt panasszal fordulhatnak a közigazgatási bírósághoz. Gróf Károlyi József elfogadja a szakaszt. A belügyminiszter hozzá járult az előadó módosító indítványához azzal, hogy a mandátumról való lemondási a megszerzéstől számított nyolc napon belül lehel bcjelenlcni. A bizottság a szakaszt ilyen értelemben fogadta el. A 19. szakasz a többtagsági választásról intézkedik. Az előadó az ujszakasz beiktatását indítványozta, mely sze rint annak a törvényhalósági tisztviselőnek, akit a törvényhatósági bizottság tagjává megválasztották, ha a választást elfogadja, hivatali állásával járó bizottsági tagsága a választóktól kapott megbliás tartama a lati szünetel
F. Szabó Géza és Éhry Márton az előadó indítványa mellett szólallak fel, hasonlóképen Krúdy Ferenc is, aki stiláris módosítást javasolt.
A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy ha valaki több minőségben tagja lehet a törvényhatósági bizottságnak, akkor az Illetőre rá kell bízni azt, hofy melyik mandátumát akarja megtartani. A 'bizottság a javaslatot az előadó In Itványával fogadta el.
A 20-lk szakasznál Hegymegl-Klss Pál javasolta, hogy
az Igazolóválasztmány elnöke a főispán legyen, tagjait pedig a törvényhatósági bizottság válassza meg. Éhry Márton és Woljf Károly csatlakozott Hegymegí indítványához. A bizottság a szakaszt Hegymegi-Kiss Pál indítványával fogadta el.
A megyei összelérhetellenségi bizottság Budapest, február 13. fÉjszakai rádUjelentés) A képviselőház köz-igasgatáai bizottságának délutáni ütésén Csák Károly előadó módosító indítványt terjesztett be, mely szerint a megyei összeférhetetlenségi bizottság- 40 tagból állana és ezt a 40 tagot ugyanaz a bizoitság jelölné kí, amely az örökös tagokat jelöli ki. A bizOttáág tagjait a kijelölt 40 tagból sorsolják kl.
Az össeftrhetetienségi bizoitság titkosan szavaz és döntése végérvényes.
Határozata ellen nincs jogorvoslásnak helye. Az összeférhetetlenség (folytatja a 3. oldalon)
Solyos zavarok és vonatbeszünletések a vasúti forgalomban
FarKamoÉ merés^ecfltek a Iteíteuyel fycttcirlfoa a sszi&ériai $ideg mi&tí
Világtól elzárt községek — A Balaton mentén minden csendes, Fejér-megyében a hóvihar betemette a kanizsai gyorsvonatot — Két halálos áldozata van a fagynak — Egy Iskolásleányka iskolából jövet megfagyott — Kaposvárott az összes Iskolákat bezárták egy hétre — Egy Kanizsa—budapesti személyvonatpárt és a nizzai vonatokat beszüntették
Nagykanizsán és vidékén 1878, 1888 óta nem volt ilyen
hegyetlen tél
Segélyeszxe a város a tél nyomorult fait!
Nagykanizsa, lebruir 13 A tavalyi léiről annak idején mindenki ugy beszéli, hogy .ilyen telel Nagykanizsán még nem érlek meg" Azóta itt van a nyakunkon a másik léi és bizony a saját bőrünkön érezzük, hogy a tavalyi télnél sokkal szigorúbb, idönkéni szibériai allűrökkel kinzó telet kaptunk, — az ideit.
Hétfőn este a legszokatlanabbiil, 17 fokos csikorgó hidegben daraszerll hó esett. Aztán szünet köveikezett és tartott betyárul a hideg, hogy húshagyó kedden esle ismét megeredjen a hó, mely kisebb szünetekkel még most is esik.
Az idő engedeti, de igy is átlagosan 10—12 fok melleit larl a havazás, ami arra enged következtetni, hogy a levegó alsóbb rétegeiben
kemény fagyhullám húzódik keresztül, fentebbről azonban melegebb légáramlatok Indították rn'eg a havazást.
A 'cgrilkább esetek közé tartozik, hogy a frissen eső hónak olyan csikorgó, logvacoglató zenéje legyen, mint ennek, a lépések nyomán.
A havazás, inint az idén mindegyik hó, nagy viharokkal jár cgyűlt és a múlt heli helyzet isméllödötl meg megyeszerte. A forgalomban nagyarányú zavarokai okozott a hóvihar és
a vasúti közlekedésben Isinél korlátozásokat kellett élelbe-léptetni.
A 30 lokos fagyhullámot követő harmadik nagy télről munkatársunk az alábbiakat jelenti:
Farkasok a letenyei határban
Nagykanizsán szerdán reggel a hőmérő — 18, délben —15 fok hideget mutatott, inig H óra után dacára a hóviharnak, csak —12 C.
A kedd este óta lartó havazás a hótömeget mindenfelé jelentékenyen megnövelte. A vidék községei ismét elszakadlak egymástól és sokkal súlyosabb zavarokkal küzdenek a közlekedésben, mini legutóbb.
Lelenye teljesen el van zárva a külvilágtól. A havazás itt és környékén erősen tart. Ehhez járul a nagy szélvihar, mely az eltakarított hófúvások helyére most újra hótorlaszokat emel, ugy, hogy ma már Lelenyérúl nemcsak Nagykanizsára, de a járás egyetlen községébe sem lehel eljutni. A hó eltakarításáról egyelőre szó sem lehet a dermesztő hideg miatt. A behavazott és befujt utakon már csak, az úgynevezett állványozással lehet a havat takarítani, miután a régi hó-falak egy méteren felül vannak, sőt helyenként elérik a két és fél — három métert. A postajáratok, valamin! az autóbusz-forgalom is szllnelel és lapok, levelek lujján a községek népe olyan távolságba került Nagykanizsától, mintha netn is ezen a földrészen lennének.
becsehelyröl ma reggel lübb gazda elszántan neki vágóit az uliiak és jó erős lovakkal Nagykanizsára, a hetipiacra igyekeztek.
Azonban az Imre-hegynél nem lud-lok tovább jutni, mert az ut teljesen hó alá kcrlllt. Nagyobb hófúvások vannak l'ola falu végén, Ujmajoruál. Becsehelyröl sem Bánokszentgyörgyre, sem Tótszénímártonba, sem Val-konyára nem lehet eljutni.
Becsehely erdőiben a napokban a nagy hidegek miatt
a Iák megrepedtek és a hegyekben a bor megfagyott a pincékben.
Retleneles pusztítást visz végbe a kemény hideg és főleg a mindent beborító havazás, a vadállományban. Bár a hccsehelyi körjegyzőségtől azl az információt kaptuk, hogy a vadászbérlök eteiik a vadakat, mégis roppant sokat megöl a léi kegyetlensége. Ezen a vidéken eddig is
rengeteg döglött nyulat talállak, amelyek védtelenül, ében pusztultak a mezőkön
lit írjuk meg, hogy Letcnyén az a hir tartja magát, hogy a napokban
kél larkas
tűnt fel a haláron és egyikei közülök meg is lőtték és az ordas sebesülten a Mura jegén áthurcolta magát Jugoszláviába, ahol később a katonák leterhellek. A inásik állatnak nyoma veszett és az erdőségek felé vélte útját, mintán a polgárok megfélemlítenék.
Farkasok a Látóhegyen ? Ma reggel több szavahihető tanú felkereste szerkesztőségünket és bejelentették, hogy a l.átóhegyen reggel larkasokal láttak közeledni. Érdeklődtünk azonnal a környéken, azonban a liirt nem erősitetlék inug.
Vagy 22 évvel ezelőtt leheteti, amikor hasonló hatalmas hidegben a farkasok egész Nagykanizsáig bemerészkedtek.
A liirt fenntartással közöljük, meri mint szakemberektől hallottuk, ezen a vidéken nincs farkas. Nem lehetetlen viszont, hogy átjöttek a Muraközből, ahol tudvalevően tanyáznak. Mini megírtuk, néhány nappal ez-előll ugyanígy
Somogyba Jött át egy ordascsorda, mely a Dráva Jegán Jó utal talált néhány somogyi akolhoz.
Nogyrécsérói és vidékéről ezzel elleniéiben azt a liírl kapjuk, hogy, otl is nagy havazás van, de eddig közlekedési akadályok nem merültek fel. Még szerdán is jöttek be Récséről szánnal Nagykanizsára és a szomszédos községek is megközelíthetők.
Sokat panaszkodnak Gelsén is, hogy a hegyekben megfagyott a bor: a hegyekben a boroknak töfcb, min! 2f> százaléka ment tönkre a la y miatt.
Gelsén északi szél hordja a havat Gelse—Gelseszigot közöli Buslakoál már vége a közlekedésnek. Nem lehel közlekedni Pölöskefő és Zalaszentbalázs felé sem.
Nem jön vonat Jugoszláviából
A lokális viszonylatban jelentőséggel biró vidéki közlekedési zavaroknál sokkal súlyosabban jönnek latba azok a forgalmi-akadályok, amiket a harmadik nagy tél a vasuli közlekedésben okoz. A Duna- Száva Adria Vasultársaság vonalain alig egy liele birkóztak meg emberfeletti erővel a
tornyosult hóakadályokkal és mos! újra kezdődhetik élőiről a munka.
A nagy hidegek miatt már a mull hét végétől k4sések vollak a vasúton.
Kedden, a reggel halkor Nagykanizsáról indul! gyorsvonat Székesfehérvárra már négyórás késéssel érkezet! meg, amil a Fehérvár—Bala-
J29.
február 14. _
toijaliga körött! szakaszon vett fel. yt a késést még csak a hideg okozta, de az újra teljes erőből megindult havazás mára már megbéni-lofla az egész vasutforgalmat. Ma, szerdán reggel a római gyorsvonat nem érkezett be és azt Prágerhol állomásról végleglelsmondták. Ei a lemondás a kanizsai állomásra ma délelőtt kevéssel 11 óra elölt jött meg, mire a kanizsai állomásfőnökség Intézkedett, hogy nyomban igy gyorsvonatot állítsanak össze is az itt váró utasokat az vigye Budapestre a római gyors helyett. Nagykanizsa és Prágerhof, valamint
a többi Jugoszláv vasútvonalon a forgalom teljesen szünetel.
A jugoszlávok közlik, hogy emberemlékezet óta ilyen hóviharok ezen a déli vidéken nem voltak, mint most. A római gyorsvonat Prágerhol és Kotorl között akadt el nyílt pályán. Nagyobb hófúvások vannak még Prágerhof—L.ibach és Sleinbrück közöli, ahol bár nagyobb munkás-oszlag dolgozik, de a dermesztő hidegben és szélben a munkával vajmi gyengén haladnak előre.
Ma délben Gyékényesre sem fűlött be a Zágráb—bécsi közvcllen gyorsvonati kocsi és ugyanígy elmaradt az Eszék—bécsi gyorsvonali kocsi csatlakozása is, mely a pécsi állomásról maradi le.
A vasul igazgatóság a jugoszláviai hóviharok miatt a nizzai gyorsvonatot egyelőre beaztatette.
Ugyancsak a további intézkedésig beszüntették
azt a két személyvonatot, arai Nagykanizsáról éjjel 0 óra 40 perckor Budapestre, Illetve Budapestről este B óra 35 perckor Nagykanizsára Indul. A gyorsvonatokat a vasul járatja is mindent megtesz a forgalom biztosítására Azon a területen, mely a nagykanizsai állomásfönökséghez tartozik, nincs semmi baj és a Balaton pariján a hóvihar elállt már, de Fejérmegyében annál nagyobb erővel dühöng A nizzai gyorsvonat, mely 'éggel indult Pestről és II óra 25 perckor van érkezési ideje hozzánk, a délelőtt folyamán olyan hóviharba kerüli Kápolnásnyék és Martonvásár között, mini most egy hete ugyaniak ez a vonat Fonyódnál. A hóvihar elkapta a vonatot és betemette. Székesfehérvárról nagyobb munkás-osztag és katonaság fáradozik, hogy kiszabadítsák a vonatot, mely információnk szerint szerdán délután 4 6fakor már Kápolnásnyék állomásra ^jutott.
Az a személyonat, melynek érke-!é6i 'deje Pestről Nagykanizsára dél-ulán 1 Óra 5 perc, ugyancsak el akadt Kápolnásnyék és Martonvásár k"zölt. Ennek beérkezését szerdán délután 6 órára várják. ~
» szombathelyi vonalon komolyabb 'avarok nincsenek. A bécsi gyors
ZALAI KÖZLÖNY
ugyan délután fél 2 óra helyett 5 óra felé érkezeit be, de ennek oka nem a hófúvás, hanem a nagy hideg volt, mert a mozdony többször meg kellelt álljon vizet venni.
Barcs felé nincs semmi zavar, csupán a reggel 9 óra 40 perckor indult vonat előtt szaladt egy hóeke, amely hamarosan megtisztította a pályái.
A teherlorgalom minden irányban szünetel.
Ugyancsak szünetel a teher- és a személyforgalom is a Székesfehérvár és Komárom között, mert olt leküzdhetetlen hóakadályok vannak.
Kiásták a nizzai gyorsot
Délután 4 óra után arról kaptunk jelentést, hogy a budapesti és székcs-fehérv4ri munkásoszlanoknak óriási erőmegfeszités és órák hosszal tartó munka után sikerült a nizzai gyorsvonatot Martonvásárnál kiásni. 6 órakor a vonal befutott a székesfehérvári állomásra A nagykanizsai állomásfőnökség kijelentése szerint a nizzai gyors Nagykanizsára való beérkezése éjfél után 2 órára várható, ami több, mint 14 órás késést jelent
A Prágerhof—murakereszturi vonalon a forgalom még az esti órákban is teljesen szünetei.
Megfagyott az uton egy legény és egy iskolásleány
Halálos ember-áldozatot is követelt vidékünkön a farkasordiló, fa gyos hóvihar.
Az egyik áldozat egy kis iskolásleány. Szend-pusztáról ugyanis a gyermekek Szentbenedekre járnak iskolába. Tanítás után a minap a kicsinyek haza mentek. Közben az egyik kisleány az uton elmaradt. A szülők azt gondolták, hogy leánykájuk Szentbenedeken lakó rokonoknál maradt a nagy hideg "miatt. Másnap értcfültek gyermekük tragikus haláláról, az ut melleit ugyanis csontkeményre fagyottan találták meg.
A másik áldozat egy szerelmes legény. Mint kaposvári laptársunk írja : Az egyik zselici legény a szomszéd községből házasodik. Szombaton este álrándult menyasszonya meglátogatására. Az éjféli órákban, mikor hazafelé tartott, az uton megfagyott.
Méteres jég a Balatonon
Szántód és Tihany között. A környékbeli lakosságnak ezáltal hosszú időre biztosítva van a Balatonon gyalogszerrel való átkelése.
A tihanyi halásztelep felügyelőjétől nyert értesülés szerint a halászatot a Balatonon pár napra fel kellett függeszteni, mivel embereknek háromnegyed része az abnormális Időjárás következtében megbetegedett. Kinek a lába s kezei, kinek a fülei fagytak meg, jórésze pedig influenzás.
Nem lehetetlen, hogy a mai havazással utolsó méregfogát adja ki a léi. Utoljára Nagykanizsán és vidékén 1888-ban, 1880-ben és 1879-ben voltak hasonló telek, amikor a környező községek heieken át el voltak zárva a várostól.
Nem kell ecsetelni külön, hogy Nagykanizsa szegény nyomorultjait milyen keservesen érinti ez a tél és milyen napoknak néznek elébe azok, akik pénz, fülés, kenyér nélkül állnak ezen a télen.
A larsadalmi egyesületek, különösen a jótékony egyesületek áldásos buzgalommal küzdenek és dolgoznak, hogy a nyomort enyhítsék. Olvasmk, hogy a főváros i< megmozdull, nemkülönben a kormány is nagyszabású segítő akciót bon>olit le.
Nagykanizsa városában is megérett erre a helyzet. És ha a fővárosban van szükség arra, hogy a város nyúl-
jon az éhezők és fázók életébe és ezeken a napokon Ingyen kenyérrel, szénnel segítse a szűkölködőket, ugy hisszük, hogy
Nagykanizsa egész társadat-mának nevében hívjuk lel a várost arra, hogy néhány ezer pengővel segítse a legszegényebb rászorultakat, akiknek természetbeni segítséget kell nyújtani. Nagykanizsa városa Budapesthez hasonlóan
Ingyen kenyérrel és Iával kell ellássa azokat a nyomorgókat és ebben a kérdésben nem hisszük, hogy legyen városatya, aki a közgyűlés előtt kifogást emelne.
Legutolsó Jelentéseink : A budapesti személyvonat, amely 6 órakor indult el Budapestről — este 19 óra 10 perckor futott be Nagykanizsára A nizzai gyors még éjjel lapzártakor Dinnyés alatt vesztegel és nem tudni, mikor sikerül útját folytatnia. Azt a személyvonatot, amelyiket 0 40 órakor kellett volna Nagykanizsáról Budapestre indítani, a hófúvások miatt nem indult el. Éjjel 1 órakor azl a hivatalos értesülést szereztük a délivasultói, hogy a Budapest-Mura-keresztur-l vonalon minden néven nevezendő vasúti forgalom további intézkedésig szünetel.
0-ÉS ÜJSZÖVETSE6 SZÉKI KOKYVEI
MASNÉVEN :
= AZ Ú- ÉS ŰJ-TESTAMENTOM «=» az egész vilAgon közismert SZEHTIRAS
ÉS
BIBLIA TÖRTÉNETEK
a róm. kath. Anyaszentegyház által elfogadott összeállítás után a róm. kath. papság és bitoktatók. á|tatos társulatok, de különösen a magyar nép, családok és egyes hívók épülésére. Isten dicsőítésére, hitvallásunk ismertetésére és terjesztésére, magyar nyelven, mindenki által könnyen
megérthető versekbe foglalva. GYÜLEKEZETEK a ritbmusos ver* scltben írott történeteket a mindenki által ismert egyházi — Uhannjegyt-utt — dallamokra énekelhetik.
ARA PÓSTAN SZALLlTVAt
1. Tartós vászon kötésben, tokban 20 P.
2. Díszes félbőrkötésben, „ 26 P.
3. Egész bőrkötésben, tokban 33 P.
Megrendelhető az azt egyedül készítő
E6RI NYOMDA RÉSZV. TÁRSASÁGNÁL
(EGERBEN. (Apát-ntc* 8. szám.)
I a , imti.ii" u.dtfci,.taiábAo.
(Folyatás a 3 otdalrél)
megíllapiiása uián a tagot felszóllt-ík, h. igy az összeférhetetlenséget . 8 nap alalt szüntesse meg, vagy mondjon le 8 nap alatt. Ha ezt nem leszi, akkor a bizottság megállapítja,
hogy a tagság megszűnt. Fábián Béla, Intézkedési kér, hogy a bizottság döntése ellen fellebbezéssel lehessen élni a közigazgatási bírósághoz.
Scitovszky Béla belügyminiszter válaszában kijelenti, hogy ehhez nem járulhat hozzá, majd a bizottság a ' szakaszt az előadó fentirt módosításaival fogadta el és Fábián indítványát elvetette.
A 22. szakasz tárgyalására tért át e után a bizotiság, melyhez Buday Dezső és gróf Károlyi József szólottak hozzá. Buday Dezső az ösz-szeg megállapítását kérte, mely feleli a bizottság és a .közgyűlés* diszponál. Gróf Károlyi József kéri, hogy a bizottság válasza a felsőházi rendes és póttagot.
A bizotiság a sz^kastt ezekkel s m dosllásokkal fogadja el.
Az elnöklésről intézkedő szakaszhoz Hegy "Cgí-Kiss Pál szólott hozzá és kérte, hogy az elnöklés jogát ne adják meg a vármegyei tisztifőűgyésznelc. A belügyminiszter ehhez az indítványhoz hozzájárult és kérte az eredeti szövegezés elfogadását. A bizottság igy határozott.
Szilágyi Lajos a főispánoknak ki-ván|a megadni a tárgysorozat összeállítási jogát, Éhry Márton ellenkező értelemben beszél. Woiff Károly felszólalása u'án a be ügyminiszter kijelentette, hogy nem öncél az, hogy a főispán beleszóljon a tárgysorozatba. Ezt kizárólag magasabb állami szempontok kívánják.
A bizottság holnap folytatja tárgyalásait.

A Pázmány Páter egyetetnnagyjelentóségfl határozata
Igysteal tssár i Ttugéxv'jeWltre •ea Isloraiclól, tea üjásláil el isa fogaikat
audipatt, február 13
A budapesti Pázmány Péter egyetem jog és államtudományi kara legújabban tartott ülésén egy konkrét eseiből kifolyólag, de a protekciózás körül szerzeit általinos tapasztalatára is nagyjelentőségű határozatot hozott, i amelynek az a célja, hogy intézményesen is biztosítsa az egyetemi professzoroknak azl a törekvését, hogv a vizsgák minden külső befolyástól, a tanárok pedig a zaklatástól men-tesittesse tek.
Az egyhangúan hozott határozat értelmében az egyetemi tanár a független bíróságra fennálló szabályzat mintájára a virsgizó jelöltre nézve senkitől, semmiféle fnrmáb n Információi, vagy pedig ajánlást el nem fogadh <t.
E szigorú tiltó rendelkezés folytán meg kell, hogy szűnjenek az informálásod és ajáolások minden néven nevezendő mód|a, mert a tanárok nemcsak, hogy nem vehelik figyelembe az ajánlásokai, hanem azokat egyáltalán el sem fogadhatják, meg sem hallgathatlak. Ha ilven közbenjárás kísérlete ezekufán mégis megtörténnék, ezt zaklatásnak tekintenék és ennek nu-gfclelö elbánásban részesitletnék.
ZALAi KÖZLÖNY
1929. tehruár 26.
NAPI HÍREK
NAPIREND Február 14, osfltftrtftk
Római katolikus: Bálint' l'rtnest : Bállit. Izraelita: Adu tlo *
Nap kai regjei 7 09 perckor ayngazlk dátutáif 17 Ara 21 perckor
Városi M tg\ .A potysulaiok", Zoro és Huru lrgu|abb filmje. .Nyárt sterelea", Szerelmi történet.
Oóztflrdő nyitva reggel 6 áráról eate 3 óráig (hétfő, szerde, péntek délután
/A nagyböjt
tegnap vette kezdelét és tart mindaddig, amig nagypénteken keresztül el nem hangzik a diadalmas alleluja.
A nagyböjt maga nem is annyira a böjtöt, az éleitől való meglartóz-tatást Jelend, mini a magábatérést, a penltenciatartásl, az erkölcsi alapokra való át és visszatérést, hogy tisztult atmoszférája megteremtse a Kriszlushlvönek azt az erkölcsi magaslatot, ami öt a természetfölöttiség befogadására alkalmassá leszi és a Lélek felszabadításához vezet, hogy az elérhetetlen magas régiókba szárnyalhasson és megközelíthesse a Napkirályt...
A lelkiek ezen elgondolásánál azonban nekünk magyaroknak lehetetlenség: hogy ezt is ne vonatkoztassuk magunkra, hazánkra, országunkra.
Valahogy ugy érezzük, hogy nekünk magyaroknak mindég kijutott a .nagyböjtből". Ha végiglapozunk a magyar történelem lapjain, mindég találkozunk hosszú, szigorú .böjttel", amit nem a jóságos egyház szabott ki hűséges Halra, hanem a sors keze, amely mindég büntetéssel, korbácscsal sújtotta a szentistváni ideáloktól eltévedi magyarságot. Hosszú, keserves .böjtök" voltak ezek, melyek alatt a magyarságnak elég ideje lehetett feleszmélni téves útirányáról, ráismerni arra, hogy idegen oltárokon idegen isteneknek áldoz, hogy el kell pusztulnia, ha gátat nem emel a testvéri visszavonásnak és nem áll váll-váll mellett egységesen kifelé és befeié.
Hosszú volt a magyar golgota-Járás, tövis törte minden lépéséi, verejték öntözte minden előretörését és kin, fájdalom gyötörte szenvedő lestét, de „a nagy manyar böjt" csak nem javított rajta. Túrán átka szállt felé és vert sátrat ritkuló sorsiban. És ha sokszor le is vezekelte minden bűnét — a testvérharc csak újból kitört. És dul, és seper, és rombol és ritkitja tovább a magyarság sorait és sorvasztja életerejét, pedig ma már csak annyian vagyunk, kik Árpád családjához tartozunk, bogy minden uj magyar világrajöttét ünneppel kellene megülnünk. És hiába minden I A felszakított magyar testből vérpatak özönlik, a magyar levegő nehéz a fájdalom sóhajaitól, a szorongatott testvérek Jajszava „tűiről át" hasogatja füleinket: és mégis magyar Turul-madár karmát, csőrét mártja szárnyaszegett, sebző Turul madár-testvér szenvedő testébe. Hát nem veszik észre a vijjogó kuvikmadarak és károgó fekete darvak közeledő seregét, melyek csőrüket élesttik a magyar Turul vérző testére és rajokban repdesik körül és kerítik be az elvakult magyar Turul-madarat ?
Valahogy most nagyböjt idején legalább eszmélne fel Trianon vad-szolgaságbt vert magyarsága, hogy átok útját járja, hogy cl kell vesznie a visszavonás, a testvérharc széles
országútján, amely Ismét hatalmas gyülölellánggal lopog és félelmelesen ter|ed és szürkés-fekete gomolygó fűslfelhői besölétik a magyar égboltozatot és elzárják a kilátást a magyar igérel földjére, amiért mindennap esdve imádkozzunk.
Legyen ez ami nagy Irianoni-bőilünk az ulolsó Intése, a legutolsó figyelmeztetése a Gondviselésnek, hogy a magyarnak a magyar mellett a helye. Fej fej melleit, váll váll mellett, kéz a kézben, egy sziwel, egy lélekkel, egy akarással és egy imádsággal: hogy a veszteit háború vezeklése, Csonkaország nagyböjtje és Trianon nagypéntekje után jöjjön el számunkra végre a magyar Húsvét, a magyar Feltámadás, a magyar Allelu|a — kapjuk vissza végre ami csorbítatlan regi Nagymagyarországunkat. _ (8. R.)
— A vármegyei közigazgatást bizottság ülése. Zalavármegye közigazgatási bizottsága Gyömörey György főispán elnöklete alatt most tartotta meg februári üléséi, amelyen Farkas Tibor dr. a leletonkiépiiés gyakorlati télelét szorgalmazta Bidy Zoltán alispán válaszában kijelentette, hogy a telefonhálózat építése a jövő évben befejezést nyer. Dr. Thassy Gábor tisztifőorvos szerint a megye lakosságának egészségi állapota kedvezó. Dr. Horváth Vilmos jelenlésében támuialo'.t a zalai mezőgazdaság súlyos helyzetére. Vitéz dr. Barnabás Zoltán tanfelügyelő beterjesztett jelentésében a tankötelesek számának emelkedéséről számol be. Zalában 37.441 elemi iskolás van. És mig máshol az egyke — Zalában emelkedik a magyarság. Az állalegész-ségügyi helyzet a megye területén kielégítő. Barcza Gyula pénzügyigaz-gató jelenlése szerint a folyó évi egyenes adó előírás 6.762,844 — P. Az esedékes hálrálék 2 905,375 — P vagyis 63 -. A közbiztonsági álapo-tok a vármegye területén kielégítők.
— Az V. szociális este február
18-án, hétfőn délután 6 órakor lesz a Missziósiiázban. Az est előadója Gyömörey István országgyűlési képviselő, aki a nő társadalmit nagyon érdeklő és ma aktuális témáról fog értekezni.
-- Eljegyzés. Grünfeld Bözsit Hahóiról eljegyezte Hoffmann Béla Nagykanizsa. (Minden külön értesítés helyett).
= Ma, csonka oafltSriB-kdn elaőrendd oigány-bál Wolláknál.
— A Kath. Legényegylet húshagyó keddje. A hagyományos far-sangbucsuztató ezidén is kiválóan sikerült a Kath. Legényegyletben. A 9 órai kezdetkor már zsúfolva voll a terem szebbnél-szebb jelmezekkel, álarcosokkal és még folyton jöttek. Pompás bobX^j)ierott, orosz, magyar és fc.itaszlikus jelmezek kava-rogtik egymásközi és a jókedv forrott, mint az édes must. Fél liz órakor már állt a tánc és a fiatalság láncoskedvét, c&»k a később érkező jelmezek feletii hahotája szakította félbe olykor. Falrcngetó kacagást váltott ki kél ügyes fiatalember, akik nagyszerű elefánt .kosztümben" eljátszották a .Megvadult Sziám a báltereinben" c. saját szerzeményű bohóságát. Az elefántot megpróbálta ülni egy orosz vitéz, de póruljárt és ezért perceken át zúgott a terem a nevetéstől. Igazán kedves, fesztelen muri volt. Megjelent dr. Mutschen-bacher Edvin világi elnök is. A rendezőség. ugy a vendégsereg szórakoztatásában, mint a mulatság han gulatának megteremtésében Lengyel János vigalmi elnökkel az élén bravúros munkát végzett. Gyönyörűen halt meg Karnevál hercege a Legényegyletben ...
36 aj náthalázas beteget jelentettek be tegnap Nagykanizsán
Az iskolákban a nagy hideg miatt üresek az osztályok — Nagykanlzaa szerencsésen esik át a járványon
Nagykanizsa, február 13 Nagy része van az irtó hidegnek abban, hogy az influenza Magyarországon nem tud olyan mértékben terjedni, mint ahogyan rémületbe ejtette előbb Északamerikát, majd Németországot.
Nagykanizsán is sok a prüszkölő, orrfuvogató ember, de komoly nátha-lázas megbetegedés szerencsére mindmáig csak igen elenyészően csekély számban fordultelö. Könnyebb esetek természetesen százával vannak, ma i?36 ujabb influenzás megbetegedést jelenteltek a tisztiorvosi hivatalnak A Társadalombiztosító orvosai 46 náthalázas beteget kezelnek.
A polgármester, mint egészségügyi hatóság, ma sárga figyelmeztető-plakátokat bocsátott ki, melyeken felhívja a közönség figyelmét a járványtól való védekezésre, ismerteti a megelőzés és a tovibbfertftzés nteg-gátlásának módjait.
A szülőkre roppant inegiiyugtatólag hatott a tanfelügyelő tegnapi rende-
lete, mely szerint a gyermekeket, ha a szülők jobbnak látják, belátásuk szerint otthon tarthatják az iskolából a nagy hideg és járvány miatt.
A polgári leányiskolában 324 növendék közül 162, a fiú polgáriban 301 tanuló közül 105, a tanári karból 4 tanárnő és 2 tanár hiányzóit az előadásokról, ugy, hogy volt osztály, amelyikben 10—15 tanuló hallgatta az előadásokat. Hasonló a helyzet a többi iskolákban is, ugy, hogy a polgármester kijelentette, amennyiben az időjárás nem változik, javasolni fogja a tanfelügyelőnek az iskolák teljes bezárását.
Kaposvárott már bezárták az iskolákat
Kapokvár is azok közé a városok közé tartozik, ahol nagyobb arányokban lépett fel az influenza-járvány. Az ottani tisztiföorvos javaslatára az alispán elrendelte az összes iskolák, tehát az óvódáktól a gimnáziumokig minden tanügyi intézmény bezárását. A szünet egy hétig tart.
CsonkacsfitórtSki cigánymorit =
rendez a KémányeeprB-ben FÜREDI QYURKA
ismert kanizsai cigányprímás jól szervezeti zenekarával, ki három évi tanulmányútjáról hazatérve minden este szebbnél-szebb zeneszámokkal szórakoztatja a közönséget. — A vendéglős is mindent el fog követni, hogy a vendégek jól érezzék magukat, jó ételeket és italokat ad szolid árakon.
HaafM«at*at«téa 4a máa keoagtató tréféa mókák I
Szíves pártfogást kér tisztelettel
Raffal Ferenc vendéglős
— Etessük a madarakat! Madárkáink a nagy hidegben sokai szenvednek, félő, hogy nagy részük elpusztul éa nem lesz, aki lavasz-szal kipusztítaná gyümölcsfáinkról a hernyókat és kártékony bogarakat. Segítsünk madarainkon, etessük őket. Nem kerül semmibe és úgyszólván semmi fáradságba. Az asztalon és a konyhában maradi morzsákat és egyéb olyan ételma-radékot, amit a madarak megesznek, szórjuk kl az udvaron, még jobb — Ita lehet — a kertben lehetőleg napos helyre: a madárkák majd megtalálják és fölszedegetik. Ha gyermekeink kijárnak a szabadba, adjunk nekik ilyen maradékokai papirosban, hadd szórják ki valami napos helyen a szabadban. Gyermekeinket ezzel jószívűségre tanítjuk s a kis madarak tavasszal százszorosan meghálálják ezt a jószívűséget. B D. ■-- Ma, osonka osfHSrtó-kSit elsőrendű ofgány-b*l WollAknél.
Felakasztotta magát Berg Kornél ecsényi földmives. Mire észrevették tettét, már halott volt.
Közgyűlés. A .Nagykanizsai Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok, Pincérek Segélyegylete" /. hó 21-én délután 3 órakor az Ipartestület ^üléstermében tartja évi tisztújító Közgyűlését, amelyre az egyesület tagjai ezúton is meghívatnak Ha a gyűlés határozatképtelenség miatt az napon megtartható nem lenne, akkor az 28-án délután a megjelentek számára való tekintet nélkül, minden körülmények közölt meg fog tartatni. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Az évi mérleg s a jövő évi költségvetés bemutalása. 4. Tisztújítás. 5. Esetleges indítványok. Az Elnökség
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Za'a-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujijuk. Százpengőnként csupán öl pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely.
Gaonka osQtSrtSkBn ' a
Kiaaörhár vendéglőben
nagy oigánybál
Cigányzenekar és Jazz-Band Torma Tóni közreműködésével.
Legújabb slágerszámok énekkis érettel.
Szives párlfogást kér
w a wendágl&a.
1929. február U.
A mindenható pénz
ICSÍ a cinic a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör vasárnapi liceális előadásának, amit Kelemen Ferenc bank-gazRaló, a Kör társelnöke fog tar-,,,ni. Az előadó korábbi értekezései „Un már maga „A mindenható pénz" nat!y érdeklődésre tarthat számol, „ifginkább fokozza azt dr. Sztívay Zoltánnak, a Petőfi Fársaság volt ugja és titkárának Nagykanizsára érkezése.
Dr. Szávay Zoltán fia Sztlvoy Gyu-unak, az ismert ncvll poétának, a Pflöfi 'i'ársaság főtitkárának. — Dr. Stávay Zoltán ölször voll első idáig j Vigyázó-díjban és költészetének terméséből több más irodalmi dijra érdemeset is átszűrt már a komoly kritikai irodalmi ériékelés. A köilö most eljön Nagyj(^iuísár».ts előadja itt a liceáli*.. előadás kéjeiében né-hiny Vigyázó-dijí*.. költeményéi, néhány kedves nóta-szövegéi és humoros versikéjét.
Az előadás további részeit a Kis-konizsai l.evente Dalkör énekszámai töltik ki.
Az előadás vasárnap délután ti ótakos kezdődik, belépődíj nélkül futott teremben.
- Az Izr. Jót. Nőegylet szombati ,Ujjé, a ligetben nagyszerül" mulatságának rendezősége felkéri azokat, akik jelmezben szándékoznak megjelenni, hogy a mulatság estéjén a felvonulás végell már 9 órán gyülekezzenek, az adakozókat pedig kéri, hogy a büffének szánt adományokat szombaton este 6 óráig küldjék fel a Casinoba.
- A rettenetes nyomorban sínylődd Wllllnger-családnak Hef-ftc Oyula cukorkakereskedő a következőket gyűjtötte: Zalai Lajostól I kg kenyér, N. N. I pengő, Adler Miksától fél kg szalámi, Abramovics főkántor 1 kg kenyér, Ladeczky János 1 kg kenyér, N. N. fél kg keksz és I koszorú fllge, Klaun János I kg liizt. További adományokai nyugtá-lunk. ügy szerencsétlen családnak áz éhenhalástól való megmenléséről van szó.
= Ma, caonka oaOtörtS-hfta aU4r«ssdO oi0ény-b*l Wolláknél.
- Elveszett folyó hó 12-én délelőtt 10 óra tájban az Erzsébet-téri .nagyudvar" kapuja alatt egy jobb kézre való fehér szőrrel béleli barna hörkezlytt. A károsult kéri a becsü-ieles megtalálót, hogyazl kiadóhivatalunkban leadni szíveskedjék.
= Ml a titka, hogy mindenki szőnyeget Barta Miksánál vesz? Mert kedvező részletfizetés mel lelt készpénzáron vésárolh'ét.
= Üzletáthelyezés. Szabó Antal fegyver, lőszer és sportárunagykcrcs-k«lő üzletét a jövő hóban Föut 5. számú hercegi várépületbe helyezi dl. Augusztus l-ig a Deák-tér 15. sz. leienlegi helyiségben marad az autó, motorkerékpár és géposztály.
Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park szálloda kávéházon, VIII. Baross-tér 10.
2ALAI KÖZLÖNY
Qeres
ételzsi p
Hutter gyártmány
szavatoltan tiszta, egészséges és
könnyen emészthető.
100% tiszta kókuszzsir.
Hava kell elmenni ?
lebruár Ili Izr. Jól Nőegylet bál|a , (.*,. slnobnn.
lebruár 17 Kcknen l'erenr liceális eló adása 6 ónkor a váioitiázán Kisksnizsji Kiltl. Ilj Kjjycsülc: lis/lu|iló
Közgyűlése Saks szimultán a Koronában este n-üved 9 órakor. '
Február IS. V. azorlális est a Mlisiiós-luiban tf órakor (Gyöinór y l.lvm etóidasa)
Február 24. t.lceálli előadás a rádióról a várodiazán (1 u. 6 órakor.
Anyakönyvi Itlrek. Nagykanizsán az e mull bélen 11 gyermek szlllelell fi fiu és 5 leány: M.ijor József cipész segédnek leánya, Gaál József bognár segédnek fia, Simon Sándor posta altisztnek fia, Szárccz Mihály kőműves segédnek leánya, Benkő József vasúti raktár munkásnak leánya, Waslell Károly bádogos mesternek fia, Szvetecz József állampénztári lisztnek leánya, Kunics Boldizsár vasuii raktár hiuukásnak leánya, Farkas János asztalos mesternek fia, Proszenyák József kőműves segédnek fia, Hosszú Mihály vasuii kocsi mesternek fia. Házasságkötés IH volt: Horváth György föld-míves Antk Erzsébettel, (iangler (Jyula vasúti géplakatos Schmall Franciskával, Szinodics Károly cipész segéd Antal Ilonával, f-i Iák György pala és cserépfedö meslcr Godina Annával, Varga József földműves Anek Juliannával, Kálovics József földműves Miltalecz Katalinnal, Hegedűs György villamos kalauí (llpesl) Kálovics Katalinnal, Igri György lold-mives Bulf Kata.innal, Imrei Lász.ó foldmives Sgáuelz Katalinnal, Ber-naiit Lajos jarásbiró^ági hivatalnok Weisenstern Erzsébeltel, Szolár László Mdmüves Polai Katalinnal, Bencze János földműves (Sormás) liiró Annával, Kele János földműves (Sormás) Kis Annával, Kovács Kálmán géplakatos segéd Valdingcr Ilonával, Her-czeg Antal cséplőgép kezelő Gazdán Ilonával, Kálmán János foldmives Tóih Annával, Ifjovics Isiván föld mives Lengyel Annával, Strohlioffer János cipész mester (Balatonmária fürdő) Zafuta Máriával. — Halálozás
14 történt: Horvállt József rk. 2 hó-
napos, Bogdán János éjjeli ör rk. 72
éves, Kulcsár Sándor napszámos
(Zalabaksa) rk. 68 éves, Kesze István
napszámos rk. 93 éves, Hegedűs István éjjeli őr rk. 62 éves, Szélig Dezső Károly rk. I hónapos Singer Izidor mészáros mester izr. 64 éves, Osvald Imre lionv. kp. őrvezető rk.
19 éves, Tóber József foldmives (Nagybakónak) rk. 55 éves, Harmat István napszámos (Lenti) rk. 311 éves, Gudlin György foldmives rk. 58 éves, Németh Tibor rk. 7 hónapos, Tiszai György né Szokoly Borbála rk. 45 éves, özv. Imrcy Györgyné Neumayer Rozália rk. 48 éves.
Erői, vérbó, kövér emberek számára a természetes „Ferenc Józsel" keserllviz naponkint való ivása a legkisebb erőlködés nélkül könnyű és rendes bélmllködést biztosit. Számos szakorvosi jelentés bizonyítja, hogy a Terenc lóziel viz sziv- és idegbajosoknak, vese- és cukorbetegeknek, valamint koszvényben és csuzban szenvedőknek is nagyon jót tesz, s ezért méltán megérdemli a legmelegebb ajánlást. Kapható gyógyszertárakban, drogériákból és füszerüzlelekben.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-tlgyeló Jelentések : Srcrdán n homérseklet: keggd 7 Ór.ik I 17*6, délu áll 2 ónkor — I >. este II urakor —14 8.
f-'elhözti: Egész ii.ipon ál borult égboltozat.
Szélirány Reggel Éjszak, dítben és este Ejs/akkeltli szel.
Mozgószin házak
Városi Nagymozgó. Csütörtökön és pénlcken 5, 7 és 9 órakor két sláger: Zoro és Hunt legújabb filmje ,.A potyautasok". .Nyári szerelem", szerelmi történél. Főszereplő Hugh Trevor.
VADBŐRÖKET
nyul, róka, görény, mókus,
ny'Mt és vidrát, é b y t o 11 a t, vasat, fémet stb. a leKuiagatabt) napi írban vásárol
HTBtl B. ÉS FIAI HAGYXAHIZ8A,
Erzsébet királynéiéi 15. szám
R AJ) I O
(Rövidítések) H — hírek, közgazda-Ság Hangv. — hangverseny E — elóadáa Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. - mezőgazdaság. III. =. iljusági előadat. P — (elolvasás. U — gramotonzene. Ib jazz-band. K — kabaré. nZ — népszerű zene.
Február I I (cs(llörM)
Budapest 9 *5 ü hangv. !UU H. !) 4b A hangv. folytatása. 12 1 >é.i harangszó és idójáiáslelcntés 1205 Zongorshangv 122) H. 12.3) A h.msv folyt. 13 Időjelzés, :dó|áiía 14 30 11. 16 Rádió Szabad Egyelem 1(1.35 Idó.elzés időjárás, H 17. lü E 17 40 Cigányzene 18 45 Angol nyelvoktatás 19.20 E. a Stúdióból: ,A templom egere-, vlg|áték 3 leiv. 21 10 Q hangv 22 Időjelzés, H., IdőJArásJelcnlés. 22,15 Olasz-nyelvű E Ulána Jó.
Bécs II Délelőtti hangv. 16 Délutáni hangv. 19.45 Opera E
Berlin 17.30 Szavalatok. 19 30 Ollenbach lantaszl. opeiais Uiána tánc Z.
Frankluit 12 O. 1555 A. I6.3Ó Délutáni hangv. 19 45 Szórakoztató l. 20 iU na..gv.
London II O. 12 Enekliangv. 15 Egyhail L 16 Éneiliangv. 17 15 üyerniekóra .8 45 tianzv. 21 35 Vidám dalok 22 35 Tsnc Z.
Milánó 11.15 a. 17.20 Uy. karének 20.-10 Optra E-
Kitm« 13 Rádió tiló. 1 '.30 Szórakozlató Z. 20 15 Opera E. kozv.
Stuttgart 10 KI. 12 15 és 13 Q. 16.15 Hangv. 19.15 Rádióreklám hangv. 20.15 Hangv.
Terménytőzsde
lluzn il-zav. 77-es 25-35 —25 55, 78-aa 25 0 —25 80, 79-es 25 80- 5 95, 80-a« 25 95 -26 10, dunintuli 77 ca 24 95-25-15, 7-i.1i 2S2 —2)40, 79-es 254)-2560, 0-as 2.V6U-25-75, rozs 22 80— 22 90, lak árpa 2)00—75 25, sörárpa 26'00 - 78 50, zab 25-25—25 50, tengeri Iszu 2'-75-280O, dunántull 27'25-27'50, korpa 18 75 1900.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén a tózsdeidó második (elében az ösztönzés hiánya továbbá a piac tájékozatlansága a spekulációt tartózkodásra késztette, ugy, hogy a piac fö jellemvonása kezdetben az üzlellelenség voll A lözsdeidő második felében berlini halasra kissé megélénkült a forgalom és egyes értékeknél valamivel magasabb árak kerüllek felszínre. Igy a Gans-Damibius.'Gans-Villamos, Rima és Magyar Hilel árfolyama emelkedett egy árnyalattal. Ezzel szemben a lobbi ériékek egy árnyalattal gyengültek Az irányzat zárlatkor egyenetlen, az áreltérések azonban rendkívül csekélyek. A fixkatna-lozásu papírok piaca teljesen üzlet-klen, a valuta és devizapiac irányzata tartott.
Zürichi zárlal
Piris 20 301 l. Lon Ion 25 2l!<, Newyork ",20 00, Brllsscl 72 iO, Milano 27 10' i, rtadild 81 25, Anis«r.lam 208 27'i. Bettin I Í33 >", Wien 710). Sotla 375'/,. p,í8, 5 35'/*, Varsó t8 30 Budapast 90-a«'fi Belgrád 9 12" l, bukaresl 3 tl'-j
A bmlapesti Tőzsde deviza-jegyzése
vai.utAk
Angol 1 27-/0 2 -S5 Helga tr - 9 H0 79-90 Ciehk Ifi ol -16-99 Dink 152-60-153-20 Dmar 10-09 ir.-oa D .'lár i 0*711-572*70 l-r.-ndal 22 50 22-.0 Holt. 22.115 23-05 lengyel 6110 01*40 Len 3 iO .1-44 ;
Lrva -*—
l.ira 29 95 30*20 Márka 135 75 136*75 Norvég 152 69 1 .1*20 S.-hnl. 80-3VI-0* 0 l'cseta 89 45 90 05 nví|cí I. 1101)5 111) 45 S/édk. 152 95I53 55
devizAk
Amal. 229*35-730 0'> Belgrád 10*05 I0*0« Berlin I3W5-I36 25 Brtlasrel 79-62-79 87 Devizatet 3-41 3*44 Koprnh. I52-77 51 17 London 27-79-27*87 Madrid 8?*55-90-05 Milano 29-95-10-05 N:wyori 572*6) 4*20 O.zlo 152*1*0-15320 l'árls 27 .1fi.22 4} l'ra.-.l 1691-16-99 Sz lia 4-12 4*15 Sloc-h. 153 15-153 55 Varsó 61-20 64 40 Wirn 80 15-80*70 Zllilch 110 12-11042
Serlésí sár
Felhs|1ái 1518, elsdatlan 100. — Eln4* rendű 1*58-1*60. szedell 1*56-1*58, azedelt Vrtzép I -4 1 — I" '8, könnyű 116-1*32, t-só rendű öreg 1*44—1*46. Il-od rendű oreg 1*36- 140. angol su iló 1*30-1*60, szalonna naevban 1*70-000, zsir 2*00 0*00, hűl 186-2*01, szalonnás lélscrlís 1*80-1*96. Az Irányzat lanyhi.
Eladja: Délsalai Hyomda és UfkMó Vállalat, Hagykanlxsáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán teleton i Nagykanizsa 78. aK.
nős aki Cormick traktorral való szántásban, szivógázmotor, villany és vízvezeték kezelésében jártas,
kerestetik.
Kérvények referenciák megadásával „9- T." alatt a kiadóhivatalba küldendők.
zalai közlöny
1929. február l-l.
APRÓHIRDETÉSED
Az apróhirdetések dija lüsziig 50 « Jlír, Minden további szó dija s fM. Vas'.:- is ünnepnap 10 szó'g CO fiitár, min/Jcu további szó dija 8 fii'. Szerdán és pinteken 10 szóig 60 fiilér, minden tovilM>i sió dija 6 UH. Omsxó s minden vastagabb betűből álló s*ó két s?ó,-.hk számit-tátik. Állást keresőknek 500. u engedmény. A hirdetési dlj tliire fízatsnda.
HéxvexetttnA kerestetik vidéki frtld birtokoshoz falura. Csakis, akik már falun ilyen állápban voltak. jelentkezzenek — Sipos Andor füszerkt reskedésében, Nagykanizsán^ 683 Nagy gobelin-képek eladók. Cim a kiadóban. 682
VÍZVEZETÉK
c««lornA/i»l és cgissiégflKyi
berendezések
gsxdailffl, háiUrl.UI él épOI«l
bádogos munkák
fllrdó- <s (Jlókádsk. valamint e i/akba vigó
javítások készítése SZEPESI IMRE
lei. 2-» Zrínyi Miklós utca 22. t.l 2-fio
Már nem tart sokáig
a tél. Szükséges tehát, hogy tavaszi ruháinkról gondoskodjunk, annál Inkább is. mert a „Tribon" ruházati r. t 8 Invi részletfizetésre szolgáltatja ki a közalkalmazottak vevóközönsését Jelen ej-ctben h részletfizetés április hó elsején kcZdódlk. Mindennemű tavaszi féill- és nőiszövetek, selymek, vásznak, siffonok és egvenruha-szövetek stb. nagy választékban Mintáimat készséggel bemutatóin é« rerdfléseket barmikor felveszek PRANQER JÓZSEF. KlnlzM-ntra 2 a. szám.
siam rizs.... egy Duna keksz kettő Trappista sajt háPOWl
Dióbél.............. négy
pengó kilója
Vidá-nái
Telefonszám: 1 —56.
FQexerOzlet berendezéssel azonnal átadó Teleki ut 55 659
Háro-nszobás elószobás, parkettás lakée telje* komforddal március, esetleg május 1 ére kiadó, ugyanott egy nagy raktér, mely műhelynek Is alkalmas, bérbeadó Zárda-utca 5. szám alatt. Bővebbet Kohn lakatos mesternél. 694
HaAn Qyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
77/1929. vhl. izám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. év l-X t.c. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1929. évi Pk 8552. számú végzése kö/etkeztében f-'reyler Adolf ügyvéd állal képvlse't Mé«zams Imre nagybani zsai lakos favari 415 P s jár ffejé'g 1979 évi január ho 2Ián foganatosított kle építési végichaitás utján le- és felülfoglalt és 3 0 pengőre becsül' következő Ingóságok, u. m : urlszoha, ebtdlóberendezés, zongora, prrzsa szőnyegek stb. nyilvános árverésen el adatnak
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. jáiás-bíróság 1929-lk évi 85b2. számit végzése folytán 435 P — f, tőkekövetelés. ennek 192'.). január hó 1. napjától já'ó h'»o ka-maiAl, VrfVo váll<*dtj é< eddig összesen )08 P 40 iill. blróihg már megállapított köliségrk erejéig Nagykanizsán, Rákócziik'' 15 s/lni alall leendő megtarlására 1929. cvi február hó 15-lk napiának d. e. 10 órája határidőül kltuzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok nz 1881 évi LX. I c. 107. és 108. § ni értelmében készpénzfizetés mellett a kgtöhbet ígérőnek szükség eseten becsáron nlul is cl fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és Iclüiloglaltatták é$ azokra Kielégítési jogot nyertek 'volna, ezen árverés az iSBl. évi I.X. t. c 102. §. értelmében czck javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán. 1929. évi február hó 6. napján.
Haán Gyula s. k.
«s kir blr. véyrehaltó

KizAró'agos kípvlselfik: j
mumiM*
Nagykanizsa Deák-tér 2. Telefon 3-22.
minőségben és tartósságban felfilmnlhatatlan!
cj»ndi«
„(in'1""'
. .1.. IJV
^'.^.TrodB'!"!,..^ ...........
un" ' ...„a t«l,ni. .l'p

stii"*
PAÍ. LADIS
köni/vosztályu fíuiln/icsl, V , Alkolmány-u. t
Kertimagvak. Gazdasági magvak.
Madáreleségek:
Vegyes inadáreleség. kendermag, hámozottzab, fénymag, édestepce,
Műtrágyák:
Szupeifoszfál.kálisó.mésznilrogén, csileUalélrom stb. stb. „Síiíus" uüvénytápsó.
GyUmölcsla-karbolineum:
Euda, Dendrin, Solbar stb. Növényvédőszerek.
Klcilnyben és nagybnn kaphatók :
0HSZÁ8 JÓZSEF magkereskedés*, ben Hagykanlssán, Erxiéket-ter 10
A blrdsig melled. Telelőn: 130.
RADIO
szakkönyvek
ét
folyóiratok
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében nu
NAGYKANIZSÁN.
MEGHÍVÓI
Magán- vagy üxUU űgyakbenl utaxisok alkalmi v»l
BUDAPESTEN
a Uvk«lU<aM«bb otthont Byojtja a lag«l6»7$*«t>k (•ItáUlck mellett a MWtl pílyaodvar ktasM ..........t«vó
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
BndtfMt, Tffl., BaroM-tér 10.
■Mit
SOu/o «no«dmányt kap
■tat aaan lap eWIUttftj* olcsó »iobs-4ral»kból, lOO/o angadményt kap
olcsó itt árral Italokból. (KltltnA hlsl koayka.)
5 pMfftt iMftakaWt
autótaxi költségei, -art fyalof ítjöhal ««r 9** slait • pilyaudvarrót
Nálunk otthon érzi magátlll
ElsArandQ klaaolgAtás, ntgornío caalldl |»0«|.
Saját érdeke
•1«0 (lóojrOk lolytín, hovy okvstlao niluok SíiJI-|oo ra»g. - EiAsates sxobamagrtndelé* a|4oUto«.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Könyvnyomda % Nagykanizsa f RBnyvkBtésist
a „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala
Készítünk:
*| TELEFON: 78. |'
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékekéi, müveket, meghívókat, eljegyzési és eskelési érlesilése-ket, gyászjelentéseket, névjegyei, falragaszokat, körleveleket, röplapokal és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
(ízleli könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket. zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzftlzetcket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptárlömhökel, falinaptárakat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsát. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
69. évfolyam, 38. szám
Nagykanizsa, 1929 február 15, péntek
Ara 14 fillér.
POLITIKAI NAPTLAP
Sierkeaxtósáe kiadfthivju.il: Pó-ui 5. mm. Kcsathclyi üókklirlóbivatal Knaauth Lajoa-u. 32
Feleiös szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési tra: egy bóra f pangó 80 HIKi
A Meteorológiai Intézet jelenti este fél 10 órakor: Változékony idő várható gyengülő faggyal, kisebb havazással, keleten azonban némi hősiillyedés nincs kizárva.
Nyolc ember megfagyott a fUleki országúton
Különvonaton vittek élelmiszert a nizzai gyorsvonat, Dinnyésen megrekedt 170 utasának — Nem fenyeget szénhlány és indokolatlan áremelés — Csehországban engedett
a fagy
kereskedelmi szervek képviseletei!. A miniszter azután érdeklődött, lioyy mi az oka a szén-árak rohamos emelkedésének. A megjelentek kijelentették a miniszter elölt, hogy szénhiúny veszélye nem fenyeget. Az árakra vonatkozólag a megjelentek Ígéretet lettek, hogy minden eszközzel meggátolják iu inkokolallan áremelkedést.
Befagyott a Mura
Leoben, lebruái 14. (Éjszakai rádiójelentés) Itt a Mura egy és léi kilóméter távolságon teljesen befagyott.
Pozsony körül az összes vonatok elakadtak
Vrága, február 14. (Éjszakai rádiójelentés) A fagy kissé engedett.' A forgalomban még mindig súlyos zavarok vannak. Tegnap délutántól reggel ') óráig erős hóvihar dull. Pozsonyt és környékét a hóvihar ei-vágla a külvilágtól. Tegnap délulán az Összes Pozsonyba igyekvő vonatok megrekedlek a hóviharban, Pozsonytól néhány állomásnyira és mos! is oll vesztegelnek, A pozsony prágai gyorsvonat Pozsonytól nem messze az aiagulnál megakadt a hóban. Csütörtökön reggel óla egyellen vonat sem indult Pozsonyból és a közüli vasul sem jár.
Budapest, február l-t
Az Európára szakadt arktikus tél országszerte megbénította a forgalmat, kereskedelmet és a mindennapi élet körforgását. Nincs vonat, nincs posta, nincs ájság sem. A rádión és telefonon érkezeit hirek adnak csak képet az Európát boritó abnormis időjárás eseményeiről.
Budapest, február 14. A délivasu-lon á forgalom a hóakadályok miatt ieljesen szünetei. Az nizzai expresz tegnap este óta Székesfehérváron vesztegel. A Dinnyésnél megakadt vonal 170 utasának különvonaton vittek élelmiszert. Herondnél két méter magas a hótoriasz A hófúvás miatt zavarok vannak az Államvasút vonalain is.
Sopron, február 14. Sopronkereszlur és Fülek közölt az országúton nyolc muzsikus cigány tegnap éjjel megfagyott. Reggelre mát csak csonllá fagyot! holttesteikre akadtak rá az országul szán-utasai
Szén-ankét a közgadaságl miniszternél
Budapest, február 14. (Éjszakai rádiójelentés) Bud János közgazdasági miniszter ma megbeszélésre kérette magához a hazai szénbányák tulajdonosait, a MÁV elnökségéi, a szénnagykercskedök, a gázgyár és a
Egy jégtáblán nyolc embert elragadott a zajlás a Bodeni-tavon
Két gyermeket és három felnőttet megmentettek, három gyermek van még az uszó jégtáblán
Pécs vonatai is.elakadtak
Pécs, lebruár 14. (Éjszakai rádiójelenlés) Majdnem minden irányban szünetel a vasúti forgalom. A tegnapi pesti vonalok egy napos késéssel - ma 'étkezlek meg.
Negyven lavina omlott egy éjszaka a sinekre Steinbrücknél
(irác, február 14. (Éjszakai rádió-jelentés) A „Tagespost" jelenti Lai-bachból: A teherforgalom szünetelése érezhető élelmiszer és lüzelő-anyaghiányt mutál. Szlavóniában 8 napra bezárlak az iskolákat. Rengeteg veszély! jelentenek a még megtevő vasúti forgalomra a lezuhanó hólavinák. Ma éjjel Steinbrücknél 40 lavina omlott le és súlyosan meg-tongálla a pályatestei. A forgalmai átszállással és részben egy sínpáron bonyolítják le.
Nizzában 3 emberre rászakadt a behavazott garázs
Nizza, február 14. (Éjszakai rádiójelenlés) F.gy garázs Iclcjc a hó súlya alatt leszikadt. Három olt dolgozó munkás közül I súlyosan, 2 könnyebben sebesüli meg
Befagyott a Rajna
i.andaa, február 14. (Éjszakai rádiójelentés) A Rajna 16 kilométer hosszúságban befagyott. — A frátcia megszálló csapatokban igen sok áldozatot szed a spanyoljárvány.
Brtlgcn, lebruár 14 (Éjszhkai rádiójelentés) Tegnap délután öt liardi fiu jéglábiával a Bodeni-tóra kerüli és az értük menő három mentőférfivel együtt otlreked-tek egész éjszakára. Kél fiul és a felnőtteket egy ujabb jelentés szerint kimentették Wasserburgnál és remélik, hogy a három gyermeket is sikerül élve parira hozni.
Limiau, febr. 14. (Éjszakai rádió-jelentés) A Wolff-ügynökség jelenít: A Bodeni-tó partján levő Wasser-
burgnál reggel 8 órakor a tóban egy jégtáblán 8 emberi vettek észre, amint a hullámok kényére-kedvére volt bízva sorsuk. Nagy nchézsígek árán öt embert igen aggasztó állapotban megmenteitek. Mint megállapították, a nyolc ember Hardból (Voralberg) egyik Bodeni ló parti községből való. Tegnap délulán az uszó jégtáblával kimerészkedtek a lóra, de az ár elsodorta őket. Már csak néhány száz méternyire voltak a wasserburgt kikötőtől, dc a parton levők nent lát
Iák, hogy zajló jégtábláról van szó és azt hitték, hogy az emberek csak sétálnak a befagyod lavon A szerencsétlenek segélykiáltásait elnyomta a jégzajlás moraja é6 igy nem mesz-szc a parttól nem kaphatlak segítséget és az éjszakát a jégtáblán kelleti löllsék.
A letört jégdarabon levő három emberi déli 12 óráig sem ludlák megmenteni és atlól tartanak, hogy már megfagylak.
A képviselőház és felsőház ülései
lózsef fókerceget választották
a véderö-blzoitaág elniúevé
A Ház mai ülésén folytatták a
gyógyjUrdójavasiat tárgyalását. Gyö-mörey Sándor felszólalásában utalt arra, hogy a Balatonvidék természeti szépségeit az üzleti vállalkozás napról-napra csonkítja. Homonnay Tivadar és Szabóky Jenő felszólalásai ulán Kray István báró a fokozottabb bala'oni kultuszról beszélt, felhozva egyes ftlrdölelepek tarthatatlan állapotait. Denz Ákos az idegenforgalom fellendítését hangsúlyozta. Nagy hiba szerinle, hogy fürdőink a szolid üzle'-bizlosiiás helyei! a közönséggel szemben túlságos kapzsiságra törekszenek.
Wulko külügyminiszter beterjesztette ezután különféle egyezségokmányok, döntőbírósági és kereskedelmi egyezmények becikkelyezéséről szóló javafiatokat.
Váry Albert szólt ezután a fürdőügyi törvényjavaslathoz. Amíg a magyar polgári osztály nem veszi észre, hogy nyomorúságos helyzetünkben nem Illik külföldre mennie, hanem hazafias kötelességé pénzét idebent elkölteni, addig a magyar fürdőkérdés aligha oldható meg. Ezután hosszasan fejtegette a bencésem! és Balatonfüredirt. köiöttlétrejön szerződést és nem tartja megengedhetőnek, hogy az ügyet a bíróság előtt rendezzék. t
Napirendi vita után az ülést fél 3 órakor bezárták.
A felsőház
mai. ülésén elnök elparentálta az elhunyt Almássy Imre gróf és Révész István tábori püspök felsőházi tagokai, majd Rákosi Jenőről emiékezelt meg, aki a régi főrendiháznak volt tagja. — A mentelmi bizottság jelentése alapján felfllgge'ztelték gróf Károlyi László mentelmi jogát. A külügyi bizottság jelentése alapján a felsőház határozatában felkérle a külügyminiszteri, hogy alkalmas időben és módon adjon kifejezést a felsőház tiltakozásának a mexikói vallásüldözések ellen, továbbá alkalmas időben és módon tegyen a nép-szöveiségnél lépésekel a trianoni békeszerződés revíziója tárgyában.
Hozzászólás nélkül elfogadták ez ulán a mezőgazdasági rádió-jelentés-ről és a borforgalom szabályozásáról szóló törvényjavaslatokat. Az elnök bejelentette, hogy a véderőbj-zollság megalakult és elnökévé Jó-zsej főherceget választotta meg. Fekete Zoltán interpellált az állHófag Sopronban tervezendő uj egyetemi intézmény tárgyában. Ezzel az ülés véget ért.
zalai közlön v
1929. február lf>.
Nagykanizsa összes vonalain megszűnt minden vasúti közlekedés
A budapesti vonalon a hó-orkán miatt meg sem tudták kísérelni a pálya szabaddá tételét Farkasok járnak át a Mura jegén Barcs és Szombathely felé tisztogatják a vasúti pályát
Egy cigányasszony fiáián a teknőben megfagyott a csecsemö/e
rázzák, hogy azok végig, a Mura befagyott hátán jönnek le a stájer hegyekből és mivel a nagy hideg mialt nem mutatkozik ember a halárban, zavartalanul érnek el a Mura magyar szakaszáig.
A kemény és emberi képzeletet fellllmulö léinek
ujabb ember-áldozata van. Mint Sormásról jelentik, egy
Nagykanizsa, Icbrudr 14 Az a helyzet, melyről a Zului Közlöny szerdai száma részletes riport keretében beszámolt, mára sem változott jobbra, sőt még inkább rosz-szabbodott, mert csütörtökre a Duna-Száva—Adria Vasúttársaság hivatalos közlése szerint az összes vasutvonalakon, amelyek Nagykanizsán áthaladnak, minden forgalom szünetel.
A budai üzletigazgatóság, nem akarta elrendelni az utolsó percig a vonatbeszUntetéseket, remélvén, hogy az emberi erő meg tud birkózni az elemekkel, de ma reggelre mégis kény-leien volt élni ezzel, mert a hóvihar, ami szerdán hajnal óla csak egyes vonalszakaszokon dull, csütörtök reggelre elhatalmasodott valamennyi vasútvonalon és ma már olyan orkán tombol a Hala ton Jegén, amlnó emberemlékezet óta nem volt példa
arra leié. Máriatelepnél, Fonyódnál, Boglárnál és Fejérmegye több részén a múltkori állapotok ismétlődtek meg és az egész Dunánlull hatalmába kerltó hóvihar csütörtökre virradólag mdr Sopron Jelé is végigsöpörte a vasutvonalat.
Gyékényes felé is be van temetve a pálya és igy az igazgatóság kénytelen-kelletlen elrendelte az összforgalom szüneteltetéséi, amire addig lesz szükség, mig az időjárásban változás nem áll be. A helyzet ma az, hogy a Nagykanizsa Budapesl-I vonalon eddig még meg sem tudták kísérelni a hóakadályok eltakarítását. A szél 80 kilométeres sebességgel száguld és hordja a Balatonról a havat olyan tömegben, amivel emberi erőnek hosszú napokon át lehet csak sikeresen megbirkózni.
Az a gyorsvonat, melyről megírtuk, hogy Budáról szerdán reggel elindult és délután még mindig Kápol-násnyék és Martonvásár, majd Diny-nyés között vesztegelt a nyílt pályán elakadva, egyáltalán nem tudóit beérkezni Nagykanizsára. Ezt a gyorsot, miután Székesfehérváron lul hasztalan kísérelte meg ulját folytatni, a fehérvári állomáson feloszlatták. Az utasok most ott a városban várják a jobb szerencsét, hogy tovább tudjanak utazni valamerre.
Budapestről az volt a legutolsó Nagykanizsára érkezett vonat, amelyik Budáról reggel indult és délután 1 óra 5 perc helyeit szerdán délután hat órakor érkezett meg ide.
Azok a kanizsaiak, akik Pestről hazatérőben ezt a vonatot nem érték el, már teljesen a fővárosban rekedlek és ma még nem lehet tudni, jiogy mikor áll be változás.
A nagykanizsai állomáslőuökség azl az információi adla, hogy a forgalmi zavarok olyan nagy méretűek, különösen a pesti vonalon, hogy alighanem
pár nap telik bele, amíg újra fel lehet venni az összeköttetést a fővárossal.
A Szombathely és Barcsra lutó vonalakon
hóekékkel és kirendelt munkásosztagokkal megkezdődöli a hó eltakarítása. Ez itt lehetséges volt, mert a havazás elállott és a szél ereje nagyban gyengüli. Pest felé, a Balaton mellett a Badacsonyról süvöltő orkán száguld a pálya felé és beszélni sem lehel a pálya megtisztításáról.
Aránylag még legjobb a helyzet a Jugoszláviába vezető Kolor-i vonalon, ahol mára annyira sikerüli rendbehozni a pályái, hogy az elindított Jugoszláv vonatok több órás késéssel bár, de megérkeztek a kanizsai állomásra. Innen azonban Jugoszláviába nem megy semml-
léle vonat. Ma délután arról értesített a délivasul nagykanizsai állomása, hogy a vasúti forgalomban beálló bármilyen ujabb változási közöl szerkesztőségünkkel és azt mi, rövid uton a közönség tudomására fogjuk hozni. Addig tehát senki ne készüljön útra, mert a kanizsai állomásról egyetlen vonat sem indul semerre.
Érdekes, hogy csütörtökön délután Murakereszluron nem, de
a Mura lelett orkánszerfl hó vihar tombolt
és oly silrltn havazott, hogy egyik partról nem lehelet! átlátni a másikra.
Nagykanizsa és Murakeresztur között a 75. számú őrháznál ma reggel két méteres hóakudály képződött és a kanyarban a hóeke is majd egy óráig kínlódott, amíg áttörte a vastag hófalat.
Murakeresztur állomáson állandóan negyven ember dolgozik a hó eltakarításán. A községben 22 fokos hideget mérnek. A kutak, alig egy-két mélyebb kul kivételével, befagytak és a község vízhiánnyal küzd. Megerősítik lapunk tegnapi közlését, hogy
a Murán farkasok jöttek át. Több murakcreszluri lakos a Mura jegén sétáló ordasokat látott. Számszerint négyet. — A besliák nem merészkedtek ki a partra. Beszélik, hogy a
Murakeresztur és Letenye között lekvő úgynevezett Bonl-szöllóhegyen két tarkas jelent meg
és a megrémült polgárok állal nem zavarva, nyugodtan sétálgattak a pincék körül, zsákmány után szimatolva. A farkasuk feltűnését azzal inagya-
szerencsétlen kolduló cigányasszony a legborzasztóbb időben ért el Sormásra, hátán a teknőben levő pár hónapos csecsemőjével. Mikor a községben ledéi alá jutott és a gyermekei kipakkolta, megdöbbenve velte
észre, hogy a gyermek halott A kis gyermek a hideg áldozata lett. A rettenetes időben megfagyott és ki tudja, hogy az édesanyja nem órákon ál cipelte-e már mint holtat.
Nagykanizsán a nagy hó kellemetlen meglepetéseket hozott ma reggel a piacra menő háziasszonyoknak.
A piacon egyetlen placl-árus asszony Jelent meg, aki némi, fagyos zöldséget hozott. A kiskanizsai polgárasszonyok közül senki nem jött be, igen érthetően ebben az Ítéletidőben.
Az utcákon helyenként már egy méterre nőtt a hó, de átlagosan, ahol nem volt hófúvás, ott is eléri a léiméiért. A Fö-ut és Kazinczy-utca, mint két legforgalmasabb útvonal megtisztítása megkezdődött.
Ugyanígy Klskanizsán is már dolgozik a közmunkaerő, melyet holnapra ujabb .KXI emher kirendelésével gyarapitanak.
Keszthelyt teljesen eltemette a hó
Keszthely, lebruár 14
(Saját tudósilónk telefonjelentése) A hóvihar teljesen eltemette Keszthelyt. A város egyes utcáin a hó elérte a másfélméter magasságot. Az országúinkról Keszthely megközelíthetetlen.
Egyetlen vonalon sincs vonatközlekedés.
Hogy mikor tisztítják meg a pályái és mikor sikerül a forgalmi akadályokat elhárítani, ebben a pillanatban nem lehet megállapítani. A Gazdasági Akadémián fel vannak jegyezve a meteorológiai jelentések, ezekből meg lehet állapitani, hogy
65 év óta nem volt még Ilyen hideg Időjárás Keszthelyen,
mini a mostani napokban. A városban a hideg maximuma 26'2 fok, a parkban 29 fok volt. Ami pedig a legcsodálatosabb, az az, hogy eddig egyetlen fagyási eset sem fordult elő. Annál többet szenvednek azonban a vadállatok a hidegtől, amelyek az élelemhiány miatt is elpusztulnak. A mezőkön megfagyott nyulakat találtak, úgyszintén vadludakat és lekete rigókat nagy számban. A Balaton 60 cm. vastagságban be van íagyva, ugy, hogy a halászat teljesen lehetetlenné vált
Bezárták az összes kanizsai iskolákat
Még egy beteg sincs a teljesen készen álló jirványkórház-ban — Melegedő szobái állítanak fel a központi iskolában, ahol teát és kenyeret osztanak ki
a városi közkór-
Nngykanlzsn. teb u4r 14
Már tegnapi számunkban rámu-laltunk arra, hogy a polgári iskola növendékeinek, főleg leánytanulóinak mintegy 50 százaléka hiányzik az előadásokról Az elemi iskolákban még nagyobb a tanulók hiánya. A többi intézeteknél valamivel jobb a helyzet. Miulán az egyes iskolaigazgatók ma számozott jelentést terjesztetlek elő dr. Sabján Oyula polgármesternek a tanulók távolmaradásáról, a polgármester érintkezésbe lépett Bődy Zoltán alispánnal és vitéz dr, Barnabás István kir. tanfelügyelővel és elrendelte a nagykanizsai iskolák holnap, péntektől fogva való bezárását, részint az abnormális hideg időjárás, részint az uralkodó nálhaláz-megbelegedé8ek miali.
A náthaláz nagykanizsai frontján a helyzet-jelenlés a következő:
Ujabban 27 uj megbetegedést jelentetlek be a tisztifőoivosi hivatalnak, amivel egylUl február 1-től a mai napig összesen 134 a bejelentett betegek száma, de az orvosok véleménye szerint legalább három-szorennyi beteg van a városban.
Tekintve, hogy liáv. amúgy Is telve van Megekkel és tnbb nálhalázas beteget is ápolnak ott, dr. Goda Lipót városi tisztifőorvos a legközelebbi órákban 20 ágyra teljesen berendezett járvány-kórház megindításáról intézkedik. A jirványkórháznak, amely szükség esetén bővíthető lesz, főorvosa dr. Fodor Aladár városi tisztifőorvos. Szövődmény-képződés eddig egyetlen nálhalázas betegnél sem fordult elő.
A városi képviselőtestület közegészségügyi bizottsága Eberhardt Béla c. tank. főigazgató elnöklete alatt ma este 6 órakor ülést tartott a városháza kis tanácstermében, amelyen az összes bizottsági tagok, iskolaigazgatók és a tisztiorvosok megjelentek. Szóba került az Iskoláknak a rendkívül hideg és a náthaláz-megbetegedések következtében beállott helyzete. Több hozzászólás és vita ulán a bizottság elhatározta, hogy az elemi iskolákat á holnapi naptól bizonytalan időre, a középiskolákat nyolc napra bezárja, egyben a bizottság örömmel vette tudomásul, hogy a Keresztény Jóté-
1929. február
zalai közlöny
kony Nőegylet a központi elemi ií-kola kél földszinti termében melegedót állit fel, ahol meleg teát és kenyerei szolgálnak ki a szegény k számára.
ZalaegerseeRen is bezárták az iskolákat
Zalaegerszeg, február 14. Az influenza egyre jobban terjed a városban. A betegek közül eddig 12 ál-lapeta súlyos a beállón szövődmények miatt. Egy gyermek ma inf uenzában meghalt. A közegészségügyi hatóság in ézkedett kisegítő kórház • feiállitá-sá-a vonatkozólag. A gimnázium 270 tanuló|a közül 112, a leánypolgári 216 növendéke közül 86 hiányzik. A mai nappal elrendelték az Összes iskolák bezárását
Nagyőri élet otáo Nizzában öngyilkos lett a Kflhne-gépgyár 23 éves síkkasztója
Nlu*. fel-mar >4
Néhány héllel ezelőtt lett közlu-domásu, hogy Kühne Mezőgazdasági Gépgyártól Dénes Zoltán gyakornok több mint 40.000 pengőt elsikkasztott. A 23 éves fiatal-ember, amikor a sikkasztás kiderült, hamis útlevéllel megszökött és nem is sikerű I a rendőrségek nyomára akadnia. Vasárnap éjszaka Nizzábin egy előkelő szálloda mosdó-helyiségében agyonlőtte magát egy fiatal-ember, aki a szállóban blro de Becko dr. néven volt bejelentve A rendőrség azonban megállapította, hogy Dénes Zoltán sikkasztóval azonos. Dénes Nizzában is költekező életmódot folytatott és egyetlen éjszaka 130 ezer frank adósságot csinált Megpróbálkozott csekkcsalá«sal is, azonban az ékszerész, akitől 140 ezer frankói akart vásáro'ni, csekkjét nem fogadta el. öngyilkosságakor 290 frankot találtak nála
Az oszlálysorsjáték
csütörtöki húzásán 4000 pengőt nyeri a 6916 — 200(1 pengőt nyeri 64978 — looo pengőt nyert a 30.318 — 600 pengői nvert a 107, WI9, 11.197, 46.308,47.416.71.566 - 500 penöl nyert a 8001. 9843, 10.272, 16517, 10.084, 20 224, »787, 26 292, 27.028, 27.905, 30.012, 33.222, 34 899, 35.353, 35.588, 36.278, 37.697, 39 674, ♦1-550, 44.805, 48 264, 49.360 51-880, 52.026. 60 605, 65 <86, 7>-348, 72.383, 74.503, 74 702, 7<875, 75 516.
**** 'i'Vi* mm m m . . rn^ . -
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Február hó 16"án és 17-én, szombaton 5, 7 és 9-kor, vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor kél s|áger: Zoro és Huru legújabb filmje ■A potyautasok". — „Nvári szerelem", szerelmi történet. Főszereplő Hugh Trcvor.
Wyilt levél Sabfán Gyula polgármester ur&ox és a ieR. Városi Tanács&ox
Hócipők olcsón kaphatók Szabó Antal spcrtüzlelében.
N»K) katiliu. Itbiuár 14 Néhány hónappal ezelőtt ezeken a hasábokon országos feltűnést keltő cikkekben indítottunk akciói Nagykanizsa gazdasági megmentése érdekében. A leplezetlenül súlyos adatok tárházával hivluk fel illetékes helyek figyelmét arra a nyomasztó helyzetre, ami puszluiás felé sodorja ezt az egykor virágzó kereskedelmi és ipari centrumot.
Az idö eltelt, a cikkek hatása benne él minden kanizsai emberben, de sok változás azóta se történt A mi szerepünk, amit ebben az akcióban magunkra vállaltunk, hogy I. i. megmutassuk a világnak ennek a városnak hét sebét, elvégeztetett.
Mi megrajzoltuk a képel, hozzászólásoknak engedtünk terel, de az már nem rajtunk áll hogy a megsegítés akárminő módon is megtör-ténjék
Ma, ezekkel a sorokkkal Nagykanizsa város polgármesteréhez : dr. Sablán Gyula úrhoz és a tek. Városi Tanácshoz kivánunk szólani. Újra akciói kezdünk! Akció', melyei a legemberibb megértés, megérzés és a rettentően kegyetlen tél diktál tollúnk alá.
A „Mentsük meg Nagykanizsát.'" akció ulán újra a közvélemény lelkének hangját tolmácsoljuk, mikor Nagykanizsa város nyomorgó, munkanélküli, elhagyatott, sorsüldözött szegényel, hajléktalanjai és éhezői nevében, az éhezésben összeszáradt ajkak helyett, kiállunk a fórumra és a város polgármesterétől, a városi tanácstól szivei, meleg érző szivet kérünk.
Ez az akció, melyei sokszáz ember, gyermek nevében, Isten nevével indítunk el - nem uj. Nem mi találtuk ki. Csak
utánzását kérjük annak, amit a főváros: Magyarország érző szivfl Budapestje lesz.
Gyönyörű, hosszú ösz után december közepe óta olyan léi tombol e város feleli, melyről csak az Oroszországol járt hadifoglyok tudnák megmondani, hogy az az irkuteki fogolytáborba való, messzi Szibériába, de nem ide, ahol heliyel közzel még fügét is termelnek.
Az a nyomor, mely minden trianoni határszélre juttatott városban megsokszorozódva jelentkezeti a háború utáni években, Nagykanizsán hihetetlen módon megnövesztette azoknak a nyomorullaknak számát, akiket a társadalom könyörülete kell eltartson, vagy átsegítsen némileg ezeken a szörnyű téli időkön. A nagykanizsai társadalmi egyesületek, elsősorban a jótékony nőenyletek dicséretes módon meg Is teszik a magukét. Ameddig az összegyűjtött pengőkből lelik, segítik a rászorultakat, de ez a segítség a tél gondjaival egyenes arányban állandóan kisebb lesz és
ma már mindenki tudja e hasábokról, hogy emberek, családok vannak ebben a városban közöttünk, akik a szószoros értelemben éheznek és még száraz kenyérhez sem jutnak Mióta a tél ránk köszöntött
állandó rovatot képez ahlrekközött szerkesztőségünk gyűjtési akciója,
melyben napról-napra ujabb megrendítő emberi sorsokat viszünk ki a nyilvánosság elé.
Ezek a gyűjtések elég szép eredménnyel járnak. Igaz, hogy az adakozók éppen az egyszerű ob emberek sorából kerülnek kl és sajnálattal kell, nélkülözzük ezek közölt azokat, akik család nélkül szerencsés életkörülmények között élnek.
A társadalom ajtaján naponta kopogtatunk és szerkesztőségünkhöz nem fordult eddig senki, akinek szánandó sorsál ne tettük volna magunkévá és elhárítva magunktól az érdemmel járó dicséretet, szerényen megállapítjuk, hogy minden támasz, segítség nél kül maradt embereket, családokat hosszú heteken, hónapokon át valósággal az élet számára tartottuk meg azzal, hogy a szűkös mindennapi falatot ősszegyüjtöget-Jük számukra a redakcló asztala mellől. A társadalom zsebe azonban épen olyan véges, mint az életünk és nem is lehet kívánni, hogy mindig ugyanazok adakozzanak.
A jótékonysági egyesületek lassan már kimerülnek Azok pedig, akikel az irgalom és könyörütet tart fenn. napról-napra többen lesznek.
A város közönsége nem nézheti segiiség nélkül embereknek, családoknak, ártatlan gyermekeknek nélkülözéséi, pusztulását A város közönsége kérő szóval fordul e helyről dr. Sabján Gyula polgármesterhez, akli érzószivü embernek ismer és a lek. Városi Tanácshoz, hogy mozduljon meg mosl már ő is és megtelelő összeggel, amit elbír a város, azonnal Indítsa
meg a segítő akciót. Tegnap; lapszámunkban közöltük, hogy a főváros milyen óriási méretek közölt folytatja tovább az inség-akciót. A fővárosban tízezrekre megy a rászorulóknak száma, de nem hinnők, hogy Nagykanizsán aránylag kevesebben volnának a város segítségére ráutalva.
Nem készpénz segítséget kérünk a nyomorultaknak, hanem
természetbeni segélvt, la és
élelmiszer alakjában. Roppant nagy a munkanélküliség. Az auiugyis betegen vánszorgó gazdasági életet teljesen megbénítja az északsarki tél, kérdezzük, jogos-e a kívánság, hogy Nagykanizsa városa néhány ezer pengővel azonnal siessen segítséget nyújtani azoknak, akik fűtetlen hajlékokban, száraz kenye-
ret is nélkülözve sorvadnak és sok helyen a megfagyás veszedelmének vannak kiiéve?
Kérdezzük, van-e valaki ebben a városban, aki ne állna a hátunk mögött, mikor a városhoz intézzük ezeket a sorokat és felhívjuk a polgármester figyelmét arra, hogy a társadalom humanizmusa után most a városnak kell megindulni abban az akcióban, hogy kevesebb könny csillogjon embertársaink szemén?
Néhány százmázsa szenei, néhány százmázsa fát, néhány százmázsa kenyeret, néhány mázsa zslrí, burgonyái, lisztet kell kiosztani hatósági uton Feltétlenül hatósági uton és abból, a fővárosi akcióhoz hasonlóan, mindenki részesüljön, aki érte megy. Sok munkáscsalád fel-elte már az utolsó garast és feltüzelte már az utolsó ágydeszkát is és ma, február közepén is annyi a téli gond nyakunkon, mintha még a tél elején lennénk.
Méteres, félméteres hó borzongatja hátunkat a kaniz-ai utcákon és csakúgy fut>ul a szél...
Üljön azonnal össze rendkívüli városi közgyűlés
és határozza cl, hogy sürgős és hatékony inségakciót kezd a nehéz |téli napokra való tekintetlel.
Ha ezt a rendkívüli közgyűlési nem hivná össze a város, hivassák össze az k a képviselőtestületi tagok, akikben érző emberi szív dobog és akikel megrendil az a két adat, amit itt közlünk:
Mindenki ismeri Bajnóczi József hadirokkant nevét.
Egy éleinél többet adott hazájáért. Bajnóczi, mert tüdölövést kapott a fronton és ugy sorvad lassan, mjnt a szu-ette fa... Ez az ember cipészsegéd, de a szerszámot a betegsége kiütötte kezéből.
Felesége és öl gyermeke vanl A tél kezdete óta gyüj ütik családjának és ma ez az ember megjelent szerkesztőségünkben, nyári rongyaiban dideregve és elmondta, hogy egy szál fá|a nincs olthon és
őt apró gyermekével éhezik, momorog. segítsünk rajta ha tudunk, mert a kétségbeesés szélén áll, ahol iz ember elveszli józan eszél.
Megkérdeztük Balnóczit, mennyi rokkantnyugdíjat k.p? Felelet helyett átadott egy hivatalos irást. És most arra kérünk mindenkit ne döbbenjen meg azon, amil ide irunk: Bajnóczi József hadirokkant a Központi Illetmény Hivatal (Bpest) 1929 január ll-iki p slabélycgzővel ellátott és R. le. 25. 3615 számot viselő illetmény nyugtája szerint egy hónapra egy : Irdd és mondd 1 pengő rokkant nyugdijat kap.
A hivatalos rovat szövege ahol az egy pengő be van irva: ellátási összeg I pengő.
Ellátási összeg I (egy) pengő. Felesége és öt gyermeke van.
zalai közlöny
1929. tehruár 26.
Munkaképtelen örökre. Se kenyere, se fája. Sirva meséli,, hogy reggelenként a megdermedt kicsinyeit ugy kell feldörzsölje.
Iszonytató. Egy másik esel:
Willinger József Darai u'ca 19. szám alatt lakik. Beteg, öreg ember, feleségével együtt munkaképtelen, valaki járl a .lakásán". Borzalmakat meséli. Van ezeknek egy fiuk, egy 29 éves, nyomorék, visszafejlődött hülye, aki ruha hljjdn meztelenül fekszik otthon és már teljesen elálla-tiasodotl.
Csak csont és bór, aki látta, annyira megrendült, hogy közel voll az el-ájuláshoz.
Napokon út éheznek és ha nem visz valaki nekik, nem esznek. Van egy asszony, elhagyatva mindenkitől, öt apró gyermekkel éhezik.
Van egy öreg házaspár, valamikor jobb napokat láttak, most még
koldulni menni sem tudnak, mert
nincs cipőjük. Bárdos Károly munkaképtelen cipész 8 tagból álló családjának is mi gyűjtöttünk.
És a végtelen sora a nyomorultaknak, akik közül egy-két kiáltó példát kiragadtunk.
Kérjük a polgármester urat, hogy olvassa el ezt a cikkel és a közgyűlés jóváhagyásával nyomban intézkedjék, hogy segítse a város a szegényekel, akik rászorulnak. Erdeje is van a városnak...
Az ország fővárosa megmulatta az utat: tessék, Nagykanizsa városa is lépjen rá I
R AJ_> I Ó
(RUrldttések) H — hírek, közgazdaság. ilangv. — hangverseny. E — előadás Qy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. - mezőgazdaság.
Ifi. - ifjúsági előadás P — felolvasás, ü — gramötonzene. Ib — |szz-banil K — kabaré. nZ. — népszerű zene.
Február 15 (péntek)
Budapest 9.15 Cigányzenekari han^v-9J0 H 9.45 A hangv. folytatása. 12 Dél' harangszó és ldő|árá«|elentés 12 05 0 hangv 12.25 H. I2J> A han<tv. lotyt 13 Idflleliés, IdAláráa. 14.30 II. 16 Német nyelvű mcsedélután. 16 45 ldó|elzéa. idA-laras, II 17.10 K 17 35 Szórakoztató Z 13 40 Francia nyelvoktatás 19.25 E 2(1 Hangv 22 IdAlelzés, H , Időjárísjelentés Utána cigányzene
Bécs II Délelőtti hangv 16 Délutáni hangv. 17 30 Kamara Z 21 Vigláték E Utána esti hangv.
Barcelona 17 30 Rádió-srxletl 18 3" Szórakoztató Z. 2030 Encklecke 21 16 Hangv. 22 Szimf hangv
Berlin 110 16.30 D'lok giMrklséret tel 17 Könnyű Z. 20 Vonósnégyes hangv Bern 12 50 O 16 DéluUni hangv. BrSnn 12.30 Déil hangv. 22 20 Rlterml Z. kösveiitése
Frankfurt 17 35 Délutánt liangv 19 35 Hangv. Utána kamara Z.
London II O. 12 HegcdUhaiigv 12 30 Orgonahangv 1630 Szjrasoz'aló i 17 15 OyermekOra. 20 és 21 15 Színit han^v. 2220 Zongorahangv 23 Tanc Z.
Milánó 11.5 U 12 30 Hangv. 1630 Jl). 17.20 Ciyermekkarének 2n..)0 Sziint hangv
Mflnchen 12 20 Q 16 30 Szórakoztató í 20 05 Szitui, hangv.
Róma 13 Rád.o tiló. I '.30 Szórskoitaló Z 20 45 Zenekari hangv és Donizetti .La Favorité" c. operajának kozv
Stuttgart III 10 é* 12 15 t) 16 15 Délutáni luiuv 19 30 l'éntc.i hnigv.
Varsó 12.10 é» 1556 O 17.65 Mandolln hangv. 20 15 l'tltnrin. haii^v.
NAPI HÍREK
NAPIREND Február 15, péntek
Római katolikus: Painztin Protesl.: Kauszllii. Izraelita : Adsr h-s 5.
Nap kel reggrl 7 ó«s 07 peicor,
nvugfizlk délután 17 óra 23 perckor. •
Qózfürdd nyílva reggel 6 órMI esle 5 óráig (hétló, szerda, péntek délután nőknek)
Tizenkét zalai község uj törvénykezési beosztása
Nagykanizsa, lebruár 14
A hivatalos lap tegnapi számában az igazságügyminiszter rendelete jelent meg, ainely intézkedik több zalai községnek uj törvénykezési beosztása ügyében. Eszerint az elmúlt karácsony előtti minisztertanács határozata értelmében a pacsai járás Zalaszabar községe kikerül a nagykanizsai járásbíróság területéről és a keszthelyi járásbírósághoz fog tartozni. Ugyancsak április I tói fogva Kerkaszenlmiklós, Dobrln, Kerka-szentkirály, Kulfej, Lendvaujfalii, Lovászi, Szécsisziget, Kerkatcrkánd, Kerkalótfalu, Kislakos és Tormafölde községekel, melyek eddig a zalaegerszegi járásbíróság körzetébe tartoztak, álcsatollák a letcnyci kir. járásbíróság területéhez.
— Halálozások. Strankó János tekintélyes keszthelyi iparos, kékfestő 79 éves korában elhunyt. Tegnap temették el tugy részvél mellett. — Özv. Kutassy Kálmánné dr. Kunst Ferenc Keszthely volt egyházplébánosának nővére 61 éves korában Keszthelyen elhunyt.
- A kanizsai zsidóság Rákosi Jenó emlékéért. Az 5. izr. vallásos és kullurdélulánt tartották meg a felsőkereskedelmi iskola kis termében, amely ez alkalommal is zsúfolva telt meg érdeklődő közönséggel. Dr. Bród Tivadar hitközségi elnök lendületes megnyitója után dr. Winkler Ernő főrabbi áldozott beszédében a magyar újságírás atyamestere és fejedelme Rákosi Jenő emlékének, mint a magyarság küzdő bajnokát állítva ót figyelmes hallgatósága elé. Utána dl. Villányi Henrik nyug.a- kereskedelmi igazgató tarlotl hosszabb és rendkívül érdekes előadást a nagykanizsai zsidóság mull|ából. Abra-movics Márk főkántor jiddis-dalokal adolt elő. — Itt említjük meg, hogy a magyarországi zsidóság ezidén február 17-én tartja megszokott országos kongresszusát a Lloyd dísztermében. Ebből az alkalomból Nagykanizsáról Budapestre utaznak dr. Bród Tivadar hitközségi elnök, dr. Winkler Ernő főrabbi, dr. Weisz Tivadar kereskedelmi tanácsos, dr. Rotschild Béla Ügyvéd, Fábián Miksa hitközségi litkár stb. A kongresszuson az egyes kérdésekhez a nagykanizsaiak is hozzá fognak szólalni. Dr. Winkler Ernő főrabbi a vidéki hitközségekről szóló elahoráluinát fogja előterjeszteni.
— A retormátus egyház kőré-
ból. A helybeli Református Nőegylet f. hó 17-én, vasárnap délután 5 órakor tartja évi rendes közgyűléséi. Február 18-án, liélfőn esle 6 órakor a református egyház dr. Angyal Géza püspök rendeletére vcliielt és mozgóképes előadási rendez a Városi Színházban a pápai ref. főiskola segélyezése céljából. Az elöadá6 tárgya: Kálvin élete és a Kálvinizmus a nyugati népeknél. Egy pengő és 50 filléres jegyek kaphatók a ref. lel késznél és előadás napján a színház pénztáránál. Az előadást a kiküldött pápai ref. theologusok tartják.
= Meghívó. A Nagykanizsai Izr. Jótékony- és Kulturális Leányegylet f. évi február hó 17-én délután fél 4 órakor az Izr. Hilközség tanácstermében közgyűlést tart, melyre tisztelettel meghivja. Nagykanizsa, 1929 február 10. Az Elnökség. — Tárgy: I. I luöki megnyitó. 2. Titkári jelenlés. 3. Zárszámadások előterjesztése. 4. Az alapszabályok módositása. 5. A választások megejtése. fi. Esetleges indítványok.
20 lok meleget Jósol a báli meleorologus az Izr. Jótékony Nőegylet szombat esli mulatságára Nem is lehet az másképen, hiszen ahhoz, hogy a „Ligetben, ujjé, nagy szerű" legyen 20 fok temperának kell lenni. És lesz is. Az előjelekből ilélve, a Kaszinó nagytermének összes ventillátorait működésbe kell majd hozni, olyan forró hangulat fog a ligeti bódék körül uralkodni. Nem akarunk indiszkrétek lenni, de annyit elárulunk, hogy a város — és a népliget minden larka-barkasága olt lesz és a mulatság koronájaként megválasszák Miss nem Európát, mert az már van, hanem hogy lépési tartsunk a korral, Miss Kanizsái, aki elölt hódoló fiatalember küldöttség fog tisztelegni. A Kaszinó feldiszilésc serényen folyik és meglepetésekben nem lesz hiány.
A PFAFF varrógép még 20 év múlva is könnyen és szépen varr, akátcsak az első napokban, ebben rejlik az olcsósága.
A Kathollkus Legényegylet közgyűlése és társasvacsorája. Feb ruár 17-én vasárnag délután 5 órakor tartja rendes évi közgyűléséi a Katii. Legényegylet. Esle 8 órakor lársasvacsora az egylet helyiségében. Egy terilék ára I 50 pengő. Akik a társasvacsorán részt akarnak venni, jelentkezzenek az egylet helyiségében szombat délig.
-- A legelegánsabb női- és férfiruhák, legszebb cipők, mind a világhírű PFAFF varrógépek öltéseit dicsérik.
- Titokzatos haláleset Pacsán
A nagykanizsai kir. Ügyészséghez a pacsai főszolgabiróságtól rövid telefonjelentés érkezett ma reggel arról hogy Kovács János 53 éves felső-rajki lakost a hegyen levő pincéjében halva találták. A kir. ügyészség intézkedésére orvostendőri hullaszemlét ejtenek meg a halál okának megállapítására, amennyiben a hullaszemle gyanús jelenségeket állapitana meg, elrendelik a halott felboncolását és a törvényszék vizsgálóbirája kiszáll a községbe.
Ingyen melegedőt
állit fel ma délutántól kezdve a Keresztény Jótékony Nőegylet
a központi elemi Iskola 2 földszínű termében, ahol minden jelentkező szegény ingyen kap egy csésze forró teát és egy darab kenyeret. A Nőegylet — bár a segélyre szorulók idei rengeteg számánál fogva anyaglakban felette gyengén áll — a legnagyobb erőfeszítéssel inditja útnak ezt a mentő-akcióját, ami mindenesetre hozzá fog járulni a téli nyomor borzalmainak enyhítéséhez. Minthogy azonban a dolog természéténél fogva a megnyitást halasztani nem lehetett addig, mlg felette választmányi ülés dönt, — a Nőegylet elnöksége ezúton kéri a tanokat és érdeklődőket, hogy vegyek ezt az intézkedést tudomásul és amint idejük engedi keressék fel a melegedő otthont egy-egy negyedórára, szegényeikkel pedig közöljék az otthon megnyitását, hogy odataláljanak azok is, akiknek újságot olvasni nem áll módjukban
KeidMŐ érelmeszesedéssel a ter-mészetes .Ferenc József" keserűvíz ugy az alhasi pangást, mint a renyhe emésztési megszünteti és a magas vérnyomást leszállítja A gyakorlati orvostudomány vezérei a Fereao Ióxiel vizet azért becsülik olyan nagyra, mert ez szívbajosoknál is,
f;yorsan és enyhe módon szabá-yozza a szervezetre annyira fontos gyomor- és bélmüködésl. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések : CsUIArlösOn a hőmérséklet: Reggel 7 órakor -14-4, délután 2 órakor —19, esle 9 órakor —II 8.
felhőzet: Egész napon át borult égboltozat.
Szilirány: Egész nap Éjsaakkeletl azél
— Az Izr. Jól. Nőegylet szombati „Ujjé, a ligetben nagyszerű!" mulatságának rendezősége felkéri azokat, akik jejmezben szándékoznak megjelenni, hogy a_ mulatság estéjén a felvonulás végett már 9 órára gyülekezzenek, az adakozókat pedig kéri, hogy a büffének szánt adományokat szombaton esle 6 óráig küldjék fel a Casinoba.
— Jótékonyság. Horváth István ny. adóhivatali főnök 2 pengőt adományozott a rettentő nyomorban sínylődő Willinger- családnak. —Sleinauer József és nővére 3 kg kenyérlisztet 2 kg finomlisztet, fél kg sót, fél kg lekvárt, fél kg lencséi, fél kg cukrol és fél kg zsírt küldött szerkesztőségünkbe Hajnóczi hadirokkant családjának. Strém Károly fakereskedő egy zsák fái adott Bajnóctnak. — Horváth Károiy szíjgyártó 5 pengői küldött be a Willinger család részére. Androsek F.rnő dpész 4 kg lisztet és 15 kg burgonyát küldött a szerkesztőségünkbe a Willinger,-család részére.
= UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Za'a-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyújtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely, Kőszegi-utca 5.
1929. február 1.1.___
zalai közlöny
KÖZGAZDASÁG
Gyümölcstermelési szakelőadót kérnek a kanizsai járás részére a földmivelésügyi minisztérirmból
Milyen gyümölcsfa/Iákat NagykentMa, február 14
Beszámoltunk arról a gazdasági ankétról, melyet a gazdasági felügyelő hívott egybe a gyümölcstermelés fejlesztése és nemesítése céljából. Az értekezleten a gazdasági felügyelő, megvitatás végett, az alábbi gyümölcsfajtákat ajánlotta a megjelenteknek, amit a gazdák a községi gazdasági bizottságokban megtárgyalnak és a megállapodott fajta szerint rendezik be tavasszal a községi faiskoiákat, melyeknek a létesítését a földművelésügyi miniszter rendkívül szigorúan veszi.
Almából: Nagyrécse, Kisrécse, Zalasárszeg, Csapi, Zalaszentjakab községekben a Jonathánt és Arany Kanellet, Nagybakónakon Jonathán, Kanadai Ranelt, Zalaujlakon szintén, Korpaváron Jonathán, Arany Ranelt és Kanadai Ranetl fajtákat. Újudvar, Gelse, Gelseszigel, Kilimán, Garabone és Zalamerenye községekben jonathánt és Arany Ranettet, Galambokon Jonathánt, Arany Ranettet és Belför fajtákat. Zalakaroson Arany Ranettet és Belför fajlákat,-Balal(inmagyarodon léli piros Pogácsa alma és Kasszeli Nagyranett, Kiskomáromban és Ko-márvároson szintén ezeket a fajtákat. Zalaszentbalázson téli piros Pogácsa Kasszeli Nagyraneltet, Kalvil és szabadkai Nagy Szercsicsák fajtákat. Ez utóbbiakat ajánlja Börzönce, Pölöskefő, Kacorlak, Magyarszerda-liely, Bocska községekben js,
A gazdasági felügyelő' szerint Hosszúvölgy, Fűzvölgy, Homokkomárom, Sormás, Rigyác, Eszteregnye és Szcpetnek község vidékén a szilva lerem meg jobban, ezérl olt ajánlatos az Ageni és Besztercei szilva termesztése, mig Sormás, Rigyác, Szépéinek községekben a Kalvil alma is jó gyümölcsöt ad. Bajcsán, Mura-kereszturon, Fityeházán az Ageni és Besztercei szilva terem kiadósan, ízlelés minőségben.
Kajszinbarack termesztésérc jó vidék: Korpavár, Kiskomárom, Komán/áros, Zalaszentbalázs, Börzönce, Kacorlak, Magyarszerdahely, Magyar-szenlmiklós, Bocska, Sormás, Rigyác, Szépeinek, Bajcsa, Fityeháza. Ószi barackot ajánl a nemesebb fajtákból Eszteregnye, Szepetnek, Bajcsa, Mu-rakereszlur községekbe.
A körte termelés különösebb kultiválásáról, mint magát jól ki nem fizető gyümölcsről, nem esett "szó.
A gazdasági felügyelő az ankét határozatából kifolyólag felterjesztési inléz a földmüvelésgyi minisztériumhoz, hogy a tavasz elején egy ujabb ankétra küldjön ki a gyümölcstermesztésben szakelőadói, aki minden kérdésben felvilágosítaná a gazdákal & a megalapozandó gyümölcstermesztésben végleges ulinulaiásf adna,
termesszünk a járásban ?
hogy hol mii és milyen fajlát termeljenek.
A fent közöli utimitatás csak tervezel, amihez a gazdasági felügyelő bárki, szakember részéről, örömmel vesz hozzászólást.
Fontos tudnivalók a
munkaszerződésekről
A következő liirt vettük az Alsó-itunánlull Mezőgazdasági Kamarától:
A nt. kir. földmivelésügyi miniszter a mezőgazdasági munka zavartalan elvégzése és a mezőgazdasági munkások elhelyezkedésének bizlo-silása érdekében nagyfontosságú rendeletet adolt ki.
A renddel pontjai! tOvidén a következőkben ismertetjük :
1. Klllflildi munkások csak abban az esetben alkalmazhatók, ha részükre a belügyminiszter beutazási engedélyi ad.
2. A gazdasági munkaszerződések mindig írásban, az illetékes községi elöljáróság előtt kötendők, meg.
Az 1921. évi genfi nemzetközi munkaügyi konferencia határozata értelmében a munkások szállásainak (Hihetőknek kell lenni. Minden munkásnak küíön fekhelyet (ágyat) és oly elhelyezést kell adni, hogy kellőképpen tiszlálkodhassanak. A munkások szállásai nemek szerint el-különitendők. Istállók, aklok, pajták a munkások részére szállás helyül, mcRÍelelő átalakilás és berendezés nélkül nem használhatók.
3. Aratást és cséplést végző munkástól aránytalanul csekély munka-Itérérl vagy elleiuuolgáJUlás nélV-űl kapásmüvelési vagy lakarmánykaszá-lási és betakarítási munkákat követelni nem lehet.
A részes szerződésekkel kapcso-lalban kikötölt napszám vígy szak-mány munkák pénzbeli vagy természetbeni bérének egy mnnkanapra való ériéke el kell, hogy érje a helyi viszonyok szerint kialakult legkisebb napszámbérl.
A bérviták elkerülése végett a mezőgazdasági bizottságok feladatává tétetik, hogy az 1929. évi gazdasági munkáltatás módjára, rend jére és feltételeire nézve — legalább a főbb munkanemekre vonatkozólag a szerződni óhajtó felek részére iránytadóul szolgáló megállapodások létrehozására törekedjenek.
4. A gazdasági munkások a megélhetést nem biztosító alacsony napszám melleit kérhetik a legkisebb napszámbér megállapításának elrendelését.
5. Aliiig megfelelő munkaerő rendelkezésre áll, az arató gépek használatától a munkaadónak el kell tekinteni. Különös gond fordilandó
arra, hogy a hadirokkant mezőgazdasági munkások rokkantságuknak megfelelő könnyebb természetű munkára alkalmaztassanak, a rokkantságuk miatt rideg visszautasításra ne találjanak.
6. Az elhelyezkedni nem tudó gazdasági munkások, valamint a munkaadók is munkásokkal való ellátásuk céljából forduljanak a községi, hatósági gazdasági munkaközvetítő utján elsősorban a vármegyei ható-sági gazdasági munkaközvetítőhöz (vármegyei m. kir. gazd. felügyelőség), ha pediglen ez eredménnyel nem járna, ugy közvetlenül a föld müvelésügyi minisztériumba működő Országos Gazdasági Munkaközvetítő Irodához (Budapest, V. Kossuth Lajos-tér II. em. 207.).
( ) A tava zl állatvlzsgálatok elmaradnak az abnormisan zord időjárás miatt, mint azt a/, alispánnak most ideérkezel! rendelete mondja. A szokásos állatvizsgálatok időpontját később fogja közölni az alispán. A dálum az időjárástól függ.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdei forgalmat az lizlettelenség és néhány favorizált papir iránti kereslet jellemezte. A forgalom egy árnyalattal alacsonyabb árfolyamokkal indult, a tőzsdeidő második felében azonban a spekuláció Salgó, Rima, Ola és Fegyver piacán folytatta vásárlásait, ugy hogy ezek a favorit értékek ujabb árnyereségei érlek el. Innen kiindulva a piacnak egyes értékei is barátságosabban tendállak. A papírok jórésze azonban továbbra is elhanyagolt maradt és igy a tőzsde egyenetlen irányzattal zárt. Az áreltérések felfelé és lefelé egyaránt nem voltak jelentősek és áz 1 -ol nem lépték tul. A forgalom az említett papírok kivételével szűk keretek között mozgott. A fix-kamatozásu papitok piaca teljesen üzlellelen. A valuta és devizapiacon Madrid 35 ponttal emelkedett, -r Egyébkén! kissé egyenetlen voll az irányzat. _
Tcrménylfizsdo
A buza 10, a rozs 10 fillérrel emelkedett. Az irányzat barátságos, a forgalom közepes.
Bum tlizav. 77-ei 25-fi—2S fiS. 78-as 25-70—25 ÍW, 79-cs 25 90 - 26 50, 80 «s 2605 -26 2), duníntuli 77 es 25 05 -2V25, 7-i.as 25 3'—25*50, 79-ea 2555 -2570, ►0-as 25-70 -25 85, rozi 22 90-2300, lak ■1rp« 25 00—75-25, aörárpa 26-00 -26'0, zab 25-75—2600. tengeri tazl. 2' 90-28 0, dunántull 27 25 —27 50, korpa I87Ö 19 00.
bizalom dolga. Hálók, ebédifik, uriszokák
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kedvező fizetési feltételek.
Székely Vilmos
butortelepe
Hagykatilita, Kailaciy-atoa 4. u.
Elsőrendű saját kárpilosinüliefy.
NAGYKANIZSAIAK
kedveli tal.-lkozóhelye
BUDAPESTEN
VII., Barots-tér 23. a Keleti pályaudvarral szemben
Központi fűtés.
Hldcg-melegvIz, telefon, radló, fürdők, lift, írószoba, ball.
Mérsékelt érak.
Lapunk előfizetőinek 200 o eugedmény.
Hova kell elmenni 1
lebruár 16. Izr. Jól. Nőegylet bál|a a Ca-linóban,
l-ebrudr 17. Kele nen Ferenc llceális előadása 6 órakor a váioaházán.
Klskanlzsai Kilh. HJ. Egyesület llszlujiló kÖ7 gyűlése.
Sakk szimultán a Koronában este negyed 9 őrskor,
Kath Legényegylet közgyűlése .5 és va-cso ája 8 órakor.
Izr. Leányegylet közgyűlése 4 órakor a hitközségi tanácsteremben.
Rcl. Nőegylet közgyűlése d. u. 5 órakor. lebruár 18. V. szociális est s Mlssztós-hlzbsn 6 órakor (Gyömörey István elós itass).
Előadás a pápai ref Főiskola céljaira 6
órakor a színházban. 1-ebruár Í4. Llceátla előadás s rádióról a városházán d. u. 6 őrskor.
— A legszebb szfnyegak nagy választékban, kedvezó fizetési
feltételek mellett Bertánál.
= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park szálloda kávéházban, VIII. Baross-tér 10.
Zürichi zarlal
Páris 20 301 a, Lon-ton 25 241 VNewyork 530 00, Brüsset 72 28, Milano 27 19'a, Mailild 81 50, Amalrrdam 208 25, Berlin 123 35. Wien 72 06. Sofla 375Vi, Prága 15 3Vh, Varsó 58 30 Budapeat flO'SSU Belgrád 9 l»/s, Bukarest 311.
á bndapestí Tőzsde deviia-jegyzéis
valutAk
Angolt. 27-77 2'-92 nelcalr. ',9-52 79-82 Cseh k IÓ-O2-I7-00 Dánlc 152-55-153*15 Dinár 10-00 10-06 Dollár S'0-80-572-80 Fr«ncial 22-50 22-70 Hol). 229 H5-231-05 Lengyel 64*10-61-40 Leu 340-.V44
Léva —'—
Ura 29 90 30-15 Márka 135 80 136-30 Norvég 152 601M-20 Schill. 80-37-f0''2 Peseta 89 65 00-75 Svá|d f. 110-115 ilO 45 Svédk. 152*00 153 50
devizAk
AmaL 229-30-23000 Belgrád ICKJ6 1O-O8 Berlin I35*»7-I3fl27 Brüsszel 79-57-79 82 Devizáiéi 3*41-344 Kopenh. 152-75 53 15 London 27-79-27-87 Madrid 89-75-00 25 Milano 29-94-3004 Ntwyork 572-704*30 Oszló 152*0-153*20 Páris 22*36-22 43 Prága 16 94-16*99 Sz' fia 4-12-4*15 StocVIl. I53 I0-I5350 Varsó 61*20-64'40 Wien 8047-80-72 Züilch 110-15-110 45
Sertésvásár
Felhajtás 1518, eladatlan 100. — Elsőrendű 1*58—!'60, szedett I'56-1'58, szedett kflzép 1-4l-l-ig, könnyű 1-16 -1*32, 1-só rendO .öreg 1-44—1-48, ll-od rendd öreg 1-36—140, angol atlldó t-SO-ffiO, szalonna naivban t'70—0*00, zalr 2-00 -0*00, hua 1 -86—2*04, szalonnán lélsertés 1-80—1-96. Az irányzat lanyha.
Elállja: Délzala] Nyomda él UfUaáé Vállalat, Hagykialziáa/
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon I Nagykanizsa 78, av.
zalai közlöny
1929. február IS.
APRÓHIRDETÉSEK
Ax apróhirdetések dtja 10 szóig 90 fillér, Minden lovábbl sió dija S flll. Vasár- és Oruepaap 10 utóig 80 fillér, minden tojábbt szó dija a fiit. Szerdin és pinteken 10 szóig «0 fillér, minden további sió dija a fin. Cimszó s minden vastagabb betűből álló szó kél siónak szánul-tattk. Állást keresőknek 500,'o engedmény • hlrdatéal élj .líra flxatandS.
Fotilalkoxéat keres, németül tudó Kvai-wlott Irodista, bármilyen Irodában. Plzeíéa nlélléke* CIo a kiadóban 553
Pénskaioa4irt bekebelezésre minden ösazegben a Ie»>eljny0sehben és legRvor-Habban lolyóslltal Aoxél Ignóo pénz-katcsőnkn;vetllA imdája Ka. ykan.istn. Kazinczy-ulca 2 szám. * ^925
HéxoaxatSnA kerestetik vidéki tőid blrtokoilwz falum. Csakis, akik már lalun ilyen állápban voltak, jeknlkezzenek — sipos Andor Itlszerkereskedésében, Nsgy-kaalzsán. 1)81
Órléal kalaCtangarl marínéit harlts* kapható Muizel és Prledenthal csünegekeieskedésében. 681
VÍZVEZETÉK
csatornáxáti é* tgi*s*égOgyl
berendezések
gaidaalgi, háxUrtáii ii epűlel
BÁDOGOS MUNKÁK
fürdő- é« dlőkádik. valamint e uakba vágó
javítások készítése SZEPESI IMRE
rel.z-B Zrínyi Mlkléa*tstoa 22. T.I.M6
„Bérautó" csukott, bárhova megrendelhető ugy helyben, mint v'dékre a legolcsóbban Ksufmann Manónél. — Teleion 167. ét í71. Qarsge: Nádor-utca 6. Clmrt vigyázat I 126
Magyar utca 104. számú ház 1 hold tOldd<T aladé. 497
raaxerflxlef berendezéssel azonnal átadó Teleki-ut«5. 8.59
Slam rizs........
Duna keksz ......kettő
Trappista sajt...... háPOIIl
Dióbél...............négy
pengő kilója
„ Vidá-nái
Telefonszám: 1—56.
ElAnyomda (ezelőtt Blauhorn) ICórpitl Bfixalnél, Kölcsey utca 15. 5736
Egy szobs- ét konyltabnlor aladé Király-utca 14. emelet. 703
Oépaxáfc asaéban járlas liatalember kedvező teltételekkel felvétetik. Ajánlatokat .Szorgalmat' )e Igére a kiadóba. 705
MEGHÍVÓI
Milán- »*or ftilatl Ojyaklxnl uUaáaok alkalialvai
BUDAPESTEM
|«r keUemaMbb otthont njrojtla a l«gel6nyö»ebb 1 tataiak mellett a Keleti jrfviudvat árbeiátl oldalával »*c«b«n levó
BRANO HOTEL
Park Nagyszálloda
Badapest, JUL, Baross-tér 10.
10<Vo •ngarfményt kap
mint «s«n Up elóltzatítje olcaó aioba-áralokböl,
lOO/o engedményt kap
oliaó áltexoai kainkból. (KltflnA hizi konyha.) 3 pmmgét mmgtah
autótaxi köluáwt, mert gyalog átjöhet p«rc alatt a pályaudvartól.
Nálunk otthon érzi magát!!!
EteófjfidO klezolgálás, ntgonun családi |ell»g. Saját ócdtkt
ez«a alAny&k tolyti |oo w««. — El6 >41
ésSien
legolcsóbb beszerzési (urrása
HILD JÓZSEF
deszka, épületfa, mész, cement és egyéb építkezési anyag kereskedése
Nngykanlzax, KlrAly utca <1.
Telefon: 120.
-p--j—
RADIO
szakkönyvek
és
folyóiratok
kaphatók
FISCHÍiL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében zrss NAGYKANIZSÁN.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
4621110SÓ, vegytisztltó, ruhafestő vállalata
a txouiball-elyl oi»x. tpjrkUllilíton
íunyáfvtntiicl kitüntetve
NAGYKANIZSA Kazinczy u. 8. Hunyadl-u. 19.
Mos, fest, tisztit, pllsséroz.
Szétfejtett kabátok festése már 8 pengőtől.
hiztartisl fehérnernüek kgolcsóbban 3 83
Enyvezett lemezek
különféle méretben és minőségben, mindennemű keményfa, deszka, léc, épflleifa,
valódi világhírű Hatschek-féle Eternit-pala, Eternitcsővek éa kémény-toldalékok.
Parkeita. továbbá mindennemű építkezési anyagok a legolcsóbb álban 6*i kaphatok
eppinger i. és fia
fakeraskedéséban
Nagykanizsa, Deák tér 5.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
9 Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. szám.
Telefon: 3-22.
Raktárról ai összes typusok azonnal szállíthatók. — Kedveiő fizetési feltételek!
Gyümölcsfáinak rügyfakadás előtti
cs l.-iiAszi kezeléséhez már most rendeljen
0B8ZÁS léZSEP raaKkereskeáéié-beg Kíigykanixsán, EiüJébet-tír 10.
(a bíróság mellett) a kövelkczó vcdótzerekból:
Enda és Dendrin
(OyllmOlcsl.ikarboleurhók) elpusztítják a lákcin áltcleló rovarkártevőket
Solbár
(kéntartalmú baryumsulfid készítmény) megöli a fikon telelő rovar és gombi kártevőket.
Almola ós Pomrin
(vértetll kátrány), vértetves sebhelyek bckcnésérc.
Sulfarol
Bordó-I léhez keverve gombakártevőft irtására.
Nosprasen, Tutokil
univerzális permetezószerck rovar cs goinbakártevók ellen.
fxdtklölfikDtk itmtrltlftil inra ritk.
Leghűbb barát epy
PFAFF varrógép,
mely önt sohasem hagyja eL 20 havi réaatetflKetéere Is
kapható
BRANDL SÁNDOB ÉS FIA
cégnél
Deák tér 2 a felsötemplomnál.
Állandó dljmantaa hlsnxéaoktatéa I I I
VADBŐRÖKET
nyuí, rAku, görény, mókus,
nyest és vidrát, Agylollat, vasat, fémet «tb.
a le^ma^aaabb napi Árban vásárol
STB EH B. É8 FIAI H&8YKAH128A,
Rrzsébel királyné lét 15. szám.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Könyvnyomda f Nagykanizsa • Könyvkötészet a „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala
Készitilnk:
*|TELEFON: 78. |"
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési étlesitése-ket, gyászjelentéseket, névjegyei, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a Délzalai Nyomda Ó6 Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán, (rclelös üzletvezető: Zalai Károly.)
évfolyam, 39. szám
Nagykanizsa, 1929 február 16, szombat
Ara 14
fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
SzerkeuMa*g ea kiadóhivatal. F6-ui i. >iam. Ketutbelyl HókkladAhivatal Kossuth Lajon-u 22.
POLITIKAI NAPILAP
fpip'ős szerit ?s*trt: Barbarlts Lajos
Eiöllzetésl in: tgy iiAra « pengi BO Iliiéi
A Meteorológiai Intézet jelenti este fél 10 órakor: Változékony idő várható, fagypont köriili hőmérséklettel, helyenként, főleg délen, még havazás, esetleg kevés esővel.
A magyar ujságiró-társadalom és a lapkiadók ünnepélyes deklarációban visszautasítják a sajtótörvény-tervezetet
Dr. Tóth : A törvény-tervezet megsemmisíti az újságíró lelkiismeretét és lehetetlenné
teszi a szerkesztést és lapkiadást
Budapest, lebruár 15 (Éjszakai rddlójelentés) A magyar újságíró- és lapkiadó szervezetek elnöki tanácsa ma este az „Otthon"-ban együttes ülést tartott, amelyen foglalkoztak az uj sajtótörvény-tervezettel A lapszindikátus javaslalára elhatározták, hogy hétfón a sajtótörvény-tervezet ankétjén együttesen jelennek meg és
ünnepélyes deklarációi lesznek, melyben a tervezetei visszautasítják,
egyben közlik az igazságügyniinisz-ténrel az 1914. évi XII. 1-cikk reformjára vonatkozó kívánságokat.
Az elnöki tanács ülésén dr. Tóth László ismertette a törvénytervezetet
és előadta azokai a kifogásokat melyek miatt a tervezetet mai formájában elfogadni nem lehet.
Ez a tervezet nem orvosolja a sérelmeket,
intézkedé-
"1
másrészt pedig olyan seket tervez, melyek
veszélyeztetik az ujságiió-érdekeket. Ez a tervezet megsrmmi-iti az újságírók lelkiismerelét, lehelellenné teszi a szeikesztéíi és lapkiadási.
Dr. Tóth kifogásolta, hogy a tervezet a felelős szerkesztő együlies felelősségél állapítja meg.
Indilványozla, hogy az elnöki la uács együttes szakbizottságot kliltl
jön ki, amely megállapítja a deklaráció szövegéi és a kívánságokat iráshau foglalja és ezl hétfőn előterjesztik.
Dr. Baross László rámutatott arra, Imgy
egyetlen külföldi állam sa|tótör-vtaye sem tartalmaz olyan intézkedéseket, mint ez a terveget.
Hegedűs Gyula annak a nézetének adoti kifejezést, hogy hasson oda az elnöki Unács. hogy
az njságlrók magánjogi viszonyát is a -özóhajnak megfelelően rendezzék.
Ezulán megválasztották a kikül-dendó szakbizottság lagjail.
A magyar parlament is örömmel vette és Quirinál közötti történelmi
Budapest, február 15 A Ház mai ülésén napirend előtt Hunyadi Ferenc gróf megemlékezett a Vatikán és Quirinál közölt tőrlénl történelmi nevezetességű megegyezésről, melynek — mint mondotta — történelmi jelentősége van Kérle az elnököt, találjon módot XI. Pilis pápa, az olasz király, Gaspari és Mussolini üdvözlésére. Walko Lajos külügyminiszter kijelentene, hogy a kor mányzó nem mulasztotta el, hogy a
pápához és az olasz királyhoz rl küldje legjobb szerencsekivánatait a/, egyezmény inegl.Oiésc alkalmával. Az. eiuök ezulán bejelentette, hogy táviratot inléz Mussolinlhe/. és (ia-,-parihoz.
A gyógyfürdő-lörvényiavaslat folytatólagos tárgyalásán,il tliury Réla é. l/setty Béla a propaganda kiier-jeszlését hangozta'l.i. Györki Imre azt kérte, hogy a kormány lássa el a falvakat egyrészt jó ivóvízzel, más-
tudomásul a Vatikán
egyezményt
részt pedig fürdőkkel A turisztika ügyéi i-t törvényesen kívánja icti-dez.ni Csontos Imre rámutatni! az alföldi eredményes kutatásokra A hajdúszoboszlói és karcagi gyógy-crtjll vizek Mlárására. A/l kéri biztosítani, hogy a városok megfelelő módiin K'uuloskodhassanak a gyógy-kinr-ak felhasználásáról. A llá' legközelebbi Illéséi kedden délclőll tartja és azon a gyógyfürdő-jav,islal tárgyalását folylatja.
aMikaa^wwvwMvwvwvwwwvwMvw..............................................
Az osztrákok a hegyeshalmi vonal szabaddátételével megakarják indítani az átmenő forgalmat Budapest felé
Katasztrofális szénhiány az osztrák fővárosban Az erős az őszi vetésekben Rendkívül hidegek
A Dráva beszakadt jege elnyelt egy 40 tagu cigány karavánt
Budapest, február 15
A Budapestről Bécsbe induló vonat útközben elakadt Ellcnvonata sem érkezett meg a fővárosba.
Nagy károk az őszi buza és árpavetésekben
Szabolcsvármegyében a rendkívüli hideg időjárás károkai okozott, főleg sz őszi buza és árpavetésekben. Sopronban tegnap ujult erővel töri ki a hóvihar. A vasutak nem közlekednek. Sopronba három nap óla nem érkezett fővárosi lap.
A befagyott Dráván több cigánycsalád kobsikkal akar: átkelni A Dráva közepén beszakadt a jég és egyik karaván, kh 40 ember, clillnl.
Az éhség a vadakat a falvakba kergeti
Sopron, február. 15. A hideg a vadállományban rengeteg kart okozott. Az éhség a falvak közelébe kergeti az állatokat, ahol lelketlen emberek
hideg nagy károkai okozott mindenfelé
puszta kézzel fogdossák össze és öldösik le okel Emellett a fagy is pusztítja a szerencsétlen allatokat Az egyik falu halárában 20 özet találtak egy csoportban megfagyva.
Egy kis leány tűzhalála
Sopron, lebruár 15. Van ko.'ség melletti helyiségben Vog Mária napszámosuk Itároin éves leánykáját magára hagyta a lakásban A gyer mek a kályhánál játszadozott. Egy kihulló parázs meggyújtotta ruhaj.il A gyermek teljesen összeégett, anyja csak niegszcncsedett holttestét találta.
A Steyer-vonalon is megszorították a vasutforgalmat
Grácban a mull éjszaka óta havazik Az uj hótakaró 10 cm A hóesés következtében előállolt akadályok folytán Illától kezdve a Steyer-vasutvonalakon a személy- és áruforgalom jelentékeny megszorítását rendelték cl.
Bécsben súlyosbodnak az időjárás nehézségei Bécs, február 15. Az időjárási vi-szoniagságok tovább tartanak, sőt továbbra is súlyosbodással fenye-gelnek, mert a hóesés a kora délutáni órákig szakadatlanul tart.
/I széntelepek továbbra is üresek. A kelen pályaudvarra ma egyetlen szénvoiial sem futott be. A kisebb szénkereskedőknek csaknem fele zárva tan ja üzletét, mivel készletük ello-gyoll. Négy behavazott vágómarhát ^záililó vonal kiszabadítására kato-naságol rendeltek ki Egy zászlóalj ma Bécsitől elindult d megakadt vonalokhoz.
•I? Orienl-express, rnely 9 óra-kot indulI el Bécsből. Rekawin-kcl közelében elakadt. A vonal személyzete, valamint ka luiiai osztagok igyekeznek a vonalot kiszabadítani.
Továbbra is kedvezőtlen a vasull forgalom Ausztria felé
Bét S, február 15 Az Osztrák Szövetségi Vasutak vezérigazgatósága közli: Bécs felé a forgalmi helyzet lovábbr.i is kedvezőtlen. A beállott liőfuvás és havazás következtében eddig nem sikerült áttörni a hóakadályokat a keleti vasútvonalon. Szá mos uj munkaerő és hóekék beál lilásával
remélhető, hogy ma szabaddá teszik Hegyeshalom felé a vonalat én ezzel meg lud/ák indítani Budapewl-felé az átmenő forgalmat. Minthogy a Csehszlovák vasúton liiv.ibb tart a forgalom szünetelése, a szénszállítás rendkívül bizonytalan,
A tiroli hegyeken 37 fok hideg volt
Innsbruck, febr. (Éjszakai rádió-jelentés) Az eddigi legnagvobb hideg in.i leggel voll bent a városban — Jti1fok. A niezökOn 32i/z, Hafel-nalon 2330 méter magasságban 32, Tannhciinerbcn —37 fok volt
Savoyában rendkívül hideg az időjárás
Paris, február 15, (Éjszakai rá-diójelentés) Savoyából rendkívül hidegei jelentenek. R*«sausban —25, Monucvalban 37 M.r.ot jegyeztek fel.
ZAI.Ai KÖZLÖNY
1929. február 16.
A „Zalai Közlöny" nyílt levele az egész várost megmozdította
Megindult a borzalmas téli nyomor leküzdése Nagykanizsán
A polgármester kijelentette, hogy minden reászoruló pénzbeli segélyt kap a városházán s ha kell, póthitelt is igénybe vesznek a nyomor enyhítésére A Baukegyesíilel 600 pengős adománnyal kapcsolódott bele elsőnek az akcióba
Adaltoxás és nyomor ostromolía n xpöossxaí a sxcrUtisxiöségeí
Nagykanizsa, letnn;lr l.r>
Egy városnak indult meg a szive és a hivatalos varas részéről is olyan nemeslelkil jóindulattal találkoztunk tegnapi cikkünk ulán, melyben a kanizsai nyomoigók sorsára irányítottuk a figyelmet — amelyei szerkesztőségi akcióink sorozatában egyik legnagyobb, legértékesebb eredménynek tartunk.
Ugy irtunk meg mindent, ahogy szivünk diktálta. Nem festettünk rémképeket és nem lakattuk el a meztelen valóságot. Nem olyan id.iket élünk, mikor helye volna a kerlelés-nek, a szin-igazság eibiijtatás.lnak. Kegyetlen tél szele süvít végig a kanizsai utcákon, de a nyomor jajkiáltása túlkiabálja a szél süvöltését. Meg kellett halljuk és meg kellett érezzük, hogy nagyszabású akcióra van szükség, hogy enyhilstlnk embereken, családokon, akiket sorsuk nélkülözéseknek veteti elébe.
Tollúnkra veltilk az emberek kö-nyörgö szavát és a hivatalos város első emberéhez: a polgármesterhez és a városi tanácshoz szólottunk.
Mindenekelőtt leszögezni kívánjuk, hogy cikkünknek meg volt a Itatása és eredménye van. De történt még valami, amire még mi sem számítottunk teljes bizonyossággal: egy város társadalmának szivét ébresztettük tel.
Ma délelőttől kezdve
a Jószívű embereknek egész tora kereste lel a szerkesztőséget
és hozta adományait cikkünkben elsorolt istápoltjainknak.
Nem próbáljuk vázolni sem azl az érzést, amit ezekből a nyomorult emberekből kiváltott a társadalom jószívűsége, mikor közöltük velük, hogy hosszú téli napokra kenyeret és pár pengőt biztosítottunk számukra. Nem tudjuk leírni azokat a jeleneteket, amik lejátszódlak szerkesztőségünkben, de ideírjuk, hogy
felnőtt emberek sírva rebeglek köszönetet
cs elcsigázott szomorú anyákban a rétik'ny csillogott fel, hogy a Gondviselés keze az emberek megértésén keresztül felemeli őkel a bőjlölések végtelen napjaiból . . .
Talán soha cikkünknek még olyan visszhangja nem támadt, miiit tegnapi cikkünknek és ismételte, megállapítjuk, hogy az a nyilatkozat, amit dr. Sabján Gyula polgármester munkatársunk elölt ez ügyben leli, teljes mértékben kielégít bennünket és buldogoknak tudjuk magunkat, hogy a város a társadalommal karöltve enyhít a nyomorgók szenvedésén. Olyan
kijelentések közlésére kaptunk felhatalmazási Sáliján dr. polgármestertől, amelyekel váriunk és amelyek a város egész közönségét megnyugvással töltheti el:
Nagykanizsa városa a maga részéről is megtett és meg tesz mindent, amivel a köz-nyomorból lakadó szenvedéseket enyhíteni tudja.
A polgármester nyilatkozata
A Zalai Kiizlöny munkalársa éppen akkor kereste fel hivatalában dr. Sabján Gyula polgármestert, mikor a polgármester kanizsai nincstelenjeiről írott és a hivalalos városhoz adresszált cikkünket olvasta.
Nagy elfoglaltsága mellett is a polgármester fogadolt és a beszélgetés során, melyben részlvellek dr. Prack István pénzügyi tanácsos és Hemmert Károly v. főszámvevő, tájékoztató képel kaptunk a város szegényügyeivel kapcsolalos részletkérdésekről.
A polgármester kijelentette, hogy cikkünknek nemes inlencióil megérli, csak a kérdés megoldásában van más véleményen.
Mindenekelőtt ki kell jelcnl-sent, hogy a város eddig minden szegény embert, aki idejött segélyért, segített készpénzzel. Senkii, ha indokolt volt kérése, nem utasilotlunk el és nem fogunk ezután sem elutasítani. Csak
a uapokban össze eri 400 pengő rendkívüli segélyt adtunk kl
és ezl folytatjuk addig, amíg a klilt-ségvetési keret megengedi. Természetbeni segélyezést nem tartok célszerűnek, mert a nincstelenek jobban örülnek,, lm pénzhez jutnak és abból vesznek maguknak azl ami kell, mint ha fái vagy szenet kapnának és akkor meg nem volna kenyerük, lludapesten a segélyezésnek ezt a módját indokoltá teszik a nagy távolságok és az, hogy a fővárosnak bizonyos üzemek még mai házikezelésében vannak. Naponta 8 10 20 ember jelenik meg a városházán segélyért és a szegényügyek vezetője meg van bízva, hogy azonnal lolyósltson mindenkinek 8 12 pengő készpénzsegélyt.
Természetesen elsősorban a nagy családu szegények, hadiözvegyek és árvák jönnek figyelembe, de ismétlem, hogy eddig még senkii nem utasilotlak el.
A polgármester erre bekérette a szegényügyek vezetőjét, aki az aznapi kimutatással kezében mondotta el, hogy éppen aznap (pénteken) már 8 embernek osztottak ki segélyl, mint egy 72 pengő összegben.
Hemmert főszámvevő a felütött költségvetés adataival isinertelle a város humanitását, lény, hogy a
város a szegényház, a jótékony egyletek és más népjóléti intézmények terjedelmes segélyezésén kivill tekintélyes összeggel áldoz a nyomor enyhítésére.
Havonta 12 pengő segéllyel látnak el 120 egyént.
Családtagok segélyezésére évi 800 P van felvéve a költségvetésben. Magánosoknál a város 16 szegényt helyezett el és amíg
a tavalyi költségvetésben az ösz-szes ilyentermészelil kiadások 45.000 pengő körül voltak, addig iu idén már 75IXX) pengőn leliil van ez az összeg.
ugy, hogy a belügyminiszter sok té teli már restingál.
A város tehát jelentette ki a polgármester — megteszi a magáét. Meleg szívvel siet a szűkölködők felsegiléséie és ismélclten hangsúlyozom, hogy mindazok, akik kérni jönnek kapnak.
Antig a költségvetésbe felvett ősszegből Jut, osztunk segélyeket,
ha pedig elfogy, ami; nemsokára megtörténik, mert javarészét már kiadtuk, akkor nem marad más hátra, miül
póthltelt kérünk
és igy folytatjuk akciónkat. Az is megnehezíti etéren az állapotokat, liogy rengeteg elöregedett falusi nincstelen költözik be a városba, akik itt is csak a város terhére jutnak és ezeket is kell segélyezni. Évente a jótékony nöegyleteket különböző vigalmi-kedvezményekkel, adóelengedésekkel segiljtlk és a költségvetés szerint évente 2528 pengővel is segítjük őket. Rendkívüli segélyekre 3000 pengő van előirányozva. Természeteten ezek az összegek csak részben elegendők, mert már tavaly is január, február és március hónapok alalt elköltöttük azl az összeget, amelyet ilyen célra egy egész évre irányoztunk elő. A város tehát a legmesszebbmenöen segiti a nyomorgókai és
lelhatalmarom a szerkesztőséget annak közlésére, hogy minden Indokolt segélykéréssel mindenkit meghallgatunk és készpénz segéllyel látunk el. A szegényügyek Irodája
mindenki elölt nyitva áll. *
Ime, ugy beszéli a város polgármestere, ahogyan vártuk tőle és elégedettek vagyunk válaszával. A város az erre irányozott összeget kiosztja és ha kell, póthitel kéréssel jön. És a közgyűlés ezl a póthitelt, amit embersegités céljaira kér a város - meg fogja adni.
A szerkesztőség tegnapi gyűjtése
Most itl következik az a lista, melyei a természetbeni és készpénz adományokból állitoltunk össze. Az itt felsorolt adományok mind a mai napon folytak be a redakcióba, amely valóságos ostromállapot képét mutatta, az adakozók és alamizsnakérők egymásnak adták egész késő estig a kilincset.
A Bankegyesület példája
A Nagykanizsai Bankegyesület tegnap reggel elsőnek kapcsolódod bele a Zalai Közlöny téli nyomor-enyhiló akciójába. Azonnali szélosztásra adoll
Keresztény Nőegyletnek 250 P izraelita „ 250 P
Evangélikus „ 50 1'
Református _50 P
összesen 600 P-t. A nöegyletrk, melyek mindegyike fokozottan tevékenykedik íi nyomorúság mostani napjaiban, már meg is kaplak az összegeket.
A csendőriskola jószive
Farbaky József csendőrszázados a Zalai Közlöny tegnapi cikkét felolvasta a csendőriskola legénysége előtt, mire az iskola elhatározta, hogy 200 darab I I kg-os cipót ad szerkesztőségünk nyoinorenyhitő akciójához. A cipók ,l (négy napon ál naponta 50 et) a szerkesztőség kéré-
sére felerészben a Keresztény Nőegylet melegedőjébe, felerészben a Missziósház népkonyhájába küldik.
Egyéb adományok
Gy. I. 100 P, Valkó Agostonné 50 P, dr. Kunig József 20 P, Károly lukianya tisztikara és 2 altisztje 18 P, Berlin Agostonné 12 P, N. N. 10 P, N. N. 10 P, Varga Nándor 10 P, N. N. 5 P, Ütő László 5 P, N. N. 5 P, özv. Prusek Ferencné 2 P, Wehofschilz Sándor 2 P és 6 kg. liszl, N. N. élelem, egy zsák fa, egy zsák szén, N. N egy csomag élelem, Rechnitzer Mór 4 kg. liszt, Slernberger és Mráz 1 i| fa, N. N. egy csomag élelem, özv. Reichen-feldné utódu I kg. szalámi, N. N. egy csomag élelem, N. N. l3/< kg. liszt, ihi kg. rizs, t/a kg. dara, Vi kg. kukoricaliszt, 1 kg. só, '/n kg. cukor, egy üveg lekvár, N. N. 10 kg. liszl, Transdanubia 60 kg. liszt, N. N. liszt, zsir, burgonya, ruhanemű, Zrin tiszthelyettes egy gyermek-kabát, Metz János 2 kg. liszt, kávé, frank, Bazsó Lajos 10 kg. burgonya, 5 kg. liszt.
Ennyi adomány folyt be a mai napon szerkesztőségünkbe, amely valóságos raktár képét mulatta, mig nem jotlek a nyomoruság borzalmas odúiból kiásott szerencsétleneink és ki-ki megkapta az adományokból azt,
1929. február 16.
ami! a nemes lelkek kinek-kinek a nevére küldtek be. 170 pengő készpénz és természetbeni adományok a szerkesztőség belA'ása szerinti s'ét-osz.tásra érkeztek be.
Megnyílt az ingyen melegedő
Ma délután 2 órakor a kő/ponti elemi iskola földszintjén megnyílt a Keresztény Jótékony Nőegylet melegedője, ahol délután 5 óráig 67 csésze forró teái és ugyanannyi adag kenyerei oszlottak ki a didergő, éhes szegényeknek.
Mint a Nöegylel közli, a Bank-egyesillet, a Transdanubia, a Pátria pótkávégyár a legnagyobb megértéssel siettek a melegedő-akció felkarolására adományaikkal, ön. Stern Sándorné 10 pengőt és teát, t.enk pék minden napra 2—2 kg. kenyeret, Schless-testvérek I kg. cukrot és I kg. kenyeret adlak a melegedő fenntartásához.
A melegedő reggel 8-tól este S-ig van nyitva minden szegény számára teljesen díjtalanul.
A népkonyhák
Fokozott tevékenység folyik, minden anyagi és fizikai erő megfeszítésével, a népkonyhákon is, melyeket a Keresztény Jótékony Nőegylet az Izr Jótékony Nőegylet és a Misz-siiósház tart fenn hosszú hónapok óla. Mindhárom helyen megszaporodott a ineleg éleiért kopogtatók száma s az áldott lelktl hölgyek minden emberileg lehelöt elkövetnek, hogy senkinek ne kelljen ajtaikon hiába kopogtatnia. Forduljon Méj(lk a társadalom jószive, hogy nemes és fizikailag is súlyos munkájukat ol.y mértékben tudják fokozni ahogyan ők maguk is szerelnék s ahogyan a mai rendkívüli viszonyok megkívánják.
Hm In aptestUlet ■ nyomor-enyhítő akcióban
Az ipartestület vezetősége ma telefonon közölte velünk, hogy rögtöni segélyt ad minden olyan nyomorral küzdő kanizsai iparosnak, aki a Zalai Közlöny szerkesztőségében segélyért jelentkezik. Az iparosszegényeket tehát ezután a szerkesztőség az Ipartestülethez küldi további gondoskodás végeit A segélyre mini minden vonalon ■ természetesen csak az arra valóban rászorultakat és érdemeseket lógjuk ajánlani.
A Frank-kefsgyár
a Zalai Közlöny nyomorenyhitő akciójához azzal járul hozzá, hogy mindazoknak az Ínségeseknek, akikel a szerkesztőség a gyártelepre küld, egy-két zsák fűtésre kiválóan alkalmas fa-forgácsot, cirok és egyéb hulladékot ad. Ezért az általunk küldött szegényeknek minden délután fél 5. Órakor kell jelentkezniük és zsákot Jrell magukkal vinniük
= Üzletáthelyezés. Szabó Antal fegyver, lőszer és sportárunagykeres-kedő üzletét a jovü hóban Fiiul 5. számú hercegi várépületbe helyezi ál. Augusztus l-ig Deák-tér ló sz jelenlegi helyiségben marad az autó, motorkerékpár és géposztály.
zala! közlöny
Dnrini dl Monza olasz követ vonata is e akadt a hóban
Pén/elcen re/íeneíes fyóvi&ar tombolt a Balatonon, mely emeletes QásiaKat, viliáltat temetett be
A 140 lóból és 3 mozdonyból álló vasutas expedició Berénytői kénytelen volt eredménytelenül visszafordulni — Kanizsa utcain néhol embermagasságú a hó — Szerda óta el vagyunk zárva a külvilágtól Nincs fővárosi újság, nincs posta, rengeteg a távirat és városközi telefonbeszélgetés — Tiz fokkal emelkedett a hőmérséklet — öt méter magas hóakadály Máriatelepnél — Az olasz követ ma Nagykanizsára érkezeti három napi veszteglés után
Sxükség vonatoltat próbálnak Indítani Barcsra, Sxombat-fielyre és Gyékényesen át Pestre
nbk> WantzB lehruar 15 A nagy havazások frontjáról Höfc-r luk ezt jelenti: a helyzet változatlan Kedd este óla krebb szünetekkel havazik Nagykanizsán és a vidéken. A vasúti forgalomban teljes szünet van Csütörtök éjfél óla ismét erősebben hull a hó és
a kanizsai utcák egynémtlyl-kén már embi rmagasságu hóhegyeket hordott a szél.
Lépten-nyomon hulljuk fehérhajú emberektől, liugy mióta élnejc^nem emlékeznek ilyen télre. A fagy már sokat engedeti, de mégis sokai szenvedünk a hideg miatt, meri a szél átjárja a legmelegebben öltözött ember testét is. Délután —8, reggel 11 lok hideg volt. Nehéz, beleélnünk magunkat ebbe a helyzetbe, de tény az, hogy Nagykanizsa, akár csak Lete-nyé, teljesen el van vágva a külvilágtól. Kedd este óta Nagykanizsára nem érkezett semmiféle ptsii újság és szerda óla nincs |x>sta sem a fővárossal.
A v.isiiii forgalom megbénulása már szénhiánnyal fenyeget. Sok állami Intézménynek és családoknak elfogyott a szén-készlelük és nem lehet a vá rosban szenet kapni A szén- és fakereskedök felhalmozott készlete n .10 fokos hideg alall rohamosan kifogyott és Jugoszláviából az oltani nagy tél mia t nem tudnak tüzelőanyagot importálni.
A hóviharok a barcsi és szombathelyi vonalon alábbhagytak és már megkezdődött a hóakadályok eltakarítása. Nagyobb hófúvások Bt:r-zence, (jola, Vízvár és Bibócsa környékén vannak, míg Szombathely felé Felsörajk, Dömötöfi, Rábamolnári és fiyőrvár állomások közöli vannak hóakadályok. Ezeket részben megszüntették, ugy. hogy ma reggel két napos szünet u:án Szombathelyről negyed 8 ónkor, innen pedig délután két órakor indult
szükség-személyvonat, melyeknek az a feladatuk, hogy az ittrekedt utasokat utjukon továbbítsa. Barcsra is indult szükség-vonal fél 12 órakor, melynek odaérkezését esre 8 órára várják. A Szombathelyi ől ideinditotl vonat valószínűleg este 7 órakoi ér ide. lirdekos, Ii0i;y a nizzai gyorsvonat, melynek szerdán este kelleti volna
Nagykani 'sAra megérkeznie és amely elakad Jugoszláviában, miután Olaszország északi részében küzdött nehéz akadályokkal, ma éjjel fél 2 órakor beérkezett Nagykanizsára. Természetesen ugy ezt, mini a barcsi és szombathelyi szükség-vonatokat az előttük jáió hóekék tudták kimenteni a hóból.
Ezzel a nizzai gyorsvonattal utazott Rómából Budapestre
Durlnl dl Monza gróf, Olaszország budapesti követe, aki 26 utassal egyetemben szerda estétől lógva vesztegeli az elakadt vonaton.
A délivasul nagykanizsai forgalmi főnöksége azonnal intézkedett, hogy a nizzai gyors utasait szükség-irányon ál Budapestre szállítsák. Evégből a nizzai gyors hálókocsiját és kél személykocsiját egy mozdonyhoz kapcsolták, mely Nagykanizsáról nagy akadályok után
Oyékényesre vitte a szerelvényt,
onnan pedig csatlakozva a kocsik a ma reggel 5 óra 20 perces fiumei gyorsvonalhoz
Dombóváron keresztül Budapestre
jutottak. A barcsi és szombathely vonalon állandóan dolgoznak a vasút műszaki osztagai és a kanizsai forgalmi főnökség az időjáráshoz mérten, legalább naponta egy Ilyen szükség-vonatot akar Indítani.
Ha megengedi az idő, akkor már holnap, szombalon reggel negyed 8 órakor és háromnegyed 10 órakor Szombathelyre, illetve Barcsra megy ilyen szükségvonat.
A Budapest—nagykanizsai vonalon már távolról sem ilyen a helyzet. Csütörtök reggel óta péntek délutánig
a Balatonon és partján a magyar tenger történetében páratlanul álló hóvihar dühöng.
Sem ember, sem állal nem mutatkozik a Balaton somogyi oldalán és a hótorlaszok már minden képzeletet felülmúló magasságra emelkedtek. De nemcsak a Balaton mellett, hanem a Nagykanizsa - Balatonszentgyörgy közötti szakaszon is erős hófúvások vannak. Ma az a helyzet, hogy Nagykanizsára sehonnan, sem vonattal, sem más állalerejü vagy gépjármüvei nem lehet bejutni.
Ma reggel a kanizsai állomásról az uj lipusu „Mamut mozdony" öt kocsival, két más mozdonnyal és hóekékkel 140 pályafenntartási munkást vitt azzal a szándékkal, h g> a Balaton mentén megkísérlik a hóakadályok elhárítását.
Már a récsei bevágásban olyan hó-lorlaszi Málták, melyen c-ak nehezen tudlak á'j dni Innen is csak nagy keservesen tudtak tovább haladni Balatonszentgyörgyig, ahová-a késő délelőtti órákban érkezett meg a hatalmas szerelvény és rnunkás-cxpedició.
Balatonszentgyörgytől még Serényig haladhalott cl a . mentőszerel-vény, dc olt aztán olyan akadályok-Kai találta magát szemben a mamut-mozdony, hogy annak leküzdése telicsen reménytelen lelt volna.
Baiatonberénytót kezdve egy és fél méteres hó borilja a pályát egy kilométer hosszúságban. Mit tehetett a szerelvény mást, mint azl, hogy
visszafordult
Nagykanizsára. Nagyrécsénél azonban a nagy fáradsággal megtisztított bevágás újra hó alá került és újra meg kellett küzdeni a hóval, hogy hazaérjen a munkáscsapat.
A Balaton mentén e^ész napon át borzasztó hóvihar tombolt.
Máriatelepnél3—5 méteres magasságú hóakadályok vannak
löbbszázméleren, ugyanígy Fonyód ■ nál, Boglárnál, Szemesnél és Siófoknál felfelé, maid Fejérmegyében.
Jellemző a Balaton mellett uralkodó időre, hogy Bélatelep állomása előtt, a Székesfőváros állal épiltetett és fenntartott egyemeletes árvaházi üdülőtelepet a hó valósággal I-temette.
Az egyemeletes épületnek ereszéig vágta a havat a szélvihar és a balatoni o'da ról nézv, nem is lehet látni, hogy olt ép il t vin. Temérdek kisebb villát temí*" tett el a hó, úgyannyira, hogy csak kéményeik hegye látszik. A legöregebb balatonparii lakók se n tutinak róla, hogy valaha is ilyen téli ité'elidő szántotta volna végig a ..imogyi oldalt, ahol a mezei vadak Ezerszámra pusztulnak el.
Látható tehát, hogy a Nagykanizsa—budapesti vonalon talán napokig nem lehet közlekedésről beszélni, azéit a Délivasul ugy próbál segi-leni a nehéz helveten, hogy Máv-vai érintkezésbe lépett és ugyneve-szükségvonatpárral
zalai közlöny
1929. tehruár 26.
Nagykanizsa -Gyékényes— Dombováron át juttatja el az utasokat a fővárosba.
Megjegyzendő, hogy ez a szük-ségvonatpár nem indul és nem is érkezik menetrendszerűen, mert iel-jesen az időjárástól ftlgg, hogy mikor ful ki Kanizsáról és mennyire
tud megbirkózni az útközben tornyosuló akadályokkal.
A szükségvonatok indulásáról az állomásíónökség ad értesítési a ko-z ínségnek.
Zalaegerszeg város népkonyhát, melegedőket állított és tüzelőt oszt ki az ínségesek között
Zalaegerszeg, februir 15 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalaegerszegen ma is tombolt a hóvihar, noha kisebl) mértékben, mint tegnap.
Az állomáson mintegy 40 utas ottrekedt, ezeket a város vendégelte meg,
mig lehetséges tovább utazniuk. Zalaszentivánon 23 utas rekedt meg.
A város a szegények részére népkonyhát állilott fel, melegedő szobákat nyitott és tüzelőanyagot oszlott ki. A szünetelő forgalom miatt Zalaegerszegen már élelmezési nehézségek mutatkoznak.
Azért a MAV elsősorban a Zalaegerszeg -rédicsi vonalai igyekszik szabaddá tenni. Lenti község teljesen el vau zárva a külvilágtól.
Munkanélküliség ép „2 50 pengőért nem érdemes dolgozni"
A nagykanizsai szociáldemokrata munkásság küldöttsége a polgármesternél
NttgykunlzH*. teb uár 15 A nagykanizsai szociáldemokrata munkásság egy öt tagu küldöttsége kereste fel ma délben dr. Sabján Oyula polgármestert. Szónokuk Berke György párttitkár rövid szavakban felhívta a polgármester figyelmét azokra az állapotokra, melyek a minden munka hijján levő nagykanizsai munkásság körében uralkodnak. Se munka, se ruha, se tüzelő, se élelem ez a helyzet tömör szignalurája. Arra kérte a polgármestert, hogy a városi tanács nyújtson valamilyen irányban segélyt és segítséget Miután a szakszervezel pénzforrásai teljesen kiapadtak, ók is kénytelenek voltak tagjaik mindennemű segélyezését megszüntetni.
Dr. Sabján Gyula polgármester a küldöttség elölt kijelentülte, hogy nagyon szívesen segítene, de a költségvetésben munkanélküli segélyre ledezele nincsen azonban szívesen ad munkaalkalmat a mostani lióeltakaritásí munkálatoknál, csak Írják össze a munkanélkülieket. Ígéretet telt egyben, hogy korábbi, segély iránti kérvényüket a pénzügyi bizottság elé fogja terjeszteni, amely ezt le fogja tárgyalni. Kijelentette a polgármester, hogy a legnagyobb készséggel nyújt azonnali segélyt azon nagycsaládu munkanélkülieknek, akikel a szakszervezel hozzá küld.
Napi 2-50 pengőért nem érdemes dolgozni A szakszervezet küldöttségével kapcsolatban itt entliljuk meg, bogy a város 2 50 pengőt fizet napszámot a
hó-munkásoknak, de csak a legnagyobb nehézségekkel kapnak munkaerőt, meri keveslik a napszámot és inkább létlentll fáznak és nyomorognak, de 2f)0 pengőért nem fogják meg a lapát-nyelet. A városházán magunk is tanúi voltunk egy ilyen jeleneinek, amikor kijelenlették, hogy ezért a pénzéri nem érdemes dolgozni ..
Am elaö kanixaai szfivőd-ményes náthaláz beteg i
a Pesti Hírlap felalfia axerkeex-tójának édesapja
Nagykanizsa, február 15 A uáthalázas megbetegedések terjednek Nagykanizsán. Nagyon sok olyan megbetegedés van, ahol nem hivnak orvost, igy pontos, számszerű képel nem lehel nyújtani. A mai napon 7 ujabb megbetegedést jelenlellek be. Ezek közül 1 tüdő-gyulladásos. liz az. első szövődményes náthaláz-eset. Ugyanis a Pesti llirlap felelős szerkesztőjének édesapja Sille Antal, aki tudvalevően nagykanizsai, Budapestre ment a mull napokban leányának esküvőjére, honnét náthalázzal jött haza és ma már súlyos tüdőgyulladásban fekszik.
A város közrendészeti közegei házról-házra járva szigorúan ellenőrzi, hogy mindenült eleget tesznek-e a közegészségügyi követelményeknek.
Bejáró asszonyt
keresek napi egy két órai munkára. Jelentkezni lehet a kiadóhivatalban naponta délelőtt 11 órakor.
NAPI HÍREK
NAPIREND
február 16. szombat
Római katolikus: JulUuni Bt. I'ro.csl Julián n. l/.riclilA : Adni hó fi
Nap kel reggel 7 óm Ü.S pcickot, nyugszik délután 17 óia 21 perckor.
Városi M zgó. .A potyautasok", Zoro és Huru legújabb filmje. „Nyáil szerelem", Szerelmi törlénct.
Oőzfürdó nyitva reggel 6 órától e«le fi óráig (hétfó, szerda, péntek délután nőknek).
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentések : Pénteken a hómt'rsek-let. Kcggel 7 órak-i —11M, ddu'án 2 ó skor —8 7, esle 9 órakor —8.
Felhőzet: Egész napon ál borult égboltozat.
Szilirány: Egész nap Éjszakkeleti szél
Elkészült Nagykanizsa város közrendészeti szabályrendelete.
Nagykanizsa város közrendészeti szabályrendelete most készült el és a legközelebbi váfosi közgyűlés elé kerül. A szabályrendelet nagy szociális átérzéssel készüli rendkívül precíz munka, amely különös súlyt helyez a gyermekvédelemre is. Az uj szabályrendeletet legközelebb kivonatosan közölni fogjuk.
Elmarad a vasárnapi sakk-szlmiiltán. Minthogy a közlekedést a zalai Szibéria teljesen megakasztotta Nagykanizsa körül is, a Sakk Körnek vasárnapra hirdetett szimultánja elmarad arra az időre, amikor dr. Szávay Zoltán Budepestről le tud utazni Nagykanizsára.
— Nem lesz llceálls előadás vasárnap. A zord időjárásra való lekintetlel a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör vasárnapra hirdetett lice-ális előadását elhalasztotta.
= Meghívó. A VI., VII. kerületi keresztény fogyasztási szövetkezet 1929. február hó 2-t-én délután 2 órakor tartja a Kisrác utcai iskola helyiségében XXIV évi rendes köz-
gyűlését, melyre a t. Üzletrésztulaj dónosokat tisztelettel meghívja az igazgatóság. Tárgysorozat: 1. Igazgatósági és felügyelőbizotlsági jelentések 2. Az 1928. évi zárszámadások előterjesztése, mérleg megállapítása, nyereség eloszlása iránli és az igazgatóság és felogyelőbizoltság felmentése felefii határozathozatal. 3. A szövetkezet hivatalos lapjának kijelölése. 4. Megbízásuk lejárta következtében 5 tagu felügyelőbizottság választása. 5- Esetleges indilványok.
- Gyilkos, aki ítélethirdetés után mosolyog. Sebők Imre zala-szabari gazdát 8 évre Ítélték a gyilkosság miatt. A kúria 10 évre emelte fel ezt a büntetési. Amikor tegnap kihirdelték elölte a 10 évi fegyházbüntetés!, a gyilkos mosolyogva fordult a szuronyos fogltázőr felé. Még kevés ilyen cinikus gyilkost volt alkalmunk lá > ni.
Csak n eredeti "Bayer"-csomagolásban a zöld szalaggal kaphatja a bevált -valódi
Asplrln
tablettákat
Minden tablettán "Aspirin 0,5" felírás látható. Pótszereket saiát érdekében utasítson vissz*.
Rövidítik a hivatalos időt aa Inftuanxa miatt
Zalaegerszeg, lebruár 15
(Tadásilónk telefonjelentése) Zalaegerszegen ma ujabb 11 náthalázas esetei jelentetlek be. A hivatalokban a legtöbb ember beteg. Ezért, valamint a tüzclőanyaghiány miatt a hivatalos órákat korlátozták.
Karnevál herceg visszatért Nagykanizsára. Az Izraelita Nőegylet mulatságai és báljai mindenkor eseményt ké|>eznek Nagykanizsán. A ma esti „Ujjé a ligetben nagyszerű" című felejthetetlenül bájos karnevál-est sikereért a rendezőség már hetek óla dolgozott, hogy felejt-hetetlené legye mindazok számára, akik egy jiompás farsangi estélyre súlyt helyeznek és ma este a Kaszinó termeiben a pazar báli mulatságon részt vesznek. Szenzációi képeznek a jelmezek és kosztümök és a sok szórakozás, amiről a rendezőség utolérhetetlen ötletességgel gondoskodott. A bájos hölgygáida az éjjeli órákban a következő szellemes sürgönnyel leple meg szerkesztőségünket :
,zalai koezloeny nagykanizsu Lapzartakor erkezett. kameval her ceg ki kedden ejjel távozott koe-ruenkboel uljaban megakudvu visz-szatén kanlzttara « holnap szombaton inkognitóban megjelenik noe-egylet mulatsagan. titkári hivatal" Hát igen, ott lesz ma este mindenki, hogy még egyszer viszont-lásssa Öhercegségét és még egy pompásat mulasson velel Ott lesz mindenki, aki a jókedvet és vidámságot szereti. És ott lesz az egész szerkesztőség isi Ennek a mulatságnak jjompásan kell sikerülnie. Eog sikerülni! Előre megjósoljuk.
=. UJ rendszer butorvásárlők részére. Közalkalmazottak részére Za'a-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket. a kövelkező előnyöket nyújtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely, Kőszegi-utca 5.
I
Wánljuk vízhatlan sport- és vadászcipőinket
Milftényi Sándor- és Fia cipöüzlete, Főúton, a város palotájában.
I
1929. február Ki.
Jelentkezzenek a munkanélküliek
hidUkarlUal essnnkálatokra a ,.roal aaiSuaki hivatalban
Nmcva.tiilaH. lebruár 15 Nagykanizsa utcáin áthatolhatatlan hó-barikádok emelkednek. A városi műszaki hivatal altisztjeinek vezetésível a város főbb utvonalain megkezdődött a hóeltakaritás. A munka azonban igen lassan halad, mert állandó a havazás és a házletökröl is igen sok havat hord le a szél. Egész hóhegyláncolat zárja el a járdákat az úttesttől. A munkáscsapat sem elegendő, ezért a városi műszaki hivatal ujabb nagyszámú hólapátoló munkaerő felvételét határozta el. Ez a munkanélküliek helyzetén is jelen-lősen segit. másrészt holnaptól kezdve már gyorsabb tempóban halad az utcáknak a hótól való megtisztítása. A sok helyült úgyis már embermagasságura nőll a felhányt hó-lomeg. Méltányos volna, ha a város valami módon a hóeltakaritásnál foglalkoztatott munkásokai legalább meleg teával ellátná, ami a melegedő utján lehetséges lenne.
Érdekes, hogy a közönség szimatja már a tél kezdete óta melegedőnek nevezte ki a postapalota föld szinti csarnokát is, ahol most a nagy hidegben egész embercsoportok, na-gyobbára szegényebbek tanyáznak a nap minden szakában.
— Öiizbüntetést szabtak kl a keszthelyi villák fosztogatójára.
Pásztor Istvánt a keszthelyi villák fosztogatóját a kanizsai törvényszék
1 évi, 9 hónapi és 8 napi börtönre ítélte. A veszprémi törvényszék lopásért 8 hónapi börtönnel sújtotta. A nagykanizsai biróság Pásztor ügyében most összbüntetést szabott ki:
2 évi, 5 hónapi és 15 napi börtönnel fenyítve ól.
— Konnersreuth Hírnöke címén jelent meg: dr. Waitz Zsigmond schweizi(Feldkirch) püspöknek müve: Die Botschaft von Konnersreuth, melyet augusztus végén irt a stigmati-zált és sokszorosan csodás Neumann Terézről személyes megfigyelései alapján és már is több százezer példány kell el 20 kiadásban; minden műveli nyelven kiadva még löbb kelt el belőle. Pedig már ugy 50 könyv jeleni meg Konnersreuthról, de egyik sem ekkora sikerrel. Ára diszes kiállításon 80 fillér. Kiadója Lourdes folyóirat (Tóth János plébános), Sopron.
— Súlyos börtön jár a merényiikre. Tegnap hirdette ki a lürvény-
a tábla ítéletét több zalai fiatalember elölt, akik durva merényletet követett el egy leány ellen, Tóth László nagykanizsai legény bUnlelé-»ét 8 hónapról 1 évre, Zsorér Mihály k Bence Gábor galamboki lakosok 8 hónapi börtönéi 1 évre és 2 hónapra emelte, Tóth Mihály László "^kanizsai legény 8 hónapi börtö-nét helybenhagyta, fíéda László és bdika Ji)nos l évi börtönét pedig 1 ívre és 2 hónapra emelte fel.
= Árban, minőségben válasz Wkban Barta szönyegraktára
szenzációi.
ZALAI közlöny
Epe- es májbetegségeknél, epekő es sárgaság cseleiben a lei mészetcs „Ferenc József" keserűvíz n hasi szervek működését élénkebb tevékenységre serkenti. Klinikai tapasztalatok igazolják, hogy az otthoni ivókúra különösen halásos. ha a Ferenc József vizet kevés forró vízzel keverve, reggel éhgyomorra isz-szuk. - Kaphaló gyógyszertárakban, drogéiiákban is fUszerüzlelekheii.
A szökött legyenc büntetése.
Arvai Géza komárvárosi zenészt lopás miatt 1 évi börtönre ítélte a nagykanizsai törvényszék. Árvái egy alkalommal megfzökött a fegyházból és szökése alatl ujabb lopási kövelelt el, ami miatt ujabb .8 hónapot" kapoll a kaposvári törvényszékül. Arvai felelt tegnap a nagykanizsai törvényszék összbüntetést szabott ki, őt másfélévi börtönre Ítélve.
— Levente oktatók figyelmébe.
Figyelmeztetem az oktatókat, hogy kirándulásokat csak abban az esetben tartsanak, ha a hideg legfeljebb —4 fűk. Testnevelési vezető.
■=> Felülflzeté'rk A mgylanizsal Ipai leitule nek 1979 lebruár l-én az i-aggott iptrosok me-hA/..:tl»p isvira rendezett lánc estélvén lelülfiie'm szívesek >ollak: Dr Hajdú Ovula 40 P, Kirílv Sörgyár. Nagy-kamzsal T'karékpénrtár, C-iS'no 20 -20 P. I)r Plillál Viktor, l)r. Sabján Gyula, Kisi Ernő, Antauer Jórsel, Fa'ér Mihály, Wels-r János ujnépl tlrk Ernő. ujnépl Elek Géza, Dr Kállav Tibor, Bogenrlcder Frigyes, Fischer éi Bader. Slern (iyula, Frank éj Társa 10-10 I1. l/r.eli'a Jótékonv Nóegy let 8 f, Mrko-iczki Ovula 7 P, S;ahó Sándor, Pollik Adoll. Perger Józsrl. Dr. líapoch Aladár, Poiedua Anlal, Tibold Bo'dOsir, Kiss János. P>p Oizkár, Tlbolt l.ajo', Ke'n Gvula, S-mu L<|os, Zollner János és Fia. Pichler József, Vukán István. Szántó Lajos, Tóth Jízsel, l.usnig Dezsó. Dr. Králky Isiván, Vida Endre, N. N, Kovács Ferenc Hirscli er S*ndor. Dr Valkó Béla, Valkó Ágoston. Schless Tealvérek, N. N, Wollak Jenő 5-5 P. Dr. Filrd és ne|e, Megylinorecz Tanát, Balyánck Józsel Mülter Andor liudapesl, Baix) Sándor, Szepesi Imre, Adáro Róbert. PoUák József 4-4 P, Tóth Oyula éplté>z, Adler Miksa R«|ki István, Dr. Horh O-zkár, lt|. Ilofler Viklor, Szabó István, Weisz Igoác, N. N., Dr M.lek László. N N, Vldi La|os, N N, Raflni Ferenc. Kertész l.s|os 3 .'0—350 P. Mraz Kálmán 3-20 !>, id Haiá-z Imre. Vaigl Nándor. Rosenfeld Jóasel. Perlsz é« Beck, Sehnil/er és Göndör, Föl Gardagh Fcrenr, Zsoldos Gyu'a, Kaulinanu Károly, t.-kárs Vilmos, Zwei* Imre. Qiiiltner Arthur, Szalay János N N 3 3 1', Neml'dler tenrt P, Di Takács Zoltán, Dr Bemv' józsel, N N , N N. Tibola Józrrl, Zaplelál Simo-, Pilczer Albert, III Hlrschler Miksa, Kath Legényegylet, Tóth Jánosné, Pór Ferencné, Véres Anlal. Duká*z Lajos, Wclszleld N.. Muszel N . Blsnkenberg Imre. R vész Lijoa. özv Mark* Jórselné, N N. N N. N. N. Szalai Zsigmond, BUchler Mór, Skerlák Józsel, Slernbergcr Lajos. Andrianv András, Bar'a Mik«a, Hoflmann llenricll, Bag'adl Béla, Berény A'pád 2—2 P, Mustos Perenc, N. N , Iványl Józsel, Révész I sin'S I SO—1-.S0 P, Vlradl István, Oregár Gtl-ptr, (JHné, Klapper Karolln. ücő S.)ma, Gyergyak Pál, Haris Alfréd, Neuteld 0 Ión, N N. N. N, N. N, N N l-l P, N N„ N N.. N N . N N.. N. N . N N , N. N , N. N 50- 50 li'l . mely adományokért inélv kösiötielét nviivánitja az Ipartestület vi Halmi bizottsága.
Gyümölcsfák KSSS"^!^
koronával és dus győkérzctlul, gömb és jegenye akácok, gyümölcsfa vadoncok nagy mennyiségben előnyös árukon kaphatók:
Dr. Temesváry Géza
ny lőtspán gazdaaágamk aranyéremmel és oklevelekkel kitüntetett Újszeged-Marostól tal-k Iájában Telep: Ujízegcden a srúiegi orsiágul 3 kint Jelzó kaió|.inál hoűa: Szeged, Szentháromság ules 15 a'. II emelet. N-igyobb megrendelésnél és viszonteladóknak árkedvezmény. Kérjen árjegyzékei. 521
Románia minden állammal hajlandó biztonsági pnktnmot kötni
Bukarest, február 15
(Éjszakai rádiójelenlés) A román kormány közölle a népszövetséggel, hogy Románia hajlandó bármely állammal, — még ha az nem is tanácstag — támadást kizáró paktu-mol kötni
Hona kell elmenni ?
lebruár It, Izr. Jót Nőegylet hálja s Ca-slnohan
lebruár 17 Kalh Legényegylet közgyűlési-.'» és vacso ája 8 órakor Kiskanlzsai Kiih Ifj Egyesület tiaztu|lló
köigvtllése Izr Le-nyegylct közgyűlése 4 órakor
n hit-ózsegi lanácsleremben Rel. Nőegylet körgyülése d u 5 órakor. Február 18 V. szociális est a Mlsszlós-liáibau 6 órakor (Gyömörey látván elóadássi
Előadás a pápai rel lóiakola céljaira 6 órakor a asinhSiban. Február 34. Llceálls előadás a rádióról a várokházán d. u. 6 órakor.
Mozgószinházak
A Városi Nagymozgó igazgatósága értesiti a t. közönséget, hogy az esetben, ha a vasuli lorgalom Nagykanizsa—Budapest között a mai nappal megindulna, ugy ma este 7 és 9-kor, vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor előadásra ke rtit Zoro és Huru kacagtató filmje „A potyautasok". „Nyári szerelem", szerelmi történet. Főszereplő Hugh Trcvor.
R Á D I Ó
(Rövidítések) H — hírek, kööaxda-ság. Hangv. — hangwaeny. E — előadás üy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zeue. Mg. ■ mezőgázdsság. Ifj. - ifjúsági előadás. F — felolvasás. G — goimotonzene. Jb — jazz bánd. k kabaré. nZ. — népszerű zene.
Február Ifi (szombat)
Budapest 9 15 Trfóhangv. 9.30 H. 9 45 A hangv folytatást. .12 Déli karangszó és idóiára.-lelenlés. 12 05 Az I honv gy. ezred zenekarának hangv 12.25 H. 12 35 A hangv lolyt. 13 ldő)elztt, IdAlárás. 14 30 H. 16 tí 16 44 tdőielzés időjárás. H 17 A Kisfaludy társaság irodalmi délultnla. 17.50 Korn-I ssv Emma magysr nótakat énekel eig.lnv /cneklsérctlcl S 30 E. 19 O. hangv 19 í) I; 19 30 Az Operaház -Rljna klneae" elő adása 22 Időjelzés, H-, ld&|árá«|elenlta Utána cigányzene
Béca II Délelőtti hangv 16.15 Délutáni hangv. 10 10 Millöcker ,A koldusdiák' c operetija. Herlln II G 17 Srórakorlaló Z Mrflnn 17 30 Dél hingv. 16 30 Schubert dalok 19,05 Hangv, 20 Z énekkiaérellel 2- BalrtlajVa zenekar hangv. 22 25 C'gány zenekaii hangv
London 13 Lőncazene a Cailton Holel ból 16 30 Tánc 7. 18,45 Enrkhangv. 1930 Könnyű jenekari hangv énekkel 21 35 Rádó.-zkeccs zenekari kísérettel. 23.25 Tsnc Z.
Milánó II.'5 0 12 3'1 Rádió-kvartett, 16 Szórakoztató 7- 17 20 Gjerntekkar ének í1 <0 Opera lí
Mllnchcn 14 30 Hangv. llj Szórako'tató Z. táEnekhangv 22 G. fun/v. a30 A házi-zenekai é|f-!ll kangv.
l>r»r, 11.15 0 12.30 és 1630 Hangv 19 05 Fúvószenekari hangv. 20 Vidám mű snr 21 20 Balala|ka zenekar hangv. 1125 Cigány Z.
Kóma l'.30 Szórakoztató Z. 20.45 A llnánczene ar hangv.
Stuttgart 10 10 és 12 15 G. 15 Délutáni hargv. 16.30 Tánc Z. 20 15 Hangjátík. — Utána tánc Z.
Zürichi xárlal
Pária 30 gl, London 25 24"i, Newyork 520 00, Bnlssel 72 30, Milano 27'l9a/,, Madild 81 50, Amáterdam 208 15. Berlin 123 35. Wien 72 OH, Sotla 375'/i. Prags
15 SH'/s, Varsó 8S30. Budapsat 10'NVi Balpád 9-1 Ka, Bukáresl 311.
FRISS TEAVAJ
kapható
SÍPOS AND0H
csemegekereskedésében.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai rendezési napon csendes, Uzlettelen volt a tőzsde. Miután az elmúlt üzleti héten élénkebb volt a tendencia, ennek megfelelően fedezési vásárlások voltak túlsúlyban és ennek tulajdonítható, hogy ösztönzés hiányában csak lényegtelen változások történtek. A tözsiieidő vége felé azonban jelentékeny kontremin eladások folytak, amelyek az ámivót az éitékek legnagyobb részében lenyomták, ugy hogy zárlatkor gyenge voll a lözsrtl-irányzala. Megemlítendő egy-két |i,.pir, amelyek áremelkedése lovább folytatódon. Rima, Magyar Hitel, néhány bankpapír, továbbá Lámpa értek el árnyereségei. A fix-kamatozásu papírok piacán az irányzat Uzlettelen. A valuta és devizapiacon csupán Madrid áresése érde-
Termányt6z«d«
A buza 10, n rozs 10 fillérrel emelkedett. Az irányzat barátságos, a forgalom közepes.
Bum ilszav. 77-ea 2555-25 75. 7»-aa 25S 25S5, 79 es 21100-20 10, 80 as 26-15-26 25, dunántúli 77 es 75 15-25,10, 78-aa 2' 4 —2>fi, 79-es 25ő. -25 75, ÍO-aa 2>80 —25 90, rozs 2300-13 10, lak. árp i 1 00— 75*25, aflrárpa 2«00-2«Sa zab 25 70-26 C0, lengeil tazl. 28 00 -28 15, dunánlult 27 35 -27 50. korpa 18-74 1900.
1 badapesti Tóztde derlH-legysáse
VALUTÁK
Angol I 27-77 2r-«2 Belga fr 9-52 79-82 Cseh k 16-92-171» Oánk IM-fiMS.VIS Dinár 10-00 lon» Dollár S'0-80-572-80 Francia I 22-50 22-70 IKill. 229 1 5-23'-05 irrgyel 64 10 til'40 Leu 3 40 3-44
Léva —'—
líra 29 90 30-1.5 Mái ka 135 80 136-30 Norvég I52BO-IS3-20 Scllltl. 80-37->-0-í2 Pereta 89-6V00-75 Svájci t. 110-05 HÓ 45 Svéd k. 152-90 153 50
DEVIZÁK
Amsl. 229-30 23000 Belgrád 10-05 1008 Berlin 135-7-13«-27 Brosaaet 79-57 79 82 Devizáiéi 3-413 44 Kopenh. 152 75 53 15 l ondon 27-70-27-87 Madrid WÍ-75-90 2S Milano 29-94-.10 "04 Newyork 572-70 4-30 OsjIO 152*80-153-20 Pária 22-.1R-2-7 43 Prága 16 94-16-99 Sz' fia 4-12-4*15 Stocuh. 153 10-153 .50 Varsó 64-20-64 40 Wien 80 47-80*72 Zürich 110 15-110 45
Surtésvásár
Felhajtás 1245, aladallan 231. — Elaé rendti 1-70—1*72, szedeti 1-56 -1-58, szedett közép 1*41-1-18, könnyű I I6-I-J2, l-sft lendtl öreg 1-44—1-48. Il-od rendO örag t-36 -140. angol sil dó 1-80 -1-80. szalonna ■uevhan 1-70 - 0-00, zair 2*00 0-00, hns 1-86 - 2*04, szalonnás félsertés 1*80—1*96. Az Irányzat élénk
Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park szálloda kávéházban, VIII. Baross-tér 10.
Kiadja: Délzalai Ryomda ét Lapkiadó
Vállalat, HsgykanlMáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
laterurtou tstatus i Nagykanizsa 78.
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dl|a 10 rzái£ 50 lillér, Minden további szó dlji ■ flll. Vasár- is ünnepnap 10 szóig 80 fillér, minden további szó dija 8 flll. Szerdán és pénteken 10 szóig 80 fillér, minden lovál'bl szó dija 8 flll. Címszó a minden vasla-
Slbb bétából álló szó kél szónak számit-Ük. Állást keresóknek 500,o engedmény. A hlrd.tá.l díj elgr. fli.t.ndÓ.
Or-lá.i kelettona.H marinál!
harlng kapható Műszál és Prledenlhal csemegekereskedésében. 681
Ogyas saobslaány azonnal felvétetik Kisfaludy u."
10.
707
Egy szoba- és kon^lnbutor mlmdó Klrálv-utes Iá. emelet. 703
Egy aOtöde ualethelylséggel (gyllll kiad*. Bóvebbet a klsdóban. 61'
VÍZVEZETÉK
(Mlontásiai ti efétaaágtigyl
BERENDEZÉSEK
jaidaaágl, hártaitáal ét épQlot
BÁDOGOS MUNKÁK
íflrdfl- é* A ló kádak, valamint a aiakba vágó
javítások készítése SZEPESI IMRE
T«i.W5 ZrlnjI Hlklés-aatoa 2ft. Tal. IM
Már nem tart sokáig
a tél. Szükséges tehát, hogy tavai/l tubáinkról gondoskodjunk, innál Inkibb is, mert a .Tribon" ruhazatl r. t. 8 havi részletfizetésre szolgáltatja ki a közalkalmazottak vevŐközönsCKét. Jelen ebeiben a ré-zlet-flteté* április hó elsején kezdődik. Mindennemű tavaszi férfi és nóUzövctek, selymek, vásznak, siifonok és egyenruha-szövetek stb. nagy választékban Mintáimat Vészséggel bemutatom é« rendeléseket bármikor felveszek — PRANQER JÓZSEF.
Kinizsi-utca 2/a. sxam. m
Siam rizs......... egy
Duna keksz . kettő Trappista sajt...... Károm
Dióbél...............négy
pengó kilója
Vi dánéi
telefonszám: I —56.
ároly-•712
nál.
BUiská»okat telve-itlnk SUinberger éa Mráz. Jelentkezni lehel Hajcsár ul 10. Telepen Jelentkezők lapáttai éa löszével jelenek. 709
Magyar ulca 101. számú ház 1 hold tőiddel eladó. 497
VADBŐRÖKET
nyal, róka, göróny mókus,
nyest és vidrát, ágytollaat, vusat, fémül stb. a legmagasabb napi *rb.iii vásárol
8TBÉB B. É8 Piál BA6TKAHIZ8A.
Erzsébet klráiyné tét 15. szám
Rtoflyái vegyészeti ru&atisztitú
ÉJ
VagytUxtltátaru éa featéara •Ifagad férfi és nöi ruhákat
bármilyen minőségű kelméből.
UJrsálfestésre bórbutorokat, bőrruhátokat és végárut.
Ágytoll tisztítás huzattal együtt és enélkUl.
Függönyök, kézimunkák, szőnyegek, butorkelmék, mindenféle piplanok és szőrmék Uszítása, fertőtlenítése és festése
Pllstéeroiás éa gotavréarozás
« legelőnyösebb árban és legszebb kivitelben.
Bővebb felvilágosítást nyújt Nagykanizsa részére a gyüjtőtelep vezetője :
Nagykanizsán, Erzsébet téren Állami adóhivatal. Régi postaépület.
HIRDESSEN
■ „Zalai Közlöny"-ben.
Kertlmagvak.
Gazdasági magvak.
Madáreleségek :
Vegyes madáreleség, kendermag, hámozott/ab, fénymag, édesrepce,
Műtrágyák:
Szuper foszfát, kálisó, mésznitrogén, csileisalétrom slb. slb. .Sinus" nOvénytápsó.
Gyiimölcsfa-karbollnetim :
Enda, Dendrin, Solbar slb.
Növényvédőszerek
Kicsinyben és nagyban kaphatók :
0BSZÁ6 JÓZíEF magkereskedés*-ben Hagykanlzaán, Erzsebel-ter 10
A hlrdaág mellett. «zj Ttl.lon: 130.
RADIO
szakkönyvek
és
folyóiratok
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében m»
NAOYKANIZSÁN.
fónllneiitdl
minőségben és tartósságban felölmnlhalatlan I
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Könyvnyomda % Nagykanizsa • Könyvkötésiét a „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala
Készítünk s
1 TELEFON: 78*|"
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, eyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat. körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk:
üzleli könyvekel, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzetekel és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, napiártömbökel, falinapiárakat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
1929. ftbtuár Ifi.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gŐzinosó, vegytlsztltó, ruhaftstő vállalata
a uoinbilhtlyl ot»i. IparVlálllUtoa aranyátetnmal klt(lnt«tv«
NAGYKANIZSA
Kazinczy ll. 8. Hunyadl-u. 19.
Mos, lest, tisztit, pllsséroz.
Szélfejlelt kabátok feslése már 8 pangótól.
Háztartisi fehérnemllek legolcsóbban _i n
MEGHÍVÓI
Magiu- vagy QiWtl Ogyakbanl uUaiaok alkalmával
BUDAPESTEN
a Itvktllamcsebb otthout nyújtja a legalény&aabb fcltitalrk mtllatl a Kalalf pályaudvar érkatáal oldalával aramban levő
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, YU1., Barou-tér 10.
NMl
aoo.0 angsámáit|t kap
«lal ...» Up il4tli«i6|. o«.d nob.-lril.hb44, IIKVo • ngadményt Izap
nlt* illánál árunkból (KllB»4 U.I kO«jbt)
9 pangót ntagtakarlt
miaud hOliiivtl, u.n f j.lof itlflh.t *X1 ll.ll 1 pily.iidv.ffól
Hátunk otthon érzi magitlll
eUAf.adfl iiiinleaiás. nlgofu.. <«Udl |iU.( Salát áráaka
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telt-kbónyvl hatóság.
9996/192K. tk. (lám.
Árverési hirdetmény «a Arvaráai feltéttelek.
N.gvkanlfsal Takarékpénztár R. T. vég-t. hajlítanak Zadravecz Irma fj. Klappcr fiús távié Nagykanizsa, Tc ekl ut 4 vegre-ha lást szrnveüó ellen Indított végrehajtási tigyéoen a tkvi hálósáé s vhsjtst > kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144.. 146 és 147 §§ értelmében elrendeli a v gr»ha|l«sl Jucién 200 P lókekovetelés. ennek 192a é.l lanuár hl 15 járó ISOd -amata, Vsa o váltód'i. 4 P 13 f. óvási és közléiti, továbhá :«0 P lókekóveUlés. cniiek 1928 m-ff-'us 15. 18° o kamata, l'tf'fi
váltódlj éa 71 |' 81 I. eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kérvé nyért 'zuital megállapított ló P költség
rvé
és jnulé.al behajtass v-gett a nagykanizsai klr Járáibiróság területén levó, Odsc községben fekvó s a gelsel 874 sztjkvhen A f 1311. hisz alatt foglalt Iniailannak izóló es plr.ee az öreghegyen végrehajtást szcnvi dó ntvén álló tele részé e .500 P kikilltáai áihan.
A tkvi hntiSság az átverésnek Ge'sc VOzségházánál megtartáslra 1939. ávl már-clus hó 5. napjának délelóitl 10 óráját tUzi ki
Az árvetésl feltételeket as IÍ8I : LX. l.-c 150. §-a alapján a kóvelkez^khen állapit|a meg :
Az árvetés alá kerUló ingatlan a kikiáltás! ir kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el.
Az áiverelnl azándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100'o-ál kész pénzben, vagy az 1A8I : LX t.c. 42 § ában meghatározott árfolyammal számítolt óvadékképp értékpaplrosban kiküldöttnél le; tenni, hogy a fiá talpén znek elólegea bírói letétbe helyezéséról kiállított ellamervényl a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. ( 881 : LX t.c. 117., 150. 170 §§., 1908: XLI. t. c. 21. 6.) Aki az ingatlanért a kikláltáal árnál
magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapltoll
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1931 : XLI. t. c 25. §.)
Nagykanizsa, 1928. évi december hó II. napján.
A kiadmány hitelén!: Mlkó s. k.
il>* iioastattiit
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsái) (Fclelós oilctvozctö: Zalai Károly.)
69. évfolyam, 40. szám
Nagykanizsa, 1929 február 17, vasárnap
Ara 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség es kiadóhivatal: Fó-ul 5. izam. Keszthelyi Hókkladóhlvatal Kossuth Lalos-u 32
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
F.löllretéftl Sr« : egy hóra B pengő 80 Iliiét
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: Helyenként, főleg délnyugaton kevés havazás és az ország keleti részén hősüllyedés várható.
Egy éjszaka IS fokicai engedeti a Öideg a zalai Szibériában
Szombaton reggel ujabb expedicló indult a budapesti vonal szabaddá tételére — Fonyód vidékén csak kézi erővel lehet áttörni a négy méteres hótorlaszokat Vasárnap kikéz-besltik Nagykanizsa négy nap óta elmaradt és Gyékényesen át megérkezett postáját
Sikerlllt sscabaddá tenni a Nagykanizsa—Budapest-i pályát
Nagykanizsa, lebruár Ili A kemény téltől és az állandó hóviharokról szóló cikksorozatunk mai számában valósággal szenzáció erejével hat, hogy a nagy hideg mintha mégis kitombolta volna magát.
A Meteorológiai Intézet péntek este 10 órakor kiadott jelentése mint azl közöltök — már előrevetette árnyékát, hogy az' időjárásban nagyszabású változás áll be Ez szombat reggelre, sőt már szombaton éjjel meg is történt. A heteken ál állandóan 15—20, sőt voltak napok, mikor 25—30 fok körül tanyázó higanyoszlop fokozatosan kezdelt emelkedni és ma reggel —8, délben pedig már csak —21/2 fok volt nulla alatt, ami rohamos felmelegedésnek felel meg. Nem leheletlen, hogy talán már holnap, vagy hétfőn a hőmérő pluszt fog mulatni.
A városnak roppant nagy gondot ad a hatalmas hőmennyiség eltakarítása, miután ma is azt az értesítést kaptuk a műszaki hivataltól, hogy nem tuu elegendő hó-mun-kást kapni. Ugyanekkor a sok lézengő csavargó nyugodtan támasztja a Cenlrál falál ís az Erzsébet-tér fáit, nehogy kidűljenek.
A vasúti forgalom 'djes fennakadásában is lényegesen javuil a helyzet, a remények pedig a pár napi hermetikus elzárlság ulán valósággal kecsegtetőek.
A hóvihar, amely tegnap este még hatalmas erővel tombolt végig a Balatonon, ma alább hagyott és
teljesen elcsendesült. A DSzA vasúttársaság nagykanizsai forgalmi főnöksége a kedvező idői azonnal kihasználta és deli 1205 rtrakor egy
ujabb expedíciót Indított útnak a budapesti vonalra,
h,,gy megpróbálja azt szabaddá tenni.
A szerelvény állott egy hatalmas Mammuth-mozdonyból, kél más mozdonyból és öt kocsiból, amelyen mintegy másfélszáz pályafenntartási munkás foglalt helyet. Hóeke nem volt csatolva a szerelvény elé, miután a hatalmas liólorlaszokkal szemben gyengének bizonyult és
csak kézierővel lehet űz óriási lorgalinl akadályokkal megbirkózni. Miulán a pályatestei már tegnap Balalonkereszturig — már amennyire lehelett szabaddá tették, a szerelvény Keresztúrig nagyobb akadály nélkül eljutott, onnét azonban ember-fölötli erőkifejtés kelleti és óriási munka a további rlőtörésre.
Ponyódon és vidékén a hó-tömeg négy inéter magasságú,
itl csakis kézierővel lehet előtörni.
Kgyidejllleg Ssékesjehé/várrúl és Siófokról is elindullak hasonló szerelvények, megfelelő felszerelésű gyakorlott munkásokkal az otlani pályaszakaszok megtisztítására és a for-galmi akadályok elhárítására.
A nagykanizsai állomást uökség mindent elkövet, hogy a forgalom szabaddá lételél minél előbb biztosítsa Budapest felé. Ahogy ma délben értesülünk, — ha a jelenlegi kedvező idő tovább megmarad remélhető, hogy
holnap, vasárnap már teljesen szabaddá teszik a pályát es megindul Ismét a rendes forgalom.
A nagykanizsai postafőnökségtöl veit értesítésünk szerint
az eddig elmaradt összes posta, levelek és ujságok ina Gyékényesen át végre Nagykanizsára érkeztek.
Tekintettel, hogy Nagykanizsa város közönsége már négy nap óta seia levélpostát, sem újságol nem kapott, az 1. száinu postahivatal főnöksége intézkedett, hogy az egész elmaradt postát még
vasárnap a délelőtt lolyatnán mindenkinek klkézbesltsék.
Lapzártakor
azt az értesítést kapjuk, hogy az a szerelvény, amely délben Nagykanizsáról elindult, nagy erőfeszítés közepette eljutott egész Balatonboglárig. Ugyancsak a Siófokról, illetve Székesfehérvárról útnak indított sza-baddátételi expedíció is cljuloll Boglárig, ahol mind a kél szerelvény
találkozott. Ilyenformán a DSzA Nagykanizsa—Budapest-i vonalát sikerült emberfölötti munkával szabaddá tenni, ugy, hogy ma vasárnap reggel 9 óra 20 perckor Nagykanizsáról elindul az első szflkségvonat Budapestre,
amely egyúttal a reggel fél 6 órakor ideérkező trieszti gyorsvonat kocsijait is magához csatolja. Hogy Budapestről mikor indítanak és egyáltalán indítanak-e még vonalot Nagykanizsára lapzártakor még nem tudják a kanizsai állomásfőnökségen.
Az általános forgalom ilyenformán minden valószínűség szerint már hétfőn megindul
Nagykanizsáról Szombathely és Barcs felé kisegítő forgalom mellett naponta 2 vonal közlekedik.
Holnap nyílik meg a kisantant bukaresti gazdasági konferenciája
A tanácskozás a kisantant belgrádi konferenciáját készili elő
Bukarest, február 16
(Éjszakai rádiójelentés) Hétfőn megnyílik a kisantant előkészítő gazdasági konferenciája. A szerb dele-gác'iö már megérkezett, a cseh holnap jön. Egyik lap szerint a konferencia teljesen informatív jellegű lesz
és kizárólag azzal foglalkozik, hogy eiőkészilsc a kisantant belgrádi konferenciáját.
Csehországban jelenleg kél ellen-teles gazdasági irányzat küzd egymással és igy a bukaresti konferencia igen kedvezőtlen időre esett.
Budapest és Bécs között szabad a vasúti pálya
A forgalom csak korlátolt mértékben indul meg
nincskiiálása fagy további enyhillésére.
Iludapesi, február Ifi. (Éjszakai rádiójelentés) Budapest—Bécs között a hóakadályokai, mint a Máv elnöksége közli sikerüli elhárítani. Szombaton 9 óra 20 perckor elindult az 1320. sz. személy vonal Bécsbe a keleti pályaudvarról. Holnap, vasárnap a forgalmai meg csak korlátolt mértékben tarthatják fenn.
A német meteorologia további fagyos időt jósol.
Berlin, február 16. Németországban mindenült havazott mull éjszaka. A berlini belvárosban a hó magassága 13 cm volt, a külső kcrülelck-ben 22 cm, a városon kívüli távolabbi körzetekben helyenként 32 cm. A fagy majdnem mindenüll enyhtilt, ami az erős felhőzetre vezethető vissza, amely csökkenti a földfelszín hőkisugárzását. A hivatalos meteoro-logiaitszolgálat megfigyelései szerint
Párisban vízhiány állt be a fagy miatt
Páris, február 16. (Éjszakai rá-diój lenlés) Páris külvárosaiban és környékén a fagy miatt érezhető vízhiány vau. Páris egyik elővárosában egy nagy automobilgyár kénytelen volt a vízhiány miatt üzemét beszüntetni.
A szerb király életjáradékot engedélyezett a meggyilkolt képviselők hozzátartozóinak
Belgrid. február 16
(Éjszakai rá/hójelentés) Sándor király Pavle Radics és Bassaricsek meggyilkolt horvát képviselők özvegyeinek havi 5000 dinárt, az özvegyek kiskori! gyermekeinek pedig nagykorúságukig havi 800 dinár neveltetési költséget engedélyezett.

zalai közlöny
1929. tehruár 26.
Városházán, szerkesztőségben, melegedőkben, népkonyhákon
százával kaptak segélyeket a tél nyom orultjai
ki IfL'iiaD délelőtt — A pénzintézetek 4 600
A városházán 300 pengőnél többel osztottak pengős gyorssegélyeket szavazlak meg
tegnap délelőtt — A pénzintezetek 4 A Barakkban is nyitottak melegedőt
Az egész várost felrázta a
,Zalai Közlöny" inság-aKciöfa
NM*ykunt/sa. február Ili
Sokan meg fognak bocsátani, hogy olyan dologba szóltunk bele. aini végeredményben lávol áll az újságírás mibenlététől, de nincs módunkban a jövőre nézve sem megígérni, hogy nem fogjuk megradadni mindig a tollat, valahányszor elesetteken, nyomorgókon kell segíteni.
Világgá kiáltottuk, hogy Nagykanizsán sok a nélkülöző ember, sok az éliezó gyermek, családfónélkllli család, munkanélkill tétlenkedő munkás, akiknek ezekben a nehéz napokban csak az Úristen és az emberek jószívűsége jelent falatot szántukra.
Felráztuk a váró.', élő lelkiismeretét és a vámházán is megnyittattuk az ajtókat, ahonnan segítség jöhet. Felszólításunkra ugy a város társadalma, mint a hivatalos város azonnal nagyobbszabásu akcióba lépett és ha nem is sok időre, de néhány napra le tudtunk egy csomó könnyet tőrölni az emberek arcáról.
Szombaton már u városházával egyllll versenyzet szerkesztőségünk, hogy minél több és minél jobban rászorult embereket segítsünk ki
Aki szombaton délután felkeresel! bennünket, csodálkozva kérdezhette, hogy népkonyhát, vagy gyorssegély irodát szerveztünk e meg, annyi szegény ember szorongott helyisé-
günkben. És mi mindazért a munkáén, amit végeztünk a jótékonysági akció elindításával és a közönség, vállalatok adományainak közvetítésével, a kapott, hálatelt szívvel elrebegett köszöneteket visszaszármaztatjuk oda, azoknak a rwmeslelkit intézeteknek. embereknek, akiket illet, akik adakoztak.
A mi örömünk gyanánt hagyjuk meg magunknak, amit minden akcióból kikérünk, hogy lapunk, mely minden izével ennek a városnak, közözönségnek érdekei! szolgálja, szerényen ugy hiszi, hogy ezullal is elvégezte a maga dolgai becsülettel És c/ nekünk untig elég!
A hivatalos város rengeteg készpénzállományt oszloil ki ma délelőtt a nagy tömegben megjeleni szegényeknek, akiknek lélviz idején ez a pár pengő is nagyol jeleni.
Igy hát a város és vezetői mindenképen megteszik a magukét. Ha a nagy munkában mégis itt-ott érdemtelen vitte cl az arra érdemes elől az adományi, amit többszáz ember közölt erre szolgáló apparálus nélkül nem lehel csodálni, azérl sem lehet haragudni. Inkább kapjon két érdemtelen, mini ne kapjon egy arra ráutalt egyén.
Hogy mit végczlüiik és mit adolt a város a léi nyomorgóinak, arról beszéljenek az alábbi adatok:
Gyorssegélyeket osztanak a városházán
Mini ismeretes, dr. Sabjtm Gyula polgármester a Zalai Közlöny utján kijelentette, hogy minden szegény családos ember, aki a városhoz fordul, rögtöni segélyt kap. Erre ma a szegény emberek végeláthatatlan sora kereste fel a városházát és igyekezett a polgármesterhez bejutni, aki mindén egyesnél családi körülményei felöl tudakozódott, majd átküldte őket a szegényügyi ügyosztályhoz, ahol az adoll körülményekhez képes! rögtöni készpénz-segélyben részesüllek. Voltak természetesen a jelentkezők közöli olyanok is, akiket nem lehetett a segélyezendők kategóriájába besorozni, mert vagy házuk és földjük volt, vagy pedig olyan erős munkahir'ik voltak, akik nem panaszkodhatunk inuiika-hiányról, amikor hosszabb időn ál napi 2 50 P napszám mellett a hó eltakarítási munkai ilaiuál dolgozhatnak. Érdekes, hogy v egyetlen egy szociáldemokrata munkan 'lkiili sem jelentkezett u hilapáloláshoz és a mérnöki-hivatal köztisztasági alosztálya csak nagy nehezen tudott annyi emberi ősszevprbuválnl, hogy meg lehetett kezdeni a hóeltnkarl tásl munkálatokat.
Persze nem annyi emberrel, mint amennyivel tervezve volt, mert alig jelentkeztek néhányan. Keresni kellett az embereket és a fuvart a hó eltakarításához. Ilarily Gyula nyug. közgyám ma délelőtt
több, mlnr 300 pengőt fizetett ki a jelentkező szegényeknek.
Itt kell megemlítenünk, hogy a közmunkára ki'cudelt munkásemberek az alispán rcndelclerc meleg italt kapnak.
Ostrom alalt a központi iskolai melegedő
Már reggei H órakor a szegénység szánalmas külsejű kreatúrái hosz-szú sorban igyekeztek a központi elemi iskola Zrínyi Miklós utcai kapubejárata felt. ahol a Kereszlény Jótékony Nőegylet melegedőjét rendezte be. Egyre másra jönnek a nagy hólól behavazva a szegénység rongyaiba temetett asszonyok, cinberek és nagyszámban gyerekek, arcukon az éhség és a nincstelenség hangosan kiáltö bélyege. Legtöbbjükön cipó helyeit zsjik vagy rongydarabba van becsomagolva a lábuk Gorkij Maxim tollára való „elsőrendű anyag" amilyent tény,cg csak az- ,,-Éjjclj menedékhelyen" látni. Leülnek az iskola
padokba, vagy lócákra a gyermekekkel együtt. Nem is annyira a kályha felé néznek, mint az asztalra, ahol ragyogó csészék mellett friss cipók illatoznak. Az áldott kezű hölgyek pillanat alall leli öntik a csészéi a forró párolgó teával, amihez jókora darab friss kenyér jár és a szegénység kereszthordozója lukcllusi gerjedelemmel veti rá magát a meleg teára. Ha tudnák azok, hogy niiiy jól lellek, akik a melegedő megnyitásá-
hoz és fenntarlásához hozzájárullak, bizonyára boldogság ülné meg szivüket. De mind többen és többen lesznek „a vendégek", mind nagyobbá válik a szegénység aszott testű kis karavánja a melegedőben, amit valósággal megostomolnak. Este 8 óráig tiliő adag teát és ugyanannyi porció kenyeret osztottak ki a melegedőben.
Holnap, vasárnap reggel a Barakkban Is megnyílik a melegedő,
amit a Keresztény Jótékony Nőegylet az oltani iskolában állitolt fel. Nagy segítségére voll ebben Farbaky József százados, a csendőriskola melegszívű parancsnoka.
A melegedőhöz ma Zala József 3 kg cukrot és 10 dkg teát, Pákai Józsefné 2 kg kenyerei és 1 kg cukrot adományozlak.
A szerkesztőség gyűjtése és kiosztása
A Zalai Közlöny szerkesztőségébe ma a következő adományok érkez-lek bo: a
Néptakarékpénztár 600 pengőt küldöli bc, 150—150 pengői a Kereszlény és az Izr. Nő-cgylctnek, 100 pengői a Missziós-növérekmk, 50 -50 pcngőt~az Ev. és IM. Nőegylctnck, 100 .pengőt a szerkesztőség belátása szerinti szétosztásra. A
Nagykanizsai Takarékpénztár is iiOO pengői juttatóit a nyomor enyhítésére gyors-segélyként s azt közvetlenül juttalta el a jólékonysági egyesületekhez. A
Gazdasági Takarékpénztár 41X) pengő rendkívüli gyorssegélyéből 150—150 pengő! adott a Kereszlény és az Izr. \Nóegyleleknek és 100 pengő! a Missziós nővéreknek, mindhárom egyesületnek népkonyháik céljaira.
A Pátria pótkávégyár 25 pengői, Fnilciere tisztviselői 26 P, Surgoth Miksáué 20 P, II. körz. elemi iskola tantestülete 20 P, dr. B. Zs. ügyvéd 2u P. Belső János 5 I', N. N. postás 5 !', Mendlovics Józsefné ("> P, Gubicza József 5 1', N. N. 5 P, Radics István főkalauz 5 P, N. N. 5 P, id. özv. Krátky Józsefné 4 P, N. N. 2 P, Roscnlhal Adolf ti kg. kenyeret és 9 kg. lisztet, özv. Rci-chenleld Albcrlué utóda 1 kg. szalámit, Kelemen Rezső 5 kg. lisztet, N. N. 5 kg. lisztet. 1 kg. darát, dr. Révffv Zollánné kél csomag élelmiszeri, lisztéi és szappan!, Szabady Jolán 1 pár cipőt, ti kg. lisztéi, 1 kg darál, I kg. cukrot, Schwarz Dezső 2 kötóttkabálot, 3 sapkái, N. N. egy üveg konzerv-borsót, Reisz festő Hl kg. burgonyát, Bcrény József ruhaneműt, Sáfrán Ferenc 10 kg. lisztet. 2 kg. darát, Májon Viktor ^ kü. zsírt, 1 kg. cukrot, 5 kg lisztet, fél kg. sót, fél kg. lencsét, léi kg. darát, Mcchncr Ede 10 kg. lisztet és egy zsák burgonyái, Belső János 5 kg. kenyeret, Dobosy Elek egy öltöny ruha!, egy kalapot, Slu!-ler Lászlóm- 2 kg. lisztéi, fél kg. z.-irl, léi kg. cukrot, Gerócs István
tűzoltó őrparancsnok 70 dkg. zsirt, 1-30 kg. füstölt husi, 2 kg. kenyerei és tepertőt küldtek he a szerkesztőségbe.
Kloaztás
Azokat a természetbeni vagy pénzadományokat, melyeket meghatározóit szegény nevére küldtek be, kiadtuk az illetőknek. A szerkesztőség rendelkezésére bocsátott adományokból a mai napon reggeltől délután 5 óráig a következő szegényeket részesítettük :
Baumgarlen Zoltánné (Barakk 46) 20 P, Németh Anna (Magyar-u. 32) 10 P és 10 kg. liszt. Virág Józsefné 10 P, 2 kg. dara, tüzelő, Golenszky Ferenc 10 P.Tóth József (Magyar-u. 152 )5 1', özv. Léránt" Józsefné 5 P, tüzelő, Horváth Károlyné (Magyar-u. 124.) 10 P, burgonya, tüzelő, Parii József 10 P, burgonya, tüzelő, özv. Kolonics Ferencné 5 P, Berta Mária 5 P, gyermekruha, Holelz Józsefné 5 P, tüzelő, Fehér Jánosné 10 kg. burgonya, tüzelő, Kancsal Kálmán 5 P, Horváth Mi-hályné (Atlila-u. 50.) 10 kg. burgonya, tüzelő, özv. Mazur Józsefné 5 P, tüzelő, özv. Bánáti Lajosné 5 I', II) kg. burgonya, tüzelő, Kun Ferencné 5 P, Puhán István burgonya, tüzelő, özv. Simon Pálné tüzelő, Toncsics László 5 P, Sarotár Mártonné tüzelő, Horváth Ernőné (Teleky-u. 54.) 5 P, Horváth Istvánné (Rákóczi-u. 19.) 5 P, tüzelő, Kapper Györgyné 5 P, tüzelő, özv. Ruha Györgyné tüzelő, Miilei Istvánné 5 P, Hajdú Is'vánné 5 P, Tóth József 5 P, Tóth Fáni 5 P, tüzelő, özv, Németh Istvánné 5 P, Burián Ferencné 5 P, tüzelő, Horváth JcnOné (Árpád-u. 31) 5 P, Körmendi Éva 5 P, Malersdorfer -Béláné 5 P, Bedő Józsefné 5 P, Bllky Islvánné 5 P, özv. Plander Antalné 5 P, gyermekruha, Hollán-der Péterné 10 P. özv. Böhm Pálné 5 P. Szélig Antalné 5 P, Sztojkn Anlalné 10 P, egy kenyér, burgonya, tüzelő, özv. Faics Györgyné 5 P. Körmendi János 5 P, Wellák Lajosné 6 i\ gyermekruha, Simon Lajos 5 P, Némelh Sándorné tüzelő,
Ititi. Icbruárl7_
ZALAI KÖZLÖNY
Sípos Istenné 5 P, özv. Molnár Jánosné 5 P, tüzelő, Csicsa Jánosné 5 P, Császár Józsefné 5 P, l'ila Anna 5 P, tüzelő, Sebők Imrétté lll-zelő, őzv. Sllle Andrásné tüzelő, Németh Józsefné tüzelő, őzv. Fekete Józsefné 5 P, tüzelő, Sziva István 10 kg. liszt, Göndör Józsefné tüzelő, őzv. Vugrincsics Ferencné 5 P, 2 kenyér, Kucskó Miklósné 5 I', 2 kenyér, gyermekruha, Szabó Józsefné tüzelő, özv. Szabó Mária ö I', Vida Katalin 5 kg. liszt, burgonya, özv. Viberál Pálné 5 P. özv. Németh Istvánná 5 P, Horváth Györgyné 1 kg. dara, burgonya, tüzelő, Barát Ferencné tüzelő, Nemctz Islvánné élelmiszer, Waiger Antal 5 P, Sándor Mihályné gyermekruha, tüzelő Btiky Borbála 4 P, tüzelő; csak tüzelőt kaptak: Filák Anna, Tóth Borbála, Szántó Józsefné. özv. Hal Ferencné, özv. Borsos Islvánné, Kovács Jó-zselné, Horváth Islvánné, Hirschi Samuné, Flek Ferencné, Szokol Józsefné.
A lüzelő a i'rank-kfjegyár tegnap nyugtázott adományából áll rendelkezésünkre, inint gyárlási hulladék.
A kiosztásnál a .'l-nál több gyermekes, kereső nélküli családokat, hadiözvegyekéi, hadirokkantakat, nyomorékokat, özvegyeket, betegség miatt munkaképteleneket részentetttik előnyben s csak ezek után juliatiunk a töhbi adományéri könyörgóknek, akik egész napon ál százával tartották ostrom alatt szerkeszlóségllnkel, órákon át zsúfolásig tömve összes helyiségeinket. Sokat kellett kikérdezés után elutasítanunk, sokan vágták be káromkodva is az ajtót, de ez nem szegte kedvünket a további munkától, mert fáradozásunkat bőven jutalmazva látjuk adakozó közönségünk nemes lelkében és az egy-két napra enyhített szenve. lésekben.
Külön vatikáni pályaudvart építenek
Róma, február Ifi. Rö'.'idesen felépítik a vatikáni külön p. ayaudvart, mivel a szentatya különvonaton nagyobb utazásokat szándékozik tenni. Az első utja valószínűleg Monle Cassinoba, a második valószínűleg Milánóba fog vezetni.
Nagy robbanás a prágai földalatti telefonkábel vezetékben
Egy munkás életét vesztette
Prága, február 10
(Wolft) Ma délelőtt II) órakor a prágai Vcnzel-téren a város belsejének legforgalmasabb részében robbanás történt a földalatti telefonkábel vezetékben, ahol csatorna-hálózatok húzódnak végig. A robbanás zaját az egész városban lehetett hallani Két városba vezető csatorna ledelét a robbanás ereje a magasba dobta. Egy hólapátoló munkásnak, aki a közelben foglalatoskodott, az egyik vasfedö bezúzta a koponyáját. A munkás szörnyet hall. A vasfedő a közelben álló néhány autót is megrongálta.
A berlini rendőrség elfogott egy gyűlésező magyar kommunista társaságot
A kommunisták nemcsak a magyar politikai helyzettel,
a német iigyekhel Is foglalkoztak
de
V. Uerliii. fetiiuái ni
Egy rendőri őrjárat tegnap este az Alexander-plalz közeiében egy lokálban rábukkant egy liusz tagból álló gyűlésre. A jelenlevők legnagyobb részben magyar emigránsok voltak és azzal az (h üggyel jöttek össze, hogy gazdasági kérdésekről határoznak. A további nyomozás során kiderült. hogy kommunistákról van szó, akik azonban nemcsak a ma-
gyarországi politikai helyzettel, hanem németoiszági politikai ügyekkel is foglalkoznak. Valamennyiüket a rendörfőkapilányságra kisérték, almi azután megállapították, hogy kilenc embernek nincsen igazoló okmánya. Ezeket utlevél-kihágás miatt a rendőri biióság elé állítják.
Valamennyiük ellen megindítják az idegeneket ellenőrző rendőri eljárást.
MKNTSCK MK<; NAGYKANIZSÁT!
7 Nagykanizsával szomszédos községnek közigazgatási és igazságügyi idekapcsolásáérí
sorompóba Kell lépnie a vcírosnalc és ax érilelclcépvlsclelelíneh.
Nagyk ilzcn, tcbnilr '
E cimen sok életrevaló eszme vetődött fel, de eddigelé a sok javaslat. semmi kézzel fogható creduiény-nyel nem járt, holott gazdasági éle-lünk az injekciót már végkimerülésben várja.
A mentési akció uj etappjához a makas kormány mulat utal!
Evekkel ezelőtt a jobb közlekedés indokával kii. II) községet veitek ki a lelenyei járásbíróság területéből és kapcsolta át a zalaegerszegi kir. járásbírósághoz, míg az 1928. évi november 21-iki minisztertanács Zuia-szabarl lette ál a nagykanizsai járásbitóság teriVetcből a keszthelyiébe, lg/ most
1339 ember járásblróságl ügyévei elkerüli Nagykanizsát, amivel szemben valami vigasz, bog; 2 kflrjsgrzóseg átkapcsolásával 5689 ember törvényszéki Síjével Nagykanizsához kapcsolódik. Ha a magas kormány intenciói a fenti két rendelettel világosan felismerhetők. ugy ez az elv következetes keresztülvitelével a legközelebbi és legegyenesebb segítséget hozhatja Nagykanizsának.
Régi óhaja a somogycsurgói járás Nagykanizsával közvetlenül szomszédos községeinek, hogy apró-cseprő ügyével ne kelljen Sontogycsurgóru, nagyobb ügyeivel Kaposvárra járni, amikor Somogyszenimiklóssal majdnem összeépült Nagykanizsa, amikor Bagolasáncot egy kocsiul választja el' Nagykanizsától, amikor Bagola, Sand és Miháld községek lakói naponta benn járnak Nagykanizsán ■Iháli, Sand, Pat, Pogányszenl-píter, Bagolasánc, Úszó es So-□loi.yszenlmiklris községek regi óhaja, bugy ugy közigazgatásin g, mint Igazsagügyileg Zala-megyéhez es Igy Nagykanizsához tartozzanak, e tárgyban ev-tizedes képviselőtestületi határozatok vannak, amelyek eddigelé kellőleg nem értékeltettek.
Itt van tehát az a pont, ahol Nagykanizsa megmenthető, ezzel kell Nagykanizsát erősíteni addig is, amíg
Muraközt visszakapjuk, e kérdéssel kell a város képviselőjének és a város képviselőtestületének, m,fidra érdekképviselőnek foglalkozni, minden befolyást latbavetni és semmi fáradságot nem kímélni, annál is inkább, meri .i közigazgatási reform-mái, sőt azelőtt is ezen kérdés elintézhető, egyúttal azzal a régi kívánsággal és érdekeltek régi óhajával. hogy
a cinrgól és lo rcalii járásbíróságok a nacykauizsai kir. tör-venyssékhur. ciatoltamnak,
amit nemcsak a/ indokol, hogy Nagykanizsát vasúton, kocsival és gyalog is könnyebben úik el, mint Kaposvárt, hanem azért is ide csatolandók, mert mig ti kaposvári törvényszék 9 járásbíróság ügyeit intézi, adilig
a nagykanizsai klr. törvényszékbe: mindössze 3 járásbíróság tartozik, a muraközi ket járásbíróság megvallása óta.
Nagykanizsának, inig a s!atus-i]uo, vagy plán-? ujr.bbi visszafejlődés, a „nagyközség'-nck egyengeti útját.
Az ügyvédi kar, amelyet a leáll kordétek a legközvetlenebbül érintenék, ülesében foglalkozott az átcsatolásokkal
és a maga részéről is mindent megtesz, hogy ezt telő alá hozza és az erre vonatkozó, alaposan megindokolt memorandumot elkészítteti.
Ez a kérdés megérdemli a vek-való foglalkozást, az érdekelteknek Nagykanizsára való meghívását és velük az összes kérdések megtárgyalását, sót a már rég esedékes és igy ujra aktuális
lnkei depntáclöl. Az érdekelt lakosság, földbirtokosok és tisztviselők is a legnagyobb lelkesedéísel tárgyaljak a kérdést és a legnagyobb örömmel csatlakoznak a mozgalomhoz.
Mln>l»nfill lt.iph»l<l!
Dm jly
«f7
TalizOvatkexetJ KSzponC
Budapest, I., Horthy Mtklól-ut 119-121.
. FIUMEI
KUflVDK MEDICI
AMHáTieá
KOlöflttGÍSSÉG
ORKÁN TOMBOL
és vad szilajsággal szántja végig kíméletlenül a kin város utcáit, melynek ijedt népe futva menekül otthonába, a. szelíd kályha biztos rév körébe, honnan gúnyolódva szemléli a förgeteg dühkitöréseit, mely méternyi magas, csillogó fehér hótakaróval vonja be a békés város utait-járdáit, fehér sivataggá alakitva a tegnap még karneválos kacaja Kanizsát. Csakhamar elcsendesül az élei, a kávéházakból tör csupán elö gyenge fénysugár és elmosódott waizer-hangfoszlányok ütik meg a késő éjféli vándor dermedt fülét. Ahová a szem tekint: sehol egy élő lény, egy eltévedt éjszakai hazaigyekvő. A metsző hideg kármlnra csipi arcunkat és szemünkbe a vihar friss hó-konfettit szór. Templomi a csend a nagy mlndenség-ben és az alvó város kicsi házainak ablakaiból csak elvétve szűrődik ki egy vékony gyertyafény. Kiöltünk, hálunk mögött és körülöttünk a végtelen Szibéria szelídebb kiadása, fis az apró. cslllogójmlrlád hószemcsék messzire világítják meg az éjszakai vándor előtt a még laposatlan utakat. Csend, némaság és végnélküli ezüst-takaró...
És miközben tovább rójuk a kis város macedóniai rendezettségü utcáit — megmozdul előttünk valami. Az egyik hatalmas hóhegy mellől kiválik egy fehérség, amely először hegyes cserkészsátor alakú majd hóember figurát olt. Csak amikor közelébb érünk éa meglátjuk a sötétségben ls fénylő gombokat. a fehérség megmozdulását és az oly Jól ismert éjszakai cslzmakopogást halljuk felismerjük derék éjjeli barátunkat a re ndőro rezemet.
Mint egy nagy süveg fehér cukor, bajusza két kemény Jégcsap, csak a két éber, hűséges magyar szeme csillog kl bebugyolál tságából — amint dermesztő hidegben rója az utcát, vizsgálja a házakat, kapukat és vizsla-szemmel tekint mindenüvé, nem-e zavarja bűnös kéz a békésen pihenő polgárok nyugalmát. Nem közeledik-e az emberi gonoszság és fittyet hányva er-kölcsön-lörvényen. orgiáit üli a bün. Tombol, dühöng, ordit a hóvihar - a rend és törvény kötelességteljesítő éber Őre, bár félig megfagyottan — csak járja tovább lassú körútját a félméteres havas, csendes éjszakában.
És kopog tovább a nehéz rendór-csizma a magános, kihalt, csendes téli éjszakában. Zúg a szélvész, tombol a vihar, vad ördögtáncot lejt a förgeteg boszorkányserege. A kötelességteljesítés élő szobra csak tovább tör előre a hóviharban. zivatarban, Ítéletidőben. Keze kardján, szeme villám: egy város élet-és vagyonbiztonsága az ő vállán...
Hajtsuk meg az elismerés és tisztelet zászlaját a kötelességét ebben az Ítéletidőben Is oly példás becsületességgel teljesítő, derék magyar rendőr előtt!
CB, R.j
ZALAI KÖZLÖNV
NAPI HÍREK
NAPIREND
Február 17, vasárnap
Római katolikus : Invocabil Prolesl : Do lát. Izraelita : Ad.ii hrt 7
Nap kel regijei 7 óia 0.1 perckor, nyugszik dtlulan 17 óta Zi perckor.
Váróul Mixg\ ,A kerlngó'iiiály", juharul Strausx élete ci s/.crclinel, — Ktt kllIHó burleszk
Uózltlrdó nyitva leggel 6 árA'úl en'e 5 óráig (bilin, fierüa, pínle■■ dclulln nőknek).
Február 18, hétfő
Római katolikus: Simon pV Prol : Komád Izraelita . Adat hó 8
Nap kel reggel 7 óra 01 petekur, nyugatik délután 17 óla 27 perckor.
37 uj nithalizas
batagat jalantattak b« N.n,iarl-aaáa pénteken éa litombalon
NugyKauizn i. leb uár 16
A nagykanizsai tiszti főorvoshoz beérkezeti jelenlések szerint a varos területén pénleken és szombatim 37 ujabb nálhalázas megbetegedési jelentettek be. A bejelentett megbetegedések mind könnyebb természetűek és bár a járványkórház megnyitásra készen áll, eddig ínég nem vették igénybe.
Nem leliel ma még tudni, hogy az idő rohamos inegenyhlllése milyen hatással lesz a nálhaláz terjedését illetőleg, ügyesek szerint félő, hogy az enyhe idő kedvező atmoszférát fog jelenleni e járványos léli betegségnek és erősen meg fog növekedni azoknak a száma, akiket meg fog a náthaláz.
— Március 15-lke Nagykanizsán. A Zrínyiek városa ezidén is hagyományos Ünnepséggel üli meg a szabadság Ünnepét. Még emlékezetes mindenki előtt az a nagyszabásu hazafias Ünnepség, amit a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör tavaly március 15-én a színházban rendezett, amikor a terem soha nem lalotl embertömeget voll kénytelen falai közé befogadni. Ez idén is a Kor rendezi meg a hazafias ünnepségei, melynek ünnepi szónoka dr. Kriitky István főjegyző, alkalmi költeményét szavalja Barbarils Lajos, a Talpra magyart pedig IVtőfi iMsonmásabaii Urbdn Gyula adja elő. Az ünnepségen a honvédzenekar és a Kisilalárda bilchler Mór karnagy vezetésével működik közre.
•'•'} iZOLOOLTVAMVOK T/ #• ilMA-CS , ,
• C VOKC.ttLSVCliZOK. «
! ' " 1 I ..• !*(..*>_ •
2 TELEKI*
SZOLOTLLLPLK
Képviselik: M,,
Mandl Sándor ur Tapolca fe S(lövik Endre ur Keszthely,
19^9. (ebruár 17.
Zalavármegyei iparkiállitás és vásár lesz Nagykanizsán
A Zalavármegyei Ipartestületek Szövetségének akciója
Nagykanizsa, február Ki
Ismeretes, hogy a Zalavármegyei Gazdasági F.gyesülel halározatilag kimondotta, hogy az ősz folyamán megyei állatkiállilást rendez Nagykanizsán. tízzel kapcsolatban felmerült a gondolat, hogy Nagykanizsának ezt az alkalmat meg kell ragadnia és a már évek óla tervezett ipar és mezőgazdasági kiállítást és vásárt is megrendeznie. A gondolatol mindenütt nagy rokonszenvvel fogadták, mert egy ipari és mezőgazdasági kiállítás vásárral kapcsolatban az egész városi egy kis időre fellendítené. Régi óhaja és kívánsága ez a nagy kanizsai iparosságnak, amitől érlhe-lócn nagyon sokat várnak.
Ma kérdést intéztünk ebben az ügyben a legilletékesebb férfiúhoz, Huzsö József, a Zalavármegyei Ipartestületek Szövetsége elnökéhez, aki kijelentette, hogy a kiállítás megrendezésére nem tnlillja szerencsésnek ezt az időt, mert soha még rosszabb viszonyok nem voltak, mini manap-ság Nem lálja azokat a feltételeket, amelyekkel sikerrel lehetne a ki-
állítási megrendezni: noha soha jobban nem voll rászorulva az iparosság egy ilyen ipari kiállítás és vásár megrendezésére, mint most.
A nagykanizsai iparosság csak ugy tudna egy ilyen kiállításon részi venni, ha az összes tényezők segítségére sietnének. Az volt az eszméje annak idején, hogy elmegy az összes pénzintézetekhez, vállalatokhoz és tényezőkhöz, hogy eszközöljenek megrendeléseket az iparosoknál és ezeket a tárgyakat azután kiállítanák.
Mikor aktuális a kérdés? Most. amikor mindenki ráér. Csakis a Zalavármegyei Ipartestületek Szövetsége keretében gondolná a kérdést megoldani. Azért evégből máris keresi az érintkezési és összeköttetést a legilletékesebb tényezőkkel, hogy sikciüljön a kérdést végre dűlőre vinni és amennyiben minden feltétel meglesz a kiállítás sikeréhez, ugy megrendezik a Zalavármegyei Ipar, Háziipar, Mezőgazdasági és Állat-kiállitást és Vasári Nagykanizsán.
MA NYÍLIK MEG az Angol Park téli helyisége
az uri közönség ismert kedvenc találkozóhelye.
Elsőrendű badacsonyi és csopaki borok. — ínyenceket is kielégítő pompás ételek. Páratlan előzékeny kiszolgálás.
Szives pArljogúst kér özv. GÜRTLER FERENC NÉ.
Eljegyzés Kdlóczy Juliskát Galambokról eljegyezte Cságoly László Urhida.
A Rendőrdalárda a debreceni országos dulosversenyeu. A nagykanizsai Kendőrdalárda sok sikeres helyi szereplése után a nyáron nagyobb feladat elé fog kerülni. A junius hó folyamán Debrecenben rendezendő 22-ik országos dalosversenyre a dalárda Iwncvezett és arra az egész dalkör felutazik a hajdúk fővárosába.
Gőz- és kádlfirdő 18-tól 21 lg, azaz pénteken reggelig kazántakarltás miatt zárva. A tulajdonosok.
Elmarad a holnapi relor inátus előadás. A hétfőre tervezett vetített képes előadás a Városi Színházban a zord időjárás miatti forgalmi akadályok és a színháznál előállott üzemzavar miatt későbbi időre elhalaszlaloll, a Nef. Nöegyesü-let rendes közgyűlése pedig ma 17- én, vasárnap délután f> órakor lesz.
Az Izr. Nőegylet „Ujjé a ligetben nagyszerű.'" mulatságáról helyszűke miatt legközelebb
A PFAFF varrógép még 20 év múlva is könnyen és szépen varr, akárcsak az első napokban, ebben rejlik az olcsósága.
Elmarad az V. szociális est.
A Szociális Missziótársulat hétlőre tervezeti V. szociális estjét á' zord időjárás miatt elhalasztottak. Ugyancsak elhalasztották az „Egy nap Istennel" lelkigyakorlatot is.
Mielőtt szőnyeget vesz saját érdekében menjen Bartahoz. Olcsó, Jó. gyfluyörO választék.
= Tánciskola. Ma esle a Ccnlrál soiiterrain termében vendégiirál tarlók 8 órai kezdettel. Különórák egész napon ál eszközöltetnek. Szives pártfogást kér Gábor tánctanár.
Uj rendszer bulorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zala-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyújtjuk. Százpcngőnként csupán ot pengő havi rés/.let fizetendő és egy éven belüli törlesztés cselén a kamatokat is megtérítjük. Kopslein Szombathely, Kőszegi-utca .5.
Levente oktatók ügyeimébe. Figyelmeztetem az oktatókat, hogy kirándulásokat csak abban az esetben tartsanak, ha a hideg legfeljebb —-I fok. Testnevelési vezető.
(józ- és kádfürdő 18-tól 21-lg, azaz pénteken reggelig kazántakarltás miatt zárva. A tulajdonosok.
= Hócipők olcsón kaphalók —
Szabó Antal sporlüzletében.
Pilklor. rgér. nmiijirirtl „Bitlaol"
Bl(lo« lut.hu Illón*f. mrly IcilAiöbdcgit-eel pliul.M a, Illető ái|«lla| .'■<* *< gvöltr.
Siló
rtl pljoi.w j'lillil _ i«»«ii kllrljj. Silírt. iu,n tiulmnjnyo, ili-!K»i cl6illllv«. Ml* illjtr*. . rn in,].
m,ll*n 1 Svib, luitnl, — ,,.
oétlnylitMiank. - Proipeklaai |a(rn . Hallaol Laboratórium RadaotaL
— A nagykanizsai Állatvédő
Egyesület a mull napokban lezajlói! közgyűlése után fokozott lendü-leltel fogolt hozzá maga elé lüzölt feladatainak megoldásához. Igy az egyesület elnökének dr. Kdlnay Gyula álkiinrendörségi főtanácsos aláírásával tegnap megkeresét intézett a város polgármesteréhez, amelyben utalással arra, hogy a NAVE a házi-Allatok védelmét, nemkülönben a madarak és fák védelmét, az állal-kinzás szigorú üldözését, az állalok iráni való szeretet felkeltéséi és a természet iránt való szeretetnek felébresztéséi tartja legfontosabb feladatának, felhívja a város polgármesterének figyelmét az állatkínzás egyes eltajulasara és kéri, hogy az állategészségügyi közegek (gyepmesteri segéderők) ti Ital elkövetett állatkínzásokat és laksértéseket megszüntessék Nevezetesen arra kéri a pil-gármesteil, ulasitsa szigorúan a gyepmestert, hogy a kutyákat, amelyeknek kiirlása szükségesnek mutatkozik, ne puszta dróihurokkal, meg botránkoztató módon fojtogassák az összefogásnál, hanem a hurkol, mint az már sok más városban is divik, bőrrel von|ák be és ne az állat nyakára, hanem a derekára vessék. Kéri továbbá, utasítsa a gyepmes-lert. hogy az elpusztítandó lovakat ne megfojtással és ennek folytán hosszú kínlódással öljVx meg, hanem vagy fejlövéssel vagy tarkószurással végezzék ki. Ezenkívül kéri az Egyesület, hogy tiltsa meg a polgármester szigorúan a gyepmesternek, hogy a kutyákat földszinti ablakokból luizza ki és' a házak belterületén fogja, ha csak erre egyenes hatósági utasítása nincsen. A kutyáknak a házak belterületén való illetéktelen elhurcolása magánlaksértést képez, amit a NÁVE minden egyes esetben ellenőrizni fog. Megkérdeztük ebben az ügyben a városi állatorvosi hivatal vezetőjét, dr. Wolf Sándor m. kii. fóállalorvost, aki azt a kijelentést lelte, hogy az Állatvédő Egyesület Összes kívánságait honorálni fogják, mert halósági kötelesség is az állatvédelem támogatása. A gyepmester szigorú utasítást fog kapni, hogy az állatkínzást kerülje, portyázáskor a házakba be ne menjen és egyben intézkedés történik, hogy bőrhurkol s /erezzenek be a kutyák összefogására.
f LEGH4TÍSOSAB0 GÍÓőWIZl*
\^SAvoiDóTizVtTiii»jró J * ,
|(V>q febiuár 17. .. .
Id'gMSég, íejlájás, álraatlaniái,
szédülés, bágyadtság, levertség, félek-mérzések cseleinél a természetes l-erenc József" keserűvíz kitünö háziszer, amely az emészlőszervek-hól eredő zavarok nagy részét megszünteti s visszaadja a testnek és szellemnek régi munkaképességét. Orvosi szaktekintélyek megfigyelték, hogy a Ferenc Játtal víz öreg embereknél is enyhén, kellemesen és megbízhatóan hit. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fll-szertlzlelekben.
— A legelegánsabb női- és férll-ruhák, legszebb cipők, mind a világhírű P F A F F varrógépek öltéseit dicsérik.
Mindenki háziban lehet disznótor I Két kg. finom majas és •2 kg. finom véres hurka teljesen bérmentve minden költséggel együtt összesen 7 pengő. Utánvéttel szállítja a Herceg Esterházy Husáru-gyár Kapuvár.
= Gyümölcstál ntost rendeljen, hogy idejében ültethessen. Unghváry József faiskolája, Cegléd. Oktató nagy árjegyzék ingyen.
= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park szálloda kávéházban, VIII. Baross-tér 10.
Időjárás
A nagykanizsai mataorolúglal msg-tlgveló |elentéssk : Szombaton a Mmír• Mlrt: Reggel 7 óraku —8-2, díluiin 2 órakot — Í6, eate 9 órakor —7-4.
Ftlhóztt: Egész napon át borult égből tozat.
Siiliriny Reggd Éjsaakkelet, délben éa ette Délnyugati azíl
Kölcsönt ad
ingatlanokra kedvező kamat mellett.
■■gtakaritott pénzeket
biztosan és magas kamattal gyümölcsözteti.
Nagykanizsai pénzintézetek részvényeit legjobban vásárolja
Kúpsati M él PMIilel
KALMAN LEÓ
Nagykanizsa, Klráty-utci 34.
Mexikói felkelők dinami-tos merénylete egy vasútvonal ellen
Egy vonat egéaz személyzete puiztult el a merényletnél
Mexikó, tebiuár 16 Az Excelzior jelentése szerint lázadók dinamitos merényletet követtek el egy mexikói vasútvonal ellen. Az egyik vonat egész kisérő-személyzete életét vesztette a robbanásnál. A vonatvezető és a fülö szintén meghalt.
FISK PHEU
i leggazdaaá-osabb
Vff«rkt(>vlidtl:
Autófelszerelési R.T.
Budapest, IV., Aranykéz u. 2 Tat Ari. 111-41
zalai közlöny
A legjobb minőségű áru a legolcsóbb!
Ilyen áru kapható a
nagykanizsai árudájában
Telefonszám 173.
BIZTOS
tífOPS. fMr„e
KÖZGAZDASÁG
A Nagykanizsai Takarékpénztár ünnepi közgyűlése
Ujnépi Elek Ernő 30, illetve elnökségének 15., Helmler József felügyelő-bizottsági tagságának 40. esztendejét jubilálták
Nagykanizsa, február Ili Ünnepi keretek közi folyt le ma délelőtt 11 órakor a Nagykanizsai Takarékpénztárnak, a város legrégibb pénzintézetének 84. évi rendes közgyűlése. Ugy feslett a tanácskozóterem a maga forgalmasságával, mint valamely előkelő kaszinó, melyben ezalkaloinra a város és környék primáriusai adlak egymásnak találkozót.
A közgyűlést a sablonokon messze felülemelte az intézet elnökének és egyik felügyelő bizottsági tagjának jubileumá. Ujnépi Elek Ernő ugyanis, aki igen sok kanizsai gazdasági vállalkozás bölcsőjénél állott, most 30 esztendeje igazgatósági tagja és 15 éve elnöke a Nagykanizsai Takarékpénztárnak. Heimler József pedig 40 esztendeje tölti be a fel-ügyelöbizoltság egyik lagsági-helyél A közgyűlésen elnökölt dr. Fábián Zsigmond alelnök a szeretet melegétől álltatott hangon emlékezeit meg a jubilánsokról, kiknek a bank fejlesztése körüli érdemeit dr. Fried Ödön ügyvéd méltatta lendületes beszédében. A közgyűlés mindkét
jubiláns érdemeit jegyzőkönyvileg megörökítette és a távollévő elnököt táviratban üdvözölte.
Az igazgatóság uj tagjaiul megválasztották Huba Elemért (Budapest) és Nóvák János földbirtokost (Csapi), a felilgyelóbiíoilságba dr. Hirschler Jenőt és Rcáei Antalt (Tapsony).
Az igazgatósági jelentés az elmúlt év jelentős ujiiasaként emiili fel a heti-betét üzlelág várakozáson felüli sikerét, a novemberben megnyílt kiskanizsai fiók-intézetet, a Ncrnes-vidí Takarékpénztárral felvett szorosabb érdekközösségei, a magya-rodi birlok érlékesitéset.
Meleg részvéttel parentálta el a jelentés Aczél Pal igazgatósági tagot, aki egy enibcröliőn át fáradozott az intézet felvirágozlatásán.
Az lelkes hangulaiu, egyebekben sima lefolyású közgyűlés 600 pengőt szavazott meg rendkívüli segelykénl a Zalai Közlöny téli nyomoreuyliilő akciójához, a jótékonysági nöegye-sületck részére.
Az intézet hivatalos lapjául továbbra is a Zalai Közlönyt jelöllék k .
TŐZSDE
Dacára annak, hogy a mai napon a piac külföldi öszlönzés nélkül maradi, az irányzat mindvégig barátságos volt: A barátságos irányzat annak tulajdónitható, hogy egyes papírokban, mint Salgó, kima és Kőszén, élénk vásárlások folytak, részben külföldi számlára is és ezeknek áremelkedése a piac többi értékei iránt is kedvezőbb hangulatot teremtett. Hozzájárult, még, hogy az uj üzleti hét a spekulációt is vásárlásra ösztönözte. Néhány részvényben volt némi visszaesés, amelynek mértéke azonban jelentéktelen. Az áremelkedések az előbb emiilett papírokban az 1 -ol is meghaladják. A többi értékekben csak jelentéktelen áremelkedések jöttek létre. A forgalom csupán a favorizált papírokban élénkebb, egyébkén! szűk keretek között mozog. Zárlatkor az irányzat barátságos. A fixkamatozásu papírok piaca teljesen üzlettelen. A valula és devizapiac gyengébb.
Zürichi zárlat
Piris 2031, Lon Ion 25 23"a. Newyork 520 00, Brüssel 722fl.t, Milano 27 20, tiautld 81 23, AmattrdJin 208 25. Berlin 1233'. Wien 72-Or, Só,la 375Vi. Prága 15 3-S'íe, Varsó 5838, Budapest 90'«it/l Belgrád 9'12'rs, Bukarest 3 12.
i bndapejtl Tóísde derlza-JegyzéM
VALUTÁK
Angol I. 27-77 2Í-92 Bdíatr. .9-52 79-82 Ctehk 16112-17-00 Dán k. 152-55-153-15 Dinár 10-00 10-06 Dollár S'0'80-572-80 Francia I 22-50.22 Í0 Holt. 2291'5-23 1-05 Lengyel 64 I0 6Í-40 Leu 3 40 3-44
Léva —'—
Líra 29 90 30-15 Miika 13580 136-30 Norvég 152 60 I53-20 S.hill. 80-37-1-0"'2 Peseta 89 65 SO'75 Svájci I. 110-05 110 45 i Svádk. 152-9015350
DEVIZÁK Amst. 229-30-23000 Belgrád 10-05 -1008 Berlin l35-"7-l36 27 Brüsszel 79-57-79 82 Devizalel 3-41 3-14 Kopenh.152'75 53 15 London 27-79-27-87 Madrid 89-75-9025 Milano 29*94-30-04 Newyork 572-70-4-30 Oszló 152-^0-153-20 Pária 22-36-22 43 Prága 16 94-10-99 Sz- fia 4-12-4-15 Stocktl. 153 10-153 50 Varsó 64-20-64-40 Wien 8047-80-72 Ztlrtch 11016-11045
OOKMÍDjfi •UUMAJTOB
Tizenegy elmebeteg elevenen megégett az égő toklói elmebeteg kórházban
Tokió, Tebruár 16 Tokióban az elmebetegek kórháza leégett. Tizenegy beteg elevenen megégelt. A betegek a lángok között énekeltek, kiabállak és az őrület kacajával fogadták a mentésükre siető tűzoltókat. A szomszédos katonaiskola 100.000 kötetes könyvtára is leégelt.
Hova kell elmenni ?
február 17. Kath. Legényegylet közgyűlése 5 és vacsO'ája 8 ólakor Kiskanlzsal Ktth. Ifj. Egyesület tlsztujitó
kő/gytllése. Izj Leanyegylet kózgytlléie 4 órakor
a hitközségi tanácsteremben Rcí. Nőegylet kötgyülése d. u 5 órakor. február 24: Llceálls elftadát a rádióról a városházán d. u. 6 órakor.
Mozgószinházak
Várost Színház. A Zoro és Huru film a hóakadály mialt nem érkezett meg s igy ma vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor „A keringő király", Johann Strauss élete és szerelme cimü film és két kitürlö burleszk kerül bemutatóra.
= Ozletáthelyezét. Szabó Antal fegyver, lőszer és sportárunagykereskedő üzletét a jövő hóban Főút 5. számú'hercegi várépülelbe helyezi ál. Augusztus l-ig a Deák-tér 15. sz. jelenlegi helyiségben marad az autó, motorkerékpár és géposztály.
KERIEAEÜSZERKERESKEDÉSBEN
AMOSTMKOJIÍLCNT. , 1'l8 RIXiirTET TARTALMAZÓ
SZÍNES KEPEHKELIIIUSZIMI d! OETKER-péle
_ RECEPTKÖNYVET
fn ÁRA 30 FILLÉR
fÚSZERESNÍL N IMCS.f 0B0UU0H KOMIlfNHOttAlK
DiOETKERA.
BU0APE5T.VUI.C0Nn U
A 127 receptet tartalmazó, .Hogyan ké-zWa jó slltemény?' dmtl könyvecskét kívánat a továbbra iá ingyen és bérmentve küldöm.
üalal közlöny
lein uár 17.
vese-, hólyag-,gyomor-és cukorbajoknál, koszvény és reumás megbelegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek állal ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókurára rendkívül alkalmas. Állandóan friss töltési 3889 Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21.
Terménytőzsde
A buza 05, a rozs — fillérrel eseti. — Az irányzat barátságos, a forgalom közepes.
Buza thzav. 77-e« 25SO-2.WO, 78-s» 25-75-25 9, 79-es 2595-2805, S0 aa 26 10—2fi 20. dunAnluli 77 es 25 10 - 2 2S 7* as 25 35—2V50, 79-r« 75 60 25 70, «0-as 2-WÍ-25-8S, rozs 2300-23 10, lak árpi 2= 00-75-25, sflrárpa 2600 ■>« 0 zab 25 75-2600 Irniifrl tsz'. 28 00-28 5, dunánlull 27 35 - 27 50, korp.i 18-75 19 00.
Kiadja: Délsalal Nyomda él Lapkiadó Vállalat, Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefoni N.iizvk.nlzsa 7(1. s
iPROHIRDETÉSEK
A r. apróhirdetések dl la 10 wig 80 «HI*r, Minden tovlbbl azó dt|í S »l I. Vasár- és ünnepnap 10 azólg 80 filter, minden további azó dija 8 <111. Szerdán éa pénteken 10 szóig SO fillér, minden további szó dl|a 8 fill. C'msxó s minden vastagabb belOból élló azó két szónak számit-tatlk. Állást keresóknek 50o/o engtdmény. A- tilr*«t«»l <lj »IBr» tiarsIqndo.
Óriási kelettengarl marínéit
hering kapható Mu»zel és Frledemhal csemege kere»kedéséb<n. 681
Király utca I. számú ház eladó. Ugyanott egy komplett haló:zoba-bútor eladrt.
Ogyee »xob"leány azonnal (e véte tik Kisfalt dy u 19 7<-7
Ejty Jnkarb*n levó aonyora , v-ny pianinót bérbe keroek. Sch e»s, Kazinczy u'ca 8. 72->
EUgáns uj ex nkók, vabmlnt külön féle uj knoaik jutányosa-i kaphatok Baxsó J. zseli-él. Na.yw»l/»a 738
Már nem tart sokáig
a tél. Szükséges tehát, hogy tavaui niháink-ról gondoskodtunk, amiAl Inkább is, mert a .ír-bon" ruhazatl r. t. 8 hwl részletfizetésre szolgál tatja ki a közalkalmazottak vevö-özönséwét Jelen esetben h ró >let-fizetéa ápri'is hó elsején ki-xdódtk. Mindennemű tavaui férfi éa nólazovetek, selvmeK, vásznak, slffonok éa egyenruha-izövetek stb. nagy választékban Mi taimat észsóggel bemutatom é» rerd'léseket barmikor MvrHzek - PRANOER JÓZSEF.
Kinizsi-utca 2'a sz^m. ««7
Elónromda lezelótt BUuhorn) KArpétl B6«einél, KClcsey utca 15. 5736
Magyar utca 104. számú ház 1 hold földdel eladó. 497
Újonnan festett kettft szobi 8 utcai lakás Idadó, aionoal elfoglalható Rákóczi-utca 29. -725
Mrdern 2 szoba, fürdőszobás Uká* a város központtán május l ére kladé.
Bóv.bbet Lén árt bórkeresktdés. 622
Si»m rizs .. Duna keksz Trappista sajt Dióbél.........
pengő kilója llidá-nái
egy kettő három négy
Telefonszám: 1—56.
Egy sutód-- U*lelhel>i$éggel ogylttt kiadó. Bóvcbbet a kiadóban 6S
Keretünk azonnali belépésre tigyes fa ercek edőe*B«dot — Köztisztviselók Szövetkezete 731
Stabilgépée*, H a fűtést is vália'j-, felvétetik a Kúrécsei Gózmalomban — Jelentkezni lehet Sugar-ut 44 -735
SxAntalp hajtókocsl alá eladó Kazinczy- uica 19. -730
Kónn u ha><ékooel és srenrArn e«y lóra kerestetik Cim a kiadóban. -73/
Kls'aludy u 16. szám alatt nsgyon szép 3 szo ás lakás május l-ie kiadó. Telr Ion 240. 722
ElsórendU varrónő ajánlkozik. Hazh-v is nvgy Szántóné, Zrínyi u 20 -724
Keresek egy lehontásra alka'mas l-u-vorlcn górét én megvételre kcr«"'eU- egy érós löckós kocsi ü'ünlcld Adoll, M.gvr utc* 25 -726
Honvéd utca 36 sz. alatt egy szoba*, "Onyhas magánház kiadó imrclus l ére
A h-z'ariásnak minden ágában já tns haxve«etőr>6 ajánlkoz k Jobb há;h z Cím a k adóban 73(5
Egy kéuznbá* egy egycobás lakó* azrnn'iia kiadó Magyar-u. 126. -73
bizalom dolga.
Hálók, ebédlők, uriszokók
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kedvexfi fizetési feltételek.
Székely Vilmos
butorlelepe
Bapyfaalm, Kaitociy-iitoa 4. tt
Elsőrendű saját kárpitosinUhely-
liíU
KERESEK
rende», tiszta be/árónőt két tagu csatádhoz napi egykéi órai munkára. Szerény igényű megbízható nö jelentkezzen Zrínyi Miklós-afca 32. szám alatt 1. ajtó.

Árverési hirdetmény.
özv. Weiss Dávidné nyug. déli-vasuli lőfclllgyelö özvegyének hagyatékához tartozó ingóságokat az örökösök megbízásából nyilvános árverései) eladom. Eladásra kerülnek
1929 lebruár 20-án d. u. 2 órakor ékszerek, asztal-, ágy- és fehérnemllek, rulianemüek, prém-garnitura, dísztárgyak, üveg- és porcellán -ervice
1929. lebruár 21-én d. u. 2 órakor bútorok, lámpák, szőnyegek.
As árverés helye Király-utca 30. szám, I. emelet.
Kelt Nagykanizsán. 1929. február hó 14. napján.
Dr. Bartha István
Ügyvéd.
GyUmSIcsfáinak rügyfakadás előtti
éj tavaszi kezeléséhez már inost reii. dcljen
OBSZifl JÓZSEF magkereskedésé, beu Nagykanizsán, Crziébet-ter 10.
(a bíróság mellett) 3 kovetkezó védószerekból:
Enda éa Dendrin
(GyllmOlcsfakarboleumok) elpusztítják a fákon álletetó rovarkártevőket.
Solbér
(kéntartalmú baryumsulfld készítmény) megöli a Iákon teleló rovar és gomba kártevőket.
Almola és Pomrin
(vértetU kátrány), vértetves sebhelyek beksnésére.
Sulfarol
Bordó-1 léhez keverve goinbakártevó* irtásán.
Moaprasen, Tutokil
unlverzáMs permetezószerek rovar cs gorubakártevók ellen.
bMlitiluk iiEtrtttíkil ingyen adok.
2075/1929.
Hirdetmény.
F. hó 18-án d. e. 9 órakor
a „Tölős"-ben 113 halom ág-fát eladunk.
Nagykanizsa, 1929 évi február hó 10 én.
7n Városi Tanács.
WALTER magántanfolyam
Bud pest, Rákóczl-ut 51. Elókészít középiskolai Összevont vizii{álatokra, éreilségire
Leve ezó nklaláa ut
2841/1929.
Hirdetmény.
A ■ ker észtelepen a növényéi szsporitóház, valamint a lakó ház 1-arban'artísa érdekében szükséges munkálatokat I. hó 27-én d e. 9 órakor a gazd. hivatalban árlejtés ulján vállaltiba adjuk.
Bövedb felvilágosítást nyujl a gazd. hivatal.
Nagykanizsa, 1928. évi február hó 1 1-én.
7i6 Városi Tanács.
VÍZVEZETÉK
CMtoin&fiál t* cgétuégOfyl
BERENDEZÉSEK
g&sdatlKi, háitirUíl tt épfltct
bádogos munkák
(Oidfr- é« Qlókidik, vitimlnt c »i*kba vigó
javítások készítése SZEPESI IMRE
Zrínyi Mlkl«s>Htoa Sí. TU l-as
rénsl B'osSnl brVebe'ezé-re m'n'rn
öss-egben a le eli* ',öse hen és 'ei-g or-Mbban to'-.óslllat Aosél I jnóo pé-iz-ko'csönlo.velllí Irmtájs Na^ykan s'n Kazlnczy u.ca 2 szám. 4925
üsl.thelylség, raktárral khdó Erzsébet-ltr 10 421
Muakánnkat (elveszünk Stcrnbergtr és Mráz. IcleniKezoi lehc Ha)ciár ut IU Tcbpen Jeitzilhezók lapAttal éh lejs.ével |0||ent». 7o9
Upttflli mában láda* tiatslemhír kedve/0 lellé'cleokil telvéleilk. AJánlsl -kat .Szorgalnias* le lkére a ktadó >s. 705
Egy uoba- és konyhabútor .l.dó Klrály-ulca 14. emelet. 703

GAZDASAGI
n
vetőm., gtiaztitó- éa kiwálaaxtógép az összes gabonaféléket, hüvelyes és kerti magvakat, fajsulyra, nagyságra és oairaképeaaégre osztályozza.
A Földoiivelésügyi Miniszlérium a vetőmag-kiválasztás fontosságára való tekintettel alkalmi egyesülések, gazdakörök, községi elöljáróságok vásárlásainal 33'/3°/0«al hozzájárul a vételárhoz.
A gép ára .... le állami h izz.tjárulás
4500 1500
a vevő fizel.......P 3000
Törleszlhetó 3 idény alatt 8°/0 kamattal!
Kérjen árjegyzékei és Uirást: '
Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T. Budapest
Gyár és igazgatóság: VI., Váoi-ut Itt. az. — Városi telep : VI., Vilmos caészár-ut 85. sz. Kerületi képviselet: Bettlheim éa Guth gép- éa vaakereakedéa, Nagykanizsa.
iq29. február 17,
zalai közlöny
Erö, tartósság és üzembiztonság
Jellemzik
traktort
Acélkeretes, golyóscsapágyas kivitel,
nagy rázó és lisztitófelület,
szétszedhető szab. dobkosár nagy teljesítmény, szemveízleség nélküli cséplés a
„Gazdasági" cséplőgép
jellegzetes kellékei! Ajánlattal és felvilágosítással szolgál :
Első Magyar Gazdasági Gépgyár* R.-T. Budapest
Gyár és igazgatóság: VI., Váol-ut 19. - Városi eladási telep ■ VI., Vilmos oiánár-ut 68.
Kerületi képviselet: BETTLHEIM ÉS GUTH gép. éa vatkeraikedfa, Nagykanizsa.
932/1929.
Tárgy: Adófizetés Iránti felhívás.
FELHÍVÁS.
Alulírott városi adóhivaial fel hívja mindazon helybeli lakós adóhátralékosokat, kik az adófőkönyvekben előirt s a folyA év I sö negyedére járó adójú kat még nem fizették be, hogy azt jelen felhívás közzétételétől szániilott 8 nap alatt okvetlenül befizessék, mert e határ idö letelte ulán a hátralékosuk ellen a végrehajtás haladéktalanul folyamatba lesz téve.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsa, 1929 évi február hó 16-án.
Polay s. k.
8«imve\ő,
2074/1929
Hirdetmény.
F. hó 19-én és 21-én délelőtt 9 órakor a Bajcsal határnál kezdődő árvetésen a Cigány berekben kitermeli 151 halom ágfát fogunk eladni.
Nagykanizsa, 1929. évi feb-ru'r ho 11-rn.
7t7 Polgármester.
2677 1929.
Tárgy: Siketnémák összeírása.
Hirdetmény.
Felhívom mindazokat, kiknek nevelésben. vaj;y gondozásban 7 éi 10 ev rözöili sikeinémn tanköteles gyermeik vannak, hogy a g<, ermekek nevét és lakását a v.'rosi iiszti orvosi hivatalban (Városház l.em. 10 a)tó) délelőtt 9 -10 óra közöli okvellenül bejelentsek.
Nagykanizsa, 1929. évi f.-b-"iár hö 5 én
7li Polgármester.
■m^mmmmmtm^
SZÖLÖOLTVÁNYOK
gy&karci hazai vtiwók, fajllwUn, legolcsóbban ■
nemzetközi Bo'kereskedelml R.T.-nál
Budapest, VIII., Kcnyérmcx6-utc« 6.
Kérjen árajánlatot *J
VADBÖRÖKÉT
nyul, rók«, görény mókus,
nyest és vidrát, égytollat, "ugat, fémet stb. a le*inaK<t.Mtf>b napi rb.m vásáioi
áTHÍB B. ÉS FU1 SA8YKAHIZ8A
F.rzsébri kirH'vuélti 15 vám
4"J4
Olcsó villatelkek Balatonbogláron!
Baialunbogláron a v,.snli állomás közelében a ló partján, Balalonboglár legszebb helyén villatelkek fürdöjoggal eladók. A parcellák 160 - 200 négyszögöl lerjedelmüek és tiszta nádmentes föveny parton terülnek el.
A vételár 50° i>-a erejéig a Somogymegyei Takarékpénztár Kaposvárolt kedvező feltélelek mellett 2 év alall havi részlclekben törleszlhető kölcsönt nyújt.
Balatonboglár kedvező vasúti és hajó összeköttetése, posta, telefon, távíró állomása és kiépitctl modern partja foly án a legkellemesebb olltartózkcdást biztosítja a nyaralni szándékozóknak.
Bővebb felvilágosítási
a fürdőigazgatósag és a Somogymegyei Takarékp>nztár balatonbogiári fiókja
Balatonboglár, nyújt. n
Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. szám.
Telefon: 3-22.
Raktárról az ösazes typusok azonnal szállíthatók. — Kedve.»ö fizetési feltételek 1
PFAFF ti:

¥ bm
'M
Leghűbb barit tiy
PFAFF varrógép,
mely önt sohasem hagyja cl. 20 hevl részletfizetésre Is
kapható
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA
cégníl
Deák tér 2 u felaótemplomnál.
Állandó dljm.xtea hlmi*»oktatá. 1 I I
Enyvezett lemezek
különf.-le méretben és minősében, mindennemű keményfa, deszka, léc, épületfa,
valódi világhírű HaUchek-féle Eterni ♦-pal», Eternit-csövek és kémény-«o dalékok.
Park* ta. tovAbhá mindennemű építkezési anyagok a legolcsóbb árban 6si kaphatok
eppirger i. és fi*
•akaraakadiaéban
Nagykanizsa, Deák tér S.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
,«imo.a, vegyttuUta, ruhit.ití viliilati
NAOYKANIZSA
Kazlnczy-u. 8. tlunyadl-u. 19.
Mos, lest, tisztit, pllsséroz.
Szétfejtett kabátok festése már
8 pangótól. Háztartási fehérnemdek legolcsóbban
Tűzifa éi szén
legolcsóbb beszerzési forrása
HILD JÓZSEF
deszka, épületfa, mész, cement és egyéb építkezési anyag kereskedése
Nagykanizsa, Király utca 4. Telefon: 120.
RADIO
szakkönyvek
és
folyóiratok
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében uis NAOYKANIZSÁN.
ZALAI KÖZLÖNY _1929. február 17.
Minden
berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
Ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kíméli meg magát.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a legteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen 1
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Kőszegi-utca 5. (udvarban)
és
SOPRON, Várkerület 62
Alapítva s 1887-ben.
Nyomatott a Délztlaí Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
69. évfolyam, 41. szám
Nagykanizsa, 1929 február 19, kedd
Ara 16 Mér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SzeíkM'/K'Kéx és kiadúiilvMai. Pö-ul 6. itani Keszthelyi llókklrdóbivalal Knisuth La)oh ti. 32
Felelős szerkesztő:
— BWB —W
Barbarits Lajos
Etófi/etésl In: tgy hóra t pengi 10 NUti
Áll az ostrom a sajtó-novella ellen
Éles birálat után a sajtótörvény-tervezetet visszautasítják az újságírók és lapkiadók
képviselői
Átnyújtották a tiltakozó memorandumot az igazságügyuilniszteriick
Budapest,, február IS
A képviselőház delegációs termében az igazságílgyniiiiiszler elnöklétévé! szakértekezletet tartott, amelyen a sajtójogi reformmal foglalkoztak. Az értekezleten megjelentek a legtöbb biróság képviselői, a képviselőház. igazságügyi bizottságának tagjai és a sajtóérdekeltségek képviselői. Az értekezletet Zsitvay Tibor igazságügyminiszler nyitotta meg, aki kifejtette, hogy alapelveket kell tiszlázni és az érvényben levő Sajtótörvényünket abból a szempontból kell nézni, vájjon nem hagy-e olyan kívánni valókat, amelyekel pótolni kell. A tervezetei komoly szakjérjiuk tudományos munkájának tekinti, elutasít minden olyan, különösen személyeskedő támadási, amely a sajtóban napvilágot látott a tervezel szerkesztőivel szemben.
Magyar István szólalt fel elsőnek. Foglalkozott a felelősség, kártérítés és sajtóügyekben való eljárás kérdésével. A javaslat kivételeket lesz és ezl nem helyesli. Foglalkozol! a por nográjta kérdésével és rámutatott annak mérhetetlenül káros hatására A javaslat intézkedéseit a mentelmi jog tekintetében helyesnek larlja. Hangozlalja, hogy az eljárás gyorsítására feltétlenül szükség van, nem lehet az, hogy a büntelés kiszabását Ívek után tárgyalják. A vúdlanácsra sem a sajtónál, sem a biln vádnál nincsen szükség.
Kzulátt Márkus Miksa, a Magyar Újságírók Egyesületének elnöke szó-lalt fel, majd átnyújtotta a minisztér-clnőknek és az igazságügyminiszlernek
az egyesület memorandumát, amely részletesen foglalkozik a ter-vczettel és ismerteti az egyes kifogásokat
Dr. Ágai Béla felolvasta a lapkiadók szindikátusának nyilatkozatát, amely hasonlóan az újságírók egyest! leiének deklarációjához,
visszautasítja a tervezetei.
|J'- Baracs Marcell utalt arra, hogy a tervezel megszünteti a fokozatos felelősség rendszeréi és sokkal rosz-
szabi) helyzetei teremi, mintha behoznák a köztörvényi felelősségei. Hangoztatja, hogy sajtóügyekben visz-sza kell dllitani az esküdtszékei.
Belhlen gróf miniszterelnök
szólalt fel eziilán és válaszában ki-jelenlellc, hogy a kormány készséggel lemond kivételes jogáról a lap-hclillás terén, ha a sajtótörvénynek olyan módosítása következik, amely biztosítja, hogy nem ismétlődnek mej; olyan visszaélések és tünetek, amilyeneket a inultban tapasztaltunk.
Ilolász Lajos főügyész riimitatótt aira, hogy külföldön ina már alig találjuk meg a fokozatos felelősségei, mindenült bevezették már a köztörvényi felelősséget. Hangoztatta, hogy még ma is vannak olyan el nem iiilézcll sajtóperek, amelyeknél még a nemzetgyűléshez fordullak a mentelmi jog felfüggesztéséért. Egy kél szélsőséges laptól eltekintve, a lapok egyáltalán nem veszik igénybe a törvényhozás tagjainak, iiiinl felelős szerkesztőknek munkáját A legegészségesebb az volna, ha törvény ben mondanák ki, hogy ti törvényhozás tagjai sem felelős szerkesztők, sem kiadók nem lehetnek. Hangoztam, hogy az eljárás gyorsítása éi-dekében minden intézkedési cl kell fogadni.
Zsitviiy Tibor a tanácskozást íéllie-szakilotla és annak folytatását délután 5 órára tűzte ki.
Az esfi tanácskozásuk
Budapest, február 18. (Éjszakai rádiójelentés) A sajtó szakérlekezlet folytatólagos tárgyalásán t'upp Józsel dr. felsőházi lag, a budapesti ügyvédi kamara elnöke rámutatni óinj-lotl azokra a kívánságokra, melyeket az. ügyvédi kamara a sajtótörvényben figyelembe óhajt vételni. A törvénytervezetben a tengelyt a felelősség kérdése alkotja. Ugy látja, hogy a tervezet letér a fokozatos felelősség tulajáról és közeledik a büntetőjogi felelősséghez.
Megakadályozza a tervezet a gondolat rópiét, mikor megfélemlíti a szerkesztőt. A/ újságíró nem tudja ellátni a közjó érdakében szolgálalát
Kéri, hogy a Jóhirnév rontás" kitételt hagyják ki a szakaszból, mert ebből rengeteg komplikáció támadhat. A kártérítés kapcsán kijelenti, hogy
az erkölcsi elégléteit nem pótolhatja a pénz
és ez az intézkedés nálunk idegen. A vádtanács elejtéséi sajlóper ügyekben nem látja aggasztónak. Nem szabad sem az újságíró sem a biró szempontjából a vizsgálatot megrövidíteni. Az immunitás nagy alkit-mányjogi garancia és azl elvenni még szűkebb halárokon belül sem lehet, mert egyszer elvész egészen. Az államvédelmi törvény minden ellen bőséges védelmet nyújt cs igy nincs ok ti régi törvény megváltoztatására.
Berkes Róbert az.l kérdezi, hogy
egy lap vállalatnak miért kell 50.000 pengőt a bűnözési biz-tosllék elmén letenni, mikor ilyent más vállalatoktól nem
követelnek ? Dotescliull Alfréd, meghívott szakértő hangozlaila, hogy a felelős szerkesztő lelelósségrevonásál nem tartja helyesnek. Ha bizonyos, vaskos gon-dallanságot látnák fennforogni, akkor vonják felelősségre a felelős szer-nesztől Abban az esetben, ha az újságírónak a felelős szerkesztő vagy a kiadó adolt utasítást, akkor az újságíró nem vonható felelősségre. Aggályai vannak arra vonatkozólag, amit a tervezet tartalmaz a tárgyalások nem hív szellemben valő közlésére vonalkozólag.
A sértettnek nem szabad megadni a módul arra, hogy magáriindilvá-nyos igényét pénzszerzésre korlátozza. Ili a zsarolások végleien sora Indulna meg a lapok ellen.
Kauciót sem lehel követelni a lapoktól.
Finkey Ferenc koronaügyész-he-lyelles szerint a sajlótörvénytervczet igen alapos munka és szükségesnek larlja, hogy törvény legyen belőle.
Bródy Ernő azt kéidi, hogy a tervezet miért nem említi egy szóval sem azeskildlszéket ? A tervezet szerint jövőben a lapok közéleti férfink beszédeit vagy szószerlut közlik, vagy egy szót sem írhatnak róla.
Dr. Tóth László : A tervezetet itent általánosságban, sem részleteiben el fogadni nem lehel. Az a javaslata, tegyenek intézkedéseket uj, általános sajtótörvény meghozatalára és ennek előkészítő munkálataiba vonják bele a sajtót is. Készséggel hozzájárul, hogy a pornográfiát vegyék ki a sajtótörvény keretéből és hogy a stroh-mann-rendszert megszüntessék, mert ezl a sajtó is igy akarja. A tervezet azonban a strohman-rendszert Intézményessé teszi. A felelős szerkesztői állás az ujág-iró ambíciójának orma. Idetörekszik minden ujágiró, de ez a tervezet kiöli ezt a törtető ambíciót.
Ezután Zsitvay igazságügyminlsz-ter az ankétet bezárta és annak folytatását holnap délelőtt 10 órára lüzlc ki
Djabb hidegek várhatók
Legfeljebb májasban leinek áradások
A rendkívüli hideg, szünőben van,
csak Európa nyugati részein tartja erősen magái. Közép- és Nyugat-Európában sehol sem sülyedt —20 fok alá a hőmérséklet.
Magyarországon az enyhülés a nyugati részekre is kiterjedt. Itt-ott valamivel fagypont fölé Is emelkedett a hőmérő, dc általában a maximumok 0 és —2 fuk közöli mozogtak.
Romániában a hőmérséklet erősen — 10 fok alatt yan és Lengyelország északi részein isméi -20 fok alá sülyedl. Nekünk is kilátásunk lehet némi hősflly-lyedésre, amely Igy az olvadást ineg lógja gátolni. Elekiutetben egyébként is meg-nyuRtalólag Itathat a jöldmivelésügyi minisztérium vízrajzi osztályának nyilatkozata :
Ebben a tekintetben pedig nincsen ok aggodalomra. Hirtelen olvadásról szó sincsen. Ha Magyarországon következik he a hirtelen olvadás, akkor sem lesz baj. Folyóvizeink szempontjából tgészen mindegy, hogy tizenöt, vagy harminc centiméteres a hóréteg. Az a hóréteg, ami nálunk leesett, az a ml lolyólnkat nem érinti.
~ Csak akkor lehel szó nagyobb áradásról, ha az Alpcsekbcn hirtelen olvadás áll be. Erre azonban csak májusban kerülhet sor.
Egy hét alatt 95 haloltja van Budapesten az influenzának
Budapest, február 18. A népjóléti és munkaügyi minisztérium jelentése szerint február 10—lli-ig terjedő héten a súlyos influenzás megbetegedések száma 544, ezek közül meghalt 95.

ZALAI KÖZLÖNY
1929. tehruár 26.
Többssás szegény ostrom alá fogta a városfyáxát rendkívüli segély Kiutalása végett
A polgármester megnyugtatta a sokaságot: minden jelenlkezó adalail felveszik és a rászorulóknak rögtöni segélyt utalnak ki — A melegedőben közel 800 szegényt vendégellek meg
A szerkesztőségben ís tovább folyt a kiosztás és adakozás
Nngyknntzstt Inbinái 8 Az az akció, mit a Zului Közlöny szerkesztősége indított, mint ismeretes, a hivatalos városnál is kedvező fogadtatásra talált. Nyomán a polgármester utasította a szegény-ügyek referenséi, hogy minden segélyért jelentkező adatait fel kell venni és amennyibei: tényleg rászorul, részére rögtöni segélyt kell kiutalni. Az akció a szombati tömeges segélykiosztás után ma még nagyobb hullámokat vetett. Hétfőn icggel valóságos népvándorlás Indult a város ház felé. Több százan szinte ostrom alá fogták a városházát és ellepték a folyosókat, lépcsőházat oly annyira, hogy közlekedni sem lehetett egyik hivatalból a másikba. Mindegyik be akart jutni vagy dr. Sabján Qyula polgármesterhez vagy Harity Qyula ny. közgyámhoz, hogy rendkívüli segélyt kérjen.
A népsokaság annyira felszaporodott, hogy a polgármester miga kiment a folyosóra és kijelentette a sokaságnak, hogy mindenki sorra kerili, mindenkinek az adatai! feljegyzik is aki valóban rászorul, annak rögtöni segélyt utalnak ki. A polgármester kijelentéséi nagy megnyugvással fogadiák.
Majd megkezdődött az adatok bemondása Hardy Oyulánál. Emberemberhátán tolongott. Mindenki igyekezett elsőnek bejutni az irodába, mígnem sikerült őket sorba állítani és csoportonkint bebocsájtani.
Hosszú ideig tartózkodtunk Hardy Gyula szobájában és a redakcióban is egész napon ál magunk előli láttuk felvonulni Nagykanizsa el szomorlió nyomorának képéi Öl, hal, hét gyermekes asszonyok, ahol a férfi beteg, várandós asszonyok, akik minden hijján vannak, a nyomor sokféle variációja. Voltak azonban olyanok is, akik az Ínség jelmezét magukra vették, ezeket persze többnyire sikerült kirostálni.
A városházán csak készpénz-segélyt osztottak, 8, 10, 16 pengőkéi aszerint, hogy milyen az .eset". Ma ki-oszlásra kerüli kb. -100 pengő
Aki nem került ma sorra, holnap újra eljön. A mai „megszállás" után Ítélve, holnap még lllbben várhalók Az sgész város megnyugvással vélte tudomásul a tanács és a polgármester intézkedését a nagy nyomor és Ínség enyhítésére. Sok kétségbeesett arc. és kéz simult ki ujra és nyerte vissza ismét türelmét.
A melegedőben
Igen nagy forgalmai bonyolították le ma a Keresztény Jótékony Nőegylet fáradhatatlan, angyali ItirelmU
hölgyei is a központi elemiben lévő melegedőben, ahol reggel 8 - tói délig és délután 2-IÖI 5 óráig 800 adag teát és ugyanannyi porció kenyerei osztottak ki a tömegesen érkezett szegényeknek, kiknek talán egyetlen meleg táplálékuk volt az a csésze tea s akiknek a kályha me-
legéből a melegedő-szobán kívül semmi sem jutott a dermesztő tél napjaiban. Tömegesen lepték el a barakki melegedőt is, ahol a város jóvoltából és a Nőegylet buzgóságá-ból ugyancsak sok szegény nyomorúságára akatll pillanatnyi vigasztalás.
A szerkesztőség is munkában van
A Zalai Közlöny szerkesztősége is egész napon át oslrom alalt állott. Részint adományokat hozlak és jelentellek, részint — és legnagyobbrészt rongyos, liörgö mellű, aszott arcú szegények jöttek segítségért.
A ma érkezett adományok a következők vollak:
A Nagykanizsai Cusirui, alelnökének, Rosenfeld Józsefnek emlékére, elhalálozása altra Imából l(K) pengőt küldött szerkesztőségünkbe koszorú-megváltás címén, amely összegei azonnali széloszlásra felében az Izraelita, feléhen a Keresztény Jótékony Nőegyletnek tett le asztalunkra. Ugyancsak Rosenfeld József koszorújának megváltása címén 25 pengőt küldött a Városépítő, a szerkesztőség állal leendő szélosztásra. A szerkesztőségnek érkeztek még a következő adományok : N. N (Kotori) 100 dinár, Oláh Pálné 5, N. N. 5, N. N. 5, Hájdu Gyula dr. 5, Barta Miksa 5, Kraincr-Beck peres ügyből 5, özv. Rciner Mártonné 5, Voj-novils Jenő 2 pengői Természetben : Vojnovits Jenő 5 kenyeret, I kgr. zsirt, 5 kg. burgonyái, Hirschler Testvérek 3 ti| kötött kábáiul, Fehér István 5 kg. lisztet, I kg. darát, 1 kg. zsirt, 1 kg. cukrot, Sommer Ig-nácué 1 női kabátot és egy szveltetl, Hiedl Ferencné 5 kg. kenyeret, 1 kg. darát, 1 kg cukrot, Schcrniann József 6 kg lisztet, I kg. rizst, 10 kg.
burgonyát, Várnai János 8 kg. burgonyái, 11/4 kg. babot adományoztak. (jutlmanu kádár minden általunk odaulalt szegénynek egy-egy zsák hulladék-fát ad tüzelőül.
Kiosztottunk
a mai nap folyamán a következőknek : Varga István 75%-os hadirokkant 5 P, özv. Rózsa Józsetné 5 P, özv. Gyíkén Pélerné 78 éves elhagyott asszonynak 5 P, özv. Pataki Pálné 4 P, egy kenyér, Sárecz Mi-hályné gyermekágyas asszonynak 1 kenyér, kg, cukor, '/a kg. dara, Bedő József 5 P és tilzelő, Kovács Isiván 4 gyermekes vak hadirokkantnak 5 1' és gyermekruha, Bazsika Lászlóné hadiözvegynek 5 P, egy kenyér, Markotán Ferenc 2 kenyér, l/2 kg. cuki r, 3 kg. liszt, özv. Kovács Sándorné 2 kenyér, Császár Károly tüzelő, Palkó Károly lUzelő, tízv. Németh Sándorné I P, Szlávic Istvánné 5 P, élelmiszer, gyermekruha, Ánki Isiván 5 P, özv. Horváth Jánosné 5 P, tüzelő, Muczer Lászlóné
4 P, Herlelendi József 2 P, Kovács József 75°0-os hadirokkant 5 P, Brá-zovics Viktória 4 P. Műik Jánosné
5 I', lUzelő, Fülöp Józsefné 5 P.
Az Ipartestület héllöti délig elszegényedett, nyomatba jutóit iparos-családot, vagy ilyen iparos-hozzátartozókat látóit el pénzbeli gyors segéllyel.
ROSENFELD JÓZSEF
Budapesten betegedett meg, itthon halt meg az influenza első kanizsai áldozata
Februárban 155 nálhalázas megbetegedést jelentettek be
Nfp.yya.ii/K-, leb uár 18 Megírtuk, hogy a l'esii Hírlap felelős szerkesztőjének édesapja, Sült Antal Budapesten járván leánya esküvőjén, a fővárosban grasszáló
náthalazhaii megbetegedett és hazaérkezvén Nagykanizsára tüdőgyulladásba esett. Sllle Antal meghall. 6 az első halálos áldozala a nállta-láznak, melyben Budapesten betegedett meg.
A kél utolsó napon ujabb 21 nálhalázas megbetegedést jelentellek be a városi lisztifőorvosi hivatalnak, 1 esetben szövődmény kép zödölt és tüdőgyulladássá fajult.
Február 1 - töt 17-ig összesen 155 nálhaláz megbetegedést jelentettek be, mely hivatalos statisztika természetesen meg sem közelili a téuy-leges náthalázbetegek szárnál.
A járványkórházba a mai napig még egyetlen egy beteg sincsen beutalva.
= Üzleláthelyezés. Szabó Antal fegyver, lőszer és sportárunagykeres-kedö üzletéi a jövő hóban Főút 5. számit hercegi várepülelbe helyezi ál. Augusztus l-ig a Deák-tér 15. sz. jelenlegi helyiségben marad az autó, motorkerékpár és géposztály.
A városháza ormáról gyáazlobogót lcn;!ct a szól, hirdetve, hogy a város-nnk egy Jeles Ma Ismét kidőlt a küzdök sorából, hogy Ismét szegényebbek leltünk egy órtékes, munkáaéletü, nemes-veretű férfiúval.
Vaaámnp délután pillanatok alatt tu tolt szét a vároKbnn u szomorú hlr: Koson lold József, a nagykanizsai Rosenfeld Adolf Hal százesztendős cég tulajdonosa és főnöke, meghalt A gyászhír mindenütt általános megdöbbenést keltett, mert noha mindenki tudta, hogy Rosenfeld József rövid Idd óta ágyban fekvő beteg és betegsége kotnolyHbb fordulatot vett, senki sem hitte, hogy azzal a férfiúval aki éjt Ik nappallá téve, szüntelenül dolgozott és munkabírásáról Ismert volt, — napok alatt végezzen a kór.
Nemrégen, 7 hónapja még csak, hogy hirtelen hunyt ul öccse, a cég társtulajdonosa: Kndnal Jenő Is.
A csatád sulyoH sebo még nem 1« heggedt be. amikor «s az uj és váratlan csapással ti/, általános közbecsülés-nek örvondö'családot u sora Ismét földig sújtotta.
Még csak nemrégen történt, hogy u miniszterelnök tnkel tartózkodása alatt gyakran bejött Nagykanizsára és egy Ilyen látogatása alkalmával Rosen-feld József megmutatta Magyarország miniszterelnökének a cég árjegyzékét a trtanon-clőtt! állapotú áruházáról, melynek neve messze Ismeretessé vált a szomszéd államok kereskedői körében. - KI gondolta volna akkor, hogy ez a nagy koncepciójú kereskedő, nkl minden Idegszálával kereskedő volt, típusa annak a nagykanizsai kereskedelemnek, amely tlozte-letet é« bccsülést szerzett neki a mcsz-szl orsz-ágokban már néhány hónap mttlva távozik az élők sorából*'---
Az egész Dunántulon togalomuiá nőtt köjcl százesztendős Ho a e n f e I d A d o 11 Fial cég, a mai súlyon gazdasági viszonyok következtében január első napjaiban megszűnt. A céget annak Idején Rosenfeld Sándor alapította, akii Adolt követett és akitől viszont Rosenfeld József votte ét a vezetést, melyhez nemsokára tlvére, Radnal Jenő Ih csatlakozott. Hogy kl volt Roaenfcld Józsel azt nemcsak Nagykanizsa városa. de az. egész vármegye, a széles Dunántúl tudja és mindazon külföldi kereskedelmi körök, akik. a kereskedelmi élet ütőerén tartják kezüket. A nagykanizsai kereskedelmi élet Imtal mn fejlődésének és előretörésének a háborít előtti fázisban egyik hatalma* oszlopa volt Rosenleld Józsof, aki et-évülhoteüen érdemeket szerzett e téren és ezzel szoros kapcsolatban a város fejlődésével és gazdasági fellendülése körül. Itoscnleld Józsel mindenből kl vette a részét — ahol a közért dolgozni és áldozatokat hozni kellett
Rosenleld József dísze és példaképe volt a város munkás, dolgos, kötelességtudó polgárának, büszkesége a magyar kereskedelemnek. Tagja volt a város képviselőtestületének, vármegyei törvényhatósági bizottsági tag, a nagykanizsai Izr. hitközség alelnöke, számos pénzintézet Igazgatósági tagja, Kg.v élet melynek hosszú láncszemei csak becsületes munkából, hazafias kötelességekből állottak. Itoscnleld József rendkívül szívélyes modorú, nemes w.lvü és lenkölt gondolkodású férfiú volt akit ntlntli-nkl tisztelt, mindenki nagyrubi-CSÜIL Példaképe az Ideális családlőnek és apának. így érthető ar. az általános szeretet, mellyel polgártásal. rang- és valláskülönbség nélkül, körülövezték
Ugy héttel ezelőtt váraUanul orbánc támadta meg arcát és miután azelőtt Is
1929. február 1').
m4r cukorbetegségben szenvedett, a kettőn kór várotlnmil vasárnap délután 0 ómkor véglett vele. Családján klvtll nagy és olókclő rokonság gyAazoljn.
Temeténe ma délután tél 4 ómkor történik az tzr. sírkert halottas házából.
(Jjjé, a ligetben nagyszerű I
Igazán nagyszerű volt. De ez a jelző aztán maradék nélkül rálllett az lír. Jótékony Nőegylet szombati mulatságára. Ehhez hasonlót, ötletben és annak" kivitelében, hosszú évek óta nem láttunk Nagykanizsán. A Caslno nagytermét ragyogóan pompás ligetté varázsolta Szabii Pista, a négy sarokban fényesen dekorált ligeti-sátrakkal (jux-sálor, céllövölde, bűffé és a negyedik sarokban a liget legszenzációsabb attrakciója : a koplaló-művész). A lerent közepén emelt diszes pavilonban tevékenykedett a Centrdl kitűnő szalon jazz-band-je. Este 9 órakor, a felvonuláskor tarka kavargás, vidám ligeti sürgés-forgás képét mulatta a terem, ahol egyik csudálatból a másikba eshetett a belépő. A rendezőség a következő ötletes jelmezeket tudta a nagy és eleven tumultusban fel (egyezni:
Schwarz Bözsi (léggöntbártis), Wid-der Bözsi (virágárus), Szabados Naca (postás), Holczer Elly (spanyol táncosnő), Leitner Györgyi (léggömb-árus), Fischer Ferenc (spanyol táncol), Ollop Géza (koplaló-mtivész), Ollop Oézáné (bébi), dr. Oroszné Rácz Ilonka (nagymama), dr. Rot-schild Béláné (kártyavető cigányasszony), Szabados Kató (ugyanaz), Kluger Aranka éa Pollák Manci (médi), Lichtenatein Sándor (nevelőnő), Fahn Manci és Goldslein Elza (suszterinalok), Berény Magda (parasztleány), Hollós Ili (parasztmenyecske), Bader Sanyi (parasztlegény), Brandl József és Kreizler Károly (elefánt), Récsei Bözsi (olasz táncosnő), Mechner Margit (kertészleány), Hirschler Kálmán (kintornás), Récsei Rózsi (angol fiu), Récsei Manci (táncosnő), Perlsz Ilus (parasztleány), Weinberger Lajos (gigerli), Steiner Oszkár (öregúr), Bencze (parasztlegény), Kaufmann Imre (verklis), Szirtes és Waldmann (rendőrök), Vágó Endréné (kozmetika), Hoffmann Géza (fotográfus), Hirsch (csáz) József (finánc), Stern Ilus (cserkészX Barta Rózsi (gigerli), Kende Ignác (cukrász), Weinberger Bözsi (turista), Grossz Edith (dobos) és még sokan, akiket a szorgos ren d ez őség sem tudott feljegyezni.
Nagyon ügyes és kedvderítő volt Hokzer Elly éa Fischer Ferenc tánc és ének duója a .ligeti gyepen'.
A mulatság a legvidámabbak és legsikerültebbek egyike volt az idei báli krónikában s még a kora reggeli órákban is hangos volt a Caslno a kifáradhatallan fiatalság jókedvétől.
szólóoltványok
STMmm Ssmi vmi44,t lajtUiUn, UgolcaSbtMD .
Nemzetközi Borkereskedelmi R.T.-nál
BMsp.it, VIII., K. nyáron.16. Mtca l ___Kb|u Sr.jtsl.tot. U
zalai közlöny
Vasárnapról hétfőre virradólag a déli-vasút összes vonalain az összforgalom megindult
A pesti vasútvonalon levő hóakadályokat is elhárították ai útból — Nagy- és Klskanizsán folyik a hó eltakarítása — A járások területén is serényen dolgozik a közmunkaerő
Felaürafleon megíagyoít egy ember, Qatfóton Öúxnhut dánok Jel a (><> alól
Nagykanizsa, lebruár 18 Fekete hete volt Nagykanizsának az elmúlt hét. Az öregek közül is kevés emlékezeti rá, hogy valaha is ilyen idők járlak volna a város felett, mint amilyen most hosszú napokon át annyira elkerítette ezt a várost a külvilágtól, hogy még mozdulni sem lehetett a belterületen lul.
Végre megszűnt ez az állapot. A szibériai fagyhulláin — mint azt a Meteorológiai Intézet pontosan megjósolta — pénteken, illetve szombaton bevégezte a kontinensen dermesztő útját és hosszú hetek óla ez vasárnap volt az első, hogy Nagykanizsa utcáin a szokásos vasárnapi tömeget láttuk, sőt a déli órákban alig minusz egy fok nielletl vidáman korzóztak az emberek.
Jelenleg változó időjárást jósolnak, kisebb-nagyobb faggyal, havazással az ország egyes vidékein, ami azonban megnyugtathat mindenkit, hogy az elmúlt hideg idők nem fognak megismétlődni. Épen elég volt belőlük. — Azok a példátlan viharok, melyek a vasúti forgalomban eleinte csak kisebb, majd nagyobb zavarokat, végül pedig a teljes forgalom megbénulását okozták, vasárnapról hétfőre virTadó éjjelen megszűntek.
A Délivasut szombathelyi é« barcsi vonalán, valamint Jugoszlávia felé a vasutpáiyát már szombaton any-nyira sikerült megtisztítani, hogy szikség vonatpár Indulhatott, majd pedig a Budapcsl—Nagykanizsa-! vonalon járt sikerrel a kiküldölt expedíció munkája és
vasárnap éjjel 0 óra 5 perckor már elindult az első rendesszemélyvonat a (óvárosba. Ezzel a személyvonattal tulajdonképen a rendes forgalom indult meg és hétfő reggelre már a Délivasul összes vonalain és
a csatlakozó vonalakon Is megindult az összforgalom. Bent Nagykanizsa városában is nagy apparálussal indull meg a hó eltakarítása, mivel jogosan lehel tartani attól, hogy a hatalmas hómeny-nyiség
olvadáskor egészen víz alá temeti a várost.
Az ulcák kövezetlensége és az egyes mélyebben fekvő utvonalak úgyis olyan sártengert Ígérnek olvadásra, amilyenben még "azoknak sem volt része, akik hozzá vannak edzve Nagykanizsa útviszonyaihoz.
Kiskanizsán ma a hó eltakarítási a főutcákon részben megtörtént és most Is ötszáz munkásból illó kőzmunkaeró dolgozik. Kiskanizsáról indulva minden irány-
ban megtisztították a kanizsai határban levő utakat a közmunkaeróvel.
Ugyanígy a járások területén serényen folyik a kőzmunkaeró által a hó eltakarítása. Egy-két nap alatt Az összes községek kikerülnek eddigi elzárt helyzetükből.
Házakat ástak ki a hóból Hahóton
Hahót, lebruár 18 (Saját tudósítónktól) A Zalára szakadt zord télből Haltól vidékének is alaposan kijulott. A hóvihar teljesen eltemette a községet, az összes utakat elrekesztette. Több alacsonyabb fekvésű házat tetejéig eltemetett a hó, ugy, hogy azokat közmunkacrővel kellett kiásni. Szombaton reggelre szűnt meg a hófúvás annyira, hogy az egész község népét közmunkában kivitlék az utakra és járhatóvá tették a községből kivezető tilakal.
Megfagyott egy felsőrajki gazda az Ungl-hegyen
Felsórajk, lebruár 18
(Saját tudósítónktól) Még a mull hét keddjén reggel Kovács Sándor felsörajki földműves kiment az Ungi-hegyen lévő szollejébe, ahonnét bort akart behozni. Kovács sem kedden, sem szerdán nem tért vissza családjához. Otthon mégsem nyugtalankodtak, mert a gazda gyakran megtette, hogy napúkat töltött künn a pincében egymagában. Szerdán este fiai mégis keresésérc indultak. Útjuk egyenest az Ungi-hegyre vezetett, ahol meg is találták atyjukat a pincében, csonttá fagyva. Próbálták leidörzsölni, de már nem volt benne élet. Valószínű, hogy az 54 éves gazda kelleténél jobban a korsó fenekére nézett, a tűzhelyről tóduló füstben megszédüli, orra bukott és nem tudott felkelni többé.
Egyébként jelenti tudósítónk Felsörajk utait is magas torlaszokkal zárta el a mult heti szibériai idő, ugy, hogy a megfagyott gazda hullaszemléjét is csak késedelemmel tudta a hatóság foganatosítani. Most, hogy az idő enyhült, az egész község népe fáradozik a forgalmi akadályok eltávolításán.
<=■ Uj rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részérc Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopslein Szombathely, Kőszegi-utca 5.
A Kath. Legényegylet
teliratban üdvözli a Szentatyát a római egyezmény megkOtéee alkalmából
-"•»>■»<*««. lebruár 18
Vasárnap délután tartotta rendes évi közgyűlését a nagykanizsai Katolikus Legényegylet székházának nagytermében Gazdag Ferenc püspöki biztos, egyházi elnök elnöklete alatt, amelyen dr. Mutschenbacher Edvin kir. törvényszéki tanácselnök, az egyesület világi elnöke és nagyszámú közönség is megjelent.
Gazdag Ferenc hosszabb elnOki megnyitójában rámutatott arra a lüktető, pezsgő egyesületi életre, amely jelenleg a Kathollkus Legényegyletben folyik és ami annak a céltudatos programnak a folyománya amit a vezetőség maga elé tűzött. A keresztet hozta ide, az élő katolicizmust — hangsúlyozta, ez a mindent álalakiló, megújító, alkotó, tetterős katolicizmus az ő programja a jövőben is.
Majd rátért a mostani római eseményekre és méltatta a békeszerető XI. l ius pápa történelmi jelentőségű és az egész katolicizmusra óriási kihatású elhatározását, amikor a Qui-riuáilal megkötötte az ismeretes római egyezményt. Mussolini, a mai kor egyik legnagyobb államfér fia nagyon jól ludta, mit jelent az egész Olaszországra nézve, ha kibékül a Szentszékkel. A katolicizmus a nemzetek erőssége és gránitpilléry. — Ezt az államfenntartó erősséget szerezte meg országa számára Mussoflhi.'
A lendületes elnöki megnyitó után Tőke Jenő titkár olvasta fel mindent felölelő, részletes és szépen kidolgozott jelentését az egyesület mult évi működéséről, amelyből örvendetesen megtudjuk azt az erős előtö-rést és nagy fejlődést, ami a lefolyt esztendőben minden irányban tapasztalható.
A jelentés elparentálja az egyesttlet
elhunyt tagjait, majd köszönettel emlékszik meg azokról akik törekvéseiben tettel és adományokkal i> támogatták. Hálával emlékszik meg a Zalai Közlöny szerkesztőségéről is. A választmány 157 tlgyet tárgyalt, 10 ülést tartott. Pártoló tag az év végén 395, rendes tag 178.
Majd következett a mult évi zárszámadás és a folyó évi költségelőirányzat előterjesztése, amit a közgyűlés elfogadott.
A tisztikar választásánál titkos szavazással a következőket választották meg: egyházi alelnök: Lan-gauer Imre, világi alelnbk: Bazsó József, tiszti ügyész: dr. Dómján Lajos, titkárok : Töke Jenő, Nyerki László, pénztárnok: Jásza! Lajos, pénztári ellenőrök: Oráf János, Martinék Oyula, rendezőbizottsági elnOk: Lengyel János, háznagy: Heffer Gyula, könyvtárosok: Schweitaer László, Golenszky Ferenc, számvixs-gálóbizottság: Halvox Gyula, Horváth István, Lányt László.
Oazdag Ferenc püszöki biztos ezután javasolta, hogy az egye. Illet
4
ZALAI KÖZLÖNY
tebruár 10.
diszfeliratban üdvözölje és köszöntse XI. Pius pápái és fejezze ki hódolatát a római egyezség létrehozása és aláírása alkalmából.
A közgyűlés a legnagyobb lelkesedéssel a magáévá lette az indítványt.
Esle 8 órakor társasvacsora volt, amelyen az első felköszöntöl Gazdag Ferenc ptlspöki biztos mondotta dr. Mutschenbaeher Edvin világi elnökre, majd dr. Mutschenbacher Edvin, dr. Dómján Lijos és Pintér Nándor mondtak lelköszönlóket.
Ax utcán Saazeeaett éa
maghalt egy aggaatyán
Nagykanizsa, Irliruát IH
Szombat délután történi, hogy a Oarai-utca 3. sz. ház elölt a járókelők szemeláttára hirtelen összeseit egy a munkásosztályhoz tartozó aggastyán. A segítségére sietett emberek kocsival beszállították a közelben levó Luszlig-féle kereskedésbe, ahol élesztgetni kezdték. Majd a telefonon elóhivott ntenlók igyekeztek minden eszközzel éleire kelleni. Azonban hiába volt minden. A szerencsétlen ember rövidesen meghall. Az illető Horváth (Diós) János 79 éves Magyar-utcai lakos, aki dr. Ooila Lipót városi tisziifóorvos megállapítása szerint végkimertllésből kifolyó szivszélhudésben hirtelenül meghall. Beszállították a temető halottasházába.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológia! megfigyelő Jelentések: HeitíSn a hlmtrstk
ki: Reggel 7 órak. • -3, déluti.i 2 Órakor —0-8, este 9 órakor -31.
Felhőzet: Egész napon II boiult égbol-tout.
SUUriny: Reggtl ÉJsiak. ilélben éi esle Délnyugati izél
IMI lényeges IdS változás nélkül fagypont karOtl hCmérsék et várható.
= üőz- és kádtördó 18-tól 21 -lg, azaz pénteken reggelig kazéntakarltás miatt zárva. A tulajdonosok.
5 órakor is lesz előadás.
VÁRBSI lllí
Fabruár 19-án, kedden B, 7 és 9 órakor
Két sláger 1
A potyautasok
Szenzációs
ZORO-HURU
vígjáték.
© ■
Nyári szerelem
nagy vigjálék.
NAPI HIRCK
NAPIREND
Február 19, kedd
Római katolikub. KonrAd. Hroiest.: Ztuziántia. Izraelita : Adar hó 9.
.Nap kel regyrl 7 0-« Cü pcrckoi, nvufjazlk délután 17 óra 29 perckor.
Városi Nagymozgó. .A poty utasok* Zoro-Huru finn. „Nyári szerelem'4 szr- í relmi, töiténet. j
TÉLI HANGULAT
Lelkem iiiiirnu kristályprizma aranyló szépségben fürdik, a szürkeséget színekre bontja és pompót. fényt lát mindenütt. Kiáltok, kedvemben vadul, hallja ttiffz n nagy mindenség' Kgyérn a felhő, inoty lölém liorut száz szikrázó kin hocalllng 1 Rnyém a Illa láthatár sejtésbe burulú széle, a szűz liótenger, mit t-sak n szél Jár barázdát vonva hátára. Máma minden csak az enyém, lágyon ágakban alvó rügy csüngő JegeHa|K>k. Hlrnl szeretném még a halvány bolygókat In. Mindent, mindenkit szeretek. Ki meggyötört, tépett, bántott, dermedt madarak, habzó tengerek bágyadt iluptuigAr, téli Hzél. Szeretem azt ki elhagyott kire hiába várok már. Jöjjön hozzám, bus. árva, elbukott lelkem életre tanítja. Szeretem azt, ami elmúlt Szeretem, inni Jönni fog, azt, aki mindenütt reám talál, inu szeretlek, te szomorú halál!
(Keszthelyi VAJDA MAIllKTTA
llirek a rendőrségről. A belügyminiszter dr. fíálfy Dezső rendőr-fogalmazói és Gyenge Zoltán rendőr-tisztviselőt Budapestről a nagykanizsai államrendörséghez helyezte ál.
— A pécsi tábla helybenhagyta Mflller rendőr négy évi fegyházbüntetését. Szombat délelőtt tárgyalta a pécsi tábla a sikkasztó nagykanizsai rendőrórmester Mllllcr bűnügyét, akit a kanizsai törvényszék 4 évi fegyházra itélt. A tábla az elsőfokú bíróság ítéletét teljes egészében helybenhagyta.
Az Omke nagykanizsai kerülete felkéri a kereskedőket, hogy Rosenfeid József temetésén minél számosabban vegyenek részt. Gyülekezés délulán negyed 4 órakor az izr. temető csarnoka elölt. Egyben leikéri a kereskedőket, hogy gyászuk jeléül ma délulán 3 — 5-ig üzleteiket tartsák zárva.
— Utólagos vízummal leltet utazni az április hó folyamán Budapesten rendezendő Áruminta vásárra. A külföldiek a vízumot ráérnek beszerezni a vásár területén felálli-lolt hivatalban. Nagykanizsaik jól leszik, ha jugoszláviai hozzátartozóiknak, vagy ismerőseiknek tudomására hozzák ezl a kedvezményt.
— Az Izr. Jótékony Nőegylet
ezúton mond köszönetet mindazoknak, kik jelmez-báljának büfféjéhez adományaikkal hozzájárulni szívesek vollak.
= Mi a titka, hogy mindenki szőnyeget Barta Miksánál vesz? Mert kedvező részletfizetés mellett készpénzáron vásárolhat.
Az Izr. Leányegylet közgyűlése
Nagykanizsa, lebruár 18 Nagy látogatottság mellett vasárnap délután lartotta meg évi rendes közgyűlését a nagykanizsai izr. Jótékony és Kulturális Leányegylet dr. Rolschild Béláné, az egylet ügybuzgó elnökének elnöklete alatt. Képviseltették magukat a közgyűlésen az Izr. Nőegylet és az Izr. Hitközség Weiser Jáuosnéval ós l'iibián Miksa titkárral l)r. Rolscliildné elnöki megnyílójában ismertette azokat az eredményeket, melyeket az egyesület rövid fennállása óta is már eléri a jótékonyság területen csak ugy, mini kulturális sikerekben. Fábián Miksa hitközségi titkár további munkatársi támogatási igérvc, lelkes szavakkal buzdította az egyesületet előrehaladásra. Rajki István titkár az adatok tárházával táita fel azt a munkát, amit az egyesület lelkes Icánygárdája az elmúlt esztendő folyamán végzett. Ebben a munkában az a rész, mély nyomorgók, éhező emberek cs kisgyermekek könnyeinek felszállásában foglal el helyei, tnár túlnő az egyesület programmjának keretén, de ezeket a feladatokat is mindig nagy sikerrel végezték el. Kulturális téren ugyanígy egész sereg eredmény koronázta a buzgalmai ami a tagok kifejteltek. Köszönetet mondott a titkári jelentés a rendőrség vezetőjének, a szerkesztőségnek, dr. Winkler Ernő főrabbinak és Fábián hitközségi titkárnak azért a támogatásért, mellyel elősegitetlék az egyesüld eredinény-dus működését. Ezután dr. Rolschild Béláné indítványára Szabados Mátyás-nét az egyesület disztagjává választolták cs melegén ünnepelték, ami végtelen jólesett a jelenlevő Szabadus-nénak, aki az egyesület buzgó segítőtársa. Hatezer Elly előterjesztett jiénz-lári jelentését rendben találták és elfogadlak, ugyanígy a Rtider Sándor jegyző által ismertetett alapszabály módosító tervel is. Végül a tisztújítást tartották meg, mely szerint elnökké továbbra is dr. Rolschild Bélénél választották meg nagy lelkesedéssel. alelnök: Szabados Kató, titkár: Rajki István, pénztáros: Kluger Aranka, jegyző: littder Sándor, ellenőr: l.lditt Mária, választottak még egv 30 tagu választmányt és egy 3 t^gjj számvizsgáló bizottságol.
Ebben az évbea már ö körözöttet lógtak el. A bűnözök, vagy körözötteknek Nagykanizsa sohasem voll eldorádója. A rendőrség |ól megszervezett hivalali apparátusa lehelövé leszi, hogy a nem kiváimtof elemeket azonnal ártalmatlanná tegyék. Igy ebben az évben eddig n bűnügyi osztály már 5 körözött egyént fogoll el, akik nagyobbrészt Budapestről jöttek Nagykanizsára, ahoi biztos búvóhelyet reméllek. Az elfogottakat elkísérték abba a városba, ahonnan körözik őket.
= (józ- és kádfürdő 18-tól 21-lg, azaz pénteken reggelig kazántakarltis miatt zárva. A tulajdonosok.
Meghűlésnél, náthaláznál, mandulalobnál, torokgyulladásnál, idegfájdalmaknál, inszaggatásnái naponta fél pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz rendes gyomot- és bélmii-ködést biztosit. Egyetemi orvostanárok véleménye szerint a Ferenc lóuef viz lialása gyors, kellemes és megbízható, Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
Jelentkezzenek az állatbarátok, akik érzéssel viseltetnek az állatok sorsa iránt és hajlandók állatvédők lenni, hogy ilyen minőségben is igazolvánnyal el álva meg tudják akadályozni a nyilvánosan történő állatkínzást. Semmiféle anyagi megterheléssel nem jár az állatvédő tisztség, csupán a kiállítandó igazolványéri kell jelentkeznie az Állatvédő Egyesület elnökénél, dr. Kálnay r. főtanácsosnál (rendőrség).
= A Vas- és Fémmunkás Dalkör 20 án, szerda este 8 órakor dal-órát tart. Pontos megjelenési kér a Vezetőség.
= A Gutenberg Könyvkiadó vállalat a napokban köllözö'.t ál Váci utca 17. szám alatti eddigi helyiségeiből a Váci utca Eskü ut sarkán levő isj helyiségeibe. Az átköltözést az tetle szükségessé, hogy az eddigi helyiségek a hatalmas forgalom lebonyolítására s/ükeknek bizonyultak és ezért a vállalat nagy áldozatokkal átalakilatla az E>kü ut 3. szám alatti sarokház megfelelő helyiségeit egy kél emeletesen beosztott, impozáns üzlethelyiséggé és kedves kis ünnepség keretében költözőit át oda.
Rengeteg lakásban rongálta meg a vízvezetéket a lagy. Amire ugyancsak alig volt példa, a tartós nagy hidegek a jól fűtött lakásokban is megrongálták a vízvezetéket, mert a vékonyabban beépített csövekben befagyott a viz és ahol ilyen helyzet adódott, ott mindenütt ki kellelt bontani és igy is csak nagy nehézségek árán tudták a csőben levő befagyott vizet kiolvasztani benzlnlánggal. Tudomásunk szerint a város területén igen sok ilyen vízvezeték befagyás történt, ami némi fellendülést hozolt a pangó szerelő iparban.
— Tengervidéki fehér kacsát lőttek Somogyban. A Drávafokhoz tartozó Fenék-pusztán Karácsonyi Oyőző uradalmi Intéző a napokban egy igen ritka vadkacsát lőtt, amely teljesen feltér, csupán a farka és a szárnya hegye voll fekete. Vadászok állítása szerint a ehér kacsa a len-gerről tévedhetett ide.
nagykanizsai fiókja Sugár-ut 4. Telefon 338.
B.írmely bel- vagy külföldi áru- vagy értéktőzsdéről a lehető leggyorsabban, telefonon, táviratilag, vagy Írásban, helyben vagy vidékre jelentést ad.
Érdeklődni lehet a fenti clmnéL
\929. lebruár !'■>.
könyvek, lapok
Darnay Kálmán: Kaszinózó táblabírák
Türténeti tréfák (enykoru művészi képekkel) Egész Dunáriliil nagy volt a hire, neve a napüleoni harcok lezajlása nlán Sümegen megindul! ,,uccui kászinózdsnak". Veszprém eleste óla a Wrflk járom felvirradása Idejében Sümeg hires vára lelt a püspökség székes helye. A vár pusztulása illán Kossuli szabadságharcának lezajlásáig a paddnyi liiró Márlon állal épített barok-diszes kastélyban verlek egyházmegyénk kegyurai állandó lanyázó helyei.
De egyéb vonzóereje is voll Dunáidul legfeslöibb szépségű városának. III élte ál napjait a magyar érzés, magyar szó uttöríí apostola, Kisfaludy Sándor. Köréje gyíllekcz-lek a szárnyai alatl felnőlt Helikoni lanlpengelö társaság lagjai. Négy megye nemzetes urai és táblabirái, élükön Festetics Ciyörgy gróffal és a szomszédos Nyirlakon nyaraló haza-bölcsével, öerfA" Ferenccel.
A gondtalan életet élö Nemzeles urak, a nyári reggelek sugárverésé-nél, az esti alkonyai nagycsendjében, a gyógyszertár előtti kópadon, a sóház oszlopos erkélye alalt, — vidáman lere-ferélve, — együtt hallgatták a Baglas-hegyröl leszűrödö kakukszót, a kastélykert fulemflie-dalál.
A Sümeg regcköllóje köré gyüle-kezelt .utcai kaszinózók" rendes vendégei vollak: Festetics Oyörgy gróf és Deák Ferencen kívül az ill székelő Kurbélyi Oyörgy, a híres vadász Makay Antal és a később primási székbe Illtetett nagy gazda, Kopácsy József püspökök társaságában Skolty Bertalan Őrnagy, Vajda Ignác hétsze.nélynök, Hertelendy üyörgy püspö'ií fiskus és a nagy iskolaalapító, Ramassetter Vince. Kö-zöllllk lábatlankodott a táblabírák Iréfacsinálója, Roslhy Aulai örökös patvaristája a bicegő Csukly Pepi.
A kaszinózó táblabírák társaságának közel félszázad évig napos lagja volt Eitner József, kinek lángelméjében öröklődlek meg az ulókor számára a most közreadandó lélek-deritő történeti tréfák. Mesélgetésé-nek kifogyhatatlan szava mondta kisdiák korában - anyai unokájának, Darnay Kálmánnak, a sümegi íllami Darnay-muzctim alapiló igazgatójának tollába a láblabiróvilág derűs tréfáit Az ő négyévlizedes tollserccgtetése alalt öltölt szines 'uhál az a párszáz szivet-lelket gyö-tiyörködlető korfeslő lörléne i meséi-Kelés, mely most kiadásunkban kél kölelben napvilágot lát.
A Teslórszerelmek — Kisfaludy Sándor életregénye, a Bujdosó Gyöngysor — a llakony és balalon-menti várak történeteinek — szerzője ujabb maradandó becsű könyvvel kedveskedik olvasóinak. A szin-
zálai közlöny
s
mindazoknak, kik szívesen elmerengenek a letűnt idők emlékein. Fo-kozódoltabb érdeklődést váltanak ki a magyar papság és a Dunántúl főúri, nemesi, földbirtokos családok körében, kiknek elődjeik közvetlen szereplői vollak a sümegi utcai ka-szinózásnak. Ki ne olvasná szívesen a szellemes püspöki Iréfákal és azokat a jóízű adomákat, melyek a sümegi, pápai és szentjászlói barátok koloslorának refektoriumában elhangzónak egykor Kii ne érdekelnének a csúszós tekintetű Fábiánné nagyasszony, a nemzeles kisasszonyok kedves kalandjai. Darnay Kálmánnak sajtó alalt levő — országos érdeklődést kiváltott táblabíró tréfái első kiadású köteteit kedvezményes áron : a kél kötél fűzve 11 P, egész vászonkölésben 18 P, bőrkötéses emlékkiadás a szerző kéziratával 40 1' megszerezhetik, kik a mellékelt 58.028 szánni csekklapon legkésőbb l'V.'íl március 10-ig arra előfizetnek.
A könyveket megjelenésükkor bér-inenlve küldi meg a kiadóhivatal. Bármily irányú felvilágosítási készséggel ád a Szerző. Címe: Állami Darnay Múzeum Sümeg (Zulavúr-megye). (Tisztviselők részletfizetésre is megrendelhetik).
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A külföldi tőzsdék gyengébb irányzala az illeni piacra is lanyliitólag hatott, ugy, hogy az irányzat a mai értéktőzsdén mindvégig gyengébb voll Fokozatos, azonban csak kismérvű árlemorzsolódás mutatkozik a piacon, amelyre a berlini tőzsde is kedvetlenül hatolt, tiliy, hogy. ez a folyamai egészen zárlatig eltartott. Mindvégig ' kivételes megítélésben voll része Ofának, amelyei spekulációs kezek vásárollak s amely jelentós árnyereséget éti cl. Az árveszteség a többi értékeknél az I • -ol ritkán lépi llll. A forgalom az egész lőzsdeidő alalt igen szűk keretek közöli mozgott. Zárlatkor az irányzat kedvetlen. A fixpapirok piaca üzletiden, a valuta és devizapiacon egyenetlen irányzat mellett nincs lényegesebb változás.
Zürichi zárlat
Páris 20 3'1, Lon Ion 25 23* >, Newynrk 520 00, Brüssel 72 25, Milano 27 201 2 vladrld 81 20, Amst'rdam 208 25, Rarlln 1233.5 Wien 72 08. Sofla 375'/-. Piáén 15 WA, Varsó 68 30 Budaptst 90'»7I/J Belgrád 9 12' r, Bukarest 3 11.
A budapesti Tőzsde deriza-jufsyzósí
VALUTÁK DEVIZÁK
Angol f 27-77 2'-'»2 Amst. 229-30 230 00
BeValr ,9'52 7'Wtt Belgrád IU'0.5 0118
Caellk I6"2-I7-U0 Berlin I3V.7-I3S27
DAnk 152-55-153-15 Brüsszel 79*57-79 82
Dinár 10 00 10-06 Devizalel 3-4I-344
DoiIAr 570-80-572-80 Kopenh.152-75 5) 15
Francia t 22-50-22-70 l.ondon 27-79-27-S7
Ifott. 229 05-23105 Madrid 89-75-90 25
lencvel 64IO-6I-40 Milano 29-94-30-04
Leu 3 40-1-44 Newyork 572-70 4-30
Léva —•— Oszló 152*0-153-20
Líra 29 90 30-15 l'áris 22-30-22 43
Márka 135 80 136-30 Prága I694-I6-99
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Ma kedden
5, 7 és <i órakor kél sláger: Zoro és lliiru legújabb filmje; „A potyautasok". „Nyári szerelem", szerelmi történet. Főszereplő: Hugit Trevor.
Terménytőzsde
A tv. buzu 05 fillérrel emelkedett, a dl. 05 fill esett. A rozs 10 fill. emelkedett. t
Bu-za lUzav. 77-aa 25-l>^»15 tB, 78-as 25 70-2515, 79-as 25 91-26 00, 80 a« 2605-26 15, dunántuli 77 el 25 05 -25 20, 7Vae 2* 30-2V45, 79-ea 25 55 - 26 65, •0-as 25-70-25 80, roxa 23 10-23 30, tak áipa 2.5 00—75-25, aOrárpa 26-00 -2fl ;{l, zab 25 75-26 00, tenueii tan. 28 00-28 5, dunintuli 27-35-27-50, korpa 11-75 UOO.
Serfésyrtsár
Felha|táa 4578, eladatlan 1052. - Első rendil 1-70-1-72, szedett 1-56-1-58. izedcll közép 1-41-1- K, könnyű 1-16-1-32, l-nó rendll Oreg 1-44— t -4B. Il-od rendd öreu 1-36—140. angol Hl dó 1-30 -1-60, szalonna ''arvl an 1-70 0 00, zsir 2-00 0-00, Imi 1-86 2-04, szalonnán tclserlés 1-80—1-9IÍ. Az i'ányzat lanyln.
Kiadja: Délzalai nyomda él Lapkiadó
Vállalat, Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán totálon: Nagykanizsa 78. s
aproiiíetéseí
Az apróhirdetések dlla 10 síiig BO fillér, Minden további szó dija 5 Ifi. Vasár- és Ünnepnap 10 szóig 80 fltiér, minden lovábbl sió dija 8 fill. Szerűin és pénteken 10 szóig BO lUWr, minden lovibbl szó dija 6 »iU. C-mszó s minden vastagabb betűből álló sió két szónak számit-latik. Alliil keresőknek 5t».o engedmény. A hirdetési «Jíj elSra flxotendS.
Ói i*sl kalattaaigart martnát! Narlng kapható Muanl 6a Pitedenlhal csementkereskedéiébcn. 681
Mir nem tart sokáig
a tél. Szükséget tehát, hogy tavasii ruháink-ról gondoskodjunk, annál Inkább is, mert a ,'l ribon" ruházati r. I. 8 havi részletfizetésre szolgáltatja ki a kOialkalmaaottak "evóközönaévél Jelen cselben a ré-zlat-flzetás úprl'is hó elsején kezdőd.k. Mindennemű tavául férfi éa nölsxovetek, atlvmek, vásznak, siltonok és eiiYénrlllls-wf.vetek itb. nagy válasilékhan Mintáimat észséggei bemutatóin é* rendeléseket barmikor lelvr-mek — PRANOER JÓZSEF Ktulzsl-utca 2/a. szlm. r.?
^TÍzTETETTK
caatoináiáil <i egíirWgögyl
berendezések
gaidiaágl, háxtartáil U cpQIet
bádogos munkák
fü/d6* ét Olókádak, valamint « aiakba vágd
javítások készítése SZEPESI IMRE
T«i. 2-M Zrínyi Mlklóe-utca 22. T*t. 2-«
Elrgáns uj axánkúk, valamint különféle uj kocsik jutányosán kaphatók — Bazsó Jízscfnél, N«xyk«nlz»4. 738
Honvéd-utca 36. íz. alatt egy szobái, konyhás magánház kiadó márciua l érc
Doserntnnn kölyök kutya találtatolt. Átvchctó Telckl-ut 84 szám alatt
Egy l cs számu cassa eladó. Bővebbet dr. Bartha István ügyvédnél. -753
Keretek március l-re két«zobái lakást vany különálló házat. Címeket a kiadóba kérek -758
Siam rizs........ ^KJJf
Duna keks/. ..... kettő
Trappista sajl ..... három
Dióbél..............négy
pengó kili-ja
Vidá-nál
Telefonszám: 1—56.
Eladó egy modern, komplett keményfa háló ét alig használt konyhabútor berendezés Clm a I ladóban.
MEGHÍVÓI
•Majiu- *• gj txUU Qgyakbaal nuaáaok alkalmival
BUDAPESTEN
• UfrkalUuiaaabb otthont nvujtla a Iagtl6iiya*abb Ult«t«t«k m«ll«tt i Kotall pályaudvar árkaital oldalával laanbaa levő
GRAND HOTEL
Fark Nagyszálloda
Bndapest, VIII., Baross-tér 10.
UOu.c onyedményt kap
iaint «s«-n lap rlAllf«t6|a olcaO *xoba-iralnkbóí,
JO'Vu oiiyedniényt kap olc«/> 4tUrnt tiaiiiából. (KltOoő háal konyha.) 3 p'inyAt megtakarít
aatútail kOltiávct, uiart gyalog át)6h«t agy patc alatt a pályaudvarról.
Nálunk otthon érzi magát I I I
BI*6r«adA klaiolgátáa, nlgoruan caatádl j*U«g. Bajét érdeke
•4«w olöuyök folytán, hogy okvtUau bálunk »*áll-)oo utat. - CJAzataa axooaiaegrendaJáa ajánlató*.
RÁDIÓ
szakkönyvek
és
folyóiratok
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében im
NAGYKANIZSÁN.
Éger, nyár, bükk,
dió, kűrii, tölgy, hirl slb. rónkllkat
állandóan vásárol
Tornérgyár l! Keméuyfalermelö B.T.
Budapest, IX., Csont-utca I.
NAGYKANIZSAIAK
kedvelt találkozóhelye BUDAPESTEN
illl SZALLI
VII., Baro s-ter 23.
a Keleti pályaudvarral szemben Központi Hitén.
Hideg-melegvíz, teleion, rAdló, fürdók, lift, írószoba, hall.
«
ZA1,AI KÖZLÖNY
l'»2<). lebruár 19
Árverési hirdetmény.
Özv. Weiss Dávidné nyűg. déli-vasuli főfelügyelő Özvegyének hagyatékához larlozó ingóságokat az orőkflsök megbízásából nyilvános árverésen eladom. Eladásra kerülnek
192!) lebruár 20-án d. u. 2
órakor ékszerek, asztal-, ágy- és febérnemUek. rulianemüek, prém-garnilura, dísztárgyak, üveg- és porcellán service.
1929. február 21-én d. u. 2 órakor bútorok, lámpák, szőnyegek.
As árverés helye Király-utca 30. szám, I. emelet.
Kelt Nagykanizsán, 1929. február hó 14. napján.
Dr. Bartha István
Ügyvéd.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint tek-kkönyvl hatóság.
8963,'1928. tk, szám. Árverési hirdetmény éa érvérééi feltételek.
Sós Jánoi végrehajtatnak Budi Ferenc Oroszlony végrehajtást szenvedő cllrn ht-ditolt végiehajtisl ügyében a tkvi hatóiig a vhajlalj kérelme kovelkezléhen az 1881: LX. l.-c. 144., 146. éa 147. §§ éltelmében elrendeli a vígieha|lási árterén 88 I> eddig megállapított pet éa végrehatási és az áiverétt kérvényért ezultal megállapított 12 P költség lóhekovetclca és Jiruié-a! behsj'áaa vígéit a nagykanizsai kir. Járás birósSii területén levó, Otuszlüny község és Zalaujlak községekben tek\ó fi az orosz-Ion; i 207. éa a zalau|lakl '275. és 335. satikvben togislt IngsIlanokbAI vhijtAa'. szenvedő nevéiiálló ilielóaégeloe és pedig az orosztoryi 207. Silikvben toglalt tíiu hrsz. Ingallanbóil Va ille'óségéie 400 P. zalaujlaki 275. és 335. azt|kvben foglalt 21 éa 24. hriz. a. foglalt Ingatlnnokhóli > ■ illetösógic 80 P, i8-/b. hisz. irgatlanbrtli 'ill illetőségekre 40 l>, 190/h. Ilraz. ingat lanokbóli '/» illetóségére 10 H kikiáltási álban és pedig az ez- kre a 275. és 335. azljkvben a 7532/1926. III. 2M8'I<>'27. Iksz. vígzéasel Majazter Katalin özv. BuJi Kai mánné ZalauJ'ak Javára t ckebelezett h'il-tiglartó Özvegyi baszoné--.erell síolgaíini Jognak lenntartástval.
A tkvi halóság az árverésnek /.ntiu-lsk VOzsegházánál megtartására 1929. évi március hó 9. napjának délutáni 2 óráját. Ofosztony kőziégltázáníl meglaitásnra 1 929 évi március hó 9. n pjának délutáni I óráját llizl ki
Az árverési leltételekel a< lhSI : I.X. l.-r 150. §-a alapján a következekben állapit)* meg:
Az árverés alá kerflló ingatlan a kikiáltási ár kéthsrmadánál alacsonyabb áron nem adható el.
Az átverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lOn-i-ttl kész pénzben, vagy az 1881 LX t c 42 § ában meghatározott árfolyammal számi olt óva-dékképes értékpaplroftban kiktlidottnél letenni, hogy a há atpén/uek elóleites biiói letétbe helyczéiéröl klállitntl cllsmetvényl a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni ( 881 : LX t.c. 147.. 150. 170. §§, 1908: XLI. t. c. 21. §.)
Aki az ingatlanéit a kikiáltási .IrtiA magasabb ígéretet leli, ha többel igém senki sem akar, kütrles nyomban a ki kiállási ár százaléka szerint megállapított bánatpénz! az általa ígért ár ugyanannv: százalékáig kiegészíteni. (1921 : XLI. t. c 29. §.)
Nagykanizsa, 1028. ávi december hó 21. napjan.
A kiadmány hilcléUl Horváth s.k. Mlkó s k.
klr. IbirA. Ml Itod.lAfliit
MAKULflTUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
wmmmm—m
Özv. Sille Antalné ugy a maga és gyermeket Antal, Klára, Krnó, Mária, Kálmán ós Margit, valamint az alulírottak és az összes rokonság nevében fájdalomtól megtöri szívvel tudatjuk, Itugy forrón szerelelt legjobb férj. legjobb ajia, nagyapa, leslvér és rokon
Süle Antal
áldásos éleiének 73., boldog házasságának 32. évében f. hó 11) án d. u. 11 órakor rOvid szenvedés és a halotti szentségek ájlatos (elvéiele után az Úrban csendesen elhunyt.
Drága halottunk fOldi maradványait február hó 19-én d. u. V«4 órakor fogjuk a róni. kalli. lemetfi halotlasházánál a róm. kath. egyház szertartása szerint megáldatni és örftk nyugvó helyére kisérni.
Drága halottunk iclkiüdvéérl az engesztelő szentmise-áldozat február hó 19-én d. e. '/í9 órakor lesz. a szenlferenerendi plébánia templomban a Mindenhatónak betmnalva.
Nagykanizsa, 1929. évi február hó 18-án.
Áldás éa béke hamvaira! Nyugodjék békében!
Sfllc Antalné írül Popper pmma, Sfitc r.tnAnt wul ntj|lö« Katalin, Sűle Kálmánné
írüI F'arkaa Eriseket menrrt illés San tflsty Sinuor .. LA.zlo Orcne vili. Klárika, S.nylkii, OodOkn Muizl-k* miokil SCI. Annit le.j.a.tt CaSnyl t.-ekní iif.tíre
VADBŐRŰKET
nyul, róka, görénv mókus,
nyest és vidrát, égytollat, vm&üy. fémet slb. a icíonagasabo napi Wtktn víuroi
3ÍBEM B. É8 Fiái NAGTKAR1ZSA,
Erzsébet királynéiéi 15. szám.
im
Xonyhaleánynak
felvételik tűzéshez értő, egészséges hajadon, vagy gyermektelen Özvegy a nagykanizsai honvéd és közrendészeti kórházban azonnali belépéa-ael. — Javadalmazás havi 36 pengó, élelmezés, lakás, fülés, világítás. Jelentkezés a lórhaz gondnoki hivataliban. Barakk.
lonllnenlal
minőségben és tartósságban íelülmnihatatlan!
Kertimagvak. Gazdasági magvak.
Madáreletégek :
Vegyes madáreleség. kendermag, hámozottzab, fénymag, édesrepce
Műtrágyák:
Szuperfoszfál.kállsó.mésznilrogén
csilelsalétrom slb. slb „Sirius" növénylápsó.
Gyümölcsfa-karbollneum:
Ertda, Dendrin, Solbar stb. Növényvédőszerek.
Kicsinyben éti nagyhan kaphatók :
0BSZÍ8 lÓZiEF magkeretkedéKi-ben Nagykanizsán, Erciébet-tér 10.
A bíróság melleit. <«j Telefon: 130.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gAzmosó, vegytla/tltó, mhsfesifi villaliU
a áiuinbithtlyl oru. iparkUlliláton itaayérvaitnrl kltUaUlvc
NAOYKAN1ZSA
Kazinczy u. 8. Hunyadl-u. 19.
Mos, fest, tisztit, plliséroz.
Szétfejtett kabátok festése már 8 pengőtől.
háztartási fehérnemüek legolcsóbban
____3 O
Alulírottak fájdalommal )flent|ük, hogy szcreictt édesmyánk, anyósunk
özv.Perger Imréné
•JCÜI. BOkl Viktória
áldásos élc'ének 76-Ik évében folyó hó 17-é i dólutan 4 ÓMkor hosszas s/cnvcd'*« és a hálót I «<zcntségek ajwto-a Mvétele útin Urbin csen-dewn elhunyt
A mcgholdogultat f. hó 19-éu d. u. 'k-4 órakor Msérjük a temetó halottas hétából s róm. kath. egyház szertartása sxerint s helybeli trmetótien Ófök nyugvó helyére.
Ai engeszteld szenlinlvc-áldozat f. hó IR-án <1 c. 8 órakor Ies»z a szent-ftrenCTcndl pléoinia-templomban s Mindenhatónak bemutatvn Nsgvksnlxsa, 1929. február 18-án.
Áldás éa béka hamvaira I Perger család.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Könyvnyomda % Nagykanizsa • Könyvkötészet
a „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala
Készítünk:
1
TELEFON: 78.
mindenféle kereskedelmi, i|>ari, jiénzinlézcli, (igyvédi, gazdasági, igyhaz.i és iskolai nyoml.ilványokal, árjegyzékekéi, miivekcl, meghívókat, eljegyzési es esketési énesitése-' kel, gyász.jeleutesckel, névjegyei, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
r
Gyártunk i
üzleti könyvekel, Ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket. zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfü/.eteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naplártömbökcl, falinaptárakai stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
02886285
1029. február 19.
lnkei kSrjegyxfttSI.
363/1929. Hám.
Hirdetmény.
Inkc község képviselőtestületének megbízásából közhírré les-cm, hogy a Kereskedelemügyi Miniszter Ui 78 7751928 sz. rendeleiével inke k»"ég •»*«»
oPiiága* vi»*r lirtáiára
ZALAI KÖZLÖNY
■ előtt engedélyt.
Az országos vásárok minden év március hó | én, június hó 10-én szeptember hó Ki én és november hó 5-én lariiiinák meg, s anieny-nyihen a vásár.ik napja vasárnapra vagv Ünnepnapra esne, ugy a következő hétköznapon lesz meutarlvn Az első vásár március lió l-én lesz tartva, melyre mindenféle állat
vészmentes helyről felhajtható.
Inke község a kaposvár—kanizsai állami ut mellett fekszik. Az állalvásár Ilike községtől keletre ÜOO ni. távolságra az állami ut melleit van az. apró-vásár pedig a községben lesz. megtartva. Vasútállomás: Böhönyc Ili km. és loinogyszoo 16 km.
Kereskedelemügyi Miniszter Ur lenti sziinu rendeletével inkc köz-
zség részére minden axomb*> tan hetivutáet engedélyezett sertésfelhajtással; amennyiben szombat keresztény ünnepnapra esik, ugy elöttevaló napon lesz megtartva.
Az első hetivásár megtartásának időpontját külön közlendő hirdetménnyel fogom tudatni.
Inke, 1929. február hó 11-én. 747 Meuwirth s. k., körjegyző.
Minden kOtön értcaitéa helyetti
.Lehullott a ml tcjtlnk koronája "
, RÜIS,ínlfld JIóase,né Ciech Clemy, Rosenfeld Berti, C*ech Wlór ós neje megtört
lélekkel, a Mindenható kifürkészhetetlen akaratában alázatosan megnyugodva, kimondhatatlan szomorúsággal adják hitül, Itogy szenten hites ársa, jóságos édes atyja, vöjiik
ROSENFELD JÓZSEF
a nagykanizsai ixr. hitközség es a nagykanlasai Caiino alelnöke, az izr. Sseategylet Elöljártságának, Zalavánasgye tSrrénvhttóságl bízott-taganak, Nagykanizsa r. t. varos képviselőtestületének nagykanizsai Takarékpénztár, a ITagyianlsial Tárházak Igajgatósági tagja stb. stb.
február hó 17-én munkás élete 64-ik, boldog házasságának 31-ik évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. E hó 19-én, kedd délután !44 órakor leme'.jiik a nagykanizsai zsidó temető szertarlásterméból.
Te voltál házunk napsugara, él e ó fénye. Ririurá .óddal kialudt a fény és mi ittmaradlunk gyászunk sötétségében. Nagykanizsán, 1929. február hó 17-én.
fiiv. Kínlgtloln Samuni Roaanfeld Adél
muraközi Radnuy-Hóxaay Károly 6iu. QrOnhul Henrikné RoMnteld Vilma Radnal Ilona
testvérei
.Adonáj Te adtad és rlvívétl. Tiéd ai élet és a halit Tiédl'
muraktixi Radnny-Sézsar KArolyné Frank Cila dr. CaT»- Binóné Daaataoh Olga fiz*. Radnal Janftné Lsndval Róxaf
és a Kyiiuolú isal.Vt
tójoral, styomfil
Caaoh Armln Oiaoh Albart 4a naja Cxaoh Frlgyaa éa naja dr. C«aoh Ottó éa naja
A Nagykanizsai Kaszinó mély fájdalommal tudatja, hogy szeretett alelnöke
Rosenfeld József ur
folyó hó 17-én elhunyt.
Az Igenben megboldogult évtizedeken át nagy lelkesedéssel és buzgalommii mú-uidött egyesületünk érde kében, ahhoz szeretettel ragaszkodott élete utolsó pillanatáig, azért nagy a vesz'eség, amely elhunytával ben niinket ért.
Nagykanizsa, 1929. február 18.
limlékét hálás' kegyeletlel megőrizzük !

A Viktória Gőztéglagyár R.-T. igag-gatósága és fel&gvelöbizottsága mély megilletődéssel jelenti, hogy alapítás óta volt felügyelőbizottsági tagja
Rosenfeld József ur
f hó 17-én elhunyt.
Nagykanizsa, 1929. február 18-án.
Emlékét hálás kegyelettel őrizzük meg!
A Városépítő és Ipari Építési R.-T. igazgatósága és fel-Ugyelöbizoltsága mélyen megilletődve jelcini, hogy igaz galóságának a vállalat megalapítása óta tagja
Rosenfeld József ur
folyó hó 17-éu Nagykanizsán elhunyt.
A megboldogultban vállalatunk igazgatósága tevékeny ís nsgyrabecsüit tagját veszítette el, akinek emlékéi mindig kegyeletiéi fogjuk megőrizni.
Nagykanizsa, I'.I2<J. lebruir hó 18-án
A Nagykanizsai Takarékpénztár r.-t. igazgatósága, felügyelőbizottsága, választmánya és tisztviselői kara
mély megilletődéssel jeenti, h.igy h-isszu idón át volt igazga'ósigi l-gj.i
ROSENFELD JÓZSEF ur
I. hó 17 en elhunyt.
A megbu'd giili inlézeiiiiik iranii izeietelével és fá-radhalatian munkásságává! tnaradar.dó éidemeket szerzett intézetünk fejlődése és fe'vírágu/.talá: a körül. Nagykanizsa, 1929 február hó 18 án.
Kmlékél hálás kegyelettel őrizzük meg!
Rosenfeld Adoll Hal cég
volt alkalmazottai mély megilletődéssel hidalják szeretett volt főnöküknek
urnák
elhunytát.
Emlékét soha el nem muló kegyelettel őrizzük
Áldás poraira I
ZALAI KÖZLÖNY _1929. február 17.
közalkalmazottal!
További nagy kedvezményt
nyujtunk bútorvásárlásnál!!
Az eddigi kedvezmények és díjmentes szállítás a lakásba február és március hónapokra azzal bővül, hogy kamatokat egy éven belüli törlesztés esetén
visszatérítjük!
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY és SOPRON
KAszegi-utca 5. (üzlet az udvarban). Várkerület 62.
i: 1887-BEN.
Nyomatott a Délztlaí Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
59. évfolyam, 42. szám
Nagykanizsa, 1929 február 20, szerda
Ara 14 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
jiCfkmttote te kiadóhivatal: Fö-ui 5. izjtm. Kuithelyl HokkiadóhivaUt Konsuth UiJon u 33
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Klóliieléul ira: egy tlöra ■ pengd 80 Hlttr
Az újságírók u] sajtótörvény-tervezet kidolgozását kérték a minisztertől, amelyben ők is részt vesznek
A mai sajtóankéton is tovább támadták az Ángyán féle lehetetlen törvénytervezetet
február 19
BndapMt,
A sajtótörvény-|avaslat ügyében összehívott szakértekezleten ma Zsltvay Tibor igazságügyminiszter elnököli. A kormány részéről Bethlen István gróf miniszterelnök jelent meg. Hegedűs Gyula, •z újságírók egyesületének alelnöke tiltakozott a Javaslat ellen.
Kun Andor az újságírók nyugdíj ügyét kérte rendezni a javaslattal ejyflll. Az újságírók magánjogi kérdéseit kívánja rendezni. Gál Jenő felveti
az UJságlró-Kamara kérdését
« köszöni az igazságUgyminiszlernek, hogy szóvá tette. Szükség van egy független szervre. A felelősség kérdésével foglalkozik. Klein Ödön szerint a sajtónak van szüksége a közönségre és nem ntcgfortlilva. Boross László szerint a javaslat nem mentesli a strómanoktól, hanem ellenkezőleg, növeli azok számát. A javaslat szerint a sajtó zsarolásnak leheti ki magát, ha a lelek kártérítési. igényi jelentenek be. Semmiféle rend-»zert nem lát a javaslatban.
^fft Í»ni»YIVCA Sil^ O.vu hasonlót külföldön sem lehet Utálni.
Majd foglalkozik a felelősség kérdésével. Milolay István, a Magyarság szerkesztője beszél ezulán. A tervezel dllema elé állítja az újságírói, mert csak azt írhatja, ami a parlamentben szósztrlnl elhangzóit. Például a képviselők beszédeikel a gyorsíró jegyzetekben szokták javítani. Most melyik lesz a beszéd? Az-e. amelyikei lényleg elmondott vagy a gyorsíró jegyzet alapján készült. De véleménye szerinl,
jobb ha nem a lényleges beszédei Írja meg az újságíró, mert az sokszor javításra, rendezésre szorul.
A sajlót két szempontból kell megvédeni. Az egyik a kapitalizmus tul kapásaiban nyilvánul meg, a másik a lömegek befolyása a lapra.
Slrache Quszláv koronaügyész megállapítja, hogy dacára annak, hogy a tanácskozások a legnagyobb ellentétek nyilvánításával kezdődtek,
mégis bizonyos közeledési tapasztal. Ha csak ez lenne az eredmény már közelednénk a cél felé. Nem tartja kielégítőnek az 1914 évi sajló törvényi éppen ugy mint az 1848 ast sem.
Iványi Pál szerint
a javaslat veszélyezteti a gon dolat szabadságát,
tehát a sajtószabadságol. Degré Miklós táblai elnök kijelentette, hogy a fokozatos felelősségrevonás liive. Védelmébe vette a vádianács intézményét. Felhívja a figyelmet a mentelmi jog kérdésének rendezésére. Barátja az csküdtszéki rendszernek, de annak megvalósilását jelenleg még nem tartja tanácsosnak, tla be hoznák az esküdlbiráskodásl azok bánnák meg először, akik ma felállítása melleit emelnek szót. Zsilvay elnök felfüggesztene az illést és annak folyta tását délután "> órára tűzte ki. Az ankét délutáni folytatása Budapest, febr. 19. (Éjszakai rá-diójelenlés) A sajtó-szakértekezlet délutáni folytatólagos tanácskozásán Salusinszky Oyula dr. kijelentelte, hogy
az újságírók egyesülete és a lapkiadók szindikátusa állal tett deklarációhoz csatlakozik
Kenedy Géza dr. a sajtószabadság elvének tiszteletben tartása melleit hangoztatja, hogy a lett deklarációk nem az egész magyar sajtó véleménye. Vannak még ezeken kívüli álló szervezetek is és ezeknek a véleményét a tervezetről a memorandum nem lükrözi vissza. A közérdek azl kivánja, hogy aki bűnözött az bUnhőJjöii. Szerinte a tervezel a sajtójognak haladását mutatja sőt lulnierész is ez a haladás.
Márkus Miksa kijelentette, hogy a Magyar Újságírók F.gyesllletének alapszabályai szerinl nemcsak joga, de kötelessége Is, hogy eljárjon
sajtókérdésekben. Krámer Emil dr. a budapesti ügyvédi kamara ügyésze rámutatott arra, hogy teljesen meg lehet akadályozni a strómann — rendszert. Grtln Béla dr. is a tervezet ellen loglall állást. Váry Alberl elismeréssel adózik a tervezet megalkotóinak, azonban sajnálattal kényleien kijelenteni, hogy az együttes felelósségrevomis kérdésében nem éri egyel u tervezettel és azl nem fogadja el.
Ö a fokozatos felelősség alapján áll.
Tira&Wtó piviiLt1. tósV&VíkV-tanl nem lehet.
A mentelmi jogot sem engedi érinteni a tervezet szerint.
Lakatos Géza a helyreigazitási részhez szól hozzá, Baróty Pál nem larlja szerencsésnek és indokoltnak a tervezet elleni nagy felháborodást, melyei a felelősség kérdése váltott ki.
Hindy Zoltán, Venczell Árpád, PUnkösli Andor után Salusinszky Imre arra kérte az igazságügymi-niszterl, hogy
tekintsen el a biztosítási ösz szeg megállapításától
és vegye tekintetbe, hogy az újságírókon kívül kiváló jogászok is ugyanazt a véleményt adták le a iervezelről. Tehát ejtse el a miniszter a tervezetet és uj tervezetlel jöjjön,
aminek kidolgozásához hívják meg az újságírókat is, akik örömmel vesznek abban részt.
Zsltvay Tibor igazságügymintszUr hálásan megköszönte a megjelenést és a tanúsított magas nivóju vitát és hangoztatta, hogy az ankétnak máris ineg van az az eredménye, hogy nyugodtabban lehet megfontolás tárgyává tenni a tervezetet. Jó tanácsokra, észrevételekre szükség van csakúgy innilt előterjesztésekre. Ugy érzi, hogy most már szive szerint közelebb jutott a kérdés megoldáséhoz.
Márkus Miksa ismételten megköszönte a miniszternek, hogy az ankétra meghívta az érdekeltségeket is. Exiel a sokat yeitraklált sajtó-szak-érlekezlet véget ért.
- a -ixir.v.— -u.riMT.-in-.->•■-,-|-|-|-|-|- * * '-^r"-"-".....
A népjóléti miniszter a fürdőUgyről, a Balatonról, az idegen tőkéről
Az idegen tőke nagyon érdeklődik a Balaton iránt — „A magyar gazdasági élet nem tudja a természet nyújtotta előnyöket kihasználni" — A Ház elfogadta a fürdőügyi javaslatot — Benyújtották a hegyközségi törvényjavaslatot
való emelkedése lesz Helyszíni szemlék is voltak és bizo-
Budapeal, lebruár 19 A Ház mai ülésén elnök bejelentette Gaspari bíboros és Mussolini miniszterelnök köszönetét a Ház üdvözlésére.
A türdóflgyl javaslat általános vitáján Farkas István a fürdók élelmezési ügyét ismertelte. -Oberhammer Antal a fürdőtlgy rendezéséi kivánja a munkásság és a szegényebb sorsú lakosság szempontjából. Az elnök lezárta az általános vitát. A felszólalásokra Vass József népjóléti miniszter válaszolt. F.nnek a javaslatnak törvényerőre
elsó lépés a fflrdőögyek Jelentós lejlődésere
és bizonyos, hogy a parlament még majd foglalkozik ezzel a kérdéssel, mert hiszen meg kell oldani még igen fontos problémákat, amelyek inosl még csak előkészületben vannak. Ilyen például
a hitelkérdés. Erősen számithalunk arra, hogy a külföldi töke érdeklődni fog a magyar fllrdőügy iránt.
Az Idegen löke már most Is nagyon érdeklődik a Balaton [Iráni.
készül valami. Erős a
Helyszíni nyos, hogy hitem, hogy
a külföldi tóke bele fog kapcsolódni a magyar füraöügy fellendítésébe.
Régi Iradiciók fűződnek a magyar fUrdóügyhöz még a táblabiró-korszak idejéből. Amióla a békeszerződés elvett tőlünk igen sok fürdőt, a magyar föld csodálatos expanzív ereje számos uj forrást adolt a csonka országnak. A hiba csak ott van, hogy kevés a szervezótalenlum nálunk. — Senkiben sincs meg a germán

ZALAI KÖZLÖNY
1929. tehruár 26.
Csak a sokgyermekes, munkaképtelen vagy kereső nélküli sxegények felentkex-xenek segélyekért
Ax Inség-akcló ' tegnapi eredményei éa ar. eddigi tanulságok
organizációs képesség. Hajduszobosz lón és Karcag vidékén feltörtek nagyszerű uj források, de azokat, akik a források kihasználását szisztematikussá tudnák tenni, nagy sajnálattal nélkülözi.
A magyar gazdasági élei nem tudja kitermelni magából azt a lehetőséget, hogy a természet által nyujtottelónyöket megfelelően kihasználja.
A magyar gazdasági élet gyűjtőcsatornái, a nagybankok nem tudnak felemelkedni saját hivatásuk magaslatára és 10 évvel a háború után sem tudnak belenyúlni a gazdasági élet fontos kérdéseibe. Mindent a kormányra bíznak, mindent a kormánytól várnak, azt várják, hogy a kormány lásson el mindent és amellett tartsa tiszteletben a gazdasági függetlenségei.
Figyelmeztetni szeretné a gazdasági élet tényezőit saját feladataikra.
Mindent a külföldi lökétől várnak, itt van a kislakások ügye:
magyar tőkét tehol sem lehet látni.
Mindenütt beleütközöm a gazdasági élet terméketlenségébe, koncepciótlanságába, ami mély szomorúsággal tölt el. De ki kell jelenlenem, hogy Hajdúszoboszló, Karcag és a többi városok elérik még azt az időt, amikor jobb belátásra jutnak azok, akik ma elzárkóznak minden gazdasági forrás megnyitása elöl. Remélem, hogy a koncepció meg fog születni.
Sok érdeklődés fogadta azt a gondolatol, hogy azokat az útleveleket, amelyek
k<öldl fürdőhelyekre szólnak, egy bizonyos szürtaxal kell megterhelni. Csak éppen nagyon nehéz szétválasztani az egyes eseteket, hogy ki megy külföldre hivatalos küldetésben, ki megy egészségi állapota helyreállítása miatt és ki megy csupán szórakozás céljából.
Ezután a miniszter a turisztika fejlődéséről beszélt. Való, hogy vatt4allzmus a gyönyörű vulkanikus badacsonyi hegyei tönkretenni, de erről a kérdésről a javaslat már általában intézkedik.
Farkas István arról beszélt, hogy a cserkésztáborok elriasztják a Balaton partjáról a más világnézelüekeL Vissza kell utasítani ezt a megjegyzést. Uj paragrafus! kérnek beiktatni a javaslatba, amely arról intézkedik, hogy fürdöbérleti
szerződések felbonthatók legyenek.
Ha a törvényhozás erőszakos kézzel nyúlna most a bérleli szerződéshez, akkor a tőkeérdekeltség teljes joggal Indíthatna kártérítési pert a kincstár ellen. Ha a Bencés-rend mellé sodor Is egyéniségem, mégis rá kell mutatnom ezekre a súlyos pontokra. Kérdezem, hogy egy minden jogi forma szerint érvényes szerződést felbonthat-e a kormány?
Kérdezem még, milyen hatása volna ennek a külföldi tőkére?
A Ház általánosságban elfogadta a javaslatot, majd áttértek a részletes tárgyalásra.
Hozzászólás nélkül, változatlanul fogadták el a javaslatot a 40. szakaszig. Pintér László a fürdöbérleti szerződések megváltoztatását kivánja oly módon, hogy azok hozzáidomuljanak a megváltozott viszonyokhoz. Ily értelemben kivánja indítványát értelmeztetni. Mini konkrélumol, felhozza a balatonfüredi bencésrend szerződését. Kálnokl-Bedő Sándor szerint a balatonfüredi szerződés nem felel meg, de véleménye szerint, meg-változlalni sem lehel, mert jogtalanság történne. A törvény keretein belül is lehel orvosolni a bencésrend sérelmeit. Szilágyi Lajos sem a népjóléti, sem az igazságügyi kormányzatról nem tételezi fel, hogy jogtalanságot követne el Wolff Károly véleménye szerinl az eredeti szövegezés Is módozatot ad arra, hogy az ezeréves bencésrend ügyét rendezzék. A Ház a javaslatot részleteiben is elfogadta.
Vass József népjóléti miniszter benyújtotta a Nemzetek Szövetsége ajánlata alapján készült egészségügyi törvényjavaslatot.
Majd áttért a Ház
a hegyközség-törvényjavaslat tárgyalására. Marscliall Károly ismertette a javaslatot, melynek célja a szőllösgazdák érdekeit elősegíteni, továbbá lehelövé tenni a szőllöler-termelést. A Ház legközelebbi üléséi holnap tartja, melyen folytatja a hegyközség-javaslat általános vitáját Az ülés 2 órakor ért yéget.
Tizenkét embeit ölt meg a széngáz
egy párisi éjjeli menedékhelyen
Pária, lebruár 19 Páris, február 19. (Éjszakai rádiójelentés) Páris egyik éjjeli menedékhelyén történi világitógázmérgezéssel kapcsolatban a következő részletekel jelenlik: Az éjjeli menedékhely egyik felügyelője ma reggel li órakor erős gázszagot érzett és rövid vizsgálódás ulán megállapította, hogy a teremben 12 életleien ember fekszik. A katasztrófát az okozla, hogy a fagy a nagy gázórát, mely óránként 4000 liternél több gázt enged ki, megrepesztette és a kiömlő óriási gáztömeg álmában lepte meg a szerencsétleneket.
Budapesten 12 ember halt meg nátbalázban
A járvány szQnófélben van
Budapest, lebruár 19 Hétfőn a Szent László járványkórházban li budapesti és 1 vidéki nálhalázas beleg meghall. Otthon 5 beteg hall meg. Hivatalos jelentés szerint a járvány szilnőben van, de számítani kell mégis, hogy átlag naponta még 10-12 haláleset fog előfordulni. Minden remény megvan, hegy a helyzet javulni fog.
Nagykanizsa, február 19
Egyellenegy feljajduló, Intő szavunkra volt szükség és mint egy varázsütésre, talpra állt az egész város, hogy a nyomorúság lernai hidrájának ezer megujuló fejéből megfojtson annyit, amennyit csak hir. Az Ínség rémének fojtogatása azonban nem összeszorított öklökkel, ha nem adakozásra lárull tenyerekkel történt.
Nagy lendülettel nyilolla ki szivét a hivatalos város, a hivatás örömével lépell a rendesnél megsokszoro-zollan szélesebb porondra minden jótékonysági nőegyesület. A melegedők, népkonyhák reggeltől estig ostom alá kerültek. Igy az Ipartestület és igy a szerkesztőség is A társadalom kitárult jószive pedig a bankoktól és vállalatoktól a középosztály kispénzű embereiig adományai özönével lette lehetővé a nyomor frontjának pillanatnyilag sürgős, habár csak órákra, napokra kihaló áttöréséi.
Mára azonban az anyagi források már hagyobbrészt a minimumra fogytak. A nyomor szánalmas áldozatai ínég mindig sokan vannak és tömegesen Jelentkeznek, de épen olyan tömegével jelentkeznek minden segélyhelyen (a redakcióban is I) a nyomor szerencsevadászai, akik — ha sikerül leleplezni őket — az osztó kezet gazemberezve, Istent, embert káromolva önlik ki dühüket sokszor még az utca forgatagában is. Rendkívül sokan vannak ezeken kívül a szegények, akik azonban (sajnos, hogy kell, de muszáj ezt a megkülönböztetést felállítani) csak szegények, anélkül, hogy nyomort ismernének. Akiknek van keresőjük, csak kevés, nem elég a kereset. Akiknek van foglalkozásuk, csak nincs munkájuk, mást pedig nem akarnak, vagy nem mernek kezdeni.
Ezeknek a kiosztó helyeken kár tolonganluk, kár várniuk és csalódniuk. Az éhség és teljes nincstelenség páriáin kell legelsösorban segíteniük a karitatív szerveknek s minthogy pénzük erre sincs elegendő,
a gyermektelenek, egészségesek, munkaképesek, — vagy azok, kiknek munkaképes térjük, fiuk, hozzátartozójuk van, akiknek ha kevés Is, de némi keresetük van, — azok ne Is jelentkezzenek sem a nöegyleteknél, sem az Ipartestületben, sem a szerkesztőségben. Az ilyenek hiába is jelentkeznek, hiába is kérnek addig, amig százával vannak olyanok, kiknek betevő falaljuk nincs. Vannak olyanok, kik 4—6—8 gyermekkel, kenyérkereső nélkül vannak, és akiknek a kiosztásokon kapott fillérek talán az életüket mentik meg a pusztulástól. Az
első napokban ínég nehezebben mtnt az ellenőrzés, de tegnaptól fogva az ellenőrzést Is megszigorították és a segélyben részesfllöket is korlátozták, ugy, hogy nem a szegénység, hanem a nyomor és Ínség lakói számíthatnak csak a társadalom Jószlvére.
Szükség voll erre azért, hogy a gyprs segítség olt történhessék, ahol arra a legnagyobb a szükség s ne kelljen llres kézzel elbocsátani a sokgyermekes éhezőket és az önmagukkal lehetetlen nyomorékokat és hasonló szerencsétleneket
A városi segély kiosztásának színhelyét tegnap áttették a központi elemi iskolába, ahol a Keresztény Jótékony Nőegylet hölgyei, akik természetszerűleg a városi lakosság szegényeit majdnem mind ismerik, bírálják el, ki szorult azonnali segélyre és milyen mértékben. A Nőegylet ugyanebben az épületben lévő melegedőjében a keddi nap folyamán 933 adag leát és ugyanannyi kenyerei oszlottak ki.
A szerkesztőlég
gyűjtése a mai napon ez voll: Ujnépi Elek Gézától 80 P (ebből 30-30 pengőt utaltunk át a Keresztény, illetve az Izraelita Nőegyletnek, 20 pengőt a Missziósháznak, azonnali szétosztásra). Csizmadia Vilma 10 pengői, Láng Ferenc 5 pengői, Armuth Sándor és Fia 6 gyermeksapkát és 5 kenyeret, Halvax Lajosné I kenyeret, Vida La|os 1 és fél kg levestésztát, 10 drb szappant, 2 kg babot, 2 kg aszalt szilvát, Csisza "Györgyné 2 kenyerei, tepertői, 1 kg husi, Horváth Mariska 2 kg lisztet, I kenyerei küldtek be a szerkesztőségbe. Ezenkívül Vlda Lajos 5—10 o/o engedményt jelentett be minden, a nyomorenyhitő akció céljára töi-ténő bevásárlásnál.
Kiosztott a szerkesztőség: Gud-ricza Istvánné (8 gyermekes anya) 10 P, 2 kenyér, gyermekruha, Háry Teréz 4 P, özv. Bakon Pélerné, élelem, Szily József (féllábú) 5 P, Tóth Ignácné 5 P, Horváth Sándor fa, Vinczek Jánosné élelem, Polgár Józsefné élelem, Szemlics Károly élelem, Enczenberger Antal élelem, gyermekruha, Szokol Józsefné 5 P, Németh Imréné 4 P, fa.
— Hócipők olcsón kaphatók — Szabó Antal sportüzletében.
ailöíí
yiait«n«ták»paat4! tnaUl
T«laxOv*tkaK<ati Ktzpeat
Budapest, I., Horthy Mlklóa-ut 118- 131a
1929. lebruár 20.
zalai közlöny
A kanizsai iparosság elmúlt esztendeje
Az ipartestület elnöki jelentése a lefolyt esztendő Ipari állapotairól
Nagykanizsa, február 19 Most került ki a sajtó alól a nagykanizsai Ipartestület részletes elnöki jelenlése a lefolyt esztendőről. A jelentés feltárja a nagykanizsai iparos-társadalom súlyos helyzetét, amely eléi kezet! a küzdelem utolsó stációjához, ahonnan már csak a teljes elvérzése várható.
.A helyzet évről-évre vigasztalanabb" — állapítja meg az elnöki jelentés. Muraköz elvesztése életerejében támadta meg a kanizsai iparosságot, amelyet Trianon lassú haldoklásra kárhoztatott. Azok a mesterek, akik mig csak nemrégen 7—8 segéddel és 2—3 tanonccal dolgoztak, ma legtöbbnyire segéd nélkül állanak. Nincs munka, nincs megrendelés és ha van is olykor megrendelés, beláthatatlan időkig kell várnia, mig a pénzét megkapja. A megtakarított pénzét régen felélte, sor kerül a szülői ház megterhelésére és rövid időn belül felhangzik a dobverés: ki ad többet érte?
Különösen a nemrégen még országszerte hires cipész és csizmadia, úgyszintén a kádár, kalapos, lakatos iparban tapasztalható ez. A kovács, kocsigyártó, szíjgyártó és kerékgyáripar a rohamos aulófejlesztéssel, a gyáripar olcsó áruival teljesen reménytelen állapotba jutott.
A munkanélküli mesterek mellett a munkanélküli segédek száma légió. Ha az utóbbi terén némi javulás
van, ugy az annak tulajdonitható, hogy sok iparossegéd a mezőgazdaságban helyezkedett el, mint földművelésügyi napszámos, hogy éhen ne pusztuljon.
Az iparosság a vállaira nehezedő közterhekel már képleien elviselni. Súlyosan érintik a Társadalombiztosító terhei, mely még a kézbesítői dijat is megfizetteti az iparossággal.
Mindezek ellenére az elnökség karöltve az elöljárósággal, emberfeletti munkál végzeit az iparosság sérelmeinek orvoslása és megszüntetése érdekében. Majd beszámol a jelentés az Ipartestület mult évi működéséről számszerűleg, amely legjobban bizonyítja, mily becsületes és áldásos munkát végzett az elnökség az össz-iparosság érdekében. Kitér az elmúlt év minden mozzanatára, intézkedésére és eljárására. Majd elparentálja az elmúlt év 14 iparos halollját.
Az ügyforgalom statisztikája : Tagok száma 112". Iparjogot nyerlek 59-cn, iparukat beszüntették 34-en, szüneteltették 19-en. 297 tanoncszerződést kötöltek, 102-őt felbontottak. 261 tanonc segédvizsgát telt, vidékről 43. 1641 Ugy nyeri elintézést. 273 vitás Ügyben 97 esetben hozlak véghatározalot. Az év folyamán I évi rendes, I rendkívüli közgyűlés, 4 rendkívüli és 12 rendes elöljárósági Illés voll.
A mostani közgyűlést február 24 én délután 3 órakor larlják.
Több évig fog tartani, amig kipusztítják zalai fészkéből a trachoma-veszedelmet
A népióMt minisztérium ápolónőket hűld a szemorvos rendel kelésére — Vannak olyan fertőzött községek, ahol a lakosság fele trachomás
N«cvk«nl>aa, lebruár 19 A mult év novemberében bízta meg a népjóléti miniszter dr. Schiller Vilmost, a nagykanizsai szemkórház v. igazgató-főorvosát, hogy a délzalai tjacbomás vidékek gyógykezeltetésének ügyét vegye kezébe és ezl a veszedelmes szembetegséget állítsa meg fokozatos terjedése útjában.
Dr. Schiller december elején fogott a nagyszabású munkához. Jelentettük, hogy Murakereszluron és Kol-látszegen a csecsemőktől az aggokig mindenkit vizsgálatnak veteti alá és Igy kiderült, hogy Murakereszturon a 800 lakóiból 200, Kollátszegen 1200
lélekből 600 trachomás. A főorvos azonnal hozzáfogott a munkához és csupán Murakereszturon egy hónapon belül 80 beteget operált meg A jövő héten kezdődik az operálás Kollátszegen. Eddig ezek a műtétek műszerek megfelelő segítség hiánya miatt csak lassm haladhallak. Ezl a főorvos jelentette is dr. Scholtz Kornél közegészségügyi államtitkárnak és kérte, hogy küldjenek ki egy ápolónőt, aki segítségére legyen.
Ez meg is történt. A nagykanizsai szemkórház v. műtős madám-ját rendelte ki a népjóléti minisztérium dr. Schiller mellé és több szükséges műszert bocsátott rendelkezésére.
Azt is kérte a szemorvos, hogy az operált belegek utókezelésére
szakápolónőket küldjenek le Peslröl, amihez az állaniiitkár készséggel járult hozzá és máris egy ápolónő a budapesli szemkóiházban van tanfolyamon és rövidesen kiképezve leérkezik a trachomás zalai vidékre.
A Irachoma ellenes küzdelem léhát tervszerűen folyik és Murakeresztur, Koiláltzeg után következnek Ellyeháza. Baj-csa, Semjénháza, Petrlvente, Becsehely, Tótszentmárton stb.
Olyan községben, almi 400-nál löbb beteg van — és ilyen község sok van, a népjóléii minisztérium egyik ápolónője fog szolgálatot teljesíteni állandóin.
Dr. >chil!er főorvos érdeklődé sünkre kijelentene, hogy egy évig fog tartani, amíg
végig tudnak menni az ősz-szes községeken
és azután következik élőiről az egész akció. Ugy, hogy a trachoma továbbterjedésének meggállása után csak évek múlva lehel beszélni arról, hogy ezt a járványos szembetegséget kipusztítsák zalai fészkéből.
A szemorvos eddig végzeit zalai munkájáról a mult héten küldött
terjedelmes jelentést a népjóléti minisztériumba, most hélfőn pedig részletes jelentést küld Zalaegerszegre a megye fő- és alispánjának. Mint megtudtuk a szemorvostól
a trachoma az Iskolákból terjed a legjobban,
minthogy a gyermekek olt érintkeznek egymással legtöbbet.
Halálra égett egy idős úriasszony a kályha mellett
A kipattant szikra meggyújtotta a szék-párnát és ettől lángralobbant az elszundikált matróna ruhája
Siótok, kbiuir 19 A napokban Siófokra érkezett Fauszt Elemér volt kir. pénzügy-igazgató özvegye, hogy rövidebb látogatást tegyen fiánál.
Az idősebb úriasszony egyik este-fe'é egyedül maradt szobájiban s a jól megrakott kályha mellé ült le. Nem gyújtott világot sem, hanem csendesen sziesztázol! a párnás székben, várva fiá hazaérkeztére s ezzel a vacsora-időre.
Közben a kályhából kipattant szikrától tűzet fogolt a szék párnája és lassan pöikölődni kezdett. A mat-
róna azonban elszundikálva nem - -- - - ■■ ■ - -.- -L- -.■ -.-- - ■ - - - - -- --—
vette észre a fenyegető veszedelmet és csak akkor ébredt fel rémült sikoltással, amikor a lángra lobbant párnától már a ruhája is meggyulladt.
A szerencsétlen asszony, mire a házbeliek segilségére sietlek, annyira összeégeti, hogy rendkívül súlyos állapotban, csupán első segéllyel ellátva, azonnal a székesfehérvári kórházba szállítottak.
Segíteni már itt sem tudlak rajta, elveszítette eszméletét és reltentő kínok között meghalt. A kórházbán már kihallgatni sem tudták, mert beszállításától fogva haláláig nem lért eszméletre.
Halva találtak egy házaspárt a zala-szabari szöllöhegyen
Bűntény vagy természetes halál ? — A vizsgálóbizottság Pacsiról a nagy hó miatt csak nehezen tudott kiszállanl Szabarba
mozást megindítsa. Egyben Pacsáról
Nagykanizsa, leb uAí 19
A pacsai főszolgabiróság rövid telefonjclenléssel ma reggel arról érlcsitette a nagykanizsai kir. ügyészséget, hogy a zalaszabarl szőlőhegyekben ma reggel halva találták Csobánszky Islván szahari gazdát és feleségét. Mindkellen egymás mellett feküdtek a tulajdonukat képező pincében. A féifi feje körül vértócsa. Miután az eset gyanus volt, a község elöljáróságának jelenlése folylán a csendőrség egy járőre nyomban kiszállt a helyszínére, hogy a nyo-
dr. üarcza szolgabíró és a járás-orvos ulnak indultak, hogy az orvos-rendőri hullaszemlét megejtsék.
Amennyiben a szemle bűntényt állapitana meg, ugy a keszthelyi járásbíróság vizsgálóbirája, Paltonay László dr. rögtön kiszáll és intézkedik a hullák felboncolása iránt.
A magas hó és a járhatatlan utak rendkívül megnehezítik a Pacsáról 22 kilométernyire lekvő Zalaszabar község megközelítését, ugy, hogy nem tudni, mikor érnek a községbe.
Madarakra vadászott és önmagát
sebezte meg a flóberttel
Súlyos
állapotban faluról
A mind gyakrabban ismétlődő véletlen balesetek sorát tegnap ujabb baleset szaporította. Véletlenül elsült fegyver okozta a balesetei, melynek áldozatát a Balaton-vidékéről szállítónak be a nagykanizsai kórházba.
Balaloncsehidán történi február 18-án, hogy Szilas Lajos odavaló gépészkovács flóberttel, madarakra vadászgatott és egyre-másra pufog-lalla le a kis állatokat. Ugy látszik, Isten inlése akart lenni a baleset, mert a flóbert véletlenül elsült és Szilas ágyékába fúródtak a serétek, súlyos sebesülési okozva.
Szilas Lajosi a községi orvos részesítette első segélyben, aki opera-
szállították a nagykanizsai kórházba - Véletlen baleset történt
tiv beavatkozás szükségességét látta fennforogni, ezért intézkedett, hogy a súlyosan sérült legényt az első vonattal Nagykanizsára szállítsák. Ez meg is történt és most a kórház sebészeti osztályán átesve a műtéten, javuló állapotban várja gyógyulását a madarászó legény.
Talán megtanulja, hogy madarakra nem emberséges dolog vadászni, mikor azok a kegyetlen tél hidege elől a falvak ereszei alá menekülnek.
Szilasit kihallgatta a rendőrség is, melynek a fentieket adta elő. Mivel bűntény esete nem forog fenn, az illetékes csendőrség sem fogja tovább folytatni a nyomozást,
zalai közlöny
1929. tehruár 26.
NAPI HÍREK
NAPIREND !
Február 90, axvrda
Hómat katolikus : Aladár Pin est : Almos. Izraelita : Adat hó 10
Nap kel reggei 6 nt. .'>8 petekor nyugszik délután 17 óta 3) perekor.
Városi Nagymozgó. Császár csí kja-(Királyi nász), dráma 10 lelv. Ciak ma Staon Böske mini „Mlw Magyarország'
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai mag-
HgyalfS Jelenlísek: Keddrn a hámirstk lel: Regari 7 órák r —12, dtlután 2 ólakor —28, este 9 órakor -8-4.
Pethóut: Reggel kevésbé borult, délben botult, astc tiszta égbollozsl
Szélirány: Regg'l Délkelet, délben és este HJsaakkeklt szél
A meteorológiai Intézet Jelentése este
10 órakor: részben telhös vavv ködöt, egyébként túlnyomóan azársz éa hideg Idó várható.
— Esküvő. Elekes Kálmán székesfővárosi építészmérnök hétfőn délelőtt házasságot kötött Király Sárikával, Király Sándor városi tanácsos leányával. A polgári esküvőt dr. Krdtky István polgármester helyettes főjegyző végezte. Tanuk voltak Ötvös Emil m. kir. nyug. állampénztári főigazgató és dr Tholway Zsigmond m. kir. posta-lávirdai főfelügyelő. A fiatal pár az esküvő után a fővárosba utazott.
— Temetés. Kedden délután fél 4 órakor a rom. kath. sírkertben temették el SUle Antal ny. posta-szakaltUztet, akinek végtisztességén az ismerősök, jóbarátok nagy serege jelent meg a gyászoló családon ki-vtll. A temetésre tegnapelőtt Nagykanizsára érkezeit Süle Antal a Pesti Hírlap felelős szerkesztője, az elhunyt tte, akit fájdalmában a család többi tagjaival együtt sokan kerestek fel részvétekkel A beszentelés után a kápolna előtt felravatalozott koporsót a sírhoz vitték, ahol örök nyugalminak adták át. A temetésére dr. Tholway Zsigmond postafőnOk vezetékével a posta tiszti- és altiszti-laeraaz egyesületi lobogóval vonult ki, melyen gyász-szaltag hirdette, hogy a postának régi. derék altisztje költözött el a jobb hazába
— Megkezdődik az előadás a kereskedelmiben. A nagykanizsai felsőkvreskedelmi iskolában és a női kereskedelmi szaktanfolyamon az előadások csütörtökön megkezdődnek.
— UJ templom Balatonszentgyörgyön. Balatonszentgyörgy község híveinek áldozatkészségéből uj katolikus templomot építtetett. A már kész templomot ideiglenesen Németh János vörsi plébános szentelte fel. A hivatalos felszentelés Szt-György napkor lesz a szokásos bucsu alkalmával. A templom belső berendezésének megszerzésére Veress Jánosné oltáregyesületi elnftktiö kezdeményezésére hólabda uzsonnákat rendeznek, amelyek tiszta jövedelmét a templom alap javára fordítják.
= Oőz- és kádlürdő 18-tól 21-lg, azaz pinteken reggelig kazintakarltás miatt zárva. A tulajdonosok.
Eltemették
Roaenfeld Józsefet
Nagyknnlzas, február 19
Kedden délután fél négy órakor helyezték örök nyugalomra Rosen-fe'd Józsefet, Nagykanizsa életének tragikus hirtelenséggel elhunyt érdemdús alakját, akit, amig élt, egy város lakosságának osztatlan szeretete övezett, amikor utolsó útjára ment, egy város osztatlan fájdalma kisért a hantig.
A hagyományokon alapozott és tradíciókon fejlődő neves kanizsai kereskedő-családnak nagytehetségű, kiváló jellemű, puritán férfia tért meg pihenni az anyaföldbe. Es a fekete, egyszerű ravatalánál, melyet hatalmas koszorúk borítottak sorspróbált férfiak siratták meg Rosen-feld Józsefet, akinek halála fájdalmas sebe egy város kereskedelmi életének, nagy Ur a jótékonyság terrénumán és könnyboritotla veszteség tisztes családjának.
A hivatalos város feje : dr. Sáliján Gyula polgármester vezetésével az egész városi tanács, közgazdasági intézményeink : OMKE, Baross Szövetség, stb. képviselői, a jótékonysági és társadalombaráti egyesületek reprezentánsai, a jogászvilág, a város minden osztálya rang, felekezeli különbség nélkül gyászolta Rosen-feld Józsefet, akinek teteme elölt dr. Winkler Ernő főrabbi a halottasházon magasan lul röppenő beszédet mondott. Méltó volt a beszéd az elhunyt érdemeihez mellyel fogalommá lette a kanizsai kereskedő tisztességét. Az Úristen kifürkészhetetlen akaratában való teljes megnyugvást adla vissza ez a búcsúztató, melynek fájdalmas kerete volt Abrámovics Márk főkántor és az izr. lemplom válogatott férfinégyesének művészi tökélyen mozgó gyászkórusa A halottascsarnok sok könnyet látotl ezen a délutánon
A szertartás után a márvány sírboltba helyezték Rosenfeld Józsel koporsóját a nyáron elhunyt fivére holtteteme mellé, ahol most — mint az éleiben, a halálban is — ketten álmodják meg a nagykanizsai Rosenfeld Adolf és Fiai cég cenlenná ráírnál .. Áldás legyen jxiraikon. A család fájdalmában egy város közönsége osztozik.
Az Országos Kézműves Tes.
tfllet 3 napos társas bécsi tanulmányutat tervez. A krrándulás 80 pengóbe kerül, beleértve vonatkölt-séget, útlevelei, vizumol, teljes ellátást, vásár-igazolványt, autóbusz és borravaló költségekel Indulás március 15-én reggel 7 óra 20 perckor Budapest keleli pályaudvarról Jelentkezni lehel március l-ig az Ipartestületben. A lipcsei kirándulás március I-én indul, lart.ima 5 nap, költsége 180 pengő, jelentkezni lehel február 23-ig.
«- A PFAFF varrógép ntég 20 év múlva is könnyen és szépen varr, akárcsak az első napokban, ebben rejlik az olcsósága.
=- A legszebb szőnyegek nagy választókban, kedvező fizetési fettételek mellett BartánAI.
— Elnököt választott a zalaegerszegi ügyvédi kamara. Vasárnap délelőtt tartotta a zalaegerszegi ügyvédi kamara évi rendes közgyűlését. melyen elnökké ismét Udvardy Jenőt, elnökhelyettessé dr. Fábián Zsigmond nagykanizsai v. tiszti főügyészt választották meg.
Oőz- és kádfflrdő 18-től 21-lg, azaz pénteken reggelig kazintakarltás miatt zárva. A tulajdonosok.
Mi influenza
17 ujabb itAthaláxaa éa I <11*6-loboa magbatafsdáa
A nagykanizsai influenza-fronlján nta az a helyzet, hogy a gyakorló orvosok ma 17 ujabb náthalázas be-legct jelentettek be a tisztifőorvosi hivatalnak A megbetegedettek között van egy tüdőszövődményes képzésű, amely tüdőgyulladássá fajult.
— Meg nem erősített megdöbbentő hlr két pénzügyőr megla-gyájáról. A Zalamegyei Újság Írja: Zalalövőről származó magánértesülés szerint Vaspör határában megfagyott 2 körmendi pénzügyőr, akik hivatalos utjuk közben jutottak át Zala megyébe. A jelentés szerint a két jjénzügyör belezuhant az árokba, ahol a hó betemette ókét. Szerda óta feküdtek ott megfagyva, míg most a hó ellakarilása közben rájuk akadtak. A hírt hivatalosan még nem erősítették meg
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Za'a-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyújtjuk. Százpengönként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopslein Szombathely, Kőszegi-utca 5.
Csak ma, szerdán a moziban 7 és 9 órakor
(Magyar Híradói
SIMON BÖSKE
mint .Miss Magyarország"
— Llceálls előadás. A vasárnapról elmaradt liceális előadást f. hó 24-én, a most következő vasárnap délután 6 órakor tartják meg a városházán. A programot már ismertettük, most röviden csak annyit, hogy Kelemen Ferenc bankigazgató, a kör társelnöke a mindenható pénzről ad elő és dr. Szávay Zoltán, a neves budapesli költő irodalmi dijakat nyert költeményeit szavalja. Az énekszámokat a Levente Dalkór adja. Belépődíj nincs.
Téti baleset a kanizsai utcán. Knausz Lajosné 64 éves öregasszony, aki a Magyar-utca 61 szátn alatt lakik, ma délelőtt oly szerencsétlenül esett el a Magyar-utca egyik sikos részén, hogy lábát törte. A kihívott mentők beszállították a kórházba. Állapota korára való lekin-tellel súlyos. Véletlen baleset történi. Ez a halasét is figyelmeztető, hogy gondot kell fordítani a jirdák Iclukaritására.
Pitihj. tft. MrtrtM „Bitlaol"
Bírtos h.tl.a Irtóarar, mit/ f»rt&iób«Uf,t-g.t plántál sí lilrlá Illitu) Sflsl ta jtr&k*-rtl' n kiirt),. SilfO-lasn tudomlnyoi .lapon elátllltv,. Mi, _ llliid. rmb.rr. áltat- •
m.U.nl Svtb. tutinl. '----- .
ttólinylrlów»í.k — Proípsktotl ln|y»n ham;
Rstlnol Uborstrirtau n.dapeit, sttn VII.,* Marittyl-tttea l».
30.000 pengi tőzsdeweszteséo
miatt •neylÜBoa tett ag) galraaaa. ktraakadl
NagjrkxalsM. lebruár 19
Nagy meglepetést kellett megye-szerte az a hir, hogy Somogymegye egyik tekintélyes gabonakereskedője, akit Zalában is ismertek mindenfelé, öngyilkosságot követett el.
Buzsáki Frank Miksa jómódú gabonakereskedőt kaposvári lakásán tegnapelölt felakasztva, holtan találták. Az 55 éves kereskedő az utóbbi időben rengeteg pénzt, mintegy 30 ezer pengőt veszteti a tőzsdén. Ugy-látszik ez a súlyos anyagi veszteség érlelte meg benne a halál gondolatát és bár elég vagyon van most is, végzetes szándékát keresztül vitte.
Nincs kizárva, hogy öngyilkosságát pillanatnyi elmezavarában követte el.
A volt hatos honvédekhez !
A volt m. kir. szabadkai 6. honvédgyalogezred Bajtársi Szövetsége felkéri mindazokat a volt tiszteket, altiszteket és legénységi állományú egyéneket, akik a világháború alatt a 6. honvédgyalogezred vagy a ti. népfölkelő ezred kötelékében teljesítettek katonai szolgálatot, szíveskedjenek pontos címüket levelezőlapon közölni Hadzsity György ny. századossal. Budapest, 1., vár Szin-ház-utca 7.) A pontos cimen s a mostani álláson kívül tüntessék föl a katonaságnál viselt rendfokozatukat is.
^ A legelegánsabb női- és férfiruhák, legszebb cipők, mind a világhírű PFAFF varrógépek öltéseit dicsélik.
^ Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park szálloda kávéházban, VIII. Baross-tér 10.
Ú ÉS ÖJ SZÖVETSEB SZEMf KÖKTVEI
MÁSNÉVENi
= AZ 0- ÉS ÚJ-TESTAMENTOM =
AZ B0É8Z VILÁGON KÖZISMERT
SZENTÍRÁS
ÉS
BIBLIA TÖRTÉNETEK
a rém. katb. Rnyaasmtcgybáz állal
elfogadott összeállítás után a róm. katb. papság és bitoktatók. á|tatos társulatok, d« kül&a&sen a magyar nép, családok éa agyra hivők épülésére. Isten dles«tlésére, hitvallásunk lamertatéaéra éa tarleastéaérc. magyar nyelven, mindenki állal könnyen
megérthető versekbs.- foglalva. ÜYÜI£KeXETKK a rltbmusos ver-bekben írott tBcténeleket j mindenki által lamert egyházi — lth<iri»/egye-zetl — dallamot*a énekelhetik.
ÁRA PÖ3TAN SZÁLLÍTVA t. Tartós váasonU&téabcn. tokban 30 P.
2. Díszes félbőrkötéaben. 86 f.
3. Egész bőrkötésben, tokban 38 P.
Magrandrlbetó az.nzt egyedül készítő
E6RI NYOMDA RÉSZV,-TÁRSASÁGNÁL
EGERBEN, UtáMlctl 8. átáll.)
A „V.rM. áiMUrát" klaiSblr.l.llb.n. -
1949. február 20.
Elhízott egyéniknél a természetei
Ferenc József" keserllvizkura hatalmasan előmozdítja a hélmükOdést és a lestet könnyeddé leszi. Több orvosprofesszor a ferenc Jóllét vizet szivelzsirosodásnál is reggel, délben és esle, egy-egy harmadpohárnyl mennyiségben rendeli. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerUzlefekben.
Mozgószlnházak
Váróit Nagymozgó. Szerdán és csütörtökön 7 és 9 órakor „A császár csókja" (Királyi nász), dráma 10 felvonásban. Főszereplő Dolores Costello. — Csak ma szerdán Simon Böske mint „Miss Magyarország" (HiradóO_
RÁDIÓ
(RflrtdJtésdO H — blrck. kSzgi aág. ríangv. — hangveracny E*«M
ftzgazda-- eltolás
Qy mm gyermekeknek. A — aaeionyok-
rZ — zene. Mg. — mezőgazdaság,
- tf)uaágl előadli. F - letol vnáa.
- gr*mofonzen«. Ib — jaxx bánd. K — tubuá. nZ. — nepsxcríl zene.
Február 20 (szerda)
Budapaat 6 15 Trlóh.ngv. 9.30 H. 9 43 A hantv. lotytatáaa. i2 Déli harangszó H05 Cigányzene 12.25 H. 12 3iAhanvv lolyt. 13 IdAleltés, Idftlársn. 14 30 H. 19 30 A Tflndérváaár me«órá|». 16 15 Id6|«lzea Idóilraa, H. 17.30 Színkozlató Z. 18 30 Az Operaház Wagner: .WalkUr" előadása 2135 Időjelzés, ti., ldó|áráa|elentéa. -Üli na cigányzene.
Barcelona 13.30 Rádió-trió. 17 30 Rádió Kilelt. 21.10 á< 21 20 Hangv
Bán 11 DélelótU hangv. 16.10 Délutáni haaav. 19 Opera E. Utána Z.
Bari In 11 0 20 Tarka müaor. 21 He-ledaiaiiiíT. 2130 Zenekart hangv. Utána ráncl
Bem 12.40 O 16 éa 17 Hangv. 19 30 Jugoutáv-eat. 20 Szerb éa szlovák népdalok. 21.10 Hangv. 22 Szórakoztató Z.
urinn 12.30 Hangv. 1630 Oy. 1735 Hangv. 18.05 Z. 20 Jugoazliv eat
Hamburg I1U 16.30 Kamara 7.. 18 Hanga. 20 Jugo-zláv est, zenekari hangv. 21 Hangv Í2 35 Paraangt estély kötveli-lé« a Stúdióból.
London, Davratry 12 0. Z 12.30 Hun. 17.15 Oy 1Í49 áa 19 tó Hangv. W3u luioszliv eat. 2135 Szlntclóada. 23 Tánc Z.
Milánó 12.30 Rádió.kvartett. 16 30 Sz'. nkoztitó 7. 17.20 Oyermektcaréiiek 2n.*0 Sióra koztató Z. 22.10 Kamara Z. 23M Tánc Z.
klnth.n 12.55 éa 16 Hangv. 17 Oy.
17.45 lf|. 20.15 Schrammel Z. 21.40 Mangv.
21.46 0. hangv
Prtfi 11.15 0 1230 és 1630 Hangv. 3030 ía 22.20 Hangv.
lótaa 13 Rádló-lrtó. 1'30 Hangv. 2045 Opera E
Stuttgart 16.15 Hangv. 17 45 Jugoszláv hingv. T9.30 Hangv.
Varaó 12.10 Oy 15.50 O. 17-55 Hangv. 20-30 jugoszláv hangv. 21.25 Hangv. 22 30
nagymérvű emelkedése elveink helyességét igazolta. Elvünk olcsón « legjobbat nyújtani I E lap előfizetőinek támogatását azzal kiván-
iuk viszonozni, hogy emelkedő kiadásaink dacára
25°lo-o«
»dunk hatóságilag megállapított szobaárainkból.
lOVot
olcsó éttermi árainkból (P I 50-es menüt kivéve.)
Semmi
kocsiköltsége nincsen, mert szemben vagyunk a Keleti Pályaudvarral
Park Nagyszálloda
Budapest, VII., Baross-tér 10.
zalai k-öztöny
KÖNYVEK, LAPOK
Mi t<lrtént Mi*. Európa nizzai képeivel T
Verőfényes enyhe téli napon utazott el Simon Böske társnőivel Párizsból Nizzába, ahol azonban a Riviéra csudás, napsugaras kék ege helyeit szibériai fagy és hóvihar fogadta. A zord idő nem gátolta meg Nizzát abban, hogy Miss Európát és társnőit méltóan és ünnepélyesen fogadja és fényes ünnepségek lelték Európa legszebb leányának rivierai tartózkodását emlékezetessé. A Színházi Élei legközelebbi száma szenzációs felvételeket hoz Simon Böske nizzai szerepléséről. Ezeknek a képeknek az a külön érdekességük, hogy a hóviharban veszteglő expressen elakadtak és csak napokkal kásöbb futottak be a pesti Keleti pályaudvarra, hogy a postaigazgatóság különös előzékenységéből már reggeli öl órakor a Színházi Elet szerkesztőségbe kerüljenek. Elkésve bar, de mégis befutott az érdekes kép és liiranyag, amely azonban meggátolta a Színházi Életet abban, hogy a héten is a rendes időben, szerdán jelenjen meg. Éppen ezért a Színházi Elet legközelebbi száma Miss Európa nizzai képeivel egy nappal későbben jelenik meg. A nyul, a motor és egyéb szenzációs kabaré tréfák megszerezhetők a Színházi Éiet szin-darabosztályánál Budapest, VII. Erzsébet körút 29.
II aapkeUt
február I5-iki számában Németh László folytatja Emberi színjáték cimfl nagyszabású regényét. Dóczy Jenő Arany János napjaiból közöl naplószerü cikket, Wilhelm Richárd és Felvlnczi Takács Zoltán a kinai kuliura válságáról értekeznek, Büky György és Nagy Berta novellával, Marconnay Tibor és Fekete Lajos pedig költeményekkel szerepelnek. Az elvek és ntüvek rovatában Oa-bányi János tábornok, Tolnai Vilmos egyetemi tanár és Hajnal István egyet. m. tanár irtak cikket. Ezenkívül gazdag színházi, zenei, képzőművészeti és tudományos szemle egészili ki az uj szám tartalmát. — Mutatványszámot díjtalanul küld a kiadóhivatal: Budapest, I., Döbren-tei-ulca 12.
)( Herczeg Ferenc uj regénye, az Északi Feny jelenik meg folytatásokban az Uj Időkben. A nagy Írónak ez a legfrissebb müve mélló párja a legértékesebb munkáinak. Az Uj Idők e heti számába pompás novellát irt Szöitósi Zsigmond. Finom színházi kritikát Kosztolányi Dezső irt. A lap azonkívül közli az uj külföldi regényirodalom egyik leg érdekesebb müvét, Orimshaw: Korali-kirilynCi cimü tesényét. Művészi képeken kívül egész sor felvétel ad számot a hét aktualitásairól, ezekhez sorakoznak az Uj Idők népszerű és mindenkit érdeklő rovatai: a szépségápolás, gasztronómia, kertészet, szckcsztői üzenetek és változatos rejlvényrovat. Előfizetési ára félévre 12 50 pengő. A kiadóhivatal (Budapest VI. Andrássy-ut 16.) szívesen küld bárkinek ingyen mutatványszámot.
)( Elment az asszony a elme Szederkényi Anna legújabb regényének, amelyet kizárólag a Háztartás Magyar Asszonyok Közlönye közöl. A regény egy féltékeny asszonynak nehéz vívódásait irja meg, Szederkényi Anna ismert népszerű, kijege-
cesedett stílusában. Ugyancsak megkezdte a Háztartás a „Jóreménység hajója" cimü külföldi regény közlését is — A 30 év óla fennálló egyetlen magyar háziasszonylap hozza a legújabb divatot, kézimunkál, novellákat, a legjobb konyharecepteket; — grafológia rovatában pedig díjmentesen állapítja meg az írásban rejlő képességeket és ad tanácsot az egyetlen magyar psichografologus annak, aki Írását életkor, nem és jelige megjelölésével beküldi a lapnak. „Háztartás", Budapest, IV. Városház-utca 16. sz. Mutatványszámot ingyen küldünk.
A sáidl kerület egységespárti jelöltje
Pécs, február 19. (Éjszakai rádió jelentés) A sásdi választókerülelben az oltani egységespárt egyhangúlag dr. Beniczky Ignác pécsi járási főszolgabírót jelölte a képviselőségre, akinek megválasztása biztosra vehető.
KÖZGAZDASÁG
(—) A pacsal nagyvásár, amit holnap, csütörtökön akartak megtartani, az időjárás okozta zavarok miatt elmarad.
(—) Az Allódunántull Mezőgazdasági Kamara felterjesztésében kérte a földművelésügyi minisztert, hogy a minisztérium által rendezett kedvezményes rézgálic akció határ idejét március hó 15-ig hosszabbítsa meg.
(—) Lehet-e segíteni a nyulrá-gott Iákon ? Erre felel a „Növényvédelem" és „Kertészet' legújabb száma. Cikkeket közöl az őszibarack metszéséről, a borsó és a korai burgonya termesztéséről, az oltásról, a zöldségeskert beosztásáról, a gabona szallagos műveléséről, az eper és ugorka hajlatásáról, a melegágy kezeléséről, földjéről és kártevőiről, folytatja a gyümölcsfák metszéséről megkezdett cikksorozatát stb. A dúsan illusztrált kiváló szaklapokból a ■Növényvédelem" kiadóhivatala (Budapest, Fölmüveléaügyi Minisztérium) egy alkalommal a Zalai Közlöny re való hivatkozással díjtalanul küld mutatványszámot.
TŐZSDE
A tegnapi lanyha irányzat a mai tőzsdén folytatódott. Ösztönzés hiányában a konlremin irányította az áralakulást, miért is a tőzsde lanyha volt. ívnesitetógek csak a na^obb spekulációs papírokban mutatkoztak és 1—2 között mozoglak. A kisebb papírok árveszteségei jelentéktelenek Fellünő volt Bauxit, Izzó és Ofa vesztesége. A forgalom csekély. A lözsdeidő második felében a Berlini barátságos hírek hatása alatt némi fedezési vásárlások voltak, azonban ez je'eníős változást nem okozott. Zárlatkor az irányzat lanyha. A fix-kamatozásu papírok piaca üzlettelen. A valuta és deviza piacon, Berlin barátságos, Madrid -igen lanyha, egyéb lényegesebb változás nem volt.
bizalom dolga.
Hálók, ebédlök, urtszokák
a legegyszerűbbtől a legfinomabb
kivitelben állandóan raktáron.
KmI«m6 fizetési feltételek.
Székely Vilmos
butortelepe
Hifltiilm, totoggjtca 4. n.
Elsőrendű saját kárpitosmüheh^
Z&richl adriai
Pária 20-» '/i, London 33-2*Zi, Newyork 530 00, Brtlaaal 72-23, Milano 27 Ml J. madlld 19 23, Ainalrrdam 208 15, Barlln 123 45. Wien 73 07, Sofla 375, Pláw 16 4.1 a, Varaó .'.8 80, Budapeat 10-A7 Belgrád 9'l2'/i, Buturaat SiOIZa.
Terménytózsáe
A buza és rozs lOf.-ret emelkedett. Az irányzat barátságos.
Buza lliaav. 77-aa 25'tt—3675, 78 as 25-87-25 05, 79-aa 2601—26 10, 80 aa 26 15-26 25, dunántúli 77-aa 25 15-2530, 7* aa 35-40—3535, 79-ea 35-95 -36 73, 80-aa 25-80-25 90, roal 2330-J3 30, lak áipi 25 00—25 25, aörárpa 391X1 -26 80. zab 23 75-2600, tengarl test. 28 24—3850, dunántull 27 81-2800, korpa 18 75 19 00.
á kaiapestt Tíuie ievtia-jcgyiáM
VALUTÁK
Angolt. 77'57 27*90 Belfia fr. .9-30 79-80 Caehk 1995-17-03 Dánt 152-50-153*10 Dinár 10-07.10-01 Dollár 570-75-572-75 Franctat 22-50-23-70 Holl. 220-18-231-05 Lengyel 6410-64-40 Leu 3 39-3-43 Léva —■—
Uia 29 90 30-15 Márka 135 90 I36'40 Norvég 1.52 55 1.53-15 Sehlll. 80-3Í-I-0-6' Peaata 87-10 88 30 Svá|ci f. 110-02 110 42 Svéd k. 152-85 153 45
dkvizAk
AmaL 239-35-230*05 Belgrád 10-05-.008 Barlln 136-00-136 40 Brttaazel 79-55-79-80 Devizáid 3-40 3 43 Kopenh. 152-70 5310 London 27-78-27-86 Madrid 87 *0-8'-30 Milano 29-97- 30-07 Newyork 573-6S-4-25 Oszló 152-73-133-15 Pária 22-34-22 42 Prága 19 98-17-08 Safla 4* 12- 4-15 Slocih. 153 05-133 44 Varaó 64-30-64 40 Wlt» 80 42-60-67 ZUiich 110 12-11042
Sertésvásár
felhaltál 4578, eladallin 1052. — Elaé-lendo 1-70—1-72. azadetl 1-56-1-58. azadelt kZliép 1*41-1-18, könnyű 116—1-32, I-aö rendn öreg 1-44—1*46. It-od rendö öza« •36-140. ingni .udó 1-80-1*60, azalonna -airvhan 1-70-000. zair 2-00 0-00, hui 186-2-04, azalnnnáa télacrtéa 1*80-1*56. Az Irányzat lanyht.
Klaija: BélsalaJ Ryoaáa it UyklHÓ TáUalal, Itgykinliláa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Intararban tataion i Najrvkanlxaa 78. av..
Legjobb üditő ital
a tóivsrr.w
Kapható minden fűszer-is csemegekereikedésben.
Főraktár:
isi Mór műn,
Király-utca 21".
<1 zalai közlöny
1929. február 25.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér, Minden további szó dl|a 5 flll. Vasár- fs ünnepnap 10 sióig 80 fillér, mindé i további szó dija S fitt. Szerdán és pinteken 10 sióig 60 fHlér, minden toválibl Sió dija 6 fin. Cimsió s minden vasla-
6sbb betüból álló szó kél s;ón:,k számi!-itlk. Állást keresőknek 50o,'o engedmény. ál hlrdaléal dl] algr. flset.nda.
órléaf kalattcngtrl marínéit
harlMS kapható Muizel éa Priedtnthai csemegekereakedésébr n. 681
Etndó egy medern, komplett keményfa háló <i alig használt Vonyhabulor berendelés. Gm a • tadóban.
Egy Jókaiban levó aongoré-, vagy planinól bárbe keresek. Sch:es«, Kazinczy utca 8. 72K
Pénai-dlcsfint bcVcbe'ezésre nvmtcn összegben a let,eiö-^ősebben és leggyorsabban folyóslttat Aoiél tíjn-io pdm-kfl.csőnlOzveUlő liodá,« Nasylan;/sán. Kailnciy uica 2 szim.
Karaaak március l-re kétszobás lakást vagy különálló házat. Clmaket a kiadóba
kérek
758
CléarasMda (ezelőtt Biauhorn) Kérpétl ■Áaalnél, Kölcsey utca 15. 5736
Újonnan lesieti kattA azobás ulcal lakéa kiadó, azonnal elfcglilhiló Rlkóot uica 29. -768
VÍZVEZETÉK
(Utornázial íj ci(t*uigVgyl
berendezések
gazdasági, báitwtlil 4a épület
bádogos munkák
IQrdó- él Qlókidak, valamint c tiakba vágó
javítások készítése SZEPESI IMRE
Tsl.MS Zrínyi ■ Iktóa.utuft f a. TaLMS |fV» i<"M* 0 "W .nfM.aH
ErdSSrl és vadőr! állást keresek, 25 évi gyakorlatul, április l-re. Cini a VI adóban. 750
Qépéaakovéoa állást keres Öőz- és ttsktormotor gépekről vizsgázott Clm a kiadóban 767
Magyar utca 104. számú ház t hold földdel atadó. 407
Ugy I ra számú ra«s* átadó. Bővebhet dr. Bailtia látván Ügyvédnél. 753
Honvéd-uiea 36 az. alatt egy azobás, konyhás magánház kiadó március l ére.
siam rizs.........egy
Duna keksz ...... kettő
Trappista sajt...... Három
Dióbái..............négy
pengő kii/ Ja
V i d á-nái
Telefonszám: I—56.
üxlathelyiség berendezéssel, azonnil átadó I e'eklut 55 76 '
Két sióba előszobával, varrodának va#y műhelynek o'csón kiadó. Cira: Arlner és Kelemen. -770
RÁDIÓ
szakkönyvek
és
folyóiratok
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében ai» NAOYKANIZSÁN.
Tűzifa és szén
legolcsóbb beszerzési forrás*
HILD JÓZSEF
deszka, épületfa, mész, cement éa egyéb épltkezéal anyag kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4.
Telefon: 120.
WALTER magántanfolyam
Bud pest, Rákóezl-ut 51.
Elókészh középiskolai összevont vizsgálatokra, érettség re
Leve ező oktatás. ..u
nagykanizsai fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 338.
Bármely bel- vagy külföldi áru- vagy ertek-tőzsdéről a lehető leggyorsabban, telefonon, táviratilag, vagy Írásban, helyben vagy vidékre jelentést ad.
Érdeklődni lehet a fenti címnél.
Leghűbb barát ejy
PFAFF varrógép,
mely önt sohasem hagyja el. 20 havi réaalatflMlénra la
kaphaló
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA
Cégnél
Deák tér 2 a fclsótemplomnái.
Állandó dljmantaa
hlmaéaokáafáa I I I
VADBÖRÖKÉT
nyul, róka, görény mókus,
nyest és vidrát, ágytól lat, vasat, fémet stb. a le^niapÁ>abb napi "rban vásárol
SfHÉI B. É8 FIAI HA8TKAHIZ8A,
Easét*t kiiályné-téi 15. Mám
vn\
Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. szám.
Telefon: 3 22.
Raktárról az összes typusok azonnal szállíthatók. — Kedvexfi fizetési feltételek 1
Gyümölcsfáinak rügyfakadás előtti
és tavaszi kezeléséhez már most rendeljen
0B8ZÁ9 JÓZSEF magkereikedésé-ben Nagykanizsán, E'zsébet-ter 10.
(a bíróság melleit) a következő vídóizcrckből:
Enda és Dendrin
(Os ilmolrslakarboleuinok) clpusiillják a Iákon áttelelő rovarkártevőket
Solbár
(kéntartalmú baryumsullld készítmény) megöli a Iákon telelő rovar és gomba kártevőket.
Almola éa Pomrin
(vértéin kátrány), vértetves sebhelyek be kenésére.
Sulfarol
Bordó-l léhez keverve gombakártevőár Irtására.
Nosprasen, Tutokil
univerzális permetezősierek rovar és gombakártevők ellen.
ÍiMMMmíi iMtltilllf ilfjtl iM.
Árverési hirdetmény.
özv. Wciss Dávidné nyug. déli -vasuli főfelügyelő özvegyének hagyatékához tartozó Ingóságokat az örökősök megbízásából nyilvános árverésen eladom. — Eladásra kerülnek
1929. február 20-án d. u. 2
órakor ékszerek, asztal-, ágy- és fehérnemüek, ruhanemUek, prém-garnilura, dísztárgyak, üveg- is porcellán >ervice
1919. tebruár 21-én d. u. 2 órakor bútorok, lámpák, szőnyegek
As árverés helye Király-utca 30. szám, I emelet.
Kelt Nagykanizsán, 1929. február hó 14. nipján.
Dr. Bartha István
Ügyvéd.
HIRDESSEN
a „Zalai K5zl8ny"-ben.
m
MAKULRTUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
sai
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Könyvnyomda f Nagykanizsa • Könyvkötészet a „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala
Készítünk s
TELEFON: 78. J'
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyei, falragaszokat, körlevelekel, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, uaplártömbökel, falinaplárakal stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
69. évfolyam, 43. szám
Nagykanizsa, 1929 február 21, csütörtök
Ara 14 fillér.
ZiLAI XQZLORT
POLITIKA! NAPILAP
Felelés szeri eszlö: Barbarlts Lajos Eiaiizeténi in: egy hó™ > penge •• himt
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: Erős éjjeli fagy, nappal mérsékelt hideg és túlnyomóan száraz idő várható.
Barátságos szellemben ismét elhalasztották az optáns-Ugyi tanácskozásokat
Csak juniusban kerülhet a népszövetség elé a magyar optánsok ügye San-Kemo, februái 20 zás| március 15-én Bécsben folytat-A San-Remóban folyó magyar - iák. A tanácskozások (olytatására román tárgyalásokról a mai napon való tekinlellel a kél kormány a
népszövetségi tanács elnökéhez fog fordulni abból a célból, hogy a márciusi ülésszakról az ügyet ju-niusra halasztliassák. A san-remói tanácskozások megértő és barátságos szellemben folytak. Szterényl József báró és a magyar
a mai
a következő közös közleményt adták ki: A San-Remóban tárgyaló magyar és román delegálusok attól az őszinte óhajtól vezérelletve, hogy az úgynevezett optáns-kérdés gyakorlati megoldására módot találjanak, elhatározták, hogy a tanácsko-
delegáció több lagja ma Budapestre utazott. A pályaudvaron megjelentek a magyar delegáció holnap elutazó lagjain kivfll a román delegátus és felesége.
Holló a hollónak . .?
Páris, február 20. A szakérlök konferenciáján az a javaslat merült fel, hogy Csehszlovákia a kapott vasutak és épületek fejében fizessen a győztes államoknak 30 milliárd cseh koronát.
INTERPELLÁCÍÓS NAP A KÉPVISELŐHÁZIJAX
46 millióért 42 féle, itthon is termelt mezőgazdasági terményt importál évenként Magyarország
A népjóléti miniszter kritikája a nagybankokról Megkezdték a hegyközségi törvényjavaslat tárgyalását — Az árvízvédelmi berendezés óramü-poiitossággal működik Magyarországon
Vass József a hadirokkant-kérdés rendezéséről
Budapest, ItbiuJr '20 A képviselőház mai ülését fél 11 órakor nyitotta meg Almássy elnök. Harmadszori olvasásban elfogadták a gyógyfürdőkről szóló törvényjavaslatot. Majd
Vass Józsel népjóléti miniszter szólalt fel. Tegnapi beszédében kiiért a kislakás-épilés. val tmint a gyógyfürdők beruházási ügyeivel kapcsolatban a
nagybankok hitelnyújtási szerepére.
Ezzel kapcsolatban a Pesler l.loyd mai számában egy cikk jeleni meg, melyet szó nélkül nem hagyhat. A nagybankok szerepéről megvan a maga véleménye Nem veheti senki sem rossznéven, hogy
többet szeretne a nagybankoktól.
A nagybankokban nincs meg az a vállalkozási szellem, amelyet jogosan elvárhatnánk tőlük. Mindent a kormánytól várnak. Hitelt azonban csak külföldről lehet kapni. A Pester Lloyd támadását visszautasítja. A Ház ezután állért a hegyközség-törvényjavaslat tárgyalására. Horváth Mihály kéri a kormányt,
hogy faiskolákat létesítsen, valamint a rézgálic szétosztását nagyobb mértékben ellenőrizze. A javaslatot elfogadja.
t.áng János a termelési nehézségekről beszél. ISxport-lehelóségeket kell teremteni. Hibáztatja, hogy a kormány a javaslatban a gyümölcstermelést csak mellékesen kezeli
Gyömörey Sándor a javaslatban nagyvonalúságot Iái. Olcsó hitelt kér a szóllősgazdák részére.
Csontos Imre a javaslatot elfogadja. Beszéde közben többször összetűz a szocialistákkal, akik a kisgazdák anyagi helyzetére vonatkozó kijelentéseit megjegyzésekkel kisérik.
Scliandl Károly hangoztatta, hogy külkereskedelmi passzivitásunkat csak ugy tüntethetjük el, hu a mezőgazdaság és az ipar minden ágál egyenlő mértékben támogatjuk, fejlesztjük. Fokoznunk kell a szöllő- és gyümölcstermelést. Megjegyzi, hogy a borfogyasztási adó Igen nagy akadálya az exportnak
Ezt
az adót lokozalosan kell tüntetni.
A hegyközségi szervezettől eredményeket vár. Sürgette a gen gyümölcsök behozatala
el
nagy : idc-cllcni
védekezési. A mezőgazdasági termelés számára épen olyan védelmet kér, mint amilyenben a gyáripari részesitik. 42 léte mezőgazdasági terményt hozunk be az országba, holott ezeket Idehaza Is termeljük. £ behozatal értéke évente 4t> millió pengőre rag
Elnök indítványára a Ház a legközelebbi ülését holnap larlja a mai napirendjei. Rövid szilnél után állérlek az.
interpellációkra.
Petrovácz Gyula a bácsalmási templomtér ügyében interpellált.
Peyer Károly a népjóléti miniszterhez intézett interpellációjában sürgette a
társadalom biztosító Intézel önkormányzatának kiépítését.
Az interpellációt kiadlak a miniszternek. Peyer Károly ujabb interpellációjában az
épitőanyag-kartell működését bírálta. Parlamenti bizottság kiküldését kérle a cement árának indokolatlan emelése ügyében. Hermann Miksa kereskedelmi miniszter válaszában hangsúlyozta, hogy ueliéz dolog az áralakulás terén
beleavatkozni a magángazdaságokba. Számlákat mutatott fel, amelyek igazolják, hogy 6.80 pengős áron vagon-léteiben kapható cement. Vitéz Görgey József a
hadirokkantak erkölcsi támogatása
ügyében mondotta el interpellációját. Magyarország ennek a kötelességének idáig csekély mértékben tett eleget Van a segítésnek olyan módja, amely az államháztartás megterhelése nélkül is lehetséges. Sürgette a rokkanlak elhelyezkedési lehetőségeinek szaporítását, továbbá azt kérte, hogy lássák el a rokkantakat külön jelvénnyel, jullassanak nekik a vasutakon kedvezményes jegyeket és a hadsereg ünnepélyein külön formában adják meg a liszleletet a rok-kantaknak.
Vass József népjóléti miniszter Peyer Károly interpellációjára beje-lemette, hogy a munkásbiztositó választások ügyében májusban, az autonomiu ügyében pedig juniusban kiván intézkedni. A rokkantakkal kapcsolatban kijelentette, hogy a száz és hetven százalékos rokkantak járulékának ügyét már lezártnak tekinti.
Az ötvenszázalékosok ügyét függő ben tartja addig, amig az államháztartás helyzete a kérdés rendezését megengedi.
A 25 százalékosokat valamilyen végkielégítés formájában el akarja bocsátani a hadt-ellátollak kötelékébőt. Az a gondolat, hogy a haditokkanlak ügyének elbírálására a minisztérium Jölé egy bíróság álliltassék, nem szükséges, mert az egész rokkant-ügy teljesen adminiszlrativ és orvosi jellegű Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a népjóléti minisztérium legfőbb döntése ellen eddig még nem igen történt fellebbezés. A jelvényekkel való ellátás gondolatát elkésettnek túrija és kérdés az is, helyes volna-e a hadirokkantakat ilyen tormában kiemelni a társadalom nagy rétegéből. Egyébként ebben a kérdésben nem kiván véglegcsen állást foglalni, megvárja, amig a sajtóban is folyó polémia lehiggad. Ami a
hadirokkantak elhelyezését illeti, az a megjegyzése, hogy ez a gondolat ugyan taigyalás alatt van
zalai közlöny
Elfogták
a gyömröi vasúti Ar rablógyilkosát
(Éjszakai ródlójtltnUs) Budapest, lebr. 20
Ismeretes, hogy GyömrőtótfUrdő kis vasúti állomás őrét, Bachó Oer-gelyt vasárnap éjszaka ismeretlen tettes négy lejszecsapással megölte, majd áldozata fejét késsel csaknem egészen levágta, a pénztárai felfeszítette és kirabolta.
A gyilkost ma este elfogták Révész
Ferenc 28 éves vasuii munkás személyében. Vállalása során tagadta, hogy köze lett volna a borzalmas gyilkossághoz és alibit akart igazolni. Zsebében a gyilkosság leírását tartalmazó lappéldányt talállak. A csendörök tna éjszaka erös őrizel alall Gyötnróre vitték, ahol holnap megkezdik kihallgatását.
Az alispán 10, a polgármester 6 éves mandátuma
mellett foglalt állást a közigazgatási reformot tárgyaló parlameti bizottság
*
de a dolog már akkor elkésett, amikor ő a tárcát elvállalta. Sajnos, nálunk a háború utáni években igen nagy volt a társadalmi és gazdasági felfordulás, ugy, hogy a gondolat megvalósítása Ügyében nem történhetett kellő intézkedés és nem tudja, hogy ezt a kérdési meg lehet-e mostan oldani. Mindeneseire a probléma olyan, hogy érdemes vele foglalkozni. Végül hangoztatta, hogy a kérdési a kormány a társadalom igénybevételévei kivánta megoldani és ha nem it tudta ugy megoldani, ahogy kellene, annak oka az, hogy nem veheti jobban igénybe a társadalom erejét.
Fitz Arlur dr. a kereskedelmi miniszterhez intézte interpellációját a pestkörnyéki gazdálkodók méltánytalan elbánása ügyében. Kéthly Anna az esetleges árvízkatasztrófák miatl megteendő intézkedések érdekében interpellált azöss '.kormányhoz, amelynek nevében Mayer János válaszolt. Kijelentene, hogy az árviz-jetző hírszolgálat az óramll pontosságával működik az ország minden részében. De a felvidékről is pontos jelentések érkeznek azokról a jelenségekről, amelyek az árvizei meg uokták előzni.
Csak gyors olvadás és esőzés következtében számltnatunk árvizekre. A szükséges intézkedések már löbb, mint egy hónappal ezelőtt a legmesszebbmenő pontossággal megtörténtek. Az utóbbi években teljesitett ármentesltö munkálatok biztosítékot nyújtanak arra, hogy csak a legklvételesebb esetben érhet bennünket katasztróla. A Ház a választ tudomásul vette és ezzel az ülés háromnegyed 4 órakor véget ért.
Kigyulladt egy zsúfolt vonat
a latot alatt áhesetó aligiton
Newyork, lebruár 20
Newyork földalatti vasutvonalán tegnap este a Hudson folyó alalt kigyulladt egy zsúfolt földalatti vonat. Az utasok közUI többen életveszélyesei, Ötvenen pedig könnyebb sérüléseket szenvedlek. Több, mint száz ember füstmérgezésben betegedett meg.
Newyork, február 20 A Hudson-alagutban történt vasuii szerencsétlenség alkalmával, a legújabb jelentések szerint, összesen 10 ember sebesült meg súlyosan. A szemtanuk közlése szerinl az égő vonat mintegy ezer utasa között támadt pánik egyenesen fantasztikus méreteket öltött. Az utasok elszállításánál nagy nehézségbe kerüli, hógy a kigyulladt vonat mögött egész sor ujabb vonat torlódott össze és a szűk alagút miatt az utasok csak a vonatokon keresztül-kasul mászkálva tudlak előbbre jutni. Eddig még nem sikerült kideríteni, hogy mi okozta a katasztrófát. A rendőrség rövidzárlatnak tartja a szerencsétlenséget, mig az utasok azt állítják, hogy a vonat egy nagy égő olajtócsába került bele.
Rudapaat. lebruár 20
A képviselőház közigazgatási bizottsága ma délelőtt folytatta a közigazgatás rendezéséről szóló javaslat részletes tárgyalását Csák Károly előadó bemutatta az uj szövegel, a tiszteletbeli tisztviselők kinevezeséről. A bizottság az uj szöveget elfogadta és áttért a 06. szakasz tárgyalására, mely a közigazgatási tisztviselők elméleti és gyakorlati kvalifikációjáról szól. A határozat során a bizottság elfogadta Szupáry grófnak azt az indítványát, hogy a gyakornokoknak csuk jét ével kell a jegyzőnél tölteniük.
A 68. szakasznál, amely a városi és vármegyei tisztviselők alhalmazá-sáról szól, Patnoky Móric hangoztatta a törvényhalósági tisztviselőknek életfogytig való választását Ja-vasolla, hogy az alispánokat ne 6, hanem 10 évre válasszák. Oróf Károlyi József hozzájárult ehhez a javaslathoz. Budai Dezső azt hangoztatta, hogy a főorvost és a levéltár-nokot a kisgyűlés válassza.
Prága, február 20
(Éjszakai rádiójelentés) Hodzsa Milán közoktatásügyi miniszter, a cseh-szlovák néppárt egyik vezére lemondott tárcájáról. Utódául Stepha-nek Antalt, ugyanannak a pártnak tagját nevezték ki. Hodzsa lemondását, akit egyébként Svehla lemondásakor a miniszterelnök utódaként emlegettek, torokbajával indokolják, miért is a napokban gyógykezeltetése végett a Magas-Tátrába utazik.
Prága, február 20. (Éjszakai rádiójelenlés) Jurign és Thomanek után, mint a Deutsche Presse irja, sor kerül most a kél kizárt képviselő legközelebbi politikai barátaira, igy Garsik miniszterre is. Oarsik minisztert a tót néppárt máris felszólította, hogy mondjon le tárcájáról és mandátumáról. Garsik a tárcájáról való lemondást fel is ajánlotta, de mandátumáról nem hajlandó lemondani. Ezért a pártvezelőség a legszigorúbb fellépést igérle ellene, meri kezdellől fogva Hlinka ellen foglalt állási a Thuka-ügyben. Kubis képviselő ki-
l'alay Dezső helyeselte, hogy az alispánt 10 évre választják, mert ezzel függetlenítik. A gyakornokok beosztását az alispán hatáskörébe utalná.
Wolff Károly nem helyeselte, hogy a főorvost, levéltárosi kinevezzék. Ezeket épp ugy, mint a fővárosnál, a közönségnek kellene választania. Helyesli, hogy az alispáni 10 évre válasszák. A meneküli lisztviselők közül azokil, akiknek állampolgársága már eldőlt, nem zárná el attól, hogy a törvényhalóság újból választhassa őket.
Hegymegi Kiss Pál kéri, hogy az alispánt 10, a polgármeslert 6 évre válasszák. Igazságtalan dolognak tartja, hogy a menekült tisztviselők terhét az autonómiára hárítanák. Az elnök ezután bezárta a vitát. Sztra-nyavszky államtitkár kérte a bizottságot, hogy holnap válaszolhasson a felszólalásokra.
A legközelebbi ülés holnap délelőtt lesz.
zárására is indilvány történt, aki nemcsak a lói néppárt parlamenti klubjából, hanem a végrehajtóbizolt-ság üléséről is tüntetőleg eltávozott, amikor Juriga és Thomanek kizárásával foglalkoztak.
Az orosz internaclonale
Bécsből Berlinbe tette ál propaganda-központját
Prága, február 20. (Éjszakai rádiójelentés) A Národny l.lsly ugy értesül, hogy a moszkvai internacio-nale propaganda központját áthelyezte Bécsből Berlinbe. A közpon' mindenekelőtt Csehszlovákiát igyekszik forradalmasítani s azon keresztül Közép-Európát. Ezért el akarják helyezni sejtjeiket a cseh szokol, sport és egyéb egyesületekben. Trocklj Is Berlinben kér letelepedési engedélyt
Berlin, február 20. Illetékes helyről származó információk szerint a külügyminisztérium megkapta Trockij kérvényét, amelyben tartózkodási cn-
_1929. február 21.
gedélyérl folyamodik. Stresemann külügyminiszter a kérvényt a minisztertanács elé terjeszti, mert egymaga nem akarja vállalni a felelősséget Trockij németországi letelepedéséért, aminek minden bizonnyal messzemenő politikai következményei lennének.
Földrengés Spanyolországban
Párls, február 20
A Journal madridi jelentése szerint a február 19-ére virradó éjjelen San-Sebaslianban és Logrone tartományban rendkívül heves földrengést észleltek. Több helységben a felriadt lakosok elhagyták háiaikat és a szabadba menekültek. Az arnodoi templom tornya összedőli A környező hegyekről a földlökés hatalmas sziklatömböket zúdított a völgybe.
Kisiklott és meggyulladt egy zsnfolt mnnkásvonat
Peorla, (Illinois) február 20
(Éjszakai rádiójelenlés) Egy munkásvonat sintörés miatt kisiklott és meggyulladt. 20 halottat sejtenek, kik közül 5-öt már sikerült kiásni.
Peoria, február 20. (Éjszakai rádiójelentés) A szerencsétlenségnek eddig 5 halottja és 200 súlyos, köztük löbb életveszélyes sebesültje van. A 11 kocsiból álló vonaton 900 utas voll. Négy kocsi 450 utassal a katasztrófa alkalmával 25 láb mély szakadékba zuhant.
A Balatonról
tart leloleaa** M. luM Byaata Keairttlelyea, PaoséR 4a Uteny«>
Amint értesülünk N. Szabó Oyula a zamatos tollú iró, aki most nagy balatoni müvén dolgozik, többek közöli Keszthelyen, Pacsán és Lete-nyén szerzői estélyeket rendez. Nivós és komoly felolvasásának tartalma : A Balaton neve. A Balaton keletidé zé6e és az ezzel kapcsolatos regék, mondák. A szél és por munkája. Vulkánok. Sárvulkánok. Bazaltok. Kőevő emberek. A magyar tenger nagysága. A partok hossza. A máy-ség. A Balaton mozgásai. Hullámzás. Röhögés. Kecskézés. A Balaton lagunái. Szentgróti, sümegi, bakonyi betyárok a Balaton hátán. Amikor jaj a vitorlásnak. Keszthelyi és tihanyi Kisbaiaton. Balatoni Riviéra. A partok. Kiszárad-e a Balaton ? Téli és nyári délibáb. Napnyugta és napkelte. Amikor nincs menekvés. A jég hízása. Tüzelés. Rianás. Amikor a varjak embereknek, az emberek szekereknek látszanak. A balatoni színjáték. A Hold aranyhidja. A Nap glóriája. A sziluettek. Csillagok. — Hisszük, hogy az eredeti, fiatal iró felkeli a nagyközönség érdeklődéséi. Meg is érdemli, mert Zala és a Balalon szépségének hivatott írója.
=--• UJ rendszer bulorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Za'a-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezésekel, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely, Kőszegi-utca 5.
Hodzsa lilán lemondott
Ujabb lemondások él kizárások a cish parlament levegőjében
1929 lebruár 21,
A Hiufuli Wdegben ufabb ostrom alá KerlllteK a Jótékonyság elosxtó-Qelyei
Minden posxton tovább folyik a tél lnsénesel-nek segélyezése
zalai közlöny
Nagykanizsa, február 70
Napok óla változallan energiával küzd a társadalom jószive a téli nyomorúsággal. Az akció, amil szerkesztőségünk a legcsikorgóbb napokban útnak indilott, még mindig nem apasztotta ki az emberi jóérzés forrásait. Csakhogy az emberi sziv s az emberek anyagi erői végesek, az Ínség pedig beláthatatlan, sót vége sincs, mert mire a kiosztásnak vége van, a tegnap segélyezetteknek juttatott pár pengőből, pár kiló lisztből mára megint csak a nincstelenség kenyérért kiáltó jajszava marad.
Ezt a sohasem szűnő, szomorú circulus viliosus-l társadalmi erőkkel megszüntetni nem tudjuk soha talán, de azzal az elesökel felsegíteni, pár lépésig erői beléjük önteni, uj energiákat, kitartást adni tudunk és amig lehet, a jótékonyság göcsörtös, tövises mezején is, folytatjuk tovább. Mint tegnap is megírtuk,
segélyért csak olyaiok Jolent-taieiek kárhol It. kiknek iagy családjuk Tan, rokkantak, mun-kúMsIeiek. akiknek nincs ke íyáríerezó hoizátartoiójnk akik l<uái éheznek és dideregnek. A nyomorban tengődők száma rengeteg és épen ezért az olyanokai,
áUkuk a munkára erejük nn, akiknek nukaklró hoisátarto tájuk na, akiknek nlaoi ellátat-la n«nn«kik, akiknek esik Minkról kell goidoskodnlnk ét tUk Bár idonáiyokban része-slltek, olyuok ne Is prókál-kouuik, ngjij el lesznek ■tasitrr kérésükkel, mert légió még mindig azoknak a száma, akik a szó szoros értelmében éheznek és nincs senkijük, aki bárhonnét is falai kenyeret keressen nekik.
A melegedőben
a mai napon rekordot érlek el: 600 adag kávét, 545 adag teát és 1145 adag kenyeret osztottak ki a didergőknek. A barakkban lévő melegedőben is naponta 100—150 adag teát és ugyennyi kenyeret oszlanak ki- A melegedőket a varos láija el tűzifával, a csendöriskola ujabb 100 darab kenyeret, Fritz Celcsziin 12 kg kenyeret és 4 pengői, Dvárbl Anna 6 kg kenyeret, Takács Olga ti kg kenyeret, N. N. cukrot és teát, N. N. 20 drb citromot, N. N. 2 kg kenyeret adtak a melegedők céljaira.
A szerkeiztőség -újra ostrom alá került A redakció egy napig sem volt tétlenül és igyekezett kivenni önként vállal! részét a nyomor enyhítéséből és bár nem is volt szándékunk, hogy magunk fogadjunk el és magunk osszunk ki adományokat, most mégis "t is meg kell tennünk és a segi-,é® őrömével, fáradtságot, idegeket nei" saláivá tesszük, meri.közönségünk elhalmoz bennünket adomá-
nyokkal. tőlünk kérve és várva azok kiosztását, tudva, hogy a jótékonysági egyesületek mindegyike amúgy is elképzelhetetlenül zsúfolva van most munkával.
Ma a következő adományokat kaptuk: Grosinger József 20 P, Németh Mihály polg. isk. igazgató 6 P, N. N. 2 P, Kiss Ernőké 5 P, 2 pár cipő, Farkas János 6 kg liszt, 12 kg burgonya.- N. N. 3 kenyér, lerísz és Reck 3 pár harisnya, 3 kötölt kabát, egy leányka-ruha, egy Irikó, Deák Ferike ruhanemüek, N, N. 3 kg liszt.
Mai kiosztásunk: Török Istvánné (6 gyermekes) 5 P, gyermekruhák, Plander Lászlóné (3 gyermek) élelem, Vargi Jánosné élelem, Kiss Istvánné (4 gyermek) élelem, Beck Salamonné élelem, Benke János élelem, Szokol Györgyné (4 gyermek)
élelem, Péter Teréz 1 P, özv. Boér linréné 1 P, Hársing Vendel tüzelő, Horváth Józsefné hadiözvegy gyer-mekruha, özv. Gerócs Györgyné (5 gyermek) 3 P, liszt, Nagy Györgyné (5 gyermek) 3 P, ruhanemű liszt, özv. Berghoffer Gvuláné (4 gyermek) 5 P. ruhanemű, Böröcz Károlyné (2 gyermek) 2 P, liszl, Cziklin Imre (4 gyermek) 3 P, Libor Józsefné (3 gyermek) 3 P, Horváth János hadirokkant 3 P, Szerecz Józsefné (2 gyermek* liszt, cipő, Büki Istvánné (5 gyermek) babakelengye, Fehér Jánosné (2 gyermek) 2 P, gyermekruha Szto|ko Antalné ikreinek baba-kelengye, Deutsch Sándor 2 P, Ve-rovecz Boldizsárné 3 P, fa, Bognár Mátyás 1 P, élelem, Pető Ferenc hadirokkant (2 gyermek) 4 P, Andrl Lajos hadirokkant (3 gyermek) 4 P, Somogyi Károlyné (2 gyermek) 3 P, özv. Kertész Mihályné fa, özv. Lend-vai Lászlóné fa, Fábos Róza fa, élelem, ruhanemű, Flek Ferencné 1 P, Kovács Józsefné 1 P, Borsos Istvánné 1 P. _
Amikor a „szentgróti betyár" nyargal a Balaton jegén
Minden fa/.ékban vadlúd fő a nádasok mentén - „Böjt első havában jobb az éhei farkas, mint a mezőn ingben dolgozó ember" — A róka is vadludra vadászik a jégen
ezek után, hogy egy amerikai ezredes átrepülte az Óccánt.
Még a kis vasuli megállóhelyen sincs telefon. Volt, de valami bölcs
tlalatoiipart, leb.uár 16
A hegyközséget Hamvazószerdán eszeveszett fütyülés, panaszos jajgatás, sikongás ébresztclle fel. S azóta fuj a szél szakadatlanul. Ujabb és ujabb rohamok vájják, marják, viszik a frissen esett, térdigérő havat.
A szél betutul a kéményeken, a kályhacsövcken és elvégzi a kémény* seprő munkáját.
A geológia azt tanilja, hogy már akkor vadak voltak a balatoni északi és északnyugati szelek, mikor még sivatagi homok lakarta az czerszinü tó helyéi cs a kialudt bazalt-vulkánok közeit.
Ez a két szél hordta el a 140—160 inetercs homokot.
A keszthelyi viz halászai az északi és északnyugati szelet: bakonyi és zalaszcntgróti betyárnak nevezték el.
Az elnevezés nem egészen laláló, meri a betyárok ismerték az irgalmat, de a balatoni északi és északnyugati szél nem.
Nyáron felborítják a vitorlást, télen elrabolják a szegény ember fáját. Láthatatlan, apró, éles lüket hordoznak sebes szárnyukon : agyon vagdalják, szúrják az ulas arcát, kezét.
Kikezdik a csúcsokat, lenyargalnak a hegygerincen hagyott kivágott fatörzsekkel.
A balatoni fák ágai töbhé-kevesbbé délre hajolnak Ez is a kél balatoni dühödi és erős betyár müve.
Nyargal, lutul, bömböl a szél.
Kilencedikén kaptuk az utolsó pesti postát. Ma hamvazkodunk és sem posla, scii( levél. A faluban nincs láviró, nincs telelőn. El sem hiszem
rendelet elparancsolta. Igy a „főnök ur" sem tud semmit.
Ma kél ittrekedt utas négy óra hossrat várt az állomáson. Minden félórában megkérdezték a kiadó-őrt: lesz-c vonat?
Hogyan tudná megmondani telefon nélkül?
»
A házikókban vadlud-tollat fosztogatnak és orvhalász-szerszámokat gyártanak.
Vadlud-loll, mi bőveh van. Ismerek házat, ahol 60 vadludal főztek meg januárban és februárban.
Egy élelmes család három ügyes férfitagja annyit fogott, hogy kereskedést nyitott.
Először pengöölvenért adták. Ma már nyolcvan fillérért kínálják, de senkinek sem kell. Mindenki megunta erre a lesoványodott vadlud-husl.
Megunták, de azért az ősi vadászszenvedély dühöng. Hol itt, hol amott dörren a puska a szélszórt házak körötl
Eleinte csak a nádasok durrogtak, ma már azok csendesek.
Ki is volna olyan bolond ott lesni
a ludat, amikor „házhoz megy?" *
A faluban ember, sőt házmagasságú hóhalmazok fehérlenek. A szél-liordta hó füstöl.
Térdig, néhol derékig érő hóban ma délután lementem a partra. A hatalmas jégpáncél! teljesen betakarta a hó. Olyan a Balaton, mint az elhagyatott puszta.
Csak a szentgróli betyár nyargal rajta. A fehér füsttől néha nem látni tiz lépésre, sől ölre sem.
A jégen senkisem jár. Csak a róka. Sebzeit vadludat keres.
Érdekes, hogy a ssbesUlt állat mindig a Balatonnak repül. A legtöbb rosszul talált tud olt puszul el a róka örömére.
«
A jegeshalászok is itthon maradtak. A rendkívül edzett, a hideget bámulatosan türó jegeshalászok négy nap óla nem halásznak.
A legöregebb azl állítja, hogy csak egyszer marasztotta odahaza a kutya idő. Valamikor a hetvenes években. De akkor csak két napig fujl a paprikás szél. Most meg már négy napja.
*
Városi ember nehezen képzeli el az illeni idői. A védtelen házakat ostromolja a szél. Az ablakok éjjel befagynak és a legalsó sarkok egész napi tüzelésnél sem engednek fel.
Az Istállók előtt majdnem földig érnek a jégcsapok. Letörik, de újra megnőnek.
Az istállókat körüllüzdelték kukoricaszárral. Az istállókban mégis Iázik a fiatal borjú.
Az edzett kuvaszok keserves vonítással kerekednek be az ajtón.
A cigányok sirva rimánkodnak kis melegért.
És a madarak hullnak, pusztulnak.
*
Hóhányásról szó sem lehel addig, mig a szentgróli és bakonyi betyár ki nem dühöngték magukat.
Elhányták az istállók, a házak elöl, de pár perc múlva már újra kezdhették volna.
*
A legrosszabb: se lelefon, se láviró, se — újság.
A szomszédaim, szegény halászok, már minden újságomat elolvasták.
Ma odaadtam nekik a „Száz esztendőre szálló ujjólag fordított, ki-jobbított és megöregbített kalendárium"- ol.
Okos és vigasztaló dolgok vágynák abban: „Böjt első havában jobb az éhes farkas, min! a mezőn ingben dolgozó ember... Ha Böjt' első havában erős északi szelek fajnak, termékenyek lesznek a szőlőtök és a többi nőtövények... Ha ebben a holnapban igen fagy, áldásos lesz a tavasz
Azt is megmondja a kalendárium, me